Sony | DSC-RX10 | Sony DSC-RX10 Μηχανή RX10 με φακό F2.8 24-200 mm Οδηγίες χρήσης

Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
DSC-RX10
Ελληνικά
Μάθετε περισσότερα για τη φωτογραφική μηχανή
(“Οδηγός Βοήθειας”)
“Οδηγός Βοήθειας” είναι ένα Online εγχειρίδιο. Ανατρέξτε
σε αυτόν για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τις διάφορες
λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής.
① Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα υποστήριξης
της Sony.http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
② Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας.
③ Αναζητήστε το όνομα μοντέλου της φωτογραφικής
μηχανής σας στην ιστοσελίδα υποστήριξης.
• Βρείτε το όνομα του μοντέλου στο κάτω μέρος της
φωτογραφικής μηχανής σας.
Προβολή του Οδηγού
Η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με έναν ενσωματωμένο οδηγό
χρήσης.
Αρ
Ο
τη
πα
επ
Αρ
Σε
Αρ
Σε
DS
Π
Για
συ
ΣΗ
-Φ
ΚΙ
-Γ
Ή
ΤΙ
Αν
χρ
MENU
Π
(Διαγραφή)
Οδηγός Φωτογραφικής Μηχανής
Η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει επεξηγήσεις για τα στοιχεία του MENU και
τις τιμές των ρυθμίσεων.
① Πιέστε το πλήκτρο MENU ή το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών).
② Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο και στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο (Διαγραφή).
Μ
Αν
πρ
πρ
•
•
•
•
•
2
ι
Αρχείο του Κατόχου
Ο αριθμός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στο κάτω μέρος
της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται
παρακάτω. Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθμούς σε κάθε περίπτωση που θα
επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν.
Αριθμός μοντέλου WW808143 (DSC-RX10)
Σειριακός αριθμός
Αριθμός μοντέλου AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Σειριακός αριθμός
DSC-RX10 Αριθμός Μοντέλου WW808143
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη
συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
- ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
Αν το σχήμα του φις δεν ταιριάζει στην πρίζα παροχής ρεύματος,
χρησιμοποιείστε έναν προσαρμογέα κατάλληλου τύπου για την πρίζα σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
[ Μπαταρία
Αν δε μεταχειριστείτε σωστά τη μπαταρία, αυτή μπορεί να διαρραγεί, να
προκαλέσει φωτιά, ή ακόμα και χημικά εγκαύματα. Λάβετε τις παρακάτω
προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία.
• Μη διαρρήξετε τη μπαταρία και μην την εκθέσετε σε οποιασδήποτε μορφής
καταπονήσεις, όπως σφυροκόπημα, ρίψη στο έδαφος, ή ποδοπάτημα.
• Μη βραχυκυκλώσετε τη μπαταρία και μην επιτρέψετε την επαφή μεταλλικών
αντικειμένων με τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
• Μην εκθέσετε τη μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες που υπερβαίνουν
τους 600 C, όπως να την αφήσετε εκτεθειμένη σε άμεσο ηλιακό φως
ή στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου σταθμευμένου στον ήλιο.
• Μην εκθέσετε τη μπαταρία σε φωτιά.
3
• Μην πιάνετε μπαταρίες ιόντων λιθίου που έχουν πάθει ζημιά,
ή παρουσιάζουν διαρροή.
• Φροντίστε να φορτίζετε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας ένα γνήσιο φορτιστή
μπαταριών της Sony, ή μια συσκευή που μπορεί να φορτίσει τη μπαταρία.
• Κρατήστε τη μπαταρία μακριά από τα μικρά παιδιά.
• Διατηρήστε τη μπαταρία στεγνή.
• Αντικαταστήστε τη μόνο με την ίδια ή ισοδύναμου τύπου μπαταρία
που προτείνεται από τη Sony.
• Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες όπως περιγράφεται
σε αυτές τις οδηγίες.
[ Μετασχηματιστής AC
Συνδέστε τον μετασχηματιστή AC στην πλησιέστερη πρίζα. Αν παρουσιαστεί
κάποιο πρόβλημα ενώ χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή AC, διακόψτε
αμέσως την τροφοδοσία αποσυνδέοντας το φις από την πρίζα.
4
ή
5
Σημείωση για τους Πελάτες στην Ευρώπη
Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan.
Σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων ως προς τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany.
Δια της παρούσης, η Sony Corporation δηλώνει ότι αυτή η ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή WW808143 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕE. Για
λεπτομέρειες, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο:
http://www.compliance.sony.de/
[Α
Ευ
απ
δια
στη
αν
σα
οπ
[Α
άλ
[ Σημείωση
Εάν λόγω στατικού ηλεκτρισμού ή ηλεκτρομαγνητικών πεδίων η μετάδοση
δεδομένων διακοπεί στη μέση (αποτύχει), επανεκκινήστε την εφαρμογή, ή
αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας (USB, κλπ.).
Το προϊόν αυτό έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια τα
οποία έχουν τεθεί με την Οδηγία EMC για τη χρήση καλωδίων σύνδεσης με
μήκος μικρότερο από 3 μέτρα.
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία με συγκεκριμένες συχνότητες ενδέχεται να
επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής της φωτογραφικής μηχανής.
6
(Hg
0,0
Εξ
πιθ
θα
μπ
Στη
δε
μπ
Για
στο
ηλ
Στη
πε
Πα
μπ
Για
ήτ
τοπ
αγ
27
α
[ Απόρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα
αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει
ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα . Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο
σημείο αποκομιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά,
βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη
υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη
διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά
στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής
σας, με την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το
οποίο αγοράσατε το προϊόν.
[ Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει ότι η
μπαταρία που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται
όπως τα οικιακά απορρίμματα.
Σε μερικές μπαταρίες αυτό το σύμβολο ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου
(Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από
0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτών των μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη
πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες
θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από τη μη ενδεδειγμένη διάθεση της
μπαταρίας. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας
δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η
μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν
στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που
περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν.
Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων
μπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
ή της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές Δημοτικές Αρχές, την
τοπική υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, ή το κατάστημα από το οποίο
αγοράσατε το προϊόν.
7
Έλεγχος των παρεχόμενων εξαρτημάτων
Ο αριθμός σε παρένθεση υποδεικνύει τον αριθμό τεμαχίων.
• Φωτογραφική μηχανή (1)
• Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50 (1)
• Καλώδιο micro USB (1)
• Μετασχηματιστής Εναλλασσόμενου Ρεύματος
AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D (1)
• Καλώδιο ρεύματος (δεν παρέχεται στις Η.Π.Α. και τον Καναδά) (1)
• Ιμάντας ώμου (1)
• Κάλυμμα φακού (1)
• Καλύπτρα Φακού (1)
• Κάλυμμα υποδοχής αξεσουάρ (1)
(Προσαρμοσμένο στη φωτογραφική μηχανή)
• Κάλυμμα προσοφθάλμιου φακού (1)
(Προσαρμοσμένο στη φωτογραφική μηχανή)
• Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης (1)
(Αυτό το εγχειρίδιο)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
8
Αναγνώριση των λειτουργικών μερών της συσκευής
K Επιλογέας θέσης λειτουργίας
(Αυτόματη Λειτουργία)/
P (Αυτόματο Πρόγραμμα)/
A (Προτεραιότητα Διαφράγματος)/
S (Προτεραιότητα Ταχύτητας/
Κλείστρου)
M (Χειροκίνητη Έκθεση)/
1/2 (Ανάκληση Μνήμης)/
(Ταινία) /
(Πανοραμική
Λήψη) /
(Επιλογή Σκηνικού)
L Άγκιστρο για Ιμάντα Ώμου
A Διακόπτης ON/OFF
(Ενεργοποίησης)
B Κλείστρο
C Για τη λήψη: μοχλός W/Τ (ζουμ)
Για την προβολή: μοχλός
(Ευρετηρίου)/ μοχλός ζουμ
Αναπαραγωγής
D Λυχνία χρονοδιακόπτη/ Φωτισμός
Αυτόματης Εστίασης (AF)
E Ένδειξη διαφράγματος
F Φακός
G Χειροκίνητος δακτύλιος
• Μπορείτε να κάνετε ζουμ
χρησιμοποιώντας τον
χειροκίνητο δακτύλιο
όταν είστε στη λειτουργία
Αυτόματης Εστίασης.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την
εστίαση χρησιμοποιώντας τον
χειροκίνητο δακτύλιο όταν
βρίσκεστε στη Χειροκίνητη
Εστίαση ή στην Άμεση
Χειροκίνητη Εστίαση.
H Επιλογέας αντιστάθμισης έκθεσης
I Φλας
J Υποδοχή αξεσουάρ πολλαπλών
χρήσεων*
M Επιλογέας λειτουργίας εστίασης
N Δακτύλιος διαφράγματος
(Πλήκτρο φωτισμού πίνακα
ενδείξεων)
B Μικρόφωνο
C Σκόπευτρο
D Ρυθμιστής διοπτρίας
E Πλήκτρο MOVIE (Ταινία)
F Πλήκτρο (Ανοίγματος φλας)
G Οθόνη ενδείξεων
H Πλήκτρο C (Προσαρμόσιμο
πλήκτρο)
I Άγκιστρο για Ιμάντα Ώμου
A
9
J Θυρίδα κάρτας μνήμης
K Κάλυμμα Κάρτας μνήμης
L Λυχνία προσπέλασης
L Για τη λήψη: Πλήκτρο AEL
(κλείδωμα AE)
Για την προβολή: Πλήκτρο
(Ζουμ αναπαραγωγής)
M Για τη λήψη: Πλήκτρο Fn
(Λειτουργιών)
Για την προβολή: Πλήκτρο
(Αποστολή σε smartphone)
N Πλήκτρο
(Διαγραφή/ Οδηγός
Φωτογραφικής μηχανής)
O Πλήκτρο
A Πλήκτρο MENU
B Ηχείο
C Ακροδέκτης m (Μικροφώνου)
• Όταν είναι συνδεδεμένο
ένα εξωτερικό μικρόφωνο, η
φωτογραφική μηχανή αλλάζει
από το εσωτερικό μικρόφωνο
στο εξωτερικό μικρόφωνο.
Αν το εξωτερικό μικρόφωνο
είναι τύπου plug-in-power, το
μικρόφωνο τροφοδοτείται με
ρεύμα από τη φωτογραφική
μηχανή.
D Ακροδέκτης i(Ακουστικών)
E Τερματικό Πολλαπλών Χρήσεων
• Υποστηρίζει συσκευές
συμβατές με USB Micro
F Ακροδέκτης HDMI Micro
G Λυχνία Φόρτισης
H Αισθητήρας φωτός
I Οθόνη LCD
J Τροχός ελέγχου
K Επιλογέας ελέγχου
10
(Αναπαραγωγή)
C
D
E
F
A Διακόπτης Κλικ Διαφράγματος
• Ρυθμίστε τον Διακόπτη
Κλικ Διαφράγματος στη θέση
OFF όταν πραγματοποιείτε
λήψη ταινιών. Αν αλλάξετε
την τιμή διαφράγματος ενώ
πραγματοποιείτε λήψη μιας
ταινίας με τον Διακόπτη Κλικ
Διαφράγματος στη θέση ON,
θα καταγραφεί ο ήχος του
δακτυλίου διαφράγματος.
B Αισθητήρας Wi-Fi (ενσωματωμένος)
G
H
ς
)
Σήμα Ν)
• Αγγίξτε το σήμα όταν συνδέετε
τη φωτογραφική μηχανή με ένα
smartphone εξοπλισμένο με τη
λειτουργία NFC.
• Το NFC (Near Field
Communication, Επικοινωνία
Κοντινού Πεδίου) είναι ένα
διεθνές πρότυπο τεχνολογίας
ασύρματης επικοινωνίας μικρής
εμβέλειας.
D Μοχλός αποβολής μπαταρίας
E Θυρίδα εισαγωγής μπαταρίας
F Κάλυμμα πλάκας σύνδεσης
Χρησιμοποιήστε το όταν
χρησιμοποιείτε έναν
Μετασχηματιστή AC-PW20
(πωλείται χωριστά).
Εισάγετε την πλάκα σύνδεσης
στο διαμέρισμα των μπαταριών
και στη συνέχεια περάστε το
καλώδιο γύρω από το κάλυμμα
της πλάκας σύνδεσης όπως
φαίνεται παρακάτω.
C
* Για λεπτομέρειες σχετικά
με τα αξεσουάρ που είναι
συμβατά με την υποδοχή
αξεσουάρ πολλαπλών χρήσεων,
επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο
της Sony, ή συμβουλευτείτε
τον πωλητή της Sony, ή το
τοπικό εξουσιοδοτημένο σέρβις
της Sony. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε αξεσουάρ
τα οποία είναι συμβατά με
την υποδοχή αξεσουάρ. Η
λειτουργία με αξεσουάρ άλλων
κατασκευαστών δεν είναι
εγγυημένη.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο
δεν έχει μαγκωθεί όταν κλείνετε
το κάλυμμα.
G Κάλυμμα μπαταρίας
H Οπή υποδοχής τριπόδου
• Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο
με μήκος βίδας μικρότερο από
5.5 mm. Διαφορετικά, δεν θα
μπορέσετε να προσαρμόσετε
σταθερά τη φωτογραφική μηχανή
και ενδέχεται να της προκαλέσετε
ζημιά.
11
Τοποθέτηση της μπαταρίας
Μοχλός αποβολής μπαταρίας
1 Ανοίξτε το κάλυμμα.
2 Εισάγετε τη μπαταρία.
• Ενώ πιέζετε το μοχλό αποβολής της μπαταρίας, εισάγετε τη μπαταρία
όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός αποβολής της
μπαταρίας κλειδώνει μετά την εισαγωγή.
• Αν κλείσετε το κάλυμμα ενώ η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά
μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στη φωτογραφική μηχανή.
1
2
12
Φόρτιση της μπαταρίας
Για τους πελάτες στις Η.Π.Α.
και τον Καναδά
Καλώδιο ρεύματος
Για τους πελάτες στις χώρες/
περιοχές εκτός Η.Π.Α. και Καναδά
Λυχνία Φόρτισης
Φωτισμένη: Φορτίζει
Σβηστή: Ολοκλήρωση
φόρτισης
Αναβοσβήνει:
Σφάλμα φόρτισης ή
προσωρινή παύση της
φόρτισης επειδή η
φωτογραφική μηχανή δεν
είναι μέσα στο κατάλληλο
εύρος θερμοκρασιών
τη φωτογραφική μηχανή στον Μετασχηματιστή
1 Συνδέστε
AC (παρέχεται), χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB
(παρέχεται).
2 Συνδέστε το Μετασχηματιστή AC στην πρίζα.
Η Λυχνία Φόρτισης φωτίζεται πορτοκαλί και αρχίζει η φόρτιση.
• Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή κατά τη διάρκεια
της φόρτισης της μπαταρίας.
• Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία ακόμα και όταν είναι εν μέρει
φορτισμένη.
• Όταν η λυχνία Φόρτισης αναβοσβήνει και η φόρτιση δεν έχει τελειώσει,
αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά την μπαταρία.
13
Σημειώσεις
• Αν η λυχνία Φόρτισης της φωτογραφικής μηχανής αναβοσβήνει
όταν ο μετασχηματιστής AC συνδεθεί στην πρίζα, αυτό υποδεικνύει ότι
η φόρτιση διακόπηκε προσωρινά επειδή η θερμοκρασία είναι εκτός του
προτεινόμενου εύρους τιμών. Όταν η θερμοκρασία επανέλθει στην περιοχή
του επιτρεπόμενου εύρους τιμών, η φόρτιση συνεχίζεται. Συστήνουμε να
φορτίζετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10°C και
30°C.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μη φορτιστεί αποτελεσματικά αν το τμήμα
του ακροδέκτη της μπαταρίας δεν είναι καθαρό. Σε αυτή την περίπτωση,
σκουπίστε ελαφρά τη σκόνη χρησιμοποιώντας ένα απαλό ύφασμα ή
μια βαμβακερή μπατονέτα για να καθαρίσετε το τμήμα ακροδεκτών της
μπαταρίας.
• Συνδέστε το Μετασχηματιστή AC (παρέχεται) στην πλησιέστερη πρίζα.
Αν σημειωθεί κάποια δυσλειτουργία ενώ χρησιμοποιείτε το Μετασχηματιστή
AC, αποσυνδέστε αμέσως το φις από την πρίζα για να διακόψετε την
τροφοδοσία ρεύματος.
• Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το Μετασχηματιστή AC
από την πρίζα.
• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες, καλώδιο USB micro
(παρέχεται) και Μετασχηματιστή AC (παρέχεται) της Sony.
• Δεν παρέχεται ενέργεια κατά τη διάρκεια της εγγραφής/ αναπαραγωγής
αν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα με τον παρεχόμενο
μετασχηματιστή AC. Για να παρέχετε ενέργεια στη φωτογραφική μηχανή
κατά τη διάρκεια της λήψης/ αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τον
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος AC-PW20 (πωλείται χωριστά).
x Χρόνος φόρτισης (Πλήρης φόρτιση)
Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 310 λεπτά με χρήση του μετασχηματιστή AC
(παρέχεται).
Σημείωση
• Χρόνος που χρειάζεται για την πλήρη φόρτιση μιας τελείως άδειας
μπαταρίας σε θερμοκρασία 250 C. Η φόρτιση ενδέχεται να απαιτήσει
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
14
xΦ
Η
υπ
•
μ
-Α
π
φ
σ
-Μ
κ
π
φ
β
τ
α
-Δ
π
τ
x Φόρτιση μέσω σύνδεσης με έναν υπολογιστή
Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τη φωτογραφική μηχανή με έναν
υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο micro USB.
ή
ή
ο
C
Προς μια θύρα USB
Σημείωση
• Λάβετε υπόψη τα παρακάτω όταν φορτίζετε τη φωτογραφική μηχανή
μέσω ενός υπολογιστή:
- Αν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε έναν φορητό υπολογιστή
που δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα, η ενέργεια της μπαταρίας του
φορητού υπολογιστή μειώνεται. Μην αφήνετε τη φωτογραφική μηχανή
συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην πραγματοποιείτε άνοιγμα/κλείσιμο ή επανεκκίνηση του υπολογιστή
και μην τον επαναφέρετε από την κατάσταση αδρανοποίησης όταν έχει
πραγματοποιηθεί μια σύνδεση USB μεταξύ του υπολογιστή και της
φωτογραφικής μηχανής. Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να παρουσιάσει
βλάβη. Πριν την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή την επανεκκίνηση
του υπολογιστή ή την επαναφορά του από κατάσταση αδρανοποίησης,
αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή από τον υπολογιστή.
- Δεν εγγυόμαστε τη φόρτιση στην περίπτωση χρήσης ενός υπολογιστή
που έχει κατασκευαστεί από το χρήστη, ή ενός υπολογιστή με
τροποποιήσεις.
15
x Διάρκεια μπαταρίας και αριθμός εικόνων που μπορούν να εγγραφούν
και να προβληθούν
Διάρκεια μπαταρίας
Αριθμός εικόνων
Λήψη
(φωτογραφίες)
Οθόνη LCD
Περίπου 210 λεπτά
Περίπου 420 εικόνες
Σκόπευτρο
Περίπου 170 λεπτά
Περίπου 340 εικόνες
Τυπική λήψη
ταινιών
Οθόνη LCD
Περίπου 70 λεπτά
Σκόπευτρο
Περίπου 70 λεπτά
Συνεχής λήψη
ταινιών
Οθόνη LCD
Περίπου 145 λεπτά
Σκόπευτρο
Περίπου 145 λεπτά
Προβολή (φωτογραφίες)
Περίπου 315 λεπτά
_
_
_
_
Περίπου 6300 εικόνες
Σημειώσεις
• Ο πιο πάνω αριθμός εικόνων ισχύει όταν η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη. Ο αριθμός εικόνων μπορεί να είναι μικρότερος, ανάλογα με τις
συνθήκες χρήσης.
• Ο αριθμός εικόνων που μπορεί να εγγραφεί αναφέρεται σε λήψη
κάτω από τις παρακάτω συνθήκες:
- Χρήση μέσου “Memory Stick PRO Duo” (Mark 2) (πωλείται χωριστά)
- Η μπαταρία χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία 25o C.
- Η [Ποιότητα Προβολής] είναι ρυθμισμένη σε [Κανονική]
• Ο αριθμός για τη “Λήψη (φωτογραφιών)” υπολογίζεται με βάση
το πρότυπο CIPA, στις παρακάτω συνθήκες:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
- Το DISP είναι ρυθμισμένο στη θέση [Εμφάνιση Όλων των Πληροφοριών]
(Display All Info.)
- Μία λήψη κάθε 30 δευτερόλεπτα.
- Το ζουμ ρυθμίζεται εναλλάξ μεταξύ των άκρων W και Τ.
- Το φλας ενεργοποιείται κάθε δύο φορές.
- Η συσκευή τίθεται εντός και εκτός λειτουργίας κάθε δέκα φορές.
• Η διάρκεια της μπαταρίας για λήψη ταινιών υπολογίζεται
με βάση το πρότυπο CIPA και ισχύει για λήψη υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
-[
Ρύθμιση Εγγραφής]: 60i 17M (FH) / 50i 17M (FH)
- Τυπική λήψη ταινιών: Η διάρκεια της μπαταρίας υπολογίζεται
με επανειλημμένο ξεκίνημα/ σταμάτημα της εγγραφής, πραγματοποίηση
ζουμ, άνοιγμα και κλείσιμο της φωτογραφικής μηχανής, κλπ.
- Συνεχής λήψη ταινιών: Η διάρκεια της μπαταρίας υπολογίζεται
με λήψη χωρίς διακοπές μέχρι το προκαθορισμένο χρονικό όριο (29 λεπτά)
και μετά συνέχιση της εγγραφής πιέζοντας ξανά το πλήκτρο MOVIE. Δεν
χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, όπως ζουμ.
16
1
2
3
ς
Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά)
Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη
γωνία είναι σωστά
προσανατολισμένη.
1 Ανοίξτε το κάλυμμα.
2 Εισάγετε την κάρτα μνήμης (πωλείται χωριστά).
• Με την κομμένη γωνία προσανατολισμένη όπως φαίνεται
στην εικόνα, εισάγετε την κάρτα μνήμης μέχρι να κάνει κλικ.
3 Κλείστε το κάλυμμα.
:
)
17
x Κάρτες μνήμης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Κάρτα μνήμης
Για φωτογραφίες
Για ταινίες
Memory Stick XC-HG Duo
A
Memory Stick PRO Duo
(Μόνο Mark 2)
Memory Stick PRO-HG Duo
B
C
D
Memory Stick Micro (M2)
(Μόνο Mark 2)
Κάρτα μνήμης SD
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα μνήμης SDHC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα μνήμης SDXC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα μνήμης microSD
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα μνήμης microSDHC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα μνήμης microSDXC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
• Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα προϊόντα στον πίνακα αναφέρονται
συνοπτικά ως εξής:
Α: Μέσο “Memory Stick PRO Duo”
Β: Μέσο “Memory Stick Micro”
C: Κάρτα SD
D: Κάρτα μνήμης micro SD
Σημειώσεις
• Όταν χρησιμοποιείτε ένα μέσο “Memory Stick Micro” ή κάρτες μνήμης micro
SD με αυτή τη φωτογραφική μηχανή, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τον
κατάλληλο προσαρμογέα.
1
2
3
x Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης / μπαταρία
Κάρτα μνήμης: Ωθήστε την κάρτα μνήμης μια φορά προς τα μέσα για να
αποβάλλετε την κάρτα μνήμης.
Μπαταρία: Μετατοπίστε το μοχλό αποβολής της μπαταρίας. Προσέξτε να μην
σας πέσει η μπαταρία.
Σημειώσεις
• Μην αφαιρείτε ποτέ την κάρτα μνήμης / μπαταρία όταν είναι φωτισμένη
η λυχνία προσπέλασης (σελίδα 9). Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα
που περιέχονται στην κάρτα μνήμης.
18
5
Ρύθμιση του ρολογιού
ON/OFF (Ενεργοποίηση)
Τροχός ελέγχου
ρη)
ρη)
ρη)
ρη)
Επιλογή στοιχείων: v/V/b/B// /
ρη)
Ρύθμιση: z
ρη)
ro
ν
α
1 Τοποθετήστε το διακόπτη ON/OFF (Ενεργοποίηση) στη θέση ON.
Η ρύθμιση Ημερομηνίας & Ώρας εμφανίζεται όταν θέσετε σε λειτουργία τη
φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά.
• Ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος για να τεθεί η φωτογραφική
μηχανή σε λειτουργία και να είναι δυνατός ο χειρισμός.
2 Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το [Enter] στην οθόνη και στη
συνέχεια πιέστε το z στον τροχό ελέγχου.
3 Επιλέξτε την επιθυμητή γεωγραφική περιοχή ακολουθώντας τις
οδηγίες στην οθόνη και στη συνέχεια πιέστε το z .
4 Ρυθμίστε τη [Θερινή Ώρα] (Daylight Svg.:), την [Ημερομηνία/Ώρα]
(Date/Time) και τη [Μορφή Ημερομηνίας] (Date Format) και στη
συνέχεια πιέστε το z .
• Όταν ρυθμίζετε την [Ημερομηνία/Ώρα] (Date/Time), τα μεσάνυχτα
υποδεικνύονται ως 12:00 ΑΜ και το μεσημέρι ως 12:00 PM.
5 Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το [Enter] και στη συνέχεια
πιέστε το z .
19
Λήψη φωτογραφιών / ταινιών
Κλείστρο
Μοχλός
W/Τ (ζουμ)
W: σμίκρυνση
Τ: μεγέθυνση
Επιλογέας θέσης λειτουργίας
: Αυτόματη Λειτουργία
: Ταινία
MOVIE
Λήψη φωτογραφιών
το κλείστρο μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.
1 Πιέστε
Όταν η εικόνα είναι εστιασμένη, ακούγεται ένα μπιπ και φωτίζεται
η ένδειξη z ή
.
2 Πιέστε το κλείστρο μέχρι κάτω για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
Λήψη ταινιών
1 Πιέστε το πλήκτρο MOVIE (Ταινία) για να αρχίσετε την εγγραφή.
•Χρησιμοποιήστε το μοχλό W/Τ (ζουμ) για να αλλάξετε την κλίμακα ζουμ.
2 Πιέστε ξανά το πλήκτρο MOVIE για να σταματήσετε την εγγραφή.
Σημειώσεις
• Μη σηκώνετε το φλας με το χέρι. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ κατά τη διάρκεια της εγγραφής
μιας ταινίας, θα καταγραφεί ο ήχος λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής.
Ενδέχεται επίσης να καταγραφεί ο ήχος του πλήκτρου MOVIE κατά το τέλος
της εγγραφής.
• Η συνεχής λήψη είναι δυνατή για περίπου 29 λεπτά σύμφωνα
με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής και όταν η
θερμοκρασία είναι περίπου 25° C. Όταν τελειώσει η εγγραφή της ταινίας,
μπορείτε να ξαναρχίσετε την εγγραφή πιέζοντας ξανά το πλήκτρο MOVIE.
Η εγγραφή ενδέχεται να σταματήσει για να προστατευτεί η φωτογραφική
μηχανή, ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
20
1
xΕ
Επ
ελ
τρ
xΔ
①
②
συ
xΕ
Πι
Προβολή εικόνων
W: σμίκρυνση
Τ: μεγέθυνση
ση
ση
α.
.
.
ή.
Τροχός ελέγχου
Επιλογή εικόνων: B (επόμενο) / b
(προηγούμενο) ή στρέψτε τον τροχό ελέγχου
(Αναπαραγωγή)
(Διαγραφή)
z Ρύθμιση:
1 Πιέστε το πλήκτρο
(Αναπαραγωγή).
x Επιλογή της επόμενης/προηγούμενης εικόνας
Επιλέξτε μια εικόνα πιέζοντας το B (επόμενο) / b (προηγούμενο) στον τροχό
ελέγχου ή στρέφοντας τον τροχό ελέγχου. Πιέστε το z στο κέντρο του
τροχού ελέγχου για να δείτε ταινίες.
x Διαγραφή μιας εικόνας
① Πιέστε το πλήκτρο (Διαγραφή).
② Επιλέξτε το [Διαγραφή] (Delete) με το v στον τροχό ελέγχου και στη
συνέχεια πιέστε το z .
x Επιστροφή στη λήψη εικόνων
Πιέστε το κλείστρο μέχρι τη μέση.
21
x
Εισαγωγή των άλλων λειτουργιών
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλες λειτουργίες χρησιμοποιώντας τον
τροχό ελέγχου, το πλήκτρο MENU, κλπ.
MENU
Επιλογέας Ελέγχου
x
Fn (Λειτουργίες)
Τροχός ελέγχου
x Τροχός ελέγχου
DISP (Εμφάνιση Περιεχομένων): Σας επιτρέπει να αλλάξετε την εμφάνιση της
οθόνης.
z (Eye AF): Εστιάζει στα μάτια ενός προσώπου όταν πιέσετε το πλήκτρο.
Πραγματοποιήστε λήψη εικόνων πιέζοντας το κλείστρο ενώ είναι πιεσμένο
το z .
x Πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)
Σας επιτρέπει να καταχωρήσετε 12 λειτουργίες και να τις ανακαλείτε
κατά τη διάρκεια της λήψης.
① Πιέστε το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών).
② Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία χρησιμοποιώντας τα v/V/b/B
στον τροχό ελέγχου.
③ Επιλέξτε την τιμή της ρύθμισης στρέφοντας τον τροχό ελέγχου.
x Επιλογέας Ελέγχου
Μπορείτε να αλλάξετε άμεσα την κατάλληλη ρύθμιση για κάθε λειτουργία
λήψης στρέφοντας απλά τον Επιλογέα Ελέγχου.
22
ς
x Στοιχεία του Μενού
(Ρυθμίσεις Φωτογραφικής μηχανής)
Μέγεθος Εικόνας
Αναλογία Διαστάσεων
Ποιότητα
Πανόραμα: Μέγεθος
Πανόραμα:Κατεύθυνση
Τύπος Αρχείου
Ρύθμιση Εγγραφής
Λειτουργία Οδήγησης
Λειτουργία Φλας
Αντιστάθμιση Φλας
Μείωση Κόκκινων
Ματιών
Περιοχή Εστίασης
Φωτισμός AF
ISO
Φίλτρο ND
Λειτουργία
Φωτομέτρησης
Ισορροπία Λευκού
DRO/ Auto HDR
Δημιουργικό Στυλ
Εφφέ Εικόνας
Μεγεθυντής Εστίασης
Μείωση Θορύβου
(NR) Έκθεσης Μεγάλης
Διάρκειας
Επιλέγει το μέγεθος των φωτογραφιών.
Επιλέγει την αναλογία διαστάσεων των φωτογραφιών.
Επιλέγει την ποιότητα εικόνας των φωτογραφιών.
Επιλέγει το μέγεθος των πανοραμικών εικόνων.
Επιλέγει την κατεύθυνση λήψης των πανοραμικών εικόνων.
Επιλέγει τον τύπο αρχείων των ταινιών.
Επιλέγει το μέγεθος καρέ των ταινιών που καταγράφονται.
Καθορίζει τη λειτουργία οδήγησης, όπως για παράδειγμα
συνεχή λήψη.
Καθορίζει τις ρυθμίσεις του φλας.
Ρυθμίζει την ένταση του φλας.
Περιορίζει το φαινόμενο των κόκκινων ματιών όταν
χρησιμοποιείται το φλας.
Επιλέγει την περιοχή εστίασης.
Επιλέγει τον φωτισμό AF, ο οποίος παρέχει φως σε μια σκοτεινή
σκηνή για να υποβοηθήσει την εστίαση.
Ρυθμίζει την ευαισθησία στο φως.
Καθορίζει τη λειτουργία που περιορίζει το ποσό του φωτός.
Μπορείτε να επιλέξετε μια πιο αργή ταχύτητα κλείστρου, να
περιορίσετε την τιμή του διαφράγματος, κλπ.
Επιλέγει τη μέθοδο μέτρησης που καθορίζει ποιο μέρος του
θέματος θα χρησιμοποιηθεί για να καθοριστεί η έκθεση.
Ρυθμίζει τους χρωματικούς τόνους μιας εικόνας.
Αντισταθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα και την αντίθεση.
Επιλέγει την επιθυμητή επεξεργασία εικόνας.
Επιλέγει το επιθυμητό εφφέ φίλτρου για να επιτύχει μια πιο
εντυπωσιακή και καλλιτεχνική έκφραση.
Μεγεθύνει την εικόνα πριν τη λήψη ώστε να μπορείτε να
ελέγξετε την εστίαση με λεπτομέρεια.
Ρυθμίζει την επεξεργασία μείωσης θορύβου για εικόνες που
έχουν ληφθεί με ταχύτητα κλείστρου 1/3 του δευτερολέπτου ή
περισσότερο.
23
High ISO NR
Καθορίζει την επεξεργασία μείωσης θορύβου για λήψη
υψηλής ευαισθησίας.
Κλείδωμα AF
Καθορίζει τη λειτουργία παρακολούθησης ενός αντικειμένου
και συνέχισης της εστίασης.
Ανίχνευση Χαμόγελου/
Προσώπων
Επιλέγει την ανίχνευση προσώπων και την προσαρμογή
διάφορων ρυθμίσεων αυτόματα. Καθορίζει την αυτόματη
απελευθέρωση του κλείστρου όταν ανιχνευτεί ένα χαμόγελο.
Εφφέ Απαλού Δέρματος
Αυτόματο Καδράρισμα
Αντικειμένων
Επιλέγει το Εφφέ Απαλού Δέρματος και το επίπεδο του εφφέ.
Αναλύει το σκηνικό κατά τη σύλληψη προσώπων, αντικειμένων
από μικρή απόσταση, ή θεμάτων που παρακολουθούνται από
τη λειτουργία Κλειδώματος AF και περικόπτει και αποθηκεύει
αυτόματα ένα άλλο αντίγραφο της εικόνας με πιο εντυπωσιακή
σύνθεση.
Αυτόματη Λειτουργία
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη χρησιμοποιώντας είτε
τη λειτουργία Intelligent Auto, είτε τη λειτουργία Superior Auto.
Επιλογή Σκηνικού
Επιλέγει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που ταιριάζουν σε
διάφορα σκηνικά λήψης.
Ταινία
Επιλέγει τη λειτουργία έκθεσης που είναι κατάλληλη για το
θέμα ή το εφφέ σας.
SteadyShot
Ρυθμίζει το SteadyShot κατά τη διάρκεια της λήψης
φωτογραφιών. Περιορίζει το θόλωμα από το κούνημα
της φωτογραφικής μηχανής όταν πραγματοποιείτε λήψη
κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή.
SteadyShot
Ρυθμίζει το SteadyShot κατά τη διάρκεια της λήψης ταινιών.
Χρωματικός Χώρος
Αλλάζει το εύρος των χρωμάτων που μπορούν να
αναπαραχθούν.
Αυτόματο Αργό Κλείστρο
Επιλέγει τη λειτουργία που ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα
κλείστρου ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος.
Εγγραφή Ήχου
Επιλέγει αν θα πραγματοποιείται εγγραφή ήχου κατά τη
διάρκεια της λήψης μιας ταινίας.
Στάθμη Εγγραφής Ήχου
Ρυθμίζει τη στάθμη εγγραφής ήχου κατά τη διάρκεια της
λήψης μιας ταινίας.
Χρονισμός Εξόδου Ήχου
Ρυθμίζει το χρονισμό της εξόδου ήχου κατά τη διάρκεια της
εγγραφής μιας ταινίας.
Μείωση Θορύβου Ανέμου
Περιορίζει το θόρυβο του ανέμου κατά τη διάρκεια της
εγγραφής μιας ταινίας.
Μνήμη
Καταχωρεί τις επιθυμητές λειτουργίες ή ρυθμίσεις της
φωτογραφικής μηχανής.
24
x (Προσωπικές Ρυθμίσεις)
Zebra
Υποβοήθηση MF
Εμφανίζει ραβδώσεις για τη ρύθμιση της φωτεινότητας.
Εμφανίζει μια μεγεθυσμένη εικόνα όταν εστιάζετε
χειροκίνητα.
Χρόνος Μεγέθυνσης
Εστίασης
Καθορίζει το χρονικό διάστημα που θα εμφανίζεται η εικόνα
σε μεγεθυσμένη μορφή.
Γραμμές Πλέγματος
Εμφανίζει γραμμές πλέγματος για να επιτρέψει την
ευθυγράμμιση με ένα περίγραμμα.
Εμφάνιση Στάθμης Ήχου
Καθορίζει αν θα εμφανίζεται η στάθμη ήχου στην οθόνη.
Αυτόματη Ανασκόπηση
Εμφανίζει την εικόνα που έχει ληφθεί μετά τη λήψη.
Πλήκτρο DISP (Οθόνη)
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες
προβολής που μπορούν να επιλεγούν πιέζοντας το DISP
στον τροχό ελέγχου.
Στάθμη Peaking
Ενισχύει το περίγραμμα του εστιασμένου τμήματος με ένα
συγκεκριμένο χρώμα όταν εστιάζετε χειροκίνητα.
Χρώμα Peaking
Επιλέγει το χρώμα που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία
Peaking.
Οδηγός Ρύθμισης Έκθεσης
Καθορίζει τον οδηγό που εμφανίζεται όταν αλλάζουν οι
ρυθμίσεις έκθεσης στην οθόνη λήψης.
Οθόνη Live View
Καθορίζει αν θα εμφανίζονται ρυθμίσεις όπως η
αντιστάθμιση έκθεσης στην οθόνη.
Προκαταρκτική AF
Καθορίζει αν θα πραγματοποιείται αυτόματη εστίαση πριν
πιεστεί το κλείστρο μέχρι τη μέση.
Ρύθμιση Ζουμ
Καθορίζει αν θα χρησιμοποιείται το Clear Image Zoom και το
Ψηφιακό Ζουμ κατά τη λειτουργία ζουμ.
FINDER/ MONITOR
Επιλέγει τη μέθοδο εναλλαγής μεταξύ του σκοπεύτρου και
της οθόνης.
AEL με το κλείστρο
Καθορίζει αν θα χρησιμοποιείται το AEL όταν πιεστεί το
κλείστρο μέχρι τη μέση.
Ρύθμιση Αντιστάθμισης
Έκθεσης
Καθορίζει αν θα εμφανίζεται η τιμή της αντιστάθμισης
έκθεσης για την αντιστάθμιση φλας.
Σειρά Bracket
Καθορίζει τη σειρά λήψης για το bracket έκθεσης και το
bracket ισορροπίας λευκού.
Καταχώριση Προσώπου
Καταχωρεί ή αλλάζει το πρόσωπο στο οποίο δίνεται
προτεραιότητα στην εστίαση.
25
Εγγραφή Ημερομηνίας
Καθορίζει αν θα καταγράφεται η ημερομηνία λήψης στη
φωτογραφία.
Ρύθμιση Μενού Λειτουργιών
Προσαρμόζει τις λειτουργίες που εμφανίζονται όταν πιεστεί
το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών).
Ρυθμίσεις Προσαρμοσμένων
Πλήκτρων
Λειτουργία Ζουμ
του Δακτυλίου
Αντιστοιχίζει μια επιθυμητή λειτουργία στο πλήκτρο και τον
επιλογέα.
Πλήκτρο MOVIE
Όταν επιλέξετε το [Step], μπορείτε να μετακινήσετε τη θέση
ζουμ κατά ένα σταθερό βήμα της εστιακής απόστασης.
Καθορίζει αν θα ενεργοποιείται πάντα το πλήκτρο MOVIE.
Κλείδωμα Επιλογέα/Τροχού
Καθορίζει αν θα απενεργοποιείται ο επιλογέας ελέγχου
και ο τροχός ελέγχου προσωρινά χρησιμοποιώντας το
πλήκτρο Fn κατά τη λήψη. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε/
ενεργοποιήσετε τον επιλογέα ελέγχου και τον τροχό
ελέγχου πιέζοντας και κρατώντας το πλήκτρο Fn.
Καθορίζει τη λειτουργία ζουμ του χειροκίνητου δακτυλίου.
(Ασύρματη Λειτουργία)
Αποστολή σε Smartphone
Μεταφέρει εικόνες για εμφάνιση σε ένα smartphone.
Αποστολή σε Υπολογιστή
Αποθηκεύει εικόνες μεταφέροντάς τις σε έναν υπολογιστή
που είναι συνδεδεμένος σε ένα δίκτυο.
Προβολή σε TV
Μπορείτε να δείτε εικόνες σε μια TV με δυνατότητες
δικτύου.
Έλεγχος με Smartphone
Πραγματοποιεί λήψη φωτογραφιών και ταινιών ελέγχοντας
τη φωτογραφική μηχανή αυτόματα μέσω ενός smartphone.
Λειτουργία για Αεροπλάνο
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη συσκευή να μην
πραγματοποιεί ασύρματη επικοινωνία.
WPS Push
Μπορείτε να καταχωρήσετε το σημείο πρόσβασης της
φωτογραφικής μηχανής εύκολα, πιέζοντας το πλήκτρο WPS.
Ρύθμιση Σημείου Πρόσβασης
Μπορείτε να καταχωρήσετε το σημείο πρόσβασής σας
χειροκίνητα.
Επεξεργασία Ονόματος
Συσκευής
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής από το Wi-Fi
Direct, κλπ.
Εμφάνιση Διεύθυνσης MAC
Επαναφορά SSID/PW
Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC της φωτογραφικής μηχανής.
Επαναφορά Ρύθμισης
Δικτύου
Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις δικτύου.
26
Επαναφέρει το SSID και τον κωδικό πρόσβασης της
σύνδεσης με smartphone.
(Αναπαραγωγή)
Διαγραφή
Διαγράφει μια εικόνα.
Λειτουργία Προβολής
Καθορίζει τον τρόπο που ομαδοποιούνται οι εικόνες
για αναπαραγωγή.
Ευρετήριο Εικόνων
Εμφανίζει πολλές εικόνες ταυτόχρονα.
Περιστροφή Οθόνης
Καθορίζει τη διεύθυνση αναπαραγωγής της εγγεγραμμένης
εικόνας.
Παρουσίαση
Εμφανίζει μια παρουσίαση.
Περιστροφή
Περιστρέφει την εικόνα.
Μεγέθυνση Εικόνας
Μεγεθύνει τις εικόνες που αναπαράγονται.
Αναπαραγωγή Φωτογραφιών 4Κ
Εξάγει τις φωτογραφίες με ανάλυση 4Κ σε μια τηλεόραση
συνδεδεμένη μέσω HDMI που υποστηρίζει το 4Κ.
Προστασία
Καθορισμός Εκτύπωσης
Προστατεύει τις εικόνες.
Προσθέτει μια ένδειξη εκτύπωσης σε μια φωτογραφία.
(Ρυθμίσεις)
Φωτεινότητα Οθόνης
Καθορίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
Φωτεινότητα Σκοπεύτρου
Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρονικό σκόπευτρο, καθορίζει
τη φωτεινότητα του ηλεκτρονικού σκοπεύτρου.
Θερμοκρασία Χρώματος
Σκοπεύτρου
Καθορίζει τη θερμοκρασία χρώματος του σκοπεύτρου.
Ρυθμίσεις Έντασης
Ρυθμίζει τους ήχους λειτουργίας της φωτογραφικής
μηχανής.
Ηχητικά σήματα
Καθορίζει τη λειτουργία λήψης της φωτογραφικής μηχανής
όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα Eye-Fi.
Ρυθμίσεις Λήψης
Καθορίζει αν θα εμφανίζεται το μενού πλακιδίων κάθε φορά
που πιέζετε το πλήκτρο MENU.
Μενού Πλακιδίων
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον οδηγό επιλογέα θέσης
λειτουργίας (την επεξήγηση για κάθε λειτουργία λήψης).
Οδηγός Επιλογέα Θέσης
Λειτουργίας
Επιλέγει αν θα είναι προεπιλεγμένο το Διαγραφή ή το
Επιβεβαίωση Διαγραφής
Ακύρωση στην οθόνη επιβεβαίωσης Διαγραφής.
Ποιότητα Οθόνης
Καθορίζει την ποιότητα της οθόνης.
Χρόνος Έναρξης
Εξοικονόμησης Ενέργειας
Καθορίζει την ένταση για την αναπαραγωγή ταινιών.
Καθορίζει το χρονικό διάστημα μέχρι να τεθεί η
φωτογραφική μηχανή αυτόματα εκτός λειτουργίας.
27
Επιλογέας PAL/NTSC (μόνο
για μοντέλα συμβατά με
1080 50i)
Αλλάζοντας το φορμά TV της συσκευής, είναι δυνατή η λήψη
σε ένα διαφορετικό φορμά ταινιών.
Λειτουργία Επίδειξης
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επίδειξη αναπαραγωγής
μιας ταινίας.
Ανάλυση HDMI
Καθορίζει την ανάλυση όταν η φωτογραφική μηχανή είναι
συνδεδεμένη σε μια τηλεόραση HDMI.
CTRL FOR HDMI
Χειρίζεται τη φωτογραφική μηχανή από μια TV που
υποστηρίζει το “BRAVIA” Sync.
Εμφάνιση Πληροφοριών
HDMI
Επιλέγει αν θα εμφανίζει πληροφορίες στην TV όταν είναι
συνδεδεμένη με μια TV συμβατή με HDMI.
Σύνδεση USB
Καθορίζει τη μέθοδο σύνδεσης USB.
Ρύθμιση USB LUN
Βελτιώνει τη συμβατότητα περιορίζοντας τις λειτουργίες της
σύνδεσης USB
Γλώσσα
Ρύθμιση Ημερομηνίας/Ώρας
Επιλέγει τη γλώσσα.
Ρυθμίζει την ημερομηνία και την ώρα, καθώς και τη θερινή
ώρα.
Ρύθμιση Περιοχής
Διαμόρφωση
Καθορίζει την τοποθεσία χρήσης.
Αριθμός Αρχείου
Καθορίζει τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την
αντιστοίχιση αριθμών αρχείων στις φωτογραφίες και τις
ταινίες.
Επιλογή Φακέλου Εγγραφής
Αλλάζει τον επιλεγμένο φάκελο αποθήκευσης εικόνων.
Νέος Φάκελος
Δημιουργεί έναν νέο φάκελο για αποθήκευση φωτογραφιών
και ταινιών (MP4).
Όνομα Φακέλου
Ανάκτηση Βάσης
Δεδομένων Εικόνων
Καθορίζει τη μορφή φακέλου για τις φωτογραφίες.
Εμφάνιση Πληροφοριών
Μέσων
Εμφανίζει τον χρόνο εγγραφής ταινιών και τον αριθμό
εγγράψιμων εικόνων που απομένει στην κάρτα μνήμης.
Έκδοση
Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού της φωτογραφικής
μηχανής.
Επαναφορά Ρυθμίσεων
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.
28
Διαμορφώνει την κάρτα μνήμης.
Ανακτά το αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων και επιτρέπει
την εγγραφή και την αναπαραγωγή.
Το
κα
Ho
Χαρακτηριστικά του “PlayMemories Home”
Το λογισμικό “PlayMemories Home” σας επιτρέπει να εισάγετε φωτογραφίες
και ταινίες στον υπολογιστή σας και να τις χρησιμοποιήσετε. Το “PlayMemories
Home” απαιτείται για να εισάγετε ταινίες AVCHD στον υπολογιστή σας.
Αναπαραγωγή
εικόνων που έχετε
εισάγει
Εισαγωγή εικόνων από τη
φωτογραφική μηχανή σας
Για τα Windows, είναι επίσης διαθέσιμες οι παρακάτω
λειτουργίες.
Προβολή
εικόνων σε ένα
Ημερολόγιο
Δημιουργία
δίσκων
ταινιών
Κοινή χρήση εικόνων
στο “PlayMemories
Online”
Ανέβασμα εικόνων σε
υπηρεσίες δικτύου
z Εγκατάσταση του “PlayMemories Home”
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του “PlayMemories Home”
από τον παρακάτω δικτυακό τόπο: www.sony.net/pm
Σημειώσεις
• Απαιτείται σύνδεση στο Internet για να εγκαταστήσετε το “PlayMemories Home”.
• Απαιτείται σύνδεση στο Internet για να χρησιμοποιήσετε το “PlayMemories
Online” ή άλλες δικτυακές υπηρεσίες. Το “PlayMemories Online” ή οι άλλες
δικτυακές υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε μερικές χώρες ή
περιοχές.
• Σχετικά με το λογισμικό για Mac, επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Αν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το λογισμικό “PMB
(Picture Motion Browser)” που συνόδευε τα μοντέλα που κυκλοφόρησαν
πριν από το 2011, το “PlayMemories Home” θα το αντικαταστήσει.
Χρησιμοποιήστε το “PlayMemories Home”, το διάδοχο λογισμικό του “PMB”.
29
x Εγκατάσταση του “Play Memories Home” σε έναν υπολογιστή
το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του
1 Χρησιμοποιώντας
υπολογιστή σας, μεταβείτε στον παρακάτω δικτυακό τόπο και στη
συνέχεια κάντε κλικ στο [Install] ➝ [Run].
www.sony.net/pm
τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την
2Ακολουθήστε
εγκατάσταση.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με το “PlayMemories Home”, ανατρέξτε
στην παρακάτω ιστοσελίδα υποστήριξης του PlayMemories Home (Μόνο στα
Αγγλικά):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
z Προσθήκη διαθέσιμων λειτουργιών στο “PlayMemories Home”
Όταν συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή στον
υπολογιστή σας, μπορείτε να προσθέσετε
Προς το
λειτουργίες στο “PlayMemories Home”.
Τερματικό
Συστήνουμε να συνδέσετε τη φωτογραφική
μηχανή στον υπολογιστή σας ακόμα και αν το Πολλαπλών
“PlayMemories Home” είναι ήδη εγκατεστημένο Χρήσεων
στον υπολογιστή σας.
Πα
ότ
•
R
κ
•
τ
•
ε
Μ
α
•
ε
•
π
•
xΕ
Προς μια θύρα USB
Σημειώσεις
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB micro (παρέχεται) από τη φωτογραφική
μηχανή ενώ εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας ή η οθόνη πρόσβασης.
Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα.
• Για να αποσυνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή από τον υπολογιστή,
κάντε κλικ στο
στη γραμμή ειδοποιήσεων και στη συνέχεια κάντε κλικ
στο
(εικονίδιο αποσύνδεσης). Για τα Windows Vista, κάντε κλικ στο
στη γραμμή ειδοποιήσεων.
30
xΠ
Για
στ
1
η
τα
ή
Χαρακτηριστικά του “Image Data Converter”
Παρακάτω αναφέρονται παραδείγματα των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες
όταν χρησιμοποιείτε το “Image Data Converter”.
• Μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες που έχουν εγγραφεί με τη λειτουργία
RAW πραγματοποιώντας διάφορες διορθώσεις, όπως τονική καμπύλη και
καθαρότητα.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε τις εικόνες ως προς την ισορροπία του λευκού,
την έκθεση, το δημιουργικό στυλ, κλπ.
• Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες που εμφανίζονται και υφίστανται
επεξεργασία σε έναν υπολογιστή.
Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες ως δεδομένα RAW, είτε να τις
αποθηκεύσετε σε μια μορφή αρχείων γενικής χρήσης.
• Μπορείτε να εμφανίσετε και να συγκρίνετε εικόνες RAW/JPEG που έχουν
εγγραφεί με αυτή τη φωτογραφική μηχανή.
• Μπορείτε να αξιολογήσετε τις εικόνες σε μια κλίμακα από το ένα έως το
πέντε.
• Μπορείτε να ορίσετε την ετικέτα χρώματος.
x Εγκατάσταση του “Image Data Converter”
1 Πραγματοποιήστε λήψη του λογισμικού από τον ακόλουθο
δικτυακό τόπο και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.
Windows: http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac: http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
x Προβολή του “Image Data Converter Guide”.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του “Image Data Converter”, ανατρέξτε
στον “Οδηγό Image Data Converter” (Image Data Converter Guide).
τα Windows:
1 Για
Κάντε κλικ στο [Έναρξη] ➝ [Όλα τα Προγράμματα] ➝ [Image
Data Converter] ➝ [Help] ➝ [Image Data Converter Ver.4].
Για τον Mac:
Ξεκινήστε τον Finder ➝ [Applications]➝[Image Data Converter] ➝
[Image Data Converter Ver.4] ➝ Στην μπάρα μενού, επιλέξτε το
“Help” ➝ “Image Data Converter Guide.”
• Για τα Windows 8, ξεκινήστε το “Image Data Converter Ver.4”➝Στην
μπάρα μενού, επιλέξτε το “Help”➝“Image Data Converter Guide.”
• Για λεπτομέρειες σχετικά με το “Image Data Converter”, μπορείτε επίσης
να δείτε τον “Οδηγό Βοήθειας” της φωτογραφικής μηχανής (σελίδα 2) ή
την παρακάτω σελίδα υποστήριξης του “Image Data Converter” (μόνο στα
Αγγλικά):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
31
Έλεγχος του αριθμού εικόνων που μπορούν να εγγραφούν
και του χρόνου εγγραφής ταινιών
Ο αριθμός φωτογραφιών και ο χρόνος εγγραφής ταινιών μπορεί να ποικίλουν,
ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και την κάρτα μνήμης.
x Φωτογραφίες
[
Μέγεθος εικόνας]: L 20 Μ
Όταν το [
Αναλογία Διαστάσεων] (Aspect Ratio) είναι στη θέση [3:2]*
Χωρητικότητα
2 GB
Ποιότητα
Κανονική ανάλυση (Standard)
295 εικόνες
Υψηλή ανάλυση (Fine)
170 εικόνες
Πολύ υψηλή ανάλυση (Extra Fine)
125 εικόνες
RAW & JPEG
58 εικόνες
RAW
88 εικόνες
* Όταν το [
Aspect Ratio] (αναλογία διαστάσεων) είναι ρυθμισμένο
σε μια άλλη θέση εκτός από [3:2], μπορείτε να τραβήξετε περισσότερες
φωτογραφίες από αυτές που αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα (εκτός αν η
ρύθμιση του [
Ποιότητα] (Quality) είναι [RAW]).
x Ταινίες
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση το μέγιστο χρόνο εγγραφής.
Αυτοί είναι οι συνολικοί χρόνοι για όλα τα αρχεία ταινίας. Η συνεχής λήψη είναι
δυνατή για 29 λεπτά περίπου (όριο προδιαγραφών του προϊόντος). Ο μέγιστος
χρόνος συνεχούς εγγραφής μιας ταινίας σε φορμά MP4 (12Μ) είναι περίπου
15 λεπτά (με βάση τον περιορισμό μεγέθους αρχείου 2 GB).
(h (ώρες), m (λεπτά))
Χωρητικότητα
Ρύθμιση εγγραφής
2 GB
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
1440 x1080 12M
15 m
VGA 3M
1 h 10 m
32
•Ο
ε
ε
κ
χ
Ο
π
Σ
Σχ
•Τ
Γ
α
Φ
Φ
•Α
τ
μ
τ
ε
Χρ
Απ
χτυ
Δε
Ση
•Π
γ
•Η
•Μ
Μ
•Ε
μ
•Μ
κ
μ
Μη
•Σ
Σ
μ
•Κ
Τ
κ
•Σ
η
• Ο χρόνος εγγραφής των ταινιών ποικίλει, επειδή η φωτογραφική μηχανή είναι
εξοπλισμένη με VBR (Μεταβλητό Ρυθμό Μπιτ) που ρυθμίζει αυτόματα την ποιότητα
εικόνας ανάλογα με το σκηνικό λήψης. Όταν πραγματοποιείτε εγγραφή ενός γρήγορα
κινούμενου θέματος, η εικόνα είναι πιο καθαρή, αλλά ο χρόνος εγγραφής μειώνεται διότι
χρειάζεται περισσότερη μνήμη για την εγγραφή.
Ο χρόνος εγγραφής εξαρτάται επίσης από τις συνθήκες λήψης, το θέμα, ή τις ρυθμίσεις
ποιότητας εικόνας/μεγέθους.
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
Σχετικά με τις διαθέσιμες λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής σας
• Το εγχειρίδιο αυτό περιγράφει συσκευές συμβατές με 1080 60i, ή 1080 50i.
Για να ελέγξετε αν η φωτογραφική μηχανή σας είναι συμβατή με 1080 60i, ή με 1080 50i,
αναζητήστε τα παρακάτω σήματα στο κάτω μέρος της φωτογραφικής μηχανής.
Φωτογραφική μηχανή συμβατή με 1080 60i: 60i
Φωτογραφική μηχανή συμβατή με 1080 50i: 50i
• Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι συμβατή με ταινίες 1080 60p ή 50p. Αντίθετα με τις
τυπικές μεθόδους εγγραφής ως τώρα, οι οποίες πραγματοποιούσαν εγγραφή με τη
μέθοδο interlace, αυτή η φωτογραφική μηχανή πραγματοποιεί εγγραφή χρησιμοποιώντας
τη μέθοδο progressive. Αυτό αυξάνει την ανάλυση και παρέχει μια πιο ομαλή, ρεαλιστική
εικόνα.
Χρήση και φροντίδα
Αποφύγετε τους απότομους χειρισμούς, την αποσυναρμολόγηση, την τροποποίηση, τα
χτυπήματα, ή τις προσκρούσεις όπως σφυροκόπημα, πτώση, ή ποδοπάτημα του προϊόντος.
Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στο φακό.
Σημειώσεις σχετικά με την εγγραφή / αναπαραγωγή
• Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, πραγματοποιήστε μια δοκιμαστική εγγραφή
για να βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική μηχανή λειτουργεί σωστά.
• Η φωτογραφική μηχανή είναι σχεδιασμένη να είναι ανθεκτική στην υγρασία και στη σκόνη,
αλλά δεν είναι αδιάβροχη, ούτε ανθεκτική στο νερό.
• Μη στρέφετε την φωτογραφική μηχανή προς τον ήλιο ή άλλη ισχυρή πηγή φωτός.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στη φωτογραφική μηχανή.
• Εάν συμβεί συμπύκνωση υγρασίας, αφαιρέστε την πριν τη χρήση της φωτογραφικής
μηχανής.
• Μην τραντάζετε ή χτυπάτε τη φωτογραφική μηχανή. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία
και να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή εικόνων. Επιπλέον, το μέσο εγγραφής
μπορεί να καταστραφεί, ή να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα εικόνας.
Μην χρησιμοποιείτε / φυλάσσετε την κάμερα στα παρακάτω σημεία
• Σε ένα εξαιρετικά ζεστό, κρύο ή υγρό μέρος
Σε χώρους όπως σε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στον ήλιο, το σώμα της φωτογραφικής
μηχανής μπορεί να παραμορφωθεί και αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
• Κάτω από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε μια θερμάστρα
Το σώμα της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να αποχρωματιστεί ή να παραμορφωθεί
και αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Σε ένα σημείο με έντονους κραδασμούς
33
• Κοντά σε ένα σημείο που παράγονται ισχυρά ραδιοκύματα, εκπέμπεται ακτινοβολία
ή υπάρχει έντονο μαγνητικό πεδίο. Διαφορετικά, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην
μπορεί να πραγματοποιήσει σωστά εγγραφή ή αναπαραγωγή εικόνων.
• Σε σημεία με άμμο ή σκόνη
Προσέξτε να μην εισχωρήσει άμμος ή σκόνη στη φωτογραφική μηχανή. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει βλάβη και σε ορισμένες περιπτώσεις η συγκεκριμένη βλάβη να μην μπορεί
να επισκευαστεί.
Φακός Carl Zeiss
Η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με ένα φακό Carl Zeiss, που είναι σε θέση να
αναπαράγει καθαρές εικόνες με εξαιρετική αντίθεση. Ο φακός της φωτογραφικής μηχανής
έχει παραχθεί στο πλαίσιο ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο από την
Carl Zeiss, σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της Carl Zeiss στη Γερμανία.
Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη, το ηλεκτρονικό σκόπευτρο και το φακό
• Η οθόνη και το ηλεκτρονικό σκόπευτρο έχουν κατασκευαστεί με χρήση εξαιρετικά
υψηλής ακρίβειας τεχνολογία, ώστε πάνω από το 99,99% των pixels είναι λειτουργικά
για αποτελεσματική χρήση. Ωστόσο, ορισμένες μικροσκοπικές μαύρες και / ή φωτεινές
κουκκίδες (λευκές, κόκκινες, μπλε ή πράσινες), μπορεί να εμφανίζονται στην οθόνη.
Αυτές οι κουκκίδες είναι φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν
επηρεάζουν την εγγραφή.
• Προσέξτε να μην πιαστούν τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα στο φακό όταν αυτός
λειτουργεί.
Σημειώσεις σχετικά με τη λήψη με το σκόπευτρο
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με ένα σκόπευτρο Organic Electro-Luminescence με υψηλή ανάλυση και αντίθεση. Αυτό το σκόπευτρο επιτυγχάνει μια ευρεία γωνία
θέασης και είναι ξεκούραστο για τα μάτια. Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι σχεδιασμένη
ώστε να παρέχει ένα σκόπευτρο που προσφέρει εύκολη θέαση ισορροπώντας ταυτόχρονα
διάφορα στοιχεία.
• Η εικόνα ενδέχεται να είναι ελαφρά παραμορφωμένη κοντά στα άκρα του σκοπεύτρου.
Δεν πρόκειται για βλάβη. Όταν θέλετε να ελέγξετε κάθε λεπτομέρεια ολόκληρης της
σύνθεσης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την οθόνη LCD.
• Αν μετατοπίσετε οριζόντια τη φωτογραφική μηχανή ενώ κοιτάτε μέσα από το σκόπευτρο
ή μετακινήσετε τα μάτια σας, η εικόνα στο σκόπευτρο ενδέχεται να φανεί παραμορφωμένη
ή τα χρώματα της εικόνας να αλλάξουν. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του φακού ή της
οθόνης και δεν οφείλεται σε βλάβη. Όταν πραγματοποιείτε λήψη μιας εικόνας, συστήνουμε
να κοιτάζετε την κεντρική περιοχή του σκοπεύτρου.
Σημειώσεις σχετικά με το φλας
• Μην μεταφέρετε τη φωτογραφική μηχανή κρατώντας τη από το φλας
και μην ασκείτε υπερβολική δύναμη σε αυτό.
• Εάν εισχωρήσει νερό, σκόνη ή άμμος μέσα στην ανοιχτή μονάδα φλας,
μπορεί να προκληθεί βλάβη.
• Προσέξτε τα δάχτυλά σας όταν ωθείτε το φλας προς τα κάτω.
Σχετικά με τη θερμοκρασία της φωτογραφικής μηχανής
Η φωτογραφική μηχανή σας και η μπαταρία ενδέχεται να θερμανθούν λόγω της συνεχούς
χρήσης, αλλά αυτό δεν πρόκειται για βλάβη.
34
Σχ
Ανά
να
φω
Θα
μπο
μηχ
μηχ
φω
τεθ
Σχ
Αν
μπα
Αυτ
μπα
Πρ
Τα
προ
ενδ
Δε
ΗS
εγγ
εγγ
Κα
Καθ
σκο
περ
-Μ
παν
Φρ
•Α
τ
•Τ
•Α
κ
Ση
Δεν
πρό
Ση
Για
απο
•Α
[
•Δ
(
ην
εί
ς
ην
s-
η
α
ο
ένη
ς
υμε
Σχετικά με την προστασία από υπερθέρμανση
Ανάλογα με τη φωτογραφική μηχανή και τη θερμοκρασία της μπαταρίας, ενδέχεται να μην μπορείτε
να πραγματοποιήσετε εγγραφή ταινιών, ή η λειτουργία να διακοπεί αυτόματα για την προστασία της
φωτογραφικής μηχανής.
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη πριν η φωτογραφική μηχανή τεθεί εκτός λειτουργίας ή δεν
μπορείτε πια να πραγματοποιήσετε εγγραφή ταινιών. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε τη φωτογραφική
μηχανή εκτός λειτουργίας και περιμένετε μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία της φωτογραφικής
μηχανής και της μπαταρίας. Αν θέσετε τη φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία χωρίς να αφήσετε τη
φωτογραφική μηχανή και τη μπαταρία να κρυώσουν επαρκώς, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να
τεθεί ξανά εκτός λειτουργίας, ή να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή ταινιών.
Σχετικά με τη φόρτιση της μπαταρίας
Αν φορτίσετε μια μπαταρία που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται η
μπαταρία να μην φορτιστεί στην πλήρη της χωρητικότητα.
Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της μπαταρίας και δεν πρόκειται για βλάβη. Φορτίστε ξανά τη
μπαταρία.
Προειδοποίηση για τα πνευματικά δικαιώματα
Τα τηλεοπτικά προγράμματα, οι ταινίες, οι βιντεοκασέτες και άλλου είδους υλικό μπορεί να
προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου υλικού
ενδέχεται να αντίκειται στις προβλέψεις της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Δεν παρέχεται αποζημίωση για κατεστραμμένο περιεχόμενο ή αποτυχία εγγραφής
Η Sony δεν μπορεί να σας αποζημιώσει για αποτυχία εγγραφής ή απώλεια ή καταστροφή του
εγγεγραμμένου περιεχομένου λόγω δυσλειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής ή του μέσου
εγγραφής, κλπ.
Καθαρισμός της επιφάνειας της φωτογραφικής μηχανής
Καθαρίστε τη φωτογραφική μηχανή με ένα απαλό ύφασμα ελαφρά βρεγμένο με νερό και στη συνέχεια
σκουπίστε την επιφάνειά της με ένα στεγνό ύφασμα. Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο
περίβλημα ή το φινίρισμα:
- Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή σε χημικά προϊόντα όπως διαλύτες, βενζίνη, οινόπνευμα,
πανάκια καθαρισμού, εντομοαπωθητικά, αντηλιακά ή εντομοκτόνα.
Φροντίδα της οθόνης
• Αν παραμείνει στην οθόνη κρέμα χεριών ή ενυδατική κρέμα, ενδέχεται να διαλύσει την επίστρωσή
της. Αν πέσει κάτι τέτοιο πάνω στην οθόνη, σκουπίστε το αμέσως.
• Το βίαιο σκούπισμα με χαρτί καθαρισμού ή άλλα υλικά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο περίβλημα.
• Αν παραμείνουν στην οθόνη δαχτυλιές ή σκουπιδάκια, συστήνουμε να τα απομακρύνετε προσεκτικά
και στη συνέχεια να σκουπίσετε την οθόνη με ένα απαλό ύφασμα.
Σημείωση σχετικά με το ασύρματο LAN
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που ενδέχεται να προκληθούν από μη εγκεκριμένη
πρόσβαση, ή φόρτωση προορισμών στη φωτογραφική μηχανή, λόγω απώλειας ή κλοπής.
Σημείωση σχετικά με τη μεταπώληση/ απόρριψη της φωτογραφικής μηχανής
Για να προστατεύσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, πραγματοποιήστε τα παρακάτω όταν
απορρίπτετε ή μεταπωλείτε τη φωτογραφική μηχανή.
• Αρχικοποιήστε όλες τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής εκτελώντας την
[Επαναφορά Ρυθμίσεων] (Setting Reset) (σελίδα 28).
• Διαγράψτε όλα τα καταχωρημένα πρόσωπα ανθρώπων από την [Καταχώριση Προσώπων]
(Face Registration) (σελίδα 25).
35
Ση
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Φωτογραφική μηχανή
[Σύστημα]
Συσκευή απεικόνισης: αισθητήρας Exmor R
CMOS 13.2 mm x 8.8 mm (τύπου 1.0)
Συνολικός αριθμός πίξελ της
φωτογραφικής μηχανής:
Περίπου 20.9 Megapixels
Ενεργός αριθμός πίξελ της φωτογραφικής
μηχανής:
Περίπου 20.2 Megapixels
Φακός: Φακός ζουμ Carl Zeiss Vario-Sonnar
T* 8.3x
f = 8.8 mm – 73.3 mm (24 mm – 200
mm (ισοδύναμο φιλμ 35 mm))
F2.8
Κατά τη λήψη ταινιών (16:9):
26 mm – 212 mm*1
Κατά τη λήψη ταινιών (4:3):
31 mm – 259 mm*1
*1
Όταν το [
SteadyShot] είναι
ρυθμισμένο σε [Standard]
SteadyShot: Οπτικό
Έλεγχος έκθεσης:
Αυτόματη έκθεση, Προτεραιότητα
διαφράγματος, Προτεραιότητα
ταχύτητας κλείστρου, Χειροκίνητη
έκθεση, Επιλογή Σκηνικού
Ισορροπία Λευκού:
Αυτόματη, Φως Ημέρας, Σκιά,
Συννεφιά, Λαμπτήρες Πυράκτωσης,
Λαμπτήρες Φθορισμού (Θερμό Λευκό
/ Ψυχρό Λευκό / Λευκό Ημέρας /
Φως Ημέρας), Φλας, Θερμοκρασία
Χρώματος / Φίλτρο Χρώματος,
Προσωπική
Φορμά αρχείων:
Φωτογραφίες: συμβατό με JPEG (DCF,
Exif, MPF Baseline), συμβατό με RAW
(φορμά Sony ARW 2.3), συμβατό με
DPOF
Ταινίες (φορμά AVCHD):
Συμβατό με φορμά AVCHD Ver. 2.0
Εικόνα: MPEG-4 AVC/H.264
36
Ήχος: Dolby Digital 2ch, εξοπλισμένο
με Dolby Digital Stereo Creator
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας των
Dolby Laboratories.
Ταινίες (φορμά MP4):
Εικόνα: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Μέσο εγγραφής:
“Memory Stick PRO Duo”, “Memory
Stick Micro”, κάρτες SD, κάρτες μνήμης
microSD
Φλας:
Εμβέλεια φλας (ευαισθησία ISO
(Δείκτης Συνιστώμενης Έκθεσης)
ρυθμισμένος στη θέση Auto):
Περίπου 1.0 m έως 10.2 m
Ρύ
[Ο
Οθ
Συ
[Τ
Τρ
Κα
[Ακροδέκτες Εισόδου και Εξόδου]
Ακροδέκτης HDMI: Ακροδέκτης HDMI micro
Ακροδέκτης Πολλαπλών Χρήσεων*:
Επικοινωνία USB
Επικοινωνία USB:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
Ακροδέκτης μικροφώνου:
Μίνι ακροδέκτης στέρεο, διάμετρος
3.5 mm
Ακροδέκτης ακουστικών:
Μίνι ακροδέκτης στέρεο, διάμετρος
3.5 mm
* Υποστηρίζει συσκευές συμβατές με
Micro USB.
[Σκόπευτρο]
Τύπος: Ηλεκτρονικό σκόπευτρο
Συνολικός αριθμός κουκκίδων:
1 440 000 κουκκίδες
Κάλυψη καρέ: 100%
Μεγέθυνση:
0.70 x (ισοδύναμο φορμά 35 mm)
με φακό 50 mm στο άπειρο, –1 m–1
(διοπτρία)
Θε
Θε
Δια
Βά
μπ
PR
Μικ
Με
Exi
PR
[Ασ
Υπ
b/g
Συ
Υπ
Μέ
ν
ης
cro
Σημείο ματιού:
Περίπου 23 mm από τον προσοφθάλμιο
φακό, 21.5 mm από το πλαίσιο του
προσοφθάλμιου φακού –1 m–1
(διοπτρία)
Ρύθμιση διοπτρίας:
–4.0 m–1 έως +3.0 m–1 (διοπτρία)
[Οθόνη]
Οθόνη LCD:
7.5 cm (τύπου 3.0) TFT
Συνολικός αριθμός κουκκίδων:
1 228 800 κουκκίδες
[Τροφοδοσία ρεύματος, γενικά]
Τροφοδοσία: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
NP-FW50, 7.2 V
Μετασχηματιστής AC: AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D, 5 V
Κατανάλωση ενέργειας:
Περίπου 2.1 W (κατά τη λήψη με την
οθόνη LCD)
Περίπου 2.7 W (κατά τη λήψη με το
σκόπευτρο)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:
–20 °C έως +60 °C
Διαστάσεις (σύμφωνα με το πρότυπο CIPA):
129.0 mm x 88.1 mm x 102.2 mm
(Π/Υ/Β)
Βάρος (σύμφωνα με το πρότυπο CIPA) (με
μπαταρία NP-FW50, μέσο “Memory Stick
PRO Duo”):
Περίπου 813 g
Μικρόφωνο: Στερεοφωνικό
Μεγάφωνο: Μονοφωνικό
Exif Print: Συμβατή
PRINT Image Matching III: Συμβατή
χειροκίνητη
Μέθοδος πρόσβασης:
Infrastructure Mode
NFC:
Συμβατό με ετικέτα NFC Forum Type 3
Μετασχηματιστής AC: AC-UB10/
UB10B/UB10C/UB10D
Απαιτήσεις τροφοδοσίας:
AC 100 V έως 240 V, 50 Hz/60 Hz, 70
mA
Τάση εξόδου: DC 5 V, 0,5 A
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:
–20 °C έως +60 °C
Διαστάσεις:
Περίπου 50 mm x 22 mm x 54 mm (Π/Υ/Β)
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FW50
Χρησιμοποιούμενη μπαταρία: Μπαταρία
ιόντων λιθίου
Μέγιστη τάση: DC 8.4 V
Ονομαστική τάση: DC 7.2 V
Μέγιστη τάση φόρτισης: DC 8.4 V
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 1.02 Α
Χωρητικότητα: Τυπική 7.7 Wh (1 080 mAh)
Ελάχιστη 7.3 Wh (1 020 mAh)
Μέγιστες διαστάσεις (Κατά προσέγγιση):
31.8 mm x 18.5 mm x 45 mm (Π/Υ/Β)
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.
[Ασύρματο LAN]
Υποστηριζόμενο πρότυπο: IEEE 802.11
b/g/n
Συχνότητα: 2.4GHz
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Μέθοδος διαμόρφωσης:
WPS (Wi-Fi Protected Setup) /
37
EGGYH
Εμπορικά σήματα
• Τα παρακάτω είναι εμπορικά σήματα
της Sony Corporation.
, “Cyber-shot,” “Memory
Stick XC-HG Duo,” “Memory Stick
PRO Duo,” “Memory Stick PRO-HG
Duo,” “Memory Stick Duo,” “Memory
Stick Micro”, “PlayMemories Home,”
το λογότυπο “PlayMemories Home”,
“PlayMemories Online,” το λογότυπο
“PlayMemories Online”, “PlayMemories
Mobile,” το λογότυπο “PlayMemories
Mobile”.
• Το “AVCHD Progressive” και το λογότυπο
“AVCHD Progressive” είναι εμπορικά
σήματα της Panasonic Corporation και
της Sony Corporation.
• Το Dolby και το σύμβολο με το διπλό D
είναι εμπορικά σήματα των Dolby
Laboratories.
• Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition
Multimedia Interface και το λογότυπο
HDMI είναι εμπορικά σήματα ή
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της
HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και
άλλες χώρες.
• Το Windows είναι κατοχυρωμένο
εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. και/ή άλλες χώρες.
• Το Mac είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα της Apple Inc.
• Το iOS είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα ή εμπορικό σήμα της Cisco Systems, Inc. και/ή των θυγατρικών της στις
Η.Π.Α. και ορισμένες άλλες χώρες.
• Το iPhone και το iPad είναι εμπορικά
σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα
στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.
• Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό σήμα
της SD-3C, LLC.
• Το Android και το Google Play είναι
εμπορικά σήματα της Google Inc.
• Το Wi-Fi, το λογότυπο Wi-Fi και το Wi-Fi
PROTECTED SET-UP είναι
κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα του Wi-Fi Alliance.
• Το Σήμα N είναι εμπορικό σήμα
38
ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα του
NFC Forum, Inc. στις Η.Π.Α. και άλλες
χώρες.
• Το DLNA και το DLNA CERTIFIED είναι
εμπορικά σήματα του Digital Living
Network Alliance.
• Το Facebook και το λογότυπο “f”
είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της Facebook, Inc.
• Το YouTube και το λογότυπο YouTube
είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της Google Inc.
• Το Eye-Fi είναι εμπορικό σήμα
της Eye-Fi, Inc.
• Επιπλέον, όλα τα άλλα ονόματα
συστημάτων και προϊόντων τα οποία
χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο είναι εν γένει
εμπορικά σήματα, ή κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα των αντίστοιχων
δημιουργών ή κατασκευαστών.
Ωστόσο, τα ™ και ® δεν αναφέρονται σε
κάθε περίπτωση σε αυτό το εγχειρίδιο.
Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες
πληροφορίες για αυτό το προϊόν, καθώς
και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στον
Δικτυακό Τόπο Υποστήριξης Πελατών.
http://www.sony.net/
EG
να
να
σε
.
ν
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευ�αριστ�ύµε π�υ αγ�ράσατε αυτ� τ� πρ�ϊ�ν της Sony. Ελπί��υµε να µείνετε ικαν�π�ιηµέν�ι απ� τη �ρήση τ�υ. Στην απίθανη περίπτωση π�υ τ� πρ�ϊ�ν
σας �ρειαστεί σέρ�ις
(επισκευή)
κατά τη διάρκεια της εγγύησης,
παρακαλείστε
να επικ�ινωνήστε
τ� κατάστηµα
EGGYHSH
14x20.5
1page:EΓΓYHΣH
ΣONY
04/12/2012
3:28µεΜΜ
Pageαγ�ράς
1 ή µ’ ένα µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ µας
ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις (ASN) της Ευρωπαϊκής �ικ�ν�µικής �ώνης (Ε��) ή και άλλων �ωρών π�υ ανα�έρ�νται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συν�δεύ�ντα
αυτήν �υλλάδια (Περι��ή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπ�ρείτε να �ρείτε λεπτ�µέρειες για τα µέλη τ�υ δικτύ�υ µας ASN, στ�υς τηλε�ωνικ�ύς καταλ�γ�υς,
στ�υς καταλ�γ�υς πρ�ϊ�ντων µας και στις ιστ�σελίδες µας.
Για να απ��ύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστ�ύµε να δια�άσετε πρ�σεκτικά τ� εγ�ειρίδι� �ρήσης πρ�τ�ύ να έρθετε σε επα�ή µε τ�ν πρ�µηθευτή
σας ή τ� δίκτυ� ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρ�ύσα εγγύηση ισ�ύει για τ� πρ�ϊ�ν της Sony π�υ αγ�ράσατε, ε�’ �σ�ν κάτι τέτ�ι� ανα�έρεται στα �υλλάδια π�υ συν�δευαν τ� πρ�ϊ�ν σας, υπ� την
πρ�ϋπ�θεση �τι αγ�ράστηκε εντ�ς της Περι��ής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρ�ύσα, η Sony εγγυάται �τι τ� πρ�ϊ�ν είναι απαλλαγµέν� απ� κάθε ελάττωµα σ�ετι��µεν� µε τα υλικά ή την κατασκευή, για µια περί�δ� ΕΝ�Σ ΕΤ�ΥΣ
απ� την ηµερ�µηνία της αρ�ικής αγ�ράς. Η αρµ�δια για να πρ�σ�έρει και εκπληρώσει την παρ�ύσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή π�υ ανα�έρεται σ’
αυτήν την Εγγύηση ή στ� συν�δεύ�ν αυτήν �υλλάδι� στη �ώρα �π�υ επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης, απ�δει�θεί ελαττωµατικ� τ� πρ�ϊ�ν (κατά την ηµερ�µηνία της αρ�ικής αγ�ράς) λ�γω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η
Sony ή ένα µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN της Περι��ής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλ�γή της
Sony) �ωρίς επι�άρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, τ� πρ�ϊ�ν ή τα ελαττωµατικά ε�αρτήµατά τ�υ, εντ�ς εύλ�γ�υ �ρ�ν�υ, �άσει των �ρων και συνθηκών π�υ
εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αντικαταστήσ�υν ελαττωµατικά πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα µε
νέα ή ανακυκλωµένα πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα. �λα τα πρ�ϊ�ντα και ε�αρτήµατα π�υ έ��υν αντικατασταθεί γίν�νται ιδι�κτησία της Sony.
�ρ�ι
1. Επισκευές δυνάµει της παρ�ύσας εγγύησης θα παρέ��νται µ�ν� εάν πρ�σκ�µισθεί τ� πρωτ�τυπ� τιµ�λ�γι� ή η απ�δει�η πώλησης (µε την ένδει�η της
ηµερ�µηνίας αγ�ράς, τ�υ µ�ντέλ�υ τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς και τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ εµπ�ρ�υ) µα�ί µε τ� ελαττωµατικ� πρ�ϊ�ν εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης. Η Sony και τα
µέλη τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αρνηθ�ύν τη δωρεάν επισκευή κατά την περί�δ� εγγυήσεως εάν δεν πρ�σκ�µισθ�ύν τα
πρ�ανα�ερ�µενα έγγρα�α ή εάν δεν πρ�κύπτ�υν απ� αυτά η ηµερ�µηνία αγ�ράς, τ� πρ�ϊ�ν ή τ� µ�ντέλ� τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή τ� �ν�µα τ�υ εµπ�ρ�υ. Η παρ�ύσα
εγγύηση δεν ισ�ύει εάν � τύπ�ς τ�υ µ�ντέλ�υ ή � σειριακ�ς αριθµ�ς τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς έ�ει αλλ�ιωθεί, διαγρα�εί, α�αιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστ�ς.
2. Για να απ��ευ�θεί �λά�η ή απώλεια / διαγρα�ή σε α�αιρ�ύµενα ή απ�σπώµενα µέσα ή ε�αρτήµατα απ�θήκευσης δεδ�µένων, ��είλετε να τα α�αιρέσετε
πριν παραδώσετε τ� πρ�ϊ�ν σας για επισκευή κατά την περί�δ� εγγύησης.
3. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έ��δα και τ�υς κινδύν�υς µετα��ράς π�υ συνδέ�νται µε τη µετα��ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σας πρ�ς και απ� τη Sony ή µέλ�ς
τ�υ δικτύ�υ ASN.
4. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα ε�ής:
n Περι�δική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση ε�αρτηµάτων ως απ�τέλεσµα �υσι�λ�γικής �θ�ράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα �π�ία πρ��λέπεται περι�δική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια �ωής εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς �πως µη επανα��ρτι��µενες
µπαταρίες, �υσίγγια εκτύπωσης, γρα�ίδες, λάµπες, κλπ.).
n �ηµιά ή ελαττώµατα π�υ πρ�κλήθηκαν λ�γω �ρήσης, λειτ�υργίας ή �ειρισµ�ύ ασύµ�ατων µε την καν�νική ατ�µική ή �ικιακή �ρήση.
n �ηµιές ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν π�υ πρ�κλήθηκαν απ�
o Κακή �ρήση, συµπεριλαµ�αν�µέν�υ:
‚ τ�υ �ειρισµ�ύ π�υ επι�έρει �υσική, αισθητική ή επι�ανειακή �ηµιά ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν ή �λά�η σε �θ�νες υγρών κρυστάλλων
‚ µη καν�νική ή µη σύµ�ωνη µε τις �δηγίες της Sony εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
‚ µη συντήρηση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σύµ�ωνα µε τις �δηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε τρ�π� µη σύµ�ων� µε τις τε�νικές πρ�διαγρα�ές και τα πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα �π�υ
έ�ει εγκατασταθεί και �ρησιµ�π�ιείται τ� πρ�ϊ�ν.
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε λ�γισµικ� π�υ δεν παρέ�εται µε τ� πρ�ϊ�ν ή λανθασµένη εγκατάσταση τ�υ λ�γισµικ�ύ.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα �π�ία �ρησιµ�π�ιείται ή στα �π�ία ενσωµατώνεται τ� πρ�ϊ�ν εκτ�ς απ� άλλα πρ�ϊ�ντα της Sony
ειδικά σ�εδιασµένα για να �ρησιµ�π�ι�ύνται µε τ� εν λ�γω πρ�ϊ�ν.
o �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε ε�αρτήµατα, περι�ερειακ� ε��πλισµ� και άλλα πρ�ϊ�ντα των �π�ίων � τύπ�ς, η κατάσταση και τ� πρ�τυπ� δεν συνιστώνται απ�
τη Sony.
o Επισκευή ή επι�ειρηθείσα επισκευή απ� άτ�µα π�υ δεν είναι µέλη της Sony ή τ�υ δικτύ�υ ASN.
o Ρυθµίσεις ή πρ�σαρµ�γές �ωρίς την πρ�ηγ�ύµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις �π�ίες συµπεριλαµ�άν�νται:
‚ η ανα�άθµιση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς πέρα απ� τις πρ�διαγρα�ές ή τα �αρακτηριστικά π�υ περιγρά��νται στ� εγ�ειρίδι� �ρήσης ή
‚ �ι τρ�π�π�ιήσεις τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε σκ�π� να συµµ�ρ�ωθεί πρ�ς εθνικές ή τ�πικές τε�νικές πρ�διαγρα�ές και πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν σε
�ώρες για τις �π�ίες τ� πρ�ϊ�ν δεν εί�ε σ�εδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυ�ήµατα, πυρκαγιά, υγρά, �ηµικές και άλλες �υσίες, πληµµύρα, δ�νήσεις, υπερ��λική θερµ�τητα, ακατάλληλ� ε�αερισµ�, υπέρταση, υπερ��λική ή
εσ�αλµένη τρ���δ�σία ή τάση εισ�δ�υ, ακτιν���λία, ηλεκτρ�στατικές εκκενώσεις συµπεριλαµ�αν�µέν�υ τ�υ κεραυν�ύ, άλλων ε�ωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρ�ύσα εγγύηση καλύπτει µ�ν� τα υλικά µέρη τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. ∆εν καλύπτει τ� λ�γισµικ� (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για τ� �π�ί�
παρέ�εται ή πρ�κειται να ισ�ύσει µια άδεια �ρήσης απ� τ�ν τελικ� �ρήστη ή �ωριστές δηλώσεις εγγύησης ή ε�αιρέσεις απ� την εγγύηση.
Ε�αιρέσεις και περι�ρισµ�ί
Με ε�αίρεση των �σων ανα�έρ�νται ανωτέρω, η Sony δεν παρέ�ει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ τ�υ ν�µ�υ ή άλλη) �σ�ν α��ρά την π�ι�τητα, την
επίδ�ση, την ακρί�εια, την α�ι�πιστία, την καταλληλ�τητα τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή τ�υ λ�γισµικ�ύ π�υ παρέ�εται ή συν�δεύει τ� πρ�ϊ�ν, για συγκεκριµέν� σκ�π�. Εάν
η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει πλήρως ή µερικώς την παρ�ύσα ε�αίρεση, η Sony ε�αιρεί ή περι�ρί�ει την εγγύησή της µ�ν� στη µέγιστη έκταση π�υ
επιτρέπει η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία. �π�ιαδήπ�τε εγγύηση η �π�ία δεν ε�αιρείται πλήρως (στ� µέτρ� π�υ τ� επιτρέπει � ισ�ύων ν�µ�ς) θα περι�ρί�εται στη
διάρκεια ισ�ύ�ς της παρ�ύσας εγγύησης.
Η µ�ναδική υπ��ρέωση της Sony σύµ�ωνα µε την παρ�ύσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση πρ�ϊ�ντων π�υ υπ�κεινται στ�υς �ρ�υς και συνθήκες
της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για �π�ιαδήπ�τε απώλεια ή �ηµιά π�υ σ�ετί�εται µε τα πρ�ϊ�ντα, τ� σέρ�ις, την παρ�ύσα εγγύηση, συµπεριλαµ�αν�µένων
– των �ικ�ν�µικών και άυλων απωλειών – τ�υ τιµήµατ�ς π�υ κατα�λήθηκε για την αγ�ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς – της απώλειας κερδών, εισ�δήµατ�ς, δεδ�µένων,
απ�λαυσης ή �ρήσης τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή �π�ιωνδήπ�τε συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων – της άµεσης, παρεµπίπτ�υσας ή επακ�λ�υθης απώλειας ή �ηµίας ακ�µη και αν
αυτή η απώλεια ή �ηµία α��ρά σε:
o Μειωµένη λειτ�υργία ή µη λειτ�υργία τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων λ�γω ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµ�τητας κατά την περί�δ� π�υ αυτ�
�ρίσκεται στη Sony ή σε µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN, η �π�ία πρ�κάλεσε διακ�πή διαθεσιµ�τητας τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς, απώλεια �ρ�ν�υ �ρήστη ή διακ�πή της
εργασίας.
o Παρ��ή ανακρι�ών πληρ���ριών π�υ �ητήθηκαν απ� τ� πρ�ϊ�ν ή απ� συνδεδεµένα πρ�ϊ�ντα.
o �ηµιά ή απώλεια λ�γισµικών πρ�γραµµάτων ή α�αιρ�ύµενων µέσων απ�θήκευσης δεδ�µένων ή
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισ�ύ�υν για απώλειες και �ηµιές, π�υ υπ�κεινται σε �ιεσδήπ�τε γενικές αρ�ές δικαί�υ, συµπεριλαµ�αν�µένης της αµέλειας ή άλλων
αδικ�πρα�ιών, αθέτησης σύµ�ασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απ�λυτης ευθύνης (ακ�µα και για θέµατα για τα �π�ία η Sony ή µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN
έ�ει ειδ�π�ιηθεί για τη δυνατ�τητα πρ�κλησης τέτ�ιων �ηµιών).
Στ� µέτρ� π�υ η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει ή περι�ρί�ει αυτές τις ε�αιρέσεις ευθύνης, η Sony ε�αιρεί ή περι�ρί�ει την ευθύνη της µ�ν� στη µέγιστη
έκταση π�υ της επιτρέπει η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία. Για παράδειγµα, µερικά κράτη απαγ�ρεύ�υν την ε�αίρεση ή τ�ν περι�ρισµ� �ηµιών π�υ ��είλ�νται σε
αµέλεια, σε �αριά αµέλεια, σε εκ πρ�θέσεως παράπτωµα, σε δ�λ� και παρ�µ�ιες πρά�εις. Σε καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρ�ύσα εγγύηση,
δεν υπερ�αίνει την τιµή π�υ κατα�λήθηκε για την αγ�ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς, ωστ�σ� αν η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία επιτρέπει µ�ν� περι�ρισµ�ύς ευθυνών υψηλ�τερ�υ
�αθµ�ύ, θα ισ�ύ�υν �ι τελευταί�ι.
Τα επι�υλασσ�µενα ν�µιµα δικαιώµατά σας
� καταναλωτής έ�ει έναντι της Sony τα δικαιώµατα π�υ απ�ρρέ�υν απ� την παρ�ύσα εγγύηση, σύµ�ωνα µε τ�υς �ρ�υς π�υ περιέ��νται σε αυτήν, �ωρίς να
παρα�λάπτ�νται τα δικαιώµατά τ�υ π�υ πηγά��υν απ� την ισ�ύ�υσα εθνική ν�µ�θεσία σ�ετικά µε την πώληση καταναλωτικών πρ�ϊ�ντων. Η παρ�ύσα εγγύηση
δεν θίγει τα ν�µιµα δικαιώµατα π�υ ενδε��µένως να έ�ετε, �ύτε εκείνα π�υ δεν µπ�ρ�ύν να ε�αιρεθ�ύν ή να περι�ριστ�ύν, �ύτε δικαιώµατά σας εναντί�ν των
πρ�σώπων απ� τα �π�ία αγ�ράσατε τ� πρ�ϊ�ν. Η διεκδίκηση �π�ιωνδήπ�τε δικαιωµάτων σας εναπ�κειται απ�κλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Βασ. Σ��ίας 1
151 24 Μαρ�ύσι
Τµήµα Ε�υπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις απ� σταθερ� τηλέφων� Ελλάδ�ς)
211 1980 703 (για κλήσεις απ� κινητ� τηλέφων� Ελλάδ�ς)
800 91150 (για κλήσεις απ� σταθερ�/κινητ� τηλέφων� Κύπρ�υ)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
D.T.P. FEDON MON. E.Π.E.
ς
EGGYHSH 14x20.5 1page:EΓΓYHΣH ΣONY 04/12/2012 3:27 ΜΜ Page 121
FEDON adv. ✆ 210-6109979
http://www.sony.net/Sonyinfo/Support/
© 2013 Sony Corporation
Download PDF