Sony | VPL-EX7 | Sony VPL-EX7 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και έναρξης

Προβολέας
∆εδοµένων
Οδηγmς Γρήγορης Αναφοράς
VPL-EX70
VPL-EX7
VPL-EW7
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε την
συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Για να περιοριστεί ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας, µην ανοίγετε το
περίβληµα. Αναθέστε την συντήρηση
µTνο σε εξειδικευµένο προσωπικT.
Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΘΕΙ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος έκρηξης απm λανθασµένη
αντικατάσταση της µπαταρίας.
Αντικαταστήστε τη µπαταρία µmνο µε
µπαταρία του ίδιου ή ισοδύναµου τύπου,
η οποία προτείνεται απm τον
κατασκευαστή.
Απορρίψτε τις χρησιµοποιηµένες
µπαταρίες σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
iταν εγκαθιστάτε τη µονάδα,
ενσωµατώστε µια συσκευή αποσύνδεσης
µε εύκολη πρmσβαση στη σταθερή
καλωδίωση, ή συνδέστε το φις παροχής
ρεύµατος σε µια πρίζα που βρίσκεται
κοντά στη συσκευή και είναι εύκολα
προσβάσιµη.
Αν σηµειωθεί κάποιο σφάλµα κατά τη
διάρκεια της χρήσης της µονάδας,
χρησιµοποιείστε τη συσκευή
αποσύνδεσης για να διακmψετε την
τροφοδοσία ρεύµατος, ή αποσυνδέστε το
φις τροφοδοσίας ρεύµατος.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΥΤΗ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ Η.Π.Α.
1. Χρησιµοποιείστε το εγκεκριµένο
καλώδιο ρεύµατος (τριπολικm
καλώδιο)/Φις Σύνδεσης µε τη
συσκευή/Φις µε επαφές γείωσης που
συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς
ασφαλείας κάθε χώρας.
2. Χρησιµοποιείστε καλώδιο ρεύµατος
(τριπολικm καλώδιο)/Φις Σύνδεσης µε τη
συσκευή/Φις που συµµορφώνεται µε τις
κατάλληλες απαιτήσεις Τάσης και
Έντασης ρεύµατος.
2
Αν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά
µε τη χρήση του πιο πάνω Καλωδίου
Ρεύµατος/Φις Σύνδεσης µε τη συσκευή/
Φις, παρακαλούµε συµβουλευτείτε
εξειδικευµένο προσωπικm σέρβις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Η ετικέτα µε το mνοµα του προϊmντος
βρίσκεται στο κάτω µέρος.
Σηµείωση για τους πελάτες στην
Ευρώπη
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊmντος
είναι η Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan. Ο
Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρmσωπος για την
ηλεκτροµαγνητική συµβατmτητα (EMC)
και την ασφάλεια προϊmντων είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Για
οποιαδήποτε θέµατα σέρβις ή εγγύησης,
παρακαλούµε ανατρέξτε στις διευθύνσεις
που δίνονται στα χωριστά έγγραφα σέρβις
ή εγγύησης.
ΑπTρριψη Παλαιών Ηλεκτρικών
και Ηλεκτρονικών Συσκευών
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
µε ξεχωριστά συστήµατα
αποκοµιδής)
Το σύµβολο αυτm επάνω στο προϊmν ή στη
συσκευασία του υποδεικνύει mτι το
προϊmν αυτm δεν θα πρέπει να
απορρίπτεται µαζί µε τα συνηθισµένα
οικιακά απορρίµµατα. Αντίθετα θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο
αποκοµιδής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας mτι το προϊmν αυτm
απορρίπτεται σωστά, βοηθάτε στο να
αποτραπούν mποιες αρνητικές επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
που θα προέκυπταν απm τη µη κατάλληλη
διαχείριση των αποβλήτων αυτού του
προϊmντος. Η ανακύκλωση των υλικών
βοηθά στην εξοικονmµηση των φυσικών
πmρων. Για περισσmτερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του
προϊmντος, επικοινωνήστε µε τις
δηµοτικές αρχές της περιοχής σας, µε
την υπηρεσία διάθεσης των οικιακών
απορριµµάτων ή το κατάστηµα απm το
οποίο αγοράσατε το προϊmν.
3
Πίνακας Περιεχοµένων
Πίνακας Περιεχοµένων
Προφυλάξεις ..............................................5
Σηµειώσεις σχετικά µε την
Εγκατάσταση και τη Χρήση ......................6
Χρήση των Εγχειριδίων που
περιέχονται στο CD-ROM ........................9
Χρήση του Προβολέα ..............................10
Προβολή ..............................................10
Ρύθµιση του Προβολέα......................11
Απενεργοποίηση του Προβολέα ............11
Αντικατάσταση της Λυχνίας ....................12
Καθαρισµmς του Φίλτρου Αέρα ..............14
Επίλυση Προβληµάτων ............................15
Τεχνικά Χαρακτηριστικά ..........................17
4
Προφυλάξεις
Προφυλάξεις
Ασφάλεια
• Βεβαιωθείτε mτι η τάση λειτουργίας της
συσκευής είναι ίδια µε την τάση του
τοπικού δικτύου παροχής ρεύµατος. Αν
χρειάζεται προσαρµογή της τάσης,
συµβουλευτείτε εξειδικευµένο
προσωπικm της Sony.
• Εάν κάποιο αντικείµενο ή υγρm
εισχωρήσει µέσα στη συσκευή,
αποσυνδέστε την απm την πρίζα και
αναθέστε τον έλεγχο της συσκευής σε
εξειδικευµένο προσωπικm της Sony
προτού τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
• Εάν δεν πρmκειται να χρησιµοποιήσετε
την συσκευή για αρκετές ηµέρες,
αποσυνδέστε την απm την πρίζα.
• Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο του
ρεύµατος, τραβήξτε το φις απm την
πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
• Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται σε
σηµείο κοντά στη συσκευή, στο οποίο να
υπάρχει εύκολη πρmσβαση.
• Η συσκευή δεν είναι αποσυνδεδεµένη
απm την τροφοδοσία ρεύµατος
(ηλεκτρικm δίκτυο) εφmσον είναι
συνδεδεµένη µε την πρίζα, ακmµα και αν
η ίδια η συσκευή είναι εκτmς λειτουργίας.
• Μην κοιτάζετε µέσα στον φακm mταν η
λυχνία είναι αναµµένη.
• Μην τοποθετείτε το χέρι σας ή άλλα
αντικείµενα κοντά στις οπές εξαερισµού.
Ο αέρας που εξέρχεται είναι θερµmς.
• Προσέξτε να µην πιαστούν τα δάκτυλά
σας στον ρυθµιστή.
• Μη βάζετε ύφασµα ή χαρτί κάτω απm τη
µονάδα.
ΦωτισµTς
• Για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή
εικmνα, το µπροστινm µέρος της οθmνης
προβολής δεν θα πρέπει να είναι
εκτεθειµένο σε άµεσο ηλιακm φως ή
φως απm φωτιστικά σώµατα.
• Προτείνεται φωτισµmς απm προβολείς
(σποτ) οροφής. Καλύψτε τους
λαµπτήρες φθορισµού για να αποφύγετε
την µείωση της αντίθεσης.
• Καλύψτε τα παράθυρα που βλέπουν
προς το µέρος της οθmνης µε
αδιαφανείς κουρτίνες.
• Είναι επιθυµητm η εγκατάσταση του
προβολέα να γίνει σε ένα δωµάτιο mπου
το πάτωµα και οι τοίχοι δεν ανακλούν το
φως. Εάν το πάτωµα και οι τοίχοι είναι
κατασκευασµένα απm υλικά που
ανακλούν το φως, συνιστάται η
τοποθέτηση χαλιών και ταπετσαρίας µε
σκούρα χρώµατα.
Αποτροπή της αύξησης της
θερµοκρασίας στο εσωτερικT της
συσκευής
Ο προβολέας είναι εφοδιασµένος µε οπές
εξαερισµού (είσοδος αέρα) και οπές
εξαερισµού (έξοδος αέρα). Μην φράζετε
και µην τοποθετείτε αντικείµενα κοντά
στις οπές αυτές, διmτι µπορεί να
παρατηρηθεί αύξηση της θερµοκρασίας
στο εσωτερικm της συσκευής,
προκαλώντας υποβάθµιση της εικmνας, ή
φθορά στον προβολέα.
ΚαθαρισµTς
Πριν τον καθαρισµT
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος AC
απm την πρίζα.
ΚαθαρισµTς του φίλτρου αέρα
• Καθαρίστε το φίλτρο αέρα mποτε
αντικαθιστάτε τη λυχνία.
• Σχετικά µε τον καθαρισµm του φίλτρου
αέρα, ανατρέξτε στο “Καθαρισµmς του
Φίλτρου Αέρα” στη σελίδα 14.
ΚαθαρισµTς του φακού
Η επιφάνεια του φακού έχει υποστεί
ειδική επεξεργασία για να περιοριστούν οι
ανακλάσεις του φωτmς.
Επειδή η λανθασµένη συντήρηση µπορεί
να δηµιουργήσει προβλήµατα στον
προβολέα, λάβετε υπ' mψη σας τα
παρακάτω:
• Μην αγγίζετε το φακm. Για να
αφαιρέσετε τη σκmνη απm το φακm,
χρησιµοποιείστε ένα απαλm, στεγνm
ύφασµα. Μη χρησιµοποιείτε βρεγµένο
ύφασµα, καθαριστικά, ή διαλύτες.
• Σκουπίστε προσεκτικά το φακm µε ένα
απαλm ύφασµα, mπως για παράδειγµα
ένα ύφασµα καθαρισµού γυαλικών.
• Μπορείτε να αφαιρέσετε τους
επίµονους λεκέδες µε ένα απαλm
ύφασµα, mπως για παράδειγµα ένα
ύφασµα καθαρισµού γυαλικών ελαφρά
εµποτισµένο µε νερm.
5
Προφυλάξεις
• Μη χρησιµοποιείτε ποτέ διαλυτικά,
mπως οινmπνευµα ή βενζίνη, ή mξινα και
αλκαλικά καθαριστικά, ή καθαριστικά
που χαράζουν και χηµικά πανάκια
καθαρισµού, διmτι µπορεί να
προξενήσουν ζηµιά στην επιφάνεια του
φακού.
ΚαθαρισµTς του περιβλήµατος
• Καθαρίστε το περίβληµα µε ένα απαλm,
στεγνm ύφασµα. Οι επίµονοι λεκέδες
µπορούν να αποµακρυνθούν µε ένα
ύφασµα εµποτισµένο µε αραιm διάλυµα
απορρυπαντικού. Στη συνέχεια,
σκουπίστε το µε ένα απαλm, στεγνm
ύφασµα.
• Η χρήση οινοπνεύµατος, βενζίνης,
διαλυτικών ή εντοµοκτmνων µπορεί να
προξενήσει ζηµιά στο φινίρισµα του
περιβλήµατος, ή να αφαιρέσει τις
ενδείξεις απm το περίβληµα. Μη
χρησιµοποιείτε τέτοια χηµικά προϊmντα.
• Αν τρίψετε το περίβληµα µε ένα ύφασµα
που έχει λεκέδες, το περίβληµα µπορεί
να γρατσουνιστεί.
• Αν το περίβληµα έρθει σε επαφή µε ένα
προϊmν απm λάστιχο ή βινύλιο για µεγάλο
χρονικm διάστηµα, το φινίρισµα του
περιβλήµατος µπορεί να χαλάσει, ή να
αποκολληθεί η επίστρωση.
Σχετικά µε τον προβολέα δεδοµένων
LCD
Ο προβολέας δεδοµένων LCD έχει
κατασκευαστεί µε την χρήση τεχνολογίας
υψηλής ακρίβειας. Μπορεί ωστmσο να
υπάρχουν κάποιες µικρές µαύρες
κουκκίδες και/ή φωτεινές κουκκίδες
(κmκκινες, µπλε, ή πράσινες), οι οποίες
εµφανίζονται συνεχώς απm τον προβολέα
δεδοµένων LCD. Αυτm είναι αποτέλεσµα
της διαδικασίας παραγωγής και δεν
αποτελεί ένδειξη βλάβης. iταν
πραγµατοποιείται προβολή των εικmνων
σε πολλές οθmνες απm πολλούς
προβολείς LCD, ενδέχεται να υπάρξουν
διαφορές στα χρώµατα επειδή κάθε
προβολέας έχει τη δική του ισορροπία
χρωµάτων ακmµα και mταν πρmκειται για
το ίδιο µοντέλο.
6
Σηµειώσεις σχετικά µε την
Εγκατάσταση και τη Χρήση
Σηµειώσεις σχετικά µε την
Εγκατάσταση και τη Χρήση
Εγκατάσταση σε Ακατάλληλο
Σηµείο
Μην εγκαθιστάτε τον προβολέα στα
παρακάτω σηµεία. Εγκατάσταση σε τέτοια
σηµεία µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα
στην λειτουργία ή ζηµιά στον προβολέα.
ΚακTς εξαερισµTς
• Για να αποφύγετε την αύξηση της
θερµοκρασίας στο εσωτερικm της
συσκευής, φροντίστε να υπάρχει
επαρκής εξαερισµmς. Μην τοποθετείτε
την συσκευή επάνω σε επιφάνειες
(χαλιά, κουβέρτες, κλπ.), ή κοντά σε
υλικά (κουρτίνες, παραπετάσµατα), τα
οποία µπορούν να φράξουν τις οπές
εξαερισµού. Εάν υπάρξει αύξηση της
θερµοκρασίας στο εσωτερικm της
συσκευής λmγω ανεπαρκούς
εξαερισµού, θα λειτουργήσει ο
αισθητήρας θερµοκρασίας και η
συσκευή θα τεθεί αυτmµατα εκτmς
λειτουργίας.
• Αφήστε περισσmτερο απm 30 cm
ελεύθερο χώρο γύρω απm την συσκευή.
• Οι οπές εξαερισµού µπορεί να
ρουφήξουν µικρά αντικείµενα, mπως ένα
κοµµάτι χαρτί, ή σκmνες.
Σηµειώσεις σχετικά µε την Εγκατάσταση και τη Χρήση
Υψηλή θερµοκρασία και υγρασία
Σηµεία µε πολλή σκTνη ή καπνT
• Αποφύγετε την εγκατάσταση της
συσκευής σε σηµείο mπου η
θερµοκρασία ή η υγρασία είναι πολύ
υψηλή, ή mπου η θερµοκρασία είναι
πολύ χαµηλή.
• Για να αποφύγετε την συµπύκνωση
υγρασίας, µην εγκαθιστάτε την συσκευή
σε σηµεία mπου η θερµοκρασία µπορεί
να αυξηθεί απmτοµα.
Αποφύγετε την εγκατάσταση της
συσκευής σε σηµείο mπου υπάρχει
υπερβολική σκmνη ή καπνmς. ∆ιαφορετικά,
θα φράζει το φίλτρο αέρα και µπορεί να
προκληθεί δυσλειτουργία, ή ζηµιά στη
συσκευή. Εάν η σκmνη στο φίλτρο αέρα
εµποδίζει την είσοδο του αέρα, µπορεί να
αυξηθεί η θερµοκρασία στο εσωτερικm της
συσκευής. Καθαρίζετε το φίλτρο αέρα
κάθε φορά που αλλάζετε τη λυχνία.
Σηµεία που δέχονται απ’ ευθείας
ψυχρT ή θερµT αέρα απT ένα
κλιµατιστικT
Ακατάλληλες Συνθήκες Χρήσης
Μην χρησιµοποιείτε τον προβολέα µε
τους παρακάτω τρmπους.
Μη σηκώνετε Tρθια τη µονάδα
Αποφύγετε να χρησιµοποιείτε τη µονάδα
τοποθετηµένη στο πλάι. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη.
Η εγκατάσταση του προβολέα σε τέτοια
σηµεία µπορεί να προκαλέσει βλάβη της
µονάδας λmγω συµπύκνωσης υγρασίας ή
αύξησης της θερµοκρασίας.
Κοντά σε έναν αισθητήρα
θερµTτητας ή καπνού
Τοποθέτηση µε κλίση δεξιά/αριστερά
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον
αισθητήρα.
Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε την
συσκευή µε κλίση µεγαλύτερη απm 15
µοίρες και µην εγκαθιστάτε τον προβολέα
σε άλλο σηµείο εκτmς απm µια επίπεδη
επιφάνεια ή την οροφή. Μια τέτοια
εγκατάσταση µπορεί να προκαλέσει
σκιάσεις στα χρώµατα, ή να περιορίσει σε
µεγάλο βαθµm τη ζωή της λυχνίας.
7
Σηµειώσεις σχετικά µε την Εγκατάσταση και τη Χρήση
Φράξιµο των οπών εξαερισµού
σηκώσετε τον προβολέα κρατώντας τον
απm τη ράβδο ασφαλείας, ή αν κρεµάσετε
τον προβολέα χρησιµοποιώντας αυτή τη
ράβδο, µπορεί ο προβολέας να πέσει, ή να
προκληθεί ζηµιά.
Χρήση σε Μεγάλο ΥψTµετρο
Αποφύγετε την χρήση κάποιου
καλύµµατος το οποίο µπορεί να φράξει
τις οπές εξαερισµού (είσοδος και έξοδος
αέρα). ∆ιαφορετικά µπορεί να
παρατηρηθεί αύξηση της εσωτερικής
θερµοκρασίας.
Μην τοποθετείτε κάποιο
αντικείµενο ακριβώς µπροστά
στο φακT
Μην τοποθετείτε κανένα αντικείµενο
ακριβώς µπροστά στο φακm, το οποίο
µπορεί να εµποδίζει το φως κατά τη
διάρκεια της προβολής. Η θερµmτητα απm
το φως µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο
αντικείµενο. Χρησιµοποιείστε το πλήκτρο
PIC MUTING για να σταµατήσετε την
προβολή της εικmνας.
Μη χρησιµοποιείτε τη ράβδο
ασφαλείας για µεταφορά ή
εγκατάσταση
Χρησιµοποιείστε τη ράβδο ασφαλείας που
υπάρχει στο πλαϊνm µέρος του προβολέα
για την αποτροπή κλοπής, προσαρµmζοντας για παράδειγµα ένα καλώδιο
αποτροπής κλοπής του εµπορίου. Αν
8
iταν χρησιµοποιείτε τον προβολέα σε
υψmµετρο 1500 µέτρα ή µεγαλύτερο,
ενεργοποιήστε τη ρύθµιση “High Altitude
Mode” (Λειτουργία Μεγάλου Υψοµέτρου)
στο µενού INSTALL SETTING. Εάν δεν
ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία mταν
χρησιµοποιείτε τον προβολέα σε µεγάλο
υψmµετρο µπορεί να υπάρξουν
προβλήµατα, mπως µείωση της
αξιοπιστίας κάποιων εξαρτηµάτων.
Σηµειώσεις σχετικά µε τη Χρήση
Σηµείωση σχετικά µε τη µεταφορά
του προβολέα
Η µονάδα αυτή έχει κατασκευαστεί µε
χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας.
iταν µεταφέρετε τη µονάδα
τοποθετηµένη στη θήκη µεταφοράς της,
µην την αφήσετε να πέσει κάτω ή να
δεχθεί χτυπήµατα, διmτι µπορεί να πάθει
ζηµιά. iταν αποθηκεύετε τη µονάδα στη
θήκη µεταφοράς της, αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύµατος και mλα τα άλλα
καλώδια σύνδεσης ή κάρτες και
αποθηκεύστε τα παρεχmµενα αξεσουάρ
σε µια τσέπη της θήκης µεταφοράς.
Σηµείωση σχετικά µε την οθTνη
προβολής
iταν χρησιµοποιείτε µια οθmνη προβολής
µε ανοµοιmµορφη επιφάνεια, µπορεί να
εµφανίζονται γραµµές στην οθmνη σε
σπάνιες περιπτώσεις, ανάλογα µε την
απmσταση µεταξύ της οθmνης και της
µονάδας, ή ανάλογα µε τη µεγέθυνση.
∆εν πρmκειται για δυσλειτουργία της
µονάδας.
Χρήση των Εγχειριδίων
που περιέχονται στο CD-ROM
Χρήση των Εγχειριδίων που
περιέχονται στο CD-ROM
Το παρεχmµενο CD-ROM περιέχει
Οδηγίες Χρήσης και ένα αρχείο ReadMe
στα Ιαπωνικά, Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κινέζικα και
Ρωσικά.
Αρχικά, ανατρέξτε στο αρχείο ReadMe.
Σηµείωση
Αν δεν µπορείτε να ανοίξετε το αρχείο
“index.htm”, κάντε διπλm κλικ στις Οδηγίες
Χρήσης που θέλετε να διαβάσετε, µεταξύ
αυτών που περιέχονται στο φάκελο
“Operating_Instructions”.
Προετοιµασία
Για να διαβάσετε τις Οδηγίες Χρήσης που
περιέχονται στο CD-ROM, χρειάζεται ο
Adobe Acrobat Reader 5.0 ή
µεταγενέστερος. Αν ο Adobe Acrobat
Reader δεν είναι εγκατεστηµένος στον
υπολογιστή σας, µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε δωρεάν λήψη του
λογισµικού Acrobat Reader απm το
δικτυακm τmπο της Adobe Systems.
Για να διαβάσετε τις Οδηγίες Χρήσης
Οι Οδηγίες Χρήσης περιέχονται στο
παρεχmµενο CD-ROM. Τοποθετήστε το
παρεχmµενο CD-ROM στον οδηγm CDROM του υπολογιστή σας και το CD-ROM
θα ξεκινήσει αυτmµατα µετά απm λίγο.
Επιλέξτε τις Οδηγίες Χρήσης που θέλετε
να διαβάσετε.
Το CD-ROM ενδέχεται να µην ξεκινήσει
αυτmµατα, ανάλογα µε τον υπολογιστή. Σε
αυτή την περίπτωση, ανοίξτε το αρχείο
Οδηγιών Χρήσης ως εξής:
(Στην περίπτωση των Windows)
1 Ανοίξτε το “Ο υπολογιστής µου”. (Στα
Windows Vista “Υπολογιστής”.)
2 Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του CDROM και επιλέξτε το “Εξερεύνηση”.
3 Κάντε διπλm κλικ στο αρχείο
“index.htm” και επιλέξτε τις Οδηγίες
Χρήσης που θέλετε να διαβάσετε.
(Στην περίπτωση του Macintosh)
1 Κάντε διπλm κλικ στο εικονίδιο του CDROM στην επιφάνεια εργασίας.
2 Κάντε διπλm κλικ στο αρχείο
“index.htm” και επιλέξτε τις Οδηγίες
Χρήσης που θέλετε να διαβάσετε.
9
Χρήση του Προβολέα
Χρήση του Προβολέα
Προβολή
1 Πιέστε το πλήκτρο &/1 (λειτουργία/αναµονή).
2 Θέστε σε λειτουργία τον εξοπλισµT που είναι συνδεδεµένος µε τον προβολέα.
3 Πιέστε το πλήκτρο INPUT στο Τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα ελέγχου για
να επιλέξετε την πηγή εισTδου.
4 Pταν είναι συνδεδεµένος ένας υπολογιστής, ρυθµίστε τον να παρέχει
έξοδο σήµατος µTνο στην εξωτερική οθTνη.
Input-Α
Input-Β
(µmνο VPL-EX70/EW7)
Video
S-Video
Λειτουργία/
Αναµονή
Τροφοδοσία
ή
INPUT
10
Ρύθµιση του Προβολέα
1 Ρύθµιση της θέσης της εικTνας.
Σηκώστε τον προβολέα ενώ πιέζετε το πλήκτρο ρύθµισης του ρυθµιστή και
προσαρµmστε την κλίση του προβολέα. Στη συνέχεια αφήστε το πλήκτρο για να
κλειδώσετε το ρυθµιστή.
2 Ρυθµίστε το µέγεθος της εικTνας.
3 Ρυθµίστε την εστίαση.
Ο προβολέας είναι εξοπλισµένος µε το Μενού Εικmνας για την επιλογή της
λειτουργίας εικmνας και το Μενού Οθmνης για την επιλογή της κατάλληλης
αναλογίας διαστάσεων της εικmνας.
Πλήκτρο
ρύθµισης
του
ρυθµιστή
Απενεργοποίηση του Προβολέα
1 Πιέστε το πλήκτρο &/1 (λειτουργία/αναµονή).
2 iταν εµφανιστεί ένα µήνυµα, πιέστε ξανά το πλήκτρο &/1 (λειτουργία/αναµονή).
3 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος AC απm την πρίζα mταν ο ανεµιστήρας σταµατήσει
να λειτουργεί και η λυχνία &/1 (λειτουργία/αναµονή) φωτιστεί κmκκινη. (Εκτmς απm
την περίπτωση που χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Direct Power On/Off ή τη λειτουργία
Off & Go.)
11
Αντικατάσταση της Λυχνίας
Αντικατάσταση της Λυχνίας
Η λυχνία που χρησιµοποιείται ως πηγή
φωτmς είναι ένα αναλώσιµο προϊmν.
Εποµένως, αντικαταστήστε τη λυχνία µε
µια καινούργια στις παρακάτω
περιπτώσεις.
• iταν η λυχνία καεί ή µειωθεί η
φωτεινmτητά της
• iταν εµφανιστεί στην οθmνη το µήνυµα
“Please replace the Lamp.” (Παρακαλώ
αντικαταστήστε τη λυχνία.)
• iταν αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία
LAMP/COVER. (Τρεις
επαναλαµβανmµενες αναλαµπές)
Η διάρκεια ζωής της λυχνίας ποικίλει,
ανάλογα µε τις συνθήκες χρήσης.
Για την αντικατάσταση χρησιµοποιείστε
µια Λυχνία Προβολέα LMP-Ε191.
Η χρήση οποιασδήποτε άλλης λυχνίας
εκτmς απm την LMP-Ε191 µπορεί να
προκαλέσει ζηµιά στον προβολέα.
Σηµειώσεις
• Αν η λυχνία σπάσει, συµβουλευτείτε
εξειδικευµένο προσωπικT της Sony για
αντικατάσταση της λυχνίας και εσωτερικT
έλεγχο.
• Τραβήξτε έξω τη λυχνία κρατώντας τη απm το
χερούλι.
• iταν αφαιρείτε τη λυχνία, φροντίστε να
παραµένει οριζmντια και στη συνέχεια
τραβήξτε τη ευθεία προς τα πάνω. Μην δίνετε
κλίση στη λυχνία. Αν τραβήξετε έξω τη λυχνία
ενώ έχει κλίση, η λυχνία µπορεί να σπάσει.
1 Θέστε εκτmς λειτουργίας τον προβολέα
και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος
AC απm την πρίζα.
Σηµείωση
Αν αντικαθιστάτε τη λυχνία µετά απm χρήση
του προβολέα, περιµένετε τουλάχιστον µια
ώρα, ώστε να κρυώσει η λυχνία.
2 Τοποθετήστε ένα προστατευτικm
ύφασµα κάτω απm τον προβολέα.
Γυρίστε ανάποδα τον προβολέα ώστε
να µπορείτε να δείτε το κάτω µέρος
του.
Σηµείωση
Βεβαιωθείτε mτι ο προβολέας είναι σταθερmς
αφού τον γυρίσετε ανάποδα.
12
3 Ανοίξτε το κάλυµµα της λυχνίας
ξεβιδώνοντας τη βίδα µε ένα
σταυροκατσάβιδο.
Σηµείωση
Για λmγους ασφαλείας, µην ξεβιδώσετε καµία
άλλη βίδα.
4 Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που υπάρχουν
επάνω στη λυχνία µε το σταυροκατσάβιδο (1). Ξεδιπλώστε το χερούλι (2)
και αφαιρέστε τη λυχνία τραβώντας τη
απm το χερούλι (3).
Χερούλι
5 Εισάγετε τη νέα λυχνία µέχρι το τέρµα
της διαδροµής της ώστε να
τοποθετηθεί σταθερά στη θέση της
(1). Σφίξτε τις δύο βίδες (2).
∆ιπλώστε το χερούλι, ώστε να
επανέλθει στην αρχική του θέση (3).
(Επαναφορά Χρονοµετρητή Λυχνίας)
και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο
ENTER.
12 Επιλέξτε το “Execute” (Εκτέλεση) µε
το πλήκτρο V και στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο ENTER.
Ο Χρονοµετρητής Λυχνίας
επανέρχεται στο 0 και στην οθmνη
µενού εµφανίζεται το µήνυµα “Change
the Lamp and clean the Filter?”
(Αλλαγή της Λυχνίας και καθαρισµmς
του Φίλτρου;).
Σηµειώσεις
• Προσέξτε να µην αγγίξετε τη γυάλινη
επιφάνεια της λυχνίας.
• Η συσκευή δεν θα τεθεί σε λειτουργία αν η
λυχνία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
• Μην επιτρέψετε την είσοδο υγρών ή άλλων
αντικειµένων µέσα στο άνοιγµα για να
αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή
πυρκαγιάς.
6 Κλείστε το κάλυµµα της λυχνίας και
Change the Lamp and clean the Filter?
Yes: ` V No: `v
Σχετικά µε τον “Καθαρισµ του Φίλτρου
Αέρα” ανατρέξτε στη σελίδα 14.
13 Επιλέξτε το “Yes” µε το πλήκτρο v.
Στην οθmνη µενού εµφανίζεται το
µήνυµα “Lamp Timer Reset Complete!”
(Η Επαναφορά του Χρονοµετρητή
Λυχνίας Ολοκληρώθηκε!).
σφίξτε τη βίδα.
Σηµείωση
Φροντίστε να προσαρµmσετε το κάλυµµα της
λυχνίας σταθερά στη θέση που βρισκmταν.
∆ιαφορετικά, ο προβολέας δεν θα µπορεί να
τεθεί σε λειτουργία.
7 Γυρίστε τον προβολέα ξανά σε mρθια
θέση.
8 Συνδέστε το καλώδιο του ρεύµατος.
Το πλήκτρο &/1 φωτίζεται κmκκινο.
9 Πιέστε το πλήκτρο &/1 για να θέσετε
σε λειτουργία τον προβολέα.
ΑπTρριψη της χρησιµοποιηµένης
λυχνίας
Για τους πελάτες στις Η.Π.Α. (µTνο
VPL-EW7)
Η λυχνία αυτού του προϊmντος περιέχει
υδράργυρο. Η απmρριψη αυτών των
υλικών ενδέχεται να υπmκειται σε
κανονισµούς προστασίας του
περιβάλλοντος. Για πληροφορίες
απmρριψης ή ανακύκλωσης, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε τις τοπικές αρχές ή την
Ένωση Βιοµηχανιών Ηλεκτρονικών
(www.eiae.org).
10 Πιέστε το πλήκτρο MENU και στη
συνέχεια επιλέξτε το µενού SET
SETTING.
11 Επιλέξτε το “Lamp Timer Reset”
13
ΚαθαρισµTς του Φίλτρου Αέρα
ΚαθαρισµTς του Φίλτρου
Αέρα
Το φίλτρο αέρα πρέπει να καθαρίζεται
κάθε φορά που αντικαθιστάτε τη λυχνία.
Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα και στη
συνέχεια αφαιρέστε τη σκmνη µε µια
ηλεκτρική σκούπα.
Ο χρmνος µετά απm τον οποίο πρέπει να
καθαρίζεται το φίλτρο αέρα ποικίλει,
ανάλογα µε το περιβάλλον και τη χρήση
του προβολέα.
iταν η αφαίρεση της σκmνης απm το
φίλτρο αέρα µε µια ηλεκτρική σκούπα
γίνει δύσκολη, αφαιρέστε το φίλτρο αέρα
και πλύντε το.
1 Θέστε την συσκευή εκτmς λειτουργίας
και αποσυνδέστε το καλώδιο του
ρεύµατος.
2 Τραβήξτε έξω το κάλυµµα του φίλτρου
αέρα και αφαιρέστε το.
Φίλτρο αέρα
3 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα.
Προεξοχές
4 Πλύντε το φίλτρο αέρα µε ένα διάλυµα
ήπιου απορρυπαντικού και αφήστε το
να στεγνώσει στη σκιά.
5 Προσαρµmστε ξανά το φίλτρο αέρα
14
ώστε να ταιριάξει σε mλες τις
προεξοχές του καλύµµατος του
φίλτρου αέρα και τοποθετήστε ξανά το
κάλυµµα στη θέση του.
Σηµειώσεις
• Αν αµελήσετε να καθαρίσετε το φίλτρο αέρα,
µπορεί να συσσωρευτεί σκmνη και να το
φράξει. Ως αποτέλεσµα, ενδέχεται να αυξηθεί
η θερµοκρασία στο εσωτερικm της µονάδας,
προκαλώντας πιθανώς βλάβη, ή φωτιά.
• Στερεώστε καλά το κάλυµµα του φίλτρου
αέρα. Η συσκευή δεν θα µπορεί να τεθεί σε
λειτουργία αν το κάλυµµα δεν έχει κλείσει
καλά.
• Το φίλτρο αέρα έχει µια µπροστινή και µια
πίσω πλευρά. Τοποθετήστε το φίλτρο αέρα
έτσι ώστε να ταιριάζει στην εγκοπή που
υπάρχει στο κάλυµµα του φίλτρου αέρα.
Επίλυση Προβληµάτων
Επίλυση Προβληµάτων
Εάν ο προβολέας δεν λειτουργεί σωστά, προσπαθήστε να διαγνώσετε και να
διορθώσετε το πρmβληµα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Εάν το πρmβληµα
επιµένει, συµβουλευτείτε το εξειδικευµένο προσωπικm της Sony.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τα συµπτώµατα, δείτε τις Οδηγίες Χρήσης που περιέχονται
στο CD-ROM.
Τροφοδοσία Ρεύµατος
Σύµπτωµα
Αίτιο και ∆ιορθωτικές Ενέργειες
Η συσκευή δεν τίθεται
σε λειτουργία.
• Η συσκευή τέθηκε εκτmς λειτουργίας πιέζοντας το πλήκτρο &/1 πριν
απm µικρm χρονικm διάστηµα.
c Περιµένετε για περίπου 90 δευτερmλεπτα πριν θέσετε ξανά την
συσκευή σε λειτουργία.
• Το κάλυµµα της λυχνίας δεν είναι τοποθετηµένο σωστά στην θέση του.
c Κλείστε καλά το κάλυµµα της λυχνίας.
• Έχει αποσπαστεί το κάλυµµα του φίλτρου αέρα.
c Προσαρµmστε σταθερά το κάλυµµα του φίλτρου αέρα.
ΕικTνα
Σύµπτωµα
Αίτιο και ∆ιορθωτικές Ενέργειες
∆εν εµφανίζεται
εικmνα.
• Το καλώδιο δεν είναι συνδεδεµένο ή οι συνδέσεις είναι λάθος.
c Βεβαιωθείτε mτι έχουν γίνει οι σωστές συνδέσεις.
• Οι συνδέσεις δεν είναι σωστές.
c Ο προβολέας αυτmς είναι συµβατmς µε το DDC2Β (Display Data
Channel 2Β). Αν ο υπολογιστής σας είναι συµβατmς µε το DDC, θέστε
σε λειτουργία τον προβολέα χρησιµοποιώντας την παρακάτω
διαδικασία.
1 Συνδέστε τον προβολέα στον υπολογιστή.
2 Θέστε σε λειτουργία τον προβολέα.
3 Εκκινήστε τον υπολογιστή σας.
• ∆εν είναι σωστή η επιλογή του σήµατος εισmδου.
c Επιλέξτε το σωστm σήµα εισmδου.
• Η προβολή της εικmνας έχει διακοπεί.
c Πιέστε το πλήκτρο PIC MUTING για να επανέλθει η εικmνα.
• Ο υπολογιστής δεν είναι ρυθµισµένος να δίνει σήµα σε εξωτερικm
µmνιτορ, ή είναι ρυθµισµένος να δίνει σήµα τmσο στην οθmνη LCD του
υπολογιστή, mσο και σε εξωτερικm µmνιτορ.
c Ρυθµίστε τον υπολογιστή ώστε να δίνει σήµα µTνο σε εξωτερικm
µmνιτορ.
Η εικmνα έχει παράσιτα. • Μπορεί να υπάρχουν παράσιτα στο φmντο, ανάλογα µε τον συνδυασµm
του αριθµού των κουκκίδων του σήµατος εισmδου απm τον ακροδέκτη
και του αριθµού των πίξελ στην οθmνη LCD.
c Αλλάξτε το µοτίβο της επιφάνειας εργασίας του συνδεδεµένου
υπολογιστή.
Η εικmνα δεν είναι
καθαρή.
• Η εικmνα δεν είναι εστιασµένη.
c Ρυθµίστε την εστίαση.
• Υπάρχει συµπύκνωση υγρασίας επάνω στον φακm.
c Αφήστε τον προβολέα αναµµένο για περίπου δύο ώρες.
Η εικmνα εκτείνεται
έξω απm την οθmνη.
• Έχει πιεστεί το πλήκτρο ΑΡΑ µολονmτι υπάρχει µαύρο πλαίσιο γύρω
απm την εικmνα.
c Προβάλλετε ολmκληρη την εικmνα στην οθmνη και πιέστε το πλήκτρο
ΑΡΑ.
c Ρυθµίστε σωστά το “Shift” στο Μενού Σήµατος Εισmδου.
15
Επίλυση Προβληµάτων
Σύµπτωµα
Αίτιο και ∆ιορθωτική Ενέργεια
Η εικmνα τρεµοπαίζει.
• ∆εν έχει ρυθµιστεί σωστά το “Dot Phase” (Φάση Κουκκίδων) στο
Μενού Σήµατος Εισmδου.
c Ρυθµίστε σωστά το “Dot Phase” στο Μενού Σήµατος Εισmδου.
Ενδεικτικές Λυχνίες
Μήνυµα
Αίτιο και ∆ιορθωτική Ενέργεια
Αναβοσβήνει πορτοκαλί • Το κάλυµµα της λυχνίας ή του φίλτρου αέρα δεν είναι στην θέση του.
η ενδεικτική λυχνία
c Προσαρµmστε σταθερά το κάλυµµα.
LAMP/COVER (Ρυθµmς
επανάληψης 2
αναλαµπές).
Αναβοσβήνει πορτοκαλί • Η λυχνία έχει εξαντλήσει τον χρmνο ζωής της.
η ενδεικτική λυχνία
c Αντικαταστήστε τη λυχνία.
LAMP/COVER (Ρυθµmς • Η λυχνία έχει αναπτύξει υψηλή θερµοκρασία.
επανάληψης 3
c Περιµένετε για 60 δευτερmλεπτα ώστε να κρυώσει η λυχνία και στη
αναλαµπές).
συνέχεια θέστε ξανά την συσκευή σε λειτουργία.
Αναβοσβήνει κmκκινη η
ενδεικτική λυχνία &/1
(Ρυθµmς επανάληψης 2
αναλαµπές).
• Η εσωτερική θερµοκρασία είναι ασυνήθιστα υψηλή.
c Ελέγξτε µήπως υπάρχει τίποτα που φράζει τις οπές εξαερισµού.
• Ο προβολέας χρησιµοποιείται σε µεγάλο υψmµετρο.
c Βεβαιωθείτε mτι η “Λειτουργία Μεγάλου Υψοµέτρου” στο Μενού
INSTALL SETTING είναι ρυθµισµένη στη θέση “On”.
Αναβοσβήνει κmκκινη η
ενδεικτική λυχνία &/1
(Ρυθµmς επανάληψης 4
αναλαµπές).
• Ο ανεµιστήρας έχει πάθει βλάβη.
c Συµβουλευτείτε το εξειδικευµένο προσωπικm της Sony.
Αναβοσβήνει κmκκινη η
ενδεικτική λυχνία &/1
(Ρυθµmς επανάληψης 6
αναλαµπές).
Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος απm την πρίζα. Αφού σβήσει η
ένδειξη &/1, συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος στην πρίζα και στη
συνέχεια θέστε ξανά σε λειτουργία τον προβολέα. Αν η λυχνία &/1
αναβοσβήνει κmκκινη και το πρmβληµα επιµένει, το ηλεκτρικm σύστηµα
έχει πάθει βλάβη.
c Συµβουλευτείτε το εξειδικευµένο προσωπικm της Sony.
16
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Σύστηµα προβολής
σύστηµα προβολής µε 3 LCD panels
και 1 φακm
LCD panel
VPL-EX70/EX7: 0.63 ιντσών (16.0
mm) XGA panel, περίπου 2.360.000
pixels (1024 × 768 × 3)
VPL-EW7: 0.59 ιντσών (15.0 mm)
WXGA panel, περίπου 3.070.000
pixels (1280 × 800 × 3)
Λυχνία 190 W Υπέρ Υψηλής Πίεσης (UHP)
Μέγεθος προβαλλmµενης εικmνας
40 έως 300 ίντσες (1.016 έως 7.620
mm)
Παραγmµενη φωτεινή ισχύς1)
VPL-EX70: 2600 lm
VPL-EX7/EW7: 2000 lm
1)
iταν η Λειτουργία Λυχνίας είναι στο “High”
Απmσταση οθmνης προβολής (Τοποθέτηση
στο δάπεδο, µε το ρυθµιστή να µην είναι
ανεπτυγµένος και χρησιµοποιώντας τη
λειτουργία V Keystone.)
VPL-EX70/EX7:
40 ίντσες (1.016 mm): 1.1 έως 1.4 m
80 ίντσες (2.032 mm): 2.3 έως 2.8 m
100 ίντσες (2.540 mm): 2.9 έως 3.5 m
150 ίντσες (3.810 mm): 4.4 έως 5.2 m
200 ίντσες (5.080 mm): 5.8 έως 7.0 m
250 ίντσες (6.350 mm): 7.3 έως 8.8 m
300 ίντσες (7.620 mm): 8.8 έως 10.5 m
VPL-EW7:
(iταν το “Aspect” (Αναλογία
∆ιαστάσεων) στο Μενού Σήµατος
είναι ρυθµισµένο στη θέση “Full 2”)
40 ίντσες (1.016 mm): 1.2 έως 1.5 m
80 ίντσες (2.032 mm): 2.5 έως 2.9 m
100 ίντσες (2.540 mm): 3.1 έως 3.7 m
150 ίντσες (3.810 mm): 4.6 έως 5.6 m
200 ίντσες (5.080 mm): 6.2 έως 7.4 m
250 ίντσες (6.350 mm): 7.7 έως 9.3 m
300 ίντσες (7.620 mm): 9.3 έως 11.1 m
Μπορεί να υπάρξουν µικρές διαφορές
ανάµεσα στην πραγµατική τιµή και στην
προβλεπmµενη τιµή που φαίνεται παραπάνω.
Σύστηµα έγχρωµης τηλεmρασης
NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/
PAL–Μ /PAL–Ν/PAL60
(αυτmµατη/χειροκίνητη επιλογή)
(Το NTSC4.43 είναι το χρωµατικm
σύστηµα που χρησιµοποιείται mταν
αναπαράγεται ένα βίντεο που έχει
εγγραφεί στο σύστηµα NTSC σε
ένα βίντεο (VCR) µε σύστηµα
NTSC4.43)
Αποδεκτά σήµατα υπολογιστή2)
fH: 19 έως 92 kHz
fV: 48 έως 92 Hz
(µέγιστη ανάλυση σήµατος εισmδου:
SXGA+ 1400 × 1050
fV: 60 Hz)
2)
Ρυθµίστε την ανάλυση και την συχνmτητα του
σήµατος του συνδεδεµένου υπολογιστή µέσα
στα mρια των επιτρεπτών σηµάτων του
προβολέα.
Αποδεκτά σήµατα βίντεο
Σήµα RGB 15 kHz/σήµα Συνιστωσών
50/60 Hz, Προοδευτικm σήµα
συνιστωσών 50/60 Hz, DTV (480/60i,
575/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p,
720/50p, 1080/60i, 1080/50i),
Σύνθετο σήµα βίντεο, σήµα βίντεο
Y/C
∆ιαστάσεις
314 (Π) × 109 (Υ) × 269 (Β) mm
(χωρίς τα µέρη που προεξέχουν)
Βάρος
VPL-EX70/EW7:
Περίπου 3.0 kg
VPL-EX7:
Περίπου 2.9 kg
Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύµατος
100 έως 240 V AC, 2,6 έως 1,1 Α,
50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύµατος
VPL-EX70/EX7: Μέγιστο 260 W
σε κατάσταση αναµονής (κανονική): 3 W
σε κατάσταση αναµονής (χαµηλή): 1 W
VPL-EW7: Μέγιστο 270 W
σε κατάσταση αναµονής (κανονική): 3 W
σε κατάσταση αναµονής (χαµηλή): 1 W
Θερµοκρασία λειτουργίας
0° C έως 35° C
Παρεχmµενα αξεσουάρ
Τηλεχειριστήριο (1)
Μπαταρία λιθίου CR2025 (1)
Καλώδιο HD D-sub 15-ακίδων (1,8
µέτρα) (1) (1-967-100-11/Sony)
Θήκη µεταφοράς (1)
Καλώδιο ρεύµατος AC (1)
Κάλυµµα φακού (1)
Οδηγίες Χρήσης (CD-ROM) (1)
Οδηγmς Γρήγορης Αναφοράς (1)
Ετικέτα Ασφαλείας (1)
17
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπmκεινται σε αλλαγές χωρίς
προηγούµενη ειδοποίηση.
Σηµείωση
Ελέγχετε πάντοτε mτι η µονάδα λειτουργεί
κανονικά πριν τη χρήση. Η SONY ∆ΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥ∆ΗΠΟΤΕ
ΕΙ∆ΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ
ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΤΩΡΙΝΩΝ Ή ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΚΕΡ∆ΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΜΟΝΑ∆ΑΣ, ΕΙΤΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ
ΛΟΓΟ.
Προαιρετικά αξεσουάρ
Λυχνία Προβολέα
LMP-Ε191 (ανταλλακτική)
∆εν είναι λα τα προαιρετικά αξεσουάρ
διαθέσιµα σε λες τις χώρες.
Παρακαλούµε συµβουλευτείτε τον
πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο
αντιπρσωπο της Sony.
18
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτm το προϊmν της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι απm τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊmν
σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε το κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου µας
εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα
αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του δικτύου µας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλmγους,
στους καταλmγους προϊmντων µας και στις ιστοσελίδες µας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή µε τον προµηθευτή
σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊmν της Sony που αγοράσατε, εφ’ mσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνmδευαν το προϊmν σας, υπm την
προϋπmθεση mτι αγοράστηκε εντmς της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται mτι το προϊmν είναι απαλλαγµένο απm κάθε ελάττωµα σχετιζmµενο µε τα υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
απm την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµmδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’
αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα mπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντmς της περιmδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωµατικm το προϊmν (κατά την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς) λmγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η
Sony ή ένα µέλος του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της
Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊmν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντmς εύλογου χρmνου, βάσει των mρων και συνθηκών που
εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊmντα ή εξαρτήµατα µε
νέα ή ανακυκλωµένα προϊmντα ή εξαρτήµατα. iλα τα προϊmντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Pροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται µmνο εάν προσκοµισθεί το πρωτmτυπο τιµολmγιο ή η απmδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της
ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊmντος και του ονmµατος του εµπmρου) µαζί µε το ελαττωµατικm προϊmν εντmς της περιmδου εγγύησης. Η Sony
και τα µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα
προαναφερmµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απm αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊmν ή το µοντέλο του προϊmντος ή το mνοµα του εµπmρου. Η
παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του µοντέλου ή ο σειριακmς αριθµmς του προϊmντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε
πριν παραδώσετε το προϊmν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη µεταφορά του προϊmντος σας προς και απm τη Sony ή µέλος
του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
n Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα φυσιολογικής φθοράς.
n Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενmς προϊmντος mπως µη επαναφορτιζmµενες
µπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
n Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λmγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την κανονική ατοµική ή οικιακή χρήση.
n Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊmν που προκλήθηκαν απm
o Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
‚ του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊmν ή βλάβη σε οθmνες υγρών κρυστάλλων
‚ µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊmντος
‚ µη συντήρηση του προϊmντος σύµφωνα µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
‚ εγκατάσταση ή χρήση του προϊmντος µε τρmπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρmτυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα mπου
έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊmν.
o Μολύνσεις απm ιούς ή χρήση του προϊmντος µε λογισµικm που δεν παρέχεται µε το προϊmν ή λανθασµένη εγκατάσταση του λογισµικού.
o Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία ενσωµατώνεται το προϊmν εκτmς απm άλλα προϊmντα της Sony
ειδικά σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται µε το εν λmγω προϊmν.
o Χρήση του προϊmντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακm εξοπλισµm και άλλα προϊmντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρmτυπο δεν συνιστώνται απm
τη Sony.
o Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απm άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
o Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
‚ η αναβάθµιση του προϊmντος πέρα απm τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης
ή
‚ οι τροποποιήσεις του προϊmντος µε σκοπm να συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρmτυπα ασφαλείας που ισχύουν σε
χώρες για τις οποίες το προϊmν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
o Αµέλεια.
o Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική θερµmτητα, ακατάλληλο εξαερισµm, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση εισmδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάµεων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µmνο τα υλικά µέρη του προϊmντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικm (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο
παρέχεται ή πρmκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης απm τον τελικm χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις απm την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των mσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νmµου ή άλλη) mσον αφορά την ποιmτητα, την
επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλmτητα του προϊmντος ή του λογισµικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊmν, για συγκεκριµένο σκοπm. Εάν
η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της µmνο στη µέγιστη έκταση που
επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νmµος) θα περιορίζεται στη
διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊmντων που υπmκεινται στους mρους και συνθήκες
της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που σχετίζεται µε τα προϊmντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων
– των οικονοµικών και άυλων απωλειών – του τιµήµατος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊmντος – της απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων,
απmλαυσης ή χρήσης του προϊmντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεµένων προϊmντων – της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακmλουθης απώλειας ή ζηµίας ακmµη και αν
αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε:
o Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του προϊmντος ή συνδεδεµένων προϊmντων λmγω ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµmτητας κατά την περίοδο που αυτm
βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιµmτητας του προϊmντος, απώλεια χρmνου χρήστη ή διακοπή της
εργασίας.
o Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν απm το προϊmν ή απm συνδεδεµένα προϊmντα.
o Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων ή
o Μολύνσεις απm ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που υπmκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απmλυτης ευθύνης (ακmµα και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου ASN
έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατmτητα πρmκλησης τέτοιων ζηµιών).
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της µmνο στη µέγιστη
έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισµm ζηµιών που οφείλονται σε
αµέλεια, σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωµα, σε δmλο και παρmµοιες πράξεις. Σε καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση,
δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊmντος, ωστmσο αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µmνο περιορισµούς ευθυνών υψηλmτερου
βαθµού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσTµενα νTµιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα που απορρέουν απm την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα µε τους mρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν απm την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την πώληση καταναλωτικών προϊmντων. Η παρούσα εγγύηση
δεν θίγει τα νmµιµα δικαιώµατα που ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά σας εναντίον των
προσώπων απm τα οποία αγοράσατε το προϊmν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων σας εναπmκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 1.0 - 01.2004
D.T.P. TOP COLOR E.Π.E.
http://www.sony.net/
ΓIA ΠΛHPOΦOPIEΣ SERVICE ΠAPAKAΛOYME EΠIKOINΩNHΣTE ΣTO
801 11 92000, e-mail: cic-greece@eu.sony.com
Download PDF