Sony | SLT-A37K | Sony SLT-A37K SLT-A37 Σώμα με τυπικό φακό ζουμ Οδηγίες χρήσης

SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 1
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
Εναλλάξιµων Φακών
Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
SLT-A37
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 2
Αρχείο του Κατbχου
Ο αριθµvς του µοντέλου και ο
σειριακvς αριθµvς βρίσκονται στο
κάτω µέρος της συσκευής.
Καταγράψτε το σειριακv αριθµv στο
χώρο που παρέχεται παρακάτω.
Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθµούς
σε κάθε περίπτωση που θα
επικοινωνήσετε µε τον αντιπρvσωπο
της Sony σχετικά µε αυτv το προϊvν.
Αριθµvς µοντέλου SLT-A37
Σειριακvς αριθµvς
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε
υγρασία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.
Αν το σχήµα του φις δεν ταιριάζει
στην πρίζα παροχής ρεύµατος,
χρησιµοποιείστε έναν προσαρµογέα
κατάλληλου τύπου για την πρίζα σας.
Προσοχή
Μπαταρία
Αν δε µεταχειριστείτε σωστά τη
µπαταρία, αυτή µπορεί να διαρραγεί,
να προκαλέσει φωτιά, ή ακvµα και
χηµικά εγκαύµατα. Λάβετε τις
παρακάτω προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρµολογείτε τη
µπαταρία.
• Μη διαρρήξετε τη µπαταρία και µην
την εκθέσετε σε οποιασδήποτε
µορφής καταπονήσεις, vπως
σφυροκvπηµα, ρίψη στο έδαφος, ή
ποδοπάτηµα.
• Μη βραχυκυκλώσετε τη µπαταρία
και µην επιτρέψετε την επαφή
µεταλλικών αντικειµένων µε τους
ακροδέκτες της µπαταρίας.
• Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε
υψηλές θερµοκρασίες που
υπερβαίνουν τους 60°C, vπως να
την αφήσετε εκτεθειµένη σε άµεσο
ηλιακv φως ή στο εσωτερικv ενvς
αυτοκινήτου σταθµευµένου στον
ήλιο.
• Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε
φωτιά.
2
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 3
• Μην πιάνετε µπαταρίες ιvντων
λιθίου που έχουν πάθει ζηµιά, ή
παρουσιάζουν διαρροή.
• Φροντίστε να φορτίζετε τη
µπαταρία χρησιµοποιώντας ένα
γνήσιο φορτιστή µπαταριών της
Sony, ή µια συσκευή που µπορεί να
φορτίσει τη µπαταρία.
• Κρατήστε τη µπαταρία µακριά απv
τα µικρά παιδιά.
• ∆ιατηρήστε τη µπαταρία στεγνή.
• Αντικαταστήστε τη µvνο µε την ίδια
ή ισοδύναµου τύπου µπαταρία που
προτείνεται απv τη Sony.
• Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες
µπαταρίες vπως περιγράφεται σε
αυτές τις οδηγίες.
Φορτιστής µπαταριών
Ακvµα και αν η λυχνία CHARGE δεν
είναι φωτισµένη, ο φορτιστής των
µπαταριών δεν είναι
αποσυνδεδεµένος απv την πηγή
τροφοδοσίας ρεύµατος AC
(ηλεκτρικv δίκτυο) vσο είναι
συνδεδεµένος στην πρίζα.
Αν παρουσιαστεί κάποιο πρvβληµα
ενώ χρησιµοποιείτε το φορτιστή
µπαταριών, διακvψτε αµέσως την
τροφοδοσία αποσυνδέοντας το φις
απv την πρίζα.
rταν παρέχεται ένα καλώδιο
ρεύµατος, το καλώδιο ρεύµατος
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µvνο µε
αυτή τη µονάδα και δεν πρέπει να
χρησιµοποιηθεί µε άλλες συσκευές.
3
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 4
Σηµείωση για τους Πελάτες
στην Ευρώπη
Σηµείωση για τους πελάτες στις
χώρες στις οποίες ισχύουν οι
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο κατασκευαστής αυτού του
προϊvντος είναι η Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 1080075, Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος
Αντιπρvσωπος για την
ηλεκτροµαγνητική συµβατvτητα
(EMC) και την ασφάλεια προϊvντων
είναι η Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε
θέµατα σέρβις ή εγγύησης,
παρακαλούµε ανατρέξτε στις
διευθύνσεις που δίνονται στα
χωριστά έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.
Το προϊvν αυτv έχει ελεγχθεί και έχει
βρεθεί vτι συµµορφώνεται µε τα vρια
τα οποία έχουν τεθεί µε την Οδηγία
EMC για τη χρήση καλωδίων
σύνδεσης µε µήκος µικρvτερο απv 3
µέτρα.
Προσοχή
Ηλεκτροµαγνητικά πεδία µε
συγκεκριµένες συχνvτητες
ενδέχεται να επηρεάσουν την εικvνα
και τον ήχο αυτής της φωτογραφικής
µηχανής.
Σηµείωση
Εάν λvγω στατικού ηλεκτρισµού ή
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων η
µετάδοση δεδοµένων διακοπεί στη
µέση (αποτύχει), επανεκκινήστε την
εφαρµογή, ή αποσυνδέστε και
συνδέστε ξανά το καλώδιο
επικοινωνίας (USB, κλπ.).
4
Απbρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών
και Ηλεκτρονικών Συσκευών
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε
ξεχωριστά συστήµατα
αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτv επάνω στο προϊvν
ή στη συσκευασία του υποδεικνύει
vτι το προϊvν αυτv δεν θα πρέπει να
απορρίπτεται µαζί µε τα συνηθισµένα
οικιακά απορρίµµατα . Αντίθετα θα
πρέπει να παραδίδεται στο
κατάλληλο σηµείο αποκοµιδής για
την ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας vτι το προϊvν αυτv
απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να
αποτραπούν vποιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και
στο περιβάλλον που θα προέκυπταν
απv την µη κατάλληλη διαχείριση
των αποβλήτων αυτού του
προϊvντος. Η ανακύκλωση των
υλικών βοηθά στην εξοικονvµηση
των φυσικών πvρων. Για
περισσvτερες πληροφορίες σχετικά
µε την ανακύκλωση αυτού του
προϊvντος, επικοινωνήστε µε τις
δηµοτικές αρχές της περιοχής σας,
µε την υπηρεσία διάθεσης των
οικιακών απορριµµάτων ή το
κατάστηµα απv το οποίο αγοράσατε
το προϊvν.
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 5
Απbρριψη χρησιµοποιηµένων
µπαταριών (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά
συστήµατα αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτv επάνω στη
µπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει
vτι η µπαταρία που παρέχεται µε
αυτv το προϊvν δεν πρέπει να
αντιµετωπίζεται vπως τα οικιακά
απορρίµµατα.
Σε µερικές µπαταρίες αυτv το
σύµβολο ενδέχεται να
χρησιµοποιείται σε συνδυασµv µε
ένα χηµικv σύµβολο. Τα χηµικά
σύµβολα του υδραργύρου (Hg) ή του
µολύβδου (Pb) προστίθενται αν η
µπαταρία περιέχει περισσvτερο απv
0,0005% υδράργυρο ή 0,004%
µvλυβδο.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απvρριψη
αυτών των µπαταριών, βοηθάτε στην
πρvληψη πιθανών αρνητικών
συνεπειών στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
µπορούσαν διαφορετικά να
προκληθούν απv τη µη ενδεδειγµένη
διάθεση της µπαταρίας. Η
ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη
διαφύλαξη των φυσικών πvρων.
Στην περίπτωση προϊvντων που για
λvγους ασφαλείας, επιδvσεων, η
ακεραιvτητας δεδοµένων απαιτούν
τη µvνιµη σύνδεση µε µια
ενσωµατωµένη µπαταρία, αυτή η
µπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται µvνο απv
εξουσιοδοτηµένο τεχνικv
προσωπικv.
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή
µεταχείριση της µπαταρίας,
παραδώστε το προϊvν στο τέλος της
διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο
σηµείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού για
ανακύκλωση.
Στην περίπτωση vλων των άλλων
µπαταριών, παρακαλούµε δείτε το
τµήµα που περιγράφει πώς να
αφαιρέσετε µε ασφάλεια τη
µπαταρία απv το προϊvν. Παραδώστε
την µπαταρία στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής των χρησιµοποιηµένων
µπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσvτερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού
του προϊvντος ή της µπαταρίας,
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις
τοπικές ∆ηµοτικές Αρχές, την τοπική
υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων, ή το κατάστηµα απv
το οποίο αγοράσατε το προϊvν.
5
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 6
Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της φωτογραφικής
µηχανής σας
∆ιαδικασία λήψης
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή διαθέτει δύο
τρvπους λήψης: τη λειτουργία οθvνης LCD
µε χρήση της οθvνης LCD και τη λειτουργία σκοπεύτρου µε χρήση του σκοπεύτρου.
• Η φωτογραφία που λαµβάνεται µπορεί να
είναι διαφορετική απv την εικvνα που
φαίνεται στην οθvνη πριν τη λήψη.
Σηµειώσεις σχετικά µε τις λειτουργίες
που είναι διαθέσιµες µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή
• Για να ελέγξετε αν είναι συσκευή συµβατή
µε 1080 60i ή συµβατή µε 1080 50i,
αναζητήστε τα παρακάτω σήµατα στο κάτω
µέρος της φωτογραφικής µηχανής.
Συσκευή συµβατή µε 1080 60i: 60i
Συσκευή συµβατή µε 1080 50i: 50i
• Μπορεί να αισθανθείτε συµπτώµατα
δυσφορίας vπως κvπωση των µατιών,
ναυτία, ή κούραση vταν παρακολουθείτε
εικvνες 3D που έχουν εγγραφεί µε τη
φωτογραφική µηχανή σε µια οθvνη
συµβατή µε 3D. rταν παρακολουθείτε
εικvνες 3D, συστήνουµε να κάνετε
διαλείµµατα ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
Επειδή η ανάγκη και η συχνvτητα των
διαλειµµάτων διαφέρει απv άτοµο σε
άτοµο, θα πρέπει να θέσετε τα vρια που
είναι κατάλληλα για εσάς. Αν αισθανθείτε
αδιαθεσία, σταµατήστε την παρακολούθηση
εικvνων 3D και συµβουλευτείτε ένα γιατρv,
ανάλογα µε την περίπτωση. Επίσης,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
συνδεδεµένης συσκευής ή του λογισµικού
που χρησιµοποιείται µε τη φωτογραφική
µηχανή. Η vραση των παιδιών είναι πάντα
ευαίσθητη (ειδικά των παιδιών κάτω των έξι
ετών). Πριν τους επιτρέψετε να
παρακολουθήσουν εικvνες 3D,
παρακαλούµε συµβουλευτείτε έναν ειδικv,
vπως για παράδειγµα έναν παιδίατρο ή
έναν οφθαλµίατρο. Φροντίστε τα παιδιά σας
να ακολουθούν τις πιο πάνω προφυλάξεις.
∆εν παρέχεται αποζηµίωση για το
περιεχbµενο της εγγραφής
∆εν µπορείτε να αποζηµιωθείτε για το
περιεχvµενο της εγγραφής στην περίπτωση
που δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί
εγγραφή ή αναπαραγωγή λvγω βλάβης της
φωτογραφικής µηχανής, µιας κάρτας
µνήµης, κλπ.
6
Σύσταση δηµιουργίας αντιγράφων
ασφαλείας
Για να αποφύγετε ενδεχvµενο κίνδυνο
απώλειας δεδοµένων, αντιγράφετε πάντα τα
δεδοµένα σας σε ένα άλλο µέσο.
Σηµειώσεις σχετικά µε την οθbνη LCD,
το ηλεκτρονικb σκbπευτρο, το φακb και
τον αισθητήρα εικbνας
• Η οθvνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και το
ηλεκτρονικv σκvπευτρο κατασκευάζονται
µε χρήση πολύ υψηλής τεχνολογίας και γι'
αυτvν τον λvγο περισσvτερο απv το
99,99% των πίξελ είναι ενεργά και
κατάλληλα για αποτελεσµατική χρήση.
Ωστvσο, ενδέχεται να υπάρχουν µερικές
µικροσκοπικές µαύρες κουκκίδες και/ή
φωτεινές κουκκίδες (λευκές, κvκκινες,
µπλε, ή πράσινες) οι οποίες εµφανίζονται
συνεχώς στην οθvνη LCD και το ηλεκτρονικv σκvπευτρο. Αυτές οι κουκκίδες είναι
φυσιολογικές, οφείλονται στην διαδικασία
κατασκευής και δεν επηρεάζουν µε κανένα
τρvπο την εικvνα που καταγράφεται.
• Μην κρατάτε τη φωτογραφική µηχανή απv
την οθvνη LCD.
• Μην εκθέτετε τη φωτογραφική µηχανή σε
άµεσο ηλιακv φως και µη σκοπεύετε προς
τον ήλιο για µεγάλο χρονικv διάστηµα.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον
εσωτερικv µηχανισµv. Αν το ηλιακv φως
εστιαστεί σε κάποιο κοντινv αντικείµενο,
µπορεί να προκληθεί φωτιά.
• Μπορεί να παραµένει ένα ίχνος της
εικvνας στην οθvνη σε µέρη µε χαµηλή
θερµοκρασία. Αυτv δεν αποτελεί βλάβη. Αν
θέσετε σε λειτουργία τη φωτογραφική
µηχανή σε ένα µέρος µε χαµηλή
θερµοκρασία, η οθvνη µπορεί να
σκοτεινιάσει προσωρινά. rταν η
φωτογραφική µηχανή θερµανθεί, η οθvνη
θα λειτουργήσει κανονικά.
Σηµειώσεις σχετικά µε την εγγραφή για
µεγάλα χρονικά διαστήµατα
• rταν πραγµατοποιείτε συνεχώς λήψη για
µεγάλο χρονικv διάστηµα, η θερµοκρασία
της φωτογραφικής µηχανής αυξάνεται. Αν
η θερµοκρασία ξεπεράσει ένα ορισµένο
επίπεδο, εµφανίζεται το σήµα
στην
οθvνη και η κάµερα απενεργοποιείται
αυτvµατα. Αν η κάµερα απενεργοποιηθεί,
αφήστε τη για 10 λεπτά ή περισσvτερο για
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 7
Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της φωτογραφικής µηχανής σας
να επιτρέψετε στη θερµοκρασία στο
εσωτερικv της φωτογραφικής µηχανής να
µειωθεί σε ασφαλές επίπεδο.
• Σε υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος, η
θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής
αυξάνεται γρήγορα.
• rταν αυξηθεί η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής, η ποιvτητα της
εικvνας µπορεί να χειροτερέψει.
Συστήνεται να περιµένετε να µειωθεί η
θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής
πριν συνεχίσετε τη λήψη.
• Η επιφάνεια της φωτογραφικής µηχανής
µπορεί να θερµανθεί. Αυτv δεν είναι
ένδειξη βλάβης.
Σηµειώσεις σχετικά µε την εισαγωγή
ταινιών AVCHD σε έναν υπολογιστή
rταν εισάγετε ταινίες AVCHD σε έναν
υπολογιστή, στους υπολογιστές µε Windows,
χρησιµοποιείστε το λογισµικv “PlayMemories
Home” που περιέχεται στο CD-ROM
(παρέχεται).
Σηµειώσεις σχετικά µε την αναπαραγωγή ταινιών σε άλλες συσκευές
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή χρησιµοποιεί
το MPEG-4 AVC/Η.264 High Profile για την
εγγραφή σε φορµά AVCHD. Οι ταινίες που
έχουν εγγραφεί σε φορµά AVCHD µε αυτή
τη φωτογραφική µηχανή δεν µπορούν να
αναπαραχθούν µε τις παρακάτω συσκευές.
– Άλλες συσκευές συµβατές µε το φορµά
AVCHD που δεν υποστηρίζουν το High
Profile
– Συσκευές µη συµβατές µε το φορµά
AVCHD
Αυτή η φωτογραφική µηχανή χρησιµοποιεί
επίσης το MPEG-4 AVC/Η.264 Main Profile
για την εγγραφή σε φορµά MP4. Για αυτv
το λvγο, οι ταινίες που έχουν εγγραφεί σε
φορµά MP4 µε αυτή τη φωτογραφική
µηχανή δεν µπορούν να αναπαραχθούν σε
συσκευές διαφορετικές απv αυτές που
υποστηρίζουν το MPEG-4 AVC/Η.264.
• Οι δίσκοι που έχουν εγγραφεί µε ποιvτητα
εικvνας HD (υψηλή ευκρίνεια) µπορούν να
αναπαραχθούν µvνο σε συσκευές
συµβατές µε το φορµά AVCHD. Οι
συσκευές αναπαραγωγής και εγγραφής
DVD δεν µπορούν να αναπαράγουν
δίσκους µε ποιvτητα εικvνας HD, διvτι δεν
είναι συµβατές µε το φορµά AVCHD.
Επίσης, οι συσκευές αναπαραγωγής ή
εγγραφής DVD ενδέχεται να µην µπορούν
να αποβάλλουν τους δίσκους ποιvτητας
εικvνας HD.
Προειδοποίηση σχετικά µε τα
πνευµατικά δικαιώµατα
Τα πνευµατικά δικαιώµατα των τηλεοπτικών
προγραµµάτων, των κινηµατογραφικών
ταινιών, των βιντεοταινιών και άλλων ειδών
µπορεί να είναι κατοχυρωµένα. Άνευ αδείας
εγγραφή τέτοιου υλικού µπορεί να αντίκειται
στις διατάξεις των νvµων περί πνευµατικής
ιδιοκτησίας.
Φωτογραφίες που χρησιµοποιούνται σε
αυτb το εγχειρίδιο
Οι φωτογραφίες που χρησιµοποιούνται ως
παραδείγµατα σε αυτv το εγχειρίδιο είναι
εικvνες που έχουν αναπαραχθεί και δεν
είναι πραγµατικές εικvνες που έχουν ληφθεί
χρησιµοποιώντας αυτή τη φωτογραφική
µηχανή.
Σχετικά µε τα δεδοµένα τεχνικών
προδιαγραφών που αναφέρονται σε
αυτb το Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
Τα δεδοµένα σχετικά µε τις επιδvσεις και τις
τεχνικές προδιαγραφές ισχύουν υπv τις
παρακάτω συνθήκες, εκτvς αν αναφέρεται
διαφορετικά σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης:
σε κανονική θερµοκρασία περιβάλλοντος
25°C και µε χρήση µιας µπαταρίας που είχε
φορτιστεί για περίπου µια ώρα απv τη στιγµή
που έσβησε η λυχνία CHARGE.
^νοµα µοντέλου
Το εγχειρίδιο αυτv καλύπτει αρκετά
µοντέλα, εξοπλισµένα µε διαφορετικούς
φακούς.
Το vνοµα του µοντέλου διαφέρει, ανάλογα
µε τον παρεχvµενο φακv. Τα διαθέσιµα
µοντέλα ποικίλουν, ανάλογα µε τη χώρα/
περιοχή.
^νοµα µοντέλου
Φακbς
7
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 8
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Έλεγχος των παρεχbµενων εξαρτηµάτων
Ελέγξτε πρώτα το vνοµα µοντέλου της φωτογραφικής µηχανής σας (σελίδα
7). Τα αξεσουάρ που παρέχονται διαφέρουν, ανάλογα µε το µοντέλο.
Ο αριθµvς σε παρένθεση υποδεικνύει τον αριθµv τεµαχίων.
Κοινά αξεσουάρ
• Φωτογραφική µηχανή (1)
• Φορτιστής µπαταρίας BC-VW1 (1)
• Καλώδιο ρεύµατος (1)* (δεν
παρέχεται στις Η.Π.Α. και τον
Καναδά)
* Με τη φωτογραφική µηχανή σας
ενδέχεται να παρέχονται περισσvτερα
απv ένα καλώδια ρεύµατος.
Χρησιµοποιήστε το κατάλληλο καλώδιο
για τη χώρα/περιοχή σας.
• Επαναφορτιζvµενη µπαταρία NPFW50 (1)
• Καλώδιο USB (1)
• Κάλυµµα σώµατος (1)
(Προσαρµοσµένο στη φωτογραφική
µηχανή)
• Κάλυµµα προσοφθάλµιου φακού (1)
(Προσαρµοσµένο στη φωτογραφική
µηχανή)
• CD-ROM (1)
– Εφαρµογή Λογισµικού για
φωτογραφική µηχανή
– Εγχειρίδιο
• Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης (Αυτv
το εγχειρίδιο) (1)
SLT-A37K
• Φακvς ζουµ DT18-55 mm
(1)/Πρvσθιο κάλυµµα φακού
(1)/Κάλυµµα συσκευασίας (1)
SLT-A37M
• Φακvς ζουµ DT18-135 mm (1)/
Πρvσθιο κάλυµµα φακού (1)/
Οπίσθιο κάλυµµα φακού (1)/
Καλύπτρα φακού (1)
SLT-A37Y
• Ιµάντας ώµου (1)
8
• Φακvς ζουµ DT18-55 mm (1)/
Πρvσθιο κάλυµµα φακού (1)/
Κάλυµµα συσκευασίας (1)
• Φακvς ζουµ DT55-200 mm (1)/
Πρvσθιο κάλυµµα φακού (1)/
Οπίσθιο κάλυµµα φακού (1)/
Καλύπτρα φακού (1)
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 9
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, δείτε τις σελίδες σε παρένθεση.
Μπροστινb µέρος
1 Κλείστρο (24)
2 ∆ιακvπτης λειτουργίας (POWER)
(22)
3 Επιλογέας ελέγχου
4 Λυχνία χρονοδιακvπτη
5 Επαφές φακού*
6 Κάτοπτρο*
7 Πλήκτρο προεπισκvπησης
8 Βάση φακού
9 Ενσωµατωµένο φλας*
0 Μικρvφωνο**
!¡ Επιλογέας θέσης λειτουργίας (29)
!™ Πλήκτρο (Ανοίγµατος του φλας)
!£ Ένδειξη τοποθέτησης (20)
!¢ Πλήκτρο απελευθέρωσης του
φακού
!∞ ∆ιακvπτης λειτουργίας εστίασης
* Μην αγγίζετε απ’ ευθείας αυτά
τα σηµεία.
** Μην καλύπτετε αυτb το σηµείο
κατά τη διάρκεια της εγγραφής
ταινιών. Ενδέχεται να υπάρξει
θbρυβος ή χαµηλή ένταση
ήχου.
9
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 10
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής
Πίσω µέρος
1 Κάλυµµα προσοφθάλµιου φακού
2 Σκvπευτρο*
• rταν κοιτάζετε µέσα απv το
σκvπευτρο, ενεργοποιείται η
λειτουργία σκοπεύτρου και vταν
αποµακρύνετε το πρvσωπv σας
απv το σκvπευτρο, η λειτουργία
οθvνης επανέρχεται στη
λειτουργία οθvνης LCD.
3 Αισθητήρες προσοφθάλµιου
φακού
4 Επιλογέας ρύθµισης διοπτρίας
5 Οθvνη LCD (38)
6 Λυχνία προσπέλασης (18)
7 Για τη λήψη: πλήκτρο Fn
(Λειτουργιών) (30)
Για την προβολή: πλήκτρο
(Περιστροφή εικvνας)
10
8 Πλήκτρο ελέγχου
v/V/b/B/DISP (Εµφάνιση)/WB
(Ισορροπία Λευκού)/
(Οδήγηση)/ISO
9 Πλήκτρο ελέγχου (Enter)/πλήκτρο
AF/Πλήκτρο παρακολούθησης
αντικειµένου (30)
0 Πλήκτρο (In-Camera Guide)
(32)
Για την προβολή: πλήκτρο
(∆ιαγραφή) (28)
!¡ Πλήκτρο
(Αναπαραγωγή) (27)
* Μην αγγίζετε απ’ ευθείας αυτb
το σηµείο.
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 11
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής
Επάνω µέρος
1 Υποδοχή αξεσουάρ µε αυτvµατο
κλείδωµα
2 Πλήκτρο MENU (31)
3 Μικρvφωνο*
4 Πλήκτρο FINDER/LCD
5 Ηχείο
6
Ένδειξη θέσης αισθητήρα
εικvνας
7 Πλήκτρο ZOOM
8 Για τη λήψη: πλήκτρο AEL
(κλείδωµα Αυτvµατης Έκθεσης)
Για την προβολή: πλήκτρο
(Μεγέθυνση)
9 Για τη λήψη: πλήκτρο
(Έκθεση)
/πλήκτρο AV (Τιµή διαφράγµατος)
Για την προβολή: Πλήκτρο
(Σµίκρυνση)/πλήκτρο
(Ευρετήριο εικvνων)
0 Πλήκτρο MOVIE (26)
* Μην καλύπτετε αυτb το τµήµα
κατά τη διάρκεια της εγγραφής
µιας ταινίας. Ενδέχεται να
προκληθεί θbρυβος, ή µείωση
της έντασης.
11
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 12
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής
Πλαϊνά µέρη/Κάτω µέρος
1 Ακροδέκτης REMOTE
• rταν συνδέετε το
Τηλεχειριστήριο RM-L1AM
(πωλείται χωριστά) στη
φωτογραφική µηχανή, εισάγετε
το βύσµα του Τηλεχειριστηρίου
στον ακροδέκτη REMOTE,
ευθυγραµµίζοντας τον οδηγv
του βύσµατος µε τον οδηγv του
ακροδέκτη REMOTE.
Βεβαιωθείτε vτι το καλώδιο του
Τηλεχειριστηρίου κοιτάζει προς
τα εµπρvς.
2 Άγκιστρα για τον ιµάντα ώµου
• Προσαρµvστε και τα δύο άκρα
του ιµάντα στη φωτογραφική
µηχανή.
12
3 Ακροδέκτης µίνι HDMI
4 Ακροδέκτης
(USB)
5 Ακροδέκτης µικροφώνου
• rταν συνδεθεί ένα εξωτερικv
µικρvφωνο, το εσωτερικv
µικρvφωνο απενεργοποιείται
αυτvµατα. rταν το εξωτερικv
µικρvφωνο είναι τύπου plug-inpower, το µικρvφωνο
τροφοδοτείται µε ενέργεια απv
τη φωτογραφική µηχανή.
6 Υποδοχή τριπvδου
• Χρησιµοποιήστε ένα τρίποδο µε
µήκος βίδας µικρvτερο απv 5.5
mm. Εάν χρησιµοποιήσετε ένα
τρίποδο µε µήκος βίδας
µεγαλύτερο απv 5.5 mm δεν θα
µπορέσετε να προσαρµvσετε
σταθερά τη φωτογραφική
µηχανή και ενδέχεται να της
προκαλέσετε ζηµιά.
7 Θυρίδα εισαγωγής κάρτας µνήµης
(17)
8 Κάλυµµα µπαταρίας/κάρτας
µνήµης (17)
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 13
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής
9 Κάλυµµα πλάκας σύνδεσης
• Για χρήση του Μετασχηµατιστή
AC-PW20 (πωλείται χωριστά).
Προσέξτε να µην πιάσετε το
καλώδιο του Μετασχηµατιστή
AC στο κάλυµµα vταν το
κλείνετε.
13
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 14
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής
Φακbς
DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM
(Παρέχεται µε την SLT-A37K/A37Y)
DT 55-200 mm F4-5.6 SAM
(Παρέχεται µε την SLT-A37Y)
DT 18-135 mm F3.5-5.6 SAM
(Παρέχεται µε την SLT-A37M)
14
1 ∆ακτύλιος εστίασης
2 ∆ακτύλιος ζουµ
3 Κλίµακα εστιακής απvστασης
4 ∆είκτης εστιακής απvστασης
5 Επαφές φακού
6 ∆ιακvπτης λειτουργίας εστίασης
7 ∆είκτης τοποθέτησης
8 ∆είκτης καλύπτρας φακού
9 ∆ιακvπτης κλειδώµατος ζουµ
• Οι φακοί DT 18-55 mm F3.5-5.6
SAM/DT 55-200 mm F4-5.6 SAM/DT
18-135mm F3.5-5.6 SAM είναι
σχεδιασµένοι για φωτογραφικές
µηχανές Sony τύπου A-mount
(µοντέλα εξοπλισµένα µε
αισθητήρα εικvνας µεγέθους APSC). ∆εν µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε αυτούς τους
φακούς σε φωτογραφικές µηχανές
35 mm.
• Για φακούς διαφορετικούς απv
τους DT 18-55 mm F3.5-5.6 SAM/DT
55-200 mm F4-5.6 SAM/DT 18135mm F3.5-5.6 SAM, ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται µε το φακv.
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 15
Φbρτιση της µπαταρίας
Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή, φροντίστε
να φορτίσετε τη µπαταρία “InfoLITHIUM” NP-FW50 (παρέχεται).
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” µπορεί να φορτιστεί ακvµα και αν δεν έχει
αποφορτιστεί πλήρως.
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ακvµα και αν δεν είναι πλήρως φορτισµένη.
Η µπαταρία αποφορτίζεται σιγά-σιγά, ακvµα και vταν δεν τη χρησιµοποιείτε.
Για να αποφύγετε να χάσετε κάποια ευκαιρία για λήψη, ελέγξτε την
εναποµένουσα ενέργεια της µπαταρίας πριν τη λήψη. Αν η στάθµη ενέργειας
της µπαταρίας είναι χαµηλή, φορτίστε τη ξανά.
1 Τοποθετήστε την µπαταρία στο φορτιστή.
Ωθήστε την µπαταρία µέχρι να κάνει κλικ.
15
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 16
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Φbρτιση της µπαταρίας
2 Συνδέστε το φορτιστή µπαταρίας
Για τις Η.Π.Α. και τον Καναδά
στην πρίζα.
Φις
Φως αναµµένο: Φορτίζει
Φως σβηστv: Ολοκλήρωση φvρτισης
Χρvνος φvρτισης
Περίπου 250 λεπτά
• Χρvνος που χρειάζεται για την πλήρη
φvρτιση µιας τελείως άδειας µπαταρίας
σε θερµοκρασία 25°C.
• Η λυχνία CHARGE σβήνει
vταν ολοκληρωθεί η φvρτιση.
Λυχνία CHARGE
Για τις χώρες/περιοχές εκτbς
Η.Π.Α. και Καναδά
Λυχνία CHARGE
Προς την πρίζα
Σηµειώσεις
• Ο χρvνος φvρτισης διαφέρει, ανάλογα µε την εναποµένουσα ενέργεια της µπαταρίας
και τις συνθήκες φvρτισης.
• Συστήνουµε να φορτίζετε τη µπαταρία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ 10°C
και 30°C. Ενδέχεται να µην µπορείτε να φορτίσετε ικανοποιητικά τη µπαταρία έξω απv
αυτv το εύρος θερµοκρασιών.
• Συνδέστε τον φορτιστή της µπαταρίας σε µια πρίζα που βρίσκεται σε κοντινή
απvσταση.
16
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 17
Τοποθέτηση της µπαταρίας/κάρτας µνήµης
(πωλείται χωριστά)
1 Ανοίξτε το κάλυµµα πιέζοντας
τον µοχλb ανοίγµατος του
καλύµµατος.
2 Εισάγετε την µπαταρία µέχρι µέσα
ενώ πιέζετε τον µοχλb κλειδώµατος
µε την άκρη της µπαταρίας.
Μοχλvς κλειδώµατος
3 Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης.
• Με την κοµµένη γωνία προσανατολισµένη
vπως φαίνεται στην εικvνα, εισάγετε την
κάρτα µνήµης µέχρι να κάνει κλικ.
Βεβαιωθείτε vτι η κοµµένη
γωνία είναι σωστά
προσανατολισµένη.
4 Κλείστε το κάλυµµα.
17
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 18
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Τοποθέτηση της µπαταρίας/κάρτας µνήµης (πωλείται χωριστά)
Για να αφαιρέσετε την µπαταρία
Θέστε εκτvς λειτουργίας τη φωτογραφική
µηχανή και µετατοπίστε τον µοχλv κλειδώµατος
σύµφωνα µε την κατεύθυνση του βέλους
10 δευτερvλεπτα αφού θέσετε τη φωτογραφική
µηχανή εκτvς λειτουργίας και στη συνέχεια
αφαιρέστε τη µπαταρία. Προσέξτε να µην σας
πέσει η µπαταρία.
Μοχλvς κλειδώµατος
Για να αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης
Βεβαιωθείτε vτι δεν είναι φωτισµένη η λυχνία προσπέλασης και στη συνέχεια
ανοίξτε το κάλυµµα και ωθήστε την κάρτα µνήµης µια φορά προς τα µέσα.
Για να ελέγξετε την εναποµένουσα ενέργεια της µπαταρίας
Η παρεχvµενη µπαταρία είναι µια µπαταρία ιvντων λιθίου η οποία µπορεί να
ανταλλάσσει διάφορα δεδοµένα σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας µε τη
φωτογραφική µηχανή σας. Εµφανίζεται ο εναποµένων χρvνος διάρκειας της
µπαταρίας σε µορφή ποσοστού επί τοις εκατv, ανάλογα µε τις συνθήκες
χρήσης της φωτογραφικής µηχανής σας.
“Μπαταρία
εξαντληµένη”
Στάθµη
µπαταρίας
∆εν µπορείτε να
Χαµηλή τραβήξετε άλλες
φωτογραφίες.
Υψηλή
∆ιαθέσιµες κάρτες µνήµης
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τους παρακάτω τύπους καρτών µνήµης µε
αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Ωστvσο, δεν είναι εγγυηµένη η λειτουργία
vλων των τύπων καρτών µνήµης µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
Τύπος κάρτας µνήµης
Memory Stick PRO Duo
Φωτογραφίες
Ονοµασία σε
αυτb το
εγχειρίδιο
Ταινίες
(Mark 2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Κάρτα µνήµης SD
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα µνήµης SDHC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα µνήµης SDXC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάρτες MultiMediaCard.
18
Memory Stick
PRO Duo
Κάρτα SD
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 19
Τοποθέτηση της µπαταρίας/κάρτας µνήµης (πωλείται χωριστά)
Σηµείωση
• Οι εικvνες που εγγράφονται σε κάρτα µνήµης SDXC δεν µπορούν να εισαχθούν ή να
αναπαραχθούν σε υπολογιστές ή συσκευές AV που δεν είναι συµβατές µε το exFAT.
Βεβαιωθείτε vτι η συσκευή είναι συµβατή µε το exFAT πριν τη συνδέσετε µε τη
φωτογραφική µηχανή. Αν συνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή µε µη συµβατή
συσκευή, ίσως εµφανιστεί η προτροπή να διαµορφώσετε την κάρτα. Μη διαµορφώνετε
ποτέ την κάρτα σε απάντηση αυτής της προτροπής, γιατί θα διαγραφούν vλα τα
δεδοµένα που περιέχει η κάρτα (το exFAT είναι το σύστηµα αρχείων που
χρησιµοποιείται στις κάρτες µνήµης SDXC).
19
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 20
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Προσαρµογή ενbς φακού
1 Αφαιρέστε το κάλυµµα του σώµατος
Πρvσθιο κάλυµµα φακού
απb τη φωτογραφική µηχανή και το
κάλυµµα συσκευασίας απb το πίσω
µέρος του φακού.
• rταν αλλάζετε το φακv, πραγµατοποιήστε
γρήγορα την αλλαγή µακριά απv µέρη µε
σκvνη για να αποφύγετε την είσοδο σκvνης
στο εσωτερικv της φωτογραφικής µηχανής.
• rταν πραγµατοποιείτε λήψη, αφαιρέστε το
πρvσθιο κάλυµµα φακού απv το µπροστινv
µέρος του φακού.
Κάλυµµα
σώµατος
Κάλυµµα
συσκευασίας
2 Προσαρµbστε το φακb
ευθυγραµµίζοντας τις πορτοκαλί
ενδείξεις (δείκτες τοποθέτησης)
που υπάρχουν στον φακb
και στη φωτογραφική µηχανή.
Πορτοκαλί ενδείξεις
3 Στρέψτε τον φακb δεξιbστροφα
µέχρι να κάνει κλικ και να κλειδώσει
στη θέση του.
• Φροντίστε να τοποθετήσετε ίσια το φακv.
Σηµειώσεις
• rταν προσαρµvζετε ένα φακv, µην πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του φακού.
• Μην χρησιµοποιείτε δύναµη vταν προσαρµvζετε ένα φακv.
• Οι φακοί E-mount δεν είναι συµβατοί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
• rταν χρησιµοποιείτε ένα φακv ο οποίος διαθέτει µια υποδοχή τριπvδου,
προσαρµvστε το φακv στο τρίποδο χρησιµοποιώντας την παρεχvµενη υποδοχή
τριπvδου για να ισορροπήσετε το βάρος του φακού.
• rταν µεταφέρετε τη φωτογραφική µηχανή ενώ είναι προσαρµοσµένος σε αυτή ο
φακvς, φροντίστε να κρατάτε σταθερά τvσο τη φωτογραφική µηχανή, vσο και το
φακv.
• Μην πιάνετε κανένα µέρος του φακού που προεξέχει και χρησιµοποιείται για τη
ρύθµιση της εστίασης ή του ζουµ.
20
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 21
Προσαρµογή ενbς φακού
Για να προσαρµbσετε µια καλύπτρα φακού
Συστήνεται να χρησιµοποιείτε µια καλύπτρα
φακού για να περιορίσετε τις λάµψεις και να
εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ποιvτητα
εικvνας.
Προσαρµvστε την καλύπτρα στην υποδοχή
στην άκρη του φακού και περιστρέψτε τη
δεξιvστροφα µέχρι να κάνει κλικ.
Σηµειώσεις
• ∆εν περιλαµβάνεται καλύπτρα φακού µε το φακv DT 18-55 mm F 3.5-5.6 SAM.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια καλύπτρα φακού ALC-SH108 (πωλείται χωριστά).
• Η καλύπτρα φακού ενδέχεται να παρεµποδίζει το φως απv το φλας. rταν
χρησιµοποιείτε το φλας, αφαιρέστε την καλύπτρα φακού.
• Κατά την αποθήκευση, γυρίστε ανάποδα την καλύπτρα φακού και τοποθετήστε τη στο
φακv ανάποδα.
Σηµείωση σχετικά µε την αλλαγή του φακού
rταν αλλάζετε το φακv, αν εισχωρήσουν σκvνη ή σκουπιδάκια µέσα στη
φωτογραφική µηχανή και παραµείνουν στην επιφάνεια του αισθητήρα εικvνας
(της διάταξης που λειτουργεί ως φιλµ), ενδέχεται να εµφανίζονται στην
εικvνα, ανάλογα µε το περιβάλλον λήψης.
Η φωτογραφική µηχανή είναι εξοπλισµένη µε µια λειτουργία προστασίας απv
τη σκvνη για να αποτρέψει την παραµονή σκvνης πάνω στον αισθητήρα
εικvνας. Ωστvσο, πραγµατοποιήστε γρήγορα την αλλαγή του φακού, σε ένα
σηµείο χωρίς πολλή σκvνη vταν προσαρµvζετε/αφαιρείτε ένα φακv.
21
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 22
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Ενεργοποίηση της φωτογραφικής µηχανής
και ρύθµιση του ρολογιού
rταν θέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε λειτουργία για πρώτη φορά,
εµφανίζεται η οθvνη ρύθµισης ηµεροµηνίας/ώρας.
1 Τοποθετήστε το διακbπτη POWER
στη θέση ON για να θέσετε σε
λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή.
Εµφανίζεται η οθvνη ρύθµισης ηµεροµηνίας
και ώρας.
• Για να θέσετε τη φωτογραφική µηχανή
εκτvς λειτουργίας, τοποθετήστε τον στο
OFF.
2 Επιβεβαιώστε bτι έχει επιλεγεί
το [Enter] στην οθbνη LCD και
στη συνέχεια πιέστε το κέντρο
του πλήκτρου ελέγχου.
3 Επιλέξτε την περιοχή σας µε τα b/B στο πλήκτρο ελέγχου
και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
4 Επιλέξτε κάθε στοιχείο µε τα b/B
και εισάγετε τις αριθµητικές τιµές
µε τα v/V.
[Θερινή Ώρα:] (Daylight Svg.:): Ενεργοποιεί ή
απενεργοποιεί τη ρύθµιση θερινής ώρας.
[Μορφή Ηµεροµηνίας] (Date Format:):
Επιλέγει τη µορφή εµφάνισης της
ηµεροµηνίας.
• Τα µεσάνυχτα υποδεικνύονται ως 12:00 ΑΜ
και το µεσηµέρι ως 12:00 PM.
22
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 23
Ενεργοποίηση της φωτογραφικής µηχανής και ρύθµιση του ρολογιού
5 Επαναλάβετε το βήµα 4 για να ρυθµίσετε και τα άλλα στοιχεία
και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
6 Επιβεβαιώστε bτι είναι επιλεγµένο το [Enter] και στη συνέχεια
πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση ηµεροµηνίας/ώρας
Πιέστε το πλήκτρο MENU.
Για να ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία/ώρα
rταν θέτετε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή για πρώτη φορά,
εµφανίζεται αυτvµατα η οθvνη ρύθµισης ηµεροµηνίας/ώρας. Την επvµενη
φορά, ρυθµίστε την ηµεροµηνία και την ώρα απv το µενού.
Πλήκτρο MENU t
(Date/Time Setup)
1 t [Ρύθµιση Ηµεροµηνίας/Ώρας]
Για να ρυθµίσετε ξανά την περιοχή
Μπορείτε να ρυθµίσετε την περιοχή που χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική
µηχανή. Αυτv σας επιτρέπει να επιλέξετε την περιοχή vταν χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή στο εξωτερικv.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Ρύθµιση Περιοχής] (Area Setting)
∆ιατήρηση της ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας
Αυτή η φωτογραφική µηχανή έχει µια εσωτερική επαναφορτιζvµενη µπαταρία
για τη διατήρηση της ηµεροµηνίας και της ώρας και άλλων ρυθµίσεων,
ανεξάρτητα απv το αν είναι ενεργοποιηµένη ή απενεργοποιηµένη ή αν είναι
εγκατεστηµένη ή vχι η µπαταρία.
23
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 24
Λήψη και προβολή φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφιών
Η λειτουργία “Intelligent Auto” σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε εύκολα
λήψη οποιουδήποτε θέµατος, κάτω απv οποιεσδήποτε συνθήκες διvτι η
φωτογραφική µηχανή επιλέγει τις κατάλληλες ρυθµίσεις ανάλογα µε την
περίπτωση.
Επιλέξτε το
vταν πραγµατοποιείτε λήψη σε ένα χώρο στον οποίο δεν
επιτρέπεται η χρήση του φλας.
1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης
λειτουργίας στη θέση
(Χωρίς φλας).
ή
ή
2 Κρατήστε τη φωτογραφική µηχανή και κοιτάξτε µέσα απb την
οθbνη LCD ή το σκbπευτρο.
3 Τοποθετήστε το θέµα που
επιθυµείτε µέσα στην περιοχή
αυτbµατης εστίασης.
• Αν αναβοσβήνει η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος φωτογραφικής
µηχανής), τραβήξτε προσεκτικά τη
φωτογραφία κρατώντας σταθερά τη
φωτογραφική µηχανή, ή χρησιµοποιείστε
ένα τρίποδο.
• Αν η φωτογραφική µηχανή αναγνωρίσει το
σκηνικv λήψης, εµφανίζεται το εικονίδιο
Αναγνώρισης Σκηνικού στην οθvνη και
εφαρµvζονται οι κατάλληλες ρυθµίσεις για
αυτv το σκηνικv.
Ένδειξη
(Προειδοποίηση
Περιοχή
κουνήµατος
αυτvµατης
φωτογραφικής
εστίασης (AF)
µηχανής)
4 Αν χρησιµοποιείτε ένα φακb ζουµ,
στρέψτε το δακτύλιο ζουµ και
στη συνέχεια αποφασίστε ποιο
θα είναι το πλάνο σας.
24
∆ακτύλιος ζουµ
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 25
Λήψη φωτογραφιών
5 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση
για να εστιάσετε.
rταν επιβεβαιωθεί η εστίαση, φωτίζεται
η ένδειξη z ή
(Ένδειξη εστίασης).
Ένδειξη εστίασης
6 Πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω
για να τραβήξετε τη φωτογραφία.
• rταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει και
πραγµατοποιήσει λήψη ενvς προσώπου µε
το [Αυτvµατο Καδράρισµα Πορτρέτου] (Auto
Port. Framing) στη θέση [Αυτvµατο] (Auto), η
εικvνα που συλλαµβάνεται περικvπτεται
κατάλληλα αυτvµατα. Αποθηκεύεται τvσο η
αρχική, vσο και η περικοµµένη εικvνα
(σελίδα 30).
25
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 26
Λήψη και προβολή φωτογραφιών
Λήψη ταινιών
1 Πιέστε το πλήκτρο MOVIE
Πλήκτρο MOVIE
για να αρχίσετε την εγγραφή.
• Η εγγραφή ταινιών µπορεί να αρχίσει απv
οποιαδήποτε λειτουργία έκθεσης.
• Η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγµα
ρυθµίζονται αυτvµατα. Αν θέλετε να
επιλέξετε µια συγκεκριµένη τιµή,
τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας
στη θέση
(Ταινία) (σελίδα 29).
• Η φωτογραφική µηχανή εξακολουθεί να
ρυθµίζει την εστίαση vταν είναι σε λειτουργία
αυτvµατης εστίασης.
2 Πιέστε ξανά το πλήκτρο MOVIE για να σταµατήσετε την
εγγραφή.
Σηµειώσεις
• Ενδέχεται να εγγραφεί ο ήχος λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής και του φακού
κατά τη διάρκεια της εγγραφής µιας ταινίας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την
εγγραφή ήχου ρυθµίζοντας το [Εγγραφή Ήχου] (Audio Recording) στη θέση [Off].
• Ο χρvνος συνεχούς εγγραφής µιας ταινίας µπορεί να είναι µικρvτερος, ανάλογα µε τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος ή την κατάσταση της φωτογραφικής µηχανής. ∆είτε
το “Σηµειώσεις σχετικά µε τη συνεχή εγγραφή ταινιών”.
• rταν εµφανιστεί η ένδειξη
, η θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής είναι πολύ
υψηλή. Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτvς λειτουργίας και περιµένετε µέχρι να
µειωθεί η θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής.
26
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 27
Αναπαραγωγή εικbνων
1 Πιέστε το πλήκτρο
.
Πλήκτρο
2 Πλήκτρο MENU t
1 t [Λειτουργία Προβολής]
(View Mode) t Επιλογή της επιθυµητής λειτουργίας
• Για την αναπαραγωγή φωτογραφιών, επιλέξτε το [Προβολή Φακέλου
(Φωτογραφίες)] (Folder View (Still)) και για αναπαραγωγή ταινιών,
επιλέξτε το [Προβολή Φακέλου (MP4)] (Folder View (MP4)) ή [Προβολή
AVCHD] (AVCHD View), ανάλογα µε τον τύπο του αρχείου.
3 Επιλέξτε µια εικbνα µε τα b/B του πλήκτρου ελέγχου.
• Για αναπαραγωγή µιας ταινίας, πιέστε το κέντρο του πλήκτρο ελέγχου.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής µιας
ταινίας
Χειρισµbς πλήκτρου ελέγχου/επιλογέα
ελέγχου
Παύση/συνέχιση
z
Γρήγορη κίνηση εµπρvς
B
Γρήγορη κίνηση πίσω
b
Αργή κίνηση εµπρvς
Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου προς
τα δεξιά κατά τη διάρκεια της παύσης
Αργή κίνηση πίσω
Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου προς
τα αριστερά κατά τη διάρκεια της παύσης
• Η ταινία αναπαράγεται καρέ-καρέ.
Ρύθµιση έντασης ήχου
V t v/V
Εµφάνιση πληροφοριών
v
Σηµείωση
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε άλλες συσκευές ενδέχεται να µην αναπαράγονται
απv αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
27
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 28
Λήψη και προβολή φωτογραφιών
∆ιαγραφή εικbνων (Delete)
Απv τη στιγµή που θα διαγράψετε µια εικvνα, δεν µπορείτε να την
επαναφέρετε. Ελέγξτε πρώτα αν θέλετε να διαγράψετε την εικvνα ή vχι.
Σηµείωση
• Οι προστατευµένες εικvνες δεν µπορούν να διαγραφούν.
∆ιαγραφή της εικbνας που εµφανίζεται
1 Εµφανίστε την εικbνα που θέλετε
να διαγράψετε και πιέστε
το πλήκτρο .
Πλήκτρο
2 Επιλέξτε το [∆ιαγραφή] (Delete) µε το v του πλήκτρου
ελέγχου και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πλήκτρου
ελέγχου.
28
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 29
Λήψη φωτογραφιών ανάλογα µε το θέµα σας
Λήψη µε τις διάφορες λειτουργίες λήψης
Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης
λειτουργίας στην κατάλληλη θέση.
Η φωτογραφική µηχανή διαθέτει τις παρακάτω λειτουργίες λήψης:
(Intelligent Auto)/
(Χωρίς Φλας)
Η λειτουργία “Intelligent Auto” σας επιτρέπει να
πραγµατοποιήσετε εύκολα λήψη οποιουδήποτε θέµατος, κάτω
απv οποιεσδήποτε συνθήκες διvτι η φωτογραφική µηχανή
επιλέγει τις κατάλληλες ρυθµίσεις ανάλογα µε την περίπτωση.
Επιλέξτε το “Χωρίς Φλας” (Flash Off) vταν θέλετε να
πραγµατοποιήσετε λήψη χωρίς φλας.
(Superior Auto)
Η φωτογραφική µηχανή αναγνωρίζει και αξιολογεί τις
συνθήκες λήψης και επιλέγονται αυτvµατα οι κατάλληλες
ρυθµίσεις. Η φωτογραφική µηχανή αποθηκεύει µια κατάλληλη
εικvνα συνδυάζοντας ή διαχωρίζοντας εικvνες, ανάλογα µε
την περίσταση.
(Επιλογή
Σκηνικού)
Η επιλογή της κατάλληλης λειτουργίας ανάλογα µε το θέµα ή
τις συνθήκες λήψης σας επιτρέπει να τραβήξετε φωτογραφίες
µε ρυθµίσεις πιο κατάλληλες για το θέµα σας.
(Sweep
Panorama)
(3D Sweep
Panorama)
Επιτρέπει τη λήψη πανοραµικών εικvνων.
Επιτρέπει τη λήψη πανοραµικών εικvνων 3D για αναπαραγωγή
σε µια TV συµβατή µε 3D.
(Cont. Priority AE) Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί συνεχώς λήψη vσο
είναι πιεσµένο το κλείστρο. Η φωτογραφική µηχανή
καταγράφει συνεχώς εικvνες µε µέγιστο ρυθµv περίπου 7
εικvνες το δευτερvλεπτο.
(Ταινία)
Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη ταινιών
ρυθµίζοντας χειροκίνητα την έκθεση (ταχύτητα κλείστρου και
τιµή διαφράγµατος).
(Αυτbµατο
Πρbγραµµα)
Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη µε αυτvµατη
ρύθµιση της έκθεσης (ταχύτητα κλείστρου και τιµή
διαφράγµατος). Οι άλλες ρυθµίσεις µπορούν να
πραγµατοποιηθούν χειροκίνητα.
(Προτεραιbτητα
∆ιαφράγµατος)
Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη αφού ρυθµίσετε
χειροκίνητα το διάφραγµα χρησιµοποιώντας τον επιλογέα
ελέγχου.
Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη αφού ρυθµίσετε
(Προτεραιbτητα
Ταχύτητας Κλείστρου) χειροκίνητα την ταχύτητα χρησιµοποιώντας τον επιλογέα
ελέγχου.
(Χειροκίνητη
Έκθεση)
Σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη αφού ρυθµίσετε
χειροκίνητα την έκθεση (ταχύτητα κλείστρου και τιµή
διαφράγµατος) χρησιµοποιώντας τον επιλογέα ελέγχου.
29
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 30
Λίστα λειτουργιών
Λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν µε το
πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)
Οι λειτουργίες που µπορούν να επιλεγούν µε το πλήκτρο Fn είναι οι
παρακάτω:
Επιλογή Σκηνικού
Επιλέγει την κατάλληλη θέση λειτουργίας µεταξύ των
προεπιλεγµένων ρυθµίσεων της Επιλογής Σκηνικού
ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
(Πορτρέτο/∆ράση στα Σπορ/Μάκρο/Τοπίο/Ηλιοβασίλεµα/
Νυχτερινή Σκηνή/Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως/
Νυχτερινv Πορτρέτο)
Ταινία
Επιλέγει τη λειτουργία έκθεσης που ταιριάζει µε το θέµα
ή το εφέ σας.
(P/Α/S/Μ)
Λειτουργία οδήγησης
Ρυθµίζει τη λειτουργία οδήγησης, vπως για παράδειγµα
τη συνεχή λήψη.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Bracket:
Cont./Single Bracket/WB bracket)
Λειτουργία φλας
Ρυθµίζει τη λειτουργία φλας.
(Χωρίς Φλας, Αυτvµατο Φλας, Φλας Γεµίσµατος, Αργvς
Συγχρονισµvς, Οπίσθιος Συγχρονισµvς, Ασύρµατο)
Λειτουργία
αυτbµατης εστίασης
Επιλέγει τη µέθοδο εστίασης ανάλογα µε την κίνηση του
θέµατος.
(Single-shot AF/Automatic AF/Continuous AF)
Περιοχή AF
Επιλέγει την περιοχή εστίασης.
(Ευρεία/Ζώνη/Σηµειακή/Τοπική)
Παρακολούθηση Θέµατος
∆ιατηρεί ένα θέµα εστιασµένο ενώ το παρακολουθεί.
(On/Off)
Ανίχνευση Χαµbγελου/
Προσώπων
Συλλαµβάνει αυτvµατα τα πρvσωπα των ανθρώπων µε
τη βέλτιστη εστίαση και έκθεση./Πραγµατοποιεί λήψη
vταν ανιχνευτεί ένα χαµvγελο.
(Face Detection Off/Face Detection On (Regist.
Faces)/Face Detection On/Smile Shutter)
Αυτbµατο Καδράρισµα
Πορτρέτων
Αναλύει το σκηνικv λήψης κατά τη σύλληψη ενvς
προσώπου και αποθηκεύει αυτvµατα άλλη µια εικvνα µε
καλά ισορροπηµένη σύνθεση.
(Auto/Off)
ISO
Ρυθµίζει την ευαισθησία στο φως. rσο µεγαλύτερος
είναι ο αριθµvς, τvσο πιο γρήγορη είναι η ταχύτητα
κλείστρου.
(Multi Frame Noise Reduct./ISO AUTO έως 16000)
Λειτουργία φωτοµέτρησης
Επιλέγει τη µέθοδο µέτρησης της φωτεινvτητας.
(Πολλαπλών τµηµάτων/Κεντροβαρής/Σηµειακή)
Αντιστάθµιση φλας
Ρυθµίζει την ένταση του φλας.
(+2.0EV έως -2.0EV)
30
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 31
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Ισορροπία λευκού
Ρυθµίζει τους χρωµατικούς τvνους της εικvνας.
(Αυτvµατη Ισορροπία Λευκού/Φως Ηµέρας/Σκιά/
Συννεφιά/Λαµπτήρες Πυράκτωσης/Λαµπτήρες
Φθορισµού: Θερµv Λευκv/Λαµπτήρες Φθορισµού: Ψυχρv
Λευκv/Λαµπτήρες Φθορισµού: Λευκv Ηµέρας/Λαµπτήρες
Φθορισµού: Φως Ηµέρας/Φλας/Θερµοκρασία
Χρώµατος/Φίλτρο Χρώµατος/Προσωπική Ρύθµιση)
DRO/Auto HDR
Αντισταθµίζει τη φωτεινvτητα και την αντίθεση
αυτvµατα.
(Off/D-Range Optimizer/Auto HDR)
∆ηµιουργικb Στυλ
Επιλέγει την επιθυµητή επεξεργασία εικvνας.
(Τυπική/Ζωντανά
Χρώµατα/Πορτρέτο/Τοπίο/Ηλιοβασίλεµα/Ασπρvµαυρη)
Εφέ Εικbνας
Πραγµατοποιεί λήψη µε το επιθυµητv εφέ φίλτρου για
την επίτευξη µεγαλύτερης εκφραστικvτητας.
(Off/Κάµερα-Παιχνίδι/Ποπ
Χρώµα/Posterization/Φωτογραφία Ρετρv/Soft Highkey/Επιµέρους Χρώµα/Μονvχρωµη Υψηλής
Αντίθεσης/Απαλή Εστίαση/Πίνακας HDR/Μονvχρωµο µε
Πλούσιους τvνους/Μινιατούρα)
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε τις βασικές ρυθµίσεις για τη φωτογραφική
µηχανή συνολικά, ή να εκτελέσετε λειτουργίες vπως λήψη, αναπαραγωγή, ή
άλλους χειρισµούς.
Πιέστε το πλήκτρο MENU, επιλέξτε το επιθυµητv στοιχείο µε τα v/V/b/B του
πλήκτρου ελέγχου και πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
Επιλέξτε µια σελίδα του µενού
Επιλέξτε ένα στοιχείο του µενού
31
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 32
Λίστα λειτουργιών
Χρήση της λειτουργίας οδήγησης της φωτογραφικής
µηχανής
Οδηγbς Λειτουργιών της Φωτογραφικής µηχανής
(In-Camera Guide)
rταν πιέσετε το πλήκτρο (In-Camera Guide)
στην οθvνη Fn ή την οθvνη µενού, εµφανίζεται
αυτvµατα ένας οδηγvς ανάλογα µε την
επιλεγµένη λειτουργία ή ρύθµιση.
Επιλέξτε µη διαθέσιµες λειτουργίες ή ρυθµίσεις
στην οθvνη Fn και στη συνέχεια πιέστε το
κέντρο του πλήκτρου ελέγχου για να εµφανιστεί
η κατάλληλη διαδικασία για να τις
ενεργοποιήσετε.
Πλήκτρο
(In-Camera Guide)
Συµβουλές Λήψης
Η φωτογραφική µηχανή εµφανίζει συµβουλές λήψης ανάλογα µε την
επιλεγµένη λειτουργία λήψης.
1 Πιέστε το πλήκτρο
(In-Camera Guide) ενώ εµφανίζεται η
οθbνη πληροφοριών εγγραφής.
Εµφανίζεται αυτvµατα µια λίστα συµβουλών λήψης ανάλογα µε το
επιλεγµένο θέµα.
2 Επιλέξτε την επιθυµητή συµβουλή λήψης µε τα v/V του
πλήκτρου ελέγχου και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του
πλήκτρου ελέγχου.
Εµφανίζεται η συµβουλή λήψης.
• Μπορείτε να µετακινήσετε την οθvνη µε τα v/V.
• Μπορείτε να επιλέξετε το στοιχείο µε τα b/B.
Για να αποκτήσετε πρbσβαση σε bλες τις συµβουλές λήψης
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση ανάµεσα σε vλες τις συµβουλές
λήψης απv το µενού.
Χρησιµοποιείστε αυτv το στοιχείο vταν θέλετε να διαβάσετε συµβουλές
λήψης που έχετε ξαναδεί.
Πλήκτρο MENU t
3 t [Λίστα Συµβουλών Λήψης] (Shooting
Tip List) t Επιλογή της επιθυµητής συµβουλής λήψης.
32
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 33
Προβολή εικbνων σε έναν υπολογιστή
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
Στο παρεχvµενο CD-ROM περιέχονται οι ακvλουθες εφαρµογές, οι οποίες
επιτρέπουν µεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των εικvνων που λαµβάνετε µε τη
φωτογραφική µηχανή σας.
• "Image Data Converter”
Μπορείτε να ανοίξετε αρχεία εικvνας που έχουν εγγραφεί στο φορµά RAW.
• "PlayMemories Home”
Μπορείτε να εισάγετε φωτογραφίες ή ταινίες που έχουν εγγραφεί µε τη
φωτογραφική µηχανή στον υπολογιστή σας για να τις δείτε, καθώς και να
χρησιµοποιήσετε διάφορες χρήσιµες λειτουργίες για να βελτιώσετε τις
εικvνες που έχετε τραβήξει.
Για σηµειώσεις σχετικά µε την εγκατάσταση, δείτε επίσης στη σελίδα 35.
Σηµειώσεις
• Χρησιµοποιήστε το “Image Data Converter” για να αναπαράγετε εικvνες RAW.
• Το “PlayMemories Home” δεν είναι συµβατv µε τους υπολογιστές Mac. rταν
αναπαράγετε εικvνες σε υπολογιστές Mac, χρησιµοποιήστε την κατάλληλη εφαρµογή
λογισµικού που παρέχεται µε τον υπολογιστή Mac.
Προτεινbµενο περιβάλλον υπολογιστή (Windows)
Προτείνεται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή vταν χρησιµοποιείτε το
παρεχvµενο λογισµικv και εισάγετε εικvνες µέσω µιας σύνδεσης USB.
Λειτουργικb Σύστηµα (OS)
(προεγκατεστηµένο)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/
Windows 7 SP1
“PlayMemories Home”
CPU: Intel Pentium ΙII 800 MHz ή ταχύτερος
(Για αναπαραγωγή/επεξεργασία ταινιών HD: Intel Core
Duo 1.66 GHz ή ταχύτερος, Intel Core 2 Duo 1.66 GHz ή
ταχύτερος, Intel Core 2 Duo 2.26 GHz ή ταχύτερος (AVC
HD (FX/FH)), Intel Core 2 Duo 2.40 GHz ή ταχύτερος (AVC
HD (PS)))
Μνήµη: Windows XP 512 ΜΒ ή µεγαλύτερη (Συστήνεται 1
GB ή µεγαλύτερη), Windows Vista/Windows 7 1 GB ή
µεγαλύτερη
Σκληρbς ∆ίσκος: Απαιτούµενος χώρος δίσκου για
εγκατάσταση – περίπου 500 MB
Οθbνη: Ανάλυση οθvνης-1024×768 κουκκίδες ή
µεγαλύτερη
“Image Data
Converter Ver. 4”
CPU/Μνήµη: Pentium 4 ή ταχύτερος/1 GB ή µεγαλύτερη
Οθbνη: 1024 × 768 κουκκίδες ή µεγαλύτερη
* ∆εν υποστηρίζονται οι εκδvσεις 64 bit και Starter. Για τη λειτουργία
δηµιουργίας δίσκων απαιτείται το Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.
2.0 ή µεταγενέστερο.
** ∆εν υποστηρίζεται η έκδοση Starter.
33
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 34
Προβολή εικbνων σε έναν υπολογιστή
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
Προτεινbµενο περιβάλλον υπολογιστή (Mac)
Προτείνεται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή vταν χρησιµοποιείτε το
παρεχvµενο λογισµικv και εισάγετε εικvνες µέσω µιας σύνδεσης USB.
Λειτουργικb Σύστηµα (OS)
(προεγκατεστηµένο)
Σύνδεση USB: Mac OS X v10.3 – 10.7
“Image Data Converter Ver. 4”: Mac OS X v10.5, 10.6
(Snow Leopard), 10.7 (Lion)
“Image Data
Converter SR Ver. 4”
Επεξεργαστής: Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ή
ταχύτερος
Μνήµη: συστήνεται 1 GB ή περισσvτερη.
Ανάλυση Οθbνης: 1024 × 768 κουκκίδες ή περισσvτερες
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία δεν είναι εγγυηµένη για περιβάλλοντα υπολογιστή τα οποία
αναβαθµίστηκαν στα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα, ή για περιβάλλον µε
πολλαπλά λειτουργικά συστήµατα.
• Εάν συνδέσετε συγχρvνως δύο ή περισσvτερες συσκευές USB σε έναν προσωπικv
υπολογιστή, µερικές συσκευές, συµπεριλαµβανοµένης αυτής της φωτογραφικής
µηχανής, ενδέχεται να µη λειτουργούν, ανάλογα µε τον τύπο των συσκευών USB που
χρησιµοποιείτε.
• Η σύνδεση µε έναν δίαυλο USB που είναι συµβατvς µε το USB Υψηλής Ταχύτητας
(συµβατvς µε USB 2.0) επιτρέπει προηγµένη µεταφορά δεδοµένων (µεταφορά υψηλής
ταχύτητας), διvτι αυτή η φωτογραφική µηχανή είναι συµβατή µε το USB Υψηλής
Ταχύτητας (συµβατή µε USB 2.0).
• Η επικοινωνία µεταξύ της φωτογραφικής µηχανής και του υπολογιστή σας µπορεί να
µην επανέλθει µετά την επαναφορά του υπολογιστή απv την κατάσταση αναµονής ή
αδρανοποίησης.
34
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 35
Χρήση του λογισµικού
Εγκατάσταση του λογισµικού (Windows)
Συνδεθείτε ως ∆ιαχειριστής Συστήµατος.
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε το
παρεχbµενο CD-ROM στον οδηγb CD-ROM.
Εµφανίζεται η οθvνη του µενού εγκατάστασης.
• Εάν δεν εµφανιστεί η οθvνη, κάντε διπλv κλικ στο [Υπολογιστής] (Στα
Windows XP: [Ο Υπολογιστής Μου]) t
(PMHOME) t [Install.exe].
• Αν εµφανιστεί η οθvνη Αυτvµατης Αναπαραγωγής (AutoPlay), επιλέξτε το
“Run Install.exe” και ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στην
οθvνη για να προχωρήσετε µε την εγκατάσταση.
2 Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή στον υπολογιστή.
3 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
Βεβαιωθείτε vτι είναι τσεκαρισµένα τvσο το “Image Data Converter” vσο
και το “PlayMemories Home” και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθvνη.
• rταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης επανεκκίνησης, επανεκκινήστε
τον υπολογιστή ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθvνη.
• Μπορεί να εγκατασταθεί το DirectΧ ανάλογα µε το περιβάλλον
συστήµατος του υπολογιστή σας.
4 Αφαιρέστε το CD-ROM µετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης.
Θα εγκατασταθεί το ακvλουθο λογισµικv και θα εµφανιστούν συντοµεύσεις
στην επιφάνεια εργασίας.
“Image Data Converter”
“PlayMemories Home”
“PlayMemories Home Help Guide” (Βοήθεια PlayMemories Home)
Σηµείωση
• Αν το “PMB” (Picture Motion Browser) που παρεχvταν µε φωτογραφικές µηχανές που
αγοράστηκαν πριν το 2011 έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή, το “PMB”
αντικαθίσταται απv το “PlayMemories Home” και ενδέχεται να µην µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε κάποιες απv τις λειτουργίες του “PMB”.
35
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 36
Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Χρήση του λογισµικού
Εγκατάσταση του λογισµικού (Mac)
Συνδεθείτε ως ∆ιαχειριστής συστήµατος.
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή Mac και εισάγετε το
παρεχbµενο CD-ROM στον οδηγb CD-ROM.
2 Κάντε διπλb κλικ στο εικονίδιο CD-ROM.
3 Αντιγράψτε το αρχείο [IDC_INST.pkg] απb το φάκελο [MAC]
στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου.
4 Κάντε διπλb κλικ στο αρχείο [IDC_INST.pkg] στον φάκελο
“αντιγραφή προς”.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθvνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
Χρήση του “Image Data Converter”
Με το “Image Data Converter” µπορείτε:
• Να επεξεργαστείτε εικvνες που έχουν εγγραφεί µε τη λειτουργία RAW
πραγµατοποιώντας διάφορες διορθώσεις, vπως τονική καµπύλη και
καθαρvτητα.
• Να προσαρµvσετε τις εικvνες ως προς την ισορροπία του λευκού, την
έκθεση, το δηµιουργικv στυλ, κλπ.
• Να αποθηκεύσετε τις εικvνες που εµφανίζονται και υφίστανται επεξεργασία
σε έναν υπολογιστή.
Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε τις εικvνες ως δεδοµένα RAW, είτε να τις
αποθηκεύσετε σε µια µορφή αρχείων γενικής χρήσης.
• Μπορείτε να εµφανίσετε και να συγκρίνετε εικvνες RAW/JPEG που έχουν
εγγραφεί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
• Μπορείτε να αξιολογήσετε τις εικvνες σε µια κλίµακα απv το ένα έως το
πέντε.
• Μπορείτε να θέσετε έγχρωµες ετικέτες.
Για να χρησιµοποιήσετε το “Image Data Converter”, ανατρέξτε στη Βοήθεια.
Κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [rλα τα Προγράµµατα] t [Image Data Converter]
t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “Image Data Converter” (Μvνο στα Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
36
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 37
Χρήση του λογισµικού
Χρήση του “PlayMemories Home”
Με το “PlayMemories Home” µπορείτε:
• Να εισάγετε εικvνες που έχετε τραβήξει µε τη φωτογραφική µηχανή και να
τις εµφανίσετε στην οθvνη του υπολογιστή σας.
• Να οργανώσετε τις εικvνες στον υπολογιστή σε ένα ηµερολvγιο µε βάση την
ηµεροµηνία λήψης και να τις δείτε.
• Να ρετουσάρετε (∆ιvρθωση Κοκκινίσµατος Ματιών, κλπ.), να εκτυπώσετε
και να στείλετε φωτογραφίες µε e-mail και να αλλάξετε την ηµεροµηνία
λήψης.
• Να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε φωτογραφίες µε ηµεροµηνία.
• Να δηµιουργήσετε δίσκους Blu-ray ή δίσκους DVD απv ταινίες που είναι σε
φορµά AVCHD και έχουν εισαχθεί στον υπολογιστή. (Χρειάζεται σύνδεση
στο διαδίκτυο vταν δηµιουργείται ένας δίσκος Blu-ray/DVD για πρώτη φορά.)
Σηµειώσεις
• Το “PlayMemories Home” δεν είναι συµβατv µε υπολογιστές Mac. Για αναπαραγωγή
εικvνων σε υπολογιστές Mac, χρησιµοποιήστε την κατάλληλη εφαρµογή λογισµικού
που παρέχεται µε τον υπολογιστή Mac.
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ή [24p
24M(FX)]/[25p 24M(FX)] στο [Ρυθµίσεις Εγγραφής] (Record Settings) µετατρέπονται
απv το “PlayMemories Home” για να δηµιουργηθεί ένας δίσκος AVCHD. Η µετατροπή
αυτή µπορεί να διαρκέσει µεγάλο χρονικv διάστηµα. Επίσης, δεν µπορείτε να
δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε την αρχική ποιvτητα εικvνας. Αν θέλετε να διατηρήσετε
την αρχική ποιvτητα εικvνας, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τις ταινίες σας σε ένα δίσκο
Blu-ray.
Για να χρησιµοποιήσετε το “PlayMemories Home”, ανατρέξτε στο
“PlayMemories Home Help Guide” (Βοήθεια “PlayMemories Home”).
Κάντε διπλv κλικ στη συντvµευση
(PlayMemories Home Help Guide) στην
επιφάνεια εργασίας, ή κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [rλα τα Προγράµµατα] t
[PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help Guide].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “PlayMemories Home” (µvνο στα Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
37
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 38
Άλλα
Κατάλογος εικονιδίων στην οθbνη
Οθbνη γραφικών (Οθbνη LCD)
Οθbνη
Ένδειξη
Λειτουργία έκθεσης (29)
Εµφάνιση ^λων των
Πληροφοριών (Οθbνη LCD)
Εικονίδια Αναγνώρισης
Σκηνικού (24)
Κάρτα µνήµης (17)/Λήψη
Αναπαραγωγή (Εµφάνιση
Βασικών Πληροφοριών)
Αριθµvς φωτογραφιών που
µπορούν να εγγραφούν
Αναλογία διαστάσεων των
φωτογραφιών
3D Sweep Panorama
Μέγεθος εικvνας των
φωτογραφιών
Ποιvτητα εικvνας των
φωτογραφιών
Ρυθµvς καρέ των ταινιών
38
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 39
Κατάλογος εικονιδίων στην οθbνη
Οθbνη
Ένδειξη
Μέγεθος εικvνας των
ταινιών
Οθbνη
Ένδειξη
Χρvνος εγγραφής της
ταινίας (m:s)
(λεπτά:δευτερvλεπτα)
Εναποµένουσα ενέργεια
µπαταρίας (18)
Εστίαση (25)
Φvρτιση φλας σε εξέλιξη
Ταχύτητα κλείστρου (29)
Απενεργοποίηση Εφέ
∆ιάφραγµα (29)
Χωρίς εγγραφή ήχου για
τις ταινίες
Κλίµακα EV (Μvνο για το
σκvπευτρο)
SteadyShot/Προειδοποίηση
κουνήµατος
φωτογραφικής µηχανής
Αντιστάθµιση έκθεσης
Κλείδωµα AE (αυτvµατης
έκθεσης)
Σφάλµα SteadyShot
Προειδοποίηση εικvνας
Auto HDR
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης (6)
Σφάλµα Εφέ Εικvνας
Αρχείο βάσης δεδοµένων
γεµάτο/Σφάλµα αρχείου
βάσης δεδοµένων
Ευαισθησία ISO
Αριθµvς αρχείου/Αριθµvς
εικvνων στη λειτουργία
προβολής
Λειτουργία Προβολής
Ηµεροµηνία εγγραφής
Αριθµvς φακέλου-αρχείου
-
Προστασία
Ρύθµιση DPOF
Προειδοποίηση εναποµένουσας µπαταρίας (18)
Οθbνη
Οθbνη
Ένδειξη
Λειτουργία οδήγησης
Ένδειξη
Περιοχή σηµειακής
φωτοµέτρησης (30)
Λειτουργία φλας/Μείωση
κοκκινίσµατος µατιών
Περιοχή AF (αυτvµατης
εστίασης) (30)
Έξυπνο Ζουµ
Λειτουργία εστίασης (30)
Clear Image Zoom
Ψηφιακv Ζουµ
Περιοχή AF (30)
Ένδειξη ταχύτητας
κλείστρου
Ένδειξη διαφράγµατος
Παρακολούθηση
αντικειµένων (30)
39
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 40
Άλλα
Κατάλογος εικονιδίων στην οθbνη
Οθbνη
Ένδειξη
Ανίχνευση Προσώπων (30)/
Κλείστρο Χαµvγελου (30)
Αυτvµατο Καδράρισµα
Πορτρέτων (30)
Ένδειξη Ευαισθησίας
Ανίχνευσης Χαµvγελου
(30)
Οθbνη
Ένδειξη
Λειτουργία φωτοµέτρησης
(30)
Αντιστάθµιση φλας (30)
Ισορροπία λευκού
(Αυτvµατο, Προεπιλογή,
Προσωπική, Θερµοκρασία
Χρώµατος, Φίλτρο
Χρώµατος)
D-Range Optimizer (30)/
Auto HDR (30)
∆ηµιουργικv Στυλ (30)/
Αντίθεση, Κορεσµvς,
Καθαρvτητα
Εφέ Εικvνας (30)
40
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 41
Μάθετε περισσbτερα για τη φωτογραφική µηχανή
(Εγχειρίδιο )
Το “Εγχειρίδιο ”, το οποίο εξηγεί λεπτοµερώς πώς να χρησιµοποιήσετε τη
φωτογραφική µηχανή, περιλαµβάνεται στο CD-ROM (παρέχεται). Ανατρέξτε
σε αυτv για λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά µε τις πολλές λειτουργίες της
φωτογραφικής µηχανής.
Για χρήστες Windows
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε το CDROM (παρέχεται) στον οδηγb CD-ROM.
2 Κάντε κλικ στο [Handbook].
3 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
4 Ξεκινήστε το “Εγχειρίδιο
” ( Handbook) απb τη
συντbµευση στην επιφάνεια εργασίας.
Για χρήστες Mac
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε το CDROM (παρέχεται) στον οδηγb CD-ROM.
2 Επιλέξτε το φάκελο [Handbook] και αντιγράψτε στον
υπολογιστή σας το “Handbook.pdf” που είναι αποθηκευµένο
στο φάκελο [GB].
3 Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή, κάντε διπλb κλικ στο
“Handbook.pdf”.
41
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 42
Άλλα
Έλεγχος του αριθµού εγγράψιµων εικbνων/χρbνος
εγγραφής
Απv τη στιγµή που θα τοποθετήσετε µια κάρτα
µνήµης στη φωτογραφική µηχανή και θα
τοποθετήσετε τον διακvπτη POWER στη θέση
ON, στην οθvνη εµφανίζεται ο αριθµvς των
εικvνων που µπορούν να εγγραφούν (αν
συνεχίσετε τη λήψη µε τις τρέχουσες
ρυθµίσεις).
Σηµειώσεις
• Αν αναβοσβήνει η ένδειξη “0” (αριθµvς εικvνων που µπορούν να εγγραφούν) σε
κίτρινο χρώµα, η κάρτα µνήµης έχει γεµίσει. Αντικαταστήστε την κάρτα µνήµης µε µια
άλλη, ή διαγράψτε µερικές φωτογραφίες απv την τρέχουσα κάρτα µνήµης (σελίδα 28).
• Αν αναβοσβήνει η ένδειξη “NO CARD” (αριθµvς εικvνων που µπορούν να εγγραφούν)
σε κίτρινο χρώµα, αυτv σηµαίνει vτι δεν έχει τοποθετηθεί µια κάρτα µνήµης.
Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης.
Αριθµbς εικbνων που µπορούν να εγγραφούν σε µια κάρτα
µνήµης
Ο παρακάτω πίνακας δίνει κατά προσέγγιση τον αριθµv των φωτογραφιών που
µπορούν να εγγραφούν σε µια κάρτα µνήµης η οποία έχει διαµορφωθεί µε
αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Οι τιµές έχουν προσδιοριστεί χρησιµοποιώντας
τυπικές κάρτες µνήµης της Sony για τις δοκιµές. Οι τιµές µπορεί να
ποικίλουν, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης και τον τύπο της κάρτας µνήµης
που χρησιµοποιείται.
Μέγεθος Εικbνας: L 16 Μ
Αναλογία ∆ιαστάσεων Εικbνας: 3:2*
“Memory Stick PRO Duo”
(Μονάδα: Εικbνες)
Χωρητικbτητα
Μέγεθος
Κανονική ανάλυση
(Standard)
Υψηλή ανάλυση (Fine)
RAW & JPEG
RAW
* rταν το [Aspect Ratio] (αναλογία διαστάσεων) είναι ρυθµισµένο σε [16:9], µπορείτε να
τραβήξετε περισσvτερες φωτογραφίες απv αυτές που αναγράφονται στον πιο πάνω
πίνακα (εκτvς απv την περίπτωση που είναι επιλεγµένο το [RAW]).
42
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 43
Έλεγχος του αριθµού εγγράψιµων εικbνων/χρbνος εγγραφής
Αριθµbς εικbνων που µπορούν να εγγραφούν µε χρήση
µιας µπαταρίας
Ο κατά προσέγγιση αριθµvς εικvνων που µπορούν να εγγραφούν αναφέρεται
παρακάτω, vταν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή µε πλήρως
φορτισµένη µπαταρία (παρέχεται).
Σηµειώστε vτι ο πραγµατικvς αριθµvς µπορεί να είναι µικρvτερος απv αυτvν
που αναφέρεται, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης.
Λειτουργία οθbνης LCD
Περίπου 500 εικvνες
Λειτουργία σκοπεύτρου
Περίπου 450 εικvνες
• Ο αριθµvς υπολογίζεται για µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία υπv τις
παρακάτω συνθήκες:
– Θερµοκρασία περιβάλλοντος 25°C.
– Χρησιµοποιώντας τη µπαταρία αφού έχει φορτιστεί για µια επιπλέον ώρα
απv τη στιγµή που θα σβήσει η λυχνία CHARGE.
– Χρησιµοποιώντας ένα “Memory Stick PRO Duo” της Sony (πωλείται
χωριστά).
– Η [Ποιvτητα Εικvνας] είναι ρυθµισµένη στη θέση [Υψηλή].
– Η [Λειτουργία αυτvµατης εστίασης] είναι ρυθµισµένη στο [Αυτvµατη AF].
– Λήψη µια φορά κάθε 30 δευτερvλεπτα.
– Το φλας φωτίζει κάθε δύο φορές.
– Η συσκευή τίθεται εντvς και εκτvς λειτουργίας κάθε δέκα φορές.
• Η µέθοδος µέτρησης είναι βασισµένη στο πρvτυπο CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
∆ιαθέσιµος χρbνος εγγραφής για µια ταινία
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση τον συνολικv χρvνο εγγραφής
µε χρήση µιας κάρτας µνήµης που έχει διαµορφωθεί µε αυτή τη φωτογραφική
µηχανή.
43
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 44
Άλλα
Έλεγχος του αριθµού εγγράψιµων εικbνων/χρbνος εγγραφής
“Memory Stick PRO Duo”
(h: ώρες, m: λεπτά)
Χωρητικbτητα
Ρύθµιση
Εγγραφής
Σηµειώσεις
• Ο χρvνος εγγραφής των ταινιών ποικίλει, επειδή η φωτογραφική µηχανή είναι
εξοπλισµένη µε VBR (Μεταβλητv Ρυθµv Μπιτ) που ρυθµίζει αυτvµατα την ποιvτητα
εικvνας ανάλογα µε το σκηνικv λήψης. rταν πραγµατοποιείτε εγγραφή ενvς γρήγορα
κινούµενου θέµατος, η εικvνα είναι πιο καθαρή, αλλά ο χρvνος εγγραφής µειώνεται
διvτι χρειάζεται περισσvτερη µνήµη για την εγγραφή. Ο χρvνος εγγραφής εξαρτάται
επίσης απv τις συνθήκες λήψης, το θέµα, ή τις ρυθµίσεις ποιvτητας
εικvνας/µεγέθους.
• Οι αναφερvµενες τιµές δεν είναι ο συνεχής χρvνος εγγραφής.
• Ο χρvνος εγγραφής ενδέχεται να εξαρτάται απv τις συνθήκες λήψης και την κάρτα
µνήµης που χρησιµοποιείται.
• rταν εµφανίζεται η ένδειξη
, σταµατήστε την εγγραφή της ταινίας. Η θερµοκρασία
στο εσωτερικv της φωτογραφικής µηχανής έχει αυξηθεί σε µη επιτρεπτv επίπεδο.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την αναπαραγωγή ταινιών, δείτε στη σελίδα 27.
Σηµειώσεις σχετικά µε τη συνεχή εγγραφή ταινιών
• Χρειάζεται πολλή ενέργεια για την πραγµατοποίηση εγγραφής ταινιών υψηλής
ποιvτητας, ή τη συνεχή λήψη µε χρήση του αισθητήρα APS-C. Εποµένως, αν
πραγµατοποιείτε λήψεις µεγάλης διάρκειας, η θερµοκρασία στο εσωτερικv της
φωτογραφικής µηχανής θα αυξηθεί, ειδικά η θερµοκρασία του αισθητήρα εικvνας. Σε
αυτές τις περιπτώσεις, η φωτογραφική µηχανή τίθεται αυτvµατα εκτvς λειτουργίας
διvτι οι υψηλές θερµοκρασίες επηρεάζουν την ποιvτητα των εικvνων, ή επιβαρύνουν
τον εσωτερικv µηχανισµv της φωτογραφικής µηχανής.
• Ο διαθέσιµος χρvνος για εγγραφή ταινιών αναφέρεται παρακάτω για την περίπτωση
που η φωτογραφική µηχανή αρχίζει την εγγραφή αφού έχει τεθεί εκτvς λειτουργίας
για κάποιο χρονικv διάστηµα. (Οι παρακάτω τιµές υποδεικνύουν τον συνεχή χρvνο
απv τη στιγµή που η φωτογραφική µηχανή αρχίζει την εγγραφή µέχρι τη στιγµή που
σταµατάει την εγγραφή.)
44
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 45
Έλεγχος του αριθµού εγγράψιµων εικbνων/χρbνος εγγραφής
Θερµοκρασία
περιβάλλοντος
Χρvνος συνεχούς
εγγραφής µιας ταινίας
20oC
Περίπου 29 λεπτά
30 C
Περίπου 29 λεπτά
40oC
Περίπου 26 λεπτά
o
• Ο διαθέσιµος χρvνος για εγγραφή ταινιών διαφέρει ανάλογα µε τη θερµοκρασία και
την κατάσταση της φωτογραφικής µηχανής πριν την αρχή της εγγραφής. Αν
πραγµατοποιείτε συχνά καδράρισµα ή λήψη φωτογραφιών µετά την ενεργοποίηση της
φωτογραφικής µηχανής, η θερµοκρασία στο εσωτερικv της φωτογραφικής µηχανής
αυξάνεται και ο διαθέσιµος χρvνος εγγραφής είναι µικρvτερος απv τις τιµές που
παρατίθενται στον πιο πάνω πίνακα.
• Αν η φωτογραφική µηχανή σταµατήσει την εγγραφή λvγω θερµοκρασίας, αφήστε τη
για µερικά λεπτά εκτvς λειτουργίας. Αρχίστε την εγγραφή αφού η εσωτερική
θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής επανέλθει πλήρως σε κανονικά επίπεδα.
• Αν κάνετε τα παρακάτω, ο χρvνος εγγραφής θα είναι µεγαλύτερος.
– Κρατήστε τη φωτογραφική µηχανή µακριά απv το άµεσο φως του ήλιου.
– Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτvς λειτουργίας vταν δεν χρησιµοποιείται.
– Αν είναι δυνατv, χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο και απενεργοποιήστε τη λειτουργία
SteadyShot.
• Το µέγιστο µέγεθος ενvς αρχείου ταινίας είναι περίπου 2 GB. rταν το µέγεθος του
αρχείου είναι περίπου 2 GB, η εγγραφή σταµατάει αυτvµατα vταν το φορµά του
αρχείου είναι [MP4] και δηµιουργείται αυτvµατα ένα νέο αρχείο ταινίας vταν το
φορµά του αρχείου είναι [AVCHD].
• Ο µέγιστος χρvνος συνεχούς εγγραφής είναι 29 λεπτά.
45
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 46
Άλλα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Φωτογραφική µηχανή
[Σύστηµα]
Τύπος Φωτογραφικής µηχανής Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε
Εναλλάξιµους Φακούς
Φακvς
Φακοί A-mount
[Αισθητήρας εικbνας]
Φορµά εικvνας
Αισθητήρας εικvνας CMOS 23,5 × 15,6 mm
(φορµά APS-C)
Συνολικvς αριθµvς πίξελ του αισθητήρα εικvνας
Περίπου 16 500 000 πίξελ
Αριθµvς ενεργών πίξελ της φωτογραφικής µηχανής
Περίπου 16 100 000 πίξελ
[SteadyShot]
Για φωτογραφίες
Για ταινίες
Σύστηµα: Μηχανισµvς µετατvπισης
αισθητήρα εικvνας
Αποτέλεσµα: Περίπου 2,5 έως 4,5 EV στην
ταχύτητα κλείστρου (ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης και τον προσαρµοσµένο φακv)
Σύστηµα: Ηλεκτρονικv
[Λειτουργία Προστασίας απb τη Σκbνη]
Σύστηµα
Φορτισµένο προστατευτικv επίχρισµα επάνω
στο Φίλτρο Χαµηλής ∆ιέλευσης και στο
µηχανισµv Μετατvπισης αισθητήρα εικvνας
[Σύστηµα Αυτbµατης Εστίασης]
Σύστηµα
Σύστηµα TTL εντοπισµού φάσης, 15 σηµείων
(3 σηµεία σε σχήµα σταυρού)
Εύρος Ευαισθησίας
-1 EV έως 18 EV (σε ισοδύναµο ISO 100)
Φωτισµvς AF
Περίπου 1 έως 5 µέτρα
[Ηλεκτρονικb Σκbπευτρο]
Τύπος
Μέγεθος οθvνης
Συνολικvς αριθµvς κουκκίδων
Ενεργvς αριθµvς κουκκίδων
46
Ηλεκτρονικv σκvπευτρο (Έγχρωµο)
1,2 cm (τύπος 0.46)
1 440 000 κουκκίδες
rταν το [Viewfinder Magnifi.] είναι
ρυθµισµένο στο [Maximum]: ισοδύναµο
1 440 000 κουκκίδων
rταν το [Viewfinder Magnifi.] είναι
ρυθµισµένο στο [Standard]: ισοδύναµο
1 253 280 κουκκίδων
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 47
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κάλυψη καρέ
Μεγέθυνση
Ρύθµιση ∆ιοπτρίας
100%
rταν το [Viewfinder Magnifi.] είναι
ρυθµισµένο στο [Maximum]: 1.19× µε φακv
50 mm στο άπειρο, –1 m-1 (διοπτρία)
rταν το [Viewfinder Magnifi.] είναι
ρυθµισµένο στο [Standard]: 1.09× µε φακv 50
mm στο άπειρο, –1 m-1 (διοπτρία)
rταν το [Viewfinder Magnifi.] είναι
ρυθµισµένο στο [Maximum]: Περίπου 17 mm
απv τον προσοφθάλµιο φακv, 16 mm απv το
πλαίσιο του προσοφθαλµίου σε –1 m-1
rταν το [Viewfinder Magnifi.] είναι
ρυθµισµένο στο [Standard]: Περίπου 19 mm
απv τον προσοφθάλµιο φακv, 18 mm απv το
πλαίσιο του προσοφθαλµίου σε –1 m-1
–4.0 έως +3.0 m–1 (διοπτρία)
[Οθbνη LCD]
Τύπος
Συνολικvς αριθµvς κουκκίδων
Τύπος TFT 2.7/οθvνη LCD Clear Photo
230 400 (320×3 (RGB)×240) κουκκίδες
Σηµείο Ματιού
[Έλεγχος Έκθεσης]
Κυψέλη Φωτοµέτρησης
Μέθοδος µέτρησης
Εύρος Μέτρησης
Αισθητήρας “Exmor” CMOS
Μέτρηση αξιολvγησης 1200 ζωνών
–2 EV έως +17 EV στις λειτουργίες
Πολλαπλών Τµηµάτων, Κεντροβαρής και
Σηµειακή (σε ISO 100 µε φακv F 1.4)
Ευαισθησία ISO (∆είκτης προτεινvµενης έκθεσης)
Φωτογραφίες: AUTO (ISO 100 – 3200), ISO 100
έως 16 000 (βήµα 1 EV)
Ταινίες: AUTO (ISO 100 – 3200), ISO 100 έως
3200 (βήµα 1 EV)
Αντιστάθµιση έκθεσης
± 3.0 EV (βήµα 1/3 EV)
[Κλείστρο]
Τύπος
Ταχύτητα Συγχρονισµού Φλας
Ηλεκτρονικά ελεγχvµενο, κάθετης κίνησης,
τύπου εστιακού επιπέδου
Φωτογραφίες: 1/4 000 του δευτερολέπτου
έως 30 δευτερvλεπτα, bulb
Ταινίες: 1/4 000 του δευτερολέπτου έως 1/4
του δευτερολέπτου (βήµα 1/3), έως 1/60 στη
λειτουργία AUTO
1/160 του δευτερολέπτου
[Ενσωµατωµένο Φλας]
Αρ. G Φλας
Χρvνος επαναλειτουργίας
GN 10 (σε µέτρα µε ISO 100)
Περίπου 3 δευτερvλεπτα
Εύρος ταχυτήτων
47
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 48
Άλλα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κάλυψη φλας
Αντιστάθµιση φλας
Εµβέλεια φλας
Κάλυψη φακού 18 mm (εστιακή απvσταση
που υποδεικνύεται στο φακv)
± 2.0 EV (βήµα 1/3 EV)
Ρύθµιση ISO
∆ιάφραγµα
[Συνεχής Λήψη]
Ταχύτητα συνεχούς λήψης
Tele-zoom cont. priority AE: Μέγιστο 7
εικvνες ανά δευτερvλεπτο/
: Μέγιστο 5.5
εικvνες ανά δευτερvλεπτο/
: Μέγιστο 2.5
εικvνες ανά δευτερvλεπτο
• Με τις δικές µας συνθήκες µέτρησης. Η
ταχύτητα συνεχούς λήψης ενδέχεται να
είναι µικρvτερη, ανάλογα µε τις συνθήκες
λήψης (Μέγεθος εικvνας, ρύθµιση ISO, τιµή
διαφράγµατος, High ISO NR, ή τη ρύθµιση
του [Lens Comp.: Distortion]).
Μέγιστος αριθµvς συνεχvµενων λήψεων
Στη λειτουργία Tele-zoom cont. priority AE
Fine: 17 εικvνες/Standard: 18 εικvνες
Στη συνεχή λήψη
Fine: 15 εικvνες/Standard: 16 εικvνες/RAW &
JPEG: 6 εικvνες/RAW: 7 εικvνες
[Αναπαραγωγή εικbνας µε ζουµ]
Κλίµακα ζουµ
Μέγεθος εικvνας: L: Περίπου ×1.0 – ×15.4/M:
Περίπου ×1.0 – ×11.2/S: Περίπου ×1.0 – ×7.7
[Φορµά Εγγραφής]
Φορµά αρχείων
Φωτογραφίες 3D
48
Συµβατv µε JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW (αποκλειστικv φορµά
ARW2.3 της Sony)
Συµβατv µε MPO (MPF Extended (Disparity
Image))
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 49
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ταινίες (φορµά AVCHD)
Ταινίες (φορµά MP4)
Συµβατv µε AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: Dolby Digital 2ch, εξοπλισµένο µε
Dolby Digital Stereo Creator
• Κατασκευάζεται κατvπιν αδείας των Dolby
Laboratories.
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Μέσο εγγραφής]
“Memory Stick PRO Duo”, κάρτα µνήµης SD
[Ακροδέκτες εισbδου/εξbδου]
USB
HDMI
Ακροδέκτης Μικροφώνου
Ακροδέκτης REMOTE
Μίνι Β, USB υψηλής ταχύτητας (USB 2.0)
Μίνι ακροδέκτης HDMI
Μίνι ακροδέκτης στέρεο, διάµετρος 3,5 mm
[Τροφοδοσία ρεύµατος, γενικά]
Μπαταρία
Επαναφορτιζvµενη µπαταρία NP-FW50
[Άλλα]
Μικρvφωνο
Ηχείο
Λειτουργίες εκτύπωσης
∆ιαστάσεις
Βάρος
Θερµοκρασία λειτουργίας
Στερεοφωνικv
Μονοφωνικv
Συµβατή Εκτύπωση Exif, Συµβατή Εκτύπωση
PRINT image matching IIΙ, Συµβατή Εκτύπωση
DPOF
Περίπου 124.4 mm×92 mm×84.7 mm
(π/υ/β, χωρίς τα µέρη που προεξέχουν)
Περίπου 506 γρ. (µε µπαταρία και “Memory
Stick PRO Duo”)
Περίπου 448 γρ. (µvνο το σώµα)
0°C έως +40°C
Σηµείωση σχετικά µε τη συµβατbτητα των δεδοµένων εικbνας
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή εναρµονίζεται µε το γενικv πρvτυπο DCF
(Πρvτυπο Κανvνων Σχεδιασµού για τα Συστήµατα Αρχείων στις Κάµερες), το
οποίο καθιερώθηκε απv την JEITA (Ένωση Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών και
Πληροφορικής Τεχνολογίας της Ιαπωνίας).
• ∆εν εγγυvµαστε την αναπαραγωγή απv άλλες συσκευές εικvνων οι οποίες
έχουν εγγραφεί µε τη φωτογραφική µηχανή σας, ούτε την αναπαραγωγή
απv τη φωτογραφική µηχανή σας εικvνων που έχουν εγγραφεί ή υποστεί
επεξεργασία µε άλλες συσκευές.
49
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 50
Άλλα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπvκεινται σε αλλαγές χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση.
Φορτιστής µπαταρίας/Μπαταρία
Φορτιστής Μπαταρίας BC-VM1
Τάση εισvδου
Τάση εξvδου
Θερµοκρασία λειτουργίας
Θερµοκρασία φύλαξης
Μέγιστες διαστάσεις
Βάρος
100 έως 240 V AC, 50/60 Hz, 4,2 W
8,4 V DC, 0,28 A
0oC έως +40oC
-20°C έως +60°C
Περίπου 63×95×32 mm (Π×Υ×Β)
Περίπου 85 γρ.
Επαναφορτιζbµενη µπαταρία NP-FW50
Χρησιµοποιούµενη µπαταρία
Μέγιστη τάση
Ονοµαστική τάση
Μέγιστη τάση φvρτισης
Μέγιστο ρεύµα φvρτισης
Χωρητικvτητα
Μέγιστες διαστάσεις
Βάρος
Φακbς
^νοµα
(^νοµα µοντέλου)
Εστιακή απbσταση
ισοδύναµη µε φορµά
35 mm* (mm)
Lens-groups elements
Γωνία θέασης*
50
Μπαταρία ιvντων λιθίου
DC 8,4 V
DC 7,2 V
DC 8,4 V
1,02 Α
Τυπική 7,7 Wh (1080 mAh)
Ελάχιστη 7,3 Wh (1020 mAh)
Περίπου 31,8×18,5×45 mm (Π×Υ×Β)
Περίπου 57 γρ.
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 51
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
^νοµα
(^νοµα µοντέλου)
Ελάχιστη εστίαση**
(µέτρα)
Μέγιστη µεγέθυνση (×)
Ελάχιστο f-stop
∆ιάµετρος φίλτρου (mm)
∆ιαστάσεις
(µεγ. διάµετρος x ύψος
(mm)
Βάρος (γρ.)
* Οι τιµές για την εστιακή απvσταση ισοδύναµο µε φορµά 35mm και τη γωνία θέασης
βασίζονται σε ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές εναλλάξιµων φακών εξοπλισµένες µε
αισθητήρα εικvνας µεγέθους APS-C.
** Η ελάχιστη εστίαση είναι η κοντινvτερη απvσταση απv τον αισθητήρα εικvνας µέχρι
το θέµα.
• Ο φακvς αυτvς είναι εξοπλισµένος µε έναν κωδικοποιητή απvστασης. Ο
κωδικοποιητής απvστασης επιτρέπει πιο ακριβή µέτρηση (ADI) χρησιµοποιώντας ένα
φλας για ADI.
• Ανάλογα µε το µηχανισµv του φακού, η εστιακή απvσταση ενδέχεται να αλλάζει µε
κάθε αλλαγή της απvστασης λήψης. Η εστιακή απvσταση θεωρεί vτι ο φακvς είναι
εστιασµένος στο άπειρο.
• Η θέση απείρου δίνει τη δυνατvτητα κάποιας προσαρµογής για αντιστάθµιση της
µετατvπισης του φακού που προκαλείται απv την αλλαγή της θερµοκρασίας. Για να
πραγµατοποιήσετε λήψη ενvς θέµατος σε άπειρη απvσταση µε τη λειτουργία MF,
χρησιµοποιείστε το σκvπευτρο και ρυθµίστε την εστίαση.
Σηµείωση σχετικά µε την εστιακή απbσταση
Η γωνία εικvνας αυτής της φωτογραφικής µηχανής είναι πιο στενή απv µια
φωτογραφική µηχανή µε φιλµ τύπου 35 mm. Μπορείτε να βρείτε την κατά
προσέγγιση ισοδύναµη εστιακή απvσταση µιας φωτογραφικής µηχανής µε
φιλµ τύπου 35 mm και να τραβήξετε µε την ίδια γωνία εικvνας, αυξάνοντας
την εστιακή απvσταση του φακού σας κατά το ήµισυ.
Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας έναν φακv των 50 mm, µπορείτε να
επιτύχετε το κατά προσέγγιση ισοδύναµο ενvς φακού 75 mm µιας
φωτογραφικής µηχανής µε φιλµ τύπου 35 mm.
51
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 52
Άλλα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εµπορικά Σήµατα
• Το
είναι εµπορικv σήµα της
Sony Corporation.
• Το “Memory Stick”, το
, το
“Memory Stick PRO”, το
, το “Memory Stick
Duo”, το
, το
“Memory Stick PRO Duo”, το
, το “Memory
Stick PRO-HG Duo”, το
, το “Memory
Stick Micro”, το “MagicGate” και το
είναι εµπορικά σήµατα
της Sony Corporation.
• Το “InfoLITHIUM” είναι εµπορικv
σήµα της Sony Corporation.
• Το “PhotoTV HD” είναι εµπορικv
σήµα της Sony Corporation.
• Το “AVCHD” και το λογvτυπο
“AVCHD” είναι εµπορικά σήµατα
της Panasonic Corporation και της
Sony Corporation.
• Το Blu-ray Disc™ και το Blu-ray™
είναι εµπορικά σήµατα του Blu-ray
Disc Association.
• Το Dolby και το σύµβολο µε το
διπλv D είναι εµπορικά σήµατα των
Dolby Laboratories.
• Τα Microsoft, Windows, DirectX και
Windows Vista είναι κατοχυρωµένα
εµπορικά σήµατα ή εµπορικά
σήµατα της Microsoft Corporation
στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες.
• Το HDMI, το λογvτυπο HDMI και το
High-Definition Multimedia Interface
είναι εµπορικά σήµατα ή
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα
της HDMI Licensing LLC.
• Τα Macintosh και Mac OS είναι είτε
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα,
είτε εµπορικά σήµατα της Apple
Inc.
• Το PowerPC είναι κατοχυρωµένο
εµπορικv σήµα της IBM Corporation
στις Η.Π.Α.
52
• Τα Intel, Intel Core, MMX και
Pentium είναι εµπορικά σήµατα ή
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα
της Intel Corporation.
• Το λογvτυπο SDXC είναι εµπορικv
σήµα της SD-3C, LLC.
• Το Eye-Fi είναι εµπορικv σήµα της
Eye-Fi Inc.
• Το MultiMediaCard είναι εµπορικv
σήµα του MultiMediaCard
Association.
• Το
και το “PlayStation” είναι
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα
της Sony Computer Entertainment
Inc.
• Το Adobe είναι κατοχυρωµένο
εµπορικv σήµα ή εµπορικv σήµα
της Adobe Systems Incorporated
στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή
άλλες χώρες.
• Επιπλέον, vλα τα άλλα ονvµατα
συστηµάτων και προϊvντων τα
οποία χρησιµοποιούνται σε αυτv το
εγχειρίδιο είναι εν γένει εµπορικά
σήµατα, ή κατοχυρωµένα εµπορικά
σήµατα των αντίστοιχων
δηµιουργών ή κατασκευαστών.
Ωστvσο, τα ™ και ® δεν
αναφέρονται σε κάθε περίπτωση σε
αυτv το εγχειρίδιο.
• Απολαύστε ακvµα περισσvτερο το
PlayStation 3 σας πραγµατοποιώντας λήψη της εφαρµογής για
PlayStation3 απv το PlayStation
Store (vπου είναι διαθέσιµο).
• Η εφαρµογή για PlayStation 3
απαιτεί ένα λογαριασµv στο
PlayStation Network και λήψη της
εφαρµογής.
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 53
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Είναι διαθέσιµη στις περιοχές που
είναι διαθέσιµο το PlayStation
Store.
Μπορείτε να βρείτε πρvσθετες
πληροφορίες σχετικά µε αυτv το
προϊvν και απαντήσεις σε συχνές
ερωτήσεις στον ∆ικτυακv Τvπο
Υποστήριξης Πελατών.
http://www.sony.net/
53
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 54
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτv το προϊvν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι απv τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊvν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου µας
εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλvγους, στους
καταλvγους προϊvντων µας και στις ιστοσελίδες µας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης
προτού να έρθετε σε επαφή µε τον προµηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊvν της Sony που αγοράσατε, εφ’ vσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα
φυλλάδια που συνvδευαν το προϊvν σας, υπv την προϋπvθεση vτι αγοράστηκε εντvς της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται vτι το προϊvν είναι απαλλαγµένο απv κάθε ελάττωµα σχετιζvµενο µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ απv την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµvδια για
να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα vπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντvς της περιvδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικv το προϊvν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής
αγοράς) λvγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της
Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊvν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντvς
εύλογου χρvνου, βάσει των vρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊvντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή
ανακυκλωµένα προϊvντα ή εξαρτήµατα. rλα τα προϊvντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται
ιδιοκτησία της Sony.
^ροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µvνο εάν προσκοµισθεί το πρωτvτυπο
τιµολvγιο ή η απvδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊvντος
και του ονvµατος του εµπvρου) µαζί µε το ελαττωµατικv προϊvν εντvς της περιvδου εγγύησης. Η Sony και
τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα προαναφερvµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απv
αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊvν ή το µοντέλο του προϊvντος ή το vνοµα του εµπvρου. Η παρούσα
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο σειριακvς αριθµvς του προϊvντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα
αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊvν σας για επισκευή κατά
την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη
µεταφορά του προϊvντος σας προς και απv τη Sony ή µέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
n Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
ενvς προϊvντος vπως µη επαναφορτιζvµενες µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
n Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λvγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική
ατοµική ή οικιακή χρήση.
n Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊvν που προκλήθηκαν απv
o Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
‚ του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊvν ή βλάβη
σε οθvνες υγρών κρυστάλλων
‚ µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊvντος
‚ µη συντήρηση του προϊvντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή χρήση του προϊvντος µε τρvπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρvτυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα vπου έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊvν.
o Μολύνσεις απv ιούς ή χρήση του προϊvντος µε λογισµικv που δεν παρέχεται µε το προϊvν ή λανθασµένη
εγκατάσταση του λογισµικού.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία
ενσωµατώνεται το προϊvν εκτvς απv άλλα προϊvντα της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται
µε το εν λvγω προϊvν.
o Χρήση του προϊvντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακv εξοπλισµv και άλλα προϊvντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρvτυπο δεν συνιστώνται απv τη Sony.
o Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απv άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 55
o Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται:
‚ η αναβάθµιση του προϊvντος πέρα απv τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης
ή
‚ οι τροποποιήσεις του προϊvντος µε σκοπv να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρvτυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊvν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική θερµvτητα,
ακατάλληλο εξαερισµv, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση εισvδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µvνο τα υλικά µέρη του προϊvντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικv (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρvκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης απv τον
τελικv χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις απv την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των vσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του
νvµου ή άλλη) vσον αφορά την ποιvτητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλvτητα του
προϊvντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊvν, για συγκεκριµένο σκοπv. Εάν η ισχύουσα
νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή
της µvνο στη µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν
εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νvµος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της
παρούσας εγγύησης.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊvντων που υπvκεινται στους vρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊvντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων
– των οικονοµικών και άυλων απωλειών – του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊvντος – της
απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων, απvλαυσης ή χρήσης του προϊvντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεµένων προϊvντων – της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακvλουθης απώλειας ή ζηµίας ακvµη και αν
αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε:
o Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του προϊvντος ή συνδεδεµένων προϊvντων λvγω ελαττωµάτων ή
µη διαθεσιµvτητας κατά την περίοδο που αυτv βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιµvτητας του προϊvντος, απώλεια χρvνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
o Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν απv το προϊvν ή απv συνδεδεµένα προϊvντα.
o Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή
o Μολύνσεις απv ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που υπvκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απvλυτης ευθύνης (ακvµα και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατvτητα πρvκλησης τέτοιων ζηµιών).
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την ευθύνη της µvνο στη µέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για
παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµv ζηµιών που οφείλονται σε αµέλεια,
σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δvλο και παρvµοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊvντος, ωστvσο αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µvνο περιορισµούς ευθυνών υψηλvτερου βαθµού, θα
ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσbµενα νbµιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που απορρέουν απv την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε
τους vρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν απv την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών προϊvντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει
τα νvµιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να
περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των προσώπων απv τα οποία αγοράσατε το προϊvν. Η
διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας εναπvκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 1.0 - 01.2004
D.T.P. TOP COLOR E.Π.E.
SLT-A37_Layout 1 20/04/2012 11:57 ΠΜ Page 56
ΓIA ΠΛHPOΦOPIEΣ SERVICE ΠAPAKAΛOYME EΠIKOINΩNHΣTE ΣTO
801 11 92000, e-mail: cic-greece@eu.sony.com
Download PDF

advertising