Sony | NEX-F3K | Sony NEX-F3K NEX-F3 Σώμα με τυπικό φακό ζουμ Οδηγίες χρήσης

NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 1
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
Εναλλάξιµων Φακών
Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
NEX-F3
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 2
Αρχείο του Κατyχου
Ο αριθµyς του µοντέλου και ο σειριακyς αριθµyς βρίσκονται στο κάτω
µέρος της συσκευής.
Καταγράψτε το σειριακy αριθµy στο χώρο που παρέχεται παρακάτω.
Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθµούς σε κάθε περίπτωση που θα
επικοινωνήσετε µε τον αντιπρyσωπο της Sony σχετικά µε αυτy το προϊyν.
Αριθµyς µοντέλου NEX-F3
Σειριακyς αριθµyς
Αριθµyς µοντέλου AC-UB10/AC-UB10B
Σειριακyς αριθµyς
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή σε υγρασία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
- ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ.
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
- ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ.
Αν το σχήµα του φις δεν ταιριάζει στην πρίζα παροχής ρεύµατος,
χρησιµοποιείστε έναν προσαρµογέα κατάλληλου τύπου για την πρίζα σας.
ΠΡOΣOXΗ
@ Μπαταρία
Αν δε µεταχειριστείτε σωστά τη µπαταρία, αυτή µπορεί να διαρραγεί, να
προκαλέσει φωτιά, ή ακyµα και χηµικά εγκαύµατα. Λάβετε τις παρακάτω
προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρµολογείτε τη µπαταρία.
• Μη διαρρήξετε τη µπαταρία και µην την εκθέσετε σε οποιασδήποτε
µορφής καταπονήσεις, yπως σφυροκyπηµα, ρίψη στο έδαφος, ή
ποδοπάτηµα.
2
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 3
• Μη βραχυκυκλώσετε τη µπαταρία και µην επιτρέψετε την επαφή
µεταλλικών αντικειµένων µε τους ακροδέκτες της µπαταρίας.
• Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε υψηλές θερµοκρασίες που υπερβαίνουν
τους 60°C, yπως να την αφήσετε εκτεθειµένη σε άµεσο ηλιακy φως ή
στο εσωτερικy ενyς αυτοκινήτου σταθµευµένου στον ήλιο.
• Μην εκθέσετε τη µπαταρία σε φωτιά.
• Μην πιάνετε µπαταρίες ιyντων λιθίου που έχουν πάθει ζηµιά, ή
παρουσιάζουν διαρροή.
• Φροντίστε να φορτίζετε τη µπαταρία χρησιµοποιώντας ένα γνήσιο
φορτιστή µπαταριών της Sony, ή µια συσκευή που µπορεί να φορτίσει τη
µπαταρία.
• Κρατήστε τη µπαταρία µακριά απy τα µικρά παιδιά.
• ∆ιατηρήστε τη µπαταρία στεγνή.
• Αντικαταστήστε τη µyνο µε την ίδια ή ισοδύναµου τύπου µπαταρία που
προτείνεται απy τη Sony.
• Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες yπως περιγράφεται σε
αυτές τις οδηγίες.
@ Μετασχηµατιστής AC
Συνδέστε τον µετασχηµατιστή AC στην πλησιέστερη πρίζα.
Αν παρουσιαστεί κάποιο πρyβληµα ενώ χρησιµοποιείτε το
µετασχηµατιστή AC, διακyψτε αµέσως την τροφοδοσία αποσυνδέοντας το
φις απy την πρίζα.
uταν παρέχεται ένα καλώδιο ρεύµατος, το καλώδιο ρεύµατος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µyνο µε αυτή τη µονάδα και δεν πρέπει να
χρησιµοποιηθεί µε άλλες συσκευές.
3
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 4
Σηµείωση για τους Πελάτες στην Ευρώπη
@ Σηµείωση για τους πελάτες στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι
Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊyντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος
Αντιπρyσωπος για την ηλεκτροµαγνητική συµβατyτητα (EMC) και την
ασφάλεια προϊyντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέµατα σέρβις ή εγγύησης,
παρακαλούµε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά
έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.
Το προϊyν αυτy έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί yτι συµµορφώνεται µε τα
yρια τα οποία έχουν τεθεί µε την Οδηγία EMC για τη χρήση καλωδίων
σύνδεσης µε µήκος µικρyτερο απy 3 µέτρα.
@ Προσοχή
Ηλεκτροµαγνητικά πεδία µε συγκεκριµένες συχνyτητες ενδέχεται να
επηρεάσουν την εικyνα και τον ήχο αυτής της φωτογραφικής µηχανής.
@ Σηµείωση
Εάν λyγω στατικού ηλεκτρισµού ή ηλεκτροµαγνητικών πεδίων η
µετάδοση δεδοµένων διακοπεί στη µέση (αποτύχει), επανεκκινήστε την
εφαρµογή, ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας
(USB, κλπ.).
4
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 5
@ Απcρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά
συστήµατα αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτy επάνω στο προϊyν ή στη συσκευασία του
υποδεικνύει yτι το προϊyν αυτy δεν θα πρέπει να
απορρίπτεται µαζί µε τα συνηθισµένα οικιακά απορρίµµατα .
Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο
αποκοµιδής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών. Εξασφαλίζοντας yτι το προϊyν αυτy
απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν yποιες
αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα
προέκυπταν απy την µη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του
προϊyντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονyµηση των
φυσικών πyρων. Για περισσyτερες πληροφορίες σχετικά µε την
ανακύκλωση αυτού του προϊyντος, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές αρχές
της περιοχής σας, µε την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριµµάτων
ή το κατάστηµα απy το οποίο αγοράσατε το προϊyν.
@ Απcρριψη χρησιµοποιηµένων µπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα
αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτy επάνω στη µπαταρία ή στη συσκευασία
δείχνει yτι η µπαταρία που παρέχεται µε αυτy το προϊyν δεν
πρέπει να αντιµετωπίζεται yπως τα οικιακά απορρίµµατα.
Σε µερικές µπαταρίες αυτy το σύµβολο ενδέχεται να
χρησιµοποιείται σε συνδυασµy µε ένα χηµικy σύµβολο. Τα
χηµικά σύµβολα του υδραργύρου (Hg) ή του µολύβδου (Pb) προστίθενται
αν η µπαταρία περιέχει περισσyτερο απy 0,0005% υδράργυρο ή 0,004%
µyλυβδο.
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απyρριψη αυτών των µπαταριών, βοηθάτε
στην πρyληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν
απy τη µη ενδεδειγµένη διάθεση της µπαταρίας. Η ανακύκλωση των
υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πyρων.
5
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 6
Στην περίπτωση προϊyντων που για λyγους ασφαλείας, επιδyσεων, η
ακεραιyτητας δεδοµένων απαιτούν τη µyνιµη σύνδεση µε µια
ενσωµατωµένη µπαταρία, αυτή η µπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται
µyνο απy εξουσιοδοτηµένο τεχνικy προσωπικy.
Για να εξασφαλίσετε τη σωστή µεταχείριση της µπαταρίας, παραδώστε το
προϊyν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση yλων των άλλων µπαταριών, παρακαλούµε δείτε το
τµήµα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε µε ασφάλεια τη µπαταρία απy
το προϊyν.
Παραδώστε την µπαταρία στο κατάλληλο σηµείο συλλογής των
χρησιµοποιηµένων µπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισσyτερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του
προϊyντος ή της µπαταρίας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις τοπικές
∆ηµοτικές Αρχές, την τοπική υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών
απορριµµάτων, ή το κατάστηµα απy το οποίο αγοράσατε το προϊyν.
Το εγχειρίδιο αυτy καλύπτει αρκετά µοντέλα, εξοπλισµένα µε
διαφορετικούς φακούς.
Το yνοµα του µοντέλου διαφέρει, ανάλογα µε τον παρεχyµενο φακy. Τα
διαθέσιµα µοντέλα ποικίλουν, ανάλογα µε τη χώρα/περιοχή.
_νοµα µοντέλου
Φακcς
NEX-F3D
NEX-F3K
NEX-F3Y
E18-55 mm και E16 mm
E18-55 mm
E55 - 210 mm και E18 - 55 mm
6
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 7
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Έλεγχος των παρεχcµενων εξαρτηµάτων
Ελέγξτε πρώτα το yνοµα µοντέλου της φωτογραφικής µηχανής σας
(σελίδα 6). Τα αξεσουάρ που παρέχονται διαφέρουν, ανάλογα µε το
µοντέλο.
Ο αριθµyς σε παρένθεση υποδεικνύει τον αριθµy τεµαχίων.
@ Κοινά αξεσουάρ
• Φωτογραφική µηχανή (1)
• Καλώδιο ρεύµατος (1)* (δεν
παρέχεται στις Η.Π.Α. και τον
Καναδά)
• CD-ROM (1)
– Εφαρµογή Λογισµικού για
φωτογραφική µηχανή
– Εγχειρίδιο
• Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
(Αυτy το εγχειρίδιο) (1)
@ NEX-F3D
* Με τη φωτογραφική µηχανή σας
ενδέχεται να παρέχονται
περισσyτερα απy ένα καλώδια
ρεύµατος. Χρησιµοποιήστε το
κατάλληλο καλώδιο για τη
χώρα/περιοχή σας.
• Επαναφορτιζyµενη µπαταρία
NP-FW50 (1)
• Καλώδιο micro USB (1)
• Σταθερyς φακyς Ε16 mm (1)/
Πρyσθιο κάλυµµα φακού (1)/
Οπίσθιο κάλυµµα φακού (1)
• Φακyς ζουµ Ε18-55 mm (1)/
Πρyσθιο κάλυµµα φακού (1)
(προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή)/
Καλύπτρα φακού (1)
@ NEX-F3K
• Φακyς ζουµ E18-55 mm (1)/
Πρyσθιο κάλυµµα φακού (1)
(προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή)/
Καλύπτρα φακού (1)
@ NEX-F3Y
• Μετασχηµατιστής
Εναλλασσyµενου Ρεύµατος
AC-UB10/UB10B (1)
• Φακyς ζουµ E18-55 mm (1)/
Πρyσθιο κάλυµµα φακού (1)/
Κάλυµµα συσκευασίας (1)
• Φακyς ζουµ E55-210 mm (1)/
Πρyσθιο κάλυµµα φακού (1)/
Οπίσθιο κάλυµµα φακού (1)/
Καλύπτρα φακού (1)
• Ιµάντας ώµου (1)
7
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 8
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αναγνώριση των λειτουργικών µερών της
συσκευής
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία, δείτε τις σελίδες σε
παρένθεση.
_ταν έχει αφαιρεθεί
ο φακcς
1 Φλας
2 ∆ιακyπτης λειτουργίας
(POWER) (21)
3 Κλείστρο (24)
4 Φωτισµyς AF/Λυχνία
χρονοδιακyπτη/λυχνία
Κλείστρου Χαµyγελου
5 Πλήκτρο απελευθέρωσης του
φακού (18)
6
Ένδειξη θέσης αισθητήρα
εικyνας
7 Έξυπνη Υποδοχή Αξεσουάρ 21)
8 Μικρyφωνο2)
9 Φακyς (17)
0 Βάση φακού
!¡ Αισθητήρας εικyνας3)
!™ Επαφές φακού3)
1)
Μπορείτε επίσης να προσαρµyσετε
αξεσουάρ που προορίζονται για την
Έξυπνη Υποδοχή Αξεσουάρ.
2)
Μην καλύπτετε αυτy το σηµείο
κατά τη διάρκεια της εγγραφής
ταινιών.
3)
Μην αγγίζετε απ' ευθείας αυτά τα
σηµεία.
8
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 9
1 Πλήκτρο (Ανοίγµατος του
φλας)
2 Πλήκτρο
(Αναπαραγωγής)
(25)
3 Πλήκτρο MOVIE (24)
4 Πλήκτρο λογισµικού Α (29)
5 Πλήκτρο λογισµικού Β (29)
6 Πλήκτρο λογισµικού C (29)
7 Τροχyς ελέγχου (28)
8 Οθyνη LCD
Μπορείτε να ρυθµίσετε την
οθyνη LCD σε µια γωνία που
µπορείτε να τη βλέπετε
εύκολα, yπως για παράδειγµα
για λήψης απy χαµηλή θέση.
Στρέψτε την οθyνη LCD προς
τα πάνω κατά περίπου 180
µοίρες για αυτοφωτογράφιση.
Επιλέγεται αυτyµατα ο χρονοδιακyπτης 3 δευτερολέπτων.
9 Ηχείο
0 Λυχνία φyρτισης
!¡ Ακροδέκτης
(USB)
!™ Τερµατικy HDMI
9
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 10
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
1 Κάλυµµα µπαταρίας (13)
2 Άγκιστρο για τον ιµάντα ώµου
Συστήνεται να χρησιµοποιείτε
τον ιµάντα για να µην σας
πέσει η φωτογραφική µηχανή.
3 Υποδοχή τριπyδου
• Χρησιµοποιήστε ένα τρίποδο
µε µήκος βίδας µικρyτερο
απy 5.5 mm. Εάν
χρησιµοποιήσετε ένα
τρίποδο µε µήκος βίδας
µεγαλύτερο απy 5.5 mm δεν
θα µπορέσετε να
προσαρµyσετε σταθερά τη
φωτογραφική µηχανή και
ενδέχεται να της
προκαλέσετε ζηµιά.
4 ∆ιαµέρισµα µπαταρίας (13)
5 Κάλυµµα πλάκας σύνδεσης
Χρησιµοποιήστε το yταν
χρησιµοποιείτε ένα
µετασχηµατιστή AC-PW20
(πωλείται χωριστά).
6 Λυχνία προσπέλασης (20)
7 Θυρίδα εισαγωγής κάρτας
µνήµης (19)
8 Κάλυµµα κάρτας µνήµης (19)
10
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 11
@ Φακcς
Σχετικά µε τις προδιαγραφές των
φακών δείτε στη σελίδα 51.
E16 mm F2.8 (παρέχεται µε
την NEX-F3D)
Ε 18-55 mm F3.5-5.6 OSS
(Παρέχεται µε την
NEX-F3D/F3K/F3Y)
1 ∆είκτης τοποθέτησης
µετατροπέα*
2 ∆ακτύλιος εστίασης
3 Επαφές φακού**
4 ∆είκτης τοποθέτησης
* Ο µετατροπέας πωλείται χωριστά.
** Μην αγγίζετε απευθείας αυτy το
σηµείο.
1 ∆είκτης καλύπτρας
2 ∆ακτύλιος εστίασης
3 ∆ακτύλιος ζουµ
4 Κλίµακα εστιακής απyστασης
5 ∆είκτης εστιακής απyστασης
6 Επαφές φακού*
7 ∆είκτης τοποθέτησης
* Μην αγγίζετε απευθείας αυτy το
σηµείο.
11
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 12
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS
(παρέχεται µε την NEX-F3Y)
1 ∆ακτύλιος εστίασης
2 ∆ακτύλιος ζουµ
3 Κλίµακα εστιακής απyστασης
4 ∆είκτης εστιακής απyστασης
5 Επαφές φακού*
6 ∆είκτης τοποθέτησης
* Μην αγγίζετε απευθείας αυτy το
σηµείο.
12
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 13
Φcρτιση της µπαταρίας
Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή,
φροντίστε να φορτίσετε τη µπαταρία “InfoLITHIUM” NP-FW50
(παρέχεται).
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” µπορεί να φορτιστεί ακyµα και αν δεν έχει
αποφορτιστεί πλήρως.
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ακyµα και αν δεν είναι πλήρως
φορτισµένη.
Η µπαταρία αποφορτίζεται σιγά-σιγά, ακyµα και yταν δεν τη
χρησιµοποιείτε. Για να αποφύγετε να χάσετε κάποια ευκαιρία για
λήψη, ελέγξτε την εναποµένουσα ενέργεια της µπαταρίας πριν τη
λήψη. Αν η στάθµη ενέργειας της µπαταρίας είναι χαµηλή, φορτίστε
τη ξανά πριν τη λήψη.
1 Τοποθετήστε τον διακyπτη
POWER στη θέση OFF.
2 Ενώ µετατοπίζετε το µοχλy
ανοίγµατος του καλύµµατος,
ανοίξτε το κάλυµµα της
µπαταρίας.
3 Τοποθετήστε τη µπαταρία µέχρι
µέσα ενώ πιέζετε το µοχλy
κλειδώµατος µε την άκρη της
µπαταρίας.
Μοχλyς κλειδώµατος
13
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 14
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
4 Κλείστε το κάλυµµα.
5 Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή στον µετασχηµατιστή
AC (παρέχεται) χρησιµοποιώντας το καλώδιο micro USB
(παρέχεται). Συνδέστε το Μετασχηµατιστή AC στην πρίζα.
Λυχνία φyρτισης
Φως αναµµένο: Φορτίζει
Φως σβηστy: Ολοκλήρωση
φyρτισης
Η λυχνία φyρτισης φωτίζεται
Αναβοσβήνει: Σφάλµα φyρτισης, ή
πορτοκαλί και αρχίζει η φyρτιση. η φyρτιση διακyπηκε προσωρινά
• Τοποθετήστε το διακyπτη
επειδή η θερµοκρασία είναι εκτyς
POWER στη θέση OFF ενώ
του προτεινyµενου εύρους τιµών
Καλώδιο
ρεύµατος
φορτίζετε τη µπαταρία.
Αν είναι στη θέση ON,
η φωτογραφική µηχανή
δεν µπορεί να φορτίσει τη
µπαταρία.
• uταν η λυχνία φyρτισης αναβοσβήνει,
αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τη µπαταρία.
Σηµειώσεις
• Αν η λυχνία φyρτισης της φωτογραφικής µηχανής αναβοσβήνει yταν ο
µετασχηµατιστής AC συνδεθεί στην πρίζα, αυτy υποδεικνύει yτι η φyρτιση
διακyπηκε προσωρινά επειδή η θερµοκρασία είναι εκτyς του προτεινyµενου
εύρους τιµών. uταν η θερµοκρασία επανέλθει στην περιοχή του επιτρεπyµενου εύρους τιµών, η φyρτιση συνεχίζεται. Συστήνουµε να φορτίζετε τη
µπαταρία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ 10°C και 30°C.
14
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 15
• Η λυχνία φyρτισης µπορεί να αναβοσβήνει γρήγορα yταν η µπαταρία
χρησιµοποιείται για πρώτη φορά, ή yταν η µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί
για µεγάλο χρονικy διάστηµα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αφαιρέστε τη
µπαταρία και τοποθετήστε τη ξανά και στη συνέχεια φορτίστε τη.
• Μην προσπαθήσετε να φορτίσετε ξανά τη µπαταρία µyλις έχει φορτιστεί, ή
yταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί µετά τη φyρτιση. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει
την απyδοση της µπαταρίας.
• uταν ολοκληρωθεί η φyρτιση, αποσυνδέστε το Μετασχηµατιστή AC απy την
πρίζα.
• Φροντίστε να χρησιµοποιείτε µyνο γνήσιες µπαταρίες, καλώδιο USB micro
(παρέχεται) και Μετασχηµατιστή AC (παρέχεται) της Sony.
& Χρcνος φcρτισης
Ο χρyνος φyρτισης είναι περίπου 280 λεπτά µε χρήση του µετασχηµατιστή AC (παρέχεται).
Σηµείωση
• Χρyνος που χρειάζεται για την πλήρη φyρτιση µιας τελείως άδειας
µπαταρίας σε θερµοκρασία 25°C. Η φyρτιση ενδέχεται να απαιτήσει
µεγαλύτερο χρονικy διάστηµα, ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης.
& Φcρτιση µέσω σύνδεσης µε έναν υπολογιστή
Η µπαταρία µπορεί να φορτιστεί συνδέοντας τη φωτογραφική µηχανή
µε έναν υπολογιστή χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο micro USB.
Σηµείωση
• Λάβετε υπyψη τα παρακάτω yταν φορτίζετε τη φωτογραφική µηχανή µέσω
ενyς υπολογιστή:
– Αν η φωτογραφική µηχανή είναι συνδεδεµένη σε έναν φορητy υπολογιστή
που δεν είναι συνδεδεµένος στην πρίζα, η ενέργεια της µπαταρίας του
φορητού υπολογιστή µειώνεται. Μην αφήνετε τη φωτογραφική µηχανή
συνδεδεµένη σε έναν υπολογιστή για µεγάλο χρονικy διάστηµα.
– Μην πραγµατοποιείτε άνοιγµα/κλείσιµο ή επανεκκίνηση του υπολογιστή
και µην τον επαναφέρετε απy την κατάσταση αδρανοποίησης yταν έχει
πραγµατοποιηθεί µια σύνδεση USB µεταξύ του υπολογιστή και της
φωτογραφικής µηχανής. Η φωτογραφική µηχανή µπορεί να παρουσιάσει
βλάβη. Πριν την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή την επανεκκίνηση του
υπολογιστή ή την επαναφορά του απy κατάσταση αδρανοποίησης,
αποσυνδέστε τη φωτογραφική µηχανή απy τον υπολογιστή.
15
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 16
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
– ∆εν εγγυyµαστε τη λειτουργία µε yλους τους υπολογιστές. ∆εν παρέχεται
εγγύηση στην περίπτωση χρήσης ενyς υπολογιστή που έχει κατασκευαστεί
απy το χρήστη, ενyς υπολογιστή µε τροποποιήσεις, ή κατά τη φyρτιση µέσω
ενyς διανοµέα USB. Ενδέχεται να µην µπορείτε να χειριστείτε κανονικά τη
φωτογραφική µηχανή, ανάλογα µε τον τύπο συσκευών USB που
χρησιµοποιείτε ταυτyχρονα.
z Χρήση της φωτογραφικής µηχανής στο εξωτερικy —
Πηγές τροφοδοσίας ρεύµατος
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή, τον
µετασχηµατιστή AC AC-UB10/UB10B (παρέχεται) και το
Μετασχηµατιστή AC AC-PW20 (πωλείται ξεχωριστά) σε οποιαδήποτε
χώρα ή περιοχή yπου η τροφοδοσία ρεύµατος είναι 100 V έως 240 V
AC, 50/60 Hz.
Μη χρησιµοποιήσετε ένα ηλεκτρονικy τροφοδοτικy (ταξιδιού), διyτι
µπορεί να προκληθεί βλάβη.
& Για να ελέγξετε την εναποµένουσα ενέργεια της
µπαταρίας
Ελέγξτε τη στάθµη σύµφωνα µε τις παρακάτω ενδείξεις και τα
σύµβολα ποσοστών που εµφανίζονται στην οθyνη LCD.
“Μπαταρία
εξαντληµένη”
Στάθµη
µπαταρίας
Υψηλή
∆εν µπορείτε να
Χαµηλή τραβήξετε άλλες
φωτογραφίες.
Σηµείωση
• Η στάθµη που εµφανίζεται µπορεί να µην είναι σωστή σε κάποιες
περιπτώσεις.
z Τι είναι η µπαταρία “InfoLITHIUM”;
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” είναι µια µπαταρία ιyντων λιθίου η οποία
µπορεί να ανταλλάσσει διάφορα δεδοµένα σχετικά µε τις συνθήκες
λειτουργίας µε τη φωτογραφική µηχανή σας. Χρησιµοποιώντας την
µπαταρία “InfoLITHIUM”, ο εναποµένων χρyνος στα σύµβολα
ποσοστών εµφανίζεται ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας της
φωτογραφικής σας µηχανής.
16
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 17
@ Αφαίρεση της µπαταρίας
Θέστε εκτyς λειτουργίας τη
φωτογραφική µηχανή, βεβαιωθείτε yτι η
λυχνία προσπέλασης δεν είναι
φωτισµένη, µετατοπίστε τον µοχλy
κλειδώµατος σύµφωνα µε την
κατεύθυνση του βέλους και αφαιρέστε
τη µπαταρία. Προσέξτε να µην σας πέσει
η µπαταρία.
Μοχλyς
κλειδώµατος
Λυχνία
προσπέλασης
Προσαρµογή/αφαίρεση του φακού
Τοποθετήστε το διακyπτη λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής
στη θέση OFF πριν προσαρµyσετε ή αφαιρέσετε το φακy.
1 Αν είναι τοποθετηµένο
το κάλυµµα σώµατος ή
το κάλυµµα συσκευασίας,
αφαιρέστε το απy τη µηχανή
ή το φακy.
• uταν αλλάζετε το φακy,
πραγµατοποιήστε γρήγορα την
αλλαγή µακριά απy µέρη µε σκyνη
για να αποφύγετε την είσοδο σκyνης
στο εσωτερικy της φωτογραφικής
µηχανής.
2 Προσαρµyστε το φακy
ευθυγραµµίζοντας τις λευκές
ενδείξεις που υπάρχουν
στο φακy και στη φωτογραφική
µηχανή.
• Κρατήστε το µπροστινy µέρος της
φωτογραφικής µηχανής προς τα
κάτω, ώστε να µην εισέλθει σκyνη
µέσα στη µηχανή.
17
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 18
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
3 Ενώ πιέζετε ελαφρώς το φακy
προς τη φωτογραφική µηχανή,
στρέψτε τον φακy δεξιyστροφα
µέχρι να κάνει κλικ και να κλειδώσει
στη θέση του.
• Βεβαιωθείτε yτι εισάγετε τον φακy ευθεία.
Σηµειώσεις
• uταν προσαρµyζετε ένα φακy, µην πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του
φακού.
• Μη χρησιµοποιείτε δύναµη yταν προσαρµyζετε ένα φακy.
• Απαιτείται προσαρµογέας για βάση στήριξης (πωλείται ξεχωριστά) για να
χρησιµοποιήσετε φακy A-mount (πωλείται ξεχωριστά). Για λεπτοµέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται µε τον προσαρµογέα για
βάση στήριξης.
@ Αφαίρεση του φακού
1 Πιέστε το πλήκτρο
απελευθέρωσης του φακού
µέχρι το τέρµα της διαδροµής
του και στρέψτε τον φακy
αριστερyστροφα µέχρι να
σταµατήσει.
Πλήκτρο
απελευθέρωσης φακού
Σηµειώσεις
• uταν αλλάζετε το φακy, αν εισχωρήσουν σκyνη ή σκουπιδάκια µέσα στη
φωτογραφική µηχανή και παραµείνουν στην επιφάνεια του αισθητήρα εικyνας (της διάταξης που λειτουργεί ως φιλµ), ενδέχεται να εµφανίζονται στην
εικyνα, ανάλογα µε το περιβάλλον λήψης. Η φωτογραφική µηχανή δονείται
ελαφρώς yταν τη θέτετε εκτyς λειτουργίας, λyγω της λειτουργίας προστασίας απy τη σκyνη, για να αποτρέψει την παραµονή σκyνης πάνω στον αισθητήρα εικyνας. Ωστyσο, πραγµατοποιήστε γρήγορα την αλλαγή του φακού, σε
ένα σηµείο χωρίς πολλή σκyνη yταν προσαρµyζετε ή αφαιρείτε ένα φακy.
• Μην αφήνετε τη φωτογραφική µηχανή έχοντας αφαιρέσει το φακy.
• uταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε κάλυµµα σώµατος ή οπίσθιο κάλυµµα
φακού, παρακαλούµε αγοράστε το ALC-B1EM (κάλυµµα σώµατος) ή το ALCR1EM (οπίσθιο κάλυµµα φακού) (πωλούνται χωριστά).
18
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 19
Εισαγωγή κάρτας µνήµης (πωλείται ξεχωριστά)
1 Ανοίξτε το κάλυµµα κάρτας µνήµης.
2 Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης.
Ελέγξτε την κατεύθυνση της
γωνίας µε την εγκοπή.
• Εισάγετε την κάρτα µνήµης µέχρι να
κάνει κλικ, yπως φαίνεται στο
σχεδιάγραµµα.
3 Κλείστε το κάλυµµα.
@ Κάρτες µνήµης που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω κάρτες µνήµης µε αυτή
τη φωτογραφική µηχανή. Ωστyσο, δεν είναι εγγυηµένη η λειτουργία
yλων των τύπων καρτών µνήµης µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
Τύπος κάρτας µνήµης
Memory Stick PRO Duo
Φωτογραφίες
Ταινίες
(Mark 2)
Ονοµασία σε αυτy
το εγχειρίδιο
“Memory Stick
PRO Duo”
Memory Stick PRO-HG
Duo
Κάρτα µνήµης SD
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα µνήµης SDHC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα µνήµης SDXC
(Κλάσης 4 ή ταχύτερη)
Κάρτα SD
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάρτες MultiMediaCard.
19
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 20
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Σηµείωση
• Οι εικyνες που εγγράφονται σε κάρτα µνήµης SDXC δεν µπορούν να
εισαχθούν ή να αναπαραχθούν σε υπολογιστές ή συσκευές AV που δεν είναι
συµβατές µε το exFAT. Βεβαιωθείτε yτι η συσκευή είναι συµβατή µε το
exFAT πριν τη συνδέσετε µε τη φωτογραφική µηχανή. Αν συνδέσετε τη
φωτογραφική µηχανή µε µη συµβατή συσκευή, ίσως εµφανιστεί η προτροπή
να διαµορφώσετε την κάρτα. Μη διαµορφώνετε ποτέ την κάρτα σε
απάντηση αυτής της προτροπής, γιατί θα διαγραφούν yλα τα δεδοµένα που
περιέχει η κάρτα (το exFAT είναι το σύστηµα αρχείων που χρησιµοποιείται
στις κάρτες µνήµης SDXC).
@ Αφαίρεση της κάρτας µνήµης
Ανοίξτε το κάλυµµα, βεβαιωθείτε yτι η
λυχνία προσπέλασης δεν είναι αναµµένη
και σπρώξτε µία φορά την κάρτα µνήµης.
Λυχνία προσπέλασης
Σηµείωση
• uταν είναι αναµµένη η λυχνία προσπέλασης, µην αφαιρείτε την κάρτα
µνήµης ή την µπαταρία και µη θέτετε εκτyς λειτουργίας τη φωτογραφική
µηχανή. Μπορεί να υποστούν ζηµιά τα δεδοµένα.
20
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 21
Ενεργοποίηση της φωτογραφικής µηχανής και
ρύθµιση της ηµεροµηνίας
uταν θέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε λειτουργία για πρώτη φορά,
εµφανίζεται η οθyνη ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας.
1 Τοποθετήστε το διακyπτη
POWER στη θέση ON για να
θέσετε σε λειτουργία τη
φωτογραφική µηχανή.
Εµφανίζεται η οθyνη ρύθµισης
ηµεροµηνίας και ώρας.
• Για να θέσετε τη φωτογραφική
µηχανή εκτyς λειτουργίας,
τοποθετήστε τον στο OFF.
2 Πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου.
3 Επιλέξτε την περιοχή σας,
πιέζοντας το δεξί ή αριστερy
µέρος του τροχού ελέγχου
και πιέστε το κέντρο του.
21
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 22
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
4 Πιέστε το αριστερy ή δεξί µέρος
του τροχού ελέγχου για να
επιλέξετε στοιχείο και στη
συνέχεια πιέστε το πάνω ή
το κάτω µέρος για να επιλέξετε
την αριθµητική τιµή.
Daylight Svg.: Ενεργοποιεί ή
απενεργοποιεί τη ρύθµιση θερινής
ώρας.
Date Format: Επιλέγει τη µορφή
εµφάνισης της ηµεροµηνίας.
• Τα µεσάνυχτα υποδεικνύονται µε το
12:00 AM και το µεσηµέρι µε το 12:00
PM.
5 Επαναλάβετε το βήµα 4 για να ρυθµίσετε και τα άλλα
στοιχεία και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου.
Σηµείωση
• ∆εν µπορείτε να υπερθέσετε την ηµεροµηνία στις εικyνες σε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή. Χρησιµοποιώντας το “PlayMemories Home” που είναι
αποθηκευµένο στο CD-ROM (παρέχεται), µπορείτε να αποθηκεύσετε ή να
εκτυπώσετε εικyνες µε ηµεροµηνία. Ανατρέξτε στη “Βοήθεια PlayMemories
Home” για περισσyτερες πληροφορίες (σελίδα 34).
@ Επαναφορά της ηµεροµηνίας και της ώρας στην αρχική
ρύθµιση/Έλεγχος της τρέχουσας ρύθµισης ρολογιού
Επιλέξτε [Menu] (Μενού) t [Setup] (Ρυθµίσεις) t [Date/Time Setup]
(Ρύθµιση Ηµεροµηνίας/Ώρας) (σελίδα 28).
@ ∆ιατήρηση της ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας
Αυτή η φωτογραφική µηχανή έχει µια εσωτερική επαναφορτιζyµενη
µπαταρία για τη διατήρηση της ηµεροµηνίας και της ώρας και άλλων
ρυθµίσεων, ανεξάρτητα απy το αν είναι ενεργοποιηµένη ή
απενεργοποιηµένη η µηχανή ή αν είναι εγκατεστηµένη ή yχι η
µπαταρία. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 46.
22
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 23
Εκµάθηση του βασικού χειρισµού
Λήψη φωτογραφιών
Στη λειτουργία
(Intelligent Auto), η φωτογραφική µηχανή αναλύει
το θέµα και σας επιτρέπει να φωτογραφίσετε µε τις κατάλληλες
ρυθµίσεις.
1 Τοποθετήστε το διακyπτη τροφοδοσίας στη θέση ON για
να θέσετε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή.
2 Στρέψτε τη µηχανή προς το θέµα.
uταν η φωτογραφική µηχανή
αναγνωρίζει το σκηνικy, εµφανίζονται
στην οθyνη LCD το εικονίδιο
Αναγνώρισης Σκηνικού και ο οδηγyς
βοήθειας: (Νυχτερινή Λήψη),
(Νυχτερινή Λήψη µε Τρίποδο),
(Νυχτερινy Πορτρέτο), (Οπίσθιος
φωτισµyς),
(Πορτρέτο µε οπίσθιο
φωτισµy),
(Πορτρέτο),
(Τοπίο),
(Μάκρο),
(Προβολέας), (Χαµηλή
Φωτεινyτητα), ή
(Μωρy).
Εικονίδιο Αναγνώρισης
Σκηνικού και οδηγyς
βοήθειας
3 Αν χρησιµοποιείτε ένα φακy ζουµ,
στρέψτε το δακτύλιο ζουµ και
στη συνέχεια αποφασίστε ποιο
θα είναι το πλάνο σας.
• Το οπτικy ζουµ δεν είναι διαθέσιµο
µε ένα φακy που δεν διαθέτει
∆ακτύλιος ζουµ
λειτουργία ζουµ.
23
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 24
Εκµάθηση του βασικού χειρισµού
4 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση
για να εστιάσετε.
uταν επιβεβαιωθεί η εστίαση,
ακούγεται ένας ήχος και φωτίζεται η
ένδειξη z.
Ένδειξη εστίασης
5 Πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω για να τραβήξετε τη
φωτογραφία.
• uταν η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύσει και πραγµατοποιήσει
λήψη ενyς προσώπου µε το [Αυτyµατο Καδράρισµα Πορτρέτου]
(Auto Port. Framing) στη θέση [Αυτyµατο] (Auto), η εικyνα που
συλλαµβάνεται περικyπτεται κατάλληλα αυτyµατα. Αποθηκεύεται
τyσο η αρχική, yσο και η περικοµµένη εικyνα.
Εγγραφή ταινιών
1 Τοποθετήστε το διακyπτη τροφοδοσίας στη θέση ON για
να θέσετε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή.
2 Στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή προς το θέµα.
3 Πιέστε το πλήκτρο MOVIE για
να ξεκινήσει η εγγραφή.
• Η εστίαση και η φωτεινyτητα
ρυθµίζονται αυτyµατα.
• Αν πιέσετε το πλήκτρο κλείστρου
µέχρι τη µέση κατά τη διάρκεια της
εγγραφής, µπορείτε να εστιάσετε
πιο γρήγορα.
Πλήκτρο MOVIE
24
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 25
4 Πιέστε ξανά το πλήκτρο MOVIE για να σταµατήσει η
εγγραφή.
Σηµειώσεις
• Μπορεί να εγγραφεί ο ήχος απy τη λειτουργία της φωτογραφικής µηχανής
και του φακού, ενώ κάνετε εγγραφή ταινίας. Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου επιλέγοντας [Menu] (Μενού) t
[Setup] (Ρυθµίσεις) t [Movie Audio Rec] (Εγγραφή Ήχου Ταινίας) t [Off].
• Ο συνεχyµενος χρyνος εγγραφής µιας ταινίας εξαρτάται απy τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος ή την κατάσταση της φωτογραφικής
µηχανής.
• Μπορεί να αισθανθείτε yτι η φωτογραφική µηχανή θερµαίνεται, ή να
εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα “Η φωτογραφική µηχανή έχει
υπερθερµανθεί. Αφήστε τη να κρυώσει.” αν αυξηθεί η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής, yπως στην περίπτωση που χρησιµοποιείται η
λειτουργία συνεχούς λήψης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θέστε τη
φωτογραφική µηχανή εκτyς λειτουργίας και περιµένετε µέχρι να είναι ξανά
έτοιµη για λήψη.
Αναπαραγωγή εικcνων
1 Πιέστε το πλήκτρο
(αναπαραγωγή).
Εµφανίζεται η τελευταία εικyνα που
έχει εγγραφεί στην οθyνη LCD.
Πλήκτρο
(αναπαραγωγή)
@ Επιλογή εικcνας
Περιστρέψτε τον τροχy ελέγχου.
25
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 26
Εκµάθηση του βασικού χειρισµού
@ Αναπαραγωγή ταινιών
1 Επιλέξτε το MENU t [Αναπαραγωγή]
(Playback) t [Λειτουργία Προβολής]
(View Mode) t [Προβολή Φακέλου
(MP4)] (Folder View (MP4)) ή
[Προβολή AVCHD] (AVCHD View).
• Για να επιστρέψετε στην
αναπαραγωγή φωτογραφιών,
επιλέξτε το [Προβολή Φακέλου
(Φωτογραφίες)] (Folder View (Still)).
2 Στρέψτε τον τροχy ελέγχου για να επιλέξετε την ταινία
που θέλετε και πιέστε το κέντρο.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
µιας ταινίας
Χειρισµyς τροχού ελέγχου
Παύση/συνέχιση
Πιέστε το κέντρο.
Γρήγορη κίνηση εµπρyς
Πιέστε το δεξιy µέρος, ή στρέψτε τον
δεξιά.
Γρήγορη κίνηση πίσω
Πιέστε το αριστερy µέρος, ή στρέψτε
τον αριστερά.
Αργή κίνηση εµπρyς
Περιστρέψτε τον προς τα δεξιά κατά
τη διάρκεια της παύσης
Αργή κίνηση πίσω*
Περιστρέψτε τον τα αριστερά κατά τη
διάρκεια της παύσης
Ρύθµιση έντασης ήχου
Πιέστε το κάτω µέρος t επάνω/
κάτω.
* Η ταινία αναπαράγεται καρέ-καρέ.
26
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 27
∆ιαγραφή εικcνων
Μπορείτε να διαγράψετε την εικyνα που εµφανίζεται εκείνη τη
στιγµή.
1 Προβάλλετε την επιθυµητή εικyνα
και πιέστε
(∆ιαγραφή).
2 Πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου.
Πιέστε
για να ακυρώσετε το
χειρισµy.
z Για να διαγράψετε αρκετές εικyνες
Επιλέξτε [Menu] (Μενού) t [Playback] (Αναπαραγωγή) t [Delete]
(∆ιαγραφή) για να επιλέξετε και να διαγράψετε συγκεκριµένες
εικyνες ταυτyχρονα.
27
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 28
Εκµάθηση του βασικού χειρισµού
Χειρισµcς της φωτογραφικής µηχανής
Ο τροχyς ελέγχου και τα πλήκτρα λογισµικού σας επιτρέπουν να
χρησιµοποιήσετε διάφορες λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής.
@ Τροχcς ελέγχου
uταν φωτογραφίζετε, οι λειτουργίες DISP (Περιεχyµενα Οθyνης),
(Αντιστάθµιση Έκθεσης) και
(Λειτουργία Οδήγησης)
αντιστοιχίζονται στον τροχy ελέγχου. uταν γίνεται αναπαραγωγή, οι
λειτουργίες DISP (Εµφάνιση Περιεχοµένων) και
(Ευρετήριο
Εικyνων) αντιστοιχίζονται στον τροχy ελέγχου.
uταν περιστρέφετε ή πιέζετε το δεξί/αριστερy/πάνω/κάτω µέρος του
τροχού ελέγχου ακολουθώντας τις ενδείξεις πάνω στην οθyνη,
µπορείτε να επιλέξετε στοιχεία ρύθµισης. Η επιλογή σας
οριστικοποιείται yταν πιέζετε το κέντρο του τροχού ελέγχου.
Το βέλος σηµαίνει yτι µπορείτε να
περιστρέψετε τον τροχy ελέγχου.
uταν εµφανίζονται επιλογές στην
οθyνη, µπορείτε να µετακινηθείτε
ανάµεσά τους περιστρέφοντας ή
πιέζοντας το πάνω/κάτω/αριστερy/
δεξί µέρος του τροχού ελέγχου.
Πιέστε το κέντρο για να κάνετε την
επιλογή σας.
28
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 29
@ Πλήκτρα λογισµικού (Soft keys)
Τα πλήκτρα λογισµικού έχουν διαφορετικy ρyλο, ανάλογα µε το
περιεχyµενο.
Ο καθορισµένος ρyλος (λειτουργία) κάθε πλήκτρου λογισµικού
εµφανίζεται στην οθyνη.
Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που εµφανίζεται στην πάνω
δεξιά γωνία της οθyνης, πιέστε το πλήκτρο λογισµικού Α. Για να
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που εµφανίζεται στην κάτω δεξιά
γωνία της οθyνης, πιέστε το πλήκτρο λογισµικού Β. Για να
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που εµφανίζεται στο κέντρο, πιέστε το
κέντρο του τροχού ελέγχου (πλήκτρο λογισµικού C).
Στο εγχειρίδιο αυτy, τα πλήκτρα λογισµικού υποδεικνύονται µε το
εικονίδιο ή τη λειτουργία που εµφανίζεται στην οθyνη.
Στην περίπτωση αυτή, το
πλήκτρο λογισµικού Α
λειτουργεί yπως το πλήκτρο
MENU (Μενού) και το πλήκτρο
λογισµικού Β yπως το πλήκτρο
ZOOM (Ζουµ). Το πλήκτρο
λογισµικού C λειτουργεί yπως
το πλήκτρο MODE (Λειτουργία
Λήψης).
Λίστα µενού
Πιέζοντας το MENU, εµφανίζονται στην οθyνη έξι στοιχεία του µενού:
[Λειτουργία Λήψης] (Shoot Mode), [Φωτογραφική Μηχανή] (Camera),
[Μέγεθος Εικyνας] (Image Size), [Φωτεινyτητα/Χρώµα]
(Brightness/Color), [Αναπαραγωγή] (Playback) και [Ρυθµίσεις] (Setup).
Μπορείτε να ρυθµίσετε διάφορες λειτουργίες σε κάθε στοιχείο. Τα
στοιχεία που δεν µπορούν να ρυθµιστούν εµφανίζονται γκρίζα.
29
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 30
Εκµάθηση του βασικού χειρισµού
Χρήση του οδηγού λειτουργίας της
φωτογραφικής µηχανής
Η φωτογραφική µηχανή παρέχει διάφορους “Οδηγούς Βοήθειας”, οι
οποίοι εξηγούν τις λειτουργίες και τις “Συµβουλές λήψης”, που
παρέχουν συµβουλές για καλύτερη λήψη. Χρησιµοποιήστε αυτούς
τους οδηγούς για να κάνετε καλύτερη χρήση της φωτογραφικής
µηχανής.
@ Οδηγοί Βοήθειας
Η φωτογραφική µηχανή εµφανίζει τον Οδηγy Βοήθειας για να
εξηγήσει την επιλεγµένη λειτουργία, yταν αλλάζετε τη ρύθµιση κτλ.
Μπορείτε να αποκρύψετε τους Οδηγούς Βοήθειας επιλέγοντας
[Menu] (Μενού) t [Setup] (Ρυθµίσεις) t [Help Guide Display]
(Εµφάνιση Οδηγού Βοήθειας) t [Off].
@ Συµβουλές λήψης
Μπορείτε να εµφανίσετε συµβουλές λήψης για καλύτερη λήψη απy
τον [Πίνακα Περιεχοµένων] (Table of contents) επιλέγοντας MENU
[Φωτογραφική µηχανή] (Camera) t [Shooting Tip List] (Κατάλογος
Συµβουλών Λήψης).
Μπορείτε επίσης να αντιστοιχήσετε το [Shoot. Tips] στο δεξί πλήκτρο,
ή το πλήκτρο λογισµικού Β.
30
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 31
Χρήση των λειτουργιών εγγραφής
Λήψη µε τις διάφορες λειτουργίες λήψης
1 Επιλέξτε MENU t [Λειτουργία
Λήψης] (Shoot Mode).
2 Χρησιµοποιήστε τον τροχy ελέγχου για να επιλέξετε την
επιθυµητή λειτουργία και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο
του.
(Intelligent Auto): Η φωτογραφική µηχανή αξιολογεί το θέµα και
κάνει τις κατάλληλες ρυθµίσεις.
(Επιλογή Σκηνικού): Φωτογραφίζει µε προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις, ανάλογα µε το θέµα ή τις συνθήκες.
(Anti Motion Blur): Μειώνει το κούνηµα της µηχανής yταν
φωτογραφίζετε σε ελαφρώς σκοτεινy εσωτερικy χώρο ή µε
τηλεφακy.
(Sweep Panorama): Φωτογραφίζει σε πανοραµικy µέγεθος.
(3D Sweep Panorama): Πραγµατοποιεί λήψη πανοραµικών
εικyνων 3D που χρησιµοποιούνται για αναπαραγωγή σε µια TV
συµβατή µε 3D.
(Χειροκίνητη Έκθεση): Ρυθµίζει το διάφραγµα και την ταχύτητα
κλείστρου.
(Προτεραιcτητα Κλείστρου): Ρυθµίζει την ταχύτητα κλείστρου για
να εκφράσει την κίνηση του θέµατος.
(Προτεραιcτητα ∆ιαφράγµατος): Ρυθµίζει το εύρος εστίασης ή
αποεστιάζει απy το φyντο.
(Αυτcµατο Πρcγραµµα): Αυτyµατη λήψη που σας επιτρέπει να
προσαρµyσετε yπως θέλετε τις ρυθµίσεις, εκτyς απy την έκθεση
(διάφραγµα και ταχύτητα κλείστρου).
(Superior Auto): Πραγµατοποιεί λήψη φωτογραφιών µε
µεγαλύτερο εύρος λειτουργιών λήψης απy yτι µε τη λήψη
Intelligent Auto. Αναγνωρίζει και αξιολογεί τις συνθήκες λήψης
αυτyµατα, πραγµατοποιεί Auto HDR και επιλέγει την καλύτερη
εικyνα.
31
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 32
Εισαγωγή εικcνων στον υπολογιστή
Εγκατάσταση του λογισµικού
Για να αξιοποιήσετε τις εικyνες που έχουν εγγραφεί µε τη
φωτογραφική µηχανή, παρέχεται το παρακάτω λογισµικy:
• “Image Data Converter”
Μπορείτε να ανοίξετε αρχεία εικyνας που έχουν εγγραφεί στο φορµά
RAW.
• “PlayMemories Home”
Μπορείτε να εισάγετε φωτογραφίες ή ταινίες που έχουν εγγραφεί µε
τη φωτογραφική µηχανή στον υπολογιστή σας για να τις δείτε, καθώς
και να χρησιµοποιήσετε διάφορες χρήσιµες λειτουργίες για να
βελτιώσετε τις εικyνες που έχετε τραβήξει.
Σηµειώσεις
• Συνδεθείτε ως ∆ιαχειριστής.
• Χρησιµοποιήστε το “Image Data Converter” για να αναπαράγετε εικyνες
RAW.
• Αν το “PMB” (Picture Motion Browser) που παρεχyταν µε φωτογραφικές
µηχανές που αγοράστηκαν πριν το 2011 έχει ήδη εγκατασταθεί στον
υπολογιστή, το “PMB” αντικαθίσταται απy το “PlayMemories Home” και
ενδέχεται να µην µπορείτε να χρησιµοποιήσετε κάποιες απy τις λειτουργίες
του “PMB”.
• Το “PlayMemories Home” δεν είναι συµβατy µε τους υπολογιστές Mac. uταν
αναπαράγετε εικyνες σε υπολογιστές Mac, χρησιµοποιήστε την κατάλληλη
εφαρµογή λογισµικού που παρέχεται µε τον υπολογιστή Mac.
@ Windows
Απαιτείται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή yταν χρησιµοποιείται
το παρεχyµενο λογισµικy και εισάγετε εικyνες µέσω σύνδεσης USB.
Λειτουργικy σύστηµα
(προεγκατεστηµένο)
Microsoft Windows XP* SP3/Windows Vista** SP2/Windows 7
SP1
“PlayMemories Home”
CPU: Intel Pentium ΙII 800 MHz ή ταχύτερος
Για αναπαραγωγή/επεξεργασία ταινιών HD: Intel Core Duo 1.66
GHz ή ταχύτερος, Intel Core 2 Duo 1.66 GHz ή ταχύτερος (Intel
Core 2 Duo 2.26 GHz ή ταχύτερος (AVC HD (FX/FH)))
Μνήµη: Windows XP 512 ΜΒ ή µεγαλύτερη (Συστήνεται 1 GB
ή µεγαλύτερη), Windows Vista/Windows 7 1 GB ή µεγαλύτερη
Σκληρcς ∆ίσκος: Απαιτούµενος χώρος δίσκου για
εγκατάσταση – περίπου 500 MB
Οθcνη: Ανάλυση οθyνης – 1024×768 κουκκίδες ή µεγαλύτερη
“Image Data Converter
Ver. 4”
CPU/Μνήµη: Pentium 4 ή ταχύτερος/1 GB ή µεγαλύτερη
Οθcνη: 1024×768 κουκκίδες ή µεγαλύτερη
* ∆εν υποστηρίζονται οι εκδyσεις 64 bit και Starter. Για τη λειτουργία
δηµιουργίας δίσκων απαιτείται το Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.
2.0 ή µεταγενέστερο.
32
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 33
** ∆εν υποστηρίζεται η έκδοση Starter.
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή και εισάγετε το CDROM (παρέχεται) στον οδηγy CD-ROM.
Εµφανίζεται η οθyνη του µενού εγκατάστασης.
• Εάν δεν εµφανιστεί η οθyνη, κάντε διπλy κλικ στο [Υπολογιστής]
(Στα Windows XP: [Ο Υπολογιστής Μου]) t
(PMHOME) t
[Install.exe].
• Αν εµφανιστεί η οθyνη Αυτyµατης Αναπαραγωγής (AutoPlay),
επιλέξτε το “Run Install.exe” και ακολουθήστε τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθyνη για να προχωρήσετε µε την
εγκατάσταση.
2 Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή στον υπολογιστή.
3 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
• Βεβαιωθείτε yτι είναι επιλεγµένα και το “Image Data Converter”
και το “PlayMemories Home” και ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθyνη.
• uταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης επανέναρξης, κάντε
επανεκκίνηση στον υπολογιστή, ακολουθώντας τις οδηγίες στην
οθyνη.
• Μπορεί να εγκατασταθεί το DirectX, ανάλογα µε το περιβάλλον
συστήµατος του υπολογιστή σας.
4 Αφαιρέστε το CD-ROM yταν ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση.
Το λογισµικy έχει εγκατασταθεί και εµφανίζονται εικονίδια
συντyµευσης στην επιφάνεια εργασίας.
“Image Data Converter”
“PlayMemories Home”
“PlayMemories Home Help Guide” (Βοήθεια PlayMemories Home)
@ Mac
Προτείνεται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή yταν χρησιµοποιείτε
το παρεχyµενο λογισµικy και εισάγετε εικyνες µέσω µιας σύνδεσης USB.
Λειτουργικy σύστηµα
(OS) (προεγκατεστηµένο)
Σύνδεση USB: Mac OS X v10.3 – 10.7
“Image Data Converter": Mac OS X v10.5, 10.6 (Snow
Leopard), 10.7 (Lion)
“Image Data Converter
Ver. 4”
Επεξεργαστής: Επεξεργαστές Intel, yπως Intel Core
Solo/Core Duo/Core 2 Duo
Μνήµη: συστήνεται 1 GB ή περισσyτερη.
Ανάλυση Οθcνης: 1024×768 κουκκίδες ή περισσyτερες
33
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 34
Εισαγωγή εικcνων στον υπολογιστή
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή Mac και εισάγετε
το παρεχyµενο CD-ROM στον οδηγy CD-ROM.
2 Κάντε διπλy κλικ στο εικονίδιο CD-ROM.
3 Αντιγράψτε το αρχείο [IDC_INST.pkg] απy το φάκελο
[MAC] στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου.
4 Κάντε διπλy κλικ στο αρχείο [IDC_INST.pkg] στον
φάκελο “αντιγραφή προς”.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθyνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
Τι µπορείτε να κάνετε µε το παρεχcµενο λογισµικc
@ “PlayMemories Home”
Με το “PlayMemories Home” µπορείτε:
• Να εισάγετε εικyνες που έχετε τραβήξει µε τη φωτογραφική µηχανή
και να τις εµφανίσετε στην οθyνη του υπολογιστή σας.
• Να οργανώσετε τις εικyνες στον υπολογιστή σε ένα ηµερολyγιο µε
βάση την ηµεροµηνία λήψης και να τις δείτε.
• Να ρετουσάρετε (∆ιyρθωση Κοκκινίσµατος Ματιών, κλπ.), να
εκτυπώσετε και να στείλετε φωτογραφίες µε e-mail, να αλλάξετε
την ηµεροµηνία λήψης και πολλά άλλα.
• Να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε φωτογραφίες µε ηµεροµηνία.
• Να δηµιουργήσετε δίσκους Blu-ray ή δίσκους DVD απy ταινίες που
είναι σε φορµά AVCHD και έχουν εισαχθεί στον υπολογιστή.
(Χρειάζεται σύνδεση στο διαδίκτυο yταν δηµιουργείται ένας δίσκος
Blu-ray/DVD για πρώτη φορά.)
Για να χρησιµοποιήσετε το “PlayMemories Home”, ανατρέξτε στο
“PlayMemories Home Help Guide” (Βοήθεια “PlayMemories Home”).
Κάντε διπλy κλικ στη συντyµευση
(PlayMemories Home Help Guide)
στην επιφάνεια εργασίας, ή κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [uλα τα
Προγράµµατα] t [PlayMemories Home] t [PlayMemories Home Help
Guide].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “PlayMemories Home” (µyνο στα Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Σηµειώσεις
• Το “PlayMemories Home” δεν είναι συµβατy µε υπολογιστές Mac. Για
αναπαραγωγή εικyνων σε υπολογιστές Mac, χρησιµοποιήστε την κατάλληλη
εφαρµογή λογισµικού που παρέχεται µε τον υπολογιστή Mac.
34
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 35
@ “Image Data Converter”
Με το “Image Data Converter” µπορείτε:
• Να επεξεργαστείτε εικyνες που έχουν εγγραφεί µε τη λειτουργία
RAW πραγµατοποιώντας διάφορες διορθώσεις, yπως τονική
καµπύλη και καθαρyτητα.
• Να προσαρµyσετε τις εικyνες ως προς την ισορροπία του λευκού,
την έκθεση, το δηµιουργικy στυλ, κλπ.
• Να αποθηκεύσετε τις εικyνες που εµφανίζονται και υφίστανται
επεξεργασία σε έναν υπολογιστή.
Μπορείτε είτε να αποθηκεύσετε τις εικyνες ως δεδοµένα RAW, είτε
να τις αποθηκεύσετε σε µια µορφή αρχείων γενικής χρήσης.
• Μπορείτε να εµφανίσετε και να συγκρίνετε εικyνες RAW/JPEG που
έχουν εγγραφεί µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή.
• Μπορείτε να αξιολογήσετε τις εικyνες σε µια κλίµακα απy το ένα
έως το πέντε.
• Μπορείτε να θέσετε έγχρωµες ετικέτες, κλπ.
Για να χρησιµοποιήσετε το “Image Data Converter”, ανατρέξτε στη
Βοήθεια.
Κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [uλα τα Προγράµµατα] t [Image Data
Converter] t [Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Ιστοσελίδα υποστήριξης του “Image Data Converter” (µyνο στα Αγγλικά)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
35
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 36
Άλλα
Έλεγχος του αριθµού εικcνων που µπορούν να
εγγραφούν
Μyλις εισάγετε µια κάρτα µνήµης στη
φωτογραφική µηχανή και
τοποθετήσετε το διακyπτη ισχύος στη
θέση ΟΝ, εµφανίζεται ο αριθµyς των
εικyνων που µπορούν να εγγραφούν
(εφyσον συνεχίσετε να κάνετε λήψεις
χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες
ρυθµίσεις) στην οθyνη LCD.
Σηµειώσεις
• uταν αναβοσβήνει η ένδειξη “0” (ο αριθµyς εγγράψιµων εικyνων) µε κίτρινο
χρώµα, η κάρτα µνήµης είναι πλήρης. Αντικαταστήστε την κάρτα µνήµης ή
διαγράψτε εικyνες απy την τρέχουσα κάρτα µνήµης (σελίδα 27).
• uταν αναβοσβήνει η ένδειξη “NO CARD” (ο αριθµyς εγγράψιµων εικyνων)
µε κίτρινο χρώµα, σηµαίνει yτι δεν έχει εισαχθεί κάρτα µνήµης. Εισάγετε µια
κάρτα µνήµης.
@ Αριθµcς φωτογραφιών και χρcνος ταινιών που µπορεί να
εγγραφεί σε µια κάρτα µνήµης
Φωτογραφίες
Ο παρακάτω πίνακας δίνει κατά προσέγγιση τον αριθµy των
φωτογραφιών που µπορούν να εγγραφούν σε µια κάρτα µνήµης η
οποία έχει διαµορφωθεί απy αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Οι τιµές
έχουν καθοριστεί µε χρήση τυπικών καρτών µνήµης Sony για τη
δοκιµή. Οι τιµές µπορεί να ποικίλουν, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
Μέγεθος εικcνας: L 16 Μ
Αναλογία διαστάσεων: 3:2*
(Μονάδα: Eικyνες)
Χωρητικcτητα
Ποιcτητα
Κανονική ανάλυση (Standard)
Υψηλή ανάλυση (Fine)
RAW & JPEG
RAW
* uταν το [Aspect Ratio] (αναλογία διαστάσεων) είναι ρυθµισµένο σε [16:9],
µπορείτε να τραβήξετε περισσyτερες φωτογραφίες απy αυτές που
αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα (εκτyς αν η ρύθµιση είναι [RAW]).
36
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 37
Ταινίες
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση το διαθέσιµο χρyνο
εγγραφής. Αυτοί είναι οι συνολικοί χρyνοι για yλα τα αρχεία ταινίας. Η
συνεχής λήψη είναι δυνατή για 29 λεπτά περίπου. Το µέγιστο µέγεθος
ενyς αρχείου εικyνας είναι περίπου 2 GB.
(h (ώρες), m (λεπτά))
Χωρητικcτητα
Ρύθµιση
Εγγραφής
Σηµείωση
• Ο χρyνος εγγραφής των ταινιών ποικίλει, επειδή η φωτογραφική µηχανή
είναι εξοπλισµένη µε VBR (Μεταβλητy Ρυθµy Μπιτ) που ρυθµίζει αυτyµατα
την ποιyτητα εικyνας ανάλογα µε το σκηνικy λήψης.
uταν πραγµατοποιείτε εγγραφή ενyς γρήγορα κινούµενου θέµατος, η
εικyνα είναι πιο καθαρή, αλλά ο χρyνος εγγραφής µειώνεται διyτι χρειάζεται
περισσyτερη µνήµη για την εγγραφή.
Ο χρyνος εγγραφής εξαρτάται επίσης απy τις συνθήκες λήψης, το θέµα, ή
τις ρυθµίσεις ποιyτητας εικyνας/µεγέθους.
37
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 38
Άλλα
@ Αριθµcς φωτογραφιών που µπορούν να εγγραφούν
χρησιµοποιώντας µια µπαταρία
Ο κατά προσέγγιση αριθµyς εικyνων που µπορούν να εγγραφούν είναι
470 εικyνες yταν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή µε την
µπαταρία (παρέχεται) σε πλήρη ισχύ.
Σηµειώστε yτι οι πραγµατικοί αριθµοί µπορεί να είναι µικρyτεροι,
ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
• Ο αριθµyς υπολογίζεται µε µπαταρία σε πλήρη ισχύ και στις
παρακάτω συνθήκες:
– Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 25°C.
– Το [Quality] (Ποιyτητα) είναι ρυθµισµένο στο [Fine] (Υψηλή).
– Το [Autofocus Mode] (Λειτουργία αυτyµατης εστίασης) είναι
ρυθµισµένο στο [Single-shot AF].
– Μία λήψη κάθε 30 δευτερyλεπτα.
– Το φλας ενεργοποιείται µια φορά κάθε δύο φορές.
– Η συσκευή τίθεται εντyς και εκτyς λειτουργίας κάθε δέκα φορές.
– Χρήση της µπαταρίας που έχει φορτιστεί για µία ώρα αφού έχει
σβήσει η λυχνία CHARGE.
– Χρήση µέσου αποθήκευσης Sony “Memory Stick PRO Duo”
(πωλείται ξεχωριστά).
• Η µέθοδος µέτρησης βασίζεται στο πρyτυπο CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
38
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 39
Κατάλογος εικονιδίων στην οθcνη LCD
Εµφανίζονται εικονίδια στην οθyνη, υποδεικνύοντας την κατάσταση
της φωτογραφικής µηχανής.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ενδείξεις οθyνης, χρησιµοποιώντας το DISP
(Περιεχyµενα Οθyνης) στον τροχy ελέγχου.
Αναµονή λήψης
Οθyνη
Ένδειξη
Λειτουργία λήψης
Οθcνη γραφικών
Επιλογή Σκηνικού
Εγγραφή ταινίας
Αναγνώριση
Σκηνικού
Αναλογία
διαστάσεων
φωτογραφιών
Αναπαραγωγή
Μέγεθος
φωτογραφιών
Ποιyτητα εικyνας
φωτογραφιών
Αριθµyς φωτογραφιών που µπορούν
να εγγραφούν
39
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 40
Άλλα
Οθyνη
Ένδειξη
Οθyνη
Ένδειξη
Σφάλµα σύνδεσης
Ηλεκτρονικού
Σκοπεύτρου
(πωλείται χωριστά)
Λειτουργία
εγγραφής ταινιών
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης
Ηλεκτρονικού
Σκοπεύτρου
(πωλείται χωριστά)
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης
Κάρτα µνήµης/
Αναφyρτωση
Πλήρες αρχείο
βάσης δεδοµένων/
Σφάλµα αρχείου
βάσης δεδοµένων
Εγγράψιµος
χρyνος ταινιών
Λειτουργία
προβολής
Λειτουργία Eco
Εναποµένουσα
µπαταρία
Φάκελος αναπαραγωγής – Αριθµyς
αρχείου
Έξυπνο Ζουµ
Προστασία
Clear Image Zoom
Σειρά εκτύπωσης
Ψηφιακy Ζουµ
Φyρτιση φλας σε
εξέλιξη
Οθyνη
Φωτισµyς AF
Ένδειξη
Πλήκτρα
λογισµικού
Live view
∆εν εγγράφει ήχο
κατά την εγγραφή
ταινίας
SteadyShot/
Προειδοποίηση
SteadyShot
40
Οθyνη
Ένδειξη
Λειτουργία Φλας/
Μείωση Κοκκινίσµατος Ματιών
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 41
Οθyνη
Ένδειξη
Οθyνη
Αντιστάθµιση
Φλας
Ένδειξη
Κλείστρο
Χαµyγελου
Λειτουργία
Οδήγησης
Εφέ Εικyνας
Χρονοδιακyπτης
Αυτοφωτογράφισης
Λειτουργία
Φωτοµέτρησης
Ένδειξη
ευαισθησίας
ανίχνευσης
χαµyγελου
Λειτουργία
Εστίασης
Λειτουργία Περιοχής Εστίασης
Ανίχνευση
Προσώπων
Ισορροπία Λευκού
Οθyνη
Ένδειξη
Κατάσταση εστίασης
Ταχύτητα κλείστρου
Τιµή διαφράγµατος
Χειροκίνητη
µέτρηση
Εφέ Απαλού
∆έρµατος
Αντιστάθµιση
έκθεσης
DRO/Auto HDR
Ευαισθησία ISO
Αυτyµατο Καδράρισµα Πορτρέτου
∆ηµιουργικy Στυλ
Κλείδωµα Αυτyµατης Έκθεσης (AE)
Ένδειξη ταχύτητας
κλείστρου
Ένδειξη
διαφράγµατος
Χρyνος εγγραφής
της ταινίας (λεπτά:
δευτερyλεπτα)
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 42
Άλλα
Οθyνη
Ένδειξη
Εγγεγραµµένη
ηµεροµηνία/ώρα
της εικyνας
Αριθµyς εικyνας/
Αριθµών εικyνων
στη λειτουργία
προβολής
Εµφανίζεται yταν το
HDR δεν λειτούργησε στην εικyνα
Εµφανίζεται yταν το
Εφέ Εικyνας δεν
λειτούργησε στην
εικyνα.
Ιστyγραµµα
42
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 43
Μάθετε περισσcτερα για τη φωτογραφική µηχανή
(Εγχειρίδιο )
Το “Εγχειρίδιο ”, το οποίο εξηγεί λεπτοµερώς πώς να
χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή, περιλαµβάνεται στο CDROM (παρέχεται). Ανατρέξτε σε αυτy για λεπτοµερείς οδηγίες σχετικά
µε τις πολλές λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής.
@ Για χρήστες Windows
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε το
CD-ROM (παρέχεται) στον οδηγy CD-ROM.
2 Κάντε κλικ στο [Handbook].
3 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
4 Ξεκινήστε το “Εγχειρίδιο
” ( Handbook) απy τη
συντyµευση στην επιφάνεια εργασίας.
@ Για χρήστες Mac
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε το
CD-ROM (παρέχεται) στον οδηγy CD-ROM.
2 Επιλέξτε το φάκελο [Handbook] και αντιγράψτε στον
υπολογιστή σας το “Handbook.pdf” που είναι
αποθηκευµένο στο φάκελο [GB].
3 Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή, κάντε διπλy κλικ στο
“Handbook.pdf”.
43
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 44
Άλλα
Προφυλάξεις
Σχετικά µε τις διαθέσιµες
λειτουργίες της φωτογραφικής
µηχανής σας
• Η φωτογραφική µηχανή σας είναι
συµβατή µε 1080 60i, ή 1080 50i.
Για να ελέγξετε αν η φωτογραφική
µηχανή σας είναι συµβατή µε 1080
60i, ή µε 1080 50i, αναζητήστε τα
παρακάτω σήµατα στο κάτω µέρος
της φωτογραφικής µηχανής.
Φωτογραφική µηχανή συµβατή µε
1080 60i: 60i
Φωτογραφική µηχανή συµβατή µε
1080 50i: 50i
• Μπορεί να αισθανθείτε
συµπτώµατα δυσφορίας yπως
κyπωση των µατιών, ναυτία, ή
κούραση yταν παρακολουθείτε
εικyνες 3D που έχουν εγγραφεί µε
τη φωτογραφική µηχανή σε µια
οθyνη συµβατή µε 3D. uταν
παρακολουθείτε εικyνες 3D,
συστήνουµε να κάνετε διαλείµµατα
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
Επειδή η ανάγκη και η συχνyτητα
των διαλειµµάτων διαφέρει απy
άτοµο σε άτοµο, θα πρέπει να
θέσετε τα yρια που είναι κατάλληλα
για εσάς. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία,
σταµατήστε την παρακολούθηση
εικyνων 3D και συµβουλευτείτε ένα
γιατρy, ανάλογα µε την περίπτωση.
Επίσης, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της συνδεδεµένης
συσκευής ή του λογισµικού που
χρησιµοποιείται µε τη φωτογραφική
µηχανή. Η yραση των παιδιών είναι
πάντα ευαίσθητη (ειδικά των
παιδιών κάτω των έξι ετών). Πριν
τους επιτρέψετε να παρακολουθήσουν εικyνες 3D, παρακαλούµε
συµβουλευτείτε έναν ειδικy, yπως
για παράδειγµα έναν παιδίατρο ή
έναν οφθαλµίατρο. Φροντίστε τα
παιδιά σας να ακολουθούν τις πιο
πάνω προφυλάξεις.
44
Σηµειώσεις σχετικά µε την οθcνη
LCD και το φακc
• Η οθyνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
κατασκευάζεται µε χρήση πολύ
υψηλής τεχνολογίας και γι’ αυτyν
τον λyγο περισσyτερο απy το
99,99% των pixel είναι ενεργά και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν
αποτελεσµατικά. Ωστyσο, ενδέχεται
να υπάρχουν µερικές µικροσκοπικές
µαύρες κουκκίδες και/ή φωτεινές
κουκκίδες (λευκές, κyκκινες, µπλε,
ή πράσινες) οι οποίες εµφανίζονται
συνεχώς στην οθyνη LCD. Αυτές οι
κουκκίδες είναι φυσιολογικές, οφείλονται στην διαδικασία κατασκευής
και δεν επηρεάζουν µε κανένα τρyπο την εικyνα που καταγράφεται.
Μαύρες, λευκές,
κyκκινες, µπλε και
πράσινες κουκκίδες
• Μην κρατάτε τη φωτογραφική
µηχανή απy την οθyνη LCD.
• Ένας µαγνήτης είναι τοποθετηµένος
στο πίσω µέρος της οθyνης LCD.
Μην τοποθετείτε αντικείµενα που
επηρεάζονται απy µαγνητικά πεδία,
yπως δισκέτες ή πιστωτικές κάρτες,
ανάµεσα στην οθyνη LCD και το
σώµα της φωτογραφικής µηχανής.
Μαγνήτης
• Μπορεί να παραµένει ένα ίχνος της
εικyνας στην οθyνη LCD σε µέρη
µε χαµηλή θερµοκρασία. Αυτy δεν
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 45
αποτελεί βλάβη. Αν θέσετε σε
λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή
σε ένα µέρος µε χαµηλή
θερµοκρασία, η οθyνη LCD µπορεί
να σκοτεινιάσει προσωρινά.
• Μην πιέζετε δυνατά την οθyνη
LCD. Η οθyνη µπορεί να
αποχρωµατιστεί, µε αποτέλεσµα
την πρyκληση βλάβης.
• Μην εκθέτετε τη φωτογραφική
µηχανή σε άµεσο ηλιακy φως. Εάν
εστιαστεί ηλιακy φως σε ένα
κοντινy αντικείµενο, µπορεί να
προκληθεί φωτιά. uταν πρέπει να
αφήσετε τη φωτογραφική µηχανή
κάτω απy τον ήλιο, προσαρµyστε
το πρyσθιο κάλυµµα φακού.
Σχετικά µε τη χρήση φακών και
αξεσουάρ
Συστήνεται να χρησιµοποιείτε φακούς
/αξεσουάρ Sony σχεδιασµένα
σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά αυτής
της φωτογραφικής µηχανής. Η χρήση
προϊyντων άλλων κατασκευαστών
ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα
µείωση της λειτουργικyτητας της
φωτογραφικής µηχανής, ή την
πρyκληση ατυχηµάτων και βλαβών
στη φωτογραφική µηχανή.
Σχετικά µε την Έξυπνη Υποδοχή
Αξεσουάρ 2
Τοποθετήστε το διακyπτη
λειτουργίας της φωτογραφικής
µηχανής στη θέση OFF πριν
προσαρµyσετε ή αφαιρέσετε ένα
αξεσουάρ, yπως το φλας στην
Έξυπνη Υποδοχή Αξεσουάρ 2. uταν
προσαρµyζετε ένα αξεσουάρ,
συνδέστε το αξεσουάρ στην Έξυπνη
Υποδοχή Αξεσουάρ 2 µέχρι τέρµα και
σφίξτε τη βίδα. Βεβαιωθείτε yτι το
αξεσουάρ είναι τοποθετηµένο
σταθερά στη φωτογραφική µηχανή.
Μη χρησιµοποιείτε/αποθηκεύετε
τη φωτογραφική µηχανή στα
παρακάτω σηµεία
• Εξαιρετικά θερµά, ξηρά ή υγρά
σηµεία
Σε σηµεία yπως σε ένα αυτοκίνητο
σταθµευµένο στον ήλιο, το σώµα
της φωτογραφικής µηχανής µπορεί
να παραµορφωθεί και να προκληθεί
βλάβη.
• Κάτω απy το άµεσο φως του ήλιου
ή κοντά σε ένα θερµαντικy σώµα
Το σώµα της φωτογραφικής
µηχανής µπορεί να παραµορφωθεί
ή να αποχρωµατιστεί µε
αποτέλεσµα την πρyκληση βλάβης.
• Σηµεία µε έντονους κραδασµούς
• Σηµεία µε έντονα µαγνητικά πεδία
• Σηµεία µε άµµο ή πολλή σκyνη
Μην αφήσετε να εισχωρήσει άµµος
ή σκyνη στη φωτογραφική µηχανή.
Η άµµος ή η σκyνη µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στη
φωτογραφική µηχανή και µερικές
φορές αυτή η βλάβη µπορεί να µην
επισκευάζεται.
Σχετικά µε τη λαβή
Η λαβή είναι καλυµµένη µε µια ειδική
επίστρωση. Ενδέχεται να
αποχρωµατιστεί αν τριφτεί µε κάποιο
σκούρο ύφασµα, δέρµα, κλπ.
Σχετικά µε την αποθήκευση
Προσαρµyστε το κάλυµµα του φακού
yταν δεν χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή.
Σχετικά µε τη θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής
uταν χρησιµοποιείτε συνεχώς τη
φωτογραφική µηχανή για µεγάλο
χρονικy διάστηµα, η φωτογραφική
µηχανή ή η µπαταρία ενδέχεται να
θερµανθούν. Αυτy δεν αποτελεί
ένδειξη βλάβης.
Σχετικά µε τη θερµοκρασία
λειτουργίας
Η κάµερά σας έχει σχεδιαστεί για
χρήση σε θερµοκρασίες απy 0°C έως
40°C. ∆εν συστήνεται η εγγραφή σε
πολύ θερµά ή ψυχρά µέρη, των
οποίων η θερµοκρασία είναι έξω απy
αυτy το εύρος θερµοκρασιών.
45
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 46
Άλλα
Σχετικά µε τη συµπύκνωση
υγρασίας
Εάν η φωτογραφική µηχανή
µεταφερθεί απ’ ευθείας απy ένα
ψυχρy σε ένα θερµy µέρος, µπορεί
να σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας
στο εσωτερικy ή στο εξωτερικy της
συσκευής. Αυτή η συµπύκνωση
υγρασίας µπορεί να προκαλέσει
βλάβη στη φωτογραφική µηχανή.
Πως να αποφύγετε τη συµπύκνωση
υγρασίας
uταν µεταφέρετε τη φωτογραφική
µηχανή απy ένα ψυχρy σε ένα θερµy
µέρος, τοποθετήστε την σε µια
πλαστική σακούλα και αφήστε την να
προσαρµοστεί στις συνθήκες της
νέας τοποθεσίας για περίπου µια ώρα.
Εάν σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας
Θέστε τη φωτογραφική µηχανή εκτyς
λειτουργίας και περιµένετε περίπου
µια ώρα ώστε να εξατµιστεί η υγρασία. Σηµειώστε yτι εάν προσπαθήσετε
να καταγράψετε εικyνες ενώ
παραµένει υγρασία στο εσωτερικy
του φακού, δεν θα µπορέσετε να
καταγράψετε καθαρές εικyνες.
Σχετικά µε την εσωτερική
επαναφορτιζcµενη µπαταρία
Η κάµερά σας είναι εφοδιασµένη µε
µια επαναφορτιζyµενη µπαταρία ώστε
να διατηρεί την ηµεροµηνία, την ώρα
και άλλες ρυθµίσεις, ανεξάρτητα απy
το εάν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
Αυτή η επαναφορτιζyµενη µπαταρία
φορτίζεται για yσο διάστηµα χρησιµοποιείτε την κάµερά σας. Ωστyσο, η
µπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά εάν
χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική
µηχανή για µικρά χρονικά διαστήµατα.
Εάν δεν χρησιµοποιείτε καθyλου τη
φωτογραφική µηχανή, η µπαταρία
αποφορτίζεται τελείως σε περίπου 3
µήνες. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε την επαναφορτιζyµενη µπαταρία
πριν χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή. Ακyµα και αν δεν έχει
46
φορτιστεί η επαναφορτιζyµενη µπαταρία, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τη φωτογραφική µηχανή αρκεί να µην
θέλετε να καταγράψετε την ηµεροµηνία και την ώρα. Αν η φωτογραφική
µηχανή επαναφέρει τις ρυθµίσεις στις
προεπιλεγµένες τιµές τους κάθε
φορά που φορτίζετε την µπαταρία, η
εσωτερική επαναφορτιζyµενη
µπαταρία ενδέχεται να έχει
εξαντλήσει το yριο ζωής της.
Συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρyσωπο της Sony ή το τοπικy
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
Μέθοδος φcρτισης της εσωτερικής
επαναφορτιζcµενης µπαταρίας
Τοποθετήστε µια φορτισµένη
µπαταρία στη φωτογραφική µηχανή,
ή συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή
στην πρίζα χρησιµοποιώντας τον
Μετασχηµατιστή AC (παρέχεται) και
αφήστε την εκτyς λειτουργίας για 24
ώρες ή περισσyτερο.
Σχετικά µε τις κάρτες µνήµης
Μην τοποθετείτε ετικέτα κτλ. Πάνω σε
µια κάρτα µνήµης ή προσαρµογέα κάρτας. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.
Σηµειώσεις σχετικά µε την
εγγραφή/αναπαραγωγή
• uταν χρησιµοποιείτε για πρώτη φορά κάρτα µνήµης µε τη φωτογραφική µηχανή, συστήνεται να διαµορφώσετε την κάρτα πριν τη λήψη,
χρησιµοποιώντας τη φωτογραφική
µηχανή για σταθερή απyδοση της
κάρτας µνήµης. Σηµειώστε yτι η
διαµyρφωση διαγράφει µyνιµα yλα
τα δεδοµένα στην κάρτα µνήµης και
δεν ανακτώνται. Αποθηκεύστε τα
απαραίτητα δεδοµένα σε
υπολογιστή κτλ.
• Αν εγγράφετε/διαγράφετε επανειληµµένα εικyνες, ενδέχεται να
προκληθεί κατακερµατισµyς
δεδοµένων στην κάρτα µνήµης. Οι
ταινίες µπορεί να µην αποθηκεύονται ή εγγράφονται. Στην περίπτωση
αυτή, αποθηκεύστε τις εικyνες σε
υπολογιστή ή άλλο αποθηκευτικy
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 47
χώρο και στη συνέχεια διαµορφώστε
την κάρτα µνήµης.
• ∆εν µπορεί να υπάρξει αποζηµίωση
για τα εγγεγραµµένα δεδοµένα,
ακyµα κι αν η εγγραφή ή η
αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή
λyγωβλάβης της φωτογραφικής
µηχανής ή της κάρτας µνήµης κτλ.
• Για να αποφύγετε ενδεχyµενο
κίνδυνο απώλειας δεδοµένων,
φροντίστε να αντιγράφετε πάντα
(κρατώντας αντίγραφα ασφαλείας)
τα δεδοµένα σε άλλο µέσο.
• Προτού προσπαθήσετε να
καταγράψετε µοναδικά γεγονyτα τα
οποία δεν πρyκειται να
επαναληφθούν, µπορεί να θέλετε να
κάνετε µια δοκιµαστική εγγραφή,
ώστε να βεβαιωθείτε yτι η
φωτογραφική µηχανή λειτουργεί
κανονικά.
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή δεν
διαθέτει προστασία ενάντια στη
σκyνη και την επαφή µε το νερy,
yπως επίσης δεν είναι αδιάβροχη.
• Μη στρέφετε τη φωτογραφική
µηχανή προς τον ήλιο ή άλλο έντονο
φως. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη
στη φωτογραφική µηχανή.
• Μην κοιτάζετε τον ήλιο ή ένα
έντονο φως µέσα απy ένα φακy που
έχετε αφαιρέσει. Μπορεί να
προκληθεί ανεπανyρθωτη ζηµιά στα
µάτια σας ή βλάβη στο φακy.
• Μην χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή σε µέρη yπου
παράγονται ισχυρά ραδιοκύµατα ή
εκπέµπεται ακτινοβολία. Η
φωτογραφική µηχανή ενδέχεται να
µην µπορεί να πραγµατοποιήσει
κανονική εγγραφή ή αναπαραγωγή.
• Η χρήση της φωτογραφικής
µηχανής σε µέρη µε άµµο ή σκyνη
µπορεί να προκαλέσει βλάβες.
• Εάν παρατηρηθεί συµπύκνωση
υγρασίας, αποµακρύνετε την
υγρασία πριν χρησιµοποιήσετε ξανά
τη φωτογραφική µηχανή (σελίδα 46).
• Μην τραντάζετε και µην
καταφέρνετε χτυπήµατα στη
φωτογραφική µηχανή. Μπορεί να
σηµειωθούν βλάβες, αδυναµία
εγγραφής εικyνων, yπως επίσης και
αδυναµία χρήσης της κάρτας
µνήµης, καταστροφή ή απώλεια των
δεδοµένων εικyνας.
• Καθαρίστε την επιφάνεια του φλας
πριν τη χρήση. Εάν η σκyνη αλλάξει
χρώµα ή κολλήσει στην επιφάνεια
του φλας λyγω της θερµyτητας που
παράγεται απy το φλας, ενδέχεται
να µην εκπέµπεται αρκετy φως.
• Φυλάξτε τη φωτογραφική µηχανή,
τα παρεχyµενα αξεσουάρ, κλπ.,
µακριά απy τα παιδιά. Υπάρχει
κίνδυνος κατάποσης µιας κάρτας
µνήµης, κλπ. Εάν παρουσιαστεί
κάποιο τέτοιο πρyβληµα,
συµβουλευτείτε αµέσως ένα γιατρy.
Σχετικά µε τις εικcνες RAW
Για να δείτε εικyνες RAW που έχουν
εγγραφεί µε τη φωτογραφική
µηχανή, χρειάζεστε το “Image Data
Converter” που περιέχεται στο
(παρεχyµενο) CD-ROM. Αν δεν
σκοπεύετε να τροποποιήσετε τις
εικyνες που καταγράφετε,
συστήνουµε να πραγµατοποιείτε
λήψη εικyνων χρησιµοποιώντας το
φορµά JPEG.
Σηµειώσεις σχετικά µε την
αναπαραγωγή ταινιών σε άλλες
συσκευές
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή
χρησιµοποιεί το MPEG-4 AVC/Η.264
High Profile για την εγγραφή σε
φορµά AVCHD. Οι ταινίες που
έχουν εγγραφεί σε φορµά AVCHD
µε αυτή τη φωτογραφική µηχανή
δεν µπορούν να αναπαραχθούν µε
τις παρακάτω συσκευές.
– Άλλες συσκευές συµβατές µε το
φορµά AVCHD που δεν
υποστηρίζουν το High Profile
– Συσκευές µη συµβατές µε το
φορµά AVCHD
47
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 48
Άλλα
• Αυτή η φωτογραφική µηχανή
χρησιµοποιεί επίσης το MPEG-4
AVC/Η.264 Main Profile για την
εγγραφή σε φορµά MP4. Για αυτy
το λyγο, οι ταινίες που έχουν
εγγραφεί σε φορµά MP4 µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή δεν µπορούν
να αναπαραχθούν σε συσκευές
διαφορετικές απy αυτές που
υποστηρίζουν το MPEG-4
AVC/Η.264.
• Οι δίσκοι που έχουν εγγραφεί µε
ποιyτητα εικyνας HD (υψηλή
ευκρίνεια) µπορούν να
αναπαραχθούν µyνο σε συσκευές
συµβατές µε το φορµά AVCHD. Οι
συσκευές αναπαραγωγής και
εγγραφής DVD δεν µπορούν να
αναπαράγουν δίσκους µε ποιyτητα
εικyνας HD, διyτι δεν είναι
συµβατές µε το φορµά AVCHD.
Επίσης, οι συσκευές αναπαραγωγής
ή εγγραφής DVD ενδέχεται να µην
µπορούν να αποβάλλουν τους
δίσκους ποιyτητας εικyνας HD.
Προειδοποίηση για τα πνευµατικά
δικαιώµατα
Τα τηλεοπτικά προγράµµατα, οι
ταινίες, οι βιντεοκασέτες και άλλου
είδους υλικy µπορεί να
προστατεύονται απy πνευµατικά
δικαιώµατα. Η µη εξουσιοδοτηµένη
εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να
αντίκειται στις προβλέψεις της
νοµοθεσίας περί πνευµατικών
δικαιωµάτων.
Οι εικcνες που χρησιµοποιούνται
σε αυτc το εγχειρίδιο
Οι φωτογραφίες που
χρησιµοποιούνται ως παραδείγµατα
σε αυτy το εγχειρίδιο έχουν
αναπαραχθεί και δεν είναι
πραγµατικές εικyνες που έχουν
ληφθεί µε αυτή τη φωτογραφική
µηχανή.
48
Σχετικά µε τις προδιαγραφές
δεδοµένων που περιγράφονται σε
αυτc το εγχειρίδιο
Τα δεδοµένα σχετικά µε την απyδοση
και τις προδιαγραφές καθορίζονται
υπy τις κάτωθι συνθήκες, εκτyς αν
περιγράφεται διαφορετικά στο
εγχειρίδιο αυτy: σε µέτρια
θερµοκρασία περιβάλλοντος 25°C και
χρησιµοποιώντας µπαταρία που έχει
φορτιστεί για µια ώρα αφού έχει
σβήσει η λυχνία CHARGE.
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 49
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Φωτογραφική µηχανή
[Σύστηµα]
Τύπος Φωτογραφικής µηχανής:
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
µε Εναλλάξιµους Φακούς
Φακyς: Φακοί E-mount
[Αισθητήρας εικcνας]
Αισθητήρας εικyνας: Αισθητήρας
εικyνας CMOS 23,5×15,6 mm
(φορµά APS-C)
Συνολικyς αριθµyς πίξελ του
αισθητήρα εικyνας: Περίπου
16 500 000 πίξελ
Αριθµyς ενεργών πίξελ της
φωτογραφικής µηχανής: Περίπου
16 100 000 πίξελ
[Λειτουργία Προστασίας απc τη
Σκcνη]
Σύστηµα: Φορτισµένο προστατευτικy
επίχρισµα επάνω στο Φίλτρο
Χαµηλής ∆ιέλευσης και
υπερηχητικyς µηχανισµyς
δyνησης
[Σύστηµα Αυτcµατης Εστίασης]
Σύστηµα: Σύστηµα εντοπισµού
αντίθεσης
Εύρος Ευαισθησίας: 0 EV έως 20 EV
(σε ισοδύναµο ISO 100 µε φακy
F2.8)
[Έλεγχος Έκθεσης]
Μέθοδος µέτρησης: Μέτρηση 1 200
τµηµάτων απy τον αισθητήρα
εικyνας
Εύρος Μέτρησης: 0 EV έως 20 EV (σε
ισοδύναµο ISO 100 µε φακy F2.8)
Ευαισθησία ISO (∆είκτης
συνιστάµενης έκθεσης):
Φωτογραφίες: AUTO, ISO 200 –
16000
Ταινίες: AUTO, ISO 200 – 3 200
Αντιστάθµιση έκθεσης: ± 3.0 EV
(βήµα 1/3 EV)
[Κλείστρο]
Τύπος: Ηλεκτρονικά ελεγχyµενο,
κάθετης κίνησης, τύπου εστιακού
επιπέδου
Εύρος ταχυτήτων: 1/4000 του δευτερολέπτου έως 30 δευτερyλεπτα,
BULB (βήµα 1/3 EV)
Ταινίες: 1/4 000 του δευτερολέπτου
1/4 του δευτερολέπτου, έως 1/30
στη λειτουργία AUTO (βήµα 1/3
EV)
Ταχύτητα συγχρονισµού φλας: 1/160
του δευτερολέπτου
[Μέσο εγγραφής]
Μέσο αποθήκευσης “Memory Stick
PRO Duo”, κάρτα µνήµης SD
[Οθcνη LCD]
Πάνελ LCD: TFT (τύπου 3.0), 7,5 cm
Συνολικyς αριθµyς κουκκίδων:
921600 (640×3 (RGB)×480)
κουκκίδες
[Ακροδέκτες εισcδου/εξcδου]
USB: Micro USB τύπου Β
HDMI: Μίνι ακροδέκτης HDMI τύπου
C
[Τροφοδοσία ρεύµατος]
Χρησιµοποιούµενη µπαταρία:
Επαναφορτιζyµενη µπαταρία
NP-FW50
[Άλλα]
Εκτύπωση Exif: Συµβατή
PRINT image matching IIΙ: Συµβατή
∆ιαστάσεις (σύµφωνα µε το πρyτυπο
CIPA): Περίπου 117.3 mm×66.6
mm×41.3 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος (σύµφωνα µε το πρyτυπο
CIPA):
Περίπου 314 γρ. (µε µπαταρία και
“Memory Stick PRO Duo”)
Περίπου 255 γρ. (µyνο η
φωτογραφική µηχανή)
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0°C έως
+40°C
Φορµά αρχείων:
Φωτογραφία: συµβατy µε JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), συµβατy µε DPOF
49
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 50
Άλλα
Φωτογραφίες 3D: Συµβατy µε
MPO (MPF Extended (Disparity
Image))
Ταινία (φορµά AVCHD): φορµά
AVCHD Ver. 2.0
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: Dolby Digital 2 καναλιών
Dolby Digital Stereo Creator
• Κατασκευάζεται κατyπιν αδείας
των Dolby Laboratories.
Ταινία (φορµά MP4):
Βίντεο: MPEG-4 AVC/H.264
Ήχος: MPEG-4 AAC-LC 2
καναλιών
Επικοινωνία USB: USB υψηλής
ταχύτητας (συµβατy µε USB 2.0)
[Φλας]
Αριθµyς οδηγού Φλας: GN 6 (σε
µέτρα µε ISO 100)
Χρyνος επαναλειτουργίας: Περίπου 3
δευτερyλεπτα
Κάλυψη φλας: Κάλυψη φακού 16 mm
(εστιακή απyσταση που
υποδεικνύεται στο φακy)
Αντιστάθµιση φλας: ± 2.0 EV (βήµα
1/3 EV)
Μετασχηµατιστής εναλλασσcµενου ρεύµατος AC-UB10/UB10B
Απαιτήσεις τροφοδοσίας: 100 V - 240
V AC, 50/60 Hz, 70 mA
Τάση εξyδου: 5 V DC, 0, 5 A
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0°C έως
40°C
Θερµοκρασία φύλαξης: -20°C έως
+60°C
∆ιαστάσεις: Περίπου 50 mm×22 mm
×54 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος:
Μοντέλα για ΗΠΑ και Καναδά:
Περίπου 48 γρ.
Χώρες/περιοχές εκτyς ΗΠΑ και
Καναδά: Περίπου 43 γρ.
50
Επαναφορτιζcµενη µπαταρία
NP-FW50
Χρησιµοποιούµενη µπαταρία:
Μπαταρία ιyντων λιθίου
Μέγιστη τάση: DC 8,4 V
Ονοµαστική τάση: DC 7,2 V
Μέγιστη τάση φyρτισης: DC 8,4 V
Μέγιστο ρεύµα φyρτισης: 1,02 Α
Χωρητικyτητα: Τυπική 7,7 Wh (1.080
mAh)
Ελάχιστη 7,3 Wh (1.020 mAh)
Μέγιστες διαστάσεις:
Περίπου 31,8×18,5×45 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος: Περίπου 57 g
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 51
Φακcς
Φακyς
Φακyς E16 mm
µονής εστίασης
Φακyς zoom
Ε18 – 55
Φακyς zoom
Ε55 – 210
Φωτογραφική
µηχανή
Εστιακή απyσταση
ισοδύναµη µε
φορµά 35 mm1)(mm)
Lens-groups
elements
Γωνία θέασης1)
Ελάχιστη εστίαση2)
(µέτρα)
Μέγιστη µεγέθυνση
(×)
Ελάχιστο f-stop
Μέγιστη µεγέθυνση
(×)
∆ιαστάσεις (µεγ.
διάµετρος × ύψος
(mm)
Βάρος (γρ.)
Εφέ αντιστάθµισης3)
Περίπου
4 βήµατα
Περίπου
4 βήµατα
1) Οι τιµές για την εστιακή απyσταση ισοδύναµο µε φορµά 35mm και τη γωνία
θέασης βασίζονται σε ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές εξοπλισµένες µε
αισθητήρα εικyνας µεγέθους APS-C.
2) Η ελάχιστη εστίαση είναι η κοντινyτερη απyσταση απy τον αισθητήρα
εικyνας µέχρι το θέµα.
3) Ταχύτητα κλείστρου (διαφέρει ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης)
4) Η λειτουργία οπτικής σταθεροποίησης εικyνας δεν είναι διαθέσιµη.
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπyκεινται σε αλλαγές
χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.
51
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 52
Άλλα
Σηµείωση σχετικά µε την εστιακή
απcσταση
Η γωνία εικyνας αυτής της φωτογραφικής µηχανής είναι πιο στενή απy µια
φωτογραφική µηχανή µε φιλµ τύπου
35 mm. Μπορείτε να βρείτε την κατά
προσέγγιση ισοδύναµη εστιακή
απyσταση µιας φωτογραφικής
µηχανής µε φιλµ τύπου 35 mm και να
τραβήξετε µε την ίδια γωνία εικyνας,
αυξάνοντας την εστιακή απyσταση
του φακού σας κατά το ήµισυ.
Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας
έναν φακy των 50 mm, µπορείτε να
επιτύχετε το κατά προσέγγιση
ισοδύναµο ενyς φακού 75 mm µιας
φωτογραφικής µηχανής µε φιλµ τύπου
35 mm.
Σηµείωση σχετικά µε τη συµβατcτητα των δεδοµένων εικcνας
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή
εναρµονίζεται µε το γενικy πρyτυπο
DCF (Πρyτυπο Κανyνων Σχεδιασµού
για τα Συστήµατα Αρχείων στις
Κάµερες), το οποίο καθιερώθηκε
απy την JEITA (Ένωση Βιοµηχανιών
Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής
Τεχνολογίας της Ιαπωνίας).
• ∆εν εγγυyµαστε την αναπαραγωγή
απy άλλες συσκευές εικyνων οι
οποίες έχουν εγγραφεί µε την
κάµερά σας, ούτε την αναπαραγωγή απy την κάµερά σας εικyνων
που έχουν εγγραφεί ή υποστεί
επεξεργασία µε άλλες συσκευές.
Εµπορικά σήµατα
• Το
είναι εµπορικy σήµα της
Sony Corporation.
• Το “Memory Stick”, το
, το
“Memory Stick PRO”, το
, το “Memory Stick
Duo”, το
, το
“Memory Stick PRO Duo”, το
, το “Memory
Stick PRO-HG Duo”, το
, το “Memory
Stick Micro”, το “MagicGate” και το
52
είναι εµπορικά
σήµατα της Sony Corporation.
• Το “InfoLITHIUM” είναι εµπορικy
σήµα της Sony Corporation.
• Το “PhotoTV HD” είναι εµπορικy
σήµα της Sony Corporation.
• Το Blu-ray Disc™ και το Blu-ray™
είναι εµπορικά σήµατα του Blu-ray
Disc Association.
• Το “AVCHD” και το λογyτυπο
“AVCHD” είναι εµπορικά σήµατα
της Panasonic Corporation και της
Sony Corporation.
• Το Dolby και το σύµβολο µε το
διπλy D είναι εµπορικά σήµατα των
Dolby Laboratories.
• Τα Microsoft, Windows, DirectX και
Windows Vista είναι κατοχυρωµένα
εµπορικά σήµατα ή εµπορικά
σήµατα της Microsoft Corporation
στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες.
• Το HDMI, το λογyτυπο HDMI και το
High-Definition Multimedia Interface
είναι εµπορικά σήµατα ή
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα
της HDMI Licensing LLC.
• Τα Mac και Mac OS είναι είτε
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα,
είτε εµπορικά σήµατα της Apple
Inc.
• Το PowerPC είναι κατοχυρωµένο
εµπορικy σήµα της IBM Corporation
στις Η.Π.Α.
• Τα Intel, Intel Core και Pentium είναι
εµπορικά σήµατα ή κατοχυρωµένα
εµπορικά σήµατα της Intel
Corporation.
• Το λογyτυπο SDXC είναι εµπορικy
σήµα της SD-3C, LLC.
• Το Eye-Fi είναι εµπορικy σήµα της
Eye-Fi Inc.
• Το MultiMediaCard είναι εµπορικy
σήµα του MultiMediaCard
Association.
• Το
και το “PlayStation” είναι
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα
της Sony Computer Entertainment
Inc.
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 53
• Το Adobe είναι κατοχυρωµένο
εµπορικy σήµα ή εµπορικy σήµα
της Adobe Systems Incorporated
στις Ηνωµένες Πολιτείες και/ή
άλλες χώρες.
• Επιπλέον, yλα τα άλλα ονyµατα
συστηµάτων και προϊyντων τα
οποία χρησιµοποιούνται σε αυτy το
εγχειρίδιο είναι εν γένει εµπορικά
σήµατα, ή κατοχυρωµένα εµπορικά
σήµατα των αντίστοιχων
δηµιουργών ή κατασκευαστών.
Ωστyσο, τα ™ και ® δεν
αναφέρονται σε κάθε περίπτωση σε
αυτy το εγχειρίδιο.
• Απολαύστε ακyµα περισσyτερο το
PlayStation3 σας πραγµατοποιώντας
λήψη της εφαρµογής για
PlayStation3 απy το PlayStation
Store (yπου είναι διαθέσιµο).
• Η εφαρµογή για PlayStation 3
απαιτεί ένα λογαριασµy στο
PlayStation Network και λήψη της
εφαρµογής.
Είναι διαθέσιµη στις περιοχές που
είναι διαθέσιµο το PlayStation
Store.
Μπορείτε να βρείτε πρyσθετες
πληροφορίες για αυτy το προϊyν,
καθώς και απαντήσεις σε συχνές
ερωτήσεις στον ∆ικτυακy Τyπο
Υποστήριξης Πελατών.
http://www.sony.net/
53
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 54
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτy το προϊyν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι απy τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊyν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου µας
εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλyγους, στους
καταλyγους προϊyντων µας και στις ιστοσελίδες µας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης
προτού να έρθετε σε επαφή µε τον προµηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊyν της Sony που αγοράσατε, εφ’ yσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα
φυλλάδια που συνyδευαν το προϊyν σας, υπy την προϋπyθεση yτι αγοράστηκε εντyς της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται yτι το προϊyν είναι απαλλαγµένο απy κάθε ελάττωµα σχετιζyµενο µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ απy την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµyδια για
να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα yπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντyς της περιyδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικy το προϊyν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής
αγοράς) λyγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της
Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊyν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντyς
εύλογου χρyνου, βάσει των yρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊyντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή
ανακυκλωµένα προϊyντα ή εξαρτήµατα. uλα τα προϊyντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται
ιδιοκτησία της Sony.
_ροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µyνο εάν προσκοµισθεί το πρωτyτυπο
τιµολyγιο ή η απyδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊyντος
και του ονyµατος του εµπyρου) µαζί µε το ελαττωµατικy προϊyν εντyς της περιyδου εγγύησης. Η Sony και
τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα προαναφερyµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απy
αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊyν ή το µοντέλο του προϊyντος ή το yνοµα του εµπyρου. Η παρούσα
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο σειριακyς αριθµyς του προϊyντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα
αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊyν σας για επισκευή κατά
την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη
µεταφορά του προϊyντος σας προς και απy τη Sony ή µέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
n Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
ενyς προϊyντος yπως µη επαναφορτιζyµενες µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
n Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λyγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική
ατοµική ή οικιακή χρήση.
n Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊyν που προκλήθηκαν απy
o Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
‚ του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊyν ή βλάβη
σε οθyνες υγρών κρυστάλλων
‚ µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊyντος
‚ µη συντήρηση του προϊyντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή χρήση του προϊyντος µε τρyπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρyτυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα yπου έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊyν.
o Μολύνσεις απy ιούς ή χρήση του προϊyντος µε λογισµικy που δεν παρέχεται µε το προϊyν ή λανθασµένη
εγκατάσταση του λογισµικού.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία
ενσωµατώνεται το προϊyν εκτyς απy άλλα προϊyντα της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται
µε το εν λyγω προϊyν.
o Χρήση του προϊyντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακy εξοπλισµy και άλλα προϊyντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρyτυπο δεν συνιστώνται απy τη Sony.
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 55
o Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απy άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
o Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται:
‚ η αναβάθµιση του προϊyντος πέρα απy τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης
ή
‚ οι τροποποιήσεις του προϊyντος µε σκοπy να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρyτυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊyν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική θερµyτητα,
ακατάλληλο εξαερισµy, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση εισyδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µyνο τα υλικά µέρη του προϊyντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικy (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρyκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης απy
τον τελικy χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις απy την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των yσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του
νyµου ή άλλη) yσον αφορά την ποιyτητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλyτητα του
προϊyντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊyν, για συγκεκριµένο σκοπy. Εάν η ισχύουσα
νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή
της µyνο στη µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν
εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νyµος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της
παρούσας εγγύησης.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊyντων που υπyκεινται στους yρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊyντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων
– των οικονοµικών και άυλων απωλειών – του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊyντος –
της απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων, απyλαυσης ή χρήσης του προϊyντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεµένων προϊyντων – της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακyλουθης απώλειας ή ζηµίας ακyµη και αν
αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε:
o Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του προϊyντος ή συνδεδεµένων προϊyντων λyγω ελαττωµάτων ή
µη διαθεσιµyτητας κατά την περίοδο που αυτy βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιµyτητας του προϊyντος, απώλεια χρyνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
o Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν απy το προϊyν ή απy συνδεδεµένα προϊyντα.
o Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή
o Μολύνσεις απy ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που υπyκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απyλυτης ευθύνης (ακyµα και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατyτητα πρyκλησης τέτοιων ζηµιών).
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την ευθύνη της µyνο στη µέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για
παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµy ζηµιών που οφείλονται σε αµέλεια,
σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δyλο και παρyµοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊyντος, ωστyσο αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µyνο περιορισµούς ευθυνών υψηλyτερου βαθµού,
θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσcµενα νcµιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που απορρέουν απy την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε
τους yρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν απy την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών προϊyντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει
τα νyµιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να
περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των προσώπων απy τα οποία αγοράσατε το προϊyν. Η
διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας εναπyκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 1.0 - 01.2004
D.T.P. TOP COLOR E.Π.E.
NEX-F3_Layout 1 03/05/2012 12:08 ΜΜ Page 56
ΓIA ΠΛHPOΦOPIEΣ SERVICE ΠAPAKAΛOYME EΠIKOINΩNHΣTE ΣTO
801 11 92000, e-mail: cic-greece@eu.sony.com
Download PDF

advertising