Sony | KDL-22CX32D | Sony KDL-22CX32D Οδηγίες χρήσης

4-270-482-43(1)
LCD
Digital Colour TV
Betjeningsvejledning
Käyttöohje
DK
FI
Οδηγίες Χρήσης
GR
Bruksanvisning
NO
Инструкция по эксплуатации RU
KDL-22CX32D
Bruksanvisning
SE
Інструкції з експлуатації
UA
InIndledning
Tak fordi du valgte dette Sony-produkt.
Før TV-apparatet betjenes, læses denne
vejledning grundigt og beholdes til senere
opslag.
Oplysninger om
varemærker
•
•
Bemærkninger om
digital TV-funktion
• Funktioner i forbindelse med digitalt TV
(
) fungerer kun i lande eller
områder, hvor der udsendes i DVB-T
(MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)
digitale jordbundne signaler, eller der er
adgang til en kompatibel DVB-C
(MPEG-2 and H.264/MPEG-4 AVC)
kabeltjeneste. Få at vide hos din lokale
forhandler, om du kan modtage et DVBT-signal på din bopæl, eller spørg
kabeludbyderen, om deres DVB-C
kabeltjeneste er egnet til integreret
betjening med dette TV-apparat.
• Kabeludbyderen kan opkræve et ekstra
gebyr for en sådan service eller kræve,
at du indvilger i deres
forretningsbetingelser og -vilkår.
• Dette TV-apparat følger
specifikationerne for DVB-T og
DVB-C, men der er ikke garanti for
kompatibiliteten med fremtidige DVB-T
digitale jordbundne udsendelser og
DVB-C digitale kabeludsendelser.
• Visse digitale tv-funktioner er muligvis
ikke tilgængelige i visse lande/områder,
og DVB-C-kabel fungerer eventuelt
ikke korrekt hos visse udbydere.
•
•
•
•
Producenten af dette produkt er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for
EMC og produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte
garantidokument.
~
• Illustrationerne, der anvendes i
denne manual, er af
KDL-22CX32D, medmindre
andet er angivet.
2 DK
er et registreret varemærke
tilhørende DVB-projektet.
HDMI, HDMI-logoet og HighDefinition Multimedia Interface er
varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende HDMI Licensing
LLC i USA og andre lande.
Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories. "Dolby" og det dobbelte
D-symbol er varemærker, der tilhører
Dolby Laboratories.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende
logoer er varemærker tilhørende DivX,
Inc. og anvendes under licens.
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt
videoformat udviklet af DivX, Inc. Dette
er en officiel DivX-certificeret enhed,
som afspiller DivX-video. Se
www.divx.com for flere oplysninger og
softwareværktøjer til konvertering af
dine filer til DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denne DivX Certified®-enhed skal
registreres for at kunne afspille DivX
Video-on-Demand (VOD)-indhold. Find
DivX VOD-afsnittet i enhedens
opsætningsmenu for at generere
registreringskoden. Gå til vod.divx.com
med denne kode for at fuldføre
registreringsprocessen og få mere at vide
om DivX VOD.
"BRAVIA" og
er
varemærker, der tilhører Sony
Corporation.
er et varemærke, der tilhører
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• "DVD VIDEO" og "CD"-logoerne er
varemærker.
• Dette produkt indeholder teknologi, der
er underlagt copyright og er beskyttet af
metoderettigheder fra visse amerikanske
patenter, anden intellektuel ejendomsret
tilhørende Macrovision Corporation og
ejere af andre rettigheder. Anvendelsen
af denne copyrightbeskyttelsesteknologi
skal godkendes af Macrovision
Corporation og er beregnet til brug i
private hjem og i anden begrænset
visningsbrug, medmindre andet er
godkendt af Macrovision Corporation.
Reverse engineering eller
disassemblering er forbudt.
Placering af
identifikationsmærkat
Mærkatet med oplysninger om
modelnummer, produktionsdato (måned/
år) og strømforsyning (jævnfør gældende
sikkerhedsregler) findes på bagsiden af
tv'et eller emballagen.
Indholdsfortegnelse
Kom godt i gang
4
Sikkerhedsoplysninger.....................................................................................................8
Forholdsregler...................................................................................................................9
Sikkerhedsoplysninger vedr. den indbyggede DVD-afspiller .....................................10
Forholdsregler vedr. den indbyggede DVD-afspiller ...................................................10
Overblik over fjernbetjeningen ......................................................................................11
Overblik over tv-knapper og indikatorer.......................................................................13
Se tv
Se tv..................................................................................................................................14
Brug af den elektroniske programoversigt (EPG)
..............................................16
Brug af listen Digitale Favoritter
..........................................................................17
Afspilning af dvd .............................................................................................................18
Brug af karaoke ...............................................................................................................21
Brug af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr .............................................................................................22
Se billeder fra tilsluttet udstyr .......................................................................................23
Afspilning af foto/musik/video via USB ........................................................................24
Brug af BRAVIA Sync med Kontrol til HDMI.................................................................27
Brug af MENU-funktioner
Navigere gennem tv-menu .............................................................................................28
Indstillinger......................................................................................................................29
Yderligere oplysninger
Montering af tilbehør (beslag til vægmontering) .........................................................40
Specifikationer ................................................................................................................42
Fejlfinding ........................................................................................................................44
: kun til digitale kanaler
• Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" (side 8) igennem, før tv'et betjenes. Gem vejledningen til senere brug.
• Vejledningen om "Montering af vægbeslaget" findes i brugervejledningen til tv'et.
3 DK
DK
Kom godt i gang
1: Kontrol af tilbehør
2: Fastgørelse af tv-fod
Tv-fod (1)
Skruer til tv-fod (7)
Fjernbetjening RM-ED046 (1)
AA-batterier (2)
Følg monteringstrinnene for at montere på en tv-fod.
1
Se den medfølgende folder til tv-foden for
korrekt fastgørelse for nogle tv-modeller.
2
Anbring tv'et på tv-foden. Pas på, at
kablerne ikke kommer i klemme.
3
Monter tv'et på tv-foden i
overensstemmelse med pilene , der
viser, hvor de medfølgende skruer skal
skrues i.
Sådan sættes batterier i
fjernbetjeningen
Skub for
at åbne
~
• Overhold den korrekte polaritet ved isætning af
batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper eller gamle og nye
batterier samtidigt.
• Bortskaf batterier på en miljøvenlig måde. I visse
områder kan der være regler for bortskaffelse af
batterier. Rådspørg de lokale myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen med omhu. Tab den ikke, træd
ikke på den, og spild ikke nogen form for væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær en varmekilde
eller på steder i direkte sollys eller i fugtige lokaler.
~
• Hvis du bruger en elektrisk skruetrækker, skal
tilspændingsmomentet indstilles til ca. 1,5 N·m
{15 kgf·cm}.
4 DK
Tilslutning af antenne/kabel-tv/videooptager/dvdoptager med HDMI
Kun tilslutning af antenne/kabel-tv
Koaksialt
kabel
Jordsignal eller
kabel-tv
Koaksialt kabel
Jordsignal eller
kabel-tv
HDMIkabel
Koaksialt kabel
Tilslutning af antenne/kabel-tv/videooptager/dvdoptager med SCART
Videooptager/dvd-afspiller
4: Undgå, at tv'et
vælter
Koaksialt
kabel
Jordsignal
eller kabeltv
Scartkabel
Koaksialt kabel
2
3
Videooptager/dvd-afspiller
1
1
Placer en træskrue (4 mm i diameter,
medfølger ikke) i tv-foden.
Fortsættes
5 DK
Kom godt i gang
3: Tilslutning af
antenne/kabel-tv/
videooptager/dvdoptager
2
Skru en maskinskrue (M4 × 16,
medfølger ikke) i skruehullet på tv'et.
3
Bind træskruen og maskinskruen
sammen med en kraftig snor (medfølger
ikke).
3
Tryk på F/f/G/g for at vælge det sprog,
som vises på menuskærmene, og tryk
derefter på .
Language
Select language.
z
• Du kan eventuelt bruge et sæt Sony-støttebånd for at sikre
tv'et. Kontakt dit nærmeste Sony Service Center for at
købe et sæt. Hav tv'ets modelnavn parat som reference.
5: Valg af sprog, land/
område og placering
Select
4
Next
Følg vejledningen på skærmen for at
vælge det land/område, hvor du bruger
tv'et.
Hvis landet/området, hvor tv'et bruges, ikke
vises på listen, skal du vælge "-" i stedet for at
vælge et land/område.
5
Følg vejledningerne på skærmen for at
indstille PIN-koden.
z
• Alle PIN-koder kan bruges undtagen 0000. Se side
36 for at ændre PIN-koden senere.
6
Følg vejledningen på skærmen for at
vælge placeringen, hvor tv'et skal bruges.
Denne funktion vælger initial picture mode, som
passer til de typiske lysforhold i disse
omgivelser.
I butikstilstand vil nogle indstillinger med
mellemrum blive nulstillet til butiksbrug.
6: Auto-tuning af tv'et
3,4,5,6
1
Tryk på G/g for at vælge "Start", og tryk
derefter på .
Aut. programindstilling
1
Slut tv'et til stikkontakten (220-240 V AC,
50 Hz).
2
Tryk på 1 på siden af tv'et.
Vil du starte automatisk programindstilling?
Start
Når du tænder tv'et første gang, vises menuen
Sprog på skærmen.
Udelad
~
• Når du tænder tv'et, lyser strømindikatoren grønt.
2
Tryk på F/f for at vælge "Egen Antenne"
eller "Kabel TV", og tryk derefter på .
Hvis du vælger "Kabel TV", vises skærmen til
valg af scanningstype. Se "Sådan indstilles tv'et
til Kabel TV" (side 7). Tv'et begynder at søge
efter alle tilgængelige digitale kanaler, efterfulgt
af alle tilgængelige analoge kanaler. Dette kan
tage noget tid, så tryk ikke på nogen knapper på
tv'et eller fjernbetjeningen.
6 DK
3
Programsortering (kun i analog tilstand):
Gør det muligt at ændre den rækkefølge,
som de analoge kanaler lagres i på tv'et.
Afmontering af tvfoden fra tv'et
Kom godt i gang
Hvis en meddelelse vises for at få dig til at
bekræfte antennetilslutningen
Ingen digitale eller analoge kanaler blev fundet.
Kontroller alle antenne/kabelforbindelser, og
tryk derefter på
for at genoptage den
automatiske programindstilling.
~
• Tv-foden må kun fjernes, hvis du installerer et
vægbeslag på tv'et.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, som du
vil flytte til en ny placering, og tryk derefter
på g.
2 Tryk på F/f for at vælge den nye placering til
kanalen, og tryk derefter på .
Hvis du vælger ikke at ændre tv'ets
lagringsrækkefølge for de analoge kanaler, skal
du trykke på HOME for at gå til næste trin.
~
• Dette trin vises ikke, hvis der findes nogen analog
kanal.
Meddelelsen "Opsætning udført" vises på
skærmen. Tryk på .
Tv'et har nu indstillet alle tilgængelige kanaler.
z
• USB-systemopdatering
Du kan opdatere tv-systemet ved hjælp af USBhukommelse.
Find oplysninger på nedenstående hjemmeside.
http://support.sony-europe.com/TV/
Tv-fod
z
• Sørg for, at tv'et befinder sig i vertikal position, før du
tænder for det. Du må ikke tænde for tv'et, når LCDskærmen vender nedad, så du undgår ujævnheder i
billedet.
Sådan indstilles tv'et til Kabel TV
1
Tryk på
og F/f for at vælge "Hurtig
scanning" eller "Fuld scanning", og tryk
derefter på .
"Hurtig scanning": Kanalerne indstilles efter
oplysninger fra kabel-tv-udbyderen i
sendesignalet.
Anbefalet indstilling for "Frekvens" og
"Netværks-ID" er "Auto".
Denne indstilling anbefales til hurtig indstilling,
hvis den understøttes af kabel-tv-udbyderen.
Hvis "Hurtig scanning" ikke indstiller, skal du
bruge metoden "Fuld scanning" nedenfor.
"Fuld scanning": Alle tilgængelige kanaler
indstilles og gemmes. Denne procedure kan tage
lang tid.
Denne indstilling anbefales, når "Hurtig
scanning" ikke understøttes af kabel-tvudbyderen.
2
Tryk på f for at vælge "Start".
Tv'et begynder at søge efter kanaler. Du må ikke
trykke på nogen knapper på tv'et eller
fjernbetjeningen.
~
• Nogle kabel-tv-udbydere understøtter ikke "Hurtig
scanning". Hvis der ikke registreres nogen kanaler ved
hjælp af "Hurtig scanning", udføres "Fuld scanning".
7 DK
Ventilation
Sikkerhedsoplysninger
Installation/opsætning
Installer og brug tv'et i overensstemmelse
med nedenstående vejledning for at undgå
brand, elektrisk stød eller skader på
personer og materiel.
Installation
• Tv'et skal sættes op ved en let
tilgængelig stikkontakt.
• Placer tv'et på en stabil, plan overflade.
• Kun en autoriseret intallatør må udføre
væginstallationer.
• Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales
det at anvende Sony-tilbehør, herunder:
– Tv-bord
SU-WL100
• Anvend de skruer, der følger med
vægbeslaget, når monteringskrogene
sættes på TV-apparatet. De
medfølgende skruer er beregnet til at
være 6,5 mm - 10 mm lange målt fra
anlægsfladen på monteringskrogen.
Skruernes diameter og længde afhænger
af modellen på vægbeslaget.
Hvis der anvendes andre skruer end de
medfølgende, kan det medføre
indvendige skader på TV-apparatet eller
få det til at falde ned eller lignende.
6,5 ~ 10 mm
Skrue (leveres med
vægbeslaget)
Monteringskrog
Krogens montering på
TV-apparatet
Transport
• Før transport af tv'et tages alle kabler ud.
• Der skal mindst to eller tre personer til
at bære et stort tv.
• Når tv'et skal bæres i hånden, skal du
holde det, som vist i illustrationen.
LCD-panelet og rammen omkring
skærmen må ikke udsættes for tryk.
–
• Tildæk ikke ventilationshullerne og stik
ikke noget ind i kabinettet.
• Der skal være plads omkring tv'et som
vist nedenfor.
• Det anbefales stærkt at anvende et Sony
vægbeslag for at sikre tilstrækkelig
luftcirkulation.
Monteret på væggen
30 cm
10 cm
20 cm
10 cm
Der skal være mindst så meget
plads omkring tv'et.
Monteret på stander
30 cm
10 cm
20 cm
6 cm
Der skal være mindst så meget
plads omkring tv'et.
• For at sikre tilstrækkelig ventilation og
forhindre ansamling af støv og snavs:
– Læg ikke tv'et fladt ned og monter
det ikke på hovedet, bagvendt eller
sidevendt.
– Tv'et må ikke installeres på en
hylde, et tæppe, en seng eller i et
skab.
– Tv'et må ikke dækkes til med stof,
f.eks. gardiner, eller andre ting,
f.eks. aviser, osv.
– Installer ikke Tv'et som vist
nedenfor.
Luftcirkulationen afspærres.
Væg
Væg
–
Hold netledningen væk fra
varmekilder.
Tag netstikket ud og rengør det med
jævne mellemrum. Hvis stikket er
dækket med støv og tiltrækker fugt,
forringes isoleringen, og der kan opstå
brand.
Bemærk
• Du må ikke bruge den medfølgende
netledning med andet udstyr.
• Undgå så vidt muligt at klemme, bøje
eller sno netledningen. Ledningstrådene
kan være afisoleret eller knækket.
• Du må ikke ændre på netledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande på
netledningen.
• Træk ikke i selve ledningen, når stikket
skal tages ud af stikkontakten.
• Du må ikke slutte for mange apparater
til samme stikkontakt.
• Du må ikke bruge stikkontakter, som
stikket ikke passer i.
Forbudt brug
Tv'et må ikke placeres eller anvendes på
steder eller i omgivelser eller situationer
som de nedenfor beskrevne. Ellers kan
tv'et fungere dårligt og forårsage brand,
elektrisk stød og personskader.
Placering:
• Udendørs (i direkte sollys), på stranden,
på et skib eller et andet fartøj, i et
køretøj, på hospitaler, ustabile
placeringer, tæt på vand, fugt eller røg.
• Hvis tv'et placeres i
opklædningsrummet i en offentlig
badeanstalt eller spabad, kan tv'et blive
ødelagt af luftbåret svovl osv.
Miljø:
• Steder, der er varme, fugtige eller meget
støvede, hvor der kan komme insekter
ind, hvor det kan blive udsat for
mekaniske vibrationer, tæt på brændbare
genstande (stearinlys ol.). TV-apparatet
må ikke udsættes for dryp eller stænk,
og der må ikke anbringes væskefyldte
genstande som f.eks. vaser på TVapparatet.
• Placer ikke tv'et et fugtigt eller støvet
sted eller i et rum med olieholdig røg
eller damp (i nærheden af bordkomfurer
eller dampanlæg). Det kan medføre
brand, elektrisk stød eller vridning.
Situation:
• Når tv'et løftes eller flyttes, skal det
holdes i bunden med et fast greb.
Netledning:
Brug netledningen og stikket som følger
for at undgå brand, elektrisk stød eller
skader på personer og materiel:
–
–
–
• Tv'et må ikke udsættes for fysiske stød
eller kraftige vibrationer under
transport.
• Tv'et skal pakkes ind i
originalemballagen og sættes ned i
originalkassen, når det skal til reparation
eller blot flyttes.
8 DK
–
–
Brug kun netledninger fra Sony, ikke
fra andre leverandører.
Stikket skal sættes helt ind i
kontakten.
Slut kun tv'et til en stikkontakt med
220-240 V AC.
Af sikkerhedshensyn skal du trække
netledningen ud af stikket og være
omhyggelig med ikke at vikle
fødderne ind i kablerne.
Tag netledningen ud af stikkontakten,
før du arbejder eller flytter på tv'et.
• Undlad brug med våde hænder, med
kabinettet afmonteret eller med udstyr,
der ikke anbefales af producenten. Tag
tv'ets netledning ud af stikkontakten i
tordenvejr.
• Monter ikke tv'et, så det rager frem i
åbent rum. Det kan medføre skader eller
ødelæggelse på grund af en person eller
en ting, som rammer ind i tv'et.
Ituslåede dele:
• Du må ikke kaste genstande mod tv'et.
Skærmglasset kan knuses af slaget og
anrette alvorlig personskade.
• Hvis tv'ets overflade revner, må du ikke
røre det, før du har trukket netledningen
ud af stikkontakten. I modsat fald kan du
få elektrisk stød.
• Udsæt ikke LCD-skærmen for kraftige
slag eller stød. Skærmens glas kan revne
eller gå i stykker og medføre skade.
Forholdsregler
Behagelig afstand til tv'et
• Der skal være moderat belysning, da det
kan belaste dine øjne at se tv ved dårligt
lys eller i længere tid.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal du
justere lyden, så den ikke er for høj, da
det kan skade hørelsen.
LCD-skærm
Når tv'et ikke er i brug
• Hvis du ikke anvender tv'et i flere dage,
skal det afbrydes fra lysnettet af miljøog sikkerhedshensyn.
• Da tv'et ikke er helt afbrudt fra lysnettet,
selvom det er slukket, skal stikket tages
ud af stikkontakten for at afbryde tv'et
fuldkomment.
• Visse tv'er kan have funktioner, hvor
tv'et skal stå i standby for at fungere
korrekt.
Børn
• Lad ikke børn klatre op på tv'et.
• Mindre tilbehør skal opbevares
utilgængeligt for børn, så det ikke sluges
ved en fejl.
Hvis følgende problemer
opstår...
Sluk tv'et og træk straks netledningen ud
af stikkontakten, hvis følgende problemer
opstår.
Bed din forhandler eller Sony
servicecenter om at få tv'et efterset af
autoriserede serviceteknikere.
Når:
–
–
–
–
Netledningen er beskadiget.
Stikket passer dårligt.
Tv'et er beskadiget som følge af at
være tabt eller slået, eller der er kastet
genstande mod det.
Væske eller genstande er trængt ind
gennem kabinettets åbninger.
Advarsel
Produktet skal holdes væk fra tændte lys
eller anden form for åben ild for at undgå
brand.
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet
med højpræcisionsteknologi og 99,99%
eller flere effektive pixler, kan der
forekomme sorte pletter eller lysende
punkter (røde, blå eller grønne), der
optræder konstant på LCD-skærmen.
Det er en konstruktionsmæssig
egenskab ved LCD-skærmen og ikke en
fejl.
• Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret, og
placer ikke genstande oven på tv'et.
Billedet kan blive uensartet, eller LCDskærmen kan blive beskadiget.
• Hvis tv'et bruges et sted, hvor der er
koldt, kan billedet virke udtværet eller
blive mørkt. Dette er ikke tegn på fejl.
Fænomenerne forsvinder, efterhånden
som temperaturen stiger.
• Der kan forekomme skyggebilleder
(ghosting), når der konstant vises
stillbilleder. Det forsvinder efter et
øjeblik.
• Skærmen og kabinettet kan blive varmt,
når tv'et er i brug. Dette er ikke en fejl.
• LCD-skærmen indeholder en lille
mængde flydende krystal. Visse
lysstofrør, der anvendes i dette tv,
indeholder også kviksølv. Følg de lokale
regler og retningslinjer for bortskaffelse.
Behandling og rengøring af
tv'ets skærmoverflade og
kabinet
Sørg for at tage netledningen til tv'et ud af
stikkontakten før rengøring.
Følg nedenstående forholdsregler for at
undgå nedbrydning af materialer eller
skærmbelægning.
• Tør støv forsigtigt af skærmen/
kabinettet med en blød klud. Hvis støvet
sidder fast, skal skærmen tørres
forsigtigt af med en hårdt opvredet blød
klud, der er fugtet let med vand og et
mildt rengøringsmiddel.
• Undlad at sprøjte vand eller
rengøringsmidler direkte på tv'et. Det
kan dryppe ned i bunden af skærmen
eller ramme udvendige dele og kan
forårsage en fejlfunktion.
• Du må ikke bruge skuresvampe,
opløsningsmidler eller syreholdige
rengøringsmidler, skurepulver eller
flygtige opløsningsmidler som alkohol,
rensebenzin, fortynder eller
insektmiddel. Brug af sådanne midler
eller længerevarende kontakt med
gummi- eller vinylmaterialer kan
beskadige skærmens overflade og
kabinetmaterialet.
• Jævnlig støvsugning af
ventilationshullerne tilrådes for at sikre
tilstrækkelig ventilation.
• Når vinklen på tv'et skal justeres, skal
du bevæge det langsomt for at undgå, at
det flytter sig eller glider ned fra
bordstanderen.
afstand af tv'et. Ellers kan
billedforvrængning og/eller dårlig lyd
forekomme.
• Dette udstyr er blevet testet og fundet at
overholde grænserne i EMC-direktivet
ved brug af et tilslutningssignalkabel,
der ikke er længere end 3 m.
Batterier
• Overhold den korrekte polaritet ved
isætning af batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper eller
gamle og nye batterier samtidigt.
• Bortskaf batterier på en miljøvenlig
måde. I visse områder kan der være
regler for bortskaffelse af batterier.
Rådspørg de lokale myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen med omhu.
Tab den ikke, træd ikke på den, og spild
ikke nogen form for væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær
en varmekilde eller på steder i direkte
sollys eller i fugtige lokaler.
Bortskaffelse af tv'et
Håndtering af
udtjente
elektriske og
elektroniske
produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre, at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere
information om genindvindingen af dette
produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Ekstraudstyr
• Hold ekstraudstyr eller andet udstyr, der
udsender elektromagnetisk stråling, på
Fortsættes
9 DK
Fjernelse af
udtjente batterier
(gælder i den
Europæiske
Union samt
europæiske
lande med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På visse batterier kan
dette symbol anvendes i kombination med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført
hvis batteriet indeholder mere end
0,0005% kviksølv eller 0,004% bly. Ved
at sikre at sådanne batterier bortskaffes
korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som
kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer.
Hvis et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil
uddannet personale. For at sikre en korrekt
håndtering af batteriet bør det udtjente
produkt kun afleveres på dertil indrettede
indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Med hensyn til
øvrige batterier, se venligst afsnittet der
omhandler sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier. Yderlige information om
genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet blev købt.
Sikkerhedsoplysninger vedr. den
indbyggede
DVD-afspiller
• Brugen af optiske instrumenter i dette
produkt øger risikoen for øjenskader.
Eftersom laserstrålen, der anvendes i
denne indbyggede DVD-afspiller, er
skadelig for øjnene, må kabinettet ikke
skilles ad. Overlad alt
reparationsarbejde til autoriseret
servicepersonale.
Dette apparat er klassificeret som et
KLASSE 1 LASER-produkt.
• For at holde disken ren må den kun
håndteres ved kanten. Du må ikke
berøre overfladen. Støv, fingeraftryk
eller ridser på disken kan medføre fejl.
• Brug ikke følgende diske.
– En linse-rensedisk.
– En disk som ikke har standardfacon
(fx kort, hjerte).
– En disk med en etikette eller mærkat
på.
– En disk med cellofantape eller lim
fra klistermærker på.
• Du skal ikke behandle overfladen på
afspilningssiden for at fjerne ridser i
overfladen.
• Når du trykker på Z på tv'et for at fjerne
en disk fra den indbyggede DVDafspiller, skal du sørge for at fjerne
disken fra diskskuffen. Du må ikke lade
disken ligge i diskskuffen.
• Åbn diskskuffen, og fjern disken, og
sluk derefter tv'et, hvis tv'et ikke skal
bruges.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys
eller varmekilder som varme
luftkanaler, og lad den ikke ligge i en
bil, som er parkeret i direkte sollys, da
temperaturen inde i bilen kan stige
betydeligt.
• Opbevar disken i kassetten, når den er
afspillet.
• Rens disken med en rengøringsklud.
Begynd inde på midten og tør udad.
10 DK
• Anvend ikke opløsningsmidler som
rensebenzin, fortynder, kommercielt
tilgængelige rengøringsmidler eller
antistatiske sprays beregnet til
vinylplader.
• Hvis du selv har trykt diskens etikette,
skal du tørre etiketten inden afspilning.
• Hvis tv'et flyttes direkte fra et koldt til et
varmt sted eller placeres i et rum med
høj luftfugtighed, eller hvor der lige er
tændt for varmen, kan der dannes
kondens på overfladen af tv'et eller inde
i tv'et. I dette tilfælde skal du slukke
tv'et og lade det være slukket, indtil
fugten er fordampet – derefter kan du
bruge tv'et. Hvis der er lagt en disk i den
indbyggede DVD-afspiller, skal den
skubbes ud og fjernes, før tv'et slukkes.
Hvis tv'et bruges, selvom der er dannet
kondens i eller på tv'et, kan det medføre
dårlig billedkvalitet og/eller dårlig
farvegengivelse eller forårsage fejl.
• Du må ikke tvinge en disk ind i
diskskuffen. Hvis der allerede ligger en
disk i den indbyggede DVD-afspiller,
medfører det fejl at forsøge at ilægge
endnu en disk.
• Lyden kan falde ud, eller der kan opstå
billedforvrængelser, hvis en linse er
snavset af støv. Kontakt Sonys
kundesupport for at få det repareret.
• Sæt ikke en disk, som ikke understøttes,
eller andre genstande i den indbyggede
dvd-afspiller, da det kan medføre
fejlfunktion.
Forholdsregler
vedr. den
indbyggede
DVD-afspiller
• Tv'et har en områdekode, der findes på
enhedens bagside.
• Brug ikke en rengøringsdisk eller et
disk/linserengøringsmiddel (flydende
eller som spray). De kan forårsage
funktionsfejl i apparatet.
• Når disken skubbes ud, kan den ramme
genstande og forårsage beskadigelser
eller personskade. Sørg for, at der er
tilstrækkelig med plads omkring
diskskuffen.
• Fjern eventuelle disks fra den
indbyggede DVD-afspiller, før du
flytter tv'et. Hvis den pågældende disk
ikke fjernes, kan den blive beskadiget.
Skub derfor disken ud, og fjern den, før
du flytter tv'et.
• Du må ikke trække netledningen ud,
mens den indbyggede DVD-afspiller
bruges til afspilning.
• Sørg for, at små børn ikke stikker
hænderne ind i diskskuffen. Dette kan
forårsage personskade.
Overblik over fjernbetjeningen
1 "/1 – tv-standby
Tænder og slukker tv'et fra standby.
2 SYNC MENU
Viser menuen for tilsluttet HDMI-udstyr. Når du trykker på denne knap
under visning af andre billeder fra andre indgangskilder eller tvprogrammer, vises "Valg af HDMI-enheder".
~
• "Kontrol til HDMI" (BRAVIA Sync) er kun tilgængelig på tilsluttet
Sony-udstyr, der er mærket med BRAVIA Sync- eller BRAVIA Theatre
Sync-logoet, eller som understøtter Kontrol til HDMI.
3 AUDIO
• Tryk for at skifte to-kanal lyd (side 31).
• I dvd-tilstand: Skifter mellem det originale sprog og overførte sprog*
under afspilning.
4 SCENE – Tilstanden Valg af motiv (side 15)
5
/
– Info/Tekst vis
• I digital tilstand: Oplyser kort om det program, der ses lige nu.
• I analog tilstand: Oplyser det aktuelle kanalnummer og
skærmformat.
• I dvd-tilstand: Viser oplysninger om titel, kapitel og afspilningstid.
• I indstillingen Tekst (side 15): Viser skjulte oplysninger (f.eks. svar
på en quiz).
6
F/f/G/g/
7 OPTIONS
Tryk for at få vist en liste, som indeholder genveje til nogle
indstillingsmenuer. De anførte muligheder varierer afhængigt af den
aktuelle indgang og indholdet.
8 HOME (side 28)
9 Farvede knapper (side 15, 17)
0 Nummerknapper
• I tv-tilstand: Vælger kanaler. For kanal 10 og derover indtastes det
andet og tredje ciffer hurtigt.
• I dvd-tilstand: Nummerknapper for forskellige data. Vælger et
kapitel eller en titel.
• I indstillingen Tekst: Indtaster det trecifrede sidenummer for at vælge
side.
qa
– Undertekstindstilling
• Tryk for at ændre sprog for undertekster (side 35) (kun i digital
tilstand).
• I dvd-tilstand: Ændrer og viser underteksterne* for dvd under
afspilning (side 19)
* Afhænger af den dvd, som bruges.
Fortsættes
11 DK
qs PROG/CH +/–/
/
• I tv-tilstand: Vælger næste (+) eller forrige (-) kanal.
• I teksttilstand (side 15): Vælger næste ( ) eller forrige (
qd
) side.
– Forrige kanal
Tryk for at vende tilbage til den kanal, som sidst blev vist ( i mere end
fem sekunder).
qf % – Lydløs
qg 2 +/– – Lydstyrke
qh / – Tekst (side 15)
qj RETURN /
Skifter til den foregående skærm i en valgt menu.
qk GUIDE /
ql
– EPG (elektronisk programoversigt) (side 16)
– Skærmtilstand (side 15)
w; DIGITAL – Digital tilstand (side 14)
ANALOG – Analog tilstand (side 14)
wa BRAVIA Sync (side 27)
m/N/X/M/./x/>: Du kan betjene det BRAVIA Synckompatible udstyr, som er sluttet til tv'et.
I dvd-tilstand kan du betjene det på følgende måde.
N: Starter afspilning.
X: Fryser en scene (dvd eller videodata). Sætter lyden på pause.
x: Stopper (alle betjeninger).
m: Ændrer hastigheden for tilstanden billedsøgning tilbage under
afspilning.
M: Ændrer hastigheden for tilstanden billedsøgning frem under
afspilning.
.: Vælger forrige titel eller kapitel under afspilning.
>: Vælger næste titel eller kapitel under afspilning.
ws
/
– (Indgangsvælger)
• I tv-tilstand: Tryk for at åbne en liste over indgange.
z
• Knapperne 5, N, PROG/CH + og AUDIO er
blindfingermarkeringsknapper. Brug blindfingermarkeringerne som
referencepunkt, når du betjener tv'et.
12 DK
Overblik over tv-knapper og indikatorer
1 Z – Eject
Disken kommer ud.
2 N – Afspil
Starter diskafspilning.
3 x – Stop
Stopper diskafspilning.
4 1 – Strøm
Tænder eller slukker tv'et.
~
• Tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde tv'et
helt.
• Når du tænder tv'et, lyser strømindikatoren grønt.
5 CH +/–/
/
• I tv-tilstand: Vælger næste (+) eller forrige (-)
kanal.
• I tv-menu: Gå op ( ) eller ned ( ) gennem
indstillingerne.
6 2 +/–/
/
• I tv-tilstand: Skruer op (+) eller ned (-) for
lydstyrken.
• I tv-menu: Gå til højre ( ) eller venstre ( )
gennem indstillingerne.
7
/
– Indgangsvælger / OK
• I tv-tilstand: Vælger indgangskilde blandt det
udstyr, der er sluttet til tv-stikkene (side 23).
• I tv-menu: Vælger menu eller indstilling og
bekræfter indstillingen.
8 HOME (side 28)
9 Lyssensor
Sensoren må ikke dækkes til, da dette kan påvirke
dens funktion (side 38).
Fjernbetjeningssensor
• Modtager IR-signaler fra fjernbetjeningen.
• Du må ikke dække sensoren til, da dette kan
påvirke dens funktion.
0
– Sluk billede / Sleeptimer-indikator
• Lyser grønt, når billedet er slået fra (side 38).
• Lyser orange, når sleeptimeren er indstillet
(side 36).
qa 1 – Indikator for standby
Lyser rødt, når tv'et er i standby.
qs " – Strømindikator
Lyser grønt, når tv'et er tændt.
~
• Sørg for, at tv'et er helt slukket, før du trækker
netledningen ud af stikkontakten. Hvis netledningen
tages ud af stikkontakten, mens tv'et er tændt, kan det
ske, at indikatoren bliver ved med at lyse, eller at der
opstår fejl på tv'et.
13 DK
Se tv
1
Se tv
Tryk på 1 på siden af tv'et for at tænde
tv'et.
Når tv'et er i standby (indikatoren 1 (standby)
foran på tv'et lyser rødt), skal du trykke på "/1
på fjernbetjeningen for at tænde tv'et.
2
Tryk på DIGITAL/ANALOG for at skifte
mellem digital og analog tilstand.
De tilgængelige kanaler afhænger af
tilstanden.
3
Tryk på nummerknapperne eller PROG/
CH +/– for at vælge en tv-kanal.
Når du vil vælge kanal nummer 10 eller derover
med nummerknapperne, skal du indtaste det
andet og tredje ciffer hurtigt efter hinanden.
Se side 16 for at vælge en digital kanal ved hjælp
af den elektroniske programoversigt (EPG).
I digital tilstand
Et oplysningsbanner vises et kort øjeblik.
Følgende ikoner vises muligvis på banneret.
2
3
: Radiotjeneste
: Betyder, at tjenesten er krypteret/kræver
abonnement
: Betyder, at lyden er tilgængelig på flere
sprog
: Betyder, at der findes undertekster
: Betyder, at der findes undertekster for
hørehæmmede
: Betyder, at det aktuelle program ikke bør ses
af mindreårige (fra 4 til 18 år)
: Børnelås
: Lås digitalprogram
Flere funktioner
3
14 DK
Handling
Gør følgende
Juster lydstyrken
Tryk på 2 + (skru op)/- (skru
ned).
Få adgang til
Tryk på
. Tryk på F/f, og
programindekstryk derefter på
for at vælge
tabellen (kun i analog en analog kanal.
tilstand)
Sådan får du adgang til Tekst
Tryk på /. Hver gang du trykker på /, skifter
visningen som følger:
Tekst t Tekst over tv-billedet (blandet tilstand) t
Ingen Tekst (afslut tekst-tv)
Tryk på nummerknapperne eller / for at vælge
en side.
Tryk på
for at få vist skjulte oplysninger.
Tryk flere gange på
skærmformat.
Bred zoom*
Viser udsendelser i
almindeligt 4:3-format
med imiteret
bredskærmseffekt. 4:3billedet strækkes, så det
fylder hele skærmen.
Normal
Viser udsendelser i
almindeligt 4:3-format
(f.eks. ikke bredskærms-tv)
med de korrekte
proportioner.
Tilstanden valg af motiv
Når du vælger det ønskede motiv, indstilles den
optimale lydkvalitet og billedkvalitet for det valgte
motiv automatisk.
1
2
Tryk på SCENE på fjernbetjeningen.
14:9*
Viser udsendelser i 14:9format med de korrekte
proportioner. Der vises en
sort kant på skærmen.
Tryk på F/f for at vælge tilstand, og tryk
derefter på .
"Auto": Giver den optimale billed- og
lydkvalitet, som automatisk indstilles i
overensstemmelse med indgangskilden. Der er
muligvis ingen effekt afhængigt af det tilsluttede
udstyr.
"Generel": Aktuelle brugerindstillinger.
"Foto": Giver et billede, som gengiver tekst og
farve som på et trykt foto.
"Musik": Giver dynamiske og tydelige
lydeffekter som ved en koncert.
"Biograf": Giver et teaterlignende billede og en
dynamisk lyd.
"Spil": Giver den bedste billed- og lydkvalitet
for at opnå den største fornøjelse ved at spille
spil.
"Grafik": Giver tydeligere detaljerede billeder
for at reducere træthed ved længerevarende
visning.
"Sport": Giver et realistisk billede med
surroundsound som i et stadion.
~
• Undtagen for "Auto", "Generel" og "Musik", hvis der er
valgt en tilstand for motiv, er valg af billedtilstand i
billedmenuen ikke muligt - deaktiver først valg af motiv.
for at vælge det ønskede
Fuld
Strækker billedet i 4:3format vandret, så det
fylder 16:9-skærmen.
Zoom*
Viser udsendelser i
filmformat (letter boxformat) med de korrekte
proportioner.
Tekster*
Viser udsendelser i
filmformat (letter boxformat) med undertekster
på skærmen.
* Den øverste og nederste del af billedet skæres muligvis
væk.
~
• Afhængigt af signalet kan nogle skærmformater
muligvis ikke vælges.
• Ikke alle tegn og/eller bogstaver i billedets top og bund
er synlige i "Bred zoom".
z
• Du kan justere billedets lodrette position ved at vælge
"Zoom", "14:9" eller "Tekster". Tryk på F/f for at
flytte billedet op eller ned (f.eks. for at læse
undertekster).
15 DK
Se tv
z
• Når fire farvede punkter vises nederst på tekst-tv-siden,
er Lyntekst tilgængelig. Lyntekst gør det muligt for dig
hurtigt og nemt at få adgang til siderne. Tryk på den
tilsvarende farvede knap for at åbne siden.
Sådan ændres skærmformatet manuelt,
så det passer til udsendelsen
Brug af den elektroniske programoversigt (EPG)
*
GUIDE
Fre 16 Mar 11:35
I dag
11: 30
001
BBC ONE
Homes Under the Hammer
002
BBC TWO
Ready Steady Cook
003
ITV1
Dancing On Ice Exclusive
004
Channel 4
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
005
Five
House
006
ITV2
Crime Hour: Midsomer Murders
007
BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
008
BBC FOUR
009
ITV3
010
SKY THREE
011
More 4
ER
P
12: 00
12: 30
13: 00
Neighbours
Afterlife
Extraordinary People: Britains Iden...
CSI: Crime Scene Inv...
1
2
Cracker
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
Udfør den ønskede handling som vist i
følgende skema eller på skærmen.
PartyPoker.com Worl...
Vodafone TBA: L...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
Everybody Loves Raymond
Racing from Chepstow and Ascot
Homes Under th...
Tryk på GUIDE i digital tilstand.
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
Trans World Sport
Carry On Up The Khyber
Elektronisk programoversigt (EPG)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande/områder.
Handling
Gør følgende
Se et program
Tryk på F/f/G/g for at vælge programmet, og tryk derefter på
Deaktiver EPG
Tryk på GUIDE.
.
~
• Hvis der er valgt en aldersbegrænsning for programmer, vises en meddelelse på skærmen, som kræver en PIN-kode.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Børnelås" på side 36.
16 DK
Brug af listen Digitale Favoritter
Favorit-opsætning
Favoritter 1
Med funktionen Favorit kan du specificere op til fire
lister for dine favoritprogrammer.
Digital
Indtast programnummer:
BBC ONE
010
More 4
002
BBC TWO
011
abc1
003
ITV1
012
QVC
004
Channel 4
013
UKTV Gold
005
Five
014
The HITS
006
BBC Three
015
UKTV Bright Ideas
007
ITV2
016
ftn
008
Sky Sports
017
TMF
009
UKTV History
018
E4
000
1
Tryk på HOME i digital tilstand, og vælg
"Digitale favoritter".
2
Udfør den ønskede handling som vist i
følgende skema eller på skærmen.
Listen Digitale Favorit
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle lande/områder.
Handling
Gør følgende
Opret din liste over Favoritter første
gang
1 Tryk på for at vælge "Ja".
2 Tryk på den gule knap for at vælge listen over Favoritter.
3 Tryk på F/f/G/g for at vælge den kanal, som du vil tilføje, og
tryk derefter på .
Kanaler, som er gemt i listen over Favoritter, er forsynet med
symbolet .
4 Tryk på
RETURN for at afslutte opsætningen.
Se en kanal
1 Tryk på den gule knap for at navigere gennem dine lister over
favoritter.
2 Tryk på F/f for at vælge en kanal, og tryk derefter på .
Slå listen over Favoritter fra
Tryk på
Tilføj eller fjern kanaler fra den liste
over Favoritter, der aktuelt redigeres
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den liste over Favoritter,
som du vil redigere.
3 Tryk på F/f/G/g for at vælge den kanal, som du vil tilføje
eller fjerne, og tryk derefter på .
Fjern alle kanaler på den aktuelle liste
over Favoritter
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den liste over favoritter,
som du vil redigere.
3 Tryk på den blå knap.
4 Tryk på G/g for at vælge "Ja", og tryk derefter på for at
bekræfte.
RETURN.
17 DK
Se tv
001
*
Afspilning af dvd
Kom godt i gang
1
Tryk på 1 på tv'et eller på "/1 på
fjernbetjeningen for at tænde tv'et.
Standby-indikatoren på tv'ets frontpanel skifter
fra grøn til rød.
2
Afspilning af dvd
Afspilning af titel
1
Når dvd'en er indlæst, starter afspilning
automatisk.
~
Tryk på
for at vælge dvd-tilstand.
• Afhængigt af dvd'en, som bruges, skal du muligvis
vælge titel eller kapitel fra dvd'ens indhold.
Menuen for indgangskilde vises på skærmen.
2
3
Tryk på X for at bringe afspilning i pause.
Isætning af disk
4
Tryk på x for at stoppe afspilning.
1
Visning af informationer
3
Tryk på F/f for at vælge dvd, og tryk
derefter på
for at bekræfte.
Tv'et skifter til dvd-tilstand.
Hold disken med mærkatsiden mod dig,
og skub den forsigtigt ind i diskåbningen,
indtil den automatisk føres ind. Se
følgende illustration:
1
2
Tryk på N eller X for at genoptage
afspilning.
Tryk på
/
for at se informationslinjen.
Tryk på /
for at skjule
informationslinjen.
Sådan vælges titel eller kapitel med dvdmenuen
Dvd'er indeholder forskellige titler og kapitler, som
du kan vælge. Antallet af titler eller kapitler på
dvd'en vises i informationspunktet ved siden af titlen
og kapitelindikatoren.
1
z
• Dvd-afspilning starter automatisk.
• Hvis
vises på tv'et, kan den aktuelt valgte funktion
ikke bruges med disken.
• Skift til dvd-tilstand på følgende måde.
– Tryk på
/
for at vælge dvd-indgang.
– Tryk på HOME, og vælg "DVD".
– Sæt disken i.
– Tryk på N. (Kun hvis BRAVIA Sync ikke er
aktiveret.)
~
• Sæt disken halvvejs i, og den vil automatisk blive ført
ind i diskåbningen.
• Du må ikke skubbe til eller trække i en indført disk, da
det kan medføre fejlfunktion eller skader.
• Sæt ikke en disk, som ikke understøttes, eller andre
genstande i diskåbningen, da det kan medføre
fejlfunktion.
Dvd'ens titelmenu (hvis der er en) vises på
skærmen.
2
Tryk på F/f eller G/g for at vælge titel
eller kapitel, og tryk derefter på
for at
starte afspilning.
3
Afspilning starter fra den valgte titel/
kapitel.
Sådan vælges titel eller kapitel med infomenuen
Denne funktion afhænger af den dvd, som bruges.
1
Tryk på nummerknapperne for at vise
skærmen til valg af titel/kapitel under
afspilning.
2
Tryk på G/g for at vælge titel eller kapitel.
Udtagning af disk
1
Tryk på Z på tv'ets sidepanel. Tag disken
ud.
18 DK
Tryk på OPTIONS, og vælg "Startmenu"
for at åbne dvd'ens indhold.
3
Tryk på nummerknapperne for at indtaste
titel- eller kapitelnummer.
4
Afspilning starter fra det valgte titel- eller
kapitelnummer.
Afspilningsretning
Modsat retning (kun dvd)
Kapitelvalg trin-for-trin
Tryk på > for at vælge næste kapitel
under afspilning.
2
Tryk på . for at vælge forrige kapitel
under afspilning.
Sådan sættes afspilning på pause eller
genoptages
Du kan sætte afspilning af en dvd på pause eller
genoptage afspilning, som du ønsker.
1
Tryk en gang på x for at bringe afspilning
i pause.
2
Tryk på N eller X for at genoptage
afspilning
3
Afspilning genoptages fra det punkt, hvor
den blev sat på pause.
Tryk på m eller M under afspilning. Når du har
fundet det ønskede punkt, skal du trykke på N for
at vende tilbage til normal hastighed.
Scanningshastigheden ændres, hver gang du trykker
på m eller M under en scanning. Med hvert tryk
ændres indikationen som vist nedenfor. De egentlige
hastigheder kan variere fra disk til disk.
Afspilningsretning
Hurtig
Brug denne indstilling for at ændre det
forudindstillede overførte sprog, hvis dvd'en
indeholder alternativer.
1
• En dvd's struktur kan forhindre, at du kan ændre
lydsproget. Hvis det er tilfældet, kan du generelt lave
indstillingen fra dvd-menuen.
Sådan vælges og vises undertekster
Hvis en dvd indeholder undertekster, kan de vises på
skærmen. Hvis der er undertekster i flere sprog, kan
du vælge det ønskede sprog.
Tryk på
under afspilning.
For eksempel vises følgende information, som
angiver det aktuelle sprog for undertekster, kort
på skærmen:
Undertekster 01/05 German
Hurtig
2
Du kan afspille langsomt ved at trykke på m eller
M i pausetilstand.
Scanningshastigheden ændres, hver gang du trykker
på m eller M under langsom afspilning. Der er
fire hastigheder. Med hvert tryk ændres indikationen
på følgende måde:
Tryk flere gange på AUDIO for at vælge
det overførte sprog.
~
Modsat retning
Langsomt frem og langsomt tilbage
Tryk på AUDIO under afspilning.
For eksempel vises følgende information, som
angiver det aktuelt overførte sprog, kort på
skærmen:
Lyd 1/4: Dolby Digital 3/2.1 CH English
"Lyd 1/4" i eksemplet ovenfor angiver, at det
første af de 4 overførte sprog er valgt. "Dolby
Digital 5.1ch" angiver, at lydformatet er Dolby
Digital.
1
Langsom
4" er
Sådan ændres overført sprog eller
lydformat
2
Søge efter et punkt på en disk
Langsom
Afspilningshastigheden "
4"/"
langsommere end "
1"/"
1".
Se tv
1
Bliv ved at trykke på
for at vælge
sprog for undertekster.
~
• Tryk flere gange på
, indtil "Deaktiver
undertekster" vises på skærmen for at slå
underteksterne fra.
• Dvd'ens egen struktur kan forhindre, at du kan skifte
mellem sprog for undertekster. Hvis det er tilfældet,
kan du generelt lave indstillingen fra dvd-menuen.
Fortsættes
19 DK
Sådan vælges kameravinkel for bestemte
scener og passager
Sådan roteres billedet
Nogle dvd'er indeholder scener eller passager, som
er optaget i forskellige kameravinkler. Du kan vælge
en af disse vinkler.
1
1
Tryk på OPTIONS, og vælg "Vinkel"
under afspilning.
Sådan spejlvendes billedet
Tryk på med "Vinkel" valgt for at vælge
en anden kameravinkel.
1
2
S-VCD/VCD-afspilning
Billeder kan roteres 90°.
Billeder kan spejlvendes.
Sådan aktiveres PBC
Tryk to gange på x , og tryk derefter på N for at
starte afspilning.
Sådan deaktiveres PBC
Tryk på nummerknapperne for at vælge titel under
afspilning.
1
Sæt en cd med lyddata i tv'et, og
filbrowseren vises automatisk.
2
Tryk på F/f for at vælge bibliotek, og tryk
derefter på
for at åbne det.
Listen over underbiblioteket vises på skærmen.
3
4
5
6
Tryk på F/f for at vælge titel.
7
Tryk på > for at vælge næste titel eller
på . for at vælge forrige titel.
z
• Mens PBC er aktiveret, skal du trykke på OPTIONS og
vælge "Startmenu" for at få vist PBC-navigationen på
skærmen.
Afspilning af lyd/billeddata
Afspilning af billed-cd
1
Sæt en cd med billeddata i tv'et, og
filbrowseren vises automatisk.
2
Tryk på F/f for at vælge bibliotek, og tryk
derefter på
for at åbne det.
Listen over underbiblioteket vises på skærmen.
3
4
5
Tryk på F/f for at vælge billedet.
Tryk på
eller N for at vise billedet.
Tryk på x for at afslutte afspilning.
z
• Hvis du trykker på N under afspilning, skifter skærmen
til diasshow.
Tryk på x for at stoppe diasshowet, og tryk igen for at
vende tilbage til filbrowseren.
20 DK
Tryk på F eller f for at spejlvende billeder
under afspilning.
Afspilning af lyddata
PBC (playback control)
Dette er navigationsmuligheden for PBC, S-VCD/
VCD. PBC-oplysningerne er gemt på disken fra
fabrikkens side.
PBC er aktiveret, når den er parat til levering. PBC
og kanalinformationer på S-VCD/VCD angiver
navigationsmulighederne.
Tryk på G eller g for at rotere billeder 90°
under afspilning.
Tryk på
eller N for at starte afspilning.
Tryk på X for at bringe afspilning i pause.
Tryk på N eller X for at genoptage
afspilning.
eller
Tryk på nummerknapperne for at indtaste
titelnummer, og tryk derefter på
for at starte
afspilning.
8
Tryk på x for at afslutte afspilning.
Brug af karaoke
Sådan bruges karaoke
Du kan bruge karaoke ved at indstille tv'et til
karaoketilstand. Du kan slutte en mikrofon
(medfølger ikke) til tv'et.
Se tv
~
• Hvis indgangskilden er TV eller USB foto/musik/video,
kan karaoke ikke bruges.
• Lyden fra mikrofonen udsendes ikke fra tv'ets
lydudgangsstik eller Sony/Phillips Digital Interface.
Hverken "Ændring af toneart" eller "Vokalreducering"
(side 32) føjes til lydudgangssignalet.
• Når karaoke bruges, kan video og lyd fra Scarttilslutningen ikke udsendes.
1
2
Slut mikrofonen til tv'ets sidepanel.
3
4
Tryk på HOME, og vælg "Karaoke".
Vælg indgangskilde undtagen TV og
USB.
Indstil karaoketilstand til "Til" (side 32).
~
• Mikrofonen må ikke komme for tæt på tv'et, da det kan
medføre hylen.
• Stop karaokefunktionen under tordenvejr, og fjern
mikrofonen.
• Udsend ikke lyd ud over tv'ets kapacitet. Hvis du
udsender en høj stemme, kan lyden blive forvrænget.
• Hvis du ikke bruger karaokefunktionen, skal du indstille
den til "Fra". Ellers kan der komme støj fra mikrofonen.
• Funktionen Vokalreducering er muligvis ikke effektiv
afhængigt af kilden. Hvis du bruger karaoke dvd/cd, skal
du indstille "Vokalreducering" til "Fra" (side 32).
21 DK
Brug af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr
Du kan slutte et bredt udvalg af ekstraudstyr til tv'et. Tilslutningskabler medfølger ikke.
Dvd-afspiller
Pc (HDMI-udgang)
Blu-ray-diskafspiller
Digitalt
videokamera
Pc
Dekoder
Videospiludstyr
Dvd-afspiller
Dekoder
Dvd-optager
Videooptager
Hi-fi-lydudstyr med optisk
lydudgang
Hi-fi-lydudstyr
Dvd-afspiller med
komponentudgang
CAM-kort
Digitalt videokamera/
digitalkamera/
USB-hukommelse
Videospiludstyr/
DVC-videokamera
Hovedtelefoner
Mikrofon
22 DK
Se billeder fra tilsluttet
udstyr
Symbol på
skærmen
Beskrivelse
For at se udstyr, som er sluttet til J.
Når der tilsluttes monoudstyr, skal
det sluttes til
AV2 L-stikket.
AV2
~
Tænd det tilsluttede udstyr, og udfør en af
følgende handlinger.
Automatisk indstillet videooptager side 6
Tryk på PROG/CH +/– eller nummerknapperne i
analog tilstand for at vælge en videokanal.
Indgange
Digital
Sådan
Gør følgende
udføres
tilslutningen
CAM-modul
(Conditional
Access
Module) H
Analog
AV1
• CAM understøttes ikke i nogle lande/
områder. Spørg din autoriserede
forhandler.
AV2
HDMI1
HDMI2
USB I
DVD
Component
PC
Afspilning af USB-enhed
Se side 24.
Symbol på
skærmen
Beskrivelse
Component For at se udstyr, som er sluttet til G.
HDMI1
eller
HDMI2
Til brug af Pay Per View-tjenester.
Yderligere oplysninger findes i den
betjeningsvejledning, der fulgte med
dit CAM-modul. Sluk tv'et, når du
tilslutter eller fjerner CAM-modulet.
~
HDMI IN 1 eller HDMI IN 2
For at se udstyr, som er sluttet til A
eller B.
De digitale video- og lydsignaler
sendes fra det tilsluttede udstyr.
Hvis udstyret har et DVI-stik, skal
DVI-stikket sluttes til HDMI IN 1stikket via en DVI-HDMI-adapter
(medfølger ikke), og udstyrets
lydudgangsstik skal sluttes til lyd
via HDMI IN 1-stikkene.
Slut til HDMI IN 2-stikket for at se
fotos eller skærmbilleder fra en pc
eller et digitalt videokamera.
AV1
For at se udstyr, som er sluttet til D.
PC
For at se udstyr, som er sluttet til C.
z
Du kan se Foto/musik/video-filer,
som er gemt på et Sony-digitalkamera
eller -videokamera (side 24).
Hi-fi-lydudstyr Tilslut lydudgangsstikkene
for at
F
sende lyden fra tv'et via hi-filydudstyr.
Lydniveauet for de eksterne højttalere
kan ændres ved at trykke på
lydstyrkeknapperne på
fjernbetjeningen.
DIGITAL
Brug et optisk lydkabel.
AUDIO OUT
(OPTICAL) E
iK
Slut til i-stikket for at høre lyden fra
tv'et i hovedtelefonen.
mL
Slut en mikrofon til m-stikket for at
bruge karaokefunktionen.
Flere funktioner
Handling
Gør følgende
Vende tilbage til
normal tv-tilstand
Tryk på DIGITAL/ANALOG.
• Det anbefales at bruge et pc-kabel
med ferritkerner, f.eks. et "Stik, Dsub 15-kabel" (ref. 1-793-504-11,
der kan fås i et Sony Service Center),
eller tilsvarende.
23 DK
Brug af ekstraudstyr
Andet tilsluttet udstyr
Tryk på
for at få vist en liste over tilsluttet
udstyr. Tryk på F/f for at vælge den ønskede
indgangskilde, og tryk derefter på . (Det
markerede punkt vælges, hvis der går to sekunder
uden betjening, efter at der er trykket på F/f.)
• Sørg for kun at bruge et godkendt HDMI-kabel, der er
mærket med HDMI-logoet. Vi anbefaler, at du bruger et
Sony-HDMI-kabel.
• Når der tilsluttes HDMI-kompatibelt udstyr,
understøttes kommunikation med det tilsluttede udstyr.
Yderligere oplysninger om opsætning af denne
kommunikation findes på side side 27.
Afspilning af foto/musik/
video via USB
Du kan afspille Foto/musik/video-filer på tv'et, der
er gemt på et Sony-digitalkamera eller -videokamera
via et USB-kabel eller en USB-lagringsenhed.
1
2
3
Du kan betjene den tilsluttede USB-enhed med tv'ets
fjernbetjening.
Punkt
Beskrivelse
m/M
Spoler hurtigt tilbage/hurtigt fremad i
filen under afspilning.
Tryk på HOME.
./>
Tryk på F/f for at vælge "Foto", "Musik"
eller "Video", og tryk derefter på .
Går til begyndelsen af den forrige/næste
fil.
N
Starter afspilning.
Tilslut en understøttet USB-enhed til tv'et.
Fillisten eller mappelisten vises.
4
Grundlæggende betjening af Foto/Musik/
Video
X
Afspilning bringes i pause.
Tryk på F/f/G/g for at vælge en fil eller
mappe, og tryk derefter på .
x
Stopper afspilningen.
Når du vælger en mappe, skal du vælge en fil og
derefter trykke på .
Afspilningen starter.
Sådan bruges afspilningsfunktioner
~
• Billedkvaliteten kan være grovkornet, når der bruges
"Foto", fordi billedernes forstørrelse muligvis afhænger
af filen. Det kan også ske, at billederne ikke fylder hele
skærmen på grund af billedets størrelse og
formatforhold.
• Ikke alle fotofiler vises lige hurtigt, når der bruges
"Foto".
• Filnavnet og mappenavnet understøtter UTF-8tegnsættet.
• Følgende handlinger må ikke udføres, når tv'et indlæser
data fra USB-enheden:
– Du må ikke slukke for tv'et eller den tilsluttede USBenhed.
– Du må ikke afbryde USB-kablet.
– Du må ikke fjerne USB-enheden.
Dataene på USB-enheden kan blive beskadiget.
• Sony kan ikke holdes ansvarlig for skader på eller tab af
data på optagemediet på grund af en fejl i tilsluttede
enheder eller i tv'et.
• Hvis du tilslutter et Sony-digitalkamera, skal kameraets
tilstand for USB-tilslutning indstilles til Auto eller
"Mass Storage". Yderligere oplysninger om tilstanden
for USB-tilslutning findes i den vejledning, der fulgte
med digitalkameraet.
• USB-fotofremviser understøtter filsystemet FAT16 og
FAT32.
• BRAVIA-tv understøtter DivX® (ikke tilgængelig for
dvd).
• Op til 300 filer pr. mappe understøttes.
• Ikke alle filer, herunder filer, der er blevet ændret på en
pc, kan afspilles, selvom filformatet understøttes, da
afspilningen afhænger af specifikationerne for den
pågældende fil.
• Se hjemmesiden nedenfor for opdaterede oplysninger
om kompatible USB-enheder.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
24 DK
Tryk på de farvede knapper for at få vist en liste, som
indeholder genveje til nogle indstillingsmenuer. De
anførte muligheder varierer afhængigt af den
aktuelle indgang og indholdet.
Foto
"Diasshoweffekt": Vælger en effekt for et
diasshow.
"Hastighed for diasshow": Vælger diasshowets
varighed.
"Bland": Afspiller en fil i vilkårlig rækkefølge.
"Zoom": Forstørrer billedet ("1×", "2×" eller "4×")
Musik
"Afspilningsmål": Vælger at afspille alle filer eller
en valgt fil.
"Bland": Afspiller filer i vilkårlig rækkefølge.
"Højttaler": Vælger en højttaler (side 31).
Video
"Afspilningsmål": Vælger at afspille alle filer eller
en valgt fil.
"Zoom"*: Forstørrer billedet ("1×", "2×", "4×"
eller "Fuld")
"Højttaler": Vælger en højttaler (side 31).
* Når du indstiller "Zoom", stopper videoafspilning.
Generel
"Gentag": Afspiller en fil gentagne gange.
"Sorter efter": Ændrer filrækkefølgen.
"Valg af enhed": Vælger en USB-enhed.
Sådan indstilles billedet (Video)
Du kan justere billedkvaliteten for USB-video.
1
Vælg en video.
Se "Afspilning af foto/musik/video via USB"
(side 24).
2
Tryk på OPTIONS under afspilning, og
tryk derefter på F/f for at vælge "Billede",
og tryk på .
3
Tryk på F/f/G/g for at vælge punktet, og
tryk derefter på .
4
Tryk på F/f/G/g for at justere
indstillingen, og tryk derefter på
.
Brug af ekstraudstyr
Sådan afspilles et foto som diasshow
(Foto)
Du kan afspille et diasshow med fotos.
"Diasshoweffekt" og "Hastighed for diasshow" kan
indstilles.
1
Vælg et foto.
Se "Afspilning af foto/musik/video via USB"
(side 24).
2
Tryk på den grønne knap i
miniaturevisning, eller tryk på OPTIONS,
mens der vises et foto, og tryk derefter på
F/f for at vælge "Diasshow", og tryk
på .
Sådan stoppes et diasshow
Tryk på
RETURN eller HOME.
Fortsættes
25 DK
USB-videoformat
Filtypenavn
.avi
Container
AVI
Video-codec
DivX 3.11/4.x/5.1
Lyd-codec
XviD
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kanals) /
MPEG4 AAC (2-kanals) /
MPEG4 HE-AAC (2-kanals) /
Dolby Digital (2-kanals) / WMA v8
MPEG1
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
DivX 3.11
.wmv
.asf
ASF
XviD
MP3 / WMA v8
MPEG-4 SP/ASP
VC-1
.mp4
.mov
.3gp
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG-4 SP/ASP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.263
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
.mkv
MKV
WMV v9
DivX 3.11/4.x/5.1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kanals) /
MPEG4 AAC (2-kanals) /
MPEG4 HE-AAC (2-kanals) /
Dolby Digital (2-kanals) / WMA v8
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
MPEG1
PS
MPEG2 MP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2-kanals)
MPEG2 MP
.ts, .m2ts
TS
VC-1
H.264 BP/MP/HP
USB-musikformat
Filtypenavn
.mp3
Lyd-codec
MP3
.wma
WMA v8
USB-fotoformat
Filtypenavn
.jpg, .jpeg
Billed-codec
JPEG
DCF2.0 eller EXIF2.21 understøttes.
~
• Afspilning af ovenstående filformater garanteres ikke.
26 DK
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
Brug af BRAVIA Sync med
Kontrol til HDMI
Funktionen Kontrol til HDMI gør det muligt
for tv'et at kommunikere med tilsluttet udstyr
via HDMI CEC (Consumer Electronics
Control), når det tilsluttede udstyr understøtter
funktionen.
Hvis du f.eks. tilslutter Sony-udstyr, der
understøtter Kontrol til HDMI (med HDMIkabler), kan du betjene begge typer udstyr
samtidigt.
Sørg for at tilslutte udstyret korrekt, og angiv
de nødvendige indstillinger.
Sådan laves Kontrol til HDMIindstillingerne
Indstillingerne for Kontrol til HDMI skal
konfigureres på både tv'et og det tilsluttede
udstyr. Se "HDMI-opsætning" side 37 for
indstillingerne på tv'et. Yderligere oplysninger
om indstillinger på det tilsluttede udstyr findes
i betjeningsvejledningen til det pågældende
udstyr.
Brug af ekstraudstyr
Kontrol til HDMI
• Slukker automatisk det tilsluttede udstyr, når
du indstiller tv'et til standby med
fjernbetjeningen.
• Tænder automatisk tv'et og skifter til det
tilsluttede udstyr, når udstyret starter
afspilningen.
• Hvis du tænder et tilsluttet lydsystem, mens
tv'et er tændt, skifter lydudgangen fra tvhøjttaleren til lydsystemet.
• Justerer lydstyrken (2 +/–), og slår lyden fra
(%) på det tilsluttede lydsystem.
• Tryk på følgende knapper på tv'ets
fjernbetjening for at betjene tilsluttet Sonyudstyr, der er mærket med BRAVIA Synclogoet:
– m/N/X/M/./x/> for at betjene
tilsluttet udstyr direkte.
– SYNC MENU for at få vist det tilsluttede HDMIudstyrs menu på skærmen.
Når du har åbnet menuen, kan menuskærmen
betjenes med F/f/G/g, , de farvede knapper og
RETURN.
– Vælg "Enhedsstyring", og vælg derefter den
ønskede indstilling for at betjene udstyret.
– Yderligere oplysninger om tilgængelig betjening
findes i betjeningsvejledningen til udstyret.
– Vælg "Tv-styring" for at åbne tv-menuen eller tvindstillingsmenuen.
•
Hvis "Kontrol til HDMI" på tv'et er indstillet
til "Til", ændres "Kontrol til HDMI" på det
tilsluttede udstyr ligeledes automatisk til
"Til".
Sådan tilsluttes udstyr, som er
kompatibelt med Kontrol til HDMI
Tilslut det understøttede udstyr og tv'et med et
HDMI-kabel. Når der tilsluttes et lydsystem,
skal du også sørge for at slutte tv'ets DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL)-stik til lydsystemet
med et optisk lydkabel (side 22).
27 DK
Brug af MENU-funktioner
Navigere gennem tv-menu
Med "MENU" kan du bruge forskellige nyttige funktioner på tv'et. Du kan nemt vælge kanaler eller
indgangskilder og ændre indstillinger for dit tv.
1
Tryk på HOME.
HOME
Digitale favoritter
Digital EPG
Foto
Musik
Video
DVD
Karaoke
Indstillinger
2
Tryk på F/f for at vælge en indstilling, og tryk derefter på
.
Tryk på HOME for at afslutte menuen.
Ikon for mediekategori
Beskrivelse
Digitale favoritter
Du kan vælge listen over Digitale favoritter (side 17).
Digital EPG
Du kan vælge den elektroniske programoversigt (EPG) (side16).
Foto
Du kan bruge fotofiler via USB-enheder (side 24).
Musik
Du kan bruge musikfiler via USB-enheder (side 24).
Video
Du kan bruge videofiler via USB-enheder (side 24).
DVD
Afspiller en disk, som er sat i tv'et (side 18).
Karaoke
Du kan bruge karaoke (side 21).
Indstillinger
Du kan lave avancerede indstillinger og justeringer (side 29).
~
• Justerbare indstillinger varierer afhængigt af situationen.
• Indstillinger, der ikke er tilgængelige, er nedtonede eller vises ikke.
28 DK
Indstillinger
Billede
Billedfunktion
Vælger billedfunktionen.
"Kraftig": Til forbedret billedkontrast og skarphed.
"Standard": Til standardbillede. Anbefales til hjemmeunderholdning.
"Personlig": Gør det muligt for dig at gemme foretrukne indstillinger.
"Biograf": Til filmbaseret indhold. Velegnet i et biograflignende miljø.
"Foto": Til almindelig visning af fotos.
"Sport": Optimerer billedkvaliteten til visning af sportsbegivenheder.
"Spil": Gengiver billeder i standardkvalitet, der er velegnede til spil.
"Grafik": Optimerer billedkvaliteten til visning af grafik.
~
• "Billedfunktion" indstilles afhængigt af indstillingerne "Valg af motiv".
Nulstil alt
Nulstiller alle indstillinger for "Billede" undtagen "Billedfunktion" til standard.
Baggrundslys
Justerer baggrundsbelysningens lysstyrke.
~
• Reducering af skærmens lysstyrke reducerer strømforbruget.
Gør det muligt at øge eller reducere billedkontrasten.
Lys
Gør det muligt at gøre billedet lysere eller mørkere.
Farvemætning
Gør det muligt at øge eller reducere farveintensiteten.
Farvebalance
Gør det muligt at øge eller reducere grønne og røde farvetoner.
z
• "Farvebalance" kan kun justeres for et NTSC-farvesignal (f.eks. amerikanske videobånd).
Skarphed
Gør det muligt at gøre billedet skarpere eller blødere.
Farvetemperatur
Justerer det hvide i billederne.
"Kølig": Gengiver hvide farver med et blåt skær.
"Neutral": Gengiver hvide farver med et neutralt skær.
"Varm": Gengiver hvide farver med et rødt skær.
Støjreduktion
Gør det muligt at reducere billedstøj (sne på billedet) i tilfælde af et svagt
sendesignal.
"Auto/Høj/Mellem/Lav": Ændrer effekten af støjreduktionen.
"Fra": Slår funktionen "Støjreduktion" fra.
MPEG-støjreduktion Reducerer billedstøj i MPEG-komprimerede videoer.
Fortsættes
29 DK
Brug af MENU-funktioner
Kontrast
Film-tilstand
Giver en bedre billedbevægelse, når du afspiller billeder fra dvd eller videooptager
optaget på film, hvilket reducerer billedslør og grynet billede.
"Auto": Gengiver det originale filmbaserede indhold, som det er.
"Fra": Slår funktionen "Film-tilstand" fra.
~
• Hvis billedet indeholder uregelmæssige signaler eller for meget støj, slås "Film-tilstand"
automatisk fra, selvom der er valgt "Auto".
Avancerede
indstillinger
Tilpasser billedfunktionen mere detaljeret.
"Nulstil alt": Nulstiller alle avancerede indstillinger til standard.
"Avanc. kontrastforbedring": Gør det muligt automatisk at justere
"Baggrundslys" og "Kontrast" til de bedst egnede indstillinger på baggrund af
skærmens lysstyrke. Denne indstilling er især effektiv ved mørke billedscener og
øger kontrastforskellen for de mørkere billedscener.
"Sort-korrigering": Fremhæver de sorte områder i billedet for at gengive en
stærkere kontrast.
"Gamma": Justerer balancen mellem lyse og mørke områder i billedet.
"Klar hvid": Fremhæver hvide farver.
"Levende farver": Gør farverne mere klare.
~
• "Avancerede indstillinger" er ikke tilgængelig, når "Billedfunktion" er indstillet til "Kraftig" eller USB (Video)-indgang.
Lyd
Lydfunktion
Vælger lydfunktionen.
"Dynamisk": Intensiverer klarhed og lydens tilstedeværelse for at opnå bedre
tydelighed og realistisk musicallyd.
"Standard": Forbedrer klarhed, detaljer og lydens tilstedeværelse.
"Klar vokal": Gør stemmer tydeligere.
Nulstil alt
Gendanner alle indstillinger for "Lyd" til standard.
Equalizer
Juster indstillingerne for lydfrekvens.
Tryk på G/g for at vælge den ønskede lydfrekvens, og tryk derefter på F/f for at
justere indstillingen, og tryk på . De justerede indstillinger modtages, når du
vælger "Lydfunktion". Hvis du vælger "Nulstil alt", indstilles "Equalizer" til de
oprindelige indstillinger.
~
• Justering til højere frekvens giver en højere pitch-lyd, og justering til lavere frekvens giver
en lavere pitch-lyd.
Balance
Gør det muligt at fremhæve venstre eller højre højttalerbalance.
Auto lydstyrke
Gør det muligt at holde et konstant lydniveau, selvom der er lydmæssige
niveauforskelle (lyden i reklameblokke er f.eks. ofte højere end lyden i
programmer).
Lydstyrke offset
Indstiller et uafhængigt lydniveau for hver enhed, som er sluttet til tv'et.
30 DK
Surround
Vælger surroundfunktionen.
"Til": Gengiver surroundeffekter, så du får virtuel to-kanal surroundsound kun med
de to interne tv-højttalere.
"Simuleret stereo": Føjer en surroundlignende effekt til programmer i mono.
"Biograf": Gengiver surroundeffekterne på samme måde som de førsteklasses
lydsystemer, der findes i biograferne.
"Musik": Gengiver surroundeffekterne, så du får følelsen af at være til stede i en
koncertsal.
"Sport": Gengiver surroundeffekterne, så du får følelsen af at være til stede ved en
live sportsbegivenhed.
"Spil": Gengiver surroundeffekter, som forbedrer lyden, når du spiller.
"Fra": Vælges til normal stereo- eller monomodtagelse.
~
• "Surround" indstilles afhængigt af indstillingerne "Valg af motiv".
Basforstærker
Gør det muligt at gengive en mere fyldig lyd og dermed opnå større effekt ved at
fremhæve diskanten og bassen.
To-kanal lyd
Gør det muligt at indstille lyden fra højttaleren til en stereo- eller tosproget
udsendelse.
"Stereo", "Mono": Til en stereoudsendelse.
"A"/"B"/"Mono": Ved en tosproget udsendelse skal du vælge "A" for lydkanal 1,
"B" for lydkanal 2 eller "Mono" for en monokanal, hvis der er en.
z
• Hvis du vælger andet udstyr, som er sluttet til tv'et, skal du indstille "To-kanal lyd" til
"Stereo", "A" eller "B".
Med denne indstilling kan du slå tv'ets indbyggede højttalere til eller fra.
"TV-højttaler": Tv-højttalerne aktiveres, så lyden fra tv'et sendes via tvhøjttalerne.
"Audiosystem": Tv-højttalerne deaktiveres, så lyden fra tv'et høres via eksternt
lydudstyr, der er sluttet til lydudgangsstikkene.
Lydudgang
"Variabel": Hvis du bruger et eksternt lydsystem, kan tv'ets lydudgang styres ved
hjælp af tv'ets fjernbetjening.
"Fast niveau": Tv'ets lydudgang er fast. Brug lydmodtagerens lydreguleringsknap
til at justere lydstyrken (og andre lydindstillinger) via lydsystemet.
Hovedtelefonafbryder Slår tv'ets indbyggede højttalere til/fra, når der sluttes hovedtelefoner til tv'et.
Hovedtelefonlydstyrke Justerer hovedtelefonernes lydstyrke.
HDMI/DVI-lydkilde
Ændrer lydsignalet for HDMI-indgang, når der tilsluttes en DVI-enhed. Vælg
mellem "Auto", "HDMI Lyd" og "Pc-lyd".
Avancerede
indstillinger
"Dynamikområde": Kompenserer for forskelle i lydstyrken mellem forskellige
kanaler (kun for Dolby Digital-lyd).
~
• Effekten fungerer muligvis ikke eller varierer muligvis afhængigt af programmet uanset
indstillingen for "Dynamikområde".
"Optisk udgang": Indstiller lydsignalet, som sendes fra DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)-stikket på tv'et. Indstil til "Auto", når du tilslutter udstyr, som er
kompatibelt med Dolby Digital. Indstil til "PCM", når du tilslutter udstyr, som ikke
er kompatibelt med Dolby Digital.
"Nedmixet tilstand": Indstiller downmixmetoden for multikanal- til to-kanal lyd.
• "Surround": Vælger at opnå den bedste surroundoplevelse, eller mens du bruger eksterne
produkter med Pro Logic.
• "Stereo": Vælger at opnå en stereoudgang.
Fortsættes
31 DK
Brug af MENU-funktioner
Højttaler
Karaoke
"Karaoke": Vælger karaoketilstand, "Til" eller "Fra".
"Ændring af toneart": Ændrer toneart for musikken. Tonearten kan justeres i
halvtonetrin.
"Vokalreducering": Reducerer lydstyrken for stemmedelen i musikken.
Funktionens effekt afhænger af musiktype.
"Mic1-lydstyrke/Mic2-lydstyrke": Justerer lydstyrken for mikrofon 1 og 2.
~
• "Lydfunktion", "Nulstil alt", "Equalizer", "Balance", "Auto lydstyrke", "Lydstyrke offset", "Surround", "Basforstærker"
og "Karaoke" er ikke tilgængelige, når "Højttaler" er indstillet til "Audiosystem".
Skærmstyring
Skærmformat
Ændrer skærmformatet. For detaljer om skærmformatet se side 15.
Skærmformat
(kun i Pc-tilstand)
"Normal": Viser et billede i sin originale størrelse.
"Fuld 1": Forstørrer billedet, så det fylder skærmområdet lodret, mens de originale
proportioner bibeholdes.
"Fuld 2": Forstørrer billedet, så det fylder skærmområdet.
Auto-format
"Til": Vælg "Til" for automatisk at ændre indstillingen for "Skærmformat" baseret
på indholdet.
"Fra": Hvis hyppige skærmændringer forstyrrer dig, skal du vælge "Fra". Vælg en
af indstillingerne for "Skærmformat", når denne funktion er indstillet til "Fra".
4:3 som standard
Indstiller standardskærmformatet til 4:3-format.
Automatisk
visningsområde
"Til": Justerer automatisk skærmområdet baseret på indholdet.
"Fra": Deaktiverer "Automatisk visningsområde". Vælg en af indstillingerne for
"Skærmområde".
Skærmområde
Justerer billedvisningsområdet.
"Fuld pixel": Viser billeder i deres originale størrelse, når dele af billedet er skåret
væk.
"Normal": Viser billeder i deres anbefalede størrelse.
"+1": Viser billeder i deres originale størrelse.
"-1": Forstørrer billedet, så kanterne er uden for det synlige skærmområde.
~
• Disse indstillinger ændres muligvis afhængigt af den viste indgang.
Vandret position
Justerer billedets vandrette position.
Lodret position
Justerer billedets lodrette position, når "Skærmformat" er indstillet til "Zoom",
"14:9" eller "Tekster".
Lodret størrelse
Justerer billedets lodrette størrelse, når "Skærmformat" er indstillet til "Bred zoom".
32 DK
PC-justering
Tilpasser tv-skærmen som en pc-skærm.
z
• Denne indstilling er kun tilgængelige, hvis der modtages et pc-signal.
• "Aut. justering" kan muligvis ikke bruges med alle indgangssignaler. Hvis det er tilfældet,
justeres "Fase", "Pitch", "Vandret position" og "Lodret position" manuelt.
"Skærmformat": Vælg "Normal" for at få vist den originale billedstørrelse. Vælg
"Fuld 1" for at forstørre billedet, så det fylder skærmområdet, mens dets originale
format bibeholdes. Vælg "Fuld 2" for at forstørre billedet, så det fylder
skærmområdet.
"Nulstil alt": Nulstiller alle "PC-justering" undtagen "Skærmformat" til standard.
"Aut. justering": Justerer automatisk billedets skærmposition og fase i pc-tilstand.
"Fase": Justerer skærmen, når en del af den viste tekst eller billedet ikke er tydeligt.
"Pitch": Forstørrer eller formindsker skærmstørrelsen vandret.
"Vandret position": Flytter skærmen mod venstre eller mod højre.
"Lodret position": Flytter skærmen op eller ned.
Kanalopsætning
Analog opsætning
System
Indstil programkanalerne manuelt.
1 Tryk på F/f for at vælge "System", og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge et af følgende tv-sendesystemer, og tryk
derefter på .
B/G: For vesteuropæiske lande/områder
I: For Storbritannien
D/K: For østeuropæiske lande/områder
L: For Frankrig
~
• Indstillingen er muligvis ikke tilgængelig afhængigt af det land/område, der er valgt for
"Land".
Kanal
1 Tryk på F/f for at vælge "Kanal", og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge "S" (kanaler via kabel-tv) eller "C" (kanaler via
jordkabler), og tryk derefter på g.
3 Indstil kanalerne som følger:
Hvis du ikke kender kanalnummeret (frekvensen)
Tryk på F/f for at søge efter den næste tilgængelige kanal. Søgningen stopper, når
der registreres en kanal. Fortsæt søgningen ved at trykke på F/f.
Hvis du kender kanalnummeret (frekvensen)
Tryk på nummerknapperne for at indtaste kanalnummeret for den ønskede
udsendelse eller kanalnummeret på din videooptager.
4
Tryk på
for at gå til "Bekræft", og tryk derefter på
.
Gentag fremgangsmåden ovenfor for at gemme andre kanaler manuelt.
Fortsættes
33 DK
Brug af MENU-funktioner
"Analog aut. programindstilling" (kun i analog tilstand): Gør det muligt at
indstille alle tilgængelige analoge kanaler. Normalt behøver du ikke at gøre dette, da
kanalerne allerede blev indstillet, første gang tv'et blev installeret. Indstillingen gør
det dog muligt at gentage programindstillingen (hvis du f.eks. skal finde nye kanaler
efter en flytning, eller hvis udbyderen tilbyder nye kanaler).
"Manuel programindstilling" (kun i analog tilstand): Ændrer indstillingen for
den tilgængelige analoge kanal.
Tryk på
for at vælge det program, som du vil ændre.
Navn
Gør det muligt at tildele en valgt kanal et navn på op til fem bogstaver eller tal.
AFT
Gør det muligt at finjustere det valgte programnummer manuelt, hvis du mener, at
en mindre justering vil forbedre billedkvaliteten.
Lydfilter
Gør det muligt at forbedre lyden for individuelle kanaler, hvis der er støj på
monoudsendelserne. Et ikke-standard sendesignal kan af og til medføre støj eller
lydafbrydelser på monoprogrammer.
Hvis der ikke er problemer med støj, anbefaler vi, at indstillingen forbliver på
standardindstillingen "Fra".
~
• "Lydfilter" er ikke tilgængelig, når "System" er indstillet til "L".
Udelad
Springer over analoge kanaler, når du trykker på PROG/CH +/– for at vælge
kanaler. (Du kan stadigvæk vælge en udeladt kanal med nummerknapperne.)
Bekræft
Gemmer ændringer, som er lavet i indstillingerne for "Manuel programindstilling".
"Programsortering" (kun i analog tilstand): Gør det muligt at ændre den
rækkefølge, som de analoge kanaler lagres i på tv'et.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, som du vil flytte til en ny placering,
og tryk derefter på g.
2 Tryk på F/f for at vælge den nye placering til kanalen, og tryk derefter
på .
Digital opsætning
"Digital programindstilling"
• "Aut. programindstilling":
Indstiller tilgængelige digitale kanaler.
Med denne indstilling kan du indstille tv'et efter en flytning eller søge efter nye
kanaler, som udbyderen har gjort tilgængelig på et senere tidspunkt. Tryk på .
• "Redigering af programliste":
Fjerner uønskede digitale kanaler, der er gemt på tv'et, og ændrer rækkefølgen af
de digitale kanaler, der er gemt på tv'et.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, som du vil fjerne eller flytte til en ny
placering.
Tryk på nummerknapperne for at indtaste det kendte trecifrede programnummer på den
ønskede udsendelse.
2 Slet eller rediger rækkefølgen på de digitale kanaler som følger:
Sådan slettes en digital kanal
Tryk på . Når der vises en bekræftelse, skal du trykke på G for at vælge "Ja" og
derefter trykke på .
Sådan ændres rækkefølgen på de digitale kanaler
Tryk på g, og tryk derefter på F/f for at vælge den nye kanalplacering, og tryk på G.
3 Tryk på
RETURN.
~
• Hvis "Kabel TV" er valgt, er denne funktion muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.
• "Manuel indstilling":
Gør det muligt at indstille de digitale kanaler manuelt.
1 Tryk på nummerknappen for at vælge det kanalnummer, som du vil
indstille manuelt, og tryk derefter på F/f for at indstille kanalen.
2 Tryk på
for at gemme programmerne, når de tilgængelige kanaler
findes.
Gentag fremgangsmåden ovenfor for at indstille andre kanaler manuelt.
34 DK
~
• Ikke tilgængelig for kabel-tv-forbindelse.
"Undertekst opsætning"
• "Undertekst-indstilling": Når du har valgt "Hørehæmmet", vises der muligvis
undertekster med visuelle hjælpefunktioner (hvis tv-kanalerne sender sådanne
oplysninger).
• "Primære foretrukne sprog": Vælger det foretrukne sprog, som underteksterne
vises på.
• "Sekundære foretrukne sprog": Vælger det foretrukne sekundære sprog, som
underteksterne vises på.
"Lyd opsætning"
• "Lydtype": Skifter til udsendelse for hørehæmmede, når der vælges
"Hørehæmmet".
• "Primære foretrukne sprog": Gør det muligt at vælge det sprog, der skal bruges
til et program. Nogle digitale kanaler sender et program på flere forskellige sprog.
• "Sekundære foretrukne sprog": Gør det muligt at vælge det sekundære sprog,
der skal bruges til et program. Nogle digitale kanaler sender et program på flere
forskellige sprog.
• "Synstolkning": Giver en lydbeskrivelse (fortælling) af visuelle oplysninger,
hvis tv-kanalen sender sådanne oplysninger.
• "Miksningsniveau": Justerer tv'ets udgangsniveau for primær lyd og
Synstolkning.
z
• Denne indstilling kan vælges, hvis "Synstolkning" er indstillet til "Til".
"Teknisk opsætning"
• "Automatisk tjenesteopdatering": Gør det muligt for tv'et at registrere og
gemme nye digitale tjenester, efterhånden som de bliver tilgængelige.
• "Systemopdatering": Tv'et kan modtage softwareopgraderinger via
sendesignalet. For at kunne modtage opgraderinger skal Systemopdatering i
menuen Teknisk opsætning være indstillet til "Til". Når en opgradering
registreres, informeres brugeren af en række skærmvisninger om, hvordan
opgraderingen gennemføres. Træk ikke tv'ets stik ud af stikkontakten under
installationsproceduren.
• "Systemoplysninger": Viser den aktuelle softwareversion og signalniveauet.
• "Tidszone": Gør det muligt at vælge den relevante tidszone manuelt, hvis den er
forskellig fra standardtidszonen for dit land/område.
~
• Hvis "Kabel TV" er valgt, er denne funktion muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.
• "Auto sommertid": Indstil, om skiftet mellem sommertid og vintertid skal ske
automatisk.
• "Til": Skifter automatisk mellem sommertid og vintertid efter kalenderen.
• "Fra": Tiden vises i overensstemmelse med tidsforskellen indstillet med "Tidszone".
~
• Hvis "Kabel TV" er valgt, er denne funktion muligvis ikke tilgængelig i nogle lande.
• "Erstatning af tjenester": Vælg "Til" for automatisk at ændre kanal, når
udbyderen ændrer transmissionen for det sete program til en anden kanal.
"CA-modulopsætning"
Gør det muligt at få adgang til en tv-betalingskanal, når du har et CAM-modul (Conditional
Access Module) og et visningskort. Yderligere oplysninger om placeringen af
-stikket
(PCMCIA) findes på side 22.
35 DK
Brug af MENU-funktioner
• "MPEG-lydniveau": Justerer MPEG-lydstyrken.
Børnelås
Gør det muligt at angive en aldersbegrænsning for programmerne. Hvis et program overskrider
aldersbegrænsningen, kan det kun ses efter, at der er indtastet en PIN-kode.
~
• For kabel-tv-brugere i Holland bør PIN-koden indtastes, når programcensuren er over eller lig med den aldersbegrænsning,
som du angiver.
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den eksisterende PIN-kode.
Hvis du ikke tidligere har oprettet en PIN-kode, vises en skærm til oprettelse af PIN-kode. Følg vejledningen for
"PIN-kode" nedenfor.
2 Tryk på F/f for at vælge en aldersbegrænsning, eller vælg "Ingen" (ingen aldersbegrænsning),
og tryk derefter på .
3 Tryk på
RETURN.
PIN-kode
Første gang der oprettes en PIN-kode
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
2 Tryk på
RETURN.
Sådan ændres PIN-koden
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den eksisterende PIN-kode.
2 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
3 Tryk på
RETURN.
z
• PIN-kode 9999 accepteres altid.
Skift PIN-kode
Vælger at ændre PIN-kode.
Børnelås
Vælger alderen på den yngste seer (3 ~ 18). Vælg "Ingen" for ingen registrering.
Punkterne, der kan vælges, kan variere afhængigt af indstillingen for land.
Lås digitalprogram
Låser/låser programmer op, og kontroller programmernes status.
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den eksisterende PIN-kode
eller for at indstille en ny.
2 Tryk på F/f for at navigere gennem programmer, og tryk på for at
skifte mellem "Låst" og "Ulåst".
Lås for ekstern
indgang
Låser en ekstern indgang, så den ikke kan ses. Vælg "Ulåst" for at se en blokeret
ekstern indgang.
Opsætning
Automatisk start af
USB
Skifter automatisk til miniaturevisning af sidst afspillede Foto/Musik/Video, når
tv'et er tændt og en USB-enhed sluttes til USB-porten og tændes.
Sleeptimer
Med denne indstilling kan du angive, hvornår tv'et automatisk skal skifte til standby.
Når "Sleeptimer" er aktiveret, lyser ikonet (Sleeptimer) orange på tv'ets
frontpanel.
z
• Hvis du slukker tv'et og tænder det igen, nulstilles "Sleeptimer" til "Fra".
• Der vises en meddelelse på skærmen et minut før, tv'et skifter til standby.
36 DK
Automatisk opstart
Gør det muligt at aktivere udførelse af startopsætning for at vælge sprog, land/
område og placering og indstille alle tilgængelige digitale og analoge kanaler.
Normalt er dette ikke nødvendigt, da sprog og land/område allerede er valgt, og da
kanalerne blev indstillet første gang, tv'et blev installeret. Med denne indstilling kan
du dog gentage processen (hvis du f.eks. skal finde nye kanaler efter en flytning).
Sprog
Gør det muligt at vælge det sprog, som menuerne skal vises på.
Opstartslyd
Vælg "Til" for at afspille lyd, når tv'et er tændt. Vælg "Fra" for at deaktivere.
AV-opsætning
Vælger et navn til udstyr, der er sluttet til de stik, der sidder på siden og bagpå. Dette
navn vises kort på skærmen, når udstyret vælges.
1 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indgangskilde, og tryk derefter
på .
2 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indstilling nedenfor, og tryk
derefter på .
• AV1 (eller AV2/HDMI1/HDMI2/Component/PC), KABEL, SAT, VIDEO, DVD/
BD, HJEMMEBIOGRAF, SPIL, KAM, DIGITALKAMERA, PC: Navngiv
tilsluttet udstyr med et af de forudindstillede navne.
• "Rediger": Opret selv et navn.
1 Tryk på F/f for at vælge det ønskede bogstav eller tal ("_" for et
tomt mellemrum), og tryk derefter på g.
Hvis du indsætter et forkert tegn
Tryk på G/g for at markere det forkerte tegn. Tryk derefter på F/f for at vælge
det korrekte tegn.
HDMI-opsætning
Gør det muligt for tv'et at kommunikere med udstyr, som er kompatibelt med
funktionen kontrol til HDMI og sluttet til HDMI-stikkene på tv'et.
Kommunikationsindstillingerne skal angives på det udstyr, der er tilsluttet.
"Kontrol til HDMI": Indstiller om betjeninger for tv'et og det tilsluttede udstyr,
som er kompatibelt med kontrol til HDMI, skal forbindes eller ej.
"Sluk enheder aut.": Ved indstilling til "Til", slukker det tilsluttede udstyr, som er
kompatibelt med Kontrol til HDMI, når tv'et bringes i standby med fjernbetjeningen.
"Tænd TV aut.": Ved indstilling til "Til", tænder tv'et, når du tænder det tilsluttede
udstyr, som er kompatibelt med kontrol til HDMI.
"HDMI-enhedsliste": Viser en liste over tilsluttet udstyr, som er kompatibelt med
kontrol til HDMI.
"Enhedskontrolknapper": Ved indstilling til "Indstillingsknapper" kan du vælge
en kanal, som er indstillet af det tilsluttede udstyr, og ved indstilling til
"Menuknapper" kan du navigere gennem menuerne på det tilsluttede udstyr med
fjernbetjeningen.
DivX® VOD
"DivX® VOD registreringskode": Viser registreringskoden, som kræves for at
afspille DivX® VOD-indhold.
"DivX® VOD afregistreringskode": Viser afregistreringskoden, som kræves for
at afspille DivX® VOD-indhold.
Fortsættes
37 DK
Brug af MENU-funktioner
2 Gentag fremgangsmåden i trin 1, indtil navnet er som ønsket, og
tryk derefter på .
Dvd-indstillinger
"Downmix": Skifter metode til at nedmikse til 2 kanaler, når du afspiller en dvd
med Dolby Digital-format.
• "Surround": Flerkanals lydsignaler udsendes til 2 kanaler til surroundsound.
• "Stereo": Flerkanals lydsignaler nedmikses til 2 kanaler til brug med tv-højttalere
eller høretelefoner.
"Indstillinger for børnesikring": Film på dvd'er kan helt eller delvist være
uegnede for børn. Sådanne dvd'er kan indeholde oplysninger, som markerer
indholdet eller scener med adgangsniveauer mellem 1 og 8. Du kan vælge et af
adgangsniveauerne og tillade, at alternative scener bruges under afspilning.
1 Tryk på F/f for at vælge "Indstillinger for børnesikring", og tryk derefter
på .
2 Tryk på F/f for at vælge "PIN-kode", og tryk derefter på .
3 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den aktuelle PIN-kode.
4 Vælg "DVD-børnesikring", og tryk derefter på .
5 Tryk på F/f for at vælge adgangsniveau, og tryk derefter på .
• "PIN-kode": Gør det muligt for dig at indstille tv'et til at blokere dvd-indhold.
Brug 0-9 på fjernbetjeningen for at indtaste en firecifret PIN-kode.
• "DVD-børnesikring": Indstiller et niveau for forældrevurdering. Vælg mellem
"Niveau 1" til "Niveau 8" og "Ingen restriktioner".
"DVD-sprog": Vælg sprog for dvd'ens visninger på skærmen.
USB
systemopdatering
Du kan opdatere tv-systemet ved hjælp af USB-hukommelse.
Produktsupport
Viser tv'ets produktoplysninger.
Fabriksindstillinger
Gendanner alle indstillinger til standard. Når denne handling er udført, vises
skærmen grundlæggende opsætning.
Øko
Nulstil alt
Gendanner alle indstillinger for "Øko" til standard.
Strømsparefunktion
Gør det muligt at vælge strømsparefunktionen, der reducerer tv'ets strømforbrug.
"Standard": Standardindstillinger.
"Reducer": Med denne indstilling kan du reducere tv'ets strømforbrug.
"Sluk billede": Med denne indstilling kan du slukke for billedet. Lyden høres
fortsat, men der vises ingen billeder.
Standby for passivt
tv
Vælger den tid ("1 h", "2 h" eller "4 h"), der skal gå, før tv'et automatisk skifter til
standby, når du ikke betjener tv'et i et bestemt stykke tid.
Lyssensor
Med denne indstilling optimeres billedindstillingerne automatisk i
overensstemmelse med lysforholdene i rummet.
~
• Sensoren må ikke dækkes til, da dette kan påvirke dens funktion. Kontroller sensorens
position (side 13).
PC Strømstyring
38 DK
Ved indstilling til "Til" skiftes til standby, hvis der ikke modtages noget pc-signal.
Kun tilgængelig i pc-indgang.
~
• Energieffektiviteten reducerer strømforbruget og sparer dermed penge i og med, at elregningen reduceres.
• Når tv'et ikke er i brug
– Hvis du ikke anvender tv'et i flere dage, skal det afbrydes fra lysnettet af miljø- og sikkerhedshensyn.
– Da tv'et ikke er helt afbrudt fra lysnettet, selvom det er slukket, skal stikket tages ud af stikkontakten for at afbryde tv'et
fuldkomment.
– Visse tv'er kan have funktioner, hvor tv'et skal stå i standby for at fungere korrekt.
Brug af MENU-funktioner
39 DK
Yderligere oplysninger
Montering af tilbehør (beslag til vægmontering)
Til kunderne:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at
monteringen af tv'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at
montere det selv.
Til Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.
Tv'et kan installeres med beslaget til vægmontering SU-WL100 (forhandles separat).
• Yderligere oplysninger om korrekt montering findes i vejledningen til beslaget til
vægmontering.
• Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Afmontering af tv-foden fra tv'et" (side 7).
~
• Placer tv'et på tv-foden, når du sikrer monteringskrogen.
SU-WL100
Skrue
(+PSW4 × 12)
0
5
0
01
5
51
01
02
51
02
Monteringskrog
Bemærk ved montering
Når beslaget til vægmontering SU-WL100 bruges, bliver afstanden mellem væggen og tv'et 6 cm. Brug denne
plads til at arrangere kablerne til tv'et.
6 cm
Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger, især for at finde ud af, om væggen kan bære tv'ets
vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under
hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge
af forkert håndtering eller forkert montering.
40 DK
Oversigt over mål til tv-montering
125
SU-WL100
Skærmmidtpunkt
Enhed: cm
Skærmens mål
Modelnavn
KDL-22CX32D
Længde for hver monteringsvinkel
Mål for
skærmmidtpunkt
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
53,0
34,9
10,2
29,0
12,3
21,1
32,6
28,5
Tallene i oversigten kan variere en smule afhængigt af monteringen.
ADVARSEL
Den væg, som tv'et monteres på, skal kunne støtte en vægt på mindst fire gange tv'ets vægt. Yderligere
oplysninger om vægt findes i afsnittet "Specifikationer" (side 42).
Diagram/tabel over skrue- og krogplaceringer
Krogplacering
SU-WL100
Modelnavn
KDL-22CX32D
b
Yderligere oplysninger
Krogplacering
SU-WL100
a
b
41 DK
Specifikationer
System
Panelsystem
LCD-panel (flydende krystal)
Tv-system
Afhænger af dit valgte land/område
Analog: B/G, D/K, L, I
Digital: DVB-T, DVB-C
Farve/videosystem
Analog: PAL, PAL60 (kun videoindgang), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (kun videoindgang)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Kanaldækning
Analog: 46,25 - 855,25 MHz
Digital: VHF/UHF
Diskformater
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD-RW, CD-R
Medieformater
Dvd-video, lyd-cd, video-cd (VCD 1.0/1.1/2.0), S-video-cd
Lydeffekt
5W + 5W
Områdekode
Angivet på bagsiden af tv'et.
Indgangs-/udgangsstik
75 ohm, eksternt stik til VHF/UHF
Antenne
/
AV1
21-bens scartstik med lyd/videoindgang, RGB-indgang, S-videoindgang og tv-lyd/videoudgang.
COMPONENT IN
Understøttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negativ sync/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT IN
Lydindgang (phono-stik)
HDMI IN 1, 2
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: To-kanals lineær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bit, Dolby Digital
Pc (se side 43)
Analog lydindgang (ministik) (kun HDMI 1)
AV2
Videoindgang (phono-stik)
AV2
Lydindgang (phono-stik)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitalt optisk stik (to-kanals lineær PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT
Lydudgang (venstre/højre) (phono-stik)
PC IN
Pc-indgang (15 D-sub) (se side 43)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-Sync på grøn/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, H/V Sync: TTL-niveau
Pc-lydindgang (ministik)
i
Stik til hovedtelefoner
m 1, 2
Mikrofonstik
USB-port
CAM-stik (Conditional Access Module)
Dvd
Dvd
Cd
42 DK
Bølgelængde: 655 ± 15 nm
Effekt maks.: 0,4 mW
Bølgelængde: 790 ± 20 nm
Effekt maks.: 0,4 mW
Modelnavn KDL-
22CX32D
Strøm og andet
Strømkrav
220 til 240 V AC, 50 Hz
Lavenergiklasse
C
Skærmstørrelse (målt
diagonalt)
Ca. 54,8 cm/22 tommer
42,0 W
Strømforbrug i
"Hjemme"/
"Standard"
tilstand
i "I butik"/
"Kraftig"
tilstand
Gennemsnitligt årligt
energiforbrug*1
60 W
61 kWh
Strømforbrug i standby*2 0,27 W
Strømforbrug i Fratilstand
0,26 W
Skærmopløsning
1.366 punkter (vandret) × 768 linjer (lodret)
Mål
(b × h × d)
(Ca.)
(inkl. tv-fod) 53,0 × 38,1 × 19,0 cm
Vægt
(Ca.)
(inkl. tv-fod) 6,4 kg
(uden tv-fod) 53,0 × 34,9 × 8,1 cm
(uden tv-fod) 5,9 kg
Medfølgende tilbehør
Se "1: Kontrol af tilbehør" på side 4.
Ekstraudstyr
Se "Montering af tilbehør (beslag til vægmontering)" på side 40.
*1
Energiforbrug pr. år baseret på tv'ets strømforbrug ved brug 4 timer om dagen 365 dage om året. Det egentlige
energiforbrug afhænger af, hvordan tv'et bruges.
*2 Den angivne standbyeffekt nås, når tv'et har afsluttet nødvendige interne processer.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Referenceoversigt for pc-indgangssignal for PC IN
Lodret (linje)
Vandret
Lodret
frekvens (kHz) frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
XGA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Tv'ets pc-indgang understøtter ikke Sync på grøn eller Composite Sync.
• Tv'ets pc-indgang understøtter ikke interlace-signaler.
• Tv'ets pc-indgang understøtter signaler i ovenstående oversigt med en lodret frekvens på 60 Hz.
43 DK
Yderligere oplysninger
Signaler Vandret (pixel)
og HDMI IN 1/2
Lyd
Fejlfinding
Kontroller, om indikatoren 1 (standby)
blinker rødt.
Indikatoren blinker
Selvdiagnosefunktionen er aktiveret.
Tryk på 1 på siden af tv'et for at slukke det, træk
netledningen ud, og kontakt din forhandler eller et
Sony Service Center.
Indikatoren blinker ikke
1 Læs punkterne i skemaerne nedenfor.
2 Hvis problemet fortsætter, skal tv'et
efterses af en autoriseret servicetekniker.
z
• For flere oplysninger kontaktes Sonys
kundeinformationscenter på adressen eller
telefonnummeret, som fremgår af medfølgende
garantibevis.
Billede
Intet billede (skærmen er mørk) og ingen lyd
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Slut tv'et til lysnettet, og tryk på 1 på siden af tv'et.
• Hvis 1 (standby)-indikatoren lyser rødt, skal du trykke
på "/1.
Intet billede eller ingen menuoplysninger fra
udstyr, der er sluttet til scartstikket
• Tryk på
for at få vist listen over tilsluttet udstyr, og
vælg derefter den ønskede indgang.
• Kontroller forbindelsen mellem ekstraudstyret og tv'et.
Dobbeltbilleder eller skyggebilleder
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Kontroller antennens placering og retning.
Kun sne og støj på skærmen
• Kontroller, om antennen er knækket eller bøjet.
• Kontroller, om antennen er ved at være slidt (tre til fem
år med normal brug, et til to år ved kysten).
Billed- eller lydstøj, når du ser en tv-kanal
• Juster "AFT" (Automatic Fine Tuning) for at opnå en
bedre billedmodtagelse (side 34).
Enkelte små, sorte prikker og/eller lyse prikker på
skærmen
• Billedet på en skærm består af pixel. Det er ikke en fejl,
at der vises meget små sorte og/eller lyse prikker (pixel)
på skærmen.
Programmerne vises i sort-hvid
• Vælg "Nulstil alt" (side 29).
Ingen farver eller ujævne farver ved visning af et
signal fra
COMPONENT IN-stikkene
• Kontroller tilslutningen til
COMPONENT INstikkene, og kontroller, om stikkene er sat korrekt i.
44 DK
Ingen lyd, men godt billede
• Tryk på 2 + eller % (slå lyd fra).
• Kontroller, om "Højttaler" er indstillet til "TV-højttaler"
(side 31).
• Når du bruger en HDMI-indgang med Super Audio CD
eller DVD-Audio, sendes der muligvis ingen lydsignaler
via DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
Kanaler
Den ønskede kanal kan ikke vælges
• Skift mellem digital og analog tilstand, og vælg den
ønskede digitale/analoge kanal.
Nogle af kanalerne er tomme
• Der er muligvis stillet ind på en kodet kanal eller en
kanal, der kræver abonnement. Du skal abonnere på en
betalings-tv-tjeneste.
• Kanalen bruges kun til data (der er intet billede eller
lyd).
• Kontakt sendestationen for transmissionsoplysninger.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt en lokal installatør for at få oplysninger om,
hvilke digitale udsendelser der sendes i dit område.
• Opgrader til en stærkere antenne.
Generelt
Tv'et slukker automatisk (det skifter til standby)
• Kontroller, om "Sleeptimer" (side 36) eller "Standby for
passivt tv" (side 38) er aktiveret.
• Hvis der ikke modtages et signal, og der ikke udføres
nogen handling i tilstanden TV i 15 minutter, skifter
tv'et automatisk til standby.
Forvrænget billede og/eller lyd
• Placer ikke tv'et i nærheden af elektriske støjkilder som
biler, motorcykler, hårtørrere eller optisk udstyr.
• Når du vælger en placering til ekstraudstyret, skal du
sørge for, at der er afstand mellem ekstraudstyret og
tv'et.
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Placer ikke antennekablet/kablet til kabel-tv i nærheden
af andre tilslutningskabler.
Fjernbetjeningen virker ikke
• Udskift batterierne.
HDMI-udstyret vises ikke under "HDMIenhedsliste"
• Kontroller, om udstyret er kompatibelt med Kontrol til
HDMI.
"Butiksudstillingsfunktion: Til" vises på
skærmen
• Tv'et er indstillet til tilstanden "I butik". Du skal indstille
"Hjemme" for "Placering" i proceduren "Automatisk
opstart" igen (side 6).
Johdanto
Tuotemerkit
Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, ennen
kuin alat käyttää televisiota. Säilytä
käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.
•
Digitaalisen television
toimintaan liittyviä
huomautuksia
• Digitaaliseen televisioon (
) liittyvät
toiminnot toimivat ainoastaan maissa tai
alueilla, joissa lähetetään digitaalisia
maanpäällisiä signaaleja DVB-T
(MPEG-2 ja H.264/MPEG-4 AVC) tai
joissa on käytettävissä yhteensopiva
DVB-C (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4
AVC) -kaapelipalvelu. Tarkista
jälleenmyyjältäsi, ovatko DVB-Tsignaalit käytettävissä
asuinpaikkakunnallasi tai kysy kaapeliTV:n palveluntarjoajalta, onko DVB-Ckaapelipalvelu yhteensopiva tämän
television kanssa.
• Kaapeli-TV:n palveluntarjoaja voi
veloittaa tarjoamistaan palveluista, ja
sinun on mahdollisesti sitouduttava
palveluntarjoajan liiketoiminnan ehtojen
noudattamiseen.
• Tämä televisio noudattaa DVB-T- ja
DVB-C-signaaleiden määrityksiä, mutta
yhteensopivuutta tulevien digitaalisten
maanpäällisten DVB-T-lähetysten ja
digitaalisten DVB-C-kaapelilähetysten
kanssa ei taata.
• Jotkin digitaalisen television toiminnot
eivät välttämättä ole käytettävissä
kaikissa maissa/kaikilla alueilla, ja
DVB-C-kaapeli ei välttämättä toimi
oikein kaikkien palveluntarjoajien
kanssa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
turvallisuuden ja EMC hyväksyjä on
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen
huolto- tai takuuasioissa ottakaa
yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
~
• Tässä käyttöohjeessa käytetyt
kuvat ovat KDL-22CX32Dmallista, ellei toisin ole mainittu.
2 FI
•
•
•
•
•
on DVB Projectin rekisteröity
tuotemerkki.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön
lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-merkki
ovat Dolby Laboratories -yhtiön
tuotemerkkejä.
DivX®, DivX Certified® ja näihin
liittyvät logot ovat DivX, Inc:n
tavaramerkkejä, joita käytetään
lisenssillä.
TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX®
on DivX, Inc:n luoma digitaalinen
videotiedostomuoto. Tämä on virallinen
DivX Certified -laite, jolla voidaan
toistaa DivX-videoita. Osoitteessa
www.divx.com on lisätietoja ja
ohjelmistotyökaluja, joiden avulla voit
muuntaa tiedostosi DivX-videoiksi.
TIETOJA DIVX VIDEO-ONDEMAND -TOIMINNOSTA: Tämä
DivX Certified® -laite täytyy
rekisteröidä, jotta sillä voidaan toistaa
DivX Video-on-Demand (VOD)
-sisältöä. Voit luoda
rekisteröintitunnuksen laitteen
asennusvalikon DivX VOD -osassa.
Suorita rekisteröinti loppuun koodin
avulla osoitteessa vod.divx.com, niin
saat lisätietoja DivX VOD -palvelusta.
”BRAVIA” ja
ovat Sony
Corporationin tuotemerkkejä.
on DVD Format/Logo
Licensing Corporationin tuotemerkki.
• ”DVD VIDEO”- ja ”CD”-logot ovat
tavaramerkkejä.
• Tämä tuote sisältää tekijänoikeuden
alaista teknologiaa, joka on suojattu
tietyillä US-patenteilla, sekä muita
aineettomaan omaisuuteen liittyviä
oikeuksia (omistaja Macrovision
Corporation ja muut oikeudenomistajat).
Tekijänoikeuden alaisen teknologian
käyttöön on saatava lupa Macrovision
Corporationilta, ja teknologia on
tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön ja
muuhun rajoitettuun katselukäyttöön,
ellei Macrovision Corporation ole
myöntänyt muunlaista lupaa.
Käänteisohjelmointi tai purkaminen on
kielletty.
Tunnistemerkintöjen
sijainti
Mallinumerotiedot, valmistuspäivämäärä
(kuukausi/vuosi) ja jännitemerkintä
(asianmukaisten turvasäännösten
mukaisesti) sijaitsevat television
takaosassa tai pakkauksessa.
Sisällysluettelo
Aloitusopas
4
Turvallisuusohjeet ............................................................................................................8
Varotoimenpiteet...............................................................................................................9
Sisäistä DVD-soitinta koskevia turvallisuusohjeita .....................................................10
Sisäistä DVD-soitinta koskevia varoituksia..................................................................10
Kaukosäätimen painikkeet .............................................................................................11
Television painikkeet ja merkkivalot .............................................................................13
Television katselu
Television katselu ...........................................................................................................14
Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan käyttö
................................................16
Digitaalinen Suosikki-lista
....................................................................................17
DVD-levyn toistaminen ...................................................................................................18
Karaoke ............................................................................................................................21
Lisälaitteiden käyttö
Lisälaitteiden kytkentä....................................................................................................22
Kuvien katselu kytketystä laitteesta..............................................................................23
Valokuva/musiikki/video-tiedostojen toisto USB:n kautta..........................................24
BRAVIA Sync -toiminnon käyttö HDMI-ohjaus-ohjauksella ........................................27
MENU-toimintojen käyttö
TV-valikossa liikkuminen ...............................................................................................28
Asetukset .........................................................................................................................29
Lisätietoja
Lisävarusteiden asennus (seinäasennuskiinnitin) ......................................................40
Tekniset tiedot.................................................................................................................42
Vianmääritys....................................................................................................................44
: vain digitaaliset kanavat
• Lue ”Turvallisuusohjeet” (sivu 8) ennen television käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa käyttöä varten.
• ”Seinäasennuskiinnittimen asennus” -ohjeet toimitetaan television käyttöohjeen mukana.
3 FI
FI
Aloitusopas
1: Varusteiden
tarkistaminen
2: Jalustan
kiinnittäminen
Pöytäjalusta (1)
Jalustan ruuvit (7)
Kaukosäädin RM-ED046 (1)
AA-paristot (2)
Noudata television jalustan asennusvaiheita.
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
1
Lisätietoja eri televisiomallien
kiinnittämisestä on pöytäjalustan mukana
toimitetussa ohjeessa.
2
Aseta televisio jalustalle. Varo
vahingoittamasta kaapeleita.
3
Kiinnitä televisio pöytäjalustaan mukana
toimitettavilla ruuveilla nuolimerkkien
mukaan.
Avaa
painamalla
~
• Tarkista oikea polariteetti asentaessasi paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja tai uusia ja
vanhoja paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisesti.
Joissakin maissa paristojen hävittämiseen liittyy
määräyksiä. Kysy neuvoa jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti. Varo pudottamasta
kaukosäädintä tai astumasta sen päälle. Älä myöskään
kaada mitään nestettä kaukosäätimen päälle.
• Älä laita kaukosäädintä lämmönlähteen lähelle tai
suoraan auringonvaloon. Älä myöskään pidä sitä
kosteassa huoneessa.
~
• Jos käytät sähkötoimista ruuvinväännintä, valitse
kiristysvoiman asetukseksi noin 1,5 Nm {15 kgf·cm}.
4 FI
Antennin ja VHS/DVD-laitteenkytkeminen HDMI:llä
Aloitusopas
3: Antennin ja VHS/
DVD-laitteen
kytkeminen
Antennin kytkeminen
Maanpäällinen signaali
tai kaapeliverkko
Koaksiaalikaapeli
Koaksiaalikaapeli
Maanpäällinen signaali tai
kaapeliverkko
HDMI
kaapeli
Koaksiaalikaapeli
Antennin ja VHS/DVD-laitteen kytkeminen SCARTjohdolla
VHS/DVD-laite
Koaksiaalikaapeli
4: Television
kaatumisen estäminen
Maanpäällinen
signaali tai
kaapeliverkko
Scart-johto
Koaksiaalikaapeli
2
3
VHS/DVD-laite
1
1
Kiinnitä television jalustaan puuruuvi
(halkaisija 4 mm, lisävaruste).
2
Kiinnitä televisiossa olevaan
ruuvinreikään sopiva koneruuvi (M4 × 16,
lisävaruste).
Jatkuu
5 FI
3
Sido puuruuvin ja koneruuvin väliin vahva
naru (lisävaruste).
3
z
• Television kiinnitykseen käytetään lisävarusteena
saatavaa Sonyn kiinnityshihnasarjaa. Hanki sarja
lähimmästä Sony Service Centrestä. Pidä televisiosi
mallinimi valmiina.
5: Kielen, maan/alueen
ja käyttöpaikan
valitseminen
Valitse valikkokieli painikkeilla F/f/G/g
ja paina sitten .
Language
Select language.
Select
4
Next
Noudata näytöllä näytettäviä ohjeita ja
valitse maa/alue, jossa televisiota
käytetään.
Jos maa/alue, jossa haluat televisiota käyttää, ei
näy luettelossa, valitse maan/alueen sijasta ”-”.
5
Aseta PIN-koodi näytöllä näytettävien
ohjeiden mukaan.
z
• Mitä tahansa PIN-koodia voidaan käyttää, paitsi
0000. PIN-koodin muuttaminen myöhemmin, katso
sivu 36.
6
Noudata näytöllä näytettäviä ohjeita ja
valitse paikka, jossa televisiota
käytetään.
Tällä toiminnolla valitaan initial picture mode,
joka sopii näiden ympäristöjen tyypillisiin
valaistusolosuhteisiin.
Myymälätilassa osa asetuksista nollataan aika
ajoin myymälän käyttöä varten.
3,4,5,6
6: Automaattinen
viritys
1
1
Kytke televisio verkkopistorasiaan
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Paina 1 television sivulla.
Valitse ”Aloita” painamalla G/g ja paina
sitten .
Automaattiviritys
Kun kytket virran televisioon ensimmäisen
kerran, näkyviin tulee Kieli-valikko.
Aloitetaanko Automaattiviritys?
~
• Kun televisioon kytketään virta, virran merkkivalo
palaa vihreänä.
Aloita
2
Ohita
Valitse ”Antenni” tai ”Kaapeli” painamalla
F/f ja paina sitten .
Jos valitset ”Kaapeli”, esille tulee hakutyyppien
valintanäyttö. Katso ”Television virittäminen
kaapeliverkkoon” (sivu 7). Televisio alkaa
hakea kaikkia saatavilla olevia digitaalikanavia
6 FI
3
Kanavien järjestely (vain analogiatilassa):
muuttaa televisioon tallennettujen
analogisten kanavien järjestystä.
Pöytäjalustan
irrottaminen
televisiosta
Aloitusopas
ja sen jälkeen kaikkia saatavilla olevia
analogisia kanavia. Tämä voi kestää jonkin
aikaa, joten älä painele mitään television tai
kaukosäätimen painikkeita virityksen aikana.
Jos näytössä näkyy antenniliitäntöjä koskeva
vahvistusilmoitus
Digitaalisia tai analogisia kanavia ei löytynyt.
Tarkista kaikki antenniliitännät ja käynnistä
automaattinen viritys uudelleen painamalla .
~
• Älä irrota pöytäjalustaa mistään muusta syystä kuin, jos
aiot asentaa television seinälle.
1 Valitse uuteen paikkaan siirrettävä kanava
painamalla F/f ja paina sitten g.
2 Valitse kanavan uusi paikka painamalla F/f
ja paina sen jälkeen .
Jos et muuta televisioon tallennettujen
analogisten kanavien järjestystä, siirry
seuraavaan vaiheeseen painamalla HOME.
~
• Tätä vaihetta ei näytetä, jos analogisia kanavia ei
löydy.
Näytöllä näytetään ilmoitus ”Perusasetukset
ovat valmiit”. Paina .
Televisio on nyt virittänyt kaikki käytettävissä
olevat kanavat.
z
• USB-järjestelmäpäivitys
Voit päivittää TV-järjestelmän käyttämällä USBmuistia.
Katso lisätiedot alla olevalta kotisivulta.
http://support.sony-europe.com/TV/
Pöytäjalusta
z
• Varmista ennen virran kytkemistä televisioon, että
televisio on pystysuorassa asennossa. Televisioon ei saa
kytkeä virtaa LCD-näyttöpaneelin ollessa alaspäin, sillä
se voi aiheuttaa kuvaan vääristymiä.
Television virittäminen kaapeliverkkoon
1
Valitse ”Pikahaku” tai ”Täydellinen haku”
painamalla
ja F/f ja paina sitten .
”Pikahaku”: kanavat viritetään
lähetyssignaalin sisältämien kaapeli-tvoperaattorin tietojen mukaan.
Suositeltava asetus kohdissa ”Taajuus” ja
”Verkon tunnus” on ”Autom.”.
Tämä vaihtoehto on suositeltava
pikavirityksessä, mikäli kaapeli-tv-operaattori
tukee sitä.
Jos ”Pikahaku” ei viritä kanavia, käytä alla
olevaa ”Täydellinen haku” -menetelmää.
”Täydellinen haku”: kaikki käytettävissä
olevat kanavat viritetään ja tallennetaan.
Toimenpide voi kestää jonkin aikaa.
Tämä vaihtoehto on suositeltava, jos kaapeli-tvoperaattori ei tue ”Pikahaku” -menetelmää.
2
Valitse ”Aloita” painamalla f.
Televisio aloittaa kanavien haun. Älä paina
mitään television tai kaukosäätimen painiketta.
~
• Jotkut kaapeli-tv-operaattorit eivät tue
”Pikahaku”-menetelmää. Jos kanavia ei löydy
”Pikahaku”-menetelmällä, suorita ”Täydellinen haku”.
7 FI
Ilmanvaihto
Turvallisuusohjeet
Asennus ja käyttö
Noudata television asennuksessa ja
käytössä seuraavia ohjeita välttääksesi
tulipalon tai sähköiskun vaaran tai laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot.
–
• Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja
äläkä työnnä mitään kotelon sisään.
• Jätä television ympärille tilaa alla olevan
kuvan mukaisesti.
• Sonyn seinäasennustelineen
käyttäminen on erittäin suositeltavaa
riittävän ilmankierron varmistamiseksi.
Asennus seinälle
30 cm
Asennus
• Televisio on sijoitettava helposti käsillä
olevan verkkopistorasian lähelle.
• Sijoita televisio tukevalle ja
vaakasuoralle alustalle.
• Seinäasennuksen saa suorittaa
ainoastaan asiantunteva henkilöstö.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää
käyttää Sonyn varusteita:
– Seinäasennuskiinnike
SU-WL100
• Kiinnitä kiinnityskoukut televisioon
seinäasennustelineen mukana
toimitetuilla ruuveilla. Mukana
toimitettujen ruuvien pituus on
6,5 mm - 10 mm mitattuna
kiinnityskoukun kiinnityspinnasta.
Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat
riippuen seinäasennustelineen mallista.
Muiden kuin mukana toimitettujen
ruuvien käyttö voi aiheuttaa vaurioita
television sisäosiin, television
putoamisen tai muuta vahinkoa.
6,5 ~ 10 mm
Ruuvi (toimitetaan
seinäasennustelineen
mukana)
Kiinnityskoukku
Koukun kiinnike
television takana
Laitteen kuljettaminen ja
siirtäminen
10 cm
10 cm
Television ympärille jätettävä tila
Asennus jalustalle
30 cm
20 cm
6 cm
Television ympärille jätettävä tila
• Noudata seuraavia ohjeita
varmistaaksesi asianmukaisen
ilmanvaihdon ja estääksesi lian tai pölyn
kerääntymisen:
– Älä asenna televisiota takaosan
varaan, ylösalaisin, takaperin tai
sivuttain.
– Älä sijoita televisiota hyllyn, maton
tai vuoteen päälle tai kaapin sisälle.
– Älä peitä televisiota millään
tekstiilillä tai muilla vastaavilla,
esimerkiksi verhoilla tai
sanomalehdellä jne.
– Älä asenna televisiota alla olevien
kuvien mukaisesti.
Ilmankierto estynyt
Seinä
Seinä
Noudata verkkovirtajohdon ja pistorasian
käsittelyssä seuraavia ohjeita välttääksesi
tulipalon tai sähköiskun vaaran, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:
–
–
–
8 FI
–
Älä asenna tai käytä televisiota
seuraavassa kuvatuissa paikoissa,
ympäristöissä tai tilanteissa. Seurauksena
voi olla toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat
tulipalon, sähköiskun, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahinkoja.
Kielletyt sijoituspaikat:
• Ulkotilat (suora auringonpaiste),
merenranta, laiva tai muu alus,
ajoneuvon sisätilat,
terveydenhoitolaitokset, epävakaa
sijoituspaikka, altistus vedelle, sateelle,
kosteudelle tai savulle.
• Jos televisio sijoitetaan kylpylän tai
kuuman lähteen pukuhuoneeseen,
rikkihöyryt jne. voivat vahingoittaa
televisiota.
Kielletty ympäristö:
Verkkovirtajohto
• Älä altista laitetta iskuille tai liialliselle
tärinälle kuljetuksen aikana.
• Kun toimitat television huoltoon, tai kun
kuljetat sitä muuton yhteydessä, pakkaa
laite alkuperäiseen pakkaukseen ja
suojaa se alkuperäisillä
pakkausmateriaaleilla.
• Älä käytä television mukana toimitettua
verkkovirtajohtoa minkään muun
laitteen virtaliitännässä.
• Älä purista, taivuta tai kierrä
verkkovirtajohtoa voimakkaasti.
Johtimet voivat paljastua tai rikkoutua.
• Älä tee muutoksia verkkovirtajohtoon.
• Älä aseta raskaita esineitä
verkkovirtajohdon päälle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä
vedä johdosta.
• Älä kytke liian montaa laitetta samaan
pistorasiaan.
• Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.
Kielletyt käyttötavat
• Irrota kaikki kaapelit ennen television
siirtämistä.
• Suurikokoisen television siirtämisessä
tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
• Kun televisiota kuljetetaan käsin, pidä
siitä kiinni kuvan mukaisesti. Älä paina
LCD-paneelia ja kuvaruutua ympäröivää
kehystä.
• Kun nostat tai siirrät televisiota, tartu
siihen tukevasti pohjasta.
–
Huomautuksia
20 cm
10 cm
–
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
ennen kuin teet mitään toimenpiteitä
televisiolle tai siirrät sitä.
Pidä verkkovirtajohto etäällä
lämmönlähteistä.
Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista
se säännöllisin väliajoin. Jos pistoke on
pölyinen ja siihen tiivistyy kosteutta,
sen eriste voi vaurioitua ja seurauksena
voi olla tulipalo.
Käytä ainoastaan Sonyn
verkkovirtajohtoa. Älä käytä muiden
valmistajien johtoja.
Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.
Television saa kytkeä ainoastaan
verkkovirtaan 220–240 V AC.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
kaapeleiden asennuksen ajaksi
turvallisuuden vuoksi. Varo
kompastumasta kaapeleihin.
• Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen
ympäristö; paikat, joissa television
sisään voi mennä hyönteisiä tai joissa
televisio voi joutua alttiiksi tärinälle;
tulenarkojen esineiden läheisyys
(kynttilät jne.). Television päälle ei saa
tiputtaa tai roiskuttaa mitään nesteitä
eikä sen päälle saa laittaa nesteillä
täytettyjä esineitä (esim.
kukkamaljakkoa).
• Älä sijoita televisiota kosteaan tai
pölyiseen ympäristöön tai huoneeseen,
jossa on öljyistä savua tai höyryä
(keittolevyjen tai ilmankostuttajien
läheisyyteen). Tästä voi olla seurauksena
tulipalo, sähköisku tai tuotteen
vääntyminen.
Kielletyt tilanteet:
Varoitus
• Älä käytä televisiota kostein käsin tai jos
television suojapaneeli on irrotettu. Älä
käytä televisiota sellaisten lisälaitteiden
kanssa, jotka eivät ole valmistajan
hyväksymiä. Irrota television
virtapistoke ja antennin pistoke
pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana.
• Älä asenna televisiota niin, että se
ulottuu avoimeen tilaan. Televisioon
törmäävä henkilö tai esine voi
vahingoittaa sitä.
Älä sijoita kynttilää tai muuta avotulta
tämän tuotteen lähelle, jotta vältät
tulipalon vaaran.
Särkymisen vaara:
• Älä heitä mitään televisiota kohti.
Näytön lasi voi särkyä iskun voimasta
aiheuttaen vakavia vahinkoja.
• Jos television näytön pintaan tulee
vaurioita, älä koske siihen ennen kuin
olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta.
Sähköiskun vaara.
• Älä altista LCD-näyttöä voimakkaille
iskuille tai töytäisyille. Näytön lasi voi
haljeta tai pirstoutua ja aiheuttaa
vammoja.
Kun televisiota ei käytetä
• Jos et käytä televisiota useaan päivään,
kytke se irti verkkovirrasta ympäristöja turvallisuussyistä.
• Televisio ei kytkeydy kokonaan irti
verkkovirrasta, kun se kytketään pois
päältä virtakytkimellä. Kytke televisio
kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla
pistoke verkkopistorasiasta.
• Huomaa kuitenkin, että joissakin
televisioissa voi olla toimintoja, jotka
toimiakseen edellyttävät television
olevan valmiustilassa.
Lasten turvallisuus
• Älä anna lasten kiivetä television päälle.
• Pidä kaikki varusteet poissa lasten
ulottuvilta, jotta lapset eivät vahingossa
nielaise pikkuesineitä.
Toimintaohjeet
ongelmatilanteissa...
Katkaise virta televisiosta ja irrota
pistoke pistorasiasta välittömästi, jos jokin
alla mainituista ongelmatilanteista
esiintyy.
Toimita televisio tarkastettavaksi
valtuutettuun huoltoon jälleenmyyjän tai
Sonyn huoltokeskuksen kautta.
Ongelmatilanteet:
–
–
–
–
Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
Pistoke ei ole sopiva.
Televisio on vaurioitunut putoamisen,
iskun tai törmäyksen vuoksi.
Television sisään on päässyt nestettä
tai esineitä.
• Kun säädät television katselukulmaa,
siirrä laitetta varovasti, jotta se ei irtoa tai
luiskahda pois pöytäjalustalta.
Lisälaitteet
Varotoimenpiteet
• Pidä kaikki sähkömagneettista säteilyä
aiheuttavat lisävarusteet tai laitteet
poissa television läheltä.
Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa
häiriöitä kuvaan ja/tai kohinaa.
• Tämä laite on testeissä todettu olevan
EMC-direktiivin rajoitusten mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, joka on
enintään 3 metrin pituinen.
Television katseleminen
Paristot
• Katsele televisiota kohtuullisessa
valaistuksessa, sillä katselu heikossa
valaistuksessa tai pitkän aikaa rasittaa
silmiä.
• Säädä äänenvoimakkuus kuulokkeita
käyttäessäsi riittävän pieneksi, sillä suuri
äänenvoimakkuus voi vahingoittaa
kuuloa.
• Tarkista oikea polariteetti asentaessasi
paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja
tai uusia ja vanhoja paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot
ympäristöystävällisesti. Joissakin maissa
paristojen hävittämiseen liittyy
määräyksiä. Kysy neuvoa
jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti. Varo
pudottamasta kaukosäädintä tai
astumasta sen päälle. Älä myöskään
kaada mitään nestettä kaukosäätimen
päälle.
• Älä laita kaukosäädintä lämmönlähteen
lähelle tai suoraan auringonvaloon. Älä
myöskään pidä sitä kosteassa huoneessa.
LCD-näyttö
• LCD-näyttö on valmistettu pitkälle
kehitetyn teknologian mukaisesti, ja
siinä on tehokkaita pikseleitä vähintään
99,99 %. LCD-näytössä voi näkyä
jatkuvasti mustia pisteitä tai kirkkaita
valopisteitä (punainen, sininen tai
vihreä). Tämä on LCD-näytön normaali
ominaisuus eikä siis merkki viasta.
• Älä paina tai raaputa näytön pintaa äläkä
laita mitään esineitä television päälle.
Kuva voi muuttua epätasaiseksi tai
LCD-näyttö voi vahingoittua.
• Jos televisiota käytetään kylmässä
paikassa, kuvaan saattaa tulla
vääristymiä tai kuva voi tummua. Tämä
ei ole merkki viasta. Nämä ilmiöt
häviävät lämpötilan noustessa.
• Jos näyttöön jätetään liikkumaton kuva
pitkäksi ajaksi, näyttöön saattaa jäädä
jälkikuva. Sen pitäisi kuitenkin kadota
jonkin ajan kuluttua.
• Näytön ja kotelon lämpeneminen
television käytön aikana on normaalia.
• LCD-näyttö sisältää pienen määrän
nestekiteitä. Jotkin tässä televisiossa
käytetyt loisteputket sisältävät myös
elohopeaa. Noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä.
Television näytön pinnan ja
kotelon käsitteleminen ja
puhdistaminen
Irrota televisioon kytketty virtajohto
pistorasiasta aina ennen television
puhdistusta.
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi
vahingoittamasta kotelon tai näytön pintaa.
• Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta tai
kotelosta pehmeällä liinalla. Jos pöly ei
lähde pois helposti, pyyhi näyttö
pehmeällä liinalla, joka on kostutettu
laimealla pesuaineliuoksella.
• Älä ruiskuta vettä tai pesuainetta suoraan
televisioon. Se voi valua näytön alaosaan
tai ulkopuolisiin osiin ja aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta tai
emäksistä pesuainetta, hankausjauhetta
tai liuotinta, kuten alkoholia, bensiiniä
tai tinneriä, tai hyönteismyrkkyä.
Tällaisten aineiden käyttö tai
pitkäaikainen kosketus kumin tai
vinyylin kanssa voi vahingoittaa näytön
ja kotelon pintaa.
• Ilmanvaihtoaukot on suositeltavaa
imuroida säännöllisin väliajoin hyvän
ilmanvaihdon varmistamiseksi.
Television
käytöstäpoisto ja
hävittäminen
Käytöstä
poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön
ja muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei
saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan
laite on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että
tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit
auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua
laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä
on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta
laite on ostettu.
Jatkuu
9 FI
Käytöstä
poistettujen
paristojen
hävitys (koskee
Euroopan
unionia sekä
muita Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan
käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan
symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005% elohopeaa tai
enemmän kuin 0,004% lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen
turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto
suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee
tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen
osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo
irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen. Lisätietoja
tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Sisäistä DVDsoitinta koskevia
turvallisuusohjeita
•
• Optisten laitteiden käyttö yhdessä
tämän tuotteen kanssa lisää
silmävaurioiden vaaraa. Koska tässä
sisäisessä DVD-soittimessa käytettävä
lasersäde on haitallinen silmille, älä
yritä purkaa koteloa. Laitteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen
huoltoliike.
•
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1
LASER laitteeksi.
•
• Käsittele levyjä niiden reunoista
pitääksesi ne puhtaina. Älä kosketa
pintaa. Levyllä oleva pöly, sormenjäljet
ja naarmut voivat aiheuttaa virheellisen
toiminnan.
•
• Älä käytä seuraavia levyjä.
– Linssinpuhdistuslevy.
– Epätavallisen muotoinen (esim.
kortti, sydän) levy.
– Levy, jossa on etiketti tai tarra.
•
•
•
•
•
•
– Levy, jonka pinnassa on teippiä tai
tarran liimaa.
Älä pinnoita levyn soittopuolta
uudelleen pintanaarmujen
poistamiseksi.
Kun poistat levyn sisäisestä
DVD-soittimesta painamalla television
Z painiketta, muista ottaa levy
levyaukosta. Älä jätä levyä
levyaukkoon.
Poista levy levyaukosta ja sammuta
televisio, kun et katsele televisiota.
Älä altista levyä suoralle
auringonvalolle äläkä lämpölähteille
kuten kuumille ilmakanaville. Älä
myöskään jätä sitä suoraan
auringonvaloon pysäköityyn autoon,
koska lämpötila voi kohota auton
sisällä.
Säilytä levy kotelossaan toiston jälkeen.
Puhdista levy puhdistusliinalla. Pyyhi
levyä keskeltä ulospäin.
• Älä käytä liuottimia kuten bensiiniä,
tinneriä, kaupoista saatavia levyn/
10 FI
•
linssin puhdistusaineita äläkä
vinyylilevyille tarkoitettuja
antistaattisia suihkeita.
Jos olet tulostanut levyn etiketin, kuivaa
etiketti ennen soittamista.
Jos televisio tuodaan kylmästä suoraan
lämpimään tai sijoitetaan hyvin
kosteaan tilaan tai tilaan, jota on juuri
alettu lämmittää, television pinnalle tai
sen sisälle voi tiivistyä kosteutta. Jos
näin käy, sammuta televisio ja anna
television olla, kunnes kosteus on
haihtunut ja televisiota voi jälleen
käyttää. Jos sisäisessä DVD-soittimessa
on levy, poista levy ja sammuta
televisio. Jos televisiota käytetään, kun
sen päällä tai sisällä on kosteutta, kuva
voi näkyä heikkolaatuisena ja/tai siinä
voi ilmetä väri- tai toimintahäiriöitä.
Älä työnnä levyä levyaukkoon väkisin.
Jos sisäisessä DVD-soittimessa on jo
levy, toisen levyn työntäminen
soittimeen voi johtaa toimintahäiriöön.
Äänentoisto voi olla katkonaista tai
kuvassa voi näkyä häiriöitä, jos linssi
on pölyinen. Ota yhteyttä Sonyn
asiakastukeen korjausasioissa.
Älä aseta sisäiseen DVD-soittimeen
vieraita esineitä tai levyä, jota ei tueta,
sille ne saattavat aiheuttaa
toimintahäiriön.
Sisäistä DVDsoitinta koskevia
varoituksia
• Television aluekoodi lukee laitteen
takaosassa.
• Älä käytä puhdistuslevyä äläkä levyn/
linssin puhdistajia (mukaan lukien
märkä- tai suihketyyppiset). Nämä
voivat aiheuttaa laitteessa
toimintahäiriön.
• Kun levy poistetaan, se voi aiheuttaa
vauriota tai vammoja tullessaan ulos.
Pidä levyaukon edusta vapaana.
• Poista levy sisäisestä DVD-soittimesta,
kun siirrät televisiota. Muutoin levy voi
vahingoittua. Poista levy, ennen kuin
siirrät televisiota.
• Älä irrota virtajohtoa pistokkeesta, kun
sisäinen DVD-soitin toistaa levyä.
• Huolehdi, että lapset eivät työnnä
sormiaan levyaukkoon. Tästä voi
aiheutua vammoja.
Kaukosäätimen painikkeet
1 "/1 – Television valmiustila
Avaa ja sulkee television valmiustilasta.
2 SYNC MENU
Näyttää kytketyn HDMI-laitteen valikon. Kun katsotaan muita näyttöjä tai
TV-ohjelmia, näytetään ”HDMI-laitevalinnat” tätä painiketta
painettaessa.
~
• ”HDMI-ohjaus” (BRAVIA Sync) on käytettävissä vain, jos liitetyssä Sonylaitteessa on BRAVIA Sync- tai BRAVIA Theatre Sync -logo tai se on
yhteensopiva HDMI-ohjauksen kanssa.
3 AUDIO
• Vaihtaa kaksiäänitilaan (sivu 31).
• DVD-tilassa: Vaihtaa alkuperäisestä kielestä jälkiäänityskieleen* tai
päinvastoin toiston aikana.
4 SCENE – Näyttötilan valintatila (sivu 15)
5
/
– Tiedot/Teksti-TVn paljastus
• Digitaalitilassa: Näyttää parhaillaan katseltavan ohjelman tiedot.
• Analogiatilassa: Näyttää tiedot, kuten katsottavan kanavan numeron ja
kuvasuhteen.
• DVD-tilassa: Näyttää nimikkeen, jakson ja toistoajan tiedot.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 15): Näyttää piilotetut tiedot (esim. tietovisan
vastaukset).
6
F/f/G/g/
7 OPTIONS
Painamalla tätä saat näkyviin luettelon, joka sisältää joidenkin
asetusvalikoiden pikakuvakkeet. Luettelon vaihtoehdot vaihtelevat
ohjelmalähteen ja sisällön mukaan.
8 HOME (sivu 28)
9 Väripainikkeet (sivu 15, 17)
0 Numeropainikkeet
• TV-tilassa: Kanavien valinta. Kanava 10 ja sitä suurempinumeroiset
kanavat valitaan syöttämällä toinen ja kolmas numero nopeasti
peräkkäin.
• DVD-tilassa: Eri tietojen numeropainikkeet. Valitsee jakson tai
nimikkeen.
• Teksti-TV-tilassa: Kolminumeroisen sivunumeron valitseminen.
qa
– Tekstitys
• Vaihtaa tekstityksen kielen (sivu 35) (vain digitaalitilassa).
• DVD-tilassa: Vaihtaa ja tuo näkyviin DVD:n tekstityksen* DVD
toiston aikana (sivu 19).
* Vaihtelee käytettävän DVD-levyn mukaan.
Jatkuu
11 FI
qs PROG/CH +/–/
/
• TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 15): Valitsee seuraavan ( ) tai edellisen
( ) sivun.
qd
– Edellinen kanava
Palauttaa kanavalle, jota on katseltu viimeksi (pitempään kuin viisi
sekuntia).
qf % – Äänen mykistäminen
qg 2 +/– – Äänenvoimakkuus
qh / – Teksti-TV (sivu 15)
qj RETURN /
Palauttaa katsellun valikon edelliselle näytölle.
qk GUIDE /
ql
– Digitaalinen ohjelmaopas (sivu 16)
– Kuvasuhde (sivu 15)
w; DIGITAL – Digitaalitila (sivu 14)
ANALOG – Analogiatila (sivu 14)
wa BRAVIA Sync (sivu 27)
m/N/X/M/./x/>: Voit käyttää televisioon kytkettyä
BRAVIA Sync-yhteensopivaa laitetta.
DVD-tilassa voit käyttää sitä seuraavalla tavalla.
N: Aloittaa toiston.
X: Pysäyttää kuvan (DVD- tai videotiedot). Keskeyttää äänen
toistamisen.
x: Lopettaa (kaikki toiminnot).
m: Vaihtaa nopeutta, jolla kuvahaku taaksepäin toimii toiston aikana.
M: Vaihtaa nopeutta, jolla kuvahaku eteenpäin toimii toiston aikana.
.: Valitsee edellisen nimikkeen tai jakson toiston aikana.
>: Valitsee seuraavan nimikkeen tai jakson toiston aikana.
ws
/
– (Tulosignaalin valinta)
• TV-tilassa: Näyttää tulosignaalien luettelon.
z
• Numeropainikkeessa 5 sekä painikkeissa N, PROG/CH + ja AUDIO on
tuntopisteet. Tuntopisteet helpottavat kaukosäätimen käyttöä televisiota
katseltaessa.
12 FI
Television painikkeet ja merkkivalot
1 Z – Levyn poisto
Poistaa levyn.
2 N – Toisto
Aloittaa levyn toiston.
3 x – Pysäytys
Lopettaa levyn toiston.
4 1 – Virtapainike
Kytkee television päälle ja pois päältä.
~
• Jos haluat kytkeä television kokonaan irti
verkkovirrasta, irrota pistoke pistorasiasta.
• Kun televisioon kytketään virta, virran merkkivalo
palaa vihreänä.
5 CH +/–/
/
• TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen
(-) kanavan.
• TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa ylös ( )
ja alas ( ).
6 2 +/–/
/
• TV-tilassa: Suurentaa (+) tai pienentää (-)
äänenvoimakkuutta.
• TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa oikealle
( ) tai vasemmalle ( ).
7
/
– Tulosignaalin valinta/ OK
• TV-tilassa: Valitsee television liitäntöihin
kytketyn laitteen tulosignaalin (sivu 23).
• TV-valikossa: Valitsee valikon tai vaihtoehdon
ja vahvistaa asetuksen.
8 HOME (sivu 28)
9 Valotunnistin
Älä laita mitään tunnistimen eteen, ettei sen
toimintaan aiheudu häiriöitä (sivu 39).
Kaukosäätimen tunnistin
• Vastaanottaa kaukosäätimen infrapunasignaalit.
• Älä laita mitään tunnistimen eteen, ettei sen
toimintaan aiheudu häiriöitä.
0
– Kuva pois / Uniajastin -merkkivalo
• Merkkivalo on vihreä, kun kuva on kytketty pois
(sivu 39).
• Merkkivalo on oranssi, kun ajastin on asetettu
(sivu 37).
qa 1 – Valmiustilan merkkivalo
Merkkivalo on punainen, kun televisio on
valmiustilassa.
qs " – Virran merkkivalo
Merkkivalo on vihreä, kun televisio on
toiminnassa.
~
• Varmista, että virta on katkaistu televisiosta, ennen kuin
irrotat virtajohdon pistorasiasta. Jos virtajohto
irrotetaan virran ollessa kytkettynä televisioon,
merkkivalo voi jäädä palamaan tai televisioon voi tulla
toimintahäiriö.
13 FI
Television katselu
1
Television katselu
Avaa televisio painamalla 1 television
sivulla.
Kun televisio on valmiustilassa (television
etupaneelin merkkivalossa 1 (valmiustila)
palaa punainen valo), avaa televisio painamalla
kaukosäätimen painiketta "/1.
2
Vaihda digitaali- ja analogiatilan välillä
painamalla DIGITAL/ANALOG.
Saatavilla olevat kanavat voivat vaihdella
käyttötilan mukaan.
3
Valitse televisiokanava
numeropainikkeilla tai painikkeella
PROG/CH +/–.
Kanava 10 ja sitä suurempinumeroiset kanavat
valitaan syöttämällä numeropainikkeilla toinen
ja kolmas numero nopeasti peräkkäin.
Digitaalikanavan valitseminen digitaalisesta
elektronisesta ohjelmaoppaasta (EPG), katso
sivu 16.
Digitaalitilassa
Näkyviin tulee hetkeksi tietokuvake.
Tietokuvake voi olla jokin seuraavista.
2
3
: Radiolähetys
: Salattu/tilauspalvelu
: Useita äänikieliä saatavilla
: Tekstityksiä saatavilla
: Tekstitys saatavilla kuulovammaisia varten
: Kyseisen ohjelman suositeltu alaikäraja
(4 - 18 vuotta)
: Katselun esto
: Digitaaliohjelmalukko
Muut toiminnot
3
14 FI
Kun haluat
Tee näin
Säätää
äänenvoimakkuutta
Paina 2 + (suurenna)/
- (pienennä).
Päästä
Paina
. Valitse analoginen
kanavahakemistoon kanava painamalla F/f, paina
(vain analogiatilassa) sitten
.
Teksti-TV:n käyttö
Paina /. Aina kun painat /, näyttö vaihtuu
järjestyksessä seuraavasti:
Teksti-TV t Teksti-TV televisiokuvan päällä (Mixtila) t Ei Teksti-TV:tä (poistuu teksti-TVpalvelusta)
Valitse sivu numeropainikkeilla tai painikkeella
/ .
Piilotetut tiedot saat näkyviin painikkeella .
Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla toistuvasti
painiketta
.
Smart*
Tavalliset 4:3-lähetykset,
joissa jäljitellään
laajakuvavaikutelmaa.
Kuvasuhteen 4:3 kuvaa
venytetään siten, että se
peittää koko näytön.
Normaali
Tavalliset 4:3-lähetykset
(esim. eilaajakuvatelevisio)
oikeissa mittasuhteissa.
Näyttötilan valintatila
Kun valitset halutun näyttötilan, sille asetetaan
automaattisesti paras mahdollinen äänen- ja
kuvanlaatu.
1
2
14:9*
Kuvasuhteen 14:9
lähetykset oikeissa
mittasuhteissa. Näytön
reunoissa on mustat
palkit.
Paina SCENE kaukosäätimestä.
Valitse tila painamalla F/f ja paina
sitten .
”Autom.”: Antaa optimaalisen kuvan- ja
äänenlaadun, jotka asetetaan automaattisesti
tulosignaalin mukaan. Liitetyistä laitteista
riippuen asetuksella ei välttämättä ole
vaikutusta.
”Omat asetukset”: Käyttäjän omat voimassa
olevat asetukset.
”Digikuvat”: Tuottaa kuvan, jonka
yksityiskohtien ja värien toisto vastaa tulostettua
kuvaa.
”Musiikki”: Tuottaa konserttimaiset
dynaamiset ja selkeät äänitehosteet.
”Elokuva”: Tuottaa elokuvateatterimaisen
kuvan ja dynaamisen äänen.
”Peli”: Tuottaa täydellisen pelinautinnon
takaavan kuvan- ja äänenlaadun.
”Grafiikka”: Tuottaa tarkemmat
yksityiskohdat, mikä vähentää väsymistä
pitkään katseltaessa.
”Urheilu”: Tuottaa realistisen kuvan ja
stadionmaisen tilaäänen.
~
• Jos jokin muu näyttötila kuin ”Autom.”, ”Omat
asetukset” tai ”Musiikki” valitaan, kuvatilaa ei voi valita
kuvavalikosta. Vapauta ensin näyttötilan valinta.
Laaja
Venyttää 4:3-kuvan
vaakasuunnassa
täyttämään koko 16:9näytön.
Zoom*
Elokuvakameralähetykset
(letter box) oikeissa
mittasuhteissa.
Kuvatekstit*
Elokuvakameralähetykset
(letter box) niin, että
tekstitykset näkyvät
näytöllä.
* Osa kuvan ylä- ja alareunasta voi leikkautua pois.
~
• Signaalista riippuen jotkin kuvasuhteet eivät ehkä ole
valittavissa.
• Kaikki kuvan ylä- ja alaosassa olevat merkit ja/tai
kirjaimet eivät mahdollisesti näy ”Smart”-tilassa.
z
• Kuvan paikkaa voidaan säätää, kun valitaan
kuvasuhteeksi ”Zoom”, ”14:9” tai ”Kuvatekstit”. Siirrä
kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla F/f (esim.
tekstityksen lukemista varten).
15 FI
Television katselu
z
• Kun tekstisivun alareunassa on näkyvissä neljä värillistä
palkkia, Fastext-toiminto on käytettävissä. Fastext
mahdollistaa sivujen avaamisen nopeasti ja helposti.
Siirry sivulle painamalla vastaavaa väripainiketta.
Kuvasuhteen vaihtaminen manuaalisesti
lähetykseen sopivaksi
Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan käyttö
*
GUIDE
Pe 16 Maa 11:35
Tänään
11: 30
001
BBC ONE
Homes Under the Hammer
002
BBC TWO
Ready Steady Cook
003
ITV1
Dancing On Ice Exclusive
004
Channel 4
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
005
Five
House
006
ITV2
Crime Hour: Midsomer Murders
007
BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
008
BBC FOUR
009
ITV3
010
SKY THREE
011
More 4
ER
P
12: 00
12: 30
13: 00
Neighbours
Afterlife
Extraordinary People: Britains Iden...
CSI: Crime Scene Inv...
Cracker
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
Vodafone TBA: L...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
Everybody Loves Raymond
Racing from Chepstow and Ascot
Homes Under th...
PartyPoker.com Worl...
1
2
Paina digitaalitilassa GUIDE.
Suorita haluamasi toimenpide.
Toimenpiteet on kuvattu alla olevassa
taulukossa tai television näytöllä.
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
Trans World Sport
Carry On Up The Khyber
Digitaalinen elektroninen ohjelmaopas (EPG)
* Tämä toiminto ei ole välttämättä käytössä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Kun haluat
Tee näin
Katsella televisio-ohjelmaa
Valitse ohjelma painamalla F/f/G/g ja paina sen jälkeen
Poistua ohjelmaoppaasta
Paina GUIDE.
.
~
• Jos ohjelmalle on asetettu ikäraja, näytölle tulee ilmoitus, jossa kysytään PIN-koodia. Lisätietoja, katso ”Katselun esto”
sivu 36.
16 FI
Digitaalinen Suosikki-lista
Suosikkien asetukset
Digital
Anna ohjelman numero:
Suosikit 1
BBC ONE
010
More 4
002
BBC TWO
011
abc1
003
ITV1
012
QVC
004
Channel 4
013
UKTV Gold
005
Five
014
The HITS
006
BBC Three
015
UKTV Bright Ideas
007
ITV2
016
ftn
008
Sky Sports
017
TMF
009
UKTV History
018
E4
Suosikki-toiminnolla voit määritellä neljä listaa
suosikkikanavillesi.
000
1
Paina digitaalitilassa HOME ja valitse
”Digitaaliset suosikit”.
2
Suorita haluamasi toimenpide.
Toimenpiteet on kuvattu alla olevassa
taulukossa tai television näytöllä.
Digitaalinen Suosikki-lista
* Tämä toiminto ei ole välttämättä käytössä kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Kun haluat
Tee näin
Laatia Suosikki-listan ensimmäistä
kertaa
1 Valitse ”Kyllä” painamalla .
2 Valitse Suosikki-lista painamalla keltaista painiketta.
3 Valitse lisättävä kanava nuolipainikkeilla F/f/G/g ja paina
sen jälkeen .
Suosikki-listaan tallennetut kanavat on merkitty
4 Paina
-symbolilla.
RETURN asetuksen lopettamiseksi.
Katsella jotain kanavaa
1 Selaa Suosikit-listojasi painamalla keltaista painiketta.
2 Valitse kanava painamalla F/f ja paina sen jälkeen .
Poistaa Suosikki-listan näkyvistä
Paina
Lisätä tai poistaa kanavia juuri
muokatusta Suosikki-listasta
1 Paina sinistä painiketta.
2 Valitse muokattava Suosikki-lista painamalla keltaista
painiketta.
3 Valitse lisättävä tai poistettava kanava painamalla F/f/G/g
ja paina sen jälkeen .
Poistaa kaikki kanavat nykyisestä
Suosikki-listasta
1 Paina sinistä painiketta.
2 Valitse muokattava Suosikki-lista painamalla keltaista
painiketta.
3 Paina sinistä painiketta.
4 Valitse nuolipainikkeilla G/g vaihtoehto ”Kyllä” ja vahvista
valintasi painamalla .
RETURN.
17 FI
Television katselu
001
*
DVD-levyn toistaminen
Valmistelu
1
DVD-levyn toistaminen
Kytke televisio päälle painamalla
television 1-painiketta tai kaukosäätimen
"/1-painiketta.
Nimikkeen toistaminen
1
Television etupaneelissa oleva valmiustilan
merkkivalo muuttuu punaisesta vihreäksi.
2
Valitse DVD-tila painamalla
3
Valitse DVD painamalla F/f ja vahvista
valinta painamalla .
Televisio siirtyy DVD-tilaan.
Levyn asettaminen
1
~
• DVD:n sisällöstä on ehkä valittava tietty nimike tai
jakso. Tämä vaihtelee käytettävän DVD-levyn
mukaan.
.
Ohjelmalähteen valintavalikko tulee näkyviin.
Työnnä levy kevyesti levyasemaan,
kunnes laite alkaa siirtää levyä
automaattisesti. Katso lisätietoja
seuraavista ohjeista:
Kun laite on lukenut DVD-levyn, se
aloittaa toistamisen automaattisesti.
2
3
4
Voit keskeyttää toiston painamalla X.
Voit jatkaa toistoa painamalla N tai X.
Voit lopettaa toiston painamalla x.
Tietojen näyttäminen
1
2
Saat näkyviin tietorivin painamalla
Voit piilottaa tietorivin painamalla
/
/
.
.
Nimikkeen tai jakson valitseminen DVDvalikosta
DVD-levyllä on useita nimikkeitä ja jaksoja, joista
voit valita haluamasi. DVD-levyn nimikkeiden tai
jaksojen määrä näkyy nimikkeen tai jakson
ilmaisimen viereisissä tiedoissa.
1
z
• DVD:n toistaminen alkaa automaattisesti.
• Jos televisioon tulee näkyviin
, valittua toimintoa ei
voi käyttää levyn kanssa.
• Määritä DVD-tila seuraavasti.
– Valitse ohjelmalähteeksi DVD painamalla
/
.
– Paina HOME-painiketta ja valitse ”DVD”.
– Aseta levy laitteeseen.
– Paina N. (Vain, jos BRAVIA Sync ei ole käytössä.)
Avaa DVD-levyn sisältö painamalla
OPTIONS-painiketta ja valitse
”Ylävalikko”.
DVD-levyn nimikevalikko (jos sellainen on)
tulee näkyviin kuvaruutuun.
2
Valitse nimike tai jakso painamalla F/f tai
G/g ja jatka sitten toistoa painamalla .
3
Toisto alkaa valitusta nimikkeestä tai
jaksosta.
~
• Työnnä levy puolittain asemaan, niin laite siirtää sen
aseman sisään automaattisesti.
• Älä työnnä tai vedä laitteeseen asetettua levyä, sillä se
voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vaurion.
• Älä aseta levyasemaan vieraita esineitä tai levyä, jota ei
tueta, sille ne saattavat aiheuttaa toimintahäiriön.
Nimikkeen tai jakson valitseminen
tietovalikosta
Toiminto vaihtelee käytettävän DVD-levyn
mukaan.
1
Saat nimikkeen tai jakson valintanäytön
näkyviin toiston aikana painamalla
numeropainikkeita.
2
Valitse nimike tai jakso painamalla G/g.
Levyn poistaminen
1
Paina television sivupaneelin
Z-painiketta. Poista levy.
18 FI
3
Anna haluamasi nimikkeen tai jakson
numero numeropainikkeilla.
Toistonopeus ”
”
1”/”
1”.
4
Valitun nimikkeen tai jakson toisto alkaa.
Jälkiäänityskielen tai äänimuodon
vaihtaminen
Jakson valinta vaiheittain
Jos haluat valita toiston aikana seuraavan
jakson, paina >.
2
Jos haluat valita toiston aikana edellisen
jakson, paina ..
Tällä asetuksella voit vaihtaa valmiiksi määritetyn
jälkiäänityskielen, jos DVD-levyllä on eri
vaihtoehtoja.
1
Voit halutessasi keskeyttää DVD-levyn toiston tai
jatkaa sitä.
Voit keskeyttää toiston painamalla x
kerran.
2
3
Voit jatkaa toistoa painamalla N tai X.
Toisto jatkuu keskeytyskohdasta.
2
Valitse jälkiäänityskieli painamalla
AUDIO-painiketta toistuvasti.
~
Tietyn kohdan etsiminen levyltä
Paina toiston aikana m tai M. Kun löydät
haluamasi kohdan, palaa normaaliin nopeuteen
painamalla N. Hakunopeus muuttuu aina, kun
painat haun aikana m tai M. Aina kun painat
painiketta, ilmaisin muuttuu alla kuvatulla tavalla.
Todelliset nopeudet voivat vaihdella eri levyillä.
Eteenpäin
Hidas
Nopea
• DVD-levyn rakenne voi estää äänentoiston kielen
vaihtamisen. Silloin voit yleensä tehdä asetuksen DVDvalikosta.
Tekstityksen valitseminen ja näyttäminen
Jos DVD-levy on varustettu tekstityksellä, sen saa
näkyviin kuvaruudulle. Jos tekstitys on tarjolla
usealla kielellä, voit valita haluamasi kielen.
1
Paina toiston aikana
.
Seuraavan kaltaiset tekstityskielen ilmoittavat
tiedot tulevat hetkeksi näkyviin kuvaruutuun:
Tekstitys 01/05 German
2
Vastakkaiseen suuntaan
Hidas
Paina AUDIO-painiketta toiston aikana.
Seuraavan kaltaiset jälkiäänityskielen
ilmoittavat tiedot tulevat hetkeksi näkyviin
kuvaruutuun:
Ääni 1/4: Dolby Digital 3/2.1 CH English
Edellä kerrotussa esimerkissä ”Ääni 1/4”
ilmaisee, että valittuna on ensimmäinen 4
jälkiäänityskielestä. ”Dolby Digital 5.1ch”
ilmaisee, että äänimuoto on Dolby Digital.
Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen
1
4” on hitaampi kuin
Television katselu
1
4”/”
Nopea
Valitse tekstityskieli painamalla
toistuvasti
.
~
• Jos haluat poistaa tekstityksen käytöstä, paina
toistuvasti
, kunnes kuvaruutuun tulee näkyviin
”Tekstitys pois”.
• Tekstityskielen vaihtaminen voi olla estetty DVDlevyssä. Silloin voit yleensä tehdä asetuksen DVDvalikosta.
Hidastettu toisto eteenpäin ja taaksepäin
Voit aloittaa hidastetun toiston painamalla
taukotilassa m tai M.
Toistonopeus muuttuu aina, kun painat hidastetun
toiston aikana m tai M. Käytettävissä on neljä
nopeutta. Jokaisella painalluksella ilmaisin muuttuu
seuraavasti:
Eteenpäin
Kuvakulman valinta tietyissä
kohtauksissa
Joissakin DVD-levyissä on eri kuvakulmista
kuvattuja kohtauksia. Voit valita näistä
kuvakulmista haluamasi.
1
Paina toiston aikana OPTIONS-painiketta
ja valitse ”Kulma”.
2
Voit valita jonkin toisen kuvakulman
painamalla , kun ”Kulma” on valittuna.
Vastakkaiseen suuntaan (vain DVD)
19 FI
Äänitietojen toistaminen
S-VCD/VCD-levyjen toisto
1
Aseta äänitiedot sisältävä CD-levy
televisioon. Tiedostoselain tulee
automaattisesti näkyviin.
2
Valitse hakemisto painamalla F/f ja avaa
se painamalla .
PBC (Playback Control)
Tämän PBC-, S-VCD- ja VCD-levyjen
siirtymisvaihtoehto. Valmistaja on tallentanut PBCtiedot levyyn.
PBC on käytössä levyn ostohetkellä. S-VCD/VCDlevyn PBC- ja kanavatiedoissa näkyvät
siirtymisvaihtoehdot.
PBC-toiminnon ottaminen käyttöön
Paina x kahdesti ja aloita toisto painamalla N.
PBC-toiminnon poistaminen käytöstä
Valitse nimike toiston aikana painamalla
numeropainikkeita.
z
Alihakemisto tulee näkyviin kuvaruutuun.
3
4
5
6
7
• Kun PBC on käytössä, tuo PBC-siirtymisnäyttö
kuvaruutuun painamalla OPTIONS-painiketta ja
valitsemalla ”Ylävalikko”.
8
1
Aseta kuvatiedot sisältävä CD-levy
televisioon. Tiedostoselain tulee
automaattisesti näkyviin.
2
Valitse hakemisto painamalla F/f ja avaa
se painamalla .
Alihakemisto tulee näkyviin kuvaruutuun.
3
4
5
Valitse kuva painamalla F/f.
Tuo kuva näkyviin painamalla
tai N.
Lopeta toisto painamalla x.
z
• Jos painat toiston aikana N, näyttöön tulee kuvaesitys.
Voit lopettaa kuvaesityksen painamalla x ja palata
tiedostoselaimeen painamalla sitä uudelleen.
Kuvan kiertäminen
Kuvia voi kiertää 90°.
1
Voit kiertää kuvia toiston aikana 90°
painamalla G tai g.
Kuvan kääntäminen
Kuvia voi kääntää ympäri.
1
Voit kääntää kuvia toiston aikana
painamalla F tai f.
20 FI
Aloita toisto painamalla
tai N.
Voit keskeyttää toiston painamalla X.
Voit jatkaa toistoa painamalla N tai X.
Voit valita seuraavan nimikkeen
painamalla > ja edellisen nimikkeen
painamalla ..
tai
Voit antaa nimikkeen numeron painamalla
numeropainikkeita ja jatkaa toistoa
painamalla .
Kuva-ja äänitietojen toistaminen
Kuva-CD-levyn toistaminen
Valitse nimike painamalla F/f.
Lopeta toisto painamalla x.
Karaoke
Karaoken käyttäminen
Karaoken käyttämistä varten televisiosta voi valita
karaoketilan. Voit kytkeä televisioon mikrofonin
(lisävaruste).
Television katselu
~
• Jos ohjelmalähde on televisio tai USB-valokuva/
-musiikki/-video, karaokea ei voi käyttää.
• Mikrofoniliitännän kautta tuleva äänisignaali ei välity
television äänilähtöliitäntöihin tai Sony/Phillips Digital
Interface -liitäntöihin. ”Sävellajin vaihto”- ja ”Hiljentää
ääntä” (sivu 32) -asetukset eivät vaikuta lähteviin
äänisignaaleihin.
• Jos karaoke on käytössä, kuva ja ääni eivät toistu Scartliitännän kautta.
1
2
Kytke mikrofoni television sivupaneeliin.
3
Paina HOME-painiketta ja valitse
”Karaoke”.
4
Valitse karaoketilaksi ”Päällä” (sivu 32).
Valitse ohjelmalähteeksi jokin muu kuin
televisio tai USB.
~
• Älä tuo mikrofonia television lähelle, sillä se saattaa
aiheuttaa vinkunaa.
• Jos ukonilma puhkeaa, lopeta karaoken käyttö ja irrota
mikrofoni.
• Älä toista ääntä yli television ohjearvojen. Jos tuleva
ääni on liian voimakas, ääni saattaa säröillä.
• Jos et käytä karaoketoimintoa, valitse sen tilaksi ”Pois”.
Muuten mikrofonin ääni saattaa tulla mukaan toistoon.
• Äänen hiljennystoiminto ei ehkä toimi tehokkaasti
kaikkia ohjelmalähteitä käytettäessä. Jos käytät
karaoke-DVD/CD-levyä, valitse ”Hiljentää ääntä”
-asetukseksi ”Pois” (sivu 32).
21 FI
Lisälaitteiden käyttö
Lisälaitteiden kytkentä
Televisioon voi kytkeä useita erilaisia lisälaitteita. Kytkentäkaapeleita ei toimiteta television mukana.
DVD-soitin
Tietokone (HDMI-ulostulo)
Blu-ray-soitin
Digitaalinen
videokamera
Tietokone
Dekooderi
Videopelilaite
DVD-soitin
Dekooderi
DVD-tallennin
VHS-nauhuri
Hi-Fi-äänentoistolaite,
jossa optinen äänitulo
Hi-Fi-äänentoistolaite
DVD-soitin, jossa
komponenttilähtö
CAM-kortti
Digitaalinen videokamera/
Digitaalikamera/USB-muisti
Videopelilaite/
DVCkameranauhuri
Kuulokkeet
Mikrofoni
22 FI
Kuvien katselu
kytketystä laitteesta
Näytön
symboli
PC
Automaattisesti viritetty kuvanauhuri sivu 6
Valitse videokanava analogiatilassa painamalla
PROG/CH +/– tai numeropainikkeita.
Digitaaliset
AV2
~
• Muista käyttää ainoastaan hyväksyttyä HDMI-kaapelia,
jossa on HDMI-logo. Suosittelemme Sony HDMI kaapelin käyttöä.
• Kun televisioon kytketään HDMI-ohjausta tukeva
lisälaite, televisio ja lisälaite voivat olla yhteydessä
keskenään. Yhteyden määritysohjeet, katso sivu 27.
Kytkettävä
laite
Analogiset
AV1
AV2
Maksu-TVmoduuli
(CAM) H
HDMI1
HDMI2
DVD
Component
PC
USB-laite
Katso sivu 24.
Näytön
symboli
USB I
Component Liitäntään G kytketyn laitteen
kuvan katselu.
AV1
Liitäntään D kytketyn laitteen
kuvan katselu.
Tee näin
Maksullisten kanavien käyttö.
Lisätietoja löytyy CA-moduulin
mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Katkaise virta televisiosta, kun asetat
CA-moduulin paikalleen tai irrotat
sen.
~
• CA-moduulia ei tueta kaikissa
maissa/alueilla. Tarkista asia
valtuutetulta jälleenmyyjältä.
Kuvaus
HDMI1 tai HDMI IN 1 tai HDMI IN 2
HDMI2
Liitäntään A tai B kytketyn
laitteen kuvan katselu.
Digitaaliset video- ja audiosignaalit
vastaanotetaan kytketystä laitteesta.
Jos laitteessa on DVI-liitäntä, kytke
DVI-liitäntä HDMI IN 1 -liitäntään
DVI-HDMI-adapterin (lisävaruste)
välityksellä ja kytke lisälaitteen
audio-ulostulo audiosisääntulon
HDMI IN 1 -liitäntään.
Kytke HDMI IN 2 -liitäntään
valokuvien tai näyttökuvien
katselemiseksi tietokoneelta tai
digitaalisesta videokamerasta.
Liitäntään J kytketyn laitteen
kuvan katselu.
Kytke monofonista ääntä toistava
laite
AV2 L -liitäntään.
Voit katsella Sonyn digikameraan tai
videokameraan tallennettuja
valokuva/musiikki/video-tiedostoja
(sivu 24).
Hi-FiKytke audiolaite äänen
äänentoistolaite ulostuloliitäntöihin
, kun haluat
F
kuunnella television ääntä Hi-Fiäänentoistolaitteella.
Ulkoisten kaiuttimien
äänenvoimakkuutta voidaan säätää
kaukosäätimen
äänenvoimakkuuspainikkeilla.
DIGITAL
Käytä optista audio-kaapelia.
AUDIO OUT
(OPTICAL) E
iK
Kytke i-liitäntään, kun haluat
kuunnella television ääntä
kuulokkeilla.
mL
Jos haluat käyttää karaoketoimintoa,
kytke mikrofoni m-liitäntään.
Jatkuu
23 FI
Lisälaitteiden käyttö
Tulot
Liitäntään C kytketyn laitteen
kuvan katselu.
z
• Tietokoneelle on suositeltavaa
käyttää ferriittikeloilla varustettua
PC-kaapelia, kuten ”Liitin, D-sub
15” (viite 1-793-504-11, saatavissa
Sonyn huoltoliikkeestä) tai
vastaavaa.
Kytke virta kytkettyyn laitteeseen ja suorita
sen jälkeen jokin seuraavista
toimenpiteistä.
Muut kytketyt laitteet
Hae kytkettyjen laitteiden luettelo näkyviin
painamalla
. Valitse haluamasi ohjelmalähde
painamalla F/f ja paina sen jälkeen . (Korostettu
kohta valitaan automaattisesti, ellet tee mitään
toimenpidettä kahden sekunnin kuluessa painikkeen
F/f painamisesta.)
Kuvaus
Muut toiminnot
Kun haluat
Tee näin
Palata normaaliin
television
toimintaan
Paina DIGITAL/ANALOG.
Valokuva/musiikki/videotiedostojen toisto USB:n
kautta
Voit katsella televisiosta Sonyn digikameraan tai
videokameraan tallennettuja valokuva/musiikki/
video-tiedostoja USB-kaapelin tai USBmuistivälineen kautta.
1
2
3
Kytke tuettu USB-laite televisioon.
Paina HOME.
Valitse nuolipainikkeilla F/f vaihtoehto
”Digikuvat”, ”Musiikki” tai ”Video” ja paina
sen jälkeen .
Tiedosto- tai kansioluettelo tulee näkyviin.
4
Valitse tiedosto tai kansio painamalla
F/f/G/g ja paina sen jälkeen .
Kun valitset kansion, valitse tiedosto ja paina
sen jälkeen .
Toisto alkaa.
~
• ”Digikuvat”-valinnalla kuvanlaatu voi olla karkea,
koska tiedoston kuvat voidaan joutua suurentamaan.
Lisäksi kuvat eivät välttämättä täytä koko ruutua
kuvakoosta ja kuvasuhteesta riippuen.
• Joidenkin kuvatiedostojen näyttäminen voi kestää
jonkin aikaa, kun on valittu ”Digikuvat”.
• Tiedostojen ja kansioiden nimet tukevat UTF-8merkistöä.
• Huomioi seuraavat asiat, kun televisio hakee tietoja
USB-laitteesta:
– Älä katkaise virtaa televisiosta tai kytketystä USBlaitteesta.
– Älä irrota USB-kaapelia.
– Älä irrota USB-laitetta.
USB-laitteella olevat tiedot voivat vahingoittua.
• Sony ei vastaa tallennusvälineellä olevien tietojen
vahingoittumisesta tai häviämisestä kytkettyjen
laitteiden tai television toimintahäiriön vuoksi.
• Kun kytket Sonyn digikameran, aseta kameran USByhteysmuodoksi Auto tai ”Massamuisti”. Lisätietoja
USB-yhteysmuodosta on annettu digikameran mukana
toimitetuissa ohjeissa.
• USB Photo Viewer tukee FAT16- ja FAT32tiedostojärjestelmiä.
• BRAVIA TV tukee DivX®-muotoa (ei käytettävissä
DVD-levyissä).
• Yhdessä kansiossa voi olla jopa 300 tiedostoa.
• Tiedoston tarkoista erittelyistä riippuen joitakin
tiedostoja, kuten PC:llä muokattuja tiedostoja ei voida
toistaa, vaikka televisio tukisikin tiedostomuotoa.
• Tarkasta yhteensopivien USB-laitteiden päivitetyt tiedot
seuraavalta sivustolta.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
24 FI
Valokuvien/musiikin/videon
perustoiminnot
Kuvan asettaminen (Video)
Voit käyttää liitettyä USB-laitetta television
kaukosäätimellä.
1
Kohde
Kuvaus
m/M
Toiston aikana painaminen pikasiirtää
tiedostoa taaksepäin/eteenpäin.
./>
Siirtää edellisen/seuraavan tiedoston
alkuun.
N
Käynnistää toiston.
X
Keskeyttää toiston.
x
Pysäyttää toiston.
Näytä joidenkin asetusvalikoiden oikopolut
sisältävä luettelo painamalla väripainikkeita.
Näytettävät vaihtoehdot riippuvat valitusta
tulosignaalista ja sisällöstä.
Digikuvat
”Kuvaesityksen tehoste”: Valitsee kuvaesityksen
tehosteen.
”Kuvaesityksen nopeus”: Valitsee kuvaesityksen
nopeuden.
”Sekoita”: Toistaa tiedoston satunnaisessa
järjestyksessä.
”Zoom”: Suurentaa kuvan (”1×”, ”2×” tai ”4×”)
Musiikki
”Toistokohde”: Valitsee toistettavaksi kaikki
tiedostot tai yhden valitun tiedoston.
”Sekoita”: Toistaa tiedostot satunnaisessa
järjestyksessä.
”Kaiutin”: Valitsee kaiuttimen (sivu 31).
Video
”Toistokohde”: Valitsee toistettavaksi kaikki
tiedostot tai yhden valitun tiedoston.
”Zoom”*: Suurentaa kuvan (”1×”, ”2×”, ”4×” tai
”Laaja”)
”Kaiutin”: Valitsee kaiuttimen (sivu 31).
* Kun teet ”Zoom”-asetusta, pysäytä videon toisto.
Omat asetukset
”Toisto”: Toistaa tiedostoa uudelleen ja uudelleen.
”Lajittelujärjestys”: Vaihtaa tiedostojärjestystä.
”Laitteen valinta”: Valitsee USB-laitteen.
Valitse video.
Katso ”Valokuva/musiikki/video-tiedostojen
toisto USB:n kautta” (sivu 24).
2
Paina OPTIONS toiston aikana ja valitse
sitten ”Kuva” painamalla F/f ja paina
lopuksi .
3
Valitse kohde painamalla F/f/G/g ja
paina sitten .
4
Säädä asetusta painamalla F/f/G/g ja
paina sitten .
Valokuvien toisto kuvaesityksenä
(Digikuvat)
Voit toistaa valokuvia kuvaesityksenä.
”Kuvaesityksen tehoste” ja ”Kuvaesityksen nopeus”
voidaan asettaa.
1
Valitse valokuva.
Katso ”Valokuva/musiikki/video-tiedostojen
toisto USB:n kautta” (sivu 24).
2
Paina vihreää painiketta
pienoiskuvanäkymässä tai paina
OPTIONS , kun kuva näytetään, ja valitse
sitten ”Kuvaesitys” painamalla F/f ja
paina .
Kuvaesityksen pysäyttäminen
Paina
RETURN tai HOME.
Jatkuu
25 FI
Lisälaitteiden käyttö
Toistotoimintojen käyttö
Voit säätää USB-videon kuvanlaatua.
USB-videomuoto
Tiedostotunniste
Pakkaus
.avi
AVI
Videokoodekki
DivX 3.11/4.x/5.1
Audiokoodekki
XviD
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kan.) /
MPEG4 AAC (2-kan.) /
MPEG4 HE-AAC (2-kan.) /
Dolby Digital (2-kan.) / WMA v8
MPEG1
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
DivX 3.11
.wmv
.asf
ASF
XviD
MP3 / WMA v8
MPEG-4 SP/ASP
VC-1
H.264 BP/MP/HP
.mp4
.mov
.3gp
MP4
MPEG-4 SP/ASP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.263
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
.mkv
MKV
WMV v9
DivX 3.11/4.x/5.1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-kan.) /
MPEG4 AAC (2-kan.) /
MPEG4 HE-AAC (2-kan.) /
Dolby Digital (2-kan.) / WMA v8
VC-1
MPEG1
.mpg
.mpeg
.vob
PS
MPEG2 MP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2-kan.)
MPEG2 MP
.ts, .m2ts
TS
VC-1
H.264 BP/MP/HP
USB-musiikin muoto
Tiedostotunniste
.mp3
Audiokoodekki
MP3
.wma
WMA v8
USB-digikuvien muoto
Tiedostotunniste
.jpg, .jpeg
Kuvakoodekki
JPEG
DCF2.0 tai EXIF2.21 ovat tuettuja.
~
• Edellä mainittujen tiedostomuotojen toistoa ei taata.
26 FI
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
BRAVIA Sync -toiminnon
käyttö HDMI-ohjausohjauksella
HDMI-ohjaus -toiminnon ansiosta televisio
voi olla yhteydessä televisioon kytkettyjen,
tämän toiminnon kanssa yhteensopivien
laitteiden kanssa HDMI CEC -toiminnon
avulla (Consumer Electronics Control).
Kun kytket televisioon esimerkiksi jonkin
HDMI-ohjaus-yhteensopivan Sonyn laitteen
(HDMI-kaapeleilla), voit ohjata televisiota ja
kytkettyä laitetta yhdessä.
Varmista, että kytket laitteen oikein ja määritä
tarvittavat asetukset.
HDMI-ohjaus -asetukset
HDMI-ohjaus -asetukset on tehtävä sekä
televisioon että kytkettyyn lisälaitteeseen.
Television asetukset on esitetty kohdassa
”HDMI-perusasetukset” sivu 38. Kytkettävän
laitteen asetukset on esitetty kyseisen laitteen
käyttöohjeessa.
Lisälaitteiden käyttö
HDMI-ohjaus
• Kytkee automaattisesti televisioon kytketyn
laitteen pois toiminnasta kytkiessäsi
television valmiustilaan kaukosäätimellä.
• Avaa television automaattisesti ja vaihtaa
televisioon kytketyn laitteen tulosignaalin
lähteeksi, kun käynnistät lisälaitteen toiston.
• Jos käynnistät televisioon kytketyn
audiolaitteen television ollessa auki,
äänentoisto siirtyy television kaiuttimesta
audiolaitteeseen.
• Säätää kytketyn audiolaitteen
äänenvoimakkuutta (2 +/–) ja mykistää
äänen (%).
• Seuraavilla television kaukosäätimen
painikkeilla voit käyttää kytkettyä Sonylaitetta, jossa on BRAVIA Sync -logo:
– m/N/X/M/./x/> kytketyn laitteen
käyttämiseksi suoraan.
– SYNC MENU kytketyn HDMI-laitteen valikon
näyttäminen television näytössä.
Kun valikko on näkyvissä, voit liikkua
valikkonäytöllä nuolipainikkeilla F/f/G/g, ,
RETURN.
väripainikkeilla ja painikkeella
– Valitse ”Laiteohjaus” ja valitse sen jälkeen
haluttu vaihtoehto laitteen käyttämiseksi.
– Mahdolliset ohjaustoiminnot on kuvattu
lisälaitteen käyttöohjeessa.
– Avaa TV-valikko tai TV-vaihtoehtojen valikko
valitsemalla ”TV-ohjaus”.
•
Jos television ”HDMI-ohjaus” -asetuksena on
”Päällä”, vaihdetaan myös kytketyn laitteen
”HDMI-ohjaus” -asetukseksi automaattisesti
”Päällä”.
HDMI-ohjaus -yhteensopivan laitteen
kytkeminen
Kytke yhteensopiva laite ja televisio HDMIkaapelilla. Jos kytkettävä laite on audiolaite,
muista kytkeä myös optinen audiokaapeli
television liitännän DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) ja audiolaitteen välille (sivu 22).
27 FI
MENU-toimintojen käyttö
TV-valikossa liikkuminen
”MENU”-valikon avulla on helppo käyttää television eri toimintoja. Voit helposti valita kanavat tai
tulosignaalilähteet ja muuttaa televisiosi asetuksia.
1
Paina HOME.
HOME
Digitaaliset suosikit
Digitaalinen ohjelmaopas
Digikuvat
Musiikki
Video
DVD
Karaoke
Asetukset
2
Paina F/f toiminnon valitsemiseksi ja paina sen jälkeen
.
Poistu valikosta painamalla HOME.
Mediaryhmän kuvake
Kuvaus
Digitaaliset suosikit
Voit valita Digitaaliset suosikit -listan (sivu 17).
Digitaalinen
ohjelmaopas
Voit valita digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) (sivu 16).
Digikuvat
Voit nauttia valokuvatiedostoista USB-laitteiden kautta (sivu 24).
Musiikki
Voit nauttia musiikkitiedostoista USB-laitteiden kautta (sivu 24).
Video
Voit nauttia videotiedostoista USB-laitteiden kautta (sivu 24).
DVD
Toistaa televisioon asetetun levyn (sivu 18).
Karaoke
Voit käyttää karaokea (sivu 21).
Asetukset
Voit määrittää lisäasetuksia ja tehdä säätöjä (sivu 29).
~
• Säädettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat tilanteesta.
• Vaihtoehdot, joita ei voi käyttää, näkyvät harmaina tai eivät näy lainkaan.
28 FI
Asetukset
Kuva
Kuvatila
Valitsee kuvatilan.
”Kirkas”: Parantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä.
”Vakio”: Normaali kuva. Suositeltava tavallisessa kotikatselussa.
”Omat valinnat”: Mahdollistaa haluamiesi asetusten tallennuksen.
”Elokuva”: Elokuvien katselu. Sopii teatterityyppiseen katseluympäristöön.
”Digikuvat”: Valokuvien normaaliin katseluun.
”Urheilu”: Optimoi kuvanlaadun urheilun katseluun.
”Peli”: Peleille sopiva normaali kuva.
”Grafiikka”: Optimoi kuvanlaadun grafiikan katseluun.
~
• ”Kuvatila” asetetaan ”Näyttötilan valinta” -asetuksen mukaan.
Palautus
Palauttaa kaikki ”Kuva”-asetukset tehdasasetuksiin paitsi ”Kuvatila”.
Taustavalo
Säätää taustavalon kirkkautta.
~
• Näytön kirkkauden pienentäminen vähentää virrankulutusta.
Lisää tai vähentää kuvan kontrastia.
Kirkkaus
Vaalentaa tai tummentaa kuvaa.
Värikylläisyys
Lisää tai vähentää värin voimakkuutta.
Värisävy
Lisää tai vähentää vihreän ja punaisen sävyä.
MENU-toimintojen käyttö
Kontrasti
z
• ”Värisävy”-asetusta voi säätää vain NTSC-värisignaalille (esim. amerikkalaiset
videonauhat).
Terävyys
Terävöittää tai pehmentää kuvaa.
Värilämpötila
Säätää kuvan valkoisuutta.
”Kylmä”: Antaa valkoiselle sinertävän sävyn.
”Neutraali”: Antaa valkoiselle neutraalin sävyn.
”Lämmin”: Antaa valkoiselle punertavan sävyn.
Kohinanvaimennus
Vähentää kuvan häiriöitä (lumisadetta), jos lähetyssignaali on heikko.
”Autom./Korkea/Keski/Matala”: Säätää kohinanvaimennuksen voimakkuutta.
”Pois”: Kytkee ”Kohinanvaimennus”-toiminnon pois päältä.
MPEGkohinanvaimennus
Vähentää MPEG-pakatun videokuvan häiriöitä.
Jatkuu
29 FI
Elokuvatila
Parantaa kuvan liikettä ja vähentää kuvan epäterävyyttä ja rakeisuutta, kun toistetaan
DVD- tai VHS-elokuvia.
”Autom.”: Toistaa elokuvan sisällön alkuperäisenä.
”Pois”: Kytkee ”Elokuvatila”-toiminnon pois päältä.
~
• Jos kuvassa on häiriösignaaleja tai runsaasti kohinaa, ”Elokuvatila” kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, vaikka valittuna olisi ”Autom.”.
Lisäasetukset
Säätää kuva-asetuksia tarkemmin.
”Palautus”: Palauttaa kaikki lisäasetukset tehdasasetuksiin.
”Kontr.korostuksen lisäaset.”: Säätää kohdat ”Taustavalo” ja ”Kontrasti”
automaattisesti sopivimpiin asetuksiin näytön kirkkauden perusteella. Tämä asetus
on erityisen tehokas tummia kohtauksia sisältävissä ohjelmissa. Se lisää tummien
kohtauksien tai kuvien kontrastia.
”Mustan taso”: Lisää kuvan mustien alueiden kontrastia.
”Gamma-säätö”: Säätää kuvan kirkkaiden ja tummien alueiden välistä tasapainoa.
”Valkoisen korostus”: Korostaa valkoisia värejä.
”Värien elävyys”: Elävöittää värejä.
~
• ”Lisäasetukset” ei ole käytettävissä, kun ”Kuvatila”-asetuksena on ”Kirkas” tai on valittu USB (Video) -tulosignaali.
Ääni
Äänitila
Valitsee äänitilan.
”Dynaaminen”: Parantaa äänen kirkkautta ja äänenväriä selkeyttäen puhetta ja
lisäten musiikin todellisuudentuntua.
”Vakio”: Parantaa äänen selkeyttä, yksityiskohtia ja äänenväriä.
”Selkeä ääni”: Selkeyttää ääntä.
Palautus
Palauttaa kaikki ”Ääni”-asetukset tehdasasetuksiin.
Taajuuskorjain
Säätää äänen taajuusasetuksia.
Valitse haluttu taajuusalue painamalla G/g ja säädä sen jälkeen asetusta painamalla
F/f ja paina . Säädetyt asetukset saadaan käyttöön, kun valitset ”Äänitila”vaihtoehdon. Kun valitaan ”Palautus”, ”Taajuuskorjain”-asetukset palautetaan
alkuperäisiksi.
~
• Korkeiden taajuuksien säätö vaikuttaa korkeisiin ääniin ja matalampien taajuuksien säätö
mataliin ääniin.
Tasapaino
Korostaa vasemman tai oikean kaiuttimen tasapainoa.
Autom. tasosäätö
Säilyttää äänenvoimakkuuden tasaisena myös silloin, kun äänitaso vaihtelee (esim.
mainokset kuuluvat usein voimakkaammin kuin ohjelmat).
Äänenvoimakk.
poikkeama
Säätää jokaisen televisioon kytketyn laitteen äänenvoimakkuustason erikseen.
30 FI
Surround
Valitsee surround-tilan.
”Päällä”: Tuottaa tilaäänitehosteet, jotka auttavat nauttimaan kaksikanavaisesta
äänestä television kahden kaiuttimen avulla.
”Simuloitu stereo”: Lisää tilaäänivaikutelman monolähetyksiin.
”Elokuva”: Tuottaa elokuvateattereiden huippuluokan äänijärjestelmiä vastaavat
tilaäänitehosteet.
”Musiikki”: Tuottaa tilaäänitehosteet, jotka saavat sinut tuntemaan kuin olisit
konserttisalissa.
”Urheilu”: Tuottaa tilaäänitehosteet, jotka saavat sinut tuntemaan kuin olisit
seuraamassa urheilua paikan päällä.
”Peli”: Tuottaa pelien äänimaailmaa parantavat tilaäänitehosteet.
”Pois”: Normaaliin stereo- tai monovastaanottoon.
~
• ”Surround” asetetaan ”Näyttötilan valinta” -asetuksen mukaan.
Bass Booster
Tuottaa täyteläisemmän ja iskevämmän äänen korostamalla bassoääniä.
Kaksiääni
Asettaa äänen kuulumaan kaiuttimesta stereo- tai kaksikielisissä lähetyksissä.
”Stereo”, ”Mono”: Stereolähetyksille.
”A”/”B”/”Mono”: Kaksikielisessä lähetyksessä valitaan ”A” äänikanavalle 1, ”B”
äänikanavalle 2 tai ”Mono” mahdolliselle monoäänikanavalle.
z
• Jos valitset muun televisioon kytketyn laitteen, aseta ”Kaksiääni”-valintaan ”Stereo”, ”A” tai
”B”.
Kytkee television kaiuttimet päälle/pois päältä.
”Television kaiutin”: Television ääni kuuluu television kaiuttimien kautta.
”Äänijärjestelmä”: Television kaiuttimet on kytketty pois päältä, jotta television
ääntä voidaan kuunnella ainoastaan ääniulostulon liitäntään kytketyn ulkoisen
audiolaitteen kautta.
Äänilähtö
”Säädettävä”: Ulkoisen audiolaitteen ääntä voi säätää television kaukosäätimellä.
”Kiinteä”: Television äänentoisto on kiinteä. Säädä äänenvoimakkuutta (ja muita
ääniasetuksia) audiovahvistimen äänenvoimakkuuden säätökytkimillä
äänijärjestelmän kautta.
Kuuloke, Kaiutin
linkki
Kytkee television kaiuttimet pois päältä/päälle, kun liität kuulokkeet televisioon.
Kuulokkeiden
voimakkuus
Säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
HDMI/DVI-äänilähde Kytkee HDMI-tulon äänisignaalin, kun DVI-laite kytketään. Valitse ”Autom.”,
”HDMI Audio” tai ”Tietokoneääni”.
Lisäasetukset
”Dynamiikka”: Kompensoi kanavien väliset äänenvoimakkuustasojen erot (vain
Dolby Digital -ääni).
~
• Toiminto ei välttämättä toimi tai se vaihtelee ohjelman mukaan ”Dynamiikka”-asetuksesta
riippumatta.
”Optinen lähtö”: Valitsee television DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
-liitännän äänisignaalin. Valitse vaihtoehto ”Autom.”, kun tähän liitäntään on
kytketty Dolby Digital -yhteensopiva laite. Valitse vaihtoehto ”PCM”, kun kytketään
laite, joka ei ole Dolby Digital -yhteensopiva.
”Äänikanavien yhdistely”: Asettaa moni- tai kaksikanavaisen äänen äänikanavien
yhdistelymenetelmän.
• ”Surround”: Valitse parhaan tilaäänen saamiseksi tai kun käytetään ulkoisia Pro
Logic -tuotteita.
• ”Stereo”: Valitse stereo-ulostulon saamiseksi.
Jatkuu
31 FI
MENU-toimintojen käyttö
Kaiutin
Karaoke
”Karaoke”: Valitsee karaoketilaksi ”Päällä” tai ”Pois”.
”Sävellajin vaihto”: Vaihtaa musiikin sävellajin. Sävellajia voi muuttaa
puolisävelaskelen välein.
”Hiljentää ääntä”: Pienentää musiikin lauluäänen voimakkuutta. Toiminnon
tehokkuus vaihtelee musiikin tyypin mukaan.
”Mikrofoni 1 - äänenvoimakkuus/Mikrofoni 2 - äänenvoimakkuus”: Säätää
mikrofonin 1 ja 2 äänenvoimakkuutta.
~
• ”Äänitila”, ”Palautus”, ”Taajuuskorjain”, ”Tasapaino”, ”Autom. tasosäätö”, ”Äänenvoimakk. poikkeama”, ”Surround”,
”Bass Booster” ja ”Karaoke” eivät ole käytettävissä, kun ”Kaiutin”-asetuksena on ”Äänijärjestelmä”.
Kuvasäädöt
Kuvasuhde
Muuttaa kuvasuhdetta. Tarkemmat tiedot kuvasuhteesta, katso sivu 15.
Kuvasuhde
(vain PC-tilassa)
”Normaali”: Näyttää kuvan alkuperäisessä koossa.
”Laaja 1”: Suurentaa kuvaa siten, että se täyttää näytön pystysuunnassa säilyttäen
alkuperäisen kuvasuhteen.
”Laaja 2”: Suurentaa kuvan siten, että se täyttää koko näytön.
Autom. kuvasuhde
”Päällä”: Valitse ”Päällä”, jolloin ”Kuvasuhde” muutetaan automaattisesti
ohjelmasignaalin mukaan.
”Pois”: Jos kuvasuhteen jatkuva vaihtuminen häiritsee, valitse asetukseksi ”Pois”.
Valitse jokin ”Kuvasuhde”-vaihtoehdoista, jos tämän toiminnon asetuksena on
”Pois”.
4:3-oletus
Asettaa oletuskuvasuhteen 4:3-lähetyksille.
Automaattinen
näyttöalue
”Päällä”: Säätää näyttöalueen automaattisesti ohjelmasignaalin mukaan.
”Pois”: Kytkee ”Automaattinen näyttöalue” -toiminnon pois päältä. Valitse jokin
”Näyttöalue”-vaihtoehdoista.
Näyttöalue
Säätää kuvan näyttöaluetta.
”Täyskuva”: Näyttää kuvat alkuperäisessä koossa, kun osia kuvasta leikkautuu
pois.
”Normaali”: Näyttää kuvat suositellussa koossa.
”+1”: Näyttää kuvat alkuperäisessä koossa.
”-1”: Suurentaa kuvan niin, että reunat ovat näkyvän näyttöalueen ulkopuolella.
~
• Nämä valinnat voivat vaihdella näytettävän tulosignaalin mukaan.
Vaakasiirto
Säätää kuvan vaaka-asennon.
Pystysiirto
Säätää kuvan paikkaa pystysuunnassa, kun ”Kuvasuhde”-asetuksena on ”Zoom”,
”14:9” tai ”Kuvatekstit”.
Pystykoko
Säätää kuvan kokoa pystysuunnassa, kun ”Kuvasuhde”-asetuksena on ”Smart”.
32 FI
PC säädöt
Mukauttaa television näytön PC-näytöksi.
z
• Tämä valinta on käytettävissä vain, kun vastaanotetaan PC-signaalia.
• ”Autom. säätö” ei välttämättä toimi hyvin kaikkien tulosignaalien yhteydessä. Säädä tässä
tapauksessa manuaalisesti kohtia ”Vaihe”, ”Sovitus”, ”Vaakasiirto” ja ”Pystysiirto”.
”Kuvasuhde”: Valitse ”Normaali” kuvan näyttämiseksi alkuperäisessä koossa.
Valitse ”Laaja 1” kuvan suurentamiseksi niin, että se täyttää näyttöalueen säilyttäen
alkuperäisen vaaka/pysty-suhteen. Valitse ”Laaja 2” kuvan suurentamiseksi niin,
että se täyttää koko näytön.
”Palautus”: Palauttaa kaikki ”PC säädöt” tehdasasetuksiksi ”Kuvasuhde”-asetusta
lukuun ottamatta.
”Autom. säätö”: Säätää automaattisesti kuvan paikkaa ja vaihetta PC-tilassa.
”Vaihe”: Säätää näyttöä, kun osa näytetystä tekstistä tai kuvasta ei ole selkeä.
”Sovitus”: Suurentaa tai kutistaa näytön kokoa vaakasuunnassa.
”Vaakasiirto”: Siirtää näyttöä vasemmalle tai oikealle.
”Pystysiirto”: Siirtää näyttöä ylös tai alas.
Kanavan asetukset
Analogiset asetukset ”Analog. automaattiviritys” (vain analogiatilassa): Virittää kaikki mahdolliset
Järjestelmä
Virittää ohjelmakanavat manuaalisesti.
1 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta ”Järjestelmä” ja paina sitten .
2 Valitse jokin seuraavista television lähetysjärjestelmistä painamalla F/f
ja paina sen jälkeen .
B/G: Länsi-Euroopan maat/alueet
I: Iso-Britannia
D/K: Itä-Euroopan maat/alueet
L: Ranska
~
• ”Maa”-asetuksessa valitusta maasta/alueesta riippuen tämä toiminto ei välttämättä ole
käytettävissä.
Kanava
1 Valitse nuolipainikkeilla F/f kohta ”Kanava” ja paina sitten .
2 Valitse nuolipainikkeilla F/f vaihtoehto ”S” (kaapelikanavat) tai ”C”
(maanpäälliset kanavat) ja paina lopuksi painiketta g.
3 Viritä kanavat seuraavalla tavalla:
Jos et tiedä kanavan numeroa (taajuutta)
Etsi seuraava mahdollinen kanava nuolipainikkeella F/f. Kun kanava on löytynyt,
haku pysähtyy. Voit jatkaa etsimistä nuolipainikkeella F/f.
Jos tiedät kanavan numeron (taajuuden)
Syötä haluamasi lähetyksen kanavanumero tai kuvanauhurin kanavanumero
numeropainikkeilla.
4
Paina
ja hyppää kohtaan ”Vahvista” ja paina lopuksi painiketta
.
Viritä muut kanavat manuaalisesti toistamalla edellä kuvatut toimenpiteet.
Jatkuu
33 FI
MENU-toimintojen käyttö
analogiset kanavat. Yleensä tätä ei tarvitse tehdä, koska kanavat on jo viritetty
television asennuksen yhteydessä. Tällä valinnalla voit kuitenkin virittää television
uudelleen (esim. virittää television uudelleen muuton jälkeen tai etsiä
lähetysasemien uusia kanavia).
”Manuaalinen viritys” (vain analogiatilassa): Muuttaa analogisen kanavan
asetusta.
Valitse muokattava kanava painamalla .
Nimike
Nimeää valitun kanavan valitsemallasi nimellä, jossa voi olla korkeintaan viisi
kirjainta tai numeroa.
AFT
Voit hienosäätää valitun kanavanumeron manuaalisesti, jos kuvanlaatua tarvitsee
parantaa.
Äänisuodin
Parantaa yksittäisen kanavan ääntä, mikäli monolähetyksissä esiintyy häiriöitä.
Joskus epätavallisen ohjelmalähteen ääni saattaa kuulua vääristyneenä tai
katkonaisesti monoäänisiä ohjelmia katseltaessa.
Jos äänihäiriöitä ei ole, tämä vaihtoehto on suositeltavaa jättää tehdasasetukseen
”Pois”.
~
• ”Äänisuodin” ei ole käytettävissä, kun ”Järjestelmä”-asetuksena on ”L”.
Ohita
Ohittaa käyttämättömät analogiset kanavat valitessasi kanavia painikkeella PROG/
CH +/-. (Voit kuitenkin valita ohitetun kanavan numeropainikkeilla.)
Vahvista
Tallentaa ”Manuaalinen viritys” -asetuksiin tehdyt muutokset.
”Kanavien järjestely” (vain analogiatilassa): Muuttaa televisioon tallennettujen
analogisten kanavien järjestystä.
1 Valitse uuteen paikkaan siirrettävä kanava painamalla F/f ja paina
sitten g.
2 Valitse kanavan uusi paikka painamalla F/f ja paina sen jälkeen .
Digi-tv-asetukset
”Digikanavien viritys”
• ”Automaattiviritys”:
Virittää saatavilla olevat digitaaliset kanavat.
Tämän toiminnon avulla voit virittää television uudelleen esimerkiksi muutettuasi
uuteen asuntoon tai etsiäksesi lähetysasemien uusia kanavia. Paina .
• ”Kanavapaikkojen järjestely”:
Poistaa kaikki televisioon tallennetut turhat digitaaliset kanavat ja muuttaa
tallennettujen digitaalisten kanavien järjestystä.
1 Valitse poistettava tai toiseen paikkaan siirrettävä kanava nuolipainikkeilla
F/f.
Syötä haluamasi lähetyksen kolminumeroinen kanavanumero numeropainikkeilla.
2 Voit poistaa digitaalikanavia tai muuttaa niiden järjestystä seuraavasti:
Digitaalikanavan poistaminen
Paina . Kun näytölle tulee vahvistusviesti, valitse nuolipainikkeella G vaihtoehto
”Kyllä” ja paina lopuksi .
Digitaalisten kanavien järjestyksen muuttaminen
Paina g, valitse uusi kanavapaikka nuolipainikkeilla F/f ja paina G.
3 Paina
RETURN.
~
• Jos valitaan ”Kaapeli”, tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.
• ”Digitaalinen käsinviritys”:
Digitaalinen käsinviritys.
1 Valitse manuaalisesti viritettävä kanava numeropainikkeella ja viritä
kanava painamalla F/f.
2 Kun kaikki saatavilla olevat kanavat on löydetty, tallenna kanavat
painamalla .
Viritä muut kanavat manuaalisesti toistamalla edellä kuvatut toimenpiteet.
34 FI
~
• Ei käytettävissä kaapelikanaville.
”Tekstitysasetukset”
• ”Tekstityksen asetukset”: Kun valitaan vaihtoehto ”Huonokuuloiselle”,
tekstityksen kanssa voi näkyä myös visuaalisia apumerkkejä (mikäli
televisiokanava lähettää nämä tiedot).
• ”Ensisijainen kielivalinta”: Valitsee kielen, jolla tekstitykset näytetään.
• ”Toissijainen kielivalinta”: Valitsee toissijaisen kielen, jolla tekstitykset
näytetään.
”Ääniasetukset”
• ”Äänityyppi”: Vaihtaa huonokuuloisille tarkoitettuun lähetykseen, kun valittuna
on vaihtoehto ”Huonokuuloiselle”.
• ”Ensisijainen kielivalinta”: Valitsee ohjelmassa käytetyn kielen. Jotkin
digitaaliset kanavat voivat lähettää ohjelmalle useita äänikieliä.
• ”Toissijainen kielivalinta”: Valitsee ohjelmassa käytetyn toissijaisen kielen.
Jotkin digitaaliset kanavat voivat lähettää ohjelmalle useita äänikieliä.
• ”Äänikuvaus”: Ohjelmassa on mukana äänikuvaus (kerronta), mikäli
televisiokanava lähettää nämä tiedot.
• ”Sekoitusosuus”: Säätää television pääasiallisen äänentoistolähteen ja
kerrontaäänen äänenvoimakkuustasoja.
z
• Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun ”Äänikuvaus”-asetuksena on ”Päällä”.
• ”MPEG-äänitaso”: Säätää MPEG-äänen äänitasoa.
~
• Jos valitaan ”Kaapeli”, tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.
• ”Automaattinen kesäaika”: Määrittää, vaihtaako televisio automaattisesti kesäja talviajan välillä.
• ”Päällä”: Televisio vaihtaa automaattisesti kesä- ja talviajan välillä kalenterin
mukaisesti.
• ”Pois”: Kellonaika on kohdassa ”Aikavyöhyke” määritetyn aikaeron mukainen.
~
• Jos valitaan ”Kaapeli”, tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikissa maissa.
• ”Palvelun siirto”: Valitse asetukseksi ”Päällä”, jolloin televisio vaihtaa kanavaa
automaattisesti, kun lähetysasema siirtää katseltavan ohjelman toiselle kanavalle.
”CA-moduulin asennus”
Tällä toiminnolla voit siirtyä maksulliseen TV-palveluun hankittuasi maksu-TV:n (CAmoduulin) ja katselukortin. Katso sivu 22, josta näet
(PCMCIA) -liitännän sijainnin.
35 FI
MENU-toimintojen käyttö
”Tekniset asetukset”
• ”Autom. Palveluiden päivitys”: Uusien digitaalisten palvelujen etsiminen ja
tallentaminen televisioon.
• ”Järjestelmäpäivitys”: Tämä televisio pystyy vastaanottamaan
ohjelmistopäivitykset lähetyssignaalin kautta. Päivitysten vastaanottamiseksi
Järjestelmäpäivitys-asetuksen Tekniset asetukset -valikossa on oltava ”Päällä”.
Kun päivitys havaitaan, käyttäjälle ilmoitetaan näytöllä, miten päivitys tulee
suorittaa. Älä irrota televisiota pistorasiasta asennuksen aikana.
• ”Järjestelmätiedot”: Näyttää nykyisen ohjelmistoversion ja signaalitason.
• ”Aikavyöhyke”: Tästä voit valita manuaalisesti aikavyöhykkeen, jos se ei ole
sama kuin maan/alueen oletusarvoinen aikavyöhykkeen asetus.
Katselun esto
Asettaa ikärajan ohjelmille. Asetetun ikärajan ylittäviä ohjelmia voidaan katsella vain antamalla oikea PINkoodi.
~
• Alankomaisille kaapeli-TV-operaattoreille PIN-koodi on annettava, kun ohjelman ikäraja on sama tai ylittää
määrittelemäsi ikärajan.
1 Anna PIN-koodi numeropainikkeilla.
Jos et ole asettanut PIN-koodia, näkyviin tulee PIN-koodin syöttöikkuna. Noudata alla olevassa kohdassa
”PIN-koodi” annettuja ohjeita.
2 Valitse ikäraja painikkeilla F/f tai valitse ”Ei ole” (ei katselun estoa) ja paina lopuksi
3 Paina
RETURN.
PIN-koodi
.
PIN-koodin asettaminen ensimmäisen kerran
1 Anna uusi PIN-koodi numeropainikkeilla.
2 Paina
RETURN.
PIN-koodin vaihtaminen
1 Anna PIN-koodi numeropainikkeilla.
2 Anna uusi PIN-koodi numeropainikkeilla.
3 Paina
RETURN.
z
• Televisio hyväksyy aina PIN-koodin 9999.
Vaihda PIN-koodi
Voit vaihtaa PIN-koodia.
Katselun esto
Valitse ikäraja nuorimman katselijan mukaan (3 ~ 18). Valitse ”Ei ole”, jos ei valita
ikärajaa.
Valittavissa olevat kohteet voivat vaihdella maa-asetuksen mukaan.
Digitaaliohjelmalukko Lukitsee/avaa ohjelmat ja tarkistaa ohjelmien tilan.
1
2
Muiden tulojen
lukitus
36 FI
Anna nykyinen PIN-koodisi numeropainikkeilla tai aseta uusi.
Selaa ohjelmia painamalla F/f ja paina vaihtaaksesi tilojen ”Lukittu”
ja ”Avoin” välillä.
Lukitsee ulkoisen tulosignaalin katselemiselta. Avaa lukittu ulkoinen tulo
valitsemalla ”Avoin”.
Perusasetukset
Automaattinen USB- Näyttää automaattisesti pienoiskuvanäytön viimeksi toistetusta valokuva/musiikki/
video-tiedostosta, kun televisio avataan ja USB-laite kytketään USB-porttiin.
toisto
Uniajastin
Asettaa ajan, jonka jälkeen televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
Kun ”Uniajastin” on aktivoitu, television etupuolella olevassa ajastimen
merkkivalossa (Uniajastin) palaa oranssi valo.
z
• Jos suljet television ja avaat sen uudelleen, ”Uniajastin” palautuu valintaan ”Pois”.
• Minuuttia ennen kuin televisio siirtyy valmiustilaan, näytölle tulee viesti.
Käynnistää alkuasetusten valikon, josta valitaan kieli, maa/alue ja käyttöpaikka ja
viritetään kaikki mahdolliset digitaaliset ja analogiset kanavat. Tavallisesti tätä
toimenpidettä ei tarvitse suorittaa, sillä kieli ja maa/alue on valmiiksi valittu ja
kanavat viritetty television asennuksen yhteydessä. Tämän toiminnon avulla voit
kuitenkin uusia toimenpiteen (esim. kanavien virittämiseksi uudelleen muuton
jälkeen).
Kieli
Valitsee kielen, jolla valikot näytetään.
Käynnistysääni
Valitse ”Päällä” äänen soittamiseksi, kun televisioon kytketään virta. Kytke
käynnistysääni pois päältä valitsemalla ”Pois”.
AV-asetukset
Tällä toiminnolla voit nimetä laitteet, jotka on kytketty television sivulla ja takana
oleviin liittimiin. Nimi tulee hetkeksi näkyviin näytölle, kun laite valitaan.
1 Valitse haluamasi ohjelmalähde painamalla F/f ja paina sen jälkeen
.
2 Valitse sen jälkeen haluamasi nimivaihtoehto painamalla F/f ja paina
sen jälkeen .
• AV1 (tai AV2/HDMI1/HDMI2/Component/PC), KAAPELI, SAT, VIDEO, DVD/
BD, KOTITEATTERI, PELI, KAMERA, DIGIKAMERA, PC: Televisio valitsee
kytketyn laitteen nimeksi jonkin näistä valmiiksi määritetyistä nimistä.
• ”Muokkaa”: Voit määrittää nimen itse.
1 Valitse kirjain tai numero nuolipainikkeella F/f (välilyönti on merkki
”_”) ja paina sen jälkeen g.
Jos syötät väärän merkin
Valitse väärä merkki painikkeella G/g. Valitse sen jälkeen oikea merkki
painikkeella F/f.
2 Toista vaihetta 1, kunnes nimi on valmis, ja paina sen jälkeen
.
Jatkuu
37 FI
MENU-toimintojen käyttö
Autom. asennus
HDMIperusasetukset
Televisio pystyy ohjaamaan HDMI-ohjaus -toiminnon kanssa yhteensopivaa
laitetta, joka on liitetty television HDMI-liitäntään. Huomaa, että yhteisohjausasetus
on määritettävä myös kytkettyyn laitteeseen.
”HDMI-ohjaus”: Tästä voit määrittää, yhdistetäänkö HDMI-ohjaus -toiminnon
kanssa yhteensopivaan laitteen ohjaus television ohjaukseen.
”Autom. laitt. virtakatk.”: Kun tähän kohtaan valitaan ”Päällä”, HDMI-ohjauksen
kanssa yhteensopiva laite kytkeytyy pois päältä, kun televisio kytketään
valmiustilaan kaukosäätimellä.
”Autom. TV-virta”: Kun tähän kohtaan valitaan ”Päällä”, televisioon kytkeytyy
päälle, kun kytket HDMI-ohjaus -toiminnon kanssa yhteensopivan kytketyn laitteen
päälle.
”HDMI-laiteluettelo”: Näyttää televisioon kytkettyjen HDMI-ohjaus -toiminnon
kanssa yhteensopivien laitteiden luettelon.
”Laitteen ohjausnäppäimet”: Jos tämän asetuksena on ”Viritysnäppäimet”, voit
valita kytketyn laitteen virittämän kanavan, ja jos asetuksena on
”Valikkonäppäimet”, voit liikkua kytketyn laitteen valikoissa kaukosäätimellä.
DivX® VOD
”DivX® VOD-rekisteröintikoodi”: Näyttää DivX® VOD -sisällön toistamiseen
vaadittavan rekisteröintikoodin.
”DivX® VOD-eroamiskoodi”: Näyttää DivX® VOD -sisällön toistamiseen
vaadittavan eroamiskoodin.
DVD-asetukset
”Sekoita”: Vaihtaa tilaan, jossa Dolby Digital -muotoisen DVD-levyn ääni
toistetaan vain 2-kanavaisena sekoituksena.
• ”Surround”: Monikanavaäänisignaalit ohjautuvat kahteen kanavaan tilaäänen
käyttöä varten.
• ”Stereo”: Monikanavaäänisignaalit muunnetaan kaksikanavaisiksi television
kaiuttimia tai kuulokkeita varten.
”Käytönvalvonta-asetukset”: DVD-levyillä olevat elokuvat voivat olla osittain tai
kokonaan lapsille sopimattomia. Tällaisissa DVD-levyissä voi olla tietoja, jotka
merkitsevät koko sisältöön tai tiettyihin kohtauksiin käytönvalvontatasoja, jotka
ovat välillä 1-8. Voit valita jonkin näistä tasoista ja valita toiston aikana
käytettäväksi vaihtoehtoisia kohtauksia.
1 Valitse ”Käytönvalvonta-asetukset” painamalla F/f ja paina sitten .
2 Valitse ”PIN-koodi” painamalla F/f ja paina sitten .
3 Anna PIN-koodi painamalla numeropainikkeita.
4 Valitse ”DVD-käytönvalvonta” ja paina sitten .
5 Valitse käytönvalvontataso painamalla F/f ja paina sitten .
• ”PIN-koodi”: Voit määrittää television estämään DVD-sisällön toistamisen.
Anna nelinumeroinen PIN-koodi kaukosäätimen numeropainikkeilla 0-9.
• ”DVD-käytönvalvonta”: Asettaa käytönvalvonnan tason. Valitse jokin tasoista
väliltä ”Taso1” - ”Taso8” tai ”Ei rajoituksia”.
”DVD-kieli”: Valitsee DVD-levyn kuvaruutunäytön kielen.
USBjärjestelmäpäivitys
Päivittää TV-järjestelmän käyttämällä USB-muistia.
Tuotetuki
Näyttää televisiosi tuotetiedot.
Tehdasasetukset
Palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin. Tämän jälkeen näkyviin tulee
alkuasetusten näyttö.
38 FI
Eko
Palautus
Palauttaa kaikki ”Eko”-asetukset tehdasasetuksiin.
Virransäästö
Valitsee virransäästötilan television energiankulutuksen vähentämiseksi.
”Vakio”: Oletusasetus.
”Vähennä”: Vähentää television virrankulutusta.
”Kuva pois”: Poistaa kuvan näkyvistä. Voit kuunnella ääntä kuvan ollessa poissa
näkyvistä.
Television
valmiustila
Valitsee ajan (”1h”, ”2h” tai ”4h”), jonka jälkeen televisio kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan, ellet käytä televisiota asetetun ajan kuluessa.
Valotunnistin
Optimoi kuva-asetukset automaattisesti huoneen valaistuksen mukaisesti.
~
• Älä laita mitään tunnistimen eteen, ettei sen toimintaan aiheudu häiriöitä. Tarkista
valotunnistimen sijainti (sivu 13).
PC-virranhallinta
Kun tämän asetuksena on ”Päällä”, kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, jos PCsignaalia ei vastaanoteta. Käytettävissä vain PC-tulosignaalille.
~
MENU-toimintojen käyttö
• Energiatehokkuus alentaa virrankulutusta ja säästää samalla rahaa pienentämällä sähkölaskuja.
• Kun televisiota ei käytetä
– Jos et käytä televisiota useaan päivään, kytke se irti verkkovirrasta ympäristö- ja turvallisuussyistä.
– Televisio ei kytkeydy kokonaan irti verkkovirrasta, kun se kytketään pois päältä virtakytkimellä. Kytke televisio
kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke verkkopistorasiasta.
– Huomaa kuitenkin, että joissakin televisioissa voi olla toimintoja, jotka toimiakseen edellyttävät television olevan
valmiustilassa.
39 FI
Lisätietoja
Lisävarusteiden asennus
(seinäasennuskiinnitin)
Asiakkaille:
Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että television asennus annetaan
Sonyn jälleenmyyjän tai asiantuntevan huoltoliikkeen tehtäväksi. Älä yritä asentaa laitetta itse.
Sony-jälleenmyyjille ja huoltoliikkeille:
Noudata turvallisuusohjeita tämän tuotteen asennuksessa, kausihuollossa ja tarkastuksessa.
Televisio voidaan asentaa käyttämällä seinäasennuskiinnitintä SU-WL100 (myydään erikseen).
• Katso asennusohjeet seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetuista ohjeista.
• Katso ”Pöytäjalustan irrottaminen televisiosta” (sivu 7).
~
• Aseta televisio pöytäjalustalle, kun kiinnität kiinnityskoukkua.
SU-WL100
Ruuvi
(+PSW4 × 12)
0
5
0
01
5
51
01
02
51
02
Kiinnityskoukku
Huomaa asennettaessa
SU-WL100-seinäasennuskiinnitintä käytettäessä seinän ja television väliseksi etäisyydeksi tulee 6 cm. Käytä
tätä väliä johtojen vetämiseksi televisioon.
6 cm
Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi, kestääkö
seinä television painon. Tämän tuotteen seinään asentaminen on jätettävä Sonyn jälleenmyyjän tai
huoltoliikkeen tehtäväksi ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Sony ei ole
vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta.
40 FI
Television asennusmittataulukko
125
SU-WL100
Ruudun keskipiste
Yksikkö: cm
Näytön mitat
Mallinimi
KDL-22CX32D
Ruudun
keskikohdan
mitta
Pituus kussakin asennuskulmassa
Kulma (0°)
Kulma (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
53,0
34,9
10,2
29,0
12,3
21,1
32,6
28,5
Taulukon mitat voivat vaihdella hieman asennuksen mukaan.
VAROITUS
Seinän on kestettävä asennettavan television painoon verrattuna vähintään nelinkertainen paino. Paino on
ilmoitettu kohdassa ”Tekniset tiedot” (sivu 42).
Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaavakuva/taulukko
Koukun sijainti
SU-WL100
Mallinimi
KDL-22CX32D
b
Lisätietoja
Koukun sijainti
SU-WL100
a
b
41 FI
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Näyttöpaneeli
LCD-paneeli (nestekidenäyttö)
TV-järjestelmä
Maa/alue-valinnasta riippuen
Analoginen: B/G, D/K, L, I
Digitaalinen: DVB-T, DVB-C
Väri-/kuvajärjestelmä
Analoginen: PAL, PAL60 (vain videotulo), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (vain videotulo)
Digitaalinen: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Kanavien näkyvyysalue
Analoginen: 46,25 - 855,25 MHz
Digitaalinen: VHF/UHF
Levymuodot
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD-RW, CD-R
Mediamuodot
DVD-video, ääni-CD, video-CD (VCD 1.0/1.1/2.0), S-Video-CD
Äänentoisto
5W + 5W
Aluekoodi
Merkitty television takapaneeliin.
Tulo-/lähtöliitännät
Antennijohto
/
AV1
75 ohmin ulkoinen liitäntä VHF/UHF-liittimelle
21-nastainen Scart-liitin, sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon, S-Video-tulon ja television audio-/
videolähdön.
COMPONENT IN
Tuetut muodot: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia, 0,3 V negatiivinen tahdistus/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
COMPONENT IN
Audiotulo (RCA-liitännät)
HDMI IN 1, 2
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: kaksikanavainen lineaarinen PCM
32, 44,1 ja 48 kHz, 16, 20 ja 24 bittiä, Dolby Digital
Tietokone (katso sivu 43)
Analoginen audio (miniliitin) (vain HDMI 1)
AV2
Videotulo (RCA-liitäntä)
AV2
Audiotulo (RCA-liitännät)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Optinen digitaaliliitäntä (kaksikanavainen lineaarinen PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT
Audiolähtö (vasen/oikea) (RCA-liitännät)
PC IN
PC-tulo (15 D-sub) (katso sivu 43)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, tahdistamaton vihreälle/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, vaaka/pystysynkronointi: TTL-taso
PC-audiotulo (miniliitin)
i
Kuulokeliitäntä
m 1, 2
Mikrofoniliitäntä
USB-portti
CAM -maksu-TV-moduulin paikka
DVD
DVD
CD
42 FI
Aallonpituus: 655 ± 15 nm
Enimmäisteho: 0,4 mW
Aallonpituus: 790 ± 20 nm
Enimmäisteho: 0,4 mW
Mallinimi KDLVirta ja muut
Käyttöjännite
Energiatehokkuusluokka
Näytön koko (halkaisija)
Virrankulutus ”Koti”/
”Vakio”tilassa
”Myymälä”/
”Kirkas”tilassa
Keskimääräinen
vuotuinen
energiankulutus*1
Virrankulutus
valmiustilassa*2
Virrankulutus virta
katkaistuna
Näytön erottelutarkkuus
Mitat
(pöytäjalus(l × k × s)
tan kanssa)
(noin)
(ilman
pöytäjalustaa)
Paino
(pöytäjalus(noin)
tan kanssa)
(ilman
pöytäjalustaa)
Toimitetut vakiovarusteet
Lisävarusteet
22CX32D
220–240 V AC, 50 Hz
C
Noin 54,8 cm / 22 tuumaa
42,0 W
60 W
61 kWh
0,27 W
0,26 W
1 366 pistettä (vaaka) × 768 viivaa (pysty)
53,0 × 38,1 × 19,0 cm
53,0 × 34,9 × 8,1 cm
6,4 kg
5,9 kg
Katso ”1: Varusteiden tarkistaminen” sivu 4.
Katso ”Lisävarusteiden asennus (seinäasennuskiinnitin)” sivu 40.
*1
Vuosittainen virrankulutus, joka perustuu television 4 tunnin päivittäiseen käyttöön 365 päivänä vuodessa. Todellinen
energiankulutus riippuu siitä, miten televisiota käytetään.
*2 Mainittu valmiustilan virrankulutus on voimassa sen jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättömät sisäiset
toimenpiteet.
Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Signaalit Vaaka (pikseli)
Pysty (viiva)
Lisätietoja
PC-tulosignaalin viitetaulukko PC IN
- ja HDMI IN 1/2 -liitännälle
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Vakio
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA-ohjeet
XGA
1024
768
48,4
60
VESA-ohjeet
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Television PC-tulo ei tue tahdistusta (vihreä) eikä komposiittitahdistusta.
• Television PC-tulo ei tue lomitettuja signaaleita.
• Television PC-tulo tukee edellä olevassa taulukossa mainittuja signaaleita 60 Hz:n pystytaajuudella.
43 FI
Ääni
Vianmääritys
Tarkista, vilkkuuko merkkivalossa
1 (valmiustila) punainen valo.
Kun merkkivalo vilkkuu
Television sisäinen vianmääritys on käynnissä.
Sammuta virta televisiosta television sivulla olevalla
painikkeella 1, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
ja ilmoita asiasta Sonyn huoltoliikkeeseen.
Kun merkkivalo ei vilku
1 Tarkista alla olevassa taulukossa mainitut
kohdat.
2 Jos ongelma ei poistu, toimita televisio
huoltoon valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Hyvä kuva, mutta ei ääntä
• Paina 2 + tai % (mykistys).
• Tarkista, onko ”Kaiutin”-asetuksena ”Television
kaiutin” (sivu 31).
• Kun HDMI-liitäntään kytketyssä laitteessa Super Audio
CD- tai DVD-Audio-levy, DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) -liitäntä ei mahdollisesti syötä ulos
äänisignaaleja.
Kanavat
Haluttua kanavaa ei voi valita
• Vaihda digitaali- ja analogiatilan välillä ja valitse
haluamasi digitaalinen/analoginen kanava.
Jotkin kanavat ovat tyhjiä
• Salattu/tilauskanava. Tilaa maksu-TV-palvelu.
• Kanavaa käytetään vain datalle (ei kuvaa eikä ääntä).
• Kysy lähetysasemalta lähetyksen tarkat tiedot.
z
• Lisätietoja saat ottamalla yhteyden Sonyn
asiakaspalvelukeskukseen osoitteessa tai
puhelinnumerossa, jotka on ilmoitettu toimitetussa
takuukortissa.
Digitaaliset kanavat eivät näy
• Ota yhteys televisioasentajaan ja selvitä, onko alueella
digitaalisia lähetyksiä.
• Hanki antenni, jonka vahvistus on suurempi.
Kuva
Yleistä
Ei kuvaa (näyttö on musta) eikä ääntä
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Kytke televisio verkkovirtaan ja paina television sivulla
olevaa painiketta 1.
• Jos merkkivaloon 1 (valmiustila) syttyy punainen valo,
paina "/1.
Televisio sammuu itsestään (siirtyy
valmiustilaan)
• Tarkista, onko ”Uniajastin” (sivu 37) tai ”Television
valmiustila” (sivu 39) aktivoitu.
• Jos televisio ei vastaanota signaalia eikä mitään
toimenpidettä suoriteta 15 minuutin kuluessa, televisio
kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
Ei kuvaa tai ei valikkotietoja Scart-liitäntään
kytketystä laitteesta
• Hae kytkettyjen laitteiden luettelo näkyviin painikkeella
ja valitse haluamasi tulo.
• Tarkista lisälaitteen ja television välinen liitäntä.
Kaksinkertainen kuva tai haamukuva
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Tarkista antennin sijainti ja suunta.
Näytössä näkyy vain lumisadetta ja häiriöitä
• Tarkista, onko antenni vioittunut tai taipunut.
• Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (3-5 vuotta
normaalikäytössä, 1-2 vuotta merenrannalla).
Kuva- tai äänihäiriöitä televisiokanavaa
katseltaessa
• Säädä kohtaa ”AFT” (automaattinen hienosäätö) siten,
että kuvan vastaanotto paranee (sivu 34).
Näytössä näkyy pieniä mustia pisteitä ja/tai
kirkkaita pisteitä
• Näytön kuva muodostuu pikseleistä. Näytöllä näkyvät
pienet mustat pisteet ja/tai kirkkaat pisteet (pikselit)
eivät ole merkki viasta.
Ohjelmissa ei ole värejä
• Valitse ”Palautus” (sivu 29).
Ei väriä tai epäsäännöllinen väri katseltaessa
kuvaa
COMPONENT IN -liitäntöjen kautta
• Tarkista
COMPONENT IN -liitinten kytkentä ja
tarkista, että liittimet on työnnetty kunnolla paikalleen.
44 FI
Kuva- ja/tai äänihäiriöitä
• Pidä televisio poissa sähköhäiriöiden lähettyviltä,
esimerkiksi autot, moottoripyörät, hiustenkuivaajat tai
optiset laitteet.
• Jätä asennuksen yhteydessä lisälaitteen ja television
väliin vähän tilaa.
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Pidä antennin/kaapelitelevision kaapeli poissa muiden
liitäntäjohtojen läheltä.
Kaukosäädin ei toimi
• Vaihda paristot.
”HDMI-laiteluettelo” ei näytä HDMI-laitetta
• Tarkista, että laite on HDMI-ohjauksen kanssa
yhteensopiva.
Jos ”Myymälänäyttötila: Päällä” näytetään
näytöllä
• Televisio on ”Myymälä”-tilassa. Sinun on valittava
”Koti” uudelleen valinnalle ”Sijoituspaikka” ”Autom.
asennus”-toiminnossa (sivu 6).
Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτ το
προϊν της Sony. Προτού
χρησιμοποιήσετε την τηλεραση,
διαβάστε προσεκτικά αυτ το εγχειρίδιο
οδηγιών και φυλάξτε το για μελλοντική
χρήση.
Σημειώσεις για τη
λειτουργία Ψηφιακής
τηλερασης
• Οποιαδήποτε λειτουργία σχετίζεται με
την Ψηφιακή τηλεραση (
) θα είναι
διαθέσιμη μνο στις χώρες ή τις περιοχές
που μεταδίδονται ψηφιακά επίγεια
σήματα DVB-T (MPEG-2 και H.264/
MPEG-4 AVC) ή που υπάρχει
πρσβαση σε συμβατή υπηρεσία
καλωδιακής τηλερασης DVB-C
(MPEG-2 και H.264/MPEG-4 AVC).
Παρακαλούμε επιβεβαιώστε με τον
τοπικ σας αντιπρσωπο εάν μπορείτε
να λάβετε σήμα DVB-T στην περιοχή σας
ή ρωτήστε τον παροχέα της καλωδιακής
τηλερασης κατά πσο το σήμα DVB-C
που παρέχει είναι κατάλληλο για χρήση
σε αυτή την τηλεραση.
• Ο παροχέας της καλωδιακής
τηλερασης ενδέχεται να χρεώνει
πρσθετη αμοιβή για μια τέτοια
υπηρεσία ή να σας ζητήσει να
συμφωνήσετε με τους ρους και τις
προϋποθέσεις παροχής της υπηρεσίας.
• Η τηλεραση αυτή πληροί τις
προδιαγραφές DVB-T και DVB-C,
αλλά η συμβαττητα με τις μελλοντικές
ψηφιακές επίγειες μεταδσεις DVB-T
και τις ψηφιακές καλωδιακές
μεταδσεις DVB-C δεν είναι
εγγυημένη.
• Μερικές λειτουργίες της ψηφιακής
τηλερασης ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες/περιοχές
και η υπηρεσία της καλωδιακής
τηλερασης DVB-C να μη λειτουργεί
σωστά με λους τους παροχείς.
Ο κατασκευαστής αυτού του
προϊντος είναι η Sony corporation, 17-1 Konan Minato-ku Τκυο, 1080075 Ιαπωνία. Ο εξουσιοδοτημένος
αντιπρσωπος για το EMC και την
ασφάλεια των προϊντων είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Στουτγκάρδη,
Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέμα
υπηρεσίας ή εγγύησης, παρακαλώ
ανατρέξτε στις διευθύνσεις που
δίνονται στα χωριστά έγγραφα
υπηρεσιών ή εγγύησης.
~
• Οι εικνες που
χρησιμοποιούνται σε αυτ το
εγχειρίδιο είναι της σειράς
KDL-22CX32D, εκτς αν
αναφέρεται διαφορετικά.
2 GR
Πληροφορίες για το
εμπορικ σήμα
•
•
•
•
•
•
είναι ένα σήμα κατατεθέν του
προγράμματος DVB.
Τα HDMI, το λογτυπο HDMI και το
High-Definition Multimedia Interface
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC
στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες
χώρες.
Κατασκευάζεται με την άδεια της
Dolby Laboratories. H ονομασία Dolby
και το σύμβολο διπλού D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby
Laboratories.
Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified®
και τα σχετικά λογτυπα είναι εμπορικά
σήματα κατατεθέντα της DivX, Inc. και
χρησιμοποιούνται μετά απ άδεια
χρήσης.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ DIVX: Το
DivX® είναι μια ψηφιακή τεχνολογία
συμπίεσης βίντεο, που έχει
δημιουργηθεί απ την DivX, Inc. Αυτ
το προϊν είναι μια επίσημα
πιστοποιημένη συσκευή DivX, που
αναπαράγει αρχεία βίντεο DivX.
Επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.divx.com για περισστερες
πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού,
για να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε
αρχεία βίντεο DivX.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ DIVX
ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Αυτή η συσκευή
DivX Certified® πρέπει να εγγραφεί για
να μπορεί να αναπαραγάγει
περιεχμενο βίντεο DivX κατά
απαίτηση (VOD). Για να
δημιουργήσετε κωδικ εγγραφής,
εντοπίστε την εντητα DivX VOD στο
μενού ρυθμίσεων της συσκευής.
Μεταβείτε στην τοποθεσία
vod.divx.com με αυτν τον κωδικ, για
να ολοκληρώσετε τη διαδικασία
εγγραφής και να μάθετε περισστερα
σχετικά με την τεχνολογία DivX VOD.
"BRAVIA" και
είναι
εμπορικά σήματα της Sony
Corporation.
είναι εμπορικ σήμα της DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• Τα λογτυπα "DVD VIDEO" και
"CD" είναι εμπορικά σήματα.
• Το προϊν αυτ ενσωματώνει
τεχνολογία προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων που προστατεύεται απ
διπλώματα ευρεσιτεχνίας
συγκεκριμένων ευρεσιτεχνιών στις
Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας που
κατέχονται απ την Macrovision
Corporation, και άλλους κατχους
δικαιωμάτων. Η χρήση αυτής της
τεχνολογίας προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων πρέπει να διαθέτει την
άδεια απ την Macrovision
Corporation, και προορίζεται για
οικιακή χρήση και άλλες χρήσης
περιορισμένης παρακολούθησης εκτς
αν έχει δοθεί διαφορετική
εξουσιοδτηση απ την Macrovision
Corporation. Απαγορεύεται η
αντίστροφη μηχανική (reverse
engineering) ή η αποσυναρμολγηση.
Θέση της αναγνωριστικής
ετικέτας
Οι ετικέτες με τον Αριθμ μοντέλου,
την Ημερομηνία παραγωγής (μήνας/
έτος) και την Ονομαστική τιμή ισχύος
(σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανονισμούς ασφαλείας) βρίσκονται
στο πίσω μέρος της τηλερασης ή του
πακέτου.
Πίνακας περιεχομένων
Οδηγς εκκίνησης
4
Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια .........................................................................9
Προφυλάξεις ...................................................................................................................10
Πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με την ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής
DVD..............................................................................................................................12
Προφυλάξεις σχετικά με την ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής DVD ..........12
Επισκπηση του τηλεχειριστηρίου ...............................................................................13
Επισκπηση των κουμπιών και των ενδείξεων της τηλερασης ...............................15
GR
Παρακολουθώντας τηλεραση
Παρακολουθώντας τηλεραση......................................................................................16
Χρήση του Ψηφιακού Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος (EPG)
...............19
Χρήση της λίστας Ψηφιακά Αγαπημένα
..............................................................20
Αναπαραγωγή ενς DVD ................................................................................................21
Απλαυση της λειτουργίας Καρακε ...........................................................................24
Χρήση προαιρετικών συσκευών
Σύνδεση προαιρετικών συσκευών ................................................................................25
Προβολή εικνων απ συνδεδεμένες συσκευές ........................................................26
Για να αναπαράγετε Φωτογραφίες/Μουσική/Βίντεο μέσω USB ................................28
Χρήση της λειτουργίας BRAVIA Sync με το Ρυθμιστικ για HDMI ...........................31
Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ
Πλοήγηση στο μενού της τηλερασης .........................................................................32
Ρυθμίσεις .........................................................................................................................33
Πρσθετες πληροφορίες
Εγκατάσταση των εξαρτημάτων (Επιτοίχιο στήριγμα)................................................46
Προδιαγραφές.................................................................................................................49
Αντιμετώπιση προβλημάτων ..........................................................................................52
: μνο για ψηφιακά κανάλια
• Πριν θέσετε την τηλεραση σε λειτουργία, διαβάστε την εντητα "Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια" (σελίδα 9). Φυλάξτε το παρν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση.
• Οδηγίες σχετικά με την "Εγκατάσταση του επιτοίχιου στηρίγματος" συμπεριλαμβάνονται στο
εγχειρίδιο οδηγιών αυτής της τηλερασης.
3 GR
Οδηγς εκκίνησης
1: Έλεγχος των
εξαρτημάτων
Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης (1)
Βίδες για τη βάση (7)
Τηλεχειριστήριο RM-ED046 (1)
Μπαταρίες μεγέθους AA (2)
Τοποθέτηση των μπαταριών στο
τηλεχειριστήριο
2: Τοποθέτηση της
βάσης
Ακολουθήστε τα βήματα συναρμολγησης που
απαιτούνται για την τοποθέτηση σε βάση
τηλερασης.
1
Για σωστή τοποθέτηση ορισμένων
μοντέλων τηλερασης ανατρέξτε στο
φυλλάδιο που παρέχεται με την Βάση
επιτραπέζιας τοποθέτησης.
2
Τοποθετήστε την τηλεραση στη
βάση. Προσέξτε να μην μπλέξετε τα
καλώδια.
3
Τοποθετήστε την τηλεραση στη
βάση σύμφωνα με τα βέλη
που
υποδεικνύουν τις οπές για τις βίδες,
χρησιμοποιώντας τις βίδες που
παρέχονται.
Πιέστε
για να το
ανοίξετε
~
• Να τηρείτε τη σωστή πολικτητα κατά την
τοποθέτηση των μπαταριών.
• Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους
μπαταριών μαζί ή μην ανακατεύετε τις παλιές με
τις καινούργιες μπαταρίες.
• Να απορρίπτετε τις μπαταρίες, δείχνοντας
σεβασμ στο περιβάλλον. Ορισμένες περιοχές
ενδέχεται να έχουν κανονισμούς για την απρριψη
των μπαταριών. Συμβουλευθείτε τις τοπικές αρχές.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο με προσοχή.
Μην το αφήνετε να πέφτει, μην το πατάτε και μη
χύνετε υγρά οποιουδήποτε είδους πάνω του.
• Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο κοντά σε
πηγές θερμτητας, σε θέση που να το βλέπει ο ήλιος
ή σε δωμάτιο με υγρασία.
~
• Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικ κατσαβίδι, ρυθμίστε
τη ροπή σύσφιξης σε περίπου 1,5 N·m (15 kgf·cm).
4 GR
Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής τηλερασης/
συσκευής βίντεο/συσκευής εγγραφής DVD
με HDMI
Ομοαξονικ
καλώδιο
Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής τηλερασης
μνο
Επίγειο ή
καλωδιακ
σήμα
Ομοαξονικ καλώδιο
Επίγειο ή
καλωδιακ
σήμα
Καλώδιο
HDMI
Ομοαξονικ καλώδιο
Σύνδεση κεραίας/καλωδιακής τηλερασης/
συσκευής βίντεο/συσκευής εγγραφής DVD
με SCART
Συσκευή βίντεο/συσκευή εγγραφής DVD
4: Πρληψη
ανατροπής της
τηλερασης
Ομοαξονικ
καλώδιο
Επίγειο ή
καλωδιακ
σήμα
Καλώδιο
Scart
Ομοαξονικ
καλώδιο
2
3
Συσκευή βίντεο/συσκευή εγγραφής DVD
1
Συνέχεια
5 GR
Οδηγς εκκίνησης
3: Σύνδεση κεραίας/
καλωδιακής
τηλερασης/συσκευής
βίντεο/συσκευής
εγγραφής DVD
1
2
3
Τοποθετήστε μια ξυλβιδα
(διαμέτρου 4 mm, δεν παρέχεται) στη
βάση της τηλερασης.
2
Zταν ενεργοποιείτε την τηλεραση για
πρώτη φορά, εμφανίζεται το μενού Γλώσσα
στην οθνη.
Τοποθετήστε μια σιδερβιδα (M4 × 16,
δεν παρέχεται) στην οπή βίδας της
τηλερασης.
Δέστε την ξυλβιδα και τη σιδερβιδα
με ένα γερ σύρμα (δεν παρέχεται).
~
• Zταν ενεργοποιείτε την τηλεραση, η ένδειξη
τροφοδοσίας ανάβει με πράσινο χρώμα.
3
z
• Διατίθεται ένα προαιρετικ κιτ ιμάντα συγκράτησης
της Sony για την ασφάλιση της τηλερασης.
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο
εξυπηρέτησης της Sony για να αγοράσετε ένα κιτ.
Έχετε έτοιμο το νομα μοντέλου της τηλερασής
σας για αναφορά.
5: Επιλογή της
γλώσσας, της χώρας/
περιοχής και της
τοποθεσίας
Πατήστε το 1 στην πλευρά της
τηλερασης.
Πατήστε τα F/f/G/g για να επιλέξετε
τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στις
οθνες μενού και, στη συνέχεια,
πατήστε .
Language
Select language.
Select
4
Next
Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθνη για να
επιλέξετε τη χώρα/περιοχή στην
οποία θα χειριστείτε την τηλεραση.
Εάν η χώρα/περιοχή στην οποία θέλετε να
χρησιμοποιήσετε την τηλεραση δεν
εμφανίζεται στη λίστα, επιλέξτε "-" αντί για
μια χώρα/περιοχή.
5
Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθνη για να
ορίσετε τον κωδικ PIN.
z
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε
κωδικς PIN εκτς του 0000. Για να αλλάξετε
των κωδικ PIN αργτερα, ανατρέξτε στη
σελίδα 41.
6
3,4,5,6
1
6 GR
Συνδέστε την τηλεραση σε μια πρίζα
του τοίχου (220-240V AC, 50Hz).
Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθνη για να
επιλέξετε τον τύπο της τοποθεσίας
στην οποία θα χειριστείτε την
τηλεραση.
Η επιλογή αυτή επιλέγει την κατάλληλη
αρχική λειτουργία εικνας για τις συνήθεις
συνθήκες φωτισμού στο συγκεκριμένο
περιβάλλον.
Στη λειτουργία "Κατάστημα", θα γίνεται
επαναφορά ορισμένων ρυθμίσεων
περιοδικά για χρήση σε Κατάστημα.
τηλεραση, πατήστε το HOME για να
προχωρήσετε στο επμενο βήμα.
1
Πατήστε τα G/g για να επιλέξετε
"Έναρξη" και, στη συνέχεια, πατήστε
το .
Αυτμ Συντονισμς
Θέλετε ν'αρχίσει ο Αυτμ Συντονισμς;
Έναρξη
2
Παράλειψη
• Αυτ το βήμα δεν διατίθεται αν βρεθεί κάποιο
αναλογικ κανάλι.
Το μήνυμα "Οι ρυθμίσεις ολοκληρώθηκαν"
θα εμφανιστεί στην οθνη. Πατήστε το .
Η τηλεραση έχει συντονίσει τώρα λα τα
διαθέσιμα κανάλια.
z
• Σύστημα ενημέρωσης USB
Μπορείτε να ενημερώσετε το σύστημα της
τηλερασης με χρήση μιας μνήμης USB.
Λάβετε πληροφορίες απ την παρακάτω
τοποθεσία web.
http://support.sony-europe.com/TV/
Για να συντονίσετε την τηλεραση
για σύνδεση Καλωδιακής TV
1
Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε
"Κεραία" ή "Καλωδιακή TV" και, στη
συνέχεια, πατήστε το .
Εάν επιλέξετε "Καλωδιακή TV",
εμφανίζεται η οθνη για την επιλογή του
τύπου της σάρωσης. Ανατρέξτε στην
εντητα "Για να συντονίσετε την τηλεραση
για σύνδεση Καλωδιακής TV" (σελίδα 7).
Στη συνέχεια, η τηλεραση ξεκινάει την
αναζήτηση λων των διαθέσιμων
ψηφιακών καναλιών και κατπιν
ακολουθεί η αναζήτηση των διαθέσιμων
αναλογικών καναλιών. Αυτ μπορεί να
διαρκέσει κάποιο χρνο, επομένως, μην
πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί στην
τηλεραση ή στο τηλεχειριστήριο για σο
διάστημα η διαδικασία βρίσκεται σε
εξέλιξη.
Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα για
επιβεβαίωση της σύνδεσης της κεραίας
Δεν βρέθηκαν ψηφιακά ή αναλογικά
κανάλια. Ελέγξτε λες τις συνδέσεις της
κεραίας/καλωδιακής τηλερασης και
πατήστε το
για να αρχίσει ξανά ο
αυτματος συντονισμς.
3
~
Ταξιν/ση Προγραμμ (Μνο στην
αναλογική λειτουργία): Αλλάζει τη
σειρά με την οποία τα αναλογικά
κανάλια αποθηκεύονται στην
τηλεραση.
1 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε το
κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε σε μια
καινούργια θέση και, στη συνέχεια,
πατήστε το g.
2 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε τη νέα
θέση για το κανάλι σας και, στη συνέχεια,
πατήστε το .
Αν δεν αλλάξετε τη σειρά με την οποία τα
αναλογικά κανάλια αποθηκεύονται στην
Πατήστε το
και τα F/f για να
επιλέξετε "Γρήγορη Σάρωση" ή
"Πλήρης Σάρωση" και, στη συνέχεια,
πατήστε το .
"Γρήγορη Σάρωση" : τα κανάλια
συντονίζονται σύμφωνα με τις πληροφορίες
που περιέχονται στο εκπεμπμενο σήμα και
που παρέχονται απ την υπηρεσία παροχής
της καλωδιακής τηλερασης.
Η συνιστώμενη ρύθμιση για τη "Συχντητα"
και το "Αναγνωριστικ Δικτύου" είναι η
ρύθμιση "Αυτμ.".
Η επιλογή αυτή συνιστάται για γρήγορο
συντονισμ, εφσον υποστηρίζεται απ την
υπηρεσία παροχής της καλωδιακής
τηλερασης.
Εάν δεν πραγματοποιείται συντονισμς με
τη "Γρήγορη Σάρωση", χρησιμοποιήστε τη
μέθοδο "Πλήρης Σάρωση" που ακολουθεί.
"Πλήρης Σάρωση" : Συντονίζονται και
αποθηκεύονται λα τα διαθέσιμα κανάλια.
Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει
κάποιο χρνο.
Η επιλογή αυτή συνιστάται ταν η
"Γρήγορη Σάρωση" δεν υποστηρίζεται απ
την υπηρεσία παροχής της καλωδιακής
τηλερασης.
2
Πατήστε το f για να επιλέξετε το
στοιχείο "Έναρξη".
Η τηλεραση αρχίζει την αναζήτηση
καναλιών. Μην πατήσετε κανένα κουμπί
στην τηλεραση ή στο τηλεχειριστήριο.
~
• Ορισμένες υπηρεσίες παροχής καλωδιακής
τηλερασης δεν υποστηρίζουν τη "Γρήγορη
Σάρωση". Εάν δεν εντοπιστούν κανάλια με τη
χρήση της ρύθμισης "Γρήγορη Σάρωση", εκτελέστε
"Πλήρης Σάρωση".
7 GR
Οδηγς εκκίνησης
6: Αυτματος
συντονισμς της
τηλερασης
Αφαίρεση της
Βάσης
επιτραπέζιας
τοποθέτησης απ
την τηλεραση
~
• Μην αφαιρείτε τη Βάσης επιτραπέζιας
τοποθέτησης για οποιονδήποτε λγο, παρά μνο
για να αναρτήσετε την τηλεραση στον τοίχο.
Βάση
επιτραπέζιας
τοποθέτησης
z
• Βεβαιωθείτε τι η τηλεραση είναι σε κατακρυφη
θέση πριν την ενεργοποιήσετε. Η τηλεραση δεν
πρέπει να ενεργοποιηθεί με την οθνη LCD
στραμμένη προς τα κάτω, για να αποφευχθούν
φαινμενα ανομοιμορφης εικνας.
8 GR
Πληροφορίες
σχετικά με την
ασφάλεια
• Κατά την ανύψωση ή τη μετακίνηση
της τηλερασης, να την κρατάτε
γερά απ το κάτω μέρος.
–
Μην τοποθετείτε την τηλεραση
πως φαίνεται παρακάτω.
Η κυκλοφορία του αέρα
έχει μπλοκαριστεί.
Εγκατάσταση/Ρύθμιση
Προκειμένου να αποφύγετε τυχν
κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας
ή ζημιάς ή/και τραυματισμών,
εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε την
τηλεραση σύμφωνα με τις παρακάτω
οδηγίες.
Εγκατάσταση
• Η τηλεραση πρέπει να
εγκατασταθεί κοντά σε παροχή
ρεύματος εύκολα προσβάσιμη.
• Τοποθετήστε την τηλεραση επάνω
σε μία στέρεη, επίπεδη επιφάνεια.
• Η εγκατάσταση στον τοίχο πρέπει να
πραγματοποιείται μνο απ
εξειδικευμένο προσωπικ.
• Για λγους ασφαλείας, συστήνεται η
χρήση των εξαρτημάτων της Sony,
μεταξύ των οποίων
περιλαμβάνονται:
– Επιτοίχιο στήριγμα
SU-WL100
• Βεβαιωθείτε τι χρησιμοποιείτε τις
βίδες που παρέχονται με το επιτοίχιο
στήριγμα ταν τοποθετείτε τα
άγκιστρα στερέωσης στην
τηλεραση. Οι βίδες που παρέχονται
είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να
έχουν μήκος απ 6,5 mm έως 10 mm
ταν τις μετρήσουμε απ την
επιφάνεια στερέωσης του άγκιστρου.
Η διάμετρος και το μήκος των βιδών
διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο
του επιτοίχιου στηρίγματος. Η χρήση
διαφορετικών βιδών απ αυτές που
παρέχονται μπορεί να προκαλέσει
εσωτερική ζημιά στην τηλεραση ή
μπορεί να πέσει, κλπ.
6,5 ~ 10 mm
• Κατά τη μεταφορά, μην υποβάλλετε
την τηλεραση σε χτυπήματα ή
υπερβολικούς κραδασμούς.
• Zταν μεταφέρετε την τηλεραση για
επισκευή ή ταν την μεταφέρετε σε
άλλο χώρο, συσκευάστε την
χρησιμοποιώντας το αρχικ
χαρτκουτο και τα υλικά
συσκευασίας.
Μεταφορά
• Προτού μεταφέρετε την τηλεραση,
αποσυνδέστε λα τα καλώδια.
• Για τη μεταφορά μιας μεγάλης
τηλερασης χρειάζονται δύο ή τρία
άτομα.
• Κατά τη μεταφορά της τηλερασης
με τα χέρια, κρατήστε την πως
φαίνεται στην εικνα. Μην ασκείτε
πίεση στην οθνη LCD και στο
πλαίσιο που περιβάλλει την οθνη.
Τοίχος
Εξαερισμς
Καλώδιο τροφοδοσίας
• Μην καλύπτετε ποτέ τις οπές
αερισμού του περιβλήματος και μην
εισάγετε οτιδήποτε στο εσωτερικ
του περιβλήματος.
• Αφήστε χώρο γύρω απ την
τηλεραση πως φαίνεται
παρακάτω.
• Συνιστάται θερμά η χρήση του
στηρίγματος τοίχου της Sony ώστε να
είναι δυνατή η επαρκής κυκλοφορία
του αέρα στην τηλεραση.
Προκειμένου να αποφύγετε τυχν
κινδύνους πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας
ή ζημιάς ή/και τραυματισμών,
χρησιμοποιήστε το καλώδιο
τροφοδοσίας και την πρίζα ως εξής:
Εγκατάσταση στον τοίχο
30 cm
–
–
–
–
10 cm
20 cm
10 cm
Αφήστε τουλάχιστον αυτ το
κεν γύρω απ την τηλεραση.
–
Εγκατάσταση με βάση
30 cm
10 cm
Βίδα (παρέχεται με το
επιτοίχιο στήριγμα)
Άγκιστρο Στερέωσης
Τοποθέτηση άγκιστρου
στο πίσω μέρος της
τηλερασης
Τοίχος
20 cm
–
6 cm
–
Αφήστε τουλάχιστον αυτ το
κεν γύρω απ την τηλεραση
• Για να εξασφαλίσετε τον κατάλληλο
εξαερισμ και για να αποφευχθεί η
συσσώρευση ακαθαρσιών ή σκνης:
– Μην τοποθετείτε την τηλεραση
σε οριζντια θέση (με την οθνη
προς τα πάνω ή προς τα κάτω),
αναποδογυρισμένη ή στο πλάι.
– Μην τοποθετείτε την τηλεραση
πάνω σε ράφι, χαλί, κρεβάτι ή
μέσα σε ντουλάπα.
– Μην καλύπτετε την τηλεραση με
υφάσματα πως κουρτίνες, ή
αντικείμενα πως εφημερίδες,
κλπ.
Χρησιμοποιήστε μνο το καλώδιο
τροφοδοσίας που παρέχεται απ
τη Sony, χι απ άλλους
κατασκευαστές.
Τοποθετήστε το φις στην πρίζα
μέχρι να εισέλθει τελείως.
Λειτουργήστε την τηλεραση μνο
με παροχή ρεύματος 220-240 V AC.
Κατά την πραγματοποίηση της
καλωδίωσης, βεβαιωθείτε τι
αποσυνδέσατε το καλώδιο
τροφοδοσίας για την ασφάλειά σας
και προσέξτε μην μπλεχτούν τα
πδια σας στα καλώδια.
Προτού προβείτε σε οποιαδήποτε
εργασία που αφορά στην
τηλερασή σας και πριν τη
μετακινήσετε, αποσυνδέστε το φις
του καλωδίου τροφοδοσίας απ
την πρίζα.
Κρατήστε το καλώδιο
τροφοδοσίας μακριά απ πηγές
θερμτητας.
Αποσυνδέστε το φις και
καθαρίζετέ το τακτικά. Εάν το φις
καλυφθεί με σκνη και μαζέψει
υγρασία, μπορεί να μειωθεί η
ποιτητα της μνωσης και να
προκληθεί πυρκαγιά.
Σημειώσεις
• Μη χρησιμοποιείτε το παρεχμενο
καλώδιο τροφοδοσίας σε
οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
• Μην τρυπάτε, λυγίζετε ή συστρέφετε
πολύ το καλώδιο τροφοδοσίας. Οι
αγωγοί του πυρήνα μπορεί να
απογυμνωθούν ή να σπάσουν.
• Μην τροποποιείτε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
• Μην τοποθετήσετε οποιοδήποτε
βαρύ αντικείμενο πάνω στο καλώδιο
τροφοδοσίας.
• Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας απ την πρίζα, μην
τραβήξετε το ίδιο το καλώδιο.
• Μη συνδέετε πολλές συσκευές στην
ίδια πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείτε πρίζες με κακή
εφαρμογή.
Συνέχεια
9 GR
Περιορισμοί στη χρήση
Προφυλάξεις
Για να αποφευχθούν δυσλειτουργίες
και πρκληση πυρκαγιάς,
ηλεκτροπληξίας, ζημιάς ή/και
τραυματισμών, μην τοποθετείτε/
χρησιμοποιείτε την τηλεραση σε
θέσεις, περιβάλλοντα ή συνθήκες πως
αυτές που παρατίθενται στη συνέχεια.
Παρακολούθηση
τηλερασης
Τοποθεσία:
• Σε εξωτερικούς χώρους (απευθείας
στο ηλιακ φως), ακτές, πλοία ή
άλλα σκάφη, μέσα σε οχήματα, σε
νοσοκομεία, σε μη σταθερές
επιφάνειες, κοντά σε νερ, βροχή,
υγρασία ή καπν.
• Εάν η τηλεραση τοποθετηθεί στα
αποδυτήρια δημσιων λουτρών ή
ιαματικών πηγών, ενδέχεται να
υποστεί βλάβη απ το θείο που
εκλύεται στον αέρα κλπ.
Περιβάλλον:
• Σε μέρη που είναι ζεστά, υγρά ή
υπερβολικά σκονισμένα· σε μέρη
που μπορούν να εισέλθουν έντομα·
σε μέρη που ενδέχεται να εκτεθεί σε
μηχανικές δονήσεις, κοντά σε
εύφλεκτα αντικείμενα (κεριά, κλπ.).
Η τηλεραση δεν πρέπει να εκτίθεται
σε σταλαγματιές ή πιτσιλίσματα και
μην τοποθετείτε πάνω στην
τηλεραση αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, πως για
παράδειγμα βάζα.
• Μην τοποθετείτε την τηλεραση σε
χώρο με υγρασία ή σκνη ή σε ένα
δωμάτιο με ελαιώδες νέφος ή
υδρατμούς (κοντά σε πάγκους
κουζίνας ή σε υγραντήρες).
Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά,
ηλεκτροπληξία ή παραμρφωση.
Συνθήκες:
• Μη χρησιμοποιείτε την τηλεραση με
βρεγμένα χέρια, ταν έχετε
αφαιρέσει το περίβλημα ή με
εξαρτήματα που δε συνιστώνται απ
τον κατασκευαστή. Κατά τη
διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς
αποσυνδέετε την τηλεραση απ την
πρίζα ρεύματος και απ την κεραία.
• Μην τοποθετείτε την τηλεραση έτσι
ώστε να προεξέχει σε ανοιχτ χώρο.
Ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμς ή ζημιά, εάν ένα
άτομο ή αντικείμενο προσκρούσει
στην τηλεραση.
Qταν δεν
χρησιμοποιείται
• Εάν πρκειται να μη
χρησιμοποιήσετε την τηλεραση για
αρκετές ημέρες, θα πρέπει να την
αποσυνδέσετε απ την παροχή
ρεύματος για λγους
περιβαλλοντικούς και ασφάλειας.
• Μετά την απενεργοποίηση της
τηλερασης, η τηλεραση δεν έχει
αποσυνδεθεί απ την παροχή
ρεύματος. Για να την αποσυνδέσετε
εντελώς, τραβήξτε το φις απ την
πρίζα.
• Παρλα αυτά κάποια μοντέλα
τηλεοράσεων πρέπει να παραμένουν
σε κατάσταση αναμονής για να
εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία
τους.
Για τα παιδιά
• Μην επιτρέπετε στα παιδιά να
σκαρφαλώνουν πάνω στην
τηλεραση.
• Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα
μακριά απ παιδιά, ώστε να μην
υπάρχει κίνδυνος να τα καταπιούν
κατά λάθος.
Εάν συμβεί το ακλουθο
πρβλημα…
Εάν συμβεί οποιοδήποτε απ τα
παρακάτω προβλήματα,
απενεργοποιήστε την τηλεραση και
αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
Απευθυνθείτε στο κατάστημα
πώλησης ή στο σέρβις της Sony ώστε
να γίνει έλεγχος απ το
εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Qταν:
–
Θραύσματα:
• Μην πετάτε οτιδήποτε στην
τηλεραση. Απ την πρσκρουση
μπορεί να σπάσει το γυαλί της
οθνης και να προκληθεί σοβαρς
τραυματισμς.
• Εάν η επιφάνεια της τηλερασης
ραγίσει, μην την ακουμπήσετε μέχρι
να αποσυνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας. Σε αντίθετη
περίπτωση, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
• Μην υποβάλλετε την οθνη LCD σε
ισχυρές κρούσεις ή κραδασμούς. Το
γυαλί της οθνης ενδέχεται να
ραγίσει ή να σπάσει και να
προκληθεί τραυματισμς.
10 GR
–
–
–
Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
υποστεί ζημιά.
Η πρίζα εμφανίζει κακή εφαρμογή.
Η τηλεραση έχει υποστεί ζημιά
απ πτώση, χτύπημα ή πέσιμο
αντικειμένου επάνω σε αυτή.
Κάποιο υγρ ή αντικείμενο πέσει
μέσω των ανοιγμάτων μέσα στο
εσωτερικ του περιβλήματος.
Προειδοποίηση
Για την αποτροπή εξάπλωσης
πυρκαγιάς, διατηρείτε πάντα τα κεριά
ή άλλες ελεύθερες φλγες μακριά απ
αυτ το προϊν.
• Παρακολουθείτε την τηλεραση με
συνθήκες μέτριου φωτισμού, καθώς
η παρακολούθηση της τηλερασης
με συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή για
μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί
να κουράσει τα μάτια σας.
• Zταν χρησιμοποιείτε ακουστικά,
αποφύγετε τη ρύθμιση της έντασης
ήχου σε υψηλά επίπεδα καθώς κάτι
τέτοιο μπορεί να σας προκαλέσει
προβλήματα ακοής.
Οθνη LCD
• Παρλο που η οθνη LCD (υγρών
κρυστάλλων) κατασκευάζεται με
τεχνολογία υψηλής ακρίβειας και
διαθέτει ενεργά πίξελ 99,99% ή
περισστερα, υπάρχει η πιθαντητα
να εμφανιστούν μνιμα στην οθνη
LCD μερικές μαύρες κουκίδες ή
φωτεινά σημεία (κκκινα, πράσινα ή
μπλε). Αυτ αποτελεί ένα εγγενές
χαρακτηριστικ των οθονών υγρών
κρυστάλλων (LCD) και δεν
υποδηλώνει δυσλειτουργία.
• Μη σπρώχνετε ή χαράσετε το εμπρς
φίλτρο, και μην τοποθετείτε
αντικείμενα επάνω σε αυτή την
τηλεραση. Η εικνα μπορεί να
παρουσιάσει ανωμαλίες ή η οθνη
υγρών κρυστάλλων να υποστεί
ζημιά.
• Εάν αυτή η τηλεραση
χρησιμοποιηθεί σε κρύο χώρο,
υπάρχει περίπτωση να εμφανισθεί
κηλίδα στην εικνα ή η εικνα να
γίνει σκούρα. Αυτ δεν υποδηλώνει
δυσλειτουργία. Αυτά τα φαινμενα
εξαφανίζονται καθώς αυξάνεται η
θερμοκρασία.
• Υπάρχει η πιθαντητα εμφάνισης
ειδώλου εικνας στην οθνη εάν
προβάλλονται συνεχώς ακίνητες
εικνες. Το είδωλο εικνας μπορεί να
εξαφανιστεί μετά απ κάποιο χρνο.
• Η οθνη και το περίβλημα
ζεσταίνονται ταν η τηλεραση
βρίσκεται σε λειτουργία. Δεν
πρκειται για δυσλειτουργία.
• Η οθνη LCD περιέχει μικρή
ποστητα υγρού κρυστάλλου.
Ορισμένοι σωλήνες φθορισμού που
χρησιμοποιούνται στην τηλεραση
αυτή επίσης περιέχουν υδράργυρο.
Για την απρριψη τηρήστε τις
τοπικές διατάξεις και κανονισμούς.
Χειρισμς και καθαρισμς
της επιφάνειας της οθνης/
περιβλήματος της
τηλερασης
Βεβαιωθείτε τι αποσυνδέσατε απ
την πρίζα το συνδεδεμένο στην
τηλεραση καλώδιο παροχής
ρεύματος πριν τον καθαρισμ.
Για να αποφύγετε την πρκληση
ζημιάς στο υλικ ή στην επίστρωση της
οθνης, τηρήστε τις ακλουθες
προφυλάξεις.
• Για να αφαιρέσετε τη σκνη απ την
επιφάνεια της οθνης/περιβλήματος,
σκουπίστε ελαφρά με ένα μαλακ
πανί. Εάν η σκνη παραμένει,
σκουπίστε με ένα μαλακ πανί
ελαφρά βρεγμένο σε διάλυμα ήπιου
απορρυπαντικού.
• Μην ψεκάζετε νερ ή
απορρυπαντικ απευθείας πάνω
στην τηλεραση. Μπορεί να στάξει
στον πυθμένα της οθνης ή στα
εξωτερικά μέρη και μπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ
σφουγγαράκι, αλκαλικά/ξινα
καθαριστικά, σκνες καθαρισμού ή
διαλυτικά πως οινπνευμα,
βενζίνη, διαλυτικά ή εντομοκτνα. Η
χρήση τέτοιων ουσιών ή η
παρατεταμένη επαφή με λαστιχένια
ή υλικά απ βινύλιο, μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια
της οθνης και στο υλικ του
περιβλήματος.
• Συνιστάται περιοδικς καθαρισμς
των ανοιγμάτων εξαερισμού με
ηλεκτρική σκούπα για να
διασφαλίζεται ο σωστς εξαερισμς.
• Zταν προσαρμζετε τη γωνία της
τηλερασης, μετακινήστε την αργά
ώστε να αποτρέψετε την ανατροπή
της απ την επιτραπέζια βάση της.
Προαιρετικές συσκευές
• Κρατήστε τα προαιρετικά
εξαρτήματα ή άλλες συσκευές που
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία μακριά απ την
τηλεραση. Διαφορετικά μπορεί να
παρατηρηθεί παραμρφωση της
εικνας ή/και ήχος με θρυβο.
• Η συσκευή αυτή έχει ελεγχθεί και
έχει βρεθεί τι συμμορφώνεται με τα
ρια που καθορίζονται απ την
οδηγία περίοηλεκτρ μαγνητικής
συμβαττητας ταν χρησιμοποιείται
για τη σύνδεση καλώδιο σήματος
μήκους μικρτερου απ 3 μέτρα.
Μπαταρίες
• Να τηρείτε τη σωστή πολικτητα
κατά την τοποθέτηση των
μπαταριών.
• Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς
τύπους μπαταριών μαζί ή μην
ανακατεύετε τις παλιές με τις
καινούργιες μπαταρίες.
• Να απορρίπτετε τις μπαταρίες,
δείχνοντας σεβασμ στο περιβάλλον.
Ορισμένες περιοχές ενδέχεται να
έχουν κανονισμούς για την
απρριψη των μπαταριών.
Συμβουλευθείτε τις τοπικές αρχές.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο
με προσοχή. Μην το αφήνετε να
πέφτει, μην το πατάτε και μη χύνετε
υγρά οποιουδήποτε είδους πάνω
του.
• Μην τοποθετείτε το τηλεχειριστήριο
κοντά σε πηγές θερμτητας, σε θέση
που να το βλέπει ο ήλιος ή σε
δωμάτιο με υγρασία.
Απρριψη της
τηλερασης
Απρριψη
παλαιών
ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών
συσκευών
(Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα
αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτ επάνω στο προϊν ή
στη συσκευασία του υποδεικνύει τι το
προϊν αυτ δεν θα πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα
πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο
σημείο αποκομιδής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας τι το προϊν αυτ
απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να
αποτραπούν ποιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και
στο περιβάλλον που θα προέκυπταν
απ την μη κατάλληλη διαχείριση των
αποβλήτων αυτού του προϊντος. Η
ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην
εξοικονμηση των φυσικών πρων.
Για περισστερες πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του
προϊντος, επικοινωνήστε με τις
δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με
την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα απ το
οποίο αγοράσατε το προϊν.
Εναλλακτική
διαχείριση
φορητών
ηλεκτρικών
στηλών και
συσσωρευτών
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)
Το σύμβολο αυτ επάνω στη μπαταρία
ή στη συσκευασία δείχνει τι η
μπαταρία που παρέχεται με αυτ το
προϊν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται
πως τα οικιακά απορρίμματα. Σε
ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτ
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμ με ένα χημικ σύμβολο. Τα
χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο
(Hg) ή τον μλυβδο (Pb) προστίθενται
αν η μπαταρία περιέχει περισστερο
απ 0,0005% υδραργύρου ή 0,004%
μολύβδου. Με το να βεβαιωθείτε τι οι
συγκεκριμένες μπαταρίες
συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην
πρληψη πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα
βοηθήσει στην εξοικονμηση φυσικών
πρων. Στην περίπτωση προϊντων
που για λγους ασφαλείας, επιδσεων,
ή ακεραιτητας δεδομένων απαιτούν
τη μνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η
μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται
μνο απ εξουσιοδοτημένο τεχνικ
προσωπικ. Για να εξασφαλίσετε την
σωστή μεταχείριση της μπαταρίας,
παραδώστε το προϊν στο τέλος της
διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο
σημείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για
ανακύκλωση. Στην περίπτωση λων
των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε
δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να
αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία
απ το προϊν. Παραδώστε την
μπαταρία στο κατάλληλο σημείο
συλλογής των χρησιμοποιημένων
μπαταριών για ανακύκλωση. Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του προϊντος
ή της μπαταρίας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τον αρμδιο φορέα
ανακύκλωσης ή το κατάστημα που
αγοράσατε το προϊν.
11 GR
Πληροφορίες
ασφαλείας
σχετικά με την
ενσωματωμένη
συσκευή
αναπαραγωγής
DVD
• Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτ
το προϊν αυξάνει τον κίνδυνο
πρκλησης βλαβών στην ραση.
Καθώς η δέσμη λέιζερ που
χρησιμοποιείται σε αυτήν την
ενσωματωμένη συσκευή
αναπαραγωγής DVD είναι βλαβερή
για τα μάτια, μην επιχειρήσετε να
αποσυναρμολογήσετε το
περίβλημα. Να αναθέτετε την
τεχνική συντήρηση αποκλειστικά σε
εξειδικευμένο τεχνικ προσωπικ.
Αυτή η συσκευή ταξινομείται ως
προϊν CLASS 1 LASER.
• Για να διατηρείται καθαρς ο
δίσκος, κρατάτε τον απ απ τις
άκρες. Μην αγγίζετε την επιφάνεια.
Σκνη, δαχτυλικά αποτυπώματα ή
γρατζουνιές στο δίσκο μπορούν να
προκαλέσουν δυσλειτουργία.
• Μη χρησιμοποιείτε τους παρακάτω
δίσκους.
– Δίσκος καθαρισμού φακού.
– Δίσκος μη κανονικού σχήματος
(π.χ., κάρτα, καρδιά).
– Δίσκος στον οποίο υπάρχει
ετικέτα ή αυτοκλλητο.
– Δίσκος στον οποίο υπάρχει
σελοτέιπ ή αυτοκλλητη ταινία.
• Μην επιστρώνετε εκ νέου την
επιφάνεια της πλευράς
αναπαραγωγής του δίσκου για να
αφαιρέσετε τις γρατζουνιές στην
επιφάνειά του.
• Zταν εξάγετε ένα δίσκο απ την
ενσωματωμένη συσκευή
αναπαραγωγής DVD πατώντας το
Z στην τηλεραση, βγάζετε το
δίσκο απ την υποδοχή δίσκου.
Μην αφήνετε το δίσκο στην
υποδοχή δίσκου.
• Βγάζετε το δίσκο απ την υποδοχή
δίσκου και απενεργοποιείτε την
12 GR
τηλεραση ταν δεν τη
χρησιμοποιείτε.
• Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεσο
ηλιακ φως ή πηγές θερμτητας,
πως π.χ. αγωγούς θερμού αέρα, ή
μην τον αφήνετε μέσα σε
αυτοκίνητο σταθμευμένο σε άμεσο
ηλιακ φως, καθώς η θερμοκρασία
μπορεί να αυξηθεί σημαντικά στο
εσωτερικ του αυτοκινήτου.
• Μετά απ την αναπαραγωγή,
αποθηκεύετε το δίσκο στη θήκη του.
• Καθαρίζετε το δίσκο με ένα πανί
καθαρισμού. Σκουπίζετε το δίσκο
απ το κέντρο προς τα έξω.
• Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες πως
π.χ. βενζίνη, αραιωτικ, προϊντα
καθαρισμού δίσκων/φακών που
διατίθενται στο εμπριο ή
αντιστατικά σπρέι για δίσκους
βινυλίου.
• Αν εκτυπώσετε την ετικέτα του
δίσκου, αφήστε την ετικέτα να
στεγνώσει πριν απ την
αναπαραγωγή.
• Εάν μεταφέρετε την τηλεραση
απευθείας απ ένα ψυχρ σε ένα
ζεστ σημείο ή την τοποθετήσετε σε
ένα πολύ υγρ δωμάτιο ή σε ένα
δωμάτιο στο οποίο μλις άρχισε να
λειτουργεί η θέρμανση, ενδέχεται να
σχηματιστεί υγρασία στην
επιφάνεια ή στο εσωτερικ της
τηλερασης. Αν συμβεί αυτ,
απενεργοποιήστε την τηλεραση
και μην την ενεργοποιήσετε μέχρι
να εξατμιστεί η υγρασία, ταν και
θα μπορείτε πλέον να
χρησιμοποιήσετε την τηλεραση.
Αν υπάρχει δίσκος στην
ενσωματωμένη συσκευή
αναπαραγωγής DVD, αφαιρέστε το
δίσκο και απενεργοποιήστε την
τηλεραση. Αν χρησιμοποιήσετε
την τηλεραση με υγρασία
συγκεντρωμένη στο εσωτερικ της ή
επάνω της, η τηλεραση ενδέχεται
να εμφανίσει εικνα ή/και χρώματα
χαμηλής ποιτητας ή μπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην πιέζετε με δύναμη έναν δίσκο
μέσα στην υποδοχή δίσκου. Zταν
υπάρχει ήδη δίσκος μέσα στην
ενσωματωμένη συσκευή
αναπαραγωγής DVD, αν
προσπαθήσετε να τοποθετήσετε
έναν άλλο δίσκο, μπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία.
• Ο ήχος μπορεί να αποκπτεται ή η
εικνα μπορεί να εμφανίζεται
παραμορφωμένη αν ένας φακς
έχει λερωθεί απ σκνη. Για
επισκευή, επικοινωνήστε με το
Κέντρο υποστήριξης πελατών της
Sony.
• Μην τοποθετείτε δίσκους που δεν
υποστηρίζονται ή ξένα σώματα
στην ενσωματωμένη συσκευή
αναπαραγωγής DVD, καθώς
μπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία.
Προφυλάξεις
σχετικά με την
ενσωματωμένη
συσκευή
αναπαραγωγής
DVD
• Η τηλεραση έχει κωδικ περιοχής,
ο οποίος βρίσκεται στο πίσω μέρος
της μονάδας.
• Μην χρησιμοποιείτε δίσκους
καθαρισμού ή προϊντα
καθαρισμού δίσκων/φακών (σε
υγρή μορφή ή μορφή σπρέι). Τα
προϊντα αυτά ενδέχεται να
προκαλέσουν δυσλειτουργία της
συσκευής.
• Κατά την εξαγωγή ενς δίσκου, ο
δίσκος μπορεί να χτυπήσει άλλα
αντικείμενα και να προκληθεί ζημία
ή τραυματισμς. Διατηρείτε το
χώρο γύρω απ την υποδοχή
δίσκου ελεύθερο.
• Αφαιρείτε τυχν δίσκους απ την
ενσωματωμένη συσκευή
αναπαραγωγής DVD ταν
μετακινείτε την τηλεραση. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο δίσκος
μπορεί να καταστραφεί. Εξαγάγετε
και αφαιρέστε το δίσκο προτού
μετακινήσετε την τηλεραση.
• Μην τραβάτε το καλώδιο
τροφοδοσίας ενώ εκτελείται
αναπαραγωγή στην ενσωματωμένη
συσκευή αναπαραγωγής DVD.
• Βεβαιωθείτε τι μικρά παιδιά δεν
βάζουν τα χέρια τους στην υποδοχή
δίσκου. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμς.
Επισκπηση του τηλεχειριστηρίου
1 "/1 – Τηλεραση σε αναμονή
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεραση απ τη λειτουργία
αναμονής.
2 SYNC MENU
Απεικονίζει το μενού των συνδεδεμένων συσκευών HDMI. Εάν
πιέσετε το πλήκτρο, ενώ προβάλλετε οθνες εισδου ή
παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα, εμφανίζεται η
ένδειξη "Επιλ. Συσκευής HDMI".
~
• Το "Ρυθμιστικ για HDMI" (BRAVIA Sync) είναι διαθέσιμο μνο
με τις συνδεδεμένες συσκευές Sony που διαθέτουν το λογτυπο
BRAVIA Sync ή BRAVIA Theatre Sync ή είναι συμβατές με το
Ρυθμιστικ για HDMI.
3 AUDIO
• Πατήστε για να αλλάξετε σε λειτουργία διφωνικού ήχου
(σελίδα 35).
• Στη λειτουργία DVD: Εναλλάσσει μεταξύ της πρωττυπης
γλώσσας και της γλώσσας μεταγλώττισης* κατά την
αναπαραγωγή.
4 SCENE – Λειτουργία επιλογής σκηνικού (σελίδα 17)
5
/ – Εμφάνιση πληροφοριών/Κείμενο
• Στην ψηφιακή λειτουργία: Εμφανίζει σύντομες λεπτομέρειες
για το πργραμμα που προβάλλεται.
• Στη αναλογική λειτουργία: Εμφανίζει πληροφορίες πως τον
αριθμ του τρέχοντος καναλιού και το φορμά οθνης.
• Στη λειτουργία DVD: Εμφανίζει πληροφορίες για τον τίτλο, το
κεφάλαιο και το χρνο αναπαραγωγής.
• Στη λειτουργία Κείμενο (σελίδα 17): Αποκαλύπτει κρυφές
πληροφορίες (π.χ., απαντήσεις σε ένα κουίζ).
6 F/f/G/g/
7 OPTIONS
Πατήστε το για να εμφανίσετε μια λίστα που περιέχει
συντομεύσεις για ορισμένα μενού ρυθμίσεων. Οι διαθέσιμες
επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την τρέχουσα είσοδο και το
περιεχμενο.
8 HOME (σελίδα 32)
9 Έγχρωμα κουμπιά (σελίδα 17, 20)
0 Αριθμητικά κουμπιά
• Στη λειτουργία τηλερασης: Επιλέγουν κανάλια. Για τα
κανάλια με αριθμ 10 και πάνω, πατήστε το δεύτερο και τρίτο
ψηφίο γρήγορα.
• Στη λειτουργία DVD: Αριθμητικά κουμπιά για διάφορα
δεδομένα. Επιλέγει ένα κεφάλαιο ή έναν τίτλο.
• Στη λειτουργία Κείμενο: Καταχωρεί τα τρία ψηφία του
αριθμού της σελίδας για επιλογή σελίδας.
qa
– Ρύθμιση υπτιτλων
• Πατήστε για να αλλάξετε τη γλώσσα των υπτιτλων
(σελίδα 40) (μνο στην ψηφιακή λειτουργία).
• Στη λειτουργία DVD: Αλλάζει και εμφανίζει τους υπτιτλους*
του DVD κατά την αναπαραγωγή (σελίδα 23).
* Εξαρτάται απ το DVD που χρησιμοποιείται.
Συνέχεια
13 GR
qs PROG/CH +/–/
/
• Στη λειτουργία τηλερασης: Επιλέγει το επμενο (+) ή το
προηγούμενο (–) κανάλι.
• Στη λειτουργία Κείμενο (σελίδα 17): Επιλέγει την επμενη
( ) ή την προηγούμενη ( ) σελίδα.
qd
– Προηγούμενο κανάλι
Πατήστε για να επιστρέψετε στο τελευταίο κανάλι που
παρακολουθούσατε (για περισστερο απ πέντε δευτερλεπτα).
qf % – Σίγαση του ήχου
qg 2 +/– – Ένταση
qh / – Κείμενο (σελίδα 17)
qj RETURN /
Επιστρέφει στην προηγούμενη οθνη οποιουδήποτε
εμφανιζμενου μενού.
qk GUIDE /
– EPG (Ψηφιακς Ηλεκτρονικς Οδηγς
Προγράμματος) (σελίδα 19)
ql
– Λειτουργία οθνης (σελίδα 17)
w; DIGITAL – Ψηφιακή λειτουργία (σελίδα 16)
ANALOG – Αναλογική λειτουργία (σελίδα 16)
wa BRAVIA Sync (σελίδα 31)
m/N/X/M/./x/>: Μπορείτε να χειριστείτε συσκευές
συμβατές με BRAVIA Sync που έχουν συνδεθεί με την
τηλεραση.
Στη λειτουργία DVD, ο χειρισμς γίνεται ως εξής.
N: Ξεκινάει την αναπαραγωγή.
X: Παγώνει μια σκηνή (δεδομένα DVD ή βίντεο). Παύει τον ήχο.
x: Διακπτει (λες τις λειτουργίες).
m: Αλλάζει την ταχύτητα της λειτουργίας αναζήτησης
προηγούμενης εικνας κατά την αναπαραγωγή.
M: Αλλάζει την ταχύτητα της λειτουργίας αναζήτησης
επμενης εικνας κατά την αναπαραγωγή.
.: Επιλέγει τον προηγούμενο τίτλο ή το προηγούμενο
κεφάλαιο κατά την αναπαραγωγή.
>: Επιλέγει τον επμενο τίτλο ή το επμενο κεφάλαιο κατά
την αναπαραγωγή.
ws
/
– (Επιλογή εισδου)
• Στη λειτουργία τηλερασης: Πατήστε για να εμφανίσετε μια λίστα
εισδων.
z
• Ο αριθμς 5, και τα κουμπιά N, PROG/CH + και AUDIO έχουν
ανάγλυφες κουκίδες. Χρησιμοποιήστε τις ανάγλυφες κουκίδες, ταν
χειρίζεστε την τηλεραση.
14 GR
Επισκπηση των κουμπιών και των
ενδείξεων της τηλερασης
5 CH +/–/
/
• Στη λειτουργία τηλερασης: Επιλέγει το
επμενο (+) ή το προηγούμενο (–) κανάλι.
• Στο μενού τηλερασης: Μετακινείται στις
επιλογές προς τα επάνω ( ) ή κάτω ( ).
6 2 +/–/
/
• Στη λειτουργία τηλερασης: Αυξάνει (+) ή
μειώνει (–) την ένταση του ήχου.
• Στο μενού τηλερασης: Μετακινείται στις
επιλογές προς τα δεξιά ( ) ή αριστερά ( ).
7
/
– Επιλογή εισδου / OK
• Στη λειτουργία τηλερασης: Επιλέγει την
πηγή εισδου απ τις συσκευές που έχουν
συνδεθεί στις υποδοχές της τηλερασης
(σελίδα 26).
• Στο μενού τηλερασης: Επιλέγει το μενού ή
την επιλογή και επιβεβαιώνει τη ρύθμιση.
8 HOME (σελίδα 32)
9 Αισθ. Φωτς
Μην τοποθετείτε οτιδήποτε μπροστά απ τον
αισθητήρα, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η
λειτουργία του (σελίδα 45).
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
• Λαμβάνει σήματα υπερύθρων απ το
τηλεχειριστήριο.
• Μην τοποθετείτε οτιδήποτε μπροστά απ
τον αισθητήρα, καθώς μπορεί να
επηρεαστεί η λειτουργία του.
0
– Ένδειξη Σβήσιμο Εικνας /
Χρονοδ. Απενεργ.
• Ανάβει με πράσινο χρώμα ταν
απενεργοποιηθεί η εικνα (σελίδα 44).
• Ανάβει με κκκινο χρώμα ταν ρυθμιστεί ο
χρονοδιακπτης απενεργοποίησης
(σελίδα 42).
qa 1 – Ένδειξη αναμονής
Ανάβει με κκκινο χρώμα ταν η τηλεραση
βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
qs " – Ένδειξη τροφοδοσίας
Ανάβει με πράσινο χρώμα ταν
ενεργοποιηθεί η τηλεραση.
1 Z – Εξαγωγή
Εξάγει το δίσκο.
2 N – Αναπαραγωγή
Ξεκινάει την αναπαραγωγή ενς δίσκου.
3 x – Διακοπή
Διακπτει την αναπαραγωγή ενς δίσκου.
~
• Βεβαιωθείτε τι έχετε απενεργοποιήσει εντελώς την
τηλεραση προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας. Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας ενώ η τηλεραση είναι ενεργοποιημένη,
η ένδειξη μπορεί να παραμείνει αναμμένη και να
προκληθεί δυσλειτουργία της τηλερασης.
4 1 – Τροφοδοσία
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεραση.
~
• Για να αποσυνδέσετε εντελώς την τηλεραση,
τραβήξτε το βύσμα απ την πρίζα.
• Zταν ενεργοποιείτε την τηλεραση, η ένδειξη
τροφοδοσίας αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.
15 GR
Παρακολουθώντας τηλεραση
Παρακολουθώντας
τηλεραση
1
Πατήστε το 1 στην άκρη της
τηλερασης για να ενεργοποιήσετε
την τηλεραση.
Zταν η τηλεραση βρίσκεται στη
λειτουργία αναμονής (η ένδειξη 1
(αναμονής) στην πρσοψη της τηλερασης
ανάβει με κκκινο χρώμα), πατήστε το "/1
στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε
την τηλεραση.
2
Πατήστε το DIGITAL/ANALOG για
εναλλαγή ανάμεσα στην ψηφιακή και
την αναλογική λειτουργία.
Τα διαθέσιμα κανάλια ποικίλλουν ανάλογα
με τη λειτουργία.
3
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή το
κουμπί PROG/CH +/– για να επιλέξετε
ένα τηλεοπτικ κανάλι.
Για να επιλέξετε κανάλια με αριθμ 10 και
πάνω χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά, πατήστε το δεύτερο και το τρίτο
ψηφίο γρήγορα.
Για να επιλέξετε ένα ψηφιακ κανάλι
χρησιμοποιώντας τον Ψηφιακ
Ηλεκτρονικ Οδηγ Προγράμματος
(EPG), ανατρέξτε στη σελίδα 19.
Στην ψηφιακή λειτουργία
Εμφανίζονται για λίγο ενδείξεις
πληροφοριών. Τα παρακάτω εικονίδια ίσως
να εμφανίζονται επάνω σε αυτές τις
ενδείξεις.
2
: Υπηρεσία ραδιοφώνου
: Κωδικοποιημένη/Συνδρομητική
υπηρεσία
: Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες γλώσσες
ήχου
: Διατίθενται υπτιτλοι
: Διατίθενται υπτιτλοι για σους
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής
: Ελάχιστη συνιστώμενη ηλικία για το
τρέχον πργραμμα (απ 4 έως 18 ετών)
: Κλείδωμα για Παιδιά
: Κλείδωμα ψηφιακού προγράμματος
3
3
Πρσθετες λειτουργίες
16 GR
Για
Κάντε τα εξής
Ρύθμιση της
έντασης
Πατήστε το 2 + (αύξηση)/
– (μείωση).
Για
Κάντε τα εξής
Μετάβαση στον
Πίνακα ευρετηρίου
προγραμμάτων
(μνο στην
αναλογική
λειτουργία)
Πατήστε το
. Για να
επιλέξετε ένα αναλογικ
κανάλι, πατήστε τα F/f και,
στη συνέχεια, πατήστε το
.
Για πρσβαση στο Κείμενο
z
• Zταν τέσσερα έγχρωμα στοιχεία εμφανίζονται στο
κάτω μέρος της σελίδας Κειμένου, το Fastext είναι
διαθέσιμο. Με το Fastext μπορείτε να αποκτήσετε
γρήγορα και εύκολα πρσβαση σε σελίδες.
Πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί για
μετάβαση στη σελίδα.
• Εάν επιλέξετε οποιαδήποτε λειτουργία σκηνικού
εκτς απ τη λειτουργία "Αυτμ.", "Γενικ" και
"Μουσική", δεν θα είναι δυνατή η επιλογή
λειτουργίας εικνας στο μενού εικνας και, πρέπει
πρώτα να καταργήσετε την επιλογή σκηνικού.
Για αλλαγή του φορμά οθνης
χειροκίνητα, ώστε να είναι
κατάλληλη για την εκπομπή
Πατήστε επανειλημμένα το
επιθυμητ φορμά οθνης.
Ευρύ ζουμ*
Εμφανίζει συμβατικές
εκπομπές με αναλογία
διαστάσεων 4:3 με
απομίμηση του εφέ
ευρείας οθνης. Η
εικνα 4:3 επεκτείνεται,
ώστε να γεμίσει την
οθνη.
Κανονικ
Εμφανίζει συμβατικές
εκπομπές με αναλογία
διαστάσεων 4:3 (π.χ. μη
ευρεία οθνη
τηλερασης) στις
σωστές αναλογίες.
Λειτουργία επιλογής σκηνικού
Zταν επιλέξετε το σκηνικ που επιθυμείτε, θα
ρυθμιστούν αυτματα η βέλτιστη ποιτητα
ήχου και εικνας για το επιλεγμένο σκηνικ.
1
Πατήστε το SCENE στο
τηλεχειριστήριο.
2
Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε τη
λειτουργία και, στη συνέχεια, πατήστε
το .
"Αυτμ.": Παρέχει βέλτιστη ποιτητα
εικνας και ήχου, η οποία ρυθμίζεται
αυτματα ανάλογα με την πηγή εισδου. Η
ρύθμιση ενδέχεται να μην λειτουργήσει
ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
"Γενικ": Τρέχουσες ρυθμίσεις χρήστη.
"Φωτογραφία": Παρέχει εικνα που
αναπαράγει αυθεντικά την υφή και το
χρώμα μιας εκτυπωμένης φωτογραφίας.
"Μουσική": Παρέχει εφέ δυναμικού και
καθαρού ήχου, πως σε μια συναυλία.
"Σινεμά": Παρέχει εικνα που
προσομοιάζει σε εικνα κινηματογραφικής
αίθουσας και δυναμικ ήχο.
"Παιχν": Παρέχει βέλτιστη ποιτητα
εικνας και ήχου για να απολαύσετε τα
παιχνίδια στο μέγιστο.
"Γραφικά": Παρέχει πιο ευκρινείς και
λεπτομερείς εικνες για μείωση της
κούρασης κατά την παρατεταμένη
παρακολούθηση.
"Αθλητικά": Παρέχει ρεαλιστική εικνα με
περιβάλλοντα ήχο, πως σε ένα γήπεδο.
για να επιλέξετε το
14:9*
Εμφανίζει εκπομπές με
αναλογία διαστάσεων
14:9 στις σωστές
αναλογίες. Ως
αποτέλεσμα,
εμφανίζονται στην
οθνη περιοχές με
μαύρο περιθώριο.
Πλήρες
Επεκτείνει μια εικνα
4:3 οριζντια, ώστε να
γεμίσει μια οθνη 16:9.
Ζουμ*
Εμφανίζει εκπομπές με
διαστάσεις σινεμασκπ
(φορμά πλαισίου
κειμένου) στις σωστές
αναλογίες.
Λεζάντες*
Εμφανίζει εκπομπές με
διαστάσεις σινεμασκπ
(φορμά πλαισίου
κειμένου) με
υπτιτλους στην οθνη.
* Τμήματα του επάνω και κάτω μέρους της εικνας
ενδέχεται να αποκπτονται.
Συνέχεια
17 GR
Παρακολουθώντας τηλεραση
Πατήστε το /. Κάθε φορά που πατάτε το /, η
οθνη μεταβάλλεται κυκλικά ως εξής:
Κείμενο t Κείμενο πάνω απ την εικνα της
τηλερασης (μικτή λειτουργία) t Χωρίς
Κείμενο (έξοδος απ την υπηρεσία Κειμένου)
Για να επιλέξετε μία σελίδα, πατήστε τα
αριθμητικά κουμπιά ή τα κουμπιά / .
Για να αποκαλύψετε κρυφές πληροφορίες,
πατήστε το .
~
~
• Ανάλογα με το σήμα, ενδέχεται να μην είναι
δυνατή η επιλογή ορισμένων φορμά οθνης.
• Ορισμένοι χαρακτήρες ή/και γράμματα στο πάνω
και στο κάτω μέρος της εικνας ενδέχεται να μην
είναι ορατά στη ρύθμιση "Ευρύ ζουμ".
z
• Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατακρυφη θέση της
εικνας ταν επιλέγετε τις ρυθμίσεις "Ζουμ",
"14:9" ή "Λεζάντες". Πατήστε τα F/f για να
μετακινηθείτε προς τα επάνω ή κάτω (π.χ., για να
διαβάσετε τους υπτιτλους).
18 GR
Χρήση του Ψηφιακού Ηλεκτρονικού
Οδηγού Προγράμματος (EPG)
*
GUIDE
Παρ 16 Μαρ 11:35
Σήμερα
11: 30
001
BBC ONE
Homes Under the Hammer
12: 00
002
Ready Steady Cook
ITV1
Dancing On Ice Exclusive
004
Channel 4
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
005
Five
House
006
ITV2
Crime Hour: Midsomer Murders
007
BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
008
BBC FOUR
009
ITV3
010
SKY THREE
011
More 4
ER
P
13: 00
Afterlife
Extraordinary People: Britains Iden...
CSI: Crime Scene Inv...
Cracker
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
Στην ψηφιακή λειτουργία, πατήστε το
GUIDE.
2
Εκτελέστε την επιθυμητή λειτουργία,
πως περιγράφεται στον παρακάτω
πίνακα ή εμφανίζεται στην οθνη.
PartyPoker.com Worl...
Vodafone TBA: L...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
Everybody Loves Raymond
Racing from Chepstow and Ascot
Homes Under th...
1
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
Trans World Sport
Carry On Up The Khyber
Ψηφιακς Ηλεκτρονικς Οδηγς
Προγράμματος (EPG)
* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
Για
Κάντε τα εξής
Παρακολούθηση προγράμματος
Πατήστε τα F/f/G/g για να επιλέξετε το πργραμμα και, στη
συνέχεια, πατήστε το .
Απενεργοποίηση του EPG
Πατήστε το GUIDE.
~
• Εάν έχει επιλεγεί περιορισμς ηλικίας για τα προγράμματα, θα εμφανιστεί στην οθνη ένα μήνυμα που σας
ζητάει τον κωδικ PIN. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην εντητα "Κλείδωμα για Παιδιά" στη σελίδα 41.
19 GR
Παρακολουθώντας τηλεραση
BBC TWO
003
12: 30
Neighbours
Χρήση της λίστας Ψηφιακά Αγαπημένα
*
Ρύθμιση Αγαπημένων
Αγαπημένα 1
Digital
Εισαγωγή αριθμού προγράμματος:
001
BBC ONE
010
More 4
002
BBC TWO
011
abc1
003
ITV1
012
004
Channel 4
013
UKTV Gold
005
Five
014
The HITS
006
BBC Three
015
007
ITV2
016
ftn
008
Sky Sports
017
TMF
009
UKTV History
018
E4
000
QVC
Η λειτουργία Αγαπημένα σάς παρέχει τη
δυναττητα να ορίσετε μέχρι και τέσσερις
λίστες για τα αγαπημένα σας προγράμματα.
1
Στην ψηφιακή λειτουργία, πατήστε το
HOME και επιλέξτε "Ψηφιακά
αγαπημένα".
2
Εκτελέστε την επιθυμητή λειτουργία,
πως περιγράφεται στον παρακάτω
πίνακα ή εμφανίζεται στην οθνη.
UKTV Bright Ideas
Λίστα Ψηφιακά Αγαπημένα
* Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες/περιοχές.
Για
Κάντε τα εξής
Δημιουργία λίστας με τα
Αγαπημένα σας για πρώτη φορά
1 Πατήστε το για να επιλέξετε "Ναι".
2 Πατήστε το κίτρινο κουμπί για να επιλέξετε τη λίστα
Αγαπημένα.
3 Πατήστε τα F/f/G/g για να επιλέξετε το κανάλι που
θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το
Τα κανάλια που αποθηκεύονται στη λίστα Αγαπημένα
επισημαίνονται με ένα σύμβολο .
4 Πατήστε το
ρύθμιση.
RETURN για να ολοκληρώσετε τη
Παρακολούθηση ενς καναλιού
1 Πατήστε το κίτρινο κουμπί για να περιηγηθείτε στις
λίστες με τα Αγαπημένα σας.
2 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε το κανάλι και, στη
συνέχεια, πατήστε το .
Απενεργοποίηση της λίστας
Αγαπημένα
Πατήστε το
Προσθήκη ή αφαίρεση καναλιών
απ τη λίστα Αγαπημένα που
επεξεργάζεστε τη δεδομένη στιγμή
1 Πατήστε το μπλε κουμπί.
2 Πατήστε το κίτρινο κουμπί για να επιλέξετε τη λίστα
Αγαπημένα που θέλετε να επεξεργαστείτε.
3 Πατήστε τα F/f/G/g για να επιλέξετε το κανάλι που
θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το .
Κατάργηση λων των καναλιών
απ την τρέχουσα λίστα
Αγαπημένα
1 Πατήστε το μπλε κουμπί.
2 Πατήστε το κίτρινο κουμπί για να επιλέξετε τη λίστα
Αγαπημένα που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε.
3 Πατήστε το μπλε κουμπί.
4 Πατήστε τα G/g για να επιλέξετε "Ναι" και, στη
συνέχεια, πατήστε το για επιβεβαίωση.
20 GR
RETURN.
.
Αναπαραγωγή ενς DVD
Προετοιμασία
1
Η ένδειξη αναμονής στην πρσοψη της
τηλερασης απ κκκινη γίνεται πράσινη.
2
1
Πατήστε το
για να επιλέξετε τη
λειτουργία DVD.
Το μενού πηγής εισδου εμφανίζεται στην
οθνη.
3
Εξαγωγή ενς δίσκου
Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε το
DVD και, στη συνέχεια, πατήστε το
για επιβεβαίωση.
Αναπαραγωγή ενς DVD
Αναπαραγωγή ενς τίτλου
1
Η τηλερασή σας θα μεταβεί στη λειτουργία
DVD.
Κρατήστε το δίσκο με την πλευρά της
ετικέτας στραμμένη προς τα επάνω
και σπρώξτε τον ελαφρά μέσα στην
υποδοχή δίσκου μέχρι η συσκευή να
τον τραβήξει αυτματα.
Συμβουλευτείτε την παρακάτω
εικνα:
Αφού γίνει ανάγνωση του DVD, η
αναπαραγωγή ξεκινάει αυτματα.
~
• Ανάλογα με το DVD που χρησιμοποιείται,
ενδέχεται να χρειαστεί να επιλέξετε έναν τίτλο
ή ένα κεφάλαιο απ τα περιεχμενα του DVD.
Τοποθέτηση ενς δίσκου
1
Πατήστε το Z στα πλάγια της
τηλερασης. Αφαιρέστε το δίσκο.
2
Πατήστε το X για παύση της
αναπαραγωγής.
3
Πατήστε το N ή το X για συνέχιση
της αναπαραγωγής.
4
Πατήστε το x για διακοπή της
αναπαραγωγής.
Εμφάνιση πληροφοριών
z
• Η αναπαραγωγή του DVD ξεκινάει αυτματα.
• Αν στην οθνη της τηλερασης εμφανιστεί η
ένδειξη
, δεν είναι δυνατή η χρήση της
τρέχουσας επιλεγμένης λειτουργίας με το δίσκο.
• Μεταβείτε στη λειτουργία DVD με τον εξής τρπο.
– Πατήστε τα
/
για να επιλέξετε την είσοδο
DVD.
– Πατήστε το HOME και επιλέξτε "DVD".
– Τοποθετήστε τον δίσκο.
– Πατήστε το N. (Μνο ταν δεν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία BRAVIA Sync.)
~
• Βάλτε το δίσκο μέχρι τη μέση και θα εισαχθεί
αυτματα στην υποδοχή δίσκου.
1
Πατήστε τα / για να προβάλετε τη
γραμμή πληροφοριών.
2
Πατήστε τα /
για να αποκρύψετε
τη γραμμή πληροφοριών.
Επιλογή ενς τίτλου ή ενς
κεφαλαίου μέσω του μενού του
DVD
Ένα DVD περιέχει διάφορους τίτλους και
κεφάλαια τα οποία μπορείτε να επιλέξετε. Ο
αριθμς των τίτλων ή των κεφαλαίων που
υπάρχουν στο DVD εμφανίζεται στο στοιχείο
πληροφοριών δίπλα στην ένδειξη του τίτλου ή
του κεφαλαίου.
1
Πατήστε το OPTIONS και επιλέξτε
"Βασικ μενου" για να ανοίξετε τα
περιεχμενα του DVD.
Το μενού τίτλων του DVD (αν υπάρχει)
εμφανίζεται στην οθνη.
Συνέχεια
21 GR
Παρακολουθώντας τηλεραση
Πατήστε το 1 στην τηλεραση ή τα
"/1 στο τηλεχειριστήριο για να
ενεργοποιήσετε την τηλεραση.
• Μην σπρώχνετε και μην τραβάτε έναν
τοποθετημένο δίσκο, καθώς μπορεί να προκληθεί
δυσλειτουργία ή βλάβη.
• Μην τοποθετείτε δίσκους που δεν υποστηρίζονται
ή ξένα σώματα στην υποδοχή δίσκου, καθώς
μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.
2
3
Πατήστε τα F/f ή τα G/g για να
επιλέξετε έναν τίτλο ή ένα κεφάλαιο
και, στη συνέχεια, πατήστε το
για
να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ τον
επιλεγμένο τίτλο/κεφάλαιο.
Επιλογή ενς τίτλου ή ενς
κεφαλαίου μέσω του μενού
πληροφοριών
Αυτή η λειτουργία εξαρτάται απ το DVD που
χρησιμοποιείται.
1
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να
εμφανίσετε την οθνη επιλογής
τίτλου/κεφαλαίου κατά την
αναπαραγωγή.
2
Πατήστε τα G/g για να επιλέξετε έναν
τίτλο ή ένα κεφάλαιο.
3
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να
εισαγάγετε τον αριθμ του τίτλου ή
του κεφαλαίου.
4
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ τον
επιλεγμένο αριθμ τίτλου ή
κεφαλαίου.
Επιλογή κεφαλαίου βήμα προς
βήμα
1
Πατήστε το > για να επιλέξετε το
επμενο κεφάλαιο κατά την
αναπαραγωγή.
2
Πατήστε το . για να επιλέξετε το
προηγούμενο κεφάλαιο κατά την
αναπαραγωγή.
Αναζήτηση ενς σημείου σε έναν
δίσκο
Πατήστε το m ή το M κατά την
αναπαραγωγή. Zταν βρείτε το σημείο που
θέλετε, πατήστε το N για να επιστρέψετε στην
κανονική ταχύτητα. Κάθε φορά που πατάτε το
m ή το M κατά τη σάρωση, η ταχύτητα της
σάρωσης αλλάζει. Με κάθε πάτημα, η ένδειξη
αλλάζει πως υποδεικνύεται παρακάτω. Οι
πραγματικές ταχύτητες μπορεί να διαφέρουν
απ δίσκο σε δίσκο.
Κατεύθυνση αναπαραγωγής
Πιο αργά
Πιο γρήγορα
Αντίθετη κατεύθυνση
Πιο αργά
Πιο γρήγορα
Αργή προώθηση και αργή
επαναφορά
Μπορείτε να εκτελέσετε αργή αναπαραγωγή
πατώντας το m ή το M στη λειτουργία
παύσης.
Κάθε φορά που πατάτε το m ή το M κατά
την αργή αναπαραγωγή, η ταχύτητα της
αναπαραγωγής αλλάζει. Διατίθενται τέσσερις
ταχύτητες. Με κάθε πάτημα, η ένδειξη αλλάζει
ως εξής:
Κατεύθυνση αναπαραγωγής
Αντίθετη κατεύθυνση (μνο για DVD)
Παύση ή συνέχιση της
αναπαραγωγής
Η ταχύτητα αναπαραγωγής " 4"/"
είναι πιο αργή απ την "
1"/"
1".
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση ή
συνέχιση της αναπαραγωγής ενς DVD πως
επιθυμείτε.
Αλλαγή της γλώσσας
μεταγλώττισης ή της μορφής ήχου
1
Πατήστε το x μία φορά για παύση της
αναπαραγωγής.
2
Πατήστε το N ή το X για συνέχιση
της αναπαραγωγής.
3
Η αναπαραγωγή συνεχίζεται απ το
σημείο παύσης.
22 GR
4"
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να
αλλάξετε την προκαθορισμένη γλώσσα
μεταγλώττισης αν το DVD περιλαμβάνει
εναλλακτικές επιλογές.
1
Πατήστε το AUDIO κατά την
αναπαραγωγή.
Για παράδειγμα, οι παρακάτω
πληροφορίες, οι οποίες υποδεικνύουν την
τρέχουσα γλώσσα μεταγλώττισης,
εμφανίζονται στην οθνη για σύντομο
χρονικ διάστημα:
Ήχος 1/4: Dolby Digital 3/2.1 CH English
Η ένδειξη "Ήχος 1/4" στο παραπάνω
παράδειγμα υποδεικνύει τι έχει επιλεγεί η
πρώτη απ τις 4 γλώσσες μεταγλώττισης. Η
ένδειξη "Dolby Digital 5.1ch" υποδεικνύει
τι η μορφή ήχου είναι Dolby Digital.
2
Πατήστε το AUDIO επανειλημμένα για
να επιλέξετε τη γλώσσα
μεταγλώττισης.
• Ανάλογα με τη δομή ενς DVD, ενδέχεται να μην
είναι δυνατή η αλλαγή της γλώσσας ήχου. Σε αυτήν
την περίπτωση, μπορείτε συνήθως να ορίσετε τη
ρύθμιση απ το μενού του DVD.
Επιλογή και εμφάνιση υπτιτλων
Αν ένα DVD περιέχει υπτιτλους, μπορείτε να
τους εμφανίσετε στην οθνη. Αν υπάρχουν
υπτιτλοι σε πολλές γλώσσες, μπορείτε να
επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε.
1
Πατήστε το
κατά την
αναπαραγωγή.
Για παράδειγμα, οι παρακάτω
πληροφορίες, οι οποίες υποδεικνύουν την
τρέχουσα γλώσσα υπτιτλων, εμφανίζονται
στην οθνη για σύντομο χρονικ διάστημα:
Υπτιτλος 01/05 German
2
Συνεχίστε να πατάτε το
για να
επιλέξετε τη γλώσσα υπτιτλων.
~
• Για να απενεργοποιήσετε τους υπτιτλους,
πατήστε το
επανειλημμένα, μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη "Χωρίς υπτιτλο" στην
οθνη.
• Ανάλογα με τη δομή του DVD, ενδέχεται να
μην είναι δυνατή η αλλαγή της γλώσσας
υποτίτλων. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε
συνήθως να ορίσετε τη ρύθμιση απ το μενού
του DVD.
Επιλογή γωνίας κάμερας για
ορισμένες σκηνές και εντητες
Ορισμένα DVD περιέχουν σκηνές ή εντητες
που έχουν ληφθεί απ διαφορετικές γωνίες
κάμερας. Μπορείτε να επιλέξετε μία απ αυτές
τις διαφορετικές γωνίες.
1
Πατήστε το OPTIONS και επιλέξτε
"Γωνία" κατά την αναπαραγωγή.
2
Πατήστε το
με επιλεγμένη τη
ρύθμιση "Γωνία" για να επιλέξετε μια
άλλη γωνία κάμερας.
PBC (έλεγχος αναπαραγωγής)
Αυτή είναι η επιλογή πλοήγησης για δίσκους
PBC, S-VCD/VCD. Οι πληροφορίες PBC
αποθηκεύονται στο δίσκο απ το εργοστάσιο.
Η δυναττητα PBC ενεργοποιείται ταν οι
πληροφορίες είναι έτοιμες για μετάδοση. Οι
πληροφορίες PBC και καναλιών στο S-VCD/
VCD υποδεικνύουν τις επιλογές πλοήγησης.
Για να ενεργοποιήσετε τη δυναττητα PBC
Πατήστε το x δύο φορές και, στη συνέχεια,
πατήστε το N για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή.
Για να απενεργοποιήσετε τη δυναττητα
PBC
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να
επιλέξετε τον τίτλο κατά την αναπαραγωγή.
z
• Με ενεργοποιημένη τη δυναττητα PBC, πατήστε
το OPTIONS και επιλέξτε "Βασικ μενου" για να
εμφανίσετε την πλοήγηση PBC στην οθνη.
Αναπαραγωγή δεδομένων ήχου/
εικνας
Αναπαραγωγή CD εικνας
1
Τοποθετήστε ένα CD που περιέχει
δεδομένα εικνας στην τηλεραση
και το πργραμμα περιήγησης
αρχείων θα εμφανιστεί αυτματα.
2
Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε τον
κατάλογο και, στη συνέχεια, πατήστε
το
για να τον ανοίξετε.
Η λίστα υποκαταλγων εμφανίζεται στην
οθνη.
3
Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε την
εικνα.
4
Πατήστε το
ή το N για να
εμφανίσετε την εικνα.
5
Πατήστε το x για να τερματίσετε την
αναπαραγωγή.
z
• Αν πατήσετε το N κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, η οθνη αλλάζει στη λειτουργία
παρουσίασης.
Πατήστε το x για να διακψετε την παρουσίαση
και πατήστε το ξανά για να επιστρέψετε στο
πργραμμα περιήγησης αρχείων.
Συνέχεια
23 GR
Παρακολουθώντας τηλεραση
~
Αναπαραγωγή S-VCD/VCD
Περιστροφή της εικνας
Είναι δυνατή η περιστροφή των εικνων
κατά 90°.
1
Πατήστε το G ή το g για να
περιστρέψετε εικνες κατά 90° κατά
την αναπαραγωγή.
Απλαυση της
λειτουργίας
Καρακε
Αναστροφή της εικνας
Είναι δυνατή η αναστροφή των εικνων.
1
Πατήστε το F ή το f για να
αναστρέψετε εικνες κατά την
αναπαραγωγή.
Αναπαραγωγή δεδομένων ήχου
1
Τοποθετήστε ένα CD που περιέχει
δεδομένα ήχου στην τηλεραση και
το πργραμμα περιήγησης αρχείων θα
εμφανιστεί αυτματα.
2
Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε τον
κατάλογο και, στη συνέχεια, πατήστε
το
για να τον ανοίξετε.
Η λίστα υποκαταλγων εμφανίζεται στην
οθνη.
3
Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε τον
τίτλο.
4
Πατήστε το ή το N για να ξεκινήσει
η αναπαραγωγή.
5
Πατήστε το X για παύση της
αναπαραγωγής.
6
Πατήστε το N ή το X για συνέχιση
της αναπαραγωγής.
7
Πατήστε το > για να επιλέξετε τον
επμενο τίτλο ή το . για να
επιλέξετε τον προηγούμενο τίτλο.
ή
Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να
εισαγάγετε τον αριθμ του τίτλου και, στη
συνέχεια, πατήστε το
για να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή.
8
Πατήστε το x για να τερματίσετε την
αναπαραγωγή.
24 GR
Χρήση της λειτουργίας Καρακε
Μπορείτε να απολαύσετε τη δυναττητα
καρακε ρυθμίζοντας αυτήν την τηλεραση
στη λειτουργία καρακε. Μπορείτε να
συνδέσετε ένα μικρφωνο (δεν παρέχεται) στην
τηλεραση.
~
• Zταν η πηγή εισδου είναι μια τηλεραση ή
φωτογραφίες/μουσική/βίντεο USB, δεν είναι
δυνατή η χρήση του καρακε.
• Η φωνή που εισάγεται απ το μικρφωνο δεν
εξάγεται απ τις υποδοχές εξδου ήχου της
τηλερασης ή της ψηφιακής διασύνδεσης Sony/
Phillips Digital Interface. Καμία απ τις επιλογές
"Αλλαγή τονικτητας" ή "Μείωση φωνητικού"
(σελίδα 36) δεν εφαρμζεται στο σήμα εξδου
ήχου.
• Zταν χρησιμοποιείται η λειτουργία καρακε, δεν
είναι δυνατή η έξοδος βίντεο και ήχου απ τη
σύνδεση Scart.
1
Συνδέστε το μικρφωνο στα πλάγια
της τηλερασης.
2
Επιλέξτε μια πηγή εισδου εκτς απ
την τηλεραση και το USB.
3
Πατήστε το HOME και επιλέξτε
"Καρακε".
4
Ορίστε τη λειτουργία καρακε σε
"Ναι" (σελίδα 36).
~
• Μην πλησιάζετε το μικρφωνο πολύ κοντά στην
τηλεραση, επειδή μπορεί να προκληθεί
μικροφωνισμς.
• Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, διακψτε τη
λειτουργία καρακε και αποσυνδέστε το
μικρφωνο.
• Μην εξάγετε ήχο σε βαθμ που υπερβαίνει τις
ονομαστικές τιμές της τηλερασης. Σε περίπτωση
εισδου δυνατής σε ένταση φωνής, ο ήχος
ενδέχεται να ακούγεται παραμορφωμένος.
• Αν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία καρακε,
ορίστε την στο "Zχι". Διαφορετικά, ενδέχεται να
εισέρχεται θρυβος απ το μικρφωνο.
• Η λειτουργία Μείωση φωνητικού ενδέχεται να μην
είναι αποτελεσματική ανάλογα με την πηγή. Αν
χρησιμοποιείτε ένα DVD/CD καρακε, ορίστε τη
"Μείωση φωνητικού" στο "Zχι" (σελίδα 36).
Χρήση προαιρετικών συσκευών
Σύνδεση προαιρετικών συσκευών
Μπορείτε να συνδέσετε μια μεγάλη γκάμα προαιρετικών συσκευών στην τηλερασή σας. Τα καλώδια
σύνδεσης δεν παρέχονται.
Συσκευή αναπαραγωγής DVD
Υπολογιστής (έξοδος HDMI)
Συσκευή αναπαραγωγής
δίσκων Blu-ray
Ψηφιακή βιντεοκάμερα
Υπολογιστής
Αποκωδικοποιητής
Κονσλες
βιντεοπαιχνιδιών
Συσκευή
αναπαραγωγής DVD
Αποκωδικοποιητής
Συσκευή εγγραφής
DVD
Χρήση προαιρετικών συσκευών
Συσκευή βίντεο
Εξοπλισμς ήχου Hi-Fi
με οπτική είσοδο ήχου
Συσκευές ήχου
Hi-Fi
Συσκευή αναπαραγωγής
DVD με έξοδο component
Κάρτα CAM
Ψηφιακή βιντεοκάμερα/
Ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή/Συσκευή
αποθήκευσης USB
Κονσλες
βιντεοπαιχνιδιών/
βιντεοκάμερα
DVC
Ακουστικά
Μικρφωνο
25 GR
Προβολή εικνων
απ συνδεδεμένες
συσκευές
Σύμβολο στην
οθνη
Περιγραφή
HDMI1 ή HDMI IN 1 ή HDMI IN 2
HDMI2
Για να δείτε τη συσκευή που έχει
συνδεθεί στην υποδοχή A ή B.
Τα ψηφιακά σήματα εικνας και
ήχου εισέρχονται απ τη
συνδεδεμένη συσκευή.
Αν η συσκευή διαθέτει υποδοχή
DVI, συνδέστε την υποδοχή DVI
με την υποδοχή HDMI IN 1 με
ένα προσαρμοστικ DVI-HDMI
(δεν παρέχεται) και συνδέστε τις
υποδοχές εξδου ήχου της
συσκευής με τις υποδοχές
εισδου ήχου στις υποδοχές
HDMI IN 1.
Συνδέστε στην υποδοχή HDMI
IN 2, για να προβάλετε
φωτογραφίες ή εικνες οθνης
απ έναν υπολογιστή ή μια
ψηφιακή βιντεοκάμερα.
Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη
συσκευή και, στη συνέχεια, εκτελέστε
μία απ τις παρακάτω λειτουργίες.
Για μια συσκευή βίντεο αυτματου
συντονισμού σελίδα 7
Στην αναλογική λειτουργία, πατήστε το PROG/
CH +/– ή τα αριθμητικά κουμπιά, για να
επιλέξετε το κανάλι του βίντεο.
Για άλλες συνδεδεμένες συσκευές
Πατήστε το
για να εμφανίσετε τη λίστα με
τις συνδεδεμένες συσκευές. Πατήστε τα F/f για
να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισδου και,
στη συνέχεια, πατήστε το . (Το επισημασμένο
στοιχείο επιλέγεται εάν περάσουν δύο
δευτερλεπτα χωρίς να εκτελεστεί κάποια
λειτουργία, αφού πατήσετε τα F/f.)
AV1
Για να δείτε τη συσκευή που έχει
συνδεθεί στην υποδοχή D.
PC
Για να δείτε τη συσκευή που έχει
συνδεθεί στην υποδοχή C.
z
Είσοδοι
Ψηφιακ
• Συνιστάται η χρήση καλωδίου
PC με φερρίτη, πως, του
καλωδίου "Ακροδέκτης, D-sub
15" (αρ. αναφ. 1-793-504-11, το
οποίο διατίθεται απ το Κέντρο
εξυπηρέτησης της Sony) ή
αντίστοιχου.
Αναλογικ
AV1
AV2
HDMI1
HDMI2
DVD
Component
AV2
PC
Για μια συσκευή USB
Ανατρέξτε στην εντητα σελίδα 28.
Σύμβολο στην
οθνη
Component
26 GR
Περιγραφή
Για να δείτε τη συσκευή που έχει
συνδεθεί στην υποδοχή G.
Για να δείτε τη συσκευή που έχει
συνδεθεί στην υποδοχή J.
Zταν συνδέετε μονοφωνικές
συσκευές, η σύνδεση πρέπει να
γίνεται στην υποδοχή
AV2 L.
~
• Βεβαιωθείτε τι χρησιμοποιείτε μνο εγκεκριμένο
καλώδιο HDMI που φέρει το λογτυπο HDMI.
Συνιστάται η χρήση καλωδίου HDMI της Sony.
• Zταν συνδεθεί συσκευή συμβατή με ρυθμιστικ
για HDMI, υποστηρίζεται η επικοινωνία με τη
συνδεδεμένη συσκευή. Ανατρέξτε στη σελίδα 31
για να ρυθμίσετε αυτήν την επικοινωνία.
Για να
συνδέσετε
Μονάδα
Περιορισμένης
Πρσβασης
(CAM) H
Πρσθετη λειτουργία
Κάντε τα εξής
Για χρήση συνδρομητικών
υπηρεσιών (Pay Per View).
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών που παρέχεται
με τη μονάδα CAM. Κατά την
εισαγωγή ή την εξαγωγή της
CAM, θα πρέπει να
απενεργοποιείτε την τηλεραση.
~
Για
Κάντε τα εξής
Επιστροφή στην
κανονική
λειτουργία
τηλερασης
Πατήστε το DIGITAL/
ANALOG.
• Η CAM δεν υποστηρίζεται σε
μερικές χώρες/περιοχές.
Συμβουλευτείτε το
εξουσιοδοτημένο κατάστημα
πώλησης.
USB I
Χρήση προαιρετικών συσκευών
Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία
με φωτογραφίες/μουσική/βίντεο
που είναι αποθηκευμένα σε μια
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή
βιντεοκάμερα της Sony
(σελίδα 28).
Συσκευές
Συνδέστε με τις υποδοχές εξδου
ήχου Hi-Fi F ήχου
για να ακούσετε τον ήχο
της τηλερασης απ τη συσκευή
Hi-Fi.
Μπορείτε να τροποποιήσετε το
ηχητικ επίπεδο των εξωτερικών
ηχείων πατώντας τα κουμπιά
έντασης στο τηλεχειριστήριο.
DIGITAL
Χρησιμοποιήστε ένα οπτικ
AUDIO OUT καλώδιο ήχου.
(OPTICAL)
E
iK
Συνδέστε τα στην υποδοχή i για
να ακούσετε τον ήχο της
τηλερασης απ τα ακουστικά.
mL
Συνδέστε ένα μικρφωνο στην
υποδοχή m για να απολαύσετε τη
λειτουργία καρακε.
27 GR
Για να αναπαράγετε
Φωτογραφίες/Μουσική/
Βίντεο μέσω USB
Μπορείτε να απολαύσετε στην τηλερασή σας
αρχεία με φωτογραφίες/μουσική/βίντεο που
είναι αποθηκευμένα σε μια ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα της Sony
μέσω ενς καλωδίου USB ή μιας συσκευής
αποθήκευσης USB.
1
Συνδέστε μια υποστηριζμενη συσκευή
USB με την τηλεραση.
2
3
Πατήστε το HOME.
Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε το
στοιχείο "Φωτογραφία", "Μουσική" ή
"Βίντεο" και, στη συνέχεια, πατήστε
το .
Εμφανίζεται η λίστα των αρχείων ή των
φακέλων.
4
Πατήστε τα F/f/G/g για να επιλέξετε
ένα αρχείο ή έναν φάκελο και, στη
συνέχεια, πατήστε το .
Zταν επιλέξετε έναν φάκελο, επιλέξτε ένα
αρχείο και κατπιν πατήστε το .
Η αναπαραγωγή ξεκινάει.
~
• Η ποιτητα της εικνας ενδέχεται να μην είναι
καλή κατά τη χρήση της λειτουργίας
"Φωτογραφία", επειδή οι εικνες μπορεί να
μεγεθύνονται ανάλογα με το αρχείο. Επίσης, οι
εικνες ενδέχεται να μη γεμίζουν ολκληρη την
οθνη ανάλογα με το μέγεθος της εικνας και την
αναλογία διαστάσεων.
• Ενδέχεται να απαιτείται κάποιο χρονικ διάστημα
μέχρι να εμφανιστούν ορισμένα αρχεία
φωτογραφιών κατά τη χρήση της λειτουργίας
"Φωτογραφία".
• Το νομα αρχείου και το νομα φακέλου
υποστηρίζουν το σύνολο χαρακτήρων UTF-8.
• Ενώ η τηλεραση αποκτά πρσβαση στα δεδομένα
της συσκευής USB, λάβετε υπψη σας τα εξής:
– Μην απενεργοποιείτε την τηλεραση ή τη
συνδεδεμένη συσκευή USB.
– Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB.
– Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB.
Τα δεδομένα στη συσκευή USB ενδέχεται να
καταστραφούν.
• Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή
απώλεια δεδομένων απ το μέσο εγγραφής
εξαιτίας τυχν δυσλειτουργίας των συνδεδεμένων
συσκευών ή της τηλερασης.
• Zταν συνδέετε μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
της Sony, ρυθμίστε τη λειτουργία σύνδεσης USB
της μηχανής σε "Αυτμ." ή "Mass Storage". Για
περισστερες πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία σύνδεσης USB, ανατρέξτε στις οδηγίες
που παρέχονται με την ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή.
28 GR
• Το Πργραμμα προβολής φωτογραφιών USB
υποστηρίζει συστήματα αρχείων FAT16 και
FAT32.
• Η τηλεραση BRAVIA υποστηρίζει την
τεχνολογία DivX® (δεν διατίθεται για DVD).
• Υποστηρίζονται έως και 300 αρχεία ανά φάκελο.
• Ανάλογα με τις ακριβείς προδιαγραφές των
αρχείων, ορισμένα αρχεία, μεταξύ αυτών και
εκείνα που έχουν τροποποιηθεί σε ένα PC, δεν
μπορούν να αναπαραχθούν ακμη και αν
υποστηρίζεται η μορφή αρχείου.
• Ελέγξτε την παρακάτω τοποθεσία web για
ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις
συμβατές συσκευές USB.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Βασικοί χειρισμοί για Φωτογραφίες/
Μουσική/Βίντεο
Μπορείτε να χειριστείτε τη συνδεδεμένη
συσκευή USB απ το τηλεχειριστήριο της
τηλερασης.
Στοιχείο
Περιγραφή
m/M
Κινεί γρήγορα προς τα πίσω/προς
τα εμπρς το αρχείο ταν πατηθεί
κατά την αναπαραγωγή.
./>
Μεταβαίνει στην αρχή του
προηγούμενου/επμενου αρχείου.
N
Ξεκινάει την αναπαραγωγή.
X
Πραγματοποιεί παύση της
αναπαραγωγής.
x
Διακπτει την αναπαραγωγή.
Για χρήση των επιλογών
αναπαραγωγής
Πατήστε τα έγχρωμα κουμπιά, για να
εμφανίσετε μια λίστα που περιέχει
συντομεύσεις σε ορισμένα μενού ρυθμίσεων. Οι
διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με την
τρέχουσα είσοδο και το περιεχμενο.
Φωτογραφία
"Εφέ παρουσίασης": Επιλέγει ένα εφέ για μια
παρουσίαση.
"Ταχύτητα παρουσίασης": Επιλέγει τη
διάρκεια της παρουσίασης.
"Τυχαία σειρά": Αναπαράγει ένα αρχείο με
τυχαία σειρά.
"Ζουμ": Μεγεθύνει την εικνα ("1×", "2×" ή
"4×")
Μουσική
"Προορισμος Αναπ/γης": Επιλέγει την
αναπαραγωγή λων των αρχείων ή ενς
επιλεγμένου αρχείου.
"Τυχαία σειρά": Αναπαράγει αρχεία με τυχαία
σειρά.
"Ηχείο": Επιλέγει ένα ηχείο (σελίδα 35).
Βίντεο
"Προορισμος Αναπ/γης": Επιλέγει την
αναπαραγωγή λων των αρχείων ή ενς
επιλεγμένου αρχείου.
"Ζουμ"*: Μεγεθύνει την εικνα ("1×", "2×",
"4×" ή "Πλήρες")
"Ηχείο": Επιλέγει ένα ηχείο (σελίδα 35).
* Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση "Ζουμ", διακψτε
την αναπαραγωγή βίντεο.
Γενικ
"Επανάληψη": Αναπαράγει ένα αρχείο
επανειλημμένα.
"Ταξινμηση κατά": Αλλάζει τη σειρά των
αρχείων.
"Επιλογή συσκευής": Επιλέγει μια συσκευή
USB.
Για διακοπή μιας παρουσίασης
Πιέστε το κουμπί
RETURN ή HOME.
Για ρύθμιση της εικνας (Βίντεο)
Χρήση προαιρετικών συσκευών
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιτητα εικνας
του βίντεο USB.
1
Επιλέξτε ένα βίντεο.
Ανατρέξτε στην εντητα "Για να
αναπαράγετε Φωτογραφίες/Μουσική/
Βίντεο μέσω USB" (σελίδα 28).
2
Πατήστε το OPTIONS κατά την
αναπαραγωγή και, στη συνέχεια
πατήστε τα F/f για να επιλέξετε τη
ρύθμιση "Εικνα" και πατήστε το .
3
Πατήστε τα F/f/G/g για να επιλέξετε
το στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε
το .
4
Πατήστε τα F/f/G/g για να
προσαρμσετε τη ρύθμιση και, στη
συνέχεια, πατήστε το .
Για αναπαραγωγή φωτογραφίας ως
παρουσίασης (Φωτογραφία)
Μπορείτε να αναπαραγάγετε μια παρουσίαση
με φωτογραφίες. Είναι δυνατή η ρύθμιση των
στοιχείων "Εφέ παρουσίασης" και "Ταχύτητα
παρουσίασης".
1
Επιλέξτε μια φωτογραφία.
Ανατρέξτε στην εντητα "Για να
αναπαράγετε Φωτογραφίες/Μουσική/
Βίντεο μέσω USB" (σελίδα 28).
2
Πατήστε το πράσινο κουμπί στην
προβολή μικρογραφιών ή πατήστε το
OPTIONS, ενώ προβάλλεται μια
φωτογραφία και, στη συνέχεια,
πατήστε τα F/f για να επιλέξετε
"Παρουσίαση" και πατήστε το .
Συνέχεια
29 GR
Μορφή βίντεο USB
Επέκταση
Περιεχμενο
Κωδικοποίηση
βίντεο
DivX 3.11/4.x/5.1
XviD
.avi
MPEG1
AVI
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
Κωδικοποίηση ήχου
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2ch) /
MPEG4 AAC (2ch) /
MPEG4 HE-AAC (2ch) /
Dolby Digital (2ch) / WMA v8
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
DivX 3.11
.wmv
.asf
ASF
XviD
MP3 / WMA v8
MPEG-4 SP/ASP
VC-1
.mp4
.mov
.3gp
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG-4 SP/ASP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.263
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
.mkv
MKV
WMV v9
DivX 3.11/4.x/5.1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2ch) /
MPEG4 AAC (2ch) /
MPEG4 HE-AAC (2ch) /
Dolby Digital (2ch) / WMA v8
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
MPEG1
PS
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2ch)
MPEG2 MP
MPEG2 MP
.ts, .m2ts
VC-1
TS
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
Μορφή μουσικής USB
.mp3
Κωδικοποίηση
ήχου
MP3
.wma
WMA v8
Επέκταση
Μορφή φωτογραφίας USB
Επέκταση
.jpg, .jpeg
Κωδικοποίηση
εικνας
JPEG
Υποστηρίζεται το πρτυπο DCF2.0 ή EXIF2.21.
~
• Η αναπαραγωγή των παραπάνω μορφών αρχείου δεν είναι εγγυημένη.
30 GR
Χρήση της λειτουργίας
BRAVIA Sync με το
Ρυθμιστικ για HDMI
Ρυθμιστικ για HDMI
• Απενεργοποιεί αυτματα τη συνδεδεμένη
συσκευή ταν θέτετε την τηλεραση στη
λειτουργία αναμονής χρησιμοποιώντας
το τηλεχειριστήριο.
• Ενεργοποιεί αυτματα την τηλεραση
και πραγματοποιεί αλλαγή της εισδου
στη συνδεδεμένη συσκευή ταν αυτή
ξεκινήσει την αναπαραγωγή.
• Εάν ενεργοποιήσετε ένα συνδεδεμένο
ηχοσύστημα ενώ η τηλεραση βρίσκεται
σε λειτουργία, η έξοδος ήχου αλλάζει απ
το ηχείο της τηλερασης στο ηχοσύστημα.
• Ρυθμίζει την ένταση (2 +/–) και
πραγματοποιεί σίγαση του ήχου (%) του
συνδεδεμένου ηχοσυστήματος.
• Μπορείτε να χειριστείτε τις συνδεδεμένες
συσκευές Sony που διαθέτουν το
λογτυπο BRAVIA Sync μέσω του
τηλεχειριστηρίου της τηλερασης,
πατώντας τα εξής:
Για να πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις
για το Ρυθμιστικ για HDMI
Οι ρυθμίσεις για το Ρυθμιστικ για HDMI
θα πρέπει να οριστούν τσο στην
τηλεραση σο και στη συνδεδεμένη
συσκευή. Ανατρέξτε στο θέμα "Ρυθμίσεις
HDMI" σελίδα 43 για τις ρυθμίσεις της
τηλερασης. Για τις ρυθμίσεις στη
συνδεδεμένη συσκευή, ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας για αυτήν τη συσκευή.
– m/N/X/M/./x/> για να χειριστείτε
απευθείας τις συνδεδεμένες συσκευές.
– SYNC MENU για να εμφανίσετε το μενού της
συνδεδεμένης συσκευής HDMI στην οθνη.
Αφού εμφανίσετε το μενού, μπορείτε να
χειριστείτε την οθνη μενού χρησιμοποιώντας
τα κουμπιά F/f/G/g, , τα έγχρωμα κουμπιά
RETURN.
και το κουμπί
– Επιλέξτε το στοιχείο "Χειρισμς συσκευής"
και, στη συνέχεια, προβείτε στην επιθυμητή
επιλογή για να χειριστείτε τη συσκευή.
– Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών των
συσκευών για τις διαθέσιμες λειτουργίες
χειρισμού.
– Επιλέξτε το στοιχείο "Χειρισμς
τηλερασης" για να ανοίξετε το μενού της
τηλερασης ή το μενού επιλογών της
τηλερασης.
• Αν το "Ρυθμιστικ για HDMI" της
τηλερασης ρυθμιστεί σε "Ναι", το
"Ρυθμιστικ για HDMI" της
συνδεδεμένης συσκευής θα ρυθμιστεί,
επίσης, αυτματα σε "Ναι".
31 GR
Χρήση προαιρετικών συσκευών
Η λειτουργία Ρυθμιστικ για HDMI
επιτρέπει στην τηλεραση να επικοινωνεί
με τις συνδεδεμένες συσκευές που είναι
συμβατές με αυτήν τη λειτουργία,
χρησιμοποιώντας το πρωτκολλο HDMI
CEC (Consumer Electronics Control).
Για παράδειγμα, συνδέοντας συσκευές της
Sony που είναι συμβατές με το Ρυθμιστικ
για HDMI (με καλώδια HDMI), μπορείτε
να τις ελέγχετε λες μαζί.
Συνδέστε σωστά τις συσκευές και
πραγματοποιήστε τις απαραίτητες
ρυθμίσεις.
Για να συνδέσετε συσκευές που είναι
συμβατές με το Ρυθμιστικ για HDMI
Συνδέστε τις συμβατές συσκευές και την
τηλεραση με ένα καλώδιο HDMI. Κατά
τη σύνδεση ενς ηχοσυστήματος,
συνδέστε την υποδοχή DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) της τηλερασης με το
ηχοσύστημα, χρησιμοποιώντας ένα οπτικ
καλώδιο ήχου (σελίδα 25).
Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ
Πλοήγηση στο μενού της τηλερασης
Το "ΜΕΝΟΥ" σάς επιτρέπει να απολαύσετε διάφορες εύχρηστες λειτουργίες αυτής της
τηλερασης. Μπορείτε να επιλέξετε εύκολα κανάλια ή πηγές εισδου και να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις για την τηλερασή σας.
1
Πατήστε το HOME.
HOME
Ψηφιακά αγαπημένα
Ψηφιακς EPG
Φωτογραφία
Μουσική
Βίντεο
DVD
Καρακε
Ρυθμίσεις
2
Πατήστε τα F/f για να κάνετε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το
.
Για έξοδο απ το μενού, πατήστε το HOME.
Εικονίδιο κατηγορίας πολυμέσων
Περιγραφή
Ψηφιακά αγαπημένα
Μπορείτε να επιλέξετε τη λίστα με τα Ψηφιακά αγαπημένα
(σελίδα 20).
Ψηφιακς EPG
Μπορείτε να επιλέξετε τον Ψηφιακ Ηλεκτρονικ Οδηγ
Προγράμματος (EPG) (σελίδα 19).
Φωτογραφία
Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία φωτογραφιών
χρησιμοποιώντας συσκευές USB (σελίδα 28).
Μουσική
Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μουσικής χρησιμοποιώντας
συσκευές USB (σελίδα 28).
Βίντεο
Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία βίντεο χρησιμοποιώντας
συσκευές USB (σελίδα 28).
DVD
Εκτελεί αναπαραγωγή ενς δίσκου που είναι τοποθετημένος
στην τηλεραση (σελίδα 21).
Καρακε
Μπορείτε να απολαύσετε τη λειτουργία καρακε (σελίδα 24).
Ρυθμίσεις
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προηγμένες ρυθμίσεις και
προσαρμογές (σελίδα 33).
~
• Οι επιλογές που μπορείτε να ρυθμίσετε ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση.
• Οι μη διαθέσιμες επιλογές εμφανίζονται με γκρι χρώμα ή δεν εμφανίζονται καθλου.
32 GR
Ρυθμίσεις
Εικνα
Λειτουργία
Εικνας
Επιλέγει τη λειτουργία εικνας.
"Ζωηρή": Για βελτιωμένη αντίθεση και καθαρτητα εικνας.
"Κανονικ": Για κανονική εικνα. Συνιστάται για οικιακή ψυχαγωγία.
"Χρήστης": Σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τις αγαπημένες σας ρυθμίσεις.
"Σινεμά": Για περιεχμενο που βασίζεται σε ταινίες. Κατάλληλο για
κινηματογραφικ περιβάλλον.
"Φωτογραφία": Για κανονική προβολή φωτογραφιών.
"Αθλητικά": Βελτιστοποιεί την ποιτητα της εικνας για παρακολούθηση
αθλητικών.
"Παιχν": Για κανονική εικνα κατάλληλη για παιχνίδια.
"Γραφικά": Βελτιστοποιεί την ποιτητα της εικνας για προβολή γραφικών.
~
• Ο "Λειτουργία Εικνας" ορίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις στην "Επιλογή
Σκηνικού".
Επαναφορά
ρυθμίσεων
Επαναφέρει λες τις ρυθμίσεις της λειτουργίας "Εικνα" εκτς απ τη
"Λειτουργία Εικνας" στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
~
• Εάν μειώσετε τη φωτειντητα της οθνης, θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.
Αντίθεση
Αυξάνει ή μειώνει την αντίθεση της εικνας.
Φωτειντητα
Αυξάνει ή μειώνει τη φωτειντητα της εικνας.
Χρώμα
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση των χρωμάτων.
Απχρωση
Αυξάνει ή μειώνει τους τνους του πράσινου και του κκκινου.
z
• Η "Απχρωση" μπορεί να προσαρμοστεί μνο για ένα έγχρωμο σήμα NTSC (π.χ.
βιντεοκασέτες Η.Π.Α.).
Καθαρτητα
Αυξάνει ή μειώνει την οξύτητα της εικνας.
Θερμοκρ
Χρώματος
Ρυθμίζει τη λευκτητα της εικνας.
"Ψυχρ": Αποδίδει στα λευκά χρώματα μια γαλάζια απχρωση.
"Ουδέτερο": Αποδίδει στα λευκά χρώματα μια ουδέτερη απχρωση.
"Θερμ": Αποδίδει στα λευκά χρώματα μια κκκινη απχρωση.
Μείωση Θορύβου Μειώνει τα παράσιτα της εικνας (χινι) σε ένα ασθενές τηλεοπτικ σήμα.
"Αυτμ./Μεγάλη/Μεσαία/Μικρή": Τροποποιεί το εφέ της μείωσης
θορύβου.
"2χι": Απενεργοποιεί τη δυναττητα "Μείωση Θορύβου".
Συνέχεια
33 GR
Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ
Φωτισμς Φντου Ρυθμίζει τη φωτειντητα της ευκρίνειας.
Μείωση θορύβ
MPEG
Μειώνει το θρυβο της εικνας σε συμπιεσμένο βίντεο MPEG.
Λειτουργία
Ταινίας
Παρέχει βελτιωμένη κίνηση της εικνας κατά την αναπαραγωγή εικνων
DVD ή βίντεο που έχουν ληφθεί απ ταινία, μειώνοντας το θλωμα και την
κοκκώδη εμφάνιση της εικνας.
"Αυτμ.": Παράγει ως έχει το αρχικ περιεχμενο κινηματογραφικών
ταινιών.
"2χι": Απενεργοποιεί τη "Λειτουργία Ταινίας".
~
• Εάν η εικνα περιέχει ακαννιστα σήματα ή υπερβολικά πολύ θρυβο, η
"Λειτουργία Ταινίας" απενεργοποιείται αυτματα ακμα και αν είναι επιλεγμένη η
ρύθμιση "Αυτμ.".
Προηγμ
Ρυθμίσεις
Προσαρμζει τη λειτουργία Εικνα λεπτομερέστερα.
"Επαναφορά ρυθμίσεων": Επαναφέρει λες τις προηγμένες ρυθμίσεις στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις.
"Προηγμ βελτ αντίθεσης": Ρυθμίζει αυτματα τα στοιχεία "Φωτισμς
Φντου" και "Αντίθεση" στις καταλληλτερες ρυθμίσεις, με βάση τη
φωτειντητα της οθνης. Η ρύθμιση αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική σε
σκηνές με σκοτεινή εικνα και θα αυξήσει τη διαφορά αντίθεσης των σκηνών
με τη σκοτειντερη εικνα.
"Διρθωση Μαύρου": Βελτιώνει τις μαύρες περιοχές της εικνας για
ισχυρτερη αντίθεση.
"Προσαρμογή Γάμμα": Ρυθμίζει την ισορροπία μεταξύ των φωτεινών και
σκοτεινών περιοχών της εικνας.
"Καθαρ Λευκ": Δίνει έμφαση στα λευκά χρώματα.
"Ζωνταν Χρώμα": Ζωντανεύει τα χρώματα.
~
• Οι "Προηγμ Ρυθμίσεις" δεν είναι διαθέσιμες ταν η "Λειτουργία Εικνας" έχει ρυθμιστεί στην επιλογή
"Ζωηρή" ή για είσοδο USB (Βίντεο).
Ήχος
Λειτουργία Ήχου Επιλέγει τη λειτουργία ήχου.
"Δυναμικς": Εντείνει την καθαρτητα και την παρουσία του ήχου για
καλύτερη καταληπττητα και μουσικ ρεαλισμ.
"Κανονικς": Βελτιώνει την καθαρτητα, τη λεπτομέρεια και την παρουσία
του ήχου.
"Κρυστάλλινη φωνή": Κάνει τον ήχο της φωνής να ακούγεται πιο καθαρά.
Επαναφορά
ρυθμίσεων
Επαναφέρει λες τις ρυθμίσεις του στοιχείου "Ήχος" στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
Ισοσταθμιστής
Προσαρμζει τις ρυθμίσεις της συχντητας ήχου.
Πατήστε τα G/g για να επιλέξετε την επιθυμητή συχντητα ήχου και, στη
συνέχεια, πατήστε τα F/f για να επιλέξετε τη ρύθμιση και πατήστε το .
Zταν επιλέξετε το στοιχείο "Λειτουργία Ήχου", θα γίνει λήψη των
επιλεγμένων ρυθμίσεων. Εάν επιλέξετε "Επαναφορά ρυθμίσεων", ο
"Ισοσταθμιστής" θα επιστρέψει στις αρχικές του ρυθμίσεις.
~
• Εάν ρυθμίσετε σε υψηλτερη συχντητα, θα μεταβληθεί ο ήχος υψηλτερου
βήματος, ενώ εάν ρυθμίσετε σε χαμηλτερη συχντητα θα μεταβληθεί ο ήχος
χαμηλτερου βήματος.
34 GR
Ισορροπία
Μεταβάλλει την ισορροπία ανάμεσα στο αριστερ και στο δεξι ηχείο.
Αυτματη
Ένταση
Διατηρεί ένα σταθερ επίπεδο έντασης του ήχου, ακμη και αν υπάρχουν
διακυμάνσεις στο επίπεδο αυτ (π.χ. ο ήχος των διαφημίσεων είναι συχνά
πιο δυνατς απ εκείνον των τηλεοπτικών προγραμμάτων).
Αντιστάθμιση
έντασης
Ρυθμίζει ανεξάρτητα το επίπεδο έντασης του ήχου για κάθε συσκευή που
είναι συνδεδεμένη με την τηλεραση.
Περιβάλλοντας
Ήχος
Επιλέγει τη λειτουργία περιβάλλοντος ήχου.
"Ναι": Παρέχει εφέ περιβάλλοντος ήχου που σας δίνουν τη δυναττητα να
απολαύσετε τον εικονικ δικαναλικ περιβάλλοντα ήχο μνο απ τα δύο
εσωτερικά ηχεία της τηλερασης.
"Προσομ Στέρεο": Προσθέτει εφέ τύπου περιβάλλοντος ήχου σε
μονοφωνικά προγράμματα.
"Σινεμά": Παρέχει εφέ περιβάλλοντος ήχου ακριβώς πως στα
ηχοσυστήματα υψηλής κλάσης που υπάρχουν στις κινηματογραφικές
αίθουσες.
"Μουσική": Παρέχει εφέ περιβάλλοντος ήχου που σας κάνει να νιώθετε τι
περιβάλλεστε απ ήχο πως σε αίθουσα συναυλιών.
"Αθλητικά": Παρέχει εφέ περιβάλλοντος ήχου που σας κάνει να νιώθετε τι
παρακολουθείτε ζωντανά αθλητικές εκδηλώσεις.
"Παιχν": Παρέχει εφέ περιβάλλοντος ήχου που βελτιώνει τον ήχο των
παιχνιδιών.
"2χι": Για κανονική στερεοφωνική ή μονοφωνική λήψη.
• Ο "Περιβάλλοντας Ήχος" ορίζεται ανάλογα με τις ρυθμίσεις στην "Επιλογή
Σκηνικού".
Ενισχυτής
μπάσων
Παράγει πληρέστερο ήχο για πιο εντυπωσιακ αποτέλεσμα, τονίζοντας τα
μπάσα.
Διφ. Ήχος
Επιλέγει τον ήχο απ το ηχείο για μια στερεοφωνική ή δίγλωσση
αναμετάδοση.
"Στέρεο", "Μονοφωνικ": Για στερεοφωνική αναμετάδοση.
"A"/"B"/"Μονοφωνικ": Για δίγλωσση αναμετάδοση, επιλέξτε "A" για το
κανάλι ήχου 1, "B" για το κανάλι ήχου 2 ή "Μονοφωνικ" για μονοφωνικ
κανάλι, εφσον είναι διαθέσιμο.
z
• Εάν επιλέξετε μια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με την τηλεραση, ρυθμίστε
το στοιχείο "Διφ. Ήχος" στην επιλογή "Στέρεο", "A" ή "B".
Ηχείο
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τα εσωτερικά ηχεία της τηλερασης.
"Ηχείο Τηλερασ.": Τα ηχεία της τηλερασης ενεργοποιούνται για να
ακούσετε τον ήχο της τηλερασης απ τα ηχεία της τηλερασης.
"Ηχοσύστημα": Τα ηχεία της τηλερασης απενεργοποιούνται για να
ακούσετε τον ήχο της τηλερασης μνο απ την εξωτερική συσκευή ήχου
που είναι συνδεδεμένη στις υποδοχές εξδου ήχου.
Έξοδος ήχου
"Μεταβλητ": Zταν χρησιμοποιείτε εξωτερικ ηχοσύστημα, μπορείτε να
ρυθμίσετε την ένταση της εξδου ήχου απ το τηλεχειριστήριο της
τηλερασης.
"Σταθερ": Η έξοδος ήχου της τηλερασης παραμένει σταθερή.
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου έντασης του ήχου του ενισχυτή ήχου
για να ρυθμίσετε την ένταση (και άλλες ρυθμίσεις ήχου) μέσω του
ηχοσυστήματς σας.
Συνέχεια
35 GR
Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ
~
Διασύνδ. Ηχείου
ακουστικών
Ενεργοποιεί/Απενεργοποιεί τα εσωτερικά ηχεία της τηλερασης ταν
συνδέετε ακουστικά στην τηλεραση.
Ένταση
ακουστικών
Ρυθμίζει την ένταση ήχου των ακουστικών.
Πηγή ήχου HDMI/ Αλλάζει το ηχητικ σήμα για την είσοδο HDMI, ταν συνδεθεί μια συσκευή
DVI. Επιλέξτε μία απ τις ρυθμίσεις "Αυτμ.", "HDMI Ήχος" και "Ήχος
DVI
υπολογιστή".
Προηγμ
Ρυθμίσεις
"Δυναμικ Εύρος": Ισοσταθμίζει τυχν διαφορές στο επίπεδο ήχου μεταξύ
των διαφορετικών καναλιών (μνο για ήχο Dolby Digital).
~
• Η δυναττητα μπορεί να μη λειτουργεί ή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το
πργραμμα και ανεξάρτητα απ τη ρύθμιση "Δυναμικ Εύρος".
"Οπτική Έξοδος": Ρυθμίζει το ηχητικ σήμα που εξάγεται απ την
υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) της τηλερασης. Ρυθμίστε τη
λειτουργία στην επιλογή "Αυτμ.", ταν συνδέετε συσκευές συμβατές με
Dolby Digital. Ρυθμίστε τη λειτουργία στην επιλογή "PCM", ταν συνδέετε
συσκευές που δεν είναι συμβατές με Dolby Digital.
"Κατάσταση Downmix": Ρυθμίστε τη μέθοδο dowmix του πολυκαναλικού
ήχου σε δικαναλικ ήχο.
• "Περιβάλλοντας Ήχος": Επιλέξτε το για επίτευξη της καλύτερης δυνατής
απδοσης περιβάλλοντος ήχου ή ενώ χρησιμοποιείτε εξωτερικά προϊντα με Pro
Logic.
• "Στέρεο": Επιλέξτε το για στερεοφωνική έξοδο.
Καρακε
"Καρακε": Επιλέγει τη ρύθμιση "Ναι" ή "Zχι" για τη λειτουργία καρακε.
"Αλλαγή τονικτητας": Αλλάζει την τονικτητα της μουσικής. Μπορείτε να
προσαρμσετε την τονικτητα κατά ημιτνια.
"Μείωση φωνητικού": Μειώνει την ένταση των φωνητικών τμημάτων της
μουσικής. Η αποτελεσματικτητα της λειτουργίας εξαρτάται απ τον τύπο
της μουσικής.
"Ένταση Μικ1/Ένταση Μικ2": Προσαρμζει την ένταση του Μικροφώνου
1 και 2.
~
• Οι ρυθμίσεις "Λειτουργία Ήχου", "Επαναφορά ρυθμίσεων", "Ισοσταθμιστής", "Ισορροπία", "Αυτματη
Ένταση", "Αντιστάθμιση έντασης", "Περιβάλλοντας Ήχος", "Ενισχυτής μπάσων" και "Καρακε" δεν είναι
διαθέσιμες, ταν η ρύθμιση "Ηχείο" έχει οριστεί στην επιλογή "Ηχοσύστημα".
Οθνη
Φορμά Οθνης
Αλλάζει το φορμά οθνης. Για λεπτομέρειες σχετικά με το φορμά οθνης,
ανατρέξτε στη σελίδα 17.
Φορμά Οθνης
(μνο στη
λειτουργία PC)
"Κανονική": Εμφανίζει την εικνα στο αρχικ της μέγεθος.
"Πλήρες 1": Μεγεθύνει την εικνα για να καλύψει την κατακρυφη περιοχή
προβολής, ενώ διατηρεί την αρχική της αναλογία.
"Πλήρες 2": Μεγεθύνει την εικνα για να καλύψει την περιοχή προβολής.
Αυτματο Φορμά "Ναι": Επιλέξτε "Ναι" για να αλλάξετε αυτματα τη ρύθμιση "Φορμά
Οθνης" με βάση το περιεχμενο.
"2χι": Εάν οι συχνές αλλαγές της οθνης σας δυσαρεστούν, επιλέξτε "Zχι".
Επιλέξτε μία απ τις ρυθμίσεις της λειτουργίας "Φορμά Οθνης", ταν αυτή
η λειτουργία ρυθμιστεί σε "Zχι".
36 GR
Προεπιλογή 4:3
Ορίζει το προεπιλεγμένο φορμά οθνης για μεταδσεις 4:3.
Αυτματη
Προβολή
"Ναι": Προσαρμζει αυτματα την περιοχή προβολής με βάση το
περιεχμενο.
"2χι": Απενεργοποιεί την "Αυτματη Προβολή". Επιλέξτε μία απ τις
ρυθμίσεις της λειτουργίας "Περιοχή Προβολής".
Περιοχή
Προβολής
Ρυθμίζει την περιοχή προβολής της εικνας.
"Full pixel": Εμφανίζει τις εικνες στο αρχικ τους μέγεθος ταν
αποκπτονται τμήματα της εικνας.
"Κανονική": Εμφανίζει τις εικνες στο συνιστώμενο μέγεθος.
"+1": Εμφανίζει τις εικνες στο αρχικ τους μέγεθος.
"-1": Μεγεθύνει την εικνα, ώστε οι άκρες της να βρίσκονται εκτς της
ορατής περιοχής προβολής.
~
• Αυτές οι επιλογές ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την είσοδο που προβάλλεται.
Ρυθμίζει την οριζντια θέση της εικνας.
Κατακρ
Μετατπιση
Ρυθμίζει την κατακρυφη θέση της εικνας ταν το "Φορμά Οθνης" έχει
ρυθμιστεί στις επιλογές "Ζουμ", "14:9" ή "Λεζάντες".
Κατακρ
Μέγεθος
Ρυθμίζει το κατακρυφο μέγεθος της εικνας, ταν το "Φορμά Οθνης" έχει
ρυθμιστεί στην επιλογή "Ευρύ ζουμ".
Προσαρμογή
Υπολογιστή
Προσαρμζει την οθνη της τηλερασης ως οθνη PC.
z
• Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μνο εάν λαμβάνεται σήμα PC.
• Η "Αυτματ Προσαρμογή" ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με ορισμένα σήματα
εισδου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ρυθμίστε χειροκίνητα τα στοιχεία "Φάση",
"Βήμα", "Οριζντ Μετατπιση" και "Κατακρ Μετατπιση".
"Φορμά Οθνης": Επιλέξτε "Κανονική" για την προβολή της εικνας στο
αρχικ μέγεθς της. Επιλέξτε "Πλήρες 1" για να μεγεθύνετε την εικνα, ώστε
να καλύπτει την περιοχή προβολής διατηρώντας τον αρχικ λγο
διαστάσεών της. Επιλέξτε "Πλήρες 2" για να μεγεθύνετε την εικνα, ώστε να
καλύπτει την περιοχή προβολής.
"Επαναφορά ρυθμίσεων": Επαναφέρει λες τις ρυθμίσεις της λειτουργίας
"Προσαρμογή Υπολογιστή" εκτς απ το "Φορμά Οθνης" στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις.
"Αυτματ Προσαρμογή": Ρυθμίζει αυτματα τη θέση εμφάνισης και τη
φάση της εικνας στη λειτουργία υπολογιστή.
"Φάση": Προσαρμζει την οθνη ταν ένα μέρος του κειμένου ή της εικνας
που εμφανίζεται δεν είναι διαυγές.
"Βήμα": Μεγεθύνει ή σμικρύνει το μέγεθος της οθνης οριζοντίως.
"Οριζντ Μετατπιση": Μετακινεί την οθνη προς τα αριστερά ή προς τα
δεξιά.
"Κατακρ Μετατπιση": Μετακινεί την οθνη προς τα επάνω ή προς τα
κάτω.
37 GR
Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ
Οριζντ
Μετατπιση
Ρύθμιση καναλιού
Αναλογικές
Ρυθμίσεις
"Αναλ Αυτμ Συντονισμς" (Μνο στην αναλογική λειτουργία):
Συντονίζει λα τα διαθέσιμα αναλογικά κανάλια. Συνήθως δε χρειάζεται να
εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία, επειδή τα κανάλια θα είναι ήδη
συντονισμένα απ τη στιγμή που η τηλεραση εγκαταστάθηκε για πρώτη
φορά. Ωστσο, η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία
(π.χ. να συντονίσετε και πάλι την τηλεραση μετά απ μετακμιση σε άλλο
σπίτι ή να αναζητήσετε καινούργια κανάλια που έχουν ξεκινήσει να
εκπέμπουν).
"Χειροκίν Πργραμμα" (Μνο στην αναλογική λειτουργία): Αλλάζει τη
ρύθμιση των διαθέσιμων αναλογικών καναλιών.
Πατήστε το
για να επιλέξετε ένα πργραμμα που θέλετε να
τροποποιήσετε.
Σύστημα
Μπορείτε να συντονίσετε τα κανάλια χειροκίνητα.
1 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε "Σύστημα" και, στη συνέχεια,
πατήστε το .
2 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε ένα απ τα παρακάτω
συστήματα τηλεοπτικής μετάδοσης και, στη συνέχεια, πατήστε
το .
B/G: Για χώρες/περιοχές της Δυτικής Ευρώπης
I: Για το Ηνωμένο Βασίλειο
D/K: Για χώρες/περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης
L: Για τη Γαλλία
~
• Ανάλογα με την επιλεγμένη χώρα/περιοχή στο στοιχείο "Χώρα", η επιλογή αυτή
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
Κανάλι
1 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε "Κανάλι" και, στη συνέχεια,
πατήστε το .
2 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε το στοιχείο "S" (για καλωδιακά
κανάλια) ή το στοιχείο "C" (για επίγεια κανάλια) και, στη συνέχεια,
πατήστε το g.
3 Συντονίστε τα κανάλια ως εξής:
Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμ του καναλιού (συχντητα)
Πατήστε τα F/f για να αναζητήσετε το επμενο διαθέσιμο κανάλι. Zταν
βρεθεί ένα κανάλι, η αναζήτηση θα σταματήσει. Για να συνεχίσετε την
αναζήτηση, πατήστε τα F/f.
Εάν γνωρίζετε τον αριθμ του καναλιού (συχντητα)
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε τον αριθμ καναλιού που
επιθυμείτε ή τον αριθμ καναλιού του βίντεο.
4
Πατήστε το
για να μεταβείτε στη ρύθμιση "Επιβεβαίωση" και,
στη συνέχει, πατήστε το .
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να προκαθορίσετε χειροκίνητα και
άλλα κανάλια.
Τίτλος
Εκχωρεί ένα νομα της αρεσκείας σας, με έως πέντε γράμματα ή αριθμούς,
στο επιλεγμένο κανάλι.
38 GR
AFT
Σας επιτρέπει τον ακριβή χειροκίνητο συντονισμ του αριθμού του
επιλεγμένου προγράμματος, αν πιστεύετε τι μια μικρή ρύθμιση θα
βελτιώσει την ποιτητα της εικνας.
Φίλτρο ήχου
Βελτιώνει τον ήχο για μεμονωμένα κανάλια, σε περίπτωση παραμορφώσεων
σε μονοφωνικές αναμεταδσεις. Μερικές φορές, ένα μη τυπικ σήμα
εκπομπής μπορεί να δημιουργήσει ηχητική παραμρφωση ή διαλείπουσα
σίγαση του ήχου κατά την παρακολούθηση μονοφωνικών προγραμμάτων.
Εάν δεν αντιλαμβάνεστε οποιαδήποτε ηχητική παραμρφωση, συνιστάται
να αφήσετε την επιλογή αυτή στην εργοστασιακή ρύθμιση "Zχι".
~
• Το "Φίλτρο ήχου" δεν είναι διαθέσιμο ταν το "Σύστημα" έχει ρυθμιστεί στην
επιλογή "L".
Παράλειψη
Παραλείπει τα αναλογικά κανάλια που δεν χρησιμοποιούνται, ταν
πατήσετε το κουμπί PROG/CH +/- για να επιλέξετε κανάλια. (Μπορείτε να
επιλέξετε τα κανάλια που παραλείψατε χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά.)
Ψηφιακές
Ρυθμίσεις
"Ψηφιακς Συντονισμς"
• "Αυτ/τος ψηφιακς συντονισμς":
Συντονίζει τα διαθέσιμα ψηφιακά κανάλια.
Με την επιλογή αυτή, μπορείτε να συντονίσετε και πάλι την τηλεραση
μετά απ μετακμιση σε άλλο σπίτι ή να αναζητήσετε καινούργια κανάλια
που έχουν ξεκινήσει να εκπέμπουν. Πατήστε το .
• "Επεξεργασία Προγ/των":
Αφαιρεί λα τα μη επιθυμητά ψηφιακά κανάλια που έχουν αποθηκευθεί
στην τηλεραση και αλλάζει τη σειρά των ψηφιακών καναλιών που έχουν
αποθηκευθεί στην τηλεραση.
1 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να
διαγράψετε ή να μετακινήσετε σε μια νέα θέση.
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε τον γνωστ τριψήφιο
αριθμ προγράμματος της εκπομπής που θέλετε.
2 Διαγράψτε ή αλλάξτε τη σειρά των ψηφιακών καναλιών ως εξής:
Για να διαγράψετε ένα ψηφιακ κανάλι
Πατήστε το . Αφού εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης, πατήστε το G για
να επιλέξετε "Ναι" και, στη συνέχεια, πατήστε το .
Για να αλλάξετε τη σειρά των ψηφιακών καναλιών
Πατήστε το g, κατπιν πατήστε τα F/f για να επιλέξετε τη νέα θέση του
καναλιού και, στη συνέχεια, πατήστε το G.
3 Πατήστε το
RETURN.
Συνέχεια
39 GR
Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ
Επιβεβαίωση
Αποθηκεύει τις αλλαγές που έγιναν στις ρυθμίσεις για το "Χειροκίν
Πργραμμα".
"Ταξιν/ση Προγραμμ" (Μνο στην αναλογική λειτουργία): Αλλάζει τη
σειρά με την οποία είναι αποθηκευμένα τα αναλογικά κανάλια στην
τηλεραση.
1 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να
μετακινήσετε σε μια καινούργια θέση και, στη συνέχεια, πατήστε
το g.
2 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε τη νέα θέση για το κανάλι σας
και, στη συνέχεια, πατήστε το .
~
• Zταν έχει επιλεγεί το στοιχείο "Καλωδιακή TV", η λειτουργία αυτή ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.
• "Χειρ/τος Συντονισμς":
Συντονίζει χειροκίνητα τα ψηφιακά κανάλια.
1 Πατήστε το αριθμητικ κουμπί για να επιλέξετε τον αριθμ του
καναλιού που θέλετε να συντονίσετε χειροκίνητα και, στη συνέχεια,
πατήστε τα F/f για να συντονίσετε το κανάλι.
2 Rταν εντοπιστούν τα διαθέσιμα κανάλια, πατήστε το
για να
αποθηκεύσετε τα προγράμματα.
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να συντονίσετε χειροκίνητα
τα άλλα κανάλια.
~
• Δεν διατίθεται για σύνδεση καλωδιακής τηλερασης.
"Ρύθμιση Υπτιτλων"
• "Ρύθμιση Υπτιτλων": Zταν επιλέξετε "Για βαρήκοους", ίσως να
εμφανίζονται ορισμένα οπτικά βοηθήματα μαζί με τους υποτίτλους (εάν
τα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν τέτοιες πληροφορίες).
• "Προεπιλεγμένη Γλώσσα": Επιλέγει την επιθυμητή γλώσσα στην οποία
θα εμφανίζονται οι υπτιτλοι.
• "Δεύτερη Επιλογή Γλώσσας": Επιλέγει τη δευτερεύουσα επιθυμητή
γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται οι υπτιτλοι.
"Ρύθμιση Ήχου"
• "Τύπος Ήχου": Αλλάζει στην αναμετάδοση για τα άτομα που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, ταν έχει επιλεγεί το στοιχείο "Για
βαρήκοους".
• "Προεπιλεγμένη Γλώσσα": Επιλέγει την επιθυμητή γλώσσα που
χρησιμοποιείται για ένα πργραμμα. Ορισμένα ψηφιακά κανάλια
ενδέχεται να εκπέμπουν αρκετές γλώσσες ήχου για ένα πργραμμα.
• "Δεύτερη Επιλογή Γλώσσας": Επιλέγει τη δευτερεύουσα επιθυμητή
γλώσσα που χρησιμοποιείται για ένα πργραμμα. Ορισμένα ψηφιακά
κανάλια ενδέχεται να εκπέμπουν αρκετές γλώσσες ήχου για ένα
πργραμμα.
• "Περιγραφή Ήχου": Παρέχει περιγραφή ήχου (αφήγηση) των οπτικών
πληροφοριών, εφσον τα τηλεοπτικά κανάλια εκπέμπουν τέτοιες
πληροφορίες.
• "Επίπεδο Ανάμιξης": Ρυθμίζει το επίπεδο εξδου για τον κύριο ήχο της
τηλερασης και το επίπεδο εξδου για την Περιγραφή Ήχου.
z
• Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μνο ταν η "Περιγραφή Ήχου" έχει ρυθμιστεί σε
"Ναι".
• "Επίπεδο ήχου MPEG": Ρυθμίζει το επίπεδο ήχου MPEG.
"Τεχνικές Ρυθμίσεις"
• "Αυτματη Ενημέρωση Υπηρ.": Με αυτήν την επιλογή η τηλεραση
μπορεί να εντοπίζει και να αποθηκεύει νέες ψηφιακές υπηρεσίες μλις
γίνονται διαθέσιμες.
• "Ενημέρωση συστήματος": Αυτή η τηλεραση έχει δυναττητα λήψης
ενημερώσεων λογισμικού μέσω του σήματος εκπομπής. Προκειμένου να
είναι δυνατή η λήψη αναβαθμίσεων, η επιλογή Ενημέρωση συστήματος
στο μενού Τεχνικές Ρυθμίσεις πρέπει να έχει οριστεί σε "Ναι". Zταν γίνει
εντοπισμς μιας αναβάθμισης, ο χρήστης θα ενημερωθεί απ μια σειρά
ενδείξεων στην οθνη, σχετικά με τη διαδικασία της αναβάθμισης. Μην
αποσυνδέετε το σύστημα απ την παροχή ρεύματος κατά τη διαδικασία
της εγκατάστασης.
40 GR
• "Πληροφορίες Συστήματος": Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού
και τη στάθμη σήματος.
• "Χρονική Ζώνη": Σας επιτρέπει να επιλέξετε χειροκίνητα τη χρονική
ζώνη στην οποία βρίσκεστε, εφσον αυτή δεν είναι ίδια με την
προεπιλεγμένη ρύθμιση χρονικής ζώνης για τη χώρα/περιοχή σας.
~
• Zταν έχει επιλεγεί το στοιχείο "Καλωδιακή TV", η λειτουργία αυτή ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.
• "Αυτματη Θερινή Ώρα": Επιλέγει αν θα γίνεται αυτματα εναλλαγή
μεταξύ της θερινής και της χειμερινής ώρας.
• "Ναι": Γίνεται εναλλαγή μεταξύ της θερινής και της χειμερινής ώρας σύμφωνα
με το ημερολγιο.
• "Zχι": Η ώρα εμφανίζεται σύμφωνα με τη διαφορά ώρας που ορίστηκε στη
"Χρονική Ζώνη".
~
• Zταν έχει επιλεγεί το στοιχείο "Καλωδιακή TV", η λειτουργία αυτή ενδέχεται να
μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.
• "Αλλαγή υπηρεσίας": Επιλέξτε το "Ναι" για αυτματη αλλαγή του
καναλιού ταν ο σταθμς αλλάξει τη μετάδοση του προγράμματος
προβολής σε ένα διαφορετικ κανάλι.
"Ρυθμίσεις Μονάδας CA"
Σας επιτρέπει την πρσβαση σε μια υπηρεσία συνδρομητικού καναλιού μλις
αποκτήσετε Μονάδα Περιορισμένης Πρσβασης (CAM) και κάρτα προβολής.
Ανατρέξτε στη σελίδα 25 για τη θέση της υποδοχής
(PCMCIA).
Ορίζει έναν περιορισμ ηλικίας για τα προγράμματα. Οποιοδήποτε πργραμμα βρίσκεται μέσα σε
αυτν τον περιορισμ ηλικίας, μπορεί να προβληθεί μνο αφού εισαχθεί σωστά ένας Κωδικς PIN .
~
• Για τις υπηρεσίες παροχής καλωδιακής τηλερασης στις Κάτω Χώρες, ο κωδικς PIN θα πρέπει να εισαχθεί,
ταν ο χαρακτηρισμς του προγράμματος είναι μεγαλύτερος απ ή ίσος με την καθορισμένη ηλικία.
1 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε τον ισχύοντα Κωδικ PIN.
Εάν δεν έχετε ρυθμίσει κωδικ PIN άλλη φορά, θα εμφανιστεί μια οθνη εισαγωγής κωδικού PIN.
Ακολουθήστε τις οδηγίες της εντητας "Κωδικς PIN" που ακολουθεί.
2 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε τον περιορισμ ηλικίας ή το στοιχείο "Καμία" (για
παρακολούθηση χωρίς περιορισμ) και, στη συνέχεια, πατήστε το .
3 Πατήστε το
RETURN.
Κωδικς PIN
Για να ορίσετε τον κωδικ PIN για πρώτη φορά
1 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε το νέο Κωδικ
PIN.
2 Πατήστε το
RETURN.
Για να αλλάξετε τον κωδικ PIN
1 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε τον ισχύοντα
Κωδικ PIN.
2 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε το νέο Κωδικ
PIN.
3 Πατήστε το
RETURN.
z
• Ο κωδικς PIN 9999 γίνεται πάντοτε δεκτς.
Αλλαγή Κωδικού
PIN
Επιλέγει την αλλαγή του κωδικού PIN.
Συνέχεια
41 GR
Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ
Κλείδωμα για Παιδιά
Κλείδωμα για
Παιδιά
Επιλέξτε την ηλικία του νετερου θεατή της τηλερασης σας (3 ~ 18).
Επιλέξτε "Καμία", εάν δεν επιθυμείτε καμία καταχώρηση.
Αυτά τα στοιχεία προς επιλογή ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με τη
ρύθμιση χώρας.
Κλείδωμα
ψηφιακού
προγράμματος
Κλειδώνει/ξεκλειδώνει προγράμματα και ελέγχει την κατάσταση των
προγραμμάτων.
1 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε τον ισχύοντα
Κωδικ PIN ή για να ορίσετε έναν καινούργιο.
2 Πατήστε τα F/f για να περιηγηθείτε στα προγράμματα και
πατήστε το
για να εναλλαγή μεταξύ των καταστάσεων
"Κλειδωμένο" και "Ξεκλειδωμένο".
Κλείδωμα
εξωτερικής
εισδου
Αποκλείει την παρακολούθηση απ μια εξωτερική είσοδο. Για να προβάλετε
μια εξωτερική είσοδο που έχει αποκλειστεί, επιλέξτε "Ξεκλειδωμένο".
Ρυθμίσεις
Αυτματη
Έναρξη USB
Εισέρχεται αυτματα στην προβολή μικρογραφιών της φωτογραφίας/
μουσικής/του βίντεο που αναπαρήχθηκε πιο πρσφατα, ταν η τηλεραση
είναι ενεργοποιημένη και στη θύρα USB έχει συνδεθεί και, στη συνέχεια,
ενεργοποιηθεί μια συσκευή USB.
Χρονοδ.
Απενεργ.
Ορίζει μια χρονική περίοδο, μετά απ την οποία η τηλεραση μεταβαίνει
αυτματα στη λειτουργία αναμονής.
Zταν ενεργοποιηθεί ο "Χρονοδ. Απενεργ.", η ένδειξη (Χρονοδ.
Απενεργ.) στην πρσοψη της τηλερασης ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.
z
• Εάν απενεργοποιήσετε την τηλεραση και την ενεργοποιήσετε ξανά, ο "Χρονοδ.
Απενεργ." επανέρχεται στη ρύθμιση "Zχι".
• Εμφανίζεται στην οθνη μια προειδοποίηση ένα λεπτ προτού η τηλεραση μεταβεί
στη λειτουργία αναμονής.
Αυτματη
Έναρξη
Ξεκινάει την αρχική ρύθμιση για επιλογή της γλώσσας, της χώρας/περιοχής
και της τοποθεσίας και για συντονισμ λων των διαθέσιμων ψηφιακών και
αναλογικών καναλιών. Συνήθως, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε αυτήν τη
λειτουργία, επειδή η γλώσσα και η χώρα/περιοχή θα έχουν ήδη επιλεγεί και
τα κανάλια θα είναι ήδη συντονισμένα, απ τη στιγμή που η τηλεραση
εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά. Ωστσο, αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να
επαναλάβετε τη διαδικασία (π.χ. να συντονίσετε ξανά την τηλεραση μετά
απ μια μετακμιση).
Γλώσσα
Επιλέγει τη γλώσσα στην οποία εμφανίζονται τα μενού.
Ήχος έναρξης
Επιλέξτε "Ναι" για την αναπαραγωγή ήχου, ταν η τηλεραση είναι
ενεργοποιημένη. Επιλέξτε "Zχι" για να τον απενεργοποιήσετε.
42 GR
Ρύθμιση AV
Εκχωρεί ένα νομα σε οποιαδήποτε συσκευή συνδέεται στις πλαϊνές και
πίσω υποδοχές. Το νομα θα εμφανιστεί για λίγο στην οθνη ταν επιλεγεί η
συσκευή.
1 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε την επιθυμητή πηγή εισδου και,
στη συνέχεια, πατήστε το .
2 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή
παρακάτω και, στη συνέχεια, πατήστε το .
• AV1 (ή AV2/HDMI1/HDMI2/Component/PC), ΚΑΛΩΔ TV, ΔΟΡΥΦΟΡ,
VIDEO, DVD/BD, ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙ,
CAM, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ, PC: Χρησιμοποιεί έναν απ τους
προκαθορισμένους τίτλους για να εκχωρήσει ένα νομα στη συνδεδεμένη
συσκευή.
• "Επεξ.": Δημιουργεί το δικ σας τίτλο.
1 Πατήστε τα F/f για να επιλέξετε το επιθυμητ γράμμα ή
αριθμ ("_" για κεν διάστημα) και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί g.
Εάν εισαγάγετε λάθος χαρακτήρα
Πατήστε το G/g για να επιλέξετε το λανθασμένο χαρακτήρα. Κατπιν,
πατήστε τα F/f για να επιλέξετε το σωστ χαρακτήρα.
2 Επαναλάβετε τη διαδικασία στο βήμα 1 μέχρι να ολοκληρωθεί
το νομα και, στη συνέχεια, πατήστε το .
Επιτρέπει στην τηλεραση να επικοινωνεί με συσκευές που είναι συμβατές
με το ρυθμιστικ για HDMI και είναι συνδεδεμένες στις υποδοχές HDMI της
τηλερασης. Σημειώστε τι πρέπει επίσης να γίνουν ρυθμίσεις επικοινωνίας
στις συνδεδεμένες συσκευές.
"Ρυθμιστικ για HDMI": Ορίζει αν θα συνδεθούν οι λειτουργίες της
τηλερασης και της συνδεδεμένης συσκευής που είναι συμβατή με το
ρυθμιστικ για HDMI.
"Αυτμ. Απεν. Συσκευών": Zταν αυτ το στοιχείο ρυθμιστεί σε "Ναι", η
συνδεδεμένη συσκευή που είναι συμβατή με το ρυθμιστικ για HDMI
απενεργοποιείται, ταν θέσετε την τηλεραση στη λειτουργία αναμονής απ
το τηλεχειριστήριο.
"Αυτμ. Ενεργ. Τηλερ.": Zταν αυτ το στοιχείο ρυθμιστεί σε "Ναι", η
τηλεραση ενεργοποιείται, ταν ενεργοποιείται η συνδεδεμένη συσκευή που
είναι συμβατή με το ρυθμιστικ για HDMI.
"Λίστα Συσκευών HDMI": Εμφανίζει μια λίστα συνδεδεμένων συσκευών
συμβατών με το ρυθμιστικ για HDMI.
"Πλήκτρα ελέγχου της συσκευής": Αν αυτ το στοιχείο ρυθμιστεί στην
επιλογή "Πλήκτρα συντονισμού", μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι που έχει
συντονιστεί απ τη συνδεδεμένη συσκευή, ενώ αν ρυθμιστεί στην επιλογή
"Πλήκτρα μενού", μπορείτε να περιηγηθείτε στα μενού της συνδεδεμένης
συσκευής χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
DivX® VOD
"DivX® VOD Κωδικς καταχώρησης": Εμφανίζει τον κωδικ
καταχώρησης που απαιτείται για την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX®
VOD.
"DivX® VOD Κωδικς Διαγρ.καταχ.": Εμφανίζει τον κωδικ διαγραφής
καταχώρησης που απαιτείται για την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX®
VOD.
Συνέχεια
43 GR
Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ
Ρυθμίσεις HDMI
Ρυθμίσεις DVD
"Μίξη υποβιβασμού": Αλλάζει τη μέθοδο για μείωση των καναλιών μίξης σε
2 ταν αναπαράγετε ένα DVD μορφής Dolby Digital.
• "Surround": Η έξοδος πολυκάναλων ηχητικών σημάτων γίνεται σε
2 κανάλια για να απολαύσετε ήχο surround.
• "Στερεο": Τα πολυκάναλα ηχητικά σήματα μειώνονται σε 2 μνο κανάλια
για χρήση με τα ηχεία της τηλερασης ή με ακουστικά.
"Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου": Ταινίες που περιέχονται σε ένα DVD
ενδέχεται να είναι εντελώς ή μερικώς ακατάλληλες για παιδιά. Τα DVD
τέτοιου τύπου ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες να
χαρακτηρίζουν το επίπεδο πρσβασης στο περιεχμενο ή τις σκηνές απ 1
έως 8. Μπορείτε να επιλέξετε ένα απ τα επίπεδα πρσβασης και να
επιτρέψετε την προβολή εναλλακτικών σκηνών κατά την αναπαραγωγή.
1 Πατήστε F/f για να επιλέξετε "Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου" και,
στη συνέχεια, πατήστε το .
2 Πατήστε F/f για να επιλέξετε "Κωδικς PIN" και, στη συνέχεια,
πατήστε το .
3 Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε τον τρέχοντα
κωδικ PIN.
4 Επιλέξτε "Γονικς έλεγχος DVD" και, στη συνέχεια, πατήστε το .
5 Πατήστε F/f για να επιλέξετε το επίπεδο πρσβασης και, στη
συνέχεια, πατήστε το .
• "Κωδικς PIN": Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την τηλεραση έτσι ώστε να
αποκλείει συγκεκριμένο περιεχμενο DVD. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
0-9 του τηλεχειριστηρίου για να εισαγάγετε έναν τετραψήφιο κωδικ PIN.
• "Γονικς έλεγχος DVD": Ορίζει ένα επίπεδο γονικής καθοδήγησης.
Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων "Επίπεδο1" έως "Επίπεδο8" και
"Κανένας περιορισμς".
"Γλώσσα DVD": Επιλέγει τις γλώσσες προβολής του DVD στην οθνη.
Ενημερώνει το σύστημα της τηλερασης με χρήση μνήμης USB.
Σύστημα
ενημέρωσης USB
Υποστήριξη
προϊντος
Εμφανίζει τις πληροφορίες προϊντος της τηλερασής σας.
Εργοστασιακές
ρυθμίσεις
Επαναφέρει λες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αφού
ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, εμφανίζεται η οθνη αρχικών ρυθμίσεων.
Eco
Επαναφορά
ρυθμίσεων
Επαναφέρει λες τις ρυθμίσεις της λειτουργίας "Eco" στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
Εξοικ. Ενέργειας Επιλέγει τη λειτουργία εξοικονμησης ενέργειας για μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας της τηλερασης.
"Κανονική": Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
"Μειωμένη": Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας της τηλερασης.
"Σβήσιμο Εικνας": Απενεργοποιεί την εικνα. Μπορείτε να ακούτε ήχο
ενώ η εικνα είναι απενεργοποιημένη.
Τηλερ.σε αναμ.
λγω αδράνειας
44 GR
Επιλέγει το χρονικ διάστημα ("1h", "2h" ή "4h") μετά απ το οποίο η
τηλεραση θα εισέλθει στη λειτουργία αναμονής αυτματα, εάν δεν
χειριστείτε την τηλεραση για το συγκεκριμένο χρονικ διάστημα.
Αισθ. Φωτς
Βελτιστοποιεί αυτματα τις ρυθμίσεις της εικνας ανάλογα με το φως του
δωματίου.
~
• Μην τοποθετείτε οτιδήποτε μπροστά απ τον αισθητήρα, καθώς μπορεί να
επηρεαστεί η λειτουργία του. Ελέγξτε τη θέση του αισθητήρα (σελίδα 15).
Διαχείριση
Ισχύος PC
Zταν αυτ το στοιχείο έχει ρυθμιστεί σε "Ναι", η συσκευή μεταβαίνει στη
λειτουργία αναμονής εάν δεν λαμβάνεται σήμα PC. Διατίθεται μνο για την
είσοδο PC.
~
• Η ενεργειακή απδοση μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και, συνεπώς, εξοικονομείτε χρήματα, αφού
μειώνονται οι χρεώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος.
• Zταν δεν χρησιμοποιείται
– Εάν πρκειται να μη χρησιμοποιήσετε την τηλεραση για αρκετές ημέρες, θα πρέπει να την αποσυνδέσετε
απ την παροχή ρεύματος για λγους περιβαλλοντικούς και ασφάλειας.
– Μετά την απενεργοποίηση της τηλερασης, η τηλεραση δεν έχει αποσυνδεθεί απ την παροχή ρεύματος.
Για να την αποσυνδέσετε εντελώς, τραβήξτε το φις απ την πρίζα.
– Παρλα αυτά κάποια μοντέλα τηλεοράσεων πρέπει να παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για να
εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους.
Χρήση των λειτουργιών ΜΕΝΟΥ
45 GR
Πρσθετες πληροφορίες
Εγκατάσταση των εξαρτημάτων
(Επιτοίχιο στήριγμα)
Προς τους πελάτες:
Για λγους ασφάλειας και προστασίας του προϊντος, η Sony συνιστά ένθερμα η
τοποθέτηση της τηλερασής σας να πραγματοποιείται απ αντιπροσώπους της Sony ή
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς. Μην επιχειρήσετε να την τοποθετήσετε μνοι σας.
Προς τους αντιπροσώπους της Sony και τους τεχνικούς:
Δώστε μεγάλη προσοχή στην ασφάλεια κατά την τοποθέτηση, την περιοδική συντήρηση
και τον έλεγχο του προϊντος αυτού.
Η τηλερασή σας μπορεί να τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας το επιτοίχιο στήριγμα
SU-WL100 (πωλούνται χωριστά).
• Ανατρέξτε στις Οδηγίες που παρέχονται με το επιτοίχιο στήριγμα για την ορθή
εγκατάσταση.
• Ανατρέξτε στην εντητα "Αφαίρεση της Βάσης επιτραπέζιας τοποθέτησης απ την
τηλεραση" (σελίδα 8).
~
• Τοποθετήστε την τηλεραση στη Βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης, ταν στερεώνετε το άγκιστρο στερέωσης.
SU-WL100
Βίδα
(+PSW4 × 12)
0
5
0
01
5
51
01
02
51
02
Άγκιστρο στερέωσης
46 GR
Σημείωση για την εγκατάσταση
Κατά τη χρήση του επιτοίχιου στηρίγματος SU-WL100, η απσταση μεταξύ του τοίχου και της
τηλερασης θα είναι 6 cm. Χρησιμοποιήστε αυτν το χώρο για να περάσετε τα καλώδια που θα
συνδέσετε στην τηλεραση.
6 cm
Απαιτείται επαρκής εμπειρία για την εγκατάσταση του προϊντος αυτού και ειδικτερα για να
προσδιοριστεί η αντοχή του τοίχου που θα συγκρατεί το βάρος της τηλερασης. Φροντίστε να
αναθέσετε την τοποθέτηση του προϊντος αυτού στον τοίχο σε αντιπροσώπους της Sony ή σε
εξουσιοδοτημένους τεχνικούς και δείξτε την απαραίτητη προσοχή στα θέματα ασφάλειας κατά
την εγκατάσταση. Η Sony ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμ προκληθεί
λγω κακής χρήσης ή λανθασμένης εγκατάστασης.
Πρσθετες πληροφορίες
47 GR
Πίνακας διαστάσεων για την εγκατάσταση της τηλερασης
125
SU-WL100
Κεντρικ σημείο οθνης
Μονάδα: cm
Διαστάσεις οθνης
Qνομα μοντέλου
KDL-22CX32D
Διάσταση απ το
κέντρο της
οθνης
Μήκος για κάθε γωνία στερέωσης
Γωνία (0°)
Γωνία (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
53,0
34,9
10,2
29,0
12,3
21,1
32,6
28,5
Οι αριθμοί στον παραπάνω πίνακα ενδεχομένως να διαφέρουν λίγο ανάλογα με την εγκατάσταση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο τοίχος στον οποίο θα τοποθετηθεί η τηλεραση θα πρέπει να μπορεί να στηρίξει βάρος
τουλάχιστον τέσσερις φορές μεγαλύτερο απ αυτ της τηλερασης. Για το βάρος της τηλερασης,
ανατρέξτε στις "Προδιαγραφές" (σελίδα 49).
Διάγραμμα/Πίνακας θέσεων βιδών και αγκίστρων
Θέση αγκίστρου
SU-WL100
Qνομα μοντέλου
KDL-22CX32D
b
Θέση αγκίστρου
SU-WL100
a
b
48 GR
Προδιαγραφές
Σύστημα
Σύστημα οθνης
Οθνη LCD (Οθνη υγρών κρυστάλλων)
Τηλεοπτικ σύστημα
μετάδοσης
Ανάλογα με την επιλογή χώρας/περιοχής
Αναλογικ: B/G, D/K, L, I
Ψηφιακ: DVB-T, DVB-C
Χρωματικ σύστημα/
Σύστημα εικνας
Αναλογικ: PAL, PAL60 (μνο για είσοδο εικνας), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (μνο για είσοδο
εικνας)
Ψηφιακ: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Κάλυψη καναλιών
Αναλογικ: 46,25 - 855,25 MHz
Ψηφιακ: VHF/UHF
Μορφές δίσκων
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD-RW, CD-R
Μορφές πολυμέσων
DVD video, CD ήχου, video CD (VCD 1.0/1.1/2.0), S-Video CD
Έξοδος ήχου
5W + 5W
Κωδικς περιοχής
Βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλερασης.
Υποδοχές εισδου/εξδου
Κεραία
/
Εξωτερικς ακροδέκτης 75 ohm για VHF/UHF
AV1
Υποδοχή scart 21-ακίδων που περιλαμβάνει είσοδο ήχου/εικνας, είσοδο RGB, είσοδο S-Video, και
έξοδο ήχου/εικνας τηλερασης.
COMPONENT IN Υποστηριζμενα φορμά: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3V αρνητικς συγχρονισμς/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT IN Είσοδος ήχου (υποδοχές RCA)
HDMI IN 1, 2
Εικνα: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ήχος: Γραμμικ PCM δύο καναλιών
32, 44,1 και 48 kHz, 16, 20 και 24 bit, Dolby Digital
Υπολογιστής (ανατρέξτε στη σελίδα 51)
Αναλογικς ήχος (μίνι υποδοχή) (μνο HDMI 1)
Είσοδος εικνας (υποδοχή RCA)
AV2
Είσοδος ήχου (υποδοχές RCA)
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Οπτική ψηφιακή υποδοχή (Γραμμικ PCM δύο καναλιών, Dolby Digital)
AUDIO OUT
Έξοδος ήχου (Αριστερά/Δεξιά) (υποδοχές RCA)
PC IN
Είσοδος υπολογιστή (15 D-sub) (ανατρέξτε στη σελίδα 51)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, χωρίς συγχρονισμ σε πράσινο (Sync on Green)/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, H/V Sync: επίπεδο TTL
Είσοδος ήχου υπολογιστή (μίνι υποδοχή)
i
Υποδοχή ακουστικών
m 1, 2
Υποδοχή μικροφώνου
Πρσθετες πληροφορίες
AV2
Θύρα USB
Υποδοχή CAM (Μονάδα Περιορισμένης Πρσβασης)
DVD
DVD Μήκος κύματος: 655 ± 15nm
Μέγιστη ισχύς: 0,4mW
CD
Μήκος κύματος: 790 ± 20nm
Μέγιστη ισχύς: 0,4mW
Συνέχεια
49 GR
Qνομα μοντέλου
KDL-
22CX32D
Ισχύς και λοιπά
Απαιτήσεις
τροφοδοσίας
220–240 V AC, 50 Hz
Κλάση ενεργειακής
απδοσης
C
Μέγεθος οθνης
(διαγωνίως)
Περίπου 54,8 cm / 22 ίντσες
42,0 W
Κατανάλωση στη
ισχύος
λειτουργία
"Κατοικία"/
"Κανονική"
60 W
στη
λειτουργία
"Κατάστημα"/
"Ζωηρή"
Μέση ετήσια
κατανάλωση
ενέργειας*1
61 kWh
Κατανάλωση ενέργειας 0,27 W
σε αναμονή*2
Κατανάλωση ενέργειας 0,26 W
σε απενεργοποιημένη
λειτουργία
Ανάλυση οθνης
1.366 κουκίδες (οριζντια) × 768 γραμμές (κατακρυφη)
Διαστάσεις (‰ε τη
(π × υ × β) βάση)
(Περίπου) (χωρίς τη
βάση)
53,0 × 38,1 × 19,0 cm
Βάρος
(‰ε τη
(Περίπου) βάση)
6,4 kg
(χωρίς τη
βάση)
53,0 × 34,9 × 8,1 cm
5,9 kg
Παρεχμενα
εξαρτήματα
Ανατρέξτε στο "1: Έλεγχος των εξαρτημάτων" στη σελίδα 4.
Προαιρετικά
εξαρτήματα
Ανατρέξτε στην εντητα "Εγκατάσταση των εξαρτημάτων (Επιτοίχιο στήριγμα)" στη σελίδα 46.
*1 Ετήσια κατανάλωση ενέργειας, με βάση την κατανάλωση ρεύματος της τηλερασης σε ημερήσια 4ωρη
λειτουργία επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται απ τον τρπο χρήσης της
τηλερασης.
*2 Η συγκεκριμένη κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή επιτυγχάνεται αφού η τηλεραση ολοκληρώσει τις
απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες.
Ο σχεδιασμς και οι προδιαγραφές υπκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
50 GR
Πίνακας αναφοράς σημάτων εισδου υπολογιστή για την υποδοχή PC IN
και HDMI IN 1/2
Σήματα
Οριζντια (Pixel)
Κατακρυφα
(Γραμμή)
Οριζντια
συχντητα
(kHz)
Κατακρυφη
συχντητα
(Hz)
Πρτυπο
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Οδηγίες VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Οδηγίες VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Η είσοδος υπολογιστή της τηλερασης αυτής δεν υποστηρίζει συγχρονισμ σε πράσινο (Sync on Green) ή
σύνθετο συγχρονισμ (Composite Sync).
• Η είσοδος υπολογιστή της τηλερασης αυτής δεν υποστηρίζει πεπλεγμένα σήματα.
• Η είσοδος υπολογιστή της τηλερασης αυτής υποστηρίζει σήματα του παραπάνω πίνακα με κατακρυφη
συχντητα 60 Hz.
Πρσθετες πληροφορίες
51 GR
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Ελέγξτε αν η ένδειξη 1 (αναμονή)
αναβοσβήνει με κκκινο χρώμα.
Qταν αναβοσβήνει
Η λειτουργία αυτοδιάγνωσης είναι
ενεργοποιημένη.
Πατήστε το 1 στην άκρη της τηλερασης για
να την απενεργοποιήσετε, αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας και ενημερώστε τον
αντιπρσωπ σας ή το κέντρο εξυπηρέτησης
της Sony.
Qταν δεν αναβοσβήνει
1 Ελέγξτε τα θέματα στους παρακάτω
πίνακες.
2 Αν το πρβλημα παραμένει, παραδώστε
την τηλεραση για επισκευή απ
εξουσιοδοτημένο προσωπικ σέρβις.
z
• Για περισστερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με
το Κέντρο πληροφρησης πελατών της Sony στη
διεύθυνση ή τον τηλεφωνικ αριθμ που θα βρείτε
στην εγγύηση που παρέχεται.
Εικνα
Δεν εμφανίζεται εικνα (η οθνη είναι σκοτεινή)
και δεν υπάρχει ήχος
• Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/της καλωδιακής
τηλερασης.
• Συνδέστε την τηλεραση στην πρίζα και πατήστε
το 1 στα πλάγια της τηλερασης.
• Εάν η ένδειξη 1 (αναμονή) ανάψει με κκκινο
χρώμα, πατήστε το "/1.
Δεν εμφανίζεται εικνα ή δεν εμφανίζονται
πληροφορίες μενού απ τη συσκευή η οποία
είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή scart
• Πατήστε το
για να εμφανίσετε τη λίστα των
συνδεδεμένων συσκευών και, στη συνέχεια,
επιλέξτε την είσοδο που θέλετε.
• Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της προαιρετικής
συσκευής και της τηλερασης.
Διπλή εικνα ή είδωλα
• Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/της καλωδιακής
τηλερασης.
• Ελέγξτε τη θέση και τον προσανατολισμ της
κεραίας.
Στην οθνη εμφανίζεται μνο χινι και θρυβος
• Ελέγξτε εάν η κεραία έχει σπάσει ή έχει στραβώσει.
• Ελέγξτε εάν η κεραία έχει φτάσει στο τέλος του
χρνου χρήσης της (τρία έως πέντε χρνια με
κανονική χρήση, ένα με δύο χρνια κοντά στη
θάλασσα).
52 GR
Υπάρχει θρυβος στην εικνα ή τον ήχο κατά
την παρακολούθηση ενς τηλεοπτικού καναλιού
• Ρυθμίστε τη λειτουργία "AFT" (Αυτματος
μικροσυντονισμς) για να έχετε καλύτερη λήψη
εικνας (σελίδα 39).
Στην οθνη εμφανίζονται μικροσκοπικά μαύρα ή/
και φωτεινά σημάδια
• Η εικνα μιας οθνης αποτελείται απ pixel.
Μικροσκοπικά μαύρα ή/και φωτεινά σημάδια
(pixel) στην οθνη δεν υποδηλώνουν
δυσλειτουργία.
Σε έγχρωμες εκπομπές δεν εμφανίζονται
χρώματα
• Επιλέξτε το στοιχείο "Επαναφορά ρυθμίσεων"
(σελίδα 33).
Δεν υπάρχει χρώμα ή υπάρχει ακαννιστο χρώμα
κατά την προβολή σήματος απ τις υποδοχές
COMPONENT IN
• Ελέγξτε τη σύνδεση των υποδοχών
COMPONENT IN και ελέγξτε εάν λα τα
βύσματα έχουν εφαρμσει καλά στις αντίστοιχες
υποδοχές τους.
Ήχος
Δεν ακούγεται ήχος, αλλά η εικνα είναι καλή
• Πατήστε το 2 + ή το % (Σίγαση).
• Ελέγξτε εάν το "Ηχείο" έχει ρυθμιστεί στην
επιλογή "Ηχείο Τηλερασ." (σελίδα 35).
• Zταν χρησιμοποιείτε την είσοδο HDMI με Super
Audio CD ή DVD-Audio, η υποδοχή DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL) ενδέχεται να μην
εξάγει σήματα ήχου.
Κανάλια
Δεν είναι δυνατή η επιλογή του επιθυμητού
καναλιού
• Πραγματοποιήστε εναλλαγή απ την ψηφιακή
στην αναλογική λειτουργία ή αντίστροφα και
επιλέξτε το επιθυμητ ψηφιακ/αναλογικ κανάλι.
Μερικά κανάλια είναι κενά
• Μνο κωδικοποιημένο/συνδρομητικ κανάλι.
Εγγραφείτε στην υπηρεσία συνδρομητικής
τηλερασης.
• Το κανάλι χρησιμοποιείται μνο για δεδομένα (δεν
υπάρχει εικνα ή ήχος).
• Επικοινωνήστε με τον ραδιοτηλεοπτικ σταθμ για
λεπτομέρειες σχετικά με τη μετάδοση.
Τα ψηφιακά κανάλια δεν εμφανίζονται
• Επικοινωνήστε με έναν τεχνικ εγκατάστασης της
περιοχής σας για να μάθετε αν υπάρχουν
διαθέσιμες ψηφιακές εκπομπές στην περιοχή σας.
• Αναβαθμίστε σε κεραία καλύτερης λήψης.
Γενικά
Η τηλεραση απενεργοποιείται αυτματα (η
τηλεραση εισέρχεται στη λειτουργία αναμονής)
• Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένος ο "Χρονοδ.
Απενεργ." (σελίδα 42) ή το στοιχείο "Τηλερ.σε
αναμ. λγω αδράνειας" (σελίδα 44).
• Αν η τηλεραση δεν λαμβάνει σήμα και δεν
εκτελεστεί καμία άλλη λειτουργία για 15 λεπτά
στην κατάσταση λειτουργίας, ττε η τηλεραση
εισέρχεται αυτματα στη λειτουργία αναμονής.
Παραμορφωμένη εικνα ή/και ήχος
• Κρατήστε την τηλεραση μακριά απ πηγές
θορύβου πως αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, σεσουάρ
μαλλιών ή οπτικές συσκευές.
• Κατά την εγκατάσταση μιας προαιρετικής
συσκευής, αφήστε λίγο χώρο μεταξύ της συσκευής
και της τηλερασης.
• Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας/της καλωδιακής
τηλερασης.
• Κρατήστε το καλώδιο της κεραίας/καλωδιακής
τηλερασης μακριά απ καλώδια σύνδεσης.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί
• Αλλάξτε τις μπαταρίες.
Η συσκευή HDMI δεν εμφανίζεται στη "Λίστα
Συσκευών HDMI"
• Βεβαιωθείτε τι η συσκευή σας είναι συμβατή με το
ρυθμιστικ για HDMI.
Στην οθνη εμφανίζεται η ένδειξη "Λειτουργία
επίδειξης καταστήματος: Ναι"
• Η τηλερασή σας έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία
"Κατάστημα". Πρέπει να ορίσετε ξανά την επιλογή
"Κατοικία" για το στοιχείο "Τοποθεσία" στη
διαδικασία "Αυτματη Έναρξη" (σελίδα 6).
Πρσθετες πληροφορίες
53 GR
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony.
Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι από τη χρήση του.
Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί
σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης,
παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς
ή µε ένα µέλος του δικτύου µας εξουσιοδοτηµένων σέρβις
(ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και
άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα
συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της
Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη
του δικτύου µας ASN, για παράδειγµα σε τηλεφωνικούς
καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων µας και στις
ιστοσελίδες µας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή
ταλαιπωρία σας, συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο χρήσης προτού ψάξετε για επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που
αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια
που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι
αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι
απαλλαγµένο από κάθε ελάττωµα σχετιζόµενο µε τα υλικά
ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΔYΟ ΕΤΩN από την
ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµόδια για να
προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία
Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή
στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου
επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί
ελαττωµατικό το προϊόν (κατά την ηµεροµηνία της
αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή
κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου
Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’
επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή
ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά
του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών
που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊόντα ή εξαρτήµατα
µε νέα ή ανακυκλωµένα προϊόντα ή εξαρτήµατα. Όλα τα
προϊόντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Qροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα
παρέχονται µόνο εάν προσκοµισθεί το πρωτότυπο
τιµολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της
ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊόντος και
του ονόµατος του εµπόρου) µαζί µε το ελαττωµατικό
προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα
µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN
µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα
προαναφερόµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από
αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊόν ή το µοντέλο του
προϊόντος ή το όνοµα του εµπόρου. Η παρούσα εγγύηση
δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο σειριακός
αριθµός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί,
αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
54 GR
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/ διαγραφή σε
αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα
αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε
πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την
περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους
κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη µεταφορά
του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή µέλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
• Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση
εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς.
• Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως µη
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης,
γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
• Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λόγω
χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την
κανονική ατοµική ή οικιακή χρήση.
• Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
• Kακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
• του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική
ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊόν ή
βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
• µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της
Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
• µη συντήρηση του προϊόντος σύµφωνα µε τις
οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
• εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος µε τρόπο
µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και
τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα
όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το
προϊόν.
• Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος µε
λογισµικό που δεν παρέχεται µε το προϊόν ή
λανθασµένη εγκατάσταση του λογισµικού.
• Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων
µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία
ενσωµατώνεται το προϊόν εκτός από άλλα
προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να
χρησιµοποιούνται µε το εν λόγω προϊόν.
• Χρήση του προϊόντος µε εξαρτήµατα,
περιφερειακό εξοπλισµό και άλλα προϊόντα των
οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν
συνιστώνται από τη Sony.
• Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτοµα που
δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
• Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη
γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται:
• η αναβάθµιση του προϊόντος πέρα από τις
προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
• οι τροποποιήσεις του προϊόντος µε σκοπό να
συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν
είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
• Αµέλεια.
• Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες
ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική
θερµότητα, ακατάλληλο εξαερισµό, υπέρταση,
υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση
εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού,
άλλων εξωτερικών δυνάµεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τα υλικά µέρη του
προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισµικό (είτε της Sony,
είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή
πρόκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης από τον τελικό
χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από
την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που
υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόµα και για θέµατα
για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων
ζηµιών).
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν
παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόµου ή
άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του
προϊόντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το
προϊόν, για συγκεκριµένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα
νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα
εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της
µόνο στη µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα
νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται
πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόµος) θα
περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή
περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την ευθύνη της µόνο στη µέγιστη έκταση που
της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για παράδειγµα,
µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµό
ζηµιών που οφείλονται σε αµέλεια, σε βαριά αµέλεια, σε
εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δόλο και παρόµοιες πράξεις.
Σε καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα
εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για
την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα
νοµοθεσία επιτρέπει µόνο περιορισµούς ευθυνών
υψηλότερου βαθµού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την
παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της
εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια
ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊόντα, το σέρβις, την
παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων – των
οικονοµικών και άυλων απωλειών – του τιµήµατος που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος – της απώλειας
κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων, απόλαυσης ή χρήσης
του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεµένων προϊόντων –
της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή
ζηµίας ακόµη και αν αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε:
• Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του
προϊόντος ή συνδεδεµένων προϊόντων λόγω
ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµότητας κατά την
περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος
του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή
διαθεσιµότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου
χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
• Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν
από το προϊόν ή από συνδεδεµένα προϊόντα.
• Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή
αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή
• Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα επιφυλασσόµενα νόµιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε τους
όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται
τα δικαιώµατά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών
προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόµιµα
δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που
δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε
δικαιώµατά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία
αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε
δικαιωµάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1 Μαρούσι 15124
Τ|ή|α Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Πρσθετες πληροφορίες
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
55 GR
Introduksjon
Varemerker
Takk for at du valgte dette Sonyproduktet. Les gjennom denne håndboken
før du begynner å bruke TV-en, og ta vare
på den for fremtidig referanse.
•
Merknader til digital TVfunksjon
• Alle funksjoner som gjelder digital-TV
(
) vil kun fungere i land eller
områder der vanlige, digitale DVB-T
(MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)signaler kringkastes eller der hvor du
har tilgang til en kompatibel DVB-C
(MPEG-2 og H.264/MPEG-4 AVC)kabelservice. Vennligst opplys din
lokale forhandler dersom du kan motta
et DVB-T-signal der du bor eller spør
kabeltilbyderen om dennes DVB-Ckabelservice er egnet for integrert drift
med denne TV-en.
• Din kabeltilbyder kan muligens forlange
et gebyr for servicen eller kreve at du
aksepterer dennes bedriftsvilkår og betingelser.
• Denne TV-en samsvarer med DVB-Tog DVB-C-spesifikasjonene, men
kompatibilitet med fremtidig digital,
vanlig DVB-T- og DVB-C-digital
kabelkringkasting kan ikke garanteres.
• Endel digitale TV-funksjoner er
muligens ikke tilgjengelige i noen land/
områder og DVB-C-kabel vil muligens
ikke fungere helt som den skal med
noen tilbydere.
Produsenten av dette produktet er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Autorisert representant for EMC og
produktsikkerhet er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti
saker vennligst se adressene nevnt i
det separate service eller
garantidokumentet.
~
• Illustrasjonene i denne håndboken
viser KDL-22CX32D hvis ikke
annet er angitt.
2 NO
•
•
•
•
•
er et registrert varemerke for
DVB-prosjektet.
HDMI, HDMI-logoen og HighDefinition Multimedia Interface er
varemerker eller registrerte varemerker
for HDMI Licensing LLC i USA og
andre land.
Produsert under lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby og det doble
D-symbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.
DivX®, DivX Certified® og tilhørende
logoer er registrerte varemerker for
DivX, Inc. og er brukt under lisens.
OM DIVX-VIDEO: DivX® er et
digitalt videoformat utviklet av
DivX,Inc. Dette er et offisielt DivXgodkjent apparat som spiller av DivXvideo. Gå til www.divx.com hvis du vil
vite mer, og for å laste ned programvare
som konverterer dine filer til DivXvideo.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Dette DivX Certified®-apparatet må
være registrert for å spille av DivX
Video-on-Demand (VOD)-innhold.
Finn DivX VOD-delen i oppsettmenyen
for apparatet for å generere
registreringskoden. Gå til vod.divx.com
med denne koden for å fullføre
registreringsprosessen og finne ut mer
om DivX VOD.
"BRAVIA" og
er
varemerker for Sony Corporation.
er et varemerke fra DVD
Format/Logo Licensing Corporation.
• "DVD VIDEO"- og "CD"-logoer er
varemerker.
• Dette produktet underligger
opphavsrettslig beskyttet teknologi som
er beskyttet av metodekrav for enkelte
patenter i USA, annen intellektuell
eiendomsrett som eies av Macrovision
Corporation og andre
rettighetsinnehavere. Bruk av denne
opphavsrettslig beskyttede teknologien
må autoriseres av Macrovision
Corporation og er kun beregnet på
hjemmebruk og annen begrenset
visning, dersom det ikke foreligger
godkjennelse fra Macrovision
Corporation. Det er ikke tillatt å
dekonstruere eller demontere dette
produktet.
Plassering av
identifikasjonsmerket
Etiketter med modellnr., produksjonsdato
(måned/år) og strømforsyningsrangering (i
henhold til gjeldende
sikkerhetsregulering) er plassert på
baksiden av TV-en eller esken.
Innholdsfortegnelse
Oppstartsguide
4
Sikkerhetsinformasjon .....................................................................................................8
Forholdsregler...................................................................................................................9
Sikkerhetsinformasjon om innebygd DVD-spiller........................................................10
Forholdsregler om innebygd DVD-spiller .....................................................................11
Oversikt over fjernkontrollen .........................................................................................12
Oversikt over TV-knappene og -indikatorene...............................................................14
Se på TV
NO
Se på TV ...........................................................................................................................15
Bruke den digitale elektroniske programoversikten (EPG)
...............................17
Bruke den digitale Favoritt-listen
.........................................................................18
Spille av en DVD..............................................................................................................19
Ha moro med karaoke.....................................................................................................22
Bruke ekstrautstyr
Koble til ekstrautstyr ......................................................................................................23
Se på bilder fra tilkoblet utstyr ......................................................................................24
Spille av foto/musikk/video via USB .............................................................................25
Bruke BRAVIA Sync med Kontroll for HDMI ................................................................28
Bruke MENU-funksjoner
Navigere gjennom TV-menyen.......................................................................................29
Innstillinger......................................................................................................................30
Ekstra informasjon
Installere tilbehøret (veggmonteringsbrakett)..............................................................41
Spesifikasjoner................................................................................................................43
Feilsøking ........................................................................................................................45
: kun for digitale kanaler
• Les "Sikkerhetsinformasjon" (side 8) før du betjener TV-en. Ta vare på denne håndboken for fremtidig
referanse.
• Instruksjoner om "Montere veggmonteringsbraketten" følger med TV-ens bruksanvisning.
3 NO
Oppstartsguide
1: Kontrollere
tilbehøret
2: Feste stativet
Bordstativ (1)
Skruer for stativ (7)
Fjernkontroll RM-ED046 (1)
AA-batterier (2)
1
Henvis til det inkluderte heftet om
Bordstativ for riktig montering av noen
TV-modeller.
2
Plasser TV-en på stativet. Vær forsiktig
så kablene ikke kommer i veien.
3
Bruk de inkluderte skruene til å feste TVen til stativet i henhold til pilmerkene
som viser hvor skruehullene er.
Følg de nødvendige monteringstrinnene for å feste
på et TV-stativ.
Slik setter du batterier inn i
fjernkontrollen
Trykk for
å åpne
~
• Sett batteriene i riktig vei.
• Du må ikke bruke forskjellige batterityper eller blande
gamle og nye batterier.
• Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte. Noen
steder kan kassering av batterier være lovregulert.
Kontakt de lokale myndighetene hvis du vil vite mer om
dette.
• Vær forsiktig når du bruker fjernkontrollen. Du må ikke
slippe, tråkke på eller søle noen form for væske på
fjernkontrollen.
• Du må ikke legge fjernkontrollen nær en varmekilde, et
sted der den kan bli utsatt for direkte sollys eller i et
fuktig rom.
~
• Hvis du bruker en elektrisk skrumaskin, still inn
tiltrekkingsmomentet på ca. 1,5 N·m (15 kgf·cm).
4 NO
Koble til en antenne/kabel/VCR/DVD-opptaker med
HDMI
Bare koble til en antenne/kabel
Bakkebundet signal
eller kabel
Koaksial kabel
Koaksial kabel
Bakkebundet
signal eller kabel
HDMIkabel
Koaksial kabel
Koble til en antenne/kabel/VCR/DVD-opptaker med
SCART
VCR/DVD-opptaker
Koaksial kabel
4: Forhindre at TV-en
velter
Bakkebundet
signal eller kabel
Scartledning
Koaksial kabel
2
3
VCR/DVD-opptaker
1
1
Monter en treskrue (4 mm i diameter, ikke
inkludert) i TV-stativet.
Fortsetter
5 NO
Oppstartsguide
3: Koble til en antenne/
kabel/VCR/DVDopptaker
2
Monter en maskinskrue (M4 × 16, ikke
inkludert) i skruehullet på TV-en.
3
Knyt en sterk snor mellom treskruen og
maskinskruen (ikke inkludert).
3
Trykk på F/f/G/g for å velge språket
som vises i menyskjermen, trykk
deretter på .
Language
Select language.
z
• Et støttebeltesett fra Sony, tilgjengelig som ekstrautstyr,
brukes til å sikre TV-en. Kontakt ditt nærmeste Sonyservicesenter for å kjøpe et sett. Du må ha modellnavnet
på TV-en klart når du tar kontakt.
5: Velge språket, landet/
området og plasseringen
Select
4
Next
Følg anvisningene på skjermen for å
velge landet/området som du vil betjene
TV-en i.
Hvis landet/området som du vil bruke TV-en i
ikke vises i listen, velg "-" i stedet for et land/
område.
5
Følg anvisningene på skjermen for å stille
inn PIN-koden.
z
• Enhver PIN-kode kan brukes, utenom 0000. For å
endre PIN-koden senere, se side 37.
6
Følg anvisningene på skjermen for å
velge typen plassering som du vil betjene
TV-en i.
Dette alternativet velger Initial Picture Mode
som passer for det typiske lysforholdet i disse
miljøene.
I Butikk-modus, nullstilles noen innstillinger
periodisk for bruk i butikk.
3,4,5,6
6: Auto Tuning av TV-en
1
1
Koble TV-en til stikkontakten
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Trykk på 1 på siden av TV-en.
Trykk på G/g for å velge "Start", og trykk
deretter på .
Automatisk kanalinnstilling
Vil du starte Automatisk kanalinnstilling?
Når du slår på TV-en for første gang, vises
Språk-menyen på skjermen.
Start
~
Hopp over
• Når du slår på TV-en, tennes strømindikatoren i
grønt.
2
Trykk på F/f for å velge "Egen Antenne"
eller "Kabel", og trykk deretter på .
Hvis du velger "Kabel", vises skjermen for valg
av søketypen. Se "Slik stiller du inn TV-en for
kabeltilkobling" (side 7). TV-en starter deretter
søket for alle tilgjengelige digitale kanaler,
etterfulgt av alle tilgjengelige analoge kanaler.
Dette kan ta noe tid, så ikke trykk på knapper på
6 NO
3
Kanalsortering (kun i analog modus):
Endrer rekkefølgen som analoge kanaler
lagres i på TV-en.
Demontere
bordstativet fra TV-en
~
• Ikke fjern bordstativet for noen annen årsak enn for
veggmontering av TV-en.
1 Trykk på F/f for å velge kanalen du vil flytte
til en ny posisjon, og trykk deretter på g.
2 Trykk på F/f for å velge den nye posisjonen
for kanalen din, og trykk deretter på .
Hvis du ikke endrer rekkefølgen som analoge
kanaler lagres i på TV-en, trykk på HOME for å
gå til neste trinn.
~
• Dette trinnet vises ikke hvis en analog kanal blir
funnet.
Meldingen "Innstilling fullført" vises på
skjermen. Trykk på .
TV-en har nå stilt inn alle tilgjengelige kanaler.
z
• USB Systemoppdatering
Du kan oppdatere TV-systemet med USB-minnet.
Hent inn informasjon fra websiden under.
http://support.sony-europe.com/TV/
20°
20°
20°
Bordstativ
z
• Sørg for at TV-en er i vertikal posisjon før du slår den på.
TV-en må ikke slås på med LCD-skjermen vendt ned da
dette kan føre til en ujevn bildeoppstilling.
Slik stiller du inn TV-en for kabeltilkobling
1
Trykk på
og F/f for å velge "Hurtig
kanalsøk" eller "Fullt kanalsøk", trykk
deretter på .
"Hurtig kanalsøk": Kanaler stilles inn i
henhold til informasjon fra kabeloperatøren i
sendingssignalet.
Anbefalt innstilling for "Frekvens" og
"Nettverks-ID" er "Auto".
Dette alternativet anbefales for rask innstilling
når dette støttes av kabeloperatøren.
Hvis "Hurtig kanalsøk" ikke stiller inn kanaler,
må du bruke "Fullt kanalsøk"-metoden under.
"Fullt kanalsøk": Alle tilgjengelige kanaler
stilles inn og lagres. Denne fremgangsmåten kan
ta noe tid.
Dette alternativet anbefales når "Hurtig
kanalsøk" ikke støttes av kabelleverandøren.
2
Trykk på f for å velge "Start".
TV-en starter søket for kanaler. Ikke trykk på
noen knapper på TV-en eller fjernkontrollen.
~
• Noen kabelleverandører støtter ikke "Hurtig kanalsøk".
Hvis ingen kanaler blir funnet med "Hurtig kanalsøk",
utfør "Fullt kanalsøk".
7 NO
Oppstartsguide
TV-en eller fjernkontrollen mens dette pågår.
Hvis en melding vises om at du må kontrollere
antennetilkoblingen
Ingen digitale eller analoge kanaler ble funnet.
Kontroller alle antenne-/kabeltilkoblinger og
trykk på
for å starte automatisk innstilling på
nytt.
Sikkerhetsinformasjon
Installasjon/oppsett
Installer og bruk TV-apparatet i samsvar
med instruksjonene nedenfor for å unngå
risiko for brann, elektrisk støt eller annen
skade og/eller personskader.
Installasjon
• TV-en bør installeres i nærheten av en
lett tilgjengelig stikkontakt.
• Plasser TV-apparatet på et stabilt og
jevnt underlag.
• Kun kvalifisert servicepersonell må
gjennomføre eventuell installasjon på
vegg.
• Av sikkerhetsgrunner anbefales det på
det sterkeste at du bruker tilleggsutstyr
fra Sony, som omfatter:
– Veggmonteringsbrakett
SU-WL100
• Pass på at du bruker skruene som følger
med veggmonteringsbraketten når du
fester monteringskrokene til TVapparatet. De vedlagte skruene er
utformet slik at de er mellom 6,5 mm og
10 mm lange målt fra
monteringskrokens overflate. Skruenes
diameter og lengde varierer i forhold til
veggmonteringsbrakettens modell. Hvis
du bruker andre skruer enn de som
følger med, kan TV-apparatet bli skadet
inni eller det kan falle ned osv.
6,5 ~ 10 mm
Skrue (følger med
veggmonteringsbraketten)
Monteringskrok
Krokens feste bak på TVapparatet
Bæring
• Før du bærer TV-apparatet, må du koble
fra alle kablene.
• Et stort TV-apparat må bæres av to eller
flere personer.
• Når du transporterer TV-en for hånd, må
du holde den som vist i illustrasjonen.
Ikke utsett LCD-skjermen og rammen
rundt skjermen for trykkbelastning.
• Ikke utsett TV-apparatet for støt eller
sterke vibrasjoner når du flytter det.
• Når du leverer inn TV-apparatet på
grunn av reparasjon eller hvis du flytter,
bør du transportere det i
originalemballasjen.
Nettledning
Ventilasjon
–
• Ventilasjonsåpningene må aldri
tildekkes, og du må aldri stikke
gjenstander inn i kabinettet.
• La det være plass rundt TV-apparatet,
som vist under.
• Det anbefales på det sterkeste at du
bruker en veggmonteringsbrakett som er
godkjent av Sony for å oppnå
tilstrekkelig luftsirkulasjon.
Installering på vegg
Håndter nettledningen og støpselet som
følger for å unngå risiko for brann,
elektrisk støt eller annen skade og/eller
personskader:
–
–
–
–
30 cm
10 cm
20 cm
10 cm
La det være minst så mye plass
rundt TV-apparatet.
Installering med sokke
30 cm
10 cm
20 cm
6 cm
La det være minst så mye plass
rundt TV-apparatet.
• For å sikre tilstrekkelig ventilasjon og
forhindre at det samler seg støv eller
smuss:
– Ikke legg TV-apparatet ned på
ryggen, ikke installer det opp-ned,
bak-frem eller på skrått.
– Ikke plasser TV-apparatet på en
hylle, et teppe, en seng eller i et
skap.
– Ikke dekk til TV-apparatet med et
klede, som for eksempel gardiner,
eller andre ting som for eksempel
aviser osv.
– Ikke installer TV-apparatet som vist
under.
Blokkert luftsirkulasjon.
–
–
Bruk kun nettledninger som er levert
av Sony, ikke av andre leverandører.
Stikk støpselet helt inn i stikkontakten.
Koble TV-apparatet kun til en
strømforsyning på 220-240 V
vekselstrøm.
Før du legger kablene, pass på at
nettledningen er frakoblet for din egen
sikkerhets skyld og pass på at du ikke
snubler i kablene.
Trekk ut støpselet med nettledningen
før du utfører arbeider eller flytter TVapparatet.
Hold nettledningen unna varmekilder.
Trekk ut støpselet og rengjør det
regelmessig. Støv på støpselet opptar
fuktighet, som kan medføre at
isolasjonen forringes. Dermed kan det
oppstå brann.
Merknader
• Ikke bruk den vedlagte nettledningen til
annet utstyr.
• Ikke klem, bøy eller vri nettledningen
for mye. Trådene i lederne kan bli
blottlagt eller brytes av.
• Ikke foreta endringer på nettledningen.
• Ikke sett tunge gjenstander på
nettledningen.
• Ikke trekk i selve nettledningen når du
kobler fra strømmen.
• Ikke koble for mange apparater til den
samme stikkontakten.
• Ikke bruk stikkontakter som er i dårlig
stand.
Forbudt bruk
Ikke installer/bruk TV-apparatet på steder,
i omgivelser eller situasjoner som de som
er oppført nedenfor, ellers kan TVapparatet fungere feil og forårsake brann,
elektrisk støt, skader og/eller
personskader.
Steder:
• Utendørs (i direkte sollys), ved
vannkant, på et skip eller andre fartøy, i
et kjøretøy, i medisinske institusjoner,
ustabile posisjoner, i nærheten av vann
eller regn, fuktighet eller røyk.
• Hvis TV-en plasseres i garderoben til et
offentlig bad eller varm kilde, kan TV-en
bli skadet av luftbåren svovel, osv.
Omgivelser:
Vegg
• Når du løfter eller flytter TV-apparatet,
må du holde det godt på undersiden.
8 NO
Vegg
• Steder som er varme, fuktige eller særlig
støvet; slik at insekter har adgang; hvor
det kan bli utsatt for mekanisk vibrasjon,
i nærheten av åpen ild (stearinlys osv).
TV-apparatet må ikke utsettes for
vanndråper eller vannsprut. Det må ikke
plasseres gjenstander som er fylt med
væske oppå TV-en (f.eks. blomstervase).
• Ikke plasser TV-en på et sted som er
støvete eller fuktig, eller i et rom med
oljete røyk eller damp (nær
mattilberedningsbord eller luftfuktere).
Dette kan føre til brann, elektrisk støt
eller misdannelser på TV-en.
Situasjoner:
Dersom:
• Ikke bruk apparatet når du er våt på
hendene, når kabinettet er tatt av eller når
det er tilkoblet utstyr som ikke er
anbefalt av produsenten. Trekk ut
støpselet fra stikkontakten og koble fra
antenneledningen når det lyner.
• Ikke installer TV-en slik at den stikker ut
i et åpent rom. En person eller gjenstand
kan dunke borti TV-en og dette kan føre
til skade på TV-en eller personskade.
–
–
–
Knuselig glass:
For å forhindre spredning av brann, hold
levende lys eller andre åpner flammer
borte fra dette produktet.
• Ikke kast noe på TV-apparatet. Glasset i
skjermen kan knuse og forårsake
alvorlig personskade.
• Hvis overflaten på TV-apparatet
sprekker, må du ikke berøre det før du
har trukket ut støpslet. Ellers kan du få
elektrisk støt.
• Ikke utsett LCD-skjermen for kraftige
slag eller støt. Glasset på skjermen kan
sprekke eller knuses og forårsake skade.
–
Nettkabelen er skadet.
Stikkontakter er i dårlig stand.
TV-apparatet er skadet fordi det har
falt ned, vært utsatt for støt eller det er
kastet noe på det.
Det er kommet væske eller
gjenstander inn i åpningene på
kabinettet.
Advarsel
Utstyr som er jordet via nettplugg og/eller
via annet jordtilkoblet utstyr – og samtidig
er tilkoblet et kabel - Tv nett, kan
forårsake brannfare.
For å unngå dette skal det ved tilkobling
av utstyret til kabel-TV nettet installeres et
galvanisk skille mellom utstyret og kabelTV nettet.
Forholdsregler
Se på TV
Når TV-en ikke er i bruk
• Hvis TV-apparatet ikke skal brukes
noen dager, bør du skille apparatet fra
strømnettet av miljøhensyn og
sikkerhetsgrunner.
• Siden TV-en ikke er koblet fra
strømnettet når du bare slår det av, må
du trekke støpselet ut av stikkontakten
for å koble TV-apparatet fullstendig fra.
• Enkelte TV-apparater har imidlertid
funksjoner som krever at apparatet står
på i hvilemodus for at de skal fungere
korrekt.
Barns sikkerhet
• Ikke la barn klatre på TV-apparatet.
• For å unngå at små barn kan svelge
mindre deler, hold disse delene av
tilleggsutstyret unna barns rekkevidde.
Hvis følgende problemer
oppstår...
Slå av TV-apparatet og trekk ut støpselet
fra strømnettet øyeblikkelig dersom
følgende problemer oppstår.
Be forhandleren din eller ditt Sony
servicesentre om å få TV-en kontrollert av
kvalifisert servicepersonell.
• Se på TV-apparatet i moderat belysning,
da det sliter på øynene å se på TVapparatet i dårlig lys over lengre
tidsrom.
• Når du bruker hodetelefoner, justerer du
lydvolumet slik at det ikke blir for
kraftig, så unngår du hørselsskader.
LCD-skjerm
• Selv om LCD-skjermen er produsert
med høypresisjonsteknologi og 99,99%
eller mer av pikslene er effektive, kan
det opptre svarte punkter eller
lyspunkter (røde, blå eller grønne)
konstant på LCD-skjermen. Dette er en
egenskap LCD-skjermer har, og ingen
feil.
• Ikke trykk på eller rip i frontfilteret, og
ikke plasser noe oppå dette TVapparatet. Bildet kan bli ujevnt eller
LCD-skjermen kan bli ødelagt.
• Hvis dette TV-apparatet brukes på kalde
steder, kan bildet bli uregelmessig eller
mørkt. Dette er ingen feil. Det
forsvinner når temperaturen øker.
• Spøkelsesbilder kan opptre når
stillbilder vises kontinuerlig. Disse
forsvinner etter en stund.
• Skjermen og kabinettet kan bli varmt
når du bruker apparatet. Dette er ikke en
feil på produktet.
• LCD-skjermen inneholder en liten
mengde flytende krystaller. Enkelte
fluorescerende rør som er brukt i dette
TV-settet inneholder dessuten
kvikksølv. Følg lokale lover og
forskrifter for avfallsbehandling.
Håndtering og rengjøring
av skjermflaten/kabinettet
på TV-apparatet
Husk å trekke ut støpselet med
nettledningen til TV-en før du rengjør
apparatet.
For å unngå forringelse av skjermen og
materialene apparatet er laget av, ta
hensyn til følgende forholdsregler.
• Når du skal fjerne støv fra overflaten/
kabinettet, tørker du forsiktig over med
en myk klut. Hvis du ikke får av støvet
på denne måten, tørker du med en myk
klut fuktet i et mildt vaskemiddel.
• Ikke spray vann eller rengjøringsmidler
direkte inn i TV-apparatet. Det kan
dryppe til bunnen av skjermen eller ytre
deler og kan forårsake feilfunksjon.
• Bruk aldri skuresvamper, alkaliske/
syreholdige rengjøringsmidler,
skurepulver eller sterke løsemidler, som
alkohol, benzen, fortynningsmidler eller
insektmidler. Bruk av denne typen
midler, eller langvarig kontakt med
gummi eller vinyl, kan resultere i skade
på skjermen og kabinettet.
• Det anbefales å støvsuge
ventilasjonsåpningene med jevne
mellomrom for å sikre skikkelig
ventilasjon.
• Når TV-apparatets vinkel skal justeres,
må du flytte forsiktig på det for å unngå
at TV-en forskyver seg eller faller av
sokkelen.
Alternativt tilleggsutstyr
• Hold alternative komponenter eller
annet utstyr som avgir elektromagnetisk
stråling, borte fra TV-apparatet. Ellers
kan bildet forvrenges og/eller det
oppstår en støyende lyd.
• Dette utstyret er testet og funnet i
samsvar med grensene som angitt i
EMC-direktivet med en tilkoblingskabel
kortere enn 3 meter.
Batterier
• Sett batteriene i riktig vei.
• Du må ikke bruke forskjellige
batterityper eller blande gamle og nye
batterier.
• Kast brukte batterier på en miljøvennlig
måte. Noen steder kan kassering av
batterier være lovregulert. Kontakt de
lokale myndighetene hvis du vil vite
mer om dette.
• Vær forsiktig når du bruker
fjernkontrollen. Du må ikke slippe,
tråkke på eller søle noen form for væske
på fjernkontrollen.
• Du må ikke legge fjernkontrollen nær en
varmekilde, et sted der den kan bli utsatt
for direkte sollys eller i et fuktig rom.
Fortsetter
9 NO
Avhending av TVapparatet
Avhending av
gamle elektriske
og elektroniske
apparater
(gjelder i den
Europeiske
Unionen og andre
europeiske land med
separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette produktet
ikke må behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres til spesiell innsamlingsstasjon for
gjenvinning av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for at dette produktet
avhendes på korrekt måte, vil du være
med på å forhindre mulige negative følger
for miljøet og helse, som ellers kan
forårsakes av feilaktig avfallshåndtering
av dette produktet. Gjenvinning av disse
materialene vil være med på å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon
om gjenvinning av dette produktet, kan du
kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsverket der du bor eller
butikken der du kjøpte produktet.
Avfallsinstruksjon
vedrørende
oppbrukte
batterier (gjelder i
EU og andre
europeiske land
med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke skal
behandles som vanlig husholdningsavfall.
På visse batterier kan dette symbolet
brukes i kombinasjon med et kjemisk
symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller
bly (Pb) er lagt til dersom batteriet
inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv
eller 0,004% bly. Ved å sørge for at disse
batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å
beskytte miljøet og menneskers helse fra
potensielt negative konsekvenser som
ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallsmetode. Resirkulering av
materialene vil bidra til å bevare naturlige
ressurser. Hva gjelder produkter som av
sikkerhets-, ytelses- eller
dataintegritetsgrunner krever permanent
tilkobling til et inkorporert batteri, bør
dette batteriet skiftes kun av autorisert
servicepersonell. For å forsikre at batteriet
blir behandlet korrekt skal det leveres til
en resirkuleringsstasjon for elektriske
produkter når det er oppbrukt. Hva gjelder
alle andre batterier, vennligst se
informasjonen om hvordan man fjerner
batteriet på riktig måte. Lever batteriet på
en resirkuleringsstasjon for oppbrukte
batterier. For mer detaljert informasjon
vedrørende korrekt avfallsmetode av dette
produktet og av andre batterier, vennligst
kontakt ditt kommunekontor, din
avfallstjeneste eller forhandleren hvor du
kjøpte produktet.
Sikkerhetsinformasjon om
innebygd DVDspiller
• Bruk av optiske instrumenter med dette
produktet vil øke faren for øyeskade.
Fordi laserstrålen som brukes i denne
innebygde DVD-spilleren er skadelig
for øyer, må du ikke demontere
kabinettet. Overlat vedlikehold til
kvalifisert personell.
Dette apparatet er klassifisert som et
KLASSE 1 LASER-produkt.
• For å holde platen ren, ta kun på
kantene. Ikke ta på overflaten Støv,
fingeravtrykk eller riper på platen kan
føre til funksjonsfeil.
• Ikke bruk følgende plater.
– En linserengjøringsplate.
– En plate med en unormal fasong
(f.eks., kort, hjerte).
– En plate med merkelapp eller
klistremerke.
•
•
•
•
•
•
– En plate med cellofanteip eller
klistrende lim på.
Ikke behandle overflaten på spillesiden
av platen for å fjerne riper.
Når du løser ut en plate fra den
innebygde DVD-spilleren ved å trykke
på Z på TV-en, må du sørge for at du
tar platen ut av stasjonen. Ikke la platen
stå i stasjonen.
Løs ut og ta ut platen fra stasjonen og
slå av TV-en når TV-en ikke er i bruk.
Ikke utsett platen for direkte sollys eller
varmekilder som varmluftutslipp, og
etterlat den aldri i en parkert bil i direkte
sollys, ettersom det kan bli en kraftig
temperaturøkning inne i bilen.
Legg platen tilbake i coveret etter bruk.
Rengjør platen med en rengjøringsklut.
Tørk platen fra midten og utover.
• Ikke bruk midler som lettbensin, tynner,
butikkjøpte rengjøringsprodukter for
plate/linse, eller antistatisk spray som er
ment for vinylplater.
10 NO
• Hvis du har skrevet ut etiketten på
platen, må du tørke over etiketten før
avspilling.
• Hvis TV-en tas inn direkte fra et kaldt
til et varmt sted, eller plasseres i et svært
fuktig rom, eller plasseres i et rom hvor
varmen akkurat har blitt slått på, kan det
danne seg kondens på overflaten eller
inni TV-en. Hvis dette skulle skje, må
du slå av TV-en og la TV-en være
avslått til fuktigheten fordampes. Når
fuktigheten er borte kan du bruke TVen igjen. Hvis en plate er satt inn i den
innebygde DVD-spilleren, løser du den
ut, tar den ut av stasjonen og slår av TVen. Bruk av TV-en med fuktighet i den
eller på den kan føre til at TV-en viser et
bilde/farger i dårlig kvalitet eller kan
forårsake en funksjonsfeil.
• Ikke tving en plate inn i stasjonen. Når
det allerede er en plate i den innebygde
DVD-spilleren, kan det føre til
funksjonsfeil hvis du prøver å sette inn
en ekstra plate.
• Hvis en linse er støvete kan det føre til
hakkete lyd eller et forstyrret bilde. For
reparasjon, ta kontakt med Sonykundestøtte.
• Du må ikke sette inn en disk som ikke
støttes eller en fremmedgjenstand inn i
den innebygde DVD-spilleren, da dette
kan føre til feilfunksjon.
Forholdsregler
om innebygd
DVD-spiller
• TV-en har en regionkode som står
oppført på baksiden av enheten.
• Ikke bruk rengjøringsplater eller
rengjøringsprodukter for plate/linse
(inkludert de som er flytende eller
leveres som spray). Disse kan føre til
funksjonsfeil på apparatet.
• Når du løser ut en plate, kan platen
treffe gjenstander og forårsake skade
eller personskade. Ikke la gjenstander
stå rundt åpningen til stasjonen.
• Ta ut plater fra den innebygde DVDspilleren når du skal flytte på TV-en.
Hvis ikke, kan platen bli skadet. Løs ut
og ta ut platen før du flytter TV-en.
• Ikke trekk ut strømledningen mens den
innebygde DVD-spilleren brukes.
• Pass på at små barn ikke stikker hender
inn i stasjonen. Det kan føre til
personskade.
11 NO
Oversikt over fjernkontrollen
1 "/1 – TV-hvilemodus
Slår TV-ens hvilemodus på og av.
2 SYNC MENU
Viser menyen til tilkoblet HDMI-utstyr. Mens du ser på andre
inngangskildeskjermer eller TV-programmer, vises "HDMI-enhetsvalg"
når du trykker på knappen.
~
• "Kontroll for HDMI" (BRAVIA Sync) er kun tilgjengelig med tilkoblet
Sony-utstyr som har BRAVIA Sync- eller BRAVIA Theatre Sync-logoen
eller er kompatibel med Kontroll for HDMI.
3 AUDIO
• Trykk for å endre modusen for flerspråklig lyd (side 32).
• I DVD-modus: Bytter mellom originale og dubbede språk* under
avspilling.
4 SCENE – Scenevalg-modus (side 16)
5
/
– Info/Vis Tekst
• I digital modus: Viser kortfattet informasjon om programmet som du
ser på nå.
• I analog modus: Viser informasjon som det gjeldende kanalnummeret
og skjermformatet.
• I DVD-modus: Viser informasjon om en tittel, et kapittel og
avspillingstid.
• I Tekst-modus (side 16): Viser skjult informasjon (f.eks. svar på gåte).
6
F/f/G/g/
7 OPTIONS
Trykk for å vise en liste over snarveier til enkelte innstillingsmenyer.
Alternativene som oppføres varierer avhengig av gjeldende inngang og
innhold.
8 HOME (side 29)
9 Fargelagte knapper (side 16, 18)
0 Tallknapper
• I TV-modus: Velger kanaler. For kanalnumrene 10 og oppover, trykker
du raskt på andre og tredje siffer.
• I DVD-modus: Tallknapper for diverse data. Velger et kapittel eller en
tittel.
• I Tekst-modus: Taster inn det tresifrede sidetallet for å velge siden.
qa
– Innstillinger for teksting
• Trykk for å endre språket for teksting (side 36) (kun i digital modus).
• I DVD-modus: Endrer og viser teksting* på en DVD under avspilling
(side 20).
* Avhenger av DVD-en som er i bruk.
12 NO
qs PROG/CH +/–/
/
• I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (-) kanal.
• I Tekst-modus (side 16): Velger neste ( ) eller forrige (
qd
) side.
– Forrige kanal
Trykk for å gå tilbake til kanalen som du sist så på (i over fem sekunder).
qf % – Demp lyden
qg 2 +/– – Volum
qh / – Tekst (side 16)
qj RETURN /
Går tilbake til forrige skjerm i enhver vist meny.
qk GUIDE /
ql
– EPG (Digital elektronisk programoversikt) (side 17)
– Skjermmodus (side 16)
w; DIGITAL – Digital modus (side 15)
ANALOG – Analog modus (side 15)
wa BRAVIA Sync (side 28)
m/N/X/M/./x/>: Du kan betjene det BRAVIA Synckompatible utstyret som er koblet til TV-en.
I DVD-modus, kan du betjene som følger.
N: Starter avspilling.
X: Fryser en scene (DVD eller videodata). Pauser lyd.
x: Stopper (alle operasjoner).
m: Endrer hastigheten til omvendt bildesøkemodus under avspilling.
M: Endrer hastigheten til forovervendt bildesøkemodus under
avspilling.
.: Velg forrige tittel eller kapittel under avspilling.
>: Velg neste tittel eller kapittel under avspilling.
ws
/
– (Inngangsvalg)
• I TV-modus: Trykk for å vise en liste over innganger.
z
• Tallet 5, knappene N, PROG/CH + og AUDIO har forhøyninger som kan
føles. Bruk disse forhøyningene til hjelp når du betjener TV-en.
13 NO
Oversikt over TV-knappene og -indikatorene
1 Z – Løs ut
Løser ut disken.
2 N – Spill av
Starter diskavspilling.
3 x – Stopp
Stopper diskavspilling.
4 1 – Strøm
Slår TV-en på eller av.
~
• Trekk ut støpslet fra stikkontakten for å koble TVen helt fra.
• Når du slår på TV-en, lyser strømindikatoren grønt.
5 CH +/–/
/
• I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (-)
kanal.
• I TV-meny: Går opp ( ) eller ned ( ) i
alternativene.
6 2 +/–/
/
• I TV-modus: Øker (+) eller reduserer (-)
volumet.
• I TV-menyen: Går til høyre ( ) eller venstre
( ) i alternativene.
7
/
– Inngangsvalg / OK
• I TV-modus: Velger inngangskilden fra utstyr
som er koblet til TV-kontaktene (side 24).
• I TV-meny: Velger menyen eller alternativet, og
bekrefter innstillingen.
8 HOME (side 29)
9 Lyssensor
Ikke legg noe over sensoren, da dette kan påvirke
sensorens funksjon (side 39).
Fjernkontrollsensor
• Mottar IR-signaler fra fjernkontrollen.
• Ikke plasser noe over sensoren, da dette kan
påvirke sensorens funksjon.
0
– Bilde av- / Innsovningstid-indikator
• Lyser grønt når bildet slås av (side 39).
• Lyser oransje når Innsovningstid er innstilt
(side 37).
qa 1 – Standby-indikator
Lyser rødt når TV-en er i hvilemodus.
qs " – Strømindikator
Lyser grønt når TV-en er slått på.
~
• Sørg for at TV-en er slått helt av før du kobler fra
strømledningen. Frakobling av strømledningen mens
TV-en er slått på kan føre til at indikatoren forblir tent
eller kan føre til funksjonsfeil på TV-en.
14 NO
Se på TV
1
Se på TV
Trykk på 1 på siden av TV-en for å slå på
TV-en.
Når TV-en er i hvilemodus (1-indikatoren
(standby) på TV-ens frontpanel er rød), trykker
du på "/1 på fjernkontrollen for å slå på TV-en.
Trykk på DIGITAL/ANALOG for å bytte
mellom digital og analog modus.
Kanalene som er tilgjengelige varierer avhengig
av modusen.
3
Trykk på tallknappene eller PROG/CH
+/– for å velge en TV-kanal.
For å velge kanalnumrene 10 og oppover med
tallknappene, trykker du raskt på andre og tredje
siffer.
For å velge en digital kanal med digital
elektronisk programoversikt (EPG), se side 17.
I digital modus
En informasjonslinje vises på skjermen for et
øyeblikk. Følgende ikoner kan vises i
informasjonslinjen.
2
: Radiotjeneste
: Kryptert/abonnementstjeneste
: Flere lydspråk er tilgjengelige
: Teksting er tilgjengelig
: Teksting er tilgjengelig for hørselshemmede
: Anbefalt minimum aldersgrense for det
aktuelle programmet (fra 4 til 18 år)
: Tilgangskontroll
: Digitalprogramlås
3
3
Ekstra operasjoner
For å
Gjør dette
Justere volumet
Trykk på 2 + (øke)/
- (redusere).
Få tilgang til
Trykk på
. For å velge en
Programindeksanalog kanal, trykk på F/f,
tabellen (kun i analog trykk deretter på
.
modus)
Fortsetter
15 NO
Se på TV
2
Slik får du tilgang til Tekst
Trykk på /. Hver gang du trykker på /, endres
skjermvisningen i følgende rekkefølge:
Tekst t Tekst over TV-bildet (blandet modus) t
Ingen Tekst (avslutter teksttjenesten)
For å velge en side, trykk på tallknappene eller
/ .
For å vise skjult informasjon, trykk på .
z
• Når fire fargelagte elementer vises nederst på tekstsiden,
er Fastext tilgjengelig. Fastext lar deg få rask og enkel
tilgang til sider. Trykk på den korresponderende
fargelagte knappen for å få tilgang til siden.
Normal
Viser tradisjonelle 4:3sendinger (dvs. TVsendinger som ikke er i
bredskjerm) med riktige
proporsjoner.
14:9*
Viser 14:9-sendinger med
riktige proporsjoner. På
grunn av dette, vises
svarte kanter på skjermen.
Wide
Strekker et 4:3-bilde
horisontalt, for å fylle en
16:9-skjerm.
Scenevalg-modus
Når du velger ønsket scenealternativ, stilles optimal
lydkvalitet og bildekvalitet automatisk inn for den
valgte scenen.
1
2
Trykk på SCENE på fjernkontrollen.
Zoom*
Viser sendinger i
kinoformat (letterboxformat) med riktige
proporsjoner.
Trykk på F/f for å velge modusen, trykk
deretter på .
"Auto": Leverer optimal bilde- og lydkvalitet
som stilles inn automatisk etter inngangskilden.
Avhengig av tilkoblet utstyr kan det hende at
ingen effekt oppnås.
"Generell": Gjeldende brukerinnstillinger.
"Foto": Viser et bilde som reproduserer
teksturen og fargene i et trykt fotografi.
"Musikk": Viser dynamiske og klare
lydeffekter som på en konsert.
"Kino": Viser et bilde med kinolignende
kvalitet og med dynamisk lyd.
"Spill": Gir den beste bilde- og lydkvaliteten for
den mest omfattende spilleopplevelsen.
"Grafikk": Viser tydeligere detaljerte bilder for
å redusere tretthet ved visning over lengre tid.
"Sport": Viser et realistisk bilde med
surroundlyd som i et stadium.
~
• Utenom for "Auto", "Generell" og "Musikk", hvis en
scenemodus er valgt, er det ikke mulig å velge
bildemodus i bildemenyen. Du må først avslutte
scenevalget.
Slik endrer du skjermformatet manuelt for
å passe med sendingen
Trykk gjentatte ganger på
skjermformat.
for å velge ønsket
Smart*
Viser tradisjonelle 4:3sendinger med en imitert
bredskjermeffekt. 4:3bildet strekkes for å fylle
ut skjermen.
16 NO
Teksting*
Viser sendinger i
kinoformat (letterboxformat) med teksting på
skjermen.
* Deler av toppen og bunnen på bildet kan beskjæres.
~
• Avhengig av signalet, kan det hende at du ikke kan velge
enkelte skjermformater.
• Noen tegn og/eller bokstaver øverst og nederst på bildet
er kanskje ikke synlige i "Smart".
z
• Du kan justere den vertikale posisjonen til bildet når du
velger "Zoom", "14:9" eller "Teksting". Trykk på F/f
for å gå opp eller ned (f.eks. for å lese undertekster).
Bruke den digitale elektroniske
programoversikten (EPG)
*
GUIDE
Fre 16 Mar 11:35
11: 30
BBC ONE
Homes Under the Hammer
002
BBC TWO
Ready Steady Cook
003
ITV1
Dancing On Ice Exclusive
004
Channel 4
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
005
Five
House
006
ITV2
Crime Hour: Midsomer Murders
007
BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
008
BBC FOUR
009
ITV3
010
SKY THREE
011
More 4
ER
P
12: 00
12: 30
13: 00
Neighbours
Afterlife
Extraordinary People: Britains Iden...
CSI: Crime Scene Inv...
Cracker
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
Vodafone TBA: L...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
Everybody Loves Raymond
Racing from Chepstow and Ascot
Homes Under th...
PartyPoker.com Worl...
1
2
I digital modus, trykk på GUIDE.
Utfør ønsket operasjon som vist i
følgende tabell eller som vist på
skjermen.
Se på TV
I dag
001
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
Trans World Sport
Carry On Up The Khyber
Digital elektronisk programoversikt (EPG)
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i noen land/regioner.
For å
Gjør dette
Se på et program
Trykk på F/f/G/g for å velge programmet, og trykk deretter på
Slå av EPG
Trykk på GUIDE.
.
~
• Hvis en aldersgrense er valgt for programmer, vises en melding på skjermen med forespørsel om PIN-kode. For detaljer,
se "Tilgangskontroll" på side 37.
17 NO
Bruke den digitale Favoritt-listen
Innstill favoritt
Favoritter 1
Digital
Angi programnummer:
001
BBC ONE
010
More 4
002
BBC TWO
011
abc1
003
ITV1
012
QVC
004
Channel 4
013
UKTV Gold
005
Five
014
The HITS
006
BBC Three
015
UKTV Bright Ideas
007
ITV2
016
ftn
008
Sky Sports
017
TMF
009
UKTV History
018
E4
*
Favoritt-funksjonen lar deg spesifisere opptil fire
lister med favorittprogrammene dine.
000
1
I digital modus, trykk på HOME, og velg
"Digitale favoritter".
2
Utfør ønsket operasjon som vist i
følgende tabell eller som vist på
skjermen.
Digital Favoritt-liste
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i noen land/regioner.
For å
Gjør dette
Opprette Favoritt-listen din for første
gang
1 Trykk på for å velge "Ja".
2 Trykk på den gule knappen for å velge Favoritt-listen.
3 Trykk på F/f/G/g for å velge kanalen som du vil legge til, og
trykk deretter på .
Kanaler som er lagret i Favoritt-listen er merket med et
4 Trykk på
-symbol.
RETURN for å fullføre oppsettet.
Se på en kanal
1 Trykk på den gule knappen for å navigere gjennom Favorittlistene dine.
2 Trykk på F/f for å velge kanalen, og trykk deretter på .
Slå av Favoritt-listen
Trykk på
Legge til eller fjerne kanaler i
Favoritt-listen som redigeres nå
1 Trykk på den blå knappen.
2 Trykk på den gule knappen for å velge Favoritt-listen som du
vil redigere.
3 Trykk på F/f/G/g for å velge kanalen som du vil legge til
eller fjerne, og trykk deretter på .
Fjerne alle kanaler fra den aktuelle
Favoritt-listen
1 Trykk på den blå knappen.
2 Trykk på den gule knappen for å velge Favoritt-listen som du
vil redigere.
3 Trykk på den blå knappen.
4 Trykk på G/g for å velge "Ja", trykk deretter på for å
bekrefte.
18 NO
RETURN.
Spille av en DVD
Klargjøring
1
Spille av en DVD
Trykk på 1 på TV-en, eller "/1 på
fjernkontrollen for å slå på TV-en.
2
1
~
Trykk på
for å velge DVD-modusen.
• Avhengig av DVD-en som brukes, kan det hende at
du må velge en tittel eller et kapittel fra DVDinnholdet.
Inngangskildemenyen vises på skjermen.
3
Trykk på F/f for å velge DVD, trykk
deretter på
for å bekrefte.
TV-en bytter til DVD-modus.
Sette inn en disk
1
Etter at DVD-en er lest, starter
avspillingen automatisk.
Hold disken med etikettsiden mot deg, og
trykk den lett inn i disksporet til den tas inn
automatisk. Se følgende illustrasjon:
2
3
4
Trykk på X for å pause avspillingen.
Trykk på N eller X for å gjenoppta
avspillingen.
Trykk på x for å stoppe avspillingen.
Vise informasjon
1
Trykk på /
for å vise
informasjonslinjen.
2
Trykk på /
for å skjule
informasjonslinjen.
Velge en tittel eller et kapittel gjennom
DVD-menyen
z
• DVD-avspillingen starter automatisk.
• Hvis
vises på TV-en, kan ikke den gjeldende valgte
funksjonen brukes med disken.
• Gå inn i DVD-modus på følgende måte.
– Trykk på
/
for å velge DVD-inngang.
– Trykk på HOME og velg "DVD".
– Sett inn disken.
– Trykk på N. (Kun når BRAVIA Sync ikke er
aktivert.)
DVD-en inneholder forskjellige titler og kapitler
som du kan velge. Antall titler eller kapitler på
DVD-en vises i informasjonselementet ved siden av
indikatoren for tittel og kapittel.
1
DVD-ens tittelmeny (hvis denne finnes) vises på
skjermen.
2
Trykk på F/f eller G/g for å velge en tittel
eller et kapittel, trykk deretter på
for å
starte avspillingen.
3
Avspillingen starter fra den valgte tittelen/
kapittelet.
~
• Sett disken halvveis inn, og den settes automatisk inn i
disksporet.
• Ikke dytt eller dra i en disk som er satt inn, da dette kan
føre til feilfunksjon eller skade.
• Du må ikke sette inn en disk som ikke støttes eller en
fremmedgjenstand inn i disksporet, da dette kan føre til
feilfunksjon.
Løse ut en disk
1
Trykk på Z på TV-ens sidepanel. Fjern
disken.
Trykk på OPTIONS og velg "Hovedmeny"
for å åpne DVD-innholdet.
Velge en tittel eller et kapittel gjennom
infomenyen
Denne funksjonen avhenger av DVD-en som er i
bruk.
1
Trykk på tallknappene for å vise
valgskjermen for tittel/kapittel under
avspilling.
Fortsetter
19 NO
Se på TV
Standby-indikatoren på TV-ens frontpanel
endrer farge fra grønn til rød.
Spille av en tittel
2
Trykk på G/g for å velge en tittel eller et
kapittel.
3
Trykk på tallknappene for å taste inn titteleller kapittelnummeret.
4
Avspillingsretning
Motsatt retning (kun DVD)
Avspillingen starter med det valgte titteleller kapittelnummeret.
Avspillingshastigheten "
"
1"/"
1".
Trinnvis valg av kapittel
1
Trykk på > for å velge neste kapittel
under avspilling.
2
Trykk på . for å velge forrige kapittel
under avspilling.
Bruk denne innstillingen til å endre forhåndsinnstilt
dubbespråk hvis DVD-en har flere alternativer.
1
2
Trykk på N eller X for å gjenoppta
avspillingen.
3
Avspillingen gjenopptas fra punktet hvor
avspillingen ble stoppet.
Søke etter et punkt på en disk
Trykk på m eller M under avspilling. Når du
finner ønsket punkt, trykker du på N for å gå
tilbake til normal hastighet. Hver gang du trykker på
m eller M under søket, endres søkehastigheten.
Med hvert trykk endres indikasjonen som vist under.
Faktisk hastighet kan variere fra disk til disk.
Avspillingsretning
Saktere
Raskere
Motsatt retning
Saktere
Raskere
Trykk på AUDIO under avspilling.
For eksempel, følgende informasjon, som
indikerer gjeldende dubbespråk, vises på
skjermen for et øyeblikk:
Audio 1/4: Dolby Digital 3/2.1 CH English
"Audio 1/4" i eksemplet over indikerer at det
første av de 4 dubbespråkene er valgt. "Dolby
Digital 5.1ch" indikerer at lydformatet er Dolby
Digital.
Du kan pause eller gjenoppta avspilling av en DVD
som ønsket.
Trykk én gang på x for å pause
avspillingen.
4" er tregere enn
Bytte dubbespråket eller lydformatet
Pause eller gjenoppta avspilling
1
4"/"
2
Trykk gjentatte ganger på AUDIO for å
velge dubbespråket.
~
• Oppsettet på en DVD kan forhindre deg i å endre
lydspråket. I dette tilfellet, kan du vanligvis gjøre denne
innstillingen fra DVD-menyen.
Velge og vise teksting
Hvis en DVD inneholder teksting, kan disse vises på
skjermen. Hvis det er teksting på flere språk, kan du
velge ønsket språk.
1
Trykk på
under avspilling.
For eksempel, følgende informasjon, som
indikerer gjeldende tekstingsspråk, vises på
skjermen for et øyeblikk:
Teksting 01/05 German
2
Fortsett å trykke på
tekstingsspråket.
for å velge
~
Sakte fremover og sakte bakover
Du kan spille av sakte ved å trykk på m eller M
i pause-modus.
Hver gang du trykker på m eller M under sakte
avspilling, endres avspillingshastigheten. Fire
hastigheter er tilgjengelige. Med hvert trykk endres
indikasjonen som følger:
20 NO
• For å slå av tekstingen, trykk gjentatte ganger på
til "Teksting av" vises på skjermen.
• Bytting mellom tekstingsspråk kan forhindres av
DVD-ens eget oppsett. I dette tilfellet, kan du
vanligvis gjøre denne innstillingen fra DVDmenyen.
Valg av kameravinkel for enkelte scener
og deler
Enkelte DVD-er inneholder scener eller deler som er
tatt fra forskjellige kameravinkler. Du kan velge én
av disse ulike vinklene.
1
Trykk på OPTIONS og velg "Vinkel"
under avspilling.
1
2
Trykk på
med "Vinkel" valgt for å velge
en annen kameravinkel.
Spille av lyddata
S-VCD-/VCD-avspilling
Sett inn CD-en med lyddata i TV-en, og
filutforskeren vises automatisk.
2
Trykk på F/f for å velge mappen, trykk
deretter på
for å åpne den.
Slik aktiverer du PBC
Trykk to ganger på x, trykk deretter på N for å
starte avspillingen.
Slik deaktiverer du PBC
Trykk på tallknappene for å velge tittelen under
avspilling.
Listen over undermapper vises på skjermen.
3
4
Trykk på F/f for å velge tittelen.
5
6
Trykk på X for å pause avspillingen.
7
Trykk på
eller N for å starte
avspillingen.
Trykk på N eller X for å gjenoppta
avspillingen.
Trykk på > for å velge neste tittel, eller
. for å velge forrige tittel.
eller
Trykk på tallknappene for å taste inn
tittelnummeret, og trykk deretter på
starte avspillingen.
z
• Mens PBC er på, trykk på OPTIONS og velg
"Hovedmeny" for å vise PBC-navigasjonen på
skjermen.
8
for å
Trykk på x for å avslutte avspillingen.
Avspillingslyd/bildedata
Spille av bilde-CD
1
Sett inn CD-en med bildedata i TV-en, og
filutforskeren vises automatisk.
2
Trykk på F/f for å velge mappen, trykk
deretter på
for å åpne den.
Listen over undermapper vises på skjermen.
3
4
5
Trykk på F/f for å velge bildet.
Trykk på
eller N for å vise bildet.
Trykk på x for å avslutte avspillingen.
z
• Hvis du trykker på N under avspillingen, endrer
skjermen til lysbildevisningen.
Trykk på x for å stoppe lysbildevisningen, og trykk
igjen for å gå tilbake til filutforskeren.
Rotere bildet
Bilder kan roteres 90°.
1
Trykk på G eller g for å rotere bilder 90°
under avspilling.
Vende bildet
Bilder kan vendes.
21 NO
Se på TV
1
PBC (avspillingskontroll)
Dette er navigasjonsalternativet for PBC, S-VCD-/
VCD-er. PBC-informasjon er lagret på disken på
fabrikken.
PBC aktiveres når TV-en gjenkjenner PBCinformasjonen på disken. PBC og kanalinformasjon
i S-VCD/VCD indikerer navigasjonsalternativene.
Trykk på F eller f for å vende bilder under
avspilling.
Ha moro med karaoke
Bruke karaoke
Du kan ha det moro med karaoke ved å stille inn
denne TV-en til karaokemodus. Du kan koble en
mikrofon (ikke inkludert) til TV-en.
~
• Når inngangskilden er TV eller USB foto/musikk/video,
kan ikke karaoke brukes.
• Stemmeinnmatingen fra mikrofon mates ikke ut fra
lydutgangskontaktene på TV-en eller Sony/Phillips
Digital Interface. Verken "Endre toneart" eller
"Stemmereduksjon" (side 33) brukes på
lydutgangssignalet.
• Når karaoke brukes, kan ikke video og lyd fra scarttilkoblingen mates ut.
1
2
3
4
Koble mikrofonen til TV-ens sidepanel.
Velg inngangskilden utenom TV og USB.
Trykk på HOME og velg "Karaoke".
Still inn Karaoke-modusen til "På"
(side 33).
~
• Ikke hold mikrofonen nært TV-en da dette kan føre til en
hylende lyd.
• Under lyn og torden, må du stoppe karaokefunksjonen
og koble fra mikrofonen.
• Ikke mat ut lyd utenfor TV-ens rangeringer. Hvis du
mater inn en høy lyd, kan lyden være forvrengt.
• Hvis du ikke bruker karaokefunksjonen, stiller du den
inn til "Av". Ellers kan støy mates inn fra mikrofonen.
• Stemmereduksjon-funksjonen fungerer kanskje ikke
avhengig av kilden. Hvis du bruker en Karaoke DVD/
CD, still inn "Stemmereduksjon" til "Av" (side 33).
22 NO
Bruke ekstrautstyr
Koble til ekstrautstyr
Du kan koble til et stort utvalg forskjellig ekstrautstyr til TV-en. Tilkoblingskabler er ikke inkludert.
DVD-spiller
PC (HDMI-utgang)
Blu-ray-diskspiller
Digitalt
videokamera
PC
Dekoder
Videospillutstyr
DVD-spiller
Dekoder
DVD-opptaker
Bruke ekstrautstyr
VCR
Hi-Fi-lydanlegg med
optisk lydinngang
Hi-Filydanlegg
DVD-spiller med
component-utgang
CAM-kort
Digitalt videokamera/
digitalkamera/USB-lagring
Videospillutstyr/
DVC-videokamera
Hodetelefoner
Mikrofon
23 NO
Se på bilder fra
tilkoblet utstyr
Symbol på
skjermen
PC
For en automatisk innstilt VCR, se side 6
I analog modus, trykk på PROG/CH +/–, eller
tallknappene, for å velge videokanalen.
Innganger
Digital
Analog
For å se utstyret som er koblet til
C.
z
• Det anbefales at du bruker en PCkabel med ferriter som "Kontakt,
D-sub 15" (referansenr. 1-793-50411, tilgjengelig i Sony Service
Centre), eller tilsvarende.
Slå på det tilkoblede utstyret, og utfør
deretter én av følgende operasjoner.
For annet tilkoblet utstyr
Trykk på
for å vise listen over tilkoblet utstyr.
Trykk på F/f for å velge ønsket inngangskilde, og
trykk deretter på . (Det uthevede elementet velges
hvis det går to sekunder uten at en operasjon utføres
etter at du har trykt på F/f.)
Beskrivelse
AV2
For å se utstyret som er koblet til
J.
Når du kobler til monoutstyr, må du
koble det til
AV2 L-kontakten.
~
• Sørg for at du kun bruker en godkjent HDMI-kabel med
HDMI-logoen. Vi anbefaler at du bruker en Sony
HDMI-kabel.
• Når utstyr som er kompatibelt med HDMI-kontroll blir
koblet til, støttes kommunikasjon med det tilkoblede
utstyret. Henvis til side 28 for å sette opp denne
kommunikasjonen.
AV1
For å koble
til
Gjør dette
Conditional
Access Module
(CAM)-modul
H
For en USB-enhet
Se side 25.
For å bruke betalingstjenester.
For mer informasjon, se
instruksjonshåndboken som fulgte
med CAM. Slå av TV-en når du setter
inn eller fjerner CAM-modulen.
~
Symbol på
skjermen
• CAM støttes ikke i noen land/
områder. Du kan sjekke dette med din
autoriserte forhandler.
AV2
HDMI1
HDMI2
DVD
Component
PC
Beskrivelse
Component For å se utstyret som er koblet til
G.
HDMI1
eller
HDMI2
AV1
24 NO
HDMI IN 1 eller HDMI IN 2
For å se utstyret som er koblet til A
eller B.
Digitale video- og lydsignaler
mottas fra det tilkoblede utstyret.
Hvis utstyret har en DVI-kontakt,
kobler du DVI-kontakten til HDMI
IN 1-kontakten gjennom et DVIHDMI-adaptergrensesnitt (ikke
inkludert), og kobler utstyrets
lydutgangskontakter til
lydinngangskontaktene i
HDMI IN 1-kontaktene.
Koble til HDMI IN 2-kontakten, for
å se fotografier eller skjermbilder fra
en PC eller et digitalt videokamera.
For å se utstyret som er koblet til
D.
USB I
Du kan ha glede av foto/musikk/
video-filer lagret i et Sonydigitalkamera eller -videokamera
(side 25).
Hi-Filydanlegg F
Koble til lydutgangskontaktene
for å lytte til lyd fra TV-en på Hi-Filydanlegget.
Lydnivået til de eksterne høyttalerne
kan tilpasses ved å trykke på
volumknappene på fjernkontrollen.
DIGITAL
Bruk en optisk lydkabel.
AUDIO OUT
(OPTICAL) E
iK
Koble til i-kontakten for å lytte til
lyd fra TV-en på hodetelefoner.
mL
Koble en mikrofon til m-kontakten
for å bruke karaokefunksjonen.
Ekstra operasjon
For å
Gjør dette
Gå tilbake til normal Trykk på DIGITAL/ANALOG.
TV-modus
Spille av foto/musikk/video
via USB
Du kan ha glede av foto/musikk/video-filer som er
lagret i et Sony-digitalkamera eller -videokamera
gjennom en USB-kabel eller USB-lagringsenhet på
TV-en.
1
2
3
Koble en støttet USB-enhet til TV-en.
Trykk på HOME.
Trykk på F/f for å velge "Foto", "Musikk"
eller "Video" og trykk deretter på .
Fil- eller mappelisten vises.
4
Trykk på F/f/G/g for å velge en fil eller
mappe, og trykk deretter på .
~
• Bildekvalitet kan virke grovkornet når du bruker "Foto"
fordi bilder kan forstørres avhengig av filen. Avhengig
av bildestørrelsen og bildeforholdet, kan det også hende
at bilder ikke fyller hele skjermen.
• Det kan ta litt tid før noen fotofiler vises når du bruker
"Foto".
• Fil- og mappenavnet støtter bruk av UTF-8-tegnsettet.
• Mens TV-en bruker data på USB-enheten, må du legge
merke til følgende:
– Ikke slå av TV-en eller den tilkoblede USB-enheten.
– Ikke koble fra USB-kabelen.
– Ikke fjern USB-enheten.
Data på USB-enheten kan bli skadet.
• Sony kan ikke holdes ansvarlige for skade på, eller tap
av, data på opptaksmediet på grunn av en funksjonsfeil
med tilkoblede enheter eller TV-en.
• Når du kobler til et Sony-digitalkamera, stiller du inn
kameraets USB-tilkoblingsmodus til Auto eller "Mass
Storage". For mer informasjon om USBtilkoblingsmodus, kan du henvise til instruksjonene som
fulgte med digitalkameraet.
• USB Photo Viewer støtter filsystemene FAT16 og
FAT32.
• BRAVIA TV støtter DivX® (ikke tilgjengelig for
DVD).
• Opptil 300 filer per mappe støttes.
• Avhengig av de nøyaktige filspesifikasjonene, kan ikke
noen filer, inkludert filer som er tilpasset på en PC,
spilles av selv om filformatet støttes.
• Sjekk websiden under for oppdatert informasjon om
kompatible USB-enheter.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Fortsetter
25 NO
Bruke ekstrautstyr
Når du velger en mappe, velg en fil og trykk
deretter på .
Avspilling starter.
Grunnleggende betjening av foto/musikk/
video
Slik stiller du inn bildet (video)
Du kan betjene den tilkoblede USB-enheten via TVfjernkontrollen.
1
Element
Beskrivelse
m/M
Spoler raskt tilbake/fremover i filen
under avspilling.
./>
Går til begynnelsen av forrige/neste fil.
N
Starter avspillingen.
X
Stopper avspillingen midlertidig.
x
Stopper avspillingen.
Slik bruker du avspillingsalternativer
Trykk på fargeknappene for å vise en liste som
inneholder snarveier til noen innstillingsmenyer. De
oppførte alternativene kan variere avhengig av
gjeldende inngang og innhold.
Foto
"Slideshoweffekter": Velger en effekt for en
lysbildevisning.
"Hastighet for slideshow": Velger
lysbildevisningens varighet.
"Blande": Spiller av en fil i en tilfeldig rekkefølge.
"Zoom": Forstørrer bildet ("1×", "2×" eller "4×")
Musikk
"Avspillingsmål": Velger for å spille av alle filer,
eller én valgt fil.
"Blande": Spiller av filer i en tilfeldig rekkefølge.
"Høyttaler": Velger en høyttaler (side 32).
Video
"Avspillingsmål": Velger for å spille av alle filer,
eller én valgt fil.
"Zoom"*: Forstørrer bildet ("1×", "2×", "4×" eller
"Wide")
"Høyttaler": Velger en høyttaler (side 32).
* Når du stiller inn "Zoom", stopp
videoavspillingen.
Generell
"Gjenta": Spiller av en fil gjentatte ganger.
"Sorter etter": Endrer filrekkefølge.
"Valg av enhet": Velger en USB-enhet.
26 NO
Du kan justere bildekvaliteten til USB-video.
Velg en video.
Se "Spille av foto/musikk/video via USB"
(side 25).
2
Trykk på OPTIONS under avspilling, trykk
deretter på F/f for å velge "Bilde" og trykk
på .
3
Trykk på F/f/G/g for å velge elementet,
trykk deretter på .
4
Trykk på F/f/G/g for å justere
innstillingen, trykk deretter på .
Slik spiller du av et foto som en
lysbildevisning (foto)
Du kan spille av en lysbildevisning med fotoer.
"Slideshoweffekter" og "Hastighet for slideshow"
kan stilles inn.
1
Velg et foto.
Se "Spille av foto/musikk/video via USB"
(side 25).
2
Trykk på den grønne knappen i
miniatyrbildevisning, eller trykk på
OPTIONS mens et foto vises, trykk
deretter på F/f for å velge
"Lysbildevisning" og trykk på .
Stoppe en lysbildevisning
Trykk på
RETURN eller HOME.
USB-videoformat
Filtype
Beholder
.avi
AVI
Videokodek
DivX 3.11/4.x/5.1
Lydkodek
XviD
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2 kanal) /
MPEG4 AAC (2 kanal) /
MPEG4 HE-AAC (2 kanal) /
Dolby Digital (2 kanal) / WMA v8
MPEG1
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
DivX 3.11
.wmv
.asf
ASF
XviD
MP3 / WMA v8
MPEG-4 SP/ASP
VC-1
MP4
MPEG-4 SP/ASP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.263
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
.mkv
MKV
WMV v9
DivX 3.11/4.x/5.1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2 kanal) /
MPEG4 AAC (2 kanal) /
MPEG4 HE-AAC (2 kanal) /
Dolby Digital (2 kanal) / WMA v8
VC-1
MPEG1
.mpg
.mpeg
.vob
PS
MPEG2 MP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2 kanal)
MPEG2 MP
.ts, .m2ts
TS
VC-1
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
USB-musikkformat
Filtype
.mp3
Lydkodek
MP3
.wma
WMA v8
USB-fotoformat
Filtype
.jpg, .jpeg
Bildekodek
JPEG
DCF2.0 eller EXIF2.21 støttes.
~
• Avspilling av filformatene over garanteres ikke.
27 NO
Bruke ekstrautstyr
H.264 BP/MP/HP
.mp4
.mov
.3gp
Bruke BRAVIA Sync med
Kontroll for HDMI
Kontroll for HDMI-funksjonen lar TV-en
kommunisere med det tilkoblede utstyret som
er kompatibelt med funksjonen, med HDMI
CEC (Consumer Electronics Control).
For eksempel, ved å koble til Sony-utstyr som
er kompatibelt med Kontroll for HDMI (med
HDMI-kabler) kan du kontrollere dem sammen.
Sørg for at du kobler utstyret til på riktig måte,
og at du gjør de nødvendige innstillingene.
Kontroll for HDMI
• Slår automatisk av det tilkoblede utstyret når
du setter TV-en i hvilemodus med
fjernkontrollen.
• Slår automatisk på TV-en og bytter inngangen
til det tilkoblede utstyret når utstyret starter
avspillingen.
• Hvis du slår på et tilkoblet lydanlegg mens TVen er på, bytter lydutgangen fra TV-høyttaleren
til lydanlegget.
• Justerer volumet (2 +/–) og demper lyden
(%) til et tilkoblet lydanlegg.
• Du kan bruke TV-fjernkontrollen til å betjene
det tilkoblede Sony-utstyret som har BRAVIA
Sync-logoen ved å trykke på:
– m/N/X/M/./x/> for å betjene det
tilkoblede utstyret direkte.
– SYNC MENU for å vise menyen til det tilkoblede
HDMI-utstyret på skjermen.
Etter visning av menyen, kan du betjene
menyskjermen ved å bruke F/f/G/g, ,
RETURN.
fargeknapper og
– Velg "Enhetskontroll", velg deretter ønsket
alternativ for å betjene utstyret.
– Henvis til instruksjonshåndboken til utstyret for
tilgjengelig kontroll.
– Velg "TV-kontroll" for å åpne TV-menyen eller
TV-alternativmenyen.
•
Hvis "Kontroll for HDMI" på TV-en er stilt
inn til "På", byttes "Kontroll for HDMI" på
det tilkoblede utstyret også automatisk til
"På".
For å koble til utstyret som er
kompatibelt med Kontroll for HDMI
Koble til det kompatible utstyret og TV-en
med en HDMI-kabel. Når du kobler til et
lydanlegg, må du passe på at du også kobler
sammen DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)kontakten på TV-en og lydanlegget med en
optisk lydkabel (side 23).
28 NO
Gjøre Kontroll for HDMI-innstillingene
Kontroll for HDMI-innstillingene må stilles
inn både på TV-ens side og hos det tilkoblede
utstyret. Se "HDMI-innstilling" side 38 for
innstillinger på TV-ens side. For innstillinger
på det tilkoblede utstyret, henvis til
bruksanvisningen for det utstyret.
Bruke MENU-funksjoner
Navigere gjennom TV-menyen
"MENU" lar deg ta i bruk en rekke av denne TV-ens praktiske funksjoner. Du kan enkelt velge
kanaler eller inngangskilder og endre innstillingene for TV-en.
1
Trykk på HOME.
HOME
Digitale favoritter
Digital EPG
Foto
Musikk
Video
DVD
Karaoke
Innstillinger
2
Trykk på F/f for å velge et alternativ, trykk deretter på
.
For å avslutte menyen, trykk på HOME.
Mediekategoriikon
Beskrivelse
Du kan velge Digitale favoritter-listen (side 18).
Digital EPG
Du kan velge den digitale elektroniske programoversikten (EPG)
(side 17).
Foto
Du kan se på fotofiler via USB-enheter (side 25).
Musikk
Du kan lytte til musikkfiler via USB-enheter (side 25).
Video
Du kan se på videofiler via USB-enheter (side 25).
DVD
Spiller av en disk som er satt inn i TV-en (side 19).
Karaoke
Du kan ha det moro med karaoke (side 22).
Innstillinger
Du kan gjøre avanserte innstillinger og justeringer (side 30).
~
• Alternativene du kan justere varierer avhengig av situasjonen.
• Alternativer som ikke er tilgjengelige skyggelegges eller vises ikke.
29 NO
Bruke MENU-funksjoner
Digitale favoritter
Innstillinger
Bilde
Bildemodus
Velger bildemodusen.
"Dynamisk": For forbedret bildekontrast og skarphet.
"Standard": For standard bilde. Anbefales for hjemmeunderholdning.
"Egendefinert": Lar deg lagre dine foretrukne innstillinger.
"Kino": For filmbasert innhold. Passer for et teaterlignende miljø.
"Foto": For vanlig visning av fotografier.
"Sport": Optimerer bildekvalitet for visning av sport.
"Spill": For vanlig bilde som passer for spill.
"Grafikk": Optimerer bildekvalitet for visning av grafikk.
~
• "Bildemodus" er stilt inn avhengig av "Scenevalg"-innstillinger.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle "Bilde"-innstillinger utenom "Bildemodus" til
fabrikkinnstillingene.
Bakgr.lys
Justerer lysstyrken til bakgrunnslyset.
~
• Reduserer lysstyrken på skjermen, som reduserer strømforbruket.
Kontrast
Øker eller reduserer bildekontrast.
Lysstyrke
Gjør bildet lysere eller mørkere.
Farge
Øker eller reduserer fargeintensiteten.
Fargetone
Øker eller reduserer de grønne og røde tonene.
z
• "Fargetone" kan kun justeres for et NTSC-fargesignal (f.eks. videokassetter i USA).
Skarphet
Gjør bildet skarpere eller mykere.
Fargetemperatur
Justerer hvithetsnivået i bildet.
"Kjølig": Gir de hvite fargene en blå nyanse.
"Nøytral": Gir de hvite fargene en nøytral nyanse.
"Varm": Gir de hvite fargene en rød nyanse.
Støyreduksjon
Reduserer bildestøyen (hvit snø) i en sending med et svakt signal.
"Auto/Høy/Middels/Lav": Tilpasser effekten av støyreduksjon.
"Av": Slår av "Støyreduksjon"-funksjonen.
MPEG støyreduksjon Reduserer bildestøyen i MPEG-komprimert video.
30 NO
Filmmodus
Gir forbedret bildebevegelse når du spiller av DVD- eller VCR-bilder som er tatt på
film, som reduserer bildeuskarphet og kornethet.
"Auto": Viser det originale filmbaserte innholdet som det er.
"Av": Slår av "Filmmodus"-funksjonen.
~
• Hvis bildet inneholder uregelmessige signaler eller for mye støy, slås "Filmmodus"
automatisk av selv om "Auto" er valgt.
Avanserte
innstillinger
Tilpasser Bilde-funksjonen på et mer avansert nivå.
"Tilbakestill": Tilbakestiller alle avanserte innstillinger til fabrikkinnstillingene.
"Avansert kontrastkorr.": Vurderer skjermens lysstyrke og justerer automatisk
"Bakgr.lys" og "Kontrast" til de innstillingene som virker mest passende. Denne
innstillingen er spesielt effektiv for mørke bildescener, og vil øke kontrastforskjellen
i mørke bildescener.
"Sortnivåkorrigering": Forbedrer svarte områder av bildet for sterkere kontrast.
"Gamma": Justerer balansen mellom lyse og mørke områder i bildet.
"Fremhev hvitt": Legger vekt på hvite farger.
"Ekte farger": Får farger til å se mer levende ut.
~
• "Avanserte innstillinger" er ikke tilgjengelig når "Bildemodus" er stilt inn til "Dynamisk" eller for USB-inngangen (Video).
Lyd
Velger lydmodusen.
"Dynamisk": Forsterker klarhet og lydtilstedeværelse for bedre tydelighet og
musikalsk realisme.
"Standard": Forsterker klarhet, detaljer og lydtilstedeværelse.
"Tydelige stemmer": Får stemmer til å høres tydeligere ut.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle "Lyd"-innstillinger til fabrikkinnstillingene.
Equalizer
Justerer lydfrekvensinnstillinger.
Trykk på G/g for å velge ønsket lydfrekvens, trykk deretter på F/f for å justere
innstillingen og trykk på . De justerte innstillingene mottas når du velger
"Lydmodus"-alternativer. Når du velger "Tilbakestill", stilles "Equalizer" inn til
originale innstillinger.
~
• Justering av høyere frekvens påvirker skarpere lyder og justering av nedre frekvens påvirker
mindre skarpe lyder.
Balanse
Vektlegger venstre eller høyre høyttalerbalanse.
Auto volumjust.
Holder et konstant volumnivå selv når det oppstår mellomrom i volumnivået (f.eks.
er reklamepauser vanligvis høyere enn programmer).
Volumforstilling
Stiller inn et uavhengig volumnivå for hvert utstyr som er koblet til TV-en.
Fortsetter
31 NO
Bruke MENU-funksjoner
Lydmodus
Surround
Velger surroundmodusen.
"På": Leverer surroundeffekter som gjør at du kan ha glede av den virtuelle tokanals surroundlyden bare med bruk av de to innebygde TV-høyttalerne.
"Simulert stereo": Legger en surroundlignende effekt på monoprogrammer.
"Kino": Leverer surroundeffekter akkurat som førsteklasses lydanlegg som finnes i
kinosaler.
"Musikk": Leverer surroundeffekter som får deg til å føle deg som om du er
omringet av lyd, som i en musikkhall.
"Sport": Leverer surroundeffekter som får deg til å føle deg som om du ser på en
direktesendt sportskonkurranse.
"Spill": Leverer surroundeffekter som forbedrer lyden i spill.
"Av": For normale stereo- eller monosendinger.
~
• "Surround" er stilt inn avhengig av "Scenevalg"-innstillinger.
Bassforsterker
Produserer en fullere lyd for mer effekt, ved å legge vekt på basslydene.
Flerspråklig lyd
Velger lyden fra høyttaleren for en stereosending eller en flerspråklig sending.
"Stereo", "Mono": For en stereosending.
"A"/"B"/"Mono": For en tospråklig sending, velg "A" for lydkanal 1, "B" for
lydkanal 2 eller "Mono" for en monokanal, hvis tilgjengelig.
z
• Hvis du velger annet utstyr som er koblet til TV-en, still inn "Flerspråklig lyd" til "Stereo",
"A" eller "B".
Høyttaler
Slår på/av TV-ens interne høyttalere.
"TV-høyttaler": TV-høyttalerne slås på for å kunne lytte til TV-ens lyd gjennom
TV-høyttalerne.
"Lydanlegg": TV-høyttalerne er slått av for å bare kunne lytte til TV-lyden
gjennom ditt eksterne lydanlegg som er koblet til lydutgangskontaktene.
Lyd ut
"Variabel": Når du bruker et eksternt lydanlegg, kan lydutmatingen fra
lydutgangen kontrolleres med TV-ens fjernkontroll.
"Fast": TV-ens lydutmating er fastsatt. Bruk volumkontrollen på lydmottakeren til
å justere volumet (og andre lydinnstillinger) gjennom lydanlegget ditt.
Hodetelefonbryter
Slår TV-ens interne høyttalere på/av når du kobler hodetelefoner til TV-en.
Hodetelefonvolum
Justerer hodetelefonenes volum.
HDMI-/DVI-lydkilde
Bytter lydsignalet for HDMI-inngang når en DVI-enhet er koblet til. Velg fra
"Auto", "HDMI Audio" og "PC-lyd".
Avanserte
innstillinger
"Dynamisk område": Kompenserer for forskjeller i lydnivået mellom ulike kanaler
(kun for Dolby Digital-lyd).
~
• Effekten fungerer kanskje ikke eller kan variere avhengig av programmet uavhengig av
"Dynamisk område"-innstillingen.
"Optisk ut": Stiller inn lydsignalet som mates ut fra DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)-kontakten på TV-en. Still inn til "Auto" når du kobler til utstyr som er
kompatibelt med Dolby Digital. Still inn til "PCM" når du kobler til utstyr som ikke
er kompatibelt med Dolby Digital.
"Ned skalert lyd modus": Still inn nedmiksingsmetoden for multikanals lyd til
tokanals lyd.
• "Surround": Velg for den beste surroundeffekten, eller mens du bruker eksterne produkter
med Pro Logic.
• "Stereo": Velg for en stereoutmating.
32 NO
Karaoke
"Karaoke": Velger karaokemodusen, "På" eller "Av".
"Endre toneart": Endrer tonearten til musikk. Tonearten kan justeres i
halvtonetrinn.
"Stemmereduksjon": Reduserer volumet til musikkens vokale del. Funksjonens
effektive virkning avhenger av musikktypen.
"Volum mik1/Volum mik2": Justerer volumet til mikrofon 1 og 2.
~
• "Lydmodus", "Tilbakestill", "Equalizer", "Balanse", "Auto volumjust.", "Volumforstilling", "Surround", "Bassforsterker"
og "Karaoke" er ikke tilgjengelige når "Høyttaler" er stilt inn til "Lydanlegg".
Skjermkontroll
Endrer skjermformatet. For detaljer om skjermformatet, se side 16.
Skjermformat
(kun i PC-modus)
"Normal": Viser bildet i sin originale størrelse.
"Wide 1": Forstørrer bildet for å fylle det vertikale skjermområdet, mens de
originale proporsjonene bevares.
"Wide 2": Forstørrer bildet for å fylle visningsområdet.
Autoformat
"På": Velg "På" for å automatisk endre "Skjermformat"-innstillingen basert på
innholdet.
"Av": Hvis hyppige skjermendringer virker forstyrrende, kan du velge "Av". Velg
ett av "Skjermformat"-alternativene når denne funksjonen er innstilt til "Av".
4:3 standard
Stiller inn standard skjermformat for sendinger i 4:3.
Automatisk
bildestørrelse
"På": Justerer automatisk visningsområdet basert på innholdet.
"Av": Slår av "Automatisk bildestørrelse". Velg ett fra "Bildestørrelse"alternativene.
Bildestørrelse
Justerer bildevisningsområdet.
"Full piksel": Viser bilder i deres originale størrelse når deler av bildet er beskåret.
"Normal": Viser bilder i deres anbefalte størrelse.
"+1": Viser bilder i deres originale størrelse.
"-1": Forstørrer bildet slik at kantene er utenfor det synlige visningsområdet.
~
• Disse alternativene kan variere avhengig av den viste inngangen.
H Skift
Juster den horisontale plasseringen av bildet.
V Skift
Justerer den vertikale posisjonen til bildet når "Skjermformat" er stilt inn til "Zoom",
"14:9" eller "Teksting".
V Størrelse
Justerer den vertikale størrelsen på bildet når "Skjermformat" er stilt inn til "Smart".
Fortsetter
33 NO
Bruke MENU-funksjoner
Skjermformat
PC justering
Justerer TV-skjermen som en PC-skjerm.
z
• Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis et PC-signal mottas.
• "Auto innstilling" fungerer kanskje ikke riktig med enkelte inngangssignaler. I slike tilfeller,
kan du manuelt justere "Fase", "Pixelskarphet", "H Skift" og "V Skift".
"Skjermformat": Velg "Normal" for å vise i original bildestørrelse. Velg "Wide 1"
for å forstørre bildet for å fylle visningsområdet, mens dets originale sideforhold
bevares. Velg "Wide 2" for å forstørre bildet for å fylle visningsområdet.
"Tilbakestill": Tilbakestiller alle "PC justering"-innstillinger utenom
"Skjermformat" til fabrikkinnstillinger.
"Auto innstilling": Justerer automatisk visningsposisjonen, og fasen til bildet i PCmodus.
"Fase": Justerer skjermen når en del av en vist tekst eller bilde er utydelig.
"Pixelskarphet": Forstørrer eller forminsker skjermstørrelsen horisontalt.
"H Skift": Flytter skjermen til venstre eller til høyre.
"V Skift": Flytter skjermen opp eller ned.
Kanaloppsett
Analog innstilling
"Aut. analog kanalinnst." (kun i analog modus): Stiller inn alle tilgjengelige
analoge kanaler. Vanligvis trenger du ikke gjøre denne operasjonen fordi kanalene
allerede er stilt inn når TV-en ble først installert. Dette alternativet lar deg derimot
gjenta prosessen (f.eks. innstille TV-en på nytt etter flytting av hus, eller for å søke
etter nye kanaler som har blitt lansert).
"Manuell innstilling" (kun i analog modus): Endrer den tilgjengelige analoge
kanalinnstillingen.
Trykk på
for å velge programmet som du vil tilpasse.
System
Forhåndsinnstiller programkanaler manuelt.
1 Trykk på F/f for å velge "System" trykk deretter på .
2 Trykk på F/f for å velge én av følgende TV-sendingssystemer, trykk
deretter på .
B/G: For vest-europeiske land/områder
I: For Storbritannia
D/K: For øst-europeiske land/områder
L: For Frankrike
~
• Avhengig av landet/området som er valgt for "Land", kan det hende at dette alternativet ikke
er tilgjengelig.
Kanal
1 Trykk på F/f for å velge "Kanal" trykk deretter på .
2 Trykk på F/f for å velge "S" (for kabelkanaler) eller "C" (for
bakkebundne kanaler), trykk deretter på g.
3 Still inn kanalene som følger:
Hvis du ikke kjenner kanalnummeret (frekvens)
Trykk på F/f for å søke etter neste tilgjengelige kanal. Når en kanal har blitt funnet,
stopper søket. For å fortsette å søke, trykk på F/f.
Hvis du kjenner kanalnummeret (frekvens)
Trykk på tallknappene for å taste inn kanalnummeret til sendingen du vil se på, eller
VCR-kanalnummeret.
4
Trykk på
for å gå til "Bekreft", trykk deretter på
.
Gjenta prosedyren over for å forhåndsinnstille andre kanaler manuelt.
34 NO
Tekst
Tilordner et navn du velger, på opptil fem bokstaver eller tall, til den valgte kanalen.
AFT
Lar deg fininnstille det valgte programnummeret manuelt hvis du føler at en liten
justering vil forbedre bildekvaliteten.
Lydfilter
Forbedrer lyden for individuelle kanaler i tilfelle forvrengninger i monosendinger.
Noen ganger kan et ikke-standard sendingssignal forårsake lydforvrengning eller
midlertidig lyddemping når du ser på monoprogrammer.
Hvis du ikke opplever noen lydforvrengning, anbefaler vi at du lar dette alternativet
være stilt inn til fabrikkinnstillingen "Av".
~
• "Lydfilter" er ikke tilgjengelig når "System" er stilt inn til "L".
Hopp over
Hopper over analoge kanaler når du trykker på PROG/CH +/- for å velge kanaler.
(Med tallknappene kan du fremdeles velge en kanal du har hoppet over.)
Digital innstilling
"Digital søking"
• "Automatisk kanalinnstilling":
Stiller inn tilgjengelige digitale kanaler.
Dette alternativet lar deg stille inn TV-en på nytt etter flytting av hus, eller for å
søke etter nye kanaler som har blitt lansert. Trykk på .
• "Redigere programliste":
Fjerner uønskede digitale kanaler som er lagret på TV-en, og endrer rekkefølgen
som digitale kanaler er lagret i på TV-en.
1 Trykk på F/f for å velge kanalen du vil fjerne eller flytte til en ny posisjon.
Trykk på tallknappene for å taste inn det kjente tresifrede programnummeret til
sendingen du vil se på.
2 Fjerner eller endrer rekkefølgen til de digitale kanalene som følger:
Fjerne den digitale kanalen
Trykk på . Etter at en bekreftelsesmelding vises, trykk på G for å velge "Ja", trykk
deretter på .
Endre rekkefølgen på de digitale kanalene
Trykk på g, trykk deretter på F/f for å velge kanalens nye posisjon og trykk på G.
3 Trykk på
RETURN.
~
• Når "Kabel" er valgt, kan det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig i enkelte land.
• "Manuell kanalinnstilling":
Stiller inn de digitale kanalene manuelt.
1 Trykk på tallknappene for å velge kanalnummeret som du vil manuelt stille
inn, trykk deretter på F/f for å stille inn kanalen.
2 Når de tilgjengelige kanalene blir funnet, trykk på
for å lagre
programmer.
Gjenta prosedyren over for å stille inn andre kanaler manuelt.
~
• Ikke tilgjengelig for kabeltilkobling.
Fortsetter
35 NO
Bruke MENU-funksjoner
Bekreft
Lagrer endringer som er gjort til "Manuell innstilling"-innstillingene.
"Kanalsortering" (kun i analog modus): Endrer rekkefølgen som analoge kanaler
lagres i på TV-en.
1 Trykk på F/f for å velge kanalen du vil flytte til en ny posisjon, og trykk
deretter på g.
2 Trykk på F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen din, og trykk
deretter på .
"Oppsett for teksting"
• "Innstillinger for teksting": Når "Nedsatt hørsel" er valgt, kan noen visuelle
hjelpemidler også vises med undertekstingen (hvis TV-kanaler sender slik
informasjon).
• "Foretrukket hovedspråk": Velger foretrukket språk som underteksting vises i.
• "Foretrukket sekundærspråk": Velger foretrukket sekundærspråk som
underteksting vises i.
"Lydinnstilling"
• "Lydtype": Bytter til sending for hørselshemmede når "Nedsatt hørsel" er valgt.
• "Foretrukket hovedspråk": Velger foretrukket språk for et program. Noen
digitale kanaler kan sende flere lydspråk for et program.
• "Foretrukket sekundærspråk": Velger foretrukket sekundærspråk for et
program. Noen digitale kanaler kan sende flere lydspråk for et program.
• "Synstolkning": Gir en lydbeskrivelse (stemmekommentar) av visuell
informasjon hvis TV-kanaler sender slik informasjon.
• "Miksenivå": Justerer TV-ens hovedlyd og Synstolkning-utmatingsnivåer.
z
• Dette alternativet er kun tilgjengelig når "Synstolkning" er stilt inn til "På".
• "MPEG-lydnivå": Justerer MPEG-lydnivået.
"Teknisk innstilling"
• "Auto tjenesteoppdat.": Lar TV-en registrere og lagre nye digitale tjenester etter
hvert som de blir tilgjengelige.
• "Systemoppdatering": Denne TV-en kan motta programvareoppdateringer via
sendingssignalet. For å kunne motta oppgraderinger bør Systemoppdateringalternativet i Teknisk innstilling-menyen stilles inn til "På". Når en oppgradering
er registrert, vil brukeren få informasjon om dette gjennom en serie med
skjermbilder som forklarer hvordan du kan foreta oppgraderingen. Ikke koble
fjernsynet fra stikkontakten mens installasjonen pågår.
• "Systeminformasjon": Viser gjeldende programvareversjon og signalnivået.
• "Tidssone": Lar deg manuelt velge tidssonen du er i, selv om den ikke er den
samme som standard tidssone for ditt land/område.
~
• Når "Kabel" er valgt, kan det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig i enkelte land.
• "Automatisk sommertid": Stiller inn hvorvidt det byttes automatisk mellom
sommer- og vintertid.
• "På": Bytter automatisk mellom sommer- og vintertid i henhold til kalenderen.
• "Av": Tiden vises i henhold til tidsforskjellen innstilt av "Tidssone".
~
• Når "Kabel" er valgt, kan det hende at denne funksjonen ikke er tilgjengelig i enkelte land.
• "Tjeneste tilpasning": Velg "På" for å automatisk endre kanalen når
sendingstjenesten endrer sendingen av det viste programmet til en annen kanal.
"Oppsett av CA-modul"
Lar deg få tilgang til en betalingstjeneste straks du har fått deg en Conditional Access Module
(CAM)-modul og et seerkort. Se side 23 for plassering av
(PCMCIA)-kontakten.
36 NO
Tilgangskontroll
Stiller inn en aldersgrense for programmer. Ethvert program som overstiger aldersgrensen kan kun ses på etter
at en PIN-kode er riktig tastet inn.
~
• For kabeloperatører i Nederland, bør PIN-koden tastes inn når aldersgrensen til programmet er over eller lik alderen du
spesifiserer.
1 Trykk på tallknappene for å taste inn din eksisterende PIN-kode.
Hvis du ikke tidligere har stilt inn en PIN-kode, vises skjermen for inntasting av PIN-kode. Følg anvisningene for
"PIN-kode" under.
2 Trykk på F/f for å velge aldersgrensen eller "Ingen" (for å ikke begrense programmer), trykk
deretter på .
3 Trykk på
RETURN.
PIN-kode
Stille inn PIN-koden for første gang
1 Trykk på tallknappene for å taste inn den nye PIN-koden.
2 Trykk på
RETURN.
Endre PIN-koden
1 Trykk på tallknappene for å taste inn din eksisterende PIN-kode.
2 Trykk på tallknappene for å taste inn den nye PIN-koden.
3 Trykk på
RETURN.
z
• PIN-koden 9999 godtas alltid.
Velg for å endre PIN-koden din.
Tilgangskontroll
Velg alderen på den yngste seeren (3 ~ 18). Velg "Ingen" for å ikke registrere noen.
Disse valgbare elementene kan endres avhengig av landsinnstillingen.
Digitalprogramlås
Låser/låser opp programmer og sjekker statusen på programmer.
1 Trykk på tallknappene for å taste inn eksisterende PIN-kode eller for å
stille inn den nye.
for å
2 Trykk på F/f for å navigere gjennom programmer og trykk på
veksle mellom "Låst" og "Ulåst" status.
Ekstern input-lås
Låser en ekstern inngang slik at du ikke kan se på den. For å vise en blokkert ekstern
inngang, velg "Ulåst".
Oppsett
USB-autostart
Går automatisk inn i miniatyrbildevisningen for siste avspilt foto/musikk/video når
TV-en er slått på og en USB-enhet er koblet til USB-porten og deretter slås på.
Innsovningstid
Stiller inn en tidsperiode som TV-en automatisk går inn i hvilemodus etter.
Når "Innsovningstid" er aktivert, lyser (Innsovningstid)-lydindikatoren på TV-ens
frontpanel oransje.
z
• Når du slår av TV-en og slår den på igjen, tilbakestilles "Innsovningstid" til "Av".
• En varselmelding vises på skjermen ett minutt før TV-en bytter til hvilemodus.
Fortsetter
37 NO
Bruke MENU-funksjoner
Endre PIN-kode
Automatisk
grunninnstilling
Starter grunninnstillingen for å velge språket, land/område og plassering, og stille
inn alle tilgjengelige digitale og analoge kanaler. Vanligvis trenger du ikke gjøre
dette fordi når TV-en ble først installert ville språk og land/område ha blitt valgt og
kanaler ville ha blitt stilt inn. Dette alternativet lar deg derimot gjenta denne
prosessen (f.eks. for å stille inn TV-en på nytt etter at du har flyttet hus).
Språk
Velger språket som menyene vises i.
Lyd ved oppstart
Velg "På" for å spille av lyd når TV-en slås på. Velg "Av" for å deaktivere lyden.
AV-innstilling
Tilordner et navn til utstyr som er koblet til kontaktene på siden og bak. Navnet vises
kort på skjermen når utstyret er valgt.
1 Trykk på F/f for å velge ønsket inngangskilde, og trykk deretter på .
2 Trykk på F/f for å velge ønsket alternativ under, og trykk deretter
på .
• AV1 (eller AV2/HDMI1/HDMI2/Component/PC), KABEL, SAT, VIDEO, DVD/
BD, HJEMMEKINOANLEGG, SPILL, KAMERA, DIGITALKAMERA, PC:
Bruker én av de forhåndsinnstilte etikettene for å tilordne et navn til tilkoblet
utstyr.
• "Endre": Lag din egen etikett.
1 Trykk på F/f for å velge ønsket bokstav eller nummer ("_" for et
mellomrom), trykk deretter på g.
Hvis du tastet inn feil bokstav
Trykk på G/g for å velge bokstaven som var feil. Trykk deretter på F/f for å
velge riktig bokstav.
2 Gjenta prosedyren i trinn 1 til navnet er ferdig, trykk deretter på
HDMI-innstilling
.
Lar TV-en kommunisere med utstyr som er kompatibelt med kontroll for HDMIfunksjonen, og som er koblet til HDMI-kontaktene på TV-en. Legg merke til at
kommunikasjonsinnstillinger også må gjøres på det tilkoblede utstyret.
"Kontroll for HDMI": Stiller inn hvorvidt operasjonene på TV-en og det
tilkoblede utstyret som er kompatibelt med kontroll for HDMI skal linkes eller ikke.
"Enheter automatisk av": Når dette er stilt inn til "På", slås det tilkoblede utstyret
som er kompatibelt med kontroll for HDMI av når du setter TV-en i hvilemodus med
fjernkontrollen.
"TV på automatisk": Når dette er stilt inn til "På", slås TV-en på når du slår på det
tilkoblede utstyret som er kompatibelt med kontroll for HDMI.
"HDMI-enhetsliste": Viser en liste over tilkoblet utstyr som er kompatibelt med
kontroll for HDMI.
"Enhetskontrolltaster": Hvis det er stilt inn til "Innstillingstaster", kan du velge en
kanal som er innstilt med tilkoblet utstyr, og hvis den er stilt inn til "Menytaster" kan
du bla gjennom menyene på det tilkoblede utstyret med fjernkontrollen.
DivX® VOD
38 NO
"DivX® VOD Registreringskode": Viser registreringskoden som er nødvendig for
å spille av DivX® VOD-innhold.
"DivX® VOD Avregistreringskode": Viser avregistreringskoden som er
nødvendig for å spille av DivX® VOD-innhold.
"Miks ned": Bytter metoden for nedmiksing til 2 kanaler når du spiller av en DVD
som har Dolby Digital-format.
• "Surround": Multikanal lydsignaler mates ut til 2 kanaler for å lytte til
surroundlyder.
• "Stereo": Multikanal lydsignaler nedmikses til 2 kanaler for bruk med TVhøyttalere eller hodetelefoner.
"Barnelåsinnstillinger": Filmer på DVD kan være helt eller delvis upassende for
barn. Slike DVD-er kan inneholde informasjon som merker innholdet eller scenene
med tilgangsnivåer mellom 1 og 8. Du kan velge ett av tilgangsnivåene og la
alternativer scener brukes under avspillingen.
1 Trykk på F/f for å velge "Barnelåsinnstillinger", trykk deretter på .
2 Trykk på F/f for å velge "PIN-kode", trykk deretter på .
3 Trykk på tallknappene for å taste inn den gjeldende PIN-koden.
4 Velg "DVD-barnelås", trykk deretter på .
5 Trykk på F/f for å velge tilgangsnivået, trykk deretter på .
• "PIN-kode": Lar deg sette opp TV-en til å blokkere DVD-innhold. Bruk 0-9 på
fjernkontrollen for å taste inn en firesifret PIN-kode.
• "DVD-barnelås": Stiller inn et nivå for barnelås. Velg fra "Nivå1" til "Nivå8" og
"Ingen begrensning".
"DVD-språk": Velger språkene for skjermvisningen av DVD-en.
USB
Systemoppdatering
Oppdaterer TV-systemet med USB-minnet.
Produktstøtte
Viser TV-ens produktinformasjon.
Fabrikkinnstillinger
Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillinger. Etter at du er ferdig med denne
prosessen, vises skjermen for grunninnstilling.
Øko
Tilbakestill
Tilbakestiller alle "Øko"-innstillinger til fabrikkinnstillingene.
Strømsparing
Velger strømsparingsmodusen for å redusere TV-ens strømforbruk.
"Standard": Standardinnstillinger.
"På": Reduserer TV-ens strømforbruk.
"Bilde av": Slår av bildet. Du kan lytte til lyden med bildet slått av.
Tidsavbrudd for
standby
Velger tiden ("1h", "2h" eller "4h") for å stille inn TV-en i hvilemodus automatisk
hvis du ikke betjener TV-en for den spesifiserte tidsperioden.
Lyssensor
Optimerer automatisk bildeinnstillingene i henhold til omgivelseslyset i rommet.
~
• Ikke legg noe over sensoren, da dette kan påvirke sensorens funksjon. Kontroller sensorens
posisjon (side 14).
Strømsparing PC
inngang
Når dette er stilt inn til "På", aktiveres hvilemodus hvis intet PC-signal mottas. Kun
tilgjengelig i PC-inngang.
Fortsetter
39 NO
Bruke MENU-funksjoner
DVD-innstillinger
~
• Energieffektivitet reduserer strømforbruket og sparer deg dermed penger ved å redusere strømregningen.
• Når TV-en ikke er i bruk
– Hvis TV-apparatet ikke skal brukes noen dager, bør du skille apparatet fra strømnettet av miljøhensyn og
sikkerhetsgrunner.
– Siden TV-en ikke er koblet fra strømnettet når du bare slår det av, må du trekke støpselet ut av stikkontakten for å koble
TV-apparatet fullstendig fra.
– Enkelte TV-apparater har imidlertid funksjoner som krever at apparatet står på i hvilemodus for at de skal fungere
korrekt.
40 NO
Ekstra informasjon
Installere tilbehøret (veggmonteringsbrakett)
Til kunder:
Av hensyn til produktbeskyttelse og sikkerheten, anbefaler Sony sterkt at Sony-forhandlere eller
lisensierte installatører monterer TV-en din. Ikke forsøk å montere den selv.
Til Sony-forhandlere og installatører:
Din fulle oppmerksomhet bør rettes mot sikkerheten under montering, periodisk vedlikehold og
undersøkelse av dette produktet.
TV-en kan monteres med veggmonteringsbraketten SU-WL100 (selges separat).
• Henvis til instruksjonene som fulgte med veggmonteringsbraketten for riktig utførelse av
monteringen.
• Henvis til "Demontere bordstativet fra TV-en" (side 7).
~
• Plasser TV-en på bordstativet mens du fester monteringskroken.
SU-WL100
Skrue
(+PSW4 × 12)
0
5
0
01
5
51
01
02
51
02
Monteringskrok
Når du bruker veggmonteringsbraketten SU-WL100, vil mellomrommet mellom veggen og TV-en være 6 cm.
Bruk dette mellomrommet til å legge kablene til TV-en.
6 cm
Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å montere dette produktet, spesielt for å fastslå at veggen kan klare
TV-ens vekt. Overlat monteringen av dette produktet på veggen til Sony-forhandlere eller lisensierte
installatører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjonen. Sony er ikke ansvarlig for
noen skader eller personskader som forårsakes feil behandling eller feil montering.
41 NO
Ekstra informasjon
Merknad ved montering
Tabell over monteringsmålene for TV-en
125
SU-WL100
Skjermens midtpunkt
Enhet: cm
Skjermens dimensjoner
Modellnavn
KDL-22CX32D
Dimensjon for
skjermens
midtpunkt
Lengde for hver monteringsvinkel
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
53,0
34,9
10,2
29,0
12,3
21,1
32,6
28,5
Tallene i tabellen over kan variere noe avhengig av installasjonen.
ADVARSEL
Veggen som TV-en skal monteres på bør kunne tåle en vekt som er minst fire ganger TV-ens vekt. Henvis til
"Spesifikasjoner" (side 43) for vekten til TV-en.
Diagram/tabell for plassering av skruer og kroker
Plassering av krok
SU-WL100
Modellnavn
KDL-22CX32D
b
Plassering av krok
SU-WL100
a
b
42 NO
Spesifikasjoner
System
Skjermsystem
LCD ("Liquid Crystal Display" = skjerm med flytende krystaller)
TV-system
Avhenger av hvilket land/område du velger
Analog: B/G, D/K, L, I
Digital: DVB-T, DVB-C
Farge-/videosystem
Analog: PAL, PAL60 (kun videoinngang), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (kun videoinngang)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Kanaldekning
Analog: 46,25 – 855,25 MHz
Digital: VHF/UHF
Diskformater
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD-RW, CD-R
Medieformater
DVD-video, lyd-CD, video-CD (VCD 1.0/1.1/2.0), S-Video CD
Lydutgang
5W+5W
Regionskode
Indikert på baksiden av TV-en.
Inngangs-/utgangskontakter
75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF
Antenne
/
AV1
21-pinners scartkontakt inkludert lyd-/videoinngang, RGB-inngang, S-Videoinngang og TV-lyd-/videoutgang.
COMPONENT IN
Formater som støttes: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohms, 0,3 V negativ synk/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohms/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohms
COMPONENT IN
Lydinngang (phonokontakter)
HDMI IN 1, 2
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: To kanals lineær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 biter, Dolby Digital
PC (se side 44)
Analog lyd (minikontakt) (kun HDMI 1)
AV2
Videoinngang (phonokontakt)
AV2
Lydinngang (phonokontakter)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digital optisk kontakt (to kanals lineær PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT
Lydutgang (venstre/høyre) (phonokontakter)
PC-inngang (15 D-sub) (se side 44)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohms, ikke-Sync on Green/B: 0,7 Vp-p, 75 ohms/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohms, H/V-synk: TTL-nivå
PC-lydinngang (minikontakt)
i
Hodetelefon-kontakt
m 1, 2
Mikrofonkontakt
Ekstra informasjon
PC IN
USB-port
CAM (Conditional Access Module)-spor
DVD
DVD
CD
Bølgelengde: 655 ± 15 nm
Maks kraft: 0,4 mW
Bølgelengde: 790 ± 20 nm
Maks kraft: 0,4 mW
Fortsetter
43 NO
Modellnavn KDL-
22CX32D
Strøm og annet
Strømkrav
220–240 V AC, 50 Hz
Energiklasse
C
Skjermstørrelse (målt
diagonalt)
Ca. 54,8 cm / 22 tommer
42,0 W
Strømforbruk i
"Hjemme"-/
"Standard"modus
i "Butikk"-/ 60 W
"Dynamisk"
-modus
Gjennomsnittlig årlig
energiforbruk*1
61 kWh
Strømforbruk i
hvilemodus*2
0,27 W
Strømforbruk i Av-modus 0,26 W
Skjermoppløsning
1366 punkter (horisontalt) × 768 linjer (vertikalt)
(med stativ) 53,0 × 38,1 × 19,0 cm
Mål
(b × h × d)
(Ca.)
(uten stativ) 53,0 × 34,9 × 8,1 cm
Vekt
(Ca.)
(med stativ) 6,4 kg
(uten stativ) 5,9 kg
Inkludert tilbehør
Henvis til "1: Kontrollere tilbehøret" på side 4.
Ekstrautstyr
Se "Installere tilbehøret (veggmonteringsbrakett)" på side 41.
*1 Energiforbruk per år, basert på fjernsynets strømforbruk når det brukes 4 timer om dagen i 365 dager. Det faktiske
energiforbruket vil avhenge av hvordan fjernsynet brukes.
*2 Spesifisert strøm i hvilemodus oppnås etter at TV-en er ferdig med nødvendige interne prosesser.
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Referansediagram for PC-inngangssignaler for PC IN
Signaler Horisontal (piksel) Vertikal (linje)
og HDMI IN 1/2
Horisontal
Vertikal
frekvens (kHz) frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
XGA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Denne TV-ens PC-inngang støtter ikke Sync on Green eller Composite Sync.
• Denne TV-ens PC-inngang støtter ikke sammenflettede signaler.
• Denne TV-ens PC-inngang støtter signaler i diagrammet med en vertikal frekvens på 60 Hz.
44 NO
Lyd
Feilsøking
Sjekk om 1 (standby)-indikatoren blinker
rødt.
Når den blinker
Selvdiagnosefunksjonen er aktivert.
Trykk på 1 på siden av TV-en for å slå den av, koble
fra strømledningen og informer forhandleren din
eller et Sony-servicesenter.
Når den ikke blinker
1 Kontroller elementene i tabellene under.
2 Hvis problemet fremdeles vedstår, må du la
kvalifisert servicepersonell utføre service
på TV-en.
Ingen lyd, men bra bilde
• Trykk på 2 + eller % (Demp).
• Kontroller om "Høyttaler" er stilt inn til "TV-høyttaler"
(side 32).
• Når du bruker en HDMI-inngang med Super Audio CD
eller DVD-Audio, kan ikke DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) sende ut lydsignaler.
Kanaler
Den ønskede kanalen kan ikke velges
• Bytt mellom digital og analog modus og velg ønsket
digital/analog kanal.
Noen kanaler er svarte
• Kanalen er kryptert / en abonnementstjeneste. Abonner
på betalingstjenesten.
• Kanalen brukes kun for data (ingen lyd eller bilde).
• Kontakt kringkasteren for detaljer om sendingen.
z
• For mer informasjon, ta kontakt med Sonykundeinformasjonssenteret på adressen eller
telefonnummeret som er skrevet på den inkluderte
garantien.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt en lokal installatør for å finne ut om digitale
sendinger er tilgjengelige i ditt område.
• Oppgrader til en antenne som dekker et større område.
Bilde
Generell
Intet bilde (skjermen er mørk) og ingen lyd
• Kontroller antenne-/kabeltilkoblingen.
• Koble TV-en til stikkontakten, og trykk på 1 på siden
av TV-en.
• Hvis 1 (standby)-indikatoren lyser rødt, trykk på "/1.
TV-en slås automatisk av (TV-en går inn i
hvilemodus)
• Kontroller om "Innsovningstid" (side 37) eller
"Tidsavbrudd for standby" (side 39) er aktivert.
• Hvis intet signal mottas og ingen operasjon utføres i TVmodus for omtrent 15 minutter, går TV-en automatisk
inn i hvilemodus.
Doble bilder eller spøkelsesbilder
• Kontroller antenne-/kabeltilkoblingen.
• Kontroller antennens plassering og retning.
Kun snø og støy vises på skjermen
• Kontroller om antennen er knekt eller bøyd.
• Kontroller om antennen har nådd slutten av levetiden sin
(tre til fem år ved normalt bruk, ett til to år ved kysten).
Bilde- eller lydstøy når du ser på en TV-kanal
• Juster "AFT" (Automatisk fininnstilling) for et bedre
bildemottak (side 35).
Noen små svarte punkter og/eller lyse punkter
vises på skjermen
• Bildet på en skjermenhet er satt sammen av piksler. Små
svarte punkter og/eller lyse punkter (piksler) på
skjermen indikerer ikke en feil.
Forvrengt bilde og/eller lyd
• Hold TV-en unna elektriske støykilder som biler,
motorsykler, hårfønere eller optisk utstyr.
• Når du installerer ekstrautstyr, må du la det være en viss
avstand mellom ekstrautstyret og TV-en.
• Kontroller antenne-/kabeltilkoblingen.
• Hold antennen/kabelen til kabel-TV unna andre
tilkoblingskabler.
Fjernkontrollen fungerer ikke
• Skift ut batteriene.
HDMI-utstyr vises ikke på "HDMI-enhetsliste"
• Kontroller at utstyret ditt er kompatibelt med kontroll for
HDMI.
Hvis "Butikkmodus: På" vises på skjermen
• TV-en er innstilt til "Butikk"-modus. Du må stille inn
"Hjemme" på nytt for "Sted" i "Automatisk
grunninnstilling"-prosedyren (side 6).
Ingen farge på programmer
• Velg "Tilbakestill" (side 30).
Ingen farge eller uregelmessig farge når du ser
på et signal fra
COMPONENT IN-kontaktene
• Kontroller tilkoblingen av
COMPONENT INkontaktene og sjekk om hver av kontaktene sitter godt i
deres kontakter.
45 NO
Ekstra informasjon
Intet bilde eller ingen menyinformasjon fra utstyr
som er koblet til scart-kontakten
• Trykk på
for å vise listen over tilkoblet utstyr, og
velg deretter ønsket inngang.
• Kontroller tilkoblingen mellom ekstrautstyret og TV-en.
Введение
Благодарим Вас за то, что Вы
выбрали этот телевизор Sony. Перед
первым включением телевизора
внимательно ознакомьтесь с данной
инструкцией по эксплуатации и
сохраните ее для консультаций в
будущем.
Примечание в
отношении Цифрового
ТВ
• Все функции, относящиеся к
Цифровому ТВ (
), будут
действовать только в тех странах
или регионах, в которых ведется
эфирная цифровая трансляция
сигнала DVB-T (MPEG-2 или
H.264/MPEG-4 AVC), или
обеспечивается доступ к
совместимому кабельному
цифровому вещанию DVB-C
(MPEG-2 или H.264/MPEG-4
AVC). Просим Вас уточнить у
своего дилера, можно ли
принимать сигнал DVB-T там, где
Вы живете, или узнать у своего
провайдера кабельного
телевидения, доступна ли
предоставляемая им услуга
кабельного вещания DVB-C для
Вашего телевизора.
• Провайдер кабельного ТВ может
установить дополнительный сбор
за такую услугу и потребовать от
Вас согласия со своими условиями.
• Хотя данный телевизор
удовлетворяет характеристикам
DVB-T и DVB-C, мы не можем
гарантировать его совместимость с
будущим цифровым эфирным
вещанием в формате DVB-T и
цифровым кабельным вещанием в
формате DVB-C.
• Некоторые из функций
Цифрового ТВ в некоторых
странах/регионах могут быть
недоступными, а правильный
прием сигнала стандарта DVB-C
может быть обеспечен не для всех
провайдеров кабельного ТВ.
~
• Иллюстрации, приведенные в
настоящей инструкции,
относятся к модели
KDL-22CX32D, если не
оговорено иное.
2 RU
Информация о
торговых марках
•
•
•
•
•
является зарегистрированной
торговой маркой DVB Project.
HDMI, логотип HDMI и HighDefinition Multimedia Interface
являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными
знаками компании HDMI Licensing
LLC в США и других странах.
Произведено по лицензии
компании Dolby Laboratories.
“Dolby” и логотип с двойной
буквой D являются торговыми
марками компании Dolby
Laboratories.
DivX®, DivX Certified®, а также
все соответствующие логотипы
являются товарными знаками
корпорации DivX, Inc. и
используются по лицензии.
О ВИДЕОФАЙЛАХ ФОРМАТА
DIVX. DivX® является цифровым
видеоформатом, разработанным
корпорацией DivX, Inc. Данное
устройство является официальным
устройством DivX Certified,
которое воспроизводит
видеофайлы формата DivX. Для
получения дополнительной
информации и программных
средств для преобразования
файлов в видеоформат DivX
посетите сайт www.divx.com.
О ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ
ФОРМАТА DIVX. Для
воспроизведения
видеосодержимого по запросу
формата DivX необходимо
зарегистрировать это устройство
DivX Certified®. Чтобы
сгенерировать регистрационный
код, найдите раздел DivX VOD в
меню настройки этого устройства.
Перейдите на сайт vod.divx.com и
укажите этот код, чтобы
завершить процедуру регистрации
и получить дополнительную
информацию о технологии DivX
VOD.
“BRAVIA” и
являются
торговыми марками компании
Sony Corporation.
является торговой маркой
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Логотипы “DVD VIDEO” и “CD”
являются товарными знаками.
• В данном изделии используется
технология защиты авторских
прав, защищенная заявками на
патенты США, и другие
технологии, права на которые
принадлежат компании
Macrovision Corporation и другим
правообладателям. Использование
этой технологии защиты
авторских прав должно быть
разрешено компанией Macrovision
Corporation и, если компанией
Macrovision Corporation не
разрешено иное, ее применение
возможно только для домашнего
или ограниченного просмотра.
Обратный инжиниринг или
разборка изделия запрещаются.
•
Расположение
идентифицирующей
этикетки
Этикетки с номером модели, датой
производства (месяц/год) и
характеристиками источника
питания (в соответствии с
применимыми правилами по технике
безопасности) расположены на
задней панели телевизора или на
упаковке.
Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo Japan
Made in Spain, Slovakia, Czech
Сони Корпорейшн 1-7-1, Конан,
Минато-ку, Токио, Япония
Сделано в Испании, Словакии,
Чехии
Импортер на территории РФ: ЗАО
“Сони Электроникс”, 123103,
Москва, Карамышевский проезд, 6,
Россия
Содержание
Начало работы
4
Сведения по безопасности ...........................................................................................9
Меры предосторожности ............................................................................................10
Сведения по безопасности встроенного проигрывателя DVD............................12
Меры предосторожности при использовании встроенного
проигрывателя DVD ................................................................................................12
Обзор пульта ДУ............................................................................................................13
Описание кнопок и индикаторов телевизора.........................................................15
Просмотр телевизора
Просмотр телевизора...................................................................................................16
Использование цифрового электронного экранного телегида (EPG)
......19
Использование списка избранных цифровых программ Избранные
.......20
Прослушивание FM-радио (только для России и Украины) ................................21
Воспроизведение диска DVD......................................................................................23
Использование функции караоке .............................................................................26
Использование дополнительного оборудования
Подключение дополнительного оборудования.....................................................27
Просмотр изображения с устройств, подключенных к телевизору ..................28
Воспроизведение фото/музыки/видео через USB .................................................29
Использование функции BRAVIA Sync с функцией Контроль по HDMI.............32
Использование функций MENU
Навигация в меню телевизора ...................................................................................33
Установки .......................................................................................................................34
Дополнительная информация
Установка принадлежностей (настенный монтажный кронштейн) ...................47
Технические характеристики .....................................................................................50
Поиск и устранение неисправностей........................................................................53
: только для цифровых каналов
• Перед включением телевизора прочтите раздел “Сведения по безопасности” (стр. 9). Сохраните это
руководство для обращения к нему в дальнейшем.
• Инструкции “Порядок установки настенного монтажного кронштейна” содержатся в данной
инструкции по эксплуатации телевизора.
3 RU
RU
Начало работы
1: Проверка
принадлежностей
2: Прикрепление
подставки
Настольная подставка (1)
Винты для крепления телевизора к
подставке (7)
Пульт ДУ RM-ED046 (1)
Батарейки размера AA (2)
Выполните обязательные шаги по сборке,
необходимые для установки на подставку для
телевизора.
1
Информацию о правильном креплении
для некоторых моделей телевизоров
см. в прилагаемой инструкции для
настольной подставки.
2
Установите телевизор на подставку.
Будьте осторожны, чтобы не
передавить кабели.
3
Закрепите телевизор на подставке,
закрутив прилагаемые винты через
отверстия, указанные стрелками .
Установка батареек в пульт ДУ
Нажмите,
чтобы
открыть
~
• Вставляя батарейки, соблюдайте полярность.
• Не используйте одновременно батарейки
различных типов или старые и новые батарейки.
• При утилизации батареек всегда соблюдайте
правила охраны окружающей среды. В
некоторых регионах правила утилизации
батареек могут быть регламентированы.
Просьба обращаться по этому поводу в местные
органы власти.
• Бережно обращайтесь с пультом ДУ. Не
бросайте его, не становитесь на него и не лейте
на него никаких жидкостей.
• Не оставляйте пульт ДУ вблизи источников
тепла или в месте, подверженном прямому
воздействию солнечных лучей, или во влажном
помещении.
~
• При использовании электрической отвертки
задайте момент затяжки, равный
приблизительно 1,5 Н·м (15 кгс·см).
4 RU
Подключение антенны, кабельного
телевидения, видеомагнитофона,
устройства записи дисков DVD с
помощью интерфейса HDMI
Подключение только антенны/кабеля
Начало работы
3: Подключение
антенны/кабеля/
видеомагнитофона/пишущего DVDпроигрывателя
Коаксиальный
кабель
Сигнал эфирного или
кабельного вещания
Сигнал эфирного или
кабельного вещания
Коаксиальный кабель
Кабель
HDMI
Коаксиальный
кабель
Подключение антенны, кабельного
телевидения, видеомагнитофона,
устройства записи дисков DVD с
помощью интерфейса SCART
Видеомагнитофон, устройство записи
дисков DVD
Коаксиальный
кабель
Сигнал эфирного
или кабельного
вещания
Scartкабель
Коаксиальный
кабель
Видеомагнитофон, устройство записи
дисков DVD
5 RU
4: Меры по
предотвращению
падения
телевизора
5: Выбор языка,
страны/региона и
места просмотра
2
3
1
1
Закрутите шуруп (диаметром 4 мм, не
прилагается) в подставку под
телевизор.
2
Закрутите крепежный винт (M4 × 16,
не прилагается) в отверстие под винт
на телевизоре.
3
Свяжите шуруп и винт прочной
бечевкой (не прилагается).
3,4,5,6
1
Включите телевизор в сеть
(220-240 В переменного тока, 50 Гц).
2
Нажмите кнопку 1, расположенную
на боковой панели телевизора.
При первом включении телевизора на
экране отобразится меню Язык.
z
• Для крепления телевизора используется
дополнительный комплект ремней для фиксации
Sony. Для приобретения комплекта обратитесь в
ближайший сервисный центр Sony. Будьте
готовы назвать модель телевизора.
~
• При включении телевизора индикатор
включения телевизора загорается зеленым
светом.
3
С помощью кнопок F/f/G/g выберите
из появившегося на экране меню
нужный язык, затем нажмите .
Language
Select language.
Select
6 RU
Next
4
Если необходимые страна или регион в
списке не отображаются, вместо страны
или региона выберите “-”.
5
Для установки PIN-кода следуйте
указаниям на экране.
3
z
• Можно использовать любой PIN-код, за
исключением 0000. Для изменения PIN-кода
позднее см. стр. 43.
6
1 С помощью кнопок F/f выберите
канал, который необходимо
переместить в новое положение, затем
нажмите g.
2 С помощью кнопок F/f выберите
новое положение канала, затем
нажмите кнопку .
Если нет необходимости менять порядок,
в котором аналоговые каналы сохранены
в памяти телевизора, нажмите HOME для
перехода к следующему шагу.
Следуйте инструкциям на экране и
выберите тип местоположения, в
котором будет использоваться
телевизор.
С помощью этого параметра выбирается
начальный режим изображения, который
подходит к обычным условиям освещения
в данной среде.
В режиме магазина некоторые настройки
будут периодически сбрасываться для
использования в магазине.
~
• Этот шаг не отобразится, если будет найден
какой-либо аналоговый канал.
6: Автонастройка
телевизора
1
С помощью кнопок G/g выберите
“Начать”, затем нажмите .
Автонастройка
Начать Автонастройку?
Начать
Пропуск
На экране отобразится сообщение
“Настройка завершена”. Нажмите
кнопку .
Теперь телевизор настроен на прием всех
доступных каналов.
z
• Обновление системы USB
Систему телевизора можно обновить, используя
USB-память.
См. информацию на веб-сайте по адресу:
http://support.sony-europe.com/TV/
Настройка телевизора на прием
сигналов кабельного
телевидения
1
2
С помощью кнопок F/f выберите
“Эфир” или “Кабель”, затем
нажмите .
При выборе “Кабель” на экране появится
страница выбора типа сканирования. См.
“Настройка телевизора на прием
сигналов кабельного телевидения”
(стр. 7). Телевизор начнет
автоматический поиск всех доступных
цифровых, а затем аналоговых каналов.
Это может занять некоторое время - при
этом не нажимайте никакие кнопки ни на
телевизоре, ни на пульте ДУ.
Сортировка прогр. (только в
аналоговом режиме): эта опция
позволяет изменить порядок
расположения каналов, сохраненных
в памяти телевизора.
С помощью кнопок
и F/f выберите
“Быстрое сканирование” или “Полное
сканирование”, затем нажмите .
“Быстрое сканирование”: настройка на
каналы осуществляется на основе
информации провайдера кабельного
телевидения, содержащейся в
телевизионном сигнале.
Рекомендованной настройкой для
параметров “Частота” и “Идентификатор
сети” является “Aвто”.
Эта опция рекомендуется для быстрой
настройки в случае, когда она
поддерживается Вашим провайдером
кабельного телевидения.
Продолжение
7 RU
Начало работы
В случае появления на экране
сообщения о проверке подключения
антенны
Ни один цифровой или аналоговый канал
не найден. Проверьте, правильно ли
подключена антенна/кабель, и нажмите
кнопку , чтобы запустить процедуру
автонастройки повторно.
Следуйте инструкциям на экране и
выберите страну/регион, в котором
будет использоваться телевизор.
Если при выборе “Быстрое
сканирование” настройка каналов не
выполняется, используйте метод “Полное
сканирование”, описанный ниже.
“Полное сканирование”: выполняются
поиск и сохранение всех доступных
телевизионных каналов. Эта процедура
может занять некоторое время.
Данный вариант рекомендуется, если
метод “Быстрое сканирование” не
поддерживается Вашим провайдером
кабельного телевидения.
2
Нажмите f для выбора “Начать”.
Телевизор начнет автоматический поиск
каналов. В это время не нажимайте
никакие кнопки на телевизоре или на
пульте ДУ.
Отсоединение
настольной
подставки от
телевизора
~
• Отсоединяйте настольную подставку от
телевизора только в том случае, если Вы хотите
выполнить его настенную установку.
~
• Некоторые провайдеры кабельного
телевидения не поддерживают “Быстрое
сканирование”. Если при использовании опции
“Быстрое сканирование” не найден ни один
канал, выполните “Полное сканирование”.
Настольная
подставка
z
• Перед включением телевизора убедитесь, что он
расположен вертикально. Во избежание
неравномерного формирования изображения на
экране телевизора нельзя включать, когда
ЖК-панель направлена вниз.
8 RU
Сведения по
безопасности
Установка и
подключение
Во избежание возгорания,
поражения электрическим током,
повреждения телевизора и/или травм
выполняйте установку и
эксплуатацию телевизора в
соответствии с нижеследующими
указаниями.
• При подъеме или перемещении
телевизора крепко придерживайте
его снизу.
Установка
• Телевизор следует устанавливать
вблизи легкодоступной сетевой
розетки.
• Установите телевизор на ровную
устойчивую поверхность.
• Настенная установка телевизора
должна выполняться только
квалифицированными
специалистами сервисной службы.
• По соображениям безопасности
настоятельно рекомендуется
использовать аксессуары Sony, в
том числе:
– Кронштейн для настенной
установки
SU-WL100
• При присоединении крепежного
крюка к телевизору используйте
только винты, входящие в
комплект поставки кронштейна
для настенной установки. В этих
винтах длина резьбовой части,
выступающей за прилегающую к
телевизору поверхность
крепежного крюка, составляет от
6,5 мм до 10 мм. Диаметр и длина
винтов различны в зависимости от
модели кронштейна для настенной
установки. Использование винтов,
отличных от входящих в комплект
поставки, может привести к
повреждению телевизора или
вызвать его падение и т.д.
6,5 ~ 10 мм
Винт (поставляется в
комплекте с
кронштейном для
настенной установки)
Монтажная скоба
Элемент для
присоединения
монтажной скобы на
задней крышке
телевизора
Циркуляция воздуха нарушена.
• При перевозке берегите телевизор
от ударов и сильной вибрации.
• Если необходимо доставить
телевизор в ремонтную
мастерскую или перевезти в другое
место, упакуйте его в картонную
коробку и упаковочный материал,
в которых он поставлялся
изначально.
Стена
Стена
Вентиляция
• Никогда не перекрывайте
вентиляционные отверстия и не
вставляйте в них никакие
предметы.
• Оставляйте свободное
пространство вокруг телевизора,
как показано на рисунке ниже.
• Для обеспечения надлежащей
циркуляции воздуха настоятельно
рекомендуется использовать
специальный кронштейн для
настенной установки производства
компании Sony.
Кабель питания
Во избежание возгорания,
поражения электрическим током,
повреждения телевизора и/или травм
обращайтесь с кабелем питания и
сетевой розеткой в соответствии с
нижеследующими указаниями:
–
Настенная установка
30 см
–
10 см
20 см
–
10 см
Обеспечьте вокруг телевизора
расстояние не меньше указанного.
Установка на
подставке
–
–
30 см
10 см
20 см
6 см
–
Перемещение
• Перед перемещением телевизора
отсоедините от него все кабели.
• Для переноски телевизора
больших размеров требуются два
или три человека.
• При переноске телевизора
вручную держите его, как
показано на рисунке. Не давите на
панель ЖКД и раму экрана.
• Для обеспечения надлежащей
вентиляции и предотвращения
скопления грязи и пыли:
– Не кладите телевизор экраном
вниз; не устанавливайте
телевизор перевернутым
нижней стороной вверх, задом
наперед или набок.
– Не устанавливайте телевизор
на полке, ковре, кровати или в
шкафу.
– Не накрывайте телевизор
тканью, например,
занавесками, а также газетами
и т.п.
– Не устанавливайте телевизор
так, как показано на рисунке
ниже.
Обеспечьте вокруг телевизора
расстояние не меньше указанного.
–
Используйте только кабели
питания поставки Sony, не
пользуйтесь кабелями других
поставщиков.
Вставляйте вилку в розетку до
конца.
Используйте для питания
телевизора только сеть
переменного тока напряжением
220-240 В.
Выполняя кабельные соединения
между устройствами, в целях
безопасности извлеките кабель
питания из сетевой розетки и
будьте осторожны, чтобы не
запнуться о кабели.
Перед выполнением каких-либо
работ с телевизором или его
переноской выньте вилку кабеля
питания от сети.
Кабель питания не должен
находиться рядом с источниками
тепла.
Регулярно чистите вилку кабеля
питания, предварительно
вынимая ее из розетки. Если на
вилке имеется пыль, в которой
скапливается влага, это может
привести к повреждению
изоляции и, как следствие, к
возгоранию.
Продолжение
9 RU
Примечания
• Не используйте входящий в
комплект поставки кабель питания
с другим оборудованием.
• Не пережимайте, не перегибайте и
не перекручивайте кабель питания,
прилагая излишние усилия. В
противном случае могут оголиться
или переломиться внутренние
жилы кабеля.
• Не изменяйте конструкцию кабеля
питания.
• Не ставьте и не кладите никакие
тяжелые предметы на кабель
питания.
• Вынимая кабель питания из
розетки, не тяните за сам кабель.
• Не подключайте слишком много
приборов к одной электророзетке.
• Не пользуйтесь электророзеткой с
плохими контактами.
Запрещенные типы
установки
• Не устанавливайте телевизор так,
чтобы он выходил за пределы
установочной поверхности. Это
может стать причиной получения
серьезных травм или повреждения
телевизора.
• Не бросайте никакие предметы в
телевизор. От удара экранное
стекло может разбиться и нанести
серьезную травму.
• Если на поверхности телевизора
образовались трещины, перед тем,
как прикоснуться к нему, выньте
кабель питания из розетки. В
противном случае Вы можете
получить удар электрическим
током.
• Не подвергайте ЖК-экран
сильным механическим
воздействиям. От удара стекло
экрана может треснуть или
разбиться, что приведет к
получению травм.
• В жарких, влажных или слишком
запыленных помещениях; в местах,
где могут быть насекомые; в таких
местах, в которых телевизор
может быть подвержен
механической вибрации; вблизи
огнеопасных объектов (свечей и
др.). На телевизор не должны
попадать какие-либо капли или
брызги; нельзя ставить на него
предметы, содержащие жидкости,
например вазу с цветами.
• Не устанавливайте телевизор в
местах с повышенной влажностью
и местах скопления пыли, а также в
помещениях с высокой
концентрацией дыма или пара
(вблизи кухонных столов или
увлажнителей воздуха). Это может
привести к пожару, поражению
электрическим током или
деформации устройства.
Ситуации:
• Не касайтесь телевизора мокрыми
руками; не эксплуатируйте его со
снятым корпусом или с
дополнительными аксессуарами,
не рекомендованными
изготовителем. Во время грозы
отключайте телевизор от розетки
электропитания и антенны.
10 RU
–
–
Поврежден кабель питания.
Электророзетка имеет плохие
контакты.
Телевизор получил повреждения
в результате падения, удара или
попадания брошенным в него
предметом.
Внутрь корпуса телевизора через
отверстия попала жидкость или
какой-либо предмет.
Предупреждение
Во избежание возгорания держите
свечи или источники открытого огня
вдали от изделия на всем
протяжении его работы.
Меры
предосторожности
Просмотр телевизора
Места расположения:
Помещения:
–
–
Осколки:
Во избежание возгорания,
поражения электрическим током,
повреждения телевизора и/или травм
не устанавливайте/не
эксплуатируйте телевизор в таких
местах, помещениях и ситуациях,
которые перечислены ниже.
• На открытом воздухе (под
прямыми солнечными лучами), на
берегу моря, на корабле или
другом судне, в автомобиле, в
медицинских учреждениях, в
неустойчивом положении; вблизи
воды, или там, где возможно
воздействие на него дождя, влаги
или дыма.
• При установке телевизора в
раздевалках бань или термальных
источников, возможно его
повреждение парами серы и т.д.
В случае, если:
Если телевизор не
используется
• Если Вы не собираетесь
пользоваться телевизором в
течение нескольких дней, по
соображениям безопасности и
энергосбережения его следует
отключить от сети
электропитания.
• Так как телевизор не отключается
от сети при выключении кнопкой,
для его полного отключения от
электропитания выньте вилку
кабеля питания из розетки.
• Следует иметь в виду, что
некоторые телевизоры обладают
функциями, для корректной
работы которых требуется
оставлять телевизор в дежурном
режиме.
Меры
предосторожности в
отношении детей
• Не позволяйте детям взбираться на
телевизор.
• Храните мелкие детали вне
досягаемости детей, чтобы они не
могли случайно проглотить их.
Если имеют место
следующие
неисправности...
Немедленно выключите телевизор
и выньте вилку кабеля питания из
розетки в следующих случаях.
Обратитесь к своему дилеру или в
сервисный центр Sony для того,
чтобы квалифицированные
специалисты сервисной службы
выполнили проверку телевизора.
• Смотрите телевизор при
достаточном освещении; просмотр
при плохом освещении или в
течение чрезмерно
продолжительного времени
утомляет глаза.
• При пользовании наушниками не
устанавливайте слишком большую
громкость, чтобы не повредить
слух.
ЖК-экран
• Хотя ЖК-экран изготовлен по
высокоточной технологии и число
эффективных точек достигает
99,99% и выше, на экране могут
постоянно появляться черные или
яркие цветные (красные, синие или
зеленые) точки. Это структурное
свойство ЖК-экрана, которое не
является признаком
неисправности.
• Не нажимайте на защитный
фильтр, не царапайте его и не
ставьте на телевизор какие-либо
предметы. Это может привести к
неравномерности изображения или
повреждению ЖК-экрана.
• Если телевизор работает в
холодном месте, изображение
может оказаться размытым или
слишком темным. Это не является
признаком неисправности. Эти
явления исчезнут с повышением
температуры.
• При продолжительной
демонстрации неподвижного
изображения могут появляться
остаточные изображения. Через
несколько секунд они могут
исчезнуть.
• Во время работы телевизора экран
и корпус нагреваются. Это не
является признаком
неисправности.
• ЖК-экран содержит небольшое
количество жидких кристаллов.
Некоторые люминесцентные
лампы, применяемые в этом
телевизоре, содержат также ртуть.
При утилизации соблюдайте
соответствующие местные
положения и инструкции.
Уход за поверхностью
экрана, корпусом
телевизора и их чистка
Перед чисткой телевизора или вилки
кабеля питания отсоедините кабель
от сети.
Для обеспечения сохранности
конструкционных материалов и
покрытия экрана телевизора
соблюдайте следующие меры
предосторожности.
• Для удаления пыли с поверхности
экрана/корпуса телевизора
осторожно протирайте его мягкой
тканью. Если пыль не удаляется
полностью, протрите экран мягкой
тканью, слегка смоченной в слабом
растворе мягкого моющего
средства.
• Не разбрызгивайте воду или
моющее средство прямо на
телевизор. Скопление жидкости
внизу экрана или на наружных
поверхностях может привести к
выходу телевизора из строя.
• Ни в коем случае не используйте
никакие абразивные материалы,
щелочные/кислотные очистители,
чистящие порошки и такие летучие
растворители, как спирт, бензин,
разбавитель или инсектициды.
Применение этих веществ или
длительный контакт с изделиями
из резины/винила могут повредить
покрытие корпуса или поверхность
экрана.
• Для обеспечения надлежащей
вентиляции рекомендуется
периодически прочищать
вентиляционные отверстия с
помощью пылесоса.
• При регулировке угла наклона
телевизора изменяйте его
положение медленно и осторожно
во избежание соскальзывания
телевизора с подставки.
Дополнительные
устройства
• Держите дополнительные
компоненты или оборудование,
излучающее электромагнитные
волны, на расстоянии от
телевизора. В противном случае
может иметь место искажение
изображения и/или звука.
• Данное оборудование
протестировано и признано
отвечающим требованиям к
предельным значениям,
установленным в Директиве ЭМС,
при использовании
соединительного сигнального
кабеля длиной менее 3 метров.
Батарейки
• Вставляя батарейки, соблюдайте
полярность.
• Не используйте одновременно
батарейки различных типов или
старые и новые батарейки.
• При утилизации батареек всегда
соблюдайте правила охраны
окружающей среды. В некоторых
регионах правила утилизации
батареек могут быть
регламентированы. Просьба
обращаться по этому поводу в
местные органы власти.
• Бережно обращайтесь с пультом
ДУ. Не бросайте его, не
становитесь на него и не лейте на
него никаких жидкостей.
• Не оставляйте пульт ДУ вблизи
источников тепла или в месте,
подверженном прямому
воздействию солнечных лучей, или
во влажном помещении.
Утилизация
телевизора
Утилизация
отслужившего
электрического
и электронного
оборудования
(директива
применяется в странах
Евросоюза и других
европейских странах, где
действуют системы
раздельного сбора
отходов)
Данный знак на устройстве или его
упаковке обозначает, что данное
устройство нельзя утилизировать
вместе с прочими бытовыми
отходами. Его следует сдать в
соответствующий приемный пункт
переработки электрического и
электронного оборудования.
Неправильная утилизация данного
изделия может привести к
потенциально негативному влиянию
на окружающую среду и здоровье
людей, поэтому для предотвращения
подобных последствий необходимо
выполнять специальные требования
по утилизации этого изделия.
Переработка данных материалов
поможет сохранить природные
ресурсы. Для получения более
подробной информации о
переработке этого изделия
обратитесь в местные органы
городского управления, службу
сбора бытовых отходов или в
магазин, где было приобретено
изделие.
Утилизация
использованных
элементов
питания
(применяется в
странах
Евросоюза и других
европейских странах, где
действуют системы
раздельного сбора
отходов)
Данный знак на элементе питания
или упаковке означает, что элемент
питания, поставляемый с
устройством, нельзя утилизировать
вместе с прочими бытовыми
отходами. На некоторых элементах
питания данный символ может
комбинироваться с символом
химического элемента. Символы
ртути (Hg) или свинца (Pb)
указываются, если содержание
данных металлов менее 0,0005% (для
ртути) и 0,004% (для свинца)
соответственно. Обеспечивая
правильную утилизацию
использованных элементов питания,
вы предотвращаете негативное
влияние на окружающую среду и
здоровье людей, возникающее при
неправильной утилизации.
Вторичная переработка материалов,
использованных при изготовлении
элементов питания, способствует
сохранению природных ресурсов.
При работе устройств, для которых в
целях безопасности, выполнения
каких-либо действий или сохранения
имеющихся в памяти устройств
данных необходима подача
постоянного питания от встроенного
элемента питания, замену такого
элемента питания следует
производить только в
специализированных сервисных
центрах. Для правильной утилизации
использованных элементов питания,
после истечения срока службы,
сдавайте их в соответствующий
пункт по сбору электронного и
электрического оборудования. Об
использовании прочих элементов
питания, пожалуйста, узнайте в
разделе, в котором даны инструкции
по извлечению элементов питания из
устройства, соблюдая меры
безопасности. Сдавайте
использованные элементы питания в
соответствующие пункты по сбору и
переработке использованных
элементов питания. Для получения
более подробной информации о
вторичной переработке данного
изделия или использованного
элемента питания, пожалуйста,
обратитесь в местные органы
городского управления, службу
сбора бытовых отходов или в
магазин, где было приобретено
изделие.
11 RU
Сведения по
безопасности
встроенного
проигрывателя
DVD
• Использование оптических
измерительных приборов с этим
изделием увеличивает опасность
ухудшения зрения. Так как
используемый в этом встроенном
проигрывателе DVD луч лазера
опасен для зрения, не пытайтесь
вскрыть корпус. Обращайтесь за
обслуживанием только к
квалифицированному персоналу.
Данное устройство
классифицируется как ЛАЗЕРНОЕ
устройство КЛАССА 1.
• Чтобы не испачкать диск, его
следует держать за края. Не
прикасайтесь к поверхности
диска. Пыль, отпечатки пальцев
или царапины на диске могут
привести к выходу его из строя.
• Не используйте следующие диски.
– Диск для чистки линз.
– Диск, имеющий нестандартную
форму (например карта,
сердечко).
– Диск с этикеткой или
наклейкой.
– Диск, на котором осталась
липкая целлофановая лента
или наклейка.
• Не восстанавливайте покрытие на
стороне диска для
воспроизведения для устранения
царапин.
• При извлечении диска из
встроенного проигрывателя DVD
путем нажатия Z на телевизоре
обязательно вынимайте диск из
гнезда для диска. Не оставляйте
диск в гнезде для диска.
• Извлеките и выньте диск из гнезда
для диска и выключите телевизор,
если он не используется.
12 RU
• Не подвергайте диски
воздействию прямого солнечного
света и не храните их вблизи
источников тепла, таких как
воздуховоды обогревателя, не
оставляйте их в автомобиле,
припаркованном на солнце,
поскольку внутри салона
автомобиля может значительно
повыситься температура.
• После воспроизведения храните
диски в футлярах.
• Очищайте поверхность диска
чистой тканью. Протирайте диск в
направлении от центра.
• Не используйте растворители,
такие как бензин, разбавитель,
имеющиеся в продаже очистители
дисков/линз или антистатические
аэрозоли, предназначенные для
виниловых долгоиграющих
пластинок.
• После печати изображения или
надписи на диске дайте ему
высохнуть перед
воспроизведением.
• Если телевизор перенесен
непосредственно из холодного
места в теплое или установлен в
комнате с повышенной
влажностью или в комнате, в
которой только что было
включено отопление, на
поверхности или внутренних
частях телевизора может
произойти конденсация влаги. В
этом случае выключите
телевизор и не включайте его,
пока не испарится влага, а затем
телевизор можно будет
использовать снова. Если во
встроенный проигрыватель DVD
вставлен диск, извлеките и выньте
его и выключите телевизор.
Использование телевизора,
внутри или снаружи которого
сконденсировалась влага, может
привести к ухудшению
изображения и/или цветности или
к неисправности.
• Не прилагайте излишних усилий
при установке диска в гнездо для
диска. Если во встроенный
проигрыватель DVD уже
вставлен диск, то попытка
вставить другой диск может
привести к неисправности.
• Если на линзе имеется пыль или
загрязнение, это может привести
к пропаданию звука или
искажению изображения. Для
устранения обратитесь в службу
поддержки Sony.
• Не устанавливайте во встроенный
проигрыватель дисков DVD
неподдерживаемые диски или
посторонние предметы, так как
это может привести к
неисправности.
Меры
предосторожности при
использовании встроенного
проигрывателя
DVD
• На задней панели телевизора
имеется региональный код.
• Не используйте чистящие диски
или очистители дисков/линз (в том
числе влажные салфетки,
жидкости или спреи). Это может
привести к неисправности
устройства.
• При извлечении диска, он может
ударить предметы, что приведет к
их повреждению или травме.
Обеспечьте свободное место
вокруг гнезда для диска.
• При перемещении телевизора
вынимайте диски из встроенного
проигрывателя DVD. Если этого
не сделать, диск может
повредиться. Извлеките и выньте
диск перед перемещением
телевизора.
• При воспроизведении
встроенного проигрывателя DVD
не отключайте кабель питания
переменного тока.
• Не допускайте, чтобы маленькие
дети вставляли руки в гнездо для
диска. Это может привести к
травме.
Обзор пульта ДУ
1 "/1 – Режим ожидания телевизора
Служит для временного выключения телевизора и его
включения из режима ожидания.
2 SYNC MENU
Выводит на экран меню подключенного HDMI совместимого
устройства. При просмотре изображения с других устройств
или ТВ программы при нажатии этой кнопки на экран
выводится сообщение “Выбор устр. HDMI”.
~
• Функция “Контроль по HDMI” (BRAVIA Sync) доступна
только для подключенных устройств Sony, имеющих логотип
BRAVIA Sync или BRAVIA Theatre Sync или совместимых с
функцией контроля по HDMI.
3 AUDIO
• Используется для переключения в режим двухканального
звука (стр. 36).
• В режиме DVD: используется во время воспроизведения
для переключения между оригинальным языком и языками
дублирования*.
4 SCENE – режим выбора сцены (стр. 17)
5
/
– Информация/Телетекст
• В цифровом режиме: отображение краткой информации о
просматриваемой в данный момент программе.
• Аналоговый режим: отображение такой информации, как
номер текущего канала и формата экрана.
• В режиме DVD: используется для отображения
информации о главе, разделе и времени воспроизведения.
• В режиме Телетекст (стр. 17): отображение скрытой
информации (например, ответы телевикторины).
6
F/f/G/g/
7 OPTIONS
Нажмите для отображения списка, содержащего
миниатюрные изображения некоторых меню параметров.
Перечисленные параметры отличаются в зависимости от
текущего входа и содержимого.
8 HOME (стр. 33)
9 Цветные кнопки (стр. 17, 20)
0 Цифровые кнопки
• В обычном режиме работы телевизора: выбор канала. Для
выбора номера канала 10 и выше вторую и третью
номерные кнопки нужно нажимать быстро.
• В режиме DVD: цифровые кнопки для ввода различной
информации. Используются для выбора главы или раздела.
• В режиме Телетекст: ввод трехзначного номера страницы
для выбора страницы.
qa
– установка субтитров
• Служит для изменения языка субтитров (стр. 41) (только в
цифровом режиме).
• В режиме DVD: используется для изменения и
отображения субтитров* диска DVD во время
воспроизведения (стр. 25).
* Зависит от используемого диска DVD.
Продолжение
13 RU
qs PROG/CH +/–/
/
• Режим просмотра телепередач: выбор следующего (+) или
предыдущего (-) канала.
• В режиме телетекста (стр. 17): выбор следующей ( ) или
предыдущей ( ) страницы.
qd
– Предыдущий канал
Возврат к каналу, который просматривался последним
(не менее пяти секунд).
qf % – Отключение звука
qg 2 +/– – Громкость
qh / – Телетекст (стр. 17)
qj RETURN /
Служит для возврата к предыдущей странице любого
выведенного на экран меню.
qk GUIDE /
– EPG (Цифровой экранный электронный
телегид) (стр. 19)
ql
– Режим экрана (стр. 17)
w; DIGITAL – Цифровой режим (стр. 16)
ANALOG – Аналоговый режим (стр. 16)
wa BRAVIA Sync (стр. 32)
m/N/X/M/./x/>: позволяют управлять
подключенными к телевизору устройствами, совместимыми с
функцией BRAVIA Sync.
В режиме DVD кнопка используется для выполнения
следующих функций.
N: воспроизведение.
X: приостановка сцены (DVD или видео). Приостановка
звука.
x: остановка (всех операций).
m: изменение скорости поиска изображения в обратном
направлении во время воспроизведения.
M: изменение скорости поиска изображения в прямом
направлении во время воспроизведения.
.: выбор предыдущей главы или раздела во время
воспроизведения.
>: выбор следующей главы или раздела во время
воспроизведения.
ws
/
– (Кнопка выбора источника входного
сигнала)
• Режим телевизора: используется для вывода на экран списка
подключенных к телевизору источников входного сигнала.
z
• На цифровой кнопке 5, а также на кнопках N, PROG/CH + и
AUDIO имеются выпуклые точки. По ним удобно ориентироваться
при управлении телевизором.
14 RU
Описание кнопок и индикаторов телевизора
5 CH +/–/
/
• Режим просмотра телепередач: выбор
следующего (+) или предыдущего (-) канала.
• При работе с меню: перемещение по
параметрам вверх ( ) или вниз ( ).
6 2 +/–/
/
• В обычном режиме работы телевизора:
увеличение (+) или уменьшение (-)
громкости.
• При работе с меню: перемещение по
параметрам вправо ( ) или влево ( ).
7
/ – Кнопка выбора источника
входного сигнала / OK
• В обычном режиме работы телевизора:
выбор источника входного сигнала из
числа устройств, подключенных к
разъемам телевизора (стр. 28).
• При работе с меню: выбор меню или
параметра и для подтверждения
установки.
8 HOME (стр. 33)
9 Световой датчик
Не закрывайте этот датчик во избежание
нарушений в его работе (стр. 46).
Датчик сигнала с пульта ДУ
• Принимает ИК-сигналы от пульта ДУ.
• Не кладите ничего на этот датчик во
избежание нарушений в его работе.
0
– Откл. изобр. / индикатор
Таймер сна
• Загорается зеленым светом при
отключенном изображении (стр. 46).
• Загорается оранжевым светом при
установленном таймере (стр. 44).
qa 1 – Индикатор режима ожидания
Загорается красным светом, когда
телевизор находится в режиме ожидания.
qs " – Индикатор питания
Загорается зеленым светом при включении
телевизора.
1 Z – Извлечение
Извлечение диска.
2 N – Воспроизведение
Воспроизведение диска.
3 x – Остановка
Остановка воспроизведения диска.
~
• Перед тем как вынимать вилку сетевого шнура
из розетки, убедитесь, что телевизор полностью
выключен. Вынимание вилки сетевого шнура из
розетки при включенном телевизоре может
привести к тому, что индикатор продолжит
гореть, или даже к выходу телевизора из строя.
4 1 – питание
Служит для включения или выключения
телевизора.
~
• Чтобы полностью выключить телевизор,
выньте вилку кабеля питания из электророзетки.
• При включении телевизора индикатор
включения телевизора горит зеленым.
15 RU
Просмотр телевизора
1
Просмотр
телевизора
Нажмите кнопку 1, расположенную
на боковой панели телевизора, чтобы
включить телевизор.
Если телевизор находится в дежурном
режиме (индикатор дежурного режима 1
на передней панели телевизора горит
красным цветом), нажмите кнопку "/1 на
пульте ДУ для включения телевизора.
2
Нажмите DIGITAL/ANALOG для
переключения между цифровым и
аналоговым режимом.
Число доступных каналов будет зависеть
от заданного режима.
3
Для выбора номера канала 10 и выше с
помощью номерных кнопок вторую и
третьи номерные кнопки необходимо
нажимать быстро.
О том, как выбрать цифровой канал с
помощью цифрового электронного
экранного телегида (EPG), см. стр. 19.
В цифровом режиме
На короткое время на экране появится
информационный баннер. Баннер может
содержать следующие пиктограммы:
2
3
3
16 RU
Для выбора телевизионного канала
используйте цифровые кнопки или
кнопку PROG/CH +/–.
: Трансляция радиосигнала
: Трансляция кодированных/
получаемых по подписке программ
: Доступно многоязычное
аудиовещание
: Доступны субтитры
: Доступны субтитры для
слабослышащих
: Рекомендуемый минимальный возраст
для просмотра текущей программы
(от 4 до 18 лет)
: Замок от детей
: Блокировка цифровых программ
Дополнительные операции
Операция
Действие
Отрегулировать
уровень
громкости
Нажимать 2 + (для
увеличения)/- (для
уменьшения).
Операция
Действие
Вывести на экран
таблицу программ
(только в
аналоговом
режиме)
Нажмите кнопку
. Для
выбора аналогового
канала нажимайте F/f,
затем нажмите кнопку
.
получить от видеоигры максимум
удовольствия.
“Графика”: обеспечивает четкое
детальное изображение, что снижает
усталость при длительном просмотре.
“Спорт”: обеспечивает реалистичное
изображение и окружающий звук,
создающие эффект присутствия на
стадионе.
Вход в режим Телетекст
z
• Если в нижней части страницы текста
появляются четыре цветных значка, это
означает, что доступен режим Фастекст. Режим
Фастекст позволяет быстро и удобно получить
доступ к страницам. Нажмите кнопку
соответствующего цвета для выхода на нужную
страницу.
~
• Если выбран какой-либо режим сцены (за
исключением режимов “Авто”,
“Универсальная” и “Музыка”), в меню
изображения не удастся выбрать режим
изображения - сначала потребуется отменить
режим выбора сцены.
Ручное изменение формата
экрана для соответствия
формату передаваемого
изображения
Нажимая кнопку
формат экрана.
Оптимальный*
Обеспечивает
воспроизведение
изображения в
обычном формате 4:3
с имитацией эффекта
широкоэкранного
изображения.
Изображение
формата 4:3
вытягивается для
заполнения всего
экрана.
Режим выбора сцены
При выборе требуемого режима сцены для
него автоматически устанавливается
оптимальное качество звука и изображения.
1
Нажмите SCENE на пульте
дистанционного управления.
2
Нажмите F/f для выбора режима, а
затем нажмите .
“Авто”: обеспечивает оптимальное
качество изображения и звука,
автоматически подстраивающееся под
источник входного сигнала. В
зависимости от подключенного
оборудования эффект может
отсутствовать.
“Универсальная”: текущие
пользовательские настройки.
“Фото”: обеспечивает качество
изображения, позволяющее
воспроизводить текстуру и цвет печатных
фотоснимков.
“Музыка”: обеспечивает динамичный и
чистый звук, создающий эффект
присутствия в концертном зале.
“Кино”: обеспечивает изображение и
динамический звук, создающие эффект
присутствия в кинотеатре.
“Игра”: обеспечивает качество
изображения и звука, позволяющее
, выберите нужный
4:3
Обеспечивает
воспроизведение с
правильными
пропорциями
изображения в
обычном формате 4:3
(например,
предназначенное для
неширокоэкранных
телевизоров).
14:9*
Обеспечивает
воспроизведение с
правильными
пропорциями
изображения в
формате 14:9. В
результате по краям
изображения будут
видны черные
полосы.
Продолжение
17 RU
Просмотр телевизора
Нажмите кнопку /. При каждом нажатии
кнопки / экран будет циклически меняться в
следующей последовательности:
Телетекст t Телетекст, наложенный на
телевизионное изображение (смешанный
режим) t Изображение без телетекста
(выход из режима телетекста)
Для выбора страницы используйте цифровые
кнопки или кнопку / .
Для вывода на экран скрытой информации
нажмите кнопку .
Широкоэкран.
Служит для
растягивания
изображения формата
4:3 по горизонтали для
заполнения экрана
формата 16:9.
Увеличенный*
Обеспечивает
воспроизведение с
правильными
пропорциями
изображения в
кинематографическом (letter-box)
формате.
Заголовки*
Обеспечивает
воспроизведение
изображения в
кинематографическом
формате (letter box) с
субтитрами на экране.
* Часть изображения вверху или внизу может
оказаться срезанной.
~
• В зависимости от сигнала некоторые форматы
экрана могут быть недоступны.
• Возможно, некоторые символы и/или буквы в
верхней и нижней частях изображения будут не
видны при использовании формата
“Оптимальный”.
z
• Можно отрегулировать вертикальное
положение картинки, выбирая опции
“Увеличенный”, “14:9” или “Заголовки”.
Используйте кнопки F/f для перемещения
изображения вверх или вниз (например, для
того, чтобы можно было прочитать субтитры).
18 RU
Использование цифрового
электронного экранного телегида
(EPG)
*
GUIDE
птн 16 мар 11:35
11: 30
BBC ONE
Homes Under the Hammer
12: 00
002
BBC TWO
Ready Steady Cook
003
ITV1
Dancing On Ice Exclusive
004
Channel 4
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
005
Five
House
006
ITV2
Crime Hour: Midsomer Murders
007
BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
008
BBC FOUR
009
ITV3
010
SKY THREE
011
More 4
ER
P
12: 30
13: 00
Neighbours
Afterlife
Extraordinary People: Britains Iden...
CSI: Crime Scene Inv...
Cracker
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
Vodafone TBA: L...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
Everybody Loves Raymond
Racing from Chepstow and Ascot
Homes Under th...
PartyPoker.com Worl...
Eastenders
1
В цифровом режиме нажмите кнопку
GUIDE.
2
Выполните нужную операцию в
соответствии со следующей таблицей
или указаниями на экране телевизора.
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
Trans World Sport
Carry On Up The Khyber
Цифровой электронный экранный телегид
(EPG)
* Эта функция может быть недоступна в некоторых странах/регионах.
Операция
Действие
Просмотреть ту или иную
программу
С помощью кнопок F/f/G/g выберите программу, затем
нажмите .
Удалить с экрана EPG
(Цифровой экранный
электронный телегид)
Нажмите кнопку GUIDE.
~
• Если для ряда программ задано возрастное ограничение, на экране появится запрос PIN-кода.
Дополнительную информацию см. в разделе “Замок от детей” на стр. 43.
19 RU
Просмотр телевизора
Сегодня
001
Использование списка избранных
цифровых программ Избранные
*
Конфигурировать Избранное
Избранные
Digital
Введите номер программы:
001
BBC ONE
010
More 4
002
BBC TWO
011
abc1
003
ITV1
012
QVC
004
Channel 4
013
UKTV Gold
005
Five
014
The HITS
006
BBC Three
015
007
ITV2
016
ftn
008
Sky Sports
017
TMF
009
UKTV History
018
E4
Функция Избранные позволяет составить до
четырех списков предпочитаемых программ.
000
UKTV Bright Ideas
Список цифровых программ Избранные
1
В цифровом режиме нажмите кнопку
HOME и выберите “Цифр.
Избранные”.
2
Выполните нужную операцию в
соответствии со следующей таблицей
или указаниями на экране телевизора.
* Эта функция может быть недоступна в некоторых странах/регионах.
Операция
Действие
Впервые создать список
Избранные
1 Нажмите для выбора “Да”.
2 Нажмите желтую кнопку, чтобы выбрать список
Избранные.
3 С помощью кнопок F/f/G/g выберите канал, который
необходимо добавить, затем нажмите кнопку .
Каналы, содержащиеся в списке Избранные, помечены
символом .
4 Нажмите
RETURN, чтобы закончить настройку.
Просмотреть тот или иной канал
1 Перемещайтесь по списку избранных программ с
помощью желтой кнопки.
2 С помощью кнопок F/f выберите канал, затем
нажмите .
Выключение списка Избранные
Нажмите
Добавление или удаление
каналов из списка Избранные
1 Нажмите синюю кнопку.
2 Нажмите желтую кнопку для выбора списка Избранные,
который требуется отредактировать.
3 С помощью кнопок F/f/G/g выберите канал, который
необходимо добавить или удалить, затем нажмите .
Удалить все каналы из текущего
списка Избранные
1 Нажмите синюю кнопку.
2 Нажмите желтую кнопку, чтобы выбрать список
избранных программ для редактирования.
3 Нажмите синюю кнопку.
4 С помощью кнопок G/g выберите “Да”, затем нажмите
для подтверждения.
20 RU
RETURN.
Прослушивание FM-радио (только для
России и Украины)
Операция
Действие
Перейти в режим “FM-радио”
Нажмите HOME и выберите “FM-радио”.
Выйти из режима “FM-радио”
Нажмите кнопку RETURN для возврата к предыдущему виду.
Прослушать предварительно
настроенные станции
1 Перейдите в режим “FM-радио”.
2 Нажмите HOME и выберите “Установки”. Настройте
необходимые FM-радиостанции и их метки в меню
“Настройка каналов” в разделе “Настройка FM радио”
(стр. 39).
~
• Для перехода в меню “Предустановки FM радио” выберите
пункт “Предустановки FM радио” в меню “Опции” в режиме
FM радио.
3 Для выхода из меню “Настройка каналов” нажмите
кнопку HOME. Номер выбранной предварительно
настроенной FM-радиостанции и метки отобразятся на
экране. Для выбора необходимой предварительно
настроенной FM-радиостанции нажмите PROG/CH +/–.
~
• Можно также использовать кнопки 0-9 на пульте ДУ, чтобы
напрямую выбрать необходимую предварительно
настроенную FM-радиостанцию.
Прослушать не настроенные
предварительно станции
1 Перейдите в режим “FM-радио”.
2 С помощью кнопок F/f выполните ручной поиск
необходимой FM-радиостанции. Будет выполнен поиск,
при обнаружении следующей доступной станции поиск
будет приостановлен.
~
• Поиск необходимой частоты FM можно также выполнить
вручную с помощью кнопок G/g. Найденную радиочастоту
можно прослушивать лишь временно и невозможно сохранить
в память.
• При отображении сообщения “Настройте FM-радио.”
откройте меню “Настройка каналов” и выберите пункт
“Настройка FM радио” для предварительной настройки
необходимых FM-радиостанций (стр. 42).
Отобразить слайд-шоу во время
прослушивания FM-радио
1 Для просмотра личных изображений нужно выбрать
“Слайд-шоу” в меню “Фото” .
2 Дважды нажмите кнопку RETURN, чтобы выйти из
“Слайд-шоу”.
3 Перейдите в режим “FM-радио”.
4 Нажмите OPTIONS, выберите “Слайд-шоу” и
нажмите .
5 Нажмите
/ , чтобы отменить нажатие “Слайд-шоу”.
~
• Изображения BRAVIA будут отображаться, если устройство
USB не подключено или не выполнены действия шагов 1 и 2.
Продолжение
21 RU
Просмотр телевизора
Эта функция доступна только при выборе значения “English”, “Русский” или “Українська” для
параметра “Язык” (стр. 44).
С помощью телевизора можно прослушивать FM-радиостанции, подключив антенну (стр. 5).
Диапазон настройки FM-радио составляет 87,5-108,0 МГц.
При первом использовании функции FM-радио нажмите кнопку HOME, выберите “FM-радио”,
затем выполните процедуру “Автонастройка” в меню “Настройка FM радио” (стр. 42).
Операция
Отобразить кадр изображения
во время прослушивания
FM-радио
Действие
1 Для просмотра личных изображений нужно выбрать
“Поместить в Фоторамку” в меню “Фото” .
2 Дважды нажмите кнопку RETURN, чтобы выйти из
режима “Поместить в Фоторамку”.
3 Перейдите в режим “FM-радио”.
4 Нажмите OPTIONS, выберите “Поместить в Фоторамку”
и нажмите .
5 Нажмите
/ , чтобы закрыть режим “Поместить в
Фоторамку” .
~
• Изображения BRAVIA будет отображаться, если устройство
USB не подключено или не выполнены действия шагов 1 и 2.
Снизить потребляемую
мощность в режиме FM-радио
1 Нажмите OPTIONS и выберите “Энергосбережение”.
Выберите необходимые параметры и нажмите .
~
• Для перехода в меню “Энергосбережение” можно также
выбрать режим “Эко” в меню параметров (стр. 46).
2 Для выхода из режима “Откл. изобр.” нажмите любую
кнопку на пульте ДУ, за исключением 2 +/–, % или
AUDIO.
~
• Если при прослушивании станции слышны помехи, то качество звука можно улучшить с помощью
кнопок G/g.
• Если в FM-стереопрограмме имеются атмосферные помехи, то нажимайте кнопку AUDIO, пока на
экране не отобразится значение “Моно”. Стереоэффект будет отключен, однако помехи будут
устранены.
• Если активно подключение к кабельному телевидению, то, возможно, не удастся принять сигнал
FM-радио.
22 RU
Воспроизведение диска DVD
Подготовка
1
Цвет индикатора режима ожидания на
передней панели телевизора изменится с
красного на зеленый.
2
Нажмите
DVD.
1
, чтобы выбрать режим
На экране отобразится меню источника
входного сигнала.
3
Извлечение диска
Нажмите F/f, чтобы выбрать DVD, а
затем
для подтверждения.
Телевизор перейдет в режим DVD.
Воспроизведение диска DVD
Воспроизведение главы
1
Установка диска
1
Держите диск стороной с
изображением к себе и осторожно
вставьте его в привод, пока он не
будет захвачен автоматически. См.
рисунок ниже.
Нажмите кнопку Z, расположенную
на боковой панели телевизора.
Извлеките диск.
После чтения диска DVD его
воспроизведение начнется
автоматически.
~
• В зависимости от используемого диска DVD
может потребоваться выбрать главу или
раздел в содержимом диска DVD.
2
Нажмите X для приостановки
воспроизведения.
3
Нажмите N или X для
возобновления воспроизведения.
4
Нажмите x для остановки
воспроизведения.
Отображение информации
1
Нажмите /
для просмотра
информационной строки.
2
Нажмите /
для скрытия
информационной строки.
z
• Воспроизведение диска DVD начнется
автоматически.
• Если на экране телевизора появится значок
,
это означает, что выбранную функцию не
удастся использовать с данным диском.
• Вход в режим DVD осуществляется следующим
образом.
– Нажмите
/
, чтобы выбрать DVD в
качестве источника входного сигнала.
– Нажмите HOME и выберите “DVD”.
– Установите диск.
– Нажмите N. (Только когда функция
BRAVIA Sync не включена.)
~
• Установите диск наполовину, чтобы произошел
автоматический захват его приводом.
Выбор главы или раздела с
помощью меню диска DVD
Диск DVD содержит различные главы и
разделы, которые можно выбрать.
Количество глав или разделов на диске DVD
отображается в информационной строке
рядом с указателем главы и раздела.
1
Нажмите OPTIONS и выберите
“Главное меню”, чтобы открыть
содержимое диска DVD.
На экране появится главное меню диска
DVD (при наличии).
Продолжение
23 RU
Просмотр телевизора
Нажмите 1 на телевизоре или "/1 на
пульте дистанционного управления,
чтобы включить телевизор.
• Не нажимайте на устанавливаемый диск и не
вытаскивайте его, т.к. это может привести к
неисправности или повреждению.
• Не устанавливайте в привод неподдерживаемый
диск или посторонний предмет, т.к. это может
привести к неисправности.
2
Нажмите F/f или G/g для выбора
главы или раздела, а затем нажмите
для воспроизведения.
индикация изменяется, как показано ниже.
Фактическая скорость может быть различна
на разных дисках.
Направление воспроизведения
3
Воспроизведение начнется с
выбранной главы/раздела.
Медленнее
Выбор главы или раздела с
помощью информационного
меню
Быстрее
Противоположное направление
Медленнее
Быстрее
Данная функция зависит от используемого
диска DVD.
1
Нажмите цифровую кнопку для
отображения экрана выбора главы/
раздела во время воспроизведения.
2
Нажмите G/g, чтобы выбрать главу
или раздел.
3
С помощью цифровых кнопок введите
номер главы или раздела.
4
Воспроизведение начнется с
выбранной главы или раздела.
Медленная перемотка вперед
или назад
Можно замедлить воспроизведение, нажимая
m или M в режиме приостановки.
При каждом нажатии кнопки m или M во
время замедленного воспроизведения
скорость воспроизведения изменяется.
Предусмотрены четыре скорости
воспроизведения. После каждого нажатия
индикация изменяется следующим образом:
Направление воспроизведения
Пошаговый выбор раздела
1
2
Нажмите > во время
воспроизведения для выбора
следующего раздела.
Нажмите . во время
воспроизведения для выбора
предыдущего раздела.
Приостановка или продолжение
воспроизведения
Можно приостановить или продолжить
воспроизведение диска DVD по желанию.
1
Нажмите x один раз для
приостановки воспроизведения.
2
Нажмите N или X для продолжения
воспроизведения.
3
Воспроизведение продолжится с
момента приостановки.
Поиск места на диске
Нажмите m или M во время
воспроизведения. После того как будет
найдено нужное место, нажмите N для
возврата к обычной скорости. При каждом
нажатии кнопки m или M во время
сканирования скорость воспроизведения
изменяется. После каждого нажатия
24 RU
Противоположное направление (только
DVD)
Скорость воспроизведения “
4”/“
медленнее, чем “
1”/“
1”.
4”
Изменение языка дублирования
или аудиоформата
Данный параметр используется для
изменения предустановленного языка
дублирования, если на диске DVD
содержится несколько таких языков.
1
Нажмите AUDIO во время
воспроизведения.
Например, на экране на короткое время
появится следующая информация,
отображающая текущий язык
дублирования.
Аудио 1/4: Dolby Digital 3/2.1 CH English
“Аудио 1/4” в примере выше указывает,
что выбран первый из 4 языков
дублирования. “Dolby Digital 5.1ch”
указывает, что выбран аудиоформат
Dolby Digital.
2
Нажимая AUDIO, выберите язык
дублирования.
~
• Возможно, не удастся изменить язык звуковой
дорожки из-за структуры диска DVD. В этом
случае параметры можно настроить в меню
диска DVD.
Выбор и отображение субтитров
1
Нажмите
во время
воспроизведения.
Например, на экране на короткое время
появится следующая информация,
отображающая текущий язык субтитров.
Субтитры 01/05 German
2
Продолжайте нажимать
выбрать язык субтитров.
, чтобы
~
• Чтобы выключить субтитры, несколько раз
нажмите
, пока на экране не отобразится
надпись “Выключение субтитров”.
• Возможно, не удастся переключить язык
субтитров из-за структуры DVD. В этом
случае параметры можно настроить в меню
диска DVD.
Выбор угла камеры для
определенных сцен и
фрагментов
Функции контроля
воспроизведения
Далее представлено управление функцией
контроля воспроизведения для дисков
S-VCD/VCD. Информация функции
контроля воспроизведения записывается на
диск при производстве.
Функция контроля воспроизведения
активируется, когда диск готов к поставке.
Функция контроля воспроизведения и
информация о канале на диске S-VCD/VCD
отражают параметры навигации.
Включение функции контроля
воспроизведения
Дважды нажмите x, а затем N, чтобы
начать воспроизведение.
Выключение функции контроля
воспроизведения
С помощью цифровых кнопок выберите
главу во время воспроизведения.
z
• Когда функция контроля воспроизведения
включена, нажмите OPTIONS и выберите
“Главное меню”, чтобы отобразить на экране
управление функцией контроля
воспроизведения.
Воспроизведение звука/
изображений
Некоторые диски DVD содержат сцены и
фрагменты, снятые под разными углами
камер. Можно выбрать один из различных
углов.
Воспроизведение компакт-диска
с изображениями
1
Нажмите OPTIONS и выберите “Угол”
во время воспроизведения.
1
2
Нажмите , когда выбран параметр
“Угол”, чтобы выбрать другой угол
камеры.
Установите в телевизор компактдиск, содержащий изображения, и на
экране автоматически появится
диспетчер файлов.
2
Нажмите F/f, чтобы выбрать папку, а
затем нажмите , чтобы открыть ее.
На экране отобразится список
подкаталогов.
3
Нажмите F/f для выбора
изображения.
4
Нажмите
или N для отображения
изображения.
5
Нажмите x для завершения
воспроизведения.
Продолжение
25 RU
Просмотр телевизора
Если диск DVD содержит субтитры, их
можно отобразить на экране. Если есть
субтитры на нескольких языках, можно
выбрать нужный язык.
Воспроизведение дисков
S-VCD/VCD
z
• Если нажать кнопку N во время
воспроизведения, запустится слайд-шоу.
Нажмите x для остановки слайд-шоу, а затем
еще раз, чтобы вернуться к диспетчеру файлов.
Использование
функции караоке
Поворот изображения
Изображения можно поворачивать на 90°.
1
Во время воспроизведения нажмите G
или g, чтобы повернуть изображения
на 90°.
Зеркальное отражение
изображения
Во время воспроизведения нажмите F
или f, чтобы зеркально отразить
изображения.
Воспроизведение аудиоданных
1
2
Установите в телевизор компактдиск, содержащий аудиоданные, и на
экране автоматически появится
диспетчер файлов.
• Если источником входного сигнала является
телевизор, то фотографии/музыку/видео с USBустройства, FM-радио или караоке использовать
не удастся.
• Голос, поступающий с микрофона, не выводится
через гнезда аудиовыхода телевизора или через
выход Sony/Phillips Digital Interface. К сигналу
аудиовыхода нельзя применить функцию
“Изменение тональности” и “Глушитель
голоса” (стр. 37).
• При использовании караоке не удастся вывести
изображение или звук через соединение SCART.
1
Подсоедините микрофон к боковой
панели телевизора.
Нажмите F/f, чтобы выбрать папку, а
затем нажмите , чтобы открыть ее.
2
На экране отобразится список
подкаталогов.
Выберите источник входного сигнала,
кроме телевизора, USB и FM-радио.
3
Нажмите HOME и выберите
“Караоке”.
4
Установите для режима караоке
значение “Вкл.” (стр. 37).
3
4
Нажмите F/f для выбора дорожки.
5
Нажмите X для приостановки
воспроизведения.
6
Нажмите N или X для продолжения
воспроизведения.
7
Нажмите >, чтобы выбрать
следующую дорожку, или ., чтобы
выбрать предыдущую дорожку.
Нажмите
или N для запуска
воспроизведения.
или
Введите номер дорожки с помощью
цифровых кнопок, а затем нажмите
чтобы начать воспроизведение.
8
Установив данный телевизор в режим
караоке, можно использовать функцию
караоке. К телевизору можно подсоединить
микрофон (не прилагается).
~
Изображения можно зеркально отразить.
1
Использование караоке
Нажмите x для завершения
воспроизведения.
26 RU
~
,
• Не подносите микрофон близко к телевизору,
так как это может привести к возникновению
гула.
• Выключите функцию караоке и отсоедините
микрофон во время грозы.
• Не выводите звуки, не соответствующие
параметрам телевизора. При записи громкого
голоса звук может исказиться.
• Если функция караоке не используется,
установите для нее значение “Выкл.”. В
противном случае возможно появление шума от
микрофона.
• Функция “Глушитель голоса”, возможно, не
будет работать на некоторых источниках. При
использовании DVD/компакт-диска караоке
установите для функции “Глушитель голоса”
значение “Выкл.” (стр. 37).
Использование дополнительного оборудования
Подключение дополнительного оборудования
Можно подключить к телевизору широкий спектр дополнительного оборудования.
Соединительные кабели не входят в комплект поставки.
Проигрыватель дисков DVD
ПК (выход HDMI)
Проигрыватель дисков
Blu-ray
Цифровая видеокамера
ПК
Декодер
Приставка игровая
Проигрыватель
дисков DVD
Декодер
Аудиосистема класса
Hi-Fi с оптическим
аудиовходом
Аудиосистема класса Hi-Fi
DVD-проигрыватель с
компонентным выходом
Модуль CAM
Цифровая видеокамера/
цифровой фотоаппарат/
USB-накопитель
Игровая
приставка/
видеокамера
DVC
Наушники
Микрофон
27 RU
Использование дополнительного оборудования
Устройство записи
DVD-дисков
ВМ
Просмотр
изображения с
устройств,
подключенных к
телевизору
Символ на
экране
HDMI1
или
HDMI2
Включите подключенное
оборудование, а затем выполните одну
из следующих операций.
Для видеомагнитофона с
автоматической настройкой стр. 7
В аналоговом режиме для выбора
видеоканала нажимайте PROG/CH +/– или
цифровые кнопки.
Для других подключенных устройств
Нажмите кнопку
для отображения списка
подсоединенного оборудования. С помощью
кнопок F/f выберите нужный источник
входного сигнала, затем нажмите .
(Выделенный элемент будет выбран, если
после нажатия F/f в течение двух секунд не
будут выполнены никакие действия.)
Для просмотра изображения с
устройства, подключенного к
разъему D.
ПК
Для просмотра изображения с
устройства, подключенного к
разъему C.
z
Цифровое ТВ
• Рекомендуется использовать
кабель ПК с ферритами,
например, “Разъем, D-sub 15”
(код 1-793-504-11, продается в
Sony Service Centre), или
аналогичный.
Аналоговое ТВ
AV1
AV2
HDMI1
HDMI2
DVD
Component
AV2
ПК
Устройство USB
См. раздел стр. 29.
Component
28 RU
HDMI IN 1 или HDMI IN 2
Для просмотра изображения с
устройства, подключенного к
разъему A или B.
Цифровые видео- и
аудиосигналы поступают на
вход от подключенного
устройства.
Если оборудование оснащено
гнездом DVI, подключите
гнездо DVI к гнезду HDMI IN 1
с помощью переходного
интерфейса DVI-HDMI (не
прилагается) и подключите
гнезда аудиовыходов
оборудования к гнездам
аудиовходов в гнездах
HDMI IN 1.
Подключите к гнезду
HDMI IN 2, чтобы просмотреть
фотографии или изображения с
компьютера или цифровой
видеокамеры на экране.
AV1
Входы
Символ на
экране
Описание
Описание
Для просмотра изображения с
устройства, подключенного к
разъему G.
Для просмотра изображения с
устройства, подключенного к
разъему J.
При использовании
монофонического
оборудования подключайте его
к гнезду
AV2 L.
~
• Используйте только сертифицированный
кабель HDMI с логотипом HDMI.
Рекомендуется использовать кабель Sony
HDMI.
• Связь с подключенными устройствами
поддерживается, если эти устройства
совместимы с HDMI управлением. Об установке
связи см. стр. 32.
Чтобы
Действие
подключить
CAM (Модуль Для просмотра Pay Per View ограниченного кодированных платных
доступа) H
программ, распространяемых по
подписке.
Для получения дополнительной
информации см. руководство по
эксплуатации, прилагаемое к
модулю CAM. Выключите
телевизор, когда будете
вставлять модуль CAM.
~
• CAM не поддерживается в
некоторых странах/регионах.
Обратитесь за соответствующей
информацией к своему дилеру.
На телевизоре можно
прослушивать/просматривать
файлы фото/музыки/видео,
сохраненные в цифровом
фотоаппарате Sony или
видеокамере (стр. 29).
Аудиосистема Подсоедините к аудиовыходам
класса Hi-Fi
для прослушивания звука с
F
телевизора через аудиосистему
Hi-Fi.
Уровень громкости звука
внешних динамиков можно
изменить, нажав кнопки
громкости на пульте ДУ.
DIGITAL
Используйте оптический
AUDIO OUT аудиокабель.
(OPTICAL)
E
iK
Подсоедините к гнезду i, чтобы
слушать звук с телевизора через
наушники.
mL
Для использования функции
караоке подсоедините
микрофон к гнезду m.
Дополнительные операции
Операция
Действие
Возвратиться к
обычному
режиму работы
телевизора
Нажмите кнопку DIGITAL/
ANALOG.
Можно воспроизводить на телевизоре файлы
фото/музыки/видео, сохраненные на
цифровой фотокамере Sony или
видеокамере, подключив их к телевизору
через USB-кабель, или записанные на
запоминающем устройстве USB.
1
Подключите к телевизору
USB-совместимое устройство.
2
3
Нажмите кнопку HOME.
С помощью кнопок F/f выберите
“Фото”, “Музыка” или “Видео”, затем
нажмите .
На экран будет выведен список файлов
или папок.
4
Выберите файл или папку с помощью
кнопок F/f/G/g, затем нажмите .
После выбора папки выберите
требуемый файл и нажмите .
Начнется воспроизведение выбранного
файла.
~
• При использовании функции “Фото” возможно
ухудшение качества изображения при его
увеличении. Кроме того, в зависимости от
величины и формата изображения, оно может не
полностью заполнять экран.
• При использовании функции “Фото” для вывода
на экран некоторых файлов фотоизображения
может потребоваться некоторое время.
• Поддерживается набор символов UTF-8 имен
файлов и папок.
• Когда телевизор считывает данные с устройства
USB, соблюдайте следующие правила:
– Не выключайте телевизор или подключенное
к USB-порту устройство.
– Не отсоединяйте USB кабель.
– Не отсоединяйте устройство USB.
В противном случае данные на устройстве USB
могут быть повреждены.
• Компания Sony не несет ответственность за
какое-либо повреждение или утерю данных на
носителе записи из-за неверной работы
телевизора или какого-либо из подключенных к
нему устройств.
• При подключении к телевизору цифровой
фотокамеры Sony установите на ней Авто или
ЗУ большой емкости для режима соединения
USB. Для получения дополнительной
информации о режиме соединения USB см.
инструкции, прилагаемые к цифровому
фотоаппарату.
• Функция просмотр фото (USB) может
использоваться с файловыми системами FAT16
и FAT32.
• Телевизор BRAVIA поддерживает DivX®
(недоступно для DVD).
Продолжение
29 RU
Использование дополнительного оборудования
USB I
Воспроизведение фото/
музыки/видео через USB
• В папке может находиться не более 300 файлов.
• Даже при поддержке определенного формата
файла из-за предъявляемых требований к
характеристикам файлов некоторые из них,
включая измененные на ПК, не удастся
воспроизвести.
• Для получения последней информации об
USB-совместимых устройствах посетите
следующий веб-сайт.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Основные операции с файлами
фотографий/музыки/видео
Можно управлять подключенными
устройствами USB с помощью пульта ДУ
телевизора.
Элемент
Описание
m/M
Быстрая перемотка файла назад/
вперед при нажатии во время
воспроизведения.
./>
Переход к началу предыдущего/
следующего файла.
N
Воспроизведение.
X
Пауза воспроизведения.
x
Остановка воспроизведения.
Использование параметров
воспроизведения
Используйте цветные кнопки для
отображения списка, содержащего
миниатюрные изображения некоторых меню
параметров. Перечисленные параметры
отличаются в зависимости от текущего входа
и содержимого.
Фото
“Эффекты Слайд-шоу”: выбор эффекта для
слайд-шоу.
“Скорость слайд-шоу”: выбор длительности
слайд-шоу.
“Произвольно”: воспроизведение файла в
случайном порядке.
“Увеличенный”: увеличение изображения
(“×1”, “×2” или “×4”)
Музыка
“Воспроизвести объект”: воспроизведение
всех файлов или выбранного файла.
“Произвольно”: воспроизведение файлов в
случайном порядке.
“Динамик”: выбор динамика (стр. 36).
Видео
“Варианты воспр.”: воспроизведение всех
файлов или выбранного файла.
“Увеличенный”*: увеличение изображения
(“×1”, “×2”, “4×” или “Широкоэкран.”)
“Динамик”: выбор динамика (стр. 36).
30 RU
* Перед настройкой параметра
“Увеличенный” остановите
воспроизведение видео.
Универсальная
“Повтор”: повторное воспроизведение
файла.
“Сортировка”: изменение порядка файлов.
“Выбор устройства”: выбор устройства USB.
Настройка изображения (видео)
Можно регулировать качество
видеоизображения, поступающего с
устройства USB.
1
Выберите видео.
См. “Воспроизведение фотографий/
музыки/видео через USB” (стр. 29).
2
Во время воспроизведения нажмите
кнопку OPTIONS, нажмите F/f, чтобы
выбрать “Изображение”, а затем
нажмите .
3
Нажмите F/f/G/g, чтобы выбрать
элемент, а затем нажмите .
4
Нажмите F/f/G/g, чтобы настроить
параметр, а затем нажмите .
Воспроизведение фотографий в
виде слайд-шоу (фотография)
Фотографии можно воспроизвести в виде
слайд-шоу. Можно задать параметры
“Эффекты Слайд-шоу” и “Скорость слайдшоу”.
1
Выберите фотографию.
См. “Воспроизведение фотографий/
музыки/видео через USB” (стр. 29).
2
Нажмите зеленую кнопку в режиме
просмотра миниатюрных изображений
или нажмите кнопку OPTIONS во
время отображения фотографии,
нажмите F/f, чтобы выбрать “Слайдшоу”, затем нажмите .
Остановка слайд-шоу
Нажмите
RETURN или HOME.
Видеоформат устройства USB
Расширение
.avi
Контейнер
Видеокодек
DivX 3.11/4.x/5.1
Аудиокодек
XviD
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-канальный) /
MPEG4 AAC (2-канальный) /
MPEG4 HE-AAC (2-канальный) /
Dolby Digital (2-канальный) / WMA v8
MPEG1
AVI
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
DivX 3.11
.wmv
.asf
ASF
XviD
MP3 / WMA v8
MPEG-4 SP/ASP
VC-1
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG-4 SP/ASP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.263
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
.mkv
MKV
WMV v9
DivX 3.11/4.x/5.1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-канальный) /
MPEG4 AAC (2-канальный) /
MPEG4 HE-AAC (2-канальный) /
Dolby Digital (2-канальный) / WMA v8
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
MPEG1
PS
MPEG2 MP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2-канальный)
MPEG2 MP
.ts, .m2ts
VC-1
TS
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
Формат музыки USB
Расширение
.mp3
Аудиокодек
MP3
.wma
WMA v8
Фотоформат устройства USB
Расширение
.jpg, .jpeg
Кодек
изображения
JPEG
Поддерживаемые версии: DCF2.0 или EXIF2.21.
~
• Воспроизведение указанных выше форматов файлов не гарантируется.
31 RU
Использование дополнительного оборудования
.mp4
.mov
.3gp
•
Использование функции
BRAVIA Sync с функцией
Контроль по HDMI
Функция Контроль по HDMI позволяет
телевизору осуществлять связь с
подключенными к нему устройствами
(совместимыми с этой функцией) с
помощью спецификации HDMI CEC
(Consumer Electronics Control).
Например, подключив к телевизору
оборудование Sony, совместимое с
функцией Контроль по HDMI (с
помощью HDMI-кабелей), можно
выполнять совместное управление всей
системой.
Не забудьте проверить правильность
подключения и настройки
используемых устройств.
Контроль по HDMI
• Автоматически выключает
подключенное к телевизору устройство
при его переводе в режим ожидания с
помощью пульта ДУ.
• Автоматическое включение телевизора
и выбор соответствующего входа при
начале воспроизведения на одном из
подключенных устройств.
• Если включить подключенную к
телевизору аудиосистему при
включенном телевизоре, автоматически
будет выполнено переключение,
вследствие которого воспроизведение
звука станет выполняться не
динамиками ТВ, а аудиосистемой.
• Регулирует громкость (2 +/–) и
отключает звук (%) подключенной
аудиосистемы.
• Можно управлять подключенными
устройствами Sony с логотипом
BRAVIA Sync с помощью пульта ДУ
телевизора, нажав:
– m/N/X/M/./x/> для прямого
управления подключенным устройством.
– SYNC MENU, чтобы вывести на экран меню
подключенного HDMI-совместимого
устройства.
После вывода меню на экран можно
работать с ним с помощью кнопок F/f/G/g,
RETURN.
, цветных кнопок и кнопки
– Выберите “Управление устройством”,
затем выберите требуемый параметр для
управления оборудованием.
– Для получения дополнительной
информации о доступном управлении см.
инструкции, прилагаемые к устройству.
– Выберите “Управление ТВ”, чтобы
перейти в меню телевизора или меню
параметров телевизора.
32 RU
При установке для параметра
“Контроль по HDMI” телевизора
значения “Вкл.” для параметра
“Контроль по HDMI” подключенного
устройства также автоматически будет
установлено значение “Вкл.”.
Подключение устройств,
совместимых с функцией Контроль
по HDMI
Подсоединяйте совместимое устройство
к телевизору с помощью HDMI-кабеля.
При подключении аудиосистемы
следует также обязательно
подсоединить к ее входу выход
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
телевизора, используя оптический
аудиокабель (стр. 27).
Настройки функции Контроль
Контроль по HDMI
Настройки функции Контроль по HDMI
должны быть выполнены как на
телевизоре, так и на подключенных к
нему устройствах. Информация о
настройке телевизора приведена в
разделе “Настройка HDMI” стр. 45. О
настройке подключенных устройств см.
инструкции по эксплуатации этих
устройств.
Использование функций MENU
Навигация в меню телевизора
“MENU” позволяет использовать различные удобные функции этого телевизора.
Можно легко выбрать каналы или внешние источники, а также изменить установки
телевизора.
1
Нажмите кнопку HOME.
Кроме России и Украины
Для России и Украины
HOME
HOME
Цифр. Избранные
Цифр. Избранные
ТВ-гид (EPG)
ТВ-гид (EPG)
Фото
Фото
Музыка
Музыка
Видео
Видео
DVD
FM-радио
Караоке
DVD
Установки
Караоке
Установки
При выборе значения “Россия” или “Україна”
в параметре “Страна” и при выборе значения
“English”, “Русский” или “Українська” в
параметре “Язык”.
С помощью кнопок F/f выберите параметр, затем нажмите
.
Для выхода из меню нажмите кнопку HOME.
Пиктограмма категории
носителей
Описание
Цифр. Избранные
Выбор списка избранных цифровых программ (стр. 20).
ТВ-гид (EPG)
Выбор цифрового экранного электронного телегида (EPG)
(стр. 19).
Фото
Просмотр фотографий с устройств USB (стр. 29).
Музыка
Воспроизведение музыкальных файлов с устройств USB
(стр. 29).
Видео
Просмотр видеофайлов с устройств USB (стр. 29).
FM-радио
(только для России и
Украины)
Прослушивание FM-радио (стр. 21).
DVD
Воспроизведение установленного в телевизор диска
(стр. 23).
Караоке
Использование караоке (стр. 26).
Установки
Расширенные настройки и установки (стр. 34).
~
• Число регулируемых параметров зависит от ситуации.
• Недоступные параметры отображаются серым цветом или не выводятся на экран.
33 RU
Использование функций MENU
2
Установки
Изображение
Режим изображ.
Выбор режима изображения.
“Яркий”: увеличение контрастности и резкости изображения.
“Стандартный”: получение стандартного изображения. Рекомендуется для
домашнего просмотра.
“Индивидуальный”: сохранение предпочтительных настроек.
“Кинотеатр”: просмотр фильмов. Подходит для обстановки, напоминающей
кинотеатр.
“Фото”: обычный просмотр фотографий.
“Спорт”: оптимизация качества изображения для просмотра спортивных передач.
“Игра”: стандартное изображение, подходящее для игр.
“Графика”: оптимизация качества изображения для просмотра графики.
~
• “Режим изображ.” устанавливается в зависимости от параметра “Выбор сцены”.
Сброс
Восстановление заводских значений всех настроек параметра “Изображение”, за
исключением “Режим изображ.”.
Подсветка
Регулировка яркости подсветки.
~
• Уменьшение яркости экрана снижает энергопотребление.
Контраст
Служит для увеличения или уменьшения контрастности изображения.
Яркость
Позволяет сделать изображение более ярким или темным.
Цветность
Служит для увеличения или уменьшения интенсивности цвета.
Оттенок
Увеличение или уменьшение количества оттенков зеленого и красного.
z
• Регулировка параметра “Оттенок” возможна только для сигнала в формате
NTSC (например, при просмотре американских видеокассет).
Резкость
Позволяет делать изображение более резким или мягким.
Цветовой тон
Регулировка оттенков белого на изображении.
“Холодный”: придание белым цветам голубого оттенка.
“Нейтральный”: придание белым цветам нейтрального оттенка.
“Teплый”: придание белым цветам красного оттенка.
Шумопонижение
Этот параметр уменьшает помехи (снег) на изображении при приеме слабого
телевизионного сигнала.
“Авто/Сильное/Среднее/Слабое”: изменение эффекта шумопонижения.
“Выкл.”: выключение функции “Шумопонижение”.
Шумопонижение
для MPEG
Уменьшение помех на изображении при просмотре видеоизображения, сжатого
по алгоритму MPEG.
34 RU
Режим Фильм
Обеспечивает улучшенное качество изображения при воспроизведении дисков
DVD или кассет на видеомагнитофоне, сокращая смазанность и зернистость.
“Aвто”: обеспечение воспроизведения фильмов в точном соответствии с
оригиналом.
“Выкл.”: отключение функции “Режим Фильм”.
~
• Если в изображении присутствует неправильный сигнал или при чрезмерном
уровне шумов, “Режим Фильм” автоматически выключается, даже если
выбрано значение “Авто”.
Доп. установки
Служит для более тонкой настройки функции “Изображение”.
“Сброс”: возврат всех дополнительных настроек к заводским предустановкам.
“Доп. улучш. контраста”: автоматическая регулировка значений параметров
“Подсветка” и “Контраст” в оптимальном соответствии с яркостью экрана. Эта
настройка особо эффективна для эпизодов с темным изображением, поскольку
увеличивает контрастность деталей темных изображений.
“Корректор черного”: увеличение контрастности за счет усиления темных
участков изображения.
“Гамма”: регулировка баланса ярких и темных участков изображения.
“Ярко-белый цвет”: насыщение белых оттенков.
“Живые цвета”: увеличение яркости цветов.
~
• Параметр “Доп. установки” недоступен, если для параметра “Режим изображ.” установлено значение
“Яркий”, а также недоступен для входа USB (Видео).
Режим звука
Выбор режима звука.
“Динамичный”: усиление чистоты звучания и эффект звукового присутствия для
лучшего восприятия и музыкальной реалистичности.
“Стандартный”: улучшение чистоты, детализации звучания и эффект звукового
присутствия.
“Отчетливость речи”: более четкое звучание голоса.
Сброс
Восстановление заводских значений всех настроек параметра “Звук”.
Эквалайзер
Служит для регулировки настроек частот.
С помощью кнопок G/g выберите необходимую частоту звука, затем с помощью
кнопок F/f настройте параметры и нажмите
. Измененные настройки
применяются после выбора параметров “Режим звука”. Выберите “Сброс” для
восстановления оригинальных настроек параметра “Эквалайзер”.
~
• Настройка высокой частоты влияет на звучание в диапазоне высоких частот, а
настройка низкой частоты — в диапазоне низких частот.
Баланс
Позволяет регулировать баланс звука между левым и правым динамиком.
Авторег.
громкости
Этот параметр обеспечивает поддержание постоянного уровня громкости, даже
когда в нем случаются резкие изменения (например, звук в рекламных роликах
обычно бывает громче, чем в других передачах).
Коррекция
громкости
Позволяет задать независимый уровень громкости для каждого из устройств,
подключенных к телевизору.
Продолжение
35 RU
Использование функций MENU
Звук
Окруж. звук
Выбор режима объемного звучания.
“Вкл.”: воспроизведение эффектов окружающего звука, аналогичных
двухканальному звучанию, с помощью лишь двух внутренних динамиков ТВ.
“Имитация стерео”: добавление эффектов окружающего звука к программам,
идущих в режиме моно.
“Кино”: воспроизведение эффектов окружающего звука на уровне
высококачественных аудиосистем, устанавливаемых в кинотеатрах.
“Музыка”: воспроизведение эффектов окружающего звука, имитирующих
акустику концертного зала.
“Спорт”: воспроизведение эффектов окружающего звука, имитирующих
акустику арены во время спортивных соревнований.
“Игра”: воспроизведение эффектов окружающего звука, повышающих
реалистичность звуков игры.
“Выкл.”: для обычного приема в стереофоническом или монофоническом
режиме.
~
• “Окруж. звук” устанавливается в зависимости от параметра “Выбор сцены”.
Усиление басов
Усиливает звучание, акцентируя нижние частоты.
Двухканальный
звук
Позволяет производить выбор звука, который должен воспроизводиться через
динамики, при стереотрансляции или трансляции на двух языках.
“Стерео”, “Mоно”: для стереопрограмм.
“A”/“B”/“Mоно”: для двуязычных трансляций выберите значение “A” для
воспроизведения звукового канала 1, “B” - для звукового канала 2 или “Mоно” для
воспроизведения монофонического канала, если таковой имеется.
z
• Если выбрано подключенное к телевизору внешнее устройство, установите
для параметра “Двухканальный звук” значение “Стерео”, “A” или “B”.
Динамик
Включение/выключение внутренних динамиков телевизора.
“Динамик ТВ”: динамики телевизора включаются, и звук воспроизводится
через них.
“Аудиосистема”: динамики телевизора выключаются, позволяя слушать звук
через внешнее аудиоустройство, подключенное к аудиовыходам телевизора.
Линейный
выход звука
“Регулируемый”: выходной уровень громкости внешней аудиосистемы можно
регулировать с помощью пульта ДУ телевизора.
“Постоянный”: фиксированные параметры аудиовыхода телевизора.
Используйте ручки управления аудиосистемы для регулировки громкости (и
других параметров аудиосигнала).
Связь
наушников с
динам.
Служит для включения/выключения внутренних динамиков телевизора при
подключении к нему наушников.
Громкость
наушников
Позволяет регулировать громкость наушников.
Источник HDMI/
DVI Audio
Позволяет переключать аудиосигнал на входной источник HDMI, когда
подключено устройство DVI. Выберите “Авто”, “HDMI Звук” и “ПК-аудио”.
36 RU
Доп. установки
“Динамический диапазон”: компенсация разницы уровня аудиосигнала между
различными каналами (только для звука Dolby Digital).
~
• В зависимости от программы данный эффект может не проявляться или
сказываться по-разному независимо от установки параметра “Динамический
диапазон”.
“Оптический выход”: настройка аудиосигнала, выводимого через гнездо
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) телевизора. Установите для этого параметра
значение “Aвто” при подключении устройства, совместимого с Dolby Digital.
Установите для этого параметра значение “PCM” при подключении устройства,
не совместимого с Dolby Digital.
“Режим сведения каналов”: установка способа сведения многоканального звука в
двухканальный.
• “Окруж. звук”: выбор для обеспечения наилучшего качества работы или при
использовании внешних устройств с функцией Pro Logic.
• “Стерео”: выбор для обеспечения выхода стереозвука.
Караоке
“Караоке”: выбор режима караоке, “Вкл.” или “Выкл.”.
“Изменение тональности”: изменение тональности музыки. Тональность
можно настраивать с шагом в полтона.
“Глушитель голоса”: снижение громкости вокальной партии в музыке.
Эффективность функции зависит от типа музыки.
“Громкость микрофона Mic1/Громкость микрофона Mic2”: регулировка
громкости микрофона 1 и 2.
~
Управление экраном
Формат экрана
Изменение формата экрана. Для получения дополнительной информации о
формате экрана см. см. стр. 17.
Формат экрана
(только в
режиме PC)
“Нормальная”: отображение изображения в оригинальном размере.
“Широкоэкран. 1”: увеличение изображения для полного заполнения экрана по
вертикали, сохраняя при этом его оригинальные пропорции.
“Широкоэкран. 2”: увеличение изображения для заполнения всего экрана.
Автомат.
формат
“Вкл.”: выберите “Вкл.” для автоматического изменения настройки параметра
“Формат экрана” в зависимости от содержания.
“Выкл.”: если информация на экране будет мешать, выберите “Выкл.”. Если для
этой функции установлено значение “Выкл.”, выберите один из параметров меню
“Формат экрана”.
4:3 по умолч.
Задает формат экрана, используемый по умолчанию для
воспроизведения изображения, передаваемого в формате 4:3.
Авто Обл.
отображения
“Вкл.”: автоматическая регулировка области экрана в соответствии с
воспроизводимым изображением.
“Выкл.”: отключение “Авто Обл. отображения”. Выберите один из
параметров меню “Обл. отображения”.
Продолжение
37 RU
Использование функций MENU
• Параметры “Режим звука”, “Сброс”, “Эквалайзер”, “Баланс”, “Авторег. громкости”, “Коррекция
громкости”, “Окруж. звук”, “Усиление басов” и “Караоке” недоступны если для параметра “Динамик”
установлено значение “Аудиосистема”.
Обл.
отображения
Регулировка размера области экрана.
“Макс.разрешение”: воспроизведение изображения в оригинальном размере,
когда его части оказываются обрезанными.
“Нормальная”: воспроизведение изображения с рекомендованным размером.
“+1”: воспроизведение изображения с исходным размером.
“-1”: увеличение изображения, чтобы его края выходили за границы видимой
области экрана.
~
• Этот параметр можно менять в зависимости от отображаемого входного
сигнала.
Сдвиг по
горизонтали
Регулировка горизонтального положения изображения.
Сдвиг по
вертикали
Служит для настройки вертикального положения изображения, если для
параметра “Формат экрана” установлено значение “Увеличенный”, “14:9” или
“Заголовки”.
Размер по
вертикали
Служит для настройки вертикального размера изображения, если для параметра
“Формат экрана” установлено значение “Оптимальный”.
Настройка для
ПК
Использование экрана телевизора в качестве монитора ПК.
z
• Этот параметр доступен только при получении сигнала ПК.
• Параметр “Автоподстройка” может не работать должным образом с
некоторыми типами входных сигналов. В таких случаях выполните ручную
регулировку параметров “Фаза”, “Шаг”, “Сдвиг по горизонтали” и “Сдвиг по
вертикали”.
“Формат экрана”: выберите “Нормальная” для отображения изображения с
исходным размером. Выберите “Широкоэкран. 1” для увеличения изображения
для заполнения всего экрана, сохраняя при этом оригинальное соотношение
сторон. Выберите “Широкоэкран. 2” для увеличения изображения для заполнения
всего экрана.
“Сброс”: восстановление заводских значений всех настроек параметра
“Настройка для ПК”, за исключением “Формат экрана”.
“Автоподстройка”: автоматическая регулировка положения и фазы
изображения, выводимого в режиме ПК.
“Фаза”: регулировка экрана, когда неясно видна часть отображаемого текста или
изображения.
“Шаг”: расширение или сужение экрана по горизонтали.
“Сдвиг по горизонтали”: перемещение экрана влево или вправо.
“Сдвиг по вертикали”: перемещение экрана вверх или вниз.
38 RU
Настройка каналов
Настр. аналог.
каналов
“Автонастр.аналог.станций” (только в аналоговом режиме): настройка на все
доступные аналоговые каналы. Как правило, эту операцию не требуется
выполнять, так как все каналы уже настроены при установке телевизора. Тем не
менее, этот параметр позволяет повторить процедуру (например, заново
настроить телевизор после переезда или найти новые каналы, появившиеся в
эфире).
“Руч. настр. прогр.” (только в аналоговом режиме): изменение настройки
доступного аналогового канала.
Нажмите
для выбора программы, которую требуется изменить.
Система
Позволяет выполнить ручную настройку каналов.
1
2
С помощью кнопок F/f выберите функцию “Система”, затем
нажмите кнопку .
С помощью кнопок F/f выберите одну из перечисленных ниже
систем телевещания, затем нажмите .
B/G: для стран/регионов Западной Европы
I: для Великобритании
D/K: для стран/регионов Восточной Европы
L: для Франции
~
• Этот параметр может быть недоступен в зависимости от страны/региона,
выбранной в меню “Страна”.
Нажмите F/f для поиска следующего доступного канала. При
нахождении какого-либо канала поиск останавливается. Для
продолжения поиска нажмите F/f.
Если номер канала (частота) известен
С помощью цифровых кнопок непосредственно введите номер
телевизионного канала или канала видеосигнала.
4
Нажмите кнопку
раз нажмите .
для перехода к пункту “Подтвер.”, затем еще
Повторите вышеописанную процедуру, чтобы установить вручную другие
каналы.
Метка
Этот параметр позволяет присвоить каналу любое имя, содержащее не более пяти
символов (букв или цифр).
АПЧ
С помощью этого параметра можно выполнить точную настройку выбранной
программы в случае, если кажется, что небольшая корректировка настройки
позволит повысить качество изображения.
Продолжение
39 RU
Использование функций MENU
Канал
1 С помощью кнопок F/f выберите функцию “Канал”, затем
нажмите кнопку .
2 С помощью кнопок F/f выберите “S” (для кабельных каналов)
или “C” (для каналов эфирного вещания), затем нажмите g.
3 Выполните настройку каналов следующим образом:
Если номер канала (частота) не известен
Аудиофильтр
Этот параметр позволяет улучшить качество звука для отдельных каналов в
случае его искажения при трансляции в монофоническом режиме. Иногда
нестандартный ТВ сигнал может вызвать искажение звука или его временное
исчезновение при просмотре программ, транслируемых в монофоническом
режиме.
Если нет искажения звука, рекомендуется установить для этого параметра
заводское значение “Выкл.”.
~
• Значение “Аудиофильтр” недоступно, если для параметра “Система”
установлено значение “L”.
Пропуск
Данная функция позволяет пропускать неиспользуемые аналоговые каналы при
выборе каналов с помощью кнопок PROG/CH +/-. (Пропущенный канал можно
выбрать с помощью цифровых кнопок.)
Подтвер.
Сохраняет изменения в настройках меню “Руч. настр. прогр.”.
“Сортировка прогр.” (только в аналоговом режиме): изменение порядка
расположения каналов, сохраненных в памяти телевизора.
С помощью кнопок F/f выберите канал, который необходимо
переместить в новое положение, затем нажмите g.
С помощью кнопок F/f выберите новое положение канала, затем
нажмите кнопку .
1
2
Цифр.
конфигурация
“Цифровая настройка”
• “Автопоиск цифр. станций”:
настройка на все доступные цифровые каналы.
Этот параметр позволяет заново настроить телевизор после переезда
или найти новые каналы, появившиеся в эфире. Нажмите кнопку .
• “Редакт. списка программ”:
удаление из памяти телевизора ненужных цифровых каналов и
изменение порядка расположения сохраненных в ней цифровых
каналов.
1 С помощью кнопок F/f выберите канал, который необходимо
удалить или переместить в новое положение.
С помощью цифровых кнопок непосредственно введите трехзначный
номер нужного телевизионного канала.
2 Выполните удаление или перемещение цифровых каналов
следующим образом:
Удаление цифрового канала
Нажмите кнопку . После появления запроса на подтверждение удаления
нажмите G для выбора значения “Да”, затем нажмите .
Изменение порядка расположения цифровых каналов
Нажмите g, затем с помощью кнопок F/f выберите новое положение для
данного канала и нажмите кнопку G.
3 Нажмите
RETURN.
~
• Если установлено значение “Кабель”, эта функция может быть недоступна в
некоторых странах.
• “Руч. поиск цифр. Станций”:
ручная настройка цифровых каналов.
40 RU
1 С помощью цифровых кнопок введите номер канала, ручную
настройку которого необходимо произвести, затем с помощью
кнопок F/f выполните настройку канала.
2 После выполнения поиска доступных каналов нажмите кнопку
для сохранения программ.
Повторите вышеописанную процедуру, чтобы установить вручную другие
каналы.
~
• Недоступен для подключения кабеля.
“Настройка субтитров”
• “Установка субтитров”: при выборе параметра “Для людей с наруш.
слуха” на экране вместе с субтитрами возможен также показ
визуальных пояснений (если канал передает такую информацию).
• “Основной язык”: выбор языка, на котором субтитры выводятся на
экран.
• “Дополнительный язык”: выбор дополнительного языка, на котором
субтитры выводятся на экран.
z
• Этот параметр доступен в том случае, если для параметра “Звуковое описание”
установлено значение “Вкл.”.
• “Уровень звука MPEG”: регулировка уровня звука MPEG.
“Техн. конфигурация”
• “Авт. обновление станций”: позволяет телевизору обнаруживать и
сохранять в памяти новые цифровые каналы по мере того, как они
становятся доступными.
• “Обновление системы”: этот телевизор может принимать
программное обеспечение через телевизионный сигнал. Для приема
новых версий программ для функции обновления программного
обеспечения в меню технической настройки параметров должно быть
установлено значение “Вкл.”. При обнаружении обновлений на экране
заблаговременно появится информация о том, как пользоваться
новыми версиями программ. Не отсоединяйте кабель питания из
розетки во время процедуры обновления программ.
• “Системная информация”: отображение на экране информации о
текущей версии программного обеспечения и уровне сигнала.
• “Часовой пояс”: выбор часового пояса вручную, если он отличен от
пояса, заданного по умолчанию для страны/региона.
Продолжение
41 RU
Использование функций MENU
“Настройка звука”
• “Тип аудио”: переключение телевизора в режим вещания для
слабослышащих при установке значения “Для людей с наруш. слуха”.
• “Основной язык”: выбор языка аудиовещания для того или иного
канала. Некоторые цифровые каналы могут транслироваться с
аудиовещанием на различных языках.
• “Дополнительный язык”: выбор дополнительного языка
аудиовещания для того или иного канала. Некоторые цифровые
каналы могут транслироваться с аудиовещанием на различных языках.
• “Звуковое описание”: включение звукового описания визуальной
информации, если оно передается вещательной станцией.
• “Уровень микширования”: регулировка уровня громкости основного
звука и звукового описания.
~
• Если установлено значение “Кабель”, эта функция может быть недоступна в
некоторых странах.
• “Летнее время: Авто”: активизация или отмена переключения с зимнего
времени на летнее и наоборот.
• “Вкл.”: автоматическое переключение с зимнего времени на летнее и
наоборот в соответствии с календарем.
• “Выкл.”: время выводится в соответствии с установкой параметра
“Часовой пояс”.
~
• Если установлено значение “Кабель”, эта функция может быть недоступна в
некоторых странах.
• “Авт. замена станции”: установите для этого параметра значение “Вкл.” для
автоматической смены канала в случае, когда вещательная станция изменяет
канал, по которому транслируется просматриваемая передача.
“Настройка модуля СА”
Этот параметр позволяет получить доступ к платным программам,
распространяемым по подписке при условии, что имеется модуль ограниченного
доступа (CAM) и карточка абонента. См. на стр. 27 расположение гнезда
(PCMCIA).
Настройка FM
радио (только
для России и
Украины)
Предустановка 30 FM-радиостанций, которые находятся в зоне приема.
“Автонастройка”: автоматическая настройка и сохранение всех доступные
каналы.
1
2
Выберите “Автонастройка”, затем нажмите .
Выберите “OK”, чтобы автоматически настроить все доступные
каналы.
“Предустановки FM радио”: ручная настройка и сохранение всех доступных
каналов сразу.
1
2
С помощью кнопок F/f выберите необходимое положение FMрадиостанции, затем нажмите .
С помощью кнопок F/f выполните поиск FM-радиостанций. Поиск
останавливается автоматически после настройки станции. Если
при прослушивании станции слышны помехи, то можно улучшить
для
качество звука с помощью кнопок G/g. Нажмите
сохранения FM-радиостанции. Можно изменить метку FMрадиостанции. С помощью кнопок F/f выберите буквенноцифровые символы для метки, затем нажмите . Повторите шаги
1-2 для предварительной настройки других FM-радиостанций.
При выборе
значения “Россия”
или “Україна” в
параметре “Страна”
и при выборе
значения “English”, ~
“Русский” или
• Чтобы включить эту функцию, перейдите в режим FM pадио с помощью
“Українська” в
кнопки HOME (стр. 33), предварительно настройте необходимые FMрадиостанции в соответствии с указанными выше инструкциями.
параметре “Язык”.
42 RU
Замок от детей
Этот параметр позволяет задать возрастные ограничения для тех или иных программ. Просмотр любой
программы, на которую распространяются возрастные ограничения, возможен только после ввода
правильного значения PIN кода.
~
• Для провайдера кабельного телевидения в Нидерландах следует вводить PIN код, если на программу
распространяются возрастные ограничения.
1 С помощью цифровых кнопок введите ранее заданное значение PIN кода.
Если PIN код ранее не задавался, на экране появится сообщение, указывающее на это. Выполните
указания, приведенные ниже в разделе “PIN-код”.
2 С помощью кнопок F/f выберите возрастное ограничение или “Нет” (для просмотра без
возрастных ограничений), затем нажмите .
3 Нажмите
RETURN.
PIN-код
Первоначальный выбор PIN кода
1 С помощью цифровых кнопок введите новый PIN код.
2 Нажмите
RETURN.
Изменение PIN кода
1 С помощью цифровых кнопок введите ранее заданное значение PIN
кода.
2 С помощью цифровых кнопок введите новый PIN код.
3 Нажмите
RETURN.
z
Смена PIN кода
Выберите для смены PIN кода.
Замок от детей
Выберите возраст самого молодого зрителя (3 ~ 18). Выберите “Нет”, если
таковых нет.
Эти выбираемые элементы можно менять в зависимости от настройки страны.
Блокировка
цифровых
программ
Блокировка/разблокировка программ и проверка статуса программ.
1
2
Замок на
внешние входы
С помощью цифровых кнопок введите ранее заданное значение
PIN кода или введите новый PIN код.
С помощью кнопок F/f перемещайтесь по программам, а затем
нажмите
для переключения между статусами “Блокирован” и
“Разблокирован”.
Служит для блокировки просмотра внешнего входа. Для просмотра
заблокированного внешнего входа выберите пункт “Разблокирован”.
43 RU
Использование функций MENU
• PIN-код 9999 принимается в любом случае.
Настройка
Автоматический
запуск USB
Просмотр миниатюрных изображений последних воспроизведенных файлов
фотографий/музыки/видео начнется автоматически после включения телевизора
и подключения к его порту USB устройства USB и его включения.
Таймер сна
Этот параметр позволяет задать время, по истечении которого телевизор
автоматически переходит в дежурный режим.
При активации функции “Таймер сна” индикатор (Таймер сна) на передней
панели телевизора загорится оранжевым.
z
• Если выключить телевизор и снова включить его, для функции “Таймер сна”
будет установлено значение “Выкл.”.
• За одну минуту до переключения телевизора в дежурный режим на экране
отобразится соответствующее уведомление.
Автозапуск
Запускает меню первоначальной настройки для выбора языка, страны и места
просмотра, а также настройки всех доступных цифровых и аналоговых каналов.
Как правило, эту операцию не требуется выполнять, так как язык и страна/регион
уже были выбраны, а все каналы уже настроены при установке телевизора. Тем
не менее, данный параметр позволяет повторить процесс (например, чтобы
перенастроить телевизор после переезда).
Язык
Этот параметр позволяет выбрать язык, на котором меню выводится на экран.
Звук при
запуске
Выберите “Вкл.” для воспроизведения звука при включении телевизора.
Выберите “Выкл.” для отключения этой функции.
Настройка AV
Позволяет присвоить имя любому внешнему устройству, подключенному к
разъемам на боковой и задней панелях телевизора. Данное имя будет ненадолго
выводиться на экран при выборе данного оборудования.
1
2
С помощью кнопок F/f выберите нужный источник входного
сигнала, затем нажмите .
С помощью кнопок F/f выберите нужный из нижеперечисленных
параметров и нажмите кнопку .
• AV1 (или AV2/HDMI1/HDMI2/Component/ПК), КАБЕЛЬ, СПУТН., ВМ,
DVD/BD, ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР, ИГРА, КАМЕРА,
ЦИФРОВАЯ КАМЕРА, ПК: использование одной из
предустановленных меток для присвоения имени подключенному
оборудованию.
• “Изм.”: создание собственной метки.
1 С помощью кнопок F/f выберите нужную букву или цифру
(“_” для ввода пробела), затем нажмите кнопку g.
При вводе неверного символа
С помощью кнопок G/g выберите неверно введенный символ. Затем
с помощью кнопок F/f выберите нужный символ.
2 Повторяйте процедуру, описанную в шаге 1, до завершения
ввода имени, затем нажмите .
44 RU
Позволяет телевизору осуществлять связь с устройствами, совместимыми с
функцией контроль по HDMI и подключенными к разъемам HDMI на
телевизоре. Обратите внимание, что настройки связи необходимо производить
также и на подключенных устройствах.
“Контроль по HDMI”: определение связи управления телевизором с
управлением подключенными устройствами, совместимыми с функцией контроль
по HDMI.
“Автовыкл. устройств”: при установке для этого параметра значения “Вкл.”
подключенное устройство, совместимое с функцией контроля по HDMI,
выключается при переводе телевизора в дежурный режим с помощью пульта
дистанционного управления.
“Автовключение ТВ”: при установке для этого параметра значения “Вкл.”
телевизор включается вместе с подключенным устройством, совместимого с
функцией контроль по HDMI.
“Список устр-в HDMI”: отображение списка подключенного оборудования,
совместимого с функцией контроль по HDMI.
“Кнопки управления устройством”: при установке значения “Кнопки настройки”
можно выбрать канал для воспроизведения сигнала с подключенного к
телевизору устройства, а при установке значения “Кнопки меню” можно
перемещаться по экрану меню подключенного к телевизору устройства с
помощью пульта ДУ.
DivX® VOD
“DivX® VOD регистрационный код”: отображение регистрационного кода,
необходимого при воспроизведения DivX® VOD содержимого.
“DivX® VOD код удаления регистр.”: отображение кода отмены регистрации,
необходимого при воспроизведения DivX® VOD содержимого.
Настройки DVD
“Понижающее микширование”: переключение способа понижающего
микширования на 2 канала при воспроизведении диска DVD в формате
Dolby Digital.
• “Окруж. звука”: многоканальные аудиосигналы выводятся на 2 канала
для создания эффекта окружающего звучания.
• “Стерео”: многоканальные аудиосигналы микшируются на 2 канала
для воспроизведения через динамики телевизора или наушники.
“Установки родительского контроля”: фильмы на дисках DVD могут
быть полностью или частично не предназначены для детей. Такие диски
DVD могут содержать информацию, которая помечает содержание или
сцены уровнем от 1 до 8. Можно выбрать один из уровней доступа, чтобы
использовать альтернативные сцены при воспроизведении.
1 С помощью кнопок F/f выберите “Установки родительского
контроля”, а затем нажмите .
2 С помощью кнопок F/f выберите “PIN-код”, а затем нажмите .
3 С помощью цифровых кнопок введите текущий PIN-код.
4 Выберите “Родительск. контроль диска DVD”, а затем нажмите .
5 С помощью кнопок F/f выберите уровень доступа, а затем
нажмите .
• “PIN-код”: позволяет настроить телевизор для блокировки
содержимого диска DVD. Для ввода четырехзначного PIN-кода
воспользуйтесь кнопками 0-9 на пульте дистанционного управления.
• “Родительск. контроль диска DVD”: установка уровня родительской
защиты. Выберите значения от “Уровень1” до “Уровень8” или
“Ограничений нет”.
“Язык DVD”: выбор языков для отображения при воспроизведении
диска DVD.
Обновление
системы
Обновление системы телевизора с помощью USB-памяти.
Поддержка
продукта
Отображение на экране информации о телевизоре.
Продолжение
45 RU
Использование функций MENU
Настройка HDMI
Заводские
настройки
Возврат всех параметров к заводским настройкам. После завершения процесса
отобразится экран первоначальной настройки.
Эко
Сброс
Служит для возврата всех настроек “Эко” к заводским значениям.
Энергосбережение
Позволяет выбрать режим энергосбережения для уменьшения потребления
энергии телевизором.
“Стандартный”: заводские предустановки.
“Пониженное”: уменьшение потребления энергии телевизором.
“Откл. изобр.”: отключение изображения. Можно слушать звук при
отключенном изображении.
Отключение
неиспользуемого
ТВ
Выбор времени (“1h”, “2h” или “4h”), по истечении которого телевизор
автоматически перейдет в дежурный режим, если в течение указанного
промежутка времени телевизор не будет использоваться.
Световой
сенсор
Автоматически оптимизирует установки изображения в соответствии с
уровнем освещенности в помещении.
~
• Не закрывайте этот датчик во избежание нарушений в его работе. Следите за
положением датчика (стр. 15).
Управление
питанием с ПК
При установке для этого параметра значения “Вкл.” телевизор
переходит в дежурный режим, если нет сигнала ПК. Доступен только для
входа ПК.
~
• Эффективное использование электроэнергии позволяет снизить энергопотребление и, тем самым,
уменьшить расходы на оплату электричества.
• Если телевизор не используется
– Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором в течение нескольких дней, по соображениям
безопасности и энергосбережения его следует отключить от сети электропитания.
– Так как телевизор не отключается от сети при выключении кнопкой, для его полного отключения от
электропитания выньте вилку кабеля питания из розетки.
– Следует иметь в виду, что некоторые телевизоры обладают функциями, для корректной работы
которых требуется оставлять телевизор в дежурном режиме.
46 RU
Дополнительная информация
Установка принадлежностей
(настенный монтажный кронштейн)
К сведению покупателей:
Для обеспечения сохранности изделия и из соображений безопасности компания Sony
настоятельно рекомендует привлекать для установки телевизора только дилеров или
лицензированных подрядчиков Sony. Не пытайтесь выполнить установку
самостоятельно.
К сведению дилеров и подрядчиков Sony:
Уделяйте повышенное внимание безопасности во время установки, периодического
обслуживания и осмотра данного изделия.
Телевизор можно установить с помощью настенного монтажного кронштейна
SU-WL100 (приобретается отдельно).
• Для надлежащей установки см. инструкции, прилагаемые к кронштейну для
настенной установки.
• См. в пункте “Отсоединение настольной подставки от телевизора” (стр. 8).
~
• При закреплении монтажной скобы установите телевизор на настольную подставку.
SU-WL100
Винт
(+PSW4 × 12)
5
01
5
51
01
02
51
02
Монтажная скоба
Примечание по установке
При использовании кронштейна для настенной установки SU-WL100 расстояние между
телевизором и стеной составит 6 см. Используйте это пространство для прокладки кабелей.
6 см
Продолжение
47 RU
Дополнительная информация
0
0
Для правильной установки данного изделия необходим достаточный опыт, в особенности при
определении того, в состоянии ли стена выдержать вес телевизора. Обязательно привлеките
для установки этого изделия на стену дилеров или лицензированных подрядчиков Sony и
строго соблюдайте технику безопасности при выполнении работ по установке. Компания
Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным
обращением с изделием или его неправильной установкой.
48 RU
Таблица размеров для установки телевизора
125
SU-WL100
Центральная точка экрана
Единица измерения: см
Название модели
KDL-22CX32D
Размеры экрана
Расстояние до
центра экрана
Длина для каждого угла установки
Угол (0°)
Угол (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
53,0
34,9
10,2
29,0
12,3
21,1
32,6
28,5
Рисунки над таблицей могут немного отличаться в зависимости от установки.
ВНИМАНИЕ!
Стена, на которую будет устанавливаться телевизор, должна быть достаточно прочной, чтобы
выдержать вес, по крайней мере, в четыре раза превышающий вес устанавливаемого
телевизора. Для определения веса телевизора см. пункт “Технические характеристики”
(стр. 50).
Схема/таблица расположения винтов и скоб
Положение скобы
SU-WL100
Название модели
Дополнительная информация
b
KDL-22CX32D
Положение скобы
SU-WL100
a
b
49 RU
Технические характеристики
Система
Система панели
Панель жидкокристаллического дисплея (ЖКД)
ТВ система
В зависимости от выбранной страны/региона
Аналоговая: B/G, D/K, L, I
Цифровая: DVB-T, DVB-C
Система цветного
телевидения
Аналоговая: PAL, PAL60 (только вход Video In), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (только вход
Video In)
Цифровая: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Аналоговая: 46,25 - 855,25 МГц
Диапазон
принимаемых каналов Цифровая: VHF/UHF
Форматы дисков
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD-RW, CD-R
Форматы носителей
DVD video, аудио компакт-диск, video CD (VCD 1.0/1.1/2.0), S-Video CD
Аудиовыход
5 Вт + 5 Вт
Код региона
Указан на задней панели телевизора.
Входные/выходные разъемы
Разъем 75 Ом для VHF/UHF
Антенна
/
AV1
21-штырьковый разъем, включая аудио-/видеовход, вход RGB, вход S-Video и аудио-/
видеовыход телевизора.
COMPONENT IN Поддерживаемые форматы: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 Ом, 0,3V отрицательная синхронизация/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 Ом/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 Ом
COMPONENT IN Аудиовход (гнезда типа “тюльпан”)
HDMI IN 1, 2
Видео: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Аудио: двухканальный линейный PCM
32, 44,1 и 48 кГц, 16, 20 и 24 бит, Dolby Digital
ПК (на стр. 52)
Аналоговый аудиоразъем (мини-гнездо) (только HDMI 1)
AV2
Видеовход (гнездо типа “тюльпан”)
AV2
Аудиовход (гнезда типа “тюльпан”)
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Цифровой оптический разъем (двухканальный линейный PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT
Аудиовыходы (левый/правый) (гнезда типа “тюльпан”)
PC IN
Вход ПК (15 D-sub) (на стр. 52)
G: 0,7 Vp-p, 75 Ом, не Sync on Green/B: 0,7 Vp-p, 75 Ом/
R: 0,7 Vp-p, 75 Ом, H/V Sync: TTL-уровень
аудиовход для подключения ПК (мини-гнездо)
i
Гнездо для подключения наушников
m 1, 2
Гнездо микрофона
Порт USB
Разъем под CAM (Модуль ограниченного доступа)
DVD
50 RU
DVD
Длина волны: 655 ± 15 нм
Макс. мощность: 0,4 мВт
Компакт-диск Длина волны: 790 ± 20 нм
Макс. мощность: 0,4 мВт
Название модели
KDL-
22CX32D
Питание и другие параметры
Электропитание
220–240 В переменного тока, 50 Гц
Класс
энергопотребления
C
Размер экрана
(по диагонали)
Прибл. 54,8 см/22 дюймов
Питание и другие параметры
42,0 Вт
Потребляемая в режиме
мощность
“Дом”/
“Стандартный”
60 Вт
в режиме
“Магазин”/
“Яркий”
61 кВт/ч
Среднее ежегодное
энергопотребление*1
Мощность,
потребляемая в
режиме ожидания*2
0,27 Вт
Потребляемая
мощность в
отключенном
состоянии
0,26 Вт
Разрешение экрана
1366 точек (по горизонтали) × 768 строк (по вертикали)
53,0 × 38,1 × 19,0 см
Размеры (с
(ш × в × г) подставкой)
(Прибл.) (без
53,0 × 34,9 × 8,1 см
подставки)
Масса
(Прибл.)
6,4 kg
(с
подставкой)
(без
подставки)
5,9 kg
Дополнительные
принадлежности
См. раздел “Установка принадлежностей (Настенный монтажный кронштейн)” на стр. 47.
*1 За потребление электроэнергии в год принято потребление энергии телевизором, работающим 4 часа в
день в течение 365 дней.Фактическое потребление электроэнергии будет напрямую зависеть от способа
использования телевизора.
*2 Номинальная величина мощности потребления в дежурном режиме достигается после того, как телевизор
выполнит необходимые внутренние процессы.
Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Продолжение
51 RU
Дополнительная информация
Входящие в комплект См. “1: Проверка принадлежностей” на стр. 4.
принадлежности
Характеристики входных сигналов для подключения PC IN
HDMI IN 1/2
Сигналы
Пикселей по
горизонтали
Строк по
вертикали
и
Горизонтальная Вертикальная
Стандартное
частота (кГц)
частота (Гц)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Рекомендации
VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Рекомендации
VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Вход ПК данного телевизора не поддерживает Sync on Green или Composite Sync.
• Вход ПК данного телевизора не поддерживает чересстрочные сигналы.
• Вход ПК данного телевизора поддерживает сигналы, указанные в вышеприведенной таблице, с
вертикальной частотой 60 Гц.
52 RU
Поиск и
устранение
неисправностей
Проверьте, не мигает ли индикатор
1 (режима ожидания) красным светом.
Если индикатор мигает
Активирована функция автодиагностики.
Нажмите 1 на боковой панели телевизора,
чтобы его выключить, отсоедините сетевой
провод и свяжитесь с дилером или сервисцентром Sony.
Если индикатор не мигает
1 Выполните проверки в соответствии с
нижеприведенной таблицей.
2 Если не удалось устранить
неисправность, обратитесь к
квалифицированным специалистам по
обслуживанию телевизоров.
Помехи звука или изображения при
просмотре ТВ-канала
• Откорректируйте параметр “АПЧ”
(Автоматическая точная настройка) для
улучшения приема сигнала изображения
(стр. 39).
Наличие на экране очень маленьких черных
и/или ярких точек
• Изображение на экране складывается из точек
(пикселей). Маленькие черные точки и/или
яркие точки (пиксели) на экране не являются
дефектом.
Цветные передачи воспроизводятся в
черно-белом изображении
• Выберите “Сброс” (стр. 34).
Отсутствие цвета или плохое качество цвета
при передаче сигнала через гнезда
COMPONENT IN
• Проверьте правильность соединения разъемов
COMPONENT IN, а также убедитесь, что
соответствующие разъемы плотно установлены
в свои соответствующие части.
Звук
z
• Для получения дополнительной информации
обратитесь в центр информационной и
сервисной поддержки клиентов Sony по адресу
или телефону, указанному на прилагаемой
гарантии.
Хорошее качество изображения, но нет звука
• Нажмите кнопку 2 + или % (Отключение
звука).
• Убедитесь в том, что для параметра “Динамик”
установлено значение “Динамик ТВ” (стр. 36).
• При подаче на вход HDMI сигналов Super Audio
CD или DVD-Audio на выход DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL) может не выводиться
аудиосигнал.
Изображение
Каналы
Нет изображения или информации меню от
устройства, подключенного к Scart-разъему
• С помощью кнопок
выведите на экран
список подключенного к телевизору
оборудования, затем выберите нужный
источник входного сигнала.
• Проверьте правильность подсоединения
дополнительного оборудования к телевизору.
Изображение двоится или видны ореолы
• Проверьте правильность подключения антенны/
кабеля.
• Проверьте место расположения и направление
антенны.
Нужный канал не выводится на экран
• Задайте другой режим работы (цифровой или
аналоговый) и выберите нужный (цифровой или
аналоговый) канал.
Некоторые каналы не воспроизводятся на
экране
• Канал используется только для передачи
кодированных/получаемых по подписке
программ. Подпишитесь на платные услуги.
• Канал используется только для передачи данных
(без звука или изображения).
• Для получения информации о трансляции
свяжитесь с вещательной компанией.
Цифровые каналы не выводятся на экран
• Обратитесь в местную сервисную службу, чтобы
узнать, используется ли в Вашем регионе
цифровое вещание.
• Перейдите на использование антенны с более
высоким коэффициентом усиления.
На экране видны только снег и помехи
• Проверьте, не сломана или не погнута ли
антенна.
• Проверьте, не истек ли срок службы антенны
(3-5 лет при нормальных условиях, 1-2 года при
использовании в районах на морском
побережье).
Продолжение
53 RU
Дополнительная информация
Нет ни изображения (темный экран), ни звука
• Проверьте правильность подключения антенны/
кабеля.
• Включите телевизор в сеть и нажмите кнопку 1,
расположенную на боковой панели телевизора.
• Если индикатор 1 (режима ожидания) горит
красным светом, нажмите кнопку "/1.
Общие
Телевизор автоматически выключается
(телевизор входит в режим ожидания)
• Убедитесь, что не включены функции “Таймер
сна” (стр. 44) и “Отключение неиспользуемого
ТВ” (стр. 46).
• Если в течение 15 минут на телевизор не
поступает ТВ сигнал и за это время не была
нажата ни одна кнопка, телевизор
автоматически переходит в дежурный режим.
Искажение изображения и/или звука
• Устанавливайте телевизор вдали от источников
электрических помех, таких как автомобили,
мотоциклы, фены или оптические приборы.
• При установке дополнительного оборудования
оставляйте некоторое расстояние между ним и
телевизором.
• Проверьте правильность подключения антенны/
кабеля.
• Держите кабель антенны вдали от других
соединительных кабелей.
Не работает пульт ДУ
• Замените батарейки.
HDMI устройство отсутствует в “Список устрв HDMI”
• Убедитесь в том, что устройство является
совместимым с функцией контроля по HDMI.
На экране отображается обозначение
“Витринный режим дисплея: Вкл.”
• Включен режим “Магазин” телевизора.
Необходимо установить для параметра
“Местоположение” значение “Дом” снова при
выполнении процедуры “Автозапуск” (стр. 7).
54 RU
Inledning
Tack för att du har valt denna produkt från
Sony. Innan du använder TV:n bör du läsa
igenom den här bruksanvisningen noga
och spara den för framtida bruk.
Information om
varumärken
•
•
Anmärkningar om digital
TV
• Funktioner avseende digital TV (
)
fungerar endast i länder eller områden
där DVB-T (MPEG-2 och H.264/
MPEG-4 AVC) digitala marksignaler
sänds eller där du har tillgång till en
kompatibel DVB-C (MPEG-2 och
H.264/MPEG-4 AVC) kabeltjänst. Hör
med din återförsäljare om du kan ta emot
en DVB-T-signal där du bor eller fråga
din kabelleverantör om deras DVB-Ctjänst är lämplig för integrerad
användning med denna TV-apparat.
• Din kabelleverantör kanske tar ut en
avgift för sina tjänster och du kanske
måste godkänna leverantörens villkor för
den aktuella tjänsten.
• Denna TV följer gällande specifikationer
för DVB-T och DVB-C, men vi kan inte
garantera kompatibilitet med framtida
DVB-T digitala marksändningar och
DVB-C digitala kabelsändningar.
• Vissa digitala TV-funktioner kanske inte
är tillgängliga i vissa länder/områden
och DVB-C-kabel kanske inte fungerar
korrekt med vissa leverantörer.
Tillverkare av denna produkt är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC
och produktsäkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För service- och
garantiärenden, var vänlig se separat
service- och garantidokument.
~
• Illustrationerna i denna
bruksanvisning gäller
KDL-22CX32D om inget annat
anges.
2 SE
•
•
•
•
är ett registrerat varumärke
tillhörande DVB Project.
HDMI, HDMI-logon och HighDefinition Multimedia Interface är
varumärken eller registrerade
varumärken för HDMI Licensing LLC i
USA och andra länder.
Tillverkas på licens från Dolby
Laboratories. Dolby och den dubbla
D-symbolen är varumärken tillhörande
Dolby Laboratories.
DivX®, DivX Certified® och
tillhörande logotyper är registrerade
varumärken som tillhör DivX, Inc. och
används på licens.
OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt
videoformat som är skapat av DivX, Inc.
Detta är en officiell DivX-certifierad
enhet som spelar upp DivX-video. Besök
www.divx.com för mer information och
programverktyg för att konvertera dina
filer till DivX-video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denna DivX Certified®-enhet måste
registreras för att det ska gå att spela upp
innehåll enligt DivX Video-on-Demand
(VOD). För att generera
registreringskoden, sök upp avsnittet
DivX VOD i inställningsmenyn för
enhet. Gå till vod.divx.com med denna
kod för att fullfölja
registreringsprocessen och lära dig mer
om DivX VOD.
”BRAVIA” och
är
varumärken tillhörande Sony
Corporation.
är ett varumärke tillhörande
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Logotyperna ”DVD VIDEO” och ”CD”
är varumärken.
• Denna produkt lyder under
upphovsrättsskyddad teknologi som
skyddas av vissa USA-patent, annan
immateriell äganderätt som tillhör
Macrovision Corporation och andra
rättighetsägare. Användning av denna
upphovsrättsskyddade teknologi måste
godkännas av Macrovision Corporation
och är endast avsedd för hemmabruk och
andra begränsade visningsändamål,
såvida inte annan användning har
godkänts av Macrovision Corporation.
Disassemblering är förbjuden.
Identifieringsetikettens
placering
Etiketter för modellnummer,
tillverkningsdatum (månad/år) och
strömförsörjningsklassificering (i enlighet
med tillämpliga säkerhetsföreskrifter) är
placerade på baksidan av TV:n eller
paketet.
Innehållsförteckning
Startguide
4
Säkerhetsinformation .......................................................................................................8
Säkerhetsföreskrifter ........................................................................................................9
Säkerhetsinformation för den inbyggda DVD-spelaren ..............................................10
Försiktighetsåtgärder för den inbyggda DVD-spelaren ..............................................11
Översikt över fjärrkontrollen..........................................................................................12
Översikt över TV-knappar och indikatorer ...................................................................14
Titta på TV
Titta på TV........................................................................................................................15
Använda den digitala programguiden (EPG)
......................................................17
Använda listan med digitala Favoriter
.................................................................18
Spela upp en DVD-skiva .................................................................................................19
Lyssna på Karaoke .........................................................................................................22
Använda extrautrustning
Ansluta extrautrustning..................................................................................................23
Visa bilder från ansluten utrustning..............................................................................24
Spela upp bilder/musik/video via USB..........................................................................25
Använda BRAVIA Sync med Kontroll för HDMI ...........................................................28
Använda MENU-funktioner
Navigera i TV-menyn.......................................................................................................29
Inställningar.....................................................................................................................30
Ytterligare information
Installera tillbehören (väggfäste) ...................................................................................41
Specifikationer ................................................................................................................43
Felsökning .......................................................................................................................45
: endast för digitala kanaler
• Läs ”Säkerhetsinformation” innan du använder TV:n (sidan 8). Spara denna bruksanvisning för framtida bruk.
• Bruksanvisningen till denna TV innehåller instruktioner för att ”Montera väggfästet”.
3 SE
SE
Startguide
1: Kontrollera
tillbehören
Bordsstativ (1)
Skruvar för stativ (7)
Fjärrkontroll RM-ED046 (1)
Storlek AA-batterier (2)
2: Montera stativet
Följ monteringsstegen som krävs för att placera
TV:n på ett TV-stativ.
1
Se det medföljande häftet om
bordsstativet för korrekt montering på
vissa TV-modeller.
2
Placera TV:n på stativet. Var försiktig så
att kablarna inte skadas.
3
Förankra TV-apparaten på stativet efter
de pilmarkeringar
som markerar
skruvhålen för de medföljande skruvarna.
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Tryck för
att öppna
~
• Var noga med att sätta i batterierna med polerna vända
åt rätt håll.
• Använd inte olika typer av batterier tillsammans och
blanda inte gamla och nya batterier.
• Kassera batterier enligt gällande miljöbestämmelser. I
vissa regioner kan särskilda bestämmelser gälla för
kassering av batterier. Rådfråga de lokala
myndigheterna.
• Hantera fjärrkontrollen med varsamhet. Se till att inte
tappa eller trampa på den och spill inga vätskor på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av värmekällor, i
direkt solljus eller i ett fuktigt rum.
~
• Om du använder en elektrisk skruvåtdragare ska du
ställa in åtdragningsmomentet på ungefär 1,5 N·m
(15 kgf·cm).
4 SE
Ansluta en antenn/kabel/videobandspelare/
DVD-inspelare med HDMI
Startguide
3: Ansluta en antenn/
kabel/
videobandspelare/
DVD-inspelare
Ansluta endast en antenn/kabel
Koaxialkabel
Markbunden signal eller
kabel
Koaxialkabel
Markbunden signal
eller kabel
HDMIkabel
Koaxialkabel
Ansluta en antenn/kabel/videobandspelare/
DVD-inspelare med SCART
Videobandspelare/DVD-inspelare
4: Förhindra att TV:n
välter
Koaxialkabel
Markbunden
signal eller
kabel
Scart-kabel
Koaxialkabel
2
3
Videobandspelare/DVD-inspelare
1
1
Dra fast en träskruv (4 mm diameter,
medföljer ej) i TV-bänken.
Fortsättning
5 SE
2
Dra fast en maskinskruv (M4 × 16,
medföljer ej) i skruvhålet på TV:n.
3
Förbind träskruven och maskinskruven
med ett kraftigt band (medföljer ej).
3
Tryck på F/f/G/g för att välja språket
som visas på menyskärmarna och tryck
därefter på .
Language
Select language.
z
• En extra stödremssats från Sony används för att fästa
TV:n. Kontakta ditt närmaste Sony servicecenter för att
köpa en sats. Ha TV-modellnamnet redo som referens.
5: Välja språk, land/
region och plats
Select
4
Next
Följ instruktionerna på skärmen för att
välja landet/regionen i vilket du kommer
att använda TV:n.
Om landet/regionen där du vill använda
TV-apparaten inte visas i listan, väljer du ”-”
istället för landet/regionen.
5
Följ instruktionerna på skärmen för att
ställa in PIN-koden.
z
• Vilken som PIN-kod kan användas förutom 0000.
Information om hur du ändrar PIN-koden senare
finns på sidan 37.
6
Följ instruktionerna på skärmen för att
välja typ av plats där du kommer att
använda TV:n.
Detta alternativ väljer det ursprungliga bildläge
som är lämpligt för de typiska ljusförhållandena
i dessa miljöer.
I butiksläge nollställs vissa inställningar
regelbundet för användning i butik.
3,4,5,6
1
Anslut TV:n till ett nätuttag (220-240V AC,
50Hz).
2
Tryck på 1 på sidan av TV:n.
När du sätter på TV:n första gången visas Språkmenyn på skärmen.
~
• När du startar TV:n tänds strömindikatorn i grönt.
6 SE
6: Auto-tuning
TV-apparaten
1
Tryck på G/g för att välja ”Start” och tryck
därefter på .
2
Om du väljer ”Kabel-TV” visas skärmen för val
av typ av kanalsökning. Se ”Ställa in TV:n för
kabelanslutning” (sidan 7). TV:n börjar då söka
efter alla tillgängliga digitala kanaler följt av alla
tillgängliga analoga kanaler. Detta kan ta en
stund så tryck inte på några knappar på TV:n
eller fjärrkontrollen under sökningen.
Om ett meddelande där du uppmanas att
kontrollera antennanslutningen visas
Inga digitala eller analoga kanaler hittades.
Kontrollera alla antenn/kabelanslutningar och
tryck på
för att starta den automatiska
kanalinställningen igen.
3
Kanalsortering (endast i analogt läge):
Ändrar ordningen i vilken analoga kanaler
lagras på TV:n.
2
Tryck på f för att välja ”Start”.
TV:n börjar söka efter kanaler. Tryck inte på
någon av knapparna på TV:n eller
fjärrkontrollen.
~
• Vissa kabeloperatörer stödjer inte ”Snabb sökning”. Om
inga kanaler detekteras med hjälp av ”Snabb sökning”
ska du använda ”Fullständig sökning”.
Demontera
bordsstativet från TV:n
~
• Man ska endast ta bort bordsstativet om TV:n ska
monteras på väggen.
1 Tryck på F/f för att välja kanalen som du vill
flytta till en ny position och tryck därefter
på g.
2 Tryck på F/f för att välja den nya positionen
för kanalen och tryck därefter på .
Om du inte vill ändra ordningen med vilken
analoga kanaler lagras på TV:n trycker du på
HOME för att gå till nästa steg.
~
• Detta steg visas inte om någon analog kanal hittas.
Bordsstativ
Meddelandet ”Inställning klar” visas på
skärmen. Tryck på .
TV:n har nu ställt in alla tillgängliga kanaler.
z
• Systemuppdatering med USB-minne
Du kan uppdatera TV-systemet med hjälp av ett USBminne.
Du kan hitta mer information på följande webbplats.
http://support.sony-europe.com/TV/
z
• Kontrollera att TV:n är vertikalt läge innan du startar
den. För att undvika ojämn bilduniformitet ska TVapparaten inte startas med LCD-panelen vänd nedåt.
Ställa in TV:n för kabelanslutning
1
Tryck på
och F/f för att välja ”Snabb
sökning” eller ”Fullständig sökning” och
tryck därefter på .
”Snabb sökning” : kanalerna ställs in enligt
informationen från kabeloperatören som finns i
sändningssignalen.
Rekommenderad inställning för ”Frekvens” och
”Nätverks-ID” är ”Auto”.
Detta alternativ rekommenderas för snabb
kanalinställning om det stöds av din
kabeloperatör.
Om ”Snabb sökning” inte kan användas bör man
använda ”Fullständig sökning”-metoden nedan.
”Fullständig sökning” : Alla tillgängliga
kanaler ställs in och lagras. Denna procedur kan
ta lite tid.
Detta alternativ rekommenderas om ”Snabb
sökning” inte stöds av din kabeloperatör.
7 SE
Startguide
Tryck på F/f för att välja ”Egen antenn”
eller ”Kabel-TV” och tryck därefter på .
Säkerhetsinformation
• Du bör använda originalkartongen och
dess emballage när du sänder in TV:n för
reparation eller om du flyttar.
–
Ventilation
Installation
Installera och använd TV:n enligt följande
anvisningar för att undvika brandrisk,
elektriska stötar eller skador på person
eller egendom.
Installation
• TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt
eluttag.
• Placera TV:n på en stabil och plan yta.
• Endast en behörig servicetekniker får
utföra vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi
bestämt att du endast använder tillbehör
från Sony, inklusive:
– Väggfästet
SU-WL100
• Var noga med att använda skruvarna
som medföljer väggfästet när du fäster
monteringshakarna på TV:n. De
medföljande skruvarna är utformade så
att de mäter 6,5 mm - 10 mm i längd,
mätt från monteringshakens fästyta.
Skruvarnas diameter och längd varierar
beroende på väggfästets modell.
Användning av andra skruvar kan skada
TV:n internt eller medföra att den faller
ned.
6,5 ~ 10 mm
Skruv (medföljer
väggfästet)
Monteringshake
Hakfäste på TV:ns
baksida
Transport
• Lossa alla kablar från TV:n innan du
transporterar den.
• Det krävs två eller tre personer för att
bära en stor TV-apparat.
• När du transporterar TV:n för hand ska
du hålla den så som visas i bilden. Lägg
inte kraft på LCD-skärmen och ramen
runt skärmen.
• Täck inte för och stoppa inte in några
föremål i TV:ns ventilationshål.
• Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt
nedanstående figur.
• Vi rekommenderar bestämt att du
använder Sonys väggfäste för att
säkerställa tillräcklig luftcirkulation.
Monterad på väggen
20 cm
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt
utrymme runt TV:n.
Monterad på stativ
30 cm
10 cm
20 cm
6 cm
Lämna minst så här mycket fritt
utrymme runt TV:n.
• För att säkerställa korrekt ventilation och
förhindra ansamling av damm eller
smuts:
– Lägg inte TV:n platt ned och
installera den inte upp-och-ned,
bakvänd eller vänd sidledes.
– Placera inte TV:n på en hylla eller
matta, i en säng eller i en garderob.
– Täck inte över TV:n med tyg såsom
gardiner och lägg inte tidningar och
liknande på den.
– Installera inte TV:n såsom figurerna
nedan visar.
Luften kan inte cirkulera fritt.
Vägg
Vägg
Nätkabel
Hantera nätkabeln och eluttaget enligt
följande anvisningar för att undvika
brandrisk, elektriska stötar eller skador på
person eller egendom:
–
–
–
–
8 SE
• Använd inte medföljande nätkabel
tillsammans med annan utrustning.
• Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för
mycket. Ledarna inne i kabeln kan
exponeras eller gå av.
• Modifiera inte nätkabeln.
• Ställ inga tunga föremål på nätkabeln.
• Dra inte i själva kabeln när du lossar
nätkabeln från eluttaget - ta tag i
stickkontakten.
• Anslut inte alltför många apparater till
ett och samma eluttag.
• Använd inte eluttag som inte passar till
stickkontakten.
Förbjuden användning
Installera inte och använd inte TV:n på
platser eller i miljöer/situationer som
beskrivs nedan. Annars kan felfunktioner
uppstå i TV:n som kan orsaka brandtillbud,
elektriska stötar eller skador på person
eller egendom.
Platser:
• Utomhus (i direkt solsken), på stranden,
i en båt eller någon annan typ av fartyg, i
ett fordon, på sjukvårdsinrättningar, på
ostadiga platser, nära vatten, regn, fukt
eller rök.
• Om TV:n placeras i ett omklädesrum för
ett allmänt bad eller varma källor kan
TV:n skadas av luftburen svavel etc.
Miljöer:
• Platser som är mycket varma, fuktiga
eller dammiga, där insekter kan sig in i
TV:n, där TV:n kan utsättas för
mekaniska vibrationer eller i närheten av
brinnande föremål (t.ex. levande ljus).
TV-apparaten får inte utsättas för dropp
eller stänk och vätskebehållare såsom
vaser får inte ställas på den.
• Placera inte TV:n i ett fuktigt eller
dammigt utrymme, eller i ett rum med
oljig rök eller ånga (nära köksbänkar
eller luftfuktare). Det kan orsaka
elektriska stötar eller att TV:n blir skev.
Situationer:
• Håll TV:n i ett fast grepp undertill när du
lyfter eller flyttar den.
• Se till att TV:n inte utsätts för stötar eller
kraftiga vibrationer när den
transporteras.
–
Anmärkningar
30 cm
10 cm
–
och se till att du inte snavar på
kablarna.
Lossa nätkabeln från eluttaget innan du
flyttar TV:n eller utför något arbete på
den.
Håll nätkabeln på avstånd från
värmekällor.
Lossa stickkontakten från eluttaget och
rengör den regelbundet. Om kontakten
täcks med damm och tar upp fukt kan
isoleringen försämras, vilket kan
orsaka brand.
Använd endast nätkablar från Sony
och inga andra märken.
För in stickkontakten hela vägen i
eluttaget.
Anslut TV:n till ett eluttag som
levererar 220-240 volt AC.
För din egen säkerhet, lossa nätkabeln
från eluttaget före ledningsdragning
• Använd inte TV:n med våta händer, när
TV:ns hölje är demonterat eller med
tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren. Koppla loss TV:n från
eluttaget och antennen när det åskar.
• Installera INTE TV:n så att den sticker ut
i ett öppet utrymme. Det kan leda till
materiella skador eller personskador om
en person eller något föremål stöter in i
TV:n.
Trasiga delar:
Varning!
• Kasta aldrig något mot TV:n.
Skärmglaset kan gå sönder och orsaka
allvarliga personskador.
• Om TV:ns hölje spricker, koppla loss
TV:n från eluttaget innan du tar i den.
Annars föreligger risk för elektriska
stötar.
• Utsätt inte LCD-skärmen för kraftig
påverkan eller stötar. Skärmens glas kan
spricka eller splittras och orsaka skada.
För att förhindra eldsvådor, ska stearinljus
eller andra öppna lågor alltid förvaras på
avstånd från produkten.
När TV:n inte används
• Om du inte tänker använda TV:n på flera
dagar bör du koppla loss TV:n från
eluttaget av miljö- och säkerhetsskäl.
• Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort
från nätspänningen när du endast stänger
av den måste du även lossa
stickkontakten från eluttaget för att helt
koppla bort TV:n.
• Vissa TV-apparater kan dock ha
funktioner som kräver att TV:n står kvar
i standby-läge för att den skall fungera
korrekt.
Barnens säkerhet
• Se till att barn inte klättrar på TV:n.
• Håll små tillbehör utom räckhåll för barn
så att de inte råkar sväljas av misstag.
Om följande problem
uppstår...
Stäng av TV:n och lossa omedelbart
stickkontakten från eluttaget om något av
följande problem uppstår.
Kontakta din återförsäljare eller ett Sony
servicecenter för att få TV:n undersökt av
en behörig servicetekniker.
Om:
–
–
–
–
Nätkabeln skadas.
Eluttaget inte passar till
stickkontakten.
TV-apparaten skadas genom att den
tappas, utsätts för hårda stötar eller
genom att föremål kastas på den.
Vätska eller något föremål råkar
hamna i höljets öppningar.
Hantering och rengöring av
TV:ns bildskärm/hölje
Var noga med att lossa nätkabeln från
eluttaget före rengöring.
Observera följande försiktighetsåtgärder
för att undvika degradering av material
eller skärmens ytskikt.
Utrustning som är kopplad till skyddsjord
via jordat vägguttag och/eller via annan
utrustning och samtidigt är kopplad till
kabel-TV nät kan i vissa fall medföra
brandfara.
För att undvika detta skall vid anslutning
av utrustningen till kabel-TV nät galvanisk
isolator finnas mellan utrustningen och
kabel-TV nätet.
• Du bör titta på TV i ett rum med måttlig
belysning. TV-tittande i dålig belysning
eller under långa perioder påfrestar
ögonen.
• När du använder hörlurar, ställ in
ljudvolymen på en måttlig nivå så att du
inte skadar din hörsel.
• Använd en mjuk duk när du dammar av
bildskärmen/höljet. Smuts som är svår
att få bort kan du avlägsna genom att
fukta duken med ett milt, utspätt
rengöringsmedel.
• Spreja inte vatten eller rengöringsmedel
direkt på TV-apparaten. Vätskan kan
droppa ned på botten av bildskärmen
eller utvändiga delar och orsaka
felfunktion.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel,
alkaliska eller sura rengöringsmedel,
skurpulver eller skarpa lösningsmedel
såsom alkohol, bensin, thinner eller
insektsspray. Om sådana material
används, eller vid långvarig kontakt med
gummi- eller vinylmaterial, kan
skärmens ytskikt och höljet skadas.
• Vi rekommenderar att du regelbundet
dammsuger ventilationsöppningarna för
att säkerställa fullgod ventilation.
• När du justerar TV:ns vinkel, rör den
försiktigt så att TV:n inte flyttar sig eller
glider av stativet.
LCD-skärm
Extra utrustning
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med
högteknologisk precision och
99,99 procent eller mer av bildpunkterna
är effektiva kan svarta punkter eller
färgade punkter (röda, blå eller gröna)
framträda konstant på LCD-skärmen.
Detta är en strukturell egenskap hos
LCD-skärmar och indikerar inte något
fel.
• Tryck inte på och repa inte frontfiltret.
Placera inte heller några föremål ovanpå
denna TV-apparat. Bilden kan bli ojämn
och LCD-skärmen kan skadas.
• Om TV:n används på en kall plats kan
fläckar framträda i bilden eller bilden
kan bli mörk. Detta indikerar inte någon
felfunktion. Fenomenet försvinner när
temperaturen stiger till normal nivå.
• En spökbild kan uppstå om en stillbild
ligger kvar på skärmen under en längre
tid. Den försvinner troligtvis efter en
stund.
• Bildskärmen och höljet blir varma när
TV:n används. Detta är inget fel.
• LCD-skärmen innehåller en liten mängd
flytande kristaller. Vissa lysrör som
används i TV:n innehåller också
kvicksilver. Kassera TV:n enligt lokala
lagar och bestämmelser.
• Håll extra tillbehör och utrustning som
avger elektromagnetisk strålning på
avstånd från TV:n. Annars kan
bildstörningar och/eller akustiskt brus
uppstå.
• Denna utrustning har testats och
befunnits följa gränsvärdena som anges i
EMC-direktivet vid användning av en
anslutningskabel som är kortare än
3 meter.
Säkerhetsföreskrifter
Se på TV
Batterier
• Var noga med att sätta i batterierna med
polerna vända åt rätt håll.
• Använd inte olika typer av batterier
tillsammans och blanda inte gamla och
nya batterier.
• Kassera batterier enligt gällande
miljöbestämmelser. I vissa regioner kan
särskilda bestämmelser gälla för
kassering av batterier. Rådfråga de
lokala myndigheterna.
• Hantera fjärrkontrollen med varsamhet.
Se till att inte tappa eller trampa på den
och spill inga vätskor på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av
värmekällor, i direkt solljus eller i ett
fuktigt rum.
Fortsättning
9 SE
Kassering av TVapparaten
Kassering av
gamla elektriska
och elektroniska
produkter
(tillämpligt inom
EU och andra
europeiska länder med
separata
insamlingssystem)
Denna symbol på produkten eller dess
förpackning anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning.
Genom att säkerställa att produkten
kasseras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För mer
information om återvinning av denna
produkt, kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophämtningstjänst
eller affären där du köpte produkten.
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade
batterier (gäller i
EU och andra
europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte
skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en kemisk
symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,0005%
kvicksilver eller 0,004% bly. Med att sörja
för att dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt kommer du att bidra till att
skydda miljön och människors hälsa från
potentiella negativa konsekvenser som
annars kunnat blivit orsakat av felaktig
avfallshantering. Återvinning av materialet
vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt
batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att
försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation
för elektriska produkter när det är
förbrukat. För alla andra batterier, vänligen
se avsnittet om hur man tar bort batteriet på
ett säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade
batterier. För mer detaljerad information
rörande korrekt avfallshantering av denna
produkt eller batterier, vänligen kontakta
ditt kommunkontor, din avfallsstation eller
din återförsäljare där du köpt produkten.
Säkerhetsinformation för den
inbyggda DVDspelaren
• Användning av optiska instrument
tillsammans med den här produkten
ökar risken för ögonskador. Försök inte
ta isär höljet eftersom laserstrålen som
används i denna inbyggda DVD-spelare
är skadlig för ögonen. Överlåt service
endast till kvalificerad personal.
Den här apparaten är klassificerad som en
laserapparat av KLASS 1.
• För att hålla skivan ren ska den alltid
bara hållas i kanten. Vidrör inte skivans
spelyta. Damm, fingeravtryck eller
repor på en skiva kan göra att den inte
går att spela.
• Använd inte följande sorters skivor.
– Linsrengöringsskivor.
– Skivor som inte är runda (t.ex. skivor
i vykortsformat eller hjärtformiga
skivor).
– Skivor med fastklistrade etiketter
eller klistermärken.
•
•
•
•
•
10 SE
– Skivor med tejpbitar eller limrester
på.
Försök inte plana om spelsidan på en
skiva för att ta bort repor från ytan.
När du matar ut en skiva från den
inbyggda DVD-spelaren genom att
trycka på Z på TV:n, måste du sedan ta
ut skivan ur skivfacket. Låt inte skivan
vara kvar i skivfacket.
Mata ut och ta ur skivan från skivfacket
och stäng av TV:n när du inte använder
TV:n.
Utsätt inte skivan för direkt solljus eller
värmekällor som exempelvis
varmluftsventiler, och lämna inte kvar
den i en bil som är parkerad i direkt
solljus, eftersom temperaturen kan bli
mycket hög inuti bilen.
När du inte spelar skivorna ska de
förvaras i sitt fodral.
• Rengör skivan med en rengöringsduk.
Torka av skivan från mitten och ut mot
kanten.
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner eller de skiv-/
linsrengöringsmedel eller antistatiska
sprayer som du kan köpa i handeln och
som är avsedda för rengöring av
vinylskivor.
• Om du själv har tryckt skivans etikett så
låt etiketten torka innan du spelar
skivan.
• Om TV:n tas direkt från en kall till en
varm plats eller om den placeras i ett
väldigt fuktigt rum eller i ett rum där du
just slagit på värmen, kan det hända att
det bildas kondens på TV:ns yta eller
invändigt i TV:n. Om detta inträffar
stänger du av TV:n och låter den vara
avstängd tills fukten försvinner,
därefter kan TV:n användas. Om en
skiva matats in i den inbyggda DVDspelaren, tar du ut skivan och stänger av
TV:n. Om TV:n används med kondens
invändigt eller utanpå kan det hända att
den visar en dålig bild-och/eller
färgkvalitet. Det kan också leda till
funktionsfel.
• Försök inte att med våld tvinga in
skivan i skivfacket. Om du försöker
sätta i en skiva när det redan finns en
skiva i den inbyggda DVD-spelaren,
kan det leda till funktionsfel.
• Det kan hända att ljudet hoppar eller
störningar i bilden sker om linsen är
smutsig. Kontakta Sonys kundsupport
vid reparationer.
• Sätt inte i en skiva som inte stöds eller
främmande föremål i den inbyggda
DVD-spelaren eftersom det kan orsaka
fel.
Försiktighetsåtgärder för den
inbyggda DVDspelaren
• TV:n har en regionskod på baksidan av
enheten.
• Använd inte de rengöringsskivor eller
den skiv-/linsrengöring (våt-eller
sprejtyp) som finns tillgänglig i
handeln. Dessa kan skada apparaten.
• När du matar ut skivan kan det hända att
den träffar något föremål vilket kan leda
till person- eller egendomsskada. Håll
utrymmet runt skivfacket fritt.
• Ta ut skivan från den inbyggda DVDspelaren när du flyttar TV:n. Annars
kan skivan skadas. Mata ut och ta sedan
ur skivan innan TV:n flyttas.
• Dra inte ut nätkabeln när den inbyggda
DVD-spelaren är igång.
• Se till så att små barn inte får in handen
i skivfacket. Det kan leda till
personskada.
11 SE
Översikt över fjärrkontrollen
1 "/1 – TV standby
Startar och stänger av TV:n från standbyläge.
2 SYNC MENU
Visar menyn för ansluten HDMI-utrustning. När man tittar på andra
inmatade bilder eller TV-program kan man visa ”Välj HDMI-apparat”
genom att trycka på den här knappen.
~
• ”Kontroll för HDMI” (BRAVIA Sync) kan endast användas med Sonyutrustning som har BRAVIA Sync- eller BRAVIA Theatre Sync-logotypen
eller som är kompatibel med Kontroll för HDMI.
3 AUDIO
• Tryck på den här knappen för att ändra ljudkanalsvalet (sidan 32).
• I DVD-läge: Växlar mellan originalspråk och dubbade språk* under
uppspelning.
4 SCENE – Scenvalsläge (sidan 16)
5
/
– Info/Visa Text
• I digitalt läge: Visar kortfattad information om programmet som tittas
på för tillfället.
• I analogt läge: Visar information som aktuellt kanalnummer och
skärmformat.
• I DVD-läge: Visar information om en titel, ett kapitel och
uppspelningstid.
• I Text-läge (sidan 16): Visar dold information (t.ex. svar på en
frågesport).
6
F/f/G/g/
7 OPTIONS
Tryck för att visa en lista som innehåller genvägar till vissa
inställningsmenyer. Listade alternativ varierar beroende på aktuell
inmatning och innehåll.
8 HOME (sidan 29)
9 Färgade knappar (sidan 16, 18)
0 Sifferknappar
• I TV-läge: Väljer kanaler. För kanal nummer 10 och däröver ska du
trycka på den andra och tredje siffran i snabb följd.
• I DVD-läge: Sifferknappar för diverse data. Väljer ett kapitel eller en
titel.
• I Text-läge: Anger tresiffriga sidnummer för att välja sidan.
qa
– Inställning av textning
• Tryck på den här knappen för att ändra språk för textning (sidan 36)
(endast i digitalt läge).
• I DVD-läge: Växlar och visar textning* för DVD under uppspelning
(sidan 20).
* Är beroende av DVD-skivan som används.
12 SE
qs PROG/CH +/–/
/
• I TV-läge: Väljer nästa (+) eller föregående (-) kanal.
• I Text-läge (sidan 16): Väljer nästa ( ) eller föregående (
qd
) sida.
– Föregående kanal
Tryck på den här knappen för att återgå till kanalen som senast tittades på
(under mer än fem sekunder).
qf % – Stäng av ljudet
qg 2 +/– – Volym
qh / – Text (sidan 16)
qj RETURN /
Återgår till den föregående skärmen för vilken som visad meny.
qk GUIDE /
ql
– EPG (Digital elektronisk programguide) (sidan 17)
– Skärmläge (sidan 16)
w; DIGITAL – Digitalt läge (sidan 15)
ANALOG – Analogt läge (sidan 15)
wa BRAVIA Sync (sidan 28)
m/N/X/M/./x/>: Du kan styra BRAVIA Sync-kompatibel
utrustning som är ansluten till TV:n.
I DVD-läge kan du styra enheten enligt följande.
N: Startar uppspelning.
X: Fryser en scen (DVD eller videodata). Pausar ljud.
x: Stoppar (alla funktioner).
m: Ändrar hastigheten för bakåtsökläget under uppspelning.
M: Ändrar hastigheten för framåtsökläget under uppspelning.
.: Väljer föregående titel eller kapitel under uppspelning.
>: Väljer nästa titel eller kapitel under uppspelning.
ws
/
– (Välja ingång)
• I TV-läge: Tryck för att visa en lista av ingångar.
z
• Knapparna för siffran 5, N, PROG/CH + och AUDIO har taktilpunkter.
Använd taktilpunkterna som referens när du styr TV:n.
13 SE
Översikt över TV-knappar och indikatorer
1 Z – Mata ut
Matar ut skivan.
2 N – Spela upp
Startar skivuppspelning.
3 x – Stoppa
Stoppar skivuppspelning.
4 1 – Strömbrytare
Startar eller stänger av TV:n.
~
• För att koppla bort TV:n helt från nätström ska du
dra ur kontakten från väggurtaget.
• När du startar TV:n tänds strömindikatorn i grönt.
5 CH +/–/
/
• I TV-läge: Väljer nästa (+) eller föregående (-)
kanal.
• I TV-menyn: Flyttar genom alternativen upp
( ) eller ner ( ).
6 2 +/–/
/
• I TV-läge: Ökar (+) eller minskar (-) volymen.
• I TV-meny: Flyttar genom alternativen åt höger
( ) eller vänster ( ).
7
/
– Välj ingång / OK
• I TV-läge: Väljer ingångskällan från utrustning
som är ansluten till TV-kontakterna (sidan 24).
• I TV-meny: Väljer menyn eller alternativ och
bekräftar inställningarna.
8 HOME (sidan 29)
9 Ljussensor
Placera inte någonting över sensorn eftersom det
kan påverka dess funktion (sidan 40).
Fjärrkontrollsensor
• Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen.
• Placera inte någonting över sensorn eftersom det
kan påverka dess funktion.
0
– Bild släckt / Avstängn.timer-indikator
• Tänds i grönt när bilden släcks (sidan 40).
• Tänds i orange när avstängningstimern aktiveras
(sidan 37).
qa 1 – Standbyindikator
Tänds i rött när TV:n ställs i standbyläge.
qs " – Strömindikator
Tänds i grönt när TV:n startas.
~
• Kontrollera att TV:n är helt avstängd innan du kopplar
ur nätkabeln. Att koppla ur nätkabeln medan TV:n är
igång kan leda till att indikatorn förblir tänd eller att
TV:n inte fungerar som den ska.
14 SE
Titta på TV
1
Titta på TV
Tryck på 1 på sidan av TV:n för att starta
TV:n.
När TV:n är i standbyläge (är 1 (standby)indikatorn på TV:ns frontpanel röd), tryck på
"/1 på fjärrkontrollen för att starta TV:n.
Tryck på DIGITAL/ANALOG för att växla
mellan digitala och analoga lägen.
Tillgängliga kanaler varierar beroende på-läge.
3
Tryck på sifferknapparna eller PROG/CH
+/– för att välja en TV-kanal.
För att välja kanal nummer 10 och däröver med
hjälp av sifferknapparna ska du trycka på den
andra och tredje siffran i snabb följd.
För att välja en digital kanal med hjälp av den
digitala programguiden (EPG), se sidan 17.
I digitalt läge
Ett informationsfält visas kort. Följande ikoner
kan indikeras i fältet.
: Radiotjänst
: Kodad/Abonnemangstjänst
: Flera audiospråk tillgängliga
: Textning tillgängligt
: Textning tillgänglig för hörselskadade
: Rekommenderad minsta ålder för aktuellt
program (från 4 till 18 år)
: Barnlås
: Digitalt programlås
2
Ytterligare funktioner
3
För att
Gör följande
Justera volymen
Tryck på 2 + (öka)/
- (minska).
Få åtkomst till
Tryck på
. För att välja en
programindextabellen analog kanal trycker du på
(endast i analogt läge) F/f, och därefter trycker du på
.
3
Fortsättning
15 SE
Titta på TV
2
Visa Text
Tryck på /. Varje gång du trycker på / ändras
visningen cykliskt enligt följande:
Text t Text över TV-bilden (blandat läge) t Ingen
Text (avsluta Text-tjänsten)
För att välja en sida trycker du på sifferknapparna
eller / .
För att visa dold information trycker du på .
z
• När fyra färgade fält visas längst ner på textsidan kan
Fastext användas. Med Fastext får du åtkomst till sidor
snabbt och enkelt. Tryck på knappen med motsvarande
färg för att få åtkomst till sidan.
Ändra skärmformat manuellt så att det
passar sändningen
Tryck på
upprepade gånger för att välja önskat
skärmformat.
SmartZoom*
Visar konventionella 4:3sändningar med imiterad
bredbildseffekt. 4:3bilden sträcks ut för att
fylla upp skärmen.
Normal
Visar konventionella 4:3sändningar (t.ex. ickebredbilds-TV) med
korrekta proportioner.
Scenvalsläge
När du väljer önskat scenalternativ ställs den
optimala ljudkvaliteten och bildkvaliteten för den
valda bilden in automatiskt.
1
2
14:9*
Visar 14:9-sändningar
med korrekta
proportioner. Som ett
resultat av detta är vissa
delar av skärmen svarta.
Tryck på SCENE på fjärrkontrollen.
Tryck på F/f för att välja läget och tryck
därefter på .
”Auto”: Ger optimal bild- och ljudkvalitet vilket
ställs in automatiskt enligt ingångskällan. Det
kanske inte ger någon effekt beroende på
ansluten utrustning.
”Generell”: Aktuella användarinställningar.
”Bilder”: Ger bilder som återger textur och färg
som för ett utskrivet foto.
”Musik”: Ger dynamiska och tydliga
ljudeffekter som vid en koncert.
”Biograf”: Ger biografliknande bild och
dynamiskt ljud.
”Spel”: Ger bästa bild- och ljudkvalitet för
optimal spelupplevelse.
”Grafik”: Ger tydligare detaljerade bilder för att
man ska kunna titta på sådana bilder en längre
tid utan att tröttna.
”Sport”: Ger realistiska bilder med
surroundljud som i ett stadium.
Helskärm
Sträcker ut en 4:3-bild
horisontellt för att fylla
upp 16:9-skärmen.
Zoom*
Visar cinemaskopiska
sändningar (letter boxformat) med korrekta
proportioner.
Textning*
Visar cinemaskopiska
sändningar (letter boxformat) med textning på
skärmen.
~
• Förutom för ”Auto”, ”Generell” och ”Musik” om ett
scenläge är valt går det inte att välja ett scenläge i
bildmenyn - inaktivera först scenläget.
16 SE
* Fält överst och nederst på skärmen kan klippas av.
~
• Beroende på signalen kan vissa skärmformat inte väljas.
• Vissa tecken och/eller bokstäver överst och nederst på
bilden kanske inte är synliga i ”SmartZoom”.
z
• Du kan justera bildens vertikala position när du väljer
”Zoom”, ”14:9” eller ”Textning”. Tryck på F/f för att
flytta upp eller ner (t.ex. läsa textning).
Använda den digitala programguiden (EPG)
1
2
*
Tryck på GUIDE i digitalt läge.
Utför den önskade funktionen som visas i
följande tabell eller på skärmen.
Titta på TV
Digital programguide (EPG)
* Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.
För att
Gör följande
Titta på ett program
Tryck på F/f/G/g för att välja programmet och tryck därefter på
Stäng av EPG
Tryck på GUIDE.
.
~
• Ett meddelande med begäran om PIN-kod visas på skärmen om en åldersbegränsning för program har valts. Mer
information finns i ”Barnlås” på sidan 37.
17 SE
Använda listan med digitala Favoriter
*
Med Favorit-funktionen kan du specificera upp till
fyra listor med dina favoritprogram.
1
I digitalt läge trycker du på HOME och
väljer ”Digitala favoriter”.
2
Utför den önskade funktionen som visas i
följande tabell eller på skärmen.
Digital Favoritlista
* Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.
För att
Gör följande
Skapa din Favoritlista första gången
1 Tryck på för att välja ”Ja”.
2 Tryck på den gula knappen för att välja Favoritlistan.
3 Tryck på F/f/G/g för att välja kanalen du vill lägga till och
tryck därefter på .
Kanaler som lagras i Favoritlistan indikeras med en
4 Tryck på
Titta på en kanal
-symbol.
RETURN för att slutföra inställningen.
1 Tryck på den gula knappen för att navigera genom dina
favoritlistor.
2 Tryck på F/f för att välja kanalen och tryck därefter på
.
RETURN.
Stänga av Favoritlistan
Tryck på
Lägga till eller ta bort kanaler i den
nyligen redigerade Favoritlistan
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på den gula knappen för att välja Favoritlistan som du
vill redigera.
3 Tryck på F/f/G/g för att välja kanalen du vill lägga till eller ta
bort och tryck därefter på .
Ta bort alla kanaler från den aktuella
Favoritlistan
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på den gula knappen för att välja favoritlistan som du vill
redigera.
3 Tryck på den blå knappen.
4 Tryck på G/g för att välja ”Ja” och tryck därefter på för att
bekräfta.
18 SE
Spela upp en DVD-skiva
Komma igång
1
Tryck på 1 på TV:n, eller på "/1 på
fjärrkontrollen för att starta TV:n.
2
Spela en titel
1
~
Tryck på
för att välja DVD-läget.
• Beroende på vilken DVD-skiva som används kan
du bli tvungen att välja en titel eller ett kapitel från
DVD-innehållet.
Menyn för ingångskälla visas på skärmen.
3
Tryck på F/f för att välja DVD och tryck
därefter på
för att bekräfta.
TV:n växlar till DVD-läge.
Sätta i en skiva
1
När DVD-skivan har lästs startar
uppspelningen automatiskt.
Håll skivan med den tryckta sidan vänd
mot dig och tryck den lätt in i skivfacket
tills den dras in automatiskt. Se följande
illustration:
2
3
4
Tryck på X för att pausa uppspelningen.
Tryck på N eller X för att återuppta
uppspelningen.
Tryck på x för att stoppa uppspelningen.
Visa information
1
Tryck på /
för att visa
informationsraden.
2
Tryck på /
för att dölja
informationsraden.
Välja en titel eller ett kapitel via
DVD-menyn
DVD-skivor innehåller olika titlar och kapitel som
du kan välja. Antalet titlar eller kapitel på DVDskivan visas i informationsposten bredvid titel- och
kapitelindikatorn.
z
• DVD-uppspelningen startar automatiskt.
• Om
visas på TV:n kan den för tillfället valda
funktionen inte användas med skivan.
• Aktivera DVD-läget på följande sätt.
– Tryck på
/
för att välja DVD-inmatning.
– Tryck på HOME och välj ”DVD”.
– Sätt i skivan.
– Tryck på N. (Endast när BRAVIA Sync inte är
aktiverat.)
1
Tryck på OPTIONS och välj ”Huvudmeny”
för att öppna DVD-innehållet.
DVD-skivans titelmeny (om sådan finns) visas
på skärmen.
2
Tryck på F/f eller G/g för att välja en titel
eller kapitel och tryck därefter på för att
starta uppspelningen.
• Sätt in skivan halvvägs och den kommer att automatiskt
dras in i skivfacket.
• Tryck eller dra inte i en isatt skiva eftersom det kan
orsaka fel eller skador.
• Sätt inte i en skiva som inte stöds eller främmande
föremål i skivfacket eftersom det kan orsaka fel.
3
Uppspelningen startar från den valda
titeln/kapitlet.
Mata ut en skiva
Denna funktion är beroende av DVD-skivan som
används.
1
1
~
Tryck på Z på TV:ns sidopanel. Ta ut
skivan.
Välja en titel eller ett kapitel via
Info-menyn
Tryck på sifferknapparna för att visa
skärmbilden för val av titel/kapitel under
uppspelning.
Fortsättning
19 SE
Titta på TV
Standbyindikatorn på TV:ns frontpanel ändras
från grön till röd.
Spela upp en DVD-skiva
2
Tryck på G/g för att välja en titel eller ett
kapitel.
3
Tryck på sifferknapparna för att ange
titel-/kapitelnummer.
4
Uppspelningsriktning
Motsatt riktning (endast DVD)
Uppspelningen startar med det valda
titel- eller kapitelnumret.
Uppspelningshastigheten ”
långsammare än ”
1”/”
Steg-för-steg kapitelval
1
Tryck på > för att välja nästa kapitel
under uppspelning.
2
Tryck på . för att välja föregående
kapitel under uppspelning.
Pausa eller återuppta uppspelning
Tryck på x en gång för att pausa
uppspelningen.
2
Tryck på N eller X för att återuppta
uppspelningen.
3
Uppspelningen återupptas från den punkt
där den pausades.
4” är
Växla dubbningsspråk eller ljudformat
Använd denna inställning för att ändra det
förinställda dubbningsspråket om DVD-skivan
innehåller alternativ.
1
Tryck på AUDIO under uppspelning.
Till exempel visas följande information, som
indikerar det aktuella dubbningsspråket kort på
skärmen:
Ljud 1/4: Dolby Digital 3/2.1 CH English
”Ljud 1/4” i exemplet ovan indikerar att det
första av 4 dubbningsspråk är valt. ”Dolby
Digital 5.1ch” indikerar att ljudformatet är
Dolby Digital.
Du kan pausa eller återuppta uppspelning av en
DVD-skiva enligt dina önskemål.
1
4”/”
1”.
2
Tryck på AUDIO upprepade gånger för att
välja dubbningsspråk.
~
Söka efter en punkt i en skiva
Tryck på m eller M under uppspelning. När du
har hittat den punkt du söker trycker du på N för att
återgå till normal hastighet. Varje gång du trycker på
m eller M under skanning ändras skanningens
hastighet. Med varje tryckning ändras visningen
enligt nedan. Verkliga hastigheter kan variera
mellan olika skivor.
Uppspelningsriktning
Långsammare
Snabbare
• En DVD-skivas struktur kan hindra dig från att ändra
ljudspråk. I detta fall kan du i allmänhet göra
inställningen från DVD-menyn.
Välja och visa textning
Om en DVD-skiva innehåller textning kan den visas
på skärmen. Om det finns textning på flera språk kan
du välja önskat språk.
1
Snabbare
under uppspelning.
Till exempel visas följande information som
indikerar det aktuella textningsspråket kort på
skärmen:
Textning 01/05 German
Motsatt riktning
Långsammare
Tryck på
2
Fortsätt trycka på
textningsspråk.
för att välja
~
Långsamt framåt och långsamt bakåt
Du kan spela upp långsamt genom att trycka på m
eller M i pausläge.
Varje gång du trycker på m eller M under
långsam uppspelning ändras
uppspelningshastigheten. Fyra hastigheter finns
tillgängliga. Med varje tryckning ändras visningen
enligt följande:
20 SE
• För att stänga av textningen trycker du på
upprepade gånger tills ”Textning avstängd” visas på
skärmen.
• Att växla mellan textningsspråk kan förhindras av
DVD-skivans struktur. I detta fall kan du i
allmänhet göra inställningen från DVD-menyn.
Val av kameravinkel för vissa scener och
passager
1
Vissa DVD-skivor innehåller scener eller passager
som tagits från olika kameravinklar. Du kan välja
vilken som av dessa olika vinklar.
Vända bilden
1
Tryck på OPTIONS och välj ”Vinkel”
under uppspelning.
1
2
Tryck på
med ”Vinkel” vald för att välja
en annan kameravinkel.
Spela ljuddata
Bilder kan vändas.
Sätt i CD-skivan som innehåller ljuddata i
TV:n, och filläsaren visas automatiskt.
2
Tryck på F/f för att välja katalogen och
tryck därefter på
för att öppna den.
Aktivera PBC
Tryck två gånger på x och tryck på N för att starta
uppspelning.
Inaktivera PBC
Tryck på sifferknapparna för att välja titeln under
uppspelning.
Underkataloglistan visas på skärmen.
3
4
Tryck på F/f för att välja titeln.
5
6
Tryck på X för att pausa uppspelningen.
7
z
Tryck på N eller X för att återuppta
uppspelningen.
Tryck på > för att välja nästa titel, eller
på . för att välja föregående titel.
eller
Tryck på sifferknapparna för att ange titelnumret
och tryck därefter på
för att starta
uppspelningen.
• Medan PBC är på, trycker du på OPTIONS och väljer
”Huvudmeny” för att visa PBC-navigering på skärmen.
Spela ljud-/bilddata
Tryck på
eller N för att starta
uppspelningen.
8
Tryck på x för att avbryta uppspelningen.
Spela en bild-CD-skiva
1
Sätt i CD-skivan som innehåller bilddata i
TV:n och filläsaren visas automatiskt.
2
Tryck på F/f för att välja katalogen och
tryck därefter på
för att öppna den.
Underkataloglistan visas på skärmen.
3
4
5
Tryck på F/f för att välja bilden.
Tryck på
eller N för att visa bilden.
Tryck på x för att avbryta uppspelningen.
z
• Om du trycker på N under uppspelning ändras
skärmen till bildspel.
Tryck på x för att avbryta bildspelet och tryck igen för
att återgå till filläsaren.
Rotera bilden
Bilden kan roteras 90°.
21 SE
Titta på TV
Detta är navigeringsalternativet för PBC, S-VCD/
VCD. PBC-information lagras på skivan i fabriken.
PBC aktiveras när skivan är redo för leverans. PBC
och kanalinformation i S-VCD/VCD indikerar
navigeringsalternativen.
Tryck på F eller f för att vända bilder
under uppspelning.
1
S-VCD/VCD-uppspelning
PBC (Uppspelningskontroll)
Tryck på G eller g för att rotera bilder 90°
under uppspelning.
Lyssna på Karaoke
Använda Karaoke
Du kan använda karaoke genom att ställa in denna
TV i karaoke-läget. Du kan ansluta en mikrofon
(medföljer inte) till TV:n.
~
• När ingångskällan är TV eller USB-foto/-musik/-video
kan karaoke inte användas.
• Röstinmatningen från mikrofonen matas inte ut från
ljudutgångarna på TV:n eller Sony/Philips digitala
gränssnitt. Antingen ”Tonartsändring” eller
”Röstreducering” (sidan 33) tillämpas på ljudutsignalen.
• När karaoke används går det inte att mata ut video och
ljud från Scart-anslutningen.
1
2
3
4
Anslut mikrofonen till TV:ns sidopanel.
Välj ingångskällan förutom TV och USB.
Tryck på HOME och välj ”Karaoke”.
Ställ in Karaoke-läge på ”På” (sidan 33).
~
• Håll inte mikrofonen nära TV:n eftersom det kan uppstå
ett tjutande ljud.
• Under åskväder ska man stoppa karaokefunktionen och
koppla bort mikrofonen.
• Spela inte upp ljud som är högre än TV:ns gränsvärden.
Om du matar in en stark röst kan ljudet förvrängas.
• Om du inte använder karaoke-funktionen, ska du ställa
in den på ”Av”. Annars kan störningar matas in från
mikrofonen.
• Röstreduceringsfunktionen kanske inte är effektiv
beroende på källan. Om du använder Karaoke DVD/
CD-skivor ska du ställa in ”Röstreducering” på ”Av”
(sidan 33).
22 SE
Använda extrautrustning
Ansluta extrautrustning
Du kan ansluta en stor mängd extrautrustning till TV:n. Anslutningskablar medföljer inte.
DVD-spelare
PC (HDMI-utgång)
Blu-ray-skivspelare
Digital
videokamera
PC
Dekoder
Videospelutrustning
DVD-spelare
Dekoder
DVD-inspelare
Hi-Fi-ljudutrustning med
optisk ljudingång
Hi-Fi-ljudutrustning
DVD-spelare med
komponentutgång
CAM-kort
Digital videokamera/
Digitalkamera/USB-lagring
Videospelutrustning/
DVC-videokamera
Hörlurar
Mikrofon
23 SE
Använda extrautrustning
Videobandspelare
Visa bilder från
ansluten utrustning
Symbol på
skärmen
AV1
För att se utrustningen som är
ansluten till D.
PC
För att se utrustningen som är
ansluten till C.
z
Starta den anslutna utrustningen och utför
därefter en av följande åtgärder.
• Du rekommenderas att använda en
PC-kabel med ferritkärnor som
”Kontakt, D-sub 15” (ref.
1-793-504-11, tillgänglig i Sony
servicecenter) eller motsvarande.
För en automatiskt inställd videobandspelare
sidan 6
I analogt läge trycker du på PROG/CH +/– eller
sifferknapparna för att välja videokanalen.
För annan ansluten utrustning
Tryck på
för att visa listan över ansluten
utrustning. Tryck på F/f för att välja önskad
ingångskälla och tryck därefter på . (Det
markerade alternativet väljs om två sekunder
förflyter utan någon åtgärd efter att man tryckt på
F/f.)
Beskrivning
AV2
För att se utrustningen som är
ansluten till J.
När du ansluter monoutrustning ska
du ansluta till
AV2
L-kontakten.
~
• Var noga med att endast använda en godkänd HDMIkabel med HDMI-logotypen. Vi rekommenderar att du
använder en HDMI-kabel från Sony.
• När utrustning som är kompatibel med HDMI-kontroll
ansluts stöds kommunikation med den anslutna
utrustningen. Se sidan 28 för att ställa in denna
kommunikation.
För att
ansluta
Gör följande
DVD
För en USB-enhet
Se sidan 25.
Symbol på
skärmen
Beskrivning
Component För att se utrustningen som är
ansluten till G.
HDMI1
eller
HDMI2
24 SE
Villkorlig
åtkomstmodul
(CAM) H
HDMI IN 1 eller HDMI IN 2
För att visa utrustningen som är
ansluten till A eller B.
Digitala video- och ljudsignaler
matas in från den anslutna
utrustningen.
Om utrustningen har en DVIkontakt ansluter du DVI-kontakten
till HDMI IN 1-kontakten via ett
DVI-HDMI-adaptergränssnitt
(medföljer ej) och ansluter
utrustningens ljud ut-kontakter till
ljud in-kontakterna i HDMI IN 1kontakterna.
Anslut till HDMI IN 2-kontakten för
att visa fotografier eller skärmbilder
från en PC eller en digital
videokamera.
För att använda betaltjänster.
Mer information finns i
bruksanvisningen som medföljer din
CAM. Stäng av TV:n när du sätter i
eller tar bort din CAM.
~
• CAM stöds inte i vissa länder/
regioner. Fråga din auktoriserade
återförsäljare.
USB I
Du kan spela upp foto/musik/videofiler som är lagrade i en digital
stillbildskamera eller videokamera
från Sony (sidan 25).
Hi-Filjudutrustning
F
Anslut till ljud ut-kontakterna
för
att lyssna på ljud från TV:n med en
Hi-Fi-ljudanläggning.
Volymnivåerna från de externa
högtalarna kan modifieras genom att
man trycker på volymknapparna på
fjärrkontrollen.
DIGITAL
Använd en optisk ljudkabel.
AUDIO OUT
(OPTICAL) E
iK
Anslut till i-kontakten för att lyssna
på ljud från TV:n i hörlurarna.
mL
Anslut en mikrofon till m-uttaget för
att använda karaoke-funktionen.
Ytterligare funktioner
För att
Gör följande
Återgå till normalt
TV-läge
Tryck på DIGITAL/ANALOG.
Spela upp bilder/musik/
video via USB
Du kan spela upp foto/musik/video-filer lagrade i en
digital stillbildskamera eller videokamera från Sony
via en USB-kabel eller lagrade i en USBlagringsenhet, på din TV.
1
2
3
Anslut en understödd USB-enhet till TV:n.
Tryck på HOME.
Tryck på F/f för att välja ”Bilder”, ”Musik”
eller ”Video” och tryck därefter på .
Filen eller mapplistan visas.
4
Tryck på F/f/G/g för att välja en fil eller
mapp och tryck därefter på .
~
• Bildkvaliteten kan vara grov när du använder ”Bilder”
eftersom bilder kan förstoras beroende på filen. Bilder
kanske inte fyller upp hela skärmen beroende på
bildstorleken och bildformatet.
• Det kan ta lite tid att visa vissa filer när man använder
”Bilder”.
• Filnamnet och mappnamnet stödjer UTF-8teckenuppsättningen.
• När TV:n får åtkomst till data på USB-enheten, ska du ta
hänsyn till följande:
– Stäng inte av TV:n eller den anslutna USB-enheten.
– Koppla inte bort USB-kabeln.
– Ta inte bort USB-enheten.
Data på USB-enheten kan skadas.
• Sony kommer inte kunna hållas ansvarig för någon
skada på eller förlust av data på inspelningsmedia på
grund av ett fel på några anslutna enheter eller TV:n.
• När du ansluter en digital stillbildskamera från Sony ska
du ställa in kamerans USB-anslutningsläge till Auto
eller ”Masslagring”. Mer information om USBanslutningsläge finns i bruksanvisningen som medföljer
digitalkameran.
• USB Photo Viewer stödjer FAT16- och FAT32filsystem.
• BRAVIA TV stödjer DivX® (inte tillgänglig för DVD).
• Upp till 300 filer per mapp stöds.
• Beroende på den exakta filspecifikationen kan vissa
filer, inklusive sådana som modifierats på en PC, inte
spelas upp även om filformatet stöds.
• Besök webbplatsen nedan för uppdaterad information
om kompatibla USB-enheter.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Fortsättning
25 SE
Använda extrautrustning
När du väljer en mapp, välj en fil och tryck
därefter på .
Uppspelningen startar.
Grundläggande funktioner för bilder/
musik/video
Ställa in bilden (Video)
Du kan styra den anslutna USB-enheten med hjälp
av fjärrkontrollen för TV:n.
1
Funktion
Beskrivning
m/M
Snabbspolar filen framåt/bakåt när den
trycks under uppspelning.
./>
Går till början av föregående/nästa fil.
N
Startar uppspelning.
X
Pausar uppspelning.
x
Stoppar uppspelning.
Du kan justera bildkvaliteten för USB-video.
Välj en video.
Se ”Spela upp bilder/musik/video via USB”
(sidan 25).
2
Tryck på OPTIONS under uppspelning
och tryck därefter på F/f för att välja
”Bild” och tryck på .
3
Tryck på F/f/G/g för att välja alternativ
och tryck därefter på .
4
Tryck på F/f/G/g för att justera
inställningen och tryck därefter på
.
Använda uppspelningsalternativ
Spela upp bilder som ett bildspel (Bilder)
Tryck på de färgade knapparna för att visa en lista
som innehåller genvägar till vissa
menyinställningar. Listade alternativ varierar
beroende på aktuell ingång och innehåll.
Bilder
”Bildspelseffekt”: Väljer en effekt för ett bildspel.
”Bildspelshastighet”: Väljer varaktigheten för
bildspelet.
”Blanda”: Spelar upp en fil i slumpmässig ordning.
”Zoom”: Förstorar bilden (”1×”, ”2×” eller ”4×”)
Musik
”Uppspelningsmål”: Väljer att spela alla filer eller
en vald fil.
”Blanda”: Spelar filer i slumpmässig ordning.
”Högtalare”: Väljer en högtalare (sidan 32).
Video
”Uppspelningsmål”: Väljer att spela alla filer eller
en vald fil.
”Zoom”*: Förstorar bilden (”1×”, ”2×”, ”4×” eller
”Helskärm”)
”Högtalare”: Väljer en högtalare (sidan 32).
* När du ställer in ”Zoom” avbryts
videouppspelningen.
Generell
”Upprepa”: Spelar upp en fil upprepade gånger.
”Sortera efter”: Ändrar filordningen.
”Val av enhet”: Väljer en USB-enhet.
Du kan spela upp ett bildspel med bilder.
”Bildspelseffekt” och ”Bildspelshastighet” kan
ställas in.
26 SE
1
Välj en bild.
Se ”Spela upp bilder/musik/video via USB”
(sidan 25).
2
Tryck på den gröna knappen i
miniatyrbildsvy eller tryck på OPTIONS
medan en bild visas och tryck därefter på
F/f för att välja ”Bildspel” och tryck på .
Avbryta ett bildspel
Tryck på
RETURN eller HOME.
USB-videoformat
Filnamnstillägg
Behållare
.avi
AVI
Videoformat
DivX 3.11/4.x/5.1
Ljudformat
XviD
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2ch) /
MPEG4 AAC (2ch) /
MPEG4 HE-AAC (2ch) /
Dolby Digital (2ch) / WMA v8
MPEG1
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
DivX 3.11
.wmv
.asf
ASF
XviD
MP3 / WMA v8
MPEG-4 SP/ASP
VC-1
MP4
MPEG-4 SP/ASP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.263
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
.mkv
MKV
WMV v9
DivX 3.11/4.x/5.1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2ch) /
MPEG4 AAC (2ch) /
MPEG4 HE-AAC (2ch) /
Dolby Digital (2ch) / WMA v8
VC-1
MPEG1
.mpg
.mpeg
.vob
PS
MPEG2 MP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2ch)
MPEG2 MP
.ts, .m2ts
TS
VC-1
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
USB-musikformat
Filnamnstillägg
.mp3
Ljudformat
MP3
.wma
WMA v8
USB-bildformat
Filnamnstillägg
.jpg, .jpeg
Bildkodek
JPEG
DCF2.0 eller EXIF2.21 stöds.
~
• Uppspelning av ovanstående filformat garanteras inte.
27 SE
Använda extrautrustning
H.264 BP/MP/HP
.mp4
.mov
.3gp
Använda BRAVIA Sync med
Kontroll för HDMI
Med Kontroll för HDMI-funktionen kan TV:n
kommunicera med den anslutna utrustningen
som är kompatibel med funktionen, med hjälp
av HDMI CEC (Consumer Electronics
Control).
Genom att exempelvis ansluta utrustning från
Sony som är kompatibel med Kontroll för
HDMI (med HDMI-kablar), kan du styra dem
tillsammans.
Var noga med att ansluta utrustningen korrekt
och gör nödvändiga inställningar.
Kontroll för HDMI
• Stänger automatiskt av den anslutna
utrustningen när du växlar TV:n till
standbyläge med hjälp av fjärrkontrollen.
• Startar automatiskt TV:n och växlar ingången
till den anslutna utrustningen när utrustningen
börjar spela upp.
• Om du startar ett anslutet ljudsystem medan
TV:n är påslagen växlar ljudutgången från
TV-högtalarna till ljudsystemet.
• Justerar volymen (2 +/–) och stänger av
ljudet (%) på det anslutna ljudsystemet.
• Du kan styra den anslutna Sony-utrustningen
som har BRAVIA Sync-logotypen med TV:ns
fjärrkontroll genom att trycka på:
– m/N/X/M/./x/> för att styra den
anslutna utrustningen direkt.
– SYNC MENU för att visa menyn från den anslutna
HDMI-utrustningen på skärmen.
Efter att visat menyn kan du styra menyskärmen
med hjälp av F/f/G/g, , färgknappar, och
RETURN.
– Välj ”Apparatstyrning” och välj därefter önskat
alternativ för att styra utrustningen.
– Se bruksanvisningen för utrustningen som ska
styras.
– Välj ”TV-styrning” för att öppna TV-menyn eller
TV-alternativmenyn.
•
Om ”Kontroll för HDMI” på TV:n är inställt
på ”På”, växlas ”Kontroll för HDMI” för den
anslutna utrustningen automatiskt till ”På”.
Ansluta utrustningen som är
kompatibel med Kontroll för HDMI
Anslut den kompatibla utrustningen och TV:n
med en HDMI-kabel. När man ansluter en
ljudanläggning ska man vara noga att även
ansluta DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)uttaget på TV:n och ljudanläggningen med en
optisk ljudkabel (sidan 23).
28 SE
Göra Kontroll för HDMI-inställningar
Kontroll för HDMI-inställningarna måste
ställas in på både TV:n och på den anslutna
utrustningen. Information om inställningarna
på TV:n finns under ”HDMI-inställningar”
sidan 38. Information om inställningarna på
den anslutna utrustningen finns i
bruksanvisningen för utrustningen.
Använda MENU-funktioner
Navigera i TV-menyn
Med hjälp av ”MENU” kan du använda diverse praktiska funktioner på den här TV:n. Du kan enkelt
välja kanaler eller ingångskällor och ändra TV:ns inställningar.
1
Tryck på HOME.
2
Tryck på F/f för att välja ett alternativ och tryck därefter på
.
För att avsluta menyn trycker du på HOME.
Ikon för mediakategori
Beskrivning
Du kan välja listan med digitala favoriter (sidan 18).
Digital EPG
Du kan välja den digitala programguiden (EPG) (sidan 17).
Bilder
Du kan visa bildfiler via USB-enheter (sidan 25).
Musik
Du kan spela upp musikfiler via USB-enheter (sidan 25).
Video
Du kan spela upp videofiler via USB-enheter (sidan 25).
DVD
Spelar en skiva som sitter i TV:n (sidan 19).
Karaoke
Du kan använda karaoke (sidan 22).
Inställningar
Du kan göra avancerade inställningar och justeringar (sidan 30).
Använda MENU-funktioner
Digitala favoriter
~
• Vilka alternativ som du kan justera varierar beroende på situationen.
• Alternativ som inte kan användas visas i grått eller visas inte alls.
29 SE
Inställningar
Bild
Bildinställning
Väljer bildinställning.
”Dagsljus”: Ger förbättrad bildkontrast och skärpa.
”Standard”: Standardbild. Rekommenderas för hemmaunderhållning.
”Personlig”: Används för att lagra de inställningar man föredrar.
”Biograf”: Används för filmbaserat innehåll. Lämpligt i biografliknande miljöer.
”Bilder”: För standardvisning av bilder.
”Sport”: Ger optimerad bildkvalitet när man tittar på sport.
”Spel”: Ger en standardbild som är lämplig för spel.
”Grafik”: Ger optimerad bildkvalitet när man tittar på grafik.
~
• ”Bildinställning” ställs in beroende på ”Scenval”-inställningar.
Återställ
Återställer alla ”Bild”-inställningar förutom ”Bildinställning” till
fabriksinställningarna.
Bakgrundsbelysning Justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
~
• Om man minskar skärmens ljusstyrka minskas energiförbrukningen.
Kontrast
Ökar eller minskar bildkontrasten.
Ljusstyrka
Gör bilden ljusare eller mörkare.
Färg
Ökar eller minskar färgens intensitet.
Färgton
Ökar eller minskar de gröna tonerna och de röda tonerna.
z
• ”Färgton” kan endast justeras för NTSC-färgsignal (t.ex. videoband från USA).
Skärpa
Gör bilden skarpare eller mjukare.
Färgtemp.
Justerar bildens vithet.
”Kall”: Ger vita färger en blåaktig ton.
”Neutral”: Ger vita färger en neutral ton.
”Varm”: Ger vita färger en rödaktig ton.
Brusreducering
Minskar bildbruset (snöig bild) om sändningssignalen är svag.
”Auto/Hög/Mellan/Låg”: Modifierar effekten av brusreduceringen.
”Av”: Stänger av ”Brusreducering”-funktionen.
Brusred. för MPEG
Minskar bildbruset i MPEG-komprimerad video.
30 SE
Filmläge
Ger förbättrad bildrörelse när man spelar upp bilder från DVD- eller
videobandspelare som tagits från film samt minskar suddighet och kornighet.
”Auto”: Spelar upp filmbaserat originalinnehåll som det är.
”Av”: Stänger av ”Filmläge”-funktionen.
~
• Om bilden innehåller oregelbundna signaler eller för mycket brus stängs ”Filmläge”
automatiskt av även om ”Auto” är valt.
Avancerade
inställningar
Anpassar bildfunktionen mer i detalj.
”Återställ”: Återställer alla avancerade inställningar till fabriksinställningarna.
”Avanc. kontrastförbättrare”: Justerar automatiskt ”Bakgrundsbelysning” och
”Kontrast” till de lämpligaste inställningarna baserat på skärmens ljusstyrka. Denna
inställning är speciellt effektiv för mörka bilder och ökar kontrasten i mörka
bildscener.
”Svartkorrigering”: Ger starkare kontrast för svarta partier i bilden.
”Gamma”: Justerar balansen mellan ljusa och mörka områden i bilden.
”Klarvit”: Förstärker vita färger.
”Färg dagsljus”: Gör färgerna mer levande.
~
• ”Avancerade inställningar” är inte tillgänglig när ”Bildinställning” är inställd på ”Dagsljus” eller för USB (Video)inmatning.
Ljud
Väljer ljudläget.
”Dynamiskt”: Intensifierar klarhet och ljudnärvaro för bättre tydlighet och
musikalisk realism.
”Standard”: Ökar tydlighet, detaljrikedom och ljudnärvaro.
”Tydlig röst”: Gör röstljudet tydligare.
Återställ
Återställer alla ”Ljud”-inställningar till fabriksinställningarna.
Equalizer
Justerar inställningarna för ljudfrekvens.
Tryck på G/g för att välja önskad ljudfrekvens, tryck därefter på F/f för att justera
inställningen och tryck på . De justerade inställningarna tas emot när du väljer
”Ljudläge”-alternativ. Om du väljer ”Återställ” ställs ”Equalizer” in på
originalinställningarna.
~
• Om du justerar högre frekvenser påverkas ljud med högre toner och om du justerar lägre
frekvenser påverkas ljud med lägre toner.
Balans
Ställer in balansen mellan vänster och höger högtalare.
Aut. volymjust.
Håller en konstant volymnivå även när volymnivån varierar (t.ex. tenderar reklam att
ha högre ljudvolym än program).
Volymförskjutning
Ställer in en oberoende volymnivå för varje utrustning som är ansluten till TV:n.
Fortsättning
31 SE
Använda MENU-funktioner
Ljudläge
Surround
Väljer surroundläget.
”På”: Ger surroundeffekter som hjälper dig att uppleva virtuellt två-kanals
surroundljud med endast de två inbyggda TV-högtalarna.
”Simulerad stereo”: Lägger till en surround-liknande effekt till monoprogram.
”Biograf”: Ger surroundeffekter av samma slag som högklassiga ljudanläggningar
i biografsalonger.
”Musik”: Ger surroundeffekter som får dig att känna dig som att du är omgiven av
ljud i en konsertsal.
”Sport”: Ger surroundeffekter som får dig att känna dig som om du tittar på ett
sportevenemang live.
”Spel”: Ger surroundeffekter som förstärker spelljud.
”Av”: För normal stereo- eller monomottagning.
~
• ”Surround” ställs in beroende på ”Scenval”-inställningar.
Basförstärkare
Ger ett mer komplett ljud med mer kraft genom att förstärka basljuden.
Ljudkanalsval
Väljer ljudet från högtalaren för en sändning i stereo eller tvåspråkigt.
”Stereo”, ”Mono”: För en stereosändning.
”A”/”B”/”Mono”: För en tvåspråkig sändning väljer du ”A” för ljudkanal 1, ”B” för
ljudkanal 2, eller ”Mono” för en monokanal, om tillgänglig.
z
• Om du väljer någon annan utrustning ansluten till TV:n ska du ställa in ”Ljudkanalsval” på
”Stereo”, ”A” eller ”B”.
Högtalare
Aktiverar/stänger av TV:ns inbyggda högtalare.
”TV-högtalare”: TV-högtalarna kopplas in så att man kan lyssna på TV:ns ljud via
TV-högtalarna.
”Ljudanläggning”: TV-högtalarna stängs av så att man kan lyssna på TV:ns ljud
endast genom den externa ljudanläggningen som är ansluten till ljud ut-kontakterna.
Audio ut
”Variabel”: När man använder en externt ljudanläggning kan ljudvolymen styras
med hjälp av TV:ns fjärrkontroll.
”Fast”: TV:ns ljudvolym är fast. Använd ljudreceiverns volymreglage för att justera
volymen (och övriga ljudinställningar) via ljudanläggningen.
Hörlursbrytare
Kopplar in/kopplar ur TV:ns inbyggda högtalare när man ansluter hörlurarna till
TV:n.
Volym för hörlurar
Justerar volymen för hörlurarna.
HDMI/DVI Audiokälla
Växlar ljudsignalen för HDMI-ingången när en DVI-enhet är ansluten. Välj mellan
”Auto”, ”HDMI Ljud” och ”PC-ljud”.
Avancerade
inställningar
”Dynamiskt omfång”: Kompenserar för skillnader i ljudnivå mellan olika kanaler
(endast för Dolby Digital-ljud).
~
• Effekten kanske inte fungerar eller kan variera beroende på programmet oavsett ”Dynamiskt
omfång”-inställningen.
”Optisk utsignal”: Ställer in ljudsignalen som matas ut från DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)-uttaget på TV:n. Ställ in på ”Auto” när du ansluter utrustning som
är kompatibel med Dolby Digital. Ställ in på ”PCM” när du ansluter utrustning som
inte är kompatibel med Dolby Digital.
”Nedmixning”: Ställ in nermixningsmetod för flerkanalsljud till tvåkanalsljud.
• ”Surround”: Välj detta alternativ för att få bästa surroundprestanda eller medan du använder
externa produkter med Pro Logic.
• ”Stereo”: Välj detta alternativ för att mata ut stereoljud.
32 SE
Karaoke
”Karaoke”: Väljer karaoke -läget, ”På” eller ”Av”.
”Tonartsändring”: Ändrar musikens tonart. Tonarten kan endast justeras med
halvtonssteg.
”Röstreducering”: Minskar volymen för rösten i musiken. Den här funktionens
effektivitet är beroende av typen av musik.
”Volym på mikrofon 1/Volym på mikrofon 2”: Justerar volymen för mikrofon 1
och 2.
~
• ”Ljudläge”, ”Återställ”, ”Equalizer”, ”Balans”, ”Aut. volymjust.”, ”Volymförskjutning”, ”Surround”, ”Basförstärkare”
och ”Karaoke” är inte tillgängliga när ”Högtalare” är inställd på ”Ljudanläggning”.
Skärmkontroll
Ändrar skärmformatet. Mer information om skärmformat finns i se sidan 16.
Skärmformat
(endast i PC-läge)
”Normal”: Visar bilden i dess originalstorlek.
”Helskärm 1”: Förstorar bilden så att den fyller det vertikala visningsområdet
medan de ursprungliga proportionerna bibehålles.
”Helskärm 2”: Förstorar bilden så att den uppfyller visningsområdet.
Autoformat
”På”: Välj ”På” för att automatiskt ändra inställningen för ”Skärmformat” baserat
på innehållet.
”Av”: Om du upplever det störande med frekventa skärmändringar väljer du ”Av”.
Välj ett av alternativen för ”Skärmformat” när den funktionen är inställd på ”Av”.
4:3 förval
Ställer in det förvalda skärmformatet för 4:3-sändningar.
Automatiskt
bildformat
”På”: Justerar automatiskt visningsområdet baserat på innehållet.
”Av”: Stänger av ”Automatiskt bildformat”. Välj ett av ”Display area”-alternativen.
Display area
Justerar bildvisningsområdet.
”Alla bildpunkter”: Visar bilder i deras originalstorlek när delar av bilden är
avklippt.
”Normal”: Visar bilder i deras rekommenderade storlek.
”+1”: Visar bilder i deras originalstorlek.
”-1”: Förstorar bilden så att kanterna är utanför det synliga visningsområdet.
~
• Dessa alternativ kan ändras beroende på den visade ingången.
Horisontellt läge
Justerar bildens horisontella position.
Vertikalt läge
Justerar bildens vertikala läge när ”Skärmformat” är inställt på ”Zoom”, ”14:9” eller
”Textning”.
Vertikal storlek
Justerar bildens vertikala storlek när ”Skärmformat” är inställt på ”SmartZoom”.
Fortsättning
33 SE
Använda MENU-funktioner
Skärmformat
PC-justering
Anpassar TV-skärmen som en PC-bildskärm.
z
• Detta alternativ är endast tillgängligt om en PC-signal tas emot.
• ”Autom.justering” kanske inte fungerar bra med vissa ingångssignaler. I sådana fall ska du
manuellt justera ”Fas”, ”Pixelskärpa”, ”Horisontellt läge” och ”Vertikalt läge”.
”Skärmformat”: Välj ”Normal” för att visa i originalbildstorlek. Välj ”Helskärm 1”
för att förstora bilden så att visningsområdet fylls medan de ursprungliga
bildproportionerna bibehålles. Välj ”Helskärm 2” för att förstora bilden så att
visningsområdet fylls.
”Återställ”: Återställa all ”PC-justering” förutom ”Skärmformat” till
fabriksinställningarna.
”Autom.justering”: Justerar automatiskt visningspositionen och fasen för bilden i
PC-läge.
”Fas”: Justerar skärmen när en del av den visade texten eller bilden inte är tydlig.
”Pixelskärpa”: Förstorar eller förminskar skärmstorleken horisontellt.
”Horisontellt läge”: Flyttar skärmen åt vänster eller höger.
”Vertikalt läge”: Flyttar skärmen uppåt eller neråt.
Kanalinställningar
Analog inställning
”Analog autom. kanalinst.” (Endast i analogt läge): Ställer in alla tillgängliga
analoga kanaler. Du behöver vanligtvis inte göra detta eftersom kanalerna redan har
ställts in när TV:n först installerades. Med detta alternativ kan du emellertid upprepa
processen (t.ex. för att ställa in TV:n på nytt när du har flyttat eller för att söka efter
nya kanaler som har startats av sändningsföretag).
”Manuell kanalinställ.” (Endast i analogt läge): Ändrar de tillgängliga
inställningarna för analoga kanaler.
Tryck på
för att välja programmet som du vill modifiera.
System
Förinställa programkanaler manuellt.
1 Tryck på F/f för att välja ”System” och tryck därefter på .
2 Tryck på F/f för att välja ett av följande TV-sändningssystem och tryck
därefter på .
B/G: För västeuropeiska länder/regioner
I: För Storbritannien
D/K: För östeuropeiska länder/regioner
L: För Frankrike
~
• Beroende på landet/regionen som valts för ”Land” kanske detta alternativ inte är tillgängligt.
Kanal
1 Tryck på F/f för att välja ”Kanal” och tryck därefter på .
2 Tryck på F/f för att välja ”S” (för kabelkanaler) eller ”C” (för
markbundna kanaler), och tryck därefter på g.
3 Ställ in kanalerna på följande sätt:
Om du inte känner till kanalnumret (frekvens)
Tryck på F/f för att söka efter nästa tillgängliga kanal. När en kanal har hittats
avbryts sökningen. För att fortsätta sökningen trycker du på F/f.
Om du känner till kanalnumret (frekvens)
Tryck på sifferknapparna för att mata in kanalnumret för önskad sändning eller
videobandspelarens kanalnummer.
4
Tryck på
för att hoppa till ”Bekräfta” och tryck därefter på
Upprepa proceduren ovan för att förinställa andra kanaler manuellt.
34 SE
.
Namn
Tilldelar ett valfritt namn med upp till fem bokstäver eller siffror, för den valda
kanalen.
AFT
Används till att finjustera det valda programnumret manuellt om man tror att en
finjustering kan förbättra bildkvaliteten.
Ljudfilter
Förbättrar ljudet för enskilda kanaler om det har uppstått distorsion vid
monosändningar. Ibland kan en icke-standard sändningssignal orsaka
ljudförvrängning eller intermittent ljudavstängning när man tittar på monoprogram.
Om du inte upplever någon ljudförvrängning rekommenderar vi att du lämnar detta
alternativ inställt på fabriksinställningen ”Av”.
~
• ”Ljudfilter” är inte tillgängligt när ”System” är inställt på ”L”.
Hoppa över
Hoppar över oanvända analoga kanaler när du trycker på PROG/CH +/- för att välja
kanaler. (Du kan fortfarande välja en överhoppad kanal med sifferknapparna.)
Digital inställning
”Digital sökning”
• ”Digital auto.kanalinst.”:
Ställer in tillgängliga digitala kanaler.
Med detta alternativ kan du ställa in TV:n på nytt när du har flyttat eller söka efter
nya kanaler som har startats av sändningsföretag. Tryck på .
• ”Redigera programlista”:
Tar bort alla oönskade digitala kanaler lagrade på TV:n och ändrar ordningen för
digitala kanaler lagrade på TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja kanalen som du vill ta bort eller flytta till en ny
position.
Tryck på sifferknapparna för att mata in det kända tresiffriga programnumret för den
önskade sändningen.
2 Ta bort eller ändra ordningen för digitala kanaler enligt följande:
Ta bort den digitala kanalen
Tryck på . När ett bekräftelsemeddelande visas trycker du på G för att välja ”Ja” och
tryck därefter på .
Ändra ordningen för digitala kanaler
Tryck på g och tryck därefter på F/f för att välja den nya positionen för kanalen, och
tryck på G.
3 Tryck på
RETURN.
~
• När ”Kabel-TV” är valt kanske den här funktionen inte är tillgänglig i vissa länder.
Fortsättning
35 SE
Använda MENU-funktioner
Bekräfta
Sparar ändringar som gjorts i ”Manuell kanalinställ.”-inställningar.
”Kanalsortering” (endast i analogt läge): Ändrar ordningen i vilken analoga
kanaler lagras på TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja kanalen som du vill flytta till en ny position och
tryck därefter på g.
2 Tryck på F/f för att välja den nya positionen för kanalen och tryck
därefter på .
• ”Digital man.kanalinst.”:
Ställer in digitala kanaler manuellt.
1 Tryck på sifferknappen för att välja kanalnumret du vill ställa in manuellt
och tryck därefter på F/f för att ställa in kanalen.
2 När tillgängliga kanaler hittas trycker du på
för att lagra programmen.
Upprepa proceduren ovan för att ställa in andra kanaler manuellt.
~
• Inte tillgänglig för kabelanslutning.
”Undertextinställningar”
• ”Inställning av textning”: När ”Nedsatt hörsel” väljs, kan visuella hjälpmedel
också visas med textningen (om TV-kanalerna sänder sådan information).
• ”Primärt språkval”: Väljer språk som man i första hand vill att textningen ska
visas på.
• ”Sekundärt språkval”: Väljer språk som man i andra hand vill att textningen ska
visas på.
”Ljudinställningar”
• ”Audiotyp”: Växlar till sändningar för hörselskadade när ”Nedsatt hörsel” är valt.
• ”Primärt språkval”: Väljer språk som man i första hand vill använda för ett
program. Vissa digitala kanaler kan sända flera ljudspråk för ett program.
• ”Sekundärt språkval”: Väljer språk som man i andra hand vill använda för ett
program. Vissa digitala kanaler kan sända flera ljudspråk för ett program.
• ”Röstmeny”: Ger ljudbeskrivningar (berättarröst) för visuell information om
TV-kanalerna sänder sådan information.
• ”Procentandel röstmeny”: Justerar utgångsnivåerna för TV:ns huvudljud och
ljudbeskrivningar.
z
• Detta alternativ är endast tillgängligt när ”Röstmeny” är inställt på ”På”.
• ”MPEG-ljudnivå”: Justerar MPEG-ljudvolymen.
”Teknisk inställning”
• ”Autom. uppdatering”: Möjliggör för TV:n att känna av och lagra nya digitala
tjänster efter hand som de blir tillgängliga.
• ”Systemuppdatering”: Den här TV:n kan ta emot programuppgraderingar via
sändningssignalen. För att kunna ta emot uppgraderingar ska alternativet
Systemuppdatering i menyn för teknisk inställning vara inställt på ”På”. När en
uppgradering detekteras informeras användaren med en serie av
skärmmeddelanden som anger hur man fortsätter med uppgraderingen. Koppla
inte bort apparaten från nätet under installationsproceduren.
• ”Systeminformation”: Visar den aktuella programversionen och signalnivån.
• ”Tidszon”: Används för att manuellt välja tidszonen du befinner dig i, om det inte
är samma som standardinställningen för tidszon för ditt land/region.
~
• När ”Kabel-TV” är valt kanske den här funktionen inte är tillgänglig i vissa länder.
• ”Automatisk sommartid”: Ställer in om enheten ska växla automatiskt mellan
sommartid och vintertid.
• ”På”: Växlar automatiskt mellan sommartid och vintertid enligt kalendern.
• ”Av”: Tiden visas enligt tidsskillnaden som ställts in för ”Tidszon”.
~
• När ”Kabel-TV” är valt kanske den här funktionen inte är tillgänglig i vissa länder.
• ”Förändrade tjänster”: Välj ”På” för att automatiskt ändra kanalen när
sändningsföretaget ändrar överföringen av visningsprogram till en annan kanal.
”CA-modulinställningar”
Används för att få åtkomst till en betal-TV-tjänst om du har en CAM-modul (Conditional
Access Module) och ett visningskort. Se sidan 23 för information om var
(PCMCIA)kortplatsen är placerad.
36 SE
Barnlås
Ställer in åldersbegränsningar för programmen. Om ett program har en åldersbegränsning som är högre än den
inställda åldern måste man mata in korrekt PIN-kod för att kunna titta på det.
~
• För kabeloperatörer i Nederländerna ska PIN-koden matas in när programmets åldersbegränsning är högre än eller lika med
den ålder du anger.
1 Tryck på sifferknapparna för att mata in din befintliga PIN-kod.
Om du inte tidigare har ställt in en PIN-kod visas en skärm för inmatning av PIN-kod. Följ anvisningarna för ”PINkod” nedan.
2 Tryck på F/f för att välja åldersbegränsning eller ”Ingen” (för obegränsat tittande), och tryck
därefter på .
3 Tryck på
RETURN.
PIN-kod
Ställa in din PIN-kod första gången
1 Tryck på sifferknapparna för att mata in den nya PIN-koden.
2 Tryck på
RETURN.
Ändra din PIN-kod
1 Tryck på sifferknapparna för att mata in din befintliga PIN-kod.
2 Tryck på sifferknapparna för att mata in den nya PIN-koden.
3 Tryck på
RETURN.
z
• PIN-kod 9999 accepteras alltid.
Välj detta alternativ för att ändra din PIN-kod.
Föräldragradering
Väljer åldern för de yngsta tittarna (3 ~ 18). Välj ”Ingen” om du inte vill registrera
någon ålder.
Dessa valbara alternativ kan ändras beroende på inställningen för land.
Digitalt programlås
Låser/låser upp program och kontrollerar statusen för program.
1 Tryck på sifferknapparna för att mata in din befintliga PIN-kod eller ställa
in en ny.
2 Tryck på F/f för att navigera i programmen och tryck på för att ändra
mellan statusen ”Låst” och ”Olåst”.
Lås för externa
ingångar
Låser en extern ingång så att det inte går att titta på den. För att visa en blockerad
extern ingång väljer du ”Olåst”.
Inställningar
USB-autostart
Ställer automatiskt in miniatyrbildsvisning av senast spelade bilder/musik/video när
TV:n är påslagen och en USB-enhet ansluts till USB-porten och därefter startas.
Avstängn.timer
Ställer in en tidsperiod efter vilken TV:n automatiskt växlar till standbyläge.
När ”Avstängn.timer” aktiveras, tänds (Avstängn.timer)-indikatorn på TV:ns
frontpanel i orange.
z
• När du stänger av TV:n och sätter på den igen återställs ”Avstängn.timer” till ”Av”.
• Ett aviseringsmeddelande visas på skärmen en minut innan TV:n växlar till standbyläge.
Fortsättning
37 SE
Använda MENU-funktioner
Ändra PIN-kod
Auto start
Startar den ursprungliga inställningen för att välja språk, land/region och plats, och
ställa in alla tillgängliga digitala och analoga kanaler. Du behöver vanligtvis inte
utföra den här åtgärden eftersom språket och landet/regionen redan har valts och
kanaler har redan ställts in när TV:n först installerades. Med det här alternativet kan
du emellertid upprepa processen (t.ex. ställa in kanaler på nytt efter att du har flyttat).
Språk
Väljer det språk med vilket menyerna visas.
Ljud vid uppstart
Välj ”På” om du vill att TV:n ska spela upp ett ljud när den startas. Välj ”Av” om du
vill inaktivera den här funktionen.
AV-inställning
Tilldelar ett namn till eventuell utrustning som är ansluten till kontakterna på sidan
och baksidan. Namnet visas kort på skärmen när utrustningen väljs.
1 Tryck på F/f för att välja önskad ingångskälla och tryck därefter på .
2 Tryck på F/f för att välja önskat alternativ nedan och tryck därefter
på .
• AV1 (eller AV2/HDMI1/HDMI2/Component/PC), KABEL, SAT,
VIDEOBANDSP., DVD/BD, HEMMABIO, SPEL, KAMERA,
DIGITALKAMERA, PC: Använder en av de förinställda etiketterna för att tilldela
ett namn till ansluten utrustning.
• ”Ändra”: Skapar din egen etikett.
1 Tryck på F/f för att välja önskad bokstav eller nummer (”_” för ett
mellanslag), tryck därefter på g.
Om du matar in ett felaktigt tecken
Tryck på G/g för att välja det felaktiga tecknet. Tryck därefter på F/f för att
välja det korrekta tecknet.
2 Upprepa proceduren i steg 1 tills namnet är klart och tryck därefter
på .
HDMI-inställningar
Används för att låta TV:n kommunicera med utrustning som är kompatibel med
Kontroll för HDMI-funktionen och ansluten till TV:ns HDMI-kontakter. Observera
att kommunikationsinställningarna också måste göras på den anslutna utrustningen.
”Kontroll för HDMI”: Ställer in om TV:ns funktioner ska länkas till den anslutna
utrustningen som är kompatibel med Kontroll för HDMI.
”Apparater automatiskt Av”: När detta alternativ är inställt på ”På” stängs den
anslutna utrustningen som är kompatibel med kontroll för HDMI av när du växlar
TV:n till standbyläge med hjälp av fjärrkontrollen.
”TV automatiskt På”: När detta alternativ är inställt på ”På” startar TV:n när du
startar den anslutna utrustningen som är kompatibel med Kontroll för HDMI.
”HDMI-apparatlista”: Visar en lista med ansluten utrustning som är kompatibel
med Kontroll för HDMI.
”Tangenter för enhetskontroll”: Om detta alternativ ställs på
”Inställningstangenter” kan du välja en inställd kanal med den anslutna utrustningen
och om den är inställd på ”Menytangenter” kan du navigera genom den anslutna
utrustningens menyer med hjälp av fjärrkontrollen.
DivX® VOD
”DivX® VOD registreringskod”: Visar registreringskoden som krävs för att spela
upp DivX® VOD-innehåll.
”DivX® VOD avregistreringskod”: Visar avregistreringskoden som krävs för att
spela upp DivX® VOD-innehåll.
38 SE
”Nedmixning”: Växlar metoden för att mixa ner till 2 kanaler när du spelar en
DVD-skiva som har Dolby Digital-formatet.
• ”Surround”: Flerkanaliga ljudsignaler matas ut till 2 kanaler så att man kan
lyssna på surround-ljud.
• ”Stereo”: Flerkanaliga ljudsignaler matas ut till 2 kanaler för användning med
TV-högtalare eller hörlurar.
”Barnspärr”: Filmer på DVD-skivor är kanske helt eller delvis olämpliga för barn.
Sådana DVD-skivor kan innehålla information som markerar innehållet eller scener
med åtkomstnivåer mellan 1 och 8. Du kan välja en av åtkomstnivåerna och låta
alternativa scener användas under uppspelning.
1 Tryck på F/f för att välja ”Barnspärr” och tryck därefter på .
2 Tryck på F/f för att välja ”PIN-kod” och tryck därefter på .
3 Tryck på sifferknapparna för att mata in aktuell PIN-kod.
4 Välj ”DVD-barnspärr” och tryck därefter på .
5 Tryck på F/f för att välja åtkomstnivån och tryck därefter på .
• ”PIN-kod”: Låter dig ställa in TV:n så att den blockerar visst DVD-innehåll.
Använd 0-9 på fjärrkontrollen för att ange en fyrsiffrig PIN-kod.
• ”DVD-barnspärr”: Ställer in en nivå för föräldrakontroll. Välj mellan ”Nivå 1”
till ”Nivå 8” och ”Inga begränsningar”.
”Språk för dvd”: Väljer språk för DVD-skivans skärmvisning.
USB
Systemuppdatering
Uppdaterar TV-systemet med hjälp av ett USB-minne.
Produktstöd
Visar din TV:s produktinformation.
Fabriksinställningar Återställer alla inställningar till fabriksinställningarna. När den här processen är klar
visas den ursprungliga inställningsskärmen.
39 SE
Använda MENU-funktioner
Dvd-inställningar
Ekoläge
Återställ
Återställer alla ”Ekoläge”-inställningar till fabriksinställningarna.
Energisparläge
Väljer energisparläget för att minska TV:ns strömförbrukning.
”Standard”: Standardinställningar.
”Minska”: Minskar TV:ns energiförbrukning.
”Bild släckt”: Stänger av bilden. Du kan lyssna på ljudet medan bilden är avstängd.
Vilande TV-standby
Väljer tiden (”1h”, ”2h” eller ”4h”) för att automatiskt ställa TV:n i standbyläge om
du inte styr TV:n under den specificerade tidsperioden.
Ljussensor
Optimerar automatiskt bildinställningarna enligt omgivningsljuset i rummet.
~
• Placera inte någonting över sensorn eftersom det kan påverka dess funktion. Kontrollera
sensorns placering (sidan 14).
Med inställningen ”På” ställs TV:n i standbyläge om ingen PC-signal tas emot.
PCenergisparhantering Endast tillgängligt vid PC-inmatning.
~
• Energieffektivitet minskar strömförbrukningen och sparar pengar genom att sänka elräkningen.
• När TV:n inte används
– Om du inte tänker använda TV:n på flera dagar bör du koppla loss TV:n från eluttaget av miljö- och säkerhetsskäl.
– Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort från nätspänningen när du endast stänger av den måste du även lossa
stickkontakten från eluttaget för att helt koppla bort TV:n.
– Vissa TV-apparater kan dock ha funktioner som kräver att TV:n står kvar i standby-läge för att den skall fungera korrekt.
40 SE
Ytterligare information
Installera tillbehören (väggfäste)
Till kunden:
Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-handlare eller en auktoriserad installatör installera
TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv.
Till Sony-handlare och installatörer:
Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av
denna produkt.
Din TV kan monteras med väggfästena SU-WL100 (säljs separat).
• Se anvisningarna som medföljer väggfästet för att installera på rätt sätt.
• Se ”Demontera bordsstativet från TV:n” (sidan 7).
~
• Placera TV:n på bordsstativet när du fäster monteringshaken.
SU-WL100
Skruv
(+PSW4 × 12)
0
5
0
01
5
51
01
02
51
02
Monteringshake
Ytterligare information
Att observera vid installation
När du använder väggfästet SU-WL100 ska utrymmet mellan väggen och TV:n vara 6 cm. Använd detta
utrymme för att dra kablar till TV:n.
6 cm
Expertkunskap är nödvändig för att kunna installera den här produkten, i synnerhet för att kunna bedöma om
väggen är tillräckligt stark för att bära upp TV-apparatens vikt. Var därför noga med att överlåta
väggmontering av denna produkt till din Sony-handlare eller en auktoriserad installatör, och var noggrann
med säkerheten under installationen. Sony kan inte hållas ansvariga för någon form av materiella skador
eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation.
41 SE
Tabell över TV:ns installationsmått
125
SU-WL100
Skärmens mittpunkt
Enhet: cm
Bildskärmsmått
Modellnamn
KDL-22CX32D
Avstånd till
skärmens
mittpunkt
Mått vid olika monteringsvinklar
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
53,0
34,9
10,2
29,0
12,3
21,1
32,6
28,5
Värdena i tabellen kan variera något beroende på installationen.
VARNING
Väggen där TV:n ska hängas upp måste vara tillräckligt stark för att kunna bära upp en vikt på åtminstone fyra
gånger TV-apparatens vikt. Se ”Specifikationer” (sidan 43) för information om TV:ns vikt.
Diagram/tabell för skruvarnas och hakarnas placering
Hakens placering
SU-WL100
Modellnamn
KDL-22CX32D
b
Hakens placering
SU-WL100
a
b
42 SE
Specifikationer
System
Skärmsystem
LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller)
TV-system
Beroende på val av land/region
Analogt: B/G, D/K, L, I
Digitalt: DVB-T, DVB-C
Färg/videosystem
Analogt: PAL, PAL60 (endast videoingång), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (endast videoingång)
Digitalt: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L4.0
Kanaltäckning
Analogt: 46,25 - 855,25 MHz
Digitalt: VHF/UHF
Skivformat
DVD+RW, DVD+R, DVD-RW, DVD-R, CD-RW, CD-R
Mediaformat
DVD-video, audio-CD, video-CD (VCD 1.0/1.1/2.0), S-Video-CD
Ljudutgång
5W + 5W
Regionkoder
Anges på baksidan av TV:n.
Uttag för ingångar/utgångar
75 ohms extern anslutning för VHF/UHF
Antenn
/
AV1
21-polig scart-kontakt inkl. ljud/videoingång, RGB-ingång och S-videoingång och TV-ljud/videoutgång.
COMPONENT IN
Understödda format: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negativ synk/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
COMPONENT IN
Ljudingång (phonokontakter)
HDMI IN 1, 2
Video: 1080p, 1080/24p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ljud: Tvåkanalig linjär PCM
32, 44,1 och 48 kHz, 16, 20 och 24 bitar, Dolby Digital
PC (se sidan 44)
Analog ljudingång (miniuttag) (endast HDMI 1)
AV2
Videoingång (phonokontakt)
AV2
Ljudingång (phonokontakter)
DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL)
Digitalt optiskt uttag (tvåkanalig linjär PCM, Dolby Digital)
AUDIO OUT
Ljudutgång (Vänster/Höger) (phonokontakter)
PC-ingång (15 D-sub) (se sidan 44)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ej synk på grön/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, H/V-synk: TTL-nivå
PC-ljudingång (miniuttag)
i
Hörlursuttag
m 1, 2
Mikrofonuttag
Ytterligare information
PC IN
USB-port
CAM-plats (CA-modul)
DVD
DVD
CD
Våglängd: 655 ± 15 nm
Effekt max: 0,4 mW
Våglängd: 790 ± 20 nm
Effekt max: 0,4 mW
Fortsättning
43 SE
Modellnamn KDL-
22CX32D
Strömförsörjning och övrigt
Strömförsörjning
220–240 V AC, 50 Hz
Energieffektivitetsklass
C
Skärmstorlek (diagonalt
uppmätt)
Cirka 54,8 cm / 22 tum
Effektförbrukning
i ”Hemma”/ 42,0 W
”Standard”läge
i ”Butik”/ 60 W
”Dagsljus”läge
Medelårsförbrukning*1
61 kWh
Effektförbrukning i
viloläge*2
0,27 W
Effektförbrukning i
avstängt läge
0,26 W
Bildupplösning
1 366 punkter (horisontell) × 768 linjer (vertikal)
Dimensioner (med stativ) 53,0 × 38,1 × 19,0 cm
(b × h × d) (utan stativ) 53,0 × 34,9 × 8,1 cm
(Cirka)
Vikt
(Cirka)
(med stativ) 6,4 kg
(utan stativ) 5,9 kg
Medföljande tillbehör
Se ”1: Kontrollera tillbehören” på sidan 4.
Extra tillbehör
Se ”Installera tillbehör (väggfäste)” på sidan 41.
*1
Energiförbrukning per år, baserat på energiförbrukningen vid 4 driftstimmar per dag under 365 dagar. Den faktiska
energiförbrukningen är beroende av hur TV:n används.
*2 Specificerad standbyeffekt uppnås när TV:n har avslutat nödvändiga interna processer.
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Översikt över PC-ingångssignaler för PC IN
Signaler Horisontell (pixel) Vertikal (linje)
och HDMI IN 1/2
Horisontell
Vertikal
frekvens (kHz) frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA-riktlinjer
XGA
1024
768
48,4
60
VESA-riktlinjer
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
• Denna TV:s PC-ingång stödjer inte Synk på grön eller Kompositsynk.
• Denna TV:s PC-ingång stödjer inte sammanflätade signaler.
• Denna TV:s PC-ingång stödjer signaler i ovanstående översikt med en 60 Hz vertikal frekvens.
44 SE
Ljud
Felsökning
Kontrollera om 1 (standby)-indikatorn
blinkar i rött.
När den blinkar
Självdiagnosfunktionen är aktiverad.
Tryck på 1 på sidan av TV:n för att stänga av den,
koppla bort nätkabeln, och informera din
återförsäljare eller Sony servicecenter.
När den inte blinkar
1 Kontrollera artiklarna i tabellerna nedan.
2 Om problemet fortfarande kvarstår ska du
låta TV:n servas av kvalificerad
servicepersonal.
z
• För ytterligare information, vänligen kontakta Sonys
kundinformationscenter på adressen eller telefonnumret
som anges på den medföljande garantin.
Inget ljud, men bra bild
• Tryck på 2 + eller % (ljudavstängning).
• Kontrollera om ”Högtalare” är inställda på ”TVhögtalare” (sidan 32).
• När du använder HDMI-ingången med Super Audio CD
eller DVD-Audio, kanske DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL) inte avger ljudsignalerna.
Kanaler
Önskad kanal kan inte väljas
• Växla mellan digitalt och analogt läge och välj önskad
digital/analog kanal.
Vissa kanaler är tomma
• Kodad kanal/Prenumerationskanal. Prenumerera på en
betal-TV-tjänst.
• Kanalen används endast för data (ingen bild eller ljud).
• Kontakta sändningsföretaget för mer information om
sändningen.
Digitala kanaler visas inte
• Kontakta en lokal installatör för att ta reda på om det
tillhandahålles digitala sändningar i ert område.
• Uppgradera till en antenn med högre förstärkning.
Bild
Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud
• Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
• Anslut TV:n till elnätet och tryck på 1 på sidan av
TV:n.
• Om 1 (standby)-indikatorn tänds i rött, trycker du på
"/1.
Dubbla bilder eller skuggbilder
• Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
• Kontrollera antennens placering och riktning.
Endast snö och brus visas på skärmen
• Kontrollera om antennen är trasig eller böjd.
• Kontrollera om antennen har nått slutet på sin livslängd
(tre till fem år vid normal användning, ett till två år vid
havet).
Bildbrus eller ljudbrus när man tittar på en
TV-kanal
• Justera ”AFT” (Automatic Fine Tuning) för att erhålla
bättre bildmottagning (sidan 35).
Vissa små svarta fläckar och/eller ljusa punkter
visas på skärmen
• Bilden på en bildskärmsenhet består av pixlar. Små
svarta punkter och/eller ljusa punkter (pixlar) på
skärmen indikerar inte en felfunktion.
TV:n stängs av automatiskt (TV går till
standbyläge)
• Kontrollera om ”Avstängn.timer” (sidan 37) eller
”Vilande TV-standby” (sidan 40) är aktiverad.
• Om ingen signal tas emot och ingen funktion utförs i
TV-läget under 15 minuter växlar TV:n automatiskt till
standbyläge.
Förvrängd bild och/eller ljud
• Placera TV:n på avstånd från elektriska bruskällor som
bilar, motorcyklar, hårtorkar eller optisk utrustning.
• Vid installation av extrautrustning ska utrymme lämnas
mellan extrautrustningen och TV:n.
• Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
• Placera antenn-/kabel-TV-kabeln på avstånd från andra
anslutningskablar.
Fjärrkontrollen fungerar inte
• Byt ut batterierna.
HDMI-utrustning visas inte på ”HDMIapparatlista”
• Kontrollera att din utrustning är kompatibel med
Kontroll för HDMI.
Om ”Butiksdemoläge: På” visas på skärmen
• Din TV är inställd på ”Butik”-läge. Du behöver ställa in
”Hemma” för ”Plats” i ”Auto start”-proceduren igen
(sidan 6).
Ingen färg på programmen
• Välj ”Återställ” (sidan 30).
Ingen färg eller oregelbunden färg när man visar
en signal från
COMPONENT IN-kontakterna
• Kontrollera anslutningen för
COMPONENT INkontakterna och kontrollera om varje kontakt sitter
ordentligt i deras respektive kontakt.
45 SE
Ytterligare information
Ingen bild eller ingen menyinformation från
utrustning som är ansluten till scart-kontakten
• Tryck på
för att visa listan över ansluten utrustning,
och välj därefter önskad inmatning.
• Kontrollera anslutningen mellan extrautrustningen och
TV:n.
Allmänt
Вступ
Дякуємо, що ви обрали цей продукт
від Sony. Перед початком експлуатації
телевізора уважно прочитайте цей
посібник і збережіть його для
використання у майбутньому.
Інформація про товарні
знаки
•
•
Примітки щодо функції
цифрового телебачення
• Усі функції, пов’язані з цифровим
телебаченням (
), працюватимуть
тільки в тих країнах або регіонах, де
транслюється цифровий ефірний
сигнал DVB-T (MPEG-2 та H.264/
MPEG-4 AVC) або де є доступ до
сумісного абонентського кабельного
вводу DVB-C (MPEG-2 та H.264/
MPEG-4 AVC). Дізнайтеся у свого
продавця, чи є можливість приймати
сигнал DVB-T у місці вашого
проживання, або запитайте свого
провайдера кабельного телебачення,
чи сумісний кабельний сервіс DVB-C,
що ними надається, із цим
телевізором.
• Ваш провайдер кабельного
телебачення може стягати платню за
свої послуги або потребувати вашої
згоди з положеннями та умовами
своєї діяльності.
• Цей телевізор відповідає технічним
вимогам DVB-T і DVB-C, але його
сумісність із майбутніми цифровими
ефірними передачами DVB-T і
цифровими кабельними передачами
DVB-C не гарантована.
• Деякі функції цифрового
телебачення можуть бути
недоступними у певних країнах або
регіонах, а кабель DVB-C може не
працювати належним чином із
деякими провайдерами.
~
• На ілюстраціях у цьому
посібнику зображена модель
KDL-22CX32D, якщо окремо
не зазначено інше.
2 UA
•
•
•
•
є зареєстрованим товарним
знаком проекту DVB.
HDMI, логотип HDMI і HighDefinition Multimedia Interface є
торговими марками або
зареєстрованими товарними
знаками HDMI Licensing LLC у
США та інших країнах.
Вироблено за ліцензією Dolby
Laboratories. Dolby і символ із
подвійною літерою D є товарними
знаками Dolby Laboratories.
DivX®, DivX Certified® та
пов’язані логотипи - це
зареєстровані товарні знаки
компанії DivX, Inc., що
використовуються за ліцензією.
ПРО ВІДЕО DIVX: DivX® –
цифровий формат відео, створений
компанією DivX, Inc. Цей виріб
офіційно сертифікований (DivX
Certified) для відтворення відео у
форматі DivX. На сайті www.divx.com
можна отримати детальнішу
інформацію, а також програми для
конвертування файлів у формат
DivX.
ПРО DIVX VIDEO-ONDEMAND: для користування
послугою DivX Video-on-Demand
(VOD) цей пристрій,
сертифікований як DivX
Certified®, необхідно
зареєструвати. Щоб згенерувати
код реєстрації, відкрийте розділ
DivX VOD у меню налаштування
пристрою. Уведіть цей код на сайті
vod.divx.com, щоб завершити
реєстрацію. Там також можна
отримати детальнішу інформацію
про послугу DivX VOD.
«BRAVIA» і
є
товарними знаками компанії Sony
Corporation.
є торговельною маркою
DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Логотипи «DVD VIDEO» і «CD» є
товарними знаками.
• У цьому виробі застосовується
технологія захисту авторських
прав, захищена патентами США та
іншими нормами, що регулюють
права на інтелектуальну власність
корпорації Macrovision та інших
власників прав. Використання цієї
технології захисту авторських прав
має бути санкціоноване
корпорацією Macrovision і
призначене лише для домашнього
використання та інших типів
обмеженого використання, якщо
інше не дозволено корпорацією
Macrovision. Зворотне
проектування або розбирання
заборонено.
Розташування
ідентифікаційної етикетки
Етикетки, на яких вказано номер
моделі, дату виробництва (місяць/
рік) й електричні параметри
(відповідно до діючих правил
безпеки), знаходяться ззаду на
телевізорі або на упаковці.
Зміст
Посібник із початкового налаштування
4
Інформація щодо безпечної експлуатації ..................................................................8
Застережні заходи ..........................................................................................................9
Інформація про безпечне користування вбудованим DVD-програвачем ..........11
Застереження щодо користування вбудованим DVD-програвачем ...................11
Опис пульта дистанційного керування ....................................................................12
Опис кнопок та індикаторів телевізора ...................................................................14
Перегляд телебачення
Перегляд телебачення .................................................................................................15
Використання електронного довідника цифрових програм (EPG)
...........18
Використання цифрового списку Обране
......................................................19
Прослуховування FM-радіо (тільки для Росії та України) ....................................20
Відтворення DVD-диска...............................................................................................22
Співаємо караоке..........................................................................................................25
Використання додаткового обладнання
Підключення додаткового обладнання ...................................................................26
Перегляд зображень із підключеного обладнання ...............................................27
Відтворення Фото/Музики/Відео через гніздо USB................................................28
Використання BRAVIA Sync із функцією Контроль HDMI.....................................31
Використання функцій меню
Пересування в меню телевізора ................................................................................32
Налаштування................................................................................................................33
Додаткова інформація
Встановлення аксесуарів (кронштейн для настінного кріплення) ....................45
Технічні характеристики..............................................................................................47
Усунення несправностей.............................................................................................49
: тільки для цифрових каналів
• Перед використанням телевізора прочитайте розділ «Інформація щодо безпечної експлуатації»
(стор. 8). Збережіть цей посібник для використання в майбутньому.
• Інструкція «Встановлення кронштейна для настінного кріплення» входить до складу посібника з
експлуатації цього телевізора.
3 UA
UA
Посібник із початкового налаштування
1: Перевірка
комплектності
аксесуарів
2: Прикріплення
стійки
Настільна стійка (1)
Гвинти для стійки (7)
Пульт дистанційного керування
RM-ED046 (1)
Батарейки розміру AA (2)
1
Інформацію щодо кріплення настільної
стійки до деяких моделей телевізора
див. у доданій листівці.
2
Встановіть телевізор на настільній
стійці. Пильнуйте, щоб не защемити
кабелі.
3
За допомогою гвинтів із комплекту
прикрутіть телевізор до настільної
стійки через отвори, позначені
стрілками .
Дотримуйтеся інструкцій зі встановлення
стійки телевізора.
Вставляння батарейок у пульт
дистанційного керування
Натисніть,
щоб відкрити
~
• Встановлюючи елементи живлення, слідкуйте за
правильністю полярності.
• Не використовуйте одночасно елементи
живлення різних типів або старі й нові елементи
живлення.
• Утилізуйте елементи живлення без шкоди для
навколишнього середовища. У певних регіонах
існують правила щодо утилізації елементів
живлення. Будь ласка, дізнайтеся про це у
місцевих органах влади.
• Поводьтеся з пультом обережно. Не впускайте,
не наступайте на нього та не допускайте
пролиття на нього жодних рідин.
• Не кладіть пульт поблизу джерел тепла, під
пряме сонячне проміння та у вологі місця.
~
• Застосовуючи електричну викрутку, встановіть
значення моменту затягування приблизно на
1,5 Н·м (15 кгс·см).
4 UA
Підключення ефірної антени/кабельного
телебачення/відеомагнітофона/
пристрою запису DVD з використанням
гнізда HDMI
Коаксіальний
кабель
Підключення тільки ефірної антени/
кабельного телебачення
Наземний сигнал або
кабельне телебачення
Коаксіальний кабель
Наземний сигнал або
кабельне телебачення
Кабель
HDMI
Коаксіальний кабель
Відеомагнітофон/пристрій запису DVD
Підключення ефірної антени/кабельного
телебачення/відеомагнітофона/пристрою
запису DVD з використанням гнізда SCART
4: Як
унеможливити
перекидання
телевізора
Коаксіальний кабель
Наземний сигнал
або кабельне
телебачення
Кабель
Scart
Коаксіальний
кабель
2
3
Відеомагнітофон/пристрій запису DVD
1
Продовження
5 UA
Посібник із початкового налаштування
3: Підключення
ефірної антени/
кабельного
телебачення/
відеомагнітофона/
пристрою запису DVD
1
Вкрутіть шуруп (діаметром 4 мм, не
додається) у стійку телевізора.
2
Вкрутіть кріпильний гвинт (M4 × 16, не
додається) в отвір для гвинта на
телевізорі.
3
3
За допомогою F/f/G/g виберіть на
екрані потрібну мову й натисніть .
Language
Select language.
Зв’яжіть шуруп і кріпильний гвинт
міцним шнурком (не додається).
z
• Для фіксації телевізора використовується
комплект допоміжних ременів Sony (продається
окремо). Для придбання комплекту звертайтеся
до найближчого сервісного центру Sony. Вам
необхідно буде вказати назву моделі свого
телевізора.
5: Вибір мови,
країни/регіону та
місцезнаходження
Select
4
Next
Дотримуючись інструкцій на екрані,
виберіть країну/регіон, де буде
використовуватися телевізор.
Якщо потрібної країни/регіону у списку
немає, виберіть «-».
5
Дотримуючись інструкцій на екрані,
настройте PIN-код.
z
• Можна встановити будь-який PIN-код, окрім
0000. Інструкції щодо зміни PIN-коду
наведені на стор. 41.
6
Дотримуючись інструкцій на екрані,
виберіть місце, де буде
використовуватися телевізор.
Цей параметр задає початковий режим
зображення згідно звичайних умов
освітлення у відповідному середовищі.
В режимі «Магазин» деякі налаштування
будуть періодично скинуті для
використання у магазині.
6: Автонастроювання
телевізора
1
За допомогою G/g виберіть «Пуск» і
натисніть .
Автонастроювання
3,4,5,6
Бажаєте почати автонастроювання?
1
Підключіть телевізор до розетки
(220-240 В змінного струму, 50 Гц).
2
Натисніть збоку на телевізорі кнопку
1.
При першому увімкненні телевізора на
екрані з’являється меню Мова.
~
• Після увімкнення телевізора індикатор
живлення засвітиться зеленим світлом.
6 UA
Пуск
2
Пропустити
За допомогою F/f виберіть «Антена»
або «Кабель» і натисніть .
3
Сортування програм (тільки в
аналоговому режимі): зміна порядку
розташування аналогових каналів,
збережених у пам’яті телевізора.
1 За допомогою F/f виберіть канал, який
необхідно перемістити на іншу позицію,
а потім натисніть g.
2 За допомогою F/f виберіть нову
позицію для каналу, а потім натисніть
.
Щоб перейти до наступної дії, не
змінюючи порядок розташування
аналогових каналів у пам’яті телевізора,
натисніть кнопку HOME.
~
• Ця дія не відображається, якщо не знайдено
жодного аналогового каналу.
Вибирайте цей режим швидкої настройки,
якщо він підтримується оператором
кабельного телебачення.
Якщо виконати настройку в режимі
«Швидке сканування» не вдається,
застосовуйте режим «Повне сканування».
«Повне сканування»: виконується
настроювання і збереження всіх
доступних каналів. Для цього може
знадобитися певний час.
Вибирайте цей режим, якщо ваш
оператор кабельного телебачення не
підтримує режим «Швидке сканування».
2
Натисніть f, щоб вибрати «Пуск».
Телевізор розпочне пошук каналів. Не
натискайте кнопки на телевізорі та пульті
дистанційного керування.
~
• Деякі оператори кабельного телебачення не
підтримують режим «Швидке сканування».
Якщо в режимі «Швидке сканування» не
вдається знайти жодного каналу, застосовуйте
режим «Повне сканування».
Від’єднання
настільної стійки
від телевізора
~
• Від’єднуйте настільну стійку, тільки якщо
збираєтеся встановити телевізор на стіні.
На екрані з’являється повідомлення
«Налаштування завершене». Натисніть
.
Тепер на телевізорі настроєні всі доступні
канали.
z
• Оновлення системи за допомогою пам’яті USB
Телевізійну систему можна оновити за
допомогою пам’яті USB.
Детальну інформацію див. на наступному
веб-сайті:
http://support.sony-europe.com/TV/
Настройка кабельного
телебачення
1
Натисніть , за допомогою F/f
виберіть «Швидке сканування» або
«Повне сканування» і натисніть .
«Швидке сканування»: канали
настроюються згідно даних, які оператор
кабельного телебачення передає у складі
трансльованого сигналу.
Для параметрів «Частота» та «ІД мережі»
рекомендується вибирати значення
«Авто».
Настільна
стійка
z
• Перед тим як увімкнути телевізор, встановіть
його вертикально. Щоб уникнути
нерівномірності зображення, не вмикайте
телевізор, коли РК-панель спрямована вниз.
7 UA
Посібник із початкового налаштування
Якщо ви вибрали «Кабель», то з’явиться
екран вибору типу сканування. Див.
«Настройка кабельного телебачення»
(стор. 7). Спочатку телевізор виконує
пошук усіх доступних цифрових каналів, а
потім доступних аналогових каналів. Для
цього потрібен певний час; не натискайте
кнопки на телевізорі та пульті
дистанційного керування до завершення
процесу.
Якщо з’являється прохання
перевірити підключення антени
Не вдалося знайти жодного цифрового чи
аналогового каналу. Перевірте
підключення ефірної антени/кабельного
телебачення і натисніть , щоб знову
розпочати автонастроювання.
Інформація
щодо безпечної
експлуатації
• При транспортуванні телевізора
вручну тримайте його, як показано
на малюнку. Не натискайте на
РК-панель та рамку довкола екрана.
–
–
Не накривайте телевізор
тканиною, такою як занавіски,
або іншими речами, наприклад
газетами тощо.
Не встановлюйте телевізор так,
як показано нижче.
Циркуляція повітря неможлива.
Встановлення/
налаштування
Встановіть та використовуйте
телевізор згідно з нижченаведеними
інструкціями з метою запобігання
ризику виникнення пожежі,
ураження електричним струмом та/
або травм.
• Піднімаючи або переміщуючи
телевізор, міцно тримайте його
знизу.
Стіна
Стіна
Встановлення
• Телевізор має бути встановлений
поблизу легкодоступної
електричної розетки.
• Поставте телевізор на надійній
рівній поверхні.
• Встановлення телевізора на стіну
повинен здійснювати тільки
кваліфікований працівник центру
сервісного обслуговування.
• З міркувань безпеки
рекомендується використовувати
допоміжне приладдя виробництва
Sony, зокрема:
– Кронштейн для настінного
кріплення
SU-WL100
• Приєднуючи монтажні гаки до
телевізора, обов’язково
використовуйте гвинти, що
надаються у комплекті з
кронштейном для настінного
кріплення. Гвинти у комплекті
зроблені таким чином, що сягають
від 6,5 мм до 10 мм у довжину, якщо
відміряти від з’єднувальної
поверхні монтажного гака. Діаметр
і довжина гвинтів варіюються
залежно від моделі кронштейна для
настінного кріплення.
Використання будь-яких інших
гвинтів, крім комплектних, може
призвести до внутрішнього
пошкодження телевізора або його
падіння тощо.
6,5-10 мм
Гвинт (надається у
комплекті з
кронштейном для
настінного кріплення)
Монтажний гак
Кріплення гака на
задній стороні
телевізора
Силовий шнур
• При переміщенні телевізора
оберігайте його від поштовхів або
надмірної вібрації.
• При транспортуванні телевізора до
сервісного центру або при переїзді
запакуйте його в коробку,
використовуючи призначені для
нього пакувальні матеріали.
Вентиляція
• Ніколи не закривайте вентиляційні
отвори і нічого не вставляйте у
корпус.
• Залишіть вільний простір навколо
телевізора, як показано нижче.
• Для забезпечення належної
циркуляції повітря настійно
рекомендуємо використовувати
кронштейн для настінного
кріплення виробництва Sony.
Встановлення на стіні
8 UA
–
–
–
–
–
30 cм
–
10 cм
20 cм
–
10 cм
Залиште принаймні такий простір
вільним навколо телевізора.
Встановлення за
допомогою підпори
30 cм
10 cм
20 cм
6 cм
Транспортування
• Перед транспорту-ванням
телевізора від’єднайте всі кабелі.
• Для транспортування великого
телевізора потрібно дві або три
особи.
Поводьтеся із силовим шнуром і
розеткою у зазначений нижче спосіб,
щоб запобігти ризику виникнення
пожежі, ураження електричним
струмом або пошкодження та/або
травм:
Залиште принаймні такий простір
вільним навколо телевізора.
• Для забезпечення належної
вентиляції та запобігання
накопиченню бруду або пилу:
– Не кладіть телевізор у
горизонтальне положення, не
встановлюйте його нижньою
стороною догори, задом
наперед або на бік.
– Не ставте телевізор на полицю,
килим, постіль або у шафу.
Використовуйте силовий шнур,
наданий тільки компанією Sony, а
не іншими постачальниками.
Вставляйте штепсель до
електричної розетки до кінця.
Підключайте телевізор тільки до
мережі змінного струму з
напругою 220-240 В.
При підключенні кабелів заради
власної безпеки обов’язково
від’єднайте силовий шнур і
слідкуйте, щоб не заплутатися
ногами у кабелях.
Від’єднайте силовий шнур від
розетки перед ремонтом або
переміщенням телевізора.
Тримайте силовий шнур подалі
від джерел тепла.
Регулярно виймайте штепсель із
розетки й очищайте його. Якщо
штепсель вкритий пилом і на
нього потрапляє волога, його
ізоляція може зіпсуватися, що
може призвести до пожежі.
Примітки
• Не використовуйте наданий
силовий шнур із жодним іншим
обладнанням.
• Не защемляйте, не згинайте і не
перекручуйте силовий шнур надто
сильно. Струмопровідні жили
можуть оголитися або зламатися.
• Не модифікуйте силовий шнур.
• Не кладіть важкі речі на силовий
шнур.
• Не тягніть силовий шнур при
від’єднанні його від електричної
розетки.
• Не підключайте надто багато
приладів до однієї розетки.
• Не використовуйте електричну
розетку, що не забезпечує
належного прилягання контактів
штепселя.
Заборонене
використання
Коли телевізор не
використовується
Не встановлюйте/використовуйте
телевізор у нижчезазначених місцях,
оточеннях і ситуаціях, оскільки це
може призвести до несправності
телевізора, пожежі, ураження
електричним струмом, пошкодження
та/або травм.
• Якщо ви не будете
використовувати телевізор
протягом кількох днів, його слід
від’єднанти від електромережі з
міркувань безпеки та збереження
навколишнього середовища.
• Оскільки просте вимикання
телевізора не означає його
від’єднання від електромережі,
потрібно витягнути штепсель з
електричної розетки, щоб
відключити телевізор повністю.
• Однак деякі телевізори мають такі
функції, для належної роботи яких
телевізори мають залишатися в
режимі очікування.
Місце:
• Надворі (під прямим сонячним
промінням), на морському
узбережжі, на кораблі або іншому
судні, всередині транспортного
засобу, у медичних закладах,
нестабільних місцях, поблизу
відкритих водойм або джерел води,
в умовах дощу або диму.
• У разі встановлення у вбиральні
публічної лазні чи курорту з
гарячими джерелами можливе
пошкодження телевізора сіркою,
що міститься в повітрі, тощо.
Оточення:
• Гарячі, вологі або надмірно
запилені місця; місця, куди можуть
потрапити комахи; де телевізор
може зазнати механічної вібрації,
поблизу займистих речей (свічок
тощо). Захищайте телевізор від
крапель і бризок рідини та не
ставте на нього наповнені рідиною
предмети, наприклад вази.
• Не встановлюйте телевізор у
вологих і пильних місцях, а також у
приміщеннях, де присутній
маслянистий дим або пара (поряд із
кухонним столом чи
зволожувачем). Це може
спричинити пожежу, електричний
удар або деформацію.
Ситуація:
• Не використовуйте телевізор,
якщо у вас мокрі руки, якщо корпус
телевізора знятий, а також не
використовуйте його з приладдям,
не рекомендованим виробником.
Від’єднуйте телевізор від розетки
та антени під час грози.
• Не встановлюйте телевізор так,
щоб він виступав у оточуючий
простір. Від удару об телевізор
можуть постраждати люди й
пошкодитися інші предмети.
Поломка компонентів:
• Не кидайте нічого в телевізор.
Скло екрана може розбитися від
удару та спричинити серйозну
травму.
• Якщо корпус телевізора тріснув, не
торкайтеся його, доки ви не
від’єднаєте силовий шнур від
електромережі. Інакше може
статися ураження електричним
струмом.
• Оберігайте РК-екран від сильних
ударів і струсів. Скляна поверхня
екрана може тріснути чи розбитися
і спричинити травму.
Застережні
заходи
Перегляд телевізора
• Дивіться телевізор при помірному
освітленні, оскільки перегляд
телевізора при поганому освітленні
або протягом тривалого часу
призводить до напруження очей.
• Використовуючи навушники,
відрегулюйте гучність таким
чином, щоб уникнути надмірних
рівнів, оскільки в іншому разі це
може призвести до погіршення
слуху.
РК-екран
Щодо дітей
• Не дозволяйте дітям залазити на
телевізор.
• Тримайте малі деталі поза
доступом дітей, щоб діти їх
випадково не проковтнули.
У разі виникнення
нижченаведених
проблем...
У разі виникнення будь-якої з
нижченаведених проблем негайно
вимкніть телевізор і від’єднайте
силовий шнур від електромережі.
Зверніться до свого продавця або
сервісного центру Sony з проханням,
щоб ваш телевізор перевірив
кваліфікований працівник.
Коли:
–
–
–
–
Силовий шнур пошкоджено.
Штепсель погано тримається в
електричній розетці.
Телевізор пошкоджено у
результаті падіння, удару або
потрапляння у нього якогонебудь предмета.
Через отвори у корпусі всередину
потрапила рідина або твердий
предмет.
Попередження
Аби попередити розповсюдження
вогню, завжди уникайте розміщення
свічок або інших джерел відкритого
вогню у безпосередній близькості від
пристрою.
• Незважаючи на те, що РК-екран
виготовлений із використанням
високоточної технології і 99,99%
або більше пікселів ефективно
функціонують, на екрані можуть
з’являтися чорні точки або яскраві
точки світла (червоні, сині або
зелені). Це структурна властивість
РК-екрана, а не результат його
несправності.
• Не штовхайте й не дряпайте
передній фільтр і не кладіть речі на
цей телевізор. Зображення може
стати нерівномірним або РК-екран
може бути пошкоджено.
• Якщо телевізор використовується
у холодному приміщенні,
зображення може стати розмитим
або темним. Це не є ознакою
несправності. Такі явища зникають
при підвищенні температури.
• При тривалому відтворенні
нерухомих зображень на них може
з’являтися ореол. Він може
зникнути через кілька секунд.
• Екран і корпус нагріваються під час
роботи телевізора. Це не є
несправністю.
• РК-екран містить невелику
кількість рідкого кристала. Деякі
люмінесцентні трубки у цьому
телевізорі також містять ртуть.
Дотримуйтеся місцевих постанов і
правил щодо утилізації.
Догляд і чищення екрана/
корпусу телевізора
Перед чищенням обов’язково
від’єднайте силовий шнур телевізора
від електричної розетки.
Щоб запобігти погіршенню якості
матеріалів або покриття екрана,
дотримуйтеся нижченаведених
заходів безпеки.
• Щоб видалити пил із поверхні
екрана/корпусу, обережно
протріть її м’якою тканиною. Якщо
запилення стійке, протріть
поверхню м’якою тканиною,
злегка змоченою слабким
розчином мийного засобу.
• Не розбризкуйте воду або миючий
засіб безпосередньо на телевізор.
Рідина може потрапити на нижню
частину екрана або зовнішніх
деталей та призвести до неполадки.
Продовження
9 UA
• Ніколи не використовуйте жодні
жорсткі тканини, лужні або
кислотні розчини й порошки для
чищення або леткі розчинники,
зокрема спирт, бензол,
розріджувачі, інсектициди тощо.
Використання таких речовин або
тривалий контакт із гумою або
вінілом може призвести до
пошкодження поверхні екрана і
матеріалу, з якого зроблено
корпус.
• Для забезпечення належної
вентиляції рекомендуємо
періодично чистити вентиляційні
отвори за допомогою пилососа.
• Регулюючи кут повороту
телевізора, повертайте його
повільно, щоб уникнути його
переміщення або зсовування зі
своєї підставки.
Додаткове обладнання
• Тримайте додаткові компоненти
або будь-яке обладнання, від якого
йде електромагнітне
випромінювання, подалі від
телевізора. Інакше це може
спричинити спотворення
зображення та/або виникнення
шуму.
• Це обладнання належним чином
випробуване та визнане таким, що
забезпечує функціонування з
обмеженнями, визначеними у
директиві щодо електромагнітної
сумісності (EMC Directive) за
використання сигнальних кабелів,
коротших за 3 метри.
Елементи живлення
• Встановлюючи елементи
живлення, слідкуйте за
правильністю полярності.
• Не використовуйте одночасно
елементи живлення різних типів
або старі й нові елементи
живлення.
• Утилізуйте елементи живлення без
шкоди для навколишнього
середовища. У певних регіонах
існують правила щодо утилізації
елементів живлення. Будь ласка,
дізнайтеся про це у місцевих
органах влади.
• Поводьтеся з пультом обережно.
Не впускайте, не наступайте на
нього та не допускайте пролиття на
нього жодних рідин.
• Не кладіть пульт поблизу джерел
тепла, під пряме сонячне проміння
та у вологі місця.
Утилізація телевізора
Утилізація
старого
електричного
та
електронного
обладнання
(застосовується в
Європейському союзі та
інших європейських
країнах із системами
роздільного збирання
сміття)
Цей символ на виробі або на упаковці
означає, що цей виріб не можна
утилізувати як побутове сміття.
Замість цього його потрібно здати до
відповідного приймального пункту
для вторинної обробки електричного
та електронного обладнання.
Забезпечивши належну утилізацію
цього виробу, ви допоможете
запобігти негативним наслідкам для
навколишнього середовища та
людського здоров’я, до яких могла б
призвести неправильна утилізація
цього виробу. Вторинна переробка
матеріалів допоможе зберегти
природні ресурси. Щоб отримати
докладнішу інформацію щодо
вторинної переробки цього виробу,
зверніться до місцевих органів влади,
до служби утилізації побутових
відходів або до магазину, де було
придбано цей виріб.
Обладнання відповідає вимогам:
–Технічного регламенту безпеки
низьковольтного електричного
обладнання (постанова КМУ від
29.10.2009 № 1149);
–Технічного регламенту з
електромагнітної сумісності
обладнання (постанова КМУ від
29.07.2009 № 785);.
–Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні
(постанова КМУ від 03.12.2008 №
1057)
Виробник: Sony Corporation 1-7-1,
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan,
108-0075.
Вироблено на підприємствах в
Іспанії, Чехії і Словаччині.
Країна виробництва зазначається на
виробі та його пакуванні.
Уповноважений представник в
Україні з питань відповідності
вимогам технічних регламентів:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська
30, м. Київ, 04070, Україна.
10 UA
Переробка
використаних
елементів
живлення
(директива діє у
межах країн
Європейського Союзу та
інших країн Європизі
системами роздільного
збору відходів)
Даний знак на елементі живлення
або упаковці означає, що елемент
живлення, який використовується
для роботи цього пристрою, не
можна утилізувати разом з іншими
побутовими відходами. На деяких
елементах живлення цей знак може
використовуватись у комбінації з
позначенням хімічного елементу.
Якщо елемент живлення містить
більше ніж 0,0005% ртуті або 0,004%
свинцю, наводиться відповідне
позначення хімічного елементу ртуті
(Hg) або свинцю (Pb). Забезпечивши
належну переробку використаних
елементів живлення, ви допоможете
запобігти потенційно негативним
наслідкам впливу на зовнішнє
середовище та людське здоров’я, які
спричиняються невідповідною
переробкою елементів живлення.
Вторинна переробка матеріалів
сприяє збереженню природних
ресурсів. При роботі пристроїв, для
якихіз метою безпеки, виконання
яких-небудь дій або збереження
наявних у пам’яті пристроїв даних
необхідна подача постійного
живлення від вбудованого елемента
живлення, заміну такого елемента
живлення варто робити тільки в
уповноважених сервісних центрах.
Для правильної переробки
використаних елементів живлення
після закінчення терміну їх служби,
здавайте їх у відповідний пункт збору
електронного й електричного
обладнання. Стосовно використання
інших елементів живлення дивіться
інформацію в розділі, у якому дані
інструкції з безпечного витягнення
елементів живлення із пристрою.
Здавайте використані елементи
живлення у відповідні пункт збору й
переробки використаних елементів
живлення. Для одержання більш
докладної інформації про вторинну
переробку даного виробу або
використаного елемента живлення,
будь ласка, звертайтесь до органу
місцевої адміністрації, служби збору
побутових відходів або до магазину, в
якому ви придбали виріб.
Інформація про
безпечне
користування
вбудованим
DVDпрогравачем
• Використання оптичних
інструментів разом із цим виробом
підвищує небезпеку для очей. Не
розбирайте корпус, оскільки
лазерний промінь, що
застосовується у цьому
вбудованому DVD-програвачеві,
шкідливий для очей. З питань
технічного обслуговування
звертайтеся до кваліфікованого
спеціаліста.
Цей пристрій має класифікацію
CLASS 1 LASER PRODUCT.
• Щоб диск залишався чистим,
тримайте його за краї. Не
торкайтеся до поверхні диска.
Пил, відбитки пальців і подряпини
можуть спричинити несправність
диска.
• Не використовуйте наступні
диски.
– Диски для чищення лінзи.
– Диски нестандартної форми
(наприклад, у формі серця чи
листівки).
– Диски з наклейками чи
етикетками.
•
•
•
•
оскільки температура всередині
автомобіля може значно
підвищуватися.
• Після відтворення зберігайте диск
у футлярі.
• Чистіть диск спеціальною
серветкою. Протирайте диск,
починаючи від центру.
• Не застосовуйте розчинники на
кшталт бензину, розріджувачі,
миючі засоби для дисків і лінз, а
також антистатичні аерозолі для
вінілових платівок.
• Якщо ви наклеїли на диск
етикетку, то зачекайте, поки вона
висохне, перш ніж відтворювати
диск.
• Якщо телевізор занести з холоду
одразу в теплу кімнату,
встановити у дуже вологому
приміщенні або в приміщенні, де
тільки-но було увімкнене
опалення, то ззовні чи всередині
телевізора може конденсуватися
волога. В такому разі вимкніть
телевізор і зачекайте, поки волога
не випарується. Після цього
телевізором можна
користуватися. Якщо у
вбудованому DVD-програвачі
знаходиться диск, вийміть його і
вимкніть телевізор. Якщо ззовні
чи всередині телевізора присутня
волога, то при перегляді можливе
погіршення якості зображення і
кольорів чи навіть пошкодження
телевізора.
• Не застосовуйте силу, вставляючи
диск у лоток. Якщо вбудований
DVD-програвач уже містить диск,
то спроба вставити ще один диск
може призвести до пошкодження.
• При потраплянні пилу на лінзу
можливий пропуск окремих звуків
і спотворення зображення. Для
ремонту виробу звертайтеся до
служби підтримки Sony.
• Не вставляйте диски, що не
підтримуються, та сторонні
предмети у вбудований програвач
DVD-дисків, оскільки це може
призвести до його пошкодження.
Застереження
щодо
користування
вбудованим
DVDпрогравачем
• Ззаду на телевізорі вказаний код
регіону.
• Не використовуйте чистильні
диски та очисники для дисків і лінз
(в тому числі вологі засоби й
аерозолі). Це може призвести до
пошкодження пристрою.
• Диск, що виштовхується із
пристрою, може вдарити
розташований поблизу об’єкт і
спричинити травму чи
пошкодження. Простір навколо
лотка для диска має бути вільним.
• Якщо телевізор необхідно
перемістити, то вийміть диск із
вбудованого DVD-програвача. В
іншому разі диск може
пошкодитися. Виймайте диск
перед переміщенням телевізора.
• Не від’єднуйте кабель живлення
від розетки, коли вбудований
DVD-програвач відтворює диск.
• Пильнуйте, щоб малі діти не
всували руки у лоток для диска. Це
може спричинити травму.
– Диски, вкриті целофановою
плівкою чи наклейкою.
Не намагайтеся усунути
подряпини з робочої сторони
диска.
Якщо ви натиснули Z на
телевізорі, щоб дістати диск із
вбудованого DVD-програвача, то
обов’язково вийміть диск із лотка.
Не залишайте диск у лотку.
Вийміть диск із лотка і вимкніть
телевізор, якщо ви не збираєтеся
ним користуватися.
Не залишайте диск у зоні дії
прямих сонячних променів,
поблизу джерел тепла (гарячі
вентиляційні канали тощо) чи в
салоні автомобіля, поставленого
під прямими променями сонця,
11 UA
Опис пульта дистанційного керування
1 "/1 — режим очікування телевізора
Увімкнення телевізора, що знаходиться в режимі очікування,
а також його вимкнення.
2 SYNC MENU
Відображення меню підключеного обладнання HDMI. Якщо
натиснути кнопку під час відтворення іншого вхідного сигналу
чи перегляду телепередачі, то з’явиться екран «Вибір
пристрою HDMI».
~
• Функція «Контроль HDMI» (BRAVIA Sync) доступна лише для
підключеного обладнання Sony, що має логотип BRAVIA Sync
або BRAVIA Theatre Sync чи підтримує функцію «Контроль
HDMI».
3 AUDIO
• Натисніть, щоб змінити режим двоканального звуку
(стор. 35).
• У режимі DVD: переключення між оригінальною мовою та
мовами дубляжу* у процесі відтворення.
4 SCENE — режим вибору сцени (стор. 16)
5
/
— інформація/відображення Тексту
• У цифровому режимі: відображення короткого опису
поточної передачі.
• В аналоговому режимі: відображення такої інформації, як
номер поточного каналу та формат екрана.
• У режимі DVD: відображення інформації про елемент,
розділ та час відтворення.
• У режимі Текст (стор. 16): відображення прихованих даних
(наприклад, відповідей на запитання вікторини).
6
F/f/G/g/
7 OPTIONS
Натисніть, щоб відобразити ярлики певних меню настройки.
Перелік доступних параметрів залежить від матеріалу і
поточного джерела вхідного сигналу.
8 HOME (стор. 32)
9 Кольорові кнопки (стор. 16, 19)
0 Кнопки з цифрами
• У режимі телебачення: вибір каналів. Для вибору каналу з
номером 10 або вище швидко натискайте кнопку з другою і
третьою цифрою.
• У режимі DVD: кнопки з цифрами для різних даних. Вибір
елемента чи розділу.
• У режимі Текст: вибір сторінки шляхом введення її
тризначного номера.
qa
— параметри субтитрів
• Натисніть, щоб змінити мову субтитрів (стор. 39) (тільки в
цифровому режимі).
• У режимі DVD: зміна і відображення субтитрів* з
відтворюваного DVD-диска (стор. 24).
* У залежності від використовуваного DVD-диска.
12 UA
qs PROG/CH +/–/
/
• У режимі телебачення: вибір наступного (+) або
попереднього (–) каналу.
• У режимі тексту (стор. 16): вибір наступної ( ) або
попередньої ( ) сторінки.
qd
— попередній канал
Натисніть, щоб повернутися на канал, який переглядався
останнім (довше п’яти секунд).
qf % — вимкнення звуку
qg 2 +/– — гучність
qh / — Текст (стор. 16)
qj RETURN /
Повернення до попереднього екрану відображуваного меню.
qk GUIDE /
— EPG (електронний довідник цифрових
програм) (стор. 18)
ql
— режим екрана (стор. 16)
w; DIGITAL — цифровий режим (стор. 15)
ANALOG — аналоговий режим (стор. 15)
wa BRAVIA Sync (стор. 31)
m/N/X/M/./x/>: керування підключеним до
телевізора обладнанням, що підтримує BRAVIA Sync.
Керування в режимі DVD здійснюється наступним чином.
N: початок відтворення.
X: сцена «завмирає» (DVD або відеодані). Відтворення звуку
призупиняється.
x: стоп (усі операції).
m: зміна швидкості зворотного пошуку зображення під час
відтворення.
M: зміна швидкості прямого пошуку зображення під час
відтворення.
.: вибір попереднього елемента чи розділу під час
відтворення.
>: вибір наступного елемента чи розділу під час
відтворення.
ws
/
— (вибір джерела вхідного сигналу)
• У режимі телебачення: натисніть для відображення списку
джерел вхідного сигналу.
z
• На кнопках «5», N, PROG/CH + і AUDIO є тактильна точка.
Використовуйте їх як орієнтир під час керування телевізором.
13 UA
Опис кнопок та індикаторів телевізора
5 CH +/–/
/
• У режимі телебачення: вибір наступного
(+) або попереднього (–) каналу.
• У меню телевізора: пересування вгору
( ) чи вниз ( ) по списку доступних
елементів.
6 2 +/–/
/
• У режимі телебачення: підвищення (+)
або зменшення (–) гучності.
• У меню телевізора: пересування вправо
( ) чи вліво ( ) по списку доступних
елементів.
7
/ — вибір джерела вхідного
сигналу/OК
• У режимі телебачення: вибір джерела
вхідного сигналу зі списку обладнання,
підключеного до гнізд телевізора
(стор. 27).
• У меню телевізора: вибір меню або
елемента і підтвердження настройки.
8 HOME (стор. 32)
9 Датчик світла
Не закривайте датчик, оскільки це може
вплинути на його роботу (стор. 44).
Датчик дистанційного керування
• Прийом інфрачервоних сигналів із пульта
дистанційного керування.
• Не закривайте датчик, оскільки це може
вплинути на його роботу.
0
— індикатор Зображення вимкн/
Таймер сну
• Світиться зеленим світлом, коли
зображення вимкнене (стор. 44).
• Світиться оранжевим світлом після
настройки таймера (стор. 42).
qa 1 — індикатор режиму очікування
Світиться червоним світлом, коли телевізор
знаходиться в режимі очікування.
1 Z – виймання
qs " — індикатор живлення
Виймання диска.
2 N – відтворення
Початок відтворення диска.
3 x – зупинка
Зупинка відтворення диска.
4 1 — живлення
Увімкнення та вимкнення телевізора.
~
• Щоб повністю від’єднати телевізор від електричної
мережі, витягніть штекер із розетки.
• Після увімкнення телевізора індикатор живлення
світиться зеленим світлом.
14 UA
Світиться зеленим світлом, коли телевізор
увімкнений.
~
• Обов’язково вимикайте телевізор, перед тим як
витягувати штекер із розетки. Якщо витягнути
штекер із розетки, не вимкнувши телевізор, то
це може спричинити пошкодження телевізора
чи подальше світіння індикатора.
Перегляд телебачення
1
Перегляд
телебачення
Натисніть збоку на телевізорі кнопку
1, щоб увімкнути його.
2
Натискайте DIGITAL/ANALOG для
переключення між цифровим та
аналоговим режимом.
Перелік доступних каналів варіюється
залежно від режиму.
3
Натискайте кнопки з цифрами або
PROG/CH +/–, щоб вибрати
телевізійний канал.
Щоб за допомогою кнопок із цифрами
вибрати канал із номером 10 або вище,
швидко натискайте кнопку з другою і
третьою цифрою.
Інформацію про вибір цифрових каналів
за допомогою електронного довідника
цифрових програм (EPG) див. на стор. 18.
У цифровому режимі
На короткий час з’являється
інформаційний банер. Банер може
містити наступні піктограми.
2
: радіопослуга
: шифрована/платна послуга
: доступне озвучення на декількох мовах
: наявність субтитрів
: наявність субтитрів для людей із
поганим слухом
: рекомендований мінімальний вік для
поточної передачі (від 4 до 18 років)
: батьківський захист
: блокування цифрової програми
3
Додаткові операції
3
Дія
Інструкції
Настроювання
гучності
Натискайте 2 +
(збільшення)/
– (зменшення).
Доступ до
індексної таблиці
каналів (тільки в
аналоговому
режимі)
Натисніть
. Виберіть
аналоговий канал за
допомогою F/f і натисніть
.
Продовження
15 UA
Перегляд телебачення
Якщо телевізор перебуває в режимі
очікування (індикатор режиму очікування
1 на передній панелі телевізора світиться
червоним світлом), то щоб увімкнути
телевізор, натисніть кнопку "/1 на пульті
дистанційного керування.
Доступ до Тексту
Натискайте /. Внаслідок кожного
натискання кнопки / вміст екранa
змінюється в наступній послідовності:
Текст t Текст зверху телевізійного
зображення (змішаний режим) t Без Тексту
(вихід із текстової послуги)
Для вибору сторінки натискайте кнопки з
цифрами або / .
Для відображення прихованої інформації
натисніть кнопку .
z
• Якщо в нижній частині сторінки тексту
відображаються чотири кольорові елементи, то
можна скористатися функцією Швидкий текст.
Функція Швидкий текст дозволяє швидко й
легко отримувати доступ до сторінок. Натисніть
відповідну кольорову кнопку, щоб отримати
доступ до сторінки.
Зміна формату екрана для
поточної передачі вручну
Натискайте
, щоб вибрати потрібний
формат екрана.
Інтелект.*
Відображення
телепередач, що
транслюються у
стандартному форматі
4:3, з імітацією ефекту
широкого екрана.
Зображення формату
4:3 розтягується для
заповнення екрана.
Звичайний
Відображення
телепередач, що
транслюються у
стандартному форматі
4:3 (наприклад, для
телевізорів зі
звичайним
співвідношенням
сторін), із правильними
пропорціями.
Режим вибору сцени
Оптимальна якість звуку і зображення
автоматично настроюється з урахуванням
вибраного режиму сцени.
1
2
Натисніть кнопку SCENE на пульті
дистанційного керування.
14:9*
Відображення
зображення формату
14:9 із правильними
пропорціями. По
краях екрана
з’являються чорні
смуги.
За допомогою F/f виберіть режим і
натисніть .
«Авто»: автоматична оптимізація
зображення та звуку відповідно до
джерела вхідного сигналу. У залежності
від підключеного обладнання ефект може
бути непомітним.
«Загальна»: поточні параметри
користувача.
«Фото»: зображення, що відтворює
фактуру й кольори друкованих
фотографій.
«Музика»: динамічне й чисте звучання, як
у концертному залі.
«Кінотеатр»: динамічний звук і
зображення, як у кінотеатрі.
«Гра»: найвища якість зображення та
звуку для справжніх цінителів відеоігор.
«Графіка»: більш чітке відтворення
деталізованих зображень зменшує
навантаження на очі при тривалому
перегляді.
«Спорт»: реалістичне зображення з
об’ємним звуком, як на стадіоні.
Широкий
Розтягування
зображення формату
4:3 по горизонталі для
заповнення екрана
16:9.
Масштаб*
Відтворення
широкоекранних
телепередач (формат
поштової скриньки) із
правильними
пропорціями.
Субтитри*
Відтворення
широкоекранних
телепередач (формат
поштової скриньки) із
субтитрами в межах
екрана.
~
• Після встановлення будь-якого режиму сцени,
окрім «Авто», «Загальна» і «Музика», вибрати
режим зображення в меню зображення
неможливо. Спочатку треба скасувати режим
сцени.
16 UA
* Верхня та нижня частини зображення можуть
бути обрізані.
~
• У залежності від сигналу деякі формати екрана
можуть бути недоступні.
• При виборі формату «Інтелект.» деякі символи
та букви зверху і знизу на зображенні можуть
бути невидимими.
z
• Вибравши формат «Масштаб», «14:9» або
«Субтитри», ви можете настроїти положення
зображення по вертикалі. Натискайте F/f для
переміщення вгору або вниз (наприклад, для
прочитання субтитрів).
Перегляд телебачення
17 UA
Використання електронного довідника
цифрових програм (EPG)
*
GUIDE
11: 30
12: 00
001
BBC ONE
Homes Under the Hammer
002
BBC TWO
Ready Steady Cook
003
ITV1
Dancing On Ice Exclusive
004
Channel 4
Sign Zone: Ancient Rome: The Rise a...
005
Five
House
006
ITV2
Crime Hour: Midsomer Murders
007
BBC THREE
BBC Learning Zone: Schools: World P...
008
BBC FOUR
009
ITV3
010
SKY THREE
011
More 4
13: 00
Afterlife
Extraordinary People: Britains Iden...
CSI: Crime Scene Inv...
Cracker
The Jeremy Kyle...
Law and Order: Special Victims U...
ER
P
12: 30
Neighbours
У цифровому режимі натисніть кнопку
GUIDE.
2
Виконайте потрібну операцію, як
показано в наступній таблиці або на
екрані.
PartyPoker.com Worl...
Vodafone TBA: L...
A Picture of Brit...
Real Crime: The Truth About the...
Everybody Loves Raymond
Racing from Chepstow and Ascot
Homes Under th...
1
Eastenders
This is BBC FOUR
The Sharon Osb...
Baseball Wedne...
Trans World Sport
Carry On Up The Khyber
Електронний довідник цифрових програм
(EPG)
* Функція може бути недоступною в деяких країнах та регіонах.
Дія
Інструкції
Перегляд передачі
Виберіть передачу за допомогою F/f/G/g і натисніть
Вимкнення EPG
Натисніть GUIDE.
.
~
• Якщо для передачі встановлено обмеження за віком, то з’явиться вікно із пропозицією ввести PIN-код.
Детальну інформацію див. у розділі «Батьківський захист» на стор. 41.
18 UA
Використання цифрового списку
Обране
*
Налаштування обраного
Digital
BBC ONE
010
More 4
002
BBC TWO
011
abc1
003
ITV1
012
QVC
004
Channel 4
013
UKTV Gold
005
Five
014
The HITS
006
BBC Three
015
007
ITV2
016
ftn
008
Sky Sports
017
TMF
009
UKTV History
018
E4
UKTV Bright Ideas
1
У цифровому режимі натисніть кнопку
HOME і виберіть «Цифрове вибране».
2
Виконайте потрібну операцію, як
показано в наступній таблиці або на
екрані.
Перегляд телебачення
001
Функція Обране дозволяє створити до
чотирьох списків улюблених передач.
Цифровий список Обране
* Функція може бути недоступною в деяких країнах та регіонах.
Дія
Інструкції
Створення списку Обране
вперше
1 Натисніть і виберіть «Так».
2 Натисніть жовту кнопку, щоб вибрати список Обране.
3 За допомогою F/f/G/g виберіть канал, який необхідно
додати, і натисніть .
Канали, що зберігаються у списку Обране, мають позначку
4 Для завершення настройки натисніть
.
RETURN.
Перегляд каналу
1 Для пересування по списках обраного натискайте жовту
кнопку.
2 За допомогою F/f виберіть канал і натисніть .
Вимкнення списку Обране
Натисніть
Додавання чи видалення каналів
із редагованого списку Обране
1 Натисніть синю кнопку.
2 Натисніть жовту кнопку, щоб вибрати список Обране для
редагування.
3 За допомогою F/f/G/g виберіть канал, який необхідно
додати чи видалити, і натисніть .
Видалення всіх каналів із
поточного списку Обране
1 Натисніть синю кнопку.
2 Натисніть жовту кнопку, щоб вибрати список обраного
для редагування.
3 Натисніть синю кнопку.
4 За допомогою G/g виберіть «Так», а потім натисніть
для підтвердження.
RETURN.
19 UA
Прослуховування FM-радіо (тільки для
Росії та України)
Ця функція доступна, тільки якщо для параметра «Мова» (стор. 42) вибрано значення «English»,
«Русский» або «Українська».
Підключивши ефірну антену (стор. 5), можна слухати за допомогою телевізора радіостанції
FM-діапазону. Інтервал настройки в FM-діапазоні складає 87,5-108,0 МГц.
При першому використання FM-радіо натисніть кнопку HOME, виберіть «Радіо FM», а потім
запустіть функцію «Автонастроювання» із меню «Налаштування FM-радіо» (стор. 41).
Дія
Інструкції
Доступ до режиму
FM-радіо
Натисніть кнопку HOME і виберіть «Радіо FM».
Вихід із режиму
FM-радіо
Натисніть RETURN для повернення до попереднього
візуального вводу.
Прослуховування попередньо
заданих станцій
1 Переключіться в режим FM-радіо.
2 Натисніть кнопку HOME і виберіть «Налаштування».
Задайте потрібні FM-станції та мітки для них за
допомогою команди «Налаштування FM-радіо» із меню
«Налаштування каналу» (стор. 38).
~
• Також можна отримати доступ до «Задані параметри
FM-радіо», вибравши «Задані параметри FM-радіо» із меню
параметрів у режимі FM-радіо.
3 Для виходу з меню «Налаштування каналу» натисніть
кнопку HOME. Номер і мітка заданої FM-станції
з’являться на екрані. Щоб вибрати бажану попередньо
задану FM-станцію, натискайте PROG/CH +/–.
~
• Крім того, за допомогою кнопок 0-9 на пульті дистанційного
керування можна напряму вказати задану FM-станцію.
Прослуховування станцій, що не
були попередньо задані
1 Переключіться в режим FM-радіо.
2 Натисніть F/f, щоб вручну знайти потрібну FM-станцію.
Пошук запиниться при виявленні наступної доступної
станції.
~
• Настроїти FM-частоту для певної FM-станції можна за
допомогою G/g. Настроєна радіочастота діє тільки на час
прослуховування, і її не можна зберегти в пам’яті.
• При появі повідомлення «Налаштуйте FM-радіо.» відкрийте
меню «Налаштування каналу» і виберіть команду
«Налаштування FM-радіо», щоб попередньо задати
FM-станції (стор. 41).
Перегляд слайд-шоу під час
прослуховування FM-радіо
1 Для перегляду персональних зображень виберіть
«Слайд-шоу» в меню «Фото».
2 Двічі натисніть кнопку RETURN для виходу з режиму
«Слайд-шоу».
3 Переключіться в режим FM-радіо.
4 Натисніть кнопку OPTIONS, щоб вибрати «Слайд-шоу», а
потім натисніть .
5 Натисніть
/
для завершення «Слайд-шоу».
~
• Якщо не підключити пристрій USB або не виконати дії 1-2, то
будуть відображатися зображення BRAVIA.
20 UA
Дія
Відображення фоторамки під час
прослуховування
FM-радіо
~
• Якщо не підключити пристрій USB або не виконати дії 1-2, то
буде відображатися зображення BRAVIA.
Зниження споживання енергії в
режимі
FM-радіо
1 Натисніть кнопку OPTIONS, щоб вибрати
«Енергозбереження». Виберіть бажані настройки і
натисніть .
~
• Також можна отримати доступ до функції
«Енергозбереження» шляхом вибору параметра «Еко» в меню
настройки (стор. 44).
2 Щоб вийти з режиму «Зображення вимкн», натисніть на
пульті дистанційного керування будь-яку кнопку,
крім 2 +/–, % та AUDIO.
~
• Якщо трансляція супроводжується шумами, то спробуйте покращити якість звуку шляхом натискання
G /g.
• Якщо стереопередача FM-станції супроводжується статичними шумами, то натискайте кнопку
AUDIO, доки не з’явиться «Моно». Стереофонічний ефект зникне, однак рівень шумів також
зменшиться.
• У разі підключення до мережі кабельного телебачення прийом радіостанцій FM-діапазону не
гарантується.
21 UA
Перегляд телебачення
Інструкції
1 Для перегляду персональних зображень виберіть
«Зображення у рамці» в меню «Фото».
2 Двічі натисніть кнопку RETURN для виходу з режиму
«Зображення у рамці».
3 Переключіться в режим FM-радіо.
4 Натисніть кнопку OPTIONS, щоб вибрати «Зображення у
рамці», а потім натисніть .
5 Натисніть
/
для вимкнення режиму «Зображення у
рамці».
Відтворення
DVD-диска
• Не натискайте на вставлений диск і не тягніть
його. Можливе порушення роботи і
пошкодження пристрою.
• Не вставляйте диски, що не підтримуються, та
сторонні предмети у відсік для диска, оскільки це
може призвести до пошкодження пристрою.
Виймання диска
Підготовка
1
1
Щоб увімкнути телевізор, натисніть на
ньому кнопку 1 або кнопку "/1 на
пульті дистанційного керування.
Червоний індикатор режиму очікування
на передній панелі телевізора почне
світитися зеленим світлом.
2
Натисніть
DVD.
, щоб вибрати режим
Відтворення DVD-диска
Відтворення елемента
1
На екрані відобразиться меню джерел
вхідного сигналу.
3
За допомогою F/f виберіть DVD і
натисніть
для підтвердження.
Телевізор переключиться в режим DVD.
Вставляння диска
1
Стороною із друкованою інформацією
до себе вставте диск у відсік і злегка
натисніть, щоб пристрій його втягнув.
Див. наступну ілюстрацію.
Натисніть збоку на телевізорі кнопку
Z. Вийміть диск.
Після зчитування DVD-диска
автоматично розпочинається його
відтворення.
~
• У залежності від використовуваного DVDдиска вам, можливо, доведеться вибрати
елемент або розділ зі змісту DVD.
2
Натисніть X, щоб призупинити
відтворення.
3
Натисніть N або X, щоб відновити
відтворення.
4
Натисніть x, щоб зупинити
відтворення.
Відображення інформації
z
• Відтворення DVD-диска розпочнеться
автоматично.
• Якщо на екрані телевізора з’явився значок
,
значить вибрану функцію не можна
використовувати з диском.
• Для переходу в режим DVD виконайте наступні
дії.
– Натисніть
/
, щоб вибрати вхід DVD.
– Натисніть кнопку HOME і виберіть «DVD».
– Вставте диск.
– Натисніть N. (Тільки, якщо технологія
BRAVIA Sync не активована.)
~
• Вставте диск наполовину, і пристрій
автоматично втягне його у відсік.
22 UA
1
Натисніть / , щоб відобразити
інформаційний рядок.
2
Натисніть / , щоб приховати
інформаційний рядок.
Вибір елемента чи розділу в меню
DVD
DVD-диск містить різні елементи й розділи,
які можна вибирати. Кількість елементів чи
розділів на DVD-диску відображається поряд
з індикатором елемента чи розділу.
1
Натисніть OPTIONS і виберіть
«Головне меню», щоб відобразити
вміст DVD-диска.
На екрані з’явиться меню елементів
DVD-диска (за наявності).
2
За допомогою F/f чи G/g виберіть
елемент або розділ і натисніть кнопку
, щоб розпочати відтворення.
3
Відтворення розпочнеться з
вибраного елемента чи розділу.
Вибір елемента чи розділу в
інформаційному меню
Ця функція залежить від використовуваного
DVD-диска.
1
2
За допомогою G/g виберіть елемент
або розділ.
3
За допомогою кнопок із цифрами
введіть номер елемента чи розділу.
4
Відтворення розпочнеться з елемента
чи розділу, що має вказаний номер.
Послідовний вибір розділу
1
2
Натисніть >, щоб під час
відтворення вибрати наступний
розділ.
Натисніть ., щоб під час
відтворення вибрати попередній
розділ.
Призупинення і відновлення
відтворення
Швидше
Зворотній напрямок
Повільніше
Швидше
Уповільнене прокручування
вперед і назад
Щоб розпочати уповільнене відтворення,
натисніть m або M у режимі паузи.
Кожне натискання кнопки m або M у
процесі уповільненого відтворення
призводить до зміни швидкості відтворення.
Передбачено чотири швидкості. При
натисканні кнопок індикація змінюється
наступним чином.
Напрямок відтворення
Зворотній напрямок (тільки DVD)
Відтворення на швидкості «
4»/«
4»
відбувається повільніше, ніж на швидкості
«
1»/« 1».
За потреби відтворення DVD-диска можна
призупинити, а потім відновити.
Переключення мови дубляжу чи
аудіоформату
1
Натисніть x один раз, щоб
призупинити відтворення.
2
Якщо DVD-диск містить декілька мов
дубляжу, то переключатися між ними можна
наступним чином.
Натисніть N або X, щоб відновити
відтворення.
1
3
Відтворення розпочинається в точці,
де ви його призупинили.
На екрані на короткий час з’явиться
інформація про поточну мову дубляжу.
Наприклад:
Аудіо 1/4: Dolby Digital 3/2.1 CH English
«Аудіо 1/4» означає, що вибрано першу
мову дубляжу з 4 доступних. «Dolby
Digital 5.1ch» вказує на аудіоформат
Dolby Digital.
Пошук потрібного місця на диску
Під час відтворення натисніть m або M.
Відшукавши потрібне місце, натисніть N
для встановлення звичайної швидкості.
Кожне натискання кнопки m або M у
процесі пошуку призводить до зміни
швидкості пошуку. При цьому індикація
змінюється наступним чином. Фактична
швидкість залежить від диска.
Напрямок відтворення
Натисніть під час відтворення кнопку
AUDIO.
2
Для вибору потрібної мови дубляжу
натискайте кнопку AUDIO.
~
• Можливо, структура DVD-диска завадить вам
змінити мову аудіо. У такому разі виконайте
настройку через меню DVD.
Продовження
23 UA
Перегляд телебачення
Використовуйте кнопки з цифрами,
щоб відобразити екран вибору
елемента/розділу під час відтворення.
Повільніше
Вибір і відображення субтитрів
z
Якщо DVD-диск містить субтитри, то їх
можна відобразити на екрані. Якщо
передбачені субтитри на декількох мовах, то
можна вибрати бажану мову.
• Коли функція PBC активована, натисніть кнопку
OPTIONS і виберіть «Головне меню», щоб
відобразити на екрані навігаційну панель PBC.
1
Під час відтворення натисніть кнопку
.
На екрані на короткий час з’явиться
інформація про поточну мову субтитрів.
Наприклад:
Субтитри 01/05 German
2
Продовжуйте натискати
, щоб
вибрати потрібну мову субтитрів.
~
• Щоб вимкнути субтитри, натискайте кнопку
, доки на екрані не з’явиться напис
«Субтитри вимкн».
• Можливо, внутрішня структура DVD-диска
завадить вам змінити мову субтитрів. У
такому разі виконайте настройку через
меню DVD.
Вибір ракурсу для певних сцен і
фрагментів
DVD-диски можуть містити сцени чи
фрагменти, відзняті під різним ракурсом. Ви
можете вибрати один із таких ракурсів.
1
Під час відтворення натисніть кнопку
OPTIONS і виберіть «Кут».
2
Поки виділено «Кут», натискайте
кнопку , щоб вибрати інший ракурс.
Відтворення дисків S-VCD/VCD
Відтворення звукових даних і
зображень
Відтворення компакт-диска із
зображеннями
1
Вставте в телевізор компакт-диск із
зображеннями. Автоматично
відобразиться оглядач файлів.
2
За допомогою F/f виберіть папку і
натисніть кнопку , щоб її відкрити.
Відобразиться список підпапок.
3
Натискайте F/f для вибору
зображення.
4
Натисніть
або N, щоб відобразити
зображення.
5
Натисніть x, щоб закінчити
відтворення.
z
• Якщо під час відтворення натиснути кнопку N,
то увімкнеться режим слайд-шоу.
Натисніть x, щоб зупинити слайд-шоу; якщо ще
раз натиснути цю кнопку, то відобразиться
оглядач файлів.
Повертання зображення
Зображення можна повернути на 90°.
1
Функція PBC (керування
відтворенням)
Натисніть G або g, щоб повернути
зображення на 90° під час
відтворення.
PBC — це функція навігації для дисків S-VCD
і VCD. Дані PBC записуються на диск
виробником.
Функція PBC активується, коли телевізор
розпізнає на диску дані PBC. Можливості
навігації задаються даними РВС та
інформацією про канали на диску S-VCD/
VCD.
Дзеркальне відображення
зображення
Активація функції PBC
Двічі натисніть кнопку x, а потім кнопку N,
щоб розпочати відтворення.
Відтворення аудіоданих
Деактивація функції PBC
За допомогою кнопок із цифрами виберіть
елемент під час відтворення.
Зображення можна відображати дзеркально.
1
Натисніть F або f, щоб дзеркально
відобразити зображення під час
відтворення.
1
Вставте в телевізор компакт-диск з
аудіоданими. Автоматично
відобразиться оглядач файлів.
2
За допомогою F/f виберіть папку і
натисніть кнопку , щоб її відкрити.
Відобразиться список підпапок.
24 UA
Натискайте F/f для вибору елемента.
5
Натисніть X, щоб призупинити
відтворення.
6
Натисніть N або X, щоб відновити
відтворення.
7
Натисніть >, щоб вибрати наступний
елемент, або . для вибору
попереднього елемента.
Натисніть
або N, щоб розпочати
відтворення.
або
Введіть номер елемента за допомогою
кнопок із цифрами, а потім натисніть ,
щоб розпочати відтворення.
8
Натисніть x, щоб закінчити
відтворення.
Співаємо караоке
Використання караоке
Щоб співати караоке, переключіть телевізор
у режим караоке. До телевізора можна
підключити мікрофон (не постачається).
~
• Не можна скористатися функцією караоке,
якщо в якості джерела вхідного сигналу вибрано
телевізор, пристрій USB з фотографіями,
музичними композиціями і відеофайлами чи
FM-радіо.
• Вхідний голосовий сигнал з мікрофона не
відтворюється через вихідні аудіогнізда
телевізора та інтерфейс S/PDIF (Sony/Phillips
Digital Interface). Функції «Змінити клавішу» та
«Зменшення гучності вокалу» (стор. 36) до
вихідного аудіосигналу не застосовуються.
• Під час використання функції караоке
неможливо виводити відео та звук через
інтерфейс Scart.
1
Підключіть мікрофон до гнізда збоку
на телевізорі.
2
Виберіть джерело вхідного сигналу,
відмінне від телевізора, пристрою USB
та FM-радіо.
3
Натисніть кнопку HOME і виберіть
«Караоке».
4
Встановіть для режиму караоке
значення «Ввімкн» (стор. 36).
~
• Щоб уникнути виникнення виючого звуку, не
підносьте мікрофон близько до телевізора.
• Якщо розпочалася гроза, вимкніть функцію
караоке і від’єднайте мікрофон.
• Не намагайтеся відтворювати звук, що
знаходиться за межами технічних характеристик
телевізора. Якщо співати надто голосно, то
можливе спотворення звуку.
• Якщо ви не використовуєте функцію караоке,
встановіть для неї значення «Вимкн». В іншому
разі звук може вводитися через мікрофон.
• Ефективність функції «Зменшення гучності
вокалу» залежить від джерела вхідного сигналу.
У разі використання DVD- або компакт-диска
караоке встановіть для функції «Зменшення
гучності вокалу» значення «Вимкн» (стор. 36).
25 UA
Перегляд телебачення
3
4
Використання додаткового обладнання
Підключення додаткового обладнання
До телевізора можна підключати різноманітне додаткове обладнання. З’єднувальні кабелі не
входять до комплекту поставки.
Програвач DVD-дисків
ПК (вихід HDMI)
Програвач дисків Blu-ray
Цифрова
відеокамера
ПК
Декодер
Ігрове відеообладнання
Програвач DVD-дисків
Декодер
Пристрій запису DVD
Відеомагнітофон
Аудіообладнання Hi-Fi з
оптичним аудіовходом
Аудіообладнання
Hi-Fi
Програвач DVD-дисків із
компонентним виходом
Картка САМ
Цифрова відеокамера/
цифровий фотоапарат/
запам’ятовуючий пристрій
USB
Ігрове
відеообладнання/
відеокамера DVC
Навушники
Мікрофон
26 UA
Перегляд
зображень із
підключеного
обладнання
Опис
HDMI1
або
HDMI2
HDMI IN 1 або HDMI IN 2
Перегляд зображень з
обладнання, підключеного до
інтерфейсу A або B.
Із підключеного обладнання
надходять цифрові відео- та
аудіосигнали.
Якщо обладнання має гніздо
DVI, підключіть його до гнізда
HDMI IN 1 через адаптер DVIHDMI (не постачається), а
аудіовиходи обладнання — до
аудіовходів у гнізді HDMI IN 1.
Використовуйте гніздо HDMI
IN 2 для перегляду фотографій
або зображень з ПК або
цифрової відеокамери.
Увімкніть підключене обладнання, а
потім виконайте одну з наступних дій.
Для автоматично настроєного
відеомагнітофона стор. 6
Щоб вибрати відеоканал, натискайте PROG/
CH +/– або кнопки з цифрами в аналоговому
режимі.
Для іншого підключеного обладнання
Натисніть
, що відобразити список
підключеного обладнання. За допомогою
F/f виберіть джерело вхідного сигналу і
натисніть . (Якщо не виконувати жодних
дій протягом двох секунд після натискання
F/f, то виділений елемент буде вибраний.)
AV1
Перегляд зображень з
обладнання, підключеного до
інтерфейсу D.
ПК
Перегляд зображень з
обладнання, підключеного до
інтерфейсу C.
z
• Рекомендується
використовувати ПК-кабель із
феритами, наприклад, «Гніздо,
D-sub 15-штирковий» (ном.
номер 1-793-504-11,
постачається через сервісні
центри Sony) або аналогічний.
AV2
Для пристрою USB
Див. стор. 28.
Символи на
екрані
Component
Опис
Перегляд зображень з
обладнання, підключеного до
інтерфейсу G.
Перегляд зображень з
обладнання, підключеного до
інтерфейсу J.
Монофонічне обладнання
підключайте до гнізда
AV2
L.
~
• Користуйтеся тільки дозволеними кабелями
HDMI з логотипом HDMI. Рекомендується
використовувати кабель HDMI виробництва
компанії Sony.
• Якщо підключене обладнання сумісне з
функцією «Контроль HDMI», то забезпечується
взаємодія з цим обладнанням. Інформацію про
налаштування взаємодії див. на стор. 31.
Продовження
27 UA
Використання додаткового обладнання
Символи на
екрані
Підключення Інструкції
Модуль
обумовленого
доступу
(CAM) H
Для користування послугами
телебачення з оплатою за кожну
переглянуту передачу.
Докладну інформацію див. у
посібнику з експлуатації модуля
CAM. Вимикайте телевізор при
вставлянні чи вийманні картки
САМ.
~
• Модуль CAM не підтримується в
деяких країнах та регіонах.
Запитуйте в уповноваженого
дилера.
USB I
Можна переглядати файли
фото/музики/відео із цифрового
фотоапарата чи відеокамери
Sony (стор. 28).
Аудіообладнання Щоб відтворювати звук
Hi-Fi F
телевізора через
аудіообладнання Hi-Fi,
встановіть підключення через
вихідні аудіогнізда
.
Регулювати рівень гучності на
зовнішніх динаміках можна за
допомогою пульта
дистанційного керування.
DIGITAL
Використання оптичного
AUDIO OUT аудіокабелю.
(OPTICAL)
E
iK
Гніздо i дозволяє
прослуховувати звук телевізора
через навушники.
mL
Щоб користуватися функцією
караоке, підключіть мікрофон
до гнізда m.
Додаткові операції
Дія
Інструкції
Повернення у
Натисніть DIGITAL/
звичайний режим ANALOG.
телебачення
28 UA
Відтворення Фото/
Музики/Відео через гніздо
USB
Файли фото/музики/відео, що зберігаються в
цифровому фотоапараті або відеокамері
Sony, можна відтворювати на екрані
телевізора за допомогою кабелю USB або
запам’ятовуючого пристрою USB.
1
Підключіть підтримуваний пристрій USB
до телевізора.
2
3
Натисніть кнопку HOME.
За допомогою F/f виберіть «Фото»,
«Музика» або «Відео» і натисніть .
На екрані з’явиться список файлів або
папок.
4
Виберіть файл або папку за
допомогою F/f/G/g і натисніть
.
Якщо ви вибрали папку, то виберіть файл
і натисніть .
Розпочнеться відтворення.
~
• При відтворенні в режимі «Фото» зображення
можуть здаватися «грубими», оскільки деякі з
них доводиться збільшувати. Крім того, в
залежності від розміру і пропорцій зображення
може заповнювати не весь екран.
• У режимі «Фото» для відображення деяких
файлів фотографій може знадобитися певний
час.
• В іменах файлів і папок підтримуються символи
з набору UTF-8.
• Поки телевізор отримує доступ до даних на
пристрої USB, дотримуйтеся наступних
обмежень.
– Не вимикайте телевізор чи підключений
пристрій USB.
– Не від’єднуйте кабель USB.
– Не від’єднуйте пристрій USB.
Можливе пошкодження даних на пристрої USB.
• Компанія Sony не несе відповідальності за
пошкодження чи втрату даних на носіях запису
через несправність телевізора або якогось із
підключених пристроїв.
• У разі підключення цифрового фотоапарата
Sony встановіть на фотоапараті режим з’єднання
USB «Авто» або «Пристрій для масової пам’яті».
Детальну інформацію про режим з’єднання USB
див. у посібнику, що додається до цифрового
фотоапарата.
• Переглядач фото USB підтримує файлові
системи FAT16 і FAT32.
• Телевізор BRAVIA підтримує DivX®
(недоступно для DVD).
• Підтримується до 300 файлів у папці.
• Деякі файли навіть у підтримуваних форматах
можуть не відтворюватися (наприклад, файли,
відредаговані на ПК). Це залежить від
індивідуальних характеристик файлу.
• Актуальну інформацію про сумісні пристрої
USB див. на наступній веб-сторінці:
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Основні операції керування
відтворенням фотографій,
музичних композицій і
відеофайлів
Керувати підключеним пристроєм USB
можна за допомогою телевізійного пульта
дистанційного керування.
«Сортувати по»: зміна порядку розташування
файлів.
«Вибір пристрою»: вибір пристрою USB.
Настроювання зображення
(Відео)
Можна настроїти якість зображення для
відео, відтворюваного із пристрою USB.
1
Виберіть відеоролик.
Див. розділ «Відтворення фотографій,
музичних композицій і відеофайлів через
порт USB» (стор. 28).
Опис
Швидке прокручування файлу
назад/вперед у разі натискання під
час відтворення.
2
Під час відтворення натисніть кнопку
OPTIONS, за допомогою F/f виберіть
«Зображення» і натисніть .
./>
Перехід на початок попереднього/
наступного файлу.
3
За допомогою F/f/G/g виберіть
параметр і натисніть .
N
Початок відтворення.
4
X
Призупинення відтворення.
За допомогою F/f/G/g настройте
значення і натисніть .
x
Зупинка відтворення.
Використання параметрів
відтворення
Натискайте кольорові кнопки, щоб
відобразити ярлики певних меню настройки.
Перелік доступних параметрів залежить від
матеріалу і поточного джерела вхідного
сигналу.
Фото
«Ефекти слайд-шоу»: вибір ефекту для слайдшоу.
«Швидкість слайд-шоу»: вибір тривалості
слайд-шоу.
«Перемішати»: відтворення файлів у
довільній послідовності.
«Масштаб»: збільшення зображення («1×»,
«2×» або «4×»).
Музика
«Ціль відтворення»: відтворення усіх файлів
чи одного вибраного файлу.
«Перемішати»: відтворення файлів у
довільній послідовності.
«Динаміки»: вибір динаміка (стор. 35).
Відео
«Ціль відтворення»: відтворення усіх файлів
чи одного вибраного файлу.
«Масштаб»*: збільшення зображення («1×»,
«2×», «4×» або «Широкий»).
«Динаміки»: вибір динаміка (стор. 35).
* Вибираючи «Масштаб», зупиніть
відтворення відео.
Загальна
«Повторити»: відтворення файлу декілька
раз.
Відтворення фотографій у
режимі слайд-шоу (Фото)
Фотографії можна відтворювати в режимі
слайд-шоу. Настройте параметри «Ефекти
слайд-шоу» і «Швидкість слайд-шоу».
1
Виберіть фотографію.
Див. розділ «Відтворення фотографій,
музичних композицій і відеофайлів через
порт USB» (стор. 28).
2
Натисніть зелену кнопку в режимі
відтворення ескізів або кнопку
OPTIONS, коли на екрані
відображається фотографія, за
допомогою F/f виберіть «Слайд-шоу»
і натисніть .
Зупинка слайд-шоу
Натисніть
RETURN або HOME.
Продовження
29 UA
Використання додаткового обладнання
Елемент
m/M
Підтримувані формати відео для інтерфейсу USB
Розширення
.avi
Контейнер
AVI
Відеокодек
DivX 3.11/4.x/5.1
Аудіокодек
XviD
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-канальний) /
MPEG4 AAC (2-канальний) /
MPEG4 HE-AAC (2-канальний)/
Dolby Digital (2-канальний) / WMA v8
MPEG1
MPEG2 MP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
WMV v9
DivX 3.11
.wmv
.asf
ASF
XviD
MP3 / WMA v8
MPEG-4 SP/ASP
VC-1
.mp4
.mov
.3gp
H.264 BP/MP/HP
MP4
MPEG-4 SP/ASP
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC/
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.263
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
.mkv
MKV
WMV v9
DivX 3.11/4.x/5.1
PCM / MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
MPEG2 AAC (2-канальний) /
MPEG4 AAC (2-канальний) /
MPEG4 HE-AAC (2-канальний) /
Dolby Digital (2-канальний) / WMA v8
VC-1
.mpg
.mpeg
.vob
MPEG1
PS
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 /
Dolby Digital (2-канальний)
MPEG2 MP
MPEG2 MP
.ts, .m2ts
VC-1
TS
MPEG1 Layer1, 2 / MP3 / MPEG2 AAC /
MPEG4 AAC / MPEG4 HE-AAC
H.264 BP/MP/HP
Підтримувані формати музики для інтерфейсу USB
Розширення
.mp3
Аудіокодек
MP3
.wma
WMA v8
Підтримувані формати фотографій для інтерфейсу USB
Розширення
.jpg, .jpeg
Кодек
зображення
JPEG
Підтримуються стандарти DCF 2.0 і EXIF 2.21.
~
• Відтворення файлів у вказаних вище форматах не гарантується.
30 UA
Використання BRAVIA
Sync із функцією Контроль
HDMI
Функція Контроль HDMI дозволяє
телевізору взаємодіяти з підключеним
сумісним обладнанням через шину даних
HDMI CEC (Consumer Electronics
Control).
Наприклад, підключивши обладнання
Sony, сумісне з функцією Контроль
HDMI (за допомогою кабелів HDMI), ви
можете керувати ним разом із
телевізором.
Правильно підключайте обладнання і
настроюйте необхідні параметри.
Настройка параметрів Контроль
HDMI
Функцію Контроль HDMI необхідно
настроювати як на телевізорі, так і на
підключеному обладнанні. Інформацію
про настроювання параметрів на
телевізорі див. у розділі «Налаштування
HDMI» стор. 43. Інструкції з
налаштування підключеного обладнання
див. у посібнику з експлуатації цього
обладнання.
– m/N/X/M/./x/>: безпосереднє
керування підключеним обладнанням.
– SYNC MENU: відображення на екрані меню
для підключеного обладнання HDMI.
Користуватися відображеним меню можна за
допомогою кнопок F/f/G/g, , кольорових
RETURN.
кнопок і кнопки
– Виберіть «Керування пристроєм», а потім
бажаний спосіб керування обладнанням.
– Доступні варіанти див. у посібнику з
експлуатації обладнання.
– Виберіть «Керування ТВ», щоб відкрити
меню телевізора або меню параметрів
телевізора.
• Якщо на телевізорі для функції
«Контроль HDMI» встановлено
значення «Ввімкн», то функція
«Контроль HDMI» на підключеному
обладнанні автоматично отримує
значення «Ввімкн».
31 UA
Використання додаткового обладнання
Контроль HDMI
• Підключене обладнання автоматично
вимикається при переключенні
телевізора в режим очікування.
• Автоматичне увімкнення телевізора і
переключення на прийом вхідного
сигналу з підключеного обладнання,
коли воно починає відтворення.
• Якщо телевізор увімкнений, і ви
вмикаєте підключену аудіосистему, то
виведення звуку переключається з
динаміка телевізора на аудіосистему.
• Регулювання гучності (2 +/–) і
вимкнення звуку (%) підключеної
аудіосистеми.
• Для керування підключеним
обладнанням Sony, що має логотип
BRAVIA Sync, можна використовувати
наступні кнопки на телевізійному
пульті дистанційного керування.
Підключення обладнання, сумісного
з функцією Контроль HDMI
Для з’єднання телевізора із сумісним
обладнанням використовуйте кабель
HDMI. Аудіосистему необхідно
додатково підключити до гнізда
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на
телевізорі за допомогою оптичного
аудіокабелю (стор. 26).
Використання функцій меню
Пересування в меню телевізора
Меню дозволяє користуватися різноманітними функціями цього телевізора. Через
нього можна вибирати канали і джерела вхідного сигналу, а також змінювати
параметри телевізора.
1
Натисніть кнопку HOME.
Окрім Росії та України
Для Росії та України
HOME
HOME
Якщо для параметра «Країна» вибрано значення
«Россия» або «Україна», а для параметра «Мова» значення «English», «Русский» або «Українська».
2
За допомогою F/f виберіть параметр і натисніть
.
Для виходу з меню натисніть кнопку HOME.
Піктограма категорії медіа
Опис
Цифрове вибране
Вибір списку цифрового обраного (стор. 19).
Цифровий EPG
Вибір електронного довідника цифрових програм (EPG)
(стор. 18).
Фото
Відтворення файлів фотографій із пристрою USB (стор. 28).
Музика
Відтворення музичних файлів із пристрою USB (стор. 28).
Відео
Відтворення відеофайлів із пристрою USB (стор. 28).
Радіо FM
(тільки для Росії та
України)
Прослуховування FM-радіо (стор. 20).
DVD
Відтворення диска, вставленого в телевізор (стор. 22).
Караоке
Використання функції караоке (стор. 25).
Налаштування
Розширена настройка параметрів (стор. 33).
~
• Перелік доступних для настройки параметрів відрізняється залежно від ситуації.
• Недоступні параметри виділяються сірим кольором або не відображаються.
32 UA
Налаштування
Зображення
Режим
зображення
Вибір режиму зображення.
«Живе»: покращення контрастності та різкості зображення.
«Стандартне»: звичайне зображення. Рекомендується для домашніх
розваг.
«Індивідуальне»: зберігання власних настройок.
«Кінотеатр»: для перегляду кінофільмів. Рекомендовано