Sony | DSLR-A580Y | Sony DSLR-A580Y DSLR-A580 Σώμα με τυπικό φακό ζουμ και τηλεφακό Οδηγίες χρήσης

DSLR-A560/A580 EXOF+OPISTH:DSLR_A300/350 EXOF+OPISTH 02/09/2010 12:20 ? Μ Page 1
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
µε Εναλλάξιµους Φακούς
Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
A-mount
DSLR-Α560/DSLR-Α580
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 1
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
µε Εναλλάξιµους Φακούς
DSLR-Α560/DSLR-Α580
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 2
Αρχείο του Κατ[χου
Ο αριθµlς του µοντέλου και ο
σειριακlς αριθµlς βρίσκονται
στο κάτω µέρος της συσκευής.
Καταγράψτε το σειριακl αριθµl
στο χώρο που παρέχεται
παρακάτω.
Ανατρέξτε σε αυτούς τους
αριθµούς σε κάθε περίπτωση
που θα επικοινωνήσετε µε τον
αντιπρlσωπο της Sony σχετικά
µε αυτl το προϊlν.
Αριθµlς µοντέλου DSLR-Α580/
Α560
Σειριακlς αριθµlς
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
µην εκθέτετε τη συσκευή σε
βροχή ή σε υγρασία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ - ΓΙΑ ΝΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.
Αν το σχήµα του φις δεν ταιριάζει
στην πρίζα παροχής ρεύµατος,
χρησιµοποιείστε έναν
προσαρµογέα κατάλληλου τύπου
για την πρίζα σας.
2
Προσοχή
Μπαταρία
Αν δε µεταχειριστείτε σωστά την
µπαταρία, αυτή µπορεί να
διαρραγεί, να προκαλέσει φωτιά,
ή ακlµα και χηµικά εγκαύµατα.
Λάβετε τις παρακάτω
προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρµολογείτε την
µπαταρία.
• Μη διαρρήξετε την µπαταρία
και µην την εκθέσετε σε
οποιασδήποτε µορφής
καταπονήσεις, lπως
σφυροκlπηµα, ρίψη στο
έδαφος, ή ποδοπάτηµα.
• Μη βραχυκυκλώσετε την
µπαταρία και µην επιτρέψετε
την επαφή µεταλλικών
αντικειµένων µε τους
ακροδέκτες της µπαταρίας.
• Μην εκθέσετε την µπαταρία σε
υψηλές θερµοκρασίες που
υπερβαίνουν τους 60° C, lπως
να την αφήσετε εκτεθειµένη
σε άµεσο ηλιακl φως ή στο
εσωτερικl ενlς αυτοκινήτου
σταθµευµένου στον ήλιο.
• Μην εκθέσετε την µπαταρία σε
φωτιά.
• Μην πιάνετε µπαταρίες ιlντων
λιθίου που έχουν πάθει ζηµιά,
ή παρουσιάζουν διαρροή.
• Φροντίστε να φορτίζετε την
µπαταρία χρησιµοποιώντας
ένα γνήσιο φορτιστή
µπαταριών της Sony, ή µια
συσκευή που µπορεί να
φορτίσει την µπαταρία.
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 3
• Κρατήστε την µπαταρία µακριά
απl τα παιδιά.
• ∆ιατηρήστε την µπαταρία
στεγνή.
• Αντικαταστήστε τη µlνο µε
την ίδια ή ισοδύναµου τύπου
µπαταρία που προτείνεται απl
τη Sony.
• Απορρίψτε τις
χρησιµοποιηµένες µπαταρίες
lπως περιγράφεται σε αυτές
τις οδηγίες.
Φορτιστής µπαταριών
Ακlµα και αν η λυχνία CHARGE
δεν είναι φωτισµένη, ο
φορτιστής των µπαταριών δεν
είναι αποσυνδεδεµένος απl την
πηγή τροφοδοσίας ρεύµατος AC
(ηλεκτρικl δίκτυο) lσο είναι
συνδεδεµένος στην πρίζα.
Αν παρουσιαστεί κάποιο
πρlβληµα ενώ χρησιµοποιείτε
το φορτιστή µπαταριών,
διακlψτε αµέσως την
τροφοδοσία αποσυνδέοντας το
φις απl την πρίζα.
Το παρεχlµενο καλώδιο
ρεύµατος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µlνο µε αυτlν
τον φορτιστή. ∆εν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε άλλες
συσκευές.
3
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 4
Σηµείωση για τους
Πελάτες στην Ευρώπη
Σηµείωση για τους πελάτες στις
χώρες στις οποίες ισχύουν οι
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο κατασκευαστής αυτού του
προϊlντος είναι η Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku, Tokyo 108-0075, Japan.
Ο Εξουσιοδοτηµένος
Αντιπρlσωπος για την
ηλεκτροµαγνητική συµβατlτητα
(EMC) και την ασφάλεια
προϊlντων είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Για οποιαδήποτε θέµατα
σέρβις ή εγγύησης, παρακαλούµε
ανατρέξτε στις διευθύνσεις που
δίνονται στα χωριστά έγγραφα
σέρβις ή εγγύησης.
Το προϊlν αυτl έχει ελεγχθεί και
έχει βρεθεί lτι συµµορφώνεται µε
τα lρια τα οποία έχουν τεθεί µε
την Οδηγία EMC για τη χρήση
καλωδίων σύνδεσης µε µήκος
µικρlτερο απl 3 µέτρα.
Προσοχή
Ηλεκτροµαγνητικά πεδία µε
συγκεκριµένες συχνlτητες
ενδέχεται να επηρεάσουν την
εικlνα και τον ήχο αυτής της
φωτογραφικής µηχανής.
Σηµείωση
Εάν λlγω στατικού ηλεκτρισµού ή
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων η
µετάδοση δεδοµένων διακοπεί στη
µέση (αποτύχει), επανεκκινήστε
την εφαρµογή, ή αποσυνδέστε και
συνδέστε ξανά το καλώδιο
επικοινωνίας (USB, κλπ.).
4
Απ[ρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών
και Ηλεκτρονικών Συσκευών
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε
ξεχωριστά συστήµατα
αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτl επάνω στο
προϊlν ή στη συσκευασία του
υποδεικνύει lτι το προϊlν αυτl δεν
θα πρέπει να απορρίπτεται µαζί µε
τα συνηθισµένα οικιακά
απορρίµµατα . Αντίθετα θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο
σηµείο αποκοµιδής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας lτι το προϊlν αυτl
απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο
να αποτραπούν lποιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
και στο περιβάλλον που θα
προέκυπταν απl την µη κατάλληλη
διαχείριση των αποβλήτων αυτού
του προϊlντος. Η ανακύκλωση των
υλικών βοηθά στην εξοικονlµηση
των φυσικών πlρων. Για
περισσlτερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού
του προϊlντος, επικοινωνήστε µε
τις δηµοτικές αρχές της περιοχής
σας, µε την υπηρεσία διάθεσης των
οικιακών απορριµµάτων ή το
κατάστηµα απl το οποίο
αγοράσατε το προϊlν.
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 5
Απ[ρριψη χρησιµοποιηµένων
µπαταριών (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά
συστήµατα αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτl επάνω στην
µπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει
lτι η µπαταρία που παρέχεται µε
αυτl το προϊlν δεν πρέπει να
αντιµετωπίζεται lπως τα οικιακά
απορρίµµατα.
Σε µερικές µπαταρίες αυτl το
σύµβολο ενδέχεται να
χρησιµοποιείται σε συνδυασµl µε
ένα χηµικl σύµβολο. Τα χηµικά
σύµβολα του υδραργύρου (Hg) ή
του µολύβδου (Pb) προστίθενται αν
η µπαταρία περιέχει περισσlτερο
απl 0,0005% υδράργυρο ή 0,004%
µlλυβδο.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή
απlρριψη αυτών των µπαταριών,
βοηθάτε στην πρlληψη πιθανών
αρνητικών συνεπειών στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν
διαφορετικά να προκληθούν απl τη
µη ενδεδειγµένη διάθεση της
µπαταρίας. Η ανακύκλωση των
υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των
φυσικών πlρων.
Στην περίπτωση προϊlντων που για
λlγους ασφαλείας, επιδlσεων, η
ακεραιlτητας δεδοµένων απαιτούν
τη µlνιµη σύνδεση µε µια
ενσωµατωµένη µπαταρία, αυτή η
µπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται µlνο απl
εξουσιοδοτηµένο τεχνικl
προσωπικl.
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή
µεταχείριση της µπαταρίας,
παραδώστε το προϊlν στο τέλος
της διάρκειας ζωής του στο
κατάλληλο σηµείο συλλογής
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση lλων των άλλων
µπαταριών, παρακαλούµε δείτε το
τµήµα που περιγράφει πώς να
αφαιρέσετε µε ασφάλεια την
µπαταρία απl το προϊlν.
Παραδώστε την µπαταρία στο
κατάλληλο σηµείο συλλογής των
χρησιµοποιηµένων µπαταριών για
ανακύκλωση.
Για περισσlτερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού
του προϊlντος ή της µπαταρίας,
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις
τοπικές ∆ηµοτικές Αρχές, την
τοπική υπηρεσία αποκοµιδής
οικιακών απορριµµάτων, ή το
κατάστηµα απl το οποίο
αγοράσατε το προϊlν.
5
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 6
Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της
φωτογραφικής µηχανής σας
∆ιαδικασία λήψης
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή
διαθέτει δύο τρlπους λήψης:
τη λειτουργία Live view µε χρήση
της οθlνης LCD και τη
λειτουργία σκοπεύτρου µε χρήση
του σκοπεύτρου (OVF).
• Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές
ανάµεσα σε µια φωτογραφία που
τραβήχτηκε µε τη λειτουργία Live
view και σε µια φωτογραφία που
τραβήχτηκε µε τη λειτουργία
σκοπεύτρου, lπως στην έκθεση,
την ισορροπία του λευκού, ή το
D-Range Optimizer, ανάλογα µε
τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί
για τη µέτρηση, ή τη λειτουργία
έκθεσης.
• Στη λειτουργία Live View, ή στη
λειτουργία ελέγχου εστίασης Live
View, η φωτογραφία που
λαµβάνεται µπορεί να είναι
διαφορετική απl την εικlνα που
φαίνεται στην οθlνη LCD.
Σηµειώσεις σχετικά µε τις
λειτουργίες που είναι
διαθέσιµες µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή
• Για να ελέγξετε αν είναι συσκευή
συµβατή µε 1080 60i ή συµβατή
µε 1080 50i, αναζητήστε τα
παρακάτω σήµατα στο κάτω
µέρος της φωτογραφικής
µηχανής.
Συσκευή συµβατή µε 1080 60i: 60i
Συσκευή συµβατή µε 1080 50i: 50i
• Μπορεί να αισθανθείτε
συµπτώµατα δυσφορίας lπως
κlπωση των µατιών, ναυτία, ή
κούραση lταν παρακολουθείτε
εικlνες 3D που έχουν εγγραφεί
6
µε τη φωτογραφική µηχανή σε
µια οθlνη συµβατή µε 3D. hταν
παρακολουθείτε εικlνες 3D,
συστήνουµε να κάνετε
διαλείµµατα ανά τακτά χρονικά
διαστήµατα. Επειδή η ανάγκη και
η συχνlτητα των διαλειµµάτων
διαφέρει απl άτοµο σε άτοµο, θα
πρέπει να θέσετε τα lρια που
είναι κατάλληλα για εσάς. Αν
αισθανθείτε αδιαθεσία,
σταµατήστε την παρακολούθηση
εικlνων 3D και συµβουλευτείτε
ένα γιατρl, ανάλογα µε την
περίπτωση. Επίσης, ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης της
συνδεδεµένης συσκευής ή του
λογισµικού που χρησιµοποιείται
µε τη φωτογραφική µηχανή. Η
lραση των παιδιών είναι πάντα
ευαίσθητη (ειδικά των παιδιών
κάτω των έξι ετών). Πριν τους
επιτρέψετε να παρακολουθήσουν
εικlνες 3D, παρακαλούµε
συµβουλευτείτε έναν ειδικl,
lπως για παράδειγµα έναν
παιδίατρο ή έναν οφθαλµίατρο.
Φροντίστε τα παιδιά σας να
ακολουθούν τις πιο πάνω
προφυλάξεις.
∆εν παρέχεται αποζηµίωση για
το περιεχ[µενο της εγγραφής
∆εν µπορείτε να αποζηµιωθείτε για
το περιεχlµενο της εγγραφής στην
περίπτωση που δεν µπορεί να
πραγµατοποιηθεί εγγραφή ή
αναπαραγωγή λlγω βλάβης της
φωτογραφικής µηχανής, µιας
κάρτας µνήµης, κλπ.
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 7
Σύσταση δηµιουργίας
αντιγράφων ασφαλείας
Για να αποφύγετε ενδεχlµενο
κίνδυνο απώλειας δεδοµένων,
αντιγράφετε πάντα τα δεδοµένα
σας σε ένα άλλο µέσο.
Σηµειώσεις σχετικά µε την
οθ[νη LCD και τον φακ[
• Η οθlνη υγρών κρυστάλλων
(LCD) κατασκευάζεται µε χρήση
πολύ υψηλής τεχνολογίας και γι’
αυτlν τον λlγο περισσlτερο απl
το 99,99% των πίξελ είναι ενεργά
και κατάλληλα για
αποτελεσµατική χρήση. Ωστlσο,
ενδέχεται να υπάρχουν µερικές
µικροσκοπικές µαύρες κουκκίδες
και / ή φωτεινές κουκκίδες
(λευκές, κlκκινες, µπλε, ή
πράσινες) οι οποίες εµφανίζονται
συνεχώς στην οθlνη LCD. Αυτές
οι κουκκίδες είναι φυσιολογικές,
οφείλονται στην διαδικασία
κατασκευής και δεν επηρεάζουν
µε κανένα τρlπο την εικlνα που
καταγράφεται.
Για να αντιµετωπίσετε τέτοια
προβλήµατα που µπορεί να
εµφανίζονται στη λειτουργία Live
view, µπορείτε να περιορίσετε το
φαινlµενο χρησιµοποιώντας τη
λειτουργία “Χαρτογράφησης
πίξελ” (σελίδα 182).
Μαύρες, λευκές,
κlκκινες, µπλε και
πράσινες κουκκίδες
• Μην κρατάτε τη φωτογραφική
µηχανή απl την οθlνη LCD.
• Μην εκθέτετε τη φωτογραφική
µηχανή σε άµεσο ηλιακl φως και
µη σκοπεύετε προς τον ήλιο για
µεγάλο χρονικl διάστηµα.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον
εσωτερικl µηχανισµl. Αν το
ηλιακl φως εστιαστεί σε κάποιο
κοντινl αντικείµενο, µπορεί να
προκληθεί φωτιά.
• Μπορεί να παραµένει ένα ίχνος
της εικlνας στην οθlνη LCD σε
µέρη µε χαµηλή θερµοκρασία.
Αυτl δεν αποτελεί βλάβη. Αν
θέσετε σε λειτουργία τη
φωτογραφική µηχανή σε ένα
µέρος µε χαµηλή θερµοκρασία, η
οθlνη LCD µπορεί να
σκοτεινιάσει προσωρινά. hταν η
φωτογραφική µηχανή θερµανθεί,
η οθlνη θα λειτουργήσει
κανονικά.
• Μην πιέζετε δυνατά την οθlνη
LCD. Η οθlνη µπορεί να
αποχρωµατιστεί, µε αποτέλεσµα
την πρlκληση βλάβης.
Σηµειώσεις σχετικά µε την
εγγραφή για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα
• hταν πραγµατοποιείτε συνεχώς
λήψη για µεγάλο χρονικl
διάστηµα, η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής
αυξάνεται. Αν η θερµοκρασία
ξεπεράσει ένα ορισµένο επίπεδο,
εµφανίζεται το σήµα
στην
οθlνη και η κάµερα
απενεργοποιείται αυτlµατα. Αν η
κάµερα απενεργοποιηθεί, αφήστε
τη για 10 λεπτά ή περισσlτερο
για να επιτρέψετε στη
θερµοκρασία στο εσωτερικl της
φωτογραφικής µηχανής να
µειωθεί σε ασφαλές επίπεδο.
7
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 8
• Σε υψηλή θερµοκρασία
περιβάλλοντος, η θερµοκρασία
της φωτογραφικής µηχανής
αυξάνεται γρήγορα.
• hταν αυξηθεί η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής, η
ποιlτητα της εικlνας µπορεί να
χειροτερέψει. Συστήνεται να
περιµένετε να µειωθεί η θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής πριν συνεχίσετε τη λήψη.
• Η επιφάνεια της φωτογραφικής
µηχανής µπορεί να θερµανθεί.
Αυτl δεν είναι ένδειξη βλάβης.
Σηµειώσεις σχετικά µε την
αναπαραγωγή ταινιών σε
άλλες συσκευές
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή
χρησιµοποιεί το MPEG-4 AVC/
Η.264 High Profile για την
εγγραφή σε φορµά AVCHD. Οι
ταινίες που έχουν εγγραφεί σε
φορµά AVCHD µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή δεν
µπορούν να αναπαραχθούν µε τις
παρακάτω συσκευές.
– Άλλες συσκευές συµβατές µε
το φορµά AVCHD που δεν
υποστηρίζουν το High Profile
– Συσκευές µη συµβατές µε το
φορµά AVCHD
Αυτή η φωτογραφική µηχανή
χρησιµοποιεί επίσης το MPEG-4
AVC/Η.264 Main Profile για την
εγγραφή σε φορµά MP4. Για αυτl
το λlγο, οι ταινίες που έχουν
εγγραφεί σε φορµά MP4 µε αυτή
τη φωτογραφική µηχανή δεν
µπορούν να αναπαραχθούν σε
συσκευές διαφορετικές απl
αυτές που υποστηρίζουν το
MPEG-4 AVC/Η.264.
• Οι δίσκοι που έχουν εγγραφεί µε
ποιlτητα εικlνας HD (υψηλή
ευκρίνεια) µπορούν να αναπαραχθούν µlνο σε συσκευές
συµβατές µε το φορµά AVCHD. Οι
συσκευές αναπαραγωγής και
8
εγγραφής DVD δεν µπορούν να
αναπαράγουν δίσκους µε ποιlτητα εικlνας HD, διlτι δεν είναι
συµβατές µε το φορµά AVCHD.
Επίσης, οι συσκευές αναπαραγωγής ή εγγραφής DVD ενδέχεται να µην αποβάλλουν τους
δίσκους ποιlτητας εικlνας HD.
Προειδοποίηση σχετικά µε τα
πνευµατικά δικαιώµατα
Τα πνευµατικά δικαιώµατα των
τηλεοπτικών προγραµµάτων, των
κινηµατογραφικών ταινιών, των
βιντεοταινιών και άλλων ειδών
µπορεί να είναι κατοχυρωµένα.
Άνευ αδείας εγγραφή τέτοιου
υλικού µπορεί να αντίκειται στις
διατάξεις των νlµων περί
πνευµατικής ιδιοκτησίας.
Φωτογραφίες που
χρησιµοποιούνται σε αυτ[ το
εγχειρίδιο
Οι φωτογραφίες που
χρησιµοποιούνται ως
παραδείγµατα σε αυτl το
εγχειρίδιο είναι εικlνες που έχουν
αναπαραχθεί και δεν είναι
πραγµατικές εικlνες που έχουν
ληφθεί χρησιµοποιώντας αυτή τη
φωτογραφική µηχανή.
Σχετικά µε τα δεδοµένα
τεχνικών προδιαγραφών που
αναφέρονται σε αυτ[ το
Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
Τα δεδοµένα σχετικά µε τις
επιδlσεις και τις τεχνικές
προδιαγραφές ισχύουν υπl τις
παρακάτω συνθήκες, εκτlς αν
αναφέρεται διαφορετικά σε αυτές
τις Οδηγίες Χρήσης: σε κανονική
θερµοκρασία περιβάλλοντος 25° C
και µε χρήση µιας µπαταρίας που
είχε φορτιστεί για περίπου µια ώρα
απl τη στιγµή που έσβησε η λυχνία
CHARGE.
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 9
Περιεχ[µενα
Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση της φωτογραφικής µηχανής σας .............6
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Έλεγχος των παρεχlµενων αξεσουάρ ..........................................................13
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της συσκευής..................................14
Προετοιµασία της µπαταρίας..........................................................................18
Προσαρµογή ενlς φακού................................................................................25
Εισαγωγή µιας κάρτας µνήµης .......................................................................27
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής ..................................................31
Χρήση των παρεχlµενων αξεσουάρ..............................................................33
Έλεγχος του αριθµού εικlνων που µπορούν να εγγραφούν .....................35
Καθαρισµlς.......................................................................................................37
Πριν τη χρήση
Εναλλαγή µεταξύ της οθlνης LCD και του σκοπεύτρου (OVF)..................40
Ρύθµιση της εστίασης του σκοπεύτρου (ρύθµιση διοπτρίας) ...............40
Κατάσταση της οθlνης στη λειτουργία Live View .......................................42
Αλλαγή της κατάστασης της οθlνης LCD ...............................................42
Οθlνη πληροφοριών εγγραφής................................................................43
Κατάσταση της οθlνης στη λειτουργία σκοπεύτρου (OVF)........................45
Αλλαγή της κατάστασης της οθlνης LCD ...............................................45
Εµφάνιση πληροφοριών εγγραφής στην οθlνη LCD .............................46
Σκlπευτρο ...................................................................................................48
Επιλογή µιας λειτουργίας / ρύθµισης ............................................................49
Επιλογή µιας λειτουργίας µε το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)..................50
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών) ............51
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU...............................52
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφίας χωρίς κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής .............58
Σωστή στάση ...............................................................................................58
Χρήση της λειτουργίας SteadyShot..........................................................59
Χρήση τριπlδου..........................................................................................60
Λήψη µε αυτlµατες ρυθµίσεις .........................................................61
Λήψη µε την κατάλληλη ρύθµιση για το θέµα ..............................................63
Λήψη µε προεπιλεγµένες ρυθµίσεις ανάλογα µε το σκηνικl
(Επιλογή Σκηνικού).....................................................................................63
Λήψη πανοραµικών εικlνων (Sweep Panorama) ............................66
9
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 10
Περιεχ[µενα
Λήψη πανοραµικών εικlνων 3D (3D Sweep Panorama) ..................69
Λήψη µιας φωτογραφίας µε τον τρlπο που θέλετε (Λειτουργία
έκθεσης)............................................................................................................70
Λήψη µε το αυτlµατο πρlγραµµα .......................................................71
Λήψη µε έλεγχο του θολώµατος του φlντου (Προτεραιlτητα
διαφράγµατος) ............................................................................................72
Λήψη κινούµενων αντικειµένων µε διάφορους τρlπους
(Προτεραιlτητα ταχύτητας κλείστρου) ...................................................75
Λήψη µε χειροκίνητη ρύθµιση της έκθεσης (Χειροκίνητη
έκθεση) ........................................................................................................77
Λήψη φωτεινών ιχνών µε έκθεση µεγάλης διάρκειας (BULB) .........79
Λήψη ταινιών ....................................................................................................81
∆ιαθέσιµος χρlνος εγγραφής για µια ταινία...........................................83
Σηµειώσεις σχετικά µε τη συνεχή εγγραφή ταινιών ..............................84
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Επιλογή της µεθlδου εστίασης......................................................................85
Χρήση της αυτlµατης εστίασης ...............................................................85
Λήψη της επιθυµητής σύνθεσης (Κλείδωµα εστίασης)..........................87
Επιλογή της κατάλληλης µεθlδου εστίασης ανάλογα µε την κίνηση
του θέµατος (Λειτουργία αυτlµατης εστίασης) .....................................88
Επιλογή της περιοχής εστίασης (Περιοχή AF) ........................................89
Χειροκίνητη ρύθµιση της εστίασης (Χειροκίνητη εστίαση) ...................90
Σύνθεση του πλάνου σας χρησιµοποιώντας τον αισθητήρα εικlνας
(Έλεγχος εστίασης Live View)...................................................................91
Έλεγχος της εστίασης µεγεθύνoντας την εικlνα ..................................93
Ανίχνευση Προσώπων .....................................................................................95
Χρήση της λειτουργίας Ανίχνευσης Προσώπων .....................................95
Σύλληψη χαµογελαστών προσώπων (Κλείστρο Χαµlγελου) .................96
Χρήση του φλας ...............................................................................................98
Πραγµατοποίηση λήψης µε ασύρµατο φλας .........................................101
Ρύθµιση της φωτεινlτητας της εικlνας (Έκθεση, Αντιστάθµιση φλας,
Φωτοµέτρηση) ................................................................................................102
Λήψη µε σταθερή φωτεινlτητα (Κλείδωµα AE) ....................................102
Χρήση της αντιστάθµισης φωτεινlτητας για ολlκληρη την εικlνα
(Αντιστάθµιση έκθεσης)...........................................................................103
Προσαρµογή της φωτεινής έντασης του φλας (Αντιστάθµιση
φλας) ..........................................................................................................105
10
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 11
Επιλογή της λειτουργίας ελέγχου φλας για τη ρύθµιση της
έντασης του φλας (Έλεγχος φλας) ........................................................106
Επιλογή της µεθlδου µέτρησης της φωτεινlτητας ενlς θέµατος
(Λειτουργία φωτοµέτρησης) ...................................................................107
Ρύθµιση του ISO.............................................................................................108
Αυτlµατη αντιστάθµιση της φωτεινlτητας και της αντίθεσης
(D-Range) ........................................................................................................109
∆ιlρθωση της φωτεινlτητας της εικlνας (D-Range Optimizer) .........109
Αυτlµατη αντιστάθµιση µε πλούσιες διαβαθµίσεις (Auto High
Dynamic Range) ........................................................................................110
Επεξεργασία εικlνας.....................................................................................112
Επιλογή της επεξεργασίας εικlνας που προτιµάτε (∆ηµιουργικl
Στυλ)...........................................................................................................112
Αλλαγή του εύρους αναπαραγωγής χρωµάτων (Χρωµατικlς
Χώρος) .......................................................................................................113
Ρύθµιση των χρωµατικών τlνων (Ισορροπία λευκού) ...............................114
Ρύθµιση της ισορροπίας του λευκού για συγκεκριµένες πηγές
φωτlς (Αυτlµατη/Προεπιλεγµένη ισορροπία του λευκού) .................114
Καθορισµlς της θερµοκρασίας χρώµατος και ενlς εφέ φίλτρου
(Θερµοκρασία Χρώµατος/Φίλτρο Χρώµατος) ........................................115
Καταχώριση των χρωµατικών τlνων (Προσωπική ισορροπία του
λευκού) ......................................................................................................116
Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης.................................................118
Λήψη µιας µεµονωµένης φωτογραφίας .................................................118
Συνεχής λήψη ...........................................................................................118
Χρήση του χρονοδιακlπτη ......................................................................119
Λήψη φωτογραφιών µε µεταβολή της έκθεσης (Exposure Bracket) ...120
Λήψη µε µεταβολή της ισορροπίας του λευκού (WB Bracket)............122
Λήψη µε το Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο.................................................122
Χρήση των λειτουργιών προβολής
Προβολή εικlνων...........................................................................................123
Έλεγχος των πληροφοριών των καταγραµµένων εικlνων .......................129
Προστασία εικlνων (Protect) ........................................................................133
∆ιαγραφή εικlνων (Delete) ...........................................................................134
Προβολή εικlνων σε µια οθlνη τηλεlρασης .............................................136
11
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 12
Περιεχ[µενα
Αλλαγή των ρυθµίσεών σας
Ρύθµιση µεγέθους και ποιlτητας εικlνας ..................................................140
Ρύθµιση της µεθlδου εγγραφής σε µια κάρτα µνήµης.............................144
Αλλαγή της ρύθµισης µείωσης θορύβου.....................................................148
Αλλαγή των λειτουργιών των πλήκτρων .....................................................149
Αλλαγή άλλων ρυθµίσεων.............................................................................150
Ρύθµιση της οθlνης LCD..............................................................................152
Έλεγχος της έκδοσης της φωτογραφικής µηχανής ..................................154
Επαναφορά των αρχικών ρυθµίσεων...........................................................155
Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Χρήση µε τον υπολογιστή σας......................................................................158
Χρήση του λογισµικού ...................................................................................160
Σύνδεση της φωτογραφικής µηχανής στον υπολογιστή...........................164
∆ηµιουργία δίσκων ταινιών...........................................................................167
Εκτύπωση φωτογραφιών
Ρύθµιση DPOF ................................................................................................171
Άλλα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά................................................................................173
Επίλυση Προβληµάτων..................................................................................178
Προειδοποιητικά µηνύµατα ..........................................................................187
Προφυλάξεις...................................................................................................190
Φορµά AVCHD ................................................................................................193
Λήψη 3D ..........................................................................................................194
12
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 13
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Έλεγχος των παρεχ[µενων αξεσουάρ
Ο αριθµlς σε παρένθεση υποδεικνύει τον αριθµl τεµαχίων.
• Φορτιστής µπαταρίας BC-VM10
(1) / Καλώδιο ρεύµατος (1)
• CD-ROM (Εφαρµογή Λογισµικού
για φωτογραφική µηχανή α) (1)
• Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
(Αυτl το εγχειρίδιο) (1)
• Επαναφορτιζlµενη µπαταρία
NP-FM500H (1)
• Καλώδιο USB (1)
• Ιµάντας ώµου (1)
• Κάλυµµα σκοπεύτρου (1)
• Κάλυµµα σώµατος (1)
(Προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή)
• Κάλυµµα προσοφθάλµιου φακού
(1) (Προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή)
13
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 14
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της
συσκευής
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, δείτε τις σελίδες σε
παρένθεση.
Μπροστιν[ µέρος
1 Κλείστρο (61)
2 ∆ιακlπτης λειτουργίας
(POWER) (31)
3 Επιλογέας ελέγχου (73)
4 Λυχνία χρονοδιακlπτη (119)
5 Αισθητήρας τηλεχειρισµού
6 Επαφές φακού*
7 Κάτοπτρο*
8 Πλήκτρο προεπισκlπησης (74)
9 Βάση φακού
0 Ενσωµατωµένο φλας* (98)
!¡ Επιλογέας θέσης λειτουργίας
(61-80)
!™ Πλήκτρο (Ανοίγµατος του
φλας) (98)
14
!£ Πλήκτρο απελευθέρωσης του
φακού (26)
!¢ ∆ιακlπτης λειτουργίας
εστίασης (85, 90)
* Μην αγγίζετε απ’ ευθείας αυτά τα
σηµεία.
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 15
Πίσω µέρος
1 Επιλογέας ρύθµισης διοπτρίας
(40)
2 Μικρlφωνο**
3 Υποδοχή αξεσουάρ µε
αυτlµατο κλείδωµα (101)
4 Σκlπευτρο* (40)
5 Αισθητήρες προσοφθάλµιου
φακού (41)
6 Πλήκτρο MENU (52)
7 Πλήκτρο DISP (Προβολής)
(42, 45, 123)
8 Πλήκτρο MOVIE (81)
9 Για τη λήψη: Πλήκτρο
(Έκθεσης) (103)
Για την προβολή: Πλήκτρο
(Σµίκρυνση) (126) / πλήκτρο
(Ευρετήριο εικlνων) (127)
0 Οθlνη LCD (42, 123, 129)
• Μπορείτε να ρυθµίσετε τη
γωνία της οθlνης LCD για να
σας διευκολύνει σε διάφορες
συνθήκες λήψης.
!¡ Αισθητήρας φωτlς (152)
!™ Πλήκτρο
(Αναπαραγωγής)
(123)
!£ ∆ιακlπτης LIVE VIEW/OVF (40)
!¢ Πλήκτρο FOCUS CHECK LV
(Live View) (91, 93)
!∞ Πλήκτρο D-RANGE (∆υναµικl
εύρος) (109)
!§ Πλήκτρο
(Οδήγησης)
(118)
15
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 16
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
!¶ Πλήκτρο ISO (108)
!• Ένδειξη θέσης αισθητήρα
εικlνας
(87)
!ª Για τη λήψη: πλήκτρο AEL
(κλείδωµα αυτlµατης έκθεσης)
(78, 102) / πλήκτρο Μεγέθυνσης
Εστίασης (93, 149)
Για την προβολή: πλήκτρο
(Μεγέθυνση) (126)
@º Για τη λήψη: πλήκτρο Fn
(Λειτουργιών) (50, 51)
Για την προβολή: πλήκτρο
(Περιστροφή εικlνας) (125)
@¡ Λυχνία προσπέλασης (28)
@™ Πλήκτρο ελέγχου (v/V/b/B)
(49)
@£ Πλήκτρο ελέγχου (Enter) (49) /
πλήκτρο AF (89)
@¢ Πλήκτρο
(∆ιαγραφής) (134)
* Μην αγγίζετε απ’ ευθείας αυτά τα
σηµεία.
** Μην καλύπτετε αυτ[ το σηµείο
κατά τη διάρκεια της εγγραφής
ταινιών.
16
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 17
Πλαϊνά µέρη / Κάτω µέρος
1 Ακροδέκτης HDMI (136)
2 Ακροδέκτης
(USB) (164)
3 Μεγάφωνο
4 Ακροδέκτης REMOTE
• hταν συνδέετε το
Τηλεχειριστήριο RM-S1AM/
RM-L1AM (πωλείται χωριστά)
στη φωτογραφική µηχανή,
εισάγετε το βύσµα του
Τηλεχειριστηρίου στον
ακροδέκτη REMOTE,
ευθυγραµµίζοντας τον οδηγl
του βύσµατος µε τον οδηγl
του ακροδέκτη REMOTE.
Βεβαιωθείτε lτι το καλώδιο
του Τηλεχειριστηρίου κοιτάζει
προς τα εµπρlς.
5 Ακροδέκτης MIC (PLUG IN
POWER)
• hταν συνδεθεί ένα εξωτερικl
µικρlφωνο, το εσωτερικl
µικρlφωνο απενεργοποιείται
αυτlµατα. hταν το εξωτερικl
µικρlφωνο είναι τύπου plugin-power, το µικρlφωνο
τροφοδοτείται µε ενέργεια
απl τη φωτογραφική µηχανή.
6 Άγκιστρα για τον ιµάντα ώµου
(33)
7 Ακροδέκτης DC IN
• Για να συνδέσετε το
Μετασχηµατιστή
Εναλλασσlµενου Ρεύµατος
AC-PW10AM (πωλείται
χωριστά) στη φωτογραφική
µηχανή, θέστε τη
φωτογραφική µηχανή εκτlς
λειτουργίας και στη συνέχεια
συνδέστε το φις του
Μετασχηµατιστή AC στον
ακροδέκτη DC IN της
φωτογραφικής µηχανής.
8 ∆ιακlπτης κάρτας µνήµης
9 Θυρίδα εισαγωγής κάρτας
µνήµης SD (27)
0 Θυρίδα εισαγωγής “Memory
Stick PRO Duo” (27)
!¡ Κάλυµµα κάρτας µνήµης
!™ Κάλυµµα µπαταρίας (22)
!£ Υποδοχή τριπlδου
• Χρησιµοποιήστε ένα τρίποδο
µε µήκος βίδας µικρlτερο απl
5.5 mm. Εάν χρησιµοποιήσετε
ένα τρίποδο µε µήκος βίδας
µεγαλύτερο απl 5.5 mm δεν
θα µπορέσετε να
προσαρµlσετε σταθερά τη
φωτογραφική µηχανή και
ενδέχεται να της προκαλέσετε
ζηµιά.
17
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 18
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Προετοιµασία της µπαταρίας
Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή,
φροντίστε να φορτίσετε την µπαταρία “InfoLITHIUM” NP-FM500H
(παρέχεται).
Φ[ρτιση της µπαταρίας
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” µπορεί να φορτιστεί ακlµα και αν δεν έχει
αποφορτιστεί πλήρως.
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ακlµα και αν δεν είναι πλήρως
φορτισµένη.
1 Τοποθετήστε την µπαταρία στο
φορτιστή.
Ωθήστε την µπαταρία µέχρι να κάνει κλικ.
2 Συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος
στην πρίζα.
Φως αναµµένο: Φlρτιση
Φως σβηστl: Ολοκλήρωση κανονικής
φlρτισης
• Η λυχνία CHARGE σβήνει lταν
ολοκληρωθεί η φlρτιση.
• Ο χρlνος που χρειάζεται για την πλήρη
φlρτιση µιας τελείως άδειας µπαταρίας
σε θερµοκρασία 25° C είναι περίπου 175
λεπτά.
Λυχνία CHARGE
Προς την πρίζα
Σηµειώσεις
• Ο χρlνος φlρτισης διαφέρει, ανάλογα µε την εναποµένουσα ενέργεια της
µπαταρίας και τις συνθήκες φlρτισης.
• Συστήνουµε να φορτίζετε την µπαταρία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ
10° C και 30° C. Ενδέχεται να µην µπορείτε να φορτίσετε ικανοποιητικά την
µπαταρία έξω απl αυτl το εύρος θερµοκρασιών.
• Συνδέστε τον φορτιστή της µπαταρίας σε µια πρίζα που βρίσκεται σε κοντινή
απlσταση.
• Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε ξανά την µπαταρία αµέσως µlλις έχει
φορτιστεί ή lταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί αφού έχει φορτιστεί. Κάτι τέτοιο θα
επηρεάσει τις επιδlσεις της µπαταρίας.
18
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 19
• Μη φορτίσετε καµία άλλη µπαταρία εκτlς απl την µπαταρία “InfoLITHIUM”
σειράς Μ στο φορτιστή που παρέχεται µε τη φωτογραφική µηχανή. Οι µπαταρίες
διαφορετικού τύπου µπορεί να παρουσιάσουν διαρροή, να υπερθερµανθούν, ή
να εκραγούν αν επιχειρήσετε να τις φορτίσετε και ενδέχεται να προκαλέσουν
τραυµατισµl απl ηλεκτροπληξία ή εγκαύµατα.
• hταν η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει, αυτl ενδέχεται να σηµαίνει σφάλµα της
µπαταρίας, ή lτι η µπαταρία δεν είναι του καθορισµένου τύπου. Βεβαιωθείτε lτι
η µπαταρία είναι του καθορισµένου τύπου. Αν η µπαταρία είναι του
καθορισµένου τύπου, αφαιρέστε την µπαταρία, αντικαταστήστε τη µε µια
καινούργια ή µια άλλη µπαταρία και ελέγξτε αν ο φορτιστής µπαταριών
λειτουργεί σωστά. Αν ο φορτιστής µπαταριών λειτουργεί σωστά, ενδέχεται να
υπάρχει κάποιο πρlβληµα µε την µπαταρία.
• Αν ο φορτιστής δεν είναι καθαρlς, ενδέχεται η φlρτιση να µην είναι επιτυχής.
Καθαρίστε το φορτιστή µε ένα στεγνl ύφασµα, κλπ.
Χρήση της φωτογραφικής µηχανής στο εξωτερικ[ — Πηγές
τροφοδοσίας ρεύµατος
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή, το φορτιστή της
µπαταρίας και τον Μετασχηµατιστή Εναλλασσlµενου Ρεύµατος
AC-PW10AM (δεν παρέχεται) σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή lπου η
τροφοδοσία ρεύµατος είναι 100 V έως 240 V AC, 50/60 Hz.
Σηµείωση
• Μη χρησιµοποιήσετε ένα ηλεκτρονικl τροφοδοτικl (ταξιδιού), διlτι µπορεί να
προκληθεί βλάβη.
19
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 20
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αντιπροσωπευτικά φις του καλωδίου παροχής ρεύµατος σε
διάφορες χώρες / περιοχές ανά τον κ[σµο.
Τύπος Α
Τύπος Β
(Αµερικάνικος (Βρετανικlς
Τύπος)
Τύπος)
Τύπος BF
(Βρετανικlς
Τύπος)
Τύπος Β3
(Βρετανικlς
Τύπος)
Τύπος C
(Τύπος CEE)
Τύπος SE
(Τύπος CEE)
Τύπος Ο
(Τύπος
Ωκεανίας)
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται αντιπροσωπευτικοί τύποι τάσης
τροφοδοσίας και τύποι φις.
Ανάλογα µε την περιοχή, χρησιµοποιούνται διαφορετικοί τύποι φις και τάσης
τροφοδοσίας.
Προσοχή: Πρέπει να χρησιµοποιηθεί ένα καλώδιο ρεύµατος που να ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις κάθε χώρας.
– Μlνο για τις Η.Π.Α.
Χρησιµοποιείστε ένα καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος UL Listed, 1,5 - 3 µέτρα,
Τύπου SPT-2 ή NISPT-2, αρ. AWG 18, πιστοποιηµένο για 125 V 7 Α, µε µη
πολωµένο φις NEMA 1-15P πιστοποιηµένο για 125 V 15 Α.
Ευρώπη
Χώρες/περιοχές
Αυστρία
Βέλγιο
Τσεχία
∆ανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερµανία
Ελλάδα
Ουγγαρία
Ισλανδία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Ολλανδία
Νορβηγία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουµανία
Ρωσία
Σλοβακία
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Ηνωµένο Βασίλειο
Τάση
230
230
220
230
230
230
230
220
220
230
230
220
230
230
230
220
230
220
220
220
127/230
230
230
240
Συχν[τητα (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Τύπος φις
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C/BF
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
BF
Τάση
220
200/220
230/240
127/230
100
220
240
220/230
Συχν[τητα (Hz)
50
50
50
50
50/60
60
50
60
Τύπος φις
A
BF
C
C
A
C
BF
A/C
Ασία
Χώρες/περιοχές
Κίνα
Χονγκ Κονγκ
Ινδία
Ινδονησία
Ιαπωνία
Κορέα (δηµ.)
Μαλαισία
Φιλιππίνες
20
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 21
Σιγκαπούρη
Ταϊβάν
Ταϊλάνδη
Βιετνάµ
230
110
220
220
50
60
50
50
BF
A
C/BF
A/C
Τάση
240
230/240
Συχν[τητα (Hz)
50
50
Τύπος φις
O
O
Τάση
120
120
Συχν[τητα (Hz)
60
60
Τύπος φις
A
A
Τάση
120/240
110
110/220
110
110
120
110
110
120/127
120/240
110/220
Συχν[τητα (Hz)
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
Τύπος φις
A
A
A/C
A
A
A
A
A
A
A
A
Τάση
220
127/220
220
120
220
120
Συχν[τητα (Hz)
50
60
50
60
60
60
Τύπος φις
C/BF/O
A/C
C
A
A/C
A
Τάση
220
220
230
127/220
220
240
Συχν[τητα (Hz)
50
50
50
50
50
50
Τύπος φις
C/BF
C/BF
C
A/C/BF
C
C/BF
Τάση
127/220
220
220
220
240
230
220/230
230
220
Συχν[τητα (Hz)
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Τύπος φις
C
C
C
C
C/BF
C/BF
C/BF
C/BF
C
Ωκεανία
Χώρες/περιοχές
Αυστραλία
Νέα Ζηλανδία
Β[ρεια Αµερική
Χώρες/περιοχές
Καναδάς
Η.Π.Α.
Κεντρική Αµερική
Χώρες/περιοχές
Μπαχάµες
Κlστα Ρίκα
Κούβα
∆οµινικανή ∆ηµοκρατία
Ελ Σαλβαδlρ
Γουατεµάλα
Ονδούρα
Τζαµάικα
Μεξικl
Νικαράγουα
Παναµάς
Ν[τια Αµερική
Χώρες/περιοχές
Αργεντινή
Βραζιλία
Χιλή
Κολοµβία
Περού
Βενεζουέλα
Μέση Ανατολή
Χώρες/περιοχές
Ιράν
Ιράκ
Ισραήλ
Σαουδική Αραβία
Τουρκία
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα
Αφρική
Χώρες/περιοχές
Αλγερία
Κονγκl (δηµ.)
Αίγυπτος
Αιθιοπία
Κένυα
Νιγηρία
Νlτια Αφρική
Τανζανία
Τυνησία
21
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 22
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Τοποθέτηση της φορτισµένης µπαταρίας
1 Ανοίξτε το κάλυµµα της
µπαταρίας µετατοπίζοντας τον
µοχλ[ ανοίγµατος του
καλύµµατος της µπαταρίας.
2 Εισάγετε την µπαταρία µέχρι
µέσα ενώ πιέζετε τον µοχλ[
κλειδώµατος µε την άκρη της
µπαταρίας.
Μοχλlς κλειδώµατος
3 Κλείστε το κάλυµµα της
µπαταρίας.
Για να αφαιρέσετε την µπαταρία
Θέστε εκτlς λειτουργίας τη φωτογραφική
µηχανή και µετατοπίστε τον µοχλl
κλειδώµατος σύµφωνα µε την κατεύθυνση
του βέλους. Προσέξτε να µην σας πέσει η
µπαταρία.
Μοχλlς κλειδώµατος
22
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 23
Για να αφαιρέσετε το κάλυµµα της µπαταρίας
Το κάλυµµα της µπαταρίας µπορεί να
αφαιρεθεί για να προσαρµlσετε την
Κατακlρυφη Λαβή VG-B50AM
(πωλείται χωριστά).
Για να αφαιρέσετε το κάλυµµα,
ωθήστε το µοχλl προς την
κατεύθυνση του βέλους και τραβήξτε
το προς τα έξω. Για να προσαρµlσετε
το κάλυµµα, τοποθετήστε τον άξονα
στην οπή, τραβήξτε προς τα κάτω το
µοχλl και ωθήστε το προς τα µέσα.
Για να ελέγξετε την εναποµένουσα ενέργεια της µπαταρίας
Ελέγξτε τη στάθµη χρησιµοποιώντας τις παρακάτω ενδείξεις και τα
αριθµητικά ποσοστά που εµφανίζονται στην οθlνη LCD.
Στάθµη
µπαταρίας
“Μπαταρία
εξαντληµένη”
Υψηλή
Χαµηλή
∆εν µπορείτε να
τραβήξετε άλλες
φωτογραφίες.
Τι είναι η µπαταρία “InfoLITHIUM”;
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” είναι µια µπαταρία ιlντων λιθίου η οποία
µπορεί να ανταλλάσσει διάφορα δεδοµένα σχετικά µε τις συνθήκες
λειτουργίας µε τη φωτογραφική µηχανή σας. Χρησιµοποιώντας την
µπαταρία “InfoLITHIUM” εµφανίζεται ο εναποµένων χρlνος διάρκειας της
µπαταρίας σε µορφή ποσοστού, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης της
κάµεράς σας.
Σηµειώσεις
• Η στάθµη που εµφανίζεται µπορεί να µην είναι σωστή σε κάποιες περιπτώσεις.
• Μην εκθέτετε την µπαταρία σε νερl. Η µπαταρία δεν είναι αδιάβροχη.
• Μην αφήνετε την µπαταρία σε εξαιρετικά θερµά σηµεία, lπως µέσα σε ένα
αυτοκίνητο σταθµευµένο στον ήλιο.
∆ιαθέσιµες µπαταρίες
Χρησιµοποιείστε µlνο µπαταρίες NP-FM500H. Σηµειώστε lτι δεν
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις µπαταρίες NP-FM55H, NP-FM50 και
NP-FM30.
23
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 24
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αποτελεσµατική χρήση της µπαταρίας
• Η αποτελεσµατικlτητα της µπαταρίας µειώνεται σε χαµηλές
θερµοκρασίες. Εποµένως, ο χρlνος που µπορείτε να χρησιµοποιείτε την
µπαταρία είναι µικρlτερος σε ψυχρά µέρη και η ταχύτητα της συνεχούς
λήψης µικραίνει. Για να χρησιµοποιείτε την µπαταρία για µεγαλύτερο
χρονικl διάστηµα συστήνουµε να τοποθετήσετε την µπαταρία σε µια
τσέπη κοντά στο σώµα σας για να διατηρείται σε υψηλή θερµοκρασία και
να την τοποθετήσετε στη φωτογραφική µηχανή ακριβώς πριν απl την
χρήση.
• Η συχνή χρήση του φλας και της συνεχούς λήψης ή το συχνl
ανοιγοκλείσιµο της φωτογραφικής µηχανής εξαντλεί πιο γρήγορα την
µπαταρία.
• Ο διαθέσιµος χρlνος στη λειτουργία Live View είναι µικρlτερος απl το
διαθέσιµο χρlνο στη λειτουργία σκοπεύτρου. hταν αισθάνεστε lτι η
µπαταρία εξαντλείται πολύ γρήγορα, αλλάξτε σε λειτουργία
σκοπεύτρου. Κατ’ αυτl τον τρlπο η µπαταρία θα διαρκέσει
περισσlτερο.
∆ιάρκεια ζωής της µπαταρίας
• Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας είναι περιορισµένη. Η χωρητικlτητά της
µειώνεται σιγά-σιγά lσο την χρησιµοποιείτε, καθώς και µε την πάροδο
του χρlνου. hταν ο χρlνος λειτουργίας µειωθεί σηµαντικά, είναι
πιθανlν η µπαταρία να έχει εξαντλήσει τη διάρκεια ζωής της. Αγοράστε
µια καινούργια µπαταρία.
• Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας ποικίλλει ανάλογα µε τον τρlπο
αποθήκευσής της και τις συνθήκες και το περιβάλλον λειτουργίας.
Αποθήκευση της µπαταρίας
Εάν η µπαταρία δεν πρlκειται να χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικl
διάστηµα, φορτίστε την πλήρως και χρησιµοποιείστε την τουλάχιστον µια
φορά το χρlνο. Αποθηκεύστε την σε ένα στεγνl, δροσερl µέρος για να
διατηρηθεί σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
24
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 25
Προσαρµογή εν[ς φακού
1 Αφαιρέστε το κάλυµµα του
σώµατος απ[ τη φωτογραφική
µηχανή και το κάλυµµα
συσκευασίας απ[ το πίσω µέρος
του φακού.
• hταν αλλάζετε το φακl,
πραγµατοποιήστε γρήγορα την αλλαγή
µακριά απl µέρη µε σκlνη για να
αποφύγετε την είσοδο σκlνης στο
εσωτερικl της φωτογραφικής µηχανής.
Κάλυµµα
σώµατος
Κάλυµµα
συσκευασίας
2 Προσαρµ[στε το φακ[
ευθυγραµµίζοντας τις
πορτοκαλί ενδείξεις που
υπάρχουν στον φακ[ και στη
φωτογραφική µηχανή.
Πορτοκαλί ενδείξεις
3 Στρέψτε τον φακ[ δεξι[στροφα
µέχρι να κάνει κλικ και να
κλειδώσει στη θέση του.
• Φροντίστε να τοποθετήσετε ίσια το φακl.
Σηµειώσεις
• hταν προσαρµlζετε ένα φακl, µην πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του
φακού.
• Μην χρησιµοποιείτε δύναµη lταν προσαρµlζετε ένα φακl.
• Χρησιµοποιείστε ένα φακl A-mount. Οι φακοί E-mount δεν είναι συµβατοί µε
αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
25
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 26
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αφαίρεση του φακού
1 Πιέστε το πλήκτρο
απελευθέρωσης του φακού µέχρι
το τέρµα της διαδροµής του και
στρέψτε τον φακ[
αριστερ[στροφα µέχρι να
σταµατήσει.
Πλήκτρο απελευθέρωσης
φακού
2 Τοποθετήστε ξανά το κάλυµµα
συσκευασίας στο φακ[ και
προσαρµ[στε το κάλυµµα
σώµατος στη φωτογραφική
µηχανή.
• Πριν προσαρµlσετε το κάλυµµα,
αφαιρέστε απl αυτl τη σκlνη.
• ∆εν παρέχεται οπίσθιο κάλυµµα φακού µε
το Κιτ Φακού DT 18-55 mm F 3.5-5.6 SAM.
Για να αποθηκεύσετε το φακl lταν έχει
αφαιρεθεί απl τη φωτογραφική µηχανή,
αγοράστε ένα Οπίσθιο Κάλυµµα Φακού
ALC-R55.
Σηµείωση σχετικά µε την αλλαγή του φακού
hταν αλλάζετε το φακl, αν εισχωρήσουν σκlνη ή σκουπιδάκια µέσα στη
φωτογραφική µηχανή και παραµείνουν στην επιφάνεια του αισθητήρα
εικlνας (της διάταξης που λειτουργεί ως φιλµ), ενδέχεται να
εµφανίζονται στην εικlνα, ανάλογα µε το περιβάλλον λήψης.
Η φωτογραφική µηχανή είναι εξοπλισµένη µε µια λειτουργία προστασίας
απl τη σκlνη για να αποτρέψει την παραµονή σκlνης πάνω στον
αισθητήρα εικlνας. Ωστlσο, πραγµατοποιήστε γρήγορα την αλλαγή του
φακού, σε ένα σηµείο χωρίς πολλή σκlνη lταν προσαρµlζετε / αφαιρείτε
ένα φακl.
Αν επικαθήσει σκ[νη ή σκουπιδάκια στον αισθητήρα εικ[νας
Καθαρίστε τον αισθητήρα εικlνας χρησιµοποιώντας τη [Λειτουργία
καθαρισµού] του Μενού Ρυθµίσεων
(σελίδα 38).
26
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 27
Εισαγωγή µιας κάρτας µνήµης
1 Ανοίξτε το κάλυµµα της κάρτας
µνήµης.
2 Τοποθετήστε ένα “Memory Stick
Μπροστινή πλευρά (κάρτα
µνήµης SD)
Πλευρά ακροδέκτη
PRO Duo” ή µια κάρτα µνήµης SD.
• Εισάγετε την κάρτα µνήµης µέχρι να
κάνει κλικ, lπως φαίνεται στην εικlνα.
Μπροστινή πλευρά (“Memory
Stick PRO Duo”)
Πλευρά ακροδέκτη
3 Επιλέξτε τον τύπο κάρτας µνήµης
που θέλετε να χρησιµοποιήσετε
χρησιµοποιώντας το διακ[πτη
κάρτας µνήµης.
• Αν αλλάξετε την κάρτα µνήµης ενώ η
φωτογραφική µηχανή είναι σε λειτουργία,
η οθlνη LCD κλείνει για λίγα
δευτερlλεπτα. Αυτl δεν αποτελεί
ένδειξη βλάβης.
4 Κλείστε το κάλυµµα της κάρτας µνήµης.
27
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 28
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
∆ιαθέσιµες κάρτες µνήµης
• Μπορείτε ως κάρτα µνήµης να χρησιµοποιήσετε µlνο ένα “Memory
Stick PRO Duo”, ένα “Memory Stick PRO-HG Duo”, κάρτες µνήµης SD,
κάρτες µνήµης SDHC και κάρτες µνήµης SDXC. ∆εν µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε µια MultiMediaCard. Ωστlσο, η σωστή λειτουργία δεν
είναι εγγυηµένη για lλες τις λειτουργίες των καρτών µνήµης.
• Το “Memory Stick PRO Duo” και το “Memory Stick PRO-HG Duo”
αναφέρονται ως “Memory Stick PRO Duo” και οι κάρτες µνήµης SD,
SDHC και SDXC αναφέρονται ως “Κάρτα µνήµης SD” σε αυτές τις
Οδηγίες Χρήσης.
• Για την εγγραφή ταινιών, συστήνεται να χρησιµοποιείτε τις παρακάτω
κάρτες µνήµης.
–
(Mark 2) (“Memory Stick PRO Duo” (Mark 2)
–
(“Memory Stick PRO-HG Duo”)
– Κάρτα µνήµης SD, κάρτα µνήµης SDHC, κάρτα µνήµης SDXC (Class 4
ή περισσlτερο)
• Οι εικlνες που έχουν εγγραφεί σε µια κάρτα µνήµης SDXC δεν µπορούν
να εισαχθούν ή να αναπαραχθούν απl υπολογιστές ή συσκευές AV που
δεν είναι συµβατές µε το exFAT. Βεβαιωθείτε lτι η συσκευή είναι
συµβατή µε το exFAT πριν τη συνδέσετε στη φωτογραφική µηχανή. Αν
συνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή σας σε µια µη συµβατή συσκευή,
ενδέχεται να σας ζητηθεί να διαµορφώσετε την κάρτα. Μη
διαµορφώσετε ποτέ την κάρτα ανταποκρινlµενοι σε αυτl το µήνυµα,
διlτι θα διαγραφούν lλα τα δεδοµένα που περιέχονται στην κάρτα. (Το
exFAT είναι το σύστηµα αρχείων που χρησιµοποιείται στις κάρτες
µνήµης SDXC.)
Για να αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης
Βεβαιωθείτε lτι δεν είναι φωτισµένη η λυχνία
προσπέλασης και στη συνέχεια ανοίξτε το
κάλυµµα της κάρτας µνήµης και ωθήστε την
κάρτα µνήµης µια φορά προς τα µέσα.
Λυχνία προσπέλασης
28
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 29
Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση των καρτών µνήµης
• Μην λυγίζετε την κάρτα µνήµης, µην την καταπονείτε και µην την
αφήνετε να πέσει κάτω.
• Μη χρησιµοποιείτε και µην αποθηκεύετε την κάρτα µνήµης στα
παρακάτω µέρη:
– Μέρη µε υψηλή θερµοκρασία lπως το θερµl εσωτερικl ενlς
αυτοκινήτου σταθµευµένου στον ήλιο.
– Μέρη που είναι εκτεθειµένα στις ακτίνες του ήλιου.
– Μέρη µε έντονη υγρασία, ή µέρη lπου υπάρχουν διαβρωτικές ουσίες.
• Η κάρτα µνήµης µπορεί να έχει θερµανθεί µετά απl παρατεταµένη
χρήση. Προσέξτε πώς θα την πιάσετε.
• hταν η λυχνία προσπέλασης είναι φωτισµένη, µην αφαιρέσετε την
κάρτα µνήµης ή την µπαταρία και µη θέσετε τη φωτογραφική µηχανή
εκτlς λειτουργίας. Μπορεί να σηµειωθεί καταστροφή των δεδοµένων.
• Τα δεδοµένα µπορεί να καταστραφούν αν τοποθετήσετε την κάρτα
µνήµης κοντά σε ισχυρά µαγνητισµένα υλικά ή χρησιµοποιήσετε την
κάρτα µνήµης σε περιβάλλον µε στατικl ηλεκτρισµl ή ηλεκτρονικl
θlρυβο.
• Συστήνουµε να δηµιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των σηµαντικών
δεδοµένων σας, για παράδειγµα σε έναν σκληρl δίσκο ενlς υπολογιστή.
• hταν µεταφέρετε ή αποθηκεύετε την κάρτα µνήµης, τοποθετήστε τη
στην παρεχlµενη θήκη της.
• ∆ιατηρήστε την κάρτα µνήµης στεγνή.
• Μην αγγίζετε τον ακροδέκτη της κάρτας µνήµης µε το χέρι σας ή µε
µεταλλικά αντικείµενα.
• hταν ο διακlπτης προστασίας εγγραφής της κάρτας µνήµης είναι
τοποθετηµένος στη θέση LOCK δεν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
διάφορες ενέργειες, lπως εγγραφή ή διαγραφή εικlνων.
• Μια κάρτα µνήµης που έχει διαµορφωθεί µε χρήση υπολογιστή δεν είναι
εγγυηµένο lτι θα λειτουργήσει µε τη φωτογραφική µηχανή σας.
• Η ταχύτητα µε την οποία διαβάζονται ή καταγράφονται τα δεδοµένα
ποικίλει ανάλογα µε τον συνδυασµl της κάρτας µνήµης και της
συσκευής που χρησιµοποιείτε.
• Μην πιέζετε πολύ lταν γράφετε στην περιοχή σηµειώσεων.
• Μην τοποθετείτε ετικέτα στις κάρτες µνήµης.
• Μην προσπαθήσετε να κάνετε µετατροπές ή να αποσυναρµολογήσετε
τις κάρτες µνήµης.
• Μην αφήνετε τις κάρτες µνήµης σε µέρη που είναι προσιτά στα παιδιά.
Μπορεί να τις καταπιούν κατά λάθος.
29
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 30
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Σηµειώσεις σχετικά µε τα “Memory Stick” που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µε τη φωτογραφική µηχανή
Οι τύποι “Memory Stick” που µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Ωστlσο, δεν
µπορούµε να εγγυηθούµε τη σωστή λειτουργία για lλα τα µέσα “Memory
Stick PRO Duo”.
“Memory Stick PRO Duo”*1*2*3
“Memory Stick PRO-HG Duo”*1*2
∆ιαθέσιµο για χρήση µε
τη φωτογραφική µηχανή
σας
“Memory Stick Duo”
Μη διαθέσιµο για χρήση
µε τη φωτογραφική
µηχανή σας
“Memory Stick” και “Memory Stick
PRO”
Μη διαθέσιµο για χρήση
µε τη φωτογραφική
µηχανή σας
*1 Αυτl διαθέτει λειτουργία MagicGate. Το MagicGate είναι τεχνολογία
προστασίας των πνευµατικών δικαιωµάτων που χρησιµοποιεί τεχνολογία
κρυπτογράφησης. Η εγγραφή/αναπαραγωγή δεδοµένων που απαιτεί λειτουργίες
MagicGate δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
*2 Υποστηρίζει µεταφορά δεδοµένων υψηλής ταχύτητας µε χρήση παράλληλης
σύνδεσης.
*3 hταν χρησιµοποιείτε ένα “Memory Stick PRO Duo” για εγγραφή ταινιών,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µlνο τα “Memory Stick PRO Duo” που έχουν την
ένδειξη Mark2.
Σηµειώσεις σχετικά µε τη χρήση εν[ς “Memory Stick Micro”
(πωλείται χωριστά)
• Το προϊlν αυτl είναι συµβατl µε το “Memory Stick Micro” (“Μ2”). Το
“Μ2” είναι σύντµηση για το “Memory Stick Micro”.
• Για να χρησιµοποιήσετε ένα “Memory Stick Micro” µε τη φωτογραφική
µηχανή, φροντίστε να τοποθετήσετε το “Memory Stick Micro” σε ένα
Προσαρµογέα “Μ2” µεγέθους Duo. Αν τοποθετήσετε ένα “Memory Stick
Micro” στη φωτογραφική µηχανή χωρίς Προσαρµογέα “Μ2” µεγέθους
Duo, ενδέχεται να µην µπορείτε να το αφαιρέσετε απl τη φωτογραφική
µηχανή.
• Μην αφήνετε το “Memory Stick Micro” σε σηµείο που µπορεί να έχουν
πρlσβαση σε αυτl µικρά παιδιά. Μπορεί να το καταπιούν κατά λάθος.
30
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 31
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Ρύθµιση της ηµεροµηνίας
hταν θέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε λειτουργία για πρώτη φορά,
εµφανίζεται η οθlνη ρύθµισης ηµεροµηνίας/ώρας.
1 Τοποθετήστε το διακ[πτη
POWER στη θέση ON για να
θέσετε σε λειτουργία τη
φωτογραφική µηχανή.
Εµφανίζεται η οθlνη ρύθµισης
ηµεροµηνίας και ώρας.
• Για να θέσετε τη φωτογραφική µηχανή
εκτlς λειτουργίας, τοποθετήστε τον στο
OFF.
2 Επιβεβαιώστε [τι έχει επιλεγεί
το [Enter] στην οθ[νη LCD και
στη συνέχεια πιέστε το κέντρο
του πλήκτρου ελέγχου.
3 Επιλέξτε την περιοχή σας µε τα b/B στο πλήκτρο
ελέγχου και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του
πλήκτρου ελέγχου.
4 Επιλέξτε κάθε στοιχείο µε τα
b/B και εισάγετε τις αριθµητικές
τιµές µε τα v/V.
[Θερινή Ώρα:] (Daylight Svg.:):
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη ρύθµιση
θερινής ώρας.
[Μορφή Ηµεροµηνίας] (Date Format:):
Επιλέγει τη µορφή εµφάνισης της
ηµεροµηνίας.
• Τα µεσάνυχτα υποδεικνύονται ως 12:00
ΑΜ και το µεσηµέρι ως 12:00 PM.
31
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 32
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
5 Επαναλάβετε το βήµα 4 για να ρυθµίσετε και τα άλλα
στοιχεία και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του
πλήκτρου ελέγχου.
6 Επιβεβαιώστε [τι είναι επιλεγµένο το [Enter] και στη
συνέχεια πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση ηµεροµηνίας/ώρας
Πιέστε το πλήκτρο MENU.
Για να ρυθµίσετε ξανά την ηµεροµηνία/ώρα
hταν θέτετε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή για πρώτη φορά,
εµφανίζεται αυτlµατα η οθlνη ρύθµισης ηµεροµηνίας/ώρας. Την επlµενη
φορά, ρυθµίστε την ηµεροµηνία και την ώρα απl το µενού.
Πλήκτρο MENU t
(Date/Time Setup)
1 t [Ρύθµιση Ηµεροµηνίας/Ώρας]
Για να ρυθµίσετε ξανά την περιοχή
Μπορείτε να ρυθµίσετε την περιοχή που χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική
µηχανή. Αυτl σας επιτρέπει να επιλέξετε την περιοχή lταν
χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή στο εξωτερικl.
Πλήκτρο MENU t
Setting)
1 t [Ρύθµιση Περιοχής] (Area
∆ιατήρηση της ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας
Αυτή η φωτογραφική µηχανή έχει µια εσωτερική επαναφορτιζlµενη
µπαταρία για τη διατήρηση της ηµεροµηνίας και της ώρας και άλλων
ρυθµίσεων, ανεξάρτητα απl το αν είναι ενεργοποιηµένη ή
απενεργοποιηµένη ή αν είναι εγκατεστηµένη ή lχι η µπαταρία. Για
λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 190.
32
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 33
Χρήση των παρεχ[µενων αξεσουάρ
Η ενlτητα αυτή περιγράφει πώς να χρησιµοποιήσετε τον ιµάντα ώµου, το
κάλυµµα του σκοπεύτρου και το κάλυµµα του προσοφθάλµιου φακού. Τα
υπlλοιπα αξεσουάρ περιγράφονται στις παρακάτω σελίδες.
• Επαναφορτιζlµενη µπαταρία (σελίδα 18)
• Φορτιστής µπαταρίας, καλώδιο ρεύµατος (σελίδα 18)
• Καλώδιο USB (σελίδα 164)
• CD-ROM (σελίδα 160)
Προσαρµογή του ιµάντα ώµου
Προσαρµ[στε και τα δύο άκρα του
ιµάντα στη φωτογραφική µηχανή.
• Μπορείτε επίσης να προσαρµlσετε το
κάλυµµα του σκοπεύτρου (σελίδα 34) επάνω
στον ιµάντα.
Κάλυµµα
σκοπεύτρου
33
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 34
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Χρήση του καλύµµατος σκοπεύτρου και του καλύµµατος
προσοφθάλµιου φακού
Μπορείτε να αποτρέψετε την είσοδο φωτlς µέσω του σκοπεύτρου και
τον επηρεασµl της έκθεσης. hταν η απελευθέρωση του κλείστρου
γίνεται χωρίς τη χρήση του σκοπεύτρου στη λειτουργία σκοπεύτρου,
lπως για παράδειγµα κατά τη λήψη µε το χρονοδιακlπτη, προσαρµlστε
το κάλυµµα του σκοπεύτρου.
1 Γείρετε την οθ[νη LCD προς τα
κάτω.
2 Αφαιρέστε προσεκτικά το
κάλυµµα του προσοφθάλµιου
φακού, ωθώντας και τις δύο
πλευρές του.
• Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας κάτω απl
το κάλυµµα του προσοφθάλµιου φακού
και µετατοπίστε το προς τα πάνω.
• Αν προσαρµlσετε στην κάµερα τον
Μεγεθυντή FDA-M1AM (δεν παρέχεται),
το Γωνιακl Σκlπευτρο FDA-A1AM (δεν
παρέχεται), ή το Μεγεθυντικl
Προσοφθάλµιο FDA-ME1AM (δεν
παρέχεται), αφαιρέστε το κάλυµµα του
προσοφθάλµιου φακού lπως φαίνεται
στην εικlνα για να τα προσαρµlσετε.
3 Τοποθετήστε το κάλυµµα του
σκοπεύτρου πάνω απ[ το
σκ[πευτρο.
Σηµείωση
• Οι αισθητήρες που βρίσκονται πίσω απl το σκlπευτρο ενδέχεται να
ενεργοποιηθούν, ανάλογα µε τις περιστάσεις και να ρυθµιστεί η εστίαση, ή να
συνεχίσει να αναβοσβήνει η οθlνη LCD. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
απενεργοποιήστε το [Eye-Start AF] (σελίδα 41) και το [Auto off w/VF] (σελίδα 153).
34
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 35
Έλεγχος του αριθµού εικ[νων που µπορούν να
εγγραφούν
Απl τη στιγµή που θα τοποθετήσετε µια
κάρτα µνήµης στη φωτογραφική µηχανή
και θα τοποθετήσετε τον διακlπτη
POWER στη θέση ON, στην οθlνη LCD
εµφανίζεται ο αριθµlς των εικlνων που
µπορούν να εγγραφούν (αν συνεχίσετε τη
λήψη µε τις τρέχουσες ρυθµίσεις).
Σηµειώσεις
• Αν αναβοσβήνει η ένδειξη “0” (αριθµlς εικlνων που µπορούν να εγγραφούν) σε
κίτρινο χρώµα, η κάρτα µνήµης έχει γεµίσει. Αντικαταστήστε την κάρτα µνήµης
µε µια άλλη, ή διαγράψτε µερικές φωτογραφίες απl την τρέχουσα κάρτα µνήµης
(σελίδα 134).
• Αν αναβοσβήνει η ένδειξη “NO CARD” (αριθµlς εικlνων που µπορούν να
εγγραφούν) σε κίτρινο χρώµα, αυτl σηµαίνει lτι δεν έχει τοποθετηθεί µια κάρτα
µνήµης. Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης.
Αριθµ[ς εικ[νων που µπορούν να εγγραφούν σε µια
κάρτα µνήµης
Ο παρακάτω πίνακας δίνει κατά προσέγγιση τον αριθµl των φωτογραφιών
που µπορούν να εγγραφούν σε µια κάρτα µνήµης η οποία έχει
διαµορφωθεί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Οι τιµές έχουν
προσδιοριστεί χρησιµοποιώντας τυπικές κάρτες µνήµης “Memory Stick
PRO Duo” της Sony για τις δοκιµές. Οι τιµές µπορεί να ποικίλουν,
ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης και τον τύπο της κάρτας µνήµης που
χρησιµοποιείται.
Μέγεθος εικ[νας: L 16 Μ (DSLR-Α580) / L 14 M (DSLR-Α560)
Αναλογία διαστάσεων: 3:2*
DSLR-Α580
(Μονάδα: Εικ[νες)
Χωρητικ[τητα
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
Κανονική ανάλυση
(Standard)
386
781
1587
3239
6406
Υψηλή ανάλυση (Fine)
270
548
1116
2279
4510
RAW & JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
Μέγεθος
35
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 36
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
DSLR-Α560
Χωρητικ[τητα
(Μονάδα: Εικ[νες)
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
Κανονική ανάλυση
(Standard)
433
875
1778
3626
7172
Υψηλή ανάλυση (Fine)
305
618
1258
2569
5083
RAW & JPEG
84
176
362
745
1478
RAW
122
251
514
1054
2089
Μέγεθος
* hταν το [Aspect Ratio] (αναλογία διαστάσεων) είναι ρυθµισµένο σε [16:9],
µπορείτε να τραβήξετε περισσlτερες φωτογραφίες απl αυτές που αναγράφονται
στον πιο πάνω πίνακα (εκτlς απl την περίπτωση που είναι επιλεγµένο το [RAW]).
Αριθµ[ς εικ[νων που µπορούν να εγγραφούν µε χρήση
της µπαταρίας
Ο κατά προσέγγιση αριθµlς εικlνων που µπορούν να εγγραφούν
αναφέρεται παρακάτω, lταν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή µε
πλήρως φορτισµένη µπαταρία (παρέχεται).
Σηµειώστε lτι ο πραγµατικlς αριθµlς µπορεί να είναι µικρlτερος απl
αυτlν που αναφέρεται, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης.
DSLR-Α580
DSLR-Α560
Λειτουργία Live view
Περίπου 560 εικlνες
Περίπου 560 εικlνες
Λειτουργία σκοπεύτρου
Περίπου 1050 εικlνες
Περίπου 1050 εικlνες
• Ο αριθµlς υπολογίζεται για µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία υπl τις
παρακάτω συνθήκες:
– Θερµοκρασία περιβάλλοντος 25° C.
– Χρησιµοποιώντας την µπαταρία αφού έχει φορτιστεί για µια επιπλέον
ώρα απl τη στιγµή που θα σβήσει η λυχνία CHARGE.
– Χρησιµοποιώντας ένα “Memory Stick PRO Duo” της Sony (πωλείται
χωριστά).
– Η [Ποιlτητα Εικlνας] είναι ρυθµισµένη στη θέση [Υψηλή].
– Η [Λειτουργία αυτlµατης εστίασης] είναι ρυθµισµένη στο [Αυτlµατη
AF].
– Λήψη µια φορά κάθε 30 δευτερlλεπτα.
– Το φλας χρησιµοποιείται κάθε δύο φορές.
– Η συσκευή τίθεται εντlς και εκτlς λειτουργίας κάθε δέκα φορές.
• Η µέθοδος µέτρησης είναι βασισµένη στο πρlτυπο CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
36
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 37
Καθαρισµ[ς
Καθαρισµ[ς της φωτογραφικής µηχανής
• Μην αγγίζετε το εσωτερικl της φωτογραφικής µηχανής, lπως τις
επαφές του φακού ή το κάτοπτρο. Επειδή η σκlνη στο κάτοπτρο ή γύρω
απl το κάτοπτρο µπορεί να επηρεάσει το σύστηµα αυτlµατης εστίασης,
αποµακρύνετε τη σκlνη φυσώντας µε ένα βουρτσάκι* που διατίθεται
στο εµπlριο. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον καθαρισµl του αισθητήρα
εικlνας, δείτε στην επlµενη σελίδα.
* Μη χρησιµοποιήσετε σπρέι αέρα. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
• Καθαρίστε την επιφάνεια της φωτογραφικής µηχανής µε ένα απαλl,
ελαφρά υγρl ύφασµα και σκουπίστε την µε ένα στεγνl ύφασµα. Μην
χρησιµοποιείτε τα παρακάτω υλικά, διlτι ενδέχεται να καταστρέψουν το
φινίρισµα, ή το περίβληµα της συσκευής.
– Χηµικά προϊlντα lπως διαλυτικά, βενζίνη, οινlπνευµα, πανάκια
καθαρισµού, ή εντοµοκτlνα, αντηλιακά και εντοµοαπωθητικά.
– Μην αγγίζετε τη φωτογραφική µηχανή lταν στα χέρια σας υπάρχουν
τα παραπάνω.
– Αποφύγετε την επαφή της φωτογραφικής µηχανής µε λάστιχο ή
βινίλιο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
Καθαρισµ[ς του φακού
• Μη χρησιµοποιείτε διάλυµα καθαρισµού που περιέχει οργανικούς
διαλύτες, lπως διαλυτικl χρωµάτων ή βενζίνη.
• hταν καθαρίζετε την επιφάνεια του φακού, αφαιρέστε τη σκlνη
χρησιµοποιώντας ένα βουρτσάκι που φυσάει αέρα. Στην περίπτωση που
η σκlνη έχει κολλήσει στην επιφάνεια, σκουπίστε την µε ένα απαλl
ύφασµα ή χαρτί ελαφρά εµποτισµένο µε διάλυµα καθαρισµού φακών.
Σκουπίστε σπειροειδώς απl το κέντρο προς τα έξω. Μην ψεκάζετε
διάλυµα καθαρισµού φακών απ’ ευθείας επάνω στην επιφάνεια του
φακού.
37
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 38
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Καθαρισµ[ς του αισθητήρα εικ[νας
Εάν εισχωρήσουν στη φωτογραφική µηχανή σκlνη ή σκουπιδάκια και
προσκολληθούν στον αισθητήρα εικlνας (της διάταξης που λειτουργεί ως
φιλµ), ενδέχεται να εµφανίζονται στην εικlνα, ανάλογα µε το περιβάλλον
λήψης. Εάν υπάρχει σκlνη πάνω στον αισθητήρα εικlνας, χρησιµοποιήστε
ένα βουρτσάκι που φυσάει αέρα το οποίο θα βρείτε στο εµπlριο και
καθαρίστε τον αισθητήρα εικlνας ακολουθώντας την παρακάτω
διαδικασία. Μπορείτε να αποµακρύνετε εύκολα τη σκlνη
χρησιµοποιώντας µlνο το βουρτσάκι που φυσάει αέρα και τη λειτουργία
προστασίας απl τη σκlνη.
Σηµειώσεις
• Ο καθαρισµlς µπορεί να πραγµατοποιηθεί µlνο lταν η στάθµη της µπαταρίας
είναι 50% ή περισσlτερο.
• Αν η στάθµη της µπαταρίας είναι χαµηλή κατά τη διάρκεια του καθαρισµού,
µπορεί να προκληθεί ζηµιά στο κλείστρο. Ο καθαρισµlς θα πρέπει να
πραγµατοποιηθεί γρήγορα. Συστήνεται η χρήση ενlς Μετασχηµατιστή
Εναλλασσlµενου Ρεύµατος AC-PW10AM (πωλείται χωριστά).
• Μη χρησιµοποιήσετε ένα σπρέι αέρα, διlτι µπορεί να διασκορπίσει σταγονίδια
νερού στο εσωτερικl της φωτογραφικής µηχανής.
1 Βεβαιωθείτε [τι η µπαταρία είναι πλήρως φορτισµένη
(σελίδα 23).
2 Πιέστε το πλήκτρο MENU και στη
συνέχεια επιλέξτε το
2 µε τα
b/B του πλήκτρου ελέγχου.
Πλήκτρο MENU
3 Επιλέξτε το [Λειτουργία
καθαρισµού] µε τα v/V και στη
συνέχεια πιέστε το κέντρο του
πλήκτρου ελέγχου.
4 Επιλέξτε το [Enter] µε το v και πιέστε το κέντρο του
πλήκτρου ελέγχου.
Ο αισθητήρας εικlνας δονείται για ένα µικρl χρονικl διάστηµα και στη
συνέχεια ανυψώνεται ο καθρέφτης που βρίσκεται µπροστά του.
5 Αφαιρέστε το φακ[ (σελίδα 26).
38
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 39
6 Χρησιµοποιήστε το βουρτσάκι
που φυσάει αέρα για να
καθαρίσετε την επιφάνεια του
αισθητήρα εικ[νας και τη γύρω
περιοχή.
• Μην αγγίζετε τον αισθητήρα εικlνας µε
την άκρη της βούρτσας. Ολοκληρώστε
γρήγορα τον καθαρισµl.
• Κρατήστε το µπροστινl µέρος της
φωτογραφικής µηχανής προς τα κάτω
για να αποφύγετε να κατακαθίσει ξανά
η σκlνη µέσα στη φωτογραφική
µηχανή.
• hταν καθαρίζετε τον αισθητήρα
εικlνας, µην τοποθετείτε το άκρο της
βούρτσας που φυσάει αέρα πιο µέσα
στην κοιλlτητα απl lτι το σηµείο
στερέωσης του φακού.
7 Προσαρµ[στε το φακ[ και θέστε τη φωτογραφική
µηχανή εκτ[ς λειτουργίας.
Σηµείωση
• Η φωτογραφική µηχανή αρχίζει να παράγει ένα ηχητικl σήµα αν η µπαταρία
εξασθενίσει κατά τη διάρκεια του καθαρισµού. Σταµατήστε αµέσως τον
καθαρισµl και θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτlς λειτουργίας.
39
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 40
Πριν τη χρήση
Εναλλαγή µεταξύ της οθ[νης LCD και του
σκοπεύτρου (OVF)
Μπορείτε να επιλέξετε είτε την οθlνη LCD (Live View) είτε το
εικονοσκlπιο (OVF) για τη λήψη εικlνων.
LIVE VIEW: Το θέµα εµφανίζεται στην οθlνη
LCD.
OVF: Το θέµα εµφανίζεται στο σκlπευτρο.
Στην οθlνη LCD εµφανίζονται πληροφορίες
σχετικά µε την εγγραφή.
Ρύθµιση της εστίασης του σκοπεύτρου (ρύθµιση
διοπτρίας)
Στη λειτουργία σκοπεύτρου,
προσαρµ[στε τον ρυθµιστή
διοπτρίας ανάλογα µε την [ρασή
σας, ώστε να εµφανίζονται καθαρά
οι ενδείξεις στο σκ[πευτρο.
• Στρέφοντας τη φωτογραφική µηχανή στο
φως µπορείτε να προσαρµlσετε εύκολα την
διοπτρία.
• Αν οι ενδείξεις δεν εµφανίζονται καθαρά,
ακlµα και µετά τη ρύθµιση της διοπτρίας,
συστήνεται να χρησιµοποιήσετε ένα
προσάρτηµα ρύθµισης της διοπτρίας
(πωλείται χωριστά).
40
DSLR-A560/A580 p1-41:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 1:35 ? Μ Page 41
Αν είναι δύσκολο να περιστρέψετε το ρυθµιστή διοπτρίας
Τοποθετήστε τα δάχτυλά σας κάτω απl το
κάλυµµα του προσοφθάλµιου φακού και
µετατοπίστε το προς τα πάνω για να το
αφαιρέσετε και στη συνέχεια ρυθµίστε τη
διοπτρία.
Για να εστιάσετε γρήγορα σε ένα θέµα χρησιµοποιώντας το
σκ[πευτρο
hταν κοιτάξετε µέσα απl το σκlπευτρο, το θέµα που βρίσκεται µέσα
στην περιοχή AF (αυτlµατης εστίασης) εστιάζεται αυτlµατα (Eye-Start
AF).
Πλήκτρο MENU t
1 t [Eye-Start AF] t [On]
hταν χρησιµοποιείται το Γωνιακl Σκlπευτρο FDA-A1AM (πωλείται
χωριστά), συστήνεται η ρύθµιση του [Eye-Start AF] στη θέση [Off] διlτι οι
αισθητήρες του προσοφθάλµιου φακού που βρίσκονται κάτω απl το
σκlπευτρο ενδέχεται να ενεργοποιηθούν.
41
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 42
Πριν τη χρήση
Κατάσταση της οθTνης στη λειτουργία Live View
Αλλαγή της κατάστασης της οθTνης LCD
Στη λειτουργία Live View, κάθε φορά που
πιέζετε το πλήκτρο DISP, η οθ`νη
πληροφοριών εγγραφής αλλάζει ως εξής.
Πλήκτρο DISP
Οθ`νη
Γραφικών
Πληροφορίες
εγγραφής
ενεργοποιηµένες
Πληροφορίες
εγγραφής
απενεργοποιηµένες
Σηµείωση
• Στη λειτουργία ελέγχου εστίασης Live View, ο ψηφιακ`ς δείκτης στάθµης
εµφανίζεται µετά την “απενεργοποίηση πληροφοριών εγγραφής” (σελίδα 91).
42
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 43
ΟθTνη πληροφοριών εγγραφής
Η οθ`νη γραφικών εµφανίζει µε τη χρήση γραφικών την ταχύτητα
κλείστρου και την τιµή του διαφράγµατος και δείχνει καθαρά τον τρ`πο
λειτουργίας της έκθεσης. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το χειρισµ`, δείτε
τις σελίδες σε παρένθεση.
ΟθTνη Γραφικών
ΟθTνη πληροφοριών
εγγραφής
ΟθTνη
ΟθTνη
Ένδειξη
Εναποµένουσα ενέργεια
µπαταρίας (23)
Ένδειξη
Λειτουργία έκθεσης
(61-80)
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης (188)
Αρχείο βάσης δεδοµένων
γεµάτο (188) / Σφάλµα αρχείου βάσης δεδοµένων (188)
Κάρτα µνήµης (27)
Χωρίς εγγραφή ήχου για
τις ταινίες (83)
Αριθµ`ς εικ`νων που µπορούν να εγγραφούν (35)
Μέγεθος φωτογραφιών
(140) / Αναλογία
διαστάσεων φωτογραφιών
(142) / Μέγεθος εικ`νας
του Sweep Shooting (141)
Ποι`τητα εικ`νας των
φωτογραφιών (142)
ΟθTνη
Ένδειξη
Περιοχή σηµειακής
φωτοµέτρησης (107)
Περιοχή AF (αυτ`µατης
εστίασης) (89)
Ένδειξη ταχύτητας
κλείστρου (75)
Μέγεθος εικ`νας των
ταινιών (141)
Ένδειξη διαφράγµατος (72)
Έλεγχος εστίασης Live
View (91)
43
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 44
Πριν τη χρήση
ΟθTνη
Ένδειξη
Χρ`νος εγγραφής της
ταινίας (m:s)
(λεπτά:δευτερ`λεπτα)
ΟθTνη
Ένδειξη
Ευαισθησία ISO (108)
Φωτοµέτρηση (107)
Αντιστάθµιση φλας (105)
ΟθTνη
Ένδειξη
Εστίαση (86)
Ταχύτητα κλείστρου (75)
∆ιάφραγµα (72)
Κλίµακα EV (78, 121)
Κλείδωµα AE (αυτ`µατης
έκθεσης) (102)
Προειδοποίηση κουνήµατος φωτογραφικής
µηχανής (59)
Κλίµακα SteadyShot (59)
ΟθTνη
Ένδειξη
Λειτουργία οδήγησης (118)
Λειτουργία φλας (98) /
Μείωση κοκκινίσµατος
µατιών (100)
Λειτουργία εστίασης (88)
Περιοχή AF (89)
Ανίχνευση Προσώπων (95)
Κλείστρο Χαµ`γελου (96)
Ένδειξη Ευαισθησίας
Ανίχνευσης Χαµ`γελου
(96)
44
Ισορροπία λευκού
(Αυτ`µατο, Προεπιλογή,
Προσωπική, Θερµοκρασία
Χρώµατος, Φίλτρο
Χρώµατος) (114)
D-Range Optimizer (109) /
Auto HDR (110)
∆ηµιουργικ` Στυλ (112)
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 45
Κατάσταση της οθTνης στη λειτουργία
σκοπεύτρου (OVF)
Αλλαγή της κατάστασης της οθTνης LCD
Στη λειτουργία σκοπεύτρου, πιέστε το
πλήκτρο DISP για να πραγµατοποιήσετε
εναλλαγή µεταξύ της Οθ`νης Γραφικών και
της Κανονικής Οθ`νης. Αν περιστρέψετε τη
φωτογραφική µηχανή σε κατακ`ρυφη θέση, η
οθ`νη περιστρέφεται αυτ`µατα για να
ρυθµίσει τη θέση της φωτογραφικής µηχανής.
Οθ`νη Γραφικών
(Προεπιλεγµένη
ρύθµιση)
Πλήκτρο DISP
Κανονική
Οθ`νη
Οθ`νη Σβηστή
45
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 46
Πριν τη χρήση
Εµφάνιση πληροφοριών εγγραφής στην οθTνη LCD
Η οθ`νη γραφικών εµφανίζει µε τη χρήση γραφικών την ταχύτητα
κλείστρου και την τιµή του διαφράγµατος και δείχνει καθαρά τον τρ`πο
λειτουργίας της έκθεσης. Στην αυτ`µατη λειτουργία (AUTO) ή στη
λειτουργία Επιλογής Σκηνικού, εµφανίζονται µ`νο τα στοιχεία που
µπορούν να ρυθµιστούν. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το χειρισµ`, δείτε
τις σελίδες σε παρένθεση.
ΟθTνη Γραφικών
Κανονική ΟθTνη
(Στη λειτουργία AUTO ή στην
Επιλογή Σκηνικού)
Κανονική ΟθTνη
(Στη λειτουργία Ρ/Α/S/Μ)
ΟθTνη
ΟθTνη
Ένδειξη
Λειτουργία έκθεσης
(61-80)
Ένδειξη
Μέγεθος φωτογραφιών
(140) / Αναλογία διαστάσεων φωτογραφιών (142)
Ποι`τητα εικ`νας των
φωτογραφιών (142)
Κάρτα µνήµης (27)
Αριθµ`ς εικ`νων που µπορούν να εγγραφούν (35)
46
Μέγεθος εικ`νας των
ταινιών (141)
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 47
ΟθTνη
Ένδειξη
ΟθTνη
Εναποµένουσα ενέργεια
µπαταρίας (23)
∆ηµιουργικ` Στυλ (112)
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης (188)
Λειτουργία φωτοµέτρησης
(107)
Αρχείο βάσης δεδοµένων
γεµάτο (188) / Σφάλµα αρχείου βάσης δεδοµένων (188)
Χωρίς εγγραφή ήχου για
τις ταινίες (83)
Ένδειξη
ΟθTνη
Ένδειξη
Ταχύτητα κλείστρου (75)
∆ιάφραγµα (72)
ΟθTνη
Ένδειξη
Ένδειξη ταχύτητας
κλείστρου (75)
Ένδειξη διαφράγµατος
(72)
Έκθεση (103)
Κλείδωµα AE (αυτ`µατης
έκθεσης) (102)
Κλίµακα SteadyShot (59)
Αντιστάθµιση έκθεσης
(103) / Χειροκίνητη
Μέτρηση (78)
Αντιστάθµιση φλας (105)
Κλίµακα EV (78, 121)
Λειτουργία οδήγησης (118)
Λειτουργία φλας (98) /
Μείωση κοκκινίσµατος
µατιών (100)
Λειτουργία εστίασης (88)
Ευαισθησία ISO (108)
D-Range Optimizer (109) /
Auto HDR (110)
Περιοχή AF (89)
Ισορροπία λευκού
(Αυτ`µατο, Προεπιλογή,
Προσωπική, Θερµοκρασία
Χρώµατος, Φίλτρο
Χρώµατος) (114)
47
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 48
Πριν τη χρήση
ΣκTπευτρο
ΟθTνη
ΟθTνη
Ένδειξη
Κλίµακα Steady Shot (59)
Περιοχή AF (89)
Αναλογία διαστάσεων 16:9
(142)
Περιοχή σηµειακής
φωτοµέτρησης (107)
Περιοχή λήψης για αναλογία διαστάσεων 16:9 (142)
ΟθTνη
Ένδειξη
Αντιστάθµιση φλας (105)
Φ`ρτιση φλας (98)
Ασύρµατο φλας (101)
Συγχρονισµ`ς υψηλής
ταχύτητας
Χειροκίνητη εστίαση (90)
Εστίαση
Ταχύτητα κλείστρου (75)
∆ιάφραγµα (72)
Κλίµακα EV (78, 121)
Κλείδωµα αυτ`µατης
έκθεσης (102)
Προειδοποίηση “Λήψη
αδύνατη” (118)
Προειδοποίηση δονήσεων
φωτογραφικής µηχανής
(59)
48
Ένδειξη
Σηµειώσεις
• Μπορεί να εµφανίζονται λεπτές
γραµµές απ` µια περιοχή AF στο
σκ`πευτρο. ∆εν πρ`κειται για βλάβη.
• \ταν πιέσετε το κλείστρο µέχρι τη
µέση για να εστιάσετε σε ένα
σκοτειν` αντικείµενο, οι περιοχές AF
ενδέχεται να φωτιστούν κ`κκινες
αυτ`µατα. Σε αυτή την περίπτωση,
ανακλάται ένα κ`κκινο φως στη δεξιά
πλευρά του εικονοσκοπίου. ∆εν
πρ`κειται για βλάβη.
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 49
Επιλογή µιας λειτουργίας / ρύθµισης
Μπορείτε να επιλέξετε µια λειτουργία λήψης ή αναπαραγωγής µε ένα απ`
τα πλήκτρα, `πως το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών), ή το πλήκτρο MENU.
\ταν αρχίσετε ένα χειρισµ`, στο κάτω µέρος
της οθ`νης εµφανίζεται ένας οδηγ`ς
χειρισµού για τις λειτουργίες του πλήκτρου
ελέγχου.
: Πιέστε το v/V/b/B του πλήκτρου
ελέγχου για να µετακινήσετε τον κέρσορα.
z : Πιέστε το κεντρικ` πλήκτρο για να
πραγµατοποιήσετε την επιλογή.
Σε αυτ` το εγχειρίδιο οδηγιών, η διαδικασία επιλογής µιας λειτουργίας µε
το πλήκτρο ελέγχου και το πλήκτρο Fn απ` τη λίστα που εµφανίζεται στην
οθ`νη περιγράφεται ως εξής (εξηγούµε τη διαδικασία µε τα
προεπιλεγµένα εικονίδια):
Παράδειγµα: Πλήκτρο Fn t AWB (Ισορροπία λευκού) t
Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση
Λίστα του οδηγού χειρισµών
Ο οδηγ`ς χειρισµών υποδεικνύει επίσης και χειρισµούς εκτ`ς απ` το
χειρισµ` του πλήκτρου ελέγχου. Οι ενδείξεις των εικονιδίων είναι οι εξής.
Πλήκτρο MENU
Επιστροφή µε το πλήκτρο MENU
Πλήκτρο
(∆ιαγραφή)
Πλήκτρο
(Μεγέθυνση)
Πλήκτρο
(Σµίκρυνση)
Πλήκτρο
(Αναπαραγωγή)
Επιλογέας ελέγχου
ΟδηγTς Βοήθειας
Ο Οδηγ`ς Βοήθειας εµφανίζει πληροφορίες σχετικά µε µια λειτουργία
που έχει επιλεγεί µε το πλήκτρο Fn, το πλήκτρο MENU, τον επιλογέα
θέσης λειτουργίας, κλπ. Μπορείτε αν θέλετε να τον απενεργοποιήσετε
(σελίδα 150).
49
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 50
Πριν τη χρήση
Επιλογή µιας λειτουργίας µε το πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)
Το πλήκτρο αυτ` χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση ή την εκτέλεση
λειτουργιών που χρησιµοποιούνται συχνά στη λήψη.
1 Πιέστε το πλήκτρο Fn.
2 Επιλέξτε το επιθυµητT στοιχείο
µε το v/V/b/B του πλήκτρου
ελέγχου και στη συνέχεια πιέστε
το κέντρο z για εκτέλεση της
εντολής.
Εµφανίζεται η οθ`νη ρυθµίσεων.
3 Ακολουθώντας τις οδηγίες του
οδηγού χειρισµών, επιλέξτε και
εκτελέστε την επιθυµητή
ενέργεια.
• Σχετικά µε τη ρύθµιση κάθε στοιχείου,
δείτε την αντίστοιχη σελίδα.
Οδηγ`ς χειρισµών
Για να ρυθµίσετε απ’ ευθείας τη φωτογραφική µηχανή απT την
οθTνη πληροφοριών εγγραφής
Στρέψτε τον επιλογέα ελέγχου χωρίς να
πιέσετε το κέντρο z στο βήµα 2. Μπορείτε
να ρυθµίσετε τη φωτογραφική µηχανή
απ’ ευθείας απ` την οθ`νη πληροφοριών
εγγραφής.
50
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 51
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο Fn
(Λειτουργιών)
Τα στοιχεία που εµφανίζονται εξαρτώνται απ` τη θέση του επιλογέα
θέσης λειτουργίας.
Επιλογή Σκηνικού (63)
Επιλέγει την κατάλληλη θέση λειτουργίας µεταξύ
των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων της Επιλογής
Σκηνικού ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
Sweep Shooting (66, 69)
Αλλάζει µεταξύ του Sweep Panorama και του 3D
Sweep Panorama.
Λειτουργία οδήγησης
(118)
Ρυθµίζει τη λειτουργία λήψης µεταξύ µιας λήψης,
συνεχούς λήψης, χρονοδιακ`πτη, λήψης Bracket,
κλπ.
Λειτουργία φλας (98)
Ρυθµίζει τη λειτουργία φλας σε Αυτ`µατο Φλας, Φλας
Γεµίσµατος, Απενεργοποίηση Φλας, κλπ.
Λειτουργία αυτTµατης
εστίασης (88)
Επιλέγει τη µέθοδο εστίασης ανάλογα µε την κίνηση
του θέµατος.
Περιοχή AF (89)
Επιλέγει την περιοχή εστίασης.
Ανίχνευση Προσώπων
(95)
Συλλαµβάνει αυτ`µατα τα πρ`σωπα των ανθρώπων
µε τη βέλτιστη εστίαση και έκθεση.
Κλείστρο ΧαµTγελου (96)
Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί λήψη `ταν
ανιχνεύσει ένα χαµ`γελο.
ISO (108)
Ρυθµίζει την ευαισθησία στο φως. \σο µεγαλύτερος
είναι ο αριθµ`ς, τ`σο πιο γρήγορη είναι η ταχύτητα
κλείστρου.
Λειτουργία
φωτοµέτρησης (107)
Επιλέγει τη µέθοδο µέτρησης της φωτειν`τητας.
Αντιστάθµιση φλας (105)
Ρυθµίζει την ένταση του φλας. Η ρύθµιση προς το +
αυξάνει τη φωτειν`τητα του θέµατος και η ρύθµιση
προς το – µειώνει τη φωτειν`τητα του θέµατος.
Ισορροπία λευκού (114)
Ρυθµίζει τους χρωµατικούς τ`νους της εικ`νας.
DRO/Auto HDR (109)
Αντισταθµίζει τη φωτειν`τητα και την αντίθεση
αυτ`µατα.
∆ηµιουργικT Στυλ (112)
Επιλέγει την επιθυµητή επεξεργασία εικ`νας.
51
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 52
Πριν τη χρήση
Λειτουργίες που επιλέγονται µε το πλήκτρο MENU
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε τις βασικές ρυθµίσεις για τη
φωτογραφική µηχανή συνολικά, ή να εκτελέσετε λειτουργίες `πως λήψη,
αναπαραγωγή, ή άλλους χειρισµούς.
Πιέστε το πλήκτρο MENU, επιλέξτε την επιθυµητή σελίδα µε τα b/B του
πλήκτρου ελέγχου και επιλέξτε το επιθυµητ` στοιχείο µε τα v/V.
Μενού εγγραφής
ΕικTνα: Μέγεθος (140) Επιλέγει το µέγεθος των φωτογραφιών.
ΕικTνα: Αναλογία
διαστάσεων (142)
Επιλέγει την αναλογία διαστάσεων των
φωτογραφιών.
ΕικTνα: ΠοιTτητα (142) Επιλέγει την ποι`τητα εικ`νας των φωτογραφιών.
Ταινία: Τύπος Αρχείου Επιλέγει τον τύπο αρχείου των ταινιών.
(82)
Ταινία: Μέγεθος (141)
Επιλέγει το µέγεθος καρέ της ταινίας που εγγράφεται.
Ταινία: Εγγραφή Ήχου Επιλέγει αν θα πραγµατοποιηθεί εγγραφή ήχου
κατά τη διάρκεια της λήψης µιας ταινίας.
(83)
SteadyShot (59)
52
Ρυθµίζει το SteadyShot.
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 53
ΠανTραµα: Μέγεθος
(141)
Επιλέγει το µέγεθος των πανοραµικών εικ`νων.
ΠανTραµα:
Κατεύθυνση (68)
Επιλέγει την κατεύθυνση λήψης των πανοραµικών
εικ`νων.
ΠανTραµα 3D:
Επιλέγει το µέγεθος των εικ`νων 3D.
Μέγεθος ΕικTνας (141)
ΠανTραµα 3D:
Κατεύθυνση (69)
Επιλέγει την κατεύθυνση λήψης των εικ`νων 3D.
Έλεγχος φλας (106)
Καθορίζει τη µέθοδο καθορισµού της έντασης του
φλας.
ΦωτισµTς AF (100)
Ρυθµίζει το φωτισµ` AF που ρίχνει φως σε µια
σκοτεινή σκηνή για να υποβοηθήσει την εστίαση.
Μέθοδος AF (91)
Καθορίζει το σύστηµα αυτ`µατης εστίασης στη
λειτουργία ελέγχου εστίασης Live View.
ΧρωµατικTς Χώρος
(113)
Αλλάζει το εύρος των αναπαραγ`µενων χρωµάτων.
NR Έκθεσης Μεγάλης Ρυθµίζει την επεξεργασία µείωσης θορύβου (NR)
∆ιάρκειας (148)
για τις εικ`νες που η ταχύτητα κλείστρου είναι 1
δευτερ`λεπτο ή περισσ`τερο.
NR Μεγάλου ISO (148) Ρυθµίζει την επεξεργασία µείωσης θορύβου (NR)
για τις λήψεις µεγάλης ευαισθησίας.
53
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 54
Πριν τη χρήση
ΠροσωπικT µενού
54
Eye-Start AF (41)
Καθορίζει αν θα χρησιµοποιείται η αυτ`µατη
εστίαση `ταν κοιτάζετε απ` το σκ`πευτρο.
Λειτουργία πλήκτρου
AEL (149)
Ρυθµίζει τη λειτουργία του πλήκτρου AEL µεταξύ
του κλειδώµατος AE και του Μεγεθυντή Εστίασης
στη λειτουργία ελέγχου εστίασης Live View.
AEL (149)
Καθορίζει τη µέθοδο λειτουργίας του πλήκτρου
κλειδώµατος AE για τη σταθεροποίηση της έκθεσης
κατά τη διάρκεια της λήψης.
Πλήκτρο
Συγκράτησης
Εστίασης (149)
Καθορίζει τη λειτουργία του πλήκτρου
συγκράτησης εστίασης του φακού.
ΠεριορισµTς
Κοκκινίσµατος
Ματιών (100)
Περιορίζει το φαιν`µενο κ`κκινων µατιών κατά τη
διάρκεια της χρήσης του φλας.
Aπελευθέρωση χωρίς
ΦακT (150)
Επιλέγει αν θα µπορεί να ανοίξει το κλείστρο `ταν
δεν είναι προσαρµοσµένος ο φακ`ς.
ΑυτTµατη
απενεργοποίηση µε
το σκTπευτρο (153)
Επιλέγει αν θα απενεργοποιείται η οθ`νη LCD `ταν
κοιτάζετε απ` το σκ`πευτρο.
Γραµµές Πλέγµατος
(153)
Εµφανίζει ένα πλέγµα για να σας βοηθήσει να
ευθυγραµµίσετε το πλάνο.
ΙστTγραµµα (104)
Καθορίζει αν θα εµφανίζεται ένα ιστ`γραµµα `ταν
αλλάζετε την εµφάνιση της οθ`νης.
ΑυτTµατη
ΑνασκTπηση (152)
Εµφανίζει την εικ`να που έχει ληφθεί µετά τη λήψη.
Επιλέγει την αυτ`µατη ανασκ`πηση.
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 55
Μενού αναπαραγωγής
∆ιαγραφή (134)
∆ιαγράφει εικ`νες.
Επιλογή Φωτογραφιών/ Αλλάζει ανάµεσα στην οθ`νη αναπαραγωγής
Ταινιών (124)
φωτογραφιών και την οθ`νη αναπαραγωγής ταινιών.
Παρουσίαση (127)
Εµφανίζει µια παρουσίαση.
Προβολή 3D (137)
Αναπαράγει εικ`νες 3D χρησιµοποιώντας µια TV
συµβατή µε 3D συνδεδεµένη στη φωτογραφική
µηχανή.
Προστασία (133)
Προστατεύει, ή ακυρώνει την προστασία µιας
εικ`νας.
ΚαθορισµTς
Εκτύπωσης (171)
Επιλέγει ή αποεπιλέγει εικ`νες για DPOF.
Ρύθµιση Έντασης
(124)
Ρυθµίζει την ένταση ήχου κατά την αναπαραγωγή
ταινιών.
Επιλογή Φακέλου
(123)
Αλλάζει το φάκελο των εικ`νων που θα
αναπαραχθούν.
Επιλογή
Ηµεροµηνίας (125)
Εµφανίζει εικ`νες που έχουν µια συγκεκριµένη
ηµεροµηνία.
ΟθTνη
Αναπαραγωγής (123)
Καθορίζει τον τρ`πο αναπαραγωγής µιας εικ`νας
που έχει ληφθεί µε προσανατολισµ` πορτρέτου.
55
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 56
Πριν τη χρήση
Μενού Εργαλείων Κάρτας Μνήµης
∆ιαµTρφωση (145)
∆ιαµορφώνει την κάρτα µνήµης.
ΑριθµTς Αρχείου
(144)
Επιλέγει τη µέθοδο που θα χρησιµοποιηθεί για την
αντιστοίχηση αριθµών αρχείων στις φωτογραφίες
και τις ταινίες.
Pνοµα Φακέλου (144) Επιλέγει το φορµά του φακέλου φωτογραφιών.
Αλλάζει το φάκελο αποθήκευσης φωτογραφιών.
Επιλογή Φακέλου
εγγραφής (REC) (145)
Νέος Φάκελος (145)
∆ηµιουργεί ένα νέο φάκελο για την αποθήκευση
φωτογραφιών και ταινιών.
Ανάκτηση Βάσης
∆εδοµένων ΕικTνων
(146)
Ανακτά το αρχείο βάσης δεδοµένων εικ`νων για τις
ταινίες και ενεργοποιεί την εγγραφή και την
αναπαραγωγή.
Εµφανίζει το χρ`νο εγγραφής που αποµένει για
Εµφάνιση Χώρου
Κάρτας Μνήµης (146) εγγραφή ταινιών και τον αριθµ` φωτογραφιών που
µπορούν να εγγραφούν στην κάρτα µνήµης.
Μενού Ρύθµισης Ρολογιού
56
Ρύθµιση Ηµεροµηνίας/Ώρας (31)
Ρυθµίζει την ηµεροµηνία και την ώρα και τη θερινή
ώρα.
Ρύθµιση Περιοχής
(32)
Καθορίζει την τοποθεσία χρήσης.
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 57
Μενού Ρυθµίσεων
ΦωτεινTτητα LCD (152) Καθορίζει τη φωτειν`τητα της οθ`νης LCD.
ΕξοικονTµηση
ενέργειας (LV) (150)
Καθορίζει το διάστηµα µετά απ` το οποίο
ενεργοποιείται η εξοικον`µηση ενέργειας στη
λειτουργία Live View.
ΕξοικονTµηση
Καθορίζει το διάστηµα µετά απ` το οποίο
ενέργειας (OVF) (150) ενεργοποιείται η εξοικον`µηση ενέργειας στη
λειτουργία σκοπεύτρου.
CTRL FOR HDMI (137) Χειρίζεται τη φωτογραφική µηχανή απ` µια TV που
υποστηρίζει το “BRAVIA” Sync.
Γλώσσα (151)
Επιλέγει τη γλώσσα.
Εµφάνιση Οδηγού
Βοήθειας (150)
Επιλέγει την εµφάνιση του Οδηγού Βοήθειας για
την επεξήγηση των λειτουργιών, η οποία
εµφανίζεται κατά τη διάρκεια των χειρισµών.
Σύνδεση USB (164)
Επιλέγει τη µέθοδο σύνδεσης USB.
Λήψη Ρυθµίσεων
(146)*
Επιλέγει τη λειτουργία λήψης της φωτογραφικής
µηχανής `ταν χρησιµοποιείται µια κάρτα Eye-Fi.
Ηχητικά σήµατα (150)
Καθορίζει αν θα ακούγονται ηχητικά σήµατα `ταν
επιτυγχάνεται η εστίαση ή `ταν λειτουργεί ο
χρονοδιακ`πτης.
Λειτουργία
Καθαρισµού (38)
Αρχίζει τη λειτουργία καθαρισµού για τον
καθαρισµ` του αισθητήρα εικ`νας.
Χαρτογράφηση πίξελ
(182)
Εκτελεί αυτή τη λειτουργία `ταν εµφανίζονται
κουκκίδες οι οποίες παραµένουν στην οθ`νη LCD
στη λειτουργία Live View.
Έκδοση (154)
Εµφανίζει την έκδοση του λογισµικού της
φωτογραφικής µηχανής.
Λειτουργία Επίδειξης
(151)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επίδειξη
προβολής µιας ταινίας.
Επαναφορά
προεπιλογών (155)
Επαναφέρει τις ρυθµίσεις στις προεπιλεγµένες
τιµές τους.
* Εµφανίζεται `ταν έχει τοποθετηθεί στη φωτογραφική µηχανή µια κάρτα Eye-Fi
(πωλείται χωριστά).
57
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 58
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφίας χωρίς κούνηµα της
φωτογραφικής µηχανής
Το “κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής” αναφέρεται σε µη επιθυµητή
µετακίνηση της φωτογραφικής µηχανής που συµβαίνει µετά την πίεση
του κλείστρου, µε αποτέλεσµα θ`λωµα της εικ`νας. Για να περιορίσετε το
κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής, ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες.
Σωστή στάση
Σταθεροποιήστε το πάνω µέρος του σώµατTς σας και
λάβετε µια στάση που εµποδίζει τη φωτογραφική µηχανή
να κινηθεί.
Στη λειτουργία Live View
Στη λειτουργία σκοπεύτρου
Σηµείο 1
Το ένα χέρι κρατάει τη λαβή της φωτογραφικής µηχανής και το άλλο χέρι
υποστηρίζει το φακ`.
Σηµείο 2
Λάβετε µια σταθερή στάση, µε τα π`δια σας να απέχουν `σο το άνοιγµα
των ώµων σας.
58
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 59
Σηµείο 3
Σφίξτε ελαφρά τους αγκώνες σας πάνω στο σώµα σας.
\ταν πραγµατοποιείτε λήψη γονατιστοί, σταθεροποιήστε το πάνω µέρος
του σώµατ`ς σας τοποθετώντας τον αγκώνα σας πάνω στο γ`νατ` σας.
Ένδειξη προειδοποίησης κουνήµατος φωτογραφικής µηχανής
Λ`γω πιθαν`τητας κουνήµατος της
φωτογραφικής µηχανής, η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος φωτογραφικής
µηχανής) αναβοσβήνει. Σε αυτή την
περίπτωση, χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο, ή
το φλας.
Ένδειξη
(Προειδοποίηση
κουνήµατος φωτογραφικής
µηχανής)
Σηµείωση
• Η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος φωτογραφικής µηχανής) εµφανίζεται
µ`νο στις λειτουργίες στις οποίες η ταχύτητα κλείστρου ρυθµίζεται αυτ`µατα. Η
ένδειξη αυτή δεν εµφανίζεται στις λειτουργίες Μ/S.
Χρήση της λειτουργίας SteadyShot
Η λειτουργία SteadyShot µπορεί να µειώσει το κούνηµα της
φωτογραφικής µηχανής κατά το ισοδύναµο περίπου 2.5 EV έως 4 EV της
ταχύτητας κλείστρου.
Η λειτουργία SteadyShot είναι ρυθµισµένη στη θέση [On] σύµφωνα µε την
προεπιλεγµένη ρύθµιση.
Ένδειξη κλίµακας SteadyShot
Η ένδειξη
(κλίµακα SteadyShot) δείχνει
την κατάσταση κραδασµών της
φωτογραφικής µηχανής. Περιµένετε µέχρι
να µειωθεί η κλίµακα και µετά αρχίστε τη
λήψη.
Ένδειξη
(Κλίµακα SteadyShot)
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία SteadyShot
Πλήκτρο MENU t
1 t [SteadyShot] t [Off]
59
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 60
Λήψη φωτογραφιών
Σηµείωση
• Η λειτουργία SteadyShot ενδέχεται να µη λειτουργήσει τέλεια `ταν η
φωτογραφική µηχανή έχει µ`λις τεθεί σε λειτουργία, αµέσως µετά απ` την
κατεύθυνση της φωτογραφικής µηχανής προς ένα θέµα, ή `ταν πιεστεί το
κλείστρο µέχρι τέρµα χωρίς η πορεία του να σταµατήσει στη µέση.
Χρήση τριπTδου
Στις παρακάτω περιπτώσεις, συστήνουµε να τοποθετείτε τη φωτογραφική
µηχανή σε ένα τρίποδο.
• Λήψη χωρίς φλας σε συνθήκες µε λίγο φως.
• Λήψη µε αργές ταχύτητες κλείστρου, οι οποίες χρησιµοποιούνται
συνήθως για λήψη τη νύχτα.
• Λήψη εν`ς θέµατος απ` µικρή απ`σταση, `πως στη φωτογράφηση
Μάκρο.
• Λήψη µε τηλεσκοπικ` φακ`.
Σηµείωση
• \ταν χρησιµοποιείτε ένα τρίποδο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία SteadyShot
γιατί υπάρχει κίνδυνος δυσλειτουργίας του SteadyShot.
60
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 61
Λήψη µε αυτTµατες ρυθµίσεις
Η λειτουργία “AUTO” σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε εύκολα λήψη
οποιουδήποτε θέµατος, κάτω απ` οποιεσδήποτε συνθήκες δι`τι η
φωτογραφική µηχανή επιλέγει τις κατάλληλες ρυθµίσεις ανάλογα µε την
περίπτωση.
Επιλέξτε το
`ταν πραγµατοποιείτε λήψη σε ένα χώρο στον οποίο δεν
επιτρέπεται η χρήση του φλας.
1 Τοποθετήστε τον επιλογέα
θέσης λειτουργίας στη θέση
ή
(Χωρίς φλας).
2 Ρυθµίστε την οθTνη LCD σε µια γωνία που να µπορείτε
να τη δείτε εύκολα και κρατήστε τη φωτογραφική
µηχανή.
3 Τοποθετήστε το θέµα που
επιθυµείτε µέσα στην περιοχή
αυτTµατης εστίασης.
• Αν αναβοσβήνει η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος
φωτογραφικής µηχανής), τραβήξτε
προσεκτικά τη φωτογραφία κρατώντας
σταθερά τη φωτογραφική µηχανή, ή
χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο.
Ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος
φωτογραφικής
Περιοχή
µηχανής)
αυτ`µατης
εστίασης
4 Αν χρησιµοποιείτε ένα φακT
ζουµ, στρέψτε το δακτύλιο
ζουµ και στη συνέχεια
αποφασίστε ποιο θα είναι το
πλάνο σας.
∆ακτύλιος
ζουµ
61
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 62
Λήψη φωτογραφιών
5 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη
µέση για να εστιάσετε.
\ταν επιβεβαιωθεί η εστίαση, φωτίζεται η
ένδειξη z ή
(Ένδειξη εστίασης)
(σελίδα 86).
• Περιµένετε µέχρι να µειωθεί η ένδειξη
της κλίµακας
(κλίµακα SteadyShot)
και στη συνέχεια τραβήξτε τη
φωτογραφία για να έχει καλύτερο
αποτέλεσµα η λειτουργία SteadyShot.
Ένδειξη εστίασης
Ένδειξη
(κλίµακα
SteadyShot)
6 Πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω
για να τραβήξετε τη
φωτογραφία.
Σηµείωση
• Επειδή η φωτογραφική µηχανή ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτ`µατης ρύθµισης,
πολλές ρυθµίσεις δεν θα είναι διαθέσιµες, `πως η αντιστάθµιση έκθεσης, ή η
ρύθµιση ISO. Αν θέλετε να πραγµατοποιήσετε διάφορες ρυθµίσεις, τοποθετήστε
τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση P και µετά πραγµατοποιήστε τη λήψη
της φωτογραφίας.
62
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 63
Λήψη µε την κατάλληλη ρύθµιση για το θέµα
Η επιλογή της κατάλληλης λειτουργίας ανάλογα µε το θέµα ή τις
συνθήκες λήψης σας επιτρέπει να τραβήξετε φωτογραφίες µε ρυθµίσεις
πιο κατάλληλες για το θέµα σας.
Λήψη µε προεπιλεγµένες ρυθµίσεις ανάλογα µε το
σκηνικT (Επιλογή Σκηνικού)
Η λειτουργία αυτή είναι
κατάλληλη για
z Λήψη µε προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις ανάλογα µε το σκηνικ`
λήψης.
1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Επιλογή Σκηνικού).
2 Πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
3 Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία µε τα v/V και στη
συνέχεια πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
• Για να αλλάξετε το σκηνικ`, πιέστε το πλήκτρο Fn και στη συνέχεια
επιλέξτε ένα άλλο σκηνικ`.
63
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 64
Λήψη φωτογραφιών
(Πορτρέτο)
Θολώνει το φ`ντο και αναδεικνύει το θέµα.
Αναπαράγει τους χρωµατικούς τ`νους του
δέρµατος µε απαλ` τρ`πο.
• Για να θολώσετε περισσ`τερο το φ`ντο,
τοποθετήστε το φακ` στη θέση
τηλεφακού.
• Μπορείτε να τραβήξετε µια ζωντανή φωτογραφία
εστιάζοντας στο µάτι που είναι πιο κοντά στο φακ`.
• Χρησιµοποιείστε την καλύπτρα του φακού (πωλείται χωριστά)
για να τραβήξετε θέµατα που φωτίζονται απ` πίσω.
• Χρησιµοποιείστε τη λειτουργία περιορισµού του
κοκκινίσµατος των µατιών αν τα µάτια του προσώπου που
φωτογραφίζετε κοκκινίζουν απ` το φλας (σελίδα 100).
(∆ράση στα
Σπορ)
Πραγµατοποιεί λήψη κινούµενων
αντικειµένων µε µεγάλη ταχύτητα
κλείστρου ώστε το θέµα να φαίνεται
ακίνητο. Η φωτογραφική µηχανή τραβάει
συνέχεια φωτογραφίες `σο είναι πιεσµένο
το κλείστρο.
• Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση και κρατήστε το µέχρι την
κατάλληλη στιγµή.
(Μάκρο)
Πραγµατοποιεί λήψη αντικειµένων απ`
κοντινή απ`σταση, `πως για παράδειγµα
λουλούδια ή τρ`φιµα.
• Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη απ`
πιο κοντινή απ`σταση χρησιµοποιώντας
ένα φακ` µάκρο (πωλείται χωριστά).
• Ρυθµίστε τη λειτουργία φλας στη θέση [Χωρίς Φλας] `ταν
πραγµατοποιείτε λήψη εν`ς θέµατος απ` απ`σταση εν`ς
µέτρου ή µικρ`τερη.
• Στη λήψη µε τη λειτουργία µάκρο, η λειτουργία SteadyShot
δεν είναι πλήρως αποτελεσµατική. Για να επιτύχετε
καλύτερα αποτελέσµατα, χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο.
• Η µικρ`τερη εστιακή απ`σταση δεν αλλάζει.
(Τοπίο)
Πραγµατοποιεί λήψη ολ`κληρου του
οπτικού πεδίου καθαρά εστιασµένου και µε
ζωντανά χρώµατα.
• Για να µεγαλώσετε το οπτικ` πεδίο λήψης,
τοποθετήστε το φακ` στη θέση του
ευρυγώνιου.
(Ηλιοβασίλεµα) Πραγµατοποιεί λήψη των ωραίων κ`κκινων
αποχρώσεων της ανατολής ή του
ηλιοβασιλέµατος.
64
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 65
(Νυχτερινή
Λήψη)
Πραγµατοποιεί λήψη νυχτερινών σκηνών
απ` απ`σταση, χωρίς να χάνεται η σκοτεινή
ατµ`σφαιρα του περιβάλλοντος.
• Η ταχύτητα κλείστρου είναι µειωµένη,
οπ`τε συστήνεται η χρήση τριπ`δου.
• Η φωτογραφία µπορεί να µην είναι
επιτυχηµένη αν πραγµατοποιήσετε λήψη µιας τελείως
σκοτεινής νυχτερινής σκηνής.
(Λήψη µε το
Χέρι στο Ηµίφως)
Πραγµατοποιεί λήψη νυχτερινών σκηνών µε
λιγ`τερα παράσιτα και θ`λωµα χωρίς τη
χρήση τριπ`δου. Λαµβάνεται µια ριπή
φωτογραφιών και εφαρµ`ζεται επεξεργασία
εικ`νας για να µειωθεί το θ`λωµα του
θέµατος, το κούνηµα της φωτογραφικής
µηχανής και τα παράσιτα.
• Η µείωση του θολώµατος είναι λιγ`τερο αποτελεσµατική
ακ`µα και µε τη [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] `ταν
πραγµατοποιείτε λήψη:
– Θεµάτων µε απρ`βλεπτη κίνηση
– Θεµάτων που βρίσκονται πολύ κοντά στη φωτογραφική
µηχανή
– Θεµάτων µε επαναλαµβαν`µενα µοτίβα `πως πλακάκια και
θεµάτων µε µικρή αντίθεση `πως ο ουραν`ς, µια παραλία
µε άµµο, ή ένα λιβάδι
– Θεµάτων που η αντίθεσή τους αλλάζει `πως κύµατα ή
καταρράκτες
• Στην περίπτωση της [Λήψης µε το Χέρι στο Ηµίφως],
ενδέχεται να υπάρξει παραµ`ρφωση τετραγωνιδίων `ταν
χρησιµοποιείτε µια πηγή φωτ`ς που τρεµοπαίζει, `πως
λαµπτήρες φθορισµού.
(Νυχτεριν`
Πορτρέτο)
Πραγµατοποιεί λήψη πορτρέτων σε
νυχτεριν` φ`ντο.
• Η ταχύτητα κλείστρου είναι µειωµένη,
οπ`τε συστήνεται η χρήση τριπ`δου.
Τεχνική λήψης
• \ταν θέλετε εικ`νες υψηλ`τερης ανάλυσης, τοποθετήστε τον επιλογέα
θέσης λειτουργίας στη θέση Ρ, Α, S, ή Μ και χρησιµοποιείστε τη
λειτουργία δηµιουργικού στυλ (σελίδα 112). Σε αυτές τις περιπτώσεις,
µπορείτε να ρυθµίσετε την έκθεση, το ISO, κλπ. ακ`µα και αν επιλέξετε
µια κατάλληλη ρύθµιση για το θέµα σας.
Σηµειώσεις
• Επειδή η φωτογραφική µηχανή επιλέγει τις ρυθµίσεις αυτ`µατα, πολλές
λειτουργίες δεν είναι διαθέσιµες, `πως η αντιστάθµιση έκθεσης και η ρύθµιση
ISO.
• Το φλας ρυθµίζεται σε [Αυτ`µατο Φλας] ή [Χωρίς Φλας] για κάθε λειτουργία
Επιλογής Σκηνικού. Μπορείτε να αλλάξετε αυτές τις ρυθµίσεις (σελίδα 98).
65
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 66
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη πανοραµικών εικTνων (Sweep Panorama)
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Λήψη τοπίων µε µεγάλη έκταση, ή ψηλών κτηρίων µε δυναµική
σύνθεση.
1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Sweep Shooting).
2 Πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
3 Επιλέξτε το [Sweep Panorama] µε τα v/V και στη
συνέχεια πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
• Για να επιλέξετε το [3D Sweep Panorama], πιέστε το πλήκτρο Fn και
στη συνέχεια επιλέξτε το.
4 Στρέψτε τη φωτογραφική
µηχανή προς το άκρο του
θέµατος και στη συνέχεια
πιέστε το κλείστρο µέχρι τη
µέση για να ρυθµίσετε την
εστίαση.
Πιέστε το κλείστρο και µετακινήστε
προς την κατεύθυνση του βέλους
Αυτ` το τµήµα δεν θα τραβηχτεί
5 Πιέστε το κλείστρο µέχρι το τέρµα.
66
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 67
6 Μετακινήστε τη φωτογραφική
µηχανή οριζTντια ή κατακTρυφα
µέχρι το τέλος, ακολουθώντας
τις οδηγίες στην οθTνη.
Μετακινήστε αργά προς την
κατεύθυνση του βέλους.
Μπάρα καθοδήγησης
Σηµειώσεις
• Αν δεν µπορέσετε να µετακινήσετε τη φωτογραφική µηχανή οριζ`ντια ή
κατακ`ρυφα σε ολ`κληρο το θέµα µέσα στον προκαθορισµένο χρ`νο, θα
εµφανίζεται µια γκρίζα περιοχή στην εικ`να. Αν συµβεί αυτ`, µετακινήστε τη
φωτογραφική µηχανή πιο γρήγορα για να καταγράψετε µια πλήρη πανοραµική
εικ`να.
• Επειδή πραγµατοποιείται συρραφή αρκετών εικ`νων, τα σηµεία συρραφής δεν
εγγράφονται οµαλά. \ταν πραγµατοποιείτε τη λήψη, µη µετακινείτε τη
φωτογραφική µηχανή εµπρ`ς-πίσω ή αριστερά-δεξιά `ταν πραγµατοποιείτε λήψη
κατακ`ρυφα.
• Σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, οι πανοραµικές εικ`νες ενδέχεται να είναι
θολές, ή να µην πραγµατοποιηθεί λήψη.
• Στην περίπτωση που υπάρχουν φώτα που τρεµοπαίζουν `πως λαµπτήρες
φθορισµού, η φωτειν`τητα ή τα χρώµατα της σύνθετης εικ`νας που προκύπτει
δεν είναι πάντα ίδια.
• \ταν ολ`κληρη η γωνία πανοραµικής λήψης και η γωνία στην οποία
σταθεροποιήσετε την εστίαση και την έκθεση µε το κλείδωµα AE/AF είναι
εξαιρετικά διαφορετική σε φωτειν`τητα, χρώµα και εστίαση, η λήψη δεν θα είναι
επιτυχής. Αν συµβεί αυτ`, αλλάξτε τη γωνία κλειδώµατος και πραγµατοποιήστε
ξανά λήψη.
• Το [Sweep Panorama] δεν είναι κατάλληλο για λήψη:
– Αντικειµένων που κινούνται.
– Αντικειµένων που είναι πολύ κοντά στη φωτογραφική µηχανή.
– Αντικειµένων µε επαναλαµβαν`µενα µοτίβα `πως πλακάκια και αντικειµένων
µε µικρή αντίθεση `πως ο ουραν`ς, µια παραλία µε άµµο, ή ένα λιβάδι.
– Αντικείµενα που αλλάζουν συνεχώς `πως τα κύµατα ή οι καταρράκτες.
– Αντικείµενα `πως ο ήλιος ή ηλεκτρικοί λαµπτήρες, κλπ. που είναι πολύ πιο
φωτεινά απ` τον περίγυρ` τους.
• Η εγγραφή [Sweep Panorama] µπορεί να διακοπεί στις ακ`λουθες περιπτώσεις:
– \ταν µετακινήσετε τη φωτογραφική µηχανή οριζ`ντια ή κατακ`ρυφα πολύ
γρήγορα ή πολύ αργά.
– \ταν υπάρχει έντονο κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής.
• Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί συνεχώς λήψη κατά τη διάρκεια της
εγγραφής [Sweep Panorama] και το κλείστρο συνεχίζει να κάνει κλικ µέχρι το
τέλος της λήψης.
67
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 68
Λήψη φωτογραφιών
Συµβουλές για τη λήψη µιας πανοραµικής εικTνας
Μετακινήστε τη φωτογραφική µηχανή
οριζ`ντια ή κατακ`ρυφα σε ένα τ`ξο µε
σταθερή ταχύτητα και µε την ίδια
κατεύθυνση µε την ένδειξη της οθ`νης.
Το [Sweep Panorama] είναι περισσ`τερο
κατάλληλο για ακίνητα αντικείµενα, παρά
για κινούµενα.
Κατακ`ρυφη
διεύθυνση
Οριζ`ντια
διεύθυνση
Ακτίνα `σο πιο
µικρή γίνεται
• Για το Sweep Panorama, συστήνεται να χρησιµοποιείτε έναν ευρυγώνιο
φακ`.
• \ταν χρησιµοποιείτε ένα φακ` που έχει µεγάλη εστιακή απ`σταση,
µετακινήστε τη φωτογραφική µηχανή οριζ`ντια ή κατακ`ρυφα µε
µικρ`τερη ταχύτητα απ` `τι `ταν χρησιµοποιείτε έναν ευρυγώνιο φακ`.
• Επιλέξτε τη σκηνή και πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση για να
κλειδώσετε την εστίαση, την έκθεση και την ισορροπία του λευκού.
• Αν υπάρχει ένα τµήµα µε πολύ περίπλοκα σχήµατα στο άκρο της
οθ`νης, η σύνθεση της εικ`νας ενδέχεται να αποτύχει. Σε αυτή την
περίπτωση, προσαρµ`στε τη σύνθεση ώστε το τµήµα αυτ` να βρίσκεται
στο κέντρο της εικ`νας και πραγµατοποιήστε ξανά λήψη.
• Μπορείτε να επιλέξετε το µέγεθος εικ`νας: Πλήκτρο MENU t
2t
[Παν`ραµα: Μέγεθος].
Για να επιλέξετε τη διεύθυνση οριζTντιας ή κατακTρυφης
κίνησης της φωτογραφικής µηχανής
Πλήκτρο MENU t
2 t [ΠανTραµα: Κατεύθυνση] t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
68
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 69
Λήψη πανοραµικών εικTνων 3D (3D Sweep Panorama)
Η λειτουργία αυτή είναι κατάλληλη για
z Λήψη πανοραµικών εικ`νων 3D οι οποίες θα φαίνονται ζωντανές σε
µια οθ`νη TV συµβατή µε 3D.
1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
(Sweep Shooting).
2 Πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
3 Επιλέξτε το [3D Sweep Panorama] µε τα v/V και στη
συνέχεια πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
• Για να επιλέξετε το [Sweep Panorama], πιέστε το πλήκτρο Fn και στη
συνέχεια επιλέξτε το.
4 Πραγµατοποιήστε λήψη ενTς θέµατος µε τον ίδιο τρTπο
Tπως για το [Sweep Panorama] (σελίδες 66 έως 68).
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε σηµειώσεις και σηµεία που πρέπει να
προσέξετε σε αυτ`ν τον τρ`πο λήψης, δείτε τις λεπτοµέρειες που
αναφέρονται για τη λήψη [Sweep Panorama].
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λήψη 3D, δείτε στη σελίδα 194.
Για να επιλέξετε τη διεύθυνση οριζTντιας κίνησης της
φωτογραφικής µηχανής
Πλήκτρο MENU t
2 t [ΠανTραµα 3D: Κατεύθυνση]
t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση
• Η κατακ`ρυφη κατεύθυνση δεν παρέχεται µε αυτή τη λειτουργία.
69
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 70
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη µιας φωτογραφίας µε τον τρTπο που θέλετε
(Λειτουργία έκθεσης)
Με µια φωτογραφική µηχανή εναλλάξιµων φακών, µπορείτε να ρυθµίσετε
την ταχύτητα κλείστρου (π`σο χρ`νο είναι ανοιχτ` το κλείστρο) και το
διάφραγµα (το πεδίο που είναι εστιασµένο: βάθος πεδίου) για να
απολαύσετε µια µεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων φωτογραφικής έκφρασης.
Η ρύθµιση της ταχύτητας κλείστρου και του διαφράγµατος δε δηµιουργεί
µ`νο φωτογραφικά εφέ κίνησης και εστίασης, αλλά επίσης καθορίζει τη
φωτειν`τητα της εικ`νας ελέγχοντας το βαθµ` της έκθεσης (το ποσ` του
φωτ`ς που λαµβάνει η φωτογραφική µηχανή), η οποία είναι ο πιο
σηµαντικ`ς παράγοντας στη λήψη φωτογραφιών.
Αλλαγή της φωτεινTτητας µιας εικTνας µέσω του βαθµού
έκθεσης
Βαθµ`ς
έκθεσης
χαµηλ`ς
υψηλ`ς
\ταν χρησιµοποιείτε µια πιο γρήγορη ταχύτητα κλείστρου, η
φωτογραφική µηχανή ανοίγει το διάφραγµα για µικρ`τερο χρονικ`
διάστηµα. Αυτ` σηµαίνει λιγ`τερο χρ`νο µέσα στον οποίο η φωτογραφική
µηχανή λαµβάνει φως, µε αποτέλεσµα µια πιο σκοτεινή εικ`να. Για να
τραβήξετε µια πιο φωτεινή εικ`να, µπορείτε να ανοίξετε σε κάποιο βαθµ`
το διάφραγµα (το άνοιγµα µέσα απ` το οποίο περνάει το φως) µε σκοπ`
να προσαρµοστεί το ποσ` του φωτ`ς που λαµβάνει κάθε φορά η
φωτογραφική µηχανή.
Η φωτειν`τητα της εικ`νας που ρυθµίζεται µε την ταχύτητα κλείστρου και
το διάφραγµα καλείται “έκθεση”.
Αυτή η εν`τητα θα σας δείξει πώς να ρυθµίζετε την έκθεση και να
απολαµβάνετε διάφορους τρ`πους φωτογραφικής έκφρασης µε τη χρήση
της κίνησης, της εστίασης και του φωτ`ς.
70
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 71
Λήψη µε το αυτTµατο πρTγραµµα
Η λειτουργία αυτή είναι
κατάλληλη για
z Χρήση της αυτ`µατης έκθεσης,
ενώ διατηρείτε συγχρ`νως τις
προσωπικές σας ρυθµίσεις για την
ευαισθησία ISO, το ∆ηµιουργικ`
Στυλ, το D-Range Optimizer, κλπ.
1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
P.
2 Καθορίστε τις επιθυµητές ρυθµίσεις για τις λειτουργίες
λήψης (σελίδες 85 έως 122).
• Για να ενεργοποιήσετε το φλας, πιέστε το πλήκτρο
.
3 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
71
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 72
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη µε έλεγχο του θολώµατος του φTντου
(ΠροτεραιTτητα διαφράγµατος)
Η λειτουργία αυτή είναι
κατάλληλη για
z Να εστιάσετε καθαρά το θέµα και
να θολώσετε `,τι άλλο υπάρχει
µπροστά και πίσω απ` το θέµα.
Ανοίγοντας το διάφραγµα
περιορίζεται το πεδίο που είναι
εστιασµένο. (Το βάθος πεδίου
γίνεται µικρ`τερο.)
z Να τραβήξετε το βάθος εν`ς
τοπίου. Κλείνοντας το διάφραγµα
µεγαλώνει το πεδίο που είναι
εστιασµένο. (Το βάθος πεδίου
γίνεται µεγαλύτερο.)
1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
Α.
72
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 73
2 Επιλέξτε την τιµή του
διαφράγµατος (αριθµTς F) µε
τον επιλογέα ελέγχου.
• Μικρ`τερος αριθµ`ς F: Το προσκήνιο
και το φ`ντο του θέµατος θολώνουν.
Μεγαλύτερος αριθµ`ς F: Εστιάζεται το
θέµα, καθώς και το προσκήνιο και το
φ`ντο του.
• ∆εν µπορείτε να ελέγξετε το θ`λωµα
µιας εικ`νας απ` την οθ`νη LCD ή το
σκ`πευτρο. Ελέγξτε τη φωτογραφία
που καταγράφτηκε και προσαρµ`στε το
διάφραγµα.
∆ιάφραγµα (αριθµ`ς F)
3 Ρυθµίστε την εστίαση και
τραβήξτε τη φωτογραφία.
Η ταχύτητα κλείστρου προσαρµ`ζεται
αυτ`µατα για να επιτευχθεί η σωστή
έκθεση.
• \ταν η φωτογραφική µηχανή κρίνει `τι
δεν µπορεί να επιτευχθεί η σωστή
έκθεση µε την επιλεγµένη τιµή
διαφράγµατος, η ταχύτητα κλείστρου
αναβοσβήνει. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
ρυθµίστε ξανά το διάφραγµα.
Ταχύτητα κλείστρου
Τεχνικές λήψης
• Η ταχύτητα κλείστρου µπορεί να γίνει πιο αργή, ανάλογα µε την τιµή του
διαφράγµατος. \ταν η ταχύτητα κλείστρου είναι αργή, χρησιµοποιείστε
ένα τρίποδο.
• Για να θολώσετε ακ`µα περισσ`τερο το φ`ντο, χρησιµοποιείστε έναν
τηλεφακ`, ή έναν φακ` που διαθέτει µικρ`τερο διάφραγµα (φωτειν`
φακ`).
Σηµείωση
• Πιέστε το πλήκτρο
`ταν πραγµατοποιείτε λήψη µε φλας. Ωστ`σο, η εµβέλεια
του φλας διαφέρει, ανάλογα µε την τιµή του διαφράγµατος. \ταν
πραγµατοποιείτε λήψη µε το φλας, ελέγξτε την εµβέλεια του φλας (σελίδα 100).
73
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 74
Λήψη φωτογραφιών
Για να ελέγξετε το θTλωµα του φTντου (Πλήκτρο
ΠροεπισκTπησης)
Η οθ`νη LCD και το σκ`πευτρο δείχνουν
µια εικ`να που έχει συλληφθεί µε το πιο
ανοιχτ` διάφραγµα. Η αλλαγή του
διαφράγµατος επηρεάζει την καθαρ`τητα
του θέµατος, δηµιουργώντας µια διαφορά
µεταξύ της φωτειν`τητας της εικ`νας πριν
τη λήψη και αυτής της πραγµατικής
εικ`νας.
Πιέζοντας το πλήκτρο προεπισκ`πησης,
µπορείτε να δείτε την εικ`να µε το
διάφραγµα που θα χρησιµοποιηθεί στην
πραγµατική λήψη, ώστε να µπορείτε να
ελέγξετε κατά προσέγγιση την
καθαρ`τητα του θέµατος πριν τη λήψη.
Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε το
διάφραγµα στη λειτουργία
προεπισκ`πησης.
Πλήκτρο προεπισκ`πησης
Σηµειώσεις
• Πιέστε το πλήκτρο προεπισκ`πησης αφού ρυθµίσετε την εστίαση.
• Στη λειτουργία Live View, ρυθµίστε τη φωτογραφική µηχανή στη λειτουργία
ελέγχου εστίασης Live View (σελίδα 91).
• Στη λειτουργία σκοπεύτρου, οι εικ`νες που εµφανίζονται στο σκ`πευτρο είναι
σκοτεινές.
74
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 75
Λήψη κινούµενων αντικειµένων µε διάφορους
τρTπους (ΠροτεραιTτητα ταχύτητας κλείστρου)
Η λειτουργία αυτή είναι
κατάλληλη για
z Λήψη εν`ς κινούµενου θέµατος
µε αποτύπωση µιας στιγµής στο
χρ`νο. Χρησιµοποιείστε
γρηγορ`τερη ταχύτητα κλείστρου
για να τραβήξετε καθαρά ένα
στιγµι`τυπο της κίνησης.
z Παρακολούθηση της κίνησης για
να εκφραστεί ο δυναµισµ`ς και η
ροή της. Χρησιµοποιείστε πιο
αργή ταχύτητα κλείστρου για να
αποτυπώσετε τη ροή της κίνησης
εν`ς κινούµενου αντικειµένου.
1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
S.
75
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 76
Λήψη φωτογραφιών
2 Επιλέξτε την ταχύτητα
κλείστρου µε τον επιλογέα
ελέγχου.
Ταχύτητα κλείστρου
3 Ρυθµίστε την εστίαση και
τραβήξτε τη φωτογραφία.
Το διάφραγµα ρυθµίζεται αυτ`µατα ώστε
να επιτευχθεί η σωστή έκθεση.
• Αν η φωτογραφική µηχανή κρίνει `τι
δεν µπορεί να επιτευχθεί η σωστή
έκθεση µε την επιλεγµένη ταχύτητα
κλείστρου, η τιµή του διαφράγµατος
αναβοσβήνει. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
ρυθµίστε ξανά την ταχύτητα κλείστρου.
∆ιάφραγµα (αριθµ`ς F)
Τεχνικές λήψης
• \ταν η ταχύτητα κλείστρου είναι πιο αργή, χρησιµοποιείστε ένα
τρίποδο.
• \ταν πραγµατοποιείτε λήψη κάποιας αθλητικής δραστηρι`τητας σε
κλειστ` χώρο, επιλέξτε µεγαλύτερη ευαισθησία ISO.
Σηµειώσεις
• Η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος φωτογραφικής µηχανής) δεν
εµφανίζεται στη λειτουργία προτεραι`τητας ταχύτητας κλείστρου.
• \σο µεγαλύτερη είναι η ευαισθησία ISO, τ`σο περισσ`τερα θα είναι τα παράσιτα.
• \ταν η ταχύτητα κλείστρου είναι ένα δευτερ`λεπτο ή περισσ`τερο, θα
πραγµατοποιηθεί µείωση θορύβου (Long Exposure NR) µετά τη λήψη για το ίδιο
χρονικ` διάστηµα που ήταν ανοιχτ` το κλείστρο. ∆εν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε άλλη λήψη `σο εκτελείται η λειτουργία µείωσης θορύβου.
76
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 77
• Πιέστε το πλήκτρο
`ταν πραγµατοποιείτε λήψη µε φλας. Ωστ`σο, `ταν
χρησιµοποιείτε το φλας, αν κλείσετε το διάφραγµα (µεγαλύτερος αριθµ`ς F)
κάνοντας πιο αργή την ταχύτητα κλείστρου, το φως του φλας δεν θα φτάσει στα
µακρινά αντικείµενα.
Λήψη µε χειροκίνητη ρύθµιση της έκθεσης
(Χειροκίνητη έκθεση)
Η λειτουργία αυτή είναι
κατάλληλη για
z Λήψη µε την επιθυµητή έκθεση,
ρυθµίζοντας τ`σο την ταχύτητα
κλείστρου, `σο και το διάφραγµα.
1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
Μ.
2 Περιστρέψτε τον επιλογέα
ελέγχου για να ρυθµίσετε την
ταχύτητα κλείστρου και ενώ
πιέζετε το πλήκτρο ,
περιστρέψτε τον επιλογέα
ελέγχου για να ρυθµίσετε το
διάφραγµα.
Πλήκτρο
∆ιάφραγµα (αριθµ`ς F)
Ταχύτητα κλείστρου
77
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 78
Λήψη φωτογραφιών
3 Τραβήξτε τη φωτογραφία µετά
τη ρύθµιση της έκθεσης.
• Ελέγξτε την τιµή της έκθεσης στην
κλίµακα EV (Χειροκίνητη Μέτρηση*).
Προς το +: Οι εικ`νες γίνονται πιο
φωτεινές.
Προς το –: Οι εικ`νες γίνονται πιο
σκοτεινές.
Το βέλος
b B εµφανίζεται αν η
καθορισµένη έκθεση είναι έξω απ` το
εύρος της κλίµακας EV. Το βέλος
αρχίζει να αναβοσβήνει αν η διαφορά
γίνει µεγαλύτερη.
* \ταν η φωτογραφική µηχανή είναι στη
λειτουργία Μ, θα εµφανίσει µια τιµή
αντιστάθµισης προς τα πάνω ή προς τα
κάτω, µε βάση τη σωστή έκθεση
χρησιµοποιώντας το δείκτη της
ένδειξης αντιστάθµισης έκθεσης.
Κανονική τιµή
Σηµειώσεις
• Η ένδειξη
(Προειδοποίηση κουνήµατος φωτογραφικής µηχανής) δεν
εµφανίζεται στη λειτουργία χειροκίνητης έκθεσης.
• \ταν ο επιλογέας θέσης λειτουργίας είναι στη θέση Μ, η ρύθµιση [AUTO] του
ISO γίνεται [100]. Στη λειτουργία Μ, η ρύθµιση [AUTO] του ISO δεν είναι
διαθέσιµη. Ρυθµίστε την ευαισθησία ISO στην τιµή που χρειάζεται (σελίδα 108).
• Πιέστε το πλήκτρο
`ταν πραγµατοποιείτε λήψη µε φλας. Ωστ`σο, η εµβέλεια
του φλας διαφέρει, ανάλογα µε την τιµή του διαφράγµατος. \ταν
πραγµατοποιείτε λήψη µε το φλας, ελέγξτε την εµβέλεια του φλας (σελίδα 100).
Χειροκίνητη µεταβολή
Μπορείτε να αλλάξετε το συνδυασµ` ταχύτητας κλείστρου και τιµής
διαφράγµατος χωρίς να αλλάξει η έκθεση που έχετε καθορίσει.
Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου ενώ
πιέζετε το πλήκτρο AEL για να επιλέξετε
ένα συνδυασµ` ταχύτητας κλείστρου και
τιµής διαφράγµατος.
Πλήκτρο AEL
78
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 79
Λήψη φωτεινών ιχνών µε έκθεση µεγάλης διάρκειας
(BULB)
Η λειτουργία αυτή είναι
κατάλληλη για
z Τη λήψη ιχνών του φωτ`ς, `πως
για παράδειγµα στα
πυροτεχνήµατα.
z Τη λήψη της τροχιάς των άστρων.
1 Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση
Μ.
2 Περιστρέψτε τον επιλογέα
ελέγχου προς τα αριστερά,
µέχρι να εµφανιστεί η ένδειξη
[BULB].
BULB
3 Ενώ πιέζετε το πλήκτρο
,
περιστρέψτε τον επιλογέα
ελέγχου για να ρυθµίσετε το
διάφραγµα (αριθµTς F).
Πλήκτρο
79
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 80
Λήψη φωτογραφιών
4 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση για να ρυθµίσετε την
εστίαση.
5 Πιέστε και κρατήστε πιεσµένο το κλείστρο καθ’ Tλη τη
διάρκεια της λήψης.
\σο είναι πιεσµένο το πλήκτρο του κλείστρου, το κλείστρο παραµένει
ανοιχτ`.
Τεχνικές λήψης
• Χρησιµοποιείστε ένα τρίποδο.
• Ρυθµίστε την εστίαση στο άπειρο στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης
`ταν φωτογραφίζετε πυροτεχνήµατα, κλπ. \ταν η θέση απείρου του
φακού δεν είναι γνωστή, ρυθµίστε πρώτα την εστίαση στα
πυροτεχνήµατα στην ίδια γενική περιοχή και στη συνέχεια
πραγµατοποιήστε τη λήψη.
• Χρησιµοποιείστε το Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο (πωλείται χωριστά)
(σελίδα 122).
Πιέζοντας το πλήκτρο SHUTTER στο Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο
ενεργοποιείται η λήψη BULB και πιέζοντάς το ξανά σταµατάει η λήψη
BULB. ∆ε χρειάζεται να πιέσετε και να κρατήσετε το πλήκτρο SHUTTER
στο Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο.
• Αν χρησιµοποιείτε ένα Τηλεχειριστήριο που είναι εξοπλισµένο µε
λειτουργία κλειδώµατος του πλήκτρου του κλείστρου (πωλείται
χωριστά), µπορείτε να αφήσετε το κλείστρο ανοιχτ` χρησιµοποιώντας
το Τηλεχειριστήριο.
Σηµειώσεις
• \ταν χρησιµοποιείτε ένα τρίποδο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία SteadyShot
(σελίδα 59).
• \σο µεγαλύτερος είναι ο χρ`νος έκθεσης, τ`σο περισσ`τερος είναι ο θ`ρυβος
στην εικ`να.
• Μετά τη λήψη, θα πραγµατοποιηθεί µείωση θορύβου (Long. exp.NR) για το ίδιο
χρονικ` διάστηµα µε αυτ` που ήταν ανοιχτ` το κλείστρο. ∆εν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε λήψη άλλης φωτογραφίας κατά τη διάρκεια της µείωσης
θορύβου.
• \ταν έχει ενεργοποιηθεί το Κλείστρο Χαµ`γελου ή η λειτουργία Auto HDR, δεν
µπορείτε να ρυθµίσετε την ταχύτητα κλείστρου σε [BULB].
• Αν το Κλείστρο Χαµ`γελου ή η λειτουργία Auto HDR χρησιµοποιείται µε την
ταχύτητα κλείστρου ρυθµισµένη σε [BULB], η ταχύτητα κλείστρου ρυθµίζεται
προσωρινά σε 30 δευτερ`λεπτα.
• Συστήνεται να αρχίσετε τη λήψη BULB αφού µειωθεί η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής για να αποφύγετε υποβάθµιση της ποι`τητας της
εικ`νας.
80
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 81
Λήψη ταινιών
1 Ρυθµίστε την εστίαση.
2 Πιέστε το πλήκτρο MOVIE για
Πλήκτρο MOVIE
να αρχίσετε την εγγραφή.
• Η εγγραφή ταινιών µπορεί να αρχίσει
απ` οποιαδήποτε λειτουργία έκθεσης.
• Οι σχετικές µε την έκθεση τιµές, `πως
η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγµα
ρυθµίζονται αυτ`µατα.
3 Πιέστε ξανά το πλήκτρο MOVIE για να σταµατήσετε την
εγγραφή.
Για να επιτύχετε τις επιθυµητές τιµές διαφράγµατος
Τοποθετήστε τον επιλογέα θέσης λειτουργίας στη θέση “Α” και επιλέξτε
την τιµή διαφράγµατος (αριθµ`ς F) χρησιµοποιώντας τον επιλογέα
ελέγχου και στη συνέχεια αρχίστε την εγγραφή της ταινίας σας. Μπορείτε
να πραγµατοποιήσετε εγγραφή µε την επιλεγµένη τιµή διαφράγµατος.
Αυτ` είναι χρήσιµο `ταν θέλετε να ρυθµίσετε το θ`λωµα του φ`ντου.
• Η τιµή διαφράγµατος δεν υποδεικνύεται και δεν µπορεί να ρυθµιστεί
κατά τη διάρκεια της εγγραφής µιας ταινίας.
• Η τιµή διαφράγµατος αλλάζει αν περιστρέψετε το δακτύλιο ζουµ του
φακού κατά τη διάρκεια της εγγραφής µιας ταινίας.
Τεχνικές λήψης
• Οι παρακάτω ρυθµίσεις που έχουν καθοριστεί κατά τη διάρκεια της
λήψης φωτογραφιών χρησιµοποιούνται χωρίς αλλαγή.
– Ισορροπία Λευκού
– ∆ηµιουργικ` Στυλ
– Αντιστάθµιση Έκθεσης
– Λειτουργία Φωτοµέτρησης
• Η αντιστάθµιση έκθεσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της
λήψης ταινιών.
81
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 82
Λήψη φωτογραφιών
Σηµειώσεις
• Η αυτ`µατη εστίαση δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της λήψης
ταινιών. Ρυθµίστε την εστίαση χρησιµοποιώντας την αυτ`µατη εστίαση ή τη
χειροκίνητη εστίαση πριν πιέσετε το πλήκτρο MOVIE.
• Η γωνία λήψης των ταινιών είναι πιο στενή απ` αυτή των φωτογραφιών (µ`νο
DSLR-A560). Αφού πιέσετε το πλήκτρο MOVIE, η φωτογραφική µηχανή δείχνει το
πραγµατικ` εύρος λήψης.
• Η λειτουργία Ανίχνευσης Προσώπων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
• Μην πραγµατοποιείτε λήψη µιας ισχυρής φωτεινής πηγής, `πως ο ήλιος. Ο
εσωτερικ`ς µηχανισµ`ς της φωτογραφικής µηχανής µπορεί να πάθει ζηµιά.
• \ταν εισάγετε ταινίες AVCHD σε έναν υπολογιστή, χρησιµοποιείστε το “PMB”
(σελίδα 164).
• \ταν συνεχίζετε τη λήψη για µεγάλο χρονικ` διάστηµα, η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής αυξάνεται και η ποι`τητα εικ`νας µπορεί να
υποβαθµιστεί.
• \ταν εµφανιστεί η ένδειξη
, η θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής είναι
πολύ υψηλή. Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτ`ς λειτουργίας και περιµένετε
µέχρι να µειωθεί η θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής. Αν συνεχίσετε τη
λήψη, η φωτογραφική µηχανή τίθεται αυτ`µατα εκτ`ς λειτουργίας.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την αναπαραγωγή ταινιών, δείτε στη σελίδα 124.
Για να αλλάξετε το φορµά των αρχείων ταινιών
Πλήκτρο MENU t
1 t [Ταινία: Φορµά Αρχείου] t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
AVCHD
Αυτ` το φορµά αρχείου είναι κατάλληλο για την προβολή
οµαλών εικ`νων βίντεο σε µια TV υψηλής ευκρίνειας.
Οι ταινίες που έχουν ληφθεί µε αυτή τη φωτογραφική
µηχανή εγγράφονται σε φορµά AVCHD, περίπου 60 πεδία/
δευτερ`λεπτο (συσκευές συµβατές µε 1080 60i) ή 50 πεδία/
δευτερ`λεπτο (συσκευές συµβατές µε 1080 50i), µε τη
λειτουργία interlace, µε ήχο Dolby Digital και σε φορµά
AVCHD.
• Για να ελέγξετε αν η φωτογραφική µηχανή σας είναι
συσκευή συµβατή µε 1080 60i ή 1080 50i, ελέγξτε τις
παρακάτω ενδείξεις στο κάτω µέρος της φωτογραφικής
µηχανής.
Συσκευή συµβατή µε 1080 60i: 60i
Συσκευή συµβατή µε 1080 50i: 50i
MP4
Αυτ` το φορµά αρχείου είναι κατάλληλο για ανέβασµα στο
WEB, για προσάρτηση σε e-mail, ή για αναπαραγωγή σε
υπολογιστές.
Οι ταινίες που έχουν ληφθεί µε αυτή τη φωτογραφική
µηχανή εγγράφονται σε φορµά MPEG-4, περίπου 30 πεδία/
δευτερ`λεπτο (συσκευές συµβατές µε 1080 60i) ή 25 πεδία/
δευτερ`λεπτο (συσκευές συµβατές µε 1080 50i), µε τη
λειτουργία progressive, µε ήχο AAC και σε φορµά MP4.
82
DSLR-A560/A580 p42-83:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:19 ? Μ Page 83
Εγγραφή ήχου
\ταν πραγµατοποιείτε λήψη ταινιών, µπορεί να εγγραφεί ο ήχος
λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής ή του φακού. Μπορείτε να
µειώσετε το θ`ρυβο της φωτογραφικής µηχανής χρησιµοποιώντας ένα
τρίποδο και απενεργοποιώντας τη λειτουργία SteadyShot.
Μπορείτε επίσης να πραγµατοποιήσετε εγγραφή ταινιών χωρίς ήχο.
Πλήκτρο MENU t
[Off]
1 t [Ταινία: Εγγραφή Ήχου] t
Για να αλλάξετε το µέγεθος
Πλήκτρο MENU t
1 t [Ταινία: Μέγεθος] t Επιλογή
του επιθυµητού µεγέθους
Για λεπτοµέρειες, δείτε στη σελίδα 141.
∆ιαθέσιµος χρTνος εγγραφής για µια ταινία
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση τον συνολικ` χρ`νο
εγγραφής µε χρήση µιας κάρτας µνήµης που έχει διαµορφωθεί µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή. Οι τιµές έχουν προσδιοριστεί χρησιµοποιώντας ένα
τυπικ` “Memory Stick PRO Duo” της Sony για τις δοκιµές. Οι τιµές
ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης και τον τύπο
της κάρτας µνήµης που χρησιµοποιείται.
DSLR-A580
(Μονάδα: ώρες: λεπτά: δευτερTλεπτα)
ΧωρητικTτητα
Φορµά
αρχείου/
Μέγεθος
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
AVCHD 1920 x 1080
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
MP4 1440 x 1080
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 VGA
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
83
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 84
Λήψη φωτογραφιών
DSLR-A560
(Μονάδα: ώρες: λεπτά: δευτερVλεπτα)
ΧωρητικVτητα
Φορµά
αρχείου/
Μέγεθος
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
AVCHD 1920 x 1080
0:14:00
0:28:30
0:58:10
1:58:50
3:55:20
MP4 1440 x 1080
0:20:40
0:41:40
1:24:40
2:52:30
5:41:00
MP4 VGA
1:15:10
2:31:10
5:06:20
10:23:50
20:33:00
Σηµείωση
• Οι αναφερiµενες τιµές δεν είναι ο συνεχής χρiνος εγγραφής.
Σηµειώσεις σχετικά µε τη συνεχή εγγραφή ταινιών
• Κάθε τιµή συνεχούς χρiνου εγγραφής που υποδεικνύεται εξαρτάται
απi τη θερµοκρασία ή την κατάσταση της φωτογραφικής µηχανής.
• Ο χρiνος εγγραφής είναι µεγαλύτερος αν απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία SteadyShot, πράγµα που απαιτεί τη χρήση τριπiδου ή
παρiµοιας συσκευής.
• Το iριο συνεχούς χρiνου εγγραφής που υποδεικνύεται για µια ταινία
είναι περίπου 14 λεπτά (DSLR-A580) ή περίπου 24 λεπτά (DSLR-A560) σε
θερµοκρασία δωµατίου 20° C. Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
SteadyShot, η φωτογραφική µηχανή είναι διαθέσιµη για συνεχή εγγραφή
για περίπου 29 λεπτά, τiσο για την DSLR-A580, iσο και για την
DSLR-A560.
• Αν εµφανιστεί η ένδειξη
ή η φωτογραφική µηχανή τεθεί αυτiµατα
εκτiς λειτουργίας επειδή η θερµοκρασία στο εσωτερικi της
φωτογραφικής µηχανής είναι πολύ υψηλή, µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε ξανά εγγραφή ταινιών αφού θέσετε τη φωτογραφική
µηχανή εκτiς λειτουργίας για µερικά λεπτά.
• Το µέγιστο µέγεθος ενiς αρχείου ταινίας είναι περίπου 2 GB. eταν το
µέγεθος του αρχείου είναι περίπου 2 GB, η εγγραφή σταµατάει
αυτiµατα iταν το φορµά του αρχείου είναι MP4 και δηµιουργείται
αυτiµατα ένα νέο αρχείο ταινίας iταν το φορµά του αρχείου είναι
AVCHD.
• Ο µέγιστος χρiνος συνεχούς εγγραφής είναι 29 λεπτά.
84
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 85
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Επιλογή της µεθVδου εστίασης
Υπάρχουν δύο µέθοδοι ρύθµισης της εστίασης: η αυτiµατη εστίαση και η
χειροκίνητη εστίαση. Ανάλογα µε το φακi, η µέθοδος αλλαγής ανάµεσα
στην αυτiµατη εστίαση και τη χειροκίνητη εστίαση είναι διαφορετική.
∆ιακVπτης που
πρέπει να
χρησιµοποιηθεί
Για να επιλέξτε την Για να επιλέξετε τη
αυτVµατη εστίαση χειροκίνητη
εστίαση
Ο φακiς είναι
εξοπλισµένος µε
διακiπτη
λειτουργίας
εστίασης
Φακiς
(Τοποθετείτε
πάντα το διακiπτη
λειτουργίας
εστίασης της
φωτογραφικής
µηχανής στη θέση
AF.)
Τοποθετήστε το
διακiπτη
λειτουργίας
εστίασης του
φακού στη θέση
AF.
Τοποθετήστε το
διακiπτη
λειτουργίας
εστίασης του
φακού στη θέση
MF.
Ο φακiς δεν είναι
εξοπλισµένος µε
διακiπτη
λειτουργίας
εστίασης
Φωτογραφική
µηχανή
Τοποθετήστε το
διακiπτη
λειτουργίας
εστίασης της
φωτογραφικής
µηχανής στη θέση
AF.
Τοποθετήστε το
διακiπτη
λειτουργίας
εστίασης της
φωτογραφικής
µηχανής στη θέση
MF.
Τύπος φακού
Χρήση της αυτVµατης εστίασης
1 Τοποθετήστε το διακVπτη
λειτουργίας εστίασης της
φωτογραφικής µηχανής στη
θέση AF.
2 Rταν ο φακVς είναι
εξοπλισµένος µε διακVπτη
λειτουργίας εστίασης,
τοποθετήστε τον στη θέση AF.
85
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 86
Χρήση των λειτουργιών λήψης
3 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη
µέση για να ελέγξετε την
εστίαση και να τραβήξετε τη
φωτογραφία.
• eταν επιβεβαιωθεί η εστίαση, η
ένδειξη εστίασης αλλάζει σε z ή
(παρακάτω).
• Η περιοχή αυτiµατης εστίασης (AF)
iπου έχει επιβεβαιωθεί η εστίαση
γίνεται πράσινη.
Περιοχή αυτiµατης
εστίασης
Ένδειξη εστίασης
Τεχνική λήψης
• Για να επιλέξετε την περιοχή AF που θα χρησιµοποιηθεί για την εστίαση,
προσαρµiστε το [Περιοχή AF] (σελίδα 89).
Ένδειξη εστίασης
Ένδειξη εστίασης
Κατάσταση
φωτισµένη
Η εστίαση έχει κλειδωθεί. Έτοιµοι για λήψη.
φωτισµένη
Η εστίαση έχει επιβεβαιωθεί. Το εστιακi σηµείο
µετακινείται ακολουθώντας ένα κινούµενο αντικείµενο.
Έτοιµοι για λήψη.
φωτισµένη
Πραγµατοποιείται ακiµα εστίαση. ∆εν µπορείτε να
αφήσετε το κλείστρο.
αναβοσβήνει
∆εν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εστίαση. Το κλείστρο
έχει κλειδωθεί.
Θέµατα που ενδέχεται να απαιτήσουν ειδική εστίαση
Χρησιµοποιώντας την αυτiµατη εστίαση, είναι δύσκολο να εστιάσετε στα
παρακάτω θέµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιµοποιείστε τη λειτουργία
κλειδώµατος εστίασης (σελίδα 87) ή τη χειροκίνητη εστίαση (σελίδα 90).
• Ένα θέµα που έχει χαµηλή αντίθεση, iπως ένας µπλε ουρανiς ή ένας
λευκiς τοίχος.
• ∆ύο θέµατα σε διαφορετικές αποστάσεις που επικαλύπτονται στην
περιοχή AF (αυτiµατης εστίασης).
• Ένα θέµα που αποτελείται απi επαναλαµβανiµενα µοτίβα, iπως η
πρiσοψη ενiς κτιρίου.
• Ένα θέµα που είναι πολύ φωτεινi ή γυαλιστερi, iπως ο ήλιος, το
αµάξωµα ενiς αυτοκινήτου, ή η επιφάνεια του νερού.
• eταν το φως του περιβάλλοντος είναι ανεπαρκές.
86
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 87
Για να µετρήσετε την ακριβή απVσταση απV το θέµα
Η ένδειξη
που βρίσκεται στο επάνω
µέρος της φωτογραφικής µηχανής δείχνει
τη θέση του αισθητήρα εικiνας*. eταν
θέλετε να µετρήσετε την ακριβή
απiσταση µεταξύ της φωτογραφικής
µηχανής και του θέµατος, ανατρέξτε στη
θέση της οριζiντιας γραµµής.
* Ο αισθητήρας εικiνας είναι η διάταξη της
φωτογραφικής µηχανής που λειτουργεί
ως φιλµ.
Σηµείωση
• Αν το θέµα είναι πιο κοντά απi iτι η ελάχιστη απiσταση λήψης του
προσαρµοσµένου φακού, η εστίαση δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί. Φροντίστε να
υπάρχει αρκετή απiσταση µεταξύ του θέµατος και της φωτογραφικής µηχανής.
Λήψη της επιθυµητής σύνθεσης (Κλείδωµα εστίασης)
1 Τοποθετήστε το θέµα µέσα
στην περιοχή AF (αυτVµατης
εστίασης) και πιέστε το
κλείστρο µέχρι τη µέση.
Η εστίαση και η έκθεση
σταθεροποιούνται.
2 Κρατήστε πιεσµένο το κλείστρο
µέχρι τη µέση και τοποθετήστε
το θέµα ξανά στην αρχική του
θέση για να συνθέσετε ξανά τη
φωτογραφία.
3 Πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω για να τραβήξετε τη
φωτογραφία.
87
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 88
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Επιλογή της κατάλληλης µεθVδου εστίασης ανάλογα µε
την κίνηση του θέµατος (Λειτουργία αυτVµατης εστίασης)
Πλήκτρο Fn t
(Λειτουργία ΑυτVµατης Εστίασης) t
Επιλογή επιθυµητής ρύθµισης
(AF Μιας
Λήψης)
Η φωτογραφική µηχανή εστιάζει και η εστίαση κλειδώνεται
iταν πιέσετε το κλείστρο µέχρι τη µέση.
(ΑυτVµατη
Η [Λειτουργία Αυτiµατης Εστίασης] αλλάζει µεταξύ AF Μιας
Λήψης και Συνεχούς AF ανάλογα µε την κίνηση του θέµατος.
Πιέζοντας και κρατώντας το κλείστρο µέχρι τη µέση, αν το
θέµα είναι ακίνητο, η εστίαση κλειδώνεται, ενώ αν το θέµα
είναι σε κίνηση, η φωτογραφική µηχανή συνεχίζει να εστιάζει.
(Συνεχής
Η φωτογραφική µηχανή συνεχίζει να εστιάζει iσο πιέζετε και
κρατάτε µέχρι τη µέση πιεσµένο το κλείστρο.
• eταν το θέµα είναι εστιασµένο δεν ακούγεται ηχητικi σήµα.
• ∆εν µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κλείδωµα εστίασης.
AF)
AF)
Τεχνικές λήψης
• Χρησιµοποιείστε το [AF Μιας Λήψης] iταν το θέµα είναι ακίνητο.
• Χρησιµοποιείστε το [Συνεχής AF] iταν το θέµα κινείται.
Σηµείωση
• Το [Αυτiµατη AF] επιλέγεται iταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη
θέση AUTO ή σε µια απi τις παρακάτω λειτουργίες Επιλογής Σκηνικού:
[Πορτρέτο], [Τοπίο], [Ηλιοβασίλεµα], [Νυχτερινή Λήψη], [Νυχτερινi Πορτρέτο], ή
[Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως].
Το [AF Μιας Λήψης] επιλέγεται iταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε
[Μάκρο] στην Επιλογή Σκηνικού.
Το [Συνεχής AF] επιλέγεται iταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε
[∆ράστη στα Σπορ] στην Επιλογή Σκηνικού.
• Το [Συνεχής AF] επιλέγεται iταν χρησιµοποιείται η λειτουργία Κλείστρου
Χαµiγελου.
88
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 89
Επιλογή της περιοχής εστίασης (Περιοχή AF)
Επιλέξτε την επιθυµητή περιοχή AF, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης ή τις
προτιµήσεις σας. Η περιοχή AF iπου έχει επιβεβαιωθεί η εστίαση γίνεται
πράσινη και οι άλλες περιοχές AF εξαφανίζονται.
• Οι περιοχές AF που χρησιµοποιούνται για την εστίαση εξαφανίζονται
στη λειτουργία σκοπεύτρου.
ΟθVνη LCD
Περιοχή AF
ΣκVπευτρο
Περιοχή AF
Πλήκτρο Fn t
(Περιοχή AF) t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
(Ευρεία)
Η φωτογραφική µηχανή προσδιορίζει ποια απi τις 15 περιοχές
AF (τις 11 περιοχές AF στη λειτουργία σκοπεύτρου) θα
χρησιµοποιηθεί για την εστίαση.
Στη λειτουργία σκοπεύτρου, χρησιµοποιούνται επίσης
τέσσερις περιοχές φωτοµέτρησης, εκτiς απi τις 11 περιοχές
AF.
(Σηµειακή)
Η φωτογραφική µηχανή χρησιµοποιεί αποκλειστικά την
περιοχή AF που βρίσκεται µέσα στην κεντρική περιοχή.
(Τοπική)*
Επιλέξτε µε το πλήκτρο ελέγχου την περιοχή για την οποία
θέλετε να ενεργοποιήσετε την εστίαση, µεταξύ 15 των
περιοχών AF (των 11 περιοχών AF στη λειτουργία
σκοπεύτρου). Για να επιλέξετε την επιθυµητή περιοχή, πιέστε
το πλήκτρο AF για να εµφανίσετε την οθiνη ρυθµίσεων.
(Ευέλικτου
Σηµείου)
Μετακινεί την περιοχή AF για να
πραγµατοποιηθεί εστίαση σε ένα µικρi
σηµείο ή µια στενή περιοχή µε τα
v/V/b/B του πλήκτρου ελέγχου.
Περιοχή AF
* eταν είναι επιλεγµένο το [Contrast AF], το [Τοπική] υποδεικνύεται µε το
.
89
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 90
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Σηµειώσεις
• Οι διαθέσιµες ρυθµίσεις περιοχής AF εξαρτώνται απi την κατάσταση της
ρύθµισης [Μέθοδος AF] (σελίδα 91). eταν είναι επιλεγµένο το [Contrast AF], είναι
διαθέσιµα το [Σηµειακή] και το [Ευέλικτο Σηµείο]. eταν είναι επιλεγµένο το
[Phase-detect AF], είναι διαθέσιµα τα [Ευρεία], [Σηµειακή] και [Τοπική].
• eταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στο AUTO ή στην Επιλογή
Σκηνικού, ή έχει επιλεγεί το Κλείστρο Χαµiγελου, το [Περιοχή AF] λαµβάνει την
τιµή [Ευρεία] και δεν µπορείτε να επιλέξετε τις άλλες ρυθµίσεις.
• Η περιοχή AF ενδέχεται να µην φωτίζεται κατά τη διάρκεια της συνεχούς λήψης,
ή iταν το κλείστρο πιεστεί µέχρι κάτω χωρίς παύση.
Χειροκίνητη ρύθµιση της εστίασης (Χειροκίνητη εστίαση)
eταν είναι δύσκολο να επιτύχετε τη σωστή εστίαση µε τη λειτουργία
αυτiµατης εστίασης, µπορείτε να ρυθµίσετε την εστίαση χειροκίνητα.
1 Τοποθετήστε το διακVπτη
λειτουργίας εστίασης του
φακού στη θέση MF.
2 Rταν ο φακVς δε διαθέτει
διακVπτη λειτουργίας εστίασης,
τοποθετήστε το διακVπτη
λειτουργίας εστίασης της
φωτογραφικής µηχανής στη
θέση MF.
3 Περιστρέψτε τον δακτύλιο
εστίασης του φακού µέχρι να
επιτύχετε καθαρή εστίαση.
∆ακτύλιος
εστίασης
Σηµειώσεις
• Στην περίπτωση ενiς θέµατος που µπορεί να εστιαστεί µε τη λειτουργία
αυτiµατης εστίασης, φωτίζεται η ένδειξη z στο σκiπευτρο iταν επιβεβαιωθεί η
εστίαση. eταν χρησιµοποιείται η περιοχή Wide AF (Ευρείας Αυτiµατης
Εστίασης), χρησιµοποιείται η κεντρική περιοχή και iταν χρησιµοποιείται η
περιοχή Τοπικής Αυτiµατης Εστίασης, χρησιµοποιείται η περιοχή που έχει
επιλεγεί µε το πλήκτρο ελέγχου.
90
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 91
• eταν χρησιµοποιείτε ένα τηλεφακi (πωλείται χωριστά), κλπ., η περιστροφή του
δακτυλίου εστίασης ενδέχεται να µην είναι οµαλή.
• ∆εν επιτυγχάνεται σωστή εστίαση µε το σκiπευτρο αν δεν έχει ρυθµιστεί σωστά
η διοπτρία στη λειτουργία σκοπεύτρου (σελίδα 40).
Σύνθεση του πλάνου σας χρησιµοποιώντας τον
αισθητήρα εικVνας (Έλεγχος εστίασης Live View)
Η εικiνα στον αισθητήρα εικiνας εµφανίζεται στην οθiνη LCD µε κάλυψη
100%.
1 Πιέστε το πλήκτρο FOCUS
Πλήκτρο FOCUS CHECK LV
CHECK LV.
Το κάτοπτρο σηκώνεται προς τα πάνω.
2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Στη λειτουργία αυτiµατης εστίασης: Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση
ή πιέστε το πλήκτρο AF.
Στη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης: Περιστρέψτε το δακτύλιο
εστίασης χειροκίνητα.
Σηµειώσεις
• Η εικiνα δεν είναι ορατή στο σκiπευτρο στη λειτουργία ελέγχου εστίασης Live
View.
• eταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία ελέγχου εστίασης Live View στη λειτουργία
σκοπεύτρου, συστήνεται να προσαρµiσετε το κάλυµµα του προσοφθάλµιου
φακού (σελίδα 34).
• eταν πραγµατοποιείτε συνεχή λήψη ή λήψη bracket έκθεσης στη λειτουργία
ελέγχου εστίασης Live View, η αυτiµατη εστίαση ρυθµίζεται για την πρώτη λήψη.
Για να αλλάξετε τη µέθοδο AF
Η µέθοδος AF µπορεί να αλλαχτεί µεταξύ [Contrast AF] (προεπιλεγµένη
ρύθµιση) και [Phase-detect AF] στη λειτουργία ελέγχου εστίασης Live
View. Η αυτiµατη εστίασης ανίχνευσης φάσης χρησιµοποιείται πάντα
iταν η φωτογραφική µηχανή δεν είναι σε λειτουργία ελέγχου εστίασης
Live View.
Πλήκτρο MENU t
2 t [Μέθοδος AF] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
91
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 92
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Στη λειτουργία ελέγχου εστίασης Live View, κάθε µέθοδος AF έχει τις
παρακάτω διαφορές.
Contrast AF
(αυτVµατη
εστίαση
αντίθεσης)
Το Live View λειτουργεί ακiµα και iταν ρυθµίζεται η εστίαση.
• Μiνο iταν χρησιµοποιούνται φακοί SAM ή SSM.
• Οι λειτουργίες Ανίχνευσης Προσώπων και Κλείστρου
Χαµiγελου δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
• Η ρύθµιση περιοχής AF µπορεί να επιλεγεί µεταξύ των
[Σηµειακή] και [Ευέλικτου Σηµείου].
Phase-detect AF
(αυτVµατη
εστίαση
ανίχνευσης
φάσης)
Η ρύθµιση αυτή µικραίνει το χρiνο επίτευξης της εστίασης.
Ωστiσο, το Live View δεν λειτουργεί iσο ρυθµίζεται η
εστίαση.
• Η ρύθµιση περιοχής AF µπορεί να επιλεγεί µεταξύ των
[Ευρεία], [Σηµειακή] και [Τοπική].
Τεχνική λήψης
• eταν χρησιµοποιείτε το [Contrast AF], προσαρµiστε τη φωτογραφική
µηχανή σε ένα τρίποδο διiτι η ρύθµιση της εστίασης µπορεί να είναι
δύσκολη.
Σηµειώσεις
• eταν χρησιµοποιείτε το [Contrast AF], µπορεί να χρειαστεί κάποιο χρονικi
διάστηµα για να ρυθµιστεί η εστίαση, ανάλογα µε το θέµα και τον
προσαρµοσµένο φακi.
• Αν πιέσετε το κλείστρο ή το πλήκτρο AF, η φωτογραφική µηχανή εστιάζει ξανά
στο θέµα, ακiµα και αν έχει ήδη επιτευχθεί η σωστή εστίαση.
• Η φωτεινiτητα της οθiνης µπορεί να αλλάξει iταν ενεργοποιηθεί η AF
αντίθεσης.
• ∆εν εκπέµπεται φωτισµiς AF.
Θέµατα που ενδέχεται να χρειάζονται ειδική εστίαση
Χρησιµοποιώντας την αυτiµατη εστίαση, είναι δύσκολο να εστιάσετε στα
παρακάτω θέµατα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιµοποιείστε τη λειτουργία
κλειδώµατος εστίασης (σελίδα 87) ή τη χειροκίνητη εστίαση (σελίδα 90).
• Είναι σκοτεινά και το θέµα βρίσκεται µακριά.
• Η αντίθεση µεταξύ του θέµατος και του φiντου δεν είναι έντονη.
• Το θέµα βρίσκεται πίσω απi ένα γυαλί.
• Το θέµα κινείται γρήγορα.
• Το θέµα ανακλά το φως iπως ένας καθρέφτης, ή έχει γυαλιστερές
επιφάνειες.
• Το θέµα αναβοσβήνει.
• Το θέµα φωτίζεται απi πίσω.
Η εστίαση ενδέχεται να είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ανάλογα µε τον
φακi που έχει προσαρµοστεί, ακiµα και κατά τη λήψη του ίδιου θέµατος.
92
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 93
Ο ψηφιακVς µετρητής κλίσης αυτής της φωτογραφικής µηχανής
Στη λειτουργία ελέγχου εστίασης Live
View, πιέστε το πλήκτρο DISP ώστε να
εµφανιστεί ο ψηφιακiς µετρητής κλίσης
(σελίδα 42). Ο ψηφιακiς µετρητής κλίσης
δείχνει αν η φωτογραφική µηχανή είναι
οριζiντια, τiσο δεξιά-αριστερά, iσο και
εµπρiς-πίσω. eταν η κάµερα είναι
οριζiντια και προς τις δύο διευθύνσεις, η
ένδειξη γίνεται πράσινη.
Οριζiντια κατεύθυνση
Κατεύθυνση εµπρiς-πίσω
Σηµειώσεις
• Το σφάλµα του ψηφιακού µετρητή κλίσης είναι µεγαλύτερο αν γείρετε τη
φωτογραφική µηχανή πάρα πολύ προς τα εµπρiς ή προς τα πίσω.
• Ενδέχεται να εµφανίζεται µια κλίση ±1°, ακiµα και iταν η φωτογραφική µηχανή
είναι σχεδiν επίπεδη.
Έλεγχος της εστίασης µεγεθύνοντας την εικVνα
Μπορείτε να ελέγξετε την εστίαση µεγεθύνοντας την εικiνα πριν τη
λήψη.
1 Πιέστε το πλήκτρο FOCUS
Πλήκτρο FOCUS CHECK LV
CHECK LV.
2 Πιέστε το πλήκτρο AEL.
Πλήκτρο AEL
93
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 94
Χρήση των λειτουργιών λήψης
3 Πιέστε ξανά το πλήκτρο AEL
για να µεγεθύνετε την εικVνα
και επιλέξτε το τµήµα που
θέλετε να µεγεθύνετε µε τα
v/V/b/B του πλήκτρου
ελέγχου.
• Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο
AEL, η κλίµακα ζουµ αλλάζει ως εξής:
Πλήρης οθiνη t Περίπου x 7.5 t
Περίπου x 15 (DSLR-A580)/Πλήρης
οθiνη t Περίπου x 7 t Περίπου x 14
(DSLR-A560)
4 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
• Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη iταν µια εικiνα είναι
µεγεθυσµένη, ωστiσο η εικiνα που καταγράφεται είναι η πλήρης
εικiνα.
• Η λειτουργία Μεγέθυνσης Εστίασης ακυρώνεται µετά τη λήψη.
Σηµείωση
• Η λειτουργία αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί iταν το [Λειτουργία του
πλήκτρου AEL] στο
Προσωπικi µενού είναι ρυθµισµένη σε [AEL].
94
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 95
Ανίχνευση Προσώπων
Χρήση της λειτουργίας Ανίχνευσης Προσώπων
Η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει τα πρiσωπα, ρυθµίζει την εστίαση και
την έκθεση, πραγµατοποιεί επεξεργασία εικiνας και ρυθµίζει το φλας. Η
λειτουργία Ανίχνευσης Προσώπων είναι ρυθµισµένη στη θέση [On]
σύµφωνα µε την προεπιλεγµένη ρύθµιση.
Το πλαίσιο Ανίχνευσης Προσώπων
eταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει
πρiσωπα, εµφανίζονται λευκά πλαίσια
Ανίχνευσης Προσώπων. eταν η
φωτογραφική µηχανή θεωρήσει iτι είναι
δυνατή η αυτiµατη εστίαση, τα πλαίσια
Ανίχνευσης Προσώπων γίνονται
πορτοκαλί. Πιέζοντας το κλείστρο µέχρι τη
µέση, τα πλαίσια Ανίχνευσης Προσώπων
γίνονται πράσινα.
• Αν ένα πρiσωπο δεν βρίσκεται µέσα
στην περιοχή αυτiµατης εστίασης που
είναι διαθέσιµη iταν πιέσετε το κλείστρο
µέχρι τη µέση, η περιοχή αυτiµατης
εστίασης που χρησιµοποιείται για την
εστίαση γίνεται πράσινη.
• eταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει
πολλαπλά πρiσωπα, επιλέγει αυτiµατα
ένα πρiσωπο που έχει προτεραιiτητα
και το συγκεκριµένο πλαίσιο Ανίχνευσης
Προσώπων γίνεται πορτοκαλί.
Πλαίσια Ανίχνευσης
Προσώπων (λευκά)
Πλαίσιο Ανίχνευσης
Προσώπων (πορτοκαλί)
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ανίχνευσης Προσώπων
Πλήκτρο Fn t
(Ανίχνευση Προσώπων) t [Off]
Τεχνική λήψης
• Συνθέστε το πλάνο έτσι ώστε να επικαλύπτεται το πλαίσιο Ανίχνευσης
Προσώπων µε την περιοχή αυτiµατης εστίασης.
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία Ανίχνευσης Προσώπων δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τη
λειτουργία σκοπεύτρου, iταν η λειτουργία έκθεσης είναι Sweep Shooting ή κατά
τη διάρκεια της εγγραφής ταινιών.
95
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 96
Χρήση των λειτουργιών λήψης
• Μπορούν να ανιχνευτούν µέχρι οκτώ πρiσωπα.
• Η φωτογραφική µηχανή ενδέχεται να µην ανιχνεύσει κανένα πρiσωπο, ή να
θεωρήσει ως πρiσωπο κάποιο άλλο αντικείµενο, ανάλογα µε τις συνθήκες
λήψης.
Σύλληψη χαµογελαστών προσώπων (Κλείστρο
ΧαµVγελου)
eταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει ένα χαµiγελο, το κλείστρο
απελευθερώνεται αυτiµατα.
1 Πλήκτρο Fn t
(Κλείστρο ΧαµVγελου) t [On] t
Επιλογή της επιθυµητής Ευαισθησίας Ανίχνευσης
ΧαµVγελου
• Μπορείτε να ρυθµίσετε την ευαισθησία της λειτουργίας Κλείστρου
Χαµiγελου για τον εντοπισµi των χαµiγελων σύµφωνα µε µια απi
τις παρακάτω τρεις επιλογές:
(Ελαφρύ Χαµiγελο),
(Κανονικi Χαµiγελο),
(Έντονο Χαµiγελο).
• eταν ενεργοποιηθεί το Κλείστρο Χαµiγελου, στην οθiνη
εµφανίζεται η ένδειξη Ευαισθησίας Ανίχνευσης Χαµiγελου.
2 Περιµένετε να ανιχνευτεί ένα
χαµVγελο.
Η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει ένα
χαµiγελο και η εστίαση επιβεβαιώνεται.
eταν η ένταση του χαµiγελου
ξεπερνάει το σηµείο b της κλίµακας,
η φωτογραφική µηχανή τραβάει
φωτογραφίες αυτiµατα.
• eταν η φωτογραφική µηχανή
ανιχνεύσει πρiσωπα, εµφανίζονται
πορτοκαλί πλαίσια Ανίχνευσης
Προσώπων γύρω απi τα πρiσωπα. Τα
πλαίσια Ανίχνευσης Προσώπων γίνονται
πράσινα iταν τα πρiσωπα εστιαστούν.
• Η ένταση του χαµiγελου του
προσώπου που περιβάλλεται απi το
διπλi πλαίσιο Ανίχνευσης Προσώπων
υποδεικνύεται στην κλίµακα
Ευαισθησίας Ανίχνευσης Χαµiγελου.
Πλαίσιο Ανίχνευσης
Προσώπων
Κλίµακα Ευαισθησίας
Ανίχνευσης Χαµiγελου
3 Για να σταµατήσετε τη λήψη, πλήκτρο Fn t
(Κλείστρο ΧαµVγελου) t [Off]
96
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 97
Τεχνικές λήψης
• Για να εστιάσετε στο χαµiγελο, υπερθέστε το πλαίσιο Ανίχνευσης
Προσώπων και την περιοχή AF.
• Μην καλύπτετε τα µάτια και κρατήστε τα µισiκλειστα.
• Μην αλλοιώνετε το πρiσωπο µε καπέλα, µάσκες, γυαλιά ηλίου, κλπ.
• Προσπαθήστε να προσανατολίσετε το πρiσωπο προς το µέρος της
φωτογραφικής µηχανής και κρατήστε το iσο πιο επίπεδο γίνεται.
• Χαµογελάστε καθαρά µε ανοιχτi στiµα. Το χαµiγελο ανιχνεύεται πιο
εύκολα iταν φαίνονται τα δiντια.
• Αν πιέσετε το κλείστρο ενώ είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία
Κλείστρου Χαµiγελου, η φωτογραφική µηχανή τραβάει τη φωτογραφία
και στη συνέχεια επιστρέφει στο Κλείστρο Χαµiγελου.
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία Κλείστρου Χαµiγελου δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί iταν η
λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Sweep Shooting.
• Η λειτουργία οδήγησης ρυθµίζεται αυτiµατα σε [Single-shot adv.] ή [Remote
Cdr.].
• Ο φωτισµiς AF δε λειτουργεί µε τη λειτουργία Κλείστρου Χαµiγελου.
• Αν η φωτογραφική µηχανή δεν ανιχνεύσει ένα χαµiγελο, αλλάξτε τις ρυθµίσεις
Ευαισθησίας Ανίχνευσης Χαµiγελου.
• Τα χαµiγελα ενδέχεται να µην ανιχνευτούν σωστά, ανάλογα µε τις συνθήκες
λήψης.
97
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 98
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Χρήση του φλας
Σε ένα χώρο µε χαµηλi φωτισµi, η χρήση του φλας σας επιτρέπει να
τραβήξετε µια φωτεινή φωτογραφία και επίσης βοηθάει στο να αποτραπεί
το κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής. eταν πραγµατοποιείτε λήψη
ενάντια στον ήλιο, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φλας για να
τραβήξετε µια φωτεινή εικiνα ενiς θέµατος που φωτίζεται απi πίσω.
1 Πλήκτρο Fn t
(Λειτουργία φλας) t Επιλέξτε την
επιθυµητή ρύθµιση
2 Πιέστε το πλήκτρο
.
Πλήκτρο
Το φλας ανοίγει.
• Στη λειτουργία AUTO ή στη λειτουργία
Επιλογής Σκηνικού, το φλας ανοίγει
αυτiµατα αν η ένταση του φωτiς δεν
είναι ικανοποιητική, ή αν το θέµα
φωτίζεται απi πίσω. Το ενσωµατωµένο
φλας δεν ανοίγει ακiµα και αν πιέσετε
το πλήκτρο .
3 ΜVλις ολοκληρωθεί η φVρτιση
του φλας, τραβήξτε τη
φωτογραφία.
z Αναβοσβήνει: Το φλας φορτίζεται.
eσο αναβοσβήνει η ένδειξη, δεν
µπορείτε να απελευθερώσετε το
κλείστρο.
z Φωτισµένη: Το φλας έχει φορτιστεί
και είναι έτοιµο για λήψη.
• Αν πιέσετε το κλείστρο µέχρι τη µέση
σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού µε τη
λειτουργία αυτiµατης εστίασης, το
φλας µπορεί να φωτοβολήσει για να
βοηθήσει στην εύκολη εστίαση του
θέµατος (Φωτισµiς AF).
• Το z υποδεικνύεται µiνο στη
λειτουργία εµφάνισης πληροφοριών
εγγραφής (σελίδα 43).
98
Ένδειξη z (Φiρτισης φλας)
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 99
(Χωρίς Φλας)
∆ε φωτοβολεί ακiµα και αν ανοίξει το ενσωµατωµένο φλας.
(ΑυτVµατο
Φλας)
Φωτοβολεί αν είναι σκοτεινά ή ενάντια στο φως.
(Φλας
Γεµίσµατος)
Φωτοβολεί κάθε φορά που πιέζετε το κλείστρο. eταν η
λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Ρ, Α, S, ή Μ, πιέστε
το πλήκτρο
για να ανοίξετε το φλας πριν τη λήψη.
(ΑργVς
ΣυγχρονισµVς)
Φωτοβολεί κάθε φορά που πιέζετε το κλείστρο. Η λήψη µε
Αργi Συγχρονισµi (Slow Sync) σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη µιας καθαρής φωτογραφίας τiσο του θέµατος,
iσο και του φiντου χαµηλώνοντας την ταχύτητα κλείστρου.
(Οπίσθιος
ΣυγχρονισµVς)
Φωτοβολεί ακριβώς πριν την ολοκλήρωση της έκθεσης κάθε
φορά που πιέζετε το κλείστρο.
(Ασύρµατο)
Ενεργοποιεί ένα εξωτερικi φλας (πωλείται χωριστά) το οποίο
βρίσκεται εκτiς της φωτογραφικής µηχανής και µακριά απi
αυτή (Λήψη µε ασύρµατο φλας).
Τεχνικές λήψης
• Η καλύπτρα του φακού (πωλείται χωριστά) ενδέχεται να εµποδίζει το
φως του φλας. Αφαιρέστε την καλύπτρα του φακού iταν χρησιµοποιείτε
το φλας.
• eταν χρησιµοποιείτε το φλας, πραγµατοποιήστε λήψη απi απiσταση 1
µέτρου ή µεγαλύτερη.
• eταν πραγµατοποιείτε λήψη σε εσωτερικούς χώρους ή λήψη
νυχτερινών σκηνών, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία αργού
συγχρονισµού για να τραβήξετε µια πιο φωτεινή φωτογραφία των
ανθρώπων και του φiντου.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον οπίσθιο συγχρονισµi για να τραβήξετε µια φυσική φωτογραφία του ίχνους ενiς κινούµενου θέµατος,
iπως ένα ποδήλατο που κινείται, ή ένας άνθρωπος που περπατάει.
• eταν χρησιµοποιείτε το φλας HVL-F58AM/HVL-F42AM (πωλείται χωριστά), µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη µε τη λειτουργία συγχρονισµού υψηλής ταχύτητας µε οποιαδήποτε ταχύτητα κλείστρου. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε το φλας.
Σηµειώσεις
• Μην κρατάτε τη φωτογραφική µηχανή καλύπτοντας τον εκποµπi του φλας.
• Οι συνθήκες λήψης που απαιτούνται για να µην εµφανίζονται σκιές στην εικiνα
διαφέρουν, ανάλογα µε το φακi.
• eταν η λειτουργία έκθεσης έχει ρυθµιστεί στη θέση AUTO ή Επιλογή Σκηνικού,
δεν µπορούν να επιλεγούν τα [Αργiς Συγχρονισµiς], [Οπίσθιος Συγχρονισµiς]
και [Ασύρµατο].
• eταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Ρ, Α, S, ή Μ, δεν µπορούν να
επιλεγούν τα [Χωρίς Φλας] και [Αυτiµατο Φλας]. Αν δεν θέλετε να
χρησιµοποιήσετε το φλας, κλείστε το.
• Αν χρησιµοποιείτε το φλας µε ένα στερεοφωνικi µικρiφωνο ή παρiµοια
συσκευή συνδεδεµένη στην Υποδοχή Αξεσουάρ αυτiµατου κλειδώµατος, το
φλας µπορεί να µην ανοίγει στη σωστή θέση και οι εικiνες που καταγράφονται
να έχουν µια σκιά στις γωνίες τους. Αφαιρέστε iποια συσκευή είναι
τοποθετηµένη στην Υποδοχή Αξεσουάρ.
99
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 100
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Εµβέλεια του φλας
Η εµβέλεια του ενσωµατωµένου φλας εξαρτάται απi το συνδυασµi της
ευαισθησίας ISO και της τιµής του διαφράγµατος. Ανατρέξτε στον
παρακάτω πίνακα.
∆ιάφραγµα
Ρύθµιση
ISO
F2.8
F4.0
F5.6
100
1 m– 4.3 m
(3.3 feet– 14 feet)
1 m– 3 m (3.3 feet–
9.8 feet)
1 m– 2.1 m (3.3 feet
– 6.9 feet)
200
1 m– 6 m (3.3 feet – 1 m– 4.3 m (3.3 feet 1 m– 3 m (3.3 feet –
20 feet)
– 14 feet)
9.8 feet)
400
1.4 m– 8.6 m
(4.6 feet – 28 feet)
1 m– 6 m (3.3 feet – 1 m– 4.3 m (3.3 feet
20 feet)
– 14 feet)
800
2 m– 12 m (6.6 feet
– 39 feet)
1.4 m– 8.6 m
(4.6 feet – 28 feet)
1 m– 6 m (3.3 feet –
20 feet)
ΦωτισµVς AF (ΑυτVµατης Εστίασης)
• Ο φωτισµiς AF (AF Illuminator) δεν λειτουργεί iταν το [Λειτουργία
Αυτiµατης Εστίασης] (Autofocus Mode) είναι ρυθµισµένο στη θέση
[Συνεχής AF], ή iταν το θέµα κινείται στο [Αυτiµατη AF]. (Φωτίζεται η
ένδειξη
ή
.)
• Ο φωτισµiς AF ενδέχεται να µη λειτουργήσει µε εστιακές αποστάσεις
300 mm ή µεγαλύτερες.
• eταν έχει προσαρµοστεί ένα εξωτερικi φλας (πωλείται χωριστά) που
είναι εξοπλισµένο µε φωτισµi AF, χρησιµοποιείται ο φωτισµiς AF του
εξωτερικού φλας.
• Ο φωτισµiς AF δε λειτουργεί iταν το [Κλείστρο Χαµiγελου] (Smile
Shutter) είναι στη θέση [On].
Για να απενεργοποιήσετε το φωτισµV AF
Πλήκτρο MENU t
2 t [ΦωτισµVς AF] t [Off]
Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία περιορισµού του
κοκκινίσµατος των µατιών
Η λειτουργία περιορισµού του κοκκινίσµατος των µατιών περιορίζει το
φαινiµενο των κiκκινων µατιών µε την ενεργοποίηση του φλας (σε
χαµηλή ένταση) µερικές φορές πριν τη λήψη, iταν πραγµατοποιείται
λήψη µε φλας.
Πλήκτρο MENU t
100
1 t [Red Eye Reduction] t [On]
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 101
Πραγµατοποίηση λήψης µε ασύρµατο φλας
Με ένα εξωτερικi ασύρµατο φλας (δεν παρέχεται), µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε λήψη µε το φλας χωρίς καλώδιο, iταν το φλας δεν
είναι προσαρµοσµένο στη φωτογραφική µηχανή. Αλλάζοντας τη θέση του
φλας, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη µιας φωτογραφίας µε µια
τρισδιάστατη αίσθηση, ενισχύοντας την αντίθεση φωτiς και σκιάς πάνω
στο θέµα.
Σχετικά µε τη συγκεκριµένη διαδικασία λήψης, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης του φλας.
1 ΠροσαρµVστε το ασύρµατο φλας στην υποδοχή
αξεσουάρ µε αυτVµατο κλείδωµα και θέστε σε
λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή και το φλας.
2 Πλήκτρο Fn t
(Λειτουργία φλας) t
(Ασύρµατο)
3 Αφαιρέστε το ασύρµατο φλας απV την υποδοχή
αξεσουάρ µε αυτVµατο κλείδωµα και ανοίξτε το
ενσωµατωµένο φλας.
• Για να πραγµατοποιήσετε δοκιµαστική ενεργοποίηση του φλας,
πιέστε το πλήκτρο AEL.
Σηµειώσεις
• Η φωτογραφική µηχανή δεν µπορεί να πραγµατοποιήσει ασύρµατο έλεγχο λiγου
φωτισµού.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ασύρµατου φλας µετά τη λήψη µε ασύρµατο
φλας. Αν χρησιµοποιηθεί το ενσωµατωµένο φλας iσο είναι ακiµα ενεργή η
λειτουργία ασύρµατου φλας, η έκθεση µε φλας δεν θα είναι σωστή.
• Αλλάξτε το κανάλι του εξωτερικού φλας αν κάποιος άλλος φωτογράφος
χρησιµοποιεί και αυτiς ασύρµατο φλας σε κοντινή απiσταση και το
ενσωµατωµένο φλας του/της ενεργοποιεί το δικi σας φλας. Για να αλλάξετε το
κανάλι του εξωτερικού φλας, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε
αυτi.
Ρύθµιση του πλήκτρου AEL
eταν χρησιµοποιείτε ένα ασύρµατο φλας, συστήνεται να ρυθµίσετε το
[AEL] στη θέση [Συγκράτηση] (Hold) στο Προσωπικi Μενού
(σελίδα 149).
101
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 102
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Ρύθµιση της φωτεινVτητας της εικVνας (Έκθεση,
Αντιστάθµιση φλας, Φωτοµέτρηση)
Λήψη µε σταθερή φωτεινVτητα (Κλείδωµα AE)
eταν πραγµατοποιείτε λήψη προς το µέρος του ήλιου ή δίπλα σε ένα
παράθυρο, η έκθεση µπορεί να µην είναι η σωστή για το θέµα εξ’ αιτίας
της µεγάλης διαφοράς στο φωτισµi µεταξύ του θέµατος και του φiντου.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρησιµοποιείστε το φωτiµετρο στο σηµείο που
το θέµα είναι αρκετά φωτεινi και κλειδώστε την έκθεση πριν τη λήψη. Για
να µειώσετε τη φωτεινiτητα του θέµατος, στρέψτε τη φωτογραφική
µηχανή προς ένα σηµείο που είναι πιο φωτεινi απi το θέµα και
χρησιµοποιείστε το φωτiµετρο για να κλειδώσετε την έκθεση ολiκληρης
της εικiνας. Για να κάνετε το θέµα πιο φωτεινi, στρέψτε τη φωτογραφική
µηχανή προς ένα σηµείο που είναι πιο σκοτεινi απi το θέµα και
χρησιµοποιείστε το φωτiµετρο για να κλειδώσετε την έκθεση ολiκληρης
της εικiνας.
Το τµήµα αυτi περιγράφει πώς να τραβήξετε µια πιο φωτεινή εικiνα του
θέµατος χρησιµοποιώντας το
(Σηµειακή φωτοµέτρηση).
Σηµείο κλειδώµατος
της έκθεσης.
1 Πλήκτρο Fn t
(Λειτουργία φωτοµέτρησης) t
(Σηµειακή)
2 Ρυθµίστε την εστίαση στο σηµείο που θέλετε να
κλειδώσετε την έκθεση.
Η έκθεση ρυθµίζεται iταν επιτευχθεί η εστίαση.
102
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 103
3 Πιέστε το πλήκτρο AEL για να
κλειδώσετε την έκθεση.
Εµφανίζεται η ένδειξη
κλειδώµατος AE).
(ένδειξη
Πλήκτρο AEL
4 Ενώ πιέζετε το πλήκτρο AEL, εστιάστε στο θέµα και
τραβήξτε τη φωτογραφία.
• Αν θέλετε να συνεχίσετε να τραβάτε µε την ίδια τιµή έκθεσης, πιέστε
και κρατήστε το πλήκτρο AEL µετά τη λήψη. Η ρύθµιση ακυρώνεται
iταν αφήσετε το πλήκτρο.
Σηµείωση
• Στη λειτουργία ελέγχου εστίασης Live View (σελίδα 91), ρυθµίστε το [Λειτουργία
πλήκτρου AEL] σε [AEL] στο Προσωπικi µενού
.
Χρήση της αντιστάθµισης φωτεινVτητας για ολVκληρη
την εικVνα (Αντιστάθµιση έκθεσης)
Η έκθεση επιτυγχάνεται αυτiµατα (Αυτiµατη έκθεση), εκτiς απi την
περίπτωση της λειτουργίας έκθεσης Μ.
Με βάση την έκθεση που επιτυγχάνεται µε την αυτiµατη έκθεση,
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε αντιστάθµιση της έκθεσης
µετατοπίζοντας την έκθεση είτε προς την πλευρά του +, είτε προς την
πλευρά του –, ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας. Μπορείτε να κάνετε
ολiκληρη την εικiνα φωτεινiτερη µετατοπίζοντας την έκθεση προς την
πλευρά του +. Ολiκληρη η εικiνα γίνεται σκοτεινiτερη µετατοπίζοντας
την έκθεση προς την πλευρά του –.
Ρύθµιση προς την
πλευρά του –
Αρχική έκθεση
Ρύθµιση προς την
πλευρά του +
103
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 104
Χρήση των λειτουργιών λήψης
1 Πιέστε το πλήκτρο
.
Πλήκτρο
• Στη λειτουργία σκοπεύτρου
εµφανίζεται η οθiνη αντιστάθµισης
έκθεσης.
2 Ρυθµίστε την έκθεση µε τον
επιλογέα ελέγχου.
Προς το + (υπερέκθεση): Η εικiνα γίνεται
πιο φωτεινή.
Προς το – (υποέκθεση): Η εικiνα γίνεται
πιο σκοτεινή.
Κανονική έκθεση
3 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Τεχνικές λήψης
• Ρυθµίστε το βαθµi αντιστάθµισης ελέγχοντας την εικiνα που
καταγράφεται.
• Χρησιµοποιώντας τη λήψη Bracket, µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
λήψη πολλαπλών φωτογραφιών µε µεταβολή της έκθεσης προς το συν ή
προς το πλην (σελίδα 120).
Σηµείωση
• Το στοιχείο αυτi δεν µπορεί να επιλεγεί iταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη στη θέση AUTO ή Επιλογή Σκηνικού.
Λήψη ελέγχοντας την οθVνη µε χρήση του ιστογράµµατος
Αριθµiς πίξελ
Το ιστiγραµµα είναι η κατανοµή
φωτεινiτητας που δείχνει πiσα πίξελ µιας
συγκεκριµένης φωτεινiτητας υπάρχουν
στην εικiνα.
Σκοτεινi
Πλήκτρο MENU t
Φωτεινi
2 t [ΙστVγραµµα] t [On]
• Αντί για την Οθiνη Γραφικών, εµφανίζεται το ιστiγραµµα iταν πιέσετε
µερικές φορές το πλήκτρο DISP (σελίδα 42).
104
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 105
Η αντιστάθµιση έκθεσης αλλάζει
αντίστοιχα το ιστiγραµµα. Ένα
παράδειγµα είναι η εικiνα στα δεξιά.
Πραγµατοποιώντας λήψη µε την
αντιστάθµιση έκθεσης προς τη θετική
πλευρά αυξάνεται η φωτεινiτητα
ολiκληρης της εικiνας, κάνοντας iλο το
ιστiγραµµα να µετακινηθεί προς τη
φωτεινή πλευρά (δεξιά πλευρά). Αν η
αντιστάθµιση έκθεσης εφαρµοστεί στην
αρνητική πλευρά, το ιστiγραµµα θα
µετακινηθεί προς την άλλη πλευρά. Τα δύο
άκρα του ιστογράµµατος δείχνουν τα
τµήµατα υψηλής και χαµηλής
φωτεινiτητας. Είναι αδύνατο να
επαναφέρετε αργiτερα αυτές τις
περιοχές µε χρήση υπολογιστή. Αν είναι
απαραίτητο, ρυθµίστε την έκθεση και
τραβήξτε ξανά τη φωτογραφία.
Σηµειώσεις
• Το ιστiγραµµα που εµφανίζεται στην λειτουργία Live view δεν υποδεικνύει την
τελική εικiνα που καταγράφεται. Υποδεικνύει την κατάσταση της εικiνας εκείνη
τη στιγµή. Το ιστiγραµµα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα µε τη ρύθµιση του
διαφράγµατος, κλπ.
• Το ιστiγραµµα διαφέρει µεταξύ της λήψης και της αναπαραγωγής στις παρακάτω
περιπτώσεις:
– eταν χρησιµοποιηθεί το φλας.
– eταν η φωτεινή ένταση του θέµατος είναι µικρή, iπως στην περίπτωση µιας
νυχτερινής σκηνής.
Προσαρµογή της φωτεινής έντασης του φλας
(Αντιστάθµιση φλας)
eταν πραγµατοποιείτε λήψη µε το φλας, µπορείτε να ρυθµίσετε µiνο την
ένταση του φλας, χωρίς να αλλάξετε την αντιστάθµιση της έκθεσης.
Μπορείτε να αλλάξετε µiνο την έκθεση του κύριου θέµατος που
βρίσκεται µέσα στην εµβέλεια του φλας.
Πλήκτρο Fn t
(Αντιστάθµιση φλας) t Επιλογή
επιθυµητής ρύθµισης
• Προς το +: Αυξάνει την ένταση του φλας.
• Προς το –: Μειώνει την ένταση του φλας.
105
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 106
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Σηµειώσεις
• Το στοιχείο αυτi δεν µπορεί να επιλεγεί iταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη στη θέση AUTO, Sweep Shooting, ή Επιλογή Σκηνικού.
• Αν έχετε προσαρµiσει την ένταση του φλας, εµφανίζεται η ένδειξη
στο
σκiπευτρο iταν ανοίγει το ενσωµατωµένο φλας. Κατά τη ρύθµιση, προσέξτε να
µην ξεχάσετε να µηδενίσετε την τιµή.
• Το θετικi εφέ του φλας ενδέχεται να µην είναι ορατi λiγω της περιορισµένης
έντασης του φλας, αν το θέµα είναι έξω απi τη µέγιστη εµβέλεια του φλας. Αν το
θέµα είναι πολύ κοντά, ενδέχεται να µην είναι ορατi το αρνητικi εφέ.
Αντιστάθµιση έκθεσης και αντιστάθµιση φλας
Η αντιστάθµιση έκθεσης αλλάζει την ταχύτητα κλείστρου, το διάφραγµα
και την ευαισθησία ISO (iταν είναι επιλεγµένο το [AUTO]) για να
πραγµατοποιήσει την αντιστάθµιση.
Η αντιστάθµιση του φλας αλλάζει µiνο την ένταση του φλας.
Επιλογή της λειτουργίας ελέγχου φλας για τη ρύθµιση
της έντασης του φλας (Έλεγχος φλας)
Πλήκτρο MENU t
2 t [Έλεγχος φλας] t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης
ADI flash
Η µέθοδος αυτή ελέγχει το φωτισµi του φλας, µετρώντας το
ανακλώµενο φως του προκαταρκτικού φλας µε βάση την
σχετική πληροφορία απiστασης. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει
ακριβή αντιστάθµιση του φλας µε ουσιαστικά καµία επίδραση
απi την ανάκλαση απi το θέµα.
Pre-flash TTL
Η µέθοδος αυτή ελέγχει την ένταση του φωτiς του φλας
µετρώντας µiνο το ανακλώµενο φως του προκαταρκτικού
φλας. Η µέθοδος αυτή υπiκειται στις ανακλάσεις απi το θέµα.
ADI: Advanced Distance Integration (Προηγµένη Ενσωµάτωση Απiστασης)
TTL: Through the lens (µέσα απi τον φακi)
• eταν είναι επιλεγµένο το [ADI flash], η χρήση ενiς φακού που διαθέτει
λειτουργία κωδικοποίησης απiστασης µπορεί να προσφέρει
µεγαλύτερης ακρίβειας αντιστάθµιση του φλας χρησιµοποιώντας πιο
ακριβείς πληροφορίες απiστασης.
106
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 107
Σηµειώσεις
• eταν η απiσταση µεταξύ του θέµατος και του εξωτερικού φλας (πωλείται
χωριστά) δεν µπορεί να καθοριστεί (λήψη µε ασύρµατο φλας, λήψη µε ένα φλας
εκτiς της κάµερας χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο, λήψη µε ένα δίδυµο φλας
µάκρο, κλπ.), η κάµερα επιλέγει αυτiµατα το Pre-flash TTL.
• Επιλέξτε το [Pre-flash TTL] στις παρακάτω περιπτώσεις, καθώς η κάµερα δεν
µπορεί να λάβει ακριβείς πληροφορίες απiστασης µε το φλας ADI.
– Στο φλας HVL-F36AM έχει προσαρτηθεί ένα ευρύ πάνελ.
– Στη λήψη µε φλας χρησιµοποιείται ένα σύστηµα διάχυσης.
– Χρησιµοποιείται ένα φίλτρο µε συντελεστή έκθεσης, iπως ένα φίλτρο ND.
– Χρησιµοποιείται ένας φακiς για κοντινή απiσταση.
• Το φλας ADI είναι διαθέσιµο µiνο σε συνδυασµi µε φακούς που παρέχουν
κωδικοποιητή απiστασης. Για να εξακριβώσετε εάν ο φακiς είναι εξοπλισµένος
µε κωδικοποιητή απiστασης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε
τον φακi.
Επιλογή της µεθVδου µέτρησης της φωτεινVτητας ενVς
θέµατος (Λειτουργία φωτοµέτρησης)
Πλήκτρο Fn t
(Λειτουργία φωτοµέτρησης) t Επιλογή
της επιθυµητής λειτουργίας
(Πολλαπλών
Τµηµάτων)
Η λειτουργία αυτή µετράει το φως σε κάθε περιοχή αφού
διαιρέσει τη συνολική περιοχή σε πολλαπλά τµήµατα και
καθορίζει τη σωστή έκθεση για ολiκληρη την οθiνη.
(Κεντροβαρής)
∆ίνοντας έµφαση στην κεντρική περιοχή της οθiνης, αυτή η
λειτουργία µετράει τη µέση φωτεινiτητα iλης της οθiνης.
(Σηµειακή)
Η λειτουργία αυτή µετράει το φως µiνο µέσα στον κύκλο
σηµειακής φωτοµέτρησης, στο κέντρο της οθiνης.
Τεχνικές λήψης
• Για γενικού τύπου λήψεις χρησιµοποιήστε τη φωτοµέτρηση [Πολλαπλών
Τµηµάτων].
• eταν υπάρχει ένα θέµα µε µεγάλη αντίθεση στην περιοχή AF, µετρήστε
το φως του θέµατος που θέλετε να τραβήξετε µε τη βέλτιστη έκθεση
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία σηµειακής φωτοµέτρησης και
χρησιµοποιείστε τη λήψη µε κλείδωµα AE (σελίδα 102).
Σηµείωση
• eταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση AUTO ή Επιλογή
Σκηνικού, το [Λειτουργία Φωτοµέτρησης] ρυθµίζεται σε [Πολλαπλών τµηµάτων]
και δεν µπορείτε να επιλέξετε µια άλλη λειτουργία.
107
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 108
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Ρύθµιση του ISO
Η ευαισθησία στο φως εκφράζεται µε τον αριθµi ISO (προτεινiµενος
δείκτης έκθεσης). eσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµiς, τiσο µεγαλύτερη
είναι και η ευαισθησία.
1 Πιέστε το πλήκτρο ISO για να
Πλήκτρο ISO
εµφανίσετε την οθVνη ISO.
2 Επιλέξτε την επιθυµητή τιµή µε τα v/V του πλήκτρου
ελέγχου.
• eσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµiς, τiσο υψηλiτερη θα είναι η
στάθµη θορύβου.
• Αν επιλέξετε το [Multi Frame Noise Reduct.], επιλέξτε την επιθυµητή
τιµή µε τα b/B.
Σηµειώσεις
• eταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση AUTO, Sweep Shooting, ή
Επιλογή Σκηνικού, το ISO ρυθµίζεται σε AUTO και δεν µπορείτε να επιλέξετε
άλλους αριθµούς ISO.
• eταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση P/Α/S και το ISO είναι
ρυθµισµένο στη θέση [AUTO], το ISO ρυθµίζεται αυτiµατα µεταξύ ISO 100 και
ISO 1600 (DSLR-Α580)/ISO 200 και ISO 1600 (DSLR-Α560).
• Η ρύθµιση [AUTO] δεν παρέχεται στη λειτουργία εγγραφής Μ. Αν αλλάξετε τη
λειτουργία εγγραφής σε Μ µε τη ρύθµιση [AUTO], η τιµή του ISO ρυθµίζεται στην
ελάχιστη τιµή ISO. Ρυθµίστε το ISO ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
Μείωση θορύβου πολλαπλών καρέ (Multi Frame NR)
Η φωτογραφική µηχανή τραβάει αυτiµατα πολλαπλές φωτογραφίες,
συνδυάζει τις εικiνες, µειώνει το θiρυβο και καταγράφει µια εικiνα. Στη
λειτουργία Multi Frame NR µπορείτε να επιλέξετε αριθµούς ISO έως ISO
25600.
Η εικiνα που καταγράφεται αποτελεί συνδυασµi πολλών εικiνων.
Σηµειώσεις
• Πιέστε και κρατήστε το κλείστρο µέχρι να σταµατήσει η συνεχής λήψη.
• eταν το [Εικiνα: Ποιiτητα] είναι ρυθµισµένο σε [RAW] ή [RAW & JPEG], η
λειτουργία αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φλας, το D-Range Optimizer και το [Auto
HDR].
108
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 109
ΑυτVµατη αντιστάθµιση της φωτεινVτητας και της
αντίθεσης (D-Range)
Πλήκτρο D-RANGE t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης
(Off)
(D-Range
Optimizer)
(Auto HDR)
Πλήκτρο D-RANGE
∆εν χρησιµοποιούνται οι λειτουργίες DRO/Auto HDR.
∆ιαιρώντας την εικiνα σε µικρές περιοχές, η φωτογραφική
µηχανή αναλύει την αντίθεση φωτiς και σκιάς µεταξύ του
θέµατος και του φiντου, παράγοντας µια εικiνα µε την
ιδανική φωτεινiτητα και διαβάθµιση.
Τραβάει τρεις φωτογραφίες µε διαφορετική έκθεση και στη
συνέχεια επικαλύπτει τη φωτεινή περιοχή της υποεκτεθειµένης εικiνας και τη σκοτεινή περιοχή της υπερεκτεθειµένης εικiνας για να δηµιουργήσει µια εικiνα µε
πλούσια διαβάθµιση.
Καταγράφονται δύο εικiνες: µια εικiνα µε τη σωστή έκθεση
και µια εικiνα µε επικάλυψη.
∆ιVρθωση της φωτεινVτητας της εικVνας (D-Range
Optimizer)
1 Πλήκτρο D-RANGE t
(D-Range Optimizer)
2 Επιλέξτε τη βέλτιστη στάθµη µε τα b/B στο πλήκτρο
ελέγχου.
(ΑυτVµατο)
(Στάθµη)*
∆ιορθώνει αυτiµατα τη φωτεινiτητα.
Βελτιστοποιεί τις διαβαθµίσεις της καταγραµµένης εικiνας σε
κάθε περιοχή της εικiνας. Επιλέξτε τη βέλτιστη στάθµη
µεταξύ του Lv1 (ασθενής) και του Lv5 (ισχυρή).
* Το Lv_ που εµφανίζεται µε το
είναι το βήµα που είναι επιλεγµένο.
109
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 110
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Σηµειώσεις
• Η ρύθµιση λαµβάνει την τιµή [Off] iταν είναι επιλεγµένο το [Ηλιοβασίλεµα],
[Νυχτερινή Λήψη], [Νυχτερινi Πορτρέτο] ή [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] στην
Επιλογή Σκηνικού. Η ρύθµιση λαµβάνει την τιµή [Αυτiµατο] iταν έχουν επιλεγεί
άλλες λειτουργίες στην Επιλογή Σκηνικού.
• eταν πραγµατοποιείτε λήψη µε το D-Range Optimizer, η εικiνα µπορεί να έχει
θiρυβο. Επιλέξτε την κατάλληλη στάθµη ελέγχοντας την εικiνα που έχει
εγγραφεί, ειδικά iταν χρησιµοποιείτε το εφέ σε µεγάλη ένταση.
ΑυτVµατη αντιστάθµιση µε πλούσιες διαβαθµίσεις (Auto
High Dynamic Range)
1 Πλήκτρο D-RANGE t
(Auto HDR)
2 Επιλογή της βέλτιστης στάθµης µε το b/B στο πλήκτρο
ελέγχου.
(ΑυτVµατη
∆ιαφορά
Έκθεσης)
∆ιορθώνει τη διαφορά έκθεσης αυτiµατα.
(Στάθµη
∆ιαφοράς
Έκθεσης)*
Ρυθµίζει τη διαφορά έκθεσης µε βάση την αντίθεση του
θέµατος. Επιλέξτε τη βέλτιστη στάθµη µεταξύ του 1.0 EV
(ασθενής) και του 6.0 EV (ισχυρή).
Για παράδειγµα: eταν είναι επιλεγµένο το 2.0 EV,
επικαλύπτονται τρεις εικiνες: µια εικiνα µε –1.0 EV, µια
εικiνα µε τη σωστή έκθεση και µια εικiνα µε + 1.0 EV.
* Το _EV που εµφανίζεται µε το
είναι το τρέχον επιλεγµένο βήµα.
Τεχνική λήψης
• Επειδή το κλείστρο πατιέται δύο φορές για µια λήψη, προσέξτε τα εξής:
– Χρησιµοποιείστε αυτή τη λειτουργία iταν το θέµα είναι ακίνητο ή δεν
αναβοσβήνει.
– Μην αλλάζετε το καδράρισµα.
– eταν φωτογραφίζετε ανθρώπους, συστήνουµε να χρησιµοποιείτε τη
λειτουργία Live View.
Σηµειώσεις
• eταν το [Εικiνα: Ποιiτητα] είναι ρυθµισµένο σε [RAW] ή [RAW & JPEG], η
λειτουργία αυτή δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
110
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 111
• eταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε AUTO, Sweep Shooting ή
Επιλογή Σκηνικού, δεν µπορείτε να επιλέξετε το [Auto HDR].
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε το [Auto HDR] µε το Κλείστρο Χαµiγελου. Αν
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείστρου Χαµiγελου µε επιλεγµένο το [Auto
HDR], η φωτογραφική µηχανή θα χρησιµοποιήσει προσωρινά τη ρύθµιση DRO.
• ∆εν µπορείτε να αρχίσετε τη λήψη της επiµενης φωτογραφίας µέχρι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία σύλληψης.
• Ενδέχεται να µην επιτύχετε το επιθυµητi αποτέλεσµα ανάλογα µε τη διαφορά
φωτεινiτητας ενiς θέµατος και τις συνθήκες λήψης.
• eταν χρησιµοποιείται το φλας, η λειτουργία αυτή δεν έχει µεγάλη επίδραση.
• eταν η αντίθεση της σκηνής είναι µικρή ή iταν σηµειωθεί κούνηµα της
φωτογραφικής µηχανής ή θiλωµα του θέµατος, ενδέχεται να µην επιτύχετε
καλές εικiνες HDR. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εµφανίζεται η ένδειξη
στην
καταγραµµένη εικiνα για να σας πληροφορήσει για αυτή την κατάσταση.
Πραγµατοποιήστε ξανά τη λήψη προσέχοντας την αντίθεση και το θiλωµα.
111
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 112
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Επεξεργασία εικVνας
Επιλογή της επεξεργασίας εικVνας που προτιµάτε
(∆ηµιουργικV Στυλ)
Εκτiς απi την επιθυµητή επεξεργασία εικiνας, µπορείτε να ρυθµίσετε
την έκθεση (ταχύτητα κλείστρου και διάφραγµα) iπως σας αρέσει µε το
[∆ηµιουργικi Στυλ], σε αντίθεση µε την Επιλογή Σκηνικού που η έκθεση
ρυθµίζεται απi τη φωτογραφική µηχανή.
1 Πλήκτρο Fn t
(∆ηµιουργικV Στυλ) t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
2 Αν θέλετε να ρυθµίσετε τα
(Αντίθεση),
(ΚορεσµVς), ή
(ΚαθαρVτητα), επιλέξτε το επιθυµητV
στοιχείο µε τα b/B του πλήκτρου ελέγχου και
προσαρµVστε την τιµή µε τα v/V.
(ΚανονικV) Συλλαµβάνει διάφορες σκηνές µε πλούσια διαβάθµιση και
ωραία χρώµατα.
(ΖωντανV)
Ο κορεσµiς και η αντίθεση αυξάνονται για τη σύλληψη
ωραίων τοπίων iπως λουλουδιών, του µπλε ουρανού, της
θάλασσας, του πράσινου την άνοιξη και των φθινοπωρινών
φύλλων µε πλούσια και έντονα χρώµατα.
(Πορτρέτο) Κατάλληλο για πορτρέτα, αναπαράγει απαλά τους τiνους του
δέρµατος.
(Τοπίο)
Ο κορεσµiς, η αντίθεση και η καθαρiτητα αυξάνονται για τη
σύλληψη ζωντανών και καθαρών σκηνών. Κάνει επίσης τα
µακρινά τοπία να ξεχωρίζουν.
Συλλαµβάνει ωραία το κiκκινο χρώµα του ηλιοβασιλέµατος.
(Ηλιοβασίλεµα)
Για σύλληψη ασπρiµαυρων εικiνων.
(ΑσπρVµαυρο)
112
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 113
Για κάθε επιλογή δηµιουργικού στυλ µπορούν να ρυθµιστούν τα
(Αντίθεση),
(Κορεσµiς) και
(Καθαρiτητα).
(Αντίθεση)
eσο µεγαλύτερη είναι η τιµή που επιλέγεται, τiσο
µεγαλύτερη είναι η διαφορά µεταξύ φωτiς και σκιάς, το οποίο
έχει επίδραση στην εικiνα.
(ΚορεσµVς)
eσο µεγαλύτερη είναι η τιµή που επιλέγεται, τiσο πιο
ζωντανά είναι τα χρώµατα. eταν επιλεγεί χαµηλiτερη τιµή, τα
χρώµατα της εικiνας είναι πιο περιορισµένα και απαλά.
(ΚαθαρVτητα)
Ρυθµίζει την καθαρiτητα. eσο µεγαλύτερη είναι η τιµή που
επιλέγεται, τiσο περισσiτερο τονίζονται τα περιγράµµατα και
iσο χαµηλiτερη τιµή επιλέγεται, τiσο πιο απαλά είναι τα
περιγράµµατα.
Σηµειώσεις
• Αν χρησιµοποιείται η ρύθµιση AUTO ή Επιλογή Σκηνικού για τη λειτουργία
έκθεσης, το [∆ηµιουργικi Στυλ] λαµβάνει την τιµή [Κανονικi] και δεν µπορείτε
να επιλέξετε άλλες ρυθµίσεις.
• Αν επιλέξετε το [Ασπρiµαυρο], δεν µπορείτε να ρυθµίσετε τον κορεσµi.
Αλλαγή του εύρους αναπαραγωγής χρωµάτων
(ΧρωµατικVς Χώρος)
Ο τρiπος που αναπαράγονται τα χρώµατα µε συνδυασµούς αριθµών, ή το
εύρος της αναπαραγωγής των χρωµάτων καλείται “χρωµατικiς χώρος”.
Μπορείτε να αλλάξετε το χρωµατικi χώρο, ανάλογα µε το σκοπi σας.
Πλήκτρο MENU t
3 t [ΧρωµατικVς Χώρος] t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
sRGB
Αυτiς είναι ο τυπικiς χρωµατικiς χώρος της ψηφιακής
φωτογραφικής µηχανής. Χρησιµοποιείστε το sRGB για
κανονικές λήψεις, iπως iταν σκοπεύετε να εκτυπώσετε τις
εικiνες χωρίς καµία τροποποίηση.
Adobe RGB
Ο χρωµατικiς χώρος Adobe RGB έχει ένα µεγάλο εύρος
αναπαραγωγής χρωµάτων. eταν ένα µεγάλο µέρος του
θέµατος είναι έντονα πράσινο ή κiκκινο, το Adobe RGB είναι
πιο αποτελεσµατικi.
• Το iνοµα αρχείου της εικiνας αρχίζει µε “_DSC”.
Σηµειώσεις
• Το Adobe RGB προορίζεται για εφαρµογές ή εκτυπωτές που υποστηρίζουν
διαχείριση χρωµάτων και επιλογές χρωµατικού χώρου DCF 2.0. Η χρήση κάποιων
εφαρµογών ή εκτυπωτών που δεν υποστηρίζουν τα παραπάνω ενδέχεται να έχει
ως αποτέλεσµα εικiνες χωρίς πιστή αναπαραγωγή των χρωµάτων.
• eταν προβάλλετε εικiνες που έχουν εγγραφεί µε το Adobe RGB στη
φωτογραφική µηχανή ή σε συσκευές που δεν είναι συµβατές µε το Adobe RGB,
οι εικiνες παρουσιάζουν χαµηλi κορεσµi χρωµάτων.
113
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 114
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Ρύθµιση των χρωµατικών τVνων (Ισορροπία
λευκού)
Οι χρωµατικοί τiνοι του θέµατος αλλάζουν ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά
της πηγής φωτiς. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς αλλάζει ο χρωµατικiς
τiνος µε βάση διάφορες πηγές φωτiς, σε σύγκριση µε ένα θέµα που
φαίνεται λευκi µε το φως του ήλιου.
Φως ηµέρας
Συννεφιά
Λαµπτήρες
φθορισµού
Λαµπτήρες
πυράκτωσης
Λευκi
Μπλε
απiχρωση
Πράσινη
απiχρωση
Κiκκινη
απiχρωση
ΚαιρVς /
φωτισµVς
Χαρακτηριστικά
του φωτVς
Η ισορροπία του λευκού είναι µια λειτουργία που ρυθµίζει τους
χρωµατικούς τiνους σε κατά προσέγγιση αυτi που βλέπετε.
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία iταν οι χρωµατικοί τiνοι της εικiνας
δεν είναι αυτοί που περιµένατε, ή iταν θέλετε να αλλάξετε τους
χρωµατικούς τiνους επίτηδες, για λiγους φωτογραφικής έκφρασης.
Σηµειώσεις
• eταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη στη θέση AUTO ή Επιλογή
Σκηνικού, το [Ισορροπία Λευκού] ρυθµίζεται σε [Αυτiµατη Ισορροπία Λευκού]
(Auto AWB) και δεν µπορείτε να επιλέξετε άλλες λειτουργίες.
• Αν η µiνη διαθέσιµη πηγή φωτiς είναι ένας λαµπτήρας υδραργύρου ή νατρίου, η
φωτογραφική µηχανή δεν θα µπορέσει να επιτύχει τη σωστή ισορροπία του
λευκού εξ’ αιτίας των χαρακτηριστικών της πηγής φωτiς. Σε τέτοιες περιπτώσεις
χρησιµοποιήστε το φλας.
Ρύθµιση της ισορροπίας του λευκού για συγκεκριµένες
πηγές φωτVς (ΑυτVµατη/Προεπιλεγµένη ισορροπία του
λευκού)
Πλήκτρο Fn t AWB (Ισορροπία λευκού) t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
• eταν δεν είναι επιλεγµένο το [AWB], µπορείτε να ρυθµίσετε µε ακρίβεια
τους χρωµατικούς τiνους µε το b/B. Ρυθµίζοντας προς την πλευρά του
+ η εικiνα αποκτά κοκκινωπή απiχρωση και ρυθµίζοντας προς την
πλευρά του – η εικiνα αποκτά µπλε απiχρωση.
114
DSLR-A560/A580 p84-115:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 2:55 ? Μ Page 115
AWB (ΑυτVµατη
Ισορροπία
Λευκού)
(Φως Ηµέρας)
(Σκιά)
Η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει αυτiµατα την πηγή φωτiς
και προσαρµiζει τους χρωµατικούς τiνους.
Αν πραγµατοποιήσετε µια επιλογή για µια συγκεκριµένη πηγή
φωτiς, οι χρωµατικοί τiνοι ρυθµίζονται για αυτή την πηγή
φωτiς (προεπιλεγµένη ισορροπία λευκού).
(Συννεφιά)
(Λαµπτήρες
Πυράκτωσης)
(Λαµπτήρες
Φθορισµού)
(Φλας)
Τεχνικές λήψης
• Χρησιµοποιείστε τη λειτουργία Bracket ισορροπίας του λευκού αν δεν
µπορείτε να πετύχετε το επιθυµητi χρώµα µε την επιλεγµένη ρύθµιση
(σελίδα 122).
• Αν επιλέξετε το [5500Κ] (Θερµοκρασία Χρώµατος) ή το [0] (Φίλτρο
Χρώµατος), µπορείτε να επιλέξετε την επιθυµητή τιµή (παρακάτω).
• Αν επιλέξετε το [Προσωπική], µπορείτε να καταχωρήσετε τη δική σας
ρύθµιση (σελίδα 116).
ΚαθορισµVς της θερµοκρασίας χρώµατος και ενVς εφέ
φίλτρου (Θερµοκρασία Χρώµατος/Φίλτρο Χρώµατος)
Πλήκτρο Fn t AWB (Ισορροπία λευκού) t [5500Κ]
(Θερµοκρασία Χρώµατος) ή [0] (Φίλτρο Χρώµατος)
• Για να ρυθµίσετε τη θερµοκρασία χρώµατος, επιλέξτε την τιµή µε τα
b/B.
• Για να ρυθµίσετε το φίλτρο χρώµατος, επιλέξτε τη διεύθυνση
αντιστάθµισης µε τα b/B.
Σηµείωση
• Επειδή οι µετρητές χρώµατος είναι σχεδιασµένοι για κάµερες µε φιλµ, οι τιµές
διαφέρουν στην περίπτωση λαµπτήρων φθορισµού / νατρίου / υδραργύρου.
Συστήνουµε να χρησιµοποιείτε την προσωπική ισορροπία του λευκού, ή να
πραγµατοποιείτε µια δοκιµαστική λήψη.
115
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 116
Χρήση των λειτουργιών λήψης
5500Κ*1
(Θερµοκρασία
Χρώµατος)
Ρυθµίζει την ισορροπία του λευκού µε βάση τη θερµοκρασία
χρώµατος. dσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµhς, τhσο πιο
κhκκινη είναι η εικhνα και hσο µικρhτερος είναι ο αριθµhς,
τhσο πιο µπλε είναι η εικhνα.
0*2 (Φίλτρο
χρώµατος)
Επιτυγχάνει το εφέ των φίλτρων CC (Αντιστάθµισης
Χρώµατος) που χρησιµοποιούνται στη φωτογραφία.
Με βάση τη χρήση της καθορισµένης θερµοκρασίας χρώµατος
ως στάνταρ τιµή, η θερµοκρασία χρώµατος µπορεί να
αντισταθµιστεί προς το G (Πράσινο) ή το Μ (Ματζέντα).
*1 Η τιµή είναι η τρέχουσα επιλεγµένη θερµοκρασία χρώµατος.
*2 Η τιµή είναι η τρέχουσα επιλεγµένη τιµή για το φίλτρο χρώµατος.
Καταχώριση των χρωµατικών τbνων (Προσωπική
ισορροπία του λευκού)
Σε µια σκηνή hπου το φως του περιβάλλοντος αποτελείται απh διάφορους
τύπους πηγών φωτhς, χρησιµοποιείστε την προσωπική ισορροπία του
λευκού για να αναπαράγετε µε ακρίβεια το λευκh χρώµα.
1 Πλήκτρο Fn t AWB (Ισορροπία λευκού) t
(Προσωπική)
2 Επιλέξτε το [
SET] µε τα b/B του πλήκτρου ελέγχου
και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πλήκτρου
ελέγχου.
3 Κρατήστε τη φωτογραφική µηχανή έτσι ώστε η λευκή
περιοχή να καλύπτει πλήρως την περιοχή αυτbµατης
εστίασης στο κέντρο και πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω.
Το κλείστρο κάνει κλικ και εµφανίζονται οι ρυθµισµένες τιµές
(Θερµοκρασία Χρώµατος και Φίλτρο Χρώµατος).
4 Πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
Η οθhνη επιστρέφει στην οθhνη πληροφοριών εγγραφής, διατηρώντας
την αποθηκευµένη τιµή προσωπικής ισορροπίας του λευκού.
• Η προσωπική ρύθµιση ισορροπίας του λευκού που καταχωρείται µε
αυτή τη διαδικασία είναι ενεργή µέχρι να καταχωρηθεί µια νέα τιµή.
116
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 117
Σηµείωση
• Το µήνυµα “Custom WB error” υποδεικνύει hτι η τιµή είναι έξω απh το
αναµενhµενο εύρος. (dταν χρησιµοποιείται το φλας σε ένα θέµα που βρίσκεται
κοντά ή hταν είναι µέσα στο πλάνο ένα θέµα µε έντονα χρώµατα.) Αν
καταχωρήσετε αυτή την τιµή, η ένδειξη
γίνεται κίτρινη στην οθhνη
πληροφοριών εγγραφής της οθhνης LCD. Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη
σε αυτh το σηµείο, αλλά συστήνεται να ρυθµίσετε ξανά την ισορροπία του
λευκού για να επιτύχετε µια σωστhτερη τιµή.
Για να ανακαλέσετε την προσωπική ρύθµιση ισορροπίας του
λευκού
Πλήκτρο Fn t AWB (Ισορροπία λευκού) t
(Προσωπική)
Σηµείωση
• Αν χρησιµοποιείται το φλας hταν πιεστεί το κλείστρο, καταχωρείται µια
προσωπική τιµή ισορροπίας του λευκού που λαµβάνει υπhψη το φως του φλας.
Χρησιµοποιείστε το φλας στις επhµενες λήψεις.
117
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 118
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Επιλογή της λειτουργίας οδήγησης
Η φωτογραφική µηχανή αυτή διαθέτει επτά λειτουργίες οδήγησης, hπως
λήψη µιας φωτογραφίας ή συνεχής λήψη. Χρησιµοποιείστε τις ανάλογα µε
τις ανάγκες σας.
Λήψη µιας µεµονωµένης φωτογραφίας
Η λειτουργία αυτή είναι για κανονική λήψη.
Πλήκτρο
t
(Single-shot adv.)
Σηµείωση
• dταν η λειτουργία έκθεσης είναι [∆ράση στα Σπορ] στην Επιλογή Σκηνικού, δεν
µπορείτε να τραβήξετε µια µεµονωµένη φωτογραφία.
Συνεχής λήψη
Η φωτογραφική µηχανή καταγράφει εικhνες συνεχhµενα µε τις παρακάτω
ταχύτητες*.
Λειτουργία Live view
–
Λειτουργία
σκοπεύτρου
Μέγιστο 5 εικhνες ανά
δευτερhλεπτο
Λειτουργία ελέγχου
εστίασης Live View
Μέγιστο 5 εικhνες ανά
δευτερhλεπτο
Μέγιστο 3 εικhνες ανά
δευτερhλεπτο
Μέγιστο 3 εικhνες ανά
δευτερhλεπτο
–
* Με τις δικές µας συνθήκες µέτρησης. Η ταχύτητα συνεχούς λήψης
ενδέχεται να είναι µικρhτερη, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
1 Πλήκτρο
t
(Continuous adv.) t Επιλογή της
επιθυµητής ταχύτητας
2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
• Αν πιέσετε και κρατήσετε το κλείστρο, η εγγραφή συνεχίζεται.
118
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 119
Μέγιστος αριθµbς συνεχbµενων λήψεων
Ο αριθµhς των εικhνων που µπορούν να ληφθούν συνεχhµενα έχει ένα
άνω hριο.
DSLR-A580
DSLR-A560
Fine
44 εικhνες
27 εικhνες
Standard
45 εικhνες
47 εικhνες
RAW & JPEG
20 εικhνες
7 εικhνες
RAW
22 εικhνες
7 εικhνες
Για συνεχbµενη λήψη µε µεγαλύτερη ταχύτητα
Η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί συνεχή λήψη µε µέγιστη ταχύτητα
επτά εικhνες το δευτερhλεπτο.
Η έκθεση και η εστίαση ρυθµίζονται σύµφωνα µε το πρώτο καρέ.
Πλήκτρο
t
(Speed Priority Cont.)
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε συνεχhµενη λήψη φωτογραφιών hταν στο
σκhπευτρο αναβοσβήνει το “0”. Περιµένετε µέχρι να σταµατήσει να εµφανίζεται
η ένδειξη.
• dταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε µια λειτουργία Επιλογής
Σκηνικού διαφορετική απh τη [∆ράση στα Σπορ], δεν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε συνεχhµενη λήψη.
• Η ταχύτητα της συνεχούς λήψης ενδέχεται να είναι µικρhτερη hταν η [Ανίχνευση
Προσώπων] είναι στη θέση [On].
Χρήση του χρονοδιακbπτη
Ο χρονοδιακhπτης 10 δευτερολέπτων είναι βολικhς hταν ο φωτογράφος
θέλει να εµφανίζεται στη φωτογραφία και ο χρονοδιακhπτης 2
δευτερολέπτων είναι βολικhς για τον περιορισµh του κουνήµατος της
φωτογραφικής µηχανής διhτι σηκώνεται πρώτα το κάτοπτρο.
1 Πλήκτρο
t
(Χρονοδιακbπτης) t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
• Ο αριθµhς µετά απh το
είναι επιλεγµένος.
είναι ο αριθµhς των δευτερολέπτων που
2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
• dταν ενεργοποιείται ο χρονοδιακhπτης, αυτh υποδεικνύεται µε
ηχητικά σήµατα και τη λυχνία χρονοδιακhπτη. Η λυχνία
χρονοδιακhπτη αναβοσβήνει γρήγορα και τα ηχητικά σήµατα
ακούγονται σε κοντινά διαστήµατα ακριβώς πριν τη λήψη.
119
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 120
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Για να ακυρώσετε το χρονοδιακbπτη
Πιέστε το πλήκτρο
.
Σηµειώσεις
• dταν τραβάτε φωτογραφίες χρησιµοποιώντας το σκhπευτρο, χρησιµοποιείστε το
κάλυµµα του σκοπεύτρου (σελίδα 34).
• Μη στρέφετε το φακh προς τον ήλιο µε το χρονοδιακhπτη 2 δευτερολέπτων. Η
θερµhτητα του ήλιου καίει το διάφραγµα του κλείστρου και αυτh έχει ως
αποτέλεσµα την πρhκληση ζηµιάς στο διάφραγµα του κλείστρου.
Λήψη φωτογραφιών µε µεταβολή της έκθεσης (Exposure
Bracket)
Βασική έκθεση
Κατεύθυνση –
Κατεύθυνση +
Η λήψη Bracket σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε λήψη πολλαπλών
φωτογραφιών, κάθε µια µε διαφορετικh βαθµh έκθεσης. Καθορίστε την
τιµή της απhκλισης (βήµατα) απh τη βασική έκθεση και η φωτογραφική
µηχανή θα πραγµατοποιήσει λήψη µεταβάλλοντας αυτhµατα την έκθεση.
Πιέστε και κρατήστε το κλείστρο µέχρι να σταµατήσει η λήψη. dταν
χρησιµοποιείται το φλας, χρησιµοποιείται η λήψη Bracket µε φλας για να
µεταβάλλει την ένταση του φλας. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία,
πιέστε το κλείστρο για κάθε λήψη.
1 Πλήκτρο
t
(Bracket: Cont.) t Επιλέξτε το
επιθυµητb βήµα Bracket
2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Η βασική έκθεση ρυθµίζεται για την πρώτη φωτογραφία.
• Πιέστε και κρατήστε το κλείστρο µέχρι να σταµατήσει η εγγραφή. Με
τη λήψη bracket µε φλας, πιέστε το κλείστρο τρεις φορές.
120
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 121
Σηµειώσεις
• dταν ο επιλογέας θέσης λειτουργίας είναι στη θέση Μ, η έκθεση µεταβάλλεται
αλλάζοντας την ταχύτητα κλείστρου.
• dταν προσαρµhζετε την έκθεση, η έκθεση µεταβάλλεται µε βάση την
αντισταθµισµένη τιµή.
• Το Bracket δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί hταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη στη θέση AUTO ή Επιλογή Σκηνικού.
Κλίµακα EV στη λήψη Bracket
Bracket φωτhς
περιβάλλοντος*
0.3 βήµατα, τρεις λήψεις
Αντιστάθµιση έκθεσης 0
Bracket φλας
0.7 βήµατα, τρεις λήψεις
Αντιστάθµιση φλας –1.0
Φαίνεται στην πάνω σειρά.
Φαίνεται στην κάτω σειρά.
Οθbνη LCD
(λειτουργία Live view)
Οθbνη LCD
(Λειτουργία
σκοπεύτρου/
Κανονική Οθbνη)
Σκbπευτρο
* Φως περιβάλλοντος: Οποιοδήποτε άλλο φως εκτhς απh το φως του φλας
που φωτίζει τη σκηνή για µεγάλο χρονικh διάστηµα, hπως φυσικh φως,
ένας λαµπτήρας πυράκτωσης, ή ένας λαµπτήρας φθορισµού.
• Στη λήψη Bracket, ο ίδιος αριθµhς δεικτών µε τον αριθµh των εικhνων
που µπορούν να εγγραφούν εµφανίζεται στην κλίµακα EV. Ωστhσο, στη
λήψη Bracket µε φλας, οι δείκτες δεν εµφανίζονται στο σκhπευτρο.
• dταν αρχίσει η λήψη Bracket, οι δείκτες που υποδεικνύουν
φωτογραφίες που έχουν ήδη εγγραφεί αρχίζουν να εξαφανίζονται ένας
προς έναν.
121
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 122
Χρήση των λειτουργιών λήψης
Λήψη µε µεταβολή της ισορροπίας του λευκού
(WB Bracket)
Λαµβάνονται τρεις φωτογραφίες µε µεταβολή της ισορροπίας του λευκού
µε βάση την επιλεγµένη ισορροπία του λευκού και τη θερµοκρασία
χρώµατος / φίλτρο χρώµατος.
1 Πλήκτρο
t
WB (WB Bracket) t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης
• dταν επιλεγεί το Lo, η µεταβολή είναι 10 mired* και hταν επιλεγεί το
Hi, η µεταβολή είναι 20 mired.
2 Ρυθµίστε την εστίαση και τραβήξτε τη φωτογραφία.
* Mired: µονάδα µέτρησης που υποδεικνύει την ποιhτητα της µετατροπής
χρώµατος στα φίλτρα θερµοκρασίας χρώµατος.
Λήψη µε το Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα
SHUTTER και 2 SEC (το κλείστρο απελευθερώνεται µετά απh 2
δευτερhλεπτα) στο Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο RMT-DSLR1 (πωλείται
χωριστά). Επίσης, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε το
Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο.
1 Πλήκτρο
t
(Remote Cdr.)
2 Εστιάστε στο θέµα, στρέψτε τον εκποµπb του
Ασύρµατου Τηλεχειριστηρίου προς τον αισθητήρα
τηλεχειρισµού και τραβήξτε τη φωτογραφία.
Σηµείωση
• dταν τραβάτε φωτογραφίες χρησιµοποιώντας το σκhπευτρο, χρησιµοποιείστε το
κάλυµµα του σκοπεύτρου (σελίδα 34).
122
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 123
Χρήση των λειτουργιών προβολής
Προβολή εικbνων
Η τελευταία καταγραµµένη εικhνα εµφανίζεται στην οθhνη LCD.
1 Πιέστε το πλήκτρο
.
Πλήκτρο DISP
Πλήκτρο
2 Επιλέξτε µια εικbνα µε τα b/B του πλήκτρου ελέγχου.
Για να επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης
Πιέστε ξανά το πλήκτρο
.
Για να αλλάξετε την οθbνη δεδοµένων εγγραφής
Πιέστε το πλήκτρο DISP.
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο DISP, η οθhνη αλλάζει ως εξής.
Με δεδοµένα
εγγραφής
Εµφάνιση
ιστογράµµατος
Χωρίς δεδοµένα
εγγραφής
Για να επιλέξετε το φάκελο απb bπου θα πραγµατοποιηθεί
αναπαραγωγή
Πλήκτρο MENU t
2 t [Επιλογή Φακέλου] t Επιλογή
του επιθυµητού φακέλου
Για να επιλέξετε τον προσανατολισµb bταν αναπαράγετε µια
εικbνα που έχει εγγραφεί µε κατακbρυφο προσανατολισµb
(πορτρέτο)
Πλήκτρο MENU t
2 t [Οθbνη Αναπαραγωγής] t
Επιλογή επιθυµητής ρύθµισης
123
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 124
Χρήση των λειτουργιών προβολής
Σηµείωση
• dταν αναπαράγετε την εικhνα σε µια TV ή έναν υπολογιστή, η εικhνα
εµφανίζεται µε κατακhρυφο προσανατολισµh (πορτρέτο), ακhµα και αν έχει
επιλεγεί η [Χειροκίνητη περιστροφή].
Για κύλιση των πανοραµικών εικbνων
Επιλέξτε µια πανοραµική εικhνα και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του
πλήκτρου ελέγχου. Πιέζοντάς το ξανά πραγµατοποιείται παύση της
αναπαραγωγής.
Οι εικhνες 3D Sweep Panorama δεν µπορούν να εµφανιστούν σταδιακά
στην οθhνη. Η αναπαραγωγή µε κύλιση δεν είναι διαθέσιµη για εικhνες
που έχουν εγγραφεί µε το [3D Pan.: Image Size] ρυθµισµένο στη θέση
[16:9].
Αναπαραγωγή ταινιών
1 Πλήκτρο MENU t
1 t [Επιλογή Φωτογραφίας/
Ταινίας] t [Ταινία]
2 Επιλέξτε την επιθυµητή ταινία µε τα b/B του πλήκτρου
ελέγχου και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του
πλήκτρου ελέγχου.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
µιας ταινίας
Χειρισµbς πλήκτρου ελέγχου / επιλογέα
ελέγχου
Παύση/συνέχιση
z
Γρήγορη κίνηση εµπρhς
B
Γρήγορη κίνηση πίσω
b
Αργή κίνηση εµπρhς
Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου
προς τα δεξιά κατά τη διάρκεια της
παύσης
Αργή κίνηση πίσω
Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου
προς τα αριστερά κατά τη διάρκεια της
παύσης
Ρύθµιση έντασης ήχου
v/V
Για να ρυθµίσετε την ένταση του ήχου
Πλήκτρο MENU t
1 t [Ρύθµιση Έντασης] t Επιλογή
της επιθυµητής τιµής
124
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 125
Για να επιλέξετε την ηµεροµηνία των ταινιών που θα
αναπαραχθούν
Οι ταινίες αποθηκεύονται µε βάση την ηµεροµηνία.
Πλήκτρο MENU t
2 t [Επιλογή Ηµεροµηνίας] t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε άλλες συσκευές ενδέχεται να µην
αναπαράγονται µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
Περιστροφή µιας εικbνας
1 Εµφανίστε την εικbνα που
θέλετε να περιστρέψετε και
πιέστε το πλήκτρο
.
Πλήκτρο
2 Πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
Η εικhνα περιστρέφεται αριστερhστροφα. Αν θέλετε και άλλη
περιστροφή, επαναλάβετε το βήµα 2.
• Απh τη στιγµή που θα περιστρέψετε µια εικhνα, αυτή θα προβάλλεται
µε το νέο προσανατολισµh, ακhµα και αν θέσετε τη φωτογραφική
µηχανή εκτhς λειτουργίας.
Για να επιστρέψετε στην κανονική οθbνη αναπαραγωγής
Πιέστε το πλήκτρο
.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να περιστρέψετε ταινίες.
• dταν αντιγράφετε περιστραµµένες εικhνες σε έναν υπολογιστή, το “PMB” που
περιέχεται στο CD-ROM (παρέχεται) µπορεί να εµφανίσει τις περιστραµµένες
εικhνες σωστά. Ωστhσο, οι εικhνες ενδέχεται να µην περιστρέφονται, ανάλογα
µε το λογισµικh που χρησιµοποιείτε.
125
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 126
Χρήση των λειτουργιών προβολής
Μεγέθυνση εικbνων
Μια εικhνα µπορεί να µεγεθυνθεί, για να την εξετάσετε καλύτερα. Αυτh
είναι βολικh για να ελέγξετε την εστίαση της καταγραµµένης εικhνας.
1 Εµφανίστε την εικbνα που
θέλετε να µεγεθύνετε και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο .
Πλήκτρο
2 Κάντε ζουµ στην εικbνα µε το
πλήκτρο
ή το πλήκτρο
.
• Περιστρέφοντας τον επιλογέα ελέγχου
αλλάζει η εικhνα διατηρώντας την ίδια
µεγέθυνση. dταν τραβάτε πολλές
φωτογραφίες του ίδιου θέµατος,
µπορείτε να συγκρίνετε την εστίασή
τους.
Πλήκτρο
3 Επιλέξτε το τµήµα που θέλετε να µεγεθύνετε µε τα
v/V/b/B του πλήκτρου ελέγχου.
Για να ακυρώσετε την αναπαραγωγή µε µεγέθυνση
Πιέστε το πλήκτρο
µέγεθος.
ώστε η εικhνα να επανέλθει στο κανονικh της
Κλίµακα µεγέθυνσης
Η κλίµακα µεγέθυνσης είναι η εξής.
Μέγεθος εικbνας
Εύρος µεγέθυνσης
DSLR-Α580
DSLR-Α560
L
Περίπου 1.1 x - 11.8 x
Περίπου 1.1 x - 11.8 x
M
Περίπου 1.1 x - 8.8 x
Περίπου 1.1 x - 8.0 x
S
Περίπου 1.1 x - 6.0 x
Περίπου 1.1 x - 5.5 x
126
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 127
Επιλογή της οθbνης λίστας εικbνων
1 Πιέστε το πλήκτρο
.
Πλήκτρο
Η οθhνη αλλάζει στην οθhνη ευρετηρίου.
2 Πιέστε επανειληµµένα το
πλήκτρο DISP για να επιλέξετε
το επιθυµητb φορµά οθbνης.
• Η οθhνη αλλάζει µε την παρακάτω
σειρά: 9 εικhνες t 4 εικhνες
Πλήκτρο DISP
Για να επιστρέψετε στην οθbνη εµφάνισης µιας εικbνας
Πιέστε το πλήκτρο
ή το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου hταν επιλέξετε
την επιθυµητή εικhνα.
Για να επιλέξετε την οθbνη ευρετηρίου ταινιών
Για να εµφανίσετε ταινίες στην οθhνη
ευρετηρίου ταινιών, επιλέξτε το
(ταινία) στην καρτέλα µε τα v/V/b/B του
πλήκτρου ελέγχου και στη συνέχεια πιέστε
το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
Καρτέλα επιλογής εµφάνισης
φωτογραφιών/ταινιών
Αυτbµατη αναπαραγωγή εικbνων (Παρουσίαση)
Πλήκτρο MENU t
[Enter]
1 t [Παρουσίαση] (Slide Show) t
Αναπαράγει τις καταγραµµένες εικhνες µε τη σειρά (Slide Show). Η
παρουσίαση σταµατάει αυτhµατα µhλις προβληθούν hλες οι εικhνες.
• Μπορείτε να δείτε την προηγούµενη/επhµενη εικhνα µε τα b/B του
πλήκτρου ελέγχου.
• ∆εν µπορείτε να κάνετε παύση της παρουσίασης.
127
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 128
Χρήση των λειτουργιών προβολής
Για να σταµατήσετε στη µέση µια παρουσίαση
Πιέστε το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
Για να επιλέξετε το ενδιάµεσο διάστηµα µεταξύ των εικbνων
στην παρουσίαση
Πλήκτρο MENU t
1 t [Παρουσίαση] t [Ενδιάµεσο
διάστηµα] (Interval) t Επιλογή του επιθυµητού αριθµού
δευτερολέπτων
Για επανειληµµένη αναπαραγωγή
Πλήκτρο MENU t
t [On]
1 t [Παρουσίαση] t [Επανάληψη]
Για αναπαραγωγή ταινιών
∆εν µπορείτε να αναπαράγετε φωτογραφίες και ταινίες στην ίδια
παρουσίαση. Επιλέξτε την αναπαραγωγή µιας ταινίας µε το [Επιλογή
Φωτογραφίας/Ταινίας] και µετά επιλέξτε τον τύπο της ταινίας.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Παρουσίαση] t [Τύπος
Ταινίας] t Επιλογή του επιθυµητού τύπου ταινίας
Για να αναπαράγετε µbνο εικbνες 3D
Αν συνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε µια TV συµβατή µε 3D
χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά), µπορείτε να
αναπαράγετε εικhνες 3D που έχουν εγγραφεί µε τη λειτουργία 3D Sweep
Panorama. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λήψη 3D, δείτε στη σελίδα 194.
Επίσης ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε την TV.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Παρουσίαση] t [Τύπος
Εικbνας] t [Εµφάνιση Μbνο 3D]
128
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 129
Έλεγχος των πληροφοριών των καταγραµµένων
εικbνων
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο DISP, η οθhνη πληροφοριών αλλάζει
(σελίδα 123).
Βασική οθbνη πληροφοριών
Φωτογραφία
Ταινία
Οθbνη
Οθbνη
Ένδειξη
Ένδειξη
Ρύθµιση DPOF (171)
Κάρτα µνήµης (27)
Προειδοποίηση
εναποµένουσας µπαταρίας
(23)
Φωτογραφία/Ταινία
Αριθµhς φακέλου αρχείου (165)
Ηµεροµηνία εγγραφής
Μέγεθος εικhνας
φωτογραφιών (140) /
Αναλογία διαστάσεων
φωτογραφιών (142) /
Μέγεθος εικhνων Sweep
Shooting (141)
Ποιhτητα εικhνας των
φωτογραφιών (142)
Εναποµένουσα µπαταρία
(23)
Αρχείο βάσης δεδοµένων
γεµάτο (188) / Σφάλµα
αρχείου βάσης δεδοµένων
(188)
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης (188)
Φορµά αρχείων ταινιών
(82)
Μέγεθος εικhνας ταινιών
(141)
Προστασία (133)
129
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 130
Χρήση των λειτουργιών προβολής
Οθbνη
Ένδειξη
Ηµεροµηνία εγγραφής
Προειδοποίηση εικhνας
Auto HDR (110)
Ταχύτητα κλείστρου (75)
∆ιάφραγµα (72)
Ευαισθησία ISO (108)
Αριθµhς αρχείου /
συνολικhς αριθµhς
εικhνων
Αναπαραγωγή
Ράβδος αναπαραγωγής
Μετρητής
Ένταση
130
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 131
Εµφάνιση ιστογράµµατος
Οθbνη
Ένδειξη
Οθbνη
Ένδειξη
Κάρτα µνήµης (27)
Ιστhγραµµα* (104)
Φωτογραφία
Λειτουργία έκθεσης (61-80)
Αριθµhς φακέλου αρχείου (165)
Μέγεθος εικhνας
φωτογραφιών (140) /
Αναλογία διαστάσεων
φωτογραφιών (142) /
Μέγεθος εικhνων Sweep
Shooting (141)
Ποιhτητα εικhνας των
φωτογραφιών (142)
Ταχύτητα κλείστρου (75)
∆ιάφραγµα (72)
Ευαισθησία ISO (108)
Αντιστάθµιση έκθεσης
(103)
Αντιστάθµιση φλας (105)
Λειτουργία φωτοµέτρησης
(107)
Προστασία (133)
Εστιακή απhσταση (176)
Ρύθµιση DPOF (171)
∆ηµιουργικh Στυλ (112)
Προειδοποίηση
εναποµένουσας µπαταρίας
(23)
Εναποµένουσα µπαταρία
(23)
Αρχείο βάσης δεδοµένων
γεµάτο (188) / Σφάλµα
αρχείου βάσης δεδοµένων
(188)
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης (188)
Ισορροπία λευκού
(Αυτhµατη, Προεπιλογή,
Θερµοκρασία χρώµατος,
Φίλτρο χρώµατος,
Προσωπική) (114)
D-Range Optimizer (109) /
Auto HDR / Προειδοποίηση
εικhνας Auto HDR (110)
131
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 132
Χρήση των λειτουργιών προβολής
Οθbνη
Ένδειξη
Ηµεροµηνία εγγραφής
Αριθµhς αρχείου /
συνολικhς αριθµhς
εικhνων
* dταν η εικhνα έχει ένα τµήµα υψηλής
φωτεινhτητας ή χαµηλής
φωτεινhτητας, αυτh το τµήµα
αναβοσβήνει στην οθhνη
ιστογράµµατος (Προειδοποίηση ορίου
φωτεινhτητας).
132
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 133
Προστασία εικbνων (Protect)
Μπορείτε να προστατεύσετε εικhνες απh διαγραφή κατά λάθος.
Προστασία επιλεγµένων εικbνων / ακύρωση της
προστασίας των επιλεγµένων εικbνων
1 Πλήκτρο MENU t
1 t [Προστασία] t [Πολλαπλές
Εικbνες]
2 Επιλέξτε την εικbνα που θέλετε
να προστατεύσετε µε τα b/B
του πλήκτρου ελέγχου και στη
συνέχεια πιέστε το κέντρο του
πλήκτρου ελέγχου.
Στην επιλεγµένη εικhνα εµφανίζεται
µια ένδειξη -.
• Για να ακυρώσετε µια επιλογή, πιέστε
ξανά το κέντρο.
3 Για να προστατεύσετε και άλλες εικbνες, επαναλάβετε
το βήµα 2.
4 Πιέστε το πλήκτρο MENU.
5 Επιλέξτε το [Enter] µε το v και στη συνέχεια πιέστε το
κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
Για να ακυρώσετε την προστασία bλων των εικbνων ή ταινιών
Μπορείτε να ακυρώσετε την προστασία hλων των εικhνων στον
επιλεγµένο φάκελο, ή hλων των ταινιών µε την ίδια ηµεροµηνία.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Προστασία] t [Ακύρωση
^λων των Εικbνων] ή [Ακύρωση ^λων των Ταινιών]
133
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 134
Χρήση των λειτουργιών προβολής
∆ιαγραφή εικbνων (Delete)
Απh τη στιγµή που θα διαγράψετε µια εικhνα, δεν µπορείτε να την
επαναφέρετε. Ελέγξτε πρώτα αν θέλετε να διαγράψετε την εικhνα ή hχι.
Σηµείωση
• Οι προστατευµένες εικhνες δεν µπορούν να διαγραφούν.
∆ιαγραφή της εικbνας που εµφανίζεται
1 Εµφανίστε την εικbνα που
θέλετε να διαγράψετε και
πιέστε το πλήκτρο
.
Πλήκτρο
2 Επιλέξτε το [∆ιαγραφή] µε το v του πλήκτρου ελέγχου
και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πλήκτρου
ελέγχου.
∆ιαγραφή επιλεγµένων εικbνων
1 Πλήκτρο MENU t
1 t [∆ιαγραφή] t [Πολλαπλές
Εικbνες]
2 Επιλέξτε τις εικbνες που
θέλετε να διαγράψετε µε το
πλήκτρο ελέγχου και στη
συνέχεια πιέστε το κέντρο του
πλήκτρου ελέγχου.
Στην επιλεγµένη εικhνα εµφανίζεται
µια ένδειξη
.
Συνολικhς αριθµhς
3 Για να διαγράψετε και άλλες εικbνες, επαναλάβετε το
βήµα 2.
4 Πιέστε το πλήκτρο MENU.
134
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 135
5 Επιλέξτε το [∆ιαγραφή] µε το v και στη συνέχεια πιέστε
το κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
∆ιαγραφή bλων των εικbνων στο φάκελο
∆ιαγράφει hλες τις φωτογραφίες που περιέχονται σε ένα φάκελο. Η
επιλογή αυτή εµφανίζεται µhνο κατά τη διάρκεια της εµφάνισης
φωτογραφιών.
1 Πλήκτρο MENU t
1 t [∆ιαγραφή] t [^λες στο
Φάκελο]
2 Επιλέξτε το [∆ιαγραφή] µε το v του πλήκτρου ελέγχου
και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πλήκτρου
ελέγχου.
∆ιαγραφή bλων των ταινιών µε την ίδια ηµεροµηνία
∆ιαγράφει hλες τις ταινίες που έχουν την ίδια ηµεροµηνία. Η επιλογή
αυτή εµφανίζεται µhνο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ταινιών.
1 Πλήκτρο MENU t
1 t [∆ιαγραφή] t [^λες µε την
Ίδια Ηµεροµηνία]
2 Επιλέξτε το [∆ιαγραφή] µε το v του πλήκτρου ελέγχου
και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του πλήκτρου
ελέγχου.
135
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 136
Χρήση των λειτουργιών προβολής
Προβολή εικbνων σε µια οθbνη τηλεbρασης
Για να δείτε εικhνες που έχουν εγγραφεί µε τη φωτογραφική µηχανή σας
σε µια οθhνη TV, χρειάζεται ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά) και µια
HD TV εξοπλισµένη µε έναν ακροδέκτη HDMI.
1 Θέστε εκτbς λειτουργίας τη
φωτογραφική µηχανή και την
τηλεbραση και συνδέστε τη
φωτογραφική µηχανή στην
τηλεbραση.
1 Προς τον
ακροδέκτη HDMI
Καλώδιο HDMI
(πωλείται
χωριστά)
2 Προς τον
ακροδέκτη
HDMI
2 Θέστε σε λειτουργία την τηλεbραση και αλλάξτε την
είσοδο.
• ∆είτε επίσης και τις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε την
τηλεhραση.
3 Θέστε σε λειτουργία τη
φωτογραφική µηχανή.
Στην οθhνη της τηλεhρασης
εµφανίζονται οι εικhνες που έχουν
τραβηχτεί µε τη φωτογραφική µηχανή.
Επιλέξτε την επιθυµητή εικhνα µε τα
b/B του πλήκτρου ελέγχου.
• Η οθhνη LCD στο πίσω µέρος της
φωτογραφικής µηχανής δεν
ενεργοποιείται.
Πλήκτρο ελέγχου
Σηµειώσεις
• Χρησιµοποιείστε ένα καλώδιο HDMI µε το λογhτυπο HDMI.
• Χρησιµοποιείστε έναν ακροδέκτη µίνι HDMI στη µια πλευρά (για τη φωτογραφική
µηχανή) και έναν ακροδέκτη κατάλληλο για την TV σας στην άλλη πλευρά.
• Μερικές συσκευές ενδέχεται να µη λειτουργήσουν σωστά.
136
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 137
• Μη συνδέσετε τον ακροδέκτη εξhδου της συσκευής µε τον ακροδέκτη HDMI της
φωτογραφικής µηχανής. Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
Σχετικά µε το “PhotoTV HD”
Αυτή η φωτογραφική µηχανή είναι συµβατή µε το πρhτυπο “PhotoTV HD”.
Συνδέοντας συσκευές Sony συµβατές µε το PhotoTV HD µε ένα καλώδιο
HDMI, µπορείτε να απολαύσετε έναν ολhκληρο νέο κhσµο φωτογραφιών
µε εκπληκτική ποιhτητα Full HD.
Το “PhotoTV HD” σας προσφέρει εκπληκτικής λεπτοµέρειας
φωτογραφική έκφραση της υφής και των χρωµάτων.
Για να δείτε εικbνες 3D σε µια TV συµβατή µε 3D
dταν αναπαράγεται µια εικhνα που έχει εγγραφεί µε τη λειτουργία 3D
Sweep Panorama, πιέστε το V στο πλήκτρο ελέγχου για να αναπαράγετε
την εικhνα µε ένα εφέ 3D στην οθhνη.
Για να δείτε µbνο εικbνες 3D
Μπορείτε να αναπαράγετε µhνο εικhνες που έχουν εγγραφεί µε τη
λειτουργία 3D Sweep Panorama.
Πλήκτρο MENU t
1 t [3D Viewing]
Χρήση του “BRAVIA” Sync
Συνδέοντας τη φωτογραφική µηχανή σε µια TV που υποστηρίζει το
“BRAVIA” Sync χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, µπορείτε να
χειριστείτε τη φωτογραφική µηχανή µε το Τηλεχειριστήριο της TV.
1 Συνδέστε µια TV που υποστηρίζει το “BRAVIA” Sync στη
φωτογραφική µηχανή (σελίδα 136).
Η είσοδος αλλάζει αυτhµατα και η εικhνα που έχει τραβηχτεί µε τη
φωτογραφική µηχανή εµφανίζεται στην οθhνη της TV.
2 Πιέστε το πλήκτρο SYNC MENU στο Τηλεχειριστήριο
της TV.
3 Πραγµατοποιήστε τους χειρισµούς µε τα πλήκτρα του
Τηλεχειριστηρίου της TV.
137
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 138
Χρήση των λειτουργιών προβολής
Στοιχεία του Μενού Sync
Παρουσίαση
Aναπαράγει τις εικhνες αυτhµατα (σελίδα 127).
Εµφάνιση 1
Εικbνας
Επιστρέφει στην οθhνη προβολής µιας εικhνας.
Επιλογή Φωτογραφίας/Ταινίας
Επιλέγει φωτογραφίες ή ταινίες για αναπαραγωγή.
Ευρετήριο Εικbνων Αλλάζει στην οθhνη ευρετηρίου εικhνων.
Προβολή 3D
Αναπαράγει εικhνες 3D hταν συνδεθεί σε µια TV συµβατή µε
3D.
Επιλογή Φακέλου
Επιλέγει το φάκελο εικhνων που θα προβληθούν.
Επιλογή
Ηµεροµηνίας
Επιλέγει την ηµεροµηνία των ταινιών που θα
αναπαραχθούν.
∆ιαγραφή
∆ιαγράφει εικhνες.
Σηµειώσεις
• Οι διαθέσιµοι χειρισµοί περιορίζονται hταν η φωτογραφική µηχανή είναι
συνδεδεµένη σε µια TV µε ένα καλώδιο HDMI.
• Μhνο οι τηλεοράσεις που υποστηρίζουν το “BRAVIA” Sync µπορούν να
παρέχουν αυτές τις λειτουργίες. Οι χειρισµοί του Μενού SYNC διαφέρουν,
ανάλογα µε τη συνδεδεµένη TV. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται µε την TV.
• Αν η φωτογραφική µηχανή πραγµατοποιεί λανθασµένους χειρισµούς σε
ανταπhκριση µε το Τηλεχειριστήριο της TV hταν είναι συνδεδεµένη σε µια TV
άλλου κατασκευαστή µε µια σύνδεση HDMI, ρυθµίστε το [CTRL FOR HDMI] στο
µενού Ρυθµίσεων
στη θέση [Off].
Για να χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή σας στο
εξωτερικb
dταν θέλετε να δείτε εικhνες σε µια οθhνη TV, η κάµερα και η TV θα
πρέπει να χρησιµοποιούν το ίδιο χρωµατικh σύστηµα.
Σύστηµα NTSC (1080 60i)
Βενεζουέλα, Βολιβία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισηµερινhς, Καναδάς, Κεντρική Αµερική,
Κολοµβία, Κορέα, Μεξικh, Νησιά Μπαχάµες, Περού, Σουρινάµ, Ταϊβάν, Τζαµάικα,
Φιλιππίνες, Χιλή, κλπ.
Σύστηµα PAL (1080 50i)
Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βιετνάµ, Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Ινδονησία,
Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Κουβέιτ, Κροατία, Μαλαισία, Μεγάλη Βρετανία, Νέα
Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία,
Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σουηδία, Ταϊλάνδη, Τσεχία, Φινλανδία, Χονγκ Κονγκ, κλπ.
Σύστηµα PAL-M (1080 50i)
Βραζιλία
138
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 139
Σύστηµα PAL-Ν (1080 50i)
Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη
Σύστηµα SECAM (1080 50i)
Βουλγαρία, Γαλλία, Γουιάνα, Ελλάδα, Ιράκ, Ιράν, Μονακh, Ρωσία, Ουκρανία, κλπ.
139
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 140
Αλλαγή των ρυθµίσεών σας
Ρύθµιση µεγέθους και ποιbτητας εικbνας
Εικbνα: Μέγεθος
Πλήκτρο MENU t
1 t [Εικbνα: Μέγεθος] (Image:
Size) t Επιλογή του επιθυµητού µεγέθους
[Εικbνα: Αναλογία διαστάσεων]: [3:2]
DSLR-A580
Μέγεθος εικbνας
Κατευθυντήριες γραµµές χρήσης
L: 16 Μ
4912 x 3264 πίξελ
Για εκτυπώσεις µέχρι µέγεθος Α3+
Μ: 8.4 Μ
3568 x 2368 πίξελ
Για εκτυπώσεις µέχρι µέγεθος Α4
S: 4.0 Μ
2448 x 1624 πίξελ
Για εκτυπώσεις µεγέθους L/2L
DSLR-A560
Μέγεθος εικbνας
Κατευθυντήριες γραµµές χρήσης
L: 14 Μ
4592 x 3056 πίξελ
Για εκτυπώσεις µέχρι µέγεθος Α3+
Μ: 7.4 Μ
3344 x 2224 πίξελ
Για εκτυπώσεις µέχρι µέγεθος Α4
S: 3.5 Μ
2288 x 1520 πίξελ
Για εκτυπώσεις µεγέθους L/2L
[Εικbνα: Αναλογία διαστάσεων]: [16:9]
DSLR-A580
Μέγεθος εικbνας
Κατευθυντήριες γραµµές χρήσης
L: 14 Μ
4912 x 2760 πίξελ
Μ: 7.1 Μ
3568 x 2000 πίξελ
S: 3.4 Μ
2448 x 1376 πίξελ
Για προβολή σε µια τηλεhραση
υψηλής ευκρίνειας
DSLR-A560
Μέγεθος εικbνας
Κατευθυντήριες γραµµές χρήσης
L: 12 Μ
4592 x 2576 πίξελ
Μ: 6.3 Μ
3344 x 1872 πίξελ
S: 2.9 Μ
2288 x 1280 πίξελ
Για προβολή σε µια τηλεhραση
υψηλής ευκρίνειας
Σηµείωση
• dταν επιλέξετε ένα αρχείο RAW µε το [Εικhνα: Ποιhτητα], το µέγεθος εικhνας ενhς
αρχείου RAW αντιστοιχεί µε το L. Το µέγεθος αυτh δεν εµφανίζεται στην οθhνη.
140
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 141
Ρύθµιση του µεγέθους των πανοραµικών εικbνων
Μπορείτε να ρυθµίσετε το µέγεθος εικhνας των πανοραµικών εικhνων. Το
µέγεθος εικhνας ποικίλει, ανάλογα µε τη ρύθµιση κατεύθυνσης λήψης
(σελίδα 68).
Πλήκτρο MENU t
2 t [Πανbραµα: Μέγεθος] ή
[Πανbραµα 3D: Μέγεθος Εικbνας] t Επιλογή του
επιθυµητού µεγέθους
[Πανbραµα: Μέγεθος]
(Κανονικb)
(Ευρύ)
Κατακhρυφα: 3872 x 2160
Οριζhντια: 8192 x 1856
Κατακhρυφα: 5536 x 2160
Οριζhντια: 12416 x 1856
[Πανbραµα 3D: Μέγεθος Εικbνας]
(16:9)
Οριζhντια: 1920 x 1080
(Κανονικb) Οριζhντια: 4912 x 1080
(Ευρύ)
Οριζhντια: 7152 x 1080
Ταινία: Μέγεθος
dσο µεγαλύτερο το µέγεθος εικhνας, τhσο υψηλhτερη είναι η ποιhτητα
εικhνας.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Ταινία: Μέγεθος] t Επιλογή
του επιθυµητού µεγέθους
Λειτουργία [AVCHD]
(1920 x 1080)
17 Mbps: Πραγµατοποιεί εγγραφή µε την υψηλhτερη ποιhτητα
εικhνας για προβολή σε µια τηλεhραση υψηλής ευκρίνειας.
Λειτουργία [MP4]
(1440 x 1080)
12 Mbps: Πραγµατοποιεί εγγραφή µε υψηλή ποιhτητα εικhνας
για προβολή σε µια τηλεhραση υψηλής ευκρίνειας.
(VGA)
(640 x 480)
3 Mbps: Πραγµατοποιεί εγγραφή µε το κατάλληλο µέγεθος για
ανέβασµα στο WEB.
Σηµείωση
• Το αποτέλεσµα είναι µια εικhνα τηλεφακού εκτhς απh hταν είναι επιλεγµένο το
µέγεθος εικhνας [VGA] για τις ταινίες (µhνο DSLR-A560).
141
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 142
Αλλαγή των ρυθµίσεών σας
Εικbνα: Αναλογία διαστάσεων
Πλήκτρο MENU t
1 t [Εικbνα: Αναλογία διαστάσεων]
(Image: Aspect Ratio) t Επιλογή της επιθυµητής
αναλογίας
3:2
Κανονική αναλογία διαστάσεων.
16:9
Αναλογία διαστάσεων HDTV.
Σηµείωση
• Το στοιχείο αυτh δεν µπορεί να ρυθµιστεί hταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη σε Sweep Shooting.
Εικbνα: Ποιbτητα
Πλήκτρο MENU t
1 t [Εικbνα: Ποιbτητα] (Image:
Quality) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
(RAW)
(RAW&JPEG)
(Υψηλή
ανάλυση)
(Κανονική
ανάλυση)
142
Μορφή αρχείου: RAW (Εγγραφή µε το φορµά συµπίεσης
RAW)
Αυτh το φορµά δεν επιτυγχάνεται µε ψηφιακή επεξεργασία.
Χρησιµοποιείστε αυτh το φορµά για να επεξεργαστείτε τις
εικhνες σε έναν υπολογιστή για επαγγελµατικούς σκοπούς.
• Το µέγεθος εικhνας είναι καθορισµένο στο µέγιστο. Το
µέγεθος εικhνας δεν εµφανίζεται στην οθhνη.
Μορφή αρχείου: RAW (Εγγραφή µε το φορµά συµπίεσης
RAW) + JPEG
∆ηµιουργούνται ταυτhχρονα µια εικhνα RAW και µια εικhνα
JPEG. Αυτh είναι κατάλληλο για την περίπτωση που
χρειάζεστε δύο αρχεία εικhνας, ένα αρχείο JPEG για
προβολή και ένα αρχείο RAW για επεξεργασία.
• Η ποιhτητα εικhνας είναι καθορισµένη σε [Υψηλή] και το
µέγεθος εικhνας σε [L].
Μορφή αρχείου: JPEG
Η εικhνα συµπιέζεται κατά την εγγραφή µε το µορφhτυπο
JPEG. Επειδή ο λhγος συµπίεσης του
(Κανονική
ανάλυση) είναι µεγαλύτερος απh αυτhν του
(Υψηλή
ανάλυση), το µέγεθος αρχείου του
είναι µικρhτερο
απh αυτh του
. Αυτh επιτρέπει την καταγραφή
περισσhτερων αρχείων σε µια κάρτα µνήµης, αλλά η
ποιhτητα της εικhνας είναι χαµηλhτερη.
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 143
Σηµειώσεις
• Το στοιχείο αυτh δεν µπορεί να ρυθµιστεί hταν η λειτουργία έκθεσης είναι
ρυθµισµένη σε Sweep Shooting.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον αριθµh των εικhνων που µπορούν να ληφθούν
hταν αλλαχτεί η ποιhτητα εικhνας, δείτε στη σελίδα 35.
Σχετικά µε τα αρχεία RAW
Χρειάζεστε το λογισµικh “Image Data Converter SR” που περιέχεται στο
CD-ROM (παρέχεται) για να ανοίξετε ένα αρχείο RAW που έχει εγγραφεί
µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Με αυτh το λογισµικh, µπορείτε να
ανοίξετε ένα αρχείο RAW και να το µετατρέψετε σε έναν κοινh τύπο
αρχείου, hπως JPEG ή TIFF, καθώς και να ρυθµίσετε την ισορροπία του
λευκού, τον κορεσµh των χρωµάτων, την αντίθεση, κλπ.
• Το αρχείο RAW δεν µπορεί να εκτυπωθεί χρησιµοποιώντας έναν
εκτυπωτή συµβατh µε το DPOF.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [Auto HDR] µε εικhνες σε φορµά
RAW.
143
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 144
Αλλαγή των ρυθµίσεών σας
Ρύθµιση της µεθbδου εγγραφής σε µια κάρτα
µνήµης
Επιλογή της µεθbδου που χρησιµοποιείται για την
αντιστοίχηση αριθµών αρχείων στις εικbνες
Πλήκτρο MENU t
1 t [Αριθµbς Αρχείου] (File
Number) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σειρά
Η φωτογραφική µηχανή δεν επαναφέρει την αρίθµηση και
αντιστοιχίζει αριθµούς στα αρχεία µε τη σειρά µέχρι ο
αριθµhς να φτάσει στο “9999”.
Επαναφορά
Η φωτογραφική µηχανή επαναφέρει τους αριθµούς στις
παρακάτω περιπτώσεις και αντιστοιχίζει αριθµούς στα
αρχεία αρχίζοντας απh το “0001”. dταν ο φάκελος
εγγραφής περιέχει ένα αρχείο, δίνεται ένας αριθµhς κατά
ένα µεγαλύτερος απh το µεγαλύτερο αριθµh αρχείου.
– dταν αλλάξει η µορφή του φακέλου.
– dταν διαγραφούν hλες οι εικhνες στο φάκελο.
– dταν αντικατασταθεί η κάρτα µνήµης.
– dταν διαµορφωθεί η κάρτα µνήµης.
Επιλογή της µορφής των ονοµάτων φακέλων
Οι καταγραµµένες εικhνες αποθηκεύονται στον φάκελο που
δηµιουργείται αυτhµατα στο φάκελο DCIM της κάρτας µνήµης.
Πλήκτρο MENU t
1 t [^νοµα Φακέλου] (Folder
Name) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Κανονική µορφή
Η µορφή του ονhµατος του φακέλου είναι η εξής: αριθµhς
φακέλου + MSDCF.
Παράδειγµα: 100MSDCF
Μορφή
ηµεροµηνίας
Η µορφή του ονhµατος του φακέλου είναι η εξής: αριθµhς
φακέλου + Υ (έτος) (το τελευταίο ψηφίο) / ΜΜ (µήνας) / DD
(ηµέρα).
Παράδειγµα: 10000405 (dνοµα φακέλου: 100, ηµεροµηνία:
2010/04/05)
Σηµείωση
• Η µορφή του φακέλου ταινιών είναι καθορισµένη ως “αριθµhς φακέλου +
ANV01”.
144
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 145
∆ηµιουργία ενbς νέου φακέλου
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα φάκελο σε µια κάρτα µνήµης για την
εγγραφή εικhνων.
∆ηµιουργείται ένας νέος φάκελος µε αριθµh κατά ένα µεγαλύτερο απh
τον µεγαλύτερο αριθµh που χρησιµοποιείται και ο φάκελος αυτhς γίνεται
ο τρέχων φάκελος εγγραφής. ∆ηµιουργείται ταυτhχρονα ένας φάκελος
για φωτογραφίες και ένας φάκελος για ταινίες.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Νέος Φάκελος] (New Folder)
Σηµειώσεις
• Αν εισάγετε µια κάρτα µνήµης που είχε χρησιµοποιηθεί µε µια άλλη συσκευή στη
φωτογραφική µηχανή και πραγµατοποιήσετε λήψη εικhνων, µπορεί να
δηµιουργηθεί αυτhµατα ένας νέος φάκελος.
• Σε ένα φάκελο µπορούν να αποθηκευτούν έως 4000 εικhνες. dταν ξεπεραστεί η
χωρητικhτητα του φακέλου, δηµιουργείται αυτhµατα ένας νέος φάκελος.
Επιλογή του φακέλου εγγραφής
dταν επιλεγεί ένας φάκελος κανονικής µορφής και υπάρχουν δύο ή
περισσhτεροι φάκελοι, µπορείτε να επιλέξετε το φάκελο εγγραφής που
θα χρησιµοποιηθεί για την εγγραφή των εικhνων.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Επιλογή Φακέλου Εγγραφής]
(Select REC Folder) t Επιλογή του επιθυµητού φακέλου
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε το φάκελο hταν έχετε επιλέξει το [Μορφή
Ηµεροµηνίας].
• Τα αρχεία ταινιών (MP4) αποθηκεύονται στο φάκελο που έχει το ίδιο hνοµα
φακέλου µε το φάκελο που επιλέξατε για τις φωτογραφίες.
∆ιαµbρφωση της κάρτας µνήµης
Σηµειώστε hτι η διαµhρφωση διαγράφει µhνιµα hλα τα δεδοµένα απh την
κάρτα µνήµης, συµπεριλαµβανοµένων και των προστατευµένων εικhνων.
Πλήκτρο MENU t
[Enter]
1 t [∆ιαµbρφωση] (Format) t
Σηµειώσεις
• Κατά τη διάρκεια της διαµhρφωσης, φωτίζεται η λυχνία προσπέλασης. Μην
αποβάλλετε την κάρτα µνήµης hσο είναι φωτισµένη η λυχνία.
• ∆ιαµορφώστε την κάρτα µνήµης χρησιµοποιώντας τη φωτογραφική µηχανή. Αν
τη διαµορφώσετε σε έναν υπολογιστή, η κάρτα µνήµης ενδέχεται να µην µπορεί
να χρησιµοποιηθεί µε τη φωτογραφική µηχανή, ανάλογα µε τον τύπο
διαµhρφωσης που θα χρησιµοποιηθεί.
145
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 146
Αλλαγή των ρυθµίσεών σας
• Η διαµhρφωση ενδέχεται να διαρκέσει αρκετά λεπτά, ανάλογα µε την κάρτα
µνήµης.
Ανάκτηση της βάσης δεδοµένων εικbνων
dταν υπάρχουν ασυνέπειες στο αρχείο βάσης δεδοµένων εικhνων των
ταινιών που έχουν προέλθει απh επεξεργασία των ταινιών σε
υπολογιστές, κλπ., οι ταινίες στην κάρτα µνήµης δεν θα αναπαράγονται
σε αυτή τη µορφή. Αν συµβεί αυτh, η φωτογραφική µηχανή επισκευάζει το
αρχείο.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Ανάκτηση Βάσης ∆εδοµένων
Εικbνων] (Recover Image dB) t [Enter]
Σηµείωση
• Χρησιµοποιείστε µια καλά φορτισµένη µπαταρία. Μια hχι καλά φορτισµένη
µπαταρία κατά τη διάρκεια της επισκευής µπορεί να προκαλέσει σφάλµα
δεδοµένων.
Έλεγχος του εναποµένοντος χώρου στην κάρτα
Εµφανίζει τον χρhνο εγγραφής που αποµένει για ταινίες και τον αριθµh
των εγγράψιµων φωτογραφιών στην κάρτα µνήµης.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Εµφάνιση Χώρου Κάρτας]
(Display Card Space)
Ρύθµιση της λειτουργίας λήψης για µια κάρτα Eye-Fi
Καθορίζει αν θα χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία λήψης αρχείων hταν
χρησιµοποιείτε µια κάρτα Eye-Fi (διατίθεται στο εµπhριο). Αυτh το
στοιχείο εµφανίζεται hταν είναι τοποθετηµένη στη φωτογραφική µηχανή
µια κάρτα Eye-Fi.
Πλήκτρο MENU t
2 t [Ρυθµίσεις Λήψης] t Επιλογή
της επιθυµητής ρύθµισης
Ενδείξεις κατάστασης κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας
Αναµονή. ∆εν υπάρχουν εικhνες προς αποστολή.
Αναµονή λήψης.
Σύνδεση.
Λήψη.
Σφάλµα
146
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 147
Σηµειώσεις
• Πριν χρησιµοποιήσετε µια κάρτα Eye-Fi, ρυθµίστε το σηµείο πρhσβασης
ασύρµατου LAN και τον προορισµh προώθησης. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε την κάρτα Eye-Fi.
• Οι κάρτες Eye-Fi πωλούνται στις Η.Π.Α., τον Καναδά, την Ιαπωνία και µερικές
χώρες της ΕΕ (απh το Μάιο του 2010).
• Για περισσhτερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε απ’ ευθείας µε τον
κατασκευαστή ή τον πωλητή.
• Οι κάρτες Eye-Fi µπορούν να χρησιµοποιηθούν µhνο στις χώρες/περιοχές που
έχουν αγοραστεί. Χρησιµοποιείστε τις κάρτες Eye-Fi σύµφωνα µε τους νhµους
των χωρών/περιοχών που τις αγοράσατε.
• Οι κάρτες Eye-Fi περιλαµβάνουν µια λειτουργία ασύρµατου LAN. Μην εισάγετε
µια κάρτα Eye-Fi στη φωτογραφική µηχανή hταν αυτh απαγορεύεται, hπως για
παράδειγµα σε ένα αεροπλάνο. Αν υπάρχει µια κάρτα Eye-Fi τοποθετηµένη στη
φωτογραφική µηχανή, ρυθµίστε το [Ρυθµίσεις Λήψης] στη θέση [Off]. dταν το
[Ρυθµίσεις Λήψης] είναι στη θέση [Off], στην οθhνη εµφανίζεται η ένδειξη
.
• dταν χρησιµοποιείτε µια καινούργια κάρτα Eye-Fi για πρώτη φορά, αντιγράψτε
το αρχείο εγκατάστασης της κάρτας Eye-Fi που περιέχεται στην κάρτα Eye-Fi
στον υπολογιστή σας πριν διαµορφώσετε την κάρτα.
• Χρησιµοποιείστε µια κάρτα Eye-Fi αφού ενηµερώσετε το υλικολογισµικh στην πιο
πρhσφατη έκδοση. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται µε την κάρτα Eye-Fi.
• Η λειτουργία εξοικονhµησης ενέργειας της φωτογραφικής µηχανής δεν
λειτουργεί hταν αυτή πραγµατοποιεί λήψη εικhνων.
• Αν εµφανιστεί η ένδειξη
(σφάλµα), αφαιρέστε την κάρτα µνήµης και
τοποθετήστε τη ξανά, ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη
φωτογραφική µηχανή. Αν η ένδειξη
εµφανιστεί ξανά, η κάρτα Eye-Fi µπορεί
να έχει πάθει ζηµιά.
• Η επικοινωνία του δικτύου Wi-Fi ενδέχεται να επηρεάζεται απh άλλες συσκευές
επικοινωνίας. Αν η ποιhτητα της επικοινωνίας δεν είναι καλή, πλησιάστε
περισσhτερο στο σηµείο πρhσβασης του δικτύου Wi-Fi.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τους τύπους αρχείων των οποίων µπορεί να γίνει
λήψη, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µε την κάρτα Eye-Fi.
• Το προϊhν αυτh δεν υποστηρίζει το Eye-Fi “Endless Memory Mode”. Βεβαιωθείτε
hτι οι κάρτες Eye-Fi που τοποθετείτε σε αυτh το προϊhν έχουν
απενεργοποιηµένο το “Endless Memory Mode”.
147
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 148
Αλλαγή των ρυθµίσεών σας
Αλλαγή της ρύθµισης µείωσης θορύβου
Απενεργοποίηση της µείωσης θορύβου σε µια λήψη
µεγάλης διάρκειας
dταν ρυθµίζετε την ταχύτητα κλείστρου σε ένα δευτερhλεπτο ή περισσhτερο (Λήψη µεγάλης διάρκειας), ενεργοποιείται η µείωση θορύβου για το
ίδιο χρονικh διάστηµα µε αυτh που ήταν ανοιχτh το κλείστρο.
Αυτh γίνεται να µειωθεί ο κhκκος που συνήθως δηµιουργείται σε µια
έκθεση µεγάλης διάρκειας. dσο εκτελείται η µείωση θορύβου,
εµφανίζεται ένα µήνυµα και δεν µπορείτε να τραβήξετε άλλη
φωτογραφία. Επιλέξτε το [On] για να δώσετε προτεραιhτητα στην
ποιhτητα εικhνας. Επιλέξτε το [Off] για να δώσετε προτεραιhτητα στη
δυνατhτητα λήψης φωτογραφιών.
Πλήκτρο MENU t
3 t [Long Exposure NR] (Μείωση
θορύβου έκθεσης µεγάλης διάρκειας) t [Off]
Σηµειώσεις
• dταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε Sweep Shooting ή σε συνεχή
λήψη, συνεχές bracketing, [Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως] στην Επιλογή Σκηνικού,
ή hταν το ISO είναι ρυθµισµένο σε [Multi Frame Noise Reduct.], δεν
πραγµατοποιείται µείωση θορύβου, ακhµα και hταν είναι επιλεγµένο το [On].
• dταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε AUTO ή Επιλογή Σκηνικού, δεν
µπορείτε να απενεργοποιήσετε τη µείωση θορύβου.
Ρύθµιση της µείωσης θορύβου στην υψηλή ευαισθησία
ISO
Η φωτογραφική µηχανή µειώνει το θhρυβο που γίνεται πιο αισθητhς hταν
η ευαισθησία της φωτογραφικής µηχανής είναι υψηλή.
Επιλέξτε το [Auto] για να δώσετε προτεραιhτητα στην ποιhτητα εικhνας.
Επιλέξτε το [Weak] για να δώσετε προτεραιhτητα στη δυνατhτητα λήψης
φωτογραφιών.
Πλήκτρο MENU t
3 t [High ISO NR] (Μείωση
θορύβου µεγάλου ISO) t Επιλογή της επιθυµητής
ρύθµισης
Σηµείωση
• Το [Weak] επιλέγεται αυτhµατα για τη συνεχή λήψη ή το συνεχές bracketing,
ακhµα και αν επιλέξετε το [Auto].
• dταν η λειτουργία έκθεσης είναι ρυθµισµένη σε AUTO, Sweep Shooting, ή
Επιλογή Σκηνικού, δεν µπορείτε να επιλέξετε το [Weak].
• ∆εν πραγµατοποιείται µείωση θορύβου στις εικhνες RAW.
148
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 149
Αλλαγή των λειτουργιών των πλήκτρων
Αλλαγή του χειρισµού του πλήκτρου AEL
Η λειτουργία του πλήκτρου AEL µπορεί να επιλεγεί ανάµεσα στις
παρακάτω δύο λειτουργίες:
– Κράτηµα της κλειδωµένης τιµής της έκθεσης πιέζοντας το πλήκτρο AEL
ενώ αυτh κρατιέται πατηµένο ([Hold]).
– Κράτηµα της κλειδωµένης τιµής της έκθεσης πιέζοντας το πλήκτρο AEL
µέχρι αυτh να πιεστεί ξανά ([Toggle]).
Πλήκτρο MENU t
1 t [AEL] t Επιλογή της
επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• dταν η τιµή της έκθεσης είναι κλειδωµένη, εµφανίζεται η ένδειξη
στην οθhνη
LCD και στο σκhπευτρο. Προσέξτε να µη µηδενίσετε τη ρύθµιση.
• Οι ρυθµίσεις [Hold] και [Toggle] επηρεάζουν τη χειροκίνητη µεταβολή (σελίδα 78)
στη λειτουργία χειροκίνητης έκθεσης.
• dταν είναι επιλεγµένο το [Toggle], φροντίστε να πιέσετε ξανά το πλήκτρο AEL
για να απελευθερώσετε το κλείδωµα.
Αλλαγή της λειτουργίας του πλήκτρου AEL
Η λειτουργία του πλήκτρου AEL στη λειτουργία ελέγχου εστίασης Live
View µπορεί να επιλεγεί µεταξύ [Focus Magnifier] (προεπιλεγµένη
ρύθµιση) και [AEL].
Πλήκτρο MENU t
1 t [Func. of AEL button] t
Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Αλλαγή της λειτουργίας ενbς πλήκτρου διατήρησης
εστίασης στη λειτουργία προεπισκbπησης
Αν χρησιµοποιείτε ένα φακh εξοπλισµένο µε πλήκτρο διατήρησης
εστίασης (Hold), µπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του πλήκτρου σε
προεπισκhπηση µιας φωτογραφίας.
Πλήκτρο MENU t
Preview]
1 t [Focus Hold Button] t [D.O.F.
149
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 150
Αλλαγή των ρυθµίσεών σας
Αλλαγή άλλων ρυθµίσεων
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση των ήχων
Επιλέγει τον ήχο που ακούγεται hταν κλειδωθεί το κλείστρο, κατά τη
διάρκεια της αντίστροφης µέτρησης µε χρονοδιακhπτη, κλπ.
Πλήκτρο MENU t
2 t [Ηχητικά Σήµατα] (Audio
Signals) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Αφαίρεση του Οδηγού Βοήθειας απb την οθbνη
Μπορείτε να αποκρύψετε τον Οδηγh Βοήθειας που εµφανίζεται hταν
χειρίζεστε τη φωτογραφική µηχανή. Αυτh είναι χρήσιµο hταν θέλετε να
πραγµατοποιήσετε γρήγορα την επhµενη ενέργεια.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Εµφάνιση Οδηγού Βοήθειας]
(Help Guide Display) t [Off]
Ρύθµιση του χρbνου για να τεθεί η φωτογραφική µηχανή
σε κατάσταση εξοικονbµησης ενέργειας
Μπορείτε να καθορίσετε το χρhνο µετά απh τον οποίο η φωτογραφική µηχανή
τίθεται σε κατάσταση εξοικονhµησης ενέργειας (Power Save) για τη λειτουργία
Live View (LV) και τη λειτουργία σκοπεύτρου (OVF). Πιέζοντας το κλείστρο
µέχρι τη µέση η φωτογραφική µηχανή επανέρχεται σε λειτουργία λήψης.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Εξοικονbµηση Ενέργειας (LV)]
(Power Save (LV)) ή [Εξοικονbµηση Ενέργειας (OVF)]
(Power Save (OVF)) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση
• Ανεξάρτητα απh τη ρύθµιση εδώ, η φωτογραφική µηχανή τίθεται σε κατάσταση
εξοικονhµησης ενέργειας µετά απh 30 λεπτά hταν είναι συνδεδεµένη µε µια
τηλεhραση, ή hταν η λειτουργία οδήγησης έχει ρυθµιστεί σε [Remote Cdr.]
(Τηλεχειριστήριο).
Απελευθέρωση του κλείστρου bταν δεν έχει
προσαρµοστεί φακbς
Μπορείτε να απελευθερώσετε το κλείστρο hταν δεν υπάρχει προσαρµοσµένος φακhς. Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση αν θέλετε να προσαρµhσετε τη
φωτογραφική µηχανή σε ένα αστρονοµικh τηλεσκhπιο, κλπ.
Πλήκτρο MENU t
150
1 t [Release w/o Lens] t [Enable]
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 151
Σηµείωση
• ∆εν µπορεί να επιτευχθεί σωστή µέτρηση hταν χρησιµοποιείτε φακούς που δεν
παρέχουν επαφή φακού, hπως ο φακhς ενhς αστρονοµικού τηλεσκοπίου. Σε
τέτοιες περιπτώσεις, ρυθµίστε την έκθεση χειροκίνητα ελέγχοντάς την στην
εικhνα που καταγράφεται.
Επιλογή γλώσσας
Πλήκτρο MENU t
1t[
Επιλογή της γλώσσας
Γλώσσα] (Language) t
Ρύθµιση της επίδειξης µε αναπαραγωγή µιας ταινίας
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτογραφική µηχανή να αρχίζει την
αναπαραγωγή µιας ταινίας ως επίδειξη αν δεν τη χρησιµοποιήσετε για
περίπου ένα λεπτh.
Πλήκτρο MENU t
Mode) t [On]
2 t [Λειτουργία Επίδειξης] (Demo
151
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 152
Αλλαγή των ρυθµίσεών σας
Ρύθµιση της οθbνης LCD
Ρύθµιση της φωτεινbτητας της οθbνης LCD
Η φωτεινhτητα της οθhνης LCD ρυθµίζεται αυτhµατα ανάλογα µε τις
συνθήκες του περιβάλλοντος χρησιµοποιώντας τον αισθητήρα φωτhς
(σελίδα 15).
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτεινhτητα της οθhνης LCD χειροκίνητα.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Φωτεινbτητα LCD] (LCD
Brightness) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµειώσεις
• dταν η ρύθµιση είναι [Auto], µην καλύπτετε τον αισθητήρα φωτhς µε το χέρι
σας, κλπ.
• dταν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή µε το Μετασχηµατιστή
AC-PW10ΑΜ (πωλείται χωριστά), η φωτεινhτητα της οθhνης LCD παραµένει
πάντα στην υψηλhτερη ρύθµιση, ακhµα και αν επιλέξετε το [Auto].
Ρύθµιση του χρbνου εµφάνισης της εικbνας αµέσως µετά
τη λήψη (Αυτbµατη ανασκbπηση)
Μπορείτε να ελέγξετε την καταγραµµένη εικhνα στην οθhνη αµέσως µετά
τη λήψη. Μπορείτε να αλλάξετε το χρhνο εµφάνισης.
Πλήκτρο MENU t
2 t [Αυτbµατη Ανασκbπηση] (Auto
Review) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση
• Στην αυτhµατη ανασκhπηση, η εικhνα δεν εµφανίζεται σε κατακhρυφη θέση,
ακhµα και αν το [Οθhνη Αναπαραγωγής] είναι ρυθµισµένο σε [Αυτhµατη
περιστροφή] (σελίδα 123).
152
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 153
∆ιατήρηση της οθbνης LCD σε λειτουργία ενώ κοιτάζετε
µέσα απb το σκbπευτρο
dταν ο διακhπτης LIVE VIEW/OVF είναι στη θέση “OVF”, κοιτάζοντας
µέσα απh το σκhπευτρο απενεργοποιείται η οθhνη LCD.
Στην προεπιλεγµένη ρύθµιση, hταν κοιτάζετε µέσα απh το σκhπευτρο, η
οθhνη LCD απενεργοποιείται για να αποφευχθεί η εξάντληση της
µπαταρίας.
Αν θέλετε να παραµένει η οθhνη LCD απενεργοποιηµένη ενώ κοιτάζετε
µέσα απh το σκhπευτρο, επιλέξτε το [Off].
Πλήκτρο MENU t
1 t [Auto off w/VF] t [Off]
Ρύθµιση των γραµµών πλέγµατος
Οι γραµµές πλέγµατος είναι βοηθητικές
γραµµές που χρησιµοποιούνται στη
σύνθεση της εικhνας. Μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε
τις γραµµές πλέγµατος, ή να επιλέξετε τον
τύπο των γραµµών πλέγµατος.
Εµφανίζεται επίσης και το διαθέσιµο
εύρος για τη λήψη ταινιών.
∆ιαθέσιµο εύρος
λήψης ταινιών
Πλήκτρο MENU t
2 t [Γραµµές Πλέγµατος] (Grid
Line) t Επιλογή της επιθυµητής ρύθµισης
Σηµείωση
• Οι γραµµές πλέγµατος εµφανίζονται µhνο hταν η φωτογραφική µηχανή είναι σε
λειτουργία αυτhµατης ανασκhπησης (σελίδα 152) ή σε λειτουργία ελέγχου
εστίασης Live View.
153
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 154
Αλλαγή των ρυθµίσεών σας
Έλεγχος της έκδοσης της φωτογραφικής µηχανής
Εµφανίζει την έκδοση της φωτογραφικής µηχανής σας. Ελέγξτε την
έκδοση hταν κυκλοφορήσει µια ενηµέρωση του υλικολογισµικού
(firmware).
Πλήκτρο MENU t
2 t [Έκδοση] (Version)
Σηµείωση
• Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µια ενηµέρωση µhνο hταν η στάθµη της
µπαταρίας είναι 50% ή περισσhτερο. Συστήνουµε να χρησιµοποιήσετε µια
επαρκώς φορτισµένη µπαταρία ή το µετασχηµατιστή AC-PW10ΑΜ (πωλείται
χωριστά).
154
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 155
Επαναφορά των αρχικών ρυθµίσεων
Μπορείτε να επαναφέρετε τις κύριες λειτουργίες της φωτογραφικής
µηχανής στις προεπιλεγµένες τιµές τους.
Πλήκτρο MENU t
2 t [Επαναφορά Προεπιλεγµένων
Τιµών] (Reset Default) t [Enter]
Οι ρυθµίσεις που επανέρχονται στις προεπιλεγµένες τιµές τους είναι οι
παρακάτω.
Στοιχεία
Επαναφορά σε
Αντιστάθµιση έκθεσης (103)
±0.0
Οθhνη πληροφοριών εγγραφής (42)
Οθhνη Γραφικών
Οθhνη αναπαραγωγής (123)
Οθhνη εµφάνισης µιας εικhνας (µε
πληροφορίες εγγραφής)
Λειτουργία οδήγησης (118)
Προώθηση ενhς καρέ
Λειτουργία φλας (98)
Φλας γεµίσµατος (διαφέρει ανάλογα µε
το αν είναι ανοιχτh το ενσωµατωµένο
φλας ή hχι)
Λειτουργία αυτhµατης εστίασης (88)
AF-Α
Περιοχή AF (89)
Wide
Ανίχνευση Προσώπων (95)
Ναι (On)
Κλείστρο Χαµhγελου (96)
dχι (Off)
ISO (108)
AUTO
Λειτουργία φωτοµέτρησης (107)
Πολλαπλών τµηµάτων
Αντιστάθµιση φλας (105)
±0.0
Ισορροπία λευκού (114)
AWB (Αυτhµατη ισορροπία λευκού)
Θερµοκρασία Χρώµατος / Φίλτρο χρώµατος
(115)
5500Κ, Φίλτρο χρώµατος 0
Προσωπική ισορροπία λευκού (116)
5500Κ
DRO / Auto HDR (109)
D-Range Optimizer: Auto
∆ηµιουργικh Στυλ (112)
Κανονικh (Standard)
Επιλογή Σκηνικού (63)
Πορτρέτο
Πανοραµική Λήψη (66)
Sweep Panorama
Μενού εγγραφής
Στοιχεία
Επαναφορά σε
Εικhνα: Μέγεθος (140)
L:16Μ (DSLR-A580) / L:14Μ (DSLR-A560)
Εικhνα: Αναλογία ∆ιαστάσεων (142)
3:2
Εικhνα: Ποιhτητα (142)
Υψηλή (Fine)
155
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 156
Αλλαγή των ρυθµίσεών σας
Στοιχεία
Επαναφορά σε
Ταινία: Μέγεθος (141)
1920 x 1080
Ταινία: Φορµά Αρχείου (82)
AVCHD
Ταινία: Εγγραφή Ήχου (83)
Ναι (On)
SteadyShot (59)
Ναι (On)
Πανhραµα: Μέγεθος (141)
Στάνταρ
Πανhραµα: ∆ιεύθυνση (68)
∆εξιά
Πανhραµα 3D: Μέγεθος Εικhνας (141)
Στάνταρ
Πανhραµα 3D: ∆ιεύθυνση (69)
∆εξιά
Έλεγχος φλας (106)
Φλας ADI
Φωτισµhς AF (100)
Αυτhµατο (Auto)
Μέθοδος AF (91)
Contrast AF
Χρωµατικhς Χώρος (113)
sRGB
Μείωση θορύβου έκθεσης µεγάλης
διάρκειας (148)
Ναι (On)
Μείωση θορύβου µεγάλου ISO (148)
Αυτhµατο
Προσωπικb µενού
Στοιχεία
Επαναφορά σε
Eye-Start AF (41)
dχι (Off)
Λειτουργία του πλήκτρου AEL (149)
Μεγεθυντής Εστίασης
AEL (149)
∆ιατήρηση (Hold)
Πλήκτρο ∆ιατήρησης Εστίασης (149)
∆ιατήρηση Εστίασης (Focus Hold)
Μείωση κοκκινίσµατος µατιών (100)
dχι (Off)
Απελευθέρωση χωρίς φακh (150)
Απενεργοποίηση
Αυτhµατη απενεργοποίηση µε σκhπευτρο
(153)
Ναι (On)
Γραµµές Πλέγµατος (153)
dχι (Off)
Ιστhγραµµα (104)
dχι (Off)
Αυτhµατη ανασκhπηση (152)
dχι (Off)
Μενού αναπαραγωγής
Στοιχεία
Επαναφορά σε
Παρουσίαση (Slideshow) - Επανάληψη (127)
dχι (Off)
Παρουσίαση (Slideshow) - Ενδιάµεσο
διάστηµα (127)
3 δευτερhλεπτα
Παρουσίαση (Slideshow) - Τύπος Εικhνας
(127)
dλες
156
DSLR-A560/A580 p116-157:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 3:44 ? Μ Page 157
Στοιχεία
Επαναφορά σε
Καθορισµhς Εκτύπωσης - Αναγραφή
ηµεροµηνίας (172)
dχι (Off)
Ρύθµιση Έντασης Ήχου (124)
2
Οθhνη Αναπαραγωγής (123)
Αυτhµατη Περιστροφή
Μενού Εργαλείων Κάρτας Μνήµης
Στοιχεία
Επαναφορά σε
Αριθµhς Αρχείου (144)
Σειρά
dνοµα Φακέλου (144)
Κανονική Μορφή
Μενού ρυθµίσεων
Στοιχεία
Επαναφορά σε
Φωτεινhτητα LCD (152)
Αυτhµατο (Auto)
Εξοικονhµηση ενέργειας (LV) (150)
1 Λεπτh
Εξοικονhµηση ενέργειας (OVF) (150)
10 ∆ευτερhλεπτα
CTRL FOR HDMI (137)
Ναι (On)
Εµφάνιση Οδηγού Βοήθειας (150)
Ναι (On)
Σύνδεση USB (164)
Μαζική Αποθήκευση
Ρυθµίσεις Λήψης (146)
Ναι (On)
Ηχητικά σήµατα (150)
Ναι (On)
Λειτουργία Επίδειξης (151)
dχι (Off)
157
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 158
Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Χρήση µε τον υπολογιστή σας
Στο παρεχwµενο CD-ROM περιέχονται οι ακwλουθες εφαρµογές, οι
οποίες επιτρέπουν µεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των εικwνων που
λαµβάνετε µε τη φωτογραφική µηχανή σας.
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• “PMB” (Picture Motion Browser)
Σηµείωση
• Το “PMB” δεν είναι συµβατw µε τους υπολογιστές Macintosh.
Προτειν^µενο περιβάλλον υπολογιστή (Windows)
Προτείνεται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή wταν χρησιµοποιείτε το
παρεχwµενο λογισµικw και εισάγετε εικwνες µέσω µιας σύνδεσης USB.
Λειτουργικ^
Microsoft Windows XP*1 SP 3 / Windows Vista*2 SP 2 /
Windows 7
Σύστηµα (OS)
(προεγκατεστηµένο)
“PMB”
Επεξεργαστής: Pentium ΙΙΙ 800 MHz ή ταχύτερος
(Για αναπαραγωγή/επεξεργασία ταινιών Υψηλής Ευκρίνειας:
Intel Core Duo 1.66 GHz ή ταχύτερος/Intel Core 2 Duo 1.66
GHz ή ταχύτερος)
Μνήµη: 512 MB ή περισσwτερα (Για αναπαραγωγή /
επεξεργασία ταινιών Υψηλής Ευκρίνειας: 1 GB ή
περισσwτερο)
Σκληρ^ς ∆ίσκος: Χώρος στο δίσκο που απαιτείται για την
εγκατάσταση: 500 MB ή περισσwτερα
Ανάλυση Οθ^νης: 1024 x 768 κουκκίδες ή περισσwτερες
“Image Data
Converter SR
Ver. 3”
“Image Data
Lightbox SR”
Επεξεργαστής/Μνήµη: Pentium 4 ή ταχύτερος / 1 GB ή
περισσwτερη
Ανάλυση Οθ^νης: 1024 x 768 κουκκίδες ή περισσwτερες
*1 ∆εν υποστηρίζονται οι εκδwσεις 64-bit και η Έκδοση Starter. Για να
δηµιουργήσετε ένα δίσκο, απαιτείται το Windows Image Mastering API (IMAPI)
Ver. 2.0 ή ανώτερη.
*2 ∆εν υποστηρίζεται η έκδοση Starter.
158
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 159
Προτειν^µενο περιβάλλον υπολογιστή (Macintosh)
Προτείνεται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή wταν χρησιµοποιείτε το
παρεχwµενο λογισµικw και εισάγετε εικwνες µέσω µιας σύνδεσης USB.
Σύνδεση USB: MAC OS Χ (v.10.3, 10.4, 10.5, 10.6)
Λειτουργικ^
“Image Data Converter SR Ver. 3”/”Image Data Lightbox
Σύστηµα (OS)
(προεγκατεστηµένο) SR”: Mac OS X (v10.4, 10.5, 10.6 (Snow Leopard))
“Image Data
Converter SR
Ver. 3”
“Image Data
Lightbox SR”
Επεξεργαστής: Power PC G4/G5 Series (συστήνεται 1.0 GHz
ή ταχύτερος) / Intel Core Solo / Core Duo / Core 2 Duo ή
ταχύτερος
Μνήµη: συστήνεται 1 GB ή περισσwτερη.
Ανάλυση Οθ^νης: 1024 x 768 κουκκίδες ή περισσwτερες
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία δεν είναι εγγυηµένη για περιβάλλοντα υπολογιστή τα οποία
αναβαθµίστηκαν στα παραπάνω λειτουργικά συστήµατα, ή για περιβάλλον µε
πολλαπλά λειτουργικά συστήµατα.
• Εάν συνδέσετε συγχρwνως δύο ή περισσwτερες συσκευές USB σε έναν
προσωπικw υπολογιστή, µερικές συσκευές, συµπεριλαµβανοµένης αυτής της
φωτογραφικής µηχανής, ενδέχεται να µη λειτουργούν, ανάλογα µε τον τύπο των
συσκευών USB που χρησιµοποιείτε.
• Η σύνδεση µε έναν δίαυλο USB που είναι συµβατwς µε το USB Υψηλής
Ταχύτητας (συµβατwς µε USB 2.0) επιτρέπει προηγµένη µεταφορά δεδοµένων
(µεταφορά υψηλής ταχύτητας), διwτι αυτή η φωτογραφική µηχανή είναι συµβατή
µε το USB Υψηλής Ταχύτητας (συµβατή µε USB 2.0).
• Η επικοινωνία µεταξύ της φωτογραφικής µηχανής και του υπολογιστή σας
µπορεί να µην επανέλθει µετά την επαναφορά του υπολογιστή απw την
κατάσταση αναµονής ή αδρανοποίησης.
159
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 160
Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Χρήση του λογισµικού
Εγκατάσταση του λογισµικού (Windows)
Συνδεθείτε ως ∆ιαχειριστής Συστήµατος.
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε
το παρεχ^µενο CD-ROM στον οδηγ^ CD-ROM.
Εµφανίζεται η οθwνη του µενού εγκατάστασης.
• Εάν δεν εµφανιστεί η οθwνη, κάντε διπλw κλικ στο [Υπολογιστής] (Στα
Windows XP: [Ο Υπολογιστής Μου]) t
(SONYPMB) t
[Install.exe].
• Αν εµφανιστεί η οθwνη Αυτwµατης Αναπαραγωγής (AutoPlay),
επιλέξτε το “Run Install.exe” και ακολουθήστε τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθwνη για να προχωρήσετε µε την εγκατάσταση.
2 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
Βεβαιωθείτε wτι είναι τσεκαρισµένα τwσο το “Sony Image Data Suite”
wσο και το “PMB” και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθwνη.
• Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή στον υπολογιστή κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθwνη (σελίδα 164).
• sταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης επανεκκίνησης,
επανεκκινήστε τον υπολογιστή ακολουθώντας τις οδηγίες στην
οθwνη.
• Μπορεί να εγκατασταθεί το DirectΧ ανάλογα µε το περιβάλλον
συστήµατος του υπολογιστή σας.
3 Αφαιρέστε το CD-ROM µετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης.
Θα εγκατασταθεί το ακwλουθο λογισµικw και θα εµφανιστούν
συντοµεύσεις στην επιφάνεια εργασίας.
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
“PMB”
“PMB Launcher”
“PMB Help”
Σηµειώσεις
• Αν το “PMB” έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή και ο αριθµwς έκδοσης του
προηγούµενα εγκατεστηµένου “PMB” είναι µικρwτερος απw αυτwν του “PMB”
που περιέχεται στο CD-ROM (παρέχεται), εγκαθίσταται και το “PMB” απw το
CD-ROM (παρέχεται).
160
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 161
• Αν το “PMB” έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή και η έκδοση του
προηγούµενα εγκατεστηµένου “PMB” είναι ανώτερη απw αυτή του “PMB” που
περιέχεται στο CD-ROM (παρέχεται), δεν χρειάζεται εγκατάσταση. Οι
λειτουργίες που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ενεργοποιούνται wταν η
φωτογραφική µηχανή συνδεθεί στον υπολογιστή µε ένα καλώδιο USB.
• Αν στον υπολογιστή σας έχει εγκατασταθεί µια έκδοση µικρwτερη απw την
έκδοση 5.0.00, ενδέχεται να µην µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιες απw τις
λειτουργίες του “PMB” wταν εγκαταστήσετε το “PMB” απw το παρεχwµενο
CD-ROM. Επίσης, εγκαθίσταται το “PMB Launcher” απw το παρεχwµενο CD-ROM
και µπορείτε να ξεκινήσετε το “PMB” ή άλλο λογισµικw χρησιµοποιώντας το
“PMB Launcher”. Κάντε διπλw κλικ στο εικονίδιο συντwµευσης του “PMB
Launcher” στην οθwνη του υπολογιστή σας για να ξεκινήσετε το “PMB
Launcher”.
Εγκατάσταση του λογισµικού (Macintosh)
Συνδεθείτε ως ∆ιαχειριστής συστήµατος.
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή Macintosh και
εισάγετε το παρεχ^µενο CD-ROM στον οδηγ^ CD-ROM.
2 Κάντε διπλ^ κλικ στο εικονίδιο CD-ROM.
3 Αντιγράψτε το αρχείο [IDS_INST.pkg] απ^ το φάκελο
[MAC] στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου.
4 Κάντε διπλ^ κλικ στο αρχείο [IDS_INST.pkg] στον
φάκελο “αντιγραφή προς”.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθwνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
Χρήση του “Image Data Converter SR”
Με το “Image Data Converter SR” µπορείτε:
• Να επεξεργαστείτε εικwνες που έχουν εγγραφεί µε τη λειτουργία RAW
πραγµατοποιώντας διάφορες διορθώσεις, wπως τονική καµπύλη και
καθαρwτητα.
• Να προσαρµwσετε τις εικwνες ως προς την ισορροπία του λευκού, την
έκθεση, το δηµιουργικw στυλ, κλπ.
• Να αποθηκεύσετε τις εικwνες που εµφανίζονται και υφίστανται
επεξεργασία σε έναν υπολογιστή.
• Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε τις εικwνες ως δεδοµένα RAW, είτε να
τις αποθηκεύσετε σε µια µορφή αρχείων γενικής χρήσης.
161
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 162
Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Για να χρησιµοποιήσετε το “Image Data Converter SR”, ανατρέξτε στη
Βοήθεια.
Κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [sλα τα Προγράµµατα] t [Sony Image Data
Suite] t [Help] t [Image Data Converter SR Ver.3].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “Image Data Converter SR” (µwνο στα
Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Χρήση του “Image Data Lightbox SR”
Το “Image Data Lightbox SR” σας δίνει τη δυνατwτητα να κάνετε τα
παρακάτω:
• Να εµφανίσετε και να συγκρίνετε εικwνες RAW/JPEG που έχουν
εγγραφεί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
• Να αξιολογήσετε τις εικwνες σε µια κλίµακα απw το ένα έως το πέντε.
• Να εισάγετε ετικέτες χρώµατος, κλπ.
• Να εµφανίσετε µια εικwνα στο “Image Data Converter SR” και να
πραγµατοποιήσετε ρυθµίσεις σε αυτή.
Για να χρησιµοποιήσετε το “Image Data Lightbox SR”, ανατρέξτε στη
Βοήθεια.
Κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [sλα τα Προγράµµατα] t [Sony Image Data
Suite] t [Help] t [Image Data Lightbox SR].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “Image Data Lightbox SR” (µwνο στα
Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Χρήση του “PMB”
Με το “PMB” µπορείτε:
• Να εισάγετε εικwνες που έχετε τραβήξει µε τη φωτογραφική µηχανή και
να τις εµφανίσετε στην οθwνη του υπολογιστή σας.
• Να οργανώσετε τις εικwνες στον υπολογιστή σε ένα ηµερολwγιο µε
βάση την ηµεροµηνία λήψης και να τις δείτε.
• Να ρετουσάρετε (∆ιwρθωση Κοκκινίσµατος Ματιών, κλπ.), να
εκτυπώσετε και να στείλετε φωτογραφίες µε e-mail και να αλλάξετε την
ηµεροµηνία λήψης.
• Να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε φωτογραφίες µε ηµεροµηνία.
• Να δηµιουργήσετε ένα δίσκο δεδοµένων χρησιµοποιώντας έναν οδηγw
εγγραφής δίσκων CD ή DVD.
• Να δηµιουργήσετε δίσκους Blu-ray, δίσκους σε φορµά AVCHD ή δίσκους
DVD απw ταινίες που είναι σε φορµά AVCHD και έχουν εισαχθεί στον
υπολογιστή. (Χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο wταν δηµιουργείται
ένας δίσκος Blu-ray/DVD για πρώτη φορά.)
162
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 163
Σηµειώσεις
• Το “PMB” δεν είναι συµβατw µε υπολογιστές Macintosh.
• sταν ξεκινήσετε το “PMB” για πρώτη φορά, στην οθwνη εµφανίζεται το µήνυµα
επιβεβαίωσης για το Εργαλείο Πληροφοριών. Επιλέξτε το [Start]. Η λειτουργία
αυτή σας παρέχει πληροφορίες, wπως για παράδειγµα ενηµερώσεις λογισµικού.
Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθµιση αργwτερα.
Για να χρησιµοποιήσετε το “PMB”, ανατρέξτε στη “Βοήθεια PMB”.
Κάντε διπλw κλικ στη συντwµευση
(Βοήθεια PMB) στην επιφάνεια
εργασίας, ή κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [sλα τα Προγράµµατα] t [PMB]
t [PMB Help].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “PMB” (µwνο στα Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
163
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 164
Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Σύνδεση της φωτογραφικής µηχανής στον
υπολογιστή
1 Εισάγετε µια επαρκώς φορτισµένη µπαταρία στη
φωτογραφική µηχανή, ή συνδέστε τη φωτογραφική
µηχανή σε µια πρίζα µε τον Μετασχηµατιστή
AC-PW10ΑΜ (πωλείται χωριστά).
2 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο
(Αναπαραγωγή).
3 Βεβαιωθείτε ^τι το [Σύνδεση USB] στο
1 είναι
ρυθµισµένο στη θέση [Μαζική Αποθήκευση].
4 Συνδέστε τη φωτογραφική
µηχανή στον υπολογιστή σας.
• sταν εγκαθιδρυθεί µια σύνδεση USB
για πρώτη φορά, ο υπολογιστής σας
εκτελεί αυτwµατα ένα πρwγραµµα
αναγνώρισης της φωτογραφικής
µηχανής. Περιµένετε λίγο.
1 Προς µια θύρα USB
του υπολογιστή
Καλώδιο USB
(παρέχεται)
2 Προς τον
ακροδέκτη USB
Εισαγωγή εικ^νων στον υπολογιστή (Windows)
Το “PMB” σας επιτρέπει να εισάγετε εύκολα εικwνες.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις λειτουργίες του “PMB”, δείτε τη
“Βοήθεια PMB”.
Εισαγωγή εικ^νων στον υπολογιστή χωρίς τη χρήση του “PMB”
sταν εµφανιστεί ο οδηγwς Αυτwµατης Αναπαραγωγής µετά την
πραγµατοποίηση της σύνδεσης USB µεταξύ της φωτογραφικής µηχανής
και του υπολογιστή, κάντε κλικ στο [Άνοιγµα φακέλου για προβολή
αρχείων] t [OK] t [DCIM] ή [MΡ_ROOT] t αντιγραφή των επιθυµητών
εικwνων στον υπολογιστή.
164
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 165
Zνοµα αρχείου
Φάκελος
Τύπος αρχείου
Zνοµα αρχείου
Φάκελος DCIM
Αρχείο JPEG
DSC0ssss.JPG
Αρχείο JPEG (Adobe RGB)
_DSCssss.JPG
Αρχείο RAW
DSC0ssss.ARW
Αρχείο RAW (Adobe RGB)
_DSCssss.ARW
Αρχείο MP4 (1440 x 1080)
MAH0ssss.MP4
Αρχείο MP4 (VGA)
MAQ0ssss.MP4
Φάκελος MR_ROOT
• Το ssss (αριθµwς αρχείου) αντιπροσωπεύει έναν αριθµw µεταξύ 0001
και 9999.
• sταν το [Εικwνα: Ποιwτητα] είναι ρυθµισµένο σε [RAW & JPEG], το
αριθµητικw τµήµα του ονwµατος ενwς αρχείου RAW και του αντίστοιχου
αρχείου JPEG είναι ίδιο.
Σηµειώσεις
• Για χειρισµούς wπως εισαγωγή ταινιών AVCHD στον υπολογιστή, χρησιµοποιείστε
το “PMB”.
• sταν η φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη στον υπολογιστή, αν χειριστείτε
ταινίες σε φορµά AVCHD ή φακέλους απw τον συνδεδεµένο υπολογιστή, οι
εικwνες µπορεί να καταστραφούν ή να µην µπορούν να αναπαραχθούν. Μη
διαγράφετε ή αντιγράφετε ταινίες σε φορµά AVCHD που περιέχονται στην κάρτα
µνήµης απw τον υπολογιστή. Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για επιπτώσεις τέτοιων
ενεργειών µέσω του υπολογιστή.
Εισαγωγή εικ^νων στον υπολογιστή (Macintosh)
1 Συνδέστε πρώτα τη φωτογραφική µηχανή στον
υπολογιστή Macintosh. Κάντε διπλ^ κλικ στο νέο
εικονίδιο που εµφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας t
στο φάκελο που είναι αποθηκευµένες οι εικ^νες που
θέλετε να εισάγετε.
2 Μεταφέρετε και αποθέστε τα αρχεία εικ^νας στο
εικονίδιο του σκληρού δίσκου.
Τα αρχεία εικwνας αντιγράφονται στο σκληρw δίσκο.
3 Κάντε διπλ^ κλικ στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου t
στο επιθυµητ^ αρχείο εικ^νας στο φάκελο που περιέχει
τις αντιγραµµένες εικ^νες.
Η εικwνα εµφανίζεται.
165
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 166
Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Σηµείωση
• Χρησιµοποιείστε το “iMovie” που περιέχεται στους υπολογιστές Macintosh για
να εισάγετε ή να χειριστείτε ταινίες σε φορµά AVCHD.
Τερµατισµ^ς της σύνδεσης USB
Εκτελέστε τα βήµατα 1 ως 3 παρακάτω πριν:
• Αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.
• Αφαιρέσετε την κάρτα µνήµης.
• Θέσετε τη φωτογραφική µηχανή εκτwς λειτουργίας.
1 Κάντε διπλ^ κλικ στο εικονίδιο
Windows Vista
αποσύνδεσης στη γραµµή
ειδοποιήσεων.
Windows XP
Εικονίδιο αποσύνδεσης
2 Κάντε κλικ στο
(Συσκευή Μαζικής Αποθήκευσης
USB) t [Stop].
3 Επιβεβαιώστε τη συσκευή στο παράθυρο επιβεβαίωσης
και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [OK].
Σηµείωση
• Μεταφέρετε και αποθέστε το εικονίδιο της κάρτας µνήµης ή το εικονίδιο οδηγού
δίσκων στο εικονίδιο “Trash” wταν χρησιµοποιείτε έναν υπολογιστή Macintosh
και η φωτογραφική µηχανή αποσυνδέεται απw τον υπολογιστή.
166
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 167
∆ηµιουργία δίσκων ταινιών
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε ταινίες σε φορµά AVCHD που
έχουν εγγραφεί µε τη φωτογραφική µηχανή.
Επιλογή της µεθ^δου δηµιουργίας εν^ς δίσκου
Επιλέξτε τη µέθοδο που ταιριάζει καλύτερα στη συσκευή αναπαραγωγής
δίσκων σας.
∆είτε τη “Βοήθεια PMB” για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη δηµιουργία
δίσκων χρησιµοποιώντας το “PMB”.
Για να εισάγετε ταινίες, δείτε στη σελίδα 164.
Συσκευή αναπαραγωγής
Μέθοδος
Συσκευές αναπαραγωγής
Blu-ray Disc
(Blu-ray Disc Player,
PlayStation3®, κλπ.)
∆ηµιουργήστε ένα δίσκο Blu-ray µε
ταινίες και φωτογραφίες που έχουν
εισαχθεί στον υπολογιστή µέσω του
“PMB”.
Συσκευές αναπαραγωγής
µε φορµά AVCHD
(Blu-ray Disc Player της
Sony, PlayStation3®, κλπ.)
∆ηµιουργήστε ένα δίσκο σε φορµά
AVCHD µε ταινίες και φωτογραφίες που
έχουν εισαχθεί στον υπολογιστή µέσω
του “PMB”.
Τύπος
δίσκου
∆ηµιουργήστε ένα δίσκο σε φορµά
AVCHD µε µια συσκευή εγγραφής DVD
διαφορετική απw το DVDirect Express.
Συνηθισµένες συσκευές
αναπαραγωγής DVD
(DVD Player, υπολογιστής
που αναπαράγει DVD, κλπ.)
∆ηµιουργήστε ένα δίσκο µε ποιwτητα
εικwνας κανονικής ευκρίνειας (STD) µε
ταινίες και φωτογραφίες που έχουν
εισαχθεί στον υπολογιστή µέσω του
“PMB”.
Σηµειώσεις
• Αν χρησιµοποιήσετε ένα Sony DVDirect (Εγγραφέα DVD), µπορείτε να
µεταφέρετε δεδοµένα εισάγοντας µια κάρτα µνήµης στη θυρίδα κάρτας µνήµης
του εγγραφέα DVD, ή συνδέοντας τη φωτογραφική µηχανή σας στον εγγραφέα
DVD µε ένα καλώδιο USB.
• Αν χρησιµοποιείτε το Sony DVDirect (Εγγραφέα DVD), βεβαιωθείτε wτι η έκδοση
του υλικολογισµικού του εγγραφέα DVD είναι η πιο πρwσφατη.
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον παρακάτω δικτυακw τwπο:
http://sony.storagesupport.com/
167
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 168
Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
Χαρακτηριστικά κάθε τύπου δίσκου
Ένας δίσκος Blu-ray σας επιτρέπει να πραγµατοποιήσετε εγγραφή
ταινιών µε ποιwτητα εικwνας υψηλής ευκρίνειας (HD) µεγαλύτερης
διάρκειας απw ένα δίσκο DVD.
Μια ταινία µε ποιwτητα εικwνας υψηλής ευκρίνειας (HD) µπορεί να
εγγραφεί σε ένα δίσκο DVD, wπως ένα δίσκο DVD-R και δηµιουργείται
ένας δίσκος µε ποιwτητα εικwνας υψηλής ευκρίνειας (HD).
• Μπορείτε να αναπαράγετε ένα δίσκο µε ποιwτητα εικwνας υψηλής
ευκρίνειας (HD) σε συσκευές συµβατές µε το φορµά AVCHD, wπως µια
συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc της Sony και ένα PlayStation3®.
∆εν µπορείτε να αναπαράγετε το δίσκο σε κοινές συσκευές
αναπαραγωγής DVD.
Σε ένα δίσκο DVD, wπως για παράδειγµα σε ένα δίσκο DVD-R, µπορεί να
εγγραφεί µια ταινία µε ποιwτητα εικwνας κανονικής ευκρίνειας (STD)
που έχει µετατραπεί απw µια ταινία µε ποιwτητα εικwνας υψηλής
ευκρίνειας (HD) και δηµιουργείται ένας δίσκος µε ποιwτητα εικwνας
κανονικής ευκρίνειας (STD).
∆ίσκοι που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µε το “PMB”
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε δίσκους 12 cm των παρακάτω τύπων µε το
“PMB”. Για τους δίσκους Blu-ray, δείτε στη σελίδα 169.
Τύπος δίσκου
Χαρακτηριστικά
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL
Μη επανεγγράψιµος
DVD-RW/DVD+RW
Επανεγγράψιµος
• Φροντίστε το PlayStation3® σας να διαθέτει πάντα την τελευταία έκδοση
λογισµικού συστήµατος για το PlayStation3®.
• Το PlayStation3® ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµο σε µερικές χώρες/
περιοχές.
∆ηµιουργία εν^ς δίσκου µε φορµά AVCHD
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε ποιwτητα εικwνας υψηλής
ευκρίνειας (HD) σε φορµά AVCHD απw ταινίες που είναι σε φορµά AVCHD
και έχουν εισαχθεί στον υπολογιστή χρησιµοποιώντας το παρεχwµενο
λογισµικw “PMB”.
1 Επιλέξτε τις ταινίες σε φορµά AVCHD που θέλετε να
γράψετε στο “PMB”.
2 Κάντε κλικ στο
(∆ηµιουργία ∆ίσκων) για να
επιλέξετε το [Create AVCHD Format Discs (HD)].
Εµφανίζεται η οθwνη που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία δίσκων.
• Για λεπτοµέρειες, δείτε τη “Βοήθεια PMB”.
168
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 169
Σηµειώσεις
• Εγκαταστήστε πρώτα το “PMB”.
• Σε ένα δίσκο µε φορµά AVCHD δεν µπορούν να εγγραφούν φωτογραφίες και
αρχεία ταινιών MP4.
• Μπορεί να χρειαστεί µεγάλο χρονικw διάστηµα για τη δηµιουργία του δίσκου.
Αναπαραγωγή του φορµά AVCHD σε έναν υπολογιστή
Μπορείτε να αναπαράγετε δίσκους σε φορµά AVCHD χρησιµοποιώντας το
“Player for AVCHD” που εγκαθίσταται µαζί µε το “PMB”.
Για να ξεκινήσετε το λογισµικw, κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [sλα τα
Προγράµµατα] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for
AVCHD].
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το χειρισµw, δείτε τη Βοήθεια του “Player for
AVCHD”.
Σηµείωση
• Οι ταινίες ενδέχεται να µην αναπαράγονται οµαλά, ανάλογα µε το περιβάλλον
του υπολογιστή.
∆ηµιουργία εν^ς δίσκου Blu-ray
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο Blu-ray µε ταινίες AVCHD που
έχουν πριν εισαχθεί σε έναν υπολογιστή. Ο υπολογιστής σας θα πρέπει να
υποστηρίζει τη δηµιουργία δίσκων Blu-ray. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε
δίσκους BD-R (µη επανεγγράψιµους) και BD-RE (επανεγγράψιµους) για να
δηµιουργήσετε δίσκους Blu-ray. ∆εν µπορείτε να προσθέσετε
περιεχwµενα σε αµφwτερους τους τύπους δίσκου απw τη στιγµή που θα
δηµιουργηθούν.
Κάντε κλικ στο [BD Add-on Software] στην οθwνη εγκατάστασης του
“PMB” και εγκαταστήστε αυτw το πρwσθετο ακολουθώντας τις οδηγίες
της οθwνης.
Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο διαδίκτυο wταν εγκαθιστάτε το [BD
Add-on Software].
Για λεπτοµέρειες δείτε τη “Βοήθεια PMB”.
169
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 170
Προβολή φωτογραφιών σε έναν υπολογιστή
∆ηµιουργία εν^ς δίσκου µε ποι^τητα εικ^νας κανονικής
ευκρίνειας (STD)
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε ποιwτητα εικwνας κανονικής
ευκρίνειας (STD) απw ταινίες σε φορµά AVCHD που έχουν εισαχθεί σε
έναν υπολογιστή χρησιµοποιώντας το παρεχwµενο λογισµικw “PMB”.
1 Επιλέξτε τις ταινίες σε φορµά AVCHD που θέλετε να
γράψετε στο “PMB”.
2 Κάντε κλικ στο
(∆ηµιουργία ∆ίσκων) για να
επιλέξετε το [Create DVD-Video Format Discs (STD)].
Εµφανίζεται η οθwνη που χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ενwς
δίσκου.
• Για λεπτοµέρειες δείτε τη “Βοήθεια PMB”.
Σηµειώσεις
• Εγκαταστήστε πρώτα το “PMB”.
• Τα αρχεία ταινιών MP4 δεν µπορούν να εγγραφούν σε ένα δίσκο.
• Θα χρειαστεί µεγαλύτερο διάστηµα για τη δηµιουργία του δίσκου διwτι οι ταινίες
σε φορµά AVCHD µετατρέπονται σε ταινίες µε ποιwτητα εικwνας κανονικής
ευκρίνειας (STD).
• sταν δηµιουργείτε ένα δίσκο DVD-Video (STD) για πρώτη φορά, θα χρειαστείτε
σύνδεση στο διαδίκτυο.
170
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 171
Εκτύπωση φωτογραφιών
Ρύθµιση DPOF
Χρησιµοποιώντας τη φωτογραφική µηχανή, µπορείτε να καθορίσετε τις
εικwνες και τον αριθµw εικwνων που θέλετε να εκτυπωθούν πριν
εκτυπώσετε τις εικwνες σε ένα κατάστηµα, ή µε τον εκτυπωτή σας.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
Η ρύθµιση DPOF παραµένει στις εικwνες µετά την εκτύπωση. Συστήνεται
να αφαιρείτε την ένδειξη DPOF απw τις εικwνες µετά την εκτύπωση.
Καθορισµ^ς / ακύρωση καθορισµού DPOF σε επιλεγµένες
εικ^νες
1 Πλήκτρο MENU t
1 t [Καθορισµ^ς Εκτύπωσης] t
[Ρύθµιση DPOF] t [Πολλαπλές Εικ^νες]
2 Επιλέξτε την εικ^να µε τα b/B του πλήκτρου ελέγχου.
3 Επιλέξτε τον αριθµ^ φύλλων µε το κέντρο του πλήκτρου
ελέγχου.
• Για να ακυρώσετε τον καθορισµw του DPOF, επιλέξτε τον αριθµw “0”.
4 Πιέστε το πλήκτρο MENU.
5 Επιλέξτε το [Enter] µε το v και στη συνέχεια πιέστε το
κέντρο του πλήκτρου ελέγχου.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να καθορίσετε DPOF για αρχεία δεδοµένων RAW.
• Μπορείτε να καθορίσετε έναν αριθµw µέχρι το 9.
171
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 172
Εκτύπωση φωτογραφιών
Εισαγωγή ηµεροµηνίας στις εικ^νες
Μπορείτε να εισάγετε ηµεροµηνίες στις εικwνες wταν τις εκτυπώνετε. Η
θέση της ηµεροµηνίας (µέσα ή έξω απw την εικwνα, µέγεθος χαρακτήρων,
κλπ.) εξαρτάται απw τον εκτυπωτή σας.
Πλήκτρο MENU t
1 t [Καθορισµ^ς Εκτύπωσης] t
[Εκτύπωση ηµεροµηνίας] t [On]
Σηµείωση
• Η λειτουργία αυτή µπορεί να µην παρέχεται, ανάλογα µε τον εκτυπωτή.
172
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 173
Άλλα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Φωτογραφική µηχανή
[Σύστηµα]
Τύπος Φωτογραφικής µηχανής
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή µε
Εναλλάξιµους Φακούς
Φακwς
Φακοί A-mount
[Αισθητήρας εικ^νας]
∆ιέλευσης και στο µηχανισµw
Μετατwπισης αισθητήρα εικwνας
[Σύστηµα Αυτ^µατης Εστίασης]
Σύστηµα
Σύστηµα TTL εντοπισµού φάσης (Η
µέθοδος Contrast AF είναι επιλέξιµη
στη λειτουργία ελέγχου εστίασης
Live View)
Σηµεία µέτρησης
15 σηµεία (3 σηµεία σε σχήµα
σταυρού) (11 σηµεία στη λειτουργία
σκοπεύτρου)
Φορµά εικwνας
DSLR-A580
Αισθητήρας εικwνας “Exmor” CMOS
23,5 x 15,6 mm (φορµά APS-C)
DSLR-A560
Αισθητήρας εικwνας “Exmor” CMOS
23,4 x 15,6 mm (φορµά APS-C)
Εύρος Ευαισθησίας
–1 EV έως 18 EV (σε ισοδύναµο ISO
100)
Συνολικwς αριθµwς πίξελ του
αισθητήρα εικwνας
DSLR-A580
Περίπου 16 700 000 πίξελ
DSLR-A560
Περίπου 14 600 000 πίξελ
Τύπος
Μηχανισµwς κλίσης πενταπρίσµατος
Αριθµwς ενεργών πίξελ της
φωτογραφικής µηχανής
DSLR-A580
Περίπου 16 200 000 πίξελ
DSLR-A560
Περίπου 14 200 000 πίξελ
Κάλυψη καρέ
Περίπου 90%
[SteadyShot]
Σύστηµα
Μηχανισµwς µετατwπισης αισθητήρα
εικwνας
Αποτέλεσµα
Περίπου 2,5 έως 4 EV στην ταχύτητα
κλείστρου (ανάλογα µε τις συνθήκες
λήψης και τον προσαρµοσµένο φακw)
[Λειτουργία Προστασίας απ^ τη
Σκ^νη]
Σύστηµα
Φορτισµένο προστατευτικw επίχρισµα
επάνω στο Φίλτρο Χαµηλής
Φωτισµwς AF
Περίπου 1 έως 5 µέτρα
[Live View]
Φορµά εικwνας
Αποκλειστικwς αισθητήρας εικwνας
για το Live View
[Ηλεκτρονικ^ Σκ^πευτρο]
Τύπος
Κάτοπτρο penta-Dach
σταθεροποιηµένο στο επίπεδο του
µατιού
Κάλυψη καρέ
Περίπου 95%
Μεγέθυνση
0.80 x µε φακw 50 mm στο άπειρο,
–1 m–1 (διοπτρία)
Σηµείο Ματιού
Περίπου 19 mm απw τον
προσοφθάλµιο φακw, 15 mm απw το
πλαίσιο του προσοφθαλµίου σε
–1 m–1
Ρύθµιση ∆ιοπτρίας
–2.5 έως +1.0 m–1
173
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 174
Άλλα
[Έλεγχος εστίασης Live View]
Φορµά εικwνας
Αισθητήρας εικwνας για λήψη
Κάλυψη καρέ
Περίπου 100%
[Οθ^νη LCD]
LCD panel
7.5 cm (τύπου 3.0) TFT
Συνολικwς αριθµwς κουκκίδων
921 600 (640 x 3 (RGB) x 480)
κουκκίδες
[Έλεγχος Έκθεσης]
Κυψέλη Φωτοµέτρησης
Live View
Αποκλειστικwς αισθητήρας εικwνας
για το Live View
Σκ^πευτρο
Κυψελωτw µοτίβο 40 τµηµάτων SPC
Έλεγχος εστίασης Live View
Αισθητήρας “Exmor” CMOS
Μέθοδος µέτρησης
Live View/Έλεγχος εστίασης Live
View
Μέτρηση αξιολwγησης 1200 ζωνών
Σκ^πευτρο
Μέτρηση ανοίγµατος κλείστρου TTL
Εύρος Μέτρησης
Live View
1 EV έως 17 EV σε wλες τις
λειτουργίες φωτοµέτρησης (σε ISO
100 ισοδύναµο µε φακw F 1.4)
Σκ^πευτρο
2 EV έως 20 EV (4 EV έως 20 EV στη
λειτουργία σηµειακής
φωτοµέτρησης) (σε ISO 100
ισοδύναµο µε φακw F 1.4)
Έλεγχος εστίασης Live View
DSLR-A580
–2 EV έως 17 EV σε wλες τις
λειτουργίες φωτοµέτρησης (σε ISO
100 ισοδύναµο µε φακw F 1.4)
174
DSLR-A560
–2 EV έως 16 EV σε wλες τις
λειτουργίες φωτοµέτρησης (σε ISO
100 ισοδύναµο µε φακw F 1.4)
Ευαισθησία ISO (∆είκτης
προτεινwµενης έκθεσης)
AUTO, ISO 100 έως 12800
Αντιστάθµιση έκθεσης
± 2.0 EV (βήµα 1/3 EV)
[Κλείστρο]
Τύπος
Ηλεκτρονικά ελεγχwµενο, κάθετης
κίνησης, τύπου εστιακού επιπέδου
Εύρος ταχυτήτων
1/4000 του δευτερολέπτου έως 30
δευτερwλεπτα, bulb (βήµα 1/3 EV)
Ταχύτητα Συγχρονισµού Φλας
1/160 του δευτερολέπτου
[Ενσωµατωµένο Φλας]
Αριθµwς οδηγού φλας
GN 12 (σε µέτρα µε ISO 100)
Χρwνος επαναλειτουργίας
Περίπου 4 δευτερwλεπτα
Κάλυψη φλας
Κάλυψη φακού 18 mm (εστιακή
απwσταση που υποδεικνύεται στο
φακw)
Αντιστάθµιση φλας
± 2.0 EV (βήµα 1/3 EV)
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 175
[Φορµά Εγγραφής]
[Άλλα]
Φορµά αρχείων
Συµβατw µε JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif
Ver. 2.3, MPF Baseline) συµβατw µε
DPOF
Εκτύπωση Exif
Συµβατή
Ταινίες (AVCHD format)
Συµβατw µε AVCHD Ver. 1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: Dolby Digital 2ch, εξοπλισµένο
µε Dolby Digital Stereo Creator
• Κατασκευάζεται κατwπιν αδείας των
Dolby Laboratories.
∆ιαστάσεις
Περίπου 137 x 104 x 84 mm (π / υ / β,
χωρίς τα µέρη που προεξέχουν)
Ταινίες (φορµά MP4)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Μέσο εγγραφής]
“Memory Stick PRO Duo”, κάρτα
µνήµης SD
PRINT image matching IIΙ
Συµβατή
Βάρος
Περίπου 679 γρ. (µε µπαταρία και
“Memory Stick PRO Duo”)
Περίπου 599 γρ. (µwνο το σώµα)
Θερµοκρασία λειτουργίας
0° C έως +40° C
Επικοινωνία USB
USB υψηλής ταχύτητας (συµβατw µε
USB 2.0)
[Ακροδέκτες εισ^δου/εξ^δου]
Φορτιστής Μπαταρίας
BC-VΜ10
USB
Μίνι Β
Τάση εισwδου
100 έως 240 V AC, 50/60 Hz, 9 W
HDMI
Μίνι ακροδέκτης HDMI τύπου C
Τάση εξwδου
8,4 V DC, 0,75 A
Ακροδέκτης Μικροφώνου
Μίνι ακροδέκτης στέρεο, διάµετρος
3,5 mm
Θερµοκρασία λειτουργίας
0° C έως +40° C
Ακροδέκτης REMOTE
Θερµοκρασία φύλαξης
-20° C έως +60° C
[Τροφοδοσία ρεύµατος, γενικά]
Μέγιστες διαστάσεις
Περίπου 70 x 25 x 95 mm (Π x Υ x Β)
Μπαταρία
Επαναφορτιζwµενη µπαταρία
NP-FΜ500Η
Βάρος
Περίπου 90 γρ.
175
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 176
Άλλα
Επαναφορτιζ^µενη µπαταρία
NP-FΜ500Η
Σηµείωση σχετικά µε την εστιακή
απ^σταση
Χρησιµοποιούµενη µπαταρία
Μπαταρία ιwντων λιθίου
Η γωνία εικwνας αυτής της
φωτογραφικής µηχανής είναι πιο στενή
απw µια φωτογραφική µηχανή µε φιλµ
τύπου 35 mm. Μπορείτε να βρείτε την
κατά προσέγγιση ισοδύναµη εστιακή
απwσταση µιας φωτογραφικής µηχανής
µε φιλµ τύπου 35 mm και να τραβήξετε
µε την ίδια γωνία εικwνας, αυξάνοντας
την εστιακή απwσταση του φακού σας
κατά το ήµισυ.
Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας έναν
φακw των 50 mm, µπορείτε να
επιτύχετε το κατά προσέγγιση
ισοδύναµο ενwς φακού 75 mm µιας
φωτογραφικής µηχανής µε φιλµ τύπου
35 mm.
Μέγιστη τάση
DC 8,4 V
Ονοµαστική τάση
DC 7,2 V
Μέγιστη τάση φwρτισης
DC 8,4 V
Μέγιστο ρεύµα φwρτισης
2,0 Α
Χωρητικwτητα
Τυπική 11,8 Wh (1650 mAh)
Ελάχιστη 11,5 Wh (1600 mAh)
Μέγιστες διαστάσεις
Περίπου 38,2 x 20,5 x 55,6 mm
(Π x Υ x Β)
Βάρος
Περίπου 78 γρ.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά υπwκεινται σε αλλαγές
χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.
176
Σηµείωση σχετικά µε τη
συµβατ^τητα των δεδοµένων
εικ^νας
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή
εναρµονίζεται µε το γενικw πρwτυπο
DCF (Πρwτυπο Κανwνων Σχεδιασµού
για τα Συστήµατα Αρχείων στις
Κάµερες), το οποίο καθιερώθηκε απw
την JEITA (Ένωση Βιοµηχανιών
Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής
Τεχνολογίας της Ιαπωνίας).
• ∆εν εγγυwµαστε την αναπαραγωγή
απw άλλες συσκευές εικwνων οι
οποίες έχουν εγγραφεί µε τη
φωτογραφική µηχανή σας, ούτε την
αναπαραγωγή απw τη φωτογραφική
µηχανή σας εικwνων που έχουν
εγγραφεί ή υποστεί επεξεργασία µε
άλλες συσκευές.
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 177
Εµπορικά Σήµατα
• Το
είναι εµπορικw σήµα της Sony
Corporation.
• Το “Memory Stick”, το
, το
“Memory Stick PRO”,
το
, το “Memory
Stick Duo”, το
,
το “Memory Stick PRO Duo”,
το
,
το “Memory Stick PRO-HG Duo”,
το
, το
“Memory Stick Micro”, το
“MagicGate” και το
είναι εµπορικά σήµατα της Sony
Corporation.
• Το “InfoLITHIUM” είναι εµπορικw
σήµα της Sony Corporation.
• Το “PhotoTV HD” είναι εµπορικw σήµα
της Sony Corporation.
• Το “AVCHD” και το λογwτυπο
“AVCHD” είναι εµπορικά σήµατα της
Panasonic Corporation και της Sony
Corporation.
• Το “Blu-ray Disc” και το λογwτυπw του
είναι εµπορικά σήµατα.
• Το Dolby και το σύµβολο µε το διπλw
D είναι εµπορικά σήµατα των Dolby
Laboratories.
• Τα Microsoft, Windows, DirectX και
Windows Vista είναι κατοχυρωµένα
εµπορικά σήµατα ή εµπορικά σήµατα
της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ
και/ή άλλες χώρες.
• Το HDMI, το λογwτυπο HDMI και το
High-Definition Multimedia Interface
είναι εµπορικά σήµατα ή
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της
HDMI Licensing LLC.
• Τα Macintosh και Mac OS είναι είτε
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα, είτε
εµπορικά σήµατα της Apple Inc.
• Το PowerPC είναι κατοχυρωµένο
εµπορικw σήµα της IBM Corporation
στις Η.Π.Α.
• Τα Intel, Intel Core, MMX και Pentium
είναι εµπορικά σήµατα ή
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα της
Intel Corporation.
• Τα λογwτυπα SDXC και SDHC είναι
εµπορικά σήµατα της SD-3C, LLC.
• Το Eye-Fi είναι εµπορικw σήµα της
Eye-Fi Inc.
• Το MultiMediaCard είναι εµπορικw
σήµα του MultiMediaCard Association.
• Το “PlayStation” είναι κατοχυρωµένο
εµπορικw σήµα της Sony Computer
Entertainment Inc.
• Το Adobe είναι κατοχυρωµένο
εµπορικw σήµα ή εµπορικw σήµα της
Adobe Systems Incorporated στις
Ηνωµένες Πολιτείες και/ή άλλες
χώρες.
• Επιπλέον, wλα τα άλλα ονwµατα
συστηµάτων και προϊwντων τα οποία
χρησιµοποιούνται σε αυτw το
εγχειρίδιο είναι εν γένει εµπορικά
σήµατα, ή κατοχυρωµένα εµπορικά
σήµατα των αντίστοιχων δηµιουργών
ή κατασκευαστών.
Ωστwσο, τα “™” και “®” δεν
αναφέρονται σε κάθε περίπτωση σε
αυτw το εγχειρίδιο.
177
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 178
Άλλα
Επίλυση Προβληµάτων
Εάν αντιµετωπίζετε κάποιο πρwβληµα µε τη φωτογραφική µηχανή σας,
δοκιµάστε τις παρακάτω λύσεις. Ανατρέξτε στις σελίδες 178 έως 186.
Συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony ή το τοπικw εξουσιοδοτηµένο
σέρβις της Sony.
1 Ελέγξτε τα παρακάτω.
2 Αφαιρέστε την µπαταρία και τοποθετήστε τη ξανά µετά απw περίπου
ένα λεπτw και θέστε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή.
3 Πραγµατοποιήστε επαναφορά των ρυθµίσεων (σελίδα 155).
4 Συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony ή το τοπικw εξουσιοδοτηµένο
σέρβις της Sony.
Μπαταρία και Τροφοδοσία
∆εν µπορείτε να τοποθετήσετε την µπαταρία.
• Κατά την τοποθέτηση της µπαταρίας, χρησιµοποιείστε την άκρη της
µπαταρίας για να πιέσετε τον µοχλw κλειδώµατος (σελίδα 22).
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µwνο µια µπαταρία NP-FΜ500Η.
Βεβαιωθείτε wτι η µπαταρία είναι NP-FΜ500Η.
Η ένδειξη εναποµένουσας διάρκειας της µπαταρίας δεν είναι σωστή, ή
ενώ εµφανίζεται επαρκής εναποµένουσα διάρκεια της µπαταρίας, η
συσκευή τίθεται γρήγορα εκτ^ς λειτουργίας.
• Χρησιµοποιήσατε τη φωτογραφική µηχανή σε εξαιρετικά θερµw ή ψυχρw
µέρος (σελίδα 190).
• Η µπαταρία έχει εξαντληθεί. Τοποθετήστε µια φορτισµένη µπαταρία
(σελίδα 18).
• Η µπαταρία έχει εξαντλήσει το wριο ζωής της (σελίδα 24).
Αντικαταστήστε την µπαταρία µε µια καινούργια.
Η φωτογραφική µηχανή δεν τίθεται σε λειτουργία.
• Τοποθετήστε σωστά την µπαταρία (σελίδα 22).
• Η µπαταρία έχει αποφορτιστεί. Τοποθετήστε µια φορτισµένη µπαταρία
(σελίδα 18).
• Η µπαταρία έχει εξαντλήσει το wριο ζωής της (σελίδα 24).
Αντικαταστήστε την µπαταρία µε µια καινούργια.
178
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 179
Η συσκευή τίθεται ξαφνικά εκτ^ς λειτουργίας.
• Εάν δεν χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή για κάποιο χρονικw
διάστηµα ενώ αυτή είναι σε λειτουργία, η φωτογραφική µηχανή τίθεται
σε λειτουργία εξοικονwµησης ενέργειας και σχεδwν κλείνει. Για να
ακυρώσετε τη λειτουργία εξοικονwµησης ενέργειας, χειριστείτε τη
φωτογραφική µηχανή, για παράδειγµα πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση
(σελίδα 150).
Η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φ^ρτισης της
µπαταρίας.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µwνο µια µπαταρία NP-FΜ500Η.
Βεβαιωθείτε wτι η µπαταρία είναι NP-FΜ500Η.
• Αν φορτίσετε µια µπαταρία που δεν έχει χρησιµοποιηθεί για µεγάλο
χρονικw διάστηµα, η λυχνία CHARGE ενδέχεται να αναβοσβήνει.
• Η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει µε δύο τρwπους, γρήγορα (περίπου ανά
0,15 δευτερwλεπτα) και αργά (περίπου ανά 1,5 δευτερwλεπτο). Αν
αναβοσβήνει γρήγορα, αφαιρέστε την µπαταρία και τοποθετήστε την
ξανά σταθερά. Αν η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει ξανά, ενδέχεται να
υπάρχει κάποιο πρwβληµα µε την µπαταρία. Το αργw αναβwσβηµα
υποδεικνύει wτι η φwρτιση διακwπηκε διwτι η θερµοκρασία του
περιβάλλοντος είναι εκτwς των κατάλληλων ορίων για φwρτιση της
µπαταρίας. Η φwρτιση θα συνεχιστεί και η λυχνία CHARGE θα φωτιστεί
wταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος θα επανέλθει στα κατάλληλα
wρια.
Φορτίστε την µπαταρία σε κατάλληλη θερµοκρασία περιβάλλοντος,
µεταξύ 10 και 30° C.
Λήψη Φωτογραφιών
∆εν εµφανίζεται τίποτα στην οθ^νη LCD ακ^µα και ^ταν η
φωτογραφική µηχανή είναι σε λειτουργία.
• Αν δε χειριστείτε τη φωτογραφική µηχανή για ένα δεδοµένο χρονικw
διάστηµα, η φωτογραφική µηχανή τίθεται σε λειτουργία εξοικονwµησης
ενέργειας και σχεδwν κλείνει. Για να ακυρώσετε την εξοικονwµηση
ενέργειας, χειριστείτε τη φωτογραφική µηχανή, για παράδειγµα πιέστε
το κλείστρο µέχρι τη µέση (σελίδα 150).
Η εικ^να στο σκ^πευτρο δεν είναι καθαρή.
• Πραγµατοποιήστε την κατάλληλη ρύθµιση της κλίµακας διοπτρίας
χρησιµοποιώντας τον ρυθµιστή της διοπτρίας (σελίδα 40).
∆εν εµφανίζεται εικ^να στο σκ^πευτρο.
• Ο διακwπτης LIVE VIEW/OVF είναι στη θέση “LIVE VIEW”. Τοποθετήστε
τον στη θέση “OVF” (σελίδα 40).
179
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 180
Άλλα
Η οθ^νη του σκοπεύτρου είναι σκοτεινή.
• Η µπαταρία έχει αποφορτιστεί. Τοποθετήστε µια φορτισµένη µπαταρία
(σελίδα 18).
Ένα κ^κκινο φως ανακλάται στη δεξιά πλευρά του σκοπεύτρου
• sταν πιέζετε το κλείστρο µέχρι τη µέση για να εστιάσετε σε ένα
σκοτεινw θέµα, οι περιοχές AF µπορεί να φωτιστούν κwκκινες αυτwµατα.
Σε αυτή την περίπτωση, ανακλάται ένα κwκκινο φως στη δεξιά πλευρά
του σκοπεύτρου. ∆εν πρwκειται για βλάβη.
Το κλείστρο δεν απελευθερώνεται.
• Χρησιµοποιείτε µια κάρτα µνήµης µε διακwπτη προστασίας εγγραφής και
ο διακwπτης είναι στη θέση LOCK. Τοποθετήστε το διακwπτη στη θέση
που επιτρέπει την εγγραφή.
• Ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο που υπάρχει στην κάρτα µνήµης (σελ. 35).
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη εικwνων wσο φορτίζει το
ενσωµατωµένο φλας (σελίδα 98).
• Το κλείστρο δεν µπορεί να απελευθερωθεί wταν το θέµα δεν είναι
εστιασµένο.
• Ο φακwς δεν έχει προσαρµοστεί σωστά. Προσαρµwστε σωστά το φακw
(σελίδα 25).
• sταν η φωτογραφική µηχανή είναι προσαρτηµένη σε µια άλλη συσκευή,
wπως ένα αστρονοµικw τηλεσκwπιο, κλπ., ρυθµίστε το [Release w/o Lens]
σε [Enable] (σελίδα 150).
• Προσπαθείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη ενwς θέµατος που ενδέχεται
να απαιτεί ειδική εστίαση (σελίδα 86). Χρησιµοποιείστε τη λειτουργία
κλειδώµατος εστίασης ή τη χειροκίνητη εστίαση (σελίδες 87, 90).
Η εγγραφή διαρκεί για µεγάλο χρονικ^ διάστηµα.
• Είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία µείωσης θορύβου (σελίδα 148). ∆εν
πρwκειται για βλάβη.
• Πραγµατοποιείτε λήψη στη λειτουργία RAW (σελίδα 142). Επειδή τα
αρχεία δεδοµένων RAW είναι µεγάλα, η λήψη µε τη λειτουργία RAW
µπορεί να διαρκέσει κάποιο χρονικw διάστηµα.
• Η λειτουργία Auto HDR επεξεργάζεται την εικwνα (σελίδα 109).
Έχει τραβηχτεί η ίδια εικ^να πολλές φορές.
• Η λειτουργία οδήγησης είναι ρυθµισµένη σε [Continuous adv.] ή
[Bracket: Cont.]. Ρυθµίστε τη σε [Single-shot Adv.] (σελίδα 118).
Η εικ^να δεν είναι εστιασµένη.
• Το θέµα είναι πολύ κοντά. Ελέγξτε την ελάχιστη εστιακή απwσταση του
φακού.
• sταν εστιάζετε µε τη λειτουργία χειροκίνητης εστίασης, τοποθετήστε
το διακwπτη λειτουργίας εστίασης σε AF (αυτwµατη εστίαση) (σελίδα 85).
• sταν ο φακwς διαθέτει διακwπτη λειτουργίας εστίασης, ρυθµίστε τον
στη θέση AF.
• Το φως του περιβάλλοντος είναι ανεπαρκές.
180
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 181
Το Eye-Start AF δε λειτουργεί.
• Ρυθµίστε το [Eye-Start AF] στη θέση [On] (σελίδα 41).
• Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση.
Το φλας δε λειτουργεί.
• Η λειτουργία του φλας είναι ρυθµισµένη σε [Αυτwµατο φλας]. Εάν
θέλετε να είστε βέβαιοι wτι το φλας θα τεθεί σε λειτουργία σε κάθε
περίπτωση, ρυθµίστε τη λειτουργία του φλας σε [Φλας γεµίσµατος]
(σελίδα 98).
Το φλας χρειάζεται πολλή ώρα για να φορτίσει.
• Το φλας έχει ενεργοποιηθεί πολλές φορές σε µικρw χρονικw διάστηµα.
sταν το φλας έχει ενεργοποιηθεί πολλές φορές, η διαδικασία φwρτισης
µπορεί να διαρκέσει περισσwτερο απw το συνηθισµένο για να
αποφευχθεί η υπερθέρµανση της φωτογραφικής µηχανής.
Μια εικ^να που τραβήχτηκε µε το φλας είναι πολύ σκοτεινή.
• Εάν το θέµα είναι έξω απw την εµβέλεια του φλας (την απwσταση που
µπορεί να φτάσει το φλας), η εικwνα θα είναι σκοτεινή διwτι το φως του
φλας δεν φτάνει στο θέµα. Εάν αλλαχτεί το ISO, η εµβέλεια του φλας
αλλάζει και αυτή µαζί του (σελίδα 100).
Η ηµεροµηνία και η ώρα δεν καταγράφονται σωστά.
• Ρυθµίστε σωστά την ηµεροµηνία και την ώρα (σελίδα 31).
• Η περιοχή που έχει επιλεγεί µε το [Area Setting] είναι διαφορετική απw
την πραγµατική περιοχή. Ρυθµίστε ξανά το [Area Setting] (σελίδα 31).
Η τιµή του διαφράγµατος και / ή της ταχύτητας κλείστρου
αναβοσβήνουν ^ταν πιέσετε και κρατήσετε πιεσµένο το κλείστρο
µέχρι τη µέση.
• Επειδή το θέµα είναι πολύ φωτεινw ή πολύ σκοτεινw, είναι έξω απw τα
διαθέσιµα wρια της φωτογραφικής µηχανής. Πραγµατοποιήστε ξανά τη
ρύθµιση.
Η εικ^να είναι ασπριδερή (Flare).
Στην εικ^να εµφανίζεται υπερβολικ^ φως (Ghosting).
• Η εικwνα έχει τραβηχτεί κάτω απw µια ισχυρή πηγή φωτwς και έχει
εισέλθει υπερβολικw φως στο φακw. Προσαρµwστε µια καλύπτρα φακού
(πωλείται χωριστά).
Οι γωνίες της εικ^νας είναι πολύ σκοτεινές.
• Εάν χρησιµοποιείτε κάποιο φίλτρο ή καλύπτρα, αφαιρέστε το και
δοκιµάστε ξανά. Ανάλογα µε το πάχος του φίλτρου και λwγω
λανθασµένης τοποθέτησης της καλύπτρας, το φίλτρο ή η καλύπτρα
µπορεί να εµφανίζεται εν µέρει στην εικwνα. Οι οπτικές ιδιwτητες
181
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 182
Άλλα
• µερικών φακών µπορεί να κάνουν την περιφέρεια της εικwνας να
φαίνεται πολύ σκοτεινή (ανεπαρκές φως).
Τα µάτια του προσώπου που φωτογραφίζεται βγαίνουν κ^κκινα.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία περιορισµού του κοκκινίσµατος των
µατιών (σελίδα 100).
• Πλησιάστε στο πρwσωπο και τραβήξτε το µέσα στην εµβέλεια του φλας,
χρησιµοποιώντας το φλας (σελίδα 100).
Στην οθ^νη εµφανίζονται και παραµένουν κάποιες κουκκίδες.
• ∆εν πρwκειται για βλάβη. Οι κουκκίδες αυτές δεν καταγράφονται
(σελίδα 7).
• Μπορείτε να περιορίσετε την επίδραση αυτού του φαινοµένου µε τη
λειτουργία “Χαρτογράφησης πίξελ”.
1 Τοποθετήστε το διακwπτη LIVE VIEW/OVF σε “LIVE VIEW”.
2 Προσαρµwστε το κάλυµµα του φακού.
3 Πλήκτρο MENU t
2 t [Χαρτογράφηση πίξελ] (Pixel Mapping) t
[OK]
Η εικ^να είναι θολή.
• Η εικwνα έχει τραβηχτεί σε σκοτεινw χώρο χωρίς φλας, µε αποτέλεσµα
κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής. Συστήνεται η χρήση ενwς
τριπwδου ή του φλας (σελίδα 60, 98).
Η κλίµακα EV b B αναβοσβήνει στην οθ^νη LCD ή στο σκ^πευτρο.
• Το θέµα είναι πολύ φωτεινw ή πολύ σκοτεινw για το εύρος
φωτοµέτρησης της φωτογραφικής µηχανής.
Τα χρώµατα µιας εικ^νας που έχει εγγραφεί χρησιµοποιώντας τη
λειτουργία Live view είναι παράξενα.
• Στη λειτουργία Live view, ελέγξτε προσεκτικά την εικwνα που
εµφανίζεται στην οθwνη LCD πριν τη λήψη. Η φωτογραφική µηχανή
ενδέχεται να µην µπορεί να αναγνωρίσει τα χρώµατα της εικwνας
ακριβώς µετά την αλλαγή σε λειτουργία Live view. Σε τέτοιες
περιπτώσεις µπορεί να µην επιτευχθεί το αναµενwµενο αποτέλεσµα.
Προβολή εικ^νων
Η κάµερά σας δεν µπορεί να αναπαράγει εικ^νες.
• Αλλάξατε το wνοµα φακέλου / αρχείου σε έναν υπολογιστή (σελίδα 164).
• sταν φορτώνετε µια εικwνα που έχει υποστεί επεξεργασία
χρησιµοποιώντας λογισµικw στον υπολογιστή σας ή έχει ληφθεί απw µια
άλλη φωτογραφική µηχανή, ενδέχεται να µην µπορείτε να αναπαράγετε
την εικwνα.
• Χρησιµοποιείστε το “PMB” για να αναπαράγετε τις εικwνες που είναι
αποθηκευµένες σε ένα PC µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
• Η φωτογραφική µηχανή είναι σε λειτουργία USB. Τερµατίστε την
επικοινωνία USB (σελίδα 166).
182
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 183
∆ιαγραφή / Επεξεργασία εικ^νων
Η φωτογραφική µηχανή δεν µπορεί να διαγράψει µια εικ^να.
• Ακυρώστε την προστασία εικwνας (σελίδα 133).
∆ιαγράψατε µια εικ^να κατά λάθος.
• Απw τη στιγµή που θα διαγράψετε ένα αρχείο, δεν µπορείτε να το
επαναφέρετε. Συστήνουµε να προστατεύετε τις εικwνες που δε θέλετε
να διαγράψετε (σελίδα 133).
∆εν µπορείτε να εισάγετε ενδείξεις DPOF.
• ∆εν µπορείτε να εισάγετε ενδείξεις DPOF σε αρχεία δεδοµένων RAW.
Υπολογιστές
∆εν γνωρίζετε εάν το λειτουργικ^ σύστηµα (OS) του υπολογιστή σας
είναι συµβατ^ µε τη φωτογραφική µηχανή.
• Ελέγξτε το “Χρήση µε τον υπολογιστή σας” (σελίδα 158).
Ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει τη φωτογραφική µηχανή.
• Βεβαιωθείτε wτι η φωτογραφική µηχανή είναι σε λειτουργία.
• sταν η στάθµη της µπαταρίας είναι χαµηλή, τοποθετείστε µια
φορτισµένη µπαταρία (σελίδα 18), ή χρησιµοποιήστε τον
Μετασχηµατιστή AC (δεν παρέχεται).
• Χρησιµοποιήστε το παρεχwµενο καλώδιο USB (σελίδα 164).
• Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και συνδέστε το ξανά σταθερά.
• Ρυθµίστε το [Σύνδεση USB] στη θέση [Μαζική Αποθήκευση]
(σελίδα 164).
• Αποσυνδέστε wλες τις συσκευές εκτwς απw το πληκτρολwγιο, το ποντίκι
και τη φωτογραφική µηχανή απw τις θύρες USB του υπολογιστή σας.
• Συνδέστε απ’ ευθείας τη φωτογραφική µηχανή και τον υπολογιστή σας
χωρίς να χρησιµοποιείτε USB hub ή άλλη συσκευή (σελίδα 164).
∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε αντιγραφή εικ^νων.
• Συνδέστε σωστά τη φωτογραφική µηχανή και τον υπολογιστή σας µε το
παρεχwµενο καλώδιο USB (σελίδα 164).
• Ακολουθήστε τη διαδικασία αντιγραφής που προτείνει το λειτουργικw
σας σύστηµα (σελίδα 164).
• Ενδέχεται να µην µπορείτε να πραγµατοποιήσετε αντιγραφή των
εικwνων σε έναν υπολογιστή wταν χρησιµοποιείτε µια κάρτα µνήµης η
οποία έχει διαµορφωθεί σε έναν υπολογιστή. Πραγµατοποιήστε λήψη
χρησιµοποιώντας µια κάρτα µνήµης η οποία έχει διαµορφωθεί µε τη
φωτογραφική µηχανή (σελίδα 145).
183
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 184
Άλλα
∆εν µπορεί να γίνει αναπαραγωγή εικ^νων στον υπολογιστή σας.
• Εάν χρησιµοποιείτε το “PMB”, ανατρέξτε στη “Βοήθεια PMB”.
• Συµβουλευτείτε τον κατασκευαστή του λογισµικού ή του υπολογιστή
σας.
Μετά την πραγµατοποίηση σύνδεσης USB, δεν ξεκινάει αυτ^µατα το
“PMB”.
• Πραγµατοποιήστε τη σύνδεση USB wταν ο υπολογιστής είναι σε
λειτουργία (σελίδα 164).
Κάρτα µνήµης
∆εν µπορείτε να τοποθετήσετε µια κάρτα µνήµης.
• Η διεύθυνση τοποθέτησης της κάρτας µνήµης είναι λανθασµένη.
Τοποθετήστε τη απw τη σωστή πλευρά (σελίδα 27).
∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή σε µια κάρτα µνήµης.
• Η κάρτα µνήµης δεν έχει ελεύθερο χώρο. ∆ιαγράψτε τις περιττές
εικwνες (σελίδα 134).
• Προσπαθήσατε να τοποθετήσετε µια κάρτα µνήµης που δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί (σελίδα 28).
∆ιαµορφώσατε την κάρτα µνήµης κατά λάθος.
• sλα τα δεδοµένα στην κάρτα µνήµης έχουν διαγραφεί απw τη
διαµwρφωση και δεν µπορούν να ανακτηθούν.
Εκτύπωση
∆εν µπορείτε να εκτυπώσετε εικ^νες.
• ∆εν µπορείτε να εκτυπώσετε αρχεία δεδοµένων RAW. Για να
εκτυπώσετε εικwνες RAW, µετατρέψτε τις πρώτα σε εικwνες JPEG
χρησιµοποιώντας το “Image Data Converter SR” που περιέχεται στο
παρεχwµενο CD-ROM.
Τα χρώµατα της εικ^νας είναι περίεργα.
• sταν εκτυπώνετε εικwνες που έχουν εγγραφεί µε τη λειτουργία Adobe
RGB χρησιµοποιώντας εκτυπωτές sRGB που δεν είναι συµβατοί µε το
Adobe RGB (DCF 2.0 / Exif 2.21), οι εικwνες εκτυπώνονται µε λιγwτερο
έντονα χρώµατα (σελίδα 113).
Οι εικ^νες εκτυπώνονται µε τις δύο άκρες τους κοµµένες.
• Ανάλογα µε τον εκτυπωτή σας, η αριστερή, η δεξιά, η πάνω, ή η κάτω
άκρη της εικwνας µπορεί να κwβεται. Ειδικά wταν εκτυπώνετε µια εικwνα
που έχει τραβηχτεί µε αναλογία διαστάσεων [16:9], το πλαϊνw µέρος της
εικwνας µπορεί να είναι κοµµένο.
184
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 185
• sταν εκτυπώνετε εικwνες χρησιµοποιώντας τον δικw σας εκτυπωτή,
ακυρώστε τη ρύθµιση περικοπής ή εκτύπωσης χωρίς περιθώρια.
Συµβουλευτείτε τον κατασκευαστή του εκτυπωτή σας σχετικά µε το αν
ο εκτυπωτής σας παρέχει αυτές τις λειτουργίες.
• sταν εκτυπώνετε εικwνες σε ένα κατάστηµα ψηφιακών εκτυπώσεων,
ρωτήστε αν µπορούν να εκτυπώσουν τις εικwνες χωρίς να κwβονται οι
άκρες.
∆εν µπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες µε ηµεροµηνία.
• Χρησιµοποιώντας το “PMB”, µπορείτε να εκτυπώσετε εικwνες µε
ηµεροµηνία (σελίδα 162).
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή δεν διαθέτει λειτουργία υπέρθεσης της
ηµεροµηνίας στις φωτογραφίες. Ωστwσο, επειδή οι εικwνες που έχουν
ληφθεί µε τη φωτογραφική µηχανή περιλαµβάνουν πληροφορίες
σχετικά µε την ηµεροµηνία εγγραφής, µπορείτε να εκτυπώσετε εικwνες
µε υπέρθεση της ηµεροµηνίας αν ο εκτυπωτής ή το λογισµικw
αναγνωρίζουν τις πληροφορίες Exif. Σχετικά µε τη συµβατwτητα µε τις
πληροφορίες Exif, συµβουλευτείτε τον κατασκευαστή του εκτυπωτή ή
του λογισµικού.
• sταν εκτυπώνετε εικwνες σε ένα κατάστηµα, οι εικwνες µπορούν να
εκτυπωθούν µε την ηµεροµηνία αν το ζητήσετε.
Άλλα
Ο φακ^ς θολώνει.
• Έχει σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας. Κλείστε τη φωτογραφική µηχανή
και αφήστε την για περίπου µια ώρα πριν τη χρησιµοποιήσετε ξανά
(σελίδα 190).
Zταν θέτετε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή εµφανίζεται το
µήνυµα “Set Area/Date/Time” (Ρύθµιση Περιοχής/Ηµεροµηνίας/Ώρας)
• Η φωτογραφική µηχανή έχει παραµείνει χωρίς να χρησιµοποιείται για
κάποιο χρονικw διάστηµα µε χαµηλή στάθµη µπαταρίας ή χωρίς
µπαταρία. Φορτίστε την µπαταρία και ρυθµίστε ξανά την ηµεροµηνία
(σελίδα 31, 190). Εάν η ρύθµιση της ηµεροµηνίας χάνεται κάθε φορά
που φορτίζετε την µπαταρία, συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony ή το
τοπικw εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
Ο αριθµ^ς των εικ^νων που µπορούν να εγγραφούν δεν µειώνεται, ή
µειώνεται ανά δύο τη φορά.
• Αυτw συµβαίνει διwτι ο λwγος συµπίεσης και το µέγεθος της εικwνας
µετά τη συµπίεση διαφέρουν ανάλογα µε την εικwνα wταν
πραγµατοποιείτε λήψη εικwνων JPEG (σελίδα 142).
Μια ρύθµιση έχει επανέλθει στην αρχική της τιµή χωρίς να
πραγµατοποιηθεί επαναφορά.
• Αφαιρέθηκε η µπαταρία ενώ ο διακwπτης POWER ήταν στη θέση ON.
sταν αφαιρείτε την µπαταρία, βεβαιωθείτε wτι ο διακwπτης POWER είναι
στη θέση OFF και η λυχνία προσπέλασης δεν φωτίζεται (σελίδα 15, 22).
185
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 186
Άλλα
Η φωτογραφική µηχανή δεν λειτουργεί κανονικά.
• Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτwς λειτουργίας. Αφαιρέστε την
µπαταρία και τοποθετείστε την ξανά. Εάν η φωτογραφική µηχανή είναι
ζεστή, αφήστε την να κρυώσει πριν δοκιµάσετε αυτή την διορθωτική
διαδικασία.
• Αν χρησιµοποιείται ένας µετασχηµατιστής AC (πωλείται χωριστά),
αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύµατος. Αν η φωτογραφική µηχανή
συνεχίσει να µη λειτουργεί αφού δοκιµάσετε αυτές τις διορθωτικές
ενέργειες, συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony, ή το τοπικw
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
Οι πέντε µπάρες της κλίµακας SteadyShot αναβοσβήνουν.
• Το SteadyShot δε λειτουργεί. Μπορείτε να συνεχίσετε τη λήψη, αλλά η
λειτουργία SteadyShot δεν θα είναι διαθέσιµη. Κλείστε και ανοίξτε ξανά
τη φωτογραφική µηχανή. Εάν η κλίµακα του SteadyShot εξακολουθεί να
αναβοσβήνει, συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony ή το τοπικw
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
Στην οθ^νη εµφανίζεται η ένδειξη “- -Ε-”.
• Αφαιρέστε την κάρτα µνήµης και τοποθετήστε τη ξανά. Αν η ένδειξη δεν
σβήσει, διαµορφώστε την κάρτα µνήµης.
186
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 187
Προειδοποιητικά
µηνύµατα
Εάν εµφανιστεί ένα απw τα
παρακάτω µηνύµατα, ακολουθήστε
τις οδηγίες.
µπορεί να απαιτήσει κάποιο χρονικw
διάστηµα.
Εάν το µήνυµα συνεχίζει να
εµφανίζεται, αλλάξτε την κάρτα
µνήµης.
Memory Card Error. (Σφάλµα
κάρτας µνήµης)
Incompatible battery. Use correct
model. (Μη συµβατή µπαταρία. Χρησιµοποιείστε το σωστ^ µοντέλο.)
• Έχει τοποθετηθεί µια ασύµβατη
κάρτα µνήµης, ή η διαµwρφωση
απέτυχε.
• Χρησιµοποιείται µια ασύµβατην
µπαταρία.
Unable to read “Memory Stick”
properly. Reinsert “Memory Stick”
(Το “Memory Stick” δεν µπορεί να
διαβαστεί σωστά. Επανατοποθετήστε το “Memory Stick”.)
Unable to read SD memory card
properly. Reinsert SD memory card
(Η κάρτα µνήµης SD δεν µπορεί να
διαβαστεί σωστά.
Επανατοποθετήστε την κάρτα
µνήµης SD.)
Set Area/Date/Time (Ρύθµιση
περιοχής/ηµεροµηνίας/ώρας)
• Ρυθµίστε την περιοχή, την
ηµεροµηνία και την ώρα. Αν δεν
έχετε χρησιµοποιήσει τη
φωτογραφική µηχανή για µεγάλο
χρονικw διάστηµα, φορτίστε την
εσωτερική επαναφορτιζwµενη
µπαταρία (σελίδες 31, 190).
Power insufficient. (Ανεπαρκής
ενέργεια.)
• Προσπαθήσατε να πραγµατοποιήσετε
τη [Λειτουργία καθαρισµού] ενώ η
ενέργεια της µπαταρίας είναι
ανεπαρκής. Φορτίστε την µπαταρία ή
χρησιµοποιήστε τον Μετασχηµατιστή
AC (δεν παρέχεται).
Unable to use “Memory Stick”.
Format? (Το “Memory Stick” δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
∆ιαµ^ρφωση;)
Unable to use SD memory card.
Format? (Η κάρτα µνήµης SD δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
∆ιαµ^ρφωση;)
• Η κάρτα µνήµης έχει διαµορφωθεί σε
έναν υπολογιστή και έχει
τροποποιηθεί το σύστηµα αρχείων.
Επιλέξτε το [Enter] και στη συνέχεια
διαµορφώστε την κάρτα µνήµης.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ξανά
την κάρτα µνήµης, ωστwσο, wλα τα
προηγούµενα δεδοµένα στην κάρτα
µνήµης διαγράφονται. Η διαµwρφωση
• Η κάρτα µνήµης δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε τη φωτογραφική
µηχανή σας.
• Η κάρτα µνήµης είναι κατεστραµµένη.
• Ο ακροδέκτης της κάρτας µνήµης δεν
είναι καθαρwς.
“Memory Stick” locked. (Το
“Memory Stick” είναι κλειδωµένο.)
SD memory card locked. (Η κάρτα
µνήµης SD είναι κλειδωµένη.)
• Χρησιµοποιείτε µια κάρτα µνήµης µε
διακwπτη προστασίας εγγραφής και ο
διακwπτης είναι στη θέση LOCK.
Τοποθετήστε το διακwπτη στη θέση
που επιτρέπει την εγγραφή.
The “Memory Stick” may not be
capable of recording and playing
normally. (Αυτ^ το “Memory Stick”
ενδέχεται να µη µπορεί να
πραγµατοποιήσει κανονικά
εγγραφή και αναπαραγωγή.)
• Η κάρτα µνήµης δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή.
187
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:08 ? Μ Page 188
Άλλα
Processing… (Επεξεργασία…)
• sταν η φωτογραφική µηχανή είναι σε
λειτουργία λήψης µεγάλης διάρκειας
θα πραγµατοποιηθεί µείωση θορύβου
για ίσο διάστηµα µε τον χρwνο που
ήταν ανοιχτw το διάφραγµα. ∆εν
µπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη
wσο εκτελείται αυτή η διαδικασία.
Unable to display. (∆εν είναι
δυνατή η προβολή)
• Οι εικwνες που έχουν καταγραφεί µε
άλλες κάµερες, ή οι εικwνες που
έχουν τροποποιηθεί µε έναν
υπολογιστή ενδέχεται να µην
µπορούν να προβληθούν.
Check the lens attachment. If the
lens is not supported, you can
permit use of the lens in the
custom menu. (Ελέγξτε την
προσαρµογή του φακού. Αν ο
φακ^ς δεν υποστηρίζεται, µπορείτε
να επιτρέψετε τη χρήση του φακού
απ^ το προσωπικ^ µενού.)
• Ο φακwς δεν έχει προσαρµοστεί
σωστά, ή δεν έχει προσαρµοστεί
φακwς.
• sταν προσαρµwζετε τη φωτογραφική
µηχανή σε ένα αστρονοµικw
τηλεσκwπιο ή κάτι παρwµοιο,
ρυθµίστε το [Release w/o Lens] σε
[Enable].
Contains no still images. (∆εν
περιέχονται φωτογραφίες)
Contains no movies. (∆εν
περιέχονται ταινίες)
• ∆εν περιέχονται εικwνες στην κάρτα
µνήµης.
Image protected. (Προστατευµένη
εικ^να)
• Προσπαθήσατε να διαγράψετε
προστατευµένες εικwνες.
188
Unable to print. (Η εκτύπωση δεν
είναι δυνατή.)
• Προσπαθήσατε να σηµειώσετε
εικwνες RAW µε ένδειξη DPOF.
Camera overheating. Allow it to
cool. (Υπερθέρµανση
φωτογραφικής µηχανής. Αφήστε
την να κρυώσει.)
• Η φωτογραφική µηχανή έχει
θερµανθεί επειδή τη χρησιµοποιείτε
για µεγάλο χρονικw διάστηµα.
Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτwς
λειτουργίας. Περιµένετε µέχρι να
κρυώσει η φωτογραφική µηχανή και
να είναι ξανά έτοιµη για λήψη.
• Η θερµοκρασία της φωτογραφικής
µηχανής έχει αυξηθεί επειδή τη
χρησιµοποιείτε για µεγάλο χρονικw
διάστηµα. Σταµατήστε την εγγραφή.
Recording is unavailable in this
movie format. (Η εγγραφή δεν είναι
διαθέσιµη σε αυτ^ το φορµά
ταινίας.)
• Ρυθµίστε το [Movie: File Format] σε
[MP4].
• Ο αριθµwς των εικwνων ξεπερνάει
αυτwν για τον οποίο είναι δυνατή η
διαχείριση ηµεροµηνιών απw το
αρχείο βάσης δεδοµένων εικwνων.
• Η καταχώρηση στο αρχείο βάσης
δεδοµένων είναι αδύνατη. Εισάγετε
wλες τις εικwνες σε έναν υπολογιστή
χρησιµοποιώντας το “PMB” και
πραγµατοποιήστε επανάκτηση της
κάρτας µνήµης.
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:09 ? Μ Page 189
Camera error. (Σφάλµα
φωτογραφικής µηχανής)
System error. (Σφάλµα
συστήµατος)
• Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτwς
λειτουργίας, αφαιρέστε την µπαταρία
και στη συνέχεια τοποθετείστε την
ξανά. Εάν το µήνυµα αυτw
εµφανίζεται συχνά, συµβουλευτείτε
τον πωλητή της Sony ή το τοπικw
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
Image Database File error.
(Σφάλµα αρχείου βάσης δεδοµένων
εικ^νων.)
Reboot.
No images changed (∆εν
αλλάχτηκε καµία εικ^να)
• Προσπαθήσατε να προστατέψετε
εικwνες ή καθορίσατε DPOF χωρίς να
επιλέξετε εικwνες.
Cannot create more folders (∆εν
µπορούν να δηµιουργηθούν άλλοι
φάκελοι)
• Στην κάρτα µνήµης υπάρχει ένας
φάκελος του οποίου τα τρία πρώτα
ψηφία είναι “999”. ∆εν µπορείτε να
δηµιουργήσετε άλλο φάκελο σε αυτή
την περίπτωση.
• Υπάρχει κάποιο σφάλµα στο Αρχείο
Βάσης ∆εδοµένων Εικwνων.
Εκτελέστε το [Recover Image dB]
(σελίδα 146).
Image Database File error.
(Σφάλµα αρχείου βάσης δεδοµένων
εικ^νων.)
Recover? (Ανάκτηση;)
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
εγγραφή ή αναπαραγωγή ταινιών σε
φορµά AVCHD διwτι το αρχείο βάσης
δεδοµένων εικwνων έχει κάποιο
σφάλµα. Ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθwνη για να ανακτήσετε τα
δεδοµένα.
Unable to magnify. (Η µεγέθυνση
είναι αδύνατη)
Unable to rotate image.
(Η περιστροφή της εικ^νας είναι
αδύνατη)
• Οι εικwνες που έχουν εγγραφεί µε
άλλες κάµερες µπορεί να µην
µεγεθύνονται ή να µην
περιστρέφονται.
189
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:09 ? Μ Page 190
Άλλα
Προφυλάξεις
Μη χρησιµοποιείτε /
αποθηκεύετε τη φωτογραφική
µηχανή στα παρακάτω σηµεία
• Εξαιρετικά θερµά, ξηρά, ή υγρά
σηµεία
Σε σηµεία wπως σε ένα αυτοκίνητο
σταθµευµένο στον ήλιο, το σώµα
της φωτογραφικής µηχανής µπορεί
να παραµορφωθεί και να προκληθεί
βλάβη.
• Κάτω απw το άµεσο φως του ήλιου
ή κοντά σε ένα θερµαντικw σώµα
Το σώµα της φωτογραφικής
µηχανής µπορεί να παραµορφωθεί
ή να αποχρωµατιστεί µε
αποτέλεσµα την πρwκληση βλάβης.
• Σηµεία µε έντονους κραδασµούς
• Σηµεία µε έντονα µαγνητικά πεδία
• Σηµεία µε άµµο ή πολλή σκwνη
Μην αφήσετε να εισχωρήσει άµµος
ή σκwνη στη φωτογραφική µηχανή.
Η άµµος ή η σκwνη µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στη
φωτογραφική µηχανή και µερικές
φορές αυτή η βλάβη µπορεί να µην
επισκευάζεται.
Σχετικά µε την αποθήκευση
Προσαρµwστε το κάλυµµα του φακού
ή το κάλυµµα σώµατος wταν δεν
χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική
µηχανή. sταν προσαρµwζετε το
κάλυµµα σώµατος, αφαιρέστε wλη τη
σκwνη απw το κάλυµµα πριν το
τοποθετήσετε στη φωτογραφική
µηχανή. Αν αγοράσετε το Κιτ Φακού
DT 18-55 mm F 3.5-5.6 SAM,
αγοράστε επίσης το Οπίσθιο
Κάλυµµα Φακού ALC-R55.
Θερµοκρασία λειτουργίας
Η κάµερά σας έχει σχεδιαστεί για
χρήση σε θερµοκρασίες απw 0° C έως
40° C. ∆εν συστήνεται η εγγραφή σε
190
πολύ θερµά ή ψυχρά µέρη, των
οποίων η θερµοκρασία είναι έξω απw
αυτw το εύρος θερµοκρασιών.
Συµπύκνωση υγρασίας
Εάν η φωτογραφική µηχανή
µεταφερθεί απ’ ευθείας απw ένα
ψυχρw σε ένα θερµw µέρος, µπορεί
να σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας
στο εσωτερικw ή στο εξωτερικw της
συσκευής. Αυτή η συµπύκνωση
υγρασίας µπορεί να προκαλέσει
βλάβη στη φωτογραφική µηχανή.
Για να αποφύγετε τη συµπύκνωση
υγρασίας
sταν µεταφέρετε τη φωτογραφική
µηχανή απw ένα ψυχρw σε ένα θερµw
µέρος, τοποθετήστε την σε µια
πλαστική σακούλα και αφήστε την να
προσαρµοστεί στις συνθήκες της
νέας τοποθεσίας για περίπου µια
ώρα.
Εάν σηµειωθεί συµπύκνωση
υγρασίας
Θέστε τη φωτογραφική µηχανή
εκτwς λειτουργίας και περιµένετε
περίπου µια ώρα ώστε να εξατµιστεί
η υγρασία. Σηµειώστε wτι εάν
προσπαθήσετε να καταγράψετε
εικwνες ενώ παραµένει υγρασία στο
εσωτερικw του φακού, δεν θα
µπορέσετε να καταγράψετε καθαρές
εικwνες.
Σηµειώσεις σχετικά µε την
εσωτερική επαναφορτιζ^µενη
µπαταρία
Η κάµερά σας είναι εφοδιασµένη µε
µια επαναφορτιζwµενη µπαταρία
ώστε να διατηρεί την ηµεροµηνία,
την ώρα και άλλες ρυθµίσεις,
ανεξάρτητα απw το εάν η συσκευή
είναι σε λειτουργία, ή αν η µπαταρία
είναι φορτισµένη ή αποφορτισµένη.
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:09 ? Μ Page 191
Αυτή η µπαταρία φορτίζεται για wσο
διάστηµα χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή σας. Ωστwσο, η
µπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά
εάν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική
µηχανή για µικρά χρονικά
διαστήµατα. Εάν δεν χρησιµοποιείτε
καθwλου τη φωτογραφική µηχανή, η
µπαταρία αποφορτίζεται τελείως σε
περίπου 3 µήνες. Σε αυτή την
περίπτωση, φορτίστε την
επαναφορτιζwµενη µπαταρία πριν
χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική
µηχανή. Ακwµα και αν δεν έχει
φορτιστεί η επαναφορτιζwµενη
µπαταρία, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική
µηχανή αρκεί να µην θέλετε να
καταγράψετε την ηµεροµηνία και την
ώρα. Αν η φωτογραφική µηχανή
επαναφέρει τις ρυθµίσεις στις
προεπιλεγµένες τιµές τους κάθε
φορά που φορτίζετε την µπαταρία, η
εσωτερική επαναφορτιζwµενη
µπαταρία ενδέχεται να έχει
εξαντλήσει το wριο ζωής της.
Συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρwσωπο της Sony, ή το τοπικw
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
Μέθοδος φ^ρτισης της εσωτερικής
επαναφορτιζ^µενης µπαταρίας
Τοποθετήστε µια φορτισµένη
µπαταρία στη φωτογραφική µηχανή,
ή συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή
στην πρίζα χρησιµοποιώντας τον
Μετασχηµατιστή AC (δεν παρέχεται)
και αφήστε την εκτwς λειτουργίας για
24 ώρες ή περισσwτερο.
Σχετικά µε τις κάρτες µνήµης
Μην τοποθετείτε ετικέτες, κλπ. στις
κάρτες µνήµης ή στους
προσαρµογείς καρτών µνήµης.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη.
Σηµειώσεις σχετικά µε την
εγγραφή / αναπαραγωγή
• sταν χρησιµοποιείτε µια κάρτα
µνήµης µε αυτή τη φωτογραφική
µηχανή για πρώτη φορά,
συστήνεται πριν τη λήψη να
διαµορφώνετε την κάρτα µνήµης
µε τη φωτογραφική µηχανή για
σταθερή απwδοση της κάρτας
µνήµης. Σηµειώστε wτι η
διαµwρφωση διαγράφει οριστικά
wλα τα δεδοµένα απw την κάρτα
µνήµης και τα δεδοµένα δεν
µπορούν να ανακτηθούν.
Αποθηκεύστε τα πολύτιµα
δεδοµένα σας σε έναν υπολογιστή,
κλπ.
• Αν πραγµατοποιείτε επανειληµµένα
εγγραφή/διαγραφή εικwνων, µπορεί
να σηµειωθεί κατακερµατισµwς των
δεδοµένων στην κάρτα µνήµης.
Ενδέχεται να µην είναι δυνατή η
εγγραφή ή αναπαραγωγή ταινιών.
Σε αυτή την περίπτωση,
αποθηκεύστε τις εικwνες σας σε
έναν υπολογιστή ή άλλη τοποθεσία
και στη συνέχεια διαµορφώστε την
κάρτα µνήµης (σελίδα 145).
• Προτού προσπαθήσετε να
καταγράψετε µοναδικά γεγονwτα
τα οποία δεν πρwκειται να
επαναληφθούν, κάντε µια
δοκιµαστική εγγραφή, ώστε να
βεβαιωθείτε wτι η φωτογραφική
µηχανή λειτουργεί κανονικά.
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή δεν
διαθέτει προστασία ενάντια στη
σκwνη και την επαφή µε το νερw,
wπως επίσης δεν είναι αδιάβροχη.
• Μην κοιτάζετε τον ήλιο ή ένα
έντονο φως µέσα απw ένα φακw
που έχετε αφαιρέσει απw τη
φωτογραφική µηχανή, ή µέσα απw
το σκwπευτρο. Μπορεί να
προκληθεί ανεπανwρθωτη ζηµιά
στα µάτια σας, ή βλάβη στη
φωτογραφική µηχανή.
191
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:09 ? Μ Page 192
Άλλα
• Μην χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή σε µέρη wπου
παράγονται ισχυρά ραδιοκύµατα, ή
εκπέµπεται ακτινοβολία. Η
φωτογραφική µηχανή ενδέχεται να
µην µπορεί να πραγµατοποιήσει
κανονική εγγραφή ή αναπαραγωγή.
• Η χρήση της φωτογραφικής
µηχανής σε µέρη µε άµµο ή σκwνη
µπορεί να προκαλέσει βλάβες.
• Εάν παρατηρηθεί συµπύκνωση
υγρασίας, αποµακρύνετε την
υγρασία πριν χρησιµοποιήσετε ξανά
τη φωτογραφική µηχανή
(σελίδα 190).
• Μην τραντάζετε και µην
καταφέρνετε χτυπήµατα στη
φωτογραφική µηχανή. Μπορεί να
σηµειωθούν βλάβες, αδυναµία
εγγραφής εικwνων, wπως επίσης και
αδυναµία χρήσης της κάρτας
µνήµης, ή καταστροφή και απώλεια
των δεδοµένων εικwνας.
• Καθαρίστε την επιφάνεια του φλας
πριν τη χρήση. Εάν η σκwνη αλλάξει
χρώµα ή κολλήσει στην επιφάνεια
του φλας λwγω της θερµwτητας
που παράγεται απw το φλας,
ενδέχεται να µην εκπέµπεται
αρκετw φως.
• Φυλάξτε τη φωτογραφική µηχανή,
τα παρεχwµενα αξεσουάρ, κλπ.,
µακριά απw τα παιδιά. Υπάρχει
κίνδυνος κατάποσης µιας κάρτας
µνήµης, κλπ. Εάν παρουσιαστεί
κάποιο τέτοιο πρwβληµα,
συµβουλευτείτε αµέσως ένα
γιατρw.
192
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:09 ? Μ Page 193
Φορµά AVCHD
Το φορµά AVCHD είναι ένα φορµά
υψηλής ευκρίνειας για ψηφιακές
βιντεοκάµερες που
χρησιµοποιείται για την εγγραφή
ενwς σήµατος HD (υψηλής
ευκρίνειας) είτε της προδιαγραφής
1080i *1, είτε της προδιαγραφής
720p *2, χρησιµοποιώντας µια
αποδοτική τεχνολογία συµπίεσης
δεδοµένων. Για τη συµπίεση των
δεδοµένων εικwνας
χρησιµοποιείται το φορµά MPEG-4
AVC/Η.264 και για τη συµπίεση των
ηχητικών δεδοµένων
χρησιµοποιείται το σύστηµα Dolby
Digital ή το σύστηµα Linear PCM.
Το φορµά MPEG-4 AVC/Η.264 έχει
τη δυνατwτητα συµπίεσης των
εικwνων µε µεγαλύτερη
αποτελεσµατικwτητα απw wτι το
συµβατικw φορµά συµπίεσης
εικwνας. Το φορµά MPEG-4
AVC/Η.264 επιτρέπει στο σήµα
βίντεο υψηλής ευκρίνειας που έχει
ληφθεί απw µια ψηφιακή
βιντεοκάµερα να εγγραφεί σε
δίσκους DVD των 8 cm, σε
σκληρούς δίσκους, σε µνήµες
Flash, σε κάρτες µνήµης, κλπ.
Συσκευή συµβατή µε 1080 50i
Φορµά MPEG-4 AVC/Η.264 1920 x
1080/50i
Σήµα ήχου: Dolby Digital2 καναλιών
Μέσο εγγραφής: κάρτα µνήµης
*1 Προδιαγραφή 1080i
Μια προδιαγραφή υψηλής ευκρίνειας
που χρησιµοποιεί 1080 ενεργές
γραµµές σάρωσης και το σύστηµα
interlace.
*2 Προδιαγραφή 720p
Μια προδιαγραφή υψηλής ευκρίνειας
που χρησιµοποιεί 720 ενεργές
γραµµές σάρωσης και το σύστηµα
progressive.
*3 Τα δεδοµένα που έχουν εγγραφεί σε
ένα φορµά AVCHD το οποίο είναι
διαφορετικw απw αυτw που
αναφέρεται πιο πάνω δεν µπορούν
να αναπαραχθούν µε τη
φωτογραφική µηχανή σας.
Εγγραφή και αναπαραγωγή
στη βιντεοκάµερά σας
Βασισµένη στο φορµά AVCHD, η
φωτογραφική µηχανή σας
πραγµατοποιεί εγγραφή µε την
ποιwτητα εικwνας HD (υψηλή
ευκρίνεια) που αναφέρεται
παρακάτω.
Σήµα βίντεο *3:
Συσκευή συµβατή µε 1080 60i
Φορµά MPEG-4 AVC/Η.264 1920 x
1080/60i
193
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:09 ? Μ Page 194
Άλλα
Λήψη 3D
Σηµειώσεις σχετικά µε την
εγγραφή
• Το [Πανwραµα 3D] δεν είναι
κατάλληλο για λήψη:
– Αντικειµένων που κινούνται.
– Αντικειµένων που είναι πολύ
κοντά στη φωτογραφική
µηχανή.
– Αντικειµένων µε
επαναλαµβανwµενα µοτίβα
wπως πλακάκια και
αντικειµένων µε µικρή αντίθεση
wπως ο ουρανwς, µια παραλία
µε άµµο, ή ένα λιβάδι.
• Η εγγραφή [3D Panorama] µπορεί
να διακοπεί στις ακwλουθες
περιπτώσεις:
– sταν µετακινήσετε τη
φωτογραφική µηχανή οριζwντια
ή κατακwρυφα πολύ γρήγορα ή
πολύ αργά.
– sταν υπάρχει έντονο κούνηµα
της φωτογραφικής µηχανής.
• Αν δεν µπορέσετε να
µετακινήσετε τη φωτογραφική
µηχανή οριζwντια ή κατακwρυφα
σε ολwκληρο το θέµα µέσα στον
προκαθορισµένο χρwνο, θα
εµφανίζεται µια µαύρη περιοχή
στην εικwνα. Αν συµβεί αυτw,
µετακινήστε τη φωτογραφική
µηχανή πιο γρήγορα για να
καταγράψετε µια πλήρη
πανοραµική εικwνα.
• Επειδή πραγµατοποιείται
συρραφή αρκετών εικwνων, τα
σηµεία συρραφής δεν
εγγράφονται οµαλά.
• Σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού,
οι πανοραµικές εικwνες ενδέχεται
να είναι θολές.
• Στην περίπτωση που υπάρχουν
φώτα που τρεµοπαίζουν wπως
194
λαµπτήρες φθορισµού, η εικwνα
µπορεί να µην εγγραφεί σωστά.
• sταν ολwκληρη η γωνία
πανοραµικής λήψης 3D και η
γωνία στην οποία
σταθεροποιήσετε την εστίαση και
την έκθεση µε το κλείδωµα AE/AF
είναι εξαιρετικά διαφορετική σε
φωτεινwτητα, χρώµα και εστίαση,
η λήψη δεν θα είναι επιτυχής. Αν
συµβεί αυτw, αλλάξτε τη γωνία
κλειδώµατος και
πραγµατοποιήστε ξανά λήψη.
• Η διαθέσιµη κατεύθυνση λήψης
είναι µwνο η οριζwντια.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
διαδικασία που χρησιµοποιείται
για τη λήψη εικwνων 3D, δείτε
στη σελίδα 69.
Σηµείωση σχετικά µε την
αναπαραγωγή εικ^νων 3D
sταν αναπαράγετε εικwνες 3D
στην οθwνη LCD της
φωτογραφικής µηχανής ή σε µια
TV µη συµβατή µε 3D, οι εικwνες
αναπαράγονται χωρίς το εφέ 3D.
Σηµειώσεις σχετικά µε τα
αρχεία εικ^νας 3D
• Ένα αρχείο JPEG και ένα αρχείο
ΜΡΟ συνδυάζονται για τη
δηµιουργία µιας εικwνας 3D. Αν
διαγράψετε ένα απw αυτά τα
αρχεία απw τον υπολογιστή, η
εικwνα 3D µπορεί να µην
αναπαραχθεί κανονικά.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
διαδικασία που χρησιµοποιείται
για την προβολή εικwνων 3D,
δείτε στις σελίδες 128 και 137.
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:09 ? Μ Page 195
Σηµειώσεις σχετικά µε τις
Άδειες
Με τη βιντεοκάµερά σας
παρέχονται τα λογισµικά “C
Library”, “Expat”, “zlib”, “dtoa”,
“pcre”και “libjpeg”. Παρέχουµε
αυτw το λογισµικw βάση αδειών µε
τους κατwχους των πνευµατικών
δικαιωµάτων. Σύµφωνα µε αίτηµα
των κατwχων των πνευµατικών
δικαιωµάτων αυτού του
λογισµικού, έχουµε την υποχρέωση
να σας πληροφορήσουµε για τα
εξής. Παρακαλούµε διαβάστε τα
παρακάτω τµήµατα.
∆ιαβάστε το “license1.pdf” που
περιέχεται στον φάκελο “License”
του CD-ROM. Σε αυτw θα βρείτε τις
άδειες (στα Αγγλικά) για τα
λογισµικά “C Library”, “Expat”,
“zlib”, “dtoa”, “pcre”και “libjpeg”.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ∆ΙΑΘΕΤΕΙ Α∆ΕΙΑ
ΥΠΟ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ Α∆ΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΤΗΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ
(i) ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC
(“AVC VIDEO”) ΚΑΙ / Ή
(ii) ΑΠΟΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ
AVC ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ / Ή ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ
ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ Ο ΟΠΟΙΟΣ
∆ΙΑΘΕΤΕΙ Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ
AVC.
∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΟΥΤΕ
ΥΠΟ∆ΗΛΩΝΕΤΑΙ ΠΑΡΟΧΗ Α∆ΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C.
Σχετικά µε το
εφαρµοζ^µενο λογισµικ^
GNU GPL/LGPL
Σε αυτή τη βιντεοκάµερα
περιέχεται λογισµικw το οποίο
πληροί τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για την παρακάτω
Γενική ∆ηµwσια Άδεια (εφεξής θα
αναφέρεται ως “GPL”) GNU, ή τη
Γενική ∆ηµwσια Άδεια GNU Lesser
(εφεξής θα αναφέρεται ως
“LGPL”).
Αυτw σας πληροφορεί wτι έχετε το
δικαίωµα να έχετε πρwσβαση, να
τροποποιείτε και να αναδιανέµετε
πηγαίο κώδικα για αυτά τα
προγράµµατα λογισµικού σύµφωνα
µε τους wρους της παρεχwµενης
GPL/LGPL.
Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται στο
διαδίκτυο. Χρησιµοποιείστε την
ακwλουθη διεύθυνση για να τον
κατεβάσετε.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Θα προτιµούσαµε να µην
επικοινωνήσετε µαζί µας σχετικά
µε τα περιεχwµενα του πηγαίου
κώδικα.
∆ιαβάστε το “license2.pdf” που
περιέχεται στον φάκελο “License”
του CD-ROM. Σε αυτw θα βρείτε τις
άδειες (στα Αγγλικά) για το
λογισµικw “GPL” και “LGPL”.
Για να δείτε το PDF, χρειάζεστε
τον Adobe Reader. Εάν δεν είναι
εγκατεστηµένος στον υπολογιστή
σας, µπορείτε να τον κατεβάσετε
απw την ιστοσελίδα της Adobe
Systems:
http://www.adobe.com/
∆ΕΙΤΕ <HTTP://MPEGLA.COM>
195
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:09 ? Μ Page 196
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:09 ? Μ Page 197
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:09 ? Μ Page 198
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτw το προϊwν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι απw τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊwν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου µας
εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλwγους, στους
καταλwγους προϊwντων µας και στις ιστοσελίδες µας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης
προτού να έρθετε σε επαφή µε τον προµηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊwν της Sony που αγοράσατε, εφ’ wσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα
φυλλάδια που συνwδευαν το προϊwν σας, υπw την προϋπwθεση wτι αγοράστηκε εντwς της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται wτι το προϊwν είναι απαλλαγµένο απw κάθε ελάττωµα σχετιζwµενο µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ απw την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµwδια για
να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα wπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντwς της περιwδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικw το προϊwν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής
αγοράς) λwγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της
Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊwν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντwς
εύλογου χρwνου, βάσει των wρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊwντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή
ανακυκλωµένα προϊwντα ή εξαρτήµατα. sλα τα προϊwντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται
ιδιοκτησία της Sony.
Zροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µwνο εάν προσκοµισθεί το πρωτwτυπο
τιµολwγιο ή η απwδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊwντος
και του ονwµατος του εµπwρου) µαζί µε το ελαττωµατικw προϊwν εντwς της περιwδου εγγύησης. Η Sony και
τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα προαναφερwµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απw
αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊwν ή το µοντέλο του προϊwντος ή το wνοµα του εµπwρου. Η παρούσα
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο σειριακwς αριθµwς του προϊwντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα
αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊwν σας για επισκευή κατά
την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη
µεταφορά του προϊwντος σας προς και απw τη Sony ή µέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
n Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
ενwς προϊwντος wπως µη επαναφορτιζwµενες µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
n Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λwγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική
ατοµική ή οικιακή χρήση.
n Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊwν που προκλήθηκαν απw
o Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
‚ του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊwν ή βλάβη
σε οθwνες υγρών κρυστάλλων
‚ µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊwντος
‚ µη συντήρηση του προϊwντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή χρήση του προϊwντος µε τρwπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρwτυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα wπου έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊwν.
o Μολύνσεις απw ιούς ή χρήση του προϊwντος µε λογισµικw που δεν παρέχεται µε το προϊwν ή λανθασµένη
εγκατάσταση του λογισµικού.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία
ενσωµατώνεται το προϊwν εκτwς απw άλλα προϊwντα της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να
χρησιµοποιούνται µε το εν λwγω προϊwν.
o Χρήση του προϊwντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακw εξοπλισµw και άλλα προϊwντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρwτυπο δεν συνιστώνται απw τη Sony.
o Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απw άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:09 ? Μ Page 199
o Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται:
‚ η αναβάθµιση του προϊwντος πέρα απw τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης
ή
‚ οι τροποποιήσεις του προϊwντος µε σκοπw να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρwτυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊwν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική θερµwτητα,
ακατάλληλο εξαερισµw, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση εισwδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µwνο τα υλικά µέρη του προϊwντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικw (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρwκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης απw τον
τελικw χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις απw την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των wσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του
νwµου ή άλλη) wσον αφορά την ποιwτητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλwτητα του
προϊwντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊwν, για συγκεκριµένο σκοπw. Εάν η ισχύουσα
νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή
της µwνο στη µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν
εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νwµος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της
παρούσας εγγύησης.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊwντων που υπwκεινται στους wρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊwντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων
– των οικονοµικών και άυλων απωλειών – του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊwντος – της
απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων, απwλαυσης ή χρήσης του προϊwντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεµένων προϊwντων – της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακwλουθης απώλειας ή ζηµίας ακwµη και αν
αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε:
o Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του προϊwντος ή συνδεδεµένων προϊwντων λwγω ελαττωµάτων ή
µη διαθεσιµwτητας κατά την περίοδο που αυτw βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιµwτητας του προϊwντος, απώλεια χρwνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
o Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν απw το προϊwν ή απw συνδεδεµένα προϊwντα.
o Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή
o Μολύνσεις απw ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που υπwκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απwλυτης ευθύνης (ακwµα και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατwτητα πρwκλησης τέτοιων ζηµιών).
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την ευθύνη της µwνο στη µέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για
παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµw ζηµιών που οφείλονται σε αµέλεια,
σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δwλο και παρwµοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊwντος, ωστwσο αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µwνο περιορισµούς ευθυνών υψηλwτερου βαθµού, θα
ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσ^µενα ν^µιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που απορρέουν απw την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε
τους wρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν απw την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών προϊwντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει
τα νwµιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να
περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των προσώπων απw τα οποία αγοράσατε το προϊwν. Η
διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας εναπwκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 1.0 - 01.2004
DSLR-A560/A580 p158-:DSLR-A330/A380 p1- 02/09/2010 4:09 ? Μ Page 200
http://www.sony.net/
Μπορείτε να βρείτε πρσθετες πληροφορίες σχετικά µε
αυτ το προϊν και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις στον
∆ικτυακ Τπο Υποστήριξης Πελατών.
ΓIA ΠΛHPOΦOPIEΣ SERVICE ΠAPAKAΛOYME EΠIKOINΩNHΣTE ΣTO
801 11 92000, e-mail: cic-greece@eu.sony.com
D.T.P. POLYGRAMA A.E.
DSLR-A560/A580 EXOF+OPISTH:DSLR_A300/350 EXOF+OPISTH 02/09/2010 12:20 ? Μ Page 2
Download PDF

advertising