Sony | KDL-46HX800 | Sony KDL-46HX800 Οδηγίες χρήσης

4-180-174-32(1)
LCD
Digital Colour TV
KDL-52HX90x / 46HX90x / 46HX80x / 40HX80x
Bruksanvisning
SE
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
Instrukcja obsługi
PL
Bruksanvisning
NO
Οδηγίες Χρήσης
GR
Kullanım klavuzu
TR
Návod k použití
CZ
Kezelési utasítás
HU
Návod na obsluhu
SK
Instrucţiuni de utilizare
RO
Инструкции за работа
BG
Inledning
Tack för att du har valt denna produkt från
Sony. Innan du använder TV:n bör du läsa
igenom den här bruksanvisningen noga
och spara den för framtida bruk.
Tillverkare av denna produkt är
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC
och produktsäkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För service- och
garantiärenden, var vänlig se separat
service- och garantidokument.
Anmärkningar om digital
TV
• Funktioner avseende digital TV (
)
fungerar endast i länder eller områden
där DVB-T (MPEG-2 och H.264/
MPEG-4 AVC) digitala marksignaler
sänds eller där du har tillgång till en
kompatibel DVB-C (MPEG-2 och
H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjänst. Hör
med din återförsäljare om du kan ta emot
en DVB-T-signal där du bor eller fråga
din kabelleverantör om deras DVB-Ctjänst är lämplig för integrerad
användning med denna TV-apparat.
• Din kabelleverantör kanske tar ut en
avgift för sina tjänster och du kanske
måste godkänna leverantörens villkor för
den aktuella tjänsten.
• Denna TV följer gällande specifikationer
för DVB-T och DVB-C, men vi kan inte
garantera kompatibilitet med framtida
DVB-T digitala marksändningar och
DVB-C digitala kabelsändningar.
• Vissa digitala TV-funktioner kanske inte
är tillgängliga i vissa länder/områden
och DVB-C-kabel kanske inte fungerar
korrekt med vissa leverantörer.
Information om
varumärken
är ett registrerat varumärke
tillhörande DVB Project.
HDMI, HDMI-logon och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken för HDMI
Licensing LLC i USA och andra länder.
DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA
CERTIFIED® är varumärken,
servicemärken eller kontrollmärken som
tillhör Digital Living Network Alliance.
DivX® är en videokomprimeringsteknik
som är utvecklad av DivX, Inc.
DivX, DivX Certified, och tillhörande
logotyper är varumärken som ägs av DivX,
Inc. och används under licens.
OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt
videoformat som är skapat av DivX, Inc.
Detta är en officiell DivX-certifierad enhet
som spelar upp DivX-video. Besök
www.divx.com för mer information och
programverktyg för att konvertera dina
filer till DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denna DivX Certified®-enhet måste
registreras för att det ska gå att spela upp
innehåll enligt DivX Video-on-Demand
(VOD). För att generera
registreringskoden, sök upp avsnittet DivX
VOD i inställningsmenyn för enhet. Gå till
vod.divx.com med denna kod för att
fullfölja registreringsprocessen och lära
dig mer om DivX VOD.
Tillverkas på licens från Dolby
Laboratories. Dolby och den dubbla Dsymbolen är varumärken tillhörande
Dolby Laboratories.
”BRAVIA” och
är
varumärken tillhörande Sony Corporation.
”XMB™” och ”XrossMediaBar” är
varumärken tillhörande Sony Corporation
och Sony Computer Entertainment Inc.
För en lista på kompatibla kabeloperatörer,
var god besök vår supportsida:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Bruksanvisningen till denna TV
innehåller instruktioner för att ”Montera
väggfästet”.
• Bilderna på fjärrkontrollen som används
i denna bruksanvisning är för
RM-ED034 om inget annat anges.
• Bilderna i denna bruksanvisning kan
variera beroende TV-modellen.
• Det ”x” som visas i modellnamnet
motsvarar ett siffervärde som är relaterat
till design, färg eller TV-system.
Identifieringsetikettens
placering
Etiketter med modellnr. och
strömförsörjningsklass (i enlighet med
tillämpliga säkerhetsbestämmelser) finns
på baksidan av TV:n.
2 SE
Innehållsförteckning
Kontrollera tillbehören ....................................................................................................................3
Sätta i batterier i fjärrkontrollen ......................................................................................................3
Installation
Montering av bordsstativet.............................................................................................................4
Ansluta en antenn/digitalbox/inspelare (t ex en DVD-inspelare)....................................................5
Förhindra att din TV välter .............................................................................................................6
Binda ihop kablarna .......................................................................................................................6
Utföra startinställningar ..................................................................................................................7
Demontera bordsstativet från TV:n ................................................................................................7
Se på TV
Titta på program.............................................................................................................................8
Använda TV:ns funktioner..............................................................................................................8
Använda i-Manual ..........................................................................................................................9
Övrig information
Felsökning....................................................................................................................................10
Specifikationer .............................................................................................................................11
Installera tillbehören (väggfäste)..................................................................................................13
Säkerhetsinformation ...................................................................................................................16
Säkerhetsföreskrifter....................................................................................................................17
• Bruksanvisning finns inbyggd i din BRAVIA TV. Se ”Använda i-Manual” för anvisningar om hur du använder den
(sidan 9).
• Läs ”Säkerhetsinformation” (sidan 16) i denna bruksanvisning innan du använder TV:n. Spara denna handbok för
framtida bruk.
Kontrollera tillbehören
Nätkabel (1)
Kabelhållare (1)
Fjärrkontroll (1)
AAA-batterier (typ R3) (2)
Bordsstativ (1)*1
Fästskruvar för bordsstativ
(M5 × 16) (4)
Monteringsskruvar för bordsstativ
(M5 × 16) (4)
(endast KDL-40HX80x)
Bakre skydd för stativ (1)*2
*1 Montera bordsstativet för KDL-40HX80x med de
medföljande skruvarna.
Se monteringsanvisningarna för bordsstativet för
att montera det.
*2 Stativets bakre skydd för KDL-46HX80x är
monterat på bordsstativet vid fabriken.
Sätta i batterier i
fjärrkontrollen
1 Ta bort skyddsarket.
2 Tryck och skjut locket uppåt.
3 SE
SE
Installation
Montering av bordsstativet
~
• Utsätt inte skärmen för direktbelysning eller
solljus för att du ska erhålla den bästa
bildkvaliteten.
• Om TV:n flyttas direkt från en kall plats till en
varm plats eller om den placeras i ett väldigt
fuktigt rum eller i ett rum där värmen precis
slagits på kan det hända att fukt kondenserar på
ytan eller inuti TV:n. Om detta inträffar stänger du
av TV:n och låter den vara avstängd tills fukten
försvinner. Därefter kan TV:n användas. Om du
upptäcker fukt mellan glaspanelen och LCDskärmen, starta TV:n så försvinner fukten när
TV:n värmts upp.
1
Se bifogad broschyr om bordsstativet
för rätt montering på vissa TVmodeller.
2
Placera TV-apparaten på bordsstativet.
3
Förankra TV-apparaten på
bordsstativet efter de pilmarkeringar
som markerar skruvhålen för de
medföljande skruvarna.
~
• Om du använder en elektrisk skruvdragare, ställ in
åtdragningsmomentet på cirka 1,5 Nm
{15 kgf·cm}.
4 SE
4
För KDL-52/46HX90x och
KDL-40HX80x fäster du det
medföljande stativets bakre skydd på
bordsstativet efter att alla skruvarna har
dragits åt.
Justera TV:ns visningsvinkel
(endast KDL-52/46HX90x)
Denna TV kan justeras inom de vinklar som
visas nedan.
6°
Ansluta en digitalbox/inspelare (t ex
DVD-inspelare) med SCART
4
1
Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare)
Avlägsna skruven
som visas.
2
Skruva i skruven i
det övre skruvhålet
på bordsstativet.
Ansluta en digitalbox/inspelare (t ex
DVD-inspelare) med HDMI
3
Lyft upp och luta.
Skjut in.
~
• Gör på omvänt sätt för att återgå till 0°.
Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare)
5 SE
Installation
0°
Ansluta en antenn/
digitalbox/inspelare (t ex en
DVD-inspelare)
Förhindra att din TV välter
Binda ihop kablarna
~
• Bind inte ihop nätkabeln tillsammans med andra
kablar.
1
Dra fast en träskruv (4 mm diameter,
medföljer ej) i TV-bänken.
2
Dra fast en maskinskruv (M4 × 16,
medföljer ej) i skruvhålet på TV:n.
3
Förbind träskruven och maskinskruven
med ett kraftigt band (medföljer ej).
6 SE
Utföra startinställningar
Kanalsortering: Ändrar den ordning i
vilken de analoga kanalerna är lagrade i
TV:n.
Tryck på F/f för att välja den kanal du
vill flytta till en ny plats och tryck sedan
på .
2
Tryck på F/f för att välja den nya
platsen för kanalen och tryck sedan på
.
~
• Du kan också ställa in kanaler manuellt.
1
2
Anslut TV:n till eluttaget.
3
Tryck på 1 på TV:n.
Kontrollera att inställningen ENERGY
SAVING SWITCH är på (z).
När du slår på TV:n första gången visas
språkmenyn på skärmen.
4
Demontera bordsstativet
från TV:n
~
• För KDL-52/46HX90x och KDL-40HX80x ska
man ta bort stativets bakre skydd innan man tar
bort bordsstativet.
• Ta bort skruvarna enligt pilmarkeringarna
på
TV:n.
• Ta inte bort bordsstativet av någon annan
anledning än att montera motsvarande tillbehör på
TV:n.
Följ instruktionerna på skärmen.
Digital auto.kanalinst.: När du väljer
”Kabel-TV”, rekommenderar vi att du
väljer ”Snabb sökning” för snabb
inställning. Ställ in ”Frekvens” och
”Nätverks-ID” efter den information som
du fick från din kabeloperatör. Om ingen
kanal hittas med ”Snabb sökning”, försök
med ”Fullständig sökning” (även om det
kan ta lite tid).
• För att undvika att du tappar stativet vilket kan
orsaka personskada eller egendomsskada ska du
inte hålla i stativets bakre skydd när du bär
bordsstativet.
~
• ”Fullständig sökning” kanske inte är
tillgänglig i vissa länder/regioner.
För mer information om kompatibla
kabeloperatörer, var god besök vår
supportsida:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
7 SE
Installation
1
Se på TV
Titta på program
1
Slå på TV:n.
2
1 Ställ in ENERGY SAVING SWITCH
på (z).
2 Tryck på 1 på TV:n för att slå på
TV:n.
GUIDE
OPTIONS
HOME
3
z
• Knapparna 5, N, PROG + och AUDIO
har upphöjda små punkter. Använd dessa
punkter som en referens när du styr TVapparaten.
2
Välj ett läge.
3
Välj en TV-kanal.
Använda den digitala programguiden
(EPG)
Tryck på GUIDE i digitalt läge för att se
programguiden.
Använda TV:ns funktioner
HOME-knapp
Tryck för att visa olika skärmar för hantering
och inställning.
OPTIONS-knapp
Tryck för att se bekväma funktioner baserat på
aktuell inmatning eller innehåll.
Bild
Ljud
SCART REC på
Lägg till i Favoriter
Lås/Lås upp
PAP
Motionflow
Scenval
Avstängn.timer
Volym för hörlurar
Högtalare
8 SE
Använda i-Manual
1
Bruksanvisningar finns inbyggda i din BRAVIA
TV och de kan läsas på skärmen.
Du kan ta fram i-Manual med en knapptryckning
för att lära dig mer om TV:ns funktioner.
Tryck på i-MANUAL.
2
Tryck på G/g/F/f/
2
för att välja.
Välkommen till i-Manual
”BRAVIA” TV-funktioner
Titta på TV
Använda Homemenyn
Roliga funktioner med ansluten utrustning
Beskrivning av delar
Felsökning
Index
x Välkommen till i-Manual
x ”BRAVIA” TV-funktioner
x Titta på TV
Introducerar bekväma funktioner som EPGguide, favoriter, etc.
x Använda Homemenyn
Anpassa dina TV-inställningar, etc.
x Roliga funktioner med ansluten
utrustning
Introducerar hur man ansluter
tillvalsutrustning.
x Beskrivning av delar
x Felsökning
Finn lösningen på ditt problem.
x Index
~
• Bilder och figurer kan skilja sig från vad som visas på skärmen.
9 SE
Se på TV
1
Övrig information
Felsökning
Kontrollera om indikatorn 1 (standby) blinkar med rött sken.
När indikatorn 1 (standby) blinkar
Den självdiagnostiska funktionen är aktiverad.
1
Räkna hur många gånger indikatorn 1 (standby) blinkar mellan varje paus på tre
sekunder.
Indikatorn kan exempelvis blinka tre gånger, följt av en paus på två sekunder, och därefter blinka
ytterligare tre gånger.
2
Stäng av TV:n genom att trycka på 1, koppla loss nätkabeln från eluttaget och
informera din återförsäljare eller ditt Sony servicecenter om antalet blinkningar.
När indikatorn 1 (standby) inte blinkar
1
2
Kontrollera punkterna i nedanstående tabell. (Se även ”Felsökning” i i-Manualen.)
Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad servicetekniker.
Tillstånd
Förklaring/åtgärd
Bild
Ingen bild (skärmen är
mörk) och inget ljud.
• Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
• Anslut TV:n till eluttaget och tryck på 1 på TV:n.
• Om indikatorn 1 (standby) lyser med rött sken, tryck på "/1
eller TV "/1 (knappnamn kan skilja sig beroende på
fjärrkontroll).
Små svarta punkter och/
eller ljuspunkter syns på
skärmen.
• Skärmen består av pixlar. Små svarta punkter och/eller
ljuspunkter (pixlar) på bildskärmen indikerar inte en felfunktion.
Allmänt
Det går inte att slå på TV:n. • Kontrollera om ENERGY SAVING SWITCH är på (z).
TV:n stängs av automatiskt • Kontrollera om ”Avstängn.timer” är aktiverad, eller bekräfta
inställningen ”Varaktighet” för ”På-timer”.
(TV:n ställs i standby•
Kontrollera om ”Vilande TV-standby” är aktiverad.
läge).
Fjärrkontrollen fungerar
inte.
• Byt ut batterierna.
• Det kan hända att din TV befinner sig i SYNC-läget.
Tryck på SYNC MENU, välj ”TV-styrning” och välj sedan
”Home (Meny)” eller ”Alternativ” för att styra TV:n.
Lösenordet för ”Barnlås”
har glömts bort.
• Mata in PIN-koden 9999. (PIN-kod 9999 accepteras alltid.)
Det blir varmt runt TV:n.
• När TV:n används under en längre tid blir det varmt runt den.
Det kan kännas varmt när du vidrör den med handen.
10 SE
Specifikationer
System
Skärmsystem
LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller)
TV-system
Analogt: Beroende på val av land/område: B/G/H, D/K, L, I
Digitalt: DVB-T2 (endast KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803)
DVB-T/DVB-C
Färg/videosystem
Analogt: PAL, PAL60 (endast videoingång), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (endast videoingång)
Digitalt: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Kanaltäckning
Analogt: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalt: VHF/UHF
Ljudutgång
10 W + 10 W
Uttag för ingångar/utgångar
Antennkabel
/
AV1, 2
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
21-polig scart-kontakt (CENELEC standard) inkl. ljud/videoingång, RGB-ingång och TV-ljud/
videoutgång.
Understödda format: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Övrig information
COMPONENT IN
COMPONENT IN
75 ohms extern anslutning för VHF/UHF
Ljudingång (phonokontakter)
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ljud: Tvåkanalig linjär PCM: 32, 44,1 och 48 kHz, 16, 20 och 24 bitar, Dolby Digital
Analog ljudingång (minijack) (endast HDMI IN4)
PC-ingång
Videoingång (phonokontakt)
Ljudingång (phonokontakter)
DIGITAL AUDIO OUT Digitalt optiskt uttag (tvåkanalig linjär PCM, Dolby Digital)
(OPTICAL)
(VAR/FIX)
Ljudutgång (phonokontakter)
PC IN
PC-ingång (Mini D-sub 15-polig)
PC-ljudingång (minijack)
USB-port
Hörlursuttag
i
CAM-plats (villkorlig åtkomstmodul)
LAN
3D SYNC
10BASE-T/100BASE-TX-kontakt (Beroende på nätverkets funktionsmiljö, kan anslutningshastigheten
avvika. Kommunikationshastighet och -kvalitet för 10BASE-T/100BASE-TX garanteras inte för denna
TV.)
* För LAN-anslutningar, använd en kabel av typen Kat 7 10BASE-T/100BASE-TX (medföljer ej).
3D Sync-anslutning för extra sändare
(Fortsättning)
11 SE
Modellnamn KDL-
52HX90x
46HX90x
46HX80x
40HX80x
Strömförsörjning och övrigt
Nätspänning
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Skärmstorlek (diagonalt
uppmätt)
Cirka 132,2 cm/
52 tum
Bildupplösning
1 920 punkter (horisontell) × 1 080 linjer (vertikal)
Effektförbrukning
i ”Hemma”/
”Standard”läge
136 W
130 W
102 W
88,0 W
i ”Butik”/
”Dagsljus”läge
201 W
184 W
149 W
132 W
149 kWh
128 kWh
Cirka 116,8 cm/46 tum
Effektförbrukning i
viloläge*1 (standby)
0,2 W (14 W när ”Snabbstart” är inställt på ”På”)
Genomsnittlig årlig
energiförbrukning*2
199 kWh
190 kWh
Cirka 101,6 cm/
40 tum
Mått (cirka) (b × h × d)
med bordsstativ
126,3 × 80,7 × 40,0 cm
112,4 × 72,7 × 40,0 cm
108,5 × 68,8 × 26,0 cm
95,2 × 61,3 × 25,0 cm
utan bordsstativ
126,3 × 77,5 × 6,7 cm
112,4 × 69,5 × 6,7 cm
108,5 × 65,6 × 7,4 cm
95,2 × 58,1 × 7,4 cm
med bordsstativ
42,9 kg
36,2 kg
19,2 kg
16,4 kg
utan bordsstativ
36,9 kg
30,2 kg
16,9 kg
14,2 kg
Medföljande tillbehör
Se ”Kontrollera tillbehören” (sidan 3).
Extra tillbehör
Väggfäste: SU-WL500
TV-stativ: SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
3D-glasögon: TDG-BR100/TDG-BR50
3D synk.-sändare: TMR-BR100
Vikt (cirka)
*1 Specificerad standby-effekt uppnås när TV:n har avslutat nödvändiga interna processer.
*2 4 timmar per dag och 365 dagar om året
~
• För att minska strömförbrukningen
– strömförbrukningen minskar om du minskar bakgrundsbelysningen (bildskärmens ljusstyrka).
– inställningarna ”Ekoläge” (t.ex. ”Energisparläge”, ”Vilande TV-standby”) bidrar till att minska
strömförbrukningen och sparar därigenom pengar genom att hålla nere elräkningen.
– när du stänger av TV:n med ENERGY SAVING SWITCH kommer strömförbrukningen att vara nära noll.
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
12 SE
Installera tillbehören (väggfäste)
Till kunden:
Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-handlare eller en auktoriserad installatör installera
TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv.
Till Sony-handlare och installatörer:
Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna
produkt.
Din TV kan installeras med hjälp av väggfästet SU-WL500 (säljs separat).
• Se anvisningarna som medföljer väggfästet för att installera på rätt sätt.
• Se ”Demontera bordsstativet från TV:n” (sidan 7).
~
• Placera TV:n på bordsstativet när du låser monteringshaken.
Övrig information
Skruv
(+PSW
6 × 16)
Fyrkantigt hål
Monteringshake
Expertkunskap är nödvändig för att kunna installera den här produkten, i synnerhet för att kunna
bedöma om väggen är tillräckligt stark för att bära upp TV-apparatens vikt. Var därför noga med
att överlåta väggmontering av denna produkt till din Sony-handlare eller en auktoriserad
installatör, och var noggrann med säkerheten under installationen. Sony kan inte hållas ansvariga
för någon form av materiella skador eller personskador som beror på felaktig hantering eller
felaktig installation.
(Fortsättning)
13 SE
Tabell över TV:ns installationsmått
Skärmens mittpunkt
Enhet: cm
Modellnamn
KDL-
Bildskärmsmått
A
B
Djup vid
skärmens
mittpunkt
Mått vid olika monteringsvinklar
Vinkel (0°)
C
D
Vinkel (20°)
E
F
G
H
50,6
52HX90x
126,3
77,5
7,7
48,2
12,0
34,8
73,5
46HX90x
112,4
69,5
11,8
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
46HX80x
108,5
65,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
40HX80x
95,2
58,1
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
Värdena i ovanstående tabell kan variera något beroende på installationen.
VARNING
Väggen där TV:n ska hängas upp måste vara tillräckligt stark för att kunna bära upp en vikt på
åtminstone fyra gånger TV-apparatens vikt. Se ”Specifikationer” (sidan 12) angående dess vikt.
14 SE
Figurer och tabeller över skruvarnas och hakens placering
Modellnamn
KDL-52HX90x
KDL-46HX90x/46HX80x
KDL-40HX80x
Skruvarnas placering
När du monterar monteringshaken på TV:n.
Skruvarnas placering
Hakens placering
e, j
b
Hakens placering
När du monterar TV:n på stativfästet.
a*
b
c*
Övrig information
* Plats ”a” och ”c” för haken
kan inte användas för
modellerna.
15 SE
Ventilation
Säkerhetsinformation
Installation
Installera och använd TV:n enligt följande
anvisningar för att undvika brandrisk,
elektriska stötar eller skador på person
eller egendom.
–
• Täck inte för och stoppa inte in några
föremål i TV:ns ventilationshål.
• Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt
nedanstående figur.
• Vi rekommenderar bestämt att du
använder Sonys väggfäste för att
säkerställa tillräcklig luftcirkulation.
Monterad på väggen
30 cm
Installation
• TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt
eluttag.
• Placera TV:n på en stabil och plan yta.
• Endast en behörig servicetekniker får
utföra vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi
bestämt att du endast använder tillbehör
från Sony, inklusive:
– Väggfäste SU-WL500
– TV-stativ: SU-52HX1
(KDL-52HX90x)
SU-46HX1
(KDL-46HX90x)
• Var noga med att använda skruvarna
som medföljer väggfästet när du fäster
monteringshakarna på TV:n. De
medföljande skruvarna är utformade så
att de mäter 8 mm - 12 mm i längd, mätt
från monteringshakens fästyta.
Skruvarnas diameter och längd varierar
beroende på väggfästets modell.
Användning av andra skruvar kan skada
TV:n internt eller medföra att den faller
ned.
8 mm - 12 mm
Skruv (medföljer
väggfästet)
Monteringshake
Hakfäste på TV:ns
baksida
10 cm
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt
utrymme runt TV:n.
Monterad på stativ
30 cm
10 cm
6 cm
• För att säkerställa korrekt ventilation och
förhindra ansamling av damm eller
smuts:
– Lägg inte TV:n platt ned och
installera den inte upp-och-ned,
bakvänd eller vänd sidledes.
– Placera inte TV:n på en hylla eller
matta, i en säng eller i en garderob.
– Täck inte över TV:n med tyg såsom
gardiner och lägg inte tidningar och
liknande på den.
– Installera inte TV:n såsom figurerna
nedan visar.
Luften kan inte cirkulera fritt.
Anmärkningar
• Använd inte medföljande nätkabel
tillsammans med annan utrustning.
• Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för
mycket. Ledarna inne i kabeln kan
exponeras eller gå av.
• Modifiera inte nätkabeln.
• Ställ inga tunga föremål på nätkabeln.
• Dra inte i själva kabeln när du lossar
nätkabeln från eluttaget - ta tag i
stickkontakten.
• Anslut inte alltför många apparater till
ett och samma eluttag.
• Använd inte eluttag som inte passar till
stickkontakten.
Förbjuden användning
Installera inte och använd inte TV:n på
platser eller i miljöer/situationer som
beskrivs nedan. Annars kan felfunktioner
uppstå i TV:n som kan orsaka
brandtillbud, elektriska stötar eller skador
på person eller egendom.
Platser:
Utomhus (i direkt solsken), på stranden, i
en båt eller någon annan typ av fartyg, i ett
fordon, på sjukvårdsinrättningar, på
ostadiga platser, nära vatten, regn, fukt
eller rök.
Miljöer:
Platser som är mycket varma, fuktiga eller
dammiga, där insekter kan sig in i TV:n,
där TV:n kan utsättas för mekaniska
vibrationer eller i närheten av brinnande
föremål (t.ex. levande ljus). TV-apparaten
får inte utsättas för dropp eller stänk och
vätskebehållare såsom vaser får inte ställas
på den.
Situationer:
Vägg
Vägg
Använd inte TV:n med våta händer, när
TV:ns hölje är demonterat eller med
tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren. Koppla loss TV:n från
eluttaget och antennen när det åskar.
Trasiga delar:
Nätkabel
Hantera nätkabeln och eluttaget enligt
följande anvisningar för att undvika
brandrisk, elektriska stötar eller skador på
person eller egendom:
–
–
–
–
–
16 SE
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt
utrymme runt TV:n.
Transport
• Lossa alla kablar
från TV:n innan du
transporterar den.
• Det krävs två eller
tre personer för att
bära en stor TVapparat.
• När du
transporterar TV:n
för hand, håll den
såsom visas till
höger. Tryck inte
på LCD-panelen
eller ramen runt
bildskärmen.
• Håll TV:n i ett fast För KDL-52/
grepp undertill när 46HX90x
du lyfter eller
flyttar den.
• Se till att TV:n inte
utsätts för stötar
eller kraftiga
vibrationer när den
transporteras.
• Du bör använda
originalkartongen För KDL-46/
och dess
40HX80x
emballage när du
sänder in TV:n för reparation eller om du
flyttar.
10 cm
–
Håll nätkabeln på avstånd från
värmekällor.
Lossa stickkontakten från eluttaget och
rengör den regelbundet. Om kontakten
täcks med damm och tar upp fukt kan
isoleringen försämras, vilket kan
orsaka brand.
Använd endast nätkablar från Sony
och inga andra märken.
För in stickkontakten hela vägen i
eluttaget.
Anslut TV:n till ett eluttag som
levererar 220-240 volt AC.
För din egen säkerhet, lossa nätkabeln
från eluttaget före ledningsdragning
och se till att du inte snavar på
kablarna.
Lossa nätkabeln från eluttaget innan
du flyttar TV:n eller utför något arbete
på den.
• Kasta aldrig något mot TV:n.
Skärmglaset kan gå sönder och orsaka
allvarliga personskador.
• Om TV:ns hölje spricker, koppla loss
TV:n från eluttaget innan du tar i den.
Annars föreligger risk för elektriska
stötar.
När TV:n inte används
• Om du inte tänker använda TV:n på flera
dagar bör du koppla loss TV:n från
eluttaget av miljö- och säkerhetsskäl.
• Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort
från nätspänningen när du endast stänger
av den måste du även lossa
stickkontakten från eluttaget för att helt
koppla bort TV:n.
• Vissa TV-apparater kan dock ha
funktioner som kräver att TV:n står kvar
i standby-läge för att den skall fungera
korrekt.
Barnens säkerhet
• Se till att barn inte klättrar på TV:n.
• Håll små tillbehör utom räckhåll för barn
så att de inte råkar sväljas av misstag.
Om följande problem
uppstår...
Stäng av TV:n och lossa omedelbart
stickkontakten från eluttaget om något av
följande problem uppstår.
Kontakta din återförsäljare eller ett Sony
servicecenter för att få TV:n undersökt av
en behörig servicetekniker.
Om:
–
–
–
–
Varning!
För att förhindra eldsvådor, ska stearinljus
eller andra öppna lågor alltid förvaras på
avstånd från produkten.
Utrustning som är kopplad till skyddsjord
via jordat vägguttag och/eller via annan
utrustning och samtidigt är kopplad till
kabel-TV nät kan i vissa fall medföra
brandfara.
För att undvika detta skall vid anslutning
av utrustningen till kabel-TV nät galvanisk
isolator finnas mellan utrustningen och
kabel-TV nätet.
Säkerhetsföreskrifter
Se på TV
• Vissa människor kan uppleva obehag
(t.ex. ansträngda ögon, trötthet eller
illamående) när man tittar på 3Dvideobilder eller spelar stereoskopiska
3D-spel. Sony rekommenderar att alla
som tittar på 3D-videobilder eller spelar
stereoskopiska 3D-spel tar regelbundna
pauser medan de gör det. Längden eller
frekvensen av nödvändiga pauser
varierar från person till person. Du måste
själv avgöra vad som fungerar bäst. Om
du upplever något obehag, ska du sluta
titta på 3D-videobilder eller spela
stereoskopiska 3D-spel tills obehaget
upphör och kontakta en läkare om du
tycker att det är nödvändigt. Du bör även
granska (i) bruksanvisningen för alla
andra enheter eller media som används
med TV-apparaten och gå till (ii) vår
webbplats (http://www.sonyeurope.
com/myproduct) för den senaste
informationen. Synen hos barn (speciellt
under sex års ålder) utvecklas
fortfarande. Kontakta en läkare (t.ex. en
barn- eller ögonläkare) innan du låter
barn titta på 3D-videobilder eller spela
stereoskopiska 3D-spel. Vuxna ska
övervaka barn och säkerställa att de
följer rekommendationerna ovan.
• Vid användning av funktionen för
simulerad 3D görs en bildomvandling av
denna TV från 2D till 3D. Funktionen
innebär att den visade bilden då har
ändrats från originalbilden.
LCD-skärm
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med
högteknologisk precision och 99,99
procent eller mer av bildpunkterna är
effektiva kan svarta punkter eller färgade
punkter (röda, blå eller gröna) framträda
konstant på LCD-skärmen. Detta är en
strukturell egenskap hos LCD-skärmar
och indikerar inte något fel.
• Tryck inte på och repa inte frontfiltret.
Placera inte heller några föremål ovanpå
denna TV-apparat. Bilden kan bli ojämn
och LCD-skärmen kan skadas.
• Om TV:n används på en kall plats kan
fläckar framträda i bilden eller bilden
kan bli mörk. Detta indikerar inte någon
felfunktion. Fenomenet försvinner när
temperaturen stiger till normal nivå.
• En spökbild kan uppstå om en stillbild
ligger kvar på skärmen under en längre tid.
Den försvinner troligtvis efter en stund.
• Bildskärmen och höljet blir varma när
TV:n används. Detta är inget fel.
• LCD-skärmen innehåller en liten mängd
flytande kristaller. Vissa lysrör som
används i TV:n innehåller också
kvicksilver. Kassera TV:n enligt lokala
lagar och bestämmelser.
Hantering och rengöring av
TV:ns bildskärm/hölje
Var noga med att lossa nätkabeln från
eluttaget före rengöring.
Observera följande försiktighetsåtgärder
för att undvika degradering av material
eller skärmens ytskikt.
• Använd en mjuk duk när du dammar av
bildskärmen/höljet. Smuts som är svår
att få bort kan du avlägsna genom att
fukta duken med ett milt, utspätt
rengöringsmedel.
• Spreja inte vatten eller rengöringsmedel
direkt på TV-apparaten. Vätskan kan
droppa ned på botten av bildskärmen
eller utvändiga delar och orsaka
felfunktion.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel,
alkaliska eller sura rengöringsmedel,
skurpulver eller skarpa lösningsmedel
såsom alkohol, bensin, thinner eller
insektsspray. Om sådana material
används, eller vid långvarig kontakt med
gummi- eller vinylmaterial, kan
skärmens ytskikt och höljet skadas.
• Vi rekommenderar att du regelbundet
dammsuger ventilationsöppningarna för
att säkerställa fullgod ventilation.
• När du justerar TV:ns vinkel, rör den
försiktigt så att TV:n inte flyttar sig eller
glider av stativet.
Extra utrustning
• Håll extra tillbehör och utrustning som
avger elektromagnetisk strålning på
avstånd från TV:n. Annars kan
bildstörningar och/eller akustiskt brus
uppstå.
• Denna utrustning har testats och
befunnits följa gränsvärdena som anges i
EMC-direktivet vid användning av en
anslutningskabel som är kortare än
3 meter.
Batterier
• Var noga med att sätta i batterierna åt
rätt håll (+ / -).
• Använd inte olika typer av batterier
tillsammans och blanda inte gamla och
nya batterier.
• Kassera batterier enligt gällande
miljöbestämmelser. I vissa regioner kan
särskilda bestämmelser gälla för
kassering av batterier. Rådfråga de
lokala myndigheterna.
• Hantera fjärrkontrollen med varsamhet.
Se till att inte tappa eller trampa på den
och spill inga vätskor på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av
värmekällor, i direkt solljus eller i ett
fuktigt rum.
Kassering av TVapparaten
Kassering av
gamla elektriska
och elektroniska
produkter
(tillämpligt inom
EU och andra
europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på produkten eller dess
förpackning anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning.
Genom att säkerställa att produkten
kasseras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För mer
information om återvinning av denna
produkt, kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophämtningstjänst
eller affären där du köpte produkten.
Avfallsinstruktion
rörande
förbrukade
batterier (gäller i
EU och andra
europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte
skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en kemisk
symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,0005%
kvicksilver eller 0,004% bly. Med att sörja
för att dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt kommer du att bidra till att
skydda miljön och människors hälsa från
potentiella negativa konsekvenser som
annars kunnat blivit orsakat av felaktig
avfallshantering. Återvinning av materialet
vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri,
bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker. För att försäkra att batteriet
blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter
när det är förbrukat. För alla andra batterier,
vänligen se avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet
på en återvinningsstation för förbrukade
batterier. För mer detaljerad information
rörande korrekt avfallshantering av denna
produkt eller batterier, vänligen kontakta
ditt kommunkontor, din avfallsstation eller
din återförsäljare där du köpt produkten.
17 SE
Övrig information
Nätkabeln skadas.
Eluttaget inte passar till
stickkontakten.
TV-apparaten skadas genom att den
tappas, utsätts för hårda stötar eller
genom att föremål kastas på den.
Vätska eller något föremål råkar
hamna i höljets öppningar.
• Du bör titta på TV i ett rum med måttlig
belysning. TV-tittande i dålig belysning
eller under långa perioder påfrestar
ögonen.
• När du använder hörlurar, ställ in
ljudvolymen på en måttlig nivå så att du
inte skadar din hörsel.
Indledning
Tak fordi du valgte dette Sony-produkt.
Før TV-apparatet betjenes, læses denne
vejledning grundigt og beholdes til senere
opslag.
Producenten af dette produkt er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for
EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte
garantidokument.
Bemærkninger om digital
TV-funktion
• Funktioner i forbindelse med digitalt TV
(
) fungerer kun i lande eller
områder, hvor der udsendes i DVB-T
(MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)
digitale jordbundne signaler, eller der er
adgang til en kompatibel DVB-C
(MPEG-2 and H.264/MPEG-4 AVC)
kabeltjeneste. Få at vide hos din lokale
forhandler, om du kan modtage et DVBT-signal på din bopæl, eller spørg
kabeludbyderen, om deres DVB-C
kabeltjeneste er egnet til integreret
betjening med dette TV-apparat.
• Kabeludbyderen kan opkræve et ekstra
gebyr for en sådan service eller kræve, at
du indvilger i deres
forretningsbetingelser og -vilkår.
• Dette TV-apparat følger
specifikationerne for DVB-T og
DVB-C, men der er ikke garanti for
kompatibiliteten med fremtidige DVB-T
digitale jordbundne udsendelser og
DVB-C digitale kabeludsendelser.
• Visse digitale tv-funktioner er muligvis
ikke tilgængelige i visse lande/områder,
og DVB-C-kabel fungerer eventuelt ikke
korrekt hos visse udbydere.
Oplysninger om
varemærker
er et registreret varemærke, der
tilhører DVB projektet.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI
Licensing LLC i USA og andre lande.
DLNA®, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED® er varemærker,
servicemærker eller certificeringsmærker
tilhørende Digital Living Network
Alliance.
DivX® er en teknologi til komprimering af
videofiler udviklet af DivX, Inc.
DivX, DivX Certified og tilhørende logoer
er varemærker tilhørende DivX, Inc. og
anvendes under licens.
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt
videoformat udviklet af DivX,Inc. Dette er
en officiel DivX-certificeret enhed, som
afspiller DivX-video. Se www.divx.com
for flere oplysninger og softwareværktøjer
til konvertering af dine filer til DivXvideo.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denne DivX Certified®-enhed skal
registreres for at kunne afspille DivX
Video-on-Demand (VOD)-indhold. Find
DivX VOD-afsnittet i enhedens
opsætningsmenu for at generere
registreringskoden. Gå til vod.divx.com
med denne kode for at fuldføre
registreringsprocessen og få mere at vide
om DivX VOD.
Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories. "Dolby" og det dobbelte
D-symbol er varemærker, der tilhører
Dolby Laboratories.
"BRAVIA" og
er varemærker,
der tilhører Sony Corporation.
"XMB™" og "XrossMediaBar" er
varemærker, der tilhører Sony Corporation
og Sony Computer Entertainment Inc.
En liste med understøttede kabeloperatører
findes på support-webstedet:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Vejledningen om "Montering af
vægbeslaget" findes i
brugervejledningen til tv'et.
• Illustrationerne af fjernbetjeningen i
denne vejledning er fra RM-ED034,
medmindre andet er angivet.
• Illustrationerne i denne vejledning kan
variere afhængigt af tv-model.
• "x" i modelnavnet svarer til et numerisk
ciffer vedrørende design, farve eller tvsystem.
Placering af
identifikationsmærkat
Mærkatet med oplysninger om
modelnummer og strømforsyning (jævnfør
gældende sikkerhedsregler) findes på
bagsiden af tv'et.
2 DK
Indholdsfortegnelse
Kontrol af tilbehør...........................................................................................................................3
Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen ......................................................................................3
Opsætning
Fastgørelse af tv-fod ......................................................................................................................4
Tilslutning af antenne/Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager)...................................................5
Undgå, at tv'et vælter .....................................................................................................................5
Samling af kablerne .......................................................................................................................6
Udførelse af startopsætning...........................................................................................................6
Afmontering af tv-foden fra tv'et .....................................................................................................7
Brug af tv'et
Se programmer ..............................................................................................................................8
Benyt tv'ets funktioner....................................................................................................................8
Brug i-Manual.................................................................................................................................9
Yderligere oplysninger
Fejlfinding.....................................................................................................................................10
Specifikationer .............................................................................................................................11
Montering af tilbehør (Vægbeslag) ..............................................................................................13
Sikkerhedsoplysninger.................................................................................................................16
Forholdsregler..............................................................................................................................17
• Betjeningsvejledningen findes i dit BRAVIA-tv. Yderligere oplysninger om betjening findes i afsnittet "Brug
i-Manual" (side 9).
• Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" (side 16), før du betjener tv'et. Gem vejledningen til senere brug.
Kontrol af tilbehør
Netledning (1)
Kabelholder (1)
Fjernbetjening (1)
AAA-batterier (type R3) (2)
Tv-fod (1)*1
Skruer til tv-fod (M5 × 16) (4)
Samleskruer til tv-fod (M5 × 16) (4)
(kun KDL-40HX80x)
Bagdæksel til tv-fod (1)*2
*1 KDL-40HX80x: Saml tv-foden med de
medfølgende samleskruer.
Yderligere oplysninger om samling af tv-foden
findes i den medfølgende folder.
*2 KDL-46HX80x: Bagdækslet til tv-foden er som
standard monteret på tv-foden.
Sådan sættes batterier i
fjernbetjeningen
1 Fjern beskyttelsesarket.
2 Skub låget opad.
3 DK
DK
Opsætning
Fastgørelse af tv-fod
~
• Hvis du vil opnå den bedste billedkvalitet, må du
ikke udsætte skærmen for direkte belysning eller
sollys.
• Fugt kan kondensere på overfladen eller indeni
tv'et, hvis du flytter tv'et direkte fra et koldt til et
varmt sted, eller anbringer det i et meget fugtigt
rum eller et rum, hvor der lige er skruet op for
varmen. Hvis det sker, skal du slukke tv'et og lade
tv'et være slukket, indtil fugten fordamper, og
derefter kan tv'et bruges. Hvis der er fugtkondens
mellem skærmglasset og LCD-skærmen, skal du
tænde tv'et, så kondensen fordamper, når tv'et er
blevet varmet op.
1
Se den medfølgende folder til tv-foden
for korrekt fastgørelse for nogle tvmodeller.
2
Anbring tv'et på tv-foden.
Justering af tv'ets vinkel (kun
KDL-52/46HX90x)
Tv'et kan justeres inden for de nedenstående
vinkler.
0°
4
1
3
6°
Fjern skruerne
som vist.
Monter tv'et på tv-foden i
overensstemmelse med pilene , der
viser, hvor de medfølgende skruer skal
skrues i.
2
Sæt skruen i det
øverste skruehul
på tv-foden.
3
~
• Hvis du bruger en elektrisk skruetrækker, skal
tilspændingsmomentet indstilles til ca. 1,5 N·m
{15 kgf·cm}.
4
KDL-52/46HX90x og KDL-40HX80x:
Når du har spændt alle skruerne, skal
det medfølgende bagdæksel til tv-foden
monteres.
4 DK
Løft op og vip.
Skub ind.
~
• Gentag fremgangsmåden ovenfor i modsat
rækkefølge for at vende tilbage til 0°.
Tilslutning af antenne/Set
Top Box/optager (f.eks. dvdoptager)
Undgå, at tv'et vælter
Opsætning
Tilslutning af en Set Top Box/optager
(f.eks. dvd-optager) med SCART
1
Placer en træskrue (4 mm i diameter,
medfølger ikke) i tv-foden.
2
Skru en maskinskrue (M4 × 16,
medfølger ikke) i skruehullet på tv'et.
3
Bind træskruen og maskinskruen
sammen med en kraftig snor
(medfølger ikke).
Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager)
Tilslutning af en Set Top Box/optager
(f.eks. dvd-optager) med HDMI
Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager)
5 DK
Samling af kablerne
Udførelse af startopsætning
1
2
Slut tv'et til stikkontakten.
3
Tryk på 1 på tv'et.
Kontroller, at indstillingen ENERGY
SAVING SWITCH er aktiveret (z).
Første gang tv'et tændes, vises
sprogmenuen på skærmen.
4
~
• Du må ikke samle strømkablet med de øvrige
tilslutningskabler.
Følg vejledningen på skærmen.
Aut. programindstilling: Hvis du vælger
"Kabel TV", anbefaler vi, at du vælger
"Hurtig scanning" for hurtig indstilling.
Indstil "Frekvens" og "Netværks-ID" i
overensstemmelse med oplysningerne fra
din kabeludbyder. Hvis der ikke findes
nogen kanal med "Hurtig scanning", kan du
prøve "Fuld scanning" (selvom det kan tage
lidt længere tid).
~
• "Fuld scanning" er muligvis ikke tilgængelig
afhængigt af område/land.
En liste over kompatible kabeludbydere
findes på supportwebstedet:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
6 DK
Programsortering: Ændrer rækkefølgen
af analoge kanaler, som er gemt i tv'et.
Tryk på F/f for at vælge den kanal, som
du vil flytte til en ny placering, og tryk
derefter på .
2
Tryk på F/f for at vælge den nye
placering til kanalen, og tryk derefter på
.
Opsætning
1
~
• Du kan også indstille kanalerne manuelt.
Afmontering af tv-foden fra
tv'et
~
• Ved KDL-52/46HX90x og KDL-40HX80x skal
du fjerne fodens beslag, før tv-foden afmonteres.
• Fjern skruerne i pilenes retning
fra tv'et.
• Tv-foden må kun fjernes, hvis du installerer
tilsvarende tilbehør på tv'et.
• Du må ikke holde fast i bagdækslet til tv-foden,
mens tv-foden bæres, da den kan falde af og
forårsage personskade eller tingskade.
7 DK
Brug af tv'et
Se programmer
1
Tænd for tv'et.
2
1 Aktiver ENERGY SAVING
SWITCH (z).
2 Tryk på 1 på tv'et for at tænde tv'et.
GUIDE
OPTIONS
HOME
2
Vælg en tilstand.
3
Vælg en tv-kanal.
3
z
• Knapperne 5, N, PROG + og AUDIO
på fjernbetjeningen er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
blindfingermarkeringerne som
referencepunkt, når du betjener tv'et.
Brug af den elektroniske
programoversigt
Tryk på GUIDE i digital tilstand for at få vist
programoversigten.
Benyt tv'ets funktioner
Knappen HOME
Tryk for at få vist forskellige funktioner og
indstillingsskærme.
Knappen OPTIONS
Tryk for at få vist praktiske funktioner baseret
på den aktuelle indgang eller indhold.
Billede
Lyd
SCART-optagelse til
Føj til Favoritter
Lås/Lås op
PAP
Motionflow
Valg af motiv
Sleeptimer
Hovedtelefonlydstyrke
Højttaler
8 DK
Brug i-Manual
1
Betjeningsvejledningerne er indbygget i dit
BRAVIA TV og kan vises på skærmen.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om tv'ets
funktioner, skal du trykke på den viste knap for at
åbne din i-Manual.
1
Tryk på i-MANUAL.
2
Tryk på G/g/F/f/
elementer.
Brug af tv'et
2
for at vælge
Velkommen til i-Manual
Funktioner for "BRAVIA"-tv
Brug af tv'et
Brug af menuen Home
Underholdning med tilsluttet udstyr
Beskrivelse af dele
Fejlfinding
Indeks
x Velkommen til i-Manual
x Funktioner for "BRAVIA"-tv
x Underholdning med tilsluttet udstyr
Introducerer, hvordan ekstraudstyr tilsluttes.
x Brug af tv'et
Introducerer praktiske funktioner såsom EPG
Guide, Foretrukne osv.
x Beskrivelse af dele
x Brug af menuen Home
Tilpas dine tv-indstillinger osv.
x Indeks
x Fejlfinding
Find løsninger til dine problemer.
~
• Billeder og illustrationer kan variere fra det, der vises på skærmen.
9 DK
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Kontroller, om indikatoren 1 (standby) blinker rødt.
Når indikatoren 1 (standby) blinker
Selvdiagnosefunktionen er aktiveret.
1
Tæl, hvor mange gange indikatoren 1 (standby) blinker mellem hvert 3-sekunders
interval.
For eksempel kan indikatoren blinke tre gange, slukke i tre sekunder, så blinke igen tre gange.
2
Tryk på 1 på tv'et for at slukke det, fjern strømkablet, og kontakt en forhandler eller et
Sony-servicecenter, og oplys indikatorens blinkemønster (antal blink).
Når indikatoren 1 (standby) ikke blinker
1
2
Læs punkterne i skemaerne nedenfor. (Se også under "Fejlfinding" i i-Manual.)
Hvis problemet fortsætter, skal tv'et efterses af en autoriseret servicetekniker.
Tilstand
Beskrivelse/løsningsforslag
Billede
Der er intet billede
(skærmen er mørk) og
ingen lyd.
• Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
• Slut tv'et til stikkontakten, og tryk på 1 på tv'et.
• Hvis indikatoren 1 (standby) lyser rødt, trykkes på "/1 eller TV
"/1 (navnet på knappen kan variere på fjernbetjeninger).
Små, sorte prikker og/eller • Skærmen består af pixel. Det er ikke en fejl, at der vises meget
små sorte og/eller lyse prikker (pixel) på skærmen.
lyse prikker på skærmen.
Generelt
Der kan ikke tændes for
tv'et.
• Kontroller, om ENERGY SAVING SWITCH er aktiveret (z).
Tv'et slukker automatisk
(det skifter til standby).
• Kontroller, om "Sleeptimer" er aktiveret, eller kontroller
indstillingen for "Varighed" under "Aut. tænd".
• Kontroller, om "Standby for passivt tv" er aktiveret.
Fjernbetjeningen virker
ikke.
• Udskift batterierne.
• Dit tv kan være i synkroniseringstilstand.
Tryk på SYNC MENU, vælg "Tv-styring", og vælg derefter
"Home (menu)" eller "Funktioner" for at styre tv'et.
Adgangskoden til
"Børnelås" er glemt.
• Indtast 9999 for PIN-kode. (PIN-kode 9999 accepteres altid.)
Tv'ets omgivelser bliver
varme.
• Når tv'et bruges i en længere periode, bliver tv'ets omgivelser
varme.
Du kan mærke, at det er varmt ved at berøre det med hånden.
10 DK
Specifikationer
System
Panelsystem
LCD-panel (flydende krystal)
Tv-system
Analog: Afhænger af dit valgte land/område: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T2 (kun KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803)
DVB-T/DVB-C
Farve-/videosystem
Analog: PAL, PAL60 (kun videoindgang), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (kun videoindgang)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Kanaldækning
Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digital: VHF/UHF
Lydeffekt
10 W + 10 W
Ind-/udgangsstik
Antennekabel
/
AV1, 2
COMPONENT IN
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
21-bens scartstik (CENELEC-standard) med lyd-/videoindgang, RGB-indgang og tv-lyd-/videoudgang.
Understøttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lydindgang (phono-stik)
Yderligere oplysninger
COMPONENT IN
75 ohm, eksternt stik til VHF/UHF
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: Tokanals lineær PCM: 32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bit, Dolby Digital
Analog lydindgang (ministik) (kun HDMI IN4)
Pc-indgang
Videoindgang (phono-stik)
Lydindgang (phono-stik)
DIGITAL AUDIO OUT Digitalt optisk stik (tokanals lineær PCM, Dolby Digital)
(OPTICAL)
(VAR/FIX)
Lydudgang (phono-stik)
PC IN
Pc-indgang (15-bens mini-D-sub)
Pc-lydindgang (ministik)
USB-port
Stik til høretelefoner
i
CAM-stik (Conditional Access Module)
LAN
3D SYNC
10BASE-T/100BASE-TX-stik (Forbindelseshastigheden kan variere, afhængigt af netværksmiljøet.
10BASE-T/100BASE-TX-kommunikationshastigheden og -kvaliteten garanteres ikke for dette tv.)
* Til LAN-tilslutninger bruges et kategori 7 10BASE-T/100BASE-TX-kabel (medfølger ikke).
3D-sync-stik til ekstra sender
(Fortsættes)
11 DK
Modelnavn KDL-
52HX90x
46HX90x
46HX80x
40HX80x
Strøm og andet
Strømkrav
220 V til 240 V AC, 50 Hz
Skærmformat (målt
diagonalt)
Ca. 132,2 cm/
52 tommer
Skærmopløsning
1.920 punkter (vandret) × 1.080 linjer (lodret)
Strømforbrug i tilstanden
"Hjemme"/
"Standard"
136 W
130 W
102 W
88,0 W
i tilstanden "I 201 W
butik"/
"Kraftig"
184 W
149 W
132 W
149 kWh
128 kWh
Ca. 116,8 cm/46 tommer
Strømforbrug i standby*1
0,2 W (14 W, når "Hurtig start" er indstillet til "Til")
Gennemsnitligt årligt
energiforbrug*2
199 kWh
190 kWh
Ca. 101,6 cm/
40 tommer
Mål (ca.) (b × h × d)
Inkl. tv-fod
126,3 × 80,7 × 40,0 cm
112,4 × 72,7 × 40,0 cm
108,5 × 68,8 × 26,0 cm
95,2 × 61,3 × 25,0 cm
Uden tv-fod
126,3 × 77,5 × 6,7 cm
112,4 × 69,5 × 6,7 cm
108,5 × 65,6 × 7,4 cm
95,2 × 58,1 × 7,4 cm
Inkl. tv-fod
42,9 kg
36,2 kg
19,2 kg
16,4 kg
Uden tv-fod
36,9 kg
30,2 kg
16,9 kg
14,2 kg
Medfølgende tilbehør
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Kontrol af tilbehør" (side 3).
Ekstraudstyr
Vægbeslag: SU-WL500
Tv-fod: SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
3D-briller: TDG-BR100/TDG-BR50
3D-synkroniseringssender: TMR-BR100
Vægt (ca.)
*1 Den angivne standbyeffekt nås, når tv'et har afsluttet nødvendige interne processer.
*2 4 timer om dagen og 365 dage om året
~
• Sådan spares på strømforbruget
– Strømforbruget reduceres, hvis du dæmper baggrundsbelysningen (skærmens lysstyrke).
– "Øko"-indstillingerne (dvs. "Strømsparefunktion", "Standby for passivt tv" ) hjælper dig med at reducere
strømforbruget og dermed spare penge, idet elektricitetsregningerne bliver mindre.
– Hvis du slukker tv'et med ENERGY SAVING SWITCH, er strømforbruget næsten nul.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
12 DK
Montering af tilbehør (Vægbeslag)
Til kunderne:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen
af tv'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.
Til Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.
Tv'et kan installeres med beslaget til vægmontering SU-WL500 (forhandles separat).
• Yderligere oplysninger om korrekt montering findes i vejledningen til beslaget til vægmontering.
• Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Afmontering af tv-foden fra tv'et" (side 7).
~
• Placer tv'et på tv-foden, når monteringskrogen fastgøres.
Yderligere oplysninger
Skrue
(+PSW
6 × 16)
Firkantet hul
Monteringskrog
Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger, især for at finde ud af, om væggen kan
bære tv'ets vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sony-forhandler eller
autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse
eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
(Fortsættes)
13 DK
Oversigt over mål til tv-montering
Skærmmidtpunkt
Enhed: cm
Modelnavn
KDL-
Skærmens mål
Mål for
skærmmidtpunkt
Længde for hver monteringsvinkel
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
52HX90x
126,3
77,5
7,7
48,2
12,0
34,8
73,5
50,6
46HX90x
112,4
69,5
11,8
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
46HX80x
108,5
65,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
40HX80x
95,2
58,1
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
Tallene i ovenstående oversigt kan variere en smule afhængigt af monteringen.
ADVARSEL
Den væg, som tv'et monteres på, skal kunne støtte en vægt på mindst fire gange tv'ets vægt.
Yderligere oplysninger om vægt findes i afsnittet "Specifikationer" (side 12).
14 DK
Diagram/oversigt over placering af skruer og krog
Modelnavn
KDL-52HX90x
KDL-46HX90x/46HX80x
KDL-40HX80x
Placering af skrue
Ved montering af monteringskrogen på tv'et.
Placering af skrue
Placering af krog
e, j
b
Placering af krog
Ved montering af tv'et på basisbeslag.
a*
b
c*
Yderligere oplysninger
* Krogplaceringen "a" og "c"
gælder ikke modellerne.
15 DK
Ventilation
Sikkerhedsoplysninger
Installation/opsætning
Monteret på væggen
Installer og brug tv'et i overensstemmelse
med nedenstående vejledning for at undgå
brand, elektrisk stød eller skader på
personer og materiel.
Installation
• Tv'et skal sættes op ved en let
tilgængelig stikkontakt.
• Placer tv'et på en stabil, plan overflade.
• Kun en autoriseret intallatør må udføre
væginstallationer.
• Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales
det at anvende Sony-tilbehør, herunder:
– Vægbeslag SU-WL500
– Tv-fod: SU-52HX1
(KDL-52HX90x)
SU-46HX1
(KDL-46HX90x)
• Anvend de skruer, der følger med
vægbeslaget, når monteringskrogene
sættes på TV-apparatet. De medfølgende
skruer er beregnet til at være 8 mm 12 mm lange målt fra anlægsfladen på
monteringskrogen.
Skruernes diameter og længde afhænger
af modellen på vægbeslaget.
Hvis der anvendes andre skruer end de
medfølgende, kan det medføre
indvendige skader på TV-apparatet eller
få det til at falde ned eller lignende.
8 mm - 12 mm
Skrue (leveres med
vægbeslaget)
Monteringskrog
Krogens montering på
TV-apparatet
–
• Tildæk ikke ventilationshullerne og stik
ikke noget ind i kabinettet.
• Der skal være plads omkring tv'et som
vist nedenfor.
• Det anbefales stærkt at anvende et Sony
vægbeslag for at sikre tilstrækkelig
luftcirkulation.
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Der skal være mindst så meget
plads omkring tv'et.
Monteret på stander
10 cm
6 cm
Der skal være mindst så meget
plads omkring tv'et.
• For at sikre tilstrækkelig ventilation og
forhindre ansamling af støv og snavs:
– Læg ikke tv'et fladt ned og monter
det ikke på hovedet, bagvendt eller
sidevendt.
– Tv'et må ikke installeres på en hylde,
et tæppe, en seng eller i et skab.
– Tv'et må ikke dækkes til med stof,
f.eks. gardiner, eller andre ting,
f.eks. aviser, osv.
– Installer ikke Tv'et som vist
nedenfor.
Luftcirkulationen afspærres.
Transport
• Før transport af
tv'et tages alle
kabler ud.
• Der skal mindst to
eller tre personer
til at bære et stort
tv.
• Tv'et skal bæres
som vist til højre.
Belast ikke LCDskærmen og
rammen omkring
skærmen.
• Når tv'et løftes
eller flyttes, skal
KDL-52/
det holdes i
bunden med et fast 46HX90x
greb.
• Tv'et må ikke
udsættes for
fysiske stød eller
kraftige
vibrationer under
transport.
• Tv'et skal pakkes
ind i
KDL-46/
originalemballagen 40HX80x
og sættes ned i
originalkassen, når det skal til reparation
eller blot flyttes.
16 DK
Væg
Bemærk
• Du må ikke bruge den medfølgende
netledning med andet udstyr.
• Undgå så vidt muligt at klemme, bøje
eller sno netledningen. Ledningstrådene
kan være afisoleret eller knækket.
• Du må ikke ændre på netledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande på
netledningen.
• Træk ikke i selve ledningen, når stikket
skal tages ud af stikkontakten.
• Du må ikke slutte for mange apparater til
samme stikkontakt.
• Du må ikke bruge stikkontakter, som
stikket ikke passer i.
Forbudt brug
30 cm
10 cm
Tag netstikket ud og rengør det med
jævne mellemrum. Hvis stikket er
dækket med støv og tiltrækker fugt,
forringes isoleringen, og der kan opstå
brand.
Væg
Tv'et må ikke placeres eller anvendes på
steder eller i omgivelser eller situationer
som de nedenfor beskrevne. Ellers kan
tv'et fungere dårligt og forårsage brand,
elektrisk stød og personskader.
Placering:
Udendørs (i direkte sollys), på stranden, på
et skib eller et andet fartøj, i et køretøj, på
hospitaler, ustabile placeringer, tæt på
vand, fugt eller røg.
Miljø:
Steder, der er varme, fugtige eller meget
støvede, hvor der kan komme insekter ind,
hvor det kan blive udsat for mekaniske
vibrationer, tæt på brændbare genstande
(stearinlys ol.). TV-apparatet må ikke
udsættes for dryp eller stænk, og der må
ikke anbringes væskefyldte genstande som
f.eks. vaser på TV-apparatet.
Situation:
Undlad brug med våde hænder, med
kabinettet afmonteret eller med udstyr, der
ikke anbefales af producenten. Tag tv'ets
netledning ud af stikkontakten i tordenvejr.
Ituslåede dele:
• Du må ikke kaste genstande mod tv'et.
Skærmglasset kan knuses af slaget og
anrette alvorlig personskade.
• Hvis tv'ets overflade revner, må du ikke
røre det, før du har trukket netledningen
ud af stikkontakten. I modsat fald kan du
få elektrisk stød.
Netledning:
Brug netledningen og stikket som følger
for at undgå brand, elektrisk stød eller
skader på personer og materiel:
–
–
–
–
–
–
Brug kun netledninger fra Sony, ikke
fra andre leverandører.
Stikket skal sættes helt ind i kontakten.
Slut kun tv'et til en stikkontakt med
220-240 V AC.
Af sikkerhedshensyn skal du trække
netledningen ud af stikket og være
omhyggelig med ikke at vikle
fødderne ind i kablerne.
Tag netledningen ud af stikkontakten,
før du arbejder eller flytter på tv'et.
Hold netledningen væk fra
varmekilder.
Når tv'et ikke er i brug
• Hvis du ikke anvender tv'et i flere dage,
skal det afbrydes fra lysnettet af miljøog sikkerhedshensyn.
• Da tv'et ikke er helt afbrudt fra lysnettet,
selvom det er slukket, skal stikket tages
ud af stikkontakten for at afbryde tv'et
fuldkomment.
• Visse tv'er kan have funktioner, hvor
tv'et skal stå i standby for at fungere
korrekt.
LCD-skærm
• Lad ikke børn klatre op på tv'et.
• Mindre tilbehør skal opbevares
utilgængeligt for børn, så det ikke sluges
ved en fejl.
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet
med højpræcisionsteknologi og 99,99%
eller flere effektive pixler, kan der
forekomme sorte pletter eller lysende
punkter (røde, blå eller grønne), der
optræder konstant på LCD-skærmen.
Det er en konstruktionsmæssig egenskab
ved LCD-skærmen og ikke en fejl.
• Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret, og
placer ikke genstande oven på tv'et.
Billedet kan blive uensartet, eller LCDskærmen kan blive beskadiget.
• Hvis tv'et bruges et sted, hvor der er
koldt, kan billedet virke udtværet eller
blive mørkt. Dette er ikke tegn på fejl.
Fænomenerne forsvinder, efterhånden
som temperaturen stiger.
• Der kan forekomme skyggebilleder
(ghosting), når der konstant vises
stillbilleder. Det forsvinder efter et
øjeblik.
• Skærmen og kabinettet kan blive varmt,
når tv'et er i brug. Dette er ikke en fejl.
• LCD-skærmen indeholder en lille
mængde flydende krystal. Visse
lysstofrør, der anvendes i dette tv,
indeholder også kviksølv. Følg de lokale
regler og retningslinjer for bortskaffelse.
Hvis følgende problemer
opstår...
Sluk tv'et og træk straks netledningen ud
af stikkontakten, hvis følgende problemer
opstår.
Bed din forhandler eller Sony
servicecenter om at få tv'et efterset af
autoriserede serviceteknikere.
Når:
–
–
–
–
Netledningen er beskadiget.
Stikket passer dårligt.
Tv'et er beskadiget som følge af at
være tabt eller slået, eller der er kastet
genstande mod det.
Væske eller genstande er trængt ind
gennem kabinettets åbninger.
Advarsel
Produktet skal holdes væk fra tændte lys
eller anden form for åben ild for at undgå
brand.
Behandling og rengøring af
tv'ets skærmoverflade og
kabinet
Sørg for at tage netledningen til tv'et ud af
stikkontakten før rengøring.
Følg nedenstående forholdsregler for at
undgå nedbrydning af materialer eller
skærmbelægning.
Forholdsregler
Behagelig afstand til tv'et
• Nogle mennesker kan opleve ubehag
(f.eks. belastning af øjnene, træthed eller
utilpashed), når de ser 3D-videobilleder
eller afspiller stereoskopiske 3D-spil.
Sony anbefaler alle brugere at holde
pause med jævne mellemrum, når de ser
3D-videobilleder eller afspiller
stereoskopiske 3D-spil. Hvor længe og
hvor ofte en person skal holde pause,
varierer fra person til person. Du kan
bedst selv finde ud af, hvad der fungerer
bedst for dig. Hvis du oplever ubehag,
skal du stoppe med at se 3Dvideobilleder eller afspille
stereoskopiske 3D-spil, indtil ubehaget
er forsvundet; kontakt eventuelt en læge,
hvis du mener, at der er brug for det. Du
bør også se (i) betjeningsvejledningen
for alle andre enheder eller medier, som
bruges sammen med dette tv, og (ii)
vores hjemmeside (http://www.sonyeurope.com/myproduct) for de nyeste
oplysninger. Små børns syn (især dem
under seks år) udvikler sig stadig.
Kontakt en læge (f.eks. en børnelæge
eller øjenlæge), før du giver små børn
lov til at se 3D-videobilleder eller
afspille stereoskopiske 3D-spil. Voksne
bør holde øje med små børn for at være
sikker på, at de følger anbefalingerne
anført ovenfor.
• Når du bruger den simulerede 3Dfunktion, skal du bemærke, at det viste
billede er modificeret i forhold til
originalen på grund af den konvertering,
som dette tv har foretaget.
• Der skal være moderat belysning, da det
kan belaste dine øjne at se tv ved dårligt
lys eller i længere tid.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal du
justere lyden, så den ikke er for høj, da
det kan skade hørelsen.
• Tør støv forsigtigt af skærmen/kabinettet
med en blød klud. Hvis støvet sidder
fast, skal skærmen tørres forsigtigt af
med en hårdt opvredet blød klud, der er
fugtet let med vand og et mildt
rengøringsmiddel.
• Undlad at sprøjte vand eller
rengøringsmidler direkte på tv'et. Det
kan dryppe ned i bunden af skærmen
eller ramme udvendige dele og kan
forårsage en fejlfunktion.
• Du må ikke bruge skuresvampe,
opløsningsmidler eller syreholdige
rengøringsmidler, skurepulver eller
flygtige opløsningsmidler som alkohol,
rensebenzin, fortynder eller
insektmiddel. Brug af sådanne midler
eller længerevarende kontakt med
gummi- eller vinylmaterialer kan
beskadige skærmens overflade og
kabinetmaterialet.
• Jævnlig støvsugning af
ventilationshullerne tilrådes for at sikre
tilstrækkelig ventilation.
• Når vinklen på tv'et skal justeres, skal du
bevæge det langsomt for at undgå, at det
flytter sig eller glider ned fra
bordstanderen.
Ekstraudstyr
• Hold ekstraudstyr eller andet udstyr, der
udsender elektromagnetisk stråling, på
afstand af tv'et. Ellers kan
billedforvrængning og/eller dårlig lyd
forekomme.
• Dette udstyr er blevet testet og fundet at
overholde grænserne i EMC-direktivet
ved brug af et tilslutningssignalkabel,
der ikke er længere end 3 m.
Batterier
• Overhold den korrekte polaritet ved
isætning af batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper eller
gamle og nye batterier samtidigt.
• Bortskaf batterier på en miljøvenlig
måde. I visse områder kan der være
regler for bortskaffelse af batterier.
Rådspørg de lokale myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen med omhu.
Tab den ikke, træd ikke på den, og spild
ikke nogen form for væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær
en varmekilde eller på steder i direkte
sollys eller i fugtige lokaler.
Bortskaffelse af tv'et
Håndtering af
udtjente
elektriske og
elektroniske
produkter
(Gælder for den
Europæiske
Union og andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre, at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Fjernelse af
udtjente batterier
(gælder i den
Europæiske
Union samt
europæiske lande
med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På visse batterier kan
dette symbol anvendes i kombination med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre at
sådanne batterier bortskaffes korrekt,
tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Med hensyn til
øvrige batterier, se venligst afsnittet der
omhandler sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier. Yderlige information om
genindvinding af dette produkt eller batteri
kan fås ved at kontakte den kommunale
genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
17 DK
Yderligere oplysninger
Børn
Johdanto
Tuotemerkit
Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, ennen
kuin alat käyttää televisiota. Säilytä
käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.
on DVB Projectin rekisteröity
tuotemerkki.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
DLNA®, DLNA-logo ja DLNA
CERTIFIED® ovat Digital Living
Network Alliancen tuotemerkkejä,
palvelumerkkejä tai sertifiointimerkkejä.
DivX® on DivX, Inc:n kehittämä
videotiedostojen pakkaustekniikka.
DivX, DivX Certified ja näihin liittyvät
logot ovat DivX, Inc:n tavaramerkkejä,
joita käytetään lisenssillä.
TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on
DivX, Inc:n luoma digitaalinen
videotiedostomuoto. Tämä on virallinen
DivX Certified -laite, jolla voidaan toistaa
DivX-videoita. Osoitteessa
www.divx.com on lisätietoja ja
ohjelmistotyökaluja, joiden avulla voit
muuntaa tiedostosi DivX-videoiksi.
TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMAND
-TOIMINNOSTA: Tämä DivX Certified®
-laite täytyy rekisteröidä, jotta sillä
voidaan toistaa DivX Video-on-Demand
(VOD) -sisältöä. Voit luoda
rekisteröintitunnuksen laitteen
asennusvalikon DivX VOD -osassa.
Suorita rekisteröinti loppuun koodin avulla
osoitteessa vod.divx.com, niin saat
lisätietoja DivX VOD -palvelusta.
Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön
lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-merkki
ovat Dolby Laboratories -yhtiön
tuotemerkkejä.
”BRAVIA” ja
ovat Sony
Corporationin tuotemerkkejä.
”XMB™” ja ”XrossMediaBar” ovat Sony
Corporationin ja Sony Computer
Entertainment Inc:n tuotemerkkejä.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen turvallisuuden ja EMC
hyväksyjä on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa
tuotteen huolto- tai takuuasioissa
ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
Digitaalisen television
toimintaan liittyviä
huomautuksia
• Digitaaliseen televisioon (
) liittyvät
toiminnot toimivat ainoastaan maissa tai
alueilla, joissa lähetetään digitaalisia
maanpäällisiä signaaleja DVB-T
(MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC) tai
joissa on käytettävissä yhteensopiva
DVB-C (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4
AVC) -kaapelipalvelu. Tarkista
jälleenmyyjältäsi, ovatko DVB-Tsignaalit käytettävissä
asuinpaikkakunnallasi tai kysy kaapeliTV:n palveluntarjoajalta, onko DVB-Ckaapelipalvelu yhteensopiva tämän
television kanssa.
• Kaapeli-TV:n palveluntarjoaja voi
veloittaa tarjoamistaan palveluista, ja
sinun on mahdollisesti sitouduttava
palveluntarjoajan liiketoiminnan ehtojen
noudattamiseen.
• Tämä televisio noudattaa DVB-T- ja
DVB-C-signaaleiden määrityksiä, mutta
yhteensopivuutta tulevien digitaalisten
maanpäällisten DVB-T-lähetysten ja
digitaalisten DVB-C-kaapelilähetysten
kanssa ei taata.
• Jotkin digitaalisen television toiminnot
eivät välttämättä ole käytettävissä
kaikissa maissa/kaikilla alueilla, ja
DVB-C-kaapeli ei välttämättä toimi
oikein kaikkien palveluntarjoajien
kanssa.
Tuettujen kaapeli-TV:n palveluntarjoajien
luettelo löytyy Internet-tukisivultamme
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Seinäasennustelineen asennusohjeet
löytyvät tämän television käyttöohjeesta.
• Tämän käyttöohjeen sisältämät
kaukosäätimen kuvat ovat RM-ED034mallista, ellei toisin ole mainittu.
• Tämän käyttöoppaan kuvat eivät
välttämättä vastaa käyttämääsi
televisiomallia.
• Mallin nimessä oleva merkintä ”x”
vastaa television rakenteeseen, väriin tai
järjestelmään liittyvää yhtä numeroa.
Tunnistemerkintöjen
sijainti
Mallinumerotiedot ja jännitemerkintä
(asianmukaisten turvasäännösten
mukaisesti) sijaitsevat television
takaosassa.
2 FI
Sisällysluettelo
Lisävarusteiden tarkistaminen .......................................................................................................3
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen ......................................................................................3
Asentaminen
Pöytäjalustan kiinnittäminen ..........................................................................................................4
Antennin, digisovittimen tai tallentimen (esim. DVD-tallentimen) kytkeminen ...............................5
Television kaatumisen estäminen..................................................................................................5
Kaapeleiden niputtaminen .............................................................................................................6
Alkuasetusten määrittäminen.........................................................................................................6
Pöytäjalustan irrottaminen televisiosta...........................................................................................7
TV:n katselu
Ohjelmien katseleminen.................................................................................................................8
Television toimintojen käyttäminen ................................................................................................8
i-Manual-oppaan käyttäminen........................................................................................................9
Lisätietoja
Vianmääritys ................................................................................................................................10
Tekniset tiedot..............................................................................................................................11
Lisävarusteiden asentaminen (seinäasennuskiinnitin).................................................................13
Turvallisuusohjeet ........................................................................................................................16
Varotoimenpiteet..........................................................................................................................17
• BRAVIA-televisiosi sisältää käyttöohjeet. Lisätietoja oppaan käytöstä on kohdassa ”i-Manual-oppaan käyttäminen”
(sivu 9).
• Ennen kuin käytät televisiota, lue kohta ”Turvallisuusohjeet” (sivu 16). Säilytä tämä käyttöopas vastaisen varalle.
Lisävarusteiden
tarkistaminen
Paristojen asentaminen
kaukosäätimeen
Virtajohto (1)
Kaapelipidike (1)
Kaukosäädin (1)
Koon AAA paristot (tyyppi R3) (2)
Pöytäjalusta (1)*1
Jalustan kiinnitysruuvit (M5 × 16) (4)
Jalustan kokoamisruuvit (M5 × 16) (4)
(vain mallille KDL-40HX80x)
Jalustan takasuojus (1)*2
*1 Kokoa mallin KDL-40HX80x pöytäjalusta
käyttämällä mukana toimitettuja
kokoamisruuveja.
Jalustan kokoamisohjeet löytyvät pöytäjalustan
mukana toimitetusta ohjeesta.
*2 Mallissa KDL-46HX80x jalustan takasuojus on
kiinnitetty pöytäjalustaan tehtaalla.
1 Irrota suojakalvo.
2 Työnnä kantta ja liu'uta sitä
ylöspäin.
3 FI
FI
Asentaminen
Pöytäjalustan
kiinnittäminen
~
• Älä aseta ruutua suoraan keino- tai
auringonvaloon. Se huonontaa kuvan laatua.
• Jos televisio tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan tai tilaan, jota
on juuri alettu lämmittää, television pinnalle tai
sen sisälle voi tiivistyä kosteutta. Jos näin käy,
sammuta televisio ja anna television olla, kunnes
kosteus on haihtunut ja televisiota voi jälleen
käyttää. Jos havaitset tiivistynyttä kosteutta
lasipaneelin ja LCD-näytön välissä, kytke
televisioon virta. Kosteus haihtuu, kun televisio
lämpenee.
1
Lisätietoja eri televisiomallien
kiinnittämisestä on pöytäjalustan
mukana toimitetussa ohjeessa.
2
Aseta televisio pöytäjalustan päälle.
Television katselukulman
säätäminen (vain KDL-52/
46HX90x)
Televisiota voidaan säätää alla esitettyihin
kulmiin.
0°
4
1
3
Kiinnitä televisio pöytäjalustaan
mukana toimitettavilla ruuveilla
nuolimerkkien mukaisesti.
6°
Irrota ruuvi kuvan
mukaisesti.
2
Kiinnitä ruuvi
pöytäjalustan
ylimpään
ruuvinreikään.
3
~
• Jos käytät sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse
kiristysvoiman asetukseksi noin 1,5 N·m
{15 kgf·cm}.
4
Mallit KDL-52/46HX90x ja
KDL-40HX80x: kun kaikki ruuvit on
kiristetty, kiinnitä mukana toimitettu
jalustan takasuojus pöytäjalustaan.
4 FI
Nosta ylös ja kallista.
Työnnä sisään.
~
• Voit palauttaa 0° tekemällä edelliset toimet
päinvastaisessa järjestyksessä.
Antennin, digisovittimen tai
tallentimen (esim. DVDtallentimen) kytkeminen
Television kaatumisen
estäminen
Asentaminen
Digisovittimen tai tallentimen (esim.
DVD-tallentimen) kytkeminen SCARTliitännällä
1
Kiinnitä televisiotasoon puuruuvi
(halkaisija 4 mm, lisävaruste).
2
Kiinnitä televisiossa olevaan
ruuvinreikään sopiva koneruuvi (M4 ×
16, lisävaruste).
3
Sido puuruuvin ja koneruuvin väliin
vahva naru (lisävaruste).
Digisovitin tai tallennin (esim. DVD-tallennin)
Digisovittimen tai tallentimen (esim.
DVD-tallentimen) kytkeminen HDMIliitännällä
Digisovitin tai tallennin (esim. DVD-tallennin)
5 FI
Kaapeleiden niputtaminen
Alkuasetusten
määrittäminen
1
2
Kytke televisio pistorasiaan.
3
Paina television 1-painiketta.
Varmista, että ENERGY SAVING
SWITCH -asetus on päällä (z).
Kun kytket virran televisioon ensimmäistä
kertaa, näkyviin tulee Language-valikko.
4
~
• Älä niputa virtajohtoa yhteen muiden kaapeleiden
kanssa.
Noudata näytön ohjeita.
Automaattiviritys: Jos valitset ”Kaapeli”asetuksen, on suositeltavaa valita
”Pikahaku” pikaviritystä varten. Määritä
”Taajuus”- ja ”Verkon tunnus” -asetukset
kaapelitelevisio-operaattorilta saamiesi
tietojen mukaan. Jos ”Pikahaku” ei löydä
kanavia, ota ”Täydellinen haku” käyttöön
(haku voi kestää jonkin aikaa).
~
• ”Täydellinen haku” ei ehkä ole käytettävissä
kaikilla alueilla/kaikissa maissa.
Lisätietoja sopivista kaapelitelevisiooperaattoreista on tukisivustossa:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
6 FI
Kanavien järjestely: muuttaa televisioon
tallennettujen analogisten kanavien
järjestystä.
Valitse uuteen paikkaan siirrettävä
kanava nuolipainikkeilla F/f ja paina
lopuksi -painiketta.
2
Valitse uusi paikka kanavalle
painikkeilla F/f ja paina sen jälkeen
-painiketta.
Asentaminen
1
~
• Voit virittää kanavat myös manuaalisesti.
Pöytäjalustan irrottaminen
televisiosta
~
• Mallit KDL-52/46HX90x ja KDL-40HX80x:
irrota jalustan takasuojus ennen pöytäjalustan
irrottamista.
• Irrota ruuvit television nuolimerkkien
mukaisesti.
• Älä irrota pöytäjalustaa muutoin kuin jos asennat
televisioon lisävarusteita.
• Älä pidä kiinni jalustan takasuojuksesta, kun
kannat pöytäjalusta, jotta jalusta ei putoaisi ja
aiheuttaisi vammoja tai omaisuusvahinkoja.
7 FI
TV:n katselu
Ohjelmien katseleminen
1
Kytke televisioon virta.
2
1 Kytke ENERGY SAVING SWITCH
-asetus päälle (z).
2 Kytke televisioon virta painamalla 1painiketta.
GUIDE
OPTIONS
HOME
3
z
• Numeropainikkeessa 5 sekä N-,
PROG +- ja AUDIO-painikkeissa on
kosketuspisteet. Kosketuspisteet
helpottavat television käyttöä.
2
Valitse haluamasi tila.
3
Valitse televisiokanava.
Sähköinen ohjelmaoppaan
käyttäminen
Tuo ohjelmaopas näkyviin painamalla
GUIDE-painiketta digitaalisessa tilassa.
Television toimintojen käyttäminen
HOME-painike
Tuo näkyviin erilaisia toiminto- ja
asetusnäyttöjä.
OPTIONS-painike
Tuo näkyviin hyödyllisiä toimintoja käytössä
olevan tulosignaalin tai sisällön mukaan.
Kuva
Ääni
SCART REC päällä
Lisää Suosikit-luetteloon
Lukitse/Poista lukitus
PAP
Motionflow
Näyttötilan valinta
Uniajastin
Kuulokkeiden voimakkuus
Kaiutin
8 FI
i-Manual-oppaan käyttäminen
1
BRAVIA-televisiosi sisältää näytössä luettavan
käyttöoppaan.
Voit yhdellä painikkeella avata i-Manual-oppaan,
josta saat lisätietoja television toiminnoista.
1
Paina i-MANUAL-painiketta.
2
Valitse vaihtoehdot G/g/F/f/
painikkeilla.
TV:n katselu
2
-
Tervetuloa käyttämään i-Manual-opasta
”BRAVIA” TV:n ominaisuudet
TV:n katselu
Home-valikon käyttäminen
Toiminnot kytkettyjen laitteiden kanssa
Osien kuvaus
Vianmääritys
Hakemisto
x Tervetuloa käyttämään i-Manualopasta
x ”BRAVIA” TV:n ominaisuudet
x Toiminnot kytkettyjen laitteiden
kanssa
Ohjeet lisälaitteiden kytkemiseen.
x TV:n katselu
Sisältää hyödyllisiä toimintoja, kuten
elektronisen ohjelmaoppaan ja suosikit.
x Osien kuvaus
x Home-valikon käyttäminen
Television asetusten mukauttaminen jne.
x Hakemisto
x Vianmääritys
Ongelmien vianmääritys.
~
• Kuvat ja piirrokset eivät ehkä vastaa näytössä näkyviä kuvia.
9 FI
Lisätietoja
Vianmääritys
Tarkista, vilkkuuko 1 (valmiustila) -merkkivalo punaisena.
Jos 1 (valmiustila) -merkkivalo vilkkuu
Television sisäinen vianmääritys on käynnissä.
1
Laske, kuinka monta kertaa 1 (valmiustila) -merkkivalo vilkkuu kolmen sekunnin
taukojen välissä.
Merkkivalo voi esimerkiksi vilkahtaa kolmesti, pitää kolmen sekunnin tauon ja vilkahtaa sitten
jälleen kolmesti.
2
Katkaise television virta television 1-painikkeella, irrota virtajohto ja ilmoita
jälleenmyyjälle tai Sony-huoltoon merkkivalon vilkkumistiheys (vilkahdusten määrä).
Jos 1 (valmiustila) -merkkivalo ei vilku
1
Tarkista alla olevassa taulukossa mainitut kohdat. (Lisätietoja on myös i-Manualoppaan kohdassa ”Vianmääritys”.)
2
Jos ongelma ei poistu, toimita televisio huoltoon valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Syy/ratkaisu
Kuva
Kuva ei näy (ruutu on
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
pimeänä) eikä ääntä kuulu. • Kytke televisio verkkovirtaan ja paina television 1-painiketta.
• Jos 1 (valmiustila) -merkkivalo palaa punaisena, paina "/1- tai
TV "/1 -painiketta (painikkeen nimi vaihtelee eri
kaukosäätimissä).
Näytössä näkyy pieniä
mustia pisteitä ja/tai
kirkkaita pisteitä.
• Kuva koostuu kuvapisteistä. Kuvassa näkyvät pienet mustat
pisteet ja/tai kirkkaat pisteet (kuvapisteet) eivät ole merkki viasta.
Muun ongelmat
Television virta ei
kytkeydy päälle.
• Tarkista, onko ENERGY SAVING SWITCH käytössä (z).
Television virta katkeaa
itsestään (televisio siirtyy
valmiustilaan).
• Tarkista, onko ”Uniajastin” käytössä tai vahvista ”Kesto”toiminnon ”Ajastin”-asetus.
• Tarkista, onko ”Television valmiustila” käytössä.
Kaukosäädin ei toimi.
• Vaihda paristot.
• Televisio saattaa olla SYNC-tilassa.
Paina SYNC MENU, valitse ”TV-ohjaus” ja valitse sitten ”Home
(valikko)” tai ”Vaihtoehdot” ohjataksesi televisiota.
”Katselun esto” -salasana
on unohtunut.
• Syötä PIN-koodiksi 9999. (Televisio hyväksyy aina
oletusarvoisen PIN-koodin 9999.)
Television ympäristö
lämpenee.
• Television ympäristö lämpenee, kun televisiota käytetään pitkään.
Kädellä kokeiltaessa se voi tuntua kuumalta.
10 FI
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Näyttöpaneeli
LCD-paneeli (nestekidenäyttö)
TV-järjestelmä
Analoginen: maa/alue-valinnasta riippuen: B/G/H, D/K, L, I
Digitaalinen: DVB-T2 (vain KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803)
DVB-T/DVB-C
Väri-/kuvajärjestelmä
Analoginen: PAL, PAL60 (vain videotulo), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (vain videotulo)
Digitaalinen: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Kanavien näkyvyysalue
Analoginen: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitaalinen: VHF/UHF
Äänentoisto
10 W + 10 W
Tulo-/lähtöliitännät
Antennikaapeli
/
AV1, 2
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
21-nastainen Scart-liitin (CENELEC-standardi), sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon ja television
audio-/videolähdön.
Tuetut muodot: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lisätietoja
COMPONENT IN
COMPONENT IN
75 ohmin ulkoinen liitäntä VHF/UHF-liittimelle
Audiotulo (RCA-liitännät)
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: kaksikanavainen lineaarinen PCM: 32, 44,1 ja 48 kHz, 16, 20 ja 24 bittiä, Dolby Digital
Analoginen audiotulo (miniliitäntä) (vain HDMI IN4)
PC-tulo
Videotulo (RCA-liitäntä)
Audiotulo (RCA-liitännät)
DIGITAL AUDIO OUT Optinen digitaaliliitäntä (kaksikanavainen lineaarinen PCM, Dolby Digital)
(OPTICAL)
(VAR/FIX)
Audiolähtö (RCA-liitännät)
PC IN
PC-tulo (15-nastainen Mini D-sub)
PC-audiotulo (miniliitäntä)
USB-liitäntä
Kuulokeliitäntä
i
Maksu-TV-moduulin (CAM) aukko
LAN
3D SYNC
10BASE-T/100BASE-TX-liitäntä (Yhteysnopeus voi vaihdella verkon käyttöympäristön mukaan.
10BASE-T/100BASE-TX-tiedonsiirtonopeutta ja -laatua ei taata tässä televisiossa.)
* Käytä LAN-yhteyksissä luokan 7 10BASE-T/100BASE-TX-kaapelia (lisävaruste).
Lisävarusteena saatavan lähettimen 3D Sync -liitäntä
(Jatkuu)
11 FI
Mallinimi KDL-
52HX90x
46HX90x
46HX80x
40HX80x
Virta ja muut
Käyttöjännite
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Näytön koko (halkaisija)
Noin 132,2 cm/
52 tuumaa
Näytön erottelutarkkuus
1 920 pistettä (vaaka) × 1 080 viivaa (pysty)
Virrankulutus ”Koti”-/
”Vakio”tiloissa
136 W
130 W
102 W
88,0 W
201 W
184 W
149 W
132 W
”Myymälä”-/
”Kirkas”tiloissa
Noin 116,8 cm/46 tuumaa
Noin 101,6 cm/
40 tuumaa
Virrankulutus
valmiustilassa*1
0,2 W (14 W, kun ”Pikakäynnistys”-asetuksena on ”Päällä”)
Keskimääräinen vuotuinen
energiankulutus*2
199 kWh
190 kWh
149 kWh
128 kWh
Mitat (noin) (l × k × s)
pöytäjalustan kanssa
126,3 × 80,7 × 40,0 cm
112,4 × 72,7 × 40,0 cm
108,5 × 68,8 × 26,0 cm
95,2 × 61,3 × 25,0 cm
ilman pöytäjalustaa
126,3 × 77,5 × 6,7 cm
112,4 × 69,5 × 6,7 cm
108,5 × 65,6 × 7,4 cm
95,2 × 58,1 × 7,4 cm
pöytäjalustan kanssa
42,9 kg
36,2 kg
19,2 kg
16,4 kg
ilman pöytäjalustaa
36,9 kg
30,2 kg
16,9 kg
14,2 kg
Vakiovarusteet
Katso ”Lisävarusteiden tarkistaminen” (sivu 3).
Lisävarusteet
Seinäasennuskiinnitin: SU-WL500
Televisiotaso: SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
3D-lasit: TDG-BR100/TDG-BR50
3D-tahdistuslähetin: TMR-BR100
Paino (noin)
*1 Mainittu valmiustilan virrankulutus on voimassa sen jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättömät
sisäiset toimenpiteet.
*2 4 tuntia päivässä 365 päivää vuodessa
~
• Virrankulutuksen vähentäminen
– Kun taustavaloa himmennetään (näytön kirkkautta), virrankulutus vähenee.
– ”Eko”-asetusten (esim. ”Virransäästö” ja ”Television valmiustila”) avulla voit vähentää virrankulutusta ja
säästää siten rahaa sähkölaskuissa.
– Kun sammutat television ENERGY SAVING SWITCH -kytkimestä, virrankulutus pienenee lähes
olemattomaksi.
Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
12 FI
Lisävarusteiden asentaminen (seinäasennuskiinnitin)
Asiakkaille:
Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että television seinäasennus
annetaan Sonyn jälleenmyyjän tai asiantuntevan urakoitsijan tehtäväksi. Älä yritä asentaa laitetta
itse.
Sony-jälleenmyyjille ja huoltoliikkeille:
Noudata turvallisuusohjeita tämän tuotteen asennuksessa, kausihuollossa ja tarkastuksessa.
Televisio voidaan asentaa SU-WL500-seinäasennuskiinnittimen avulla (myydään erikseen).
• Katso asennusohjeet seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetuista ohjeista.
• Lisätietoja on kohdassa ”Pöytäjalustan irrottaminen televisiosta” (sivu 7).
~
• Aseta televisio pöytäjalustalle, kun kiinnität asennuskoukkua.
Lisätietoja
Ruuvi
(+PSW
6 × 16)
Nelikulmainen
reikä
Kiinnityskoukku
Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi,
kestääkö seinä television painon. Tämän tuotteen seinään asentaminen on jätettävä Sonyn
jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen tehtäväksi ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitettävä
riittävästi huomiota. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat
tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta.
(Jatkuu)
13 FI
Television asennusmittataulukko
Ruudun keskipiste
Yksikkö: cm
Mallinimi
KDL-
Näytön mitat
A
B
Ruudun
keskikohdan
mitta
Pituudet kussakin asennuskulmassa
Kulma (0°)
C
D
Kulma (20°)
E
F
G
H
50,6
52HX90x
126,3
77,5
7,7
48,2
12,0
34,8
73,5
46HX90x
112,4
69,5
11,8
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
46HX80x
108,5
65,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
40HX80x
95,2
58,1
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
Edellä olevan taulukon mitat voivat vaihdella hieman asennuksen mukaan.
VAROITUS
Seinän on kestettävä asennettavan television painoon verrattuna vähintään nelinkertainen paino.
Paino on ilmoitettu kohdassa ”Tekniset tiedot” (sivu 12).
14 FI
Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaavakuva ja taulukko
Mallin nimi
KDL-52HX90x
KDL-46HX90x/46HX80x
KDL-40HX80x
Ruuvien sijainti
Kiinnitettäessä asennuskoukkua televisioon.
Ruuvien sijainti
Koukkujen sijainti
e, j
b
Koukkujen sijainti
Asennettaessa televisiota pohjakiinnikkeeseen.
a*
b
c*
Lisätietoja
* Koukkujen sijaintia ”a” ja ”c”
ei voi käyttää näissä malleissa.
15 FI
Ilmanvaihto
Turvallisuusohjeet
Asennus ja käyttö
Noudata television asennuksessa ja
käytössä seuraavia ohjeita välttääksesi
tulipalon tai sähköiskun vaaran tai laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot.
–
• Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja
äläkä työnnä mitään kotelon sisään.
• Jätä television ympärille tilaa alla olevan
kuvan mukaisesti.
• Sonyn seinäasennustelineen käyttäminen
on erittäin suositeltavaa riittävän
ilmankierron varmistamiseksi.
Asennus seinälle
30 cm
–
Huomautuksia
Asennus
• Televisio on sijoitettava helposti käsillä
olevan verkkopistorasian lähelle.
• Sijoita televisio tukevalle ja
vaakasuoralle alustalle.
• Seinäasennuksen saa suorittaa
ainoastaan asiantunteva henkilöstö.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää
käyttää Sonyn varusteita:
– Seinäasennusteline SU-WL500
– Televisiotaso: SU-52HX1
(KDL-52HX90x)
SU-46HX1
(KDL-46HX90x)
• Kiinnitä kiinnityskoukut televisioon
seinäasennustelineen mukana
toimitetuilla ruuveilla. Mukana
toimitettujen ruuvien pituus on
8 mm - 12 mm mitattuna
kiinnityskoukun kiinnityspinnasta.
Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat
riippuen seinäasennustelineen mallista.
Muiden kuin mukana toimitettujen
ruuvien käyttö voi aiheuttaa vaurioita
television sisäosiin, television
putoamisen tai muuta vahinkoa.
8 mm - 12 mm
Ruuvi (toimitetaan
seinäasennustelineen
mukana)
Kiinnityskoukku
Koukun kiinnike
television takana
Laitteen kuljettaminen
ja siirtäminen
• Irrota kaikki
kaapelit ennen
television
siirtämistä.
• Suurikokoisen
television
siirtämisessä
tarvitaan vähintään
kaksi henkilöä.
• Kun siirrät laitetta
käsin, kannattele
sitä viereisen
kuvan mukaisesti.
Älä paina LCDnäytön pintaa tai
näytön ympärillä KDL-52/
olevaa kehystä.
46HX90x
• Kun nostat tai
siirrät televisiota,
tartu siihen
tukevasti pohjasta.
• Älä altista laitetta
iskuille tai
liialliselle tärinälle
kuljetuksen
aikana.
KDL-46/
• Kun toimitat
40HX80x
television
huoltoon, tai kun kuljetat sitä muuton
yhteydessä, pakkaa laite alkuperäiseen
pakkaukseen ja suojaa se alkuperäisillä
pakkausmateriaaleilla.
16 FI
–
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
ennen kuin teet mitään toimenpiteitä
televisiolle tai siirrät sitä.
Pidä verkkovirtajohto etäällä
lämmönlähteistä.
Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista
se säännöllisin väliajoin. Jos pistoke
on pölyinen ja siihen tiivistyy
kosteutta, sen eriste voi vaurioitua ja
seurauksena voi olla tulipalo.
10 cm
10 cm
10 cm
Television ympärille jätettävä tila
Asennus jalustalle
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
• Älä käytä television mukana toimitettua
verkkovirtajohtoa minkään muun
laitteen virtaliitännässä.
• Älä purista, taivuta tai kierrä
verkkovirtajohtoa voimakkaasti.
Johtimet voivat paljastua tai rikkoutua.
• Älä tee muutoksia verkkovirtajohtoon.
• Älä aseta raskaita esineitä
verkkovirtajohdon päälle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta,
älä vedä johdosta.
• Älä kytke liian montaa laitetta samaan
pistorasiaan.
• Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.
Kielletyt käyttötavat
Television ympärille jätettävä tila
• Noudata seuraavia ohjeita
varmistaaksesi asianmukaisen
ilmanvaihdon ja estääksesi lian tai pölyn
kerääntymisen:
– Älä asenna televisiota takaosan
varaan, ylösalaisin, takaperin tai
sivuttain.
– Älä sijoita televisiota hyllyn, maton
tai vuoteen päälle tai kaapin sisälle.
– Älä peitä televisiota millään
tekstiilillä tai muilla vastaavilla,
esimerkiksi verhoilla tai
sanomalehdellä jne.
– Älä asenna televisiota alla olevien
kuvien mukaisesti.
Ilmankierto estynyt
Älä asenna tai käytä televisiota
seuraavassa kuvatuissa paikoissa,
ympäristöissä tai tilanteissa. Seurauksena
voi olla toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat
tulipalon, sähköiskun, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahinkoja.
Kielletyt sijoituspaikat:
Ulkotilat (suora auringonpaiste),
merenranta, laiva tai muu alus, ajoneuvon
sisätilat, terveydenhoitolaitokset, epävakaa
sijoituspaikka, altistus vedelle, sateelle,
kosteudelle tai savulle.
Kielletty ympäristö:
Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen
ympäristö; paikat, joissa television sisään
voi mennä hyönteisiä tai joissa televisio
voi joutua alttiiksi tärinälle; tulenarkojen
esineiden läheisyys (kynttilät jne.).
Television päälle ei saa tiputtaa tai
roiskuttaa mitään nesteitä eikä sen päälle
saa laittaa nesteillä täytettyjä esineitä
(esim. kukkamaljakkoa).
Kielletyt tilanteet:
Seinä
Seinä
Älä käytä televisiota kostein käsin tai
jos television suojapaneeli on irrotettu.
Älä käytä televisiota sellaisten
lisälaitteiden kanssa, jotka eivät ole
valmistajan hyväksymiä. Irrota television
virtapistoke ja antennin pistoke
pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana.
Verkkovirtajohto
Särkymisen vaara:
Noudata verkkovirtajohdon ja pistorasian
käsittelyssä seuraavia ohjeita välttääksesi
tulipalon tai sähköiskun vaaran, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:
• Älä heitä mitään televisiota kohti.
Näytön lasi voi särkyä iskun voimasta
aiheuttaen vakavia vahinkoja.
• Jos television näytön pintaan tulee
vaurioita, älä koske siihen ennen kuin
olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta.
Sähköiskun vaara.
–
–
–
–
Käytä ainoastaan Sonyn
verkkovirtajohtoa. Älä käytä muiden
valmistajien johtoja.
Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.
Television saa kytkeä ainoastaan
verkkovirtaan 220-240 V AC.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
kaapeleiden asennuksen ajaksi
turvallisuuden vuoksi. Varo
kompastumasta kaapeleihin.
Kun televisiota ei käytetä
• Jos et käytä televisiota useaan päivään,
kytke se irti verkkovirrasta ympäristöja turvallisuussyistä.
• Televisio ei kytkeydy kokonaan irti
verkkovirrasta, kun se kytketään pois
päältä virtakytkimellä. Kytke televisio
kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla
pistoke verkkopistorasiasta.
• Huomaa kuitenkin, että joissakin
televisioissa voi olla toimintoja, jotka
toimiakseen edellyttävät television
olevan valmiustilassa.
Lasten turvallisuus
• Älä anna lasten kiivetä television päälle.
• Pidä kaikki varusteet poissa lasten
ulottuvilta, jotta lapset eivät vahingossa
nielaise pikkuesineitä.
Toimintaohjeet
ongelmatilanteissa
Katkaise virta televisiosta ja irrota
pistoke pistorasiasta välittömästi, jos jokin
alla mainituista ongelmatilanteista
esiintyy.
Toimita televisio tarkastettavaksi
valtuutettuun huoltoon jälleenmyyjän tai
Sonyn huoltokeskuksen kautta.
Ongelmatilanteet:
–
Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
Pistoke ei ole sopiva.
Televisio on vaurioitunut putoamisen,
iskun tai törmäyksen vuoksi.
Television sisään on päässyt nestettä
tai esineitä.
Varoitus
Älä sijoita kynttilää tai muuta avotulta
tämän tuotteen lähelle, jotta vältät
tulipalon vaaran.
• LCD-näyttö on valmistettu pitkälle
kehitetyn teknologian mukaisesti, ja
siinä on tehokkaita pikseleitä vähintään
99,99 %. LCD-näytössä voi näkyä
jatkuvasti mustia pisteitä tai kirkkaita
valopisteitä (punainen, sininen tai
vihreä). Tämä on LCD-näytön normaali
ominaisuus eikä siis merkki viasta.
• Älä paina tai raaputa näytön pintaa äläkä
laita mitään esineitä television päälle.
Kuva voi muuttua epätasaiseksi tai
LCD-näyttö voi vahingoittua.
• Jos televisiota käytetään kylmässä
paikassa, kuvaan saattaa tulla
vääristymiä tai kuva voi tummua.
Tämä ei ole merkki viasta. Nämä ilmiöt
häviävät lämpötilan noustessa.
• Jos näyttöön jätetään liikkumaton kuva
pitkäksi ajaksi, näyttöön saattaa jäädä
jälkikuva. Sen pitäisi kuitenkin kadota
jonkin ajan kuluttua.
• Näytön ja kotelon lämpeneminen
television käytön aikana on normaalia.
• LCD-näyttö sisältää pienen määrän
nestekiteitä. Jotkin tässä televisiossa
käytetyt loisteputket sisältävät myös
elohopeaa. Noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä.
Television näytön pinnan
ja kotelon käsitteleminen
ja puhdistaminen
Irrota televisioon kytketty virtajohto
pistorasiasta aina ennen television
puhdistusta.
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi
vahingoittamasta kotelon tai näytön pintaa.
Varotoimenpiteet
Television katseleminen
• Jotkut henkilöt voivat saada fyysisiä
oireita (silmien rasittumista, väsymystä
tai pahoinvointia) 3D-videokuvan
katselusta tai stereoskooppisten 3Dpelien pelaamisesta. Sony suosittelee,
että kaikki katselijat pitävät säännöllisin
välein taukoja katsellessaan 3Dvideokuvaa tai pelatessaan
stereoskooppisia 3D-pelejä. Taukojen
pituuden ja taajuuden tarve vaihtelee
henkilöittäin. Toimi itsellesi parhaalla
tavalla. Jos koet epämiellyttäviä oireita,
lopeta 3D-videokuvan katselu tai
stereoskooppisten 3D-pelien
pelaaminen, kunnes oireet häviävät. Ota
tarvittaessa yhteys lääkäriin. Tutustu
myös (i) muiden tämän television kanssa
käytettävien laitteiden tai
tallennusvälineiden käyttöohjeisiin ja (ii)
Internet-sivustoomme (http://
www.sony-europe.com/myproduct),
jossa on uusimmat tiedot aiheesta.
Pienten (erityisesti alle kuusivuotiaiden)
lasten näköaisti on vielä
kehitysvaiheessa. Kysy lisätietoja
lääkäriltä (lastenlääkäriltä tai
silmälääkäriltä), ennen kuin annat lasten
katsoa 3D-videokuvaa tai pelata
stereoskooppisia 3D-pelejä. Aikuisten
tulee tarkkailla lapsiaan ja varmistaa,
että he noudattavat edellä mainittuja
suosituksia.
• Simuloitua 3D-toimintoa käytettäessä
ruudussa näkyvä kuva on erilainen kuin
alkuperäinen, koska televisio muuntaa sen.
• Katsele televisiota kohtuullisessa
valaistuksessa, sillä katselu heikossa
valaistuksessa tai pitkän aikaa rasittaa
silmiä.
• Säädä äänenvoimakkuus kuulokkeita
käyttäessäsi riittävän pieneksi, sillä suuri
äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
• Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta tai
kotelosta pehmeällä liinalla. Jos pöly ei
lähde pois helposti, pyyhi näyttö
pehmeällä liinalla, joka on kostutettu
laimealla pesuaineliuoksella.
• Älä ruiskuta vettä tai pesuainetta suoraan
televisioon. Se voi valua näytön
alaosaan tai ulkopuolisiin osiin ja
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta tai
emäksistä pesuainetta, hankausjauhetta
tai liuotinta, kuten alkoholia, bensiiniä
tai tinneriä, tai hyönteismyrkkyä.
Tällaisten aineiden käyttö tai
pitkäaikainen kosketus kumin tai
vinyylin kanssa voi vahingoittaa
näytön ja kotelon pintaa.
• Ilmanvaihtoaukot on suositeltavaa
imuroida säännöllisin väliajoin hyvän
ilmanvaihdon varmistamiseksi.
• Kun säädät television katselukulmaa,
siirrä laitetta varovasti, jotta se ei irtoa
tai luiskahda pois pöytäjalustalta.
Lisälaitteet
• Pidä kaikki sähkömagneettista säteilyä
aiheuttavat lisävarusteet tai laitteet
poissa television läheltä.
Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa
häiriöitä kuvaan ja/tai kohinaa.
• Tämä laite on testeissä todettu olevan
EMC-direktiivin rajoitusten mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, joka on
enintään 3 metrin pituinen.
Paristot
• Tarkista oikea polariteetti asentaessasi
paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja
tai uusia ja vanhoja paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot
ympäristöystävällisesti. Joissakin maissa
paristojen hävittämiseen liittyy
määräyksiä. Kysy neuvoa
jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti.
Varo pudottamasta kaukosäädintä tai
astumasta sen päälle. Älä myöskään
kaada mitään nestettä kaukosäätimen
päälle.
• Älä laita kaukosäädintä lämmönlähteen
lähelle tai suoraan auringonvaloon.
Älä myöskään pidä sitä kosteassa
huoneessa.
Television käytöstäpoisto
ja hävittäminen
Käytöstä
poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen
(koskee
Euroopan yhteisön ja
muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava sähköja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja,
joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
Käytöstä
poistettujen
paristojen
hävitys (koskee
Euroopan
unionia sekä
muita Euroopan
maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan
käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan
symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai
enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen
turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto
suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee
tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen
osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo
irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen. Lisätietoja
tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
17 FI
Lisätietoja
–
–
–
LCD-näyttö
Nazwa produktu: cyfrowy telewizor
kolorowy LCD
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul.
Ogrodowa 58.
Wprowadzenie
Dziękujemy, że wybrali Państwo
produkt firmy Sony. Przed
przystąpieniem do eksploatacji
telewizora należy dokładnie zapoznać
się z treścią niniejszej instrukcji oraz
zachować ją do wykorzystania w
przyszłości.
Producentem tego produktu jest
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta w
Unii Europejskiej, uprawnionym
do dokonywania i potwierdzania
oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa
58. W sprawach serwisowych i
gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w
osobnych dokumentach
gwarancyjnych lub serwisowych,
lub z najbliższym sprzedawcą
produktów Sony.
Informacje dotyczące
funkcji Telewizji
Cyfrowej
• Wszystkie funkcje dotyczące
Telewizji Cyfrowej (
) dostępne
są tylko w krajach lub na obszarach,
gdzie nadawane są sygnały cyfrowej
telewizji naziemnej DVB-T (MPEG-2
i H.264/MPEG-4 AVC) lub w
miejscach, w których istnieje dostęp
do kompatybilnych z urządzeniem
sygnałów kablowych DVB-C
(MPEG-2 i H.264/MPEG-4 AVC).
Prosimy skontaktować się z lokalnym
sprzedawcą, aby ustalić, czy w miejscu
Państwa zamieszkania można
odbierać sygnały DVB-T lub zwrócić
się do dostawcy usług kablowych o
informacje, czy oferowane przez
niego usługi DVB-C będą dostępne w
zakupionym odbiorniku TV.
• Państwa dostawca usług kablowych
może doliczyć dodatkową opłatę za
swoje usługi lub poprosić o podpisanie
stosownej umowy.
• Zakupiony model telewizora jest
dostosowany do odbioru sygnałów
telewizji naziemnej DVB-T oraz
kablowej DVB-C, nie można jednak
zagwarantować jego kompatybilności
z tworzonymi w przyszłości
programami w formacie DVB-T lub
DVB-C.
• W niektórych krajach lub regionach
pewne funkcje Telewizji Cyfrowej lub
kablowej DVB-C mogą być
niedostępne.
2 PL
Wykaz polecanych operatorów telewizji
kablowej znajduje się na następującej
stronie internetowej:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Wskazówki dotyczące „Instalacji
ściennego uchwytu mocującego”
znajdują się w instrukcji obsługi tego
odbiornika TV.
• Ilustracje użyte w tej instrukcji
przedstawiają urządzenie RMED034, chyba że zaznaczono inaczej.
• Ilustracje użyte w tej instrukcji mogą
różnić się w przypadku innych modeli
telewizora.
• Symbol „x”, który pojawia się w
nazwie modelu, odpowiada jednemu
znakowi numerycznemu opisującemu
projekt, kolor lub system
transmitowania telewizji.
Informacje dot. znaków
towarowych
jest zastrzeżonym znakiem
towarowym projektu DVB.
HDMI, logo HDMI i nazwa HighDefinition Multimedia Interface to
znaki towarowe lub zarejestrowane
znaki towarowe HDMI Licensing LLC
na terenie Stanów Zjednoczonych i
innych krajów.
DLNA®, logo DLNA oraz DLNA
CERTIFIED® są znakami
towarowymi, znakami usług lub
znakami certyfikacji podmiotu Digital
Living Network Alliance.
DivX® to technologia kompresji
plików wideo opracowana przez firmę
DivX, Inc.
DivX, DivX Certified i powiązane logo
są znakami towarowymi firmy DivX,
Inc. użytymi na podstawie licencji.
INFORMACJE NA TEMAT
TECHNOLOGII DIVX VIDEO:
DivX® to format cyfrowej zawartości
wideo opracowany przez firmę DivX,
Inc. Niniejsze urządzenie z oficjalnym
znakiem DivX Certified odtwarza
zawartość w formacie DivX Video.
Więcej danych i informacje na temat
oprogramowania umożliwiającego
konwersję plików do formatu DivX
Video można znaleźć na stronie
internetowej www.divx.com.
INFORMACJE NA TEMAT
USŁUGI DIVX VIDEO-ONDEMAND: W celu odtwarzania
zawartości DivX VOD (Video-onDemand) niniejsze urządzenie ze
znakiem DivX Certified® należy
zarejestrować. Aby wygenerować kod
rejestracji, należy zlokalizować sekcję
DivX VOD w menu instalacyjnym
urządzenia. Aby ukończyć proces
instalacji, kod ten należy wpisać w
witrynie vod.divx.com. Można tam
również uzyskać dalsze informacje na
temat technologii DivX VOD.
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories. Nazwa „Dolby” i symbol
podwójnej litery D są znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
„BRAVIA” i
są znakami
towarowymi Sony Corporation.
„XMB™” i „XrossMediaBar” są
znakami towarowymi Sony
Corporation oraz Sony Computer
Entertainment Inc.
Lokalizacja etykiety
identyfikacyjnej
Etykiety z numerem modelu i
parametrami zasilania (zgodne z
odpowiednimi przepisami) znajdują się
z tyłu telewizora.
Spis treści
Sprawdzanie akcesoriów...............................................................................................................3
Wkładanie baterii do pilota ............................................................................................................3
Instalacja
Mocowanie podstawy....................................................................................................................4
Podłączanie anteny/urządzenia STB/nagrywarki (np. nagrywarki DVD)........................................5
Zabezpieczenie odbiornika TV przed przewróceniem...................................................................6
Formowanie wiązki przewodów.....................................................................................................6
Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej ........................................................................................7
Odkręcanie podstawy od odbiornika TV .......................................................................................7
Oglądanie telewizji
PL
Oglądanie programów telewizyjnych.............................................................................................8
Korzystanie z funkcji odbiornika TV...............................................................................................8
Korzystanie z trybu i-Manual .........................................................................................................9
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów .........................................................................................................10
Dane techniczne ..........................................................................................................................11
Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny)............................................................13
Informacje dotyczące bezpieczeństwa........................................................................................16
Środki ostrożności .......................................................................................................................17
• Instrukcja obsługi jest wbudowana w telewizor BRAVIA. Informacje o obsłudze instrukcji można znaleźć w
części „Korzystanie z trybu i-Manual”, (strona 9).
• Przed rozpoczęciem korzystania z telewizora należy przeczytać „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
(strona 16). Instrukcję zachować do wglądu w przyszłości.
Sprawdzanie akcesoriów
Wkładanie baterii do pilota
Przewód zasilający (1)
Uchwyt na kable (1)
Pilot (1)
Baterie AAA (typ R3) (2)
Podstawa (1)*1
Wkręty mocujące podstawy
(M5 × 16) (4)
Wkręty montażowe podstawy
(M5 × 16) (4)
(tylko KDL-40HX80x)
Tylna osłona podstawy (1)*2
*1 W modelu KDL-40HX80x podstawę należy
złożyć z użyciem wkrętów montażowych.
Patrz ulotka dołączona do podstawy.
*2 W modelu KDL-46HX80x tylna osłona jest
fabrycznie dołączona do podstawy.
1 Zdejmij folię ochronną.
2 Popchnij i pociągnij pokrywę
do góry.
3 PL
Instalacja
Mocowanie podstawy
~
• Aby zapewnić najlepszą jakość obrazu, nie
należy wystawiać ekranu na bezpośrednie
oświetlenie lub działanie promieni
słonecznych.
• Jeśli telewizor został przeniesiony
bezpośrednio z zimnego do ciepłego
otoczenia, ustawiony w bardzo wilgotnym
pomieszczeniu lub ustawiony w
pomieszczeniu, w którym dopiero co zostało
włączone ogrzewanie na powierzchni lub we
wnętrzu telewizora może się skraplać para. W
takim przypadku należy wyłączyć telewizor i
poczekać do wyparowania skroplonej pary. Po
tym czasie będzie można użyć telewizora. Jeśli
para skropliła się między panelem szklanym i
wyświetlaczem LCD, włącz telewizor. Para
wyparuje po tym, gdy telewizor rozgrzeje się.
1
Aby uzyskać instrukcje na temat
prawidłowego mocowania w
przypadku niektórych modeli
telewizorów, należy skorzystać z
dostarczonej ulotki dotyczącej
podstawy.
2
Umieścić telewizor na podstawie.
3
Zamocować telewizor do podstawy
zgodnie z oznaczeniem strzałkami
, przeprowadzając dostarczane
śruby przez otwory montażowe.
~
• Jeśli pracuje się ze śrubokrętem elektrycznym,
ustawić moment obrotowy na ok. 1,5 N·m
{15 kgf·cm}.
4 PL
4
Modele KDL-52/46HX90x i
KDL-40HX80x: po dokręceniu
wszystkich wkrętów dołączyć
znajdującą się w zestawie tylną
osłonę podstawy.
Regulacja kąta nachylenia
telewizora (tylko KDL-52/
46HX90x)
0°
6°
Podłączanie urządzenia STB/
nagrywarki (np. nagrywarki DVD) do
złącza SCART
4
1
Urządzenie STB dla TV kablowej/
nagrywarka (np. nagrywarka DVD)
Odkręcić śrubę w
pokazany sposób.
2
Wkręcić śrubę w
górny otwór
montażowy
podstawy.
Podłączanie urządzenia STB/
nagrywarki (np. nagrywarki DVD) do
złącza HDMI
3
Podnieść i przechylić.
Nasunąć.
~
• Aby wrócić do wartości 0°, należy
przeprowadzić powyższą procedurę w
odwrotnej kolejności.
Urządzenie STB dla TV kablowej/
nagrywarka (np. nagrywarka DVD)
5 PL
Instalacja
Ten odbiornik TV można regulować w
zakresie kątów przedstawionym poniżej.
Podłączanie anteny/
urządzenia STB/nagrywarki
(np. nagrywarki DVD)
Zabezpieczenie odbiornika
TV przed przewróceniem
Formowanie wiązki
przewodów
~
• Nie należy prowadzić przewodu zasilającego w
jednej wiązce z innymi przewodami.
1
Wkręcić wkręt do drewna (średnica
4 mm, nie należy do wyposażenia) w
stojak pod telewizor.
2
Wkręcić śrubę (M4 × 16, nie należy
do wyposażenia) w otwór
montażowy w telewizorze.
3
Połączyć wkręt do drewna i śrubę
przy pomocy mocnej linki (nie
należy do wyposażenia).
6 PL
Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej
Sortowanie programów: Zmiana
kolejności kanałów analogowych
zapisanych w odbiorniku TV.
1
Podłączyć odbiornik TV do
gniazdka sieciowego zasilanego
prądem przemiennym.
Za pomocą przycisków F/f wybrać
kanał, który ma być przeniesiony w
nowe miejsce, a następnie nacisnąć
.
2
2
Sprawdzić, czy włączono przełącznik
ENERGY SAVING SWITCH (z).
Za pomocą przycisków F/f wybrać
nowe miejsce dla kanału, a następnie
nacisnąć .
~
• Kanały można także dostroić ręcznie.
3
Nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku
TV.
1
Przy pierwszym włączeniu odbiornika
TV na ekranie pojawia się menu języka.
4
Postępować zgodnie z instrukcjami na
ekranie.
Autoprogramowanie cyfrowe: Po
wybraniu opcji „Kablowa” zalecamy
wybranie opcji „Przeszukiwanie
szybkie” w celu przeprowadzenia
szybkiego strojenia. Opcje
„Częstotliwość” i „Identyfikator sieci”
należy ustawić zgodnie z informacjami
otrzymanymi od usługodawcy telewizji
kablowej. Jeśli za pomocą opcji
„Przeszukiwanie szybkie” nie można
znaleźć kanałów, można spróbować
użyć opcji „Przeszukiwanie pełne”
(może to jednak długo potrwać).
Odkręcanie podstawy od
odbiornika TV
~
• W przypadku modeli KDL-52/46HX90x i
KDL-40HX80x przed odłączeniem podstawy
stolikowej należy odłączyć pokrywę tylnej
podstawy.
• Odkręcić śruby wskazywane strzałkami
od
odbiornika TV.
• Nie należy odkręcać podstawy, jeśli do
odbiornika TV nie będą dołączane nowe
akcesoria.
• Podczas przenoszenia podstawy nie trzymać za
tylną osłonę; mogłoby to doprowadzić do
upuszczenia podstawy i obrażeń ciała lub strat
materialnych.
~
• W zależności od regionu/kraju opcja
„Przeszukiwanie pełne” może nie być
dostępna.
7 PL
Instalacja
Aby uzyskać listę zgodnych
usługodawców telewizji kablowej,
należy skorzystać ze strony internetowej
pomocy technicznej:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
Oglądanie telewizji
Oglądanie programów telewizyjnych
1
Włączyć odbiornik TV.
2
1 Ustawić opcję ENERGY SAVING
SWITCH na wartość (z).
2 Nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku
TV, aby go włączyć.
GUIDE
OPTIONS
HOME
3
z
• Przyciski 5, N, PROG + i AUDIO
mają wypukłe punkty wyczuwalne pod
palcami. Ułatwiają one orientację przy
obsłudze odbiornika TV.
2
Wybrać tryb.
3
Wybrać kanał telewizyjny.
Korzystanie z cyfrowego przewodnika
po programach
Nacisnąć przycisk GUIDE w trybie
cyfrowym, aby wyświetlić przewodnik po
programach.
Korzystanie z funkcji odbiornika TV
Przycisk HOME
Dostęp do różnych ekranów funkcji i
ustawień.
Przycisk OPTIONS
Wyświetlanie wygodnych funkcji
powiązanych z dostarczanym sygnałem lub
zawartością.
Obraz
Dźwięk
NAGR SCART wł.
Dodaj do ulubionych
Zablokuj/Odblokuj
PAP
Motionflow
Wybór sceny
Timer wyłączania
Głośność w słuchawkac
Głośnik
8 PL
Korzystanie z trybu i-Manual
1
1
Nacisnąć przycisk i-MANUAL.
2
Do wyboru elementów służą
przyciski G/g/F/f/ .
Oglądanie telewizji
2
W odbiornik TV BRAVIA wbudowano
instrukcję obsługi, którą można wyświetlać na
ekranie.
Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji
telewizora, można przeczytać instrukcję iManual dostępną za naciśnięciem przycisku.
Witaj w i-Manual
Funkcje telewizorów „BRAVIA”
Oglądanie telewizji
Korzystanie z menu głównego
Przyd. funkcje ofer. przez podł. sprzęt
Opis części
Rozwiązywanie problemów
Indeks
x Witaj w i-Manual
x Funkcje telewizorów „BRAVIA”
x Oglądanie telewizji
Przedstawienie wygodnych funkcji, takich
jak przewodnik EPG, ulubione itd.
x Korzystanie z menu głównego
Dostosowywanie ustawień odbiornika TV
itd.
x Przyd. funkcje ofer. przez podł.
sprzęt
Przedstawienie sposobu podłączania
sprzętu opcjonalnego.
x Opis częsci
x Rozwiązywanie problemów
Wyszukiwanie rozwiązań problemów.
x Indeks
~
• Obrazy i ilustracje mogą różnić się od opcji wyświetlanych na ekranie.
9 PL
Informacje dodatkowe
Rozwiązywanie problemów
Sprawdzić, czy wskaźnik 1 (tryb czuwania) nie miga w kolorze czerwonym.
Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) miga
Uruchomiona została funkcja autodiagnostyki.
1
Policzyć liczbę mignięć wskaźnika 1 (tryb czuwania) w czasie między dwoma
kolejnymi przerwami trzysekundowymi.
Na przykład wskaźnik miga trzy razy, po czym następuje trzysekundowa przerwa, a
następnie ponownie miga trzy razy.
2
Nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku TV, aby go wyłączyć, odłączyć go od
gniazdka oraz poinformować sprzedawcę lub punkt serwisowy firmy Sony o
sposobie migania wskaźnika (podać liczbę mignięć).
Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) nie miga
1
Sprawdzić problemy przedstawione w tabeli poniżej. (Sprawdź również sekcję
„Rozwiązywanie problemów” w instrukcji i-Manual).
2
Jeśli nie uda się wyeliminować problemu, oddać odbiornik TV do naprawy przez
wykwalifikowany personel.
Warunek
Wyjaśnienie/Rozwiązanie
Obraz
Brak obrazu (ekran jest
ciemny), brak dźwięku.
•Sprawdzić podłączenie anteny/kabla.
•Włożyć wtyczkę odbiornika TV do gniazdka, a następnie
nacisnąć przycisk 1 na odbiorniku TV.
•Jeśli wskaźnik 1 (tryb czuwania) zaświeci na czerwono,
nacisnąć przycisk "/1 lub TV "/1 (nazwa przycisku różni się
w zależności od pilota).
Czarne i/lub jasne
punkciki na ekranie.
•Ekran składa się z pikseli. Niewielkie czarne plamki i/lub
białe punkciki (piksele) występujące na ekranie nie
oznaczają defektu odbiornika.
Ogólne
Nie można włączyć
odbiornika TV.
•Sprawdzić, czy włączono przełącznik ENERGY SAVING
SWITCH (z).
Odbiornik TV
automatycznie wyłącza
się (przełącza się w tryb
czuwania).
•Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji „Timer wyłączania”
lub potwierdzić ustawienie „Czas trwania” opcji „Timer
włączania”.
•Sprawdzić, czy nie uruchomiono funkcji „Tryb czuwania po
bezczynności”.
Pilot nie działa.
•Wymienić baterie.
•Telewizor może działać w trybie SYNC.
Naciśnij przycisk SYNC MENU i wybierz kolejno opcje
„Sterowanie telewizorem” i „Główne (menu)” lub „Opcje”,
aby sterować telewizorem.
Nie pamiętasz hasła
funkcji „Ochrona przed
dziećmi”.
•Wprowadzić 9999 jako kod PIN (kod PIN 9999 jest zawsze
akceptowany).
Telewizor nagrzewa się. •Jeśli telewizor jest używany przez długi czas, nagrzewa się.
Podwyższona temperatura jest wyczuwalna przy dotknięciu.
10 PL
Dane techniczne
System
System panelu
Panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD)
System TV
Analogowy: W zależności od zaznaczonego kraju/obszaru: B/G/H, D/K, L, I
Cyfrowy: DVB-T2 (tylko modele KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803)
DVB-T/DVB-C
System kodowania
kolorów
Analogowy: PAL, PAL60 (tylko wejście wideo), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (tylko wejście
wideo)
Cyfrowy: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Zakres kanałów
Analogowy: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Cyfrowy: VHF/UHF
Moc głośników
10 W + 10 W
Gniazda wejściowe/wyjściowe
Kabel antenowy
/
AV1, 2
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
21-wtykowe złącze SCART (standard CENELEC), w tym wejście audio/wideo, wejście RGB,
wyjście audio/wideo TV.
Informacje dodatkowe
COMPONENT IN
COMPONENT IN
75-omowa antena zewnętrzna VHF/UHF
Obsługiwane formaty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Wejście audio (gniazda foniczne)
Wideo: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dwukanałowe liniowe PCM: 32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bity, Dolby Digital
Analogowe wejście audio (minijack) (tylko HDMI IN4)
Wejście PC
Wejście wideo (gniazdo foniczne)
Wejście audio (gniazda foniczne)
Cyfrowe gniazdo optyczne (dwukanałowe liniowe PCM, Dolby Digital)
(VAR/FIX)
Wyjście audio (gniazda foniczne)
PC IN
Wejście PC (Mini D-sub 15-wtykowe)
Wejście audio PC (minijack)
Port USB
Gniazdo słuchawkowe
i
Gniazdo CAM (Moduł Warunkowego Dostępu)
LAN
3D SYNC
Gniazdo 10BASE-T/100BASE-TX (Prędkość połączenia zależy od parametrów sieci. Nie
gwarantuje się prędkości i jakości transmisji przez gniazdo 10BASE-T/100BASE-TX tego
odbiornika TV).
* Do połączeń LAN użyj kabla 10BASE-T/100BASE-TX kategorii 7 (nie należy do
wyposażenia).
Złącze 3D Sync do opcjonalnego nadajnika
(c.d.)
11 PL
Nazwa modelu KDL-
52HX90x
46HX90x
46HX80x
40HX80x
Zasilanie i inne
Wymagania dotyczące
zasilania
prąd przemienny 220 V – 240 V, 50 Hz
Wielkość ekranu (mierzona Ok. 132,2 cm/52"
po przekątnej)
Rozdzielczość ekranu
Ok. 116,8 cm/46"
Ok. 101,6 cm/40"
1 920 punktów (w poziomie), 1 080 linii (w pionie)
136 W
Pobór mocy w trybie
„Dom”/
„Standardowy”
130 W
102 W
88,0 W
201 W
184 W
149 W
132 W
190 kWh
149 kWh
128 kWh
w trybie
„Sklep”/
„Żywy”
Pobór mocy w stanie
czuwania*1
0,2 W (14 W przy „Szybki start” na „Wł.”)
Przeciętne roczne zużycie
energii*2
199 kWh
Wymiary (ok.) (szer. × wys. × głęb.)
z podstawą
126,3 × 80,7 × 40,0 cm
112,4 × 72,7 × 40,0 cm
108,5 × 68,8 × 26,0 cm
95,2 × 61,3 × 25,0 cm
bez podstawy
126,3 × 77,5 × 6,7 cm
112,4 × 69,5 × 6,7 cm
108,5 × 65,6 × 7,4 cm
95,2 × 58,1 × 7,4 cm
z podstawą
42,9 kg
36,2 kg
19,2 kg
16,4 kg
bez podstawy
36,9 kg
30,2 kg
16,9 kg
14,2 kg
Dołączone wyposażenie
Patrz „Sprawdzanie akcesoriów” (strona 3).
Wyposażenie dodatkowe
Uchwyt ścienny: SU-WL500
Podstawa telewizora: SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
Okulary 3D: TDG-BR100/TDG-BR50
Nadajnik synchronizacji 3D: TMR-BR100
Waga (ok.)
*1 Podany pobór mocy w trybie czuwania jest osiągany po zakończeniu wykonywania przez odbiornik
TV wymaganych procesów wewnętrznych.
*2 4 godziny dziennie przez 365 dni w roku
~
• W celu oszczędności energii
– zmniejszenie wartości ustawienia podświetlenia (jasności ekranu) powoduje zmniejszenie zużycia
energii.
– ustawienia „Eco” (np. „Oszczędzanie energii”, „Tryb czuwania po bezczynności.”) pomagają w
zmniejszeniu poboru energii i, co za tym idzie, wysokości rachunków za prąd.
– po wyłączeniu telewizora przy użyciu przełącznika ENERGY SAVING SWITCH (tylko w niektórych
modelach) zużycie energii jest prawie zerowe.
Projekt i dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
12 PL
Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny)
Informacja dla Klientów:
Dla ochrony tego produktu i ze względów bezpieczeństwa Sony zaleca, aby instalacja
telewizora została wykonana przez dystrybutorów Sony lub przez licencjonowanych
wykonawców. Nie należy własnoręcznie wykonywać instalacji telewizora.
Informacja dla dystrybutorów Sony i wykonawców:
Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymogów bezpieczeństwa podczas
instalacji, okresowych przeglądów i konserwacji tego produktu.
~
• Aby dokręcić hak mocujący, ustaw odbiornik TV na podstawie.
Śruba
(+PSW
6 × 16)
Otwór kwadratowy
Hak
Do instalacji tego produktu niezbędne są dostateczne kwalifikacje, aby określić czy ściana
wytrzyma obciążenie związane z ciężarem zainstalowanego na niej odbiornika TV. Należy
powierzyć dystrybutorom Sony lub licencjonowanym wykonawcom przymocowanie tego
produktu do ściany oraz zwracać szczególną uwagę na wymogi bezpieczeństwa podczas
instalacji. Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mienia lub
ciała powstałe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub nieprawidłowej
instalacji.
(c.d.)
13 PL
Informacje dodatkowe
Odbiornik TV można zainstalować na uchwycie ściennym SU-WL500 (sprzedawany
osobno).
• Informacje na temat prawidłowego instalowania uchwytu ściennego znajdują się w jego
instrukcji obsługi.
• Patrz rozdział „Odkręcanie podstawy od odbiornika TV” (strona 7).
Tabela wymiarów instalacyjnych telewizora
Centralny punkt ekranu
Jednostka: cm
Nazwa modelu
KDL-
Wymiary
monitora
A
B
Wymiar
środkowy
ekranu
Długość dla każdego kąta montażu
Kąt (0°)
C
D
Kąt (20°)
E
F
G
H
50,6
52HX90x
126,3
77,5
7,7
48,2
12,0
34,8
73,5
46HX90x
112,4
69,5
11,8
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
46HX80x
108,5
65,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
40HX80x
95,2
58,1
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
Wartości w powyższej tabeli mogą się nieco różnić, zależnie od sposobu instalacji.
OSTRZEŻENIE
Ściana, na której telewizor będzie zainstalowany powinna wytrzymać obciążenie co najmniej
cztery razy większe niż wynosi ciężar telewizora. Ciężar telewizora podany jest w rozdziale
„Dane techniczne” (strona 12).
14 PL
Schemat/tabela rozmieszczenia śrub i haków
Nazwa modelu
KDL-52HX90x
KDL-46HX90x/46HX80x
KDL-40HX80x
Rozmieszczenie śrub
Instalowanie haka mocującego na
odbiorniku TV.
Rozmieszczenie śrub
Rozmieszczenie haków
e, j
b
Rozmieszczenie haków
Instalowanie odbiornika TV na uchwycie
bazowym.
a*
b
c*
Informacje dodatkowe
* W tych modelach nie można
stosować miejsc zawieszenia
na hakach „a” oraz „c”.
15 PL
Informacje
dotyczące
bezpieczeństwa
Montaż i instalacja
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru,
porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych
obrażeń ciała, odbiornik TV należy
zainstalować zgodnie z instrukcjami
podanymi poniżej.
Instalacja
• Telewizor powinien być
zainstalowany w pobliżu łatwo
dostępnego gniazdka.
• Odbiornik należy ustawić na stabilnej,
poziomej powierzchni.
• Montaż odbiornika na ścianie należy
zlecić wykwalifikowanemu
instalatorowi.
• Ze względów bezpieczeństwa zaleca
się stosowanie akcesoriów Sony:
– Ściennego uchwytu mocującego
SU-WL500
– Podstawa telewizora:
SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
• Do zamontowania haków na
odbiorniku TV należy użyć śrub
dołączonych w komplecie ze
ściennym uchwytem mocującym.
Śruby z kompletu są zwymiarowane w
taki sposób, że ich długość liczona od
czoła haka od strony odbiornika TV
wynosi od 8 mm do 12 mm. Średnica i
długość śrub różnią się w zależności
od modelu ściennego uchwytu
mocującego. Stosowanie śrub innych
niż dostarczane w komplecie może
spowodować uszkodzenia
wewnętrzne w odbiorniku TV, jego
upadek, itp.
• Podnosząc lub
przesuwając
odbiornik, należy
mocno chwycić
go od dołu.
• Podczas
transportu
odbiornik nie
Do KDL-46/
powinien być
40HX80x
narażony na
wstrząsy
mechaniczne i nadmierne wibracje.
• Na czas transportu odbiornika do
naprawy lub podczas przeprowadzki,
należy zapakować go w oryginalny
karton i elementy opakowania.
Transport
• Przed
rozpoczęciem
przenoszenia
odbiornika
należy odłączyć
od niego
wszystkie kable.
• Do przenoszenia
dużego
odbiornika TV
potrzeba dwóch
lub trzech osób.
• Odbiornik należy
przenosić w
sposób pokazany
na ilustracji po
Do KDL-52/
prawej stronie.
46HX90x
Nie wolno
naciskać ekranu ciekłokrystalicznego
ani ramy dookoła ekranu.
16 PL
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru,
porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych
obrażeń ciała, z przewodem zasilającym
i gniazdem sieciowym należy
postępować w następujący sposób:
–
–
–
Wentylacja
• Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych ani wkładać żadnych
rzeczy do obudowy.
• Wokół odbiornika TV należy
pozostawić trochę wolnej przestrzeni,
tak jak to pokazano na rysunku
poniżej.
• Zaleca się stosowanie oryginalnego
ściennego uchwytu mocującego Sony,
aby zapewnić odpowiednią
wentylację.
Instalacja na ścianie
–
–
–
30 cm
–
10 cm
10 cm
10 cm
Pozostawić co najmniej tyle
miejsca wokół odbiornika TV.
Instalacja na podstawie
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
8 mm - 12 mm
Śruba (w komplecie ze
ściennym uchwytem
mocującym)
Hak
Mocowanie haka z tyłu
odbiornika TV
Przewód zasilający
Pozostawić co najmniej tyle
miejsca wokół odbiornika TV.
• Aby zapewnić właściwą wentylację i
zapobiec osiadaniu brudu lub kurzu:
– Nie należy ustawiać odbiornika
TV ekranem do góry, montować
go do góry nogami, odwróconego
tyłem lub bokiem.
– Nie należy ustawiać odbiornika
TV na półce, dywanie, łóżku lub w
szafce.
– Nie należy przykrywać odbiornika
TV materiałami, np. zasłonami lub
innymi przedmiotami, takimi jak
gazety itp.
– Nie należy instalować odbiornika
tak, jak to pokazano na rysunkach
poniżej.
Obieg powietrza jest zablokowany.
Ściana
Sciana
Należy używać wyłącznie
przewodów zasilających
dostarczonych przez Sony, a nie
przez innych dostawców.
Wtyczka powinna być całkowicie
włożona do gniazda sieciowego.
Odbiornik TV jest przystosowany
do zasilania wyłącznie napięciem
220-240 V AC.
W celu zachowania bezpieczeństwa,
podczas dokonywania połączeń,
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka oraz uważać,
aby nie nadepnąć na przewód.
Przed przystąpieniem do
serwisowania lub przesuwania
odbiornika TV należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
Przewód zasilający powinien
znajdować się z dala od źródeł
ciepła.
Należy regularnie wyjmować
wtyczkę z gniazdka i czyścić ją. Jeśli
wtyczka jest pokryta kurzem i
gromadzi wilgoć, jej własności
izolujące mogą ulec pogorszeniu, co
może być przyczyną pożaru.
Uwagi
• Dostarczonego w zestawie przewodu
zasilającego nie należy używać do
jakichkolwiek innych urządzeń.
• Należy uważać, aby nie przycisnąć, nie
zgiąć ani nie skręcić nadmiernie
przewodu zasilającego. Może to
spowodować uszkodzenie izolacji lub
urwanie żył przewodu.
• Nie należy przerabiać przewodu
zasilającego.
• Na przewodzie zasilającym nie należy
kłaść ciężkich przedmiotów.
• Podczas odłączania nie wolno ciągnąć
za sam przewód.
• Nie należy podłączać zbyt wielu
urządzeń do tego samego gniazda
sieciowego.
• Nie należy używać gniazd sieciowych
słabo trzymających wtyczkę.
Niedozwolone użycie
Odbiornika TV nie należy instalować
oraz eksploatować w miejscach,
warunkach lub okolicznościach, jakie
opisano poniżej. Niezastosowanie się do
poniższych zaleceń może prowadzić do
wadliwej pracy odbiornika, a nawet
pożaru, porażenia prądem
elektrycznym, uszkodzenia sprzętu i/lub
obrażeń ciała.
Miejsce:
Odbiornika TV nie należy montować na
zewnątrz pomieszczeń (w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych), nad morzem, na
statku lub innej jednostce pływającej, w
pojeździe, w instytucjach ochrony
zdrowia, w miejscach niestabilnych lub
narażonych na działanie wody, deszczu,
wilgoci lub dymu.
W przypadku:
Ekran LCD
Nie należy umieszczać telewizora w
miejscach gorących, wilgotnych lub
nadmiernie zapylonych; w miejscach, w
których do wnętrza mogą dostawać się
owady; w miejscach, w których może
być narażony na działanie wibracji
mechanicznych lub w pobliżu
przedmiotów palnych (świeczek, itp.).
Odbiornik TV należy chronić przed
zalaniem i nie stawiać na nim żadnych
przedmiotów wypełnionych wodą, np.
wazonów.
–
• Chociaż ekran LCD został wykonany
z wykorzystaniem technologii
wysokiej precyzji, dzięki której
aktywnych jest ponad 99,99% pikseli,
na ekranie mogą pojawiać się czarne
plamki lub jasne kropki (w kolorze
czerwonym, niebieskim lub
zielonym). Jest to jednak właściwość
wynikająca z konstrukcji ekranu LCD
i nie jest objawem usterki.
• Nie wolno naciskać ani drapać
przedniego filtru, a także kłaść na
odbiorniku TV żadnych
przedmiotów. Może to spowodować
zakłócenia obrazu lub uszkodzenie
ekranu LCD.
• Jeśli odbiornik TV jest używany w
zimnym miejscu, na obrazie mogą
wystąpić plamy lub obraz może stać
się ciemny. Nie jest to oznaką
uszkodzenia telewizora. Zjawiska te
zanikają w miarę wzrostu
temperatury.
• Długotrwałe wyświetlanie obrazów
nieruchomych może spowodować
wystąpienie obrazów wtórnych (tzw.
zjawy). Mogą one zniknąć po krótkiej
chwili.
• Ekran i obudowa nagrzewają się
podczas pracy telewizora. Nie jest to
oznaką uszkodzenia urządzenia.
• Ekran LCD zawiera niewielką ilość
ciekłych kryształów. Niektóre lampy
fluorescencyjne umieszczone w
odbiorniku TV zawierają również
rtęć. Podczas utylizacji należy
przestrzegać lokalnych zaleceń i
przepisów.
Okoliczności:
Odbiornika TV nie należy dotykać
mokrymi rękoma, przy zdjętej
obudowie lub z akcesoriami, które nie
są zalecane przez producenta. W czasie
burz z wyładowaniami atmosferycznymi
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego telewizora z gniazdka i
odłączyć przewód antenowy.
Kawałki szkła lub
uszkodzenia:
• W odbiornik nie należy rzucać
żadnymi przedmiotami. Może to
spowodować uszkodzenie szkła
ekranu i prowadzić do poważnych
obrażeń ciała.
• W przypadku pęknięcia powierzchni
ekranu lub obudowy telewizora,
przed dotknięciem odbiornika należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
z gniazdka. Niezastosowanie się do
powyższego zalecenia może
spowodować porażenie prądem
elektrycznym.
Gdy odbiornik TV nie jest
używany
• Mając na uwadze kwestie ochrony
środowiska i bezpieczeństwa, zaleca
się odłączenie odbiornika od źródła
zasilania, jeśli nie będzie on używany
przez kilka dni.
• Ponieważ wyłączenie odbiornika
telewizyjnego nie powoduje odcięcia
zasilania, w celu całkowitego
wyłączenia urządzenia należy
wyciągnąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazda sieciowego.
• Niektóre odbiorniki mogą być jednak
wyposażone w funkcje wymagające
pozostawienia ich w trybie gotowości.
Zalecenia dot.
bezpieczeństwa dzieci
• Nie należy pozwalać, aby na
odbiornik TV wspinały się dzieci.
• Małe akcesoria należy przechowywać
z dala od dzieci tak, aby uniknąć
ryzyka ich przypadkowego
połknięcia.
Co robić w przypadku
wystąpienia
problemów...
W przypadku wystąpienia jednego
z poniższych problemów należy
bezzwłocznie wyłączyć odbiornik
TV oraz wyjąć wtyczkę zasilającą
z gniazdka sieciowego.
Należy zwrócić się do punktu sprzedaży
lub punktu serwisowego firmy Sony z
prośbą o sprawdzenie odbiornika przez
wykwalifikowanego serwisanta.
–
–
–
Uszkodzenia przewodu
zasilającego.
Gniazd sieciowych słabo
trzymających wtyczkę.
Uszkodzenia odbiornika w wyniku
jego upuszczenia lub uderzenia
przez obiekt obcy.
Dostania się do wnętrza odbiornika
cieczy lub przedmiotów obcych.
Ostrzeżenie
Aby uniknąć ryzyka pożaru, świeczki i
inne źródła otwartego ognia należy
utrzymywać z dala od produktu.
Środki
ostrożności
Oglądanie telewizji
• Podczas oglądania wideo 3D lub
korzystania ze stereoskopowych gier
3D niektóre osoby mogą odczuwać
dyskomfort (np. przemęczenie
wzroku, zmęczenie lub nudności).
Firma Sony zaleca wszystkim
użytkownikom regularne przerwy
podczas oglądania obrazu 3D lub
grania w stereoskopowe gry 3D.
Długość i częstotliwość przerw zależy
od konkretnej osoby. Każdy musi sam
zdecydować, co jest dla niego
najlepsze. W razie poczucia
dyskomfortu należy przerwać
oglądanie wideo 3D oraz granie w
stereoskopowe gry 3D, aż dyskomfort
minie. W razie potrzeby należy
skorzystać z porady lekarza. Należy
również zapoznać się z (i) instrukcją
obsługi wszelkich innych urządzeń lub
nośników używanych z telewizorem,
(ii) najnowszymi informacjami na
naszej stronie internetowej (http://
www.sony-europe.com/myproduct).
Wzrok młodych dzieci (zwłaszcza do
szóstego roku życia) cały czas rozwija
się. Przed oglądaniem wideo 3D lub
graniem w stereoskopowe gry 3D
przez dzieci należy skontaktować się z
lekarzem (np. pediatrą lub okulistą).
Rodzice powinni zwracać uwagę na
to, czy małe dzieci przestrzegają
powyższych zaleceń.
• Uwaga: ze względu na przekształcenia
wykonywane przez telewizor, obraz
wyświetlany przy użyciu funkcji
symulacji 3D różni się od obrazu
źródłowego.
• Program telewizyjny powinien być
oglądany w pomieszczeniu o
umiarkowanym oświetleniu,
ponieważ oglądanie go w słabym
świetle lub przez dłuższy czas jest
męczące dla oczu.
• Podczas korzystania ze słuchawek
należy unikać nadmiernego poziomu
głośności ze względu na ryzyko
uszkodzenia słuchu.
Obchodzenie się z
powierzchnią ekranu/
obudową odbiornika TV i ich
czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia
należy wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka.
Aby uniknąć pogorszenia stanu
materiału lub powłoki ekranu
odbiornika, należy postępować zgodnie
z poniższymi środkami ostrożności.
• Aby usunąć kurz z powierzchni
ekranu/obudowy, należy wytrzeć go
delikatnie za pomocą miękkiej
ściereczki. Jeśli nie można usunąć
kurzu, należy wytrzeć ekran za
pomocą miękkiej ściereczki lekko
zwilżonej rozcieńczonym roztworem
delikatnego detergentu.
• Odbiornika TV nie należy spryskiwać
bezpośrednio wodą ani detergentem.
Krople mogą kapać na dolną część
ekranu lub elementy zewnętrzne, co
może być przyczyną awarii.
• Nie należy używać szorstkich gąbek,
środków czyszczących na bazie zasad
lub kwasów, proszków do czyszczenia
ani lotnych rozpuszczalników, takich
jak alkohol, benzyna, rozcieńczalnik
czy środek owadobójczy. Używanie
takich środków lub długotrwały
kontakt z gumą lub winylem może
spowodować uszkodzenie
powierzchni ekranu lub obudowy.
• Aby zapewnić właściwą wentylację,
zaleca się okresowo odkurzać otwory
wentylacyjne.
• Regulację kąta nachylenia odbiornika
należy wykonywać powolnym ruchem
tak, aby odbiornik nie spadł lub nie
zsunął się z podstawy pod telewizor.
(c.d.)
17 PL
Informacje dodatkowe
Warunki:
Urządzenia dodatkowe
• W pobliżu odbiornika TV nie należy
umieszczać urządzeń dodatkowych
lub urządzeń emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne.
Może to spowodować zakłócenia
obrazu i/lub dźwięku.
• To urządzenie zostało przetestowane i
uznane za zgodne z ograniczeniami
zawartymi w dyrektywie EMC przy
założeniu, że używany jest kabel o
długości 3 metrów lub krótszy.
Baterie
• Przy wkładaniu baterii do pilota
zachować właściwą biegunowość.
• Nie należy używać różnych typów
baterii jednocześnie ani łączyć starych
baterii z nowymi.
• Zużyte baterie należy utylizować w
sposób nieszkodliwy dla środowiska
naturalnego. W niektórych regionach
sposób utylizacji zużytych baterii
mogą regulować stosowne przepisy.
Należy skontaktować się w tej sprawie
z lokalnymi władzami.
• Należy ostrożnie obchodzić się z
pilotem. Nie należy nim rzucać,
chodzić po nim, ani wylewać na niego
żadnych płynów.
• Nie należy kłaść pilota w pobliżu
źródeł ciepła lub w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. Chronić je
przed wilgocią.
Utylizacja telewizora
Pozbycie się
zużytego sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
18 PL
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych
krajach europejskich
mających własne systemy
zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny. Symbol ten dla pewnych
baterii może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub
ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria
zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub
0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami.
Recykling baterii pomoże chronić
środowisko naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie
lub integralność danych wymagane jest
stałe podłączenie do baterii, wymianę
zużytej baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej. Aby mieć pewność, że
bateria znajdująca się w zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana,
należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki. W
odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie
się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu
baterii. Zużytą baterię należy
dostarczyć do właściwego punktu
zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
Introduksjon
Varemerker
Takk for at du valgte dette Sony-produktet.
Les gjennom denne håndboken før du
begynner å bruke TV-en, og ta vare på den
for fremtidig referanse.
er et registrert varemerke for DVBprosjektet.
HDMI, HDMI-logoen og High-Definition
Multimedia Interface er varemerker eller
registrerte varemerker for HDMI
Licensing LLC i USA og andre land.
DLNA®, DLNA-logoen og DLNA
CERTIFIED® er varemerker,
servicemerker eller sertifiseringsmerker
for Digital Living Network Alliance.
DivX® er en teknologi for komprimering
av videofiler, utviklet av DivX, Inc.
DivX, DivX Certified og tilhørende logoer
er varemerker for DivX, Inc. og er brukt
under lisens.
OM DIVX-VIDEO: DivX® er et digitalt
videoformat utviklet av DivX,Inc. Dette er
et offisielt DivX-godkjent apparat som
spiller av DivX-video. Gå til
www.divx.com hvis du vil vite mer, og for
å laste ned programvare som konverterer
dine filer til DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Dette
DivX Certified®-apparatet må være
registrert for å spille av DivX Video-onDemand (VOD)-innhold. Finn DivX
VOD-delen i oppsettmenyen for apparatet
for å generere registreringskoden. Gå til
vod.divx.com med denne koden for å
fullføre registreringsprosessen og finne ut
mer om DivX VOD.
Produsert under lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby og det doble Dsymbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.
"BRAVIA" og
er varemerker
for Sony Corporation.
"XMB™" og "XrossMediaBar" er
varemerker for Sony Corporation og Sony
Computer Entertainment Inc.
Produsenten av dette produktet er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Autorisert representant for EMC og
produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti
saker vennligst se adressene nevnt i
det separate service eller
garantidokumentet.
Merknader til digital TVfunksjon
• Alle funksjoner som gjelder digital-TV
(
) vil kun fungere i land eller
områder der vanlige, digitale DVB-T
(MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)signaler kringkastes eller der hvor du har
tilgang til en kompatibel DVB-C
(MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)kabelservice. Vennligst ta kontakt med
din lokale forhandler om hvorvidt du kan
motta et DVB-T-signal der du bor eller
spør kabeltilbyderen om dennes DVB-Ckabelservice er egnet for integrert drift
med denne TV-en.
• Din kabeltilbyder kan muligens forlange
et gebyr for servicen eller kreve at du
aksepterer dennes bedriftsvilkår og betingelser.
• Denne TV-en samsvarer med DVB-Tog DVB-C-spesifikasjonene, men
kompatibilitet med fremtidig digital,
vanlig DVB-T- og DVB-C-digital
kabelkringkasting kan ikke garanteres.
• Endel digitale TV-funksjoner er
muligens ikke tilgjengelige i noen land/
områder og DVB-C-kabel vil muligens
ikke fungere helt som den skal med noen
tilbydere.
For en liste over kompatible
kabeltilbydere, besøk vårt støttenettsted:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Instruksjoner om å "Installere
veggmonteringsbraketten" er inkludert i
bruksanvisningen til denne TV-en.
• Illustrasjonene i denne håndboken viser
RM-ED034 hvis ikke annet er angitt.
• Illustrasjoner som brukes i denne
veiledningen varierer avhengig av din
TV-modell.
• "x"-en som vises i modellnavnet,
korresponderer til et tall som er relatert
til design, farge eller TV-system.
Plassering av
identifikasjonsmerket
Etikettene med modellnr. og
strømforsyningsrangering (i henhold til
gjeldende sikkerhetsregulering) er plassert
på baksiden av TV-en.
2 NO
Innhold
Kontrollere tilbehøret......................................................................................................................3
Sette batteriene i fjernkontrollen ....................................................................................................3
Oppsett
Montere bordstativet ......................................................................................................................4
Koble til antenne/dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker) ...........................................................5
Forhindre at TV-en velter ...............................................................................................................6
Binde sammen kablene .................................................................................................................6
Utføre grunnleggende innstilling ....................................................................................................7
Demontere bordstativet fra TV-en..................................................................................................7
Se på TV
Se programmer ..............................................................................................................................8
Bruke TV-ens funksjoner ...............................................................................................................8
Bruke i-Manual...............................................................................................................................9
Tilleggsinformasjon
Feilsøking.....................................................................................................................................10
Spesifikasjoner.............................................................................................................................11
Montere tilbehøret (veggmonteringsbrakett)................................................................................13
Sikkerhetsinformasjon..................................................................................................................16
Forholdsregler..............................................................................................................................17
• Instruksjoner for bruk er innebygd i din BRAVIA TV. Se "Bruke i-Manual" for bruk (side 9).
• Les "Sikkerhetsinformasjon" (side 16) før du bruker TV-en. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.
Kontrollere tilbehøret
Strømledning (1)
Kabelholder (1)
Fjernkontroll (1)
AAA-batterier (type R3) (2)
Bordstativ (1)*1
Festeskruer for bordstativ (M5 × 16) (4)
Monteringsskruer for bordstativ (M5 × 16)
(4)
(kun for KDL-40HX80x)
Bakre deksel for stativ (1)*2
*1 For KDL-40HX80x, monter bordstativet med de
medfølgende monteringsskruene.
Se det medfølgende bordstativheftet for
montering av stativet.
*2 For KDL-46HX80x, har bakdekslet på stativet
blitt festet på fabrikken.
Sette batteriene i
fjernkontrollen
1 Fjern beskyttelsesplaten.
2 Skyv dekselet oppover.
3 NO
NO
Oppsett
Montere bordstativet
~
• For den beste bildekvaliteten, må du ikke utsette
skjermen for direkte opplysning eller direkte
sollys.
• Hvis TV-en tas inn direkte fra et kaldt til et varmt
sted, eller plasseres i et svært fuktig rom, eller
plasseres i et rom hvor varmen akkurat har blitt
slått på, kan det danne seg kondens på overflaten
eller inni TV-en. Hvis dette skulle skje, må du slå
av TV-en og la TV-en være avslått til fuktigheten
fordampes. Når fuktigheten er borte kan du bruke
TV-en igjen. Hvis du oppdager kondens mellom
glasspanelet og LCD-skjermen, slår du på TV og
etter at TV-en har blitt varmet opp vil kondensen
forsvinne.
1
Se heftet som fulgte med bordstativet
for riktig montering på enkelte TVmodeller.
2
Sett TV-en på bordstativet.
3
Fest TV-en til bordstativet i henhold til
pilsymbolene som markerer
skruehullene, med de medfølgende
skruene.
~
• Hvis du bruker en elektrisk skrumaskin, still inn
tiltrekkingsmomentet på ca. 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
4 NO
4
For KDL-52/46HX90x og
KDL-40HX80x, etter at alle skruene er
strammet til, fester du det medfølgende
bakdekslet på bordstativet.
Justere TV-ens synsvinkel (kun
KDL-52/46HX90x)
Denne TV-en kan justeres innenfor vinklene
som vises under.
6°
Koble til en dekoder/opptaker (f.eks.
DVD-opptaker) med SCART
4
1
Dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker)
Fjern skruen som
vist.
2
Monter skruen i
det øverste
skruehullet i
bordstativet.
Koble til en dekoder/opptaker (f.eks.
DVD-opptaker) med HDMI
3
Løft opp og vipp.
Før inn.
~
• Følg fremgangsmåten over i motsatt rekkefølge
for å stille vinkelen tilbake til 0°.
Dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker)
5 NO
Oppsett
0°
Koble til antenne/dekoder/
opptaker (f.eks. DVDopptaker)
Forhindre at TV-en velter
Binde sammen kablene
~
• Ikke bind strømledningen sammen med andre
kabler.
1
Skru en treskrue (4 mm i diameter,
medfølger ikke) i TV-sokkelen.
2
Skru en maskinskrue (M4 × 16,
medfølger ikke) inn i skruehullet på
TV-en.
3
Fest treskruen og maskinskruen med en
sterk snor (medfølger ikke).
6 NO
Utføre grunnleggende
innstilling
Kanalsortering: Endrer rekkefølgen på
kanalene som er lagret i TV-en.
Trykk på F/f for å velge den kanalen du
vil flytte til den nye posisjonen, trykk så
på .
2
Trykk på F/f for å velge den nye
posisjonen for kanalen, trykk så på
.
~
• Du kan også stille inn kanalene manuelt.
1
2
3
Koble TV-en til et strømuttak.
Kontroller at ENERGY SAVING
SWITCH-innstillingen er aktivert (z).
Trykk på 1 på TV-en.
Når du slår TV-en på for første gang, vises
språkmenyen på skjermen.
4
Demontere bordstativet fra
TV-en
~
• For KDL-52/46HX90x og KDL-40HX80x, må du
fjerne bakdekslet på stativet før du løsner
bordstativet.
• Fjern skruene etter pilmerket
på TV-en.
• Bordstativet må ikke fjernes av andre årsaker enn
montering av tilsvarende tilbehør på TV-en.
Følg anvisningene på skjermen.
Automatisk kanalinnstilling: Hvis du
velger "Kabel", anbefaler vi at du velger
"Hurtig kanalsøk" for et hurtig kanalsøk.
Still inn "Frekvens" og "Nettverks-ID" i
henhold til informasjonen fra
kabelleverandøren. Hvis ingen kanaler blir
funnet med "Hurtig kanalsøk", prøver du
"Fullt kanalsøk" (selv om det kan ta litt tid).
• Ikke hold etter bakdekslet til stativet mens du
bærer bordstativet for å unngå at du mister
stativet, da dette kan føre til personskade eller
skade på eiendommen.
~
• "Fullt kanalsøk" er kanskje ikke tilgjengelig,
avhengig av region/land.
Se en liste over kompatible
kabelleverandører på webområdet for
kundestøtte:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
7 NO
Oppsett
1
Se på TV
Se programmer
1
Slå på TV-en.
2
1 Slå på ENERGY SAVING SWITCH
(z).
2 Trykk på 1 på TV-en for å slå TV-en
på.
GUIDE
OPTIONS
HOME
3
z
• Knappene for tallet 5, N, PROG + og
AUDIO på fjernkontrollen har en merkbar
forhøyning. Du kan bruke disse
forhøyningene til hjelp ved betjening av
TV-en.
2
Velg en innstilling.
3
Velg en TV-kanal.
Bruke Digital Electronic Programme
Guide
Trykk GUIDE i digital modus for å vise
programveiledningen.
Bruke TV-ens funksjoner
HOME-knappen
Trykk for å vise ulike operasjoner og
innstillingsskjermbilder.
OPTIONS-knappen
Trykk for å vise praktiske funksjoner ut fra
gjeldende signal eller innhold.
Bilde
Lyd
SCART REC på
Legg til Favoritter
Lås/Lås opp
PAP
Motionflow
Scenevalg
Innsovningsti.
Hodetelefonvolum
Høyttaler
8 NO
Bruke i-Manual
1
Betjeningsinstruksjoner er innebygd i din BRAVIA
TV, og kan vises på skjermen.
Med bare ett tastetrykk, kan du få tilgang til
i-Manual og lære mer om TV-ens funksjoner.
1
Trykk på i-MANUAL.
2
Trykk på G/g/F/f/
elementer.
Se på TV
2
for å velge
Velkommen til i-Manual
"BRAVIA" TV-funksjoner
Se på TV
Bruke menyen Hjem
Gøy funksjoner med tilkoblet utstyr
Delebeskrivelse
Feilsøking
Indeks
x Velkommen til i-Manual
x "BRAVIA" TV-funksjoner
x Gøy funksjoner med tilkoblet utstyr
Innføring i tilkobling av tilleggsutstyr.
x Se på TV
Innføring i praktiske funksjoner som EPG
Guide, Favoritter osv.
x Delebeskrivelse
x Bruke menyen Hjem
Tilpasse TV-innstillingene osv.
x Indeks
x Feilsøking
Finn løsningen hvis det oppstår problemer.
~
• Bilder og illustrasjoner kan avvike fra det som vises på skjermen.
9 NO
Tilleggsinformasjon
Feilsøking
Kontroller om indikatoren 1 (hvilemodus) blinker rødt.
Hvis indikatoren 1 (hvilemodus) blinker
Selvdiagnosefunksjonen er aktivert.
1
Tell hvor mange ganger indikatoren 1 (hvilemodus) blinker mellom hver tre-sekunders
pause.
Indikatoren kan for eksempel blinke tre ganger, slukkes i tre sekunder, og deretter blinke tre
ganger igjen.
2
Trykk på 1 på TV-en for å slå den av, trekk støpselet ut av stikkontakten, og informer
forhandleren din eller Sony servicesenter om hvor mange ganger indikatoren blinker
(antall blink).
Hvis indikatoren 1 (hvilemodus) ikke blinker
1
2
Kontroller punktene i tabellene nedenfor. (Se også "Feilsøking" i i-Manual.)
Hvis problemet vedvarer, bør du la en kvalifisert tekniker utføre service på TV-en.
Tilstand
Forklaring/løsning
Bilde
Det vises ikke noe bilde
(mørk skjerm) og ingen
lyd.
• Kontroller antenne-/kabelforbindelsene.
• Koble TV-en til en stikkontakt og trykk på 1 på TV-en.
• Hvis indikatoren 1 (hvilemodus) lyser rødt, trykker du på "/1
eller TV "/1 (navnene på knappene varierer avhengig av
fjernkontrollen).
Små svarte og/eller lyse
• Skjermen består av bildepunkter. Små svarte og/eller lyse punkter
punkter vises på skjermen. (bildepunkter/piksler) på skjermen betyr ikke at noe er feil.
Generelt
Det er ikke mulig å slå på
strømmen til TV-en.
• Kontroller om ENERGY SAVING SWITCH er aktivert (z).
TV-en slår seg av
automatisk (går i
hvilemodus).
• Kontroller om "Innsovningsti." er aktivert, eller bekreft
innstillingen "Varighet" for "På-timer".
• Kontroller om "Tidsavbrudd for standby" er aktivert.
Fjernkontrollen virker
ikke.
• Skift batteriene.
• TV-en kan være i SYNC-modus.
Trykk på SYNC MENU, velg "TV-kontroll" og velg deretter
"Hjem (meny)" eller "Alternativer" for å betjene TV-en.
Passordet for
"Tilgangskontroll" er
glemt.
• Angi PIN-koden 9999. (PIN-koden 9999 blir alltid godtatt.)
Omgivelsene rundt TV-en • Når TV-en brukes over lang tid, blir omgivelsene rundt TV-en
varme.
blir varme.
Du kan merke varmen ved å berøre med hånden.
10 NO
Spesifikasjoner
System
Skjermsystem
LCD ("Liquid Crystal Display" = skjerm med flytende krystaller)
TV-system
Analog: Avhengig av hvilket land/hvilken region du velger: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T2 (kun KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803)
DVB-T/DVB-C
Farge-/bildesystem
Analog: PAL, PAL60 (kun bildeinngang), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (kun bildeinngang)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Kanaldekning
Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digital: VHF/UHF
Lydutgang
10 W + 10 W
Inngangs-/utgangskontakter
Antennekabel
/
AV1, 2
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
21-pinners scartkontakt (CENELEC-standard) inkludert lyd/bilde-inngang, RGB-inngang og TV lyd/
bilde-utgang.
Støttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Tilleggsinformasjon
COMPONENT IN
COMPONENT IN
75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF
Lydinngang (phonoplugger)
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: Tokanals lineær PCM: 32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits, Dolby Digital
Analog lydinngang (minijack) (kun HDMI IN4)
PC-inngang
Bildeinngang (phonoplugg)
Lydinngang (phonoplugger)
DIGITAL AUDIO OUT Digital optisk kontakt (tokanals lineær PCM, Dolby Digital)
(OPTICAL)
(VAR/FIX)
Lydutgang (phonoplugger)
PC IN
PC-inngang (Mini D-sub 15-pinners)
PC-lydinngang (miniplugg)
USB-port
Hodetelefoner-kontakt
i
CAM (Conditional Access Module)-kontakt
LAN
3D SYNC
10BASE-T/100BASE-TX-kontakt (Tilkoblingshastigheten kan variere avhengig av driftsmiljøet til
nettverket. 10BASE-T/100BASE-TX kommunikasjonshastighet og -kvalitet garanteres ikke for denne
TV-en.)
* Bruk en 10BASE-T/100BASE-TX-kabel i kategori 7 for LAN-tilkobling (medfølger ikke).
3D-signalterminal for valgfri sender
(Fortsatt) 11 NO
Modellnavn KDL-
52HX90x
46HX90x
46HX80x
40HX80x
Strøm og annet
Strømtilførsel
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Skjermstørrelse (målt
diagonalt)
Ca. 132,2 cm/
52 tommer
Skjermoppløsning
1920 punkter (horisontalt) × 1080 linjer (vertikalt)
Strømforbruk i "Hjemme"/
"Standard"modus
136 W
130 W
102 W
88,0 W
i "Butikk"/
"Dynamisk"modus
201 W
184 W
149 W
132 W
149 kWh
128 kWh
Ca. 116,8 cm/46 tommer
Ca. 101,6 cm/
40 tommer
Strømforbruk i hvilemodus*1 0,2 W (14 W når "Hurtigstart" er stilt inn til "På")
Gjennomsnittlig årlig
strømforbruk*2
199 kWh
190 kWh
Mål (ca.) (b × h × d)
med bordstativ
126,3 × 80,7 × 40,0 cm
112,4 × 72,7 × 40,0 cm
108,5 × 68,8 × 26,0 cm
95,2 × 61,3 × 25,0 cm
uten bordstativ
126,3 × 77,5 × 6,7 cm
112,4 × 69,5 × 6,7 cm
108,5 × 65,6 × 7,4 cm
95,2 × 58,1 × 7,4 cm
med bordstativ
42,9 kg
36,2 kg
19,2 kg
16,4 kg
uten bordstativ
36,9 kg
30,2 kg
16,9 kg
14,2 kg
Medfølgende tilbehør
Se "Kontrollere tilbehøret" (side 3).
Tilleggsutstyr
Veggmonteringsbrakett: SU-WL500
TV-stativ: SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
3D Briller: TDG-BR100/TDG-BR50
3D Signal Sender: TMR-BR100
Masse (ca.)
*1 Spesifisert strømforbruk i hvilemodus nås etter at TV-en har avsluttet nødvendige interne prosesser.
*2 4 timer daglig og 365 dager i året
~
• Redusere strømforbruket
– Hvis du reduserer lysstyrken i bakgrunnsbelysningen (skjermens lysstyrke), reduseres strømforbruket.
– Med "Øko"-innstillingene (f.eks. "Strømsparing", "Tidsavbrudd for standby"), kan du redusere
strømforbruket og dermed spare penger ved å redusere strømregningen.
– Hvis du slår av TV-en med ENERGY SAVING SWITCH-bryteren, er strømforbruket nesten null.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
12 NO
Montere tilbehøret (veggmonteringsbrakett)
Til kundene:
Av hensyn til produktets og din egen sikkerhet, anbefaler Sony sterkt at du lar Sony-forhandleren
eller godkjente installatører montere TV-en din. Ikke forsøk å montere den selv.
Til Sony-forhandlere og -leverandører:
Sørg for å vektlegge sikkerheten under montering, regelmessig vedlikehold og inspeksjon av dette
produktet.
TV-en kan monteres med veggmonteringsbraketten SU-WL500 (selges separat).
• Se instruksjonene som fulgte med veggmonteringsbraketten for korrekt montering.
• Se "Demontere bordstativet fra TV-en" (side 7).
~
• Plasser TV-en på bordstativet, mens du fester monteringskroken.
Tilleggsinformasjon
Skrue
(+PSW
6 × 16)
Firkantet hull
Monteringskrok
Det kreves tilstrekkelig ekspertise til montering av dette produktet, spesielt for å vurdere styrken
til veggen som skal bære vekten av TV-apparatet. Sørg for at du får en Sony-forhandler eller
godkjent leverandør til å feste dette produktet til veggen, og at sikkerheten tillegges tilstrekkelig
vekt under monteringen. Sony kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for eventuelle materielle
skader eller helseskader som er forårsaket av feilaktig håndtering av produktet eller av feilaktig
montering.
(Fortsatt) 13 NO
Tabell over TV-ens monteringsmål
Skjermsenterpunkt
Enhet: cm
Modellnavn
KDL-
Skjermmål
Skjermsentermål
Lengde for hver monteringsvinkel
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
52HX90x
126,3
77,5
7,7
48,2
12,0
34,8
73,5
50,6
46HX90x
112,4
69,5
11,8
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
46HX80x
108,5
65,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
40HX80x
95,2
58,1
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
Tallene i ovenstående tabell kan variere noe, avhengig av installasjonen.
ADVARSEL!
Den veggen TV-en skal monteres på, bør kunne bære minst fire ganger TV-ens vekt. Se
"Spesifikasjoner" (side 12) for informasjon om vekten.
14 NO
Diagram/tabell over plassering av skruer og kroker
Modellbetegnelse
KDL-52HX90x
KDL-46HX90x/46HX80x
KDL-40HX80x
Skrueplassering
Ved installasjon av monteringskrok på TVen.
Skrueplassering
Krokplassering
e, j
b
Krokplassering
Ved installasjon av TV-en på understellsbrakett.
a*
b
c*
Tilleggsinformasjon
* Krokplassering "a" og "c" kan
ikke brukes for modellene.
15 NO
Ventilasjon
Sikkerhetsinformasjon
Installasjon/oppsett
Installer og bruk TV-apparatet i samsvar
med instruksjonene nedenfor for å unngå
risiko for brann, elektrisk støt eller annen
skade og/eller personskader.
–
• Ventilasjonsåpningene må aldri
tildekkes, og du må aldri stikke
gjenstander inn i kabinettet.
• La det være plass rundt TV-apparatet,
som vist under.
• Det anbefales på det sterkeste at du
bruker en veggmonteringsbrakett som er
godkjent av Sony for å oppnå
tilstrekkelig luftsirkulasjon.
Merknader
Installering på vegg
30 cm
Installasjon
• TV-en bør installeres i nærheten av en
lett tilgjengelig stikkontakt.
• Plasser TV-apparatet på et stabilt og
jevnt underlag.
• Kun kvalifisert serviceperson må
gjennomføre eventuell installasjon på
vegg.
• Av sikkerhetsgrunner anbefales det på
det sterkeste at du bruker tilleggsutstyr
fra Sony, som omfatter:
– Veggmonteringsbrakett SU-WL500
– TV-stativ: SU-52HX1
(KDL-52HX90x)
SU-46HX1
(KDL-46HX90x)
• Pass på at du bruker skruene som følger
med veggmonteringsbraketten når du
fester monteringskrokene til TVapparatet. De vedlagte skruene er
utformet slik at de er mellom 8 mm og
12 mm lange målt fra
monteringskrokens overflate.
Skruenes diameter og lengde varierer i
forhold til veggmonteringsbrakettens
modell.
Hvis du bruker andre skruer enn de som
følger med, kan TV-apparatet bli skadet
inni eller det kan falle ned osv.
8 mm - 12 mm
Skrue (følger med
veggmonteringsbraketten)
Monteringskrok
Krokens feste bak på TVapparatet
10 cm
10 cm
10 cm
La det være minst så mye plass
rundt TV-apparatet.
Installering med sokke
16 NO
• Ikke bruk den vedlagte nettledningen til
annet utstyr.
• Ikke klem, bøy eller vri nettledningen
for mye. Trådene i lederne kan bli
blottlagt eller brytes av.
• Ikke foreta endringer på nettledningen.
• Ikke sett tunge gjenstander på
nettledningen.
• Ikke trekk i selve nettledningen når du
kobler fra strømmen.
• Ikke koble for mange apparater til den
samme stikkontakten.
• Ikke bruk stikkontakter som er i dårlig
stand.
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
La det være minst så mye plass
rundt TV-apparatet.
• For å sikre tilstrekkelig ventilasjon og
forhindre at det samler seg støv eller
smuss:
– Ikke legg TV-apparatet ned på
ryggen, ikke installer det opp-ned,
bak-frem eller på skrått.
– Ikke plasser TV-apparatet på en
hylle, et teppe, en seng eller i et
skap.
– Ikke dekk til TV-apparatet med et
klede, som for eksempel gardiner,
eller andre ting som for eksempel
aviser osv.
– Ikke installer TV-apparatet som vist
under.
Blokkert luftsirkulasjon.
Forbudt bruk
Ikke installer/bruk TV-apparatet på steder,
i omgivelser eller situasjoner som de som
er oppført nedenfor, ellers kan TVapparatet fungere feil og forårsake brann,
elektrisk støt, skader og/eller
personskader.
Steder:
Utendørs (i direkte sollys), ved vannkant,
på et skip eller andre fartøy, i et kjøretøy, i
medisinske institusjoner, ustabile
posisjoner, i nærheten av vann eller regn,
fuktighet eller røyk.
Omgivelser:
Steder som er varme, fuktige eller særlig
støvet; slik at insekter har adgang; hvor det
kan bli utsatt for mekanisk vibrasjon, i
nærheten av åpen ild (stearinlys osv). TVapparatet må ikke utsettes for vanndråper
eller vannsprut. Det må ikke plasseres
gjenstander som er fylt med væske oppå
TV-en (f.eks. blomstervase).
Situasjoner:
Bæring
• Før du bærer TVapparatet, må du
koble fra alle
kablene.
• Et stort TVapparat må bæres
av to eller flere
personer.
• Når TV-apparatet
bæres for hånd, må
du holde det som
vist til høyre. Ikke
utsett
LCD-skjermen og
rammen rundt for
press-belastning. For KDL-52/
• Når du løfter eller 46HX90x
flytter TVapparatet, må du
holde det godt på
undersiden.
• Ikke utsett TVapparatet for støt
eller sterke
vibrasjoner når du
flytter det.
For KDL-46/
• Når du leverer inn 40HX80x
TV-apparatet på
grunn av reparasjon eller hvis du flytter,
bør du transportere det i
originalemballasjen.
–
–
Trekk ut støpselet med nettledningen
før du utfører arbeider eller flytter TVapparatet.
Hold nettledningen unna varmekilder.
Trekk ut støpselet og rengjør det
regelmessig. Støv på støpselet opptar
fuktighet, som kan medføre at
isolasjonen forringes. Dermed kan det
oppstå brann.
Vegg
Vegg
Ikke bruk apparatet når du er våt på
hendene, når kabinettet er tatt av eller når
det er tilkoblet utstyr som ikke er anbefalt
av produsenten. Trekk ut støpselet fra
stikkontakten og koble fra
antenneledningen når det lyner.
Knuselig glass:
Nettledning
Håndter nettledningen og støpselet som
følger for å unngå risiko for brann,
elektrisk støt eller annen skade og/eller
personskader:
–
–
–
–
Bruk kun nettledninger som er levert
av Sony, ikke av andre leverandører.
Stikk støpselet helt inn i stikkontakten.
Koble TV-apparatet kun til en
strømforsyning på 220-240 V
vekselstrøm.
Før du legger kablene, pass på at
nettledningen er frakoblet for din egen
sikkerhets skyld og pass på at du ikke
snubler i kablene.
• Ikke kast noe på TV-apparatet. Glasset i
skjermen kan knuse og forårsake
alvorlig personskade.
• Hvis overflaten på TV-apparatet
sprekker, må du ikke berøre det før du
har trukket ut støpslet. Ellers kan du få
elektrisk støt.
Når TV-en ikke er i bruk
• Hvis TV-apparatet ikke skal brukes noen
dager, bør du skille apparatet fra
strømnettet av miljøhensyn og
sikkerhetsgrunner.
• Siden TV-en ikke er koblet fra
strømnettet når du bare slår det av, må
du trekke støpselet ut av stikkontakten
for å koble TV-apparatet fullstendig fra.
• Enkelte TV-apparater har imidlertid
funksjoner som krever at apparatet står
på i hvilemodus for at de skal fungere
korrekt.
LCD-skjerm
• Ikke la barn klatre på TV-apparatet.
• For å unngå at små barn kan svelge
mindre deler, hold disse delene av
tilleggsutstyret unna barns rekkevidde.
• Selv om LCD-skjermen er produsert
med høypresisjonsteknologi og 99,99%
eller mer av pikslene er effektive, kan
det opptre svarte punkter eller lyspunkter
(røde, blå eller grønne) konstant på
LCD-skjermen. Dette er en egenskap
LCD-skjermer har, og ingen feil.
• Ikke trykk på eller rip i frontfilteret, og
ikke plasser noe oppå dette TVapparatet. Bildet kan bli ujevnt eller
LCD-skjermen kan bli ødelagt.
• Hvis dette TV-apparatet brukes på kalde
steder, kan bildet bli uregelmessig eller
mørkt. Dette er ingen feil. Det forsvinner
når temperaturen øker.
• Spøkelsesbilder kan opptre når stillbilder
vises kontinuerlig. Disse forsvinner etter
en stund.
• Skjermen og kabinettet kan bli varmt når
du bruker apparatet. Dette er ikke en feil
på produktet.
• LCD-skjermen inneholder en liten
mengde flytende krystaller. Enkelte
fluorescerende rør som er brukt i dette
TV-settet inneholder dessuten
kvikksølv. Følg lokale lover og
forskrifter for avfallsbehandling.
Hvis følgende problemer
oppstår...
Slå av TV-apparatet og trekk ut støpselet
fra strømnettet øyeblikkelig dersom
følgende problemer oppstår.
Be forhandleren din eller Sony
servicesentre om å få TV-en kontrollert av
kvalifisert servicepersonell.
Dersom:
–
–
–
–
Nettkabelen er skadet.
Stikkontakter er i dårlig stand.
TV-apparatet er skadet fordi det har
falt ned, vært utsatt for støt eller det er
kastet noe på det.
Det er kommet væske eller gjenstander
inn i åpningene på kabinettet.
Advarsel
For å forhindre spredning av brann, hold
levende lys eller andre åpner flammer
borte fra dette produktet.
Håndtering og rengjøring av
skjermflaten/kabinettet på
TV-apparatet
Husk å trekke ut støpselet med
nettledningen til TV-en før du rengjør
apparatet.
Utstyr som er jordet via nettplugg og/eller
via annet jordtilkoblet utstyr – og samtidig
er tilkoblet et kabel - Tv nett, kan forårsake
brannfare.
For å unngå dette skal det ved tilkobling av
utstyret til kabel-TV nettet installeres et
galvanisk skille mellom utstyret og kabelTV nettet.
Forholdsregler
Se på TV
• Noen kan oppleve ubehag (slik som slite
øyne, tretthet eller kvalme) mens de ser
på 3D-videobilder eller spiller
stereoskopiske 3D-spill. Sony anbefaler
at alle seere tar regelmessige pauser
mens de ser på 3D-videobilder eller
spiller stereoskopiske 3D-spill. Hvor
lenge og hvor ofte man bør ta en pause
varierer fra person til person. Du må
bestemme hva som fungerer best. Hvis
du opplever noe slags ubehag, bør du
slutte å se på 3D-videobilder eller spille
stereoskopiske 3D-spill til ubehaget
forsvinner. Ta kontakt med en lege hvis
du mener det er nødvendig. Du bør også
lese gjennom (i) bruksanvisningen til
enhver annen enhet eller media som
brukes med dette fjernsynet og (ii) vårt
nettsted (http://www.sony-europe.com/
myproduct) for å få den nyeste
informasjonen. Synet til små barn
(særlig dem under seks år) er fortsatt
under utvikling. Kontakt en lege (for
eksempel en barnelege eller øyelege) før
du tillater små barn å se 3D-videobilder
eller spille stereoskopiske 3D-spill.
Voksne bør ha oppsyn med barn og
sørge for at de følger anbefalingene
ovenfor.
• Når den simulerte 3D-funksjonen
benyttes, vil det viste bildet være en
konvertert utgave av originalen.
• Se på TV-apparatet i moderat belysning,
da det sliter på øynene å se på TVapparatet i dårlig lys over lengre tidsrom.
• Når du bruker hodetelefoner, justerer du
lydvolumet slik at det ikke blir for
kraftig, så unngår du hørselsskader.
For å unngå forringelse av skjermen og
materialene apparatet er laget av, ta hensyn
til følgende forholdsregler.
• Når du skal fjerne støv fra overflaten/
kabinettet, tørker du forsiktig over med
en myk klut. Hvis du ikke får av støvet
på denne måten, tørker du med en myk
klut fuktet i et mildt vaskemiddel.
• Ikke spray vann eller rengjøringsmidler
direkte inn i TV-apparatet. Det kan
dryppe til bunnen av skjermen eller ytre
deler og kan forårsake feilfunksjon.
• Bruk aldri skuresvamper, alkaliske/
syreholdige rengjøringsmidler,
skurepulver eller sterke løsemidler, som
alkohol, benzen, fortynningsmidler eller
insektmidler. Bruk av denne typen
midler, eller langvarig kontakt med
gummi eller vinyl, kan resultere i skade
på skjermen og kabinettet.
• Det anbefales å støvsuge
ventilasjonsåpningene med jevne
mellomrom for å sikre skikkelig
ventilasjon.
• Når TV-apparatets vinkel skal justeres,
må du flytte forsiktig på det for å unngå
at TV-en forskyver seg eller faller av
sokkelen.
Alternativt tilleggsutstyr
• Hold alternative komponenter eller annet
utstyr som avgir elektromagnetisk
stråling, borte fra TV-apparatet. Ellers
kan bildet forvrenges og/eller det oppstår
en støyende lyd.
• Dette utstyret er testet og funnet i
samsvar med grensene som angitt i
EMC-direktivet med en tilkoblingskabel
kortere enn 3 meter.
Batterier
• Sett batteriene i riktig vei.
• Du må ikke bruke forskjellige
batterityper eller blande gamle og nye
batterier.
• Kast brukte batterier på en miljøvennlig
måte. Noen steder kan kassering av
batterier være lovregulert. Kontakt de
lokale myndighetene hvis du vil vite mer
om dette.
• Vær forsiktig når du bruker
fjernkontrollen. Du må ikke slippe,
tråkke på eller søle noen form for væske
på fjernkontrollen.
• Du må ikke legge fjernkontrollen nær en
varmekilde, et sted der den kan bli utsatt
for direkte sollys eller i et fuktig rom.
Avhending av TVapparatet
Avhending av
gamle elektriske
og elektroniske
apparater
(gjelder i den
Europeiske
Unionen og
andre europeiske land med
separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette produktet
ikke må behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres til spesiell innsamlingsstasjon for
gjenvinning av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for at dette produktet
avhendes på korrekt måte, vil du være med
på å forhindre mulige negative følger for
miljøet og helse, som ellers kan forårsakes
av feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Gjenvinning av disse
materialene vil være med på å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon
om gjenvinning av dette produktet, kan du
kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsverket der du bor eller
butikken der du kjøpte produktet.
Avfallsinstruksjon
vedrørende
oppbrukte
batterier (gjelder i
EU og andre
europeiske land
med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet
brukes i kombinasjon med et kjemisk
symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller
bly (Pb) er lagt til dersom batteriet
inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv
eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse
batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å
beskytte miljøet og menneskers helse fra
potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av
materialene vil bidra til å bevare naturlige
ressurser. Hva gjelder produkter som av
sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør
dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell. For å forsikre at batteriet
blir behandlet korrekt skal det leveres til
en resirkuleringsstasjon for elektriske
produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder
alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner
batteriet på riktig måte. Lever batteriet på
en resirkuleringsstasjon for oppbrukte
batterier. For mer detaljert informasjon
vedrørende korrekt avfallsmetode av dette
produktet og av andre batterier, vennligst
kontakt ditt kommunekontor, din
avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
17 NO
Tilleggsinformasjon
Barns sikkerhet
Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτ
το προϊν της Sony. Προτού
χρησιμοποιήσετε την τηλεραση,
διαβάστε προσεκτικά αυτ το
εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το για
μελλοντική χρήση.
Ο κατασκευαστής αυτού του
προϊντος είναι η Sony
corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Τκυο, 108-0075 Ιαπωνία. Ο
εξουσιοδοτημένος
αντιπρσωπος για το EMC και
την ασφάλεια των προϊντων
είναι η Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για
οποιαδήποτε θέμα υπηρεσίας ή
εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε
στις διευθύνσεις που δίνονται
στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών
ή εγγύησης.
Σημειώσεις για τη
λειτουργία Ψηφιακής
τηλερασης
• Οποιαδήποτε λειτουργία σχετίζεται
με την Ψηφιακή τηλεραση (
)
θα είναι διαθέσιμη μνο στις χώρες ή
τις περιοχές που μεταδίδονται
ψηφιακά επίγεια σήματα DVB-T
(MPEG-2 και H.264/MPEG-4 AVC)
ή που υπάρχει πρσβαση σε
συμβατή υπηρεσία καλωδιακής
τηλερασης DVB-C (MPEG-2 και
H.264/MPEG-4 AVC).
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε με τον
τοπικ σας αντιπρσωπο εάν
μπορείτε να λάβετε σήμα DVB-T
στην περιοχή σας ή ρωτήστε τον
παροχέα της καλωδιακής
τηλερασης κατά πσο το σήμα
DVB-C που παρέχει είναι κατάλληλο
για χρήση σε αυτή την τηλεραση.
• Ο παροχέας της καλωδιακής
τηλερασης ενδέχεται να χρεώνει
πρσθετη αμοιβή για μια τέτοια
υπηρεσία ή να σας ζητήσει να
συμφωνήσετε με τους ρους και τις
προϋποθέσεις παροχής της
υπηρεσίας.
• Η τηλεραση αυτή πληροί τις
προδιαγραφές DVB-T και DVB-C,
αλλά η συμβαττητα με τις
μελλοντικές ψηφιακές επίγειες
μεταδσεις DVB-T και τις ψηφιακές
καλωδιακές μεταδσεις DVB-C δεν
είναι εγγυημένη.
• Μερικές λειτουργίες της ψηφιακής
τηλερασης ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες/
περιοχές και η υπηρεσία της
καλωδιακής τηλερασης DVB-C να
μη λειτουργεί σωστά με λους τους
παροχείς.
Για μια λίστα με τους παροχείς
καλωδιακής τηλερασης που
υποστηρίζονται, ανατρέξτε στον
ισττοπο υποστήριξης:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
2 GR
~
• Οδηγίες σχετικά με την
"Εγκατάσταση του επιτοίχιου
στηρίγματος" συμπεριλαμβάνονται
στο εγχειρίδιο οδηγιών αυτής της
τηλερασης.
• Οι εικνες του τηλεχειριστηρίου που
χρησιμοποιούνται σε αυτ το
εγχειρίδιο είναι του μοντέλου RMED034, εκτς αν αναφέρεται
διαφορετικά.
• Οι εικνες που χρησιμοποιούνται
στο παρν εγχειρίδιο ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο
της τηλερασής σας.
• Το σύμβολο "x" που εμφανίζεται στο
νομα του μοντέλου αντιστοιχεί σε
ένα αριθμητικ ψηφίο, που
σχετίζεται με το σχέδιο, το χρώμα ή
το σύστημα τηλερασης.
Πληροφορίες για το
εμπορικ σήμα
είναι ένα σήμα κατατεθέν του
προγράμματος DVB.
Τα HDMI, το λογτυπο HDMI και το
High-Definition Multimedia Interface
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC
στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες
χώρες.
Η επωνυμία DLNA®, το λογτυπο
DLNA και η επωνυμία DLNA
CERTIFIED® είναι εμπορικά σήματα,
σήματα υπηρεσιών ή σήματα
πιστοποίησης της Digital Living
Network Alliance.
Το DivX® είναι μια τεχνολογία
συμπίεσης αρχείων βίντεο που
αναπτύχθηκε απ την DivX, Inc.
Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και
τα σχετικά λογτυπα είναι εμπορικά
σήματα της DivX, Inc. και
χρησιμοποιούνται μετά απ άδεια
χρήσης.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ DIVX:
Το DivX® είναι μια ψηφιακή
τεχνολογία συμπίεσης βίντεο, που έχει
δημιουργηθεί απ την DivX, Inc. Αυτ
το προϊν είναι μια επίσημα
πιστοποιημένη συσκευή DivX, που
αναπαράγει αρχεία βίντεο DivX.
Επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.divx.com για περισστερες
πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού,
για να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε
αρχεία βίντεο DivX.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ DIVX
ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η συσκευή
DivX Certified® πρέπει να εγγραφεί
για να μπορεί να αναπαραγάγει
περιεχμενο βίντεο DivX κατά
απαίτηση (VOD). Για να
δημιουργήσετε κωδικ εγγραφής,
εντοπίστε την εντητα DivX VOD στο
μενού ρυθμίσεων της συσκευής.
Μεταβείτε στην τοποθεσία
vod.divx.com με αυτν τον κωδικ, για
να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
εγγραφής και να μάθετε περισστερα
σχετικά με την τεχνολογία DivX VOD.
Κατασκευάζεται με την άδεια της
Dolby Laboratories. H ονομασία Dolby
και το σύμβολο διπλού D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby
Laboratories.
"BRAVIA" και
είναι
εμπορικά σήματα της Sony
Corporation.
"XMB™" και "XrossMediaBar" είναι
εμπορικά σήματα της Sony
Corporation και της Sony Computer
Entertainment Inc.
Θέση της
αναγνωριστικής ετικέτας
Οι ετικέτες με τον Αριθμ μοντέλου και
την Ονομαστική τιμή ισχύος (σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς
ασφαλείας) βρίσκονται στο πίσω μέρος
της τηλερασης.
Περιεχμενα
Έλεγχος των εξαρτημάτων ........................................................................................................3
Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο ..........................................................................3
Ρύθμιση
Τοποθέτηση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης ...............................................................4
Σύνδεση κεραίας/Set Top Box/εγγραφέα (π.χ. εγγραφέα DVD).............................................5
Πρ#ληψη ανατροπής της τηλε#ρασης ......................................................................................6
Τακτοποίηση των καλωδίων .......................................................................................................6
Εκτέλεση της αρχικής ρύθμισης................................................................................................6
Αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης απ# την τηλε#ραση .................................7
Παρακολούθηση τηλερασης
Για παρακολούθηση προγραμμάτων .........................................................................................8
Για χρήση των δυνατοτήτων της τηλε#ρασης .........................................................................8
Για χρήση του i-Manual...............................................................................................................9
Πρσθετες πληροφορίες
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....................................................................................................10
Τεχνικά χαρακτηριστικά............................................................................................................12
Εγκατάσταση των εξαρτημάτων (Επιτοίχιο στήριγμα) ..........................................................14
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια ..................................................................................17
Προφυλάξεις ..............................................................................................................................18
• Οι οδηγίες χρήσης είναι ενσωματωμένες στην τηλεραση BRAVIA. Για το χειρισμ ανατρέξτε στην εντητα
"Για χρήση του i-Manual" (σελίδα 9).
• Πριν θέσετε την τηλεραση σε λειτουργία, διαβάστε την εντητα "Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια"
(σελίδα 17). Φυλάξτε το παρν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.
Έλεγχος των εξαρτημάτων
Καλώδιο εναλλασσμενου ρεύματος (1)
Βάση καλωδίου (1)
Τηλεχειριστήριο (1)
Μπαταρίες μεγέθους AAΑ (τύπου R3) (2)
Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης (1)*1
Βίδες σταθεροποίησης για τη Βάση
επιτραπέζιας τοποθέτησης (M5 × 16) (4)
Βίδες συναρμολγησης για τη Βάση
επιτραπέζιας τοποθέτησης (M5 × 16) (4)
(μνο για το μοντέλο KDL-40HX80x)
Πίσω κάλυμμα βάσης (1)*2
*1 Στην περίπτωση του μοντέλου
KDL-40HX80x, συναρμολογήστε τη Βάση
επιτραπέζιας τοποθέτησης με τις βίδες
συναρμολγησης που παρέχονται.
Ανατρέξτε στο φυλλάδιο της Βάσης
επιτραπέζιας τοποθέτησης που παρέχεται
για να συναρμολογήσετε τη βάση.
*2 Στην περίπτωση του μοντέλου
KDL-46HX80x, το πίσω κάλυμμα βάσης έχει
τοποθετηθεί στη Βάση επιτραπέζιας
τοποθέτησης απ το εργοστάσιο.
Τοποθέτηση μπαταριών στο
τηλεχειριστήριο
1 Αφαιρέστε το προστατευτικ
φύλλο.
2 Σπρώξτε και σύρετε το
κάλυμμά προς τα επάνω.
3 GR
GR
Ρύθμιση
Τοποθέτηση της Βάσης
επιτραπέζιας τοποθέτησης
~
• Για να έχετε άριστη ποιτητα εικνας, μην
εκθέτετε την οθνη σε απευθείας φωτισμ ή
ηλιακή ακτινοβολία.
• Εάν μεταφέρετε την τηλεραση απευθείας
απ ένα ψυχρ σε ένα ζεστ σημείο ή την
τοποθετήσετε σε ένα πολύ υγρ δωμάτιο ή σε
ένα δωμάτιο στο οποίο μλις άρχισε να
λειτουργεί η θέρμανση, ενδέχεται να
σχηματιστεί υγρασία στην επιφάνεια ή στο
εσωτερικ της τηλερασης. Αν συμβεί αυτ,
απενεργοποιήστε την τηλεραση και μην την
ενεργοποιήσετε μέχρι να εξατμιστεί η
υγρασία, ταν και θα μπορείτε πλέον να
χρησιμοποιήσετε την τηλεραση. Εάν
παρατηρήσετε συμπύκνωση υγρασίας μεταξύ
του γυάλινου πλαισίου και της οθνης LCD,
ενεργοποιήστε την τηλεραση και η
συμπύκνωση θα εξατμιστεί μλις η
τηλεραση θερμανθεί.
1
Για σωστή τοποθέτηση ορισμένων
μοντέλων τηλερασης ανατρέξτε
στο φυλλάδιο που παρέχεται με την
Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης.
2
Τοποθετήστε την τηλεραση στη
Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης.
3
Στερεώστε την τηλεραση στη Βάση
επιτραπέζιας τοποθέτησης
σύμφωνα με τα βέλη που
σημειώνουν τις οπές για τις βίδες
χρησιμοποιώντας τις βίδες που
παρέχονται.
4 GR
~
• Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικ κατσαβίδι,
ρυθμίστε τη ροπή σύσφιξης σε περίπου
1,5 N·m {15 kgf·cm}.
4
Στην περίπτωση των μοντέλων
KDL-52/46HX90x και
KDL-40HX80x, αφού σφίξετε λες
τις βίδες, τοποθετήστε το πίσω
κάλυμμα βάσης που παρέχεται στη
Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης.
Ρύθμιση της γωνίας θέασης
της τηλερασης (μνο για τα
μοντέλα KDL-52/46HX90x)
0°
Σύνδεση Set Top Box/εγγραφέα (π.χ.
εγγραφέα DVD) με SCART
6°
4
1
Set Top Box/εγγραφέας (π.χ. εγγραφέας
DVD)
Αφαιρέστε τη
βίδα, #πως
υποδεικνύεται.
2
Τοποθετήστε τη βίδα
στην επάνω οπή βίδας
της Βάσης επιτραπέζιας
τοποθέτησης.
Σύνδεση Set Top Box/εγγραφέα (π.χ.
εγγραφέα DVD) με HDMI
3
Σηκώστε την
τηλε#ραση επάνω
και στρέψτε την.
Σύρετε.
~
• Για να επιστρέψετε στις 0 μοίρες,
ακολουθήστε αντίστροφα την παραπάνω
διαδικασία.
Set Top Box/εγγραφέας (π.χ. εγγραφέας
DVD)
5 GR
Ρύθμιση
Η τηλεραση αυτή μπορεί να ρυθμιστεί
στις γωνίες που φαίνονται παρακάτω.
Σύνδεση κεραίας/Set Top
Box/εγγραφέα (π.χ.
εγγραφέα DVD)
Πρληψη ανατροπής της
τηλερασης
Τακτοποίηση των καλωδίων
~
• Μην τυλίγετε το καλώδιο εναλλασσμενου
ρεύματος μαζί με άλλα καλώδια.
1
Τοποθετήστε μια ξυλβιδα
(διαμέτρου 4 mm, δεν παρέχεται)
στη βάση της τηλερασης.
2
Τοποθετήστε μια σιδερβιδα
(M4 × 16, δεν παρέχεται) στην οπή
βίδας της τηλερασης.
3
Δέστε την ξυλβιδα και τη
σιδερβιδα με ένα γερ σχοινί (δεν
παρέχεται).
Εκτέλεση της αρχικής
ρύθμισης
1
Συνδέστε την τηλεραση στην
πρίζα.
2
Ελέγξτε εάν η ρύθμιση ENERGY
SAVING SWITCH είναι
ενεργοποιημένη (z).
3
Πιέστε 1 στην τηλεραση.
\ταν ενεργοποιείτε την τηλεραση για
πρώτη φορά, το μενού Γλώσσας
εμφανίζεται στην οθνη.
6 GR
4
Αφαίρεση της Βάσης
επιτραπέζιας τοποθέτησης
απ την τηλεραση
Αυτ/τος ψηφιακς συντονισμς: \ταν
επιλέξετε το στοιχείο "Καλωδιακή
TV", συνιστούμε να επιλέξετε τη
ρύθμιση "Γρήγορη Σάρωση" για
γρήγορο συντονισμ. Ρυθμίστε τις
λειτουργίες "Συχντητα" και
"Αναγνωριστικ Δικτύου" σύμφωνα με
τις πληροφορίες που παρέχονται απ
τον παροχέα καλωδιακής τηλερασης.
Αν δεν βρείτε κανένα κανάλι με τη
χρήση της λειτουργίας "Γρήγορη
Σάρωση", δοκιμάστε τη λειτουργία
"Πλήρης Σάρωση" (παρλο που
μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα).
~
• Η ρύθμιση "Πλήρης Σάρωση" ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την
περιοχή/χώρα.
• Μην κρατάτε τη Βάση επιτραπέζιας
τοποθέτησης απ το πίσω κάλυμμα βάσης
κατά τη μεταφορά της, για να αποφύγετε την
πτώση της βάσης, η οποία ενδέχεται να
προκαλέσει τραυματισμ ή υλικές ζημιές.
Για μια λίστα με τους παροχείς
καλωδιακής τηλερασης που
υποστηρίζονται, ανατρέξτε στην
τοποθεσία web υποστήριξης:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
Ταξιν/ση Προγραμμ: Αλλάζει τη σειρά
των αναλογικών καναλιών που είναι
αποθηκευμένα στην τηλεραση.
1
Πιέστε F/f για να επιλέξετε το
κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε
σε μια νέα θέση, και στη συνέχεια
πιέστε .
2
Πιέστε το κουμπί F/f για να
επιλέξετε τη νέα θέση για το κανάλι
σας και, στη συνέχεια, πιέστε το
κουμπί .
~
• Μπορείτε επίσης να κάνετε συντονισμ
καναλιών μη αυτματα.
7 GR
Ρύθμιση
Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθνη.
~
• Στα μοντέλα KDL-52/46HX90x και
KDL-40HX80x, αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα
της βάσης πριν απ την αφαίρεση της Βάσης
επιτραπέζιας τοποθέτησης.
• Αφαιρέστε τις βίδες που υποδεικνύονται απ
τα βέλη
στην τηλεραση.
• Μην αφαιρείτε τη Βάση επιτραπέζιας
τοποθέτησης για οποιονδήποτε λγο παρά
μνο για να τοποθετήσετε τα αντίστοιχα
εξαρτήματα στην τηλεραση.
Παρακολούθηση τηλερασης
Για παρακολούθηση προγραμμάτων
1
Ενεργοποιήστε την τηλεραση.
2
1 Ενεργοποιήστε το διακπτη
ENERGY SAVING SWITCH (z).
2 Πιέστε 1 στην τηλεραση για να
την ενεργοποιήσετε.
GUIDE
OPTIONS
HOME
3
z
• Ο αριθμς 5, τα κουμπιά N, PROG +
και AUDIO στο τηλεχειριστήριο έχουν
μια κουκίδα αφής. Χρησιμοποιήστε τις
κουκίδες αφής ταν χειρίζεστε την
τηλεραση.
2
Επιλέξτε μια λειτουργία.
3
Επιλέξτε ένα τηλεοπτικ κανάλι.
Χρήση του Ψηφιακού Οδηγού
Ηλεκτρονικών Προγραμμάτων
Πιέστε το κουμπί GUIDE στην ψηφιακή
λειτουργία, για να εμφανίσετε τον οδηγ
προγραμμάτων.
Για χρήση των δυνατοτήτων της τηλερασης
Κουμπί HOME
Πατήστε το για να εμφανίσετε διάφορες
οθνες λειτουργιών και ρυθμίσεων.
Κουμπί OPTIONS
Πατήστε το για να εμφανίσετε χρήσιμες
λειτουργίες ανάλογα με την τρέχουσα
είσοδο ή το τρέχον περιεχμενο.
Εικόνα
Ήχος
Ενεργοποιημένο SCART REC
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα
PAP
Motionflow
Επιλογή Σκηνικού
Χρονοδ. Απενεργ.
Ένταση ακουστικών
Ηχείο
8 GR
Για χρήση του i-Manual
1
1
Πιέστε το κουμπί i-MANUAL.
2
Πιέστε τα κουμπιά G/g/F/f/
να επιλέξετε στοιχεία.
, για
Καλώς ορίσατε στο i-Manual
Δυνατότητες της τηλεόρασης "BRAVIA"
Παρακολούθηση τηλεόρασης
Χρήση του μενού Home
Διασκέδαση με συνδεδεμένο εξοπλισμό
Περιγραφή εξαρτημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ευρετήριο
x Καλώς ορίσατε στο i-Manual
x Δυναττητες της τηλερασης
"BRAVIA"
x Παρακολούθηση τηλερασης
Παρουσιάζει χρήσιμες λειτουργίες, πως ο
Οδηγς EPG, τα Αγαπημένα, κλπ.
x Χρήση του μενού Home
Προσαρμογή των ρυθμίσεων της
τηλερασής σας, κλπ.
x Διασκέδαση με συνδεδεμένο
εξοπλισμ
Παρουσιάζει τον τρπο σύνδεσης
προαιρετικών συσκευών.
x Περιγραφή εξαρτημάτων
x Αντιμετώπιση προβλημάτων
Βρείτε λύσεις για το πρβλημά σας.
x Ευρετήριο
~
• Οι φωτογραφίες και οι απεικονίσεις ενδέχεται να διαφέρουν απ την πραγματική εμφάνιση της
οθνης.
9 GR
Παρακολούθηση τηλερασης
2
Οι οδηγίες χρήσης είναι ενσωματωμένες στην
τηλεραση BRAVIA και μπορείτε να τις
προβάλετε στην οθνη.
Για να μάθετε περισστερα σχετικά με τα
χαρακτηριστικά της τηλερασής σας, μπορείτε
να αποκτήσετε πρσβαση στο i-Manual με το
πάτημα ενς κουμπιού.
Πρσθετες πληροφορίες
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ελέγξτε αν η ένδειξη 1 (αναμονή) αναβοσβήνει με κκκινο χρώμα.
Eταν η ένδειξη 1 (αναμονή) αναβοσβήνει
Η λειτουργία αυτοδιάγνωσης είναι ενεργοποιημένη.
1
Μετρήστε πσες φορές αναβοσβήνει η ένδειξη 1 (αναμονή) μεταξύ κάθε
διαλείμματος τριών δευτερολέπτων.
Για παράδειγμα, η ένδειξη μπορεί να αναβοσβήνει τρεις φορές, να σβήνει για τρία
δευτερλεπτα και, στη συνέχεια, να αναβοσβήνει ξανά τρεις φορές.
2
Πιέστε 1 στην τηλεραση για να την απενεργοποιήσετε, αποσυνδέστε το
καλώδιο εναλλασσμενου ρεύματος και ενημερώστε τον αντιπρσωπο ή το
κέντρο τεχνικής υποστήριξης της Sony για τον τρπο με τον οποίο αναβοσβήνει
η ένδειξη (πσες φορές αναβοσβήνει).
Eταν η ένδειξη 1 (αναμονή) δεν αναβοσβήνει
1
Ελέγξτε τα θέματα στους παρακάτω πίνακες. (Επίσης, ανατρέξτε στην εντητα
"Αντιμετώπιση προβλημάτων" στο i-Manual.)
2
Αν το πρβλημα παραμένει, προσκομίστε την τηλεραση για επισκευή απ
εξουσιοδοτημένο τεχνικ προσωπικ.
Κατάσταση
Επεξήγηση/Λύση
Εικνα
Δεν υπάρχει καθλου
εικνα (η οθνη είναι
σκοτεινή) και καθλου
ήχος.
• Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/του καλωδίου.
• Συνδέστε την τηλεραση στην τροφοδοσία ρεύματος και
πιέστε το κουμπί 1 στην τηλεραση.
• Εάν η ένδειξη 1 (αναμονή) ανάψει με κκκινο χρώμα,
πιέστε τα κουμπιά "/1 ή TV "/1 (το νομα του κουμπιού
διαφέρει ανάλογα με το τηλεχειριστήριο).
Στην οθνη εμφανίζονται • Η εικνα αποτελείται απ pixel. Μικροσκοπικά μαύρα ή/
και φωτεινά σημάδια (pixel) στην οθνη δεν υποδηλώνουν
μικρά μαύρα ή/και
δυσλειτουργία.
φωτεινά σημεία.
10 GR
Κατάσταση
Επεξήγηση/Λύση
Γενικά
• Ελέγξτε εάν ο διακπτης ENERGY SAVING SWITCH
είναι ενεργοποιημένος (z).
Η τηλεραση
απενεργοποιείται
αυτματα (η τηλεραση
μπαίνει σε λειτουργία
αναμονής).
• Ελέγξτε εάν η ρύθμιση "Χρονοδ. Απενεργ." είναι
ενεργοποιημένη ή επιβεβαιώστε τη ρύθμιση "Διάρκεια"
του στοιχείου "Ενεργ. Χρονοδ.".
• Ελέγξτε εάν το στοιχείο "Τηλερ.σε αναμ. λγω
αδράνειας" είναι ενεργοποιημένο.
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
• Αλλάξτε τις μπαταρίες.
• Η τηλερασή σας ενδέχεται να βρίσκεται σε λειτουργία
SYNC.
Πιέστε το κουμπί SYNC MENU, επιλέξτε "Χειρισμς
τηλερασης" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Home (Μενού)"
ή "Επιλογές" για να χειριστείτε την τηλεραση.
Έχετε ξεχάσει τον κωδικ • Πληκτρολογήστε τον αριθμ 9999 ως κωδικ PIN. (Ο
κωδικς PIN 9999 γίνεται πάντοτε δεκτς.)
πρσβασης της ρύθμισης
"Κλείδωμα για Παιδιά".
Το περιβάλλον τμήμα της • \ταν γίνεται χρήση της τηλερασης για εκτεταμένη
περίοδο, τα περιβάλλοντα τμήματα της τηλερασης
τηλερασης θερμαίνεται.
θερμαίνονται.
Μπορεί να αισθανθείτε τη θερμτητα εάν αγγίξετε τη
συγκεκριμένη περιοχή με τα χέρια σας.
11 GR
Πρσθετες πληροφορίες
Δεν είναι δυνατή η
ενεργοποίηση της
τηλερασης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Σύστημα
Σύστημα οθνης
Οθνη LCD (Οθνη υγρών κρυστάλλων)
Τηλεοπτικ σύστημα
μετάδοσης
Αναλογικ: Ανάλογα με την επιλογή χώρας/περιοχής: B/G/H, D/K, L, I
Ψηφιακ: DVB-T2 (μνο για τα μοντέλα KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803)
DVB-T/DVB-C
Χρωματικ σύστημα/
Σύστημα εικνας
Αναλογικ: PAL, PAL60 (μνο για είσοδο εικνας), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (μνο για
είσοδο εικνας)
Ψηφιακ: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Κάλυψη καναλιών
Αναλογικ: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Ψηφιακ: VHF/UHF
Έξοδος Ήχου
10 W + 10 W
Υποδοχές εισδου/εξδου
Καλώδιο κεραίας
/
AV1, 2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
75 ohm εξωτερικς ακροδέκτης για VHF/UHF
Υποδοχή Scart 21 ακίδων (πρτυπο CENELEC) που περιλαμβάνει είσοδο ήχου/εικνας, είσοδο
RGB και έξοδο ήχου/εικνας τηλερασης.
Υποστηριζμενα φορμά: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Είσοδος ήχου (υποδοχές RCA)
Βίντεο: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ήχος: Γραμμικ PCM δύο καναλιών: 32, 44,1 και 48 kHz, 16, 20 και 24 bit, Dolby Digital
Είσοδος αναλογικού ήχου (μίνι υποδοχή) (μνο για HDMI IN4)
Είσοδος PC
Είσοδος εικνας (υποδοχή RCA)
Είσοδος ήχου (υποδοχές RCA)
Οπτική ψηφιακή υποδοχή (Γραμμικ PCM δύο καναλιών, Dolby Digital)
(VAR/FIX)
Έξοδος ήχου (βύσματα RCA)
PC IN
Είσοδος PC (μίνι D-sub 15 ακίδων)
Είσοδος ήχου PC (μίνι υποδοχή)
Θύρα USB
Υποδοχή ακουστικών
i
Υποδοχή CAM (Μονάδα Περιορισμένης Πρσβασης)
LAN
3D SYNC
12 GR
Σύνδεσμος 10BASE-T/100BASE-TX (Η ταχύτητα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με
το περιβάλλον λειτουργίας του δικτύου. Η ταχύτητα και η ποιτητα επικοινωνίας μέσω
10BASE-T/100BASE-TX δεν είναι εγγυημένες για αυτή την τηλεραση.)
* Για τις συνδέσεις LAN, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο 10BASE-T/100BASE-TX κατηγορίας 7
(δεν παρέχεται).
Ακροδέκτης Συγχρονισμού 3D για προαιρετική αναμετάδοση
Eνομα μοντέλου KDL-
52HX90x
46HX90x
46HX80x
40HX80x
Ισχύς και λοιπά
Απαιτήσεις τροφοδοσίας
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Μέγεθος οθνης
(διαγωνίως)
Περίπου 132,2 cm/
52 ίντσες
Ανάλυση οθνης
1.920 κουκίδες (οριζντια) × 1.080 γραμμές (κατακρυφη)
Περίπου 116,8 cm/46 ίντσες
Περίπου 101,6 cm/
40 ίντσες
136 W
Κατανάλωση στη
ισχύος
λειτουργία
"Κατοικία"/
"Κανονική"
130 W
102 W
88,0 W
στη λειτουργία 201 W
"Κατάστημα"/
"Ζωηρή"
184 W
149 W
132 W
Κατανάλωση ενέργειας σε 0,2 W (14 W ταν η λειτουργία "Γρήγορη εκκίνηση" έχει ρυθμιστεί σε "Ναι")
αναμονή*1
Μέση ετήσια κατανάλωση 199 kWh
ενέργειας*2
190 kWh
149 kWh
128 kWh
Διαστάσεις (Περίπου) (π × υ × β)
126,3 × 80,7 × 40,0 cm
112,4 × 72,7 × 40,0 cm
108,5 × 68,8 × 26,0 cm
95,2 × 61,3 × 25,0 cm
χωρίς βάση επιτραπέζιας
τοποθέτησης
126,3 × 77,5 × 6,7 cm
112,4 × 69,5 × 6,7 cm
108,5 × 65,6 × 7,4 cm
95,2 × 58,1 × 7,4 cm
με βάση επιτραπέζιας
τοποθέτησης
42,9 kg
36,2 kg
19,2 kg
16,4 kg
χωρίς βάση επιτραπέζιας
τοποθέτησης
36,9 kg
30,2 kg
16,9 kg
14,2 kg
Παρεχμενα εξαρτήματα
Βλ. "Έλεγχος των εξαρτημάτων" (σελίδα 3).
Προαιρετικά εξαρτήματα
Επιτοίχιο στήριγμα: SU-WL500
Βάση τηλερασης: SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
Γυαλιά 3D: TDG-BR100/TDG-BR50
Συγχρονισμ αναμετάδοσης 3D: TMR-BR100
Μάζα (Περίπου)
*1 Η συγκεκριμένη κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή επιτυγχάνεται αφού η τηλεραση
ολοκληρώσει τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες.
*2 4 ώρες ανά ημέρα και 365 ημέρες το χρνο
~
• Για εξοικονμηση ενέργειας
– εάν μειώσετε τη ρύθμιση οπίσθιου φωτισμού (τη φωτειντητα της οθνης), η κατανάλωση
ενέργειας μειώνεται.
– οι ρυθμίσεις "Eco" (π.χ. "Εξοικ. Ενέργειας", "Τηλερ.σε αναμ. λγω αδράνειας") συμβάλλουν στη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κι επομένως, στην εξοικονμηση χρημάτων λγω της μείωσης
των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος.
– εάν απενεργοποιήσετε την τηλεραση χρησιμοποιώντας το διακπτη ENERGY SAVING SWITCH,
η κατανάλωση ενέργειας θα είναι σχεδν μηδενική.
O σχεδιασμς και οι προδιαγραφές υπκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
13 GR
Πρσθετες πληροφορίες
με βάση επιτραπέζιας
τοποθέτησης
Εγκατάσταση των εξαρτημάτων (Επιτοίχιο στήριγμα)
Προς τους πελάτες:
Για λγους ασφάλειας και προστασίας του προϊντος, η Sony συνιστά ένθερμα η
τοποθέτηση της τηλερασής σας να πραγματοποιείται απ αντιπροσώπους της Sony ή
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην επιχειρήσετε να την τοποθετήσετε μνοι σας.
Προς τους αντιπροσώπους της Sony και τους τεχνικούς:
Δώστε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια κατά την τοποθετηση, την περιοδική συντήρηση
και τον έλεγχο του προϊντος αυτού.
Η τηλερασή σας μπορεί να εγκατασταθεί με χρήση του Επιτοίχιου στηρίγματος SUWL500 (πωλείται χωριστά).
• Ανατρέξτε στις Οδηγίες που παρέχονται με το επιτοίχιο στήριγμα για την ορθή
εγκατάσταση.
• Ανατρέξτε στο θέμα "Αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης απ την
τηλεραση" (σελίδα 7).
~
• Τοποθετήστε την τηλεραση στη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης, ταν στερεώνετε το άγκιστρο
στερέωσης.
Βίδα
(+PSW
6 × 16)
Τετράγωνη οπή
Άγκιστρο Στερέωσης
Απαιτείται επαρκής εμπειρία για την τοποθέτηση του προϊντος αυτού και ειδικτερα
για να προσδιοριστεί η αντοχή του τοίχου που θα συγκρατεί το βάρος της τηλερασης.
Βεβαιωθείτε να αναθέσετε την τοποθέτηση του προϊντος αυτού στον τοίχο σε
αντιπροσώπους της Sony ή σε εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και δείξτε την απαραίτητη
προσοχή στα θέματα ασφάλειας κατά την τοποθέτηση. Η Sony ουδεμία ευθύνη φέρει
για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμ προκληθεί λγω κακής χρήσης ή λανθασμένης
τοποθέτησης.
14 GR
Πίνακας διαστάσεων για την τοποθέτηση της τηλερασης
Κεντρικ# σημείο οθ#νης
Μονάδα: cm
Διαστάσεις
οθνης
A
B
C
Μήκος για κάθε κλίση στερέωσης
Κλίση (0°)
D
E
Κλίση (20°)
F
G
H
52HX90x
126,3
77,5
7,7
48,2
12,0
34,8
73,5
50,6
46HX90x
112,4
69,5
11,8
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
46HX80x
108,5
65,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
40HX80x
95,2
58,1
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
Οι αριθμοί στον παραπάνω πίνακα ενδεχομένως να διαφέρουν λίγο ανάλογα με την
τοποθέτηση.
ΠPOEIΔOΠOIHΣH
Ο τοίχος στον οποίο θα τοποθετηθεί η τηλεραση θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει βάρος
τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερο απ αυτ της τηλερασης. Για το βάρος της
τηλερασης, ανατρέξτε στις "Τεχνικά χαρακτηριστικά" (σελίδα 13).
15 GR
Πρσθετες πληροφορίες
Eνομα μοντέλου
KDL-
Διάσταση
κέντρου
οθνης
Διάγραμμα/Πίνακας θέσεων βιδών και άγκιστρων
Eνομα μοντέλου
KDL-52HX90x
KDL-46HX90x/46HX80x
KDL-40HX80x
Θέση βίδας
Κατά την τοποθέτηση του άγκιστρου
στερέωσης στην τηλεραση.
Θέση βίδας
Θέση άγκιστρου
e, j
b
Θέση άγκιστρου
Κατά την τοποθέτηση της τηλερασης στο
Βραχίονα βάσης.
a*
b
c*
* Η θέση άγκιστρου "a" και "c"
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
τα μοντέλα.
16 GR
Μεταφορά
Πληροφορίες
σχετικά με την
ασφάλεια
Εγκατάσταση/Ρύθμιση
Προκειμένου να αποφύγετε τυχν
κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας
ή ζημιάς ή/και τραυματισμών,
εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε την
τηλεραση σύμφωνα με τις παρακάτω
οδηγίες.
Εγκατάσταση
8 mm - 12 mm
Εξαερισμς
–
–
Η κυκλοφορία του αέρα
έχει μπλοκαριστεί.
Τοίχος
Προκειμένου να αποφύγετε τυχν
κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας
ή ζημιάς ή/και τραυματισμών,
χρησιμοποιήστε το καλώδιο
τροφοδοσίας και την πρίζα ως εξής:
–
–
–
–
Εγκατάσταση στον τοίχο
30 cm
Βίδα (παρέχεται με το
επιτοίχιο στήριγμα)
Άγκιστρο Στερέωσης
Τοποθέτηση άγκιστρου
στο πίσω μέρος της
τηλε#ρασης
10 cm
10 cm
–
–
10 cm
Αφήστε τουλάχιστον αυτ# το
κεν# γύρω απ# την τηλε#ραση.
Εγκατάσταση με βάση
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Αφήστε τουλάχιστον αυτ# το
κεν# γύρω απ# την τηλε#ραση
• Για να εξασφαλίσετε τον κατάλληλο
εξαερισμ και για να αποφευχθεί η
συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκνης:
– Μην τοποθετείτε την τηλεραση
σε οριζντια θέση (με την οθνη
προς τα πάνω ή προς τα κάτω),
αναποδογυρισμένη ή στο πλάι.
Τοίχος
Καλώδιο τροφοδοσίας
–
• Μην καλύπτετε ποτέ τις οπές
αερισμού του περιβλήματος και μην
εισάγετε οτιδήποτε στο εσωτερικ
του περιβλήματος.
• Αφήστε χώρο γύρω απ την
τηλεραση πως φαίνεται
παρακάτω.
• Συνιστάται θερμά η χρήση του
στηρίγματος τοίχου της Sony ώστε να
είναι δυνατή η επαρκής κυκλοφορία
του αέρα στην τηλεραση.
Μην τοποθετείτε την τηλεραση
πάνω σε ράφι, χαλί, κρεβάτι ή
μέσα σε ντουλάπα.
Μην καλύπτετε την τηλεραση με
υφάσματα πως κουρτίνες, ή
αντικείμενα πως εφημερίδες,
κλπ.
Μην τοποθετείτε την τηλεραση
πως φαίνεται παρακάτω.
Χρησιμοποιήστε μνο το καλώδιο
τροφοδοσίας που παρέχεται απ τη
Sony, χι απ άλλους
κατασκευαστές.
Τοποθετήστε το φις στην πρίζα
μέχρι να εισέλθει τελείως.
Λειτουργήστε την τηλεραση μνο
με παροχή ρεύματος 220-240 V AC.
Κατά την πραγματοποίηση της
καλωδίωσης, βεβαιωθείτε τι
αποσυνδέσατε το καλώδιο
τροφοδοσίας για την ασφάλειά σας
και προσέξτε μην μπλεχτούν τα
πδια σας στα καλώδια.
Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε
εργασία που αφορά στην
τηλερασή σας και πριν τη
μετακινήσετε, αποσυνδέστε το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας απ
την πρίζα.
Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας
μακριά απ πηγές θερμτητας.
Αποσυνδέστε το φις και
καθαρίζετέ το τακτικά. Εάν το φις
καλυφθεί με σκνη και μαζέψει
υγρασία, μπορεί να μειωθεί η
ποιτητα της μνωσης και να
προκληθεί πυρκαγιά.
Σημειώσεις
• Μη χρησιμοποιείτε το παρεχμενο
καλώδιο τροφοδοσίας σε
οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
• Μην τρυπάτε, λυγίζετε ή συστρέφετε
πολύ το καλώδιο τροφοδοσίας. Οι
αγωγοί του πυρήνα μπορεί να
απογυμνωθούν ή να σπάσουν.
• Μην τροποποιείτε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
• Μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε
βαρύ αντικείμενο πάνω στο καλώδιο
τροφοδοσίας.
• Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας απ την πρίζα, μην
τραβήξετε το ίδιο το καλώδιο.
• Μη συνδέετε πολλές συσκευές στην
ίδια πρίζα.
(Συνεχίζεται) 17 GR
Πρσθετες πληροφορίες
• Η τηλεραση πρέπει να
εγκατασταθεί κοντά σε παροχή
ρεύματος εύκολα προσβάσιμη.
• Τοποθετήστε την τηλεραση επάνω
σε μία στέρεη, επίπεδη επιφάνεια.
• Η εγκατάσταση στον τοίχο πρέπει να
πραγματοποιείται μνο απ
εξειδικευμένο προσωπικ.
• Για λγους ασφαλείας, συστήνεται η
χρήση των εξαρτημάτων της Sony,
μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται:
– Επιτοίχιο στήριγμα SU-WL500
– Βάση τηλερασης:
SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
• Βεβαιωθείτε τι χρησιμοποιείτε τις
βίδες που παρέχονται με το επιτοίχιο
στήριγμα ταν τοποθετείτε τα
άγκιστρα στερέωσης στην
τηλεραση. Οι βίδες που παρέχονται
είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να
έχουν μήκος απ 8 mm έως 12 mm
ταν τις μετρήσουμε απ την
επιφάνεια στερέωσης του άγκιστρου.
Η διάμετρος και το μήκος των βιδών
διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο
του επιτοίχιου στηρίγματος.
Η χρήση διαφορετικών βιδών απ
αυτές που παρέχονται μπορεί να
προκαλέσει εσωτερική ζημιά στην
τηλεραση ή μπορεί να πέσει, κλπ.
–
• Προτού
μεταφέρετε την
τηλεραση,
αποσυνδέστε
λα τα καλώδια.
• Για τη μεταφορά
μιας μεγάλης
τηλερασης
χρειάζονται δύο
ή τρία άτομα.
• Κατά τη
μεταφορά της
τηλερασης με
τα χέρια,
κρατήστε την
πως
Για το KDL-52/
απεικονίζεται
46HX90x
στα δεξιά. Μην
ασκείτε πίεση
στην οθνη LCD
και στο πλαίσιο
που περιβάλλει
την οθνη.
• Κατά την
ανύψωση ή τη
μετακίνηση της
Για το KDL-46/
τηλερασης, να
40HX80x
την κρατάτε
γερά απ το κάτω μέρος.
• Κατά τη μεταφορά, μην υποβάλλετε
την τηλεραση σε χτυπήματα ή
υπερβολικούς κραδασμούς.
• \ταν μεταφέρετε την τηλεραση για
επισκευή ή ταν την μεταφέρετε σε
άλλο χώρο, συσκευάστε την
χρησιμοποιώντας το αρχικ
χαρτκουτο και τα υλικά
συσκευασίας.
• Μην χρησιμοποιείτε πρίζες με κακή
εφαρμογή.
Περιορισμοί στη χρήση
Για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες
και πρκληση πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας, ζημιάς ή/και
τραυματισμών, μην τοποθετείτε/
χρησιμοποιείτε την τηλεραση σε
θέσεις, περιβάλλοντα ή συνθήκες πως
αυτές που παρατίθενται στη συνέχεια.
Τοποθεσία:
Σε εξωτερικούς χώρους (απευθείας στο
ηλιακ φως), ακτές, πλοία ή άλλα
σκάφη, μέσα σε οχήματα, σε
νοσοκομεία, σε μη σταθερές
επιφάνειες, κοντά σε νερ, βροχή,
υγρασία ή καπν.
Περιβάλλον:
Σε μέρη που είναι ζεστά, υγρά ή
υπερβολικά σκονισμένα· σε μέρη που
μπορούν να εισέλθουν έντομα· σε μέρη
που ενδέχεται να εκτεθεί σε μηχανικές
δονήσεις, κοντά σε εύφλεκτα
αντικείμενα (κεριά, κλπ.). Η
τηλεραση δεν πρέπει να εκτίθεται σε
σταλαγματιές ή πιτσιλίσματα και μην
τοποθετείτε πάνω στην τηλεραση
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, πως
για παράδειγμα βάζα.
Συνθήκες:
Μη χρησιμοποιείτε την τηλεραση με
βρεγμένα χέρια, ταν έχετε αφαιρέσει
το περίβλημα ή με εξαρτήματα που δε
συνιστώνται απ τον κατασκευαστή.
Κατά τη διάρκεια καταιγίδων με
κεραυνούς αποσυνδέετε την
τηλεραση απ την πρίζα ρεύματος και
απ την κεραία.
• Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα
μακριά απ παιδιά, ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος να τα καταπιούν
κατά λάθος.
Εάν συμβεί το ακλουθο
πρβλημα…
Εάν συμβεί οποιοδήποτε απ τα
παρακάτω προβλήματα,
απενεργοποιήστε την τηλεραση και
αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
Απευθυνθείτε στο κατάστημα
πώλησης ή στο σέρβις της Sony ώστε να
γίνει έλεγχος απ το εξουσιοδοτημένο
σέρβις.
Eταν:
–
–
–
–
Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
υποστεί ζημιά.
Η πρίζα εμφανίζει κακή εφαρμογή.
Η τηλεραση έχει υποστεί ζημιά
απ πτώση, χτύπημα ή πέσιμο
αντικειμένου επάνω σε αυτή.
Κάποιο υγρ ή αντικείμενο πέσει
μέσω των ανοιγμάτων μέσα στο
εσωτερικ του περιβλήματος.
Προειδοποίηση
Για την αποτροπή εξάπλωσης
πυρκαγιάς, διατηρείτε πάντα τα κεριά
ή άλλες ελεύθερες φλγες μακριά απ
αυτ το προϊν.
Θραύσματα:
• Μην πετάτε οτιδήποτε στην
τηλεραση. Απ την πρσκρουση
μπορεί να σπάσει το γυαλί της οθνης
και να προκληθεί σοβαρς
τραυματισμς.
• Εάν η επιφάνεια της τηλερασης
ραγίσει, μην την ακουμπήσετε μέχρι
να αποσυνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε αντίθετη
περίπτωση, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
Eταν δεν
χρησιμοποιείται
• Εάν πρκειται να μη
χρησιμοποιήσετε την τηλεραση για
αρκετές ημέρες, θα πρέπει να την
αποσυνδέσετε απ την παροχή
ρεύματος για λγους
περιβαλλοντικούς και ασφάλειας.
• Μετά την απενεργοποίηση της
τηλερασης, η τηλεραση δεν έχει
αποσυνδεθεί απ την παροχή
ρεύματος. Για να την αποσυνδέσετε
εντελώς, τραβήξτε το φις απ την
πρίζα.
• Παρλα αυτά κάποια μοντέλα
τηλεοράσεων πρέπει να παραμένουν
σε κατάσταση αναμονής για να
εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία
τους.
Για τα παιδιά
• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να
σκαρφαλώνουν πάνω στην
τηλεραση.
18 GR
Προφυλάξεις
Παρακολούθηση
τηλερασης
• Ορισμένα άτομα ενδέχεται να
νιώσουν δυσφορία (πως π.χ.
καταπνηση των ματιών, κούραση ή
ναυτία) κατά την παρακολούθηση
εικνων βίντεο 3D ή ενώ παίζουν
στερεοσκοπικά παιχνίδια 3D. Η Sony
συνιστά σε λους τους χρήστες να
κάνουν συχνά διαλείμματα κατά την
παρακολούθηση εικνων βίντεο 3D ή
ενώ παίζουν στερεοσκοπικά
παιχνίδια 3D. Η διάρκεια και η
συχντητα των απαραίτητων
διαλειμμάτων διαφέρει απ άτομο σε
άτομο. Θα πρέπει να αποφασίσετε τι
είναι κατάλληλο για εσάς. Αν
αισθανθείτε δυσφορία οποιασδήποτε
φύσεως, θα πρέπει να σταματήσετε
να παρακολουθείτε εικνες βίντεο
3D ή να παίζετε στερεοσκοπικά
παιχνίδια 3D μέχρι να νιώσετε
καλύτερα. Συμβουλευτείτε έναν
γιατρ αν το θεωρείτε απαραίτητο.
Επίσης, θα πρέπει να εξετάσετε (i) το
εγχειρίδιο οδηγιών οποιασδήποτε
άλλης συσκευής ή μέσου που
χρησιμοποιείτε με αυτήν την
τηλεραση και (ii) την τοποθεσία μας
στο Web (http://www.sonyeurope.com/myproduct) για νετερες
πληροφορίες. Η ραση των μικρών
παιδιών (ιδιαίτερα αυτών που είναι
κάτω απ έξι ετών) αναπτύσσεται
ακμα. Συμβουλευτείτε το γιατρ
σας (πως έναν παιδίατρο ή έναν
οφθαλμίατρο) προτού επιτρέψετε σε
μικρά παιδιά να παρακολουθήσουν
εικνες βίντεο 3D ή να παίξουν
στερεοσκοπικά παιχνίδια 3D. Τα
μικρά παιδιά θα πρέπει να
παρακολουθούνται απ ενήλικες, οι
οποίοι θα διασφαλίζουν τι
τηρούνται οι συστάσεις που
αναφέρονται παραπάνω.
• Κατά τη χρήση της λειτουργίας
προσομοιωμένου 3D, σημειώστε τι η
προβαλλμενη εικνα τροποποιείται
σε σχέση με την αρχική, εξαιτίας της
μετατροπής που γίνεται απ αυτήν
την τηλεραση.
• Παρακολουθείτε την τηλεραση με
συνθήκες μέτριου φωτισμού, καθώς η
παρακολούθηση της τηλερασης με
συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή για
μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί
να κουράσει τα μάτια σας.
• \ταν χρησιμοποιείτε ακουστικά,
αποφύγετε τη ρύθμιση της έντασης
ήχου σε υψηλά επίπεδα καθώς κάτι
τέτοιο μπορεί να σας προκαλέσει
προβλήματα ακοής.
Οθνη LCD
• Παρλο που η οθνη LCD (υγρών
κρυστάλλων) κατασκευάζεται με
τεχνολογία υψηλής ακρίβειας και
διαθέτει ενεργά πίξελ 99,99% ή
περισστερα, υπάρχει η πιθαντητα
να εμφανιστούν μνιμα στην οθνη
LCD μερικές μαύρες κουκίδες ή
φωτεινά σημεία (κκκινα, πράσινα ή
μπλε). Αυτ αποτελεί ένα εγγενές
χαρακτηριστικ των οθονών υγρών
κρυστάλλων (LCD) και δεν
υποδηλώνει δυσλειτουργία.
• Μη σπρώχνετε ή χαράσετε το εμπρς
φίλτρο, και μην τοποθετείτε
αντικείμενα επάνω σε αυτή την
τηλεραση. Η εικνα μπορεί να
παρουσιάσει ανωμαλίες ή η οθνη
υγρών κρυστάλλων να υποστεί
ζημιά.
• Εάν αυτή η τηλεραση
χρησιμοποιηθεί σε κρύο χώρο,
υπάρχει περίπτωση να εμφανισθεί
κηλίδα στην εικνα ή η εικνα να
γίνει σκούρα. Αυτ δεν υποδηλώνει
δυσλειτουργία. Αυτά τα φαινμενα
εξαφανίζονται καθώς αυξάνεται η
θερμοκρασία.
• Υπάρχει η πιθαντητα εμφάνισης
ειδώλου εικνας στην οθνη εάν
προβάλλονται συνεχώς ακίνητες
εικνες. Το είδωλο εικνας μπορεί να
εξαφανιστεί μετά απ κάποιο χρνο.
• Η οθνη και το περίβλημα
ζεσταίνονται ταν η τηλεραση
βρίσκεται σε λειτουργία. Δεν
πρκειται για δυσλειτουργία.
• Η οθνη LCD περιέχει μικρή
ποστητα υγρού κρυστάλλου.
Ορισμένοι σωλήνες φθορισμού που
χρησιμοποιούνται στην τηλεραση
αυτή επίσης περιέχουν υδράργυρο.
Για την απρριψη τηρήστε τις
τοπικές διατάξεις και κανονισμούς.
Χειρισμς και καθαρισμς
της επιφάνειας της οθνης/
περιβλήματος της
τηλερασης
Βεβαιωθείτε τι αποσυνδέσατε απ
την πρίζα το συνδεδεμένο στην
τηλεραση καλώδιο παροχής ρεύματος
πριν τον καθαρισμ.
Για να αποφύγετε την πρκληση
ζημιάς στο υλικ ή στην επίστρωση της
οθνης, τηρήστε τις ακλουθες
προφυλάξεις.
Προαιρετικές συσκευές
• Κρατήστε τα προαιρετικά
εξαρτήματα ή άλλες συσκευές που
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία μακριά απ την
τηλεραση. Διαφορετικά μπορεί να
παρατηρηθεί παραμρφωση της
εικνας ή/και ήχος με θρυβο.
• Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και έχει
βρεθεί τι συμμορφώνεται με τα ρια
που καθορίζονται απ την οδηγία
περίοηλεκτρ μαγνητικής
συμβαττητας ταν χρησιμοποιείται
για τη σύνδεση καλώδιο σήματος
μήκους μικρτερου απ 3 μέτρα.
Μπαταρίες
• Να τηρείτε τη σωστή πολικτητα
κατά την τοποθέτηση των
μπαταριών.
• Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς
τύπους μπαταριών μαζί ή μην
ανακατεύετε τις παλιές με τις
καινούργιες μπαταρίες.
• Να απορρίπτετε τις μπαταρίες,
δείχνοντας σεβασμ στο περιβάλλον.
Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να
έχουν κανονισμούς για την απρριψη
των μπαταριών. Συμβουλευθείτε τις
τοπικές αρχές.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο
με προσοχή. Μην το αφήνετε να
πέφτει, μην το πατάτε και μη χύνετε
υγρά οποιουδήποτε είδους πάνω του.
• Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο
κοντά σε πηγές θερμτητας, σε θέση
που να το βλέπει ο ήλιος ή σε δωμάτιο
με υγρασία.
Απρριψη
παλαιών
ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών
συσκευών
(Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα
αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτ επάνω στο προϊν ή
στη συσκευασία του υποδεικνύει τι το
προϊν αυτ δεν θα πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα
πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο
σημείο αποκομιδής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας τι το προϊν αυτ
απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να
αποτραπούν ποιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και
στο περιβάλλον που θα προέκυπταν
απ την μη κατάλληλη διαχείριση των
αποβλήτων αυτού του προϊντος. Η
ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην
εξοικονμηση των φυσικών πρων. Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του προϊντος,
επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές
της περιοχής σας, με την υπηρεσία
διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων
ή το κατάστημα απ το οποίο
αγοράσατε το προϊν.
ακεραιτητας δεδομένων απαιτούν τη
μνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη
μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει
να αντικαθίσταται μνο απ
εξουσιοδοτημένο τεχνικ προσωπικ.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή
μεταχείριση της μπαταρίας,
παραδώστε το προϊν στο τέλος της
διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο
σημείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για
ανακύκλωση. Στην περίπτωση λων
των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε
δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να
αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία
απ το προϊν. Παραδώστε την
μπαταρία στο κατάλληλο σημείο
συλλογής των χρησιμοποιημένων
μπαταριών για ανακύκλωση. Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του προϊντος
ή της μπαταρίας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον αρμδιο φορέα
ανακύκλωσης ή το κατάστημα που
αγοράσατε το προϊν.
Εναλλακτική
διαχείριση
φορητών
ηλεκτρικών
στηλών και
συσσωρευτών
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)
Το σύμβολο αυτ επάνω στη μπαταρία
ή στη συσκευασία δείχνει τι η
μπαταρία που παρέχεται με αυτ το
προϊν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται
πως τα οικιακά απορρίμματα. Σε
ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμ με ένα χημικ σύμβολο. Τα
χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο
(Hg) ή τον μλυβδο (Pb) προστίθενται
αν η μπαταρία περιέχει περισστερο
απ 0,0005% υδραργύρου ή 0,004%
μολύβδου. Με το να βεβαιωθείτε τι οι
συγκεκριμένες μπαταρίες συλλέχτηκαν
σωστά, βοηθάτε στην πρληψη
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την υγεία. Η
ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει
στην εξοικονμηση φυσικών πρων.
Στην περίπτωση προϊντων που για
λγους ασφαλείας, επιδσεων, ή
19 GR
Πρσθετες πληροφορίες
• Για να αφαιρέσετε τη σκνη απ την
επιφάνεια της οθνης/περιβλήματος,
σκουπίστε ελαφρά με ένα μαλακ
πανί. Εάν η σκνη παραμένει,
σκουπίστε με ένα μαλακ πανί
ελαφρά βρεγμένο σε διάλυμα ήπιου
απορρυπαντικού.
• Μην ψεκάζετε νερ ή
απορρυπαντικ απευθείας πάνω
στην τηλεραση. Μπορεί να στάξει
στον πυθμένα της οθνης ή στα
εξωτερικά μέρη και μπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ
σφουγγαράκι, αλκαλικά/ξινα
καθαριστικά, σκνες καθαρισμού ή
διαλυτικά πως οινπνευμα, βενζίνη,
διαλυτικά ή εντομοκτνα. Η χρήση
τέτοιων ουσιών ή η παρατεταμένη
επαφή με λαστιχένια ή υλικά απ
βινύλιο, μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στην επιφάνεια της οθνης και στο
υλικ του περιβλήματος.
• Συνιστάται περιοδικς καθαρισμς
των ανοιγμάτων εξαερισμού με
ηλεκτρική σκούπα για να
διασφαλίζεται ο σωστς εξαερισμς.
• \ταν προσαρμζετε τη γωνία της
τηλερασης, μετακινήστε την αργά
ώστε να αποτρέψετε την ανατροπή
της απ την επιτραπέζια βάση της.
Απρριψη της
τηλερασης
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της
Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι από τη χρήση
του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί
σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης,
παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς
ή µε ένα µέλος του δικτύου µας εξουσιοδοτηµένων σέρβις
(ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και
άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα
συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της
Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη
του δικτύου µας ASN, για παράδειγµα σε τηλεφωνικούς
καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων µας και στις
ιστοσελίδες µας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή
ταλαιπωρία σας, συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο χρήσης προτού ψάξετε για επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που
αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα
φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την
προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι
απαλλαγµένο από κάθε ελάττωµα σχετιζόµενο µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΔYΟ ΕΤΩN από
την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµόδια για να
προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση
εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα
όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί
ελαττωµατικό το προϊόν (κατά την ηµεροµηνία της
αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή
κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου
Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’
επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή
ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά
του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη
του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊόντα ή εξαρτήµατα
µε νέα ή ανακυκλωµένα προϊόντα ή εξαρτήµατα. Όλα τα
προϊόντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Eροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα
παρέχονται µόνο εάν προσκοµισθεί το πρωτότυπο
τιµολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της
ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊόντος και
του ονόµατος του εµπόρου) µαζί µε το ελαττωµατικό
προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα
µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN
µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα
προαναφερόµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από
αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊόν ή το µοντέλο του
προϊόντος ή το όνοµα του εµπόρου. Η παρούσα
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο
σειριακός αριθµός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
20 GR
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/ διαγραφή σε
αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα
αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε
πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την
περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους
κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη µεταφορά
του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή µέλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
• Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα
φυσιολογικής φθοράς.
• Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως µη
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, φυσίγγια
εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
• Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λόγω
χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την
κανονική ατοµική ή οικιακή χρήση.
• Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
• Kακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
• του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική
ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊόν ή
βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
• µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της
Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
• µη συντήρηση του προϊόντος σύµφωνα µε τις
οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
• εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος µε τρόπο
µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και
τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα
όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το
προϊόν.
• Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος µε
λογισµικό που δεν παρέχεται µε το προϊόν ή
λανθασµένη εγκατάσταση του λογισµικού.
• Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των
συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα
οποία ενσωµατώνεται το προϊόν εκτός από άλλα
προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να
χρησιµοποιούνται µε το εν λόγω προϊόν.
• Χρήση του προϊόντος µε εξαρτήµατα,
περιφερειακό εξοπλισµό και άλλα προϊόντα των
οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν
συνιστώνται από τη Sony.
• Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτοµα
που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
• Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη
γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται:
• η αναβάθµιση του προϊόντος πέρα από τις
προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
• οι τροποποιήσεις του προϊόντος µε σκοπό να
συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν
είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
• Αµέλεια.
• Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες
ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική
θερµότητα, ακατάλληλο εξαερισµό, υπέρταση,
υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση
εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του
κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τα υλικά µέρη του
προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισµικό (είτε της Sony,
είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή
πρόκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης από τον τελικό
χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις
από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που
υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόµα και για θέµατα
για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων
ζηµιών).
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν
παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόµου ή
άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του
προϊόντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το
προϊόν, για συγκεκριµένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα
νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα
εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της
µόνο στη µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα
νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται
πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόµος) θα
περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή
περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την ευθύνη της µόνο στη µέγιστη έκταση που
της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για παράδειγµα,
µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον
περιορισµό ζηµιών που οφείλονται σε αµέλεια, σε βαριά
αµέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δόλο και
παρόµοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η ευθύνη της
Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή
που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο
αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µόνο περιορισµούς
ευθυνών υψηλότερου βαθµού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την
παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της
εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊόντα, το
σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων –
των οικονοµικών και άυλων απωλειών – του τιµήµατος
που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος – της
απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων, απόλαυσης ή
χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεµένων
προϊόντων – της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακόλουθης
απώλειας ή ζηµίας ακόµη και αν αυτή η απώλεια ή ζηµία
αφορά σε:
• Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του
προϊόντος ή συνδεδεµένων προϊόντων λόγω
ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµότητας κατά την
περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος
του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή
διαθεσιµότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου
χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
• Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν
από το προϊόν ή από συνδεδεµένα προϊόντα.
• Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή
αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή
• Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα επιφυλασσόµενα νόµιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε τους
όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν από
την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση
καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει
τα νόµιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε
εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν,
ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των προσώπων από τα
οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε
δικαιωµάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1 Μαρούσι 15124
Τ[ή[α Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
21 GR
Giriş
Bu Sony ürününü seçtiğiniz için teşekkür
ederiz. Televizyonu çalıştırmadan önce,
lütfen bu kullanım talimatı kitapçığını
iyice okuyunuz ve de ileride kullanmak
üzere saklayınız.
Dijital TV fonksiyonu
hakkında
• Dijital TV (
) ile ilgili her
fonksiyon, sadece DVBT (MPEG2
ve H.264/MPEG4 AVC) dijital yer
sinyallerin yayınlandığı ülkelerde ve
bölgelerde veya uyumlu bir DVBC
(MPEG2 ve H.264/MPEG4 AVC)
kablolu yayın servisine erişiminizin
olması durumunda çalışır.
Oturduğunuz semtte bir DVBT
sinyalini alıp alamayacağınızı yerel
satıcınıza veya sunduğu DVBC
kablolu yayın servisi eğer bu televizyon
ile entegre kullanım için uygunsa,
kablolu yayın sağlayıcınıza sorunuz.
• Kablolu yayın sağlayıcınız verdiği
hizmet için bir ücret talep edebilir veya
ticari şart ve koşullarına uymanız
gerekebilir.
• Bu televizyon seti DVBT ve DVBC
spesifikasyonlarına uymaktadır fakat
gelecekteki DVBT dijital yerden ve
DVBC dijital kablolu yayınlara
uyumluluk garanti edilemez.
• Bazı Dijital TV fonksiyonları bazı
ülkelerde/alanlarda mevcut olmayabilir
ve DVBC kablosu bazı hizmet
sağlayıcıları ile uygun şekilde
çalışmayabilir.
Uyumlu kablolu yayın sağlayıcıların
listesi için, internet destek sitesine
bakınız:
http://support.sonyeurope.com/TV/
DVBC/
~
• “DuvaraMontaj Mesnetinin Montajı”
ile ilgili talimatlar, bu televizyonun
kullanım kılavuzunda verilmiştir.
• Aksi belirtilmediği sürece bu kılavuzda
kullanılan uzaktan kumanda resimleri
RMED034 modeline aittir.
• Bu el kitabında kullanılan resimler
sizin televizyonunuza bağlı olarak
değişebilir.
• Model adında yazılı olan “x”, tasarım,
renk veya televizyon sistemi farkı ile
ilgili tek haneli numaraya karşılık
gelmektedir.
Ticari markaya ilişkin
bilgi
DVB Project’in tescilli ticari
markasıdır.
HDMI, HDMI logosu ve High
Definition Multimedia Interface, HDMI
Licensing LLC’nin ABD ve diğer
ülkelerdeki ticari markalarıdır veya
tescilli ticari markalarıdır.
DLNA®, DLNA Logosu ve DLNA
CERTIFIED®, Digital Living Network
Alliance şirketinin ticari markaları,
hizmet markaları veya sertifikalama
markalarıdır.
DivX®, DivX, Inc. tarafından
geliştirilmiş bir video dosyası sıkıştırma
teknolojisidir.
DivX, DivX Certified ve ilgili logolar
DivX, Inc.’ın ticari markalarıdır ve
lisansla kullanılır.
DIVX VİDEOLAR HAKKINDA:
DivX®, DivX, Inc. tarafından
geliştirilmiş bir dijital video formatıdır.
Bu, DivX videoları oynatan bir resmi
DivX Certified aygıttır. Daha fazla bilgi
almak ve dosyalarınızı DivX videoya
dönüştürmek üzere yazılım araçlarını
edinmek için www.divx.com adresini
ziyaret edin.
DIVX TALEP ÜZERİNE VİDEO
HAKKINDA: DivX talep Üzerine Video
(VOD) içerikleri oynatmak için bu DivX
Certified® aygıt kaydedilmelidir. Bir
kayıt kodu oluşturmak için, aygıt ayarı
menüsünde DivX VOD kısmını bulun.
Kayıt işlemini tamamlamak ve DivX
VOD hakkında daha fazla bilgi almak
için bu kod ile vod.divx.com adresine
gidin.
Dolby Laboratories’in lisansı altında
üretilmiştir. Dolby ve çiftD sembolü
Dolby Laboratories’in ticari markalarıdır.
“BRAVIA” VE
Sony
Corporation’un ticari markalarıdır.
“XMB™” ve “XrossMediaBar” Sony
Corporation ve Sony Computer
Entertainment Inc.’in ticari markalarıdır.
Tanım etiketinin
konumu
Model No ve Güç Beslemesi nominal
değerleri için etiketler (uygulanabilir
emniyet yönetmeliklerine uygun olarak)
televizyonun arkasında bulunur.
2 TR
İçindekiler
Aksesuarları kontrol etme ................................................................................................. 3
Pilleri uzaktan kumandaya takma ...................................................................................... 3
Kurulum
Masa Üstü Sehpasını takma.............................................................................................. 4
Bir anten/set üstü cihazı/kaydediciyi (örneğin DVD kaydedici) bağlama ............................... 5
Televizyonun düşmesini önleme........................................................................................ 6
Kabloları toplama............................................................................................................. 6
Başlangıç kurulumunu gerçekleştirme............................................................................... 7
Masa Üstü Sehpasını televizyondan ayırma ........................................................................ 7
TV izleme
Programları izlemek için ................................................................................................... 8
Televizyonun özelliklerini kullanmak için............................................................................. 8
iManual’i kullanmak için .................................................................................................. 9
Ek bilgiler
Sorun giderme .............................................................................................................. 10
Spesifikasyonlar ............................................................................................................ 11
Aksesuarları takma (Duvara Montaj Mesneti) ................................................................... 13
Güvenlik Bilgileri ............................................................................................................ 16
Uyarılar ......................................................................................................................... 17
• Çalıştırma yönergeleri BRAVIA televizyonunuzun içine kurulmuştur. Çalıştırmak için “iManual’i kullanmak
için” bölümüne bakın (sayfa 9).
• Televizyonu çalıştırmadan önce lütfen “Güvenlik Bilgileri” bölümünü okuyun (sayfa 16). Bu el kitabını ileride
kullanmak üzere saklayın.
Aksesuarları kontrol etme
AC güç kablosu (1)
Kablo tutucu (1)
Uzaktan kumanda (1)
AAA boyutlu piller (R3 tipi) (2)
Masa Üstü Sehpası (1)*1
Masa Üstü Sehpası için sabitleme
vidaları (M5 × 16) (4)
Masa Üstü Sehpası için birleştirme
vidaları (M5 × 16) (4)
(sadece KDL40HX80x)
Sehpa arka kapağı (1)*2
*1 KDL40HX80x için, Masa Üstü Sehpasını
birlikte verilen birleştirme vidalarıyla birleştirin.
Sehpayı birleştirmek için ürünle verilen Masa
Üstü Sehpasının kitapçığına bakın.
*2 KDL46HX80x için, sehpanın arka kapağı
fabrikada Masa Üstü Sehpasına takılmıştır.
Pilleri uzaktan kumandaya
takma
1 Koruyucu folyoyu çıkartın.
2 Kapağı yukarı doğru itin ve
kaydırın.
3 TR
TR
Kurulum
Masa Üstü Sehpasını
takma
~
• En iyi resim kalitesi için, ekrani aydinlatmalara
veya günes isigina dogrudan maruz birakmayin.
• Televizyon soguk bir yerden dogrudan sicak bir
yere getirildiginde, çok nemli bir ortama
yerlestirildiginde veya kaloriferin henüz yeni
devreye sokuldugu bir odaya getirildiginde,
televizyonun yüzeyinde veya içinde nem
yogusmasi görülebilir. Böyle bir durumda
televizyonu kapatin, yogusma buharlasincaya
kadar televizyonu kapali tutun, ardindan
televizyonu kullanabilirsiniz. Cam panelle LCD
arasinda nem yogusmasi fark ederseniz,
televizyonu açin; televizyon isindiginda
yogusma buharlasacaktir.
1 Bazı televizyon modellerini doğru
bağlamak için ürünle verilen Masa
Üstü Sehpasının kitapçığına bakın.
2 Televizyonu Masa Üstü Sehpasının
üzerine yerleştirin.
3 Ürünle verilen vidaları kullanarak
vida deliklerine kılavuzluk eden ok
işaretlerine göre televizyonu Masa
Üstü Sehpasına sabitleyin.
~
• Elektrikli bir tornavida kullanmanız halinde,
sıkma momentini yaklaşık 1,5 N·m {15 kgf·cm}
olarak ayarlayın.
4 TR
4 KDL52/46HX90x ve
KDL40HX80x için, tüm vidalar
sıkıldıktan sonra ürünle verilen sehpa
arka kapağını Masa Üstü Sehpasına
takın.
Televizyonun görüntüleme
açısını ayarlama (sadece
KDL52/46HX90x)
0°
6°
Bir set üstü cihazı/kaydediciyi
(örneğin DVD kaydedici) SCART ile
bağlama
4
1
Set üstü cihaz/kaydedici (örneğin DVD
kaydedici)
Vidaları gösterildiği
gibi sökün.
2
Vidayı Masa Üstü
Sehpasının üst
vida deliğine takın.
Bir set üstü cihazı/kaydediciyi
(örneğin DVD kaydedici) HDMI ile
bağlama
3
Kaldırın ve devirin.
İçeriye kaydırın.
~
• 0° konumuna geri getirmek için, yukarıdaki
prosedürü ters sırayla uygulayın.
Set üstü cihaz/kaydedici (örneğin DVD
kaydedici)
5 TR
Kurulum
Bu televizyon aşağıda gösterilen açılar
dahilinde ayarlanabilir.
Bir anten/set üstü cihazı/
kaydediciyi (örneğin DVD
kaydedici) bağlama
Televizyonun düşmesini
önleme
Kabloları toplama
~
• AC güç kablosunu diğer kablolarla birlikte
toplamayın.
1 Ahşap bir vidayı (çapı 4 mm, ürünle
verilmez) televizyon sehpasına takın.
2 Metal bir vidayı (M4 × 16, ürünle
verilmez) televizyondaki vida deliğine
takın.
3 Ahşap vida ile metal vidayı, sağlam bir
kablo (ürünle verilmez) kullanarak
birbirine bağlayın.
6 TR
Başlangıç kurulumunu
gerçekleştirme
Program Sıralama: Televizyona kayıtlı
analog kanalların sırasını değiştirir.
1 Yeni bir pozisyona atamak istediğiniz
kanalı seçmek için F/f düğmelerine
basın, daha sonra düğmesine basın.
için F/f düğmelerine basın, daha
sonra düğmesine basın.
~
• Kanalları manuel olarak da
ayarlayabilirsiniz.
1 Televizyonun fişini AC elektrik
prizine bağlayın.
2 ENERGY SAVING SWITCH
anahtarının açık olup olmadığını
kontrol edin (z).
3 Televizyondaki 1 düğmesine basın.
Televizyonu ilk kez açtığınızda, ekranda
Dil menüsü görünür.
4
Masa Üstü Sehpasını
televizyondan ayırma
~
• KDL52/46HX90x ve KDL40HX80x için,
Masa Üstü Sehpasını ayırmadan önce sehpanın
arka kapağını sökün.
• Televizyonun ok işaretleriyle
belirtilen
vidalarını çıkarın.
• Televizyona ilgili aksesuarları bağlamak dışında
herhangi bir nedenle Masa Üstü Sehpasını
çıkarmayın.
Ekrandaki talimatları uygulayın.
Dijital Otomatik Ayar: “Kablo”
seçeneğini seçerseniz hızlı ayarlama için
“Hızlı Tarama” seçeneğini seçmenizi
öneririz. Kablo yayın sağlayıcınızın
verdiği bilgilere uygun olarak “Frekans”
ve “Ağ No.’su” öğelerini ayarlayın. “Hızlı
Tarama” kullanılırken herhangi bir kanal
bulunamazsa “Tam Tarama” seçeneğini
deneyin (ancak bu biraz zaman alır).
• Yaralanma veya maddi hasara yol açabileceği
için, sehpanın düşürülmesini önlemek üzere
Masaüstü Sehpasını taşırken sehpa arka
kapağından tutmayın.
~
• “Tam Tarama” bölgenize/ülkenize bağlı
olarak kullanılmayabilir.
Uyumlu kablolu yayın sağlayıcıların bir
listesi için, internet destek sitesine bakın:
http://support.sonyeurope.com/TV/
DVBC/
7 TR
Kurulum
2 Kanal için yeni bir pozisyon seçmek
TV izleme
Programları izlemek için
1 Televizyonu açın.
2
1 ENERGY SAVING SWITCH
anahtarını açık konumuna getirin
(z).
2 Televizyonu açmak için televizyonun
üzerindeki 1 düğmesine basın.
GUIDE
OPTIONS
HOME
2 Bir mod seçin.
3
z
• 5, N, PROG + ve AUDIO düğmeleri
dokunma noktalarına sahiptir.
Televizyonu kumanda ederken bu
dokunma noktalarını bir referans olarak
kullanın.
3 Bir televizyon kanalı seçin.
Dijital Elektronik Program Rehberini
kullanma
Dijital program rehberini görüntülemek için
dijital modda GUIDE düğmesine basın.
Televizyonun özelliklerini kullanmak için
HOME düğmesi
Çeşitli işlemleri ve ayar ekranlarını
görüntülemek için basın.
OPTIONS düğmesi
O anki giriş veya içeriğe göre kullanışlı
işlevleri görüntülemek için basın.
Resim
Ses
SCART REC açık
Favorilere Ekle
Kilitle/Kilidi Aç
PAP
Motionflow
Sahne seçimi
Oto. Kapanma
Kulaklık Ses Düzeyi
Hoparlör
8 TR
iManual’i kullanmak için
1
1 iMANUAL düğmesine basın.
TV izleme
2
Çalıştırma yönergeleri BRAVIA
televizyonunuzun içine kurulmuştur ve bunlar
ekranda görüntülenebilir.
Televizyonunuzun özellikleri hakkında daha
fazla bilgi almak için bir düğmeye basarak i
Manual’e erişebilirsiniz.
seçmek için G/g/F/f/
2 Öğeleri
düğmesine basın.
iManual’e Hoş Geldiniz
“BRAVIA” TV Özellikleri
TV İzleme
Home Menüsünü kullanma
Bağlı Cihazla Eğlenceli Özellikler
Parçaların Açıklaması
Sorun Giderme
Dizin
x iManual’e Hoş Geldiniz
x “BRAVIA” TV Özellikleri
x TV İzleme
EPG Guide, Favoriler vb. kullanışlı özellikler
sunar.
x Home Menüsünü kullanma
Televizyon ayarlarını vb. kişiselleştirin.
x Bağlı cihazla Eğlenceli Özellikler
İsteğe bağlı cihazları nasıl bağlayacağınızı
gösterir.
x Parçaların Açıklaması
x Sorun Giderme
Sorununuza çözümler bulur.
x Dizin
~
• Buradaki resimler ekranınızdaki görüntülerden farklı olabilir.
9 TR
Ek bilgiler
Sorun giderme
1 (bekleme) göstergesinin kırmızı renkte yanıp sönmediğini kontrol edin.
1 (bekleme) göstergesi yanıp sönerken
Otomatik teşhis fonksiyonu aktive edilir.
1 Her üç saniyelik arada 1 (bekleme) göstergesinin kaç kez yanıp söndüğünü sayın.
Örneğin, eğer gösterge üç kez yanıp sönüyor, üç saniye sönük kalıyor ve sonra tekrar üç kez
yanıp sönüyor.
2 Televizyonu kapatmak için televizyonun üzerindeki 1 düğmesine basın, AC güç
kablosunu prizden çekin ve satıcınıza veya Sony servis merkezine göstergenin nasıl
yanıp söndüğü konusunda bilgi verin (yanıp sönme sayısı).
1 (bekleme) göstergesi yanıp sönmüyorken
1 Aşağıdaki tabloda yazılı hususları kontrol edin. (Ayrıca, iManual’deki “Sorun
Giderme” bölümüne de bakın.)
2 Eğer sorun devam ediyorsa, televizyonunuzu kalifiye servis personeline kontrol
ettirin.
Koşul
Açıklama/Çözüm
Resim
Görüntü yok (ekran siyah) • Anten/kablo bağlantılarını kontrol edin.
• Televizyonu AC gücüne bağlayın ve televizyondaki
ve ses yok.
1 düğmesine basın.
• 1 (bekleme) göstergesi kırmızı renkte yanarsa "/1 veya
TV "/1 düğmesine basın (düğmenin adı uzaktan kumandada
farklıdır).
Ekranda minik siyah
noktalar ve/veya parlak
noktalar var.
• Ekran piksellerden oluşur. Ekrandaki minik siyah noktalar ve/
veya parlak noktalar (pikseller) bir bozukluk anlamına gelmez.
Genel
Televizyonun gücü
açılamıyor.
• ENERGY SAVING SWITCH anahtarının açık konumunda
olup olmadığını kontrol edin (z).
Televizyon otomatik
olarak kapanıyor
(televizyon bekleme
moduna giriyor).
• “Oto. Kapanma” işlevinin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini
kontrol edin veya “Zamanlayıcılı açılma” öğesinin “Süre”
ayarını onaylayın.
• “TV Boşta Bekleme” fonksiyonunun etkinleştirilip
etkinleştirilmediğini kontrol edin.
Uzaktan kumanda
çalışmıyor.
• Pilleri değiştirin.
• Televizyonunuz SYNC modunda olabilir.
SYNC MENU düğmesine basın, “TV Kontrolü” öğesini seçin,
ardından televizyonu kumanda etmek için “Home (Menü)”
veya “Seçenekler” öğesini seçin.
“Ebeveyn Kilidi” parolası • PIN kodu olarak 9999 girin. (PIN kodu olarak 9999 her zaman
kabul edilir.)
unutulmuştur.
Televizyonun çevresi
ısınıyor.
10 TR
• Televizyon uzu bir süre kullanıldığında televizyonun çevresi
ısınır.
Elle dokunduğunuzda bu sıcaklığı hissedebilirsiniz.
Spesifikasyonlar
Sistem
Panel sistemi
LCD (Sıvı Kristal Ekran) Panel
Televizyon sistemi
Analog: Ülke/alan seçiminize bağlı olarak: B/G/H, D/K, L, I
Dijital: DVBT2 (sadece KDL52HX903/46HX903/46HX803/40HX803)
DVBT/DVBC
Renk/video sistemi
Analog: PAL, PAL60 (sadece video girişi), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (sadece video girişi)
Dijital: MPEG2 MP@ML/HL, H.264/MPEG4 AVC MP/HP@L4
Kanal kapsamı
Analog: VHF: E2E12/UHF: E21E69/CATV: S1S20/HYPER: S21S41
D/K: R1R12, R21R69/L: F2F10, BQ, F21F69/I: UHF B21B69
Dijital: VHF/UHF
Ses çıkışı
10 W + 10 W
Giriş/Çıkış jakları
Anten kablosu
/
AV1, 2
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
21pinli scart konektörü (CENELEC standart), ses/video girişi, RGB girişi ve televizyon ses/video
çıkışı da dahil.
Desteklenen formatlar: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ek bilgiler
COMPONENT IN
COMPONENT IN
VHF/UHF için 75 ohm harici terminal
Ses girişi (mikrofon jakları)
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ses: İki kanal doğrusal PCM: 32, 44,1 ve 48 kHz, 16, 20 ve 24 bit, Dolby Digital
Analog ses girişi (minijak) (sadece HDMI IN4)
PC girişi
Video girişi (mikrofon jakı)
Ses girişi (mikrofon jakları)
Dijital optik jak (iki kanal doğrusal PCM, Dolby Digital)
(VAR/FIX)
Ses çıkışı (mikrofon jakları)
PC IN
PC girişi (mini Dsub 15pin)
PC ses girişi (mini jak)
USB portu
Kulaklık jakı
i
CAM (Duruma Bağlı Erişim Modülü) yuvası
LAN
3D SYNC
10BASET/100BASETX konektörü (Ağın çalışma ortamına bağlı olarak bağlantı hızı değişebilir. Bu
TV için 10BASET/100BASETX iletişim hızı ve iletişim kalitesi garanti edilmemektedir.)
* LAN bağlantıları için, Kategori 7 10BASET/100BASETX kablo (ürünle verilmez) kullanın.
Opsiyonel verici için 3D Sync terminali
(Devam ediyor)
11 TR
Model adı KDL
52HX90x
46HX90x
46HX80x
40HX80x
Güç ve diğerleri
Güç gereksinimleri
220 V 240 V AC, 50 Hz
Ekran boyutu (diyagonal
olarak ölçülen)
Yakl. 132,2 cm/52 inç
Görüntü çözünürlüğü
1.920 nokta (yatay) × 1.080 satır (dikey)
Güç
tüketimi
“Ev”/
“Standart”
modunda
136 W
130 W
102 W
88,0 W
“Mağaza”/
“Canlı”
modunda
201 W
184 W
149 W
132 W
Yakl. 116,8 cm/46 inç
Yakl. 101,6 cm/40 inç
Bekleme modunda güç
tüketimi*1
0,2 W (“Hızlı Başlatma” öğesi “Açık” olarak ayarlandığında 14 W)
Ortalama yıllık enerji
tüketimi*2
199 kWh
190 kWh
149 kWh
128 kWh
Boyutlar (Yaklaşık) (g × y × d)
Masa Üstü Sehpası ile
126,3 × 80,7 × 40,0 cm 112,4 × 72,7 × 40,0 cm 108,5 × 68,8 × 26,0 cm 95,2 × 61,3 × 25,0 cm
Masa Üstü Sehpası
olmadan
126,3 × 77,5 × 6,7 cm
112,4 × 69,5 × 6,7 cm
108,5 × 65,6 × 7,4 cm
95,2 × 58,1 × 7,4 cm
Masa Üstü Sehpası ile
42,9 kg
36,2 kg
19,2 kg
16,4 kg
Masa Üstü Sehpası
olmadan
36,9 kg
30,2 kg
16,9 kg
14,2 kg
Ürünle verilen aksesuarlar
Bkz “Aksesuarları kontrol etme” (sayfa 3).
Opsiyonel aksesuarlar
Duvara Montaj Mesneti: SUWL500
Televizyon sehpası: SU52HX1 (KDL52HX90x)
SU46HX1 (KDL46HX90x)
3D gözlük: TDGBR100/TDGBR50
3D Sync vericisi: TMRBR100
Ağırlık (yakl.)
*1 Belirtilen bekleme durumundaki güce, sadece televizyon gerekli dahili işlemleri tamamladıktan sonra
ulaşılır.
*2 Günde 4 saat ve yılda 365 gün
~
• Enerji tasarrufu sağlamak için
– Arkadan aydınlatma ayarını (ekranın parlaklığını) düşürdüğünüzde, enerji tüketimi de düşer.
– “Eko” ayarları (örn. “Güç Tasarrufu”, “TV Boşta Bekleme”) güç tüketimini azaltmanıza ve elektrik
faturalarını düşürerek tasarruf yapmanıza yardımcı olur.
– Televizyonu ENERGY SAVING SWITCH ile kapattığınızda, güç tüketimi neredeyse sıfır olur.
Tasarım ve özelliklerde bilgi vermeksizin değişiklik yapılabilir.
12 TR
Aksesuarları takma (Duvara Montaj Mesneti)
Müşterilere:
Ürün koruması ve güvenlik nedenleriyle, Sony televizyonunuzun kurulumunun Sony bayileri
veya lisanslı yüklenicileri tarafından yapılmasını şiddetle tavsiye eder. Cihazı kendiniz kurmaya
çalışmayın.
Sony Bayilerine ve Yüklenicilerine:
Bu ürünün kurulumu, periyodik bakımı ve muayenesi sırasında güvenliğe çok dikkat edin.
Televizyonunuz SUWL500 Duvara Montaj Mesneti (ayrı satılır) kullanılarak takılabilir.
• Montajı gerektiği gibi yapabilmek için Duvara Montaj Mesneti ile verilen yönergelere bakın.
• Bkz “Masa Üstü Sehpasını televizyondan ayırma” (sayfa 7).
~
• Montaj Kancası takılırken televizyonu Masa Üstü Sehpasına yerleştirin.
Ek bilgiler
Vida
(+PSW
6 × 16)
Kare delik
Montaj Kancası
Bu ürünü kurmak, özellikle de duvarın televizyonun ağırlığına dayanacak güçte olduğunu
belirlemek için yeterli uzmanlık gereklidir. Bu ürünün duvara monte edilmesini mutlaka Sony
bayilerine veya lisanslı yüklenicilerine yaptırın ve kurulum sırasında gerekli dikkati gösterin.
Yanlış taşımanın veya hatalı kurulumun neden olduğu hasar veya yaralanmalardan Sony
sorumlu değildir.
(Devam ediyor)
13 TR
Televizyon montajı boyutlar tablosu
Ekran merkez noktası
Birim: cm
Model adı
KDL
Görüntü
boyutları
A
B
Ekran
merkezi
boyutu
Her bir montaj açısı için uzunluk
Açı (0°)
Açı (20°)
C
D
E
F
G
H
52HX90x
126,3
77,5
7,7
48,2
12,0
34,8
73,5
50,6
46HX90x
112,4
69,5
11,8
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
46HX80x
108,5
65,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
40HX80x
95,2
58,1
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
Yukarıdaki tabloda yer alan şekiller kuruluma bağlı olarak biraz değişebilir.
UYARI
Televizyonun monte edildiği duvar cihazın en az dört katı ağırlığa dayanabilmelidir. Ağırlık için
“Spesifikasyonlar” (sayfa 12) bölümüne bakın.
14 TR
Vida ve Kanca yerleri şeması/tablosu
Model Adı
KDL52HX90x
KDL46HX90x/46HX80x
KDL40HX80x
Vida yeri
Montaj Kancasını televizyona takarken.
Vida yeri
Kanca yeri
e, j
b
Kanca yeri
Televizyonu Taban Mesnetine takarken.
a*
b
c*
Ek bilgiler
* Modeller için Kanca yeri “a”
ve “c” kullanılamaz.
15 TR
Güvenlik Bilgileri
Montaj/Kurulum
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması
veya hasar ve/veya yaralanma riskini
önlemek amacıyla televizyon setini
aşağıdaki talimatlara uygun olarak monte
ediniz ve kullanınız.
Montaj
• Televizyon seti, erişimi kolay bir prizin
yakınına monte edilmelidir.
• Televizyon setini sabit, düz yüzeylere
yerleştiriniz.
• Duvara montaj işlemlerini sadece
kalifiye servis personeli
gerçekleştirmelidir.
• Emniyet nedenlerinden ötürü, Sony
aksesuarlarını kullanmanızı önemle
tavsiye ederiz, buna aşağıdaki bileşen de
dahildir:
– DuvaraMontaj Braketi SUWL500
– Televizyon sehpası:
SU52HX1 (KDL52HX90x)
SU46HX1 (KDL46HX90x)
• Montaj kancalarını TV setine takarken,
duvaramontaj braketi ile birlikte
verilmiş olan vidaları kullanınız. Temin
edilmiş vidalar, montaj kancasının
takılma yüzeyinden ölçüldüğünde
8 mm ile 12 mm uzunlukta olacak
şekilde tasarlanmıştır.
Vidaların çapı ve uzunluğu, duvara
montaj braketinin modeline bağlı
olarak değişiklik gösterir.
Temin edilmiş vidaların haricinde
başka vidaların kullanılması, TV setinin
iç kısmının zarar görmesine veya
düşmesine vs. neden olabilir.
8 mm 12 mm
Vida (Duvaramontaj
braketi ile birlikte verilir)
Montaj Kancası
TV setinin arka tarafındaki
kanca bağlantısı
Nakliye
• Televizyon setini
taşımadan önce,
tüm kablolarını
sökünüz.
• Büyük bir
televizyon setini
taşımak için iki
veya üç kişi
gerekir.
• Televizyon setini
elle taşırken, sağ
tarafta gösterildiği
gibi tutunuz. LCD
panele ve ekranın
etrafındaki
muhafaza
kasasına baskı
uygulamayınız.
• Televizyon setini
kaldırırken veya
yerini
değiştirirken, alt
kısmından sıkıca
tutunuz.
• Televizyon setini
taşırken,
sarsıntılara ve aşırı
titreşimlere maruz
bırakmayınız.
16 TR
•Televizyon setini tamir için taşırken
veya yerini değiştirirken, orijinal karton
ve ambalaj malzemelerini kullanarak
paketleyiniz.
Havalandırma
•Asla havalandırma deliklerini
kapatmayınız veya kabinin içine
herhangi bir şey sokmayınız.
•Televizyon setinin etrafında, aşağıda
gösterildiği gibi boş alan bırakınız.
•Uygun bir hava devirdaimi
sağlayabilmek için bir Sony duvara
montaj braketini kullanmanızı önemle
tavsiye ederiz.
Duvara monte
edildiğinde
30 cm
– Televizyon setini sadece bir 220240 V
AC elektrik kaynağı ile çalıştırınız.
– Kablo bağlantılarını yaparken,
güvenliğiniz için elektrik fişini
çekmeyi unutmayınız ve
ayaklarınızın kablolara
dolaşmamasına dikkat ediniz.
– Televizyon seti ile ilgili bir iş
yapmadan veya taşımadan önce,
elektrik fişini prizden çekiniz.
– Ana elektrik kablosunu ısı
kaynaklarından uzak tutunuz.
– Elektrik fişini prizden çekiniz ve fişi
düzenli olarak temizleyiniz. Eğer fiş
tozla kaplanırsa ve nemlenirse,
yalıtımı bozularak bir yangına neden
olabilir.
Notlar
10 cm
10 cm
10 cm
Setin etrafında en az bu kadar
boşluk bırakınız.
Stand ile monte
edildiğinde
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
•Ürünle birlikte verilen ana elektrik
kablosunu başka bir cihazda
kullanmayınız.
•Ana elektrik kablosunu aşırı derecede
sıkıştırmayınız, bükmeyiniz veya
kıvırmayınız. İçindeki iletkenler açığa
çıkabilir veya kırılabilir.
•Ana elektrik kablosunda bir değişiklik
yapmayınız.
•Ana elektrik kablosunun üzerine ağır
bir şey koymayınız.
•Elektrik fişini prizden çekerken
kablosundan tutarak çekmeyiniz.
•Birden fazla cihazı aynı prize
takmayınız.
•Gevşek durumdaki elektrik prizlerini
kullanmayınız.
Yasaklanmış Kullanım
Setin etrafında en az bu kadar
boşluk bırakınız.
•Uygun bir havalandırma sağlamak ve kir
ve tozların birikmesini önlemek için:
– Televizyon setini düz, baş aşağı,
arkaya doğru veya yana dönük
şekilde monte etmeyiniz.
– Televizyon setini bir raf, halı, yatak
üzerine veya bir dolaba monte
etmeyiniz.
– Televizyon setini perde veya gazete
gibi şeylerle örtmeyiniz.
– Televizyon setini aşağıda
gösterildiği gibi monte etmeyiniz.
Hava devirdaimi tıkalı.
Duvar
Duvar
Televizyon setini, aşağıda belirtilenler gibi
yerlerde, ortamlarda veya durumlarda
kullanmayınız/monte etmeyiniz, aksi
halde televizyon seti arıza yapabilir ve
yangına, elektrik çarpmasına, hasara ve/
veya yaralanmaya neden olabilir.
Yer:
Dış mekanlara (direk güneş ışığı altına),
deniz kıyısına, bir gemiye veya başka bir
tekneye, bir aracın içine, medikal
kurumlara, dengesiz yerlere, suyun,
yağmurun, nemin veya dumanın olduğu
yerlerin yakınına.
Ortam:
Sıcak, nemli veya aşırı tozlu yerler;
böceklerin girebileceği yerler; mekanik
titreşime maruz kalabilecek yerler, yanıcı
maddelerin yanı (mumlar, v.s.).
Televizyon setine su damlaları veya su
sıçramaları gelmemelidir ve vazo gibi içi
sıvı dolu eşyalar televizyonun üzerine
konulmamalıdır.
Durum:
KDL52/
46HX90x için
Ana elektrik kablosu
Herhangi bir yangın, elektrik çarpması
veya hasar ve/veya yaralanma riskini
önlemek amacıyla, elektrik kablosu ve fişi
ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara riayet
ediniz:
KDL46/
40HX80x için
– Sadece Sony tarafından temin edilen
elektrik kablolarını kullanınız, farklı
tedarikçilerden temin edilenleri
kullanmayınız.
– Fişi elektrik prizine tam olarak
sokunuz.
Elleriniz ıslakken, cihazın kasası açıkken
veya üretici tarafından önerilmeyen
aksesuarlar takılıyken cihazı
kullanmayınız. Yıldırımlı havalarda
televizyon setinin elektrik ve anten
bağlantısını çekiniz.
Kırık parçalar:
•Televizyon setine herhangi bir şey
fırlatmayınız. Ekran camı çarpma etkisi
ile kırılabilir ve ciddi yaralanmalara
neden olabilir.
•Eğer televizyon setinin yüzeyinde
çatlama olursa, elektrik kablosunu
prizden çekinceye kadar
dokunmayınız. Aksi halde elektrik
çarpabilir.
Kullanılmadığında
•Eğer televizyon setini uzunca bir süre
kullanmayacaksanız, çevresel ve
emniyet nedenlerinden ötürü
televizyon setinin fişi prizden
çekilmelidir.
•Televizyon setini sadece kapatmış
olduğunuzda elektrik beslemesi
kesilmiş olmayacağından, televizyon
setinin elektriğini tamamen kesmek
için fişini prizden çekiniz.
•Bununla birlikte bazı televizyon setleri,
düzgün çalışabilmesi için bekleme
durumunda bırakılmasını gerektiren
özelliklere sahip olabilir.
Çocuklar için
•Çocukların televizyon setine
tırmanmalarına izin vermeyiniz.
•Küçük aksesuarları, çocukların
yanlışlıkla yutmaması için, çocukların
ulaşamayacağı yerlere kaldırınız.
Aşağıdaki problemlerden birinin olması
durumunda, televizyon setini kapatınız
ve fişini prizden çekiniz.
Satıcınızdan veya Sony yetkili
servisinden, kalifiye servis personelince
kontrol edilmesini talep ediniz.
Eğer:
– Elektrik kablosu hasarlıysa.
– Elektrik prizi gevşek durumdaysa.
– Düşmeden, darbelerden veya bir
şeyin çarpmasından ötürü televizyon
seti hasar görmüşse.
– Herhangi bir sıvı veya katı cisim
kasadaki menfezlerden içeri düşerse.
Uyarı
Yangının yayılmasını önlemek için,
mumları ve diğer açık alevleri her zaman
bu üründen uzakta tutun.
Uyarılar
Televizyonu seyretme
•Bazı kişiler 3D video görüntülerini
izlerken veya stereoskopik 3D oyunlar
oynarken rahatsızlık (gözlerin
yorulması, baş dönmesi veya mide
bulantısı gibi) duyabilirler. Sony, tüm
izleyicilerin 3D video görüntülerini
izlerken veya stereoskopik 3D oyunlar
oynarken düzenli molalar vermesini
önerir. Gerekli olan molaların süresi ve
sıklığı kişiden kişiye değişir. Sizin için
hangisinin en uygun olduğuna kendiniz
karar vermeniz gerekir. Rahatsızlık
duyduğunuzda, rahatsızlığınız sona
erinceye kadar 3D video görüntülerini
izlemeye veya stereoskopik 3D oyunları
oynamaya ara vermeniz gerekir; gerekli
olduğuna inanıyorsanız bir doktora
danışın. En yeni bilgiler için, bu
televizyonla kullandığınız diğer
cihazların ve medyaların kullanım
kılavuzlarını da okumanız (i) ve web
sitemize (http://www.sony
europe.com/myproduct) bakmanız (ii)
gereklidir. Küçük çocukların (özellikle
altı yaşın altındakilerin) görme duyuları
halen gelişmektedir. Çocuğunuzun 3D
LCD Ekran
•LCD ekran yüksek duyarlılık
teknolojisiyle yapılmış ve piksellerin
%99.99’u veya daha fazlası etkin
olmasına rağmen, LCD ekranda
devamlı olarak siyah noktalar veya
parlak ışık noktaları (kırmızı, mavi,
veya yeşil) görülebilir. Bu, LCD
ekranın yapısal bir özelliği olup bir arıza
değildir.
•Ön filtreye bastırmayınız veya
çizmeyiniz yada bu televizyon setinin
üzerine eşyalar koymayınız. Görüntü
düzgün gözükmeyebilir veya LCD
ekran hasar görebilir.
•Bu televizyon seti soğuk bir yerde
kullanılıyorsa, görüntüde bir lekelenme
oluşabilir veya görüntü koyulaşabilir.
Bu bir arıza belirtisi değildir. Bu olay,
sıcaklığın yükselmesiyle birlikte
ortadan kalkar.
•Hareketsiz görüntüler devamlı
görüntülendiğinde gölgeler oluşabilir.
Birkaç dakika sonra yok olabilir.
•Televizyon seti kullanımdayken ekran
ve kasa ısınabilir. Bu, bir fonksiyon
bozukluğu değildir.
•LCD ekran, az miktarda bir sıvı kristal
içermektedir. Bu televizyonda
kullanılan bazı floresan tüpler de cıva
içermektedir. İmha ile ilgili olarak yerel
kanun ve tüzüklere riayet ediniz.
Ekran yüzeyi veya
televizyon kasasının
kullanımı ve temizliği
Temizlik işlemlerinden önce, televizyon
setine bağlı olan elektrik kablosunun fişini
prizden çekiniz.
Malzeme aşınmasını veya ekran
kaplamasının aşınmasını önlemek için
aşağıdaki önerilere riayet ediniz.
•Ekranın/kasanın tozunu almak için,
yumuşak bir bez ile nazikçe siliniz. Eğer
toz çıkmıyorsa, çok seyreltilmiş bir
deterjan solüsyonu ile hafifçe
nemlendirilmiş yumuşak bir bezle
siliniz.
•Su veya deterjanı direk olarak
televizyon setine püskürtmeyiniz.
Ekranın alt kısmına veya harici
aksamlarına girebilir ve arızalanmasına
neden olabilir.
•Aşındırıcı bir bez, alkali/asitli bir
temizleyici, aşındırıcı temizlik tozu
veya alkol, benzin, tiner veya böcek
ilacı gibi uçucu çözücüler
kullanmayınız. Bu tür materyallerin
kullanılması kauçuk ya da vinil
malzemelere uzun süreli temas etmesi
ekran yüzeyine veya kasa malzemesine
zarar verebilir.
•Uygun bir havalandırma sağlamak için
havalandırma deliklerine periyodik
olarak vakum uygulanması
önerilmektedir.
•Televizyon setinin açısını ayarlarken,
televizyon setinin yerinden oynamasını
veya tablasından kayıp düşmesini
önlemek için yavaşça hareket ettiriniz.
Opsiyonel Ekipmanlar
•Elektromanyetik radyasyon yayan
opsiyonel bileşenleri veya herhangi bir
ekipmanı televizyon setinden uzak
tutunuz. Aksi halde görüntü bozulması
ve/veya seste parazitlenme olabilir.
•Bu ekipman test edilmiştir ve
3 metreden kısa bir bağlantı sinyal
kablosu kullanıldığında EMC
Yönetmeliğinin belirlediği sınırlarla
uyumlu olduğu görülmüştür.
Piller
•Pilleri takarken kutupları doğru
yerleştirdiğinizden emin olunuz.
•Farklı tipte pilleri bir arada veya eski ve
yeni pilleri karıştırarak kullanmayınız.
•Pilleri, çevreye saygılı bir şekilde imha
ediniz. Belirli bölgelerde pillerin
imhasıyla ilgili düzenlemeler olabilir.
Lütfen yerel makamlarınıza danışınız.
•Uzaktan kumandayı dikkatli kullanınız.
Düşürmeyiniz veya üzerine basmayınız
ya da üzerine herhangi bir sıvı
dökmeyiniz.
•Uzaktan kumandayı bir ısı kaynağı
yakınına veya direk güneş ışığı alan bir
yere ya da nemli bir odaya koymayınız.
Televizyon setinin imhası
Eski Elektrikli &
Elektronik
Cihazların İmhası
(Avrupa Birliği ve
diğer Avrupa
ülkelerinde ayrı
toplama
sistemleriyle
uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu
sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi
muamele görmemesi gerektiğini belirtir.
Bunun yerine, elektrikli ve elektronik
cihazların geri dönüşümü için uygun
toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru bir şekilde elden
çıkarılmasını sağlayarak, uygunsuz bir
elden çıkarma durumunda çevre ve insan
sağlığı açısından doğacak potansiyel
olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı
olmuş olacaksınız. Malzemelerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olacaktır. Bu
ürünün geri dönüşümü hakkında daha
detaylı bilgi için lütfen yerel sivil büronuz,
ev atıkları imha hizmetleri veya ürünü satın
aldığınız satıcı ile temasa geçiniz.
(Devam ediyor)
17 TR
Ek bilgiler
Aşağıdaki problemler
ortaya çıkarsa...
video görüntülerini izlemesine veya
stereoskopik 3D oyunlar oynamasına
izin vermeden önce bir doktora (örn.
çocuk doktoru veya göz doktoru)
danışın. Yetişkinler yukarıdaki
önerilere uymaya özen göstererek
küçük çocuklarını gözetmelidir.
•Simüle 3D fonksiyonunu kullanırken,
televizyon tarafından gerçekleştirilen
dönüştürme işlemi sebebiyle
görüntülenen resmin orijinale göre
değişik olduğuna lütfen dikkat edin.
•Televizyonun zayıf ışık altında veya
uzunca bir süre seyredilmesi gözlerinizi
yoracağından, televizyonu orta dereceli
bir ışık altında seyrediniz.
•Kulaklık kullanırken, işitme hasarına
neden olabileceğinden sesi aşırı
seviyelerde olmayacak şekilde
ayarlayınız.
Atık pillerin
bertaraf
edilmesi (Avrupa
Birliği’nde ve
ayrı toplama
sistemleri
bulunan diğer
Avrupa ülkelerinde
uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu sembol,
bu ürünle birlikte teslim edilen pilin evsel
atık olarak değerlendirilmemesi
gerektiğini belirtmektedir. Bazı bateriler
için bu sembol, kimyasal bir sembolle
birleştirilerek kullanılmış olabilir. Eğer
bateriler 0,0005% cıva veya 0,004%
kurşun’dan fazla içerikteyseler, o zaman
bu kimyasal semboller cıva (Hg) veya
kurşun (Pb) için eklenir. Bu pillerin doğru
şekilde bertaraf edilmesini sağlamakla,
pillerin uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi
neticesinde çevre ve insan sağlığında
meydana gelebilecek olan potansiyel
zararların engellenmesine de katkıda
bulunmuş olacaksınız. Materyallerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olacaktır.
Ürünlerin güvenlik, performans veya veri
entegrasyon gibi sebeplerden dolayı
beraberlerindeki pille sürekli bir bağlantı
gerektirdikleri durumlarda pilin yalnızca
kalifiye servis personeli tarafından
değiştirilmesi zorunludur. Pilin uygun bir
şekilde değerlendirilmesini sağlamak
amacıyla ürünü, kullanım süresinin
sonunda elektrikli ve elektronik
ekipmanların geri dönüştürülmesine
ilişkin yürürlükte olan toplama noktasına
teslim ediniz. Diğer tüm piller için lütfen
pillerin üründen güvenli bir şekilde
çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz.
Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine
yönelik yürürlükteki toplama noktasına
teslim ediniz. Bu ürünün veya pilin geri
dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı
bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle,
evsel atık bertaraf servisinizle veya ürünü
satın aldığınız mağazayla irtibat kurunuz.
18 TR
Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili
kılmış olduğu, Product Compliance
Europe (PCE) Sony Deutschland GmbH
tarafından yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE),
Sony Deutschland GmbH
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany
Tel: (0)71158580,
Fax: (0)7115858488
URL of EU DoC Database:
http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
171 Konan, Minatoku, Tokyo
1080075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:
0216633 98 00
Faks: 0216632 70 30
email: bilgi@eu.sony.com
EEE Yönetmeliğine Uygundur
PCB içermez
İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)
19 TR
Úvod
Děkujeme vám, že jste si vybrali tento
výrobek Sony. Před zapnutím
televizoru si prosím pozorně přečtěte
tento návod a uschovejte jej pro
budoucí potřebu.
Výrobcem tohoto výrobku je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Zplnomocněným
zástupcem pro požadavky
ohledně elektromagnetické
kompability EMC a bezpečnosti
výrobku je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro
záležitosti servisu a záruky se
obracejte na adresy uváděné v
servisních a záručních
dokumentech.
Poznámky k funkcím
digitální televize
• Všechny funkce související s digitální
televizí (
) budou fungovat pouze
v zemích nebo oblastech, ve kterých
jsou šířeny signály digitálního
pozemního vysílání DVB-T (MPEG-2
a H.264/MPEG-4 AVC) nebo ve
kterých je přístup ke kompatibilní
kabelové službě DVB-C (MPEG-2 a
H.264/MPEG-4 AVC). Ověřte si
laskavě u svého místního prodejce,
zda v místě, kde žijete, lze přijímat
signál DVB-T, nebo se zeptejte svého
poskytovatele kabelového vysílání,
zda je jeho kabelová služba DVB-C
vhodná k použití s tímto televizorem.
• Poskytovatel kabelového vysílání
může za takové služby vyžadovat
dodatečné poplatky nebo souhlas se
svými smluvními podmínkami.
• Přestože televizor splňuje specifikace
DVB-T a DVB-C, nelze zaručit
kompatibilitu s budoucím pozemním
DVB-T a kabelovým DVB-C
digitálním vysíláním.
• Některé funkce digitální televize
nemusí být v některých zemích/
oblastech k dispozici a kabelový režim
DVB-C nemusí s některými
poskytovateli fungovat správně.
Seznam vhodných poskytovatelů
kabelových služeb najdete na webových
stránkách technické podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Pokyny k „Instalaci nástěnného
montážního rámu“ jsou uvedeny v
tomto návodu k obsluze televizoru.
• Ilustrace dálkového ovladače použité
v této příručce jsou k sérii
RM-ED034, pokud není uvedeno
jinak.
• Ilustrace použité v této příručce se
mohou lišit od vašeho modelu
televizoru.
• Písmeno „x“, které se objevuje v
názvu modelu, odpovídá číslu
vztahujícímu se ke vzhledu, barvě
nebo systému televizoru.
2 CZ
Informace o obchodních
značkách
Umístění identifikačního
štítku
je registrovaná obchodní značka
projektu DVB.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface jsou ochranné
známky nebo registrované ochranné
známky společnosti HDMI Licensing
LLC ve Spojených státech a jiných
zemích.
DLNA®, logo DLNA a DLNA
CERTIFIED® jsou obchodní značky,
servisní značky nebo certifikační značky
organizace Digital Living Network
Alliance.
DivX® je technologie komprimace
video souborů vyvinutá společností
DivX, Inc.
DivX, DivX Certified a přidružená loga
jsou obchodními značkami společnosti
DivX, Inc. a lze je používat pouze s
licencí.
DIVX VIDEO: DivX® je digitální
video formát vytvořený společností
DivX, Inc. Toto je oficiální DivX
Certified zařízení pro přehrávání video
formátu DivX. Více informací a
softwarových nástrojů ke konvertování
vašich souborů na DivX video
naleznete na adrese www.divx.com.
DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto
zařízení DivX Certified® musí být
registrované pro přehrávání obsahu
DivX Video-on-Demand (VOD).
Registrační kód vygenerujete v sekci
DivX VOD v nabídce nastavení
zařízení. Pomocí tohoto kódu
pokračujte v registraci na vod.divx.com,
kde také zjistíte více o DivX VOD.
Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojitého D jsou
obchodní značky společnosti Dolby
Laboratories.
„BRAVIA“ a
jsou obchodní
značky Sony Corporation.
„XMB™“ a „XrossMediaBar“ jsou
ochranné značky společnosti Sony
Corporation a Sony Computer
Entertainment Inc.
Číslo modelu a značení zdroje napájení
(v souladu s bezpečnostními
směrnicemi) je na nálepce umístěné na
zadní části televizoru.
Obsah
Kontrola příslušenství ....................................................................................................................3
Vložení baterií do dálkového ovladače ..........................................................................................3
Nastavení
Připojení stolního stojanu...............................................................................................................4
Připojení antény/zařízení Set Top Box/rekordéru (např. DVD rekordér) ........................................5
Zabezpečení televizoru před převrácením.....................................................................................6
Spojování kabelů ...........................................................................................................................6
Provedení počátečního nastavení..................................................................................................7
Odmontování stolního stojanu z televizoru....................................................................................7
Sledování TV
Sledování programů ......................................................................................................................8
Použití funkcí televizoru .................................................................................................................8
Použití příručky i-Manual ...............................................................................................................9
Doplňkové informace
Řešení problémů..........................................................................................................................10
Specifikace ..................................................................................................................................11
Instalace příslušenství (nástěnný montážní rám) .........................................................................13
Bezpečnostní informace ..............................................................................................................16
Upozornění ..................................................................................................................................17
• Návod k použití byl nainstalován do vašeho televizoru BRAVIA. Informace naleznete v části „Použití
příručky i-Manual“ (strana 9).
• Před používáním televizoru si přečtěte část „Bezpečnostní informace“ (strana 16). Uchovejte tento návod pro
budoucí použití.
Kontrola příslušenství
Napájecí kabel (síťový kabel) (1)
Držák kabelu (1)
Dálkový ovladač (1)
Baterie velikosti AAA (typ R3) (2)
Stolní stojan (1)*1
Upevňovací šrouby pro stolní stojan
(M5 × 16) (4)
Montážní šrouby pro stolní stojan
(M5 × 16) (4)
(pouze KDL-40HX80x)
Zadní kryt stojanu (1)*2
*1 Model KDL-40HX80x: Sestavte stolní stojan
pomocí dodaných montážních šroubů.
Informace o sestavení stojanu naleznete v
dodaném letáku ke stolnímu stojanu.
*2 Model KDL-46HX80x: Zadní kryt je upevněn
ke stolnímu stojanu už z výroby.
Vložení baterií do dálkového
ovladače
1 Odstraňte ochrannou fólii.
2 Zatlačte a posuňte kryt
směrem nahoru.
3 CZ
CZ
Nastavení
Připojení stolního stojanu
~
• Pro co nejlepší kvalitu obrazu nevystavujte
obrazovku přímému světlu nebo slunečnímu
světlu.
• Pokud televizor přenesete z chladného
prostředí přímo do tepla, umístíte jej do velmi
vlhké místnosti nebo jej umístíte do místnosti,
kde bylo právě spuštěno topení, může na
povrchu nebo uvnitř televizoru kondenzovat
vlhkost. Pokud k tomu dojde, televizor
vypněte a nepoužívejte jej, dokud se vlhkost
nevypaří. Potom můžete televizor opět
používat. Pokud si všimnete kondenzace
vlhkosti mezi skleněným panelem a LCD,
zapněte televizor. Kondenzace se vypaří,
jakmile se televizor zahřeje.
1
Informace o správném připojení
stolního stojanu televizoru k
některým modelům televizorů
naleznete v dodané příručce stojanu.
2
Umístěte televizor na stolní stojan.
3
Pomocí dodaných šroubů připevněte
televizor ke stolnímu stojanu podle
šipek , které označují otvory
šroubů.
~
• Jestliže použijete elektrický šroubovák,
nastavte točivý moment na přibližně 1,5 N·m
{15 kgf·cm}.
4 CZ
4
Pro modely KDL-52/46HX90x a
KDL-40HX80x: Po utažení všech
šroubů upevněte dodaný zadní kryt
k stolnímu stojanu.
Nastavení úhlu televizoru
(pouze modely KDL-52/
46HX90x)
0°
6°
Nastavení
Tento televizor lze nastavit podle ilustrací
níže.
Připojení antény/zařízení
Set Top Box/rekordéru
(např. DVD rekordér)
Připojení zařízení Set Top Box/
rekordéru (např. DVD rekordéru)
pomocí SCART
4
1
Set Top Box/rekordér (např. DVD rekordér)
Odstraňte šrouby
podle návodu.
2
Nadzvedněte a nakloňte.
Vložte šroub do
horního otvoru na
stojanu televizoru.
Připojení zařízení Set Top Box/
rekordéru (např. DVD rekordéru)
pomocí HDMI
3
Zasuňte.
~
• Pro návrat na 0° proveďte výše uvedený
postup pozpátku.
Set Top Box/rekordér (např. DVD rekordér)
5 CZ
Zabezpečení televizoru před
převrácením
Spojování kabelů
~
• Napájecí kabel nespojujte s ostatními kabely.
1
Do televizního stojanu zašroubujte
šroub do dřeva (průměr 4 mm, není
součástí dodávky).
2
Do otvoru na šroub u televizoru
zašroubujte šroub do kovu (M4 × 16,
není součástí dodávky).
3
Šroub do dřeva a šroub do kovu
svažte silnou šňůrou (není součástí
dodávky).
6 CZ
Provedení počátečního
nastavení
Třídění programů: Mění pořadí
analogových kanálů uložených ve vašem
televizoru.
Stiskněte F/f k výběru kanálu, který
chcete přesunut do nové pozice, pak
stiskněte .
2
Stiskněte F/f k výběru nové pozice
pro kanál, pak stiskněte .
~
• Kanály lze naladit ručně.
1
2
3
Připojte televizor k elektrické
zásuvce.
Zkontrolujte, zda je zapnuté
nastavení ENERGY SAVING
SWITCH (z).
Stiskněte 1 na televizoru.
Při prvním zapnutí televizoru se na
obrazovce objeví nabídka volby jazyka.
4
Odmontování stolního
stojanu z televizoru
~
• Pro modely KDL-52/46HX90x a
KDL-40HX80x: před odpojením stolního
stojanu odstraňte zadní kryt stojanu.
• Odstraňte šrouby označené šipkami
z
televizoru.
• Stolní stojan televizoru neodpojujte z jiného
důvodu, než je instalace nutného příslušenství
k televizoru.
Řiďte se pokyny na obrazovce.
Automatické digitální ladění: Pokud
zvolíte „Kabelové“, doporučujeme vám
zvolit „Rychlé ladění“ pro rychlejší
ladění. Nastavte „Kmitočet“ a „ID sítě“
podle pokynů vašeho poskytovatele
kabelového připojení. Pokud pomocí
funkce „Rychlé ladění“ nenajdete žádný
kanál, zkuste „Úplné ladění“ (tato
funkce může zabrat více času).
• Při přenášení stolního stojanu nedržte stojan
za zadní kryt, aby nedošlo k pádu stojanu. V
takovém případě by mohlo dojít ke zranění a
škodě na majetku.
~
• „Úplné ladění“ nemusí být dostupné ve
vaší zemi/regionu.
Seznam kompatibilních poskytovatelů
kabelového připojení naleznete na
internetové adrese podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
7 CZ
Nastavení
1
Sledování TV
Sledování programů
1
Zapněte televizor.
2
1 Zapněte spínač ENERGY SAVING
SWITCH (z).
2 Zapněte televizor stisknutím 1 na
televizoru.
GUIDE
OPTIONS
HOME
3
z
• Tlačítka 5, N, PROG + a AUDIO na
dálkovém ovladači mají hmatové
tečky. Při obsluze televizoru použijte
hmatové tečky jako výchozí místa.
2
Zvolte režim.
3
Zvolte televizní kanál.
Použití elektronického průvodce
digitálními programy
Stisknutím GUIDE v digitálním režimu
zobrazíte průvodce programy.
Použití funkcí televizoru
Tlačítko HOME
Stisknutím zobrazíte rozlišné obrazovky
funkcí a nastavení.
Tlačítko OPTIONS
Stisknutím zobrazíte vhodné funkce na
základě aktuálního vstupu a obsahu.
Obraz
Zvuk
Nahrávání SCART zap
Přidat k oblíbeným
Zamknout/Odemknout
PAP
Motionflow
Volba scény
Časovač vypnutí
Hlasitost sluchátek
Reproduktor
8 CZ
Použití příručky i-Manual
1
1
Stiskněte i-MANUAL.
2
Stiskněte G/g/F/f/
položek.
Sledování TV
2
Návod k použití byl nainstalován do vašeho
televizoru BRAVIA a lze jej zobrazit na
obrazovce.
Více informací o funkcích televizoru je k
dispozici v příručce i-Manual, kterou můžete
otevřít stisknutím tlačítka.
k výběru
Vítá vás i-Manual
„BRAVIA“ TV vlastnosti
Sledování TV
Použití Home Menu
Zábavné funkce s připojeným přísl.
Popis částí
Řešení problémů
Rejstřík
x Vítá vás i-Manual
x „BRAVIA“ TV vlastnosti
x Sledování TV
Uvádí praktické funkce jako je průvodce
EPG, Oblíbené atd.
x Použití Home Menu
Osobní nastavení televizoru atd.
x Zábavné funkce s připojeným přísl.
Uvádí způsoby připojení dodatečného
zařízení.
x Popis částí
x Řešení problémů
Poskytuje řešení problémů.
x Rejstřík
~
• Ilustrace a obrázky se mohou lišit od zobrazených na obrazovce.
9 CZ
Doplňkové informace
Řešení problémů
Zkontrolujte, zda indikátor 1 (pohotovostní režim) bliká červeně.
Když bliká indikátor 1 (pohotovostní režim)
Autodiagnostické funkce jsou aktivovány.
1
Spočítejte, kolikrát indikátor 1 (pohotovostní režim) zabliká mezi každým
třísekundovým přerušením.
Například, indikátor může bliknout třikrát, poté zhasnout na tři sekundy a znovu
bliknout třikrát.
2
Stiskněte 1 na televizoru a vypněte jej, odpojte síťový kabel a informujte svého
prodejce nebo servisní centrum Sony o tom, jak indikátor bliká (počet bliknutí).
Když nebliká indikátor 1 (pohotovostní režim)
1
Zkontrolujte položky v níže uvedené tabulce. (Také viz „Řešení problémů“ v
příručce i-Manual.)
2
Pokud problémy stále přetrvávají, nechte si televizor prohlédnout odborníkem.
Podmínka
Vysvětlení/Řešení
Obraz
Žádný obraz (tmavá
obrazovka) a žádný
zvuk.
• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
• Připojte televizor k elektrické zásuvce a stiskněte 1 na
televizoru.
• Pokud se indikátor 1 (pohotovostní režim) rozsvítí červeně,
stiskněte "/1 nebo TV "/1 (název tlačítka se u různých
dálkových ovladačů liší).
Na obrazovce se objevují • Obrazovka se skládá z pixelů. Malé černé a/nebo světlé body
malé černé a/nebo světlé (pixely) na obrazovce neznamenají špatnou funkci.
body.
Obecně
Televizor nelze zapnout. • Zkontrolujte, zda je zapnutý spínač ENERGY SAVING
SWITCH (z).
Televizor se automaticky • Zkontrolujte, zda je aktivována funkce „Časovač vypnutí“
vypne (televizor přechází nebo potvrďte nastavení „Doba trvání“ funkce „Časovač
zapnutí“.
do pohotovostního
•
Zkontrolujte, zda je aktivována funkce „Vypnutí nečinného
režimu).
televizoru“.
Dálkové ovládání
nefunguje.
• Vyměňte baterie.
• Váš televizor může být v režimu SYNC.
Stiskněte SYNC MENU, zvolte „Ovládání televizoru“ a poté
zvolte „Home (Menu)“ nebo „Možnosti“ pro ovládání
televizoru.
Zapomněli jste heslo
„Rodičovský zámek“.
• Zadejte 9999 jako kód PIN. (Kód PIN s hodnotou 9999 je
vždy přijat.)
Panely televizoru se
zahřejí.
• Když je televizor používán delší dobu, panely se zahřejí.
Když se jich dotknete, mohli byste se spálit.
10 CZ
Specifikace
Systém
Systém panelu
Panel LCD (displej s kapalnými krystaly)
Televizní systém
Analogový: V závislosti na volbě země/oblasti: B/G/H, D/K, L, I
Digitální: DVB-T2 (pouze modely KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803)
DVB-T/DVB-C
Systém barev/videa
Analogový: PAL, PAL60 (pouze vstupní video), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (pouze vstupní
video)
Digitální: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Výběr kanálů
Analogový: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitální: VHF/UHF
Zvukový výstup
10 W + 10 W
Vstupní/výstupní konektory
Kabel venkovní antény
/
AV1, 2
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
21-pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB a
televizního audio/video výstupu.
Doplňkové informace
COMPONENT IN
COMPONENT IN
75 ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF
Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio vstup (konektory phono)
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: dvoukanálové lineární PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů, Dolby Digital
Analogový audio vstup (mini konektor) (pouze HDMI IN4)
PC vstup
Video vstup (konektor phono)
Audio vstup (konektory phono)
Digitální optický konektor (dvoukanálový lineární PCM, Dolby Digital)
(VAR/FIX)
Audio výstup (konektory phono)
PC IN
PC vstup (15 pinový konektor Mini D-sub)
Audio vstup PC (minikonektor)
Port USB
Zdířka sluchátek
i
Štěrbina CAM (modul podmíněného přístupu)
LAN
3D SYNC
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti na operačním prostředí sítě se rychlost připojení
může lišit. Komunikační rychlost a kvalita komunikace 10BASE-T/100BASE-TX není pro tento
televizor zaručena.)
* Pro připojení LAN použijte kabel kategorie 7 10BASE-T/100BASE-TX (není součástí
dodávky).
Terminál 3D Sync pro volitelný vysílač
(Pokračování)
11 CZ
Název modelu KDL-
52HX90x
46HX90x
46HX80x
40HX80x
Napájení a jiné
Požadavky na napájení
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Velikost obrazovky
(úhlopříčka)
Přibl. 132,2 cm/
52 palců
Rozlišení obrazu
1 920 bodů (vodorovně) × 1 080 linek (svisle)
Spotřeba
baterií
Přibl. 116,8 cm/46 palců
Přibl. 101,6 cm/
40 palců
136 W
v režimu
„Domov“/
„Standardní“
130 W
102 W
88,0 W
201 W
184 W
149 W
132 W
v režimu
„Obchod“/
„Živý“
Spotřeba energie v
pohotovostním režimu*1
0,2 W (14 W když je možnost „Rychlé spuštění“ nastavena na hodnotu „Zap“)
Průměrná roční spotřeba
energie*2
199 kWh
190 kWh
149 kWh
128 kWh
Rozměry (přibl.) (š × v × h)
se stolním stojanem
126,3 × 80,7 × 40,0 cm
112,4 × 72,7 × 40,0 cm
108,5 × 68,8 × 26,0 cm
95,2 × 61,3 × 25,0 cm
bez stolního stojanu
126,3 × 77,5 × 6,7 cm
112,4 × 69,5 × 6,7 cm
108,5 × 65,6 × 7,4 cm
95,2 × 58,1 × 7,4 cm
se stolním stojanem
42,9 kg
36,2 kg
19,2 kg
16,4 kg
bez stolního stojanu
36,9 kg
30,2 kg
16,9 kg
14,2 kg
Dodané příslušenství
Viz „Kontrola příslušenství“ (strana 3).
Volitelné příslušenství
Konzola pro upevnění na zeď: SU-WL500
Televizní stojan: SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
3D brýle: TDG-BR100/TDG-BR50
3D Synchronizační vysílač: TMR-BR100
Hmotnost (přibl.)
*1 Specifikovaná spotřeba energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných
vnitřních procesů televizoru.
*2 4 hodiny denně a 365 dnů v týdnu
~
• Úspora energie
– když snížíte podsvícení (jas obrazovky), sníží se spotřeba energie.
– nastavení „Ekologické“ (např. „Spořič energie“, „Vypnutí nečinného televizoru“) vám umožňuje
snížit spotřebu energie a šetří vaše peníze.
– pokud televizor vypnete pomocí spínače ENERGY SAVING SWITCH, je spotřeba energie téměř
nulová.
Design a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
12 CZ
Instalace příslušenství (nástěnný montážní rám)
Sdělení zákazníkům:
Kvůli ochraně výrobku a z bezpečnostních důvodů společnost Sony důrazně doporučuje, aby
instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se
instalovat jej sami.
Sdělení prodejcům Sony a autorizovaným dodavatelům:
Důsledně dbejte na bezpečnost během instalace, pravidelnou údržbu a prohlídku výrobku.
Váš televizor lze nainstalovat pomocí konzoly pro upevnění na zeď SU-WL500 (prodávána
samostatně).
• Aby byla instalace provedena správně, sledujte pokyny dodané s konzolou pro montáž na
zeď.
• Viz „Odmontování stolního stojanu z televizoru“ (strana 7).
Doplňkové informace
~
• Umístěte televizor na stolní stojan a zajistěte montážní závěs.
Šroub
(+PSW
6 × 16)
Čtvercový otvor
Montážní závěs
K instalování výrobku je zapotřebí dostatečná zkušenost, zejména k určení pevnosti zdi
potřebné k udržení váhy televizoru. Připevnění výrobku na zeď byste měli svěřit
prodejcům Sony nebo autorizovaným dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou
pozornost bezpečnosti. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo
zranění způsobené nesprávnou manipulací či instalací.
(Pokračování)
13 CZ
Tabulka rozměrů k instalaci televizoru
Bod středu obrazovky
Jednotky: cm
Název modelu
KDL-
Rozměry
obrazovky
A
B
Rozměr
středu
obrazovky
Délka jednotlivých montážních úhlů
Úhel (0°)
C
D
Úhel (20°)
E
F
G
H
50,6
52HX90x
126,3
77,5
7,7
48,2
12,0
34,8
73,5
46HX90x
112,4
69,5
11,8
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
46HX80x
108,5
65,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
40HX80x
95,2
58,1
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
Obrázky ve výše uvedené tabulce se mohou mírně lišit v závislosti na instalaci.
UPOZORNĚNÍ
Zeď, na kterou bude televizor nainstalován, by měla unést nejméně čtyřnásobek váhy
televizoru. Informace o jeho hmotnosti naleznete v části „Specifikace“ (strana 12).
14 CZ
Nákres/tabulka umístění šroubů a závěsů
Název modelu
KDL-52HX90x
KDL-46HX90x/46HX80x
KDL-40HX80x
Umístění šroubů
Instalace závěsu televizoru.
Umístění šroubů
Umístění závěsů
e, j
b
Umístění závěsů
Instalace televizoru na základní konzolu.
a*
b
c*
Doplňkové informace
* Umístění závěsů „a“ a „c“
nelze pro tyto modely použít.
15 CZ
Bezpečnostní
informace
Instalace/Nastavení
Televizor instalujte a používejte podle
dále uvedených pokynů, zabráníte tak
nebezpečí požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo poškození anebo
zranění.
Instalace
• Televizor musí být instalován v
blízkosti snadno přístupné zásuvky.
• Televizor umístěte na stabilní rovný
povrch.
• Instalaci na stěnu smí provést jen
kvalifikovaný servisní technik.
• Z bezpečnostních důvodů důrazně
doporučujeme používání příslušenství
Sony včetně:
– Nástěnného montážního rámu
SU-WL500
– Televizní stojan: SU-52HX1
(KDL-52HX90x)
SU-46HX1
(KDL-46HX90x)
• Při připevňování montážních háků k
televizoru je nutné použít šrouby
dodávané spolu s nástěnným
montážním rámem. Tyto šrouby jsou
vyrobeny tak, aby měly délku 8 mm až
12 mm, měřeno od připevňovací
plochy montážního háku.
Průměr a délka šroubů se liší podle
modelu nástěnného montážního
rámu.
Použití jiných šroubů může mít za
následek vnitřní poškození televizoru
nebo způsobit jeho pád apod.
8 mm - 12 mm
Šroub (dodávaný spolu s
nástěnným montážním
rámem)
Montážní hák
Připevnění háku k zadní
straně televizoru
• Jestliže vezete televizor do opravy,
nebo ho stěhujete, vždy ho zabalte do
originální krabice a obalového
materiálu.
Větrání
• Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani
nic nezasunujte do skříně televizoru.
• Okolo televizoru ponechte volný
prostor jako na níže uvedeném
obrázku.
• Důrazně doporučujeme použití
nástěnného montážního rámu Sony,
který zajišt’uje dostatečnou cirkulaci
vzduchu.
Instalace na stěně
30 cm
10 cm
10 cm
Okolo televizoru ponechte nejméně
takto veliký volný prostor.
Instalace se stojanem
30 cm
16 CZ
6 cm
–
–
• Dodávaný sít’ový kabel nepoužívejte
pro žádné jiné zařízení.
• Sít’ový kabel nesmí být nadměrně
stlačený, ohnutý nebo zkroucený.
Mohlo by dojít k poškození izolace
nebo vodičů.
• Sít’ový kabel žádným způsobem
neupravujte.
• Na sít’ový kabel nestavte nic těžkého.
• Při odpojování sít’ového kabelu ze
zásuvky netahejte za sít’ový kabel.
• K jedné přívodní zásuvce nepřipojujte
příliš mnoho spotřebičů.
• Nepoužívejte uvolněné elektrické
zásuvky.
Zakázané použití
Okolo televizoru ponechte
nejméně takto veliký volný prostor.
• K zajištění správného větrání a
zabránění usazování nečistot a
prachu:
– Nepokládejte televizor na plocho,
neinstalujte ho obráceně, zadní
částí dopředu nebo z boku.
– Neumíst’ujte televizor na polici,
kobereček, postel nebo do skříně.
– Nezakrývejte televizor látkami
jako záclonami, ani různými
předměty, např. novinami.
– Neinstalujte televizor tak, jak je
uvedeno na obrázku.
Cirkulace vzduchu je zablokovaná.
Přeprava
• Před
přemístěním
televizoru
odpojte všechny
kabely.
• K přenosu
velkého
televizoru jsou
nutné dvě nebo
tři osoby.
• Přenášíte-li
televizor v rukou,
držte jej jako na
obrázku vpravo.
Netlačte na LCD
panel a rám
okolo obrazovky.
• Při zvedání nebo
přenášení
televizoru jej
pevně držte za
spodní část.
• Při přenášení
televizoru dbejte
na to, aby do
ničeho nenarazil,
nebo nadměrné
nevibroval.
10 cm
–
Při pokládání kabelů nezapomeňte
vytáhnout z bezpečnostních důvodů
sít’ový kabel ze zásuvky a
zkontrolujte, zda jste o kabely
nezachytili nohama.
Před prací na televizoru nebo před
jeho stěhováním vytáhněte sít’ový
kabel ze zásuvky.
Sít’ový kabel musí být instalovaný v
dostatečné vzdálenosti od tepelných
zdrojů.
Sít’ový kabel pravidelně vytáhněte
ze zástrčky a vyčistěte ho. Pokud je
zástrčka zaprášená a hromadí se na
ní vlhkost, může se zhoršit její
izolace a způsobit požár.
Poznámky
10 cm
10 cm
–
Stěna
Stěna
Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor
v dále uvedených místech, prostředích,
nebo situacích, protože televizor by
mohl špatně fungovat, nebo by mohl
způsobit požár, úraz elektrickým
proudem nebo poškození majetku
anebo zranění.
Umístění:
Venkovní prostor (na přímém
slunečním svitu), na mořském břehu,
lodi nebo jiném plavidle, v autě, v
lékařských zařízeních, nestabilní
umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve
vlhku nebo kouři.
Prostředí:
Horká, vlhká nebo nadměrně prašná
místa; místa, na která se může dostat
hmyz; tam, kde by mohl být televizor
vystaven mechanickým vibracím, v
blízkosti hořlavých předmětů (svíček
apod.). Na televizor nesmí nic kapat
nebo stříkat, ani na něm nesmí stát
předměty naplněné tekutinami, jako
např. vázy.
Situace:
Sít’ový kabel
Pro model
KDL-52/46HX90x
Se sít’ovým kabelem a zásuvkou
zacházejte podle následujících pokynů,
aby nedošlo k požáru, úrazu
elektrickým proudem, poškození anebo
zranění.
–
–
Pro model
KDL-46/40HX80x
–
Používejte pouze sít’ové kabely
Sony, nikoli kabely jiných
dodavatelů.
Zasuňte zástrčku úplně do sít’ové
zásuvky.
Televizor používejte pouze v
elektrické síti 220-240 V stř.
Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké
ruce, je-li odstraněna skříň televizoru,
nebo s příslušenstvím, které výrobce
nedoporučil. Během bouřky s blesky
odpojte TV od sít’ové zásuvky a antény.
Poškozené díly:
• Na televizor nic neházejte. Sklo na
obrazovce se může poškodit a
způsobit vážný úraz.
• Jestliže povrch televizoru praskne,
nedotýkejte se ho a nejprve vytáhněte
kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít
k úrazu elektrickým proudem.
Když televizor
nepoužíváte
• Jestliže televizor nebudete několik
dní používat, odpojte ho z
bezpečnostních důvodů a kvůli
ochraně životního prostředí od sítě.
• Pokud televizor jen vypnete, není
odpojený od napájecí sítě; k úplnému
odpojení od sítě vytáhněte proto
zástrčku ze zásuvky.
• Některé televizory jsou však
vybaveny funkcemi, které ke
správnému fungování vyžadují
ponechání v klidovém stavu.
Pro děti
• Nedovolte dětem, aby na televizor
lezly.
• Příslušenství malých rozměrů
uschovejte mimo dosah dětí, aby ho
nemohly omylem spolknout.
Pokud dojde k následujícímu problému,
vypněte televizor a okamžitě vytáhněte
přívodní kabel ze zásuvky.
Požádejte svého prodejce nebo servisní
středisko Sony o prohlídku televizoru
kvalifikovaným servisním technikem.
Když:
–
–
–
–
Přívodní kabel je poškozený.
Sít’ová zásuvka je uvolněná.
Televizor je poškozený pádem na
zem, nárazem nebo tím, že na něj
něco spadlo.
Otvory skříně propadl nějaký
předmět, nebo se do něj vylila
nějaká tekutina.
Varování
Z důvodu zamezení rizika požáru
uchovávejte tento produkt vždy z
dosahu svíček nebo jiných zdrojů
otevřeného ohně.
• K zajištění správného větrání
doporučujeme pravidelné vysávání
větracích otvorů.
• Je-li třeba seřídit úhel televizoru,
pohybujte televizorem pomalu tak,
aby nespadl nebo nesklouzl ze
stojanu.
LCD obrazovka
• Při vkládání baterií dodržte správnou
polaritu.
• Nepoužívejte různé typy baterií, ani
nemíchejte současně staré a nové
baterie.
• Baterie likvidujte způsobem, který
chrání životní prostředí. V některých
oblastech je nutné likvidovat baterie
podle předpisů. Informujte se prosím
u příslušných úřadů.
• S dálkovým ovladačem zacházejte
opatrně. Nepouštějte ho na zem,
nešlapte po něm, ani na něj nestříkejte
žádnou tekutinu.
• Neukládejte dálkový ovladač na místo
v blízkosti tepelných zdrojů, nebo na
místo vystavené působení přímého
slunečního svitu, nebo do vlhké
místnosti.
• I když je LCD obrazovka vyrobena
vysoce přesnou technologií a 99,99 %
nebo více pixelů funguje správně,
mohou se trvale objevovat černé nebo
jasné světelné body (červené, modré
nebo zelené). Je to způsobeno
strukturálními vlastnostmi LCD
obrazovky a nejedná se o závadu.
• Netlačte na přední filtr, ani po něm
neškrábejte, a na horní plochu
televizoru nepokládejte žádné
předměty. Obraz by pak mohl být
nerovnoměrný nebo by se LCD
obrazovka mohla poškodit.
• Budete-li televizor používat na
chladném místě, může se v obraze
zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne.
Nejde o poruchu televizoru. Tento jev
po zvýšení okolní teploty zmizí.
• Při nepřetržitém zobrazení statických
obrazů může dojít ke vzniku „duchů“.
Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
• Během provozu televizoru se
obrazovka i skříň přístroje zahřívají.
Neznamená to ale funkční poruchu
televizoru.
• LCD obrazovka obsahuje malé
množství tekutých krystalů. Některé
zářivkové trubice použité v tomto
televizoru obsahují rovněž rtut’. Při
její likvidaci se řiďte místními
nařízeními a předpisy.
Zacházení s povrchem
obrazovky/skříňky
televizoru a jeho čištění
Před čištěním se ujistěte, že jste
televizor odpojili vytažením kabelu ze
zásuvky.
Upozornění
Sledování televizoru
• Někteří lidé se mohou při sledování
3D obrazu nebo hraní
stereoskopických 3D her cítit
nepříjemně (napětí v očích, únava
nebo nevolnost). Společnost Sony
doporučuje všem uživatelům dělat při
sledování 3D obrazu nebo hraní
stereoskopických 3D her pravidelné
přestávky. Délka a frekvence
potřebných přestávek je u různých
osob odlišná. Musíte zjistit, jaké
řešení je nejlepší. Pokud se cítíte
nepříjemně, přestaňte sledovat 3D
obraz nebo hrát stereoskopické 3D
hry, dokud se váš stav nezlepší.
Přečtěte si také (i) příručky k ostatním
zařízením a médiím, která s tímto
televizorem používáte, (ii) naše
webové stránky (http://www.sonyeurope.com/myproduct), kde
naleznete nejnovější informace. Zrak
Abyste předešli zhoršení stavu
materiálu nebo svrchní vrstvy
obrazovky, dodržujte následující
opatření.
• Prach z povrchu obrazovky/skříňky
opatrně stírejte měkkým hadříkem.
Nepodaří-li se prach takto odstranit,
setřete jej jemným hadříkem mírně
navlhčeným slabým roztokem
rozředěného čisticího prostředku.
• Vodu ani čisticí prostředek nestříkejte
přímo na televizor. Mohla by stéct do
spodní části obrazovky nebo vnějších
částí a způsobit poruchu.
• Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné
houbičky, zásadité/kyselé čisticí
prostředky, brusné prášky ani těkavá
rozpouštědla jako alkohol, benzen
nebo insekticidy. Při použití těchto
materiálů nebo při delším kontaktu s
pryžovými nebo vinylovými materiály
může dojít k poškození povrchu
obrazovky a materiálu skříňky.
Volitelné zařízení
• Volitelná zařízení nebo jiná zařízení
vysílající elektromagnetické záření
neinstalujte příliš blízko televizoru.
Jinak by mohlo dojít ke zkreslení
obrazu anebo šumu.
• Tento produkt byl testován a shledán
vhodným limitům stanoveným
direktivou EMC pro použití
připojovacích kabelů kratších než
3 metry.
Baterie
Likvidace televizoru
Likvidace
nepotřebného
elektrického a
elektronického
zařízení (platné v
Evropské unii a
dalších evropských státech
uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku
nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho
odvézt do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným
negativním důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací
výrobku. Recyklováním materiálů, z
nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, podniku
pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
(Pokračování)
17 CZ
Doplňkové informace
Pokud dojde k
následujícímu problému ...
malých dětí (obzvláště těch mladších
šesti let) se stále vyvíjí. Předtím, než
dovolíte malým dětem sledovat 3D
obraz nebo hrát stereoskopické 3D
hry, poraďte se s lékařem (s pediatrem
nebo očním lékařem). Dospělí musí
dohlížet na malé děti a zajistit, aby
dodržovaly výše uvedená doporučení.
• Upozorňujeme, že při použití funkce
simulace 3D je obraz upraven z
originálu z důvodu konverze
prováděné tímto televizorem.
• Televizor sledujte za mírného
osvětlení, protože sledování
televizoru při slabém světle nebo po
dlouhou dobu namáhá oči.
• Používáte-li sluchátka, nastavte
hlasitost tak, aby zvuk nebyl příliš
silný, protože byste si mohli poškodit
sluch.
Nakládání s
nepotřebnými
bateriemi (platí v
Evropské unii a
dalších
evropských
státech využívajících
systém odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem. Symbol
nacházející se na určitých typech
baterii může být použit v kombinaci s
chemickou značkou. Značky pro rtuť
(Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány,
pokud baterie obsahuje více než
0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete
zabránit možným negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, k
nímž by mohlo docházet v případech
nevhodného zacházení s vyřazenými
bateriemi. Materiálová recyklace
pomůže chránit přírodní zdroje. V
případě, že výrobek z důvodů
bezpečnosti, funkce nebo uchování dat
vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál. K tomu, aby s baterií bylo
správně naloženo, předejte výrobek,
který je na konci své životnosti na
místo, jenž je určené ke sběru
elektrických a elektronických zařízení
za účelem jejich recyklace. Pokud jde o
ostatní baterie, prosím, nahlédněte do
té části návodu k obsluze, která
popisuje bezpečné vyjmutí baterie z
výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné
sběrné místo. Pro podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku
či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, firmu zabezpečující místní
odpadové hospodářství nebo prodejnu,
kde jste výrobek zakoupili.
18 CZ
Bevezetés
Köszönjük, hogy ezt a Sony terméket
választotta. Kérjük, mielőtt üzembe
helyezi a készüléket, olvassa el
figyelmesen ezt a használati utasítást, és
őrizze meg, mert a későbbiekben is
szüksége lehet rá.
Ezt a terméket a Sony
Corporation (108-0075 Japán,
Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku)
gyártotta. A termékbiztonsággal
és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland
GmbH (Németország, 70327
Stuttgart, Hedelfinger Strasse
61.) a jogosult képviselő. Kérjük,
bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben,
a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban
megadott címekhez forduljon.
Megjegyzések a digitális
tv-funkcióról
• Minden digitális tv-adással (
)
kapcsolatos funkció, csak azokban az
országokban és régiókban működik,
ahol DVB-T (MPEG-2 és H.264/
MPEG-4 AVC) digitális jeleket
továbbítanak földi műsorszórással,
illetve ahol hozzáféréssel rendelkezik
egy kompatibilis DVB-C (MPEG-2
és H.264/MPEG-4 AVC)
kábeltelevíziós szolgáltatáshoz.
Érdeklődjön kereskedőjénél, hogy
sugároznak-e DVB-T jeleket a
lakóhelyén, vagy kérdezze meg
kábeltelevízió-szolgáltatóját, hogy az
általa szolgáltatott DVB-C jellel
tudja-e használni a készülékét.
• A kábeltelevízió-szolgáltató esetleg
díjat számolhat fel a szolgáltatásért,
vagy megköveteli Öntől, hogy
elfogadja szerződéses feltételeit.
• A tv-készülék megfelel a DVB-T és
DVB-C előírásoknak, azonban a
kompatibilitást nem garantáljuk a
jövőbeli DVB-T digitális földi és
DVB-C digitális kábeltelevíziós
adásokkal.
• Néhány digitális tv-funkció esetleg
nem érhető el bizonyos országban,
körzetben, és a DVB-C rendszer
egyes kábeltelevízió-szolgáltatók
esetén nem működik megfelelően.
Védjegyekkel
kapcsolatos információk
A
a DVB Project bejegyzett
védjegye.
A HDMI név, a HDMI embléma és a
High-Definition Multimedia Interface
a HDMI Licensing LLC védjegye vagy
bejegyzett védjegye az Amerikai
Egyesült Államokban és más
országokban.
A DLNA® és a DLNA CERTIFIED®
a Digital Living Network Alliance
védjegye és/vagy szolgáltatási védjegye.
A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett
videofájl-tömörítési technológia.
A DivX, DivX Certified és a hozzá
tartozó logók a DivX, Inc. védjegyei és
használatuk engedéllyel történik.
A DIVX VIDEO: a DivX® a DivX,
Inc. által létrehozott digitális
videoformátum. Ez egy hivatalosan
DivX-tanúsított készülék, amely
lejátssza a DivX-videókat. További
tájékoztatás és a fájlok DivX-videóvá
alakításához szükséges szoftverek a
www.divx.com honlapon találhatók.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND
(letölthető DivX-videók): ezt a DivX
Certified® készüléket regisztrálni kell
ahhoz, hogy a DivX Video-on-Demand
(VOD) tartalmak lejátszhatók
legyenek. A regisztrációs kód
beszerzéséhez a készülék beállító
menüjében keresse meg a DivX VOD
menüpontot. Ezzel a kóddal lépjen be a
vod.divx.com honlapra, és a
regisztrálási eljárás befejezése után
további tájékoztatást kaphat a DivX
VOD szolgáltatásról.
Gyártva a Dolby Laboratories
engedélyével. A „Dolby” és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories
védjegyei.
A „BRAVIA” és a
a Sony
Corporation védjegyei.
Az „XMB™” és az „XrossMediaBar” a
Sony Corporation és a Sony Computer
Entertainment Inc. védjegyei.
A kompatibilis kábeltelevíziós
szolgáltatók listájára vonatkozóan
keresse fel támogatási weboldalunkat:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• „A fali konzol felszerelése” c.
utasítások a tv-készülék használati
utasításában találhatók.
• A kézikönyvben található
illusztrációk az RM-ED034 sorozatú
készülékekre vonatkoznak, hacsak a
szöveg más utalást nem tartalmaz.
• A kézikönyvben használt
illusztrációk a TV-modelltől függően
eltérhetnek.
• A modellnévben szereplő „x” a
formára, a színváltozatra vagy a
televízió-rendszerre vonatkozó
számjegynek felel meg.
2 HU
Az azonosító címke
helye
A típusszámot és a tápfeszültséget
feltüntető címkék (a vonatkozó
biztonsági előírásoknak megfelelően) a
TV hátoldalán találhatók.
Tartalomjegyzék
A tartozékok meglétének ellenőrzése ............................................................................................3
Az elemek behelyezése a távvezérlőbe .........................................................................................3
Beállítás
Az asztali állvány csatlakoztatása..................................................................................................4
Antenna/Set Top Box/felvevő (például DVD-felvevő) csatlakoztatása ..........................................5
A TV-készülék felborulásának megakadályozása..........................................................................6
A kábelek kötegelése.....................................................................................................................6
A kezdeti beállítás végrehajtása ....................................................................................................7
Az asztali állvány leválasztása a TV-készülékről............................................................................7
TV-nézés
TV-nézés ........................................................................................................................................8
A TV funkcióinak használata ..........................................................................................................8
Az i-Manual használata..................................................................................................................9
További információk
Hibaelhárítás ................................................................................................................................10
Műszaki adatok............................................................................................................................11
A kiegészítők felszerelése (fali konzol).........................................................................................13
Biztonsági előírások.....................................................................................................................16
Óvintézkedések ...........................................................................................................................17
• A használati útmutató az Ön BRAVIA TV-készülékében található. A használatával kapcsolatban lásd „Az iManual használata” c. részt (9. oldal).
• Kérjük, a TV használatba vétele előtt olvassa el a „Biztonsági előírások” c. részt (16. oldal). Őrizze meg ezt a
kézikönyvet későbbi használatra.
A tartozékok meglétének
ellenőrzése
Az elemek behelyezése a
távvezérlőbe
Hálózati kábel (1)
Kábeltartó (1)
Távvezérlő (1)
AAA méretű elemek (R3-as típus) (2)
Asztali állvány (1)*1
Rögzítőcsavarok az állványhoz
(M5 × 16) (4)
Szerelőcsavarok az állványhoz
(M5 × 16) (4)
(csak KDL-40HX80x készülék esetén)
Az állvány hátsó fedele (1)*2
*1 KDL-40HX80x készülék esetén a mellékelt
szerelőcsavarok használatával szerelje össze
az asztali állványt.
Az asztali állvány összeszerelését lásd az
asztali állvány mellékelt tájékoztatójában.
*2 KDL-46HX80x készülék esetén az állvány
hátsó fedele gyárilag fel van szerelve van az
asztali állványra.
1 Távolítsa el a védőlapot.
2 Nyomja be, majd csúsztassa
felfelé a fedelet.
3 HU
HU
Beállítás
Az asztali állvány
csatlakoztatása
~
• A legjobb képminőség érdekében ne tegye ki
a képernyőt közvetlen megvilágításnak vagy
napfénynek.
• Ha a TV-készüléket hideg helyről meleg
helyre viszi, nagyon nyirkos helyiségben
használja, vagy egy olyan helyiségben helyezi
el, ahol nemrégiben lett bekapcsolva a fűtés,
akkor a TV-készülék felületén vagy
belsejében pára csapódhat le. Ha ez történik,
kapcsolja ki és hagyja kikapcsolva a TVkészüléket, amíg a pára elpárolog, és csak
ezután használja a TV-készüléket. Ha
páralecsapódást észlel az üveg panel és az
LCD-kijelző között, kapcsolja be a TVkészüléket, és a lecsapódás elpárolog, ha a
TV-készülék bemelegedett.
1
Egyes TV-típusok esetén a helyes
csatlakoztatást lásd az asztali állvány
mellékelt tájékoztató
nyomtatványában.
2
Helyezze a TV-készüléket az asztali
állványra.
3
A nyilakkal jelölt csavarfuratokat
használva a mellékelt csavarokkal
rögzítse a TV-t az asztali állványra.
~
• Ha elektromos csavarhúzót használ, a
meghúzási nyomatékot állítsa kb. 1,5 N·m-re
{15 kgf·cm}.
4 HU
4
KDL-52/46HX90x vagy
KDL-40HX80x készülék esetén,
miután minden csavart meghúzott,
illessze az asztali állványhoz az
állvány mellékelt hátsó fedelét.
A TV irányba állítása (csak
KDL-52/46HX90x készülék
esetén)
0°
6°
Beállítás
A TV-készüléket a következő ábra szerinti
mértékben lehet beállítani.
Antenna/Set Top Box/
felvevő (például DVDfelvevő) csatlakoztatása
Set Top Box/felvevő (például DVDfelvevő) csatlakoztatása SCARTkábellel
4
1
Set Top Box/felvevő (például DVD-felvevő)
Az ábra szerint
távolítsa el a
csavart.
2
Csavarozza be a
csavart az asztali
állvány felső
csavarfuratába.
Set Top Box/felvevő (például DVDfelvevő) csatlakoztatása HDMI-kábellel
3
Emelje fel és
döntse meg.
Tolja be.
~
• A 0°-ra való visszaállításhoz fordított
sorrendben végezze el a fenti műveletet.
Set Top Box/felvevő (például DVD-felvevő)
5 HU
A TV-készülék
felborulásának
megakadályozása
A kábelek kötegelése
~
• A hálózati kábelt ne kötegelje a többi kábellel
együtt.
1
Csavarozzon be egy facsavart (4 mm
átmérőjű, nincs mellékelve) a
bútorba.
2
Csavarozzon be egy csavart (M4 ×
16, nincs mellékelve) a TV-állvány
csavarfuratába.
3
Kösse össze a facsavart és a csavart
egy erős huzallal (nincs mellékelve).
6 HU
A kezdeti beállítás
végrehajtása
A támogatott kábeltelevíziós
szolgáltatók listája a támogatási
weboldalon található:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
1
Csatlakoztassa TV-készülékét a
hálózati aljzathoz.
2
Ügyeljen arra, hogy az ENERGY
SAVING SWITCH
(energiatakarékos kapcsoló)
beállítás be legyen kapcsolva (z).
3
A TV-készüléken nyomja meg a 1
gombot.
A TV-készülék első bekapcsolásakor a
nyelv menü jelenik meg a képernyőn.
4
1
A F/f gombokkal válassza ki azt a
csatornát, amelyet új pozícióba kíván
vinni, majd nyomja meg a
gombot.
2
A F/f gombokkal jelölje ki a
csatorna új pozícióját, majd nyomja
meg a
gombot.
~
• A csatornákat kézzel is be lehet hangolni.
Az asztali állvány
leválasztása a TVkészülékről
~
• KDL-52/46HX90x és KDL-40HX80x készülék
esetén távolítsa el az állvány hátsó fedelét az
asztali állvány leválasztása előtt.
• Távolítsa el a TV-n nyíllal
jelölt csavarokat.
• Az asztali állványt csak akkor távolítsa el, ha a
megfelelő kiegészítőket kell felszerelni a TVkészülékre.
Kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
Digitális automatikus hangolás: A
„Kábel” választása esetén javasoljuk,
hogy a gyors behangolás érdekében
válassza a „Gyorskeresés” lehetőséget.
A kábelszolgáltatótól kapott adatok
alapján állítsa be a „Frekvencia” és a
„Hálózati azonosító” értékét. Ha a
„Gyorskeresés” nem talál csatornákat,
próbálkozzon a „Teljes keresés”
funkcióval (bár ez jóval több ideig
tarthat).
• Az asztali állvány szállításakor az állványt ne a
hátsó fedelénél fogva tartsa, ellenkező esetben
az állvány leeshet, ami sérüléshez vagy anyagi
kárhoz vezethet.
~
• Az országtól/régiótól függően
előfordulhat, hogy a „Teljes keresés” nem
használható.
7 HU
Beállítás
Programrendezés: Megváltoztathatja a
TV-n tárolt analóg csatornák sorrendjét.
TV-nézés
TV-nézés
1
Kapcsolja be a TV-készüléket.
2
1 Gondoskodjon az ENERGY
SAVING SWITCH
(energiatakarékos kapcsoló)
bekapcsolásáról (z).
2 A TV-készüléket a készüléken
található 1 gombbal lehet
bekapcsolni.
GUIDE
OPTIONS
HOME
2
Válasszon egy üzemmódot.
3
Válasszon egy TV-csatornát.
3
z
• Az 5, N, PROG + és AUDIO
gombokon tapintható pontok vannak.
Használja ezeket a pontokat
tájékozódási pontként a TV-készülék
vezérlésekor.
A digitális elektronikus műsorújság
(EPG) használata
Digitális üzemmódban a GUIDE gombot
megnyomva a műsorújság jelenik meg.
A TV funkcióinak használata
HOME gomb
OPTIONS gomb
A gombot megnyomva különböző
műveletek és beállítások menüi jelennek
meg.
A gombot megnyomva a pillanatnyi
bemenetre vagy tartalomra vonatkozó
kényelmi funkciók jelennek meg.
Kép
Hang
SCART FELVÉTEL be
Hozzáadás a Kedvencekhez
Lezárás/Feloldás
PAP
Motionflow
Jelenetválasztás
Elalvás időzítő
Fejhallgató hangereje
Hangszóró
8 HU
Az i-Manual használata
1
1
Nyomja meg az i-MANUAL
gombot.
2
A G/g/F/f/ gombokkal válassza
ki a kívánt tételt.
TV-nézés
2
A használati útmutatót az Ön BRAVIA TVkészüléke tárolja, és meg lehet jeleníteni a
képernyőn.
A TV egyes funkcióiról az egy gombbal
előhívható i-Manual használatával tudhat meg
többet.
Üdvözli az i-Manual
„BRAVIA” TV – szolgáltatások
TV-nézés
A Főmenü használata
Szórakozás csatlakoztatott eszközökkel
Alkatrészek leírása
Hibaelhárítás
Tárgymutató
x Üdvözli az i-Manual
x „BRAVIA” TV – szolgáltatások
x TV-nézés
A kényelmi funkciók, pl. elektronikus
műsorújság, kedvencek stb. bemutatása.
x A Főmenü használata
A TV beállításainak testre szabása stb.
x Szórakozás csatlakoztatott
eszközökkel
A külső készülékek csatlakoztatásának
bemutatása.
x Alkatrészek leírása
x Hibaelhárítás
A problémák megoldásai.
x Tárgymutató
~
• A képek és illusztrációk eltérhetnek azoktól, amelyek az Ön képernyőjén jelennek meg.
9 HU
További információk
Hibaelhárítás
Ellenőrizze, hogy a 1 (készenlét) jelző pirosan villog-e.
Ha a 1 (készenlét) jelző villog
Működésbe lépett az öndiagnózis funkció.
1
Számolja meg, hányszor villan fel a 1 (készenlét) jelző a három másodperces
szünetek között.
Például, a jelző háromszor villan fel, majd három másodpercre kialszik, majd ismét
háromszor felvillan.
2
A TV-készülék 1 gombjának megnyomásával kapcsolja ki a készüléket, húzza ki
az aljzatból a hálózati kábelt, majd tájékoztassa a forgalmazót vagy a Sony
szakszervizt a jelző villogási módjáról (felvillanások száma).
Ha a 1 (készenlét) jelző nem villog
1
Ellenőrizze a hibalehetőségeket az alábbi táblázatban. (Lásd még
„Hibaelhárítás” c. részt az i-Manual-ban.)
2
Ha a probléma továbbra is fennáll, javíttassa meg készülékét egy szakemberrel.
Állapot
Magyarázat/megoldás
Kép
Nincs kép (a képernyő
sötét), nincs hang.
•Ellenőrizze az antenna/kábeltelevíziós kábel csatlakozását.
•Csatlakoztassa a TV-készüléket a hálózatra, majd nyomja
meg a készülék 1 gombját.
•Ha a 1 (készenléti) jelző pirosan világít, nyomja meg a
"/1 vagy TV "/1 gombot (a gomb megnevezése a
távvezérlőtől függően változik.).
Néhány apró fekete és/
vagy világos pont
található a képernyőn.
•A képernyő képpontokból (pixelekből) épül fel. Ezek a kis
fekete és/vagy világos pontok (képpontok) nem utalnak
hibára.
Általános
A TV-készülék
•Ellenőrizze, hogy az ENERGY SAVING SWITCH
tápfeszültségét nem lehet (energiatakarékos kapcsoló) be van-e kapcsolva (z).
bekapcsolni.
A TV-készülék
önműködően kikapcsol
(a TV-készülék
készenléti üzemmódba
lép).
•Ellenőrizze, hogy az „Elalvás időzítő” be van-e kapcsolva,
vagy ellenőrizze a „Bekapcsolási időzítő” funkció
„Időtartam” beállítását.
•Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a „TV készenlét”
funkció.
A távvezérlő nem
működik.
•Cserélje ki az elemeket.
•Lehet, hogy a TV-készülék SYNC üzemmódban van.
A TV vezérléséhez nyomja meg a SYNC MENU gombot,
válassza a „TV-vezérlés” menüt, majd a „Főmenü” vagy
„Opciók” lehetőséget.
Elfelejtette a
•Írja be a 9999 PIN-kódot. (A 9999 PIN-kódot mindig
„Gyermekzár” jelszavát. elfogadja a készülék.)
A TV környezete
felmelegszik.
10 HU
• Ha a TV-készüléket hosszú ideig használja, a környezete
felmelegszik.
Ezt érezheti, ha odanyúl a kezével.
Műszaki adatok
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a KDL-52HX90x, KDL-46HX90x, KDL-46HX80x,
KDL-40HX80x típusú készülékek a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM együttes rendeletben
eloírtak szerint megfelelnek a következo muszaki jellemzoknek.
Rendszer
A képernyő típusa
LCD (folyadékkristályos) kijelző
Tv-rendszer
Analóg: az ország-, régióválasztástól függően: B/G/H, D/K, L, I
Digitális: DVB-T2 (csak a KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803 esetében)
DVB-T/DVB-C
Szín-, videorendszer
Analóg: PAL, PAL60 (csak videobemenet), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (csak videobemenet)
Digitális: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Fogható csatornák
Analóg: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV: S1-S20/HYPER: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69/L: F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21–B69
Digitális: VHF/UHF
Hangkimeneti teljesítmény 10 W + 10 W
Bemeneti/kimeneti aljzatok
/
AV1, 2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
75 Ohmos külső antennacsatlakozó VHF/UHF-hez
21 érintkezős SCART csatlakozó (CENELEC szabvány), ezen belül audio-, videobemenet, RGB
bemenet, valamint TV audio-, videokimenet.
Támogatott formátumok: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audiobemenet (RCA aljzatok)
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: kétcsatornás lineáris PCM: 32, 44,1 és 48 kHz, 16, 20 és 24 bit, Dolby Digital
Analóg audiobemenet (minijack) (csak HDMI IN4)
PC bemenet
Videobemenet (RCA aljzat)
Audiobemenet (RCA aljzatok)
Digitális optikai csatlakozó (kétcsatornás lineáris PCM, Dolby Digital)
(VAR/FIX)
Audiokimenet (RCA aljzatok)
PC IN
PC bemenet (15 érintkezős mini D-sub)
PC audiobemenet (minijack)
USB-csatlakozó
Fejhallgató-csatlakozó
i
Előfizetői kártya-modul (CAM) nyílása
LAN
3D SYNC
10BASE-T/100BASE-TX csatlakozó. (A hálózati környezettől függően a csatlakozási sebesség
különbözhet. A 10BASE-T/100BASE-TX kommunikáció sebessége és minősége nem garantált e
TV-készülék esetén.)
* LAN-kapcsolathoz használjon Category 7 10BASE-T/100BASE-TX kábelt (külön
megvásárolható).
3D Sync-csatlakozó a külön megvásárolható vezérlőhöz
(Folytatódik)
11 HU
További információk
Antennakábel
Típusnév KDL-
52HX90x
46HX90x
46HX80x
40HX80x
Tápellátás és egyebek
Tápellátás
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Képernyőméret (átlósan
mérve)
52 hüvelyk/kb.
132,2 cm
Kijelző felbontása
1 920 képpont (vízszintes) × 1 080 sor (függőleges)
Teljesítményfelvétel
„Otthoni”/
„Normál”
módban
136 W
130 W
102 W
88,0 W
„Áruház”/
„Élénk”
módban
201 W
184 W
149 W
132 W
46 hüvelyk/kb. 116,8 cm
40 hüvelyk/kb.
101,6 cm
Készenléti üzemmódban*1 0,2 W (14 W, ha a „Gyorsindítás” beállítása „Be”)
Átlagos évi
energiafogyasztás*2
199 kWh
190 kWh
149 kWh
128 kWh
Méretek (kb.) (szé × ma × mé)
asztali állvánnyal
126,3 × 80,7 × 40,0 cm
112,4 × 72,7 × 40,0 cm
108,5 × 68,8 × 26,0 cm
95,2 × 61,3 × 25,0 cm
asztali állvány nélkül
126,3 × 77,5 × 6,7 cm
112,4 × 69,5 × 6,7 cm
108,5 × 65,6 × 7,4 cm
95,2 × 58,1 × 7,4 cm
Tömeg (kb.)
asztali állvánnyal
42,9 kg
36,2 kg
19,2 kg
16,4 kg
asztali állvány nélkül
36,9kg
30,2 kg
16,9 kg
14,2 kg
Mellékelt tartozékok
Lásd „A tartozékok meglétének ellenőrzése” (3. oldal).
Külön megvásárolható
tartozékok
Fali konzol: SU-WL500
TV-állvány: SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
3D szemüveg: TDG-BR100/TDG-BR50
3D vezérlő: TMR-BR100
*1 A megadott készenléti üzemmódi teljesítményfelvételt akkor éri el a TV-készülék, miután befejezte
a szükséges belső folyamatokat.
*2 4 óra naponta és 365 nap egy évben
~
• A teljesítmény-felvételt csökkenti
– ha csökkenti a háttérvilágítást (a képernyő fényességét), a teljesítményfelvétel is csökken;
– a „Takarékosság” beállítások (pl. „Takarékos üzemmód”, „TV készenlét”) hozzájárulnak a
teljesítményfelvétel csökkentéséhez és így az áramszámla csökkentésével pénzt takarítanak meg;
– ha a TV-készüléket az ENERGY SAVING SWITCH (energiatakarékos kapcsoló) használatával
kapcsolja ki, a teljesítményfelvétel szinte nulla lesz.
A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.
12 HU
A kiegészítők felszerelése (fali konzol)
Vásárlóink figyelmébe:
Termék- és balesetbiztonsági okokból a Sony azt tanácsolja kedves vásárlóinak, hogy TVkészülékük üzembe helyezését bízzák Sony márkakereskedőre vagy képesített szakemberre.
Ne próbálják házilag felszerelni.
Sony márkakereskedések és kivitelezõk figyelmébe:
A termék üzembe helyezésekor, rendszeres karbantartásakor és vizsgálatakor
maradéktalanul tartson be minden biztonsági óvintézkedést.
A TV-készülék az SU-WL500 fali konzol (külön megvásárolható) használatával is
felszerelhető.
• Tekintse meg a fali konzolhoz kapott utasításokat a felszerelés megfelelő elvégzéséhez.
• Lásd még: „Az asztali állvány leválasztása a TV-készülékről” (7. oldal).
További információk
~
• A tartókampó rögzítésekor helyezze a TV-készüléket az asztali állványra.
Csavar
(+PSW
6 × 16)
Négyzet alakú furat
Tartókampó
A készülék felszerelése megfelelő szaktudást igényel, különösen a TV-készüléket tartó fal
teherbírásának megállapítását illetően. A készülék falra rögzítését mindig bízza Sony
márkakereskedőre vagy képesített szakemberre, és szereléskor ügyeljen a biztonságra. A
Sony nem vállal felelősséget a gondatlan vagy szakszerűtlen szerelésből eredő személyi
sérülésekért vagy anyagi károkért.
(Folytatódik)
13 HU
Mérettáblázat a TV-készülék felszereléséhez
A képernyő középpontja
Mértékegység: cm
Típusnév
KDL-
A képernyő
méretei
A
B
A képernyő
középpontjának helyét
meghatározó
méret
Az egyes szögállásokhoz tartozó
hosszértékek
Szögállás (0°)
C
D
Szögállás (20°)
E
F
G
H
50,6
52HX90x
126,3
77,5
7,7
48,2
12,0
34,8
73,5
46HX90x
112,4
69,5
11,8
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
46HX80x
108,5
65,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
40HX80x
95,2
58,1
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
A felszereléstől függően a fenti táblázat adataihoz képest kisebb eltérés mutatkozhat.
FIGYELMEZTETÉS
A TV-készüléket tartó fal teherbírásának akkorának kell lennie, hogy legalább a készülék
tömegének négyszeresét elbírja. A tömeget lásd a „Műszaki adatok” c. részben (12. oldal).
14 HU
Csavar- és kampókiosztási ábra/táblázat
Típusnév
KDL-52HX90x
KDL-46HX90x/46HX80x
KDL-40HX80x
Csavarok helye
Ha a tartókampót szereli fel a
TV-készülékre.
Csavarok helye
Kampók helye
e, j
b
Kampók helye
Ha az alaptartót szereli fel a TV-készülékre.
a*
b
c*
További információk
* Ezen modellek esetében az
„a” és „c” jelzésű kampóhely
nem vehető igénybe.
15 HU
Biztonsági
előírások
Üzembe helyezés,
beállítás
Tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés
elkerülése érdekében a tv-készüléket az
alábbi utasításoknak megfelelően
helyezze üzembe és használja.
Üzembe helyezés
• A tv-készüléket egy könnyen elérhető
hálózati aljzat közelébe helyezze.
• Helyezze a készüléket stabil, sík
felületre.
• A készülék falra szerelését
szakemberrel végeztesse!
• Biztonsági okokból, határozottan
javasolt az eredeti Sony tartozékok
használata, közöttük a következők:
– Fali konzol SU-WL500
– TV-állvány: SU-52HX1
(KDL-52HX90x)
SU-46HX1
(KDL-46HX90x)
• Ügyeljen arra, hogy a fali konzolhoz
mellékelt csavarokat használja,
amikor a tartókampókat a tvkészülékhez rögzíti. A mellékelt
csavarok kialakítása olyan, hogy
8 mm és 12 mm közötti hosszúságúak
a tartókampó csatlakozófelületétől
mérve.
A csavarok hossza és átmérője a fali
konzol modelljétől függően
különböző.
A mellékelt csavarok helyett más
csavarok használata a tv-készülék
belső sérülését eredményezheti,
illetve a készülék leesését stb.
okozhatja.
8 mm - 12 mm
Csavar (a fali konzolhoz
mellékelve)
Tartókampó
Kampócsatlakozás a tvkészülék hátlapján
Szállítás
• A készülék
szállítása előtt
szüntesse meg a
készülék összes
csatlakozását.
• A készülék
szállításához
legalább két
ember szükséges.
• A készülék
megemelése,
illetve mozgatása
esetén, a jobb
oldali ábrán
látható módon
fogja azt. Ne
gyakoroljon
nyomást az LCDképernyőre és a
képernyőt
körülvevő
keretre.
• Amikor felemeli
vagy mozgatja a
tv-készüléket,
biztonságosan
fogja meg az alsó
részen.
16 HU
• Amikor szállítja a készüléket, ne
tegye ki ütődésnek vagy erős
rázkódásnak.
• Ha a készüléket szervizbe szállítja
vagy költözködik, mindig csomagolja
vissza az eredeti dobozába.
• Soha ne takarja el a készülék
szellőzőnyílásait, illetve ne tegyen
semmit a készülékbe.
• Az alábbi ábrán látható mértékű
helyet hagyjon a készülék körül.
• Határozottan javasolt Sony fali
konzol használata, a megfelelő
szellőzés biztosítása érdekében.
–
–
–
Falra szerelve
–
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Legalább ennyi helyet hagyjon a
készülék körül.
Állványon történő
használat esetén
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Legalább ennyi helyet hagyjon a
készülék körül.
• A megfelelő szellőzés biztosítása, és
por vagy szennyeződés
felhalmozódásának megelőzése
érdekében:
– Ne üzemeltesse a készüléket a
hátára vagy az oldalára fordítva.
– Ne üzemeltesse a készüléket zárt
polcon, ágyra vagy takaróra
helyezve, illetve szekrényben.
– Ne takarja le a készüléket
függönnyel vagy hasonló
textíliával, illetve újsággal vagy
hasonló anyaggal.
– Ne üzemeltesse a készüléket az
alábbi módokon:
Fal
Fal
Hálózati
csatlakozóvezeték
–
Ütközésig tolja a csatlakozódugaszt
a hálózati aljzatba.
A tv-készüléket csak 220–240 V-os
váltóáramú hálózatról üzemeltesse.
Egyéb vezetékek csatlakoztatása
előtt, a biztonsága érdekében,
mindig húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket.
Ügyeljen rá, hogy lábai ne
akadjanak a vezetékekbe. Húzza ki
a hálózati csatlakozóvezetéket a
hálózati aljzatból, mielőtt a
készüléken javítást végez vagy
mozgatja azt.
A hálózati csatlakozóvezetéket
tartsa távol mindenféle hőforrástól.
Rendszeresen húzza ki és tisztítsa
meg alaposan a csatlakozódugaszt.
Ha a dugasz beszennyeződik, az
magába szívhatja a nedvességet, ami
a szigetelési tulajdonságok
romlásához vezethet, és ez tüzet
okozhat.
Megjegyzések
• A mellékelt hálózati
csatlakozóvezetéket ne használja más
készülékhez.
• A vezetéket nem szabad túlzott
mértékben megszorítani, meghajlítani
vagy megcsavarni. A belső érpár
csupaszolódhat vagy elszakadhat.
• A hálózati csatlakozóvezetéket nem
szabad átalakítani.
• Ne helyezzen semmilyen nehéz
tárgyat a hálózati
csatlakozóvezetékre.
• Kihúzásnál soha ne magát a vezetéket
húzza, hanem a csatlakozódugaszt.
• Ügyeljen arra, hogy ne
csatlakoztasson túl sok készüléket
ugyanahhoz a hálózati aljzathoz.
• Soha ne használjon szakszerűtlenül
felszerelt hálózati aljzatot.
Tilos a készülék
használata!
Ne helyezze üzembe, és ne használja a
tv-készüléket az alábbiakban felsorolt
helyeken, környezetekben vagy
alkalmakkor. Ellenkező esetben a
készülék meghibásodhat, tüzet,
áramütést, anyagi kárt vagy sérülést
okozhat.
Elhelyezés:
Kültéren (közvetlen napsugárzásnak
kitett helyen), tengerparton, hajón vagy
más vízi járművön, járműben,
egészségügyi intézményekben, instabil
helyen, víz közelében, esőben, nedves
vagy füstös környezetben tilos.
A tűz, áramütés, anyagi kár vagy sérülés
elkerülése érdekében a hálózati
csatlakozóvezetéket az alábbi
utasításoknak megfelelően használja:
KDL-46/40HX80x
készülék esetén
–
Szellőzés
A légáramlás gátolt.
KDL-52/46HX90x
készülék esetén
–
Csak a Sony által gyártott hálózati
csatlakozóvezetéket használjon, ne
használja más gyártókét.
Környezet:
Forró, párás vagy túlzottan poros
környezetben; ahol rovarok juthatnak a
belsejébe; ahol rázkódásnak van kitéve,
gyúlékony anyagok (pl. gyertya stb.)
közelében. Ne tegye ki a tv-készüléket
csepegő vagy fröccsenő víz hatásának,
és ne helyezzen vízzel telt tárgyakat
(pl. vázát) a tv-készülékre.
Alkalom:
Ne használja nedves kézzel, eltávolított
készülékházzal; ne használja olyan
kiegészítő berendezésekkel, amelyet a
gyártó nem javasolt. Villámlással kísért
vihar esetén húzza ki a készüléket a
hálózati aljzatból, és távolítsa el az
antennavezetéket is.
Letört darabok:
• Ne dobjon semmit a tv-készüléknek.
Az ütéstől a képernyő üvege betörhet,
és komoly sérüléseket okozhat.
• Ha a készülék felülete megreped, ne
érintse meg addig, amíg meg nem
szüntette a hálózati vezeték
csatlakozását. Ellenkező esetben
áramütést szenvedhet.
Ha a készüléket nem
használja
A gyermekekre
vonatkozóan
• Ne engedje, hogy a gyerekek
felmásszanak a készülékre.
• A kisméretű tartozékokat tartsa
gyermekek elől elzárva, nehogy
véletlenül lenyeljék azokat.
Ha a következő
problémák merülnek fel...
Kapcsolja ki a tv-készüléket, és
azonnal húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket, amikor a
következő problémák valamelyikét
tapasztalja.
Lépjen kapcsolatba egy Sony
márkaszervizzel, és vizsgáltassa meg a
készüléket szakemberrel.
Amikor:
–
–
–
–
A hálózati csatlakozóvezeték
megsérült.
A csatlakozódugasz nem illeszkedik
tökéletesen a hálózati aljzatba.
A tv-készülék megsérült, mert
elejtették, megütötték vagy valamit
nekidobtak.
Valamilyen folyadék vagy szilárd
tárgy kerül a készülék valamely
nyílásába.
Figyelmeztetés
A tűz terjedésének megelőzése
érdekében tartsa távol a gyertyákat és
az összes egyéb nyílt lángot a terméktől.
Tv-nézés
• Egyes nézők a 3D videoképek
megtekintése és a térhatású 3D
játékok használata során
kényelmetlen érzést (például a szem
túlerőltetését, fáradását vagy
émelygést) tapasztalhatnak. A Sony
azt javasolja, hogy a 3D videoképek
megtekintése vagy a térhatású 3D
játékok használata során minden néző
tartson rendszeres szüneteket. A
szükséges szünetek hossza és
gyakorisága személyenként eltérhet.
A legjobb megoldást a felhasználónak
kell megtalálnia. Ha kényelmetlen
érzést tapasztal, függessze fel a 3D
videoképek megtekintését és a
térhatású 3D játékok használatát,
amíg a kellemetlen érzés el nem
múlik, és szükség esetben forduljon
orvoshoz. Tekintse át a TVkészülékkel együtt használt más
eszközök és adathordozók (i)
használati útmutatóját és (ii)
webhelyünk (http://www.sonyeurope.com/myproduct) legfrissebb
információit. A kisgyermekek látása
(különösen a hat évesnél fiatalabb
gyermekek esetében) még
fejlődésben van. Mielőtt
kisgyermekének engedélyezné a 3D
videoképek vagy térhatású 3D
játékok megtekintését, forduljon
orvosához (gyermekorvosához vagy
szemészéhez). A felnőtteknek a
kisgyermekek felügyelete során kell
meggyőződniük arról, hogy a fenti
ajánlásokat betartják-e.
• A szimulált 3D funkció használata
esetén vegye figyelembe, hogy a
televízió által végzett konverzió miatt
a megjelenő kép különbözik az
eredetitől.
• A tv-készüléket közepes megvilágítás
mellett nézze, mert a túl gyenge
fénynél történő tv-nézés, vagy hosszú
ideig történő használat megerőlteti
szemeit.
• Fejhallgató használata esetén kerülje
a túl nagy hangerőt, mert károsodhat
a hallása.
LCD-képernyő
• Annak ellenére, hogy az LCDképernyőt nagypontosságú
technológiával gyártják, és a
képpontok legalább 99,99%-a
működőképes, fekete vagy világos
(piros, kék, zöld) pontok jelenhetnek
meg tartósan a képernyőn. Ez az
LCD-képernyő szerkezeti jellemzője,
és nem jelent hibás működést.
• Ne nyomja vagy karcolja meg a
képernyő felületét, és ne helyezzen
semmilyen tárgyat a készülék tetejére.
A megjelenítés egyenetlenné válhat,
és az LCD-képernyő megsérülhet.
• Ha a készüléket hideg helyen
üzemelteti, a kép elmosódottá válhat,
vagy a képernyő elsötétülhet. Ez nem
hibajelenség. A jelenség megszűnik,
amint a hőmérséklet emelkedik.
• Ha hosszabb ideig állóképet jelenít
meg a képernyőn, szellemkép jelenhet
meg. Ez pár pillanat múlva eltűnik.
• A készülék üzemeltetése közben a
képernyő és a készülékház
felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
A készülék képernyőjének
és házának kezelése és
tisztítása
A tisztítás megkezdése előtt húzza ki a
készülék hálózati csatlakozóvezetékét
az aljzatból.
Az anyagok, illetve a képernyő
bevonatának károsodását elkerülendő
tartsa be az alábbi óvintézkedéseket.
• A képernyő és a készülékház
portalanításához használjon puha
tisztítókendőt. Ha a port nem lehet
letörölni, nedvesítse meg a
tisztítókendőt enyhe mosószeres
oldattal.
• Ne permetezzen vizet vagy
tisztítószert közvetlenül a tvkészülékre. Beszivároghat a képernyő
aljába vagy a külső alkatrészekbe, és a
meghibásodást okozhat.
• Soha ne használjon súrolóeszközt,
lúgos vagy savas tisztítószert,
súrolóport, illetve oldószert, például
alkoholt, benzint, hígítót vagy
rovarirtót. Ezek az anyagok
károsíthatják a képernyő és a
készülékház felületét.
• A megfelelő szellőzés biztosítása
érdekében javasoljuk a
szellőzőnyílások rendszeres
porszívózását.
• A készülék dőlésszögének
beállításakor lassan mozgassa a
készüléket, így elkerülheti, hogy az
elmozduljon vagy lecsússzon az
állványról.
Külső készülékek
• Tartsa távol a tv-készüléktől a külön
megvásárolható készülékeket vagy
bármely eszközt, amely
elektromágneses sugárzást bocsát ki.
Ellenkező esetben torzult kép vagy
zaj jelentkezhet.
• Ezt a termék a tesztelések alapján az
EMC-irányelvben meghatározott
korlátokon belül esik, ha 3 méternél
rövidebb jelkábellel használják.
Elemek
• Győződjön meg arról, hogy a
mellékelt elemeket megfelelő
polaritással helyezi be a távvezérlőbe.
• Ne használjon együtt régi és új, illetve
eltérő típusú elemeket.
• Gondoskodjon a kimerült elemek
környezetbarát elhelyezéséről.
Bizonyos régiókban törvény
szabályozza az elemek hulladékként
történő elhelyezését. Lépjen
kapcsolatba a helyi hatóságokkal.
• Óvatosan kezelje a távvezérlőt. Ne
ejtse le, ne lépjen rá és ne öntsön rá
semmilyen folyadékot.
• Ne helyezze a távvezérlőt hőforrás
közelébe, ne tegye ki közvetlen
napfény hatásának, és ne tárolja
nyirkos helyiségben.
(Folytatódik)
17 HU
További információk
• Környezetvédelmi és biztonsági
okokból javasoljuk, hogy
áramtalanítsa teljesen a készüléket,
ha hosszabb ideig nem használja azt.
• A tv-készülék kikapcsolt állapotban is
feszültség alatt áll, amíg a hálózati
aljzathoz csatlakozik. A készülék
áramtalanításához, húzza ki a hálózati
csatlakozóvezetéket a hálózati
aljzatból.
• Elképzelhető, hogy némely tvkészülék bizonyos funkcióinak helyes
működéséhez szükséges, hogy a
készüléket készenléti üzemmódban
hagyja.
Óvintézkedések
• Az LCD-képernyő kis mennyiségű
folyadékkristályt tartalmaz. A tvkészülékben használt egyes
fénycsövek higanyt tartalmaznak.
Kövesse a helyi előírásokat és
szabályozásokat hulladékként történő
elhelyezéskor.
A tv-készülék
elhelyezése hulladékként
Feleslegessé vált
elektromos és
elektronikus
készülékek
hulladékként
való eltávolítása
(Használható az Európai
Unió és egyéb európai
országok szelektív
hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi
hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Feleslegessé vált
elemek
hulladékként
való eltávolítása
(Használható az
Európai Unió és
egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket
ne kezelje háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok
csomagolásán ez a szimbólum együtt
szerepelhet a higany (Hg) vagy az ólom
(Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%nál több ólmot tartalmaz. Kérjük, hogy
azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít
megelőzni a környezet és az emberi
egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a
természeti erőforrások megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott
elemeket, ahol biztonsági, teljesítményi,
illetve adatok megőrzése érdekében
elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az
arra felkészült szerviz állomány
cserélheti ki. Beépített elem esetén,
hogy biztosítható legyen az elem
megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra
kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra. Minden más
18 HU
elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet
biztonságosan az elemet a készülékből
eltávolítani. Az elemet a használt
elemek megfelelő begyűjtőhelyén adja
le. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért
forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket
megvásárolta.
Úvod
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento
výrobok značky Sony. Pred uvedením
tohto televízneho prijímača do činnosti
si pozorne prečítajte tento návod a
odložte si ho pre prípad budúcej
potreby.
Výrobcom tohoto výrobku je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonsko. Autorizovaným
zástupcom pre EMC a
bezpečnosť výrobku je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte
adresy uvedené v separátnych
servisných alebo záručných
dokumentoch.
Poznámky k funkcii
Digital TV
• Všetky funkcie súvisiace s funkciou
Digital TV (
) budú pracovat’ iba
v krajinách alebo na územiach, kde sa
vysielajú digitálne terestriálne signály
DVB-T (MPEG-2 a H.264/MPEG-4
AVC), alebo kde máte prístup ku
káblovej službe kompatibilnej s
DVB-C (MPEG-2 a H.264/MPEG-4
AVC). U miestneho predajcu si
overte, či vo vašom bydlisku môžete
prijímat’ signál DVB-T. Alternatívne
sa spýtajte svojho poskytovateľa
káblových služieb, či je jeho káblová
služba DVB-C vhodná na
integrovanú súčinnost’ s týmto
televíznym prijímačom.
• Poskytovateľ služieb káblovej
televízie môže takéto služby
spoplatňovat’ a požadovat’, aby ste
prijali jeho obchodné podmienky.
• Tento televízny prijímač zodpovedá
špecifikáciám DVB-T a DVB-C,
avšak nemôžeme zaručit’
kompatibilitu s budúcim digitálnym
terestriálnym vysielaním DVB-T a s
digitálnym káblovým vysielaním
DVB-C.
• Niektoré funkcie Digital TV môžu
byt’ v niektorých krajinách alebo
oblastiach nedostupné a káblové
vysielanie DVB-C nemusí správne
fungovat’ u všetkých poskytovateľov.
Ďalšie informácie o kompatibilných
prevádzkovateľoch káblovej televízie
nájdete na našej internetovej lokalite
podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Tento návod na obsluhu televízora
obsahuje aj pokyny na „Montáž
konzoly na stenu“.
• Ilustrácie diaľkového ovládača
použité v tomto dokumente
znázorňujú model RM-ED034, pokiaľ
nie je uvedené inak.
• Ilustrácie v tejto príručke sa môžu
odlišovať v závislosti od modelu
vášho televízneho prijímača.
• Písmeno „x“, ktoré je zobrazené v
názve modelu, zodpovedá jednej z
číslic týkajúcich sa dizajnu, farby
alebo systému televízneho vysielania.
2 SK
Informácie o ochranných
známkach
Umiestnenie
identifikačného štítka
je registrovaná ochranná známka
projektu DVB.
HDMI, logo HDMI a High-Definition
Multimedia Interface sú ochranné
známky alebo registrované ochranné
známky spoločnosti HDMI Licensing
LLC v USA a iných krajinách.
DLNA®, logo DLNA a DLNA
CERTIFIED® sú ochranné známky,
známky služieb, alebo certifikačné
známky združenia Digital Living
Network Alliance.
DivX® je technológia kompresie
videosúborov vyvinutá spoločnosťou
DivX, Inc.
DivX, DivX Certified a príslušné logá
sú ochranné známky spoločnosti DivX,
Inc. a používajú sa na základe licencie.
O VIDEU DIVX: DivX® je formát
digitálneho videa vyvinutý
spoločnosťou DivX, Inc. Toto
zariadenie je oficiálne certifikované pre
systém DivX a prehráva video vo
formáte DivX. Viac informácií a
softvérové nástroje na konverziu vašich
súborov na video vo formáte DivX
nájdete na www.divx.com.
INFORMÁCIE O SLUŽBE DIVX
VIDEO-ON-DEMAND: Ak chcete na
tomto zariadení, certifikovanom pre
systém DivX (DivX Certified® ),
prehrávať obsah DivX Video-onDemand (VOD) je potrebné zariadenie
zaregistrovať. Ak chcete vygenerovať
registračný kód, v ponuke nastavení
zariadenia vyhľadajte časť DivX VOD.
Tento kód zadajte na webovej stránke
vod.divx.com, dokončite proces
registrácie a prečítajte si viac informácií
o službe DivX VOD.
Vyrábané na základe licencie
spoločnosti Dolby Laboratories.
„Dolby“ a symbol dvojité D sú
ochranné známky spoločnosti Dolby
Laboratories.
„BRAVIA“ a
sú ochranné
známky spoločnosti Sony Corporation.
„XMB™“ a „XrossMediaBar“ sú
ochranné známky spoločností Sony
Corporation a Sony Computer
Entertainment Inc.
Štítky s číslom modelu a s údajmi o
napájacom zdroji (v súlade s platnými
bezpečnostnými predpismi) sa
nachádzajú v zadnej časti televízora.
Obsah
Kontrola príslušenstva ...................................................................................................................3
Vloženie batérií do diaľkového ovládača .......................................................................................3
Inštalácia
Montáž stolového stojana..............................................................................................................4
Pripojenie antény/káblového prijímača/rekordéra (napr. DVD rekordéra) .....................................5
Ochrana televízneho prijímača proti prevrhnutiu ...........................................................................6
Zviazanie káblov ............................................................................................................................6
Urobenie úvodných nastavení .......................................................................................................7
Odmontovanie stolového stojana z televízneho prijímača.............................................................7
Sledovanie TV vysielania
Sledovanie programov...................................................................................................................8
Používanie funkcií televízneho prijímača .......................................................................................8
Používanie príručky i-Manual.........................................................................................................9
Ďalšie informácie
Riešenie problémov .....................................................................................................................10
Technické parametre ...................................................................................................................11
Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu).................................................................13
Informácie o bezpečnosti ............................................................................................................16
Preventívne pokyny .....................................................................................................................17
SK
• Vo vašom televíznom prijímači BRAVIA je uložený návod na používanie. Informácie o tom, ako sa tento
návod používa, sa nachádzajú v časti „Používanie príručky i-Manual“ (strana 9).
• Pred ovládaním tohto televízneho prijímača si prečítajte časť „Informácie o bezpečnosti“ (strana 16).
Dokument si ponechajte pre prípad budúcej potreby.
Kontrola príslušenstva
Sieťový kábel (1)
Držiak káblov (1)
Diaľkový ovládač (1)
Batérie veľkosti AAA (typ R3) (2)
Stolový stojan (1)*1
Pripevňovacie skrutky pre stolový
stojan (M5 × 16) (4)
Montážne skrutky pre stolový stojan
(M5 × 16) (4)
(len pre KDL-40HX80x)
Zadný kryt stojana (1)*2
*1 Ak vlastníte televízny prijímač KDL40HX80x, zmontuje stolový stojan pomocou
dodaných montážnych skrutiek.
Pokyny na zmontovanie stojana sa nachádzajú
na letáku dodanom so stolovým stojanom.
*2 Televízne prijímače KDL-46HX80x sa
dodávajú so zadným krytom stojana už
namontovaným na stolovom stojane.
Vloženie batérií do
diaľkového ovládača
1 Odstráňte ochrannú fóliu.
2 Zatlačte a posuňte kryt
smerom hore.
3 SK
Inštalácia
Montáž stolového stojana
~
• Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu obrazu,
nevystavujte obrazovku priamemu osvetleniu
alebo slnečnému svetlu.
• Ak je televízny prijímač prinesený priamo zo
studeného do teplého prostredia, alebo je
umiestnený vo veľmi vlhkej miestnosti, alebo v
miestnosti, kde bolo práve zapnuté kúrenie, na
povrchu alebo vo vnútri televízneho prijímača
môže kondenzovať vlhkosť. Ak by k tomu
došlo, vypnite televízny prijímač a nechajte ho
vypnutý, kým sa vlhkosť nevyparí a až potom
môžete televízny prijímač používať. Ak si
všimnete kondenzáciu vlhkosti medzi
skleneným panelom a LCD obrazovkou,
zapnite televízny prijímač a kondenzovaná
vlhkosť sa vyparí po jeho zohriatí.
1
Pokyny na správnu inštaláciu
stolového stojana na niektoré
modely televíznych prijímačov
nájdete v inštalačnej brožúre
dodanej so stojanom.
2
Televízny prijímač umiestnite na
stolový stojan.
3
Pripevnite televízor k stolovému
stojanu pomocou dodaných skrutiek
podľa šípok , ktoré označujú diery
na skrutky.
~
• Ak používate elektrický skrutkovač, uťahovací
moment nastavte približne na hodnotu 1,5 Nm
(15 kgf·cm).
4 SK
4
Pre televízne prijímače KDL-52/
46HX90x a KDL-40HX80x: Po
utiahnutí všetkých skrutiek
pripevnite dodaný zadný kryt
stojana na stolový stojan.
Nastavenie pozorovacieho uhla
(iba modely KDL-52/46HX90x)
Uhol pohľadu na tento televízny prijímač je
možné nastaviť nasledujúcim spôsobom.
6°
Inštalácia
0°
Pripojenie antény/
káblového prijímača/
rekordéra (napr. DVD
rekordéra)
Pripojenie ku káblovému prijímaču/
rekordéru (napr. DVD rekordéru)
pomocou rozhrania SCART
4
1
Odskrutkujte
skrutku tak, ako
je znázornené na
obrázku.
2
Zaskrutkujte
skrutku do hornej
diery na skrutku na
stolovom stojane.
Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér)
Pripojenie ku káblovému prijímaču/
rekordéru (napr. DVD rekordéru)
pomocou rozhrania HDMI
3
Zdvihnite a nakloňte.
Zasuňte dovnútra.
~
• Ak chcete znova nastaviť 0°, postupujte v
opačnom poradí.
Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér)
5 SK
Ochrana televízneho
prijímača proti prevrhnutiu
Zviazanie káblov
~
• Nezväzujte prívodný elektrický kábel s
ostatnými káblami.
1
Zaskrutkujte do stojana na televízor
skrutku do dreva (s priemerom
4 mm, nedodáva sa).
2
Zaskrutkujte skrutku do kovu (M4 ×
16, nedodáva sa) do otvoru pre
skrutku na televíznom prijímači.
3
Skrutku do dreva a skrutku do kovu
zviažte silným lankom (nedodáva
sa).
6 SK
Urobenie úvodných
nastavení
Triedenie programov: Umožňuje zmeniť
poradie analógových kanálov uložených
v televíznom prijímači.
Stlačením tlačidla F/f zvoľte kanál,
ktorý chcete presunúť do novej
pamäte, a stlačte .
2
Stlačte tlačidlo F/f a vyberte novú
pamäť pre svoj kanál, potom stlačte
tlačidlo .
~
• Kanály môžete naladiť aj ručne.
1
Pripojte televízny prijímač do
elektrickej zásuvky.
2
Skontrolujte, či je zapnutý spínač
ENERGY SAVING SWITCH (z).
3
Stlačte tlačidlo 1 na televíznom
prijímači.
Pri prvom zapnutí televízneho prijímača
sa na obrazovke objaví ponuka výberu
jazyka.
4
Odmontovanie stolového
stojana z televízneho
prijímača
~
• V prípade modelov KDL-52/46HX90x a
KDL-40HX80x odnímte pred odpojením
stolného stojana zadný kryt stojana.
• Odskrutkujte skrutky označené šípkami
na
televíznom prijímači.
• Stolový stojan nedemontujte zo žiadneho
iného dôvodu, než z dôvodu inštalácie
zodpovedajúceho príslušenstva na televízny
prijímač.
Riaďte sa pokynmi zobrazenými na
displeji.
Automatické ladenie: Ak vyberiete
možnosť „Kábel“, odporúčame vybrať
možnosť „Rýchle prehľadávanie“ na
rýchle naladenie programov. Nastavte
hodnoty „Frekvencia“ a „ID siete“
podľa informácií, ktoré vám poskytol
váš poskytovateľ služieb káblovej
televízie. Ak sa pomocou funkcie
„Rýchle prehľadávanie“ nenájdu žiadne
kanály, skúste možnosť „Plné
prehľadávanie“ (vyhľadávanie pomocou
tejto funkcie môže chvíľu trvať).
• Pri prenášaní stolového stojana nedržte stojan
za zadný kryt, pretože by stojan mohol
spadnúť a spôsobiť zranenie alebo škody na
majetku.
~
• Funkcia „Plné prehľadávanie“ nemusí byť
v závislosti od vašej krajiny/oblasti
dostupná.
Zoznam kompatibilných káblových
operátorov nájdete na našej
internetovej lokalite podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
7 SK
Inštalácia
1
Sledovanie TV vysielania
Sledovanie programov
1
Zapnite televízny prijímač.
2
1 Zapnite spínač ENERGY SAVING
SWITCH (z).
2 Stlačením tlačidla 1 na televíznom
prijímači sa prijímač zapína.
GUIDE
OPTIONS
HOME
3
z
• Tlačidlá 5, N, PROG + a AUDIO na
diaľkovom ovládači majú na povrchu
dotykový bod. Tieto dotykové body
používajte na orientáciu pri ovládaní
televízneho prijímača.
2
Zvoľte režim.
3
Zvoľte televízny kanál.
Používanie digitálneho elektronického
programového sprievodcu
Ak chcete zobraziť programového
sprievodcu, v digitálnom režime stlačte
tlačidlo GUIDE.
Používanie funkcií televízneho prijímača
Tlačidlo HOME
Stlačením tohto tlačidla možno zobraziť
obrazovky rôznych funkcií a nastavení.
Tlačidlo OPTIONS
Stlačením možno zobraziť komfortné
funkcie v závislosti od aktuálneho vstupu
alebo obsahu.
Obraz
Zvuk
SCART REC zapnutý
Pridať do obľúbených položiek
Uzamknúť/Odomknúť
PAP
Motionflow
Výber scény
Časovač vypnutia
Hlasitosť slúchadiel
Reproduktor
8 SK
Používanie príručky i-Manual
1
1
Stlačte tlačidlo i-MANUAL.
2
Pomocou tlačidiel G/g/F/f/
zvoľte položku.
Sledovanie TV vysielania
2
Vo vašom televíznom prijímači BRAVIA sa
nachádza návod na používanie, ktorý možno
zobraziť na obrazovke.
Ďalšie informácie o funkciách televízneho
prijímača sa nachádzajú v príručke i-Manual,
ktorá sa otvára jednoducho stlačením tlačidla.
Vitajte v i-Manual
Funkcie TV prijímača „BRAVIA“
Sledovanie TV vysielania
Používanie ponuky Domov
Funkcie zábavy s pripojeným príslušenstvom
Popis súčastí
Riešenie problémov
Register
x Vitajte v i-Manual
x Funkcie TV prijímača „BRAVIA“
x Sledovanie TV vysielania
Predstavuje komfortné funkcie, ako
napríklad Elektronický programový
sprievodca, Obľúbené, a pod.
x Používanie ponuky Domov
Umožňuje prispôsobiť nastavenia
televízneho prijímača a pod.
x Funkcie zábavy s pripojeným
príslušenstvom
Poskytuje informácie o tom, ako pripojiť
voliteľné príslušenstvo.
x Popis súčastí
x Riešenie problémov
Umožňuje vyhľadať riešenie problému.
x Register
~
• Obrázky a ilustrácie sa môžu líšiť od obsahu zobrazeného na obrazovke.
9 SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Skontrolujte, či kontrolka 1 (pohotovostný režim) bliká načerveno.
Keď kontrolka 1 (pohotovostný režim) bliká
Aktivovala sa funkcia autodiagnostiky.
1
Zrátajte koľkokrát blikne kontrolka 1 (pohotovostný režim) medzi dvoma
trojsekundovými prestávkami.
Kontrolka môže napríklad trikrát zablikať, potom na tri sekundy zhasnúť, a potom znovu
trikrát zablikať.
2
Vypnite televízny prijímač stlačením tlačidla 1, odpojte napájací kábel a
oznámte predajcovi alebo servisnému stredisku spoločnosti Sony, ako bliká
kontrolka (počet bliknutí).
Keď kontrolka 1 (pohotovostný režim) nebliká
1
Skontrolujte body uvedené dolu v tabuľke. (Prečítajte si aj časť „Riešenie
problémov“ v príručke i-Manual.)
2
Ak problém pretrváva, odneste televízny prijímač do servisu.
Stav
Vysvetlenie/riešenie
Obraz
Žiadny obraz (obrazovka •Skontrolujte, či je pripojená anténa/kábel.
je tmavá) a žiadny zvuk. •Pripojte televízny prijímač do elektrickej zásuvky a stlačte
tlačidlo 1 na televíznom prijímači.
•Ak sa kontrolka 1 (pohotovostný režim) rozsvieti na
červeno, stlačte tlačidlo "/1 alebo TV "/1 (názov tlačidla sa
môže líšiť podľa diaľkového ovládača).
Na obrazovke sa
•Obrazovka sa skladá z pixelov. Drobné čierne a/alebo jasné
body (pixely) na obrazovke nie sú príznakom chybného
objavujú tmavé a/alebo
fungovania.
jasné body.
Všeobecné
Televízny prijímač sa
nedá zapnúť.
Televízny prijímač sa
automaticky vypína
(televízny prijímač
prechádza do
pohotovostného režimu).
Diaľkový ovládač
nefunguje.
Zabudnuté heslo pre
funkciu „Rodičovský
zámok“.
Okraj televízora sa
zahrieva.
10 SK
•Skontrolujte, či je zapnutý spínač ENERGY SAVING
SWITCH (z).
•Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Časovač vypnutia“,
alebo potvrďte nastavenie „Trvanie“ funkcie „Časovač
zapnutia“.
•Skontrolujte, či je aktivovaná funkcia „Pohotovostný režim
TV“.
•Vymeňte batérie.
•Televízor je možno v režime SYNC.
Ak chcete ovládať televízor, stlačte tlačidlo SYNC MENU,
zvoľte možnosť „Ovládanie TV“ a potom „Domov
(ponuka)“ alebo „Možnosti“.
•Zadajte kód PIN 9999. (Kód PIN 9999 bude prijatý vždy.)
• Keď sa televízor používa dlhšiu dobu, okraj televízora je
teplejší.
Môžete to cítiť, keď sa ho dotknete rukou.
Technické parametre
Systém
Obrazovka
Panel LCD (displej z tekutých kryštálov)
Systém televízneho
vysielania
Analógový: V závislosti od výberu krajiny a regiónu: B/G/H, D/K, L, I
Digitálny: DVB-T2 (iba KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803)
DVB-T/DVB-C
Farby/Videosystém
Analógový: PAL, PAL60 (iba vstup video), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (iba vstup video)
Digitálny: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Kanálový rozsah
Analógový: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitálny: VHF/UHF
Zvukový výstup
10 W + 10 W
Vstupné a výstupné konektory
Anténa/káblová televízia
/
AV1, 2
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
21-kontaktový konektor Scart (norma CENELEC) vrátane vstupu audio/video, vstupu RGB a
výstupu TV audio/video.
Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ďalšie informácie
COMPONENT IN
COMPONENT IN
75 ohmov, externý konektor pre VHF/UHF
Vstup audio (kolíkové konektory)
Video: 1 080/24p, 1 080p, 1 080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: dvojkanálový, lineárny PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitov, Dolby Digital
Analógový vstup audio (minikonektor) (iba HDMI IN4)
Vstup PC
Vstup video (kolíkový konektor)
Vstup audio (kolíkové konektory)
Digitálny optický konektor (dvojkanálový lineárny PCM, Dolby Digital)
(VAR/FIX)
Výstup audio (kolíkové konektory)
PC IN
Vstup PC (Mini D-sub 15-kolíkový)
Vstup PC audio (kolíkový minikonektor)
Port USB
Kolíkový konektor slúchadiel
i
Zásuvka CAM (modul podmieneného prístupu)
LAN
3D SYNC
Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti od prevádzkového prostredia siete sa môže
rýchlosť pripojenia meniť. Rýchlosť a kvalita komunikácie pomocou rozhrania 10BASE-T/
100BASE-TX nie je pre tento TV prijímač zaručená.)
* Na pripojenie k sieti LAN použite kábel kategórie 7 10BASE-T/100BASE-TX (nedodáva sa).
Konektor 3D Sync pre doplnkový vysielač
(Pokračovanie)
11 SK
Názov modelu KDL-
52HX90x
46HX90x
46HX80x
40HX80x
Napájanie a iné
Požiadavky na napájanie
220 V – 240 V str., 50 Hz
Rozmery obrazovky
(merané diagonálne)
Približne 132,2 cm/
52 palcov
Rozlíšenie displeja
1 920 bodov (vodorovne) × 1 080 riadkov (zvisle)
Príkon
Približne 116,8 cm/46 palcov
Približne 101,6 cm/
40 palcov
136 W
v režime
„Doma“/
„Štandardný“
130 W
102 W
88,0 W
201 W
184 W
149 W
132 W
v režime
„Obchod“/
„Živý“
Príkon v pohotovostnom
režime*1
0,2 W (14 W, keď je funkcia „Rýchle spustenie“ nastavená na možnosť „Zap.“)
Priemerná ročná spotreba
energie*2
199 kWh
190 kWh
149 kWh
128 kWh
Rozmery (približné) (Š × V × H)
vrátane stojana
126,3 × 80,7 × 40,0 cm
112,4 × 72,7 × 40,0 cm
108,5 × 68,8 × 26,0 cm
95,2 × 61,3 × 25,0 cm
bez stojana
126,3 × 77,5 × 6,7 cm
112,4 × 69,5 × 6,7 cm
108,5 × 65,6 × 7,4 cm
95,2 × 58,1 × 7,4 cm
vrátane stojana
42,9 kg
36,2 kg
19,2 kg
16,4 kg
bez stojana
36,9 kg
30,2 kg
16,9 kg
14,2 kg
Dodávané príslušenstvo
Pozri časť „Kontrola príslušenstva“ (strana 3).
Doplnkové príslušenstvo
Montážna konzola na stenu: SU-WL500
Stojan na televízor: SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
3D okuliare: TDG-BR100/TDG-BR50
3D Synchronizačný vysielač: TMR-BR100
Hmotnosť (približná)
*1 Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne, keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné
vnútorné procesy.
*2 4 hodiny denne a 365 dní v roku
~
• Ak chcete znížiť spotrebu eneregie:
– Ak znížite úroveň nastavenia podsvietenia (jas obrazovky), spotreba energie sa zníži.
– „Eko“ nastavenia (napr. „Šetrič energie“, „Pohotovostný režim TV“) vám pomôžu znížiť spotrebu
energie, a usporiť tak peniaze znížením účtu za elektrickú energiu.
– Keď televízny prijímač vypnete pomocou spínača ENERGY SAVING SWITCH (iba niektoré
modely), spotreba energie bude takmer nulová.
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez ohlásenia.
12 SK
Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu)
Pre zákazníkov:
Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby inštaláciu
televízora vykonali predajcovia Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho
nainštalovať sami.
Pre predajcov a dodávateľov Sony:
Počas inštalácie, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť
bezpečnosti.
~
• Počas pripevňovania montážneho háčika umiestnite TV na stolový stojan.
Skrutka
(+PSW
6 × 16)
Štvorcový otvor
Montážny hák
Inštalácia tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Najmä je potrebné určiť,
či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť TV. Pripevnenie tohto produktu
na stenu zverte predajcom alebo licencovaným dodávateľom Sony a počas inštalácie
venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody
alebo zranenia spôsobené nevhodným narábaním alebo nesprávnou inštaláciou.
(Pokračovanie)
13 SK
Ďalšie informácie
TV môžete nainštalovať pomocou montážnej konzoly na stenu SU-WL500 (predáva sa
osobitne).
• Postupujte podľa návodu dodaného s montážnou konzolou na stenu, aby ste správne
vykonali inštaláciu.
• Pozri časť „Odmontovanie stolového stojana z televízneho prijímača“ (strana 7).
Tabuľka inštalačných rozmerov TV
Stredový bod obrazovky
Jednotky: cm
Názov modelu
KDL-
Rozmery
displeja
A
B
Stredový
rozmer
obrazovky
Dĺžka pre každý montážny uhol
Uhol (0°)
C
D
Uhol (20°)
E
F
G
H
50,6
52HX90x
126,3
77,5
7,7
48,2
12,0
34,8
73,5
46HX90x
112,4
69,5
11,8
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
46HX80x
108,5
65,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
40HX80x
95,2
58,1
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
Čísla v predchádzajúcej tabuľke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť.
VAROVANIE
Stena, na ktorú sa TV nainštaluje, by mala byť schopná udržať minimálne štvornásobok
hmotnosti TV. Informácie o hmotnosti sa nachádzajú v časti „Technické parametre“
(strana 12).
14 SK
Schéma/tabuľka umiestnenia skrutiek a háčikov
Názov modelu
KDL-52HX90x
KDL-46HX90x/46HX80x
KDL-40HX80x
Umiestnenie skrutiek
Pri inštalácii montážneho háčika na
televízny prijímač.
Umiestnenie skrutiek
Umiestnenie háčikov
e, j
b
Umiestnenie háčikov
Pri inštalácii televízneho prijímača na
základný stojan.
a*
b
c*
Ďalšie informácie
* Umiestnenie háčikov „a“ a
„c“ nie je možné použiť pre
uvedené modely.
15 SK
Informácie o
bezpeènosti
Inštalácia/Nastavenie
Televízny prijímač nainštalujte a
používajte v súlade s dolu uvedenými
pokynmi, aby ste predišli vzniku rizika
požiaru, úderu elektrického prúdu,
poškodeniam alebo úrazom.
Inštalácia
• Televízny prijímač treba nainštalovat’
v blízkosti ľahko dostupnej siet’ovej
zásuvky.
• Televízny prijímač postavte na pevný
a rovný povrch.
• Inštaláciu na stene môže
uskutočňovat’ iba kvalifikovaný
pracovník servisu.
• Z bezpečnostných dôvodov rozhodne
odporúčame používat’ príslušenstvo
značky Sony, ako napr.:
– Nástenný držiak SU-WL500
– Stojan na televízor:
SU-52HX1
(KDL-52HX90x)
SU-46HX1
(KDL-46HX90x)
• Dbajte na používanie skrutiek
dodávaných s nástenným držiakom
pri pripevňovaní montážnych hákov k
televíznemu prijímaču. Dodávané
skrutky sú navrhnuté tak, aby mali
dĺžku 8 mm až 12 mm meranej od
pripevňovacieho povrchu
montážneho háka.
Priemer a dĺžka skrutky závisia od
modelu konzoly na montáž na stenu.
Použitie iných ako dodávaných
skrutiek môže mat’ za následok
vnútorné poškodenie televízneho
prijímača, alebo spôsobit’ jeho pád
atď.
8 mm - 12 mm
Skrutka (dodávaná s
konzolou na montáž na
stenu)
Montážny hák
Pripevnenie háka na
zadnú stenu televízneho
prijímača
Preprava
• Pred
premiestňovaním
televízneho
prijímača odpojte
všetky káble.
• Na prenášanie
veľkého
televízneho
prijímača sú
potrební dvaja
alebo traja ľudia.
• Pri manuálnom
prenášaní držte
televízny prijímač
ako na ilustrácii Pre modely KDLvpravo. LCD
52/46HX90x
panel a rám okolo
obrazovky
chráňte pred
zvýšeným
namáhaním.
• Pri zdvíhaní alebo
prenášaní držte
televízny prijímač
pevne za spodnú
Pre modely KDLčast’.
46/40HX80x
16 SK
• Pri prenášaní a preprave chráňte
televízny prijímač pred nárazmi alebo
nadmernými vibráciami.
• Pri preprave do opravy alebo pri
st’ahovaní zabaľte televízny prijímač
do pôvodného kartónu a baliaceho
materiálu.
–
Vetranie
–
• Vetracie otvory skrinky nikdy
nezakrývajte a nič dovnútra prístroja
nestrkajte.
• Ponechajte voľný priestor okolo
televízneho prijímača ako na ilustrácii
dolu.
• Rozhodne odporúčame použit’
nástenný držiak značky Sony, aby sa
zaručila dostatočná cirkulácia
vzduchu.
Nainštalovaný na stene
30 cm
10 cm
10 cm
–
–
–
–
–
Používajte iba siet’ové káble
dodávané spoločnost’ou Sony, nie
od iných dodávatel’ov.
Vidlicu zasuňte úplne do siet’ovej
zásuvky.
Televízny prijímač pripájajte iba k
sieti 220-240 V striedavých.
Pri zapájaní káblov sa pre vlastnú
bezpečnost’ presvedčite, že napájací
kábel je odpojený. Nedotýkajte sa
káblových konektorov.
Predtým, ako budete s televíznym
prijímačom pracovat’ alebo ho
premiestňovat’, odpojte napájací
kábel od siet’ovej zásuvky.
Napájací kábel nepribližujte k
zdrojom tepla.
Siet’ovú vidlicu odpojte a
pravidelne ju čistite. Ak je vidlica
zaprášená a pohlcuje vlhkost’, môže
sa znehodnotit’ jej izolácia, čo môže
spôsobit’ požiar.
Poznámky
10 cm
Okolo prijímača ponechajte
najmenej takýto voľný priestor.
Nainštalovaný na
podstavci
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
• Dodávaný napájací kábel
nepoužívajte so žiadnym iným
zariadením.
• Napájací kábel príliš nestláčajte,
neohýbajte ani neskrúcajte. Mohli by
sa obnažit’ alebo zlomit’ žily kábla.
• Napájací kábel neupravujte.
• Neklaďte na napájací kábel nič t’ažké.
• Pri odpojovaní vidlice net’ahajte za
napájací kábel.
• Nepripájajte príliš veľa spotrebičov k
tej istej siet’ovej zásuvke.
• Nepoužívajte uvoľnenú siet’ovú
zásuvku.
Zakázané použitie
Okolo prijímača ponechajte
najmenej takýto voľný priestor.
• Na zaručenie dostatočného vetrania a
na predchádzanie usadzovaniu
nečistôt alebo prachu:
– Televízny prijímač neklaďte na
plochu, neinštalujte ho hlavou
dolu, dozadu ani nabok.
– Televízny prijímač neklaďte na
policu, koberec, posteľ ani do
skrine.
– Televízny prijímač neprikrývajte
textíliami, ako sú záclony, ani
predmetmi ako noviny a pod.
– Televízny prijímač neinštalujte
podľa ilustrácie dolu.
Cirkulácia vzduchu je zablokovaná.
Stena
Stena
Televízny prijímač neinštalujte a
nepoužívajte na miestach, v prostredí
alebo v situácii, uvádzaných ďalej v
texte, pretože môže dôjst’ k poruche
televízneho prijímača a následne k
požiaru, úderu elektrickým prúdom,
poškodeniu a/alebo k úrazu.
Umiestnenie:
Vonku (na priamom slnečnom svetle),
na morskom pobreží, na lodi alebo inom
plavidle, vo vozidle, v zdravotníckych
zariadeniach, na nestabilných miestach,
v blízkosti vody, na daždi, pri vlhkosti
alebo dyme.
Prostredie:
Miesta, ktoré sú horúce, vlhké alebo
nadmerne prašné; miesta kam môže
preniknút’ hmyz; vystavené
mechanickým vibráciám, v blízkosti
horľavých predmetov (sviečky a pod.).
Televízny prijímač chráňte pred
odstrekujúcimi alebo kvapkajúcimi
tekutinami. Neklaďte na televízny
prijímač žiadne predmety naplnené
tekutinou, ako sú vázy a pod.
Situácia:
Siet’ový kábel
Pri manipulácii so siet’ovým káblom a
zásuvkou dodržiavajte nasledujúce
zásady, aby ste predišli vzniku rizika
požiaru, úderu elektrického prúdu,
poškodeniam alebo úrazom:
Nepoužívajte, ak máte mokré ruky, s
demontovanou skrinkou alebo s
pripojenými prístrojmi, ktoré výrobca
neodporúča. Počas búrky odpojte
televízny prijímač od siet’ovej zásuvky a
od antény.
Rozbité kúsky:
• Do televízneho prijímača nič
nehádžte. Sklo na obrazovke sa môže
nárazom poškodit’ a spôsobit’ vážny
úraz.
• Ak povrch televízneho prijímača
praskne, nedotýkajte sa ho, až kým
neodpojíte napájací kábel. V
opačnom prípade hrozí úder
elektrickým prúdom.
Ak sa prijímač nepoužíva
• Ak televízny prijímač nebudete
niekoľko dní používat’, odpojte ho od
napájania z dôvodov ochrany
životného prostredia a bezpečnosti.
• Pretože vypnutím sa televízny
prijímač od siete úplne neodpojí, na
úplné odpojenie televízneho
prijímača je potrebné vytiahnut’
vidlicu zo siet’ovej zásuvky.
• Niektoré televízne funkcie však môžu
mat’ funkcie, ktoré si na správne
fungovanie vyžadujú, aby bol
televízny prijímač ponechaný v
pohotovostnom režime.
• Nedovoľte, aby deti vyliezali na
televízny prijímač.
• Drobné príslušenstvo sa nesmie
ponechat’ v dosahu detí, pretože by
mohlo byt’ omylom prehltnuté.
Ak by sa vyskytli
nasledujúce problémy...
Ak by sa vyskytol niektorý z
nasledujúcich problémov, televízny
prijímač vypnite a okamžite odpojte
napájací kábel.
Požiadajte predajcu alebo servisné
stredisko Sony, aby prijímač
skontroloval odborník.
Keď:
–
–
–
–
Napájací kábel je poškodený.
Siet’ová zásuvka je uvoľnená.
Televízny prijímač bol poškodený
pádom, úderom alebo predmetom,
ktorý naň dopadol.
Cez otvory v skrinke prenikne do
prijímača tekutina alebo iný
predmet.
Výstraha
Aby ste predišli požiaru, nikdy do
blízkosti tohto produktu neklaďte
sviečky ani žiadny iný otvorený oheň.
Preventívne
pokyny
Sledovanie televízneho
programu
Obrazovka LCD
• Hoci sa obrazovka LCD vyrába
použitím vysoko presnej technológie
a 99,99 % a viac pixelov je funkčných,
na obrazovke LCD môžu byt’ trvalo
čierne alebo jasné body (červené,
modré alebo zelené). Ide o
konštrukčnú charakteristiku
obrazovky LCD a nejde o jej poruchu.
• Čelný filter sa nesmie stláčat’ ani
poškriabat’, na tento televízny
prijímač neklaďte žiadne predmety.
Zobrazenie by mohlo byt’
nerovnomerné a mohla by sa
poškodit’ obrazovka LCD.
• Ak sa tento televízny prijímač používa
na chladnom mieste, na zobrazení sa
môžu prejavit’ škvrny alebo obraz
môže stmavnút’. Nie je to príznak
poruchy. Po zvýšení teploty tieto javy
zmiznú.
• Ak sa trvalo zobrazujú nepohyblivé
zobrazenia, môžu sa prejavit’
„duchovia“. Po niekoľkých
okamihoch môžu zmiznút’.
• Pri používaní tohto televízneho
prijímača sa obrazovka a skrinka
môže zohrievat’. Nie je to príznak
poruchy.
• Obrazovka LCD obsahuje malé
množstvo tekutých kryštálov.
Niektoré žiarivky, ktoré televízny
prijímač obsahuje, obsahujú aj ortut’.
Pri likvidácii dodržiavajte platné
nariadenia a predpisy.
Zaobchádzanie s povrchom
obrazovky a skrinkou
televízneho prijímača a ich
čistenie
Pred čistením sa presvedčite, či je
odpojený napájací kábel pripájajúci
televízny prijímač k siet’ovej zásuvke.
Aby ste predišli znehodnocovaniu
materiálu alebo povrchu obrazovky,
dodržiavajte nasledujúce preventívne
zásady.
• Prach z povrchu obrazovky/skrinky
utierajte jemne a mäkkou handričkou.
Ak prach odoláva, utrite ho mäkkou
handričkou jemne navlhčenou do
rozriedeného roztoku neagresívneho
čistiaceho prostriedku.
• Nestriekajte vodu ani čistiaci
prostriedok priamo na televízor.
Môžu stiecť do spodnej časti
obrazovky alebo do vonkajších dielov
a spôsobiť nesprávnu funkciu.
• Nikdy nepoužívajte abrazívne
špongie, čističe obsahujúce lúh alebo
kyselinu, prášok na riad ani prchavé
rozpúšt’adlá ako je alkohol, benzén,
riedidlo alebo insekticíd. Používanie
takýchto materiálov alebo dlhodobý
kontakt s gumovými alebo vinylovými
materiálmi môže spôsobit’
poškodenie povrchu obrazovky a
materiálu skrinky.
• Na zaručenie dostatočného vetrania
sa odporúča pravidelne povysávat’
vetracie otvory.
• Pri zmene uhla natočenia televízneho
prijímača pohybujte prijímačom
pomaly, aby nespadol zo stojana a
neprevrhol sa.
Prídavné zariadenia
• Prídavné zariadenia a všetky ostatné
zariadenia vyžarujúce
elektromagnetické žiarenie
nepribližujte k televíznemu prijímaču.
Nedodržanie tejto podmienky môže
spôsobit’ deformáciu zobrazenia a/
alebo šum vo zvuku.
• Toto zariadenie bolo testované a je v
zhode s obmedzeniami podľa
smernice o elektromagnetickej
kompatibilite pri použití prípojného
signálneho kábla kratšieho než
3 metre.
Batérie
• Pri vkladaní batérií dodržiavajte ich
polaritu.
• Nepoužívajte rôzne druhy batérií ani
staré batérie s novými.
• Batérie zneškodňujte tak, aby
neznečist’ovali životné prostredie.
V niektorých krajinách môže byt’
zneškodňovanie batérií regulované.
Obrát’te sa na miestny úrad kvôli
informáciám o zneškodňovaní.
• S diaľkovým ovládačom
zaobchádzajte ohľaduplne.
Nenechajte ho padnút’, nestúpajte
naň, nepolievajte ho žiadnymi
tekutinami.
• Diaľkový ovládač nesmie byt’
položený v blízkosti zdroja tepla, na
mieste vystavenom účinkom
priameho slnečného svetla, ani vo
vlhkej miestnosti.
• Niektorým ľuďom môže byť
sledovanie 3D obrazu alebo hranie
stereoskopických 3D hier nepríjemné
(bolenie alebo vysilenie očí, únava či
nevoľnosť). Sony odporúča všetkým
divákom, aby si pri sledovaní 3D
obrazu alebo hraní stereoskopických
(Pokračovanie)
17 SK
Ďalšie informácie
Pre deti
3D hier dopriali pravidelné prestávky.
Dĺžka a frekvencia potrebných
prestávok sa môžu líšiť u jednotlivých
osôb. Sami musíte rozhodnúť, čo vám
vyhovuje najviac. Ak sa stretnete s
nepríjemným pocitom, prestaňte
sledovať 3D obraz alebo hrať
stereoskopické 3D hry, kým
nepríjemný pocit nepominie; v
prípade potreby sa poraďte s lekárom.
Zároveň si prečítajte aktuálne
informácie (i) v príručkách ostatných
zariadení alebo médií používaných s
týmto televízorom a (ii) na našich
webových stránkach
(http://www.sony-europe.com/
myproduct). Zrak malých detí (najmä
vo veku do šesť rokov) sa stále vyvíja.
Predtým ako povolíte malým deťom
sledovať 3D obraz alebo hrať
stereoskopické 3D hry sa poraďte s
lekárom (napr. detským alebo očným
lekárom). Dospelé osoby musia
dohliadať na to, aby sa malé deti
riadili vyššie uvedenými
odporúčaniami.
• Ak používate simulovanú 3D funkciu,
upozorňujeme, že z dôvodu konverzie
uskutočnenej touto televíziou sa mení
zobrazený obraz z pôvodného
originálu.
• Televízny program sledujte pri
miernom osvetlení, pretože
sledovanie televízneho prijímača pri
slabom osvetlení alebo po dlhšiu dobu
namáha vaše oči.
• Pri používaní slúchadiel si nastavte
vhodnú hlasitost’, pretože príliš
vysoká úroveň môže spôsobit’
poškodenie sluchu.
Likvidácia televízneho
prijímača
Likvidácia
starých
elektrických a
elektronických
prístrojov
(vzt’ahuje sa na
Európsku úniu a európske
krajiny so systémami
oddeleného zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byt’
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byt’ zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi
z tohto výrobku. Recyklovaním
materiálov pomôžete zachovat’
prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
vám na požiadanie poskytne miestny
úrad, služba likvidácie komunálneho
odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si
tento výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie
použitých batérií
(platí v Európskej
únii a ostatných
európskych
krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom. Na niektorých
batériách môže byť tento symbol
použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute
(Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v
opačnom prípade mohol byť spôsobený
pri nesprávnom nakladaní s použitou
batériou. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. V
prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity
údajov vyžaduje trvalé pripojenie
zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaným
personálom. Aby ste zaručili, že batéria
bude správne spracovaná, odovzdajte
tento výrobok na konci jeho životnosti
na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. V prípade
všetkých ostatných batérií, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu
na vhodnom zbernom mieste na
18 SK
recykláciu použitých batérií. Ak chcete
získať podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný
úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde
ste výrobok zakúpili.
Introducere
Vă mulţumim că aţi ales acest produs
Sony. Înainte de a utiliza televizorul, vă
rugăm să citiţi cu atenţie acest manual,
după care să îl păstraţi pentru a-l putea
consulta ulterior.
Producătorul acestui aparat este:
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică si
conformitatea electrosecurităţii
produselor este: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice
problemă de service sau de
garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce
insoţesc aparatul.
Note privind
funcţionarea
televizorului digital
• Orice funcţii legate de televizorul
digital (
) vor fi active numai în
ţările sau zonele în care sunt difuzate
semnale digitale terestre DVB-T
(MPEG-2 și H.264/MPEG-4 AVC),
sau unde aveţi acces la servicii de
cablu compatibile DVB-C (MPEG-2
și H.264/MPEG-4 AVC). Vă rugăm
să verificaţi la dealer-ul local dacă
puteţi recepţiona semnal DVB-T în
zona unde locuiţi sau întrebaţi
furnizorul dvs. de servicii prin cablu
dacă acest televizor este potrivit
pentru serviciul lor de cablu DVB-C.
• Furnizorul de servicii prin cablu
poate solicita taxe suplimentare
pentru astfel de servicii și este posibil
să vi se solicite aderarea la termenii și
condiţiile de lucru ale respectivilor
furnizori.
• Deși acest televizor respectă
specificaţiile DVB-T și DVB-C, nu
poate fi garantată compatibilitatea cu
programele digitale terestre DVB-T
și DVB-C prin cablu care vor fi
difuzate în viitor.
• Unele funcţii ale televizorului digital
este posibil să nu fie disponibile în
anumite ţări/regiuni, iar serviciile de
cablu DVB-C este posibil să nu fie
puse la dispoziţie de anumiţi
furnizori.
Pentru o listă a furnizorilor de servicii
prin cablu compatibili, consultaţi situl
web de asistenţă:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Instrucţiunile despre „Instalarea
dispozitivului de fixare pe perete”
sunt incluse în acest manual de
instrucţiuni al televizorului.
• Ilustraţiile telecomenzii utilizate în
acest manual sunt valabile pentru
modelul RM-ED034, cu excepţia
cazului când există alte specificaţii.
• Ilustraţiile utilizate în acest manual
pot să difere, în funcţie de modelul
televizorului dumneavoastră.
• Simbolul „x” care apare în numele
modelului corespunde unei cifre
aferente designului, variantei de
culoare sau sistemului de televiziune.
2 RO
Informaţii legate de
mărci
Unde se află eticheta de
identificare
este marcă înregistrată a DVB
Project.
HDMI, logo-ul HDMI și HighDefinition Multimedia Interface sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC
în Statele Unite ale Americii și în alte
ţări.
DLNA®, logo-ul DLNA și DLNA
CERTIFIED® sunt mărci comerciale
mărci de service sau mărci de
certificare ale Digital Living Network
Alliance.
DivX® este o tehnologie de compresie
a fișierelor video, dezvoltată de DivX,
Inc.
DivX, DivX Certified și siglele asociate
sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. și
sunt utilizate sub licenţă.
DESPRE DIVX: DivX® este un
format video digital creat de DivX,Inc.
Acesta este un dispozitiv oficial DivX
Certified care redă fișiere video DivX.
Vizitaţi www.divx.com pentru mai
multe informaţii și programe de
conversie a fișierelor dumneavoastră în
fișiere DivX.
DESPRE DIVX VIDEO-ONDEMAND: Acest dispozitiv DivX
Certified® trebuie să fie înregistrat
pentru a putea reda conţinut DivX
Video-on-Demand (VOD). Pentru a
genera codul de înregistrare, localizaţi
secţiunea DivX VOD din meniul de
configurare a dispozitivului. Vizitaţi
vod.divx.com și folosiţi acest cod
pentru a finaliza procesul de
înregistrare și pentru a afla mai multe
informaţii despre DivX VOD.
Produs sub licenţă de la Dolby
Laboratories. „Dolby” și simbolul
dublu D sunt mărci comerciale
înregistrate ale Dolby Laboratories.
„BRAVIA” şi
sunt mărci
comerciale înregistrate ale Sony
Corporation.
„XMB™” şi „XrossMediaBar” mărci
comerciale înregistrate ale Sony
Corporation şi Sony Computer
Entertainment Inc.
Etichetele cu Nr. Modelului și
Tensiunea de alimentare (în
conformitate cu regulile de siguranţă în
vigoare) se află în partea posterioară a
televizorului.
Cuprins
Verificarea accesoriilor...................................................................................................................3
Introducerea bateriilor în telecomandă ..........................................................................................3
Instalarea
Montarea suportului de masă ........................................................................................................4
Conectarea unei antene (exterioare)/a unui Set Top Box/a unui recorder
(de exemplu un DVD recorder).................................................................................................5
Prevenirea răsturnării televizorului .................................................................................................6
Prinderea laolaltă a cablurilor ........................................................................................................6
Efectuarea reglajului iniţial .............................................................................................................7
Detașarea suportului de masă de la televizor................................................................................7
Vizionare TV
Vizionarea programelor..................................................................................................................8
Utilizarea funcţiilor televizorului .....................................................................................................8
Utilizarea i-Manualului....................................................................................................................9
Informaţii suplimentare
Depanare .....................................................................................................................................10
Specificaţii ...................................................................................................................................11
Instalarea accesoriilor (dispozitiv de montare pe perete) ............................................................13
Informaţii privind siguranţa ..........................................................................................................16
Măsuri de precauţie .....................................................................................................................17
RO
• Instrucţiunile de utilizare sunt incluse în televizorul dumneavoastră BRAVIA. Pentru informaţii despre
modul de utilizare, consultaţi „Utilizarea i-Manualului” (pagina 9).
• Înainte de a pune în funcţiune televizorul, vă rugăm să citiţi „Informaţii privind siguranţa” (pagina 16).
Păstraţi acest manual pentru a-l putea consulta și altă dată.
Verificarea accesoriilor
Cablu de alimentare c.a. (1)
Suport pentru cablu (1)
Telecomandã (1)
Baterii mãrimea AAA (tip R3) (2)
Suport de masã (1)*1
Șuruburi pentru fixarea suportului
(M5 × 16) (4)
Șuruburi de montare a suportului
(M5 × 16) (4)
(numai pentru KDL-40HX80x)
Capac spate suport (1)*2
*1 Pentru KDL-40HX80x, asamblaţi suportul de
masă cu șuruburile de asamblare furnizate.
Consultaţi broșura aferentă suportului de
masă, furnizată, pentru asamblarea suportului.
*2 Pentru KDL-46HX80x, capacul spate al
suportului este atașat din fabrică la suportul
de masă.
Introducerea bateriilor în
telecomandă
1 Îndepărtaţi folia de protecţie.
2 Împingeţi și glisaţi capacul în sus.
3 RO
Instalarea
Montarea suportului de
masă
~
• Pentru o calitate optimă a imaginii, nu
expuneţi ecranul la iluminare sau lumină
solară directă.
• Dacă televizorul este adus direct dintr-o
locaţie rece într-una caldă, dacă este amplasat
într-o incintă cu un grad foarte ridicat de
umezeală sau este introdus într-o cameră în
care s-a pornit instalaţia de încălzire, umezeala
se poate condensa pe suprafaţa televizorului
sau în interiorul acestuia. În acest caz, opriţi
televizorul și lăsaţi-l oprit până la evaporarea
umezelii, după care puteţi utiliza televizorul.
Dacă remarcaţi condens între panoul de sticlă
și ecranul LCD, porniţi televizorul și
condensul se va evapora după ce televizorul
s-a încălzit.
1
Pentru detalii despre montarea
corectă pentru anumite televizoare,
consultaţi broșura suportului de
masă inclusă.
2
Așezaţi televizorul pe suportul de
masă.
3
Fixaţi televizorul pe suportul de
masă conform marcajelor-săgeată
care indică orificiile pentru șuruburi,
folosind șuruburile care v-au fost
furnizate.
~
• Dacă utilizaţi o șurubelniţă electrică, reglaţi
momentul forţei la aproximativ 1,5 N·m
{15 kgf·cm}.
4 RO
4
Pentru KDL-52/46HX90x și
KDL-40HX80x, după strângerea
tuturor șuruburilor, fixaţi capacul
din spate al suportului (furnizat) pe
suportul de masă.
Ajustarea unghiului de
vizionare al televizorului (numai
pentru KDL-52/46HX90x)
0°
6°
Conectarea unui Set Top Box/a unui
recorder (de exemplu un DVD recorder)
prin intermediul mufei SCART
4
1
Set Top Box/recorder (de exemplu DVD recorder)
Scoateţi șurubul
procedând ca în
ilustraţie.
2
Introduceţi șurubul
în orificiul superior
al suportului de
masă.
Conectarea unui Set Top Box/a unui
recorder (de exemplu un DVD recorder)
prin intermediul mufei HDMI
3
Ridicaţi și înclinaţi.
Introduceţi prin glisare.
~
• Pentru a reveni la 0°, inversaţi procedura de
mai sus.
Set Top Box/recorder (de exemplu DVD recorder)
5 RO
Instalarea
Acest televizor poate fi poziţionat între
unghiurile prezentate mai jos.
Conectarea unei antene
(exterioare)/a unui Set Top
Box/a unui recorder (de
exemplu un DVD recorder)
Prevenirea răsturnării
televizorului
Prinderea laolaltă a
cablurilor
~
• Nu prindeţi cablul de alimentare c.a.
împreună cu celelalte cabluri.
1
Montaţi un șurub pentru lemn (cu
diametrul de 4 mm, nu este furnizat)
în suportul TV.
2
Introduceţi un șurub de fixare
(M4 × 16, nu este furnizat) în
orificiul destinat acestuia din carcasa
televizorului.
3
Prindeţi șurubul pentru lemn și
șurubul de fixare cu un cablu
rezistent (nu este furnizat).
6 RO
Efectuarea reglajului iniţial
Sortare programe: modifică ordinea în
care canalele analogice sunt memorate
de televizor.
Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul
pe care doriţi să-l mutaţi la o nouă
poziţie, apoi apăsaţi .
2
Apăsaţi F/f pentru a selecta noua
poziţie pentru canal, apoi apăsaţi .
~
• De asemenea, puteţi programa canalele
manual.
1
Conectaţi televizorul la o priză de
perete.
2
Verificaţi dacă setarea ENERGY
SAVING SWITCH (Comutator
economie energie) este activată (z).
3
Apăsaţi butonul 1 al televizorului.
Când porniţi televizorul pentru prima
dată, pe ecran apare meniul de selecţie a
limbii (Language).
4
Detașarea suportului de
masă de la televizor
~
• La modelele KDL-52/46HX90x și
KDL-40HX80x, scoateţi capacul din spate
înainte de a demonta suportul pentru masă.
• Scoateţi șuruburile indicate de marcajele
săgeată
de pe televizor.
• Nu detașaţi suportul de masă decât în cazul
instalării accesoriilor corespunzătoare pe
televizor.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Programare automată digitală: Când
selectaţi „Cablu”, vă recomandăm să
selectaţi „Căutare rapidă” pentru o
programare rapidă. Setaţi „Frecvenţa”
și „ID reţea” în conformitate cu
informaţiile primite de la furnizorul dvs.
de servicii prin cablu. Dacă utilizând
„Căutare rapidă” nu găsiţi niciun canal,
încercaţi „Căutare completă” (deși
poate dura ceva timp).
• Nu ţineţi de capacul din spate al suportului în
timp ce transportaţi suportul de masă, pentru a
evita căderea suportului, ceea ce poate cauza
leziuni sau daune aduse bunurilor.
~
• În funcţie de regiunea/ţara în care locuiţi
este posibil ca funcţia „Căutare completă”
să nu fie disponibilă.
Pentru o listă a furnizorilor de servicii
prin cablu compatibili, consultaţi
consultaţi situl web de asistenţă:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
7 RO
Instalarea
1
Vizionare TV
Vizionarea programelor
1
Porniţi televizorul.
2
1 Rotiţi comutatorul ENERGY
SAVING SWITCH în poziţia activat
(z).
2 Apăsaţi pe butonul 1 al
televizorului pentru a-l porni.
GUIDE
OPTIONS
HOME
3
2
Selectaţi un mod.
3
Selectaţi un canal TV.
z
• Butoanele 5, N, PROG + și AUDIO
de pe telecomandă au un punct tactil.
Utilizaţi punctele palpabile ca referinţă
când utilizaţi televizorul.
Utilizarea ghidului electronic de
programe digitale
În modul digital, apăsaţi pe GUIDE pentru
a afișa ghidul de programe.
Utilizarea funcţiilor televizorului
Butonul HOME
Apăsaţi pe acest buton pentru a afișa
diferite operaţiuni și setări ale ecranelor.
Butonul OPTIONS
Apăsaţi pe acest buton pentru a afișa
funcţiile dorite în funcţie de opţiunea sau
conţinutul actual.
Imagine
Sunet
SCART REC pornit
Adaugă la favorite
Blocare/Deblocare
PAP
Motionflow
Selectare mod
Temporizator oprire
Volum căşti
Redare sunet
8 RO
Utilizarea i-Manualului
1
1
Apăsaţi pe i-MANUAL.
2
Apăsaţi pe G/g/F/f/
selecta elementele.
Vizionare TV
2
Instrucţiunile de utilizare sunt incluse în
televizorul dumneavoastră BRAVIA și pot fi
afișate pe ecran.
Pentru a afla mai multe despre funcţiile
televizorului, puteţi accesa i-Manualul prin
atingerea unui buton.
pentru a
Bine aţi venit la i-Manual
Caracteristici „BRAVIA” TV
Vizionare TV
Utilizarea Home Meniu principal
Divertisment cu echipamentul conectat
Descrierea pieselor
Depanare
Index
x Bine aţi venit la i-Manual
x Caracteristici „BRAVIA” TV
x Vizionare TV
Introduce funcţii comode precum Ghidul
EPG, Favorite, etc.
x Utilizarea Home Meniu principal
Pentru personalizarea setărilor
televizorului dumneavoastră, etc.
x Divertisment cu echipamentul
conectat
Informaţii despre conectarea
echipamentelor opţionale.
x Descrierea pieselor
x Depanare
Găsirea de soluţii pentru problemele
dumneavoastră.
x Index
~
• Imaginile și figurile pot să difere faţă de cele afișate pe ecran.
9 RO
Informaţii suplimentare
Depanare
Verificaţi dacă indicatorul 1 (standby) luminează intermitent de culoare roșie.
Dacă indicatorul 1 (standby) luminează intermitent
Funcţia de autodiagnosticare este activă.
1
Număraţi de câte ori clipește indicatorul 1 (standby) între intervalele de pauză
de trei secunde.
De exemplu, indicatorul clipește de trei ori, apoi face o pauză de trei secunde, după care
clipește din nou de trei ori.
2
Apăsaţi pe butonul 1 al televizorului pentru a-l opri, deconectaţi cablul de
alimentare c.a. și informaţi distribuitorul dvs. sau centrul de service Sony despre
modul în care clipește indicatorul (de câte ori clipește).
Dacă indicatorul 1 (standby) nu luminează intermitent
1
Consultaţi soluţiile din tabelul de mai jos. (Consultaţi de asemenea și
„Depanare” din i-Manual.)
2
Dacă problema persistă, apelaţi la persoane calificate pentru service.
Problemă
Explicaţie/Soluţie
Imagine
Nu apare nicio imagine • Verificaţi conectarea antenei (externă)/cablului.
(ecranul este negru) și nu • Conectaţi televizorul la priza de c.a. și apăsaţi pe butonul 1
al televizorului.
se aude sonorul.
• Dacă indicatorul 1 (standby) se aprinde și are culoarea
roșie, apăsaţi "/1 sau TV "/1 (numele butoanelor diferă în
funcţie de telecomandă).
Pe ecran apar puncte
minuscule negre și/sau
luminoase.
• Imaginea ecranului este compusă din pixeli. Punctele
minuscule (pixeli) negre și/sau luminoase de pe ecran nu
reprezintă disfuncţionalităţi.
Informaţii generale
Televizorul nu poate fi
pornit.
• Verificaţi dacă este selectată opţiunea ENERGY SAVING
SWITCH (z).
Televizorul se oprește
• Verificaţi dacă „Temporizator oprire” este activată sau
automat (trece în modul confirmaţi setarea „Durată” pentru „Temporizator pornire”.
• Verificaţi dacă opţiunea „TV inactiv standby” este activată.
standby).
Telecomanda nu
funcţionează.
• Înlocuiţi bateriile.
• Televizorul poate fi în modul SYNC (Sincronizare).
Apăsaţi pe SYNC MENU, selectaţi „Comandă TV” și apoi
selectaţi „Home (Meniu principal)” sau „Opţiuni” pentru a
verifica televizorul.
Nu se mai cunoaște
parola pentru „Blocare
de către părinţi”.
• Pentru codul PIN, introduceţi 9999. (Codul PIN 9999 este
acceptat întotdeauna.)
Zona din jurul
televizorului se
încălzește.
• Dacă televizorul este utilizat pentru mai mult timp, zona din
jurul acestuia se încălzește.
Puteţi simţi căldura dacă atingeţi această zonă cu mâna.
10 RO
Specificaţii
Sistem
Tip de panou
Panou LCD (Liquid Crystal Display - Afișaj cu cristale lichide)
Sistem TV
Analogic: În funcţie de ţara/regiunea aleasă: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T2 (numai modelele KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803)
DVB-T/DVB-C
Sistem color/video
Analogic: PAL, PAL60 (doar intrare video), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (doar intrare video)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Acoperire canale
Analogic: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digital: VHF/UHF
Ieșire audio
10 W + 10 W
Conectori intrare/ieșire
Cablu antenă
/
AV1, 2
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Conector scart cu 21 de pini (standard CENELEC) inclusiv intrare audio/video, intrare RGB și
ieșire audio/video TV.
Formate acceptate: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Intrare audio (mufe fono)
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: PCM liniar pe două canale: 32, 44,1 și 48 kHz, 16, 20 și 24 biţi, Dolby Digital
Intrare audio analogică (mini mufă) (numai pentru HDMI IN4)
Intrare PC
Intrare video (mufă fono)
Intrare audio (mufe fono)
Mufă optică digitală (PCM liniar pe două canale, Dolby Digital)
(VAR/FIX)
Ieșire audio (mufe fono)
PC IN
Intrare PC (Mini D-sub 15-pin)
Intrare audio PC (mini mufă)
Port USB
Mufă căști
i
Slot pentru CAM (modul de acces condiţionat)
LAN
3D SYNC
Conector 10BASE-T/100BASE-TX (în funcţie de mediul de funcţionare al reţelei viteza
conexiunii poate varia. Viteza de comunicare și calitatea conexiunii 10BASE-T/100BASE-TX nu
sunt garantate pentru acest televizor.)
* Pentru conexiunile LAN, folosiţi un cablu 10BASE-T/100BASE-TX din Categoria 7 (nu este
furnizat).
Terminal 3D Sync pentru transmiţător opţional
(Continuare) 11 RO
Informaţii suplimentare
COMPONENT IN
COMPONENT IN
Bornă externă de 75 ohmi pentru VHF/UHF
Numele modelului KDL-
52HX90x
46HX90x
46HX80x
40HX80x
Alimentare și altele
Cerinţe de alimentare
220 V – 240 V curent alternativ, 50 Hz
Dimensiunea ecranului
(măsurată pe diagonală)
Aprox. 132,2 cm/
52 inch
Rezoluţie ecran
1.920 puncte (orizontal) × 1.080 linii (vertical)
Consum de
putere
136 W
130 W
102 W
88,0 W
201 W
în modul
„Magazin”/
„Strălucitor”
184 W
149 W
132 W
în modul
„Acasă”/
„Standard”
Aprox. 116,8 cm/46 inch
Aprox. 101,6 cm/
40 inch
Consum de energie în
standby*1
0,2 W (14 W când „Pornire rapidă” este setat la „Pornit”)
Consum mediu anual de
energie*2
199 kWh
190 kWh
149 kWh
128 kWh
Dimensiuni (cca.) (l × î × a)
cu suport de masă
126,3 × 80,7 × 40,0 cm
112,4 × 72,7 × 40,0 cm
108,5 × 68,8 × 26,0 cm
95,2 × 61,3 × 25,0 cm
fără suport de masă
126,3 × 77,5 × 6,7 cm
112,4 × 69,5 × 6,7 cm
108,5 × 65,6 × 7,4 cm
95,2 × 58,1 × 7,4 cm
cu suport de masă
42,9 kg
36,2 kg
19,2 kg
16,4 kg
fără suport de masă
36,9 kg
30,2 kg
16,9 kg
14,2 kg
Accesorii furnizate
Vedeţi „Verificarea accesoriilor” (pagina 3).
Accesorii opţionale
Dispozitiv de montare pe perete: SU-WL500
Suport TV: SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
Ochelari 3D: TDG-BR100/TDG-BR50
Transmiţător sincronizare 3D: TMR-BR100
Masa (cca.)
*1 Puterea specificată în standby este atinsă după ce televizorul încheie procesele interne necesare.
*2 4 ore pe zi și 365 zile pe an
~
• Pentru economie de energie
– când reduceţi setarea pentru lumina de fundal (luminozitatea ecranului), se reduce consumul de
energie.
– setarea „Eco” (ex.: „Mod economic”, „TV inactiv standby”) vă ajută să reduceţi consumul de energie
și astfel economisiţi bani, prin facturi mai mici la electricitate.
– când opriţi televizorul folosind ENERGY SAVING SWITCH, consumul de energie va fi aproape zero.
Designul și specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
12 RO
Instalarea accesoriilor (dispozitiv de montare pe perete)
Pentru clienţi:
Pentru protejarea produsului și din motive de siguranţă, Sony recomandă ca instalarea
televizorului dvs. să fie făcută de un distribuitor Sony sau de o parte contractantă autorizată.
Nu încercaţi să îl instalaţi dvs. înșivă.
Pentru distribuitorii Sony și contractanţi:
Acordaţi deplină atenţie protejării în timpul instalării, întreţinerii periodice și examinării
acestui produs.
~
• Așezaţi televizorul pe un suport de masă, atunci când fixaţi cârligul de montare.
Șurub
(+PSW
6 × 16)
Orificiul
rectangular
Cârlig de montare
Pentru instalarea acestui produs, este necesară suficientă experienţă, în special pentru a
determina rezistenţa peretelui care urmează să susţină greutatea televizorului. Aveţi grijă
să încredinţaţi prinderea aparatului de perete unui reprezentant Sony sau unor persoane
calificate și acordaţi atenţia corespunzătoare siguranţei în cursul operaţiei de montare.
Firma Sony nu este răspunzătoare de niciun fel de deteriorare sau de rănire cauzată de
manevrarea defectuoasă sau de montarea inadecvată a televizorului.
(Continuare) 13 RO
Informaţii suplimentare
Televizorul dvs. poate fi montat utilizând dispozitivul de montare pe perete SU-WL500
(comercializat separat).
• Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună cu dispozitivul de montare pe perete pentru a
executa corect instalarea acestuia.
• Consultaţi „Detașarea suportului de masă de la televizor” (pagina 7).
Tabelul cu dimensiunile recomandate la montarea televizorului
Punctul central al ecranului
Unitate de măsură: cm
Numele modelului
KDL-
Dimensiunea
ecranului
Dimensiunea
centrală a
ecranului
Lungimea fiecărui unghi de montare
Unghi (0°)
E
F
G
H
48,2
12,0
34,8
73,5
50,6
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
C
D
77,5
7,7
69,5
11,8
108,5
65,6
95,2
58,1
A
B
52HX90x
126,3
46HX90x
112,4
46HX80x
40HX80x
Unghi (20°)
Valorile din tabelul de mai sus pot diferi puţin în funcţie de instalare.
ATENŢIE
Peretele pe care va fi instalat televizorul trebuie să poată susţine o… greutate de cel puţin
patru ori mai mare decât cea a televizorului. Consultaţi „Specificaţii” (pagina 12) pentru a
afla greutatea televizorului.
14 RO
Tabelul/diagrama de localizare a șuruburilor și a cârligului de fixare
Numele modelului
KDL-52HX90x
KDL-46HX90x/46HX80x
KDL-40HX80x
Locaţia șurubului
Dacă instalaţi cârligul de fixare la
televizor.
Locaţia șurubului
Locaţia cârligului de
fixare
e, j
b
Locaţia cârligului de fixare
Dacă instalaţi televizorul pe dispozitivul de
suport.
a*
b
c*
Informaţii suplimentare
* Locaţiile cârligului de fixare
„a” și „c” nu pot fi utilizate
pentru modelele respective.
15 RO
Transportul
Informaţii privind
siguranţa
Instalare/Configurare
Instalaţi și utilizaţi televizorul conform
instrucţiunilor prezentate în continuare,
pentru a evita riscurile de incendii,
șocurile electrice sau deteriorări/răniri.
Instalarea
• Televizorul trebuie instalat în
apropierea unei prize ușor accesibile.
• Așezaţi televizorul numai pe o
suprafaţă stabilă și plată.
• Instalarea televizorului pe perete
trebuie executată de către persoane
calificate.
• Din motive de siguranţă, se
recomandă cu insistenţă utilizarea
accesoriilor Sony, inclusiv:
– Dispozitivul de montare pe perete
SU-WL500
– Suport TV: SU-52HX1
(KDL-52HX90x)
SU-46HX1
(KDL-46HX90x)
• Asiguraţi-vă că utilizaţi numai
șuruburile furnizate cu dispozitivul de
montare pe perete atunci când atașaţi
cârligele de montare la televizor.
Șuruburile furnizate sunt proiectate
astfel încât să aibă o lungime între 8 mm
și 12 mm, atunci când este măsurată
distanţa de la suprafaţa de atașare până
la cârligul de montare.
Diametrul și lungimea șuruburilor
diferă în funcţie de modelul
dispozitivului de montare pe perete.
Utilizarea altor șuruburi decât a celor
furnizate poate avea ca rezultat
deteriorarea internă a televizorului sau
căderea acestuia etc.
8 mm - 12 mm
Șurub (furnizat cu
dispozitivul de montare
pe perete)
Cârlig de montare
Cârlig de atașare pe
spatele televizorului
–
• Înainte de a
deplasa
televizorul,
decuplaţi toate
cablurile.
• La transportul
unui televizor de
mari dimensiuni,
este recomandată
participarea a
două sau trei
persoane.
• Pentru
transportul
televizorului
apucaţi-l așa cum Pentru KDLeste prezentat în 52/46HX90x
imaginea
alăturată. Nu
forţaţi panoul
LCD sau cadrul
din jurul
ecranului.
• Când ridicaţi sau
mutaţi
televizorul,
Pentru KDL-46/
apucaţi-l ferm de
40HX80x
partea sa
inferioară.
• Feriţi televizorul de șocuri mecanice și
de vibraţii prea puternice în timpul
transportului.
• Când duceţi aparatul la reparat sau
când vă mutaţi, împachetaţi-l în
ambalajul original.
Instalarea pe perete
30 cm
Perete
10 cm
10 cm
Instalarea pe un suport
30 cm
10 cm
10 cm
Perete
Conductorul de reţea
Pentru a evita riscul de incendii, șocuri
electrice sau alte deteriorări și răniri,
manevraţi conductorul de reţea și
ștecherul respectând următoarele:
–
–
–
–
–
–
–
Utilizaţi numai conductori de reţea
marca Sony, nu de la alte firme.
Introduceţi complet ștecherul în
priză.
Acest aparat poate funcţiona doar la
tensiuni de 220 – 240 V, curent
alternativ.
Când conectaţi alte cabluri, aveţi
grijă să decuplaţi conductorul de
reţea pentru siguranţa dvs., și aveţi
grijă să nu vă încurcaţi picioarele
între cabluri.
Decuplaţi conductorul de reţea de la
priză înainte de a deplasa sau a
depana televizorul.
Ţineţi conductorul de reţea la
distanţă de surse de căldură.
Scoateţi ștecherul de reţea și
curăţaţi-l cu regularitate. Dacă
există praf pe ștecher și acesta se
umezește, este posibil ca izolaţia să
fie deteriorată, ceea ce poate duce la
declanșarea de incendii.
Note
10 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul
televizorului.
6 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu in jurul
televizorului.
• Pentru a asigura o ventilaţie
corespunzătoare și a evita adunarea
prafului și a murdăriei:
– Nu așezaţi televizorul culcat, cu
susul în jos, pe spate sau lateral.
– Nu puneţi televizorul pe un raft,
pe covor, în pat sau într-un dulap.
– Nu acoperiţi televizorul cu
materiale textile, de exemplu
draperie, și nici cu alte obiecte, de
exemplu ziare etc.
16 RO
Circulaţia aerului este blocată.
Ventilaţie
• Nu acoperiţi niciodată fantele de
aerisire și nu introduceţi obiecte în
interiorul carcasei aparatului.
• Lăsaţi suficient spaţiu în jurul
televizorului, așa cum este indicat mai
jos.
• Se recomandă cu insistenţă să utilizaţi
dispozitivul de montare pe perete
furnizat de firma Sony, pentru că
acesta asigură o ventilaţie adecvată.
Nu instalaţi televizorul așa cum
este arătat mai jos.
• Nu utilizaţi conductorul de reţea
furnizat la alte echipamente.
• Nu găuriţi, nu îndoiţi și nu răsuciţi
excesiv conductorul de reţea. Firele
din interior se pot dezizola sau se pot
rupe.
• Nu modificaţi conductorul de reţea.
• Nu așezaţi obiecte grele pe
conductorul de reţea.
• Nu trageţi de conductorul de cablu
pentru a-l decupla de la priză.
• Nu conectaţi prea multe aparate la
aceeași priză de reţea.
• Nu utilizaţi un ștecher care nu se
potrivește cu priza.
Moduri de utilizare
interzisă
Nu instalaţi/utilizaţi televizorul în
locaţii, medii înconjurătoare sau situaţii
de genul celor prezentate mai jos,
deoarece este posibil ca televizorul să
producă incendii, șocuri electrice,
deteriorări și/sau leziuni.
Locaţia:
În exterior (la lumină solară directă), pe
malul mării, pe o navă sau barcă, în
interiorul unui vehicul, în instituţii
medicale, în locuri instabile, în apropierea
apei, în locuri supuse la ploaie, umezeală
sau fum.
Mediul înconjurător:
Atenţie
Unde este foarte cald sau umed, unde
există mult praf; în spaţii unde există
insecte care pot pătrunde în interior; în
locaţii unde poate fi supus la vibraţii
mecanice, în apropierea unor obiecte cu
flăcări deschise (lumânări, etc).
Televizorul nu trebuie expus la picături
sau stropire, și nu trebuie așezate
deasupra lui recipiente ce conţin lichide,
de exemplu vaze.
Pentru a preveni extinderea
incendiului, păstraţi lumânările sau alte
flăcări deschise departe de acest produs
în orice moment.
Situaţii:
Nu manevraţi televizorul cu mâinile
ude, cu carcasa demontată, sau având
atașate dispozitive care nu au fost
recomandate de producător. Decuplaţi
televizorul de la priză, precum și antena
de exterior în timpul furtunilor.
Piese defecte:
Când aparatul nu
funcţionează
• Dacă nu utilizaţi televizorul câteva
zile, decuplaţi-l de la reţea din motive
ecologice și de siguranţă.
• Deoarece televizorul nu este decuplat
de la reţea dacă este doar oprit,
scoateţi ștecherul din priză pentru
deconectarea completă.
• Anumite televizoare pot fi dotate cu
facilităţi care solicită ca televizorul să
fie lăsat în standby pentru a funcţiona
corespunzător.
Pentru copii
• Nu lăsaţi copiii să se caţere pe
televizor.
• Nu lăsaţi accesoriile de mici
dimensiuni la îndemâna copiilor,
deoarece pot fi înghiţite accidental.
În cazul în care apar
următoarele probleme...
Opriţi şi decuplaţi imediat aparatul de la
priză dacă survine vreuna din problemele
prezentate mai jos.
Solicitaţi dealer-ului dvs. sau unui
centru de service Sony ca o persoană
calificată să verifice televizorul.
Când:
–
–
–
–
Este deteriorat conductorul de
reţea.
Ștecherul nu se potrivește cu priza.
Televizorul a fost deteriorat prin
cădere, lovire sau izbirea cu un alt
obiect.
Vreun obiect sau lichid a pătruns în
interiorul carcasei.
Vizionarea la televizor
• Unele persoane pot avea probleme de
disconfort (precum oboseală vizuală,
extenuare sau ameţeli) în timpul
vizionării imaginilor video 3D sau al
practicării jocurilor video 3D. Sony
recomandă ca toţi telespectatorii să ia
pauze regulate în timpul urmăririi
imaginilor video 3D sau al practicării
jocurilor video 3D. Durata și
frecvenţa pauzelor necesare va varia
de la o persoană la alta. Alegerea
soluţiei optime vă aparţine. Dacă
aveţi senzaţii de disconfort, trebuie să
sistaţi urmărirea imaginilor video 3D
sau practicarea jocurilor video 3D
până la dispariţia senzaţiilor;
consultaţi un medic, dacă consideraţi
necesar. De asemenea, consultaţi (i)
manualul de instrucţiuni al oricărui alt
dispozitiv sau suport utilizat cu acest
televizor și (ii) site-ul nostru Web
(http://www.sony-europe.com/
myproduct) pentru cele mai recente
informaţii. Vederea copiilor mici (mai
ales a celor sub șase ani) este încă în
dezvoltare. Consultaţi-vă medicul (un
pediatru sau un oftalmolog) înainte de
a permite copiilor să urmărească
imagini video 3D sau să joace jocuri
video 3D. Adulţii trebuie să-i
supravegheze pe copii, pentru a se
asigura că respectă recomandările de
mai sus.
• Când folosiţi funcţia 3D simulat, vă
rugăm să reţineţi faptul că imaginea
afișată se modifică, datorită conversiei
realizate de acest televizor.
• Asiguraţi o iluminare moderată a
camerei, deoarece nu este
recomandată vizionarea televizorului
o perioadă îndelungată de timp, în
condiţii de iluminare scăzută,
deoarece vă poate fi afectată vederea.
• Când utilizaţi căștile, evitaţi audierea
la un nivel ridicat al volumului,
deoarece vă poate fi afectat auzul.
Ecranul LCD
• Deși ecranul LCD este produs
folosindu-se o tehnologie de înaltă
precizie și 99,99% sau mai mult dintre
pixeli funcţionează, este posibilă
existenţa unor minuscule puncte
negre sau a unora luminoase (roșii,
albastre sau verzi) care să apară în
mod constant pe ecranul LCD.
Aceasta este o proprietate structurală
a ecranului LCD și nu constituie o
disfuncţionalitate.
• Nu împingeţi și nu zgâriaţi filtrul
frontal, și nu așezaţi obiecte pe partea
de sus a acestui televizor. Imaginea
poate deveni neuniformă sau ecranul
LCD se poate deteriora.
Manevrarea și curăţarea
suprafeţei ecranului/
carcasei televizorului
Decuplaţi conductorul de reţea de la
priză înainte de a curăţa televizorul.
Pentru a evita degradarea materialului
sau deteriorarea acoperirii ecranului,
respectaţi următoarele măsuri de
precauţie.
• Pentru a îndepărta praful de pe ecran
și carcasă, ștergeţi ușor cu o cârpă
moale. Dacă praful este persistent,
ștergeţi cu o cârpă moale, ușor
umezită într-o soluţie slabă de
detergent.
• Nu pulverizaţi apă sau detergent
direct pe televizor. Poate să picure în
partea de jos a ecranului sau pe
componentele exterioare, fiind
posibilă apariţia unei defecţiuni.
• Nu utilizaţi niciodată pastă abrazivă,
substanţe de curăţare alcaline/acide,
praf de curăţat sau solvenţi volatili,
cum ar fi alcoolul, benzina, diluantul
sau insecticidele. Utilizarea unor
astfel de materiale sau contactul
prelungit cu materiale din cauciuc sau
vinil poate duce la daune ale
suprafeţei ecranului și materialului
carcasei.
• Se recomandă aspirarea periodică a
orificiilor de ventilare pentru a
asigura ventilarea corespunzătoare.
• Când ajustaţi unghiul de vizionare al
televizorului, deplasaţi lent aparatul,
pentru a evita desprinderea sau
alunecarea de pe suportul său stabil.
Echipamentul opţional
• Păstraţi componentele opţionale sau
oricare alte dispozitive care emit
radiaţii electromagnetice la distanţă
de televizor. În caz contrar, pot apărea
distorsiuni și/sau zgomot.
• Acest echipament a fost testat și s-a
aflat astfel că este în conformitate cu
limitele stabilite prin Directiva EMC
pentru utilizarea cablului de
conexiune pentru semnal, mai scurt de
3 metri.
Bateriile
• Respectaţi polaritatea corectă când
introduceţi bateriile.
• Nu utilizaţi baterii de tip diferit și nu
amestecaţi baterii vechi cu unele noi.
• Salubrizaţi bateriile în mod ecologic.
Este posibil ca în anumite regiuni,
salubrizarea bateriilor să fie
reglementată prin lege. Vă rugăm
consultaţi autorităţile dvs. locale.
(Continuare) 17 RO
Informaţii suplimentare
• Nu aruncaţi obiecte spre televizor.
Sticla ecranului se poate sparge la
impact, cauzând răniri grave.
• Dacă se sparge carcasa televizorului,
nu o atingeţi înainte de a decupla
conductorul de reţea de la priză. În
caz contrar, pot apărea șocuri
electrice.
Măsuri de
precauţie
• Dacă televizorul este utilizat într-un
loc cu temperatură scăzută, poate
apărea un efect de prelungire
neregulată a liniilor orizontale, sau
imaginea poate deveni întunecată.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Fenomenul va dispărea pe măsură ce
temperatura crește.
• Pot apărea imagini remanente în cazul
în care sunt afișate în mod continuu
imagini statice. Acestea pot să dispară
după câteva momente.
• Ecranul și carcasa se încălzesc când
televizorul este în uz. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
• Ecranul LCD conţine o cantitate mică
de cristale lichide. Unele tuburi
fluorescente utilizate la acest televizor
conţin de asemenea mercur.
Respectaţi instrucţiunile și
regulamentele locale în vigoare cu
privire la salubrizare.
• Manevraţi telecomanda cu grijă. Nu o
scăpaţi pe jos și nu călcaţi pe ea, nu
vărsaţi lichid de niciun fel.
• Nu puneţi telecomanda într-un loc
apropiat de o sursă de căldură, în
bătaia directă a razelor soarelui, sau
într-o încăpere umedă.
Salubrizarea televizorului
Salubrizarea
echipamentelor
electrice și
electronice vechi
(valabil în
Uniunea
Europeană și în celelalte ţări
europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol de pe produs sau de pe
ambalajul acestuia indică faptul că nu
trebuie considerat deșeu menajer. În
schimb, trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice și electronice.
Prin salubrizarea corespunzătoare a
acestui produs, veţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător și sănătăţii
oamenilor. Reciclarea materialelor va
ajuta la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi primăria locală, compania
locală de salubrizare a deșeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
18 RO
Dezafectarea
bateriilor uzate
(aplicabil în
Uniunea
Europeană și alte
ţări europene cu
sisteme de colectare
separate )
Acest simbol marcat pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că bateria acestui
produs nu trebuie considerată reziduu
menajer. Pe anumite tipuri de baterii,
acestui simbol i se pot asocia
simbolurile anumitor substanţe chimice.
Simbolurile pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur
sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că
aceste baterii sunt eliminate corect, veţi
ajuta la prevenirea consecinţelor
negative pentru mediu și pentru
sănătatea umană, care, în caz contrar,
pot fi provocate de către manipularea și
eliminarea greșită a acestor baterii.
Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale. În
cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor
necesită o conexiune permanentă cu
bateria încorporată, aceasta trebuie
înlocuită numai de către personalul
specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi
dezafectate corespunzător, predaţi
produsul la sfârșitul duratei de
funcţionare la centrele de colectare
pentru deșeuri electrice și electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă
rugăm să consultaţi secţiunea în care
este explicat modul neprimejdios de
îndepărtare a bateriei din produs.
Predaţi bateria uzată la un centru de
colectare și reciclare a bateriilor. Pentru
mai multe detalii referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriei,
vă rugăm să contactaţi primăria,
serviciul de preluare a deșeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Въведение
Благодарим ви за покупката на този
продукт на Sony. Преди да започнете
работа с телевизора, прочетете
ръководството изцяло и го запазете
за бъдещи справки.
Производителят на този
продукт е Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Упълномощеният
представител за EMC
(електромагнитна
съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. За въпроси, свързани
със сервиза и гаранцията, моля
обърнете се към адресите в
съответните сервизни или
гаранционни документи.
Забележка за
цифровата функция на
телевизора
• Всяка функция, свързана с
цифровата телевизия (
), ще
работи само в държавите и
областите, в които се предлагат
DVB-T (MPEG-2 и H.264/MPEG-4
AVC) цифрови наземни сигнали,
или там, където има достъп до
съвместима с DVB-C (MPEG-2 и
H.264/MPEG-4 AVC) кабелна
услуга. Проверете при вашия
местен доставчик дали там, където
живеете, можете да приемате
DVB-T сигнал или попитайте
вашия доставчик на кабелна
телевизия дали тяхната DVB-C
кабелна услуга е подходяща за
съвместна работа с този телевизор.
• Възможно е вашият кабелен
доставчик да ви поиска такса за
своите услуги или да поиска да се
наложи да се съгласите с правилата
и условията, които той налага.
• Въпреки че този телевизор
отговаря на DVB-T и DVB-C
спецификациите, съвместимостта
му с бъдещи DVB-T цифрови
наземни и DVB-C цифрови
кабелни излъчвания не е
гарантирана.
• Възможно е определени цифрови
функции на телевизора да не
работят в някои държави/региони
и DVB-C кабелната услуга може да
не работи правилно с някои
доставчици.
За списък на съвместимите
доставчици на кабелна телевизия,
вижте интернет страницата за
поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
~
• Инструкции за “Инсталиране на
стенната конзола” са включени в
ръководството на този телевизор.
• Илюстрациите на дистанционното,
използвани в това ръководство, са
на RM-ED034, освен ако не е
указано друго.
• Илюстрациите използвани в това
ръководство могат да се
различават според модела на
вашия телевизор.
2 BG
• Знакът “x” в името на модела
съответства на число, отнасящо се
до дизайна и цвета на телевизора.
Информация за
търговски марки
е регистрирана търговска
марка на DVB Project.
HDMI и логото HDMI, както и HighDefinition Multimedia Interface са
търговски марки или запазени
търговски марки на HDMI Licensing
LLC в САЩ и други държави.
DLNA®, логото на DLNA и DLNA
CERTIFIED® са търговски марки,
марки за услуги или сертифицирани
марки на Digital Living Network
Alliance.
DivX® е технология за
компресиране на видео файлове,
разработена от DivX, Inc.
DivX, DivX Certified, и свързаните
логота са търговски марки на DivX,
Inc. и се използват с лиценз.
ОТНОСНО DIVX VIDEO: DivX® е
цифров видео формат, създаден от
DivX, Inc. Това е официално DivX
сертифицирано устройство, което
възпроизвежда DivX видео.
Посетете www.divx.com за повече
информация и софтуерни
инструменти за конвертиране на
вашите файлове в DivX видео.
ОТНОСНО DIVX VIDEO-ONDEMAND:
Това DivX Certified® устройство
трябва да бъдe регистрирано, за да
може да възпроизвежда DivX Videoon-Demand (VOD) съдържание. За
да генерирате регистрационен код,
намерете точка DivX VOD в менюто
за настройка на устройството.
Отидете на vod.divx.com с този код,
за да завършите процеса на
регистрация и да научите повече
относно DivX VOD.
Произведен по лиценз на Dolby
Laboratories. Dolby и символът с
двойно D са запазени марки на Dolby
Laboratories.
“BRAVIA” и
са търговска
марка на Sony Corporation.
“XMB™” и “XrossMediaBar” са
търговски марки на Sony Corporation
и Sony Computer Entertainment Inc.
Място на
идентификационния
етикет
Етикетите за № на модела и
стойността на Захранващото
напрежение (в съответствие с
приложимия стандарт за
безопасност) се намират на гърба на
телевизора.
Съдържание
Проверка на аксесоари...............................................................................................................3
Поставяне на батерии в дистанционното .................................................................................3
Монтаж
Закачване на поставката за маса .............................................................................................4
Свързване на антена/цифров приемник/видеорекордер (напр. DVD рекордер)..................5
Предпазване на телевизора от падане.....................................................................................6
Събиране на кабелите ................................................................................................................6
Извършване на първоначалната настройка .............................................................................7
Сваляне на поставката за маса на телевизора .......................................................................7
Гледане на телевизия
За да гледате програми ..............................................................................................................8
За да използвате функциите на телевизора............................................................................8
За да използвате i-Manual ..........................................................................................................9
Допълнителна информация
Отстраняване на неизправности .............................................................................................10
Спецификации ...........................................................................................................................12
Инсталиране на аксесоарите (конзола за монтиране на стена) ..........................................14
Информация за безопасност ....................................................................................................17
Предпазни мерки .......................................................................................................................18
• Инструкциите за работа са вградени във вашия BRAVIA TV. За работа с тях, вижте “За да използвате
i-Manual” (стр. 9).
• Преди работа с телевизора, моля прочетете “Информация за безопасност” (стр. 17). Запазете това
ръководство за бъдещи справки.
BG
Проверка на аксесоари
Захранващ кабел за променлив ток (1)
Държач за кабел (1)
Дистанционно (1)
Батерии размер AAA (тип R3) (2)
Поставка за маса (1)*1
Фиксиращи винтове за поставка за
маса (M5 × 16) (4)
Монтажни винтове за поставка за маса
(M5 × 16) (4)
(само за KDL-40HX80x)
Заден капак на поставка (1)*2
*1 За KDL-40HX80x монтирайте поставката
за маса с доставените монтажни винтове.
Вижте доставената брошура за поставката
за маса, за да сглобите поставката.
*2 За KDL-46HX80x задният капак на
поставката е фабрично прикачен към
поставката за маса.
Поставяне на батерии в
дистанционното
1 Отстранете защитния лист.
2 Натиснете и плъзнете капака
нагоре.
3 BG
Монтаж
Закачване на поставката
за маса
~
• За най-добро качество на картината, не
излагайте екрана на директно осветяване
или слънчева светлина.
• Ако телевизорът е внесен директно от
студено на топло място, или е поставен в
много влажна стая, или в стая, в която
отоплението току-що е било включено, по
повърхността или във вътрешността на
телевизора може да кондензира влага. Ако
това се случи, изключете телевизора и го
оставете изключен, докато влагата се
изпари, след това можете да го използвате.
Ако забележите кондензирала влага между
стъкления панел и LCD, включете
телевизора и кондензът ще се изпари след
загряване на телевизора.
1
Вижте брошурата на доставената
поставка за маса за правилно
окачване на някои модели
телевизори.
2
Поставете телевизора върху
поставката за маса.
3
Фиксирайте с предоставените
винтове телевизора към
поставката за маса съгласно
маркировката със стрелки ,
които сочат към отворите за
винтове.
~
• Ако използвате електрическа отвертка,
задайте въртящия момент на
приблизително 1,5 N·m {15 kgf·cm}.
4 BG
4
За KDL-52/46HX90x и
KDL-40HX80x след притягане на
всички винтове закачете
доставения заден капак на
стойката към поставката за маса.
Регулиране на ъгъла на
гледане на телевизора (само
за KDL-52/46HX90x)
0°
6°
Свързване на цифров приемник/
видеорекордер (напр. DVD
рекордер) със SCART
4
1
Цифров приемник/рекордер (напр.
DVD рекордер)
Отстранете
винтовете,
както е
показано.
2
Завийте винта в
горния отвор за
винт на поставката
за маса.
3
Повдигнете и
наклонете.
Плъзнете
навътре.
~
• За да върнете до 0°, изпълнете горната
процедура в обратна последователност.
5 BG
Монтаж
Този телевизор може да се регулира в
следния диапазон на ъгли.
Свързване на антена/
цифров приемник/
видеорекордер (напр. DVD
рекордер)
Свързване на цифров приемник/
видеорекордер (напр. DVD
рекордер) с HDMI
1
Поставете винт за дърво (4 mm
диаметър, не е приложен в
комплекта) в стойката на
телевизора.
2
Поставете винт (M4 × 16, не е
приложен в комплекта) в отвора
за винт на телевизора.
3
Затегнете винта за дърво и другия
винт със здрава корда (не е
приложена в комплекта).
Събиране на кабелите
Цифров приемник/рекордер (напр. DVD
рекордер)
Предпазване на
телевизора от падане
~
• Не пристягайте в общ сноп захранващия
кабел и други кабели.
6 BG
Извършване на
първоначалната
настройка
Подреждане на програми: Променя
реда на записаните в телевизора
аналогови канали.
1
Натиснете F/f, за да изберете
канала, който желаете да
преместите на нова позиция, и
натиснете .
Натиснете F/f, за да изберете
новата позиция за вашия канал,
след това натиснете .
1
Свържете телевизора към
електрическия контакт.
2
2
Проверете дали ENERGY
SAVING SWITCH е включен (z).
~
• Можете да настроите каналите и ръчно.
3
Натиснете 1 на телевизора.
Когато включите телевизора за
първи път, на екрана автоматично се
показва менюто за избор на език.
4
Следвайте инструкциите, изведени на
екрана.
Автомат. цифрова настройка: Когато
изберете “Кабел”, препоръчваме ви
да изберете “Бързо сканиране” за
бързо настройване на каналите.
Задайте “Честота” и “ID на
мрежата” съгласно информацията,
предоставена ви от вашия доставчик
на кабелна телевизия. Ако не
намерите нито един канал, като
използвате “Бързо сканиране”,
опитайте “Пълно сканиране” (което
обаче може да отнеме известно
време).
Сваляне на поставката за
маса на телевизора
~
• За KDL-52/46HX90x и KDL-40HX80x
свалете задния капак на стойката на
телевизора преди да я свалите.
• Свалете винтовете, сочени от
маркировката със стрелки
на
телевизора.
• Не сваляйте поставката за маса, освен ако
не сте решили да монтирате телевизора на
стената.
• При носене на поставката за маса, не я
дръжте за задния капак, за да не я
изпуснете, което може да причини
нараняване или повреда.
~
• “Пълно сканиране” може да не е
налично според вашия регион/държава.
7 BG
Монтаж
За списък на съвместимите
доставчици на кабелна телевизия,
вижте интернет страницата за
поддръжка:
http://support.sony-europe.com/TV/
DVBC/
Гледане на телевизия
За да гледате програми
1
Включете телевизора.
2
1 Включете ENERGY SAVING
SWITCH (z).
2 Натиснете 1 на телевизора, за да
го включите.
GUIDE
OPTIONS
HOME
3
z
• Цифрата 5, N, PROG + и бутоните
AUDIO на дистанционното имат
осезаема точка. Използвайте
осезаемата точка, като отправна,
когато работите с телевизора.
2
Изберете режим.
3
Изберете ТВ канал.
Използване на Цифров електронен
програмен справочник
Натиснете GUIDE в цифров режим, за
да се покаже програмния справочник.
За да използвате функциите на телевизора
Бутон HOME
Натиснете, за да се покажат различни
екрани за работа и настройка.
Бутон OPTIONS
Натиснете, за да се покажат удобни
функции, базирани на текущия вход или
съдържание.
Картина
Звук
SCART REC вкл.
Добави към Предпочитани
Заключи/Отключи
PAP
Motionflow
Избор на сцена
Автоматично изключване
Слушалки - сила на звука
Г оворител
8 BG
За да използвате i-Manual
1
1
Натиснете i-MANUAL.
2
Натиснете G/g/F/f/
изберете обект.
Гледане на телевизия
2
Инструкциите за експлоатация са вградени
във вашия BRAVIA TV и могат да се
показват на екрана.
За да научите повече относно функциите на
телевизора, можете да отворите i-Manual с
едно натискане на бутон.
, за да
Добре дошли в i-Manual
Характеристики на “BRAVIA” TV
Гледане на телевизия
Използване на Home меню
Забавления със свързано оборудване
Описание на части
Отстраняване на неизправности
Индекс
x Добре дошли в i-Manual
x Характеристики на “BRAVIA” TV
x Гледане на телевизия
Предлага удобни функции, като EPG
справочник, Предпочитани и др.
x Използване на Home меню
Персонализиране на настройките на
телевизора и др.
x Забавления със свързано
оборудване
Обяснява начини на свързване на
допълнително оборудване.
x Описание на части
x Отстраняване на неизправности
Намира решения на проблема ви.
x Индекс
~
• Изображенията и илюстрациите могат да се различават от това, което е показано на екрана.
9 BG
Допълнителна информация
Отстраняване на неизправности
Проверете дали индикаторът 1 (готовност) мига в червено.
Когато индикаторът 1 (готовност) мига в червено
Функцията за самодиагностика е активирана.
1
Пребройте премигванията на индикатора 1 (готовност) между две
последователни прекъсвания от три секунди между тях.
Например индикаторът може да примигне три пъти, да изгасне за три секунди, след
което отново да примигне три пъти.
2
Натиснете 1 на телевизора, за да го изключите, извадете захранващия
кабел и информирайте вашия доставчик или сервиз на Sony за
премигванията на индикатора (техния брой).
Когато индикаторът 1 (готовност) не мига
1
Направете справка с таблиците по-долу. (Вижте също в “Отстраняване на
неизправности” в i-Manual.)
2
Ако проблемът продължава, телевизорът ви трябва да бъде прегледан от
квалифициран сервизен техник.
Състояние
Обяснение/решение
Картина
Няма картина (екранът • Проверете свързването на антената/кабела.
• Включете в контакта захранващия кабел на телевизора
е тъмен) и няма звук.
и натиснете 1 на телевизора.
• Ако индикаторът 1 (готовност) свети в червено,
натиснете "/1 или TV "/1 (името на бутона се различава
според дистанционното).
На екрана се появяват • Екранът се състои от пиксели. Малките черни и/или
малки черни и/или ярки ярки точки на екрана не означават неизправност.
точки.
10 BG
Състояние
Обяснение/решение
Общи
Не може да се включи
захранването на
телевизора.
• Проверете дали ENERGY SAVING SWITCH е включен
(z).
Телевизорът се
• Проверете дали “Автоматично изключване” е
изключва автоматично активирано или потвърдете настройката “Времетраене”
(преминава в режим на на “Автоматично включване”.
• Проверете дали “Изключва, ако ТВ не се използва” е
готовност).
активиран.
• Сменете батериите.
• Вашият телевизор може да е в режим SYNC.
Натиснете SYNC MENU, изберете “ТВ контрол” и след
това изберете “Home (меню)” или “Опции” за да
управлявате телевизора.
Забравена е паролата
за “Родителски
контрол”.
• Въведете 9999 за ПИН кода. (ПИН кодът 9999 се приема
винаги.)
Предметите около
• Когато телевизорът се използва продължително време,
телевизора се затоплят. предметите около телевизора се затоплят.
Можете да усетите топлина, когато ги докоснете с ръка.
11 BG
Допълнителна информация
Дистанционното
управление не работи.
Спецификации
Система
Система на панела
LCD (течнокристален дисплей) панел
Телевизионна система
Аналогова: В зависимост от вашия избор на държава/регион: B/G/H, D/K, L, I
Цифрова: DVB-T2 (KDL-52HX903/46HX903/46HX803/40HX803 само)
DVB-T/DVB-C
Система на цветовете/
видео система
Аналогова: PAL, PAL60 (само видео вход), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (само видео вход)
Цифрова: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Покритие на каналите
Аналогова: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV: S1-S20/HYPER: S21-S41
D/K: R1-R12, R21-R69/L: F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21-B69
Цифрова: VHF/UHF
Мощност на звука
10 W + 10 W
Входно/изходни жакове
Антенен кабел
/
AV1, 2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN1, 2, 3, 4
AV3
AV3
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
75 ома външен терминал за VHF/UHF
21-пинов Scart конектор (CENELEC стандарт) включително аудио/видео вход, RGB вход и
TV аудио/видео изход.
Поддържани формати: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Аудио вход (фоно жакове)
Видео: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720/24p, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Аудио: Двуканална линейна PCM: 32, 44,1 и 48 kHz, 16, 20 и 24 бита, Dolby Digital
Аналогов аудио вход (минижак) (HDMI IN4 само)
Вход от компютър
Видео вход (фоно жак)
Аудио вход (фоно жакове)
Цифров оптичен жак (Двуканален линеен PCM, Dolby Digital)
(VAR/FIX)
Аудио изход (фоно жакове)
PC IN
Вход от компютър (Mini D-sub 15-пинов)
PC аудио вход (минижак)
USB порт
Жак слушалки
i
CAM (Conditional Access Module) гнездо
LAN
3D SYNC
12 BG
10BASE-T/100BASE-TX конектор (в зависимост от условията на работа на мрежата,
скоростта на пренос на данните може да се различава. 10BASE-T/100BASE-TX за този
телевизор не се гарантира скорост и качество на комуникацията.)
* За LAN връзки, използвайте кабел категория 7 10BASE-T/100BASE-TX (не влиза в
доставката).
3D синхронен терминал за допълнителен предавател
Име на модел KDL-
52HX90x
46HX90x
46HX80x
40HX80x
Захранване и други
Изисквания за
захранване
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Размер на екрана
(измерен по диагонала)
Приблизително
132,2 см/52 инча
Резолюция на дисплея
1 920 точки (по хоризонтала) × 1 080 реда (по вертикала)
Приблизително 116,8 см/46 инча
Приблизително
101,6 см/40 инча
136 W
Консумация в “У дома”/
на енергия “Стандартен”
режим
130 W
102 W
88,0 W
201 W
184 W
149 W
132 W
в “В
магазин”/
“Ярък”
режим
Консумация на енергия в 0,2 W (14 W, когато “Бърз старт” е зададен на “Вкл.”)
режим готовност*1
199 kWh
190 kWh
149 kWh
128 kWh
Габарити (прибл.) (ш × в × д)
със стойка за маса
126,3 × 80,7 × 40,0 см
112,4 × 72,7 × 40,0 см
108,5 × 68,8 × 26,0 см
95,2 × 61,3 × 25,0 см
без стойка за маса
126,3 × 77,5 × 6,7 см
112,4 × 69,5 × 6,7 см
108,5 × 65,6 × 7,4 см
95,2 × 58,1 × 7,4 см
със стойка за маса
42,9 кг
36,2 кг
19,2 кг
16,4 кг
без стойка за маса
36,9 кг
30,2 кг
16,9 кг
14,2 кг
Приложени аксесоари
Вижте “Проверка на аксесоари” (стр. 3).
Аксесоари по избор
Конзола за закрепване към стена: SU-WL500
Стойка за телевизор: SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
3D очила: TDG-BR100/TDG-BR50
3D синхронен предавател: TMR-BR100
Тегло (прибл.)
*1 Указаната консумация на енергия в режим на готовност се достига след като телевизорът
приключи необходимите вътрешни процеси.
*2 4 часа на ден и 365 дни в годината
~
• За да пестите енергия
– когато намалявате фоновата осветеност (яркостта на екрана), потреблението на енергия
намалява.
– настройките “Eко” (т.е. “Енергоспестяване”, “Изключва, ако ТВ не се използва”) ви помагат
да намалите потреблението на енергия и по този начин да пестите пари чрез намаляване на
сметките за електричество.
– когато изключите телевизора чрез ENERGY SAVING SWITCH, потреблението на енергия ще
бъде почти нула.
Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
13 BG
Допълнителна информация
Средно годишно
потребление на
енергия*2
Инсталиране на аксесоарите (конзола за монтиране на
стена)
До потребителите:
За опазване на продукта и от съображения за безопасност Sony настоятелно
препоръчва монтирането на вашия телевизор да бъде извършено от доставчици на
Sony или лицензирани подизпълнители. Не опитвайте да го монтирате сами.
До доставчиците на Sony и подизпълнителите:
Подходете с подчертано внимание към безопасността по време на монтажа,
периодичната поддръжка и огледа на този продукт.
Вашият телевизор може да бъде монтиран с използването на SU-WL500 конзолата на
закрепване към стена (продава се отделно).
• За правилния монтаж се обърнете към ръководството за употреба на конзолата за
закрепване към стена.
• Вж. “Сваляне на поставката за маса на телевизора” (стр. 7).
~
• Поставете телевизора на поставката за маса, докато закрепите скобата за монтиране.
Винт
(+PSW
6 × 16)
Квадратен отвор
Скоба за монтиране
За монтирането на този продукт се изисква достатъчен опит, особено при
определяне на здравината на стената, която се изисква за издържане тежестта на
телевизора. На всяка цена поверете закрепването на този продукт към стена на
доставчици на Sony или лицензирани подизпълнители и по време на монтажа
обърнете особено внимание на мерките за безопасност. Sony не носи отговорност за
повреди или наранявания в резултат на неправилна работа или монтиране.
14 BG
Таблица на размерите, имащи отношение към монтажа на
телевизора
Център на екрана
Уред: см
Размери на
екрана
Дължина за всеки ъгъл на монтиране
Ъгъл (0°)
Ъгъл (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
52HX90x
126,3
77,5
7,7
48,2
12,0
34,8
73,5
50,6
46HX90x
112,4
69,5
11,8
48,2
12,0
32,0
65,9
50,6
46HX80x
108,5
65,6
9,5
43,1
12,1
32,3
61,6
45,4
40HX80x
95,2
58,1
13,3
43,1
12,0
29,7
54,6
45,4
Числата в горната таблица може леко да се различават в зависимост от начина на
извършване на монтажа.
ВНИМАНИЕ
Стената, на която ще бъде монтиран телевизора, трябва да е способна да издържи
тежест, поне четирикратно превишаваща тази на телевизора. Вижте “Спецификации”
(стр. 13) относно теглото.
(продължава) 15 BG
Допълнителна информация
Име на модел
KDL-
Размер на
центъра на
екрана
Чертеж/таблица за местата на винта и скобата
Име на модела
KDL-52HX90x
KDL-46HX90x/46HX80x
KDL-40HX80x
Място на винта
При монтиране на скобата за
закрепване към телевизора.
Място на винта
Място на скобата
e, j
b
Място на скобата
При монтиране на телевизора към
скобата на основата.
a*
b
c*
* Местоположение на
скобата “a” и “c” не може
да се използва за моделите.
16 BG
Пренасяне
Информация за
безопасност
Инсталация/Настройка
Инсталирайте и използвайте
телевизора в съответствие с
инструкциите, описани по-долу, за да
избегнете риск от пожар, токов удар
или повреда и/или наранявания.
Инсталация
8 мм - 12 мм
Вентилация
• Никога не покривайте
вентилационните отвори и не
вкарвайте предмети в корпуса.
• Оставете свободно място около
телевизора както е показано подолу.
• Препоръчително е да използвате
оригиналната конзола за
монтиране към стена на Sony, за да
осигурите достатъчна циркулация
на въздуха.
Стена
10 см
За да предотвратите риск от пожар,
токов удар, повреда и/или
нараняване, работете със
захранващия кабел както следва:
–
–
–
–
–
10 см
–
–
10 см
Оставете най-малко толкова
място около устройството.
Инсталиране с помощта
на стойката
30 см
10 см
10 см
6 см
Оставете най-малко толкова
място около устройството.
Стена
Захранващ кабел
Инсталация на стена
30 см
Винт (доставян с
конзолата за
закрепване към стена)
Монтажна кука
Прикрепяне на
монтажната кука към
гърба на телевизора
• За да постигнете правилна
вентилация и да предотвратите
събирането на прах или мръсотия:
– Не слагайте телевизора легнал,
не го монтирайте обърнат с
горния край надолу, наопаки
или странично.
– Не слагайте телевизора върху
рафтове, килим, легло или в
дрешник.
– Не покривайте телевизора с
парчета плат, като пердета или
с други предмети, като вестници
и др.
– Не инсталирайте телевизора,
както е показано по-долу.
Циркулацията на въздух е
блокирана.
Използвайте само оригинален
захранващ кабел на Sony. Не
използвайте други марки.
Вкарайте щепсела плътно и
докрай в контакта.
Включвайте телевизора само към
променливотоково захранване от
220-240 V.
Когато прокарвате кабели, за
ваша безопасност се уверете, че
сте изключили захранващия
кабел; внимавайте да не се
спънете в кабелите.
Изключете захранващия кабел от
мрежата от 220 V, преди да
работите или местите телевизора.
Пазете захранващия кабел далеч
от източници на топлина.
Изключете захранващия кабел и
го почиствайте редовно. Ако
захранващият кабел е замърсен
или прашен и по него се образува
влага, изолацията му може да се
наруши и това може да доведе до
пожар.
Забележки
• Не използвайте приложения
захранващ кабел с друго
оборудване.
• Не дупчете, не огъвайте и не
усуквайте прекомерно
захранващия кабел. Жилото на
проводниците може да се оголи или
прекъсне.
• Не преправяйте захранващия
кабел.
• Не поставяйте тежки предмети
върху захранващия кабел.
• Не дърпайте самия захранващ
кабел, когато го изключвате от
контакта.
(продължава) 17 BG
Допълнителна информация
• Телевизорът трябва да бъде
инсталиран близо до лесно
достъпен контакт.
• Поставете телевизора на стабилна,
равна повърхност.
• Монтирането на устройството към
стената трябва да се извърши само
от квалифициран персонал.
• За по-голяма безопасност ви
препоръчваме да използвате
оригиналните аксесоари на Sony,
включително:
– Конзола за закрепване към
стена SU-WL500
– Стойка за телевизор:
SU-52HX1 (KDL-52HX90x)
SU-46HX1 (KDL-46HX90x)
• На всяка цена използвайте
винтовете, които се доставят с
конзолата за монтиране към стена,
когато прикрепяте монтажните
куки към телевизора.
Предоставените винтове са
проектирани така, че да бъдат
8 мм-12 мм дълги, ако бъдат
измерени от повърхността на
монтажната кука.
Диаметърът и дължината на
винтовете се различават в
зависимост от модела на конзолата
за закрепване към стена.
Използването на винтове, различни
от тези в комплекта на конзолата,
може да доведе до вътрешни
повреди на телевизора или да стене
причина за падането му и т.н.
• Преди да
местите
телевизора,
изключете
всички кабели
от него.
• Пренасянето на
голям телевизор
изисква двама
или повече
души.
• Когато
пренасяте
телевизора на
ръка, дръжте го
както е
За KDL-52/
показано на
46HX90x
илюстрацията
отдясно. Не
натискайте LCD
панела и
рамката около
екрана.
• Когато
повдигате или
местите
За KDL-46/
телевизора,
40HX80x
стабилно
придържайте устройството от
долната страна.
• При пренасяне не излагайте
телевизора на сътресения или
прекалени вибрации.
• Когато пренасяте телевизора при
ремонт или при смяна на
жилището, пакетирайте го, като
използвате оригиналната опаковка
и материали за пакетиране.
• Не свързвайте твърде много
устройства към един и същи
контакт.
• Не използвайте контакт, който не
захваща стабилно щепсела.
Забранена употреба
Относно децата
• Не позволявайте на деца да се
качват върху телевизора.
• Пазете малките аксесоари далеч от
деца, за да не бъдат погълнати от
тях по грешка.
Не инсталирайте/използвайте
телевизора на следните места или в
ситуациите, описани по-долу. В
противен случай телевизорът може
да се повреди и да причини пожар,
токов удар, повреда и/или
нараняване.
Ако възникнат
следните проблеми…
Местонахождение:
Консултирайте се с вашия доставчик
или с оторизиран сервиз на Sony дали
е наложително телевизорът да бъде
проверен от квалифициран сервиз.
На открито (пряка слънчева
светлина), на морския бряг, на кораб
или друг плавателен съд, във
вътрешността на превозно средство,
в медицински заведения, на
нестабилни повърхности, близо до
вода, изложен на дъжд, влага или
пушек.
Незабавно изключете телевизора и
извадете захранващия кабел в
случай, че възникне някои от
следните проблеми.
Когато:
–
–
–
Околна среда:
Места, които са горещи, влажни или
прекалено прашни; Там, където
може да влязат насекоми; Където
може да бъде изложен на механични
вибрации, в близост до запалими
предмети (свещи и др.). Телевизорът
трябва да бъде предпазен от
поливане с течности; не поставяйте в
близост до устройството предмети,
пълни с течности, като например
вази.
–
Захранващият кабел е повреден.
Гнездото на контакта не захваща
стабилно щепсела.
Телевизорът е повреден, понеже
е изпуснат, ударен или нещо е
хвърлено по него.
Течни или твърди предмети са
попаднали в отворите на корпуса.
Предупреждение
За да предотвратите избухване на
пожар, винаги дръжте свещи или
други източници на огън далеч от
този продукт.
Ситуации:
Не използвайте устройството, ако
сте с мокри ръце, когато капакът на
устройството е свален или с
аксесоари, които не са препоръчани
от производителя. По време на
гръмотевични бури изключвайте
телевизора от мрежата от 220 V,
също изваждайте антенния кабел.
Счупени парчета:
• Не хвърляйте нищо към
телевизора. Стъклото на екрана
може да се счупи и да експлодира
при удара и да причини сериозни
наранявания.
• Ако повърхността на дисплея се
пропука, не я докосвайте, докато не
изключите захранващия кабел. В
противен случай може да получите
токов удар.
Когато не използвате
устройството
• Поради причини, свързани с
безопасността и околната среда, ви
препоръчваме да изключвате
телевизора от мрежата, когато не
планирате да го използвате
няколко дни.
• Телевизорът не е изключен от
мрежата, когато е изключен от
копчето. За да изключите напълно
устройството, изключете кабела на
захранването от електрическата
мрежа.
• Някои телевизори притежават
функции, които изискват
оставянето на устройството в
режим на готовност.
18 BG
Предпазни
мерки
Гледане на телевизора
• Някои хора могат да усетят
неудобство (като напрягане на
очите, умора или гадене) докато
гледат 3D видео изображения или
играят стереоскопични 3D игри.
Sony препоръчва на всички зрители
да правят редовни почивки когато
гледат 3D видео изображения или
играят на стереоскопични 3D игри.
Продължителността и честотата на
необходимите почивки е различна
за всеки човек. Вие трябва да
решите кое е най-добро за вас. Ако
изпитате някакво неудобство,
трябва да спрете да гледате 3D
видео изображения или да играете
стереоскопични 3D игри, докато
неудобството отмине;
консултирайте се с лекар, ако
сметнете за необходимо. Също
така трябва да прегледате (i)
ръководството за употреба на
всяко друго устройство или медия,
използвани с този телевизор и (ii)
нашия уебсайт (http://www.sonyeurope.com/myproduct) за найновата информация. Зрението на
малките деца (особено на тези под
шестгодишна възраст) все още се
развива. Обърнете се към лекар
(педиатър или очен лекар), преди
да позволите на малки деца да
гледат 3D видео изображения или
да играят на стереоскопични 3D
игри. Възрастните трябва да
наблюдават малките деца, за да
гарантират, че те спазват
описаните по-горе препоръки.
• Когато използвате функцията за
симулиране на 3D, моля имайте
предвид, че показваното
изображение е променено спрямо
оригиналното, което се дължи на
конвертирането, извършено от
този телевизор.
• Гледайте телевизия в средно
осветена стая, тъй като гледането
на телевизия в слабо осветена стая
натоварва допълнително очите ви.
• Когато използвате слушалки,
настройте силата на звука, за да
предотвратите увреждане на слуха.
LCD екран
• Въпреки че LCD екранът е
изработен по високо-прецизна
технология и повече от 99,99% от
пикселите му са ефективни, върху
LCD екрана може трайно да се
появят черни или светли точки
(червени, сини или зелени). Това е
структурна особеност на LCD
панела и не представлява
неизправност.
• Не натискайте и не драскайте
предния филтър и не поставяйте
предмети върху устройството.
Изображението може да е
неравномерно или LCD панелът
може да се повреди.
• Ако използвате устройството на
студено място, картината може да
се замъгли или да стане по-тъмна.
Това не е неизправност. Този
феномен изчезва, когато
температурата се повиши.
• Когато на екрана продължително
време са изведени неподвижни
изображения, възможно е да се
появят остатъчни образи. Те могат
да изчезнат след няколко секунди.
• Екранът и корпусът се затоплят,
когато използвате устройството.
Това не е неизправност.
• LCD екранът съдържа малко
количество течни кристали.
Флуоресцентната тръба,
използвана в този телевизор, също
съдържа живак. Следвайте
местните правила и закони за
изхвърляне при подобни отпадъци.
Поддръжка и почистване
на повърхността на
екрана/корпуса на
телевизора
Уверете се, че сте изключили
свързания към телевизора
захранващ кабел, преди да започнете
почистване.
За да предотвратите повреда на
покритието на екрана, следвайте
инструкциите, изброени по-долу.
• За да премахнете праха от
повърхността на екрана/корпуса,
почиствайте с меко сухо парче
плат. Ако полепналият прах не
може да се почисти, почиствайте
екрана с меко парче плат, леко
навлажнено със слаб почистващ
разтвор.
• Не пръскайте вода или почистващ
препарат директно върху
телевизора. Може да протече до
долната част на екрана или
външните части и да предизвика
неизправност.
• Не използвайте грапави парчета
плат, почистващи препарати на
алкална/киселинна основа,
почистващи прахове или разтвори,
като например алкохол, бензол,
разредител или инсектицид.
Използването на такива вещества
или продължителният контакт с
гума или винил може да повреди
повърхността на екрана или
повърхността на корпуса на
устройството.
• Препоръчва се периодично
почистване с прахосмукачка на
отворите за проветряване с цел
осигуряване на правилна
вентилация.
• Когато регулирате ъгъла на
телевизора, местете бавно
устройството, за да предотвратите
изместване на телевизора или
падане от масата или стойката.
Допълнително
оборудване
Батерии
• Съблюдавайте правилната
полярност при поставяне на
батериите.
• Не използвайте съвместно батерии
от различен тип, както и стари и
нови батерии.
• Изхвърляйте изразходваните
батерии по щадящ околната среда
начин. В някои населени места е
възможно изхвърлянето на
батериите да е регулирано
нормативно. Консултирайте се с
местните власти.
• Работете внимателно с
дистанционното управление. Не го
изпускайте, не стъпвайте върху
него и не изливайте никакви
течности върху него.
• Не поставяйте дистанционното
управление в близост до източници
на топлина, на пряка слънчева
светлина или в стая с повишена
влажност.
Изхвърляне на
стари
електрически и
електронни
уреди
(Приложимо за
страните от Европейския
съюз и други европейски
страни, използващи
система за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ на устройството или на
неговата опаковка показва, че този
продукт не трябва да се третира като
битов отпадък. Вместо това, той
трябва да бъде предаден в
съответните пунктове за
рециклиране на електрически и
електронни уреди. Като изхвърлите
този продукт на правилното място,
вие предотвратявате потенциални
негативни последици за околната
среда и човешкото здраве, които в
противен случай могат да се получат
в резултат на неправилното
обработване на този продукт като
отпадък. Рециклирането на
материалите ще помогне за
опазването на природните ресурси.
За по-подробна информация относно
рециклирането на този продукт,
свържете се с местния градска
управа, службата за изхвърляне на
битови отпадъци или с магазина, от
който сте закупили продукта.
Изхвърляне на
изтощени
батерии
(приложимо в
Европейския
Съюз и други
европейски държави със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или
върху опаковката показва, че с
батерията, доставена с този продукт,
не трябва да се отнасяте като с
домакински отпадък. При някои
батерии този символ може да се
използва в комбинация с означение
на химически елемент. Означението
на химическия елемент живак (Hg)
или олово (Pb) се добавя ако
батерията съдържа повече от
0,0005% живак или 0,004% олово.
Осигурявайки коректното
изхвърляне на тези батерии вие ще
помогнете за предотвратяване на
потенциално негативните
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха
възникнали при неподходящо
изхвърляне. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. При
апарати, които от гледна точка на
безопасност, начин на действие или
запазване на данни изискват
батерията да бъде постоянно
свързана (вградена), тя трябва да
бъде заменяна само от квалифициран
сервизен персонал. Ако трябва да
изхвърлите апарат, в който има
такава батерия, за да сте сигурни, че
батерията ще бъде третирана
правилно, предайте апарата в
събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни уреди.
За всички останали батерии моля
прочетете в упътването как
безопасно се изважда батерията от
апарата. Предайте я в събирателния
пункт за рециклиране на използвани
батерии. За повече информация
относно рециклирането на този
продукт можете да се обърнете към
общината, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
19 BG
Допълнителна информация
• Не дръжте близо до телевизора
допълнителните компоненти или
каквото и да е било оборудване,
излъчващо електромагнитни
вълни. В противен случай е
възможно картината и/или звукът
да бъдат със смущения.
• Това оборудване е тествано и
съответства на изискванията на
Директива EMC, като използва
свързващ сигнален кабел по-къс от
3 метра.
Изхвърляне на
телевизора
At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to
create innovative digital entertainment products. And we are also
constantly rethinking and re-evaluating our products, processes and
our potential impact on the planet.
Thanks to our results in that direction, this product achieved the
European Eco label award issued by the European Comission. You
can get more information in following link:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
Award to goods or services which meet the environmental
requirements of the EU ecolabelling scheme
ES-CAT/022/002
Sony ger minst 2 års garanti på denna LCD-TV och
erbjuder tillgänglighet på elektroniska komponenter i
7 år.
Sony, bu LCD TV için minimum 2 yıl garanti ve
elektronik parça değişimi için 7 yıl parça
bulunabilirlik güvencesi vermektedir.
Sony giver som minimum 2 års garanti på dette LCD
TV og 7 års garanti for rådighed af reservedele.
Sony poskytuje na tento LCD televizor minimálně
2letou záruku a 7 let existuje možnost výměny
elektronických dílů.
Sony myöntää tälle LCD-televisiolle vähintään 2
vuoden takuun ja elektroniikkaosille 7 vuoden
saatavuustakuun.
Firma Sony udziela co najmniej 2-letniej gwarancji
na ten odbiornik TV z ekranem ciekłokrystalicznym
oraz zapewnia dostępność elektronicznych części
zamiennych przez okres 7 lat.
Sony gir minimum 2 års garanti for denne LCD TV-en
og 7 års tilgjengelighet for elektroniske redervedeler.
Η Sony παρέχει τουλάχιστον 2 χρνια εγγύηση για
την παρούσα τηλεραση LCD και 7 χρνια
διαθεσιμτητα για τα ανταλλακτικά των
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.
A Sony legalább 2 éves jótállást nyújt ehhez az LCD
tv-hez, és 7 évig biztosítja az elektronikus alkatrészek
utánpótlását.
Spoločnost’ Sony poskytuje na tento LCD TV
minimálne dvojročnú záruku a 7 ročnú zaručenú
dostupnost’ náhradných elektronických dielov.
Sony oferă minim 2 ani garanţie pentru acest
televizor LCD și 7 ani asigură piese electronice de
schimb.
Sony дава минимум 2 години гаранция за този
LCD телевизор и поддържа наличност за
подмяна на електронните части 7 години.
For nyttig information om Sony-produkter
Sony ürünleri için faydali bilgiler
For mere information om Sony-produkter
Užitečné informace o výrobcích Sony
Hyödyllista tietoa Sony tuotteista
Sony termékekről hasznos információkat találhat az
alábbi weboldalon
Szczegółowe informacje o produktach Sony
For nyttig informasjon om Sony produkter
Για χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα
προϊντα SONY
© 2010 Sony Corporation
Pre viac informácií o produktoch Sony
Pentru informaţii utile despre produsele Sony
За полезна информация отноcно продуктите на Sony
4-180-174-32(1)
Download PDF

advertising