Sony | DCR-SR15E | Sony DCR-SR15E SR15 Standard Definition Hard Disk Drive camcorder Οδηγίες χρήσης

4-209-887-91(1)
Πίνακας περιεχομένων
Έναρξη
9
12
Εγγραφή/Αναπαραγωγή 22
DCR-SR15E/SR20E/SX15E/
SX20E/SX20EK
Καλή χρήση της
βιντεοκάμεράς σας
38
Αποθήκευση εικόνων με
εξωτερική συσκευή
50
Προσαρμογή της
βιντεοκάμερας
59
Πρόσθετες πληροφορίες
77
Σύντομη αναφορά
99
Ψηφιακή Βιντεοκάμερα
Εγχειρίδιο του "Handycam"
 2010 Sony Corporation
Διαβάστε πρώτα τα
παρακάτω
Στοιχεία που παρέχονται
Οι αριθμοί σε ( ) αντιστοιχούν στην
ποσότητα που παρέχεται.
 Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου
ρεύματος (1)
 Καλώδιο τροφοδοσίας (1)
 Καλώδιο σύνδεσης A/V (1) 
 Καλώδιο USB (1) 
 Επαναφορτιζόμενη μπαταρία NP-FV30
(1)
 CD-ROM "Handycam" Application
Software (1)
 "PMB" (λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου
του "PMB Help")
 Εγχειρίδιο του "Handycam" (PDF)
 "Οδηγός Χρήσης" (1)
Οθόνη LCD
Μπαταρία

Η βιντεοκάμερα δεν είναι αδιαπέραστη
από τη σκόνη, τις σταγόνες ή το νερό.
Βλ. "Πληροφορίες για το χειρισμό της
βιντεοκάμερας" (σελ. 94).
Στοιχεία μενού, πίνακας LCD και φακός

Μόνο για το DCR-SX20EK*
 Κάρτα μνήμης (4GB)**
* Επιβεβαιώστε το όνομα του μοντέλου στο κουτί
της συσκευασίας.
** Κατά τη μέτρηση της χωρητικότητας

του μέσου, το 1 GB ισοδυναμεί με
1 δισεκατομμύριο byte, μέρος του οποίου
χρησιμοποιείται για τη διαχείριση συστήματος
ή/και αρχεία εφαρμογής. Η χωρητικότητα που
μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης είναι
περίπου 3,83 GB.
Ανατρέξτε στη σελίδα 20 για τους
τύπους κάρτας μνήμης που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη βιντεοκάμερα.

Τα στοιχεία μενού που εμφανίζονται σκιασμένα
δεν είναι διαθέσιμα στις τρέχουσες συνθήκες
εγγραφής ή αναπαραγωγής.
Η οθόνη LCD κατασκευάζεται με τη χρήση
τεχνολογίας εξαιρετικά υψηλής ακριβείας έτσι
ώστε πάνω από το 99,99% των pixel να είναι
λειτουργικά διαθέσιμα για αποτελεσματική
χρήση. Ωστόσο, ενδέχεται να εμφανιστούν
μερικές μόνιμες μικροσκοπικές μαύρες
κουκκίδες ή/και φωτεινές κουκκίδες (λευκού,
κόκκινου, μπλε ή πράσινου χρώματος)
στην οθόνη LCD. Οι κουκκίδες αυτές είναι
φυσιολογικές, οφείλονται στη διαδικασία
κατασκευής και δεν επηρεάζουν με
οποιονδήποτε τρόπο την εγγραφή.
Χρήση της βιντεοκάμερας

Μην κρατάτε τη βιντεοκάμερα από τα
παρακάτω μέρη ούτε από τα καλύμματα
υποδοχών.
Μαύρες κουκκίδες
Κουκκίδες λευκού, κόκκινου, μπλε ή
πράσινου χρώματος
GR


Η απευθείας έκθεση της οθόνης LCD ή
του φακού στο φως του ήλιου για μεγάλο
χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει
δυσλειτουργίες.
Μη στρέφετε το φακό προς τον ήλιο.
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της
βιντεοκάμερας. Πραγματοποιήστε λήψεις του
ήλιου μόνο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού,
όπως το σούρουπο.
Σχετικά με την αλλαγή της ρύθμισης
γλώσσας

Οι ενδείξεις οθόνης που εμφανίζονται σε κάθε
τοπική γλώσσα χρησιμοποιούνται για την
επεξήγηση των διαδικασιών λειτουργίας. Εάν
χρειάζεται, αλλάξτε τη γλώσσα των ενδείξεων
οθόνης πριν χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα
(σελ. 17).

Σημείωση σχετικά με την αναπαραγωγή


Εγγραφή




Όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης στη
βιντεοκάμερα για πρώτη φορά, συνιστάται
να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης
χρησιμοποιώντας τη βιντεοκάμερα (σελ. 73)
για πιο σταθερή λειτουργία.
Όλα τα δεδομένα που έχουν εγγραφεί στην
κάρτα μνήμης θα διαγραφούν κατά τη
διαμόρφωση και δεν είναι δυνατή η ανάκτησή
τους. Αποθηκεύστε τα σημαντικά δεδομένα
στον υπολογιστή σας, κτλ. πριν εκτελέσετε
διαμόρφωση.
Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, ελέγξτε τη
λειτουργία εγγραφής για να βεβαιωθείτε ότι
επιτυγχάνεται εγγραφή εικόνας και ήχου χωρίς
προβλήματα.
Δεν παρέχεται αποζημίωση για το περιεχόμενο
εγγραφών, ακόμη και εάν η εγγραφή ή
η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή λόγω
δυσλειτουργίας της βιντεοκάμερας, του μέσου
αποθήκευσης, κτλ.
Τα χρωματικά συστήματα τηλεοράσεων
διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για
να αναπαράγετε τις εγγραφές σε τηλεόραση, η
τηλεόραση θα πρέπει να διαθέτει σύστημα PAL.
Τα πνευματικά δικαιώματα τηλεοπτικών
προγραμμάτων, ταινιών, βιντεοκασετών
και άλλου υλικού ενδέχεται να είναι νομικά
κατοχυρωμένα. Η μη εξουσιοδοτημένη
εγγραφή τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι
αντίθετη με τους νόμους περί πνευματικών
δικαιωμάτων.
Οι εικόνες που εγγράφονται στη βιντεοκάμερά
σας ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά σε
άλλες συσκευές.
Αντιστρόφως, οι εικόνες που εγγράφονται
σε άλλες συσκευές ενδέχεται να μην
αναπαράγονται σωστά σε αυτήν τη
βιντεοκάμερα.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών
που έχουν εγγραφεί σε κάρτες μνήμης SD
σε συσκευές εικόνας/ήχου A/V άλλων
κατασκευαστών.
Αποθηκεύστε όλα τα εγγεγραμμένα
δεδομένα εικόνων

Για την αποφυγή απώλειας των δεδομένων
εικόνων σας, αποθηκεύετε περιοδικά όλες τις
εγγεγραμμένες εικόνες σας σε εξωτερικό μέσο.
Συνιστάται η αποθήκευση των δεδομένων
εικόνων σε δίσκο, όπως ένα DVD-R μέσω
του υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε να
αποθηκεύσετε τα δεδομένα εικόνων σας
χρησιμοποιώντας μια συσκευή βίντεο ή μια
συσκευή εγγραφής DVD/HDD, κτλ. (σελ. 53).
Σημειώσεις για την μπαταρία/το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος


Φροντίστε να αφαιρέσετε την μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
μετά την απενεργοποίηση της βιντεοκάμερας.
Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος από τη
βιντεοκάμερα, κρατώντας ταυτόχρονα τη
βιντεοκάμερα και το βύσμα DC.
GR
Σημείωση σχετικά με τη θερμοκρασία
της βιντεοκάμερας/της μπαταρίας

Όταν η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας ή
της μπαταρίας είναι υπερβολικά υψηλή ή
υπερβολικά χαμηλή, ενδέχεται να μην έχετε τη
δυνατότητα να πραγματοποιήσετε εγγραφή ή
αναπαραγωγή με τη βιντεοκάμερα, λόγω των
λειτουργιών προστασίας της βιντεοκάμερας
που ενεργοποιούνται σε τέτοιες καταστάσεις.
Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζεται μια ένδειξη
στην οθόνη LCD (σελ. 83).
Σημειώσεις σχετικά με τα προαιρετικά
εξαρτήματα


Σχετικά με τις εικόνες, τις απεικονίσεις
και τις προβολές οθόνης του παρόντος
εγχειριδίου

Όταν η βιντεοκάμερα είναι
συνδεδεμένη σε υπολογιστή ή
εξαρτήματα


Μην επιχειρείτε να διαμορφώσετε το
μέσο εγγραφής της βιντεοκάμερας με τη
χρήση υπολογιστή. Εάν το κάνετε αυτό, η
βιντεοκάμερα ενδέχεται να μη λειτουργεί
σωστά.
Κατά τη σύνδεση της βιντεοκάμερας σε μια
άλλη συσκευή μέσω καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι
έχετε τοποθετήσει σωστά το βύσμα σύνδεσης.
Εάν σπρώξετε το βύσμα στον ακροδέκτη
ασκώντας δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί
ζημιά στον ακροδέκτη και δυσλειτουργία της
βιντεοκάμερας.
Εάν δεν είναι δυνατή η εγγραφή/
αναπαραγωγή εικόνων, εκτελέστε
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ]

GR
Εάν επαναλαμβάνετε τις διαδικασίες εγγραφής/
διαγραφής εικόνων για μεγάλο διάστημα,
ενδέχεται να προκληθεί κατακερματισμός
(fragmentation) των δεδομένων στο μέσο
εγγραφής. Δεν θα μπορείτε να αποθηκεύσετε ή
να εγγράψετε εικόνες. Σε αυτήν την περίπτωση,
αποθηκεύστε πρώτα τις εικόνες σας σε ένα
εξωτερικό μέσο αποθήκευσης και, στη συνέχεια,
εκτελέστε [ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] επιλέγοντας
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών] 
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] (στην κατηγορία
[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ])  το επιθυμητό
μέσο (DCR-SR15E/SR20E)  [ΝΑΙ]  [ΝΑΙ]
.

Συνιστάται η χρήση αυθεντικών εξαρτημάτων
της Sony.
Η διαθεσιμότητα των προϊόντων διαφέρει
ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.


Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται ως
παραδείγματα σε αυτό το εγχειρίδιο για
λόγους απεικόνισης, έχουν ληφθεί με τη
χρήση ψηφιακής φωτογραφική μηχανής και,
συνεπώς, μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες
και τις ενδείξεις οθόνης που εμφανίζονται
στη βιντεοκάμερα. Επίσης, οι εικόνες της
βιντεοκάμερας και των ενδείξεων οθόνης έχουν
μεγιστοποιηθεί ή απλοποιηθεί για καλύτερη
κατανόηση.
Σε αυτό το εγχειρίδιο, ο εσωτερικός σκληρός
δίσκος (DCR-SR15E/SR20E) της βιντεοκάμερας
και η κάρτα μνήμης ονομάζονται "μέσα
εγγραφής".
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές της
βιντεοκάμερας και των εξαρτημάτων υπόκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Επιβεβαιώστε το όνομα του μοντέλου
της βιντεοκάμερας


Το όνομα του μοντέλου αναφέρεται σε αυτό το
εγχειρίδιο όταν υπάρχουν διαφορές στα τεχνικά
χαρακτηριστικά των μοντέλων. Επιβεβαιώστε
το όνομα του μοντέλου στο κάτω μέρος της
βιντεοκάμερας.
Οι βασικές διαφορές στα τεχνικά
χαρακτηριστικά αυτής της σειράς έχουν ως
εξής.
Μέσα
εγγραφής
DCRSR15E
DCRSR20E
DCRSX15E
DCRSX20E
Χωρητικότητα Υποδοχή
εσωτερικού
USB
μέσου
εγγραφής
Εσωτερικός 80 GB
Έξοδος
σκληρός
μόνο
δίσκος +
Είσοδος/
κάρτα
έξοδος
μνήμης
Κάρτα
Έξοδος

μνήμης
μόνο
Είσοδος/
έξοδος
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση



Μην εκτελέσετε καμία από τις παρακάτω
ενέργειες, διαφορετικά το μέσο εγγραφής
μπορεί να υποστεί βλάβη, οι εγγεγραμμένες
εικόνες μπορεί να μην είναι δυνατό να
αναπαραχθούν ή να χαθούν ή ενδέχεται να
παρουσιαστούν άλλες δυσλειτουργίες.
 Εξαγωγή της κάρτας μνήμης όταν η λυχνία
πρόσβασης (σελ. 20) είναι αναμμένη ή
αναβοσβήνει
 Αφαίρεση της μπαταρίας ή αποσύνδεση
του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος από τη βιντεοκάμερα ή έκθεση της
βιντεοκάμερας σε κραδασμούς ή δονήσεις
όταν η λυχνία POWER (σελ. 15) ή η λυχνία
πρόσβασης (σελ. 20) είναι αναμμένες ή
αναβοσβήνουν
Όταν χρησιμοποιείτε ιμάντα ώμου (πωλείται
χωριστά), μην προσκρούετε τη βιντεοκάμερα σε
άλλα αντικείμενα.
Μη χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα σε μέρη με
πολύ θόρυβο (DCR-SR15E/SR20E).
Σχετικά με τον αισθητήρα πτώσεων
(DCR-SR15E/SR20E)

Για την προστασία του εσωτερικού σκληρού
δίσκου από μηχανικούς κραδασμούς λόγω
πτώσης, η βιντεοκάμερα διαθέτει λειτουργία
αισθητήρα πτώσης (σελ. 76). Σε περίπτωση
πτώσης ή σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας,
ενδέχεται να εγγραφεί και ο θόρυβος που
προκαλείται όταν ενεργοποιείται αυτή η
λειτουργία από τη βιντεοκάμερα. Εάν ο
αισθητήρας πτώσης ανιχνεύσει επανειλημμένα
μια πτώση, ενδέχεται να διακοπεί η
εγγραφή/αναπαραγωγή.
Σημείωση σχετικά με τη χρήση της
βιντεοκάμερας σε μεγάλα υψόμετρα
(DCR-SR15E/SR20E)

Μην ενεργοποιείτε τη βιντεοκάμερα σε μέρη
με χαμηλή πίεση, στα οποία το υψόμετρο
είναι μεγαλύτερο από 5.000 μέτρα. Εάν
το κάνετε αυτό, μπορεί να καταστραφεί η
μονάδα του εσωτερικού σκληρού δίσκου της
βιντεοκάμερας.
GR
Ροή λειτουργιών
Έναρξη (σελ. 12)
Προετοιμασία της πηγής τροφοδοσίας και του μέσου εγγραφής.
Εγγραφή ταινιών και φωτογραφιών (σελ. 22)
Εγγραφή ταινιών  σελ. 23
 Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής (σελ. 27)
 Αναμενόμενος χρόνος εγγραφής (ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ, σελ. 73)
Λήψη φωτογραφιών  σελ. 25
Αναπαραγωγή ταινιών και φωτογραφιών
Αναπαραγωγή στη βιντεοκάμερα  σελ. 30
Αναπαραγωγή εικόνων σε τηλεόραση  σελ. 36
Αποθήκευση εικόνων
Αποθήκευση ταινιών και φωτογραφιών μέσω υπολογιστή
Αποθήκευση ταινιών και φωτογραφιών σε εξωτερικά μέσα 
σελ. 50
Αποθήκευση εικόνων με μια συσκευή εγγραφής DVD  σελ. 53
Διαγραφή ταινιών και φωτογραφιών (σελ. 38)
Αν διαγράψτε τα δεδομένα εικόνας που έχετε αποθηκεύσει στον
υπολογιστή σας ή το δίσκο, μπορείτε να εγγράψετε ξανά νέες
εικόνες στον ελεύθερο χώρο του μέσου.
GR
Συμβουλές για επιτυχημένη εγγραφή
 Για καλά αποτελέσματα κατά την εγγραφή
Σταθεροποίηση της βιντεοκάμερας
Όταν κρατάτε τη βιντεοκάμερα, διατηρείτε το άνω μέρος του
σώματός σας σε όρθια θέση και τα χέρια σας κοντά στο σώμα
σας.
Η λειτουργία SteadyShot είναι αποτελεσματική στην περίπτωση
που κουνηθεί η βιντεοκάμερα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να μη
μετακινήσετε τη βιντεοκάμερα.
Ομαλό ζουμ
Κάντε μεγέθυνση ή σμίκρυνση αργά και ομαλά. Αποφύγετε την
υπερβολική χρήση του ζουμ. Η υπερβολική χρήση του ζουμ στις
ταινίες κουράζει το θεατή.
Πρόκληση αισθήματος ευρυχωρίας
Χρησιμοποιήστε την τεχνική της πανοραμικής λήψης.
Σταθεροποιηθείτε, κινήστε τη βιντεοκάμερα οριζόντια καθώς
στρέφετε αργά το άνω μέρος του σώματός σας. Μείνετε για
λίγο ακίνητοι στο τέλος της πανοραμικής λήψης για να φαίνεται
σταθερή η σκηνή.
Ανάδειξη ταινιών με αφήγηση
Σκεφθείτε τον ήχο που θα εγγραφεί μαζί με τις ταινίες. Κάνετε
αφήγηση ή μιλήστε στο θέμα κατά τη διάρκεια της λήψης.
Προσπαθήστε να διατηρήσετε μια ισορροπία στην ένταση της
φωνής, επειδή το άτομο που κάνει την εγγραφή είναι πιο κοντά
στο μικρόφωνο από το άτομο το οποίο εγγράφει.
Χρήση εξαρτημάτων
Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα της βιντεοκάμερας με σωστό
τρόπο.
Για παράδειγμα, με τη χρήση τρίποδου, μπορείτε να κάνετε
εγγραφή με παρέλευση χρόνου ή εγγραφή θεμάτων με χαμηλό
φωτισμό, όπως σε σκηνές με πυροτεχνήματα ή νυχτερινές
λήψεις. Εάν έχετε πάντα μαζί σας τις εφεδρικές μπαταρίες,
μπορείτε να συνεχίσετε την εγγραφή χωρίς να ανησυχείτε μην
αποφορτιστεί η μπαταρία.
GR
 Χρήσιμες τεχνικές εγγραφής
Λουλούδια σε κοντινή λήψη
Εγγραφή σε χώρο με χαμηλό φωτισμό
Λήψη πυροτεχνημάτων ή του
ηλιοβασιλέματος σε όλο του το
μεγαλείο
Έλεγχος των κινήσεών σας στο γκολφ
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ (64)
TELE MACRO (67)
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ (64)
ΑΝΑΤΟΛΗ/ΔΥΣΗ (64)
GR
ΠΡΟΒΟΛ.ΒΙΝΤΕΟ (28)
ΑΘΛΗΜΑΤΑ (64)
Πίνακας περιεχομένων
Διαβάστε πρώτα τα παρακάτω.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ροή λειτουργιών.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Συμβουλές για επιτυχημένη εγγραφή. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Έναρξη
12
15
17
17
18
18
19
19
Πίνακας περιεχομένων
Βήμα 1: Φόρτιση της μπαταρίας.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βήμα 2: Ενεργοποίηση της βιντεοκάμερας και ρύθμιση της ημερομηνίας και της
ώρας.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χρήση του πολυ-επιλογέα.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Βήμα 3: Προετοιμασία του μέσου εγγραφής.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Επιλογή του μέσου εγγραφής για ταινίες (DCR-SR15E/SR20E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Επιλογή του μέσου εγγραφής για φωτογραφίες (DCR-SR15E/SR20E).. . . . . . . . . .
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Εγγραφή.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εγγραφή ταινιών.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Λήψη φωτογραφιών.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χρήσιμες λειτουργίες για εγγραφή ταινιών και φωτογραφιών.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ζουμ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Επιλογή της λειτουργίας εγγραφής.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χρήση του ΠΡΟΒΟΛ.ΒΙΝΤΕΟ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ρύθμιση της έκθεσης για θέματα με οπίσθιο φωτισμό.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εγγραφή σε λειτουργία ειδώλου.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αναπαραγωγή στη βιντεοκάμερα.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χρήσιμες λειτουργίες για την αναπαραγωγή ταινιών και φωτογραφιών.. . . . . . . . . . . . . . .
Αναζήτηση των επιθυμητών εικόνων ανά ημερομηνία
(Ευρετήριο ημερομηνιών).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αναζήτηση των επιθυμητών σκηνών κατά επισήμανση
(Λίστα εξέλιξης ταινίας).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αναζήτηση των επιθυμητών σκηνών ανά πρόσωπο (Λίστα προσώπων).. . . . . .
Αναπαραγωγή σειράς φωτογραφιών (Προβολή διαφανειών).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αναπαραγωγή εικόνων σε τηλεόραση.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
23
25
27
27
27
28
28
29
30
33
33
34
34
35
36
GR
Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας
Διαγραφή ταινιών και φωτογραφιών.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Προστασία εγγεγραμμένων ταινιών και φωτογραφιών (Προστασία).. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Διαχωρισμός ταινίας.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Λήψη φωτογραφίας από ταινία (DCR-SR15E/SR20E/SX20E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μοντάζ/αντιγραφή ταινιών και φωτογραφιών από το εσωτερικό μέσο εγγραφής
στην κάρτα μνήμης (DCR-SR15E/SR20E).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μοντάζ ταινιών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αντιγραφή φωτογραφιών.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χρήση της λίστας αναπαραγωγής ταινιών.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δημιουργία της λίστας αναπαραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αναπαραγωγή της λίστας αναπαραγωγής.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
40
42
43
44
44
45
47
47
48
Αποθήκευση εικόνων με εξωτερική συσκευή
Αποθήκευση εικόνων σε εξωτερικά μέσα αποθήκευσης (ΑΜΕΣΟ ΑΝΤΙΓΡ.).. . . . . . . . . . .
Δημιουργία δίσκου με συσκευή εγγραφής DVD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δημιουργία δίσκου με την ειδική συσκευή εγγραφής DVD,
DVDirect Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δημιουργία δίσκου με συσκευή εγγραφής DVD κλπ., εκτός από DVDirect
Express.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Δημιουργία δίσκου με συσκευή εγγραφής κλπ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
53
53
55
56
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
Χρήση των μενού.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χειρισμός των μενού.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χρήση του στοιχείου ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPTION MENU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χρήση του
Λίστες μενού.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΜΗ ΑΥΤ.ΡΥΘΜΙΣ. (Στοιχεία ρύθμισης για συνθήκες σκηνής).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΡΥΘ.ΛΗΨΗΣ (Στοιχεία για προσαρμοσμένη λήψη).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ (Στοιχεία για την εγγραφή φωτογραφιών).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (Στοιχεία για αναπαραγωγή).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΕΠΕΞ (Στοιχεία για επεξεργασία).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΛΟΙΠΑ (Στοιχεία για άλλες ρυθμίσεις).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ (Στοιχεία για τα μέσα εγγραφής).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Άλλα στοιχεία ρύθμισης).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GR
10
59
59
60
61
62
64
67
70
71
72
72
73
74
Πρόσθετες πληροφορίες
77
83
87
87
88
88
90
92
92
93
94
Πίνακας περιεχομένων
Επίλυση προβλημάτων.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ένδειξη αυτόματης διάγνωσης/Προειδοποιητικές ενδείξεις.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χρόνος εγγραφής ταινιών/Αριθμός εγγράψιμων φωτογραφιών.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αναμενόμενος χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής με κάθε μπαταρία.. . . . .
Αναμενόμενος χρόνος εγγραφής ταινιών.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αναμενόμενος αριθμός εγγράψιμων φωτογραφιών.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Χρήση της βιντεοκάμερας στο εξωτερικό.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συντήρηση και προφυλάξεις.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σχετικά με την κάρτα μνήμης.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πληροφορίες για την μπαταρία "InfoLITHIUM".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Πληροφορίες για το χειρισμό της βιντεοκάμερας.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Σύντομη αναφορά
Ενδείξεις οθόνης.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Εξαρτήματα και χειριστήρια.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Ευρετήριο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
GR
11
Έναρξη
Βήμα 1: Φόρτιση της μπαταρίας
DCR-SR15E/SR20E
Υποδοχή DC IN
Μπαταρία
Λυχνία CHG (φόρτισης)
Καλώδιο
τροφοδοσίας
Βύσμα DC
Μετασχηματιστής
εναλλασσόμενου Στην πρίζα τοίχου
ρεύματος
DCR-SX15E/SX20E
Λυχνία CHG
(φόρτισης)
Μπαταρία
Υποδοχή DC IN
Βύσμα DC
Μετασχηματιστής
εναλλασσόμενου ρεύματος
Καλώδιο
τροφοδοσίας
Στην πρίζα τοίχου
Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία "InfoLITHIUM" (σειρά V) αφού την τοποθετήσετε στη
βιντεοκάμερα.
GR
12
 Σημειώσεις
Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε άλλη μπαταρία "InfoLITHIUM" εκτός από μπαταρίες σειράς V στη
βιντεοκάμερα.

1
2
3
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα κλείνοντας την οθόνη LCD.
Τοποθετήστε τη μπαταρία σύροντάς τη προς την κατεύθυνση του βέλους
μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο
τροφοδοσίας στη βιντεοκάμερα και στην πρίζα του τοίχου.
4
Ευθυγραμμίστε την ένδειξη  στο βύσμα DC με την ένδειξη της υποδοχής DC IN.
Έναρξη

Η λυχνία CHG (φόρτισης) ανάβει και η φόρτιση αρχίζει. Η λυχνία CHG (φόρτισης)
σβήνει όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
Όταν η μπαταρία φορτιστεί, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος από την υποδοχή DC IN της βιντεοκάμερας.



Συμβουλές
Βλ. σελίδα 87 σχετικά με το χρόνο εγγραφής και αναπαραγωγής.
Όταν η βιντεοκάμερα είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ελέγξετε την κατά προσέγγιση υπολειπόμενη
διάρκεια της μπαταρίας από την αντίστοιχη ένδειξη επάνω αριστερά στην οθόνη LCD.
Χρόνος φόρτισης
Χρόνος κατά προσέγγιση (λεπτά) που απαιτείται όταν φορτίζετε πλήρως μια μπαταρία που
έχει αποφορτιστεί πλήρως.
Μπαταρία
NP-FV30 (παρέχεται)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100

Χρόνος φόρτισης
115
155
195
390
Οι χρόνοι της βιντεοκάμερας υπολογίζονται σε θερμοκρασία 25 C.
Συνιστάται θερμοκρασία από 10 C έως 30 C.
GR
13
Για να αφαιρέσετε την μπαταρία
Κλείστε την οθόνη LCD. Σύρετε το μοχλό απελευθέρωσης BATT (μπαταρία) () και
αφαιρέστε την μπαταρία ().
Για να χρησιμοποιήσετε μια πρίζα τοίχου ως πηγή ρεύματος
Κάντε τις ίδιες συνδέσεις με αυτές που αναφέρονται στην ενότητα "Βήμα 1: Φόρτιση της
μπαταρίας". Ακόμη και εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη, δεν αποφορτίζεται.
Φόρτιση της μπαταρίας στο εξωτερικό
Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία σε οποιαδήποτε χώρα/περιοχή χρησιμοποιώντας το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται με την βιντεοκάμερα εντός του
εύρους AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz.
 Σημειώσεις
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό μετασχηματιστή τάσης.

Σημειώσεις σχετικά με την μπαταρία



Όταν αφαιρείτε την μπαταρία ή αποσυνδέετε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος, κλείστε
την οθόνη LCD και βεβαιωθείτε ότι η λυχνία POWER (σελ. 15) και η λυχνία πρόσβασης (σελ. 20) είναι
σβηστές.
Η λυχνία CHG (φόρτισης) αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια φόρτισης στις παρακάτω συνθήκες:
 Όταν η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
 Όταν η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.
 Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι χαμηλή.
Αφαιρέστε την μπαταρία από τη βιντεοκάμερα και τοποθετήστε τη σε ένα ζεστό μέρος.
 Όταν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλή.
Αφαιρέστε την μπαταρία από τη βιντεοκάμερα και τοποθετήστε τη σε ένα δροσερό μέρος.
Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, η τροφοδοσία έχει ρυθμιστεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η βιντεοκάμερα
να απενεργοποιείται αυτόματα, εάν δεν τη χρησιμοποιήσετε για 5 λεπτά περίπου, για εξοικονόμηση
ενέργειας ([ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ], σελ. 76).
Σημειώσεις για το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος



GR
14
Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στην πλησιέστερη πρίζα τοίχου. Σε περίπτωση
δυσλειτουργίας κατά τη χρήση της βιντεοκάμερας, αποσυνδέστε αμέσως το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα τοίχου.
Μη χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος σε περιορισμένο χώρο, όπως ανάμεσα
σε τοίχους και έπιπλα.
Μη βραχυκυκλώνετε το βύσμα DC του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή τους πόλους της
μπαταρίας με μεταλλικά αντικείμενα. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
Βήμα 2: Ενεργοποίηση της βιντεοκάμερας και
ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας
1
Ανοίξτε την οθόνη LCD της βιντεοκάμερας.
Η βιντεοκάμερα ενεργοποιείται.
Λυχνία POWER
2
Έναρξη
Επιλέξτε την επιθυμητή γεωγραφική περιοχή επιλέγοντας τα / με τα
/ του πολυ-επιλογέα και συνεχίστε να πατάτε το κέντρο του πολυεπιλογέα μέχρι να φωτιστεί η επιθυμητή γεωγραφική περιοχή.
Πολυ-επιλογέας


3
4
Ανατρέξτε στη σελίδα 17 για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του πολυ-επιλογέα.
Για να ορίσετε την ημερομηνία και την ώρα ξανά, χειριστείτε τον πολυ-επιλογέα για να επιλέξετε
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών]  [ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ.] (στην κατηγορία
[ΓΕΝΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ])  [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ]. Όταν ένα στοιχείο δεν εμφανίζεται στην οθόνη, επιλέξτε τα
/
μέχρι να εμφανιστεί.
Επιλέξτε [ΕΠΟΜΕΝΟ] με το  του πολυ-επιλογέα και, στη συνέχεια, πιέστε
το κέντρο του πολυ-επιλογέα.
Επιλέξτε τη ρύθμιση για το στοιχείο [ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ] με τα / του πολυεπιλογέα και πατήστε το κέντρο του πολυ-επιλογέα.
GR
15
5
6
Εάν στη ρύθμιση [ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ] επιλέξετε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ], το ρολόι προχωράει 1
ώρα μπροστά.
Επιλέξτε το στοιχείο [ΕΠΟΜΕΝΟ] με το  του πολυ-επιλογέα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κέντρο του πολυ-επιλογέα.
Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα επαναλαμβάνοντας την παρακάτω
διαδικασία.
Επισημάνετε το επιθυμητό στοιχείο με τα / του πολυ-επιλογέα.
Επιλέξτε την τιμή ρύθμισης με τα / του πολυ-επιλογέα και πατήστε το κέντρο του
πολυ-επιλογέα.
7
με το  του πολυ-επιλογέα και,
Επιλέξτε το στοιχείο [ΕΠΟΜΕΝΟ] 
στη συνέχεια, πατήστε το κέντρο του πολυ-επιλογέα.
Το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.
 Σημειώσεις
Η ημερομηνία και η ώρα δεν εμφανίζονται κατά την εγγραφή, αλλά εγγράφονται αυτόματα στο μέσο
εγγραφής και μπορούν να προβληθούν κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Για να εμφανίσετε την
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών]  [ΡΥΘ.ΑΝΑΠΑΡ.] (στην
ημερομηνία και την ώρα, επιλέξτε
[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ])  [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ]  [ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ] 

κατηγορία

.
 Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τους ενδεικτικούς ήχους εάν επιλέξετε
(MENU)  [Εμφάν.
[ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]) 
λοιπών]  [ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ.] (στην κατηγορία


.
[ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ]  [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] 

Για απενεργοποίηση
Κλείστε την οθόνη LCD. Η λυχνία POWER αναβοσβήνει για μερικά δευτερόλεπτα και η
βιντεοκάμερα απενεργοποιείται.
GR
16
Χρήση του πολυ-επιλογέα
Πολυ-επιλογέας
 Φωτίστε το επιθυμητό κουμπί με τα /// του πολυ-επιλογέα.
Έναρξη
 Πατήστε το κέντρο του πολυ-επιλογέα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή
σας.
Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης, ώστε τα μηνύματα να εμφανίζονται σε μια
συγκεκριμένη γλώσσα.
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών]  [ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ.] (στην κατηγορία
Επιλέξτε
[ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ])  [ ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.]  μια επιθυμητή γλώσσα 


.
GR
17
Βήμα 3: Προετοιμασία του μέσου εγγραφής
Τα μέσα εγγραφής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφέρουν ανάλογα με τη
βιντεοκάμερα. Τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται στην οθόνη της βιντεοκάμερας.
DCR-SX15E/SX20E:
Κάρτα μνήμης
DCR-SR15E/SR20E:
*
Εσωτερικός σκληρός
δίσκος
Κάρτα μνήμης
* Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, οι ταινίες και οι φωτογραφίες εγγράφονται σε αυτό το εσωτερικό μέσο.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λειτουργίες εγγραφής, αναπαραγωγής ή επεξεργασίας στο επιλεγμένο
μέσο.
Πολυ-επιλογέας

Επιλέξτε με τα /// και πατήστε το κουμπί στο κέντρο του πολυ-επιλογέα για να επιβεβαιώσετε
την επιλογή σας.
Συμβουλές
Ανατρέξτε στη σελίδα 88 σχετικά με το χρόνο εγγραφής ταινιών.
Ανατρέξτε στη σελίδα 88 σχετικά με τον αριθμό εγγράψιμων φωτογραφιών.



Επιλογή του μέσου εγγραφής για ταινίες (DCR-SR15E/SR20E)
 Επιλέξτε
κατηγορία
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών]  [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ] (στην
[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ])  [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ].
Εμφανίζεται η οθόνη [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ].
 Επιλέξτε το επιθυμητό μέσο εγγραφής.
 Επιλέξτε [ΝΑΙ] 
Το μέσο εγγραφής αλλάζει.
GR
18
.
Επιλογή του μέσου εγγραφής για φωτογραφίες (DCR-SR15E/SR20E)
 Επιλέξτε
κατηγορία
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών]  [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ] (στην
[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ])  [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.].
Εμφανίζεται η οθόνη [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.].
 Επιλέξτε το επιθυμητό μέσο εγγραφής.
 Επιλέξτε [ΝΑΙ] 
.
Το μέσο εγγραφής αλλάζει.
Έναρξη
Για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις μέσων εγγραφής
Κατά την εγγραφή στη λειτουργία εγγραφής ταινιών ή τη λειτουργία εγγραφής
φωτογραφιών, το εικονίδιο του μέσου εγγραφής εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της
οθόνης.
Εικονίδιο μέσου εγγραφής

Το εικονίδιο που εμφανίζεται στην οθόνη LCD διαφέρει ανάλογα με τη βιντεοκάμερα που
χρησιμοποιείτε.
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
 Σημειώσεις
Ρυθμίστε το μέσο εγγραφής σε [ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ] για να εγγράψετε ταινίες ή/και φωτογραφίες στην
κάρτα μνήμης (DCR-SR15E/SR20E).

Τύποι κάρτας μνήμης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη βιντεοκάμερα




Με αυτήν τη βιντεοκάμερα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο "Memory Stick PRO Duo", "Memory
Stick PRO-HG Duo", κάρτες μνήμης SD (Κλάσης 2 ή ταχύτερες), κάρτες μνήμης SDHC (Κλάσης 2 ή
ταχύτερες) και κάρτες μνήμης SDXC (Κλάσης 2 ή ταχύτερες). Δεν παρέχεται εγγύηση λειτουργίας με
όλες τις κάρτες μνήμης.
Έχει ελεγχθεί και έχει επιβεβαιωθεί ότι τα "Memory Stick PRO Duo" με χωρητικότητα έως 32 GB και οι
κάρτες μνήμης SD με χωρητικότητα έως και 64 GB λειτουργούν με τη βιντεοκάμερα.
Για την εγγραφή ταινιών σε "Memory Stick PRO Duo", συνιστάται η χρήση ενός "Memory Stick PRO
Duo" 512 MB ή μεγαλύτερου.
Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα "Memory Stick PRO Duo" και "Memory Stick PRO-HG Duo" ονομάζονται
"Memory Stick PRO Duo" και οι κάρτες μνήμης SD, SDHC και SDXC ονομάζονται κάρτες μνήμης SD.
 Σημειώσεις
Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάρτα MultiMediaCard.

GR
19
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εικόνων που έχουν εγγραφεί σε κάρτες μνήμης SDXC ή που έχουν
εισαχθεί σε υπολογιστές, συσκευές ήχου/εικόνας κλπ, που δεν είναι συμβατοί με το σύστημα exFAT* και
συνδέονται με αυτήν τη βιντεοκάμερα με καλώδιο USB. Ελέγξτε εκ των προτέρων ότι οι συνδεδεμένες
συσκευές είναι συμβατές με το σύστημα exFAT. Εάν συνδέσετε μια συσκευή που δεν είναι συμβατή
με το σύστημα exFAT, ενδέχεται να εμφανιστεί η οθόνη για την αρχικοποίηση. Ποτέ μην εκτελείτε
αρχικοποίηση, διαφορετικά όλο το εγγεγραμμένο περιεχόμενο θα χαθεί.
* Το σύστημα exFAT είναι το σύστημα αρχείων που χρησιμοποιείται στις κάρτες μνήμης SDXC.

Μέγεθος καρτών μνήμης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη βιντεοκάμερα


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο "Memory Stick Duo" που έχει περίπου το μισό μέγεθος ενός τυπικού
"Memory Stick", καθώς και κάρτες μνήμες SD τυπικού μεγέθους.
Μην επικολλήσετε ετικέτες κλπ., σε μια κάρτα μνήμης ή ένα προσαρμοστικό κάρτας μνήμης. Ενδέχεται
να προκληθεί δυσλειτουργία.
Ανοίξτε το κάλυμμα, ευθυγραμμίστε την κάρτα μνήμης με την εγκοπή όπως
φαίνεται στην εικόνα και τοποθετήστε τη στην υποδοχή κάρτας μνήμης μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση της.

Κλείστε το κάλυμμα αφού τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης.
Λυχνία πρόσβασης
Προσέξτε την κατεύθυνση της
εγκοπής.
Εάν τοποθετήσετε μια καινούργια κάρτα μνήμης ενδέχεται να εμφανιστεί η οθόνη
[Δημιουργία νέου αρχ.βάσης δεδομ.εικόνων.]. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [ΝΑΙ].
Αν εγγράφετε μόνο φωτογραφίες στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε [ΟΧΙ].

GR
20
Ελέγξτε την κατεύθυνση της κάρτας μνήμης. Εάν τοποθετήσετε με δύναμη την κάρτα μνήμης
προς τη λάθος κατεύθυνση, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης, στην υποδοχή της
κάρτας μνήμης ή να καταστραφούν τα δεδομένα εικόνας.
 Σημειώσεις
Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [Αποτυχία δημιουργίας νέου αρχείου βάσης δεδομένων εικόνων. Είναι
πιθανό να μην υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος.], πραγματοποιήστε αρχικοποίηση της κάρτας μνήμης
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών]  [ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] (στην κατηγορία
επιλέγοντας
[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ])  [ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ] (DCR-SR15E/SR20E)  [ΝΑΙ]  [ΝΑΙ]
.


Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης
Ανοίξτε το κάλυμμα και σπρώξτε απαλά την κάρτα μνήμης προς τα μέσα μια φορά.


Μην ανοίγετε το κάλυμμα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
Κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας μνήμης, προσέξτε να μην εξαχθεί απότομα η κάρτα
μνήμης και πέσει κάτω.
Έναρξη
GR
21
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Εγγραφή
Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, οι ταινίες και οι φωτογραφίες εγγράφονται στα παρακάτω
μέσα εγγραφής.
DCR-SX15E/SX20E: Κάρτα μνήμης
DCR-SR15E/SR20E: Εσωτερικός σκληρός δίσκος
Συμβουλές
Βλ. σελίδα 18 σχετικά με την αλλαγή των μέσων εγγραφής (DCR-SR15E/SR20E).


Για να ανοίξετε το κάλυμμα του φακού
Σύρετε το διακόπτη LENS COVER για να ανοίξει.
Συμβουλές
Όταν ολοκληρώσετε την εγγραφή ή κατά την αναπαραγωγή εικόνων, κλείστε το κάλυμμα του φακού.


1
Στερεώστε τον ιμάντα της βιντεοκάμερας.
DCR-SR15E/SR20E
DCR-SX15E/SX20E
GR
22
2
Ανοίξτε την οθόνη LCD της βιντεοκάμερας.
Η βιντεοκάμερα ενεργοποιείται.

Μπορείτε να αλλάξετε λειτουργίες εγγραφής πατώντας MODE. Πατήστε το MODE μέχρι να
εμφανιστεί το εικονίδιο της επιθυμητής λειτουργίας.
Κουμπί MODE
(Ταινία): Κατά την
εγγραφή μιας ταινίας
Εγγραφή ταινιών
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Πατήστε START/STOP για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
Κουμπί START/STOP
[ΑΝΑΜΟΝ]  [ΕΓΓΡΑΦ]
Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε ξανά το κουμπί START/STOP.
GR
23

Τα εικονίδια και οι ενδείξεις στον πίνακα LCD εμφανίζονται για περίπου 3 δευτερόλεπτα και, στη
συνέχεια, εξαφανίζονται, αφού ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα ή αλλάξετε τις λειτουργίες εγγραφής
(ταινία/φωτογραφία)/αναπαραγωγής. Για να εμφανίσετε ξανά τα εικονίδια και τις ενδείξεις, πατήστε τον
πολυ-επιλογέα.
μετά από
περίπου
3 δευτερόλεπτα
 Σημειώσεις
Εάν κλείσετε την οθόνη LCD κατά την εγγραφή ταινιών, η βιντεοκάμερα διακόπτει την εγγραφή.
 Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος εγγραφής ταινιών είναι περίπου 13 ώρες.
 Όταν ένα αρχείο ταινίας υπερβαίνει τα 2 GB, τότε δημιουργείται αυτόματα το επόμενο αρχείο ταινίας.
 Αφού ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα, πρέπει να περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν την έναρξη της
εγγραφής. Κατά αυτό το διάστημα δεν είναι δυνατή η λειτουργία της βιντεοκάμερας.
 Θα εμφανιστούν οι ακόλουθες καταστάσεις, αν γίνεται ακόμα εγγραφή δεδομένων στο μέσο εγγραφής
μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής. Σε αυτό το διάστημα, μην ασκείτε μηχανικούς κραδασμούς ή
δονήσεις στη βιντεοκάμερα και μην αφαιρείτε την μπαταρία ή το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος.
 Η λυχνία πρόσβασης (σελ. 20) είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει
 Το εικονίδιο του μέσου στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης LCD αναβοσβήνει

Συμβουλές
Όταν εντοπίζεται ένα πρόσωπο, ένα λευκό πλαίσιο εμφανίζεται και η ποιότητα εικόνας γύρω από το
πρόσωπο βελτιστοποιείται αυτόματα ([ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ], σελ. 68).
Μπορείτε να κάνετε λήψη φωτογραφιών από εγγεγραμμένες ταινίες (DCR-SR15E/SR20E/SX20E)
(σελ. 43).
Ανατρέξτε στη σελίδα 87 σχετικά με το χρόνο εγγραφής ταινιών.
Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο εγγραφής, την εκτιμώμενη υπολειπόμενη χωρητικότητα κλπ.,
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών]  [ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ] (στην κατηγορία
επιλέγοντας
[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ]).
Η οθόνη LCD της βιντεοκάμερας μπορεί να εμφανίσει εικόνες εγγραφής σε ολόκληρη την οθόνη
(οθόνη με πλήρη pixel). Ωστόσο, αυτό μπορεί να προκαλέσει ελαφριά περικοπή στην επάνω, την κάτω,
τη δεξιά και την αριστερή άκρη των εικόνων κατά την αναπαραγωγή σε τηλεόραση που δεν είναι
συμβατή με οθόνη με πλήρη pixel. Σε αυτή την περίπτωση, στη ρύθμιση [ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ] επιλέξτε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (σελ. 67), και πραγματοποιήστε εγγραφή εικόνων χρησιμοποιώντας ως οδηγό το
εξωτερικό πλαίσιο στην οθόνη.
Η λειτουργία [ STEADYSHOT] έχει οριστεί σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.
Για να προσαρμόσετε τη γωνία της οθόνης LCD, ανοίξτε την οθόνη LCD σε γωνία 90 μοιρών ως προς τη
βιντεοκάμερα () και κατόπιν προσαρμόστε τη γωνία ().








 90 μοίρες (μέγ.)
GR
24
 180 μοίρες (μέγ.)
 90 μοίρες προς τη
βιντεοκάμερα
Κωδικός δεδομένων κατά την εγγραφή
Η ημερομηνία, η ώρα και η κατάσταση εγγραφής εγγράφονται αυτόματα στο μέσο εγγραφής.
Δεν εμφανίζονται κατά την εγγραφή. Ωστόσο, μπορείτε να τα ελέγξετε από την επιλογή
[ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ] κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Για να τα εμφανίσετε, επιλέξτε
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών]  [ΡΥΘ.ΑΝΑΠΑΡ.] (στην κατηγορία
[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ])  μια επιθυμητή ρύθμιση 


.
Λήψη φωτογραφιών
Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, οι φωτογραφίες εγγράφονται στα παρακάτω μέσα εγγραφής.
DCR-SX15E/SX20E: Κάρτα μνήμης
DCR-SR15E/SR20E: Εσωτερικός σκληρός δίσκος
Συμβουλές
Βλ. σελίδα 18 σχετικά με την αλλαγή των μέσων εγγραφής (DCR-SR15E/SR20E).


(Φωτογραφία).
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
 Πατήστε το MODE μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο
Η προβολή της οθόνης LCD αλλάζει για τη λειτουργία εγγραφής φωτογραφιών και η
αναλογία διαστάσεων της οθόνης γίνεται 4:3.
(Φωτογραφία): Κατά τη
λήψη μιας φωτογραφίας
GR
25
 Πατήστε ελαφρά το κουμπί PHOTO για να ρυθμίσετε την εστίαση και στη
συνέχεια πατήστε το μέχρι το τέρμα.
Αναβοσβήνει  Ανάβει
Όταν σβήσει η ένδειξη
Συμβουλές
Ανατρέξτε στη σελίδα 88 σχετικά με τον αριθμό εγγράψιμων φωτογραφιών.
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών]  [ ΜΕΓΘ
Για να αλλάξετε το μέγεθος εικόνας, επιλέξτε
[ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ])  μια επιθυμητή ρύθμιση 

.
ΕΙΚΟΝ] (στην κατηγορία



GR
26
, η εικόνα έχει εγγραφεί.
Χρήσιμες λειτουργίες
για εγγραφή ταινιών
και φωτογραφιών
Ζουμ
Μπορείτε να μεγεθύνετε εικόνες μέχρι
και 50 φορές σε σχέση με το αρχικό τους
μέγεθος με το μοχλό δυναμικού ζουμ.
Συμβουλές
Μπορείτε να επιλέξετε [ ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ]
(σελ. 69) εάν επιθυμείτε μεγαλύτερο επίπεδο
ζουμ.


Επιλογή της λειτουργίας εγγραφής
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία
εγγραφής για την εγγραφή ταινιών από
3 επίπεδα. Ο χρόνος εγγραφής των μέσων
ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη
λειτουργία εγγραφής. Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση της επιλογής [ ΛΕΙΤ ΕΓΓ] είναι
[SP].
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Εγγραφή μεγάλης
διάρκειας
Εγγραφή υψηλής
ποιότητας
Ευρύτερο οπτικό πεδίο Κοντινό πλάνο
(ευρεία οθόνη)
(Τηλεφακός)
Για πιο αργό ζουμ, μετακινήστε ελαφρώς
το μοχλό ζουμ. Για ταχύτερο ζουμ,
μετακινήστε το μοχλό περισσότερο.
 Σημειώσεις
Το SteadyShot ενδέχεται να μη μειώσει το
θόλωμα της εικόνας σε επιθυμητό επίπεδο όταν
ο μοχλός ζουμ είναι ρυθμισμένος στην πλευρά
T (Τηλεφακός).
 Το δάχτυλό σας πρέπει να παραμένει πάνω στο
μοχλό ζουμ. Εάν απομακρύνετε το δάχτυλό σας
από το μοχλό ζουμ, ενδέχεται να εγγραφεί και ο
ήχος λειτουργίας του μοχλού.
 Η ελάχιστη δυνατή απόσταση μεταξύ της
βιντεοκάμερας και του αντικειμένου για
τη διατήρηση της ευκρινούς εστίασης είναι
περίπου 1 cm για την ευρεία οθόνη και περίπου
150 cm για τον τηλεφακό.

(MENU) 
 Επιλέξτε
[Εμφάν.λοιπών]  [ ΛΕΙΤ
ΕΓΓ] (στην κατηγορία
[ΡΥΘ.
ΛΗΨΗΣ]).
 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση.
Αν θέλετε να εγγράψετε εικόνες
υψηλής ποιότητας, επιλέξτε τη
λειτουργία HQ ή αν θέλετε να
εγγράψετε ταινίες μεγαλύτερης
διάρκειας, επιλέξτε τη λειτουργία LP.
GR
27
 Επιλέξτε το

.
 Σημειώσεις
 Οι ταινίες εγγράφονται σε μορφή MPEG-2.
 Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες ποιότητες
εικόνας. Η τιμή "9M" αποτελεί παράδειγμα
μέσης ταχύτητας μεταφοράς bit και το "M"
σημαίνει "Mbps".
 [HQ] (9M (HQ))
 [SP] (6M (SP)) (προεπιλεγμένη ρύθμιση)
 [LP] (3M (LP))
 Εάν πραγματοποιήσετε εγγραφή στη λειτουργία
LP, η ποιότητα των ταινιών ενδέχεται να
είναι υποβαθμισμένη ή οι σκηνές με γρήγορες
κινήσεις ενδέχεται να εμφανίζονται με θόρυβο
κατά την αναπαραγωγή της εικόνας.
Συμβουλές
Μπορείτε να επιλέξετε [ ΛΕΙΤ ΕΓΓ]
για κάθε μέσο εγγραφής ξεχωριστά
(DCR-SR15E/SR20E).


Χρήση του ΠΡΟΒΟΛ.ΒΙΝΤΕΟ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία ΠΡΟΒΟΛ.ΒΙΝΤΕΟ ανάλογα
με τις συνθήκες εγγραφής. Συνιστάται η
χρήση της λειτουργίας ΠΡΟΒΟΛ.ΒΙΝΤΕΟ
σε απόσταση περίπου 30 cm έως 150 cm
από το θέμα.
Λυχνία LED ΠΡΟΒΟΛ.ΒΙΝΤΕΟ
GR
28
Κάθε φορά που πατάτε LIGHT, η ένδειξη
αλλάζει ως εξής.
Καμία ένδειξη (Απενεργοποίηση)

(Αυτόματα) 
(Ενεργοποίηση)  ...
Πατήστε επανειλημμένα LIGHT για να
ακυρώσετε τη λειτουργία ΠΡΟΒΟΛ.
ΒΙΝΤΕΟ.
 Σημειώσεις
Η λειτουργία ΠΡΟΒΟΛ.ΒΙΝΤΕΟ παράγει
έντονο φωτισμό. Μην χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία ΠΡΟΒΟΛ.ΒΙΝΤΕΟ απευθείας στα
μάτια από κοντινή απόσταση.
 Η χρονική διάρκεια χρήσης της μπαταρίας
μειώνεται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
ΠΡΟΒΟΛ.ΒΙΝΤΕΟ.
 Όταν εγγράφετε ταινίες με τη λειτουργία
,ο
ΠΡΟΒΟΛ.ΒΙΝΤΕΟ στη ρύθμιση
φωτισμός βίντεο ενδέχεται να ενεργοποιείται
και να απενεργοποιείται. Στην περίπτωση
αυτή, πατήστε επανειλημμένα LIGHT για να
.
επιλέξετε

Ρύθμιση της έκθεσης για θέματα
με οπίσθιο φωτισμό
Για να ρυθμίσετε την έκθεση για θέματα
με οπίσθιο φωτισμό, πατήστε  (οπίσθιος
φωτισμός) για να εμφανιστεί η ένδειξη .
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία οπίσθιου
φωτισμού, πατήστε ξανά  (οπίσθιος
φωτισμός).
Εγγραφή σε λειτουργία ειδώλου
Ανοίξτε τον πίνακα LCD σε γωνία 90
μοιρών προς τη βιντεοκάμερα (),
κατόπιν περιστρέψτε τον κατά 180 μοίρες
προς την πλευρά του φακού ().
Συμβουλές
Στην οθόνη LCD εμφανίζεται το είδωλο του
θέματος, αλλά η εικόνα θα είναι φυσιολογική
αφού εγγραφεί.


Εγγραφή/Αναπαραγωγή
GR
29
Αναπαραγωγή στη βιντεοκάμερα
Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, γίνεται αναπαραγωγή των ταινιών και των φωτογραφιών που
έχουν εγγραφεί στα παρακάτω μέσα εγγραφής.
DCR-SX15E/SX20E: Κάρτα μνήμης
DCR-SR15E/SR20E: Εσωτερικός σκληρός δίσκος
Συμβουλές
Βλ. σελίδα 18 σχετικά με την αλλαγή των μέσων εγγραφής (DCR-SR15E/SR20E).


1
2
Ανοίξτε την οθόνη LCD της βιντεοκάμερας.
Η βιντεοκάμερα ενεργοποιείται.
Πατήστε
3
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ).
Εμφανίζεται η οθόνη VISUAL INDEX μετά από μερικά δευτερόλεπτα.
Επιλέξτε το (Ταινία) ()  μια επιθυμητή ταινία () για
αναπαραγωγή μιας ταινίας.
Επιλέξτε το (Φωτογραφία) ()  μια επιθυμητή φωτογραφία () για
προβολή μιας φωτογραφίας.
Οι ταινίες εμφανίζονται και ταξινομούνται βάσει ημερομηνίας εγγραφής.
 Μετάβαση στην οθόνη MENU

/
: Προβολή ταινιών που εγγράφηκαν σε προηγούμενη/επόμενη
ημερομηνία.
GR
30

/
: Προβολή της προηγούμενης/επόμενης ταινίας.
 Επιστροφή στην οθόνη εγγραφής.

Το  εμφανίζεται στην ταινία ή τη φωτογραφία που αναπαράχθηκε ή εγγράφηκε πιο πρόσφατα.
Εάν επιλέξετε την ταινία ή τη φωτογραφία με το , μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή
από το προηγούμενο σημείο. (Η ένδειξη  εμφανίζεται στη φωτογραφία που έχει εγγραφεί στην
κάρτα μνήμης.)
Αναπαραγωγή ταινιών
Η βιντεοκάμερα αρχίζει να αναπαράγει την επιλεγμένη ταινία.
Ρύθμιση έντασης ήχου
Προηγούμενη
Επόμενη
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
OPTION
Για διακοπή
Για γρήγορη προώθηση
Για γρήγορη μετακίνηση
προς τα πίσω
Για παύση/
αναπαραγωγή
Συμβουλές
Όταν η αναπαραγωγή από την επιλεγμένη ταινία φτάσει στην τελευταία ταινία, η οθόνη επιστρέφει στην
οθόνη VISUAL INDEX.
/
κατά την παύση για αργή αναπαραγωγή των ταινιών.
Επιλέξτε το
/
κατά την αναπαραγωγή, οι ταινίες
Καθώς επιλέγετε επανειλημμένα τα κουμπιά
αναπαράγονται πιο γρήγορα κατά περίπου 5 φορές  κατά περίπου 10 φορές  κατά περίπου
30 φορές  κατά περίπου 60 φορές.
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών] 
Μπορείτε να εμφανίσετε το VISUAL INDEX επιλέγοντας
[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ]).
[VISUAL INDEX] (στην κατηγορία
Η ημερομηνία, η ώρα και οι συνθήκες λήψης εγγραφής εγγράφονται αυτόματα κατά τη διάρκεια της
εγγραφής. Οι πληροφορίες αυτές δεν εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής, αλλά μπορείτε να τις
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών] 
εμφανίσετε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, επιλέγοντας
[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ])  [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ]  μια επιθυμητή
[ΡΥΘ.ΑΝΑΠΑΡ.] (στην κατηγορία


.
ρύθμιση 






Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου σε ταινίες
Κατά την αναπαραγωγή ταινιών, επιλέξτε το

 ρυθμίστε με τα
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
OPTION MENU.
/

/
στο
.
GR
31
Προβολή φωτογραφιών
Η βιντεοκάμερα εμφανίζει την επιλεγμένη φωτογραφία.
Προηγούμενη
Μετάβαση στην οθόνη
VISUAL INDEX
Συμβουλές
Κατά την προβολή φωτογραφιών που έχουν εγγραφεί σε μια κάρτα μνήμης, στην οθόνη εμφανίζεται η
(φάκελος αναπαραγωγής).
ένδειξη


GR
32
Για έναρξη/διακοπή της
προβολής διαφανειών
Επόμενη
OPTION
Χρήσιμες λειτουργίες
για την αναπαραγωγή
ταινιών και
φωτογραφιών
Αναζήτηση των επιθυμητών
εικόνων ανά ημερομηνία
(Ευρετήριο ημερομηνιών)
/
για να
 Επιλέξτε το
επιλέξετε την ημερομηνία της
εικόνας που θέλετε και, στη
συνέχεια, επιλέξτε το
.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αποτελεσματική αναζήτηση των εικόνων
που θέλετε ανά ημερομηνία.
Οι εικόνες της επιλεγμένης
ημερομηνίας εμφανίζονται στην οθόνη
VISUAL INDEX.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Συμβουλές
Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε το Ευρετήριο
(MENU)
ημερομηνιών, επιλέγοντας
 [Εμφάν.λοιπών]  [ΠΡΟΒ.ΕΙΚΟΝΩΝ]
[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ]) 
(στην κατηγορία
[ΕΥΡΕΤ.ΗΜ/ΝΙΩΝ].
Στην οθόνη [Λίστα εξέλιξης ταινίας]/[Λίστα
προσώπων], μπορείτε να εμφανίσετε το
Ευρετήριο ημερομηνιών επιλέγοντας την
ημερομηνία στην επάνω δεξιά γωνία της
οθόνης.


 Σημειώσεις
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Ευρετηρίου ημερομηνιών για
φωτογραφίες σε κάρτα μνήμης.

(ΠΡΟΒΟΛΗ
 Πατήστε
ΕΙΚΟΝΩΝ).

Εμφανίζεται η οθόνη VISUAL INDEX.
 Επιλέξτε
 [ΕΥΡΕΤ.ΗΜ/ΝΙΩΝ].
Επιστρέφει στην οθόνη VISUAL INDEX
GR
33
Αναζήτηση των επιθυμητών
σκηνών κατά επισήμανση (Λίστα
εξέλιξης ταινίας)
Οι ταινίες μπορούν να διαχωριστούν
σε ενότητες σύμφωνα με ένα ορισμένο
χρονικό διάστημα και η πρώτη σκηνή κάθε
ενότητας εμφανίζεται στην οθόνη INDEX.
Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή
μιας ταινίας από την επιλεγμένη
μικρογραφία.
/
για να
 Επιλέξτε το
αναζητήσετε τη σκηνή που
θέλετε και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη σκηνή που θέλετε να
αναπαραγάγετε.
Η αναπαραγωγή ξεκινά από την
επιλεγμένη σκηνή.
(ΠΡΟΒΟΛΗ
 Πατήστε
ΕΙΚΟΝΩΝ).
Εμφανίζεται η οθόνη VISUAL INDEX.
 Επιλέξτε
ΤΑΙΝΙΑΣ].
[
ΕΞΕΛ.
Συμβουλές
Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τη Λίστα
εξέλιξης ταινίας επιλέγοντας
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών] 
[ΠΡΟΒ.ΕΙΚΟΝΩΝ] (στην κατηγορία
[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ]) 
[ ΕΞΕΛ.ΤΑΙΝΙΑΣ].


Αναζήτηση των επιθυμητών
σκηνών ανά πρόσωπο (Λίστα
προσώπων)
Οι εικόνες προσώπων που εντοπίζονται
κατά την εγγραφή ταινίας εμφανίζονται
στην οθόνη INDEX.
Μπορείτε να αναπαράγετε την ταινία από
την επιλεγμένη εικόνα προσώπου.
Επιστρέφει στην οθόνη VISUAL INDEX
Ορίζει το διάστημα, στο οποίο θα
δημιουργηθούν μικρογραφίες σκηνών μιας
ταινίας.
/
για να
 Επιλέξτε το
επιλέξετε την ταινία που θέλετε.
GR
34
(ΠΡΟΒΟΛΗ
 Πατήστε
ΕΙΚΟΝΩΝ).
Εμφανίζεται η οθόνη VISUAL INDEX.
 Επιλέξτε
Συμβουλές
Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τη Λίστα
(MENU) 
προσώπων επιλέγοντας
[Εμφάν.λοιπών]  [ΠΡΟΒ.ΕΙΚΟΝΩΝ] (στην
[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ]) 
κατηγορία
[ ΠΡΟΣΩΠΟ].

[
ΠΡΟΣΩΠΟ].

Επιστρέφει στην οθόνη VISUAL INDEX
Αναπαραγωγή σειράς
φωτογραφιών (Προβολή
διαφανειών)
/
για να
 Επιλέξτε το
επιλέξετε την ταινία που θέλετε.
Η αναπαραγωγή ξεκινά από την αρχή
της σκηνής με την επιλεγμένη εικόνα
προσώπου.
 Σημειώσεις
 Τα πρόσωπα ενδέχεται να μην εντοπιστούν,
ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Παράδειγμα: Άνθρωποι που φορούν γυαλιά ή
καπέλο ή οι οποίοι δεν είναι στραμμένοι προς
την κάμερα.
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το στοιχείο
[ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ] στην επιλογή
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (σελ. 68) (η προεπιλεγμένη
ρύθμιση) πριν από την εγγραφή, για να
αναζητήσετε ταινίες στη Λίστα προσώπων.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
/
για να
 Επιλέξτε το
αναζητήσετε την επιθυμητή
εικόνα προσώπου και, στη
συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή
εικόνα προσώπου για να
προβάλετε τη σκηνή.
Επιλέξτε το
στην οθόνη
αναπαραγωγής φωτογραφιών.
Η προβολή διαφανειών ξεκινάει από την
επιλεγμένη φωτογραφία.
Για διακοπή της προβολής διαφανειών
Επιλέξτε το
.
Για επανέναρξη της προβολής
διαφανειών
Επιλέξτε το
ξανά.
Συμβουλές
Μπορείτε να επιλέξετε συνεχόμενη
αναπαραγωγή προβολής διαφανειών
(OPTION)  την
επιλέγοντας
 [ΡΥΘ.ΠΡΟΒ.ΔΙΑΦ.] κατά την
καρτέλα
αναπαραγωγή φωτογραφιών. Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση είναι [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (συνεχόμενη
αναπαραγωγή).


GR
35
Αναπαραγωγή εικόνων σε τηλεόραση
Συνδέστε την βιντεοκάμερα στην υποδοχή εισόδου μιας τηλεόρασης ή μιας συσκευής βίντεο,
χρησιμοποιώντας καλώδιο σύνδεσης A/V (παρέχεται). Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας στην
πρίζα του τοίχου χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος που
παρέχεται για αυτή τη λειτουργία (σελ. 14). Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια οδηγιών που
παρέχονται με τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΒΙΝΤΕΟ
(Κόκκινο)
AUDIO
ΕΙΣΟΔΟΣ
(Λευκό)
VIDEO
(Κίτρινο)
Υποδοχή A/V OUT
Ροή σήματος
 Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου της τηλεόρασης στην είσοδο στην οποία θα
συνδέσετε τη βιντεοκάμερα.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που παρέχονται με την τηλεόραση.
 Συνδέστε τη βιντεοκάμερα σε μια τηλεόραση με ένα καλώδιο σύνδεσης A/V
(παρέχεται).
Συνδέστε τη βιντεοκάμερα στην υποδοχή εισόδου της τηλεόρασης.
 Αναπαραγάγετε ταινίες και φωτογραφίες στη βιντεοκάμερα (σελ. 30).
Για να ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων ανάλογα με τη συνδεδεμένη τηλεόραση
(16:9/4:3)
Επιλέξτε
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών]  [ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ] (στην κατηγορία
[ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ])  [ΤΥΠΟΣ TV]  [16:9] ή [4:3] 


GR
36
.
Σύνδεση της τηλεόρασης μέσω συσκευής βίντεο
Συνδέστε τη βιντεοκάμερα στην είσοδο LINE IN του βίντεο με το καλώδιο σύνδεσης A/V.
Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου στο βίντεο στη θέση LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, κτλ.).
Εάν η τηλεόρασή σας είναι μονοφωνική (Όταν η τηλεόραση διαθέτει μόνο μία
υποδοχή εισόδου ήχου)
Συνδέστε το κίτρινο βύσμα του καλωδίου σύνδεσης A/V στην υποδοχή εισόδου βίντεο και το
λευκό (αριστερό κανάλι) ή το κόκκινο (δεξί κανάλι) βύσμα στην υποδοχή εισόδου ήχου της
τηλεόρασης ή του βίντεο.
Εάν η τηλεόραση ή το βίντεο που έχετε διαθέτει υποδοχή 21 ακίδων
(EUROCONNECTOR)
Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα 21 ακίδων (πωλείται χωριστά) για την προβολή εικόνων.
Τηλεόραση ή
βίντεο
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
 Σημειώσεις
Όταν ορίσετε το στοιχείο [ΤΥΠΟΣ TV] στην επιλογή [4:3], η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να μειωθεί.
Επίσης, κατά την εναλλαγή της αναλογίας διαστάσεων της εικόνας μεταξύ των επιλογών 16:9 (ευρεία
οθόνη) και 4:3, η εικόνα ενδέχεται να τρεμοπαίζει.
 Σε ορισμένες τηλεοράσεις 4:3, οι φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε αναλογία διαστάσεων 4:3
ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.


Όταν αναπαράγετε μια εικόνα που έχει εγγραφεί σε αναλογία διαστάσεων 16:9 (ευρεία οθόνη) σε μια
τηλεόραση 4:3 που δεν είναι συμβατή με το σήμα 16:9 (ευρεία οθόνη), ρυθμίστε το στοιχείο [ΤΥΠΟΣ
TV] στην επιλογή [4:3].
Συμβουλές
(MENU) 
Για να ελέγξετε πληροφορίες (μετρητή κλπ.) στην οθόνη, επιλέξτε
[ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ])  [ΕΞΟΔ.
[Εμφάν.λοιπών]  [ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ] (στην κατηγορία


.
ΕΙΚΟΝΑΣ]  [V-OUT/LCD] 


GR
37
Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας
Διαγραφή ταινιών και
φωτογραφιών
Μπορείτε να απελευθερώσετε χώρο
στο μέσο εάν διαγράψετε ταινίες και
φωτογραφίες από το μέσο εγγραφής.
1
Επιλέξτε
(MENU) 
[Εμφάν.λοιπών]  [ΔΙΑΓΡΑΦΗ]
(στην κατηγορία
[ΕΠΕΞ]).
2
Για να διαγράψετε ταινίες,
επιλέξτε [ ΔΙΑΓΡΑΦΗ] 
[ ΔΙΑΓΡΑΦΗ].

 Σημειώσεις
Δεν μπορείτε να επαναφέρετε εικόνες αφού τις
διαγράψετε. Αποθηκεύστε σημαντικές ταινίες
και φωτογραφίες εκ των προτέρων.
 Μην αφαιρείτε την μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
από τη βιντεοκάμερα ενώ διαγράφετε εικόνες.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο μέσο
εγγραφής.
 Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ
διαγράφετε εικόνες από την κάρτα μνήμης.
 Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις
προστατευμένες ταινίες και φωτογραφίες.
Καταργήστε την προστασία των ταινιών και
των φωτογραφιών πριν επιχειρήσετε να τις
διαγράψετε (σελ. 40).
 Εάν η διαγραμμένη ταινία περιλαμβάνεται σε
μια λίστα αναπαραγωγής (σελ. 47), η ταινία
που έχει προστεθεί στη λίστα αναπαραγωγής
διαγράφεται επίσης από τη λίστα
αναπαραγωγής.

Συμβουλές
Μπορείτε να διαγράψετε μια εικόνα που
εμφανίζεται στην οθόνη αναπαραγωγής από το
OPTION MENU.
Για να διαγράψετε όλες τις εικόνες που
έχουν εγγραφεί στο μέσο εγγραφής και να
ανακτήσετε το σύνολο του εγγράψιμου χώρου
του μέσου, πραγματοποιήστε διαμόρφωση του
μέσου (σελ. 73).
Οι εικόνες μειωμένου μεγέθους που σας
επιτρέπουν να βλέπετε πολλές εικόνες
ταυτόχρονα σε μια οθόνη ευρετηρίου
ονομάζονται "μικρογραφίες".




GR
38
3
Για να διαγράψετε φωτογραφίες, επιλέξτε
[ ΔΙΑΓΡΑΦΗ]  [ ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
Επιλέξτε και εμφανίστε το σημάδι
στις ταινίες ή τις φωτογραφίες
που θα διαγραφούν.

4
Πατήστε το LIGHT (σελ. 28) ενώ είναι
επιλεγμένη μια μικρογραφία για να
επιβεβαιώσετε την εικόνα. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
το
προηγούμενη οθόνη.
Επιλέξτε

 [ΝΑΙ] 
.
Για να διαγράψετε όλες τις ταινίες/
φωτογραφίες ταυτόχρονα
Στο βήμα 2, επιλέξτε [ ΔΙΑΓΡΑΦΗ] 
[ ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ]  [ΝΑΙ]  [ΝΑΙ] 

.

Για να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες
ταυτόχρονα, επιλέξτε [ ΔΙΑΓΡΑΦΗ] 
[ ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ]  [ΝΑΙ]  [ΝΑΙ] 

.
Για να διαγράψετε ταυτόχρονα όλες
τις ταινίες/φωτογραφίες που έχουν
εγγραφεί την ίδια ημέρα και την ίδια
ώρα
 Σημειώσεις
Δεν είναι δυνατή η διαγραφή φωτογραφιών
στην κάρτα μνήμης κατά ημερομηνία εγγραφής.

Στο βήμα 2, επιλέξτε [ ΔΙΑΓΡΑΦΗ]
 [ ΔΙΑΓΡ.ανά ημερ.].

Για να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες
που έχουν εγγραφεί την ίδια ημέρα
ταυτόχρονα, επιλέξτε [ ΔΙΑΓΡΑΦΗ] 
[ ΔΙΑΓΡ.ανά ημερ.].

Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας
Επιλέξτε το
/
για να επιλέξετε
την ημερομηνία εγγραφής των ταινιών/
των φωτογραφιών που θέλετε και, στη
.
συνέχεια, επιλέξτε το
Πατήστε το LIGHT (σελ. 28) ενώ είναι
επιλεγμένη μια μικρογραφία για να
επιβεβαιώσετε την εικόνα. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
το
προηγούμενη οθόνη.
Επιλέξτε [ΝΑΙ] 

.
GR
39
Προστασία
εγγεγραμμένων
ταινιών και
φωτογραφιών
(Προστασία)
3
Επιλέξτε τις ταινίες και τις
φωτογραφίες που θέλετε να
προστατεύσετε.
Προστατεύστε τις ταινίες και τις
φωτογραφίες για να αποτρέψετε τη
διαγραφή τους κατά λάθος.
Στις επιλεγμένες εικόνες εμφανίζεται η
ένδειξη .

Συμβουλές
Μπορείτε να προστατεύσετε τις ταινίες και τις
φωτογραφίες που εμφανίζονται στην οθόνη
OPTION MENU.
αναπαραγωγής από το


1
Επιλέξτε
(MENU) 
[Εμφάν.λοιπών]  [ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ]
[ΕΠΕΞ]).
(στην κατηγορία
2
Για να προστατεύσετε ταινίες,
επιλέξτε [ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ] 
[ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ].

Για να προστατεύσετε φωτογραφίες,
επιλέξτε [ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ] 
[ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ].
4
Πατήστε το LIGHT (σελ. 28) ενώ είναι
επιλεγμένη μια μικρογραφία για να
επιβεβαιώσετε την εικόνα. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
το
προηγούμενη οθόνη.
Επιλέξτε

 [ΝΑΙ] 
.
Για να ακυρώσετε την προστασία
ταινιών και φωτογραφιών
Επιλέξτε την ταινία ή τη φωτογραφία που
σημειώσατε με την ένδειξη  στο βήμα 3.
Η ένδειξη  εξαφανίζεται.
Για να προστατεύσετε ταυτόχρονα όλες
τις ταινίες και τις φωτογραφίες που
έχουν εγγραφεί την ίδια ημέρα
 Σημείωση
Δεν μπορείτε να επιλέξετε [ ΠΡΟΣΤ.ανά
ημ.] για τα δεδομένα που έχουν εγγραφεί στην
κάρτα μνήμης.

GR
40
Στο βήμα 2, επιλέξτε [ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ]
 [ ΠΡΟΣΤ.ανά ημ.].

Για να προστατεύσετε ταυτόχρονα όλες τις
φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί την ίδια
ημέρα, επιλέξτε [ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ] 
[ ΠΡΟΣΤ.ανά ημ.].
Επιλέξτε το
/
για να επιλέξετε
την ημερομηνία εγγραφής των ταινιών/
των φωτογραφιών που θέλετε και, στη
.
συνέχεια, επιλέξτε το

Επιλέξτε [ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ] 
.
Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας
Πατήστε το LIGHT (σελ. 28) ενώ είναι
επιλεγμένη μια μικρογραφία για να
επιβεβαιώσετε την εικόνα. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
το
προηγούμενη οθόνη.

Για να ακυρώσετε ταυτόχρονα την
προστασία ταινιών και φωτογραφιών
που έχουν εγγραφεί την ίδια ημέρα
Στο βήμα  παραπάνω, επιλέξτε την
ημερομηνία εγγραφής των ταινιών/των
φωτογραφιών που θέλετε και, στη
 [ΑΝΑΙΡ.
συνέχεια, επιλέξτε

.
ΠΡΟΣΤ.] 
GR
41
Διαχωρισμός ταινίας
4
Επιλέξτε
 [ΝΑΙ] 
 Σημειώσεις
Δεν μπορείτε να ανακτήσετε τις ταινίες μετά το
διαχωρισμό τους.
 Δεν μπορείτε να διαχωρίσετε τις
προστατευμένες ταινίες. Για να τις διαχωρίσετε,
καταργήστε την προστασία (σελ. 40).
 Μην αφαιρείτε την μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
από τη βιντεοκάμερα, ενώ πραγματοποιείται
διαχωρισμός της ταινίας. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη στο μέσο εγγραφής. Επίσης,
μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης κατά το
διαχωρισμό ταινιών στην κάρτα μνήμης.
 Ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή διαφορά
ανάμεσα στο σημείο όπου επιλέγετε το
και στο πραγματικό σημείο διαχωρισμού, καθώς
η βιντεοκάμερα επιλέγει το σημείο διαχωρισμού
βάσει προσαυξήσεων μισού δευτερολέπτου.
 Εάν διαχωρίσετε την αρχική ταινία, θα
διαχωριστεί επίσης η ταινία που προστίθεται
στη λίστα αναπαραγωγής.
 Στη βιντεοκάμερα μπορείτε να
πραγματοποιήσετε μόνο απλή επεξεργασία.
Για πιο σύνθετες επιλογές επεξεργασίας,
χρησιμοποιήστε το λογισμικό "PMB" που
παρέχεται.

1
Επιλέξτε
(MENU) 
[Εμφάν.λοιπών] 
[ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ] (στην
κατηγορία
[ΕΠΕΞ]).
2
Επιλέξτε την ταινία που πρόκειται
να διαχωρίσετε.
3
Αρχίζει η αναπαραγωγή της
επιλεγμένης ταινίας.
Επιλέξτε το
στο σημείο
όπου θέλετε να γίνει ο
διαχωρισμός της ταινίας σε
σκηνές.
Γίνεται παύση της ταινίας. Γίνεται
εναλλαγή της αναπαραγωγής και της
παύσης κάθε φορά που πατάτε το
.
Επιστροφή στην αρχή της επιλεγμένης
ταινίας
GR
42
Συμβουλές
Μπορείτε να διαχωρίσετε μια ταινία που
εμφανίζεται στην οθόνη αναπαραγωγής από το
OPTION MENU.


Προσαρμόστε το σημείο διαχωρισμού με
μεγαλύτερη ακρίβεια, αφού επιλέξετε το
σημείο διαχωρισμού με το
.
.
Λήψη φωτογραφίας
από ταινία (DCRSR15E/SR20E/SX20E)
4
Επιλέξτε το


1
Επιλέξτε
(MENU) 
[Εμφάν.λοιπών]  [ΕΓΓΡΑΦΗ
ΦΩΤΟΓΡ.] (στην κατηγορία
[ΕΠΕΞ]).
Επιλέξτε την ταινία που πρόκειται
να εγγράψετε.
3
Αρχίζει η αναπαραγωγή της
επιλεγμένης ταινίας.
Επιλέξτε το
στο σημείο
όπου επιθυμείτε να γίνει λήψη.
Γίνεται παύση της ταινίας. Γίνεται
εναλλαγή της αναπαραγωγής και της
παύσης κάθε φορά που επιλέγετε το
.
Προσαρμόστε το σημείο λήψης με
μεγαλύτερη ακρίβεια, αφού επιλέξετε το
σημείο με το
.
Επιστροφή στην αρχή της επιλεγμένης
ταινίας

5
Η φωτογραφία που λήφθηκε
αποθηκεύεται στο μέσο εγγραφής που
έχετε επιλέξει στη ρύθμιση [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ
ΦΩΤ.] (DCR-SR15E/SR20E) (σελ. 19).
Για να συνεχίσετε τη λήψη, επιλέξτε το
και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα
βήματα από το βήμα 3.
Για να κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας από
και,
μια άλλη ταινία, επιλέξτε το
στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα από
το βήμα 2.
Επιλέξτε το

.
Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας
2
Εμφανίζεται η οθόνη [ΕΓΓΡΑΦΗ
ΦΩΤΟΓΡ.].
.
Όταν η λήψη ολοκληρωθεί, η οθόνη
επιστρέφει στην κατάσταση παύσης.
 Σημειώσεις
Το μέγεθος εικόνας ορίζεται ανάλογα με την
αναλογία διαστάσεων της ταινίας:
0,2M] στην αναλογία 16:9 (ευρεία
[
οθόνη)
 [VGA(0,3M)] στην αναλογία 4:3
 Το μέσο εγγραφής στο οποίο θέλετε να
αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες πρέπει να
διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο.
 Η ημερομηνία και η ώρα λήψης των
φωτογραφιών που λήφθηκαν είναι ίδια με την
ημερομηνία και την ώρα εγγραφής των ταινιών.
 Εάν η ταινία από την οποία κάνετε λήψη
δεν έχει κωδικό δεδομένων, η ημερομηνία
και η ώρα εγγραφής της φωτογραφίας θα
είναι η ημερομηνία και η ώρα κατά την οποία
πραγματοποιήσατε τη λήψη από την ταινία.
 Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη
φωτογραφίας από μια ταινία που έχει εγγραφεί
στην κάρτα μνήμης (DCR-SR15E).

GR
43
Μοντάζ/αντιγραφή
ταινιών και
φωτογραφιών από
το εσωτερικό μέσο
εγγραφής στην κάρτα
μνήμης
(DCR-SR15E/SR20E)
(MENU) 
 Επιλέξτε
[Εμφάν.λοιπών]  [ΜΟΝΤΑΖ
ΤΑΙΝΙΑΣ] (στην κατηγορία
[ΕΠΕΞ]).
Εμφανίζεται η οθόνη [ΜΟΝΤΑΖ
ΤΑΙΝΙΑΣ].
Μοντάζ ταινιών
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μοντάζ
ταινιών που έχουν εγγραφεί στο εσωτερικό
μέσο εγγραφής της βιντεοκάμερας σε μια
κάρτα μνήμης.
Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στη
βιντεοκάμερα πριν από τη λειτουργία.
 Σημειώσεις
Όταν εγγράφετε μια ταινία στην κάρτα
μνήμης για πρώτη φορά, δημιουργήστε το
αρχείο βάσης δεδομένων εικόνας επιλέγοντας
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών] 
[ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.] (στην κατηγορία
[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ])  [ΚΑΡΤΑ
ΜΝΗΜΗΣ].
 Συνδέστε τη βιντεοκάμερα στην πρίζα του
τοίχου με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος που παρέχεται για να μην εξαντληθεί
η μπαταρία της βιντεοκάμερας κατά τη διάρκεια
του μοντάζ.

Συμβουλές
Η αρχική ταινία δεν θα διαγραφεί μετά το
μοντάζ.
Θα γίνει μοντάζ όλων των εικόνων που
περιλαμβάνονται σε μια λίστα αναπαραγωγής.
Οι εικόνες που έχουν εγγραφεί από αυτήν τη
βιντεοκάμερα και έχουν αποθηκευτεί στο μέσο
εγγραφής αποκαλούνται "αρχικές".




GR
44
 Επιλέξτε τον τύπο του μοντάζ.
[ΜΟΝΤΑΖ με επιλογή]: Για
να επιλέξετε ταινίες και να
πραγματοποιήσετε μοντάζ
[ΜΟΝΤΑΖ ανά ημερ.]: Για να
πραγματοποιήσετε μοντάζ όλων
των ταινιών μιας καθορισμένης
ημερομηνίας
[ ΜΟΝΤΑΖ ΟΛΩΝ]: Για να
πραγματοποιήσετε μοντάζ της Λίστας
αναπαραγωγής
Όταν επιλέγετε τη λίστα
αναπαραγωγής ως πηγή μοντάζ,
ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη για
να κάνετε μοντάζ της λίστας
αναπαραγωγής.
 Επιλέξτε την ταινία στην οποία
θέλετε να γίνει μοντάζ.
[ΜΟΝΤΑΖ με επιλογή]: Επιλέξτε την
ταινία στην οποία θα γίνει μοντάζ και
επισημάνετέ την με την ένδειξη
. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές
ταινίες.
Συμβουλές
Για να ελέγξετε τις ταινίες στις οποίες έχει γίνει
μοντάζ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
μοντάζ, επιλέξτε [ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ]
στη λειτουργία [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ] και
πραγματοποιήστε αναπαραγωγή (σελ. 18).


Αντιγραφή φωτογραφιών
Μπορείτε να αντιγράψετε φωτογραφίες
από το εσωτερικό μέσο εγγραφής της
βιντεοκάμερας σε μια κάρτα μνήμης.
Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στη
βιντεοκάμερα πριν από τη λειτουργία.
Υπολειπόμενη χωρητικότητα της
κάρτας μνήμης

[ΜΟΝΤΑΖ ανά ημερ.]: Επιλέξτε την
ημερομηνία εγγραφής της ταινίας
στην οποία θέλετε να γίνει μοντάζ
.
και, στη συνέχεια, επιλέξτε το
Δεν μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές
ημερομηνίες.
 Επιλέξτε

.
Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας
Πατήστε το LIGHT (σελ. 28) ενώ είναι
επιλεγμένη μια μικρογραφία για να
επιβεβαιώσετε την εικόνα. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
το
προηγούμενη οθόνη.
 Σημειώσεις
Συνδέστε τη βιντεοκάμερα στην πρίζα του
τοίχου με το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος που παρέχεται για να μην εξαντληθεί
η μπαταρία της βιντεοκάμερας κατά τη διάρκεια
της αντιγραφής.

(MENU) 
 Επιλέξτε
[Εμφάν.λοιπών]  [ΑΝΤΙΓ.
ΦΩΤΟΓΡ] (στην κατηγορία
[ΕΠΕΞ]).
Εμφανίζεται η οθόνη [ΑΝΤΙΓ.
ΦΩΤΟΓΡ].
 [ΝΑΙ] 
GR
45
 Επιλέξτε τον τύπο της
αντιγραφής.
[ΑΝΤΙΓΡ.ανά επιλ.]: Για αντιγραφή
επιλεγμένων φωτογραφιών
[ΑΝΤΙΓΡ.ανά ημερ.]: Για αντιγραφή
όλων των φωτογραφιών μιας
καθορισμένης ημερομηνίας
 Επιλέξτε τη φωτογραφία που
θέλετε να αντιγράψετε.
[ΑΝΤΙΓΡ.ανά επιλ.]: Επιλέξτε τη
φωτογραφία που θα αντιγράψετε και
επισημάνετέ την με την ένδειξη .
Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές
φωτογραφίες.

Πατήστε το LIGHT (σελ. 28) ενώ είναι
επιλεγμένη μια μικρογραφία για να
επιβεβαιώσετε την εικόνα. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
το
προηγούμενη οθόνη.
[ΑΝΤΙΓΡ.ανά ημερ.]: Επιλέξτε
την ημερομηνία εγγραφής της
φωτογραφίας που θα αντιγράψετε
.
και, στη συνέχεια, επιλέξτε το
Δεν μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές
ημερομηνίες.
GR
46
 Επιλέξτε

.
Συμβουλές
Για να ελέγξετε τις φωτογραφίες που έχουν
αντιγραφεί μετά την ολοκλήρωση της
αντιγραφής, επιλέξτε [ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ]
στη ρύθμιση [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.] και
πραγματοποιήστε αναπαραγωγή (σελ. 19).


 [ΝΑΙ] 
Χρήση της λίστας
αναπαραγωγής ταινιών
Η λίστα αναπαραγωγής είναι μια λίστα που
εμφανίζει μικρογραφίες των ταινιών που
έχετε επιλέξει.
Οι αρχικές ταινίες δεν αλλάζουν ακόμη
και εάν επεξεργαστείτε ή διαγράψετε τις
ταινίες που έχουν προστεθεί στη λίστα
αναπαραγωγής.
Δημιουργία της λίστας
αναπαραγωγής
 Επιλέξτε [
Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται με
ένα .

Για να προσθέσετε ταυτόχρονα όλες
τις ταινίες που έχουν εγγραφεί την ίδια
μέρα
Στο βήμα 2, επιλέξτε [ ΠΡΟΣΘ.ανά
ημ.].
Οι ημερομηνίες εγγραφής των ταινιών
εμφανίζονται στην οθόνη.
Επιλέξτε το
/
για να επιλέξετε
την ημερομηνία εγγραφής της
επιθυμητής ταινίας και, στη συνέχεια,
.
επιλέξτε το

ΠΡΟΣΘΗΚΗ].
 Επιλέξτε την ταινία που θέλετε
να προσθέσετε στη Λίστα
αναπαραγωγής.
Πατήστε το LIGHT (σελ. 28) ενώ είναι
επιλεγμένη μια μικρογραφία για να
επιβεβαιώσετε την εικόνα. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
το
προηγούμενη οθόνη.
 [ΝΑΙ] 
Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας
(MENU) 
 Επιλέξτε
[Εμφάν.λοιπών]  [ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.
ΑΝΑΠ.] (στην κατηγορία
[ΕΠΕΞ]).
 Επιλέξτε

.
Επιλέξτε την εικόνα στην οθόνη LCD για
να επιβεβαιώσετε την εικόνα. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
το
προηγούμενη οθόνη.
Επιλέξτε [ΝΑΙ] 

.
 Σημειώσεις
Μην αφαιρείτε την μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
από τη βιντεοκάμερα ενώ προσθέτετε
ταινίες σε λίστα αναπαραγωγής. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη στο μέσο εγγραφής. Επίσης,
μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης κατά την
επεξεργασία ταινιών στην κάρτα μνήμης.
 Δεν μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες στη
λίστα αναπαραγωγής.

Συμβουλές
Μπορείτε να προσθέσετε έως 99 ταινίες στη
λίστα αναπαραγωγής.
Μπορείτε να προσθέσετε μια ταινία στη Λίστα
αναπαραγωγής, επιλέγοντας το
(OPTION).



GR
47
Αναπαραγωγή της λίστας
αναπαραγωγής
(MENU) 
 Επιλέξτε
[Εμφάν.λοιπών]  [ΛΙΣΤΑ
ΑΝΑΠΑΡ.] (στην κατηγορία
[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ]).
Επιλέξτε [ ΣΒΗΣΙΜΟ].
Για να διαγράψετε όλες τις ταινίες από
τη Λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε
[ ΣΒΗΣΙΜ ΟΛΩΝ]  [ΝΑΙ] 

.
[ΝΑΙ] 
Επιλέξτε την ταινία που θέλετε να
διαγράψετε από τη λίστα.
Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται με
ένα .

Εμφανίζονται οι ταινίες που
προστέθηκαν στη λίστα
αναπαραγωγής.
Πατήστε το LIGHT (σελ. 28) ενώ είναι
επιλεγμένη μια μικρογραφία για να
επιβεβαιώσετε την εικόνα. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
το
προηγούμενη οθόνη.
Επιλέξτε
.
 [ΝΑΙ] 

Συμβουλές
Ακόμη και εάν διαγράψετε μια ταινία από τη
λίστα αναπαραγωγής, η αρχική ταινία δεν
διαγράφεται.


 Επιλέξτε την ταινία που θέλετε να
αναπαραγάγετε.
Γίνεται αναπαραγωγή της λίστας
αναπαραγωγής από την επιλεγμένη
ταινία έως το τέλος και στη συνέχεια
γίνεται επιστροφή στην οθόνη της
λίστας αναπαραγωγής.
Για να διαγράψετε ταινίες που
δεν χρειάζεστε από τη λίστα
αναπαραγωγής
Επιλέξτε
(MENU)  [Εμφάν.
λοιπών]  [ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.] (στην
[ΕΠΕΞ]).
κατηγορία
GR
48
Για να αλλάξετε τη σειρά εντός της
λίστας αναπαραγωγής
Επιλέξτε
(MENU)  [Εμφάν.
λοιπών]  [ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.] (στην
[ΕΠΕΞ]).
κατηγορία
Επιλέξτε [ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ].
Επιλέξτε την ταινία που θέλετε να
μετακινήσετε.
Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται με
ένα .

Επιλέξτε την εικόνα στην οθόνη LCD για
να επιβεβαιώσετε την εικόνα. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
το
προηγούμενη οθόνη.
Επιλέξτε το
.
Επιλέξτε τον προορισμό με τα κουμπιά
/
.
Γραμμή προορισμού
Επιλέξτε
.
 [ΝΑΙ] 

Συμβουλές
Όταν επιλέγετε πολλαπλές ταινίες, οι ταινίες
μετακινούνται σύμφωνα με τη σειρά κατά την
οποία εμφανίζονται στη λίστα αναπαραγωγής.


Καλή χρήση της βιντεοκάμεράς σας
GR
49
Αποθήκευση εικόνων με εξωτερική συσκευή
Αποθήκευση εικόνων
σε εξωτερικά μέσα
αποθήκευσης (ΑΜΕΣΟ
ΑΝΤΙΓΡ.)


Μπορείτε να αποθηκεύσετε ταινίες
και φωτογραφίες σε εξωτερικά μέσα
αποθήκευσης (συσκευή αποθήκευσης USB)
όπως σε έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο.
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή εικόνων στη βιντεοκάμερα ή
σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής.


περίπτωση μέσων που χρησιμοποιούν το
σύστημα αρχείων FAT.
Δεν διασφαλίζεται η λειτουργία με κάθε
συνδεόμενη συσκευή.
Συνδέστε τη βιντεοκάμερα στην πρίζα
τοίχου χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται
(σελ. 14).
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών που
παρέχεται με το εξωτερικό μέσο αποθήκευσης.
Ανατρέξτε στη σελίδα υποστήριξης της Sony
για τη χώρα/την περιοχή σας, για λεπτομέρειες
σχετικά με τα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Συμβουλές
Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε εικόνες
που έχουν εγγραφεί σε εξωτερικό μέσο
χρησιμοποιώντας το λογισμικό "PMB" που
παρέχεται.


GR
50
 Σημειώσεις
 Για τη λειτουργία αυτή, απαιτείται το καλώδιο
μετατροπής USB VMC-UAM1 (πωλείται
χωριστά).
 Το καλώδιο μετατροπής USB VMC-UAM1
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες
χώρες/περιοχές.
 Δεν είναι δυνατή η χρήση των ακόλουθων
συσκευών ως εξωτερικών μέσων.
 μέσα με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 2 TB
 κανονικές μονάδες δίσκου όπως CD ή DVD
 μέσα συνδεδεμένα μέσω διανομέα USB
 μέσα με ενσωματωμένο διανομέα USB
 συσκευή ανάγνωσης καρτών
 Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η χρήση
εξωτερικών μέσων με λειτουργία
κωδικοποίησης.
 Το σύστημα αρχείων FAT είναι διαθέσιμο
για τη βιντεοκάμερά σας. Εάν το εξωτερικό
μέσο έχει διαμορφωθεί σε σύστημα αρχείων
NTFS κτλ., διαμορφώστε το εξωτερικό μέσο
στη βιντεοκάμερα πριν το χρησιμοποιήσετε.
Η οθόνη διαμόρφωσης εμφανίζεται
όταν συνδέσετε το εξωτερικό μέσο στη
βιντεοκάμερα. Η οθόνη διαμόρφωσης
ενδέχεται να εμφανιστεί ακόμα και στην
1
Συνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος
και το καλώδιο τροφοδοσίας
στην υποδοχή DC IN της
βιντεοκάμερας και στην πρίζα
του τοίχου.
2
Εάν το εξωτερικό μέσο
διαθέτει καλώδιο τροφοδοσίας
εναλλασσόμενου ρεύματος,
συνδέστε το στην πρίζα τοίχου.
3
Συνδέστε το καλώδιο μετατροπής
USB στο εξωτερικό μέσο.
4
Συνδέστε το καλώδιο μετατροπής
USB στην υποδοχή  (USB) της
βιντεοκάμερας.
Όταν εμφανιστεί η οθόνη [Δημιουργία
νέου αρχ.βάσης δεδομ.εικόνων.],
επιλέξτε [ΝΑΙ].
Καλώδιο μετατροπής USB
(πωλείται χωριστά)
5
Επιλέξτε [Αντιγραφή.] στην οθόνη
της βιντεοκάμερας.

6
Αυτή η οθόνη θα εμφανίζεται μόνο όταν
υπάρχουν νέες εγγεγραμμένες εικόνες.
Μετά την ολοκλήρωση της
λειτουργίας, επιλέξτε το
στην οθόνη της βιντεοκάμερας.
Όταν συνδέετε ένα εξωτερικό μέσο
αποθήκευσης
Οι εικόνες που έχουν αποθηκευτεί στο
εξωτερικό μέσο αποθήκευσης εμφανίζονται
στην οθόνη LCD. Τα κουμπιά προβολής
ταινιών και φωτογραφιών στην οθόνη
VISUAL INDEX αλλάζουν, όπως φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα.
Αποθήκευση εικόνων με εξωτερική συσκευή
DCR-SR15E/SR20E:
Είναι δυνατή η αποθήκευση ταινιών
και φωτογραφιών που βρίσκονται
στο εσωτερικό μέσο εγγραφής της
βιντεοκάμερας και που δεν έχουν
αποθηκευτεί ακόμα στο εξωτερικό
μέσο αποθήκευσης.
DCR-SX15E/SX20E:
Είναι δυνατή η αποθήκευση ταινιών
και φωτογραφιών που δεν έχουν
αποθηκευτεί ακόμα σε εξωτερικό μέσο
αποθήκευσης.
 Σημειώσεις
Οι αριθμοί των σκηνών που μπορείτε
να αποθηκεύσετε στο εξωτερικό μέσο
αποθήκευσης έχουν ως εξής.
Ταινίες: 9.999 ταινίες
Φωτογραφίες: 9.999 καρέ × 899 φάκελοι
Ο αριθμός των σκηνών ενδέχεται να είναι
μικρότερος ανάλογα με τον τύπο των εικόνων
που εγγράφονται.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις
μενού του εξωτερικού μέσου όπως
(MENU)
διαγραφή εικόνων. Επιλέξτε
 [Εμφάν.λοιπών] στην οθόνη VISUAL
INDEX.
Για αποθήκευση των επιθυμητών
ταινιών και φωτογραφιών
Μπορείτε, επίσης, να αποθηκεύσετε εικόνες
που έχουν εγγραφεί σε κάρτες μνήμης.
 Σημειώσεις
Δεν είναι δυνατή η αναζήτηση ή η αντιγραφή
φωτογραφιών που έχουν εγγραφεί στην κάρτα
μνήμης κατά ημερομηνία εγγραφής.

Επιλέξτε [Αναπαραγωγή χωρίς
αντιγραφή.] στο βήμα 5 παραπάνω.
Εμφανίζεται η οθόνη VISUAL INDEX
του εξωτερικού μέσου.
GR
51
Επιλέξτε
(MENU)  [Εμφάν.
λοιπών]  [ΜΟΝΤΑΖ ΤΑΙΝΙΑΣ]
(κατά την επιλογή ταινιών)/[ΑΝΤΙΓ.
ΦΩΤΟΓΡ] (κατά την επιλογή
φωτογραφιών).
Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη για να
επιλέξετε το μέσο εγγραφής (DCRSR15E/SR20E) και τις μεθόδους
επιλογής εικόνας.
Αφού επιλέξετε το στοιχείο [ΜΟΝΤΑΖ
με επιλογή], επιλέξτε την εικόνα που
θέλετε να αποθηκεύσετε.
Εμφανίζεται η ένδειξη .

Αφού επιλέξετε το στοιχείο [ΜΟΝΤΑΖ
ανά ημερ.], επιλέξτε την ημερομηνία
των εικόνων στις οποίες πρόκειται
να πραγματοποιήσετε μοντάζ,
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
/
, στη συνέχεια, επιλέξτε το
και μεταβείτε στο βήμα .
Για αναπαραγωγή εικόνων που είναι
αποθηκευμένες στο εξωτερικό μέσο
αποθήκευσης στη βιντεοκάμερα
Επιλέξτε [Αναπαραγωγή χωρίς
αντιγραφή.] στο βήμα 5 παραπάνω.
Εμφανίζεται η οθόνη VISUAL INDEX
του εξωτερικού μέσου.
Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή της
εικόνας (σελ. 30).

Μπορείτε επίσης να προβάλετε εικόνες σε
μια τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη με
τη βιντεοκάμερα (σελ. 36).
 Σημειώσεις
Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση του Ευρετηρίου
ημερομηνιών των φωτογραφιών.
 Εάν η βιντεοκάμερα δεν αναγνωρίζει το
εξωτερικό μέσο, δοκιμάστε να εκτελέσετε τις
ακόλουθες ενέργειες.
 Συνδέστε ξανά το καλώδιο μετασχηματιστή
USB στη βιντεοκάμερα
 Εάν το εξωτερικό μέσο διαθέτει καλώδιο
τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος,
συνδέστε το στην πρίζα τοίχου

Για τερματισμό της σύνδεσης του
εξωτερικού μέσου αποθήκευσης
Υπολειπόμενη χωρητικότητα
εξωτερικού μέσου αποθήκευσης


Πατήστε το LIGHT (σελ. 28) ενώ είναι
επιλεγμένη μια μικρογραφία για να
επιβεβαιώσετε την εικόνα. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
το
προηγούμενη οθόνη.
Επιλέγοντας μια ημερομηνία, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναζήτηση εικόνων
βάσει ημερομηνίας.
Επιλέξτε
 [ΝΑΙ] 
οθόνη της βιντεοκάμερας.
GR
52
στην
Επιλέξτε το
στην οθόνη VISUAL
INDEX του εξωτερικού μέσου.
Αποσυνδέστε το καλώδιο μετατροπής
USB.
Δημιουργία δίσκου με
συσκευή εγγραφής
DVD
Δημιουργία δίσκου με την ειδική
συσκευή εγγραφής DVD, DVDirect
Express
Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δίσκο
ή να αναπαραγάγετε τις εικόνες ενός
δημιουργημένου δίσκου χρησιμοποιώντας
την ειδική συσκευή εγγραφής DVD,
DVDirect Express (πωλείται χωριστά).
Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο οδηγιών
που παρέχεται μαζί με τη συσκευή
εγγραφής DVD.
 Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και συνδέστε τη συσκευή
εγγραφής DVD στην υποδοχή
 (USB) της βιντεοκάμερας με
το καλώδιο USB της συσκευής
εγγραφής DVD.
 Τοποθετήστε έναν καινούργιο
δίσκο στη συσκευή εγγραφής
DVD και κλείστε τη θήκη του
δίσκου.
 Συνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος
και το καλώδιο τροφοδοσίας
στην υποδοχή DC IN της
βιντεοκάμερας και στην πρίζα
του τοίχου (σελ. 14).
Εμφανίζεται η οθόνη [ΕΓΓΡ.ΔΙΣΚΟΥ].
(DISC BURN) στη
 Πατήστε
συσκευή εγγραφής DVD.
Αποθήκευση εικόνων με εξωτερική συσκευή
 Σημειώσεις
 Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας στην πρίζα του
τοίχου χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται για
αυτή τη λειτουργία (σελ. 14).
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο
καινούριους δίσκους των παρακάτω τύπων:
 DVD-R 12cm
 DVD+R 12cm
 Η συσκευή δεν υποστηρίζει δίσκους διπλής
επίστρωσης.
 Σε αυτή την ενότητα, το DVDirect Express
αναφέρεται ως "συσκευή εγγραφής DVD".
Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί σε
εσωτερικό μέσο εγγραφής και που δεν
έχουν αποθηκευτεί ακόμα σε άλλους
δίσκους, θα εγγραφούν στο δίσκο
(DCR-SR15E/SR20E).
Οι ταινίες που δεν έχουν αποθηκευτεί
ακόμα σε άλλους δίσκους, θα
εγγραφούν στο δίσκο (DCR-SX15E/
SX20E).
 Επαναλάβετε τα βήματα 3 και
4 όταν το συνολικό μέγεθος
μνήμης των ταινιών που θα
εγγράψετε υπερβαίνει αυτό του
δίσκου.
GR
53
 [ΤΕΛ] 
 Επιλέξτε
[ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΟΥ] στην οθόνη.
Αφαιρέστε το δίσκο όταν ολοκληρωθεί
η λειτουργία.
στην οθόνη και,
 Επιλέξτε το
στη συνέχεια, αποσυνδέστε το
καλώδιο USB.
Για να προσαρμόσετε έναν δίσκο με τη
λειτουργία ΕΠΙΛ.ΕΓΓΡ.ΔΙΣΚΟΥ
Εκτελέστε αυτή τη λειτουργία στις
παρακάτω περιπτώσεις:

Επιλέγοντας μια ημερομηνία, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναζήτηση εικόνων
βάσει ημερομηνίας.
Επιλέξτε

 [ΝΑΙ] στην οθόνη.
Για να δημιουργήσετε έναν άλλο δίσκο με
το ίδιο περιεχόμενο, τοποθετήστε έναν
νέο δίσκο και επιλέξτε [ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΙΔΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ].
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία,
επιλέξτε [ΕΞΟΔΟΣ]  [ΤΕΛ] στην
οθόνη.
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη
βιντεοκάμερα.
Για την αναπαραγωγή ενός δίσκου στη
συσκευή εγγραφής DVD
 Κατά
το μοντάζ μιας επιθυμητής εικόνας
τη δημιουργία πολλαπλών αντιγράφων
του ίδιου δίσκου
 Κατά το μοντάζ εικόνων στην κάρτα μνήμης
(DCR-SR15E/SR20E)
 Κατά
Επιλέξτε [ΕΠΙΛ.ΕΓΓΡ.ΔΙΣΚΟΥ] στην
οθόνη στον βήμα 4.
Επιλέξτε το μέσο εγγραφής που περιέχει
την ταινία ή τις ταινίες που θέλετε να
αποθηκεύσετε (DCR-SR15E/SR20E).
Επιλέξτε την ταινία που θέλετε να
εγγράψετε στο δίσκο.
Εμφανίζεται η ένδειξη .
Συνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος και το
καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή
DC IN της βιντεοκάμερας και στην
πρίζα του τοίχου (σελ. 14).
Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και συνδέστε τη συσκευή εγγραφής
DVD στην υποδοχή  (USB) της
βιντεοκάμερας με το καλώδιο USB της
συσκευής εγγραφής DVD.

Υπολειπόμενη χωρητικότητα δίσκου

GR
54
Πατήστε το LIGHT (σελ. 28) ενώ είναι
επιλεγμένη μια μικρογραφία για να
επιβεβαιώσετε την εικόνα. Επιλέξτε
για να επιστρέψετε στην
το
προηγούμενη οθόνη.
Μπορείτε να αναπαράγετε ταινίες στην
οθόνη της τηλεόρασης συνδέοντας τη
βιντεοκάμερα με μια τηλεόραση (σελ. 36).
Τοποθετήστε ένα δίσκο που έχετε
δημιουργήσει στη συσκευή εγγραφής
DVD.
Οι ταινίες που περιλαμβάνει ο δίσκος
εμφανίζονται ως VISUAL INDEX στην
οθόνη.
Πατήστε το κουμπί αναπαραγωγής στη
συσκευή εγγραφής DVD.


Μπορείτε επίσης να κάνετε τους
χειρισμούς από την οθόνη.
Επιλέξτε [ΤΕΛ]  [ΕΞΑΓΩΓΗ
ΔΙΣΚΟΥ] στην οθόνη και αφαιρέστε το
δίσκο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
και αποσυνδέστε το
Επιλέξτε το
καλώδιο USB.
Συμβουλές
Εάν το συνολικό μέγεθος των ταινιών που
θέλετε να εγγράψετε με τη λειτουργία DISC
BURN υπερβαίνει τη χωρητικότητα του
δίσκου, η δημιουργία του δίσκου θα διακοπεί
όταν φτάσει στο όριο του δίσκου. Η τελευταία
ταινία στο δίσκο ενδέχεται να μην εγγραφεί
ολόκληρη.
Ο χρόνος δημιουργίας δίσκου για το μοντάζ
ταινιών στο όριο του δίσκου είναι περίπου
20 έως 60 λεπτά. Ενδέχεται να διαρκέσει
περισσότερο ανάλογα με τη λειτουργία
εγγραφής ή τον αριθμό των σκηνών.
Δημιουργία δίσκου με συσκευή
εγγραφής DVD κλπ., εκτός από
DVDirect Express
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ταινίες σε ένα
δίσκο συνδέοντας τη βιντεοκάμερα σε
συσκευές δημιουργίας δίσκων, όπως μια
συσκευή εγγραφής DVD της Sony εκτός
από DVDirect Express, με το καλώδιο USB.
Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια οδηγιών
που παρέχονται με τις συσκευές που θέλετε
να συνδέσετε.
 Σημειώσεις
Η συσκευή εγγραφής DVD της Sony
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες
χώρες/περιοχές.
 Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας στην πρίζα του
τοίχου χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται για
αυτή τη λειτουργία (σελ. 14).

Αποθήκευση εικόνων με εξωτερική συσκευή
 Σημειώσεις
Κατά τη δημιουργία ενός δίσκου, αποφεύγετε
τις παρακάτω ενέργειες.
 Μην απενεργοποιείτε τη βιντεοκάμερα
 Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ή το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
 Μην εκθέτετε τη βιντεοκάμερα σε μηχανικούς
κραδασμούς ή δονήσεις
 Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης από τη
βιντεοκάμερα
 Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του δίσκου
για να βεβαιωθείτε ότι το μοντάζ εκτελέστηκε
κανονικά πριν διαγράψετε τις ταινίες από τη
βιντεοκάμερα.
 Εάν στην οθόνη εμφανιστούν οι ενδείξεις
[Αποτυχία.] ή [Αποτυχία ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΔΙΣΚΟΥ.] τοποθετήστε έναν άλλο δίσκο στη
συσκευή εγγραφής DVD και εκτελέστε ξανά τη
λειτουργία DISC BURN.

Αν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
δημιουργημένων δίσκων σε κάποια
συσκευή αναπαραγωγής DVD, συνδέστε τη
βιντεοκάμερα στη συσκευή εγγραφής DVD και,
στη συνέχεια, πραγματοποιήστε αναπαραγωγή.



 Συνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος
και το καλώδιο τροφοδοσίας
στην υποδοχή DC IN της
βιντεοκάμερας και στην πρίζα
του τοίχου (σελ. 14).
GR
55
 Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και συνδέστε μια συσκευή
εγγραφής DVD, κτλ. στην
υποδοχή  (USB) της
βιντεοκάμερας με το καλώδιο
USB (παρέχεται).
 Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία,
επιλέξτε [ΤΕΛ]  [ΝΑΙ] στην
οθόνη της βιντεοκάμερας.
 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
Δημιουργία δίσκου με συσκευή
εγγραφής κλπ.
Η οθόνη [ΕΠΙΛΟΓΗ USB] εμφανίζεται
στην οθόνη της βιντεοκάμερας.

Εάν δεν εμφανιστεί η οθόνη [ΕΠΙΛΟΓΗ
(MENU) 
USB], επιλέξτε
[Εμφάν.λοιπών]  [ΣΥΝΔΕΣΗ USB]
(στην κατηγορία [ΛΟΙΠΑ]).
 Επιλέξτε το μέσο εγγραφής που
περιέχει τις εικόνες στην οθόνη
της βιντεοκάμερας.
[ ΣΥΝΔΕΣΗ USB]: Εσωτερικός
σκληρός δίσκος
[ ΣΥΝΔΕΣΗ USB]: Κάρτα μνήμης

Τα μέσα εγγραφής που εμφανίζονται
διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
 Πραγματοποιήστε εγγραφή
των ταινιών στη συνδεδεμένη
συσκευή.

GR
56
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε επίσης στα
εγχειρίδια οδηγιών που παρέχονται με τη
συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
Μπορείτε να κάνετε μοντάζ εικόνων
που αναπαράγονται στη βιντεοκάμερα
σε δίσκο ή βιντεοκασέτα, εάν συνδέσετε
τη βιντεοκάμερα σε συσκευή εγγραφής
δίσκων, συσκευή εγγραφής DVD της Sony
κλπ., εκτός από DVDirect Express, με
το καλώδιο σύνδεσης A/V (παρέχεται).
Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια οδηγιών
που παρέχονται με τις συσκευές που θέλετε
να συνδέσετε.
 Σημειώσεις
Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας στην πρίζα του
τοίχου χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται για
αυτή τη λειτουργία (σελ. 14).
 Η συσκευή εγγραφής DVD της Sony
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες
χώρες/περιοχές.

Υποδοχή A/V OUT
 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
στη βιντεοκάμερα και εκτελέστε
εγγραφή στη συσκευή εγγραφής.

Είσοδος
VIDEO
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στα εγχειρίδια οδηγιών που παρέχονται με
τη συσκευή εγγραφής.
 Όταν ολοκληρωθεί το μοντάζ,
σταματήστε τη συσκευή εγγραφής
και στη συνέχεια τη βιντεοκάμερα.
(Κίτρινο)
(Λευκό)
 Σημειώσεις
Επειδή το μοντάζ πραγματοποιείται μέσω
αναλογικής μεταφοράς δεδομένων, η ποιότητα
των εικόνων ενδέχεται να αλλοιωθεί.
 Για να αποκρύψετε τις ενδείξεις οθόνης (όπως
το μετρητή κτλ.) στην οθόνη της συνδεδεμένης
(MENU) 
συσκευής, επιλέξτε
[Εμφάν.λοιπών]  [ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ] (στην
[ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]) 
κατηγορία
[ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ]  [ΠΡΟΒΟΛ LCD] (η

προεπιλεγμένη ρύθμιση) 
.

 Για να εγγράψετε την ημερομηνία/την ώρα
ή τα δεδομένα ρύθμισης της βιντεοκάμερας,
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών]
επιλέξτε
 [ΡΥΘ.ΑΝΑΠΑΡ.] (στην κατηγορία
[ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ])  [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ]

 μια επιθυμητή ρύθμιση 
. Επιπλέον, επιλέξτε
(MENU)

 [Εμφάν.λοιπών]  [ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ] (στην
[ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]) 
κατηγορία
[ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ]  [V-OUT/LCD] 

.

 Όταν το μέγεθος της οθόνης των συσκευών
προβολής (τηλεόραση κλπ.) είναι 4:3, επιλέξτε
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών]  [ΡΥΘΜ.
[ΓΕΝΙΚΕΣ
ΕΞΟΔΟΥ] (στην κατηγορία
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ])  [ΤΥΠΟΣ TV]  [4:3] 


.

AUDIO
(Κόκκινο)
 Τοποθετήστε το μέσο εγγραφής
στη συσκευή εγγραφής.

Εάν η συσκευή εγγραφής έχει επιλογέα
εισόδου, ρυθμίστε τον σε λειτουργία
εισόδου.
 Συνδέστε τη βιντεοκάμερα στη
συσκευή εγγραφής (συσκευή
εγγραφής δίσκων κτλ.) με
το καλώδιο σύνδεσης A/V
(παρέχεται).

Συνδέστε τη βιντεοκάμερα στις υποδοχές
εισόδου της συσκευής εγγραφής.
Αποθήκευση εικόνων με εξωτερική συσκευή
Ροή σήματος
GR
57

GR
58
Όταν συνδέετε μονοφωνική συσκευή, συνδέστε
το κίτρινο βύσμα του καλωδίου σύνδεσης
A/V στην υποδοχή εισόδου βίντεο και το λευκό
(αριστερό κανάλι) ή το κόκκινο (δεξιό κανάλι)
βύσμα στην υποδοχή εισόδου ήχου της συσκευής.
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
Χρήση των μενού
Από τα μενού μπορείτε να εκτελέσετε χρήσιμες λειτουργίες και να αλλάξετε διάφορες
ρυθμίσεις. Αν χρησιμοποιήσετε κατάλληλα τις λειτουργίες των μενού, μπορείτε να
απολαύσετε τη χρήση της βιντεοκάμερας.
Η βιντεοκάμερα διαθέτει διάφορα στοιχεία μενού που χωρίζονται σε οκτώ κατηγορίες μενού.
ΜΗ ΑΥΤ.ΡΥΘΜΙΣ. (Στοιχεία ρύθμισης για συνθήκες σκηνής)  σελ. 64
ΡΥΘ.ΛΗΨΗΣ (Στοιχεία για προσαρμοσμένη λήψη)  σελ. 67
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ (Στοιχεία για την εγγραφή φωτογραφιών)  σελ. 70
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (Στοιχεία για αναπαραγωγή)  σελ. 71
ΕΠΕΞ (Στοιχεία για επεξεργασία)  σελ. 72
ΛΟΙΠΑ (Στοιχεία για άλλες ρυθμίσεις)  σελ. 72
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ (Στοιχεία για τα μέσα εγγραφής)  σελ. 73
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Άλλα στοιχεία ρύθμισης)  σελ. 74
Χειρισμός των μενού
Πολυ-επιλογέας

Προσαρμογή της βιντεοκάμερας

Επιλέξτε με τα /// και πατήστε το κέντρο του πολυ-επιλογέα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Ένα πορτοκαλί πλαίσιο εμφανίζεται στην επιλεγμένη εικόνα.
: Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του μενού.
/
: Η λίστα μενού μετακινείται από κατηγορία σε κατηγορία.
/
: Η λίστα μενού μετακινείται κατά 4 στοιχεία.
: Για να επιστρέψετε στην επιλογή ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ.
GR
59
Επιλέξτε το
.
Επιλέξτε [Εμφάν.λοιπών] στην οθόνη ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ.

Ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα για λεπτομέρειες σχετικά με την οθόνη ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ.
Επιλέξτε το στοιχείο μενού που θέλετε να αλλάξετε.
.
Αφού αλλάξετε τη ρύθμιση, επιλέξτε το
.
Για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του μενού, επιλέξτε το
Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού, επιλέξτε το

Η ένδειξη
.
ενδέχεται να μην εμφανίζεται ανάλογα με το στοιχείο μενού.
 Σημειώσεις
Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ρύθμιση ορισμένων στοιχείων μενού, ανάλογα με τις συνθήκες
εγγραφής ή αναπαραγωγής.
 Τα στοιχεία μενού ή οι ρυθμίσεις με γκρι χρώμα δεν είναι διαθέσιμες.

Συμβουλές
Ανάλογα με τα στοιχεία μενού που αλλάζουν, η βιντεοκάμερα εναλλάσσει τις λειτουργίες αναπαραγωγής
και εγγραφής (ταινία/φωτογραφία).


Χρήση του στοιχείου ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα πιο εύκολα τα στοιχεία μενού, καταχωρώντας τα
στοιχεία μενού που χρησιμοποιείτε συχνότερα στην επιλογή ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ. Μπορείτε
να καταχωρήσετε έως 6 στοιχεία μενού σε κάθε επιλογή ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ των λειτουργιών
ΤΑΙΝΙΑ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ και ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.
Παράδειγμα: διαγραφή [ΕΣΤΙΑΣΗ] και καταχώρηση [
GR
60
Επιλέξτε το
.
Επιλέξτε [Ρ.ΤΟΥ ΜΕΝ.ΜΟΥ].
Επιλέξτε [ΤΑΙΝΙΑ].
Επιλέξτε [ΕΣΤΙΑΣΗ].
.
Επιλέξτε το
FADER]
Επιλέξτε [ FADER] (στην κατηγορία
[ΜΗ ΑΥΤ.ΡΥΘΜΙΣ.]).
.
Όταν εμφανιστεί η επιλογή ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ, επιλέξτε το
Επαναλάβετε τα ίδια παραπάνω βήματα για να καταχωρήσετε στοιχεία μενού στην επιλογή
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ και να απολαύσετε τη χρήση της "Handycam".
Συμβουλές
Όταν συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, εμφανίζεται το αποκλειστικό μενού ΤΟ ΜΕΝΟΥ
ΜΟΥ.


Χρήση του
OPTION MENU
Το OPTION MENU εμφανίζεται όπως το αναδυόμενο παράθυρο που εμφανίζεται σε έναν
στο κάτω
υπολογιστή όταν κάνετε δεξιό κλικ με το ποντίκι. Όταν εμφανιστεί η ένδειξη
δεξιό τμήμα της οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το OPTION MENU. Αν επιλέξετε το
, θα εμφανιστούν τα σχετικά στοιχεία μενού που μπορείτε να αλλάξετε.
Στοιχείο μενού
Καρτέλα
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
Επιλέξτε το
(OPTION).
Επιλέξτε την επιθυμητή καρτέλα  το στοιχείο για να αλλάξετε τη ρύθμιση.
.
Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, επιλέξτε το
 Σημειώσεις
Τα στοιχεία μενού ή οι ρυθμίσεις με γκρι χρώμα δεν είναι διαθέσιμες.
 Όταν το στοιχείο που θέλετε δεν εμφανίζεται στην οθόνη, επιλέξτε μια άλλη καρτέλα. (Ενδέχεται να μην
υπάρχει καμία καρτέλα.)
 Οι καρτέλες και τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη εξαρτώνται από την κατάσταση εγγραφής/
αναπαραγωγής της βιντεοκάμερας εκείνη τη στιγμή.

GR
61
Λίστες μενού
Κατηγορία (ΜΗ ΑΥΤ.ΡΥΘΜΙΣ.)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ
FADER
ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
TELE MACRO
64
64
65
66
66
67
Κατηγορία (ΡΥΘ.ΛΗΨΗΣ)
ΛΕΙΤ ΕΓΓ
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ
STEADYSHOT
ΑΥΤ.ΑΡΓΟ ΚΛΕ.
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΡΥΘΜ.ΕΓΓΡ.ΗΧΟΥ
ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ
27
67
68
68
68
68
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.
69
ΆΛΛ.ΡΥΘΜ.ΕΓΓΡ.
ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ
69
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ.
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡ.*1 *2
ΜΟΝΤΑΖ ΤΑΙΝΙΑΣ*1
ΜΟΝΤΑΖ με επιλογή
42
43
44
ΜΟΝΤΑΖ ανά ημερ.
44
ΜΟΝΤΑΖ ΟΛΩΝ
44
ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤΟΓΡ*1
ΑΝΤΙΓΡ.ανά επιλ.
46
ΑΝΤΙΓΡ.ανά ημερ.
46
ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
47
ΠΡΟΣΘ.ανά ημ.
47
ΣΒΗΣΙΜΟ
48
ΣΒΗΣΙΜ ΟΛΩΝ
48
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
48
Κατηγορία (ΛΟΙΠΑ)
69
ΣΥΝΔΕΣΗ USB
ΣΥΝΔΕΣΗ USB*1
55
ΣΥΝΔΕΣΗ USB
Κατηγορία (ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ)
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤ
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ
ΑΡΙΘ ΑΡΧΕΙΟΥ
70
70
70
Κατηγορία (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ)
30
33
ΕΞΕΛ.ΤΑΙΝΙΑΣ
34
ΠΡΟΣΩΠΟ
34
48
71
Κατηγορία (ΕΠΕΞ)
GR
62
Οδηγός Χρήσης
ΠΛΗΡ.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
72
Κατηγορία (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ*1
ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ
VISUAL INDEX
ΠΡΟΒ.ΕΙΚΟΝΩΝ
ΕΥΡΕΤ.ΗΜ/ΝΙΩΝ
ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡ.
ΡΥΘ.ΑΝΑΠΑΡ.
ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ
55
ΕΓΓΡ.ΔΙΣΚΟΥ
ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.
ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ
ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ
HDD*1
ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.
HDD*1
ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ
18
19
73
73
73
81, 84
81, 84
Κατηγορία (ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
38
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
38
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
40
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
40
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ.
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
31, 74
ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ
74
ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD
74
ΕΠ. ΦΩΤ. LCD
74
ΧΡΩΜΑ LCD
75
ΡΥΘ.ΟΘΟΝΗΣ
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ
ΤΥΠΟΣ TV
75
36
ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ
75
ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ.
ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
15
ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
75
ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ
75
ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.
75
ΡΥΘΜΙΣ.ΕΝΕΡΓΟΠ.
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ
76
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙΔ
76
ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ*1
76
*1 DCR-SR15E/SR20E
*2 DCR-SX20E
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
GR
63
ΜΗ ΑΥΤ.ΡΥΘΜΙΣ.
(Στοιχεία ρύθμισης για
συνθήκες σκηνής)
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των
μενού" (σελ. 59) σχετικά με τη λειτουργία.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σημειώνονται
με .
Μπορείτε να εγγράψετε εικόνες
αποτελεσματικά σε διάφορες συνθήκες.
 ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Εγγράφει εικόνες με μέση ποιότητα εικόνας
χωρίς τη λειτουργία [ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ].
ΗΜΙΦΩΣ* ( )
Διατηρεί την
ατμόσφαιρα ημίφωτος
του απομακρυσμένου
περιβάλλοντος κατά τις
λήψεις σκηνών σε ημίφως.
ΚΕΡΙ ( )
Διατηρεί την ατμόσφαιρα
μια σκηνής υπό το φως των
κεριών.
)
Αναπαράγει την ατμόσφαιρα
σκηνών, όπως η ανατολή ή
η δύση.
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ* ( )
Υπέροχη λήψη βεγγαλικών.
ΤΟΠΙΟ* (
)
Κάνει λήψη με ευκρίνεια
αντικειμένων σε μεγάλη
απόσταση. Με αυτή τη
ρύθμιση, η βιντεοκάμερα
δεν εστιάζει στο γυαλί ή
στο μεταλλικό πλέγμα
των παραθύρων ανάμεσα
στη βιντεοκάμερα και το
αντικείμενο.
GR
64
Τονίζει το θέμα, όπως
πρόσωπα ή λουλούδια,
δημιουργώντας ένα απαλό
φόντο.
ΦΩΤΙΣΜ.ΣΠΟΤ** ( )
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ/ΔΥΣΗ* (
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ (Απαλό
πορτραίτο) ( )
Αποτρέπει την εμφάνιση
των προσώπων των ατόμων
με υπερβολικά λευκό χρώμα
όταν τα αντικείμενα της
εικόνας φωτίζονται από
δυνατό φως.
ΑΘΛΗΜΑΤΑ** ( )
Ελαχιστοποιεί το κούνημα
κατά τη λήψη θεμάτων που
κινούνται γρήγορα.
ΠΑΡΑΛΙΑ** (
)
Λήψη μπλε χρώματος της
θάλασσας ή λίμνης.
ΧΙΟΝΙ** ( )
Φωτεινές φωτογραφίες
λευκού τοπίου.
* Έχει ρυθμιστεί να εστιάζει μόνο σε αντικείμενα
που βρίσκονται μακριά.
** Έχει ρυθμιστεί να μην εστιάζει σε αντικείμενα
που βρίσκονται κοντά.
 Σημειώσεις
 Εάν επιλέξετε [ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ], η
ρύθμιση [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ] ακυρώνεται.
FADER
Μπορείτε να εγγράψετε μια μετάβαση
με την προσθήκη των παρακάτω εφέ στο
διάστημα μεταξύ σκηνών.
Επιλέξτε το επιθυμητό εφέ στις λειτουργίες
[ΑΝΑΜΟΝ] (βαθμιαία εμφάνιση) ή
[ΕΓΓΡΑΦ] (βαθμιαία απόκρυψη).
 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ( )
Δεν χρησιμοποιείται εφέ.
Η ισορροπία λευκού προσαρμόζεται ώστε
να είναι κατάλληλη για τις ακόλουθες
συνθήκες εγγραφής:
 Σε εξωτερικούς χώρους
 Για νυχτερινές λήψεις, πινακίδες νέον και
πυροτεχνήματα
 Στην ανατολή του ηλίου ή το
ηλιοβασίλεμα
 Υπό το φως λαμπτήρων φθορισμού
λευκού φωτός
ΕΞΑΣΘ ΛΕΥΚΟΥ
Βαθμιαία εμφάνιση/απόκρυψη με λευκό εφέ.
Απόκρυψη
Εμφάνιση
ΕΞΑΣΘ ΜΑΥΡΟΥ
Βαθμιαία εμφάνιση/απόκρυψη με μαύρο εφέ.
Απόκρυψη
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ()
Εμφάνιση
Η ισορροπία λευκού προσαρμόζεται ώστε
να είναι κατάλληλη για τις ακόλουθες
συνθήκες εγγραφής:
 Σε εσωτερικούς χώρους
 Σε πάρτι ή στούντιο όπου οι συνθήκες
φωτισμού αλλάζουν γρήγορα
 Υπό το φως λαμπτήρων βίντεο σε
στούντιο ή λαμπτήρων νατρίου ή
έγχρωμων λαμπτήρων πυρακτώσεως
Για να ακυρώσετε τη βαθμιαία εμφάνιση/
απόκρυψη πριν από την έναρξη της
λειτουργίας, επιλέξτε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
Συμβουλές
Εάν πατήσετε START/STOP, η ρύθμιση
ακυρώνεται.
Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε ταινίες
που έχουν εγγραφεί με τη λειτουργία [ΕΞΑΣΘ
ΜΑΥΡΟΥ] στην οθόνη VISUAL INDEX.



1 ΠΑΤΗΜΑ (
)
ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ (Ισορροπία
λευκού)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία των
χρωμάτων σε σχέση με τη φωτεινότητα του
περιβάλλοντος εγγραφής.
 Σημειώσεις
Στη ρύθμιση [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ] επιλέξτε
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ] ή προσαρμόστε το χρώμα στη
ρύθμιση [1 ΠΑΤΗΜΑ] κάτω από λαμπτήρες
φθορισμού λευκού ή ψυχρού λευκού φωτός.
 Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση [1 ΠΑΤΗΜΑ],
συνεχίστε να καδράρετε λευκά αντικείμενα,
αναβοσβήνει γρήγορα.
όσο η ένδειξη
 Η ένδειξη
αναβοσβήνει αργά εάν δεν
μπορεί να ρυθμιστεί η λειτουργία
[1 ΠΑΤΗΜΑ].
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
Η ισορροπία λευκού θα ρυθμιστεί σύμφωνα
με το φως του περιβάλλοντος.
Επιλέξτε [1 ΠΑΤΗΜΑ].
Καδράρετε ένα λευκό αντικείμενο, όπως
ένα κομμάτι χαρτί, για να δημιουργήσετε
στην οθόνη τις ίδιες συνθήκες φωτισμού
στις οποίες θα εγγράψετε το θέμα.
Επιλέξτε [
].
αναβοσβήνει γρήγορα.
Η ένδειξη
Όταν η ισορροπία λευκού ρυθμιστεί και
αποθηκευτεί στη μνήμη, η ένδειξη σταματά
να αναβοσβήνει.

 ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Η ισορροπία λευκού ρυθμίζεται αυτόματα.
GR
65


Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [1 ΠΑΤΗΜΑ],
συνεχίζει να αναβοσβήνει
εάν η ένδειξη
, ορίστε το
αφού επιλέξετε το
στοιχείο [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ] στην επιλογή
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ].
Εάν επιλέξετε [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ], στη
ρύθμιση [ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ] επιλέγεται
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ].
Συμβουλές
Εάν αλλάξατε την μπαταρία ενώ ήταν
επιλεγμένη η ρύθμιση [ΑΥΤΟΜΑΤΗ] ή εάν
χρησιμοποιήσατε τη βιντεοκάμερα σε εξωτερικό
χώρο μετά από χρήση σε εσωτερικό χώρο (ή το
αντίστροφο), στρέψτε τη βιντεοκάμερα προς
ένα κοντινό λευκό αντικείμενο για περίπου
10 δευτερόλεπτα για να πετύχετε καλύτερη
ρύθμιση της ισορροπίας χρωμάτων.
Όταν η ισορροπία λευκού έχει ρυθμιστεί με
τη λειτουργία [1 ΠΑΤΗΜΑ], εάν αλλάξουν
οι συνθήκες φωτισμού π.χ. όταν βγάζετε τη
βιντεοκάμερα έξω από εσωτερικό χώρο ή
το αντίστροφο, πρέπει να επαναλάβετε τη
διαδικασία [1 ΠΑΤΗΜΑ] για να ρυθμίσετε
ξανά την ισορροπία λευκού.
ΕΣΤΙΑΣΗ
Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση
χειροκίνητα. Μπορείτε να επιλέξετε αυτήν
τη λειτουργία όταν θέλετε σκόπιμα να
εστιάσετε σε ένα συγκεκριμένο θέμα.



ΕΚΘΕΣΗ
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα
μιας εικόνας χειροκίνητα. Ρυθμίστε τη
φωτεινότητα, όταν το θέμα είναι πολύ
φωτεινό ή πολύ σκοτεινό.
Επιλέξτε το
(κοντινό θέμα)/
(μακρινό θέμα) για να ρυθμίσετε την
εστίαση.
Για να ρυθμίσετε αυτόματα την εστίαση,
επιλέξτε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ].
 Σημειώσεις
Όταν στη ρύθμιση [ΕΣΤΙΑΣΗ] επιλέγετε
[ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ], εμφανίζεται η ένδειξη .
 Η ελάχιστη δυνατή απόσταση μεταξύ της
βιντεοκάμερας και του αντικειμένου για
τη διατήρηση της ευκρινούς εστίασης είναι
περίπου 1 cm για την ευρεία οθόνη και περίπου
150 cm για τον τηλεφακό.


Επιλέξτε το
/
για να ρυθμίσετε
τη φωτεινότητα.
Για να ρυθμίσετε αυτόματα την έκθεση,
επιλέξτε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ].
GR
66
Συμβουλές
Η ένδειξη εμφανίζεται όταν δεν μπορείτε να
ρυθμίσετε την εστίαση πιο κοντά και η ένδειξη
εμφανίζεται όταν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε
την εστίαση πιο μακριά.
Μπορείτε να εστιάσετε πιο εύκολα στο θέμα
εάν μετακινήσετε το μοχλό ζουμ προς το T
(τηλεφακός) για να ρυθμίσετε την εστίαση και
στη συνέχεια προς το W (ευρεία οθόνη) για
να ρυθμίσετε το ζουμ για εγγραφή. Για κοντινή
λήψη ενός θέματος, μετακινήστε το μοχλό ζουμ
προς το W (ευρεία οθόνη) και στη συνέχεια
ρυθμίστε την εστίαση.


ΡΥΘ.ΛΗΨΗΣ

Οι πληροφορίες εστιακής απόστασης (η
απόσταση στην οποία εστιάζεται το θέμα
και η οποία χρησιμοποιείται ως οδηγός όταν
είναι σκοτάδι και η εστίαση είναι δύσκολη)
εμφανίζονται για μερικά δευτερόλεπτα στις
παρακάτω περιπτώσεις.
 Όταν η λειτουργία εστίασης αλλάζει από
αυτόματη σε χειροκίνητη
 Όταν ρυθμίζετε την εστίαση χειροκίνητα
TELE MACRO
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για τη
βιντεοσκόπηση μικρών αντικειμένων,
όπως λουλουδιών ή εντόμων. Μπορείτε
να θαμπώσετε το φόντο ώστε το θέμα να
ξεχωρίζει με μεγαλύτερη ευκρίνεια.
 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Ακυρώνει την επιλογή TELE MACRO. (Η
λειτουργία TELE MACRO επίσης ακυρώνεται
όταν μετακινήσετε το μοχλό ζουμ στην
πλευρά W).
(Στοιχεία για προσαρμοσμένη
λήψη)
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των
μενού" (σελ. 59) σχετικά με τη λειτουργία.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σημειώνονται
με .
ΛΕΙΤ ΕΓΓ (Λειτουργία
εγγραφής)
Ανατρέξτε στη σελίδα 27.
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ
Μπορείτε να εμφανίσετε το πλαίσιο και να
ελέγξετε εάν το θέμα σας είναι οριζόντιο ή
κατακόρυφο.
Το πλαίσιο δεν εγγράφεται.
 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Δεν εμφανίζεται ο οδηγός καρέ.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ ( )
Εμφανίζεται ο οδηγός καρέ.
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
Το ζουμ (σελ. 27) μετακινείται αυτόματα
στην αρχή της πλευράς T (τηλεφακός) και
επιτρέπει την εγγραφή θεμάτων από κοντινή
απόσταση, έως περίπου 38 cm.
Συμβουλές
Εάν τοποθετήσετε το θέμα στο κέντρο
του οδηγού πλαισίου, θα επιτύχετε μια
ισορροπημένη σύνθεση.
Το εξωτερικό πλαίσιο της λειτουργίας
[ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ] εμφανίζει την περιοχή της
οθόνης μιας τηλεόρασης που δεν είναι συμβατή
με οθόνη με πλήρη pixel.


 Σημειώσεις
Κατά την εγγραφή ενός μακρινού θέματος,
η εστίαση μπορεί να είναι δύσκολη και να
χρειαστεί κάποιος χρόνος.
 Ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 66) όταν δυσκολεύεστε να
εστιάσετε αυτόματα.


GR
67
STEADYSHOT
 Σημειώσεις
Ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής, τις
συνθήκες του θέματος και τη ρύθμιση της
βιντεοκάμερας, μπορεί να μην είναι δυνατός ο
εντοπισμός των προσώπων.
 Η λειτουργία [ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ]
ενδέχεται να μην εκτελείται σωστά ανάλογα
με τις συνθήκες εγγραφής. Στην περίπτωση
αυτή, ρυθμίστε τη λειτουργία [ΕΝΤΟΠ.
ΠΡΟΣΩΠΟΥ] σε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].

Μπορείτε να αντισταθμίσετε το κούνημα
της βιντεοκάμερας.
Στη λειτουργία [ STEADYSHOT]
επιλέξτε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] ( ) όταν
χρησιμοποιείτε τρίποδο (πωλείται
χωριστά), για να εμφανίζεται φυσική η
εικόνα.
Χρησιμοποιείται η λειτουργία SteadyShot.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ (

)
Δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία SteadyShot.
ΑΥΤ.ΑΡΓΟ ΚΛΕ. (Αυτόματο
αργό κλείστρο)
Κατά τη λήψη σε σκοτεινά μέρη, η
ταχύτητα του κλείστρου μειώνεται
αυτόματα σε 1/25 του δευτερολέπτου.
 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία αυτόματου
αργού κλείστρου.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Χρησιμοποιείται η λειτουργία αυτόματου
αργού κλείστρου.
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ανιχνεύει τα πρόσωπα των θεμάτων σας
και προσαρμόζει αυτόματα την έκθεση.
 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
GR

ΡΥΘΜ.ΕΓΓΡ.ΗΧΟΥ
 ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ (Ενσωματωμένο
μικρόφωνο ζουμ)
Μπορείτε να εγγράψετε μια ταινία με
έντονο ήχο ανάλογα με τη θέση του ζουμ.
 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Εντοπίζει τα πρόσωπα.
Το μικρόφωνο δεν πραγματοποιεί εγγραφή
ήχου μετά τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ (
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ ( )
)
Δεν εντοπίζει τα πρόσωπα.
68
Συμβουλές
Για πιο αποτελεσματική ανίχνευση προσώπων,
πραγματοποιήστε λήψη θεμάτων στις
παρακάτω συνθήκες:
 Πραγματοποιήστε λήψη σε χώρους με επαρκή
φωτισμό
 Τα θέματα δεν πρέπει να φορούν γυαλιά,
καπέλο ή μάσκα
 Τα θέματα πρέπει να κοιτάζουν απευθείας
την κάμερα
Τα πρόσωπα που εντοπίζονται εγγράφονται
στη Λίστα προσώπων, ωστόσο, μερικά
πρόσωπα ενδέχεται να μην εγγράφονται.
Επίσης, υπάρχει ένας περιορισμός στον αριθμό
των προσώπων που μπορούν να εγγραφούν
στη Λίστα προσώπων. Για αναπαραγωγή από τη
Λίστα προσώπων, βλ. σελ. 34.

 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Το μικρόφωνο πραγματοποιεί εγγραφή ήχου
μετά τη μεγέθυνση ή τη σμίκρυνση.
 ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ. (Επίπεδο αναφοράς
μικροφώνου)
 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Πραγματοποιείται ζουμ έως 50× οπτικά.
Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο
μικροφώνου για την εγγραφή ήχου.
1800×
Πραγματοποιείται ζουμ έως και 50× οπτικά
και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται ζουμ έως
και 1800× ψηφιακά.
 ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Εγγραφή διάφορων ήχων του περιβάλλοντος,
με μετατροπή τους στο κατάλληλο επίπεδο.
ΧΑΜΗΛΟ ( )

Εγγραφή ήχων του περιβάλλοντος με
πιστότητα. Επιλέξτε [ΧΑΜΗΛΟ] όταν
θέλετε να ηχογραφήσετε συναρπαστικό και
δυναμικό ήχο σε κάποια αίθουσα συναυλιών,
κτλ. (Η ρύθμιση αυτή δεν είναι κατάλληλη
για την ηχογράφηση συζητήσεων.)
Για να επιλέξετε την αναλογία της
οριζόντιας προς την κατακόρυφη διάσταση
της εικόνας ανάλογα με την τηλεόραση
που έχει συνδεθεί. Ανατρέξτε επίσης στα
εγχειρίδια οδηγιών που παρέχονται μαζί με
την τηλεόρασή σας.
ΆΛΛ.ΡΥΘΜ.ΕΓΓΡ.

 ΕΙΚΟΝΑ 16:9
Εγγραφή ταινιών σε πλήρη οθόνη σε οθόνη
τηλεόρασης 16:9 (ευρεία οθόνη).
ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ
4:3 (
)
Εγγραφή ταινιών σε πλήρη οθόνη σε οθόνη
τηλεόρασης 4:3.
 Σημειώσεις
Ρυθμίστε την επιλογή [ΤΥΠΟΣ TV] σωστά,
ανάλογα με τη συνδεδεμένη τηλεόραση για
αναπαραγωγή (σελ. 75).

Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
Μπορείτε να επιλέξετε το μέγιστο επίπεδο
ζουμ έως 50× εάν θέλετε να μεγεθύνετε
σε επίπεδο μεγαλύτερο από το παρακάτω
οπτικό ζουμ κατά την εγγραφή. Θα πρέπει
να σημειωθεί ότι η ποιότητα της εικόνας
μειώνεται, όταν χρησιμοποιείτε το ψηφιακό
ζουμ.
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ.
Η δεξιά πλευρά της γραμμής δείχνει το
συντελεστή ψηφιακού ζουμ. Η ζώνη του ζουμ
εμφανίζεται, όταν επιλέγετε το επίπεδο ζουμ.
GR
69
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ
(Στοιχεία για την εγγραφή
φωτογραφιών)
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των
μενού" (σελ. 59) σχετικά με τη λειτουργία.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σημειώνονται
με .
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤ
Πατήστε PHOTO για να αρχίσει η
αντίστροφη μέτρηση. Γίνεται εγγραφή της
φωτογραφίας μετά από περίπου
10 δευτερόλεπτα.
Ακυρώνει το χρονοδιακόπτη.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ ( )
Αρχίζει η εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
Για να ακυρώσετε την εγγραφή, επιλέξτε
[ΕΠΑΝΑΦ].
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ
Μπορείτε να επιλέξετε ένα μέγεθος
φωτογραφίας για λήψη.
 VGA(0,3M) (
)
Εγγράφει φωτογραφίες σε αναλογία
διαστάσεων 4:3 (640 × 480).
)
Εγγράφει φωτογραφίες σε αναλογία
διαστάσεων 16:9 (ευρεία οθόνη) (640 × 360).
 Σημειώσεις
Ανατρέξτε στη σελίδα 88 σχετικά με τον αριθμό
εγγράψιμων φωτογραφιών.

GR
70
Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο
αντιστοίχισης του αριθμού φωτογραφιών.
 ΣΕΙΡΑ
Εκχωρεί αριθμούς αρχείων φωτογραφιών με
τη σειρά.
Ο αριθμός αρχείου αυξάνεται κάθε φορά που
εγγράφετε μια φωτογραφία.
Ακόμα και αν αντικαταστήστε την κάρτα
μνήμης με μια άλλη, η αρίθμηση των αρχείων
συνεχίζεται κανονικά.
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ
 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
0,2M (
ΑΡΙΘ ΑΡΧΕΙΟΥ (Αριθμός
αρχείου)
Εκχωρεί αριθμούς αρχείων με τη σειρά,
συνεχίζοντας από το μεγαλύτερο αριθμό
αρχείου που υπάρχει στο μέσο εγγραφής.
Κατά την αντικατάσταση της κάρτας μνήμης
με μια άλλη, εκχωρείται ο αριθμός αρχείου
για κάθε κάρτα μνήμης.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
(Στοιχεία για αναπαραγωγή)
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των
μενού" (σελ. 59) σχετικά με τη λειτουργία.
ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ
VISUAL INDEX
Ανατρέξτε στη σελίδα 30.
ΠΡΟΒ.ΕΙΚΟΝΩΝ
 ΕΥΡΕΤ.ΗΜ/ΝΙΩΝ
Ανατρέξτε στη σελίδα 33.

 Ημερομηνία
 Ώρα
ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ
Ταινία
ΕΞΕΛ.ΤΑΙΝΙΑΣ
Ανατρέξτε στη σελίδα 34.

ΠΡΟΣΩΠΟ
Ανατρέξτε στη σελίδα 34.
ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡ.
Φωτογραφία
Ανατρέξτε στη σελίδα 47.
ΡΥΘ.ΑΝΑΠΑΡ.
Κατά την αναπαραγωγή, η βιντεοκάμερα
εμφανίζει τις πληροφορίες (Ημερομηνία/
ώρα, Δεδομένα κάμερας) που εγγράφηκαν
αυτόματα κατά την εγγραφή.
 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Ο κωδικός δεδομένων δεν εμφανίζεται.
ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ
Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα.
ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ
Εμφανίζει τα δεδομένα ρύθμισης της
βιντεοκάμερας.
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
 ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ
 Απενεργοποίηση SteadyShot
 Φωτεινότητα
 Ισορροπία λευκού
 Ενίσχυση
 Ταχύτητα κλείστρου
 Τιμή διαφράγματος
 Έκθεση
Συμβουλές
Ο κωδικός δεδομένων προβάλλεται στην
οθόνη της τηλεόρασης, εάν συνδέσετε τη
βιντεοκάμερα σε τηλεόραση.
Ανάλογα με την κατάσταση του μέσου
εγγραφής, εμφανίζονται γραμμές [--:--:--].



GR
71
ΕΠΕΞ
ΛΟΙΠΑ
(Στοιχεία για επεξεργασία)
(Στοιχεία για άλλες ρυθμίσεις)
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των
μενού" (σελ. 59) σχετικά με τη λειτουργία.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των
μενού" (σελ. 59) σχετικά με τη λειτουργία.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σημειώνονται
με .
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ανατρέξτε στη σελίδα 38.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ανατρέξτε στη σελίδα 40.
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
Ανατρέξτε στη σελίδα 42.
ΣΥΝΔΕΣΗ USB
Ανατρέξτε στη σελίδα 53.
ΠΛΗΡ.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μπορείτε να ελέγξετε την εκτιμώμενη
υπολειπόμενη διάρκεια της μπαταρίας.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡ. (DCRSR15E/SR20E/SX20E)
Ανατρέξτε στη σελίδα 43.
ΜΟΝΤΑΖ ΤΑΙΝΙΑΣ (DCR-SR15E/
SR20E)
Ανατρέξτε στη σελίδα 44.
ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤΟΓΡ (DCR-SR15E/
SR20E)
Ανατρέξτε στη σελίδα 45.
ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.
Ανατρέξτε στη σελίδα 47.
GR
72
Για να κλείσετε την οθόνη
πληροφοριών της μπαταρίας
Επιλέξτε το
.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ
(Στοιχεία για τα μέσα
εγγραφής)
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των
μενού" (σελ. 59) σχετικά με τη λειτουργία.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ (DCRSR15E/SR20E)
Ανατρέξτε στη σελίδα 18.
ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ
Μπορείτε να ελέγξετε τον υπολειπόμενο
χρόνο εγγραφής για κάθε λειτουργία
εγγραφής στο μέσο εγγραφής για τις
ταινίες, καθώς και τον κατά προσέγγιση
ελεύθερο και χρησιμοποιημένο χώρο του
μέσου εγγραφής.
Για απενεργοποίηση της ένδειξης
Επιλέξτε το
.
Συμβουλές
Εμφανίζονται μόνο οι πληροφορίες για το μέσο
που επιλέχθηκε στη ρύθμιση [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ
ΕΙΚ] (σελ. 18). Αλλάξτε τη ρύθμιση του μέσου
εάν απαιτείται (DCR-SR15E/SR20E).


ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ
Για την αποφυγή ανάκτησης
δεδομένων από το εσωτερικό μέσο
εγγραφής (DCR-SR15E/SR20E)
Η λειτουργία [ΑΔΕΙΟ] επιτρέπει την
εγγραφή κρυπτογραφημένων δεδομένων
στο εσωτερικό μέσο εγγραφής της
βιντεοκάμερας. Με αυτόν τον τρόπο, η
ανάκτηση των αρχικών δεδομένων γίνεται
πιο δύσκολη. Κατά την απόρριψη ή τη
μεταβίβαση της βιντεοκάμερας, συνιστάται
να εκτελείτε τη λειτουργία [ΑΔΕΙΟ].
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
 Σημειώσεις
Επειδή υπάρχει μια περιοχή αρχείου διαχείρισης,
ο εμφανιζόμενος χρησιμοποιούμενος χώρος δεν
θα είναι 0 %, ακόμα κι αν εκτελέσετε [ΔΙΑΜΟΡ.
ΜΕΣΩΝ] (σελ. 73).

 Σημειώσεις
Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας στην πρίζα του
τοίχου χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται για
αυτή τη λειτουργία (σελ. 14).
 Για την αποφυγή απώλειας σημαντικών
εικόνων, θα πρέπει να τις αποθηκεύσετε προτού
διαμορφώσετε το μέσο εγγραφής.
 Θα διαγραφούν επίσης οι προστατευμένες
ταινίες και φωτογραφίες.
 Όσο εμφανίζεται η ένδειξη [Εκτέλεση…], μην
κλείνετε την οθόνη LCD, μην χρησιμοποιείτε τα
κουμπιά της βιντεοκάμερας, μην αποσυνδέετε
το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
και μην να αφαιρείτε την κάρτα μνήμης από
τη βιντεοκάμερα. (Η λυχνία πρόσβασης είναι
αναμμένη ή αναβοσβήνει κατά τη διαμόρφωση
της κάρτας μνήμης).

Όταν είναι επιλεγμένο το εσωτερικό μέσο
εγγραφής στην οθόνη [ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ],
επιλέξτε [ΑΔΕΙΟ].
Κατά τη διαμόρφωση, διαγράφονται όλες
οι ταινίες και οι φωτογραφίες προκειμένου
να ανακτηθεί ελεύθερος χώρος για την
επόμενη εγγραφή.
.
Επιλέξτε [ΝΑΙ]  [ΝΑΙ] 
DCR-SR15E/SR20E:
Επιλέξτε το μέσο εγγραφής που θέλετε να
διαμορφώσετε.
GR
73
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(Άλλα στοιχεία ρύθμισης)
 Σημειώσεις
 Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος στην πρίζα του τοίχου. Δεν μπορείτε
να εκτελέσετε τη λειτουργία [ΑΔΕΙΟ] εάν δεν
συνδέσετε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος στην πρίζα του τοίχου.
 Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο απώλειας
σημαντικών εικόνων, θα πρέπει να τις
αποθηκεύσετε σε έναν υπολογιστή ή άλλη
συσκευή προτού εκτελέσετε τη λειτουργία
[ΑΔΕΙΟ].
 Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια εκτός από το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
Μην αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.
 Κατά τη διαγραφή δεδομένων, μην υποβάλλετε
τη βιντεοκάμερα σε δονήσεις ή κραδασμούς.
 Επιβεβαιώστε τον πραγματικό χρόνο που
απαιτείται για τη διαγραφή των δεδομένων
στην οθόνη LCD.
 Εάν διακόψετε τη λειτουργία [ΑΔΕΙΟ] ενώ
εμφανίζεται η ένδειξη [Εκτέλεση…], μην
παραλείψετε να ολοκληρώσετε τη λειτουργία
εκτελώντας τις λειτουργίες [ΔΙΑΜΟΡ.
ΜΕΣΩΝ] ή [ΑΔΕΙΟ] την επόμενη φορά που θα
χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα.
ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.
Ανατρέξτε στη σελίδα 81, 84.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Χρήση των
μενού" (σελ. 59) σχετικά με τη λειτουργία.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σημειώνονται
με .
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ.
 ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του
ήχου αναπαραγωγής επιλέγοντας το
/
.
 ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ
 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Ακούγεται μια μελωδία κατά την έναρξη/τη
διακοπή της εγγραφής ή πατάτε το κέντρο
του πολυ-επιλογέα για επιβεβαίωση.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Ακυρώνει τη μελωδία.
 ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της
/
.
οθόνης LCD επιλέγοντας
Συμβουλές
Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τις
εγγεγραμμένες εικόνες με οποιονδήποτε τρόπο.


 ΕΠ. ΦΩΤ. LCD (Επίπεδο οπίσθιου
φωτισμού LCD)
Μπορείτε να επιλέξετε τη φωτεινότητα του
οπίσθιου φωτισμού της οθόνης LCD.
 ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Κανονική φωτεινότητα.
ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ
Αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης LCD.
GR
74
 Σημειώσεις
Όταν συνδέετε τη βιντεοκάμερά σας σε πρίζα
τοίχου χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται,
επιλέγεται αυτόματα η τιμή [ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ]
για τη ρύθμιση.
 Όταν επιλέγετε [ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ], η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας μειώνεται ελαφρά κατά την
εγγραφή.
 Εάν ανοίξετε τον πίνακα LCD κατά 180
μοίρες με την οθόνη στραμμένη προς τα έξω
και κλείσετε τον πίνακα LCD στο σώμα της
βιντεοκάμερας, επιλέγεται αυτόματα η ρύθμιση
[ΚΑΝΟΝΙΚΗ].

Συμβουλές
Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τις
εγγεγραμμένες εικόνες με οποιονδήποτε τρόπο.


Συμβουλές
Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τις
εγγεγραμμένες εικόνες με οποιονδήποτε τρόπο.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διάρκεια
προβολής των εικονιδίων ή των ενδείξεων
στην οθόνη LCD.
Εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα περίπου.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Εμφανίζεται πάντα.
Εμφανίζει ενδείξεις, όπως τον κωδικό ώρας,
στην οθόνη LCD.
V-OUT/LCD
Εμφανίζει ενδείξεις όπως τον κωδικό ώρας
στην οθόνη LCD και στην οθόνη της
τηλεόρασης.
ΡΥΘ.ΩΡ./
ΓΛΩΣ.
 ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια διαφορά ώρας
χωρίς να σταματήσετε το ρολόι. Ρυθμίστε
την της ώρα της περιοχής σας όταν
χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα σε άλλες
ζώνες ώρας. Ανατρέξτε στη διαφορά ώρας
σε όλο τον κόσμο στη σελίδα 91.
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
 ΡΥΘ.ΟΘΟΝΗΣ
 ΑΥΤΟΜΑΤΗ
 ΠΡΟΒΟΛ LCD
 ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
.


Μπορείτε να ρυθμίσετε το σημείο εξόδου
των προβολών οθόνης.
Ανατρέξτε στη σελίδα 15.
 ΧΡΩΜΑ LCD
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα της
/
οθόνης LCD επιλέγοντας το
 ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ (Έξοδος οθόνης)
 ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ
Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση
χωρίς να σταματήσετε το ρολόι. Επιλέξτε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] για να αλλάξετε την ώρα
κατά 1 ώρα μπροστά.
 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Δεν ρυθμίζει τη θερινή ώρα.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ
Ρυθμίζει τη θερινή ώρα.
 ΤΥΠΟΣ TV

Ανατρέξτε στη σελίδα 36.
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που
εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.
GR
75
Συμβουλές
Η βιντεοκάμερα διαθέτει την επιλογή
[ENG[SIMP]] (απλουστευμένα Αγγλικά),
σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε τη
μητρική σας γλώσσα στις διαθέσιμες επιλογές.
Συμβουλές
Όταν ορίσετε αυτό το στοιχείο στην επιλογή
,
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] και επιλέξετε το
αρχίζει η αναπαραγωγή της επίδειξης.
Η επίδειξη θα ακυρωθεί:
 Όταν πατήσετε το START/STOP
 Όταν χειριστείτε τον πολυ-επιλογέα κατά την
επίδειξη (Η επίδειξη αρχίζει ξανά μετά από
περίπου 10 λεπτά)
 Όταν πατήσετε το MODE
 Όταν πατήσετε το
(ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΙΚΟΝΩΝ)





ΡΥΘΜΙΣ.ΕΝΕΡΓΟΠ.
 ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ (Αυτόματο κλείσιμο)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη βιντεοκάμερα να
απενεργοποιείται αυτόματα, όταν δεν την
χρησιμοποιείτε για περισσότερο από
5 λεπτά περίπου.
 5λεπ
Η βιντεοκάμερα απενεργοποιείται
αυτόματα.
ΠΟΤΕ
 ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ (DCR-SR15E/SR20E)
Η βιντεοκάμερα ανιχνεύει ότι πρόκειται
για πτώση και προστατεύει τον εσωτερικό
σκληρό δίσκο.
 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Ενεργοποιεί τον αισθητήρα πτώσης. Όταν
ανιχνευτεί πτώση της βιντεοκάμερας,
ενδέχεται να μην μπορείτε να εγγράψετε ή να
αναπαράγετε σωστά εικόνες για προστασία
του εσωτερικού σκληρού δίσκου. Όταν
ανιχνευτεί πτώση, εμφανίζεται η ένδειξη .
Η βιντεοκάμερα δεν απενεργοποιείται
αυτόματα.
 Σημειώσεις
Όταν συνδέετε τη βιντεοκάμερα σε πρίζα
τοίχου, η λειτουργία [ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ]
ρυθμίζεται αυτόματα σε [ΠΟΤΕ].

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ (
)
Απενεργοποιεί τον αισθητήρα πτώσης.
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 Σημειώσεις
Ρυθμίστε τον αισθητήρα πτώσης στην επιλογή
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] όταν χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα. Διαφορετικά, σε περίπτωση
πτώσης της βιντεοκάμερας ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στον εσωτερικό σκληρό
δίσκο.
 Σε κατάσταση έλλειψης βαρύτητας,
ενεργοποιείται ο αισθητήρας πτώσης. Όταν
πραγματοποιείτε εγγραφή εικόνων κατά
τη διάρκεια μιας δραστηριότητας, όπως σε
τρενάκι του λούνα παρκ ή σε ελεύθερη πτώση
με αλεξίπτωτο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη
λειτουργία [ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ] στην επιλογή
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] ώστε να μην ενεργοποιηθεί ο
αισθητήρας πτώσης.

 ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙΔ
Όταν η βιντεοκάμερα είναι συνδεδεμένη
σε πρίζα τοίχου, προβάλλεται μια
ταινία επίδειξης περίπου 10 λεπτά αφού
εμφανιστεί το εικονίδιο (Ταινία)
πατώντας το MODE.
 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Εμφανίζεται η επίδειξη.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Δεν εμφανίζεται η επίδειξη.
GR
76
Πρόσθετες πληροφορίες
Επίλυση
προβλημάτων

Κατά την επισκευή, ενδέχεται να ελέγξουμε
μια ελάχιστη ποσότητα δεδομένων που είναι
αποθηκευμένα στο εσωτερικό μέσο εγγραφής
προκειμένου να ερευνήσουμε το πρόβλημα.
Ωστόσο, ο τοπικός αντιπρόσωπος της Sony δεν
θα αντιγράψει ούτε θα διατηρήσει τα δεδομένα
σας.

Γενικές λειτουργίες......................................σελ. 77
Μπαταρίες/Πηγές τροφοδοσίας ...............σελ. 78
Οθόνη LCD..................................................σελ. 79
Κάρτα μνήμης...............................................σελ. 79
Εγγραφή........................................................σελ. 79
Αναπαραγωγή...............................................σελ. 81
Αναπαραγωγή εικόνων που είναι
αποθηκευμένες σε κάρτες μνήμης άλλων
συσκευών......................................................σελ. 82
Επεξεργασία ταινιών/φωτογραφιών στη
βιντεοκάμερα................................................σελ. 82
Μοντάζ/Σύνδεση σε άλλες συσκευές.......σελ. 82
Σύνδεση με υπολογιστή..............................σελ. 82
Παραδείγματα λειτουργιών που δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.............σελ. 83
Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε
πρόβλημα κατά τη χρήση της
βιντεοκάμερας, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα.
 Συμβουλευτείτε τη λίστα (σελ. 77
έως 86) και ελέγξτε τη βιντεοκάμερα.
 Αποσυνδέστε την τροφοδοσία
ρεύματος, συνδέστε την ξανά
μετά από 1 λεπτό περίπου και
ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα.
 Πατήστε RESET (σελ. 101, 102)
χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό
αντικείμενο και ενεργοποιήστε τη
βιντεοκάμερα.
Εάν πατήσετε το κουμπί RESET,
γίνεται επαναφορά όλων των
ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της
ρύθμισης του ρολογιού.

Ενδέχεται να απαιτείται αρχικοποίηση ή αλλαγή
του τρέχοντος εσωτερικού μέσου εγγραφής
της βιντεοκάμερας, ανάλογα με το πρόβλημα.
Σε αυτήν την περίπτωση, θα διαγραφούν
τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο
εσωτερικό μέσο εγγραφής. Φροντίστε να
αποθηκεύσετε τα δεδομένα του εσωτερικού
μέσου εγγραφής σε ένα άλλο μέσο (αντίγραφο
ασφαλείας), πριν στείλετε την κάμερά σας για
επισκευή. Δεν θα λάβετε αποζημίωση για τυχόν
απώλεια δεδομένων από το εσωτερικό μέσο
εγγραφής.









Γενικές λειτουργίες
Η βιντεοκάμερα δεν ενεργοποιείται.


Τοποθετήστε μια φορτισμένη μπαταρία στη
βιντεοκάμερα (σελ. 12).
Το βύσμα του μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος έχει αποσυνδεθεί
από την πρίζα του τοίχου. Συνδέστε το στην
πρίζα του τοίχου (σελ. 12).
Πρόσθετες πληροφορίες
 Απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της
Sony ή στο τοπικό εξουσιοδοτημένο
κέντρο εξυπηρέτησης της Sony.

Η βιντεοκάμερα δεν λειτουργεί παρόλο
που η τροφοδοσία ρεύματος είναι
ενεργοποιημένη.

Αφού τεθεί σε λειτουργία, η βιντεοκάμερα
χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να
είναι έτοιμη για λήψη. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
GR
77



Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα
τοίχου ή αφαιρέστε την μπαταρία. Κατόπιν,
συνδέστε τον ξανά μετά από περίπου 1
λεπτό. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί,
πατήστε το κουμπί RESET (σελ. 101, 102)
με ένα αιχμηρό αντικείμενο. (Εάν πατήσετε
το κουμπί RESET, γίνεται επαναφορά όλων
των ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένου του
ρολογιού.)
Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας είναι πολύ
υψηλή. Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και αφήστε τη σε ένα δροσερό μέρος για λίγη
ώρα.
Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας είναι
πολύ χαμηλή. Αφήστε τη βιντεοκάμερα
ενεργοποιημένη. Απενεργοποιήστε τη
βιντεοκάμερα και μεταφέρετέ τη σε ένα θερμό
μέρος. Αφήστε τη βιντεοκάμερα εκεί για λίγο
και μετά ενεργοποιήστε την.
Οι ρυθμίσεις μενού έχουν αλλάξει
αυτόματα.


Τα παρακάτω στοιχεία μενού επανέρχονται
στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σε περισσότερο
από 12 ώρες αφού κλείσετε την οθόνη LCD.
 [ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ]
 [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ]
 [ΕΚΘΕΣΗ]
 [ΕΣΤΙΑΣΗ]
 [ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ]
 [ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.]
 [ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ] (DCR-SR15E/SR20E)
 Οπίσθιος φωτισμός
Τα παρακάτω στοιχεία μενού επανέρχονται
στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όταν
πραγματοποιείτε εναλλαγή των λειτουργιών
εγγραφής ταινίας, εγγραφής φωτογραφίας και
αναπαραγωγής.
[
FADER]
 [TELE MACRO]
[
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤ]
Η βιντεοκάμερα θερμαίνεται.

GR
78
Η βιντεοκάμερα ενδέχεται να θερμανθεί κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας. Δεν πρόκειται
για δυσλειτουργία.
Μπαταρίες/Πηγές τροφοδοσίας
Η βιντεοκάμερα απενεργοποιείται
απότομα.



Χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος.
Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, εάν
έχουν περάσει περίπου 5 λεπτά χωρίς
να χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα,
αυτή απενεργοποιείται αυτόματα (ΑΥΤ.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ). Αλλάξτε τη ρύθμιση [ΑΥΤ.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ] (σελ. 76) ή ενεργοποιήστε ξανά
τη βιντεοκάμερα.
Φορτίστε την μπαταρία (σελ. 12).
Η λυχνία CHG (φόρτισης) δεν ανάβει κατά
τη διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας.




Κλείστε την οθόνη LCD (σελ. 12).
Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία στη
βιντεοκάμερα (σελ. 12).
Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας
στην πρίζα τοίχου.
Η φόρτιση της μπαταρίας έχει ολοκληρωθεί
(σελ. 12).
Η λυχνία CHG (φόρτισης) αναβοσβήνει
κατά τη διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας.


Εάν η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι
υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή, ενδέχεται να μην
είναι δυνατή η φόρτισή της (σελ. 93).
Τοποθετήστε σωστά την μπαταρία στη
βιντεοκάμερα (σελ. 12). Εάν το πρόβλημα
παραμένει, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα
τοίχου και επικοινωνήστε με τον τοπικό
αντιπρόσωπο της Sony. Η μπαταρία ενδέχεται
να έχει υποστεί βλάβη.
Η ένδειξη του υπόλοιπου χρόνου
μπαταρίας δεν είναι σωστή.

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ
υψηλή ή πολύ χαμηλή. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.


Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί επαρκώς.
Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία. Εάν
το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται,
αντικαταστήστε την μπαταρία με μια νέα
μπαταρία (σελ. 94).
Ο εμφανιζόμενος χρόνος ενδέχεται να μην
είναι σωστός ανάλογα με το περιβάλλον
χρήσης.
Η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα.


Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
πολύ υψηλή ή χαμηλή. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί επαρκώς.
Επαναφορτίστε πλήρως την μπαταρία. Εάν
το πρόβλημα εξακολουθεί να εμφανίζεται,
αντικαταστήστε την μπαταρία με μια νέα
μπαταρία (σελ. 94).
Οθόνη LCD
Κάρτα μνήμης
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση λειτουργιών
με τη χρήση της κάρτας μνήμης.

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή εικόνων που
είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης.



Τα στοιχεία μενού είναι σκιασμένα.

Στην οθόνη LCD εμφανίζονται κουκκίδες.

Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Οι
κουκκίδες δεν εγγράφονται.
Τα εικονίδια στην οθόνη LCD
εξαφανίζονται γρήγορα.

Το αρχείο έχει καταστραφεί.
Η μορφή του αρχείου δεν υποστηρίζεται από
τη βιντεοκάμερα (σελ. 92).
Εγγραφή
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Κάρτα
μνήμης" (σελ. 79).
Δεν γίνεται εγγραφή εικόνων με το
πάτημα του κουμπιού START/STOP ή
PHOTO.


Στη ρύθμιση [ΡΥΘ.ΟΘΟΝΗΣ] επιλέξτε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (σελ. 75).


Εμφανίζεται η οθόνη αναπαραγωγής. Πατήστε
το MODE για να εμφανίσετε τα εικονίδια
(Ταινία) ή (Φωτογραφία).
Η βιντεοκάμερα εγγράφει στο μέσο εγγραφής
την εικόνα που έχετε μόλις τραβήξει. Δεν
μπορείτε να πραγματοποιήσετε νέα εγγραφή
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Το μέσο εγγραφής είναι πλήρες. Διαγράψτε τις
εικόνες που δεν χρειάζεστε (σελ. 38).
Ο συνολικός αριθμός σκηνών ταινίας ή
φωτογραφιών υπερβαίνει τη χωρητικότητα
εγγραφής της βιντεοκάμερας (σελ. 87, 88).
Διαγράψτε τις εικόνες που δεν χρειάζεστε
(σελ. 38).
Πρόσθετες πληροφορίες
Δεν είναι δυνατή η επιλογή σκιασμένων
στοιχείων στην τρέχουσα κατάσταση
εγγραφής/αναπαραγωγής.
Υπάρχουν ορισμένες λειτουργίες, οι οποίες
δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα
(σελ. 83).
Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορείτε
να διαγράψετε ταυτόχρονα στην οθόνη
ευρετηρίου είναι 100.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις
προστατευμένες εικόνες.
Το όνομα του αρχείου δεδομένων δεν
φαίνεται σωστά ή αναβοσβήνει.


Αν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης που έχει
διαμορφωθεί σε υπολογιστή, διαμορφώστε
την εκ νέου στη βιντεοκάμερα (σελ. 73).
GR
79



Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία
[ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ] (σελ. 76), δεν είναι δυνατή
η εγγραφή εικόνων (DCR-SR15E/SR20E).
Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας είναι πολύ
υψηλή. Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και αφήστε τη σε ένα δροσερό μέρος για λίγη
ώρα.
Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας είναι πολύ
χαμηλή. Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και μεταφέρετέ τη σε ένα θερμό μέρος.
Αφήστε τη βιντεοκάμερα εκεί για λίγο και
μετά ενεργοποιήστε τη.
Η λυχνία πρόσβασης παραμένει αναμμένη
ή αναβοσβήνει ακόμη και όταν έχει
σταματήσει η εγγραφή.

Η βιντεοκάμερα εγγράφει τη σκηνή που μόλις
τραβήξατε στην κάρτα μνήμης.
Το πεδίο απεικόνισης φαίνεται
διαφορετικό.

Το πεδίο απεικόνισης ενδέχεται να φαίνεται
διαφορετικό ανάλογα με την κατάσταση
της βιντεοκάμερας. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Ο πραγματικός χρόνος εγγραφής
για ταινίες είναι μικρότερος από τον
αναμενόμενο χρόνο εγγραφής του μέσου
εγγραφής.

Ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής, ο
χρόνος που διατίθεται για εγγραφή μπορεί
να είναι συντομότερος, για παράδειγμα,
όταν εγγράφετε ένα αντικείμενο που κινείται
γρήγορα, κτλ. (σελ. 87).

Υπάρχει διαφορά χρόνου μεταξύ του
σημείου που πατήσατε το START/STOP
και του σημείου που αρχίζει ή σταματάει
πραγματικά η εγγεγραμμένη ταινία.


GR
80
Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας είναι πολύ
υψηλή. Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και αφήστε τη σε ένα δροσερό μέρος για λίγη
ώρα.
Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας είναι πολύ
χαμηλή. Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και μεταφέρετέ τη σε ένα θερμό μέρος.
Αφήστε τη βιντεοκάμερα εκεί για λίγο και
Στη βιντεοκάμερα, ενδέχεται να υπάρχει
μια μικρή διαφορά χρόνου μεταξύ του
σημείου που πατάτε το START/STOP και του
πραγματικού σημείου εκκίνησης/διακοπής
της εγγραφόμενης ταινίας. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Η αυτόματη εστίαση δεν λειτουργεί.


Στη ρύθμιση [ΕΣΤΙΑΣΗ] επιλέξτε
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ] (σελ. 66).
Οι συνθήκες εγγραφής δεν ενδείκνυνται για
αυτόματη εστίαση. Ρυθμίστε την εστίαση
χειροκίνητα (σελ. 66).
Το SteadyShot δεν λειτουργεί.


Στη ρύθμιση [ STEADYSHOT] επιλέξτε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (σελ. 68).
Ακόμα και αν στη ρύθμιση
[ STEADYSHOT] έχει επιλεγεί
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ], η βιντεοκάμερα
ενδέχεται να μην μπορέσει να αντισταθμίσει
υπερβολικές δονήσεις.
Εμφανίζεται μια κάθετη γραμμή κατά την
εγγραφή φωτός από κερί ή ηλεκτρικού
φωτός στο σκοτάδι.

Η βιντεοκάμερα σταματάει να λειτουργεί.

μετά ενεργοποιήστε τη.
Εάν συνεχίσετε να ασκείτε δόνηση στη
βιντεοκάμερα, η εγγραφή μπορεί να σταματήσει.
Αυτό συμβαίνει όταν η αντίθεση μεταξύ του
θέματος και του φόντου είναι υπερβολικά
υψηλή. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
Μια κάθετη λευκή γραμμή ενδέχεται να
εμφανίζεται κατά τη λήψη μιας εικόνας σε
έντονο φως.

Αυτό ονομάζεται φαινόμενο κηλίδωσης. Δεν
πρόκειται για δυσλειτουργία.
τροποποιήσει αρχεία ή φακέλους ή εάν έχετε
επεξεργαστεί τα δεδομένα σε υπολογιστή. (Το
όνομα του αρχείου αναβοσβήνει σε αυτήν την
περίπτωση.) Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
Όταν βιντεοσκοπείτε οθόνη τηλεόρασης ή
υπολογιστή εμφανίζονται μαύρες γραμμές.

Στη ρύθμιση [ STEADYSHOT] επιλέξτε
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] (σελ. 68).
Η οθόνη τρεμοπαίζει.

Αυτό συμβαίνει κατά την εγγραφή εικόνων
σε συνθήκες φωτισμού από λαμπτήρες
φθορισμού, νατρίου ή υδραργύρου. Δεν
πρόκειται για δυσλειτουργία.
Η ένδειξη
εμφανίζεται σε μια εικόνα
στην οθόνη VISUAL INDEX.


Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της επιλογής
[ΕΠ. ΦΩΤ. LCD].

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή [ΕΠ.
ΦΩΤ. LCD] όταν:
 Ο πίνακας LCD της βιντεοκάμερας είναι
κλειστός και η οθόνη LCD είναι στραμμένη
προς τα έξω.
 Η τροφοδοσία γίνεται μέσω του
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
Η μεγέθυνση μεταβάλλεται κατά την
εναλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.

Η ένδειξη
εμφανίζεται σε μια εικόνα
στην οθόνη VISUAL INDEX.

Δεν είναι δυνατή η χρήση του ψηφιακού ζουμ
όταν η βιντεοκάμερα βρίσκεται σε λειτουργία
εγγραφής φωτογραφιών.


Επιλέξτε τον τύπο του μέσου εγγραφής που
θέλετε να αναπαραγάγετε (σελ. 18)
(DCR-SR15E/SR20E).
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εικόνων
που έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές. Δεν
πρόκειται για δυσλειτουργία.
Το αρχείο της βάσης δεδομένων εικόνας
ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο. Ελέγξτε
το αρχείο βάσης δεδομένων επιλέγοντας
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών] 
[ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.] (στην κατηγορία
[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ])  το μέσο
εγγραφής (DCR-SR15E/SR20E). Εάν συνεχίζει
να εμφανίζεται, διαγράψτε την εικόνα με τη
λειτουργία
(σελ. 38).
Πρόσθετες πληροφορίες
Αναπαραγωγή
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
εικόνων.
Η ένδειξη αυτή μπορεί να εμφανίζεται στις
φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε άλλες
συσκευές, που έχουν υποστεί επεξεργασία σε
υπολογιστή, κτλ.
Αφαιρέσατε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος ή την μπαταρία
ενώ αναβόσβηνε το εικονίδιο μέσου εγγραφής
στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, ή
προτού σβήσει η λυχνία πρόσβασης μετά την
εγγραφή. Αυτό ενδέχεται να αλλοιώσει τα
δεδομένα εικόνας και εμφανίζεται η ένδειξη
.
Ο ήχος έχει μειωμένη ένταση ή δεν
ακούγεται καθόλου κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.


Αυξήστε την ένταση (σελ. 31).
Όταν εγγράφετε ήχο με την επιλογή
[ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.] (σελ. 69) στη ρύθμιση
[ΧΑΜΗΛΟ], μπορεί να είναι δύσκολο να
ακούσετε τον εγγεγραμμένο ήχο.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
φωτογραφιών.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
φωτογραφιών σε περίπτωση που έχετε
GR
81
Αναπαραγωγή εικόνων που είναι
αποθηκευμένες σε κάρτες μνήμης
άλλων συσκευών
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εικόνων
ή δεν αναγνωρίζεται η κάρτα μνήμης.

Η συσκευή ενδέχεται να μην υποστηρίζει την
κάρτα μνήμης.
Επεξεργασία ταινιών/
φωτογραφιών στη βιντεοκάμερα
Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία.

Μοντάζ/Σύνδεση σε άλλες
συσκευές
Η αναλογία διαστάσεων της
αναπαραγωγής δεν είναι σωστή όταν
συνδέετε τη βιντεοκάμερα στην
τηλεόραση.

Η επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερή άκρη
των εικόνων έχουν περικοπεί λίγο στη
συνδεδεμένη τηλεόραση.

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία λόγω της
κατάστασης της εικόνας.
Δεν είναι δυνατή η προσθήκη ταινιών στη
λίστα αναπαραγωγής.



Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στο μέσο
εγγραφής.
Μπορείτε να προσθέσετε έως 99 ταινίες σε
μια λίστα αναπαραγωγής. Διαγράψτε τις
ταινίες που δεν χρειάζεστε από τη λίστα
αναπαραγωγής (σελ. 48).
Δεν μπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες
στη λίστα αναπαραγωγής.


Μια ταινία που είναι πολύ σύντομη δεν μπορεί
να διαιρεθεί.
Δεν είναι δυνατή η διαίρεση μιας
προστατευμένης ταινίας.
Δεν είναι δυνατή η λήψη φωτογραφίας
από ταινία.

Η οθόνη LCD της βιντεοκάμερας μπορεί να
εμφανίσει εικόνες εγγραφής σε ολόκληρη την
οθόνη (οθόνη με πλήρη pixel). Ωστόσο, αυτό
μπορεί να προκαλέσει ελαφριά περικοπή στην
επάνω, την κάτω, τη δεξιά και την αριστερή
άκρη των εικόνων κατά την αναπαραγωγή σε
τηλεόραση που δεν είναι συμβατή με οθόνη με
πλήρη pixel.
Συνιστάται η εγγραφή εικόνων με τη χρήση
του εξωτερικού πλαισίου [ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ]
(σελ. 67) ως οδηγού.
Δεν γίνεται σωστό μοντάζ εικόνων.

Δεν είναι δυνατή η διαίρεση μιας ταινίας.

Ρυθμίστε την επιλογή [ΤΥΠΟΣ TV] σύμφωνα
με την τηλεόρασή σας (σελ. 75).
Το καλώδιο σύνδεσης A/V δεν είναι σωστά
συνδεδεμένο. Συνδέστε το καλώδιο στην
υποδοχή εισόδου άλλης συσκευής (σελ. 53).
Σύνδεση με υπολογιστή
Δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του
"PMB".

Το μέσο εγγραφής στο οποίο θέλετε να
αποθηκεύσετε φωτογραφίες είναι πλήρες.
Ελέγξτε το περιβάλλον υπολογιστή ή τη
διαδικασία εγκατάστασης που απαιτείται για
την εγκατάσταση του "PMB".
Το "PMB" δεν λειτουργεί σωστά.

GR
82
Τερματίστε το "PMB" και επανεκκινήστε τον
υπολογιστή σας.
Ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει τη
βιντεοκάμερα.


Αποσυνδέστε τις συσκευές από τις θύρες USB
του υπολογιστή εκτός από το πληκτρολόγιο,
το ποντίκι και τη βιντεοκάμερα.
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από
τον υπολογιστή και την βιντεοκάμερα,
επανεκκινήστε τον υπολογιστή και, στη
συνέχεια, συνδέστε ξανά τον υπολογιστή και
τη βιντεοκάμερά σας με τη σωστή σειρά.
Παραδείγματα λειτουργιών που
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ταυτόχρονα
Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει
παραδείγματα συνδυασμών λειτουργιών
και στοιχείων μενού που δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.
Δεν είναι δυνατή η χρήση Λόγω των παρακάτω ρυθμίσεων
της λειτουργίας
Οπίσθιος φωτισμός [ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ] στην
επιλογή [ΕΚΘΕΣΗ],
[ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ]
[ΕΝΤΟΠ.
ΠΡΟΣΩΠΟΥ]
[ FADER], [TELE
MACRO]
Ένδειξη αυτόματης διάγνωσης/
Προειδοποιητικές ενδείξεις
Εάν εμφανίζονται ενδείξεις στην οθόνη
LCD, ελέγξτε τα ακόλουθα.
Εάν το πρόβλημα παραμένει ακόμη
και μετά από μερικές προσπάθειες,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Sony
ή στο τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο
C:(ή E:) : (Ένδειξη αυτόματης
διάγνωσης)
C:04:
 Η μπαταρία δεν είναι τύπου "InfoLITHIUM"
(σειρά V). Χρησιμοποιήστε μια μπαταρία
"InfoLITHIUM" (σειρά V) (σελ. 93).
 Συνδέστε καλά το βύσμα DC του
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
στην υποδοχή DC IN της βιντεοκάμερας
(σελ. 12).
C:06:
Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλή.
Αντικαταστήστε την μπαταρία ή τοποθετήστε
την σε δροσερό μέρος.

C:13: / C:32:
Αποσυνδέστε την πηγή ρεύματος. Συνδέστε
την ξανά και θέστε ξανά τη βιντεοκάμερα σε
λειτουργία.

E::
Ακολουθήστε τα βήματα από το  έως το 
στη σελίδα 77.
Πρόσθετες πληροφορίες
[ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ]
[ ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ],
[ΕΚΘΕΣΗ], [ΗΜΙΦΩΣ],
[ΚΕΡΙ], [ΑΝΑΤΟΛΗ/
ΔΥΣΗ], [ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ],
[ΤΟΠΙΟ], [ΦΩΤΙΣΜ.
ΣΠΟΤ], [ΠΑΡΑΛΙΑ],
[ΧΙΟΝΙ]
εξυπηρέτησης της Sony. Σε αυτήν την
περίπτωση, κατά την επικοινωνία μαζί τους,
αναφέρατε όλους τους αριθμούς κωδικού
σφάλματος που ξεκινούν από C ή E.

(Προειδοποίηση για τον εσωτερικό
σκληρό δίσκο της βιντεοκάμερας)
Αναβοσβήνει γρήγορα
 Ο εσωτερικός σκληρός δίσκος της
βιντεοκάμερας είναι πλήρης.
 Ενδέχεται να παρουσιάστηκε σφάλμα στον
εσωτερικό σκληρό δίσκο της βιντεοκάμερας.
 (Προειδοποίηση επιπέδου μπαταρίας)
Αναβοσβήνει αργά
 Η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί.
GR
83

Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος
λειτουργίας ή της μπαταρίας, η ένδειξη 
ενδέχεται να αναβοσβήνει, ακόμη και εάν
απομένουν περίπου 20 λεπτά.

(Προειδοποιητική ένδειξη για τη
θερμοκρασία της μπαταρίας)

Η θερμοκρασία της μπαταρίας είναι υψηλή.
Αντικαταστήστε την μπαταρία ή τοποθετήστε
την σε δροσερό μέρος.
(Προειδοποίηση υψηλής
θερμοκρασίας)
Αναβοσβήνει αργά
 Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας αυξάνεται.
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα και
αφήστε τη σε ένα δροσερό μέρος για λίγη
ώρα.
Αναβοσβήνει γρήγορα
 Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας είναι πολύ
υψηλή. Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και αφήστε τη σε ένα δροσερό μέρος για λίγη
ώρα.
(Προειδοποίηση χαμηλής
θερμοκρασίας)
Αναβοσβήνει γρήγορα
 Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας είναι πολύ
χαμηλή. Θερμάνετε τη βιντεοκάμερα.

(Προειδοποιητικές ενδείξεις σχετικά με
τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης)


Αναβοσβήνει γρήγορα
Δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος για
εγγραφή εικόνων. Μετά την αποθήκευση των
εικόνων σε άλλα μέσα αποθήκευσης (σελ. 50),
διαγράψτε τις εικόνες που δεν χρειάζεστε ή

GR
84
Η κάρτα μνήμης έχει υποστεί βλάβη.
Η κάρτα μνήμης δεν έχει διαμορφωθεί σωστά
(σελ. 73).
(Προειδοποιητική ένδειξη για μη
συμβατή κάρτα μνήμης)

Έχει τοποθετηθεί μη συμβατή κάρτα μνήμης
(σελ. 20).
 (Προειδοποιητική ένδειξη για την
προστασία εγγραφής της κάρτας μνήμης)

Η πρόσβαση στην κάρτα μνήμης έχει
περιοριστεί σε άλλη συσκευή.
(Προειδοποιητική ένδειξη για
την προειδοποίηση κουνήματος της
βιντεοκάμερας)

(Προειδοποιητική ένδειξη για την
κάρτα μνήμης)
Αναβοσβήνει αργά
 Ο διαθέσιμος χώρος για εγγραφή εικόνων
εξαντλείται. Για τον τύπο της κάρτας μνήμης
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη
βιντεοκάμερα, ανατρέξτε στη σελίδα 20.
 Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης (σελ. 19).
διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης (σελ. 73).
Το αρχείο της βάσης δεδομένων εικόνας
ενδέχεται να είναι κατεστραμμένο. Ελέγξτε
το αρχείο βάσης δεδομένων επιλέγοντας
(MENU)  [Εμφάν.λοιπών] 
[ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.] (στην κατηγορία
[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ])  το μέσο
εγγραφής (DCR-SR15E/SR20E).
Η κάρτα μνήμης έχει υποστεί βλάβη.
Η βιντεοκάμερα δεν είναι σταθερή, οπότε
είναι πολύ πιθανό να προκύψει κούνημα
της βιντεοκάμερας. Κρατήστε σταθερή
τη βιντεοκάμερα και με τα δύο χέρια και
εγγράψτε την εικόνα. Ωστόσο, σημειώστε ότι
η προειδοποιητική ένδειξη για το κούνημα της
βιντεοκάμερας δεν σβήνει.
(Προειδοποιητική ένδειξη για τον
αισθητήρα πτώσης)

Η λειτουργία αισθητήρα πτώσης (σελ. 76)
είναι ενεργοποιημένη και έχει ανιχνεύσει
πτώση της βιντεοκάμερας. Συνεπώς, η
βιντεοκάμερα λαμβάνει μέτρα για την
προστασία του εσωτερικού σκληρού

δίσκου. Ως αποτέλεσμα, ενδέχεται να
απενεργοποιηθεί η εγγραφή/αναπαραγωγή.
Η λειτουργία του αισθητήρα πτώσης δεν
εγγυάται την προστασία του εσωτερικού
σκληρού δίσκου σε όλες τις πιθανές
περιπτώσεις. Χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα
σε σταθερές συνθήκες.
Συμβουλές
Ενδέχεται να ακούγεται ένας ήχος όταν
εμφανίζονται ορισμένες προειδοποιητικές
ενδείξεις στην οθόνη.
ένα νέο αρχείο διαχείρισης. Οι εικόνες που
έχουν εγγραφεί παλαιότερα στο μέσο δεν
μπορούν να αναπαραχθούν (τα αρχεία εικόνας
δεν έχουν καταστραφεί). Αν εκτελέσετε
τη λειτουργία [ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.] αφού
δημιουργήσετε νέες πληροφορίες, ενδέχεται
να είναι δυνατή η αναπαραγωγή εικόνων
που έχουν εγγραφεί παλαιότερα. Εάν το
πρόβλημα παραμένει, αντιγράψτε την εικόνα
χρησιμοποιώντας το λογισμικό "PMB" που
παρέχεται.


Περιγραφή προειδοποιητικών
μηνυμάτων
Εάν εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη,
ακολουθήστε τις οδηγίες.
Υπάρχουν ασυνέπειες στο αρχείο βάσης
δεδομένων. Θέλετε να επιδιορθώσετε το
αρχείο βάσης δεδομένων;
Κατεστραμμένο αρχείο βάσης δεδομένων.
Θέλετε να επιδιορθώσετε το αρχείο βάσης
δεδομένων;

Μέσα εγγραφής
Σφάλμα διαμόρφωσης HDD.


Υπερχείλιση προσωρινής μνήμης

Σφάλμα δεδομένων.



Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη διάρκεια
ανάγνωσης ή εγγραφής του εσωτερικού μέσου
εγγραφής της βιντεοκάμερας.
Αυτό μπορεί να προκύψει όταν εξακολουθείτε
να εκθέτετε τη βιντεοκάμερα σε δονήσεις.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών που
έχουν εγγραφεί σε άλλες συσκευές.
Κατεστραμμένο αρχείο βάσης δεδομένων.
Δημιουργία νέου αρχείου;

Το αρχείο διαχείρισης έχει καταστραφεί.
Όταν επιλέξετε [ΝΑΙ], θα δημιουργηθεί


Χρησιμοποιείται μια κάρτα μνήμης στην
οποία έχουν εκτελεστεί επανειλημμένως
διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής ή η
οποία έχει διαμορφωθεί σε άλλες συσκευές.
Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης στην
βιντεοκάμερά σας, αφού δημιουργήσετε
αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας
στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή κλπ.
(σελ. 73).
Η απόδοση εγγραφής της κάρτας μνήμης που
χρησιμοποιείτε δεν επαρκεί για την ταχύτητα
εγγραφής ταινιών της βιντεοκάμεράς σας.
Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης που
συνιστάται για τη βιντεοκάμερά σας (σελ. 19).
Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή
επειδή ο αισθητήρας πτώσης έχει ανιχνεύσει
επανειλημμένα πτώση της βιντεοκάμερας.
Εάν υπάρχει κίνδυνος συχνής πτώσης
της βιντεοκάμερας, στη ρύθμιση [ΑΙΣΘ.
Πρόσθετες πληροφορίες
Το εσωτερικό μέσο εγγραφής της
βιντεοκάμερας δεν έχει ρυθμιστεί στην
προεπιλεγμένη διαμόρφωση. Εάν εκτελέσετε
τη λειτουργία [ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 73)
ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη βιντεοκάμερα. Η λειτουργία αυτή θα
διαγράψει όλα τα δεδομένα στο εσωτερικό
μέσο εγγραφής.
Το αρχείο διαχείρισης έχει καταστραφεί
και δεν είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών
ή φωτογραφιών. Επιλέξτε [ΝΑΙ] για
επιδιόρθωση.
Μπορείτε να εγγράψετε φωτογραφίες σε μια
κάρτα μνήμης.
GR
85
ΠΤΩΣΗΣ] επιλέξτε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] και στη
συνέχεια μπορείτε να εγγράψετε ξανά την
εικόνα (σελ. 76).
Ανάκτηση δεδομένων.

Η βιντεοκάμερα προσπαθεί να ανακτήσει
δεδομένα αυτόματα, εάν η εγγραφή
δεδομένων δεν πραγματοποιήθηκε σωστά.
Αδύνατη η ανάκτηση δεδομένων.

Η εγγραφή δεδομένων στο μέσο της
βιντεοκάμερας απέτυχε. Έγιναν προσπάθειες
ανάκτησης των δεδομένων, αλλά ήταν
ανεπιτυχείς.
Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης.

Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης
μερικές φορές. Εάν η ένδειξη εξακολουθεί να
αναβοσβήνει, ενδέχεται να έχει προκληθεί
βλάβη στην κάρτα μνήμης. Δοκιμάστε άλλη
κάρτα μνήμης.
Αυτή η κάρτα μνήμης ίσως να μην μπορεί
να εγγράψει ή να αναπαράγει σωστά
εικόνες.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης κατά
την εγγραφή. Μπορεί να καταστραφούν
δεδομένα.

Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης (σελ. 73).
Σημειώστε ότι αν διαμορφώσετε την κάρτα
μνήμης, όλες οι εγγεγραμμένες ταινίες και οι
φωτογραφίες θα διαγραφούν.
Φάκελος φωτογραφιών πλήρης.
Αδύνατη η εγγραφή φωτογραφιών.


Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους που
υπερβαίνουν το 999MSDCF. Δεν μπορείτε να
δημιουργήσετε ή να διαγράψετε φακέλους με
τη βιντεοκάμερα.
Διαμορφώστε την κάρτα μνήμης (σελ. 73) ή
διαγράψτε φακέλους χρησιμοποιώντας τον
υπολογιστή σας.
Αυτή η κάρτα μνήμης ενδέχεται να μην
είναι δυνατό να εγγράψει ή να αναπαράγει
ταινίες.

GR
86
Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης που
συνιστάται για τη βιντεοκάμερά σας (σελ. 20).
Τοποθετήστε ξανά την κάρτα μνήμης και
ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη LCD.
Άλλα
Αδύνατη περαιτέρω επιλογή.


Η κάρτα μνήμης δεν είναι σωστά
φορμαρισμένη.

Χρησιμοποιήστε μια κάρτα μνήμης που
συνιστάται για τη βιντεοκάμερά σας (σελ. 20).
Μπορείτε να προσθέσετε έως 99 ταινίες σε μια
λίστα αναπαραγωγής.
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο 100 εικόνες
ταυτόχρονα για:
 Διαγραφή ταινιών/φωτογραφιών
 Προστασία ταινιών/φωτογραφιών ή
κατάργηση της προστασίας
 Μοντάζ ταινιών
 Αντιγραφή φωτογραφιών
Προστατευμένα δεδομένα

Προσπαθήσατε να διαγράψετε προστατευμένα
δεδομένα. Καταργήστε την προστασία των
δεδομένων.
Χρόνος εγγραφής
ταινιών/Αριθμός
εγγράψιμων
φωτογραφιών


Αναμενόμενος χρόνος εγγραφής
και αναπαραγωγής με κάθε
μπαταρία
Χρόνος εγγραφής
Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση, όταν
χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη
μπαταρία.
DCR-SR15E/SR20E
(μονάδα: λεπτά)
Μπαταρία
NP-FV30
(παρέχεται)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
Χρόνος συνεχούς
εγγραφής
95
Συνήθης χρόνος
εγγραφής
45
180
375
745
85
180
355
Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής
είναι μικρότερος όταν χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα σε χαμηλή θερμοκρασία.
Ο χρόνος εγγραφής και αναπαραγωγής
ενδέχεται να είναι μικρότερος, ανάλογα με
τις συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα.
Χρόνος αναπαραγωγής
Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση, όταν
χρησιμοποιείτε μια πλήρως φορτισμένη
μπαταρία.
DCR-SR15E/SR20E
(μονάδα: λεπτά)
Μπαταρία
NP-FV30
(παρέχεται)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
(μονάδα: λεπτά)
(μονάδα: λεπτά)



Χρόνος συνεχούς
εγγραφής
105
Συνήθης χρόνος
εγγραφής
50
200
415
830
95
195
395
Όλοι οι χρόνοι εγγραφής υπολογίζονται όταν
στη ρύθμιση [ ΛΕΙΤ ΕΓΓ] έχει επιλεγεί SP.
Ο συνήθης χρόνος εγγραφής δείχνει το χρόνο
όταν εκτελείτε επανειλημμένες εκκινήσεις/
διακοπές της εγγραφής, όταν αλλάζετε τη
λειτουργία ταινίας ή φωτογραφίας και όταν
χρησιμοποιείτε το ζουμ.
Οι χρόνοι έχουν υπολογιστεί κατά τη χρήση
της βιντεοκάμερας σε θερμοκρασία 25 C.
Συνιστάται η χρήση της βιντεοκάμερας σε
θερμοκρασία 10 C έως 30 C.
Μπαταρία
NP-FV30
(παρέχεται)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
145
280
565
1120
Πρόσθετες πληροφορίες
NP-FV30
(παρέχεται)
NP-FV50
NP-FV70
NP-FV100
240
490
980
DCR-SX15E/SX20E
DCR-SX15E/SX20E
Μπαταρία
125
GR
87
Αναμενόμενος χρόνος εγγραφής
ταινιών
Εσωτερικός σκληρός δίσκος
(μονάδα: λεπτά)
[HQ]
[SP]
[LP]


Χρόνος
εγγραφής
1220
1750
3660
Συμβουλές
Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες έως και
9.999 σκηνών.
Ο μέγιστος συνεχόμενος χρόνος εγγραφής
ταινιών είναι περίπου 13 ώρες.
Η βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί τη μορφή VBR
(μεταβλητή ταχύτητα μεταφοράς bit) για
την αυτόματη προσαρμογή της ποιότητας
εικόνας ανάλογα με τη σκηνή εγγραφής.
Αυτή η τεχνολογία επιφέρει διακυμάνσεις
στο χρόνο εγγραφής του μέσου. Οι ταινίες
που περιέχουν γρήγορη κίνηση και σύνθετες
εικόνες εγγράφονται με υψηλότερη ταχύτητα
μεταφοράς bit και έτσι μειώνεται ο συνολικός
χρόνος εγγραφής.


(μονάδα: λεπτά)
512MB
DCR-SR15E/SR20E
Λειτουργία εγγραφής
Κάρτα μνήμης
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
HQ
6
(5)
10
(10)
25
(25)
55
(50)
115
(105)
235
(210)
SP
9
(5)
20
(10)
40
(25)
80
(50)
170
(105)
340
(210)
LP
20
(10)
40
(25)
85
(55)
175
(110)
355
(230)
715
(465)
475
(425)
685
(425)
1435
(930)
 Σημειώσεις
Ο χρόνος εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής και
θέματος, [ ΛΕΙΤ ΕΓΓ] (σελ. 67).
 Ο αριθμός σε ( ) είναι ο ελάχιστος χρόνος
εγγραφής.

Αναμενόμενος αριθμός
εγγράψιμων φωτογραφιών
Εσωτερικό μέσο εγγραφής (DCR-SR15E/
SR20E)
Μπορείτε να εγγράψετε έως 9.999
φωτογραφίες.
Κάρτα μνήμης
VGA(0,3M)
GR
88
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
2800
5700
11500
23000
47000
95000
185000


Ο αριθμός των εγγράψιμων φωτογραφιών
σε μια κάρτα μνήμης που αναφέρεται είναι
ανάλογος με το μέγιστο μέγεθος εικόνας
της βιντεοκάμερας. Ο πραγματικός αριθμός
εγγράψιμων φωτογραφιών εμφανίζεται στην
οθόνη LCD κατά την εγγραφή (σελ. 99).
Ο μέγιστος αριθμός των εγγράψιμων
φωτογραφιών σε μια κάρτα μνήμης ενδέχεται
να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες
εγγραφής.
Συμβουλές
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια
κάρτα μνήμης με χωρητικότητα μικρότερη από
512 MB για την εγγραφή φωτογραφιών.
Η παρακάτω λίστα δείχνει τη μέση ταχύτητα
μεταφοράς bit, τα pixel εγγραφής και την
αναλογία διαστάσεων για κάθε λειτουργία
εγγραφής ταινιών.
HQ: Περίπου 9Mbps 720 pixel ×
576 pixel/16:9, 4:3
SP: Περίπου 6Mbps 720 pixel ×
576 pixel/16:9, 4:3
LP: Περίπου 3Mbps 720 pixel ×
576 pixel/16:9, 4:3
Pixel εγγραφής φωτογραφιών και αναλογία
διαστάσεων.
 Λειτουργία εγγραφής φωτογραφιών:
640 κουκκίδες × 480 κουκκίδες/4:3
640 κουκκίδες × 360 κουκκίδες/16:9
 Λήψη φωτογραφίας από ταινία:
640 κουκκίδες × 360 κουκκίδες/16:9
640 κουκκίδες × 480 κουκκίδες/4:3




Πρόσθετες πληροφορίες
GR
89
Χρήση της
βιντεοκάμερας στο
εξωτερικό
Παροχή ρεύματος
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
βιντεοκάμερα σε οποιαδήποτε χώρα/
περιοχή εάν χρησιμοποιήσετε το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος που παρέχεται με την
βιντεοκάμερα εντός του εύρους AC 100 V
έως 240 V, 50 Hz/60 Hz.
Πληροφορίες για τα χρωματικά
συστήματα τηλεοράσεων
Η βιντεοκάμερα βασίζεται στο σύστημα
PAL. Εάν θέλετε να προβάλλετε την
αναπαραγόμενη εικόνα σε τηλεόραση,
αυτή θα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα
PAL με υποδοχή εισόδου AUDIO/VIDEO.
Σύστημα
PAL
PAL-M
PAL-N
NTSC
SECAM
GR
90
Χρησιμοποιείται στις εξής χώρες
Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο,
Κίνα, Δημοκρατία της
Τσεχίας, Δανία, Φινλανδία,
Γερμανία, Ολλανδία, Χονγκ
Κονγκ, Ουγγαρία, Ιταλία,
Κουβέιτ, Μαλαισία, Νέα
Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Σιγκαπούρη,
Δημοκρατία της Σλοβακίας,
Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία,
Ταϊλάνδη, Ηνωμένο Βασίλειο,
κτλ.
Βραζιλία
Αργεντινή, Ουρουγουάη,
Παραγουάη
Μπαχάμες, Βολιβία, Καναδάς,
Κεντρική Αμερική, Χιλή,
Κολομβία, Εκουαδόρ,
Γουιάνα, Τζαμάικα, Ιαπωνία,
Κορέα, Μεξικό, Περού,
Σουρινάμ, Ταϊβάν, Φιλιππίνες,
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
Βενεζουέλα, κτλ.
Βουλγαρία, Γαλλία, Γουιάνα,
Ιράκ, Ιράν, Μονακό, Ρωσία,
Ουκρανία, κτλ.
Ρύθμιση στην τοπική ώρα
Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα το ρολόι στην τοπική ώρα εάν ρυθμίσετε τη διαφορά ώρας,
(MENU)  [Εμφάν.
όταν χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα στο εξωτερικό. Επιλέξτε
λοιπών]  [ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ.] (στην κατηγορία [ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ])  [ΡΥΘ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ] και [ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ] (σελ. 75).
Παγκόσμια διαφορά ώρας
Διαφορά ώρας ανά
ζώνη ώρας
GMT
+01:00
+02:00
+09:00
+09:30
+10:00
+11:00
Λισσαβόνα, Λονδίνο
Βερολίνο, Παρίσι
Ελσίνκι, Κάιρο,
Κωνσταντινούπολη
Μόσχα, Ναϊρόμπι
Τεχεράνη
Αμπού Ντάμπι, Μπακού
Καμπούλ
Καράτσι, Ισλαμαμπάντ
Καλκούτα, Νέο Δελχί
Άλμα-Άτα, Ντάκα
Γιανγκόν
Μπανγκόκ, Τζακάρτα
Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη,
Πεκίνο
Σεούλ, Τόκιο
Αδελαϊδα, Ντάρβιν
Μελβούρνη, Σίδνεϋ
Νησιά του Σολομώντα
Διαφορά ώρας ανά
ζώνη ώρας
+12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Ρύθμιση περιοχής
Φίτζι, Ουέλλιγκτον,
Eniwetok, Kwajalein
Σαμόα
Χαβάη
Αλάσκα
Λος Άντζελες, Τιχουάνα
Ντένβερ, Αριζόνα
Σικάγο, Πόλη Μεξικού
Νέα Υόρκη, Μπογκοτά
Σαντιάγκο
Σαιν Τζον
Βραζιλία, Μοντεβίδεο
Φερνάντο ντε Νορόνια
Αζόρες, Πράσινο Ακρωτήριο
Πρόσθετες πληροφορίες
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
Ρύθμιση περιοχής
GR
91
Συντήρηση και
προφυλάξεις
 Σε
μέρη που εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως
μέρη με εξαιρετικά υψηλή υγρασία ή που
εκτίθενται σε διαβρωτικά αέρια
Σχετικά με την κάρτα μνήμης












GR
92
Μια κάρτα μνήμης που έχει διαμορφωθεί σε
υπολογιστή (λειτουργικό σύστημα Windows/
Mac OS) δεν έχει εγγυημένη συμβατότητα με
τη βιντεοκάμερα.
Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής δεδομένων
μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το συνδυασμό
της κάρτας μνήμης και του συμβατού με κάρτα
μνήμης προϊόντος που χρησιμοποιείτε.
Στις παρακάτω περιπτώσεις ενδέχεται να
προκληθεί καταστροφή ή απώλεια δεδομένων
(τα δεδομένα δεν επαναφέρονται):
 Εάν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ή
απενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα κατά την
ανάγνωση ή την εγγραφή αρχείων εικόνας
στην κάρτα μνήμης (ενώ η λυχνία πρόσβασης
είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει)
 Αν χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης κοντά
σε μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία
Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφα
ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας
στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή.
Μην επικολλήσετε ετικέτες ή κάτι παρόμοιο
σε μια κάρτα μνήμης ή σε ένα προσαρμοστικό
κάρτας μνήμης.
Μην ακουμπάτε και μην αφήνετε μεταλλικά
αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με τους
ακροδέκτες.
Μην λυγίζετε, μην ρίχνετε ή μην ασκείτε
μεγάλη δύναμη στην κάρτα μνήμης.
Μην αποσυναρμολογείτε ή μην τροποποιείτε
την κάρτα μνήμης.
Μην αφήνετε την κάρτα μνήμης να βραχεί.
Φυλάσσετε την κάρτα μνήμης μακριά από
μικρά παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης από
μικρά παιδιά.
Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο εκτός από μια
κάρτα μνήμης συμβατού μεγέθους μέσα στην
υποδοχή κάρτας μνήμης, καθώς ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία.
Μην χρησιμοποιείτε ή μην φυλάσσετε την
κάρτα μνήμης στις ακόλουθες θέσεις:
 Σε μέρη που εκτίθενται σε υπερβολικά
υψηλές θερμοκρασίες, όπως σε ένα
αυτοκίνητο σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο
το καλοκαίρι
 Σε
Σχετικά με το προσαρμοστικό κάρτας
μνήμης

Όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης
με μια συσκευή συμβατή με κάρτα μνήμης
και τοποθετείτε την κάρτα μνήμης στο
προσαρμοστικό κάρτας μνήμης βεβαιωθείτε ότι
τοποθετείτε την κάρτα μνήμης προς τη σωστή
κατεύθυνση. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία.
Σχετικά με τη συμβατότητα των
δεδομένων εικόνας




Τα αρχεία δεδομένων εικόνας που εγγράφονται
σε μια κάρτα μνήμης από τη βιντεοκάμερά
σας, συμμορφώνονται προς το παγκόσμιο
πρότυπο "Design rule for Camera File system"
που έχει καθιερωθεί από το φορέα JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
Στη βιντεοκάμερα, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή φωτογραφιών που έχουν
εγγραφεί σε άλλες συσκευές (DCRTRV900E ή DSC-D700/D770) οι οποίες δεν
συμμορφώνονται με το παγκόσμιο πρότυπο.
(Τα μοντέλα αυτά δεν πωλούνται σε ορισμένες
περιοχές.)
Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα
μνήμης που έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλη
συσκευή, διαμορφώστε την με τη βιντεοκάμερά
σας (σελ. 73). Σημειώστε ότι η διαμόρφωση
διαγράφει όλες τις πληροφορίες που βρίσκονται
στην κάρτα μνήμης.
Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή
εικόνων με τη βιντεοκάμερα:
 Όταν γίνεται αναπαραγωγή δεδομένων
εικόνας που έχουν τροποποιηθεί σε
υπολογιστή
 Όταν γίνεται αναπαραγωγή δεδομένων
εικόνων που έχουν εγγραφεί με άλλες
συσκευές
Σχετικά με το "Memory Stick"
Τύποι "Memory Stick"
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
"Memory Stick Duo" (με

"Memory Stick PRO

"Memory Stick PRO-HG
*
MagicGate)
Duo"
Duo"
* Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει παράλληλη
Πληροφορίες για την μπαταρία
"InfoLITHIUM"
Η βιντεοκάμερά σας λειτουργεί μόνο με
μπαταρία "InfoLITHIUM" σειράς V.
Οι μπαταρίες της σειράς "InfoLITHIUM" V
.
φέρουν την ένδειξη
Τι είναι η μπαταρία "InfoLITHIUM";

μεταφορά δεδομένων 8 bit, αλλά υποστηρίζει
παράλληλη μεταφορά δεδομένων 4 bit που
ισοδυναμεί με εκείνη ενός "Memory Stick PRO

Duo".
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει την
εγγραφή ή την αναπαραγωγή δεδομένων που
χρησιμοποιούν τεχνολογία "MagicGate". Το
"MagicGate" είναι μια τεχνολογία προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων για την εγγραφή
και τη μεταφορά των περιεχομένων με
κρυπτογραφημένη μορφή.
Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με "Memory
Stick Micro" ("M2"). Το "M2" είναι η σύντμηση

Για να φορτίσετε την μπαταρία

του "Memory Stick Micro".
Σημειώσεις για τη χρήση του "Memory
Stick Micro"


Βεβαιωθείτε ότι έχετε φορτίσει την μπαταρία,
προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα.
Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10 C
και 30 C, μέχρι να σβήσει η λυχνία CHG
(φόρτισης). Εάν φορτίσετε την μπαταρία σε
θερμοκρασίες εκτός του προαναφερόμενου
εύρους, η φόρτιση ενδέχεται να μην είναι
αποτελεσματική.
Πρόσθετες πληροφορίες

Για να χρησιμοποιήσετε το "Memory Stick
Micro" με τη βιντεοκάμερα, χρειάζεστε ένα
προσαρμοστικό M2 μεγέθους Duo.
Τοποθετήστε το "Memory Stick Micro" στο
προσαρμοστικό M2 μεγέθους Duo και, στη
συνέχεια, τοποθετήστε το προσαρμοστικό στην
υποδοχή του "Memory Stick Duo".
Αν τοποθετήσετε ένα "Memory Stick Micro"
στη βιντεοκάμερα χωρίς να χρησιμοποιήσετε το
προσαρμοστικό M2 μεγέθους Duo, ενδέχεται
να μην είναι δυνατή η αφαίρεσή του από τη
βιντεοκάμερα.
Μην αφήνετε το "Memory Stick Micro" εκεί που
μπορούν να το πιάσουν μικρά παιδιά. Ενδέχεται
να το καταπιούν κατά λάθος.
Η μπαταρία "InfoLITHIUM" είναι μια μπαταρία
ιόντων λιθίου που διαθέτει λειτουργίες για τη
μετάδοση πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται
με τις συνθήκες λειτουργίας μεταξύ της
βιντεοκάμερας και ενός μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος/φορτιστή (πωλείται
χωριστά).
Η μπαταρία "InfoLITHIUM" υπολογίζει την
κατανάλωση ισχύος, ανάλογα με τις συνθήκες
λειτουργίας της βιντεοκάμερας και προβάλλει
τον υπόλοιπο χρόνο μπαταρίας σε λεπτά.
Για την αποτελεσματική χρήση της
μπαταρίας

Η απόδοση της μπαταρίας μειώνεται όταν η
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 10 C ή
χαμηλότερη και το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
μπαταρία γίνεται συντομότερο. Σε αυτήν την
περίπτωση εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα
προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 Βάλτε την μπαταρία στην τσέπη σας για
να θερμανθεί και τοποθετήστε την στη
βιντεοκάμερα αμέσως πριν από τη λήψη
GR
93
φωτογραφιών.
 Χρησιμοποιήστε




μια μπαταρία μεγάλης
χωρητικότητας: NP-FV70/NP-FV100
(πωλείται χωριστά).
Η συχνή χρήση της οθόνης LCD ή η συχνή
αναπαραγωγή και χρήση των λειτουργιών
γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός/πίσω
αποφορτίζει ταχύτερα την μπαταρία.
Συνιστάται η χρήση μπαταρίας μεγάλης
χωρητικότητας: NP-FV70/NP-FV100 (πωλείται
χωριστά).
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη LCD είναι κλειστή
όταν δεν πραγματοποιείτε εγγραφή ή
αναπαραγωγή με τη βιντεοκάμερα. Η μπαταρία
αναλώνεται επίσης όταν η βιντεοκάμερα είναι
σε κατάσταση αναμονής για εγγραφή ή σε
κατάσταση παύσης αναπαραγωγής.
Να έχετε στη διάθεσή σας εφεδρικές μπαταρίες
για το διπλό ή τον τριπλό αναμενόμενο χρόνο
εγγραφής και πραγματοποιήστε δοκιμαστικές
εγγραφές πριν από την τελική εγγραφή.
Μην εκθέτετε την μπαταρία στο νερό. Η
μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη.
Πληροφορίες για τη φύλαξη της
μπαταρίας


Πληροφορίες για το χρόνο ζωής της
μπαταρίας

Πληροφορίες για την ένδειξη του
χρόνου μπαταρίας που απομένει


GR
94
Εάν η βιντεοκάμερα απενεργοποιηθεί, παρόλο
που η ένδειξη υπόλοιπου χρόνου δείχνει ότι
το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας επαρκεί
για λειτουργία, φορτίστε ξανά την μπαταρία
πλήρως. Ο υπολειπόμενος χρόνος μπαταρίας
θα εμφανιστεί σωστά. Πρέπει, ωστόσο,
να σημειωθεί ότι η ένδειξη της μπαταρίας
δεν θα αποκατασταθεί, εάν η μπαταρία
χρησιμοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες
για μεγάλο χρονικό διάστημα ή παραμένει
σε κατάσταση πλήρους φόρτισης ή όταν
χρησιμοποιείται συχνά. Χρησιμοποιήστε την
ένδειξη υπολειπόμενου χρόνου μπαταρίας μόνο
ως οδηγό για μια πρόχειρη εκτίμηση.
Η ένδειξη , η οποία σημαίνει χαμηλή
ισχύς μπαταρίας, αναβοσβήνει, έστω και
εάν απομένουν ακόμη 20 λεπτά λειτουργίας,
ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας ή τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως και
χρησιμοποιείτε τη στη βιντεοκάμερα μία φορά
το χρόνο, για να διατηρηθεί η καλή κατάσταση
λειτουργίας. Εάν θέλετε να φυλάξετε την
μπαταρία, αφαιρέστε την από τη βιντεοκάμερα
και τοποθετήστε τη σε ένα ξηρό και δροσερό
μέρος.
Για να αποφορτίσετε πλήρως την μπαταρία
(MENU)
της βιντεοκάμερας, επιλέξτε
 [Εμφάν.λοιπών]  [ΡΥΘΜΙΣ.ΕΝΕΡΓΟΠ.]
[ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ])
(στην κατηγορία
 [ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ]  [ΠΟΤΕ] και αφήστε
τη βιντεοκάμερα σε κατάσταση αναμονής
εγγραφής μέχρι να απενεργοποιηθεί (σελ. 76).

Η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται
με την πάροδο του χρόνου και με την
επαναλαμβανόμενη χρήση. Εάν ο χρόνος
χρήσης μειωθεί σημαντικά μεταξύ
των φορτίσεων, ίσως είναι στιγμή να
αντικαταστήσετε την μπαταρία με μια
καινούργια.
Η διάρκεια ζωής κάθε μπαταρίας εξαρτάται
από τις συνθήκες φύλαξης, λειτουργίας και
περιβάλλοντος.
Πληροφορίες για το χειρισμό της
βιντεοκάμερας
Πληροφορίες για τη χρήση και την
προστασία

Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε τη
βιντεοκάμερα και τα εξαρτήματά της στις
ακόλουθες θέσεις:
 Σε μέρη με εξαιρετικά υψηλή, χαμηλή
θερμοκρασία ή υγρασία. Ποτέ μην τα
εκθέτετε σε θερμοκρασίες άνω των
60 C, όπως σε άμεσο ηλιακό φως,
κοντά σε καλοριφέρ ή σε αυτοκίνητα
που είναι σταθμευμένα στον ήλιο.
Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες ή
παραμορφώσεις.
 Κοντά











Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος, τραβήξτε το βύσμα και όχι το
καλώδιο.
Μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος, τοποθετώντας, για παράδειγμα, κάτι
βαρύ επάνω του.
Μη χρησιμοποιείτε παραμορφωμένη ή
κατεστραμμένη μπαταρία.
Διατηρείτε καθαρές τις μεταλλικές επαφές.
Σε περίπτωση διαρροής του ηλεκτρολύτη της
μπαταρίας:
 Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις της Sony.
 Ξεπλύνετε το υγρό, εάν έχει έρθει σε επαφή
με το δέρμα σας.
 Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια
σας, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε
αμέσως τη συμβουλή ιατρού.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα για μεγάλο χρονικό
διάστημα


Για να διατηρήσετε τη βιντεοκάμερα στη
βέλτιστη κατάσταση για πολύ καιρό,
ενεργοποιήστε τη και θέστε τη σε λειτουργία
εγγράφοντας και αναπαράγοντας εικόνες μία
φορά το μήνα, περίπου.
Χρησιμοποιήστε την μπαταρία έως ότου
εξαντληθεί, πριν τη φυλάξετε.
Συμπύκνωση υγρασίας
Πρόσθετες πληροφορίες

σε ισχυρά μαγνητικά πεδία ή
μηχανικές δονήσεις. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία της βιντεοκάμερας.
 Κοντά σε ραδιοκύματα ή ακτινοβολία
μεγάλης έντασης. Ενδέχεται να επηρεαστεί η
λειτουργία εγγραφής της βιντεοκάμερας.
 Κοντά σε δέκτες ΑΜ και εξοπλισμό βίντεο.
Ενδέχεται να προκληθεί θόρυβος.
 Σε παραλίες με άμμο ή σε μέρη με σκόνη. Εάν
εισέλθει άμμος ή σκόνη στη βιντεοκάμερα,
ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
Μερικές φορές η συγκεκριμένη
δυσλειτουργία δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
 Κοντά σε παράθυρα ή εξωτερικούς χώρους,
όπου η οθόνη LCD ή ο φακός μπορεί να
εκτίθενται σε άμεσο ηλιακό φως. Ενδέχεται
να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD.
Χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα με
DC 6,8 V/7,2 V (μπαταρία) ή DC 8,4 V
(μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος).
Για λειτουργία με συνεχές ή εναλλασσόμενο
ρεύμα, χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα
που υποδεικνύονται σε αυτές τις οδηγίες
λειτουργίας.
Φροντίστε ώστε η βιντεοκάμερα να μη βραχεί,
για παράδειγμα, από τη βροχή ή από το νερό
της θάλασσας. Εάν η βιντεοκάμερα βραχεί,
ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
Μερικές φορές η συγκεκριμένη δυσλειτουργία
δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
Εάν κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει
στο εσωτερικό της θήκης, αποσυνδέστε
τη βιντεοκάμερα και δώστε τη για έλεγχο
σε έναν αντιπρόσωπο της Sony, προτού τη
χρησιμοποιήσετε ξανά.
Αποφύγετε τον αδέξιο χειρισμό, την
αποσυναρμολόγηση, την τροποποίηση, τις
κρούσεις ή τα κτυπήματα, π.χ. με σφυρί, από
πτώση ή πάτημα του προϊόντος. Προσέχετε
ιδιαίτερα το φακό.
Διατηρείτε κλειστή την οθόνη LCD όταν δεν
χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μην τυλίγετε
τη βιντεοκάμερα, για παράδειγμα, με πετσέτα.
Με αυτό τον τρόπο, ενδέχεται να προκληθεί
σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό της.
Εάν γίνει απευθείας μεταφορά της βιντεοκάμερας
από ψυχρό σε θερμό μέρος, ενδέχεται να
εμφανιστεί συμπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικό
της. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία
της βιντεοκάμερας.
 Εάν παρουσιαστεί συμπύκνωση υγρασίας
Αφήστε τη βιντεοκάμερα για περίπου 1 ώρα
χωρίς να την ενεργοποιήσετε.
 Σημείωση για τη συμπύκνωση υγρασίας
Ενδέχεται να παρουσιαστεί συμπύκνωση
υγρασίας, όταν γίνεται απευθείας μεταφορά
της βιντεοκάμερας από ψυχρό σε θερμό μέρος
(ή αντίστροφα) ή όταν χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα σε μέρος με υγρασία, όπως για
παράδειγμα όταν:
GR
95
 Μεταφέρετε

τη βιντεοκάμερα από μια
χιονισμένη πλαγιά σε θερμαινόμενο χώρο.
 Μεταφέρετε τη βιντεοκάμερα από κάποιο
κλιματιζόμενο αυτοκίνητο ή δωμάτιο σε
εξωτερικό χώρο με υπερβολικά υψηλή
θερμοκρασία.
 Χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα μετά από
βροχή ή καταιγίδα.
 Χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα σε θερμό
και υγρό μέρος.
Τρόπος αποφυγής της συμπύκνωσης της
υγρασίας
Όταν μεταφέρετε τη βιντεοκάμερα από ψυχρό
σε θερμό μέρος, βάλτε τη σε μια πλαστική
σακούλα και δέστε τη σφιχτά. Αφαιρέστε τη
σακούλα όταν η θερμοκρασία του αέρα στο
εσωτερικό της έχει φτάσει τη θερμοκρασία του
χώρου (περίπου μετά από 1 ώρα).

Πληροφορίες για τη φροντίδα και τη
φύλαξη του φακού

Οθόνη LCD



Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην οθόνη
LCD, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά των
χρωμάτων ή άλλη βλάβη.
Εάν η βιντεοκάμερα χρησιμοποιείται σε ψυχρό
μέρος, ενδέχεται να εμφανίζεται ένα κατάλοιπο
της εικόνας στην οθόνη LCD. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Κατά τη χρήση της βιντεοκάμερας, το πίσω
μέρος της οθόνης LCD ενδέχεται να θερμανθεί.
Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
Καθαρισμός της οθόνης LCD


Εάν στην οθόνη LCD υπάρχουν αποτυπώματα
ή σκόνη, συνιστάται ο καθαρισμός της με ένα
μαλακό πανί.
Όταν χρησιμοποιείτε το σετ καθαρισμού
οθόνης LCD (πωλείται χωριστά), μην
εφαρμόζετε το υγρό καθαρισμού απευθείας
στην οθόνη LCD. Χρησιμοποιήστε χαρτί
καθαρισμού, το οποίο έχετε βρέξει λίγο με το
υγρό.
Σχετικά με το χειρισμό της θήκης

GR
96
Εάν η θήκη είναι βρόμικη, καθαρίστε το κυρίως
σώμα της βιντεοκάμερας με ένα μαλακό πανί
που έχετε βρέξει λίγο με νερό και στη συνέχεια
σκουπίστε τη θήκη με ένα στεγνό μαλακό πανί.
Αποφύγετε τις παρακάτω ενέργειες, ώστε να
μην προκληθεί ζημιά στο φινίρισμα:
 Τη χρήση χημικών ουσιών, όπως αραιωτικό,
βενζίνη, αλκοόλη, πανιά εμποτισμένα
σε χημικές ουσίες, εντομοαπωθητικά,
εντομοκτόνα και αντηλιακά
 Το χειρισμό της βιντεοκάμερας όταν έχετε
πιάσει τις παραπάνω ουσίες με γυμνά χέρια
 Την επαφή της θήκης με αντικείμενα από
καουτσούκ ή βινίλιο για μεγάλο χρονικό
διάστημα


Καθαρίστε την επιφάνεια του φακού με ένα
μαλακό πανί στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Όταν υπάρχουν αποτυπώματα στην
επιφάνεια του φακού
 Σε θερμά ή υγρά μέρη
 Όταν ο φακός εκτίθεται στον αέρα της
θάλασσας, όπως π.χ. στην παραλία
Φυλάξτε το φακό σε έναν καλά αεριζόμενο
χώρο, όπου δεν μπορεί να εισέλθει σκόνη ή
βρομιά.
Για να αποφύγετε το σχηματισμό μούχλας,
καθαρίζετε τακτικά το φακό όπως περιγράφεται
παραπάνω.
Σχετικά με τη φόρτιση
της προεγκατεστημένης
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Η βιντεοκάμερα διαθέτει μια προεγκατεστημένη,
επαναφορτιζόμενη μπαταρία για τη
διατήρηση της ημερομηνίας, της ώρας και
άλλων ρυθμίσεων, ακόμη και όταν η οθόνη
LCD είναι κλειστή. Η προεγκατεστημένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία φορτίζεται
πάντα, όταν η βιντεοκάμερα είναι συνδεδεμένη
στην πρίζα τοίχου μέσω του μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος ή όταν είναι
τοποθετημένη η μπαταρία. Η επαναφορτιζόμενη
μπαταρία αποφορτίζεται πλήρως σε περίπου
3 μήνες, εάν δεν χρησιμοποιήσετε καθόλου τη
βιντεοκάμερα. Χρησιμοποιήστε τη βιντεοκάμερα,
αφού φορτίσετε την προεγκατεστημένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Ωστόσο, ακόμη και εάν η προεγκατεστημένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν είναι
φορτισμένη, δεν επηρεάζεται η λειτουργία
της βιντεοκάμερας, εάν δεν εγγράφετε την
ημερομηνία.
Τρόπος φόρτισης της
προεγκατεστημένης
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας
Συνδέστε τη βιντεοκάμερα σε μία πρίζα του
τοίχου χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται και
αφήστε την με την οθόνη LCD κλειστή για
περισσότερες από 24 ώρες.
Σημείωση σχετικά με την απόρριψη/
μεταβίβαση
(DCR-SR15E/SR20E)
Ακόμα και εάν εκτελέσετε [ ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ],
[ ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ] ή [ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ]
(σελ. 73) ή διαμορφώσετε το μέσο της
βιντεοκάμερας, ενδέχεται να μην διαγραφούν
πλήρως τα δεδομένα από το μέσο. Όταν
μεταβιβάζετε τη βιντεοκάμερα, συνιστάται να
εκτελείτε τη λειτουργία [ΑΔΕΙΟ] (σελ. 73) για
την αποφυγή της ανάκτησης των δεδομένων σας.
Επίσης, κατά την απόρριψη της βιντεοκάμερας,
συνιστάται να καταστρέψετε το κύριο σώμα της
βιντεοκάμερας.
Ακόμη και εάν διαγράψετε τα δεδομένα από την
κάρτα μνήμης ή διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης
στη βιντεοκάμερα ή σε υπολογιστή, ενδέχεται να
μην διαγραφούν πλήρως τα δεδομένα από την
κάρτα μνήμης. Όταν δίνετε την κάρτα μνήμης
σε κάποιον άλλο, συνιστάται να διαγράφετε
πλήρως τα δεδομένα με τη χρήση ενός
λογισμικού διαγραφής δεδομένων σε υπολογιστή.
Επίσης, κατά την απόρριψη της κάρτας μνήμης,
συνιστάται να καταστρέφετε το κυρίως σώμα της
κάρτας μνήμης.
Τα "Handycam" και
είναι
σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
 Τα "Memory Stick", "
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory Stick
PRO Duo", "
",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "Memory Stick
Micro", "MagicGate", "
",
"MagicGate Memory Stick" και "MagicGate
Memory Stick Duo" είναι εμπορικά σήματα ή
σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
 Το "InfoLITHIUM" είναι εμπορικό σήμα της
Sony Corporation.
 Το "DVDirect" είναι εμπορικό σήμα της Sony
Corporation.
 Η επωνυμία Dolby και το σύμβολο double-D
είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
 Οι ονομασίες Microsoft, Windows, Windows
Vista και DirectX είναι σήματα κατατεθέντα ή
εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation
στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
 Τα Macintosh και Mac OS είναι σήματα
κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε
άλλες χώρες.
 Τα Intel, Intel Core και Pentium είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel
Corporation ή θυγατρικών αυτής, στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες.
 Το Adobe, το λογότυπο Adobe και το Adobe
Acrobat είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά
σήματα της Adobe Systems Incorporated στις
Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
 Τα λογότυπα SDXC και SDHC είναι εμπορικά
σήματα της SD-3C, LLC.
 Το MultiMediaCard είναι εμπορικό σήμα της
MultiMediaCard Association.
Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων που
αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων
εταιρειών τους. Επιπλέον, τα  και  δεν
αναφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις στο παρόν
Εγχειρίδιο.

Πρόσθετες πληροφορίες
Σημείωση σχετικά με την απόρριψη/
μεταβίβαση της κάρτας μνήμης
Σχετικά με τα εμπορικά σήματα
GR
97
Σημειώσεις για την Άδεια
OΠOΙΑΔΗΠOΤΕ XΡΗΣΗ ΤOΥ ΠΡOΪOΝΤOΣ
ΑΥΤOΥ - ΠOΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝO
ΜΕ ΤO ΠΡOΤΥΠO MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΩΔΙΚOΠOΙΗΣΗ ΠΛΗΡOΦOΡΙΩΝ ΣΕ
ΜOΡΦΗ ΒΙΝΤΕO - ΑΛΛΗ ΑΠO ΠΡOΣΩΠΙΚΗ
XΡΗΣΗ ΑΠO ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ
OΠOΙOΝΔΗΠOΤΕ ΤΡOΠO ΑΠΑΓOΡΕΥΕΤΑΙ
ΡΗΤΩΣ XΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ, ΣΕ ΕΦΑΡΜOΓΗ
ΤΩΝ ΕΝ ΙΣXΥ ΑΔΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕXΝΙΑΣ
ΠOΥ ΑΝΗΚOΥΝ ΣΤOΝ ΦΑΚΕΛO ΑΔΕΙΩΝ
ΕΥΡΕΣΙΤΕXΝΙΑΣ ΤOΥ MPEG-2, ΚΑΙ
ΤΕΤOΙOΥ ΕΙΔOΥΣ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΕXΕΤΑΙ ΑΠO
ΤΗΝ MPEG LA,L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, ΝΤΕΝΒΕΡ, ΚOΛOΡΑΝΤO 80206.
Σχετικά με το εφαρμοσμένο λογισμικό
GNU GPL/LGPL
Το λογισμικό που έχει τις προϋποθέσεις για την
παρακάτω GNU General Public License (εφεξής
αναφερόμενη ως "GPL") ή για την GNU Lesser
General Public License (εφεξής αναφερόμενη ως
"LGPL") περιλαμβάνεται στη βιντεοκάμερα.
Η άδεια σάς πληροφορεί ότι έχετε το δικαίωμα
πρόσβασης, τροποποίησης και αναδιανομής
του πηγαίου κώδικα αυτών των προγραμμάτων
λογισμικού υπό τις συνθήκες της GPL/LGPL που
παρέχεται.
Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται στο διαδίκτυο.
Για τη λήψη του, επισκεφτείτε την παρακάτω
διεύθυνση URL. Κατά τη λήψη του πηγαίου
κώδικα, επιλέξτε DCR-SX43 ως το μοντέλο της
βιντεοκάμεράς σας.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Μην απευθύνεστε σε εμάς για οποιοδήποτε θέμα
σχετικά με τα περιεχόμενα του πηγαίου κώδικα.
Διαβάστε το "license2.pdf " στο φάκελο "License"
στο CD-ROM. Θα βρείτε τις άδειες χρήσης (στα
Αγγλικά) για το λογισμικό "GPL" και "LGPL".
Για την προβολή του PDF, απαιτείται το Adobe
Reader. Εάν δεν είναι εγκατεστημένο στον
υπολογιστή σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
λήψη του από την ιστοσελίδα της Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
GR
98
Σύντομη αναφορά
Ενδείξεις οθόνης
Επάνω
αριστερά
Κέντρο
Επάνω δεξιά
Επάνω δεξιά
Ένδειξη
0:00:00
Κάτω
[00λεπ]
Επάνω αριστερά
Ένδειξη
Σημασία
Κουμπί MENU (59)
Εγγραφή με
χρονοδιακόπτη (70)
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ. χαμηλό
(69)
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ. (69)
9999
9999
ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ (68)
60 λεπ
Υπολειπόμενος χρόνος
μπαταρίας
Φάκελος εγγραφής της
κάρτας μνήμης
VIDEO LIGHT (28)
100/112
Κουμπί επιστροφής (59)
Σημασία

Σημασία
Στη ρύθμιση [ΕΝΤΟΠ.
ΠΡΟΣΩΠΟΥ] έχει
επιλεγεί [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]
(68)
Χειροκίνητη εστίαση (66)
Σύντομη αναφορά

Ένδειξη
Κατάσταση εγγραφής (23)
Μέγεθος φωτογραφίας
(70)
Ρύθμιση προβολής
διαφανειών (35)

Μετρητής (ώρα:λεπτό:
δευτερόλεπτο)
Εκτιμώμενος
υπολειπόμενος χρόνος
εγγραφής
FADER (64)
Απενεργοποιημένος
αισθητήρας πτώσης (76)
Ενεργοποιημένος
αισθητήρας πτώσης (76)
Κατά προσέγγιση αριθμός
εγγράψιμων φωτογραφιών
και μέσων εγγραφής (88)
Φάκελος αναπαραγωγής
της κάρτας μνήμης (32)
Τρέχουσα αναπαραγόμενη
ταινία ή φωτογραφία/
Αριθμός συνολικών
εγγεγραμμένων ταινιών ή
φωτογραφιών (88)
Κάτω
Κέντρο
Ένδειξη
[ΑΝΑΜΟΝ]/
[ΕΓΓΡΑΦ]
Σημασία
Λειτουργία εγγραφής
(HQ/SP/LP) (27)
Εγγραφή/αναπαραγωγή/
επεξεργασία μέσων (18)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ (64)
Προειδοποίηση (83)

Λειτουργία
αναπαραγωγής (31)
Ισορροπία λευκού (65)
Απενεργοποιημένο
SteadyShot (68)
ΕΚΘΕΣΗ (66)
TELE MACRO (67)

Οπίσθιος φωτισμός (28)
GR
99
Ένδειξη
Σημασία
Κουμπί OPTION (61)
101-0005



GR
100
Κουμπί ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΙΚΟΝΩΝ (30)
Κουμπί προβολής
διαφανειών (35)
Όνομα αρχείου δεδομένων
(32)
Προστατευμένη εικόνα
(40)
Κουμπί ευρετηρίου (32)
Λειτουργία ταινίας/
λειτουργία φωτογραφίας
(23, 25)
Οι ενδείξεις και οι θέσεις τους παρουσιάζονται
κατά προσέγγιση και ενδέχεται να διαφέρουν
από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην
πραγματικότητα.
Ορισμένες ενδείξεις ενδέχεται να μην
εμφανίζονται, ανάλογα με το μοντέλο της
βιντεοκάμερας.
Εξαρτήματα και
χειριστήρια
Οι αριθμοί σε ( ) είναι σελίδες αναφοράς.
DCR-SR15E/SR20E
Οθόνη LCD (29, 59)
Εάν περιστρέψετε τον πίνακα LCD κατά 180
μοίρες, μπορείτε να κλείσετε τον πίνακα LCD
με την οθόνη LCD στραμμένη προς τα έξω.
Αυτό σας εξυπηρετεί κατά τις λειτουργίες
αναπαραγωγής.
Φακός
Κουμπί LIGHT (28)
Πατήστε το για να ανάψει το LIGHT.
Διακόπτης LENS COVER
Πολυ-επιλογέας (17)
Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Κουμπί
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ) (30)
Λυχνία LED VIDEO LIGHT (28)
DCR-SR15E/SR20E
Φακός
Ηχείο
Διακόπτης LENS COVER
Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Λυχνία LED VIDEO LIGHT (28)
Σύντομη αναφορά
DCR-SX15E/SX20E
Υποδοχή  (USB) (53)
DCR-SR15E: μόνο έξοδος
Υποδοχή A/V OUT (36)
Κουμπί MODE (23)
Κουμπί  (οπίσθιος φωτισμός) (28)
Κουμπί RESET
Πατήστε το κουμπί RESET χρησιμοποιώντας
ένα μυτερό αντικείμενο.
GR
101
Πατήστε RESET για να αρχικοποιήσετε όλες
τις ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της
ρύθμισης ρολογιού.
DCR-SR15E/SR20E
DCR-SX15E/SX20E
Ηχείο
Υποδοχή  (USB) (53)
DCR-SX15E: μόνο έξοδος
Υποδοχή A/V OUT (36)
Κουμπί MODE (23)
Κουμπί  (οπίσθιος φωτισμός) (28)
Κουμπί RESET
Πατήστε το κουμπί RESET χρησιμοποιώντας
ένα μυτερό αντικείμενο.
Πατήστε RESET για να αρχικοποιήσετε όλες
τις ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της
ρύθμισης ρολογιού.
Μοχλός δυναμικού ζουμ (27)
Κουμπί PHOTO (26)
Λυχνία POWER
Λυχνία CHG (φόρτισης) (12)
Μπαταρία (12)
Κουμπί START/STOP (23)
Υποδοχή DC IN (12)
Ιμάντας βιντεοκάμερας (22)
Άγκιστρο για τον ιμάντα ώμου
Λυχνία πρόσβασης (κάρτα μνήμης) (19)
Όταν η λυχνία είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει,
η βιντεοκάμερα εκτελεί ανάγνωση ή εγγραφή
δεδομένων.
Μοχλός απελευθέρωσης BATT
(μπαταρία) (14)
Υποδοχή τριπόδου
Προσαρτήστε ένα τρίποδο (πωλείται χωριστά)
στην υποδοχή τριπόδου χρησιμοποιώντας μια
βίδα τριπόδου (πωλείται χωριστά: το μήκος
της βίδας πρέπει να είναι μικρότερο από
5,5 mm).
Υποδοχή κάρτας μνήμης (19)
GR
102
DCR-SX15E/SX20E
Μοχλός δυναμικού ζουμ (27)
Κουμπί PHOTO (26)
Λυχνία POWER
Κουμπί START/STOP (23)
Μπαταρία (12)
Λυχνία CHG (φόρτισης) (12)
Ιμάντας βιντεοκάμερας (22)
Υποδοχή DC IN (12)
Λυχνία πρόσβασης (κάρτα μνήμης) (19)
Όταν η λυχνία είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει,
η βιντεοκάμερα εκτελεί ανάγνωση ή εγγραφή
δεδομένων.
Σύντομη αναφορά
Μοχλός απελευθέρωσης BATT
(μπαταρία) (14)
Υποδοχή τριπόδου
Προσαρτήστε ένα τρίποδο (πωλείται χωριστά)
στην υποδοχή τριπόδου χρησιμοποιώντας μια
βίδα τριπόδου (πωλείται χωριστά: το μήκος
της βίδας πρέπει να είναι μικρότερο από
5,5 mm).
Υποδοχή κάρτας μνήμης (19)
GR
103
Ευρετήριο
Σύμβολα
1 ΠΑΤΗΜΑ..................................65
16:9................................................36
4:3..................................................36
D
DVDirect Express........................53
F
FADER..........................................64
H
HQ.................................................27
L
LP...................................................27
M
"Memory Stick"......................20, 93
"Memory Stick PRO Duo"....19, 93
"Memory Stick PRO-HG Duo"
.................................................20, 93
Γ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ..............74
Δ
PAL................................................90
R
Ε
RESET.........................................102
Εγγραφή........................................23
ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡ. .................43
ΕΚΘΕΣΗ.......................................66
ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ...........................74
Ενδεικτικοί ήχοι...........................16
Ενδείξεις οθόνης..........................99
Ένδειξη αυτόματης διάγνωσης/
Προειδοποιητικές ενδείξεις........83
Ενεργοποίηση..............................15
Ενεργοποίηση της βιντεοκάμερας
.......................................................15
ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ......................68
Ένταση ήχου...........................31, 74
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ..........68, 83
ΕΞΑΣΘ ΛΕΥΚΟΥ.......................65
ΕΞΑΣΘ ΜΑΥΡΟΥ......................65
ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ........................75
O
P
S
SP...................................................27
STEADYSHOT............................68
T
TELE MACRO.............................67
V
VBR...............................................87
VISUAL INDEX..........................30
Α
ΑΔΕΙΟ..........................................73
ΑΘΛΗΜΑΤΑ...............................64
ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ..........................76
ΆΛΛ.ΡΥΘΜ.ΕΓΓΡ. .....................69
GR
Β
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ.................................64
ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ..........................71
Δημιουργία δίσκου......................53
ΔΙΑΓΡΑΦΗ...................................38
ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ.......................73
Διαμόρφωση.................................73
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ...............73
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ..........................42
OPTION MENU.........................61
104
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.................76
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ........................71
Αναπαραγωγή..............................30
ΑΝΑΤΟΛΗ/ΔΥΣΗ.....................64
ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤΟΓΡ.........................45
Αντιγραφή....................................45
Αποθήκευση εικόνων σε
εξωτερικά μέσα αποθήκευσης....50
ΑΡΙΘ ΑΡΧΕΙΟΥ..........................70
Αρχική...........................................44
ΑΥΤ.ΑΡΓΟ ΚΛΕ. ........................68
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ.........................76
Εξωτερικά μέσα............................50
Εξωτερικό.....................................90
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ.............................65
ΕΠ. ΦΩΤ. LCD............................74
ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ. ...................72
ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ. .....................85
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ. ............................69
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ...........64, 83
Επίλυση προβλημάτων...............77
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ. .........................69
Επισκευή.......................................77
ΕΣΤΙΑΣΗ.....................................66
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ.............................65
Εσωτερικός σκληρός δίσκος......18
Ευρεία οθόνη................................27
Ευρετήριο ημερομηνιών.............33
Ζ
Ζουμ..............................................27
Η
ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ...................16, 71
ΗΜΙΦΩΣ......................................64
Ι
ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ.........................65
Κ
ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ...............................75
Καλώδιο USB.........................53, 55
Καλώδιο σύνδεσης A/V.......36, 56
Κάρτα μνήμης..............................19
ΚΕΡΙ..............................................64
ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ..................16, 71
Λ
ΛΕΙΤ ΕΓΓ......................................27
ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙΔ..........................76
Λειτουργία ειδώλου....................29
Λήψη φωτογραφίας από ταινία
.......................................................43
Λίστα αναπαραγωγής.................47
Λίστα εξέλιξης ταινίας................34
Λίστα προσώπων.........................34
ΛΟΙΠΑ..........................................72
Μ
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ.............................70
Μενού.....................................59, 62
Μέσα εγγραφής...........................18
ΜΗ ΑΥΤ.ΡΥΘΜΙΣ. ....................64
Μικρογραφία................................38
Μοντάζ.........................................44
ΜΟΝΤΑΖ ΤΑΙΝΙΑΣ...................44
Μπαταρία.....................................12
Μπαταρία "InfoLITHIUM"........93
Ο
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ..........................67
Οπίσθιος φωτισμός.....................28
Π
ΠΑΡΑΛΙΑ.....................................64
ΠΛΗΡ.ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ...................72
Πλήρης φόρτιση..........................12
ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ....................73
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ...............................64
Πρίζα τοίχου.................................12
ΠΡΟΒΟΛ.ΒΙΝΤΕΟ.....................28
Προβολή διαφανειών..................35
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ........30, 33
Προειδοποιητικά μηνύματα.......85
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ................................40
Προφυλάξεις................................92
Ρ
Σ
Στοιχεία που παρέχονται..............2
Συμπύκνωση υγρασίας...............95
ΣΥΝΔΕΣΗ USB.....................53, 55
Συντήρηση....................................92
Συσκευή εγγραφής DVD......53, 55
Συσκευή εγγραφής δίσκων........56
Τ
Ταινίες.....................................23, 30
Τηλεόραση....................................36
Τηλεφακός....................................27
ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΜΟΥ......................59
ΤΟΠΙΟ..........................................64
Τρίποδο.......................................103
ΤΥΠΟΣ TV..................................36
Υ
Υψόμετρο........................................5
Φ
Φόρτιση της μπαταρίας..............12
Φόρτιση της μπαταρίας στο
εξωτερικό................................14, 90
ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD........................74
ΦΩΤΙΣΜ.ΣΠΟΤ.........................64
Φωτογραφίες.........................25, 30
Σύντομη αναφορά
Ρ.ΤΟΥ ΜΕΝ.ΜΟΥ......................59
Ροή λειτουργιών............................6
ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ........................75
ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ.........................15
ΡΥΘ.ΑΝΑΠΑΡ. ...........................71
ΡΥΘ.ΛΗΨΗΣ...............................67
ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ.......................18
ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ. ...................19
ΡΥΘ.ΟΘΟΝΗΣ...........................75
ΡΥΘ.ΠΡΟΒ.ΔΙΑΦ. ......................35
ΡΥΘ.ΩΡ./ΓΛΩΣ. ..........................75
ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ. .......................17, 75
ΡΥΘΜ.ΕΓΓΡ.ΗΧΟΥ....................68
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ.......................70
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ.........................75
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ. .................74
ΡΥΘΜΙΣ.ΕΝΕΡΓΟΠ. .................76
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ................18
Ρύθμιση της ημερομηνίας και της
ώρας..............................................15
Χ
ΧΙΟΝΙ...........................................64
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤ.....................70
Χρόνος εγγραφής ταινιών/
Αριθμός εγγράψιμων
φωτογραφιών...............................87
ΧΡΩΜΑ LCD..............................75
Χρωματικά συστήματα
τηλεοράσεων................................90
Ψ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ......................69
GR
105
http://www.sony.net/
Download PDF