Sony | DSC-RX1RM2 | Sony DSC-RX1RM2 Επαγγελματική φωτογραφική μηχανή μικρού μεγέθους RX1R ΙΙ με αισθητήρα 35 mm Οδηγίες χρήσης

4-579-865-11(1) (EL)
Ψηφιακή Φωτογραφική
Μηχανή
Εγχειρίδιο χρήσης
«Οδηγός βοήθειας»
(Διαδικτυακό εγχειρίδιο)
Ανατρέξτε στο «Οδηγός βοήθειας»
για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με
τις λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής.
http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/h_zz/
DSC-RX1RM2
Ελληνικά
Μάθετε περισσότερα για τη
φωτογραφική μηχανή
(«Οδηγός βοήθειας»)
Ο «Οδηγός βοήθειας» είναι ένα
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.
Μπορείτε να διαβάσετε τον
«Οδηγός βοήθειας» στον
υπολογιστή ή το smartphone σας.
Ανατρέχετε σε αυτόν, για
αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις
λειτουργίες της φωτογραφικής
μηχανής.
URL:
http://rd1.sony.net/help/dsc/1550/
h_zz/
Αρχείο κατόχου
Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός
βρίσκονται στην κάτω πλευρά.
Καταγράψτε το σειριακό αριθμό στο χώρο
που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέχετε σε
αυτούς τους αριθμούς σε κάθε επικοινωνία
με το κατάστημα πώλησης προϊόντων της
Sony σχετικά με αυτό το προϊόν.
Αρ. μοντέλου WW843944 (DSC-RX1RM2)
Σειριακός αρ.
Αρ. μοντέλου ACΣειριακός αρ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη
μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
-ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
Εάν το σχήμα του βύσματος δεν ταιριάζει
στην πρίζα, χρησιμοποιήστε προσάρτημα
προσαρμογέα βύσματος κατάλληλης
διαμόρφωσης για την πρίζα.
EL
2
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πακέτο μπαταριών
Εάν δεν το χειριστείτε σωστά, το πακέτο
μπαταριών μπορεί να εκραγεί, να
προκαλέσει φωτιά ή ακόμα και χημικά
εγκαύματα. Τηρήστε τις ακόλουθες
προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρμολογείτε.
• Μη συνθλίβετε και μην εκθέτετε το
πακέτο μπαταριών σε κραδασμούς
ή έντονες πιέσεις, όπως να το χτυπάτε,
να το ρίχνετε κάτω ή να πατάτε
επάνω του.
• Μη βραχυκυκλώνετε και μην επιτρέπετε
σε μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε
επαφή με τους ακροδέκτες της
μπαταρίας.
• Μην εκθέτετε σε υψηλή θερμοκρασία
άνω των 60 °C όπως σε άμεσο ηλιακό
φως ή μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο
στον ήλιο.
• Μην αποτεφρώνετε ή απορρίπτετε
στη φωτιά.
• Μη μεταχειρίζεστε μπαταρίες λιθίουιόντος που είναι κατεστραμμένες
ή έχουν διαρροή.
• Φροντίστε να φορτίζετε το πακέτο
μπαταριών χρησιμοποιώντας γνήσιο
φορτιστή μπαταρίας Sony ή συσκευή
που μπορεί να φορτίσει το πακέτο
μπαταριών.
• Φυλάξτε το πακέτο μπαταριών μακριά
από μικρά παιδιά.
• Διατηρήστε το πακέτο μπαταριών
στεγνό.
• Να αντικαθιστάτε μόνο με το ίδιο
ή ισοδύναμου τύπου πακέτο μπαταριών,
που συνιστάται από τη Sony.
• Να απορρίπτετε άμεσα τα
χρησιμοποιημένα πακέτα μπαταριών,
όπως περιγράφεται στις οδηγίες.
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC, χρησιμοποιείτε μια
κοντινή πρίζα. Αποσυνδέστε τον
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από
την πρίζα αμέσως, εάν παρατηρηθεί
οποιαδήποτε δυσλειτουργία κατά τη
χρήση της συσκευής.
Για τους πελάτες στην Ευρώπη
Ειδοποίηση για τους πελάτες στις
χώρες που εφαρμόζουν τις οδηγίες
της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation,
171 Konan Minato-ku Tokyo,
1080075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται
με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε
την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
Ειδοποίηση
Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός
ή ηλεκτρομαγνητισμός προκαλεί διακοπή
(αστοχία) της μεταφοράς δεδομένων
σε κάποιο σημείο της ροής τους,
επανεκκινήστε την εφαρμογή
ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το
καλώδιο επικοινωνίας (USB κ.λπ.).
EL
3
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και
έχει βρεθεί συμβατό με τα όρια που
προβλέπονται από τον κανονισμό περί
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)
σχετικά με τη χρήση καλωδίων σύνδεσης
μήκους μικρότερου των 3 μέτρων.
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις
συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί να
επηρεάσουν την εικόνα και τον ήχο αυτής
της μονάδας.
Απόρριψη παλαιών μπαταριών
και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό
επάνω στο προϊόν,
την μπαταρία ή τη
συσκευασία υποδεικνύει
ότι δεν πρέπει να
μεταχειρίζεστε το
προϊόν και τη μπαταρία
ως κοινά οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο
αυτό ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο.
Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg)
ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν
η μπαταρία περιέχει περισσότερο από
0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.
Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης
αυτών των προϊόντων και μπαταριών
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων προς το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση,
θα μπορούσαν να προκληθούν από
ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία
για λόγους ασφάλειας, απόδοσης
ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν
μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη
EL
4
μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο
προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση
της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας
και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα
στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής
τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις
μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε
στην ενότητα σχετικά με τη διαδικασία
ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από
το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις
τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το
προϊόν ή την μπαταρία.
Για τους πελάτες που αγόρασαν
τη φωτογραφική μηχανή τους
από κατάστημα στην Ιαπωνία,
το οποίο εξυπηρετεί τουρίστες
Σημείωση
Ορισμένα σήματα πιστοποίησης προτύπων
που υποστηρίζονται από τη φωτογραφική
μηχανή επιβεβαιώνονται στην οθόνη της
φωτογραφικής μηχανής.
Επιλέξτε MENU t
(Διαμόρφωση)
t [Λογότυπο πιστοπ.].
Εάν η εμφάνιση δεν είναι δυνατή λόγω
προβλημάτων όπως η αστοχία της
φωτογραφικής μηχανής, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική
εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία σέρβις
της Sony.
Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή λειτουργιών ............................................................ 8
Πριν από τη χρήση
Σημειώσεις για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής ..... 11
Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων ................................ 17
Παρουσίαση των εξαρτημάτων ........................................... 18
Εμπρός πλευρά ................................................................. 18
Πίσω πλευρά ..................................................................... 19
Πάνω μεριά/Πλευρική όψη ............................................. 20
Κάτω όψη .......................................................................... 22
Χρήση του εικονοσκοπίου .................................................... 23
Τοποθέτηση του καλύμματος του προσοφθαλμίου
(παρέχεται) .............................................................. 24
Κατάλογος εικονιδίων στην οθόνη ..................................... 27
Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που μπορείτε να χειρίζεστε
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά/επιλογείς........................ 31
Τρόπος χρήσης της οθόνης Γρήγορη Πλοήγηση .............. 33
Χειρισμός της φωτογραφικής μηχανής ............................... 35
Τρόπος χρήσης του τροχού ελέγχου ............................. 35
Τρόπος χρήσης του καντράν ελέγχου .......................... 35
Επιλογή λειτουργίας με το κουμπί Fn (Λειτουργία) ......... 36
Λειτουργίες που μπορούν να καταχωρηθούν
χρησιμοποιώντας το κουμπί Fn (Λειτουργία) ... 37
Λειτουργίες που επιλέγονται με το
κουμπί MENU ................................................................... 38
Χρήση του Οδηγού εντός κάμερας ..................................... 50
EL
5
Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών ........................................51
Χρόνος φόρτισης (πλήρης φόρτιση) ..............................55
Φόρτιση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ....................56
Έλεγχος υπολειπόμενου φορτίου μπαταρίας ................56
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από επιτοίχια πρίζα .....57
Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών ......................58
Εισαγωγή κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά) ...................59
Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης ....................................60
Κάρτες μνήμης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ......60
Ρύθμιση της γλώσσας και του ρολογιού .............................62
Έλεγχος ή εκ νέου ρύθμιση της ημερομηνίας/ώρας
και της περιοχής ......................................................63
Λήψη μιας καθαρής εικόνας χωρίς τράνταγμα της
φωτογραφικής μηχανής ...................................................64
Σωστό κράτημα της κάμερας ..........................................64
Λειτουργία SteadyShot για λήψη ταινιών .....................65
Λήψη και προβολή εικόνων
Λήψη ακίνητων εικόνων ........................................................66
Εγγραφή ταινιών ....................................................................68
Αναπαραγωγή εικόνων ..........................................................69
Εναλλαγή μεταξύ ακίνητων εικόνων και ταινιών ........70
Λειτουργίες αναπαραγωγής ............................................70
Διαγραφή εικόνων ..................................................................71
Επιλογή λειτουργίας λήψης
Επιλογή λειτουργίας λήψης ..................................................72
Διαθέσιμες λειτουργίες για κάθε λειτουργία λήψης ..........73
Διάφορες λειτουργίες
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών ......................................74
Μέγεθος εικόνας (ακίνητη εικόνα) ........................74
Λειτουργίες αυτόματης εστίασης ...................................75
Δημιουργικό στυλ .............................................................76
DRO/Αυτόμ. HDR ...........................................................77
Εφέ LPF ..............................................................................77
EL
6
Χρήση λειτουργιών Wi-Fi
Χρήση των λειτουργιών Wi-Fi και
«Με ένα άγγιγμα» NFC ................................................... 79
Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε ασύρματο
σημείο πρόσβασης .................................................. 80
Χρήση εφαρμογών
Προσθήκη εφαρμογών στη φωτογραφική
μηχανή (PlayMemories Camera Apps) ......................... 81
Λήψη εφαρμογών ............................................................. 81
Έναρξη της εφαρμογής .................................................... 82
Χρήση υπολογιστή
Ανάπτυξη εικόνων RAW (Image Data Converter) ........... 83
Εγκατάσταση του Image Data Converter .................... 83
Εισαγωγή εικόνων στον υπολογιστή σας και
χρήση τους (PlayMemories Home) ............................... 84
Εγκατάσταση του PlayMemories Home ...................... 85
Έλεγχος της φωτογραφικής μηχανής μέσω του
υπολογιστή σας (Remote Camera Control) ................. 86
Εγκατάσταση του Remote Camera Control ................ 86
Άλλες
Έλεγχος του αριθμού των εικόνων και του
εγγράψιμου χρόνου ταινιών ........................................... 87
Τεχνικά χαρακτηριστικά ....................................................... 92
Ευρετήριο ...................................................................................96
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες Wi-Fi και «Με ένα άγγιγμα» NFC,
ανατρέξτε στο συνημμένο έγγραφο «Wi-Fi Connection/One-touch (NFC)
Guide» ή στο έγγραφο «Help Guide».
Για τη ρύθμιση της γλώσσας
Αλλάξτε τη γλώσσα οθόνης προτού χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική
μηχανή, εάν είναι απαραίτητο (σελίδα 62).
EL
7
Εισαγωγή λειτουργιών
Αυτή η ενότητα εισάγει ορισμένες λειτουργίες λήψης που
χρησιμοποιούνται συχνά και άλλες μοναδικές λειτουργίες.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες που εμφανίζονται στις
παρενθέσεις.
Λειτουργίες λήψης που χρησιμοποιούνται συχνά
Αντιστάθμ. έκθεσης (40)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την έκθεση για να αλλάξετε τη φωτεινότητα
ολόκληρης της εικόνας.
Ακόμα κι όταν η λειτουργία λήψης έχει τεθεί στο M, μπορείτε να ρυθμίσετε
την έκθεση εάν η ευαισθησία ISO έχει τεθεί στο [ISO AUTO].
ISO/ΜΘ πολλών κάδρων (40)
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινή ευαισθησία.
Η ευαισθησία ISO μπορεί να προσαρμοστεί μεταξύ ISO 50 και ISO 102400.
Ισορροπία λευκού (40)
Μπορείτε να προσαρμόσετε τους τόνους των χρωμάτων.
Μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή για να ταιριάζει με μια πηγή φωτός
ή να εκτελέσετε λεπτές προσαρμογές χρησιμοποιώντας τη θερμοκρασία
χρώματος και φίλτρα χρωμάτων.
Λειτ. οδήγησης (39)
Μπορείτε να επιλέξετε κατάλληλη λειτουργία οδήγησης ανάλογα με τους
σκοπούς σας, όπως μονή λήψη, συνεχή λήψη ή λήψη με στήριγμα.
Λειτουργία εστίασης (75)/Περιοχή εστίασης (75)
Μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις για την εστίαση.
Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εστίασης ή την περιοχή εστίασης
ανάλογα με τις επιθυμίες σας, ώστε να ταιριάζει με το θέμα.
Μεγεθυντ. εστίασης (41)/Βοήθεια MF (43)
Μεγεθύνετε την εικόνα για να διευκολύνετε τον έλεγχο της εστίασης κατά
τη χειροκίνητη εστίαση.
EL
8
Εισαγωγή λειτουργιών
Δυνατότητες αυτής της φωτογραφικής μηχανής
Λήψη ακίνητων εικόνων στα 42 megapixel (74)
Μπορείτε να τραβήξετε ακίνητες εικόνες με πολύ υψηλή ανάλυση.
Λήψη με το εικονοσκόπιο (23)
Μπορείτε να τραβήξετε εικόνες με το ενσωματωμένο αναδυόμενο
εικονοσκόπιο.
Εφέ ζωνοπερατού φίλτρου χαμηλής συχνότητας (77)
Μπορείτε να αλλάξετε τη στάθμη του εφέ του ζωνοπερατού φίλτρου
χαμηλής συχνότητας ανάλογα με το αντικείμενό σας.
Γρήγορη και ακριβής αυτόματη εστίαση (75)
Ενεργοποιεί την ταχύτερη και ακριβέστερη αυτόματη εστίαση,
συνδυάζοντας AF αντίθεσης και εντοπισμό φάσης AF που ανιχνεύει
399 σημεία.
Λειτουργία μάκρο (67)
Μπορείτε να τραβήξετε κοντινές φωτογραφίες όπως λουλουδιών
ή τροφίμων.
Πώς να χρησιμοποιείτε ή να προσαρμόζετε τη
φωτογραφική μηχανή
Πληροφορίες εμφάνισης (43)
Όταν κοιτάτε μέσα στο σηκωμένο εικονοσκόπιο, ενεργοποιείται
η λειτουργία προβολής εικονοσκοπίου και όταν μετακινείτε το πρόσωπό
σας μακριά από το εικονοσκόπιο, η λειτουργία προβολής επιστρέφει στη
λειτουργία προβολής οθόνης (προεπιλεγμένες ρυθμίσεις). Μπορείτε να
αλλάξετε τη λειτουργία προβολής οθόνης πατώντας DISP στον τροχό
ελέγχου.
EL
9
Εισαγωγή λειτουργιών
Γρήγορη Πλοήγηση (33)
Στην οθόνη [Για το εικονοσκ.], μπορείτε γρήγορα να εναλλάσσεστε από
την οθόνη στην οθόνη Γρήγορη Πλοήγηση πατώντας το κουμπί Fn.
Μπορείτε να θέσετε τα στοιχεία με διαισθητική λειτουργία
χρησιμοποιώντας το καντράν ελέγχου και τον τροχό ελέγχου.
Προσαρμογή (45)
Η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με τα κουμπιά Custom
(Προσαρμοσμένα), όπου μπορείτε να αντιστοιχίσετε την επιθυμητή
λειτουργία σε κάθε κουμπί. Μπορείτε, επίσης, να ανιτστοιχίσετε
λειτουργίες σε άλλα κουμπιά, όπως το κουμπί AEL.
EL
10
Πριν από τη χρήση
Σημειώσεις για τη χρήση της φωτογραφικής
μηχανής
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που
εμφανίζεται στην οθόνη μέσω του μενού
(σελίδα 48).
Αυτή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει
2 λειτουργίες για την παρακολούθηση
των θεμάτων: τη λειτουργία οθόνης με
τη χρήση της οθόνης και τη λειτουργία
εικονοσκοπίου με τη χρήση του
εικονοσκοπίου.
Λειτουργίες που είναι ενσωματωμένες
στη φωτογραφική μηχανή
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι
συμβατή με ταινίες με φορμά 1080 60p
ή 50p. Σε αντίθεση με τις έως τώρα τυπικές
λειτουργίες εγγραφής, που κάνουν
εγγραφή με τη μέθοδο πλεκτής σάρωσης
(interlacing), αυτή η φωτογραφική μηχανή
κάνει εγγραφή με την προοδευτική μέθοδο
(progressive). Αυτή η μέθοδος αυξάνει την
ανάλυση και αναπαράγει ομαλότερη και
ρεαλιστικότερη εικόνα.
Δημιουργία αρχείου βάσης δεδομένων
εικόνων
Εάν εισαγάγετε στη φωτογραφική μηχανή
κάρτα μνήμης που δεν περιέχει αρχείο
βάσης δεδομένων εικόνων και την
ενεργοποιήσετε, η φωτογραφική μηχανή
δημιουργεί αυτόματα ένα αρχείο βάσης
δεδομένων εικόνων, χρησιμοποιώντας
μέρος της χωρητικότητας της κάρτας
μνήμης.
Σημειώσεις για την εγγραφή/αναπαραγωγή
ταινιών
• Όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης
με τη συγκεκριμένη φωτογραφική
μηχανή για πρώτη φορά, συνιστάται
να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης
στη φωτογραφική μηχανή, για να
σταθεροποιήσετε τη λειτουργία της
κάρτας μνήμης.
Όταν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης,
όλα τα δεδομένα που έχουν εγγραφεί
στην κάρτα μνήμης θα διαγραφούν και
δεν θα μπορούν να ανακτηθούν. Πριν
από τη διαμόρφωση, αντιγράψτε τα
δεδομένα σε υπολογιστή ή άλλη
συσκευή.
• Εάν εγγράφετε και διαγράφετε εικόνες
επαναλαμβανόμενα για μεγάλη χρονική
περίοδο, τα αρχεία στην κάρτα μνήμης
μπορεί να κατακερματιστούν και
η εγγραφή ταινίας μπορεί να ανασταλεί
στα μισά. Εάν συμβεί αυτό, αντιγράψτε
τα δεδομένα σε υπολογιστή ή άλλη
συσκευή κι έπειτα εκτελέστε το
[Διαμόρφωση].
EL
11
Πριν από τη χρήση
Διαδικασία λήψης
Το χρονικό διάστημα για τη διαδικασία
αυτή μπορεί να είναι μεγάλο, ενώ δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
φωτογραφική μηχανή μέχρι να
ολοκληρωθεί. Εάν παρουσιαστεί σφάλμα
με το αρχείο βάσης δεδομένων, εξαγάγετε
όλες τις εικόνες στον υπολογιστή σας,
χρησιμοποιώντας το PlayMemories
Home™ και, στη συνέχεια, κάντε
διαμόρφωση της κάρτας μνήμης μέσω
της φωτογραφικής μηχανής.
Σημειώσεις για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
• Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε μια
δοκιμαστική εγγραφή για να βεβαιωθείτε
ότι η φωτογραφική μηχανή λειτουργεί
σωστά.
• Η φωτογραφική μηχανή δεν διαθέτει
προστασία από τη σκόνη, τις πιτσιλιές
ή το νερό.
Σύσταση δημιουργίας αντιγράφου
ασφαλείας για μια κάρτα μνήμης
Εάν απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική
μηχανή, αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών
ή την κάρτα μνήμης, ή αποσυνδέσετε το
καλώδιο USB ενώ αναβοσβήνει η λυχνία
πρόσβασης, τα δεδομένα στην κάρτα
μνήμης ενδέχεται να καταστραφούν.
Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων,
αντιγράφετε πάντα (δημιουργία
αντιγράφων ασφαλείας) τα δεδομένα
σε άλλη συσκευή.
Καμία αποζημίωση για κατεστραμμένο
περιεχόμενο ή αστοχία εγγραφής
Η Sony δεν μπορεί να παρέχει εγγύηση σε
περίπτωση αστοχίας εγγραφής ή απώλειας
ή καταστροφής εγγεγραμμένων εικόνων
ή δεδομένων ήχου λόγω δυσλειτουργίας
της φωτογραφικής μηχανής ή των
μέσων εγγραφής κ.λπ. Συνιστούμε να
δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας
των σημαντικών δεδομένων.
Φακός ZEISS
Η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη
με φακό ZEISS που έχει τη δυνατότητα
αναπαραγωγής ευκρινών εικόνων με
άριστη αντίθεση. Ο φακός της
φωτογραφικής μηχανής έχει δημιουργηθεί
με ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας
πιστοποιημένο από την ZEISS σύμφωνα
με τα πρότυπα ποιότητας της ZEISS στη
Γερμανία.
EL
12
Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη,
το ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο, το φακό
και τον αισθητήρα εικόνας
• Η οθόνη και το ηλεκτρονικό
εικονοσκόπιο κατασκευάζονται με
χρήση τεχνολογίας εξαιρετικά υψηλής
ακρίβειας και πάνω από το 99,99% των
pixel είναι ικανά για αποτελεσματική
χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να
εμφανίζονται σταθερά μικρές μαύρες
κουκκίδες ή/και φωτεινές κουκκίδες
(λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου
χρώματος) στην οθόνη και το
ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο. Αυτές
οι κουκκίδες είναι ένα φυσιολογικό
αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής
και δεν επηρεάζουν τις εικόνες με
οποιονδήποτε τρόπο.
• Μην κρατάτε την κάμερα από την οθόνη
ή το εικονοσκόπιο.
• Φροντίστε να έχετε τα δάκτυλά
σας μακριά από τη διαδρομή του
εικονοσκοπίου όταν το πατάτε προς
τα κάτω.
• Αν εισέλθει νερό, σκόνη ή άμμος στη
μονάδα του εικονοσκοπίου, μπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή
στο ηλιακό φως και μην κάνετε λήψη
προς τον ήλιο για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Ο εσωτερικός μηχανισμός
μπορεί να καταστραφεί.
• Μη χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική
μηχανή σε περιοχές όπου εκπέμπονται
ισχυρά ραδιοκύματα ή ακτινοβολία.
Η εγγραφή και η αναπαραγωγή μπορεί
να μη λειτουργούν σωστά.
Σημειώσεις για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
• Στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής
και στο πίσω μέρος της οθόνης υπάρχουν
τοποθετημένοι μαγνήτες. Μην
τοποθετείτε αντικείμενα που
επηρεάζονται από μαγνητικά πεδία, όπως
μονάδες δισκέτας ή πιστωτικές κάρτες
ανάμεσα στην οθόνη και το σώμα της
φωτογραφικής μηχανής.
Μαγνήτες
• Οι εικόνες μπορεί να εμφανίζονται με
καθυστέρηση στην οθόνη όταν ο χώρος
είναι κρύος. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Όταν ενεργοποιείτε τη φωτογραφική
μηχανή σε κρύο χώρο, η οθόνη μπορεί
να είναι προσωρινά σκοτεινή. Μόλις
η φωτογραφική μηχανή ζεσταθεί,
η οθόνη θα λειτουργεί κανονικά.
• Η εγγεγραμμένη εικόνα μπορεί να είναι
διαφορετική από την εικόνα που
παρακολουθούσατε πριν από την
εγγραφή.
Σημειώσεις για τη χρήση αξεσουάρ
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αξεσουάρ
της Sony, σχεδιασμένα για να ταιριάζουν
με τα χαρακτηριστικά της φωτογραφικής
μηχανής. Η χρήση αυτής της
φωτογραφικής μηχανής με προϊόντα άλλων
κατασκευαστών μπορεί να επηρεάσει την
απόδοσή της, οδηγώντας σε ατυχήματα
ή δυσλειτουργία. Η Sony δεν φέρει ουδεμία
ευθύνη για τέτοια ατυχήματα
ή δυσλειτουργία.
• Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε αξεσουάρ
όπως εξωτερικό φλας στην υποδοχή
αξεσουάρ multi interface, πρώτα
απενεργοποιήστε τη φωτογραφική
μηχανή. Όταν τοποθετείτε τα αξεσουάρ,
σφίξτε τις βίδες έως το τέρμα κι
επιβεβαιώστε ότι είναι καλά σφιγμένα
στη φωτογραφική μηχανή.
• Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό φλας με
ακροδέκτη συγχρονισμού φλας υψηλής
τάσης ή αντιστρέφετε την πολικότητα.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
δυσλειτουργία.
Σημειώσεις σχετικά με τη λήψη με το
εικονοσκόπιο
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι
εξοπλισμένη με εικονοσκόπιο οργανικής
ηλεκτροφωτεινότητας, με υψηλή ανάλυση
και υψηλή αντίθεση. Το εικονοσκόπιο αυτό
επιτυγχάνει ευρεία γωνία προβολής και
μεγάλη απόσταση του οφθαλμού από
το προσοφθάλμιο (eye relief). Αυτή
η φωτογραφική μηχανή έχει σχεδιαστεί
ώστε να παρέχει ένα εύχρηστο
εικονοσκόπιο, εξασφαλίζοντας την
ισορροπία διαφόρων στοιχείων.
• Η εικόνα μπορεί να είναι ελαφρά
παραμορφωμένη κοντά στις γωνίες
του εικονοσκοπίου. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία. Εάν θέλετε να δείτε την
πλήρη σύνθεση με όλες τις λεπτομέρειες
της, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
την οθόνη.
EL
13
Πριν από τη χρήση
Μαγνήτες
Σημειώσεις για την υποδοχή αξεσουάρ
multi interface
Σημειώσεις για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
• Εάν μετακινήσετε την κάμερα ενώ
κοιτάτε μέσα στο εικονοσκόπιο
ή μετακινήσετε τα μάτια σας γύρω γύρω,
η εικόνα στο εικονοσκόπιο μπορεί να
παραμορφωθεί ή το χρώμα της εικόνας
μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι ένα
χαρακτηριστικό του φακού ή της
συσκευής οθόνης και δεν αποτελεί
δυσλειτουργία. Όταν τραβάτε μια εικόνα,
συνιστούμε να κοιτάτε στην κεντρική
περιοχή του εικονοσκοπίου.
• Κατά τη λήψη με το εικονοσκόπιο,
μπορεί να βιώσετε συμπτώματα όπως
καταπόνηση των ματιών, κόπωση,
ζαλάδα ή ναυτία. Συνιστούμε να κάνετε
ένα διάλειμμα ανά τακτά διαστήματα
όταν τραβάτε με το εικονοσκόπιο.
Η απαιτούμενη διάρκεια ή συχνότητα
του διαλέιμματος ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με τα άτομα, γι' αυτό σας
συμβουλεύουμε να το κρίνετε εσείς
οι ίδιοι. Σε περίπτωση που νιώσετε
δυσάρεστα, σταματήστε να
χρησιμοποιείτε το εικονοσκόπιο έως
ότου συνέλθετε, και συμβουλευτείτε
τον ιατρό σας εάν χρειάζεται.
Σημειώσεις σχετικά με την εγγραφή για
μεγάλο χρονικό διάστημα
• Ανάλογα με τη θερμοκρασία της
φωτογραφικής μηχανής και της
μπαταρίας, η εγγραφή ταινιών μπορεί
να μην είναι δυνατή ή η φωτογραφική
μηχανή να απενεργοποιηθεί αυτόματα
για λόγους προστασίας της συσκευής.
Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη
πριν από την απενεργοποίηση ή δεν θα
μπορείτε πλέον να κάνετε εγγραφή
ταινιών. Στην περίπτωση αυτή,
αφήστε τη φωτογραφική μηχανή
απενεργοποιημένη, μέχρι να πέσει
η θερμοκρασία τόσο της μηχανής όσο
και του πακέτου μπαταριών. Εάν
ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή
EL
14
χωρίς να έχει ψυχρανθεί επαρκώς η ίδια
αλλά και το πακέτο μπαταριών, είναι
πιθανό να απενεργοποιηθεί ξανά
αυτόματα ή να μην μπορείτε να κάνετε
εγγραφή ταινίας.
• Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος,
η θερμοκρασία της φωτογραφικής
μηχανής αυξάνεται γρήγορα.
• Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της
φωτογραφικής μηχανής, μπορεί να
υποβαθμιστεί η ποιότητα της εικόνας.
Σας συνιστούμε να περιμένετε μέχρι
να μειωθεί η θερμοκρασία της
φωτογραφικής κάμερας πριν συνεχίσετε
τη λήψη.
• Η επιφάνεια της φωτογραφικής μηχανής
μπορεί να ζεσταθεί. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Σημειώσεις για την εισαγωγή ταινιών
XAVC S και ταινιών AVCHD σε υπολογιστή
Όταν εισάγετε ταινίες XAVC S ή ταινίες
AVCHD σε έναν υπολογιστή,
πραγματοποιείτε λήψη και χρήση του
λογισμικού PlayMemories Home από
την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:
http://www.sony.net/pm/
Σημειώσεις σχετικά με την αναπαραγωγή
ταινιών σε άλλες συσκευές
• Ταινίες που έχουν εγγραφεί με αυτήν
τη φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να
μην αναπαράγονται σωστά σε άλλες
συσκευές. Επίσης, ταινίες που έχουν
εγγραφεί με άλλες συσκευές ενδέχεται
να μην αναπαράγονται σωστά σε αυτήν
τη φωτογραφική μηχανή.
Σημειώσεις για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
Προειδοποίηση σχετικά με τα πνευματικά
δικαιώματα
• Τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες,
βιντεοταινίες και άλλο υλικό ενδέχεται
να προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη
εγγραφή αυτού του υλικού ενδέχεται
να είναι αντίθετη με τις διατάξεις των
νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων.
• Για να αποτρέψετε τη χρήση του
[Πληρ.πνευμ.δικαιωμ.] παράνομα,
αφήστε το [Ορισμός φωτογ/φου] και
το [Ορισμός πν.δικαιωμ.] κενά όταν
δανείζετε ή μεταβιβάζετε τη
φωτογραφική μηχανή.
• Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν
προβλήματα ή ζημιές που προκαλούνται
από μη εξουσιοδοτημένη χρήση του
[Πληρ.πνευμ.δικαιωμ.].
Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό
το εγχειρίδιο
Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται
ως παραδείγματα εικόνας στο παρόν
εγχειρίδιο είναι αναπαραγωγές εικόνων και
όχι πραγματικές εικόνες λήψης με αυτήν τη
φωτογραφική μηχανή.
Σχετικά με τις προδιαγραφές δεδομένων
σε αυτό το εγχειρίδιο
Τα δεδομένα επιδόσεων και οι
προδιαγραφές ορίζονται με βάση τις
ακόλουθες προϋποθέσεις, εκτός εάν
περιγράφεται διαφορετικά σε αυτό το
εγχειρίδιο: σε κανονική θερμοκρασία
περιβάλλοντος 25ºC και με χρήση πακέτου
μπαταριών που έχει φορτιστεί πλήρως
μέχρι να σβήσει η λυχνία φόρτισης.
Πώς να απενεργοποιήσετε προσωρινά
τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου
(Wi-Fi και NFC κ.λπ.)
Όταν επιβιβάζεστε σε αεροπλάνο κ.λπ.,
μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά
όλες τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου.
Επιλέξτε το κουμπί MENU t
(Ασύρματα) t
[Λειτ. αεροπλάνου] t [Ναι].
Εάν ορίσετε τη ρύθμιση [Λειτ. αεροπλάνου]
στη θέση [Ναι], στην οθόνη θα εμφανιστεί
το εικονίδιο
(αεροπλάνο).
Σημειώσεις σχετικά με το ασύρματο
δίκτυο LAN
Εάν η φωτογραφική μηχανή χαθεί ή κλαπεί,
η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για την
απώλεια ή τις ζημίες που οφείλονται στην
παράνομη πρόσβαση ή χρήση του
καταχωρημένου σημείου πρόσβασης
στη φωτογραφική μηχανή.
EL
15
Πριν από τη χρήση
• Οι δίσκοι που έχουν δημιουργηθεί από
ταινίες AVCHD που έχουν εγγραφεί με
αυτήν τη φωτογραφική μηχανή μπορούν
να αναπαράγονται μόνο σε συσκευές
συμβατές με AVCHD. Οι συσκευές
αναπαραγωγής ή εγγραφής δίσκων DVD
δεν αναπαράγουν δίσκους που έχουν
δημιουργηθεί από ταινίες AVCHD,
καθώς δεν είναι συμβατές με τη μορφή
AVCHD. Επίσης, οι συσκευές
αναπαραγωγής ή εγγραφής δίσκων DVD
ενδέχεται να μην μπορούν να εξαγάγουν
δίσκους HD που έχουν εγγραφεί σε
μορφή AVCHD.
• Η αναπαραγωγή ταινιών εγγεγραμμένων
σε φορμά 1080 60p/1080 50p είναι
δυνατή μόνο σε συσκευές με υποστήριξη
1080 60p/1080 50p.
• Οι ταινίες που είναι εγγεγραμμένες
σε μορφή XAVC S μπορούν να
αναπαραχθούν μόνο σε συσκευές
που υποστηρίζουν το XAVC S.
Σημειώσεις για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
Σημειώσεις για την ασφάλεια όταν
χρησιμοποιείτε προϊόντα ασύρματου
δικτύου LAN
• Να είστε πάντα βέβαιοι ότι
χρησιμποιείτε ασφαλές ασύρματο
δίκτυο LAN για να αποφεύγετε το
χάκινγκ, πρόσβαση από κακόβουλους
τρίτους ή άλλα τρωτά σημεία.
• Είναι σημαντικό να θέτετε τις
ρυθμίσεις ασφαλείας όταν
χρησιμοποιείτε ασύρματο
δίκτυο LAN.
• Εάν προκύψει πρόβλημα ασφάλειας
επειδή δεν εφαρμόζονται προφυλάξεις
ασφαλείας ή λόγω οποιασδήποτε
τυχόν μη αποτρέψιμης περίστασης,
όταν χρησιμοποιείτε ασύρματο δίκτυο
LAN, η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη
για την απώλεια ή βλάβη.
EL
16
Πριν από τη χρήση
Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων
Ο αριθμός εντός παρενθέσεων υποδεικνύει τον αριθμό των τεμαχίων.
• Φωτογραφική μηχανή (1)
• Προσαρμογέας τροφοδοτικού
AC (1)
• Φορτιστής μπαταρίας (1)
• Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)
(1) (παρέχεται σε ορισμένες
χώρες/περιοχές)
• Πακέτο επαναφορτιζόμενων
μπαταριών NP-BX1 (1)
• Καλώδιο micro USB (1)
• Κάλυμμα υποδοχής αξεσουάρ (1)
(προσαρτημένο στη
φωτογραφική μηχανή)
• Κάλυμμα προσοφθαλμίου (1)
Για οδηγίες προσάρτησης του
καλύμματος προσοφθαλμίου στη
φωτογραφική μηχανή, ανατρέξτε
στη σελίδα 24.
• Πανί καθαρισμού (1)
• Εγχειρίδιο χρήσης (1) (αυτό το
εγχειρίδιο)
• Οδηγός σύνδεσης Wi-Fi/«Με ένα
άγγιγμα» (NFC) (1)
Αυτός ο οδηγός εξηγεί τις λειτουργίες
που απαιτούν σύνδεση Wi-Fi.
• Ιμάντας ώμου (1)
Για οδηγίες προσάρτησης του ιμάντα
ώμου στη φωτογραφική μηχανή,
ανατρέξτε στη σελίδα 20.
EL
17
Πριν από τη χρήση
Το σχήμα του προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
• Κάλυμμα φακού (1)
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των εξαρτημάτων, ανατρέξτε
στις σελίδες που εμφανίζονται στις παρενθέσεις.
Εμπρός πλευρά
A Φωτισμός AF (40)/
Λυχνία χρονοδιακόπτη
αυτοφωτογράφισης
B Δείκτης θήκης φακού
C Φακός
D Δείκτης διαφράγματος/
Δείκτης αλλαγής μάκρο
EL
18
E Δακτύλιος διαφράγματος (31)
F Δακτύλιος αλλαγής μάκρο (67)
G Επιλογέας λειτουργίας
εστίασης (75)
H Δακτύλιος εστίασης
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
Πίσω πλευρά
Πριν από τη χρήση
A Αισθητήρας οφθαλμών
B Κουμπί
(Αναπαραγωγή) (69)
C Καντράν ελέγχου (35)
D Κουμπί MOVIE (68)
E Τροχός ελέγχου (35)
F Κεραία Wi-Fi (ενσωματωμένη)
G FINDER Διακόπτης εμφάνισης
• Ενδεχομένως να μην μπορείτε
να ρυθμίσετε τη γωνία της
οθόνης, ανάλογα με τον τύπο
τριπόδου που χρησιμοποιείτε.
Σε αυτήν την περίπτωση,
χαλαρώστε τη βίδα του
τριπόδου για να ρυθμίσετε
τη γωνία της οθόνης.
J Για λήψη: Κουμπί AEL (31)
εικονοσκοπίου (23)
Για προβολή: Κουμπί
(Μεγέθυνση) (70)
H Αισθητήρας φωτισμού
K Για λήψη: Κουμπί Fn (36)
I Οθόνη (27)
• Μπορείτε να προσαρμόσετε
την οθόνη σε μια βολική γωνία
προβολής και να κάνετε λήψη
από οποιαδήποτε θέση.
Για προβολή: Κουμπί
(Δείκτης εικόνας) (70)
L Κουμπί MENU (38)
M Για λήψη: Κουμπί C2
(Προσαρμοσμένο 2) (31)
Για προβολή: Κουμπί
(Διαγραφή) (71)
EL
19
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
Πάνω μεριά/Πλευρική όψη
A Κουμπί κλείστρου (66)
B Επιλογέας αντιστάθμισης
έκθεσης (31)
C Κουμπί C1 (Προσαρμοσμένο 1)
(31)
D Άγκιστρα για τον ιμάντα ώμου
• Προσαρτήστε και τα δύο άκρα
του ιμάντα στη φωτογραφική
μηχανή.
EL
20
E
(ένδειξη N)
• Αυτό το σήμα υποδεικνύει το
σημείο επαφής για τη σύνδεση
της φωτογραφικής μηχανής
και ενός smartphone με
δυνατότητα NFC.
Για λεπτομέρειες σχετικά
με τη θέση του σήματος
(ένδειξη Ν) στο
smartphone σας, ανατρέξτε
στης οδηγίες χρήσης του
smartphone.
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
• Το NFC (Near Field
Communication) είναι ένα
διεθνές πρότυπο τεχνολογίας
ασύρματης επικοινωνίας
βραχέος εύρους.
F Διακόπτης λειτουργίας ON/
OFF (Ισχύς) (62)
G Ενσωματωμένο μικρόφωνο*1
I Υποδοχή αξεσουάρ Multi
Interface*2
• Όταν αναδύεται το
εικονοσκόπιο, ορισμένα
παρελκόμενα μπορεί να μην
προσαρτώνται. Σε αυτήν την
περίπτωση, χρησιμοποιήστε
τη φωτογραφική μηχανή με το
εικονοσκόπιο πατημένο κάτω.
• Ορισμένα από τα αξεσουάρ
μπορεί να μην εισέρχονται
πλήρως και να προεξέχουν
προς τα πίσω από την υποδοχή
αξεσουάρ Multi interface.
Εντούτοις, όταν το αξεσουάρ
φτάσει το μπροστινό άκρο της
υποδοχής αξεσουάρ, η σύνδεση
ολοκληρώνεται.
J Δρομέας ρυθμιστικού
διόπτρας (23)
• Προσαρμόστε το δρομέα
ρυθμιστικού διόπτρας ανάλογα
με την όρασή σας, μέχρι οι
ενδείξεις να εμφανίζονται
καθαρά στο εικονοσκόπιο.
K Εικονοσκόπιο (23)
L
Σημάδι θέσης αισθητήρα
εικόνας
M Υποδοχή micro HDMI
• Όταν συνδέεται εξωτερικό
μικρόφωνο, το μικρόφωνο
ενεργοποιείται αυτόματα.
Εάν το εξωτερικό μικρόφωνο
είναι σχεδιασμένο ώστε να
τροφοδοτείται από τη συσκευή
στην οποία συνδέεται,
η τροφοδοσία του μικροφώνου
θα γίνεται μέσω της
φωτογραφικής μηχανής.
O Λυχνία φόρτισης (54)
P Ακροδέκτης Multi/Micro USB*2
• Υποστηρίζει συσκευή συμβατή
με micro USB.
*1 Μην καλύπτετε αυτό το τμήμα ενώ
καταγράφετε ταινίες. Η ενέργεια
αυτή μπορεί να προκαλέσει θόρυβο
ή χαμήλωμα της έντασης του ήχου.
*2 Για λεπτομέρειες για τα συμβατά
αξεσουάρ για την υποδοχή αξεσουάρ
multi interface και τον ακροδέκτη
Multi/Micro USB, επισκεφτείτε τον
ιστότοπο της Sony ή συμβουλευτείτε
τον αντιπρόσωπο της Sony
ή την τοπική εξουσιοδοτημένη
αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.
Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε αξεσουάρ που είναι
συμβατά με την υποδοχή αξεσουάρ.
Οι λειτουργίες δεν είναι εγγυημένες
με αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών.
*3 Όταν συνδέεται εξωτερικό
μικρόφωνο, δεν μπορείτε να
συνδέσετε καλώδια στη μικρή
υποδοχή HDMI και τον ακροδέκτη
Multi/Micro USB.
EL
21
Πριν από τη χρήση
H Επιλογέας λειτουργίας (72)
N m Υποδοχή (Μικρόφωνο)*3
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
Κάτω όψη
A Μοχλός ασφάλισης μπαταρίας
B Υποδοχή εισαγωγής
μπαταρίας (53)
C Υποδοχή κάρτας μνήμης (59)
D Λυχνία πρόσβασης
E Οπή υποδοχής τριπόδου
• Χρησιμοποιείτε τρίποδο
με βίδα μήκους μικρότερου
από 5,5 mm. Διαφορετικά,
η ασφάλεια της φωτογραφικής
μηχανής δεν είναι εγγυημένη
και μπορεί να προκληθούν
ζημιές.
F Ηχείο
G Καπάκι Μπαταρίας/Κάρτας
μνήμης (53, 59)
EL
22
Χρήση του εικονοσκοπίου
1 Σύρετε προς τα κάτω το διακόπτη
FINDER (αναδυόμενο εικονοσκόπιο)
για να ανεβάσετε το εικονοσκόπιο.
Πριν από τη χρήση
2 Προσαρμόστε το δρομέα ρυθμιστικού
Διακόπτης FINDER
(αναδυόμενο εικονοσκόπιο)
Δρομέας ρυθμιστικού διόπτρας
διόπτρας, μέχρι οι ενδείξεις να
εμφανίζονται καθαρά στο
εικονοσκόπιο.
Για αποθήκευση του εικονοσκοπίου
Πατήστε προς τα κάτω το πάνω μέρος του
εικονοσκοπίου.
Σημειώσεις
• Προσέχετε να μην πιέσετε το εικονοσκόπιο τη στιγμή που ανασηκώνεται.
• Όταν αποθηκεύετε το εικονοσκόπιο, πατήστε το κάτω αργά για να κρατήσετε
προσοφθάλμιο από το να κολλήσει στην πορεία.
• Μην κουβαλάτε τη φωτογραφική μηχανή από το εικονοσκόπιο.
EL
23
Χρήση του εικονοσκοπίου
Εναλλαγή μεταξύ του εικονοσκοπίου και της οθόνης
Το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο εικονοσκόπιο και την οθόνη μπορεί
να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του εικονοσκοπίου και της
ρύθμισης του [FINDER/MONITOR] (σελίδα 44).
Ρύθμιση
[FINDER/MONITOR]
Αυτόματη
Εικονοσκόπ (Χειροκ.) Οθόνη (Χειροκίνητα)
Όταν το εικονοσκόπιο
είναι κλειστό
Όταν κοιτάζετε μέσα
από το εικονοσκόπιο
Όταν δεν κοιτάζετε
μέσα από το
εικονοσκόπιο
Χρήση ενός εξωτερικού ηλεκτρονικού εικονοσκοπίου (πωλείται χωριστά)
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι συμβατή με το εξωτερικό ηλεκτρονικό
εικονοσκόπιο FDA-EV1MK (πωλείται χωριστά). Όταν ένα εξωτερικό
ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο είναι προσαρτημένο στη φωτογραφική μηχανή,
το ενσωματωμένο εικονοσκόπιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Σημειώσεις
• Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικό ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο, μπορείτε να αλλάξετε
τις ρυθμίσεις για το [Φωτειν. εικονοσκ.] (σελίδα 47) αλλά όχι για το [Θερμ. χρώμ.
εικονοσ] (σελίδα 47).
Τοποθέτηση του καλύμματος του προσοφθαλμίου (παρέχεται)
Το κάλυμμα προσοφθαλμίου σκιάζει την περιοχή ανάμεσα στο
εικονοσκόπιο και το μάτι σας για να διατηρήσει το φως εκτός.
Η τοποθέτηση του καλύμματος προσοφθλαμίου βελτιώνει την ορατότητα
του εικονοσκοπίου.
EL
24
Χρήση του εικονοσκοπίου
1 Σύρετε προς τα κάτω το FINDER (αναδυόμενο εικονοσκόπιο) διακόπτη για
να ανεβάσετε το εικονοσκόπιο (σελίδα 23).
2 Φροντίστε ώστε το τέρμα της βίδας
• Εάν η βίδα προεξέχει εκτός του
πλαισίου, χαλαρώστε τη βίδα.
Πριν από τη χρήση
του καλύμματος προσοφθαλμίου
δεν προεξέχει από το πλαίσιο.
Τέρμα της βίδας
3 Ενώ κρατάτε το προσοφθάλμιο ανάμεσα
στα δάχτυλά σας, εισαγάγετε το
κάλυμμα προσοφθλαμίου στο
προσοφθάλμιο.
• Εισαγάγετε το κάλυμμα
προσοφθαλμίου έως ότου κουμπώσει.
4 Σφίξτε τη βίδα για να κλειδώσετε το
κάλυμμα προσοφθαλμίου στη θέση του.
Για να αφαιρέστε το κάλυμμα προσοφθαλμίου
Χαλαρώστε τη βίδα του καλύμματος προσοφθαλμίου και αφαιρέστε το
κάλυμμα προσοφθαλμίου.
EL
25
Χρήση του εικονοσκοπίου
Σημειώσεις
• Όταν είναι τοποθετημένο το κάλυμμα προσοφθλαμίου, το εικονοσκόπιο δεν μπορεί
να αποθηκευτεί.
• Μην πιέζετε προς τα κάτω το εικονοσκόπιο με το κάλυμμα προσοφθαλμίου
τοποθετημένο. Η φωτογραφική μηχανή ή το κάλυμμα προσοφθαλμίου μπορεί
να φέρει ζημιά.
• Εάν είναι δύσκολο να χειριστείτε το δρομέα διόπτρας-ρυθμιστικού (σελίδα 23)
επειδή το κάλυμμα προσοφθαλμίου είναι τοποθετημένο, αφαιρέστε το κάλυμμα
προσοφθαλμίου προτού χειριστείτε το δρομέα διόπτρας-προσοφθαλμίου.
• Όταν είναι τοποθετημένο το κάλυμμα προσοφθλαμίου, ορισμένα παρελκόμενα
δεν μπορούν να τοποθετηθούν.
EL
26
Κατάλογος εικονιδίων στην οθόνη
Λειτουργία οθόνης
Για αναπαραγωγή
Εμφάνιση βασικών πληροφοριών
Λειτουργία εικονοσκόπιου
Εμφάνιση ιστογράμματος
Λειτουργία Αυτόματη λειτουργ. ή Επιλογή σκηνικού
Λειτουργία P/A/S/M/Σαρωτικό πανόραμα
EL
27
Πριν από τη χρήση
Η κατάσταση της οθόνης ορίζεται ως [Εμφ. όλων στοιχ.] στις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση [Κουμπί DISP] και πατάτε το DISP στον τροχό
ελέγχου, η κατάσταση οθόνης θα αλλάξει στη λειτουργία εικονοσκοπίου.
Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το ιστόγραμμα πατώντας το DISP. Τα
εικονιζόμενα περιεχόμενα και η θέση τους που απεικονίζονται παρακάτω,
είναι απλά ενδεικτική και ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική οθόνη.
Κατάλογος εικονιδίων στην οθόνη
A
HDMI
Ένδειξη
Λειτουργία λήψης (72)
P P* A S M
HDMI
Ένδειξη
120p 60p 60i
30p 24p
100p 50p 50i
25p
Ρυθμός καρέ για
ταινίες (39)
Μέγεθος εικόνας για
ταινίες (39)
Αριθμός καταχώρησης
μνήμης (72)
Εικονίδια αναγνώρισης
σκηνής
Υπόλοιπο
μπαταρίας (56)
Προειδοποίηση
υπολοίπου μπαταρίας
Τροφοδοσία USB (57)
Φόρτιση φλας σε
εξέλιξη
Εφέ ρύθ. Ανενεργή (43)
NO CARD
Κάρτα μνήμης (59)/
Αποστολή (48)
Φωτιστής ΑF (40)
NFC ενεργό
Λειτ. αεροπλάνου
100
Αριθμός εγγράψιμων
εικόνων που απομένει
Αναλογία διαστάσεων
ακίνητων εικόνων (39)
42M 38M 36M Μέγεθος εικόνας
28M 18M 16M ακίνητων εικόνων (39)
15M 12M 11M
9.4M 8.9M 7.1M
RAW RAW+J
X.FINE
FINE STD
EL
28
Ποιότητα εικόνας
ακίνητων εικόνων (39)
Χωρίς εγγραφή ήχου
στις ταινίες (42)
Μείωση θορύβου
ανέμου (42)
Απενεργοποίηση/
ενεργοποίηση
SteadyShot,
προειδοποίηση
κραδασμών της
φωτογραφικής
μηχανής (65)
Προειδοποίηση
υπερθέρμανσης
Αρχείο βάσης
δεδομένων πλήρες/
Σφάλμα αρχείου
βάσης δεδομένων
Κατάλογος εικονιδίων στην οθόνη
HDMI
Ένδειξη
Έξυπνο ζουμ/Ζουμ καθ.
εικόνας/Ψηφιακό ζουμ
Οθόνη
±0.0
Τρόπος προβολής (70)
Ένδειξη
Αντιστάθμιση
φλας (40)
Λειτουργία
εστίασης (75)
Περιοχή AF (75)
Αριθμός φακέλου αρχείου
-
Προστασία (47)
XAVC S HD
AVCHD MP4
Λειτουργία εγγραφής
ταινιών
DPOF
Ρύθμιση DPOF
Αυτόματο καδράρισμα
αντικειμένων
Ανίχνευση προσώπου/
Κλείστρο χαμόγελου
(41)
Τρόπος μέτρησης (40)
AWB
Διπλή ΕΓΓ. βίντεο (39)
7500K A5 G5
Τηλεχειρισμ. από PC
Φωτεινή οθόνη
Ισορροπία λευκού
(Αυτόματη,
Προκαθορισμένη,
Προσαρμοσμένη,
Θερμοκρασία
χρώματος, Φίλτρο
χρώματος) (40)
Λειτουργία
βελτιστοποίησης
D-Range/Αυτόματο
HDR (77)
Εγγραφή πληροφοριών
πνευματικών
δικαιωμάτων (49)
Εφέ LPF (77)/Εφέ LPF
εναλλαγή ειδοποίησης
B
Οθόνη
Πριν από τη χρήση
100-0003
Ένδειξη
Δημιουργικό στυλ (76)/
Αντίθεση, Κορεσμός,
Ευκρίνεια
Τρόπος λειτουργίας
μονάδας (39)
+3 +3 +3
Εφέ φωτογραφίας (41)
Λειτουργία φλας (40)/
Μείωση φαινομένου
κόκκινων ματιών (40)
EL
29
Κατάλογος εικονιδίων στην οθόνη
Οθόνη
Ένδειξη
HDMI
Ένδειξη
Μέτρηση ψηφιακού
βάθους
Ένδειξη ευαισθησίας
ανίχνευσης χαμόγελου
Στάθμη ήχου (43)
Πληροφορίες
πνευματικών
δικαιωμάτων
Λειτουργία
βελτιστοποίησης
D-Range/Αυτόματο
HDR/Προειδοποίηση
αυτόματης εικόνας
HDR
Κορύφωση
εστίασης (43)
Σφάλμα Εφέ
φωτογραφίας
C
HDMI
Ένδειξη
z AF με συνεχή Οδηγός AF με συνεχή
παρακολ.
παρακολ.
Ένδειξη στηρίγματος
Αντιστάθμιση
έκθεσης (40)/
Μη αυτόματη μέτρηση
STBY
Κατάσταση αναμονής
εγγραφής ταινίας
REC 0:12
Χρόνος εγγραφής
ταινίας (m:s)
z
Εστίαση
1/250
Ταχύτητα κλείστρου
F3.5
Τιμή διαφράγματος
ISO400
ISO AUTO
Ευαισθησία ISO (40)
AE lock
Ένδειξη ταχύτητας
κλείστρου
Ένδειξη διαφράγματος
Ιστόγραμμα
EL
30
2015-1-1
10:37PM
Ημερομηνία εγγραφής
3/7
Αριθμός αρχείου/
Αριθμός εικόνων στη
λειτουργία προβολής
Περιοχή σημειακής
μέτρησης
Smart Telecon.
Λειτουργία μάκρο (67)
Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που μπορείτε να χειρίζεστε
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά/επιλογείς
Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να λειτουργήσετε διάφορες λειτουργίες
χρησιμοποιώντας αυτά τα κουμπιά/επιλογείς.
Για τη θέση των κουμπιών/επιλογέων, ανατρέξτε στην ενότητα
«Παρουσίαση των εξαρτημάτων» (σελίδα 18).
Εναλλάσσει τη λειτουργία λήψης.
Κουμπί MENU (38)
Εμφανίζει την οθόνη μενού για τη ρύθμιση των
στοιχείων μενού.
Εγγράφει ταινίες.
Κουμπί MOVIE (68)
Κουμπί AEL/κουμπί
(70)
Σταθεροποιεί την έκθεση ολόκληρης της οθόνης./Κατά
την προβολή εικόνων, ανεβάζει μια εικόνα κατά μία
μονάδα στην κλίμακα.
Κουμπί Fn (36)/
κουμπί
(70)
Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης για λειτουργίες που
έχουν ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το κουμπί Fn. Στην
οθόνη [Για το εικονοσκ.], αλλάζει στην οθόνη Γρήγορη
Πλοήγηση./Εμφανίζει πολλαπλές εικόνες στην οθόνη
ταυτόχρονα.
Επιλογέας αντιστάθμισης
έκθεσης
Ρυθμίζει το εύρος για ρύθμιση της έκθεσης.
Κουμπί
Αναπαράγει εικόνες.
Κουμπί
Κουμπί C1
(69)
(71)/κουμπί C2
Διαγράφει εικόνες στη λειτουργία αναπαραγωγής./
Μια λειτουργία που χρησιμοποιείται συχνά μπορεί να
αντιστοιχιστεί για λειτουργία λήψης. Καμία λειτουργία
δεν έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο στις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Μια ευρέως χρησιμοποιούμενη λειτουργία μπορεί να
αντιστοιχιστεί. Λειτουργίες για λήψη και αναπαραγωγή
μπορούν να αντιστοιχιστούν ξεχωριστά. Η ακόλουθη
λειτουργία έχει αντιστοιχιστεί σε κάθε πλήκτρο στις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Για λήψη: ISO
Για προβολή: Εφαρ. προσαρ(Λήψ)
EL
31
Λίστα λειτουργιών
Επιλογέας λειτουργίας (72)
Λειτουργίες που μπορείτε να χειρίζεστε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά/επιλογείς
Επιλογέας λειτουργίας
εστίασης (75)
Επιλέγει τη μέθοδο εστίασης ώστε να ταιριάζει με την
κίνηση του θέματος.
Δακτύλιος αλλαγής μάκρο (67) Εναλλάσσει στη λειτουργία κοντινής λήψης.
Δακτύλιος διαφράγματος
Ρυθμίζει με το χέρι την τιμή του διαφράγματος
(αριθμό F).
Δακτύλιος εστίασης
Προσαρμόζει χειροκίνητα την εστίαση.
Διακόπτης FINDER (23)
Ρυθμίζει το εικονοσκόπιο.
EL
32
Τρόπος χρήσης της οθόνης Γρήγορη
Πλοήγηση
Μέσω της οθόνης Γρήγορη Πλοήγηση, μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις
απευθείας στη οθόνη πληροφοριών εγγραφής, όταν η λειτουργία οθόνης
έχει οριστεί ως [Για το εικονοσκ.] (Γρήγορη Πλοήγηση).
1 Κουμπί MENU t
(Προσαρμοσ. ρυθμίσεις) t [Κουμπί DISP] t
[Οθόνη] t [Για το εικονοσκ.] t [Εισαγωγή]
Λίστα λειτουργιών
2 Πατήστε το DISP στον τροχό ελέγχου για να ρυθμίσετε τη λειτουργία
οθόνης στο [Για το εικονοσκ.].
3 Πατήστε το κουμπί Fn για να μεταβείτε στην οθόνη Γρήγορη Πλοήγηση.
Στη λειτουργία Αυτόματη λειτουργ. ή Επιλογή σκηνικού
Στη λειτουργία P/A/S/M/Σαρωτικό πανόραμα
• Τα προβαλλόμενα περιεχόμενα και η εμφανιζόμενη θέση τους είναι απλά
ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική οθόνη.
4 Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο με τα v/V/b/B στον τροχό ελέγχου.
EL
33
Τρόπος χρήσης της οθόνης Γρήγορη Πλοήγηση
5 Ορίστε το στοιχείο στρέφοντας τον τροχό ελέγχου.
• Ορισμένες τιμές ρύθμισης μπορούν να ρυθμιστούν καλύτερα στρέφοντας
το καντράν ελέγχου.
• Πατώντας το κέντρο του τροχού ελέγχου ενεργοποιεί την προσδιορισμένη
οθόνη που χρησιμοποιείται για να ρυθμιστεί το επιλεγμένο στοιχείο
(σελίδα 35).
• Πατώντας το κουμπί Fn ξανά απενεργοποιείται η οθόνη Γρήγορη
Πλοήγηση και η οθόνη επιστρέφει στην αρχική οθόνη.
Λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην οθόνη Γρήγορη Πλοήγηση
Λειτ. οδήγησης
Λειτουργία φλας
Αντιστάθμιση φλας
Περιοχή εστίασης
Αντιστάθμ. έκθεσης
ISO
Λειτ. φωτομέτρου
Ισορροπία λευκού
DRO/Αυτόμ. HDR
Δημιουργικό στυλ
Εφέ φωτογραφίας
Εφέ LPF
Χαμόγ./Ανίχν. προσ.
Μέγεθος εικόνας
Ποιότητα
SteadyShot
Επιλογή σκηνικού
Επίπεδο κορύφωσης
Αναλ. διαστάσεων
Αυτόματη λειτουργ.
Σημειώσεις
• Τα γκριζαρισμένα στοιχεία στην οθόνη Γρήγορη Πλοήγηση δεν είναι διαθέσιμα.
• Όταν χρησιμοποιείτε το [Δημιουργικό στυλ] (σελίδα 76), ορισμένες από τις εργασίες
ρύθμισης μπορούν να επιτευχθούν μόνο σε προσδιορισμένη οθόνη.
EL
34
Χειρισμός της φωτογραφικής μηχανής
Τρόπος χρήσης του τροχού ελέγχου
Τρόπος χρήσης του καντράν ελέγχου
Επιλογέας ελέγχου
Μπορείτε να στρέψετε το καντράν ελέγχου για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
που απαιτούνται για κάθε λειτουργία λήψης και να τις θέσετε άμεσα σε ισχύ.
EL
35
Λίστα λειτουργιών
• Μπορείτε να στρέψετε τον τροχό ελέγχου ή να πατήσετε το πάνω/κάτω/
αριστερά/δεξιά στον τροχό ελέγχου για να μετακινήσετε το πλαίσιο
επιλογής. Πατήστε το z στο κέντρο του τροχού ελέγχου για να
ρυθμίσετε το επιλεγμένο στοιχείο. Σε αυτό το εγχειρίδιο, η ενέργεια
του πατήματος πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά του τροχού ελέγχου
υποδεικνύεται από v/V/b/B.
• Η λειτουργία για την εναλλαγή της οθόνης (DISP) αντιστοιχίζεται στο v
στον τροχό ελέγχου.
• Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια επιθυμητή λειτουργία στα κουμπιά V/b/
B/z και στον τροχό ελέγχου στρέφοντας θέση στη λειτουργία λήψης.
• Όταν στρέφετε τον τροχό ελέγχου ή πατήσετε το b/B στον τροχό
ελέγχου σε λειτουργία αναπαραγωγής, μπορείτε να εμφανίσετε την
προηγούμενη ή την επόμενη εικόνα.
Επιλογή λειτουργίας με το κουμπί Fn
(Λειτουργία)
Μπορείτε να καταχωρίσετε τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά στο
κουμπί Fn (λειτουργία) και να τις ανακαλείτε κατά τη διάρκεια της λήψης.
Μπορούν να καταχωρηθούν έως 12 λειτουργίες συχνής χρήσης στο κουμπί
Fn (Λειτουργία).
1 Πατήστε το DISP στον τροχό ελέγχου για να ρυθμίσετε τη λειτουργία οθόνης
σε άλλο από το [Για το εικονοσκ.].
2 Πατήστε το κουμπί Fn.
3 Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο χρησιμοποιώντας τα v/V/b/B στον
τροχό ελέγχου.
Για μια λίστα των λειτουργιών που μπορείτε να καταχωρήσετε και για τον
τρόπο καταχώρησής τους, δείτε τη σελίδα 37.
4 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση
στρέφοντας τον τροχό ελέγχου,
στη συνέχεια, πατήστε το z στον
τροχό ελέγχου.
• Ορισμένες τιμές ρύθμισης μπορούν
να ρυθμιστούν καλύτερα στρέφοντας
το καντράν ελέγχου.
EL
36
Επιλογή λειτουργίας με το κουμπί Fn (Λειτουργία)
Για να ρυθμίσετε μεμονωμένες ρυθμίσεις σε μια
ειδική οθόνη
Στο βήμα 3, επιλέξτε ένα στοιχείο ρύθμισης
και πατήστε το z στον τροχό ελέγχου για
να εμφανίσετε την ειδική οθόνη για το
συγκεκριμένο στοιχείο ρύθμισης. Ρυθμίστε τα
στοιχεία σύμφωνα με τον οδηγό λειτουργίας.
Οδηγός λειτουργίας
Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες να εμφανίζονται όταν πατάτε το
πλήκτρο Fn (Λειτουργία).
Κουμπί MENU t (Προσαρμοσ. ρυθμίσεις) t [Ρυθμ. μενού λειτουρ.] t
Αντιστοιχήστε τη λειτουργία στην επιθυμητή θέση.
Οι λειτουργίες που μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας το κουμπί Fn
έχουν ως εξής:
Λειτ. οδήγησης
Χρονοδ. στην Οριοθ.
Αντιστάθμιση φλας
Περιοχή εστίασης
Λειτουργία φλας
Αντιστάθμ. έκθεσης
ISO
Ελάχ. ταχ. ISO AUTO
Λειτ. φωτομέτρου
Ισορροπία λευκού
DRO/Αυτόμ. HDR
Δημιουργικό στυλ
Λειτ. λήψης
Εφέ φωτογραφίας
Εφέ LPF
Κέντ. AF συν. παρακ.
Χαμόγ./Ανίχν. προσ.
Αυτόμ. καδράρισμα
Μέγεθος εικόνας
Ποιότητα
SteadyShot
Ζέβρα
Γραμμή πλέγματος
Εμφ. επιπ. ήχου
Επίπεδο κορύφωσης
Εφέ απαλού δέρματος
Αναλ. διαστάσεων
Επίπεδο εγγρ. ήχου
Εμφάνιση δείκτη
Χρώμα κορύφωσης
Δεν έχει οριστεί
EL
37
Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που μπορούν να καταχωρηθούν χρησιμοποιώντας το
κουμπί Fn (Λειτουργία)
Λειτουργίες που επιλέγονται με το
κουμπί MENU
Μπορείτε να ορίσετε τις βασικές, γενικές ρυθμίσεις της φωτογραφικής
μηχανής ή να εκτελέσετε λειτουργίες, όπως η λήψη, η αναπαραγωγή
ή άλλες λειτουργίες.
1 Πατήστε το κουμπί MENU για να εμφανίσετε την οθόνη του μενού.
2 Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο ρύθμισης
χρησιμοποιώντας τα v/V/b/B στον
τροχό ελέγχου ή στρέφοντας τον τροχό
ελέγχου κι έπειτα πατήστε το z στο κέντρο
του τροχού ελέγχου.
• Επιλέξτε ένα εικονίδιο στο πάνω μέρος της
οθόνης και πατήστε το b/B στον τροχό
ελέγχου για να μετακινηθείτε σε ένα άλλο
στοιχείο MENU.
3 Επιλέξτε την τιμή για τη ρύθμιση, έπειτα πατήστε το z για επιβεβαίωση.
Για να εμφανίσετε το Tile Menu
Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται
πάντα η πρώτη οθόνη του μενού όταν πατάτε
το κουμπί MENU.
Κουμπί MENU t
(Διαμόρφωση) t
[Μενού εικονιδίων] t [Ναι]
EL
38
Μενού εικονιδίων
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
(Ρυθμίσεις κάμερας)
Επιλέγει το μέγεθος ακίνητων εικόνων.
(L: 42M/M: 18M/S: 11M (3:2)
L: 38M/M: 16M/S: 9,4M (4:3)
L: 36M/M: 15M/S: 8,9M (16:9)
L: 28M/M: 12M/S: 7,1M (1:1))
Αναλ. διαστάσεων
Επιλέγει την αναλογία διαστάσεων πλευρών οθόνης για
ακίνητες εικόνες.
(3:2/4:3/16:9/1:1)
Ποιότητα
Ρυθμίζει την ποιότητα εικόνας για ακίνητες εικόνες.
(RAW/RAW & JPEG/Πολύ λεπτή/Υψηλή/Τυπική)
Λίστα λειτουργιών
Μέγεθος εικόνας
Τύπος αρχείου RAW Επιλέγει τον τύπο αρχείου για εικόνες RAW.
(Συμπιεσμένο/Μη συμπιεσμένο)
Πανόραμα: Μέγεθος
Επιλέγει το μέγεθος πανοραμικών εικόνων.
(Τυπική/Ευρεία)
Πανόραμα: Κατεύθυνση
Ρυθμίζει την κατεύθυνση λήψης για πανοραμικές εικόνες.
(Δεξιά/Αριστερά/Πάνω/Κάτω)
Μορφή αρχείου
Επιλέγει τη μορφή αρχείου ταινίας.
(XAVC S HD/AVCHD/MP4)
Ρύθμισ. εγγραφής
Επιλέγει την ποιότητα και το μέγεθος του καρέ της
μαγνητοσκοπούμενης ταινίας.
Για συμβατά μοντέλα 1080 60i:
(XAVC S HD: 60p 50M/30p 50M/24p 50M/120p 50M
AVCHD: 60i 24M(FX)/60i 17M(FH)/60p 28M(PS)/
24p 24M(FX)/24p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 60p 28M/1920×1080 30p 16M/1280×720
30p 6M)
Για συμβατά μοντέλα 1080 50i:
(XAVC S HD: 50p 50M/25p 50M/100p 50M
AVCHD: 50i 24M(FX)/50i 17M(FH)/50p 28M(PS)/
25p 24M(FX)/25p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 50p 28M/1920×1080 25p 16M/1280×720
25p 6M)
Διπλή ΕΓΓ. βίντεο
Ορίζει εάν θα εγγράφονται ταυτόχρονα μια ταινία XAVC S
και μια ταινία MP4 ή μια ταινία AVCHD και μια ταινία MP4.
(Ναι/Όχι)
Λειτ. οδήγησης
Ορίζει τη λειτουργία οδήγησης, όπως για συνεχή λήψη.
(Μονή λήψη/Συνεχής λήψη/Προτ. ταχ. συνεχούς/
Χρονο-διακόπτης/Χρονοδ.(Συνεχ.)/Συνεχόμ. οριοθέτηση/
Μονή οριοθέτηση/Οριοθέτ. ισορ. λευκ./Οριοθέτηση DRO/
Οριοθέτηση LPF)
EL
39
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Ρυθμ. οριοθέτησης
Ορίζει τη λήψη με χρονοδιακόπτη σε λειτουργία
οριοθέτησης, τη σειρά λήψης για οριοθέτηση της έκθεσης
και την οριοθέτηση της ισορροπίας λευκού.
(Χρονοδ. στην Οριοθ./Σειρά οριοθέτησης)
Λειτουργία φλας
Ορίζει τις ρυθμίσεις του φλας.
(Φλας ανενεργό/Αυτόματο φλας/Φλας γεμίσματος/
Αργός συγχρον./Πίσω συγχρον./Ασύρματα)
Αντιστάθμιση φλας
Προσαρμόζει την ένταση της εξόδου φλας.
(-3,0 EV έως +3,0 EV)
Μείωση κόκ. ματιών
Μειώνει το φαινόμενο των κόκκινων ματιών κατά τη
χρήση φλας.
(Ναι/Όχι)
Περιοχή εστίασης
Επιλέγει την περιοχή εστίασης.
(Ευρύ/Κέντρο/Ευέλ. σημείο/Επεκτ. ευέλ. σημείο/AF-με
συνεχή παρακολούθηση)
Φωτισμός ΑF
Ρυθμίζει το φωτιστή AF, ο οποίος παρέχει φως σε μια
σκοτεινή σκηνή για να βοηθήσει στην εστίαση.
(Αυτόματη/Όχι)
Αντιστάθμ. έκθεσης
Αντισταθμίζει τη φωτεινότητα ολόκληρης της εικόνας.
(-5,0 EV έως +5,0 EV)
ISO
Ρυθμίζει την ευαισθησία ISO.
(ΜΘ πολλών κάδρων/ISO AUTO/ISO 50 έως ISO 102400)
Ελάχ. ταχ. ISO AUTO
Ρυθμίζει την πιο αργή ταχύτητα κλείστρου στην οποία
η ευαισθησία ISO θα αρχίσει να αλλάζει στη λειτουργία
[ISO AUTO].
(Γρηγορότερη/Γρήγορη/Τυπική/Αργή/Αργότερη/
1/4000 - 30”)
Λειτ. φωτομέτρου
Επιλέγει τη μέθοδο για τη μέτρηση φωτεινότητας.
(Πολλαπλή/Κέντρο/Σημειακή)
Ισορροπία λευκού
Προσαρμόζει τον τόνο των χρωμάτων των εικόνων.
(Αυτόματη/Φως ημέρας/Σκιά/Συννεφιά/Πυράκτωσης/
Φθορ.: Θερμό λευκό/Φθορ.: Ψυχρό λευκό/Φθορ.: Λευκό
ημέρας/Φθορ.: Φως ημέρας/Φλας/Θ. χρ./Φίλτρο/
Προσαρμογή 1-3/Προσαρμ. διαμόρφ.)
DRO/Αυτόμ. HDR
Αντισταθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα και την αντίθεση.
(Όχι/Βελτ. εύρους D/Αυτόματο HDR)
EL
40
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Επιλέγει την επιθυμητή επεξεργασία εικόνας. Μπορείτε
επίσης να προσαρμόσετε την αντίθεση, τον κορεσμό και
την ευκρίνεια.
(Τυπική/Ζωντανό/Ουδέτερο/Εκκαθάριση/Βαθύ/Φωτεινό/
Πορτραίτο/Τοπίο/Ηλιοβασίλεμα/Νυχτερινό σκηνικό/
Φθινοπωρινά φύλλα/Ασπρό μαυρο/Σέπια/Πλαίσιο στιλ1-6)
Εφέ φωτογραφίας
Τραβά εικόνες με μοναδική υφή για το επιλεγμένο εφέ.
(Όχι/Παιχνίδι/Χρώμα ποπ/Αφισοποίηση/Φωτογραφία
ρετρό/Απαλ. υψ. βασ. φωτ./Μερικό χρώμα/Μονοχρ. υψ.
αντίθ./Απαλή εστίαση/Ζωγραφική HDR/
Μονόχ.πλούσ.τόνων/Μινιατούρα/Ακουαρέλα/
Εικονογράφηση)
Ζουμ
Ρυθμίζει την κλίμακα ζουμ για το Ζουμ Καθαρής Εικόνας και
το Ψηφιακό Ζουμ.
Μεγεθυντ. εστίασης
Μεγεθύνει την εικόνα πριν τη λήψη έτσι ώστε να μπορείτε να
ελέγξετε την εστίαση.
ΜΘ μακράς έκθεσης Ορίζει την επεξεργασία μείωσης θορύβου για λήψεις με
ταχύτητα κλείστρου 1 δευτερολέπτου ή παραπάνω.
(Ναι/Όχι)
ΜΘ υψηλού ISO
Ρυθμίζει την επεξεργασία μείωσης θορύβου για λήψη υψηλής
ευαισθησίας.
(Κανονική/Χαμηλό/Όχι)
Εφέ LPF
Ρυθμίζει το εφέ ζωνοπερατού φίλτρου χαμηλής συχνότητας.
(Όχι/Τυπική/Υψηλό φορτίο)
Κέντ. AF συν. παρακ.
Ρυθμίζει τη λειτουργία για την παρακολούθηση ενός θέματος
και τη συνέχιση της εστίασης όταν πατάτε το κεντρικό
κουμπί στην οθόνη λήψης.
(Όχι/Ναι)
Χαμόγ./Ανίχν. προσ.
Επιλέγει τον εντοπισμό προσώπων και τη ρύθμιση διαφόρων
ρυθμίσεων αυτόματα. Ρυθμίζει την αυτόματη απελευθέρωση
του κλείστρου όταν εντοπίζεται χαμόγελο.
(Όχι/Ενερ. (Καταχ. πρόσωπα)/Ναι/Κλείστρ. χαμόγελου)
Εφέ απαλού
δέρματος
Ρυθμίζει το Εφέ απαλού δέρματος και τη στάθμη του εφέ.
(Ναι: Υψηλό φορτίο/Ναι: Μεσαίο/Ναι: Χαμηλό/Όχι)
Αυτόμ. καδράρισμα Αναλύει τη σκηνή όταν απαθανατίζονται πρόσωπα, κοντινές
φωτογραφίες ή θέματα που εντοπίζονται από τη λειτουργία
«AF με συνεχή παρακολούθηση», και περικόπτει αυτόματα
και αποθηκεύει ένα άλλο αντίγραφο της εικόνας με πιο
εντυπωσιακή σύνθεση.
(Όχι/Αυτόματη)
EL
41
Λίστα λειτουργιών
Δημιουργικό στυλ
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Αυτόματη λειτουργ.
Μπορείτε να τραβήξετε επιλέγοντας είτε το
Ευφυές αυτόματο είτε το Βελτιωμένο αυτόματα.
(Ευφυές αυτόματο/Βελτιωμένο αυτόματ.)
Επιλογή σκηνικού
Επιλέγει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για να ταιριάζουν
με διάφορες συνθήκες σκηνικού.
(Πορτραίτο/Αθλητικά/Τοπίο/Ηλιοβασίλεμα/Νυχτερινό
σκηνικό/Ημίφως με το χέρι/Πορτραίτο τη νύχτα/Μείωση
θολώμ.κίν.)
Ταινία
Επιλέγει τον τρόπο έκθεσης ώστε να ταιριάζει με το θέμα
ή το εφέ σας.
(Αυτόμ. πρόγραμμα/Προτερ. διαφράγματ./Προτερ.
κλείστρου/Χειροκίνητες ρυθμίσεις έκθεσης)
SteadyShot
Ρυθμίζει το SteadyShot για τη λήψη ταινιών. Μειώνει τη
θολότητα από τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής
όταν τραβάτε κρατώντας τη φωτογραφική μηχανή.
(Ναι/Όχι)
Χώρος χρώματος
Αλλάζει το εύρος των χρωμάτων που δύνανται να
αναπαραχθούν.
(sRGB/AdobeRGB)
Αυτ. αργό κλείστ.
Θέτει τη λειτουργία που ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα
κλείστρου ακολουθώντας τη φωτεινότητα του
περιβάλλοντος σε λειτουργία ταινίας.
(Ναι/Όχι)
Εγγραφή ήχου
Ρυθμίζει εάν θα εγγράφεται ήχος κατά τη μαγνητοσκόπηση
μιας ταινίας.
(Ναι/Όχι)
Επίπεδο εγγρ. ήχου
Προσαρμόζει το επίπεδο εγγραφής ήχου κατά την εγγραφή
ταινιών.
(0 έως 31)
Μείωση θορ. Ανέμου
Μειώνει τον θόρυβο ανέμου κατά τη μαγνητοσκόπηση
ταινιών.
(Ναι/Όχι)
Μνήμη
Καταχωρεί τις επιθυμητές λειτουργίες ή ρυθμίσεις της
φωτογραφικής μηχανής.
(1 - 3)
EL
42
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
(Προσαρμοσ. ρυθμίσεις)
Ζέβρα
Βοήθεια MF
Εμφανίζει γραμμές για ρύθμιση της φωτεινότητας.
(Όχι/70 έως 100/100+)
Εμφανίζει μια μεγεθυμένη εικόνα κατά τη χειροκίνητη
εστίαση.
(Ναι/Όχι)
Ρυθμίζει το μήκος χρόνου που η εικόνα θα εμφανίζεται σε
μεγεθυμένη μορφή.
(2 δευτ./5 δευτ./Κανένα όριο)
Γραμμή πλέγματος
Ρυθμίζει την εμφάνιση ενός πλέγματος γραμμών που
επιτρέπει την ευθυγράμμιση με ένα δομικό περίγραμμα.
(Πλέγμα 3x3/Τετράγωνο πλέγμα/Διαγ. + τετρ. πλέγμ./Όχι)
Εμφάνιση δείκτη
Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ο δείκτης στην οθόνη, κατά την
εγγραφή ταινιών.
(Ναι/Όχι)
Ρυθμίσεις δείκτη
Καθορίζει το δείκτη που εμφανίζεται στην οθόνη, κατά την
εγγραφή ταινιών.
(Κέντρο/Λόγος/Ζώνη ασφαλείας/Οδηγός καρέ)
Εμφ. επιπ. ήχου
Ρυθμίζει την Εμφάνιση Επιπέδου Ήχου.
(Ναι/Όχι)
Αυτόμ. ανασκόπηση
Ρυθμίζει την αυτόματη ανασκόπηση για να εμφανιστεί
η καταγεγραμμένη εικόνα μετά τη λήψη.
(10 δευτ./5 δευτ./2 δευτ./Όχι)
Κουμπί DISP
Ρυθμίζει τον τύπο πληροφοριών που θα εμφανίζονται στην
οθόνη ή στο εικονοσκόπιο πατώντας το DISP τροχό ελέγχου.
(Οθόνη/Εικονοσκόπιο)
Επίπεδο κορύφωσης
Ενισχύει το περίγραμμα εστιασμένων ευρών
χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο χρώμα κατά τη
χειροκίνητη εστίαση.
(Υψηλό/Μεσαίο/Χαμηλό/Όχι)
Χρώμα κορύφωσης
Ρυθμίζει το χρώμα που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία
κορύφωσης.
(Κόκκινο/Κίτρινο/Λευκό)
Οδηγός ρύθμισης
έκθεσης
Ρυθμίζει τον οδηγό που εμφανίζεται όταν οι ρυθμίσεις
έκθεσης αλλάζουν στην οθόνη λήψης.
(Όχι/Ναι)
Εμφ. ζωνταν.προβολ.
Ρυθμίζει εάν θα αντικατοπτρίζονται οι ρυθμίσεις όπως
η αντιστάθμιση έκθεσης στην οθόνη.
(Εφέ ρύθμ. Ενεργή/Εφέ ρύθ. Ανενεργή)
EL
43
Λίστα λειτουργιών
Χρόνος μεγέθυνσης
εστίασης
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Εμφ. περιοχ. συνεχούς AF Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ή όχι η περιοχή εστίασης στη
λειτουργία [Συνεχόμενη AF].
(Ναι/Όχι)
Περιοχ.εντοπ. φάσης
Προ-AF
Ορίζει περιοχή AF ανίχνευσης φάσης.
(Ναι/Όχι)
Ρυθμίζει εάν θα εκτελείται αυτόματη εστίαση προτού το
κουμπί του κλείστρου πατηθεί στο μισό.
(Ναι/Όχι)
Ρύθμιση ζουμ
Ρυθμίζει το εάν θα χρησιμοποιείται το Ζουμ Καθαρής
Εικόνας και το Ψηφιακό Ζουμ κατά τη μεγέθυνση.
(Μόνο έξυπνο ζουμ/Ναι: Ζουμ καθ. εικόν./
Ναι: Ψηφιακό ζουμ)
FINDER/MONITOR
Ρυθμίζει τη μέθοδο για εναλλαγή μεταξύ του εικονοσκοπίου
και της οθόνης.
(Αυτόματη/Εικονοσκόπ(Χειροκ.)/Οθόνη(Χειροκίνητα))
Αποδέσ.χωρίς κάρτα
Ορίζει εάν θα απελευθερώνεται το κλείστρο όταν δεν έχει
εισαχθεί κάρτα μνήμης.
(Ενεργοποίηση/Απενεργοπ.)
Ρύθμ. προτερ. AF-S
Ορίζει το χρόνο της αποδέσμευσης του κλείστρου όταν
η λειτουργία εστίασης έχει τεθεί στο [Μοναδική λήψη AF]
ή στο [DMF].
(AF/Απασφάλιση/Ισορροπημ. έμφαση)
Ρύθμ. προτερ. AF-C
Ορίζει το χρόνο της αποδέσμευσης του κλείστρου όταν
η λειτουργία εστίασης έχει τεθεί στο [Συνεχόμενη AF].
(AF/Απασφάλιση/Ισορροπημ. έμφαση)
AEL με κλείστρο
Ρυθμίζει εάν θα ρυθμίζεται η έκθεση πατώντας το κουμπί
κλείστρου μέχρι τη μέση. Αυτό είναι πρακτικό όταν θέλετε
να προσαρμόσετε την εστίαση και την έκθεση ξεχωριστά.
(Αυτόματη/Ναι/Όχι)
Ρύθμ. αντιστάθ. έκθ.
Ορίζει εάν θα αντικατοπτρίζεται η τιμή αντιστάθμισης
έκθεσης στην αντιστάθμιση φλας.
(Περιβάλλον και φλας/Περιβάλλον μόνο)
Επαν. αντιστάθμ. EV
Ορίζει εάν θα διατηρείται η τιμή έκθεσης που έχει ρυθμιστεί
χωρίς χρήση του επιλογέα έκθεσης ή εάν θα σημειώνεται
επαναφορά της τιμής έκθεσης στο 0 όταν απενεργοποιείτε
τη φωτογραφική μηχανή.
(Διατήρηση/Επαναφορά)
EL
44
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Καταχώρ. προσώπου
Καταχωρεί ή αλλάζει το πρόσωπο στο οποίο δίνεται
προτεραιότητα στην εστίαση.
(Νέα καταχώρηση/Ανταλλαγή σειράς/Διαγραφή/
Διαγραφή όλων)
Καταγραφή ημ/νίας Ρυθμίζει εάν θα καταχωρείται η ημερομηνία λήψης στην
ακίνητη εικόνα.
(Ναι/Όχι)
Αντισταθμίζει την παραμόρφωση στην οθόνη,
που προκαλείται από το φακό.
(Αντιστάθμ. σκίασης/Αντιστ. χρωμ. παρέκ./Αντιστ.
παραμόρφ.)
Ρυθμ. μενού λειτουρ.
Προσαρμόζει τις λειτουργίες που εμφανίζονται όταν πατάτε
το κουμπί Fn (Λειτουργία).
(Λειτ. οδήγησης/Χρονοδ. στην Οριοθ./Λειτουργία φλας/
Αντιστάθμιση φλας/Περιοχή εστίασης/Αντιστάθμ. έκθεσης/
ISO/Ελάχ. ταχ. ISO AUTO/Λειτ. φωτομέτρου/Ισορροπία
λευκού/ DRO/Αυτόμ. HDR/Δημιουργικό στυλ/Λειτ. λήψης/
Εφέ φωτογραφίας/Εφέ LPF/Κέντ. AF συν. παρακ./Χαμόγ./
Ανίχν. προσ./
Εφέ απαλού δέρματος/
Αυτόμ.
καδράρισμα/
Μέγεθος εικόνας/
Αναλ. διαστάσεων/
Ποιότητα/
SteadyShot/Επίπεδο εγγρ. ήχου/Ζέβρα/
Γραμμή πλέγματος/
Εμφάνιση δείκτη/Εμφ. επιπ. ήχου/
Επίπεδο κορύφωσης/Χρώμα κορύφωσης/Δεν έχει οριστεί)
Προσ. πλήκτ(Λήψη)
Με τον προγραμματισμό λειτουργιών σε διάφορα πλήκτρα,
μπορείτε να εκτελέσετε χειρισμούς πιο γρήγορα με το
πάτημα των πλήκτρων όταν τραβάτε εικόνες.
(Τροχός ελέγχου/Προσαρ. κουμπιού 1/Προσαρμ. κουμπί 2/
Κεντρικό κουμπί/Αριστερό κουμπί/Δεξιό κουμπί/Κάτω
κουμπί/Λειτ. κουμπιού AEL)
Προσ. πλήκτ(Αναπ)
Η αντιστοίχιση μιας λειτουργίας στο πλήκτρο σάς επιτρέπει
να εκτελέσετε χειρισμούς πιο γρήγορα πατώντας το πλήκτρο
όταν αναπαράγετε εικόνες.
(Προσαρ. κουμπιού 1)
Κουμπί MOVIE
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση για το κουμπί MOVIE.
(Πάντα/Λειτ. ταινίας μόνο)
Κλείδ. καντρ/τροχού
Ορίζει εάν θα απενεργοποιείται το καντράν ελέγχου
ή ο τροχός ελέγχου πατώντας και κρατώντας πατημένο
το κουμπί Fn.
(Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα)
Λίστα λειτουργιών
Αντιστάθμιση φακού
EL
45
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
(Ασύρματα)
Απ. σε Smartphone
Μεταφέρει εικόνες για να εμφανιστούν σε smartphone.
(Επιλογή σε αυτήν τη συσκευή/Επιλογή στο smartphone)
Αποστολή σε υπολ.
Δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας εικόνων μεταφέροντάς
τα σε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο.
Προβολή σε τηλεόρ.
Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες σε τηλεόραση με
δυνατότητα δικτύου.
Με ένα άγγιγμ.(NFC)
Προγραμματίζει μία εφαρμογή σε ένα άγγιγμα (NFC).
Μπορείτε να ανακαλέσετε την εφαρμογή όταν τραβάτε
αγγίζοντας ένα smartphone με δυνατότητα NFC στη
φωτογραφική μηχανή.
Λειτ. αεροπλάνου
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτήν τη συσκευή ώστε να μην
εκτελεί ασύρματη επικοινωνία.
(Ναι/Όχι)
Πάτημα WPS
Μπορείτε να καταχωρήσετε το σημείο πρόσβασης στη
φωτογραφική μηχανή εύκολα πατώντας το κουμπί
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
Ρυθ. σημείου πρόσβ.
Μπορείτε να καταχωρήσετε το σημείο πρόσβασής σας
χειροκίνητα.
Επεξερ. ονόμ. συσκ.
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής στο
Wi-Fi Direct, κ.λπ.
Προβολή διεύθ.MAC
Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC της φωτογραφικής μηχανής.
Επαν. SSID/κωδ.
Επαναφέρει το SSID και τον κωδικό πρόσβασης της
σύνδεσης σε smartphone.
Επαναφ. ρυθμ. δικτ.
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων δικτύου.
(Εφαρμογή)
Μπορείτε να συνδεθείτε στην τοποθεσία λήψης PlayMemories Camera
Apps™ μέσω του διαδικτύου για να προσθέσετε λειτουργίες που
επιθυμείτε στη φωτογραφική σας μηχανή.
• Αυτή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει προεγκατεστημένη μια
ενσωματωμένη εφαρμογή που ονομάζεται [Έξυπνο ενσωματωμένο
τηλεχειριστήριο], η οποία σας επιτρέπει να ελέγχετε τη φωτογραφική
μηχανή μέσω του smartphone σας. Η προεγκατεστημένη εφαρμογή
[Έξυπνο ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο] δεν θα διαγραφεί ακόμα κι
αν επιλέξετε το κουμπί MENU t
(Διαμόρφωση) t [Επαναφορά
ρυθμίσ.] t [Αρχικοποίηση].
EL
46
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
(Αναπαραγωγή)
Διαγράφει μια εικόνα.
(Πολλαπ. εικόνες/Όλα σε αυτόν το φάκελο/Όλα με την ημερ/
νία)
Τρόπος προβολής
Αναπαράγει εικόνες από καθορισμένη ημερομηνία
ή καθορισμένο φάκελο ακίνητων εικόνων και ταινιών.
(Προβ. ημ/νίας/Προβ. φακέλων(Ακίνητ.)/Προβ. φακέλων
(MP4)/Προβολή AVCHD/Προβολή XAVC S HD)
Ευρετήριο εικόνων
Εμφανίζει πολλαπλές εικόνες ταυτόχρονα.
(9 εικόνες/25 εικόνες)
Περιστρ. προβολής
Ορίζει την κατεύθυνση αναπαραγωγής της εικόνας
εγγραφής.
(Αυτόματη/Χειροκίνητα/Όχι)
Παρουσίαση
Εμφανίζει μια παρουσίαση εικόνων.
(Επανάληψη/Μεσοδιάστημα)
Περιστροφή
Περιστρέφει την εικόνα.
Μεγέθυνση εικόνας
Λίστα λειτουργιών
Διαγραφή
Μεγεθύνει τις εικόνες αναπαραγωγής.
Αναπαρ. ακίν. εικ.4K
Παρέχει ακίνητες εικόνες σε ανάλυση 4K σε τηλεόραση
συνδεδεμένη σε HDMI που υποστηρίζει το 4K.
Προστασία
Προστατεύει τις εικόνες.
(Πολλαπ. εικόνες/Όλα σε αυτόν το φάκελο/Όλα με την ημερ/
νία/Ακύρωση όλων στο φάκ./Ακύρ. όλων με ημερ/νία)
Καθορ. εκτύπωσης
Προσθέτει ένα σημάδι σειράς εκτύπωσης σε μια ακίνητη
εικόνα.
(Πολλαπ. εικόνες/Ακύρωση όλων/Ρύθμιση εκτύπωσης)
(Διαμόρφωση)
Φωτεινότητα οθόνης
Ορίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
(Αυτόματη/Χειροκίνητα/Ηλιοφάνεια)
Φωτειν. εικονοσκ.
Ορίζει τη φωτεινότητα του ηλεκτρονικού εικονοσκοπίου.
(Αυτόματη/Χειροκίνητα)
Θερμ. χρώμ. εικονοσ
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος του εικονοσκοπίου.
Ρυθμ. έντασης ήχου
Ρυθμίζει την ένταση ήχου για την αναπαραγωγή ταινίας.
Ηχητικά σήματα
Ορίζει εάν θα ακούγεται χαρακτηριστικός ήχος κατά τους
χειρισμούς αυτόματης εστίασης ή χρονοδιακόπτη.
(Ναι/Κλείστρο/Όχι)
EL
47
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Ρυθμ. ανεβάσματος
Ορίζει τη λειτουργία αποστολής της φωτογραφικής μηχανής
όταν χρησιμοποιείται κάρτα Eye-Fi.
(Ναι/Όχι)
Μενού εικονιδίων
Ορίζει εάν θα εμφανίζεται το μενού εικονιδίων κάθε φορά
που πατάτε το κουμπί MENU.
(Ναι/Όχι)
Οδηγ. καντράν λειτ.
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον οδηγό καντράν
λειτουργιών (η εξήγηση της κάθε λειτουργίας λήψης).
(Ναι/Όχι)
Επιβεβ. διαγραφής.
Ρυθμίζει εάν είναι προεπιλεγμένο το Διαγραφή ή Ακύρωση
στην οθόνη επιβεβαίωσης Διαγραφής.
(«Διαγραφή» πρώτα/«Ακύρωση» πρώτα)
Ποιότητα προβολής
Ρυθμίζει την ποιότητα προβολής.
(Υψηλό φορτίο/Τυπική)
Έναρξη εξοικ. ενέργ.
Ορίζει τα χρονικά διαστήματα για αυτόματη μετάβαση
σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.
(30 λεπτά/5 λεπτά/2 λεπτά/1 λεπτό/10 δευτ.)
Επιλογ. NTSC/PAL*1
Με την αλλαγή της μορφής τηλεόρασης της συσκευής, είναι
δυνατή η λήψη σε μια διαφορετική μορφή ταινίας.
Λειτουργία επίδειξης
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αναπαραγωγή επίδειξης
μιας ταινίας.
(Ναι/Όχι)
Ρυθμίσεις HDMI
Ορίζει τις ρυθμίσεις HDMI.
(Ανάλυση HDMI/
Έξοδος 24p/60p/Εμφάν. πληροφορ.
HDMI/ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ HDMI)
Σύνδεση USB
Ορίζει τη μέθοδο σύνδεσης USB.
(Αυτόματη/Μαζική αποθ./MTP/Τηλεχειρισμ. από PC)
Ρύθμιση USB LUN
Ενισχύει τη συμβατότητα περιορίζοντας τις λειτουργίες
της σύνδεσης USB. Ορίστε το ως [Πολλαπλή επιλογή] σε
κανονικές συνθήκες και ως [Μονή επιλογή] μόνο όταν
η σύνδεση ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και έναν
υπολογιστή ή εξάρτημα AV δεν μπορεί να εδραιωθεί.
(Πολλαπλή επιλογή/Μονή επιλογή)
Τροφοδοσία USB
Ορίζει εάν θα παρέχεται ισχύς μέσω σύνδεσης USB όταν
η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη σε υπολογιστή
ή συσκευή USB μέσω καλωδίου micro USB.
(Ναι/Όχι)
Γλώσσα
Επιλέγει τη γλώσσα.
Διαμ. ημερομ./ώρας
Ορίζει ημερομηνία και ώρα και ρύθμιση θερινής ώρας.
EL
48
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Ορίζει την τοποθεσία χρήσης.
Πληρ. δικαιωμ.
Ρυθμίζει πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων για
ακίνητες εικόνες.
(Καταγρ. πν. δικαιωμ./Ορισμός φωτογ/φου/Ορισμός
πν.δικαιωμ./Εμφ. πληρ. δικαιωμ.)
Διαμόρφωση
Διαμορφώνει την κάρτα μνήμης.
Αριθμός φακέλου
Ορίζει τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο για την αντιστοίχιση
αριθμών αρχείων σε ακίνητες εικόνες και ταινίες.
(Σειρά/Επαναφορά)
Επιλογή φακέλ. ΕΓΓ
Αλλάζει τον επιλεγμένο φάκελο για την αποθήκευση
ακίνητων εικόνων και ταινιών (MP4).
Νέος φάκελος
Δημιουργεί νέο φάκελο για αποθήκευση ακίνητων εικόνων
και ταινιών (MP4).
Όνομα φακέλου
Ορίζει τη μορφή φακέλου για ακίνητες εικόνες.
(Τυπική μορφή/Μορφή ημ/νίας)
Ανάκτ. ΒΔ εικόνων
Ανακτά το αρχείο της βάσης δεδομένων εικόνων και
επιτρέπει την εγγραφή και την αναπαραγωγή.
Εμφάν. πληρ. μέσου
Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο εγγραφής ταινιών και τον
αριθμό εγγράψιμων ακίνητων εικόνων στην κάρτα μνήμης.
Έκδοση
Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού της φωτογραφικής
μηχανής.
Λογότυπο πιστοπ.*2
Η πιστοποίηση μπορεί να εμφανιστεί στη φωτογραφική
μηχανή.
Επαναφορά ρυθμίσ.
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις στις προεπιλογές τους. Επιλέξτε
[Αρχικοποίηση] για να αποκαταστήσετε όλες τις ρυθμίσεις
στις προεπιλεγμένες τιμές τους.
(Αρχικοποίηση/ Επαναφ. ρυθμίσ. κάμερας)
Λίστα λειτουργιών
Ρύθμιση περιοχής
*1 Το [Επιλογ. NTSC/PAL] διατίθεται μόνο για μοντέλα που έχουν εγγραφή
AVCHD 50iως προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Αν αλλάξετε αυτό το στοιχείο, θα απαιτηθεί διαμόρφωση της κάρτας μνήμης στη
ρύθμιση που είναι συμβατή με το σύστημα PAL ή NTSC αντίστοιχα. Επίσης, πρέπει
να σημειωθεί ότι ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών που έχουν
εγγραφεί με το σύστημα NTSC σε σύστημα τηλεόρασης PAL.
*2 Μόνο για ορισμένα μοντέλα
EL
49
Χρήση του Οδηγού εντός κάμερας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [Προσ. πλήκτ(Λήψη)] για να
προγραμματίσετε τη λειτουργία Οδηγός εντός κάμερας στο κουμπί
που θέλετε.
Ο Οδηγός εντός κάμερας εμφανίζει επεξηγήσεις για την τρέχουσα
επιλεγμένη λειτουργία ή ρύθμιση μενού.
Κουμπί MENU t
(Προσαρμοσ. ρυθμίσεις) t [Προσ. πλήκτ(Λήψη)] t
Επιλέξτε το επιθυμητό πλήκτρο που έχει εκχωρηθεί στη λειτουργία. t
[Οδηγός εντός κάμερ.]
Πατήστε το κουμπί MENU και χρησιμοποιήστε τον τροχό ελέγχου για να
επιλέξετε ένα στοιχείο του MENU του οποίου την επεξήγηση θέλετε να
διαβάσετε και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί
η λειτουργία [Οδηγός εντός κάμερ.].
EL
50
Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά, φροντίστε
να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών.
Το πακέτο μπαταριών αποφορτίζεται σταδιακά, ακόμα κι όταν δεν το
χρησιμοποιείτε. Για να μη χάνετε ευκαιρίες λήψης, φροντίζετε να φορτίζετε
το πακέτο μπαταριών πριν από κάθε λήψη.
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών μέσω του φορτιστή μπαταρίας
1 Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών στο
φορτιστή μπαταρίας.
Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής
• Σύρετε το πάνω κάλυμμα του φορτιστή
μπαταρίας για να το ανοίξετε κι, έπειτα,
εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών έως
ότου κουμπώσει ευθυγραμμίζοντας τα
σημάδια V και στο πακέτο μπαταρίας
και στο φορτιστή μπαταρίας.
Σημάδια V
2 Σύρετε το πάνω κάλυμμα του φορτιστή μπαταρίας για να το κλείσετε.
3 Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στον
Λυχνία CHARGE
Προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
(παρέχεται) χρησιμοποιώντας το
καλώδιο micro USB (παρέχεται)
και συνδέστε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC σε επιτοίχια πρίζα.
Εναλλακτικά, μπορείτε να φορτίσετε
την μπαταρία από έναν υπολογιστή
συνδέοντας το φορτιστή μπαταρίας
σε υποδοχή USB σε έναν υπολογιστή
συνδεδεμένο σε πηγή ισχύος.
EL
51
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
• Η λυχνία CHARGE ανάβει με πορτοκαλί χρώμα όταν ξεκινάει η φόρτιση.
• Η λυχνία CHARGE σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.
• Αν η λυχνία CHARGE ανάψει και, στη συνέχεια, απενεργοποιηθεί αμέσως,
το πακέτο μπαταριών έχει φορτιστεί πλήρως.
• Για ορισμένες χώρες/περιοχές, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στον
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC κι, έπειτα, συνδέστε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC σε επιτοίχια πρίζα, όταν φορτίζετε το πακέτο μπαταριών
χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
Σημειώσεις
• Εάν η CHARGE λυχνία δεν ανάβει, ελέγξτε εάν το πακέτο μπαταριών είναι καλά
τοποθετημένο στο φορτιστή της μπαταρίας κι, έπειτα, αποσυνδέστε και
επανασυνδέστε το καλώδιο micro USB.
• Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας απευθείας στον υπολογιστή, όχι μέσω διανομέα
USB κ.λπ.
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική μηχανή
1 Τοποθετήστε το διακόπτη ON/OFF
(Ισχύς) στο OFF.
2 Σύρετε το μοχλό για να ανοίξετε το
κάλυμμα.
EL
52
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
3 Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών
Μοχλός κλειδώματος
τελείως, χρησιμοποιώντας την άκρη
της μπαταρίας για να πιέσετε το μοχλό
κλειδώματος.
4 Κλείστε το κάλυμμα.
Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής
EL
53
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
5 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
(παρέχεται) χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB (παρέχεται) και
συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC στην επιτοίχια πρίζα.
Η λυχνία φόρτισης ανάβει με
πορτοκαλί χρώμα και η φόρτιση ξεκινά.
• Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική
μηχανή κατά τη φόρτιση της
μπαταρίας.
• Αν η λυχνία φόρτισης ανάψει και, στη
συνέχεια, απενεργοποιηθεί αμέσως,
Λυχνία φόρτισης
το πακέτο μπαταριών έχει φορτιστεί Αναμμένο: Φόρτιση
Όχι: Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί
πλήρως.
• Εάν αναβοσβήνει η λυχνία φόρτισης Αναβοσβήνει:
Σφάλμα φόρτισης ή προσωρινή διακοπή
και η φόρτιση δεν έχει ολοκληρωθεί,
της φόρτισης λόγω του ότι η θερμοκρασία της
αφαιρέστε και επανεισαγάγετε το
φωτογραφικής μηχανής είναι εκτός του πεδίου
πακέτο μπαταριών.
φυσιολογικών τιμών
• Για ορισμένες χώρες/περιοχές,
συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος
στον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
κι, έπειτα, συνδέστε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC στην επιτοίχια πρίζα.
EL
54
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
Χρόνος φόρτισης (πλήρης φόρτιση)
Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 155 λεπτά μέσω του προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC (παρέχεται) με το φορτιστή μπαταρίας (παρέχεται) και
περίπου 150 λεπτά χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
με τη φωτογραφική μηχανή.
Σημειώσεις
• Ο χρόνος φόρτισης που αναφέρεται παραπάνω ισχύει κατά τη φόρτιση ενός πλήρως
εξαντλημένου πακέτου μπαταριών σε θερμοκρασία 25°C. Η φόρτιση μπορεί να
διαρκέσει περισσότερο, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και την περίπτωση.
EL
55
Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής
Σημειώσεις
• Εάν η λυχνία φόρτισης της φωτογραφικής μηχανής αναβοσβήνει όταν
ο προσαρμογέας τροφοδοτικού AC είναι στην πρίζα, σημαίνει ότι η φόρτιση έχει
διακοπεί προσωρινά, διότι η θερμοκρασία είναι εκτός του πεδίου φυσιολογικών
τιμών. Μόλις η θερμοκρασία επανέλθει εντός των φυσιολογικών ορίων, η φόρτιση
συνεχίζεται. Συνιστούμε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος μεταξύ 10°C έως 30°C.
• Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) στην πιο κοντινή πρίζα.
Εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία κατά τη χρήση του προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από την
πρίζα αμέσως, προκειμένου να διακόψετε τη σύνδεση με την πηγή τροφοδοσίας.
• Εάν η φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή εάν το πακέτο
μπαταριών δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, η λυχνία
φόρτισης/λυχνία CHARGE μπορεί να αναβοσβήνει γρήγορα όταν η μπαταρία
φορτίζεται για πρώτη φορά. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, αφαιρέστε το πακέτο
μπαταριών από τη φωτογραφική μηχανή και επανεισαγάγετέ το για επαναφόρτιση.
• Εάν το πακέτο μπαταριών είναι πλήρως ή σχεδόν πλήρως φορτισμένο, μην το
φορτίζετε συνεχώς ή επανειλημμένα, εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε.
Αυτό μπορεί να υποβαθμίσει τις επιδόσεις της μπαταρίας.
• Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
από την πρίζα.
• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά πακέτα μπαταριών μάρκας Sony,
καλώδιο micro USB (παρέχεται) και προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται).
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
Φόρτιση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
Το πακέτο μπαταριών μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τη φωτογραφική
μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω του καλωδίου micro USB. Συνδέστε τη
φωτογραφική μηχανή με έναν υπολογιστή με τη φωτογραφική μηχανή
απενεργοποιημένη.
Σημειώσεις
• Εάν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με φορητό υπολογιστή που δεν είναι
συνδεδεμένος σε κάποια πηγή τροφοδοσίας, η μπαταρία του φορητού υπολογιστή
εξαντλείται. Μη συνεχίσετε τη φόρτιση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
• Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω USB, δεν
πρέπει να γίνεται ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή αφύπνιση του
υπολογιστή. Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
Αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή από τον υπολογιστή, πριν από την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή αφύπνιση του υπολογιστή.
• Δεν παρέχονται εγγυήσεις για τη φόρτιση μέσω υπολογιστών προσαρμοσμένης
κατασκευής ή τροποποιημένων υπολογιστών.
Έλεγχος υπολειπόμενου φορτίου μπαταρίας
Στην οθόνη εμφανίζεται μια ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου.
Υψηλό
φορτίο
Χαμηλό
Σημειώσεις
• Η ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου μπορεί να μην είναι σωστή υπό ορισμένες
συνθήκες.
EL
56
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από επιτοίχια πρίζα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή ενώ παρέχεται
τροφοδοσία από επιτοίχια πρίζα μέσω του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
(παρέχεται).
1 Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών στη φωτογραφική μηχανή (σελίδα 52).
2 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή σε μια επιτοίχια πρίζα μέσω του
καλωδίου micro USB (παρέχεται) και του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
(παρέχεται).
EL
57
Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής
Σημειώσεις
• Η φωτογραφική μηχανή δεν θα ενεργοποιηθεί εάν η μπαταρία έχει εξαντληθεί.
Εισαγάγετε ένα επαρκώς φορτισμένο πακέτο μπαταριών μέσα στη φωτογραφική
μηχανή.
• Εάν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ενώ παρέχεται τροφοδοσία από πρίζα,
βεβαιωθείτε ότι το εικονίδιο (
) εμφανίζεται στην οθόνη.
• Μην αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών ενώ γίνεται τροφοδοσία από πρίζα.
Αν αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών, η φωτογραφική μηχανή θα απενεργοποιηθεί.
• Μην αφαιρείτε το πακέτο μπαταριών ενώ η λυχνία πρόσβασης (σελίδα 22) είναι
αναμμένη. Τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης μπορεί να καταστραφούν.
• Όσο η τροφοδοσία είναι ενεργή, το πακέτο μπαταριών δεν θα φορτίζεται
ακόμα κι εάν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με τον Προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC.
• Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορεί να παρέχεται τροφοδοσία από την μπαταρία
συμπληρωματικά ακόμα κι εάν χρησιμοποιείτε τον Προσαρμογέα τροφοδοτικού AC.
• Όσο η τροφοδοσία παρέχεται μέσω σύνδεσης USB, η θερμοκρασία μέσα στη
φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να αυξηθεί, μειώνοντας τη διάρκεια συνεχόμενης
εγγραφής.
• Όταν χρησιμοποιείται φορητός φορτιστής ως πηγή τροφοδοσίας, επιβεβαιώστε ότι
είναι πλήρως φορτισμένος πριν από τη χρήση. Επίσης, προσέχετε την ισχύ που
απομένει στον φορητό φορτιστή κατά τη χρήση.
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
Σύρετε το μοχλό κλειδώματος αφού
επιβεβαιώσετε ότι η λυχνία πρόσβασης
(σελίδα 22) είναι απενεργοποιημένη και
αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών.
Προσέξτε να μην σας πέσει κάτω το πακέτο
μπαταριών.
EL
58
Μοχλός κλειδώματος
Εισαγωγή κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά)
1 Σύρετε το μοχλό για να ανοίξετε το
κάλυμμα.
• Με την κομμένη γωνία προς την
πλευρά που φαίνεται στο σχέδιο,
εισαγάγετε την κάρτα μνήμης έως
ότου ασφαλίσει στη θέση της.
Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία είναι στη
σωστή πλευρά.
3 Κλείστε το κάλυμμα.
Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης
Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία πρόσβασης (σελίδα 22) δεν είναι αναμμένη και,
στη συνέχεια, σπρώξτε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα μία φορά.
EL
59
Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής
2 Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης.
Εισαγωγή κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά)
Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης
Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης με τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη
φορά, συνιστάται να διαμορφώνετε (αρχικοποιείτε) την κάρτα στη
φωτογραφική μηχανή για πιο σταθερή απόδοση της κάρτας μνήμης.
• Η διαμόρφωση θα διαγράψει όλα τα δεδομένα στην κάρτα μνήμης μόνιμα
και είναι μη αντιστρέψιμη. Αποθηκεύστε τα σημαντικά δεδομένα σε
κάποιον υπολογιστή κ.λπ.
• Για να εκτελέσετε διαμόρφωση, επιλέξτε το κουμπί MENU t
(Διαμόρφωση) t [Διαμόρφωση].
Κάρτες μνήμης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τύπους καρτών μνήμης
με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Ωστόσο, δεν παρέχονται εγγυήσεις
σωστής λειτουργίας για όλους τους τύπους καρτών μνήμης.
Κάρτα μνήμης
Memory Stick PRO Duo
Για
ακίνητες
εικόνες
Για ταινίες
MP4
AVCHD
(Μόνο για το (Μόνο για το
μοντέλο
μοντέλο
Mark2)
Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
Κάρτα μνήμης SD
Κάρτα μνήμης SDXC
(Μόνο για το (Μόνο για το
μοντέλο
μοντέλο
Mark2)
Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Κάρτα μνήμης microSDHC
Κάρτα μνήμης microSDXC
*1 Κατηγορία ταχύτητας SD 4:
UHS 1:
ή ταχύτερη
EL
60
—
—
Κάρτα μνήμης SDHC
Κάρτα μνήμης microSD
XAVC S
—
—
*2
—
*2
ή ταχύτερη, ή Κατηγορία ταχύτητας
Εισαγωγή κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά)
*2 Κάρτες μνήμης που πληρούν όλες τις ακόλουθες συνθήκες:
– Χωρητικότητα 64 GB ή περισσότερα
– Κατηγορία ταχύτητας SD 10:
, ή Κατηγορία ταχύτητας UHS 1:
ή ταχύτερη
• Για λεπτομέρειες για τον αριθμό εγγράψιμων ακίνητων εικόνων και εγγράψιμη
διάρκεια ταινιών, ανατρέξτε στις σελίδες 87 έως 90. Ελέγξτε τους πίνακες για να
επιλέξετε μια κάρτα μνήμης με την επιθυμητή χωρητικότητα.
EL
61
Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής
Σημειώσεις
• Δεν εγγυόμαστε ότι όλες οι κάρτες μνήμης θα λειτουργούν σωστά. Για κάρτες
μνήμης κατασκευασμένες από άλλους κατασκευαστές εκτός της Sony,
συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των προϊόντων.
• Όταν χρησιμοποιείτε Μέσο Memory Stick Micro ή κάρτες μνήμης microSD με
αυτήν τη φωτογραφική μηχανή, φροντίστε να τις χρησιμοποιείτε με τον κατάλληλο
προσαρμογέα.
• Η εισαγωγή ή αναπαραγωγή εικόνων που έχουν εγγραφεί σε κάρτα μνήμης SDXC
δεν είναι δυνατή σε υπολογιστές ή συσκευές ήχου και εικόνας που δεν είναι
συμβατές με το σύστημα αρχείων exFAT*. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή
με το σύστημα αρχείων exFAT πριν να τη συνδέσετε με τη φωτογραφική μηχανή.
Εάν συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή με μη συμβατή συσκευή, μπορεί να σας
ζητηθεί να κάνετε διαμόρφωση της κάρτας.
Μην κάνετε ποτέ διαμόρφωση της κάρτας γι' αυτόν το λόγο, διότι έτσι θα
διαγραφούν όλα τα δεδομένα της κάρτας.
* Το exFAT είναι το σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται στις κάρτες
μνήμης SDXC.
Ρύθμιση της γλώσσας και του ρολογιού
Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά τη φωτογραφική μηχανή ή αφού
πραγματοποιήσετε την αρχική προετοιμασία των λειτουργιών, θα
εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης της γλώσσας, της ημερομηνίας και της ώρας.
1 Θέστε το διακόπτη ON/OFF (Ισχύς)
στο ON για να ενεργοποιήσετε τη
φωτογραφική μηχανή.
Θα εμφανιστεί μια οθόνη που σας
επιτρέπει να ρυθμίσετε τη γλώσσα
που θα χρησιμοποιείται στην οθόνη.
• Για να απενεργοποιήσετε τη
φωτογραφική μηχανή, θέστε το
διακόπτη ON/OFF (λειτουργίας)
στη θέση OFF.
2 Επιλέξτε μια επιθυμητή γλώσσα και,
στη συνέχεια, πατήστε το z στον
τροχό ελέγχου.
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της
ημερομηνίας και της ώρας.
3 Ελέγξτε ότι το [Εισαγωγή] είναι επιλεγμένο στην οθόνη και, έπειτα,
πατήστε το z.
4 Επιλέξτε μια γεωγραφική τοποθεσία που θέλετε και, κατόπιν, πατήστε
το z.
5 Πατήστε τα v/V στον τροχό ελέγχου ή επιλέξτε ένα στοιχείο ρύθμισης
στρέφοντας τον τροχό ελέγχου και, έπειτα, πατήστε το z.
EL
62
Ρύθμιση της γλώσσας και του ρολογιού
6 Πατήστε τα v/V/b/B ή επιλέξτε μια επιθυμητή ρύθμιση στρέφοντας τον
τροχό ελέγχου και, έπειτα, πατήστε το z.
7 Επαναλάβετε τα βήματα 5 και 6 για να ρυθμίσετε άλλα στοιχεία κι, έπειτα,
επιλέξτε το [Εισαγωγή] και πατήστε το z στον τροχό ελέγχου.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας
Πατήστε το κουμπί MENU.
Η οθόνη ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας εμφανίζεται αυτόματα,
όταν η φωτογραφική μηχανή ενεργοποιείται για πρώτη φορά ή όταν έχει
αποφορτιστεί η εσωτερική, εφεδρική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για να
ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, χρησιμοποιήστε το μενού.
Κουμπί MENU t
(Διαμόρφωση) t
[Διαμ. ημερομ./ώρας] ή [Ρύθμιση
περιοχής]
Κουμπί MENU
Διατήρηση της ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας
Αυτή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη
μπαταρία για τη διατήρηση της ημερομηνίας, της ώρας και άλλων
ρυθμίσεων, ανεξαρτήτως εάν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη
ή μη, ή εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη ή όχι.
EL
63
Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής
Έλεγχος ή εκ νέου ρύθμιση της ημερομηνίας/ώρας και της περιοχής
Λήψη μιας καθαρής εικόνας χωρίς
τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής
Ο όρος «τράνταγμα φωτογραφικής μηχανής» αναφέρεται σε ανεπιθύμητο
κούνημα της φωτογραφικής μηχανής που σημειώνεται μετά το πάτημα του
κουμπιού του κλείστρου, με αποτέλεσμα μια θολή εικόνα.
Σωστό κράτημα της κάμερας
Σταθεροποιήστε το πάνω μέρος του κορμιού σας και λάβετε μια θέση που
αποτρέπει το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής.
Λειτουργία εικονοσκόπιου
Λειτουργία εικονοσκόπιου
(κάθετη θέση)
Λειτουργία οθόνης
Σημείο 1
Ένα χέρι κρατά τη λαβή της φωτογραφικής μηχανής και το άλλο χέρι
υποστηρίζει το φακό.
Σημείο 2
Υιοθετήστε μια ασφαλή στάση με τα πόδια και τους ώμους σε απόσταση.
Σημείο 3
Μαζέψτε ελαφρά τους αγκώνες σας προς το σώμα σας.
Όταν τραβάτε σε γονατιστή θέση, σταθεροποιήστε το πάνω μέρος του
σώματός σας τοποθετώντας τον αγκώνα σας στο γόνατό σας.
EL
64
Λήψη μιας καθαρής εικόνας χωρίς τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής
Λειτουργία SteadyShot για λήψη ταινιών
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με τη λειτουργία
SteadyShot, η οποία μειώνει το τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής
κατά την εγγραφή ταινιών. Η λειτουργία SteadyShot ενεργοποιείται μόνο
όταν εγγράφονται ταινίες.
Κουμπί MENU t
(Ρυθμίσεις κάμερας) t [
την επιθυμητή ρύθμιση.
SteadyShot] t Επιλέξτε
Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής
Σημειώσεις
• Η λειτουργία SteadyShot είναι διαθέσιμη μόνο για λήψη ταινιών. Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SteadyShot για τη λήψη ακίνητων εικόνων.
EL
65
Λήψη και προβολή εικόνων
Λήψη ακίνητων εικόνων
Στο [Αυτόματη λειτουργ.], η φωτογραφική μηχανή αναλύει το θέμα και
σας επιτρέπει να κάνετε λήψη με τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
1 Θέστε το διακόπτη ON/OFF (Ισχύς) στο ON για να ενεργοποιήσετε τη
φωτογραφική μηχανή.
2 Ρυθμίστε τον επιλογέα
λειτουργίας στο
(Αυτόματη λειτουργ.).
3 Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή κι, έπειτα, αποφασίστε για τη
σύνθεσή σας.
4 Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι
τη μέση για να εστιάσετε.
• Όταν η εικόνα είναι εστιασμένη,
η ενδεικτική λυχνία z ή
ανάβει.
5 Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα για να τραβήξετε μια
φωτογραφία.
• Εάν η ρύθμιση [Αυτόμ. καδράρισμα] έχει οριστεί σε [Αυτόματη] και
γίνεται λήψη προσώπων, κοντινών θεμάτων (macro) ή θεμάτων που
παρακολουθούνται μέσω της λειτουργίας Lock-on AF, η φωτογραφική
μηχανή αναλύει τη σκηνή και ξακρίζει αυτόματα την καταγεγραμμένη
εικόνα δημιουργώντας την κατάλληλη σύνθεση. Τόσο η πρωτότυπη όσο
και η ξακρισμένη εικόνα, αποθηκεύονται και οι δύο.
EL
66
Λήψη ακίνητων εικόνων
Τεχνικές λήψης
• Όταν στρέφετε το δακτύλιο αλλαγής μάκρο
στο «0,2m-0,35m», η φωτογραφική μηχανή
τίθεται στη λειτουργία μάκρο. Η μικρότερη
απόσταση λήψης είναι περίπου 0,2 m.
Η λειτουργία μάκρο είναι κατάλληλη για
να τραβάτε κοντινά αντικειμένων όπως
λουλούδια ή τρόφιμα.
Δακτύλιος αλλαγής μάκρο
Λήψη και προβολή εικόνων
EL
67
Εγγραφή ταινιών
1 Πατήστε το κουμπί MOVIE για να
ξεκινήσετε την εγγραφή.
• Αφού το [Κουμπί MOVIE] είναι
ρυθμισμένο στο [Πάντα] στην
προεπιλεγμένη ρύθμιση, η εγγραφή
ταινίας μπορεί να ξεκινήσει από
οποιαδήποτε λειτουργία λήψης.
Κουμπί MOVIE
2 Πατήστε ξανά το κουμπί MOVIE για να σταματήσει η εγγραφή.
Σημειώσεις
• Κατά την εγγραφή ταινίας, είναι πιθανή η εγγραφή του ήχου λειτουργίας της
φωτογραφικής μηχανής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου,
ορίζοντας τη ρύθμιση [Εγγραφή ήχου] στο [Όχι] (σελίδα 42).
• Ο χρόνος συνεχούς λήψης μιας ταινίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος ή την κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής.
Βλ. «Σημειώσεις σχετικά με τη συνεχή εγγραφή ταινίας» (σελίδα 90).
• Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο
, σημαίνει ότι η θερμοκρασία της φωτογραφικής
μηχανής είναι υπερβολικά υψηλή. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και
περιμένετε μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία της.
• Όταν κάνετε συνεχή εγγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να αισθανθείτε
τη φωτογραφική μηχανή να ζεσταίνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό. Επίσης, μπορεί
αν εμφανιστεί το [Εσωτερική θερμ. υψηλή. Αφήστε να κρυώσει.]. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και περιμένετε μέχρι
να είναι ξανά έτοιμη για λήψη.
• Όταν τραβάτε, ο ήχος των άγκιστρων του ιμάντα ώμου (τριγωνικό άγκιστρο)
ενδέχεται να καταγραφεί, ανάλογα με την κατάσταση που χρησιμοποιείται.
EL
68
Αναπαραγωγή εικόνων
1 Πατήστε το κουμπί
.
Κουμπί
2 Επιλέξτε μια εικόνα πατώντας τα b/B τον τροχό ελέγχου.
Λήψη και προβολή εικόνων
• Για την ανααραγωγή ταινιών, πατήστε το z στον τροχό ελέγχου.
Εάν πατήσετε το V στον τροχό ελέγχου κατά την αναπαραγωγή μιας
ταινίας, θα εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου.
Πίνακας ελέγχου
Ενέργεια κατά την αναπαραγωγή ταινίας
N
Αναπαραγωγή
X
Παύση
M
Γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός
m
Γρήγορη προώθηση προς τα πίσω
T
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση (προς τα εμπρός)
t
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση (προς τα πίσω)
>
Επόμενη ταινία
.
Προηγούμενη ταινία
C
Προώθηση καρέ προς τα εμπρός
c
Προώθηση καρέ προς τα πίσω
Ρυθμίσεις έντασης ήχου
Κλείσιμο πίνακα ελέγχου
Σημειώσεις
• Ταινίες που έχουν εγγραφεί με άλλες συσκευές δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε
αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.
EL
69
Αναπαραγωγή εικόνων
Εναλλαγή μεταξύ ακίνητων εικόνων και ταινιών
Για να αναπαραγάγετε ακίνητες εικόνες, ορίστε το [Τρόπος προβολής] στο
[Προβ. φακέλων(Ακίνητ.)], και για να αναπαραγάγετε ταινίες, ορίστε το
[Τρόπος προβολής] στο [Προβ. φακέλων (MP4)], [Προβολή AVCHD]
ή το [Προβολή XAVC S HD]. Όταν επιλέγετε το [Προβ. ημ/νίας],
θα εμφανίζονται στην οθόνη και οι ακίνητες εικόνες και οι ταινίες,
ταξινομημένες κατά ημερομηνία.
Κουμπί MENU t
(Αναπαραγωγή) t [Τρόπος προβολής] t Επιλέξτε
την επιθυμητή λειτουργία.
Λειτουργίες αναπαραγωγής
Οι πρακτικές λειτουργίες για αναπαραγωγή έχουν ως εξής:
Αλλάζει στην οθόνη
αναπαραγωγής.
B
Μεγεθύνει ή σμικρύνει
τις εικόνες
A
C
• Στρέψτε τον τροχό ελέγχου για
να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε
μια εικόνα. Στρέψτε το καντράν
ελέγχου για να μεταβείτε στην
επόμενη/προηγούμενη εικόνα.
D
EL
70
Οθόνη δείκτη εικόνας
• Μπορείτε να επιλέξετε τον
αριθμό των εικόνων που θα
εμφανίζονται: Κουμπί MENU t
(Αναπαραγωγή) t
[Ευρετήριο εικόνων]
Διαγράφει περιττές εικόνες.
Διαγραφή εικόνων
Από τη στιγμή που θα διαγράψετε μια εικόνα, δεν είναι δυνατή
η επαναφορά της. Βεβαιωθείτε ότι θέλετε να διαγράψετε την εικόνα
πριν συνεχίσετε.
1 Πατήστε το κουμπί
(Διαγραφή), ενώ
εμφανίζεται στην οθόνη η εικόνα που
θέλετε να διαγράψετε.
(Διαγραφή)
Λήψη και προβολή εικόνων
Κουμπί
2 Επιλέξτε το [Διαγραφή] με το v/V στον τροχό ελέγχου, και, έπειτα,
πατήστε το z.
• Για να διαγράψετε αρκετές εικόνες ταυτόχρονα, επιλέξτε το κουμπί
MENU t
(Αναπαραγωγή) t [Διαγραφή].
Σημειώσεις
• Η διαγραφή προστατευμένων εικόνων δεν είναι δυνατή.
EL
71
Επιλογή λειτουργίας λήψης
Επιλογή λειτουργίας λήψης
Στρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας
και ρυθμίστε την επιθυμητή
λειτουργία λήψης.
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες λήψης.
(Αυτόματη λειτουργ.)
(Αυτόμ. πρόγραμμα)
(Προτερ. διαφράγματ.)
Επιτρέπει τη λήψη στατικών εικόνων με αυτόματη ρύθμιση
των ρυθμίσεων.
Επιτρέπει τη λήψη με αυτόματη ρύθμιση της έκθεσης
(ταχύτητα κλείστρου και τιμή διαφράγματος). Η ρύθμιση
των υπόλοιπων ρυθμίσεων μπορεί να γίνει χειροκίνητα.
Η λήψη γίνεται με προσαρμογή του διαφράγματος και
αλλαγή του εύρους εστίασης ή αφήνοντας το φόντο εκτός
εστίασης.
(Προτερ. κλείστρου) Προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου, ώστε να φαίνεται
η κίνηση του θέματος.
(Χειροκίνητη έκθεση)
Επιτρέπει τη λήψη μετά από χειροκίνητη ρύθμιση της
έκθεσης (ταχύτητα κλείστρου και τιμή διαφράγματος) μέσω
του καντράν ελέγχου και του δακτυλίου διαφράγματος.
1/2/3 (Ανάκληση μνήμης) Ανακαλεί τις ρυθμίσεις που είναι καταχωρημένες στο
[Μνήμη] στο
(Ρυθμίσεις κάμερας).
(Επιλογή σκηνικού)
Επιτρέπει τη λήψη με προκαθορισμένες ρυθμίσεις, ανάλογα
με τη σκηνή.
(Σαρωτικό πανόραμα)
Επιτρέπει τη λήψη πανοραμικών εικόνων, συνδυάζοντας
πολλές εικόνες.
(Ταινία)
EL
72
Επιτρέπει την αλλαγή των ρυθμίσεων λήψης και τη λήψη
ταινίας.
Διαθέσιμες λειτουργίες για κάθε
λειτουργία λήψης
Οι λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξαρτώνται από την
επιλεγμένη λειτουργία λήψης.
Στον παρακάτω πίνακα, το υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι διαθέσιμη
και μία – υποδηλώνει ότι η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.
Λειτ. λήψης
Αντιστάθμ. Χρονοδιακό Συνεχής
έκθεσης
πτης
λήψη
Ανίχνευση
προσώπ.
Κλείστρ.
χαμόγελου
Αυτόμ.
καδράρισμα
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Επιλογή λειτουργίας λήψης
–
–*
*
* Όταν η λειτουργία λήψης έχει τεθεί στο M, η έκθεση μπορεί να ρυθμιστεί
μόνο όταν το [ISO] έχει τεθεί στο [ISO AUTO].
EL
73
Διάφορες λειτουργίες
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει κυρίως μια εισαγωγή στη χρήση της
φωτογραφικής μηχανής και μια λίστα των λειτουργιών. Για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με τη φωτογραφική μηχανή, ανατρέξτε στο έγγραφο
«Οδηγός βοήθειας» (σελίδα 2), το οποίο προσφέρει ενδελεχείς οδηγίες για
τις πολλές λειτουργίες.
Μέγεθος εικόνας (ακίνητη εικόνα)
Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες
θα αναπαράγονται όταν η εικόνα εκτυπώνεται σε χαρτί μεγάλων
διαστάσεων. Όσο μικρότερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες
εικόνες μπορούν να εγγραφούν.
Κουμπί MENU t
(Ρυθμίσεις κάμερας) t [
Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
Όταν το [Αναλ. διαστάσεων] είναι 3:2
Μέγεθος εικόνας] t
Όταν το [Αναλ. διαστάσεων] είναι 4:3
L:42M
7952 × 5304 pixel
L:38M
7072 × 5304 pixel
M:18M
5168 × 3448 pixel
M:16M
4592 × 3448 pixel
S:11M
3984 × 2656 pixel
S:9.4M
3536 × 2656 pixel
Όταν το [Αναλ. διαστάσεων] είναι 16:9
Όταν το [Αναλ. διαστάσεων] είναι 1:1
L:36M
7952 × 4472 pixel
L:28M
5296 × 5296 pixel
M:15M
5168 × 2912 pixel
M:12M
3440 × 3440 pixel
S:8,9M
3984 × 2240 pixel
S:7.1M
2656 × 2656 pixel
Σημειώσεις
• Όταν το [
Ποιότητα] έχει οριστεί ως [RAW] ή [RAW & JPEG], το μέγεθος
εικόνας για εικόνες RAW αντιστοιχεί σε [L].
EL
74
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών
Λειτουργίες αυτόματης εστίασης
[Λειτουργία εστίασης]: Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εστίασης ώστε να
ταιριάζει με την κίνηση του θέματος.
Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας
εστίασης στο S (Μοναδική λήψη AF)
ή το C (Συνεχόμενη AF).
Επιλογέας λειτουργίας εστίασης
S
Η φωτογραφική μηχανή κλειδώνει την εστίαση όταν
(Μοναδική λήψη AF) επιτυγχάνεται η επιθυμητή ρύθμιση εστίασης.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν το θέμα δεν κινείται.
Η φωτογραφική μηχανή συνεχίζει να εστιάζει ενώ το κουμπί
κλείστρου είναι πατημένο μέχρι τη μέση. Χρησιμοποιήστε
αυτήν τη ρύθμιση όταν το θέμα είναι σε κίνηση.
[Περιοχή εστίασης]: Μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή εστίασης.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν είναι δύσκολο να πετύχετε
τη σωστή εστίαση σε λειτουργία αυτόματης εστίασης.
Κουμπί MENU t
(Ρυθμίσεις κάμερας) t [Περιοχή εστίασης] t
Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
(Ευρύ)
Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα σε οποιοδήποτε σημείο της
εικόνας.
Εστιάζει αυτόματα σε ένα θέμα στο κέντρο της εικόνας.
(Κέντρο)
(Ευέλ. σημείο)
Σας επιτρέπει να μετακινείτε το πλαίσιο εύρους AF στο σημείο
που θέλετε πάνω στην οθόνη και να εστιάζετε σε ένα πάρα
πολύ μικρό αντικείμενο σε μια περιορισμένη περιοχή.
Στην οθόνη λήψης Ευέλ. σημείο, μπορείτε να αλλάξετε το
μέγεθος του πλαισίου εύρεσης του εύρους AF περιστρέφοντας
τον τροχό ελέγχου.
EL
75
Διάφορες λειτουργίες
C
(Συνεχόμενη AF)
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών
(Επεκτ. ευέλ.
σημείο)
(AF με συνεχή
παρακολ.)
Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν κατορθώσει να εστιάσει στο ένα
επιλεγμένο σημείο, χρησιμοποιεί τα σημεία εστίασης γύρω από το
ευέλικτο σημείο ως περιοχή δεύτερης προτεραιότητας για την
επίτευξη της εστίασης.
Όταν το κουμπί κλείστρου είναι πατημένο μέχρι τη μέση, το
προϊόν παρακολουθεί το θέμα εντός της περιοχής αυτόματης
εστίασης.
Στρέψτε το δρομέα στο [AF με συνεχή παρακολ.] στην οθόνη
ρύθμισης [Περιοχή εστίασης] και, έπειτα, επιλέξτε την επιθυμητή
περιοχή για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση χρησιμοποιώντας
την αριστερή/δεξιά πλευρά του τροχού ελέγχου.
Μπορείτε να μετακινήσετε την περιοχή από την οποία θα
ξεκινήσει η παρακολούθηση σε οποιοδήποτε επιθυμητό σημείο,
ορίζοντας την περιοχή ως ευέλικτο σημείο ή ως επεκτεινόμενο
ευέλικτο σημείο.
Δημιουργικό στυλ
Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό είδος επεξεργασίας εικόνας μεταξύ
13 στυλ και μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την αντίθεση, τον κορεσμό και
την ευκρίνεια για κάθε στοιχείο [Δημιουργικό στυλ].
Πλήκτρο MENU t
(Ρυθμίσεις κάμερας) t [Δημιουργικό στυλ] t
Επιλέξτε το επιθυμητό στυλ.
Στοιχείο [Δημιουργικό στυλ]
EL
76
[Style Box]
Μπορείτε να προσαρμόσετε καλύτερα
τη ρύθμιση και να αποθηκεύσετε την
προσαρμοσμένη ρύθμιση.
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών
DRO/Αυτόμ. HDR
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [DRO/Αυτόμ. HDR], μπορείτε να
αιχμαλωτίσετε διάφορες διαβαθμίσεις της αντίθεσης των εικόνων.
Κουμπί MENU t
(Ρυθμίσεις κάμερας) t [DRO/Αυτόμ. HDR] t Επιλέξτε
την επιθυμητή ρύθμιση.
[Βελτ. εύρους D]: Διαιρώντας την εικόνα σε μικρές περιοχές,
η φωτογραφική μηχανή αναλύει την αντίθεση φωτός και σκιάς ανάμεσα
στο θέμα και το φόντο, και παράγει μια εικόνα με τη βέλτιστη φωτεινότητα
και διαβάθμιση.
[Αυτόματο HDR]: Τραβάει 3 εικόνες με διαφορετικές εκθέσεις κι, έπειτα,
θέτει από πάνω τη σωστά εκτεθειμένη εικόνα, τις φωτεινές περιοχές μιας
υποεκτεθειμένης εικόνας και τις σκοτεινές περιοχές μιας υπερεκτεθειμένης
εικόνας για να δημιουργήσει μια εικόνα με πλούσια διαβάθμιση.
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με ένα ζωνοπερατό φίλτρο
χαμηλής συχνότητας οπτικής μεταβλητής. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις εφέ
ζωνοπερατού φίλτρου χαμηλής συχνότητας σύμφωνα με το αντικείμενό
σας, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα δίνετε προτεραιότητα στην ανάλυση
ή θα μειώνετε μοτίβα μουαρέ και ψευδή χρώματα.
Κουμπί MENU t
(Ρυθμίσεις κάμερας) t [Εφέ LPF] t Επιλέξτε την
επιθυμητή ρύθμιση.
(Όχι)
Το εφέ χαμηλοπερατού φίλτρου δεν χρησιμοποιείται.
Η ανάλυση έχει προτεραιότητα.
(Τυπική)
Εξισορροπεί την ανάλυση με τη μείωση μοτίβων μουαρέ και
ψευδών χρωμάτων.
(Υψηλό φορτίο)
Δίνει προτεραιότητα στη μείωση μοτίβων μουαρέ και
ψευδών χρωμάτων.
EL
77
Διάφορες λειτουργίες
Εφέ LPF
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών
Σημειώσεις
• Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής και το αντικείμενο, μπορεί να
μη μπορείτε να επιτύχετε το αποτέλεσμα που θέλετε.
• Ενώ η φωτογραφική μηχανή αλλάζει τη ρύθμιση, το
εμφανίζεται στην οθόνη.
Μπορείτε να τραβάτε εικόνες ενώ εμφανίζεται το
, αλλά οι ρυθμίσεις [Εφέ LPF]
μπορεί να μην εκτελούνται κανονικά. Για εικόνες που λαμβάνονται ενώ εμφανίζεται
το
, το
εμφανίζεται στην οθόνη αναπαραγωγής.
• Το [Εφέ LPF] είναι κλειδωμένο στο [Όχι] και δεν μπορεί να αλλάξει όταν
η λειτουργία λήψης τίθεται σε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες:
– [Ευφυές αυτόματο]
– [Βελτιωμένο αυτόματ.]
– [Επιλογή σκηνικού]
– [Σαρωτικό πανόραμα]
– [Ταινία]
EL
78
Χρήση λειτουργιών Wi-Fi
Χρήση των λειτουργιών Wi-Fi και «Με ένα
άγγιγμα» NFC
Δείτε παρακάτω τι μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες
Wi-Fi και «Με ένα άγγιγμα» NFC της φωτογραφικής μηχανής.
Αποθήκευση εικόνων
σε υπολογιστή
Μεταφορά εικόνων από τη
φωτογραφική μηχανή σε
smartphone
Χρήση του smartphone ως
τηλεχειριστηρίου για τη
φωτογραφική μηχανή
Προβολή ακίνητων εικόνων
στην τηλεόραση
Χρήση λειτουργιών Wi-Fi
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες Wi-Fi και «Με ένα άγγιγμα»
NFC, ανατρέξτε στο εσώκλειστο έντυπο «Οδηγός σύνδεσης Wi-Fi/
«Με ένα άγγιγμα» (NFC)» ή στον «Οδηγός βοήθειας» (σελίδα 2).
EL
79
Χρήση των λειτουργιών Wi-Fi και «Με ένα άγγιγμα» NFC
Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε ασύρματο σημείο
πρόσβασης
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με το ασύρματο σημείο πρόσβασης.
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το SSID
(όνομα του σημείου πρόσβασης) και τον κωδικό πρόσβασης του
ασύρματου σημείου πρόσβασης.
1 Κουμπί MENU t
(Ασύρματα) t [Ρυθ. σημείου πρόσβ.]
2 Χρησιμοποιήστε τα v/V στον τροχό ελέγχου για να επιλέξετε το σημείο
πρόσβασης στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Πατήστε το z στο κέντρο του
τροχού ελέγχου κι εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εάν εμφανίζεται ένα
εικονίδιο κλειδί με ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης, έπειτα επιλέξτε
το [OK].
Σημειώσεις
• Εάν δεν επιτευχθεί η σύνδεση, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίες του ασύρματου
σημείου πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή του σημείου πρόσβασης.
• Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε εικόνες στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε το
παρακάτω ειδικό λογισμικό στον υπολογιστή σας.
Όταν χρησιμοποιείτε τα Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Όταν χρησιμοποιείτε Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
EL
80
Χρήση εφαρμογών
Προσθήκη εφαρμογών στη φωτογραφική
μηχανή (PlayMemories Camera Apps)
Μπορείτε να προσθέσετε τις επιθυμητές λειτουργίες στη φωτογραφική
μηχανή σας συνδεόμενοι στη διαδικτυακή τοποθεσία λήψης
εφαρμογών
(PlayMemories Camera Apps) μέσω του διαδικτύου.
Λήψη εφαρμογών
1 Συνδεθείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία λήψης εφαρμογών.
http://www.sony.net/pmca/
• Για περισσότερες πληροφορίες για το περιβάλλον υπολογιστή που απαιτείται
για τη λήψη, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία λήψης εφαρμογών.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αποκτήσετε ένα λογαριασμό
στην υπηρεσία (μόνο την πρώτη φορά).
• Εάν έχετε λογαριασμό, συνδεθείτε στην τοποθεσία λήψης εφαρμογών.
3 Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε και
1 Προς έναν ακροδέκτη USB του
υπολογιστή
Χρήση εφαρμογών
πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής
στη φωτογραφική μηχανή,
ακολουθώντας τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.
Καλώδιο micro USB
(παρέχεται)
• Συνδέστε τον υπολογιστή με την
κάμερα χρησιμοποιώντας το καλώδιο
micro USB (παρέχεται), ακολουθώντας
τις οδηγίες που εμφανίζονται στην
2 Multi/Micro
οθόνη.
USB Terminal
Σημειώσεις
• Η λειτουργία λήψης εφαρμογών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες
χώρες και περιοχές. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία λήψης
εφαρμογών ανωτέρω.
EL
81
Προσθήκη εφαρμογών στη φωτογραφική μηχανή (PlayMemories Camera Apps)
Τρόπος λήψης εφαρμογών απευθείας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi
της φωτογραφικής μηχανής
Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
Wi-Fi, χωρίς να χρειάζεται σύνδεση με υπολογιστή.
Επιλέξτε το κουμπί MENU t (Εφαρμογή) t [Λίστα εφαρμογών] t
(PlayMemories Camera Apps), έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να λάβετε εφαρμογές.
• Φροντίστε να έχετε δημιουργήσει εκ των προτέρων λογαριασμό για τη
συγκεκριμένη υπηρεσία.
• Επιλέξτε το κουμπί MENU t
(Ασύρματα) t [Ρυθ. σημείου πρόσβ.]
t σημείο πρόσβασης όπου θα συνδεθείτε t αλλάξτε το [Ρύθμιση
διεύθυν. IP] σε [Αυτόματη] εάν έχει οριστεί ως [Χειροκίνητα].
Έναρξη της εφαρμογής
Κουμπί MENU t (Εφαρμογή) t [Λίστα εφαρμογών] t Επιλέξτε την
επιθυμητή εφαρμογή για εκκίνηση.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού [Με ένα άγγιγμ.(NFC)] για να
εγκαταστήσετε λειτουργίες με ένα άγγιγμα NFC και να ανακαλέσετε τις
εφαρμογές απλά ακουμπώντας το smartphone στο σημάδι
στη
φωτογραφική μηχανή.
• Προτού χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες με ένα άγγιγμα NFC, ρυθμίστε
τις εφαρμογές που θέλετε να ανακαλείτε χρησιμοποιώντας την ακόλουθη
(Ασύρματα) t
διαδικασία: Κουμπί MENU t
[Με ένα άγγιγμ.(NFC)] t επιθυμητή εφαρμογή
Αφού εμφανιστεί η οθόνη λήψης στη φωτογραφική μηχανή, αγγίξτε το
smartphone στη φωτογραφική μηχανή.
• Το «Έξυπνο ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο» έχει εκχωρηθεί στο
[Με ένα άγγιγμ.(NFC)] στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.
EL
82
Χρήση υπολογιστή
Ανάπτυξη εικόνων RAW
(Image Data Converter)
Με το «Image Data Converter» μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Μπορείτε να αναπαραγάγετε και να επεξεργαστείτε εικόνες σε φορμά
RAW με διάφορες διορθώσεις, όπως η καμπύλη τόνου και η ευκρίνεια.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε εικόνες με την ισορροπία λευκού,
την έκθεση, το [Δημιουργικό στυλ] κ.λπ.
• Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες που προβάλατε και
επεξεργαστήκατε σε έναν υπολογιστή.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες είτε σε φορμά RAW είτε σε ένα
γενικό φορμά αρχείου.
• Μπορείτε να προβάλετε και να συγκρίνετε εικόνες RAW και εικόνες
JPEG που έχουν εγγραφεί με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.
• Μπορείτε να κατατάξετε τις εικόνες σε 5 κατηγορίες.
• Μπορείτε να εφαρμόσετε ετικέτες χρωμάτων.
Εγκατάσταση του Image Data Converter
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του υπολογιστή
σας, μεταβείτε στο ακόλουθο URL και, έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να πραγματοποιήσετε λήψη του Image Data Converter.
Χρήση υπολογιστή
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ακόλουθη
σελίδα υποστήριξης του Image Data Converter (μόνο στα Αγγλικά):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις λεπτομέρειες από το «Βοήθεια» στη
γραμμή μενού του Image Data Converter.
EL
83
Εισαγωγή εικόνων στον υπολογιστή σας και
χρήση τους (PlayMemories Home)
Το λογισμικό PlayMemories Home σάς επιτρέπει να εισάγετε ακίνητες
εικόνες και ταινίες στον υπολογιστή σας και να τις χρησιμοποιείτε.
Το PlayMemories Home είναι απαραίτητο για την εισαγωγή ταινιών
XAVC S ή ταινιών AVCHD στον υπολογιστή σας.
Αναπαραγωγή εισηγμένων
εικόνων
Εισαγωγή εικόνων από τη φωτογραφική μηχανή
Στα Windows, είναι διαθέσιμες και οι ακόλουθες λειτουργίες:
Προβολή εικόνων
σε ημερολόγιο
Δημιουργία
δίσκων με
ταινίες
Κοινοποίηση εικόνων στο
PlayMemories Online™
Αποστολή εικόνων σε
υπηρεσίες δικτύου
• Μπορείτε να κάνετε λήψη του Image Data Converter ή του
Remote Camera Control, κ.λπ. εκτελώντας την ακόλουθη διαδικασία:
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή σας t εκκινήστε
το PlayMemories Home t πατήστε το [Ειδοποιήσεις].
Σημειώσεις
• Για τη χρήση του PlayMemories Online ή άλλων υπηρεσιών δικτύου, απαιτείται
σύνδεση στο Διαδίκτυο. Το PlayMemories Online ή άλλες υπηρεσίες δικτύου μπορεί
να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.
• Για λογισμικό για Mac, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
EL
84
Εισαγωγή εικόνων στον υπολογιστή σας και χρήση τους (PlayMemories Home)
• Εάν το λογισμικό PMB (Picture Motion Browser), που συνόδευε τα μοντέλα που
κυκλοφόρησαν πριν από το 2011, είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας,
θα αντικατασταθεί από το PlayMemories Home κατά την εγκατάσταση.
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό PlayMemories Home, διάδοχο του PMB.
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί με χρήση της ρύθμισης [60p 28M(PS)]/[50p
28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ή [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] στο
[
Ρύθμισ. εγγραφής] μετατρέπονται από το PlayMemories Home για τη
δημιουργία δίσκου εγγραφής AVCHD. Η μετατροπή αυτή μπορεί να διαρκέσει
αρκετή ώρα. Επίσης, δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός δίσκου με την ποιότητα
εικόνας του πρωτοτύπου. Εάν θέλετε να διατηρήσετε την ποιότητα εικόνας του
πρωτοτύπου, αποθηκεύετε τις ταινίες σας σε δίσκο Blu-ray.
Εγκατάσταση του PlayMemories Home
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του υπολογιστή
σας, μεταβείτε στο ακόλουθο URL και, έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να πραγματοποιήσετε λήψη του PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
• Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ακόλουθη
σελίδα υποστήριξης του PlayMemories Home (μόνο στα Αγγλικά):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Χρήση υπολογιστή
Για να προσθέσετε λειτουργίες στο PlayMemories Home
Όταν συνδέετε τη φωτογραφική
μηχανή με τον υπολογιστή σας, νέες
λειτουργίες μπορούν να προστεθούν
στο PlayMemories Home. Συνιστάται
να συνδέετε τη φωτογραφική μηχανή
με τον υπολογιστή σας ακόμα κι αν
το PlayMemories Home έχει ήδη
εγκατασταθεί στον υπολογιστή.
Προς έναν
ακροδέκτη
USB του
υπολογιστή
Multi/Micro USB
Terminal
EL
85
Έλεγχος της φωτογραφικής μηχανής
μέσω του υπολογιστή σας
(Remote Camera Control)
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή σας. Με το
Remote Camera Control, μπορείτε:
• Να ρυθμίσετε τη φωτογραφική μηχανή ή να εγγράψετε μια εικόνα από
τον υπολογιστή.
• Να εγγράψετε μια εικόνα απευθείας στον υπολογιστή.
• Να κάνετε λήψη με περιοδικό χρονοδιακόπτη.
Πριν από τη χρήση, κάντε την εξής ρύθμιση: Κουμπί MENU t
(Διαμόρφωση) t [Σύνδεση USB] t [Τηλεχειρισμ. από PC]
Εγκατάσταση του Remote Camera Control
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο του υπολογιστή
σας, μεταβείτε στο ακόλουθο URL και, έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να πραγματοποιήσετε λήψη του Remote Camera Control.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στη Βοήθεια.
EL
86
Άλλες
Έλεγχος του αριθμού των εικόνων και του
εγγράψιμου χρόνου ταινιών
Όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης στη
φωτογραφική μηχανή και τοποθετείτε το
διακόπτη ON/OFF (Ισχύς) στο ON, στην οθόνη
εμφανίζεται ο αριθμός των εικόνων που
μπορούν να εγγραφούν (εφόσον συνεχίσετε
τη λήψη με τις τρέχουσες ρυθμίσεις).
Σημειώσεις
• Όταν ένα «0» (ο αριθμός εγγράψιμων εικόνων) αναβοσβήνει σε κίτρινο χρώμα,
σημαίνει ότι η κάρτα μνήμης είναι πλήρης. Αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης με
μια άλλη ή διαγράψτε εικόνες από την τρέχουσα κάρτα μνήμης (σελίδες 47, 71).
• Όταν η ένδειξη «NO CARD» (ο αριθμός εγγράψιμων εικόνων) αναβοσβήνει σε
κίτρινο χρώμα, σημαίνει ότι δεν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης. Εισαγάγετε μια
κάρτα μνήμης.
Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν σε μια
κάρτα μνήμης
Χωρητικότητα
Ποιότητα
Τυπική
Υψηλή
Πολύ λεπτή
RAW & JPEG (συμπιεσμένο RAW)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
770
520
270
130
1550
1000
540
260
3100
2100
1050
520
6200
4200
2150
1050
EL
87
Άλλες
Στον ακόλουθο πίνακα, εμφανίζεται ο κατά προσέγγιση αριθμός εικόνων
που μπορούν να εγγραφούν σε μια κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί με
αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Οι τιμές έχουν οριστεί με χρήση τυπικών
καρτών μνήμης Sony για δοκιμές. Οι τιμές μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με
τις συνθήκες λήψης και τον τύπο της κάρτας μνήμης που χρησιμοποιείται.
Μέγεθος εικόνας: L: 42M
Αναλ. διαστάσεων: 3:2*
Κάρτα μνήμης διαμορφωμένη με
αυτή τη φωτογραφική μηχανή
(Μονάδες: Εικόνες)
Έλεγχος του αριθμού των εικόνων και του εγγράψιμου χρόνου ταινιών
RAW (συμπιεσμένο RAW)
170
350
700
1400
RAW & JPEG
75
150
300
600
(μη συμπιεσμένο RAW)
RAW (μη συμπιεσμένο RAW)
88
175
355
710
* Όταν η ρύθμιση [
Αναλ. διαστάσεων] έχει οριστεί ως άλλο από [3:2], μπορείτε να
εγγράψετε περισσότερες εικόνες από αυτές που δείχνουν οι αριθμοί στον παραπάνω
πίνακα (εκτός εάν έχει επιλεγεί το φορμά [RAW]).
Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν
χρησιμοποιώντας ένα πακέτο μπαταριών
Σημειώστε ότι οι πραγματικοί αριθμοί μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τις
συνθήκες χρήσης.
Οθόνη
Εικονοσκόπιο
Οθόνη
Πραγματική λήψη
(ταινίες)
Εικονοσκόπιο
Οθόνη
Συνεχής λήψη
(ταινίες)
Εικονοσκόπιο
Προβολή (ακίνητες εικόνες)
Λήψη
(ακίνητες εικόνες)
Διάρκεια μπαταρίας
Αριθμός εικόνων
—
Περίπου 220 εικόνες
—
Περίπου 200 εικόνες
Περίπου 30 λεπτά
—
Περίπου 30 λεπτά
—
Περίπου 50 λεπτά
—
Περίπου 50 λεπτά
—
Περίπου 170 λεπτά Περίπου 3400 εικόνες
Σημειώσεις
• Οι παραπάνω αριθμοί εικόνων ισχύουν όταν το πακέτο μπαταριών είναι πλήρως
φορτισμένο. Ο αριθμός των εικόνων μπορεί να είναι μικρότερος, ανάλογα με τις
συνθήκες χρήσης.
• Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν ισχύει για λήψη υπό τις
ακόλουθες συνθήκες:
– Το πακέτο μπαταριών χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C.
– Χρησιμοποιείται Sony Μέσο Memory Stick PRO Duo (Mark2) (πωλείται χωριστά)
– Η ρύθμιση [Φωτειν. εικονοσκ.] έχει οριστεί ως [Χειροκίνητα] [±0].
– Η ρύθμιση [Φωτεινότητα οθόνης] έχει οριστεί ως [Χειροκίνητα] [±0].
– Το [Ποιότητα προβολής] έχει οριστεί ως [Τυπική].
• Ο αριθμός που αντιστοιχεί στο «Λήψη (ακίνητες εικόνες)» βασίζεται στο πρότυπο
CIPA και ισχύει για λήψη υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Η ρύθμιση DISP έχει οριστεί σε [Εμφ. όλων στοιχ.].
– Η λειτουργία εστίασης τίθεται στο S (Μοναδική λήψη AF).
EL
88
Έλεγχος του αριθμού των εικόνων και του εγγράψιμου χρόνου ταινιών
– Γίνεται λήψη κάθε 30 δευτερόλεπτα.
– Η μηχανή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται άπαξ κάθε δέκα φορές.
• Ο αριθμός των λεπτών για τη λήψη ταινίας βασίζεται στο πρότυπο CIPA και ισχύει
για λήψη υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
– Η ρύθμιση [
Ρύθμισ. εγγραφής] έχει οριστεί σε [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Κανονική λήψη ταινίας: Η διάρκεια της μπαταρίας βασίζεται στην επανειλημμένη
εναλλαγή μεταξύ λήψης, αναμονής λήψης, ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κ.λπ.
– Συνεχής λήψη ταινίας: Η διάρκεια της μπαταρίας βασίζεται στη συνεχή λήψη μέχρι
να συμπληρωθεί το όριο (29 λεπτά) και, κατόπιν, στη συνέχιση της λήψης,
πατώντας ξανά το κουμπί MOVIE. Άλλες λειτουργίες δεν χρησιμοποιούνται.
Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής για ταινία
Στον ακόλουθο πίνακα, εμφανίζεται ο κατά προσέγγιση συνολικός χρόνος
εγγραφής με χρήση κάρτας μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτήν τη
φωτογραφική μηχανή. Ο χρόνος εγγραφής για ταινίες XAVC S και AVCHD
είναι ο χρόνος εγγραφής όταν τραβάτε με το [Διπλή ΕΓΓ. βίντεο] ρυθμισμένο
στο [Όχι].
Κάρτα μνήμης διαμορφωμένη με αυτή τη φωτογραφική μηχανή
Χωρητικότητα
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2 ω 35 λ
2 ω 35 λ
2 ω 35 λ
2 ω 35 λ
40 λ
1 ω 25 λ
3ω
6ω
55 λ
2ω
4ω5λ
8 ω 15 λ
35 λ
1 ω 15 λ
2 ω 30 λ
5ω5λ
40 λ
1 ω 25 λ
3ω
6ω
55 λ
2ω
4ω5λ
8 ω 15 λ
Άλλες
Ρύθμισ. εγγραφής
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*/ –
120p 50M/100p 50M
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
(ω (ώρα), λ (λεπτό))
EL
89
Έλεγχος του αριθμού των εικόνων και του εγγράψιμου χρόνου ταινιών
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
35 λ
1 ω 15 λ
2 ω 35 λ
5 ω 20 λ
1ω
2ω
4 ω 10 λ
8 ω 25 λ
2 ω 35 λ
5 ω 20 λ
10 ω 55 λ
22 ω
* Μόνο όταν το [Επιλογ. NTSC/PAL] έχει οριστεί ως NTSCΤο
([Επιλογ. NTSC/PAL] διατίθεται μόνο για μοντέλα που έχουν εγγραφή AVCHD 50i
ως προεπιλεγμένη ρύθμιση.)
• Η συνεχής λήψη είναι δυνατή για περίπου 29 λεπτά. Εντούτοις, ο χρόνος
εγγραφής είναι περίπου 5 λεπτά όταν τραβάτε ταινίες σε φορμά XAVC S
HD 120p/100p (περιορισμός προδιαγραφής του προϊόντος). Επίσης, αν
η μορφή αρχείου οριστεί ως MP4 (28M), μπορείτε να πραγματοποιείτε
συνεχή λήψη για περίπου 20 λεπτά τη φορά (με περιορισμό μεγέθους
αρχείου 4 GB).
Σημειώσεις
• Ο εγγράψιμος χρόνος ταινιών ποικίλλει, επειδή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει
τη λειτουργία VBR (Variable Bit Rate - Μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης), η οποία
προσαρμόζει αυτόματα την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με τη σκηνή λήψης. Όταν
γίνεται εγγραφή ενός γρήγορα κινούμενου θέματος, η εικόνα είναι πιο καθαρή, αλλά
ο εγγράψιμος χρόνος είναι μικρότερος, επειδή απαιτείται μεγαλύτερος χώρος
αποθήκευσης για την εγγραφή.
Επίσης, ο εγγράψιμος χρόνος ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, το θέμα
ή τις ρυθμίσεις ποιότητας/μεγέθους εικόνας.
• Οι τιμές που παρουσιάζονται δεν ισχύουν για το χρόνο συνεχούς εγγραφής.
• Ο χρόνος εγγραφής μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και την
κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναπαραγωγή ταινιών, βλέπε σελίδα 69.
Σημειώσεις σχετικά με τη συνεχή εγγραφή ταινίας
• Η ενέργεια που απαιτείται για την εγγραφή ταινιών υψηλής ποιότητας ή τη συνεχή
λήψη χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα εικόνας είναι πολλή. Ως εκ τούτου, εάν
συνεχίσετε τη λήψη, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής
θα ανέβει, ειδικότερα αυτή του αισθητήρα εικόνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα, επειδή οι υψηλές θερμοκρασίες
επηρεάζουν την ποιότητα των εικόνων ή τον εσωτερικό μηχανισμό της
φωτογραφικής μηχανής.
EL
90
Έλεγχος του αριθμού των εικόνων και του εγγράψιμου χρόνου ταινιών
• Ο διαθέσιμος χρόνος για την εγγραφή ταινιών ποικίλλει, ανάλογα με τη
θερμοκρασία ή την κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής πριν από την έναρξη της
εγγραφής. Εάν κάνετε συχνά ανασύνθεση ή λήψη εικόνων μετά την ενεργοποίηση
της φωτογραφικής μηχανής, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της θα ανέβει και
ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής θα μειωθεί.
• Όταν εμφανίζεται η ένδειξη
, διακόψτε την εγγραφή ταινίας. Η θερμοκρασία
στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής έχει αυξηθεί σε μη αποδεκτά επίπεδα.
• Εάν η φωτογραφική μηχανή διακόψει την εγγραφή λόγω θερμοκρασίας, αφήστε
τη για λίγα λεπτά εκτός χρήσης, αφού την απενεργοποιήσετε. Ξεκινήστε ξανά
την εγγραφή, αφού η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής πέσει εντελώς.
• Εάν τηρείτε τα ακόλουθα, ο χρόνος εγγραφής θα είναι μεγαλύτερος.
– Προφυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή από την απευθείας έκθεση στο
ηλιακό φως.
– Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
• Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς εγγραφής είναι 29 λεπτά.
• Το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου ταινίας είναι 2 GB, όταν το [
Μορφή αρχείου]
έχει τεθεί στο [AVCHD]. Όταν το μέγεθος αρχείου είναι περίπου 2 GB,
δημιουργείται αυτόματα ένα νέο αρχείο ταινίας.
• Όταν το [
Μορφή αρχείου] ορίζεται ως [MP4], ένα μεμονωμένο αρχείο ταινίας
περιορίζεται περίπου στα 4 GB. Η εγγραφή ταινίας θα διακόπτεται αυτόματα αν το
μέγεθος αρχείου μιας ταινίας που εγγράφεται φτάσει περίπου τα 4 GB.
Άλλες
EL
91
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Φωτογραφική μηχανή
[Αισθητήρας εικόνας]
Φορμά εικόνας:
35 mm πλήρους μεγέθους
(35,9 mm × 24,0 mm),
αισθητήρας εικόνας CMOS
Αριθμός ενεργών εικονοστοιχείων
φωτογραφικής μηχανής:
Περίπου 42 400 000 pixel
Συνολικός αριθμός pixel
φωτογραφικής μηχανής:
Περίπου 43 600 000 pixel
[Φακός]
Φακός: ZEISS Sonnar T
Φακός μονής εστίασης 35 mm
Εστιακή απόσταση: f = 35 mm
Κατά τη λήψη ταινιών:
Όταν το [
SteadyShot] έχει
ρυθμιστεί στο [Όχι]: 37 mm
Όταν το [
SteadyShot] έχει
ρυθμιστεί στο [Ναι]: 44 mm
Τιμή F: F2.0
Ελάχιστη εστίαση:
Όταν ο δακτύλιος αλλαγής μάκρο
έχει τεθεί στο «0,3m- »: 0,3 λ
Όταν ο δακτύλιος αλλαγής μάκρο
έχει τεθεί στο «0,2m-0,35m»:
0,2 λ
• Ελάχιστη εστίαση είναι
η κοντινότερη απόσταση
από τον αισθητήρα εικόνας
έως το θέμα.
EL
92
Μέγιστη μεγέθυνση:
Όταν ο δακτύλιος αλλαγής μάκρο
έχει τεθεί στο «0,3m- »: 0,15×
Όταν ο δακτύλιος αλλαγής μάκρο
έχει τεθεί στο «0,2m-0,35m»:
0,26×
Ελάχιστο f-stop: F22
Διάμετρος φίλτρου: 49 mm
[SteadyShot]
Σύστημα: Ηλεκτρονικό (μόνο για
ταινίες)
[Σύστημα αυτόματης εστίασης]
Σύστημα: Σύστημα ανίχνευσης
φάσης/Σύστημα ανίχνευσης
αντίθεσης
[Ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο]
Τύπος: Ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο
Συνολικός αριθμός κουκκίδων:
2 359 296 κουκκίδες
Κάλυψη κάδρου: 100%
Μεγέθυνση: Ισοδύναμο για περίπου
0,74 × με φακό 50 mm, στο
άπειρο, –1 m–1
Απόσταση ματιού: Περίπου 19 mm
από το προσοφθάλμιο, 18,4 mm
από το πλαίσιο του
προσοφθαλμίου στο –1 m–1
(συμβατή με το πρότυπο CIPA)
Ρύθμιση διόπτρας:
–4,0 m–1 έως +3,0 m–1
Τεχνικά χαρακτηριστικά
[Οθόνη]
Οθόνη LCD: 7,5 cm (τύπος 3.0) TFT
Συνολικός αριθμός κουκκίδων:
1 228 800 (640 × 4 (RGBW)
× 480) κουκκίδες
[Μέσο εγγραφής]
Μέσο Memory Stick, κάρτα SD
• Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στο «Κάρτες μνήμης που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε»
(σελίδα 60).
* Υποστηρίζει συσκευές συμβατές με
micro USB.
[Ισχύς, γενικά]
Πακέτο μπαταριών:
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
NP-BX1
[Κατανάλωση ισχύος (κατά τη λήψη)]
Όταν χρησιμοποιείται το
εικονοσκόπιο:
Περίπου 2,7 W
Όταν χρησιμοποιείται η οθόνη:
Περίπου 2,5 W
[Άλλα]
Exif Print: Συμβατή
DPOF: Συμβατή
PRINT Image Matching III: Συμβατή
Διαστάσεις (περίπου):
113,3 mm × 65,4 mm × 72 mm
(Π/Υ/Β, εξαιρουμένων
προεξοχών)
Βάρος:
Περίπου 507 g (με μπαταρία και
Μέσο Memory Stick PRO Duo)
Περίπου 480 g (μόνο το σώμα)
Θερμοκρασία λειτουργίας:
0°C έως 40°C
EL
93
Άλλες
[Φορμά εγγραφής]
Μορφή αρχείου: Συμβατότητα με
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW (φορμά
Sony ARW 2.3)
Ταινία (φορμά XAVC S): MPEG-4
AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
συμβατό φορμά
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
Ταινία (φορμά AVCHD): Φορμά
AVCHD συμβατό με Εκδ.
Εκδ. 2.0
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: Dolby Digital 2ch,
εξοπλισμένη με Dolby Digital
Stereo Creator
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την Dolby Laboratories.
Ταινία (φορμά MP4):
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Τερματικά εισόδου/εξόδου]
Ακροδέκτης Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: Yποδοχή micro HDMI
τύπου D
m (Μικρόφωνο) Ακροδέκτης:
Υποδοχή mini Stereo
3,5 mm
Τεχνικά χαρακτηριστικά
[Ασύρματο δίκτυο LAN]
Υποστηριζόμενο φορμά:
IEEE 802.11 b/g/n
Ζώνη συχνοτήτων: ζώνη συχνοτήτων
2,4 GHz
Ασφάλεια: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Μέθοδος σύνδεσης: Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)/Χειροκίνητα
Μέθοδος πρόσβασης: Λειτουργία
δομής
NFC: Συμβατή με NFC Forum Type 3
Tag
Αρ. μοντέλου WW843944
Φορτιστής μπαταρίας BC-DCX
Ονομαστική τιμή εισόδου: DC 5 V
Ονομαστική τιμή εξόδου: 4,2 V DC,
0,86 A
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας:
0°C έως 40°C
Εύρος θερμοκρασιών αποθήκευσης:
–20°C έως +60°C
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
AC-UD10/AC-UUD11/
AC-UUD12/AC-UUE12
Απαιτήσεις ισχύος: AC 100 V έως
240 V, 50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Τάση εξόδου: DC 5 V, 1,5 A
EL
94
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
NP-BX1
Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία
λιθίου-ιόντος
Μέγιστη τάση: DC 4,2 V
Ονομαστική τάση: DC 3,6 V
Μέγιστη τάση φόρτισης: DC 4,2 V
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 1,89 A
Χωρητικότητα: 4,5 Wh (1 240 mAh)
Η σχεδίαση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Συμβατότητα δεδομένων εικόνας
• Η φωτογραφική μηχανή
συμμορφώνεται με το παγκόσμιο
πρότυπο DCF (Design rule for
Camera File system) που έχει
θεσπιστεί από την JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Δεν παρέχονται εγγυήσεις για
την αναπαραγωγή εικόνων που
έχουν εγγραφεί με αυτήν τη
φωτογραφική μηχανή σε άλλον
εξοπλισμό, καθώς και για την
αναπαραγωγή εικόνων που έχουν
εγγραφεί ή επεξεργαστεί με άλλο
εξοπλισμό σε αυτήν τη
φωτογραφική μηχανή.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Wi-Fi Protected Setup είναι
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα
ή εμπορικά σήματα της
Wi-Fi Alliance.
• Το Σήμα N είναι εμπορικό
σήμα ή σήμα κατατεθέν της
NFC Forum, Inc. στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες.
• Τα DLNA και DLNA CERTIFIED
είναι εμπορικά σήματα της
Digital Living Network Alliance.
• Η ονομασία Facebook και το
λογότυπο «f» είναι εμπορικά σήματα
ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα
της Facebook, Inc.
• Η ονομασία YouTube και το
λογότυπο YouTube είναι εμπορικά
σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα της Google Inc.
• Η ονομασία Eye-Fi είναι εμπορικό
σήμα της Eye-Fi, Inc.
• Επιπλέον, ονόματα συστημάτων και
προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε
αυτό το εγχειρίδιο είναι, γενικά,
εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα των αντίστοιχων
προγραμματιστών ή κατασκευαστών
τους. Ωστόσο, τα σήματα ™ ή ®
ενδεχομένως να μη χρησιμοποιούνται
σε όλες τις περιπτώσεις σε αυτό το
εγχειρίδιο.
EL
95
Άλλες
Εμπορικά σήματα
• Τα Memory Stick και
είναι
εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της
Sony Corporation.
• Τα XAVC S και
είναι
εμπορικά σήματα της
Sony Corporation.
• Η ονομασία «AVCHD Progressive»
και το λογότυπο «AVCHD
Progressive» είναι εμπορικά σήματα
της Panasonic Corporation και της
Sony Corporation.
• Το Dolby και το σύμβολο του διπλού
D είναι εμπορικά σήματα της
Dolby Laboratories.
• Οι όροι HDMI και HDMI HighDefinition Multimedia Interface και
το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
• Το Windows είναι κατοχυρωμένο
εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
• Το Mac είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα της Apple Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
• Το iOS είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα ή εμπορικό σήμα της
Cisco Systems, Inc.
• Τα iPhone και iPad είναι
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της
Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες
και σε άλλες χώρες.
• Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό
σήμα της SD-3C, LLC.
• Τα Android και Google Play είναι
εμπορικά σήματα της Google Inc.
• Η ονομασία Wi-Fi, το λογότυπο
Wi-Fi και η επωνυμία
Ευρετήριο
Ευρετήριο
A–Z
Ε
AUTO.............................................66
DISP..........................................27, 43
DRO/Αυτόμ. HDR........................77
Fn ..............................................36, 37
Image Data Converter.................. 83
ISO ..................................................40
MENU ............................................ 38
MOVIE........................................... 68
NFC................................................. 79
PlayMemories Camera Apps....... 81
PlayMemories Home..............84, 85
Remote Camera Control..............86
Wi-Fi...........................................7, 79
Εγγράψιμος χρόνος ταινιών........89
Εικονοσκόπιο.................................23
Επιλογέας αντιστάθμισης
έκθεσης ......................................31
Επιλογή σκηνικού .........................42
Εφέ LPF ..........................................77
Α
Αισθητήρας οφθαλμών ................ 19
Ανάκληση μνήμης......................... 72
Αυτόματη λειτουργ ......................66
Γ
Γλώσσα .....................................48, 62
Γρήγορη Πλοήγηση......................33
Δ
Δακτύλιος αλλαγής μάκρο .......... 67
Δημιουργικό στυλ ......................... 76
Διαγραφή ....................................... 71
Διαμ. ημερομ./ώρας ......................62
EL
96
Ζ
Ζέβρα ..............................................43
Ι
Ιμάντας ώμου.................................20
Ισορροπία λευκού .........................40
Κ
Κάλυμμα προσοφθαλμίου............24
Κάρτα μνήμης..........................59, 60
Κουμπί MOVIE.............................68
Κουμπί λειτουργίας ................36, 37
Λ
Λειτουργία εστίασης.....................75
Λειτουργία λήψης .........................72
Λήψη ακίνητων εικόνων ..............66
Λογισμικό.......................... 83, 84, 86
Λυχνία φόρτισης ...........................54
Μ
Μέγεθος εικόνας ...........................74
Ευρετήριο
Ο
Υ
Ο αριθμός εγγράψιμων
εικόνων...................................... 87
Οδηγός βοήθειας ............................ 2
Οδηγός εντός κάμερ..................... 50
Οθόνη............................................. 27
Υποδοχή αξεσουάρ
Multi Interface.......................... 21
Υποδοχή μικροφώνου .................. 21
Υπολογιστής......................83, 84, 86
Φ
Π
Πακέτο μπαταριών....................... 51
Περιοχή εστίασης ......................... 75
Προβολή εικόνας.......................... 69
Προσ. πλήκτ(Αναπ) ..................... 45
Προσ. πλήκτ(Λήψη)..................... 45
Φόρτιση του πακέτου
μπαταριών................................. 51
Χ
Χρόνος μεγέθυνσης εστίασης ..... 43
Ρ
Ρύθμιση διόπτρας ......................... 23
Ρύθμιση περιοχής.......................... 63
Ρύθμιση ρολογιού......................... 63
Σ
SteadyShot ..................................... 65
Τ
Ευρετήριο
Τεχνικά χαρακτηριστικά.............. 92
Τράνταγμα φωτογραφικής
μηχανής ..................................... 64
Λειτ. οδήγησης.............................. 39
Τρόπος προβολής ......................... 70
Τροχός ελέγχου ............................ 35
EL
97
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ)
ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν
φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα
μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους
προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά
το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο
αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι
αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε
ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει
την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την
ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony
ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά
του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω.
Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
EL
98
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί
το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας
αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με
το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή
κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα
ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του
προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του
μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί
ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος
του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα
φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση
κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά
ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση
του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης
της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει
εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται
με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται
ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
EL
99
 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα
προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται
από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του
δικτύου ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές
ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε
χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
ειδικά.
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική
ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων
και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει
το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται
ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές
δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση
(ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση,
την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που
παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει
ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή
ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης.
Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα,
το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών και άυλων
απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της
απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος
ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης, παρεμπίπτουσας
ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
EL
100
 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων
λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται
στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή
διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από
συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές
αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης
σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα
για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα
πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την
εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια,
σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση,
η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία
επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα
εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται
τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την
πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα
δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν
ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία
αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται
αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 24 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
EL
101
Πρόσθετες πληροφορίες για αυτό το προϊόν
και απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις
διατίθενται στη διαδικτυακή τοποθεσία
της Υποστήριξης Πελατών.
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising