Sony | NEX-6 | Sony NEX-6 Οδηγίες χρήσης

NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 1
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
Εναλλάξιµων Φακών
Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
NEX-6
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 2
Αρχείο του Κατtχου
Ο αριθµqς του µοντέλου και ο σειριακqς αριθµqς βρίσκονται στο κάτω
µέρος της συσκευής.
Καταγράψτε το σειριακq αριθµq στο χώρο που παρέχεται παρακάτω.
Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθµούς σε κάθε περίπτωση που θα
επικοινωνήσετε µε τον αντιπρqσωπο της Sony σχετικά µε αυτq το προϊqν.
Αριθµtς µοντέλου NEX-6
Σειριακtς αριθµtς
Αριθµtς µοντέλου AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D
Σειριακtς αριθµtς
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
- ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ.
Αν το σχήµα του φις δεν ταιριάζει στην πρίζα παροχής ρεύµατος,
χρησιµοποιείστε έναν προσαρµογέα κατάλληλου τύπου για την πρίζα σας.
2
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 3
ΠΡOΣOXΗ
@ Μπαταρία
Αν δε µεταχειριστείτε σωστά τη µπαταρία, αυτή µπορεί να διαρραγεί, να
προκαλέσει φωτιά, ή ακqµα και χηµικά εγκαύµατα. Λάβετε τις παρακάτω
προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρµολογείτε τη µπαταρία.
• Μη διαρρήξετε τη µπαταρία και µην την εκθέσετε σε οποιασδήποτε
µορφής καταπονήσεις, qπως σφυροκqπηµα, ρίψη στο έδαφος, ή
ποδοπάτηµα.
• Μη βραχυκυκλώσετε τη µπαταρία και µην επιτρέψετε την επαφή
µεταλλικών αντικειµένων µε τους ακροδέκτες της µπαταρίας.
• Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε υψηλές θερµοκρασίες που υπερβαίνουν
τους 60°C, qπως να την αφήσετε εκτεθειµένη σε άµεσο ηλιακq φως ή
στο εσωτερικq ενqς αυτοκινήτου σταθµευµένου στον ήλιο.
• Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε φωτιά.
• Μην πιάνετε µπαταρίες ιqντων λιθίου που έχουν πάθει ζηµιά, ή
παρουσιάζουν διαρροή.
• Φροντίστε να φορτίζετε τη µπαταρία χρησιµοποιώντας ένα γνήσιο
φορτιστή µπαταριών της Sony, ή µια συσκευή που µπορεί να φορτίσει τη
µπαταρία.
• Κρατήστε τη µπαταρία µακριά απq τα µικρά παιδιά.
• ∆ιατηρήστε τη µπαταρία στεγνή.
• Αντικαταστήστε τη µqνο µε την ίδια ή ισοδύναµου τύπου µπαταρία που
προτείνεται απq τη Sony.
• Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες qπως περιγράφεται σε
αυτές τις οδηγίες.
3
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 4
@ Μετασχηµατιστής AC
Συνδέστε τον µετασχηµατιστή AC στην πλησιέστερη πρίζα.
Αν παρουσιαστεί κάποιο πρqβληµα ενώ χρησιµοποιείτε το
µετασχηµατιστή AC, διακqψτε αµέσως την τροφοδοσία αποσυνδέοντας
το φις απq την πρίζα.
mταν παρέχεται ένα καλώδιο ρεύµατος, το καλώδιο ρεύµατος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µqνο µε αυτή τη µονάδα και δεν πρέπει να
χρησιµοποιηθεί µε άλλες συσκευές.
4
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 5
Σηµείωση για τους Πελάτες στην Ευρώπη
@ Σηµείωση για τους πελάτες στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊqντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος
Αντιπρqσωπος για την ηλεκτροµαγνητική συµβατqτητα (EMC) και την
ασφάλεια προϊqντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέµατα σέρβις ή εγγύησης,
παρακαλούµε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά
έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.
∆ια της παρούσης, η Sony Corporation δηλώνει qτι αυτή η Ψηφιακή
Φωτογραφική Μηχανή Εναλλάξιµων Φακών NEX-6 συµµορφώνεται µε τις
ουσιώδεις απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας
1999/5/EE. Για λεπτοµέρειες, παρακαλούµε επισκεφτείτε τον παρακάτω
δικτυακq τqπο:
http://www.compliance.sony.de/
Το προϊqν αυτq έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί qτι συµµορφώνεται µε τα
qρια τα οποία έχουν τεθεί µε την Οδηγία R&TTE για τη χρήση καλωδίων
σύνδεσης µε µήκος µικρqτερο απq 3 µέτρα.
@ Προσοχή
Ηλεκτροµαγνητικά πεδία µε συγκεκριµένες συχνqτητες ενδέχεται να
επηρεάσουν την εικqνα και τον ήχο αυτής της φωτογραφικής µηχανής.
@ Σηµείωση
Εάν λqγω στατικού ηλεκτρισµού ή ηλεκτροµαγνητικών πεδίων η
µετάδοση δεδοµένων διακοπεί στη µέση (αποτύχει), επανεκκινήστε την
εφαρµογή, ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας
(USB, κλπ.).
5
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 6
@ Απ^ρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά
συστήµατα αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτq επάνω στο προϊqν ή στη συσκευασία του
υποδεικνύει qτι το προϊqν αυτq δεν θα πρέπει να
απορρίπτεται µαζί µε τα συνηθισµένα οικιακά απορρίµµατα .
Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο
αποκοµιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας qτι το προϊqν αυτq
απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν qποιες
αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα
προέκυπταν απq την µη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του
προϊqντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονqµηση των
φυσικών πqρων. Για περισσqτερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση αυτού του προϊqντος, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές αρχές
της περιοχής σας, µε την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριµµάτων
ή το κατάστηµα απq το οποίο αγοράσατε το προϊqν.
6
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 7
@ Απ^ρριψη χρησιµοποιηµένων µπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα
αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτq επάνω στη µπαταρία ή στη συσκευασία
δείχνει qτι η µπαταρία που παρέχεται µε αυτq το προϊqν δεν
πρέπει να αντιµετωπίζεται qπως τα οικιακά απορρίµµατα.
Σε µερικές µπαταρίες αυτq το σύµβολο ενδέχεται να
χρησιµοποιείται σε συνδυασµq µε ένα χηµικq σύµβολο. Τα
χηµικά σύµβολα του υδραργύρου (Hg) ή του µολύβδου (Pb) προστίθενται
αν η µπαταρία περιέχει περισσqτερο απq 0,0005% υδράργυρο ή 0,004%
µqλυβδο.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απqρριψη αυτών των µπαταριών, βοηθάτε
στην πρqληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν
απq τη µη ενδεδειγµένη διάθεση της µπαταρίας. Η ανακύκλωση των
υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πqρων.
Στην περίπτωση προϊqντων που για λqγους ασφαλείας, επιδqσεων, η
ακεραιqτητας δεδοµένων απαιτούν τη µqνιµη σύνδεση µε µια
ενσωµατωµένη µπαταρία, αυτή η µπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται
µqνο απq εξουσιοδοτηµένο τεχνικq προσωπικq.
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή µεταχείριση της µπαταρίας, παραδώστε το
προϊqν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση qλων των άλλων µπαταριών, παρακαλούµε δείτε το
τµήµα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε µε ασφάλεια τη µπαταρία απq
το προϊqν.
Παραδώστε την µπαταρία στο κατάλληλο σηµείο συλλογής των
χρησιµοποιηµένων µπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσqτερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του
προϊqντος ή της µπαταρίας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις τοπικές
∆ηµοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων, ή το κατάστηµα απq το οποίο αγοράσατε το προϊqν.
7
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 8
Το εγχειρίδιο αυτq καλύπτει αρκετά µοντέλα, εξοπλισµένα µε
διαφορετικούς φακούς.
Το qνοµα του µοντέλου διαφέρει, ανάλογα µε τον παρεχqµενο φακq. Τα
διαθέσιµα µοντέλα ποικίλουν, ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή.
Zνοµα µοντέλου
Φακ^ς
NEX-6
NEX-6L
NEX-6Y
∆εν παρέχεται
E16-50 mm
E55-210 mm και E16-50 mm
8
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 9
Έλεγχος των παρεχ^µενων εξαρτηµάτων
Ελέγξτε πρώτα το qνοµα µοντέλου της φωτογραφικής µηχανής σας
(σελίδα 8). Τα αξεσουάρ που παρέχονται διαφέρουν, ανάλογα µε το
µοντέλο.
Ο αριθµqς σε παρένθεση υποδεικνύει τον αριθµq τεµαχίων.
@ Κοινά για ^λα τα µοντέλα
• Φωτογραφική µηχανή (1)
• Καλώδιο ρεύµατος (1)* (δεν
παρέχεται στις Η.Π.Α. και τον
Καναδά)
* Με τη φωτογραφική µηχανή σας
ενδέχεται να παρέχονται
περισσtτερα απt ένα καλώδια
ρεύµατος. Χρησιµοποιήστε το
κατάλληλο καλώδιο για τη
χώρα/περιοχή σας.
• Επαναφορτιζtµενη µπαταρία
NP-FW50 (1)
• Κάλυµµα προσοφθάλµιου
φακού (1)
• Κάλυµµα Υποδοχής Αξεσουάρ
(1) (Προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή)
• CD-ROM (1)
– Εφαρµογή Λογισµικού για
φωτογραφική µηχανή
– Εγχειρίδιο
• Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
(Αυτt το εγχειρίδιο) (1)
@ NEX-6
• Κάλυµµα σώµατος (1)
(προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή)
@ NEX-6L
• Καλώδιο micro USB (1)
• Φακqς ζουµ Ε16-50 mm (1)/
Πρqσθιο κάλυµµα φακού (1)
(προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή)
• Μετασχηµατιστής
Εναλλασσtµενου Ρεύµατος
AC-UB10/AC-UB10B/ACUB10C/AC-UB10D (1)
@ NEX-6Y
• Ιµάντας ώµου (1)
• Φακqς ζουµ E16-50 mm (1)/
Πρqσθιο κάλυµµα φακού (1)
(προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή)
• Φακqς ζουµ E55-210 mm (1)/
Πρqσθιο κάλυµµα φακού (1)/
Οπίσθιο κάλυµµα φακού (1)/
Καλύπτρα φακού (1)
9
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 10
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της
συσκευής
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, δείτε τις σελίδες σε
παρένθεση.
Zταν έχει αφαιρεθεί ο
φακ^ς
7 Φωτισµtς AF/Λυχνία
χρονοδιακtπτη/λυχνία
Κλείστρου Χαµtγελου
8 Έξυπνη Υποδοχή Αξεσουάρ1)2)
9 Μικρtφωνο3)
0 Φακtς (19)
!¡ Πλήκτρο απελευθέρωσης του
φακού (20)
!™ Βάση φακού
!£ Αισθητήρας εικtνας4)
!¢ Επαφές φακού4)
1)
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα
συµβατά αξεσουάρ µε την Πολλαπλή
Υποδοχή Αξεσουάρ (Multi Interface
Shoe), επισκεφτείτε τον δικτυακt
τtπο της Sony στην περιοχή σας, ή
συµβουλευτείτε τον αντιπρtσωπο
της Sony ή το τοπικt εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony. Μπορείτε επίσης
να χρησιµοποιήσετε αξεσουάρ που
προορίζονται για την Υποδοχή
Αξεσουάρ. Η λειτουργία µε αξεσουάρ
άλλων κατασκευαστών δεν είναι
εγγυηµένη.
2)
Μπορείτε επίσης να προσαρµtσετε
αξεσουάρ που προορίζονται για την
Υποδοχή Αξεσουάρ µε Αυτtµατο
Κλείδωµα (Auto-lock Accessory
Shoe) χρησιµοποιώντας τον
Προσαρµογέα Υποδοχής Αξεσουάρ
(πωλείται χωριστά).
1 Φλας
2 Κλείστρο (27)
3 Άγκιστρο για τον ιµάντα ώµου
Συστήνεται να χρησιµοποιείτε τον
ιµάντα για να µην σας πέσει η
φωτογραφική µηχανή.
4 Πλήκτρο Fn (Λειτουργιών)
5 Αισθητήρας τηλεχειρισµού
6 ∆ιακtπτης ON/OFF (POWER) (24)
10
3)
Μην καλύπτετε αυτt το σηµείο κατά
τη διάρκεια της εγγραφής ταινιών.
4)
Μην αγγίζετε απ’ ευθείας αυτά τα
σηµεία.
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 11
1
Ένδειξη θέσης αισθητήρα
εικqνας
2 Σκqπευτρο (23)
3 Κάλυµµα προσοφθάλµιου
φακού (23)
0 Πλήκτρο (Ανοίγµατος του
φλας)
!¡ Πλήκτρο
(Αναπαραγωγής)
(28)
!™ Επιλογέας θέσης λειτουργίας
(34)
!£ Επιλογέας ελέγχου (32)
!¢ Πλήκτρο MOVIE (27)
!∞ Πλήκτρο AEL
!§ Πλήκτρο λογισµικού Α (32)
!¶ Τροχqς ελέγχου (31)
!• Πλήκτρο λογισµικού C (32)
!ª Πλήκτρο λογισµικού Β (32)
@º Ρυθµιστής διοπτρίας (23)
• ∆εν είναι προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή απt το
εργοστάσιο.
4 Αισθητήρας µατιού
5 Αισθητήρας Wi-Fi
(ενσωµατωµένος)
6 Λυχνία φqρτισης
7 Ακροδέκτης Micro USB
8 Τερµατικq HDMI
9 Οθqνη LCD
Μπορείτε να ρυθµίσετε την
οθtνη LCD σε µια γωνία που
µπορείτε να τη βλέπετε εύκολα
και να πραγµατοποιήσετε λήψη
απt οποιαδήποτε θέση.
11
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 12
6 Υποδοχή τριπtδου
• Χρησιµοποιήστε ένα τρίποδο µε
µήκος βίδας µικρtτερο απt 5.5
mm. Εάν χρησιµοποιήσετε ένα
τρίποδο µε µήκος βίδας
µεγαλύτερο απt 5.5 mm δεν θα
µπορέσετε να προσαρµtσετε
σταθερά τη φωτογραφική
µηχανή και ενδέχεται να της
προκαλέσετε ζηµιά.
7 Ηχείο
@ Φακ^ς
1 Κάλυµµα µπαταρίας/κάρτας
µνήµης (14, 21)
2 Λυχνία προσπέλασης (22)
3 Θυρίδα εισαγωγής κάρτας
µνήµης (21)
4 ∆ιαµέρισµα µπαταρίας (14)
5 Κάλυµµα πλάκας σύνδεσης
Σχετικά µε τις προδιαγραφές των
φακών δείτε στη σελίδα 61.
E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS
(παρέχεται µε την NEX-6L/
NEX-6Y)
Χρησιµοποιήστε το tταν
χρησιµοποιείτε ένα
µετασχηµατιστή AC-PW20
(πωλείται χωριστά).
Εισάγετε την πλάκα σύνδεσης
στο διαµέρισµα της µπαταρίας και
στη συνέχεια περάστε το καλώδιο
µέσα απt την πλάκα σύνδεσης
tπως φαίνεται παρακάτω.
1 ∆ακτύλιος ζουµ/εστίασης
2 Μοχλtς ζουµ
3 ∆είκτης τοποθέτησης
4 Επαφές φακού1)
1)
• Βεβαιωθείτε tτι το καλώδιο δεν
θα µαγκώσει tταν κλείνετε το
κάλυµµα.
12
Μην αγγίζετε απευθείας αυτt το
σηµείο.
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 13
E55-210 mm F4.5-6.3 OSS
(παρέχεται µε την NEX-6Y)
1 ∆ακτύλιος εστίασης
2 ∆ακτύλιος ζουµ
3 Κλίµακα εστιακής απtστασης
4 ∆είκτης εστιακής απtστασης
5 Επαφές φακού1)
6 ∆είκτης τοποθέτησης
1)
Μην αγγίζετε απευθείας αυτt το
σηµείο.
13
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 14
Φ^ρτιση της µπαταρίας
Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή,
φροντίστε να φορτίσετε τη µπαταρία “InfoLITHIUM” NP-FW50
(παρέχεται).
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” µπορεί να φορτιστεί ακqµα και αν δεν έχει
αποφορτιστεί πλήρως. Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ακqµα και αν
δεν είναι πλήρως φορτισµένη.
Η µπαταρία αποφορτίζεται σιγά-σιγά, ακqµα και qταν δεν τη
χρησιµοποιείτε. Για να αποφύγετε να χάσετε κάποια ευκαιρία για
λήψη, φορτίστε τη ξανά πριν τη λήψη.
1 Τοποθετήστε τον διακtπτη
POWER στη θέση OFF.
2 Ενώ µετατοπίζετε το µοχλt,
ανοίξτε το κάλυµµα της
µπαταρίας.
3 Τοποθετήστε τη µπαταρία µέχρι
µέσα ενώ πιέζετε το µοχλt
κλειδώµατος µε την άκρη της
µπαταρίας.
Μοχλtς κλειδώµατος
14
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 15
4 Κλείστε το κάλυµµα.
5 Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή στον µετασχηµατιστή
AC (παρέχεται) χρησιµοποιώντας το καλώδιο micro USB
(παρέχεται). Συνδέστε το Μετασχηµατιστή AC στην πρίζα.
Καλώδιο
ρεύµατος
Λυχνία φtρτισης
Φως αναµµένο: Φορτίζει
Φως σβηστt: Ολοκλήρωση
φtρτισης
Αναβοσβήνει: Σφάλµα φtρτισης, ή
η φtρτιση διακtπηκε προσωρινά
επειδή η θερµοκρασία είναι εκτtς
του προτεινtµενου εύρους τιµών
Η λυχνία φtρτισης φωτίζεται
πορτοκαλί και αρχίζει η φtρτιση.
• Τοποθετήστε το διακtπτη
POWER στη θέση OFF ενώ
φορτίζετε τη µπαταρία.
Αν είναι στη θέση ON,
η φωτογραφική µηχανή
δεν µπορεί να φορτίσει τη
µπαταρία.
• pταν η λυχνία φtρτισης αναβοσβήνει,
αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τη µπαταρία.
15
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 16
Σηµειώσεις
• Αν η λυχνία φtρτισης της φωτογραφικής µηχανής αναβοσβήνει tταν ο
µετασχηµατιστής AC συνδεθεί στην πρίζα, αυτt υποδεικνύει tτι η φtρτιση
διακtπηκε προσωρινά επειδή η θερµοκρασία είναι εκτtς του προτεινtµενου
εύρους τιµών. pταν η θερµοκρασία επανέλθει στην περιοχή του
επιτρεπtµενου εύρους τιµών, η φtρτιση συνεχίζεται. Συστήνουµε να
φορτίζετε τη µπαταρία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ 10°C και
30°C.
• Η λυχνία φtρτισης µπορεί να αναβοσβήνει γρήγορα tταν η µπαταρία
χρησιµοποιείται για πρώτη φορά, ή tταν η µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί
για µεγάλο χρονικt διάστηµα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αφαιρέστε τη
µπαταρία και τοποθετήστε τη ξανά και στη συνέχεια φορτίστε τη.
• Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε ξανά τη µπαταρία µtλις έχει φορτιστεί, ή
tταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί µετά τη φtρτιση. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει
την απtδοση της µπαταρίας.
• pταν ολοκληρωθεί η φtρτιση, αποσυνδέστε το Μετασχηµατιστή AC απt την
πρίζα.
• Φροντίστε να χρησιµοποιείτε µtνο γνήσιες µπαταρίες, καλώδιο USB micro
(παρέχεται) και Μετασχηµατιστή AC (παρέχεται) της Sony.
& Χρ^νος φ^ρτισης
Ο χρtνος φtρτισης είναι περίπου 280 λεπτά µε χρήση του
µετασχηµατιστή AC (παρέχεται).
Σηµείωση
• Χρtνος που χρειάζεται για την πλήρη φtρτιση µιας τελείως άδειας
µπαταρίας σε θερµοκρασία 25°C. Η φtρτιση ενδέχεται να απαιτήσει
µεγαλύτερο χρονικt διάστηµα, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης.
16
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 17
& Φ^ρτιση µέσω σύνδεσης µε έναν υπολογιστή
Η µπαταρία µπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τη φωτογραφική µηχανή
µε έναν υπολογιστή χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο micro USB.
Σηµείωση
• Λάβετε υπtψη τα παρακάτω tταν φορτίζετε τη φωτογραφική µηχανή µέσω
ενtς υπολογιστή:
– Αν η φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη σε έναν φορητt υπολογιστή
που δεν είναι συνδεδεµένος στην πρίζα, η ενέργεια της µπαταρίας του
φορητού υπολογιστή µειώνεται. Μην αφήνετε τη φωτογραφική µηχανή
συνδεδεµένη σε έναν υπολογιστή για µεγάλο χρονικt διάστηµα.
– Μην πραγµατοποιείτε άνοιγµα/κλείσιµο ή επανεκκίνηση του υπολογιστή
και µην τον επαναφέρετε απt την κατάσταση αδρανοποίησης tταν έχει
πραγµατοποιηθεί µια σύνδεση USB µεταξύ του υπολογιστή και της
φωτογραφικής µηχανής. Η φωτογραφική µηχανή µπορεί να παρουσιάσει
βλάβη. Πριν την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή την επανεκκίνηση του
υπολογιστή ή την επαναφορά του απt κατάσταση αδρανοποίησης,
αποσυνδέστε τη φωτογραφική µηχανή απt τον υπολογιστή.
– ∆εν εγγυtµαστε τη λειτουργία µε tλους τους υπολογιστές. ∆εν παρέχεται
εγγύηση στην περίπτωση χρήσης ενtς υπολογιστή που έχει κατασκευαστεί
απt το χρήστη, ενtς υπολογιστή µε τροποποιήσεις, ή κατά τη φtρτιση
µέσω ενtς διανοµέα USB. Ενδέχεται να µην µπορείτε να χειριστείτε
κανονικά τη φωτογραφική µηχανή, ανάλογα µε τον τύπο συσκευών USB
που χρησιµοποιείτε ταυτtχρονα..
z Χρήση της φωτογραφικής µηχανής στο εξωτερικt —
Πηγές τροφοδοσίας ρεύµατος
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή και το
Μετασχηµατιστή AC σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή qπου η
τροφοδοσία ρεύµατος είναι 100 V έως 240 V AC, 50/60 Hz.
Μη χρησιµοποιήσετε ένα ηλεκτρονικq τροφοδοτικq (ταξιδιού), διqτι
µπορεί να προκληθεί βλάβη.
17
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 18
& Για να ελέγξετε την εναποµένουσα ενέργεια της
µπαταρίας
Ελέγξτε τη στάθµη σύµφωνα µε τις παρακάτω ενδείξεις και τα
σύµβολα ποσοστών που εµφανίζονται στην οθqνη LCD.
“Μπαταρία
εξαντληµένη”
Στάθµη
µπαταρίας
Υψηλή
∆εν µπορείτε να
Χαµηλή τραβήξετε άλλες
φωτογραφίες.
Σηµείωση
• Η στάθµη που εµφανίζεται µπορεί να µην είναι σωστή σε κάποιες
περιπτώσεις.
z Τι είναι η µπαταρία “InfoLITHIUM”;
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” είναι µια µπαταρία ιqντων λιθίου η οποία
µπορεί να ανταλλάσσει διάφορα δεδοµένα σχετικά µε τις συνθήκες
λειτουργίας µε τη φωτογραφική µηχανή σας. Χρησιµοποιώντας την
µπαταρία “InfoLITHIUM”, ο εναποµένων χρqνος στα σύµβολα
ποσοστών εµφανίζεται ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας της
φωτογραφικής σας µηχανής..
@ Αφαίρεση της µπαταρίας
Θέστε εκτqς λειτουργίας τη
φωτογραφική µηχανή, βεβαιωθείτε qτι η
λυχνία προσπέλασης δεν είναι
φωτισµένη, µετατοπίστε τον µοχλq
κλειδώµατος σύµφωνα µε την
κατεύθυνση του βέλους και αφαιρέστε
τη µπαταρία. Προσέξτε να µην σας πέσει
η µπαταρία.
Μοχλtς
κλειδώµατος
Λυχνία
προσπέλασης
18
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 19
Προσαρµογή/αφαίρεση του φακού
Τοποθετήστε το διακqπτη λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής
στη θέση OFF πριν προσαρµqσετε ή αφαιρέσετε το φακq.
1 Αν είναι τοποθετηµένο το
κάλυµµα ή το κάλυµµα
συσκευασίας, αφαιρέστε το
απt τη µηχανή ή το φακt.
• pταν αλλάζετε το φακt,
πραγµατοποιήστε γρήγορα την
αλλαγή µακριά απt µέρη µε σκtνη
για να αποφύγετε την είσοδο σκtνης
στο εσωτερικt της φωτογραφικής µηχανής.
2 Προσαρµtστε το φακt
ευθυγραµµίζοντας τις λευκές
ενδείξεις που υπάρχουν
στο φακt και στη φωτογραφική
µηχανή.
• Κρατήστε το µπροστινt µέρος της
φωτογραφικής µηχανής προς τα
κάτω, ώστε να µην εισέλθει σκtνη
µέσα στη µηχανή.
3 Ενώ πιέζετε ελαφρώς το φακt
προς τη φωτογραφική µηχανή,
στρέψτε τον φακt δεξιtστροφα
µέχρι να κάνει κλικ και να
κλειδώσει στη θέση του.
• Βεβαιωθείτε tτι εισάγετε τον φακt
ευθεία.
Σηµειώσεις
• pταν προσαρµtζετε ένα φακt, µην πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του
φακού.
• Μη χρησιµοποιείτε δύναµη tταν προσαρµtζετε ένα φακt.
• Απαιτείται προσαρµογέας για βάση στήριξης (πωλείται ξεχωριστά) για να
χρησιµοποιήσετε φακt A-mount (πωλείται ξεχωριστά). Για λεπτοµέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται µε τον προσαρµογέα για
βάση στήριξης.
• pταν χρησιµοποιείτε ένα φακt εξοπλισµένο µε υποδοχή τριπtδου,
προσαρµtστε την υποδοχή τριπtδου του φακού στο τρίποδο για
να διατηρήσετε την ισορροπία.
19
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 20
@ Αφαίρεση του φακού
1 Πιέστε το πλήκτρο
απελευθέρωσης του φακού
µέχρι το τέρµα της διαδροµής
του και στρέψτε τον φακt
αριστερtστροφα µέχρι να
σταµατήσει.
Πλήκτρο
απελευθέρωσης φακού
Σηµειώσεις
• pταν αλλάζετε το φακt, αν εισχωρήσουν σκtνη ή σκουπιδάκια µέσα στη
φωτογραφική µηχανή και παραµείνουν στην επιφάνεια του αισθητήρα
εικtνας (της διάταξης που µετατρέπει την πηγή φωτtς σε ψηφιακt σήµα),
ενδέχεται να εµφανίζονται στην εικtνα, ανάλογα µε το περιβάλλον λήψης. Η
φωτογραφική µηχανή δονείται ελαφρώς tταν τη θέτετε εκτtς λειτουργίας,
λtγω της λειτουργίας προστασίας απt τη σκtνη, για να αποτρέψει την
παραµονή σκtνης πάνω στον αισθητήρα εικtνας. Ωστtσο, πραγµατοποιήστε
γρήγορα την αλλαγή του φακού, σε ένα σηµείο χωρίς πολλή σκtνη tταν
προσαρµtζετε ή αφαιρείτε ένα φακt.
• Μην αφήνετε τη φωτογραφική µηχανή έχοντας αφαιρέσει το φακt.
• pταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε κάλυµµα σώµατος ή οπίσθιο κάλυµµα
φακού, παρακαλούµε αγοράστε το ALC-B1EM (κάλυµµα σώµατος) ή το ALCR1EM (οπίσθιο κάλυµµα φακού) (πωλούνται χωριστά).
• pταν χρησιµοποιείτε ένα φακt µε ηλεκτρονικt ζουµ, τοποθετήστε το
διακtπτη λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής στο OFF και επιβεβαιώστε
tτι ο φακtς είναι εντελώς κλεισµένος πριν αλλάξετε φακούς. Αν ο φακtς
δεν έχει µαζευτεί, µην τον ωθήσετε βίαια.
20
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 21
Εισαγωγή κάρτας µνήµης (πωλείται ξεχωριστά)
1 Ανοίξτε το κάλυµµα.
2 Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης.
• Εισάγετε την κάρτα µνήµης µέχρι να
κάνει κλικ, tπως φαίνεται στο
σχεδιάγραµµα.
Ελέγξτε την κατεύθυνση
της γωνίας µε την εγκοπή.
3 Κλείστε το κάλυµµα.
21
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 22
@ Κάρτες µνήµης που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω κάρτες µνήµης µε αυτή
τη φωτογραφική µηχανή. Ωστqσο, δεν είναι εγγυηµένη η λειτουργία
qλων των τύπων καρτών µνήµης µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
Τύπος κάρτας µνήµης
“Memory Stick PRO Duo”
Ταινίες
Φωτογραφίες
Ονοµασία σε αυτt
το εγχειρίδιο
“Memory Stick
PRO Duo”
(Mark 2)
“Memory Stick PRO-HG
Duo”
Κάρτα µνήµης SD
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα µνήµης SDHC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα µνήµης SDXC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα SD
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάρτες MultiMediaCard.
Σηµείωση
• Οι εικtνες που εγγράφονται σε κάρτα µνήµης SDXC δεν µπορούν να
εισαχθούν ή να αναπαραχθούν σε υπολογιστές ή συσκευές AV που δεν είναι
συµβατές µε το exFAT. Βεβαιωθείτε tτι η συσκευή είναι συµβατή µε το
exFAT πριν τη συνδέσετε µε τη φωτογραφική µηχανή. Αν συνδέσετε τη
φωτογραφική µηχανή µε µη συµβατή συσκευή, ίσως εµφανιστεί η προτροπή
να διαµορφώσετε την κάρτα. Μη διαµορφώνετε ποτέ την κάρτα σε
απάντηση αυτής της προτροπής, γιατί θα διαγραφούν tλα τα δεδοµένα που
περιέχει η κάρτα (το exFAT είναι το σύστηµα αρχείων που χρησιµοποιείται
στις κάρτες µνήµης SDXC).
@ Αφαίρεση της κάρτας µνήµης
Ανοίξτε το κάλυµµα, βεβαιωθείτε tτι η
λυχνία προσπέλασης δεν είναι αναµµένη
και ωθήστε µία φορά την κάρτα µνήµης.
Λυχνία προσπέλασης
Σηµείωση
• pταν είναι αναµµένη η λυχνία προσπέλασης, µην αφαιρείτε την κάρτα
µνήµης ή την µπαταρία και µη θέτετε εκτtς λειτουργίας τη φωτογραφική
µηχανή. Μπορεί να υποστούν ζηµιά τα δεδοµένα.
22
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 23
Ρύθµιση του σκοπεύτρου (ρύθµιση διοπτρίας)
Ρυθµίστε το σκqπευτρο ώστε να µπορείτε να δείτε καθαρά τις
ενδείξεις στην οθqνη.
1 Στρέψτε το ρυθµιστή διοπτρίας.
Προσαρµογή/αφαίρεση του καλύµµατος
προσοφθάλµιου φακού
Συστήνεται να προσαρµqσετε το κάλυµµα προσοφθάλµιου φακού αν
θέλετε να χρησιµοποιείτε το σκqπευτρο.
1 Ευθυγραµµίστε το επάνω
µέρος του καλύµµατος του
προσοφθάλµιου φακού µε
το σκtπευτρο και ωθήστε το
προς τα µέσα στο κάτω µέρος
του σκοπεύτρου, ώστε να
κουµπώσει στη θέση του.
• Για να αφαιρέσετε το κάλυµµα του
προσοφθάλµιου φακού, ωθήστε τις
δύο πλευρές του και τραβήξτε το
απq το σκqπευτρο.
Σηµείωση
• Αφαιρέστε το κάλυµµα του προσοφθάλµιου φακού tταν προσαρµtζετε ένα
αξεσουάρ (πωλείται χωριστά) στην Πολλαπλή Υποδοχή Αξεσουάρ.
23
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 24
Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας
mταν θέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε λειτουργία για πρώτη φορά,
εµφανίζεται η οθqνη ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας.
1 Τοποθετήστε το διακtπτη
POWER στη θέση ON για να
θέσετε σε λειτουργία τη
φωτογραφική µηχανή.
Εµφανίζεται η οθtνη ρύθµισης
ηµεροµηνίας και ώρας.
• Για να θέσετε τη φωτογραφική
µηχανή εκτtς λειτουργίας,
τοποθετήστε τον στο OFF.
2 Πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου.
3 Επιλέξτε την περιοχή σας,
πιέζοντας το δεξί ή αριστερt
µέρος του τροχού ελέγχου
και πιέστε το κέντρο του.
24
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 25
4 Πιέστε το αριστερt ή δεξί µέρος
του τροχού ελέγχου για να
επιλέξετε κάθε στοιχείο και στη
συνέχεια πιέστε το πάνω ή το
κάτω µέρος για να επιλέξετε
την αριθµητική τιµή.
Daylight Svg.: Ενεργοποιεί ή
απενεργοποιεί τη ρύθµιση θερινής ώρας.
Date Format: Επιλέγει τη µορφή εµφάνισης της ηµεροµηνίας.
• Τα µεσάνυχτα υποδεικνύονται µε το 12:00 AM και το µεσηµέρι µε
το 12:00 PM.
5 Επαναλάβετε το βήµα 4 για να ρυθµίσετε και τα άλλα
στοιχεία και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου.
Σηµείωση
• ∆εν µπορείτε να υπερθέσετε την ηµεροµηνία στις εικtνες σε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή. Χρησιµοποιώντας το “PlayMemories Home” που είναι
αποθηκευµένο στο CD-ROM (παρέχεται), µπορείτε να αποθηκεύσετε ή να
εκτυπώσετε εικtνες µε ηµεροµηνία. Ανατρέξτε στη “Βοήθεια PlayMemories
Home” για περισσtτερες πληροφορίες (σελίδα 37).
@ Επαναφορά της ηµεροµηνίας και της ώρας στην αρχική
ρύθµιση/Έλεγχος της τρέχουσας ρύθµισης ρολογιού
Επιλέξτε [Menu] (Μενού) t [Setup] (Ρυθµίσεις) t [Date/Time Setup]
(Ρύθµιση Ηµεροµηνίας/Ώρας).
@ ∆ιατήρηση της ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας
Αυτή η φωτογραφική µηχανή έχει µια εσωτερική επαναφορτιζqµενη
µπαταρία για τη διατήρηση της ηµεροµηνίας και της ώρας και άλλων
ρυθµίσεων, ανεξάρτητα απq το αν είναι ενεργοποιηµένη ή
απενεργοποιηµένη η µηχανή ή αν είναι εγκατεστηµένη ή qχι η
µπαταρία. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 55.
25
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 26
Λήψη φωτογραφιών
Στη λειτουργία
(Intelligent Auto), η φωτογραφική µηχανή αναλύει
το θέµα και σας επιτρέπει να φωτογραφίσετε µε τις κατάλληλες
ρυθµίσεις.
1 Τοποθετήστε τον επιλογέα
θέσης λειτουργίας στη θέση
(Intelligent Auto).
2 Στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή
προς το θέµα.
mταν η φωτογραφική µηχανή
αναγνωρίζει το σκηνικq, εµφανίζονται
στην οθqνη LCD το εικονίδιο
Αναγνώρισης Σκηνικού και ο οδηγqς
βοήθειας: (Νυχτερινή Λήψη),
(Νυχτερινή Λήψη µε Τρίποδο),
(Νυχτερινq Πορτρέτο), (Οπίσθιος
φωτισµqς),
(Πορτρέτο µε οπίσθιο
φωτισµq),
(Πορτρέτο), (Τοπίο),
(Μάκρο),
(Προβολέας), (Χαµηλή
Φωτεινqτητα), ή
(Μωρq).
3 Ρυθµίστε την κλίµακα ζουµ.
Φακ^ς µε µοχλ^ ζουµ: Μετατοπίστε το
µοχλt ζουµ.
Φακ^ς µε δακτύλιο ζουµ: Περιστρέψτε
το δακτύλιο ζουµ.
• Το οπτικq ζουµ δεν είναι διαθέσιµο
µε ένα φακq που δεν διαθέτει
λειτουργία ζουµ.
• mταν χρησιµοποιείτε ένα φακq µε
ηλεκτρονικq ζουµ, η φωτογραφική
µηχανή επιλέγει αυτqµατα τη
λειτουργία [Ζουµ] της
φωτογραφικής µηχανής qταν η
κλίµακα µεγέθυνσης γίνει
µεγαλύτερη απq αυτή του οπτικού
ζουµ.
26
Εικονίδιο Αναγνώρισης
Σκηνικού και οδηγtς
βοήθειας
∆ακτύλιος ζουµ
Μοχλtς ζουµ
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 27
4 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση
για να εστιάσετε.
pταν επιβεβαιωθεί η εστίαση,
ακούγεται ένας ήχος και φωτίζεται η
ένδειξη z.
Ένδειξη εστίασης
5 Πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω.
• pταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει και πραγµατοποιήσει
λήψη ενqς προσώπου µε το [Αυτqµατο Καδράρισµα Πορτρέτου]
(Auto Port. Framing) στη θέση [Αυτqµατο] (Auto), η εικqνα που
συλλαµβάνεται περικqπτεται κατάλληλα αυτqµατα. Αποθηκεύεται
τqσο η αρχική, qσο και η περικοµµένη εικqνα.
Εγγραφή ταινιών
1 Στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή προς το θέµα.
2 Πιέστε το πλήκτρο MOVIE
για να ξεκινήσει η εγγραφή.
• Η εστίαση και η φωτεινqτητα
ρυθµίζονται αυτqµατα.
• Αν πιέσετε το πλήκτρο κλείστρου
µέχρι τη µέση κατά τη διάρκεια της
εγγραφής, µπορείτε να εστιάσετε
πιο γρήγορα.
Πλήκτρο MOVIE
3 Πιέστε ξανά το πλήκτρο MOVIE για να σταµατήσει η
εγγραφή.
27
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 28
Σηµειώσεις
• Μπορεί να εγγραφεί ο ήχος απt τη λειτουργία της φωτογραφικής µηχανής
και του φακού, ενώ κάνετε εγγραφή ταινίας.
• pταν χρησιµοποιείτε ένα φακt µε ηλεκτρονικt ζουµ και σας ενοχλεί ο ήχος
του δακτυλίου ζουµ κατά τη διάρκεια της εγγραφής, συστήνεται να
χρησιµοποιείτε το µοχλt ζουµ. pταν µετακινείτε το µοχλt ζουµ,
τοποθετήστε το δάχτυλt σας ελαφρά επάνω στο µοχλt και χειριστείτε τον
έτσι ώστε να µην κάνει θtρυβο.
• Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου επιλέγοντας [Menu]
(Μενού) t [Setup] (Ρυθµίσεις) t [Movie Audio Rec] (Εγγραφή Ήχου
Ταινίας) t [Off].
• Ο συνεχtµενος χρtνος εγγραφής µιας ταινίας εξαρτάται απt τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος ή την κατάσταση της φωτογραφικής
µηχανής.
• Μπορεί να αισθανθείτε tτι η φωτογραφική µηχανή θερµαίνεται στην
περίπτωση συνεχούς λήψης για µεγάλο χρονικt διάστηµα. Αυτt είναι
φυσιολογικt. Επίσης, ενδέχεται να εµφανιστεί το µήνυµα “Υψηλή εσωτερική
θερµοκρασία. Αφήστε τη να κρυώσει.”. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θέστε τη
φωτογραφική µηχανή εκτtς λειτουργίας και περιµένετε µέχρι να είναι ξανά
έτοιµη για λήψη.
Αναπαραγωγή εικ^νων
1 Πιέστε το πλήκτρο
(αναπαραγωγή).
Εµφανίζεται η τελευταία εικqνα που
έχει εγγραφεί στην οθqνη LCD.
• Πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου για να µεγεθύνετε την
εικqνα που εµφανίζεται.
Πλήκτρο
@ Επιλογή εικ^νας
Περιστρέψτε τον τροχq ελέγχου.
28
(αναπαραγωγή)
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 29
@ Αναπαραγωγή ταινιών
1 Επιλέξτε το MENU
t [Αναπαραγωγή] (Playback)
t [Επιλογή Φωτογραφίας/Ταινίας]
(Still/Movie Select) t [Προβολή
Φακέλου (MP4)] (Folder View (MP4))
ή [Προβολή AVCHD] (AVCHD View).
• Για να επιστρέψετε στην
αναπαραγωγή φωτογραφιών,
επιλέξτε το [Προβολή Φακέλου
(Φωτογραφίες)] (Folder View (Still)).
2 Στρέψτε τον τροχt ελέγχου για να επιλέξετε την ταινία
που θέλετε και πιέστε το κέντρο.
Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής µιας ταινίας
Χειρισµtς τροχού ελέγχου
Παύση/συνέχιση
Πιέστε το κέντρο.
Γρήγορη κίνηση εµπρtς
Πιέστε το δεξιt µέρος, ή στρέψτε τον δεξιά.
Γρήγορη κίνηση πίσω
Πιέστε το αριστερt µέρος, ή στρέψτε τον
αριστερά.
Αργή κίνηση εµπρtς
Περιστρέψτε τον προς τα δεξιά κατά τη
διάρκεια της παύσης.
Αργή κίνηση πίσω*
Περιστρέψτε τον τα αριστερά κατά τη διάρκεια
της παύσης.
Ρύθµιση έντασης ήχου
Πιέστε το κάτω µέρος t επάνω/κάτω.
* Η ταινία αναπαράγεται καρέ-καρέ.
29
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 30
∆ιαγραφή εικ^νων
Μπορείτε να διαγράψετε την εικqνα που εµφανίζεται εκείνη τη
στιγµή.
1 Πιέστε το
(∆ιαγραφή).
2 Πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου.
• Επιλέξτε το
χειρισµt.
για να ακυρώσετε το
z Για να διαγράψετε αρκετές εικtνες
Επιλέξτε [Menu] (Μενού) t [Playback] (Αναπαραγωγή) t [Delete]
(∆ιαγραφή) για να επιλέξετε και να διαγράψετε συγκεκριµένες
εικtνες ταυτtχρονα.
30
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 31
Χειρισµ^ς της φωτογραφικής µηχανής
Ο τροχqς ελέγχου, ο επιλογέας ελέγχου και τα πλήκτρα λογισµικού
σας επιτρέπουν να χρησιµοποιήσετε διάφορες λειτουργίες της
φωτογραφικής µηχανής.
@ Τροχ^ς ελέγχου
pταν φωτογραφίζετε, οι λειτουργίες DISP (Εµφάνιση Περιεχοµένων),
(Αντιστάθµιση Έκθεσης),
(Λειτουργία Οδήγησης) και
(ISO)
αντιστοιχίζονται στον τροχt ελέγχου. pταν γίνεται αναπαραγωγή, οι
λειτουργίες DISP (Εµφάνιση Περιεχοµένων) και
(Ευρετήριο
Εικtνων) αντιστοιχίζονται στον τροχt ελέγχου.
mταν περιστρέφετε ή πιέζετε το δεξί/αριστερq/πάνω/κάτω µέρος του
τροχού ελέγχου ακολουθώντας τις ενδείξεις πάνω στην οθqνη,
µπορείτε να επιλέξετε στοιχεία ρύθµισης. Η επιλογή σας
οριστικοποιείται qταν πιέζετε το κέντρο του τροχού ελέγχου.
Το βέλος σηµαίνει tτι µπορείτε να
περιστρέψετε τον τροχt ελέγχου.
pταν εµφανίζονται επιλογές στην
οθtνη, µπορείτε να µετακινηθείτε
ανάµεσά τους περιστρέφοντας ή
πιέζοντας το πάνω/κάτω/αριστερt/
δεξί µέρος του τροχού ελέγχου.
Πιέστε το κέντρο για να κάνετε την
επιλογή σας.
• Η λειτουργία λήψης εφαρµογών ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµη σε
ορισµένες χώρες/περιοχές.
31
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 32
@ Επιλογέας ελέγχου
Μπορείτε να ρυθµίσετε το διάφραγµα και την ταχύτητα κλείστρου,
κλπ. στρέφοντας τον επιλογέα ελέγχου. Η ρύθµιση που
αντιστοιχίζεται στον επιλογέα ελέγχου αλλάζει µε κάθε λειτουργία
λήψης.
Επιλογέας ελέγχου
Τιµή διαφράγµατος και
ταχύτητα κλείστρου, κλπ.
@ Πλήκτρα λογισµικού (Soft keys)
Τα πλήκτρα λογισµικού έχουν διαφορετικq ρqλο, ανάλογα µε το
περιεχqµενο.
Ο καθορισµένος ρqλος (λειτουργία) κάθε πλήκτρου λογισµικού
εµφανίζεται στην οθqνη.
Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που εµφανίζεται στην πάνω
δεξιά γωνία της οθqνης, πιέστε το πλήκτρο λογισµικού Α. Για να
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που εµφανίζεται στην κάτω δεξιά
γωνία της οθqνης, πιέστε το πλήκτρο λογισµικού Β. Για να
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που εµφανίζεται στο κέντρο, πιέστε το
κέντρο του τροχού ελέγχου (πλήκτρο λογισµικού C).
Στο εγχειρίδιο αυτq, τα πλήκτρα λογισµικού υποδεικνύονται µε το
εικονίδιο ή τη λειτουργία που εµφανίζεται στην οθqνη.
Στην περίπτωση αυτή, το
πλήκτρο λογισµικού Α
λειτουργεί tπως το πλήκτρο
MENU (Μενού) και το πλήκτρο
λογισµικού Β tπως το πλήκτρο
(Προβολή σε Smartphone).
32
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 33
Λίστα µενού
Πιέζοντας το MENU, εµφανίζονται στην οθqνη τα στοιχεία του µενού:
[Φωτογραφική Μηχανή] (Camera), [Μέγεθος Εικqνας] (Image Size),
[Φωτεινqτητα/Χρώµα] (Brightness/Color), [Αναπαραγωγή] (Playback),
[Εφαρµογές] (Application)* και [Ρυθµίσεις] (Setup).
Μπορείτε να ρυθµίσετε διάφορες λειτουργίες σε κάθε στοιχείο. Τα
στοιχεία που δεν µπορούν να ρυθµιστούν εµφανίζονται γκρίζα.
* Η λειτουργία λήψης εφαρµογών ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµη σε
ορισµένες χώρες/περιοχές.
Χρήση του οδηγού λειτουργίας της
φωτογραφικής µηχανής
Η φωτογραφική µηχανή παρέχει διάφορους “Οδηγούς Βοήθειας”, οι
οποίοι εξηγούν τις λειτουργίες και τις “Συµβουλές λήψης”, που
παρέχουν συµβουλές για καλύτερη λήψη. Χρησιµοποιήστε αυτούς
τους οδηγούς για να κάνετε καλύτερη χρήση της φωτογραφικής
µηχανής.
@ Οδηγοί Βοήθειας
Η φωτογραφική µηχανή εµφανίζει τον Οδηγq Βοήθειας για να
εξηγήσει την επιλεγµένη λειτουργία, qταν αλλάζετε τη ρύθµιση κτλ.
Μπορείτε να αποκρύψετε τους Οδηγούς Βοήθειας επιλέγοντας
[Menu] (Μενού) t [Setup] (Ρυθµίσεις) t [Help Guide Display]
(Εµφάνιση Οδηγού Βοήθειας) t [Off].
@ Συµβουλές λήψης
Μπορείτε να εµφανίσετε συµβουλές λήψης για καλύτερη λήψη απq
τον [Πίνακα Περιεχοµένων] (Table of contents) επιλέγοντας MENU t
[Φωτογραφική µηχανή] (Camera) t [Κατάλογος Συµβουλών Λήψης]
(Shooting Tip List).
Μπορείτε επίσης να αντιστοιχήσετε το [Shoot. Tips] στο πλήκτρο
λογισµικού Β.
33
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 34
Λήψη µε τις διάφορες λειτουργίες λήψης
1 Επιλέξτε τη λειτουργία
λήψης που θέλετε
στρέφοντας τον επιλογέα
θέσης λειτουργίας.
(Intelligent Auto) (Ευφυές
Αυτqµατο): Η φωτογραφική µηχανή
αξιολογεί το θέµα και κάνει τις
κατάλληλες ρυθµίσεις.
(Επιλογή Σκηνικού):
Φωτογραφίζει µε προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, ανάλογα µε το θέµα ή
τις συνθήκες.
(Sweep Panorama): Φωτογραφίζει σε πανοραµικq µέγεθος.
(Χειροκίνητη Έκθεση): Ρυθµίζει το διάφραγµα και την ταχύτητα
κλείστρου.
(Προτεραιqτητα Κλείστρου): Ρυθµίζει την ταχύτητα κλείστρου για
να εκφράσει την κίνηση του θέµατος.
(Προτεραιqτητα ∆ιαφράγµατος): Ρυθµίζει το εύρος εστίασης ή
αποεστιάζει το φqντο.
(Αυτqµατο Πρqγραµµα): Αυτqµατη λήψη που σας επιτρέπει να
προσαρµqσετε qπως θέλετε τις ρυθµίσεις, εκτqς απq την έκθεση
(διάφραγµα και ταχύτητα κλείστρου).
(Superior Auto): Πραγµατοποιεί λήψη φωτογραφιών µε
µεγαλύτερο εύρος λειτουργιών λήψης απq qτι µε τη λήψη Ευφυές
Αυτqµατο. Αναγνωρίζει και αξιολογεί τις συνθήκες λήψης
αυτqµατα, πραγµατοποιεί Auto HDR και επιλέγει την καλύτερη
εικqνα.
34
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 35
Εγκατάσταση του λογισµικού
Για να αξιοποιήσετε περισσqτερο τις εικqνες που έχουν εγγραφεί µε
τη φωτογραφική µηχανή, παρέχεται το παρακάτω λογισµικq στο CDROM (παρέχεται):
• “Image Data Converter”
Μπορείτε να ανοίξετε αρχεία εικqνας που έχουν εγγραφεί στο φορµά
RAW.
• “PlayMemories Home” (Μqνο για Windows)
Μπορείτε να εισάγετε φωτογραφίες ή ταινίες που έχουν εγγραφεί µε
τη φωτογραφική µηχανή στον υπολογιστή σας για να τις δείτε, καθώς
και να χρησιµοποιήσετε διάφορες χρήσιµες λειτουργίες για να
βελτιώσετε τις εικqνες που έχετε τραβήξει.
Σηµειώσεις
• Συνδεθείτε ως ∆ιαχειριστής.
• Χρησιµοποιήστε το “Image Data Converter” για να αναπαράγετε εικtνες RAW.
• Αν το “PMB” (Picture Motion Browser) που παρεχtταν µε φωτογραφικές
µηχανές που αγοράστηκαν πριν το 2011 έχει ήδη εγκατασταθεί στον
υπολογιστή, το “PMB” αντικαθίσταται απt το “PlayMemories Home” και
ενδέχεται να µην µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιες απt τις λειτουργίες
του “PMB” που ήταν προηγουµένως διαθέσιµες.
• Το “PlayMemories Home” δεν είναι συµβατt µε τους υπολογιστές Mac. pταν
αναπαράγετε εικtνες σε υπολογιστές Mac, χρησιµοποιήστε την κατάλληλη
εφαρµογή λογισµικού που παρέχεται µε τον υπολογιστή Mac.
@ Windows
Απαιτείται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή qταν χρησιµοποιείται
το παρεχqµενο λογισµικq και εισάγετε εικqνες µέσω σύνδεσης USB.
Λειτουργικt σύστηµα
(προεγκατεστηµένο)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7
SP1
“PlayMemories Home”
CPU: Intel Pentium ΙII 800 MHz ή ταχύτερος
Για αναπαραγωγή/επεξεργασία ταινιών HD: Intel Core Duo 1.66
GHz ή ταχύτερος/Intel Core 2 Duo 1.66 GHz ή ταχύτερος (Intel
Core 2 Duo 2.26 GHz ή ταχύτερος (AVC HD (FX/FH)), Intel Core
2 Duo 2.40 GHz ή ταχύτερος (AVC HD PS))
Μνήµη: Windows XP 512 ΜΒ ή µεγαλύτερη (Συστήνεται 1 GB
ή µεγαλύτερη), Windows Vista/Windows 7: 1 GB ή µεγαλύτερη
Σκληρ^ς ∆ίσκος: Απαιτούµενος χώρος δίσκου για εγκατάσταση
– περίπου 500 MB
Οθ^νη: Ανάλυση οθtνης – 1024×768 κουκκίδες ή µεγαλύτερη
“Image Data Converter
Ver. 4”
CPU/Μνήµη: Pentium 4 ή ταχύτερος/1 GB ή µεγαλύτερη
Οθ^νη: 1024×768 κουκκίδες ή µεγαλύτερη
* ∆εν υποστηρίζονται οι εκδtσεις 64 bit και Starter. Για τη λειτουργία
δηµιουργίας δίσκων απαιτείται το Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.
2.0 ή µεταγενέστερο.
** ∆εν υποστηρίζεται η έκδοση Starter.
35
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 36
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή και εισάγετε το CDROM (παρέχεται) στον οδηγt CD-ROM.
Εµφανίζεται η οθqνη του µενού εγκατάστασης.
• Εάν δεν εµφανιστεί η οθtνη, κάντε διπλt κλικ στο [Υπολογιστής]
(Στα Windows XP: [Ο Υπολογιστής Μου]) t
(PMHOME) t
[Install.exe].
• Αν εµφανιστεί η οθqνη Αυτqµατης Αναπαραγωγής (AutoPlay),
επιλέξτε το “Run Install.exe” και ακολουθήστε τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθqνη για να προχωρήσετε µε την
εγκατάσταση.
2 Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή στον υπολογιστή.
3 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
• Βεβαιωθείτε qτι είναι επιλεγµένα και το “Image Data Converter”
και το “PlayMemories Home” και ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθqνη.
• mταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης επανέναρξης, κάντε
επανεκκίνηση στον υπολογιστή, ακολουθώντας τις οδηγίες στην
οθqνη.
• Μπορεί να εγκατασταθεί το DirectX, ανάλογα µε το περιβάλλον
συστήµατος του υπολογιστή σας.
4 Αφαιρέστε το CD-ROM tταν ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση.
Το λογισµικq έχει εγκατασταθεί και εµφανίζονται εικονίδια
συντqµευσης στην επιφάνεια εργασίας.
“Image Data Converter”
“PlayMemories Home”
“PlayMemories Home Help Guide” (Βοήθεια PlayMemories Home)
@ Mac
Προτείνεται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή qταν
χρησιµοποιείτε το παρεχqµενο λογισµικq και εισάγετε εικqνες µέσω
µιας σύνδεσης USB.
Λειτουργικt σύστηµα
(OS) (προεγκατεστηµένο)
Σύνδεση USB: Mac OS X v10.3 – 10.8
“Image Data Converter": Mac OS X v10.5, 10.8
“Image Data Converter
Ver. 4”
Επεξεργαστής: Επεξεργαστές Intel, tπως Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo
Μνήµη: συστήνεται 1 GB ή περισσtτερη.
Ανάλυση Οθ^νης: 1024×768 κουκκίδες ή περισσtτερες
36
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 37
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή Mac και εισάγετε
το παρεχtµενο CD-ROM στον οδηγt CD-ROM.
2 Κάντε διπλt κλικ στο εικονίδιο CD-ROM.
3 Αντιγράψτε το αρχείο [IDC_INST.pkg] απt το φάκελο
[MAC] στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου.
4 Κάντε διπλt κλικ στο αρχείο [IDC_INST.pkg] στο φάκελο
προορισµού.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθtνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
Τι µπορείτε να κάνετε µε το παρεχ^µενο λογισµικ^
@ “PlayMemories Home”
Με το “PlayMemories Home” µπορείτε:
• Να εισάγετε εικqνες που έχετε τραβήξει µε τη φωτογραφική µηχανή
και να τις εµφανίσετε στην οθqνη του υπολογιστή σας.
• Να περικqψετε και να αλλάξετε το µέγεθος των εικqνων.
• Να οργανώσετε τις εικqνες στον υπολογιστή σε ένα ηµερολqγιο µε
βάση την ηµεροµηνία λήψης και να τις δείτε.
• Να ρετουσάρετε (∆ιqρθωση Κοκκινίσµατος Ματιών, κλπ.), να
εκτυπώσετε και να στείλετε φωτογραφίες µε e-mail, να αλλάξετε
την ηµεροµηνία λήψης και πολλά άλλα.
• Να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε φωτογραφίες µε ηµεροµηνία.
• Να δηµιουργήσετε δίσκους Blu-ray, δίσκους AVCHD ή δίσκους DVD
απq ταινίες που είναι σε φορµά AVCHD και έχουν εισαχθεί στον
υπολογιστή. (Χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο qταν δηµιουργείται
ένας δίσκος Blu-ray/DVD για πρώτη φορά.)
Για να χρησιµοποιήσετε το “PlayMemories Home”, ανατρέξτε στο
“PlayMemories Home Help Guide” (Βοήθεια “PlayMemories Home”).
Κάντε διπλt κλικ στη συντtµευση
(PlayMemories Home Help Guide)
στην επιφάνεια εργασίας, ή κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [pλα τα
Προγράµµατα] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help
Guide].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “PlayMemories Home” (µqνο στα Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
37
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 38
Σηµειώσεις
• Το “PlayMemories Home” δεν είναι συµβατt µε υπολογιστές Mac. Για
αναπαραγωγή εικtνων σε υπολογιστές Mac, χρησιµοποιήστε την κατάλληλη
εφαρµογή λογισµικού που παρέχεται µε τον υπολογιστή Mac.
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί µε ρύθµιση [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i
24M(FX)]/[50i 24M(FX)] ή [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] στο [Ρυθµίσεις
Εγγραφής] (Record Settings) µετατρέπονται απt το “PlayMemories Home”
για να δηµιουργηθεί ένας δίσκος AVCHD. Η µετατροπή αυτή µπορεί να
διαρκέσει µεγάλο χρονικt διάστηµα. Επίσης, δεν µπορείτε να
δηµιουργήσετε ένα δίσκο µε την αρχική ποιtτητα εικtνας. Αν θέλετε να
διατηρήσετε την αρχική ποιtτητα εικtνας, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τις
ταινίες σας σε ένα δίσκο Blu-ray.
@ “Image Data Converter”
Με το “Image Data Converter” µπορείτε:
• Να επεξεργαστείτε εικqνες που έχουν εγγραφεί µε τη λειτουργία
RAW πραγµατοποιώντας διάφορες διορθώσεις, qπως τονική
καµπύλη και καθαρqτητα.
• Να προσαρµqσετε τις εικqνες ως προς την ισορροπία του λευκού,
την έκθεση, το [∆ηµιουργικq Στυλ], κλπ.
• Να αποθηκεύσετε τις εικqνες που εµφανίζονται και υφίστανται
επεξεργασία σε έναν υπολογιστή.
Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε τις εικqνες ως δεδοµένα RAW, είτε
να τις αποθηκεύσετε σε µια µορφή αρχείων γενικής χρήσης.
• Μπορείτε να εµφανίσετε και να συγκρίνετε εικqνες RAW και JPEG
που έχουν εγγραφεί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
• Μπορείτε να αξιολογήσετε τις εικqνες σε µια κλίµακα απq το ένα
έως το πέντε.
• Μπορείτε να θέσετε έγχρωµες ετικέτες, κλπ.
Για να χρησιµοποιήσετε το “Image Data Converter”, ανατρέξτε στη
Βοήθεια.
Κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [pλα τα Προγράµµατα] t [Image Data
Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “Image Data Converter” (µtνο στα Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
38
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 39
Προσθήκη λειτουργιών στη φωτογραφική µηχανή
Μπορείτε να προσθέσετε τις επιθυµητές λειτουργίες στη
φωτογραφική µηχανή σας αν συνδεθείτε στον δικτυακq τqπο λήψης
εφαρµογών
(PlayMemories Camera Apps) µέσω του ∆ιαδικτύου.
Για παράδειγµα, είναι διαθέσιµες οι ακqλουθες λειτουργίες:
• Μπορείτε να ελέγξετε τη φωτογραφική µηχανή χρησιµοποιώντας
ένα Smartphone.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε διάφορα εφέ λήψης εικqνων.
• Μπορείτε να ανεβάσετε εικqνες σε υπηρεσίες δικτύου κατευθείαν
απq τη φωτογραφική µηχανή.
Για µερικές εφαρµογές ενδέχεται να υπάρχει χρέωση.
@ Εκκίνηση των υπηρεσιών λήψης
1 Αποκτήστε πρtσβαση στον δικτυακt
τtπο λήψης εφαρµογών.
http://www.sony.net/pmca
• Χρησιµοποιήστε τον Internet
Explorer 8 ή 9 για τα Windows και
τον Safari 5 για τον Mac.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθtνη και αποκτήστε
έναν λογαριασµt υπηρεσιών.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθtνη για να κατεβάσετε την
επιθυµητή εφαρµογή στη φωτογραφική µηχανή.
Σηµείωση
• Η λειτουργία λήψης εφαρµογών ενδέχεται να µην είναι διαθέσιµη σε
µερικές χώρες ή περιοχές. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στον πιο πάνω
δικτυακt τtπο λήψης εφαρµογών.
39
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 40
@ Λήψη της εφαρµογής
1 Αποκτήστε πρtσβαση στον δικτυακt τtπο λήψης
εφαρµογών.
http://www.sony.net/pmca
• Χρησιµοποιήστε τον Internet Explorer 8 ή 9 για τα Windows και τον
Safari 5 για τον Mac.
2 Επιλέξτε την επιθυµητή
εφαρµογή και κατεβάστε την
εφαρµογή στη φωτογραφική
µηχανή ακολουθώντας τις
οδηγίες στην οθtνη.
• Συνδέστε τον υπολογιστή και τη
φωτογραφική µηχανή
χρησιµοποιώντας το καλώδιο micro
USB (παρέχεται), ακολουθώντας τις
οδηγίες στην οθqνη.
Προς το τερµατικt USB
Καλώδιο USB
(παρέχεται)
Προς το τερµατικt USB
z Πώς να κατεβάσετε εφαρµογές απευθείας
χρησιµοποιώντας της λειτουργία Wi-Fi της
φωτογραφικής µηχανής
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε λήψη εφαρµογών χρησιµοποιώντας
τη λειτουργία Wi-Fi χωρίς να συνδέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε
έναν υπολογιστή.
Επιλέξτε το MENU (Μενού) t [Application] (Εφαρµογές) t
(PlayMemories Camera Apps) και στη συνέχεια ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθtνη για να κατεβάσετε εφαρµογές.
Αποκτήστε πρώτα έναν λογαριασµt υπηρεσιών (σελίδα 39).
@ Εκκίνηση της εφαρµογής που κατεβάσατε
1 Επιλέξτε το MENU (Μενού) t [Application] (Εφαρµογές)
t την επιθυµητή εφαρµογή για εκτέλεση.
40
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 41
Μεταφορά εικ^νων σε ένα Smartphone
Μπορείτε να µεταφέρετε φωτογραφίες σε ένα Smartphone και να τις
δείτε. Κατεβάστε την εφαρµογή “PlayMemories Mobile” στο
Smartphone σας απq το κατάστηµα εφαρµογών.
1 Πιέστε το
(Προβολή σε
Smartphone) και επιλέξτε την
επιθυµητή λειτουργία.
• Αν στο πλήκτρο λογισµικού Β έχει
αντιστοιχιστεί µια άλλη λειτουργία,
επιλέξτε το MENU (Μενού)
t [Αναπαραγωγή] (Playback) t
[Προβολή σε Smartphone] (View on
Smartphone).
Αυτή η Εικ^να: Μεταφέρει την εικqνα
που έχει πιο πρqσφατα ληφθεί ή
αναπαραχθεί στο Smartphone.
Zλες οι Εικ^νες Αυτής της Ηµεροµηνίας:
Μεταφέρει qλες τις φωτογραφίες µε
ηµεροµηνίες µέσα σε κάποια qρια ως την
εικqνα που έχει πιο πρqσφατα ληφθεί ή
αναπαραχθεί στο Smartphone.
Zλες οι Εικ^νες σε Αυτή τη Συσκευή:
Μεταφέρει qλες τις φωτογραφίες που
περιέχονται στη φωτογραφική µηχανή
στο Smartphone.
2 Αν η φωτογραφική µηχανή είναι
έτοιµη για τη µεταφορά, στη
φωτογραφική µηχανή εµφανίζεται
η οθtνη πληροφοριών.
Συνδέστε το Smartphone και
τη φωτογραφική µηχανή
χρησιµοποιώντας αυτές τις
πληροφορίες.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το
χειρισµq του Smartphone, ανατρέξτε
στο “Εγχειρίδιο ”.
41
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 42
Σηµειώσεις
• Μερικές εικtνες ενδέχεται να µην εµφανίζονται στο Smartphone, ανάλογα
µε το φορµά εγγραφής.
• Η φωτογραφική µηχανή µοιράζεται τις πληροφορίες σύνδεσης για το
[Προβολή σε Smartphone] µε µια συσκευή µε την οποία έχει άδεια να
συνδεθεί. Αν θέλετε να αλλάξετε τη συσκευή µε την οποία επιτρέπεται να
συνδεθεί η φωτογραφική µηχανή, αρχικοποιήστε τις πληροφορίες σύνδεσης
ακολουθώντας τα παρακάτω βήµατα. MENU (Μενού) t [Ρυθµίσεις] (Setup)
t [Αρχικοποίηση Προβολής σε Smartphone] (Reset View on Smartphone).
Μετά την αρχικοποίηση των πληροφοριών σύνδεσης, θα πρέπει να
καταχωρήσετε ξανά το Smartphone.
• Το “PlayMemories Mobile” δεν είναι διαθέσιµο σε ορισµένες χώρες/περιοχές.
Το [Προβολή σε Smartphone] (View on Smartphone) δεν είναι διαθέσιµο σε
µερικές χώρες/περιοχές που δεν είναι συµβατές µε το “PlayMemories Mobile”.
Σύνδεση σε ένα δίκτυο
Μπορείτε να µεταφέρετε εικqνες απq τη φωτογραφική µηχανή µέσω
ενqς δικτύου Wi-Fi και να τις δείτε σε άλλες συσκευές. Η διαδικασία
ρύθµισης διαφέρει, ανάλογα µε το LAN Router σας, ή το σηµείο
πρqσβασης ασύρµατου LAN.
• Χρειάζεται να έχετε στο σπίτι σας, κλπ. έναν υπολογιστή ή TV ήδη
συνδεδεµένο σε ένα δίκτυο.
• Φροντίστε να ρυθµίσετε τη σύνδεση δικτύου στο εσωτερικq της
περιοχής πρqσβασης ασύρµατου LAN σας (προσβάσιµη περιοχή).
Σχετικά µε την καταχώριση του σηµείου πρqσβασης, ανατρέξτε στον
παρακάτω πίνακα.
Σηµείο πρtσβασης
Τρtπος καταχώρισης
Το σηµείο πρtσβασής σας διαθέτει
πλήκτρο WPS.
Χρησιµοποιήστε το [WPS Push].
Στις άλλες περιπτώσεις.
Χρησιµοποιήστε τις [Ρυθµίσεις Σηµείου
Πρtσβασης] (Access Point Settings).
@ WPS Push
1 Επιλέξτε το MENU (Μενού)
t [Ρυθµίσεις] (Setup) t [WPS Push].
2 Πιέστε το πλήκτρο WPS στο σηµείο πρtσβασης που
θέλετε να καταχωρήσετε.
Η φωτογραφική µηχανή αρχίζει να επικοινωνεί µε το σηµείο πρtσβασης.
42
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 43
@ Ρυθµίσεις Σηµείου Πρ^σβασης
1 Επιλέξτε το MENU (Μενού) t
[Ρυθµίσεις] (Setup) t [Ρυθµίσεις
Σηµείου Πρtσβασης] (Access Point
Settings).
2 Επιλέξτε το σηµείο πρtσβασης που θέλετε να
καταχωρήσετε.
Αν το επιθυµητ^ σηµείο πρ^σβασης εµφανίζεται στην οθ^νη:
Επιλέξτε το σηµείο πρtσβασης.
Αν το επιθυµητ^ σηµείο πρ^σβασης δεν εµφανίζεται στην οθ^νη:
Επιλέξτε το [Χειροκίνητη Ρύθµιση] (Manual Setting) και ρυθµίστε το
σηµείο πρtσβασης ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθtνη.
• Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο “Εγχειρίδιο ”.
Σηµείωση
• pταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική µηχανή.
Αποθήκευση εικ^νων σε έναν υπολογιστή
Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικqνες που περιέχονται στη
φωτογραφική µηχανή σε έναν υπολογιστή που είναι συνδεδεµένος σε
ένα δίκτυο. Πριν την αποθήκευση, εγκαταστήστε το λογισµικq
“PlayMemories Home” στον υπολογιστή σας, συνδέστε τον
υπολογιστή και τη φωτογραφική µηχανή χρησιµοποιώντας ένα
καλώδιο USB και καταχωρήστε τη φωτογραφική µηχανή στο
“PlayMemories Home”.
1 Επιλέξτε το MENU (Μενού) t
[Αναπαραγωγή] (Playback) t
[Αποστολή σε Υπολογιστή]
(Send to Computer).
Σηµείωση
• Ανάλογα µε τις ρυθµίσεις εφαρµογών του υπολογιστή σας, η φωτογραφική
µηχανή ενδέχεται να τεθεί αυτtµατα εκτtς λειτουργίας µετά την
αποθήκευση των φωτογραφιών.
43
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 44
Προβολή εικ^νων σε µια TV
Μπορείτε να µεταφέρετε εικqνες απq τη φωτογραφική µηχανή σε µια
TV µε δυνατqτητες δικτύου χωρίς να συνδέσετε τις συσκευές
χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο. Οι εικqνες που µεταφέρονται µπορούν
να αναπαραχθούν στην TV.
1 Επιλέξτε το MENU (Μενού)
t [Αναπαραγωγή] (Playback)
t [Προβολή σε TV] (View on TV).
2 Επιλέξτε τη συσκευή που θα
συνδεθεί µε τη φωτογραφική
µηχανή.
3 Πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου για να αναπαράγετε τις
εικtνες σε µορφή παρουσίασης.
• Πιέστε την δεξιά/αριστερή πλευρά
του τροχού ελέγχου για να
µετακινηθείτε στην
επqµενη/προηγούµενη εικqνα.
• Πιέστε το OPTION (Επιλογές) και στη
συνέχεια το [Λίστα συσκευών]
(Device list) για να αλλάξετε τη
συσκευή που θα συνδεθεί.
44
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 45
Έλεγχος του αριθµού εικ^νων που µπορούν να
εγγραφούν
Μqλις εισάγετε µια κάρτα µνήµης στη
φωτογραφική µηχανή και
τοποθετήσετε το διακqπτη ισχύος στη
θέση ΟΝ, εµφανίζεται ο αριθµqς των
εικqνων που µπορούν να εγγραφούν
(εφqσον συνεχίσετε να κάνετε λήψεις
χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες
ρυθµίσεις) στην οθqνη LCD.
Σηµειώσεις
• pταν αναβοσβήνει η ένδειξη “0” (ο αριθµtς εγγράψιµων εικtνων) µε κίτρινο
χρώµα, η κάρτα µνήµης είναι πλήρης. Αντικαταστήστε την κάρτα µνήµης ή
διαγράψτε εικtνες απt την τρέχουσα κάρτα µνήµης (σελίδα 30).
• pταν αναβοσβήνει η ένδειξη “NO CARD” (ο αριθµtς εγγράψιµων εικtνων)
µε κίτρινο χρώµα, σηµαίνει tτι δεν έχει εισαχθεί κάρτα µνήµης. Εισάγετε µια
κάρτα µνήµης.
@ Αριθµ^ς φωτογραφιών και χρ^νος ταινιών που µπορεί να
εγγραφεί σε µια κάρτα µνήµης
Φωτογραφίες
Ο παρακάτω πίνακας δίνει κατά προσέγγιση τον αριθµq των
φωτογραφιών που µπορούν να εγγραφούν σε µια κάρτα µνήµης η
οποία έχει διαµορφωθεί απq αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Οι τιµές
έχουν καθοριστεί µε χρήση τυπικών καρτών µνήµης Sony για τη
δοκιµή. Οι τιµές µπορεί να ποικίλουν, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
Μέγεθος εικ^νας: L 16 Μ
Αναλογία διαστάσεων: 3:2*
(Μονάδα: Eικtνες)
Χωρητικ^τητα
Ποι^τητα
Κανονική ανάλυση (Standard)
Υψηλή ανάλυση (Fine)
RAW & JPEG
RAW
* pταν το [Aspect Ratio] (αναλογία διαστάσεων) είναι ρυθµισµένο σε [16:9],
µπορείτε να τραβήξετε περισσtτερες φωτογραφίες απt αυτές που
αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα (εκτtς αν η ρύθµιση είναι [RAW]).
45
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 46
Ταινίες
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση το διαθέσιµο χρqνο
εγγραφής. Αυτοί είναι οι συνολικοί χρqνοι για qλα τα αρχεία ταινίας.
(h (ώρες), m (λεπτά))
Χωρητικ^τητα
Ρύθµιση
Εγγραφής
Σηµειώσεις
• Ο χρtνος εγγραφής των ταινιών ποικίλει, επειδή η φωτογραφική µηχανή
είναι εξοπλισµένη µε VBR (Μεταβλητt Ρυθµt Μπιτ) που ρυθµίζει αυτtµατα
την ποιtτητα εικtνας ανάλογα µε το σκηνικt λήψης.
pταν πραγµατοποιείτε εγγραφή ενtς γρήγορα κινούµενου θέµατος, η
εικtνα είναι πιο καθαρή, αλλά ο χρtνος εγγραφής µειώνεται διtτι χρειάζεται
περισσtτερη µνήµη για την εγγραφή.
Ο χρtνος εγγραφής εξαρτάται επίσης απt τις συνθήκες λήψης, το θέµα, ή
τις ρυθµίσεις ποιtτητας εικtνας/µεγέθους.
• Ο διαθέσιµος χρtνος για εγγραφή ταινιών ποικίλει ανάλογα µε τη
θερµοκρασία της φωτογραφικής µηχανής πριν την έναρξη της εγγραφής. Αν
πραγµατοποιείτε συχνά λήψεις ή καδράρισµα φωτογραφιών, η θερµοκρασία
στο εσωτερικt της φωτογραφικής µηχανής αυξάνεται και ο διαθέσιµος
χρtνος εγγραφής θα είναι µικρtτερος.
• Αν η φωτογραφική µηχανή σταµατήσει την εγγραφή ταινιών λtγω της
θερµοκρασίας, αφήστε τη φωτογραφική µηχανή για µερικά λεπτά εκτtς
λειτουργίας. Ξαναρχίστε την εγγραφή tταν µειωθεί η θερµοκρασία στο
εσωτερικt της φωτογραφικής µηχανής.
• Αν κάνετε τα παρακάτω, ο χρtνος εγγραφής θα είναι µεγαλύτερος.
– Μην αφήνετε τη φωτογραφική µηχανή στον ήλιο.
– Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτtς λειτουργίας tταν δεν
χρησιµοποιείται.
46
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 47
• Το µέγιστο µέγεθος ενtς αρχείου ταινίας είναι περίπου 2 GB. pταν το
µέγεθος αρχείου είναι περίπου 2 GB, η λήψη ταινιών σταµατάει αυτtµατα
tταν το [Φορµά Αρχείου] είναι ρυθµισµένο σε [MP4] και δηµιουργείται
αυτtµατα ένα νέο αρχείο ταινίας tταν το [Φορµά Αρχείου] είναι ρυθµισµένο
σε [AVCHD].
• Ο µέγιστος συνεχής χρtνος εγγραφής είναι περίπου 29 λεπτά.
@ Αριθµ^ς φωτογραφιών που µπορούν να εγγραφούν
χρησιµοποιώντας µια µπαταρία
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση τον αριθµq των εικqνων
που µπορούν να εγγραφούν qταν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική
µηχανή µε την µπαταρία (παρέχεται) σε πλήρη ισχύ.
Σηµειώστε qτι οι πραγµατικοί αριθµοί µπορεί να είναι µικρqτεροι,
ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
pταν χρησιµοποιείτε την οθtνη LCD
Περίπου 360 εικtνες
pταν χρησιµοποιείτε το σκtπευτρο
Περίπου 270 εικtνες
• Ο αριθµqς υπολογίζεται µε µπαταρία σε πλήρη ισχύ και στις
παρακάτω συνθήκες:
– Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 25°C.
– Έχει τοποθετηθεί ένας φακqς E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS.
– Το [Quality] (Ποιqτητα) είναι ρυθµισµένο στο [Fine] (Υψηλή).
– Το [Autofocus Mode] (Λειτουργία αυτqµατης εστίασης) είναι
ρυθµισµένο στο [Single-shot AF].
– Μία λήψη κάθε 30 δευτερqλεπτα.
– Το φλας ενεργοποιείται µια φορά κάθε δύο φορές.
– Η συσκευή τίθεται εντqς και εκτqς λειτουργίας κάθε δέκα φορές.
– Χρήση της µπαταρίας που έχει φορτιστεί για µία ώρα αφού έχει
σβήσει η λυχνία φqρτισης.
– Χρήση µέσου αποθήκευσης Sony “Memory Stick PRO Duo”
(πωλείται ξεχωριστά).
• Η µέθοδος µέτρησης βασίζεται στο πρqτυπο CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
47
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 48
Κατάλογος εικονιδίων στην οθ^νη LCD
Εµφανίζονται εικονίδια στην οθqνη, υποδεικνύοντας την κατάσταση
της φωτογραφικής µηχανής.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ενδείξεις οθqνης, χρησιµοποιώντας το DISP
(Περιεχqµενα Οθqνης) στον τροχq ελέγχου.
Αναµονή λήψης
Οθtνη
Ένδειξη
Λειτουργία λήψης
Οθ^νη γραφικών
Εγγραφή ταινίας
Επιλογή Σκηνικού
Εικονίδιο
Αναγνώρισης
Σκηνικού
Κάρτα µνήµης/
Αναφqρτωση
Αναπαραγωγή
Αριθµtς φωτογραφιών που µπορούν
να εγγραφούν
Χρtνος εγγραφής
ταινιών
Αναλογία διαστάσεων φωτογραφιών
Μέγεθος εικtνας
φωτογραφιών
48
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 49
Οθtνη
Ένδειξη
Οθtνη
Ποιtτητα εικtνας
φωτογραφιών
Ένδειξη
Έξυπνο Ζουµ
Clear Image Zoom
Λειτουργία
εγγραφής ταινιών
Ψηφιακt Ζουµ
Λειτουργία
προβολής
Φάκελος αναπαραγωγής – Αριθµtς
αρχείου
Προστασία
Εναποµένουσα
µπαταρία
Σειρά εκτύπωσης
Φtρτιση φλας σε
εξέλιξη
Εκποµπή κυµάτων
Wi-Fi
Φωτισµtς AF
Live view
Χωρίς εγγραφή
ήχου κατά την
εγγραφή ταινίας
Οθtνη
Ένδειξη
Πλήκτρα
λογισµικού
Ενεργοποίηση
µείωσης θορύβου
ανέµου
SteadyShot/
Προειδοποίηση
SteadyShot
Επιλογέας
ελέγχου
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης
Πλήρες αρχείο
βάσης δεδοµένων/
Σφάλµα αρχείου
βάσης δεδοµένων
Μεγέθυνση ζουµ
Οθtνη
Ένδειξη
Λειτουργία Φλας/
Μείωση Κοκκινίσµατος Ματιών
Αντιστάθµιση
Φλας
Λειτουργία
Οδήγησης
Λειτουργία
Φωτοµέτρησης
49
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 50
Οθtνη
Ένδειξη
Οθtνη
Ένδειξη
Ένδειξη
ευαισθησίας
ανίχνευσης
χαµtγελου
Λειτουργία
Εστίασης
Λειτουργία Περιοχής Εστίασης
Ανίχνευση
Προσώπων
Ισορροπία Λευκού
Οθtνη
Ένδειξη
Οριζtντιο επίπεδο
Εφέ Απαλού
∆έρµατος
Σηµεία πεδίου
Αυτtµατης Εστίασης
Ανίχνευσης
Προσώπων
DRO/Auto HDR
Κατάσταση εστίασης
Ταχύτητα κλείστρου
Αυτtµατο Καδράρισµα Πορτρέτου
∆ηµιουργικt Στυλ
Τιµή διαφράγµατος
Χειροκίνητη µέτρηση
Αντιστάθµιση
έκθεσης
Κλείστρο
Χαµtγελου
Ευαισθησία ISO
Κλείδωµα Αυτtµατης Έκθεσης (AE)
Εφέ Εικtνας
Ένδειξη ταχύτητας
κλείστρου
Ένδειξη
διαφράγµατος
Χρtνος εγγραφής
της ταινίας (λεπτά:
δευτερtλεπτα)
Εγγεγραµµένη
ηµεροµηνία/ώρα
της εικtνας
50
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 51
Οθtνη
Ένδειξη
Αριθµtς εικtνας/
Αριθµών εικtνων
στη λειτουργία
προβολής
Εµφανίζεται tταν το
HDR δεν λειτούργησε στην εικtνα
Εµφανίζεται tταν το
[Εφέ Εικtνας] δεν
λειτούργησε στην
εικtνα
Ιστtγραµµα
51
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 52
Μάθετε περισσ^τερα για τη φωτογραφική µηχανή
(Εγχειρίδιο )
Το “Εγχειρίδιο ”, το οποίο εξηγεί λεπτοµερώς πώς να
χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή, περιλαµβάνεται στο CDROM (παρέχεται). Ανατρέξτε σε αυτq για λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά
µε τις πολλές λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής.
@ Για χρήστες Windows
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε το
CD-ROM (παρέχεται) στον οδηγt CD-ROM.
2 Κάντε κλικ στο [Handbook].
3 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση] (Install).
4 Ξεκινήστε το “Εγχειρίδιο
” ( Handbook) απt τη
συντtµευση στην επιφάνεια εργασίας.
@ Για χρήστες Mac
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε το
CD-ROM (παρέχεται) στον οδηγt CD-ROM.
2 Επιλέξτε το φάκελο [Handbook] και αντιγράψτε στον
υπολογιστή σας το “Handbook.pdf” που είναι
αποθηκευµένο στο φάκελο [GB].
3 Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή, κάντε διπλt κλικ στο
“Handbook.pdf”.
52
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 53
Προφυλάξεις
Σχετικά µε τις διαθέσιµες
λειτουργίες της φωτογραφικής
µηχανής σας
• Η φωτογραφική µηχανή σας είναι
συµβατή µε 1080 60i, ή 1080 50i.
Για να ελέγξετε αν η φωτογραφική
µηχανή σας είναι συµβατή µε 1080
60i, ή µε 1080 50i, αναζητήστε τα
παρακάτω σήµατα στο κάτω µέρος
της φωτογραφικής µηχανής.
Φωτογραφική µηχανή συµβατή µε
1080 60i: 60i
Φωτογραφική µηχανή συµβατή µε
1080 50i: 50i
• Η φωτογραφική µηχανή σας είναι
συµβατή µε ταινίες 1080 60p/50p.
Αντίθετα µε τις υπάρχουσες
τυπικές λειτουργίες εγγραφής που
χρησιµοποιούν τη µέθοδο interlace
για την εγγραφή, αυτή η
φωτογραφική µηχανή
πραγµατοποιεί εγγραφή µε µια
λειτουργία progressive. Αυτt
αυξάνει την ανάλυση και παρέχει
οµαλtτερη, πιο ρεαλιστική εικtνα.
Σηµειώσεις σχετικά µε την οθ^νη
LCD και το φακ^
• Η οθtνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
κατασκευάζεται µε χρήση πολύ
υψηλής τεχνολογίας και γι' αυτtν
τον λtγο περισσtτερο απt το
99,99% των pixel είναι ενεργά και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν
αποτελεσµατικά. Ωστtσο,
ενδέχεται να υπάρχουν µερικές
µικροσκοπικές µαύρες κουκκίδες
και/ή φωτεινές κουκκίδες (λευκές,
κtκκινες, µπλε, ή πράσινες) οι
οποίες εµφανίζονται συνεχώς στην
οθtνη LCD. Αυτές οι κουκκίδες
είναι φυσιολογικές, οφείλονται
στην διαδικασία κατασκευής και
δεν επηρεάζουν µε κανένα τρtπο
την εικtνα που καταγράφεται.
Μαύρες, λευκές,
κtκκινες, µπλε και
πράσινες κουκκίδες
• Μην κρατάτε τη φωτογραφική
µηχανή απt την οθtνη LCD.
• Μπορεί να παραµένει ένα ίχνος της
εικtνας στην οθtνη LCD σε µέρη
µε χαµηλή θερµοκρασία. Αυτt δεν
αποτελεί βλάβη. Αν θέσετε σε
λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή
σε ένα µέρος µε χαµηλή
θερµοκρασία, η οθtνη LCD µπορεί
να σκοτεινιάσει προσωρινά.
• Μην πιέζετε δυνατά την οθtνη
LCD. Η οθtνη µπορεί να
αποχρωµατιστεί, µε αποτέλεσµα
την πρtκληση βλάβης.
• Μην εκθέτετε τη φωτογραφική
µηχανή σε άµεσο ηλιακt φως. Εάν
εστιαστεί ηλιακt φως σε ένα
κοντινt αντικείµενο, µπορεί να
προκληθεί φωτιά. pταν πρέπει να
αφήσετε τη φωτογραφική µηχανή
κάτω απt τον ήλιο, προσαρµtστε
το πρtσθιο κάλυµµα φακού.
53
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 54
Σχετικά µε τη χρήση φακών και
αξεσουάρ
Συστήνεται να χρησιµοποιείτε
φακούς/αξεσουάρ Sony σχεδιασµένα
σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αυτής
της φωτογραφικής µηχανής. Η χρήση
προϊtντων άλλων κατασκευαστών
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα
µείωση της λειτουργικtτητας της
φωτογραφικής µηχανής, ή την
πρtκληση ατυχηµάτων και βλαβών
στη φωτογραφική µηχανή.
Σχετικά µε την Πολλαπλή
Υποδοχή Αξεσουάρ
• Τοποθετήστε το διακtπτη
λειτουργίας της φωτογραφικής
µηχανής στη θέση OFF πριν
προσαρµtσετε ή αφαιρέσετε ένα
αξεσουάρ, tπως το φλας στην
Πολλαπλή Υποδοχή Αξεσουάρ.
pταν προσαρµtζετε ένα αξεσουάρ,
συνδέστε το αξεσουάρ στην
Πολλαπλή Έξυπνη Υποδοχή
Αξεσουάρ µέχρι τέρµα και σφίξτε
τη βίδα. Βεβαιωθείτε tτι το
αξεσουάρ είναι τοποθετηµένο
σταθερά στη φωτογραφική µηχανή.
• Μη χρησιµοποιείτε ένα φλας του
εµπορίου µε τερµατικά
συγχρονισµού υψηλής τάσης ή µε
αντίστροφη πολικtτητα. Ενδέχεται
να προκληθεί βλάβη.
Μη χρησιµοποιείτε/αποθηκεύετε
τη φωτογραφική µηχανή στα
παρακάτω σηµεία
• Εξαιρετικά θερµά, ξηρά ή υγρά σηµεία
Σε σηµεία tπως σε ένα αυτοκίνητο
σταθµευµένο στον ήλιο, το σώµα
της φωτογραφικής µηχανής µπορεί
να παραµορφωθεί και να προκληθεί
βλάβη.
• Κάτω απt το άµεσο φως του ήλιου
ή κοντά σε ένα θερµαντικt σώµα
Το σώµα της φωτογραφικής µηχανής
µπορεί να παραµορφωθεί ή να
αποχρωµατιστεί µε αποτέλεσµα την
πρtκληση βλάβης.
• Σηµεία µε έντονους κραδασµούς
54
• Σηµεία µε έντονα µαγνητικά πεδία
• Σηµεία µε άµµο ή πολλή σκtνη
Μην αφήσετε να εισχωρήσει άµµος ή
σκtνη στη φωτογραφική µηχανή. Η
άµµος ή η σκtνη µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στη φωτογραφική
µηχανή και µερικές φορές αυτή η
βλάβη µπορεί να µην επισκευάζεται.
Σχετικά µε την αποθήκευση
Προσαρµtστε το πρtσθιο κάλυµµα
φακού tταν δεν χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή.
Σχετικά µε τη θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής
pταν χρησιµοποιείτε συνεχώς τη
φωτογραφική µηχανή για µεγάλο
χρονικt διάστηµα, η φωτογραφική
µηχανή ή η µπαταρία ενδέχεται να
θερµανθούν. Αυτt δεν αποτελεί
ένδειξη βλάβης.
Σχετικά µε τη θερµοκρασία
λειτουργίας
Η κάµερά σας έχει σχεδιαστεί για
χρήση σε θερµοκρασίες απt 0°C έως
40°C. ∆εν συστήνεται η εγγραφή σε
πολύ θερµά ή ψυχρά µέρη, των
οποίων η θερµοκρασία είναι έξω απt
αυτt το εύρος θερµοκρασιών.
Σχετικά µε τη συµπύκνωση
υγρασίας
Εάν η φωτογραφική µηχανή
µεταφερθεί απ' ευθείας απt ένα
ψυχρt σε ένα θερµt µέρος, µπορεί
να σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας
στο εσωτερικt ή στο εξωτερικt της
συσκευής. Αυτή η συµπύκνωση
υγρασίας µπορεί να προκαλέσει
βλάβη στη φωτογραφική µηχανή.
Πως να αποφύγετε τη συµπύκνωση
υγρασίας
pταν µεταφέρετε τη φωτογραφική
µηχανή απt ένα ψυχρt σε ένα θερµt
µέρος, τοποθετήστε την σε µια
πλαστική σακούλα και αφήστε την να
προσαρµοστεί στις συνθήκες της
νέας τοποθεσίας για περίπου µια ώρα.
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 55
Εάν σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας
Θέστε τη φωτογραφική µηχανή
εκτtς λειτουργίας και περιµένετε
περίπου µια ώρα ώστε να εξατµιστεί
η υγρασία. Σηµειώστε tτι εάν
προσπαθήσετε να καταγράψετε
εικtνες ενώ παραµένει υγρασία στο
εσωτερικt του φακού, δεν θα
µπορέσετε να καταγράψετε καθαρές
εικtνες.
Μέθοδος φ^ρτισης της εσωτερικής
επαναφορτιζ^µενης µπαταρίας
Τοποθετήστε µια φορτισµένη
µπαταρία στη φωτογραφική µηχανή,
ή συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή
στην πρίζα χρησιµοποιώντας τον
Μετασχηµατιστή AC (παρέχεται) και
αφήστε την εκτtς λειτουργίας για 24
ώρες ή περισσtτερο.
Σχετικά µε την εσωτερική
επαναφορτιζ^µενη µπαταρία
Μην τοποθετείτε µια ετικέτα, κλπ.,
σε µια κάρτα µνήµης ή προσαρµογέα
κάρτας µνήµης. Ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη.
Η κάµερά σας είναι εφοδιασµένη µε
µια επαναφορτιζtµενη µπαταρία
ώστε να διατηρεί την ηµεροµηνία,
την ώρα και άλλες ρυθµίσεις,
ανεξάρτητα απt το εάν η συσκευή
είναι σε λειτουργία. Αυτή η
επαναφορτιζtµενη µπαταρία
φορτίζεται για tσο διάστηµα
χρησιµοποιείτε την κάµερά σας.
Ωστtσο, η µπαταρία αποφορτίζεται
σταδιακά εάν χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή για µικρά
χρονικά διαστήµατα. Εάν δεν
χρησιµοποιείτε καθtλου τη
φωτογραφική µηχανή, η µπαταρία
αποφορτίζεται τελείως σε περίπου 3
µήνες. Σε αυτή την περίπτωση,
φορτίστε την επαναφορτιζtµενη
µπαταρία πριν χρησιµοποιήσετε τη
φωτογραφική µηχανή. Ακtµα και αν
δεν έχει φορτιστεί η
επαναφορτιζtµενη µπαταρία,
µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
φωτογραφική µηχανή αρκεί να µην
θέλετε να καταγράψετε την
ηµεροµηνία και την ώρα. Αν η
φωτογραφική µηχανή επαναφέρει τις
ρυθµίσεις στις προεπιλεγµένες τιµές
τους κάθε φορά που φορτίζετε την
µπαταρία, η εσωτερική
επαναφορτιζtµενη µπαταρία
ενδέχεται να έχει εξαντλήσει το tριο
ζωής της. Συµβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρtσωπο της Sony
ή το τοπικt εξουσιοδοτηµένο σέρβις
της Sony.
Σχετικά µε τις κάρτες µνήµης
Σηµειώσεις σχετικά µε την
εγγραφή/αναπαραγωγή
• pταν χρησιµοποιείτε για πρώτη
φορά µια κάρτα µνήµης µε τη
φωτογραφική µηχανή, συστήνεται
να διαµορφώσετε την κάρτα πριν
τη λήψη, χρησιµοποιώντας τη
φωτογραφική µηχανή για σταθερή
απtδοση της κάρτας µνήµης.
Σηµειώστε tτι η διαµtρφωση
διαγράφει µtνιµα tλα τα δεδοµένα
στην κάρτα µνήµης, τα οποία και
δεν ανακτώνται. Αποθηκεύστε τα
απαραίτητα δεδοµένα σε έναν
υπολογιστή, κλπ.
• Αν εγγράφετε/διαγράφετε
επανειληµµένα εικtνες, ενδέχεται
να προκληθεί κατακερµατισµtς
δεδοµένων στην κάρτα µνήµης. Οι
ταινίες µπορεί να µην
αποθηκεύονται ή εγγράφονται.
Στην περίπτωση αυτή,
αποθηκεύστε τις εικtνες σε έναν
υπολογιστή ή άλλο αποθηκευτικt
µέσο και στη συνέχεια
διαµορφώστε την κάρτα µνήµης.
• ∆εν µπορεί να υπάρξει αποζηµίωση
για τα εγγεγραµµένα δεδοµένα,
ακtµα κι αν η εγγραφή ή η
αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή
λtγω βλάβης της φωτογραφικής
µηχανής ή της κάρτας µνήµης, κλπ.
55
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 56
• Για να αποφύγετε ενδεχtµενο
κίνδυνο απώλειας δεδοµένων,
φροντίστε να αντιγράφετε πάντα
(κρατώντας αντίγραφα ασφαλείας)
τα δεδοµένα σε ένα άλλο µέσο.
• Προτού προσπαθήσετε να καταγράψετε µοναδικά γεγονtτα τα οποία
δεν πρtκειται να επαναληφθούν,
µπορεί να θέλετε να κάνετε µια
δοκιµαστική εγγραφή, ώστε να
βεβαιωθείτε tτι η φωτογραφική
µηχανή λειτουργεί κανονικά.
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή δεν
διαθέτει προστασία ενάντια στη
σκtνη και την επαφή µε το νερt,
tπως επίσης δεν είναι αδιάβροχη.
• Μη στρέφετε τη φωτογραφική
µηχανή προς τον ήλιο ή άλλο έντονο
φως. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη
στη φωτογραφική µηχανή.
• Μην κοιτάζετε τον ήλιο ή ένα
έντονο φως µέσα απt ένα φακt
που έχετε αφαιρέσει. Μπορεί να
προκληθεί ανεπανtρθωτη ζηµιά
στα µάτια σας ή βλάβη στο φακt.
• Μην χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή σε µέρη tπου
παράγονται ισχυρά ραδιοκύµατα ή
εκπέµπεται ακτινοβολία. Η
φωτογραφική µηχανή ενδέχεται να
µην µπορεί να πραγµατοποιήσει
κανονική εγγραφή ή αναπαραγωγή.
• Η χρήση της φωτογραφικής
µηχανής σε µέρη µε άµµο ή σκtνη
µπορεί να προκαλέσει βλάβες.
• Εάν παρατηρηθεί συµπύκνωση
υγρασίας, αποµακρύνετε την
υγρασία πριν χρησιµοποιήσετε ξανά
τη φωτογραφική µηχανή (σελ. 54).
• Μην τραντάζετε και µην
καταφέρνετε χτυπήµατα στη
φωτογραφική µηχανή. Μπορεί να
σηµειωθούν βλάβες, αδυναµία
εγγραφής εικtνων, tπως επίσης και
αδυναµία χρήσης της κάρτας
µνήµης, καταστροφή ή απώλεια
των δεδοµένων εικtνας.
• Καθαρίστε την επιφάνεια του φλας
µε ένα απαλt ύφασµα. Η θερµtτητα
εκποµπής του φλας µπορεί να
56
προκαλέσει την επικtλληση σκtνης
στην επιφάνεια του φλας, µε
αποτέλεσµα την πρtκληση καπνού
ή καψίµατος.
• Φυλάξτε τη φωτογραφική µηχανή,
τα παρεχtµενα αξεσουάρ, κλπ.,
µακριά απt τα παιδιά. Υπάρχει
κίνδυνος κατάποσης µιας κάρτας
µνήµης, κλπ. Εάν παρουσιαστεί
κάποιο τέτοιο πρtβληµα,
συµβουλευτείτε αµέσως ένα γιατρt.
Σηµειώσεις σχετικά µε την
εισαγωγή ταινιών AVCHD σε έναν
υπολογιστή
pταν εισάγετε ταινίες AVCHD σε
έναν υπολογιστή, στους υπολογιστές
µε Windows, χρησιµοποιείστε το
λογισµικt “PlayMemories Home” που
περιέχεται στο CD-ROM (παρέχεται).
Σχετικά µε τις εικ^νες RAW
Για να δείτε εικtνες RAW που έχουν
εγγραφεί µε τη φωτογραφική
µηχανή, χρειάζεστε το “Image Data
Converter” που περιέχεται στο
(παρεχtµενο) CD-ROM. Αν δεν
σκοπεύετε να τροποποιήσετε τις
εικtνες που καταγράφετε,
συστήνουµε να πραγµατοποιείτε
λήψη εικtνων χρησιµοποιώντας το
φορµά JPEG.
Σηµειώσεις σχετικά µε την
αναπαραγωγή ταινιών σε άλλες
συσκευές
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή
χρησιµοποιεί το MPEG-4 AVC/Η.264
High Profile για την εγγραφή σε
φορµά AVCHD. Οι ταινίες που
έχουν εγγραφεί σε φορµά AVCHD
µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή
δεν µπορούν να αναπαραχθούν µε
τις παρακάτω συσκευές.
– Άλλες συσκευές συµβατές µε το
φορµά AVCHD που δεν
υποστηρίζουν το High Profile
– Συσκευές µη συµβατές µε το
φορµά AVCHD
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 57
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή
χρησιµοποιεί επίσης το MPEG-4
AVC/Η.264 Main Profile για την
εγγραφή σε φορµά MP4. Για αυτt
το λtγο, οι ταινίες που έχουν
εγγραφεί σε φορµά MP4 µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή δεν µπορούν
να αναπαραχθούν σε συσκευές
διαφορετικές απt αυτές που
υποστηρίζουν το MPEG-4
AVC/Η.264.
• Οι δίσκοι που έχουν εγγραφεί µε
ποιtτητα εικtνας HD (υψηλή
ευκρίνεια) µπορούν να
αναπαραχθούν µtνο σε συσκευές
συµβατές µε το φορµά AVCHD. Οι
συσκευές αναπαραγωγής και
εγγραφής DVD δεν µπορούν να
αναπαράγουν δίσκους µε ποιtτητα
εικtνας HD, διtτι δεν είναι
συµβατές µε το φορµά AVCHD.
Επίσης, οι συσκευές αναπαραγωγής
ή εγγραφής DVD ενδέχεται να µην
µπορούν να αποβάλλουν τους
δίσκους ποιtτητας εικtνας HD.
• Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί σε
φορµά 1080 60p/1080 50p µπορούν
να αναπαραχθούν µtνο σε
συσκευές που υποστηρίζουν το
1080 60p/1080 50p.
Οι εικ^νες που χρησιµοποιούνται
σε αυτ^ το εγχειρίδιο
Οι φωτογραφίες που
χρησιµοποιούνται ως παραδείγµατα
σε αυτt το εγχειρίδιο έχουν
αναπαραχθεί και δεν είναι
πραγµατικές εικtνες που έχουν
ληφθεί µε αυτή τη φωτογραφική
µηχανή.
Σχετικά µε τις προδιαγραφές
δεδοµένων που περιγράφονται σε
αυτ^ το εγχειρίδιο
Τα δεδοµένα σχετικά µε την απtδοση
και τις προδιαγραφές καθορίζονται
υπt τις κάτωθι συνθήκες, εκτtς αν
περιγράφεται διαφορετικά στο
εγχειρίδιο αυτt: σε µέτρια
θερµοκρασία περιβάλλοντος 25°C και
χρησιµοποιώντας µπαταρία που έχει
φορτιστεί για µια ώρα αφού έχει
σβήσει η λυχνία φtρτισης.
Προειδοποίηση για τη χρήση σε
αεροπλάνο
pταν βρίσκεστε µέσα σε ένα
αεροπλάνο, απενεργοποιήστε τη
φωτογραφική µηχανή.
Προειδοποίηση για τα πνευµατικά
δικαιώµατα
Τα τηλεοπτικά προγράµµατα, οι
ταινίες, οι βιντεοκασέτες και άλλου
είδους υλικt µπορεί να
προστατεύονται απt πνευµατικά
δικαιώµατα. Η µη εξουσιοδοτηµένη
εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να
αντίκειται στις προβλέψεις της
νοµοθεσίας περί πνευµατικών
δικαιωµάτων.
57
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 58
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Φωτογραφική µηχανή
[Σύστηµα]
Τύπος Φωτογραφικής µηχανής:
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
µε Εναλλάξιµους Φακούς
Φακtς: Φακοί E-mount
[Αισθητήρας εικ^νας]
Αισθητήρας εικtνας: Αισθητήρας
εικtνας CMOS 23,5×15,6 mm
(φορµά APS-C)
Συνολικtς αριθµtς πίξελ του
αισθητήρα εικtνας: Περίπου
16 700 000 πίξελ
Αριθµtς ενεργών πίξελ της
φωτογραφικής µηχανής: Περίπου
16 100 000 πίξελ
[Λειτουργία Προστασίας απ^ τη
Σκ^νη]
Σύστηµα: Φορτισµένο προστατευτικq
επίχρισµα επάνω στο Φίλτρο
Χαµηλής ∆ιέλευσης και
υπερηχητικqς µηχανισµqς
δqνησης
[Σύστηµα Αυτ^µατης Εστίασης]
Σύστηµα: Fast Hybrid AF (Σύστηµα
εντοπισµού Φάσης/Σύστηµα
εντοπισµού αντίθεσης)
Εύρος Ευαισθησίας: 0 EV έως 20 EV
(σε ισοδύναµο ISO 100 µε φακt
F2.8)
[Έλεγχος Έκθεσης]
Μέθοδος µέτρησης: Μέτρηση 1 200
τµηµάτων απt τον αισθητήρα
εικtνας
Εύρος Μέτρησης: 0 EV έως 20 EV (σε
ισοδύναµο ISO 100 µε φακt F2.8)
Ευαισθησία ISO (∆είκτης
συνιστάµενης έκθεσης):
Φωτογραφίες: AUTO, ISO 100 –
25600
Ταινίες: AUTO, ISO 100 – 6400
Αντιστάθµιση έκθεσης: ± 3.0 EV
(βήµα 1/3 EV)
[Κλείστρο]
Τύπος: Ηλεκτρονικά ελεγχtµενο,
58
κάθετης κίνησης, τύπου εστιακού
επιπέδου
Εύρος ταχυτήτων: 1/4000 του δευτερολέπτου έως 30 δευτερtλεπτα,
BULB
Ταινίες: 1/4000 του δευτερολέπτου
1/4 του δευτερολέπτου, στις
συσκευές που είναι συµβατές µε
1080 60i έως 1/60 του
δευτερολέπτου στη λειτουργία
AUTO (έως 1/30 του
δευτερολέπτου στη λειτουργία
[AutoSlow Shutter], στις συσκευές
που είναι συµβατές µε 1080 50i
έως 1/50 του δευτερολέπτου στη
λειτουργία AUTO (έως 1/25 του
δευτερολέπτου στη λειτουργία
[AutoSlow Shutter]
Ταχύτητα συγχρονισµού φλας: 1/160
του δευτερολέπτου
[Μέσο εγγραφής]
Μέσο αποθήκευσης “Memory Stick
PRO Duo”, κάρτα µνήµης SD
[Ηλεκτρονικ^ σκ^πευτρο]
Τύπος: Ηλεκτρονικq σκqπευτρο
Μέγεθος οθqνης: 1.3 cm (τύπος 0.5)
Συνολικqς αριθµqς κουκκίδων: 2 359
296 κουκκίδες
Κάλυψη καρέ: 100%
Μεγέθυνση: 1.09× µε φακq 50 mm
στο άπειρο, -1 m-1 (διοπτρία)
Σηµείο µατιού: Περίπου 23 mm απq
τον προσοφθάλµιο φακq, 21 mm
απq το πλαίσιο του
προσοφθάλµιου φακού σε -1 m-1
Ρύθµιση διοπτρίας: -4.0 m-1 έως +1.0
m-1 (διοπτρία)
[Οθ^νη LCD]
Πάνελ LCD: TFT (τύπου 3.0), 7,5 cm
Συνολικtς αριθµtς κουκκίδων:
921600 κουκκίδες
[Ακροδέκτες εισ^δου/εξ^δου]
USB: Micro USB τύπου Β
HDMI: Μίνι ακροδέκτης HDMI τύπου C
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 59
[Τροφοδοσία ρεύµατος]
Χρησιµοποιούµενη µπαταρία:
Επαναφορτιζtµενη µπαταρία
NP-FW50
[Κατανάλωση ρεύµατος]
mταν χρησιµοποιείτε ένα φακq E PZ
16–50 mm F3.5–5.6 OSS *
mταν χρησιµοποιείτε το
σκqπευτρο: Περίπου 3.3 W
mταν χρησιµοποιείτε την οθqνη
LCD: Περίπου 2.5 W
* παρέχεται µε τη NEX-6L/6Y
[Άλλα]
Εκτύπωση Exif: Συµβατή
PRINT image matching IIΙ: Συµβατή
DPOF: Συµβατή
∆ιαστάσεις (σύµφωνα µε το πρqτυπο
CIPA): Περίπου 119.9 mm × 66.9
mm × 42.6 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος (σύµφωνα µε το πρqτυπο
CIPA): Περίπου 345 γρ.
(µε µπαταρία και “Memory Stick
PRO Duo”)
Περίπου 287 γρ.
(µqνο η φωτογραφική µηχανή)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0°C έως
+40°C
Φορµά αρχείων:
Φωτογραφία: συµβατq µε JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), RAW (Φορµά Sony ARW
2.3)
Ταινία (φορµά AVCHD): φορµά
AVCHD Ver. 2.0
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: Dolby Digital 2 καναλιών
Dolby Digital Stereo Creator
• Κατασκευάζεται κατqπιν αδείας
των Dolby Laboratories.
Ταινία (φορµά MP4):
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 AAC-LC 2
καναλιών
Επικοινωνία USB: USB υψηλής
ταχύτητας (συµβατq µε USB 2.0)
[Φλας]
Αριθµqς οδηγού Φλας: GN 6 (σε
µέτρα µε ISO 100)
Χρqνος επαναλειτουργίας: Περίπου 4
δευτερqλεπτα
Κάλυψη φλας: Κάλυψη φακού 16 mm
(εστιακή απqσταση που
υποδεικνύεται στο φακq)
Αντιστάθµιση φλας: ± 2.0 EV (βήµα
1/3 EV)
[Ασύρµατο LAN]
Υποστηριζqµενο φορµά: IEEE 802.11
b/g/n
59
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 60
Μετασχηµατιστής
εναλλασσ^µενου ρεύµατος
AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D
Απαιτήσεις τροφοδοσίας: 100 V - 240
V AC, 50/60 Hz, 70 mA
Τάση εξqδου: 5 V DC, 0, 5 A
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0°C έως
40°C
Θερµοκρασία φύλαξης: -20° C έως
+60° C
∆ιαστάσεις: Περίπου 50 mm × 22 mm
× 54 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος:
Μοντέλα για ΗΠΑ και Καναδά:
Περίπου 48 γρ.
Χώρες/περιοχές εκτqς ΗΠΑ και
Καναδά: Περίπου 43 γρ.
Επαναφορτιζ^µενη µπαταρία
NP-FW50
Χρησιµοποιούµενη µπαταρία:
Μπαταρία ιqντων λιθίου
Μέγιστη τάση: DC 8,4 V
Ονοµαστική τάση: DC 7,2 V
Μέγιστη τάση φqρτισης: DC 8,4 V
Μέγιστο ρεύµα φqρτισης: 1,02 Α
Χωρητικqτητα: Τυπική 7,7 Wh (1.080
mAh)
Ελάχιστη 7,3 Wh (1.020 mAh)
Μέγιστες διαστάσεις:
Περίπου 31,8 × 18,5 × 45 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος: Περίπου 57 g
60
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 61
Φακ^ς
Φακtς
Φακtς zoom Ε16 – 50 mm1)
Φακtς zoom Ε55-210 mm
Φωτογραφική µηχανή
Εστιακή απtσταση
ισοδύναµη µε
φορµά 35 mm2)(mm)
Οµάδες-στοιχεία
φακού
Γωνία θέασης2)
Ελάχιστη εστίαση3)
(µέτρα)
Μέγιστη µεγέθυνση
(×)
Ελάχιστο f-stop
∆ιάµετρος φίλτρου
(mm)
∆ιαστάσεις (µεγ.διάµετρος × ύψος κατά
προσέγγιση (mm)
Βάρος (γρ.)
SteadyShot
∆ιαθέσιµο
∆ιαθέσιµο
1)
2)
Ηλεκτρονικt ζουµ.
Οι τιµές για την εστιακή απtσταση ισοδύναµο µε φορµά 35mm και τη γωνία
θέασης βασίζονται σε ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές εξοπλισµένες µε
αισθητήρα εικtνας µεγέθους APS-C.
3) Η ελάχιστη εστίαση είναι η κοντινtτερη απtσταση απt τον αισθητήρα
εικtνας µέχρι το θέµα.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπqκεινται σε αλλαγές
χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.
61
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 62
Σηµείωση σχετικά µε την εστιακή
απ^σταση
Η γωνία εικqνας αυτής της
φωτογραφικής µηχανής είναι πιο
στενή απq µια φωτογραφική µηχανή
µε φιλµ τύπου 35 mm. Μπορείτε να
βρείτε την κατά προσέγγιση
ισοδύναµη εστιακή απqσταση µιας
φωτογραφικής µηχανής µε φιλµ
τύπου 35 mm και να τραβήξετε µε
την ίδια γωνία εικqνας, αυξάνοντας
την εστιακή απqσταση του φακού
σας κατά το ήµισυ. Για παράδειγµα,
χρησιµοποιώντας έναν φακq των 50
mm, µπορείτε να επιτύχετε το κατά
προσέγγιση ισοδύναµο ενqς φακού
75 mm µιας φωτογραφικής µηχανής
µε φιλµ τύπου 35 mm.
Σηµείωση σχετικά µε τη συµβατ^τητα των δεδοµένων εικ^νας
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή
εναρµονίζεται µε το γενικq πρqτυπο
DCF (Πρqτυπο Κανqνων Σχεδιασµού
για τα Συστήµατα Αρχείων στις
Κάµερες), το οποίο καθιερώθηκε
απq την JEITA (Ένωση Βιοµηχανιών
Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής
Τεχνολογίας της Ιαπωνίας).
• ∆εν εγγυqµαστε την αναπαραγωγή
απq άλλες συσκευές εικqνων οι
οποίες έχουν εγγραφεί µε την
κάµερά σας, ούτε την αναπαραγωγή απq την κάµερά σας εικqνων
που έχουν εγγραφεί ή υποστεί
επεξεργασία µε άλλες συσκευές.
Εµπορικά σήµατα
• Το είναι εµπορικt σήµα της Sony
Corporation.
• Το “Memory Stick”, το
, το
“Memory Stick PRO”, το
, το “Memory Stick
Duo”, το
, το
“Memory Stick PRO Duo”, το
, το “Memory
Stick PRO-HG Duo”, το
, το “Memory
Stick Micro”, το “MagicGate” και το
62
είναι εµπορικά
σήµατα της Sony Corporation.
• Το “InfoLITHIUM” είναι εµπορικq
σήµα της Sony Corporation.
• Το “PlayMemories Camera Apps”
είναι εµπορικq σήµα της Sony
Corporation.
• Το “PhotoTV HD” είναι εµπορικq
σήµα της Sony Corporation.
• Το Blu-ray Disc™ και το Blu-ray™
είναι εµπορικά σήµατα του Blu-ray
Disc Association.
• Το “AVCHD Progressive” και το
λογqτυπο “AVCHD Progressive”
είναι εµπορικά σήµατα της
Panasonic Corporation και της Sony
Corporation.
• Το Dolby και το σύµβολο µε το
διπλq D είναι εµπορικά σήµατα των
Dolby Laboratories.
• Τα Microsoft, Windows και Windows
Vista είναι κατοχυρωµένα εµπορικά
σήµατα ή εµπορικά σήµατα της
Microsoft Corporation στις ΗΠΑ
και/ή άλλες χώρες.
• Το HDMI, το λογqτυπο HDMI και το
High-Definition Multimedia Interface
είναι εµπορικά σήµατα ή
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα
της HDMI Licensing LLC.
• Τα Mac και Mac OS είναι είτε
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα,
είτε εµπορικά σήµατα της Apple Inc.
• Το iOS είναι εµπορικq σήµα ή
κατοχυρωµένο εµπορικq σήµα της
Cisco Systems Inc.
• Τα Intel, Intel Core και Pentium είναι
εµπορικά σήµατα ή κατοχυρωµένα
εµπορικά σήµατα της Intel
Corporation.
• Το Android είναι κατοχυρωµένο
εµπορικq σήµα της Google Inc.
• To DLNA και το DLNA CERTIFIED
είναι εµπορικά σήµατα του Digital
Living Network Alliance.
• Το λογqτυπο SDXC είναι εµπορικq
σήµα της SD-3C, LLC.
• Το Eye-Fi είναι εµπορικq σήµα της
Eye-Fi Inc.
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 63
• Το MultiMediaCard είναι εµπορικq
σήµα του MultiMediaCard
Association.
• Το
και το “PlayStation” είναι
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα
της Sony Computer Entertainment
Inc.
• Το Adobe είναι κατοχυρωµένο
εµπορικq σήµα ή εµπορικq σήµα
της Adobe Systems Incorporated
στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή
άλλες χώρες.
• Επιπλέον, qλα τα άλλα ονqµατα
συστηµάτων και προϊqντων τα
οποία χρησιµοποιούνται σε αυτq το
εγχειρίδιο είναι εν γένει εµπορικά
σήµατα, ή κατοχυρωµένα εµπορικά
σήµατα των αντίστοιχων
δηµιουργών ή κατασκευαστών.
Ωστqσο, τα ™ και ® δεν
αναφέρονται σε κάθε περίπτωση σε
αυτq το εγχειρίδιο.
Μπορείτε να βρείτε πρtσθετες
πληροφορίες για αυτt το προϊtν,
καθώς και απαντήσεις σε συχνές
ερωτήσεις στον ∆ικτυακt Τtπο
Υποστήριξης Πελατών.
http://www.sony.net/
• Απολαύστε ακqµα περισσqτερο το
PlayStation 3 σας
πραγµατοποιώντας λήψη της
εφαρµογής για PlayStation 3 απq το
PlayStation Store (qπου είναι
διαθέσιµο).
• Η εφαρµογή για PlayStation 3
απαιτεί ένα λογαριασµq στο
PlayStation Network και λήψη της
εφαρµογής.
Είναι διαθέσιµη στις περιοχές που
είναι διαθέσιµο το PlayStation
Store.
63
NEX-6_Layout 1 12/10/2012 4:18 ΜΜ Page 64
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Βασ. Σ��ίας 1
151 24 Μαρ�ύσι
Τµήµα Ε�υπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις απ� σταθερ� τηλέφων� Ελλάδ�ς)
211 1980 703 (για κλήσεις απ� κινητ� τηλέφων� Ελλάδ�ς)
800 91150 (για κλήσεις απ� σταθερ�/κινητ� τηλέφων� Κύπρ�υ)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
FEDON ADVERTISING
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευ�αριστ�ύµε π�υ αγ�ράσατε αυτ� τ� πρ�ϊ�ν της Sony. Ελπί��υµε να µείνετε ικαν�π�ιηµέν�ι απ� τη �ρήση τ�υ. Στην απίθανη περίπτωση π�υ τ� πρ�ϊ�ν
σας �ρειαστεί σέρ�ις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικ�ινωνήστε µε τ� κατάστηµα αγ�ράς ή µ’ ένα µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ µας
ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις (ASN) της Ευρωπαϊκής �ικ�ν�µικής �ώνης (Ε��) ή και άλλων �ωρών π�υ ανα�έρ�νται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συν�δεύ�ντα
αυτήν �υλλάδια (Περι��ή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπ�ρείτε να �ρείτε λεπτ�µέρειες για τα µέλη τ�υ δικτύ�υ µας ASN, στ�υς τηλε�ωνικ�ύς καταλ�γ�υς,
στ�υς καταλ�γ�υς πρ�ϊ�ντων µας και στις ιστ�σελίδες µας.
Για να απ��ύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστ�ύµε να δια�άσετε πρ�σεκτικά τ� εγ�ειρίδι� �ρήσης πρ�τ�ύ να έρθετε σε επα�ή µε τ�ν πρ�µηθευτή
σας ή τ� δίκτυ� ε��υσι�δ�τηµένων σέρ�ις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρ�ύσα εγγύηση ισ�ύει για τ� πρ�ϊ�ν της Sony π�υ αγ�ράσατε, ε�’ �σ�ν κάτι τέτ�ι� ανα�έρεται στα �υλλάδια π�υ συν�δευαν τ� πρ�ϊ�ν σας, υπ� την
πρ�ϋπ�θεση �τι αγ�ράστηκε εντ�ς της Περι��ής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρ�ύσα, η Sony εγγυάται �τι τ� πρ�ϊ�ν είναι απαλλαγµέν� απ� κάθε ελάττωµα σ�ετι��µεν� µε τα υλικά ή την κατασκευή, για µια περί�δ� ΕΝ�Σ ΕΤ�ΥΣ
απ� την ηµερ�µηνία της αρ�ικής αγ�ράς. Η αρµ�δια για να πρ�σ�έρει και εκπληρώσει την παρ�ύσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή π�υ ανα�έρεται σ’
αυτήν την Εγγύηση ή στ� συν�δεύ�ν αυτήν �υλλάδι� στη �ώρα �π�υ επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης, απ�δει�θεί ελαττωµατικ� τ� πρ�ϊ�ν (κατά την ηµερ�µηνία της αρ�ικής αγ�ράς) λ�γω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η
Sony ή ένα µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN της Περι��ής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλ�γή της
Sony) �ωρίς επι�άρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, τ� πρ�ϊ�ν ή τα ελαττωµατικά ε�αρτήµατά τ�υ, εντ�ς εύλ�γ�υ �ρ�ν�υ, �άσει των �ρων και συνθηκών π�υ
εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αντικαταστήσ�υν ελαττωµατικά πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα µε
νέα ή ανακυκλωµένα πρ�ϊ�ντα ή ε�αρτήµατα. �λα τα πρ�ϊ�ντα και ε�αρτήµατα π�υ έ��υν αντικατασταθεί γίν�νται ιδι�κτησία της Sony.
�ρ�ι
1. Επισκευές δυνάµει της παρ�ύσας εγγύησης θα παρέ��νται µ�ν� εάν πρ�σκ�µισθεί τ� πρωτ�τυπ� τιµ�λ�γι� ή η απ�δει�η πώλησης (µε την ένδει�η της
ηµερ�µηνίας αγ�ράς, τ�υ µ�ντέλ�υ τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς και τ�υ �ν�µατ�ς τ�υ εµπ�ρ�υ) µα�ί µε τ� ελαττωµατικ� πρ�ϊ�ν εντ�ς της περι�δ�υ εγγύησης. Η Sony και τα
µέλη τ�υ δικτύ�υ Ε��υσι�δ�τηµένων Σέρ�ις ASN µπ�ρ�ύν να αρνηθ�ύν τη δωρεάν επισκευή κατά την περί�δ� εγγυήσεως εάν δεν πρ�σκ�µισθ�ύν τα
πρ�ανα�ερ�µενα έγγρα�α ή εάν δεν πρ�κύπτ�υν απ� αυτά η ηµερ�µηνία αγ�ράς, τ� πρ�ϊ�ν ή τ� µ�ντέλ� τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή τ� �ν�µα τ�υ εµπ�ρ�υ. Η παρ�ύσα
εγγύηση δεν ισ�ύει εάν � τύπ�ς τ�υ µ�ντέλ�υ ή � σειριακ�ς αριθµ�ς τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς έ�ει αλλ�ιωθεί, διαγρα�εί, α�αιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστ�ς.
2. Για να απ��ευ�θεί �λά�η ή απώλεια / διαγρα�ή σε α�αιρ�ύµενα ή απ�σπώµενα µέσα ή ε�αρτήµατα απ�θήκευσης δεδ�µένων, ��είλετε να τα α�αιρέσετε
πριν παραδώσετε τ� πρ�ϊ�ν σας για επισκευή κατά την περί�δ� εγγύησης.
3. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έ��δα και τ�υς κινδύν�υς µετα��ράς π�υ συνδέ�νται µε τη µετα��ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σας πρ�ς και απ� τη Sony ή µέλ�ς
τ�υ δικτύ�υ ASN.
4. Η παρ�ύσα εγγύηση δεν καλύπτει τα ε�ής:
n Περι�δική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση ε�αρτηµάτων ως απ�τέλεσµα �υσι�λ�γικής �θ�ράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα �π�ία πρ��λέπεται περι�δική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια �ωής εν�ς πρ�ϊ�ντ�ς �πως µη επανα��ρτι��µενες
µπαταρίες, �υσίγγια εκτύπωσης, γρα�ίδες, λάµπες, κλπ.).
n �ηµιά ή ελαττώµατα π�υ πρ�κλήθηκαν λ�γω �ρήσης, λειτ�υργίας ή �ειρισµ�ύ ασύµ�ατων µε την καν�νική ατ�µική ή �ικιακή �ρήση.
n �ηµιές ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν π�υ πρ�κλήθηκαν απ�
o Κακή �ρήση, συµπεριλαµ�αν�µέν�υ:
‚ τ�υ �ειρισµ�ύ π�υ επι�έρει �υσική, αισθητική ή επι�ανειακή �ηµιά ή αλλαγές στ� πρ�ϊ�ν ή �λά�η σε �θ�νες υγρών κρυστάλλων
‚ µη καν�νική ή µη σύµ�ωνη µε τις �δηγίες της Sony εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς
‚ µη συντήρηση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς σύµ�ωνα µε τις �δηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε τρ�π� µη σύµ�ων� µε τις τε�νικές πρ�διαγρα�ές και τα πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν στη �ώρα �π�υ
έ�ει εγκατασταθεί και �ρησιµ�π�ιείται τ� πρ�ϊ�ν.
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε λ�γισµικ� π�υ δεν παρέ�εται µε τ� πρ�ϊ�ν ή λανθασµένη εγκατάσταση τ�υ λ�γισµικ�ύ.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα �π�ία �ρησιµ�π�ιείται ή στα �π�ία ενσωµατώνεται τ� πρ�ϊ�ν εκτ�ς απ� άλλα πρ�ϊ�ντα της Sony
ειδικά σ�εδιασµένα για να �ρησιµ�π�ι�ύνται µε τ� εν λ�γω πρ�ϊ�ν.
o �ρήση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε ε�αρτήµατα, περι�ερειακ� ε��πλισµ� και άλλα πρ�ϊ�ντα των �π�ίων � τύπ�ς, η κατάσταση και τ� πρ�τυπ� δεν συνιστώνται απ�
τη Sony.
o Επισκευή ή επι�ειρηθείσα επισκευή απ� άτ�µα π�υ δεν είναι µέλη της Sony ή τ�υ δικτύ�υ ASN.
o Ρυθµίσεις ή πρ�σαρµ�γές �ωρίς την πρ�ηγ�ύµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις �π�ίες συµπεριλαµ�άν�νται:
‚ η ανα�άθµιση τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς πέρα απ� τις πρ�διαγρα�ές ή τα �αρακτηριστικά π�υ περιγρά��νται στ� εγ�ειρίδι� �ρήσης ή
‚ �ι τρ�π�π�ιήσεις τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς µε σκ�π� να συµµ�ρ�ωθεί πρ�ς εθνικές ή τ�πικές τε�νικές πρ�διαγρα�ές και πρ�τυπα ασ�αλείας π�υ ισ�ύ�υν σε
�ώρες για τις �π�ίες τ� πρ�ϊ�ν δεν εί�ε σ�εδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυ�ήµατα, πυρκαγιά, υγρά, �ηµικές και άλλες �υσίες, πληµµύρα, δ�νήσεις, υπερ��λική θερµ�τητα, ακατάλληλ� ε�αερισµ�, υπέρταση, υπερ��λική ή
εσ�αλµένη τρ���δ�σία ή τάση εισ�δ�υ, ακτιν���λία, ηλεκτρ�στατικές εκκενώσεις συµπεριλαµ�αν�µέν�υ τ�υ κεραυν�ύ, άλλων ε�ωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρ�ύσα εγγύηση καλύπτει µ�ν� τα υλικά µέρη τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς. ∆εν καλύπτει τ� λ�γισµικ� (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για τ� �π�ί�
παρέ�εται ή πρ�κειται να ισ�ύσει µια άδεια �ρήσης απ� τ�ν τελικ� �ρήστη ή �ωριστές δηλώσεις εγγύησης ή ε�αιρέσεις απ� την εγγύηση.
Ε�αιρέσεις και περι�ρισµ�ί
Με ε�αίρεση των �σων ανα�έρ�νται ανωτέρω, η Sony δεν παρέ�ει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ τ�υ ν�µ�υ ή άλλη) �σ�ν α��ρά την π�ι�τητα, την
επίδ�ση, την ακρί�εια, την α�ι�πιστία, την καταλληλ�τητα τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή τ�υ λ�γισµικ�ύ π�υ παρέ�εται ή συν�δεύει τ� πρ�ϊ�ν, για συγκεκριµέν� σκ�π�. Εάν
η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει πλήρως ή µερικώς την παρ�ύσα ε�αίρεση, η Sony ε�αιρεί ή περι�ρί�ει την εγγύησή της µ�ν� στη µέγιστη έκταση π�υ
επιτρέπει η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία. �π�ιαδήπ�τε εγγύηση η �π�ία δεν ε�αιρείται πλήρως (στ� µέτρ� π�υ τ� επιτρέπει � ισ�ύων ν�µ�ς) θα περι�ρί�εται στη
διάρκεια ισ�ύ�ς της παρ�ύσας εγγύησης.
Η µ�ναδική υπ��ρέωση της Sony σύµ�ωνα µε την παρ�ύσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση πρ�ϊ�ντων π�υ υπ�κεινται στ�υς �ρ�υς και συνθήκες
της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για �π�ιαδήπ�τε απώλεια ή �ηµιά π�υ σ�ετί�εται µε τα πρ�ϊ�ντα, τ� σέρ�ις, την παρ�ύσα εγγύηση, συµπεριλαµ�αν�µένων
– των �ικ�ν�µικών και άυλων απωλειών – τ�υ τιµήµατ�ς π�υ κατα�λήθηκε για την αγ�ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς – της απώλειας κερδών, εισ�δήµατ�ς, δεδ�µένων,
απ�λαυσης ή �ρήσης τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή �π�ιωνδήπ�τε συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων – της άµεσης, παρεµπίπτ�υσας ή επακ�λ�υθης απώλειας ή �ηµίας ακ�µη και αν
αυτή η απώλεια ή �ηµία α��ρά σε:
o Μειωµένη λειτ�υργία ή µη λειτ�υργία τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς ή συνδεδεµένων πρ�ϊ�ντων λ�γω ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµ�τητας κατά την περί�δ� π�υ αυτ�
�ρίσκεται στη Sony ή σε µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN, η �π�ία πρ�κάλεσε διακ�πή διαθεσιµ�τητας τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς, απώλεια �ρ�ν�υ �ρήστη ή διακ�πή της
εργασίας.
o Παρ��ή ανακρι�ών πληρ���ριών π�υ �ητήθηκαν απ� τ� πρ�ϊ�ν ή απ� συνδεδεµένα πρ�ϊ�ντα.
o �ηµιά ή απώλεια λ�γισµικών πρ�γραµµάτων ή α�αιρ�ύµενων µέσων απ�θήκευσης δεδ�µένων ή
o Μ�λύνσεις απ� ι�ύς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισ�ύ�υν για απώλειες και �ηµιές, π�υ υπ�κεινται σε �ιεσδήπ�τε γενικές αρ�ές δικαί�υ, συµπεριλαµ�αν�µένης της αµέλειας ή άλλων
αδικ�πρα�ιών, αθέτησης σύµ�ασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απ�λυτης ευθύνης (ακ�µα και για θέµατα για τα �π�ία η Sony ή µέλ�ς τ�υ δικτύ�υ ASN
έ�ει ειδ�π�ιηθεί για τη δυνατ�τητα πρ�κλησης τέτ�ιων �ηµιών).
Στ� µέτρ� π�υ η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία απαγ�ρεύει ή περι�ρί�ει αυτές τις ε�αιρέσεις ευθύνης, η Sony ε�αιρεί ή περι�ρί�ει την ευθύνη της µ�ν� στη µέγιστη
έκταση π�υ της επιτρέπει η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία. Για παράδειγµα, µερικά κράτη απαγ�ρεύ�υν την ε�αίρεση ή τ�ν περι�ρισµ� �ηµιών π�υ ��είλ�νται σε
αµέλεια, σε �αριά αµέλεια, σε εκ πρ�θέσεως παράπτωµα, σε δ�λ� και παρ�µ�ιες πρά�εις. Σε καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρ�ύσα εγγύηση,
δεν υπερ�αίνει την τιµή π�υ κατα�λήθηκε για την αγ�ρά τ�υ πρ�ϊ�ντ�ς, ωστ�σ� αν η ισ�ύ�υσα ν�µ�θεσία επιτρέπει µ�ν� περι�ρισµ�ύς ευθυνών υψηλ�τερ�υ
�αθµ�ύ, θα ισ�ύ�υν �ι τελευταί�ι.
Τα επι�υλασσ�µενα ν�µιµα δικαιώµατά σας
� καταναλωτής έ�ει έναντι της Sony τα δικαιώµατα π�υ απ�ρρέ�υν απ� την παρ�ύσα εγγύηση, σύµ�ωνα µε τ�υς �ρ�υς π�υ περιέ��νται σε αυτήν, �ωρίς να
παρα�λάπτ�νται τα δικαιώµατά τ�υ π�υ πηγά��υν απ� την ισ�ύ�υσα εθνική ν�µ�θεσία σ�ετικά µε την πώληση καταναλωτικών πρ�ϊ�ντων. Η παρ�ύσα εγγύηση
δεν θίγει τα ν�µιµα δικαιώµατα π�υ ενδε��µένως να έ�ετε, �ύτε εκείνα π�υ δεν µπ�ρ�ύν να ε�αιρεθ�ύν ή να περι�ριστ�ύν, �ύτε δικαιώµατά σας εναντί�ν των
πρ�σώπων απ� τα �π�ία αγ�ράσατε τ� πρ�ϊ�ν. Η διεκδίκηση �π�ιωνδήπ�τε δικαιωµάτων σας εναπ�κειται απ�κλειστικά σε εσάς.
D.T.P. FEDON MON. E.Π.E.
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Download PDF

advertising