Sony | ILCE-7M2 | Sony ILCE-7M2 ɑ7 II μόνο σώμα ILC πλήρους καρέ (χωρίς φακό) Οδηγίες χρήσης

4-564-359-42(1) (EL)
Ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή με εναλλάξιμο φακό
Εγχειρίδιο χρήσης
E-mount
«Οδηγός βοήθειας»
(Διαδικτυακό εγχειρίδιο)
Ανατρέχετε στον «Οδηγό βοήθειας»
για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τις
λειτουργίες της φωτογραφικής μηχανής.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/h_zz/
ILCE-7M2
Ελληνικά
E-mount
Μαθαίνοντας περισσότερα
για τη φωτογραφική μηχανή
(«Οδηγός βοήθειας»)
Αρχείο ιδιοκτήτη
Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός
βρίσκονται στην κάτω πλευρά.
Καταγράψτε τον σειριακό αριθμό στο χώρο
που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέξτε σε
αυτούς τους αριθμούς οποτεδήποτε καλείτε
τον αντιπρόσωπο της Sony σε σχέση με
αυτό το προϊόν.
Αριθμός μοντέλου WW328278 (ILCE-7M2)
Αριθμός σειράς
Αριθμός μοντέλου AC-UD10/AC-UUD11
Αριθμός σειράς
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ο «Οδηγός βοήθειας» είναι ένα
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο. Μπορείτε
να διαβάσετε τον «Οδηγό
βοήθειας» στον υπολογιστή ή το
smartphone σας. Ανατρέχετε σε
αυτόν, για αναλυτικές οδηγίες
σχετικά με τις λειτουργίες της
φωτογραφικής μηχανής.
URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/
h_zz/
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη
μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
-ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ
ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
Εάν το σχήμα του βύσματος δεν ταιριάζει
στην πρίζα, χρησιμοποιήστε προσάρτημα
προσαρμογέα βύσματος κατάλληλης
διαμόρφωσης για την πρίζα.
EL
2
ΠΡΟΣΟΧΗ
Πακέτο μπαταριών
Εάν δεν το χειριστείτε σωστά, το πακέτο
μπαταριών μπορεί να εκραγεί, να
προκαλέσει φωτιά ή ακόμα και χημικά
εγκαύματα. Τηρήστε τις ακόλουθες
προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρμολογείτε.
• Μη συνθλίβετε και μην εκθέτετε το
πακέτο μπαταριών σε κραδασμούς
ή έντονες πιέσεις, όπως να το χτυπάτε,
να το ρίχνετε κάτω ή να πατάτε
επάνω του.
• Μη βραχυκυκλώνετε και μην επιτρέπετε
σε μεταλλικά αντικείμενα να έρθουν σε
επαφή με τους ακροδέκτες της
μπαταρίας.
• Μην εκθέτετε σε υψηλή θερμοκρασία
άνω των 60 °C όπως σε άμεσο ηλιακό
φως ή μέσα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο
στον ήλιο.
• Μην αποτεφρώνετε ή απορρίπτετε
στη φωτιά.
• Μη μεταχειρίζεστε μπαταρίες λιθίουιόντος που είναι κατεστραμμένες
ή έχουν διαρροή.
• Φροντίστε να φορτίζετε το πακέτο
μπαταριών χρησιμοποιώντας γνήσιο
φορτιστή μπαταρίας Sony ή συσκευή
που μπορεί να φορτίσει το πακέτο
μπαταριών.
• Φυλάξτε το πακέτο μπαταριών μακριά
από μικρά παιδιά.
• Διατηρήστε το πακέτο μπαταριών
στεγνό.
• Να αντικαθιστάτε μόνο με το ίδιο
ή ισοδύναμου τύπου πακέτο μπαταριών,
που συνιστάται από τη Sony.
• Να απορρίπτετε άμεσα τα
χρησιμοποιημένα πακέτα μπαταριών,
όπως περιγράφεται στις οδηγίες.
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
Όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC, χρησιμοποιείτε μια
κοντινή πρίζα. Αποσυνδέστε τον
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από
την πρίζα αμέσως, εάν παρατηρηθεί
οποιαδήποτε δυσλειτουργία κατά τη χρήση
της συσκευής.
Το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης
με το δίκτυο ρεύματος), εάν παρέχεται, έχει
σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με αυτήν τη
φωτογραφική μηχανή μόνο και δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται σε άλλο ηλεκτρικό
εξοπλισμό.
Για τους πελάτες στην Ευρώπη
Ειδοποίηση για τους πελάτες στις
χώρες που εφαρμόζουν τις οδηγίες
της ΕΕ
Κατασκευαστής: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Ιαπωνία
Για συμμόρφωση προϊόντων της ΕΕ:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία
Με το παρόν, η Sony Corporation δηλώνει
ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται
με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την
ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
EL
3
Ειδοποίηση
Εάν ο στατικός ηλεκτρισμός
ή ηλεκτρομαγνητισμός προκαλεί διακοπή
(αστοχία) της μεταφοράς δεδομένων
σε κάποιο σημείο της ροής τους,
επανεκκινήστε την εφαρμογή
ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά
το καλώδιο επικοινωνίας (USB κ.λπ.).
Αυτό το προϊόν έχει δοκιμαστεί και
έχει βρεθεί συμβατό με τα όρια που
προβλέπονται από τον κανονισμό περί
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)
σχετικά με τη χρήση καλωδίων σύνδεσης
μήκους μικρότερου των 3 μέτρων.
Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στις
συγκεκριμένες συχνότητες μπορεί
να επηρεάσουν την εικόνα και τον
ήχο αυτής της μονάδας.
Απόρριψη παλαιών μπαταριών
και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό
επάνω στο προϊόν,
τη μπαταρία ή τη
συσκευασία υποδεικνύει
ότι δεν πρέπει να
μεταχειρίζεστε
το προϊόν και τη
μπαταρία ως κοινά οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο.
Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg)
ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν
η μπαταρία περιέχει περισσότερο από
0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.
Με τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης
αυτών των προϊόντων και μπαταριών
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων προς το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
EL
4
οι οποίες, σε διαφορετική περίπτωση,
θα μπορούσαν να προκληθούν από
ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία
για λόγους ασφάλειας, απόδοσης
ή ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν
μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη
μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξειδικευμένο
προσωπικό επισκευής. Για τη διασφάλιση
της σωστής μεταχείρισης της μπαταρίας
και του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα προϊόντα
στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής
τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις
μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην
ενότητα σχετικά με τη διαδικασία
ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας από
το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση μεταχειρισμένων μπαταριών.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με τις
τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων
ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε
το προϊόν ή την μπαταρία.
Για τους πελάτες που αγόρασαν
τη φωτογραφική μηχανή τους
από κατάστημα στην Ιαπωνία,
το οποίο εξυπηρετεί τουρίστες
Σημείωση
Ορισμένα σημάδια πιστοποίησης για
πρότυπα που υποστηρίζονται από τη
φωτογραφική μηχανή μπορούν να
επιβεβαιωθούν στην οθόνη της
φωτογραφικής μηχανής.
Επιλέξτε το MENU t
(Setup) t
[Certification Logo].
Εάν η εμφάνιση δεν είναι δυνατή λόγω
προβλημάτων όπως αστοχία της
φωτογραφικής μηχανής, επικοινωνήστε
με τον αντιπρόσωπο της Sony ή την
τοπική εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση
σέρβις της Sony.
Για λεπτομέρειες για τις λειτουργίες Wi-Fi και NFC One-touch, ανατρέξτε στο
συνημμένο έγγραφο «Οδηγός σύνδεσης Wi-Fi/«Με ένα άγγιγμα» (NFC)» ή στον
«Οδηγό βοήθειας».
Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει αρκετά μοντέλα που παρέχονται με διαφορετικούς
φακούς.
Το όνομα του μοντέλου διαφέρει ανάλογα με τον παρεχόμενο φακό. Το διαθέσιμο
μοντέλο διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
Όνομα μοντέλου
Φακός
ILCE-7M2
Δεν παρέχεται
ILCE-7M2K
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
EL
5
Εισαγωγή λειτουργιών
Αυτή η ενότητα εισάγει ορισμένες λειτουργίες λήψης που
χρησιμοποιούνται συχνά και άλλες μοναδικές λειτουργίες.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες που εμφανίζονται
στις παρενθέσεις.
Λειτουργίες λήψης που χρησιμοποιούνται συχνά
Exposure Comp. (36)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την έκθεση για να αλλάξετε τη φωτεινότητα
ολόκληρης της εικόνας.
Ακόμα κι όταν η λειτουργία λήψης έχει τεθεί στο M, μπορείτε να ρυθμίσετε
την έκθεση εάν η ευαισθησία ISO έχει τεθεί στο [ISO AUTO].
ISO/Multi Frame NR (36)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινή ευαισθησία.
Η ευαισθησία ISO μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ ISO 50 και ISO 25600.
Όταν επιλέγετε το
(Multi Frame NR), μπορείτε να επιλέξετε
μεγαλύτερους αριθμούς ISO από τη μέγιστη ευαισθησία ISO.
White Balance (36)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τους τόνους των χρωμάτων.
Μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή για να ταιριάζει με μια πηγή φωτός
ή να εκτελέσετε καλές ρυθμίσεις χρησιμoποιώντας τη θερμοκρασία
χρώματος και φίλτρα χρωμάτων.
Drive Mode (35)
Μπορείτε να επιλέξετε κατάλληλο τρόπο λειτουργίας μονάδας ανάλογα
με τους σκοπούς σας, όπως μεμονωμένη λήψη, συνεχή λήψη ή λήψη
στηρίγματος.
EL
6
Εισαγωγή λειτουργιών
Δυνατότητες αυτής της φωτογραφικής μηχανής
DRO/Auto HDR (73)
[D-Range Opt.]: Διαιρώντας την εικόνα σε μικρές περιοχές, η φωτογραφική
μηχανή αναλύει την αντίθεση φωτός και σκιάς ανάμεσα στο θέμα και το
φόντο, και παράγει μια εικόνα με τη βέλτιστη φωτεινότητα και διαβάθμιση.
[Auto HDR]: Τραβάει 3 εικόνες με διαφορετικές εκθέσεις κι, έπειτα, θέτει
τις εικόνες τη μία πάνω στην άλλη για να δημιουργήσει μια εικόνα με
πλούσια διαβάθμιση.
Creative Style (72)
Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό στυλ από περίπου 13 στυλ.
Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε ορισμένους συντελεστές εικόνας,
όπως την έκθεση, χρησιμοποιώντας το επιλεγμένο στυλ ως τη βάση.
Εγγραφή ταινιών με χειροκίνητες ρυθμίσεις (70)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την έκθεση στη λειτουργία P, A, S ή M ακόμα
κι όταν τραβάτε ταινίες.
Picture Profile (76)
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως το χρώμα και τον τόνο όταν
εγγράφετε ταινίες.
EL
7
Εισαγωγή λειτουργιών
Πώς να λειτουργείτε ή να προσαρμόζετε τη φωτογραφική μηχανή
Πληροφορίες εμφάνισης (39)
Όταν κοιτάτε μέσα στο εικονοσκόπιο, ενεργοποιείται η λειτουργία
προβολής εικονοσκοπίου και όταν μετακινείτε το πρόσωπό σας μακριά
από το εικονοσκόπιο, η λειτουργία προβολής επιστρέφει στη λειτουργία
προβολής οθόνης (προεπιλεγμένες ρυθμίσεις). Μπορείτε να αλλάξετε
τη λειτουργία προβολής οθόνης πατώντας DISP στον τροχό ελέγχου.
Quick Navi (28)
Στην οθόνη [For viewfinder], μπορείτε γρήγορα να εναλλάσσεστε από
την οθόνη στην οθόνη Quick Navi πατώντας το κουμπί Fn. Μπορείτε
να θέσετε τα στοιχεία με διαισθητική λειτουργία χρησιμοποιώντας τον
μπροστινό/πίσω επιλογέα και τον τροχό ελέγχου.
Προσαρμογή (41)
Η φωτογραφική μηχανή είναι εξοπλισμένη με τα κουμπιά Custom
(Προσαρμοσμένα), όπου μπορείτε να αντιστοιχίσετε την επιθυμητή
λειτουργία σε κάθε κουμπί. Μπορείτε, επίσης, να αντιστοιχίσετε
λειτουργίες σε άλλα κουμπιά, όπως το κουμπί AEL.
EL
8
Πριν από τη χρήση
Σημειώσεις για τη χρήση της
φωτογραφικής μηχανής
Γλώσσα ενδείξεων οθόνης
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα
που εμφανίζεται στην οθόνη
χρησιμοποιώντας το μενού (σελίδα 45).
Διαδικασία λήψης
Αυτή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει
2 λειτουργίες για την παρακολούθηση
των θεμάτων: τη λειτουργία οθόνης με
τη χρήση της οθόνης και τη λειτουργία
εικονοσκοπίου με τη χρήση του
εικονοσκοπίου.
Λειτουργίες που είναι ενσωματωμένες στη
φωτογραφική μηχανή
• Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει συσκευές
συμβατές με 1080/60i και συσκευές
συμβατές με 1080/50i.
Για να δείτε εάν η φωτογραφική μηχανή
σας είναι συμβατή με 1080/60i ή με
1080/50i, αναζητήστε τα εξής σήματα
στο κάτω μέρος της μηχανής.
Συσκευή συμβατή με 1080/60i: 60i
Συσκευή συμβατή με 1080/50i: 50i
• Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με ταινίες
φορμά 1080/60p ή 50p. Σε αντίθεση
με τις έως τώρα τυπικές λειτουργίες
εγγραφής, που κάνουν εγγραφή με τη
μέθοδο πλεκτής σάρωσης (interlacing),
αυτή η φωτογραφική μηχανή κάνει
εγγραφή με την προοδευτική μέθοδο
(progressive). Αυτή η μέθοδος αυξάνει
την ανάλυση και αναπαράγει ομαλότερη
και ρεαλιστικότερη εικόνα.
Δημιουργία αρχείου βάσης
δεδομένων εικόνων
Εάν εισαγάγετε στη φωτογραφική μηχανή
κάρτα μνήμης που δεν περιέχει αρχείο
βάσης δεδομένων εικόνων και την
ενεργοποιήσετε, η φωτογραφική μηχανή
δημιουργεί αυτόματα ένα αρχείο βάσης
δεδομένων εικόνων, χρησιμοποιώντας
μέρος της χωρητικότητας της
κάρτας μνήμης.
Το χρονικό διάστημα για τη διαδικασία
αυτή μπορεί να είναι μεγάλο, ενώ δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
φωτογραφική μηχανή μέχρι να
ολοκληρωθεί. Εάν σημειωθεί σφάλμα
αρχείου βάσης δεδομένων, εξαγάγετε
όλες τις εικόνες στον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας το PlayMemories
Home™, κι έπειτα διαμορφώστε την
κάρτα μνήμης χρησιμοποιώντας τη
φωτογραφική μηχανή.
Σημειώσεις για την εγγραφή/αναπαραγωγή
• Προκειμένου να σταθεροποιήσετε
τη λειτουργία της κάρτας μνήμης,
συνιστάται να διαμορφώσετε την κάρτα
μνήμης στη φωτογραφική μηχανή όταν
τη χρησιμοποιείτε με αυτήν τη
φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά.
Μόλις διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης,
όλα τα δεδομένα που είναι εγγεγραμμένα
στην κάρτα μνήμης θα διαγραφούν και
δεν μπορούν να ανακτηθούν. Πριν από
τη διαμόρφωση, αντιγράψτε τα δεδομένα
σε έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή.
EL
9
Σημειώσεις για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
• Εάν εγγράφετε και διαγράφετε
επαναλαμβανόμενα εικόνες για μεγάλη
χρονική περίοδο, τα αρχεία στην κάρτα
μνήμης μπορεί να κατακερματιστούν και
η εγγραφή ταινίας μπορεί να ανασταλεί
στα μισά. Εάν συμβεί αυτό, αντιγράψτε
τα δεδομένα σε υπολογιστή ή άλλη
συσκευή κι έπειτα εκτελέστε το [Format].
• Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, κάντε
μια δοκιμαστική εγγραφή για να
βεβαιωθείτε ότι η φωτογραφική
μηχανή λειτουργεί σωστά.
Σύσταση δημιουργίας αντιγράφου
ασφαλείας για μια κάρτα μνήμης
Εάν απενεργοποιήσετε τη φωτογραφική
μηχανή ή αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών
ή την κάρτα μνήμης, ενώ αναβοσβήνει
η λυχνία πρόσβασης, τα δεδομένα στην
κάρτα μνήμης μπορεί να καταστραφούν.
Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων,
δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας
(back up) των δεδομένων σε άλλη συσκευή.
Καμία αποζημίωση για κατεστραμμένο
περιεχόμενο ή αστοχία εγγραφής
Η Sony δεν παρέχει αποζημίωση για
αστοχίες εγγραφής, απώλεια ή καταστροφή
εγγεγραμμένου περιεχομένου που
οφείλονται σε δυσλειτουργία της
φωτογραφικής μηχανής ή των μέσων
εγγραφής κ.λπ.
Λήψη με φακό E-mount συμβατό με
μέγεθος APS-C
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι
εξοπλισμένη με αισθητήρα CMOS πλήρους
πλαισίου 35 mm. Εντούτοις, το μέγεθος της
εικόνας ρυθμίζεται αυτόματα σε εκείνο
της ρύθμισης μεγέθους APS-C size και το
μέγεθος της εικόνας είναι μικρότερο όταν
χρησιμοποιείται φακός E-mount συμβατός
με μέγεθος APS-C (προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις).
EL
10
Σημειώσεις σχετικά με την οθόνη,
το ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο, το φακό
και τον αισθητήρα εικόνας
• Η οθόνη και το ηλεκτρονικό
εικονοσκόπιο κατασκευάζονται με χρήση
τεχνολογίας εξαιρετικά υψηλής
ακρίβειας και πάνω από το 99,99% των
pixel είναι ικανά για αποτελεσματική
χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να
εμφανίζονται σταθερά μικρές μαύρες
κουκκίδες ή/και φωτεινές κουκκίδες
(λευκού, κόκκινου, μπλε ή πράσινου
χρώματος) στην οθόνη και το
ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο. Αυτές οι
κουκκίδες είναι ένα φυσιολογικό
αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής
και δεν επηρεάζουν τις εικόνες με
οποιονδήποτε τρόπο.
• Μην κρατάτε τη φωτογραφική μηχανή
από την οθόνη.
• Όταν χρησιμοποιείτε το φακό με ζουμ,
προσέχετε να μη μαγκώσετε τα δάχτυλά
σας ή άλλο αντικείμενο στο φακό.
• Μην εκθέτετε τη φωτογραφική μηχανή
σε ισχυρή πηγή φωτός όπως το ηλιακό
φως. Μπορεί να προκληθούν βλάβες στα
εσωτερικά στοιχεία.
• Μην κοιτάζετε τον ήλιο ή κάποια έντονη
πηγή φωτός μέσα από το φακό όταν έχει
αφαιρεθεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
μη αναστρέψιμη βλάβη στα μάτια ή να
προκαλέσει δυσλειτουργία.
• Μη χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική
μηχανή σε περιοχές όπου εκπέμπονται
ισχυρά ραδιοκύματα ή ακτινοβολία.
Η εγγραφή και η αναπαραγωγή μπορεί
να μη λειτουργούν σωστά.
Σημειώσεις για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
• Οι εικόνες μπορεί να εμφανίζονται
με καθυστέρηση στην οθόνη όταν
ο χώρος είναι κρύος. Δεν πρόκειται
για δυσλειτουργία.
Όταν ενεργοποιείτε τη φωτογραφική
μηχανή σε κρύο χώρο, η οθόνη μπορεί
να είναι προσωρινά σκοτεινή. Μόλις
η φωτογραφική μηχανή ζεσταθεί,
η οθόνη θα λειτουργεί κανονικά.
• Η εγγεγραμμένη εικόνα μπορεί να
είναι διαφορετική από την εικόνα
που παρακολουθούσατε πριν από
την εγγραφή.
Σημειώσεις για τη χρήση των φακών
και των αξεσουάρ
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε φακούς/
αξεσουάρ της Sony, σχεδιασμένα για να
ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά της
φωτογραφικής μηχανής. Η χρήση αυτής
της φωτογραφικής μηχανής με προϊόντα
άλλων κατασκευαστών μπορεί να
επηρεάσει την απόδοσή της, οδηγώντας
σε ατυχήματα ή δυσλειτουργία. Η Sony
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τέτοια
ατυχήματα ή δυσλειτουργία.
Σημειώσεις για την υποδοχή αξεσουάρ
multi interface
• Όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε αξεσουάρ
όπως εξωτερικό φλας στην υποδοχή
αξεσουάρ multi interface, πρώτα
απενεργοποιήστε τη φωτογραφική
μηχανή. Όταν τοποθετείτε τα αξεσουάρ,
σφίξτε τις βίδες έως το τέρμα κι
επιβεβαιώστε ότι είναι καλά σφιγμένα
στη φωτογραφική μηχανή.
• Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό φλας με
ακροδέκτη συγχρονισμού φλας υψηλής
τάσης ή αντιστρέφετε την πολικότητα.
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε
δυσλειτουργία.
Σημειώσεις σχετικά με τη λήψη με το
εικονοσκόπιο
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι
εξοπλισμένη με εικονοσκόπιο οργανικής
ηλεκτροφωτεινότητας, με υψηλή ανάλυση
και υψηλή αντίθεση. Το εικονοσκόπιο αυτό
επιτυγχάνει ευρεία γωνία προβολής και
μεγάλη απόσταση του οφθαλμού από
το προσοφθάλμιο (eye relief). Αυτή
η φωτογραφική μηχανή έχει σχεδιαστεί
ώστε να παρέχει ένα εύχρηστο
εικονοσκόπιο, εξασφαλίζοντας την
ισορροπία διαφόρων στοιχείων.
• Η εικόνα μπορεί να είναι ελαφρά
παραμορφωμένη κοντά στις γωνίες του
εικονοσκοπίου. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία. Εάν θέλετε να δείτε την
πλήρη σύνθεση με όλες τις λεπτομέρειες
της, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
την οθόνη.
• Εάν μετακινήσετε την κάμερα ενώ
κοιτάτε μέσα στο εικονοσκόπιο
ή μετακινήσετε τα μάτια σας γύρω γύρω,
η εικόνα στο εικονοσκόπιο μπορεί να
παραμορφωθεί ή το χρώμα της εικόνας
μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι ένα
χαρακτηριστικό του φακού ή της
συσκευής οθόνης και δεν αποτελεί
δυσλειτουργία. Όταν τραβάτε μια εικόνα,
συνιστούμε να κοιτάτε στην κεντρική
περιοχή του εικονοσκοπίου.
• Κατά τη λήψη με το εικονοσκόπιο,
μπορεί να βιώσετε συμπτώματα όπως
καταπόνηση των ματιών, κόπωση,
ζαλάδα ή ναυτία. Συνιστούμε να κάνετε
ένα διάλειμμα ανά τακτά διαστήματα
όταν τραβάτε με το εικονοσκόπιο.
Η απαιτούμενη διάρκεια ή συχνότητα
του διαλέιμματος ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με τα άτομα, γι' αυτό σας
συμβουλεύουμε να το κρίνετε εσείς
οι ίδιοι. Σε περίπτωση που νιώσετε
δυσάρεστα, σταματήστε να
χρησιμοποιείτε το εικονοσκόπιο έως
ότου συνέλθετε, και συμβουλευτείτε
τον ιατρό σας εάν χρειάζεται.
EL
11
Σημειώσεις για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
Σημειώσεις σχετικά με την εγγραφή για
μεγάλο χρονικό διάστημα
Σημειώσεις σχετικά με την αναπαραγωγή
ταινιών σε άλλες συσκευές
• Ανάλογα με τη θερμοκρασία της
φωτογραφικής μηχανής και της
μπαταρίας, η εγγραφή ταινιών μπορεί
να μην είναι δυνατή ή η φωτογραφική
μηχανή να απενεργοποιηθεί αυτόματα
για λόγους προστασίας της συσκευής.
Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη
πριν από την απενεργοποίηση ή δεν
θα μπορείτε πλέον να κάνετε εγγραφή
ταινιών. Στην περίπτωση αυτή, αφήστε
τη φωτογραφική μηχανή
απενεργοποιημένη, μέχρι να πέσει
η θερμοκρασία τόσο της μηχανής
όσο και του πακέτου μπαταριών.
Εάν ενεργοποιήσετε τη φωτογραφική
μηχανή χωρίς να έχει ψυχρανθεί επαρκώς
η ίδια αλλά και το πακέτο μπαταριών,
είναι πιθανό να απενεργοποιηθεί ξανά
αυτόματα ή να μην μπορείτε να κάνετε
εγγραφή ταινίας.
• Σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος,
η θερμοκρασία της φωτογραφικής
μηχανής αυξάνεται γρήγορα.
• Όταν αυξάνεται η θερμοκρασία της
φωτογραφικής μηχανής, μπορεί να
υποβαθμιστεί η ποιότητα της εικόνας.
Σας συνιστούμε να περιμένετε μέχρι
να μειωθεί η θερμοκρασία της
φωτογραφικής κάμερας πριν συνεχίσετε
τη λήψη.
• Η επιφάνεια της φωτογραφικής
μηχανής μπορεί να ζεσταθεί.
Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
• Αυτή η φωτογραφική μηχανή
χρησιμοποιεί το πρότυπο MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile για την εγγραφή σε
φορμά AVCHD. Ταινίες που έχουν
εγγραφεί σε φορμά AVCHD με αυτήν
τη φωτογραφική μηχανή δεν μπορούν
να αναπαραχθούν από τις ακόλουθες
συσκευές.
– Άλλες συσκευές συμβατές με το φορμά
AVCHD που δεν υποστηρίζουν το
πρότυπο High Profile
– Συσκευές που δεν είναι συμβατές με
το φορμά AVCHD
Αυτή η φωτογραφική μηχανή
χρησιμοποιεί, επίσης, το πρότυπο
MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile για
εγγραφή σε φορμά MP4. Για αυτόν τον
λόγο, ταινίες εγγεγραμμένες σε φορμά
MP4 με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή
δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε
συσκευές που δεν υποστηρίζουν το
πρότυπο MPEG-4 AVC/H.264.
• Δίσκοι εγγεγραμμένοι με ποιότητα
εικόνας HD (υψηλή ανάλυση) μπορούν
να αναπαραχθούν μόνο σε συσκευές
συμβατές με το φορμά AVCHD.
Συσκευές αναπαραγωγής ή εγγραφής
DVD δεν αναπαράγουν δίσκους
ποιότητας εικόνας HD, καθώς δεν
είναι συμβατές με το φορμά AVCHD.
Επίσης, η εξαγωγή δίσκων ποιότητας
εικόνας HD από συσκευές
αναπαραγωγής ή εγγραφής DVD
μπορεί να μην είναι δυνατή.
• Η αναπαραγωγή ταινιών εγγεγραμμένων
σε φορμά 1080/60p ή 1080/50p είναι
δυνατή μόνο σε συσκευές που
υποστηρίζουν το 1080/60p ή το 1080/50p.
• Οι ταινίες που είναι εγγεγραμμένες
σε μορφή XAVC S μπορούν να
αναπαραχθούν μόνο σε συσκευές που
υποστηρίζουν το XAVC S.
Σημειώσεις για την εισαγωγή ταινιών
XAVC S και ταινιών AVCHD σε υπολογιστή
Όταν εισάγετε ταινίες XAVC S ή ταινίες
AVCHD σε έναν υπολογιστή, κατεβάστε
και χρησιμοποιήστε το λογισμικό
PlayMemories Home από τον ακόλουθο
ιστότοπο:
http://www.sony.net/pm/
EL
12
Σημειώσεις για τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής
Προειδοποίηση σχετικά με τα πνευματικά
δικαιώματα
Σημειώσεις σχετικά με το ασύρματο
δίκτυο LAN
Τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες,
βιντεοταινίες και άλλο υλικό ενδέχεται
να προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα. Η μη εξουσιοδοτημένη
εγγραφή αυτού του υλικού ενδέχεται
να είναι αντίθετη με τις διατάξεις των
νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Εάν η φωτογραφική μηχανή χαθεί ή κλαπεί,
η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για την
απώλεια ή τις ζημίες που οφείλονται
στην παράνομη πρόσβαση ή χρήση του
καταχωρημένου σημείου πρόσβασης
στη φωτογραφική μηχανή.
Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτό
το εγχειρίδιο
Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται
ως παραδείγματα εικόνας στο παρόν
εγχειρίδιο είναι αναπαραγωγές εικόνων
και όχι πραγματικές εικόνες λήψης με
αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.
Σχετικά με τις προδιαγραφές δεδομένων
σε αυτό το εγχειρίδιο
Τα δεδομένα επιδόσεων και οι
προδιαγραφές ορίζονται με βάση τις
ακόλουθες προϋποθέσεις, εκτός κι εάν
περιγράφεται διαφορετικά σε αυτό το
εγχειρίδιο: σε κανονική θερμοκρασία
περιβάλλοντος 25°C και χρησιμοποιώντας
πακέτο μπαταριών που έχει φορτιστεί
πλήρως μέχρι να σβήσει η λυχνία φόρτισης.
Πώς να απενεργοποιήσετε προσωρινά
τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου
(Wi-Fi και NFC κ.λπ.)
Σημειώσεις για την ασφάλεια όταν
χρησιμοποιείτε προϊόντα ασύρματου
δικτύου LAN
• Πάντα να φροντίζετε ότι
χρησιμοποιείτε ασφαλές ασύρματο
δίκτυο LAN για να αποφεύγετε το
χάκινγκ, πρόσβαση από κακόβουλους
τρίτους ή άλλα τρωτά σημεία.
• Είναι σημαντικό να θέτετε τις
ρυθμίσεις ασφαλείας όταν
χρησιμοποιείτε ασύρματο
δίκτυο LAN.
• Εάν προκύψει πρόβλημα ασφάλειας
επειδή δεν εφαρμόζονται προφυλάξεις
ασφαλείας ή λόγω οποιωνδήποτε μη
αποτρέψιμων περιστάσεων, όταν
χρησιμοποιείτε ασύρματο δίκτυο
LAN, η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη
για την απώλεια ή βλάβη.
Όταν επιβιβάζεστε σε αεροπλάνο κ.λπ.,
μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά
όλες τις λειτουργίες ασύρματου δικτύου.
Επιλέξτε το κουμπί MENU t
(Wireless) t [Airplane Mode] t [On].
Εάν ορίσετε τη ρύθμιση [Airplane Mode]
στη θέση [On], στην οθόνη θα εμφανιστεί
το εικονίδιο
(αεροπλάνο).
EL
13
Πριν τη χρήση
Έλεγχος των παρεχόμενων στοιχείων
Ο αριθμός εντός παρενθέσεων υποδεικνύει τον αριθμό των τεμαχίων.
Παρέχεται με όλα τα μοντέλα:
• Ιμάντας ώμου (1)
• Φωτογραφική μηχανή (1)
• Προσαρμογέας τροφοδοτικού
AC AC-UD10/AC-UUD11 (1)
Το σχήμα του προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.
• Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)
(1)* (δεν παρέχεται στις Η.Π.Α.
και στον Καναδά)
* Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να
συνοδεύεται από πολλά καλώδια
ρεύματος. Χρησιμοποιήστε το
κατάλληλο για τη χώρα/περιοχή σας.
• Πακέτο επαναφορτιζόμενων
μπαταριών NP-FW50 (1)
• Καλώδιο micro USB (1)
Για οδηγίες προσάρτησης του ιμάντα
ώμου στη φωτογραφική μηχανή,
ανατρέξτε στη σελίδα 19.
• Κάλυμμα σώματος (1) (δεμένο
στη φωτογραφική μηχανή)
• Κάλυμμα υποδοχής αξεσουάρ (1)
(δεμένο στη φωτογραφική
μηχανή)
• Κάλυμμα προσοφθαλμίου (1)
(δεμένο στη φωτογραφική
μηχανή)
• Εγχειρίδιο χρήσης (1)
(αυτό το εγχειρίδιο)
• Οδηγός σύνδεσης Wi-Fi/
«Με ένα άγγιγμα» (NFC) (1)
Αυτός ο οδηγός εξηγεί τις λειτουργίες
που απαιτούν σύνδεση Wi-Fi.
ILCE-7M2K:
• Φακός με ζουμ FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS (1)/Μπροστινό
κάλυμμα φακού (1)/
Πίσω κάλυμμα φακού (1)/
Παρασολέιγ (1)
EL
14
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των εξαρτημάτων, ανατρέξτε
στις σελίδες που εμφανίζονται στις παρενθέσεις.
Εμπρός πλευρά
Όταν έχει αφαιρεθεί ο φακός
F Ενσωματωμένο μικρόφωνο*1
G Φωτισμός AF (36)/Λυχνία
χρονοδιακόπτη
αυτοφωτογράφισης
H Δείκτης μοντούρας
I Αισθητήρας εικόνας*2
J Μοντούρα
K Επαφές*2
A Διακόπτης λειτουργίας/
Κουμπί κλείστρου
B Μπροστινός επιλογέας
C Αισθητήρας τηλεχειρισμού
D Κεραία Wi-Fi (ενσωματωμένη)
*1 Μην καλύπτετε αυτό το τμήμα
κατά την εγγραφή ταινιών.
Η ενέργεια αυτή μπορεί να
προκαλέσει θόρυβο ή χαμήλωμα
της έντασης του ήχου.
*2 Μην αγγίζετε απευθείας αυτά
τα σημεία.
E Κουμπί απελευθέρωσης φακού
EL
15
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
Πίσω πλευρά
A Κάλυμμα προσοφθαλμίου (63)
B Εικονοσκόπιο
C Κουμπί MENU (34)
D Αισθητήρας οφθαλμών
E Οθόνη (23)
F Ρυθμιστικό διόπτρας
• Προσαρμόστε το ρυθμιστικό
διόπτρας ανάλογα με την
όρασή σας, μέχρι οι ενδείξεις
να εμφανίζονται καθαρά στο
εικονοσκόπιο.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε
την οθόνη σε μια βολική γωνία
προβολής και να κάνετε λήψη
από οποιαδήποτε θέση.
G Για λήψη: Κουμπί C3
(Προσαρμοσμένο 3) (27)
Για προβολή: Κουμπί
(Μεγέθυνση) (78)
H Μοχλός διακόπτης
AF/MF/AEL
I Πίσω επιλογέας
EL
16
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
J Για λήψη: Κουμπί AF/MF
(Αυτόματης εστίασης/
χειροκίνητης εστίασης)/
κουμπί AEL (27)
Για προβολή: Κουμπί
(Δείκτης εικόνας) (78)
K Κουμπί MOVIE (66)
L Για λήψη: Κουμπί Fn (32)
Για προβολή: Κουμπί
(Send to Smartphone)
• Μπορείτε να εμφανίσετε
την οθόνη για το [Send to
Smartphone] πατώντας αυτό
το κουμπί.
M Τροχός ελέγχου (30)
N Για λήψη: Κουμπί C4
(Custom 4) (27)
Για προβολή: Κουμπί
(Διαγραφή) (69)
O Λυχνία πρόσβασης
P
Κουμπί (Αναπαραγωγή)
(67)
EL
17
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
Πάνω μεριά/Πλευρική όψη
A
Σημάδι θέσης αισθητήρα
εικόνας
B Ηχείο
C m Υποδοχή (Μικρόφωνο)
• Όταν συνδέεται εξωτερικό
μικρόφωνο, το μικρόφωνο
ενεργοποιείται αυτόματα.
Εάν το εξωτερικό μικρόφωνο
είναι σχεδιασμένο ώστε να
τροφοδοτείται από τη συσκευή
στην οποία συνδέεται,
η τροφοδοσία του μικροφώνου
θα γίνεται μέσω της
φωτογραφικής μηχανής.
D i Υποδοχή (Ακουστικών)
EL
18
E Τερματικό Multi/Micro USB*
• Υποστηρίζει συσκευή συμβατή
με micro USB.
F Λυχνία φόρτισης (49)
G Υποδοχή micro HDMI
H Υποδοχή αξεσουάρ Multi
Interface*
• Ορισμένα από τα αξεσουάρ
μπορεί να μην εισέρχονται
πλήρως και να προεξέχουν προς
τα πίσω από την υποδοχή
αξεσουάρ Multi interface.
Εντούτοις, όταν το αξεσουάρ
φτάσει το μπροστινό άκρο της
υποδοχής αξεσουάρ, η σύνδεση
ολοκληρώνεται.
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
I Επιλογέας λειτουργίας (70)
J Κουμπί C2 (Προσαρμοσμένο 2)
(27)
K Κουμπί C1 (Προσαρμοσμένο 1)
(27)
L Επιλογέας αντιστάθμισης
έκθεσης (27)
M Άγκιστρα για τον ιμάντα ώμου
• Προσαρτήστε και τα δύο
άκρα του ιμάντα ώμου στη
φωτογραφική μηχανή.
• Το NFC (Near Field
Communication) είναι ένα
διεθνές πρότυπο τεχνολογίας
ασύρματης επικοινωνίας
βραχέος εύρους.
O Κάλυμμα κάρτας μνήμης
P Υποδοχή κάρτας μνήμης
N
(ένδειξη N)
• Αυτό το σήμα υποδεικνύει το
σημείο επαφής για τη σύνδεση
της φωτογραφικής μηχανής
και ενός smartphone με
δυνατότητα NFC.
Για λεπτομέρειες σχετικά
με τη θέση του σήματος
(ένδειξη N) στο
smartphone σας, ανατρέξτε
στης οδηγίες χρήσης του
smartphone.
* Για λεπτομέρειες για τα συμβατά
αξεσουάρ για την υποδοχή αξεσουάρ
multi interface και τον ακροδέκτη
Multi/Micro USB, επισκεφτείτε τον
ιστότοπο της Sony ή συμβουλευτείτε
τον αντιπρόσωπο της Sony ή την
τοπική εξουσιοδοτημένη
αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
αξεσουάρ που είναι συμβατά με την
υποδοχή αξεσουάρ.
Οι λειτουργίες δεν είναι εγγυημένες
με αξεσουάρ τρίτων κατασκευαστών.
EL
19
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
Κάτω όψη
A Υποδοχή εισαγωγής μπαταρίας
(48)
D Κουμπί ασφάλισης καλύμματος
μπαταρίας
B Κάλυμμα μπαταρίας (48)
E Μοχλός αποδέσμευσης
C Οπή υποδοχής τριπόδου
καλύμματος μπαταρίας
• Χρησιμοποιείτε τρίποδο με
βίδα μήκους μικρότερου
από 5,5 mm. Διαφορετικά,
η ασφάλεια της φωτογραφικής
μηχανής δεν είναι εγγυημένη
και μπορεί να προκληθούν
ζημιές.
EL
20
• Όταν προσαρτάτε μια κάθετη
λαβή (πωλείται χωριστά),
αφαιρέστε το κάλυμμα
της μπαταρίας.
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
Κάλυμμα πλάκας σύνδεσης
Χρησιμοποιήστε το κατά τη χρήση
ενός AC-PW20 προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC (πωλείται
χωριστά).
Τοποθετήστε την πλάκα σύνδεσης
μέσα στη θήκη της μπαταρίας και
περάστε το καλώδιο μέσα από το
κάλυμμα της πλάκας σύνδεσης,
όπως φαίνεται παρακάτω.
• Κλείνοντας το κάλυμμα,
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει
μαγκώσει το καλώδιο.
EL
21
Παρουσίαση των εξαρτημάτων
Φακός FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (Παρέχεται με ILCE-7M2K)
A Δακτύλιος εστίασης
B Δακτύλιος ζουμ
C Κλίμακα εστιακής απόστασης
D Δείκτης εστιακής απόστασης
E Επαφές φακού*
F Δείκτης μοντούρας
* Μην αγγίζετε απευθείας αυτό
το εξάρτημα.
EL
22
Κατάλογος εικονιδίων στην οθόνη
Η κατάσταση της οθόνης είναι ρυθμισμένη στο [Display All Info.]
στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Όταν αλλάζετε τη ρύθμιση [DISP Button] και πατάτε το DISP στον τροχό
ελέγχου, η κατάσταση οθόνης θα αλλάξει στη λειτουργία εικονοσκοπίου.
Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το ιστόγραμμα πατώντας το DISP. Τα
εικονιζόμενα περιεχόμενα και η θέση τους που απεικονίζονται παρακάτω,
είναι απλά ενδεικτική και ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική οθόνη.
Λειτουργία οθόνης
Για αναπαραγωγή
Εμφάνιση βασικών πληροφοριών
Λειτουργία εικονοσκόπιου
Εμφάνιση ιστογράμματος
Λειτουργία Auto Mode ή Scene Selection
Λειτουργία P/A/S/M/Sweep Panorama
EL
23
Κατάλογος εικονιδίων στην οθόνη
A
HDMI
HDMI
Ένδειξη
Λειτουργία λήψης (70)
Ένδειξη
Μέγεθος εικόνας για
ταινίες (74)
P P* A S M
Υπόλοιπο μπαταρίας
(51)
Προειδοποίηση
υπολοίπου μπαταρίας
Φόρτιση φλας σε
εξέλιξη
Αριθμός καταχώρησης
μνήμης (70)
Καταγραφή μεγέθους
APS-C (41)
Εικονίδια αναγνώρισης
σκηνής
Εφέ ρύθμισης OFF (39)
Φωτιστής ΑF (36)
NFC ενεργό
NO CARD Κάρτα μνήμης (53)/
Αποστολή (44)
Λειτουργία
αεροπλάνου
Χωρίς εγγραφή ήχου
στις ταινίες (38)
100
Αριθμός εγγράψιμων
εικόνων που απομένει
Αναλογία πλευρών
οθόνης ακίνητων
εικόνων (35)
24M 20M
10M 8,7M
6,M 5,1M
2,6M 2,2M
Μέγεθος εικόνας
ακίνητων εικόνων (35)
Ποιότητα εικόνας
ακίνητων εικόνων (35)
Ρυθμός καρέ για ταινίες
EL
24
Μείωση θορύβου
ανέμου (38)
SteadyShot/
Προειδοποίηση
κραδασμού
φωτογραφικής
μηχανής (60)
SteadyShot Εστιακή
απόσταση/
Προειδοποίηση
κραδασμού
φωτογραφικής
μηχανής (60)
Προειδοποίηση
υπερθέρμανσης
Αρχείο βάσης
δεδομένων πλήρες/
Σφάλμα αρχείου βάσης
δεδομένων
Κατάλογος εικονιδίων στην οθόνη
HDMI
Ένδειξη
Οθόνη
Έξυπνο ζουμ/Clear
Image Zoom/Ψηφιακό
ζουμ
Ένδειξη
Περιοχή AF
Μέτρηση ψηφιακού
βάθους
Ανίχνευση προσώπου/
Κλείστρο χαμόγελου
(37)
Στάθμη ήχου (77)
Τρόπος προβολής (68)
Τρόπος μέτρησης (36)
100-0003
Αριθμός φακέλου αρχείου
-
Προστασία (43)
XAVC S AVCHD
MP4
Λειτουργία εγγραφής
ταινιών
DPOF
Ρύθμιση DPOF
35mm
Εστιακή απόσταση
φακού
AWB
Ισορροπία λευκού
(Αυτόματη,
Προκαθορισμένη,
Υποβρύχια αυτόματη,
Προσαρμοσμένη,
Θερμοκρασία
χρώματος, Φίλτρο
χρώματος) (36)
7500K A5 G5
Αυτόματο καδράρισμα
αντικειμένων
Dual Video REC (35)
Λειτουργία
βελτιστοποίησης
D-Range/Αυτόματο
HDR(73)
PC Remote
B
Οθόνη
Creative Style (72)/
Αντίθεση, Κορεσμός,
Ευκρίνεια
Ένδειξη
Τρόπος λειτουργίας
μονάδας (35)
+3 +3 +3
Picture Effect (36)
Λειτουργία φλας (35)/
Μείωση φαινομένου
κόκκινων ματιών (35)
±0.0
Αντιστάθμιση φλας
(35)
Λειτουργία εστίασης
(36)
EL
25
Κατάλογος εικονιδίων στην οθόνη
Οθόνη
Ένδειξη
Οθόνη
Ένδειξη
Ένδειξη ευαισθησίας
ανίχνευσης χαμόγελου
2014-1-1
10:37PM
Ημερομηνία εγγραφής
3/7
Αριθμός αρχείου/
Αριθμός εικόνων στη
λειτουργία προβολής
REC Control
–
Picture Profile (76)
00:00:00:00
C
Οθόνη
Ένδειξη
z Lock-on AF
Οδηγός Lock-on AF
Κλίμακα EV
Αντιστάθμιση έκθεσης
(36)/Μη αυτόματη
μέτρηση
REC 0:12
Χρόνος εγγραφής
ταινίας (m:s)
z
Εστίαση
1/250
Ταχύτητα κλείστρου
F3.5
Τιμή διαφράγματος
ISO400
ISO AUTO
Ευαισθησία ISO (36)
AE lock/FEL lock
Ένδειξη ταχύτητας
κλείστρου
Ένδειξη διαφράγματος
Ιστόγραμμα
Λειτουργία
βελτιστοποίησης
D-Range/Αυτόματο
HDR/Προειδοποίηση
αυτόματης εικόνας
HDR
Σφάλμα Picture Effect
EL
26
Περιοχή σημειακής
μέτρησης
Κωδικός ώρας
(ώρα:λεπτό:
δευτερόλεπτο:καρέ)
(76)
Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που μπορείτε να χειρίζεστε
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά/επιλογείς
Μπορείτε να ρυθμίσετε ή να λειτουργήσετε διάφορες λειτουργίες
χρησιμοποιώντας αυτά τα κουμπιά/επιλογείς.
Για τη θέση των κουμπιών/επιλογέων, ανατρέξτε στην ενότητα
«Παρουσίαση των εξαρτημάτων» (σελίδα 15).
Επιλογέας λειτουργίας (70)
Εναλλάσσει τη λειτουργία λήψης.
Κουμπί MENU (34)
Εμφανίζει την οθόνη μενού για τη ρύθμιση των
στοιχείων μενού.
Κουμπί MOVIE (66)
Εγγράφει ταινίες.
Κουμπί AF/MF /κουμπί AEL/
κουμπί
Εναλλάσσει την αυτόματη εστίαση και τη χειροκίνητη
εστίαση προσωρινά./Σταθεροποιεί την έκθεση
ολόκληρης της οθόνης./Εμφανίζει πολλαπλές εικόνες
στην οθόνη ταυτόχρονα.
Κουμπί
Κατά την προβολή εικόνων, ανεβάζει μια εικόνα κατά
μία μονάδα στην κλίμακα.
(78)
Κουμπί Fn (32)/κουμπί
Εμφανίζει την οθόνη ρύθμισης για λειτουργίες που
έχουν ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας το κουμπί Fn.
Στην οθόνη [For viewfinder], μεταβαίνει στην οθόνη
Quick Navi./Στη λειτουργία αναπαραγωγής, το πάτημα
του κουμπιού
εναλλάσσει στην οθόνη «Send to
Smartphone».
Επιλογέας αντιστάθμισης
έκθεσης
Ρυθμίζει το εύρος για ρύθμιση της έκθεσης.
Κουμπί
Αναπαράγει εικόνες.
Κουμπί
(67)
(69)
Κουμπί Προσαρμογή
Διαγράφει εικόνες.
Αντιστοιχεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη λειτουργία
στο πλήκτρο.
Η ακόλουθη λειτουργία έχει αντιστοιχιστεί σε κάθε
πλήκτρο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Κουμπί C1 (Προσαρμογή 1): White Balance
Κουμπί C2 (Προσαρμογή 2): Focus Settings
Κουμπί C3 (Προσαρμογή 3): Focus Mode
Κουμπί C4 (Προσαρμογή 4): Not set
EL
27
Τρόπος χρήσης της οθόνης Quick Navi
Χρησιμοποιώντας την οθόνη Quick Navi, μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις
απευθείας στη οθόνη εγγραφής πληροφοριών, όταν η λειτουργία οθόνης
έχει τεθεί στο [For viewfinder] (Quick Navi). Τα εικονιζόμενα περιεχόμενα
και η θέση τους που απεικονίζονται παρακάτω, είναι απλά ενδεικτική και
ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματική οθόνη.
1 Κουμπί MENU t
(Custom Settings) t [DISP Button] t
[Monitor] t [For viewfinder] t [Enter]
2 Πατήστε το DISP στον τροχό ελέγχου για να ρυθμίσετε τη λειτουργία
οθόνης στο [For viewfinder].
3 Πατήστε το κουμπί Fn για να μεταβείτε στην οθόνη Quick Navi.
Στη λειτουργία Auto Mode ή Scene Selection
Στη λειτουργία P/A/S/M/Sweep Panorama
4 Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο με τα v/V/b/B στον τροχό ελέγχου.
EL
28
Τρόπος χρήσης της οθόνης Quick Navi
5 Ρυθμίστε το στοιχείο με τον μπροστινό επιλογέα.
• Η μικρορύθμιση των τιμών ορισμένων ρυθμίσεων γίνεται περιστρέφοντας
τον πίσω επιλογέα.
• Πατώντας το κέντρο του τροχού ελέγχου ενεργοποιεί την προσδιορισμένη
οθόνη που χρησιμοποιείται για να ρυθμιστεί το επιλεγμένο στοιχείο
(σελίδα 30).
• Πατώντας το κουμπί Fn ξανά απενεργοποιείται η οθόνη Quick Navi και
η οθόνη επιστρέφει στην αρχική οθόνη.
Λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στην οθόνη Quick Navi
Drive Mode
Flash Mode
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Smile/Face Detect.
Aspect Ratio
Auto Mode
Quality
Scene Selection
Image Size
SteadyShot
Peaking Level
Σημειώσεις
• Τα γκριζαρισμένα στοιχεία στην οθόνη Quick Navi δεν είναι διαθέσιμα.
• Όταν χρησιμοποιείτε το [Creative Style] (σελίδα 72) ή το [Picture Profile]
(σελίδα 76), ορισμένες από τις εργασίες ρύθμισης μπορούν να επιτευχθούν μόνο
σε προσδιορισμένη οθόνη.
EL
29
Χειρισμός της φωτογραφικής μηχανής
Τρόπος χρήσης του τροχού ελέγχου
• Μπορείτε να στρέψετε τον τροχό ελέγχου ή να πατήσετε το πάνω/κάτω/
αριστερά/δεξιά στον τροχό ελέγχου για να μετακινήσετε το πλαίσιο
επιλογής. Πατήστε το z στο κέντρο του τροχού ελέγχου για να
ρυθμίσετε το επιλεγμένο στοιχείο. Σε αυτό το εγχειρίδιο, η ενέργεια του
πατήματος πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά του τροχού ελέγχου
υποδεικνύεται από τα v/V/b/B.
• Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι αντιστοιχισμένες στα v/b/B στον
τροχό ελέγχου.
v DISP
Αλλάζει την εμφάνιση της οθόνης.
B ISO
Ευαισθησία ISO
b
/
Drive Mode
• Cont. Shooting/Στήριγμα
• Self-timer
• Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια επιθυμητή λειτουργία στα κουμπιά
V/b/B/z και στον τροχό ελέγχου στρέφοντας τη θέση στη
λειτουργία λήψης.
• Όταν στρέφετε τον τροχό ελέγχου ή πατήσετε το b/B στον τροχό
ελέγχου σε λειτουργία αναπαραγωγής, μπορείτε να εμφανίσετε την
προηγούμενη ή την επόμενη εικόνα.
EL
30
Χειρισμός της φωτογραφικής μηχανής
Χρήση του μπροστινού/πίσω επιλογέα
Περιστρέφοντας τον εμπρός ή τον πίσω επιλογέα, μπορείτε να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις που απαιτούνται για κάθε λειτουργία λήψης και να τις θέσετε
άμεσα σε ισχύ.
EL
31
Επιλογή λειτουργίας με το κουμπί Fn
(Λειτουργία)
Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ή την εκτέλεση
λειτουργιών που χρησιμοποιούνται συχνά στη λήψη, εξαιρουμένων
των λειτουργιών της οθόνης Quick Navi.
1 Πατήστε το DISP στον τροχό ελέγχου για να ρυθμίσετε τη λειτουργία
οθόνης σε άλλο από το [For viewfinder].
2 Πατήστε το κουμπί Fn.
3 Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο χρησιμοποιώντας τα v/V/b/B στον
τροχό ελέγχου.
Εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων.
4 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση
στρέφοντας τον μπροστινό επιλογέα,
έπειτα πατήστε το z στον τροχό
ελέγχου.
• Η μικρορύθμιση των τιμών
ορισμένων ρυθμίσεων γίνεται
περιστρέφοντας τον πίσω επιλογέα.
EL
32
Επιλογή λειτουργίας με το κουμπί Fn (Λειτουργία)
Για να ρυθμίσετε μεμονωμένες ρυθμίσεις σε
μια ειδική οθόνη
Στο βήμα 3, επιλέξτε ένα στοιχείο ρύθμισης
και πατήστε το z στον τροχό ελέγχου για
να εμφανίσετε την ειδική οθόνη για το
συγκεκριμένο στοιχείο ρύθμισης. Ρυθμίστε τα
στοιχεία σύμφωνα με τον οδηγό λειτουργίας.
Οδηγός λειτουργίας
Λειτουργίες που μπορούν να καταχωρηθούν χρησιμοποιώντας
το κουμπί Fn (Λειτουργία)
Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες να εμφανίζονται όταν πατάτε το
πλήκτρο Fn (Λειτουργία).
Κουμπί MENU t (Custom Settings) t [Function Menu Set.] t
Αντιστοιχήστε τη λειτουργία στην επιθυμητή θέση.
Οι λειτουργίες που μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας το κουμπί Fn
έχουν ως εξής:
Drive Mode
Flash Mode
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Shoot Mode
Picture Effect
Picture Profile
Center Lock-on AF
Smile/Face Detect.
Image Size
Soft Skin Effect
Aspect Ratio
Auto Obj. Framing
Quality
SteadyShot
SteadyShot Adjust.
SteadyS. Focal Len.
Audio Rec Level
Zebra
Grid Line
Audio Level Display
Peaking Level
Marker Display
Peaking Color
Not set
EL
33
Λειτουργίες που επιλέγονται με το
κουμπί MENU
Μπορείτε να ορίσετε τις βασικές, γενικές ρυθμίσεις της φωτογραφικής
μηχανής ή να εκτελέσετε λειτουργίες, όπως η λήψη, η αναπαραγωγή
ή άλλες λειτουργίες.
1 Πατήστε το κουμπί MENU για να εμφανίσετε την οθόνη του μενού.
2 Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο ρύθμισης
χρησιμοποιώντας τα v/V/b/B στον
τροχό ελέγχου ή στρέφοντας τον τροχό
ελέγχου κι έπειτα πατήστε το z στο κέντρο
του τροχού ελέγχου.
• Επιλέξτε ένα εικονίδιο στο πάνω μέρος της
οθόνης και πατήστε το b/B στον τροχό
ελέγχου για να μετακινηθείτε σε ένα άλλο
στοιχείο MENU.
3 Επιλέξτε την τιμή για τη ρύθμιση, έπειτα πατήστε το z για επιβεβαίωση.
Για να εμφανίσετε το Tile Menu
Σας επιτρέπει να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πάντα η πρώτη οθόνη του
μενού όταν πατάτε το κουμπί MENU.
Κουμπί MENU t
EL
34
(Setup) t [Tile Menu] t [On]
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
(Camera Settings)
Image Size
Επιλέγει το μέγεθος ακίνητων εικόνων.
(L: 24M/M: 10M/S: 6.0M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 5.1M (16:9)
L: 10M/M: 6.0M/S: 2.6M (Μέγεθος APS-C, 3:2)
L: 8.7M/M: 5.1M/S: 2.2M (Μέγεθος APS-C, 16:9))
Aspect Ratio
Επιλέγει την αναλογία διαστάσεων πλευρών οθόνης
για ακίνητες εικόνες.
(3:2/16:9)
Quality
Ρυθμίζει την ποιότητα εικόνας για ακίνητες εικόνες.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Επιλέγει το μέγεθος πανοραμικών εικόνων.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
Ρυθμίζει την κατεύθυνση λήψης για πανοραμικές εικόνες.
(Right/Left/Up/Down)
File Format
Επιλέγει τη μορφή αρχείου ταινίας.
(XAVC S/AVCHD/MP4)
Record Setting
Επιλέγει την ποιότητα και το μέγεθος του καρέ της
μαγνητοσκοπούμενης ταινίας.
(XAVC S: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/24p 50M*1
AVCHD: 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/50i
17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/25p
24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M)
Dual Video REC
Ορίζει το εάν θα εγγράφεται ταυτόχρονα μια ταινία XAVC S
και μια ταινία MP4 ή μια ταινία AVCHD και μια ταινία MP4.
(On/Off)
Drive Mode
Ρυθμίζει τον τρόπο λειτουργίας μονάδας, όπως για συνεχή
λήψη.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Selftimer(Cont)/Cont. Bracket/Single Bracket/WB bracket/
DRO Bracket)
Flash Mode
Πραγματοποιεί τις ρυθμίσεις του φλας.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
Flash Comp.
Προσαρμόζει την ένταση της εξόδου φλας.
(-3,0 EV έως +3,0 EV)
Red Eye Reduction
Μειώνει το φαινόμενο των κόκκινων ματιών κατά τη
χρήση φλας.
(On/Off)
EL
35
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Focus Mode
Επιλέγει τον τρόπο εστίασης.
(Single-shot AF/Continuous AF/DMF/Manual Focus)
Focus Area
Επιλέγει το πεδίο εστίασης.
(Wide/Zone/Center/Flexible Spot/Lock-on AF)
Focus Settings
Σας επιτρέπει να εστιάσετε χρησιμοποιώντας τον μπροστινό
επιλογέα, τον πίσω επιλογέα ή τον τροχό ελέγχου.
AF Illuminator
Ρυθμίζει το φωτιστή AF, ο οποίος παρέχει φως σε μια
σκοτεινή σκηνή για να βοηθήσει στην εστίαση.
(Auto/Off)
Exposure Comp.
Αντισταθμίζει τη φωτεινότητα ολόκληρης της εικόνας.
(-5,0 EV έως +5,0 EV)
Exposure step
Επιλέγει το μέγεθος του βήματος αύξησης για την ταχύτητα
κλείστρου, το διάφραγμα και την έκθεση.
(0.5EV/0.3EV)
ISO
Ρυθμίζει την ευαισθησία ISO.
(Multi Frame NR/ISO AUTO/ISO 50 έως ISO 25600)
Metering Mode
Επιλέγει τη μέθοδο για μέτρηση της φωτεινότητας.
(Multi/Center/Spot)
White Balance
Προσαρμόζει τον τόνο των χρωμάτων των εικόνων.
(Auto/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/
Fluor.: Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/Underwater Auto/C.Temp./Filter/
Custom 1-3/Custom Setup)
DRO/Auto HDR
Αντισταθμίζει αυτόματα τη φωτεινότητα και την αντίθεση.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Επιλέγει την επιθυμητή επεξεργασία εικόνας. Μπορείτε
επίσης να προσαρμόσετε την αντίθεση, τον κορεσμό και
την ευκρίνεια.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/
Black & White/Sepia/Style Box1-6)
Picture Effect
Τραβά εικόνες με μοναδική υφή για το επιλεγμένο εφέ.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/
Soft High-key/Partial Color/High Contrast Mono./
Soft Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/
Watercolor/Illustration)
Picture Profile
Αλλάζει τις ρυθμίσεις, όπως το χρώμα και τον τόνο όταν
εγγράφετε ταινίες.
(Off/PP1 - PP7)
EL
36
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Zoom
Ρυθμίζει την κλίμακα ζουμ για το Ζουμ Καθαρής Εικόνας και
το Ψηφιακό Ζουμ.
Focus Magnifier
Μεγεθύνει την εικόνα πριν τη λήψη έτσι ώστε να μπορείτε να
ελέγξετε την εστίαση.
Long Exposure NR
Ορίζει την επεξεργασία μείωσης θορύβου για λήψεις με
ταχύτητα κλείστρου 1 δευτερολέπτου ή παραπάνω.
(On/Off)
High ISO NR
Ρυθμίζει την επεξεργασία μείωσης θορύβου για λήψη υψηλής
ευαισθησίας.
(Normal/Low/Off)
Center Lock-on AF
Ρυθμίζει τη λειτουργία για την παρακολούθηση ενός θέματος
και τη συνέχιση της εστίασης όταν πατάτε το κεντρικό
κουμπί στην οθόνη λήψης.
(Off/On)
Smile/Face Detect.
Επιλέγει τον εντοπισμό προσώπων και τη ρύθμιση διαφόρων
ρυθμίσεων αυτόματα. Ρυθμίζει την αυτόματη απελευθέρωση
του κλείστρου όταν εντοπίζεται χαμόγελο.
(Off/On (Regist. Faces)/On/Smile Shutter)
Soft Skin Effect
Ρυθμίζει το Εφέ απαλού δέρματος και τη στάθμη του εφέ.
(On: High/On: Mid/On: Low/Off)
Auto Obj. Framing
Αναλύει τη σκηνή όταν απαθανατίζονται πρόσωπα, κοντινές
φωτογραφίες ή θέματα που εντοπίζονται από τη λειτουργία
«AF με συνεχή παρακολούθηση», και περικόπτει αυτόματα
και αποθηκεύει ένα άλλο αντίγραφο της εικόνας με πιο
εντυπωσιακή σύνθεση.
(Off/Auto)
Auto Mode
Μπορείτε να τραβήξετε επιλέγοντας είτε το Ευφυές
αυτόματο είτε το Βελτιωμένο αυτόματα.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Scene Selection
Επιλέγει προκαθορισμένες ρυθμίσεις για να ταιριάζουν
με διάφορες συνθήκες σκηνικού.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait/Anti Motion Blur)
Movie
Επιλέγει τον τρόπο έκθεσης ώστε να ταιριάζει με το θέμα
ή το εφέ σας.
(Program Auto/Aperture Priority/Shutter Priority/
Manual Exposure)
EL
37
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
SteadyShot
Ρυθμίζει το SteadyShot για τη λήψη ακίνητων εικόνων
ή ταινιών. Μειώνει τη θολότητα από τράνταγμα της
φωτογραφικής μηχανής όταν τραβάτε κρατώντας
τη φωτογραφική μηχανή.
(On/Off)
SteadyShot Settings
Ορίζει τις ρυθμίσεις SteadyShot.
(SteadyShot Adjust./SteadyS. Focal Len.)
Color Space
Αλλάζει το εύρος των χρωμάτων που δύνανται να
αναπαραχθούν.
(sRGB/AdobeRGB)
Auto Slow Shut.
Θέτει τη λειτουργία που ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα
κλείστρου ακολουθώντας τη φωτεινότητα του
περιβάλλοντος σε λειτουργία ταινίας.
(On/Off)
Audio Recording
Ρυθμίζει εάν θα εγγράφεται ήχος κατά τη μαγνητοσκόπηση
μιας ταινίας.
(On/Off)
Audio Rec Level
Προσαρμόζει το επίπεδο εγγραφής ήχου κατά την εγγραφή
ταινιών.
(0 έως 31)
Audio Out Timing
Ρυθμίζει τον χρονισμό της εξόδου ήχου κατά την εγγραφή
ταινίας.
(Live/Lip Sync)
Wind Noise Reduct.
Μειώνει τον θόρυβο ανέμου κατά τη μαγνητοσκόπηση
ταινιών.
(On/Off)
Memory recall
Ανακαλεί ρυθμίσεις που είναι προκαταχωρισμένες στο
[Memory].
(1/2/M1-M4)
Memory
Καταχωρεί τις επιθυμητές λειτουργίες ή ρυθμίσεις της
φωτογραφικής μηχανής.
(1/2/M1-M4)
(Custom Settings)
Zebra
MF Assist
EL
38
Εμφανίζει γραμμές για ρύθμιση της φωτεινότητας.
(Off/70 έως 100/100+)
Εμφανίζει μια μεγεθυμένη εικόνα κατά τη
χειροκίνητη εστίαση.
(On/Off)
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Focus Magnif. Time
Ρυθμίζει το μήκος χρόνου που η εικόνα θα εμφανίζεται
σε μεγεθυμένη μορφή.
(2 Sec/5 Sec/No Limit)
Grid Line
Ρυθμίζει την εμφάνιση ενός πλέγματος γραμμών που
επιτρέπει την ευθυγράμμιση με ένα δομικό περίγραμμα.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Marker Display
Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ο δείκτης στην οθόνη, κατά
την εγγραφή ταινιών.
(On/Off)
Marker Settings
Καθορίζει το δείκτη που εμφανίζεται στην οθόνη, κατά την
εγγραφή ταινιών.
(Center/Aspect/Safety Zone/Guideframe)
Audio Level Display
Ρυθμίζει την Εμφάνιση Επιπέδου Ήχου.
(On/Off)
Auto Review
Ρυθμίζει την αυτόματη ανασκόπηση για να εμφανιστεί
η καταγεγραμμένη εικόνα μετά τη λήψη.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
DISP Button
Ρυθμίζει τον τύπο πληροφοριών που θα εμφανίζονται στην
οθόνη ή στο εικονοσκόπιο πατώντας το DISP στον τροχό
ελέγχου.
(Monitor/Finder)
Peaking Level
Ενισχύει το περίγραμμα εστιασμένων ευρών
χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο χρώμα κατά τη
χειροκίνητη εστίαση.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Ρυθμίζει το χρώμα που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία
κορύφωσης.
(Red/Yellow/White)
Exposure Set. Guide
Ρυθμίζει τον οδηγό που εμφανίζεται όταν οι ρυθμίσεις
έκθεσης αλλάζουν στην οθόνη λήψης.
(Off/On)
Live View Display
Ρυθμίζει εάν θα αντικατοπτρίζονται οι ρυθμίσεις όπως
η αντιστάθμιση έκθεσης στην οθόνη.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Disp. cont. AF area
Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται ή όχι η περιοχή εστίασης
στην λειτουργία [Continuous AF].
(On/Off)
Phase Detect. Area
Ορίζει περιοχή AF ανίχνευσης φάσης.
(On/Off)
EL
39
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Pre-AF
Zoom Setting
Eye-Start AF
Ρυθμίζει εάν να εκτελείται αυτόματη εστίαση προτού το
κουμπί του κλείστρου πατηθεί στο μισό.
(On/Off)
Ρυθμίζει το εάν θα χρησιμοποιείται το Ζουμ καθαρής
εικόνας και το Ψηφιακό ζουμ κατά τη μεγέθυνση.
(Optical zoom only/On:ClearImage Zoom/On:Digital Zoom)
Ορίζει εάν θα χρησιμοποιείται η αυτόματη εστίαση, όταν
κοιτάτε μέσω του εικονοσκοπίου εάν είναι τοποθετημένος
προσαρμογέας στηρίγματος LA-EA2/LA-EA4 (πωλείται
χωριστά).
(On/Off)
FINDER/MONITOR
Ρυθμίζει τη μέθοδο για εναλλαγή μεταξύ του εικονοσκοπίου
και της οθόνης.
(Auto/Viewfinder/Monitor)
Release w/o Lens
Ορίζει εάν το κλείστρο μπορεί να ανοίξει όταν δεν είναι
τοποθετημένος ο φακός.
(Enable/Disable)
AF w/ shutter
Ρυθμίζει εάν να εκτελείται AF όταν το κουμπί του κλείστρου
πατηθεί στο μισό. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να
ρυθμίσετε την εστίαση και την έκθεση ξεχωριστά.
(On/Off)
AEL w/ shutter
Ρυθμίζει εάν θα ρυθμίζεται η έκθεση πατώντας το κουμπί
κλείστρου μέχρι τη μέση. Αυτό είναι πρακτικό όταν θέλετε
να ρυθμίσετε την εστίαση και την έκθεση ξεχωριστά.
(Auto/On/Off)
e-Front Curtain Shut.
Ρυθμίζει εάν είναι να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία κλείστρου
ηλεκτρονικής μπροστινής κουρτίνας.
(On/Off)
S. Auto Img. Extract.
Ορίζει εάν θα αποθηκεύσετε όλες τις εικόνες οι οποίες δεν
τραβήχτηκαν σε συνεχή ροή στη λειτουργία [Superior Auto].
(Auto/Off)
Exp.comp.set
Ορίζει εάν θα αντανακλάται η τιμή αντιστάθμισης έκθεσης
προς την αντιστάθμιση φλας.
(Ambient&flash/Ambient only)
Reset EV Comp.
Ορίζει εάν θα διατηρείται η τιμή έκθεσης που έχει οριστεί
χωρίς να χρησιμοποιείται ο επιλογέας έκθεσης ή θα
επανέρχεται η τιμή έκθεσης στο 0 όταν απενεργοποιείτε
τη φωτογραφική μηχανή.
(Maintain/Reset)
EL
40
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Bracket order
Ρυθμίζει τη σειρά λήψης για το στήριγμα έκθεσης και το
στήριγμα ισορροπίας λευκού.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Face Registration
Καταχωρεί ή αλλάζει το πρόσωπο στο οποίο δίνεται
προτεραιότητα στην εστίαση.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
APS-C Size Capture
Ορίζει εάν θα εγγράφεται ή όχι με περιοχή ισοδύναμου
μεγέθους APS-C.
(On/Auto/Off)
AF Micro Adj.
Σας επιτρέπει να κάνετε ορθές ρυθμίσεις στη θέση της
εστίασης όταν είναι τοποθετημένος ένας Προσαρμογέας
στηρίγματος LA-EA2/LA-EA4 (πωλείται χωριστά).
(AF Adjustment Set./amount/Clear)
Lens Comp.
Αντισταθμίζει την παραμόρφωση στην οθόνη, που
προκαλείται από τον τοποθετημένο φακό.
(Shading Comp./Chro. Aber. Comp./Distortion Comp.)
Function Menu Set.
Προσαρμόζει τις λειτουργίες που εμφανίζονται όταν πατάτε
το κουμπί Fn (Λειτουργία).
(Drive Mode/Flash Mode/Flash Comp./Focus Mode/Focus
Area/Exposure Comp./ISO/Metering Mode/White Balance/
DRO/Auto HDR/Creative Style/Shoot Mode/Picture Effect/
Picture Profile/Center Lock-on AF/Smile/Face Detect./
Soft Skin Effect/
Auto Obj. Framing/
Image Size/
Aspect Ratio/
Quality/SteadyShot/SteadyShot
Adjust./SteadyS. Focal Len./Audio Rec Level/Zebra/
Grid Line/
Marker Display/Audio Level Display/
Peaking Level/Peaking Color/Not set)
Custom Key Settings
Η αντιστοίχηση λειτουργιών στα διάφορα πλήκτρα σάς
επιτρέπει να αυξήσετε την ταχύτητα λειτουργιών πατώντας
τα πλήκτρα.
(Control Wheel/Custom Button 1/Custom Button 2/
Custom Button 3/Custom Button 4/Center Button/
Left Button/Right Button/Down Button/AEL Button/
AF/MF Button/Focus Hold Button*)
* Μπορείτε να προγραμματίσετε μια λειτουργία στο κουμπί
διατήρησης της εστίασης στο φακό.
Dial Setup
Ορίζει τις λειτουργίες των μπροστινών και πισινών
επιλογέων ελέγχου, όταν η λειτουργία έκθεσης έχει τεθεί στο
M. Οι επιλογείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση
της ταχύτητας του κλείστρου και του διαφράγματος.
(
SS
F/no. /
F/no.
SS)
EL
41
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Dial Ev Comp
Αντισταθμίζει την έκθεση με τον μπροστινό ή τον
πίσω επιλογέα.
(Off/
Front dial/
Rear dial)
Zoom Ring Rotate
Αντιστοιχίζει τη μεγέθυνση/σμίκρυνση προς την
περιστροφική κατεύθυνση του φακού με ζουμ.
Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο με ισχυρό φακό
με ζουμ που είναι συμβατός με αυτήν τη λειτουργία.
(Left(W)/Right(T) ή Right(W)/Left(T))
MOVIE Button
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί για το κουμπί MOVIE.
(Always/Movie Mode Only)
Dial / Wheel Lock
Ορίζει εάν θα απενεργοποιείται ο μπροστινός επιλογέας,
ο πίσω επιλογέας ή ο τροχός ελέγχου πατώντας και
κρατώντας πατημένο το κουμπί Fn.
(Lock/Unlock)
(Wireless)
Send to Smartphone
Μεταφέρει εικόνες για να εμφανιστούν σε smartphone.
(Select on This Device/Select on Smartphone)
Send to Computer
Δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας εικόνων μεταφέροντάς
τα σε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο.
View on TV
Μπορείτε να προβάλλετε εικόνες σε τηλεόραση με
δυνατότητα δικτύου.
One-touch(NFC)
Αντιστοιχίζει μία εφαρμογή σε ένα άγγιγμα (NFC). Μπορείτε
να ανακαλέσετε την εφαρμογή όταν τραβάτε αγγίζοντας ένα
Smartphone με δυνατότητα NFC στη φωτογραφική μηχανή.
Airplane Mode
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη συσκευή να μην εκτελεί
ασύρματη επικοινωνία.
(On/Off)
WPS Push
Μπορείτε να καταχωρίσετε το σημείο πρόσβασης στη
φωτογραφική μηχανή εύκολα πατώντας το κουμπί WPS.
Access Point Set.
Μπορείτε να καταχωρίσετε το σημείο πρόσβασής σας
χειροκίνητα.
Edit Device Name
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής στο Wi-Fi
Direct, κ.λπ.
Disp MAC Address
Εμφανίζει τη διεύθυνση MAC της φωτογραφικής μηχανής.
SSID/PW Reset
Επαναφέρει το SSID και τον κωδικό πρόσβασης της
σύνδεσης smartphone.
Reset Network Set.
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων δικτύου.
EL
42
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
(Application)
Μπορείτε να συνδεθείτε στον ιστότοπο λήψης PlayMemories Camera
Apps™ μέσω διαδικτύου για να προσθέσετε επιθυμητές λειτουργίες στη
φωτογραφική σας μηχανή.
• Αυτή η φωτογραφική μηχανή έχει προεγκαταστημένη μια ενσωματωμένη
εφαρμογή που καλείται [Έξυπνο ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο] η οποία
σάς επιτρέπει να ελέγχετε τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας
το smartphone σας. Η προεγκατεστημένη εφαρμογή [Έξυπνο
ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο] δεν θα διαγραφεί, ακόμα κι εάν
επιλέξετε το κουμπί MENU t
(Setup) t [Setting Reset] t
[Initialize].
(Playback)
Delete
Διαγράφει μια εικόνα.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date)
View Mode
Αναπαράγει εικόνες από μια καθορισμένη ημερομηνία
ή καθορισμένο φάκελο ακίνητων εικόνων και ταινιών.
(Date View/Folder View(Still)/Folder View(MP4)/
AVCHD View/XAVC S View)
Image Index
Εμφανίζει πολλαπλές εικόνες ταυτόχρονα.
(9 Images/25 Images)
Display Rotation
Ρυθμίζει την κατεύθυνση αναπαραγωγής της εικόνας
εγγραφής.
(Auto/Manual/Off)
Slide Show
Εμφανίζει μια παρουσίαση εικόνων.
(Repeat/Interval)
Rotate
Περιστρέφει την εικόνα.
Enlarge Image
Μεγεθύνει τις εικόνες αναπαραγωγής.
4K Still Image PB
Παρέχει ακίνητες εικόνες σε ανάλυση 4K σε τηλεόραση
συνδεδεμένη σε HDMI που υποστηρίζει το 4K.
Protect
Προστατεύει τις εικόνες.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date/Cancel All
in this Folder/Cancel All with this date)
Specify Printing
Προσθέτει ένα σημάδι σειράς εκτύπωσης σε μια ακίνητη
εικόνα.
(Multiple Img./Cancel All/Print Setting)
EL
43
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
(Setup)
Monitor Brightness
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
(Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Ορίζει τη φωτεινότητα του ηλεκτρονικού εικονοσκόπιου.
(Auto/Manual)
Finder Color Temp.
Ρυθμίζει τη θερμοκρασία χρώματος του εικονοσκοπίου.
Volume Settings
Ρυθμίζει την ένταση ήχου για την αναπαραγωγή ταινίας.
Audio signals
Ορίζει εάν θα ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος κατά
την αυτόματη εστίαση ή τις λειτουργίες του χρονοδιακόπτη.
(On/Off)
Upload Settings
Ρυθμίζει τη λειτουργία φόρτωσης της φωτογραφικής
μηχανής όταν χρησιμοποιείται κάρτα Eye-Fi.
(On/Off)
Tile Menu
Ρυθμίζει εάν θα εμφανίζεται το μενού εικονιδίων κάθε φορά
που πατάτε το κουμπί MENU.
(On/Off)
Mode Dial Guide
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον οδηγό περιστρεφόμενου
επιλογέα λειτουργίας (η εξήγηση της κάθε λειτουργίας
λήψης).
(On/Off)
Delete confirm.
Ρυθμίζει εάν είναι προεπιλεγμένο το Διαγραφή ή Ακύρωση
στην οθόνη επιβεβαίωσης Διαγραφής.
(«Delete» first /«Cancel» first)
Display Quality
Ρυθμίζει την ποιότητα προβολής.
(High/Standard)
Pwr Save Start Time
Ορίζει τα χρονικά διαστήματα για αυτόματη μετάβαση
σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας.
(30 Min/5 Min/2 Min/1 Min/10 Sec)
PAL/NTSC Selector*2
Με την αλλαγή της μορφής τηλεόρασης της συσκευής,
είναι δυνατή η λήψη σε μια διαφορετική μορφή ταινίας.
Cleaning Mode
Ξεκινά τη λειτουργία καθαρισμού για να καθαρίσετε τον
αισθητήρα εικόνας.
Demo Mode
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την αναπαραγωγή επίδειξης
μιας ταινίας.
(On/Off)
TC/UB Settings
Ορίζει τον κωδικό ώρας (TC) και τα bit του χρήστη (UB).
(TC/UB Disp. Setting/TC Preset/UB Preset/TC Format/
TC Run/TC Make/UB Time Rec)
EL
44
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Remote Ctrl
Ορίζει εάν θα χρησιμοποιείται το τηλεχειριστήριο
υπερύθρων.
(On/Off)
HDMI Settings
Ορίζει τις ρυθμίσεις HDMI.
(HDMI Resolution/
24p/60p Output*1/HDMI Info.
Display/
TC Output/
REC Control/CTRL FOR
HDMI)
USB Connection
Ορίζει τη μέθοδο σύνδεσης USB.
(Auto/Mass Storage/MTP/PC Remote)
USB LUN Setting
Ενισχύει τη συμβατότητα περιορίζοντας τις λειτουργίες της
σύνδεσης USB. Ρυθμίστε στο [Multi] σε κανονικές συνθήκες
και στο [Single] μόνο όταν η σύνδεση ανάμεσα στη
φωτογραφική μηχανή και έναν υπολογιστή ή εξάρτημα AV
δεν μπορεί να εδραιωθεί.
(Multi/Single)
Language
Επιλέγει τη γλώσσα.
Date/Time Setup
Ρυθμίζει την ημερομηνία και ώρα και τη θερινή ώρα.
Area Setting
Ορίζει την τοποθεσία χρήσης.
Format
Μορφοποιεί την κάρτα μνήμης.
File Number
Ορίζει τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο για την αντιστοίχηση
των αριθμών αρχείων σε ακίνητες εικόνες και ταινίες.
(Series/Reset)
Select REC Folder
Αλλάζει τον επιλεγμένο φάκελο για την αποθήκευση
ακίνητων εικόνων και ταινιών (MP4).
New Folder
Δημιουργεί ένα νέο φάκελο για την αποθήκευση ακίνητων
εικόνων και ταινιών (MP4).
Folder Name
Ρυθμίζει το φορμά φακέλου για ακίνητες εικόνες.
(Standard Form/Date Form)
Recover Image DB
Ανακτά το αρχείο της βάσης δεδομένων εικόνων και
επιτρέπει την εγγραφή και την αναπαραγωγή.
Display Media Info.
Εμφανίζει τον υπολειπόμενο εγγράψιμο χρόνο ταινιών
και τον αριθμό εγγράψιμων ακίνητων εικόνων στην
κάρτα μνήμης.
Version
Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού της φωτογραφικής
μηχανής.
EL
45
Λειτουργίες που επιλέγονται με το κουμπί MENU
Certification Logo*3
Η πιστοποίηση μπορεί να εμφανίζεται στη φωτογραφική
μηχανή.
Setting Reset
Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Επιλέξτε το
[Initialize] για να αποκαταστήσετε όλες τις ρυθμίσεις
στις προεπιλεγμένες τιμές τους.
(Initialize/ Camera Settings Reset)
*1 Μόνο για τα συμβατά μοντέλα 1080 60i.
*2 Μόνο για συμβατά μοντέλα 1080 50i.
Εάν εναλλάξετε αυτό το στοιχείο, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε την κάρτα
μνήμης στη ρύθμιση που είναι συμβατή με το σύστημα PAL ή NTSC αντίστοιχα.
Επίσης, σημειώστε ότι μπορεί να μην είναι δυνατό να αναπαράγετε ταινίες που
είναι εγγεγραμμένες με το σύστημα NTSC σε τηλεόραση του συστήματος PAL.
*3 Μόνο για το ευρωπαϊκό μοντέλο.
EL
46
Χρήση του Οδηγού εντός κάμερας
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το [Custom Key Settings] για να
προγραμματίσετε τη λειτουργία Οδηγός εντός κάμερας στο κουμπί
που θέλετε.
Ο Οδηγός εντός κάμερας εμφανίζει επεξηγήσεις για την τρέχουσα
επιλεγμένη λειτουργία ή ρύθμιση μενού.
Κουμπί MENU t
(Custom Settings) t [Custom Key Settings] t
Επιλέξτε το επιθυμητό κουμπί που έχει εκχωρηθεί στη λειτουργία. t
[In-Camera Guide]
Πατήστε το κουμπί MENU και χρησιμοποιήστε τον τροχό ελέγχου για να
επιλέξετε ένα στοιχείο MENU του οποίου την επεξήγηση θέλετε να διαβάσετε
και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί στο οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία
[In-Camera Guide].
EL
47
Προετοιμασία της φωτογραφικής μηχανής
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
Όταν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή για πρώτη φορά, φροντίστε
να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών NP-FW50 (παρέχεται).
Το πακέτο μπαταριών InfoLITHIUM™ μπορεί να φορτιστεί ακόμα και
όταν δεν έχει εξαντληθεί πλήρως.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί όταν δεν έχει φορτιστεί πλήρως.
Το πακέτο μπαταριών αποφορτίζεται σταδιακά, ακόμα κι όταν δεν
το χρησιμοποιείτε. Για να μη χάνετε ευκαιρίες λήψης, φροντίζετε να
φορτίζετε το πακέτο μπαταριών πριν από κάθε λήψη.
1 Τοποθετήστε το διακόπτη ON/OFF
(Ισχύς) στο OFF.
2 Σύρετε το μοχλό ανοίγματος για να
ανοίξετε το κάλυμμα.
3 Εισαγάγετε το πακέτο μπαταριών
τελείως, χρησιμοποιώντας την άκρη
της μπαταρίας για να πιέσετε το μοχλό
κλειδώματος.
EL
48
Μοχλός κλειδώματος
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
4 Κλείστε το κάλυμμα.
5 Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
(παρέχεται) χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro USB (παρέχεται) και
συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC στην επιτοίχια πρίζα.
Η λυχνία φόρτισης ανάβει με
πορτοκαλί χρώμα και η φόρτιση ξεκινά.
• Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική
μηχανή κατά τη φόρτιση της
μπαταρίας.
• Εάν αναβοσβήνει η λυχνία φόρτισης
και η φόρτιση δεν έχει ολοκληρωθεί,
αφαιρέστε και επανεισαγάγετε το
Λυχνία φόρτισης
Αναμμένο: Φόρτιση
πακέτο μπαταριών.
• Για χώρες/περιοχές άλλες εκτός των Όχι: Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί
Αναβοσβήνει:
Η.Π.Α. και του Καναδά, συνδέστε το
Σφάλμα φόρτισης ή προσωρινή διακοπή
καλώδιο του ρεύματος στον
της φόρτισης λόγω του ότι η θερμοκρασία
προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
της φωτογραφικής μηχανής είναι εκτός του
πεδίου φυσιολογικών τιμών
και συνδέστε τον προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC στην επιτοίχια πρίζα.
EL
49
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
Σημειώσεις
• Εάν η λυχνία φόρτισης της φωτογραφικής μηχανής αναβοσβήνει όταν
ο προσαρμογέας τροφοδοτικού AC είναι στην πρίζα, σημαίνει ότι η φόρτιση έχει
διακοπεί προσωρινά, διότι η θερμοκρασία είναι εκτός του πεδίου φυσιολογικών
τιμών. Μόλις η θερμοκρασία επανέλθει εντός των φυσιολογικών ορίων, η φόρτιση
συνεχίζεται. Συνιστούμε να φορτίζετε το πακέτο μπαταριών σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος μεταξύ 10°C έως 30°C.
• Συνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται) στην πιο κοντινή πρίζα.
Εάν παρατηρηθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία κατά τη χρήση του προσαρμογέα
τροφοδοτικού AC, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC από την
πρίζα αμέσως, προκειμένου να διακόψετε τη σύνδεση με την πηγή τροφοδοσίας.
• Όταν φορτίζετε τη μπαταρία για πρώτη φορά ή μετά από μια παρατεταμένη περίοδο
μη χρήσης, η λυχνία φόρτισης μπορεί να αναβοσβήνει γρήγορα. Εάν συμβεί κάτι
τέτοιο, αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών από τη φωτογραφική μηχανή και
επανεισαγάγετέ το για επαναφόρτιση.
• Εάν το πακέτο μπαταριών είναι πλήρως ή σχεδόν πλήρως φορτισμένο, μην το
φορτίζετε συνεχώς ή επανειλημμένα, εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε.
Αυτό μπορεί να υποβαθμίσει τις επιδόσεις της μπαταρίας.
• Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC
από την πρίζα.
• Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά πακέτα μπαταριών μάρκας Sony,
καλώδιο micro USB (παρέχεται) και προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται).
Χρόνος φόρτισης (πλήρης φόρτιση)
Ο χρόνος φόρτισης μέσω του προσαρμογέα τροφοδοτικού AC (παρέχεται)
είναι περίπου 150 λεπτά.
Σημειώσεις
• Ο χρόνος φόρτισης που αναφέρεται παραπάνω ισχύει κατά τη φόρτιση ενός πλήρως
εξαντλημένου πακέτου μπαταριών σε θερμοκρασία 25°C. Η φόρτιση μπορεί να
διαρκέσει περισσότερο, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και την περίπτωση.
EL
50
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
Φόρτιση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή
Το πακέτο μπαταριών μπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τη φωτογραφική
μηχανή σε έναν υπολογιστή μέσω του καλωδίου micro USB. Συνδέστε τη
φωτογραφική μηχανή με έναν υπολογιστή με τη φωτογραφική μηχανή
απενεργοποιημένη.
Σημειώσεις
• Εάν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με φορητό υπολογιστή που δεν είναι
συνδεδεμένος σε κάποια πηγή τροφοδοσίας, η μπαταρία του φορητού υπολογιστή
εξαντλείται. Μη συνεχίσετε τη φόρτιση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
• Όταν η φωτογραφική μηχανή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω USB, δεν
πρέπει να γίνεται ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή αφύπνιση του
υπολογιστή. Η φωτογραφική μηχανή μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
Αποσυνδέστε τη φωτογραφική μηχανή από τον υπολογιστή, πριν από την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επανεκκίνηση ή αφύπνιση του υπολογιστή.
• Δεν παρέχονται εγγυήσεις για τη φόρτιση μέσω υπολογιστών προσαρμοσμένης
κατασκευής ή τροποποιημένων υπολογιστών.
Έλεγχος υπολειπόμενου φορτίου μπαταρίας
Στην οθόνη εμφανίζεται μια ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου.
Υψηλό φορτίο
Χαμηλό
Σημειώσεις
• Η ένδειξη υπολειπόμενου φορτίου μπορεί να μην είναι σωστή υπό ορισμένες
συνθήκες.
EL
51
Φόρτιση του πακέτου μπαταριών
Για να αφαιρέσετε το πακέτο μπαταριών
Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
Σύρετε το μοχλό κλειδώματος αφού
επιβεβαιώσετε ότι η λυχνία πρόσβασης
(σελίδα 17) είναι απενεργοποιημένη και
αφαιρέστε το πακέτο μπαταριών.
Προσέξτε να μην σας πέσει κάτω το
πακέτο μπαταριών.
EL
52
Μοχλός κλειδώματος
Εισαγωγή κάρτας μνήμης
(πωλείται χωριστά)
1 Σύρετε το μοχλό ανοίγματος για
να ανοίξετε το κάλυμμα.
2 Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης.
• Με την κομμένη γωνία προς την
πλευρά που φαίνεται στο σχέδιο,
εισαγάγετε την κάρτα μνήμης έως ότου
ασφαλίσει στη θέση της.
Βεβαιωθείτε ότι η κομμένη γωνία είναι
στη σωστή πλευρά.
3 Κλείστε το κάλυμμα.
Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης
Φροντίστε ότι η λυχνία πρόσβασης (σελίδα 17) δεν είναι αναμμένη,
κι έπειτα σπρώξτε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα μία φορά.
EL
53
Εισαγωγή κάρτας μνήμης (πωλείται χωριστά)
Κάρτες μνήμης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τύπους καρτών μνήμης
με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Ωστόσο, δεν παρέχονται εγγυήσεις
σωστής λειτουργίας για όλους τους τύπους καρτών μνήμης.
Κάρτα μνήμης
Memory Stick PRO Duo™
A
Για ακίνητες
εικόνες
Για ταινίες
(μόνο Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
B
Κάρτα μνήμης SD
(Κλάση 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα μνήμης SDHC
(Κλάση 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα μνήμης SDXC
(Κλάση 4 ή ταχύτερη)
• Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα προϊόντα του πίνακα αναφέρονται συλλογικά ως εξής:
A: Memory Stick PRO Duo media
B: κάρτα SD
Κατά την εγγραφή ταινιών φορμά XAVC S
Να χρησιμοποιείτε τις ακόλουθες κάρτες μνήμης:
– Κάρτα μνήμης SDXC (64 GB ή περισσότερα και Κλάση 10 ή ταχύτερη)
– Κάρτα μνήμης SDXC (64 GB ή περισσότερα και UHS-I (U1))
– Memory Stick XC-HG Duo media
Σημειώσεις
• Η εισαγωγή ή αναπαραγωγή εικόνων που είναι εγγεγραμμένες σε Memory Stick
XC-HG Duo media ή κάρτα μνήμης SDXC δεν είναι δυνατή σε υπολογιστές
ή συσκευές ήχου και εικόνας που δεν είναι συμβατές με το σύστημα αρχείων exFAT*.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συμβατή με το σύστημα αρχείων exFAT πριν να τη
συνδέσετε με τη φωτογραφική μηχανή. Εάν συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή με
μη συμβατή συσκευή, μπορεί να σας ζητηθεί να κάνετε διαμόρφωση της κάρτας.
Μην κάνετε ποτέ διαμόρφωση της κάρτας γι' αυτό το λόγο, διότι έτσι θα
διαγραφούν όλα τα δεδομένα της κάρτας.
* exFAT είναι το σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται στο Memory Stick XC-HG
Duo media και τις κάρτες μνήμης SDXC.
EL
54
Τοποθέτηση του φακού
Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής στη
θέση OFF πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε το φακό.
1 Αφαιρέστε το προστατευτικό του
Μπροστινό κάλυμμα φακού
σώματος της φωτογραφικής μηχανής
κάμερας και το πίσω κάλυμμα του
φακού από το πίσω μέρος του φακού.
• Όταν αλλάζετε το φακό, φροντίστε
οι κινήσεις σας να είναι γρήγορες και
να μην υπάρχουν στο χώρο σκόνη
ή βρομιές που θα μπορούσαν να
εισχωρήσουν στη φωτογραφική
μηχανή.
• Κατά τη λήψη, αφαιρείτε το μπροστινό
κάλυμμα του φακού από το μπροστινό
μέρος του φακού.
Κάλυμμα
σώματος
Πίσω κάλυμμα φακού
2 Τοποθετήστε το φακό
ευθυγραμμίζοντας τα άσπρα σημάδια
(δείκτες κουμπώματος) που βρίσκονται
στο φακό και στη φωτογραφική
μηχανή.
• Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή
με το φακό προς τα κάτω για να
αποτρέψετε την είσοδο σκόνης στο
εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής.
Άσπρα σημάδια δεικτών κουμπώματος
EL
55
Τοποθέτηση του φακού
3 Καθώς πιέζετε το φακό ελαφρώς προς
τη φωτογραφική μηχανή, περιστρέψτε
το φακό δεξιόστροφα μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση κλειδώματος.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι σε
ευθεία θέση.
Σημειώσεις
• Μην πατάτε το κουμπί απελευθέρωσης του φακού στη φωτογραφική μηχανή,
όταν τοποθετείτε το φακό.
• Μη χρησιμοποιείτε δύναμη κατά την τοποθέτηση του φακού.
• Ο προσαρμογέας τοποθέτησης (πωλείται χωριστά) είναι απαραίτητος για τη χρήση
φακού A-mount (πωλείται χωριστά). Για να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα
τοποθέτησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με τον προσαρμογέα
τοποθέτησης.
• Όταν θέλετε να τραβήξετε εικόνες πλήρους καρέ, χρησιμοποιήστε έναν φακό που
έχει σχεδιαστεί για φωτογραφική μηχανή πλήρους καρέ.
• Όταν μεταφέρετε τη φωτογραφική μηχανή με τοποθετημένο το φακό, πάντα να
κρατάτε σταθερά και τη μηχανή και το φακό.
• Μην κρατάτε τη μηχανή από το τμήμα του φακού που εκτείνεται για τη ρύθμιση
του ζουμ και της εστίασης.
EL
56
Τοποθέτηση του φακού
Για να αφαιρέσετε το φακό
1 Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης του
φακού μέχρι το τέρμα και περιστρέψτε
το φακό αριστερόστροφα μέχρι να
σταματήσει.
Κουμπί απελευθέρωσης φακού
2 Τοποθετήστε τα καλύμματα στο
εμπρός και το πίσω μέρος του φακού
και το κάλυμμα του σώματος στη
φωτογραφική μηχανή.
• Πριν τα τοποθετήσετε, σκουπίστε
τα για να απομακρύνετε τη σκόνη.
Σημειώσεις σχετικά με την αλλαγή φακού
Εάν, κατά την αλλαγή του φακού, εισχωρήσουν σκόνες ή βρομιές στο
εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής και επικαθίσουν στην επιφάνεια
του αισθητήρα εικόνας (το εξάρτημα που μετατρέπει το φως σε ηλεκτρικό
σήμα) μπορεί να εμφανιστούν μαύρες κουκκίδες στην εικόνα, ανάλογα
με το περιβάλλον λήψης.
Όταν τοποθετείτε/αφαιρείτε το φακό, φροντίστε οι κινήσεις σας να είναι
γρήγορες και να μην υπάρχει στο χώρο σκόνη.
EL
57
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας
Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά τη φωτογραφική μηχανή ή όταν
πραγματοποιείτε την αρχική προετοιμασία των λειτουργιών, εμφανίζεται
η οθόνη ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας.
1 Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας
στη θέση ON για να ενεργοποιήσετε
τη φωτογραφική μηχανή.
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης της
ημερομηνίας και της ώρας.
• Για να απενεργοποιήσετε τη
φωτογραφική μηχανή, τοποθετήστε το
διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF.
2 Ελέγξτε ότι στην οθόνη είναι
επιλεγμένο το [Enter] κι, έπειτα,
πατήστε το z στον τροχό ελέγχου.
3 Επιλέξτε μια γεωγραφική τοποθεσία που θέλετε και, κατόπιν,
πατήστε το z.
4 Πατήστε τα v/V στον τροχό ελέγχου ή επιλέξτε ένα στοιχείο ρύθμισης
στρέφοντας τον τροχό ελέγχου κι, έπειτα, πατήστε το z.
EL
58
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας
5 Πατήστε τα v/V/b/B ή επιλέξτε μια επιθυμητή ρύθμιση στρέφοντας
τον τροχό ελέγχου κι, έπειτα πατήστε το z.
6 Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 για να ρυθμίσετε άλλα στοιχεία κι, έπειτα,
επιλέξτε το [Enter] και πατήστε το z στον τροχό ελέγχου.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας
Πατήστε το κουμπί MENU.
Έλεγχος ή εκ νέου ρύθμιση της ημερομηνίας/ώρας και της περιοχής
Η οθόνη ρύθμισης της ημερομηνίας και της ώρας εμφανίζεται αυτόματα,
όταν η φωτογραφική μηχανή ενεργοποιείται για πρώτη φορά ή όταν έχει
αποφορτιστεί η εσωτερική, εφεδρική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για να
ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, χρησιμοποιήστε το μενού.
Κουμπί MENU t
(Setup) t
[Date/Time Setup] ή [Area Setting]
Κουμπί MENU
Σημειώσεις
• Αυτή η φωτογραφική μηχανή δεν έχει λειτουργία για εισαγωγή της ημερομηνίας
σε εικόνα. Μπορείτε να εισαγάγετε την ημερομηνία και να αποθηκεύσετε ή να
εκτυπώσετε την εικόνα χρησιμοποιώντας το PlayMemories Home (σελίδα 85).
Διατήρηση της ρύθμισης ημερομηνίας και ώρας
Αυτή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη
μπαταρία για τη διατήρηση της ημερομηνίας, της ώρας και άλλων
ρυθμίσεων, ανεξαρτήτως εάν η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη
ή μη, ή εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη ή όχι.
EL
59
Λήψη μιας καθαρής εικόνας χωρίς
τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής
Ο όρος «τράνταγμα φωτογραφικής μηχανής» αναφέρεται σε ανεπιθύμητο
κούνημα της φωτογραφικής μηχανής που σημειώνεται μετά το πάτημα
του κουμπιού του κλείστρου, με αποτέλεσμα μια θολή εικόνα.
Για να μειώσετε το τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής ακολουθήστε
τις παρακάτω οδηγίες.
Δείκτης τραντάγματος φωτογραφικής μηχανής
Σε περιπτώσεις όπου η φωτογραφική
μηχανή μπορεί να υπόκειται σε
τράνταγμα, αναβοσβήνει ο δείκτης
(Προειδοποίηση τραντάγματος
φωτογραφικής μηχανής). Σε αυτήν την
περίπτωση, χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο
ή το φλας.
Δείκτης
(Προειδοποίηση
τραντάγματος της φωτογραφικής μηχανής)
Σημειώσεις
• Ο δείκτης προειδοποίησης τραντάγματος της φωτογραφικής μηχανής δεν
εμφανίζεται στις ακόλουθες περιστάσεις:
– Η λειτουργία έκθεσης έχει τεθεί στο M/S ή στη διάρκεια εγγραφής ταινίας.
– Όταν η λειτουργία προβολής έχει τεθεί στο [No Disp. Info.], [Level] ή το
[Histogram].
Χρήση της λειτουργίας Σταθερής λήψης
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να τραβάτε με τη βέλτιστη αντιστάθμιση
τραντάγματος φωτογραφικής μηχανής για το φακό που χρησιμοποιείτε.
1 Κουμπί MENU t
(Camera Settings) t [SteadyShot] t [On]
2 [SteadyShot Settings] t [SteadyShot Adjust.] t Επιλέξτε την
επιθυμητή ρύθμιση.
EL
60
Λήψη μιας καθαρής εικόνας χωρίς τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής
Auto
Αναλύει τις πληροφορίες φακού και αντισταθμίζει αυτόματα
το τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής.
Manual
Αντισταθμίσει το τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής
χρησιμοποιώντας την εστιακή απόσταση που έχει ρυθμιστεί
με το [SteadyS. Focal Len.] (8 mm – 1000 mm).
• Ορίστε την εστιακή απόσταση του φακού για λήψη.
Σημειώσεις
• Η λειτουργία SteadyShot μπορεί να μη λειτουργεί βέλτιστα όταν η ισχύς μόλις
ενεργοποιήθηκε, αμέσως αφού στρέψετε τη φωτογραφική μηχανή προς ένα θέμα
ή όταν το κουμπί του κλείστρου έχει πατηθεί έως το τέρμα χωρίς να σταματήσει
στα μισά.
• Όταν χρησιμοποιείτε τρίποδο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία SteadyShot, επειδή
υπάρχουν πιθανότητες δυσλειτουργίας της λειτουργίας SteadyShot.
• Όταν η κάμερα δεν μπορεί να λάβει πληροφορίες για την εστιακή απόσταση από το
φακό, η λειτουργία SteadyShot δεν λειτουργεί σωστά. Θέστε το [SteadyShot Adjust.]
στο [Manual] και θέστε το [SteadyS. Focal Len.] ώστε να ταιριάζει στο φακό που
χρησιμοποιείτε.
• Όταν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να λάβει πληροφορίες εστιακής απόστασης
από το φακό ή το [SteadyShot Adjust.] έχει τεθεί στο [Manual], η τρέχουσα
ρυθμισμένη τιμή της εστιακής απόστασης SteadyShot θα εμφανίζεται στην πλευρά
του
.
• Όταν χρησιμοποιείτε ένα φακό της Sony με τηλεμετατροπέα κ.λπ., θέστε το
[SteadyShot Adjust.] στο [Manual] και ορίστε την εστιακή απόσταση.
EL
61
Λήψη μιας καθαρής εικόνας χωρίς τράνταγμα της φωτογραφικής μηχανής
Σωστό κράτημα της φωτογραφικής μηχανής
Σταθεροποιήστε το πάνω μέρος του κορμιού σας και λάβετε μια θέση που
αποτρέπει το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής.
Λειτουργία εικονοσκόπιου
Λειτουργία εικονοσκόπιου
(κάθετη θέση)
Λειτουργία οθόνης
Σημείο 1
Ένα χέρι κρατά τη λαβή της φωτογραφικής μηχανής και το άλλο χέρι
υποστηρίζει το φακό.
Σημείο 2
Υιοθετήστε μια ασφαλή στάση με τα πόδια και τους ώμους σε απόσταση.
Σημείο 3
Μαζέψτε ελαφρά τους αγκώνες σας προς το σώμα σας.
Όταν τραβάτε σε γονατιστή θέση, σταθεροποιήστε το πάνω μέρος του
σώματός σας τοποθετώντας τον αγκώνα σας στο γόνατό σας.
EL
62
Αφαίρεση του καλύμματος προσοφθαλμίου
Όταν τοποθετείτε τον FDA-A1AM Ευρέτη γωνίας (πωλείται χωριστά)
στη φωτογραφική μηχανή, να αφαιρείτε το κάλυμμα προσοφθαλμίου.
Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας κάτω από
το κάλυμμα προσοφθαλμίου και σύρετέ
το προς τα πάνω.
Σημειώσεις
• Όταν είναι τοποθετημένος FDA-A1AM Ευρέτης γωνίας (πωλείται χωριστά)
στη φωτογραφική μηχανή, αλλάξτε την οθόνη ανάμεσα στο εικονοσκόπιο και
την οθόνη ορίζοντας το [FINDER/MONITOR] στο
(Custom Settings).
EL
63
Λήψη και προβολή εικόνων
Λήψη ακίνητων εικόνων
Στο [Auto Mode], η φωτογραφική μηχανή αναλύει το θέμα και σας
επιτρέπει να κάνετε λήψη με τις κατάλληλες ρυθμίσεις.
1 Τοποθετήστε το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON για να ενεργοποιήσετε
τη φωτογραφική μηχανή.
2 Ρυθμίστε τον επιλογέα λειτουργίας
στο
(Auto Mode).
3 Κοιτάξτε στο εικονοσκόπιο και κρατήστε σταθερά τη
φωτογραφική μηχανή.
EL
64
Λήψη ακίνητων εικόνων
4 Προσδιορίστε το μέγεθος ενός θέματος.
Όταν χρησιμοποιείτε φακό με
μοχλό ζουμ:
Μετακινήστε το μοχλό ζουμ.
Όταν χρησιμοποιείτε φακό με
δακτύλιο ζουμ:
Στρέψτε τον δακτύλιο ζουμ.
• Το οπτικό ζουμ δεν είναι διαθέσιμο
όταν είναι τοποθετημένος φακός
σταθερής εστιακής απόστασης.
• Εάν σημειωθεί υπέρβαση του εύρους
του ζουμ του οπτικού ζουμ όταν
τοποθετείται ένας φακός Δυναμικού
ζουμ, η φωτογραφική μηχανή
μεταβαίνει αυτόματα στο ζουμ
εκτός του οπτικού ζουμ.
Δακτύλιος ζουμ
5 Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι τη
μέση για να εστιάσετε.
• Όταν η εικόνα είναι εστιασμένη,
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και
ανάβει η ενδεικτική λυχνία z ή
.
6 Πατήστε το κουμπί κλείστρου μέχρι το τέρμα για να τραβήξετε μια
φωτογραφία.
• Εάν η ρύθμιση [Auto Obj. Framing] έχει οριστεί σε [Auto] και γίνεται λήψη
προσώπων, κοντινών θεμάτων (macro) ή θεμάτων που παρακολουθούνται
μέσω της λειτουργίας AF με συνεχή παρακολούθηση, η φωτογραφική
μηχανή αναλύει τη σκηνή και ξακρίζει αυτόματα την καταγεγραμμένη
εικόνα δημιουργώντας την κατάλληλη σύνθεση. Τόσο η πρωτότυπη όσο
και η ξακρισμένη εικόνα, αποθηκεύονται και οι δύο.
EL
65
Εγγραφή ταινιών
1 Πατήστε το κουμπί MOVIE για να
ξεκινήσετε την εγγραφή.
• Αφού το [MOVIE Button] είναι
ρυθμισμένο στο [Always] στην
προεπιλεγμένη ρύθμιση, η εγγραφή
ταινίας μπορεί να ξεκινήσει από
οποιαδήποτε λειτουργία λήψης.
Κουμπί MOVIE
2 Πατήστε ξανά το κουμπί MOVIE για να σταματήσει η εγγραφή.
Σημειώσεις
• Κατά την εγγραφή ταινίας, είναι πιθανή η εγγραφή του ήχου λειτουργίας της
φωτογραφικής μηχανής. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου,
ορίζοντας τη ρύθμιση [Audio Recording] στο [Off] (σελίδα 38).
• Για να αποτρέψετε τον ήχο λειτουργίας του δακτυλίου ζουμ από το να εγγραφεί
κατά την εγγραφή ταινίας όταν χρησιμοποιείται φακός Δυναμικού ζουμ, συνιστούμε
να εγγράφετε ταινίες χρησιμοποιώντας το μοχλό ζουμ. Όταν μετακινείτε το μοχλό
του ζουμ, τοποθετήστε το δάκτυλό σας ελαφρά στο μοχλό και χειριστείτε τον
χωρίς τίναγμα.
• Ο χρόνος συνεχούς λήψης μιας ταινίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος ή την κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής. Βλ. «Σημειώσεις
σχετικά με τη συνεχή εγγραφή ταινίας» (σελίδα 92).
• Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο
, σημαίνει ότι η θερμοκρασία της φωτογραφικής
μηχανής είναι υπερβολικά υψηλή. Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και
περιμένετε μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία της.
• Όταν κάνετε συνεχή εγγραφή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να αισθανθείτε
τη φωτογραφική μηχανή να ζεσταίνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό. Επίσης, μπορεί
αν εμφανιστεί το [Internal temp. high. Allow it to cool.]. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή και περιμένετε μέχρι να είναι ξανά
έτοιμη για λήψη.
• Όταν τραβάτε, ο ήχος των άγκιστρων του ιμάντα ώμου (τριγωνικό άγκιστρο)
ενδέχεται να καταγραφεί, ανάλογα με την κατάσταση που χρησιμοποιείται.
EL
66
Αναπαραγωγή εικόνων
1 Πατήστε το κουμπί
.
Κουμπί
2 Επιλέξτε μια εικόνα πατώντας τα b/B τον τροχό ελέγχου.
• Για την αναπαραγωγή ταινιών, πατήστε το z στον τροχό ελέγχου.
Εάν πατήσετε το V στον τροχό ελέγχου κατά την αναπαραγωγή μιας
ταινίας, θα εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου.
Πίνακας ελέγχου
Ενέργεια κατά την αναπαραγωγή ταινίας
N
Αναπαραγωγή
X
Παύση
M
Γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός
m
Γρήγορη προώθηση προς τα πίσω
T
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση (προς τα εμπρός)
t
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση (προς τα πίσω)
>
Επόμενη ταινία
.
Προηγούμενη ταινία
C
Προώθηση καρέ προς τα εμπρός
c
Προώθηση καρέ προς τα πίσω
Ρυθμίσεις έντασης ήχου
Κλείσιμο πίνακα ελέγχου
Σημειώσεις
• Ταινίες που έχουν εγγραφεί με άλλες συσκευές δεν μπορούν να αναπαραχθούν
σε αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.
EL
67
Αναπαραγωγή εικόνων
Εναλλαγή μεταξύ ακίνητων εικόνων και ταινιών
Για να αναπαραγάγετε ακίνητες εικόνες, ορίστε το [View Mode] στο
[Folder View(Still)], και για να αναπαραγάγετε ταινίες, ορίστε το [View
Mode] στο [Folder View(MP4)], [AVCHD View] ή το [XAVC S View].
Όταν επιλέγετε το [Date View], τόσο ακίνητες εικόνες όσο και ταινίες
θα εμφανίζονται στην οθόνη, ταξινομημένες κατά ημερομηνία.
Κουμπί MENU t
λειτουργία.
EL
68
(Playback) t [View Mode] t Επιλέξτε την επιθυμητή
Διαγραφή εικόνων
Από τη στιγμή που θα διαγράψετε μια εικόνα, δεν είναι δυνατή
η επαναφορά της. Βεβαιωθείτε ότι θέλετε να διαγράψετε την εικόνα
πριν συνεχίσετε.
1 Πατήστε το κουμπί
(Διαγραφή),
ενώ εμφανίζεται στην οθόνη η εικόνα
που θέλετε να διαγράψετε.
Κουμπί
(Διαγραφή)
2 Επιλέξτε το [Delete] με το v/V στον τροχό ελέγχου, κι, έπειτα,
πατήστε το z.
• Για να διαγράψετε αρκετές εικόνες ταυτόχρονα, επιλέξτε το κουμπί
MENU t
(Playback) t [Delete].
Σημειώσεις
• Η διαγραφή προστατευμένων εικόνων δεν είναι δυνατή.
EL
69
Επιλογή λειτουργίας λήψης
Επιλογή λειτουργίας λήψης
Στρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας
και ρυθμίστε την επιθυμητή
λειτουργία λήψης.
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες λήψης.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Επιτρέπει τη λήψη στατικών εικόνων με αυτόματη ρύθμιση
των ρυθμίσεων.
Επιτρέπει τη λήψη με αυτόματη ρύθμιση της έκθεσης
(ταχύτητα κλείστρου και τιμή διαφράγματος). Η ρύθμιση
των υπόλοιπων ρυθμίσεων μπορεί να γίνει χειροκίνητα.
(Aperture Priority)
Η λήψη γίνεται με προσαρμογή του διαφράγματος και
αλλαγή του εύρους εστίασης ή αφήνοντας το φόντο εκτός
εστίασης.
(Shutter Priority)
Προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου, ώστε να φαίνεται
η κίνηση του θέματος.
(Manual Exposure)
Επιτρέπει τη λήψη μετά από χειροκίνητη ρύθμιση της
έκθεσης (ταχύτητα κλείστρου και τιμή διαφράγματος)
μέσω του μπροστινού ή του πίσω επιλογέα.
1/2 (Memory recall)
Ανακαλεί τις ρυθμίσεις που είναι καταχωρημένες στο
[Memory] στο
(Camera Settings).
(Scene Selection) Επιτρέπει τη λήψη με προκαθορισμένες ρυθμίσεις, ανάλογα
με τη σκηνή.
(Sweep
Panorama)
(Movie)
EL
70
Επιτρέπει τη λήψη πανοραμικών εικόνων, συνδυάζοντας
πολλές εικόνες.
Επιτρέπει την αλλαγή των ρυθμίσεων λήψης και τη
λήψη ταινίας.
Διαθέσιμες λειτουργίες για κάθε
λειτουργία λήψης
Οι λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξαρτώνται από
την επιλεγμένη λειτουργία λήψης.
Στον παρακάτω πίνακα, το υποδηλώνει ότι η λειτουργία είναι
διαθέσιμη και το – υποδηλώνει ότι η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.
Shoot Mode
Exposure
Comp.
Self-timer
Cont.
Shooting
Face
Detection
Smile
Shutter
Auto Obj.
Framing
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Όταν η λειτουργία λήψης έχει τεθεί στο M, η έκθεση μπορεί να ρυθμιστεί
μόνο όταν το [ISO] έχει τεθεί στο [ISO AUTO].
EL
71
Διάφορες λειτουργίες
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών
Το παρόν εγχειρίδιο παρέχει κυρίως μια εισαγωγή στη χρήση της
φωτογραφικής μηχανής και μια λίστα των λειτουργιών. Για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με τη φωτογραφική μηχανή, ανατρέξτε στον
«Οδηγό βοήθειας» (σελίδα 2), ο οποίος προσφέρει ενδελεχείς οδηγίες
για τις πολλές λειτουργίες.
Creative Style
Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό είδος επεξεργασίας εικόνας μεταξύ
13 στυλ και μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την αντίθεση, τον κορεσμό και
την ευκρίνεια για κάθε στοιχείο [Creative Style].
1 Κουμπί MENU t
(Camera Settings)
t [Creative Style]
2 Επιλέξτε το επιθυμητό στυλ
χρησιμοποιώντας τα v/V στον
τροχό ελέγχου.
Στοιχείο [Creative Style]
EL
72
[Style Box]
Μπορείτε να προσαρμόσετε
καλύτερα τη ρύθμιση και
να αποθηκεύσετε την
προσαρμοσμένη ρύθμιση.
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών
DRO/Auto HDR
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία [DRO/Auto HDR], μπορείτε να
αιχμαλωτίσετε διάφορες διαβαθμίσεις της αντίθεσης των εικόνων.
[D-Range Opt.]: Διαιρώντας την εικόνα σε μικρές περιοχές, η φωτογραφική
μηχανή αναλύει την αντίθεση φωτός και σκιάς ανάμεσα στο θέμα και το
φόντο, και παράγει μια εικόνα με τη βέλτιστη φωτεινότητα και διαβάθμιση.
[Auto HDR]: Τραβάει 3 εικόνες με διαφορετικές εκθέσεις κι, έπειτα, θέτει
από πάνω τη σωστά εκτεθειμένη εικόνα, τις φωτεινές περιοχές μιας
υποεκτεθειμένης εικόνας και τις σκοτεινές περιοχές μιας υπερεκτεθειμένης
εικόνας για να δημιουργήσει μια εικόνα με πλούσια διαβάθμιση.
1 Κουμπί MENU t
(Camera Settings)
t [DRO/Auto HDR]
2 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση
χρησιμοποιώντας τα v/V στον
τροχό ελέγχου.
File Format
Κουμπί MENU t
(Camera Settings) t [
επιθυμητή λειτουργία.
File Format] t Επιλέξτε την
XAVC S
Εγγράφει ταινίες XAVC S (24p*/30p/25p/60p/50p).
Αυτή η μορφή υποστηρίζει υψηλότερους βαθμούς ροής
δεδομένων από το AVCHD ή το MP4.
Ήχος: LPCM
* Μόνο για τα συμβατά μοντέλα 1080 60i.
AVCHD
Εγγράφει ταινίες AVCHD (60i/50i/24p/25p/60p/50p).
Αυτή η μορφή είναι κατάλληλη για την προβολή
ταινιών σε τηλεόραση υψηλής ανάλυσης. Μπορείτε να
δημιουργήσετε δίσκο Blu-ray, δίσκο εγγραφής AVCHD
ή δίσκο DVD-Video χρησιμοποιώντας το λογισμικό
PlayMemories Home.
Ήχος: Dolby Digital
EL
73
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών
Εγγράφει ταινίες MP4 (AVC). Αυτή η μορφή είναι
κατάλληλη για αποστολές στο διαδίκτυο, συνημμένα
σε e-mail κλπ.
Ήχος: AAC
MP4
Σημειώσεις
• Όταν τραβάτε με το [
File Format] ρυθμισμένο στο [XAVC S], απαιτείται κάρτα
μνήμης SDXC (64 GB ή περισσότερο και Τάξη 10 ή ταχύτερο) (σελίδα 54).
• Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δίσκο χρησιμοποιώντας το λογισμικό
PlayMemories Home με μια ταινία που εγγράφηκε όταν το [
File Format]
είχε τεθεί στο [XAVC S] ή το [MP4].
Record Setting
Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ροής δεδομένων τόσο καλύτερη είναι
η ποιότητα εικόνας.
Κουμπί MENU t
(Camera Settings) t [
την επιθυμητή λειτουργία.
Όταν το [
Record Setting] t Επιλέξτε
File Format] έχει τεθεί στο [XAVC S]
Record Setting
Βαθμός ροής δεδομένων Περιγραφή
60p 50M
50p 50M
Κατά προσέγγιση
50 Mbps (ΜΟ)
Εγγράφει ταινίες υψηλής ποιότητας εικόνας
με ανάλυση 1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M
25p 50M
Κατά προσέγγιση
50 Mbps (ΜΟ)
Εγγράφει ταινίες υψηλής ποιότητας εικόνας
με ανάλυση 1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M*
Κατά προσέγγιση
50 Mbps (ΜΟ)
Εγγράφει ταινίες υψηλής ποιότητας εικόνας
με ανάλυση 1920×1080 (24p). Δημιουργεί
ατμόσφαιρα κινηματογράφου.
* Μόνο για τα συμβατά μοντέλα 1080 60i.
EL
74
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών
Όταν το [
File Format] έχει τεθεί στο [AVCHD]
Record Setting
Βαθμός ροής δεδομένων Περιγραφή
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
Κατά προσέγγιση
24 Mbps (Max.)
Γίνεται εγγραφή ταινιών υψηλής ποιότητας
εικόνας με ανάλυση 1920×1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
Κατά προσέγγιση
17 Mbps (ΜΟ)
Γίνεται εγγραφή ταινιών κανονικής υψηλής
ποιότητας εικόνας με ανάλυση 1920×1080
(60i/50i).
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
Κατά προσέγγιση
28 Mbps (Max.)
Γίνεται εγγραφή ταινιών με την υψηλότερη
ποιότητας εικόνας με ανάλυση 1920×1080
(60p/50p).
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
Κατά προσέγγιση
24 Mbps (Max.)
Γίνεται εγγραφή ταινιών υψηλής ποιότητας
εικόνας με ανάλυση 1920×1080 (24p/25p).
Δημιουργεί ατμόσφαιρα κινηματογράφου.
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
Κατά προσέγγιση
17 Mbps (ΜΟ)
Γίνεται εγγραφή ταινιών κανονικής υψηλής
ποιότητας εικόνας με ανάλυση 1920×1080
(24p/25p). Δημιουργεί ατμόσφαιρα
κινηματογράφου.
Όταν το [
File Format] έχει τεθεί στο [MP4]
Record Setting
Βαθμός ροής δεδομένων Περιγραφή
1440×1080
12M
Κατά προσέγγιση
12 Mbps (ΜΟ)
Εγγράφει ταινίες στα 1440 × 1080.
VGA 3M
Κατά προσέγγιση
3 Mbps (ΜΟ)
Εγγράφει ταινίες σε μέγεθος VGA.
Σημειώσεις
• Οι ταινίες που εγγράφονται στη ρύθμιση [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/
[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] στο
[
Record Setting] μετατρέπονται από το PlayMemories Home προκειμένου
να δημιουργηθεί ένας δίσκος εγγραφής AVCHD. Η μετατροπή αυτή μπορεί να
διαρκέσει αρκετή ώρα. Επίσης, δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός δίσκου με την
ποιότητα εικόνας του πρωτοτύπου. Εάν θέλετε να διατηρήσετε την ποιότητα
εικόνας του πρωτοτύπου, αποθηκεύετε τις ταινίες σας σε δίσκο Blu-ray.
• Για να αναπαραγάγετε ταινίες με φορμά 24p/25p σε τηλεόραση, η τηλεόραση
πρέπει να είναι συμβατή με τα φορμά 24p/25p. Αν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή
με το φορμά 24p/25p, οι ταινίες με φορμά 24p/25p θα προβάλλονται ως ταινίες
με φορμά 60i/50i.
• Μπορείτε να τραβήξετε εικόνες σε μορφή Super 35 mm όταν το [APS-C Size
Capture] έχει τεθεί στο [On] (σελίδα 41).
EL
75
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών
Προσαρμογή της ποιότητας της εικόνας (Picture Profile)
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, όπως το χρώμα και τον τόνο όταν
εγγράφετε ταινίες.
Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας για διαφορετικές συνθήκες εγγραφής έχουν
αποθηκευτεί στο [PP1] μέσω του [PP7] ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
ταινίας.
Κουμπί MENU t
(Camera Settings) t [Picture Profile] t Επιλέξτε την
επιθυμητή ρύθμιση.
Για λεπτομέρειες για το [Picture Profile], ανατρέξτε στον
«Οδηγό βοήθειας» (σελίδα 2).
Ορισμός του κωδικού ώρας (TC/UB Settings)
Η φωτογραφική μηχανή εγγράφει ταινίες συνοδευόμενες από δεδομένα
χρόνου, όπως κωδικό ώρας και bit χρήστη.
Κουμπί MENU t
(Setup) t [TC/UB Settings] t Επιλέξτε την
επιθυμητή ρύθμιση.
Για λεπτομέρειες για το [TC/UB Settings], ανατρέξτε στον
«Οδηγό βοήθειας» (σελίδα 2).
EL
76
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών
Ρυθμίσεις ήχου για εγγραφή ταινιών
Πέραν των ρυθμίσεων ταινιών ποιότητας HD, μπορούν να ρυθμιστούν
τα ακόλουθα στοιχεία: [Audio Rec Level], [Audio Level Display] και
[Audio Out Timing].
1
34
5
Ρυθμίστε τον επιλογέα
λειτουργίας στο
(Movie).
2 i Υποδοχή (Ακουστικών)
1
4
2
Κουμπί MENU t
(Custom
Settings) t [Audio Level
Display]
• Όταν χρησιμοποιούνται
ακουστικά, μπορείτε να
ρυθμίσετε την αντιστάθμιση
ηχούς χρησιμοποιώντας το
[Audio Out Timing].
3
Κουμπί MENU t
(Camera Settings) t
[Audio Rec Level]
[Audio Level Display]
• Μπορείτε να εμφανίσετε το
επίπεδο ήχου στην οθόνη
επιλέγοντας το [On] από
το μενού.
5
Πατήστε το κουμπί MOVIE
για να ξεκινήσει ή να
σταματήσει η εγγραφή.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε
το επίπεδο εγγραφής ήχου
παρακολουθώντας το
μετρητή επιπέδου.
EL
77
Χρήση των διαφόρων λειτουργιών
Λειτουργίες αναπαραγωγής
Οι πρακτικές λειτουργίες για αναπαραγωγή έχουν ως εξής:
A
Μεγεθύνει ή σμικρύνει
τις εικόνες
• Στρέψτε τον τροχό ελέγχου για
να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε
μια εικόνα. Στρέψτε τον
μπροστινό ή πίσω επιλογέα
για να μεταβείτε στην επόμενη/
προηγούμενη εικόνα.
B
Οθόνη δείκτη εικόνας
• Μπορείτε να επιλέξετε τον
αριθμό των εικόνων που
θα εμφανίζονται:
Κουμπί MENU t
(Playback) t
[Image Index]
EL
78
C
D
Διαγράφει περιττές εικόνες.
Αλλάζει στην οθόνη
αναπαραγωγής.
Χρήση λειτουργιών Wi-Fi
Χρήση των λειτουργιών Wi-Fi και
«Με ένα άγγιγμα» NFC
Δείτε παρακάτω τι μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες
Wi-Fi και «Με ένα άγγιγμα» NFC της φωτογραφικής μηχανής.
Αποθήκευση εικόνων
σε υπολογιστή
Μεταφορά εικόνων από τη
φωτογραφική μηχανή σε
smartphone
Χρήση του smartphone ως
τηλεχειριστηρίου για τη
φωτογραφική μηχανή
Προβολή στατικών εικόνων
στην τηλεόραση
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες Wi-Fi και «Με ένα άγγιγμα»
NFC, ανατρέξτε στο εσώκλειστο έντυπο «Οδηγός σύνδεσης Wi-Fi/
«Με ένα άγγιγμα» (NFC)» ή στον «Οδηγό βοήθειας» (σελίδα 2).
EL
79
Χρήση των λειτουργιών Wi-Fi και «Με ένα άγγιγμα» NFC
Σύνδεση της φωτογραφικής μηχανής σε ασύρματο σημείο
πρόσβασης
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή με το ασύρματο σημείο πρόσβασης.
Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το SSID
(όνομα του σημείου πρόσβασης) και τον κωδικό πρόσβασης του
ασύρματου σημείου πρόσβασης.
1 Κουμπί MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.]
2 Χρησιμοποιήστε τα v/V στον τροχό ελέγχου για να επιλέξετε το σημείο
πρόσβασης στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Πατήστε το z στο κέντρο
του τροχού ελέγχου κι εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εάν
εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδί με ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης,
έπειτα επιλέξτε το [OK].
Σημειώσεις
• Εάν δεν επιτευχθεί η σύνδεση, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του ασύρματου
σημείου πρόσβασης ή επικοινωνήστε με το διαχειριστή του σημείου πρόσβασης.
• Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε εικόνες στον υπολογιστή σας, εγκαταστήστε το
παρακάτω ειδικό λογισμικό στον υπολογιστή σας.
Όταν χρησιμοποιείτε τα Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Όταν χρησιμοποιείτε τα Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
EL
80
Χρήση εφαρμογών
Προσθήκη εφαρμογών στη φωτογραφική
μηχανή (Λήψη εφαρμογών)
Μπορείτε να προσθέσετε τις επιθυμητές λειτουργίες στη φωτογραφική
μηχανή σας συνδεόμενοι στη διαδικτυακή τοποθεσία λήψης εφαρμογών
(PlayMemories Camera Apps) μέσω του Ίντερνετ. Για παράδειγμα,
είναι διαθέσιμες και οι ακόλουθες λειτουργίες:
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορα εφέ για τη λήψη εικόνων.
• Μπορείτε να φορτώνετε εικόνες σε υπηρεσίες δικτύου απευθείας από
τη φωτογραφική μηχανή.
Λήψη εφαρμογών
1 Συνδεθείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία λήψης εφαρμογών.
http://www.sony.net/pmca/
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και αποκτήστε έναν λογαριασμό
στην υπηρεσία.
• Εάν έχετε λογαριασμό, συνδεθείτε στην τοποθεσία λήψης εφαρμογών.
3 Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε
και πραγματοποιήστε λήψη της
εφαρμογής στη φωτογραφική μηχανή,
ακολουθώντας τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη.
1 Προς έναν ακροδέκτη USB του υπολογιστή
2 Καλώδιο micro USB
(παρέχεται)
3 Τερματικό
Multi/Micro USB
EL
81
Προσθήκη εφαρμογών στη φωτογραφική μηχανή (Λήψη εφαρμογών)
Σημειώσεις
• Η λειτουργία λήψης εφαρμογών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες
χώρες και περιοχές. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διαδικτυακή τοποθεσία
λήψης εφαρμογών ανωτέρω.
Τρόπος λήψης εφαρμογών απευθείας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi
της φωτογραφικής μηχανής
Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
Wi-Fi, χωρίς να χρειάζεται σύνδεση με υπολογιστή.
Επιλέξτε το κουμπί MENU t
(Application) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps), έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να λάβετε εφαρμογές.
Φροντίστε να έχετε δημιουργήσει εκ των προτέρων λογαριασμό για τη
συγκεκριμένη υπηρεσία.
Επιλέξτε το κουμπί MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.] t
σημείο πρόσβασης όπου θα συνδεθείτε t αλλάξτε το [IP Address Setting]
σε [Auto] εάν έχει τεθεί στο [Manual].
Έναρξη της εφαρμογής
1 Κουμπί MENU t
(Application) t [Application List] t Επιλέξτε την
επιθυμητή εφαρμογή για εκκίνηση.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού [One-touch(NFC)] για να
εγκαταστήσετε λειτουργίες με ένα άγγιγμα NFC και να ανακαλέσετε
τις εφαρμογές απλά ακουμπώντας το smartphone στο σημάδι
στη
φωτογραφική μηχανή.
Προτού χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες με ένα άγγιγμα NFC, ρυθμίστε
τις εφαρμογές που θέλετε να ανακαλείτε χρησιμοποιώντας την ακόλουθη
διαδικασία:
• Κουμπί MENU t
(Wireless) t [One-touch(NFC)] t επιθυμητή
εφαρμογή
• Αφού εμφανιστεί η οθόνη λήψης στη φωτογραφική μηχανή, αγγίξτε το
smartphone στη φωτογραφική μηχανή.
• Το «Έξυπνο ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο» έχει εκχωρηθεί στο
[One-touch(NFC)] στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.
EL
82
Προβολή εικόνων σε υπολογιστή
Χρήση του λογισμικού
Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εφαρμογές για να βελτιστοποιήσετε
τη λήψη εικόνων με τη φωτογραφική σας μηχανή.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση, βλέπε σελίδες 84 έως 87.
Απαιτήσεις συστήματος
Μπορείτε να βρείτε τις απαιτήσεις του συστήματος για το λογισμικό
από την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.sony.net/pcenv/
EL
83
Χρήση του λογισμικού
Χρήση του Image Data Converter
Με το «Image Data Converter» μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Μπορείτε να αναπαραγάγετε και να επεξεργαστείτε εικόνες σε φορμά
RAW με διάφορες διορθώσεις, όπως η καμπύλη τόνου και η ευκρίνεια.
• Μπορείτε να προσαρμόσετε εικόνες με την ισορροπία λευκού,
την έκθεση, το [Creative Style] κ.λπ.
• Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες που προβάλατε και
επεξεργαστήκατε σε έναν υπολογιστή.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες είτε σε φορμά RAW είτε σε ένα
γενικό φορμά αρχείου.
• Μπορείτε να προβάλετε και να συγκρίνετε εικόνες RAW και εικόνες
JPEG που έχουν εγγραφεί με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή.
• Μπορείτε να κατατάξετε τις εικόνες σε 5 κατηγορίες.
• Μπορείτε να εφαρμόσετε ετικέτες χρωμάτων.
Για τη χρήση του «Image Data Converter», ανατρέξτε στη Βοήθεια.
Πατήστε το [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Σελίδα υποστήριξης του «Image Data Converter» (μόνο στα αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Εγκατάσταση του Image Data Converter
1 Κάντε λήψη του λογισμικού από την ακόλουθη διεύθυνση URL και
εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Σημειώσεις
• Συνδεθείτε ως Διαχειριστής.
EL
84
Χρήση του λογισμικού
Χρήση του PlayMemories Home
Το λογισμικό PlayMemories Home σάς επιτρέπει να εισάγετε ακίνητες
εικόνες και ταινίες στον υπολογιστή σας και να τις χρησιμοποιείτε.
Το PlayMemories Home είναι απαραίτητο για την εισαγωγή ταινιών
XAVC S ή ταινιών AVCHD στον υπολογιστή σας.
Αναπαραγωγή εισηγμένων
εικόνων
Εισαγωγή εικόνων από τη φωτογραφική μηχανή
Στα Windows, είναι διαθέσιμες και οι ακόλουθες λειτουργίες:
Προβολή εικόνων
σε ημερολόγιο
Δημιουργία
δίσκων με
ταινίες
Κοινοποίηση εικόνων στο
PlayMemories Online™
Αποστολή εικόνων σε
υπηρεσίες δικτύου
• Μπορείτε να κάνετε λήψη του Image Data Converter ή του Remote
Camera Control, κ.λπ. εκτελώντας την ακόλουθη διαδικασία:
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή σας t εκκινήστε
το PlayMemories Home t πατήστε το [Notifications].
EL
85
Χρήση του λογισμικού
Σημειώσεις
• Για την εγκατάσταση του PlayMemories Home, απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο.
• Για τη χρήση του PlayMemories Home ή άλλων υπηρεσιών δικτύου, απαιτείται
σύνδεση στο Διαδίκτυο. Το PlayMemories Home ή άλλες υπηρεσίες δικτύου μπορεί
να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες χώρες ή περιοχές.
• Για λογισμικό για Mac, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Εάν το λογισμικό PMB (Picture Motion Browser), που συνόδευε τα μοντέλα που
κυκλοφόρησαν πριν από το 2011, είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας,
θα αντικατασταθεί από το PlayMemories Home κατά την εγκατάσταση.
Χρησιμοποιήστε το λογισμικό PlayMemories Home, διάδοχο του PMB.
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί με χρήση της ρύθμισης [60p 28M(PS)]/
[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ή [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] στο
[
Record Setting] μετατρέπονται από το PlayMemories Home για τη δημιουργία
δίσκου εγγραφής AVCHD. Η μετατροπή αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα.
Επίσης, δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός δίσκου με την ποιότητα εικόνας του
πρωτοτύπου. Εάν θέλετε να διατηρήσετε την ποιότητα εικόνας του πρωτοτύπου,
αποθηκεύετε τις ταινίες σας σε δίσκο Blu-ray.
Εγκατάσταση του PlayMemories Home
1 Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο Ίντερνετ στον
υπολογιστή σας, μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL, έπειτα
πατήστε το [Install] t [Run].
http://www.sony.net/pm/
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
EL
86
Χρήση του λογισμικού
Χρήση του Remote Camera Control
Συνδέστε τη φωτογραφική μηχανή στον υπολογιστή σας. Με το Remote
Camera Control, μπορείτε:
• Να ρυθμίσετε τη φωτογραφική μηχανή ή να εγγράψετε μια εικόνα από
τον υπολογιστή.
• Να εγγράψετε μια εικόνα απευθείας στον υπολογιστή.
• Να κάνετε λήψη με περιοδικό χρονοδιακόπτη.
Πριν από τη χρήση, κάντε την εξής ρύθμιση: Κουμπί MENU t
(Setup) t [USB Connection] t [PC Remote]
Εγκατάσταση του Remote Camera Control
1 Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του υπολογιστή σας για περιήγηση στο
Διαδίκτυο, μεταβείτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση
του Remote Camera Control.
Σημειώσεις
• Για την εγκατάσταση του Remote Camera Control, απαιτείται σύνδεση στο
Διαδίκτυο.
EL
87
Άλλες
Έλεγχος του αριθμού των εικόνων και του
εγγράψιμου χρόνου ταινιών
Όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης στη
φωτογραφική μηχανή και τοποθετείτε
το διακόπτη λειτουργίας στο ON, στην
οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των
εικόνων που μπορούν να εγγραφούν
(εφόσον συνεχίσετε τη λήψη με τις
τρέχουσες ρυθμίσεις).
Σημειώσεις
• Όταν ένα «0» (ο αριθμός εγγράψιμων εικόνων) αναβοσβήνει σε κίτρινο χρώμα,
σημαίνει ότι η κάρτα μνήμης είναι πλήρης. Αντικαταστήστε την κάρτα μνήμης με
μια άλλη ή διαγράψτε εικόνες από την τρέχουσα κάρτα μνήμης (σελίδες 43, 69).
• Όταν η ένδειξη «NO CARD» (ο αριθμός εγγράψιμων εικόνων) αναβοσβήνει σε
κίτρινο χρώμα, σημαίνει ότι δεν έχει εισαχθεί κάρτα μνήμης. Εισαγάγετε μια
κάρτα μνήμης.
EL
88
Έλεγχος του αριθμού των εικόνων και του εγγράψιμου χρόνου ταινιών
Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν σε μια
κάρτα μνήμης
Στον ακόλουθο πίνακα, εμφανίζεται ο κατά προσέγγιση αριθμός εικόνων
που μπορούν να εγγραφούν σε μια κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί
με αυτήν τη φωτογραφική μηχανή. Οι τιμές έχουν οριστεί με χρήση
τυπικών καρτών μνήμης Sony για δοκιμές. Οι τιμές μπορεί να ποικίλλουν
ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και τον τύπο της κάρτας μνήμης που
χρησιμοποιείται.
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio: 3:2*
Κάρτα μνήμης διαμορφωμένη
με αυτή τη φωτογραφική μηχανή
(Μονάδες: Εικόνες)
Χωρητικότητα
Μέγεθος
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
195
105
54
74
560
395
215
105
145
1100
800
435
215
295
2250
1600
870
435
600
4600
3200
1700
870
1200
9200
6400
3450
1750
2400
* Όταν η ρύθμιση [
Aspect Ratio] έχει οριστεί σε [16:9], μπορείτε να εγγράψετε
περισσότερες εικόνες από αυτές που δείχνουν οι αριθμοί στον παραπάνω πίνακα
(εκτός εάν έχει επιλεγεί το φορμά [RAW]).
EL
89
Έλεγχος του αριθμού των εικόνων και του εγγράψιμου χρόνου ταινιών
Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν
χρησιμοποιώντας ένα πακέτο μπαταριών
Σημειώστε ότι οι πραγματικοί αριθμοί μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με
τις συνθήκες χρήσης.
Οθόνη
Εικονοσκόπιο
Οθόνη
Πραγματική λήψη
(ταινίες)
Εικονοσκόπιο
Οθόνη
Συνεχής λήψη
(ταινίες)
Εικονοσκόπιο
Προβολή (ακίνητες εικόνες)
Λήψη
(ακίνητες εικόνες)
Διάρκεια μπαταρίας
Αριθμός εικόνων
—
Περίπου 350 εικόνες
—
Περίπου 270 εικόνες
Περίπου 65 λεπτά
—
Περίπου 60 λεπτά
—
Περίπου 100 λεπτά
—
Περίπου 100 λεπτά
—
Περίπου 280 λεπτά Περίπου 5600 εικόνες
Σημειώσεις
• Οι παραπάνω αριθμοί εικόνων ισχύουν όταν το πακέτο μπαταριών είναι πλήρως
φορτισμένο. Ο αριθμός των εικόνων μπορεί να είναι μικρότερος, ανάλογα με τις
συνθήκες χρήσης.
• Ο αριθμός των εικόνων που μπορούν να εγγραφούν ισχύει για λήψη υπό τις
ακόλουθες συνθήκες:
– Το πακέτο μπαταριών χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 25°C.
– Χρησιμοποιείται φακός FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
– Χρησιμοποιείται Sony Μέσο Memory Stick PRO Duo (Mark2) (πωλείται χωριστά)
– Η ρύθμιση [Viewfinder Bright.] έχει οριστεί σε [Manual] [±0].
– Η ρύθμιση [Monitor Brightness] έχει οριστεί σε [Manual] [±0].
– Το [Display Quality] έχει τεθεί στο [Standard].
• Ο αριθμός που αντιστοιχεί στο «Λήψη (ακίνητων εικόνων)» βασίζεται στο πρότυπο
CIPA και ισχύει για λήψη υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– Η ρύθμιση DISP έχει οριστεί σε [Display All Info.].
– Το [Focus Mode] έχει τεθεί στο [AF-S].
– Γίνεται λήψη κάθε 30 δευτερόλεπτα.
– Η μηχανή ενεργοποιείται και απενεργοποιείται άπαξ κάθε δέκα φορές.
EL
90
Έλεγχος του αριθμού των εικόνων και του εγγράψιμου χρόνου ταινιών
• Ο αριθμός των λεπτών για τη λήψη ταινίας βασίζεται στο πρότυπο CIPA και ισχύει
για λήψη υπό τις ακόλουθες συνθήκες:
– Η ρύθμιση [
Record Setting] έχει οριστεί σε [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Κανονική λήψη ταινίας: Η διάρκεια της μπαταρίας βασίζεται στην
επανειλημμένη εναλλαγή μεταξύ λήψης, ζουμ, αναμονής λήψης,
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κ.λπ.
– Συνεχής λήψη ταινίας: Η διάρκεια της μπαταρίας βασίζεται στη συνεχή λήψη
μέχρι να συμπληρωθεί το όριο (29 λεπτά) και, κατόπιν, στη συνέχιση της λήψης,
πατώντας ξανά το κουμπί MOVIE. Άλλες λειτουργίες, όπως το ζουμ, δεν
χρησιμοποιούνται.
Διαθέσιμος χρόνος εγγραφής για ταινία
Στον ακόλουθο πίνακα, εμφανίζεται ο κατά προσέγγιση συνολικός χρόνος
εγγραφής με χρήση κάρτας μνήμης που έχει διαμορφωθεί με αυτήν τη
φωτογραφική μηχανή. Ο χρόνος εγγραφής για ταινίες XAVC S και
AVCHD είναι ο χρόνος εγγραφής όταν τραβάτε με το [Dual Video REC]
ρυθμισμένο στο [Off].
Κάρτα μνήμης διαμορφωμένη με αυτή τη φωτογραφική μηχανή
Χωρητικότητα
Ρύθμιση εγγραφής
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1440×1080 12M
VGA 3M
(ω (ώρα), λ (λεπτό))
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2 ω 35 λ
2 ω 35 λ
2 ω 35 λ
10 λ
20 λ
40 λ
1 ω 30 λ
3ω
6ω
10 λ
30 λ
1ω
2ω
4ω5λ
8 ω 15 λ
9λ
15 λ
35 λ
1 ω 15 λ 2 ω 30 λ
5ω5λ
10 λ
20 λ
40 λ
1 ω 30 λ
3ω
6ω
10 λ
30 λ
1ω
2ω
4ω
8ω
20 λ
40 λ
1 ω 20 λ 2 ω 45 λ 5 ω 30 λ
1 ω 10 λ 2 ω 25 λ 4 ω 55 λ
10 ω
20 ω
11 ω
40 ω
* Μόνο για τα συμβατά μοντέλα 1080 60i.
EL
91
Έλεγχος του αριθμού των εικόνων και του εγγράψιμου χρόνου ταινιών
• Η συνεχής λήψη είναι δυνατή για περίπου 29 λεπτά (περιορισμός
προδιαγραφής του προϊόντος).
Σημειώσεις
• Ο εγγράψιμος χρόνος ταινιών ποικίλλει, επειδή η φωτογραφική μηχανή διαθέτει
τη λειτουργία VBR (Variable Bit Rate - Μεταβλητός ρυθμός μετάδοσης), η οποία
προσαρμόζει αυτόματα την ποιότητα της εικόνας ανάλογα με τη σκηνή λήψης.
Όταν γίνεται εγγραφή ενός γρήγορα κινούμενου θέματος, η εικόνα είναι πιο
καθαρή, αλλά ο εγγράψιμος χρόνος είναι μικρότερος, επειδή απαιτείται μεγαλύτερος
χώρος αποθήκευσης για την εγγραφή.
Επίσης, ο εγγράψιμος χρόνος ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, το θέμα
ή τις ρυθμίσεις ποιότητας/μεγέθους εικόνας.
• Οι τιμές που παρουσιάζονται δεν ισχύουν για το χρόνο συνεχούς εγγραφής.
• Ο χρόνος εγγραφής μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης και την
κάρτα μνήμης που χρησιμοποιείται.
• Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναπαραγωγή ταινιών, βλέπε σελίδα 67.
Σημειώσεις σχετικά με τη συνεχή εγγραφή ταινίας
• Η ενέργεια που απαιτείται για την εγγραφή ταινιών υψηλής ποιότητας ή τη συνεχή
λήψη χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα εικόνας είναι πολλή. Ως εκ τούτου, εάν
συνεχίσετε τη λήψη, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής
θα ανέβει, ειδικότερα αυτή του αισθητήρα εικόνας. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
η φωτογραφική μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα, επειδή οι υψηλές θερμοκρασίες
επηρεάζουν την ποιότητα των εικόνων ή τον εσωτερικό μηχανισμό της
φωτογραφικής μηχανής.
• Η χρονική διάρκεια που διατίθεται για εγγραφή ταινιών έχει ως εξής όταν
η κάμερα αρχίζει την εγγραφή, αφού ήταν απενεργοποιημένη για κάποιο διάστημα.
(Οι ακόλουθες τιμές υποδεικνύουν το συνεχή χρόνο από όταν η κάμερα αρχίζει
την εγγραφή έως ότου πάψει την εγγραφή.)
EL
92
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Χρόνος συνεχούς εγγραφής για ταινίες
20°C
Περίπου 29 λεπτά
30°C
Περίπου 29 λεπτά
40°C
Περίπου 29 λεπτά
Έλεγχος του αριθμού των εικόνων και του εγγράψιμου χρόνου ταινιών
• Ο διαθέσιμος χρόνος για την εγγραφή ταινιών ποικίλλει, ανάλογα με τη
θερμοκρασία ή την κατάσταση της φωτογραφικής μηχανής πριν από την έναρξη της
εγγραφής. Εάν κάνετε συχνά ανασύνθεση ή λήψη εικόνων μετά την ενεργοποίηση
της φωτογραφικής μηχανής, η θερμοκρασία στο εσωτερικό της θα ανέβει και
ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής θα μειωθεί.
• Όταν εμφανίζεται η ένδειξη
, διακόψτε την εγγραφή ταινίας. Η θερμοκρασία
στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής έχει αυξηθεί σε μη αποδεκτά επίπεδα.
• Εάν η φωτογραφική μηχανή διακόψει την εγγραφή λόγω θερμοκρασίας, αφήστε
τη για λίγα λεπτά εκτός χρήσης, αφού την απενεργοποιήσετε. Ξεκινήστε ξανά την
εγγραφή, αφού η θερμοκρασία στο εσωτερικό της μηχανής πέσει εντελώς.
• Εάν τηρείτε τα ακόλουθα, ο χρόνος εγγραφής θα είναι μεγαλύτερος.
– Προφυλάσσετε τη φωτογραφική μηχανή από την απευθείας έκθεση στο
ηλιακό φως.
– Απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
• Ο μέγιστος χρόνος συνεχούς εγγραφής είναι 29 λεπτά.
• Το μέγιστο μέγεθος ενός αρχείου ταινίας είναι 2 GB, όταν το [
File Format]
έχει τεθεί στο [AVCHD]. Όταν το μέγεθος αρχείου είναι περίπου 2 GB,
δημιουργείται αυτόματα ένα νέο αρχείο ταινίας.
EL
93
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Φωτογραφική μηχανή
[Σύστημα]
Τύπος φωτογραφικής μηχανής:
Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
με εναλλάξιμο φακό
Φακός: Φακός E-mount της Sony
[Αισθητήρας εικόνας]
Φορμά εικόνας:
35 mm πλήρους μεγέθους
(35,8 mm × 23,9 mm),
αισθητήρας εικόνας CMOS
Αριθμός ενεργών εικονοστοιχείων
φωτογραφικής μηχανής:
Περίπου 24 300 000 pixels
Συνολικός αριθμός pixel
φωτογραφικής μηχανής:
Περίπου 24 700 000 pixels
[SteadyShot]
Σύστημα: Σύστημα σταθεροποίησης
εικόνας μετακίνησης αισθητήρα
εντός της κάμερας
[Anti-Dust]
Σύστημα: Επίστρωση προστασίας
από φορτία στον αισθητήρα
εικόνας και μηχανισμός
μετατόπισης αισθητήρα εικόνας
EL
94
[Σύστημα αυτόματης εστίασης]
Σύστημα: Σύστημα ανίχνευσης
φάσης/Σύστημα ανίχνευσης
αντίθεσης
Εύρος ευαισθησίας:
–1 EV έως +20 EV
(στο ισοδύναμο ISO 100 με
φακό F2.0)
Φωτιστής AF: Περίπου 0,3 m έως 3 m
(Όταν χρησιμοποιείται FE 28-70
mm F3.5-5.6 OSS)
[Ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο]
Τύπος: Ηλεκτρονικό εικονοσκόπιο
Συνολικός αριθμός κουκκίδων:
2 359 296 κουκκίδες
Κάλυψη κάδρου: 100%
Μεγέθυνση: Περίπου 0,71 × με φακό
50 mm στο άπειρο, –1 m–1
Απόσταση ματιού: Περίπου 27 mm
από το προσοφθάλμιο, 22 mm
από το πλαίσιο του
προσοφθαλμίου στο –1 m–1
(συμβατή με το πρότυπο CIPA)
Ρύθμιση διόπτρας: –4,0 m–1 έως
+3,0 m–1
[Οθόνη]
Οθόνη LCD: 7,5 cm (τύπος 3.0) TFT
Συνολικός αριθμός κουκκίδων:
1 228 800 (640 × 4 (RGBW)
× 480) κουκκίδες
Τεχνικά χαρακτηριστικά
[Έλεγχος έκθεσης]
Μέθοδος μέτρησης: Μέτρηση
αξιολόγησης 1 200 ζωνών
Εύρος μέτρησης: –1EV έως +20EV
(στο ισοδύναμο ISO 100 με
φακό F2.0)
Ευαισθησία ISO (Συνιστώμενος
δείκτης έκθεσης):
Ακίνητες εικόνες: ISO 100 έως
25 600 (Εκτεταμένο ISO 50),
[ISO AUTO] (ISO 100 έως 6 400,
το Μέγιστο/Ελάχιστο μπορεί να
ρυθμιστεί.)
Ταινίες: Ισοδύναμο ISO 200 έως
25 600 [ISO AUTO] (Ισοδύναμο
ISO 200 έως 6 400, το Μέγιστο/
Ελάχιστο μπορεί να ρυθμιστεί.)
Εξουδετέρωση θορύβου
πολλαπλών πλαισίων:
[ISO AUTO]/ISO 100 έως 51 200
(βήμα 1 EV)
Αντιστάθμιση έκθεσης: ±5,0 EV
(δυνατότητα επιλογής βήματος
μεταξύ 1/3EV και 1/2EV)
Όταν χρησιμοποιείται επιλογέας
αντιστάθμισης έκθεσης: ±3,0 EV
(Βήμα 1/3 EV)
[Κλείστρο]
Τύπος: Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο,
κατακόρυφου-εγκάρσιου
εστιακού επιπέδου
Εύρος ταχύτητας:
Ακίνητες εικόνες: 1/8 000
δευτερόλεπτα έως
30 δευτερόλεπτα, BULB
Ταινίες: 1/8 000 δευτερόλεπτα
έως 1/4 δευτερολέπτου
(βήμα 1/3 EV)
– Συσκευή συμβατή με 1080/60i
έως 1/60 δευτερολέπτου σε
λειτουργία AUTO (έως 1/30
δευτερολέπτου σε λειτουργία
Αυτόματου αργού κλείστρου)
– Συσκευή συμβατή με 1080/50i
έως 1/50 δευτερολέπτου σε
λειτουργία AUTO (έως 1/25
δευτερολέπτου σε λειτουργία
Αυτόματου αργού κλείστρου)
Ταχύτητα συγχρονισμού φλας:
1/250 δευτερολέπτου
[Συνεχής λήψη]
Ταχύτητα συνεχούς λήψης:
: Μέγιστο 5 εικόνες ανά
δευτερόλεπτο/
: Μέγιστο
2,5 εικόνες ανά δευτερόλεπτο
• Με βάση τις συνθήκες μέτρησής
μας. Η ταχύτητα της συνεχούς
λήψης μπορεί να είναι
μικρότερη, ανάλογα με
τις συνθήκες λήψης.
Ο αριθμός συνεχών λήψεων:
: Extra fine 50 εικόνες/
: Extra fine 69 εικόνες
EL
95
Τεχνικά χαρακτηριστικά
[Φορμά εγγραφής]
Μορφή αρχείου: Συμβατότητα με
JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW (φορμά
Sony ARW 2.3)
Ταινία (φορμά XAVC S): MPEG-4
AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
συμβατό φορμά
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
Ταινία (φορμά AVCHD):
Φορμά AVCHD συμβατό με
Εκδ. Εκδ. 2.0
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: Dolby Digital 2ch,
εξοπλισμένη με Dolby Digital
Stereo Creator
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την Dolby Laboratories.
Ταινία (φορμά MP4):
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Μέσο εγγραφής]
Μέσο Memory Stick PRO Duo,
κάρτα SD
[Τερματικά εισόδου/εξόδου]
Τερματικό Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: Yποδοχή micro HDMI
τύπου D
m (Μικρόφωνο) Ακροδέκτης:
Υποδοχή mini Stereo
3,5 mm
i (Ακουστικά) Ακροδέκτης:
Υποδοχή mini Stereo
3,5 mm
* Υποστηρίζει συσκευές συμβατές με
micro USB.
EL
96
[Ισχύς, γενικά]
Πακέτο μπαταριών:
Πακέτο επαναφορτιζόμενων
μπαταριών NP-FW50
[Κατανάλωση ισχύος (κατά τη λήψη)]
Εάν χρησιμοποιείτε FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS*
Εάν χρησιμοποιείτε το
εικονοσκόπιο:
Περίπου 3,5 W
Εάν χρησιμοποιείτε την οθόνη:
Περίπου 2,6 W
* Συνοδεύει το μοντέλο ILCE-7M2K.
[Άλλα]
Exif Print: Συμβατή
DPOF: Συμβατή
PRINT Image Matching III: Συμβατή
Διαστάσεις: 126,9 mm × 95,7 mm ×
59,7 mm (Π/Υ/Β, εξαιρουμένων
προεξοχών)
Βάρος:
Περίπου 599 g (με μπαταρία και
Μέσο Memory Stick PRO Duo)
Περίπου 556 g (μόνο το σώμα)
Θερμοκρασία λειτουργίας:
0°C έως 40°C
Τεχνικά χαρακτηριστικά
[Ασύρματο δίκτυο LAN]
Υποστηριζόμενο φορμά:
IEEE 802.11 b/g/n
Ζώνη συχνοτήτων: ζώνη
συχνοτήτων 2,4 GHz
Ασφάλεια: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Μέθοδος σύνδεσης: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Χειροκίνητη
Μέθοδος πρόσβασης: Λειτουργία
δομής
NFC: Συμβατή με NFC Forum
Type 3 Tag
Αρ. μοντέλου WW328278
Φακός FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
(Παρέχεται με ILCE-7M2K)
Προσαρμογέας τροφοδοτικού AC
AC-UD10/AC-UUD11
* Ελάχιστη εστίαση είναι η κοντινότερη
απόσταση από τον αισθητήρα εικόνας
έως το θέμα.
Απαιτήσεις ισχύος: AC 100V έως
240V, 50Hz/60Hz, 70mA
Τάση εξόδου: DC 5 V, 1,5 A
Πακέτο επαναφορτιζόμενων
μπαταριών NP-FW50
Τύπος μπαταρίας: Μπαταρία ιόντων
λιθίου
Μέγιστη τάση: DC 8,4 V
Ονομαστική τάση: DC 7,2 V
Μέγιστη τάση φόρτισης: DC 8,4 V
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 1,02 A
Χωρητικότητα: Τυπική 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Ελάχιστη: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Εστιακή απόσταση: 28 mm – 70 mm
Ομάδες-στοιχεία φακού: 8–9
Γωνία προβολής: 75° – 34°
Ελάχιστη εστίαση*: 0,3 m – 0,45 m
Μέγιστη μεγέθυνση: 0.19×
Ελάχιστο f-stop: f/22 – f/36
Διάμετρος φίλτρου: 55 mm
Διαστάσεις (μέγιστη διάμετρος ×
ύψος): Περίπου 72,5 mm ×
83 mm
Βάρος: Περίπου 295 g
SteadyShot: Διαθέσιμο
Η σχεδίαση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά υπόκεινται σε
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Συμβατότητα δεδομένων εικόνας
• Η φωτογραφική μηχανή
συμμορφώνεται με το παγκόσμιο
πρότυπο DCF (Design rule for
Camera File system) που έχει
θεσπιστεί από την JEITA
(Japan Electronics and
Information Technology
Industries Association).
• Δεν παρέχονται εγγυήσεις για
την αναπαραγωγή εικόνων που
έχουν εγγραφεί με αυτήν τη
φωτογραφική μηχανή σε άλλον
εξοπλισμό, καθώς και για την
αναπαραγωγή εικόνων που έχουν
εγγραφεί ή επεξεργαστεί με
άλλο εξοπλισμό σε αυτήν τη
φωτογραφική μηχανή.
EL
97
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμπορικά σήματα
• Τα Memory Stick και
είναι
εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της
Sony Corporation.
• Τα XAVC S και
είναι εμπορικά σήματα της
Sony Corporation.
• Η ονομασία «AVCHD Progressive»
και το λογότυπο «AVCHD
Progressive» είναι εμπορικά σήματα
της Panasonic Corporation και της
Sony Corporation.
• Το Dolby και το σύμβολο του διπλού
D είναι εμπορικά σήματα της
Dolby Laboratories.
• Οι όροι HDMI και HDMI HighDefinition Multimedia Interface και
το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
• Το Windows είναι κατοχυρωμένο
εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
• Το Mac είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα της Apple Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
• Το iOS είναι κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα ή εμπορικό σήμα της
Cisco Systems, Inc.
• Τα iPhone και iPad είναι
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της
Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες
και σε άλλες χώρες.
EL
98
• Το λογότυπο SDXC είναι εμπορικό
σήμα της SD-3C, LLC.
• Τα Android και Google Play είναι
εμπορικά σήματα της Google Inc..
• Η ονομασία Wi-Fi, το λογότυπο
Wi-Fi και το Wi-Fi PROTECTED
SET-UP είναι κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα της Wi-Fi Alliance.
• Το Σήμα N είναι εμπορικό
σήμα ή σήμα κατατεθέν της
NFC Forum, Inc. στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες.
• Τα DLNA και DLNA CERTIFIED
είναι εμπορικά σήματα της Digital
Living Network Alliance.
• Η ονομασία Facebook και το
λογότυπο «f» είναι εμπορικά σήματα
ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα
της Facebook, Inc.
• Η ονομασία YouTube και το
λογότυπο YouTube είναι εμπορικά
σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα της Google Inc.
• Η ονομασία Eye-Fi είναι εμπορικό
σήμα της Eye-Fi, Inc..
• Επιπλέον, ονόματα συστημάτων και
προϊόντων που χρησιμοποιούνται
σε αυτό το εγχειρίδιο είναι, γενικά,
εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα των αντίστοιχων
προγραμματιστών ή κατασκευαστών
τους. Ωστόσο, τα σήματα ™ ή ®
ενδεχομένως να μη χρησιμοποιούνται
σε όλες τις περιπτώσεις σε αυτό το
εγχειρίδιο.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πρόσθετες πληροφορίες για αυτό το
προϊόν και απαντήσεις σε συνήθεις
ερωτήσεις διατίθενται στη διαδικτυακή
τοποθεσία της Υποστήριξης Πελατών.
EL
99
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ)
ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν
φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για
τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους
προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά
το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι
τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση
ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε
ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει
την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την
ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony
ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά
του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω.
Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
EL
100
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί
το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας
αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με
το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή
κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα
ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του
προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του
μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί
ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος
του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα
φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση
κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά
ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση
του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης
της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει
εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται
με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται
ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
EL
101
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα
προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται
από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του
δικτύου ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές
ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν
σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί
ειδικά.
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική
ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων
και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει
το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται
ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές
δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση
(ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση,
την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που
παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει
ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή
ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης.
Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα,
το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών και άυλων
απωλειών - του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της
απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος
ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης, παρεμπίπτουσας
ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
EL
102
Τεχνικά χαρακτηριστικά
 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων
προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό
βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή
διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από
συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές
αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης
σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα
για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα
πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις
ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που
της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν
την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια,
σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση,
η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία
επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα
εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται
τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την
πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα
δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν
ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία
αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται
αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
EL
103
© 2014 Sony Corporation
Download PDF