Sony | DSC-RX100 | Sony DSC-RX100 Μηχανή RX100 Advanced με αισθητήρα τύπου 1.0 Οδηγίες χρήσης

DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:49 ΜΜ Page 1
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
G036
DSC-RX100
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:49 ΜΜ Page 2
Ελληνικά
Μάθετε περισσYτερα για τη φωτογραφική µηχανή
(“ΟδηγYς Χρήστη Cyber-shot”)
Ο “Οδηγtς Χρήστη Cyber-shot” είναι ένα Online
εγχειρίδιο. Ανατρέξτε σε αυτtν για λεπτοµερείς
οδηγίες σχετικά µε τις διάφορες λειτουργίες της
φωτογραφικής µηχανής.
1 Αποκτήστε πρtσβαση στη σελίδα υποστήριξης της
Sony.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
2 Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
3 Αναζητήστε το tνοµα µοντέλου της φωτογραφικής
µηχανής σας στην ιστοσελίδα υποστήριξης.
• Βρείτε το tνοµα του µοντέλου στο κάτω µέρος
της φωτογραφικής µηχανής σας.
Έλεγχος των παρεχYµενων εξαρτηµάτων
Ο αριθµtς σε παρένθεση υποδεικνύει τον αριθµt τεµαχίων.
• Φωτογραφική µηχανή (1)
• Επαναφορτιζtµενη µπαταρία NP-BX1 (1)
• Καλώδιο micro USB (1)
• Μετασχηµατιστής Εναλλασσtµενου Ρεύµατος AC-UD10/UD11 (1)
• Καλώδιο ρεύµατος (δεν παρέχεται στις Η.Π.Α. και τον Καναδά) (1)
• Ιµάντας καρπού (1)
• Προσαρµογέας ιµάντα ώµου (2)
(Οι προσαρµογείς ιµάντα ώµου χρησιµοποιούνται για να
προσαρµtσετε τον ιµάντα ώµου (πωλείται χωριστά), tπως φαίνεται
στην εικtνα.)
• Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης (Αυτt το εγχειρίδιο) (1)
2
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:49 ΜΜ Page 3
Αρχείο του Κατtχου
Ο αριθµtς του µοντέλου και ο σειριακtς αριθµtς βρίσκονται στο κάτω
µέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακt αριθµt στο χώρο που
παρέχεται παρακάτω. Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθµούς σε κάθε
περίπτωση που θα επικοινωνήσετε µε τον αντιπρtσωπο της Sony σχετικά
µε αυτt το προϊtν.
Αριθµtς µοντέλου DSC-RX100
Σειριακtς αριθµtς
Αριθµtς µοντέλου AC-UD10/AC-UD11
Σειριακtς αριθµtς
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
– ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ.
Αν το σχήµα του φις δεν ταιριάζει στην πρίζα παροχής ρεύµατος,
χρησιµοποιείστε έναν προσαρµογέα κατάλληλου τύπου για την πρίζα σας.
ΠΡOΣOXΗ
@ Μπαταρία
Αν δε µεταχειριστείτε σωστά τη µπαταρία, αυτή µπορεί να διαρραγεί, να
προκαλέσει φωτιά, ή ακtµα και χηµικά εγκαύµατα. Λάβετε τις παρακάτω
προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρµολογείτε τη µπαταρία.
• Μη διαρρήξετε τη µπαταρία και µην την εκθέσετε σε οποιασδήποτε
µορφής καταπονήσεις, tπως σφυροκtπηµα, ρίψη στο έδαφος, ή
ποδοπάτηµα.
• Μη βραχυκυκλώσετε τη µπαταρία και µην επιτρέψετε την επαφή
µεταλλικών αντικειµένων µε τους ακροδέκτες της µπαταρίας.
• Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε υψηλές θερµοκρασίες που υπερβαίνουν
τους 60°C, tπως να την αφήσετε εκτεθειµένη σε άµεσο ηλιακt φως ή
στο εσωτερικt ενtς αυτοκινήτου σταθµευµένου στον ήλιο.
• Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε φωτιά.
• Μην πιάνετε µπαταρίες ιtντων λιθίου που έχουν πάθει ζηµιά, ή
παρουσιάζουν διαρροή.
3
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:49 ΜΜ Page 4
• Φροντίστε να φορτίζετε τη µπαταρία χρησιµοποιώντας ένα γνήσιο
φορτιστή µπαταριών της Sony, ή µια συσκευή που µπορεί να φορτίσει τη
µπαταρία.
• Κρατήστε τη µπαταρία µακριά απt τα µικρά παιδιά.
• ∆ιατηρήστε τη µπαταρία στεγνή.
• Αντικαταστήστε τη µtνο µε την ίδια ή ισοδύναµου τύπου µπαταρία που
προτείνεται απt τη Sony.
• Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες tπως περιγράφεται σε
αυτές τις οδηγίες.
@ Μετασχηµατιστής AC
Συνδέστε τον µετασχηµατιστή AC στην πλησιέστερη πρίζα.
Αν παρουσιαστεί κάποιο πρtβληµα ενώ χρησιµοποιείτε το
µετασχηµατιστή AC, διακtψτε αµέσως την τροφοδοσία αποσυνδέοντας το
φις απt την πρίζα.
pταν παρέχεται ένα καλώδιο ρεύµατος, το καλώδιο ρεύµατος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µtνο µε αυτή τη µονάδα και δεν πρέπει να
χρησιµοποιηθεί µε άλλες συσκευές.
4
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:49 ΜΜ Page 5
Σηµείωση για τους Πελάτες στην Ευρώπη
@ Σηµείωση για τους πελάτες στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊtντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος
Αντιπρtσωπος για την ηλεκτροµαγνητική συµβατtτητα (EMC) και την
ασφάλεια προϊtντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέµατα σέρβις ή εγγύησης,
παρακαλούµε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά
έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.
Το προϊtν αυτt έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί tτι συµµορφώνεται µε τα
tρια τα οποία έχουν τεθεί µε την Οδηγία EMC για τη χρήση καλωδίων
σύνδεσης µε µήκος µικρtτερο απt 3 µέτρα.
@ Προσοχή
Ηλεκτροµαγνητικά πεδία µε συγκεκριµένες συχνtτητες ενδέχεται να
επηρεάσουν την εικtνα και τον ήχο αυτής της φωτογραφικής µηχανής.
@ Σηµείωση
Εάν λtγω στατικού ηλεκτρισµού ή ηλεκτροµαγνητικών πεδίων η
µετάδοση δεδοµένων διακοπεί στη µέση (αποτύχει), επανεκκινήστε την
εφαρµογή, ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας
(USB, κλπ.).
5
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 6
@ ΑπYρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά
συστήµατα αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτt επάνω στο προϊtν ή στη συσκευασία του
υποδεικνύει tτι το προϊtν αυτt δεν θα πρέπει να
απορρίπτεται µαζί µε τα συνηθισµένα οικιακά απορρίµµατα .
Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο
αποκοµιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας tτι το προϊtν αυτt
απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν tποιες
αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα
προέκυπταν απt την µη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του
προϊtντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονtµηση των
φυσικών πtρων. Για περισσtτερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση αυτού του προϊtντος, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές αρχές
της περιοχής σας, µε την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριµµάτων
ή το κατάστηµα απt το οποίο αγοράσατε το προϊtν.
6
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 7
@ ΑπYρριψη χρησιµοποιηµένων µπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα
αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτt επάνω στη µπαταρία ή στη συσκευασία
δείχνει tτι η µπαταρία που παρέχεται µε αυτt το προϊtν δεν
πρέπει να αντιµετωπίζεται tπως τα οικιακά απορρίµµατα.
Σε µερικές µπαταρίες αυτt το σύµβολο ενδέχεται να
χρησιµοποιείται σε συνδυασµt µε ένα χηµικt σύµβολο. Τα
χηµικά σύµβολα του υδραργύρου (Hg) ή του µολύβδου (Pb) προστίθενται
αν η µπαταρία περιέχει περισσtτερο απt 0,0005% υδράργυρο ή 0,004%
µtλυβδο.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απtρριψη αυτών των µπαταριών, βοηθάτε στην
πρtληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν
απt τη µη ενδεδειγµένη διάθεση της µπαταρίας. Η ανακύκλωση των
υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πtρων.
Στην περίπτωση προϊtντων που για λtγους ασφαλείας, επιδtσεων, η
ακεραιtτητας δεδοµένων απαιτούν τη µtνιµη σύνδεση µε µια
ενσωµατωµένη µπαταρία, αυτή η µπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται
µtνο απt εξουσιοδοτηµένο τεχνικt προσωπικt.
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή µεταχείριση της µπαταρίας, παραδώστε το
προϊtν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση tλων των άλλων µπαταριών, παρακαλούµε δείτε το
τµήµα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε µε ασφάλεια τη µπαταρία απt
το προϊtν.
Παραδώστε την µπαταρία στο κατάλληλο σηµείο συλλογής των
χρησιµοποιηµένων µπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσtτερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του
προϊtντος ή της µπαταρίας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις τοπικές
∆ηµοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων, ή το κατάστηµα απt το οποίο αγοράσατε το προϊtν.
7
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 8
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής
1 Κλείστρο
2 Επιλογέας θέσης λειτουργίας
(Intelligent Auto)/
(Superior Auto)/ (Αυτtµατο
Πρtγραµµα)/ (Προτεραιtτητα ∆ιαφράγµατος)/ (Προτεραιtτητα Ταχύτητας
Κλείστρου)/ (Χειροκίνητη
Έκθεση)/
(Ανάκληση
Μνήµης)/
(Ταινία)/
(Πανοραµική Λήψη)/
(Επιλογή
Σκηνικού)
3 Για τη λήψη: µοχλtς W/Τ (ζουµ)
Για την προβολή: µοχλtς ζουµ
Ευρετηρίου/Αναπαραγωγής
4 Λυχνία χρονοδιακtπτη/Λυχνία
Κλείστρου Χαµtγελου/
Φωτισµtς AF
5 Λυχνία Ενεργοποίησης/Φtρτισης
6 Πλήκτρο ON/OFF
(Ενεργοποίησης)
7 Φλας
• Μην καλύπτετε το φλας µε τα
δάκτυλά σας.
• pταν χρησιµοποιείτε το φλας,
το φλας ανοίγει αυτtµατα.
8 Μικρtφωνο
9 Άγκιστρο για λουράκι
0 ∆ακτύλιος Ελέγχου
!¡ Φακtς
!™ Μεγάφωνο
!£ Αισθητήρας φωτtς
!¢ Οθtνη LCD
!∞ Πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)
!§ Πλήκτρο MOVIE (Ταινία)
!¶ Ακροδέκτης Micro USB
!• Πλήκτρο MENU
!ª Τροχtς ελέγχου
8
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 9
@º Πλήκτρο
(Αναπαραγωγής)
@¡ Πλήκτρο / (Οδηγtς
Κάµερας/∆ιαγραφή)
@™ Θυρίδα εισαγωγής µπαταρίας
@£ Μοχλtς αποβολής µπαταρίας
@¢ Οπή υποδοχής τριπtδου
@∞ Λυχνία προσπέλασης
@§ Θυρίδα κάρτας µνήµης
@¶ Ακροδέκτης micro HDMI
@• Κάλυµµα Μπαταρίας/Κάρτας
µνήµης
• Χρησιµοποιήστε ένα τρίποδο
µε µήκος βίδας µικρtτερο απt
5.5 mm. ∆ιαφορετικά, δεν θα
µπορέσετε να προσαρµtσετε
σταθερά τη φωτογραφική
µηχανή και ενδέχεται να της
προκαλέσετε ζηµιά.
Τοποθέτηση της µπαταρίας
Μοχλtς αποβολής µπαταρίας
1 Ανοίξτε το κάλυµµα.
2 Εισάγετε τη µπαταρία.
• Ενώ πιέζετε το µοχλt αποβολής της µπαταρίας, εισάγετε τη
µπαταρία tπως φαίνεται στην εικtνα. Βεβαιωθείτε tτι ο µοχλtς
αποβολής της µπαταρίας κλειδώνει µετά την εισαγωγή.
• Αν κλείσετε το κάλυµµα ενώ η µπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά µπορεί να προκαλέσετε ζηµιά στη φωτογραφική µηχανή.
9
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 10
ΦYρτιση της µπαταρίας
Λυχνία
Ενεργοποίησης/
Φtρτισης
Φωτισµένη: Φtρτιση
Σβηστή: Ολοκλήρωση
φtρτισης
Αναβοσβήνει:
Σφάλµα φtρτισης ή
προσωρινή παύση
της φtρτισης επειδή
η φωτογραφική
µηχανή δεν είναι
µέσα στο κατάλληλο
εύρος θερµοκρασιών
Για τους πελάτες στις Η.Π.Α.
και τον Καναδά
Καλώδιο
ρεύµατος
Για τους πελάτες στις χώρες/
περιοχές εκτYς Η.Π.Α. και Καναδά
1 Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή στον
Μετασχηµατιστή AC (παρέχεται), χρησιµοποιώντας το
καλώδιο micro USB (παρέχεται).
2 Συνδέστε το Μετασχηµατιστή AC στην πρίζα.
Η Λυχνία Ενεργοποίησης/Φtρτισης φωτίζεται πορτοκαλί και αρχίζει
η φtρτιση.
• Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική µηχανή κατά τη διάρκεια της
φtρτισης της µπαταρίας.
• Μπορείτε να φορτίσετε την µπαταρία ακtµα και tταν είναι εν
µέρει φορτισµένη.
• pταν η λυχνία Ενεργοποίησης/Φtρτισης αναβοσβήνει και η
φtρτιση δεν έχει τελειώσει, αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την
µπαταρία.
10
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 11
Σηµειώσεις
• Αν η λυχνία Ενεργοποίησης/Φtρτισης της φωτογραφικής µηχανής
αναβοσβήνει tταν ο µετασχηµατιστής AC συνδεθεί στην πρίζα, αυτt
υποδεικνύει tτι η φtρτιση διακtπηκε προσωρινά επειδή η θερµοκρασία είναι
εκτtς του προτεινtµενου εύρους τιµών. pταν η θερµοκρασία επανέλθει
στην περιοχή του επιτρεπtµενου εύρους τιµών, η φtρτιση συνεχίζεται.
Συστήνουµε να φορτίζετε τη µπαταρία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος
µεταξύ 10°C και 30°C.
• Η µπαταρία ενδέχεται να µη φορτιστεί αποτελεσµατικά αν το τµήµα του
ακροδέκτη της µπαταρίας δεν είναι καθαρt. Σε αυτή την περίπτωση,
σκουπίστε ελαφρά τη σκtνη χρησιµοποιώντας ένα απαλt ύφασµα ή µια
βαµβακερή µπατονέτα για να καθαρίσετε το τµήµα ακροδεκτών της
µπαταρίας.
• Συνδέστε το Μετασχηµατιστή AC (παρέχεται) στην πλησιέστερη πρίζα. Αν
σηµειωθεί κάποια δυσλειτουργία ενώ χρησιµοποιείτε το Μετασχηµατιστή
AC, αποσυνδέστε αµέσως το φις απt την πρίζα για να διακtψετε την
τροφοδοσία ρεύµατος.
• pταν ολοκληρωθεί η φtρτιση, αποσυνδέστε το Μετασχηµατιστή AC απt την
πρίζα.
• Φροντίστε να χρησιµοποιείτε µtνο γνήσιες µπαταρίες, καλώδιο USB micro
(παρέχεται) και Μετασχηµατιστή AC (παρέχεται) της Sony.
& ΧρYνος φYρτισης (Πλήρης φYρτιση)
Ο χρtνος φtρτισης είναι περίπου 155 λεπτά µε χρήση του
µετασχηµατιστή AC (παρέχεται).
Σηµείωση
• Χρtνος που χρειάζεται για την πλήρη φtρτιση µιας τελείως άδειας
µπαταρίας σε θερµοκρασία 25°C. Η φtρτιση ενδέχεται να απαιτήσει
µεγαλύτερο χρονικt διάστηµα, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης.
11
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 12
& ΦYρτιση µέσω σύνδεσης µε έναν υπολογιστή
Η µπαταρία µπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τη φωτογραφική µηχανή
µε έναν υπολογιστή χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο micro USB.
Σηµείωση
• Λάβετε υπtψη τα παρακάτω tταν φορτίζετε τη φωτογραφική µηχανή µέσω
ενtς υπολογιστή:
– Αν η φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη σε έναν φορητt υπολογιστή
που δεν είναι συνδεδεµένος στην πρίζα, η ενέργεια της µπαταρίας του
φορητού υπολογιστή µειώνεται. Μην αφήνετε τη φωτογραφική µηχανή
συνδεδεµένη σε έναν υπολογιστή για µεγάλο χρονικt διάστηµα.
– Μην πραγµατοποιείτε άνοιγµα/κλείσιµο ή επανεκκίνηση του υπολογιστή
και µην τον επαναφέρετε απt την κατάσταση αδρανοποίησης tταν έχει
πραγµατοποιηθεί µια σύνδεση USB µεταξύ του υπολογιστή και της
φωτογραφικής µηχανής. Η φωτογραφική µηχανή µπορεί να παρουσιάσει
βλάβη. Πριν την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή την επανεκκίνηση του
υπολογιστή ή την επαναφορά του απt κατάσταση αδρανοποίησης,
αποσυνδέστε τη φωτογραφική µηχανή απt τον υπολογιστή.
– ∆εν εγγυtµαστε τη φtρτιση στην περίπτωση χρήσης ενtς υπολογιστή που
έχει κατασκευαστεί απt το χρήστη, ή ενtς υπολογιστή µε τροποποιήσεις.
12
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 13
& ∆ιάρκεια µπαταρίας και αριθµYς εικYνων που µπορούν
να εγγραφούν και να προβληθούν
∆ιάρκεια µπαταρίας
Αριθµtς εικtνων
Λήψη (φωτογραφίες)
Περίπου 165 λεπτά
Περίπου 330 εικtνες
Προβολή (φωτογραφίες)
Περίπου 250 λεπτά
Περίπου 5000 εικtνες
Λήψη (ταινίες)
Περίπου 80 λεπτά
–
Σηµειώσεις
• Ο πιο πάνω αριθµtς εικtνων ισχύει tταν η µπαταρία είναι πλήρως
φορτισµένη. Ο αριθµtς εικtνων µπορεί να είναι µικρtτερος, ανάλογα µε τις
συνθήκες χρήσης.
• Ο αριθµtς εικtνων που µπορεί να εγγραφεί αναφέρεται σε λήψη κάτω απt
τις παρακάτω συνθήκες:
– Χρήση µέσου “Memory Stick PRO Duo” (Mark 2) (πωλείται χωριστά)
– Η µπαταρία χρησιµοποιείται σε θερµοκρασία 25°C.
• Ο αριθµtς για τη “Λήψη (φωτογραφιών)” υπολογίζεται µε βάση το πρtτυπο
CIPA, στις παρακάτω συνθήκες:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Το DISP είναι ρυθµισµένο στη θέση [Εµφάνιση pλων των Πληροφοριών]
(Display All Info.)
– Μία λήψη κάθε 30 δευτερtλεπτα.
– Το ζουµ ρυθµίζεται εναλλάξ µεταξύ των άκρων W και Τ.
– Το φλας ενεργοποιείται κάθε δύο φορές.
– Η συσκευή τίθεται εντtς και εκτtς λειτουργίας κάθε δέκα φορές.
• Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας για ταινίες ισχύει για λήψη υπt τις
ακtλουθες συνθήκες:
– Ρύθµιση Εγγραφής: 60i 17M (FH)/50i 17M (FH)
– pταν η συνεχής λήψη τελειώνει λtγω του καθορισµένου ορίου (29 λεπτά),
πατήστε ξανά το πλήκτρο MOVIE (Ταινία) για να συνεχίσετε τη λήψη. Οι
λειτουργίες λήψης tπως το ζουµ δεν θα είναι διαθέσιµες.
13
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 14
@ Τροφοδοσία ρεύµατος
Η φωτογραφική µηχανή µπορεί να τροφοδοτηθεί µε ρεύµα απt την
πρίζα (ηλεκτρικt δίκτυο) συνδέοντάς τη στο Μετασχηµατιστή AC
(παρέχεται), χρησιµοποιώντας το καλώδιο micro USB (παρέχεται).
Κατ’ αυτt τον τρtπο, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την εξάντληση
της µπαταρίας tταν πραγµατοποιείτε λήψη για µεγάλες περιtδους ή
tταν η φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη σε µια TV ή
υπολογιστή.
Η λήψη και η αναπαραγωγή είναι δυνατές χωρίς να περιέχεται
µπαταρία στη φωτογραφική µηχανή.
Τοποθέτηση µιας κάρτας µνήµης (πωλείται χωριστά)
Βεβαιωθείτε tτι η κοµµένη γωνία
είναι σωστά προσανατολισµένη.
1 Ανοίξτε το κάλυµµα.
2 Εισάγετε την κάρτα µνήµης (πωλείται χωριστά).
• Με την κοµµένη γωνία προσανατολισµένη tπως φαίνεται στην
εικtνα, εισάγετε την κάρτα µνήµης µέχρι να κάνει κλικ.
3 Κλείστε το κάλυµµα.
14
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 15
@ Κάρτες µνήµης που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
Κάρτα µνήµης
Για φωτογραφίες
Για ταινίες
Memory Stick PRO Duo
A
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick Duo
B
C
D
(Μtνο Mark 2)
–
Memory Stick Micro (M2)
(Μtνο Mark 2)
Κάρτα µνήµης SD
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα µνήµης SDHC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα µνήµης SDXC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα µνήµης microSD
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα µνήµης microSDHC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
• Σε αυτt το εγχειρίδιο, τα προϊtντα στον πίνακα αναφέρονται
συνοπτικά ως εξής:
Α: Μέσο “Memory Stick Duo”
Β: Μέσο “Memory Stick Micro”
Γ: Κάρτα SD
∆: Κάρτα µνήµης micro SD
Σηµειώσεις
• pταν χρησιµοποιείτε ένα µέσο “Memory Stick Micro” ή κάρτες µνήµης micro
SD µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή, φροντίστε να χρησιµοποιήσετε τον
κατάλληλο προσαρµογέα.
@ Για να αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης/µπαταρία
Κάρτα µνήµης: Ωθήστε την κάρτα µνήµης µια φορά προς τα µέσα για
να αποβάλλετε την κάρτα µνήµης.
Μπαταρία: Μετατοπίστε το µοχλt αποβολής της µπαταρίας. Προσέξτε
να µην σας πέσει η µπαταρία.
Σηµειώσεις
• Μην αφαιρείτε ποτέ την κάρτα µνήµης/µπαταρία tταν είναι φωτισµένη η
λυχνία προσπέλασης (σελίδα 8). Μπορεί να προκληθεί ζηµιά στα δεδοµένα
που περιέχονται στην κάρτα µνήµης.
15
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 16
Ρύθµιση του ρολογιού
ON/OFF (Ενεργοποίηση)
Λυχνία Ενεργοποίησης/Φtρτισης (πράσινη)
Τροχtς ελέγχου
Επιλογή στοιχείων: b/B
Ρύθµιση της αριθµητικής τιµής της
ηµεροµηνίας και της ώρας: v/V/
Ρύθµιση: z
1 Πιέστε το πλήκτρο ON/OFF (Ενεργοποίηση).
Η ρύθµιση Ηµεροµηνίας & Ώρας εµφανίζεται tταν θέσετε σε
λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή για πρώτη φορά.
• Ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρtνος για να τεθεί η
φωτογραφική µηχανή σε λειτουργία και να είναι δυνατtς ο
χειρισµtς.
2 Βεβαιωθείτε tτι είναι επιλεγµένο το [Enter] στην οθtνη
και στη συνέχεια πιέστε το z στον τροχt ελέγχου.
3 Επιλέξτε την επιθυµητή γεωγραφική περιοχή
ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθtνη και στη συνέχεια
πιέστε το z.
4 Ρυθµίστε τη [Θερινή Ώρα] (Daylight Svg.:), την
ηµεροµηνία και τη [Μορφή Ηµεροµηνίας] (Date Format:)
και στη συνέχεια πιέστε το z.
• Τα µεσάνυχτα υποδεικνύονται ως 12:00 ΑΜ και το µεσηµέρι ως
12:00 PM.
5 Βεβαιωθείτε tτι είναι επιλεγµένο το [Enter] και στη
συνέχεια πιέστε το z.
16
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 17
Λήψη φωτογραφιών/ταινιών
Μην καλύπτετε το φλας.
Κλείστρο
Μοχλtς W/Τ
(ζουµ)
Επιλογέας θέσης
λειτουργίας
: Intelligent Auto
: Ταινία
W: σµίκρυνση
Τ: µεγέθυνση
Λήψη φωτογραφιών
1 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση για να εστιάσετε.
pταν η εικtνα είναι εστιασµένη, ακούγεται ένα µπιπ και φωτίζεται η
ένδειξη z ή
.
2 Πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω για να τραβήξετε τη
φωτογραφία.
Λήψη ταινιών
1 Πιέστε το πλήκτρο MOVIE (Ταινία) για να αρχίσετε την
εγγραφή.
• Χρησιµοποιήστε το µοχλt W/Τ για να αλλάξετε την κλίµακα ζουµ.
• Πιέστε το κλείστρο για να πραγµατοποιήσετε λήψη φωτογραφιών
κατά τη διάρκεια της εγγραφής µιας ταινίας.
2 Πιέστε ξανά το πλήκτρο MOVIE για να σταµατήσετε την
εγγραφή.
Σηµειώσεις
• Μη σηκώνετε το φλας µε το χέρι. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
• pταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία ζουµ κατά τη διάρκεια της εγγραφής µιας ταινίας, θα καταγραφεί ο ήχος λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής. Ενδέχεται
επίσης να καταγραφεί ο ήχος του πλήκτρου MOVIE κατά το τέλος της εγγραφής.
• Η συνεχής λήψη είναι δυνατή για περίπου 29 λεπτά σύµφωνα µε τις
προεπιλεγµένες ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής και tταν η
θερµοκρασία είναι περίπου 25°C. pταν τελειώσει η εγγραφή της ταινίας,
µπορείτε να ξαναρχίσετε την εγγραφή πιέζοντας ξανά το πλήκτρο MOVIE. Η
εγγραφή ενδέχεται να σταµατήσει για να προστατευτεί η φωτογραφική
µηχανή, ανάλογα µε τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος.
17
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 18
Προβολή εικYνων
W: σµίκρυνση
Τ: µεγέθυνση
Τροχtς ελέγχου
Fn (Λειτουργίες)
(Αναπαραγωγή)
Επιλογή εικtνων: B (επtµενο)/b
(προηγούµενο) ή στρέψτε
(∆ιαγραφή)
τον τροχt ελέγχου
Ρύθµιση: z
1 Πιέστε το πλήκτρο
(Αναπαραγωγή).
• Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οθtνης µεταξύ
φωτογραφιών και ταινιών επιλέγοντας το MENU t
[Επιλογή Φωτογραφιών/Ταινιών] (Still/Movie Select).
1t
@ Επιλογή της επYµενης/προηγούµενης εικYνας
Επιλέξτε µια εικtνα πιέζοντας το B (επtµενο)/b (προηγούµενο) στον
τροχt ελέγχου ή στρέφοντας τον τροχt ελέγχου. Πιέστε το z στο
κέντρο του τροχού ελέγχου για να δείτε ταινίες.
@ ∆ιαγραφή µιας εικYνας
1 Πιέστε το πλήκτρο
(∆ιαγραφή).
2 Επιλέξτε το [∆ιαγραφή] (Delete) µε το v στον τροχt ελέγχου και
στη συνέχεια πιέστε το z.
@ Περιστροφή µιας εικYνας
Πιέστε το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών).
@ Επιστροφή στη λήψη εικYνων
Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση.
18
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 19
Προβολή του Οδηγού
Η φωτογραφική µηχανή είναι εξοπλισµένη µε έναν ενσωµατωµένο
οδηγt χρήσης.
MENU
(Οδηγtς Φωτογραφικής Μηχανής)
ΟδηγYς Φωτογραφικής Μηχανής
Η φωτογραφική µηχανή εµφανίζει επεξηγήσεις για τα στοιχεία του
MENU και τις τιµές των ρυθµίσεων.
1 Πιέστε το πλήκτρο MENU.
2 Επιλέξτε το επιθυµητt στοιχείο του MENU και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
Μηχανής).
(Οδηγtς Φωτογραφικής
Συµβουλή Λήψης
Η φωτογραφική µηχανή εµφανίζει συµβουλές λήψης για την
επιλεγµένη λειτουργία λήψης.
1 Πιέστε το πλήκτρο
(Οδηγtς Φωτογραφικής
Μηχανής) στη λειτουργία λήψης.
2 Επιλέξτε την επιθυµητή συµβουλή λήψης και στη
συνέχεια πιέστε το z στον τροχt ελέγχου.
Εµφανίζεται η συµβουλή λήψης.
• Μπορείτε να κάνετε κύλιση της οθtνης χρησιµοποιώντας τα v/V
και να αλλάξετε τις συµβουλές λήψης χρησιµοποιώντας τα b/B.
19
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 20
Εισαγωγή των άλλων λειτουργιών
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε και άλλες λειτουργίες
χρησιµοποιώντας τον τροχt ελέγχου, το πλήκτρο MENU, κλπ.
∆ακτύλιος Ελέγχου
MENU
Fn (Λειτουργίες)
Τροχtς ελέγχου
@ ΤροχYς ελέγχου
(Εµφάνιση Περιεχοµένων): Σας επιτρέπει να αλλάξετε την
εµφάνιση της οθtνης.
(Λειτουργία Φλας): Σας επιτρέπει να επιλέξετε µια λειτουργία φλας
για τις φωτογραφίες.
(Αντιστάθµιση Έκθεσης/∆ηµιουργική Φωτογράφηση): Σας
επιτρέπει να προσαρµtσετε τη φωτεινtτητα της εικtνας. Σας
επιτρέπει να αλλάξετε την [Αποεστίαση Φtντου] (Bkground Defocus),
τη [Φωτεινtτητα] (Brightness), το [Χρώµα] (Color), την [Καθαρtτητα]
(Vividness) και το [Εφέ Εικtνας] (Picture Effect) tταν η λειτουργία
λήψης είναι ρυθµισµένη σε [Intelligent Auto] ή [Superior Auto].
(Λειτουργία Οδήγησης): Σας επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία χρονοδιακtπτη και λήψης µε ριπές.
z (Παρακολούθηση εστίασης): Η φωτογραφική µηχανή παρακολουθεί
το θέµα και ρυθµίζει την εστίαση αυτtµατα, ακtµα και tταν το θέµα
κινείται.
20
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 21
@ Πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)
Σας επιτρέπει να καταχωρήσετε επτά λειτουργίες και να τις
ανακαλείτε κατά τη διάρκεια της λήψης.
1 Πιέστε το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών).
2 Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία χρησιµοποιώντας το πλήκτρο
Fn (Λειτουργιών) ή τα b/B στον τροχt ελέγχου.
3 Επιλέξτε την τιµή της ρύθµισης στρέφοντας τον τροχt ελέγχου ή
τον ∆ακτύλιο Ελέγχου.
@ ∆ακτύλιος Ελέγχου
Μπορείτε να αντιστοιχήσετε τις αγαπηµένες σας λειτουργίες στον
∆ακτύλιο Ελέγχου. Κατά τη διάρκεια της λήψης, οι ρυθµίσεις µπορούν
να αλλαχτούν στρέφοντας απλά τον Τροχt Ελέγχου.
@ Στοιχεία του Μενού
Μενού λήψης φωτογραφιών
Μέγεθος Εικtνας
Αναλογία ∆ιαστάσεων
Επιλέγει το µέγεθος των φωτογραφιών.
Επιλέγει την αναλογία διαστάσεων των
φωτογραφιών.
Ποιtτητα
Επιλέγει την ποιtτητα εικtνας των φωτογραφιών.
Πανtραµα: Μέγεθος
Επιλέγει το µέγεθος των πανοραµικών εικtνων.
Πανtραµα: Κατεύθυνση
Επιλέγει την κατεύθυνση λήψης των
πανοραµικών εικtνων.
Λειτουργία Οδήγησης
Καθορίζει τη λειτουργία οδήγησης, για
παράδειγµα συνεχή λήψη.
Λειτουργία Φλας
Προσαρµtζει τις ρυθµίσεις του φλας.
Λειτουργία Εστίασης
Επιλέγει τη µέθοδο εστίασης.
Περιοχή Αυτtµατης Εστίασης Επιλέγει την περιοχή εστίασης.
Εφέ Απαλού ∆έρµατος
Ρυθµίζει το Εφέ Απαλού ∆έρµατος και την
ένταση του εφέ.
Ανίχνευση
Επιλέγει και ανιχνεύει πρtσωπα και
Χαµtγελου/Προσώπων
προσαρµtζει διάφορες ρυθµίσεις αυτtµατα.
Απελευθερώνει αυτtµατα το κλείστρο tταν
ανιχνευτεί ένα χαµtγελο.
Αυτtµατο Καδράρισµα
Αναλύει το σκηνικt λήψης κατά τη σύλληψη
Πορτρέτου
ενtς προσώπου και αποθηκεύει µια άλλη
εικtνα µε πιο εντυπωσιακή σύνθεση.
ISO
Ρυθµίζει την ευαισθησία στο φως.
Λειτουργία Φωτοµέτρησης Επιλέγει τη λειτουργία φωτοµέτρησης που
καθορίζει ποιο τµήµα του θέµατος
χρησιµοποιείται για τον καθορισµt της έκθεσης.
21
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 22
Αντιστάθµιση φλας
Ισορροπία λευκού
DRO/Auto HDR
∆ηµιουργικt Στυλ
Εφέ Εικtνας
Clear Image Zoom
Ψηφιακt Ζουµ
Long Exposure NR
High ISO NR
Φωτισµtς AF
SteadyShot
Χρωµατικtς Χώρος
Λίστα Συµβουλών Λήψης
Εγγραφή Ηµεροµηνίας
Επιλογή Σκηνικού
Ανάκληση Μνήµης
Μνήµη
22
Ρυθµίζει την ένταση του φλας.
Ρυθµίζει τους χρωµατικούς τtνους της
εικtνας.
Αντισταθµίζει τη φωτεινtτητα και την αντίθεση
αυτtµατα.
Επιλέγει την επιθυµητή επεξεργασία εικtνας.
Πραγµατοποιεί λήψη φωτογραφιών µε το
επιθυµητt εφέ για την επίτευξη µεγαλύτερης
εκφραστικtτητας.
Κάνει καλύτερης ποιtτητας ζουµ στην εικtνα
απt tτι το Ψηφιακt Ζουµ.
Κάνει ζουµ σε µια εικtνα µε µεγαλύτερη
µεγέθυνση απt tτι το Clear Image Zoom.
Ρυθµίζει την επεξεργασία µείωσης θορύβου
(NR) για τις εικtνες που η ταχύτητα κλείστρου
είναι 1/3 του δευτερολέπτου ή περισσtτερο.
Ρυθµίζει την επεξεργασία µείωσης θορύβου για
λήψη υψηλής ευαισθησίας.
Ρυθµίζει το φωτισµt AF που ρίχνει φως σε µια
σκοτεινή σκηνή για να υποβοηθήσει την
εστίαση.
Επιλέγει το SteadyShot.
Αλλάζει το εύρος των αναπαραγtµενων
χρωµάτων.
Σας παρέχει πρtσβαση σε tλες τις συµβουλές
λήψης.
Καθορίζει αν θα καταγράφεται η ηµεροµηνία
λήψης στις φωτογραφίες.
Επιλέγει προεπιλεγµένες λειτουργίες που
ταιριάζουν στις διάφορες συνθήκες λήψης.
Επιλέγει τις ρυθµίσεις που θέλετε να
ανακαλέσετε tταν ο επιλογέας θέσης
λειτουργίας είναι στη θέση [Ανάκληση µνήµης]
(Memory recall).
Καταχωρεί τις επιθυµητές λειτουργίες ή
ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής.
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 23
Μενού λήψης ταινιών
Τύπος Αρχείου
Ρύθµιση Εγγραφής
Μέγεθος Εικtνας (∆ιπλή
Εγγραφή)
SteadyShot
Εγγραφή Ήχου
Μείωση Θορύβου Ανέµου
Ταινία
Επιλέγει τον τύπο αρχείου των ταινιών.
Επιλέγει το µέγεθος καρέ της ταινίας που
εγγράφεται.
Επιλέγει τη λήψη φωτογραφιών κατά τη
διάρκεια εγγραφής µιας ταινίας.
Επιλέγει το SteadyShot.
Επιλέγει αν θα πραγµατοποιηθεί εγγραφή ήχου
κατά τη διάρκεια της λήψης µιας ταινίας.
Περιορίζει το θtρυβο του ανέµου κατά τη
διάρκεια της εγγραφής µιας ταινίας.
Επιλέγει τη λειτουργία έκθεσης ανάλογα µε το
θέµα ή το εφέ.
ΠροσωπικY µενού
Μείωση Κtκκινων Ματιών
Γραµµές Πλέγµατος
Αυτtµατη Ανασκtπηση
Πλήκτρο DISP (Οθtνη)
Στάθµη Peaking
Χρώµα Peaking
∆ακτύλιος Ελέγχου
Οθtνη ∆ακτυλίου Ελέγχου
Πλήκτρο Λειτουργιών
Λειτουργία Κεντρικού
Πλήκτρου
Λειτουργία Αριστερού
Πλήκτρου
Λειτουργία ∆εξιού
Πλήκτρου
Περιορίζει το φαινtµενο των κtκκινων µατιών
tταν χρησιµοποιείτε το φλας.
Εµφανίζει ένα πλέγµα για να σας βοηθήσει να
ευθυγραµµίσετε το πλάνο.
Εµφανίζει την εικtνα που έχει ληφθεί µετά τη
λήψη. Επιλέγει την αυτtµατη ανασκtπηση.
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις διαθέσιµες
λειτουργίες προβολής που µπορούν να
επιλεγούν πιέζοντας το DISP στον τροχt
ελέγχου.
Ενισχύει το περίγραµµα του εστιασµένου
τµήµατος µε ένα συγκεκριµένο χρώµα.
Επιλέγει το χρώµα που χρησιµοποιείται για τη
λειτουργία Peaking.
Αντιστοιχίζει τις επιθυµητές λειτουργίες στον
∆ακτύλιο Ελέγχου.
Επιλέγει αν θα εµφανίζεται µια κινούµενη
εικtνα tταν χρησιµοποιείτε τον ∆ακτύλιο
Ελέγχου.
Προσαρµtζει τις λειτουργίες που εµφανίζονται
tταν πιεστεί το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών).
Αντιστοιχίζει τις επιθυµητές λειτουργίες στο
κεντρικt πλήκτρο.
Αντιστοιχίζει τις επιθυµητές λειτουργίες στο
αριστερt πλήκτρο.
Αντιστοιχίζει τις επιθυµητές λειτουργίες στο
δεξιt πλήκτρο.
23
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 24
Υποβοήθηση Χειροκίνητης
Εστίασης (MF)
Χρtνος Μεγέθυνσης
Εστίασης
Προτεραιtτητα
Παρακολούθησης
Προσώπου
Καταχώριση Προσώπου
Εµφανίζει µια µεγεθυσµένη εικtνα κατά τη
χειροκίνητη εστίαση.
Καθορίζει το χρονικt διάστηµα που θα
εµφανίζεται η εικtνα σε µεγεθυσµένη µορφή.
Επιλέγει αν θα παρακολουθούνται κατά
προτίµηση τα πρtσωπα κατά τη διάρκεια
παρακολούθησης αντικειµένων.
Καταχωρεί ή αλλάζει το πρtσωπο στο οποίο θα
δίνεται προτεραιtτητα στην εστίαση.
Μενού αναπαραγωγής
Επιλογή Φωτογραφίας/Ταινίας
∆ιαγραφή
Παρουσίαση
Ευρετήριο Εικtνων
Προβολή 3D
Προστασία
Καθορισµtς Εκτύπωσης
Εφέ Εικtνας
Ρύθµιση Έντασης
Προβολή Αναπαραγωγής
Επιλέγει το φορµά προβολής των εικtνων.
∆ιαγράφει µια εικtνα.
Εµφανίζει µια παρουσίαση.
Εµφανίζει πολλές εικtνες ταυτtχρονα.
Αναπαράγει εικtνες 3D χρησιµοποιώντας µια
TV συµβατή µε 3D συνδεδεµένη στη
φωτογραφική µηχανή.
Προστατεύει τις εικtνες.
Προσθέτει µια ένδειξη εκτύπωσης σε µια
φωτογραφία.
Προσθέτει διαφtρων τύπων υφή στις εικtνες.
Ρυθµίζει την ένταση.
Καθορίζει τον τρtπο αναπαραγωγής µιας
εικtνας που έχει εγγραφεί µε προσανατολισµt
πορτρέτου.
Μενού Εργαλείων Κάρτας Μνήµης
∆ιαµtρφωση
Αριθµtς Αρχείου
∆ιαµορφώνει την κάρτα µνήµης.
Επιλέγει τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για
την αντιστοίχηση αριθµών αρχείων στις
φωτογραφίες και τις ταινίες.
Επιλογή Φακέλου εγγραφής Αλλάζει τον επιλεγµένο φάκελο αποθήκευσης
(REC)
φωτογραφιών.
Νέος Φάκελος
∆ηµιoυργεί νέo φάκελο αποθήκευσης
φωτογραφιών και ταινιών MP4.
Ανάκτηση Βάσης
Ανακτά το αρχείο βάσης δεδοµένων εικtνων
∆εδοµένων Εικtνων
για τις ταινίες και ενεργοποιεί την εγγραφή και
την αναπαραγωγή.
Εµφάνιση Χώρου Κάρτας
Εµφανίζει το χρtνο εγγραφής που αποµένει για
Μνήµης
εγγραφή ταινιών και τον αριθµt φωτογραφιών
που µπορούν να εγγραφούν στην κάρτα µνήµης.
24
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 25
Μενού Ρύθµισης Ρολογιού
Ρύθµιση Ηµεροµηνίας/Ώρας Ρυθµίζει την ηµεροµηνία και την ώρα και τη
θερινή ώρα.
Ρύθµιση Περιοχής
Καθορίζει την τοποθεσία χρήσης.
Μενού Ρυθµίσεων
Μενού Έναρξης
Καθορίζει την προεπιλεγµένη θέση του
κέρσορα στο µενού στο πρώτο στοιχείο της
τελευταίας επιλογής.
Οδηγtς Επιλογέα Θέσης
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον οδηγt
Λειτουργίας
επιλογέα θέσης λειτουργίας (την εξήγηση κάθε
λειτουργίας λήψης).
Φωτεινtτητα LCD
Καθορίζει τη φωτεινtτητα της οθtνης.
Χρtνος Έναρξης
Καθορίζει το διάστηµα µετά απt το οποίο η
Εξοικονtµησης Ενέργειας
φωτογραφική µηχανή απενεργοποιείται
αυτtµατα.
Ανάλυση HDMI
Καθορίζει την ανάλυση tταν η φωτογραφική
µηχανή είναι συνδεδεµένη σε µια τηλεtραση
HDMI.
CTRL FOR HDMI
Χειρίζεται τη φωτογραφική µηχανή απt µια TV
που υποστηρίζει το “BRAVIA” Sync.
Λήψη Ρυθµίσεων*
Επιλέγει τη λειτουργία λήψης της
φωτογραφικής µηχανής tταν χρησιµοποιείται
µια κάρτα Eye-Fi.
Σύνδεση USB
Επιλέγει τη µέθοδο σύνδεσης USB.
Ρύθµιση USB LUN
Επιλέγει τη λειτουργία tταν η φωτογραφική
µηχανή είναι συνδεδεµένη σε έναν υπολογιστή
µε µια σύνδεση USB.
Τροφοδοσία Ρεύµατος USB Καθορίζει αν θα παρέχεται ενέργεια
χρησιµοποιώντας τη σύνδεση USB.
Ηχητικά σήµατα
Ρυθµίζει τους ήχους λειτουργίας της
φωτογραφικής µηχανής.
Έκδοση
Εµφανίζει την έκδοση του λογισµικού της
φωτογραφικής µηχανής.
Γλώσσα
Επιλέγει τη γλώσσα.
Αισθητήρας Πτώσης
Ρυθµίζει τη λειτουργία [Αισθητήρα Πτώσης]
([Drop Sensor)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επίδειξη
Λειτουργία Επίδειξης
προβολής µιας ταινίας.
Επαναφέρει τις ρυθµίσεις στις προεπιλεγµένες
Αρχικοποίηση
τιµές τους.
* Εµφανίζεται tταν έχει τοποθετηθεί στη φωτογραφική µηχανή µια κάρτα Eye-Fi
(πωλείται χωριστά).
25
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 26
Εγκατάσταση του “PlayMemories Home” (Windows)
Το ενσωµατωµένο λογισµικt “PlayMemories Home” σας επιτρέπει να
εισάγετε φωτογραφίες και ταινίες στον υπολογιστή σας και να τις
χρησιµοποιήσετε.
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη ή αναπαραγωγή εικtνων µε
αυτή τη φωτογραφική µηχανή ακtµα και αν δεν εγκαταστήσετε το
“PlayMemories Home", ωστtσο, απαιτείται το “PlayMemories Home”
για να εισάγετε ταινίες AVCHD στον υπολογιστή σας.
1 Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή σε έναν υπολογιστή.
2 Windows 7: [Υπολογιστής] t εικονίδιο φωτογραφικής
µηχανής t εικονίδιο µέσου t ∆ιπλt κλικ [PMHOME.EXE]
Windows XP/Vista: [Υπολογιστής] (στα Windows XP, [Ο
Υπολογιστής Μου]) t [PMHOME] t ∆ιπλt κλικ
[PMHOME.EXE]
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθtνη για να
ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
Σηµειώσεις
• Το “PlayMemories Home” δεν είναι συµβατt µε υπολογιστές Mac. Για
αναπαραγωγή εικtνων σε υπολογιστές Mac, χρησιµοποιήστε την κατάλληλη
εφαρµογή λογισµικού που παρέχεται µε τον υπολογιστή Mac. Για λεπτοµέρειες,
επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακt τtπο: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
@ Χαρακτηριστικά του “PlayMemories Home"
Παρακάτω αναφέρονται παραδείγµατα των διαθέσιµων λειτουργιών
tταν χρησιµοποιείτε το “PlayMemories Home". Για να
εκµεταλλευτείτε τις διάφορες λειτουργίες του “PlayMemories Home",
συνδεθείτε στο ∆ιαδίκτυο και εγκαταστήστε το “Expanded Feature”.
• Μπορείτε να εισάγετε εικtνες που έχετε τραβήξει µε τη φωτογραφική
µηχανή και να τις εµφανίσετε στην οθtνη του υπολογιστή σας.
• Μπορείτε να εµφανίσετε τις εικtνες στον υπολογιστή σε ένα
ηµερολtγιο µε βάση την ηµεροµηνία λήψης και να τις δείτε.
• Μπορείτε να ρετουσάρετε (∆ιtρθωση Κοκκινίσµατος Ματιών, κλπ.),
να εκτυπώσετε και να στείλετε φωτογραφίες µε e-mail και να
αλλάξετε την ηµεροµηνία και ώρα λήψης.
• Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε φωτογραφίες µε
ηµεροµηνία.
• Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο απt ταινίες που είναι σε φορµά
AVCHD και έχουν εισαχθεί στον υπολογιστή (“Expanded Feature”).
26
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 27
Εγκατάσταση του “Image Data Converter”
Το “Image Data Converter” σας επιτρέπει να διαχειριστείτε εικtνες
RAW.
1 Πραγµατοποιήστε λήψη του λογισµικού απt τον
ακtλουθο δικτυακt τtπο και εγκαταστήστε το στον
υπολογιστή σας.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
@ Χαρακτηριστικά του “Image Data Converter”
Παρακάτω αναφέρονται παραδείγµατα των λειτουργιών που είναι
διαθέσιµες tταν χρησιµοποιείτε το “Image Data Converter”.
• Μπορείτε να επεξεργαστείτε εικtνες που έχουν εγγραφεί µε τη
λειτουργία RAW πραγµατοποιώντας διάφορες διορθώσεις, tπως
τονική καµπύλη και καθαρtτητα.
• Μπορείτε να προσαρµtσετε τις εικtνες ως προς την ισορροπία του
λευκού, την έκθεση, το δηµιουργικt στυλ, κλπ.
• Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικtνες που εµφανίζονται και
υφίστανται επεξεργασία σε έναν υπολογιστή.
Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε τις εικtνες ως δεδοµένα RAW, είτε
να τις αποθηκεύσετε σε µια µορφή αρχείων γενικής χρήσης.
• Μπορείτε να εµφανίσετε και να συγκρίνετε εικtνες RAW/JPEG που
έχουν εγγραφεί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
• Μπορείτε να αξιολογήσετε τις εικtνες σε µια κλίµακα απt το ένα
έως το πέντε.
• Μπορείτε να ορίσετε την ετικέτα χρώµατος.
Για περισσtτερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του “Image
Data Converter".
Κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [pλα τα Προγράµµατα] t [Image Data
Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “Image Data Converter” (µtνο στα Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
27
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 28
Έλεγχος του αριθµού εικYνων που µπορούν να εγγραφούν και
του χρYνου εγγραφής ταινιών
Ο αριθµtς φωτογραφιών και ο χρtνος εγγραφής ταινιών µπορεί να
ποικίλουν, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης και την κάρτα µνήµης.
@ Φωτογραφίες
Μέγεθος εικYνας: L 20 Μ
Uταν το [Αναλογία ∆ιαστάσεων] (Aspect Ratio) είναι στη θέση [3:2]*
Χωρητικtτητα
2 GB
Ποιtτητα
Κανονική ανάλυση (Standard)
295 εικtνες
Υψηλή ανάλυση (Fine)
170 εικtνες
RAW & JPEG
58 εικtνες
RAW
88 εικtνες
* pταν το [Aspect Ratio] (αναλογία διαστάσεων) είναι ρυθµισµένο σε µια άλλη
θέση εκτtς απt [3:2], µπορείτε να τραβήξετε περισσtτερες φωτογραφίες
απt αυτές που αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα (εκτtς αν η ρύθµιση του
[Ποιtτητα] (Quality) είναι [RAW]).
@ Ταινίες
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση το µέγιστο χρtνο
εγγραφής. Αυτοί είναι οι συνολικοί χρtνοι για tλα τα αρχεία ταινίας. Η
συνεχής λήψη είναι δυνατή για 29 λεπτά περίπου. Το µέγιστο µέγεθος
ενtς αρχείου εικtνας σε φορµά MP4 είναι περίπου 2 GB.
(h (ώρες), m (λεπτά))
Χωρητικtτητα
Ρύθµιση Εγγραφής
28
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 29
• Ο χρtνος εγγραφής των ταινιών ποικίλει, επειδή η φωτογραφική µηχανή
είναι εξοπλισµένη µε VBR (Μεταβλητt Ρυθµt Μπιτ) που ρυθµίζει αυτtµατα
την ποιtτητα εικtνας ανάλογα µε το σκηνικt λήψης. pταν πραγµατοποιείτε
εγγραφή ενtς γρήγορα κινούµενου θέµατος, η εικtνα είναι πιο καθαρή,
αλλά ο χρtνος εγγραφής µειώνεται διtτι χρειάζεται περισσtτερη µνήµη για
την εγγραφή. Ο χρtνος εγγραφής εξαρτάται επίσης απt τις συνθήκες
λήψης, το θέµα, ή τις ρυθµίσεις ποιtτητας εικtνας/µεγέθους.
Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της φωτογραφικής µηχανής
Σχετικά µε τις διαθέσιµες λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής
σας
• Το εγχειρίδιο αυτt περιγράφει συσκευές συµβατές µε 1080 60i, ή 1080 50i.
Για να ελέγξετε αν η φωτογραφική µηχανή σας είναι συµβατή µε 1080 60i, ή
µε 1080 50i, αναζητήστε τα παρακάτω σήµατα στο κάτω µέρος της
φωτογραφικής µηχανής.
Φωτογραφική µηχανή συµβατή µε 1080 60i: 60i
Φωτογραφική µηχανή συµβατή µε 1080 50i: 50i
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή είναι συµβατή µε ταινίες 1080 60p ή 50p.
Αντίθετα µε τις τυπικές µεθtδους εγγραφής ως τώρα, οι οποίες
πραγµατοποιούσαν εγγραφή µε τη µέθοδο interlace, αυτή η φωτογραφική
µηχανή πραγµατοποιεί εγγραφή χρησιµοποιώντας τη µέθοδο progressive.
Αυτt αυξάνει την ανάλυση και παρέχει µια πιο οµαλή, ρεαλιστική εικtνα.
Χρήση και φροντίδα
Αποφύγετε τους απtτοµους χειρισµούς, την αποσυναρµολtγηση, την
τροποποίηση, τα χτυπήµατα, ή τις προσκρούσεις tπως σφυροκtπηµα, πτώση,
ή ποδοπάτηµα του προϊtντος. ∆είξτε ιδιαίτερη προσοχή στο φακt.
29
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 30
Σηµειώσεις σχετικά µε την εγγραφή/αναπαραγωγή
• Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, πραγµατοποιήστε µια δοκιµαστική εγγραφή
για να βεβαιωθείτε tτι η φωτογραφική µηχανή λειτουργεί σωστά.
• Η φωτογραφική µηχανή δεν είναι αδιάβροχη, ούτε ανθεκτική στο νερt και
στη σκtνη.
• Αποφύγετε την έκθεση της φωτογραφικής µηχανής στο νερt. Εάν εισέλθει
νερt µέσα στην φωτογραφική µηχανή, µπορεί να σηµειωθεί βλάβη. Σε ορισµένες περιπτώσεις, η φωτογραφική µηχανή δεν θα µπορεί να επισκευαστεί.
• Μη στρέφετε την φωτογραφική µηχανή προς τον ήλιο ή άλλη ισχυρή πηγή
φωτtς. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη φωτογραφική µηχανή.
• Εάν συµβεί συµπύκνωση υγρασίας, αφαιρέστε την πριν τη χρήση της
φωτογραφικής µηχανής.
• Μην τραντάζετε ή χτυπάτε τη φωτογραφική µηχανή. Μπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία και να µην µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή εικtνων.
Επιπλέον, το µέσο εγγραφής µπορεί να καταστραφεί, ή να προκληθεί ζηµιά
στα δεδοµένα εικtνας.
Μην χρησιµοποιείτε/φυλάσσετε την κάµερα στα παρακάτω σηµεία
• Σε ένα εξαιρετικά ζεστt, κρύο ή υγρt µέρος
Σε χώρους tπως σε ένα αυτοκίνητο σταθµευµένο στον ήλιο, το σώµα της
φωτογραφικής µηχανής µπορεί να παραµορφωθεί και αυτt µπορεί να
προκαλέσει βλάβη.
• Κάτω απt την άµεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε µια θερµάστρα
Το σώµα της φωτογραφικής µηχανής µπορεί να αποχρωµατιστεί ή να
παραµορφωθεί και αυτt µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Σε ένα σηµείο µε έντονους κραδασµούς
• Κοντά σε ένα σηµείο που παράγονται ισχυρά ραδιοκύµατα, εκπέµπεται
ακτινοβολία ή υπάρχει έντονο µαγνητικt πεδίο. ∆ιαφορετικά, η
φωτογραφική µηχανή ενδέχεται να µην µπορεί να πραγµατοποιήσει σωστά
εγγραφή ή αναπαραγωγή εικtνων.
• Σε σηµεία µε άµµο ή σκtνη
Προσέξτε να µην εισχωρήσει άµµος ή σκtνη στη φωτογραφική µηχανή. Αυτt
µπορεί να προκαλέσει βλάβη και σε ορισµένες περιπτώσεις η συγκεκριµένη
βλάβη να µην µπορεί να επισκευαστεί.
Σχετικά µε τη µεταφορά
Μην καθίσετε σε µια καρέκλα ή σε άλλο µέρος µε την κάµερα στην πίσω
τσέπη του παντελονιού ή της φούστας σας, καθώς αυτt µπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία ή ζηµιά στη φωτογραφική µηχανή.
ΦακYς Carl Zeiss
Η φωτογραφική µηχανή είναι εξοπλισµένη µε ένα φακt Carl Zeiss, που είναι
σε θέση να αναπαράγει καθαρές εικtνες µε εξαιρετική αντίθεση. Ο φακtς της
φωτογραφικής µηχανής έχει παραχθεί στο πλαίσιο ενtς συστήµατος
διασφάλισης ποιtτητας πιστοποιηµένο απt την Carl Zeiss, σύµφωνα µε τα
πρtτυπα ποιtτητας της Carl Zeiss στη Γερµανία.
Σηµειώσεις σχετικά µε την οθYνη
Η οθtνη έχει κατασκευαστεί µε χρήση εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας
τεχνολογία, ώστε πάνω απt το 99,99% των pixels είναι λειτουργικά για
αποτελεσµατική χρήση. Ωστtσο, ορισµένες µικροσκοπικές µαύρες και/ή
30
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 31
φωτεινές κουκκίδες (λευκές, κtκκινες, µπλε ή πράσινες), µπορεί να
εµφανίζονται στην οθtνη. Αυτές οι κουκκίδες είναι φυσιολογικt αποτέλεσµα
της διαδικασίας κατασκευής και δεν επηρεάζουν την εγγραφή.
Σηµειώσεις σχετικά µε το φλας
• Μην µεταφέρετε τη φωτογραφική µηχανή κρατώντας τη απt το φλας και
µην ασκείτε υπερβολική δύναµη σε αυτt.
• Εάν εισχωρήσει νερt, σκtνη ή άµµος µέσα στην ανοιχτή µονάδα φλας,
µπορεί να προκληθεί βλάβη.
Σχετικά µε τη θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής
Η φωτογραφική µηχανή σας και η µπαταρία ενδέχεται να θερµανθούν λtγω
της συνεχούς χρήσης, αλλά αυτt δεν πρtκειται για βλάβη.
Σχετικά µε την προστασία απY υπερθέρµανση
Ανάλογα µε τη φωτογραφική µηχανή και τη θερµοκρασία της µπαταρίας,
ενδέχεται να µην µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή ταινιών, ή η
λειτουργία να διακοπεί αυτtµατα για την προστασία της φωτογραφικής
µηχανής. Θα εµφανιστεί ένα µήνυµα στην οθtνη πριν η φωτογραφική µηχανή
τεθεί εκτtς λειτουργίας ή δεν µπορείτε πια να πραγµατοποιήσετε εγγραφή
ταινιών. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε τη φωτογραφική µηχανή εκτtς
λειτουργίας και περιµένετε µέχρι να µειωθεί η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής και της µπαταρίας. Αν θέσετε τη φωτογραφική µηχανή
σε λειτουργία χωρίς να αφήσετε τη φωτογραφική µηχανή και τη µπαταρία να
κρυώσουν επαρκώς, η φωτογραφική µηχανή ενδέχεται να τεθεί ξανά εκτtς
λειτουργίας, ή να µην µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή ταινιών.
Σχετικά µε τη φYρτιση της µπαταρίας
Αν φορτίσετε µια µπαταρία που δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικt
διάστηµα, ενδέχεται η µπαταρία να µην φορτιστεί στην πλήρη της
χωρητικtτητα. Αυτt οφείλεται στα χαρακτηριστικά της µπαταρίας και δεν
πρtκειται για βλάβη. Φορτίστε ξανά τη µπαταρία.
Προειδοποίηση για τα πνευµατικά δικαιώµατα
Τα τηλεοπτικά προγράµµατα, οι ταινίες, οι βιντεοκασέτες και άλλου είδους
υλικt µπορεί να προστατεύονται απt πνευµατικά δικαιώµατα. Η µη
εξουσιοδοτηµένη εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να αντίκειται στις
προβλέψεις της νοµοθεσίας περί πνευµατικών δικαιωµάτων.
∆εν παρέχεται αποζηµίωση για κατεστραµµένο περιεχYµενο ή αποτυχία
εγγραφής
Η Sony δεν µπορεί να σας αποζηµιώσει για αποτυχία εγγραφής ή απώλεια ή
καταστροφή του εγγεγραµµένου περιεχοµένου λtγω δυσλειτουργίας της
φωτογραφικής µηχανής ή του µέσου εγγραφής, κλπ.
ΚαθαρισµYς της επιφάνειας της φωτογραφικής µηχανής
Καθαρίστε τη φωτογραφική µηχανή µε ένα απαλt ύφασµα ελαφρά βρεγµένο
µε νερt και στη συνέχεια σκουπίστε την επιφάνειά της µε ένα στεγνt ύφασµα.
Για να αποφύγετε την πρtκληση ζηµιάς στο περίβληµα ή το φινίρισµα:
– Μην εκθέτετε τη φωτογραφική µηχανή σε χηµικά προϊtντα tπως διαλύτες,
βενζίνη, οινtπνευµα, πανάκια καθαρισµού, εντοµοαπωθητικά, αντηλιακά ή
εντοµοκτtνα.
31
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 32
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Φωτογραφική µηχανή
[Σύστηµα]
Συσκευή απεικtνισης: αισθητήρας
Exmor CMOS 13.2 mm × 8.8 mm
(τύπου 1.0)
Συνολικtς αριθµtς πίξελ της
φωτογραφικής µηχανής:
Approx. 20.9 Megapixels
Effective pixel number of camera:
Περίπου 20.2 Megapixels
Φακtς: Φακtς ζουµ Carl Zeiss VarioSonnar T* 3.6×
f = 10.4 mm – 37.1 mm (28 mm –
100 mm (ισοδύναµο φιλµ 35 mm))
F1.8 (W) – F4.9 (T)
Κατά τη λήψη ταινιών (16:9):
29 mm – 105 mm*
Κατά τη λήψη ταινιών (4:3):
36 mm – 128 mm*
* pταν το [SteadyShot] είναι
ρυθµισµένο σε [Standard]
SteadyShot: Οπτικt
Έλεγχος έκθεσης: Αυτtµατη έκθεση,
Προτεραιtτητα διαφράγµατος,
Προτεραιtτητα ταχύτητας
κλείστρου, Χειροκίνητη έκθεση,
Επιλογή Σκηνικού (13 λειτουργίες)
Ισορροπία Λευκού: Αυτtµατη, Φως
Ηµέρας, Σκιά, Συννεφιά,
Λαµπτήρες Πυράκτωσης,
Λαµπτήρες Φθορισµού (Θερµt
Λευκt/Ψυχρt Λευκt/Λευκt
Ηµέρας/Φως Ηµέρας), Φλας,
Θερµοκρασία Χρώµατος/Φίλτρο
Χρώµατος, Προσωπική
Φορµά σήµατος:
Για 1080 50i:
Χρώµα PAL, πρtτυπα CCIR
HDTV προδιαγραφή 1080/50i,
1080/50p
Για 1080 60i:
Χρώµα NTSC, πρtτυπα EIA
HDTV προδιαγραφή 1080/60i,
1080/60p
32
Φορµά αρχείων:
Φωτογραφίες: συµβατt µε JPEG
(DCF, Exif, MPF Baseline),
συµβατt µε DPOF
Ταινίες (φορµά AVCHD):
Συµβατt µε φορµά AVCHD Ver.
2.0
Εικtνα: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: Dolby Digital 2ch,
εξοπλισµένο µε Dolby Digital
Stereo Creator
• Κατασκευάζεται κατtπιν αδείας
των Dolby Laboratories.
Ταινίες (φορµά MP4):
Εικtνα: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Μέσο εγγραφής: “Memory Stick
Duo”, “Memory Stick Micro”,
κάρτες SD, κάρτες µνήµης
microSD
Φλας: Εµβέλεια φλας (ευαισθησία ISO
(∆είκτης Συνιστώµενης Έκθεσης)
ρυθµισµένος στη θέση Auto):
Περίπου 0.3 m έως 17.1 m (W)
Περίπου 0.55 m έως 6.3 m (T)
[Ακροδέκτες ΕισYδου και ΕξYδου]
Ακροδέκτης HDMI: Ακροδέκτης HDMI
micro
Ακροδέκτης Micro USB: Επικοινωνία
USB
Επικοινωνία USB: Hi-Speed USB
(USB 2.0)
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 33
[ΟθYνη]
Οθtνη LCD:
7.5 cm (τύπου 3.0) TFT
Συνολικtς αριθµtς κουκκίδων:
1 228 800 κουκκίδες
[Τροφοδοσία ρεύµατος, γενικά]
Τροφοδοσία: Επαναφορτιζtµενη
µπαταρία NP-BX1, 3.6 V
Μετασχηµατιστής AC:
AC-UD10/UD11, 5 V
Κατανάλωση ενέργειας (κατά τη
λήψη): 1.5 W
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0°C έως
40°C
Θερµοκρασία αποθήκευσης: –20°C
έως +60°C
∆ιαστάσεις (σύµφωνα µε το πρtτυπο
CIPA): 101.6 mm × 58.1 mm × 35.9
mm (W/H/D)
Βάρος (σύµφωνα µε το πρtτυπο
CIPA) (µε µπαταρία NPBX1,
“Memory Stick Duo”): Περίπου
240 g
Μικρtφωνο: Στερεοφωνικt
Μεγάφωνο: Μονοφωνικt
Exif Print: Συµβατή
PRINT Image Matching III: Συµβατή
ΕπαναφορτιζYµενη µπαταρία
NP-BX1
Χρησιµοποιούµενη µπαταρία:
Μπαταρία ιtντων λιθίου
Μέγιστη τάση: DC 4.2 V
Ονοµαστική τάση: DC 3.6 V
Μέγιστη τάση φtρτισης: DC 4.2 V
Μέγιστο ρεύµα φtρτισης: 1.89 Α
Χωρητικtτητα: 4.5 Wh (1 240 mAh)
Η σχεδίαση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά υπtκεινται σε
αλλαγές χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση.
Μετασχηµατιστής AC:
AC-UD10/UD11
Απαιτήσεις τροφοδοσίας: AC 100 V
έως 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0.2 A
Τάση εξtδου: DC 5 V, 1 500 mA
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0°C έως
40°C
Θερµοκρασία αποθήκευσης: –20°C
έως +60°C
∆ιαστάσεις:
AC-UD10: Περίπου 78 mm × 22
mm × 36 mm (W/H/D)
AC-UD11: Περίπου 70 mm × 33
mm × 36 mm (W/H/D)
Βάρος:
AC-UD10: Περίπου 45 g
AC-UD11: Περίπου 50 g
33
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 34
Εµπορικά σήµατα
• Τα παρακάτω είναι εµπορικά
σήµατα της Sony Corporation.
, “Cyber-shot”,
“Memory Stick PRO Duo”,
“Memory Stick PRO-HG Duo”,
“Memory Stick Duo”, “Memory
Stick Micro”
• Το “AVCHD Progressive” και το
λογtτυπο “AVCHD Progressive”
είναι εµπορικά σήµατα της
Panasonic Corporation και της
Sony Corporation.
• Το Windows είναι
κατοχυρωµένο εµπορικt σήµα
της Microsoft Corporation στις
Η.Π.Α. και/ή άλλες χώρες.
• Το Mac και το Mac OS είναι
κατοχυρωµένα εµπορικά
σήµατα της Apple Inc.
• Το λογtτυπο SDXC είναι
εµπορικt σήµα της SD-3C, LLC.
• Το “ ” και το “PlayStation”
είναι κατοχυρωµένα εµπορικά
σήµατα της Sony Computer
Entertainment Inc.
• Επιπλέον, tλα τα άλλα ονtµατα
συστηµάτων και προϊtντων τα
οποία χρησιµοποιούνται σε
αυτt το εγχειρίδιο είναι εν
γένει εµπορικά σήµατα, ή
κατοχυρωµένα εµπορικά
σήµατα των αντίστοιχων
δηµιουργών ή κατασκευαστών.
Ωστtσο, τα ™ και ® δεν
αναφέρονται σε κάθε
περίπτωση σε αυτt το
εγχειρίδιο.
• Απολαύστε ακtµα περισσtτερο
το PlayStation3 σας
34
πραγµατοποιώντας λήψη της
εφαρµογής για PlayStation3
απt το PlayStation Store (tπου
είναι διαθέσιµο).
• Η εφαρµογή για PlayStation 3
απαιτεί ένα λογαριασµt στο
PlayStation Network και λήψη
της εφαρµογής.
Είναι διαθέσιµη στις περιοχές
που είναι διαθέσιµο το
PlayStation Store.
Μπορείτε να βρείτε πρtσθετες
πληροφορίες για αυτt το
προϊtν, καθώς και απαντήσεις
σε συχνές ερωτήσεις στον
∆ικτυακt Τtπο Υποστήριξης
Πελατών.
http://www.sony.net/
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 35
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 36
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 37
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 38
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτ; το προϊ;ν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι απ; τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊ;ν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου µας
εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλ;γους, στους
καταλ;γους προϊ;ντων µας και στις ιστοσελίδες µας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης
προτού να έρθετε σε επαφή µε τον προµηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊ;ν της Sony που αγοράσατε, εφ’ ;σον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα
φυλλάδια που συν;δευαν το προϊ;ν σας, υπ; την προϋπ;θεση ;τι αγοράστηκε εντ;ς της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ;τι το προϊ;ν είναι απαλλαγµένο απ; κάθε ελάττωµα σχετιζ;µενο µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ απ; την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµ;δια για
να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα ;που επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντ;ς της περι;δου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικ; το προϊ;ν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής
αγοράς) λ;γω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της
Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊ;ν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντ;ς
εύλογου χρ;νου, βάσει των ;ρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊ;ντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή
ανακυκλωµένα προϊ;ντα ή εξαρτήµατα. 7λα τα προϊ;ντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται
ιδιοκτησία της Sony.
$ροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µ;νο εάν προσκοµισθεί το πρωτ;τυπο
τιµολ;γιο ή η απ;δειξη πώλησης (µε την ένδειξη της ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊ;ντος
και του ον;µατος του εµπ;ρου) µαζί µε το ελαττωµατικ; προϊ;ν εντ;ς της περι;δου εγγύησης. Η Sony και
τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα προαναφερ;µενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απ;
αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊ;ν ή το µοντέλο του προϊ;ντος ή το ;νοµα του εµπ;ρου. Η παρούσα
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο σειριακ;ς αριθµ;ς του προϊ;ντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/διαγραφή σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα
αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊ;ν σας για επισκευή κατά
την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη
µεταφορά του προϊ;ντος σας προς και απ; τη Sony ή µέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
n Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
εν;ς προϊ;ντος ;πως µη επαναφορτιζ;µενες µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
n Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λ;γω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική
ατοµική ή οικιακή χρήση.
n Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊ;ν που προκλήθηκαν απ;
o Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
‚ του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊ;ν ή βλάβη
σε οθ;νες υγρών κρυστάλλων
‚ µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊ;ντος
‚ µη συντήρηση του προϊ;ντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή χρήση του προϊ;ντος µε τρ;πο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρ;τυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα ;που έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊ;ν.
o Μολύνσεις απ; ιούς ή χρήση του προϊ;ντος µε λογισµικ; που δεν παρέχεται µε το προϊ;ν ή λανθασµένη
εγκατάσταση του λογισµικού.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία ενσωµατώνεται
το προϊ;ν εκτ;ς απ; άλλα προϊ;ντα της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται µε το εν λ;γω
προϊ;ν.
o Χρήση του προϊ;ντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακ; εξοπλισµ; και άλλα προϊ;ντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρ;τυπο δεν συνιστώνται απ; τη Sony.
o Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απ; άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 39
o Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται:
‚ η αναβάθµιση του προϊ;ντος πέρα απ; τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται
εγχειρίδιο
χρήσης ή
EGGYHSH στο
14x20.5
1page:EΓΓYHΣH
ΣONY 04/12/2012 3:28 ΜΜ Page 1
‚ οι τροποποιήσεις του προϊ;ντος µε σκοπ; να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρ;τυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊ;ν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική θερµ;τητα,
ακατάλληλο εξαερισµ;, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση εισ;δου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µ;νο τα υλικά µέρη του προϊ;ντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικ; (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρ;κειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης απ; τον
τελικ; χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις απ; την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των ;σων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του
ν;µου ή άλλη) ;σον αφορά την ποι;τητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλ;τητα του
προϊ;ντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊ;ν, για συγκεκριµένο σκοπ;. Εάν η ισχύουσα
νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή
της µ;νο στη µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν
εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων ν;µος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της
παρούσας εγγύησης.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊ;ντων που υπ;κεινται στους ;ρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊ;ντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων
–των οικονοµικών και άυλων απωλειών– του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊ;ντος –της
απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων, απ;λαυσης ή χρήσης του προϊ;ντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεµένων προϊ;ντων– της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακ;λουθης απώλειας ή ζηµίας ακ;µη και αν
αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε:
o Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του προϊ;ντος ή συνδεδεµένων προϊ;ντων λ;γω ελαττωµάτων ή
µη διαθεσιµ;τητας κατά την περίοδο που αυτ; βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιµ;τητας του προϊ;ντος, απώλεια χρ;νου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
o Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν απ; το προϊ;ν ή απ; συνδεδεµένα προϊ;ντα.
o Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή
o Μολύνσεις απ; ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που υπ;κεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απ;λυτης ευθύνης (ακ;µα και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατ;τητα πρ;κλησης τέτοιων ζηµιών).
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την ευθύνη της µ;νο στη µέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για
παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµ; ζηµιών που οφείλονται σε αµέλεια,
σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δ;λο και παρ;µοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊ;ντος, ωστ;σο αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µ;νο περιορισµούς ευθυνών υψηλ;τερου βαθµού, θα
ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσ(µενα ν(µιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που απορρέουν απ; την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε
τους ;ρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν απ; την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών προϊ;ντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει
τα ν;µιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να
περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των προσώπων απ; τα οποία αγοράσατε το προϊ;ν. Η
διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας εναπ;κειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρούσι
Τµήµα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις απ; σταθερ; τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις απ; κινητ; τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις απ; σταθερ;/κινητ; τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
FEDON adv. ✆ 210-6109979
DSC-RX100:Layout 1 04/12/2012 3:50 ΜΜ Page 40
Download PDF

advertising