Sony | KDL-32V2000 | Sony KDL-32V2000 Οδηγίες χρήσης

2-680-539-41(2)
LCD Digital Colour TV
LCD Digital Colour TV
Bruksanvisning
SE
Läs avsnittet ”Säkerhetsinformation” i denna
bruksanvisning innan TV:n används.
Spara bruksanvisningen för framtida referens.
Betjeningsvejledning
DK
Før du betjener tv'et, skal du læse afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" i denne vejledning.
Gem vejledningen til senere brug.
Οδηγίες Χρήσης
GR
Πριν θέσετε την τηλεραση σε λειτουργία, διαβάστε
την εντητα "Πληροφορίες ασφαλείας" του παρντος
εγχειριδίου.
Φυλάξτε το παρν εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.
Инструкция по эксплуатации
RU
Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения
по безопасности” этого руководства.
Сохраняйте данное руководство для справок в будущем.
KDL-46V2000
KDL-40V2000
KDL-32V2000
KDL-46V2000
KDL-40V2000
KDL-32V2000
Printed in Spain
2-680-539-41(2)
© 2006 Sony Corporation
Instrukcja obsługi
PL
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać
się z treścią rozdziału „Informacje dotyczące bezpieczeństwa”
niniejszej instrukcji.
Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
For nyttig information om Sony-produkter
For mere information om Sony-produkter
Για χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τα προϊντα SONY
Для получения полезной информации о продукции Сони
Szczegółowe informacje o produktach Sony
VARNING!
• För att undvika risken för elektriska stötar får nätkabeln
inte anslutas till ett eluttag om kabeln eller stickkontakten
är skadad. Denna kontakt kan inte användas och bör
kasseras på lämpligt sätt.
• Utsätt inte enheten för regn eller fukt, eftersom det ökar
risken för brand eller elektriska stötar.
• Inne i TV-enheten finns farligt höga elektriska
spänningar. Öppna inte chassit. Överlåt service till
behörig servicetekniker.
Att observera angående digital-TVfunktionen
• Alla funktioner som hör samman med digital-TV (
)
fungerar bara i länder och områden där det förekommer
marksändningar av digitala DVB-T (MPEG2)-signaler.
Hör efter hos din TV-handlare om det går att ta emot
DVB-T-signaler där du bor.
• Den här TV-apparaten följer DVB-T-specifikationerna,
men vi kan inte garantera att den även kommer att vara
kompatibel med framtida digitala DVB-Tmarksändningar.
• Vissa digital-TV-funktioner kan saknas i somliga länder.
Introduktion
Tack för att du valde denna Sony-produkt.
Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här
bruksanvisningen noga. Förvara den sedan så att du i
framtiden kan använda den som referens.
Varumärkesinformation
•
är ett registrerat varumärke tillhörande DVBprojektet.
• Tillverkas på licens från BBE Sound, Inc. Används på
licens från BBE Sound, Inc. under ett eller flera av
följande amerikanska patent: 5510752, 5736897. BBE
och BBE-symbolen är registrerade varumärken för BBE
Sound, Inc.
• TruSurround XT, SRS och (z)-symbolen är varumärken
för SRS Labs, Inc.
TruSurround XT-teknologi är införlivat under licens från
SRS Labs, Inc.
•
HDMI, HDMI-logon och HighDefinition Multimedia Interface
är registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing,
LLC.
• I figurerna i den här bruksanvisningen visas modellen
KDL-32V2000 om inget annat anges.
2 SE
Innehållsförteckning
Startguide
4
Säkerhetsinformation ................................................................................................................7
Säkerhetsföreskrifter ...............................................................................................................10
Översikt över fjärrkontrollen................................................................................................11
Översikt över TV-knapparna och indikatorerna .................................................................12
Se på TV
Se på TV .................................................................................................................................13
Kontrollera den digitala elektroniska programguiden (EPG)
..........................................15
Använda Favoritlistan
....................................................................................................17
Visa bilder från ansluten utrustning.........................................................................................18
Använda MENY-funktionerna
Navigering i menyerna ............................................................................................................19
Bildmenyn ...............................................................................................................................20
Ljudmenyn...............................................................................................................................22
Skärmmenyn ...........................................................................................................................24
Inställningsmenyn ...................................................................................................................25
Datorinställningsmenyn...........................................................................................................27
Den analoga inställningsmenyn (gäller endast i det analoga läget)........................................28
Den digitala inställningsmenyn
......................................................................................31
Använda extrautrustning
Ansluta extrautrustning ...........................................................................................................33
Övrig information
Tekniska data..........................................................................................................................36
Felsökning...............................................................................................................................38
Register...................................................................................................................................40
: endast för digitala kanaler
3 SE
SE
Startguide
1: Kontrollera
tillbehören
2: Ansluta en antenn/
videobandspelare
Fjärrkontroll RM-ED005 (1)
Ansluta enbart en antenn
R6-batterier (storlek AA) (2)
Nätkabel (typ C-6) (1)
Koaxialkabel (medföljer)
Koaxialkabel (1)
Kabelhållare (1)
Stödrem (1) och skruvar (2)
Nätkabel (medföljer)
Ansluta en antenn och en videobandspelare
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Nätkabel (medföljer)
RF-kabel
(medföljer ej)
Obs!
• Observera den korrekta polariteten när batterierna
installeras.
• Avyttra batterier på ett miljövänligt sätt. Vissa regioner
kan ha specifika bestämmelser gällande avyttring av
batterier. Vänligen rådfråga de lokala myndigheterna.
• Använd inte batterier av olika typ tillsammans och blanda
inte gamla batterier med nya.
• Hantera fjärrkontrollen varsamt. Tappa den inte eller lägg
den så att man kan råka kliva på den, spill inte heller
vätska på den.
• Placera inte fjärrkontrollen nära värmekällor, i direkt
solljus eller där det är fuktigt.
Scartkabel (medföljer ej)
Videobandspelare
4 SE
5: Välja språk och land/
region
2
1
2
4: Förhindra att TV:n
välter
3,4
3,4
1
2
Anslut TV:n till nätuttaget (220-240 V
växelström, 50 Hz).
Tryck på 1 på TV:n (på ovansidan).
När du startar TV:n för första gången, visas
Språkmenyn (Language) på skärmen.
När TV:n är i standbyläge (standbyindikatorn 1
på TV:ns framsida lyser rött) trycker du på "/1 på
fjärrkontrollen för att starta TV:n.
2
3
1
Forts.
5 SE
Startguide
3: Bunta ihop kablarna
3
Tryck på F/f för att välja språk på menyn,
och tryck sedan på .
1
Sätt i en förinspelad videokassett i
videobandspelaren som är ansluten till
TV:n (sidan 4) och börja spela upp den
innan du sätter igång den automatiska
kanalinställningen på TV:n.
Under den automatiska kanalinställningen letar
TV:n upp och lagrar videokanalen i minnet.
Om ingen videobandspelare är ansluten till TV:n
behöver man inte utföra denna procedur. Gå
vidare till steg 2.
2
4
.
Tryck på F/f för att ange i vilket land/
vilken region du använder TV:n, och tryck
sedan på .
Om det land eller den region där du använder TV:n
inte visas i listan väljer du ”-” istället för land/region.
Ett bekräftelsemeddelande om att TV:ns
automatiska kanalinställning startar tänds på
skärmen. Gå sedan vidare till ”6: Automatisk
inställning av TV:n”.
6: Automatisk
inställning av TV:n
TV:n börjar söka efter alla tillgängliga TV-kanaler
och lagra dem i minnet.
2
4
6 SE
Välj ”OK” och tryck på
TV:n börjar söka efter alla tillgängliga digitala
kanaler, och därefter alla tillgängliga analoga
kanaler. Detta kan ta ett tag, så ha tålamod och
tryck inte på någon knapp på TV:n eller
fjärrkontrollen under tiden.
Om det tänds ett meddelande om att bekräfta
antennanlutningarna
TV:n hittade inga digitala eller analoga kanaler.
Kontrollera alla antennanslutningar och tryck på
för att starta den automatiska inställningen
igen.
3
Utför proceduren för ”Kanalsortering”
(sidan 28) när menyn för Kanalsortering
visas på skärmen.
Om du inte vill ändra lagringsordningen för de
analoga kanalerna på TV:n så gå vidare till steg 3.
4
Tryck på MENU för att avsluta.
TV:n tar nu emot alla tillgängliga kanaler.
Säkerhetsinformation
Nätkabel
• Koppla bort nätkabeln
innan du flyttar TVenheten. Flytta inte
TV-enheten medan
nätkabeln är ansluten.
Nätkabeln kan skadas
vilket kan leda till brand eller elskador.
• Om nätkabeln skadas kan det leda till
brand eller elskador.
– Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln
för mycket. Ledarna inne i kabeln
kan bryta igenom ytterhöljet eller gå
av, vilket kan orsaka en kortslutning
som i sin tur kan leda till brand eller
elektrisk stöt.
– Modifiera inte nätkabeln och se till
att den inte skadas.
– Ställ inte tunga föremål på nätkabeln. Dra aldrig i själva
nätkabeln.
– Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor.
– Ta tag om kontakten när du kopplar bort nätkabeln.
• Använd aldrig en skadad nätkabel, kontakta din
återförsäljare eller ett Sony-servicecenter om kabeln
behöver bytas.
• Använd inte medföljande nätkabel tillsammans med
annan utrustning.
• Använd endast originalnätkabel från Sony och inga andra
märken.
Skydd av nätkabeln
Koppla ur nätkabeln genom att
greppa i kontakten. Dra aldrig i
själva kabeln.
Elnätet
Använd inte eluttag med dålig passform.
Skjut in kontakten så långt det går i uttaget.
Om kontakten sitter löst kan det leda till
överslag med eldsvåda som följd. Kontakta
en elektriker om du behöver byta ut eluttaget.
För TV-apparater med tretrådig jordad stickkontakt
Denna TV-apparat måste anslutas till ett jordat vägguttag.
Alternativa tillbehör
Tänk på följande om du installerar
TV-apparaten med hjälp av en väggkonsol.
Om du inte är uppmärksam på dessa
anvisningar kan TV-enheten falla i golvet
och orsaka allvarliga personskador.
• Av säkerhetsskäl rekommenderas starkt att använda Sony
original tillbehör, såsom:
– KDL-46V2000/KDL-40V2000:
Väggfäste SU-WL51
– KDL-32V2000:
Väggfäste SU-WL31
• Vi rekommenderar starkt att använda original Sony
väggfäste, för att tillåta tillräcklig luftcirkulation, och undvika
att damm samlas runt apparaten, på väggen och i taket.
• Fäst TV-apparaten ordentligt vid installationen enligt
anvisningarna som medföljer väggkonsolen.
Installation
• Om TV-enheten skall installeras
på en vägg, skall installationen
utföras av en behörig
servicerepresentant. Oriktig
installation kan göra att TVenheten inte är säker.
• Installera TV-apparaten nära ett lättåtkomligt vägguttag.
Sjukvårdsinstruktioner
Använd inte den här TV-enheten i
närheten av medicinsk utrustning.
Det kan leda till att den
medicinska utrustningen inte
fungerar som den ska.
Transport
• Innan du lyfter TV:n kopplar du bort
alla kablar.
• När du bär TV:n för hand håller du den
på det sätt som visas till höger. Om du
inte är uppmärksam på dessa
anvisningar kan TV:n falla i golvet
och orsaka allvarliga personskador.
Om du tappat eller skadat TV:n bör du
genast låta en utbildad servicetekniker
undersöka den.
• Se till att TV-enheten inte utsätts för
stötar eller kraftiga vibrationer när den transporteras. TVenheten kan välta och skadas eller orsaka allvarliga
personskador.
• Du bör använda originalkartongen och dess emballage när
du sänder in TV-enheten för reparation eller om du flyttar.
• Det krävs två eller fler personer att bära TV-enheten.
Forts.
7 SE
Ventilation
Placering
• Täck inte över chassits
ventilationshål. Det kan leda till
överhettning med brand som
följd.
• Utan tillräcklig ventilation kan damm samlas i TVenheten och den blir smutsig. För att ventilationen ska bli
tillräcklig bör du tänka på följande:
– Installera inte TV-enheten bakvänd eller vänd sidledes.
– Installera inte TV-enheten omkullvält eller vänd upp
och ned.
– Installera inte TV-enheten på en hylla eller i ett slutet
utrymme.
– Placera inte TV-enheten på en matta eller i en säng.
– Täck inte över TV-enheten med tyg (t.ex. gardiner)
eller placera tidningar och liknande på den.
• Lämna ett fritt utrymme runt TV-enheten. I annat fall
finns det risk för att luftcirkulationen blockeras vilket kan
leda till överhettning med brand eller skador på TVenheten som följd.
• Placera aldrig TV:n i en varm, fuktig
eller mycket dammig omgivning.
• Använd inte TV:n där insekter kan ta
sig in i den.
• Installera inte TV:n där den kan
utsättas för mekaniska vibrationer.
• Placera TV-enheten på en stabil och jämn
yta. Annars kan TV-enheten välta och
orsaka skador.
• Installera inte TV-enheten på en plats där
den sticker ut, som till exempel på eller
bakom en pelare eller där det finns risk att
du slår huvudet i den. Annars kan det
resultera i skada.
30 cm
10 cm
10 cm
15 cm
Vatten och fukt
• Använd inte TV-enheten i
närheten av vatten, t.ex. i närheten
av ett badkar eller en dusch. Utsätt
den inte heller för regn, fukt eller
rök. Det kan leda till brand och
elskador.
• Vidrör inte nätkabeln eller TVapparaten med våta händer. Det kan
leda till elektriska stötar eller skador på
TV-enheten.
Fukt och brandfarliga föremål
Lämna minst så här mycket utrymme.
• Om TV-apparaten installeras på väggen måste det finnas
minst 10 cm fritt utrymme under TV-apparaten, och minst
5,5 cm mellan TV-apparaten och väggen.
• Så här får du inte installera TV-enheten:
Luften kan inte
cirkulera fritt.
Luften kan inte
cirkulera fritt.
• Se till så att TV-enheten inte blir våt.
Se till att du inte spiller någon vätska
på TV:n. Använd inte enheten om
vätska eller något föremål råkar
hamna i öppningarna i chassit. Det kan
leda till elektriska stötar eller skador
på TV-enheten.
Låt genast en behörig servicetekniker kontrollera enheten.
• Håll brännbara föremål (ljus etc.) och elektriska
glödlampor borta från TV-enheten för att förhindra brand.
Olja
Vägguttag
Vägguttag
Installera inte TV-enheten på restauranger där olja används.
Dammabsorberande olja kan komma in i TV-enheten och
skada den.
Fall
Ventilationsöppningar
Stoppa aldrig in något i ventilationshålen.
Om metall eller vätska kommer in i
ventilationshålen kan det leda till brand eller
elektriska stötar.
8 SE
Placera TV-enheten på en stabil yta. Häng
inte upp något på enheten. TV-enheten kan i
så fall lossna från stativet eller väggkonsolen
och orsaka skador eller allvarliga
personskador.
Se till att inte barn klättrar på TV-enheten.
Fordon eller innertak
Installera inte enheten i ett fordon.
Fordonets rörelser kan få TVenheten att falla i golvet och orsaka
skador. Häng inte upp TV-enheten
i taket.
Båtar och andra fartyg
Se på TV:n
Installera inte enheten i en båt eller
någon annan typ av fartyg. Om TVenheten utsätts för havsvatten kan
den skadas och börja brinna.
• För bekvämt TV-tittande är det rekommenderade
avståndet till TV:n mellan fyra och sju gånger
bildskärmens storlek i vertikalled.
• Du bör titta på TV i ett rum med måttlig belysning, TVtittande i dålig belysning frestar på ögonen. Långvarigt
TV-tittande är också påfrestande för ögonen.
• Om TV:ns vinkel kan justeras, håller du stativets platta
med din hand för att förhindra att TV-enheten separeras
från stativet. Var försiktig så att dina fingrar inte fastnar
mellan TV:n och stället.
Användning utomhus
• Utsätt inte TV-enheten för direkt
solljus. TV-enheten kan bli varm
vilket kan resultera i att den
skadas.
• Placera inte enheten utomhus.
Kabeldragning
• Se till att nätkabeln inte är ansluten till eluttaget medan du
drar kablarna. Koppla för säkerhets skull bort nätkabeln.
• Se till att du inte snavar på kablarna. TV-enheten kan
skadas.
Rengöring
• Glöm inte att koppla bort nätkabeln när
du rengör nätkontakten och TV-enheten.
Om du inte gör det kan du få en stöt.
• Rengör regelbundet kontakten till
nätkabeln. Om kontakten är smutsig och
tar upp fukt kan isoleringen försämras
vilket kan leda till eldsvåda.
Åskväder
När åskan går bör du se till att du inte
kommer i kontakt med vare sig TVenheten, nätkabeln eller antennen.
Skada som kräver service
Om ytan på enheten spricker och går sönder kopplar du bort
strömmen innan du vidrör enheten. Om du rör den medan
strömmen fortfarande är ansluten kan du få en stöt.
Service
Öppna inte chassit. Överlåt service
av TV-enheten åt utbildad
servicepersonal.
Installation och borttagning av
små tillbehör
Håll tillbehör bort från barn. Om de förtärs kan man kvävas.
Kontakta omedelbart läkare.
Krossat glas
Kasta aldrig någonting mot TVapparaten. Om skärmen träffas kan glaset
krossas, vilket i sin tur kan leda till
allvarliga personskador.
Volyminställning
• Ställ in ljudnivån så att du inte stör grannarna. Särskilt
nattetid sprids ljud längre än du tror. Därför
rekommenderas du att stänga fönstren eller använda
hörlurar.
• När du använder hörlurar bör du använda en ljudnivå som
inte äventyrar din hörsel.
Överbelastning
Den här TV-enheten är bara avsedd
att drivas med 220–240 V växelström
(AC). Anslut inte alltför många
enheter till ett och samma uttag
eftersom det kan leda till brand eller
elskador.
Värme
Vidrör inte TV-enhetens yta. Ytan är fortfarande varm även
en tid efter det att du slagit av strömmen till TV-enheten.
Korrosion
Om du använder TV-enheten i närheten av havet kan det
hända att saltluften fräter på metalldelarna i enheten med
skador och brandrisk som följd. Enhetens livslängd kan
också förkortas. Du bör så långt som möjligt försöka minska
fuktigheten och temperaturen där TV-enheten är placerad.
Hantering
• Håll ordentligt under TV-apparaten när du
lyfter den eller flyttar LCD-panelen.
• För KDL-46V2000: Var noga med
att hålla panelen ordentligt på det sätt
som visas i figuren när du lyfter eller
flyttar TV:n. Håll handen rakt under
panelen, från baksidan på TV:n.
När enheten inte används
Med tanke på miljö och säkerhet
bör du inte lämna TV:n i
standbyläge när den inte används.
Koppla bort den från vägguttaget.
Vissa TV-apparater kan däremot
ha funktioner som kräver att TV:n lämnas i standbyläge för
att den skall fungerar korrekt. Instruktionerna i denna
bruksanvisning informerar dig om detta.
9 SE
Säkerhetsföreskrifter
LCD-skärmen
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med hög precision
och har 99,99% eller fler aktiva bildpunkter, kan det hända
att svarta eller ljusa (röda, blå eller gröna) punkter
konstant visas på LCD-skärmen. Det här är ett naturligt
fenomen hos LCD-skärmar och är alltså inget tecken på
fel.
• Utsätt inte LCD-skärmens yta för solljus. Det kan skada
skärmens yta.
• Tryck inte in eller repa skärmfiltret eller placera tunga
föremål på TV-enheten. I så fall kan bilden bli ojämn och
LCD-skärmen skadas.
• Om du använder TV-enheten där det är kallt kan det hända
att bilden blir grötig och mörk.
Det är inget tecken på fel. Det här fenomenet försvinner
när temperaturen blir normal igen.
• En spökbild kan uppstå om en stillbild ligger kvar på
skärmen under en längre tid. Den försvinner troligtvis
efter ett tag.
• Skärmen och höljet blir varmt under användning. Detta är
inget fel.
• LCD-skärmen innehåller en liten mängd flytande
kristaller och kvicksilver. Lysröret som används i den här
TV-enheten innehåller också kvicksilver. Följ de lagar
och förordningar som gäller i det område där du skrotar
enheten.
Lysröret
Som ljuskälla använder den här TV:n ett speciellt lysrör. Om
bilden blir mörk, flimrar eller inte visas alls kan det betyda
att lysröret har blivit gammalt och LCD-skärmen måste
bytas. För byte av lysröret kontaktar du behörig
servicepersonal.
Installera TV-enheten
• Installera inte TV-enheten där det är mycket varmt, t.ex. i
direkt solljus eller nära ett värmeelement eller
varmluftsutsläpp. Om TV-enheten utsätts för extrema
temperaturer, kan den överhettas och orsaka deformering
av höljet eller göra så att TV-enheten inte fungerar.
• TV-enheten är inte bortkopplad från strömförsörjningen
även om du slår av strömmen till den. Vill du koppla bort
strömförsörjningen helt måste du dra ur kontakten från
vägguttaget.
• För att ge en klar bild bör inte skärmen vara belyst eller
utsatt för direkt solljus. Om möjligt bör du använda
punktbelysning från taket.
• Installera inte andra komponenter alldeles intill TVenheten. Avståndet till andra enheter bör vara minst 30
cm. Om du placerar en videobandspelare framför eller vid
sidan om TV-enheten kan det hända att du får störningar i
bilden.
• Bildstörningar och/eller akustiskt brus kan uppstå om
TV:n placeras nära utrustning som utsänder
elektromagnetisk strålning.
10 SE
Hantering och rengöring av TV-skärmens yta/chassi
Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika
degradering av material eller skärmens ytskikt.
• Tryck eller skrapa inte med hårda föremål mot skärmen,
kasta inte heller något mot den. Det kan skada
bildskärmen.
• Rör inte bildskärmen när den har använts en längre tid
eftersom den blir varm.
• Du bör så långt som möjligt undvika att beröra
bildskärmens yta.
• Använd en mjuk duk när du dammar av skärmen/chassit.
Smuts som är svår att få bort kan du avlägsna genom att
fukta duken med ett utspätt rengöringsmedel.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel, inte heller
alkaliska eller sura rengöringsmedel, skurpulver eller
starka lösningsmedel som t.ex. alkohol, bensin, thinner
eller insektsspray. Om sådana material används eller vid
en längre tids kontakt med gummi- eller vinylmaterial kan
det resultera i att skärmens ytskikt och chassit skadas.
• Ventilationshålen kan med tiden dra till sig damm. Du kan
försäkra dig om att ventilationen fungerar som den ska
genom att regelbundet (en gång per månad) suga bort
dammet med en dammsugare.
Kassering av TV-apparaten
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten
inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
Översikt över fjärrkontrollen
1 "/1 – TV standby
Stänger av TV:n tillfälligt och slår på den från standbyläget.
2 A/B – Tvåkanaligt ljud (sidan 23)
3 Färgade knappar
Används för att välja olika alternativ längst ned på de digitala Favorit- och
EPG-menyerna.
4
/
– Info / Visa text
• I det digitala läget: Används för att se kortfattad information om det
program du håller på att titta på.
• I det analoga läget: Används för att se information som nuvarande
kanalnummer och skärmläge.
• I Text-läge (sidan 14): Används för att se dold information (t.ex. svaren
till en frågesport).
5
F/f/G/g/
(sidan 13, 19)
6 TOOLS (sidan 14, 18, 35)
Används för att välja olika visningsalternativ och göra inställningar för olika
sorters material och skärmlägen.
7 MENU (sidan 19)
8 DIGITAL – Digitalt läge (sidan 13)
9 Sifferknappar
• I TV-läge: Används för att välja kanaler. För tvåsiffriga kanalnummer
matar man in den andra siffran inom två sekunder.
• I Text-läge: Ange det tresiffriga sidnumret för att välja sida.
0
– Föregående kanal
Återgå till den kanal man tittade på innan (i mer än fem sekunder)
qa PROG +/- (sidan 13)
• I TV-läge: Används för att välja nästa (+) eller föregående (-) kanal.
• I Text-läge: Används för att välja nästa (+) eller föregående (-) sida.
qs 2 +/- – Volym
qd % – Avstängning av ljudet (sidan 13)
qf / – Text (sidan 14)
qg ANALOG – Analogt läge (sidan 13)
/ RETURN
qh
Används för att återvända till föregående skärm bland menyerna.
qj
qk
– EPG (Digital elektronisk programguide) (sidan 15)
– Bildfrysning (sidan 14)
Används för att frysa bilden på TV-skärmen.
ql
w;
– Skärmläge (sidan 14)
/
– Ingångsväljare / Text-halt
• I TV-läge (sidan 18): Används för att välja ingångskälla bland utrustning
ansluten till TV-uttagen.
• I Text-läge (sidan 14): Fryser nuvarande sida.
Tips!
Knapparna A/B, PROG + och sifferknapp 5 har en liten knopp som känns med fingret. Använd knopparna som hjälp när du styr
TV-apparaten.
11 SE
Översikt över TV-knapparna och indikatorerna
(sidan 19)
1
2
/
– Ingångsval/OK
• I TV-läge (sidan 18): Används för att välja
ingångskälla bland utrustning som är ansluten
till TV:ns ingångar.
• På TV-menyn: Används för att välja meny
eller inställningsalternativ, samt för att
bekräfta inställningen.
3 2 +/-/
/
• Används för att höja (+) eller sänka (-)
volymen.
• På TV-menyn: Används för att hoppa åt
vänster ( ) eller höger ( ) bland
alternativen.
4 PROG +/-/
/
• I TV-läge: Används för att välja nästa (+) eller
föregående (-) kanal.
• På TV-menyn: Används för att hoppa uppåt
( ) eller nedåt ( ) bland alternativen.
5 1 – Strömbrytare
Slår på och stänger av TV-apparaten.
6
– Bilden släckt/Timerindikator
• Lyser grönt när bilden är avstängd (sidan 26).
• Lyser orange när timern är inställd (sidan 26).
7 1 – Standbyindikator
Lyser rött när TV:n är i standby-läge.
6
7
8
9
8 " – Strömindikator
Lyser grönt när TV:n startas.
9 Fjärrkontrollssensor
Obs!
Kontrollera att TV-apparaten är helt avstängd innan du drar ut stickkontakten ur vägguttaget. Om man drar ut stickkontakten medan
TV:n är påslagen kan det hända att indikatorn fortsätter att lysa eller att det blir fel på TV:n.
12 SE
Se på TV
Se på TV
3
2
3
: Radiotjänst
: Kodad tjänst/betaltjänst
: Det finns flera olika ljudspråk
: Det finns textning
: Det finns textning för hörselskadade
: Rekommenderad lägsta ålder för nuvarande
program (från 4 till 18 år)
: Barnlås
: Det nuvarande programmet håller på att spelas
in
Ytterligare funktioner
3
1
Tryck på 1 på TV:n (på ovansidan) för att
slå på TV:n.
När TV:n är i standbyläge (standbyindikatorn 1
på TV:ns framsida lyser rött) trycker du på "/1 på
fjärrkontrollen för att starta TV:n.
2
Tryck på DIGITAL för att gå över till det
digitala läget eller på ANALOG för att gå
över till det analoga läget.
För att
Gör detta
Stänga av TV:n
temporärt
(Standby-läge)
Tryck på "/1.
Slå på TV:n från
standbyläget utan
ljud
Tryck på %. Tryck på 2 +/- för
att ställa in volymnivån.
Stänga av TV:n helt
Tryck på 1 på TV:n (på
ovansidan).
Ställa in volymen
Tryck på 2 + (öka)/- (minska).
Stänga av ljudet
Tryck på %. Tryck igen för att
återställa.
Komma åt
Programindex
tabellen (endast i det
analoga läget)
Tryck på
. För att välja en
analog kanal trycker man på F/
f och därefter på (+).
Se sidan 18 angående hur du
kommer åt tabellen över
insignaler.
Vilka kanaler som går att titta på beror på vilket
läge som är inställt.
Forts.
13 SE
Se på TV
För att välja två- och tresiffriga kanalnummer med
sifferknapparna matar man in den andra och tredje
siffran inom två sekunder.
För att välja en digital kanal med hjälp av den
digitala elektroniska programguiden (EPG), se
sidan 15.
I det digitala läget
Ett informationsfält tänds tillfälligt. Följande
ikoner kan visas i det fältet.
1
2
Tryck på sifferknapparna eller PROG +/för att välja TV-kanal.
Komma åt Text-TV
Wide
Tryck på /. Varje gång du trycker på / ändras
skärmen i följande ordning:
Text t Text över TV-bilden (blandat läge) t Ingen
text (avsluta Text-TV-tjänsten)
Tryck på sifferknapparna eller PROG +/- för att välja
en sida.
Tryck på
/
för att frysa en sida.
Tryck på
/
för att visa dold information.
Bilden visas i bredbild (16:9) i rätt proportioner.
Zoom*
Tips!
• Försäkra dig om att TV:n tar emot en bra signal. Annars
kan vissa fel uppstå med text-TV:n.
• De flesta TV-kanaler sänder en Text-TV-tjänst. För mer
information om hur tjänsten används väljer du indexsidan.
• När fyra färgade poster visas längst ner på Text-TV-sidan
är Fastext tillgängligt. Med Fastext kan du snabbt och
enkelt öppna sidor. Tryck på motsvarande färgade knapp
för att öppna sidan.
Frysa bilden
Denna funktion används för att frysa bilden på TVskärmen (t.ex. när man vill anteckna ett
telefonnummer eller ett recept).
1
2
3
4
Tryck på
på fjärrkontrollen.
Tryck på F/f/G/g för att flytta fönstret.
Tryck på
för att ta bort fönstret.
Tryck en gång till på
vanliga TV-läget.
för att återgå till det
Ändra skärmläge manuellt för att passa
sändningen
Tryck på
för att visa aktuellt skärmläge.
Tryck upprepade gånger på
för att välja
SmartZoom, 4:3, Wide, Zoom, eller 14:9.
SmartZoom*
Bilden visas i det vanliga förhållandet 4:3 med en
imiterad bredbildseffekt. 4:3-bilden dras ut för att
fylla hela skärmen.
4:3
Bilden visas i det vanliga förhållandet 4:3 (dvs. TV
utan bredbild) i rätt proportioner.
14 SE
Filmer (i letter box-format) visas i rätt proportioner.
14:9*
Bilden visas i förhållandet (14:9) i rätt proportioner.
Det uppstår en svart ram runt bilden.
* Bilden kan komma att skäras av i över- och underkanten.
Tips!
• Alternativt kan du ställa in ”Autoformat” på ”På”. TV:n
väljer automatiskt det lämpligaste läget för sändningen
(sidan 24).
• Du kan justera en del av bilden när du väljer 14:9 eller
Zoom. Tryck på F/f för att flytta upp eller ner (t.ex. för
att läsa textningen).
• Det kan hända att vissa bokstäver och andra tecken inte syns
längst upp och längst ned i bilden i SmartZoom-läget. I så
fall går det att välja ”Vertikal storlek” på ”Skärmkontroll”menyn och justera höjden så att texten syns.
Använda Tools menyn
Tryck på TOOLS för att se följande
inställningsmöjligheter medan du tittar på ett TVprogram.
Inställningsmöjligheter
Beskrivning
Energisparläge
Se sidan 26.
Inställning av textning
Se sidan 32.
(endast i det digitala läget)
Digitala favoriter (endast i Se sidan 17.
det digitala läget)
Bildinställning
Se sidan 20.
Ljudläge
Se sidan 22.
Används för att gå över till
Automatisk
det digitala läget och ladda
klockinställning
(endast i det analoga läget) ner rätt tid.
Avstängn.timer
Se sidan 26.
Hörlursvolym
Se sidan 23.
Kontrollera den digitala elektroniska
programguiden (EPG)
*
1
Utför önskad manöver enligt följande
tabell.
Obs!
Programinformation visas bara om TV-stationen sänder
sådan information.
Digital elektronisk programguide (EPG)
* Denna funktion kan saknas i somliga länder.
För att
Gör detta
Släcka programguiden
Tryck på
Bläddra i programguiden
Tryck på F/f/G/g.
Titta på ett program som håller på att
sändas
Tryck på
Sortera programinformationen efter
kategori – Kategorilista
1
2
.
medan det programmet är valt.
Tryck på den blå knappen.
Tryck på F/f/G/g för att välja kategori. Kategorinamnet visas
vid sidan.
De kategorier det går att välja bland inkluderar:
”Favoriter”: Innehåller alla kanaler som lagrats på Favoritlistan
(sidan 17).
”Alla kategorier”: Innehåller alla tillgängliga kanaler.
”Nyheter”: Innehåller alla nyhetskanaler.
3
Tryck på
.
Den digitala elektroniska programguiden (EPG) visar nu bara aktuella
program i vald kategori.
Ställa in ett program för inspelning –
Timerinspelning
1
2
3
4
Tryck på F/f/G/g för att välja det framtida program som du
vill spela in.
Tryck på .
Press F/f för att välja ”Timerinspelning”.
Tryck på
för att ställa in timrarna på TV:n och
videobandspelaren.
Symbolen
tänds vid informationen för det programmet. Indikatorn
på TV:ns framsida tänds.
Obs!
• Det går bara att ställa in videobandspelare som är Smartlink-kompatibla på
timerinspelning via TV:n. Om din videobandspelare inte är Smartlinkkompatibel tänds ett meddelande för att påminna dig om att du måste ställa in
videobandspelarens timer.
• När väl inspelningen har startat går det att ställa TV:n i standbyläge, men stäng
inte av TV:n helt eftersom inspelningen då kan avbrytas.
• Om en åldersgräns för programmet är inställd, tänds ett meddelande där du
ombeds mata in din PIN-kod på skärmen. Se ”Barnlås” på sidan 32 för närmare
information.
Forts.
15 SE
Se på TV
2
Tryck på
i det digitala läget för att tända
den digitala elektroniska programguiden
(EPG).
För att
Gör detta
Ställa in ett program som ska visas
automatiskt på skärmen så fort det startar
– Påminnelse
1
2
3
4
Tryck på F/f/G/g för att välja det framtida program som du
vill titta på.
Tryck på .
Press F/f för att välja ”Påminnelse”.
Tryck på
för att automatiskt gå över till valt program när det
startar.
Symbolen c tänds vid informationen för det programmet.
Obs!
Om du ställer TV:n i standbyläge slås den automatiskt på när det programmet
ska starta.
Ställa in tidpunkten och datumet för ett
program som du vill spela in – Manuell
timerinspelning
1
2
3
4
5
Tryck på .
Tryck på F/f för att välja ”Manuell timerinspelning”, och tryck
sedan på .
Tryck på F/f för att välja datum, och tryck sedan på g.
Ställ in starttiden och stopptiden på samma sätt som i steg 3.
för
Tryck på F/f för att välja program, och tryck sedan på
att ställa in TV:ns och videobandspelarens timrar.
Symbolen
tänds vid informationen för det programmet. Indikatorn
på TV:ns framsida tänds.
Obs!
• Det går bara att ställa in videobandspelare som är Smartlink-kompatibla på
timerinspelning via TV:n. Om din videobandspelare inte är Smartlinkkompatibel tänds ett meddelande för att påminna dig om att du måste ställa in
videobandspelarens timer.
• När väl inspelningen har startat går det att ställa TV:n i standbyläge, men stäng
inte av TV:n helt eftersom inspelningen då kan avbrytas.
• Om en åldersgräns för programmet är inställd, tänds ett meddelande där du
ombeds mata in din PIN-kod på skärmen. Se ”Barnlås” på sidan 32 för närmare
information.
Avbryta en inspelning/påminnelse –
Timerlista
1
2
3
Tryck på .
Press F/f för att välja ”Timerlista”.
Tryck på F/f för att välja det program du vill stänga av, och
tryck sedan på .
4
Tryck på g för att välja ”Ja”, och tryck sedan på
bekräfta.
Ett meddelande tänds för att bekräfta att du vill stänga av det programmet.
för att
Tips!
Det går även att tända den digitala elektroniska programguiden (EPG) genom att välja ”Digital EPG” på ”MENU” (sidan 19).
16 SE
Använda Favoritlistan
*
Med hjälp av Favoritfunktionen kan du välja program
på en lista med upp till 8 kanaler som du själv väljer.
Se ”Navigering i menyerna” (sidan 19) om hur man
tänder Favoritlistan.
Se på TV
Favoritlista
* Denna funktion kan saknas i somliga länder.
För att
Gör detta
Skapa din Favoritlista för första gången
Ett meddelande tänds för att fråga om du vill lägga till kanaler på
Favoritlistan när du väljer ”Digitala favoriter” på ”MENU” för allra första
gången.
1
2
Tryck på
för att välja ”Ja”.
Tryck på F/f för att välja den kanal som du vill lägga till.
Om du vet kanalnumret kan du välja kanal direkt med sifferknapparna.
3
Tryck på
.
Kanaler som är lagrade på Favoritlistan markeras med symbolen
Släcka Favoritlistan
.
Tryck på RETURN.
Se kort information om nuvarande program Tryck på
medan du väljer kanal. Du får tillbaka bilden genom att trycka
på knappen igen.
Titta på en kanal
Tryck på
medan du väljer kanal.
Lägga till eller ta bort kanaler på
Favoritlistan
1
Tryck på den blå knappen.
2
Tryck på F/f för att välja den kanal som du vill lägga till eller
ta bort.
3
4
Tryck på .
Tryck på den blå knappen för att återvända till Favoritlistan.
1
2
Tryck på den blå knappen.
Tryck på den gula knappen.
Kanaler som är lagrade på Favoritlistan markeras med symbolen
.
Om du vet kanalnumret kan du välja kanal direkt med sifferknapparna.
Ta bort alla kanaler från Favoritlistan
Ett meddelande tänds för att bekräfta att du verkligen vill ta bort alla
kanalerna från Favoritlistan.
3
Tryck på G för att välja ”Ja”, och tryck sedan på
bekräfta.
för att
17 SE
Använda Tools menyn
Visa bilder från
ansluten utrustning
Tryck på TOOLS för att se följande alternativ när du
tittar på bilder från en annan ansluten apparat än en
dator.
Starta den anslutna utrustningen och utför
sedan något av följande.
För utrustning som är ansluten till scart-uttagen via
en helt ansluten 21-stifts scartkabel
Starta uppspelningen på den anslutna utrustningen.
Bilden från den anslutna utrustningen visas på
skärmen.
För en automatiskt inställd videobandspelare
(sidan 6)
Tryck på PROG +/- i det analoga läget för att välja
videokanalen, eller använd sifferknapparna.
För övrig ansluten utrustning
Tryck upprepade gånger på
/
tills korrekt
ingångssymbol (se nedan) visas på skärmen.
AV1/
AV1,
AV2/
AV2:
Ljud/video eller RGB-insignaler via scartuttaget
1 eller 2.
visas bara när en RGB-källa är
ansluten.
/
AV3:
Komponentinsignal via uttagen Y, PB/CB, PR/CR
/
3, och ljudinsignal via uttagen L, R
/
3.
AV4:
Digitala ljud/videosignaler matas in via uttaget HDMI
IN 4. Ljudinsignalen är endast analog om utrustningen
har anslutits via uttagen DVI och ljudutgången.
AV5/
AV5:
Videoinsignal via videoingången
5 och ljudinsignal
via ljudingångarna L (MONO), R
5.
visas
bara om apparaten är ansluten till S-videoingången
5 i stället för videoingången
5 och en Svideosignal matas in via S-videoingången
5.
Ytterligare funktioner
För att
Gör detta
Återgå till normal
TV-funktion
Tryck på DIGITAL eller
ANALOG.
Komma åt
indextabellen över
insignaler
Tryck på
för att se
Insignalindextabellen. (I det
analoga läget trycker du sedan på
g.) Tryck på F/f för att välja en
ingångskälla, och tryck sedan på
.
18 SE
Inställningsmöjligheter
Beskrivning
Energisparläge
Se sidan 26.
Bildinställning
Se sidan 20.
Ljudläge
Se sidan 22.
Automatisk
klockinställning
(endast i det analoga
läget)
Används för att gå över till det
digitala läget och ladda ner rätt
tid.
Avstängn.timer
Se sidan 26.
Hörlursvolym
Se sidan 23.
Använda MENY-funktionerna
Navigering i menyerna
Med hjälp av ”MENU”-knappen går det att utnyttja olika praktiska finesser på den här TV:n. Det går lätt att välja
kanaler eller externa ingångar med fjärrkontrollen. Det går även lätt att ändra TV:ns inställningar med hjälp av
”MENU” menyerna.
1
Tryck på MENU för att visa menyn.
2,3
2
3
Tryck på F/f för att välja ett alternativ.
Tryck på
för att bekräfta valt alternativ.
Tryck på MENU för att avsluta menyn.
Meny
Beskrivning
Används för att öppna Favoritlistan. För närmare detaljer om de olika
Digitala favoriter
(gäller endast i områden inställningarna, se sidan 17.
med digitala sändningar)
Gör det möjligt att välja TV-program på en lista över kanalnamn.
Programlista
(gäller endast i områden • För att titta på önskad kanal väljer man den kanalen och trycker på
med analoga sändningar) • Se sidan 28 om hur man matar in namn på kanaler.
.
Används för att återvända till den analoga kanal du senast tittade på.
Analog
(gäller endast i områden
med digitala sändningar)
Används för att återvända till den digitala kanal du senast tittade på.
Digital
(gäller endast i områden
med digitala sändningar)
Används för att öppna den digitala elektroniska programguiden (EPG).
Digital EPG
(gäller endast i områden För närmare detaljer om de olika inställningarna, se sidan 15.
med digitala sändningar)
Ext. ingångar
Används för att välja bland övriga apparater som är anslutna till TV:n.
• För att titta på bilden från en annan apparat väljer man den
ingången och trycker på .
• Se sidan 25 om hur man matar in namn på de externa ingångarna.
Inställningar
Används för att öppna Inställningar-menyn som används för de flesta
avancerade inställningar och justeringar. Välj en menyikon, välj ett
inställningsalternativ, och gör sedan de ändringar eller justeringar som behövs
med F/f/G/g.
Se sidan 20 till 32 för närmare detaljer om de olika inställningarna.
19 SE
Använda MENY-funktionerna
1
Bildmenyn
På Bildmenyn går det att välja mellan nedanstående
inställningsmöjligheter. För att välja
inställningsmöjligheter på skärmen ”Inställningar”, se
”Navigering i menyerna” (sidan 19).
Ingångar
Används för att välja om inställningarna du gjort på Bildmenyn ska gälla för alla
ingångar, eller bara för den ingång som du tittar på för tillfället.
”Alla”: Använd inställningarna för alla ingångar.
”Den nu valda”: Använd inställningarna enbart för den nuvarande ingången.
Bildinställning
Används för att välja bildläge.
”Dagsljus”: Ger förhöjd bildkontrast och skärpa.
”Standard”: För standardbild. Rekommenderas för hemunderhållning.
”Personlig”: Här kan du lagra dina egna inställningar.
Återställ
Återställerr alla bildinställningar utom ”Bildinställning” och ”Ingångar” till
fabriksinställningarna.
Bakgr.bel.
Används för att justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Kontrast
Används för att höja eller sänka kontrasten.
Ljusstyrka
Används för att göra bilden ljusare eller mörkare.
Färg
Används för att öka eller minska färgernas intensitet.
Färgton
Används för att höja eller minska grönheten i bilden.
Tips!
Punkten ”Färgton” kan bara justeras för NTSC-färgsignaler (t.ex. videoband från USA).
Färgtemp.
Används för att justera bildens vithet.
”Kall”: Ger ljusa färger en blå nyans.
”Neutral”: Ger ljusa färger en neutral nyans.
”Varm 1”/”Varm 2”: Ger ljusa färger en röd nyans. ”Varm 2” ger en rödare ton än
”Varm 1”.
Tips!
”Varm 1” och ”Varm 2” går bara att välja när punkten ”Bildinställning” är inställd på
”Personlig”.
20 SE
Används för att göra bilden skarpare eller mjukare.
Brusreducering
Minskar bildstörningarna (snöig bild) vid svag sändningssignal.
”Auto”: Reducerar automatiskt störningarna (gäller endast i det analoga läget).
”Hög”/”Mellan”/”Låg”: Modifierar brusreduceringens effekt.
”Av”: Brusreduceringsfunktionen stängs av.
Avancerade
inställningar
Används för att skräddarsy bildfunktionerna mer detaljerat. Dessa punkter går att
ställa in och ändra när punkten ”Bildinställning” är inställd på ”Personlig”.
”Nollst”: Används för att återställa alla de avancerade videoinställningarna till
fabriksinställningarna.
”Svartkorrigering”: Används för att framhäva svarta områden i bilden för att få
starkare kontrast.
”Kontrastförbättrare”: Används för att automatiskt justera punkten ”Kontrast” till
den lämpligaste inställningen i förhållande till skärmens ljusstyrka. Denna
inställning är speciellt effektiv för mörka bilder, som blir mer dynamiska.
”Gamma”: Justerar balansen mellan ljusa och mörka områden i bilden.
”Klarvit”: Används för att framhäva vitt och ljusa färger.
”Färg dagsljus”: Används för att göra färgerna mer levande och reproducera klara
hudtoner.
Tips
Denna funktion är endast tillgänglig när ”Färgomfång” är inställt på ”Brett”.
”Färgomfång”: Ändrar färgområdet.
”Brusred. för MPEG”: Används för att minska bildstörningarna i MPEGkomprimerat videomaterial (endast i det digitala läget).
21 SE
Använda MENY-funktionerna
Skärpa
Ljudmenyn
På Ljudmenyn går det att välja mellan följande
inställningsalternativ. För att välja
inställningsmöjligheter på skärmen ”Inställningar”, se
”Navigering i menyerna” (sidan 19).
Ingångar
Används för att välja om inställningarna du gjort på Ljudmenyn ska gälla för alla
ingångar, eller bara för den ingång som du tittar på för tillfället.
”Alla”: Använd inställningarna för alla ingångar.
”Den nu valda”: Använd inställningarna enbart för den nuvarande ingången.
Ljudläge
Används för att välja ljudläge.
”Dynamisk”: Framhäver basen och diskanten.
”Standard”: För vanligt ljud. Rekommenderas för hemunderhållning.
”Personlig”: Ingen effekt. I detta läge kan du även lagra dina egna inställningar.
Återställ
Används för att återställa alla ljudinställningarna utom punkterna ”Ljudläge”,
”Ljudkanalsval”, ”Hörlursbrytare” och ”Hörlursvolym” till fabriksinställningarna.
Diskant
Används för att justera diskanten.
Bas
Används för att justera basen.
Balans
Används för att ställa in balansen mellan höger och vänster högtalare.
Aut. volymjust.
Håller en konstant volymnivå även om det förekommer luckor i volymen (t.ex. när
reklamen verkar vara högre än programmen).
Surround
Används för att välja surroundläge.
”TruSurround XT”: För surround-ljud (gäller endast stereoprogram).
”Simulerad stereo”: Ger en surround-liknande effekt åt program i mono.
”Av”: För vanligt stereo- eller monoljud.
BBE
Används för att ge ljudet mer stöt genom att kompensera för högtalarnas faseffekter
med hjälp av ”BBE High Definition Sound System”.
22 SE
Ljudkanalsval
Används för att välja ljud i högtalarna för sändningar i stereo eller på flera språk.
”Stereo”, ”Mono”: För sändningar i stereo.
”A”/”B”/”Mono”: För flerspråkiga sändningar väljer du ”A” för ljudkanal 1, ”B” för
ljudkanal 2, eller ”Mono” för en monokanal, om sådan finns.
Tips!
Om du väljer någon annan utrustning som är ansluten till TV:n ställer du in ”Ljudkanalsval” på
”Stereo”, ”A” eller ”B”.
Hörlursbrytare
(högtalare/hörlurar)
Används för att slå eller stänga av TV:ns inbyggda högtalare när ett par hörlurar
kopplas in.
Hörlursvolym
Används för att justera volymen i hörlurarna.
Tips!
”Diskant”, ”Bas”, ”Balans”, ”Aut. volymjust.”, ”Surround” och ”BBE” fungerar inte för hörlursutgången eller ljudutgångarna.
Använda MENY-funktionerna
23 SE
Skärmmenyn
På Skärmmenyn går det att välja mellan nedanstående
inställningsalternativ. För att välja
inställningsmöjligheter på skärmen ”Inställningar”, se
”Navigering i menyerna” (sidan 19).
Ingångar
Används för att välja om inställningarna du gjort på Skärmmenyn ska gälla för alla
ingångar, eller bara för den ingång som du tittar på för tillfället.
”Alla”: Använd inställningarna för alla ingångar.
”Den nu valda”: Använd inställningarna enbart för den nuvarande ingången.
Skärmformat
För mer information om skärmformat, se ”Ändra skärmläge manuellt för att passa
sändningen” (sidan 14).
Autoformat
Ändrar automatiskt skärmformatet enligt sändningssignalen. För att behålla din
inställning väljer du ”Av”.
Tips!
• Oavsett om du valt ”På” eller ”Av” för ”Autoformat”, kan du alltid ändra skärmformatet
genom att trycka upprepade gånger på
.
• ”Autoformat” fungerar bara för PAL och SECAM.
4:3 förval
Används för att välja standardskärmformat för sändningar i 4:3-format.
”SmartZoom”: Bilden visas i det vanliga förhållandet 4:3 med en imiterad
bredbildseffekt.
”4:3”: Bilden visas i vanligt 4:3-format med rätt proportioner.
”Av”: Den nuvarande ”Skärmformat”-inställningen bibehålls även om man byter
kanal eller ingång.
Tips!
Detta alternativ går bara att välja när punkten ”Autoformat” är inställd på ”På”.
Display area
Används för att justera bildvisningsområdet på skärmen.
”Normal”: Bilden visas i sin ursprungliga storlek.
”-1”/”-2”: Bilden förstoras så att kanterna döljs.
Horisontellt läge
Används för att justera bildens position i sidled för respektive skärmformat.
Vertikalt läge
Används för att justera bildens position i höjdled när skärmformatet är inställt på
Zoom eller 14:9.
Vertikal storlek
Används för att justera bildens höjd när skärmformatet är inställt på SmartZoom,
Zoom eller 14:9.
24 SE
Inställningsmenyn
Du kan välja de alternativ som finns uppställda nedan
på Inställningsmenyn. För att välja
inställningsmöjligheter på skärmen ”Inställningar”, se
”Navigering i menyerna” (sidan 19).
Används för att starta ”första gången-menyn” som används för att välja språk och
land/region, och ställa in alla tillgängliga digitala och analoga kanaler. Vanligtvis
behöver du inte utföra denna åtgärd, eftersom språket och land/region redan valts
och kanalerna redan ställts in då TV:n ursprungligen installerades (sidan 5, 6). Detta
alternativ hjälper dig dock att göra om denna procedur (t.ex. för att ställa in TV:n på
nytt efter att du har flyttat eller för att söka efter nystartade kanaler).
Språk
Används för att välija vilket språk som menyerna ska visas på.
AV namn
Används för att mata in namn på den utrustning som är ansluten till uttagen på sidan
och baktill. Detta namn visas kort på skärmen när utrustningen väljs. Det går att
hoppa över ingångar som det inte finns någonting anslutet till.
1 Tryck på F/f för att välja önskad ingångskälla, och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja önskat alternativ, och tryck sedan på .
Utrustningsetiketter: Använd en av de förinställda benämningarna för att mata in ett
namn på den anslutna apparaten.
”Ändra”: Skapa dina egna namn. Utför steg 2 till 4 i ”Kanalnamn” (sidan 28).
”Hoppa”: Ingångar som det inte finns något anslutet till hoppas över när du trycker
på
för att välja ingångskälla.
Auto S-Video
Används för att välja S video-ingången
och
5-ingången.
5 när kablar är anslutna till både
-
Forts.
25 SE
Använda MENY-funktionerna
Auto start
Timerinställningar
Används för att ställa in timern för att slå på och stänga av TV:n.
Avstängn.timer
Ställer in en tidsperiod efter vilken TV:n automatiskt går in i standby-läge.
När Avstängningstimern är påslagen lyser
(timer)-indikatorn på TV:ns framsida
orange.
Tips!
• Om du stänger av TV:n och sedan slår på den igen återställs ”Avstängn.timer” till ”Av”.
• ”Avstängn.timer stänger snart av TV:n.” visas på skärmen en minut innan TV:n går in i
standby-läge.
På-timer
Används för att ställa in timern för att slå på TV:n.
”Dag”: Ställ in vilken dag du vill aktivera Påslagningstimern.
”Tid”: Ställ in hur dags TV:n ska slås på.
”Varaktighet”: Ställ in hur länge TV:n ska vara påslagen innan den automatiskt
stängs av till standbyläget igen.
”Volyminställning”: Ställ in volymen när timern slår på TV:n.
Klockinställning
Används för att ställa klockan för hand. När TV:n tar emot en digital kanal går det
inte att ställa klockan för hand, eftersom klockan då ställs med hjälp av tidskoden i
den mottagna signalen.
Energisparläge
Används för att välja strömsparläget för att minska TV:ns energiförbrukning.
När man väljer ”Bild släckt” släcks bilden och
(Bilden släckt)-indikatorn på
TV:ns framsida lyser grönt. Ljudet ändras inte.
Ljussensor
Används för att automatiskt optimera bildinställningarna i förhållande till
belysningen i rummet.
AV2 Utsignal
Ställer in vilken signal som skall matas ut via uttaget märkt
/
2 på TV:ns
baksida. Om du ansluter en videobandspelare eller annan inspelningsutrustning till
/
2-uttaget, kan du spela in från utrustning som är ansluten till andra uttag
på TV:n.
”TV”: TV-signalen matas ut.
”AV1”: Signalerna från den utrustning som är ansluten till
/
1-uttaget matas
ut.
”AV5”: Signalerna från den utrustning som är ansluten till
/
5-uttaget matas
ut.
”Auto”: Det som visas på skärmen matas ut (utom signaler via
/
3 och HDMI
IN 4 ingångarna).
Tyst start
Används för att ställa in volymen på en låg nivå när TV:n slås på, och sedan gradvis
öka den till en förinställd nivå.
Högtalare
Slår på/av TV:ns inbyggda högtalare.
”På”: TV:ns högtalare slås på för att lyssna på TV-ljudet via TV:ns högtalare.
”Av”: TV:ns högtalare stängs av för att lyssna på TV-ljudet enbart via en separat
ljudanläggning som är ansluten till ljudutgångarna.
Färgsystem
Används för att välja TV-system (”Auto”, ”PAL”, ”SECAM”, ”NTSC3.58”,
”NTSC4.43” eller ”PAL60”) efter signalen som matas in.
Information
Används för att se information om TV:n.
Återställ allt
Används för att återställa alla Setup-inställningarna till fabriksinställningarna och
sedan tända Autostartskärmen.
26 SE
Datorinställningsmenyn
På datorinställningsmenyn går det att välja mellan
följande inställningsalternativ. För att välja
inställningsmöjligheter på skärmen ”Inställningar”, se
”Navigering i menyerna” (sidan 19).
Används för att välja skärmformat för bilder som matas in från datorn.
”Normal”: Bilden visas i sin ursprungliga storlek.
”Full 1”: Bilden förstoras så att den fyller hela visningsområdet, men med bibehållet
höjd/bredd-förhållande.
”Full 2”: Bilden förstoras så att den fyller hela visningsområdet.
Återställ
Används för att återställa alla datorinställningarna utom ”Bildformat” och ”Powerkontroll” till fabriksinställningarna.
Autom.justering
Används för att automatiskt justera bildens position och fas för bilder som matas in
till TV:n från den anslutna datorn.
Tips!
Det kan hända att Autom.justering inte fungerar ordentligt för vissa insignaler. Ställ i så fall in
punkterna ”Fas”, ”Pixelstorlek”, ”Horisontellt läge” och ”Vertikalt läge” för hand.
Fas
Används för att justera fasen när skärmen flimrar.
Pixelstorlek
Används för att justera frekvensen när det uppstår oönskade vertikala ränder i bilden.
Horisontellt läge
Används för att justera bildens position i sidled för respektive skärmformat.
Vertikalt läge
Används för att justera bildens position i höjdled för respektive skärmformat.
Power-kontroll
Används för att ställa TV:n i standbyläge om det inte matas in någon signal på över
30 sekunder.
27 SE
Använda MENY-funktionerna
Bildformat
Den analoga inställningsmenyn (gäller endast i det
analoga läget)
På den analoga inställningsmenyn går det att göra
respektive ändra olika analoga inställningar. För att
välja inställningsmöjligheter på skärmen
”Inställningar”, se ”Navigering i menyerna”
(sidan 19).
1 siffra direkt
När punkten ”1 siffra direkt” är inställd på ”På” går det att välja en analog kanal med
hjälp av sifferknapparna (0 - 9) på fjärrkontrollen.
Obs!
När punkten ”1 siffra direkt” är inställd på ”På” går det inte att välja tvåsiffriga kanalnummer
genom att mata in två siffror med fjärrkontrollen.
Autom. kanalinställ.
Används för att ställa in alla tillgängliga analoga kanaler.
Vanligtvis behöver inte denna funktion utföras eftersom kanalerna redan ställts in
när TV:n installerades (sidan 5, 6). Detta alternativ hjälper dig dock att göra om
denna procedur (t.ex. för att ställa in TV:n på nytt efter att du har flyttat eller för att
söka efter nystartade kanaler).
Kanalsortering
Används för att ändra lagringsordningen för de analoga kanalerna på TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats, och tryck
sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja kanalens nya plats, och tryck sedan på .
Kanalnamn
Används för att mata in ett kanalnamn efter eget önskemål på upp till fem bokstäver
eller siffror. Namnet visas kort på skärmen när kanalen väljs. (Kanalnamn kan
vanligtvis hämtas automatiskt från Text-TV (om sådan finns).)
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill namnge, och tryck sedan på
.
2 Tryck på F/f för att välja önskad bokstav eller siffra (”_” för mellanslag),
och tryck sedan på g.
Om du matar in fel tecken
Tryck på G/g för att välja det felaktiga tecknet. Tryck sedan på F/f för att välja rätt
tecken.
För att radera alla tecknen
3
4
28 SE
Välj ”Nollst” och tryck på
.
Upprepa proceduren i steg 2 tills hela namnet är inmatat.
Välj ”OK” och tryck på .
Manuell
kanalinställ.
Innan du väljer ”Namn”/”AFT”/”Ljudfilter”/”Hoppa”/”Dekoder”, trycker du på
PROG +/- för att välja programnummer till kanalen. Du kan inte välja ett
programnummer som är inställt att hoppa över (sidan 30).
Program/System/Kanal
Används för att ställa in kanaler manuellt.
1 Tryck på F/f för att välja ”Program”, och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja det programnummer du vill ställa in manuellt
(vid inställning av videobandspelare skall kanal 00 användas), och tryck
sedan på RETURN.
3 Tryck på F/f för att välja ”System”, och tryck sedan på .
4 Tryck på F/f för att välja ett av följande TV-system, och tryck sedan på
G.
B/G: För länder/regioner i Västeuropa
D/K: För länder/regioner i Östeuropa
L: För Frankrike
I: För Storbritannien
7
Tryck på F/f för att välja ”Kanal”, och tryck sedan på .
Tryck på F/f för att välja ”S” (för kabelkanaler) eller ”C” (för marksända
kanaler), och tryck sedan på g.
Ställ in kanalerna enligt följande:
Om du inte vet kanalnumret (frekvensen)
Tryck på F/f för att söka efter nästa tillgängliga kanal. Sökningen avslutas när
kanalen hittats. Tryck på F/f för att fortsätta sökningen.
Om du vet kanalnumret (frekvensen)
Tryck på sifferknapparna för att ange kanalnumret för önskad sändning eller
videobandspelarens kanalnummer.
8
9
Tryck på
för att hoppa till ”Bekräfta”, och tryck sedan på
Tryck på f för att välja ”OK”, och tryck sedan på .
.
Upprepa proceduren ovan för att ställa in andra kanaler manuellt.
Namn
Används för att mata in ett namn efter eget önskemål på upp till fem bokstäver eller
siffror för vald kanal. Detta namn visas kort på skärmen när kanalen väljs.
Mata in tecken med hjälp av proceduren i steg 2 till 4 i ”Kanalnamn” (sidan 28).
AFT
Används för att fininställa valt programnummer manuellt om du tycker att en
finjustering kan förbättra bildkvaliteten.
Programnumret går att fininställa inom ett område på -15 till +15. När ”På” är inställt
utförs fininställningen automatiskt.
Ljudfilter
Förbättrar ljudet för individuella kanaler vid förvrängning i monosändningar. Om
signalen inte är i standardformat kan det uppstå förvrängningar eller tillfälliga
avbrott i ljudet för monoprogram.
Om du inte upplever någon ljudförvrängning, rekommenderar vi att du låter detta
alternativ vara inställt på fabriksinställningen ”Av”.
Obs!
• Det går inte att höra ljud i stereo eller med dubbla ljudspår när ”Låg” eller ”Hög” är inställt.
• ”Ljudfilter” går inte att välja när punkten ”System” är inställd på ”L”.
Forts.
29 SE
Använda MENY-funktionerna
5
6
Hoppa
Oanvända analoga kanaler hoppas över när man trycker på PROG +/- för att välja
kanal. (Du kan fortfarande välja en kanal du hoppat över med hjälp av
sifferknapparna.)
Dekoder
Används för att titta på och spela in en kodad kanal som är vald när en dekoder är
direkt ansluten till scartuttag
/
1, eller till scartuttag
/
2 via en
videobandspelare.
Obs!
Beroende på vilket land/region som valts för ”Land” (sidan 6) kanske inte detta alternativ finns
tillgängligt.
Bekräfta
Används för att spara de inställningar du gjort bland ”Manuell kanalinställ.”inställningarna.
30 SE
Den digitala inställningsmenyn
På den digitala inställningsmenyn går det att göra
respektive ändra olika digitala inställningar. Välj
”Digital inställning” och tryck på
för att se
följande menyer. För att välja inställningsmöjligheter
på skärmen ”Inställningar”, se ”Navigering i
menyerna” (sidan 19).
Används för att tända menyn ”Digital sökning”.
Digital auto.kanalinst.
Används för att ställa in alla tillgängliga digitala kanaler.
Vanligtvis behöver inte denna funktion utföras eftersom kanalerna redan ställts in
när TV:n installerades (sidan 6). Detta alternativ hjälper dig dock att göra om denna
procedur (t.ex. för att ställa in TV:n på nytt efter att du har flyttat eller för att söka
efter nystartade kanaler).
Redigera programlista
Används för att ta bort oönskade digitala kanaler som är lagrade i TV:n, eller ändra
ordningen mellan de digitala kanalerna som är lagrade i TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal som du vill ta bort eller flytta till en
ny position.
Om du vet programnumret (frekvensen)
Mata in det tresiffriga numret på önskad kanal med sifferknapparna.
2
Gör så här för att ta bort digitala kanaler eller ändra ordningen mellan
dem:
För att ta bort en digital kanal
Tryck på . Ett meddelande tänds för att bekräfta att vald digital kanal ska tas bort.
Tryck på G för att välja ”Ja”, och tryck sedan på
.
För att ändra ordningen mellan de digitala kanalerna
Tryck på g, och därefter på F/f för att välja den nya positionen för kanalen, och
tryck sedan på G. Upprepa vid behov proceduren i steg 1 till 2 för att flytta andra
kanaler.
3
Tryck på RETURN.
Digital man.kanalinst.
Används för att ställa in digitala kanaler manuellt.
1 Mata in numret på den kanal som du vill ställa in med sifferknapparna,
och tryck sedan på F/f för att ställa in den kanalen.
2 Om det finns tillgängliga kanaler så tryck på F/f för att välja den kanal
du vill lagra, och tryck sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja det programnummer där du vill lagra den nya
kanalen, och tryck sedan på .
Upprepa ovanstående procedur för att lagra ytterligare kanaler för hand.
Forts.
31 SE
Använda MENY-funktionerna
Digital sökning
Digital inställning
Används för att tända menyn ”Digital inställning”.
Inställning av textning*
Används för att se digital textning på skärmen.
När ”Nedsatt hörsel” är valt kan det även hända att visuella hjälpmedel visas
tillsammans med textningen (om TV-kanalen sänder sådan information).
Textspråx*
Används för att välja textningsspråk.
Audiospråk*
Används för att välja ljudspråk för ett program. Somliga digitala kanaler sänder
program med ljud på flera olika språk.
Audiotyp*
Ljudnivån ökas när ”Nedsatt hörsel” är inställt.
Barnlås*
Används för att åldersbegränsa program. Program vars åldersbegränsning
överskrider den inställda gränsen går bara att se om man först matar in rätt PIN-kod.
1 Mata in din PIN-kod med sifferknapparna.
Om du inte redan har ställt in en PIN-kod tänds en PIN-kodsinmatningsskärm. Följ
anvisningarna i avsnittet ”PIN-kod” nedan.
2
3
Tryck på F/f för att välja åldersbegränsning eller ”Ingen” (för
obegränsat tittande), och tryck sedan på .
Tryck på RETURN.
PIN-kod*
Används för att ställa in en PIN-kod för första gången, eller för att ändra PIN-koden.
1 Mata in en PIN-kod på följande sätt:
Om du redan har ställt in en PIN-kod
Mata in din PIN-kod med sifferknapparna.
Om du inte har ställt in någon PIN-kod
Mata in den fabriksinställda PIN-koden 9999 med sifferknapparna.
2
Mata in den nya PIN-koden med sifferknapparna.
Ett meddelande tänds om att den nya PIN-koden är accepterad.
3
Tryck på RETURN.
Tips!
PIN-koden 9999 fungerar alltid.
Teknisk inställning
Används för att tända den tekniska inställningsmenyn.
”Autom. uppdatering”: Gör det möjligt för TV:n att upptäcka och lagra nya digitala
tjänster när de blir tillgängliga.
”Hämta programvara”: Gör det möjligt för TV:n att automatiskt ladda ner
mjukvaruuppdateringar gratis via antennen (när sådana finns). Sony rekommenderar
att du alltid låter den här punkten vara inställd på ”På”. Om du inte vill att mjukvaran
ska uppdateras så ställ in den här punkten på ”Av”.
”Systeminformation”: Används för att se den nuvarande mjukvaruversionen och
signalnivån.
”Tidszon”: Används för att ställa in den tidszon du befinner dig i för hand, om det
inte är samma tidszon som standardinställningen för ditt land.
CA-modulinställningar
Via den här punkten kan du komma åt betal-TV-tjänster om du skaffar ett tittarkort
och en Conditional Access-modul (CAM). Se sidan 33 angående var
(PCMCIA)-uttaget sitter.
* Denna funktion kan saknas i somliga länder.
32 SE
Använda extrautrustning
Ansluta extrautrustning
Du kan ansluta ett stort utbud av extrautrustning till TV:n. Anslutningskablar medföljer ej.
Anslutning till TV:n (på sidan)
För att ansluta
Gör detta
Conditional
Access-modul
(CAM) A
Används för betal-TV-tjänster.
Se bruksanvisningen till CAMkortet för närmare detaljer. Ta av
gummilocket över CAM-facket för
att sätta i CAM-kortet. Stäng av
TV:n innan du sätter i CAM-kortet
i CAM-facket. Vi rekommenderar
att du sätter tillbaka locket över
CAM-facket när du inte använder
något CAM-kort.
Obs!
CAM stöds inte i alla länder. Hör
efter i en auktoriserad affär.
Hörlurar C
Anslut till i-uttaget för att lyssna
på TV-ljudet i hörlurarna.
Videokamera av
typ S VHS/Hi8/
DVC
Hörlurar
Forts.
33 SE
Använda extrautrustning
Videokamera av typ Anslut videokameran till S videoingången
5 eller
S VHS/Hi8/DVC
videoingången
5, och
B
ljudingångarna
5. Anslut inte
videokameran till både
videoingången
5 och S videoingången
5 samtidigt,
eftersom det kan leda till
störningar. Om du ansluter en
mono-apparat så anslut den till
L-uttaget
5.
Ansluta till TV:n (på baksidan)
För att ansluta
Gör detta
Dator D
Anslut datorn till
/
ingångarna. Vi rekommenderar att
du använder en PC-kabel med
ferritkärnor.
Digital
satellitmottagare
eller DVD-spelare
E
Anslut till HDMI IN 4-uttaget om
utrustningen har ett HDMI-uttag.
Digitala videosignaler och analoga
ljudsignaler matas in från
utrustningen. Om utrustningen har
ett DVI-uttag men inte något
HDMI-uttag, kopplar man ihop
DVI-uttaget och HDMI IN 4uttaget via ett DVI - HDMI
adaptergränssnitt (medföljer ej).
Anslut därefter utrustningens
ljudutgångar till HDMI IN 4ingångarna för ljudet.
Obs!
HDMI-uttagen kan bara hantera
följande sorters videoinsignaler:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p och
1080i. Använd PC-ingången för att
ansluta en dator.
DVD-spelare med
komponentutgång
F
Anslut apparaten till
komponentuttagen och
ljudingångarna
/
Videospelkonsol,
DVD-spelare eller
dekoder G
Anslut apparaten till scartuttaget
/
1. När en dekoder är
ansluten matas kodade signaler
från TV-mottagaren ut till
dekodern, och avkodade signaler
matas in från dekodern.
Dator
DVD-spelare
Digital satellitmottagare
DVD-spelare
med komponentutgång
3.
DVD-brännare eller Anslut apparaten till scartuttaget
/
2. SmartLink är en
videobandspelare
direktlänk mellan TV:n och en
som stödjer
videobandspelare/DVD-brännare.
SmartLink H
Stereoanläggning
I
DVD-brännare
Videobandspelare
Dekoder
Videospelkonsol
DVD-spelare
Dekoder
34 SE
Stereoanläggning
Anslut till ljudutgångarna
för
att lyssna på ljudet från TV:n via
stereoanläggningen.
Använda Tools menyn när bilden matas in
från datorn
Tryck på TOOLS för att se följande
inställningsmöjligheter när du tittar på bilder från en
ansluten dator.
Inställningsmöjligheter
Beskrivning
Energisparläge
Se sidan 26.
Bildinställning
Se sidan 20.
Ljudläge
Se sidan 22.
Autom.justering
Se sidan 27.
Horisontellt läge
Se sidan 27.
Vertikalt läge
Se sidan 27.
Automatisk
klockinställning
(endast i det analoga
läget)
Används för att gå över till det
digitala läget och ladda ner rätt
tid.
Hörlursvolym
Se sidan 23.
Använda extrautrustning
35 SE
Övrig information
Tekniska data
Bildskärm
Strömkrav:
220–240 V växelström (AC), 50 Hz
Skärmstorlek:
KDL-46V2000:
46 tum (Ca. 116,9 cm uppmätt diagonalt)
KDL-40V2000:
40 tum (Ca. 101,6 cm uppmätt diagonalt)
KDL-32V2000:
32 tum (Ca. 80,1 cm uppmätt diagonalt)
Upplösning:
1.366 punkter (horisontellt) × 768 linjer (vertikalt)
Energiförbrukning:
KDL-46V2000: 249 W
KDL-40V2000: 180 W
KDL-32V2000: 145 W
Energiförbrukning i standby-läge:
0,3 W
Storlek (b × h × d):
KDL-46V2000:
Ungefär 1.126 × 805 × 334 mm (med stativ)
Ungefär 1.126 × 755 × 116 mm (utan stativ)
KDL-40V2000:
Ungefär 988 × 716 × 334 mm (med stativ)
Ungefär 988 × 664 × 103 mm (utan stativ)
KDL-32V2000:
Ungefär 792 × 593 × 219 mm (med stativ)
Ungefär 792 × 546 × 99 mm (utan stativ)
Vikt:
KDL-46V2000:
Ungefär 34 kg (med stativ)
Ungefär 28 kg (utan stativ)
KDL-40V2000:
Ungefär 27 kg (med stativ)
Ungefär 21 kg (utan stativ)
KDL-32V2000:
Ungefär 17 kg (med stativ)
Ungefär 15 kg (utan stativ)
Bildsystem
Flytande kristall-skärm (LCD)
TV-system
Analogt:
Digitalt:
Beror på vilket land eller vilken region du valt:
B/G/H, D/K, L, I
DVB-T
Videosystem
Analogt:
Digitalt:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (bara för videoinsignaler)
MPEG-2 MP@ML
Antenn
75 ohm extern anslutning för VHF/UHF
Kanaltäckning
Analogt:
36 SE
VHF:
UHF:
E2–E12
E21–E69
Digitalt:
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
VHF/UHF
Uttag
/
1
21-stifts scartuttag (CENELEC-standard) inklusive
ingång för ljud/video, RGB-ingång och utgång för TVljud/bild.
/
2 (SmartLink)
21-stifts scartuttag (CENELEC-standard) inklusive
ingång för ljud/video, RGB-ingång, valbar utgång för
ljud/video och SmartLink-gränssnitt.
3
Stödda format: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vtt, 75 ohm, 0,3 V negativ sync
PB/CB: 0,7 Vtt, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vtt, 75 ohm
3
Ljudingång (phono-kontakter)
500 mVrms
Impedans: 47 kohm
HDMI IN 4
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Linjär PCM med två kanaler
32, 44,1 och 48 kHz, 16, 20 och 24 bitar
eller analog ljudingång (phono-kontakter)
5 S-videoingång (4-stifts mini-DIN)
5 Videoingång (phono-kontakt)
5 Ljudingång (phono-kontakter)
Ljudutgång (vänster/höger) (phono-kontakter)
PC
datoringång (15 Dsub) (se sidan 37)
G: 0,7 Vtt, 75 ohm, utan grönsynk
B: 0,7 Vtt, 75 ohm, utan grönsynk
R: 0,7 Vtt, 75 ohm, utan grönsynk
HD: 1-5 Vtt
VD: 1-5 Vtt
Datorljudingång (minikontakt)
i Utgång för hörlurar
CAM (Conditional Access Module)-fack
Uteffekt
Tillval
10 W + 10 W
• Väggfäste
SU-WL51 (för KDL-46V2000/KDL-40V2000)
SU-WL31 (för KDL-32V2000)
Medföljande tillbehör
Se ”1: Kontrollera tillbehören” på sidan 4.
Rätt till ändringar förbehålles.
Referenstabell över datorinsignaler
Signaltyp
VGA
SVGA
XGA
WXGA
•
•
•
•
Horisontellt
(bildpunkter)
Vertikalt (linjer)
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESA-riktlinjer
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA-riktlinjer
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
Datoringången på den här TV:n saknar stöd för grönsynkronisering och kompositsynkronisering.
Datoringången på den här TV:n saknar stöd för interlace-signaler.
Den här TV:s PC-ingång kan hantera signaltyperna med fetstil i ovanstående tabell med en vertikal frekvens på 60 Hz.
För bästa bildkvalitet är det bäst att använda signaler med en vertikal frekvens på 60 Hz från en dator. När datorn kopplas in
väljs signaler med en vertikal frekvens på 60 Hz automatiskt.
Övrig information
37 SE
Felsökning
Kontrollera om 1 (standby)-indikatorn blinkar rött.
Om den blinkar
Självdiagnosfunktionen är aktiverad.
1 Mät hur länge 1 (standby)-indikatorn blinkar och hur länge den är släckt.
Om t.ex. indikatorn blinkar i två sekunder, släcks i två sekunder, och sedan blinkar i två sekunder.
2
Stäng av TV:n genom att trycka på 1 på ovansidan, dra ut stickkontakten ur vägguttaget, och tala om
för din Sony-handlare eller närmaste Sony servicecenter hur indikatorn blinkar (hur länge och med
vilket intervall).
Om den inte blinkar
1 Kontrollera punkterna i tabellerna nedan.
2 Om problemen kvarstår bör du lämna in TV:n för service hos en behörig servicetekniker.
Bild
Problem
Orsak/Åtgärd
Ingen bild (skärmen är mörk)
och inget ljud
• Kontrollera antennanslutningen.
• Anslut TV:n till vägguttaget och tryck på 1 på TV:n (på ovansidan).
• Om indikatorn 1 (standby) lyser rött trycker du på "/1.
Ingen bild eller
menyinformation från den
utrustning som är ansluten till
scartuttaget
• Kontrollera att extrautrustningen är påslagen och tryck flera gånger på
tills rätt ingångssymbol visas på skärmen.
• Kontrollera anslutningen mellan extrautrustningen och TV:n.
Dubbla bilder eller spökbilder
• Kontrollera antennanslutningen och kablarna.
• Kontrollera antennens placering och hur den är riktad.
Det är bara brus och flimmer
på skärmen
• Se efter om antennen är skadad eller böjd.
• Antennen kan vara utsliten (tre till fem år är en ganska normal ålder; ett till
två år i kustnära miljöer).
Bilden är förvrängd (prickiga
linjer eller ränder)
• Håll undan TV:n från källor till elektriska störningar som bilar, motorcyklar,
hårtorkar och optisk utrustning.
• När du ansluter extrautrustning bör du lämna ett visst utrymme mellan
utrustningen och TV:n.
• Kontrollera att antennen är ansluten med den medföljande koaxialkabeln.
• Dra antennkabeln på avstånd från andra anslutningskablar.
Det är bildstörningar när jag
tittar på en TV-kanal
• Välj ”Manuell kanalinställ.” på ”Analog inställning”-menyn och justera
punkten ”AFT” (automatisk fininställning) så att bilden blir så bra som
möjligt (sidan 29).
Det syns små svarta och/eller
ljusa punkter på skärmen
• Bilden på den här bildskärmen är uppbyggd av av bildpunkter. Små svarta
och/eller ljusa punkter (pixlar) kan förekomma på skärmen, men är inte
tecken på att något är fel.
Ingen färg för program som
sänds i färg
• Välj ”Återställ” i menyn ”Bild” för att återgå till fabriksinställningarna
(sidan 20).
38 SE
/
Problem
Orsak/Åtgärd
Ingen färg alls eller färgerna är
konstiga för bildsignaler via Y,
PB/CB, PR/CR-kontakterna i
3
• Kontrollera anslutningarna till Y, PB/CB, PR/CR-kontakterna i
3.
3 sitter rätt och är stadigt
• Kontrollera att Y, PB/CB, PR/CR-kontakterna i
anslutna.
Ljud
Problem
Orsak/Åtgärd
Inget ljud men bra bild
• Tryck på 2 +/- eller % (avstängning av ljudet).
• Kontrollera att ”Högtalare” är inställd på ”På” på menyn ”Inställningar”
(sidan 26).
Störningar i ljudet
• Se orsakerna till och åtgärderna för ”Bildstörningar” på sidan 38.
Kanaler
Problem
Orsak/Åtgärd
Önskad kanal går inte att välja
• Växla mellan det digitala och det analoga läget och välj önskad digital/
analog kanal.
Vissa kanaler är tomma
• Kodad kanal eller betal-TV-kanal. Prenumerera på den betal-TV-tjänsten.
• Kanalen används enbart för data (utan bild eller ljud).
• Kontakta stationen för närmare detaljer om sändningarna.
En digital kanal visas inte
• Kontakta en lokal installatör och hör efter om det förekommer digitala
sändningar där du bor.
• Uppgradera till en antenn med bättre förstärkning.
Allmänt
Övrig information
Problem
Orsak/Åtgärd
TV:n slås av automatiskt (TV:n
går över till standby-läge)
• Kontrollera om ”Avstängn.timer” är aktiverad, eller kontrollera
”Varaktighet”-inställningen för ”På-timer”n (sidan 26).
• Om ingen signal tas emot eller inga åtgärder utförs i TV-läget under
10 minuter går TV:n automatisk över till standby-läge.
TV:n slås på automatiskt
• Kontrollera om ”På-timer” är aktiverad (sidan 26).
Vissa ingångskällor kan inte
väljas
• Välj ”AV namn” på menyn ”Inställningar” och stäng av funktionen för att
”Hoppa” över ingångskällor (sidan 25).
Fjärrkontrollen fungerar inte
som den ska
• Byt batterier.
39 SE
Register
0-9
E
1 siffra direkt 28
14:9 14
4:3 14
4:3 förval 24
Energisparläge 26
EPG (Digital elektronisk
programguide) 15
A
AFT 29
Ansluta
en antenn/videobandspelare 4
extrautrustning 33
Antenn, ansluta 4
Audiospråk 32
Audiotyp 32
Aut. volymjust. 22
Auto start 25
Auto S-Video 25
Autoformat 24
Autom. kanalinställ.
analoga och digitala kanaler 6
endast analoga kanaler 28
endast digitala kanaler 31
Autom.justering 27
Automatisk klockinställning 14, 18,
35
AV namn 25
AV2 Utsignal 26
Avancerade inställningar 21
Avstängn.timer 26
F
Fas 27
Fastext 14
Favoritlista 17
Fjärrkontroll
installera batterier 4
sensor 12
översikt 11
Färg 20
Färg dagsljus 21
Färgsystem 26
Färgtemp. 20
Färgton 20
G
Gamma 21
H
Hoppa 25, 30
Horisontellt läge 24, 27
Högtalare 26
Hörlurar
ansluta 33
hörlursbrytare 23
volym 23
B
I
Bakgr.bel. 20
Balans 22
Barnlås 32
Bas 22
Batterier, installera i fjärrkontrollen 4
BBE 22
Bekräfta 30
Bilden släckt (
)-indikator 12
Bildformat 27
Bildinställning 20
Bildmenyn 20
Brusred. för MPEG 21
Brusreducering 21
Indextabell över insignaler 18
Information 26
Ingångar
bild 20
ljud 22
skärm 24
Inställning av textning 32
Inställningsmenyn 25
C
CA-modulinställningar 32
D
Datorinställningsmenyn 27
Den analoga inställningsmenyn 28
Den digitala inställningsmenyn 31
Digital auto.kanalinst. 31
Digital inställning 32
Digital ljudinställning 31
Digital man.kanalinst. 31
Digital sökning 31
Diskant 22
Display area 24
40 SE
K
Kanaler
automatisk inställning 6
hoppa 30
välja 13
Kanalnamn 28
Kanalsortering 28
Kategorilista 15
Klarvit 21
Klockinställning 26
Kontrast 20
Kontrastförbättrare 21
L
Land 5
Ljudfilter 29
Ljudkanalsval 23
Ljudläge 22
Ljudmenyn 22
Ljussensor 26
Ljusstyrka 20
M
Manuell kanalinställ. 29
Manuell timerinspelning 16
MENU 19
N
Namn 29
P
PIN-kod 32
Pixelstorlek 27
Power-kontroll 27
Programindextabell 13
Påminnelse 16
På-timer 26
R
Redigera programlista 31
S
Skärmformat 24
Skärmläge 14
Skärmmenyn 24
Skärpa 21
SmartZoom 14
Språk 5, 25
Standbyindikator (1) 12
Strömbrytare (1) 12
Strömindikator (") 12
Surround 22
Svartkorrigering 21
T
Teknisk inställning 32
Tekniska data 36
Text 14
Textspråk 32
Timer ( )-indikator 12
Timerinspelning 15
Timerinställningar 26
Timerlista 16
Tools 14, 18, 35
Tyst start 26
U
Utrustningsetiketter 25
V
Vertikal storlek 24
Vertikalt läge 24, 27
Videobandspelare
ansluta 4
inspelning 15
W
Wide 14
Z
Zoom 14
Å
Återställ
bild 20
datorinställningar 27
ljud 22
Återställ allt 26
Övrig information
41 SE
ADVARSEL!
• Undlad at sætte stikket i stikkontakten, hvis stikket eller
netledningen er beskadiget, for at undgå risiko for at få
elektrisk stød. Et sådant stik må ikke bruges og skal
kasseres.
• Tv'et må ikke udsættes for regn eller fugt, da dette kan
medføre brand eller elektrisk stød.
• Tv'et indeholder farlig højspænding. Kabinettet må ikke
åbnes. Reparationsarbejde må kun udføres af autoriserede
teknikere.
Bemærkning til digital tv-funktion
• Alle funktioner, der er relateret til digitalt tv (
),
virker kun i lande eller områder, hvor jordbaserede
digitale signaler, DVB-T (MPEG2), udsendes. Spørg din
forhandler, om du kan modtage et DVB-T-signal der, hvor
du bor.
• Selvom dette tv er i overensstemmelse med DVB-Tspecifikationerne, kan kompatibilitet med fremtidige
jordbaserede digitale DVB-T-udsendelser ikke
garanteres.
• Visse digitale tv-funktioner er muligvis ikke tilgængelige
i alle lande.
2 DK
Indledning
Tak, fordi du har valgt dette Sony-produkt.
Før du betjener tv'et, skal du læse vejledningen
omhyggeligt og gemme den til senere brug.
Oplysninger om varemærke
•
er et registreret varem rke, der tilh rer DVB
projektet.
• Produceret på licens fra BBE Sound, Inc. Med licens fra
BBE Sound, Inc. i henhold til USP5510752 og 5736897.
BBE og BBE logo er registreret varemærke for BBE
Sound, Inc.
• TruSurround XT, SRS og (z)-symbolet er varemærker,
der tilhører SRS Labs, Inc.
TruSurround XT-teknologien er inkorporeret under licens
fra SRS Labs, Inc.
•
HDMI, HDMI-logoet og HighDefinition Multimedia Interface
er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
HDMI Licensing, LLC.
• Illustrationerne, der er anvendt i denne vejledning, er fra
KDL-32V2000, medmindre andet er angivet.
Indholdsfortegnelse
Kom godt i gang
4
Sikkerhedsoplysninger ..............................................................................................................7
Sikkerhedsforanstaltninger......................................................................................................10
Oversigt over fjernbetjeningen ............................................................................................11
Oversigt over knapper og indikatorer på tv'et....................................................................12
Betjening af tv
Betjening af tv .........................................................................................................................13
Kontrol af den digitale elektroniske programguide (EPG)
..............................................15
Brug af listen over foretrukne
.........................................................................................17
Visning af billeder fra tilsluttet udstyr.......................................................................................18
Brug af MENU-funktionerne
Navigering gennem menuerne................................................................................................19
Menuen Billede .......................................................................................................................20
Menuen Lyd ............................................................................................................................22
Menuen Skærm.......................................................................................................................24
Menuen Opsætning.................................................................................................................25
Menuen PC-indstillinger ..........................................................................................................27
Menuen Analog opsætning (kun analogtilstand).....................................................................28
Menuen Digital opsætning
.............................................................................................31
Brug af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr .......................................................................................................33
Yderligere oplysninger
Specifikationer.........................................................................................................................36
Fejlfinding................................................................................................................................38
Indeks......................................................................................................................................40
: kun til digitale kanaler
3 DK
DK
Kom godt i gang
1: Kontrol af tilbehør
Fjernbetjening RM-ED005 (1)
Batterier, størrelse AA (type R6) (2)
Netledning (type C-6) (1)
2: Tilslutning af en antenne/
videobåndoptager
Kun tilslutning af antenne
Koaksialkabel
(medfølger)
Koaksialkabel (1)
Kabelholder (1)
Netledning (medfølger)
Støttestrop (1) og skruer (2)
Tilslutning af antenne og videobåndoptager
Sådan isættes batterier i fjernbetjeningen
Netledning
(medfølger)
Bemærk
• Du skal isætte batterierne, så polerne vender korrekt.
• Du skal bortskaffe batterierne på en miljøvenlig måde.
Visse områder har indført særlige retningslinjer for
bortskaffelse af batterier. Kontakt den lokale myndighed.
• Du må ikke bruge forskellige typer batterier sammen eller
blande nye og gamle batterier.
• Fjernbetjeningen skal håndteres forsigtigt. Du må ikke
tabe den, træde på den eller spilde væske på den.
• Du må ikke anbringe fjernbetjeningen i nærheden af en
varmekilde eller et sted, hvor den udsættes for direkte
sollys eller i et fugtigt værelse.
RF-ledning
(medfølger ikke)
Scartkabel (medfølger ikke)
Videobåndoptager
4 DK
5: Valg af sprog og
land/område
2
Kom godt i gang
3: Samling af kablerne
1
2
4: Undgå, at tv'et vælter
3,4
3,4
1
2
Tilslut tv'et til en stikkontakt (220-240 V AC,
50 Hz).
Tryk på 1 på tv'et (overside).
Første gang du tænder tv'et, vises menuen
Language (Sprog) på skærmen.
Når tv'et er i standby (indikatoren 1 (standby) på
tv'et (foran) lyser rødt), skal du trykke på "/1 på
fjernbetjeningen for at tænde tv'et.
2
3
1
Fortsættes
5 DK
3
Tryk på F/f for at vælge et sprog på
menuskærmen, og tryk derefter på .
1
Før du starter automatisk indstilling af tv'et,
skal du indsætte et indspillet bånd i den
videobåndoptager, der er tilsluttet tv'et
(side 4), og starte afspilning.
Videokanalen findes og gemmes på tv'et under
automatisk indstilling.
Hvis der ikke er tilsluttet en videobåndoptager til
tv'et, er denne procedure ikke nødvendig. Gå til
trin 2.
2
4
Vælg "OK", og tryk derefter på
.
Tryk på F/f for at vælge det land/område,
som du vil bruge tv'et i, og tryk derefter på
.
Tv'et begynder at søge efter alle tilgængelige
digitale kanaler og derefter alle tilgængelige
analoge kanaler. Det kan vare nogen tid, så vær
tålmodig, og tryk ikke på nogen knapper på tv'et
eller på fjernbetjeningen.
Hvis der vises en meddelelse, hvor du skal
bekræfte antenneforbindelserne
Der blev hverken fundet digitale eller analoge
kanaler. Kontroller alle antenneforbindelserne, og
tryk på
for at starte den automatiske
programindstilling igen.
Hvis det ønskede land/område, som du vil bruge
tv'et i, ikke vises på listen, skal du vælge "-" i
stedet for at vælge et land/område.
Der vises en meddelelse på skærmen om, at tv'et
starter automatisk indstilling. Gå derefter til "6:
Automatisk programindstilling af tv'et".
6: Automatisk
programindstilling af tv'et
Tv'et søger nu efter og lagrer alle tilgængelige tvkanaler.
2
4
6 DK
3
Følg trinene under "Programsortering"
(side 28), når menuen Programsortering
vises på skærmen.
Gå til trin 4, hvis du ikke vil ændre den
rækkefølge, hvori de analoge kanaler lagres i tv'et.
4
Tryk på MENU for at afslutte.
Tv'et har nu indstillet alle tilgængelige kanaler.
Sikkerhedsoplysninger
Netledning
• Tag netledningen ud af
stikket, når tv'et flyttes.
Tv'et må ikke flyttes,
mens netledningen
sidder i stikket. Det kan
beskadige netledningen
og medføre brand eller elektrisk stød.
• Hvis du beskadiger netledningen, kan
det medføre brand eller elektrisk stød.
– Undgå så vidt muligt at klemme, bøje
eller sno netledningen. Hvis
ledningstrådene blottes eller knækker
kan det ske en kortslutning, der kan
medføre brand eller elektrisk stød.
– Du må ikke ændre eller beskadige
netledningen.
– Du må ikke placere tunge genstande
på netledningen. Du må ikke trække
i netledningen.
– Hold netledningen væk fra varmekilder.
– Tag fat i stikket, når netledningen skal trækkes ud.
• Du må ikke bruge en beskadiget netledning. Bed din
forhandler eller dit Sony-servicecenter om at skifte den ud.
• Du må ikke bruge den medfølgende netledning med andet
udstyr.
• Brug kun originale netledninger fra Sony – ikke andre
mærker.
Beskyttelse af netledning/
kabel
Tag fat i stikket, når netledningen/
kablet skal trækkes ud. Træk
aldrig i selve ledningen/kablet.
Stikkontakter
Du må ikke bruge stikkontakter, som stikket
ikke passer ind i. Stikket skal sættes helt ind i
kontakten. En dårlig tilslutning kan slå
gnister og forårsage brand. Kontakt en
elektriker for at få stikkontakten udskiftet.
For tv-apparater med stik til
jordforbundet vekselstrømskontakt med tre ledninger
Ekstraudstyr
Vær opmærksom på følgende, når tv'et
monteres med vægbeslag. Hvis ikke, kan
tv'et falde ned og forårsage alvorlig
personskade.
• Det anbefales kraftigt, at du anvender Sony-tilbehør af
sikkerhedsmæssige årsager:
– KDL-46V2000/KDL-40V2000:
Vægbeslag SU-WL51
– KDL-32V2000:
Vægbeslag SU-WL31
• Det anbefales kraftigt, at du anvender det originale Sony
vægbeslag for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation og for
at undgå støvdannelser omkring TV'et, væggen og loftet.
• Monter tv'et korrekt, og følg den vejledning, der fulgte
med vægbeslaget, når du installerer tv'et.
Installation
• Hvis tv'et skal monteres på
væggen, skal monteringen
udføres af autoriserede
teknikere. Forkert montering
kan gøre tv'et ustabilt.
• Tv'et skal monteres i nærheden af en lettilgængelig
stikkontakt.
Hospitaler og lignende
institutioner
Tv'et må ikke placeres, hvor der
bruges medicinsk udstyr. Det kan
forårsage funktionsfejl i det
medicinske udstyr.
Transport
• Fjern alle kabler fra tv'et, før det
flyttes.
• Tv'et skal bæres som vist til højre.
Hvis ikke, kan I tabe og beskadige
tv'et, eller det kan forårsage alvorlig
personskade. Hvis tv'et er blevet tabt
eller beskadiget, skal det straks sendes
til eftersyn hos en autoriseret
servicetekniker.
• Tv'et må ikke udsættes for fysiske stød
eller kraftige vibrationer under transport. Tv'et kan vælte
og beskadiges eller forårsage alvorlig personskade.
• Tv'et skal pakkes ind i originalemballagen og sættes ned i
originalkassen, når det skal til eftersyn eller blot flyttes.
• Der skal mindst to personer til at bære tv'et.
Dette tv-apparat skal sluttes til en vekselstrømskontakt med
beskyttende jordforbundet forbindelse.
Fortsættes
7 DK
Ventilation
Placering
• Ventilationsåbningerne i
kabinettet må aldrig dækkes til.
Det kan forårsage
overophedning og medføre
brand.
• Tv'et kan samle støv og blive snavset, hvis der ikke er
sørget for tilstrækkelig ventilation. Korrekt ventilation
opnås på følgende måde:
– Tv'et må ikke installeres med bagsiden nedad eller på
siden.
– Tv'et må ikke installeres på siden, eller så det står på
hovedet.
– Tv'et må ikke installeres på en hylde eller i et skab.
– Tv'et må ikke anbringes på et tæppe eller i en seng.
– Tv'et må ikke dækkes til med stof, f.eks. gardiner, eller
andre ting, f.eks. aviser, osv.
• Der skal være plads omkring tv'et. Dette skyldes, at der
skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet,
ellers kan der opstå brand, eller tv'et kan blive beskadiget.
• Du må aldrig placere tv'et på steder,
hvor der er varmt, fugtigt eller meget
støv.
• Tv'et må ikke placeres på steder,
hvor der kan komme insekter ind i
det.
• Tv'et må ikke placeres, hvor det kan blive udsat for
mekaniske vibrationer.
• Placer tv'et på en stabil, plan overflade.
Ellers kan det vælte og forårsage
personskade.
• Tv'et må ikke placeres, hvor det stikker
frem, f.eks. på eller bag en søjle, eller hvor
du kan støde hovedet mod det, da du kan
komme til skade.
30 cm
10 cm
15 cm
10 cm
• Tv'et må ikke bruges i nærheden
af vand, f.eks. ved et badekar eller
på et badeværelse. Det må heller
ikke udsættes for regn, fugt eller
røg. Dette kan medføre brand eller
elektrisk stød.
• Du må ikke røre netledningen og tv'et
med våde hænder. Det kan give
elektrisk stød eller beskadige tv'et.
Fugt og brandfare
Minimumafstand
• Når tv'et monteres på en væg, skal der være en afstand på
mindst 10 cm fra den nederste del af tv'et og på mindst
5,5 cm mellem tv'ets bagside og væggen.
• Du må aldrig installere tv'et som følger:
Der er spærret for
luftcirkulationen.
Vand og fugt
Der er spærret for
luftcirkulationen.
• Tv'et må ikke blive vådt. Pas på, der
ikke trænger væske ind i tv'et. Du må
ikke bruge tv'et, hvis der er kommet
væske eller andre genstande ind i
kabinetåbningerne. Det kan give
elektrisk stød eller beskadige tv'et.
Få det omgående efterset af en
autoriseret servicetekniker.
• Brændbare genstande (lys, osv.) og elpærer skal være på
afstand af tv'et for at undgå, at der opstår brand.
Olie
Væg
Væg
Tv'et må ikke installeres i restauranter, hvor der bruges olie.
Støv, der tiltrækker olie, kan trænge ind i tv'et og beskadige
det.
Undgå, at tv'et vælter
Ventilationsåbninger
Du må ikke stikke noget ind i
ventilationsåbningerne. Hvis du stikker
metal ind i åbningerne, eller hvis der trænger
væske ind, kan der opstå brand, eller du kan
få elektrisk stød.
8 DK
Tv'et skal placeres på en sikker og stabil
stander. Du må ikke hænge noget på tv'et.
Hvis du gør det, kan det vælte ned fra
standeren eller falde af vægbeslaget og
forårsage skade eller alvorlig personskade.
Lad ikke børn klatre op på tv'et.
Køretøj eller loft
Tv'et må ikke installeres i et
køretøj. Køretøjets bevægelse kan
få tv'et til at vælte og forårsage
personskade. Tv'et må ikke
monteres i loftet.
Skibe og andre fartøjer
Når tv'et ikke er i brug
Tv'et må ikke installeres på et skib
eller i andet fartøj. Hvis tv'et
udsættes for havvand, kan det
medføre brand eller beskadige
tv'et.
Af miljøhensyn og
sikkerhedshensyn anbefales det,
at tv'et slukkes helt i stedet for at
stå på standby, hvis det ikke skal
bruges i en længere periode. Træk
netledningen ud af stikkontakten. Nogle tv har funktioner,
der kræver, at tv'et står på standby. Hvis dette er tilfældet,
står det i denne vejledning.
Udendørs brug
• Tv'et må ikke udsættes for
direkte sollys. Der kan ophobe
sig varme i tv'et, og det kan blive
beskadiget.
• Tv'et må ikke installeres
udendørs.
Kabelføring
• Tag netledningen ud af stikkontakten, når du fører kabler.
Af sikkerhedshensyn skal du trække netledningen ud af
stikket, når du tilslutter stik.
• Pas på, at kablerne ikke vikler sig omkring fødderne. Det
kan beskadige tv'et.
Rengøring
• Tag netledningen ud af stikket, når
stikkontakten eller tv'et rengøres. Ellers
kan du få elektrisk stød.
• Stikproppen skal gøres ren med jævne
mellemrum. Hvis stikket er dækket med
støv kan det tiltrække fugt, isoleringen
forringes, og der kan opstå brand.
Tordenvejr
Af sikkerhedshensyn må du ikke røre
tv'et, netledningen eller
antenneledningen, når der er
tordenvejr.
Beskadigelser, der kræver service
Hvis tv'ets overflade revner, må du ikke røre det, før du har
trukket netledningen ud af stikkontakten. I modsat fald kan
du få elektrisk stød.
Service
Du må ikke åbne kabinettet. Tv'et
må kun kontrolleres af autoriserede
serviceteknikere.
Smådele og dele, der kan
afmonteres
Behagelig afstand til tv'et
• En anbefalet og behagelig afstand til tv'et er fire til syv
gange skærmens længde.
• Der skal være moderat belysning, da det kan belaste dine
øjne at se tv ved dårligt lys. Det kan også belaste øjnene at
se tv i længere tid ad gangen.
• Når vinklen på tv'et skal justeres, skal du holde igen på
tv'et med hånden for at undgå, at det falder ned fra
standeren. Pas på du ikke får fingrene i klemme mellem
tv'et og standeren.
Justering af lydstyrke
• Juster lydstyrken, så du ikke forstyrrer naboerne. Lyd
høres meget let om natten. Du bør derfor lukke vinduerne
eller bruge hovedtelefoner.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal du justere lyden, så
den ikke er for høj, da det kan skade hørelsen.
Overbelastning
Tv'et er kun beregnet til 220-240 V
AC. Du må ikke slutte for mange
apparater til samme stikkontakt, da
dette kan medføre brand eller
elektrisk stød.
Varme
Du må ikke røre ved tv'ets overflade. Overfladen er varm,
selvom der har været slukket for tv'et et stykke tid.
Tæring
Hvis du bruger tv'et i områder nær kysten, kan saltet tære
metaldelene i tv'et og medføre beskadigelser eller forårsage
brand. Det kan også reducere tv'ets levetid. Forsøg at
reducere fugtigheden, og tilpas temperaturen på det sted,
hvor tv'et er placeret.
Håndtering
• Sørg for at holde med et fast greb om
bunden af tv'et, når det løftes eller flyttes.
Tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis børnene
sluger dem, kan de kvæles. Ring omgående efter en læge.
Defekte dele
Du må ikke kaste genstande mod tv'et.
Skærmglasset kan eksplodere og
medføre alvorlig personskade, når
genstanden rammer glasset.
• For model KDL-46V2000 skal du
holde godt fast i panelet som vist,
når du løfter eller flytter tv'et. Placer
håndfladen direkte under panelet fra
bag på tv'et.
9 DK
Sikkerhedsforanstaltninger
LCD-skærm
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet med
højpræcisionsteknologi, og 99,99% eller flere af
skærmens pixel er effektive, kan der være sorte prikker
eller klare, lyse prikker (røde, blå eller grønne), der vises
konstant på LCD-skærmen. Det er en
konstruktionsmæssig egenskab ved LCD-skærmen og
ikke en fejl.
• LCD-skærmens overflade må ikke udsættes for sollys.
Dette kan beskadige skærmens overflade.
• Du må ikke trykke på eller ridse frontfilteret eller sætte
genstande oven på tv'et. Billedet kan blive uensartet, eller
LCD-skærmen kan blive beskadiget.
• Hvis tv'et bruges et sted, hvor der er koldt, kan billedet
virke udtværet eller blive mørkt.
Dette er ikke en fejl. Fænomenerne forsvinder,
efterhånden som temperaturen stiger.
• Der kan forekomme skyggebilleder (ghosting), når der
konstant vises stillbilleder. Det forsvinder efter et øjeblik.
• Skærmen og kabinettet kan blive varmt, når tv'et er i brug.
Dette er ikke en fejl.
• LCD-skærmen indeholder en lille mængde flydende
krystal og kviksølv. Lysrøret i dette tv indeholder også
kviksølv. Følg de lokale regler og retningslinjer for
bortskaffelse.
Lysstofrør
Tv'et bruger et særligt lysstofrør som lyskilde. Hvis
skærmbilledet bliver mørkt, flimrer eller ikke vises, er
lysstofrøret slidt op, og LCD-skærmen skal udskiftes. Røret
skal udskiftes af en autoriseret servicetekniker.
Installation af tv'et
• Tv'et må ikke placeres på steder, hvor det udsættes for
ekstreme temperaturer, f.eks. i direkte sollys eller i
nærheden af en radiator eller varmeblæser. Hvis tv'et
udsættes for ekstreme temperaturer, kan det blive for
varmt og deformere kabinettet eller forårsage fejl i tv'et.
• Der er ikke afbrudt helt for strømmen, selvom tv'et er
slukket. Tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde tv'et
helt.
• Du opnår det skarpeste billede ved ikke at udsætte
skærmen for direkte belysning eller direkte sollys. Hvis
det er muligt, skal der hænges spot ned fra loftet.
• Du må ikke placere andre komponenter for tæt på tv'et.
Andre komponenter skal stå mindst 30 cm væk fra tv'et.
Billedet kan forvrænges, hvis der installeres en
videobåndoptager foran eller ved siden af tv'et.
• Billedforvrængning og / eller dårlig lyd kan forekomme,
hvis TV-apparatet er placeret tæt på udstyr, der udsender
elektromagnetisk stråling.
10 DK
Behandling og rengøring af tv'ets skærmoverflade og
kabinet
Følg nedenstående forholdsregler for at undgå
materialeforringelse eller forringelse af skærmbelægningen.
• Du må ikke trykke eller ridse skærmen med hårde
genstande eller kaste ting mod den. Dette kan beskadige
skærmen.
• Du må ikke røre ved skærmen, når tv'et har været tændt i
lang tid, da den kan være varm.
• Vi anbefaler, at du rører så lidt ved skærmen som muligt.
• Støv tørres forsigtig af skærmen/kabinettet med en blød
klud. Hvis støvet sidder fast, skal skærmen tørres forsigtig
af med en hårdopvredet blød klud, der er fugtet let med
vand og et mildt rengøringsmiddel.
• Du må ikke bruge skuresvampe, opløsningsmidler eller
syreholdige rengøringsmidler, skurepulver eller flygtige
opløsningsmidler som alkohol, rensebenzin, fortynder
eller insektmiddel. Brug af sådanne midler eller
længerevarende kontakt med gummi- eller
vinylmaterialer kan beskadige skærmens overflade og
kabinetmaterialet.
• Der kan samles støv i ventilationsåbningerne. Vi
anbefaler, at du fjerner støvet med jævne mellemrum (en
gang om måneden) med en støvsuger for at sikre korrekt
ventilation.
Bortskaffelse af tv'et
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og
oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at
sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Oversigt over fjernbetjeningen
1 "/1 – tv-standby
Slukker midlertidigt for tv'et og tænder fra standby-tilstand.
2 A/B – to-kanal lyd (side 23)
3 Farvede knapper
Vælger indstillingerne forneden i menuerne Foretrukne og EPG digital.
4
/
– Oplysninger / Vis tekst
• I digital tilstand: Viser kortfattede oplysninger om det program, der vises
i øjeblikket.
• Kun i analog tilstand: Viser oplysninger, f.eks. aktuelt kanalnummer og
skærmtilstand.
• I tekst-tv tilstand (side 14): Tryk på denne knap for at få vist skjulte
oplysninger (f.eks. svar på en quiz).
5
F/f/G/g/
(side 13, 19)
6 TOOLS (side 14, 18, 35)
Giver dig adgang til forskellige visningsindstillinger og mulighed for at
ændre/justere i overensstemmelse med kilden og skærmtilstanden.
7 MENU (side 19)
8 DIGITAL – Digital tilstand (side 13)
9 Nummerknapper
• I tv-tilstand: Vælger kanaler. For kanal 10 og derover skal du indtaste det
andet ciffer inden for to sekunder.
• I tekst-tv tilstand: Indtast det trecifrede nummer for at vælge siden.
0
– Forrige kanal
Returner til den forrige kanal (som du har set i mindst fem sekunder).
qa PROG +/- (side 13)
• I tv-tilstand: Vælger den næste (+) eller forrige (-) kanal.
• I tekst-tv tilstand: Vælger den næste (+) eller forrige (-) side.
qs 2 +/- – Lydstyrke
qd % – Slå lyden fra (side 13)
qf / – Tekst-tv (side 14)
qg ANALOG – Analog tilstand (side 13)
/ RETURN
qh
Vender tilbage til det forrige skærmbillede i den menu, der vises.
qj
qk
– EPG (digital elektronisk programguide) (side 15)
– Frys billede (side 14)
Fryser tv-billedet.
ql
w;
– Skærmtilstand (side 14)
/
– Indgangsvælger / Hold tekst-tv
• I tv-tilstand (side 18): Vælger indgangskilde fra udstyr, der er sluttet til tvstikkene.
• I tekst-tv tilstand (side 14): Tryk på denne knap for at stoppe på den
aktuelle side.
Tip
Knapperne A/B, PROG + og nummer 5 er knapper med blindfingermarkering. Brug blindfingermarkeringerne som udgangspunkt,
når du betjener tv'et.
11 DK
Oversigt over knapper og indikatorer på tv'et
(side 19)
1
2
/
– Indgangsvælger/OK
• I tv-tilstand (side 18): Vælger indgangskilde
fra udstyr, der er sluttet til tv-stikkene.
• I tv-menu: Vælger en menu eller indstilling og
bekræfter indstillingen.
3 2 +/-/
/
• Øger (+) eller sænker (-) lydstyrken.
• I tv-menu: Vælger indstillingen til venstre
( ) eller højre ( ).
4 PROG +/-/
/
• I tv-tilstand: Vælger den næste (+) eller
forrige (-) kanal.
• I tv-menu: Går op ( ) eller ned ( ) i
indstillingerne.
5 1 – Power
Tænder eller slukker tv'et.
6
– Sluk billede/Timer-indikator
• Lyser grønt, når billedet er slået fra (side 26).
• Lyser orange, når timeren er indstillet
(side 26).
7 1 – Standby indikator
Lyser rødt, når tv'et er på standby.
8 " – Power indikator
Lyser grønt, når tv'et er tændt.
6
7
8
9
9 Fjernbetjeningssensor
Bemærk
Sørg for, at der er fuldstændig slukket for tv'et, før du trækker stikket ud. Hvis stikket trækkes ud, mens tv'et er tændt, kan det
medføre, at indikatoren bliver ved med at lyse, eller at der opstår funktionsfejl i tv'et.
12 DK
Betjening af tv
Betjening af tv
3
2
3
3
1
Tryk på 1 på tv'et for at tænde det
(overside).
Når tv'et er i standby (indikatoren 1 (standby) på
tv'et (foran) lyser rødt), skal du trykke på "/1 på
fjernbetjeningen for at tænde tv'et.
2
: Radiotjeneste
: Kodnings-/abonnementstjeneste
: Flere tilgængelige lydsprog
: Tilgængelige undertekster
: Tilgængelige undertekster for hørehæmmede
: Anbefalet minimumsalder for aktuelt program
(fra 4 til 18 år)
: Børnelås
: Det aktuelle program bliver optaget
Flere betjeningsmuligheder
Funktion
Handling
Sluk tv'et
midlertidigt
(standby)
Tryk på "/1.
Tænd tv'et fra
standby-tilstand
uden lyd
Tryk på %. Tryk på 2 +/- for at
indstille lydstyrkeniveauet.
Sluk tv'et helt
Tryk på 1 oven på tv'et
(overside).
Juster lydstyrken
Tryk på 2 + (øg)/- (sænk).
Slå lyden fra
Tryk på %. Tryk igen for at slå
lyden til.
Adgang til
Tryk på
. Vælg en analog
programindekstabellen kanal ved at trykke på F/f, og
(kun i analog tilstand) derefter på
.
Om adgang til indekstabellen for
indgangssignal se side 18.
Tryk på DIGITAL for at skifte til digital
tilstand eller ANALOG for at skifte til analog
tilstand.
De tilgængelige kanaler afhænger af tilstanden.
Fortsættes
13 DK
Betjening af tv
Vælg kanalnummer 10 eller derover med
nummerknapperne ved at indtaste det andet og
tredje ciffer inden for to sekunder.
For at vælge en digital kanal med den digitale
elektroniske programguide (EPG), se side 15.
I digital tilstand
Der vises kortvarigt et oplysningsbanner.
Følgende ikoner vises muligvis på banneret.
1
2
Tryk på nummerknapperne eller PROG +/for at vælge en tv-kanal.
Sådan aktiveres tekst-tv
Tryk på /. Hver gang du trykker på /, skifter
visningen som følger:
Tekst-tv t Tekst-tv over tv-billedet (blandet) t
Ingen tekst-tv (luk tekst-tv)
Tryk på nummerknapperne eller PROG +/- for at
vælge en side.
Tryk på
/
for at stoppe på siden.
Tryk på
/
for at få vist skjulte oplysninger.
Bred
Viser billedet i bredformat (16:9) med de korrekte
proportioner.
Zoom*
Tip
• Sørg for, at signalmodtagelsen er god, ellers kan der
forekomme fejl i teksten.
• De fleste tv-kanaler har tekst-tv. Yderligere oplysninger
om brug af tjenesten findes på startsiden.
• Når der vises fire farvede elementer nederst på tekst-tvsiden, kan du bruge Fastext. Fastext gør det muligt hurtigt
og let at få adgang til en side. Tryk på den tilsvarende
farvede knap for at få adgang til siden.
Viser billedet i et format (letter box-format) som det,
der anvendes i biografen med de korrekte proportioner.
14:9*
Frys billede
Fryser tv-billedet (så du f.eks. kan notere et
telefonnummer eller en opskrift).
1
2
3
4
Tryk på
på fjernbetjeningen.
Tryk på F/f/G/g for at justere placeringen
af vinduet.
Tryk på
for at fjerne vinduet.
Tryk igen på
for at vende tilbage til
normal tv-tilstand.
Sådan ændres skærmtilstanden manuelt til
at passe til udsendelsen
Tryk på
for at vise den aktuelle skærmfunktion.
Tryk flere gange på
for at vælge Smart, 4:3, Bred,
Zoom eller 14:9.
Smart*
Viser billedet i almindeligt 4:3-format med en
efterligning af bredformat. Et billede i 4:3-format
trækkes ud, så det fylder skærmen helt.
4:3
Viser billedet i almindeligt 4:3-format (dvs. ikkebredformat) med de korrekte proportioner.
14 DK
Viser billedet i 14:9-format med de korrekte
proportioner. Derfor vises der sorte bjælker på skærmen.
* Den øverste og nederste del af billedet skæres muligvis
væk.
Tip
• Du kan eventuelt indstille "Auto-format" til "Til". Tv'et
vælger automatisk den bedst egnede tilstand til
udsendelsen (side 24).
• Du kan justere billedpositionen ved at vælge 14:9 eller
Zoom. Tryk på F/f for at gå op eller ned (f.eks. for at
læse undertekster).
• Nogle tegn og/eller bogstaver i toppen og bunden af billedet
er måske ikke synlige i Smart-tilstand. I dette tilfælde kan
du vælge "Lodret størrelse" i menuen "Skærmstyring" og
justere den lodrette størrelse, så de bliver synlige.
Brug af Tools menuen
Tryk på TOOLS for at vise følgende indstillinger, når
du ser tv-programmer.
Indstillinger
Beskrivelse
Strømsparefunk.
Se side 26.
Undertekst-indstilling
(kun i digital tilstand)
Se side 32.
Digitale favoritter (kun i Se side 17.
digital tilstand)
Billedfunktion
Se side 20.
Lydfunktion
Se side 22.
Automatisk indstilling
af ur (kun i analog
tilstand)
Giver dig mulighed for at skifte
til digital tilstand og få vist
klokkeslættet.
Sleeptimer
Se side 26.
Hovedt. Vol.
Se side 23.
Kontrol af den digitale elektroniske programguide
(EPG)
*
1
for at
Udfør den ønskede handling som vist i
følgende tabel.
Bemærk
Der vises kun programoplysninger, hvis tv-stationen sender
dem.
Digital elektronisk programguide (EPG)
* Bemærk, at denne funktion muligvis ikke er tilgængelig i alle lande.
Funktion
Handling
Slå programguiden fra
Tryk på
Flyt gennem programguiden
Tryk på F/f/G/g.
Se et program, der sendes nu
Tryk på
Sorter programoplysningerne efter kategori 1
– Kategoriliste
2
.
, mens programmet er valgt.
Tryk på den blå knap.
Tryk på F/f/G/g for at vælge en kategori. Kategorinavnet
vises i den ene side.
De tilgængelige kategorier omfatter:
"Favorit": Indeholder alle de kanaler, der er gemt på listen over
foretrukne (side 17).
"Alle kategorier": Indeholder alle tilgængelige kanaler.
"Nyheder": Indeholder alle nyhedskanaler.
3
Tryk på
.
Den digitale elektroniske programguide (EPG) viser nu kun de aktuelle
programmer fra den valgte kategori.
Indstil et program, der skal optages
– Timer-optagelse
1
2
3
4
Tryk på F/f/G/g for at vælge det fremtidige program, der
skal optages.
Tryk på .
Tryk på F/f for at vælge "Timer-optagelse".
Tryk på
for at indstille tv'ets og videobåndoptagerens
timere.
symbolet vises ud for det pågældende programs oplysninger.
Indikatoren
på tv'et (foran) lyser.
Bemærk
• Du kan kun indstille videobåndoptagerens timer til at optage på tv'et, hvis
videobåndoptageren er Smartlink-kompatibel. Hvis videobåndoptageren ikke er
Smartlink-kompatibel, vises der en meddelelse om, at du skal indstille
videobåndoptagerens timer.
• Når optagelsen er i gang, kan du skifte tv'et til standby-tilstand, men du må ikke
slukke tv'et helt, ellers annulleres optagelsen muligvis.
• Hvis der er valgt en aldersbegrænsning til programmer, vises en anmodning om
at indtaste en pinkode på skærmen. Du kan finde flere oplysninger under
"Børnelås" på side 32.
Fortsættes
15 DK
Betjening af tv
2
I digital tilstand skal du trykke på
vise den digitale elektroniske
programguide (EPG).
Funktion
Handling
Indstil et program til automatisk at blive
vist på skærmen, når det starter
– Påmindelse
1
2
3
4
Tryk på F/f/G/g for at vælge det fremtidige program, der
skal vises.
Tryk på .
Tryk på F/f for at vælge "Påmindelse".
Tryk på
for automatisk at få vist det valgte program, når
programmet starter.
Symbolet c vises ud for det pågældende programs oplysninger.
Bemærk
Hvis du skifter tv'et til standby-tilstand, tænder det automatisk, når
programmet skal til at starte.
Angiv klokkeslættet og datoen for et
program, du vil optage – Manuel timeroptagelse
1
2
3
4
5
Tryk på .
Tryk på F/f for at vælge "Manuel timer-optagelse", og tryk
derefter på .
Tryk på F/f for at vælge datoen, og tryk på g.
Angiv start- og stoptidspunktet på samme måde som i trin 3.
Tryk på F/f for at vælge programmet, og tryk derefter på
for at indstille tv'ets og videobåndoptagerens timere.
symbolet vises ud for det pågældende programs oplysninger.
Indikatoren
på tv'et (foran) lyser.
Bemærk
• Du kan kun indstille videobåndoptagerens timer til at optage på tv'et, hvis
videobåndoptageren er Smartlink-kompatibel. Hvis videobåndoptageren ikke er
Smartlink-kompatibel, vises der en meddelelse om, at du skal indstille
videobåndoptagerens timer.
• Når optagelsen er i gang, kan du skifte tv'et til standby-tilstand, men du må ikke
slukke tv'et helt, ellers annulleres optagelsen muligvis.
• Hvis der er valgt en aldersbegrænsning til programmer, vises en anmodning om
at indtaste en pinkode på skærmen. Du kan finde flere oplysninger under
"Børnelås" på side 32.
Annuller en optagelse/påmindelse – Timer- 1
liste
2
3
Tryk på .
Tryk på F/f for at vælge "Timer-liste".
Tryk på F/f for at vælge det program, du vil annullere, og tryk
på .
Der vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte, at du vil annullere
programmet.
4
Tryk på g for at vælge "Ja", og tryk derefter på
bekræfte.
for at
Tip
Du kan også få vist den digitale elektroniske programguide (EPG) ved at vælge "Digital EPG" i "MENU" (side 19).
16 DK
Brug af listen over foretrukne
*
Med funktionen Foretrukne kan du vælge
programmer fra en liste med op til otte kanaler, som
du angiver. Yderligere oplysninger om visning af
listen Foretrukne se "Navigering gennem menuerne"
(side 19).
Betjening af tv
Listen over foretrukne
* Bemærk, at denne funktion muligvis ikke er tilgængelig i alle lande.
Funktion
Handling
Opret en liste over foretrukne for første
gang
Der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil tilføje kanaler til
listen Foretrukne, når du vælger "Digitale favoritter" i "MENU" første gang.
1
2
Tryk på
for at vælge "Ja".
Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil tilføje.
Hvis du kender kanalnummeret, kan du vælge en kanal direkte med
nummerknapperne.
3
Tryk på
.
Kanaler, der er gemt på listen over foretrukne, angives med symbolet
.
Slå listen over foretrukne fra
Tryk på RETURN.
Se korte oplysninger om de aktuelle
programmer
Tryk på
, mens du vælger en kanal. Tryk på knappen igen for at annullere.
Se en kanal
Tryk på
, mens du vælger en kanal.
Tilføj eller fjern kanaler på listen over
foretrukne
1
Tryk på den blå knap.
2
Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil tilføje eller fjerne.
Kanaler, der er gemt på listen over foretrukne, angives med symbolet
.
Hvis du kender kanalnummeret, kan du vælge en kanal direkte med
nummerknapperne.
3
4
Fjern alle kanaler fra listen over foretrukne 1
2
Tryk på .
Tryk på den blå knap for at vende tilbage til listen over
foretrukne.
Tryk på den blå knap.
Tryk på den gule knap.
Du bliver bedt om at bekræfte, at du vil slette alle kanaler fra listen over
foretrukne.
3
Tryk på G for at vælge "Ja", og tryk derefter på
bekræfte.
for at
17 DK
Visning af billeder fra
tilsluttet udstyr
Brug af Tools menuen
Tryk på TOOLS for at få vist følgende indstillinger,
når du ser billeder fra andet tilsluttet udstyr end en pc.
Indstillinger
Beskrivelse
Strømsparefunk.
Se side 26.
Billedfunktion
Se side 20.
Udstyr, der er sluttet til scartstikkene med et 21-bens
scartkabel
Start afspilningen på det tilsluttede udstyr.
Billedet fra det tilsluttede udstyr vises på skærmen.
Lydfunktion
Se side 22.
Automatisk indstillet videobåndoptager (side 6)
I analog tilstand skal du trykke på PROG +/- eller på
nummerknapperne for at vælge videokanalen.
Sleeptimer
Se side 26.
Hovedt. Vol.
Se side 23.
Tænd det tilsluttede udstyr, og følg derefter
nedenstående trin.
Andet tilsluttet udstyr
Tryk flere gange på
/ , indtil det korrekte
indgangssymbol (se nedenfor) vises på skærmen.
AV1/
AV1,
AV2/
AV2:
Lyd/video eller RGB-indgangssignaler via scartstik
/
1 eller 2.
vises kun, hvis der er tilsluttet
en RGB-kilde.
AV3:
Komponentindgangssignaler via stikkene Y, PB/CB, PR/
CR
/
3, og lydindgangssignaler via stikkene L, R
/
3.
AV4:
Det digitale lyd/video-signal går via HDMI IN 4-stikket.
Lydindgangssignalet er kun analogt, hvis udstyret er
tilsluttet ved hjælp af DVI- og lydudgangsstikket.
AV5/
AV5:
Videoindgangssignal via videostik
5, og
lydindgangssignal via lydstik L (MONO), stikkene R
5.
vises kun, hvis udstyret er sluttet til Svideostik
5 i stedet for videostik
5, og Svideoindgangssignalet går via S-videostik
5.
Flere betjeningsmuligheder
Funktion
Handling
Skift til normal tvbetjening
Tryk på DIGITAL eller ANALOG.
Adgang til
indekstabellen for
indgangssignal
Tryk på
for at få adgang til
indekstabellen for
indgangssignalet. (Tryk derefter på
g, kun i analog tilstand.) Tryk på
F/f, og tryk derefter på for at
vælge en indgangskilde.
18 DK
Automatisk indstilling Giver dig mulighed for at skifte
til digital tilstand og få vist
af ur (kun i analog
klokkeslættet.
tilstand)
Brug af MENU-funktionerne
Navigering gennem menuerne
"MENU" giver dig mulighed for at bruge forskellige praktiske funktioner i dette tv. Du kan nemt vælge kanaler eller
eksterne indgange med fjernbetjeningen. Indstillingerne for dit tv kan også nemt ændres ved brug af "MENU".
1
Tryk på MENU for at få vist menuen.
2,3
2
3
Tryk på F/f for at vælge en indstilling.
Tryk på
for at bekræfte en valgt indstilling.
Tryk på MENU for at lukke menuen.
Menu
Beskrivelse
Digitale favoritter
(kun i områder med
digitale udsendelser)
Åbner listen Foretrukne. Yderligere oplysninger om indstillinger se side 17.
Giver dig mulighed for at vælge tv-programmer på en liste med kanalnavne.
Programliste
• Vælg kanalen, og tryk derefter på
for at se den ønskede kanal.
(kun i områder med
analoge udsendelser) • Om tildeling af navn til et program se side 28.
Analog
(kun i områder med
digitale udsendelser)
Vender tilbage til den senest viste analoge kanal.
Digital
(kun i områder med
digitale udsendelser)
Vender tilbage til den senest viste digitale kanal.
Digital EPG
(kun i områder med
digitale udsendelser)
Starter den digitale elektroniske programguide (EPG).
Yderligere oplysninger om indstillinger se side 15.
Eksterne indgange
Vælger udstyr, der er tilsluttet dit tv.
• Vælg indgangskilden, og tryk derefter på
for at se den ønskede
eksterne indgang.
• Om tildeling af navn til en ekstern indgang se side 25.
Indstillinger
Åbner menuskærmbilledet Indstillinger, hvor de fleste avancerede indstillinger
og justeringer udføres. Vælg et menuikon, vælg en indstilling og foretag den
ønskede ændring eller justering ved brug af F/f/G/g.
Yderligere oplysninger om indstillinger se side 20 til 32.
19 DK
Brug af MENU-funktionerne
1
Menuen Billede
Du kan vælge indstillingerne på listen herunder i
menuen Billede. Om valgmulighederne i
"Indstillinger" se "Navigering gennem menuerne"
(side 19).
Indgange
Vælger, om indstillinger foretaget i menuen Billede skal anvendes på alle indgange
eller kun på den indgang, der anvendes i øjeblikket.
"Alle": Anvender indstillingerne på alle indgange.
"Kun se": Anvender kun indstillingerne på den aktuelle indgang.
Billedfunktion
Vælger billedindtilstanden.
"Kraftig": Forbedrer billedets kontrast og skarphed.
"Standard": Viser et standardbillede. Anbefales til underholdning.
"Personlig": Lagrer foretrukne indstillinger.
Nulstil alt
Nulstiller alle billedindstillinger undtagen "Billedfunktion" og "Indgange" til
fabriksindstillingerne.
Baggrundslys
Justerer lysstyrken for baggrundslyset.
Kontrast
Øger eller reducerer billedkontrasten.
Lys
Gør billedet lysere eller mørkere.
Farvemætning
Øger eller reducerer farveintensiteten.
Farvebalance
Øger eller reducerer de grønne nuancer.
Tip
"Farvebalance" kan kun justeres for et NTSC-farvesignal (f.eks. amerikanske videobånd).
Farvetemperatur
Justerer billedets hvidhed.
"Kølig": Tilfører hvide farver et blåt skær.
"Neutral": Tilfører hvide farver et neutralt skær.
"Varm 1"/"Varm 2": Tilfører hvide farver et rødt skær. "Varm 2" giver en rødere
nuance end "Varm 1".
Tip
"Varm 1" og "Varm 2" kan kun vælges, når du indstiller "Billedfunktion" til "Personlig".
20 DK
Gør billedet skarpere eller blødere.
Støjreduktion
Reducerer billedets støjniveau (sne på billedet) under dårlige modtageforhold.
"Auto": Reducerer automatisk støj på billedet (kun analogtilstand).
"Høj"/"Mellem"/"Lav": Ændrer støjreduktionens effekt.
"Fra": Slår funktionen Støjreduktion fra.
Avanc. indstillinger
Tilpasser billedfunktionen mere detaljeret. Når du indstiller "Billedfunktion" til
"Personlig", kan du indstille/ændre disse indstillinger.
"Nulst.": Gendanner fabriksindstillingerne for alle avancerede videoindstillinger.
"Sort-korrigering": Forstærker de sorte områder i billedet, så det giver en stærkere
kontrast.
"Kontrastforstærkning": Justerer automatisk "Kontrast" til de mest egnede
indstillinger i forhold til skærmens lysstyrke. Denne indstilling er specielt effektiv til
mørke billeder, da den øger vibrationerne i billedet.
"Gamma": Justerer balancen mellem lyse og mørke områder i billedet.
"Klar hvid": Forstærker de hvide farver.
"Levende farver": Gør farverne mere levende og gengiver hudfarvetoner klart.
Tip
Denne funktion er kun tilgængelig, når "Farvespektrum" er indstillet til "Bredt".
"Farvespektrum": Ændrer farverummet.
"MPEG-støjreduktion": Reducerer billedstøj i MPEG-komprimeret video (kun i
digital tilstand).
21 DK
Brug af MENU-funktionerne
Skarphed
Menuen Lyd
Nedenstående indstillinger kan vælges i menuen Lyd.
Om valgmulighederne i "Indstillinger" se "Navigering
gennem menuerne" (side 19).
Indgange
Vælger, om indstillinger foretaget i menuen Lyd skal anvendes på alle indgange eller
kun på den indgang, der anvendes i øjeblikket.
"Alle": Anvender indstillingerne på alle indgange.
"Kun se": Anvender kun indstillingerne på den aktuelle indgang.
Lydfunktion
Vælger lydtilstanden.
"Dynamisk": Forstærker diskant og bas.
"Standard": Til standardlyd. Anbefales til underholdning.
"Personlig": Flat-respons. Giver dig også mulighed for at lagre dine foretrukne
indstillinger.
Nulstil alt
Gendanner fabriksindstillingerne for alle lydindstillinger, undtagen "Lydfunktion",
"To-kanal lyd", "Hovedt. højt. link" og "Hovedt. Vol.".
Diskant
Justerer højere tonehøjder.
Bas
Justerer lavere tonehøjder.
Balance
Forstærker venstre eller højre højttalerbalance.
Auto lydstyrke
Fastholder et konstant lydniveau, selvom der er lydmæssige niveauforskelle (lyden i
reklameblokke er f.eks. ofte højere end lyden i programmer).
Surround
Vælger surroundtilstanden.
"TruSurround XT": Til surroundlyd (kun til stereoprogrammer).
"Simuleret stereo": Føjer en surroundlignende effekt til monoprogrammer.
"Fra": Til normal stereo- eller monomodtagelse.
BBE
Giver lyden mere fylde ved at kompensere for faseeffekter i højttalere ved brug af
"BBE High Definition Sound System".
22 DK
To-kanal lyd
Vælger, om lyden fra højttaleren skal være til en stereo- eller tosproget udsendelse.
"Stereo", "Mono": Til en stereoudsendelse.
"A"/"B"/"Mono": Til en tosproget udsendelse skal du vælge "A" for lydkanal 1, "B"
for lydkanal 2 eller "Mono" for en eventuel monokanal.
Tip
Hvis du vælger andet udstyr, der er sluttet til tv'et, skal du indstille "To-kanal lyd" til "Stereo",
"A" eller "B".
Hovedt. højt. link
(link til
hovedtelefonhøjttaler)
Slår tv'ets interne højttalere til og fra, når der tilsluttes hovedtelefoner.
Hovedt. Vol.
(til hovedtelefoner)
Indstiller lydstyrken, når du bruger hovedtelefoner.
"Diskant", "Bas", "Balance", "Auto lydstyrke", "Surround" og "BBE" kan ikke benyttes til hovedtelefon- og lydudgangsstikkene.
23 DK
Brug af MENU-funktionerne
Tip
Menuen Skærm
Nedenstående indstillinger kan vælges i menuen
Skærm. Om valgmulighederne i "Indstillinger" se
"Navigering gennem menuerne" (side 19).
Indgange
Vælger, om indstillinger foretaget i menuen Skærm skal anvendes på alle indgange
eller kun på den indgang, der anvendes i øjeblikket.
"Alle": Anvender indstillingerne på alle indgange.
"Kun se": Anvender kun indstillingerne på den aktuelle indgang.
Skærmformat
For detaljer om skærmformatet se "Sådan ændres skærmtilstanden manuelt til at
passe til udsendelsen" (side 14).
Auto-format
Ændrer automatisk skærmformatet til udsendelsens signal. Vælg "Fra" for at
beholde indstillingen.
Tip
• Selvom du har valgt "Til" eller "Fra" under "Auto-format", kan du altid ændre
skærmformatet ved at trykke flere gange på
.
• "Auto-format" kan kun bruges med PAL- og SECAM-signaler.
4:3 normalindstilling
Vælger standardskærmtilstanden til brug ved 4:3-format.
"Smart": Viser billedet i almindeligt 4:3-format med en efterligning af bredformat.
"4:3": Viser billedet i traditionelt 4:3-format med de korrekte proportioner.
"Fra": Bevarer den aktuelle indstilling for "Skærmformat", når kanalen eller
indgangen ændres.
Tip
Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis "Auto-format" er indstillet til "Til".
Skærmområde
Justerer skærmområdet, der viser billedet.
"Normal": Viser billedet i den oprindelige størrelse.
"-1"/"-2": Forstørrer billedet, så billedkanten skjules.
Vandret position
Justerer den vandrette billedposition for hvert skærmformat.
Lodret position
Justerer den lodrette billedposition, når skærmformatet er indstillet til Zoom eller
14:9.
Lodret størrelse
Justerer den lodrette billedstørrelse, når skærmformatet er indstillet til Smart, Zoom
eller 14:9.
24 DK
Menuen Opsætning
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
Opsætning. Om valgmulighederne i "Indstillinger" se
"Navigering gennem menuerne" (side 19).
Åbner den menu, der blev vist, første gang du tændte tv'et for at vælge sprog og land/
område og indstille alle tilgængelige digitale og analoge kanaler. Du behøver som
regel ikke udføre denne betjening, da sprog og land/område blev valgt og kanalerne
indstillet, første gang tv'et blev tændt (side 5, 6). Indstillingen gør det dog muligt at
gentage programindstillingen (hvis du f.eks. skal finde nye kanaler efter en flytning,
eller hvis udbyderen tilbyder nye kanaler).
Sprog
Vælger det sprog, som menuerne skal vises på.
AV-indstillinger
Gør det muligt at vælge et navn til ethvert udstyr, der er sluttet til de stik, der sidder
på siden og bagpå. Navnet vises kort på skærmen, når du vælger udstyret. Du kan
springe over en indgangskilde, der ikke er forbundet til noget udstyr.
1 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indgangskilde, og tryk derefter på
.
2 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indstilling nedenfor, og tryk
derefter på .
Navn på udstyr: Bruger én af de forudindstillede tekster for at tildele et navn til
tilsluttet udstyr.
"Rediger": Opret selv et navn. Følg trin 2 til 4 i "Programnavn" (side 28).
"Udelad": Gør det muligt at udelade en indgangskilde, der ikke er tilsluttet udstyr, når
du trykker på
for at vælge en indgangskilde.
Automatisk S-Video
Vælger indgangssignalet fra S-videostik
tilsluttede.
5, når stik
/
5 begge er
Fortsættes
25 DK
Brug af MENU-funktionerne
Automatisk opstart
Timerindstillinger
Indstiller timeren til at tænde og slukke for tv'et.
Sleeptimer
Angiver, hvornår tv'et automatisk skal skifte til standby.
Når Sleeptimeren er aktiveret, lyser
(Timer)-indikatoren på tv'et (på forsiden)
orange.
Tip
• Hvis du slukker og tænder TV'et igen, nulstilles "Sleeptimer" til "Fra".
• "Sleeptimeren slukker snart for tv'et." vises på skærmen, et minut før tv'et skifter til standby.
Aut. tænd
Indstiller timeren til at tænde for tv'et.
"Dag": Vælger den dag, hvor du vil aktivere funktionen Aut. tænd.
"Tid": Indstiller klokkeslættet, hvor tv'et skal tændes.
"Varighed": Vælger den tidsperiode, hvorefter tv'et automatisk skal vende tilbage til
standbytilstand.
"Lydstyrkeopsæt.": Indstiller lydstyrken, når timeren tænder for tv'et.
Ur-indstilling
Giver dig mulighed for at justere uret manuelt. Når tv'et modtager digitale kanaler,
kan uret ikke indstilles manuelt, da det er stillet efter tidskoden i det udsendte signal.
Strømsparefunk.
Vælger strømbesparende tilstand for at reducere tv'ets strømforbrug.
Når "Sluk billede" er valgt, slås billedet fra, og
(Sluk billede)-indikatoren på tv'et
(forsiden) lyser grønt. Lyden forbliver uændret.
Lyssensor
Optimerer automatisk billedindstillingerne i overensstemmelse med det omgivende
lys i lokalet.
AV2-udgang
Indstiller et signal til at blive sendt via stikket
/
2 på tv'ets bagside. Hvis du
slutter en videobåndoptager eller andet optageudstyr til stikket
/
2, kan du
optage fra udstyr, der er sluttet til andre stik på tv'et.
"TV": Sender en udsendelse.
"AV1": Sender signaler fra det udstyr, der er sluttet til stikket
/
1.
"AV5": Sender signaler fra det udstyr, der er sluttet til stikket
/
5.
"Auto": Sender det, der vises på skærmen (undtagen signaler fra
/
3- og
HDMI IN 4-stikkene).
Stille ved tænd
Indstiller lydstyrkekontrollen på laveste niveau, når tv'et tændes første gang, og øger
gradvist lyden til et forudindstillet niveau.
Højttaler
Slår tv'ets interne højttalere til eller fra.
"Til": Tv-højttalerne tændes, så lyden går gennem tv'ets højttalere.
"Fra": Tv-højttalerne slås fra, så tv'ets lyd udelukkende går gennem eksternt
lydudstyr, der er tilsluttet lydudgangsstikkene.
Farvesystem
Vælger farvesystemet ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", "NTSC4.43" eller
"PAL60") i overensstemmelse med indgangssignalet fra indgangskilden.
Oplysninger
Viser systemoplysninger for tv'et.
Nulstil alle
Gendanner fabriksindstillingerne for alle opsætningsindstillinger og indlæser
derefter skærmbilledet Automatisk opstart.
26 DK
Menuen PC-indstillinger
Nedenstående indstillinger kan vælges i menuen PCindstillinger. Om valgmulighederne i "Indstillinger"
se "Navigering gennem menuerne" (side 19).
Vælger en skærmtilstand til visning af indgang fra din pc.
"Normal": Viser billedet i den oprindelige størrelse.
"Fuld 1": Forstørrer billedet, så det fylder hele skærmområdet, mens det oprindelige
bredde-højde-forhold bevares.
"Fuld 2": Forstørrer billedet, så det fylder hele skærmområdet.
Nulstil alt
Gendanner fabriksindstillingerne for pc-indstillingerne, undtagen "Skærmformat"
og "Strømstyring".
Aut. justering
Justerer automatisk skærmpositionen og billedfasen, når tv'et modtager et
indgangssignal fra den tilsluttede pc.
Tip
Aut. justering fungerer muligvis ikke med visse indgangssignaler. I sådanne tilfælde skal du
justere "Fase", "Pitch", "Vandret position" og "Lodret position" manuelt.
Fase
Justerer fasen, når skærmen flimrer.
Pitch
Justerer pitch, når billedet har uønskede lodrette striber.
Vandret position
Justerer den vandrette billedposition for hvert skærmformat.
Lodret position
Justerer den lodrette billedposition for hvert skærmformat.
Strømstyring
Sætter tv'et i standbytilstand, hvis der ikke modtages et signal i 30 sekunder.
27 DK
Brug af MENU-funktionerne
Skærmformat
Menuen Analog opsætning (kun analogtilstand)
Du kan ændre/indstille de analoge indstillinger ved
hjælp af menuen Analog opsætning. Om
valgmulighederne i "Indstillinger" se "Navigering
gennem menuerne" (side 19).
Direkte valg
Når "Direkte valg" er indstillet til "Til", kan du vælge en analog kanal ved hjælp af
en forudindstillet talknap (0 - 9) på fjernbetjeningen.
Bemærk
Når "Direkte valg" er indstillet til "Til", kan du ikke vælge kanalnummer 10 og derover ved at
indtaste to cifre med fjernbetjeningen.
Auto prog.indstilling
Indstiller alle tilgængelige analoge kanaler.
Du behøver som regel ikke udføre denne handling, da kanalerne blev indstillet, første
gang tv'et blev tændt (side 5, 6). Indstillingen gør det dog muligt at gentage
programindstillingen (hvis du f.eks. skal finde nye kanaler efter en flytning, eller
hvis udbyderen tilbyder nye kanaler).
Programsortering
Ændrer rækkefølgen af de analoge kanaler, der er lagret på tv'et.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, der skal flyttes til en ny placering,
og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge kanalens nye placering, og tryk derefter på .
Programnavn
Tildeler et programnavn på op til fem bogstaver eller tal efter dit ønske. Navnet vises
kort på skærmen, når du vælger kanalen. (Hvis det er muligt, hentes kanalernes
navne automatisk fra tekst-tv.)
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, der skal navngives, og tryk derefter
på .
2 Tryk på F/f for at vælge det ønskede bogstav eller tal ("_" indsætter et
mellemrum), og tryk derefter på g.
Hvis du vælger et forkert tegn
Tryk på G/g for at fremhæve det forkerte tegn. Tryk derefter på F/f for at vælge det
korrekte tegn.
Sådan slettes alle tegn
3
4
28 DK
Vælg "Nulst.", og tryk derefter på
.
Gentag trin 2, indtil navnet er korrekt.
Vælg "OK", og tryk derefter på .
Manuel prog.indstilling
Ved at trykke på PROG +/- kan der vælges programnummeret for en kanal, før du
vælger "Navn"/"AFT"/"Lydfilter"/"Udelad"/"Dekoder". Du kan ikke vælge et
udeladt programnummer (side 30).
Program/System/Kanal
Gør det muligt at indstille programkanalerne manuelt.
1 Tryk på F/f for at vælge "Program", og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge det programnummer, der skal indstilles
manuelt (hvis du indstiller en videobåndoptager, skal du vælge kanal
00), og tryk derefter på RETURN.
3 Tryk på F/f for at vælge "System", og tryk derefter på .
4 Tryk på F/f for at vælge et af følgende tv-sendesystemer, og tryk
derefter på G.
B/B: Vesteuropæiske lande/områder
D/K: Østeuropæiske lande/områder
L: Frankrig
I : Storbritannien
7
Tryk på F/f for at vælge "Kanal", og tryk derefter på .
Tryk på F/f for at vælge "S" (kanaler via kabel-tv) eller "C" (kanaler via
jordkabler), og tryk derefter på g.
Indstil kanalerne som følger:
Hvis du ikke kender kanalnummeret (frekvensen)
Tryk på F/f for at søge efter den næste, tilgængelige kanal. Søgningen stopper, når
der registreres en kanal. Tryk på F/f for at fortsætte søgningen.
Hvis du kender kanalnummeret (frekvensen)
Tryk på nummerknapperne for at indtaste kanalnummeret for den ønskede
sendestation, eller indtast videobåndoptagerens kanalnummer.
8
9
Tryk på
for at hoppe til "Bekræft", og tryk derefter på
Tryk på f for at vælge "OK", og tryk derefter på .
.
Gentag ovenstående trin for at indstille andre kanaler manuelt.
Navn
Gør det muligt at tildele en valgt kanal et navn på op til fem bogstaver eller tal.
Navnet vises kort på skærmen, når kanalen er valgt.
Følg trin 2 til 4 under "Programnavn" (side 28) for at angive tegn.
AFT
Gør det muligt at finindstille det valgte programnummer manuelt, hvis der er behov
for en finjustering for at forbedre billedkvaliteten.
Du kan justere finindstillingen i et interval på -15 til +15. Når "Til" er valgt, udføres
finindstillingen automatisk.
Lydfilter
Gør det muligt at forbedre lyden for individuelle kanaler, hvis der er støj på
monoudsendelserne. Et ikke-standard sendesignal kan af og til medføre støj eller
lydafbrydelser på monoprogrammer.
Hvis der ikke er problemer med støj, anbefaler vi, at indstillingen bliver på
fabriksindstillingen "Fra".
Bemærk
• Du kan ikke modtage stereo- eller to-kanalslyd, når du har valgt "Lav" eller "Høj ".
• "Lydfilter" er ikke tilgængeligt, når "System" er indstillet til "L".
Fortsættes
29 DK
Brug af MENU-funktionerne
5
6
Udelad
Springer over ubrugte analoge kanaler, når du trykker på PROG +/- for at vælge
kanaler. (Du kan stadig vælge en udeladt kanal med nummerknapperne.)
Dekoder
Viser og optager den valgte kodede kanal, når du bruger en dekoder, der er sluttet
direkte til scartstik
/
1, eller til scartstik
/
2, via en
videobåndoptager.
Bemærk
Indstillingen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det land/område, der blev valgt for
"Land" (side 6).
Bekræft
Gemmer ændringer, der er foretaget til indstillingerne "Manuel prog.-indstilling".
30 DK
Menuen Digital opsætning
Du kan ændre/indstille de digitale indstillinger ved
hjælp af menuen Digital opsætning. Vælg "Digital
opsætning", og tryk på
for at få vist følgende
menuer. Om valgmulighederne i "Indstillinger" se
"Navigering gennem menuerne" (side 19).
Viser menuen "Digital programindstilling".
Aut. programindstilling
Indstiller alle tilgængelige digitale kanaler.
Du behøver som regel ikke udføre denne handling, da kanalerne blev indstillet, første
gang tv'et blev tændt (side 6). Indstillingen gør det dog muligt at gentage
programindstillingen (genindstille TV'et efter en flytning, eller hvis udbyderen
tilbyder nye kanaler).
Redigering af programliste
Fjerner alle uønskede digitale kanaler, der er gemt på tv'et, og ændrer rækkefølgen
af de digitale kanaler, der er gemt på tv'et.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil fjerne eller flytte til en ny
position.
Hvis du kender programnummeret (frekvensen)
Tryk på nummerknapperne for at indtaste det 3-cifrede programnummer for det
ønskede program.
2
Fjern eller skift rækkefølgen af de digitale kanaler på følgende måde:
Sådan fjernes den digitale kanal
Tryk på
. Der vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte, om den valgte digitale
kanal skal slettes. Tryk på G for at vælge "Ja", og tryk derefter på
.
Sådan skiftes rækkefølgen af de digitale kanaler
3
Tryk på g, og derefter på F/f for at vælge den nye placering for kanalen, og tryk
på G. Gentag trin 1 og 2, hvis du vil flytte andre kanaler.
Tryk på RETURN.
Manuel indstilling
Indstiller de digitale kanaler manuelt.
1 Tryk på nummerknappen for at vælge det kanalnummer, du vil indstille
manuelt, og tryk på F/f for at indstille kanalen.
2 Når de tilgængelige kanaler er fundet, skal du trykke på F/f for at
vælge den kanal, du vil gemme. Tryk derefter på .
3 Tryk på F/f for at vælge det programnummer, hvor den nye kanal skal
gemmes. Tryk derefter på .
Gentag ovenstående fremgangsmåde for at indstille andre kanaler manuelt.
Fortsættes
31 DK
Brug af MENU-funktionerne
Digital
programindstilling
Digital opsætning
Viser menuen "Digital opsætning".
Undertekst-indstilling*
Viser digitale undertekster på skærmen.
Når "Hørehæmmet" er valgt, vises der muligvis også nogle visuelle
hjælpefunktioner sammen med underteksterne (hvis tv-kanalerne udsender sådanne
oplysninger).
Sprog i undertekster*
Vælger det sprog, som underteksterne vises på.
Audio-sprog*
Vælger det sprog, der bruges for et program. Nogle digitale kanaler kan udsende lyd
på flere sprog for et program.
Audio-type*
Øger lydniveauet, når "Hørehæmmet" er valgt.
Børnelås*
Angiver en aldersbegrænsning for programmer. Et program, der overskrider
aldersbegrænsningen, kan kun vises, efter at der er indtastet en korrekt PIN-kode.
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste din eksisterende PIN-kode.
Hvis du ikke tidligere har angivet en PIN-kode, vises et skærmbillede til indtastning
af en PIN-kode. Følg instruktionerne for "PIN-kode" herunder.
2
3
Tryk på F/f for at vælge aldersbegrænsningen, eller vælg "Ingen" (for
ingen begrænsning), og tryk på .
Tryk på RETURN.
PIN-kode*
Indstiller en PIN-kode første gang, eller giver dig mulighed for at ændre din PINkode.
1 Angiv en PIN-kode på følgende måde:
Hvis du tidligere har angivet en PIN-kode
Tryk på nummerknapperne for at indtaste din eksisterende PIN-kode.
Hvis du ikke har angivet en PIN-kode
Tryk på nummerknapperne for at indtaste den fabriksindstillede PIN-kode 9999.
2
Tryk på nummerknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
Der vises en meddelelse om, at den nye PIN-kode er accepteret.
3
Tryk på RETURN.
Tip
PIN-koden 9999 accepteres altid.
Teknisk opsætning
Viser menuen Teknisk opsætning.
"Auto Service opdatering": Gør det muligt for tv'et at registrere og gemme nye
digitale tjenester, når de bliver tilgængelige.
"Download af software": Gør det muligt for tv'et automatisk at modtage gratis
softwareopdateringer via den eksisterende antenne (når de frigives). Sony anbefaler,
at denne indstilling altid er angivet til "Til". Hvis du ikke ønsker, at softwaren skal
opdateres, skal du angive denne indstilling til "Fra".
"Systemoplysninger": Viser den aktuelle softwareversion samt signalniveauet.
"Tidszone": Giver dig mulighed for manuelt at vælge den tidszone, du befinder dig
i, hvis den ikke svarer til standardindstillingen for tidszone for dit land.
CA-modulopsætning
Giver dig adgang til en betalingstjeneste, når du har fået et CAM-kort (Conditional
Access Module) og et visningskort. På side 33 kan du se placeringen af stikket til
(PCMCIA).
* Bemærk, at denne funktion muligvis ikke er tilgængelig i alle lande.
32 DK
Brug af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr
Tv'et kan tilsluttes et stort udvalg af ekstraudstyr. Tilslutningskabler medfølger ikke.
Tilslutning til tv'et (på siden)
Tilslutning af
Handling
S VHS/Hi8/DVCvideokamera B
Slut videokameraet til S-video-stik
5 eller video-stik
5 og
lydstikkene
5. Slut ikke
videokameraet til videostik
5
og S videostik
5 samtidig, da
det giver billedstøj. Monoudstyr
skal sluttes til stikket med mærket
L
5.
Hovedtelefoner C
Slut hovedtelefonerne til stikket i
for at sende lyden fra tv'et via
hovedtelefonerne.
S VHS/Hi8/DVCvideokamera
Hovedtelefoner
Fortsættes
33 DK
Brug af ekstraudstyr
Conditional Access Brug af betalingstjenester (Pay Per
Module (CAM) A View).
Yderligere oplysninger findes i
den betjeningsvejledning, der
fulgte med CAM-kortet. Fjern
gummidækslet fra CAM-åbningen
for at bruge CAM-kortet. Sluk for
tv'et, når du indsætter CAM-kortet
i CAM-åbningen. Hvis du ikke
bruger CAM-kortet, anbefaler vi,
at du sætter dækslet tilbage på
CAM-åbningen.
Bemærk
CAM understøttes ikke i alle
lande. Spørg en autoriseret
forhandler til råds.
Tilslutning til tv'et (på bagsiden)
Tilslutning af
Handling
Pc D
Forbind til pc-stik
/
. Det
anbefales at bruge et pc-kabel med
ferrit.
Digital
satellitmodtager
eller dvd-afspiller
E
Forbind til HDMI IN 4-stikket,
hvis der findes et HDMI-stik på
udstyret. De digitale video- og
lydsignaler sendes fra udstyret.
Hvis udstyret har et DVI-stik, skal
DVI-stikket forbindes til HDMI IN
4-stikket via en DVI-HDMIadapterinterface (ekstraudstyr) og
udstyrets lydudgangsstik forbindes
til lydindgangen på HDMI IN 4stikkene.
Bemærk
Pc
Dvd-afspiller
Digital satellitmodtager
HDMI-stikkene understøtter kun
følgende videoindgange: 480i, 480p,
576i, 576p, 720p og 1080i. Brug pcindgangsstikket til at tilslutte en pc.
Dvd-afspiller med
komponentudgang
F
Dvd-afspiller
med komponentudgang
Dvd-optager
Videobåndoptager
Dekoder
Udstyr til videospil
Dvd-afspiller
Dekoder
34 DK
Hi-fi
Forbind til komponentens stik og
lydstik
/
3.
/
1.
Udstyr til videospil, Forbind til scartstik
Når du tilslutter dekoderen, sendes
dvd-afspiller eller
det kodede signal fra tvdekoder G
modtageren til dekoderen, der
afkoder signalet og sender det
videre.
Dvd-optager eller
videobåndoptager,
der understøtter
SmartLink H
Forbind til scartstik
/
2.
SmartLink er et direkte link
mellem tv'et og en video-/DVDoptager.
Hi-fi-udstyr I
Forbind til lydudgangsstikkene
for at iytte til lyden fra tv'et
via hi-fi-udstyret.
Brug af Tools i pc-indgangstilstand
Tryk på TOOLS for at få vist følgende indstillinger,
når du ser billeder, der sendes fra den tilsluttede pc.
Indstillinger
Beskrivelse
Strømsparefunk.
Se side 26.
Billedfunktion
Se side 20.
Lydfunktion
Se side 22.
Aut. justering
Se side 27.
Vandret position
Se side 27.
Lodret position
Se side 27.
Automatisk indstilling Giver dig mulighed for at skifte
til digital tilstand og få vist
af ur (kun i analog
klokkeslættet.
tilstand)
Hovedt. Vol.
Se side 23.
Brug af ekstraudstyr
35 DK
Yderligere oplysninger
Specifikationer
Skærm
Strømkrav:
220 – 240 V AC, 50 Hz
Skærmstørrelse:
KDL-46V2000:
46 tommer (Ca. 116,9 cm målt diagonalt)
KDL-40V2000:
40 tommer (Ca. 101,6 cm målt diagonalt)
KDL-32V2000:
32 tommer (Ca. 80,1 cm målt diagonalt)
Skærmopløsning:
1.366 punkter (vandret) × 768 linjer (lodret)
Strømforbrug:
KDL-46V2000: 249 W
KDL-40V2000: 180 W
KDL-32V2000/: 145 W
Strømforbrug i standby:
0,3 W
Mål (b × h × d):
KDL-46V2000:
Ca. 1.126 × 805 × 334 mm (med fod)
Ca. 1.126 × 755 × 116 mm (uden fod)
KDL-40V2000:
Ca. 988 × 716 × 334 mm (med fod)
Ca. 988 × 664 × 103 mm (uden fod)
KDL-32V2000:
Ca. 792 × 593 × 219 mm (med fod)
Ca. 792 × 546 × 99 mm (uden fod)
Vægt:
KDL-46V2000:
Ca. 34 kg (med fod)
Ca. 28 kg (uden stander)
KDL-40V2000:
Ca. 27 kg (med fod)
Ca. 21 kg (uden stander)
KDL-32V2000:
Ca. 17 kg (med fod)
Ca. 15 kg (uden stander)
Panelsystem
LCD-panel (flydende krystal)
Tv-system
Analog:
Digital:
36 DK
Afhængigt af dit valg for land/område:
B/G/H, D/K, L, I
DVB-T
Farve-/videosystem
Analog:
Digital:
PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (kun videoindgang)
MPEG-2 MP@ML
Antenne
75 ohm, eksternt stik til VHF/UHF
Kanaldækning
Analog:
Digital:
VHF:
E2–E12
UHF:
E21–E69
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
VHF/UHF
Stik
/
1
21-bens scartstik (CENELEC-standard), herunder lyd-/
videoindgang, RGB-indgang og tv-lyd-/videoudgang.
/
2 (SmartLink)
21-bens scartstik (CENELEC-standard), herunder lyd-/
videoindgang, RGB-indgang, valgfri lyd-/videoudgang
og SmartLink-interface.
3
Understøttede formater: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,
480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negativ synk
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
3
Lydindgang (phono-stik)
500 mVrms
Impedans: 47 kiloohm
HDMI IN 4
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd:
Tokanals liniær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bit
ller analog lydindgang (phono-stik)
5 S-videoindgang (4-bens mini-DIN)
5 Videoindgang (phono-stik)
5 Lydindgang (phono-stik)
Lydudgang (venstre/højre) (phono-stik)
Pc
Pc-indgang (15 Dsub) (se side 37)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, negativ Sync-on-Green
B: 0,7 Vp-p, 75 ohm, negativ Sync-on-Green
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, negativ Sync-on-Green
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
Pc-lydindgang (mini-jackstik)
i Stik til hovedtelefoner
CAM-åbning (Conditional Access Module)
Lydeffekt
Ekstraudstyr
10 W + 10 W
Medfølgende tilbehør
Se flere oplysninger under "1: Kontrol af tilbehør" på side 4.
• Vægbeslag
SU-WL51 (for KDL-46V2000/KDL-40V2000)
SU-WL31 (for KDL-32V2000)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Referencediagram for pc-indgangssignal
Signaler Vandret (pixel)
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Vandret
frekvens (kHz)
Lodret
frekvens (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
Pc-indgangen på dette tv understøtter ikke Sync-on-Green eller Composite Sync.
Pc-indgangen på dette tv understøtter ikke interlaced signaler.
Pc-indgangen på dette tv understøtter signaler, der er fremhævet med fed i diagrammet ovenfor, med en lodret frekvens på 60 Hz.
For at opnå den bedste billedkvalitet anbefales det at bruge signaler med en lodret frekvens på 60 Hz fra en pc. I plug and play
vælges signaler med en lodret frekvens på 60 Hz automatisk.
37 DK
Yderligere oplysninger
•
•
•
•
Lodret (linje)
Fejlfinding
Kontroller, om indikatoren 1 (standby) blinker rødt.
Indikatoren blinker
Selvdiagnosefunktionen er aktiveret.
1 Bedøm, hvor længe 1 (standby)-indikatoren blinker og holder op med at blinke.
Indikatoren blinker f.eks. i to sekunder, holder op med at blinke i et sekund og blinker igen i to sekunder.
2
Tryk på knappen 1 på tv'et (overside) for at slukke det. Tag netledningen ud, og beskriv indikatorens
blinkemønster (varighed og interval) for forhandleren eller Sony-servicecenteret.
Indikatoren blinker ikke
1 Læs punkterne i skemaerne nedenfor.
2 Hvis problemet fortsætter, skal tv'et efterses af en autoriseret servicetekniker.
Billede
Problem
Årsag/afhjælpning
Intet billede (skærmen er
mørk) og ingen lyd
• Kontroller antenneforbindelsen.
• Tænd for strømmen til tv'et, og tryk på knappen 1 på tv'et (overside).
• Tryk på "/1, hvis indikatoren 1 (standby) lyser rødt.
Intet billede eller ingen
menuoplysninger fra udstyr,
der er sluttet til scartstikket
• Kontroller, at der er tændt for ekstraudstyret, og tryk på
korrekte indgangssymbol vises på skærmen.
• Kontroller forbindelsen mellem ekstraudstyret og tv'et.
Dobbelte billeder eller
skyggebilleder
• Kontroller antenne-/kabeltilslutninger.
• Kontroller antennens placering og retning.
Kun sne og støj på skærmen
• Kontroller, om antennen er knækket eller bøjet.
• Kontroller, om antennen er ved at være slidt (tre til fem år med normal brug,
et til to år ved kysten).
Forvrænget billede
(punkterede linjer eller striber)
• Sørg for, at tv'et ikke står i nærheden af elektriske støjkilder, f.eks. biler,
motorcykler, hårtørrere eller andet optisk udstyr.
• Når du installerer ekstraudstyret, skal du sørge for, at der er afstand mellem
ekstraudstyret og tv'et.
• Kontroller, at antennen er tilsluttet med det medfølgende koaksialkabel.
• Antennekablet skal flyttes væk fra andre tilslutningskabler.
Støj på billedet ved visning af
en tv-kanal
• Vælg "Manuel prog.-indstilling" i menuen "Analog opsætning", og juster
"AFT" (Automatic Fine Tuning) for at opnå bedre billedmodtagelse
(side 29).
Der er nogle meget små sorte
og/eller lyse prikker på
skærmen
• Billedet på en skærm består af pixel. Det er ikke en fejl, at der vises meget
små sorte og/eller lyse prikker (pixel) på skærmen.
Programmer vises i sort-hvid
• Vælg "Nulstil alt" i menuen "Billede" for at gendanne fabriksindstillingerne
(side 20).
Ingen farve eller ujævn farve,
når der vises et signal fra
stikkene Y, PB/CB, PR/CR
3
• Kontroller tilslutningen for stikkene Y, PB/CB, PR/CR
3.
3 er sat helt i.
• Sørg for, at stikkene Y, PB/CB, PR/CR
38 DK
/
, indtil det
Lyd
Problem
Årsag/afhjælpning
Ingen lyd, men godt billede
• Tryk på 2 +/– eller % (Slå lyd fra).
• Kontroller, at "Højttaler" er indstillet til "Til" i menuen "Opsætning"
(side 26).
Lyd med støj
• Se "Billedstøj" - årsager/afhjælpning på side 38.
Kanaler
Problem
Årsag/afhjælpning
Den ønskede kanal kan ikke
vælges
• Skift mellem digital og analog tilstand, og vælg den ønskede digitale/
analoge kanal.
Nogle kanaler er tomme
• Kodede kanaler/abonnementskanaler. Abonner på betalingstjeneste (Pay Per
View).
• Kanal bruges kun til data (intet billede og ingen lyd).
• Kontakt tv-selskabet for at få transmissionsoplysninger.
Digital kanal vises ikke
• Kontakt en lokal montør for at finde ud af, om der er digitale transmissioner
i dit område.
• Opgrader til en antenne med større forstærkning.
Generelt
Årsag/afhjælpning
Tv'et slukker automatisk (det
skifter til standby)
• Kontroller, om "Sleeptimer" er aktiveret, eller bekræft indstillingen
"Varighed" for "Aut. tænd" (side 26).
• Tv'et skifter automatisk til standby, hvis der ikke modtages noget signal, og
hvis der ikke udføres nogen betjening i tilstanden TV i 10 minutter.
Tv'et tændes automatisk
• Kontroller, om "Aut. tænd" er aktiveret (side 26).
Nogle indgangskilder kan ikke
vælges
• Vælg "AV-indstillinger" i menuen "Opsætning", og annuller "Udelad" for
indgangskilden (side 25).
Fjernbetjeningen virker ikke
• Udskift batterierne.
39 DK
Yderligere oplysninger
Problem
Indeks
Tal
14:9 14
4:3 14
4:3 normalindstilling 24
A
AFT 29
Antenne, tilslutning 4
Audio-sprog 32
Audio-type 32
Aut. justering 27
Aut. tænd 26
Auto lydstyrke 22
Auto prog.-indstilling
analoge og digitale kanaler 6
kun analoge kanaler 28
kun digitale kanaler 31
Auto-format 24
Automatisk indstilling af ur
14, 18, 35
Automatisk opstart 25
Automatisk S-Video 25
AV2-udgang 26
Avanc. indstillinger 21
AV-indstillinger 25
B
Baggrundslys 20
Balance 22
Bas 22
Batterier, isættelse i fjernbetjeningen
4
BBE 22
Bekræft 30
Billedfunktion 20
Bred 14
Børnelås 32
C
CA-modulopsætning 32
D
Digital manuel indstilling 31
Digital opsætning 32
Digital programindstilling 31
Direkte valg 28
Diskant 22
E
EPG (digital elektronisk
programguide) 15
F
Farvebalance 20
Farvemætning 20
Farvesystem 26
Farvetemperatur 20
Fase 27
Fastext 14
40 DK
Fjernbetjening
isætte batterier 4
oversigt 11
sensor 12
Foretrukne-liste 17
G
Gamma 21
H
Hovedtelefoner
Højttaler 23
Lydstyrke 23
tilslutte 33
Højttaler 26
I
Indekstabel for indgangssignal 18
Indgange
billede 20
lyd 22
skærm 24
K
Kanaler
automatisk programindstilling 6
Udelad 30
vælge 13
Kategoriliste 15
Klar hvid 21
Kontrast 20
Kontrastforstærkning 21
L
Land 5
Levende farver 21
Lodret position 24, 27
Lodret størrelse 24
Lydfilter 29
Lydfunktion 22
Lys 20
Lyssensor 26
M
Manuel prog.-indstilling 29
Manuel timer-optagelse 16
MENU 19
Menuen Analog opsætning 28
Menuen Billede 20
Menuen Digital opsætning 31
Menuen Lyd 22
Menuen Opsætning 25
Menuen PC-indstillinger 27
Menuen Skærm 24
MPEG-støjreduktion 21
N
Navn 29
Navn på udstyr 25
Nulstil alle 26
Nulstil alt
billede 20
lyd 22
Pc-indstillingerne 27
O
Oplysninger 26
P
PIN-kode 32
Pitch 27
Power ("), indikator 12
Power (1), knap 12
Programindekstabel 13
Programnavn 28
Programsortering 28
Påmindelse 16
R
Redigering af programliste 31
S
Skarphed 21
Skærmformat 24, 27
Skærmområde 24
Skærmtilstand 14
Sleeptimer 26
Sluk billede (
)-indikator 12
Smart 14
Sort-korrigering 21
Specifikationer 36
Sprog 5, 25
Sprog i undertekster 32
Standby (1), indikator 12
Stille ved tænd 26
Strømsparefunk. 26
Strømstyring 27
Støjreduktion 21
Surround 22
T
Teknisk opsætning 32
Tekst-tv 14
Tilslutning
ekstraudstyr 33
en antenne/videobåndoptager 4
Timer-indikator ( ) 12
Timerindstillinger 26
Timer-liste 16
Timer-optagelse 15
To-kanal lyd 23
Tools 14, 18, 35
U
Udelad 25, 30
Undertekst-indstilling 32
Ur-indstilling 26
V
Vandret position 24, 27
Videobåndoptager
optagelse 15
tilslutte 4
Z
Zoom 14
Yderligere oplysninger
41 DK
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, σε
περίπτωση που το κεντρικ ηλεκτρικ καλώδιο ή το
βύσµα είναι κατεστραµµένα, µην εισάγετε το βύσµα
στην πρίζα του κεντρικού δικτύου. Το βύσµα αυτ δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και πρέπει να καταστραφεί.
• Για την αποτροπή πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε την τηλεραση στη βροχή ή σε υγρασία.
• Επικίνδυνες ηλεκτρικές τάσεις αναπτύσσονται στο
εσωτερικ της τηλερασης. Μην ανοίγετε το
περίβληµα. Απευθυνθείτε µνο σε εξουσιοδοτηµένο
σέρβις.
Ειδοποίηση για λειτουργία
ψηφιακής τηλερασης
• Οποιεσδήποτε λειτουργίες που σχετίζονται µε
ψηφιακή τηλεραση (
) θα λειτουργούν
µνο σε χώρες ή περιοχές που εκπέµπονται
ψηφιακά επίγεια σήµατα DVB-T (MPEG2).
Παρακαλείστε να ρωτήστε τον τοπικ σας
αντιπρσωπο εάν µπορείτε να λάβετε σήµα
DVB-T στην περιοχή που ζείτε.
• Παρτι αυτή η τηλεραση ακολουθεί τις
προδιαγραφές DVB-T, δεν µπορεί να εγγυηθεί η
συµβαττητα µε µελλοντικές ψηφιακές επίγειες
εκποµπές DVB-T.
• Μερικές λειτουργίες της ψηφιακής τηλερασης
ενδεχοµένως να µη διατίθενται σε ορισµένες
χώρες.
Εισαγωγή
Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτ το προϊν
της Sony.
Προτού χρησιµοποιήσετε την τηλεραση,
διαβάστε προσεχτικά αυτ το εγχειρίδιο
οδηγιών και φυλάξτε το για µελλοντική
χρήση.
Πληροφορίες για τα εµπορικά
σήµατα
•
είναι ένα κατοχυρωµένο σήµα κατατεθέν
του προγάµµατος DVB.
• Κατασκευάζεται µε άδεια της BBE Sound, Inc.
Με άδεια της BBE Sound, Inc. σύµφωνα µε ένα ή
περισστερα απ τα ακλουθα διπλώµατα
ευρεσιτεχνίας των Η.Π.Α.: 5510752, 5736897. Η
επωνυµία BBE και το σύµβολο BBE είναι
εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της BBE Sound,
Inc.
• TruSurround XT, SRS και (z) σύµβολο είναι
εµπορικά σήµατα της SRS Labs, Inc.
Η τεχνολογία TruSurround XT ενσωµατώνεται
µε άδεια της SRS Labs, Inc.
•
Το HDMI, το λογτυπο
HDMI και το HighDefinition Multimedia Interface είναι εµπορικά
σήµατα ή εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της
HDMI Licensing, LLC.
• Οι εικνες που χρησιµοποιούνται στο παρν
εγχειρίδιο απεικονίζουν το µοντέλο
KDL-32V2000 εκτς εάν δηλώνεται διαφορετικά.
2 GR
Περιεχµενα
Οδηγς Έναρξης
4
Πληροφορίες ασφαλείας........................................................................................................8
Προφυλάξεις .........................................................................................................................11
Επισκπηση του τηλεχειριστηρίου .....................................................................................12
Επισκπηση των πλήκτρων και ενδείξεων της τηλερασης ............................................13
Παρακολούθηση τηλερασης
Παρακολούθηση τηλερασης..............................................................................................14
Έλεγχος του Ψηφιακού Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράµµατος (EPG)
.................17
Χρήση της λίστας Αγαπηµένα
....................................................................................20
Προβολή εικνων απ συσκευές συνδεδεµένες µε την τηλεραση ..............................21
Χρήση λειτουργιών MENU
Πλοήγηση στα µενού............................................................................................................22
Μενού Εικνα........................................................................................................................24
Μενού Ήχος ..........................................................................................................................26
Μενού Ρυθµίσεις Οθνης ....................................................................................................28
Μενού Ρυθµίσεις ..................................................................................................................29
Μενού Ρυθµίσεις PC ............................................................................................................32
Μενού Αναλογικές Ρυθµίσεις (µνο για αναλογική λειτουργία) .....................................33
Μενού Ψηφιακές Ρυθµίσεις
.......................................................................................36
Χρήση προαιρετικών συσκευών
GR
Σύνδεση προαιρετικών συσκευών ......................................................................................38
Πρσθετες πληροφορίες
Προδιαγραφές.......................................................................................................................41
Αντιµετώπιση προβληµάτων................................................................................................43
Ευρετήριο ..............................................................................................................................46
: για ψηφιακά κανάλια µόνο
3 GR
Οδηγς Έναρξης
1: Έλεγχος των
εξαρτηµάτων
2: Σύνδεση κεραίας/
συσκευής βίντεο
Τηλεχειριστήριο RM-ED005 (1)
Σύνδεση κεραίας µνο
Μπαταρίες µεγέθους AA (Τύπου R6) (2)
Καλώδιο ηλεκτρικής παροχής (Τύπου C-6) (1)
Οµοαξονικ καλώδιο
(παρέχεται)
Οµοαξονικ καλώδιο (1)
∆ιάταξη συγκράτησης καλωδίου (1)
Κεντρικ καλώδιο ηλεκτρικής
τροφοδοσίας (παρέχεται)
Σύνδεση κεραίας και συσκευής βίντεο
Ζώνη στήριξης (1) και βίδες (2)
Για να τοποθετήσετε µπαταρίες στο
τηλεχειριστήριο
Κεντρικ καλώδιο
ηλεκτρικής
τροφοδοσίας
(παρέχεται)
Καλώδιο RF
(δεν παρέχεται)
Σηµειώσεις
• Να τηρείτε τη σωστή πολικτητα κατά την τοποθέτηση
των µπαταριών.
• Να απορρίπτετε τις µπαταρίες, δείχνοντας σεβασµ
στο περιβάλλον. Ορισµένες περιοχές ενδέχεται να
έχουν κανονισµούς για την απρριψη των µπαταριών.
Συµβουλευθείτε τις τοπικές σας αρχές.
• Μη χρησιµοποιείτε διαφορετικούς τύπους µπαταριών
µαζί ή µην ανακατεύεται τις παλιές µε τις καινούργιες
µπαταρίες.
• Χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο µε προσοχή. Μην
το αφήνετε να πέφτει, µην το πατάτε και µη χύνετε
υγρά οποιουδήποτε είδους πάνω του.
• Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε πηγές
θερµτητας, σε θέση που να τη βλέπει ο ήλιος ή σε
δωµάτιο µε υγρασία.
Καλώδιο Scart
(δεν παρέχεται)
βίντεο
4 GR
4: Πρληψη
ανατροπής της
τηλερασης
Οδηγς Έναρξης
3: Μάζεµα των
καλωδίων
2
3
1
Συνεχίζεται
5 GR
5: Επιλογή γλώσσας
και χώρας/περιοχής
2
3
Πιέστε F/f για να επιλέξετε τη γλώσσα
που εµφανίζεται στις οθνες µενού και
κατπιν πιέστε .
1
4
Πιέστε F/f για να επιλέξετε τη χώρα/
περιοχή στην οποία θα χρησιµοποιείτε
την τηλεραση και κατπιν πιέστε .
2
3,4
3,4
1
2
Συνδέστε την τηλεραση στην πρίζα
(220-240V AC, 50Hz).
Πιέστε 1 στην τηλεραση (επάνω
πλευρά).
Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για πρώτη
φορά, στην οθόνη εµφανίζεται το µενού Γλώσσα.
Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία
αναµονής (η ένδειξη 1 (αναµονή) στην
τηλεόραση (πρόσοψη) είναι κόκκινη), πιέστε "/1
στο τηλεχειριστήριο για να ανάψετε την
τηλεόραση.
6 GR
Εάν δεν εµφανίζεται στη λίστα η χώρα στην οποία
θέλετε να χρησιµοποιήσετε την τηλεόραση,
επιλέξτε "-" αντί για συγκεκριµένη χώρα/περιοχή.
Μόλις εµφανιστεί στην οθόνη το µήνυµα που
επιβεβαιώνει ότι άρχισε ο αυτόµατος
συντονισµός της τηλεόρασης, µεταβείτε στην
παράγραφο "6: Αυτόµατος συντονισµός της
τηλεόρασης".
2
Η τηλεόραση τώρα θα αναζητήσει και θα
αποθηκεύσει όλα τα διαθέσιµα τηλεοπτικά κανάλια.
1
Πριν αρχίσετε τον αυτµατο
συντονισµ της τηλερασής σας,
τοποθετήστε µια προεγγεγραµµένη
κασέτα στο βίντεο που είναι
συνδεδεµένο στην τηλεραση
(σελίδα 4) και αρχίστε την
αναπαραγωγή.
Κατά τον αυτόµατο συντονισµό, θα εντοπιστεί
και θα αποθηκευτεί στην τηλεόραση το κανάλι
βίντεο.
Εάν δεν είναι συνδεδεµένο βίντεο στην
τηλεόραση, αυτή η διαδικασία δεν απαιτείται.
Μεταβείτε στο βήµα 2.
.
Η τηλεόραση θα αρχίσει να αναζητάει όλα τα
διαθέσιµα ψηφιακά κανάλια και κατόπιν όλα τα
διαθέσιµα αναλογικά κανάλια. Τούτο µπορεί να
διαρκέσει κάποιο χρόνο. ∆είξτε υποµονή και µην
πιέσετε κανένα πλήκτρο στην τηλεόραση ή στο
τηλεχειριστήριο.
Εάν εµφανιστεί ένα µήνυµα για να
επιβεβαιώσετε τι έχετε συνδέσει την
κεραία
∆εν βρέθηκε κανένα ψηφιακό ή αναλογικό
κανάλι. Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις κεραίας και
πιέστε
για να αρχίσει και πάλι ο αυτόµατος
συντονισµός.
2
4
Επιλέξτε "OK" και κατπιν πιέστε
3
Uταν εµφανιστεί στην οθνη το µενού
Ταξινµηση προγραµµάτων,
ακολουθήστε τα βήµατα στην
παράγραφο "Ταξιν/ση Προγραµµ"
(σελίδα 33).
Εάν δεν επιθυµείτε να αλλάξετε τη σειρά µε την
οποία αποθηκεύονται τα αναλογικά κανάλια στην
τηλεόραση, µεταβείτε στο βήµα 4.
4
Πιέστε MENU για έξοδο.
Η τηλεόραση έχει τώρα συντονίσει όλα τα
διαθέσιµα κανάλια.
7 GR
Οδηγς Έναρξης
6: Αυτµατος
συντονισµς της
τηλερασης
Πληροφορίες
ασφαλείας
Καλώδιο τροφοδοσίας
• Για να µετακινήσετε τη
συσκευή, αποσυνδέστε
το καλώδιο
τροφοδοσίας. Μη
µετακινείτε την
τηλεραση ενώ το
καλώδιο τροφοδοσίας είναι ακµα συνδεδεµένο. Υπάρχει
περίπτωση το καλώδιο τροφοδοσίας να υποστεί ζηµιά και
να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί
ζηµιά, υπάρχει περίπτωση να
προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
– Μην τρυπάτε, λυγίζετε ή
συστρέφετε πολύ το καλώδιο. Οι
αγωγοί στον πυρήνα του καλωδίου
ενδέχεται να απογυµνωθούν ή να
κοπούν, προκαλώντας
βραχυκύκλωµα που µπορεί να
οδηγήσει σε πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
– Μη µετατρέψετε ή προκαλέσετε
ζηµία στο καλώδιο τροφοδοσίας.
– Μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε
βαρύ αντικείµενο πάνω στο καλώδιο
τροφοδοσίας. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
– Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας µακριά απ πηγές
θερµτητας.
– Φροντίστε να κρατάτε την πρίζα ταν αποσυνδέετε το
καλώδιο τροφοδοσίας.
• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζηµιά,
διακψτε τη χρήση του και απευθυνθείτε στο κατάστηµα
πώλησης ή στο σέρβις της Sony για αντικατάσταση.
• Μην χρησιµοποιείτε το παρεχµενο καλώδιο
τροφοδοσίας σε οποιονδήποτε άλλο εξοπλισµ.
• Χρησιµοποιείτε µνον γνήσια καλώδια Sony, και χι άλλες
µάρκες.
Προστασία καλωδίου
παροχής/τροφοδοσίας
Τραβήξτε το καλώδιο παροχής/
τροφοδοσίας απ το φις. Μην
τραβήξετε το ίδιο το καλώδιο
παροχής/τροφοδοσίας.
Παροχή ρεύµατος
Μην χρησιµοποιείτε πρίζες µε κακή
εφαρµογή. Τοποθετήστε το φις στην πρίζα
µέχρι να εφαρµσει τελείως. Κακή εφαρµογή
µπορεί να προκαλέσει υπερθέρµανση και
κίνδυνο πυρκαγιάς. Επικοινωνήστε µε τον
ηλεκτρολγο για να αλλάξετε την πρίζα.
Για τηλεραση µε κεντρικ βύσµα εναλλασσµενου
ρεύµατος τριών καλωδίων τύπου γείωσης
Αυτή η τηλεραση πρέπει να συνδεθεί µε κεντρική πρίζα
εναλλασσµενου ρεύµατος µε προστατευτική σύνδεση
γείωσης.
8 GR
Προαιρετικά εξαρτήµατα
Τηρήστε τα εξής ταν εγκαθιστάτε την
τηλεραση χρησιµοποιώντας επιτοίχιο
στήριγµα. Σε αντίθετη περίπτωση, η
τηλεραση µπορεί να πέσει και να
προκαλέσει σοβαρ τραυµατισµ.
• Συνιστάται ένθερµα να χρησιµοποιείτε αξεσουάρ της
Sony για λγους ασφάλειας:
– KDL-46V2000/KDL-40V2000:
Επιτοίχια στήριξη SU-WL51
– KDL-32V2000:
Επιτοίχια στήριξη SU-WL31
• Συνιστάται ένθερµα να χρησιµοποιείτε επίσηµη επιτοίχια
στήριξη της Sony για να επιτρέπεται επαρκή κυκλοφορία
αέρα και για να αποφεύγετε τη συσσώρευση σκνης γύρω
απ την τηλεραση, τον τοίχο και την οροφή.
• Στερεώστε σωστά την τηλεραση, ακολουθώντας τις
οδηγίες που συνοδεύουν το επιτοίχιο στήριγµα ταν
εγκαθιστάτε την τηλεραση.
Εγκατάσταση
• Σε περίπτωση που η συσκευή
της τηλεοράσεως πρκειται να
τοποθετηθεί πάνω στον τοίχο,
αναθέστε την τοποθέτηση σε
κάποιο εξουσιοδοτηµένο
τεχνικ. Ακατάλληλη εγκατάσταση µπορεί να
καταστήσει την τηλεραση µη ασφαλή.
• Η τηλεραση πρέπει να εγκατασταθεί κοντά σε
κεντρική πρίζα στην οποία έχετε εύκολα πρσβαση.
Ιατρική µέριµνα
Μην τοποθετείτε την
τηλεραση αυτή σε χώρο που
χρησιµοποιούνται ιατρικές
συσκευές. Κάτι τέτοιο µπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία στα
ιατρικά ργανα.
Μεταφορά
• Πριν να µεταφέρετε την τηλεραση,
αποσυνδέστε λα τα καλώδια απ
την τηλεραση.
• Uταν µεταφέρετε την τηλεραση µε
το χέρι, κρατήστε την πως φαίνεται
στα δεξιά. Σε αντίθετη περίπτωση, η
τηλεραση µπορεί να πέσει και να
υποστεί ζηµιά ή να προκαλέσει
σοβαρ τραυµατισµ. Εάν η
τηλεραση πέσει ή υποστεί ζηµιά,
πρέπει να ελεγχθεί αµέσως απ ένα
εξουσιοδοτηµένο σέρβις.
• Κατά τη µεταφορά, µην υποβάλλετε
την τηλεραση σε χτυπήµατα ή υπερβολικούς
κραδασµούς. Η τηλεραση µπορεί να πέσει και να
υποστεί ζηµιά ή να προκαλέσει σοβαρ τραυµατισµ.
• Uταν µεταφέρετε την τηλεραση για επιδιρθωση ή
ταν τη µετατοπίζετε, χρησιµοποιήστε το αρχικ
χαρτοκιβώτιο και το υλικ της συσκευασίας.
• Η µεταφορά της τηλερασης απαιτεί δύο ή
περισστερα άτοµα.
Αερισµς
Τοποθέτηση
• Μην καλύπτετε ποτέ τις οπές
αερισµού του περιβλήµατος.
Μπορεί να προκληθεί
υπερθέρµανση και κίνδυνος
πυρκαγιάς.
• Η συσκευή της τηλεοράσεως µπορεί να συσσωρεύει
σκνη και να βρωµίζει, εκτς αν υπάρχει σωστς
αερισµς. Για σωστ αερισµ, τηρήστε τα ακλουθα.
– Μην τοποθετείτε την τηλεραση να δείχνει προς τα
πίσω ή να στηρίζεται στο πλάι.
– Μην τοποθετείτε την τηλεραση µπρούµυτα ή
αναποδογυρισµένη.
– Μην τοποθετείτε την τηλεραση πάνω σε ράφι ή
µέσα σε ντουλάπα.
– Μην τοποθετείτε την τηλεραση πάνω σε χαλί ή σε
κρεβάτι.
– Μην καλύπτετε την τηλεραση µε υφάσµατα πως
κουρτίνες, ή αντικείµενα πως εφηµερίδες, κλπ.
• Αφήστε χώρο γύρω απ την τηλεραση. Σε αντίθετη
περίπτωση, η αναγκαία κυκλοφορία του αέρα µπορεί να
εµποδίζεται οδηγώντας σε υπερθέρµανση που µπορεί
να προκαλέσει πυρκαγιά ή ζηµιά στην τηλεραση.
• Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή
σε ζεστά, υγρά ή πολύ σκονισµένα
µέρη.
• Μη χρησιµοποιείτε την τηλεραση
αυτή εκεί που µπορούν να
εισέλθουν έντοµα.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε
σηµεία που εκτίθενται σε
µηχανικούς κραδασµούς.
• Τοποθετήστε την τηλεραση σε µια
ασφαλή, σταθερή και αλφαδιασµένη
βάση. ∆ιαφορετικά, η τηλεραση µπορεί
να πέσει και να προκαλέσει
τραυµατισµ.
• Μην τοποθετείτε την τηλεραση σε
θέση απ την οποία µπορεί να
προεξέχει, πως πάνω ή πίσω απ µια κολνα ή σε θέση
στην οποία µπορεί να κτυπήσετε το κεφάλι σας πάνω
της. ∆ιαφορετικά, υπάρχει περίπτωση τραυµατισµού.
30 cm
10 cm
10 cm
15 cm
Αφήστε τουλάχιστον αυτ το κεν.
• Uταν εγκαθιστάτε την τηλεραση στον τοίχο, αφήστε
τουλάχιστον 10 cm απ το κάτω µέρος της τηλερασης
και τουλάχιστον 5,5 cm µεταξύ του πίσω µέρους της
τηλερασης και του τοίχου.
• Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεραση πως παρακάτω:
Εµποδίζεται η
κυκλοφορία του αέρα.
Εµποδίζεται η
κυκλοφορία του αέρα.
Τοίχος
Τοίχος
Νερ και υγρασία
• Μη χρησιµοποιείτε αυτήν την
τηλεραση κοντά σε νερ - για
παράδειγµα, κοντά σε µπανιέρες
ή ντους. Επίσης, µην εκθέτετε
την τηλεραση στη βροχή,
υγρασία ή καπν. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει
πυρκαγιά η ηλεκτροπληξία.
• Μην αγγίζετε το καλώδιο
τροφοδοσίας και την τηλεραση µε
βρεγµένα χέρια. Κάτι τέτοιο µπορεί
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
ζηµιά στην τηλεραση.
Υγρασία και εύφλεκτα
αντικείµενα
• Μην αφήνετε τη συσκευή αυτή να
βραχεί. Μη χύνετε υγρά
οποιουδήποτε είδους πάνω στη
συσκευή. Εάν πέσει οποιοδήποτε
υγρ ή στερε αντικείµενο µέσα στη
συσκευή, µη θέσετε σε λειτουργία
τη συσκευή. Κάτι τέτοιο µπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή ζηµιά στη συσκευή.
∆ώστε την τηλεραση για έλεγχο σε εξουσιοδοτηµένο
σέρβις.
• Για την αποτροπή πυρκαγιάς, κρατήστε εύφλεκτα
αντικείµενα ή εκτεθειµένες φλγες (π.χ. κεριά) και
ηλεκτρικούς λαµπτήρες µακριά απ τη συσκευή.
Λάδια
Μην τοποθετείτε αυτήν την τηλεραση σε εστιατρια
που γίνεται χρήση λαδιού. Σκνη που έχει απορροφήσει
λάδι µπορεί να εισχωρήσει στην τηλεραση και να
προκαλέσει ζηµία.
Πτώση
Οπές αερισµού
Μην εισάγετε οτιδήποτε στις οπές
αερισµού. Εάν εισχωρήσει κάποιο
µεταλλικ ή εύφλεκτο αντικείµενο στις
οπές αυτές, υπάρχει περίπτωση να
προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Τοποθετήστε την τηλεραση σε µια
ασφαλή και σταθερή βάση. Μην κρεµάτε
οτιδήποτε απ την τηλεραση. Σε
αντίθετη περίπτωση, η τηλεραση µπορεί
να πέσει απ τη βάση ή το επιτοίχιο
στήριγµα προκαλώντας ζηµιά η σοβαρ τραυµατισµ.
Μην επιτρέπετε στα παιδιά να σκαρφαλώνουν στην
τηλεραση.
Συνεχίζεται
9 GR
Τοποθέτηση σε οχήµατα ή σε
οροφή
Μην τοποθετείτε αυτήν την
τηλεραση σε οχήµατα. Η κίνηση
του οχήµατος µπορεί να
οδηγήσει τη συσκευή σε πτώση
και να προκληθεί τραυµατισµς.
Μην κρεµάσετε αυτήν την τηλεραση απ την οροφή.
Πλοία και άλλα σκάφη
Μην τοποθετείτε αυτήν την
τηλεραση σε πλοία ή άλλα σκάφη.
Εάν η τηλεραση εκτεθεί σε
θαλασσιν νερ, υπάρχει
περίπτωση να προκληθεί πυρκαγιά
ή βλάβη της τηλερασης.
Χρήση σε εξωτερικούς
χώρους
• Μην εκθέτετε τη συσκευή της
τηλεοράσεως σε απευθείας
ηλιακή ακτινοβολία. Υπάρχει
περίπτωση η συσκευή να
θερµανθεί και να προκληθεί
βλάβη της.
• Μην τοποθετείτε την
τηλεραση αυτή σε εξωτερικούς χώρους.
Συνδεσµολογία καλωδίων
• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν
πραγµατοποιήσετε οποιαδήποτε καλωδίωση.
Βεβαιωθείτε τι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο
τροφοδοσίας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε εργασία
στερέωσης της συσκευής.
• Προσέξτε µη µπλεχτούν τα πδια σας στα καλώδια. Κάτι
τέτοιο µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στην τηλεραση.
Καθαρισµς
• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
προτού προβείτε σε καθαρισµ του φις
και της τηλερασης. Εάν δεν το
κάνετε, µπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
• Καθαρίζετε το φις τακτικά. Εάν το φις
καλυφθεί µε σκνη και µαζέψει
υγρασία, µπορεί να µειωθεί η ποιτητα
της µνωσης και να προκληθεί πυρκαγιά.
Καταιγίδες
Για την ασφάλεια σας, µην αγγίξετε
οποιοδήποτε εξάρτηµα της
συσκευής, το καλώδιο παροχής ή το
καλώδιο της κεραίας κατά τη
διάρκεια καταιγίδας µε κεραυνούς.
Ζηµιά που απαιτεί σέρβις
Εάν η επιφάνεια της οθνης ραγίσει, µην την
ακουµπήσετε µέχρι να αποσυνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Επισκευή
Μην ανοίξετε το περίβληµα.
Εµπιστευθείτε την τηλεραση
µνο σε εξουσιοδοτηµένο σέρβις.
Μικρά, αποσπώµενα και
προσαρµσιµα εξαρτήµατα
∆ιατηρείτε τα εξαρτήµατα µακριά απ τα παιδιά. Σε
περίπτωση που τα καταπιούν, µπορεί να υπάρξει πνιγµς
ή ασφυξία. Καλέστε αµέσως ιατρική βοήθεια.
Σπασµένα κοµµάτια
Μην πετάτε οτιδήποτε στην
τηλεραση. Απ την πρσκρουση
µπορεί να σπάσει το γυαλί και να
προκληθεί σοβαρς τραυµατισµς.
10 GR
Fταν δε χρησιµοποιείται
Για περιβαλλοντικούς λγους και
λγους ασφάλειας, συνιστάται να
µην αφήνετε την τηλεραση σε
λειτουργία αναµονής ταν δεν τη
χρησιµοποιείτε. Αποσυνδέστε
την απ την τροφοδοσία.
Ωστσο, ενδέχεται ορισµένες συσκευές τηλεοράσεως να
έχουν χαρακτηριστικά τα οποία για να λειτουργούν σωστά
πρέπει η τηλεραση να µένει σε λειτουργία αναµονής.
Οι οδηγίες σε αυτ το εγχειρίδιο σας πληροφορούν εάν
αυτ ισχύει.
Παρακολούθηση της τηλερασης
• Για να παρακολουθείτε άνετα τηλεραση, συνιστάται η
περιοχή θέασης να βρίσκεται σε απσταση απ την
τηλεραση τέσσερις µε επτά φορές το κατακρυφο
µήκος της οθνης.
• Παρακολουθείτε την τηλεραση σε δωµάτιο µε µέτριο
φωτισµ, καθώς η παρακολούθηση της τηλερασης µε
συνθήκες χαµηλού φωτισµού βλάπτει την ραση σας.
Το να παρακολουθείτε συνεχώς για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα την οθνη µπορεί επίσης να βλάψει την
ραση σας.
• Σε περίπτωση που χρειαστεί να ρυθµίσετε τη γωνία της
συσκευής, σταθεροποιήσετε τη βάση του στηρίγµατος
ώστε να εµποδίσετε τον αποχωρισµ της συσκευής απ
το στήριγµα. Προσέξτε να µην πιάσετε τα δάκτυλά σας
µεταξύ της συσκευής και του στηρίγµατος.
Ρύθµιση της έντασης του ήχου
• Ρυθµίστε την ένταση ήχου έτσι ώστε να µην ενοχλείτε
τους γείτονες. Ο ήχος ακούγεται πολύ έντονα τη
νύχτα. Για το λγο αυτ, συνιστάται να κλείνετε τα
παράθυρα ή να χρησιµοποιείτε ακουστικά.
• Uταν χρησιµοποιείτε ακουστικά, αποφύγετε τη ρύθµιση
της έντασης ήχου σε υψηλά επίπεδα καθώς κάτι τέτοιο
µπορεί να σας προκαλέσει προβλήµατα ακοής.
Υπερφρτιση
Η τηλεραση αυτή έχει σχεδιαστεί
για να λειτουργεί µνο µε ρεύµα
220-240V AC. Φροντίστε να µη
συνδέσετε πολλές συσκευές στην
ίδια πρίζα παροχής διτι κάτι τέτοιο
µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Θερµτητα
Μην αγγίζετε την επιφάνεια της τηλερασης.
Η θερµοκρασία της παραµένει υψηλή για αρκετή ώρα
ακµα και µετά την απενεργοποίηση της τηλερασης.
∆ιάβρωση
Εάν χρησιµοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε ακτές,
το αλάτι µπορεί να διαβρώσει τα µεταλλικά µέρη της
τηλερασης και να προκαλέσει εσωτερική ζηµιά ή
πυρκαγιά. Μπορεί επίσης να προκληθεί µείωση της
διάρκειας ζωής της τηλερασης. Θα πρέπει να ληφθούν
µέτρα για τη µείωση της υγρασίας και της θερµοκρασίας
του χώρου που βρίσκεται η συσκευή.
Χειρισµς
• Uταν σηκώνετε την τηλεραση ή
µετακινείτε τον πίνακα της τηλερασης,
κρατήστε τα σταθερά απ το κάτω
µέρος.
• Για το KDL-46V2000 ταν
ανυψώνετε ή µετακινείτε την
τηλεραση, να φροντίζετε να
κρατάτε το πάνελ σταθερά πως
απεικονίζεται. Τοποθετήστε την
παλάµη σας απευθείας κάτω απ
το πάνελ, απ την πίσω µεριά της
τηλερασης.
Προφυλάξεις
Οθνη LCD
• Παρά το γεγονς τι η οθνη LCD κατασκευάζεται µε
τεχνολογία υψηλής ακρίβειας και το 99,99% ή και
περισστερο παραµένουν αποτελεσµατικά, ενδέχεται
να εµφανιστούν µαύρα στίγµατα ή λαµπερά φωτεινά
σηµεία (κκκινα, µπλε ή πράσινα) συνεχώς πάνω στην
οθνη LCD. Τούτο είναι δοµική ιδιτητα του πίνακα
LCD και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
• Μην εκθέτετε την επιφάνεια της οθνης LCD στον
ήλιο. Κάτι τέτοια θα µπορούσε να βλάψει την επιφάνεια
της οθνης.
• Μην πιέζετε ή γδέρνετε µε σκληρά αντικείµενα το
εµπρς φίλτρο η µην τοποθετείτε αντικείµενα πάνω
στην οθνη αυτή. Η εικνα ενδέχεται να είναι
ανοµοιµορφη ή h επιφάνεια LCD να καταστραφεί.
• Αν η τηλεραση αυτή χρησιµοποιείται σε ψυχρ µέρος,
ενδέχεται να σηµειωθεί µουτζούρα στην εικνα ή η
εικνα ενδέχεται να σκουρύνει.
Αυτ δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία. Τα φαινµενα
αυτά εξαφανίζονται καθώς η θερµοκρασία αυξάνεται.
• Είδωλα ενδέχεται να σηµειωθούν ταν ακίνητες
εικνες εµφανίζονται διαρκώς. Ενδέχεται να
εξαφανιστούν µετά απ µερικά λεπτά.
• Η οθνη και το περίβληµα θερµαίνονται ταν
χρησιµοποιείται η τηλεραση αυτή. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
• Η LCD περιέχει µικρή ποστητα υγρών κρυστάλλων και
υδράργυρο. Η φθορίζουσα λυχνία που χρησιµοποιείται
στην τηλεραση αυτή περιέχει υδράργυρο.
Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισµούς και τις
διατάξεις για την απρριψή της.
Λαµπτήρας φθορισµού
Η τηλεραση αυτή χρησιµοποιεί έναν ειδικ λαµπτήρα ως
πηγή φωτς της. Αν η εικνα στην οθνη µαυρίσει,
τρεµοπαίζει ή δεν εµφανίζεται, ο λαµπτήρας φθορισµού
έχει φθαρεί και η οθνη LCD πρέπει να αντικατασταθεί.
Για την αντικατάσταση, συµβουλευθείτε εξειδικευµένο
προσωπικ του σέρβις.
Εγκατάσταση της τηλερασης
• Μην τοποθετείτε την τηλεραση σε χώρους που
υπκεινται σε υψηλές θερµοκρασίες, πως για
παράδειγµα απευθείας στο ηλιακ φως ή κοντά σε
καλοριφέρ και κλιµατιστικά. Εάν η τηλεραση εκτεθεί
σε υψηλές θερµοκρασίες, υπάρχει περίπτωση να
υπερθερµανθεί και να προκληθούν παραµορφώσεις
του περιβλήµατος ή δυσλειτουργία της τηλερασης.
• Η τηλεραση δεν αποσυνδέεται απ το δίκτυο παροχής
ρεύµατος ταν ο διακπτης ενεργοποίησης βρίσκεται
σε θέση Off. Για να αποσυνδεθεί εντελώς η συσκευή,
τραβήξτε το φις απ την πρίζα.
• Για να έχετε καθαρή εικνα, µην εκθέσετε την οθνη
σε απευθείας φωτισµ ή απευθείας στο ηλιακ φως.
Εάν είναι δυνατ, χρησιµοποιήστε φωτισµ τύπου σποτ
ο οποίος να φωτίζει κατακρυφα απ την οροφή.
• Μην τοποθετείτε προαιρετικά εξαρτήµατα πολύ κοντά
στην τηλεραση. Κρατήστε τα προαιρετικά εξαρτήµατα
σε απσταση τουλάχιστον 30 cm απ την τηλεραση.
Εάν τοποθετήσετε κάποιο βίντεο µπροστά απ ή κοντά
στην τηλεραση, η εικνα µπορεί να παραµορφωθεί.
• Εάν η συσκευή της τηλερασης τοποθετηθεί κοντά σε
οποιαδήποτε συσκευή εκπέµπει ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία, µπορεί να παρατηρηθεί παραµρφωση
της εικνας ή ήχος µε θρυβο.
Χειρισµς και καθαρισµς της
επιφάνειας/περιβλήµατος της
τηλερασης
Προς αποφυγήν φθοράς των υλικών ή της επίστρωσης της
οθνης, τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις.
• Μην πιέζετε ή γδέρνετε µε σκληρά αντικείµενα και µην
πετάτε οτιδήποτε στην οθνη. Η οθνη µπορεί να
υποστεί ζηµιά.
• Μην αγγίζετε την τηλεραση µετά απ συνεχή
λειτουργία για µεγάλο χρονικ διάστηµα διτι η οθνη
θερµαίνεται.
• Συνιστάται να αποφεύγετε σο το δυνατ να αγγίζετε
την οθνη.
• Για να αφαιρέστε τη σκνη απ την επιφάνεια/
περίβληµα της οθνης, σκουπίστε την επιφάνεια απαλά
µε ένα µαλακ ύφασµα. Αν η σκνη επιµένει, σκουπίστε
µε ένα µαλακ ύφασµα ελαφρώς βρεγµένο µε
αραιωµένο ήπιο απορρυπαντικ.
• Μη χρησιµοποιείτε ποτέ σφουγγαράκι οποιουδήποτε
τύπου που θα µπορούσε να χαράξει, σκνες
καθαρισµού ή πτητικά διαλυτικά πως οινπνευµα,
βενζίνη, διαλυτικ ή νέφτι. Η χρήση τέτοιων υλικών ή η
παρατεταµένη επαφή µε υλικά απ ελαστικ ή βινύλιο,
µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη φθορά της
επιφάνειας της οθνης και του υλικού του
περιβλήµατος.
• Με την πάροδο του χρνου, µπορεί να συσσωρευτεί
σκνη στις οπές αερισµού. Για την πρληψη αυτού του
φαινοµένου, συνιστάται να αφαιρείται τακτικά (µια
φορά το µήνα) η σκνη µε χρήση µιας ηλεκτρικής
σκούπας.
Αποκοµιδή της τηλερασης
Αποκοµιδή Παλαιού
Ηλεκτρικού &
Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
µε ξεχωριστά συστήµατα
συλλογής)
Το σύjβολο αυτ επάνω στο
προϊν ή στη συσκευασία
του σηjαίνει τι το προϊν
δεν πρέπει να πεταχτεί jαζί
jε τα οικιακά απορρίjjατα
αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο
σηjείο συλλογής ηλεκτρολογικού και
ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να
βεβαιωθείτε τι το προϊν πετάχτηκε σωστά,
βοηθάτε στην πρληψη πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η
ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικονjηση φυσικών πρων. Για περισστερες
πληροφορίες σχετικά jε την ανακύκλωση αυτού
του προϊντος, παρακαλούjε επικοινωνήστε jε τις
υπηρεσίες καθαριτητας του δήjου σας ή το
κατάστηjα που αγοράσατε το προϊν.
11 GR
Επισκπηση του τηλεχειριστηρίου
1 "/1 – Αναµονή τηλερασης
Απενεργοποιεί προσωρινά την τηλεόραση και την ενεργοποιεί από τη
λειτουργία αναµονής.
2 A/B – ∆ιπλς ήχος (σελίδα 27)
3 Έγχρωµα πλήκτρα
Κάνει τις επιλογές στο κάτω µέρος των ψηφιακών µενού Αγαπηµένα και
EPG.
4
/
– Αποκάλυψη πληροφοριών / κειµένου
• Σε ψηφιακή λειτουργία: Εµφανίζει σύντοµα στοιχεία για το πρόγραµµα
που παρακολουθείτε αυτήν τη στιγµή.
• Σε αναλογική λειτουργία: Εµφανίζει πληροφορίες όπως τον αριθµό του
τρέχοντος καναλιού και τη λειτουργία οθόνης.
• Σε λειτουργία κειµένου (σελίδα 15): Αποκαλύπτει κρυφές πληροφορίες
(π.χ. απαντήσεις σε ένα κουίζ).
5 F/f/G/g/ (σελίδα 15, 22)
6 TOOLS (σελίδα 16, 21, 40)
Σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες επιλογές προβολής και
να αλλάξατε/κάνετε ρυθµίσεις σύµφωνα µε την πηγή και τη λειτουργία
οθόνης.
7 MENU (σελίδα 22)
8 DIGITAL – Ψηφιακή λειτουργία (σελίδα 14)
9 Αριθµητικά πλήκτρα
• Σε λειτουργία τηλεόρασης: Επιλέγει κανάλια. Για κανάλια µε αριθµό από
10 και πάνω, εισάγετε το δεύτερο ψηφίο εντός δύο δευτερολέπτων.
• Σε λειτουργία κειµένου: Εισάγει τον τριψήφιο αριθµό σελίδας για να
επιλεγεί η σελίδα.
0
– Προηγούµενο κανάλι
Επιστρέφει στο προηγούµενο κανάλι που παρακολουθούσατε (για
περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα).
qa PROG +/- (σελίδα 14)
• Σε λειτουργία τηλεόρασης: Επιλέγει το επόµενο (+) ή προηγούµενο (-)
κανάλι.
• Σε λειτουργία κειµένου: Επιλέγει την επόµενη (+) ή προηγούµενη (-)
σελίδα.
qs
qd
qf
qg
qh
2 +/- – Ένταση ήχου
% – Σίγαση (σελίδα 15)
/ – Κείµενο (σελίδα 15)
ANALOG – Αναλογική λειτουργία (σελίδα 14)
/ RETURN
Επιστρέφει στην προηγούµενη οθόνη οποιουδήποτε εµφανιζόµενου µενού.
– EPG (Ψηφιακς Ηλεκτρονικς Οδηγς Προγράµµατος)
(σελίδα 17)
qk
– Πάγωµα εικνας (σελίδα 15)
qj
Παγώνει την εικόνα της τηλεόρασης.
ql
w;
– Λειτουργία οθνης (σελίδα 15)
/
– Επιλογή καταχώρισης / Παραµονή κειµένου
• Σε λειτουργία τηλεόρασης (σελίδα 21): Επιλέγει την πηγή εισόδου από τη
συσκευή που έχει συνδεθεί στις υποδοχές της τηλεόρασης.
• Σε λειτουργία κειµένου (σελίδα 15): Παραµένει στην τρέχουσα σελίδα.
Συµβουλή
Τα πλήκτρα A/B, PROG + και 5 έχουν κουκκίδες αφής. Χρησιµοποιήστε τις κουκκίδες αφής ως αναφορά όταν χειρίζεστε την
τηλεόραση.
12 GR
Επισκπηση των πλήκτρων και ενδείξεων
της τηλερασης
(σελίδα 22)
1
2
/
– Επιλογή καταχώρισης/OK
• Σε λειτουργία τηλεόρασης (σελίδα 21):
Επιλέγει την πηγή εισόδου από τη συσκευή
που έχει συνδεθεί στις υποδοχές της
τηλεόρασης.
• Σε µενού τηλεόρασης: Επιλέγει το µενού ή
την επιλογή και επιβεβαιώνει τη ρύθµιση.
3 2 +/-/
/
• Αυξάνει (+) ή µειώνει (-) την ένταση του
ήχου.
• Σε µενού τηλεόρασης: Μετακινείται στις
επιλογές προς τα αριστερά ( ) ή δεξιά (
4 PROG +/-/
).
/
• Σε λειτουργία τηλεόρασης: Επιλέγει το
επόµενο (+) ή προηγούµενο (-) κανάλι.
• Σε µενού τηλεόρασης: Μετακινείται στις
επιλογές προς τα επάνω ( ) ή κάτω ( ).
5 1 – Λειτουργία
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση.
6
– Ένδειξη σβησίµατος εικνας/
χρονοδιακπτη
• Ανάβει πράσινο όταν απενεργοποιηθεί η
εικόνα (σελίδα 30).
• Ανάβει µε πορτοκαλί χρώµα όταν είναι
ρυθµισµένος ο χρονοδιακόπτης (σελίδα 30).
7 1 – Ένδειξη αναµονής
Ανάβει κόκκινο όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε
λειτουργία αναµονής.
6
7
8
9
8 " – Ένδειξη λειτουργίας
Ανάβει πράσινο όταν ενεργοποιηθεί η
τηλεόραση.
9 Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Παρατήρηση
Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι εντελώς απενεργοποιηµένη πριν βγάλετε το ηλεκτρικό καλώδιο από την κεντρική πρίζα. Αν
βγάλετε το ηλεκτρικό καλώδιο από την κεντρική πρίζα ενώ η τηλεόραση είναι αναµµένη, µπορεί η ένδειξη να παραµείνει συνεχώς
αναµµένη ή να προκληθεί δυσλειτουργία της τηλεόρασης.
13 GR
Παρακολούθηση τηλερασης
Παρακολούθηση
τηλερασης
2
Τα κανάλια που διατίθενται διαφέρουν ανάλογα
µε τη λειτουργία.
3
1
Πιέστε DIGITAL για να µεταβείτε στην
ψηφιακή λειτουργία ή ANALOG για να
µεταβείτε στην αναλογική λειτουργία.
Πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα ή το
πλήκτρο PROG +/- για να επιλέξετε
τηλεοπτικ κανάλι.
Για να επιλέξετε κανάλι µε αριθµό 10 και πάνω
χρησιµοποιώντας τα αριθµητικά πλήκτρα,
εισάγετε το δεύτερο και το τρίτο ψηφίο εντός δύο
δευτερολέπτων.
Για να επιλέξετε ψηφιακό κανάλι µε τη χρήση του
Ψηφιακού Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράµµατος
(EPG), δείτε τη σελίδα 17.
Σε ψηφιακή λειτουργία
Εµφανίζεται ένα µήνυµα µε πληροφορίες για
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τα ακόλουθα
εικονίδια µπορεί να υποδεικνύονται στο µήνυµα.
2
2
3
3
1
Πιέστε 1 στην τηλεραση (επάνω
πλευρά) για να ανάψετε την
τηλεραση.
Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία
αναµονής (η ένδειξη 1 (αναµονή) στην
τηλεόραση (πρόσοψη) είναι κόκκινη), πιέστε "/1
στο τηλεχειριστήριο για να ανάψετε την
τηλεόραση.
14 GR
: Υπηρεσίες ραδιοφώνου
: Κωδικοποιηµένη/Συνδροµητική υπηρεσία
: ∆ιατίθενται πολλαπλές γλώσσες ήχου
: ∆ιατίθενται υπότιτλοι
: ∆ιατίθενται υπότιτλοι για βαρήκοους
: Συνιστώµενη ελάχιστη ηλικία για το τρέχον
πρόγραµµα (από 4 έως 18 ετών)
: Γονικό κλείδωµα
: Εγγράφεται το τρέχον πρόγραµµα
Πρσθετες λειτουργίες
Κάντε τα εξής
Προσωρινή
απενεργοποίηση της
τηλεόρασης
(λειτουργία
αναµονής)
Πιέστε "/1.
Άναµµα της
τηλεόρασης από τη
λειτουργία
αναµονής χωρίς ήχο
Πιέστε %. Πιέστε 2 +/- για να
ρυθµίσετε τη στάθµη της
έντασης ήχου.
Πλήρη
απενεργοποίηση της
τηλεόρασης
Πιέστε 1 στην τηλεόραση
(επάνω πλευρά).
3
4
Ρύθµιση της έντασης Πιέστε 2 + (αύξηση)/
του ήχου
- (µείωση).
Σίγαση του ήχου
Πιέστε %. Πιέστε ξανά για
επαναφορά.
Πρόσβαση στον
πίνακα ευρετηρίου
προγράµµατος (σε
αναλογική
λειτουργία µόνο)
Πιέστε
. Για να επιλέξετε
αναλογικό κανάλι, πιέστε F/f
και κατόπιν πιέστε
.
Για πρόσβαση στον πίνακα
ευρετηρίου εισερχόµενου
σήµατος, δείτε τη σελίδα 21.
Για να αποκτήσετε πρσβαση στο
κείµενο
Πιέστε /. Κάθε φορά που πιέζετε /, η οθόνη
αλλάζει κυκλικά ως εξής:
Κείµενο t Κείµενο πάνω στην εικόνα της
τηλεόρασης (µικτή λειτουργία) t Απουσία κειµένου
(έξοδος από την υπηρεσία κειµένου)
Για να επιλέξετε µια σελίδα, πιέστε τα αριθµητικά
πλήκτρα ή το πλήκτρο PROG +/-.
/ .
Για να σταµατήσετε σε µια σελίδα, πιέστε
Για να αποκαλύψετε κρυφές πληροφορίες, πιέστε /
.
Πιέστε
στο τηλεχειριστήριο.
Πιέστε F/f/G/g για να ρυθµίσετε τη
θέση του παραθύρου.
Πιέστε
για να αφαιρέσετε το
παράθυρο.
Πιέστε ξανά
για να επιστρέψετε
στην κανονική λειτουργία της
τηλερασης.
Για να αλλάξετε χειροκίνητα τη
λειτουργία οθνης ώστε να ταιριάζει
µε την εκποµπή
Πιέστε
για να εµφανίσετε την τρέχουσα
λειτουργία οθόνης.
Πιέστε επανειληµµένα
για να επιλέξετε Smart,
4:3, Ευρεία, Ζουµ ή 14:9.
Smart*
Εµφανίζει συµβατικές εκποµπές µε αναλογία
διαστάσεων 4:3 µε αποµίµηση εφέ ευρείας οθόνης. Η
εικόνα 4:3 έχει επεκταθεί ώστε να γεµίζει την οθόνη.
4:3
Εµφανίζει συµβατικές εκποµπές µε διαστάσεις 4:3
(π.χ. τηλεόραση που δεν διαθέτει ευρεία οθόνη) στις
σωστές αναλογίες.
Ευρεία
Συµβουλές
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση λαµβάνει καλό σήµα,
διαφορετικά µπορεί να προκύψουν κάποια σφάλµατα.
• Τα περισσότερα κανάλια εκπέµπουν υπηρεσία κειµένου.
Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση της υπηρεσίας
αυτής, επιλέξτε τη σελίδα ευρετηρίου.
• Όταν εµφανίζονται τέσσερα χρωµατιστά αντικείµενα στο
κάτω µέρος της σελίδας κειµένου, διατίθεται Fastext. Το
Fastext σάς επιτρέπει σύντοµη και εύκολη πρόσβαση στις
σελίδες. Πιέστε το αντίστοιχο χρωµατιστό πλήκτρο για να
αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα.
Εµφανίζει εκποµπές µε ευρείες διαστάσεις (16:9) στις
σωστές αναλογίες.
Πάγωµα εικνας
Παγώνει την εικόνα της τηλεόρασης (π.χ. για να
σηµειώσετε έναν τηλεφωνικό αριθµό ή µια συνταγή).
Συνεχίζεται
15 GR
Παρακολούθηση τηλερασης
Για
1
2
Ζουµ*
Εµφανίζει εκποµπές µε διαστάσεις σινεµασκόπ
(µορφή letter box) στις σωστές αναλογίες.
14:9*
Εµφανίζει εκποµπές µε διαστάσεις 14:9 στις σωστές
αναλογίες. Ως αποτέλεσµα, εµφανίζονται περιοχές µε
µαύρο περιθώριο στην οθόνη.
* Τµήµατα του πάνω και κάτω µέρους της εικόνας µπορεί
να αποκοπούν.
Συµβουλές
• Εναλλακτικά, θέσετε τη ρύθµιση "Αυτόµατο Φορµά"
στην τιµή "Ναι". Η τηλεόραση επιλέγει αυτόµατα τον
καλύτερο τρόπο προσαρµογής στην εκποµπή (σελίδα 28).
• Μπορείτε να ρυθµίσετε τη θέση της εικόνας όταν
επιλέγετε 14:9 ή Ζουµ. Πιέστε F/f για να µετακινηθείτε
προς τα επάνω ή κάτω (π.χ. για να διαβάσετε τους
υπότιτλους).
• Μερικοί χαρακτήρες ή/και γράµµατα στο πάνω και το
κάτω µέρος της εικόνας µπορεί να µην είναι ορατοί σε
λειτουργία Smart. Σε αυτήν την περίπτωση, µπορείτε να
επιλέξετε "Κατακόρ Μέγεθος" µε τη χρήση του µενού
"Ρυθµίσεις Οθόνης" και να ρυθµίσετε το κάθετο µέγεθος
ώστε να είναι ορατοί.
Χρήση του µενού Tools
Πιέστε TOOLS για να εµφανίσετε τις ακόλουθες
επιλογές όταν παρακολουθείτε το τηλεοπτικό
πρόγραµµα.
Επιλογές
Περιγραφή
Εξοικ. Ενέργειας
∆είτε τη σελίδα 30.
Ρύθµιση Υπότιτλων
(σε ψηφιακή
λειτουργία µόνο)
∆είτε τη σελίδα 37.
Ψηφιακά αγαπηµένα ∆είτε τη σελίδα 20.
(σε ψηφιακή
λειτουργία µόνο)
Λειτουργία Εικόνας
∆είτε τη σελίδα 24.
Λειτουργία Ήχου
∆είτε τη σελίδα 26.
Αυτόµ Ρύθµ Ρολογιού Σας επιτρέπει να µεταβείτε σε
ψηφιακή λειτουργία και να
(σε αναλογική
κάνετε λήψη της ώρας.
λειτουργία µόνο)
Χρονοδ. Απενεργ.
16 GR
∆είτε τη σελίδα 30.
Επιλογές
Περιγραφή
Ένταση i
∆είτε τη σελίδα 27.
Έλεγχος του Ψηφιακού Ηλεκτρονικού
Οδηγού Προγράµµατος (EPG)
*
1
Εκτελέστε την επιθυµητή λειτουργία,
πως απεικονίζεται στον ακλουθο
πίνακα.
Παρατήρηση
Ψηφιακς Ηλεκτρονικς Οδηγς
Προγράµµατος (EPG)
Οι πληροφορίες προγράµµατος θα εµφανιστούν µόνο εάν ο
τηλεοπτικός σταθµός τις αναµεταδίδει.
* Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία µπορεί να µη διατίθεται σε ορισµένες χώρες.
Για
Κάντε τα εξής
Απενεργοποίηση EPG
Πιέστε
Πλοήγηση στο EPG
Πιέστε F/f/G/g.
Παρακολούθηση τρέχοντος προγράµµατος Πιέστε
Ταξινόµηση των πληροφοριών
προγράµµατος ανά κατηγορία – Λίστα
Κατηγορία
1
2
.
ενώ είναι επιλεγµένο το τρέχον πρόγραµµα.
Πιέστε το µπλε πλήκτρο.
Πιέστε F/f/G/g για να επιλέξετε κατηγορία. Το νοµα
κατηγορίας εµφανίζεται στο πλάι.
Οι διαθέσιµες κατηγορίες περιλαµβάνουν:
"Αγαπηµένα": Περιέχει όλα τα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί στη
λίστα Αγαπηµένα (σελίδα 20).
"Όλες οι Κατηγορίες": Περιέχει όλα τα διαθέσιµα κανάλια.
"Ειδήσεις": Περιέχει όλα τα ειδησιογραφικά κανάλια.
3
Πιέστε
.
Τώρα, ο Ψηφιακός Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράµµατος (EPG)
εµφανίζει µόνο τα τρέχοντα προγράµµατα από την επιλεγµένη
κατηγορία.
Συνεχίζεται
17 GR
Παρακολούθηση τηλερασης
2
Σε ψηφιακή λειτουργία, πιέστε
για
να εµφανίσετε τον Ψηφιακ
Ηλεκτρονικ Οδηγ Προγράµµατος
(EPG).
Για
Κάντε τα εξής
Ρύθµιση ενός προγράµµατος που πρόκειται 1
να εγγραφεί – Εγγραφή µε Χρονοδιακόπτη
2
3
4
Πιέστε F/f/G/g για να επιλέξετε το µελλοντικ
πργραµµα που θέλετε να εγγράψετε.
Πιέστε .
Πιέστε F/f για να επιλέξετε "Εγγραφή µε
Χρονοδιακπτη".
Πιέστε
για να ρυθµίσετε τους χρονοδιακπτες της
τηλερασης και της συσκευής βίντεο.
Εµφανίζεται ένα σύµβολο
κοντά στις πληροφορίες αυτού του
προγράµµατος. Ανάβει η ένδειξη
στην τηλεόραση (πρόσοψη).
Παρατηρήσεις
• Μπορείτε να ρυθµίσετε το χρονοδιακόπτη εγγραφής βίντεο στην τηλεόραση
µόνο για συσκευές βίντεο που είναι συµβατές µε Smartlink. Εάν η συσκευή
βίντεό σας δεν είναι συµβατή µε Smartlink, εµφανίζεται ένα µήνυµα για να σας
υπενθυµίσει να ρυθµίσετε το χρονοδιακόπτη της συσκευής βίντεό σας.
• Μόλις αρχίσει µια εγγραφή, µπορείτε να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία
αναµονής, αλλά µη σβήσετε εντελώς την τηλεόραση επειδή θα ακυρωθεί η
εγγραφή.
• Εάν έχει επιλεγεί περιορισµός ηλικίας για προγράµµατα, θα εµφανιστεί στην
οθόνη ένα µήνυµα που θα ζητάει τον κωδικό PIN. Για περισσότερες
λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Κλείδωµα για Παιδιά" στη
σελίδα 37.
Ρύθµιση προγράµµατος ώστε να
εµφανιστεί αυτόµατα στην οθόνη όταν
αρχίσει – Υπενθύµιση
1
2
3
4
Πιέστε F/f/G/g για να επιλέξετε το µελλοντικ
πργραµµα που θέλετε να εµφανίσετε.
Πιέστε .
Πιέστε F/f για να επιλέξετε "Υπενθύµιση".
Πιέστε
για να εµφανίσετε αυτµατα το επιλεγµένο
πργραµµα ταν αρχίσει το πργραµµα.
Εµφανίζεται ένα σύµβολο c από τις πληροφορίες αυτού του
προγράµµατος.
Παρατήρηση
Εάν θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία αναµονής, θα ανάψει αυτόµατα
λίγο πριν αρχίσει το πρόγραµµα.
18 GR
Για
Κάντε τα εξής
Ρύθµιση της ώρας και ηµεροµηνίας του
προγράµµατος που θέλετε να εγγράψετε –
Χειροκίνητη Εγγ. µε Χρον/πτη
1
2
3
4
Εµφανίζεται ένα σύµβολο
κοντά στις πληροφορίες αυτού του
προγράµµατος. Ανάβει η ένδειξη
στην τηλεόραση (πρόσοψη).
Παρατηρήσεις
• Μπορείτε να ρυθµίσετε το χρονοδιακόπτη εγγραφής βίντεο στην τηλεόραση
µόνο για συσκευές βίντεο που είναι συµβατές µε Smartlink. Εάν η συσκευή
βίντεό σας δεν είναι συµβατή µε Smartlink, εµφανίζεται ένα µήνυµα για να σας
υπενθυµίσει να ρυθµίσετε το χρονοδιακόπτη της συσκευής βίντεό σας.
• Μόλις αρχίσει µια εγγραφή, µπορείτε να θέσετε την τηλεόραση σε λειτουργία
αναµονής, αλλά µη σβήσετε εντελώς την τηλεόραση επειδή θα ακυρωθεί η
εγγραφή.
• Εάν έχει επιλεγεί περιορισµός ηλικίας για προγράµµατα, θα εµφανιστεί στην
οθόνη ένα µήνυµα που θα ζητάει τον κωδικό PIN. Για περισσότερες
λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην παράγραφο "Κλείδωµα για Παιδιά" στη
σελίδα 37.
Ακύρωση εγγραφής/υπενθύµισης – Λίστα
Χρονοδιακοπτών
1
2
3
Πιέστε .
Πιέστε F/f για να επιλέξετε "Λίστα Χρονοδιακοπτών".
Πιέστε F/f για να επιλέξετε το πργραµµα που θέλετε
να ακυρώσετε και κατπιν πιέστε .
Εµφανίζεται µια οθόνη για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να ακυρώσετε το
πρόγραµµα.
4
Πιέστε g για να επιλέξετε "Ναι" και κατπιν πιέστε
επιβεβαίωση.
για
Συµβουλή
Μπορείτε επίσης να εµφανίσετε τον Ψηφιακό Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράµµατος (EPG) εάν επιλέξετε "Ψηφιακό EPG" στη
ρύθµιση "MENU" (σελίδα 22).
19 GR
Παρακολούθηση τηλερασης
5
Πιέστε .
Πιέστε F/f για να επιλέξετε "Χειροκίνητη Εγγ. µε Χρον/
πτη" και κατπιν πιέστε .
Πιέστε F/f για να επιλέξετε την ηµεροµηνία και κατπιν
πιέστε g.
Ρυθµίστε την ώρα έναρξης και διακοπής µε τον ίδιο
τρπο που περιγράφεται στο βήµα 3.
Πιέστε F/f για να επιλέξετε το πργραµµα και κατπιν
πιέστε
για να ρυθµίσετε την τηλεραση και το
χρονοδιακπτη βίντε σας.
Χρήση της λίστας Αγαπηµένα
*
Το χαρακτηριστικό Αγαπηµένα σάς επιτρέπει να
επιλέγετε προγράµµατα από µια λίστα µε έως 8
κανάλια που καθορίζετε εσείς. Για να εµφανίσετε τη
λίστα Αγαπηµένα, δείτε "Πλοήγηση στα µενού"
(σελίδα 22).
Λίστα Αγαπηµένα
* Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία µπορεί να µη διατίθεται σε ορισµένες χώρες.
Για
Κάντε τα εξής
∆ηµιουργία της λίστας Αγαπηµένα για
πρώτη φορά
Εµφανίζεται ένα µήνυµα που σας ρωτάει εάν θέλετε να προσθέσετε κανάλια
στη λίστα Αγαπηµένα όταν επιλέξετε "Ψηφιακά αγαπηµένα" στη ρύθµιση
"MENU" για πρώτη φορά.
1
2
Πιέστε
για να επιλέξετε "Ναι".
Πιέστε F/f για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να
προσθέσετε.
Εάν γνωρίζετε τον αριθµό καναλιού, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα
αριθµητικά πλήκτρα για να επιλέξετε απευθείας κανάλι.
3
Πιέστε
.
Τα κανάλια που είναι αποθηκευµένα στη λίστα Αγαπηµένα
υποδεικνύονται µε το σύµβολο
.
Απενεργοποίηση της λίστας Αγαπηµένα
Πιέστε RETURN.
Εµφάνιση σύντοµων στοιχείων για
τρέχοντα προγράµµατα
Πιέστε
όταν επιλέγετε κανάλι. Πιέστε ξανά για ακύρωση.
Παρακολούθηση καναλιού
Πιέστε
όταν επιλέγετε κανάλι.
Προσθήκη ή αφαίρεση καναλιών στη λίστα 1
Αγαπηµένα
2
Πιέστε το µπλε πλήκτρο.
Τα κανάλια που είναι αποθηκευµένα στη λίστα Αγαπηµένα
υποδεικνύονται µε το σύµβολο
.
Πιέστε F/f για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να
προσθέσετε ή να αφαιρέσετε.
Εάν γνωρίζετε τον αριθµό καναλιού, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα
αριθµητικά πλήκτρα για να επιλέξετε απευθείας κανάλι.
Αφαίρεση όλων των καναλιών από τη
λίστα Αγαπηµένα
3
4
Πιέστε .
Πιέστε το µπλε πλήκτρο για να επιστρέψετε στη λίστα
Αγαπηµένα.
1
2
Πιέστε το µπλε πλήκτρο.
Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο.
Εµφανίζεται µια οθόνη για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να διαγράψετε
όλα τα κανάλια από τη λίστα Αγαπηµένα.
3
20 GR
Πιέστε G για να επιλέξετε "Ναι" και κατπιν πιέστε
επιβεβαίωση.
για
Πρσθετες λειτουργίες
Προβολή εικνων
απ συσκευές
συνδεδεµένες µε
την τηλεραση
Για
Πιέστε DIGITAL ή ANALOG.
Επιστροφή σε
κανονική λειτουργία
τηλεόρασης
Για ένα αυτµατα συντονισµένο βίντεο
(σελίδα 7)
Σε αναλογική λειτουργία, πιέστε PROG +/-, ή τα
αριθµητικά πλήκτρα, για να επιλέξετε κανάλι βίντεο.
Για άλλες συνδεδεµένες συσκευές
Πιέστε επανειληµµένα
/
µέχρι να εµφανιστεί
στην οθόνη της τηλεόρασης το σωστό σύµβολο της
πηγής εισόδου (βλ. παρακάτω).
AV1/
AV1,
AV2/
AV2:
Εισερχόµενο σήµα ήχου/βίντεο ή RGB µέσω της
υποδοχής scart
/
1 ή 2. Το
εµφανίζεται
µόνο εάν έχει συνδεθεί πηγή RGB.
Πιέστε
για πρόσβαση στον
πίνακα ευρετηρίου εισερχόµενου
σήµατος. (Κατόπιν, µόνο σε
αναλογική λειτουργία, πιέστε g.)
Για να επιλέξετε πηγή εισόδου,
πιέστε F/f και κατόπιν πιέστε
.
Χρήση του µενού Tools
Πιέστε TOOLS για να εµφανίσετε τις ακόλουθες
επιλογές όταν προβάλλετε εικόνες από συνδεδεµένο
εξοπλισµό διαφορετικό από PC.
Επιλογές
Περιγραφή
Εξοικ. Ενέργειας
∆είτε τη σελίδα 30.
Λειτουργία Εικόνας
∆είτε τη σελίδα 24.
Λειτουργία Ήχου
∆είτε τη σελίδα 26.
Αυτόµ Ρύθµ Ρολογιού Σας επιτρέπει να µεταβείτε σε
ψηφιακή λειτουργία και να
(σε αναλογική
κάνετε λήψη της ώρας.
λειτουργία µόνο)
Χρονοδ. Απενεργ.
∆είτε τη σελίδα 30.
Ένταση i
∆είτε τη σελίδα 27.
AV3:
Εισερχόµενο σήµα component µέσω των υποδοχών Y,
PB/CB, PR/CR
/
3 και εισερχόµενο σήµα ήχου
µέσω των υποδοχών L, R
/
3.
AV4:
Το ψηφιακό σήµα ήχου/βίντεο είναι είσοδος µέσω της
υποδοχής HDMI IN 4. Το εισερχόµενο σήµα ήχου είναι
αναλογικό µόνο εάν η συσκευή έχει συνδεθεί µε τη
χρήση της υποδοχής DVI και εξερχόµενου ήχου.
AV5/
AV5:
Εισερχόµενο σήµα εικόνας µέσω της υποδοχής εικόνας
5 και εισερχόµενο σήµα ήχου µέσω της υποδοχής
ήχου L (MONO), των υποδοχών R
5. Το
εµφανίζεται µόνο εάν η συσκευή είναι συνδεδεµένη µε
την υποδοχή S video
5 αντί για την υποδοχή
εικόνας
5 και το εισερχόµενο σήµα S video
αποτελεί είσοδο µέσω της υποδοχής S video
5.
21 GR
Παρακολούθηση τηλερασης
Πρόσβαση στον
Πίνακα ευρετηρίου
εισερχόµενων
σηµάτων
Ενεργοποιήστε τη συνδεδεµένη
συσκευή και κατπιν πραγµατοποιήσετε
µία απ τις εξής λειτουργίες.
Για συσκευές συνδεδεµένες στις υποδοχές
scart µε χρήση πλήρους καλωδίου scart 21
ακίδων
Ενεργοποιήστε την αναπαραγωγή στη συνδεδεµένη
συσκευή.
Εµφανίζεται στην οθόνη η εικόνα από τη
συνδεδεµένη συσκευή.
Κάντε τα εξής
Χρήση λειτουργιών MENU
Πλοήγηση στα µενού
Η ρύθµιση "MENU" σάς επιτρέπει να απολαµβάνετε διάφορα εύχρηστα χαρακτηριστικά που διατίθενται σε αυτήν
την τηλεόραση. Μπορείτε εύκολα να επιλέγετε κανάλια ή εξωτερικές εισόδους από το τηλεχειριστήριο. Επίσης,
µπορείτε να αλλάζετε εύκολα τις ρυθµίσεις της τηλεόρασής σας µε τη χρήση της ρύθµισης "MENU".
1
Πιέστε MENU για να εµφανίσετε το
µενού.
2,3
1
2
3
Πιέστε F/f για να κάνετε µια επιλογή.
Πιέστε
για να επιβεβαιώσετε την
επιλογή που κάνετε.
Για έξοδο από το µενού, πιέστε MENU.
Μενού
22 GR
Περιγραφή
Ψηφιακά
αγαπηµένα
(µνο σε περιοχές
µε ψηφιακή
εκποµπή)
Εκκινεί τη λίστα Αγαπηµένα. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ρυθµίσεις, δείτε
τη σελίδα 20.
Κατάλ Προγραµ
(µνο σε περιοχές
µε αναλογική
εκποµπή)
Σας επιτρέπει να επιλέγετε τηλεοπτικά προγράµµατα από µια λίστα µε ετικέτες
καναλιών.
Αναλογικ
(µνο σε περιοχές
µε ψηφιακή
εκποµπή)
Επιστρέφει στο αναλογικά κανάλι που προβλήθηκε τελευταία.
Ψηφιακ
(µνο σε περιοχές
µε ψηφιακή
εκποµπή)
Επιστρέφει στο ψηφιακό κανάλι που προβλήθηκε τελευταία.
• Για να παρακολουθήσετε το επιθυµητ κανάλι, επιλέξτε το
κανάλι και κατπιν πιέστε .
• Για να εκχωρήσετε ετικέτα σε πργραµµα, δείτε τη
σελίδα 33.
Μενού
Περιγραφή
Ψηφιακ EPG
(µνο σε περιοχές
µε ψηφιακή
εκποµπή)
Εκκινεί τον Ψηφιακό Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράµµατος (EPG).
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ρυθµίσεις, δείτε τη σελίδα 17.
Εξωτερ. εισδοι
Επιλέγει εξοπλισµό που είναι συνδεδεµένος στην τηλεόρασή σας.
• Για να παρακολουθήσετε την επιθυµητή εξωτερική είσοδο,
επιλέξτε την πηγή εισδου και κατπιν πιέστε .
• Για να εκχωρήσετε ετικέτα σε εξωτερική είσοδο, δείτε τη
σελίδα 29.
Ρυθµίσεις
Ανοίγει την οθόνη µενού Ρυθµίσεις από την οποία εκτελούνται οι περισσότερες
προηγµένες ρυθµίσεις και αλλαγές. Επιλέξτε εικονίδιο µενού, κάντε µια
επιλογή και κάντε την επιθυµητή αλλαγή ή ρύθµιση µε τη χρήση των πλήκτρων
F/f/G/g.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις ρυθµίσεις, δείτε τη σελίδα 24 έως 37.
Χρήση λειτουργιών MENU
23 GR
Μενού Εικνα
Από το µενού Εικόνα, µπορείτε να κάνετε τις επιλογές
που παρατίθενται παρακάτω. Για να κάνετε επιλογές
"Ρυθµίσεις", δείτε την παράγραφο "Πλοήγηση στα
µενού" (σελίδα 22).
Είσοδοι
Προορισµού
Επιλέγει εάν θα γίνει εφαρµογή των ρυθµίσεων που έγιναν στο µενού Εικόνα σε
όλες τις εισόδους ή µόνο στην είσοδο που παρακολουθείται αυτήν τη στιγµή.
"Όλες": Εφαρµόζει ρυθµίσεις σε όλες τις εισόδους.
"Μόνο Εικόνας": Εφαρµόζει ρυθµίσεις µόνο στην τρέχουσα είσοδο.
Λειτουργία
Εικνας
Επιλέγει τη λειτουργία εικόνας.
"Ζωηρή": Για ενισχυµένη αντίθεση και καθαρότητα εικόνας.
"Κανονική": Για κανονική εικόνα. Συνιστάται για οικιακή ψυχαγωγία.
"Χρήστης": Σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις προτιµώµενες ρυθµίσεις σας.
Αρχικές
Ρυθµίσεις
Επαναφέρει όλες τις ρυθµίσεις εικόνας εκτός από τις ρυθµίσεις "Λειτουργία
Εικόνας" και "Είσοδοι προορισµού" στις εργοστασιακές τιµές.
Ευκρίνεια
Ρυθµίζει τη φωτεινότητα του πίσω φωτισµού.
Αντίθεση
Αυξάνει ή µειώνει την αντίθεση εικόνας.
Φωτειντητα
Κάνει την εικόνα πιο φωτεινή ή πιο σκούρα.
Χρώµα
Αυξάνει ή µειώνει την ένταση χρώµατος.
Απχρωση
Αυξάνει ή µειώνει τους πράσινους τόνους.
Συµβουλή
Η "Απόχρωση" µπορεί να ρυθµιστεί µόνο για σήµα χρώµατος NTSC (π.χ. βιντεοκασέτες
Η.Π.Α.).
24 GR
Θερµοκρ
Χρώµατος
Ρυθµίσει τη λευκότητα της εικόνας.
"Ψυχρό": ∆ίνει στα λευκά χρώµατα µια µπλε χροιά.
"Ουδέτερο": ∆ίνει στα λευκά χρώµατα µια ουδέτερη χροιά.
"Θερµό 1"/"Θερµό 2": ∆ίνει στα λευκά χρώµατα µια κόκκινη χροιά. Το "Θερµό 2"
δίνει περισσότερη κόκκινη χροιά από ό,τι το "Θερµό 1".
Συµβουλή
Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές "Θερµό 1" και "Θερµό 2" µόνο όταν θέσετε τη ρύθµιση
"Λειτουργία Εικόνας" στην τιµή "Χρήστης".
Κάνει την εικόνα περισσότερο ή λιγότερο καθαρή.
Μείωση Θορύβου
Μειώνει το θόρυβο εικόνας (χιόνια) σε ασθενές σήµα εκποµπής.
"Αυτόµατη": Μειώνει αυτόµατα το θόρυβο εικόνας (µόνο για αναλογική
λειτουργία)
"Μεγάλη"/"Μεσαία"/"Μικρή": Τροποποιεί την επίδραση της µείωσης θορύβου.
"Όχι": Απενεργοποιεί το χαρακτηριστικό Μείωση Θορύβου.
Προηγµ
Ρυθµίσεις
Προσαρµόζει τη λειτουργία Εικόνα µε περισσότερες λεπτοµέρειες. Όταν θέσετε τη
ρύθµιση "Λειτουργία Εικόνας" στην τιµή "Χρήστης", µπορείτε να κάνετε/αλλάξετε
αυτές τις ρυθµίσεις.
"Αρχικές Ρυθµίσεις": Επαναφέρει όλες τις προηγµένες ρυθµίσεις βίντεο στις
εργοστασιακές τιµές.
"∆ιόρθωση Μαύρου": Ενισχύει τις µαύρες περιοχές της εικόνας για εντονότερη
αντίθεση.
"Βελτίωση Αντίθεσης": Ρυθµίζει αυτόµατα τη ρύθµιση "Αντίθεση" σε
καταλληλότερες τιµές λαµβάνοντας υπόψη τη φωτεινότητα της οθόνης. Αυτή η
ρύθµιση είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική για σκούρες εικόνες, και αυξάνει τη
ζωντάνια στην εικόνα.
"∆ιόρθωση Γάµµα": Ρυθµίζει την ισορροπία µεταξύ των φωτεινών και σκοτεινών
περιοχών της οθόνης.
"Καθαρό Λευκό": Τονίζει τα λευκά χρώµατα.
"Ζωντανό Χρώµα": Κάνει τα χρώµατα πιο ζωντανά και αποδίδει φυσικά τους
τόνους του δέρµατος.
Συµβουλή
Αυτή η λειτουργία είναι µόνο διαθέσιµη όταν το "Χρωµατικό Εύρος" ρυθµίζεται στο "Ευρύ".
"Χρωµατικό Eύρος": Αλλάζει την κλίµακα των χρωµάτων.
"Μείωση θορύβ MPEG": Μειώνει το θόρυβο εικόνας σε βίντεο συµπιεσµένο µε
MPEG (σε ψηφιακή λειτουργία µόνο).
25 GR
Χρήση λειτουργιών MENU
Καθαρτητα
Μενού Ήχος
Από το µενού Ήχος, µπορείτε να κάνετε τις επιλογές
που παρατίθενται παρακάτω. Για να κάνετε επιλογές
"Ρυθµίσεις", δείτε την παράγραφο "Πλοήγηση στα
µενού" (σελίδα 22).
Είσοδοι
Προορισµού
Επιλέγει εάν θα γίνει εφαρµογή των ρυθµίσεων που έγιναν στο µενού Ήχος σε όλες
τις εισόδους ή µόνο στην είσοδο που παρακολουθείται αυτήν τη στιγµή.
"Όλες": Εφαρµόζει ρυθµίσεις σε όλες τις εισόδους.
"Μόνο Εικόνας": Εφαρµόζει ρυθµίσεις µόνο στην τρέχουσα είσοδο.
Λειτουργία Ήχου
Επιλέγει τη λειτουργία ήχου.
"∆υναµικός": Ενισχύει τα πρίµα και τα µπάσα.
"Κανονικός": Για κανονικό ήχο. Συνιστάται για οικιακή ψυχαγωγία.
"Χρήστης": Επίπεδη ανταπόκριση. Επίσης σας επιτρέπει να αποθηκεύετε τις
προτιµώµενες ρυθµίσεις σας.
Αρχικές
Ρυθµίσεις
Επαναφέρει όλες τις ρυθµίσεις ήχου εκτός από τα "Λειτουργία Ήχου", "∆ιφ. Ήχος",
"∆ιασύνδ. Ηχ. i" και "Ένταση i" στις εργοστασιακές τιµές.
Πρίµα
Ρυθµίζει ήχους υψηλότερου τόνου.
Μπάσα
Ρυθµίζει ήχους χαµηλότερου τόνου.
Ισορροπία
Τονίζει την ισορροπία αριστερού ή δεξιού ηχείου.
Αυτµατη
Ένταση
∆ιατηρεί µια σταθερή στάθµη για την ένταση ήχου ακόµη και εάν προκύπτουν
διαφορές στην ένταση ήχου (π.χ. οι διαφηµίσεις είναι συνήθως δυνατότερες από τα
τηλεοπτικά προγράµµατα).
Περιβ. Ήχος
Επιλέγει τη λειτουργία surround.
"TruSurround XT": Για ήχο surround (για στερεοφωνικά προγράµµατα µόνο).
"Προσοµ Στέρεο": Προσθέτει εφέ που µοιάζουν µε surround σε µονοφωνικά
προγράµµατα.
"Όχι": Για κανονική στερεοφωνική ή µονοφωνική λήψη.
26 GR
BBE
∆ίνει περισσότερη δύναµη στον ήχο µε την αντιστάθµιση των εφέ φάσεων στα ηχεία
µε τη βοήθεια του "BBE High Definition Sound System".
∆ιφ. Ήχος
Επιλέγει τον ήχο από το ηχείο για µια στερεοφωνική ή δίγλωσση εκποµπή.
"Στέρεο", "Μονοφωνικό": Για στερεοφωνική εκποµπή.
"Α"/"Β"/"Μονοφωνικό": Για δίγλωσση εκποµπή, επιλέξτε "Α" για κανάλι ήχου 1,
"Β" για κανάλι ήχου 2 ή "Μονοφωνικό" για µονοφωνικό κανάλι, εάν διατίθεται.
Συµβουλή
Εάν επιλέξετε άλλο εξοπλισµό συνδεδεµένο στην τηλεόραση, θέστε τη ρύθµιση "∆ιφ. Ήχος"
στην τιµή "Στέρεο", "Α" ή "Β".
Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης όταν είναι
συνδεδεµένα τα ακουστικά.
Ένταση i
(ένταση ήχου
ακουστικών)
Ρυθµίζει την ένταση ήχου των ακουστικών.
Συµβουλή
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα "Πρίµα", "Μπάσα", "Ισορροπία", "Αυτόµατη Ένταση", "Περιβ. Ήχος" και "BBE" για
υποδοχές ακουστικών ή εξόδου ήχου.
27 GR
Χρήση λειτουργιών MENU
∆ιασύνδ. Ηχ. i
(σύνδεσµος
ηχείου
ακουστικών)
Μενού Ρυθµίσεις Οθνης
Από το µενού Ρυθµίσεις Οθόνης, µπορείτε να κάνετε
τις επιλογές που παρατίθενται παρακάτω. Για να
κάνετε επιλογές "Ρυθµίσεις", δείτε την παράγραφο
"Πλοήγηση στα µενού" (σελίδα 22).
Είσοδοι
Προορισµού
Επιλέγει εάν θα γίνει εφαρµογή των ρυθµίσεων που έγιναν στο µενού Οθόνη σε όλες
τις εισόδους ή µόνο στην είσοδο που παρακολουθείται αυτήν τη στιγµή.
"Όλες": Εφαρµόζει ρυθµίσεις σε όλες τις εισόδους.
"Μόνο Εικόνας": Εφαρµόζει ρυθµίσεις µόνο στην τρέχουσα είσοδο.
Φορµά Οθνης
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη µορφή οθόνης, δείτε "Για να αλλάξετε χειροκίνητα
τη λειτουργία οθόνης ώστε να ταιριάζει µε την εκποµπή" (σελίδα 15).
Αυτµατο Φορµά
Αλλάζει αυτόµατα τη µορφή οθόνης ανάλογα µε το σήµα εκποµπής. Για να
διατηρήσετε τις ρυθµίσεις σας, επιλέξτε "Όχι".
Συµβουλές
• Ακόµη και εάν έχετε επιλέξει "Ναι" ή "Όχι" στη ρύθµιση "Αυτόµατο Φορµά", µπορείτε
πάντα να τροποποιήσετε τη µορφή οθόνης εάν πιέσετε επανηλειµµένα
.
• Η ρύθµιση "Αυτόµατο Φορµά" διατίθεται για σήµατα PAL και SECAM µόνο.
Προεπιλογή 4:3
Επιλέγει την προκαθορισµένη λειτουργία οθόνης για χρήση µε εκποµπές µε
αναλογία διαστάσεων 4:3.
"Smart": Εµφανίζει συµβατικές εκποµπές µε αναλογία διαστάσεων 4:3 µε
αποµίµηση εφέ ευρείας οθόνης.
"4:3": Εµφανίζει συνηθισµένες εκποµπές µε διαστάσεις 4:3 στις σωστές αναλογίες.
"Όχι": ∆ιατηρεί την τρέχουσα ρύθµιση "Φορµά Οθόνης" όταν αλλάξει το κανάλι ή
η είσοδος.
Συµβουλή
Η επιλογή αυτή διατίθεται µόνο εάν η ρύθµιση "Αυτόµατο Φορµά" έχει την τιµή "Ναι".
Περιοχή
Προβολής
Ρυθµίζει την περιοχή οθόνης που εµφανίζει την εικόνα.
"Κανονική": Εµφανίζει την εικόνα στο αρχικό µέγεθος.
"–1"/"–2": Μεγεθύνει την εικόνα ώστε να αποκρύπτει το άκρο της εικόνας.
Οριζντ
Μετατπιση
Ρυθµίζει την οριζόντια θέση της εικόνας για κάθε µορφή οθόνης.
Κατακρ
Μετατπιση
Ρυθµίστε την κάθετη θέση της εικόνας όταν η µορφή οθόνης είναι ρυθµισµένη στο
Ζουµ ή στο 14:9.
Κατακρ Μέγεθος
Ρυθµίστε το κάθετο µέγεθος της εικόνας όταν η µορφή οθόνης είναι ρυθµισµένη στο
Smart, Ζουµ ή στο 14:9.
28 GR
Μενού Ρυθµίσεις
Από το µενού Ρυθµίσεις, µπορείτε να κάνετε τις
επιλογές που παρατίθενται παρακάτω. Για να κάνετε
επιλογές "Ρυθµίσεις", δείτε την παράγραφο
"Πλοήγηση στα µενού" (σελίδα 22).
Εκκινεί το "µενού λειτουργίας για πρώτη φορά" για να επιλέξετε τη γλώσσα και τη
χώρα/περιοχή, και να συντονίσετε όλα τα διαθέσιµα ψηφιακά και αναλογικά
κανάλια. Συνήθως, δεν χρειάζεται να προβείτε στη λειτουργία αυτή επειδή η
γλώσσα και η χώρα/περιοχή θα έχουν επιλεγεί και τα κανάλια θα έχουν ήδη
συντονιστεί όταν η τηλεόραση εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά (σελίδα 6, 7).
Ωστόσο, η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία (π.χ. να
συντονίσετε και πάλι την τηλεόραση µετά από µετακόµιση σε άλλο σπίτι ή να
αναζητήσετε καινούργια κανάλια που έχουν δηµιουργηθεί και εκπέµπουν).
Γλώσσα
Επιλέγει τη γλώσσα στην οποία απεικονίζονται τα µενού.
Προρύθ Πηγών
Εισδ
Αποδίδει ένα όνοµα σε συσκευή που είναι συνδεδεµένη στις πλαϊνές και πίσω
υποδοχές. Το όνοµα εµφανίζεται στην οθόνη για σύντοµο χρονικό διάστηµα όταν
επιλέγεται η συσκευή. Μπορείτε να παραλείψετε µια πηγή εισόδου που δεν είναι
συνδεδεµένη σε κάποιο εξοπλισµό.
1 Πιέστε F/f για να επιλέξετε την επιθυµητή πηγή εισδου και
κατπιν πιέστε .
2 Πιέστε F/f για να κάνετε την επιθυµητή επιλογή παρακάτω και
κατπιν πιέστε .
Ετικέτες εξοπλισµού: Χρησιµοποιεί µία από τις προκαθορισµένες ετικέτες για να
εκχωρήσει όνοµα σε συνδεδεµένο εξοπλισµό.
"Επεξ.": ∆ηµιουργεί τη δική σας ετικέτα. Ακολουθήστε τα βήµατα 2 έως 4 της
παραγράφου "Τιτλοφόρ Προγραµµ" (σελίδα 33).
"Παράλειψη": Παραλείπει µια πηγή εισόδου που δεν είναι συνδεδεµένη σε κάποιο
εξοπλισµό όταν πιέσετε
για να επιλέξετε την πηγή εισόδου.
Αυτµατο S
Βίντεο
Επιλέγει το εισερχόµενο σήµα από τις υποδοχές S video
υποδοχές
/
5 όταν και οι δύο
5 είναι συνδεδεµένες.
Συνεχίζεται
29 GR
Χρήση λειτουργιών MENU
Αυτµατη
Έναρξη
Ρύθµ Χρονοδιακ
Ρυθµίζει το χρονοδιακόπτη ώστε να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την τηλεόραση.
Χρονοδ. Απενεργ.
Ρυθµίζει µια χρονική περίοδο, µετά από την οποία η τηλεόραση µεταβαίνει
αυτόµατα σε λειτουργία αναµονής.
Όταν είναι ενεργοποιηµένος ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης, η ένδειξη
(χρονοδιακόπτης) στην τηλεόραση (πρόσοψη) ανάβει µε πορτοκαλί χρώµα.
Συµβουλές
• Εάν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και την ενεργοποιήσετε ξανά, η ρύθµιση "Χρονοδ.
Απενεργ." επιστρέφει στην τιµή "Όχι".
• Στην οθόνη εµφανίζεται το µήνυµα "Η τηλεόραση θα κλείσει σύντοµα από το Χρονοδ.
Απενεργ.." ένα λεπτό πριν µεταβεί η τηλεόραση σε λειτουργία αναµονής.
Ενεργ. Χρονοδ.
Ρυθµίζει το χρονοδιακόπτη ώστε να ενεργοποιεί την τηλεόραση.
"Ηµέρα": Επιλέγει την ηµέρα στην οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε το
χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης.
"Ώρα": Ρυθµίζει την ώρα που θα ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
"∆ιάρκεια": Επιλέγει τη χρονική περίοδο µετά από την οποία η τηλεόραση
µεταβαίνει αυτόµατα σε λειτουργία αναµονής ξανά.
"Ρύθµιση Έντασης Ήχου": Ρυθµίζει την ένταση ήχου για όταν ενεργοποιήσει ο
χρονοδιακόπτης την τηλεόραση.
Ρύθµιση ρολογιού
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε το ρολόι χειροκίνητα. Όταν η τηλεόραση κάνει λήψη
ψηφιακών καναλιών, το ρολόι δεν µπορεί να ρυθµιστεί χειροκίνητα επειδή είναι
ρυθµισµένο στον κωδικό χρόνου του εκπεµπόµενου σήµατος.
Εξοικ. Ενέργειας
Επιλέγει τη λειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας για να µειωθεί η κατανάλωση
ενέργειας της τηλεόρασης.
Όταν είναι επιλεγµένη η ρύθµιση "Σβήσιµο Εικόνας", η εικόνα σβήνει και η ένδειξη
(σβηστή εικόνα) στην τηλεόραση (πρόσοψη) ανάβει µε πράσινο χρώµα. Ο ήχος
παραµένει αµετάβλητος.
Αισθ. Φωτς
Βελτιστοποιεί αυτόµατα τις ρυθµίσεις εικόνας ανάλογα µε το φωτισµό
περιβάλλοντος του δωµατίου.
Έξοδος AV2
Ρυθµίζει ένα σήµα ως έξοδο µέσω της υποδοχής µε την επισήµανση
/
2 στο
πίσω µέρος της τηλεόρασης. Εάν συνδέσετε ένα βίντεο ή άλλη συσκευή εγγραφής
στην υποδοχή
/
2, µπορείτε να εγγράψετε από τη συσκευή που είναι
συνδεδεµένη σε άλλες υποδοχές της τηλεόρασης.
"TV": Κάνει έξοδο µια εκποµπή.
/
"AV1": Κάνει έξοδο σήµατα από εξοπλισµό συνδεδεµένο στην υποδοχή
1.
"AV5": Κάνει έξοδο σήµατα από εξοπλισµό συνδεδεµένο στην υποδοχή
/
5.
"Αυτόµατο": Κάνει έξοδο ο,τιδήποτε προβάλλεται στην οθόνη (εκτός από σήµατα
από τις υποδοχές
/
3 και HDMI IN 4).
Σιωπηλή Ενεργοπ
Ρυθµίζει το χειριστήριο έντασης ήχου σε χαµηλή στάθµη όταν ανάβει η τηλεόραση
για πρώτη φορά, και κατόπιν αυξάνεται σταδιακά ο ήχος σε προκαθορισµένη
στάθµη.
30 GR
Ηχείο
Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης.
"Ναι": Τα ηχεία της τηλεόρασης ενεργοποιούνται προκειµένου να γίνει ακρόαση
του ήχου της τηλεόρασης µέσω των ηχείων της τηλεόρασης.
"Όχι": Τα ηχεία τηλεόρασης απενεργοποιούνται προκειµένου να γίνει ακρόαση του
ήχου της τηλεόρασης µόνο µέσω του εξωτερικού ηχητικού εξοπλισµού που είναι
συνδεδεµένος στις υποδοχές εξερχόµενου ήχου.
Σύστηµα
χρωµάτων
Επιλέγει το σύστηµα χρωµάτων ("Αυτόµατο", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58",
"NTSC4.43" ή "PAL60") ανάλογα µε το εισερχόµενο σήµα από την πηγή εισόδου.
Πληροφορίες
Εµφανίζει τις πληροφορίες του συστήµατος τηλεόρασής σας.
Μηδενισµς
Fλων
Επαναφέρει όλες τις ρυθµίσεις στις εργοστασιακές τιµές και κατόπιν εκκινεί την
οθόνη Αυτόµατη Έναρξη.
Χρήση λειτουργιών MENU
31 GR
Μενού Ρυθµίσεις PC
Από το µενού Ρυθµίσεις PC, µπορείτε να κάνετε τις
επιλογές που παρατίθενται παρακάτω. Για να κάνετε
επιλογές "Ρυθµίσεις", δείτε την παράγραφο
"Πλοήγηση στα µενού" (σελίδα 22).
Φορµά Οθνης
Επιλέγει τη λειτουργία οθόνης για την εµφάνιση εισόδου από το PC σας.
"Κανονικό": Εµφανίζει την εικόνα στο αρχικό µέγεθός της.
"Πλήρες 1": Μεγεθύνει την εικόνα για να γεµίσει την περιοχή οθόνης, διατηρώντας
τον αρχικό λόγο οριζόντιας προς κάθετης διάστασης.
"Πλήρες 2": Μεγεθύνει την εικόνα για να γεµίσει η περιοχή οθόνης.
Αρχικές
Ρυθµίσεις
Επαναφέρει τις ρυθµίσεις PC, εκτός από τα "Φορµά Οθόνης" και "∆ιαχείρ.
Ενέργειας", στις εργοστασιακές τιµές.
Αυτµατ
Προσαρµογή
Ρυθµίζει αυτόµατα τη θέση οθόνης και τη φάση εικόνας όταν η τηλεόραση κάνει
λήψη από εισερχόµενο σήµα από το συνδεδεµένο PC.
Συµβουλή
Η ρύθµιση Αυτόµατ Προσαρµογή ίσως να µη λειτουργεί καλά µε ορισµένα εισερχόµενα
σήµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάντε χειροκίνητα τις ρυθµίσεις "Φάση", "Βήµα", "Οριζόντ
Μετατόπιση" και "Κατακόρ Μετατόπιση".
Φάση
Ρυθµίζει τη φάση όταν αναβοσβήνει η οθόνη.
Βήµα
Ρυθµίζει το βήµα όταν η εικόνα εµφανίζει ανεπιθύµητες κάθετες λωρίδες.
Οριζντ
Μετατπιση
Ρυθµίζει την οριζόντια θέση της εικόνας για κάθε µορφή οθόνης.
Κατακρ
Μετατπιση
Ρυθµίζει την κάθετη θέση της εικόνας για κάθε µορφή οθόνης.
∆ιαχείρ.
Ενέργειας
Κάνει µετάβαση της τηλεόρασης σε λειτουργία αναµονής εάν δεν γίνει λήψη
σήµατος για 30 δευτερόλεπτα.
32 GR
Μενού Αναλογικές Ρυθµίσεις (µνο για
αναλογική λειτουργία)
Μπορείτε να αλλάξετε/κάνετε τις αναλογικές
ρυθµίσεις µε τη βοήθεια του µενού Αναλογικές
Ρυθµίσεις. Για να κάνετε επιλογές "Ρυθµίσεις", δείτε
την παράγραφο "Πλοήγηση στα µενού" (σελίδα 22).
Όταν η ρύθµιση "1 Digit Direct" έχει την τιµή "Ναι", µπορείτε να επιλέξετε ένα
αναλογικό κανάλι µε τη χρήση ενός προκαθορισµένου αριθµητικού πλήκτρου (0 9) στο τηλεχειριστήριο.
Παρατήρηση
Όταν η ρύθµιση "1 Digit Direct" έχει την τιµή "Ναι", δεν µπορείτε να επιλέξετε αριθµούς
καναλιών 10 και παραπάνω µε την εισαγωγή δύο ψηφίων από το τηλεχειριστήριο.
Αυτµ.
Συντονισµς
Συντονίζει όλα τα διαθέσιµα αναλογικά κανάλια.
Συνήθως δεν χρειάζεται να προβείτε στη λειτουργία αυτή επειδή τα κανάλια είναι
ήδη συντονισµένα όταν η τηλεόραση εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά (σελίδα 6, 7).
Ωστόσο, η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία (π.χ. να
συντονίσετε και πάλι την τηλεόραση µετά από µετακόµιση σε άλλο σπίτι ή να
αναζητήσετε καινούργια κανάλια που έχουν δηµιουργηθεί και εκπέµπουν).
Ταξιν/ση
Προγραµµ
Αλλάζει τη σειρά µε την οποία τα αναλογικά κανάλια αποθηκεύονται στην
τηλεόραση.
1 Πιέστε F/f για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να
µετακινήσετε σε µια νέα θέση και κατπιν πιέστε .
2 Πιέστε F/f για να επιλέξετε τη νέα θέση για το κανάλι σας και
κατπιν πιέστε .
Τιτλοφρ
Προγραµµ
Αποδίδει το όνοµα της επιλογής σας σε κανάλι, µε έως πέντε γράµµατα και
αριθµούς. Το όνοµα εµφανίζεται στην οθόνη για σύντοµο χρονικό διάστηµα όταν
επιλέγετε το κανάλι. (Τα ονόµατα των καναλιών λαµβάνονται συνήθως αυτόµατα
από το κείµενο (εφόσον υπάρχει).)
1 Πιέστε F/f για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να ονοµάσετε
και κατπιν πιέστε .
2 Πιέστε F/f για να επιλέξετε το επιθυµητ γράµµα ή αριθµ ("_"
για κεν διάστηµα) και κατπιν πιέστε g.
Εάν εισάγετε λάθος χαρακτήρα
Πιέστε G/g εάν επιλέξατε λάθος χαρακτήρα. Κατόπιν, πιέστε F/f για να επιλέξετε
το σωστό χαρακτήρα.
3
4
Για να διαγράψετε λους τους χαρακτήρες
Επιλέξτε "Αρ Ρυθ" και κατόπιν πιέστε
.
Επαναλάβετε τη διαδικασία στο βήµα 2 έως του συµπληρωθεί το
νοµα.
Επιλέξτε "OK" και κατπιν πιέστε .
Συνεχίζεται
33 GR
Χρήση λειτουργιών MENU
1 Digit Direct
Χειροκίν
Πργραµµα
Πριν επιλέξετε "Tίτλος"/"AFT"/"Φίλτρο ήχου"/"Παράλειψη"/"Αποκωδ/ποιητής",
πιέστε PROG +/- για να επιλέξετε τον αριθµό προγράµµατος µε το κανάλι. ∆εν
µπορείτε να επιλέξετε έναν αριθµό προγράµµατος που έχετε ρυθµίσει να
παραλείπεται (σελίδα 35).
Πργραµµα/Σύστηµα/Κανάλι
Προκαθορίζει τα κανάλια προγραµµάτων χειροκίνητα.
1 Πιέστε F/f για να επιλέξετε "Πργραµµα" και κατπιν πιέστε .
2 Πιέστε F/f για να επιλέξετε τον αριθµ προγράµµατος που
θέλετε να συντονίσετε χειροκίνητα (εάν συντονίζετε βίντεο,
επιλέξτε το κανάλι 00) και κατπιν πιέστε RETURN.
3 Πιέστε F/f για να επιλέξετε "Σύστηµα" και κατπιν πιέστε .
4 Πιέστε F/f για να επιλέξετε ένα απ τα ακλουθα συστήµατα
εκποµπής τηλερασης και κατπιν πιέστε G.
B/G: Για δυτικές ευρωπαϊκές χώρες/περιοχές
D/K: Για ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες/περιοχές
L: Για τη Γαλλία
I: Για το Ηνωµένο Βασίλειο
5
6
7
Πιέστε F/f για να επιλέξετε "Κανάλι" και κατπιν πιέστε .
Πιέστε F/f για να επιλέξετε "S" (για καλωδιακά κανάλια) ή "C"
(για επίγεια κανάλια) και κατπιν πιέστε g.
Συντονίστε τα κανάλια ως εξής:
Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθµ του καναλιού (συχντητα)
Πιέστε F/f για να αναζητήσετε το επόµενο διαθέσιµο κανάλι. Όταν βρεθεί ένα
κανάλι, η αναζήτηση θα σταµατήσει. Για να συνεχίσετε την αναζήτηση, πιέστε F/
f.
Εάν γνωρίζετε τον αριθµ του καναλιού (συχντητα)
Πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθµό καναλιού της εκποµπής
που θέλετε ή τον αριθµό καναλιού για το βίντεό σας.
8
9
Πιέστε
για να µεταβείτε στη ρύθµιση "Eπιβεβαίωση" και
κατπιν πιέστε .
Πιέστε f για να επιλέξετε "OK" και κατπιν πιέστε .
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να προκαθορίσετε χειροκίνητα και άλλα
κανάλια.
Tίτλος
Αποδίδει το όνοµα της επιλογής σας στο επιλεγµένο κανάλι, µε έως πέντε γράµµατα
και αριθµούς. Το όνοµα εµφανίζεται στην οθόνη για σύντοµο χρονικό διάστηµα
όταν επιλέγετε το κανάλι.
Για να εισάγετε χαρακτήρες, ακολουθήστε τα βήµατα 2 έως 4 στην παράγραφο
"Τιτλοφόρ Προγραµµ" (σελίδα 33).
AFT
Σας επιτρέπει να κάνετε λεπτό συντονισµό στο επιλεγµένο αριθµό προγράµµατος
χειροκίνητα εάν πιστεύεται ότι µια ρύθµιση λεπτού συντονισµού θα βελτιώσει την
ποιότητα εικόνας.
Μπορείτε να ρυθµίσετε το λεπτό συντονισµό σε τιµές που κυµαίνονται από
–15 έως +15. Όταν είναι επιλεγµένη η τιµή "Ναι", ο λεπτός συντονισµός εκτελείται
αυτόµατα.
Φίλτρο ήχου
Βελτιώνει τον ήχο συγκεκριµένων καναλιών σε περίπτωση παραµορφώσεων σε
µονοφωνικές εκποµπές. Μερικές φορές, ένα µη τυποποιηµένο σήµα εκποµπής
µπορεί να δηµιουργήσει ηχητική παραµόρφωση ή διαλείπουσα σίγαση ήχου όταν
παρακολουθείτε µονοφωνικά προγράµµατα.
Εάν δεν αντιλαµβάνεστε οποιαδήποτε ηχητική παραµόρφωση, συνιστάται να
αφήσετε την επιλογή αυτή στην εργοστασιακή της ρύθµιση, δηλ. "Όχι".
Παρατηρήσεις
• ∆εν µπορείτε να κάνετε λήψη στερεοφωνικού ή διπλού ήχου όταν είναι επιλεγµένη η τιµή
"Χαµηλό" ή "Υψηλό".
• Η ρύθµιση "Φίλτρο ήχου" δεν διατίθεται όταν η ρύθµιση "Σύστηµα" έχει τιµή "L".
34 GR
Παράλειψη
Παραλείπει τα αναλογικά κανάλια που δεν χρησιµοποιούνται όταν πιέζετε το PROG
+/- για επιλογή αναλογικών καναλιών. (Μπορείτε να επιλέξετε τα παραλειπόµενα
κανάλια µε τη χρήση των αριθµητικών πλήκτρων.)
Αποκωδ/ποιητής
Προβάλλει και εγγράφει το επιλεγµένο κωδικοποιηµένο κανάλι όταν
χρησιµοποιείται αποκωδικοποιητής συνδεδεµένος απευθείας στη σύνδεση scart
/
2 µέσω βίντεο.
/
1 ή στη σύνδεση scart
Παρατήρηση
Ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή που είναι επιλεγµένη στη ρύθµιση "Xώρα" (σελίδα 6), αυτή η
επιλογή µπορεί να µη διατίθεται.
Eπιβεβαίωση
Αποθηκεύστε τις αλλαγές που έγιναν στις ρυθµίσεις "Χειροκίν Πρόγραµµα".
Χρήση λειτουργιών MENU
35 GR
Μενού Ψηφιακές Ρυθµίσεις
Μπορείτε να αλλάξετε/ρυθµίσετε τις ψηφιακές
ρυθµίσεις µε τη βοήθεια του µενού Ψηφιακές
Ρυθµίσεις. Επιλέξτε "Ψηφιακές Ρυθµίσεις" και πιέστε
για να εµφανιστούν τα ακόλουθα µενού. Για να
κάνετε επιλογές "Ρυθµίσεις", δείτε την παράγραφο
"Πλοήγηση στα µενού" (σελίδα 22).
Ψηφιακς
Συντονισµς
Εµφανίζει το µενού "Ψηφιακός Συντονισµός".
Αυτ/τος Συντονισµς
Συντονίζει όλα τα διαθέσιµα ψηφιακά κανάλια.
Συνήθως δεν χρειάζεται να προβείτε στη λειτουργία αυτή επειδή τα κανάλια είναι
ήδη συντονισµένα όταν η τηλεόραση εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά (σελίδα 7).
Ωστόσο, η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία (π.χ. να
συντονίσετε και πάλι την τηλεόραση µετά από µετακόµιση σε άλλο σπίτι ή να
αναζητήσετε καινούργια κανάλια που έχουν δηµιουργηθεί και εκπέµπουν).
Επεξεργασία Προγ/των
Αφαιρεί τυχόν ανεπιθύµητα ψηφιακά κανάλια που είναι αποθηκευµένα στην
τηλεόραση και αλλάζει τη σειρά των ψηφιακών καναλιών που είναι αποθηκευµένα
στην τηλεόραση.
1 Πιέστε F/f για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να αφαιρέσετε
ή να µετακινήσετε σε καινούργια θέση.
Εάν γνωρίζετε τον αριθµ προγράµµατος (συχντητα)
Πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον τριψήφιο αριθµό προγράµµατος
της εκποµπής που θέλετε.
2
Αφαιρέστε ή αλλάξτε τη σειρά των ψηφιακών καναλιών ως εξής:
Για να αφαιρέσετε το ψηφιακ κανάλι
Πιέστε
. Εµφανίζεται ένα µήνυµα που επιβεβαιώνει εάν πρόκειται να διαγραφεί
το επιλεγµένο ψηφιακό κανάλι. Πιέστε G για να επιλέξετε "Ναι" και κατόπιν πιέστε
.
Για να αλλάξετε τη σειρά των ψηφιακών καναλιών
Πιέστε g και κατόπιν πιέστε F/f για να επιλέξετε τη νέα θέση για το κανάλι και
πιέστε G. Επαναλάβετε τα βήµατα 1 και 2 της διαδικασίας για να µετατοπίσετε και
άλλα κανάλια, εφόσον το επιθυµείτε.
3 Πιέστε RETURN.
Χειρ/τος Συντονισµς
Συντονίζει τα ψηφιακά κανάλια χειροκίνητα.
1 Πιέστε το αριθµητικ πλήκτρο για να επιλέξετε τον αριθµ
καναλιού που θέλετε να συντονίσετε χειροκίνητα και κατπιν
πιέστε F/f για να συντονίσετε το κανάλι.
2 Uταν βρεθούν τα διαθέσιµα κανάλια, πιέστε F/f για να επιλέξετε
το κανάλι που θέλετε να αποθηκεύσετε και κατπιν πιέστε .
3 Πιέστε F/f για να επιλέξετε τον αριθµ προγράµµατος που
θέλετε να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι και κατπιν πιέστε .
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να συντονίσετε χειροκίνητα και άλλα
κανάλια.
36 GR
Ψηφιακές
Ρυθµίσεις
2
Εάν δεν έχετε προηγουµένως ρυθµίσει PIN, εµφανίζεται οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου "Κωδικός PIN" παρακάτω.
Πιέστε F/f για να επιλέξετε περιορισµ ηλικίας ή την τιµή "Καµία"
(για παρακολούθηση χωρίς περιορισµούς) και κατπιν πιέστε .
3 Πιέστε RETURN.
Κωδικς PIN*
Ρυθµίζει κωδικό PIN για πρώτη φορά ή σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό PIN
σας.
1 Εισάγετε PIN ως εξής:
Εάν έχετε προηγουµένως ρυθµίσει PIN
Πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να εισάγετε το υπάρχον PIN σας.
Εάν δεν έχετε ρυθµίσει PIN
Πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να εισάγετε την εργοστασιακή τιµή PIN του 9999.
2
Πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον καινούργιο
κωδικ PIN.
Εµφανίζεται ένα µήνυµα για να σας ενηµερώσει ότι το καινούργιο PIN έχει γίνει
αποδεχτό.
3
Πιέστε RETURN.
Συµβουλή
Ο κωδικός PIN 9999 είναι πάντα αποδεχτός.
Τεχνικές Ρυθµίσεις
Εµφανίζει το µενού Τεχνικές Ρυθµίσεις.
"Αυτόµατη Ενηµέρωση Υπηρ.": Επιτρέπει στην τηλεόραση να ανιχνεύει και να
αποθηκεύει καινούργιες ψηφιακές υπηρεσίες καθώς αυτές διατίθενται.
"Λήψη Λογισµικού": Επιτρέπει στην τηλεόραση να λαµβάνει αυτόµατα
αναβαθµίσεις λογισµικού δωρεάν µέσω της υπάρχουσας κεραίας σας (όταν
εκδίδονται). Η Sony συνιστά αυτή η επιλογή να είναι πάντα ρυθµισµένη στην τιµή
"Ναι". Εάν δεν θέλετε να αναβαθµίζεται το λογισµικό σας, θέστε αυτήν την επιλογή
στην τιµή "Όχι".
"Πληροφορίες Συστήµατος": Εµφανίζει την τρέχουσα έκδοση λογισµικού και τη
στάθµη σήµατος.
"Χρονική Ζώνη": Σας επιτρέπει να επιλέξετε χειροκίνητα τη χρονική ζώνη στην
οποία βρίσκεστε εάν δεν είναι ίδια µε την προεπιλεγµένη ρύθµιση χρονικής ζώνης
για τη χώρα σας.
Ρυθµίσεις Μονάδας CA
Σας επιτρέπει να αποκτάτε πρόσβαση σε υπηρεσία Pay Per View (χρέωση ανά
προβολή) µόλις λάβετε υποµονάδα για πρόσβαση υπό συνθήκες (Conditional
Access Module - CAM) και κάρτα προβολής. ∆είτε τη σελίδα 38 για τη θέση της
υποδοχής
(PCMCIA).
* Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι αυτή η λειτουργία µπορεί να µη διατίθεται σε ορισµένες χώρες.
37 GR
Χρήση λειτουργιών MENU
Εµφανίζει το µενού "Ψηφιακές Ρυθµίσεις".
Ρύθµιση Υπτιτλων*
Εµφανίζει ψηφιακούς υπότιτλους στην οθόνη.
Όταν έχει γίνει η επιλογή "Για βαρύκοους", µπορεί να εµφανιστούν και µερικά
οπτικά βοηθήµατα µαζί µε τους υπότιτλους (εάν το τηλεοπτικό κανάλι εκπέµπει
τέτοιες πληροφορίες).
Γλώσσα Υπτιτλων*
Επιλέγει τη γλώσσα στην οποία εµφανίζονται οι υπότιτλοι.
Γλώσσα Ήχου*
Επιλέγει τη γλώσσα που χρησιµοποιείται για το πρόγραµµα. Μερικά ψηφιακά
κανάλια µπορεί να εκπέµπουν αρκετές γλώσσας ήχου για ένα πρόγραµµα.
Τύπος Ήχου*
Αυξάνει τη στάθµη ήχου όταν έχει γίνει η επιλογή "Για βαρύκοους".
Κλείδωµα για Παιδιά*
Ρυθµίζει περιορισµό ηλικίας για προγράµµατα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε
οποιοδήποτε πρόγραµµα υπερβαίνει τον περιορισµό ηλικίας µόνο εάν εισάγετε
σωστά τον κωδικό PIN.
1 Πιέστε τα αριθµητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον υπάρχοντα
κωδικ PIN σας.
Χρήση προαιρετικών συσκευών
Σύνδεση προαιρετικών συσκευών
Μπορείτε να συνδέσετε µια µεγάλη ποικιλία προαιρετικών συσκευών στην τηλεόρασή σας. Τα καλώδια σύνδεσης
δεν παρέχονται.
Σύνδεση στην τηλεραση (πλάι)
Για να
συνδέσετε
Υποµονάδα για
πρόσβαση υπό
συνθήκες
(Conditional
Access Module CAM) A
Κάντε τα εξής
Για να χρησιµοποιήσετε υπηρεσίες
Pay Per View (χρέωση ανά
προβολή).
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει
την CAM που διαθέτετε. Για να
χρησιµοποιήσετε την CAM,
αφαιρέστε το ελαστικό κάλυµµα
από τη σχισµή CAM. Σβήστε την
τηλεόραση όταν εισάγετε την
CAM στη σχισµή CAM. Όταν δεν
χρησιµοποιείτε την CAM,
συνιστούµε να τοποθετήσετε ξανά
το κάλυµµα στη σχισµή CAM.
Παρατήρηση
Το CAM δεν υποστηρίζεται σε όλες
τις χώρες. Παρακαλείστε να
ρωτήσετε τον εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπό σας.
Βιντεοκάµερα S
VHS/Hi8/DVC B
Συνδέστε στην υποδοχή S video
5 ή στην υποδοχή εικόνας
5 και στις υποδοχές ήχου
5. Για να αποφύγετε το θόρυβο
εικόνας, µη συνδέετε ταυτόχρονα
τη βιντεοκάµερα στην υποδοχή
βίντεο
5 και στην υποδοχή S
video
5. Εάν συνδέσετε
µονοφωνικό εξοπλισµό, συνδέστε
στην υποδοχή L
5.
Ακουστικά C
Συνδέστε στην υποδοχή i για να
ακούσετε στα ακουστικά τον ήχο
από την τηλεόραση.
Βιντεοκάµερα
S VHS/Hi8/DVC
Ακουστικά
38 GR
Σύνδεση στην τηλεραση (πίσω)
Για να
συνδέσετε
PC
Συσκευή
αναπαραγωγής
DVD
PC D
Συνδέστε στις υποδοχές PC
/
. Συνιστάται να
χρησιµοποιείτε καλώδιο PC µε
φερρίτη.
Ψηφιακό
δορυφορικό δέκτη
ή συσκευή
αναπαραγωγής
DVD E
Συνδέστε στην υποδοχή HDMI IN
4 εάν ο εξοπλισµός διαθέτει
υποδοχή HDMI. Τα ψηφιακά
σήµατα εικόνας και ήχου
αποτελούν είσοδο από τον
εξοπλισµό. Εάν ο εξοπλισµός
διαθέτει υποδοχή DVI, συνδέστε
την υποδοχή DVI στην υποδοχή
HDMI IN 4 µέσω διασύνδεσης
προσαρµογέα DVI - HDMI (δεν
παρέχεται) και συνδέστε τις
υποδοχές εξερχόµενου ήχου του
εξοπλισµού στις υποδοχές
εισερχόµενου ήχου HDMI IN 4.
Παρατήρηση
Ψηφιακς
δορυφορικς δέκτης
Συσκευή
αναπαραγωγής
DVD µε έξοδο
component F
Συνδέστε στις υποδοχές
component και στις υποδοχές ήχου
/
3.
Εξοπλισµό
βιντεοπαιχνιδιών,
συσκευή
αναπαραγωγής
DVD ή
αποκωδικοποιητή
G
Συνδέστε στην υποδοχή scart
/
1. Όταν συνδέετε τον
αποκωδικοποιητή, το
κωδικοποιηµένο σήµα από το
δέκτη της τηλεόρασης αποτελεί
έξοδο του αποκωδικοποιητή και
κατόπιν το αποκωδικοποιηµένο
σήµα αποτελεί έξοδο από τον
αποκωδικοποιητή.
Συσκευή εγγραφής
DVD ή συσκευή
βίντεο που
υποστηρίζει
SmartLink H
Συνδέστε στην υποδοχή scart
/
2. Το SmartLink είναι
ένας άµεσος σύνδεσµος µεταξύ
της τηλεόρασης και µιας συσκευής
εγγραφής βίντεο/DVD.
Αποκωδικοποιητής
Συνεχίζεται
39 GR
Χρήση προαιρετικών συσκευών
Οι υποδοχές HDMI υποστηρίζουν
µόνο τα ακόλουθα εισερχόµενα
σήµατα εικόνας: 480i, 480p, 576i,
576p, 720p και 1080i. Για να
συνδέσετε σε PC, χρησιµοποιήστε
την υποδοχή εισερχόµενου σήµατος
PC.
Συσκευή αναπαραγωγής DVD
µε έξοδο component
Συσκευή εγγραφής
Hi-Fi
DVD
βίντεο
Αποκωδικοποιητής
Εξοπλισµς
βιντεοπαιχνιδιών
Συσκευή αναπαραγωγής DVD
Κάντε τα εξής
Για να
συνδέσετε
Εξοπλισµός ήχου
Hi-Fi I
Κάντε τα εξής
Συνδέστε στις υποδοχές συσκευών
ήχου
για να ακούσετε τον ήχο
της τηλεόρασης µέσω συσκευής
Hi-Fi.
Χρήση Tools σε λειτουργία εισδου
PC
Πιέστε TOOLS για να εµφανίσετε τις ακόλουθες
επιλογές όταν προβάλλετε είσοδο εικόνων από το
συνδεδεµένο PC.
Επιλογές
Περιγραφή
Εξοικ. Ενέργειας
∆είτε τη σελίδα 30.
Λειτουργία Εικόνας
∆είτε τη σελίδα 24.
Λειτουργία Ήχου
∆είτε τη σελίδα 26.
Αυτόµατ Προσαρµογή ∆είτε τη σελίδα 32.
Οριζόντ
Μετατόπιση
∆είτε τη σελίδα 32.
Κατακόρ Μετατόπιση ∆είτε τη σελίδα 32.
Αυτόµ Ρύθµ Ρολογιού Σας επιτρέπει να µεταβείτε σε
ψηφιακή λειτουργία και να
(σε αναλογική
κάνετε λήψη της ώρας.
λειτουργία µόνο)
Ένταση i
40 GR
∆είτε τη σελίδα 27.
Πρσθετες πληροφορίες
Προδιαγραφές
Κεραία
Μονάδα οθνης
Κάλυψη καναλιών
Απαιτήσεις ισχύος:
220–240 V AC, 50 Hz
Μέγεθος οθόνης:
KDL-46V2000:
46 ίντσες (Περίπου 116,9 εκατοστά µετρηµένο
διαγώνια)
KDL-40V2000:
40 ίντσες (Περίπου 101,6 εκατοστά µετρηµένο
διαγώνια)
KDL-32V2000:
32 ίντσες (Περίπου 80,1 εκατοστά µετρηµένο
διαγώνια)
Ανάλυση οθόνης:
1.366 κουκκίδες (οριζόντια) × 768 γραµµές (κάθετα)
Κατανάλωση ισχύος:
KDL-46V2000: 249 W
KDL-40V2000: 180 W
KDL-32V2000: 145 W
Κατανάλωση ισχύος σε αναµονή:
0,3 W
∆ιαστάσεις (π × υ × β):
KDL-46V2000:
Περίπου 1.126 × 805 × 334 χιλιοστά (µε τη βάση)
Περίπου 1.126 × 755 × 116 χιλιοστά (χωρίς τη
βάση)
KDL-40V2000:
Περίπου 988 × 716 × 334 χιλιοστά (µε τη βάση)
Περίπου 988 × 664 × 103 χιλιοστά (χωρίς τη βάση)
KDL-32V2000:
Περίπου 792 × 593 × 219 χιλιοστά (µε τη βάση)
Περίπου 792 × 546 × 99 χιλιοστά (χωρίς τη βάση)
Βάρος:
KDL-46V2000:
Περίπου 34 κιλά (µε τη βάση)
Περίπου 28 κιλά (χωρίς τη βάση)
KDL-40V2000:
Περίπου 27 κιλά (µε τη βάση)
Περίπου 21 κιλά (χωρίς τη βάση)
KDL-32V2000:
Περίπου 17 κιλά (µε τη βάση)
Περίπου 15 κιλά (χωρίς τη βάση)
Αναλογικά:VHF:E2–E12
UHF:E21–E69
CATV:S1–S20
HYPER:S21–S41
D/K:R1–R12, R21–R69
L: F2–F10, B–Q, F21–F69
I: UHF B21–B69
Ψηφιακά:VHF/UHF
75Ω εξωτερική για VHF/UHF
Ακροδέκτες
Σύστηµα πινάκων
Πίνακας LCD (οθόνη υγρών κρυστάλλων)
Σύστηµα τηλερασης
Αναλογικά:Ανάλογα µε την επιλογή της χώρας/περιοχής
σας: B/G/H, D/K, L, I
Ψηφιακά: DVB-T
Σύστηµα χρωµάτων/βίντεο
Αναλογικά:PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (µόνο είσοδος εικόνας)
Ψηφιακά:MPEG-2 MP@ML
Συνεχίζεται
41 GR
Πρσθετες πληροφορίες
/
1
Σύνδεση Scart 21 ακίδων (πρότυπο CENELEC) που
περιλαµβάνει είσοδο ήχου/εικόνας, είσοδο RGB
και έξοδο ήχου/εικόνας τηλεόρασης.
/
2 (SmartLink)
Σύνδεση Scart 21 ακίδων (πρότυπο CENELEC) που
περιλαµβάνει είσοδο ήχου/εικόνας, είσοδο RGB,
επιλεγόµενη έξοδο ήχου/εικόνας και διασύνδεση
SmartLink.
3
Υποστηριζόµενες µορφές: 1080i, 720p, 576p, 576i,
480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75Ω, 0,3V αρνητικός συγχρονισµός
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75Ω
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75Ω
3
Είσοδος ήχου (βύσµατα ήχου)
500 mVrms
Σύνθετη αντίσταση: 47kΩ
HDMI IN 4
Εικόνα:1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ήχος: Γραµµικό PCM δύο καναλιών
32, 44,1 και 48 kHz, 16, 20 και 24 bits,
ή αναλογική είσοδος ήχου (βύσµατα ήχου)
5Είσοδος S video (mini DIN 4 ακίδων)
5Είσοδος Video (βύσµα ήχου)
5Είσοδος ήχου (βύσµατα ήχου)
Έξοδος ήχου (αριστερά/δεξιά) (βύσµατα ήχου)
PC
Είσοδος PC (15 Dsub) (∆είτε τη σελίδα 42)
G: 0,7 Vp-p, 75 Ω, µη συγχρονισµένο στο πράσινο
B: 0,7 Vp-p, 75 Ω, µη συγχρονισµένο στο πράσινο
R: 0,7 Vp-p, 75 Ω, µη συγχρονισµένο στο πράσινο
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
Είσοδος ήχου PC (minijack)
i Βύσµα ακουστικών
Σχισµή CAM (Υποµονάδα για πρόσβαση υπό
συνθήκες)
Παρεχµενα εξαρτήµατα
Ανατρέξτε στην παράγραφο "1: Έλεγχος των εξαρτηµάτων"
στη σελίδα 4.
Προαιρετικά εξαρτήµατα
• Επιτοίχια στήριξη
SU-WL51 (για KDL-46V2000/KDL-40V2000)
SU-WL31 (για KDL-32V2000)
Ο σχεδιασµός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Έξοδος ήχου
10 W + 10 W
Πίνακας αναφοράς σήµατος εισδου PC
Σήµατα
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Οριζντια
Οριζντια (πίξελ) Κάθετα (γραµµή) συχντητα
(kHz)
Κάθετη
Πρτυπο
συχντητα (Hz)
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
Κατευθυντήριες
οδηγίες VESA
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
Κατευθυντήριες
οδηγίες VESA
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
• Η είσοδος PC της τηλεόρασης αυτής δεν υποστηρίζει συγχρονισµό στο πράσινο ή συγχρονισµό composite.
• Η είσοδος PC της τηλεόρασης αυτής δεν υποστηρίζει διαπλεγµένα σήµατα.
• Η είσοδος PC της τηλεόρασης αυτής υποστηρίζει τα σήµατα µε έντονη γραφή στον παραπάνω πίνακα µε κάθετη συχνότητα 60
Hz.
• Για τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας, συνιστάται να χρησιµοποιείτε σήµατα µε κάθετη συχνότητα 60 Hz από προσωπικό
υπολογιστή. Σε σύνδεση και άµεση λειτουργία (plug and play), θα επιλεγούν αυτόµατα τα σήµατα µε κάθετη συχνότητα 60 Hz.
42 GR
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Ελέγξτε εάν η ένδειξη 1 (αναµονή) αναβοσβήνει µε κκκινο χρώµα.
Fταν αναβοσβήνει
Η λειτουργία αυτόµατης διάγνωσης είναι ενεργοποιηµένη.
1 Μετρήστε πσο χρνο αναβοσβήνει και σταµατάει να αναβοσβήνει η ένδειξη 1 (αναµονή).
Για παράδειγµα, η ένδειξη αναβοσβήνει για δύο δευτερόλεπτα, σταµατάει να αναβοσβήνει για ένα δευτερόλεπτο και
αναβοσβήνει για δύο δευτερόλεπτα.
2
Πιέστε 1 στην τηλεραση (επάνω πλευρά) για να τη σβήσετε, αποσυνδέστε το κεντρικ
ηλεκτρικ καλώδιο και ενηµερώστε τον τοπικ σας αντιπρσωπο ή κέντρο εξυπηρέτησης
της Sony σχετικά µε τον τρπο που αναβοσβήνει η ένδειξη (χρονικ διάστηµα και κεν).
Fταν δεν αναβοσβήνει
1 Ελέγξτε τα στοιχεία στους παρακάτω πίνακες.
2 Εάν το πρβληµα εξακολουθεί να υπάρχει, δώστε για επισκευή την τηλερασή σας σε
αρµδιο προσωπικ εξυπηρέτησης.
Εικνα
Αιτία/Επιδιρθωση
Καθλου εικνα (η οθνη
είναι σκοτεινή) και καθλου
ήχος
• Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας.
• Βάλτε την τηλεόραση στην πρίζα και πιέστε 1 στην τηλεόραση (επάνω
πλευρά).
• Εάν η ένδειξη 1 (αναµονή) ανάψει µε κόκκινο χρώµα, πιέστε το TV "/1.
∆εν εµφανίζεται εικνα
ούτε πληροφορίες µενού
απ τη συσκευή που είναι
συνδεδεµένη στην υποδοχή
scart
• Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιηµένη η προαιρετική συσκευή και πιέστε
επανειληµµένα
/
έως ότου εµφανιστεί στην οθόνη το σωστό
σύµβολο εισόδου.
• Ελέγξτε τη σύνδεση µεταξύ της προαιρετικής συσκευής και της
τηλεόρασης.
∆ιπλή εικνα ή είδωλα
• Ελέγξτε τις συνδέσεις κεραίας/καλωδίου.
• Ελέγξτε τη θέση και τον προσανατολισµό της κεραίας.
Στην οθνη εµφανίζεται
µνο χινι και θρυβος
• Ελέγξτε εάν η κεραία έχει σπάσει ή έχει στραβώσει.
• Ελέγξτε εάν η κεραία έχει φτάσει το τέλος της ζωής της (τρία έως πέντε
χρόνια κανονικής χρήσης, ένα έως δύο χρόνια για χρήση κοντά στη
θάλασσα).
Παραµορφωµένη εικνα
(γραµµές µε κουκκίδες ή
λωρίδες)
• Φυλάξτε την τηλεόραση µακριά από πηγές ηλεκτρικού θορύβου, όπως
αυτοκίνητα, µηχανές, σεσουάρ ή οπτικό εξοπλισµό.
• Όταν εγκαθιστάτε προαιρετικές συσκευές, αφήστε χώρο µεταξύ της
προαιρετικής συσκευής και της τηλεόρασης.
• Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεµένη µε το παρεχόµενο οµοαξονικό
καλώδιο.
• Φυλάξτε το καλώδιο κεραίας µακριά από άλλα καλώδια σύνδεσης.
Εικνα µε θρυβο κατά την
παρακολούθηση
τηλεοπτικού καναλιού
• Επιλέξτε "Χειροκίν Πρόγραµµα" στο µενού "Αναλογικές Ρυθµίσεις" και
κάντε τη ρύθµιση "AFT" (Αυτόµατος Λεπτός Συντονισµός) για να έχετε
καλύτερη λήψη εικόνας (σελίδα 34).
Συνεχίζεται
43 GR
Πρσθετες πληροφορίες
Πρβληµα
Πρβληµα
Αιτία/Επιδιρθωση
Στην οθνη εµφανίζονται
µικρά µαύρα ή/και φωτεινά
σηµεία
• Η εικόνα της οθόνης αποτελείται από pixel. Τα µικρά µαύρα ή/και φωτεινά
σηµεία (pixel) στην οθόνη δεν αποτελούν δυσλειτουργία.
∆εν εµφανίζονται χρώµατα
σε προγράµµατα
• Επιλέξτε "Αρχικές Ρυθµίσεις" στο µενού "Εικόνα" για να επιστρέψετε τις
ρυθµίσεις στις εργοστασιακές τιµές (σελίδα 24).
∆εν υπάρχει χρώµα ή το
χρώµα είναι ακαννιστο
ταν προβάλλεται σήµα απ
τα βύσµατα Y, PB/CB, PR/CR
της
3
• Ελέγξτε τη σύνδεση των βυσµάτων Y, PB/CB, PR/CR του
3.
3 έχουν εφαρµόσει
• Βεβαιωθείτε ότι τα βύσµατα Y, PB/CB, PR/CR του
καλά στις αντίστοιχες υποδοχές τους.
Ήχος
Πρβληµα
Αιτία/Επιδιρθωση
∆εν υπάρχει ήχος, αλλά η
εικνα είναι καλή
• Πιέστε 2 +/– ή % (Σίγαση).
• Ελέγξτε ότι η ρύθµιση "Ηχείο" έχει την τιµή "Ναι" στο µενού "Ρυθµίσεις"
(σελίδα 31).
Θορυβώδης ήχος
• ∆είτε τις αιτίες/επιδιόρθωση σχετικά µε το "Θόρυβο εικόνας" στη
σελίδα 43.
Κανάλια
Πρβληµα
Αιτία/Επιδιρθωση
Το επιθυµητ κανάλι δεν
µπορεί να επιλεγεί
• Αλλάξτε µεταξύ ψηφιακής και αναλογικής λειτουργίας και επιλέξτε το
επιθυµητό ψηφιακό/αναλογικό κανάλι.
Μερικά κανάλια είναι κενά
• Κωδικοποιηµένο/Συνδροµητικό κανάλι µόνο. Συνδροµή στην υπηρεσία
Pay Per View (χρέωση ανά προβολή).
• Το κανάλι χρησιµοποιείται µόνο για δεδοµένα (δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος).
• Επικοινωνήστε µε τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα για λεπτοµέρειες µετάδοσης.
∆εν εµφανίζεται το ψηφιακ
κανάλι
• Επικοινωνήστε µε τοπικό εγκαταστάτη για να µάθετε εάν παρέχονται
ψηφιακές µεταδόσεις στην περιοχή σας.
• Αναβαθµίστε σε κεραία υψηλότερης ενίσχυσης.
Γενικά
Πρβληµα
Αιτία/Επιδιρθωση
Η τηλεραση
απενεργοποιείται απ µνη
της (εισέρχεται σε
λειτουργία αναµονής)
• Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιηµένη η ρύθµιση "Χρονοδ. Απενεργ." ή
επιβεβαιώστε τη ρύθµιση "∆ιάρκεια" του "Ενεργ. Χρονοδ." (σελίδα 30).
• Εάν η τηλεόραση δεν λαµβάνει σήµα ή δεν εκτελεί καµία άλλη λειτουργία
για 10 λεπτά, η τηλεόραση µεταβαίνει αυτόµατα σε λειτουργία αναµονής.
Η τηλεραση ανάβει
αυτµατα
• Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιηµένη η ρύθµιση "Ενεργ. Χρονοδ."
(σελίδα 30).
∆εν είναι δυνατν να
επιλεγούν µερικές πηγές
σήµατος εισδου
• Επιλέξτε "Προρύθ Πηγών Εισόδ" στο µενού "Ρυθµίσεις" και ακυρώστε τη
ρύθµιση "Παράλειψη" της πηγής εισόδου (σελίδα 29).
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί
• Αλλάξτε τις µπαταρίες.
44 GR
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/ διαγραφή σε
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony.
Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι από τη χρήση του.
Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις
(επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του
δικτύου µας εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών
που αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα
αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου
µας ASN, για παράδειγµα σε τηλεφωνικούς καταλόγους,
στους καταλόγους προϊόντων µας και στις ιστοσελίδες µας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία σας, συνιστούµε
να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού
ψάξετε για επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που
αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια
που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι
αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι
απαλλαγµένο από κάθε ελάττωµα σχετιζόµενο µε τα υλικά
ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την
ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµόδια για να
προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία
Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή
στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται
η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί
ελαττωµατικό το προϊόν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής
αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή
ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση
για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωµατικά
εξαρτήµατά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη
του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊόντα ή εξαρτήµατα µε
νέα ή ανακυκλωµένα προϊόντα ή εξαρτήµατα. Όλα τα
προϊόντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα
αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο
εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους
κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη µεταφορά
του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή µέλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
• Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση
εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς.
• Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται
περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός
προϊόντος όπως µη επαναφορτιζόµενες µπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
• Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική
ατοµική ή οικιακή χρήση.
• Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
• του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή
επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη
σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
• µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της
Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
• µη συντήρηση του προϊόντος σύµφωνα µε τις
οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
• εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος µε τρόπο µη
σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου
έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊόν.
• Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος µε
λογισµικό που δεν παρέχεται µε το προϊόν ή
λανθασµένη εγκατάσταση του λογισµικού.
• Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων
µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία
ενσωµατώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα
της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να
χρησιµοποιούνται µε το εν λόγω προϊόν.
• Χρήση του προϊόντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακό
εξοπλισµό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη
Sony.
• Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτοµα που
δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
Fροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα
παρέχονται µόνο εάν προσκοµισθεί το πρωτότυπο
τιµολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της
ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊόντος και
του ονόµατος του εµπόρου) µαζί µε το ελαττωµατικό
προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα µέλη
του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να
αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο
εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα προαναφερόµενα
έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ηµεροµηνία
αγοράς, το προϊόν ή το µοντέλο του προϊόντος ή το όνοµα
του εµπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος
του µοντέλου ή ο σειριακός αριθµός του προϊόντος έχει
αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
45 GR
• Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη
γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται:
• η αναβάθµιση του προϊόντος πέρα από τις
προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
• οι τροποποιήσεις του προϊόντος µε σκοπό να
συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
• Αµέλεια.
• Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες
ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική
θερµότητα, ακατάλληλο εξαερισµό, υπέρταση,
υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση
εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων
εξωτερικών δυνάµεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τα υλικά µέρη του
προϊόντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικό (είτε της Sony, είτε
τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή
πρόκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης από τον τελικό
χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από
την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν
παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόµου ή
άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια,
την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του
λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για
συγκεκριµένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νοµοθεσία
απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η
Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της µόνο στη µέγιστη
έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οποιαδήποτε
εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το
επιτρέπει ο ισχύων νόµος) θα περιορίζεται στη διάρκεια
ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα
εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που
υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που
σχετίζεται µε τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση,
συµπεριλαµβανοµένων – των οικονοµικών και άυλων
απωλειών – του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά
του προϊόντος – της απώλειας κερδών, εισοδήµατος,
δεδοµένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή
οποιωνδήποτε συνδεδεµένων προϊόντων – της άµεσης,
παρεµπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζηµίας ακόµη
και αν αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε:
• Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του
προϊόντος ή συνδεδεµένων προϊόντων λόγω
ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµότητας κατά την
περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος
του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή
διαθεσιµότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου
χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
• Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν
από το προϊόν ή από συνδεδεµένα προϊόντα.
• Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή
αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή
• Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
46 GR
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που
υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόµα και για θέµατα για
τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί
για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζηµιών).
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή
περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την ευθύνη της µόνο στη µέγιστη έκταση που της
επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για παράδειγµα, µερικά
κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµό ζηµιών
που οφείλονται σε αµέλεια, σε βαριά αµέλεια, σε εκ
προθέσεως παράπτωµα, σε δόλο και παρόµοιες πράξεις. Σε
καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα
εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για την
αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νοµοθεσία
επιτρέπει µόνο περιορισµούς ευθυνών υψηλότερου βαθµού,
θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόµενα νόµιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε τους
όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται
τα δικαιώµατά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών
προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόµιµα
δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν
µπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά
σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το
προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας
εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Ρ. Φεραίου 44-46 & Λ. Μεσογείων 253-255
154 51 Ν. Ψυχικό
Τbήbα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Ευρετήριο
Αριθµητικά
1 Digit Direct 33
14:9 16
4:3 15
Α
Αισθ. Φωτός 30
Ακουστικά
Ένταση 27
Ηχείο 27
σύνδεση 38
Αντίθεση 24
Απόχρωση 24
Αυτ/τος Συντονισµός 36
Αυτόµ Ρύθµ Ρολογιού 16, 21, 40
Αυτόµ. Συντονισµός
αναλογικά και ψηφιακά
κανάλια 7
µόνο αναλογικά κανάλια 33
µόνο ψηφιακά κανάλια 36
Αυτόµατ Προσαρµογή 32
Αυτόµατη Έναρξη 29
Αυτόµατη Ένταση 26
Αυτόµατο Φορµά 28
Αυτόµατο S Βίντεο 29
Β
Βελτίωση Αντίθεσης 25
Βήµα 32
βίντεο
εγγραφή 18
σύνδεση 4
Γλώσσα 6, 29
Γλώσσα Ήχου 37
Γλώσσα Υπότιτλων 37
Γονικό κλείδωµα 37
∆
∆ιακόπτης λειτουργίας (1) 13
∆ιαχείρ. Ενέργειας 32
∆ιόρθωση Γάµµα 25
∆ιόρθωση Μαύρου 25
∆ιφ. Ήχος 27
Ε
Εγγραφή µε Χρονοδιακόπτη 18
εγγύηση 2
Είσοδοι Προορισµού
εικόνα 24
ήχος 26
οθόνης 28
Ένδειξη αναµονής (1) 13
Ένδειξη λειτουργίας (") 13
Ένδειξη σβησίµατος εικόνας (
)
13
Ένδειξη χρονοδιακόπτη ( ) 13
Ενεργ. Χρονοδ. 30
Έξοδος AV2 30
Ζ
Ζουµ 16
Ζωντανό Χρώµα 25
Η
Ηχείο 31
Θ
Θερµοκρ Χρώµατος 25
Ι
Ισορροπία 26
Κ
Καθαρό Λευκό 25
Καθαρότητα 25
Κανάλια
αυτόµατος συντονισµός 7
επιλογή 14
Παράλειψη 35
Κατακόρ Μέγεθος 28
Κατακόρ Μετατόπιση 28, 32
Κείµενο 15
Κεραία, σύνδεση 4
Κωδικός PIN 37
Λ
Λειτουργία Εικόνας 24
Λειτουργία Ήχου 26
Λειτουργία οθόνης 15
Λίστα Αγαπηµένα 20
Λίστα Κατηγορία 17
Λίστα Χρονοδιακοπτών 19
Μ
Μείωση θορύβ MPEG 25
Μείωση Θορύβου 25
Μενού Αναλογικές Ρυθµίσεις 33
Μενού Εικόνα 24
Μενού Ήχος 26
Μενού Ρυθµίσεις 29
Μενού Ρυθµίσεις Οθόνης 28
Μενού Ρυθµίσεις PC 32
Μενού Ψηφιακές Ρυθµίσεις 36
Μηδενισµός
εικόνα 24
ήχος 26
Ρυθµίσεις PC 32
Μηδενισµός Όλων 31
Μπάσα 26
Μπαταρίες, τοποθέτηση στο
τηλεχειριστήριο 4
Ο
Οριζόντ Μετατόπιση 28, 32
Π
Παράλειψη 29, 35
Περιβ. Ήχος 26
Περιοχή Προβολής 28
Πίνακας ευρετηρίου εισερχόµενων
σηµάτων 21
Πίνακας ευρετηρίου προγραµµάτων
15
Πληροφορίες 31
Πρίµα 26
Προδιαγραφές 41
Προεπιλογή 4:3 28
Προηγµ Ρυθµίσεις 25
Προρύθ Πηγών Εισόδ 29
Ρ
Ρύθµ Χρονοδιακ 30
Ρυθµίσεις Μονάδας CA 37
Ρύθµιση ρολογιού 30
Ρύθµιση Υπότιτλων 37
Σ
Σιωπηλή Ενεργοπ 30
Σύνδεση
κεραίας/βίντεο 4
προαιρετικές συσκευές 38
Σύστηµα χρωµάτων 31
Τ
Ταξιν/ση Προγραµµ 33
Τεχνικές Ρυθµίσεις 37
Τηλεχειριστήριο
αισθητήρας 13
επισκόπηση 12
τοποθέτηση µπαταριών 4
Τιτλοφόρ Προγραµµ 33
Τίτλος 34
Τύπος Ήχου 37
Υ
Υπενθύµιση 18
Φ
Φάση 32
Φίλτρο ήχου 34
Φορµά Οθόνης 28, 32
Φωτεινότητα 24
Χ
Χειρ/τος Συντονισµός 36
Χειροκίν Πρόγραµµα 34
Χειροκίνητη Εγγ. µε Χρον/πτη 19
Χρονοδ. Απενεργ. 30
Χρώµα 24
Χώρα 6
47 GR
Πρσθετες πληροφορίες
Γ
Εξοικ. Ενέργειας 30
Επεξεργασία Προγ/των 36
Επιβεβαίωση 35
Εργαλεία 16, 21, 40
Ετικέτες εξοπλισµού 29
Ευκρίνεια 24
Ευρεία 15
Ψ
Ψηφιακές Ρυθµίσεις 37
Ψηφιακός Συντονισµός 36
A
AFT 34
B
BBE 27
E
EPG (Ψηφιακός Ηλεκτρονικός
Οδηγός Προγράµµατος) 17
F
Fastext 15
M
MENU 22
S
Smart 15
Πρσθετες πληροφορίες
48 GR
ВНИМАНИЕ
• В случае повреждения шнура питания или
штепсельной вилки, не вставляйте вилку в розетку
во избежание поражения электрическим током.
Использование этой вилки более невозможно и
она подлежит утилизации.
• Не допускайте, чтобы телевизор подвергался
воздействию дождя или влаги во избежание
опасности возгорания или поражения
электрическим током.
• Внутри телевизора имеются опасные высокие
напряжения. Не открывайте корпус телевизора.
Обращайтесь только к квалифицированным
специалистам.
Предупреждение
относительно функции
цифрового телевидения
• Функции, связанные с цифровым телевидением
(
) доступны только в странах или регионах,
использующих цифровой стандарт наземного
телевещания DVB-T (MPEG2). Пожалуйста,
выясните у специалиста своей дилерской
компании, находитесь ли вы в зоне приема сигнала
DVB-T.
• Несмотря на то, что данный телевизор
соответствует требованиям DVB-T,
совместимость с будущими стандартами
наземного телевещания DVB-T не гарантируется.
• В некоторых странах могут отсутствовать
некоторые функции цифрового телевидения.
Иэготовлено в:
Сони Спзйн С.А. завод в Барселоне
Пол. Кан Митьянс с/н 08232
Виладекавальс, Барселона,
Испания
2 RU
Введение
Благодарим вас за то, что выбрали данный продукт
компании Sony.
Перед началом работы с телевизором внимательно
прочитайте настоящее руководство и сохраните его
на случай, если оно Вам понадобится.
Информация о товарных знаках
•
является зарегистрированной торговой
маркой проекта DVB.
• Изготовлено по лицензии компании BBE Sound,
Inc. Предоставлено по лицензии компании BBE
Sound, Inc. согласно одному или более из
перечисленных патентов США: 5510752, 5736897.
BBE и символ BBE являются
зарегистрированными товарными знаками
компании BBE Sound, Inc.
• TruSurround XT, SRS и символ (z) являются
товарными знаками компании SRS Labs, Inc.
Технология TruSurround XT используется по
лицензии от SRS Labs, Inc.
•
HDMI, логотип HDMI и
High-Definition Multimedia
Interface являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками
компании HDMI Licensing, LLC.
• Рисунки, использованные в данном руководстве,
относятся к модели KDL-32V2000, если не сделана
оговорка.
Manufactured in:
Sony Spain S. A.
Pol. Ind. Can Mitjans s/n
08232 Viladecavalls (Barcelona)
Spain
Содержание
Руководство по вводу в эксплуатацию
4
Сведения по безопасности ....................................................................................................8
Меры предосторожности .....................................................................................................11
Обзор пульта ДУ..................................................................................................................12
Обзор кнопок и индикаторов на телевизоре ................................................................13
Просмотр телепрограмм
Просмотр телепрограмм.......................................................................................................14
Проверка Цифрового электронного руководства по программам (EPG)
..............17
Использование списка Избранное
.............................................................................19
Просмотр изображений с подсоединенного оборудования..............................................20
Использование функций MENU
Навигация по пунктам меню ................................................................................................21
Меню Изображение ..............................................................................................................23
Меню Звук .............................................................................................................................25
Меню Управление экраном..................................................................................................27
Меню Начальная настройка ................................................................................................29
Меню Установки ПК .............................................................................................................31
Меню Настройка аналоговых каналов (Только в аналоговом режиме)..........................32
Меню Настройка цифровых каналов
.........................................................................35
Использование дополнительного оборудования
Подключение дополнительного оборудования .................................................................37
Дополнительная информация
RU
Технические характеристики ..............................................................................................40
Поиск и устранение неисправностей ..................................................................................42
Указатель ..............................................................................................................................45
: только для цифровых каналов
3 RU
Руководство по вводу в эксплуатацию
1: Проверка
принадлежностей
2: Подсоединение антенны/
видеомагнитофона
Пульт ДУ RM-ED005 (1)
Подсоединение только антенны
Батарейки размера АА (тип R6) (2)
Шнур питания (тип C-6) (1)
Коаксиальный кабель
(прилагается)
Коаксиальный кабель (1)
Держатель для кабелей (1)
Поддерживающий ремень (1) и винты (2)
Кабель питания (прилагается)
Подсоединение антенны и
видеомагнитофона
Установка батареек в пульт ДУ
Кабель питания
(прилагается)
ВЧ-кабель
(приобретается
отдельно)
Примечания
• Вставляя батарейки, соблюдайте полярность.
• При утилизации батареек всегда помните правила
защиты окружающей среды. В некоторых
регионах правила утилизации батареек могут
быть регламентированы. Просьба обращаться по
этому поводы в местные органы власти.
• Не используйте одновременно батарейки
различных типов или старые и новые батарейки.
• Бережно обращайтесь с пультом ДУ. Не бросайте
его, не становитесь на него и не лейте на него
никаких жидкостей.
• Не оставляйте пульт ДУ вблизи источников тепла
или в месте, подверженном прямому воздействию
солнечных лучей, или во влажном помещении.
Кабель Scart
(приобретается отдельно)
Видеомагнитофон
4 RU
5: Выбор языка и
страны/региона
2
Руководство по вводу в эксплуатацию
3: Укладка кабелей
1
2
3,4
3,4
4: Защита телевизора
от опрокидывания
1
2
Подключите телевизор к электросети
переменного тока (220-240 В, 50 Гц).
Нажмите кнопку 1 на телевизоре
(сверху).
При первом включении телевизора на
экран будет выведено меню “Язык”.
Если телевизор находится в режиме
ожидания (индикатор 1 (режим ожидания)
на телевизоре (спереди) горит красным
cветом), то для его включения нажмите на
пульте ДУ кнопку "/1.
2
3
1
Продолжение
5 RU
3
Для выбора языка, отображаемого на
экранах меню, нажмите кнопку F/f,
затем нажмите кнопку .
6: Автоматическая
настройка телевизора
Теперь телевизор будет выполнять поиск и
сохранять в памяти все доступные
телевизионные каналы.
4
Для выбора страны/региона, где будет
использоваться телевизор нажмите
кнопку F/f, затем нажмите кнопку .
2
4
1
Если название страны/региона, где будет
использоваться телевизор, отсутствует в
списке, выберите “-”.
При появлении на экране сообщения о
запуске автоматической настройки
телевизора обратитесь к разделу “6:
Автоматическая настройка телевизора”.
Перед началом автоматической
настройки телевизора вставьте
кассету с записью в видеомагнитофон,
подсоединенный к телевизору (стр. 4) и
начните воспроизведение.
Во время автоматической настройки будет
обнаружен и сохранен в памяти телевизора
видеоканал. Если к телевизору не
подсоединен видеомагнитофон, эта
процедура не требуется. Перейдите к
пункту 2.
2
Выберите опцию “OK”, затем нажмите
кнопку .
Телевизор начнет искать все доступные
цифровые каналы, затем все доступные
аналоговые каналы. Это может занять
некоторое время. Подождите и не
нажимайте никакие кнопки ни на
телевизоре, ни на пульте ДУ.
6 RU
3
Руководство по вводу в эксплуатацию
Если появится сообщение о
необходимости проверить
подключение антенны
Не было найдено ни цифровых, ни
аналоговых каналов. Проверьте,
правильно ли подключена антенна, и
нажмите кнопку , чтобы запустить
автоматическую настройку повторно.
Когда на экране появится меню
Сортировка программ, выполните шаги
раздела “Сортировка прогр.” (стр. 32).
Если вы не хотите менять порядок, в
котором сохранены в памяти телевизора
аналоговые каналы, переходите к пункту 4.
4
Для выхода нажмите кнопку MENU.
Телевизор настроен на прием всех
доступных каналов.
7 RU
Сведения по
безопасности
Кабель питания
• Прежде чем
передвинуть
телевизор,
отсоедините его от
сети. Не
перемещайте
телевизор, когда он
подключен к сети. Это может привести к
повреждению кабеля питания и возгоранию или
поражению электрическим током.
• В случае повреждения кабелей
питания существует опасность
возгорания или поражения
электрическим током.
– Не пережимайте, не перегибайте
и не перекручивайте кабель
питания, прилагая излишние
усилия. Центральные провода
могут оголиться или
переломиться и стать причиной
короткого замыкания, которое
может привести к возгоранию или
поражению электрическим
током.
– Не изменяйте конструкцию
кабеля питания и избегайте его повреждения.
– Не ставьте и не кладите никакие тяжелые
предметы на кабель питания. Не тяните за кабель
питания.
– Кабель питания не должен находиться рядом с
источниками тепла.
– При выключении кабеля питания из
электророзетки следует браться за штепсельную
вилку.
• В случае повреждения кабеля питания немедленно
прекратите пользоваться им и обратитесь к своему
дилеру или в сервисный центр Sony для его замены.
• Не используйте входящий в комплект поставки
кабель питания с другим оборудованием.
• Используйте только кабели питания Sony, не
пользуйтесь другими марками.
Защита кабеля питания и
других проводов
Отключая кабель питания или
другие провода, беритесь за
вилку. Не тяните за сам кабель.
Электросеть
Не пользуйтесь электророзеткой с
плохими контактами. Вставляйте вилку в
розетку до конца. Плохой контакт может
привести к перегреву и, как следствие, к
возгоранию. Обратитесь к электрику с
просьбой заменить электророзетку.
Для телевизоров с трехпроводной
штепсельной вилкой с заземлением
Телевизор должен быть подсоединен к сетевой розетке
с защитным заземляющим контактом.
8 RU
Дополнительные
принадлежности
При установке телевизора с помощью
настенного монтажного кронштейна,
соблюдайте следующие правила. Если
этого не сделать, телевизор может упасть
и стать причиной серьезной травмы.
• В целях безопасности рекомендуется использовать
аксессуары фирмы Sony:
– KDL-46V2000/KDL-40V2000:
Настенный монтажный кронштейн SU-WL51
– KDL-32V2000:
Настенный монтажный кронштейн SU-WL31
• Для обеспечения адекватной циркуляции воздуха и
избежания накапливания пыли вокруг телевизора, на
стене и потолке рекомендуется использовать
настенный монтажный кронштейн фирмы Sony.
• При установке телевизора надежно закрепите его,
следуя инструкциям, прилагаемым к настенному
монтажному кронштейну.
Установка
• Если телевизор будет
укрепляться на стене,
вызовите для этого
квалифицированного
мастера. Неправильная
установка может поставить
сохранность телевизора под угрозу.
• Телевизор следует установить возле легкодоступной
сетевой розетки.
Медицинские
учреждения
Не ставьте телевизор в местах,
где работает медицинское
оборудование. Это может
привести к неисправной работе
медицинского оборудования.
Переноска
• Перед перемещением телевизора
отсоедините от него все кабели.
• Если телевизор переносится
вручную, держите его, как
показано на рисунке справа. Если
этого не сделать, он может упасть и
получить повреждения или нанести
серьезную травму. В случае
падения или повреждения
телевизора немедленно обратитесь
к квалифицированному
специалисту по обслуживанию для
его проверки.
• При перевозке берегите телевизор от ударов и
сильной вибрации. Он может упасть и получить
повреждения или стать причиной серьезной травмы.
• Если необходимо доставить телевизор в ремонтную
мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте
его в картонную коробку и упаковочный материал, в
которых он поставлялся изначально.
• Телевизор должны переносить не менее двух
человек.
Вентиляция
Размещение
• Никогда не перекрывайте
вентиляционные отверстия в
корпусе. Это может привести
к перегреву и последующему
возгоранию.
• Если не обеспечить
надлежащую вентиляцию, в телевизоре может
скапливаться пыль и грязь. Для обеспечения
надлежащей вентиляции соблюдайте следующие
рекомендации:
– Не устанавливайте телевизор задом наперед и
боком;
– Не ставьте телевизор на бок и нижней стороной
вверх;
– Не устанавливайте телевизор на полке или в нише;
– Не ставьте телевизор на ковер или на кровать;
– Не накрывайте телевизор тканью, например,
занавесками, а также газетами и т.п.
• Обеспечьте свободное пространство вокруг
телевизора. В противном случае может быть
нарушена нормальная циркуляция воздуха, что
приведет к перегреву и, как следствие, к возгоранию
или повреждению телевизора.
• Не устанавливайте телевизор в
жарких, влажных или слишком
пыльных местах.
• Не устанавливайте телевизор в
местах, где могут быть
насекомые.
• Не устанавливайте телевизор в таких местах, где он
может
быть
подвержен
механической
вибрации.
• Установите телевизор на ровную
устойчивую поверхность. В
противном случае он может упасть
и стать причиной травмы.
• Не устанавливайте телевизор в
таких местах, где о него можно
случайно удариться, например, на
колонне или за ней, или на
небольшой высоте, где его можно
задеть головой. Это может стать причиной травмы.
30 cm
10 cm
10 cm
15 cm
Обеспечьте расстояние не
меньше указанного.
• При установке телевизора на стене оставьте
пространство не менее 10 см снизу и не менее 5,5 см
между задней панелью телевизора и стеной.
• Никогда не устанавливайте телевизор следующим
образом:
Циркуляция
воздуха
нарушена.
Циркуляция
воздуха
нарушена.
Стена
Стена
Вода и влага
• Не используйте телевизор
рядом с водой, например, рядом
с ванной или душевой
комнатой. Следите за тем,
чтобы он не попадал под дождь
и не находился во влажном или
задымленном помещении. В противном случае
возможно возгорание и поражение
электрическим током.
• Не прикасайтесь к кабелю питания
и к телевизору влажными руками. В
противном случае существует
опасность поражения
электрическим током или
повреждения телевизора.
Влага и
легковоспламеняющиеся
предметы
• Не допускайте попадания влаги на
телевизор. Старайтесь ни в коем
случае не проливать на него
никаких жидкостей. Если жидкость
или какой-либо предмет все же
попадет внутрь корпуса телевизора
через
отверстия,
немедленно
выключите
его.
В
противном случае существует опасность поражения
электрическим током или повреждения телевизора.
Немедленно обратитесь к квалифицированному
специалисту по обслуживанию для его проверки.
• Во избежание возгорания не ставьте рядом с
телевизором легковоспламеняющиеся предметы
(свечи и т.п.) и электрические лампы.
Маслянистые вещества
Не устанавливайте телевизор в ресторанах, где
используется масло. Смесь пыли и масла может попасть
внутрь телевизора и повредить его.
Падение
Вентиляционные отверстия
Не вставляйте никакие предметы в
вентиляционные отверстия. При
попадании в эти отверстия
металлических предметов или жидкости
существует опасность возгорания или
поражения электрическим током.
Установите телевизор на надежной
устойчивой подставке. Не вешайте
ничего на телевизор. В противном случае
он может упасть с подставки или
настенного кронштейна и стать при этом
причиной повреждения или серьезной
травмы.
Не позволяйте детям влезать на
телевизор.
Установка в
транспортном средстве
или на потолке
Не устанавливайте телевизор в
транспортном средстве. Во
время движения он может
упасть и причинить травму. Не
подвешивайтетелевизоркпотолку.
Продолжение
9 RU
Корабли и другие суда
Просмотр телевизора
Не устанавливайте это
телевизор на кораблях и других
судах. Попадание на него
морской воды может привести к
возгоранию или повреждению
телевизора.
• Для удобства просмотра рекомендуется
располагаться от телевизора на расстоянии, в четыресемь раз превышающем вертикальный размер
экрана.
• Смотрите телевизор при достаточном освещении,
чтобы не уставали глаза. Непрерывный длительный
просмотр также может привести к перенапряжению
глаз.
• При регулировке угла наклона телевизора
придерживайте основание подставки рукой, чтобы
предотвратить отсоединение экрана от подставки.
Старайтесь, чтобы пальцы не попали в зазор между
экраном и подставкой.
Использование вне
помещения
• Берегите телевизор от
прямых солнечных лучей.
Телевизор может перегреться
и выйти из строя.
• Не устанавливайте телевизор
вне помещения.
Прокладка кабелей
• При прокладывании соединительных кабелей
извлеките кабель питания из электророзетки.
Выполняя соединения между устройствами, в целях
безопасности извлеките кабель питания из
электророзетки.
• Будьте осторожны, чтобы не споткнуться о кабели.
Иначе можно повредить телевизор.
Чистка
• Перед чисткой телевизора или вилки
кабеля питания отсоедините кабель
от сети. Если этого не сделать,
существует опасность поражения
электрическим током.
• Регулярно чистите штепсельную
вилку. Если на вилке имеется пыль, в
которой скапливается влага, это может привести к
повреждению изоляции и, как следствие, к
возгоранию.
Грозы
В целях безопасности во время
грозы не прикасайтесь ни к каким
частям телевизора, а также к
кабелям питания и антенны.
Повреждения, требующие
ремонта
Если на поверхности телевизора появилась трещина, не
прикасайтесь к нему, пока кабель питания не будет
отсоединен от электросети. В противном случае
существует опасность поражения электрическим током.
Обслуживание
Не снимайте корпус.
Обращайтесь только к
квалифицированному
специалисту по обслуживанию.
Демонтаж и установка
мелких деталей
Храните дополнительные аксессуары вне досягаемости
детей. В случае проглатывания мелкой детали ребенок
подавиться или задохнуться. Немедленно обратитесь к
врачу.
Разбитые куски
Не кидайте в телевизор никакие
предметы. В результате такого
воздействия экранное стекло может
разбиться и нанести серьезную
травму.
Если устройство не
используется
В целях соблюдения техники
безопасности и для защиты
окружающей среды не
рекомендуется надолго
оставлять телевизор
включенным в режиме
готовности. Отсоединяйте его от сети. Однако в
некоторых моделях правильная работа функций
возможна только если телевизор остается в режиме
готовности. Такие случаи описаны в данном
руководстве.
10 RU
Регулировка громкости
• Отрегулируйте громкость так, чтобы не беспокоить
соседей. Звуки очень сильно распространяются в
ночное время. Поэтому рекомендуется закрывать
окна или пользоваться наушниками.
• При пользовании наушниками не устанавливайте
слишком большую громкость, чтобы не повредить
слух.
Перегрузка
Телевизор предназначен для
работы только от сети
переменного тока с напряжением
220–240 В. Не подключайте
слишком много приборов к одной
электророзетке. Это может
привести к возгоранию или
поражению электрическим током.
Нагревание
Не прикасайтесь к поверхности телевизора. Она
остается горячей некоторое время после выключения
телевизора.
Коррозия
Если телевизор используется рядом с морским
побережьем, соль может вызвать коррозию
металлических частей и привести к внутреннему
повреждению или возгоранию телевизора. Это также
может привести к сокращению его срока службы.
Необходимо принять меры к снижению уровня
влажности и температуры в месте установки
телевизора.
Перемещение
• При поднятии телевизора или
переносе панели телевизора крепко
поддерживайте панель снизу.
• Для моделей KDL-46V2000, при
поднятии или переносе
телевизора, крепко возьмитесь
за панель, как показано на
рисунке. Держите свою ладонь
непосредственно под панелью, с
задней стороны телевизора.
Меры
предосторожности
ЖК- экран
• Хотя ЖК-экран изготовлен по высокоточной
технологии и число эффективных точек достигает
99,99 % и выше, на нем могут появляться постоянные
черные или яркие цветные (красные, синие или
зеленые) точки. Это структурное свойство ЖКэкрана, оно не является признаком неисправности.
• Берегите ЖК-экран от попадания прямых солнечных
лучей. Это может привести к повреждению
поверхности экрана.
• Не нажимайте на защитный фильтр, не скребите по
нему и ничего не ставьте на телевизор. Изображение
может стать неравномерным.
• Если телевизор работает в холодном месте,
изображение может оказаться размытым или
слишком темным.
Это не является признаком неисправности. Эти
явления исчезнут с повышением температуры.
• При продолжительной демонстрации неподвижного
изображения могут появляться остаточные
изображения. Через несколько секунд они могут
исчезнуть.
• Во время работы телевизора экран и корпус
нагреваются. Это не является признаком
неисправности.
• ЖК-дисплей содержит небольшое количество
жидких кристаллов и ртути. Люминесцентная лампа в
телевизоре также содержит ртуть. При утилизации
соблюдайте соответствующие местные положения и
инструкции.
Люминесцентная лампа
В качестве источника света в этом телевизоре
используется специальная люминесцентная лампа. Если
изображение на экране станет темным, начнет
подрагивать или исчезнет совсем, значит, истек срок
службы люминесцентной лампы, и ЖК-экран
необходимо заменить. По вопросу замены обратитесь к
квалифицированному специалисту по обслуживанию.
Установка телевизора
• Не устанавливайте телевизор в местах с повышенной
температурой, например, под прямыми солнечными
лучами, рядом с отопительными приборами или
тепловентиляторами. В противном случае телевизор
может перегреться, его корпус может
деформироваться, и могут возникнуть неполадки в
его работе.
• Телевизор не отключен полностью от электрической
сети, даже если он выключен. Чтобы полностью
выключить телевизор, извлеките штепсельную
вилку из электророзетки.
• Для получения четкого изображения не направляйте
непосредственно на экран источники света и не
допускайте воздействия на него прямых солнечных
лучей. По возможности используйте точечное
освещение потолочных светильников.
• Не устанавливайте дополнительные компоненты
слишком близко к телевизору. Расстояние от
телевизора до дополнительных компонентов должно
быть не менее 30 см. В случае установки
видеомагнитофона перед телевизором или рядом с
ним изображение может искажаться.
• В случае установки телевизора в непосредственной
близости от устройств, испускающих
электромагнитное излучение, возможны искажение
изображения или аудио помехи.
Уход за поверхностью экрана, корпусом
телевизора и их чистка
Для обеспечения сохранности конструкционных
материалов и покрытия экрана телевизора соблюдайте
следующие меры предосторожности.
• Не нажимайте на экран, не скребите по нему
твердыми предметами, и ничего в него не кидайте. В
противном случае экран можно повредить.
• Если телевизор непрерывно работает в течение
продолжительного времени, не прикасайтесь к
панели дисплея, так как она нагревается.
• К поверхности экрана рекомендуется прикасаться
как можно реже.
• Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса
телевизора осторожно протирайте его мягкой
тканью. Если пыль не удаляется полностью,
протрите экран мягкой тканью, слегка смоченной в
слабом растворе мягкого моющего средства.
• Ни в коем случае не используйте никакие абразивные
материалы, щелочные/кислотные очистители,
чистящие порошки и такие летучие растворители,
как спирт, бензин, разбавитель или инсектициды.
Применение этих веществ или длительный контакт с
изделиями из резины/винила могут повредить
покрытие корпуса или поверхность экрана.
• В вентиляционных отверстиях со временем может
скапливаться пыль. Для обеспечения надлежащей
вентиляции рекомендуется периодически (раз в
месяц) удалять пыль с помощью пылесоса.
Утилизация телевизора
Утилизация
электрического и
электронного
оборудования
(директива применяется
в странах Евросоюза и
других европейских
странах, где действуют
системы раздельного
сбора отходов)
Данный знак на устройстве или
его упаковке обозначает, что
данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.
Его следует сдать в соответствующий приемный пункт
переработки электрического и электронного
оборудования. Неправильная утилизация данного
изделия может привести к потенциально негативному
влиянию на окружающую среду и здоровье людей,
поэтому для предотвращения подобных последствий
необходимо выполнять специальные требования по
утилизации этого изделия. Переработка данных
материалов поможет сохранить природные ресурсы.
Для получения более подробной информации о
переработке этого изделия обратитесь в местные
органы городского управления, службу сбора бытовых
отходов или в магазин, где было приобретено изделие.
11 RU
Обзор пульта ДУ
1 "/1 – Режим ожидания телевизора
Временное отключение телевизора и включение его из режима
ожидания.
2 A/B – Двойной звук (стр. 26)
3 Цветные кнопки
Выбор вариантов в нижней части цифровых меню Избранное и EPG.
4
/
– Информация / Включение показа текста
• В цифровом режиме: Вызов краткой информации о программе,
просматриваемой в данный момент.
• В аналоговом режиме: Вывод на экран информации, например,
номера текущего канала и режима экрана.
• В режиме Текст (стр. 15): Включение показа скрытой информации
(например, ответа на вопрос викторины).
5 F/f/G/g/ (стр. 15, 21)
6 TOOLS (стр. 16, 20, 39)
Доступ к различным функциям просмотра и возможность изменения/
установки настроек в соответствии с источником и режимом экрана.
7 MENU (стр. 21)
8 DIGITAL – Цифровой режим (стр. 14)
9 Цифровые кнопки
• В режиме ТВ: Выбор каналов. Для двузначных номеров программ
введите вторую цифру в течение двух секунд.
• В режиме Текст: Ввод трехзначных номеров страниц для выбора
страницы.
0
– Предыдущий канал
Возврат к каналу, который был включен до этого (дольше пяти
секунд).
qa PROG +/- (стр. 14)
• В режиме ТВ: Выбор следующего (+) или предыдущего (-) канала.
• В режиме Текст: Выбор следующей (+) или предыдущей (-)
страницы.
qs
qd
qf
qg
qh
2 +/- – Громкость
% – Отключение звука (стр. 14)
/ – Текст (стр. 15)
ANALOG – Аналоговый режим (стр. 14)
/ RETURN
Возврат к предыдущему экрану любого отображаемого меню.
– EPG (Digital Electronic Programme Guide (Цифровое
электронное руководство по программам)) (стр. 17)
qk
– Остановка изображения (стр. 15)
qj
Остановка телевизионного изображения.
ql
w;
– Режим экрана (стр. 15)
/
– Выбор входного сигнала / Удержание текста
• В режиме ТВ (стр. 20): Выбор источника входного сигнала от
оборудования, подключенного к разъемам телевизора.
• В режиме Текст (стр. 15): Удержание текущей страницы.
К сведению
На кнопках A/B, PROG + и 5 имеются выпуклые точки. По ним удобно ориентироваться при управлении
телевизором.
12 RU
Обзор кнопок и индикаторов на
телевизоре
1
2
/
(стр. 21)
– Выбор входного сигнала/
OK
• В режиме ТВ (стр. 20): Выбор источника
входного сигнала от оборудования,
подключенного к разъемам телевизора.
• В меню телевизора: Выбор меню или
параметра и подтверждение выбора.
3 2 +/-/
/
• Увеличение (+) или уменьшение (-)
громкости.
• В меню телевизора: Переход по списку
влево ( ) или вправо ( ).
4 PROG +/-/
/
• В режиме ТВ: Выбор следующего (+) или
предыдущего (-) канала.
• В меню телевизора: Переход по списку
вверх ( ) или вниз ( ).
5 1 – Питание
Включение/выключение телевизора.
6
– Индикатор отключения
изображения/таймера
• Загорается зелесым светом при
отключении изображения (стр. 30).
• Если таймер установлен, загорается
оранжевым светом (стр. 30).
7 1 – Индикатор режима ожидания
Загорается красным светом при
переключении телевизора в режим
ожидания.
8 " – Индикатор питания
Загорается зеленым светом при включении
телевизора.
6
7
8
9
9 Датчик пульта ДУ
Примечание
Прежде чем вынуть вилку из розетки, убедитесь в том, что телевизор выключен. Вынимание вилки из розетки
при включенном телевизоре может привести к его неисправности, а индикатор может остаться включенным.
13 RU
Просмотр телепрограмм
Просмотр
телепрограмм
1
3
Выберите телеканал с помощью
цифровых кнопок или PROG +/-.
Для выбора номеров каналов 10 и выше с
помощью цифровых кнопок, вторую и
третью цифры следует вводить в течение двух
секунд.
Для выбора цифрового канала при помощи
Цифрового электронного руководства по
программам (EPG) см. стр. 17.
В цифровом режиме
На некоторое время появится
информационное сообщение. В сообщении
могут быть показаны следующие значки.
2
2
3
: Радиосервис
: Кодировка/Подписка
: Доступны несколько языков звукового
сопровождения
: Доступны субтитры
: Доступны субтитры для людей с плохим
слухом
: Рекомендованный минимальный
возраст для текущей программы (от 4 до
18 лет)
: Запрет детям
: Текущая программа записывается
Дополнительные операции
3
1
2
Для включения телевизора нажмите
кнопку 1 на телевизоре (сверху).
Если телевизор находится в режиме
ожидания (индикатор 1 (режим ожидания) на
телевизоре (спереди) горит красным светом),
то для его включения нажмите на пульте ДУ
кнопку "/1.
Нажмите кнопку DIGITAL для
переключения в цифровой режим или
ANALOG для переключения в аналоговый
режим.
Список доступных каналов изменяется в
зависимости от режима.
14 RU
Чтобы
Необходимо
Временно
выключить
телевизор
(перевести его в
режим ожидания)
Нажать кнопку "/1.
Включить
телевизор без
звука из режима
ожидания
Нажать кнопку %. Нажать
кнопку 2 +/- для установки
уровня громкости.
Полностью
выключить
телевизор
Нажать кнопку 1 на
телевизоре (сверху).
Отрегулировать
громкость
Нажать кнопку 2 + (для
увеличения)/- (для
уменьшения).
Отключить звук
Нажать кнопку %. Чтобы
снова включить звук,
нажмите эту кнопку еще раз.
Чтобы
Необходимо
Получить доступ к
Таблице программ
(только в
аналоговом
режиме)
Нажать кнопку
. Для
выбора аналогового канала
нажимайте кнопку F/f,
затем нажмите кнопку
.
О доступе к таблице
входных сигналов см. стр. 20.
Переключение режимов экрана
вручную в зависимости от типа
трансляции
Нажмите
для показа на экране его текущего
формата.
Для переключения между режимами Оптимальн.,
4:3, Широкоэкр., Увелич. и 14:9 нажмите несколько
раз кнопку
.
Оптимальн.*
Нажмите кнопку /. При каждом нажатии кнопки
/ изображение на экране циклически меняется
следующим образом:
Текст t Текст поверх телевизионного изображения
(смешанный режим) t Текст выкл. (выход из
режима текста)
Для выбора страницы нажимайте цифровые кнопки
или PROG +/-.
Чтобы зафиксировать страницу, нажмите
/ .
Чтобы включить показ скрытой информации,
нажмите
/ .
Просмотр телепрограмм
Получение доступа к функции
Текст
Вывод изображения в обычном формате, 4:3, с
имитацией эффекта широкого экрана.
Изображение формата 4:3 растягивается и
заполняет весь экран.
4:3
К сведению
• Убедитесь в том, что телевизор принимает
качественный сигнал, иначе возможны ошибки в
тексте.
• Большинство телеканалов вещают и в режиме
телетекста. Чтобы узнать о том, как пользоваться
этой услугой, откройте страницу с индексом.
• Если внизу страницы с текстом появились
четырехцветные обозначения, значит, доступен
режим Fastext. Режим Fastext обеспечивает
быстрый и простой доступ к страницам. Чтобы
перейти на ту или иную страницу, нажмите кнопку
соответствующего цвета.
Остановка изображения
Остановка телевизионного изображения (например,
для записи номера телефона или рецепта).
1
2
3
4
Нажмите кнопку
Вывод изображения обычного формата 4:3
(например, неширокоэкранного телевидения) в
правильных пропорциях.
Широкоэкр.
Вывод широкоэкранных программ (16:9) в
правильных пропорциях.
Увелич.*
на пульте ДУ.
Нажимайте кнопку F/f/G/g для
регулировки положения окна.
Для удаления окна нажмите кнопку
Для возврата к нормальному режиму
телевизора нажмите еще раз кнопку
Вывод изображения формата синемаскопа
(формата “почтового ящика”) в правильных
пропорциях.
.
.
14:9*
Вывод изображения формата 14:9 в правильных
пропорциях. На экране по краям изображения
появляются черные полосы.
* Верхняя и нижняя части изображения могут
оказаться обрезаны.
Продолжение
15 RU
К сведению
• Кроме того, вы можете установить опцию
“Автомат. формат” в положение “Вкл.”.
Телевизор будет автоматически выбирать
наиболее подходящий для трансляции режим
(стр. 27).
• В режимах 14:9 и Увелич. можно отрегулировать
положение изображения. Сдвиньте его вверх или
вниз (например, чтобы прочитать субтитры)
кнопками F/f.
• Некоторые символы и/или буквы в верхней и
нижней части изображения могут быть не видны в
режиме Оптимальн.. В этом случае вы можете
выбрать опцию “Размер по вертикали” с
помощью меню “Упpaвлeниe экpaном” и
отрегулировать вертикальный размер так, чтобы
они были видны.
Использование меню Tools
Для отображения следующих пунктов меню во
время просмотра телевизионной программы
нажмите кнопку TOOLS.
Опции
Описание
Энергосбережение См. стр. 30.
См. стр. 36.
Установка
субтитров (только в
цифровом режиме)
Цифр. Избранные См. стр. 19.
(только в цифровом
режиме)
Режим изобр.
См. стр. 23.
Режим звука
См. стр. 25.
Автоустановка
часов (только в
аналоговом
режиме)
Переключение в цифровой
режим и установка времени.
Таймер сна
См. стр. 30.
Громк. наушн.
См. стр. 26.
16 RU
Проверка Цифрового электронного
руководства по программам (EPG)
1
*
Для отображения Цифрового
электронного руководства по
программам (EPG) в цифровом режиме
нажмите кнопку
.
Выполните нужную операцию, как
показано в следующей таблице.
Примечание
Digital Electronic Programme Guide (Цифровое
электронное руководство по программам) (EPG)
Информация о программе будет отображена только в
том случае, если телевизионная станция передает ее.
* Обратите внимание на то, что в некоторых странах эта функция может отсутствовать.
Чтобы
Необходимо
Выключить EPG
Нажать кнопку
Перемещаться по EPG
Нажать кнопку F/f/G/g.
Просмотреть текущую программу
Нажать кнопку
программа.
Сортировать информацию о
программах по категориям – Список
категорий
1
2
.
в тот момент, когда выбрана текущая
Нажать синюю кнопку.
Для выбора категории нажимайте кнопку F/f/G/g.
Сбоку будет показано название категории.
Доступны следующие категории:
“Избранные”: Содержит все каналы, сохраненные в списке
Избранное (стр. 19).
“Все категории”: Содержит все доступные каналы.
“Новости”: Содержит все каналы новостей.
3
Нажать кнопку
.
Теперь Цифровое электронное руководство по программам
(EPG) показывает только текущие программы из выбранной
категории.
Выбрать программу для записи –
Запись по таймеру
1
2
3
4
Для выбора предстоящей программы, которую Вы хотите
записать нажимайте кнопку F/f/G/g.
Нажать кнопку .
Нажмите кнопку F/f для выбора опции “Запись по
таймеру”.
Для установки таймеров телевизора и Вашего
видеомагнитофона нажмите кнопку .
В информации о программе появится символ
телевизоре (спереди) загорится индикатор .
Примечания
. На
• Для видеомагнитофона, совместимого с функцией Smartlink, Вы
можете установить таймер записи только на телевизоре. Если Ваш
видеомагнитофон не совместим с функцией Smartlink, появится
сообщение, напоминающее Вам, что необходимо установить таймер
Вашего видеомагнитофона.
• Как только запись начнется, Вы можете переключить телевизор в
режим ожидания. Однако не выключайте телевизор полностью, так
как запись может быть прервана.
• Если для программ было выбрано ограничение по возрасту, на
экране появится сообщение о вводе пин-кода. За более подробной
информацией обратитесь к разделу “Замок от детей” на стр. 36.
Продолжение
17 RU
Просмотр телепрограмм
2
Чтобы
Необходимо
Установить программу, которая
будет автоматически появляться на
экране во время ее начала
– Напоминание
1
2
3
4
Для выбора предстоящей программы, которую Вы хотите
показать, нажимайте кнопку F/f/G/g.
Нажать кнопку .
Нажмите кнопку F/f для выбора опции “Напоминание”.
Для автоматического отображения выбранной программы
во время ее начала нажмите кнопку .
В информации о программе появится символ c.
Примечание
Если Вы переключите телевизор в режим ожидания, он
автоматически включится, когда начнется эта программа.
Установить время и дату программы, 1
которую Вы хотите записать
2
– Ручная запись по таймеру
3
4
5
Нажать кнопку .
Для выбора опции “Ручная запись по таймеру” нажмите
кнопку F/f, затем нажмите кнопку .
Для выбора даты нажмите кнопку F/f, затем нажмите
кнопку g.
Установите время начала и окончания записи таким же
образом, как в пункте 3.
Для выбора программы нажмите кнопку F/f, затем
нажмите кнопку
для установки таймеров телевизора и
Вашего видеомагнитофона.
В информации о программе появится символ
телевизоре (спереди) загорится индикатор .
Примечания
. На
• Для видеомагнитофона, совместимого с функцией Smartlink, Вы
можете установить таймер записи только на телевизоре. Если Ваш
видеомагнитофон не совместим с функцией Smartlink, появится
сообщение, напоминающее Вам, что необходимо установить таймер
Вашего видеомагнитофона.
• Как только запись начнется, Вы можете переключить телевизор в
режим ожидания. Однако не выключайте телевизор полностью, так
как запись может быть прервана.
• Если для программ было выбрано ограничение по возрасту, на
экране появится сообщение о вводе пин-кода. За более подробной
информацией обратитесь к разделу “Замок от детей” на стр. 36.
Отменить запись/напоминание
– Список таймеров
1
2
3
Нажать кнопку .
Нажмите кнопку F/f для выбора опции “Список
таймеров”.
Для выбора программы, которую вы хотите отменить,
нажимайте кнопку F/f, затем нажмите кнопку .
Появится экран для подтверждения отмены программы.
4
Нажмите кнопку g для выбора опции “Да”, затем
нажмите кнопку
для подтверждения.
К сведению
Вы также можете вывести на экран Цифровое электронное руководство по программам (EPG), выбрав опцию
“Цифровые EPG” в “MENU” (стр. 21).
18 RU
Использование списка Избранное
*
Функция Избранное позволяет вам выбирать
программы из списка, включающего до 8
выбранных вами каналов. Для отображения списка
Избранное, см. раздел “Навигация по пунктам
меню” (стр. 21).
* Обратите внимание на то, что в некоторых странах эта функция может отсутствовать.
Чтобы
Необходимо
Создать Ваш список Избранное в
первый раз
Если Вы выберете в первый раз опцию “Цифр. Избранные” в
“MENU”, на экране появится вопрос, хотите ли Вы добавить
каналы в список Избранное.
1
2
Для выбора опции “Да” нажмите кнопку .
Для выбора канала, который вы хотите добавить
нажимайте кнопку F/f.
Если Вам известен номер канала, Вы можете использовать
цифровые кнопки для прямого выбора канала.
3
Нажать кнопку
.
Каналы, сохраненные в списке Избранное, отмечены символом
.
Выключить список Избранное
Нажать кнопку RETURN.
Просмотреть информацию о
текущих программах
Нажать кнопку
в тот момент, когда выбрана текущая
программа. Чтобы отменить команду, нажмите кнопку еще раз.
Смотреть канал
Нажать кнопку
программа.
Добавить или удалить каналы в
списке Избранное
1
в тот момент, когда выбрана текущая
Нажать синюю кнопку.
Каналы, сохраненные в списке Избранное, отмечены символом
.
2
Для выбора канала, который Вы хотите добавить или
удалить, нажимайте кнопку F/f.
Если Вам известен номер канала, Вы можете использовать
цифровые кнопки для прямого выбора канала.
Удалить все каналы из списка
Избранное
3
4
Нажать кнопку .
Для возврата к списку Избранное нажмите синюю кнопку.
1
2
Нажать синюю кнопку.
Нажать желтую кнопку.
Появится экран для подтверждения удаления всех каналов из
списка Избранное.
3
Нажмите кнопку G для выбора опции “Да”, затем
нажмите кнопку
для подтверждения.
19 RU
Просмотр телепрограмм
Список Избранное
Дополнительные операции
Просмотр
изображений с
подсоединенного
оборудования
Включите подсоединенное
оборудование и выполните одно из
перечисленных ниже действий.
Оборудование, подключенное к гнездам Scart с
помощью полностью смонтированного
провода с 21-штырьковыми разъемами Scart
Включите воспроизведение на подключенном
устройстве.
На экране появится изображение, передаваемое
этим устройством.
Видеомагнитофон с автоматической
настройкой (стр. 6)
Для выбора видеоканала в аналоговом режиме
нажмите кнопку PROG +/- или цифровые кнопки.
Другое подключенное оборудование
Нажмите кнопку
/
несколько раз, пока на
экране не появится значок соответствующего
источника сигнала (см. ниже).
AV1/
AV1,
AV2/
AV2:
Входной аудио/видеосигнал или RGB-сигнал
через разъем Scart
/
1 или 2. Значок
появляется только при подсоединении источника
RGB.
AV3:
Входной компонентный сигнал через гнезда Y,
PB/CB, PR/CR
/
3 и входной аудиосигнал
через гнезда L, R
/
3.
AV4:
Цифровой аудио/видеосигнал подается через
разъем HDMI IN 4. Входной аудиосигнал
является аналоговым только в том случае, если
оборудование подключено через DVI и гнездо
аудиовыхода.
AV5/
AV5:
Входной видеосигнал через видеоразъем
5и
входной аудиосигнал через аудиоразъем L
(MONO), разъемы R
5. Значок
выводится, только если оборудование
подключено к гнезду S-видео
5 вместо
видеоразъема
5, а входной сигнал S-видео
подается через гнездо S-видео
5.
20 RU
Чтобы
Необходимо
Вернуться к
обычному
режиму ТВ
Нажмите кнопку DIGITAL
или ANALOG.
Получить доступ Для доступа к таблице
входных сигналов нажмите
к Таблице
. (Затем, только в
входных сигналов кнопку
аналоговом режиме, нажмите
кнопку g.) Для выбора
входного сигнала нажимайте
кнопку F/f, затем нажмите
кнопку
.
Использование меню Tools
Для отображения следующих пунктов при
просмотре изображений с другого подсоединенного
устройства, отличающегося от ПК, нажмите кнопку
TOOLS.
Опции
Описание
Энергосбережение См. стр. 30.
Режим изобр.
См. стр. 23.
Режим звука
См. стр. 25.
Автоустановка
часов (только в
аналоговом
режиме)
Переключение в цифровой
режим и установка времени.
Таймер сна
См. стр. 30.
Громк. наушн.
См. стр. 26.
Использование функций MENU
Навигация по пунктам меню
“MENU” позволяет вам наслаждаться различными удобными функциями данного телевизора. Вы можете легко
выбирать каналы или внешние источники входного сигнала при помощи пульта ДУ. Также, установки для
вашего телевизора можно легко изменить при помощи “MENU”.
1
Для отображения меню нажмите
кнопку MENU.
2,3
2
3
Для выбора опции меню нажмите
кнопку F/f.
Для подтверждения выбранной опции
меню нажмите кнопку .
Для выхода из меню нажмите кнопку
MENU.
Меню
Описание
Цифр. Избранные
(только в регионах с
цифровым
телевещанием)
Вызов списка Избранное. За более подробной информацией обратитесь к
стр. 19.
Список программ
(только в регионах с
аналоговым
телевещанием)
Выбор телепрограммы из списка названий каналов.
Аналоговые
(только в регионах с
цифровым
телевещанием)
Возврат к последнему просматриваемому аналоговому каналу.
Цифровые
(только в регионах с
цифровым
телевещанием)
Возврат к последнему просматриваемому цифровому каналу.
Цифровые EPG
(только в регионах с
цифровым
телевещанием)
Вызов Цифрового электронного руководства по программам (EPG).
За более подробной информацией обратитесь к стр. 17.
• Для просмотра желаемого канала выберите этот канал,
затем нажмите кнопку .
• Для назначения метки программе см. стр. 32.
Продолжение
21 RU
Использование функций MENU
1
Меню
Описание
Внешние входы
Выбор устройства, подсоединенного к Вашему телевизору.
• Для просмотра желаемого внешнего источника входного
сигнала, выберите источник входного сигнала, затем
нажмите кнопку .
• Для назначения метки внешнему источнику входного сигнала,
см. стр. 29.
Установки
22 RU
Вызов экрана меню Установки, где выполняется большинство
расширенных установок и регулировок. Выберите значок меню,
выберите пункт меню и выполните нужное изменение или регулировку
при помощи кнопок F/f/G/g.
За более подробной информацией обратитесь к стр. 23 - 36.
Меню Изображение
Параметры, перечисленные ниже, можно
установить в меню Изображение. Для выбора опций
меню в разделе “Установки” см. раздел “Навигация
по пунктам меню” (стр. 21).
Выбирается, применять ли установки, сделанные в меню Изображение, ко всем
источникам входного сигнала, или только к тем источникам, сигнал с которых
отображается в данный момент на экране.
“Все”: Установки применяются ко всем источникам входного сигнала.
“Только просм.”: Установки применяются только к текущему источнику входного
сигнала.
Режим изобр.
Выбор режима изображения.
“Яркий”: Для улучшения контраста и резкости изображения.
“Стандартный”: Для отображения стандартного изображения. Рекомендуется для
использования в домашних условиях.
“Индивидуальный”: Позволяет вам сохранять сделанные вами настройки.
Сброс
Возврат к заводским установкам всех сделанных настроек для изображения за
исключением “Режим изобр.” и “Заданные входы”.
Пoдcвeтка
Регулировка яркости фона.
Контраст
Повышает или понижает контраст ность изображения.
Яркость
Повышает или понижает яркость изображения.
Цветность
Повышает или понижает интенсивность цветов.
Оттенок
Повышает или понижает оттенки зеленого.
К сведению
“Оттенок” можно настроить только для цветного сигнала NTSC (например, для
видеокассет из США).
Продолжение
23 RU
Использование функций MENU
Заданные входы
Цветовой тон
Регулирует баланс белого для изображения.
“Холодный”: Придает белому цвету голубоватый оттенок.
“Нейтральный”: Придает белому цвету нейтральный оттенок.
“Teплый 1”/“Teплый 2”: Придает белому цвету красноватый оттенок. “Teплый 2”
придает более красный оттенок, чем “Teплый 1”.
К сведению
Опции “Teплый 1” и “Teплый 2” можно выбрать только если Вы установили опцию
“Режим изобр.” в положение “Индивидуальный”.
Резкость
Делает изображение более резким или мягким.
Шумопонижение
Частичная корректировка помех (“снега”) при слабом сигнале трансляции.
“Aвто”: Автоматическое шумопонижение (Только в аналоговом режиме).
“Сильное”/“Среднее”/“Слабое”: Корректировка эффекта шумопонижения.
“Выкл.”: Выключение функции Шумопонижение.
Доп. установки
Индивидуальная регулировка функции Изображение. Если Вы установите
“Режим изобр.” в “Индивидуальный”, Вы сможете устанавливать/изменять
данные установки.
“Сброс”: Возврат всех расширенных настроек видеоизображения к заводским
установкам.
“Корректор черного”: Усиление черных участков изображения для увеличения
контраста.
“Улучш. контраста”: Автоматическая регулировка “Контраст” к наиболее
подходящим установкам на основании яркости экрана. Данная функция особенно
эффективна для темных изображений, увеличивая глубину изображения.
“Гамма”: Настройка баланса между яркими и темными областями изображения.
“Чистый белый”: Подчеркивает белые цвета.
“Живые цвета”: Делает цвета более живыми и воспроизводит светлые оттенки
кожи.
Примечание
Эта функция доступна только в том случае, когда параметр "Цветовое пространство"
установлен в опцию “Расширенное”.
“Цветовое пространство”: Изменяет диапазон цветов.
“Фильтр для MPEG”: Уменьшает помехи изображения, сжатом в видеоформате
MPEG (только в цифровом режиме).
24 RU
Меню Звук
Вы можете выбрать перечисленные ниже опции в
меню Звук. Для выбора опций меню в разделе
“Установки” см. раздел “Навигация по пунктам
меню” (стр. 21).
Выбирается, применять ли установки, сделанные в меню Звук, ко всем
источникам входного сигнала, или только к тем источникам, сигнал с
которых отображается в данный момент.
“Все”: Установки применяются ко всем источникам входного сигнала.
“Только просм.”: Установки применяются только к текущему источнику
входного сигнала.
Режим звука
Выбор режима звука.
“Динамичный”: Усиление тембра ВЧ и НЧ.
“Стандартный”: Для воспроизведения стандартного звука. Рекомендуется
для использования в домашних условиях.
“Индивидуальный”: Плоская частотная характеристика. Также позволяет
Вам сохранять сделанные вами настройки.
Сброс
Возврат к заводским установкам настроек для звука за исключением “Режим
звука”, “Двойной звук”, “Связь наушн.-АС” и “Громк. наушн.”.
Тембр ВЧ
Регулировка высоких звуков.
Тембр НЧ
Регулировка низких звуков.
Баланс
Регулировка баланса между левым или правым громкоговорителями.
Авторег. громк.
Поддержка постоянного уровня громкости, даже когда в нем случаются
резкие изменения (например, звук в рекламных роликах обычно бывает
громче, чем в других передачах).
Окруж. звук
Выбор окружающего звука.
“TruSurround XT”: Для окружающего звука (только для стереопрограмм).
“Имитация стерео”: Придание монофоническим программам эффекта
окружающего звука.
“Выкл.”: Для обычного стерео- или монофонического приема.
BBE
Придает звуку большую силу путем компенсации фазового эффекта в
громкоговорителях при помощи функции “BBE High Definition Sound
System”.
Продолжение
25 RU
Использование функций MENU
Заданные входы
Двойной звук
Выбор звука, который должен воспроизводиться через громкоговоритель
при стереотрансляции или трансляции на двух языках.
“Стерео”, “Моно”: Для стереотрансляции.
“A”/“B”/“Моно”: Для двуязычной трансляции выберите “A” для звукового
канала 1, “B” для звукового канала 2 или “Моно” для монофонического
канала, если это возможно.
К сведению
Если Вы выберете другое устройство, подсоединенное к телевизору, установите
опцию “Двойной звук” в положение “Стерео”, “A” или “B”.
Связь наушн.-АС
(канал
громкоговорителей
наушников)
Включение/выключение встроенных громкоговорителей телевизора при
подсоединенных наушниках.
Громк. наушн.
(громкость
наушников)
Регулировка громкости наушников.
К сведению
Опции “Тембр ВЧ”, “Тембр НЧ”, “Баланс”, “Авторег. громк.”, “Окруж. звук” и “BBE” не могут быть использованы для
наушников и выходных аудиогнезд.
26 RU
Меню Управление экраном
Вы можете выбрать перечисленные ниже опции в
меню Управление экраном. Для выбора опций меню
в разделе “Установки” см. раздел “Навигация по
пунктам меню” (стр. 21).
Выбирается, применять ли установки, сделанные в меню Управление экраном ко
всем источникам входного сигнала, или только к тем источникам, сигнал с
которых отображается в данный момент.
“Все”: Установки применяются ко всем источникам входного сигнала.
“Только просм.”: Установки применяются только к текущему источнику входного
сигнала.
Фоpмaт экpaнa
За более подробной информацией о формате экрана обратитесь к разделу
“Переключение режимов экрана вручную в зависимости от типа трансляции”
(стр. 15).
Автомат.
формат
Автоматическое изменение формата экрана в зависимости от транслируемого
сигнала. Для сохранения вашей установки выберите опцию “Выкл.”.
К сведению
• Даже если Вы выберете опцию “Вкл.” или “Выкл.” в “Автомат. формат”, Вы
всегда можете изменить формат экрана, нажимая повторно кнопку
.
• “Автомат. формат” доступен только для сигналов PAL и SECAM.
4:3 по умолч.
Выбор режима экрана по умолчанию для использования с трансляцией 4:3.
“Оптимальн.”: Воспроизведение изображения в обычном формате, 4:3, с
имитацией эффекта широкого экрана.
“4:3”: Отображение изображения стандартной трансляции 4:3 в правильных
пропорциях.
“Выкл.”: Сохранение текущей установки “Фоpмaт экpaнa” при изменении канала
или входного сигнала.
К сведению
Данная опция имеется в наличии только в том случае, если функция “Автомат. формат”
установлена в положение “Вкл.”.
Область
отображ.
Регулировка области экрана для показа изображения.
“Нормальная”: Отображение изображения с оригинальным размером.
“–1”/“–2”: Увеличение изображения для сокрытия края изображения.
Сдвиг по
горизонт.
Регулировка горизонтального положения изображения для каждого формата
экрана.
Продолжение
27 RU
Использование функций MENU
Заданные входы
Сдвиг по
вертик.
Регулировка вертикального положения изображения в режиме формата экрана
Увелич. или 14:9.
Размер по
вертикали
Регулировка вертикальный размер изображения в режиме формата экрана
Оптимальн., Увелич. или 14:9.
28 RU
Меню Начальная настройка
Параметры, перечисленные ниже, можно
установить в меню Начальная настройка. Для
выбора опций меню в разделе “Установки” см.
раздел “Навигация по пунктам меню” (стр. 21).
Запуск “меню первого включения” для выбора языка и страны/региона, а также
настройки всех доступных цифровых и аналоговых каналов. Обычно этого делать
не требуется, потому что язык и страна/регион уже выбраны и все каналы уже
настроены при установке телевизора (стр. 5, 6). Тем не менее, этот параметр
позволяет повторить процедуру (например, заново настроить телевизор после
переезда или найти новые каналы, появившиеся в эфире).
Язык
Выбор языка меню.
Предустановка
AV
Присвоение имени любому устройству, подсоединенному к разъему на боковой
или задней панели. Это имя будет ненадолго выводиться на экран при
переключении на соответствующее устройство. Вы можете пропустить источник
входного сигнала, не подключенный ни к какому устройству.
1
2
Авто S Video
Для выбора желаемого источника входного сигнала нажмите кнопку
F/f, затем нажмите кнопку .
Для выбора желаемого пункта меню внизу нажмите кнопку F/f, затем
нажмите кнопку
.
Метки устройств: Использование одной из предустановленных меток для
присвоения названия подсоединяемому устройству.
“Изм.”: Создание Вашей собственной метки. Выполните шаги с 2 по 4
раздела “Метки программ” (стр. 32).
“Пропуск”: Пропуск источника входного сигнала, к которому не
подключено никакое устройство, при выборе с помощью кнопок
источника входного сигнала.
Выбор входного сигнала с гнезд S-видео
5
/
5 в случае
подсоединения к обоим гнездам.
Продолжение
29 RU
Использование функций MENU
Автозапуск
Настройки
таймера
Установка Таймера включения/выключения телевизора.
Таймер сна
Установка периода времени, по истечении которого телевизор должен
автоматически переключаться в режим ожидания.
Если активирован Таймер сна, индикатор
(Таймер) на телевизоре (спереди)
загорается оранжевым цветом.
К сведению
• Если Вы выключите телевизор и снова его включите, опция “Таймер сна” будет
установлена в положение “Выкл.”.
• За одну минуту до переключения телевизора в режим ожидания на экране
появляется надпись “ТВ скоро будет выключен по Таймеру сна.”.
Таймер включения
Установка Таймера включения телевизора.
“День”: Выбор дня, в который Вы хотите активировать Таймер включения.
“Время”: Установка времени включения телевизора.
“Продолжительность”: Выбор периода времени, после которого телевизор
автоматически опять переключится в режим ожидания.
“Настройка громк.”: Установка громкости телевизора при включении с помощью
таймера.
Уcтaн. чacов
Позволяет Вам вручную установить часы. Если телевизор принимает цифровые
каналы, часы нельзя отрегулировать вручную, поскольку они установлены на
временной код принимаемого сигнала.
Энергосбережение
Выбор режима энергосбережения для уменьшения потребления электроэнергии
телевизором.
Если выбрана опция “Откл. изобр.”, изображение будет отключено, а индикатор
(Откл. изобр.) на телевизоре (спереди) загорится зеленым цветом. Звук
останется без изменений.
Световой
сенсор
Автоматическая оптимизация установок изображения в соответствии с
освещением в комнате.
Выход AV2
Вывод сигнала через разъем с меткой
/
2 на задней панели телевизора.
Если подключить видеомагнитофон или другое записывающее устройство к
разъему
/
2, можно записывать сигнал, поступающий с устройств,
подключенных к другим разъемам телевизора.
“TV”: Вывод телевизионной трансляции.
“AV1”: Вывод сигналов с устройств, подсоединенных к разъему
/
1.
“AV5”: Вывод сигналов с устройств, подсоединенных к разъему
/
5.
“Aвто”: Вывод всего, что воспроизводится на экране (за исключением сигналов с
разъемов
/
3 и HDMI IN 4).
Тихое
включение
Установка регулятора громкости на низком уровне при включении телевизора с
постепенным увеличением громкости до заданного уровня.
Динамик
Включение/выключение встроенных громкоговорителей телевизора.
“Вкл.”: Громкоговорители телевизора включены для прослушивания звука через
громкоговорители телевизора.
“Выкл.”: Громкоговорители телевизора выключены для прослушивания звука
только через внешние аудиоустройства, подсоединенные к разъемам
аудиовыхода.
Система цвета
Выбор системы цветности (“Aвто”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58”, “NTSC4.43”
или “PAL60”) в соответствии с входным сигналом с источника входного сигнала.
Информация
Вызов информации о системе телевизора.
Сброс всех
настроек
Возврат всех регулировок к заводским установкам и вызов экрана Автозапуск.
30 RU
Меню Установки ПК
Перечисленные ниже опции можно выбрать в меню
Установки ПК. Для выбора опций меню в разделе
“Установки” см. раздел “Навигация по пунктам
меню” (стр. 21).
Выбор режима экрана для отображения входного сигнала с Вашего ПК.
“Нормальн.”: Отображение изображения с оригинальным размером.
“Полн. 1”: Увеличение изображения для заполнения области отображения с
сохранением оригинального соотношения горизонтали к вертикали.
“Полн. 2”: Увеличение изображения для заполнения области отображения.
Сброс
Возврат регулировок ПК к заводским установкам за исключением “Формат
экрана” и “Управление питанием”.
Автоподстройка
Автоматическая регулировка положения Дисплея и фазы изображения при
получении телевизором входного сигнала с подсоединенного ПК.
К сведению
Функция Автоподстройка может не работать должным образом с определенными
входными сигналами. В таких случаях вручную отрегулируйте опции “Фаза”, “Шаг”,
“Сдвиг по горизонт.” и “Сдвиг по вертик.”.
Фаза
Регулировка фазы в случае мерцания экрана.
Шаг
Регулировка шага в случае, если на изображении есть нежелательные
вертикальные полосы.
Сдвиг по
горизонт.
Регулировка горизонтального положения изображения для каждого формата
экрана.
Сдвиг по
вертик.
Регулировка вертикального положения изображения для каждого формата
экрана.
Управление
питанием
Переключение телевизора в режим ожидания, если в течение 30 секунд не
поступает никакого сигнала.
31 RU
Использование функций MENU
Формат экрана
Меню Настройка аналоговых каналов
(Только в аналоговом режиме)
Вы можете изменить/установить аналоговые
параметры с помощью меню Настройка аналоговых
каналов. Для выбора опций меню в разделе
“Установки” см. раздел “Навигация по пунктам
меню” (стр. 21).
Режим 1 цифры
Если опция “Режим 1 цифры” установлена в положение “Вкл.”, Вы можете
выбрать аналоговый канал при помощи одной цифровой кнопки (0 - 9) на пульте
ДУ.
Примечание
Если опция “Режим 1 цифры” установлена в положение “Вкл.”, Вы не можете выбрать
каналы с номерами 10 и выше, вводя две цифры при помощи пульта ДУ.
Автонастройка
Настройка всех доступных аналоговых каналов.
Обычно этого делать не требуется, потому что все каналы уже настроены при
установке телевизора (стр. 5, 6). Тем не менее, этот параметр позволяет
повторить процедуру (например, заново настроить телевизор после переезда или
найти новые каналы, появившиеся в эфире).
Сортировка
прогр.
Изменение порядка расположения аналоговых каналов, сохраненного в памяти
телевизора.
1
2
Метки программ
Для выбора канала, который Вы хотите переместить на новую
позицию, нажмите кнопку F/f, затем нажмите кнопку
.
Для выбора новой позиции для Вашего канала нажмите кнопку F/f,
затем нажмите кнопку
.
Присвоение каналу любого имени, содержащего не более пяти букв или цифр.
Данное имя будет ненадолго выводиться на экран при переключении на этот
канал. (Обычно названия каналов берутся автоматически из режима телетекста,
если он предусмотрен.)
1
2
Для выбора канала, которому Вы хотите присвоить название, нажмите
кнопку F/f, затем нажмите кнопку
.
Нажмите кнопку F/f для выбора нужной буквы или цифры (“_” для
пробела), затем нажмите кнопку g.
Исправление символа, введенного ошибочно
Для выбора неправильной буквы нажмите кнопку G/g. Затем нажмите
кнопку F/f для выбора правильной буквы.
Удаление всех букв
3
4
32 RU
Выберите опцию “Сброс”, затем нажмите кнопку
Повторяйте шаг 2, пока не введете имя целиком.
Выберите опцию “OK”, затем нажмите кнопку
.
.
Руч. настр.
прогр.
Перед выбором опций “Метка”/“АПЧ”/“Аудиофильтр”/“Пропуск”/“Декодер”
нажмите кнопку PROG +/- для выбора номера программы с каналом. Нельзя
выбрать номер программы, настроенной на пропуск (стр. 34).
Программа/Система/Канал
Ручная настройка каналов программ.
1
2
3
4
6
7
Если номер (частота) канала неизвестен
Для поиска следующего доступного канала нажмите кнопку F/f. Когда
канал будет найден, поиск остановится. Для продолжения поиска
нажмите кнопку F/f.
Если номер (частота) канала известен
8
9
Введите номер телеканала или канала видеомагнитофона с помощью
цифровых кнопок.
Для перехода к команде “Подтверд.” нажмите кнопку
, затем
нажмите кнопку
.
Для выбора опции “OK” нажмите кнопку f, затем нажмите кнопку
.
Повторите процедуру, чтобы установить вручную другие каналы.
Метка
Присвоение выбранному каналу любого имени, содержащего не более пяти букв
или цифр. Данное имя будет ненадолго выводиться на экран при переключении на
этот канал.
Для ввода букв выполните шаги с 2 по 4 раздела “Метки программ” (стр. 32).
АПЧ
Предоставляет вам возможность точной настройки выбранного номера
программы вручную, если Вам кажется, что небольшая регулировка настройки
улучшит качество изображения.
Вы можете выполнить точную настройку в диапазоне от -15 до +15. Если будет
выбрана опция “Вкл.”, точная настройка выполнится автоматически.
Аудиофильтр
Повышение качества звука на отдельных каналах в случае искажения при
монотрансляции. Иногда, если транслируется нестандартный сигнал, возможны
искажения или периодическое пропадание звука при просмотре монопрограмм.
Если искажений звука нет, рекомендуется оставить заводскую настройку
“Выкл.”.
Примечания
• Вы не можете принимать стереофонические или двуязычные программы, если
выбрана опция “Слаб.” или “Сильн.”.
• Режим “Аудиофильтр” недоступен, если опция “Система” установлена в
положение “L”.
Продолжение
33 RU
Использование функций MENU
5
Для выбора опции “Программа” нажмите кнопку F/f, затем нажмите
кнопку
.
Для выбора номера программы, которую Вы хотите настроить вручную
(при настройке видеомагнитофона выберите канал 00), нажмите
кнопку F/f, затем нажмите кнопку RETURN.
Для выбора опции “Система”нажмите кнопку F/f, затем нажмите
кнопку
.
Для выбора одной из следующих систем телетрансляции нажмите
кнопку F/f, затем нажмите кнопку G.
B/G: Для стран/регионов Западной Европы
D/K: Для стран/регионов Восточной Европы
L: Для Франции
I: Для Великобритании
Для выбора опции “Канал” нажмите кнопку F/f, затем нажмите
кнопку
.
Нажмите кнопку F/f для выбора опции “S” (для кабельных каналов)
или “C” (для наземных каналов), затем нажмите кнопку g.
Настройте каналы следующим образом:
Пропуск
Пропуск неиспользуемых аналоговых каналов при выборе каналов с помощью
кнопок PROG +/-. (Пропущенный канал можно выбрать с помощью цифровых
кнопок.)
Декодер
Просмотр и запись кодированных каналов при использовании декодера,
подсоединенного напрямую к разъему Scart
/
1 или к разъему
Scart
/
2 через видеомагнитофон.
Примечание
В зависимости от страны/региона, выбранных для пункта “Cтрана” (стр. 6), данная
опция меню может быть недоступна.
Подтверд.
Сохранение изменений в установках, сделанных в разделе “Руч. настр. прогр.”.
34 RU
Меню Настройка цифровых каналов
Вы можете изменить/установить цифровые
параметры с помощью меню Настройка цифровых
каналов. Выберите опцию “Цифровая
конфигурация” и нажмите кнопку
для
отображения следующих меню. Для выбора опций
меню в разделе “Установки” см. раздел “Навигация
по пунктам меню” (стр. 21).
Вызов меню “Цифровая настройка”.
Автопоиск цифр. станций
Настройка всех доступных цифровых каналов.
Обычно этого делать не требуется, потому что все каналы уже настроены при
установке телевизора (стр. 6). Тем не менее, этот параметр позволяет повторить
процедуру (например, заново настроить телевизор после переезда или найти
новые каналы, появившиеся в эфире).
Редакт. списка программ
Удаление любых нежелательных цифровых каналов, сохраненных в памяти
телевизора и изменение порядка цифровых каналов, сохраненного в памяти
телевизора.
1
Для выбора канала, который Вы хотите удалить или переместить на
новую позицию, нажмите кнопку F/f.
Если Вы знаете номер (частоту) программы
2
Нажимайте цифровые кнопки для ввода трехзначного номера
программы желаемой вами трансляции.
Удалите или измените порядок цифровых каналов следующим
образом:
Для удаления цифрового канала
Нажать кнопку
. Появится сообщение с просьбой подтвердить
удаление выбранного цифрового канала. Для выбора опции “Да”
нажмите кнопку G, затем нажмите кнопку
.
Для изменения порядка цифровых каналов
3
Нажмите кнопку g, затем нажмите кнопку F/f для выбора новой
позиции для канала и нажмите кнопку G. Если необходимо переместить
другие каналы, повторите шаги 1 и 2.
Нажать кнопку RETURN.
Руч. поиск цифр. Станций
Настройка цифровых каналов вручную.
1
2
3
Нажмите цифровую кнопку для выбора номера канала, который Вы
хотите настроить вручную, затем нажмите кнопку F/f для настройки
канала.
Когда доступные каналы будут найдены, нажмите кнопку F/f для
выбора канала, который Вы хотите сохранить, затем нажмите кнопку
.
Нажмите кнопку F/f для выбора номера программы, под которым Вы
хотите сохранить новый канал, затем нажмите кнопку
.
Повторите процедуру для настройки других каналов вручную.
Продолжение
35 RU
Использование функций MENU
Цифровая
настройка
Цифровая
конфигурация
Вызов меню “Цифровая конфигурация”.
Установка субтитров*
Отображение на экране цифровых субтитров.
При выборе опции “Плохая слышимость” некоторые визуальные
вспомогательные средства могут быть выведены с субтитрами (если телеканалы
транслируют такую информацию).
Язык субтитров*
Выбор языка отображаемых на экране субтитров.
Язык аудио*
Выбор языка, используемого для программы. Некоторые цифровые каналы
могут транслировать звук для программы на нескольких языках.
Тип аудио*
Увеличение громкости звука, если выбрана опция “Плохая слышимость”.
Замок от детей*
Установка для программ ограничения по возрасту. Любую программу, для
которой установлено ограничение по возрасту, можно просмотреть только после
правильно введенного пин-кода.
1
2
3
Нажимайте цифровые кнопки для ввода Вашего установленного пинкода.
Если Вы не установили предварительно пин-код, появится экран ввода
пин-кода. Следуйте указаниям раздела “PIN код” ниже.
Нажмите кнопку F/f для выбора ограничения по возрасту или “Нет”
(для просмотра без ограничения), затем нажмите кнопку
.
Нажать кнопку RETURN.
PIN код*
Установка пин-кода в первый раз или изменение вашего пин-кода.
1
Введите пин-код следующим образом:
Если Вы перед этим уже установили пин-код
Нажимайте цифровые кнопки для ввода Вашего установленного пинкода.
Если Вы не устанавливали пин-код
Нажимайте цифровые кнопки для ввода установленного на заводе пинкода 9999.
2 Нажимайте цифровые кнопки для ввода нового пин-кода.
Появится сообщение с информацией о том, что новый пин-код принят.
3 Нажать кнопку RETURN.
К сведению
Пин-код 9999 принимается всегда.
Техн. конфигурация
Вывод меню Техническая настройка.
“Авт. обновление станций”: Позволяет телевизору находить и сохранять новые
цифровые услуги по мере их появления.
“Загрузка программы”: Позволяет телевизору автоматически получать
обновления программного обеспечения бесплатно через вашу существующую
антенну (по мере их появления). Фирма Sony рекомендует все время
устанавливать эту опцию в положение “Вкл.”. Если Вы не хотите, чтобы Ваше
программное обеспечение обновлялось, установите этот пункт меню в положение
“Выкл.”.
“Системная информация”: Отображение версии текущего программного
обеспечения и уровня сигнала.
“Часовой пояс”: Позволяет вам вручную выбирать часовой пояс, в котором вы
находитесь, если заводская установка не соответствует вашей стране.
Настройка модуля СА
Предоставляет доступ к сервису Pay Per View (Плата за просмотр) после
приобретения Модуля условного доступа (Conditional Access Module (CAM)) и
карты просмотра. Для получения информации о расположении разъема
(PCMCIA) обратитесь к стр. 37.
* Обратите внимание на то, что в некоторых странах эта функция может отсутствовать.
36 RU
Использование дополнительного оборудования
Подключение дополнительного оборудования
К телевизору можно подключить широкий спектр дополнительного оборудования. Соединительные
кабели в комплект поставки не входят.
Подключение к телевизору (на боковой панели)
Чтобы
подключить
Модуль условного
доступа
(Conditional Access
Module (CAM)) A
Для использования сервиса Pay
Per View (Плата за просмотр).
За более подробной информацией
обратитесь к руководству по
эксплуатации, прилагаемой к
вашему модулю CAM. Для
использования модуля CAM
удалите резиновую заглушку со
слота CAM. Выключите
телевизор при установке модуля
CAM в слот CAM. Если Вы не
будете использовать модуль CAM,
рекомендуется закрыть
заглушкой слот CAM.
Примечание
CAM поддерживается не во всех
странах. Пожалуйста, выясните у
специалиста своей дилерской
компании.
S VHS/Hi8/DVC
видеокамеру B
Подсоедините к гнезду S-видео
5 или видеоразъему
5ик
аудиоразъемам
5. Чтобы
избежать появления помех на
изображении, не подключайте
камеру к видеоразъему
5и
гнезду S-видео
5
одновременно. Если Вы не
можете подсоединить
монофоническое оборудование,
подсоедините его к разъему
L
5.
Наушники C
Подсоедините к разъему i, чтобы
слушать звук с телевизора через
наушники.
Наушники
Продолжение
37 RU
Использование дополнительного оборудования
S VHS/Hi8/DVC
видеокамера
Необходимо
Подключение к разъемам на телевизоре (на задней панели)
Чтобы
подключить
ПК
DVDпроигрыватель
ПК D
Подсоедините к разъемам PC
/
. Рекомендуется
использовать кабели ПК с
ферритовыми сердечниками.
Цифровой
спутниковый
приемник или
DVDпроигрыватель E
Если в устройстве имеется гнездо
HDMI, подсоедините к разъему
HDMI IN 4. С устройства будут
поступать цифровые видео- и
аудиосигналы. Если в устройстве
имеется генздо DVI, соедините
гнездо DVI с гнездом HDMI IN 4
через адаптер DVI - HDMI
(приобретается отдельно) и
подсоедините выходные
аудиоразъемы устройства к
гнездам HDMI IN 4.
Примечание
Гнезда HDMI поддерживают
только следующие входные
видеосигналы: 480i, 480p, 576i,
576p, 720p и 1080i. Для
подсоединения к ПК, пожалуйста,
используйте входное гнездо ПК.
DVDпроигрыватель с
компонентным
выходом F
Подсоедините к гнездам
компонентного сигнала и
аудиогнездам
/
3.
Цифровой спутниковый
ресивер
DVD-проигрыватель
с компонентным выходом
Необходимо
Видеоигровое
Подсоедините к разъему Scart
устройство, DVD/
1. Если подключен
проигрыватель или декодер, то кодированный сигнал
декодер G
с тюнера телевизора выводится на
декодер, а декодированный сигнал
затем выводится с декодера.
DVD-магнитофон
Стереосистемы
Видеомагнитофон класса
Hi-Fi
Декодер
Видеоигровые устройства
DVD-проигрыватель
Декодер
38 RU
DVD-магнитофон
или
видеомагнитофон,
поддерживающий
функцию
SmartLink H
Подсоедините к разъему Scart
/
2. SmartLink – это
прямое соединение между
телевизором и
видеомагнитофоном/DVDмагнитофоном.
Аудиоустройство
Hi-Fi I
Чтобы прослушивать звук с
телевизора на оборудовании
класса Hi-Fi, подсоедините его к
разъемам аудиовыхода
.
Использование меню Tools в
режиме ввода с ПК
Для вывода следующих пунктов меню при
просмотре изображений с подсоединенного ПК
нажмите кнопку TOOLS.
Опции
Описание
Энергосбережение
См. стр. 30.
Режим изобр.
См. стр. 23.
Режим звука
См. стр. 25.
Автоподстройка
См. стр. 31.
Сдвиг по горизонт.
См. стр. 31.
Сдвиг по вертик.
См. стр. 31.
Автоустановка часов Переключение в цифровой
(только в аналоговом режим и установка времени.
режиме)
Громк. наушн.
См. стр. 26.
Использование дополнительного оборудования
39 RU
Дополнительная
информация
Технические
характеристики
Дисплей
Требования к источнику питания:
220–240 В переменного тока, 50 Гц
Размер экрана:
KDL-46V2000:
46 дюймов (Приблиз. 116,9 см по диагонали)
KDL-40V2000:
40 дюймов (Приблиз. 101,6 см по диагонали)
KDL-32V2000:
32 дюймов (Приблиз. 80,1 см по диагонали)
Разрешение экрана:
1366 точек (по горизонтали) Ч 768 строк (по
вертикали)
Потребляемая мощность:
KDL-46V2000: 249 Вт
KDL-40V2000: 180 Вт
KDL-32V2000: 145 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания:
0,3 Вт
Габариты (Ш × В × Г):
KDL-46V2000:
Приблиз. 1126 × 805 × 334 мм
(с подставкой)
Приблиз. 1126 × 755 × 116 мм
(без подставки)
KDL-40V2000:
Приблиз. 988 × 716 × 334 мм
(с подставкой)
Приблиз. 988 × 664 × 103 мм
(без подставки)
KDL-32V2000:
Приблиз. 792 × 593 × 219 мм
(с подставкой)
Приблиз. 792 × 546 × 99 мм
(без подставки)
Масса:
KDL-46V2000:
Приблиз. 34 кг (с подставкой)
Приблиз. 28 кг (без подставки)
KDL-40V2000:
Приблиз. 27 кг (с подставкой)
Приблиз. 21 кг (без подставки)
KDL-32V2000:
Приблиз. 17 кг (с подставкой)
Приблиз. 15 кг (без подставки)
Система панели управления
ЖК-панель (жидкокристаллический дисплей)
ТВ система
Аналоговая: В зависимости от вашего выбора
страны/региона:
B/G/H, D/K, L, I
Цифровая: DVB-T
Система цветности/видеосистема
Аналоговая: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (только в режиме
Video In)
40 RU
Цифровая:
MPEG-2 MP@ML
Антенна
Внешний разъем для VHF/UHF (75 Ом)
Диапазон каналов
Аналоговая: VHF:
E2–E12
UHF:
E21–E69
CATV: S1–S20
HYPER: S21–S41
D/K:
R1–R12, R21–R69
L:
F2–F10, B–Q, F21–F69
I:
UHF B21–B69
Цифровой: VHF/UHF
Разъемы
/
1
21-штырьковый разъем Scart (стандарта
CENELEC), включающий аудио-/видеовход,
вход RGB-сигнала и телевизионный аудио-/
видеовыход.
/
2 (SmartLink)
21-штырьковый разъем Scart (стандарта
CENELEC), включающий аудио-/видеовход,
вход RGB-сигнала, выбираемый аудио-/
видеовыход и интерфейс SmartLink.
3
Поддерживаемые форматы: 1080i, 720p, 576p,
576i, 480p, 480i
Y: Размах 1 В, 75 Ом, 0,3 В с отрицательной
синхронизацией
PB/CB: Размах 0,7 В, 75 Ом
PR/CR: Размах 0,7 В, 75 Ом
3
Аудиовходы (линейные разъемы)
500 мВ среднеквадратическое значение
Полное сопротивление: 47 кОм
HDMI IN 4
Видео: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Аудио: Двухканальный линейный PCM
32, 44,1 и 48 кГц, 16, 20 и 24 разряда,
либо аналоговый аудиовход (линейные
разъемы)
5 Вход S-видео (4-штырьковый мини-разъем
DIN)
5 Видеовход (линейный разъем)
5 Аудиовходы (линейные разъемы)
Аудиовыход (левый/правый) (линейные
разъемы)
ПК
Вход с ПК (15 Dsub) (стр. 41)
G: Размах 0,7 В, 75 Ом, без синхронизации по
зеленому каналу
B: Размах 0,7 В, 75 Ом, без синхронизации по
зеленому каналу
R: Размах 0,7 В, 75 Ом, без синхронизации по
зеленому каналу
HD: Размах 1-5 В
VD: Размах 1-5 В
аудиовход ПК (мини-гнездо)
i Гнездо наушников
Слот модуля условного доступа (Conditional
Access Module (CAM))
Выходная мощность звука
10 Вт + 10 Вт
Прилагаемые принадлежности
Обратитесь к разделу “1: Проверка
принадлежностей” на стр. 4.
Дополнительные принадлежности
• Настенный монтажный кронштейн
SU-WL51 (для KDL-46V2000/KDL-40V2000)
SU-WL31 (для KDL-32V2000)
Конструкция и технические характеристики
могут быть изменены без уведомления.
Справочная таблица входных сигналов ПК
Сигналы
VGA
SVGA
XGA
•
•
•
•
По вертикали
(строки)
Частота
горизонтальн
ой развертки
(кГц)
Частота
вертикальной
Стандарт
развертки
(кГц)
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
Стандарты
VESA
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
Стандарты
VESA
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
Вход ПК на данном телевизоре не поддерживает синхронизацию по зеленому каналу и композитную
синхронизацию.
Вход ПК на данном телевизоре не поддерживает чересстрочные сигналы.
Вход ПК на данном телевизоре поддерживает мощные сигналы в приведенной выше таблице с частотой
кадров 60 Гц.
Для наилучшего качества изображения рекомендуется использовать сигналы с частотой кадров 60 Гц. В
режиме простого подключения сигналы с частотой кадров 60 Гц будут выбираться автоматически.
41 RU
Дополнительная информация
WXGA
По горизонтали
(пикселы)
Поиск и устранение неисправностей
Проверьте, не мигает ли индикатор 1 (режим ожидания) красным светом.
Если мигает
Включена функция самодиагностики.
1 Определите время, в течение которого индикатор 1 (режим ожидания) мигает и перестает
мигать.
Например, индикатор мигает в течение двух секунд, перестает мигать на одну секунду и мигает в
течение двух секунд.
2
Нажмите кнопку 1 на телевизоре (сверху) для его выключения, отсоедините кабель питания
от сети и сообщите специалистам дилерской компании или сервисного центра Sony характер
миганий индикатора (продолжительность и интервал).
Если не мигает
1 См. таблицы ниже.
2 Если проблему устранить не удалось, дальнейшее техническое обслуживание и ремонт
телевизора должны производиться квалифицированным персоналом в сервисном центре.
Изображение
Проблема
Причина/Способ устранения
Нет ни изображения
(темный экран), ни звука
• Проверьте подсоединение антенны.
• Подсоедините телевизор к электросети и нажмите кнопку 1
(сверху).
• Если индикатор 1 (режим ожидания) горит красным cветом,
нажмите кнопку "/1.
Нет изображения или
информации в меню от
оборудования,
подключенного к разъему
Scart
• Проверьте, включено ли дополнительное оборудование, и
нажимайте кнопку
/
до тех пор, пока на экране не
отобразится нужный значок входа.
• Проверьте соединение между дополнительным оборудованием и
телевизором.
Раздвоение или
многоконтурность
изображения
• Проверьте подсоединения антенны/кабелей.
• Проверьте расположение антенны и ее направленность.
На экране виден только
“снег” и помехи
• Проверьте, не сломана и не погнута ли антенна.
• Проверьте, не закончился ли срок эксплуатации антенны (от трех
до пяти лет в обычных условиях, от одного года до двух лет на
морском побережье).
Помехи на изображении
(пунктирные линии или
полосы)
• Установите телевизор подальше от таких источников
электрических помех, как автомобили, мотоциклы, фены или
оптические устройства.
• Дополнительное оборудование следует устанавливать на
некотором расстоянии от телевизора.
• Убедитесь, что антенна подсоединена с помощью прилагаемого
коаксиального кабеля.
• Антенный кабель не должен находиться рядом с другими
соединительными кабелями.
42 RU
Проблема
Причина/Способ устранения
При просмотре телеканала
на изображении имеются
помехи
• Выберите опцию “Руч. настр. прогр.” в меню “Настройка
аналоговых каналов” и выполните точную настройку “АПЧ”
(автоматическую подстройку частоты) для повышения качества
принимаемого изображения (стр. 33).
Отдельные маленькие
темные и/или яркие точки на
экране
• Изображение на экране состоит из точек. Маленькие темные и/
или яркие точки (пикселы) на экране не являются признаком
неисправности.
Отсутствует цветность при
просмотре программ
• Выберите опцию “Сброс” в меню “Изображение” для возврата к
заводским установкам (стр. 23).
Отсутствует цветность или
цветность искажена при
просмотре сигнала через
разъемы Y, PB/CB, PR/CR
ввода
3
• Проверьте соединение разъемов Y, PB/CB, PR/CR ввода
• Убедитесь в том, что разъемы Y, PB/CB, PR/CR ввода
надежно зафиксированы в соответствующих гнездах.
3.
3
Звук
Проблема
Причина/Способ устранения
Нет звука, но изображение
нормальное
• Нажмите кнопку 2 +/– или % (отключение звука).
• Убедитесь, что опция “Динамик” установлена в положение
“Вкл.” в меню “Начальная настройка” (стр. 30).
Звук с помехами
• См. причины/способ устранения в разделе “Помехи
изображения” на стр. 42.
Каналы
Причина/Способ устранения
Невозможно выбрать
желаемый канал
• Переключаясь в цифровой или аналоговый режим, выберите
желаемый цифровой/аналоговый канал.
Некоторые каналы
являются пустыми
• Закодированный канал/Канал, доступный только по подписке.
Подпишитесь на сервис Pay Per View (Плата за просмотр).
• Канал используется только для передачи данных (нет
изображения или звука).
• Свяжитесь с телевещательной компанией для получения
подробной информации о трансляции.
Не появляется цифровой
канал
• Свяжитесь с местным установщиком, чтобы выяснить,
предоставляется ли цифровое вещание в вашей местности.
• Приобретите более мощную антенну.
Продолжение
43 RU
Дополнительная информация
Проблема
Общие неисправности
Проблема
Причина/Способ устранения
Телевизор автоматически
отключается (телевизор
переходит в режим
ожидания)
• Проверьте, не активирована ли функция “Таймер сна” и
проверьте установку “Продолжительность” в меню “Таймер
включения” (стр. 30).
• Если сигнал принимается, и в режиме телевизора не
выполняются никакие операции в течение 10 минут, телевизор
автоматически переключается в режим ожидания.
Телевизор автоматически
включается
• Проверьте, не активирована ли функция “Таймер включения”
(стр. 30).
Не удается выбрать
некоторые источники
входного сигнала
• Выберите опцию “Предустановка AV” в меню “Начальная
настройка” и отмените функцию “Пропуск” для источника
входного сигнала (стр. 29).
Не работает пульт
дистанционного управления
• Замените батарейки.
44 RU
Указатель
Символы
В
Оттенок 23
(
) Индикатор отключения
изображения 13
(") Индикатор питания 13
(1) Индикатор режима
ожидания 13
( ) Индикатор таймера 13
(1) Переключатель питания 13
Видеомагнитофон
Запись 17
подсоединение 4
Выход AV2 30
П
ЧИСЛЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Д
Г
Гамма 24
14:9 15
4:3 15
4:3 по умолч. 27
Двойной звук 26
Динамик 30
A
Живые цвета 24
Advanced Settings 24
З
B
Заданные входы
звука 25
изображение 23
экрана 27
Замок от детей 36
Запись по таймеру 17
BBE 25
E
EPG (Digital Electronic
Programme Guide (Цифровое
электронное руководство по
программам)) 17
F
Fastext 15
M
MENU 21
P
PIN код 36
Tools 16, 20, 39
А
Авто S Video 29
Автозапуск 29
Автомат. формат 27
Автонастройка
аналоговые и цифровые
каналы 6
только аналоговые
каналы 32
только для цифровых
каналов 35
Автоподстройка 31
Автопоиск цифр. станций 35
Авторег. громк. 25
Автоустановка часов 16, 20, 39
Антенна, подсоединение 4
АПЧ 33
Аудиофильтр 33
Б
Баланс 25
Батарейки, установка в пульт
ДУ 4
И
Информация 30
К
Каналы
автоматическая
настройка 6
выбор 14
Пропуск 34
Контраст 23
Корректор черного 24
М
Меню Звук 25
Меню Изображение 23
Меню Настройка аналоговых
каналов 32
Меню Настройка цифровых
каналов 35
Меню Управление экраном 27
Меню Начальная настройка 29
Меню Установки ПК 31
Метка 33
Метки программ 32
Метки устройств 29
Н
Напоминание 18
Настройка модуля СА 36
Наушники
Громк. наушн. 26
Динамик 26
подсоединение 37
О
Область отображ. 27
Окруж. звук 25
Оптималь. 15
Р
Размер по вертикали 28
Редакт. списка программ 35
Режим 1 цифры 32
Режим звука 25
Режим изобр. 23
Режим экрана 15
Резкость 24
Руч. настр. прогр. 33
Руч. поиск цифр. Станций 35
Ручная запись по таймеру 18
С
Сброс
изображение 23
звука 25
регулировок ПК 31
Сброс всех настроек 30
Световой сенсор 30
Сдвиг по вертик. 28, 31
Сдвиг по горизонт. 27, 31
Система цвета 30
Сортировка прогр. 32
Список Избранное 19
Список категорий 17
Список таймеров 18
Страна 5
Т
Таблица входных сигналов 20
Таблица программ 15
Таймер включения 30
Таймер сна 30
Текст 15
Тембр ВЧ 25
Тембр НЧ 25
Техн. конфигурация 36
Технические характеристики 40
Тип аудио 36
Тихое включение 30
Продолжение
45 RU
Дополнительная информация
T
Ж
Пoдcвeтка 23
Подсоединение
антенны/
видеомагнитофона 4
дополнительного
оборудования 37
Подтверд. 34
Предустановка AV 29
Пропуск 29, 34
Пульт ДУ
датчик 13
обзор 12
установка батареек 4
У
Уcтaн. чacов 30
Увелич. 15
Улучш. контраста 24
Управление питанием 31
Установка субтитров 36
Ф
Фаза 31
Фильтр для MPEG 24
Фоpмaт экpaнa 27, 31
Ц
Цветность 23
Цветовой тон 24
Цифровая конфигурация 36
Цифровая настройка 35
Ч
Чистый белый 24
Ш
Шаг 31
Широкоэкр. 15
Шумопонижение 24
Э
Энергосбережение 30
Я
Язык 5, 29
Язык аудио 36
Язык субтитров 36
Яркость 23
46 RU
010COV.book Page 2 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
OSTRZEŻENIE
• Aby nie dopuścić do porażenia prądem, jeżeli przewód
zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie należy wkładać
wtyczki do gniazdka sieciowego. Wtyczka taka nie nadaje
się do użytku i należy ją zniszczyć.
• Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać odbiornika na działanie
deszczu ani wilgoci.
• Wewnątrz odbiornika TV występują niebezpiecznie
wysokie napięcia. Nie należy otwierać obudowy.
Naprawy należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym
osobom.
Uwaga dotycząca funkcji TV
cyfrowej
• Wszystkie funkcje dotyczące telewizji cyfrowej (
)
są dostępne tylko w krajach lub rejonach, w których
nadawane są cyfrowe sygnały naziemne DVB-T
(MPEG2). Należy poinformować się u sprzedawcy
sprzętu, czy na danym terenie odbierany jest sygnał DVBT.
• Ten odbiornik TV jest wykonany według specyfikacji
DVB-T, jednak nie gwarantuje się jego kompatybilności z
przyszłymi programami cyfrowej naziemnej telewizji
DVB-T.
• Niektóre funkcje telewizji cyfrowej mogą być
niedostępne w niektórych krajach.
2 PL
Wprowadzenie
Dziękujemy, że Państwo wybrali produkt firmy Sony.
Przed rozpoczęciem eksploatacji tego telewizora
należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej
instrukcji oraz zachować ją do wykorzystania w
przyszłości.
Informacje dotyczące znaków
towarowych
•
jest zastrzeżonym znakiem towarowym projektu
DVB.
• Wykonano na licencji udzielonej przez BBE Sound, Inc.
Licencja posiadana przez BBE Sound, Inc., na podstawie
co najmniej jednego z następujących patentów Stanów
Zjednoczonych: 5510752, 5736897. BBE i symbol BBE
są zastrzeżonymi znakami towarowymi BBE Sound, Inc.
• TruSurround XT, SRS i (z) symbol są znakami
towarowymi SRS Labs, Inc.
TruSurround XT technologia jest objęta licencją SRS
Labs, Inc.
•
HDMI, logo HDMI i HighDefinition Multimedia Interface
są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing, LLC.
• Ilustracje używane w tej instrukcji obsługi przedstawiają
KDL-32V2000, o ile nie stwierdzono inaczej.
010COV.book Page 3 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Spis treści
Informacje i czynności wstępne
4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa......................................................................................7
Środki ostrożności...................................................................................................................10
Przegląd pilota.......................................................................................................................11
Przegląd przycisków i wskaźników odbiornika TV ............................................................12
Odbiór audycji telewizyjnych
Odbiór audycji telewizyjnych ...................................................................................................13
Sprawdzanie Cyfrowego elektronicznego informatora programowego (EPG)
................ 16
Używanie listy Ulubionych
........................................................................................................ 18
Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń........................................................................19
Używanie funkcji MENU
Nawigacja w menu ..................................................................................................................20
Menu Obrazu ..........................................................................................................................21
Menu Dźwięku.........................................................................................................................23
Menu Ustawienia ekranu.........................................................................................................25
Menu Ustawienia.....................................................................................................................26
Menu Ustawienia PC...............................................................................................................29
Menu Ustawienia analogowe (Tylko tryb analogowy) .............................................................30
Menu Ustawienia cyfrowe
..............................................................................................33
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
Podłączanie dodatkowego sprzętu .........................................................................................35
Informacje dodatkowe
Dane techniczne .....................................................................................................................38
Rozwiązywanie problemów.....................................................................................................40
Indeks......................................................................................................................................42
: tylko dla kanałów cyfrowych
3 PL
PL
010COV.book Page 4 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Informacje i czynności wstępne
1: Sprawdzanie
wyposażenia
2: Podłączanie anteny/
magnetowidu
Pilot RM-ED005 (1)
Podłączanie tylko anteny
Baterie AA (typu R6) (2)
Przewód zasilający (typu C-6) (1)
Kabel koncentryczny
(w zestawie)
Kabel koncentryczny (1)
Uchwyt na kable (1)
Przewód zasilający (w zestawie)
Podłączanie anteny i magnetowidu
Pas podtrzymujący (1) i wkręty (2)
Wkładanie baterii do pilota
Przewód zasilający
(w zestawie)
Kabel RF
(brak w zestawie)
Uwagi
• Przy wkładaniu baterii do pilota zachować właściwą
biegunowość.
• Zużyte baterie należy utylizować w sposób nieszkodliwy
dla środowiska naturalnego. W niektórych regionach
sposób utylizacji zużytych baterii mogą regulować
stosowne przepisy. Należy skontaktować się w tej sprawie
z lokalnymi władzami.
• Nie należy używać różnych typów baterii jednocześnie
ani łączyć starych baterii z nowymi.
• Należy ostrożnie obchodzić się z pilotem. Nie należy nim
rzucać, chodzić po nim, ani wylewać na niego żadnych
płynów.
• Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł ciepła lub w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Chronić je przed wilgocią.
Kabel scart (brak w zestawie)
Magnetowid
4 PL
010COV.book Page 5 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
5: Wybieranie języka i
kraju/regionu
2
1
2
4: Zabezpieczenie odbiornika
TV przed przewróceniem
3,4
3,4
1
2
Podłączyć odbiornik TV do gniazdka
sieciowego (220-240 V prądu zmiennego,
50 Hz).
Nacisnąć 1 na odbiorniku TV (na górze).
Przy pierwszym włączeniu odbiornika TV na
ekranie pojawia się menu wyboru języka.
Gdy odbiornik TV jest w trybie oczekiwania
(wskaźnik 1 (oczekiwanie) na odbiorniku TV (na
przodzie) jest czerwony), nacisnąć "/1 na
pilocie, aby włączyć TV.
2
3
1
ciąg dalszy
5 PL
Informacje i czynności wstępne
3: Zebranie kabli w wiązkę
010COV.book Page 6 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
3
Nacisnąć F/f aby wybrać język
wyświetlany na ekranach menu, po czym
nacisnąć .
1
Przed rozpoczęciem autoprogramowania
odbiornika TV należy włożyć nagraną
taśmę do magnetowidu podłączonego do
odbiornika TV (strona 4) i zacząć
odtwarzanie.
Kanał wideo zostanie zlokalizowany i zapisany w
pamięci odbiornika TV podczas
autoprogramowania.
Jeżeli do telewizora nie jest podłączony
magnetowid, ta procedura nie jest wymagana.
Przejść do kroku 2.
2
4
.
Nacisnąć F/f aby wybrać kraj/region w
którym odbiornik TV będzie używany, po
czym nacisnąć .
Jeśli kraju/regionu, w którym odbiornik będzie
używany nie ma na liście, zamiast nazwy kraju/
regionu należy wybrać „-”.
Na ekranie ukaże się komunikat potwierdzający,
że odbiornik TV zaczyna autoprogramowanie,
należy wtedy przejść do „6: Autoprogramowanie
odbiornika TV”.
6: Autoprogramowanie
odbiornika TV
Odbiornik TV wyszuka i zapisze w pamięci wszystkie
dostępne kanały TV.
2
4
6 PL
Wybrać „OK”, po czym nacisnąć
Odbiornik TV zaczyna wyszukiwanie wszystkich
dostępnych kanałów cyfrowych, a następnie
wszystkich dostępnych kanałów analogowych.
Procedura ta zajmuje nieco czasu, należy więc
czekać cierpliwie i nie naciskać żadnych
przycisków ani na odbiorniku TV, ani na pilocie.
Gdy wyświetli się komunikat żądający,
aby sprawdzić podłączenia anteny
Nie zostały znalezione żadne kanały cyfrowe, ani
analogowe. Sprawdzić wszystkie połączenia
antenowe i nacisnąć , by ponownie rozpocząć
autoprogramowanie.
3
Gdy na ekranie pojawi się menu
sortowania programów, wykonać kroki
opisane w „Sortowanie programów”
(strona 30).
Jeżeli nie trzeba zmieniać kolejności, w której
kanały analogowe są zapisane w pamięci
odbiornika TV, przejść do kroku 4.
4
Nacisnąć MENU aby wyjść z tego menu.
Odbiornik TV jest teraz dostrojony do wszystkich
dostępnych kanałów.
010COV.book Page 7 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Wyposażenie dodatkowe
Informacje dotyczące
bezpieczeństwa
Przewód zasilający
• Przenosząc odbiornik
TV, należy odłączyć
przewód zasilający.
Nie należy przenosić
odbiornika TV z
dołączonym przewodem zasilającym. Może to
spowodować uszkodzenie tego przewodu i pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
• Uszkodzenie przewodu zasilającego
może stać się przyczyną pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
– Należy uważać, aby nie przycisnąć,
nie zgiąć ani nie skręcić nadmiernie
przewodu zasilającego. Może
nastąpić uszkodzenie izolacji lub
urwanie żył przewodu i zwarcie, co
może spowodować pożar lub
porażenie prądem elektrycznym.
– Nie należy przerabiać ani uszkadzać
przewodu zasilającego.
– Na przewodzie zasilającym nie należy kłaść ciężkich
przedmiotów. Nie wolno ciągnąć za przewód
zasilający.
– Należy trzymać przewód zasilający z dala od źródeł
ciepła.
– W celu wyjęcia przewodu zasilającego z gniazda
sieciowego należy chwytać przewód za wtyczkę.
• Jeśli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, nie należy go
dłużej używać. Należy zwrócić się z prośbą o jego
wymianę do punktu sprzedaży lub punktu serwisowego
firmy Sony.
• Dostarczonego w zestawie przewodu zasilającego nie
należy używać do jakichkolwiek innych urządzeń.
• Należy używać wyłącznie oryginalnych przewodów firmy
Sony, a nie innych marek.
Ochrona przewodu
zasilającego
Przewód zasilający należy
odłączać, ciągnąc za wtyczkę. Nie
wolno ciągnąć za sam przewód.
Sieć
Nie należy używać gniazd sieciowych słabo
trzymających wtyczkę. Wtyczka powinna
być całkowicie włożona do gniazda
sieciowego. Niedopasowanie wtyczki do
gniazda może być przyczyną iskrzenia i
wywołać pożar.
W celu wymiany gniazda zasilającego należy
skontaktować się z elektrykiem.
Dla odbiornika TV posiadającego przewód
zasilający trzy-żyłowy, z uziemiającą wtyczką
Ten telewizor powinien być podłączony do gniazda
sieciowego z ochronnym uziemieniem.
Podczas instalowania odbiornika TV przy
użyciu wspornika ściennego, należy
przestrzegać następujących zasad.
Niezachowanie tych zasad może spowodować upadek
odbiornika i poważne obrażenia.
• Zdecydowanie jest zalecane używanie akcesoriów Sony
ze względu na wymogi bezpieczeństwa:
– KDL-46V2000/KDL-40V2000:
Wspornik ścienny SU-WL51
– KDL-32V2000/:
Wspornik ścienny SU-WL31
• Zdecydowanie jest zalecane użycie dedykowanego
wspornika ściennego Sony aby umożliwić wystarczający
obieg powietrza i aby uniknąć gromadzenia się kurzu
wokół odbiornika TV, na ścianie i suficie.
• Podczas instalowania odbiornika TV należy prawidłowo
go zabezpieczyć, zgodnie z instrukcjami dołączonymi do
wspornika ściennego.
Instalacja
• Jeśli telewizor ma być
zainstalowany na ścianie, wezwij
w tym celu wykwalifikowanych
serwisantów. Odbiornik TV
niewłaściwie zainstalowany może stwarzać zagrożenie.
• Telewizor powinien zostać zainstalowany w pobliżu
łatwo dostępnego gniazda sieciowego.
Placówki medyczne
Nie należy instalować odbiornika
w miejscach, gdzie użytkowany
jest sprzęt medyczny. Może on
spowodować wadliwe działanie
urządzeń medycznych.
Przenoszenie
• Przed rozpoczęciem przenoszenia
odbiornika należy odłączyć od niego
wszystkie kable.
• Odbiornik należy przenosić w sposób
pokazany na ilustracji po prawej
stronie. Niezachowanie tych zasad
może spowodować upadek odbiornika i
jego uszkodzenie lub poważne
obrażenia. Jeśli odbiornik został
upuszczony lub uległ uszkodzeniu,
należy niezwłocznie zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
• Podczas transportu odbiornik nie powinien być narażony
na wstrząsy mechaniczne i nadmierne wibracje.
Odbiornik może upaść i ulec uszkodzeniu lub może
spowodować poważne obrażenia.
• Jeśli odbiornik jest przenoszony do naprawy lub podczas
przeprowadzki, należy zapakować go w oryginalny karton
i elementy opakowania.
• Do przenoszenia odbiornika TV potrzebne są co najmniej
dwie osoby.
Wentylacja
• Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych w obudowie.
Może to spowodować
przegrzanie i pożar.
ciąg dalszy
7 PL
010COV.book Page 8 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
• Jeśli odpowiedni przepływ powietrza nie zostanie
zapewniony, urządzenie może zostać zanieczyszczone
gromadzącym się kurzem. W celu zapewnienia właściwej
wentylacji, należy przestrzegać następujących zasad:
– Nie należy ustawiać odbiornika TV odwróconego
tyłem lub bokiem.
– Nie należy ustawiać odbiornika do góry nogami.
– Nie należy ustawiać odbiornika TV na półce lub w
szafce.
– Nie należy stawiać odbiornika na dywanie lub na łóżku.
– Nie należy przykrywać odbiornika TV materiałami, np.
zasłonami lub innymi przedmiotami, jak gazety itp.
• Wokół odbiornika TV należy pozostawić trochę wolnej
przestrzeni. W przeciwnym wypadku wentylacja może
być niewystarczająca wywołując przegrzanie, które może
spowodować pożar lub uszkodzenie odbiornika.
30 cm
10 cm
10 cm
15 cm
• Odbiornik należy ustawić na stabilnej,
poziomej powierzchni. W przeciwnym
wypadku może on spaść i spowodować
obrażenia.
• Nie należy instalować odbiornika TV w
miejscu, w którym będzie wystawać, na przykład na
kolumnie lub za nią, ani w miejscach, w których można
uderzyć w odbiornik głową.
W przeciwnym razie może to być przyczyną obrażeń ciała.
Woda i wilgoć
• Nie należy użytkować odbiornika
TV w pobliżu wody, np. obok
wanny lub kabiny prysznicowej.
Nie należy także narażać odbiornika na działanie deszczu,
wilgoci lub dymu. Może stać się to przyczyną pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym.
• Nie należy dotykać przewodu zasilania
ani odbiornika TV mokrymi rękami.
Może to spowodować porażenie
prądem lub uszkodzić odbiornik TV.
Wilgoć i przedmioty palne
Pozostaw co najmniej tyle miejsca.
• Instalując odbiornik TV na ścianie, należy zostawić co
najmniej 10 cm przestrzeni od dołu i co najmniej 5,5 cm
między tyłem odbiornika TV i ścianą.
• Nie wolno instalować urządzenia w następujący sposób:
Obieg powietrza
jest zablokowany.
Obieg powietrza
jest zablokowany.
• Nie należy dopuszczać do
zawilgocenia odbiornika. Nie wolno
rozlewać na odbiorniku żadnych
płynów. Jeśli do wnętrza odbiornika
dostanie się obcy przedmiot lub ciecz,
nie wolno włączać odbiornika. Może
to spowodować uszkodzenie
odbiornika lub porażenie prądem elektrycznym.
Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie urządzenia
wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
• Aby uniknąć pożaru, należy palne przedmioty (świece itp.) i
żarówki elektryczne trzymać z dala od odbiornika.
Oleje
Ściana
Ściana
Nie należy instalować urządzenia w restauracjach, gdzie
używany jest olej. Kurz wchłaniający olej może dostać się do
wnętrza i uszkodzić odbiornik.
Upadek
Otwory wentylacyjne
Nie należy niczego wkładać do otworów
wentylacyjnych. Jeśli do otworów tych
dostanie się metalowy przedmiot lub ciecz,
może to spowodować pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.
Umiejscowienie
• Nigdy nie należy umieszczać
telewizora w miejscach gorących,
wilgotnych lub nadmiernie
zapylonych.
• Nie należy używać odbiornika w miejscach, w których do
wnętrza mogą dostawać się owady.
• Urządzenia nie należy instalować w miejscach, w których
może być narażone na działanie wibracji mechanicznych.
8 PL
Odbiornik należy umieścić na stabilnej,
bezpiecznej podstawie. Na odbiorniku TV nie
należy wieszać żadnych przedmiotów. Odbiornik
TV może spaść ze stojaka lub ze wspornika ściennego, wywołując
szkody materialne lub obrażenia ciała.
Nie należy pozwalać, aby na odbiornik TV wspinały się
dzieci.
Instalowanie odbiornika w
pojeździe lub na suficie
Nie należy instalować odbiornika TV
w pojeździe. Ruch pojazdu może
spowodować upadek odbiornika TV, a
w wyniku tego obrażenia ciała.
Odbiornika TV nie należy wieszać na suficie.
Instalowanie odbiornika
na statkach i innych
jednostkach pływających
Nie należy instalować odbiornika
TV na statku lub innej jednostce
pływającej. Wystawianie
odbiornika TV na działanie wody morskiej może być
przyczyną pożaru lub uszkodzenia odbiornika.
010COV.book Page 9 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Użytkowanie odbiornika
na zewnątrz pomieszczeń
• Nie należy wystawiać
odbiornika na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych.
Odbiornik może się nagrzać i
może to spowodować jego
uszkodzenie.
• Nie należy instalować odbiornika TV na wolnym
powietrzu.
Podłączanie przewodów
• Podczas podłączania kabli należy odłączyć przewód
zasilający. Podczas dokonywania połączeń należy
odłączyć przewód zasilający w celu zachowania
bezpieczeństwa.
• Należy uważać, aby nie nadepnąć na kable. Może to
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Czyszczenie
• Przed przystąpieniem do czyszczenia
odbiornika i przewodu zasilającego należy
odłączyć przewód zasilający.
Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia
może prowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
• Wtyczkę przewodu zasilającego należy okresowo czyścić.
Jeśli wtyczka jest pokryta kurzem i gromadzi wilgoć, jej
własności izolujące mogą ulec pogorszeniu, co może być
przyczyną pożaru.
Wyładowania atmosferyczne
Dla własnego bezpieczeństwa podczas
burzy z piorunami nie wolno dotykać
żadnych części odbiornika TV,
przewodu zasilającego ani anteny.
Uszkodzenia wymagające naprawy serwisowej
Jeśli pęknie powierzchnia odbiornika TV, nie należy jej
dotykać, zanim nie zostanie odłączony przewód zasilający.
Nieprzestrzeganie powyższego zalecenia może doprowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Naprawy
Nie należy otwierać obudowy
odbiornika. Wykonywanie napraw
odbiornika TV należy zlecać
wyłącznie osobom wykwalifikowanym.
Usuwanie małych akcesoriów
Trzymaj akcesoria z dala od dzieci. Połknięcie może
prowadzić do udławienia lub uduszenia. Wezwij
bezzwłocznie lekarza.
Odłamki szkła
Nie należy rzucać żadnymi przedmiotami
w odbiornik TV. Szkło ekranu może się
potłuc pod wpływem uderzenia i
spowodować poważne obrażenia.
Gdy odbiornik TV nie jest
używany
niniejszym podręczniku nie zawierają informacji na ten
temat.
Oglądanie telewizji
• W celu zapewnienia wygodnego oglądania programu
telewizyjnego zaleca się zachowanie odległości od
odbiornika równej czterokrotnej do siedmiokrotnej
wysokości ekranu.
• Program telewizyjny powinien być oglądany w
pomieszczeniu o umiarkowanym oświetleniu, ponieważ
oglądanie go w słabym świetle jest męczące dla oczu.
Nieprzerwane patrzenie na ekran przez dłuższy czas także
męczy wzrok.
• Jeśli chcesz wyregulować kąt nachylenia odbiornika,
przytrzymaj ręką podstawę stojaka, aby zapobiec odłączeniu
się odbiornika od stojaka. Uważaj by nie przytrzasnąć palców
między odbiornikiem a stojakiem.
Regulacja głośności
• Należy ustawić taki poziom głośności, aby nie przeszkadzać
sąsiadom. W nocy dźwięk jest bardzo dobrze słyszalny. Z
tego powodu zaleca się zamykanie okien lub korzystanie ze
słuchawek.
• Podczas korzystania ze słuchawek należy unikać
nadmiernego poziomu głośności ze względu na możliwość
uszkodzenia słuchu.
Przeciążenie
Odbiornik TV jest przystosowany do
zasilania wyłącznie napięciem
220-240 V AC. Nie należy podłączać
zbyt wielu urządzeń do tego samego
gniazda zasilania, ponieważ może to
spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
Ciepło
Nie należy dotykać powierzchni odbiornika. Pozostaje ona gorąca,
nawet jeśli telewizor był wyłączony przez pewien czas.
Korozja
W przypadku użytkowania urządzenia blisko morza, może
nastąpić spowodowana przez sól korozja metalowych części
i uszkodzenie urządzenia lub pożar. Może też to być
przyczyną ograniczenia jego trwałości. W miarę możliwości
należy w miejscu ustawienia urządzenia zmniejszyć
wilgotność i temperaturę.
Przenoszenie
• Unosząc odbiornik TV lub przesuwając
jego panel, należy mocno chwycić za
spód.
• Dla modeli KDL-46V2000 gdy
odbiornik TV jest podnoszony lub
przesuwany, należy mocno chwycić
panel, jak pokazano na rysunku.
Należy umieścić dłoń pod panelem, z
tyłu odbiornika TV.
Ze względu na ochronę zasobów
naturalnych i ze względów
bezpieczeństwa zalecane jest, aby
nie zostawiać odbiornika TV w trybie oczekiwania gdy nie
jest używany. Odłącz przewód zasilania. Niektóre odbiorniki
mogą być jednak wyposażone w funkcje wymagające
pozostawienie ich w trybie gotowości. Instrukcje w
9 PL
010COV.book Page 10 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Środki ostrożności
Ekran LCD
• Chociaż ekran LCD został wykonany z wykorzystaniem
technologii wysokiej precyzji, dzięki której aktywnych
jest ponad 99,99% pikseli, na ekranie LCD mogą
pojawiać się czarne punkty lub występować stale jasne
punkty światła (czerwone, niebieskie lub zielone). Jest to
jednak właściwość wynikająca z konstrukcji panelu LCD
i nie oznacza usterki.
• Nie należy narażać powierzchni ekranu LCD na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to
spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu.
• Nie wolno naciskać ani drapać przedniego filtru, a także
kłaść na odbiorniku TV żadnych przedmiotów. Może to
spowodować zniekształcenia obrazu lub uszkodzenie
panelu LCD.
• Jeśli odbiornik TV jest używany w zimnym miejscu, na
obrazie mogą wystąpić plamy lub obraz może stać się
ciemny.
Nie oznacza to uszkodzenia. Zjawiska te zanikają w miarę
wzrostu temperatury.
• Długotrwałe wyświetlanie obrazów nieruchomych może
spowodować wystąpienie obrazów wtórnych (tzw.
zjawy). Mogą one zniknąć po krótkiej chwili.
• Ekran i obudowa nagrzewają się podczas pracy
telewizora. Nie oznacza to uszkodzenia.
• Wyswietlacz LCD zawiera niewielka ilosc cieklych
krysztalów i rteci. Lampa fluorescencyjna umieszczona w
urzadzeniu takze zawiera rtec. Podczas utylizacji nalezy
przestrzegac lokalnych zalecen i przepisów.
Lampa fluorescencyjna
Jako źródła światła w tym telewizorze zastosowano
specjalną lampę fluorescencyjną. Jeśli ekran ściemnieje,
zacznie migotać lub nie pojawi się, może to oznaczać, że
lampa zużyła się i że należy wymienić ekran
ciekłokrystaliczny. W celu dokonania wymiany należy
skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.
Instalacja odbiornika TV
• Nie należy ustawiać odbiornika TV w miejscach
narażonych na działanie wysokiej temperatury, na
przykład bezpośrednio na słońcu, w pobliżu grzejnika lub
nadmuchu ciepłego powietrza. Wystawienie odbiornika
na działanie wysokiej temperatury może doprowadzić do
jego przegrzania, deformacji obudowy lub niesprawności.
• Wyłączenie odbiornika telewizyjnego nie powoduje jego
odłączenia od sieci elektrycznej. W celu zupełnego
odłączenia odbiornika TV należy wyjąć wtyczkę z
gniazda sieciowego.
• Aby obraz był czysty, oświetlenie lub światło słoneczne
nie może padać bezpośrednio na ekran. W miarę
możliwości należy stosować oświetlenie punktowe
skierowane z sufitu.
• Nie należy stawiać urządzeń dodatkowych zbyt blisko
odbiornika. Urządzenia dodatkowe powinny być
oddalone przynajmniej 30 cm od telewizora. Jeśli
magnetowid zostanie ustawiony z przodu lub po prawej
stronie urządzenia, obraz może ulec zniekształceniu.
• Jeśli odbiornik telewizyjny znajduje się zbyt blisko
urządzeń będących źródłem zakłóceń
elektromagnetycznych mogą pojawiać się zakłócenia
obrazu i/lub dźwięku.
10 PL
Obchodzenie się z powierzchnią ekranu
odbiornika/szafką TV i jej czyszczenie
Aby uniknąć degradacji materiału lub powłoki ekranu
odbiornika, postępuj zgodnie z poniższymi środkami
ostrożności.
• Nie wolno naciskać ani drapać ekranu twardymi
przedmiotami ani nie należy w ekran niczym rzucać.
Ekran może zostać uszkodzony.
• Po dłuższym okresie nieprzerwanej pracy odbiornika TV
nie należy dotykać panelu wyświetlacza, ponieważ jego
powierzchnia staje się gorąca.
• Zaleca się ograniczenie do minimum dotykania
powierzchni ekranu.
• Aby usunąć kurz z powierzchni ekranu/szafki, należy
wytrzeć go delikatnie za pomocą miękkiej ściereczki. Jeśli
nie można usunąć kurzu, należy wytrzeć ekran za pomocą
miękkiej ściereczki lekko zwilżonej rozcieńczonym
roztworem delikatnego detergentu.
• Nie należy używać szorstkich gąbek, środków czyszczących
na bazie zasad lub kwasów, proszków do czyszczenia ani
lotnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzyna,
rozcieńczalnik czy środek owadobójczy. Używanie takich
środków lub długotrwały kontakt z gumą lub winylem może
spowodować uszkodzenie powierzchni ekranu lub szafki.
• Z upływem czasu w otworach wentylacyjnych może
gromadzić się kurz. Aby zapewnić właściwą wentylację,
zalecane jest okresowe usuwanie kurzu (raz w miesiącu)
za pomocą odkurzacza.
Utylizacja telewizora
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt
nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno
się go dostarczyć do
odpowiedniego punktu zbiórki
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W
celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym
zakupiony został ten produkt.
010COV.book Page 11 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Przegląd pilota
1 "/1 – Stan oczekiwania odbiornika TV
Wyłącza na chwilę odbiornik TV i włącza ze stanu oczekiwania.
2 A/B – Podwójny dźwięk (strona 24)
3 Przyciski kolorowe
Wybiera na chwilę opcje na dole cyfrowego menu Ulubione i menu EPG.
4
/
– Pokazywanie Informacji / Tekstu
• W trybie cyfrowym: Wyświetla krótkie informacje o aktualnie oglądanym
programie.
• W trybie analogowym: Wyświetla takie informacje, jak aktualny numer
kanału i tryb ekranowy.
• W trybie tekstowym (strona 14): Wywołuje ukrytą informację (np.
odpowiedzi do zagadki).
5
F/f/G/g/
(strona 13, 20)
6 TOOLS (strona 15, 19, 37)
Umożliwia dostęp do różnych opcji oglądania i do wykonania zmian
nastawień, zależnie od źródła i trybu ekranu.
7 MENU (strona 20)
8 DIGITAL – Tryb cyfrowy (strona 13)
9 Przyciski numeryczne
• W trybie TV: Wybór kanałów. Dla kanału numer 10 i powyżej, drugą
cyfrę należy wcisnąć w ciągu dwóch sekund.
• W trybie tekstowym: Aby wybrać stronę należy wprowadzić jej
trzycyfrowy numer.
0
– Poprzedni kanał
Wraca do kanału poprzednio oglądanego (przez ponad pięć sekund).
qa PROG +/- (strona 13)
• W trybie TV: Wybiera następny (+) lub poprzedni (-) kanał.
• W trybie tekstowym: Wybiera następną (+) lub poprzednią (-) stronę.
qs 2 +/- – Głośność
qd % – Wyciszenie (strona 13)
qf / – Tekst (strona 14)
qg ANALOG – Tryb analogowy (strona 13)
/ RETURN
qh
Powraca do poprzedniego ekranu każdego wyświetlanego menu.
qj
qk
– EPG (Cyfrowy elektroniczny informator programowy)
(strona 16)
– Zatrzymanie obrazu (strona 14)
Zatrzymuje obraz TV.
ql
w;
– Tryb ekranowy (strona 14)
/
– Wybieranie wejścia / Zatrzymanie tekstu
• W trybie TV (strona 19): Wybiera sygnał wejściowy z urządzenia
przyłączonego do gniazd TV.
• W trybie tekstowym (strona 14): Zatrzymuje aktualną stronę tekstową.
Wskazówka
Przyciski A/B, PROG + oraz numer 5 mają wyczuwalne dotykiem kropki. Kropki wyczuwane dotykiem ułatwiają orientację przy
obsłudze odbiornika TV.
11 PL
010COV.book Page 12 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Przegląd przycisków i wskaźników
odbiornika TV
(strona 20)
1
2
/
– Wybieranie wejścia/OK
• W trybie TV (strona 19): Wybiera sygnał
wejściowy z urządzenia przyłączonego do
gniazd TV.
• W menu TV: Wybiera menu lub opcję i
potwierdza ustawienie.
3 2 +/-/
/
• Zwiększa (+) lub zmniejsza (-) głośność.
• W menu TV: Przewija opcje w lewo ( ) lub
w prawo ( ).
4 PROG +/-/
/
• W trybie TV: Wybiera następny (+) lub
poprzedni (-) kanał.
• W menu TV: Przewija opcje w górę ( ) lub
w dół ( ).
5 1 – Zasilanie
Włącza lub wyłącza odbiornik TV.
6
– Wskaźnik wyłączania obrazu/
wskaźnik Timera
• Świeci na zielono, gdy obraz jest wyłączony
(strona 27).
• Świeci się na pomarańczowo gdy Timer jest
nastawiony (strona 27).
7 1 – Wskaźnik oczekiwania
6
7
8
9
Świeci na czerwono, gdy odbiornik TV jest w
trybie oczekiwania.
8 " – Wskaźnik zasilania
Świeci na zielono, gdy odbiornik jest włączony.
9 Czujnik zdalnego sterowania
Uwaga
Przed odłączeniem przewodu zasilającego należy upewnić się, że telewizor jest zupełnie wyłączony. Odłączenie przewodu
zasilającego gdy telewizor jest włączony może spowodować, że wskaźnik pozostanie zapalony lub być przyczyną usterki
telewizora.
12 PL
010COV.book Page 13 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Odbiór audycji telewizyjnych
Odbiór audycji
telewizyjnych
Naciskać przyciski numeryczne lub
PROG +/-, aby wybrać kanał TV.
Aby wybrać kanały numer 10 i powyżej za
pomocą przycisków numerycznych, należy
wprowadzić drugą i trzecią cyfrę w ciągu dwóch
sekund.
Aby wybrać cyfrowy kanał za pomocą Cyfrowego
elektronicznego informatora programowego
(EPG), zobacz strona 16.
W trybie cyfrowym
Na chwilę pojawi się baner z informacją. Na banerze
mogą znajdować się następujące ikony.
Dodatkowe czynności
2
: Program radiowy
: Program kodowany/płatny
: Dostępne różne języki audio
: Dostępne napisy
: Dostępne napisy dla słabo słyszących
: Zalecany wiek minimalny dla aktualnego
programu (od 4 do 18 lat)
: Blokada rodzicielska
: Aktualny program jest nagrywany
2
3
3
Aby
Należy
Wyłączyć na chwilę
odbiornik TV
(Tryb oczekiwania)
Nacisnąć "/1.
Włączyć TV z trybu
oczekiwania bez
dźwięku
Nacisnąć %. Nacisnąć 2 +/aby nastawić poziom głośności.
Odbiór audycji telewizyjnych
1
3
Całkowicie wyłączyć Nacisnąć 1 na odbiorniku TV
odbiornik TV
(na górze).
1
Nacisnąć 1 na odbiorniku TV (na górze),
aby włączyć TV.
Gdy odbiornik TV jest w trybie oczekiwania
(wskaźnik 1 (oczekiwanie) na odbiorniku TV (na
przodzie) jest czerwony), nacisnąć "/1 na
pilocie, aby włączyć TV.
2
Ustawić poziom
głośności
Nacisnąć 2 + (zwiększyć)/
- (zmniejszyć).
Wyciszyć dźwięk
Nacisnąć %. Aby przywrócić
dźwięk, należy ponownie
nacisnąć ten przycisk.
Uzyskać dostęp do
tabeli indeksu
programów (tylko w
trybie analogowym)
Nacisnąć
. Aby wybrać kanał
analogowy, nacisnąć F/f, po
czym nacisnąć
.
Aby przejść do tabeli indeksów
sygnałów wejścia, zobacz
strona 19.
Nacisnąć DIGITAL, aby przełączyć na tryb
cyfrowy, lub ANALOG, aby przełączyć na
tryb analogowy.
Dostępne kanały są różne, zależnie od trybu.
ciąg dalszy
13 PL
KDL-46/40/32V2000
2-680-539-41(2)
010COV.book Page 14 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Aby wejść na strony teletekstu
4:3
Nacisnąć /. Po każdorazowym naciśnięciu /,
ekran zmienia się cyklicznie w następujący sposób:
Tekst t Tekst na obrazie telewizyjnym (tryb
mieszany) t Bez tekstu (wyjście z trybu teletekstu)
Aby wybrać stronę, nacisnąć przyciski numeryczne
lub PROG +/-.
Aby zatrzymać stronę, nacisnąć
/ .
Aby wywołać ukrytą informację, nacisnąć
/ .
Wyświetla audycje TV w konwencjonalnym formacie
4:3 (np. nie-szerokoekranowa telewizja) w
prawidłowych proporcjach.
Wskazówki
• Należy zapewnić odbiór sygnału TV dobrej jakości, gdyż
w przeciwnym razie w tekście mogą pojawić się błędy.
• Większość kanałów telewizyjnych udostępnia funkcje
teletekstu. Informacje na temat używania teletekstu
można znaleźć na stronie indeksu.
• Jeśli u dołu strony tekstowej pojawiają się opcje w
czterech kolorach, dostępna jest usługa szybkiego dostępu
Fastext. Usługa Fastext umożliwia szybki i łatwy dostęp
do stron. Aby wejść na stronę, nacisnąć przycisk w
odpowiadającym jej kolorze.
Wide
(panoramiczny)
Wyświetla panoramiczny obraz telewizyjny (16:9) w
prawidłowych proporcjach.
Zoom*
Zatrzymanie obrazu
Zatrzymuje obraz TV (np. aby zapisać numer telefonu
lub przepis).
1
2
3
4
Nacisnąć
na pilocie.
Nacisnąć F/f/G/g aby wyregulować
pozycję okna.
Nacisnąć
Wyświetla obrazy telewizyjne w formacie
Cinemascope (format Letterbox) w prawidłowych
proporcjach.
14:9*
aby usunąć okno.
Nacisnąć ponownie
aby wrócić do
normalnego trybu TV.
Aby ręcznie zmienić tryb ekranowy
stosownie do transmitowanego
programu
Naciskać przycisk
, aby wyświetlić bieżący tryb
ekranowy.
Nacisnąć kilkakrotnie
, aby wybrać Smart, 4:3,
Wide, Zoom lub 14:9.
Smart*
Wyświetla konwencjonalny obraz telewizyjny 4:3 z
imitacją efektu szerokoekranowego. Obraz w
formacie 4:3 wypełnia cały ekran.
Wyświetla audycje TV formatu 14:9 w prawidłowych
proporcjach. Wskutek tego, na ekranie widoczne są
czarne obszary na brzegach.
* Obraz może być częściowo obcięty od góry i od dołu.
Wskazówki
• Ewentualnie można nastawić „Autoformatowanie” na
„Wł.”. Odbiornik TV automatycznie wybierze tryb
najlepiej dostosowany do rodzaju audycji TV (strona 25).
• Wybierając 14:9 lub Zoom, można nastawić pozycję
obrazu. Aby przesuwać w górę lub w dół, należy naciskać
F/f (np. by uwidocznić napisy dialogowe).
• Niektóre znaki i/lub litery na górze i na dole obrazu mogą
być niewidoczne w trybie Smart. W takim wypadku
można wybrać „Rozmiar pionowy” za pomocą menu
„Ustawienia ekranu” i nastawić rozmiar pionowo tak, aby
były widoczne.
14 PL
KDL-46/40/32V2000
2-680-539-41(2)
010COV.book Page 15 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Używanie menu Tools
Nacisnąć TOOLS podczas oglądania programu TV,
aby wyświetlić następujące opcje.
Opis
Oszcz. energii
Zobacz strona 27.
Ustawienia napisów
(tylko w trybie
cyfrowym)
Zobacz strona 34.
Ulubione cyfrowe
(tylko w trybie
cyfrowym)
Zobacz strona 18.
Tryb obrazu
Zobacz strona 21.
Tryb dźwięku
Zobacz strona 23.
Odbiór audycji telewizyjnych
Opcje
Aut. ust. zegara (tylko Umożliwia przełączenie na tryb
w trybie analogowym) cyfrowy i uzyskanie aktualnego
czasu.
Timer wyłączania
Zobacz strona 27.
Głośność i
Zobacz strona 24.
15 PL
KDL-46/40/32V2000
2-680-539-41(2)
010COV.book Page 16 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Sprawdzanie Cyfrowego elektronicznego
informatora programowego (EPG)
*
1
2
W trybie cyfrowym nacisnąć , aby
wyświetlić Cyfrowy elektroniczny
informator programowy (EPG).
Wykonać żądane operacje, jak pokazano
w następującej tabeli.
Uwaga
Informacje o programach zostaną wyświetlone tylko jeśli
stacja TV je nadaje.
Cyfrowy elektroniczny informator
programowy (EPG)
* Należy wziąć pod uwagę, że ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
Aby
Należy
Wyłączyć EPG
Nacisnąć
Poruszać się w EPG
Nacisnąć F/f/G/g.
Oglądać aktualny program
Nacisnąć
Sortować informacje o programach według 1
kategorii – Lista kategorii
2
.
gdy aktualny program jest wybrany.
Nacisnąć niebieski przycisk.
Nacisnąć F/f/G/g aby wybrać kategorię. Nazwa kategorii
zostanie wyświetlona z boku.
Dostępne kategorie to:
„Ulubione”: Zawiera wszystkie kanały, które zostały zapisane na liście
Ulubionych (strona 18).
„Wszystkie”: Zawiera wszystkie dostępne kanały.
„Wiadomości”: Zawiera wszystkie kanały informacyjne.
3
Nacisnąć
.
Teraz Cyfrowy elektroniczny informator programowy (EPG) wyświetla
tylko aktualne programy z wybranej listy.
Nastawić nagrywanie programu –
Programator nagrywania
1
2
3
4
Nacisnąć F/f/G/g, aby wybrać przyszły program, który
zostanie nagrany.
Nacisnąć .
Nacisnąć F/f, aby wybrać „Programator nagrywania”.
Nacisnąć , aby nastawić Timery odbiornika TV i
magnetowidu.
Przy informacji o tym programie pojawi się symbol
na odbiorniku TV (na przodzie) zapali się.
Uwagi
. Wskaźnik
• Można nastawić Timer nagrywania magnetowidu na odbiorniku TV w
wypadku magnetowidów zgodnych z funkcją Smartlink. Jeżeli magnetowid nie
jest zgodny ze Smartlink, pojawi się komunikat przypominający o konieczności
nastawienia Timera magnetowidu.
• Gdy zacznie się nagrywanie, można przełączyć odbiornik TV na tryb
oczekiwania, ale nie należy zupełnie go wyłączać, ponieważ nagrywanie może
zostać anulowane.
• Jeżeli ograniczenie wiekowe dla programów zostało nastawione, na ekranie
pojawi się komunikat żądający podania kodu PIN. Szczegółowe informacje,
zobacz „Ochrona przed dziećmi” na stronie 34.
16 PL
KDL-46/40/32V2000
2-680-539-41(2)
010COV.book Page 17 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Aby
Należy
Nastawić program na automatyczne
wyświetlenie na ekranie w momencie
rozpoczęcia – Przypomnienie
1
2
3
4
Nacisnąć F/f/G/g, aby wybrać przyszły program, który ma
zostać wyświetlony.
Nacisnąć .
Nacisnąć F/f, aby wybrać „Przypomnienie”.
Nacisnąć , aby automatycznie wyświetlić wybrany program
w momencie rozpoczęcia.
Nastawić czas i datę dla programu
przeznaczonego do nagrania – Ręczny
programator nagrywania
1
2
3
4
5
Nacisnąć .
Nacisnąć F/f, aby wybrać „Ręczny programator
nagrywania”, po czym nacisnąć .
Nacisnąć F/f, aby wybrać datę, po czym nacisnąć g.
Nastawić czas rozpoczęcia i czas zakończenia w taki sam
sposób, jak w kroku 3.
Nacisnąć F/f, aby wybrać program, po czym nacisnąć ,
aby nastawić Timery odbiornika TV i magnetowidu.
Przy informacji o tym programie pojawi się symbol
na odbiorniku TV (na przodzie) zapali się.
Uwagi
. Wskaźnik
Odbiór audycji telewizyjnych
Przy informacji o tym programie pojawi się symbol c.
Uwaga
Jeżeli odbiornik TV zostanie przełączony na tryb oczekiwania, włączy się
automatycznie na chwilę przed rozpoczęciem programu.
• Można nastawić Timer nagrywania magnetowidu na odbiorniku TV w
wypadku magnetowidów zgodnych z funkcją Smartlink. Jeżeli magnetowid nie
jest zgodny ze Smartlink, pojawi się komunikat przypominający o konieczności
nastawienia Timera magnetowidu.
• Gdy zacznie się nagrywanie, można przełączyć odbiornik TV na tryb
oczekiwania, ale nie należy zupełnie go wyłączać, ponieważ nagrywanie może
zostać anulowane.
• Jeżeli ograniczenie wiekowe dla programów zostało nastawione, na ekranie
pojawi się komunikat żądający podania kodu PIN. Szczegółowe informacje,
zobacz „Ochrona przed dziećmi” na stronie 34.
Anulować nagrywanie/przypomnienie –
Lista programatora
1
2
3
Nacisnąć .
Nacisnąć F/f, aby wybrać „Lista programatora”.
Nacisnąć F/f, aby wybrać program przeznaczony do
anulowania, po czym nacisnąć .
Pojawi się wyświetlenie potwierdzenia, że program ma być anulowany.
4
Nacisnąć g, aby wybrać „Tak”, po czym nacisnąć
potwierdzić.
, aby
Wskazówka
Można również wyświetlić Cyfrowy elektroniczny informator programowy (EPG) wybierając „Cyfrowy EPG” w „MENU”
(strona 20).
17 PL
KDL-46/40/32V2000
2-680-539-41(2)
010COV.book Page 18 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Używanie listy Ulubionych
*
Funkcja Ulubionych umożliwia wybranie programów
z listy maksymalnie 8 określonych kanałów. Aby
wyświetlić listę Ulubionych, zobacz „Nawigacja w
menu” (strona 20).
Lista Ulubionych
* Należy wziąć pod uwagę, że ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
Aby
Należy
Stworzyć listę Ulubionych po raz pierwszy Gdy po raz pierwszy wybrane zostanie „Ulubione cyfrowe” w „MENU”,
pojawi się komunikat pytający, czy chcemy dodać kanały do listy Ulubionych.
1
2
Nacisnąć , aby wybrać „Tak”.
Nacisnąć F/f, aby wybrać kanał, który będzie dodany.
Jeżeli znany jest numer kanału, można użyć przycisków numerycznych i
bezpośrednio wybrać kanał.
3
Nacisnąć
.
Kanały, które są zapisane na liście Ulubionych, są oznaczone symbolem
.
Wyłączyć listę Ulubionych
Nacisnąć RETURN.
Zobaczyć krótkie informacje o aktualnym
programie
Nacisnąć
podczas wybierania kanału. Aby anulować tę funkcję, należy
ponownie nacisnąć ten przycisk.
Oglądać kanał
Nacisnąć
Dodać lub usunąć kanały na liście
Ulubionych
1
podczas wybierania kanału.
Nacisnąć niebieski przycisk.
Kanały, które są zapisane na liście Ulubionych, są oznaczone symbolem
.
2
Nacisnąć F/f, aby wybrać kanał, który zostanie dodany lub
usunięty.
Jeżeli znany jest numer kanału, można użyć przycisków numerycznych i
bezpośrednio wybrać kanał.
Usunąć wszystkie kanały z listy
Ulubionych
3
4
Nacisnąć .
Nacisnąć niebieski przycisk, aby wrócić do listy Ulubionych.
1
2
Nacisnąć niebieski przycisk.
Nacisnąć żółty przycisk.
Pojawi się komunikat aby potwierdzić, że wszystkie kanały mają być
usunięte z listy Ulubionych.
3
Nacisnąć G, aby wybrać „Tak”, po czym nacisnąć
potwierdzić.
, aby
18 PL
KDL-46/40/32V2000
2-680-539-41(2)
010COV.book Page 19 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Dodatkowe czynności
Oglądanie obrazów
z podłączonych
urządzeń
W przypadku urządzenia podłączonego do
złączy 21-stykowym przewodem SCART
Rozpocząć odtwarzanie na podłączonym urządzeniu.
Na ekranie pojawi się obraz z podłączonego
urządzenia.
W przypadku samoprogramującego się
magnetowidu (strona 6)
W trybie analogowym nacisnąć PROG +/- lub
przyciski numeryczne, aby wybrać kanał wideo.
W przypadku innego podłączonego
urządzenia
Naciskać kolejno
/ , aż na ekranie pojawi się
symbol właściwego wejścia (patrz niżej).
AV1/
AV1,
AV2/
AV2:
Sygnał wejścia audio/wideo lub RGB z gniazda scart
/
1 lub 2.
pojawi się tylko wtedy, gdy
źródło RGB zostało podłączone.
AV3:
Komponentowy sygnał wejścia dostarczany jest z gniazd
Y, PB/CB, PR/CR złącza
/
3, a sygnał wejścia
audio z gniazd L i R
/
3.
Należy
Nacisnąć DIGITAL lub
Powrócić do
normalnego odbioru ANALOG.
telewizyjnego
Uzyskać dostęp do
tabeli indeksów
sygnałów wejścia
Nacisnąć
, aby przejść do tabeli
indeksów sygnałów wejścia.
(Następnie, tylko w trybie
analogowym, nacisnąć g.) Aby
wybrać źródło wejścia, nacisnąć
F/f, po czym nacisnąć .
Używanie menu Tools
Nacisnąć TOOLS, aby wyświetlić następujące opcje,
gdy oglądane obrazy pochodzą z podłączonego
urządzenia innego niż komputer.
Opcje
Opis
Oszcz. energii
Zobacz strona 27.
Tryb obrazu
Zobacz strona 21.
Tryb dźwięku
Zobacz strona 23.
Odbiór audycji telewizyjnych
Włączyć podłączone urządzenie i wykonać
jedną z następujących czynności.
Aby
Aut. ust. zegara (tylko Umożliwia przełączenie na tryb
w trybie analogowym) cyfrowy i uzyskanie aktualnego
czasu.
Timer wyłączania
Zobacz strona 27.
Głośność i
Zobacz strona 24.
AV4:
Cyfrowy sygnał audio/wideo jest wprowadzany przez
gniazdo HDMI IN 4. Sygnał wejścia audio jest sygnałem
analogowym tylko wtedy, gdy urządzenie podłączono do
gniazda DVI i audio.
AV5/
AV5:
Sygnał wejścia wideo z gniazda wideo
5, oraz
sygnał wejścia audio z gniazd audio L (MONO), R
złącza
5.
pojawi się tylko wówczas, gdy
urządzenie jest podłączone do gniazda S-video
5,
zamiast do gniazda wideo
5, a sygnał wejścia Svideo jest wprowadzany przez gniazdo S-video
5.
19 PL
KDL-46/40/32V2000
2-680-539-41(2)
010COV.book Page 20 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Używanie funkcji MENU
Nawigacja w menu
„MENU” umożliwia korzystanie z różnych wygodnych funkcji tego odbiornika TV. Można z łatwością zmieniać
kanały lub zewnętrzne wejścia za pomocą pilota. Również nastawienia odbiornika TV mogą być z łatwością
zmieniane za pomocą „MENU”.
1
Nacisnąć MENU, aby wyświetlić menu.
2,3
1
2
3
Menu
Nacisnąć F/f, aby wybrać opcję.
Nacisnąć
, aby potwierdzić wybór opcji.
Aby wyjść z menu, nacisnąć MENU.
Opis
Uruchamia listę Ulubionych. Szczegółowe informacje o ustawieniach, zobacz
Ulubione cyfrowe
(tylko na terenach posiadających strony 18.
program cyfrowy)
Umożliwia wybór programów TV z listy nazw kanałów.
Lista programów
(tylko na terenach posiadających • Aby oglądać żądany kanał, należy go wybrać i nacisnąć
• Aby wyznaczyć nazwę dla programu, zobacz strony 31.
program analogowy)
.
Powraca do ostatniego oglądanego kanału analogowego.
Analogowy
(tylko na terenach posiadających
program cyfrowy)
Powraca do ostatniego oglądanego kanału cyfrowego.
Cyfrowy
(tylko na terenach posiadających
program cyfrowy)
Uruchamia Cyfrowy elektroniczny informator programowy (EPG).
Cyfrowy EPG
(tylko na terenach posiadających Szczegółowe informacje o ustawieniach, zobacz strony 16.
program cyfrowy)
Wejścia zewnętrzne
Wybiera urządzenie podłączone do odbiornika TV.
• Aby oglądać program z żądanego, zewnętrznego wejścia, wybrać
źródło wejścia, po czym nacisnąć .
• Aby wyznaczyć nazwę dla zewnętrznego wejścia, zobacz strony 26.
Ustawienia
20 PL
Otwiera ekran menu Ustawienia, na którym wykonywane są najbardziej
zaawansowane nastawienia i regulacje. Wybrać ikonę menu, wybrać opcję i
wykonać żądaną zmianę lub regulację, używając F/f/G/g.
Szczegółowe informacje o ustawieniach, zobacz strony 21 do 34.
010COV.book Page 21 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Menu Obrazu
W menu Obrazu można wybrać podane niżej opcje.
Aby wybrać opcje w „Ustawienia”, zobacz
‚‚Nawigacja w menu” (strona 20).
Wybiera, czy ustawienia wykonane w menu Obrazu zastosować do wszystkich
wejść, czy tylko do aktualnie oglądanego wejścia.
„Wszystkie”: Stosuje ustawienia do wszystkich wejść.
„Tylko oglądanie”: Stosuje ustawienia tylko do aktualnego wejścia.
Tryb obrazu
Wybiera tryb obrazu.
„Żywy”: Dla zwiększonego kontrastu i ostrości obrazu.
„Standardowy”: Dla standardowego obrazu. Ustawienie zalecane przy korzystaniu z
kina domowego.
„Własny”: Umożliwia zapisanie preferowanych ustawień w pamięci.
Zerowanie
Sprowadza wszystkie ustawienia obrazu z wyjątkiem „Tryb obrazu” i „Wejścia
docelowe” do ustawień fabrycznych.
Światło
Reguluje jasność światła.
Kontrast
Zwiększa lub zmniejsza kontrast obrazu.
Jasność
Rozjaśnia lub przyciemnia obraz.
Kolor
Zwiększa lub zmniejsza intensywność koloru.
Odcień
Zwiększa lub zmniejsza zielony odcień.
Wskazówka
„Odcień” można zmieniać tylko w przypadku kolorowego sygnału NTSC (np. amerykańskie
taśmy wideo).
Temperatura
barw
Reguluje biel obrazu.
„Zimne”: Nadaje bieli niebieski odcień.
„Neutralne”: Nadaje bieli neutralny odcień.
„Ciepłe 1”/„Ciepłe 2”: Nadaje bieli czerwony odcień. „Ciepłe 2” nadaje czerwieńszy
odcień niż „Ciepłe 1”.
Wskazówka
„Ciepłe 1” i „Ciepłe 2” można wybrać tylko wtedy, gdy „Tryb obrazu” jest nastawione na
„Własny”.
ciąg dalszy
21 PL
Używanie funkcji MENU
Wejścia docelowe
010COV.book Page 22 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Ostrość
Wyostrza lub zmiękcza obraz.
Red. zakłóceń
Zmniejsza zakłócenia obrazu (obraz zaśnieżony) w przypadku słabego sygnału
nadajnika TV.
„Auto”: Automatycznie zmniejsza zakłócenia obrazu (Tylko tryb analogowy).
„Duża”/„Średnia”/„Mała”: Zmienia wpływ redukcji zakłóceń.
„Wył.”: Wyłącza funkcję Red. zakłóceń.
Zaaw. ustawienia
Dokładniej dostosowuje funkcję Obrazu do indywidualnych wymagań. Gdy „Tryb
obrazu” zostanie nastawione na „Własny”, można wykonywać/zmieniać poniższe
ustawienia.
„Zerowanie”: Sprowadza wszystkie zaawansowane nastawienia wideo do nastawień
fabrycznych.
„Korekta czerni”: Podkreśla obszary czerni na obrazie dla silniejszego kontrastu.
„Zwiększenie kontrastu”: Automatycznie nastawia „Kontrast” na najlepsze
ustawienie w stosunku do jasności ekranu. To nastawienie jest szczególnie
skuteczne dla ciemnych obrazów, zwiększając jaskrawość obrazu.
„Gamma”: Ustawia proporcje między jasnymi a ciemnymi partiami obrazu.
„Czysta biel”: Wzmacnia białe kolory.
„Żywy kolor”: Powoduje, że kolory są żywsze i pozwala odtwarzać jasne tony skóry.
Wskazówka
Funkcja ta jest dostępna tylko, gdy „Przestrzeń barw” ustawiono na „Rozszerzona”.
„Przestrzeń barw”: Zmienia paletę barw.
„Red. zakłóceń MPEG”: Zmniejsza zakłócenia obrazu w wideo z kompresją MPEG
(tylko w trybie cyfrowym).
22 PL
010COV.book Page 23 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Menu Dźwięku
W menu Dźwięku można wybrać podane niżej opcje.
Aby wybrać opcje w „Ustawienia”, zobacz
‚‚Nawigacja w menu” (strona 20).
Wybiera, czy ustawienia wykonane w menu Dźwięku zastosować do wszystkich
wejść, czy tylko do aktualnie oglądanego wejścia.
„Wszystkie”: Stosuje ustawienia do wszystkich wejść.
„Tylko oglądanie”: Stosuje ustawienia tylko do aktualnego wejścia.
Tryb dźwięku
Wybiera tryb dźwięku.
„Dynamiczny”: Wzmacnia tony wysokie i niskie.
„Standardowy”: Dla standardowego dźwięku. Ustawienie zalecane przy korzystaniu
z kina domowego.
„Własny”: Płaska charakterystyka. Umożliwia także zapisanie w pamięci
preferowanych ustawień.
Zerowanie
Sprowadza ustawienia dźwięku z wyjątkiem „Tryb dźwięku”, „Podwójny dźwięk”,
„Wył. głośnika” i „Głośność i” do ustawień fabrycznych.
Tony wys.
Reguluje dźwięki zawierające wysokie tony.
Tony niskie
Reguluje dźwięki zawierające niskie tony.
Balans
Wzmacnia balans lewego lub prawego głośnika.
Aut. głośność
Utrzymuje stały poziom głośności, nawet gdy występują zmiany poziomu
nadawanego sygnału (np. reklamy są zazwyczaj głośniejsze od programów).
Dźw.
przestrzenny
Wybiera tryb dźwięku przestrzennego.
„TruSurround XT”: Dla dźwięku przestrzennego (tylko dla programów
stereofonicznych).
„Symulacja stereo”: Dodaje efekty dźwięku przestrzennego do programów
monofonicznych.
„Wył.”: Dla normalnego odbioru stereofonicznego lub monofonicznego.
Korekta BBE
Dzięki kompensacji efektu fazowego w głośnikach za pomocą „BBE High
Definition Sound System” sprawia, że dźwięk jest bardziej efektowny.
ciąg dalszy
23 PL
Używanie funkcji MENU
Wejścia docelowe
010COV.book Page 24 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Podwójny dźwięk
Wybiera dźwięk z głośnika dla programu stereofonicznego lub dwujęzycznego.
„Stereo”, „Mono”: Dla programu stereofonicznego.
„A”/„B”/„Mono”: Dla programu dwujęzycznego wybrać „A” dla kanału
dźwiękowego 1, „B” dla kanału dźwiękowego 2 lub „Mono” dla kanału
monofonicznego, jeśli dostępny.
Wskazówka
Jeżeli zostało wybrane inne urządzenie, podłączone do odbiornika TV, nastawić „Podwójny
dźwięk” na „Stereo”, „A” lub „B”.
Wył. głośnika
(link głośnika
słuchawek)
Włącza/wyłącza wbudowane głośniki odbiornika TV, gdy słuchawki zostają
podłączone.
Głośność i
(głośność w
słuchawkach)
Ustawia głośność dźwięku w słuchawkach.
Wskazówka
„Tony wys.”, „Tony niskie”, „Balans”, „Aut. głośność”, „Dźw. przestrzenny” i „Korekta BBE” nie mogą być używane dla gniazd
słuchawek i wyjścia audio.
24 PL
010COV.book Page 25 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Menu Ustawienia ekranu
W menu Ustawienia ekranu można wybrać podane
niżej opcje. Aby wybrać opcje w „Ustawienia”,
zobacz ‚‚Nawigacja w menu” (strona 20).
Wybiera, czy ustawienia wykonane w menu Ustawienia ekranu zastosować do
wszystkich wejść, czy tylko do aktualnie oglądanego wejścia.
„Wszystkie”: Stosuje ustawienia do wszystkich wejść.
„Tylko oglądanie”: Stosuje ustawienia tylko do aktualnego wejścia.
Format ekranu
Szczegółowe informacje o formacie ekranu, zobacz „Aby ręcznie zmienić tryb
ekranowy stosownie do transmitowanego programu” (strona 14).
Autoformatowanie
Automatycznie zmienia format ekranu, zgodnie z sygnałem programu. Aby
zachować ustawienia własne, wybrać „Wył.”.
Używanie funkcji MENU
Wejścia docelowe
Wskazówki
• Nawet jeśli wybrane zostało „Wł.” lub „Wył.” w „Autoformatowanie”, można zmienić
format ekranu, naciskając kilkakrotnie
.
• „Autoformatowanie” jest dostępne tylko dla sygnałów PAL i SECAM.
Domyślny tryb
4:3
Wybiera domyślny tryb ekranu do użycia z programami nadawanymi w formacie 4:3.
„Smart”: Wyświetla konwencjonalny obraz telewizyjny 4:3 z imitacją efektu
szerokoekranowego.
„4:3”: Wyświetla programy nadawane w zwykłym formacie 4:3 w prawidłowych
proporcjach.
„Wył.”: Utrzymuje aktualne nastawienie „Format ekranu”, gdy zostanie zmieniony
kanał lub wejście.
Wskazówka
Ta opcja jest dostępna tylko, gdy „Autoformatowanie” jest nastawione na „Wł.”.
Pole wyświetlania
Reguluje obszar ekranu, na którym wyświetlany jest obraz.
„Normalne”: Wyświetla obraz w oryginalnym rozmiarze.
„–1”/„–2”: Powiększa obraz, aby ukryć krawędzie obrazu.
Przesunięcie
poziome
Ustawia poziome położenie obrazu dla każdego formatu ekranu.
Przesunięcie pionowe
Ustawia położenie pionowe obrazu, gdy format ekranu jest nastawiony na Zoom lub
14:9.
Rozmiar pionowy
Ustawia rozmiar obrazu w pionie, gdy format ekranu jest nastawiony na Smart,
Zoom lub 14:9.
25 PL
010COV.book Page 26 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Menu Ustawienia
W menu Ustawienia można wybrać podane niżej
opcje. Aby wybrać opcje w „Ustawienia”, zobacz
‚‚Nawigacja w menu” (strona 20).
Aut. inicjalizacja
Włącza „menu pierwszego uruchomienia”, aby wybrać język i kraj/region oraz
dostroić wszystkie dostępne kanały cyfrowe i analogowe. Zazwyczaj nie ma
potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ język i kraj/region zostają wybrane, a
kanały dostrojone już przy pierwszej instalacji odbiornika TV (strona 5, 6). Opcja ta
jednak umożliwia powtórzenie tego procesu (np. w celu ponownego dostrojenia
odbiornika po przeprowadzce lub w celu wyszukania nowych kanałów
uruchomionych przez stacje telewizyjne).
Język
Wybiera język wyświetlanych menu.
Ustawienia A/V
Przypisuje nazwę każdemu urządzeniu podłączonemu do bocznych i tylnych gniazd.
Po wybraniu urządzenia, nazwa ta będzie przez chwilę wyświetlana na ekranie.
Można pominąć źródło sygnału wejścia, które nie jest podłączone do żadnego z
urządzeń.
1 Nacisnąć F/f, aby wybrać żądane źródło wejścia, po czym nacisnąć
.
2 Nacisnąć F/f, aby wybrać żądaną opcję poniżej, po czym nacisnąć .
Nazwy urządzeń: Stosuje jedną z gotowych nazw, aby przypisać nazwę
podłączonemu urządzeniu.
„Edycja”: Tworzy własną nazwę. Wykonać kroki od 2 do 4 z „Nazwy programów”
(strona 31).
„Pomiń”: Przy naciśnięciu
, aby wybrać źródło wejścia, pomija źródło wejścia,
które nie jest podłączone do żadnego sprzętu.
Automat. S Video
26 PL
Wybiera sygnał wejścia z gniazd S wideo
podłączone.
5, gdy oba gniazda
/
5 są
010COV.book Page 27 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Ustawienia
Timera
Nastawia Timer na włączanie/wyłączanie odbiornika TV.
Timer wyłączania
Ustawia okres czasu, po upływie którego odbiornik TV automatycznie przełącza się
na tryb oczekiwania.
Gdy włączony jest Timer wyłączania, wskaźnik
(Timer) na odbiorniku TV (na
przodzie) świeci się na pomarańczowo.
Wskazówki
• Gdy odbiornik TV zostanie wyłączony i ponownie włączony, „Timer wyłączania” zostanie
przywrócony do stanu „Wył.”.
• „Telewizor zostanie wkrótce wyłączony przez Timer wyłączania.” pojawi się na minutę
przed przełączeniem się odbiornika TV na tryb oczekiwania.
Nast. zegara
Umożliwia ręczne nastawienie zegara. Gdy odbiornik TV odbiera kanały cyfrowe,
zegar nie może być ręcznie nastawiony, ponieważ jest nastawiany zgodnie z kodem
czasu nadawanym razem z sygnałem.
Oszcz. energii
Wybiera tryb oszczędzania energii, aby zmniejszyć zużycie energii przez odbiornik
TV.
Gdy wybrane jest „Obraz wył.”, obraz zostaje wyłączony i wskaźnik
(Obraz
wyłączony) na odbiorniku TV (na przodzie) świeci się na zielono. Dźwięk zostaje
bez zmiany.
Czujnik światła
Automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu, zależnie od oświetlenia pokoju.
Wyjście AV2
Nastawia wysyłanie sygnału przez gniazdo oznaczone
/
2, znajdujące się z
tyłu odbiornika TV. Po podłączeniu magnetowidu lub innego urządzenia
nagrywającego do gniazda
/
2, można nagrywać z urządzenia podłączonego
do innych gniazd odbiornika TV.
„TV”: Wyprowadza sygnały programu TV.
„AV1”: Wyprowadza sygnały z urządzenia podłączonego do gniazda
/
1.
„AV5”: Wyprowadza sygnały z urządzenia podłączonego do gniazda
/
5.
„Auto”: Wyprowadza to, co jest oglądane na ekranie ( z wyjątkiem sygnałów z
gniazd
/
3 i HDMI IN 4).
Wł. z
wyciszeniem
Nastawia niski poziom głośności gdy odbiornik TV zostaje włączony i stopniowe
zwiększanie głośności do zaprogramowanego poziomu.
ciąg dalszy
27 PL
Używanie funkcji MENU
Timer włączania
Nastawia Timer na włączenie odbiornika TV.
„Dzień”: Wybiera dzień, w którym Timer włączania ma zostać uruchomiony.
„Czas”: Nastawia czas włączenia odbiornika TV.
„Czas trwania”: Wybiera czas, po którym automatycznie odbiornik TV ponownie
przełączy się na tryb oczekiwania.
„Ustawienia głośności”: Wybiera głośność w momencie włączenia odbiornika TV
przez Timer.
010COV.book Page 28 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Głośnik
Włącza/wyłącza wewnętrzne głośniki odbiornika TV.
„Wł.”: Głośniki odbiornika TV zostają włączone, aby słuchać dźwięku programu
TV z głośników TV.
„Wył.”: Głośniki odbiornika TV zostają wyłączone, aby słuchać dźwięku programu
TV tylko przez zewnętrzne urządzenie audio, podłączone do gniazd wyjścia audio.
System kolorów
Wybiera system kolorystyczny („Auto”, „PAL”, „SECAM”, „NTSC3.58”,
„NTSC4.43” lub „PAL60”), zależnie od sygnału wprowadzanego ze źródła wejścia.
Informacje
Wyświetla informacje o systemie odbiornika TV.
Zerowanie
wszyst.
Sprowadza wszystkie nastawienia Ustawień do ich nastawień technicznych, a
następnie włącza ekran Automatycznej inicjalizacji.
28 PL
010COV.book Page 29 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Menu Ustawienia PC
W menu Ustawienia PC można wybrać podane niżej
opcje. Aby wybrać opcje w „Ustawienia”, zobacz
‚‚Nawigacja w menu” (strona 20).
Wybiera tryb ekranu do wyświetlania wejścia z komputera.
„Normalny”: Wyświetla obraz w oryginalnym rozmiarze.
„Pełny 1”: Powiększa obraz, aby wypełnić obszar wyświetlenia, zachowując
oryginalne proporcje pionu do poziomu.
„Pełny 2”: Powiększa obraz, aby wypełnić obszar wyświetlenia.
Zerowanie
Sprowadza ustawienia PC z wyjątkiem „Format ekranu” i „Zarządzanie energią” do
ustawień fabrycznych.
Automat.
regulacja
Automatycznie reguluje pozycję wyświetlenia i fazę obrazu gdy odbiornik TV
otrzymuje sygnał wejścia z podłączonego komputera.
Wskazówka
Automat. regulacja może nie działać dobrze z niektórymi sygnałami wejścia. W takich
wypadkach należy ręcznie nastawić „Faza”, „Wielkość piksela”, „Przesunięcie poziome” i
„Przesunięcie pionowe”.
Faza
Wyregulować fazę w razie migotania ekranu.
Wielkość piksela
Wyregulować wielkość piksela, gdy na obrazie występują niepożądane pionowe
pasy.
Przesunięcie
poziome
Ustawia poziome położenie obrazu dla każdego formatu ekranu.
Przesunięcie
pionowe
Ustawia położenie pionowe obrazu dla każdego formatu ekranu.
Zarządzanie
energią
Przełącza odbiornik TV na tryb oczekiwania, gdy przez 30 sekund żaden sygnał nie
zostanie odebrany.
29 PL
Używanie funkcji MENU
Format ekranu
010COV.book Page 30 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Menu Ustawienia analogowe (Tylko tryb
analogowy)
Można zmienić/wykonać ustawienia analogowe,
używając menu Ustawienia analogowe. Aby wybrać
opcje w „Ustawienia”, zobacz ‚‚Nawigacja w menu”
(strona 20).
Numery
jednocyfrowe
Gdy „Numery jednocyfrowe” jest nastawione na „Wł.”, można wybrać kanał
analogowy używając jednego z zaprogramowanych przycisków numerycznych (0 –
9) na pilocie.
Uwaga
Gdy „Numery jednocyfrowe” jest nastawione na „Wł.”, nie można wybrać kanałów o numerze
10 i wyższym przez wprowadzenie dwóch cyfr za pomocą pilota.
Autoprogramowanie
Wyszukuje wszystkie dostępne kanały analogowe.
Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ kanały zostały już
dostrojone przy pierwszej instalacji odbiornika TV (strona 5, 6). Opcja ta jednak
umożliwia powtórzenie tego procesu (np. w celu ponownego dostrojenia odbiornika
po przeprowadzce lub w celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych przez
stacje telewizyjne).
Sortowanie
programów
Zmienia kolejność, w jakiej kanały analogowe są zapisane w pamięci odbiornika
TV.
1 Nacisnąć F/f, aby wybrać kanał, który ma być przeniesiony na nową
pozycję, po czym nacisnąć .
2 Nacisnąć F/f, aby wybrać nową pozycję dla kanału, po czym nacisnąć
.
30 PL
010COV.book Page 31 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Nazwy
programów
Nadaje kanałowi dowolną nazwę, zawierającą maksymalnie pięć liter lub cyfr. Po
wybraniu kanału, nazwa będzie przez chwilę wyświetlana na ekranie. (Nazwy
kanałów są zazwyczaj pobierane automatycznie z teletekstu (jeśli dostępny).)
1 Nacisnąć F/f, aby wybrać kanał, który ma być nazwany, po czym
nacisnąć .
2 Nacisnąć F/f, aby wybrać żądaną literę lub cyfrę („_” dla spacji), po
czym nacisnąć g.
Jeśli wpisany został niewłaściwy znak
Nacisnąć G/g, aby wybrać nieprawidłowy znak. Następnie nacisnąć F/f, aby wybrać
prawidłowy znak.
Aby skasować wszystkie znaki
3
4
Przed wybraniem „Nazwa”/„ARC”/„Filtracja dźwięku”/„Pomiń”/„Dekoder”,
nacisnąć PROG +/-, aby wybrać numer programu, na którym jest kanał. Nie można
wybrać numeru programu nastawionego na pomijanie (strona 32).
Program/System/Kanał
Programuje ręcznie kanały programów.
1 Nacisnąć F/f, aby wybrać „Program”, po czym nacisnąć .
2 Nacisnąć F/f, aby wybrać numer programu, który ma być ręcznie
strojony (w wypadku strojenia magnetowidu, wybrać kanał 00), po czym
nacisnąć RETURN.
3 Nacisnąć F/f, aby wybrać „System”, po czym nacisnąć .
4 Nacisnąć F/f, aby wybrać jeden z następujących systemów
telewizyjnych, po czym nacisnąć G.
B/G: Dla krajów/regionów Europy zachodniej
D/K: Dla krajów/regionów Europy wschodniej
L: Dla Francji
I: Dla Wielkiej Brytanii
5
6
7
Nacisnąć F/f, aby wybrać „Kanał”, po czym nacisnąć .
Nacisnąć F/f, aby wybrać „S” (dla kanałów TV kablowej) lub „C” (dla
kanałów telewizji naziemnej), po czym nacisnąć g.
Wykonać strojenie kanałów w następujący sposób:
Jeśli nie jest znany numer kanału (częstotliwość)
Nacisnąć F/f, aby szukać kolejnego dostępnego kanału. Z chwilą znalezienia
kanału, przeszukiwanie zatrzyma się. Aby kontynuować szukanie, nacisnąć
F/f.
Jeśli znany jest numer kanału (częstotliwość)
Przyciskami numerycznymi wpisać numer żądanego kanału stacji telewizyjnej lub
numer kanału magnetowidu.
8
9
Nacisnąć , aby przejść do „Potwierdź”, po czym nacisnąć
Nacisnąć f, aby wybrać „OK”, po czym nacisnąć .
Powtórzyć powyższą procedurę, aby zaprogramować ręcznie inne kanały.
.
ciąg dalszy
31 PL
Używanie funkcji MENU
Programowanie
ręczne
Wybrać „Zerowanie”, po czym nacisnąć
.
Powtarzać procedurę kroku 2, aż wpisana zostanie pełna nazwa.
Wybrać „OK”, po czym nacisnąć .
010COV.book Page 32 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Nazwa
Nadać wybranemu kanałowi nazwę zawierającą maksymalnie pięć liter lub cyfr. Po
wybraniu kanału, nazwa ta będzie przez chwilę wyświetlana na ekranie.
Aby wprowadzać znaki, wykonać kroki od 2 do 4 z „Nazwy programów”
(strona 31).
ARC
Umożliwia precyzyjne, ręczne dostrojenie wybranego numeru programu, jeżeli
spodziewamy się, że niewielkie dostrojenie poprawi jakość obrazu.
Można regulować dostrojenie w zakresie od –15 do +15. Gdy wybrane jest „Wł.”,
precyzyjne dostrojenie zostanie wykonane automatycznie.
Filtracja dźwięku
Polepsza jakość dźwięku w poszczególnych kanałach w przypadku zniekształceń w
programach monofonicznych. Czasami niestandardowy sygnał transmisji podczas
oglądania programów monofonicznych może powodować zniekształcenia dźwięku
lub też jego okresowe wyciszanie.
Jeśli nie występują zniekształcenia dźwięku, zalecane jest pozostawienie ustawienia
fabrycznego „Wył.”.
Uwagi
• Nie można odbierać dźwięku stereofonicznego lub podwójnego, gdy wybrane jest „Słaba”
lub „Mocna”.
• „Filtracja dźwięku” nie jest dostępne, gdy „System” jest nastawione na „L”.
Pomiń
Gdy naciskane jest PROG +/-, aby wybierać kanały, pomija analogowe kanały
niewykorzystane. (Można wybrać pominięty kanał przyciskami numerycznymi.)
Dekoder
Odbiera i nagrywa wybrane kodowane kanały, gdy dekoder jest bezpośrednio
podłączony do gniazda scart
/
1, lub do gniazda scart
/
2 przez
magnetowid.
Uwaga
Zależnie od kraju/regionu wybranego w „Kraj” (strona 6), ta opcja może nie być dostępna.
Potwierdź
Zapisuje w pamięci zmiany, wykonane w nastawieniach „Programowanie ręczne”.
32 PL
010COV.book Page 33 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Menu Ustawienia cyfrowe
Można zmienić/wykonać cyfrowe nastawienia,
używając menu Ustawienia cyfrowe. Wybrać
„Ustawienia cyfrowe” i nacisnąć , aby wyświetlić
następujące rodzaje menu. Aby wybrać opcje w
„Ustawienia”, zobacz ‚‚Nawigacja w menu”
(strona 20).
Wyświetla menu „Strojenie cyfrowe”.
Autoprogramowanie
Stroi wszystkie dostępne kanały cyfrowe.
Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ kanały zostały już
dostrojone przy pierwszej instalacji odbiornika TV (strona 6). Opcja ta jednak
umożliwia powtórzenie tego procesu (np. w celu ponownego dostrojenia odbiornika
po przeprowadzce lub w celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych przez
stacje telewizyjne).
Edycja listy programów
Usuwa wszystkie niechciane kanały cyfrowe zapisane w pamięci odbiornika TV i
zmienia kolejność cyfrowych kanałów zapisanych w pamięci odbiornika TV.
1 Nacisnąć F/f, aby wybrać kanał, który ma być usunięty lub
przeniesiony na nową pozycję.
Jeżeli znamy numer programu (częstotliwość)
Nacisnąć przyciski numeryczne, aby wprowadzić trzycyfrowy numer programu dla
żądanej stacji.
2
Należy usuwać lub zmieniać kolejność cyfrowych kanałów w
następujący sposób:
Aby usunąć cyfrowy kanał
Nacisnąć
. Pojawi się komunikat potwierdzający zamiar usunięcia cyfrowego
.
kanału. Nacisnąć G aby wybrać „Tak”, po czym nacisnąć
Aby zmienić kolejność cyfrowych kanałów
3
Nacisnąć g, po czym nacisnąć F/f, aby wybrać nową pozycję dla kanału i nacisnąć
G. W razie potrzeby powtórzyć kroki 1 i 2, aby przesunąć inne kanały.
Nacisnąć RETURN.
Programowanie ręczne
Ręcznie stroi kanały cyfrowe.
1 Nacisnąć przycisk numeryczny, aby wybrać numer kanału, który ma być
ręcznie nastrojony, po czym nacisnąć F/f, aby nastroić kanał.
2 Gdy znalezione zostaną dostępne kanały, nacisnąć F/f, aby wybrać
kanał który chcemy zapisać w pamięci, po czym nacisnąć .
3 Nacisnąć F/f, aby wybrać numer programu, pod którym ma być
zapisany nowy kanał, po czym nacisnąć .
Powtórzyć powyższą procedurę, aby nastroić ręcznie inne kanały.
ciąg dalszy
33 PL
Używanie funkcji MENU
Strojenie cyfrowe
010COV.book Page 34 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Ustawienia
cyfrowe
Wyświetla menu „Ustawienia cyfrowe”.
Ustawienia napisów*
Wyświetla na ekranie cyfrowe napisy.
Gdy wybrane zostanie „Słaby słuch”, wizualna pomoc może być także wyświetlana
na ekranie, razem z napisami (jeżeli kanał TV nadaje takie informacje).
Język napisów*
Wybiera język, w którym wyświetlane są napisy.
Język audio*
Wybiera język używany dla programu. Niektóre kanały cyfrowe mogą nadawać
kilka rodzajów audio, z różnymi językami dla programu.
Typ audio*
Zwiększa poziom dźwięku, gdy wybrane zostało „Słaby słuch”.
Ochrona przed dziećmi*
Nastawia ograniczenie wiekowe dla programów. Każdy program, który przekracza
ograniczenie wiekowe, może być oglądany tylko po prawidłowym wprowadzeniu
kodu PIN.
1 Nacisnąć przyciski numeryczne, aby wprowadzić swój istniejący kod PIN.
Jeżeli kod PIN nie został przedtem nastawiony, pojawi się ekran wprowadzania kodu
PIN. Postępować według instrukcji „Kod PIN” poniżej.
2
3
Nacisnąć F/f, aby wybrać ograniczenie wiekowe lub „Brak” (oglądanie
bez ograniczenia), po czym nacisnąć .
Nacisnąć RETURN.
Kod PIN*
Nastawia kod PIN po raz pierwszy lub umożliwia zmianę kodu PIN.
1 Wprowadzić PIN następująco:
Jeżeli PIN został poprzednio nastawiony
Nacisnąć przyciski numeryczne, aby wprowadzić swój istniejący kod PIN.
Jeżeli PIN nie był nastawiony
Nacisnąć przyciski numeryczne, aby wprowadzić fabrycznie nastawiony PIN, czyli
9999.
2
Nacisnąć przyciski numeryczne, aby wprowadzić nowy kod PIN.
Pojawi się komunikat informujący, że nowy PIN został zaakceptowany.
3
Nacisnąć RETURN.
Wskazówka
Kod PIN 9999 jest zawsze akceptowany.
Ustawienia techniczne
Wyświetla menu Technicznych ustawień.
„Auto. info. dot. usług”: Umożliwia wykrywanie i zapisywanie w pamięci
odbiornika TV nowych cyfrowych usług, w miarę jak stają się dostępne.
„Pobier. oprogramowania”: Umożliwia automatyczny odbiór przez odbiornik TV
aktualizacji oprogramowania (gdy są ogłaszane), bezpłatnie za pomocą istniejącej
anteny. Sony zaleca ustawienie tej opcji cały czas na „Wł.”. Jeżeli nie chcemy
aktualizować oprogramowania, należy nastawić tę opcję na „Wył.”.
„Informacje o systemie”: Wyświetla aktualną wersję oprogramowania i poziom
sygnału.
„Strefa czasu”: Umożliwia ręczny wybór strefy czasu, w której znajduje się
odbiorca, jeżeli strefa czasu nie jest taka sama, jak domyślne nastawienie dla kraju
odbiorcy.
Ustawienia modułu CA
Umożliwia dostęp do usługi telewizji na życzenie (Pay Per View), po otrzymaniu
modułu warunkowego dostępu (CAM) oraz karty widza. Lokalizacja gniazda
(PCMCIA), zobacz strona 35.
* Należy wziąć pod uwagę, że ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach.
34 PL
010COV.book Page 35 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
Podłączanie dodatkowego sprzętu
Do odbiornika TV można podłączyć cały szereg dodatkowych urządzeń. Kabli połączeniowych nie ma w zestawie.
Podłączenie do odbiornika TV (do gniazd z boku)
Aby podłączyć
Należy
Kamera wideo
S-VHS/Hi8/DVC
Kamera wideo SVHS/Hi8/DVC B
Podłączyć do gniazda S-video
5 lub do gniazda wideo
5 oraz do gniazd audio
5.
Aby uniknąć zakłóceń obrazu, nie
podłączać równocześnie kamery
do gniazda wideo
5 i gniazda
S-video
5. Gdy podłączane
jest urządzenie monofoniczne,
podłączyć do gniazda L
5.
Słuchawki C
Aby w słuchawkach odbierać
dźwięk z odbiornika TV należy je
podłączyć do gniazda i.
Słuchawki
ciąg dalszy
35 PL
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
Aby korzystać z usług Pay Per
Moduł
View.
warunkowego
dostępu (CAM) A Szczegółowe informacje, zobacz
w instrukcji obsługi dostarczonej
razem z CAM. Aby używać CAM,
należy zdjąć gumową osłonę ze
szczeliny CAM. Należy wyłączyć
odbiornik TV przed
umieszczeniem CAM w szczelinie
CAM. Gdy CAM nie jest
używany, zalecane jest założenie
gumowej osłony na szczelinę.
Uwaga
Moduł warunkowego dostępu
(CAM) nie jest obsługiwany w
niektórych krajach. Należy
zasięgnąć informacji u
autoryzowanego sprzedawcy.
010COV.book Page 36 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Podłączanie do odbiornika TV (z tyłu)
Aby podłączyć
Należy
Komputer D
Podłączyć do gniazda PC
/
. Zalecane jest użycie
kabla komputera z rdzeniami
ferrytowymi.
Cyfrowy odbiornik
telewizji satelitarny
lub odtwarzacz
DVD E
Podłączyć do gniazda HDMI IN 4,
jeżeli sprzęt posiada gniazdo
HDMI. Cyfrowe sygnały wideo i
audio są wprowadzane z
urządzenia. Jeżeli urządzenie
posiada gniazdo DVI, podłączyć
gniazdo DVI do gniazda HDMI IN
4 przez interfejs adaptera DVI –
HDMI (brak w zestawie), a
gniazda wyjścia audio urządzenia
podłączyć do gniazd wejść audio
HDMI IN 4.
Uwaga
Gniazdo HDMI współpracuje z
następującymi wejściami wideo:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p i
1080i. Podłączając komputer,
należy użyć gniazda wejścia PC.
Komputer
Odtwarzacz
DVD
Cyfrowy odbiornik telewizji
satelitarnej
Odtwarzacz DVD
z wyjściem komponentowym
Nagrywarka DVD
Magnetowid
Dekoder
Konsola gier wideo
Odtwarzacz DVD
Dekoder
36 PL
Sprzęt
Hi-Fi
Odtwarzacz DVD z Podłączyć do gniazd
komponentowych i do gniazd
wyjściem
audio
/
3.
komponentowym
F
Konsola gier
wideo, odtwarzacz
DVD lub dekoder
G
Podłączyć do złącza SCART
/
1. Przy podłączeniu dekodera,
kodowany sygnał z tunera TV jest
wysyłany do dekodera, a następnie
dekoder wysyła sygnał
rozkodowany.
Odtwarzacz DVD
lub magnetowid
zgodny ze
SmartLink H
Podłączyć do złącza SCART
/
2. SmartLink stanowi
bezpośrednie łącze między
odbiornikiem TV a
magnetowidem/nagrywarką DVD.
Sprzęt audio Hi-Fi
I
Aby odsłuchiwać dźwięk z
odbiornika TV na sprzęcie audio
Hi-Fi, podłączyć do gniazd
wyjścia audio
.
010COV.book Page 37 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Używanie menu Tools w trybie
wejścia komputera
Nacisnąć TOOLS, aby wyświetlić następujące opcje
podczas oglądania obrazów wprowadzonych z
podłączonego komputera.
Opcje
Opis
Oszcz. energii
Zobacz strona 27.
Tryb obrazu
Zobacz strona 21.
Tryb dźwięku
Zobacz strona 23.
Automat. regulacja
Zobacz strona 29.
Przesunięcie poziome Zobacz strona 29.
Przesunięcie pionowe Zobacz strona 29.
Aut. ust. zegara (tylko Umożliwia przełączenie na tryb
w trybie analogowym) cyfrowy i uzyskanie aktualnego
czasu.
Głośność i
Zobacz strona 24.
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
37 PL
010COV.book Page 38 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Informacje dodatkowe
Dane techniczne
NTSC 3.58, 4.43 (tylko wejście Video In)
Cyfrowy:MPEG-2 MP@ML
Wyświetlacz
Antena
Zasilanie:
220–240 V prądu zmiennego, 50 Hz
Rozmiar ekranu:
KDL-46V2000:
46 cali (W przybliż. 116,9 cm mierzone po
przekątnej)
KDL-40V2000:
40 cali (W przybliż. 101,6 cm mierzone po
przekątnej)
KDL-32V2000:
32 cali (W przybliż. 80,1 cm mierzone po
przekątnej)
Rozdzielczość ekranu:
1.366 punktów (w poziomie) × 768 linii (w pionie)
Pobór mocy:
KDL-46V2000: 249 W
KDL-40V2000: 180 W
KDL-32V2000: 145 W
Pobór mocy w trybie oczekiwania:
0,3 W
Wymiary (szer./wys./gł.):
KDL-46V2000:
W przybliż. 1.126 × 805 × 334 mm
(razem z podstawą)
W przybliż. 1.126 × 755 × 116 mm
(bez podstawy)
KDL-40V2000:
W przybliż. 988 × 716 × 334 mm
(razem z podstawą)
W przybliż. 988 × 664 × 103 mm
(bez podstawy)
KDL-32V2000:
W przybliż. 792 × 593 × 219 mm
(razem z podstawą)
W przybliż. 792 × 546 × 99 mm
(bez podstawy)
Waga:
KDL-46V2000:
W przybliż. 34 kg (z podstawą)
W przybliż. 28 kg (bez podstawy)
KDL-40V2000:
W przybliż. 27 kg (z podstawą)
W przybliż. 21 kg (bez podstawy)
KDL-32V2000:
W przybliż. 17 kg (z podstawą)
W przybliż. 15 kg (bez podstawy)
System panelu
Panel LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
System TV
75 omów zewnętrzne złącze VHF/UHF
Zakres kanałów
Analogowy:VHF:E2–E12
UHF:E21–E69
CATV:S1–S20
HYPER:S21–S41
D/K:R1–R12, R21–R69
L:F2–F10, B–Q, F21–F69
I:UHF B21–B69
Cyfrowe:
VHF/UHF
Złącza
/
1
21-stykowe złącze SCART (standard CENELEC), w
tym wejście audio/wideo, wejście RGB, wyjście
audio/wideo TV.
/
2 (SmartLink)
21-stykowe złącze SCART (standard CENELEC), w
tym wejście audio-wideo, wejście RGB, wybieralne
wyjście audio/wideo oraz interfejs Smartlink.
3
Obsługiwane formaty: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p,
480i
Y: 1 Vp-p, 75 omów, synchronizacja ujemna 0,3 V
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 omów
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 omów
3
Wejście audio (złącza uniwersalne - phono)
500 mVrms
Impedancja: 47 kiloomów
HDMI IN 4
Wideo: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dwukanałowy liniowy PCM
32, 44,1 oraz 48 kHz, 16, 20 i 24 bitów
lub analogowe wejście audio
(złącza uniwersalne - phono)
5 Wejście S-video (4-stykowe typu mini DIN)
5 Wejście wideo (złącze uniwersalne - phono)
5 Wejście audio (złącza uniwersalne - phono)
Wyjście audio (lewy/prawy) (złącza uniwersalne phono)
PC
Wejście PC (15 Dsub) (zobacz strona 36)
G: 0,7 Vp-p, 75 omów, non Sync on Green
B: 0,7 Vp-p, 75 omów, non Sync on Green
R: 0,7 Vp-p, 75 omów, non Sync on Green
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
Wejście PC audio (złącze miniaturowe)
i Złącze słuchawek
Szczelina CAM (Conditional Access Module)
Analogowy:Zależy od wybranego kraju/regionu:
B/G/H, D/K, L, I
Cyfrowy: DVB-T
Moc dźwięku
System kolorystyczny/Wideo
Zobacz „1: Sprawdzanie wyposażenia” na stronie 4.
Analogowy:PAL, SECAM
38 PL
10 W + 10 W
Dostarczone wyposażenie
010COV.book Page 39 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Wyposażenie dodatkowe
• Uchwyt do montażu naściennego
SU-WL51 (dla KDL-46V2000/KDL-40V2000)
SU-WL31 (dla KDL-32V2000)
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
Tabela referencyjna sygnałów wejścia PC
Sygnały Poziomo (Piksel) Pionowo (Linia)
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Częstotliwość
pozioma (kHz)
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
Wytyczne VESA
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
Wytyczne VESA
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
• Wejście PC tego odbiornika TV nie współpracuje z Sync on Green, ani z Composite Sync.
• Wejście PC tego odbiornika TV nie współpracuje z sygnałami wybieranymi międzyliniowo (z przeplotem).
• Wejście PC tego odbiornika TV współpracuje z sygnałami podanymi wytłuszczonym drukiem w powyższej tabeli, o
częstotliwości pionowej 60 Hz.
• Dla najlepszej jakości obrazu zalecane jest używanie sygnałów z komputera o częstotliwości pionowej 60 Hz. W funkcji „plug
and play” (podłącz i używaj) sygnały o częstotliwości pionowej 60 Hz będą wybrane automatycznie.
Informacje dodatkowe
39 PL
010COV.book Page 40 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Rozwiązywanie problemów
Sprawdzić, czy wskaźnik 1 (oczekiwanie) miga na czerwono.
Gdy miga
Uruchomiona została funkcja autodiagnostyki.
1 Sprawdzić jak długo wskaźnik 1 (oczekiwanie) miga i na jak długo przestaje migać.
Na przykład, wskaźnik miga przez dwie sekundy, przestaje migać na sekundę i miga przez dwie sekundy.
2
Nacisnąć 1 na odbiorniku TV (na górze) aby go wyłączyć, odłączyć przewód zasilania i
poinformować sprzedawcę urządzenia lub centrum serwisu Sony o sposobie migania wskaźnika
(czas migania i przerwa).
Gdy nie miga
1 Sprawdzić możliwe sytuacje w poniższych tabelach.
2 Jeśli problemy nadal będą występować, należy zlecić sprawdzenie odbiornika TV
wykwalifikowanemu personelowi.
Obraz
Problem
Przyczyna/Środki zaradcze
Brak obrazu (ekran jest
ciemny) i brak dźwięku
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Podłączyć odbiornik TV do sieci i nacisnąć 1 na odbiorniku TV (na górze).
• Jeśli wskaźnik 1 (oczekiwanie) zaświeci się na czerwono, nacisnąć
"/1.
Brak obrazu lub brak informacji
menu z urządzenia
podłączonego do złącza
SCART
• Sprawdzić, czy to dodatkowe urządzenie jest włączone i kilkakrotnie
nacisnąć
/ , aż na ekranie zostanie wyświetlony symbol
prawidłowego wejścia.
• Sprawdzić połączenie między dodatkowym urządzeniem a odbiornikiem
TV.
Podwójne obrazy lub zjawy
• Sprawdzić antenę lub podłączenie kabla antenowego.
• Sprawdzić położenie anteny i jej kierunek.
Na ekranie widać tylko
śnieżenie i zakłócenia
• Sprawdzić, czy antena nie jest złamana lub zgięta.
• Sprawdzić, czy nie upłynął okres żywotności anteny (3–5 lat w zwykłych
warunkach, 1–2 lat w środowisku nadmorskim).
Zniekształcony obraz (linie
przerywane lub paski)
• Umieścić odbiornik TV z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych, takich jak
samochody, motocykle, suszarki do włosów lub instrumenty optyczne.
• Ustawiając dodatkowe urządzenie, między nim a odbiornikiem TV należy
pozostawić pewien odstęp.
• Sprawdzić, czy antena jest podłączona za pomocą dostarczonego w
zestawie kabla koncentrycznego.
• Kabel antenowy powinien się znajdować z dala od innych kabli
połączeniowych.
Zakłócenia obrazu podczas
oglądania kanału
telewizyjnego
• Wybrać „Programowanie ręczne” w menu „Ustawienia analogowe” i
wyregulować „ARC” (Automatyczne dostrajanie), aby otrzymać lepszy
obraz (strona 32).
Czarne i (lub) jasne punkciki
na ekranie
• Obraz na ekranie składa się z pikseli. Czarne i (lub) jasne punkciki (czyli
piksele) na ekranie nie świadczą o wadliwym działaniu.
Brak koloru w kolorowych
programach telewizyjnych
• Wybrać „Zerowanie” w menu „Obraz” aby wrócić do nastawień
fabrycznych (strona 21).
40 PL
010COV.book Page 41 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Problem
Przyczyna/Środki zaradcze
Brak koloru lub nieprawidłowe
kolory podczas oglądania
sygnału z gniazd Y, PB/CB, PR/
CR z
3
• Sprawdzić podłączenie gniazd Y, PB/CB, PR/CR złącza
3.
3 są mocno osadzone w
• Sprawdzić, czy wtyczki Y, PB/CB, PR/CR złącza
swoich gniazdach.
Dźwięk
Problem
Przyczyna/Środki zaradcze
Brak dźwięku, ale obraz jest
dobry
• Nacisnąć 2 +/– lub % (Wyciszenie dźwięku).
• Sprawdzić, czy „Głośnik” jest nastawione na „Wł.” w menu „Ustawienia”
(strona 28).
Dźwięk z zakłóceniami
• Zobacz przyczyny/środki zaradcze „Zakłóceń obrazu” na strona 40.
Kanały
Problem
Przyczyna/Środki zaradcze
Żądany kanał nie może być
wybrany
• Przełączyć kanały między cyfrowymi i analogowymi i wybrać żądany kanał
cyfrowy/analogowy.
Niektóre kanały są puste
• Kanał kodowany/płatny. Skorzystaj z płatnej usługi Pay Per View.
• Kanał jest używany tylko dla danych (brak obrazu lub dźwięku).
• Skontaktować się ze stacją nadającą program i uzyskać informacje o
szczegółach transmisji.
Cyfrowy kanał nie jest
wyświetlany
• Skontaktować się z lokalnym instalatorem i dowiedzieć się, czy transmisja
sygnału cyfrowego jest dostępna w tej okolicy.
• Wymienić na antenę o większym wzmocnieniu.
Problem
Przyczyna/Środki zaradcze
Odbiornik TV automatycznie
wyłącza się (przełącza się w
tryb oczekiwania)
• Sprawdzić, czy „Timer wyłączania” jest włączony, lub sprawdzić
nastawienie „Czas trwania” w „Timer włączania” (strona 27).
• Jeśli w ciągu 10 minut nie zostanie odebrany żaden sygnał ani nie zostanie
wykonana żadna czynność w trybie odbioru audycji TV, odbiornik
automatycznie przełączy się w tryb oczekiwania.
Odbiornik TV włącza się
automatycznie
• Sprawdzić, czy „Timer włączania” jest włączony (strona 27).
Nie można wybrać pewnych
źródeł wejścia
• Wybrać „Ustawienia A/V” w menu „Ustawienia” i anulować „Pomiń” dla
źródeł wejścia (strona 26).
Pilot nie działa
• Wymienić baterie.
41 PL
Informacje dodatkowe
Informacje ogólne
010COV.book Page 42 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Indeks
Cyfry
K
R
14:9 14
4:3 14
Kanały
autoprogramowanie 6
Pomiń 32
wybieranie 13
Kod PIN 34
Kolor 21
Kontrast 21
Korekta BBE 23
Korekta czerni 22
Kraj 5
Red. zakłóceń 22
Red. zakłóceń MPEG 22
Ręczny programator
nagrywania 17
Rozmiar pionowy 25
A
Advanced Settings 22
Antena, sposób podłączenia 4
ARC 32
Aut. głośność 23
Aut. inicjalizacja 26
Aut. ust. zegara 15, 19, 37
Autoformatowanie 25
Automat. regulacja 29
Automat. S Video 26
Autoprogramowanie 33
kanały analogowe i cyfrowe 6
tylko kanały analogowe 30
tylko kanały cyfrowe 33
B
Balans 23
Baterie, sposób wkładania do pilota 4
Blokada rodzicielska 34
S
Lista kategorii 16
Lista programatora 17
Lista Ulubionych 18
Słuchawki
Głośnik 24
Głośność 24
podłączenie 35
Smart 14
Sortowanie programów 30
Strojenie cyfrowe 33
System kolorów 28
M
Ś
Magnetowid
nagrywanie 16
podłączenie 4
MENU 20
Menu Dźwięku 23
Menu Obrazu 21
Menu Ustawienia 26
Menu Ustawienia analogowe 30
Menu Ustawienia cyfrowe 33
Menu Ustawienia ekranu 25
Menu Ustawienia PC 29
Światło 21
L
T
Edycja listy programów 33
EPG (Cyfrowy elektroniczny
informator programowy) 16
Nast. zegara 27
Nazwa 32
Nazwy programów 31
Nazwy urządzeń 26
Numery jednocyfrowe 30
Tabela indeksów sygnałów
wejścia 19
Tabela indeksu programów 13
Tekst 14
Temperatura barw 22
Timer 27
Timer włączania 27
Timer wyłączania 27
Tony niskie 23
Tony wys. 23
Tools 15, 19, 37
Tryb dźwięku 23
Tryb ekranowy 14
Tryb obrazu 21
Typ audio 34
F
O
U
Fastext 14
Faza 29
Filtracja dźwięku 32
Format ekranu 25, 29
Odcień 21
Ostrość 22
Oszcz. energii 27
G
Pilot
Ustawienia A/V 26
Ustawienia cyfrowe 34
Ustawienia modułu CA 34
Ustawienia napisów 34
Ustawienia techniczne 34
Gamma 22
Głośnik 28
czujnik 12
przegląd 11
wkładanie baterii 4
Podłączenie
antena/magnetowid 4
dodatkowy sprzęt 35
Podwójny dźwięk 24
Pole wyświetlania 25
Pomiń 26, 32
Potwierdź 32
Programator nagrywania 16
Programowanie ręczne 31, 33
Przełącznik zasilania (1) 12
Przesunięcie pionowe 25, 29
Przesunięcie poziome 25, 29
Przypomnienie 17
C
Czujnik światła 27
Czysta biel 22
D
Dane techniczne 38
Domyślny tryb 4:3 25
Dźw. przestrzenny 23
E
I
Informacje 28
J
Jasność 21
Język 5, 26
Język audio 34
Język napisów 34
N
P
W
Wejścia docelowe
dźwięk 23
ekran 25
obraz 21
Wide (panoramiczny) 14
Wielkość piksela 29
Wł. z wyciszeniem 27
Wskaźnik oczekiwania (1) 12
Wskaźnik Timera ( ) 12
Wskaźnik wyłączania obrazu (
12
Wskaźnik zasilania (") 12
Wyjście AV2 27
)
42 PL
KDL-46/40/32V2000
2-680-539-41(2)
010COV.book Page 43 Wednesday, April 12, 2006 4:59 PM
Z
Zarządzanie energią 29
Zerowanie
dźwięk 23
obraz 21
Ustawienia PC 29
Zerowanie wszyst. 28
Zoom 14
Zwiększenie kontrastu 22
Ż
Żywy kolor 22
Informacje dodatkowe
43 PL
KDL-46/40/32V2000
2-680-539-41(2)
Download PDF

advertising