Sony | VCL-ECF2 | Sony VCL-ECU2 Εξαιρετικά ευρυγώνιος μετατροπέας Οδηγίες χρήσης

4-566-071-11(1)
Fisheye Converter
Ultra Wide Converter
Manual de instrucciones/Bedienungsanleitung/
Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/
Istruzioni per l’uso/Manual de instruções/
Οδηγίες λειτουργίας/Instrukcja obsługi/
Návod na obsluhu/Használati útmutató
•• Apague la cámara.
•• Si el protector MC o un filtro está fijado al objetivo
intercambiable, quítelo antes de fijar esta unidad.
•• Die Abbildungen in dieser Anleitung zeigen das
VCL-ECF2, mit Ausnahme der Teilebezeichnungen
(Abbildung ).
Para instalar esta unidad
WARNUNG
1 Extraiga la tapa frontal del objetivo
intercambiable y las tapas frontal y
posterior de esta unidad.
2 Alinee el “ (punto rojo*)” del barril de esta
unidad con la “ (línea roja*)” del objetivo
intercambiable. Inserte cuidadosamente
esta unidad en el objetivo intercambiable
y gírela lentamente hacia la derecha hasta
que quede bloqueada en su lugar.
* El punto rojo y la línea roja indican los índices.
ˎˎ No deslice el botón de liberación de esta
unidad.
 Desmontaje de esta unidad
E-mount
©2015 Sony Corporation
VCL-ECF2
VCL-ECU2
Printed in China

VCL-ECF2


1 Apague la cámara.
2 Manteniendo deslizado el botón
de liberación de esta unidad, gire
completamente esta unidad hacia la
izquierda y desmonte esta unidad.
Notas sobre la utilización
•• Tenga cuidado de no someter esta unidad a golpes
cuando la fije.
•• Tenga cuidado cuando coloque la cámara sobre
una mesa u otra superficie plana con esta unidad
instalada. El borde del parasol de esta unidad toca
la mesa por lo que el cuerpo de la cámara está en
un ángulo inestable.
•• Antes del transporte desmonte esta unidad.
•• No sujete la cámara solamente por esta unidad.
•• Antes de guardar esta unidad colóquele las tapas
del objetivo.
•• Para evitar el moho, no guarde esta unidad en un
lugar muy húmedo durante mucho tiempo.
Restricciones en la utilización
Cuando utilice el flash o el iluminador de AF, es
posible que se bloquee la luz y que se cree una
sombra del objetivo en la imagen.
Condensación de humedad
VCL-ECU2


Si traslada esta unidad directamente de un lugar
frío a otro cálido, es posible que se produzca
condensación de humedad en su interior. Para evitar
esto, coloque antes esta unidad en una bolsa de
plástico o algo similar. Cuando la temperatura del
aire del interior de la bolsa alcance la temperatura del
entorno, extraiga esta unidad.

2
2
Este manual es para varios objetivos diferentes.
El VCL-ECF2/VCL-ECU2 (a partir de ahora “esta
unidad”) solamente podrá utilizarse con una
combinación de cámara con montura E del sistema
de cámara Sony α (a partir de ahora “cámara”) y un
objetivo intercambiable E 16mm F2.8 (SEL16F28)/E
20mm F2.8 (SEL20F28).
Estas cámaras y objetivos intercambiables no están
disponibles en todos los países/regiones.
•• Las ilustraciones de este manual muestran el
VCL-ECF2, excepto en Identificación de las partes
(ilustración ).
ADVERTENCIA
No mire directamente el sol a través de esta unidad.
Si lo hiciese podría dañar sus ojos y causar la pérdida
de la vista.
PRECAUCIÓN
Para evitar lesiones, tenga cuidado de no dejar caer
esta unidad.
El manejo descuidado podría causar lesiones.
< Aviso para los clientes de países en los
que se aplican las directivas de la UE >
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japón
Para la conformidad del producto en la UE: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Alemania
 Identificación de las partes
Índice de objetivo
Botón de liberación
 Instalación de esta unidad
Antes de instalar esta unidad
•• Compruebe que el objetivo intercambiable E
16mm F2.8 (SEL16F28)/E 20mm F2.8 (SEL20F28)
esté fijado a la cámara. Si está fijado un objetivo
intercambiable diferente, reemplácelo.
VORSICHT
Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf,
dieses Teil nicht fallen zu lassen.
Bei unvorsichtiger Handhabung besteht
Verletzungsgefahr.
< Hinweis für Kunden in Ländern, in
denen EU-Richtlinien gelten >
Hersteller: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japan
Für EU Produktkonformität: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland
Mitgeliefertes Zubehör
VCL-ECF2
Fischaugenkonverter (1), Transportbehälter (1)
Objektivdeckel (für die Vorderseite und Rückseite des
Objektivs) (2), Anleitungen
VCL-ECU2
Ultraweitwinkelkonverter (1), Transportbehälter (1)
Objektivdeckel (für die Vorderseite und Rückseite des
Objektivs) (2), Anleitungen
Änderungen bei Design und technischen Daten
bleiben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
ist ein Warenzeichen der Sony Corporation.
 Teilebezeichnungen
Objektivindex
Verriegelungsfreigabe
•• Prüfen Sie, ob das Wechselobjektiv E 16mm F2.8
(SEL16F28)/E 20mm F2.8 (SEL20F28) an der Kamera
angebracht ist. Wenn ein anderes Wechselobjektiv
angebracht ist, ersetzen Sie dieses.
•• Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera aus.
•• Wenn der MC-Schutzfilter oder ein anderer Filter
auf dem Wechselobjektiv angebracht ist, diesen vor
dem Anbringen dieses Teils entfernen.
Deze handleiding is bedoeld voor een aantal
verschillende lenzen.
De VCL-ECF2/VCL-ECU2 (hierna genoemd "dit
toestel") kan alleen worden gebruikt met een
combinatie van een Sony α camerasysteem met
montagestuk E (hierna genoemd "camera") en een
verwisselbare lens E 16mm F2.8 (SEL16F28)/ E 20mm
F2.8 (SEL20F28).
Deze camera’s en verwisselbare lens zijn niet
beschikbaar in alle landen/regio’s.
•• De afbeeldingen in deze handleiding tonen de
VCL-ECF2, behalve bij Vaststellen van de onderdelen
(afbeelding ).
Zum Anbringen dieses Teils
WAARSCHUWING
 Anbringen dieses Teils
Vor dem Anbringen dieses Teils
1 Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel
vom Wechselobjektiv sowie die vorderen
und hinteren Deckel dieses Teils ab.
2 Richten Sie den „ (roten Punkt*)“ am
Tubus dieses Teils mit dem „ (roten
Strich*)“ am Wechselobjektiv aus.
Setzen Sie dieses Teil vorsichtig in das
Wechselobjektiv ein und drehen es
langsam im Uhrzeigersinn, bis es an der
richtigen Stelle einrastet.
Kijk niet recht in de zon via dit toestel.
Dat is slecht voor uw ogen en kan uw
gezichtsvermogen aantasten.
VOORZICHTIG
Laat dit toestel niet vallen, om schade of letsel te
voorkomen.
Onachtzaamheid kan verwondingen veroorzaken.
< Kennisgeving voor klanten in de landen
waar EU-richtlijnen van toepassing zijn >
Technische gegevens
Modelnaam
Vergroting (Bij
bevestiging aan SEL16F28)
Vergroting (Bij
bevestiging aan
SEL20F28)
Lensgroepenelementen
VCL-ECF2
VCL-ECU2
0,62*1
0,75*2
0,56*3
0,70*4
4-4
3-3
66×44
Afmetingen (maximale
66×44
doorsnede × hoogte)
(Ongeveer, mm)
Gewicht
150
(zonder lensdoppen)
(Ongeveer, g)
Minimale scherpstelling*5 0,13
(Ongeveer, m)
125
0,18
*1 Bevestiging aan de verwisselbare lens E 16mm
F2.8 (SEL16F28) zorgt voor een visoogeffect op een
brandpuntsafstand van 10 mm (vergelijkbaar met 15
mm in 35mm-formaat).
*2 Bevestiging aan de verwisselbare lens E 16mm F2.8
(SEL16F28) zorgt voor een extra groothoekeffect op
een brandpuntsafstand van 12 mm (vergelijkbaar met
18 mm in 35mm-formaat).
*3 Bevestiging aan de verwisselbare lens E 20mm
F2.8 (SEL20F28) zorgt voor een visoogeffect op een
brandpuntsafstand van 13 mm (vergelijkbaar met 19
mm in 35mm-formaat).
*4 Bevestiging aan de verwisselbare lens E 20mm F2.8
(SEL20F28) zorgt voor een extra groothoekeffect op
een brandpuntsafstand van 16 mm (vergelijkbaar met
24 mm in 35mm-formaat).
*5 Minimale scherpstelling is de kortste afstand van de
beeldsensor tot het onderwerp. De bovenstaande
waarden gelden bij gebruik van dit toestel in
combinatie met een verwisselbare lens E 16mm F2.8
(SEL16F28).
Bijgeleverd toebehoren
VCL-ECF2
Visoogomzetter (1), Draagtasje (1), Lensdop (voor de
voorkant en achterkant van de lens) (2), Handleiding
en documentatie
VCL-ECU2
Ultra groothoekomzetter (1), Draagtasje (1), Lensdop
(voor de voorkant en achterkant van de lens) (2),
Handleiding en documentatie
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
Voor EU-product conformiteit: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
 Abnehmen dieses Teils
 Vaststellen van de onderdelen
Limpie el polvo de la superficie de esta unidad con
un cepillo soplador u otro cepillo suave. Limpie las
huellas dactilares u otras manchas con un paño
suave ligeramente humedecido en una solución poco
concentrada de detergente.
1 Schalten Sie die Kamera aus.
2 Während Sie die Verriegelungsfreigabe an
diesem Teil schieben, drehen Sie dieses Teil
voll gegen den Uhrzeigersinn und nehmen
es ab.
Markering voor lens
Slotontgrendeling
Especificaciones
Hinweise zur Verwendung
•• Controleer of de verwisselbare lens E 16mm F2.8
(SEL16F28)/E 20mm F2.8 (SEL20F28) aan de camera
is bevestigd. Als een andere verwisselbare lens is
bevestigd, vervang deze dan.
•• Zet de camera uit.
•• Als de MC-beschermer of een filter is bevestigd aan
de verwisselbare lens, dient u deze eraf te halen
voordat u dit toestel bevestigd.
Den här bruksanvisningen gäller för flera olika
objektiv.
VCL-ECF2/VCL-ECU2 (nedan kallad ”denna enhet”)
kan bara användas i kombination med en kamera
med E-fattning inom Sony α-kamerasystem (nedan
kallad ”kamera”) och ett utbytbart objektiv E 16mm
F2.8 (SEL16F28)/E 20mm F2.8 (SEL20F28).
Dessa kameror och utbytbara objektiv finns inte att
tillgå i alla länder/regioner.
•• Illustrationerna i den här bruksanvisningen visar
VCL-ECF2, utom Delarnas namn och placering
(illustration ).
Limpieza de esta unidad

Blicken Sie nicht durch dieses Teil direkt in die Sonne.
Andernfalls kann es zu Augenschäden und dem
Verlust der Sehkraft kommen.
*4 Anbringen am Wechselobjektiv E 20mm F2.8
(SEL20F28) bietet einen Ultraweitwinkel-Effekt bei
einer Brennweite von 16 mm (entsprechend etwa 24
mm im Kleinbildformat).
*5 Der minimale Fokus ist der kürzeste Abstand zwischen
Bildsensor und Motiv. Die obigen Werte beziehen sich
auf die Verwendung dieses Teils in Verbindung mit
einem Wechselobjektiv E 16mm F2.8 (SEL16F28).
Nombre del modelo
Aumento (Cuando se
instale en SEL16F28)
Aumento (Cuando se
instale en SEL20F28)
Grupos y elementos del
objetivo
Dimensiones (diámetro
máximo × altura)
(aprox., mm)
Peso (excluyendo las
tapas) (aprox., g)
Enfoque mínimo*5
(aprox., m)
VCL-ECF2
VCL-ECU2
0,62*1
0,75*2
0,56*3
0,70*4
4-4
3-3
66×44
66×44
150
0,13
125
0,18
* Der rote Punkt und der rote Strich zeigen die
Indizes an.
ˎˎ Schieben Sie nicht die Verriegelungsfreigabe an
diesem Teil.
•• Achten Sie darauf, dass dieses Teil beim Anbringen
keinen Erschütterungen ausgesetzt wird.
•• Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Kamera auf
einen Tisch oder eine andere ebene Oberfläche
legen, während dieses Teil angebracht ist. Das
Kameragehäuse ist instabil, weil der Rand des
Konverterobjektivs den Tisch berührt.
•• Nehmen Sie dieses Teil beim Transport ab.
•• Halten Sie die Kamera nicht allein an diesem Teil.
•• Wenn Sie dieses Teil lagern, bringen Sie unbedingt
die Objektivdeckel an.
•• Achten Sie darauf, dass dieses Teil nicht über
längere Zeit hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist,
da sich sonst Schimmel bilden kann.
*1 Al instalar el objetivo intercambiable E 16mm F2.8
(SEL16F28) se produce un efecto de ojo de pez a una
distancia focal de 10 mm (unos 15 mm en un formato
equivalente a 35 mm) .
2
* Al instalar el objetivo intercambiable E 16mm F2.8
(SEL16F28) se produce un efecto de ultra gran angular
a una distancia focal de 12 mm (unos 18 mm en un
formato equivalente a 35 mm).
3
* Al instalar el objetivo intercambiable E 20mm F2.8
(SEL20F28) se produce un efecto de ojo de pez a una
distancia focal de 13 mm (unos 19 mm en un formato
equivalente a 35 mm).
4
* Al instalar el objetivo intercambiable E 20mm F2.8
(SEL20F28) se produce un efecto de ultra gran angular
a una distancia focal de 16 mm (unos 24 mm en un
formato equivalente a 35 mm).
*5 El enfoque mínimo es la distancia más corta desde el
sensor de imágenes al motivo. Los valores de arriba
son cuando se utilice esta unidad en combinación con
el objetivo intercambiable E 16mm F2.8 (SEL16F28).
Einschränkungen
Elementos incluidos
VCL-ECF2
Convertidor ojo de pez (1), Funda de transporte (1),
Tapas de objetivo (para las partes frontal y posterior
del objetivo) (2), Juego de documentación impresa
VCL-ECU2
Convertidor ultra gran angular (1), Funda de
transporte (1), Tapas de objetivo (para las partes
frontal y posterior del objetivo) (2), Juego de
documentación impresa
Technische Daten
El diseño y las especificaciones están sujetos a
cambios sin previo aviso.
es marca comercial de Sony Corporation.
Diese Anleitung gilt für mehrere verschiedene
Objektive.
Das VCL-ECF2/VCL-ECU2 (im Folgenden als „dieses
Teil“) bezeichnet, kann nur in Verbindung mit einer
Sony α Systemkamera mit E-Bajonett (im Folgenden
als „Kamera“ bezeichnet) und einem Wechselobjektiv
E 16mm F2.8 (SEL16F28)/ E 20mm F2.8 (SEL20F28)
verwendet werden.
Diese Kameras und Wechselobjektive sind nicht in
allen Ländern/Regionen erhältlich.
Bei Verwendung des Blitzes oder der AFHilfsbeleuchtung kann Licht blockiert und ein
Objektivschatten im Bild verursacht werden.
Kondensation
Wird dieses Teil direkt von einem kalten in einen
warmen Raum gebracht, kann sich auf diesem
Teil Feuchtigkeit niederschlagen. Um dies zu
verhindern, stecken Sie dieses Teil in einen
Plastikbeutel o. Ä. Wenn die Temperatur im Beutel die
Umgebungstemperatur angenommen hat, nehmen
Sie dieses Teil heraus.
Reinigen dieses Teils
Entfernen Sie Staub mit einem Blasepinsel oder
einem sonstigen weichen Pinsel von der Oberfläche
dieses Teils. Zum Entfernen von Fingerabdrücken
oder Schlieren verwenden Sie ein weiches, leicht mit
mildem Haushaltsreiniger angefeuchtetes Tuch.
Modellname
Vergrößerung (bei
Anbringung an SEL16F28)
Vergrößerung (bei
Anbringung an SEL20F28)
ObjektivgruppenElemente
Abmessungen
(Maximaldurchmesser ×
Höhe) (ca., mm)
Gewicht (ohne Deckel)
(ca., g)
Minimaler Fokus*5 (ca., m)
VCL-ECF2
VCL-ECU2
0,62*
0,75*
1
2
 Dit toestel bevestigen
Voordat u dit toestel bevestigt
Dit toestel bevestigen
1 Verwijder de voorste lensdop van de
verwisselbare lens en de voorste en
achterste doppen van dit toestel.
2 Lijn de " (rode punt*)" op de cilinder van
dit toestel uit met de " (rode lijn*)" op
de verwisselbare lens. Plaats dit toestel
voorzichtig in de verwisselbare lens en
draai langzaam naar rechts tot deze op zijn
plaats klikt.
* De rode punt en rode lijn geven de markeringen
aan.
ˎˎ Schuif de slotontgrendeling op dit toestel niet.
 Dit toestel losmaken
1 Zet de camera uit.
2 Terwijl u de slotontgrendeling op dit toestel
schuift, draait u dit toestel helemaal naar
links en maakt u dit toestel los.
Opmerkingen voor het gebruik
•• Wees bij het aanbrengen van dit toestel voorzichtig
er niet hard tegenaan te stoten.
•• Wees voorzichtig wanneer u de camera met daarop
dit toestel bevestigd, op een tafelblad of ander plat
oppervlak plaatst. De rand van de lenskap van dit
toestel raakt de tafel waardoor de camerabody zich
in een instabiele stand bevindt.
•• Verwijder dit toestel bij het dragen.
•• Pak de camera niet alleen bij dit toestel vast.
•• Breng altijd beide lensdoppen op dit toestel aan
voordat u die opbergt.
•• Laat dit toestel niet te lang op een vochtige plaats
liggen, om schimmelvorming te voorkomen.
0,56*
0,70*
4-4
3-3
66×44
66×44
150
125
Bij gebruik van de flitser of het AF-hulplampje kan de
lens wat licht blokkeren en een schaduwrand in het
beeld veroorzaken.
0,13
0,18
Condensatie
3
4
*1 Anbringen am Wechselobjektiv E 16mm F2.8
(SEL16F28) bietet einen Fischaugen-Effekt bei einer
Brennweite von 10 mm (entsprechend etwa 15 mm im
Kleinbildformat).
2
* Anbringen am Wechselobjektiv E 16mm F2.8
(SEL16F28) bietet einen Ultraweitwinkel-Effekt bei einer
Brennweite von 12 mm (entsprechend etwa 18 mm im
Kleinbildformat).
3
* Anbringen am Wechselobjektiv E 20mm F2.8
(SEL20F28) bietet einen Fischaugen-Effekt bei einer
Brennweite von 13 mm (entsprechend etwa 19 mm im
Kleinbildformat).
Beperkingen bij het gebruik
Als dit toestel rechtstreeks van een koude naar een
warme omgeving wordt gebracht, kan er vocht op dit
toestel condenseren. Om dat te voorkomen, verpakt
u dit toestel van tevoren in een plastic zak of iets
dergelijks. Pas wanneer de lucht in de plastic zak
op dezelfde temperatuur is gekomen als de warme
omgeving, kunt u dit toestel uit de plastic zak halen.
Dit toestel reinigen
Als dit toestel stoffig is, kunt u deze schoonmaken
met een zacht kwastje of blaaskwastje.
Vingerafdrukken of andere vlekken kunt u wegvegen
met een zacht doekje, licht bevochtigd met wat mild
zeepsop.
is een handelsmerk van Sony Corporation.
VARNING
Titta inte mot solen direkt genom denna enhet.
Det kan skada ögonen och orsaka synförlust.
FÖRSIKTIGT
Var mycket försiktig så att du inte tappar denna enhet
och skadar dig.
Oaktsam hantering kan leda till personskador.
< Anmärkning för kunder i de länder som
följer EU-direktiv>
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland
 Delarnas namn och placering
Objektivmärke
Låsspärr
 Sätta på denna enhet
Innan denna enhet sätts på
•• Kontrollera att det utbytbara objektivet E 16mm
F2.8 (SEL16F28)/E 20mm F2.8 (SEL20F28) sitter på
kameran. Om ett annat utbytbart objektiv är påsatt,
byt ut det.
•• Stäng av strömmen till kameran.
•• Om MC-skyddet eller ett filter sitter på det utbytbara
objektivet, ta av det innan du sätter på denna
enhet.
Sätta på denna enhet
1 Ta bort det främre linslocket från det
utbytbara objektivet och denna enhets
främre och bakre lock.
2 Passa in ” (röd punkt*)” på cylindern på
denna enhet mot ” (röd linje*)” på det
utbytbara objektivet. Sätt försiktigt i denna
enhet i det utbytbara objektivet och rotera
den långsamt medurs tills den låses på
plats.
* Den röda punkten och röda linjen är märken för
montering.
ˎˎ Skjut inte på låsspärren på denna enhet.
 Ta av denna enhet
1 Stäng av strömmen till kameran.
2 Skjut på låsspärren på denna enhet och
rotera denna enhet moturs och ta av denna
enhet.
Anmärkningar gällande bruk
•• Utsätt inte denna enhet för några mekaniska stötar
vid montering.
•• Var försiktig när kameran ställs på ett bord
eller annan plan yta med denna enhet påsatt.
Ytterkanten på denna enhets motljusskydd ligger
mot bordet så kamerahuset står ostadigt.
•• Ta av denna enhet vid transport.
•• Håll inte i kameran genom att bara greppa om
denna enhet.
•• Sätt alltid på linslocken på denna enhet vid
förvaring.
•• För att förhindra mögelbildning, ska denna enhet
inte förvaras på en plats med mycket fukt under
lång tid.
Begränsningar för användning
När blixten eller AF-lampan används, kan ljuset
blockeras och orsaka en skugga av objektivet på
bilden.
Kondensbildning
Om denna enhet tas in direkt från kylan till en varm
plats, kan det hända att det bildas kondens på
denna enhet. För att undvika fuktbildning, lägg i
förväg denna enhet i en plastpåse eller liknande. När
temperaturen inuti påsen har samma lufttemperatur
som den omgivande temperaturen, kan denna enhet
tas ut.
Rengöring av denna enhet
Borsta bort eventuellt damm från ytan på denna
enhet med en blåsborste eller en mjuk borste.
Torka bort fingeravtryck eller andra slags fläckar
med en mjuk torkduk som fuktats lätt med en mild
rengöringsmedelslösning.
Specifikationer
Modellnamn
Förstoring (Vid montering
på SEL16F28)
Förstoring (Vid montering
på SEL20F28)
Objektivgrupper/element
Storlek
(maximal diameter × höjd)
(ca., mm)
Vikt (exklusive locken)
(ca., g)
Minsta fokus*5 (ca., m)
VCL-ECF2
VCL-ECU2
0,62*1
0,75*2
0,56*3
0,70*4
4-4
3-3
66×44
66×44
150
125
0,13
0,18
*1 Vid påsättning på det utbytbara objektivet E
16mm F2.8 (SEL16F28) erhålls en fisheye-effekt vid
brännvidden 10 mm (ungefär 15 mm i motsvarande
35mm-format).
*2 Vid påsättning på det utbytbara objektivet E 16mm
F2.8 (SEL16F28) erhålls en ultravidvinkeleffekt vid
brännvidden 12 mm (ungefär 18 mm i motsvarande
35mm-format).
*3 Vid montering på det utbytbara objektivet E
20mm F2.8 (SEL20F28) erhålls en fisheye-effekt vid
brännvidden 13 mm (ungefär 19 mm i motsvarande
35mm-format).
*4 Vid montering på det utbytbara objektivet E 20mm
F2.8 (SEL20F28) erhålls en ultravidvinkeleffekt vid
brännvidden 16 mm (ungefär 24 mm i motsvarande
35mm-format).
*5 Minsta fokus är det kortaste avståndet från bildsensorn
till motivet. Värdena ovan gäller när denna enhet
används i kombination med ett utbytbart objektiv E
16mm F2.8 (SEL16F28).
Inkluderade artiklar
VCL-ECF2
Fisheyekonverter (1), Bärväska (1), Linslock (för
objektivets fram- och baksida) (2), Uppsättning tryckt
dokumentation
VCL-ECU2
Ultravidvinkelkonverter (1), Bärväska (1), Linslock (för
objektivets fram- och baksida) (2), Uppsättning tryckt
dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
Il presente manuale si riferisce a più obiettivi diversi.
L’unità VCL-ECF2/VCL-ECU2 (d’ora in avanti definita
“unità”) può essere utilizzata solo in combinazione
con una fotocamera Sony α con Montaggio E (d’ora
in avanti definita “fotocamera”) e un obiettivo
intercambiabile E 16mm F2.8 (SEL16F28)/ E 20mm
F2.8 (SEL20F28).
Questi apparecchi e gli obiettivi intercambiabili non
sono disponibili in tutti i Paesi e le Regioni.
•• Le figure di questo manuale si riferiscono all’unità
VCL-ECF2, ad eccezione di Identificazione delle parti
(figura ).
AVVERTENZA
Non si deve osservare direttamente il sole attraverso
questa unità.
Si potrebbero infatti danneggiare gli occhi e perdere
la vista.
ATTENZIONE
Per evitare lesioni, occorre fare attenzione a non
lasciare cadere questa unità.
Se maneggiata in modo non appropriato essa
potrebbe infatti causare lesioni.
< Avviso per i clienti residenti nei paesi
che applicano le direttive UE >
Produttore: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Giappone
Per la conformità del prodotto in ambito UE: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania
 Identificazione delle parti
Indicazione dell’obiettivo
Tasto di sblocco
 Applicazione dell’unità
Prima di montare l’unità
•• Verificare che l’obiettivo intercambiabile E 16mm
F2.8 (SEL16F28)/E 20mm F2.8 (SEL20F28) sia
applicato fotocamera. Se è applicato un obiettivo
intercambiabile diverso, sostituirlo.
•• Spegnere la fotocamera.
•• Se all’obiettivo intercambiabile è applicato il filtro di
protezione MC o un ulteriore filtro, rimuoverli prima
di applicare questa unità.
Per applicare questa unità
1 Rimuovere il copriobiettivo anteriore
dall’obiettivo intercambiabile e i
copriobiettivo anteriore e posteriore di
questa unità.
2 Allineare “ (punto rosso*)” sul corpo
di questa unità con “ (riga rossa*)”
sull’obiettivo intercambiabile. Inserire
con cautela questa unità nell’obiettivo
intercambiabile e ruotarla lentamente in
senso orario fino a quando si blocca in
posizione.
* Il punto rosso e la riga rossa rappresentano le
indicazioni.
ˎˎ Non spingere il tasto di sblocco di questa unità.
 Rimozione dell’unità
1 Spegnere la fotocamera.
2 Mentre si spinge il tasto di sblocco
sull’unità, ruotare completamente l’unità in
senso antiorario e rimuoverla.
Note sull’uso
•• Durante l’applicazione dell’unità alla fotocamera si
raccomanda di fare attenzione a non urtarla.
•• Prestare attenzione quando si colloca la fotocamera
su un tavolo o su una superficie piana con
l’unità montata. Il bordo del paraluce dell’unità
è a contatto con il tavolo pertanto il corpo della
fotocamera si trova in una posizione instabile.
•• Rimuovere l’unità durante il trasporto.
•• Non tenere la fotocamera afferrandola per l’unità.
•• Applicare sempre i copriobiettivo sull’unità quando
non è in uso.
•• Per evitare qualsiasi formazione di muffa non
tenere a lungo l’unità in un ambiente molto umido.
Restrizioni d’uso
Quando si usa il flash o l’illuminatore AF nella
fotocamera l’obiettivo potrebbe ostacolare la luce
creando così un’ombra sull’immagine.
Condensa
Il passaggio diretto dell’unità da un luogo freddo ad
uno caldo può causare una formazione di condensa.
Per impedire che ciò accada, prima di spostarla la si
dovrebbe inserire in un sacchetto di plastica, quindi
estrarla non appena la temperatura all’interno del
sacchetto ha raggiunto la temperatura circostante.
Pulizia dell’unità
Per rimuovere la polvere dalla superficie dell’unità
si raccomanda di usare un pennellino soffiatore
oppure un normale pennellino morbido. Le macchie,
comprese le impronte digitali, devono invece essere
rimosse strofinandole delicatamente con un panno
morbido leggermente inumidito con una soluzione
detergente blanda.
Caratteristiche tecniche
Nome del modello
Ingrandimento (quando si
applica a SEL16F28)
Ingrandimento (quando si
applica a SEL20F28)
Gruppi-elementi
dell’obiettivo
Dimensioni (diametro
massimo × altezza)
(circa, mm)
Peso (senza i
copriobiettivo) (circa, g)
Messa a fuoco minima*5
(circa, m)
VCL-ECF2
VCL-ECU2
0,62*1
0,75*2
0,56*3
0,70*4
4-4
3-3
66×44
66×44
150
125
0,13
0,18
*1 L’applicazione dell’obiettivo intercambiabile E 16mm
F2.8 (SEL16F28) fornisce un effetto fisheye a una
lunghezza focale di 10 mm (circa 15 mm nel formato
35mm equivalente).
*2 L’applicazione dell’obiettivo intercambiabile E 16mm
F2.8 (SEL16F28) fornisce un effetto ultragrandangolare
a una lunghezza focale di 12 mm (circa 18 mm nel
formato 35mm equivalente).
*3 L’applicazione all’obiettivo intercambiabile E 20mm
F2.8 (SEL20F28) fornisce un effetto fisheye a una
lunghezza focale di 13 mm (circa 19 mm nel formato
35mm equivalente).
*4 L’applicazione all’obiettivo intercambiabile E 20mm
F2.8 (SEL20F28) fornisce un effetto ultragrandangolare
a una lunghezza focale di 16 mm (circa 24 mm nel
formato 35mm equivalente).
*5 La messa a fuoco minima indica la distanza minima
tra il sensore delle immagini e il soggetto. I valori
sopra riportati si riferiscono all’uso dell’unità in
combinazione con un obiettivo intercambiabile E
16mm F2.8 (SEL16F28).
Accessori inclusi
VCL-ECF2
Convertitore fisheye (1), custodia di trasporto (1),
copriobiettivo (per il lato anteriore e posteriore
dell’obiettivo) (2), corredo di documentazione
stampata
VCL-ECU2
Convertitore ultragrandangolare (1), custodia di
trasporto (1), copriobiettivo (per il lato anteriore
e posteriore dell’obiettivo) (2), corredo di
documentazione stampata
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a
modifiche senza preavviso.
è un marchio di fabbrica di Sony Corporation.

VCL-ECF2


•• Retire esta unidade quando a transportar.
•• Não pegue na câmara apenas por esta unidade.
•• Coloque sempre as tampas da objetiva nesta
unidade quando guardar a unidade.
•• Para evitar a formação de bolor, não deixe esta
unidade num local muito húmido durante um
longo período de tempo.
Restrições de utilização
VCL-ECU2

Quando utilizar o flash ou o iluminador AF, este pode
bloquear a luz e criar uma sombra da objetiva na
imagem.
Condensação


2
Se esta unidade for transportada diretamente de
um local frio para um local quente, pode ocorrer
condensação nesta unidade. Para evitar isso, antes de
fazer a mudança, coloque esta unidade num saco de
plástico ou algo semelhante. Retire esta unidade do
saco apenas quando a temperatura do ar no interior
do saco atingir a temperatura ambiente.
Limpar esta unidade
Retire todo o pó da superfície desta unidade com um
pincel de sopro ou um pincel macio. Limpe quaisquer
impressões digitais ou outras manchas com um pano
macio ligeiramente humedecido com uma solução
de detergente suave.

Características técnicas
2
Nome do modelo
Ampliação (Quando fixar
na SEL16F28)
Ampliação (Quando fixar
na SEL20F28)
Grupos-elementos da
objetiva
Dimensões (máximo
diâmetro × altura) (aprox.,
mm)
Peso (excluindo as
tampas) (aprox., g)
Focagem mínima*5
(aprox., m)
VCL-ECF2
VCL-ECU2
0,62*1
0,75*2
0,56*3
0,70*4
4-4
3-3
66×44
66×44
150
125
0,13
0,18
* Se fixar esta unidade numa objetiva intercambiável E
16mm F2.8 (SEL16F28), dá um efeito de olho de peixe
a uma distância focal de 10 mm (cerca de 15 mm no
formato equivalente de 35 mm).
*2 Se fixar esta unidade numa objetiva intercambiável E
16mm F2.8 (SEL16F28), dá um efeito de ultra grande
angular a uma distância focal de 12 mm (cerca de
18 mm no formato equivalente de 35 mm).
*3 Se fixar esta unidade numa objetiva intercambiável E
20mm F2.8 (SEL20F28), dá um efeito de olho de peixe
a uma distância focal de 13 mm (cerca de 19 mm no
formato equivalente de 35 mm).
*4 Se fixar esta unidade numa objetiva intercambiável E
20mm F2.8 (SEL20F28), dá um efeito de ultra grande
angular a uma distância focal de 16 mm (cerca de 24
mm no formato equivalente de 35 mm).
*5 A focagem mínima é a distância mais curta entre
o sensor de imagem e o motivo. Os valores acima
referem-se à utilização desta unidade em combinação
com uma objetiva intercambiável E 16mm F2.8
(SEL16F28).
1
Este manual serve para várias objetivas.
A VCL-ECF2/VCL-ECU2 (referida abaixo como
“esta unidade”) só pode ser utilizada com
uma combinação de uma câmara Sony α com
montagem tipo E (referida abaixo como “câmara”)
e uma Objetiva Intercambiável E 16mm F2.8
(SEL16F28)/E 20mm F2.8 (SEL20F28).
Estas câmaras e objetivas intercambiáveis não estão
disponíveis em todos os países/regiões.
•• As ilustrações neste manual mostram a VCL-ECF2,
exceto na secção da identificação das peças
(Ilustração ).
AVISO
Não olhe diretamente para o sol através desta
unidade.
Se o fizer, pode ferir os olhos e perder a visão.
ATENÇÃO
Para evitar ferimentos, tenha cuidado para não deixar
cair esta unidade.
Um manuseamento descuidado pode causar
ferimentos.
< Nota para os clientes nos países que
apliquem as Diretivas da UE >
Fabricante: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japão
Para a conformidade dos produtos na EU: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Alemanha
 Identificação das peças
Marca da objetiva
Botão de fixação/libertação
 Fixar esta unidade
Antes de fixar esta unidade
•• Verifique se a objetiva intercambiável E 16mm F2.8
(SEL16F28)/E 20mm F2.8 (SEL20F28) está fixa na
câmara. Se estiver fixa outra objetiva intercambiável,
substitua-a.
•• Desligue a câmara.
•• Se o protetor MC ou um filtro estiver fixo na objetiva
intercambiável, retire-o antes de fixar esta unidade.
Para fixar esta unidade
1 Retire a tampa da frente da objetiva
intercambiável e as tampas da frente e de
trás desta unidade.
2 Alinhe o “ (ponto vermelho*)” no corpo
desta unidade com a “ (linha vermelha*)”
na objetiva intercambiável. Com cuidado,
introduza esta unidade na objetiva
intercambiável e rode-a devagar no sentido
dos ponteiros do relógio até ficar fixa no
devido lugar.
* O ponto vermelho e a linha vermelha indicam
as marcas.
ˎˎ Não deslize o botão de fixação/libertação nesta
unidade.
 Retirar esta unidade
1 Desligue a câmara.
2 Deslizando o botão de fixação/libertação
nesta unidade, rode esta unidade até
ao máximo no sentido contrário ao dos
ponteiros do relógio e retire esta unidade.
Notas de utilização
•• Tenha cuidado para não sujeitar esta unidade a
choques mecânicos quando a fixar.
•• Tenha cuidado ao colocar a câmara numa mesa ou
superfície plana com esta unidade fixa. O aro do
para-sol de objetiva desta unidade toca na mesa,
portanto, o corpo da câmara está num ângulo
instável.
Itens incluídos
VCL-ECF2
Objetiva de conversão fisheye (1), Estojo de transporte
(1), Tampa da objetiva (para a parte da frente e de
trás da objetiva) (2), Documentos impressos
VCL-ECU2
Objetiva de conversão ultra-larga (1), Estojo de
transporte (1), Tampa da objetiva (para a parte
da frente e de trás da objetiva) (2), Documentos
impressos
O design e as especificações estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
é uma marca comercial da Sony Corporation.
Το εγχειρίδιο αυτό αφορά πολλούς διαφορετικούς
φακούς.
Το VCL-ECF2/VCL-ECU2 (αναφέρεται παρακάτω ως
"αυτή η μονάδα") μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
σε συνδυασμό με ένα σύστημα φωτογραφικής
μηχανής E-mount α της Sony (αναφέρεται
παρακάτω ως "φωτογραφική μηχανή") και έναν
εναλλάξιμο φακό E 16mm F2.8 (SEL16F28)/ E 20mm
F2.8 (SEL20F28).
Αυτές οι φωτογραφικές μηχανές και ο εναλλάξιμος
φακός δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες/
περιοχές.
•• Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο απεικονίζουν το
VCL-ECF2, εκτός από την ενότητα Προσδιορισμός
των μερών (εικόνα ).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην κοιτάτε απευθείας τον ήλιο μέσω αυτής της
μονάδας.
Μπορεί να τραυματίσετε τα μάτια σας και να
χάσετε την όρασή σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την αποφυγή τραυματισμού, προσέξτε να μη
ρίξετε αυτή τη μονάδα.
Ο απρόσεκτος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
< Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες
που ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε. >
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Τόκυο , 108-0075 Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Γερμανία
 Προσδιορισμός των μερών
 Δείκτης φακού
 Διακόπτης απελευθέρωσης ασφάλειας
 Σύνδεση της μονάδας
Πριν από τη σύνδεση της μονάδας
•• Ελέγξτε ότι ο εναλλάξιμος φακός E 16mm
F2.8 (SEL16F28)/E 20mm F2.8 (SEL20F28) είναι
συνδεδεμένος στη φωτογραφική μηχανή. Αν είναι
συνδεδεμένος διαφορετικός εναλλάξιμος φακός,
αλλάξτε τον.
•• Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
•• Αν το φίλτρο προστασίας MC ή ένα φίλτρο είναι
συνδεδεμένο στον εναλλάξιμο φακό, αφαιρέστε
το πριν συνδέσετε αυτή τη μονάδα.
Για τη σύνδεση της μονάδας
1 Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα
φακού από τον εναλλάξιμο φακό και το
μπροστινό και πίσω κάλυμμα αυτής της
μονάδας.
2 Ευθυγραμμίστε το " (κόκκινο σημείο*)"
στον κύλινδρο αυτής της μονάδας με την
" (κόκκινη γραμμή*)" στον εναλλάξιμο
φακό. Εισαγάγετε προσεκτικά αυτή
τη μονάδα στον εναλλάξιμο φακό και
περιστρέψτε την αργά δεξιόστροφα μέχρι
να ασφαλίσει στη θέση της.
* Το κόκκινο σημείο και η κόκκινη γραμμή
υποδεικνύουν τους δείκτες.
ˎˎ Μη σύρετε τον διακόπτη απελευθέρωσης
ασφάλειας σε αυτή τη μονάδα.
 Αποσύνδεση της μονάδας
1 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική
μηχανή.
2 Ενώ σύρετε τον διακόπτη απελευθέρωσης
ασφάλειας σε αυτή τη μονάδα,
περιστρέψτε πλήρως αυτή τη μονάδα
αριστερόστροφα και αποσυνδέστε την.
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση
•• Προσέξτε να μην υποβάλετε σε μηχανικούς
κραδασμούς αυτήν τη μονάδα κατά τη σύνδεσή
της.
•• Προσέχετε όταν τοποθετείτε τη φωτογραφική
μηχανή σε ένα τραπέζι ή οποιαδήποτε άλλη
επίπεδη επιφάνεια ενώ είναι συνδεδεμένη αυτή
η μονάδα. Η στεφάνη του καλύμματος φακού
αυτής της μονάδας ακουμπάει το τραπέζι, οπότε
το σώμα της φωτογραφικής μηχανής βρίσκεται σε
ασταθή γωνία.
•• Αφαιρέστε αυτή τη μονάδα κατά τη μεταφορά.
•• Μην κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή μόνο από
αυτή τη μονάδα.
•• Τοποθετείτε πάντα τα καλύμματα φακού σε αυτή
τη μονάδα κατά την αποθήκευση.
•• Για την αποφυγή εμφάνισης μούχλας, μη
φυλάσσετε τη μονάδα σε πολύ υγρό μέρος για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
Περιορισμοί σχετικά με τη χρήση
Όταν χρησιμοποιείτε το φλας ή τον φωτισμό
αυτόματης εστίασης (AF), μπορεί να εμποδίσει το
φως και να δημιουργήσει μια σκιά φακού στην
εικόνα.
Συμπύκνωση
Αν αυτή η μονάδα μεταφερθεί απευθείας από ένα
ψυχρό σε ένα θερμό μέρος, μπορεί να εμφανιστεί
συμπύκνωση σε αυτή τη μονάδα. Για την αποφυγή
αυτού του φαινομένου, τοποθετήστε τη μονάδα
σε μια πλαστική σακούλα ή κάτι παρόμοιο εκ των
προτέρων. Όταν η θερμοκρασία του αέρα στο
εσωτερικό της σακούλας φτάσει τη θερμοκρασία
του περιβάλλοντος, βγάλτε τη μονάδα από τη
σακούλα.
Καθαρισμός της μονάδας
Σκουπίστε τυχόν σκόνη από την επιφάνεια αυτής
της μονάδας με ένα βουρτσάκι που φυσάει αέρα
ή με ένα μαλακό βουρτσάκι. Καθαρίστε δακτυλικά
αποτυπώματα ή άλλους λεκέδες με ένα μαλακό
πανί ελαφρώς βρεγμένο με ένα διάλυμα απαλού
απορρυπαντικού.
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε
αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
αποτελεί εμπορικό σήμα της Sony
Το
Corporation.
Niniejsza instrukcja dotyczy kilku różnych obiektywów.
Obiektyw VCL-ECF2/VCL-ECU2 (nazywany dalej
„tym urządzeniem”) może być używany tylko
razem z aparatem Sony α z mocowaniem typu E
(nazywanym dalej „aparatem”) oraz obiektywem
wymiennym E 16mm F2.8 (SEL16F28)/ E 20mm F2.8
(SEL20F28).
Wspomniane aparaty i obiektywy wymienne nie są
dostępne we wszystkich krajach/regionach.
•• Ilustracje w tej instrukcji przedstawiają obiektyw
VCL-ECF2, z wyjątkiem Oznaczenia elementów
(ilustracja ).
OSTRZEŻENIE
Nie patrzeć przez urządzenie bezpośrednio na słońce.
Może to spowodować uszkodzenie oczu i utratę
wzroku.
UWAGA
Zachować ostrożność, aby nie upuścić urządzenia
i nie dopuścić do odniesienia obrażeń.
Nieostrożne użytkowanie może doprowadzić do
odniesienia obrażeń.
< Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE >
VCL-ECF2
VCL-ECU2
0,62*1
0,75*2
0,56*3
0,70*4
4-4
66×44
3-3
66×44
Διαστάσεις (μέγιστη
διάμετρος × ύψος)
(περίπου, mm)
Μάζα (χωρίς τα
150
καλύμματα) (περίπου, g)
Ελάχιστη εστίαση*5
0,13
(περίπου, m)
125
0,18
*1 Η σύνδεση στον εναλλάξιμο φακό E 16mm F2.8
(SEL16F28) παρέχει κατοπτρικό εφέ σε εστιακή
απόσταση 10 mm (περίπου 15 mm σε φορμά
ισοδύναμο με 35mm).
*2 Η σύνδεση στον εναλλάξιμο φακό E 16mm F2.8
(SEL16F28) παρέχει υπερ-ευρυγώνιο εφέ σε εστιακή
απόσταση 12 mm (περίπου 18 mm σε φορμά
ισοδύναμο με 35mm).
*3 Η σύνδεση στον εναλλάξιμο φακό E 20mm F2.8
(SEL20F28) παρέχει κατοπτρικό εφέ σε εστιακή
απόσταση 13 mm (περίπου 19 mm σε φορμά
ισοδύναμο με 35mm).
*4 Η σύνδεση στον εναλλάξιμο φακό E 20mm F2.8
(SEL20F28) παρέχει υπερ-ευρυγώνιο εφέ σε εστιακή
απόσταση 16 mm (περίπου 24 mm σε φορμά
ισοδύναμο με 35mm).
*5 Ελάχιστη εστίαση είναι η πιο σύντομη απόσταση
από τον αισθητήρα εικόνας στο θέμα. Οι παραπάνω
τιμές ισχύουν όταν χρησιμοποιείται αυτή η μονάδα
σε συνδυασμό με έναν εναλλάξιμο φακό E 16mm
F2.8 (SEL16F28).
Περιεχόμενα αντικείμενα
VCL-ECF2
Κατοπτρικός μετατροπέας φακού (1), Θήκη
μεταφοράς (1), Κάλυμμα φακού (για το εμπρός
και πίσω μέρος του φακού) (2), Σύνολο έντυπης
τεκμηρίωσης
VCL-ECF2
VCL-ECU2
0,62*1
0,75*2
0,56*3
0,70*4
•• Pri prenášaní túto jednotku odpojte.
•• Fotoaparát nedržte len za túto jednotku.
•• Pri uskladnení vždy na túto jednotku nasaďte kryt
objektívu.
•• Aby ste zabránili zmene tvaru, neuskladňujte túto
jednotku dlhodobo vo veľmi vlhkom prostredí.
4-4
3-3
Obmedzenia používania
66×44
66×44
Dane techniczne
Nazwa modelu
Powiększenie (po
podłączeniu do SEL16F28)
Powiększenie (po
podłączeniu do SEL20F28)
Elementy grupowe
obiektywu
Wymiary (maksymalna
średnica × wysokość)
(ok., mm)
Waga (bez osłon) (ok., g)
5
Minimalna ogniskowa*
(ok., m)
150
0,13
125
0,18
*1 Przy podłączeniu do obiektywu wymiennego E 16mm
F2.8 (SEL16F28) umożliwia uzyskanie efektu rybiego
oka przy długości ogniskowej 10 mm (około 15 mm dla
odpowiednika w formacie 35 mm).
*2 Przy podłączeniu do obiektywu wymiennego E 16mm
F2.8 (SEL16F28) umożliwia uzyskanie efektu ultra
szerokiego kąta przy długości ogniskowej 12 mm
(około 18 mm dla odpowiednika w formacie 35 mm).
*3 Przy podłączeniu do obiektywu wymiennego E 20mm
F2.8 (SEL20F28) umożliwia uzyskanie efektu rybiego
oka przy długości ogniskowej 13 mm (około 19 mm dla
odpowiednika w formacie 35 mm).
*4 Przy podłączeniu do obiektywu wymiennego E 20mm
F2.8 (SEL20F28) umożliwia uzyskanie efektu ultra
szerokiego kąta przy długości ogniskowej 16 mm
(około 24 mm dla odpowiednika w formacie 35 mm).
*5 Minimalna ogniskowa to najkrótsza odległość
od czujnika obrazu do obiektu. Wyższe wartości
występują przy korzystaniu z tego urządzenia
z obiektywem wymiennym E 16mm F2.8 (SEL16F28).
Producent: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonia
Wprowadzenie produktu na terenie RP: Sony Europe
Ltd., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13
0XW, Wielka Brytania
Informacje o zgodności produktu z wymaganiami
UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy
W zestawie
VCL-ECF2
Konwerter rybie oko (1), pokrowiec (1), osłona
obiektywu (na przód i tył obiektywu) (2), zestaw
drukowanej dokumentacji
VCL-ECU2
Konwerter szerokokątny Ultra (1), pokrowiec (1), osłona
obiektywu (na przód i tył obiektywu) (2), zestaw
drukowanej dokumentacji
 Oznaczenie części
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
 Indeks obiektywu
 Zwolnienie blokady
 Podłączanie urządzenia
Przed podłączeniem urządzenia
•• Sprawdzić, czy do aparatu podłączony jest obiektyw
wymienny E 16mm F2.8 (SEL16F28)/E 20mm F2.8
(SEL20F28).
•• Wyłączyć zasilanie aparatu.
•• Jeśli do wymiennego obiektywu jest podłączona
osłona MC lub filtr, należy je zdjąć przed
podłączeniem tego urządzenia.
Podłączanie urządzenia
1 Zdjąć przednią osłonę obiektywu
z obiektywu wymiennego i zdjąć przednią
i tylną osłonę tego urządzenia.
2 Wyrównać „ (czerwony punkt*)” na
korpusie tego urządzenia z „ (czerwoną
linią*)” na obiektywie wymiennym.
Ostrożnie wsunąć urządzenie do obiektywu
wymiennego i powoli obrócić je w prawo,
aż zostanie zablokowane na miejscu.
* Czerwony punkt i czerwona linia wskazują
indeksy.
ˎˎ Nie przesuwać przycisku zwolnienia blokady na
tym urządzeniu.
 Odłączanie urządzenia
1 Wyłączyć zasilanie aparatu.
2 Przesuwając przycisk zwalniający blokadę
na tym urządzeniu obrócić je do końca
w lewo i zdjąć.
Uwagi dotyczące użytkowania
Προδιαγραφές
Όνομα μοντέλου
Μεγέθυνση (Κατά τη
σύνδεση σε SEL16F28)
Μεγέθυνση (Κατά τη
σύνδεση σε SEL20F28)
Ομάδες-στοιχεία φακού
VCL-ECU2
Υπερ-ευρυγώνιος μετατροπέας φακού (1), Θήκη
μεταφοράς (1), Κάλυμμα φακού (για το εμπρός
και πίσω μέρος του φακού) (2), Σύνολο έντυπης
τεκμηρίωσης
•• Nie narażać urządzenia na wstrząsy mechaniczne
podczas podłączania.
•• Zachować ostrożność podczas umieszczania
aparatu na stole lub na płaskiej powierzchni
z podłączonym urządzeniem. Krawędź pokrywy
obiektywu urządzenia dotyka stołu, tak że korpus
aparatu leży pod niestabilnym kątem.
•• Przed przenoszeniem aparatu należy odłączyć to
urządzenie.
•• Nie trzymać aparatu tylko za to urządzenie.
•• Zawsze należy założyć osłonę obiektywu na
urządzenie, jeśli ma być ono przechowywane.
•• Aby nie dopuścić do powstania pleśni, nie
przechowywać urządzenia w bardzo wilgotnych
miejscach przez długi okres.
Ograniczenia podczas użytkowania
Korzystając z funkcji podświetlenia AF światło może
być blokowane i na obrazie może powstać cień.
Skraplanie
Po przeniesieniu urządzenia bezpośrednio z zimnego
do ciepłego miejsca na urządzeniu może wystąpić
zjawisko skraplania. Aby temu zapobiec, przed
przeniesieniem urządzenia należy włożyć je do
plastikowej torebki lub zabezpieczyć je w podobny
sposób. Kiedy temperatura powietrza w torebce
zrówna się z temperaturą otoczenia, można wyjąć
urządzenie.
Czyszczenie urządzenia
Kurz z powierzchni urządzenia należy usuwać
za pomocą gruszki z pędzelkiem lub miękkiego
pędzelka. Zetrzeć odciski palców lub inne tłuste ślady
za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej delikatnym
środkiem czyszczącym.
jest znakiem towarowym firmy Sony.
Tento návod je určený pre niekoľko rôznych
objektívov.
Model VCL-ECF2/VCL-ECU2 (ďalej označovaný ako
„táto jednotka“) sa môže používať len v kombinácii
s fotoaparátom Sony α s objímkou E-mount (ďalej
označovaný ako „fotoaparát“) a vymeniteľnými
objektívmi E 16mm F2.8 (SEL16F28)/ E 20mm F2.8
(SEL20F28).
Tieto fotoaparáty a vymeniteľné objektívy nie sú
dostupné vo všetkých krajinách/regiónoch.
•• Obrázky v tomto návode zobrazujú model VCL-ECF2
s výnimkou obrázka Označenie dielov (obrázok ).
VÝSTRAHA
Cez túto jednotku sa nepozerajte priamo do slnka.
V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zraku
a k strate zraku.
UPOZORNENIE
Aby ste predišli poraneniu, zabráňte pádu tejto
jednotky.
Neopatrná manipulácia môže viesť k poraneniu.
<Poznámka pre zákazníkov v krajinách
podliehajúcich smerniciam EÚ>
Výrobca: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japonsko
Zhoda podľa legislatívy EU: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko
 Označenie dielov
Index objektívu
Uvoľnenie poistky
 Pripojenie tejto jednotky
Pred pripojením tejto jednotky
•• Na fotoaparát namontujte vymeniteľný objektív E
16mm F2.8 (SEL16F28)/E 20mm F2.8 (SEL20F28). Ak
je namontovaný iný objektív, vymeňte ho.
•• Fotoaparát vypnite.
•• Ak je na vymeniteľnom objektívne namontovaný
chránič MC alebo filter, pred pripojením tejto
jednotky ho snímte.
Namontovanie tejto jednotky
1 Z vymeniteľného objektívu snímte predný
kryt objektívu a z tejto jednotky snímte
predný a zadný kryt.
2 Zarovnajte „ (červený bod*)“ na valci
tejto jednotky s „ (červená čiara*)“ na
vymeniteľnom objektíve. Opatrne zasuňte
túto jednotku do vymeniteľného objektívu
a pomaly ju otáčajte v smere hodinových
ručičiek, kým sa v správnej polohe
nezablokuje.
* Červený bod a červená čiara označujú indexy.
ˎˎ Neposúvajte uvoľnenie poistky na tejto
jednotke.
Pri používaní blesku alebo AF svetla môže dochádzať
k blokovaniu svetla a k vytváraniu tieňa objektívu na
obrázku.
Kondenzácia
Ak túto jednotku prenesiete priamo zo studeného
miesta na teplé miesto, na jednotke sa môže
vytvárať kondenzácia. Tomu zabránite tak, že
jednotku predtým vložíte do plastového vrecka alebo
podobného obalu. Keď teplota vzduchu vo vrecku
dosiahne okolitú teplotu, jednotku z vrecka vyberte.
Čistenie tejto jednotky
Všetok prach z tejto jednotky odstráňte pomocou
kefky s dúchadlom alebo pomocou mäkkej kefky.
Odtlačky prstov a iné škvrny odstráňte mäkkou
utierkou slabo navlhčenou v roztoku slabého
saponátu.
Technické údaje
Názov modelu
Zväčšenie (pri
namontovaní na SEL16F28)
Zväčšenie (pri
namontovaní na
SEL20F28)
Skupiny-súčasti objektívu
Rozmery (maximálne
priemer × výška)
(približne, mm)
Hmotnosť (bez krytov)
(približne, g)
Minimálne zaostrenie*5
(približne, m)
VCL-ECF2
VCL-ECU2
0,62*1
0,75*2
0,56*3
0,70*4
4-4
66×44
3-3
66×44
150
125
0,13
0,18
*1 Namontovanie na vymeniteľný objektívu E 16mm F2.8
(SEL16F28) poskytuje efekt rybie oko pri ohniskovej
vzdialenosti 10 mm (asi 15 mm v ekvivalentnom 35 mm
formáte).
*2 Namontovanie na vymeniteľný objektívu E 16mm
F2.8 (SEL16F28) poskytuje efekt mimoriadne širokého
uhla pri ohniskovej vzdialenosti 12 mm (asi 18 mm
v ekvivalentnom 35 mm formáte).
*3 Namontovanie na vymeniteľný objektív E 20mm F2.8
(SEL20F28) poskytuje efekt rybie oko pri ohniskovej
vzdialenosti 13 mm (asi 19 mm v ekvivalentnom 35 mm
formáte).
*4 Namontovanie na vymeniteľný objektív E 20mm F2.8
(SEL20F28) poskytuje efekt mimoriadne širokého
uhla pri ohniskovej vzdialenosti 16 mm (asi 24 mm
v ekvivalentnom 35 mm formáte).
*5 Minimálne zaostrenie je najkratšia vzdialenosť od
snímača obrazu po objekt. Hore uvedené hodnoty
platia v prípade používania tejto jednotky v kombinácii
s vymeniteľnými objektívmi E 16mm F2.8 (SEL16F28).
Dodané položky
VCL-ECF2
Konvertor typu rybie oko (1), puzdro na prenášanie (1),
kryt objektívu (pre prednú a zadnú časť objektívu) (2),
súprava vytlačenej dokumentácie
VCL-ECU2
Mimoriadne širokouhlý konvertor (1), puzdro na
prenášanie (1), kryt objektívu (pre prednú a zadnú
časť objektívu) (2), súprava vytlačenej dokumentácie
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
je ochranná známka Sony Corporation.
Ez a kézikönyv többféle lencsét ismertet.
A VCL-ECF2/VCL-ECU2 (a továbbiakban „a készülék”)
csak Sony α fényképezőgép-rendszerrel felszerelt
E-mount fényképezőgéppel (a továbbiakban
„fényképezőgép”) és E 16mm F2.8 (SEL16F28)/
E 20mm F2.8 (SEL20F28) cserélhető objektívvel
használható.
Ezek a fényképezőgépek és cserélhető objektívek
nem minden országban/régióban érhetők el.
•• A kézikönyv ábrái az A termék részei fejezetet
( ábra) kivéve a VCL-ECF2 modellt ábrázolják.
FIGYELMEZTETÉS
Ne nézzen közvetlenül a napba a készüléken
keresztül.
Károsodhat a szeme, és elveszítheti a látását.
FIGYELEM
Ügyeljen rá, hogy le ne ejtse a készüléket, hogy
elkerülje a baleseteket.
A gondatlan kezelés balesethez vezethet.
< Megjegyzés az EU-s irányelveket követő
országokban élő vásárlóink számára >
Gyártó: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokió, 108-0075 Japán
Európai uniós termékbiztonság: Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Németország
 A termék részei
Objektív indexe
Zár kioldója
 Odpojenie tejto jednotky
 A készülék csatlakoztatása
1 Fotoaparát vypnite.
2 Pri posúvaní uvoľnenia poistky na tejto
jednotke úplne túto jednotku otočte proti
smeru hodinových ručičiek a túto jednotku
odpojte.
A készülék csatlakoztatása előtt
Poznámky o používaní
•• Pri montáži dávajte pozor, aby ste túto jednotku
nevystavili mechanickému nárazu.
•• Ak je táto jednotka namontovaná, pri kladení
fotoaparátu na stôl alebo iný rovný povrch dávajte
pozor. Okraj krytu objektívu tejto jednotky sa dotýka
stola, preto je fotoaparát v nestabilnom uhle.
•• Győződjön meg róla, hogy a cserélhető E 16mm
F2.8 (SEL16F28)/E 20mm F2.8 (SEL20F28) objektív
a fényképezőgéphez van csatlakoztatva. Ha más
cserélhető objektív van csatlakoztatva, cserélje ki.
•• Kapcsolja ki a fényképezőgép áramellátását.
•• Ha MC védő vagy szűrő van csatlakoztatva
a cserélhető objektívhez, a készülék csatlakoztatása
előtt távolítsa el.
A készülék csatlakoztatása
1 Távolítsa el a cserélhető objektív elülső
lencséjének a takaróját, és a jelen készülék
elülső és hátsó takaróját.
2 Illessze a készülék hengerén lévő „
(piros pont*)” jelet a cserélhető lencse “
(piros vonal*)” jeléhez. Óvatosan illessze
a készüléket a cserélhető objektívbe, és
lassan csavarja jobbra, amíg a helyére nem
ugrik.
* A piros pont és a piros vonal jelzi az indexeket.
ˎˎ Ne csúsztassa el a zár kioldóját a készüléken.
 A készülék eltávolítása
1 Kapcsolja ki a fényképezőgép
áramellátását.
2 A készülék zára kioldójának az
elcsúsztatása során forgassa a készüléket
balra, és távolítsa el a készüléket.
Használatra vonatkozó
megjegyzések
•• Ügyeljen arra, hogy ne tegye ki a készüléket
mechanikus ütközésnek.
•• Ha a fényképezőgépet a rászerelt készülékkel együtt
asztalra vagy más lapos felületre teszi, legyen
körültekintő. A készülék lencsetakarójának a pereme
az asztalhoz ér, így a fényképezőgép törzse labilis
szögben fekszik.
•• Szállításhoz távolítsa el a készüléket.
•• Ne tartsa a fényképezőgépet csak e készüléknél
fogva.
•• Tároláshoz mindig helyezze fel a készülékre
a lencsetakarókat.
•• Ne tartsa a készüléket huzamosabb ideig nagyon
párás helyen, hogy elkerülje a penész képződését.
Használatra vonatkozó korlátozások
Ha vakut vagy AF-megvilágítást használ,
akadályozhatja a fényt, és a képen árnyékot okozhat.
Páralecsapódás
Ha a készüléket hidegből közvetlenül meleg
környezetbe viszi, pára csapódhat le rajta. Ennek
elkerülésére előzőleg helyezze a készüléket műanyag
tasakba vagy hasonló tartóba. Miután a tasak
belsejében lévő levegő hőmérséklete eléri a környező
hőmérsékletet, vegye ki a készüléket.
A készülék tisztítása
Söpörje le a port a készülék felszínéről fúvókával
vagy puha kefével. Törölje le az ujjlenyomatokat vagy
egyéb foltokat puha, enyhe tisztítószeres oldatban
megnedvesített törlőkendővel.
Műszaki adatok
Modell megnevezése
Nagyítás (SEL16F28
típuson)
Nagyítás (SEL20F28
típuson)
A lencsecsoport elemei
VCL-ECF2
VCL-ECU2
0,62*1
0,75*2
0,56*3
0,70*4
4-4
3-3
66×44
Méretek (maximum
66×44
átmérő × magasság)
(kb., mm)
Tömeg (a takarókon kívül) 150
(kb., g)
Minimális fókusz*5 (kb., m) 0,13
125
0,18
Az E 16mm F2.8 (SEL16F28) cserélhető objektívhez
csatlakoztatva halszemoptikás hatást érhet el
10 mm-es fókusztávolság mellett (35 mm ekvivalens
formátumban kb. 15 mm).
*2 Az E 16mm F2.8 (SEL16F28) cserélhető objektívhez
csatlakoztatva ultra-nagylátószögű hatást vált ki
12 mm-es (35 mm ekvivalens formátumban kb. 18 mmes) fókusztávolság mellett.
*3 Az E 20mm F2.8 (SEL20F28) cserélhető objektívhez
csatlakoztatva halszemoptikás hatást érhet el 13
mm-es fókusztávolság mellett (35 mm ekvivalens
formátumban kb. 19 mm).
*4 Az E 20mm F2.8 (SEL20F28) cserélhető objektívhez
csatlakoztatva ultra-nagylátószögű hatást vált ki 16
mm-es (35 mm ekvivalens formátumban kb. 24 mmes) fókusztávolság mellett.
*5 A minimális fókusztávolság képérzékelő és a tárgy
közötti legkisebb távolság. A fenti értékek a készülék
E 16mm F2.8 (SEL16F28) cserélhető objektívvel történő
használat esetén érvényesek.
*1
A csomag tartalma
VCL-ECF2
Halszemoptikás átalakító (1), hordtasak (1), lencse
takaró (a lencse elejére és hátuljára) (2), nyomtatott
dokumentáció
VCL-ECU2
Ultra-nagylátószögű átalakító (1), hordtasak (1), lencse
takaró (a lencse elejére és hátuljára) (2), nyomtatott
dokumentáció
A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés
nélkül megváltozhatnak.
A
a Sony Corporation védjegye.
Download PDF

advertising