Sony | NEX-C3 | Sony NEX-C3 Οδηγίες χρήσης

NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 1
Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή
µε Εναλλάξιµους Φακούς
NEX-C3
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 2
Αρχείο του Κατcχου
Ο αριθµcς του µοντέλου και ο σειριακcς αριθµcς βρίσκονται στο κάτω
µέρος της συσκευής. Καταγράψτε το σειριακc αριθµc στο χώρο που
παρέχεται παρακάτω. Ανατρέξτε σε αυτούς τους αριθµούς σε κάθε
περίπτωση που θα επικοινωνήσετε µε τον αντιπρcσωπο της Sony σχετικά
µε αυτc το προϊcν.
Αριθµcς µοντέλου NEX-C3
Σειριακcς αριθµcς
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
– ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ
– ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΠΙΣΤΑ
ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
Αν το σχήµα του φις δεν ταιριάζει στην πρίζα παροχής ρεύµατος,
χρησιµοποιήστε έναν προσαρµογέα κατάλληλου τύπου για την πρίζα σας.
ΠΡΟΣΟΧΗ
@ Μπαταρία
Αν δεν µεταχειριστείτε σωστά την µπαταρία, αυτή µπορεί να διαρραγεί, να
προκαλέσει φωτιά ή ακcµα και χηµικά εγκαύµατα. Λάβετε τις παρακάτω
προφυλάξεις.
• Μην αποσυναρµολογείτε την µπαταρία.
• Μην ανοίξετε την µπαταρία και µην την εκθέσετε σε οποιασδήποτε
µορφής καταπονήσεις, cπως σφυροκcπηµα, ρίψη στο έδαφος ή
ποδοπάτηµα.
• Μη βραχυκυκλώσετε την µπαταρία και µην επιτρέψετε την επαφή
µεταλλικών αντικειµένων µε τους ακροδέκτες της µπαταρίας.
• Μην εκθέσετε την µπαταρία σε υψηλές θερµοκρασίες που υπερβαίνουν
τους 60° C, cπως να την αφήσετε εκτεθειµένη σε άµεσο ηλιακc φως ή
στο εσωτερικc ενcς αυτοκινήτου σταθµευµένου στον ήλιο.
• Μην εκθέσετε την µπαταρία σε φωτιά.
• Μην πιάνετε µπαταρίες ιcντων λιθίου που έχουν πάθει ζηµιά ή
παρουσιάζουν διαρροή.
2
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 3
• Φροντίστε να φορτίζετε την µπαταρία χρησιµοποιώντας ένα γνήσιο
φορτιστή µπαταριών της Sony ή µια συσκευή που µπορεί να φορτίσει
την µπαταρία.
• Κρατήστε την µπαταρία µακριά απc τα παιδιά.
• ∆ιατηρήστε την µπαταρία στεγνή.
• Αντικαταστήστε τη µcνο µε την ίδια ή ισοδύναµου τύπου µπαταρία που
προτείνεται απc τη Sony.
• Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες µπαταρίες cπως περιγράφεται σε
αυτές τις οδηγίες.
@ Φορτιστής µπαταρίας
Ακcµα και αν η λυχνία CHARGE δεν είναι φωτισµένη, ο φορτιστής της
µπαταρίας δεν είναι αποσυνδεδεµένος απc την πηγή τροφοδοσίας
ρεύµατος AC (ηλεκτρικc δίκτυο) cσο είναι συνδεδεµένος στην πρίζα. Αν
παρουσιαστεί κάποιο πρcβληµα ενώ χρησιµοποιείτε το φορτιστή
µπαταριών, διακcψτε αµέσως την τροφοδοσία αποσυνδέοντας το φις απc
την πρίζα.
_ταν παρέχεται καλώδιο ρεύµατος, το καλώδιο ρεύµατος µπορεί να
χρησιµοποιηθεί µcνο µε αυτή τη µονάδα και δεν πρέπει να
χρησιµοποιείται µε οποιαδήποτε άλλη µονάδα.
3
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 4
Σηµείωση για τους Πελάτες στην Ευρώπη
@ Σηµείωση για τους πελάτες στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι
Οδηγίες της ΕΕ
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊcντος είναι η Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος
Αντιπρcσωπος για την ηλεκτροµαγνητική συµβατcτητα (EMC) και την
ασφάλεια προϊcντων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιαδήποτε θέµατα σέρβις ή εγγύησης,
παρακαλούµε ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά
έγγραφα σέρβις ή εγγύησης.
Το προϊcν αυτc έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί cτι συµµορφώνεται µε τα
cρια τα οποία έχουν τεθεί µε την Οδηγία EMC για τη χρήση καλωδίων
σύνδεσης µε µήκος µικρcτερο απc 3 µέτρα.
@ Προσοχή
Ηλεκτροµαγνητικά πεδία µε συγκεκριµένες συχνcτητες ενδέχεται να
επηρεάσουν την εικcνα και τον ήχο αυτής της µονάδας.
@ Σηµείωση
Εάν λcγω στατικού ηλεκτρισµού ή ηλεκτροµαγνητικών πεδίων η
µετάδοση δεδοµένων διακοπεί στη µέση (αποτύχει), επανεκκινήστε την
εφαρµογή ή αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το καλώδιο επικοινωνίας
(USB κλπ.).
4
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 5
@ Απ4ρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά
συστήµατα αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτc επάνω στο προϊcν ή στη συσκευασία του
υποδεικνύει cτι το προϊcν αυτc δεν θα πρέπει να απορρίπτεται
µαζί µε τα συνηθισµένα οικιακά απορρίµµατα. Αντίθετα θα
πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο αποκοµιδής για
την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας cτι το προϊcν αυτc απορρίπτεται σωστά,
βοηθάτε στο να αποτραπούν cποιες αρνητικές επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προέκυπταν απc τη µη
κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊcντος. Η
ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονcµηση των φυσικών πcρων.
Για περισσcτερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του
προϊcντος, επικοινωνήστε µε τις δηµοτικές αρχές της περιοχής σας, µε
την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριµµάτων ή το κατάστηµα απc
το οποίο αγοράσατε το προϊcν.
5
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 6
@ Απ4ρριψη χρησιµοποιηµένων µπαταριών (ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα
αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτc επάνω στην µπαταρία ή στη συσκευασία
δείχνει cτι η µπαταρία που παρέχεται µε αυτc το προϊcν δεν
πρέπει να αντιµετωπίζεται cπως τα οικιακά απορρίµµατα. Σε
µερικές µπαταρίες αυτc το σύµβολο ενδέχεται να
χρησιµοποιείται σε συνδυασµc µε ένα χηµικc σύµβολο. Τα
χηµικά σύµβολα του υδραργύρου (Hg) ή του µολύβδου (Pb) προστίθενται
αν η µπαταρία περιέχει περισσcτερο απc 0,0005% υδράργυρο ή 0,004%
µcλυβδο. Εξασφαλίζοντας τη σωστή απcρριψη αυτών των µπαταριών,
βοηθάτε στην πρcληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να
προκληθούν απc τη µη ενδεδειγµένη διάθεση της µπαταρίας. Η
ανακύκλωση των υλικών βοηθάει στη διαφύλαξη των φυσικών πcρων.
Στην περίπτωση προϊcντων που για λcγους ασφαλείας, επιδcσεων, η
ακεραιcτητας δεδοµένων απαιτούν τη µcνιµη σύνδεση µε µια
ενσωµατωµένη µπαταρία, αυτή η µπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται
µcνο απc εξουσιοδοτηµένο τεχνικc προσωπικc. Για να εξασφαλίσετε τη
σωστή µεταχείριση της µπαταρίας, παραδώστε το προϊcν στο τέλος της
διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σηµείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση cλων των άλλων µπαταριών, παρακαλούµε δείτε το
τµήµα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε µε ασφάλεια την µπαταρία απc
το προϊcν.
Παραδώστε την µπαταρία στο κατάλληλο σηµείο συλλογής των
χρησιµοποιηµένων µπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσcτερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του προϊcντος ή της
µπαταρίας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις τοπικές ∆ηµοτικές Αρχές,
την τοπική υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή το κατάστηµα
απc το οποίο αγοράσατε το προϊcν.
6
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 7
Περιεχ4µενα
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Έλεγχος των παρεχcµενων αξεσουάρ ................................................9
Αναγνώριση των µερών της συσκευής ..............................................10
Προετοιµασία της µπαταρίας ..............................................................14
Προσαρµογή/αφαίρεση του φακού.....................................................17
Εισαγωγή κάρτας µνήµης (πωλείται ξεχωριστά)...............................19
Toπoθέτηση του φλας .........................................................................20
Ενεργοποίηση της φωτογραφικής µηχανής και ρύθµιση της
ηµεροµηνίας .........................................................................................22
Εκµάθηση των βασικών χειρισµών
Λήψη φωτογραφιών .............................................................................24
Εγγραφή ταινιών ..................................................................................25
Αναπαραγωγή εικcνων.........................................................................26
∆ιαγραφή εικcνων ................................................................................27
Χρήση του τροχού ελέγχου και των πλήκτρων λογισµικού.............29
Χρήση του οδηγού λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής.........31
Χρήση των λειτουργιών εγγραφής
Επιλογή της λειτουργίας µε χρήση της ∆ηµιουργικής
Φωτογράφησης (Photo Creativity) ......................................................32
Ρύθµιση της φωτεινcτητας των φωτογραφιών
(Αντιστάθµιση Έκθεσης)......................................................................35
Αλλαγή των ενδείξεων της οθcνης (DISP) ........................................35
Λήψη µε διάφορες λειτουργίες οδήγησης ........................................36
Επιλογή της λειτουργίας φλας ...........................................................41
Χρήση του χρονοδιακcπτη ..................................................................42
Συνεχής λήψη φωτογραφιών ..............................................................42
Επιλογή του µεγέθους της εικcνας ...................................................44
Χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής
Μεγέθυνση της εικcνας αναπαραγωγής (Enlarge Image) ...............46
Προβολή του καταλcγου εικcνων ......................................................47
Προβολή εικcνων σε τηλεcραση ........................................................48
7
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 8
Περιεχ4µενα
Έλεγχος των διαθέσιµων λειτουργιών
Κατάλογος µενού .................................................................................49
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για κάθε λειτουργία λήψης........................57
∆ιαθέσιµες λειτουργίες φλας .............................................................58
Εισαγωγή εικ4νων στον υπολογιστή
Εγκατάσταση του λογισµικού .............................................................59
Τι µπορείτε να κάνετε µε το παρεχcµενο λογισµικc........................61
Άλλα
Έλεγχος του αριθµού εικcνων που µπορούν να εγγραφούν ..........63
Κατάλογος εικονιδίων στην οθcνη LCD ............................................66
Μάθετε περισσcτερα για τη φωτογραφική µηχανή
(Εγχειρίδιο α) ........................................................................................69
Επίλυση προβληµάτων.........................................................................70
Προφυλάξεις .........................................................................................74
Τεχνικά χαρακτηριστικά ......................................................................78
Αυτc το εγχειρίδιο καλύπτει διάφορα µοντέλα, τα οποία παρέχονται
µε διαφορετικούς φακούς.
Το cνοµα του µοντέλου ποικίλει, ανάλογα µε τον παρεχcµενο φακc.
Τα διαθέσιµα µοντέλα διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα / την περιοχή.
_νοµα µοντέλου
Φακcς
NEX-C3A
Ε16 mm
NEX-C3D
Ε18-55 mm και Ε16 mm
NEX-C3K
Ε18-55 mm
8
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 9
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Έλεγχος των παρεχ4µενων αξεσουάρ
Ελέγξτε πρώτα το cνοµα του µοντέλου της φωτογραφική σας
µηχανής (σελίδα 8). Τα παρεχcµενα αξεσουάρ διαφέρουν, ανάλογα µε
το µοντέλο.
Ο αριθµcς σε παρένθεση υποδεικνύει τον αριθµc τεµαχίων.
@ Κοινά αξεσουάρ
• Φορτιστής µπαταρίας BC-VW1
(1)
• Καλώδιο ρεύµατος (1) (δεν
παρέχεται στις ΗΠΑ και τον
Καναδά)
• CD-ROM (1)
– Εφαρµογή Λογισµικού για
φωτογραφική µηχανή α
– Εγχειρίδιο α
• Εγχειρίδιο Οδηγιών Χρήσης
(Αυτc το εγχειρίδιο) (1)
@ NEX-C3A
• Φακcς σταθερής εστίασης E16
mm/Κάλυµµα φακού (1)
(Προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή)
@ NEX-C3D
• Επαναφορτιζcµενη µπαταρία
NP-FW50 (1)
• Καλώδιο USB (1)
• Φακcς σταθερής εστίασης E16
mm/Κάλυµµα φακού (1) Οπίσθιο
κάλυµµα φακού (1)
• Φακcς zoom E18 – 55 mm/
Κάλυµµα φακού (1)
(Προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή)/
Καλύπτρα φακού (1)
@ NEX-C3Κ
• Ιµάντας ώµου (1)
• Φακcς zoom E18 – 55 mm/
Κάλυµµα φακού (1)
(Προσαρµοσµένο στη
φωτογραφική µηχανή)/
Καλύπτρα φακού (1)
• Φλας HVL-F7S (1)/Θήκη φλας
(1)
9
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 10
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Αναγνώριση των µερών της συσκευής
Ανατρέξτε στις σελίδες που αναφέρονται στις παρενθέσεις για
λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία.
Χωρίς το φακ4
1 Πλήκτρο
(Αναπαραγωγή)
(26)
2 Κλείστρο (25)
3 ∆ιακcπτης ON/OFF
(τροφοδοσία) (22)
4 Φωτισµcς AF/Λυχνία
χρονοδιακcπτη/Λυχνία Smile
Shutter
5 Ηχείο
6 Μικρcφωνο*
7 Έξυπνη Υποδοχή Αξεσουάρ
(20)
8 Φακcς (17)
9 Πλήκτρο απελευθέρωσης
φακού (18)
0 Βάση στήριξης
qa Αισθητήρας εικcνας**
qs Επαφή φακού**
* Μην καλύπτετε αυτc το σηµείο
κατά την εγγραφή ταινίας.
** Μην αγγίζετε απευθείας αυτc το
σηµείο.
10
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 11
1 Ακροδέκτης
(USB)
2 Άγκιστρο για ιµάντα ώµου
Συστήνουµε να τοποθετήσετε
τον ιµάντα ώµου για να µην
σας πέσει η φωτογραφική
µηχανή.
3 Ακροδέκτης HDMI (48)
4 Αισθητήρας φωτcς
5 Οθcνη LCD
Η µεταβολή κλίσης της
οθcνης LCD της
φωτογραφικής µηχανής δίνει
τη δυνατcτητα ευέλικτων
θέσεων λήψης.
6 Πλήκτρο MOVIE (25)
7 Τροχcς ελέγχου (29)
8 Πλήκτρα λογισµικού (30)
11
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 12
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
@ Φλας
1 Ένδειξη θέσης αισθητήρα
εικcνας
2 Κάλυµµα µπαταρίας (15)
3 Κάλυµµα κάρτας µνήµης (19)
4 Υποδοχή τρίποδου
• Χρησιµοποιήστε τρίποδο µε
µήκος βίδας µικρcτερο των
5,5 mm. ∆εν θα µπορέσετε
να τοποθετήσετε µε
ασφάλεια τη φωτογραφική
µηχανή σε τρίποδα που
έχουν βίδες µεγαλύτερες
απc 5,5 mm και ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη
φωτογραφική µηχανή.
5 ∆ιαµέρισµα µπαταρίας (15)
6 Κάλυµµα πλάκας σύνδεσης
Για χρήση του Προσαρµογέα
AC-PW20 AC (πωλείται
ξεχωριστά)
7 Λυχνία προσπέλασης (20)
8 Θυρίδα εισαγωγής κάρτας
µνήµης (19)
12
1 Βίδα
2 Φλας*
3 Ακροδέκτης*
* Μην αγγίζετε απευθείας αυτc το
τµήµα. Αν λερωθεί, σκουπίστε το µε
ένα απαλc, καθαρc ύφασµα.
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 13
@ Φακ4ς
E16 mm F2.8 (παρέχεται µε
τις NEX-C3A/C3D)
E18 – 55 mm F3.5-5.6 OSS
(παρέχεται µε τις NEX-C3D/
C3K)
1 Ένδειξη µετατροπέα*
2 ∆ακτύλιος εστίασης
3 Επαφές φακού**
4 Ένδειξη στήριξης
* Ο µετατροπέας πωλείται
ξεχωριστά.
** Μην αγγίζετε απευθείας αυτc το
τµήµα.
1 Ένδειξη καλύπτρας
2 ∆ακτύλιος εστίασης
3 ∆ακτύλιος ζουµ
4 Κλίµακα εστιακού µήκους
5 Ένδειξη εστιακού µήκους
6 Επαφές φακού*
7 Ένδειξη τοποθέτησης
* Μην αγγίζετε απευθείας αυτc το
τµήµα.
13
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 14
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Προετοιµασία της µπαταρίας
Την πρώτη φορά που θα χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή,
φροντίστε να φορτίσετε την µπαταρία “InfoLITHIUM” NP-FW50
(παρέχεται).
@ Φ4ρτιση της µπαταρίας
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” µπορεί να φορτιστεί ακcµα και αν δεν έχει
αποφορτιστεί πλήρως.
Μπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί ακcµα και αν δεν είναι πλήρως
φορτισµένη.
1 Τοποθετήστε την µπαταρία
στο φορτιστή.
• Ωθήστε την µπαταρία µέχρι να κάνει κλικ.
2 Συνδέστε το φορτιστή
µπαταριών στην πρίζα.
Για τις ΗΠΑ και τον Καναδά
Φις
• Σβήνει η λυχνία CHARGE cταν
ολοκληρωθεί η φcρτιση.
• Ο χρcνος που απαιτείται για να
φορτιστή µια πλήρως εξαντληµένη
µπαταρία σε θερµοκρασία 25° C είναι
περίπου 250 λεπτά.
Λυχνία CHARGE
Για άλλες χώρες/περιοχές
εκτ4ς ΗΠΑ και Καναδά
Λυχνία CHARGE
Καλώδιο ρεύµατος
14
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 15
Σηµειώσεις
• Ο χρcνος φcρτισης διαφέρει, ανάλογα µε την εναποµένουσα ενέργεια της
µπαταρίας και τις συνθήκες φcρτισης.
• Συστήνουµε να φορτίζετε την µπαταρία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος
µεταξύ 10° C και 30° C. Ενδέχεται να µη φορτιστεί επαρκώς εκτcς αυτών
των ορίων θερµοκρασίας.
• Συνδέστε τον φορτιστή της µπαταρίας σε µια πρίζα που βρίσκεται σε
κοντινή απcσταση.
• Η λυχνία CHARGE ενδέχεται να αναβοσβήνει γρήγορα cταν η µπαταρία
χρησιµοποιείται για πρώτη φορά, ή cταν η µπαταρία δεν έχει χρησιµοποιηθεί
για µεγάλο χρονικc διάστηµα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αφαιρέστε την
µπαταρία απc το φορτιστή και τοποθετήστε τη ξανά και στη συνέχεια
φορτίστε την µπαταρία.
• Μη φορτίζετε την µπαταρία ξανά αµέσως µετά τη φcρτισή της ή cταν δεν
έχει χρησιµοποιηθεί µετά τη φcρτιση, γιατί θα επηρεαστεί η απcδοση της
µπαταρίας.
z Χρήση της φωτογραφικής µηχανής στο εξωτερικc
— Πηγές τροφοδοσίας ρεύµατος
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή, το φορτιστή
της µπαταρίας και το Μετασχηµατιστή AC AC-PW20 (πωλείται
ξεχωριστά) σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή cπου η τροφοδοσία
ρεύµατος είναι 100 V έως 240 V AC, 50/60 Hz.
Μη χρησιµοποιήσετε ένα ηλεκτρονικc τροφοδοτικc (ταξιδιού), διcτι
µπορεί να προκληθεί βλάβη.
@ Τοποθέτηση της φορτισµένης µπαταρίας
1 Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας
µετατοπίζοντας τον µοχλc
ανοίγµατος του καλύµµατος της
µπαταρίας.
15
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 16
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
2 Εισάγετε την µπαταρία µέχρι
Μοχλcς κλειδώµατος
µέσα ενώ πιέζετε τον µοχλc
κλειδώµατος µε την άκρη της
µπαταρίας.
3 Κλείστε το κάλυµµα της
µπαταρίας.
@ Για να ελέγξετε την εναποµένουσα ενέργεια της
µπαταρίας
Ελέγξτε τη στάθµη σύµφωνα µε τις παρακάτω ενδείξεις και τα
σύµβολα ποσοστών που εµφανίζονται στην οθcνη LCD.
Στάθµη
µπαταρίας
Υψηλή
Χαµηλή
“Μπαταρία
εξαντληµένη”
∆εν µπορείτε να
τραβήξετε άλλες
φωτογραφίες.
Σηµείωση
• Η στάθµη που εµφανίζεται µπορεί να µην είναι σωστή σε κάποιες
περιπτώσεις.
z Τι είναι η µπαταρία “InfoLITHIUM”;
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” είναι µια µπαταρία ιcντων λιθίου η οποία
µπορεί να ανταλλάσσει διάφορα δεδοµένα σχετικά µε τις συνθήκες
λειτουργίας µε τη φωτογραφική µηχανή σας. Χρησιµοποιώντας την
µπαταρία “InfoLITHIUM”, ο εναποµένων χρcνος στα σύµβολα
ποσοστών εµφανίζεται ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας της
φωτογραφικής σας µηχανής.
16
NEX-C3 p1-17:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:24 ΜΜ Page 17
@ Αφαίρεση της µπαταρίας
Θέστε εκτcς λειτουργίας τη φωτογραφική
µηχανή και µετατοπίστε τον µοχλc
κλειδώµατος σύµφωνα µε την κατεύθυνση
του βέλους. Προσέξτε να µην σας πέσει η
µπαταρία.
Μοχλcς κλειδώµατος
Προσαρµογή/αφαίρεση του φακού
Η φωτογραφική παραδίδεται µε το φακc τοποθετηµένο.
Ανατρέξτε στα παρακάτω βήµατα cταν προσαρµcζετε άλλους φακούς.
Τοποθετήστε το διακcπτη λειτουργίας της φωτογραφικής µηχανής
στη θέση OFF πριν προσαρµcσετε ή αφαιρέσετε το φακc.
1 Αν είναι τοποθετηµένο το
κάλυµµα σώµατος ή το κάλυµµα
συσκευασίας, αφαιρέστε το απc
τη µηχανή ή το φακc.
• _ταν αλλάζετε το φακc,
πραγµατοποιήστε γρήγορα την αλλαγή
µακριά απc µέρη µε σκcνη για να
αποφύγετε την είσοδο σκcνης στο
εσωτερικc της φωτογραφικής µηχανής.
2 Προσαρµcστε το φακc
ευθυγραµµίζοντας τις λευκές
ενδείξεις που υπάρχουν στο φακc
και στη φωτογραφική µηχανή.
• Κρατήστε το µπροστινc µέρος της
φωτογραφικής µηχανής προς τα κάτω,
ώστε να µην εισέλθει σκcνη µέσα στη
µηχανή.
Λευκές ενδείξεις
17
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:47 ΜΜ Page 18
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
3 Ενώ πιέζετε ελαφρώς το φακ\ προς
τη φωτογραφική µηχανή, στρέψτε
τον φακ\ δεξι\στροφα µέχρι να
κάνει κλικ και να κλειδώσει στη θέση
του.
• Βεβαιωθείτε \τι εισάγετε τον φακ\ ευθεία.
Σηµειώσεις
• Xταν προσαρµ\ζετε ένα φακ\, µην πιέζετε το πλήκτρο απελευθέρωσης του
φακού.
• Μη χρησιµοποιείτε δύναµη \ταν προσαρµ\ζετε ένα φακ\.
• Απαιτείται προσαρµογέας για βάση στήριξης (πωλείται ξεχωριστά) για να
χρησιµοποιήσετε φακ\ A-mount (πωλείται ξεχωριστά). Για λεπτοµέρειες,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται µε τον προσαρµογέα για
βάση στήριξης.
@ Αφαίρεση του φακού
1 Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης
του φακού µέχρι το τέρµα της
διαδροµής του και στρέψτε τον
φακ\ αριστερ\στροφα µέχρι να
σταµατήσει.
Πλήκτρο απελευθέρωσης φακού
Σηµειώσεις
• Xταν αλλάζετε το φακ\, αν εισχωρήσουν σκ\νη ή σκουπιδάκια µέσα στη
φωτογραφική µηχανή και παραµείνουν στην επιφάνεια του αισθητήρα
εικ\νας (της διάταξης που λειτουργεί ως φιλµ), ενδέχεται να εµφανίζονται
στην εικ\να, ανάλογα µε το περιβάλλον λήψης. Η φωτογραφική µηχανή
δονείται ελαφρώς \ταν τη θέτετε εκτ\ς λειτουργίας, λ\γω της λειτουργίας
προστασίας απ\ τη σκ\νη, για να αποτρέψει την παραµονή σκ\νης πάνω
στον αισθητήρα εικ\νας. Ωστ\σο, πραγµατοποιήστε γρήγορα την αλλαγή
του φακού, σε ένα σηµείο χωρίς πολλή σκ\νη \ταν προσαρµ\ζετε ή
αφαιρείτε ένα φακ\.
• Μην αφήνετε τη φωτογραφική µηχανή έχοντας αφαιρέσει το φακ\.
• Xταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε κάλυµµα σώµατος ή οπίσθιο κάλυµµα
φακού, παρακαλούµε αγοράστε το ALC-B1EM (κάλυµµα σώµατος) ή το
ALC-R1EM (οπίσθιο κάλυµµα φακού) (πωλούνται χωριστά).
18
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:47 ΜΜ Page 19
Εισαγωγή κάρτας µνήµης (πωλείται ξεχωριστά)
1 Ανοίξτε το κάλυµµα.
2 Τοποθετήστε µια κάρτα µνήµης.
• Εισάγετε την κάρτα µνήµης µέχρι
να κάνει κλικ, \πως φαίνεται
στο σχεδιάγραµµα.
Ελέγξτε την κατεύθυνση
της γωνίας µε την εγκοπή.
3 Κλείστε το κάλυµµα.
@ Κάρτες µνήµης που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω κάρτες µνήµης µε αυτή
τη φωτογραφική µηχανή: µέσα αποθήκευσης “Memory Stick PRO
Duo”, µέσα αποθήκευσης “Memory Stick PRO-HG Duo”, κάρτα µνήµης
SD, κάρτα µνήµης SDHC και κάρτα µνήµης SDXC. ∆εν µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε MultiMediaCard. Για την εγγραφή ταινιών,
συστήνουµε να χρησιµοποιήσετε τις παρακάτω κάρτες µνήµης. Τα
µέσα αποθήκευσης “Memory Stick PRO Duo” και “Memory Stick
PRO-HG Duo” αποκαλούνται και τα δύο µέσα αποθήκευσης “Memory
Stick PRO Duo” και η κάρτα µνήµης SD, η κάρτα µνήµης SDHC και η
κάρτα µνήµης SDXC αποκαλούνται \λες “κάρτα SD” σε αυτ\ το
εγχειρίδιο.
•
(Mark2) (µέσα αποθήκευσης “Memory Stick PRO
Duo” (Mark2))
•
(µέσα αποθήκευσης “Memory Stick PRO-HG Duo”)
• Κάρτα µνήµης SD, κάρτα µνήµης SDHC, κάρτα µνήµης SDXC (Class
4 ή µεγαλύτερη)
19
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:47 ΜΜ Page 20
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Σηµείωση
• Οι εικ\νες που εγγράφονται σε κάρτα µνήµης SDXC δεν µπορούν να
εισαχθούν ή να αναπαραχθούν σε υπολογιστές ή συσκευές AV που δεν είναι
συµβατές µε το exFAT. Βεβαιωθείτε \τι η συσκευή είναι συµβατή µε το
exFAT πριν τη συνδέσετε µε τη φωτογραφική µηχανή. Αν συνδέσετε τη
φωτογραφική µηχανή µε µη συµβατή συσκευή, ίσως εµφανιστεί η προτροπή
να διαµορφώσετε την κάρτα. Μη διαµορφώνετε ποτέ την κάρτα σε
απάντηση αυτής της προτροπής, γιατί θα διαγραφούν \λα τα δεδοµένα που
περιέχει η κάρτα (το exFAT είναι το σύστηµα αρχείων που χρησιµοποιείται
στις κάρτες µνήµης SDXC).
@ Αφαίρεση της κάρτας µνήµης
Ανοίξτε το κάλυµµα, βεβαιωθείτε \τι η λυχνία
προσπέλασης δεν είναι αναµµένη και σπρώξτε
µία φορά την κάρτα µνήµης.
Λυχνία προσπέλασης
Σηµειώσεις
• Xταν είναι αναµµένη η λυχνία προσπέλασης, µην αφαιρείτε την κάρτα
µνήµης ή την µπαταρία και µη θέτετε εκτ\ς λειτουργίας τη φωτογραφική
µηχανή. Μπορεί να υποστούν βλάβη τα δεδοµένα.
• Τοποθετήστε το διακ\πτη τροφοδοσίας της φωτογραφικής µηχανής στη
θέση OFF πριν προσαρµ\σετε ή αφαιρέσετε το φλας.
Τοποθέτηση του φλας
Xταν θέλετε να χρησιµοποιήσετε φλας κατά τη λήψη φωτογραφιών,
τοποθετήστε τη συσκευή φλας (παρέχεται).
Το φλας ενεργοποιείται \ταν το ανυψώνετε και απενεργοποιείται
\ταν το χαµηλώνετε.
Τοποθετήστε το διακ\πτη τροφοδοσίας της φωτογραφικής µηχανής
στη θέση OFF πριν προσαρµ\σετε ή αφαιρέσετε το φλας.
20
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:47 ΜΜ Page 21
1 Εφαρµ\στε το φλας στην Έξυπνη
Υποδοχή Αξεσουάρ της
φωτογραφικής µηχανής.
2 Βιδώστε τη βίδα για να ασφαλίσετε το
φλας.
3 Για να ανάψει το φλας, σηκώστε το
πρώτα.
• Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
[Autoflash] (Αυτ\µατο Φλας).
Για να αλλάξετε τη ρύθµιση,
δείτε στη σελίδα 41.
• Χαµηλώστε το φλας,
\ταν δεν σκοπεύετε
να το χρησιµοποιήσετε.
Σηµειώσεις
• Το φλας τροφοδοτείται απ\ τη φωτογραφική µηχανή. Xταν η φωτογραφική
µηχανή φορτίζει το φλας, αναβοσβήνει η ένδειξη
στην οθ\νη LCD. ∆εν
µπορείτε να πιέσετε το κλείστρο \ταν αναβοσβήνει το εικονίδιο.
• Εισάγετε µέχρι το τέρµα το φλας στην υποδοχή αξεσουάρ της
φωτογραφικής µηχανής και βιδώστε καλά τη βίδα. Βεβαιωθείτε \τι το φλας
έχει τοποθετηθεί σταθερά στη φωτογραφική µηχανή.
z Μεταφορά του φλας
Η θήκη του φλας µπορεί να
προσαρµοσθεί στον ιµάντα ώµου.
Τοποθετήστε το φλας στη θήκη, ακ\µα
κι \ταν δεν το χρησιµοποιείτε, για να το
προστατεύσετε απ\ τυχ\ν βλάβη.
21
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:47 ΜΜ Page 22
Προετοιµασία της φωτογραφικής µηχανής
Ενεργοποίηση της φωτογραφικής µηχανής και
ρύθµιση της ηµεροµηνίας
Xταν θέσετε τη φωτογραφική µηχανή σε λειτουργία για πρώτη φορά,
εµφανίζεται η οθ\νη ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας.
1 Τοποθετήστε το διακ\πτη POWER
στη θέση ON για να θέσετε σε
λειτουργία τη φωτογραφική
µηχανή.
Εµφανίζεται η οθ\νη ρύθµισης
ηµεροµηνίας και ώρας.
• Για να θέσετε τη φωτογραφική µηχανή
εκτ\ς λειτουργίας, τοποθετήστε τον στο
OFF.
2 Πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου για να επιβεβαιώστε \τι
έχει επιλεγεί το [OK].
3 Επιλέξτε την περιοχή σας,
πιέζοντας το δεξί ή αριστερ\
µέρος του τροχού ελέγχου και
πιέστε το κέντρο του.
4 Πιέστε το αριστερ\ ή δεξί µέρος
του τροχού ελέγχου για να
επιλέξετε στοιχείο και στη
συνέχεια πιέστε το πάνω ή το
κάτω µέρος για να επιλέξετε την
αριθµητική τιµή.
Daylight Svg.: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη ρύθµιση θερινής
ώρας.
Date Format: Επιλέγει τη µορφή εµφάνισης της ηµεροµηνίας.
• Τα µεσάνυχτα υποδεικνύονται µε το 12:00 AM και το µεσηµέρι µε
το 12:00 PM.
22
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:47 ΜΜ Page 23
5 Επαναλάβετε το βήµα 4 για να ρυθµίσετε και τα άλλα
στοιχεία και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου.
Σηµείωση
• ∆εν µπορείτε να υπερθέσετε την ηµεροµηνία στις εικ\νες σε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή. Χρησιµοποιώντας το “PMB” που είναι αποθηκευµένο
στο CD-ROM (παρέχεται), µπορείτε να αποθηκεύσετε ή να εκτυπώσετε
εικ\νες µε ηµεροµηνία. Ανατρέξτε στη “Βοήθεια PMB” για περισσ\τερες
πληροφορίες (σελίδα 61).
@ Επαναφορά της ηµεροµηνίας και της ώρας στην αρχική
ρύθµιση/Έλεγχος της τρέχουσας ρύθµισης ρολογιού
Πιέστε [Menu] (Μενού) και επιλέξτε [Setup] (Ρυθµίσεις) t [Date/Time
Setup] (Ρύθµιση Ηµεροµηνίας/Ώρας) (σελίδες 29, 54).
@ ∆ιατήρηση της ρύθµισης ηµεροµηνίας και ώρας
Αυτή η φωτογραφική µηχανή έχει µια εσωτερική επαναφορτιζ\µενη
µπαταρία για τη διατήρηση της ηµεροµηνίας και της ώρας και άλλων
ρυθµίσεων, ανεξάρτητα απ\ το αν είναι ενεργοποιηµένη ή
απενεργοποιηµένη η µηχανή ή αν είναι εγκατεστηµένη ή \χι η
µπαταρία. Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 76.
23
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:47 ΜΜ Page 24
Εκµάθηση του βασικού χειρισµού
Λήψη φωτογραφιών
Στη λειτουργία
(Intelligent Auto ), η φωτογραφική µηχανή αναλύει
το θέµα και σας επιτρέπει να φωτογραφίσετε µε τις κατάλληλες
ρυθµίσεις.
1 Τοποθετήστε το διακ\πτη τροφοδοσίας στη θέση ON για
να θέσετε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή.
2 Στρέψτε τη µηχανή προς το θέµα.
Xταν η φωτογραφική µηχανή αναγνωρίζει
το σκηνικ\, εµφανίζονται στην οθ\νη LCD
το εικονίδιο Αναγνώρισης Σκηνικού και ο
οδηγ\ς βοήθειας: (Νυχτερινή Λήψη),
(Νυχτερινή Λήψη µε Τρίποδο),
(Νυχτεριν\ Πορτρέτο),
(Οπίσθιος φωτισµ\ς),
(Πορτρέτο µε
οπίσθιο φωτισµ\),
(Πορτρέτο),
(Τοπίο)
ή
(Μάκρο).
Εικονίδιο Αναγνώρισης
Σκηνικού και οδηγ\ς
βοήθειας
3 Αν χρησιµοποιείτε ένα φακ\ ζουµ,
στρέψτε το δακτύλιο ζουµ και στη
συνέχεια αποφασίστε ποιο θα είναι
το πλάνο σας.
∆ακτύλιος ζουµ
24
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:47 ΜΜ Page 25
4 Πιέστε το κλείστρο µέχρι τη µέση
για να εστιάσετε.
Xταν επιβεβαιωθεί η εστίαση, ακούγεται
ένας ήχος και φωτίζεται η ένδειξη
z.
Ένδειξη εστίασης
5 Πιέστε το κλείστρο µέχρι κάτω για να τραβήξετε τη
φωτογραφία.
Εγγραφή ταινιών
1 Τοποθετήστε το διακ\πτη τροφοδοσίας στη θέση ON για
να θέσετε σε λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή.
2 Στρέψτε τη µηχανή προς το θέµα.
3 Πιέστε το πλήκτρο MOVIE για να
ξεκινήσει η εγγραφή.
Η εστίαση και η φωτειν\τητα ρυθµίζονται
αυτ\µατα.
Αν πιέσετε το πλήκτρο κλείστρου µέχρι τη
µέση κατά τη διάρκεια της εγγραφής,
µπορείτε να εστιάσετε πιο γρήγορα.
Πλήκτρο MOVIE
4 Πιέστε ξανά το πλήκτρο MOVIE για να σταµατήσει η
εγγραφή.
25
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:47 ΜΜ Page 26
Εκµάθηση του βασικού χειρισµού
Σηµειώσεις
• Μπορεί να εγγραφεί ο ήχος απ\ τη λειτουργία της φωτογραφικής µηχανής
και του φακού, ενώ κάνετε εγγραφή ταινίας. Μπορείτε να
απενεργοποιήσετε την εγγραφή ήχου επιλέγοντας [Menu] (Μενού) t
[Setup] (Ρυθµίσεις) t [Movie Audio Rec] (Εγγραφή Ήχου Ταινίας) t [Off]
(σελίδες 29, 53).
• Ο συνεχ\µενος χρ\νος εγγραφής µιας ταινίας εξαρτάται απ\ τη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος ή την κατάσταση της φωτογραφικής
µηχανής.
• Μπορεί να εµφανιστεί το παρακάτω µήνυµα “Η φωτογραφική µηχανή έχει
υπερθερµανθεί. Αφήστε τη να κρυώσει.” αν αυξηθεί η θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής, \πως στην περίπτωση που χρησιµοποιείται η
λειτουργία συνεχούς λήψης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θέστε τη
φωτογραφική µηχανή εκτ\ς λειτουργίας και περιµένετε µέχρι να είναι ξανά
έτοιµη για λήψη.
Αναπαραγωγή εικ(νων
1 Πιέστε το πλήκτρο
(αναπαραγωγή).
Εµφανίζεται η τελευταία εικ\να που έχει
εγγραφεί στην οθ\νη LCD.
Πλήκτρο
@ Επιλογή εικ(νας
Περιστρέψτε τον τροχ\ ελέγχου.
@ Αναπαραγωγή ταινιών
1 Πιέστε το
(Ευρετήριο Εικ\νων)
στον τροχ\ ελέγχου στη
λειτουργία αναπαραγωγής.
Εµφανίζονται έξι εικ\νες.
26
(αναπαραγωγή)
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:48 ΜΜ Page 27
2 Πιέστε επανειληµµένα την
αριστερή πλευρά του τροχού
ελέγχου για να επιλέξετε
(ταινία) και πιέστε τον τροχ\
στο κέντρο.
Για να επανέλθετε σε αναπαραγωγή
φωτογραφιών, επιλέξτε το
(φωτογραφία) (σελίδα 47).
3 Περιστρέψτε τον τροχ\ ελέγχου για να επιλέξετε την
επιθυµητή ταινία και πιέστε τον στο κέντρο.
Κατά την αναπαραγωγή ταινίας
Χειρισµ\ς τροχού ελέγχου
Για να κάνετε παύση/επανεκκίνηση
της ταινίας
Πιέστε το κέντρο.
Για να κάνετε γρήγορη
αναπαραγωγή προς τα εµπρ\ς
Πιέστε το δεξί µέρος ή στρέψτε τον
δεξιά.
Για να κάνετε γρήγορη
αναπαραγωγή προς τα πίσω
Πιέστε το αριστερ\ µέρος ή στρέψτε
τον αριστερά.
Για ρύθµιση της έντασης ήχου
Πιέστε το κάτω µέρος t πάνω/κάτω.
∆ιαγραφή εικ(νων
Μπορείτε να διαγράψετε την εικ\να που εµφανίζεται εκείνη τη
στιγµή.
1 Προβάλλετε την επιθυµητή εικ\να
και πιέστε [Delete] (∆ιαγραφή).
[Delete]
27
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:48 ΜΜ Page 28
Εκµάθηση του βασικού χειρισµού
2 Πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου για να επιβεβαιώσετε το
[ΟΚ].
Πιέστε [Cancel] (Ακύρωση) για να
ακυρώσετε το χειρισµ\.
[Cancel]
[OK]
z Για να διαγράψετε αρκετές εικ\νες
Επιλέξτε [Menu] (Μενού) t [Playback] (Αναπαραγωγή) t [Delete]
(∆ιαγραφή) για να επιλέξετε και να διαγράψετε συγκεκριµένες
εικ\νες ταυτ\χρονα.
28
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:48 ΜΜ Page 29
Χρήση του τροχού ελέγχου και των πλήκτρων
λογισµικού
Ο τροχ\ς ελέγχου και τα πλήκτρα λογισµικού σας επιτρέπουν να
χρησιµοποιήσετε διάφορες λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής.
@ Τροχ(ς ελέγχου
Xταν φωτογραφίζετε, οι λειτουργίες DISP (Περιεχ\µενα Οθ\νης) και
(Αντιστάθµιση Έκθεσης) αντιστοιχίζονται στον τροχ\ ελέγχου.
Xταν γίνεται αναπαραγωγή, οι λειτουργίες DISP (Εµφάνιση
Περιεχοµένων) και
(Ευρετήριο Εικ\νων) αντιστοιχίζονται στον
τροχ\ ελέγχου.
Xταν περιστρέφετε ή πιέζετε το δεξί/αριστερ\/πάνω/κάτω µέρος του
τροχού ελέγχου ακολουθώντας τις ενδείξεις πάνω στην οθ\νη,
µπορείτε να επιλέξετε στοιχεία ρύθµισης. Η επιλογή σας
οριστικοποιείται \ταν πιέζετε το κέντρο του τροχού ελέγχου.
Το βέλος σηµαίνει \τι µπορείτε να
περιστρέψετε τον τροχ\ ελέγχου.
Xταν εµφανίζονται επιλογές στην
οθ\νη, µπορείτε να µετακινηθείτε
ανάµεσά τους περιστρέφοντας ή
πιέζοντας το πάνω/κάτω/αριστερ\/δεξί
µέρος του τροχού ελέγχου. Πιέστε το
κέντρο για να κάνετε την επιλογή σας.
29
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:48 ΜΜ Page 30
Εκµάθηση του βασικού χειρισµού
@ Πλήκτρα λογισµικού (Soft keys)
Τα πλήκτρα λογισµικού έχουν διαφορετικ\ ρ\λο, ανάλογα µε το
περιεχ\µενο.
Ο καθορισµένος ρ\λος (λειτουργία) κάθε πλήκτρου λογισµικού
εµφανίζεται στην οθ\νη.
Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που εµφανίζεται στην πάνω
δεξιά γωνία της οθ\νης, πιέστε το πλήκτρο λογισµικού Α. Για να
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που εµφανίζεται στην κάτω δεξιά
γωνία της οθ\νης, πιέστε το πλήκτρο λογισµικού Β. Για να
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία που εµφανίζεται στο κέντρο, πιέστε το
κέντρο του τροχού ελέγχου (πλήκτρο λογισµικού C).
Στο εγχειρίδιο αυτ\, τα πλήκτρα λογισµικού υποδεικνύονται µε το
εικονίδιο ή τη λειτουργία που εµφανίζεται στην οθ\νη.
Α
C
B
30
Στην περίπτωση αυτή, το πλήκτρο
λογισµικού Α λειτουργεί \πως το
πλήκτρο [Menu] (Μενού) και το
πλήκτρο λογισµικού Β \πως το
πλήκτρο [Shoot. Tips] (Συµβουλές
Λήψης). Το πλήκτρο λογισµικού
C λειτουργεί \πως το πλήκτρο
[Shoot Mode] (Λειτουργία Λήψης).
NEX-C3 p. 18-31:18-31 13/07/2011 1:48 ΜΜ Page 31
Χρήση του οδηγού λειτουργίας της
φωτογραφικής µηχανής
Η φωτογραφική µηχανή παρέχει διάφορους “Οδηγούς Βοήθειας”, οι
οποίοι εξηγούν τις λειτουργίες και τις “Συµβουλές λήψης”, που παρέχουν
συµβουλές για καλύτερη λήψη. Χρησιµοποιήστε αυτούς τους οδηγούς για
να επωφεληθείτε περισσ\τερο απ\ τη φωτογραφική µηχανή.
@ Οδηγοί Βοήθειας
Η φωτογραφική µηχανή εµφανίζει τον Οδηγ\ Βοήθειας για να εξηγήσει
την επιλεγµένη λειτουργία, \ταν αλλάζετε τη ρύθµιση κτλ.
Μπορείτε να αποκρύψετε τους Οδηγούς Βοήθειας επιλέγοντας [Menu]
(Μενού) t [Setup] (Ρυθµίσεις) t [Help Guide Display] (Εµφάνιση Οδηγού
Βοήθειας) t [Off].
@ Συµβουλές λήψης
Η φωτογραφική µηχανή εµφανίζει τις συµβουλές λήψης, ανάλογα µε την
επιλεγµένη λειτουργία λήψης.
1 Xταν εµφανίζεται η ένδειξη [Shoot. Tips] (Συµβουλές λήψης) στην
κάτω δεξιά γωνία της οθ\νης, πιέστε το πλήκτρο στο κάτω δεξί µέρος
(σελίδα 30). Εµφανίζεται αυτ\µατα µια συµβουλή λήψης, σύµφωνα µε
το τρέχον θέµα.
[Shoot. Tips]
(Συµβουλές
λήψης)
2 Πιέστε το αριστερ\ ή το δεξί µέρος του τροχού ελέγχου και
αναζητήστε την επιθυµητή συµβουλή λήψης.
• Περιστρέψτε τον τροχ\ ελέγχου για να κυλίσετε το κείµενο πάνω ή
κάτω.
z Για να εισέλθετε σε \λες τις συµβουλές λήψης
Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση \λων των συµβουλών λήψης απ\ το
µενού.
1 [Menu] (Μενού) t [Camera] (Φωτογραφική µηχανή) t [Shooting Tip
List] (Κατάλογος Συµβουλών Λήψης)
2 Αναζητήστε τις επιθυµητές συµβουλές λήψης.
31
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 32
Χρήση των λειτουργιών εγγραφής
Επιλογή της λειτουργίας µε χρήση της
∆ηµιουργικής Φωτογράφησης (Photo Creativity)
Μπορείτε να χειρίζεστε τη φωτογραφική µηχανή διαισθητικά
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία ∆ηµιουργικής Φωτογράφησης, επειδή η
οθdνη είναι σχεδιασµένη ώστε να έχει περισσdτερες δυνατdτητες
διαισθητικού χειρισµού απd dτι η κανονική οθdνη. Μπορείτε να
πραγµατοποιήσετε λήψη ενdς θέµατος µε εύκολους χειρισµούς και
πραγµατοποιήσετε εύκολα δηµιουργική λήψη φωτογραφιών.
1 Πιέστε [Menu] και στη συνέχεια
επιλέξτε [Shoot Mode]
t
(Intelligent Auto).
[Menu]
2 Πιέστε το κέντρο του τροχού ελέγχου.
Εµφανίζεται η οθdνη ∆ηµιουργικής
Φωτογράφησης (Photo Creativity).
Τροχdς ελέγχου
3 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να ρυθµίσετε
στρέφοντας τον τροχd ελέγχου και στη συνέχεια πιέστε
το κέντρο του τροχού ελέγχου.
(Αποεστίαση ΦEντου): Ρυθµίζει το θdλωµα του φdντου.
(Eφέ ΕικEνας): Επιλέγει το επιθυµητd εφέ φίλτρου για τη λήψη.
(Εφέ Απαλού ∆έρµατος): Ρυθµίζει τη στάθµη του εφέ.
(ΧρονοδιακEπτης / Συνεχής Προώθηση): Καθορίζει καθυστέρηση 10
δευτερολέπτων για το χρονοδιακdπτη / πραγµατοποιεί συνεχdµενη λήψη
φωτογραφιών σε υψηλή ταχύτητα.
(ΖωηρEτητα): Ρυθµίζει τη ζωηρdτητα της εικdνας.
(Χρώµα): Ρυθµίζει τα χρώµατα.
(ΦωτεινEτητα): Ρυθµίζει τη φωτεινdτητα της εικdνας.
4 Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση στρέφοντας τον τροχd
ελέγχου και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου.
Η οθdνη επανέρχεται στην οθdνη ∆ηµιουργικής Φωτογράφησης.
Επαναλάβετε τα βήµατα 2–4 για να συνδυάσετε τις διάφορες λειτουργίες.
Σηµείωση
• Η λειτουργία ∆ηµιουργικής Φωτογράφησης είναι διαθέσιµη µdνο dταν έχει
τοποθετηθεί ένας φακdς E–mount.
32
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 33
z Αναπαραγωγή στη λειτουργία ∆ηµιουργικής
Φωτογράφησης
Στη λειτουργία ∆ηµιουργικής Φωτογράφησης, πιέζοντας το πλήκτρο
αποκτάτε πρdσβαση στη λειτουργία αναπαραγωγής της
∆ηµιουργικής Φωτογράφησης. Πιέστε το [Back] (Πίσω) για να
επιστρέψετε στη λειτουργία λήψης και να πραγµατοποιήσετε λήψη
µε τις ίδιες ρυθµίσεις.
@ Εύκολη αποεστίαση του φEντου (Έλεγχος Αποεστίασης
του ΦEντου)
1 Επιλέξτε το
(Αποεστίαση Φdντου) (σελίδα 32).
2 Πραγµατοποιήστε αποεστίαση του
φdντου στρέφοντας τον τροχd
ελέγχου.
: Στρέψτε τον δεξιdστροφα για να
εστιάσετε
: Στρέψτε τον αριστερdστροφα για να
αποεστιάσετε
Πιέστε το [Cancel] (Ακύρωση) για να
επαναφέρετε την αρχική κατάσταση.
• Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή
µιας ταινίας µε την τιµή που έχει
ρυθµιστεί µε το εφέ αποεστίασης.
Σηµείωση
• Το εφέ αποεστίασης µπορεί να µην είναι εµφανές, ανάλογα µε την
απdσταση απd το θέµα, ή το φακd που χρησιµοποιείται.
z Για καλύτερα αποτελέσµατα της Αποεστίασης Φdντου
• Πλησιάστε περισσdτερο στο θέµα.
• Μεγαλώστε την απdσταση µεταξύ του θέµατος και του φdντου.
33
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 34
Χρήση των λειτουργιών εγγραφής
@ Eφέ εικEνας
1 Επιλέξτε το
(Eφέ Εικdνας) (σελίδα 32).
2 Επιλέξτε το επιθυµητd εφέ στρέφοντας τον τροχd
ελέγχου και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του τροχού
ελέγχου.
(Posterization (Χρώµα)): ∆ηµιουργεί µιας υψηλής αντίθεσης,
αφηρηµένη εµφάνιση δίνοντας µεγάλη έµφαση στα πρωτεύοντα
χρώµατα.
(Posterization (ΑσπρEµαυρο)): ∆ηµιουργεί µιας υψηλής
αντίθεσης, αφηρηµένη εµφάνιση σε άσπρο και µαύρο.
(Ποπ Χρώµατα): ∆ηµιουργεί µια έντονη εικdνα δίνοντας έµφαση
στους χρωµατικούς τdνους.
(Φωτογραφία ΡετρE): ∆ηµιουργεί την αίσθηση µιας παλιάς
φωτογραφίας µε χρωµατικούς τdνους σέπια και µικρή αντίθεση.
(Επιµέρους Χρώµα): ∆ηµιουργεί µια εικdνα που
διατηρεί το καθορισµένο χρώµα, αλλά µετατρέπει τα άλλα χρώµατα
σε άσπρο και µαύρο.
(High–key): ∆ηµιουργεί µια εικdνα µε την ατµdσφαιρα που
προσδιορίζεται: φωτεινή, διαφανής, αιθέρια, τρυφερή, απαλή.
(ΜονEχρωµη Υψηλής Αντίθεσης): ∆ηµιουργεί µια εικdνα µε
υψηλή αντίθεση σε άσπρο και µαύρο.
(Κάµερα–Παιχνίδι): ∆ηµιουργεί την αίσθηση µιας Παιδικής
Φωτογραφικής Μηχανής µε σκιασµένες γωνίες και έντονα χρώµατα.
34
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 35
Ρύθµιση της φωτεινEτητας των φωτογραφιών
(Αντιστάθµιση έκθεσης)
Μπορείτε να ρυθµίσετε την έκθεση σε βήµατα του 1/3 EV, σε ένα
εύρος µεταξύ –2,0 EV και +2,0 EV.
1 Πιέστε το
(Αντιστάθµιση
έκθεσης) στον τροχd ελέγχου.
2 Περιστρέψτε τον τροχd ελέγχου για να επιλέξετε την
επιθυµητή τιµή και πιέστε το κέντρο του.
`ταν η εικdνα είναι πολύ φωτεινή, ρυθµίστε το [Exposure Comp.]
(Αντιστάθµιση έκθεσης) προς το –.
`ταν η εικdνα είναι πολύ σκοτεινή, ρυθµίστε το [Exposure Comp.]
(Αντιστάθµιση έκθεσης) προς το +.
Αλλαγή των ενδείξεων της οθEνης (DISP)
1 Πιέστε DISP (Περιεχdµενα
Οθdνης) στον τροχd ελέγχου
2 Πιέστε επανειληµµένα το DISP για να επιλέξετε την
επιθυµητή λειτουργία.
Κατά τη λήψη φωτογραφιών
Disp. Basic Info: ∆είχνει τις βασικές πληροφορίες λήψης. ∆είχνει µε
γραφικά την ταχύτητα κλείστρου και την τιµή διαφράγµατος, εκτdς αν το
[Shoot Mode] (Λειτουργία λήψης) είναι ρυθµισµένο στο [Intelligent Auto] ή
το [Sweep Panorama].
Display Info.: ∆είχνει τις πληροφορίες εγγραφής
No Disp. Info.: ∆εν δείχνει τις πληροφορίες εγγραφής.
Κατά την αναπαραγωγή
Display Info.: ∆είχνει τις πληροφορίες εγγραφής.
Histogram (ΙστEγραµµα): Εκτdς απd τις πληροφορίες εγγραφής, δείχνει
γραφικά την κατανοµή φωτεινdτητας.
No Disp. Info.: ∆εν δείχνει τις πληροφορίες εγγραφής.
35
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 36
Χρήση των λειτουργιών εγγραφής
Λήψη µε διάφορες λειτουργίες οδήγησης
1 Πιέστε το [Menu] (Μενού).
[Menu]
2 Χρησιµοποιήστε τον τροχd ελέγχου για να επιλέξετε
[Shoot Mode] (Λειτουργία λήψης) t επιθυµητή
λειτουργία και στη συνέχεια πιέστε το κέντρο του.
(Intelligent Auto): Η φωτογραφική µηχανή αξιολογεί το θέµα και
κάνει τις κατάλληλες ρυθµίσεις.
SCN (Επιλογή Σκηνικού): Φωτογραφίζει µε προεπιλεγµένες
ρυθµίσεις, ανάλογα µε το θέµα ή τις συνθήκες.
(Eφέ ΕικEνας): Πραγµατοποιεί λήψη µε το επιθυµητd εφέ για τη
δηµιουργία µιας µοναδικής ατµdσφαιρας.
(Anti Motion Blur): Μειώνει το κούνηµα της µηχανής dταν
φωτογραφίζετε σε ελαφρώς σκοτεινd εσωτερικd χώρο ή µε
τηλεφακd.
(Sweep Panorama): Φωτογραφίζει σε πανοραµικd µέγεθος.
(3D Sweep Panorama): Φωτογραφίζει 3D πανοραµικές εικdνες
για αναπαραγωγή σε συµβατή 3D τηλεdραση.
Μ (Χειροκίνητη Έκθεση): Ρυθµίζει το διάφραγµα και την ταχύτητα
κλείστρου.
S (ΠροτεραιEτητα Κλείστρου): Ρυθµίζει την ταχύτητα κλείστρου για
να εκφράσει την κίνηση του θέµατος.
Α (ΠροτεραιEτητα ∆ιαφράγµατος): Ρυθµίζει το εύρος εστίασης ή
αποεστιάζει απd το φdντο.
Ρ (ΑυτEµατο ΠρEγραµµα): Αυτdµατη λήψη που σας επιτρέπει να
προσαρµdσετε dπως θέλετε τις ρυθµίσεις, εκτdς απd την έκθεση
(διάφραγµα και ταχύτητα κλείστρου).
36
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 37
@ Επιλογή Σκηνικού
1 Επιλέξτε SCN (Επιλογή Σκηνικού) (σελίδα 36).
2 Περιστρέψτε τον τροχd ελέγχου για να επιλέξετε την
επιθυµητή λειτουργία και πιέστε το κέντρο του.
(Πορτρέτο): Κάνει πιο θολd το φdντο και πιο καθαρd το θέµα.
Αναπαράγει απαλά τους τdνους του δέρµατος.
(Τοπίο): Φωτογραφίζει ολdκληρο το εύρος του σκηνικού µε
καθαρή εστίαση και ζωντανά χρώµατα.
(Μάκρο): Φωτογραφίζει κοντινά θέµατα, dπως λουλούδια,
έντοµα, φαγητd ή µικρά αντικείµενα.
(∆ράση στα σπορ): Φωτογραφίζει ένα κινούµενο θέµα µε υψηλή
ταχύτητα κλείστρου, ώστε το θέµα να µοιάζει σαν να είναι ακίνητο.
Η φωτογραφική µηχανή τραβά συνεχώς εικdνες dσο είναι πιεσµένο
το πλήκτρο κλείστρου.
(Ηλιοβασίλεµα): Συλλαµβάνει ωραία το κdκκινο χρώµα του
ηλιοβασιλέµατος.
(ΝυχτερινE Πορτρέτο): Φωτογραφίζει πορτρέτα σε νυχτερινd
σκηνικd. Εφαρµdστε και ενεργοποιήστε το φλας.
(Νυκτερινή λήψη): Φωτογραφίζει νυχτερινά σκηνικά χωρίς να
χάνεται η σκοτεινή ατµdσφαιρα.
(Hand–held Twilight): Τραβάει νυχτερινές σκηνές µε λιγdτερο
θdρυβο και θολή εικdνα, χωρίς τη χρήση τρίποδου. Τραβάει µια
σειρά λήψεων και ενεργοποιείται η επεξεργασία εικdνας για να
µειωθεί η θολή dψη, το κούνηµα της µηχανής και ο θdρυβος.
@ Anti Motion Blur
Είναι κατάλληλο για λήψεις εσωτερικού χώρου χωρίς χρήση του φλας,
προκειµένου να µειώνεται το θdλωµα του θέµατος.
1 Επιλέξτε
(Anti Motion Blur) (σελίδα 36).
2 Φωτογραφίστε µε το πλήκτρο κλείστρου.
Η φωτογραφική µηχανή συνδυάζει έξι λήψεις σε υψηλή ευαισθησία
σε µία φωτογραφία, οπdτε το κούνηµα της φωτογραφικής µηχανής
µειώνεται, αποτρέποντας ταυτdχρονα το θdρυβο.
37
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 38
Χρήση των λειτουργιών εγγραφής
@ Sweep Panorama / 3D Sweep Panorama
`ταν κάνετε πανοραµική λήψη µε τη φωτογραφική µηχανή, η µηχανή
τραβάει αρκετές εικdνες και τις συνθέτει σε µία πανοραµική εικdνα.
1 Επιλέξτε
(Sweep Panorama) ή
Panorama) (σελίδα 36).
(3D Sweep
2 Στρέψτε τη φωτογραφική µηχανή
στην άκρη του θέµατος και πιέστε
µέχρι κάτω το πλήκτρο κλείστρου.
∆εν θα γίνει λήψη αυτού του τµήµατος.
3 Προχωρήστε τη φωτογραφική
µηχανή µέχρι το τέλος της
εικdνας, ακολουθώντας την
καθοδήγηση στην οθdνη LCD.
Ράβδος καθοδήγησης
Σηµείωση
• Η φωτογραφική µηχανή συνεχίζει να τραβά φωτογραφίες κατά την εγγραφή
[Sweep Panorama] και το κλείστρο συνεχίζει να κάνει κλικ µέχρι το τέλος
της φωτογράφησης.
38
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 39
z Αναπαραγωγή κυλιdµενων πανοραµικών εικdνων
Μπορείτε να κάνετε κύλιση πανοραµικών εικdνων απd την αρχή ως
το τέλος, πιέζοντας το κέντρο του τροχού ελέγχου, ενώ
εµφανίζονται πανοραµικές εικdνες. Πιέστε το ξανά για να
σταµατήσει.
∆είχνει την προβαλλdµενη
περιοχή ολdκληρης της
πανοραµικής εικdνας.
• Οι πανοραµικές εικdνες
αναπαράγονται µε το παρεχdµενο
λογισµικd “PMB” (σελίδα 61).
• Οι πανοραµικές εικdνες που έχουν
τραβηχτεί µε άλλες φωτογραφικές
µηχανές ενδέχεται να µην
εµφανίζονται ή να µην κυλούν σωστά.
@ ΠροτεραιEτητα Ταχύτητας Κλείστρου
Μπορείτε να εκφράσετε την κίνηση ενdς κινούµενου θέµατος µε
διάφορους τρdπους, ρυθµίζοντας την ταχύτητα κλείστρου, για
παράδειγµα, τη στιγµή της κίνησης µε υψηλή ταχύτητα κλείστρου, ή
ως εικdνα µε ίχνος µε χαµηλή ταχύτητα κλείστρου.
1 Επιλέξτε S (Προτεραιdτητα Κλείστρου) (σελίδα 36).
2 Περιστρέψτε τον τροχd ελέγχου για να επιλέξετε την
επιθυµητή τιµή και πιέστε τον στο κέντρο.
39
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 40
Χρήση των λειτουργιών εγγραφής
z Ταχύτητα κλείστρου
`ταν χρησιµοποιείται µεγαλύτερη ταχύτητα
κλείστρου, ένα κινούµενο θέµα, dπως ένα
άτοµο που τρέχει, αυτοκίνητα, ή τα κύµατα της
θάλασσας που σπάνε, εµφανίζονται σαν να
είναι σταµατηµένα.
`ταν χρησιµοποιείται µικρdτερη ταχύτητα
κλείστρου, συλλαµβάνεται µια εικdνα µε ίχνη
της κίνησης του θέµατος, δηµιουργώντας µια
πιο φυσική και δυναµική εικdνα.
@ ΠροτεραιEτητα ∆ιαφράγµατος
Μπορείτε να προσαρµdσετε το εύρος της εστίασης ή να αποεστιάσετε
απd το φdντο.
1 Επιλέξτε Α (Προτεραιdτητα ∆ιαφράγµατος) (σελίδα 36).
2 Περιστρέψτε τον τροχd ελέγχου για να επιλέξετε την
επιθυµητή τιµή και πιέστε τον στο κέντρο.
• Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή µιας ταινίας µε την τιµή
που έχει ρυθµιστεί µε την Προτεραιdτητα ∆ιαφράγµατος.
40
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 41
Επιλογή της λειτουργίας φλας
1 Τοποθετήστε το φλας και ανοίξτε το (σελίδα 20).
2 Πιέστε το [Menu] (Μενού).
[Menu]
3 Χρησιµοποιείστε τον τροχd ελέγχου για να επιλέξετε το
[Camera] (Φωτογραφική µηχανή) t [Flash Mode]
(Λειτουργία Φλας) και πιέστε τον στο κέντρο.
4 Στρέψτε τον τροχd ελέγχου προς την επιθυµητή
λειτουργία και πιέστε το κέντρο του.
(Χωρίς Φλας): ∆εν φωτοβολεί ακdµα και αν είναι ανοιγµένο το φλας.
(ΑυτEµατο Φλας): Φωτοβολεί αν είναι σκοτεινά ή ενάντια στο φως.
(Φλας Γεµίσµατος): Φωτοβολεί κάθε φορά που πιέζετε το κλείστρο.
(ΑργEς ΣυγχρονισµEς): Φωτοβολεί κάθε φορά που πιέζετε το κλείστρο.
Η λήψη µε Αργd Συγχρονισµd (Slow Sync) σας επιτρέπει να
πραγµατοποιήσετε λήψη µιας καθαρής φωτογραφίας τdσο του θέµατος,
dσο και του φdντου.
(Οπίσθιος ΣυγχρονισµEς): Φωτοβολεί ακριβώς πριν την ολοκλήρωση της
έκθεσης κάθε φορά που πιέζετε το κλείστρο. Συλλαµβάνεται µια εικdνα µε
ίχνος της κίνησης του θέµατος, ώστε να κάνει την εικdνα πιο φυσική.
• Οι επιλογές της λειτουργίας φλας που είναι διαθέσιµες εξαρτώνται απd
τη λειτουργία λήψης (σελίδα 58).
Εµβέλεια του φλας
Η εµβέλεια του παρεχdµενου φλας εξαρτάται απd την ευαισθησία ISO
και την τιµή του διαφράγµατος.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO 200
1 – 3,5 µ.
1 – 2,8 µ.
1 – 1,8 µ.
ISO1600
2,8 – 10 µ.
2,3 – 8 µ.
1,4 – 5 µ.
41
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 42
Χρήση των λειτουργιών εγγραφής
Χρήση του χρονοδιακEπτη
1 Πιέστε το [Menu] (Μενού).
[Menu]
2 Περιστρέψτε τον τροχd ελέγχου για να επιλέξετε το
[Camera] (Φωτογραφική µηχανή) t [Drive Mode]
(Λειτουργία Οδήγησης) t [Self–timer]
(Χρονοδιακdπτης).
3 Πιέστε [Option] (Επιλογές), περιστρέψτε τον τροχd
ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυµητή λειτουργία και
πιέστε το κέντρο.
(ΧρονοδιακEπτης: 10 δευτ.): Επιλέγει Χρονοδιακdπτη καθυστέρησης
10 δευτερολέπτων. Χρησιµοποιήστε το dταν θέλετε να βρίσκεστε κι εσείς
στη φωτογραφία.
`ταν πιέσετε το πλήκτρο κλείστρου, αναβοσβήνει η λυχνία χρονοδιακdπτη
και ακούγεται ένας ήχος µέχρι να λειτουργήσει το κλείστρο.
(ΧρονοδιακEπτης: 2 δευτ.): Επιλέγει Χρονοδιακdπτη καθυστέρησης 2
δευτερολέπτων. Μπορείτε να αποτρέψετε το κούνηµα της φωτογραφικής
που εµφανίζεται dταν πιέζετε το πλήκτρο κλείστρου.
• Για να ακυρώσετε το Χρονοδιακdπτη, τοποθετήστε το [Drive Mode]
(Λειτουργία Οδήγησης) σε [Single–shot Adv.].
Συνεχής λήψη φωτογραφιών
Η φωτογραφική µηχανή εγγράφει συνεχώς εικdνες, ενώ πιέζετε και
κρατάτε πιεσµένο το πλήκτρο κλείστρου.
1 Πιέστε το [Menu] (Μενού).
[Menu]
2 Περιστρέψτε τον τροχd ελέγχου για να επιλέξετε το
[Camera] t [Drive Mode] t [Continuous Adv.] και
πιέστε το κέντρο του.
42
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 43
z Για να φωτογραφίσετε συνεχώς µε µεγαλύτερη
ταχύτητα
Επιλέξτε
(Speed Priority Cont.) (Συνεχής προτεραιdτητα
ταχύτητας) απd το Λειτουργία Οδήγησης για να τραβήξετε
περισσdτερες φωτογραφίες συνεχώς (ανώτατο dριο 5,5 εικdνες ανά
δευτερdλεπτο). Χρησιµοποιείται η εστίαση και η έκθεση της πρώτης
φωτογραφίας και στις επdµενες φωτογραφίες.
43
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 44
Χρήση των λειτουργιών εγγραφής
Επιλογή του µεγέθους της εικEνας
Το µέγεθος της εικdνας καθορίζει το µέγεθος του αρχείου εικdνας
που εγγράφεται dταν τραβάτε µια φωτογραφία.
`σο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος της εικdνας, τdσες περισσdτερες
λεπτοµέρειες θα αναπαραχθούν dταν η εικdνα εκτυπωθεί σε µεγάλο
µέγεθος χαρτιού. `σο µικρdτερο είναι το µέγεθος της εικdνας, τdσες
περισσdτερες εικdνες µπορούν να αναπαραχθούν.
Στην περίπτωση ταινιών, dσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος της
εικdνας, τdσο καλύτερη είναι η ποιdτητα της εικdνας.
1 Πιέστε το [Menu] (Μενού).
[Menu]
2 Χρησιµοποιήστε τον τροχd ελέγχου για να επιλέξετε
[Image Size] (Μέγεθος Εικdνας) t [Image Size] και
πιέστε τον στο κέντρο.
3 Περιστρέψτε τον τροχd ελέγχου για να επιλέξετε την
επιθυµητή λειτουργία και πιέστε τον στο κέντρο.
Φωτογραφία
`ταν το [Aspect Ratio]
(Αναλογία ∆ιαστάσεων) είναι 3:2
Οδηγίες τρdπου χρήσης
Για εκτυπώσεις έως µέγεθος Α3+
Για εκτυπώσεις έως µέγεθος Α4
Για εκτυπώσεις µεγέθους L/2L
`ταν η [Αναλογία ∆ιαστάσεων]
είναι 16:9
Οδηγίες τρdπου χρήσης
Για προβολή σε τηλεdραση
υψηλής ευκρίνειας
44
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 45
Πανοραµική Λήψη 3D (3D Sweep Panorama)
Τραβά εικdνες χρησιµοποιώντας ένα µέγεθος
κατάλληλο για µια TV υψηλής ευκρίνειας.
Οριζdντιες: 1920 x 1080
Τραβά εικdνες χρησιµοποιώντας το τυπικd
µέγεθος. Οριζdντιες: 4912 x 1080
Τραβά εικdνες χρησιµοποιώντας το ευρύ
µέγεθος. Οριζdντιες: 7152 x 1080
Πανοραµική λήψη (Panorama)
Το µέγεθος της εικdνας διαφέρει, ανάλογα µε τη διεύθυνση λήψης
(σελίδα 51).
Τραβά εικdνες χρησιµοποιώντας το τυπικd
µέγεθος.
Κάθετες:3872 x 2160
Οριζdντιες: 8192 x 1856
Τραβά εικdνες χρησιµοποιώντας το ευρύ
µέγεθος.
Κάθετες: 5536 x 2160
Οριζdντιες: 12416 x 1856
Ταινία
Μέγεθος εικdνας
Μέσος
ρυθµdς bit
Οδηγίες τρdπου χρήσης
Εγγράφει µε υψηλή ποιdτητα
εικdνας, για προβολή σε
τηλεdραση υψηλής ευκρίνειας.
Εγγράφει στο κατάλληλο µέγεθος
για ανάρτηση WEB.
Σηµείωση
• `ταν εκτυπώνετε φωτογραφίες εγγεγραµµένες µε αναλογία διαστάσεων
16:9 και πανοραµικές εικdνες, και οι δύο άκρες περικdπτονται.
45
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 46
Χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής
Μεγέθυνση της εικEνας αναπαραγωγής
(Enlarge Image)
1 Πιέστε το πλήκτρο
(Αναπαραγωγή) για να εισέλθετε
στη λειτουργία αναπαραγωγής.
Πλήκτρο
(Αναπαραγωγή)
2 Προβάλλετε την εικdνα που
θέλετε να µεγεθύνετε και πιέστε
[Enlarge] (Μεγέθυνση) (το κέντρο
του τροχού ελέγχου).
Τροχdς ελέγχου
3 Περιστρέψτε τον τροχd ελέγχου για να ρυθµίσετε την
κλίµακα.
4 Πιέστε το πάνω/κάτω/δεξί/αριστερd µέρος του τροχού
ελέγχου για να επιλέξετε το τµήµα που θέλετε να
µεγεθύνετε.
• Για να ακυρώσετε το χειρισµd, πιέστε [Exit] (Έξοδος).
46
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 47
Προβολή του καταλEγου εικEνων
1 Πιέστε το πλήκτρο
(Αναπαραγωγή) για να εισέλθετε
στη λειτουργία αναπαραγωγής.
Πλήκτρο
(Αναπαραγωγή)
2 Πιέστε το
Ευρετήριο Εικdνων)
στον τροχd ελέγχου.
Εµφανίζονται έξι εικdνες κάθε φορά.
3 Περιστρέψτε τον τροχd ελέγχου για να επιλέξετε
εικdνα.
• Για να επανέλθετε στην οθdνη µιας εικdνας, επιλέξτε την
επιθυµητή εικdνα και πιέστε το κέντρο του τροχού.
z Αλλαγή µεταξύ φωτογραφίας και ταινίας
Μπορείτε να αλλάξετε εύκολα τον τύπο
εικdνας στο ευρετήριο εικdνων.
Πιέστε επανειληµµένα την αριστερή
πλευρά του τροχού ελέγχου για να
επιλέξετε
(φωτογραφία) ή
(ταινία) και πιέστε το κέντρο του τροχού.
∆εν µπορείτε να προβάλλετε
φωτογραφία και ταινία στην ίδια οθdνη
ευρετηρίου.
47
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 48
Χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής
Προβολή εικEνων σε τηλεEραση
Για να προβάλλετε σε τηλεdραση εικdνες που έχουν εγγραφεί στη
φωτογραφική µηχανή, χρειάζεστε ένα καλώδιο HDMI (πωλείται
ξεχωριστά) και µια τηλεdραση HD, εφοδιασµένη µε ακροδέκτη HDMI.
1 Συνδέστε τη φωτογραφική
µηχανή στην τηλεdραση µε ένα
καλώδιο HDMI (πωλείται
ξεχωριστά).
Προς τον
ακροδέκτη HDMI
Καλώδιο HDMI
Προς την
υποδοχή
HDMI
Σηµείωση
• Χρησιµοποιήστε ένα µίνι ακροδέκτη HDMI στη µία άκρη (για τη φωτογραφική
µηχανή) και ένα βύσµα κατάλληλο για τη σύνδεση της τηλεdρασης στην
άλλη άκρη.
z Προβολή εικdνων 3D σε µια 3D TV
Μπορείτε να προβάλλετε εικdνες 3D που έχουν εγγραφεί µε τη
φωτογραφική µηχανή σε µια 3D TV συνδεδεµένη στη φωτογραφική
µηχανή χρησιµοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (πωλείται χωριστά).
Επιλέξτε [Menu] (Μενού) t [Playback] (Αναπαραγωγή) t [3D
Viewing] (Προβολή 3D).
• Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται
µε την TV.
48
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 49
Έλεγχος των διαθέσιµων λειτουργιών
Κατάλογος Μενού
Αν πιέσετε το [Menu] (Μενού), εµφανίζονται
έξι στοιχεία µενού στην οθdνη: [Shoot Mode]
(Λειτουργία Λήψης), [Camera] (Φωτογραφική
µηχανή), [Image Size] (Μέγεθος Εικdνας),
[Brightness/Color] (Φωτεινdτητα/Χρώµα),
[Playback] (Αναπαραγωγή) και [Setup]
(Ρυθµίσεις). Μπορείτε να ρυθµίσετε
διάφορες λειτουργίες σε κάθε στοιχείο. Τα
στοιχεία που δεν µπορούν να ρυθµιστούν
εµφανίζονται µε γκρι χρώµα.
@ Λειτουργία Λήψης
Σας επιτρέπει να επιλέξετε λειτουργία λήψης, dπως λειτουργία
έκθεσης, πανοραµική λήψη, Επιλογή Σκηνικού.
Intelligent Auto
Η φωτογραφική µηχανή αξιολογεί το θέµα και κάνει
τις κατάλληλες ρυθµίσεις.
Scene Selection
Κάνει λήψη µε προεπιλεγµένες ρυθµίσεις, ανάλογα
µε το θέµα ή τις συνθήκες.
(Πορτρέτο/Τοπίο/Μικροεπίπεδο/∆ράση στα
Σπορ/Ηλιοβασίλεµα/Νυχτερινd Πορτρέτο/Νυχτερινή
Λήψη/Λήψη µε το Χέρι στο Ηµίφως)
Picture Effect
Πραγµατοποιεί λήψη µε το επιθυµητd εφέ για τη
δηµιουργία µιας µοναδικής ατµdσφαιρας.
(Posterization (Χρώµα)/ Posterization (Ασπρdµαυρο)
/ Ποπ Χρώµα / Φωτογραφία Ρετρd / Επιµέρους
Χρώµα / High–key / Μονdχρωµη Υψηλής Αντίθεσης /
Κάµερα–Παιχνίδι)
Anti Motion Blur
Μειώνει το κούνηµα της µηχανής κατά τη λήψη
ελαφρώς σκοτεινού εσωτερικού σκηνικού ή χρήσης
τηλεφακού.
Sweep Panorama
Τραβάει σε πανοραµικd µέγεθος.
3D Sweep Panorama
Τραβάει πανοραµικές εικdνες 3D για αναπαραγωγή
σε µια TV συµβατή µε 3D.
Manual Exposure
Ρυθµίζει το διάφραγµα και την ταχύτητα κλείστρου.
Shutter Priority
Ρυθµίζει την ταχύτητα κλείστρου για να εκφράσει
την κίνηση του θέµατος.
Aperture Priority
Ρυθµίζει το εύρος εστίασης ή αποεστιάζει απd το
φdντο.
49
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 50
Έλεγχος των διαθέσιµων λειτουργιών
Program Auto
Αυτdµατη λήψη που σας επιτρέπει να
προσαρµdσετε τις ρυθµίσεις, εκτdς απd την έκθεση
(ταχύτητα κλείστρου και διάφραγµα).
@ Φωτογραφική µηχανή
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε λειτουργίες λήψης, dπως συνεχής λήψη,
Χρονοδιακdπτη και φλας.
Drive Mode
Επιλέγει τη λειτουργία οδηγού, dπως συνεχής
λήψη, Χρονοδιακdπτη ή bracket shooting.
(Single Shot Adv./Continuous Adv./Speed Priority
Cont./Self–timer/Self–timer(Cont.)/Bracket: Cont.)
Flash Mode
Επιλέγει τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για να
φωταγωγεί το φλας.
(Flash Off /Autoflash /Fill–flash /Slow Sync. /Rear
Sync.)
AF/MF Select
Επιλέγει αυτdµατη ή χειροκίνητη εστίαση.
(Autofocus/DMF/Manual focus)
Autofocus Area
Επιλέγει την περιοχή στην οποία θα
πραγµατοποιηθεί η εστίαση.
(Multi/Center/Flexible Spot)
Autofocus Mode
Επιλέγει τη µέθοδο αυτdµατης εστίασης.
(Single–shot AF/Continuous AF)
Precision Dig. Zoom
Ρυθµίζει το ψηφιακd ζουµ.
Face Detection
Ανιχνεύει αυτdµατα τα πρdσωπα των ανθρώπων και
ρυθµίζει την εστίαση και την έκθεση για να
ταιριάζει στα πρdσωπα.
(Off/Auto/Child Priority /Adult Priority )
Smile Shutter
Κάθε φορά που η φωτογραφική µηχανή ανιχνεύει
ένα χαµdγελο, απελευθερώνει αυτdµατα το
κλείστρο.
(Off/On)
Smile Detection
Ρυθµίζει την ευαισθησία της λειτουργίας Smile
Shutter για ανίχνευση χαµdγελου.
(Big Smile/Normal Smile/Slight Smile)
Soft Skin Effect
Καθορίζει τη στάθµη του Eφέ Απαλού ∆έρµατος.
(High/Mid/Low/Off)
Shooting Tip List
Σας επιτρέπει να εισέλθετε σε dλες τις συµβουλές
λήψης.
Display Contents
Αλλάζει τις πληροφορίες που εµφανίζονται στην
οθdνη λήψης.
(Disp. Basic Info / Display Info. / No Disp. Info.)
50
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 51
@ Μέγεθος ΕικEνας
Σας επιτρέπει να ορίσετε το µέγεθος εικdνας και την αναλογία
διαστάσεων κτλ.
Φωτογραφία
Image Size
Επιλέγει το µέγεθος εικdνας.
(3:2: L: 16 M/ M: 8.4M/ S: 4.0M
16:9: L: 14M/ M: 7.1M/ S: 3.4M)
Aspect Ratio
Επιλέγει την αναλογία διαστάσεων. (3:2/16:9)
Quality (Ποιdτητα)
Επιλέγει το φορµά συµπίεσης.
(RAW/RAW & JPEG/Fine/Standard)
Πανοραµική λήψη 3D
Image Size
Επιλέγει το µέγεθος εικdνας των πανοραµικών
εικdνων 3D. (16:9 /Standard/Wide)
Panorama Direction
Επιλέγει την κατεύθυνση κίνησης της
φωτογραφικής µηχανής κατά τη λήψη πανοραµικών
εικdνων 3D. (∆εξιά/Αριστερά)
Πανοραµική λήψη
Image Size
Επιλέγει το µέγεθος εικdνας. (Standard/Wide)
Panorama Direction
Επιλέγει την κατεύθυνση κίνησης της
φωτογραφικής µηχανής κατά τη λήψη πανοραµικών
εικdνων. (∆εξιά/Αριστερά/Επάνω/Κάτω)
Ταινία
Image Size
Επιλέγει το µέγεθος εικdνας.
(1280 x 720 (Fine)/1280 x 720 (Std)/VGA)
@ ΦωτεινEτητα/Χρώµα
Σας επιτρέπει να κάνετε ρυθµίσεις στη φωτεινdτητα, dπως λειτουργία
φωτοµέτρησης και ρυθµίσεις χρώµατος, dπως ισορροπία λευκού.
Exposure Comp.
Αντισταθµίζει τη φωτεινdτητα για ολdκληρη την
εικdνα. (–2.0EV έως +2.0EV)
ISO
Ρυθµίζει την ευαισθησία ISO.
(ISO AUTO/200 – 12800)
White Balance
Ρυθµίζει τους χρωµατικούς τdνους, ανάλογα µε τις
περιβαλλοντικές συνθήκες φωτdς.
(Auto WB/ Daylight/ Shade/Cloudy /Incandescent/
Fluorescent/Flash/C. Temp./Filter/Custom/Custom
Setup)
51
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 52
Έλεγχος των διαθέσιµων λειτουργιών
Metering Mode
Επιλέγει τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για τη
µέτρηση της φωτεινdτητας.
(Multi/Center/Spot)
Flash Compensation
Ρυθµίζει την ποσdτητα φωτdς του φλας.
(–2.0EV έως +2.0EV)
DRO/Auto HDR
∆ιορθώνει αυτdµατα τη φωτεινdτητα ή την
αντίθεση.
(Off/D–Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Επιλέγει τη µέθοδο επεξεργασίας εικdνας.
(Τυπική/Ζωντανά χρώµατα/Πορτρέτο/Τοπίο/
Ηλιοβασίλεµα/Ασπρdµαυρη)
@ Αναπαραγωγή
Σας επιτρέπει να ρυθµίσετε τις λειτουργίες αναπαραγωγής.
Delete
∆ιαγράφει εικdνες.
(Multiple Img./All in Folder/All in Date Rng.)
Slide Show
Αναπαράγει αυτdµατα εικdνες.
(Λειτουργία φωτογραφίας: Repeat/Interval/Image
Type)
(Λειτουργία ταινίας: Repeat)
Still/Movie Select
Επιλέγει µια φωτογραφία ή µια ταινία προς
αναπαραγωγή. (Still/Movie)
Image Index
Επιλέγει τον αριθµd εικdνων που εµφανίζονται
στην οθdνη ευρετηρίου. (6 Εικdνες /12 Εικdνες)
Select Folder
Επιλέγει το φάκελο φωτογραφιών προς
αναπαραγωγή.
Select Date
Επιλέγει την ηµεροµηνία ταινιών προς
αναπαραγωγή.
Rotate
Περιστρέφει εικdνες.
Protect
Προστατεύει εικdνες ή ακυρώνει την προστασία.
(Multiple Img./Cancel All Images/Cancel All Movies)
Enlarge Image
Μεγεθύνει την εικdνα.
Volume Settings
Ρυθµίζει την ένταση ήχου των ταινιών.
Specify Printing
Επιλέγει τις εικdνες προς εκτύπωση ή κάνει
ρυθµίσεις εκτύπωσης. (DPOF Setup/Date Imprint)
Display Contents
Αλλάζει τις πληροφορίες που εµφανίζονται στην
οθdνη αναπαραγωγής.
(Display Info./Histogram/No Disp. Info.)
52
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 53
@ Ρυθµίσεις
Σας επιτρέπει να κάνετε πιο λεπτοµερείς ρυθµίσεις λήψης ή να
αλλάξετε τις ρυθµίσεις της φωτογραφικής µηχανής.
Ρυθµίσεις λήψης
AF Illuminator
Ρυθµίζει το Φωτισµd AF για να υποβοηθήσει την
αυτdµατη εστίαση σε σκοτεινά µέρη. (Auto/Off)
Red Eye Reduction
Παρέχει προ–φλας πριν τη λήψη dταν
χρησιµοποιείτε το φλας, για να αποφευχθεί η
εµφάνιση κdκκινων µατιών. (On/Off).
Auto Review
Ρυθµίζει την ώρα εµφάνισης της εικdνας αµέσως
µετά τη λήψη. (10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
Grid Line
Ενεργοποιεί τις γραµµές πλέγµατος που σας
βοηθούν να ρυθµίσετε τη σύνθεση των εικdνων.
(On/Off)
Στάθµη Peaking
Ενισχύει τα περιγράµµατα του πεδίου που είναι
µέσα στην περιοχή εστίασης µε ένα συγκεκριµένο
χρώµα. (High/Mid/Low/Off)
Χρώµα Peaking
Καθορίζει το χρώµα που θα χρησιµοποιηθεί για τη
λειτουργία Peaking. (Λευκd/Κdκκινο/Κίτρινο)
Histogram
Εµφανίζει το ιστdγραµµα της κατανοµής φωτισµού.
(On/Off)
MF Assist
Εµφανίζει µια µεγεθυσµένη εικdνα dταν εστιάζετε
χειροκίνητα.
(No Limit (χωρίς dριο)/5 Sec/2 Sec/Off)
Color Space
Αλλάζει το εύρος της χρωµατικής αναπαραγωγής.
(sRGB/AdobeRGB)
SteadyShot
Ρυθµίζει την αντιστάθµιση κουνήµατος της
φωτογραφικής µηχανής. (On/Off)
Release w/oLens
Ρυθµίζει αν θα απελευθερώνεται ή dχι το κλείστρο
dταν δεν υπάρχει φακdς.
(Enable (ενεργοποίηση)/Disable (απενεργοποίηση))
Long Exposure NR
Ρυθµίζει την επεξεργασία µείωσης θορύβου για
λήψεις µακράς έκθεσης. (On/Off)
High ISO NR
Ρυθµίζει την επεξεργασία µείωσης θορύβου για
λήψεις υψηλής ευαισθησίας ISO.
(Auto (αυτdµατη)/Weak (ασθενής))
Movie Audio Rec
Ρυθµίζει τον ήχο για εγγραφή ταινίας.
(On/Off)
53
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 54
Έλεγχος των διαθέσιµων λειτουργιών
Εξατοµικευµένες Ρυθµίσεις Πλήκτρων
Ρύθµιση Αριστερού
Πλήκτρου
Αντιστοιχίζει µια λειτουργία στο αριστερd πλήκτρο
του τροχού ελέγχου.
(Λειτουργία Λήψης/Συµβουλές Λήψης/Λειτουργία
Οδήγησης/Επιλογή AF/MF/Λειτουργία Αυτdµατης
Εστίασης/Περιοχή Αυτdµατης Εστίασης/Ψηφιακd
Ζουµ Ακριβείας/ISO/Ισορροπία Λευκού/Λειτουργία
Φωτοµέτρησης/DRO/Auto HDR/∆ηµιουργικd
Στυλ/Λειτουργία Φλας/Αντιστάθµιση
Φλας/Υποβοήθηση MF /Χωρίς ρύθµιση)
Ρύθµιση ∆εξιού
Πλήκτρου
Αντιστοιχίζει µια λειτουργία στο δεξιd πλήκτρο του
τροχού ελέγχου.
(Λειτουργία Λήψης/Συµβουλές Λήψης/Λειτουργία
Οδήγησης/Επιλογή AF/MF/Λειτουργία Αυτdµατης
Εστίασης/Περιοχή Αυτdµατης Εστίασης/Ψηφιακd
Ζουµ Ακριβείας/ISO/Ισορροπία Λευκού/Λειτουργία
Φωτοµέτρησης/DRO/Auto HDR/∆ηµιουργικd
Στυλ/Λειτουργία Φλας/Αντιστάθµιση
Φλας/Υποβοήθηση MF /Χωρίς ρύθµιση)
Ρύθµιση Πλήκτρου
Λογισµικού Β
Αντιστοιχίζει µια λειτουργία στο πλήκτρο
λογισµικού Β.
(Λειτουργία Λήψης/Συµβουλές Λήψης/Λειτουργία
Οδήγησης/Επιλογή AF/MF/Λειτουργία Αυτdµατης
Εστίασης/Ψηφιακd Ζουµ Ακριβείας/ISO/Ισορροπία
Λευκού/Λειτουργία Φωτοµέτρησης/DRO/Auto
HDR/∆ηµιουργικd Στυλ/Λειτουργία
Φλας/Αντιστάθµιση Φλας/Υποβοήθηση MF)
Ρύθµιση Πλήκτρου
Λογισµικού C
Αντιστοιχίζει µια λειτουργία στο πλήκτρο
λογισµικού C.
(Λειτουργία Λήψης/Προσωπική Ρύθµιση)
Προσωπική Ρύθµιση
Αντιστοιχίζει τις προσωπικές λειτουργίες στο
πλήκτρο λογισµικού C.
(Λειτουργία Οδήγησης/Επιλογή AF/MF/Λειτουργία
Αυτdµατης Εστίασης/Περιοχή Αυτdµατης
Εστίασης/ISO/Ισορροπία Λευκού/Λειτουργία
Φωτοµέτρησης/DRO/Auto HDR/∆ηµιουργικd
Στυλ/Λειτουργία Φλας/Χωρίς ρύθµιση)
Κύριες Ρυθµίσεις
Menu start
Επιλέγει το πρώτο µενού που εµφανίζεται, µεταξύ
του κύριου µενού και του τελευταίου µενού που
είχε εµφανιστεί. (Top/Previous)
Beep
Επιλέγει τον ήχο που αναπαράγεται dταν χειρίζεστε
τη φωτογραφική µηχανή. (AF Sound/High/Low/Off)
54
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 55
Κύριες Ρυθµίσεις
Language (Γλώσσα)
Επιλέγει τη γλώσσα που χρησιµοποιείται στην
οθdνη.
Date/Time Setup
Ρυθµίζει την ηµεροµηνία και την ώρα.
Area Setting
Επιλέγει την περιοχή dπου χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή.
Help Guide Display
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον Οδηγd Βοήθειας.
(On/Off)
Power Save
Ρυθµίζει την ώρα που η φωτογραφική µηχανή
εισέρχεται σε κατάσταση εξοικονdµησης ενέργειας.
(30 Min/10 Min/5 Min/1 Min)
LCD Brightness
Ρυθµίζει τη φωτεινdτητα της οθdνης LCD.
(Auto/Manual/Sunny Weather (καλdς καιρdς))
Display Color
Επιλέγει το χρώµα της οθdνης LCD.
(Μαύρο/Λευκd/Μπλε/Ροζ)
Wide Image
Επιλέγει µέθοδο εµφάνισης των ευρείων εικdνων.
(Πλήρης Οθdνη/Κανονική)
Playback Display
Επιλέγει τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για την
αναπαραγωγή πορτρέτων.
(Αυτdµατη Περιστροφή/Χειροκίνητη Περιστροφή)
CTRL FOR HDMI
Επιλέγει αν η φωτογραφική µηχανή θα λειτουργεί ή
dχι µε το Τηλεχειριστήριο µιας τηλεdρασης
συµβατής µε το HDMI.
(On/Off)
USB Connection
Επιλέγει τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για
σύνδεση USB.
(Μαζική Αποθήκευση/PTP)
Cleaning Mode
Σας επιτρέπει να καθαρίσετε τον αισθητήρα
εικdνας.
Version
Εµφανίζει το µοντέλο της φωτογραφικής µηχανής
και του φακού.
Demo Mode
Ρυθµίζει αν θα εµφανίζεται ή dχι η επίδειξη µε τις
ταινίες.
(On/Off)
Reset Default
Επαναφέρει τη φωτογραφική µηχανή στις
εργοστασιακές ρυθµίσεις.
55
NEX-C3 p. 32-56:32-56 13/07/2011 1:42 ΜΜ Page 56
Έλεγχος των διαθέσιµων λειτουργιών
Memory Card Tool (Εργαλεία Κάρτας Μνήµης)
Format
∆ιαµορφώνει την κάρτα µνήµης.
File Number
Επιλέγει τη µέθοδο που χρησιµοποιείται για την
αντιστοίχηση αριθµών αρχείου στις εικdνες.
(Σειριακή/Επαναφορά)
Folder Name
Επιλέγει τη µορφή του ονdµατος φακέλου.
(Τυπική Μορφή/Μορφή Ηµεροµηνίας)
Select Shoot. Folder
Επιλέγει το φάκελο εγγραφής.
New Folder
∆ηµιουργεί νέο φάκελο.
Recover Image DB
Επιδιορθώνει το αρχείο βάσης δεδοµένων εικdνας
των ταινιών dταν διαπιστώνονται ανακολουθίες.
Display Card Space
Εµφανίζει τον εναποµένοντα χρdνο εγγραφής
ταινιών και τον εγγράψιµο αριθµd φωτογραφιών
στην κάρτα µνήµης.
Eye–Fi Setup* (Ρύθµιση Eye–Fi)
Upload Settings
Ρυθµίζει τη λειτουργία αναφdρτωσης της
φωτογραφικής µηχανής dταν χρησιµοποιείται
κάρτα Eye–Fi.
(On/Off)
* Εµφανίζεται dταν εισάγεται µια κάρτα Eye–Fi (πωλείται ξεχωριστά) στη
φωτογραφική µηχανή. Μην αφήνετε κάρτα Eye–Fi εισαγµένη στη
φωτογραφική µηχανή dταν είστε σε αεροπλάνο. Αν έχει εισαχθεί κάρτα
Eye–Fi στη φωτογραφική µηχανή, ορίστε το [Ρυθµίσεις Αναφdρτωσης] στο
[Off].
Οι κάρτες Eye–Fi µπορούν να χρησιµοποιηθούν µdνο στις χώρες/περιοχές
που έχουν αγοραστεί. Χρησιµοποιήστε τις κάρτες Eye–Fi σύµφωνα µε τη
νοµοθεσία της χώρας/περιοχής στην οποία αγοράσατε την κάρτα.
56
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 57
∆ιαθέσιµες λειτουργίες για κάθε λειτουργία
λήψης
Οι λειτουργίες που µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εξαρτώνται απt την
επιλεγµένη λειτουργία λήψης.
Στον παρακάτω πίνακα, η ένδειξη
υποδεικνύει διαθέσιµη
λειτουργία. Η ένδειξη – υποδεικνύει µη διαθέσιµη λειτουργία.
Οι λειτουργίες που δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εµφανίζονται µε
γκρι χρώµα στην οθtνη.
Shoot Mode
Exposure Comp. Self-timer
(Λειτουργία Λήψης)
(Αντιστ. Έκθεσης) (Χρονοδιακtπτης) (Συνεχής Λήψη)
Continuous Adv. Face Detection Smile Shutter
(Ανίχν. Προσώπου) (Κλείστρο Χαµtγελου)
Intelligent Auto
Sweep Panorama
(Πανοραµική Λήψη)
3D Sweep Panorama
(Πανοραµική Λήψη 3D)
Anti Motion Blur
Scene Selection
(Επιλογή Σκηνικού)
Picture Effect
(Eφέ Εικtνας)
Program Auto
(Αυτtµατο Πρtγραµµα)
Aperture Priority
(Προτερ. ∆ιαφράγµατος)
Shutter Priority
(Προτερ. Κλείστρου)
Manual Exposure
(Χειροκίνητη Έκθεση)
Σηµείωση
• Οι διαθέσιµες λειτουργίες µπορεί επίσης να περιορίζονται απt τις συνθήκες,
εκτtς απt τη λειτουργία λήψης.
57
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 58
Έλεγχος των διαθέσιµων λειτουργιών
∆ιαθέσιµες λειτουργίες φλας
Οι λειτουργίες φλας που µπορείτε να επιλέξετε εξαρτώνται απt τη
λειτουργία λήψης και τις επιλεγµένες λειτουργίες.
Στον παρακάτω πίνακα, η ένδειξη
υποδεικνύει διαθέσιµη
λειτουργία. Η ένδειξη – υποδεικνύει µη διαθέσιµη λειτουργία.
Οι λειτουργίες που δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε εµφανίζονται µε
γκρι χρώµα στην οθtνη.
Shoot Mode
(Λειτουργία Λήψης)
Off
Autoflash
Fill–flash
Slow Sync. Rear Sync.
(Αυτtµ. φλας) (Φλας γεµίσµατος) (Αργtς συγχρον.) (Οπίσθιος συγχρον.)
Intelligent Auto
Sweep Panorama
(Πανοραµική Λήψη)
3D Sweep Panorama
(Πανοραµική Λήψη 3D)
Anti Motion Blur
Scene Selection
(Επιλογή Σκηνικού)
Picture Effect
(Eφέ Εικtνας)
Program Auto
(Αυτtµατο Πρtγραµµα)
Aperture Priority
(Προτερ. ∆ιαφράγµατος)
Shutter Priority
(Προτερ. Κλείστρου)
Manual Exposure
(Χειροκίνητη Έκθεση)
Σηµειώσεις
• Οι λειτουργίες φλας µπορεί επίσης να περιορίζονται απt τις συνθήκες,
εκτtς απt τη λειτουργία λήψης.
• Ακtµα κι αν επιλέξετε µια εφαρµtσιµη λειτουργία φλας, το φλας δεν
φωταγωγεί αν δεν είναι σηκωµένο.
• Το [Autoflash] µπορεί να επιλεγεί µtνο tταν το [Shoot Mode] είναι
ρυθµισµένο στο [Intelligent Auto], στο [Picture Effect], ή σε ορισµένες
λειτουργίες [Scene Selection].
58
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 59
Εισαγωγή εικQνων στον υπολογιστή
Εγκατάσταση του λογισµικού
Για να αξιοποιήσετε τις εικtνες που έχουν εγγραφεί µε τη
φωτογραφική µηχανή, παρέχεται το παρακάτω λογισµικt:
• Sony Image Data Suite
“Image Data Converter SR”
“Image Data Lightbox SR”
• “PMB” (Picture Motion Browser) (Μtνο για Windows)
Σηµειώσεις
• Συνδεθείτε ως ∆ιαχειριστής.
• Αν το “PMB” έχει ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή και ο αριθµtς έκδοσης
του προηγούµενα εγκατεστηµένου “PMB” είναι µικρtτερος απt αυτtν του
“PMB” στο παρεχtµενο CD–ROM, εγκαταστήστε επίσης και το “PMB” απt
το CD–ROM (παρέχεται).
" Windows
Απαιτείται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή tταν χρησιµοποιείται
το παρεχtµενο λογισµικt και εισάγετε εικtνες µέσω σύνδεσης USB.
Λειτουργικt σύστηµα
(προεγκατεστηµένο)
Microsoft Windows XP*1 SP3/Windows Vista*2 SP2/
Windows 7
“PMB”
CPU: Intel Pentium II 800 MHz ή ταχύτερος
(Για αναπαραγωγή/επεξεργασία ταινιών: Intel Core
Duo 1.66 GHz ή ταχύτερος / Intel Core 2 Duo 1.20
GHz ή ταχύτερος)
Μνήµη: 512 ΜΒ ή µεγαλύτερη (Για αναπαραγωγή/
επεξεργασία των ταινιών Υψηλής Ευκρίνειας: 1 GB
ή µεγαλύτερη)
ΣκληρQς ∆ίσκος: Απαιτούµενος χώρος δίσκου για
εγκατάσταση – περίπου 500 MB
ΟθQνη: Ανάλυση οθtνης – 1024 x 768 κουκκίδες ή
µεγαλύτερη
“Image Data Converter
SR Ver.3”/”Image Data
Lightbox SR”
CPU/Μνήµη: Pentium 4 ή ταχύτερος /1 GB ή
µεγαλύτερη
ΟθQνη: 1024 x 768 κουκκίδες ή µεγαλύτερη
*1 ∆εν υποστηρίζονται οι εκδtσεις 64 bit και Starter.
*2 ∆εν υποστηρίζεται η έκδοση Starter.
59
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 60
Εισαγωγή εικQνων στον υπολογιστή
1 Θέστε σε λειτουργία τον
υπολογιστή και εισάγετε το
CD–ROM (παρέχεται) στον οδηγt
CD–ROM.
Εµφανίζεται η οθtνη του µενού
εγκατάστασης.
2 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
• Βεβαιωθείτε tτι είναι επιλεγµένα και το “Sony Image Data Suite”
και το “PMB” και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθtνη.
• Συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή µε τον υπολογιστή κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας, ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθtνη.
• pταν εµφανιστεί το µήνυµα επιβεβαίωσης επανέναρξης, κάντε
επανεκκίνηση στον υπολογιστή, ακολουθώντας τις οδηγίες στην
οθtνη.
• Μπορεί να εγκατασταθεί το DirectX, ανάλογα µε το περιβάλλον
συστήµατος του υπολογιστή σας.
3 Αφαιρέστε το CD–ROM tταν ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση.
Το λογισµικt έχει εγκατασταθεί και εµφανίζονται εικονίδια
συντtµευσης στην επιφάνεια εργασίας.
" Macintosh
Συστήνεται το παρακάτω περιβάλλον υπολογιστή tταν χρησιµοποιείτε
το παρεχtµενο λογισµικt και εισάγετε εικtνες µέσω σύνδεσης USB.
Λειτουργικt σύστηµα
(προεγκατεστηµένο)
Σύνδεση USB: Mac OS X (v10.3 έως v10.6)
“Image Data Converter SR Ver.3”/”Image Data
Lightbox SR”: Mac OS X v10.4/Mac OS X v10.5/
Mac OS X v10.6 (Snow Leopard)
“Image Data Converter
SR Ver.3”/”Image Data
Lightbox SR”
CPU: Σειρά Power PC G4/G5 (συστήνεται 1.0 GHz ή
ταχύτερο)/Intel Core Solo/Core Duo/Core 2 Duo ή
ταχύτερος
Μνήµη: Συστήνεται 1 GB ή µεγαλύτερη
ΟθQνη: 1024 x 768 κουκκίδες ή µεγαλύτερη
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή Macintosh και
εισάγετε το CD–ROM (παρέχεται) στον οδηγt CD–ROM.
60
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 61
2 Κάντε διπλt κλικ στο εικονίδιο CD–ROM.
3 Αντιγράψτε το αρχείο [IDS_INST.pkg] στο φάκελο [MAC]
στο εικονίδιο του σκληρού δίσκου.
4 Κάντε διπλt κλικ στο αρχείο [IDS_INST.pkg] στο φάκελο
προς αντιγραφή.
• Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθtνη για να ολοκληρώσετε την
εγκατάσταση.
Τι µπορείτε να κάνετε µε το παρεχQµενο
λογισµικQ
" “PMB”
Με το “PMB” µπορείτε να κάνετε, µεταξύ άλλων, τα εξής:
• Να εισάγετε εικtνες που έχουν τραβηχτεί µε τη φωτογραφική
µηχανή και να τις εµφανίσετε στον υπολογιστή.
• Να οργανώσετε εικtνες στον υπολογιστή σε ένα ηµερολtγιο κατά
ηµεροµηνία λήψης για να τις προβάλλετε.
• Να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε φωτογραφίες µε ηµεροµηνία.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το “PMB”, ανατρέξτε στη “Βοήθεια PMB”.
Για να ξεκινήσει η Βοήθεια, κάντε κλικ στο
(Βοήθεια PMB) που
εµφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας µετά την εγκατάσταση. Ή, απt
το µενού έναρξη, κάντε κλικ στο [Έναρξη] t [pλα τα προγράµµατα]
t [PMB] t [Βοήθεια PMB].
Πληροφορίες υποστήριξης για το “PMB” (µtνο αγγλικά):
http://www.sony.co.jp/pmb–se/
Σηµείωση
• Το “PMB” δεν είναι συµβατt µε υπολογιστές Macintosh.
" “Image Data Converter SR”/”Image Data Lightbox SR”
Με το “Image Data Converter SR”, µπορείτε να επεξεργαστείτε
εικtνες που έχουν εγγραφεί σε φορµά RAW µε διάφορες διορθώσεις,
tπως η καµπύλη τtνου και η καθαρtτητα.
Με το “Image Data Lightbox SR”, µπορείτε να εµφανίσετε και να
συγκρίνετε εικtνες RAW/JPEG που έχουν εγγραφεί µε αυτή τη
φωτογραφική µηχανή.
61
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 62
Εισαγωγή εικQνων στον υπολογιστή
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε το “Image Data Converter SR” και το
“Image Data Lightbox SR”, ανατρέξτε στη Βοήθεια.
Για να ξεκινήσει η Βοήθεια, κάντε κλικ στα [Έναρξη] t [pλα τα
προγράµµατα] t [Sony Image Data Suite] t [Βοήθεια] t [Image Data
Converter SR Ver.3] ή [Image Data Lightbox SR].
Πληροφορίες υποστήριξης για το “Sony Image Data Suite”
(µtνο αγγλικά):
http://www.sony.co.jp/ids–se/
62
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 63
Άλλα
Έλεγχος του αριθµού εικQνων που µπορούν να
εγγραφούν
Μtλις εισάγετε µια κάρτα µνήµης στη
φωτογραφική µηχανή και τοποθετήσετε το
διακtπτη ισχύος στη θέση ΟΝ, εµφανίζεται ο
αριθµtς των εικtνων που µπορούν να
εγγραφούν (εφtσον συνεχίσετε να κάνετε
λήψεις χρησιµοποιώντας τις τρέχουσες
ρυθµίσεις) στην οθtνη LCD.
Σηµειώσεις
• pταν αναβοσβήνει η ένδειξη “0” (ο αριθµtς εγγράψιµων εικtνων) µε κίτρινο
χρώµα, η κάρτα µνήµης είναι πλήρης. Αντικαταστήστε την κάρτα µνήµης ή
διαγράψτε εικtνες απt την τρέχουσα κάρτα µνήµης (σελίδα 27).
• pταν αναβοσβήνει η ένδειξη “NO CARD” (ο αριθµtς εγγράψιµων εικtνων)
µε κίτρινο χρώµα, σηµαίνει tτι δεν έχει εισαχθεί κάρτα µνήµης. Εισάγετε µια
κάρτα µνήµης.
" ΑριθµQς φωτογραφιών και χρQνος ταινιών που µπορεί να
εγγραφεί σε µια κάρτα µνήµης
Φωτογραφίες
Ο παρακάτω πίνακας δίνει κατά προσέγγιση τον αριθµt των
φωτογραφιών που µπορούν να εγγραφούν σε µια κάρτα µνήµης η
οποία έχει διαµορφωθεί απt αυτή τη φωτογραφική µηχανή. Οι τιµές
έχουν καθοριστεί µε χρήση τυπικών καρτών µνήµης Sony για τη
δοκιµή. Οι τιµές µπορεί να ποικίλουν, ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
Μέγεθος εικQνας: L 16 Μ
Αναλογία διαστάσεων: 3:2*
(Μονάδα: Eικtνες)
Χωρητικtτητα
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
Κανονική ανάλυση
(Standard)
386
781
1587
3239
6406
Υψηλή ανάλυση (Fine)
270
548
1116
2279
4510
RAW & JPEG
74
154
319
657
1304
RAW
106
220
452
928
1840
Ποιtτητα
* pταν το [Aspect Ratio] (αναλογία διαστάσεων) είναι ρυθµισµένο σε [16:9],
µπορείτε να τραβήξετε περισσtτερες φωτογραφίες απt αυτές που
αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα (εκτtς αν η ρύθµιση είναι [RAW]).
63
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 64
Άλλα
Ταινίες
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση το διαθέσιµο χρtνο
εγγραφής. Αυτοί είναι οι συνολικοί χρtνοι για tλα τα αρχεία ταινίας. Η
συνεχής λήψη είναι δυνατή για 29 λεπτά περίπου. Το µέγιστο µέγεθος
ενtς αρχείου εικtνας είναι περίπου 2 GB.
(h (ώρα), m (λεπτt), s (δευτερtλεπτο))
Χωρητικtτητα
2GB
4GB
1280x720 (Fine)
26 m
(20 m)
53 m
(41 m)
1280x720 (Standard)
40 m
(26 m)
8GB
16GB
32GB
(Μέγεθος εικtνας)
1 h 48 m 3 h 37 m 7 h 16 m
(1 h 23 m) (2 h 46 m) (5 h 34 m)
1 h 20 m 2 h 42 m 5 h 26 m 10 h 54 m
(53 m) (1 h 48 m) (3 h 37 m) (7 h 16 m)
Ο αριθµtς σε ( ) είναι ο ελάχιστος χρtνος εγγραφής.
Σηµείωση
• Ο χρtνος εγγραφής των ταινιών ποικίλει, επειδή η φωτογραφική µηχανή
είναι εξοπλισµένη µε VBR (Μεταβλητt Ρυθµt Μπιτ) που ρυθµίζει αυτtµατα
την ποιtτητα εικtνας ανάλογα µε το σκηνικt λήψης.
pταν πραγµατοποιείτε εγγραφή ενtς γρήγορα κινούµενου θέµατος, η
εικtνα είναι πιο καθαρή, αλλά ο χρtνος εγγραφής µειώνεται διtτι χρειάζεται
περισσtτερη µνήµη για την εγγραφή.
Ο χρtνος εγγραφής εξαρτάται επίσης απt τις συνθήκες λήψης, το θέµα, ή
τις ρυθµίσεις ποιtτητας εικtνας/µεγέθους.
" ΑριθµQς φωτογραφιών που µπορούν να εγγραφούν
χρησιµοποιώντας µια µπαταρία
Ο κατά προσέγγιση αριθµtς εικtνων που µπορούν να εγγραφούν είναι
400 εικtνες tταν χρησιµοποιείτε τη φωτογραφική µηχανή µε την
µπαταρία (παρέχεται) σε πλήρη ισχύ.
Σηµειώστε tτι οι πραγµατικοί αριθµοί µπορεί να είναι µικρtτεροι,
ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης.
• Ο αριθµtς υπολογίζεται µε µπαταρία σε πλήρη ισχύ και στις
παρακάτω συνθήκες:
– Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 25° C.
– Το [Quality] (Ποιtτητα) είναι ρυθµισµένο στο [Fine] (Υψηλή).
– Το [Autofocus Mode] (Λειτουργία αυτtµατης εστίασης) είναι
ρυθµισµένο στο [Single–shot AF].
– Μία λήψη κάθε 30 δευτερtλεπτα.
– Το φλας (HVL–F7S) ενεργοποιείται µια φορά κάθε δύο φορές.
– Η συσκευή τίθεται εντtς και εκτtς λειτουργίας κάθε δέκα φορές.
64
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 65
– Χρήση της µπαταρίας που έχει φορτιστεί για µία ώρα αφού έχει
σβήσει η λυχνία CHARGE.
– Χρήση µέσου αποθήκευσης Sony “Memory Stick PRO Duo”
(πωλείται ξεχωριστά).
• Η µέθοδος µέτρησης βασίζεται στο πρtτυπο CIPA.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
65
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 66
Άλλα
Κατάλογος εικονιδίων στην οθQνη LCD
Εµφανίζονται εικονίδια στην οθtνη, υποδεικνύοντας την κατάσταση
της φωτογραφικής µηχανής.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ενδείξεις οθtνης, χρησιµοποιώντας το DISP
(Περιεχtµενα Οθtνης) στον τροχt ελέγχου.
Αναµονή λήψης
Οθtνη
Ένδειξη
Λειτουργία λήψης
Επιλογή Σκηνικού
ΟθQνη γραφικών
Εγγραφή ταινίας
Eφέ Εικtνας
Μέγεθος εικtνας/
Αναλογία διαστάσεων
φωτογραφιών
Ποιtτητα εικtνας
φωτογραφιών
Αναπαραγωγή
Αριθµtς φωτογραφιών
που µπορούν να
εγγραφούν
Μέγεθος εικtνας
ταινιών
66
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 67
Οθtνη
Ένδειξη
Κάρτα µνήµης/
Αναφtρτωση
Οθtνη
Ένδειξη
Πλήκτρα λογισµικού
Εγγράψιµος χρtνος
ταινιών
Εναποµένουσα
µπαταρία
Εικονίδια Αναγνώρισης
Σκηνικού
Οθtνη
Ένδειξη
Λειτουργία Φλας /
Μείωση Κοκκινίσµατος
Ματιών
Λειτουργία Οδήγησης
Φtρτιση φλας σε
εξέλιξη
Φωτισµtς AF
∆εν εγγράφει ήχο κατά
την εγγραφή ταινίας
Προειδοποίηση
κουνήµατος
φωτογραφικής
µηχανής
Λειτουργία Εστίασης
Αντιστάθµιση Φλας
Λειτουργία
Φωτοµέτρησης
Προειδοποίηση
υπερθέρµανσης
Λειτουργία Περιοχής
Εστίασης
Πλήρες αρχείο βάσης
δεδοµένων/Σφάλµα
αρχείου βάσης
δεδοµένων
Ανίχνευση Προσώπου
Eφέ Απαλού ∆έρµατος
Ιστtγραµµα
ISO
Φάκελος
αναπαραγωγής –
Αριθµtς αρχείου
Ισορροπία Λευκού
Προστασία
Σειρά εκτύπωσης και
αριθµtς αντιγράφων
67
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 68
Άλλα
Οθtνη
Ένδειξη
∆ηµιουργικt Στυλ
Οθtνη
Ένδειξη
Αριθµtς εικtνας/
Αριθµών εικtνων που
έχουν εγγραφεί στο
φάκελο ηµεροµηνίας ή
στον επιλεγµένο
φάκελο
SteadyShot
DRO/Auto HDR
Ένδειξη ευαισθησίας
ανίχνευσης χαµtγελου
Οθtνη
Ένδειξη
Κατάσταση εστίασης
Ταχύτητα κλείστρου
Τιµή διαφράγµατος
Χειροκίνητη µέτρηση
Αντιστάθµιση έκθεσης
Ένδειξη ταχύτητας
κλείστρου
Ένδειξη διαφράγµατος
Χρtνος εγγραφής της
ταινίας
(λεπτά:δευτερtλεπτα)
Εγγεγραµµένη
ηµεροµηνία/ώρα της
εικtνας
68
Εµφανίζεται tταν το
HDR δεν λειτούργησε
στην εικtνα
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 69
Μαθαίνοντας περισσQτερα για τη φωτογραφική
µηχανή (Εγχειρίδιο α)
Το “Εγχειρίδιο α”, το οποίο εξηγεί λεπτοµερώς πώς να
χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή, περιλαµβάνεται στο
CD–ROM (παρέχεται). Ανατρέξτε σε αυτt για λεπτοµερείς οδηγίες
σχετικά µε τις πολλές λειτουργίες της φωτογραφικής µηχανής.
" Για χρήστες Windows
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε
το CD–ROM (παρέχεται) στον οδηγt CD–ROM.
2 Κάντε κλικ στο [Handbook].
3 Κάντε κλικ στο [Εγκατάσταση].
4 Ξεκινήστε το “Εγχειρίδιο α” (α Handbook) απt τη
συντtµευση στην επιφάνεια εργασίας.
" Για χρήστες Macintosh
1 Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή σας και εισάγετε
το CD–ROM (παρέχεται) στον οδηγt CD–ROM.
2 Επιλέξτε το φάκελο [Handbook] και αντιγράψτε στον
υπολογιστή σας το “Handbook.pdf”που είναι
αποθηκευµένο στο φάκελο [GB].
3 Αφού ολοκληρωθεί η αντιγραφή, κάντε διπλt κλικ στο
“Handbook.pdf”.
69
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 70
Άλλα
Επίλυση Προβληµάτων
Εάν αντιµετωπίζετε κάποιο πρtβληµα µε την κάµερά σας, δοκιµάστε
τις παρακάτω λύσεις.
1 Ελέγξτε τα στοιχεία στις σελίδες 70 έως 73. Επίσης, ανατρέξτε
στο “Εγχειρίδιο α” (PDF).
2 Αφαιρέστε την µπαταρία και τοποθετήστε τη ξανά µετά απQ
περίπου ένα λεπτQ και θέστε σε λειτουργία τη φωτογραφική
µηχανή.
3 Πραγµατοποιήστε επαναφορά των ρυθµίσεων (σελίδα 55).
4 Συµβουλευτείτε τον πωλητή της Sony ή το τοπικQ
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
Μπαταρία και Τροφοδοσία
∆εν µπορείτε να τοποθετήσετε την µπαταρία.
• Κατά την τοποθέτηση της µπαταρίας, χρησιµοποιήστε την άκρη της µπαταρίας
για να πιέσετε τον µοχλt κλειδώµατος (σελίδα 15).
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µtνο µπαταρία NP–FW50. Βεβαιωθείτε tτι η
µπαταρία είναι NP–FW50.
Η ένδειξη εναποµένουσας διάρκειας της µπαταρίας δεν είναι σωστή ή ενώ
εµφανίζεται επαρκής εναποµένουσα διάρκεια της µπαταρίας, η συσκευή
τίθεται γρήγορα εκτQς λειτουργίας.
• Χρησιµοποιήσατε τη φωτογραφική µηχανή σε εξαιρετικά θερµt ή ψυχρt µέρος.
• Η µπαταρία έχει εξαντληθεί. Τοποθετήστε µια φορτισµένη µπαταρία (σελίδα 14).
• Η µπαταρία έχει εξαντλήσει το tριο ζωής της. Αντικαταστήστε την µπαταρία µε
µια καινούργια.
Η φωτογραφική µηχανή δεν τίθεται σε λειτουργία.
• Τοποθετήστε σωστά την µπαταρία (σελίδα 15).
• Η µπαταρία έχει αποφορτιστεί. Τοποθετήστε µια φορτισµένη µπαταρία
(σελίδα 14).
• Η µπαταρία έχει εξαντλήσει το tριο ζωής της. Αντικαταστήστε την µπαταρία µε
µια καινούργια.
Η συσκευή τίθεται ξαφνικά εκτQς λειτουργίας.
• pταν η φωτογραφική µηχανή ή η µπαταρία είναι πολύ ζεστή, η φωτογραφική
µηχανή εµφανίζει ένα προειδοποιητικt µήνυµα και απενεργοποιείται αυτtµατα
για να προστατευτεί η φωτογραφική µηχανή.
70
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 71
• Εάν δεν χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή για κάποιο χρονικt διάστηµα
ενώ αυτή είναι σε λειτουργία, η φωτογραφική µηχανή τίθεται σε λειτουργία
εξοικονtµησης ενέργειας. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία εξοικονtµησης
ενέργειας, χειριστείτε τη φωτογραφική µηχανή, για παράδειγµα πιέστε το
κλείστρο µέχρι τη µέση.
Η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φQρτισης της
µπαταρίας.
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µtνο µπαταρία NP–FW50. Βεβαιωθείτε tτι η
µπαταρία είναι NP–FW50.
• Αν φορτίζετε µπαταρία που δεν έχει χρησιµοποιηθεί για αρκετt καιρt, ενδέχεται
να αναβοσβήνει η λυχνία CHARGE.
• Η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει µε δύο τρtπους, γρήγορα (µε διαστήµατα 0,15
δευτερολέπτων περίπου) και αργά (µε διαστήµατα 1,5 δευτερολέπτου περίπου).
Αν αναβοσβήνει γρήγορα, αφαιρέστε την µπαταρία και τοποθετήστε ξανά την
ίδια µπαταρία. Αν η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει ξανά γρήγορα, σηµαίνει tτι
υπάρχει κάποιο πρtβληµα µε την µπαταρία. pταν αναβοσβήνει αργά σηµαίνει tτι
η φtρτιση αναστέλλεται επειδή η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι εκτtς του
κατάλληλου εύρους για φtρτιση της µπαταρίας. Η φtρτιση θα ξεκινήσει ξανά και
η λυχνία CHARGE θα είναι αναµµένη tταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος
επανέλθει εντtς των ορίων κατάλληλης θερµοκρασίας. Φορτίστε την µπαταρία
σε κατάλληλη θερµοκρασία περιβάλλοντος, µεταξύ 10 και 30° C.
Λήψη φωτογραφιών
∆εν εµφανίζεται τίποτα στην οθQνη LCD Qταν η φωτογραφική µηχανή είναι σε
λειτουργία.
• Αν δεν λειτουργήσετε τη φωτογραφική µηχανή για κάποιο διάστηµα, εισέρχεται
σε λειτουργία εξοικονtµησης ενέργειας. Για να ακυρώσετε την εξοικονtµηση
ενέργειας, χειριστείτε τη µηχανή, πιέζοντας για παράδειγµα το πλήκτρο
κλείστρου µέχρι τη µέση.
Το κλείστρο δεν απελευθερώνεται.
• Χρησιµοποιείτε κάρτα µνήµης µε διακtπτη προστασίας εγγραφής και ο
διακtπτης είναι τοποθετηµένος στη θέση LOCK. Τοποθετήστε το διακtπτη στη
θέση εγγραφής.
• Ελέγξτε τον ελεύθερο χώρο που υπάρχει στην κάρτα µνήµης.
• ∆εν µπορείτε να κάνετε εγγραφή εικtνων ενώ φορτίζεται το φλας.
• Ο φακtς δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Εφαρµtστε σωστά το φακt (σελίδα 17).
Η εγγραφή διαρκεί µεγάλο χρονικQ διάστηµα.
• Είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία µείωσης θορύβου. ∆εν πρtκειται για βλάβη.
• Πραγµατοποιείτε λήψη στη λειτουργία RAW. Επειδή τα αρχεία δεδοµένων RAW
είναι µεγάλα, η λήψη µε τη λειτουργία RAW µπορεί να διαρκέσει κάποιο χρονικt
διάστηµα.
• Το Auto HDR επεξεργάζεται µια εικtνα.
Η εικQνα δεν είναι εστιασµένη.
• Το θέµα είναι πολύ κοντά. Ελέγξτε την ελάχιστη εστιακή απtσταση του φακού.
71
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 72
Άλλα
• Κάνετε λήψη µε λειτουργία αυτtµατης εστίασης. Ρυθµίστε το [AF/MF Select] στο
[Autofocus].
• Το φως του περιβάλλοντος είναι ανεπαρκές.
• Ίσως το θέµα απαιτεί ειδική εστίαση. Χρησιµοποιήστε το [Flexible Spot] ή τη
λειτουργία χειροκίνητης εστίασης.
Το φλας δεν λειτουργεί.
• Σηκώστε το φλας (σελίδα 20).
• Το φλας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. Εφαρµtστε εκ νέου το φλας (σελίδα 20).
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το φλας στις παρακάτω λειτουργίες λήψης:
– [Bracket: Cont.]
– [Sweep Panorama]
– [3D Sweep Panorama]
– [Night View] (Νυχτερινή Λήψη) και [Hand–held Twilight] στο [Scene Selection]
(Επιλογή Σκηνικού)
– [Anti Motion Blur]
– Εγγραφή ταινίας
Εµφανίζονται ασαφή κυκλικά στίγµατα στις εικQνες που έχουν τραβηχτεί µε
φλας.
• Σωµατίδια στον αέρα (σκtνη, γύρη κτλ.) αντικατtπτρισαν το φως του φλας και
εµφανίστηκαν στην εικtνα. ∆εν πρtκειται για βλάβη.
Το φλας παίρνει πολλή ώρα για να επαναφορτιστεί.
• Το φλας έχει ενεργοποιηθεί διαδοχικά για σύντοµο διάστηµα. pταν το φλας
ενεργοποιείται διαδοχικά, η διαδικασία επαναφtρτισης ενδέχεται να πάρει
περισσtτερη ώρα απt το σύνηθες για να αποφευχθεί υπερθέρµανση του φλας.
Η εικQνα που τραβήχτηκε µε φλας είναι πολύ σκοτεινή.
• Αν το θέµα είναι εκτtς της εµβέλειας του φλας (η απtσταση στην οποία µπορεί
να φτάσει το φλας), οι εικtνες θα είναι σκοτεινές, επειδή το φλας δεν φτάνει στο
θέµα. Αν αλλαχθεί το ISO, αλλάζει µαζί του και η εµβέλεια του φλας (σελίδα 41).
Η ηµεροµηνία και η ώρα δεν καταγράφονται σωστά.
• Ρυθµίστε σωστά την ηµεροµηνία και την ώρα (σελίδα 22).
• Η επιλεγµένη περιοχή στο [Area Setting] (Ρύθµιση Περιοχής) είναι διαφορετική
απt την πραγµατική περιοχή. Ρυθµίστε την πραγµατική περιοχή επιλέγοντας
[Menu] t [Setup] t [Area Setting].
Η τιµή του διαφράγµατος και/ή της ταχύτητας κλείστρου αναβοσβήνουν Qταν
πιέσετε και κρατήσετε πιεσµένο το κλείστρο µέχρι τη µέση.
• Επειδή το θέµα είναι πολύ φωτεινt ή πολύ σκοτεινt, είναι έξω απt τα διαθέσιµα
tρια της φωτογραφικής µηχανής. Πραγµατοποιήστε ξανά τη ρύθµιση.
72
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 73
Η εικQνα είναι ασπριδερή (Flare).
Στην εικQνα εµφανίζεται υπερβολικQ φως (Ghosting).
• Η εικtνα έχει τραβηχτεί κάτω απt µια ισχυρή πηγή φωτtς και έχει εισέλθει
υπερβολικt φως στο φακt. pταν χρησιµοποιείτε φακt ζουµ, εφαρµtστε µια
καλύπτρα φακού.
Οι γωνίες της εικQνας είναι πολύ σκοτεινές.
• Εάν χρησιµοποιείτε κάποιο φίλτρο ή καλύπτρα, αφαιρέστε το και δοκιµάστε ξανά.
Ανάλογα µε το πάχος του φίλτρου και λtγω λανθασµένης τοποθέτησης της
καλύπτρας, το φίλτρο ή η καλύπτρα µπορεί να εµφανίζεται εν µέρει στην εικtνα.
Οι οπτικές ιδιtτητες µερικών φίλτρων µπορεί να κάνουν την περιφέρεια της
εικtνας να φαίνεται πολύ σκοτεινή (ανεπαρκές φως).
Τα µάτια του προσώπου που φωτογραφίζεται βγαίνουν κQκκινα.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία περιορισµού του εφέ κtκκινων µατιών.
• Πλησιάστε στο πρtσωπο και τραβήξτε το µέσα στην εµβέλεια του φλας,
χρησιµοποιώντας το φλας (σελίδα 41).
Στην οθQνη εµφανίζονται και παραµένουν κάποιες κουκκίδες.
• ∆εν πρtκειται για βλάβη. Οι κουκκίδες αυτές δεν καταγράφονται (σελίδα 74).
Η εικQνα είναι θολή.
• Η εικtνα έχει τραβηχτεί σε σκοτεινt χώρο χωρίς φλας, µε αποτέλεσµα κούνηµα
της φωτογραφικής µηχανής. Συστήνεται η χρήση ενtς τριπtδου ή του φλας
(σελίδα 20). Αποτελεσµατικά στη µείωση της θολής εικtνας είναι τα [Hand–held
Twilight] στο [Scene Selection] (σελίδα 37) και [Anti Motion Blur] (σελίδα 37).
Αναβοσβήνει η τιµή έκθεσης στην οθQνη LCD.
• Το θέµα είναι πολύ φωτεινt ή πολύ σκοτεινt για το εύρος φωτοµέτρησης της
φωτογραφικής µηχανής.
Προβολή εικQνων
∆εν µπορούν να αναπαραχθούν εικQνες
• Αλλάξατε το tνοµα φακέλου/αρχείου στον υπολογιστή σας.
• pταν φορτώνετε µια εικtνα που έχει υποστεί επεξεργασία σε υπολογιστή σας ή
έχει ληφθεί απt άλλο µοντέλο φωτογραφικής µηχανής, δεν είναι εγγυηµένη η
αναπαραγωγή στη φωτογραφική µηχανή σας.
• Η φωτογραφική µηχανή είναι σε λειτουργία USB. Τερµατίστε τη σύνδεση USB.
73
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 74
Άλλα
Προφυλάξεις
Σχετικά µε τις διαθέσιµες
λειτουργίες της
φωτογραφικής µηχανής σας
Μπορεί να αισθανθείτε συµπτώµατα
δυσφορίας tπως κtπωση των µατιών,
ναυτία, ή κούραση tταν
παρακολουθείτε εικtνες 3D που
έχουν εγγραφεί µε τη φωτογραφική
µηχανή σε µια οθtνη συµβατή µε 3D.
pταν παρακολουθείτε εικtνες 3D,
συστήνουµε να κάνετε διαλείµµατα
ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.
Επειδή η ανάγκη και η συχνtτητα
των διαλειµµάτων διαφέρει απt
άτοµο σε άτοµο, θα πρέπει να θέσετε
τα tρια που είναι κατάλληλα για
εσάς. Αν αισθανθείτε αδιαθεσία,
σταµατήστε την παρακολούθηση
εικtνων 3D και συµβουλευτείτε ένα
γιατρt, ανάλογα µε την περίπτωση.
Επίσης, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της συνδεδεµένης συσκευής
ή του λογισµικού που
χρησιµοποιείται µε τη φωτογραφική
µηχανή. Η tραση των παιδιών είναι
πάντα ευαίσθητη (ειδικά των παιδιών
κάτω των έξι ετών). Πριν τους
επιτρέψετε να παρακολουθήσουν
εικtνες 3D, παρακαλούµε
συµβουλευτείτε έναν ειδικt, tπως
για παράδειγµα έναν παιδίατρο ή
έναν οφθαλµίατρο. Φροντίστε τα
παιδιά σας να ακολουθούν τις πιο
πάνω προφυλάξεις.
Σηµειώσεις σχετικά µε την οθQνη
LCD και το φακQ
• Η οθtνη υγρών κρυστάλλων (LCD)
κατασκευάζεται µε χρήση πολύ
υψηλής τεχνολογίας και γι’ αυτtν
τον λtγο περισσtτερο απt το
99,99% των pixel είναι ενεργά και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν
αποτελεσµατικά. Ωστtσο,
ενδέχεται να υπάρχουν µερικές
µικροσκοπικές µαύρες κουκκίδες
και/ή φωτεινές κουκκίδες (λευκές,
κtκκινες, µπλε, ή πράσινες) οι
74
οποίες εµφανίζονται συνεχώς στην
οθtνη LCD. Αυτές οι κουκκίδες
είναι φυσιολογικές, οφείλονται
στην διαδικασία κατασκευής και
δεν επηρεάζουν µε κανένα τρtπο
την εικtνα που καταγράφεται.
Μαύρες, λευκές,
κtκκινες, µπλε και
πράσινες κουκκίδες
• Μην κρατάτε τη φωτογραφική
µηχανή απt την οθtνη LCD.
• Ένας µαγνήτης είναι
τοποθετηµένος στο πίσω µέρος της
οθtνης LCD. Μην τοποθετείτε
αντικείµενα που επηρεάζονται απt
µαγνητικά πεδία, tπως δισκέτες ή
πιστωτικές κάρτες, ανάµεσα στην
οθtνη LCD και το σώµα της
φωτογραφικής µηχανής.
Μαγνήτης
• Μπορεί να παραµένει ένα ίχνος της
εικtνας στην οθtνη LCD σε µέρη
µε χαµηλή θερµοκρασία. Αυτt δεν
αποτελεί βλάβη. Αν θέσετε σε
λειτουργία τη φωτογραφική µηχανή
σε ένα µέρος µε χαµηλή
θερµοκρασία, η οθtνη LCD µπορεί
να σκοτεινιάσει προσωρινά.
• Μην πιέζετε δυνατά την οθtνη
LCD. Η οθtνη µπορεί να
αποχρωµατιστεί, µε αποτέλεσµα
την πρtκληση βλάβης.
• Μην εκθέτετε τη φωτογραφική
µηχανή σε άµεσο ηλιακt φως. Εάν
εστιαστεί ηλιακt φως σε ένα
κοντινt αντικείµενο, µπορεί να
προκληθεί φωτιά. pταν πρέπει να
αφήσετε τη φωτογραφική µηχανή
κάτω απt τον ήλιο, προσαρµtστε
το κάλυµµα του φακού.
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 75
Σχετικά µε τη χρήση φακών και
αξεσουάρ
Συστήνεται να χρησιµοποιείτε
φακούς/αξεσουάρ Sony σχεδιασµένα
σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά
αυτής της φωτογραφικής µηχανής. Η
χρήση προϊtντων άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσµα µείωση της λειτουργικtτητας
της φωτογραφικής µηχανής, ή την
πρtκληση ατυχηµάτων και βλαβών
στη φωτογραφική µηχανή.
Σχετικά µε την Έξυπνη Υποδοχή
Αξεσουάρ
Τοποθετήστε το διακtπτη
λειτουργίας της φωτογραφικής
µηχανής στη θέση OFF πριν
προσαρµtσετε ή αφαιρέσετε ένα
αξεσουάρ, tπως το φλας στην
Έξυπνη Υποδοχή Αξεσουάρ. pταν
προσαρµtζετε ένα αξεσουάρ,
συνδέστε το αξεσουάρ στην Έξυπνη
Υποδοχή Αξεσουάρ µέχρι τέρµα και
σφίξτε τη βίδα. Βεβαιωθείτε tτι το
αξεσουάρ είναι τοποθετηµένο
σταθερά στη φωτογραφική µηχανή.
Μη χρησιµοποιείτε/
αποθηκεύετε τη φωτογραφική
µηχανή στα παρακάτω σηµεία
• Εξαιρετικά θερµά, ξηρά ή υγρά
σηµεία
Σε σηµεία tπως σε ένα αυτοκίνητο
σταθµευµένο στον ήλιο, το σώµα
της φωτογραφικής µηχανής µπορεί
να παραµορφωθεί και να προκληθεί
βλάβη.
• Κάτω απt το άµεσο φως του ήλιου
ή κοντά σε ένα θερµαντικt σώµα
Το σώµα της φωτογραφικής
µηχανής µπορεί να παραµορφωθεί
ή να αποχρωµατιστεί µε
αποτέλεσµα την πρtκληση βλάβης.
• Σηµεία µε έντονους κραδασµούς
• Σηµεία µε έντονα µαγνητικά πεδία
• Σηµεία µε άµµο ή πολλή σκtνη
Μην αφήσετε να εισχωρήσει άµµος
ή σκtνη στη φωτογραφική µηχανή.
Η άµµος ή η σκtνη µπορεί να
προκαλέσει βλάβη στη
φωτογραφική µηχανή και µερικές
φορές αυτή η βλάβη µπορεί να µην
επισκευάζεται.
Σχετικά µε τη λαβή
Η λαβή είναι καλυµµένη µε µια ειδική
επίστρωση. Ενδέχεται να
αποχρωµατιστεί αν τριφτεί µε κάποιο
σκούρο ύφασµα, δέρµα, κλπ.
Σχετικά µε την αποθήκευση
Προσαρµtστε το κάλυµµα του φακού
tταν δεν χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή.
Σχετικά µε τη θερµοκρασία της
φωτογραφικής µηχανής
pταν χρησιµοποιείτε συνεχώς τη
φωτογραφική µηχανή για µεγάλο
χρονικt διάστηµα, η φωτογραφική
µηχανή ή η µπαταρία ενδέχεται να
θερµανθούν. Αυτt δεν αποτελεί
ένδειξη βλάβης.
Σχετικά µε τη θερµοκρασία
λειτουργίας
Η κάµερά σας έχει σχεδιαστεί για
χρήση σε θερµοκρασίες απt 0° C έως
40° C. ∆εν συστήνεται η εγγραφή σε
πολύ θερµά ή ψυχρά µέρη, των
οποίων η θερµοκρασία είναι έξω απt
αυτt το εύρος θερµοκρασιών.
Σχετικά µε τη συµπύκνωση
υγρασίας
Εάν η φωτογραφική µηχανή
µεταφερθεί απ’ ευθείας απt ένα
ψυχρt σε ένα θερµt µέρος, µπορεί
να σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας
στο εσωτερικt ή στο εξωτερικt της
συσκευής. Αυτή η συµπύκνωση
υγρασίας µπορεί να προκαλέσει
βλάβη στη φωτογραφική µηχανή.
Πως να αποφύγετε τη συµπύκνωση
υγρασίας
pταν µεταφέρετε τη φωτογραφική
µηχανή απt ένα ψυχρt σε ένα θερµt
µέρος, τοποθετήστε την σε µια
πλαστική σακούλα και αφήστε την να
προσαρµοστεί στις συνθήκες της
νέας τοποθεσίας για περίπου µια
ώρα.
75
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 76
Άλλα
Εάν σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας
Θέστε τη φωτογραφική µηχανή
εκτtς λειτουργίας και περιµένετε
περίπου µια ώρα ώστε να εξατµιστεί
η υγρασία. Σηµειώστε tτι εάν προσπαθήσετε να καταγράψετε εικtνες
ενώ παραµένει υγρασία στο εσωτερικt του φακού, δεν θα µπορέσετε
να καταγράψετε καθαρές εικtνες.
ξεχωριστά) και αφήστε την εκτtς
λειτουργίας για 24 ώρες ή
περισσtτερο.
Σχετικά µε την εσωτερική
επαναφορτιζQµενη µπαταρία
Σηµειώσεις σχετικά µε την
εγγραφή/αναπαραγωγή
Η κάµερά σας είναι εφοδιασµένη µε
µια επαναφορτιζtµενη µπαταρία
ώστε να διατηρεί την ηµεροµηνία,
την ώρα και άλλες ρυθµίσεις, ανεξάρτητα απt το εάν η συσκευή είναι
σε λειτουργία. Αυτή η επαναφορτιζtµενη µπαταρία φορτίζεται για tσο
διάστηµα χρησιµοποιείτε την κάµερά
σας. Ωστtσο, η µπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά εάν χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή για µικρά
χρονικά διαστήµατα. Εάν δεν χρησιµοποιείτε καθtλου τη φωτογραφική
µηχανή, η µπαταρία αποφορτίζεται
τελείως σε περίπου 3 µήνες. Σε αυτή
την περίπτωση, φορτίστε την επαναφορτιζtµενη µπαταρία πριν χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή.
Ακtµα και αν δεν έχει φορτιστεί η
επαναφορτιζtµενη µπαταρία, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη φωτογραφική µηχανή αρκεί να µην θέλετε να
καταγράψετε την ηµεροµηνία και την
ώρα. Αν η φωτογραφική µηχανή
επαναφέρει τις ρυθµίσεις στις
προεπιλεγµένες τιµές τους κάθε
φορά που φορτίζετε την µπαταρία, η
εσωτερική επαναφορτιζtµενη
µπαταρία ενδέχεται να έχει
εξαντλήσει το tριο ζωής της.
Συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρtσωπο της Sony ή το τοπικt
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
• pταν χρησιµοποιείτε για πρώτη
φορά κάρτα µνήµης µε τη φωτογραφική µηχανή, συστήνεται να
διαµορφώσετε την κάρτα πριν τη
λήψη, χρησιµοποιώντας τη φωτογραφική µηχανή για σταθερή απtδοση της κάρτας µνήµης. Σηµειώστε tτι η διαµtρφωση διαγράφει
µtνιµα tλα τα δεδοµένα στην
κάρτα µνήµης και δεν ανακτώνται.
Αποθηκεύστε τα απαραίτητα
δεδοµένα σε υπολογιστή κτλ.
• Αν εγγράφετε/διαγράφετε επανειληµµένα εικtνες, ενδέχεται να
προκληθεί κατακερµατισµtς δεδοµένων στην κάρτα µνήµης. Οι
ταινίες µπορεί να µην αποθηκεύονται ή εγγράφονται. Στην περίπτωση αυτή, αποθηκεύστε τις εικtνες
σε υπολογιστή ή άλλο αποθηκευτικt χώρο και στη συνέχεια
διαµορφώστε την κάρτα µνήµης.
• ∆εν µπορεί να υπάρξει αποζηµίωση
για τα εγγεγραµµένα δεδοµένα,
ακtµα κι αν η εγγραφή ή η
αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή
λtγω βλάβης της φωτογραφικής
µηχανής ή της κάρτας µνήµης κτλ.
• Για να αποφύγετε ενδεχtµενο
κίνδυνο απώλειας δεδοµένων,
φροντίστε να αντιγράφετε πάντα
(κρατώντας αντίγραφα ασφαλείας)
τα δεδοµένα σε άλλο µέσο.
• Προτού προσπαθήσετε να
καταγράψετε µοναδικά γεγονtτα
τα οποία δεν πρtκειται να
επαναληφθούν, µπορεί να θέλετε
να κάνετε µια δοκιµαστική
εγγραφή, ώστε να βεβαιωθείτε tτι
η φωτογραφική µηχανή λειτουργεί
κανονικά.
Μέθοδος φQρτισης της εσωτερικής
επαναφορτιζQµενης µπαταρίας
Τοποθετήστε µια φορτισµένη
µπαταρία στη φωτογραφική µηχανή,
ή συνδέστε τη φωτογραφική µηχανή
στην πρίζα χρησιµοποιώντας τον
Μετασχηµατιστή AC (πωλείται
76
Σχετικά µε τις κάρτες µνήµης
Μην τοποθετείτε ετικέτα κτλ. Πάνω
σε µια κάρτα µνήµης ή προσαρµογέα
κάρτας. Ενδέχεται να προκληθεί
βλάβη.
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 77
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή δεν
διαθέτει προστασία ενάντια στη
σκtνη και την επαφή µε το νερt,
tπως επίσης δεν είναι αδιάβροχη.
• Μη στρέφετε τη φωτογραφική
µηχανή προς τον ήλιο ή άλλο
έντονο φως. Ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη φωτογραφική
µηχανή.
• Μην κοιτάζετε τον ήλιο ή ένα
έντονο φως µέσα απt ένα φακt
που έχετε αφαιρέσει. Μπορεί να
προκληθεί ανεπανtρθωτη ζηµιά
στα µάτια σας ή βλάβη στη
φωτογραφική µηχανή.
• Μην χρησιµοποιείτε τη
φωτογραφική µηχανή σε µέρη tπου
παράγονται ισχυρά ραδιοκύµατα ή
εκπέµπεται ακτινοβολία. Η
φωτογραφική µηχανή ενδέχεται να
µην µπορεί να πραγµατοποιήσει
κανονική εγγραφή ή αναπαραγωγή.
• Η χρήση της φωτογραφικής
µηχανής σε µέρη µε άµµο ή σκtνη
µπορεί να προκαλέσει βλάβες.
• Εάν παρατηρηθεί συµπύκνωση
υγρασίας, αποµακρύνετε την
υγρασία πριν χρησιµοποιήσετε ξανά
τη φωτογραφική µηχανή
(σελίδα 75).
• Μην τραντάζετε και µην
καταφέρνετε χτυπήµατα στη
φωτογραφική µηχανή. Μπορεί να
σηµειωθούν βλάβες, αδυναµία
εγγραφής εικtνων, tπως επίσης και
αδυναµία χρήσης της κάρτας
µνήµης, καταστροφή ή απώλεια
των δεδοµένων εικtνας.
• Καθαρίστε την επιφάνεια του φλας
πριν τη χρήση. Εάν η σκtνη αλλάξει
χρώµα ή κολλήσει στην επιφάνεια
του φλας λtγω της θερµtτητας
που παράγεται απt το φλας,
ενδέχεται να µην εκπέµπεται
αρκετt φως.
• Φυλάξτε τη φωτογραφική µηχανή,
τα παρεχtµενα αξεσουάρ, κλπ.,
µακριά απt τα παιδιά. Υπάρχει
κίνδυνος κατάποσης της
µπαταρίας, του καλύµµατος της
υποδοχής αξεσουάρ, κλπ. Εάν
παρουσιαστεί κάποιο τέτοιο
πρtβληµα, συµβουλευτείτε αµέσως
ένα γιατρt.
Σχετικά µε τις εικQνες RAW
Για να δείτε εικtνες RAW που έχουν
εγγραφεί µε τη φωτογραφική
µηχανή, χρειάζεστε το “Image Data
Converter SR” που περιέχεται στο
(παρεχtµενο) CD–ROM. Αν δεν
σκοπεύετε να τροποποιήσετε τις
εικtνες που καταγράφετε,
συστήνουµε να πραγµατοποιείτε
λήψη εικtνων χρησιµοποιώντας το
φορµά JPEG.
Προειδοποίηση για τα πνευµατικά
δικαιώµατα
Τα τηλεοπτικά προγράµµατα, οι
ταινίες, οι βιντεοκασέτες και άλλου
είδους υλικt µπορεί να
προστατεύονται απt πνευµατικά
δικαιώµατα. Η µη εξουσιοδοτηµένη
εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται
να αντίκειται στις προβλέψεις της
νοµοθεσίας περί πνευµατικών
δικαιωµάτων.
Οι εικQνες που χρησιµοποιούνται
σε αυτQ το εγχειρίδιο
Οι φωτογραφίες που
χρησιµοποιούνται ως παραδείγµατα
σε αυτt το εγχειρίδιο έχουν
αναπαραχθεί και δεν είναι
πραγµατικές εικtνες που έχουν
τραβηχτεί µε αυτή τη φωτογραφική
µηχανή.
Σχετικά µε τις προδιαγραφές
δεδοµένων που περιγράφονται
σε αυτQ το εγχειρίδιο
Τα δεδοµένα σχετικά µε την
απtδοση και τις προδιαγραφές
καθορίζονται υπt τις κάτωθι
συνθήκες, εκτtς αν περιγράφεται
διαφορετικά στο εγχειρίδιο αυτt: σε
µέτρια θερµοκρασία περιβάλλοντος
25° C και χρησιµοποιώντας µπαταρία
που έχει φορτιστεί για µια ώρα αφού
έχει σβήσει η λυχνία CHARGE.
77
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 78
Άλλα
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Φωτογραφική µηχανή
[Σύστηµα]
Τύπος Κάµερας: Ψηφιακή
Φωτογραφική Μηχανή µε
εναλλάξιµους φακούς
Φακtς: Φακοί E–mount
[Αισθητήρας εικQνας]
Αισθητήρας εικtνας: αισθητήρας
εικtνας CMOS 23,5 x 15,6 mm
(φορµά APS–C)
Συνολικtς αριθµtς pixel της
κάµερας: Περίπου 16 500 000 pixel
Αριθµtς ενεργών pixel της κάµερας:
Περίπου 16 200 000 pixel
[Λειτουργία Προστασίας απQ τη
ΣκQνη]
Σύστηµα: Φορτισµένο προστατευτικt
επίχρισµα επάνω στο Φίλτρο
Χαµηλής ∆ιέλευσης και στο
µηχανισµt Μετατtπισης αισθητήρα
εικtνας
[Σύστηµα ΑυτQµατης Εστίασης]
Σύστηµα: Σύστηµα εντοπισµού
αντίθεσης
Εύρος Ευαισθησίας: 0 EV έως 20 EV
(σε ισοδύναµο ISO 100 µε φακt
F2.8)
[Έλεγχος Έκθεσης]
Μέθοδος µέτρησης: Μέτρηση 49
τµηµάτων απt τον αισθητήρα
εικtνας
Εύρος Μέτρησης: 0 EV έως 20 EV (σε
ισοδύναµο ISO 100 µε φακt F2.8)
Ευαισθησία ISO (∆είκτης
συνιστάµενης έκθεσης): Auto, ISO
200 έως 12800
Αντιστάθµιση έκθεσης: ± 2.0 EV
(βήµα 1/3 EV)
[Κλείστρο]
Τύπος: Ηλεκτρονικά ελεγχtµενο,
κάθετης κίνησης, τύπου εστιακού
επιπέδου
78
Εύρος ταχυτήτων: 1/4000 του
δευτερολέπτου έως 30
δευτερtλεπτα, BULB (βήµα 1/3 EV)
Ταχύτητα συγχρονισµού φλας: 1/160
του δευτερολέπτου
[Μέσο εγγραφής]
Μέσο αποθήκευσης “Memory Stick
PRO Duo”, κάρτα µνήµης SD
[ΟθQνη LCD]
Πάνελ LCD: οδηγtς TFT (τύπου 3.0),
7,5 cm
Συνολικtς αριθµtς κουκκίδων:
921 600 (640 x 3 (RGB) x 480)
κουκκίδες
[Ακροδέκτες εισQδου/εξQδου]
USB: mini Β
HDMI: Μίνι ακροδέκτης HDMI
τύπου C
[Τροφοδοσία ρεύµατος]
Χρησιµοποιούµενη µπαταρία:
Επαναφορτιζtµενη µπαταρία
NP–FW50
[Άλλα]
Εκτύπωση Exif: Συµβατή
PRINT image matching IIΙ: Συµβατή
∆ιαστάσεις (σύµφωνα µε το πρtτυπο
CIPA):
Περίπου 109,6 x 60,0 x 33,0 mm
(Π/Υ/Β)
Βάρος (σύµφωνα µε το πρtτυπο
CIPA):
Περίπου 283 γρ.
(µε µπαταρία και “Memory Stick
PRO Duo”)
Περίπου 225 γρ.
(µtνο η φωτογραφική µηχανή)
Θερµοκρασία λειτουργίας
0° C έως +40° C
Φορµά αρχείων
Φωτογραφία: συµβατt µε JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), συµβατt µε DPOF
Φωτογραφίες 3D: Συµβατt µε MPO
(MPF Extended (Disparity Image))
Ταινία (MP4):
Βίντεο: MPEG–4 Visual
Ήχος: MPEG–4 AAC–LC 2 καναλιών
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 79
Επικοινωνία USB: USB υψηλής
ταχύτητας (συµβατt µε USB 2.0)
Φλας HVL–F7S
Αριθµtς οδηγού Φλας: GN 7 (σε
µέτρα µε ISO 100)
Χρtνος επαναλειτουργίας: Περίπου 4
δευτερtλεπτα
Κάλυψη φλας: Κάλυψη φακού 16 mm
(εστιακή απtσταση που
υποδεικνύεται στο φακt)
Αντιστάθµιση φλας: ± 2.0 EV (βήµα
1/3 EV)
∆ιαστάσεις (σύµφωνα µε το πρtτυπο
CIPA):
Περίπου 35,9 x 23,8 x 42,7 mm
(Π/Υ/Β)
Βάρος: Περίπου 20,4 γρ.
79
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 80
Άλλα
ΦακQς
Φακtς
Φακtς E16 mm µονής
εστίασης
Φακtς zoom Ε18 – 55
Φωτογραφική µηχανή
NEX–C3A/C3D
NEX–C3D/C3K
Εστιακή απtσταση
ισοδύναµη µε φορµά 35
mm*1 (mm)
24
27 - 82.5
Οµάδες-στοιχεία φακού
5-5
9-11
Γωνία
θέασης*1
Ελάχιστη εστίαση*2
(µέτρα (πtδια))
Μέγιστη µεγέθυνση (x)
Ελάχιστο f-stop
∆ιάµετρος φίλτρου
(mm)
∆ιαστάσεις (µεγ.
διάµετρος x ύψος
(mm (in.))
Βάρος (γρ. (oz.))
Εφέ
αντιστάθµισης*3
83°
76° - 29°
0.24 (0.79)
0.25 (0.82)
0.078
0.3
f/22
f/22 - f/32
49
49
62.0 x 22.5
(2 1/2 x 29/32)
62.0 x 60.0
(2 1/2 x 2 3/8)
67 (2 3/8)
194 (6 7/8)
–
*4
Περίπου 4 βήµατα
*1 Οι τιµές για την εστιακή απtσταση ισοδύναµο µε φορµά 35 mm και τη γωνία
θέασης βασίζονται σε ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές εξοπλισµένες µε
αισθητήρα εικtνας µεγέθους APS–C.
*2 Η ελάχιστη εστίαση είναι η κοντινtτερη απtσταση απt τον αισθητήρα
εικtνας µέχρι το θέµα.
*3 Ταχύτητα κλείστρου (διαφέρει ανάλογα µε τις συνθήκες λήψης)
*4 Η λειτουργία οπτικής σταθεροποίησης εικtνας δεν είναι διαθέσιµη.
80
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 81
Φορτιστής µπαταρίας BC–VW1
Τάση εισtδου: 100 V – 240 V AC,
50/60 Hz, 4,2 W
Τάση εξtδου: 8.4 V DC, 0,28 A
Θερµοκρασία λειτουργίας: 0° C έως
40° C
Θερµοκρασία φύλαξης: –20° C έως
+60° C
Μέγιστες διαστάσεις: Περίπου 63 x
95 x 32 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος: Περίπου 85 γρ.
ΕπαναφορτιζQµενη µπαταρία
NP–FW50
Χρησιµοποιούµενη µπαταρία:
Μπαταρία ιtντων λιθίου
Μέγιστη τάση: DC 8,4 V
Ονοµαστική τάση: DC 7,2 V
Μέγιστη τάση φtρτισης: DC 8,4 V
Μέγιστο ρεύµα φtρτισης: 1,02 Α
Χωρητικtτητα: Τυπική 7,7 Wh
(1.080 mAh)
Ελάχιστη 7,3 Wh (1.020 mAh)
Μέγιστες διαστάσεις:
Περίπου 31,8 x 18,5 x 45 mm
(Π/Υ/Β)
Βάρος: Περίπου 57 g
έναν φακt των 50 mm, µπορείτε να
επιτύχετε το κατά προσέγγιση
ισοδύναµο ενtς φακού 75 mm µιας
φωτογραφικής µηχανής µε φιλµ
τύπου 35 mm.
Σηµείωση σχετικά µε τη
συµβατQτητα των δεδοµένων
εικQνας
• Η φωτογραφική µηχανή αυτή
εναρµονίζεται µε το γενικt
πρtτυπο DCF (Πρtτυπο Κανtνων
Σχεδιασµού για τα Συστήµατα
Αρχείων στις Κάµερες), το οποίο
καθιερώθηκε απt την JEITA
(Ένωση Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών
και Πληροφορικής Τεχνολογίας της
Ιαπωνίας).
• ∆εν εγγυtµαστε την αναπαραγωγή
απt άλλες συσκευές εικtνων οι
οποίες έχουν εγγραφεί µε την
κάµερά σας, ούτε την
αναπαραγωγή απt την κάµερά σας
εικtνων που έχουν εγγραφεί ή
υποστεί επεξεργασία µε άλλες
συσκευές.
Εµπορικά σήµατα
Η σχεδίαση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά υπtκεινται σε
αλλαγές χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση.
Σηµείωση σχετικά µε την εστιακή
απQσταση
Η γωνία εικtνας αυτής της
φωτογραφικής µηχανής είναι πιο
στενή απt µια φωτογραφική µηχανή
µε φιλµ τύπου 35 mm. Μπορείτε να
βρείτε την κατά προσέγγιση
ισοδύναµη εστιακή απtσταση µιας
φωτογραφικής µηχανής µε φιλµ
τύπου 35 mm και να τραβήξετε µε
την ίδια γωνία εικtνας, αυξάνοντας
την εστιακή απtσταση του φακού
σας κατά το ήµισυ.
Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας
• Το
είναι εµπορικt σήµα της
Sony Corporation.
• Το “Memory Stick”, το
, το
“Memory Stick PRO”,
το
, το “Memory
Stick Duo”, το
,
το “Memory Stick PRO Duo”,
το
,
το “Memory Stick PRO–HG Duo”,
το
,
το “Memory Stick Micro”,
το “MagicGate” και το
είναι εµπορικά
σήµατα της Sony Corporation.
• Το “InfoLITHIUM” είναι εµπορικt
σήµα της Sony Corporation.
• Το “PhotoTV HD” είναι εµπορικt
σήµα της Sony Corporation.
81
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 82
Άλλα
• Τα Microsoft, Windows και Windows
Vista είναι κατοχυρωµένα εµπορικά
σήµατα ή εµπορικά σήµατα της
Microsoft Corporation στις ΗΠΑ
και/ή άλλες χώρες.
• Το HDMI, το λογtτυπο HDMI και το
High–Definition Multimedia
Interface είναι εµπορικά σήµατα ή
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα
της HDMI Licensing LLC.
• Τα Macintosh και Mac OS είναι είτε
κατοχυρωµένα εµπορικά σήµατα,
είτε εµπορικά σήµατα της Apple
Inc.
• Το PowerPC είναι κατοχυρωµένο
εµπορικt σήµα της IBM Corporation
στις Η.Π.Α.
• Τα Intel, Intel Core και Pentium είναι
εµπορικά σήµατα ή κατοχυρωµένα
εµπορικά σήµατα της Intel
Corporation.
• Το λογtτυπο SDXC είναι εµπορικt
σήµα της SD–3C, LLC.
• Το Eye–Fi είναι εµπορικt σήµα της
Eye–Fi Inc.
• Το MultiMediaCard είναι εµπορικt
σήµα του MultiMediaCard
Association.
• Το Adobe είναι κατοχυρωµένο
εµπορικt σήµα ή εµπορικt σήµα
της Adobe Systems Incorporated
στις ΗΠΑ και/ή άλλες χώρες.
• Επιπλέον, tλα τα άλλα ονtµατα
συστηµάτων και προϊtντων τα
οποία χρησιµοποιούνται σε αυτt το
εγχειρίδιο είναι εν γένει εµπορικά
σήµατα, ή κατοχυρωµένα εµπορικά
σήµατα των αντίστοιχων
δηµιουργών ή κατασκευαστών.
Ωστtσο, τα ™ και ® δεν
αναφέρονται σε κάθε περίπτωση σε
αυτt το εγχειρίδιο.
82
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 83
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 84
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 85
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 86
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτt το προϊtν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι απt τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊtν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου µας
εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλtγους, στους
καταλtγους προϊtντων µας και στις ιστοσελίδες µας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης
προτού να έρθετε σε επαφή µε τον προµηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊtν της Sony που αγοράσατε, εφ’ tσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα
φυλλάδια που συνtδευαν το προϊtν σας, υπt την προϋπtθεση tτι αγοράστηκε εντtς της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται tτι το προϊtν είναι απαλλαγµένο απt κάθε ελάττωµα σχετιζtµενο µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ απt την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµtδια για
να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την
Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα tπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της
εγγύησης.
Εάν, εντtς της περιtδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικt το προϊtν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής
αγοράς) λtγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της
Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊtν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντtς
εύλογου χρtνου, βάσει των tρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊtντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή
ανακυκλωµένα προϊtντα ή εξαρτήµατα. pλα τα προϊtντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται
ιδιοκτησία της Sony.
Mροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µtνο εάν προσκοµισθεί το πρωτtτυπο
τιµολtγιο ή η απtδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊtντος
και του ονtµατος του εµπtρου) µαζί µε το ελαττωµατικt προϊtν εντtς της περιtδου εγγύησης. Η Sony και
τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την
περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα προαναφερtµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απt
αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊtν ή το µοντέλο του προϊtντος ή το tνοµα του εµπtρου. Η παρούσα
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο σειριακtς αριθµtς του προϊtντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα
αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊtν σας για επισκευή κατά
την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη
µεταφορά του προϊtντος σας προς και απt τη Sony ή µέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
n Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
ενtς προϊtντος tπως µη επαναφορτιζtµενες µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
n Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λtγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική
ατοµική ή οικιακή χρήση.
n Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊtν που προκλήθηκαν απt
o Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
‚ του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊtν ή βλάβη
σε οθtνες υγρών κρυστάλλων
‚ µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊtντος
‚ µη συντήρηση του προϊtντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή χρήση του προϊtντος µε τρtπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα
πρtτυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα tπου έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊtν.
o Μολύνσεις απt ιούς ή χρήση του προϊtντος µε λογισµικt που δεν παρέχεται µε το προϊtν ή λανθασµένη
εγκατάσταση του λογισµικού.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία
ενσωµατώνεται το προϊtν εκτtς απt άλλα προϊtντα της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να
χρησιµοποιούνται µε το εν λtγω προϊtν.
o Χρήση του προϊtντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακt εξοπλισµt και άλλα προϊtντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρtτυπο δεν συνιστώνται απt τη Sony.
o Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απt άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 87
o Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συµπεριλαµβάνονται:
‚ η αναβάθµιση του προϊtντος πέρα απt τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται
στο εγχειρίδιο χρήσης
ή
‚ οι τροποποιήσεις του προϊtντος µε σκοπt να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρtτυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊtν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική θερµtτητα,
ακατάλληλο εξαερισµt, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση εισtδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µtνο τα υλικά µέρη του προϊtντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικt (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρtκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης απt τον
τελικt χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις απt την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των tσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του
νtµου ή άλλη) tσον αφορά την ποιtτητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλtτητα του
προϊtντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊtν, για συγκεκριµένο σκοπt. Εάν η ισχύουσα
νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή
της µtνο στη µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν
εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νtµος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της
παρούσας εγγύησης.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊtντων που υπtκεινται στους tρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊtντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων
– των οικονοµικών και άυλων απωλειών – του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊtντος – της
απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων, απtλαυσης ή χρήσης του προϊtντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεµένων προϊtντων – της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακtλουθης απώλειας ή ζηµίας ακtµη και αν
αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε:
o Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του προϊtντος ή συνδεδεµένων προϊtντων λtγω ελαττωµάτων ή
µη διαθεσιµtτητας κατά την περίοδο που αυτt βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιµtτητας του προϊtντος, απώλεια χρtνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
o Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν απt το προϊtν ή απt συνδεδεµένα προϊtντα.
o Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή
o Μολύνσεις απt ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που υπtκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απtλυτης ευθύνης (ακtµα και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατtτητα πρtκλησης τέτοιων ζηµιών).
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την ευθύνη της µtνο στη µέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για
παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµt ζηµιών που οφείλονται σε αµέλεια,
σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δtλο και παρtµοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊtντος, ωστtσο αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µtνο περιορισµούς ευθυνών υψηλtτερου βαθµού, θα
ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσQµενα νQµιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που απορρέουν απt την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε
τους tρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν απt την
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών προϊtντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει
τα νtµιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να
περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των προσώπων απt τα οποία αγοράσατε το προϊtν. Η
διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας εναπtκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 1.0 - 01.2004
NEX-C3 p57-88:NEX-3NEX-3C-NEX-5-NEX-5C 13/07/2011 1:41 ΜΜ Page 88
Download PDF

advertising