Sony | DCR-SR90E | Sony DCR-SR90E Οδηγίες χρήσης

2-672-379-91(1)
Απολαύστε τη
βιντεοκάµερα Μονάδα 10
σκληρού δίσκου Handycam
Ξεκινώντας
Οδηγς χρήσης
κάµερας
13
Easy
Handycam 24
∆ιαβάστε αυτ πρώτα
Εγγραφή/
Αναπαραγωγή 30
Χρήση των στοιχείων
Ρύθµισης
48
Επεξεργασία εικνων
70
Αντιγραφή,
Εκτύπωση
75
Αντιµετώπιση
προβληµάτων
82
Πρσθετες
πληροφορίες
98
DCR-SR90E/SR100E
Γλωσσάριο,
Ευρετήριο 109
Πρσθετες πληροφορίες και απαντήσεις
σε συχνές ερωτήσεις που αφορούν το
προϊν αυτ µπορείτε να βρείτε στο
τµήµα υποστήριξης πελατών στην
ιστοσελίδα µας.
Εκτυπωµένο σε 100% ανακυκλωµένο
αρτί µε ρήση µελανιού ασισµένου σε
φυτικά έλαια, που δεν εµπεριέει ΠΕ
(Πτητικές ργανικές Ενώσεις).
Printed in Japan
Για σύνδεση µε
τον υπολογιστή
σας, ανατρέξτε
στον "Οδηγς
εφαρµογών
υπολογιστή".
GR
© 2006 Sony Corporation
∆ιαβάστε αυτ πρώτα
Πριν απ τη λειτουργία της µονάδας,
µελετήστε αυτ το εγχειρίδιο και
φυλάξτε το για µελλοντική χρήση.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε τη µονάδα στη βροχή ή σε
υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αντικαταστήστε την µπαταρία µε
άλλη µπαταρία του ίδιου τύπου. Σε
αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
ΠΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία στις
συγκεκριµένες συχντητες ενδέχεται να
επηρεάσουν την εικνα και τον ήχο της
κάµερας.
Το προϊν αυτ έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί
τι συµµορφώνεται µε τα ρια που
καθορίζονται απ την οδηγία σχετικά µε την
ηλεκτροµαγνητική συµβαττητα για τη χρήση
καλωδίων µήκους µικρτερου απ 3 µέτρα.
2
Αποκοµιδή Παλαιού
Ηλεκτρικού &
Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες Ευρωπαϊκές
χώρες µε ξεχωριστά
συστήµατα συλλογής)
Το σύµβολο αυτ επάνω στο προϊν ή
στη συσκευασία του σηµαίνει τι το
προϊν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα
οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει να
παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο
συλλογής ηλεκτρολογικού και
ηλεκτρονικού υλικού προς
ανακύκλωση. Με το να βεβαιωθείτε τι
το προϊν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε
στην πρληψη πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα
βοηθήσει στην εξοικονµηση φυσικών
πρων. Για περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του
προϊντος, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες
καθαριτητας του δήµου σας ή το
κατάστηµα που αγοράσατε το προϊν.
Εξαρτήµατα για τα οποία ισχύει:
Τηλεχειριστήριο
Σηµείωση
Εάν ο στατικς ηλεκτρισµς ή ο
ηλεκτροµαγνητισµς προκαλέσει διακοπή της
µεταβίβασης δεδοµένων στο µέσο (αποτυχία),
επανεκκινήστε την εφαρµογή ή αποσυνδέστε
και επανασυνδέστε πάλι το καλώδιο
επικοινωνίας (καλώδιο USB κλπ.).
Σηµειώσεις σχετικά µε τη
χρήση
Η βιντεοκάµερά σας παρέχεται
µε δύο είδη οδηγών χρήσης.
– "Οδηγς χρήσης κάµερας" (Το παρν
εγχειρίδιο)
– "Οδηγς εφαρµογών υπολογιστή"
Σχετικά µε τη χρήση της
βιντεοκάµερας
• Μην κρατάτε την κάµερα απ τα παρακάτω
τµήµατα.
Εικονοσκπιο
Οθνη LCD
Μπαταρία
• Η βιντεοκάµερα δεν είναι ανθεκτική
στη σκνη, τις σταγνες νερού, ούτε
αδιάβροχη. Ανατρέξτε στην εντητα
"Συντήρηση και προφυλάξεις" (σελ.
103).
• Για να αποφύγετε την καταστροφή του
σκληρού δίσκου ή την απώλεια
εγγεγραµµένων εικνων, µην κάνετε τα
παρακάτω ταν ανάβει η λυχνία του
διακπτη POWER (σελ. 18) ή η λυχνία
ACCESS (σελ. 30):
– Αφαίρεση της µπαταρίας ή του
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος απ τη βιντεοκάµερα.
– Πρκληση µηχανικών κραδασµών ή
δονήσεων στη βιντεοκάµερα.
• Πριν συνδέσετε τη βιντεοκάµερά σας
σε άλλη συσκευή µε καλώδιο USB κ.λπ,
βεβαιωθείτε τι έχετε τοποθετήσει το
βύσµα σύνδεσης στη σωστή
κατεύθυνση. Εάν εισαγάγετε το βύσµα
σύνδεσης µε δύναµη προς τη λάθος
κατεύθυνση, ο ακροδέκτης ενδέχεται
να υποστεί βλάβη ή ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στην κάµερά σας.
Σηµειώσεις σχετικά µε τα
στοιχεία Ρύθµισης, την οθνη
LCD, το εικονοσκπιο και τους
φακούς
• Ένα στοιχείο ρύθµισης, ταν
εµφανίζεται σκιασµένο, δεν είναι
διαθέσιµο στις τρέχουσες συνθήκες
εγγραφής ή αναπαραγωγής.
• Η οθνη υγρών κρυστάλλων και το
εικονοσκπιο είναι κατασκευασµένα
µε τεχνολογία υψηλής ακριβείας έτσι
ώστε πάνω απ το 99,99% των πίξελ να
είναι λειτουργικά για αποτελεσµατική
χρήση. Ωστσο, µικροσκοπικές µαύρες
κουκκίδες και/ή φωτεινές κουκκίδες
(λευκές, κκκινες, µπλε ή πράσινες)
µπορεί να εµφανίζονται συνεχώς στην
οθνη LCD και στο εικονοσκπιο.
Αυτές οι κουκκίδες προβλέπονται απ
τη διαδικασία κατασκευής της
κάµερας.
Μαύρη κουκκίδα
Λευκή, κκκινη, µπλε ή
πράσινη κουκκίδα
συνεχίζεται ,
3
∆ιαβάστε αυτ πρώτα (συνεχίζεται)
• Η απ' ευθείας έκθεση της οθνης
υγρών κρυστάλλων, του
εικονοσκοπίου ή του φακού στο φως
του ηλίου για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβες. Προσέξτε ταν τοποθετείτε
την κάµερα κοντά σε παράθυρα ή σε
εξωτερικ χώρο.
• Μην πραγµατοποιείτε λήψη απευθείας
στον ήλιο. Αυτ µπορεί να προκαλέσει
βλάβη στην κάµερά σας.
Πραγµατοποιήστε λήψεις του ήλιου
µνο σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού,
πως το σούρουπο.
Σχετικά µε την εγγραφή
• Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, ελέγξτε
τη λειτουργία εγγραφής για να
βεβαιωθείτε τι η εικνα και ο ήχος
εγγράφονται χωρίς προβλήµατα.
• Τα περιεχµενα της εγγραφής δεν
µπορούν να αποκατασταθούν, ακµη
κι αν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν
καταστεί δυνατή λγω βλάβης της
βιντεοκάµερας.
• Τα έγχρωµα συστήµατα τηλερασης
διαφέρουν ανάλογα µε τη χώρα/
περιοχή. Για να αναπαραγάγετε την
εικνα στην τηλεραση, θα χρειαστείτε
µια τηλεραση που βασίζεται στο
σύστηµα PAL.
• Τα πνευµατικά δικαιώµατα
τηλεοπτικών προγραµµάτων, ταινιών,
βιντεοκασετών και άλλων υλικών
µπορεί να είναι νοµικά κατοχυρωµένα.
Η µη εξουσιοδοτηµένη εγγραφή
τέτοιου υλικού µπορεί να είναι
αντίθετη µε τους νµους περί
πνευµατικών δικαιωµάτων. ∆εν
υπάρχει δυναττητα µετεγγραφής
λογισµικού µε προστασία πνευµατικών
δικαιωµάτων στη βιντεοκάµερά σας.
Συµβαττητα εικνων
• ∆εν είναι δυνατή η αναπαραγωγή τσο
ταινιών σο και ακίνητων εικνων
εκτς απ τις εικνες που έχουν
εγγραφεί µε τη βιντεοκάµερά σας.
4
Επίσης, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή εικνων που έχετε
εγγράψει µε άλλη συσκευή DCRSR100E.
Σχετικά µε το παρν εγχειρίδιο
• Οι εικνες της οθνης υγρών
κρυστάλλων και του εικονοσκοπίου
που χρησιµοποιούνται σ' αυτ το
εγχειρίδιο έχουν ληφθεί µε χρήση
ακίνητης ψηφιακής κάµερας και
ενδέχεται να διαφέρουν απ αυτ που
βλέπετε.
• Ο σχεδιασµς και οι προδιαγραφές της
βιντεοκάµερας και των εξαρτηµάτων
υπκεινται σε τροποποιήσεις χωρίς
προειδοποίηση.
• Τα στιγµιτυπα οθνης σε κάθε τοπική
γλώσσα χρησιµοποιούνται για την
απεικνιση των διαδικασιών
λειτουργίας. Αν χρειάζεται, αλλάξτε τη
γλώσσα της οθνης πριν
χρησιµοποιήσετε τη βιντεοκάµερά σας
(σελ. 68).
Σχετικά µε τους φακούς Carl
Zeiss
Η βιντεοκάµερά σας διαθέτει έναν φακ
Carl Zeiss, που κατασκευάστηκε απ
κοινού απ την Carl Zeiss, στη Γερµανία,
και τη Sony Corporation και παράγει
ανώτερης ποιτητας εικνες.
Υιοθετεί το σύστηµα µέτρησης MTF* για
βιντεοκάµερες και προσφέρει υψηλή
ποιτητα αντίστοιχη µε αυτή του φακού
Carl Zeiss.
Ο φακς της κάµερας έχει επίσης
επίστρωση T για την παρεµπδιση
οποιασδήποτε ανεπιθύµητης
αντανάκλασης και για την πιστή
αναπαραγωγή των χρωµάτων.
* Το MTF σηµαίνει Modulation Transfer
Function. Η αριθµητική τιµή
υποδεικνύει την ποστητα φωτς που
δέχεται ο φακς απ το αντικείµενο.
Σηµειώσεις για τη χρήση της Μονάδα
σκληρού δίσκου Handycam
Αποθηκεύστε λα τα δεδοµένα
εικνας που έχετε εγγράψει
• Για να µην καταστραφούν τα δεδοµένα
εικνας, αποθηκεύστε λες τις εικνες που
έχετε εγγράψει. Συνιστάται η αποθήκευση
των δεδοµένων εικνας σε ένα DVD
χρησιµοποιώντας τον υπολογιστή
(ανατρέξτε στο εγχειρίδιο "Οδηγς
εφαρµογών υπολογιστή"). Μπορείτε επίσης
να τα αποθηκεύσετε χρησιµοποιώντας
συσκευή VCR/DVD (σελ. 75).
• Συνιστάται να αποθηκεύετε τακτικά τα
δεδοµένα εικνας µετά την εγγραφή.
Μην προκαλείτε κραδασµούς ή
δονήσεις στη βιντεοκάµερα
• Μπορεί να µην αναγνωρίζεται ο σκληρς
δίσκος της βιντεοκάµερας, ή να µην είναι
δυνατή η εγγραφή ή η αναπαραγωγή.
• Μην προκαλείτε κραδασµούς, ιδιαίτερα
κατά την εγγραφή/αναπαραγωγή. Μετά την
εγγραφή, µην προκαλείτε κραδασµούς ή
δονήσεις στη βιντεοκάµερα, ενώ είναι
αναµµένη η λυχνία ACCESS.
• Ενώ χρησιµοποιείτε τον ιµάντα ώµου (δεν
παρέχεται), µην χτυπάτε την κάµερα επάνω
σε αντικείµενα.
Σχετικά µε τον αισθητήρα
πτώσης
• Για την προστασία του εσωτερικού σκληρού
δίσκου απ κραδασµ λγω πτώσης, η
βιντεοκάµερα διαθέτει λειτουργία
αισθητήρα πτώσης (σελ. 62). Σε περίπτωση
πτώσης ή κάτω απ συνθήκες έλλειψης
βαρύτητας, µπορεί να γίνει εγγραφή
«θορύβου» για την προστασία της
βιντεοκάµερας. Εάν ο αισθητήρας πτώσης
καταγράψει επανειληµµένες πτώσεις,
µπορεί να γίνει διακοπή της εγγραφής/
αναπαραγωγής.
Σηµειώσεις για την µπαταρία/το
µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος
• Ενώ είναι αναµµένη η λυχνία ACCESS να
αποφεύγετε τα παρακάτω. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία.
– Αφαίρεση της µπαταρίας
– Αφαίρεση του µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος (ενώ φορτίζετε
χρησιµοποιώντας τον µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος)
• Να αφαιρείτε την µπαταρία και το
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος
µνο αφού απενεργοποιήσετε το διακπτη
POWER.
Σηµείωση για τις θερµοκρασίες
λειτουργίας
• Iταν η θερµοκρασία της βιντεοκάµερας
είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαµηλή, δεν πρέπει
να πραγµατοποιείτε εγγραφή ή
αναπαραγωγή, προκειµένου να
προστατέψετε τη βιντεοκάµερα. Σε αυτήν
την περίπτωση, εµφανίζεται ένα µήνυµα
στην οθνη LCD (σελ. 94).
Σηµείωση για τη χρήση της
βιντεοκάµερας σε περιοχές µε
µεγάλο υψµετρο
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
βιντεοκάµερα σε περιοχή µε χαµηλή πίεση,
που το υψµετρο είναι µεγαλύτερο απ
3.000 µέτρα.
Σηµείωση για την απρριψη/
µεταβίβαση
• Εάν εκτελείτε [ΦΟΡΜΑ HDD] (σελ. 62) ή
µορφοποίηση της βιντεοκάµερας, ενδέχεται
να µην διαγράφετε πλήρως τα δεδοµένα απ
το σκληρ δίσκο. Κατά τη µεταφορά της
βιντεοκάµερας, συνιστάται να εκτελέσετε
[ΚΕΝΗ HDD] (σελ. 62) ώστε να είναι
δύσκολο να ανακτηθούν τα δεδοµένα σας.
Επιπλέον, ταν απορρίπτετε τη
βιντεοκάµερα, συνιστάται να καταστρέφετε
το σώµα της βιντεοκάµερας. Αυτ µπορεί να
εµποδίσει την ανάκτηση δεδοµένων απ το
σκληρ δίσκο της βιντεοκάµερας.
Εάν δεν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε εγγραφή/
αναπαραγωγή των εικνων,
εκτελέστε [ΦΟΡΜΑ HDD]
• Iταν κάνετε επανειληµµένα εγγραφή/
διαγραφή εικνων για µεγάλο χρονικ
διάστηµα, προκύπτει κατακερµατισµς του
σκληρού δίσκου. Είναι αδύνατη η
αποθήκευση/εγγραφή εικνων. Σε αυτή την
περίπτωση, αποθηκεύστε τις εικνες για να
εκτελέσετε [ΦΟΡΜΑ HDD] (σελ. 62).
Κατακερµατισµς 1 Γλωσσάριο (σελ. 109)
5
Πίνακας περιεχοµένων
∆ιαβάστε αυτ πρώτα ............................................................................ 2
Σηµειώσεις για τη χρήση της Μονάδα σκληρού δίσκου
Handycam ................................................................................................ 5
Απολαύστε τη βιντεοκάµερα Μονάδα σκληρού
δίσκου Handycam
Τι µπορείτε να κάνετε µε τη βιντεοκάµερα Μονάδα σκληρού δίσκου
Handycam .............................................................................................. 10
Χρήση της Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam ............................... 12
Ξεκινώντας
Βήµα 1: Έλεγχος παρεχµενων εξαρτηµάτων.................................. 13
Βήµα 2: Φρτιση της µπαταρίας.......................................................... 14
Βήµα 3: Ενεργοποίηση τροφοδοσίας και κράτηµα της
βιντεοκάµερας........................................................................ 18
Βήµα 4: Ρύθµιση της οθνης LCD και του εικονοσκοπίου .............. 19
Βήµα 5: Χρήση της οθνης αφής........................................................ 20
Βήµα 6: Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας............................................ 21
Βήµα 7: Επιλογή του λγου ψεως (16:9 ή 4:3) της εγγραφµενης
εικνας .................................................................................... 22
Easy Handycam – χρήση της βιντεοκάµεράς σας µε
τις αυτµατες ρυθµίσεις
Χρήση της λειτουργίας Easy Handycam ............................................ 24
Εύκολη εγγραφή................................................................................... 26
Εύκολη αναπαραγωγή .......................................................................... 28
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Εγγραφή ................................................................................................ 30
Αναπαραγωγή........................................................................................ 31
Αναζήτηση των εικνων που θέλετε κατά ηµεροµηνία
(Ευρετήριο ηµεροµηνιών) .......................................................................... 32
6
Λειτουργίες για εγγραφή/αναπαραγωγή, κ.λπ...................................34
Εγγραφή
Χρήση του ζουµ
Χρήση του φλας
Για εγγραφή σε σκοτεινούς χώρους (NightShot)
Ρύθµιση της έκθεσης για αντικείµενα που φωτίζονται απ πίσω
(BACK LIGHT)
Εγγραφή ήχου µε περισστερη ένταση (εγγραφή 5,1 καναλιών
surround)
Ρύθµιση της εστίασης για ένα µη κεντρικ αντικείµενο
Για να σταθεροποιήσετε την έκθεση για το επιλεγµένο αντικείµενο
Προσθήκη ειδικών εφέ
Για να εγγράψετε σε λειτουργία καθρέφτη
Χρήση τριπδου
Για να τοποθετήσετε τον ιµάντα ώµου
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή µιας σειράς εικνων (Προβολή διαφανειών)
Χρήση του Ζουµ αναπαραγωγής
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Έλεγχος του υπολειπµενου χρνου µπαταρίας
Έλεγχος του διαθέσιµου ελεύθερου χώρου του σκληρού δίσκου
Απενεργοποίηση του ενδεικτικού ήχου επιβεβαίωσης λειτουργίας
Αρχικοποίηση των ρυθµίσεων (Επαναφορά)
Ονµατα και λειτουργίες άλλων µερών
Έλεγχος/∆ιαγραφή της τελευταίας σκηνής
(Επισκπηση/Επισκπηση και διαγραφή)............................................38
Ενδείξεις που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής/
αναπαραγωγής ......................................................................................39
Τηλεχειριστήριο ....................................................................................41
Αναπαραγωγή της εικνας σε TV ........................................................42
Αποθήκευση εικνων............................................................................44
∆ιαγραφή εικνων ................................................................................45
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης ..........................................................48
Στοιχεία ρύθµισης.................................................................................50
ΡΥΘ.ΚΑΜΕΡΑΣ .................................................................................52
Ρυθµίσεις για την προσαρµογή της βιντεοκάµερας στις συνθήκες
εγγραφής (ΕΚΘΕΣΗ/ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ/STEADYSHOT, κ.λπ.)
ΑΚΙΝ. ΕΙΚΟΝΑ...................................................................................58
Ρυθµίσεις για φωτογραφίες
(ΣΥΝΕΧ.ΕΓΓ/ΠΟΙΟΤ ΕΙΚ/ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ, κ.λπ.)
συνεχίζεται ,
7
Πίνακας περιεχοµένων (συνεχίζεται)
ΕΦΑΡΜ.ΕΙΚΟΝ................................................................................ 59
Ειδικά εφέ σε εικνες ή πρσθετες λειτουργίες κατά την εγγραφή/
αναπαραγωγή (ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ/ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ, κ.λπ.)
ΡΥΘΜΙΣΗ HDD ................................................................................ 62
Ρυθµίσεις για το σκληρ δίσκο (ΦΟΡΜΑ HDD/ΠΛΗΡΟΦ.HDD, κ.λπ)
ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ. ................................................................................ 63
Ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή άλλες βασικές
ρυθµίσεις (ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ./ΡΥΘΜ. LCD/VF/ΤΑΧΥΤ. USB, κ.λπ.)
ΩΡΑ/LANGU. ................................................................................... 68
(ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ/LANGUAGE, κ.λπ.)
Προσαρµογή Προσωπικού µενού........................................................ 68
Επεξεργασία εικνων
∆ηµιουργία της Λίστας Αναπαραγωγής ............................................. 70
Εκτέλεση της Λίστας αναπαραγωγής................................................. 72
Ρύθµιση προστασίας εικνας (Προστασία) ........................................ 73
Αντιγραφή, Εκτύπωση
Αντιγραφή σε συσκευές βίντεο/DVD.................................................. 75
Εγγραφή εικνων απ τηλεραση ή συσκευή βίντεο/DVD
(Για το µοντέλο DCR-SR100E µνο)................................................... 77
Εκτύπωση εγγεγραµµένων φωτογραφιών
(Εκτυπωτής συµβατς µε PictBridge) ............................................... 79
Υποδοχές για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών............................ 81
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Αντιµετώπιση προβληµάτων ............................................................... 82
Προειδοποιητικές ενδείξεις και µηνύµατα ........................................ 93
Πρσθετες πληροφορίες
Χρήση της βιντεοκάµερας στο εξωτερικ......................................... 98
Αρχεία στο σκληρ δίσκο της βιντεοκάµερας/δοµή φακέλων ...... 100
Σχετικά µε τη "InfoLITHIUM" µπαταρία ........................................... 101
Συντήρηση και προφυλάξεις ............................................................. 103
Προδιαγραφές..................................................................................... 106
8
Γλωσσάριο, Ευρετήριο
Γλωσσάριο ...........................................................................................109
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony .................................................................111
Ευρετήριο ............................................................................................114
9
Απολαύστε τη βιντεοκάµερα Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam
Τι µπορείτε να κάνετε µε τη βιντεοκάµερα
Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam
Μπορείτε να εγγράψετε εικνες στο σκληρ δίσκο της βιντεοκάµερας. Η µονάδα
σκληρού δίσκου Handycam προσφέρει περισστερες επιλογές απ τη βιντεοκάµερα µε
κασέτα ή DVD για ευκολία και ψυχαγωγία.
"Εγγραφή και προβολή" : απλή, εύκολη και εύχρηστη
Παρατεταµένη εγγραφή στο σκληρ
δίσκο (σελ. 16, 30)
Μπορείτε να εγγράψετε περισστερες απ
επτά ώρες* στον σκληρ δίσκο ταν η εικνα
είναι ρυθµισµένη σε υψηλή ποιτητα ([HQ]).
Iλες οι εικνες που εγγράφετε
αποθηκεύονται στον ελεύθερο χώρο του
σκληρού δίσκου. ∆εν κινδυνεύετε να
επανεγγράψετε σβήνοντας τις αγαπηµένες σας
εικνες κατά λάθος.
Επίσης, δεν είναι απαραίτητη η γρήγορη
µετακίνηση της ταινίας πίσω ή µπροστά και
µπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή µλις
είστε έτοιµοι.
* Εάν αλλάξετε την ποιτητα εικνας µιας ταινίας,
µπορείτε να κάνετε εγγραφή για περισστερες ώρες.
Μπορείτε να βρείτε µια σκηνή
γρήγορα, χρησιµοποιώντας την οθνη
VISUAL INDEX (σελ. 31).
Η οθνη VISUAL INDEX σας δίνει τη
δυναττητα να ελέγχετε µε µια µατιά τις
εικνες που έχετε εγγράψει. Απλά αγγίξτε τη
σκηνή που θέλετε να προβάλετε.
Επίσης, µπορείτε να αναζητήσετε τη σκηνή
που θέλετε κατά ηµεροµηνία,
χρησιµοποιώντας το Ευρετήριο ηµεροµηνιών.
Προβολή σε τηλεραση ή
αποθήκευση σε συσκευές VCR/DVD
Μπορείτε να συνδέσετε την Handycam
απευθείας σε µια τηλεραση για να κάνετε
αναπαραγωγή των εικνων που έχετε
εγγράψει (σελ. 42). Μπορείτε επίσης να τις
αποθηκεύσετε σε συσκευή VCR/DVD.
10
Μπορείτε επίσης να κάνετε εγγραφή της
ταινίας µε ήχο surround 5,1 καναλιών.
Μπορείτε να δηµιουργήσετε ένα DVD που να
περιέχει τις ταινίες σας µε ήχο surround 5,1
καναλιών µε το λογισµικ υπολογιστή που
παρέχεται. Αυτ σας παρέχει πλήρη ήχο σε
ένα home theater.
Σύνδεση της Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam σε υπολογιστή
∆ηµιουργία DVD µε το πάτηµα ενς
πλήκτρου
("Οδηγς εφαρµογών υπολογιστή")
Μπορείτε να αποθηκεύσετε την εικνα που
έχετε εγγράψει σε ένα DVD µε ένα απλ
πάτηµα. Μπορεί να γίνει αυτµατη
αποθήκευση των εικνων που δεν έχουν
αποθηκευτεί σε ένα DVD µε το One Touch
DVD Burn.
Απολαύστε τη βιντεοκάµερα Μονάδα σκληρού δίσκου Handycam
Μπορείτε να εγγράψετε ρεαλιστικ ήχο (ήχος surround
5,1 καναλιών) (σελ. 35)
Επεξεργασία εικνων και δηµιουργία ενς
DVD µε επιλεγµένες εικνες ("Οδηγς
εφαρµογών υπολογιστή")
Μπορείτε να µεταφέρετε εικνες στον υπολογιστή
σας. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις εικνες
και να δηµιουργήσετε ένα DVD µε επιλεγµένες
εικνες.
11
Χρήση της Μονάδα σκληρού δίσκου
Handycam
Οι εικνες εγγράφονται στον εσωτερικ σκληρ δίσκο. Iταν ο σκληρς δίσκος γεµίσει,
είναι αδύνατη η εγγραφή νέων εικνων. Συνιστάται να αποθηκεύετε τακτικά τα
δεδοµένα εικνας και στη συνέχεια να διαγράφετε τις εικνες που δεν χρειάζεστε απ
το σκληρ δίσκο της βιντεοκάµερας.
• Εάν διαγράψετε τις εικνες, µπορείτε να κάνετε ξανά εγγραφή στον ελεύθερο χώρο του σκληρού
δίσκου.
Προετοιµασία (σελ. 13)
Εγγραφή (σελ. 30)
Προβολή στην Μονάδα σκληρού δίσκου
Handycam
• Προβολή στην οθνη LCD (σελ. 31)
• Προβολή σε τηλεραση (σελ. 42)
Αποθήκευση
Αποθηκεύστε τις εικνες που έχετε εγγράψει σε ένα
DVD ή παρµοιο µέσο.
• Αποθήκευση εικνων σε DVD µε χρήση του υπολογιστή
("Οδηγς εφαρµογών υπολογιστή").
• Μεταφορά εικνων σε υπολογιστή ("Οδηγς εφαρµογών
υπολογιστή").
• Μετεγγραφή σε συσκευές VCR/DVD (σελ. 75).
∆ιαγραφή εικνων
∆ιαγραφή των δεδοµένων εικνας που έχετε
αποθηκεύσει στη βιντεοκάµερά σας. Εάν διαγράψετε
τις εικνες, µπορείτε να κάνετε εγγραφή νέων εικνων
στον ελεύθερο χώρο του σκληρού δίσκου.
• Επιλέξτε µια εικνα και διαγράψτε την (σελ. 45).
• ∆ιαγραφή λων των εικνων ([ΦΟΡΜΑ HDD], σελ. 62).
12
Ξεκινώντας
Βήµα 1: Έλεγχος παρεχµενων
εξαρτηµάτων
Μετασχηµατιστής εναλλασσµενου
ρεύµατος (1) (σελ. 14)
Επαναφορτιζµενη µπαταρία NP-FP60
(1) (σελ. 15)
CD-ROM "ImageMixer for HDD
Camcorder" (1)
Ξεκινώντας
Βεβαιωθείτε τι έχετε τα ακλουθα
εξαρτήµατα που παρέχονται µαζί µε τη
βιντεοκάµερα.
Ο αριθµς στην παρένθεση υποδεικνύει
τον αριθµ του παρεχµενου
εξαρτήµατος.
"Οδηγς χρήσης κάµερας" (Το παρν
εγχειρίδιο) (1)
"Οδηγς εφαρµογών υπολογιστή" (1)
Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος (1)
(σελ. 14)
Καλώδιο σύνδεσης A/V (1) (σελ. 42, 75,
77)
Kαλώδιο USB (1) (σελ. 79, 81)
Ασύρµατο τηλεχειριστήριο (1) (σελ. 41)
Έχει ήδη τοποθετηθεί µια µπαταρία λιθίου
τύπου κοµβίου.
13
Βήµα 2: Φρτιση της µπαταρίας
Μπορείτε να φορτίσετε την µπαταρία
αφού έχετε τοποθετήσει την µπαταρία
"InfoLITHIUM"(σειράς P) (σελ. 101)
στη βιντεοκάµερα.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µπαταρία
NP-FP30 µε τη βιντεοκάµερά σας. (∆είτε την
πίσω πλευρά της µπαταρίας για τον αριθµ
µοντέλου.) Η εγκατάσταση της µπαταρίας µε
υπερβολική δύναµη ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργία της
βιντεοκάµερας πως µείωση απδοσης της
µπαταρίας ή δυσκολία στην αφαίρεση της
µπαταρίας.
2 Σύρετε το διακπτη POWER προς
την κατεύθυνση του βέλους για να
τον θέσετε στη θέση OFF (CHG) (Η
προεπιλεγµένη ρύθµιση).
MODE
∆ιακπτης POWER
ON OFF
(CHG)
POWER
Λυχνία CHG
3 Συνδέστε το µετασχηµατιστή
Υποδοχή DC
IN
εναλλασσµενου ρεύµατος στην
υποδοχή DC IN της
βιντεοκάµερας.
Κάλυµµα υποδοχής
Βύσµα DC
Μπαταρία
Ανοίξτε το κάλυµµα της υποδοχής
για να συνδέσετε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος.
Καλώδιο
τροφοδοσίας
ρεύµατος
Μετασχηµατιστής
Προς την πρίζα τοίχου εναλλασσµενου
ρεύµατος
Κάλυµµα υποδοχής
1 Σύρετε την µπαταρία στην
κατεύθυνση του βέλους µέχρι να
ασφαλίσει.
14
Στρέψτε το
σήµα v προς τα
κάτω για να
ταιριάξει µε το
σήµα v της
βιντεοκάµερας.
4 Συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας στο µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος και
την πρίζα τοίχου.
Κατά τη φύλαξη της µπαταρίας
Εξαντλήστε τη µπαταρία πλήρως, αν δεν
σκοπεύετε να τη χρησιµοποιήσετε για
µεγάλο χρονικ διάστηµα (σελ. 101).
Χρήση εξωτερικής πηγής
τροφοδοσίας
CHG
5 Η λυχνία CHG (φρτισης) σβήνει
ταν η µπαταρία έχει φορτιστεί
πλήρως. Αποσυνδέστε το
µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος απ
την υποδοχή DC IN της
βιντεοκάµερας.
• Αφαιρέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος κρατώντας
και τη κάµερα και το βύσµα DC.
Για να αφαιρέσετε την µπαταρία
Ξεκινώντας
Η λυχνία CHG (φρτισης) ανάβει και
ξεκινάει η φρτιση.
• Iταν αφαιρείτε την µπαταρία, βεβαιωθείτε
τι καµία απ τις αντίστοιχες λυχνίες του
διακπτη POWER (σελ. 18) δεν είναι
αναµµένη.
Πραγµατοποιήστε τις ίδιες συνδέσεις, µε
αυτές για τη φρτιση της µπαταρίας. Η
µπαταρία δε χάνει το φορτίο της σε αυτή
την περίπτωση.
Χρνος φρτισης (πλήρης
φρτιση)
Χρνος κατά προσέγγιση (λεπτά) που
απαιτείται ταν φορτίζετε µια µπαταρία
που έχει αποφορτιστεί πλήρως.
Μπαταρία
Χρνος φρτισης
NP-FP50
125
NP-FP60 (παρέχεται)
135
NP-FP70
155
NP-FP71
170
NP-FP90
220
Σύρετε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHG). Σύρετε το µοχλ
απελευθέρωσης BATT (της µπαταρίας)
και αφαιρέστε το κάλυµµα της
µπαταρίας.
µοχλς
απελευθέρωσης
BATT (µπαταρίας)
συνεχίζεται ,
15
Βήµα 2: Φρτιση της µπαταρίας (συνεχίζεται)
Χρνος εγγραφής
Χρνος αναπαραγωγής
∆ιαθέσιµος χρνος κατά προσέγγιση
(λεπτά) ταν χρησιµοποιείτε µια πλήρως
φορτισµένη µπαταρία.
∆ιαθέσιµος χρνος κατά προσέγγιση
(λεπτά) ταν χρησιµοποιείτε µια πλήρως
φορτισµένη µπαταρία.
Μπαταρία
Συνεχής
Τυπικς
χρνος
χρνος
εγγραφής εγγραφής*
NP-FP50
065
070
070
030
035
035
NP-FP60
(παρέχεται)
100
110
110
050
055
055
NP-FP70
135
150
155
065
075
075
NP-FP71
165
180
185
080
090
090
NP-FP90
250
270
275
125
135
135
* Ο τυπικς χρνος εγγραφής εµφανίζει το
χρνο ταν κάνετε εγγραφή
χρησιµοποιώντας συνέχεια το κουµπί
εκκίνησης/διακοπής, ανοιγοκλείνοντας το
διακπτη τροφοδοσίας και ζουµάροντας.
• Οι χρνοι που εµφανίζονται διαφέρουν
ανάλογα µε τις ακλουθες συνθήκες.
– Επάνω: Iταν ο οπισθοφωτισµς της
οθνης LCD είναι ενεργοποιηµένος.
– Μέσον: Iταν ο οπισθοφωτισµς της
οθνης LCD είναι απενεργοποιηµένος.
– Κάτω: Χρνος εγγραφής µε το
εικονοσκπιο ενώ η οθνη LCD είναι
σβηστή.
16
Μπαταρία
Οθνη
LCD
ανοικτή*
Οθνη
LCD
κλειστή
NP-FP50
105
125
NP-FP60
(παρέχεται)
160
190
NP-FP70
225
265
NP-FP71
270
315
NP-FP90
400
475
* Iταν ο οπισθφωτισµς της οθνης LCD
είναι ενεργοποιηµένος.
Σχετικά µε τη µπαταρία
• Πριν αλλάξετε την µπαταρία, σύρετε το
διακπτη POWER στη θέση OFF (CHG).
• Η λυχνία CHG (φρτισης) αναβοσβήνει
κατά τη διάρκεια της φρτισης.
∆ιαφορετικά, οι BATTERY INFO (σελ. 37)
δεν εµφανίζονται σωστά στις ακλουθες
συνθήκες.
– Η µπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
– Η µπαταρία έχει καταστραφεί.
– Iταν η µπαταρία έχει αποφορτιστεί
πλήρως. (Για BATTERY INFO µνο.)
• Η µπαταρία δεν θα τροφοδοτεί ταν ο
µετασχηµατιστής εναλλασσµενου
ρεύµατος είναι συνδεδεµένος στην υποδοχή
DC IN της βιντεοκάµερας, ακµα και αν το
καλώδιο ρεύµατος δεν είναι συνδεδεµένο
στην πρίζα.
• Συστήνουµε τη χρήση µπαταριών NP-FP70,
NP-FP71 ή NP-FP90 ταν συνδέετε έναν
προβολέα (προαιρετικά).
Ξεκινώντας
Σχετικά µε το χρνο/εγγραφής/
αναπαραγωγής
• Οι χρνοι της βιντεοκάµερας υπολογίζονται
σε θερµοκρασία 25 °C. (Συνιστάται
θερµοκρασία 10 -30°C.)
• Ο διαθέσιµος χρνος εγγραφής και
αναπαραγωγής θα είναι συντοµτερος ταν
χρησιµοποιείτε τη βιντεοκάµερα σε χαµηλή
θερµοκρασία.
• Ο διαθέσιµος χρνος εγγραφής και
αναπαραγωγής θα είναι συντοµτερος
ανάλογα µε τις συνθήκες στις οποίες
χρησιµοποιείτε τη βιντεοκάµερα.
Σχετικά µε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος
• Χρησιµοποιήστε µια κοντινή πρίζα τοίχου
ταν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος. Σε περίπτωση
δυσλειτουργίας κατά τη χρήση της
βιντεοκάµερας, αποσυνδέστε αµέσως το
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος
απ την πρίζα τοίχου.
• Μη χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος σε στενούς
χώρους, π.χ. µεταξύ τοίχου και επίπλων.
• Προσέξτε να µη βραχυκυκλώνετε το βύσµα
συνεχούς ρεύµατος του µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος ή τα τερµατικά
της µπαταρίας µε οποιοδήποτε µεταλλικ
αντικείµενο. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
• Ακµη και αν η κάµερά σας είναι
απενεργοποιηµένη, συνεχίζει να γίνεται
τροφοδοσία ρεύµατος ενώ είναι
συνδεδεµένη στην πρίζα µέσω του
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος.
17
Βήµα 3: Ενεργοποίηση τροφοδοσίας και
κράτηµα της βιντεοκάµερας
Για εγγραφή, σύρετε το διακπτη
POWER για να ανάψετε την αντίστοιχη
λυχνία.
Iταν χρησιµοποιείτε τη βιντεοκάµερα
για πρώτη φορά, εµφανίζεται η οθνη
[ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ] (σελ. 21).
∆ιακπτης POWER
• Iταν ρυθµίζετε το διακπτη POWER στη
θέση
(Ταινίες) ή
(Φωτογραφίες), το
κάλυµµα του φακού ανοίγει.
• Αφού αφού έχετε ρυθµίσει την ηµεροµηνία
και την ώρα ([ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ], σελ. 21),
την επµενη φορά που θα θέσετε σε
λειτουργία τη βιντεοκάµερά σας, η τρέχουσα
ηµεροµηνία και ώρα θα εµφανιστεί στην
οθνη LCD για λίγα δευτερλεπτα.
Κάλυµµα
φακού
2 Κρατήστε την κάµερά σας µε ορθ
τρπο.
1 Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία
σύροντας το διακπτη POWER
προς την κατεύθυνση του βέλους,
ενώ ταυτχρονα πιέζετε το
πράσινο κουµπί στο κέντρο.
Iταν εγγράφετε, ρυθµίστε τον τρπο
τροφοδοσίας µετακινώντας το
διακπτη POWER προς την
κατεύθυνση του βέλους µέχρι να
ανάψει η αντίστοιχη λυχνία.
3 Βεβαιωθείτε τι την κρατάτε
σταθερά και κατπιν δέστε τον
ιµάντα.
Πράσινο κουµπί
(Ταινίες): Για εγγραφή ταινιών
(Φωτογραφίες): Για εγγραφή
φωτογραφιών
(PLAY/EDIT): Για αναπαραγωγή
εικνων στην κάµερά σας ή για
επεξεργασία/διαγραφή τους.
18
∆ιακοπή της τροφοδοσίας
ρεύµατος
Σύρετε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHG).
• Κατά την αγορά της κάµερας, η τροφοδοσία
έχει ρυθµιστεί έτσι, ώστε η κάµερα να
απενεργοποιείται αυτµατα εάν δεν την
χρησιµοποιήσετε για πέντε λεπτά περίπου,
για εξοικονµηση ενέργειας.
([ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ], σελ. 67).
Βήµα 4: Ρύθµιση της οθνης LCD και του
εικονοσκοπίου
Η οθνη LCD
2 180 µοίρες
(µέγ.)
• ∆είτε [ΡΥΘΜ. LCD/VF] - [ΦΩΤΕΙΝΟΤ
LCD] (σελ. 64) για ρύθµιση της
φωτειντητας της οθνης LCD.
Το εικονοσκπιο
DISP/BATT INFO
Μπορείτε να προβάλλετε εικνες
χρησιµοποιώντας το εικονοσκπιο µε
κλειστή την οθνη LCD, έτσι ώστε να
αποφύγετε την κατανάλωση του
φορτίου της µπαταρίας ή ταν η εικνα
που βλέπετε στην οθνη LCD δεν είναι
καλής ποιτητας.
Ξεκινώντας
Ανοίξτε την οθνη LCD σε γωνία 90
µοιρών προς τη βιντεοκάµερα (1),
κατπιν περιστρέψτε την έως τη γωνία
στην οποία µπορείτε να πετύχετε την
καλύτερη δυνατή εγγραφή ή
αναπαραγωγή (2).
Για ακύρωση, πατήστε και κρατήστε
πατηµένο το DISP/BATT INFO µέχρι να
εξαφανιστεί η ένδειξη
.
Εικονοσκπιο
2 90 µοίρες
(µέγ.)
1 90 µοίρες ως
προς τη
βιντεοκάµερα
• Προσέχετε να µην πιέσετε κατά λάθος τα
κουµπιά στο πλαίσιο της LCD, ταν ανοίγετε
ή ρυθµίζετε την οθνη LCD.
• Αν ανοίξετε την οθνη LCD σε θέση 90
µοιρών ως προς τη βιντεοκάµερα και στη
συνέχεια την περιστρέψετε κατά 180 µοίρες
προς την πλευρά του φακού, ττε µπορείτε
να την κλείσετε µε την οθνη LCD προς τα
έξω. Αυτ είναι βολικ κατά τις λειτουργίες
αναπαραγωγής.
Για να απενεργοποιήσετε τον
οπισθοφωτισµ της οθνης LCD
ώστε να διαρκεί περισστερο η
µπαταρία
Πατήστε και κρατήστε πατηµένο το
DISP/BATT INFO για µερικά
δευτερλεπτα µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη
.
Αυτή η ρύθµιση είναι πρακτική ταν
χρησιµοποιείτε τη βιντεοκάµερά σας σε
πολύ φωτειν χώρο ή ταν θέλετε να
εξοικονοµήσετε την ενέργεια της
µπαταρίας. Η εικνα που εγγράφεται
δεν επηρεάζεται απ αυτή τη ρύθµιση.
Μοχλς ρύθµισης
φακού
εικονοσκοπίου
Εκτείνετε το
εικονοσκπιο µέχρι να
κουµπώσει µε κλικ.
Μετακινήστε τον έως
του καθαρίσει η
εικνα.
• Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτειντητα του
εσωτερικού φωτισµού του εικονοσκοπίου
επιλέγοντας
ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ. - [ΡΥΘΜ.
LCD/VF] - [ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΕΙΚ] (σελ. 65).
Η εικνα που εγγράφεται δεν επηρεάζεται
απ αυτή τη ρύθµιση.
• Μπορείτε να προσαρµζετε τις ρυθµίσεις
[FADER] και [ΕΚΘΕΣΗ] ενώ κοιτάτε µέσα
στο εικονοσκπιο (σελ. 60).
19
Βήµα 5: Χρήση της οθνης αφής
Μπορείτε να αναπαράγετε τις εικνες
που έχετε εγγράψει (σελ. 28, 31) ή να
αλλάξετε τις ρυθµίσεις (σελ. 48)
χρησιµοποιώντας την οθνη αφής.
Πιέστε τα κουµπιά που εµφανίζονται
στην οθνη.
Στηρίξτε το κάτω µέρος της οθνης
LCD µε το δάκτυλ σας. Έπειτα,
πιέστε τα κουµπιά που εµφανίζονται
στην οθνη.
Πιέστε το κουµπί στην οθνη LCD.
DISP/BATT INFO
• Επαναλάβετε τις ενέργειες που
περιγράφονται παραπάνω ταν πατάτε τα
κουµπιά στο πλαίσιο LCD.
• Προσέξτε να µην πατήσετε κατά λάθος
κουµπιά του πλαισίου υγρών κρυστάλλων,
ενώ χρησιµοποιείτε την οθνη αφής.
• Εάν τα κουµπιά στην οθνη αφής δε
λειτουργούν σωστά, προσαρµστε την οθνη
LCD (ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ) (σελ. 104).
Για να κρύψετε τις ενδείξεις
οθνης
Πατήστε DISP/BATT INFO για
απκρυψη ή εµφάνιση των ενδείξεων
οθνης (µετρητής κλπ).
20
Αλλαγή της ρύθµισης
γλώσσας
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθµίσεις της
οθνης, ώστε να εµφανίζουν µηνύµατα
σε µια συγκεκριµένη γλώσσα. Επιλέξτε
τη γλώσσα οθνης απ το
[LANGUAGE] στο
ΩΡΑ/LANGU.
(σελ. 68).
Βήµα 6: Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας
• Εάν δε χρησιµοποιείτε την κάµερα για
περίπου 3 µήνες, η ενσωµατωµένη
επαναφορτιζµενη µπαταρία
αποφορτίζεται και οι ρυθµίσεις της
ηµεροµηνίας και της ώρας µπορεί να
σβηστούν απ τη µνήµη. Σε αυτή την
περίπτωση, φορτίστε την επαναφορτιζµενη
µπαταρία και κατπιν ρυθµίστε ξανά την
ηµεροµηνία και την ώρα (σελ. 105).
3 Επιλέξτε το [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ] µε
το
/
και έπειτα πιέστε το
.
4 Επιλέξτε την επιθυµητή
γεωγραφική περιοχή µε το
και πιέστε
.
Ξεκινώντας
Ρυθµίστε την ηµεροµηνία και την ώρα
ταν χρησιµοποιείτε την κάµερα για
πρώτη φορά. Εάν δεν ρυθµίσετε την
ηµεροµηνία και την ώρα, η οθνη [ΡΥΘ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ] εµφανίζεται κάθε φορά
που ανοίγετε τη βιντεοκάµερα ή σύρετε
το διακπτη POWER.
/
PYΘ POΛOΓIOY
GMT +0.0
ΠEPIOXH1
Λισσαβνα , Λονδίνο
AΠENEPΓOΠ
KAΛOK ΩPA
HMEPOMHNIA
2006 E
1M
1H
0
00
OK
∆ιακπτης POWER
5 Ρυθµίστε την [ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ] σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] µε το
/
,
εάν είναι απαραίτητο, και µετά
πιέστε το
.
6 Ρυθµίστε το [Ε] (έτος) µε το
και έπειτα πιέστε το
Προχωρήστε στο βήµα 4 ταν ρυθµίζετε
το ρολι για πρώτη φορά.
1 Πιέστε
t [SETUP].
60λεπ
/
.
PYΘ POΛOΓIOY
GMT +0.0
ΠEPIOXH11
Λισσαβνα , Λονδίνο
AΠENEPΓOΠ
KAΛOK ΩPA
HMEPOMHNIA
2006 E
1M
1H
0
00
OK
• Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε έτος
µέχρι το 2079.
ΡΥΘ.ΚAMEPAΣ
AYT.EKΘEΣH
ΦΩTOMET ΣΠOT
EKΘEΣH
OK
2 Επιλέξτε
/
.
(ΩΡΑ/LANGU.) µε το
και στη συνέχεια πιέστε
60λεπ
EΞΟ∆.EIKONAΣ
KYΛIΣH SETUP
AYT.KΛEIΣIMO
PYΘ POΛOΓIOY
PYΘ ΠEPIOXHΣ
KAΛOK ΩPA
LANGUAGE
OK
7 Ρυθµίστε το [Μ] (µήνας), [Η]
(ηµέρα), ώρα και λεπτά και στη
συνέχεια πιέστε το
.
Το ρολι αρχίζει να λειτουργεί.
• Ανατρέξτε στη σελίδα 99 για πληροφορίες
σχετικά µε "∆ιαφορά ώρας σε λο τον κσµο".
• Η ηµεροµηνία και ώρα εγγραφής δεν
εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής,
αλλά εγγράφονται αυτµατα στο σκληρ
δίσκο και εµφανίζονται κατά την
αναπαραγωγή ([ΚΩ∆ ∆Ε∆ΟΜΕΝ], σελ. 65).
21
Βήµα 7: Επιλογή του λγου ψεως (16:9 ή
4:3) της εγγραφµενης εικνας
Πραγµατοποιώντας εγγραφή σε
λειτουργία 16:9 (ευρυγώνιος φακς),
µπορείτε να απολαύσετε ευρυγώνιες
εικνες υψηλής ανάλυσης.
• Αν σκοπεύετε να προβάλλετε τις εικνες σε
τηλεραση ευρείας οθνης, συνιστάται η
εγγραφή σε λειτουργία 16:9 (ευρυγώνιος
φακς).
∆ιακπτης POWER
* Προβολή στην οθνη LCD. Η προβολή
µπορεί να είναι διαφορετική στο
εικονοσκπιο.
• ∆εν µπορείτε να αλλάξετε το λγο ψεως
στις ακλουθες περιπτώσεις:
– ταν εγγράφετε ταινίες
– ταν το [ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ] έχει
οριστεί σε [ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ] (σελ. 60)
• Οι διαφορές στη γωνία προβολής µεταξύ
16:9 (ευρυγώνιος) και 4:3 ποικίλλουν
ανάλογα µε τη ρύθµιση του ζουµ.
Αναπαραγωγή εικνων µετά τη
σύνδεση της βιντεοκάµερας σε
τηλεραση
WIDE SELECT
Ρυθµίστε το [ΤΥΠΟΣ TV] σε [16:9] ή
[4:3] ανάλογα µε την τηλερασή σας
(16:9/4:3) (σελ. 42).
• Iταν προβάλετε εικνες 16:9 (ευρείες) µε
την επιλογή [ΤΥΠΟΣ TV] ρυθµισµένη σε
[4:3], οι εικνες ενδέχεται να εµφανίζονται
παραµορφωµένες, ανάλογα µε το θέµα.
Ταινίες
1 Σύρετε το διακπτη POWER προς
την κατεύθυνση του βέλους για να
ανάψει η λυχνία
(Ταινίες).
Φωτογραφίες
1 Σύρετε το διακπτη POWER για να
ανάψει η λυχνία
(Φωτογραφίες).
Ο λγος του µεγέθους εικνας
αλλάζει σε 4:3.
2 Πατήστε το WIDE SELECT κατ
2 Πατήστε επανειληµµένα το WIDE
SELECT για να επιλέξετε το λγο
ψεως οθνης που θέλετε.
16:9
(Ευρυγώνιος)*
22
4:3*
επανάληψη για να επιλέξετε την
επιθυµητή ρύθµιση.
• Το µέγεθος της φωτογραφίας είναι ορισµένο
σε [
2.3M] (
) ταν έχει επιλεγεί το
16:9 (ευρεία). Το [3.0M] (
) είναι
ορισµένο στη µέγιστη λειτουργία ταν έχει
επιλεγεί το 4:3.
• Ο αριθµς των φωτογραφιών που µπορούν
να εγγραφούν είναι 9.999.
Ξεκινώντας
23
Easy Handycam – χρήση της βιντεοκάµεράς σας µε τις αυτµατες ρυθµίσεις
Χρήση της λειτουργίας Easy
Handycam
Η Easy Handycam είναι µια λειτουργία, η οποία
κάνει σχεδν λες τις ρυθµίσεις αυτµατες µε
ένα απλ πάτηµα του κουµπιού EASY. Καθώς
µνο βασικές λειτουργίες είναι διαθέσιµες και
το µέγεθος της γραµµατοσειράς αυξάνεται για
εύκολη προβολή στην οθνη, ακµη και οι
αρχάριοι χρήστες µπορούν να χρησιµοποιήσουν
την κάµερα χωρίς δυσκολία.
Κουµπί EASY
Οι ρυθµίσεις της βιντεοκάµερας κατά τη λειτουργία Easy Handycam
Πιέστε [SETUP] για να εµφανίσετε τα διαθέσιµα στοιχεία ρύθµισης.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη ρύθµιση, βλέπε σελίδα 49.
60λεπ
EASY
ANAMON
EASY
Πιέστε
LANGUAGE
SETUP
EN∆EIK
HXOΣ
PYΘMIΣ
POΛOΓ
ΦΟΡΜΑ
HDD
• Σχεδν λα τα στοιχεία ρύθµισης καθορίζονται αυτµατα.
• Η ένδειξη
δεν εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy Handycam.
• Για να πραγµατοποιήσετε ρυθµίσεις πως η χειροκίνητη εστίαση και η προσθήκη ειδικών εφέ,
ακυρώστε τη λειτουργία Easy Handycam.
Μη αποδεκτά κουµπιά κατά τη λειτουργία Easy Handycam
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα ακλουθα κουµπιά ή λειτουργίες καθώς έχουν
ρυθµιστεί αυτµατα. Εάν ρυθµίσετε µια µη αποδεκτή λειτουργία, εµφανίζεται το
µήνυµα [Μη αποδεκτ κατά τη λειτουργία Easy Handycam].
• BACK LIGHT (σελ. 35)
• Πατήστε και κρατήστε το DISP/BATT INFO (σελ. 19)
• Μοχλς/κουµπιά ζουµ (κατά την αναπαραγωγή)
Τώρα προσπαθήστε να εγγράψετε
σελίδα 26
Πριν απ τη λειτουργία, ολοκληρώστε τις διαδικασίες προετοιµασίας που
περιγράφονται στα βήµατα 1 έως 7 (σελ. 13 έως 22).
24
Easy Handycam – χρήση της βιντεοκάµεράς σας µε τις αυτµατες ρυθµίσεις
25
Εύκολη εγγραφή
Σύρετε το διακπτη
POWER προς την
κατεύθυνση του βέλους,
ενώ ταυτχρονα πιέζετε
το πράσινο κουµπί, µνο
ταν ο διακπτης
POWER βρίσκεται στη
θέση OFF (CHG).
Για εγγραφή ταινιών
Για εγγραφή φωτογραφιών
Ταινίες
1 Σύρετε το διακπτη POWER A προς την κατεύθυνση του βέλους για να
ανάψει η λυχνία
(Ταινίες).
2 Πατήστε το EASY.
Εµφανίζεται η ένδειξη [Έναρξη λειτουργίας Easy Handycam.] και έπειτα η ένδειξη
στην οθνη LCD.
60λεπ
ANAMON
EASY
Έναρξη λειτουργίας
Easy Handycam.
SETUP
3 Πατήστε START/STOP B (ή C).
60λεπ
60λεπ
ANAMON
EΓΓPAΦ 00:01:00
EASY
EASY
SETUP
[ΑΝΑΜΟΝ]
SETUP
[ΕΓΓΡΑΦ]
Για να σταµατήσετε την εγγραφή, πατήστε START/STOP ξανά.
• Η [ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.] έχει ρυθµιστεί στη θέση [HQ] (προεπιλεγµένες ρυθµίσεις) (σελ. 63).
• Ο χρνος εγγραφής των ταινιών που µπορείτε να εγγράψετε διαδοχικά είναι έως 12 ώρες.
Για να εγγράψετε τις επµενες ταινίες
Εκτελέστε το βήµα 3.
26
Φωτογραφίες
1 Σύρετε το διακπτη POWER A προς την κατεύθυνση του βέλους για να
ανάψει η λυχνία
(Φωτογραφία).
2 Πατήστε το EASY.
112
60λεπ
EASY
Έναρξη λειτουργίας
Easy Handycam.
SETUP
3 Πατήστε το PHOTO D ελαφρώς για να ρυθµίσετε την εστίαση A και στη
συνέχεια πατήστε το πλήρως B.
Ενδεικτικς
ήχος
λεπ
3.0M
Ήχος κλικ
κλείστρου
112
λεπ
3.0M
EASY
EASY
SETUP
SETUP
Αναβοσβήνει b Ανάβει η λυχνία
Ακούγεται ένας ήχος κλείστρου. Iταν το
•Η[
58).
εξαφανίζεται, η εικνα έχει εγγραφεί.
ΠΟΙΟΤ ΕΙΚ] έχει ρυθµιστεί στη θέση [ΥΨ. ΠΟΙΟΤ.] (προεπιλεγµένες ρυθµίσεις) (σελ.
Για να εγγράψετε τις επµενες φωτογραφίες
Εκτελέστε το βήµα 3.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Easy Handycam
Πατήστε ξανά EASY. Η ένδειξη
εξαφανίζεται απ την οθνη LCD.
Easy Handycam – χρήση της βιντεοκάµεράς σας µε τις αυτµατες ρυθµίσεις
Εµφανίζεται η ένδειξη [Έναρξη λειτουργίας Easy Handycam.] και έπειτα η ένδειξη
στην οθνη LCD.
27
Εύκολη αναπαραγωγή
∆ιακπτης POWER
Σύρετε το διακπτη POWER
προς την κατεύθυνση του
βέλους, ενώ ταυτχρονα πιέζετε
το πράσινο κουµπί, µνο ταν ο
διακπτης POWER βρίσκεται
στη θέση OFF (CHG).
Για να αναπαραγάγετε εικνες
1 Σύρετε το διακπτη POWER προς την κατεύθυνση του βέλους συνεχώς, για
να ανάψει η λυχνία
(PLAY/EDIT).
Η οθνη VISUAL INDEX εµφανίζεται στην οθνη LCD.
2 Πατήστε το EASY.
Εµφανίζεται η ένδειξη [Έναρξη λειτουργίας Easy Handycam.] και έπειτα η ένδειξη
στην οθνη LCD.
Ηµεροµηνία
εγγραφής
Προηγούµενες
6 εικνες
Επµενες
6 εικνες
60λεπ
EASY 21 12 2006
HMEP.
EΠEΞ
12:34:01
SETUP
Καρτέλα
28
(Ταινία) Καρτέλα
Καρτέλα
(Φωτογραφία) (σελ. 72)
Η τελευταία ταινία που
εγγράψατε ή αναπαραγάγατε
σηµειώνεται µε i. Επίσης,
ταν πιέζετε i, µπορείτε να
αναπαράγετε την ταινία απ
το σηµείο που είχατε
σταµατήσει την τελευταία
φορά.
(Λίστα αναπαραγωγής)
3 Έναρξη αναπαραγωγής.
Ταινίες
Πιέστε την καρτέλα
(Ταινία) και µετά πατήστε τη µικρογραφία της ταινίας
που θα αναπαραγάγετε.
∆ιακοπή (µετάβαση στην
οθνη VISUAL INDEX)
Επµενη σκηνή
Εγγραφή ηµερ./ώρα
001-0001
SETUP
Προς τα πίσω/
Προς τα εµπρς
ταν η αναπαραγωγή απ την επιλεγµένη ταινία φτάσει στην τελευταία ταινία, η
οθνη επιστρέφει στην οθνη VISUAL INDEX.
• Πιέστε
/
κατά τη διάρκεια της παύσης για αργή αναπαραγωγή της ταινίας.
• Πιέστε [SETUP] t [ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ] και ρυθµίστε χρησιµοποιώντας τα
/
.
Φωτογραφίες
Πιέστε την καρτέλα
(Φωτογραφία) και µετά πατήστε τη µικρογραφία της
φωτογραφίας που θα αναπαραγάγετε.
λεπ
100/112
EASY
Κουµπί προβολής
διαφανειών (σελ. 36)
Εγγραφή ηµερ./ώρα
Μετάβαση στην οθνη
VISUAL INDEX
SETUP
Προηγούµενη/Επµενη
• Ενδέχεται να χρειαστούν κάποια λεπτά για να εµφανιστεί η οθνη VISUAL INDEX.
• ταν πιέζετε το [ΕΠΕΞ] στην οθνη VISUAL INDEX, µπορείτε να διαγράψετε εικνες. ∆είτε
"∆ιαγραφή εικνων" στη σελίδα 45.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Easy Handycam
Πατήστε ξανά το EASY. Η ένδειξη
Easy Handycam – χρήση της βιντεοκάµεράς σας µε τις αυτµατες ρυθµίσεις
EASY
Αρχή της σκηνής/
προηγούµενη σκηνή
Εναλλαγή µεταξύ
Αναπαραγωγής ή
Παύσης, καθώς πιέζετε.
100/112
01:12:34
60λεπ
εξαφανίζεται απ την οθνη LCD.
29
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Εγγραφή
Μοχλς ζουµ
PHOTO
∆ιακπτης POWER
Κάλυµµα φακού
Ανοίγει ανάλογα µε τη
ρύθµιση του διακπτη
POWER.
START/STOP A
ACCESS κάµερας
START/STOP B
1 Σύρετε το διακπτη POWER
Πατήστε το πράσινο
κουµπί µνο ταν ο
διακπτης POWER
είναι στη θέση OFF
(CHG).
επαναλαµβανµενα προς τη φορά
του βέλους για να ανάψει η
αντίστοιχη λυχνία.
2 Έναρξη εγγραφής.
Ταινίες
Φωτογραφίες
Πατήστε START/STOP A (ή B).
60λεπ
START/
STOP
EΓΓPAΦ
00:01:00
P-MENU
Πατήστε το PHOTO ελαφρώς για να
ρυθµίσετε την εστίαση A και στη
συνέχεια πατήστε το πλήρως B.
Ενδεικτικς
ήχος
60min
3.0M
FINE
123
Ήχος κλικ
κλείστρου
[ΑΝΑΜΟΝ] b [ΕΓΓΡΑΦ]
P-MENU
Για να σταµατήσετε την εγγραφή,
πιέστε START/STOP ξανά.
Αναβοσβήνει b Ανάβει η λυχνία
Ακούγεται ένας ήχος κλείστρου. !ταν
το
εξαφανίζεται, η εικνα έχει
εγγραφεί.
30
• Εάν η λυχνία ACCESS παραµένει αναµµένη µετά το τέλος της εγγραφής, σηµαίνει τι ακµη
εγγράφονται δεδοµένα στο σκληρ δίσκο. Μην προκαλείτε κραδασµούς στη βιντεοκάµερα και
µην αφαιρείτε την µπαταρία ή τον µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος.
• ∆εν µπορείτε να εγγράφετε ταινίες και φωτογραφίες ταυτχρονα.
• Ο χρνος εγγραφής ταινιών διαδοχικά είναι έως και 12 ώρες.
• !ταν ένα αρχείο δεδοµένων ταινίας υπερβαίνει τα 2 GB, το επµενο αρχείο δηµιουργείται
αυτµατα.
• Για την ποιτητα εικνας ταινιών, βλέπε [ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.] (σελ. 63), για την ποιτητα εικνας
φωτογραφιών, βλέπε [
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ] (σελ. 58).
Αναπαραγωγή
1 Σύρετε το διακπτη POWER επαναλαµβανµενα για να ανάψει η λυχνία
(PLAY/EDIT).
Η οθνη VISUAL INDEX εµφανίζεται στην οθνη LCD.
Ηµεροµηνία
εγγραφής
Προηγούµενες
6 εικνες
Επµενες
6 εικνες
HMEP.
60λεπ
21 12 2006
Η τελευταία ταινία που
εγγράψατε ή αναπαραγάγατε
σηµειώνεται µε i. Επίσης,
ταν πιέζετε i, µπορείτε να
αναπαράγετε την ταινία απ
το σηµείο που είχατε
σταµατήσει την τελευταία
φορά.
EΠEΞ
12:34:01
P-MENU
Καρτέλα
(Λίστα αναπαραγωγής)
• Η µετακίνηση του µοχλού του ζουµ αλλάζει την ένδειξη της οθνης VISUAL INDEX απ 6
σε 12 και περισστερες εικνες µπορούν να εµφανίζονται συγχρνως.
• Πιέστε [
ΕΜΦΑΝΙΣΗ] στην
ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ. για να ορίσετε τον αριθµ
µικρογραφιών που εµφανίζονται στην οθνη VISUAL INDEX (σελ. 66)
• Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατηµένο το
/
, µπορείτε να εκτελέσετε γρήγορα κύλιση
στο ευρετήριο µικρογραφιών.
2 Έναρξη αναπαραγωγής.
Ταινίες
Φωτογραφίες
Πιέστε την καρτέλα
(Ταινίες)
και στη συνέχεια την ταινία που θα
αναπαραχθεί.
Αρχή της σκηνής/ Καθώς πιέζετε,
Επµενη
προηγούµενη
εναλλάσσεστε µεταξύ
σκηνή
Αναπαραγωγής ή Παύσης σκηνή
001-1000
Πιέστε την καρτέλα
(Φωτογραφίες) και στη συνέχεια τη
φωτογραφία που θα αναπαραχθεί.
60λεπ
111/112
Κουµπί
προβολής
διαφανειών
(σελ. 36)
101-0001
P-MENU
P-MENU
∆ιακοπή (Μετάβαση στην Προς τα πίσω/
οθνη VISUAL INDEX) Προς τα εµπρς
Η οθνη επιστρέφει στην οθνη
VISUAL INDEX ταν ολοκληρωθεί
η αναπαραγωγή.
• Πιέστε
/
κατά τη διάρκεια της
παύσης για αργή αναπαραγωγή της ταινίας.
• Με ένα πάτηµα του
/
η γρήγορη
κίνηση µπροστά/πίσω γίνεται περίπου πέντε
φορές ταχύτερη, µε δύο πατήµατα γίνεται
περίπου 10 φορές ταχύτερη, µε τρία πατήµατα
γίνεται περίπου 30 φορές ταχύτερη, µε τέσσερα
πατήµατα γίνεται περίπου 60 φορές ταχύτερη.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
(Ταινίες) Καρτέλα
Καρτέλα
(Φωτογραφίες) (σελ. 72)
Μετάβαση στην
οθνη VISUAL
INDEX
Προηγούµενη/
Επµενη
Για να ρυθµίσετε την ένταση
Πιέστε
t [ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ] και
ρυθµίστε χρησιµοποιώντας τα
/
.
• Εάν δεν µπορείτε να βρείτε την [ΕΝΤΑΣΗ
ΗΧΟΥ ] στο
, πατήστε [SETUP] (σελ. 48).
συνεχίζεται ,
31
Αναπαραγωγή (συνεχίζεται)
Αναζήτηση των εικνων που
θέλετε κατά ηµεροµηνία
(Ευρετήριο ηµεροµηνιών)
Μπορείτε να αναζητήσετε
αποτελεσµατικά τις εικνες που θέλετε
κατά ηµεροµηνία.
3 Πιέστε το [ΗΜΕΡ.].
Οι ηµεροµηνίες εγγραφής των
εικνων εµφανίζονται στην οθνη.
Επιστροφή στην οθνη
VISUAL INDEX
60λεπ
1 Σύρετε το διακπτη POWER
21HMEP.
12 2006
επαναλαµβανµενα για να ανάψει
η λυχνία
(PLAY/EDIT).
Η οθνη VISUAL INDEX
εµφανίζεται στην οθνη LCD.
60λεπ
21 12 2006
HMEP.
12:34
1
5
10
15
20
25
30
1
5
5
6
6
7
7
8
9
TEΛ
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
OK
P-MENU
Κουµπί προηγούµενης/επµενης
ηµεροµηνίας
EΠEΞ
12:34:01
4 Πιέστε το κουµπί προηγούµενης/
P-MENU
επµενης ηµεροµηνίας για να
επιλέξετε την ηµεροµηνία της
εικνας που θέλετε.
60λεπ
2 Για να αναζητήσετε ταινίες, πιέστε
21HMEP.
12 2006
12:34
1
5
10
15
20
25
30
1
την καρτέλα
(Ταινίες). Για να
αναζητήσετε φωτογραφίες,
πιέστε την καρτέλα
(Φωτογραφίες).
5
5
6
6
7
7
8
9
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
TEΛ
OK
P-MENU
5 Πιέστε
ενώ η επιλεγµένη
ηµεροµηνία της εικνας που
θέλετε έχει επισηµανθεί.
Οι εικνες για την επιλεγµένη
ηµεροµηνία εµφανίζονται στην
οθνη VISUAL INDEX.
32
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
33
Λειτουργίες για εγγραφή/αναπαραγωγή,
κ.λπ.
• Μπορείτε να επιλέξετε [ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ]
σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε ζουµ σε
επίπεδο µεγαλύτερο απ το 10πλάσιο του
αρχικού µεγέθους (σελ. 57).
Χρήση του φλας....................... 8
Πιέστε (φλας) 8 επαναλαµβανµενα
για να επιλέξετε τη ρύθµιση.
∆εν εµφανίζεται καµία ένδειξη:
Αυτµατα αναβοσβήνει ταν υπάρχει
ανεπαρκής
φωτισµς απ το γύρω χώρο.
r
(Ρυθµιζµενο φλας): Χρησιµοποιεί
πάντα το φλας ανεξάρτητα απ τη
φωτειντητα του γύρω χώρου.
r
(Χωρίς φλας): Εγγραφή χωρίς χρήση
φλας.
Εγγραφή
Χρήση του ζουµ .................. 17
Για αργ ζουµ, µετακινήστε το µοχλ του
ζουµ 1 ελαφρά. Για ταχύτερο ζουµ,
µετακινήστε το µοχλ περισστερο.
Ευρύτερο πεδίο
λήψης:
(Ευρυγώνιος)
Κοντινή προβολή:
(Τηλεφακς)
• Προσοχή µην αποµακρύνετε το δάχτυλ σας
απτοµα απ το µοχλ του ζουµ 1.
∆ιαφορετικά, ενδέχεται να εγγραφεί ο ήχος
απ την κίνηση του µοχλού.
• ∆εν µπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του
ζουµ µε τα κουµπιά 7 στο πλαίσιο της
οθνης υγρών κρυστάλλων.
• Η ελάχιστη απσταση που απαιτείται να
υπάρχει µεταξύ της βιντεοκάµερας και του
αντικειµένου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
ευκρινής εστίαση, είναι περίπου 1 cm για
ευρυγώνιο φακ και περίπου 80 cm για
τηλεφακ.
34
• Η συνιστώµενη απσταση απ το
αντικείµενο κατά τη χρήση του
ενσωµατωµένου φλας είναι 0,3 έως 2,7 m.
• Αφαιρέστε τη σκνη απ την επιφάνεια της
λυχνίας του φλας πριν το χρησιµοποιήσετε.
Η αποτελεσµατικτητα του φλας µπορεί να
επηρεαστεί εάν υπάρχει αποχρωµατισµς
λγω θερµτητας ή σκνη στη λυχνία.
• Η λυχνία φρτισης του φλας αναβοσβήνει
κατά τη φρτιση και παραµένει αναµµένη
µέχρι να φορτιστεί πλήρως η µπαταρία.
• Εάν χρησιµοποιείτε το φλας σε φωτεινά
µέρη, πως ταν φωτογραφίζετε ένα
αντικείµενο που φωτίζεται απ πίσω, το
φλας µπορεί να µην είναι αποτελεσµατικ.
• Το φλας δεν λειτουργεί ταν προσαρµζεται
φακς µετατροπής (προαιρετικ) ή φίλτρο
(προαιρετικ).
• Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτειντητα του
φλας ρυθµίζοντας το [ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ], ή
µπορείτε να αποτρέψετε τη δηµιουργία
κκκινων µατιών ρυθµίζοντας το [ΠΕΡΙΟΡ
Κ.ΜΑΤ] (σελ. 55).
Για εγγραφή σε σκοτεινούς
χώρους (NightShot)................. 9
Ρυθµίστε το διακπτη NIGHTSHOT 9
στη θέση ON. (Εµφανίζεται το
και
το ["NIGHTSHOT"]).
Ρύθµιση της έκθεσης για
αντικείµενα που φωτίζονται απ
πίσω (BACK LIGHT)................. 5
Για να ρυθµίσετε την έκθεση για
αντικείµενα που φωτίζονται απ πίσω,
επιλέξτε BACK LIGHT 5 για να
εµφανιστεί η ένδειξη .. Για να
ακυρώσετε τη λειτουργία του πίσω
φωτισµού, πατήστε πάλι το BACK
LIGHT.
Εγγραφή ήχου µε περισστερη
ένταση (εγγραφή 5,1 καναλιών
surround) ............................. 23
Η βιντεοκάµερα διαθέτει
εγκατεστηµένη τη λειτουργία Dolby
Digital 5.1 Creator για εγγραφή ήχου
surround 5,1 καναλιών. Με τη χρήση των
εφαρµογών υπολογιστή που
παρέχονται, µπορείτε να δηµιουργήσετε
ένα DVD που να περιέχει ταινίες µε ήχο
surround 5,1 καναλιών, το οποίο παρέχει
πλήρη ήχο σε µια κατάλληλη συσκευή.
Dolby Digital 5.1 Creator, ήχος surround
5,1 καναλιών
Γλωσσάριο (σελ. 110)
Ο ήχος που λαµβάνεται απ το
ενσωµατωµένο µικρφωνο 4 καναλιών
3 µετατρέπεται σε ήχο surround 5,1
καναλιών και γίνεται εγγραφή του.
Εγγραφή µε ένα ασύρµατο
µικρφωνο
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα ασύρµατο
µικρφωνο* (προαιρετικ) για την ασύρµατη
εγγραφή αποµακρυσµένων ήχων.
Ο ήχος που λαµβάνει εκχωρείται στο εµπρς
κεντρικ µέρος του ήχου surround 5,1
καναλιών, γίνεται µίξη του µε τον ήχο που
λαµβάνεται απ το εσωτερικ µικρφωνο και
γίνεται εγγραφή του. Μπορείτε να απολαύσετε
ακµη πιο πραγµατικ ήχο αναπαράγωντας
ένα DVD που δηµιουργήθηκε µε την
εφαρµογή υπολογιστή που παρέχεται σε
συσκευή η οποία υποστηρίζει ήχο surround 5,1
καναλιών. Προσαρµστε το ασύρµατο
µικρφωνο στο Active Interface Shoe 2 (σελ.
81). Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
του ασύρµατου µικροφώνου σας.
* Το προαιρετικ ασύρµατο µικρφωνο δεν
διατίθεται σε λες τις χώρες.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
• Για να εγγράψετε µια εικνα πιο φωτεινή,
χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Super
NightShot (σελ. 56). Για να εγγράψετε µια
εικνα πιο φωτεινή σε θολ φωτισµ,
χρησιµοποιήστε τη λειτουργία Color Slow
Shutter (σελ. 56).
• Οι λειτουργίες NightShot και Super
NightShot χρησιµοποιούν υπέρυθρη
ακτινοβολία. Γι' αυτ, µην καλύπτετε τη
θύρα υπερύθρων 4 µε τα δάχτυλά σας ή µε
άλλα αντικείµενα.
• Αφαιρέστε το φακ µετατροπής
(προαιρετικ).
• Ρυθµίστε την εστίαση χειροκίνητα
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 55) ταν υπάρχει
δυσκολία στην αυτµατη εστίαση.
• Μη χρησιµοποιείτε αυτές τις λειτουργίες σε
φωτειν περιβάλλον. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία.
Ρύθµιση της εστίασης για ένα µη
κεντρικ αντικείµενο ............. 6
Ανατρέξτε στην εντητα [ΕΣΤΙΑΣΗ
ΣΠΟΤ] στη σελίδα 54.
Για να σταθεροποιήσετε την
έκθεση για το επιλεγµένο
αντικείµενο.............................. 6
Ανατρέξτε στην εντητα [ΦΩΤΟΜΕΤ
ΣΠΟΤ] στη σελίδα 53.
Προσθήκη ειδικών εφέ ........... 6
Ανατρέξτε στην εντητα
ΕΦΑΡΜ.ΕΙΚΟΝ. στη σελίδα 59.
• Στην οθνη εµφανίζεται η ένδειξη
κατά την εγγραφή σε 5,1 κανάλια. Ο ήχος 5,1
καναλιών µετατρέπεται σε 2 καναλιών κατά
την αναπαραγωγή στην βιντεοκάµερα.
συνεχίζεται ,
35
Λειτουργίες για εγγραφή/αναπαραγωγή, κ.λπ. (συνεχίζεται)
• Μία εικνα καθρέφτης του αντικειµένου
εµφανίζεται στην οθνη υγρών κρυστάλλων,
αλλά η εικνα θα είναι φυσιολογική αφού
εγγραφεί.
Χρήση τριπδου....................... qg
Συνδέστε το τρίποδο (προαιρετικ: το
µήκος της βίδας πρέπει να είναι
µικρτερο απ 5,5 mm) στην υποδοχή
του τριπδου qg µε µια βίδα για τρίποδο.
Για να τοποθετήσετε τον ιµάντα
ώµου.......................................... 0
Συνδέστε τον ιµάντα ώµου
(προαιρετικ) που συνοδεύει την
βιντεοκάµερά σας µε τα άγκιστρα για τον
ιµάντα ώµου.
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή µιας σειράς
εικνων (Προβολή διαφανειών)
................................................... 6
Πιέστε το
στην οθνη
αναπαραγωγής εικνας (σελ. 31).
Η προβολή διαφανειών αρχίζει απ την
επιλεγµένη εικνα.
Πιέστε το
για να διακψετε την
προβολή διαφανειών. Για να κάνετε
επανεκκίνηση, πιέστε ξανά το
.
Για να εγγράψετε σε λειτουργία
καθρέφτη.................................. qs
Ανοίξτε την οθνη LCD qs σε γωνία 90
µοιρών ως προς την βιντεοκάµερα (1),
κατπιν περιστρέψτε την κατά 180
µοίρες ως προς την πλευρά του φακού
(2).
• Μπορείτε να πιέσετε το
για να ορίσετε
συνεχής αναπαραγωγή της προβολής
διαφανειών. Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] (συνεχής
αναπαραγωγή).
• ∆εν µπορείτε να λειτουργήσετε το ζουµ
αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια προβολής
διαφανειών.
Χρήση του Ζουµ αναπαραγωγής
.............................................. 17
Μπορείτε να µεγεθύνετε τις εικνες απ
1,1 έως 5 φορές το αρχικ µέγεθος.
Η µεγέθυνση µπορεί να ρυθµιστεί µε τη
βοήθεια του µοχλού ζουµ 1 ή των
κουµπιών ζουµ 7 που βρίσκονται στην
οθνη LCD.
36
1 Αναπαραγάγετε την εικνα που
θέλετε να µεγεθύνετε.
2 Μεγεθύνετε την εικνα µε το T
(τηλεφακς).
Εµφανίζεται ένα πλαίσιο στην οθνη
υγρών κρυστάλλων.
• Κατά την εγγραφή, εµφανίζεται ο
υπολειπµενος χρνος εγγραφής/αριθµς
εικνων.
Απενεργοποίηση του
ενδεικτικού ήχου επιβεβαίωσης
λειτουργίας ............................. 6
Ανατρέξτε στην εντητα
[ΕΝ∆ΕΙΚ.ΗΧΟΣ] στη σελίδα 67.
4 Ρυθµίστε τη µεγέθυνση µε το W
(ευρυγώνιος φακς) / T (τηλεφακς).
Αρχικοποίηση των ρυθµίσεων
(Επαναφορά) ........................... qa
Για να ακυρώσετε, πιέστε [ΤΕΛ].
Πατήστε RESET qa για την
αρχικοποίηση λων των
ρυθµίσεων, συµπεριλαµβανοµένων των
ρυθµίσεων για την ηµεροµηνία και
την ώρα. (Τα στοιχεία ρύθµισης που
έχουν προσαρµοστεί στο Προσωπικ
µενού δεν αρχικοποιούνται.)
• ∆εν µπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του
ζουµ µε τα κουµπιά 7 στο πλαίσιο της
οθνης υγρών κρυστάλλων.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Έλεγχος του υπολειπµενου
χρνου µπαταρίας .................. qf
Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHG) και στη συνέχεια πιέστε
DISP/BATT INFO qf. Αν πατήσετε
αυτ κουµπί µία φορά, εµφανίζεται η
ένδειξη BATTERY INFO στην οθνη
για περίπου εφτά δευτερλεπτα.
Πατήστε το κουµπί ενώ εµφανίζεται η
ένδειξη BATTERY INFO στην οθνη
για να επεκτείνετε το χρνο εµφάνισης
της ένδειξης στο µέγιστο ριο των 20
δευτερολέπτων.
Ονµατα και λειτουργίες άλλων
µερών
3 Ενσωµατωµένο µικρφωνο 4
καναλιών
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
3 Πιέστε στο τµήµα που θέλετε το
οποίο θέλετε να εµφανιστεί στο
κέντρο της οθνης LCD.
Iταν είναι συνδεδεµένο ένα εξωτερικ
µικρφωνο (προαιρετικ), αυτ
προηγείται έναντι του εσωτερικού
µικροφώνου.
4 Αισθητήρας τηλεχειρισµού
Στρίψτε το τηλεχειριστήριο (σελ. 41) προς
τον αισθητήρα τηλεχειρισµού για να
λειτουργήσει η βιντεοκάµερα.
4 Λυχνία εγγραφής
BATTERY INFO
ΣTAΘMH ΦOPT MΠAT
∆IAΘEΣ XPONOΣ EΓΓP
OΘONH LCD :
85 λεπ
EIKONOΣKOΠ:
94 λεπ
Υπολειπµενος
χρνος
µπαταρίας
(περίπου)
Χωρητικτητα
εγγραφής
(περίπου)
Έλεγχος του διαθέσιµου
ελεύθερου χώρου του σκληρού
δίσκου ...................................... 6
Η λυχνία εγγραφής ανάβει κκκινη κατά
τη διάρκεια της εγγραφής (σελ. 67).
Η λυχνία αναβοσβήνει ταν η µπαταρία
δεν είναι επαρκώς φορτισµένη ή ο σκληρς
δίσκος της βιντεοκάµερας δεν επαρκεί.
qd Ηχείο
Το ηχείο είναι το σηµείο απ το οποίο
εξάγεται ο ήχος κατά την αναπαραγωγή.
• Για τη ρύθµιση της έντασης ήχου,
ανατρέξτε στη σελίδα 31.
Ανατρέξτε στην εντητα
[ΠΛΗΡΟΦ.HDD] (σελ. 62).
37
Έλεγχος/∆ιαγραφή της τελευταίας σκηνής
(Επισκπηση/Επισκπηση και διαγραφή)
Μπορείτε να ελέγξετε την πιο πρσφατη
ταινία/φωτογραφίες που εγγράψατε.
Επίσης, µπορείτε να διαγράψετε τις
επιλεγµένες εικνες.
Έλεγχος της τελευταίας
σκηνής (Επισκπηση)
1 Σύρετε το διακπτη POWER για να
ανάψει η λυχνία
(Ταινία) ή
(Φωτογραφία) και πιέστε
.
Ξεκινά η αναπαραγωγή της
τελευταίας σκηνής.
∆ιαγραφή της τελευταίας
σκηνής (Επισκπηση και
διαγραφή)
Αν ελέγξετε την σκηνή και δεν τη
χρειάζεστε, µπορείτε να τη διαγράψετε
σε εκείνο το σηµείο.
1 Πατήστε
κατά τη διάρκεια
της επισκπησης.
∆ιαγραφή;
NAI
Ταινία
60λεπ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
101-0001
100/112
60λεπ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
OXI
112/112
01:12:34
00:00:20
Πιέστε για να εµφανιστούν τα
παρακάτω κουµπιά λειτουργίας.
2 Πιέστε το [ΝΑΙ].
• ∆εν µπορείτε να επαναφέρετε µια σκηνή
αφού τη διαγράψετε.
: Επιστροφή στην αρχή της
ταινίας προβολής.
/
Φωτογραφία
: Ρύθµιση της έντασης
60λεπ
ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ
30/30
101-0001
Επιστροφή για εγγραφή
Πιέστε
.
• ∆εν εµφανίζονται τα δεδοµένα κάµερα
(ηµεροµηνία εγγραφής, συνθήκες, κ.λπ).
• Iταν εξετάζετε φωτογραφίες που έχετε
εγγράψει διαδοχικά (σελ. 58), µπορείτε να
µετακινηθείτε εµπρς/πίσω
χρησιµοποιώντας τα
/
.
38
• Μπορείτε να διαγράψετε την πιο πρσφατη
εγγεγραµµένη εικνα διαδοχικά µε την
επιλογή Επισκπηση και διαγραφή.
• Μπορείτε µνο να διαγράψετε την τελευταία
εγγεγραµµένη εικνα στη σειρά µε την
Επισκπηση. Για να διαγράψετε την εικνα
που θέλετε, δείτε τη σελίδα 45.
• Iταν διαγράφονται οι εγγεγραµµένες
εικνες διαδοχικά µε την Επισκπηση και
διαγραφή, δεν µπορείτε να συνεχίσετε τη
διαγραφή τους αν εµφανιστεί µια
προστατευµένη εικνα στην οθνη.
• Iταν διαγράφετε φωτογραφίες που έχουν
εγγραφεί διαδοχικά (σελ. 58), διαγράφονται
ταυτχρονα λες οι εικνες.
Ενδείξεις που εµφανίζονται κατά τη
διάρκεια της εγγραφής/αναπαραγωγής
Το ( ) είναι µια σελίδα αναφοράς.
Οι ενδείξεις κατά την εγγραφή δεν θα καταγραφούν.
Εγγραφή ταινιών
60λεπ
EΓΓPAΦ
00:01:00
[60λεπ]
Εγγραφή φωτογραφιών
60λεπ
P-MENU
Προβολή ταινιών
60λεπ
100/112
01:01:00
101-0001
112
P-MENU
9 Μέγεθος εικνας (58)
0 Ποιτητα ([FINE] / [STD]) (58)
qa Αριθµς καταγεγραµµένων
φωτογραφιών
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
1 Υπολειπµενος χρνος µπαταρίας
(περίπου) (37)
2 Λειτουργία εγγραφής (HQ / SP / LP)
(63)
3 Κατάσταση εγγραφής ([ΑΝΑΜΟΝ]
(αναµονή) / [ΕΓΓΡΑΦ] (εγγραφή))
4 Μετρητής (ώρα: λεπτ:
δευτερλεπτο)
5 Υπολειπµενος χρνος εγγραφής
ταινιών
6 Εγγραφή ήχου surround 5,1
καναλιών (35)
7 Κουµπί ανασκπησης (38)
8 Κουµπί προσωπικού µενού (48)
FINE
Προβολή ακίνητων εικνων
60λεπ
1/12
102-0001
P-MENU
qs Λειτουργία αναπαραγωγής
qd Αριθµς ταινιών που έχουν
αναπαραχθεί/Συνολικς αριθµς
εγγεγραµµένων ταινιών
qf Κουµπί Προηγούµενο/Επµενο (29,
31)
qg Φάκελοι/αρχεία εγγραφής (100)
qh Κουµπιά λειτουργίας βίντεο (29, 31)
P-MENU
qj Πλήθος φωτογραφιών που έχουν
αναπαραχθεί /Συνολικ πλήθος
εγγεγραµµένων φωτογραφιών
qk Φάκελοι/αρχεία εγγραφής (100)
ql Κουµπί Προηγούµενο/Επµενο (29,
31)
w; Κουµπί προβολής διαφανειών (36)
wa VISUAL INDEX κουµπί (29, 31)
συνεχίζεται ,
39
Ενδείξεις που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής/
αναπαραγωγής (συνεχίζεται)
Το ( ) είναι µια σελίδα αναφοράς.
Ενδείξεις στην οθνη LCD
και στο εικονοσκπιο
Iταν έχετε τη δυναττητα να αλλάζετε
τα στοιχεία ρύθµισης ή κατά τη διάρκεια
εγγραφής ή αναπαραγωγής,
εµφανίζονται οι ακλουθες ενδείξεις.
Επάνω
αριστερά
Επάνω στο
κέντρο
60λεπ
ANAMON
Ένδειξη
Σηµασία
Απενεργοποίηση
αισθητήρα πτώσης (62)
Αισθητήρας πτώσης
(62)
Κέντρο
Ένδειξη
Επάνω δεξιά
Σηµασία
NightShot (34)
Super NightShot (56)
Color Slow Shutter (56)
PictBridge σύνδεση (79)
00:01:00
[60λεπ]
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ
E
Προειδοποίηση (93)
P-MENU
Κάτω
Κέντρο
Επάνω αριστερά
Ένδειξη
Φωτισµς φλας (55)
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.
χαµηλς (64)
Επάνω στο κέντρο
Σηµασία
Επανάληψη της
προβολής διαφανειών
(36)
Επάνω δεξιά
Ένδειξη
Σηµασία
ΕΞΑΣΘ ΕΞΑΣΘ
ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΥΡΟΥ
ΥΠΕΡ- ΣΚΟΥΠΑ
ΚΑΛΥΨΗ
Εξασθένιση (59)
Απενεργοποίηση
εσωτερικού φωτισµού
LCD (19)
40
Ένδειξη
Σηµασία
Εφέ εικνας (60)
Ψηφιακά εφέ (60)
Χειροκίνητη εστίαση
(55)
Σηµασία
Αναπαραγωγή ήχου
surround 5,1 καναλιών
(35)
Εγγραφή µε
χρονοδιακπτη (56)
Συνεχής εγγραφή
φωτογραφιών / Εγγραφή
µπράκετινκ (58)
Ένδειξη
Κάτω
9
ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ (52)
.
n
Φωτισµς οθνης (35)
Ισορροπία λευκού (53)
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ. (22)
SteadyShot
απενεργοποίηση (57)
Ευέλικτος
φωτοµετρητής σηµείου
(53)/Έκθεση (53)
Απενεργοποίηση
οθνης LCD (60)
ΚΩ∆ ∆Ε∆ΟΜΕΝ κατά την
εγγραφή
Η ηµεροµηνία και η ώρα εγγραφής
καταγράφονται αυτµατα. ∆εν
εµφανίζονται κατά την εγγραφή.
Ωστσο, µπορείτε να τα ελέγχετε ως
[ΚΩ∆ ∆Ε∆ΟΜΕΝ] κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής (σελ. 65).
Τηλεχειριστήριο
Αποµακρύνετε το µονωτικ φύλλο πριν
απ τη χρήση του τηλεχειριστηρίου.
Μονωτικ φύλλο
1 DATA CODE (σελ. 65)
Εµφανίζει την ηµεροµηνία και την ώρα ή
τα δεδοµένα ρύθµισης της κάµερας για τις
εγγεγραµµένες εικνες (σελ. 65) ταν το
πατήσετε κατά την αναπαραγωγή.
2 PHOTO (σελ. 27, 30)
Iταν πατήσετε αυτ το κουµπί, η εικνα
που εµφανίζεται στην οθνη, θα
καταγραφεί ως ακίνητη εικνα.
3 SCAN/SLOW (σελ. 29, 31)
4 . > (Προηγούµενη/Επµενη)
(σελ. 29, 31)
5 PLAY (σελ. 29, 31)
7 DISPLAY (σελ. 20)
8 Ποµπς
9 START/STOP (σελ. 26, 30)
q; Ζουµ (σελ. 34, 36)
qa PAUSE (σελ. 29, 31)
qs VISUAL INDEX (σελ. 28, 31)
Εµφανίζει µια οθνη VISUAL INDEX,
ταν το πατάτε κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
6 STOP (σελ. 29, 31)
qd b / B / v / V / ENTER
Iταν πατάτε ένα κουµπί, εµφανίζεται ένα
πορτοκαλί πλαίσιο στην οθνη LCD.
Επιλέξτε ένα κουµπί ή ένα στοιχείο
χρησιµοποιώντας τα b / B / v / V, και
πατήστε ENTER.
• Στρίψτε το τηλεχειριστήριο προς τον
αισθητήρα τηλεχειρισµού για να
λειτουργήσει η βιντεοκάµερα (σελ. 37).
• Αν δεν σταλεί κανένα σήµα απ το
τηλεχειριστήριο, για συγκεκριµένο χρονικ
διάστηµα, το πορτοκαλί πλαίσιο
εξαφανίζεται. Αν πατήσετε ξανά ένα απ τα
b / B / v / V, or ENTER, το πλαίσιο
εµφανίζεται στη θέση που βρισκταν
τελευταία.
• Για να αλλάξετε τη µπαταρία, ανατρέξτε στη
σελίδα 106.
41
Αναπαραγωγή της εικνας σε TV
Συνδέστε τη βιντεοκάµερα στην υποδοχή εισδου της τηλερασης ή του βίντεο
χρησιµοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης A/V 1 ή A/V καλώδιο σύνδεσης S VIDEO
2 Συνδέστε τη βιντεοκάµερά σας στην πρίζα του τοίχου, για την εργασία αυτή,
χρησιµοποιώντας τον παρεχµενο µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος (σελ.
14). Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µαζί µε τις συσκευές που
πρκειται να συνδέσετε.
• Για να δείτε τις εγγεγραµµένες εικνες σε έναν υπολογιστή, ανατρέξτε στην εντητα "Οδηγς
εφαρµογών υπολογιστή".
Ακροδέκτης
A/V
(Κίτρινο)
(Λευκ)
(Κκκινο)
IN
S VIDEO VIDEO
AUDIO
Βίντεο ή
τηλεραση
: Ροή σήµατος
1 A/V καλώδιο σύνδεσης
(παρέχεται)
Συνδέστε στην υποδοχή εισδου της άλλης
συσκευής.
2 A/V καλώδιο σύνδεσης µε S VIDEO
(προαιρετικ)
Κατά την σύνδεση σε άλλη συσκευή µέσω
ακροδέκτη S VIDEO και µε χρήση
καλωδίου σύνδεσης A/V µε καλώδιο
S VIDEO (προαιρετικ), παράγονται
εικνες µορφής DV υψηλτερης ποιτητας
απ' ,τι κατά τη σύνδεση µε καλώδιο A/V.
Συνδέστε το λευκ και κκκινο βύσµα
(αριστερ/δεξί βύσµα ήχου) και το βύσµα
S VIDEO (κανάλι S VIDEO) του
καλωδίου σύνδεσης A/V µε καλώδιο
S VIDEO (προαιρετικ). Η σύνδεση του
κίτρινου βύσµατος δεν είναι απαραίτητη.
Μνη η σύνδεση S VIDEO δεν εξάγει ήχο.
42
qταν η τηλερασή σας είναι
συνδεδεµένη σε βίντεο
Συνδέστε τη βιντεοκάµερα στην είσοδο
LINE IN του βίντεο. Ρυθµίστε τον
επιλογέα εισδου στο βίντεο στο LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2, κ.λπ.), αν το
βίντεο διαθέτει επιλογέα εισδου.
Για να ρυθµίσετε το λγο ψεως
ανάλογα µε τη συνδεδεµένη
τηλεραση (16:9/4:3)
Αλλάξτε τη ρύθµιση σύµφωνα µε την
αναλογία διαστάσεων της οθνης της
τηλερασης που θέλετε να προβάλλετε
τις εικνες.
1 Σύρετε το διακπτη POWER προς τα
κάτω για να ανάψει η λυχνία
(PLAY/EDIT).
• Iταν ορίζετε τον [ΤΥΠΟΣ TV] στο [4:3], η
ποιτητα της εικνας ενδέχεται να µειωθεί.
Επίσης, ταν η αναλογία διαστάσεων της
εγγεγραµµένης εικνας µεταβάλλεται
µεταξύ 16:9 (ευρεία) και 4:3, η εικνα
ενδέχεται να τρεµοπαίζει.
• Αν συνδέσετε τη βιντεοκάµερα στην
τηλεραση, δεν µπορείτε να αναπαράγετε
εικνες µε ήχο surround 5,1 καναλιών. Με τη
χρήση των εφαρµογών υπολογιστή που
παρέχονται ("Οδηγς εφαρµογών
υπολογιστή"), µπορείτε να δηµιουργήσετε
ένα DVD που να περιέχει ταινίες µε ήχο
surround 5,1 καναλιών σε µια κατάλληλη
συσκευή.
• Σε µερικές τηλεοράσεις 4:3, οι φωτογραφίες
που εγγράφονται σε αναλογία διαστάσεων
4:3 µπορεί να µην εµφανίζονται σε πλήρη
οθνη. ∆εν πρκειται για δυσλειτουργία.
Συνδέστε το κίτρινο βύσµα του
καλωδίου σύνδεσης A/V στην υποδοχή
εισδου εικνας βίντεο και το άσπρο
(αριστερ κανάλι) ή το κκκινο (δεξι
κανάλι) βύσµα στην υποδοχή εισδου
ήχου της τηλερασης ή του βίντεο.
• Μπορείτε να εµφανίσετε το µετρητή στην
οθνη της τηλερασης ρυθµίζοντας την
επιλογή [ΕΞΟ∆.ΕΙΚΟΝΑΣ] στο [V-OUT/
LCD] (σελ. 67).
Εάν η τηλεραση ή το βίντε σας
διαθέτει υποδοχή 21 ακίδων
(EUROCONNECTOR)
Χρησιµοποιήστε το µετασχηµατιστή 21
ακίδων (προαιρετικ) για να δείτε την
εικνα αναπαραγωγής.
TV/
ΒΙΝΤΕΟ
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
2 Πιέστε το
t [SETUP] t
ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ. t [ΤΥΠΟΣ
TV] t [16:9] ή το [4:3] t
.
qταν η τηλερασή σας είναι
µονοφωνική (qταν η τηλεραση
έχει µνο µία υποδοχή εισδου
ήχου)
• Iταν η αναπαραγωγή εικνας που έχει
καταγραφεί γίνεται σε αναλογία διαστάσεων
16:9 (ευρεία) σε τηλεραση 4:3 η οποία δεν
είναι συµβατή µε σήµα 16:9 (ευρύ), ρυθµίστε
τον [ΤΥΠΟΣ TV] σε [4:3].
43
Αποθήκευση εικνων
Οι εικνες που εγγράφετε αποθηκεύονται στον εσωτερικ σκληρ δίσκο της
βιντεοκάµερας. Λγω ορισµένων περιορισµών στον εσωτερικ σκληρ δίσκο,
φροντίστε να αποθηκεύετε τα δεδοµένα εικνων στα εξωτερικά µέσα.
Μπορείτε να αποθηκεύετε τις εικνες που εγγράφετε στη βιντεοκάµερα πως
περιγράφεται παρακάτω.
Αποθήκευση εικνων σε DVD µε τη χρήση του υπολογιστή
σας
Χρησιµοποιώντας το λογισµικ στο παρεχµενο CD-ROM, µπορείτε να αποθηκεύετε
τις εικνες που εγγράφετε στη βιντεοκάµερα. Για λεπτοµέρειες, βλέπε "Οδηγς
εφαρµογών υπολογιστή".
∆ηµιουργία DVD µε ένα
πάτηµα
Μπορείτε να αποθηκεύετε τις
εικνες που εγγράφετε στη
βιντεοκάµερα απευθείας σε ένα
DVD µε εύκολο τρπο.
∆ηµιουργία DVD µε τις
εικνες που θέλετε
Μπορείτε να αποθηκεύετε τις εικνες
που αντιγράφετε στον υπολογιστή
σας σε ένα DVD. Μπορείτε επίσης να
επεξεργάζεστε τις εικνες.
Βλέπε "Οδηγς
εφαρµογών
υπολογιστή".
Βλέπε "Οδηγς
εφαρµογών
υπολογιστή".
Αποθήκευση εικνων µέσω σύνδεσης της βιντεοκάµερας µε
άλλες συσκευές βίντεο/DVD
Μπορείτε να αποθηκεύετε τις εικνες που εγγράφετε στη βιντεοκάµερα µε σύνδεση σε
άλλες συσκευές βίντεο/DVD.
Αντιγραφή σε συσκευές
βίντεο/DVD
Μπορείτε να αποθηκεύετε τις
εικνες που εγγράφετε στη
βιντεοκάµερα µε σύνδεσή της σε
συσκευές βίντεο/DVD.
44
Βλέπε "Αντιγραφή
σε συσκευές βίντεο/
DVD" στη σελίδα 75.
∆ιαγραφή εικνων
Μπορείτε να δηµιουργείτε ελεύθερο
χώρο σκληρού δίσκου διαγράφοντας
δεδοµένα εικνων στη βιντεοκάµερα.
∆ιαγραφή των εικνων που
θέλετε
1 Σύρετε το διακπτη POWER προς
τα κάτω για να ανάψει η λυχνία
(PLAY/EDIT).
Η οθνη VISUAL INDEX
εµφανίζεται στην οθνη LCD.
60λεπ
21 12 2006
HMEP.
(Ταινία)
ή την καρτέλα
(Φωτογραφία)
που περιέχει την εικνα την οποία
θέλετε να διαγράψετε και πατήστε
[ΕΠΕΞ].
60λεπ
21EΠEΞ
12 2006
12:34
∆IA
ΓPAΦH
∆IAΓP.
HMEP.
∆IAΓP.
OΛΩN
ΠPOΣT
TEΛ
1/2
P-MENU
• Αν πατήσετε [ΕΠΕΞ] κατά τη λειτουργία
Easy Handycam, εµφανίζονται µνο οι
επιλογές [∆ΙΑΓΡΑΦΗ], [∆ΙΑΓΡ.
ΟΛΩΝ] και [∆ΙΑΓΡ. ΗΜΕΡ.] (σελ. 28).
3 Πιέστε το [∆ΙΑΓΡΑΦΗ].
4 Επιλέξτε την εικνα που θέλετε να
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
• Μπορείτε να ελέγχετε τον ελεύθερο χώρο του
σκληρού δίσκου στη βιντεοκάµερα στο
[ΠΛΗΡΟΦ.HDD] (σελ. 62).
• Οι εικνες που προστατεύονται δεν είναι
δυνατ να διαγραφούν. Για να διαγράψετε
τις εικνες, ακυρώστε την προστασία (σελ.
73).
• Τα σηµαντικά δεδοµένα πρέπει να
αποθηκεύονται (σελ. 44).
• Μη διαγράφετε τα δεδοµένα εικνων στο
σκληρ δίσκο της βιντεοκάµερας απ τον
υπολογιστή σας.
2 Επιλέξτε την καρτέλα
διαγράψετε.
Η επιλεγµένη εικνα επισηµαίνεται
µε .
EΠEΞ
12:34:01
∆IA ΓPAΦH
HMEP.
TEΛ
∆ιαρκέςπάτηµα : ΠPOEΠIΣKOΠ.
P-MENU
OK
• Πατήστε την ταινία και κρατήστε την
πατηµένη στην οθνη LCD για να
ελέγξετε την ταινία (Προεπισκπηση).
Πιέστε το
για να επιστρέψετε στην
προηγούµενη οθνη. Τα κουµπιά της
οθνης Προεπισκπησης έχουν τις ίδιες
λειτουργίες µε εκείνα στην οθνη
Επισκπησης (σελ. 38).
• Μπορείτε να επιλέγετε πολλές εικνες
συγχρνως.
συνεχίζεται ,
45
∆ιαγραφή εικνων (συνεχίζεται)
5 Πιέστε
t [ΝΑΙ].
• ∆εν µπορείτε να επαναφέρετε µια εικνα
αφού τη διαγράψετε.
• Αν διαγράψετε µια πρωττυπη ταινία που
αναγράφεται σε µια Λίστα Αναπαραγωγής
(σελ. 70), διαγράφεται επίσης και απ τη
λίστα αυτή.
∆ιαγραφή εικνων κατά
ηµεροµηνία
Μπορείτε να διαγράφετε ταινίες ή
φωτογραφίες κατά ηµεροµηνία
συγχρνως.
1 Σύρετε το διακπτη POWER για να
ανάψει η λυχνία
Για ταυτχρονη διαγραφή λων
των ταινιών ή λων των
φωτογραφιών
1 Για να διαγράψετε µια ταινία, πιέστε
την καρτέλα
(Ταινία), για να
διαγράψετε φωτογραφίες πιέστε την
καρτέλα
(Φωτογραφία) στην
οθνη VISUAL INDEX.
(PLAY/EDIT).
Η οθνη VISUAL INDEX
εµφανίζεται στην οθνη LCD.
60λεπ
HMEP.
21 12 2006
2 Πατήστε [ΕΠΕΞ] t [∆ΙΑΓΡ.
ΟΛΩΝ] t [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].
• Οι εικνες που προστατεύονται δεν είναι
δυνατ να διαγραφούν (σελ. 73).
• Για να ανακτήσετε λο τον εγγράψιµο χώρο
του σκληρού δίσκου, εκτελέστε [ΦΟΡΜΑ
HDD] (σελ. 62).
EΠEΞ
12:34:01
P-MENU
2 Για να διαγράψετε ταινίες, πιέστε
την καρτέλα
(Ταινία). Για να
διαγράψετε φωτογραφίες, πιέστε
την καρτέλα
(Φωτογραφία).
3 Πιέστε το [ΗΜΕΡ.].
Οι ηµεροµηνίες εγγραφής των
εικνων εµφανίζονται στην οθνη.
Επιστροφή στην οθνη VISUAL INDEX
60λεπ
21HMEP.
12 2006
12:34
1
5
10
15
20
25
30
1
5
5
6
6
7
7
8
9
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
TEΛ
OK
P-MENU
Κουµπί προηγούµενης/επµενης
ηµεροµηνίας
46
4 Πιέστε το κουµπί προηγούµενης/
επµενης ηµεροµηνίας για να
επιλέξετε την ηµεροµηνία της
εικνας που θέλετε.
5 Πιέστε
ενώ η επιλεγµένη
ηµεροµηνία της εικνας που
θέλετε έχει επισηµανθεί.
Επιστροφή στην οθνη VISUAL
INDEX.
πατήστε [∆ΙΑΓΡ. ΗΜΕΡ.] t [ΝΑΙ].
60λεπ
21EΠEΞ
12 2006
12:34
∆IA
ΓPAΦH
∆IAΓP.
HMEP.
∆IAΓP.
OΛΩN
ΠPOΣT
TEΛ
1/2
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
6 Πατήστε [ΕΠΕΞ] και στη συνέχεια
P-MENU
∆ιαγράψτε ταινίες ή φωτογραφίες
που έχουν εγγραφεί την επιλεγµένη
ηµεροµηνία συγχρνως.
• ∆εν µπορείτε να διαγράψετε ταινίες και
φωτογραφίας που έχουν εγγραφεί την ίδια
ηµεροµηνία ταυτχρονα.
• ∆εν µπορείτε να διαγράψετε τις εικνες που
προστατεύονται (σελ. 73).
• Iταν εµφανίζεται πολλαπλς αριθµς της
ίδιας ηµεροµηνίας στο βήµα 3, µπορούν να
διαγραφούν µνο τα δεδοµένα εικνας του
επιλεγµένου φακέλου ηµεροµηνίας.
47
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
1 Σύρετε το διακπτη POWER επαναλαµβανµενα προς τη φορά του βέλους
για να ανάψει η αντίστοιχη λυχνία.
Σύρετε το διακπτη POWER ενώ ταυτχρονα πιέζετε
το πράσινο κουµπί στο κέντρο, µνο ταν ο διακπτης
POWER βρίσκεται στη θέση OFF (CHG).
: Ρυθµίσεις για ταινίες
: Ρυθµίσεις για φωτογραφίες
: Ρυθµίσεις για PLAY/EDIT
2 Πατήστε την οθνη LCD για να επιλέξετε το στοιχείο ρύθµισης.
Τα µη διαθέσιµα στοιχεία είναι σκιασµένα.
x Για να χρησιµοποιήσετε τις συντοµεύσεις του Προσωπικού µενού
Στο Προσωπικ µενού, προστίθενται συντοµεύσεις για στοιχεία του ρύθµισης που
χρησιµοποιείτε συχντερα.
• Μπορείτε να προσαρµσετε το Προσωπικ µενού πως επιθυµείτε (σελ. 68).
1 Πιέστε
60λεπ
.
ANAMON
SETUP
OΘONH
SRRND
EKΘEΣH
EΣTIAΣ
ΣΠOT
FADER
ΦΩTOM.
ΣΠOT
2 Πιέστε το επιθυµητ στοιχείο ρύθµισης.
Εάν το στοιχείο που θέλετε δεν εµφανίζεται στην οθνη, πατήστε
εµφανιστεί το στοιχείο.
3 Επιλέξτε την επιθυµητή ρύθµιση κι έπειτα πατήστε το
.
/
έως του
x Για να αλλάξετε τα στοιχεία ρύθµισης
Μπορείτε να προσαρµσετε τα στοιχεία ρύθµισης που δεν έχουν προστεθεί στο
Προσωπικ µενού.
1
60λεπ
2
60λεπ
ANAMON
3
ANAMON
4
ANAMON
60λεπ
COLOR SLOW S: AΠENEPΓOΠ
EΣTIAΣH
ANAMON
60λεπ
COLOR SLOW S: ENEPΓOΠOIM
SUPER NS
ΠPOBOΛEAΣ NS
COLOR SLOW S
ΡΥΘ.ΚAMEPAΣ
AYT.EKΘEΣH
ΦΩTOMET ΣΠOT
EKΘEΣH
48
AΠENEPΓOΠ
AΠENEPΓOΠ
XPONO∆IAKO
ΨHΦIAKO ZOYM
OK
STEADYSHOT
OK
ΕΝΕΡΓΟ
ΠΟΙΗΜ
AΠENEPΓOΠ
ΕΝΕΡΓΟ
ΠΟΙΗΜ
OK
1 Πιέστε
t[SETUP].
2 Επιλέξτε το επιθυµητ στοιχείο ρύθµισης.
Πιέστε
/
για να επιλέξετε το στοιχείο και κατπιν πιέστε
στο βήµα 3 είναι η ίδια, πως η διαδικασία του βήµατος 2.)
3 Επιλέξτε το επιθυµητ στοιχείο.
. (Η διαδικασία
• Μπορείτε επίσης να πιέσετε κατευθείαν το στοιχείο για να το επιλέξετε.
4 Προσαρµστε το στοιχείο.
Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθµίσεις, πιέστε
t
(κλείσιµο) για να κρύψετε την
οθνη ρύθµισης.
Εάν αποφασίσετε να µην αλλάξετε τη ρύθµιση, πιέστε
για να επαναφέρετε την
προηγούµενη οθνη.
x Για να αλλάξετε τα στοιχεία ρύθµισης κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας Easy Handycam
Η ένδειξη
24).
60λεπ
δεν εµφανίζεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy Handycam (σελ.
ANAMON
SETUP
1 Πιέστε [SETUP].
Εµφανίζονται τα διαθέσιµα στοιχεία ρύθµισης.
2 Επιλέξτε το επιθυµητ στοιχείο.
3 Προσαρµστε το στοιχείο.
Πατήστε
ταν ολοκληρώσετε τη ρύθµιση.
Αν αποφασίσετε να µην αλλάξετε τη ρύθµιση, πατήστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούµενη οθνη.
• Ακυρώστε τη λειτουργία Easy Handycam (σελ. 27) για να αλλάξετε τα στοιχεία ρύθµισης
για την κανονική λειτουργία.
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
EASY
49
διαθέσιµα στοιχεία ρύθµισης (z) διαφέρουν
Στοιχεία ρύθµισης Τα
ανάλογα µε την κατάσταση λειτουργίας.
Οι ακλουθες ρυθµίσεις γίνονται αυτµατα κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας Easy Handycam (σελ. 24).
Θέση διακπτη λυχνίας:
Ταινία
Φωτογραφία
PLAY/
EDIT
Easy Handycam
ΡΥΘ.ΚΑΜΕΡΑΣ (σελ. 52)
ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ
ΕΚΘΕΣΗ
ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ
ΑΥΤ ΚΛΕΙΣΤΡΟ
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΛΑΣ
SUPER NS
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ NS
COLOR SLOW S
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟ
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ
STEADYSHOT
z
z
–
z
z
–
ΑΥΤ.
z
z
–
ΑΥΤ!ΜΑΤΗ
z
z
–
ΑΥΤ!ΜΑΤΗ
z
–
–
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ
z
z
–
ΑΥΤ.
z
z
–
ΑΥΤ!ΜΑΤΗ
–
z
–
*1/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
z
–
–
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
z
z
–
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
z
–
–
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
z
–
–
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
–
z
–
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
z
–
–
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
z
–
–
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ
–
z
–
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
–
z
–
ΥΨ. ΠΟΙΟΤ.
–
z
–
z
z
–
–
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
z
–
–
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
z
–
–
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
–
–
z
–
z
z
z
–
z
–
–
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ
z
z
z
–
ΑΥΤ!ΜΑΤΗ
ΑΚΙΝ. ΕΙΚΟΝΑ (σελ. 58)
ΣΥΝΕΧ.ΕΓΓ
ΠΟΙΟΤ ΕΙΚ
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ
ΕΦΑΡΜ.ΕΙΚΟΝ. (σελ. 59)
FADER
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ
ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΕΛΕΓΧ.ΕΓΓΡ. *3
ΕΠΙΛΟΓΗ USB *2
ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙ∆
ΡΥΘΜΙΣΗ HDD (σελ. 62)
ΦΟΡΜΑ HDD
ΠΛΗΡΟΦ.HDD
ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ
ΚΕΝΗ HDD
50
Θέση διακπτη λυχνίας:
Ταινία
Φωτογραφία
PLAY/
EDIT
Easy Handycam
ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ. (σελ. 63)
ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.
ΟΘΟΝΗ SRRΝD
z
–
–
HQ
–
–
z
–
z
z
–
–
ΚΑΝΟΝΙΚΗ
z
–
–
ΡΥΘΜ. LCD/VF
z
z
z
ΤΥΠΟΣ TV
ΤΑΧΥΤ. USB
ΚΩ∆ ∆Ε∆ΟΜΕΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΠΑΡΑΜΟΝΗ
ΑΠΟΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ
ΛΥΧΝ ΕΓΓΡΑΦ
ΕΝ∆ΕΙΚ.ΗΧΟΣ
ΕΞΟ∆.ΕΙΚΟΝΑΣ
ΚΥΛΙΣΗ SETUP
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ
z
z
z
–
–/ΚΑΝΟΝ/–/
ΚΑΝΟΝ/–*1
–
z
z
z
–*1
–
–
z
ΗΜΕΡ./ ΩΡΑ
–
–
z
–*1
z
–
–
ΑΥΤ!ΜΑΤΗ
z
z
z
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ
z
z
–
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ
z
z
z
z*1
z
z
z
ΠΡΟΒΟΛ LCD
z
z
z
–
z
z
z
5λεπ
–
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z*1
–*1
z
z
z
–*1
z
z
z
–*1
ΩΡΑ/LANGU. (σελ. 68)
ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ
LANGUAGE
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
–
z*1
ΣΤΕΡ ΗΧΟΣ
*1 Οι τιµές ρυθµίσεων πριν απ τη λειτουργία Easy Handycam διατηρούνται.
*2 Η ένδειξη [ΕΠΙΛΟΓΗ USB] εµφανίζεται αυτµατα ταν η βιντεοκάµερα είναι συνδεδεµένη σε
έναν υπολογιστή ή σε κάποια άλλη συσκευή µε καλώδιο USB.
*3 Για DCR-SR100E µνο.
51
ΡΥΘ.ΚΑΜΕΡΑΣ
Ρυθµίσεις για την προσαρµογή
της βιντεοκάµερας στις
συνθήκες εγγραφής
(ΕΚΘΕΣΗ/ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ/
STEADYSHOT, κ.λπ.)
ΠΛΑΖ&ΣΚΙ*(
Οι ρυθµίσεις προεπιλογής
επισηµαίνονται µε B.
Οι ενδείξεις στην παρένθεση
εµφανίζονται ταν τα στοιχεία είναι
επιλεγµένα.
Ανατρέξτε στη σελίδα 48 για
λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιλογή
των στοιχείων ρύθµισης.
ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ
Μπορείτε να εγγράψετε εικνες
αποτελεσµατικά σε διάφορες συνθήκες
µε τη λειτουργία ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ.
B ΑΥΤqΜΑΤΗ
)
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση ώστε τα
πρσωπα να µην εµφανίζονται πολύ
σκοτεινά σε έντονο ή ανακλώµενο φως,
πως σε παραλία το καλοκαίρι ή σε
πίστα σκι.
∆ΥΣ & ΦΕΓΓ**(
)
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να
διατηρήσετε την ατµσφαιρα
καταστάσεων, πως το ηλιοβασίλεµα,
τη γενική νυχτερινή θέα ή τα
πυροτεχνήµατα.
ΤΟΠΙΟ**(
)
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να
εγγράψετε αποτελεσµατικά τις εικνες
χωρίς τη λειτουργία [ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ].
ΦΩΤΙΣΜ ΣΠΟΤ*(
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να
βιντεοσκοπείτε µε ευκρίνεια
αντικείµενα σε µεγάλη απσταση. Με
αυτή τη ρύθµιση η κάµερα δεν εστιάζει
στο γυαλί ή το µεταλλικ πλέγµα των
παραθύρων που βρίσκεται ανάµεσα
στην κάµερα και το αντικείµενο.
)
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση ώστε τα
πρσωπα των ανθρώπων να µη
φαίνονται υπερβολικά λευκά, ταν
αυτοί φωτίζονται απ δυνατ φως.
ΠΟΡΤΡΕΤΟ (Soft portrait) (
)
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να
τονίσετε το αντικείµενο, πως πρσωπα
ή λουλούδια, δηµιουργώντας ένα
απαλ φντο.
ΑΘΛΗΜΑΤΑ* (Sports lesson) (
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση για να
περιορίσετε το κούνηµα της κάµερας
ταν βιντεοσκοπείτε αντικείµενα που
κινούνται γρήγορα.
52
)
• Τα στοιχεία µε αστερίσκο (*) µπορούν να
ρυθµιστούν έτσι ώστε να µην επιτυγχάνεται
εστίαση µνο σε αντικείµενα που βρίσκονται
σε κοντινή απσταση. Τα στοιχεία µε δύο
αστερίσκους (**) µπορούν να ρυθµιστούν για
εστίαση σε αντικείµενα που βρίσκονται σε
µακρινή απσταση.
• Η ρύθµιση γίνεται ξανά [ΑΥΤIΜΑΤΗ]
µετά απ αποσύνδεση της παροχής
ρεύµατος για περισστερα απ πέντε λεπτά.
ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ (Ευέλικτος
φωτοµετρητής σηµείου)
Μπορείτε να ρυθµίσετε και να
σταθεροποιήσετε την έκθεση στο
αντικείµενο έτσι, ώστε να εγγράφετε σε
κατάλληλη φωτειντητα, ακµα και
ταν υπάρχει ισχυρή αντίθεση ανάµεσα
στο αντικείµενο και το φντο (πως είναι
τα αντικείµενα υπ το φως των
προβολέων στη σκηνή).
ΦΩTOMET ΣΠOT
TEΛ
ΧΕΙPΟ
ΚΙΝΗΤ
OK
1 Πιέστε το [ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ].
Το
εµφανίζεται.
2 Ρυθµίστε την έκθεση πιέζοντας
/
.
3 Πιέστε
.
εµφανίζεται.
2 Πιέστε το [ΤΕΛ].
Για να επαναφέρετε τη ρύθµιση σε
αυτµατη έκθεση, πιέστε
[ΑΥΤ.]t[ΤΕΛ].
• Αν ρυθµίσετε το [ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ], η
[ΕΚΘΕΣΗ] ρυθµίζεται αυτµατα σε
[ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ].
• Η ρύθµιση γίνεται ξανά [ΑΥΤ.] µετά απ
αποσύνδεση της παροχής ρεύµατος για
περισστερα απ πέντε λεπτά.
ΕΚΘΕΣΗ
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτειντητα
µιας εικνας χειροκίνητα. Iταν
εγγράφετε σε εσωτερικούς χώρους µια
ηλιλουστη µέρα, για παράδειγµα,
µπορείτε να αποφύγετε τις σκιές του
πίσω φωτισµού σε ανθρώπους δίπλα στο
παράθυρο, ρυθµίζοντας χειροκίνητα
την έκθεση στη συγκεκριµένη πλευρά
του τοίχου του δωµατίου.
• Αν περιστρέψετε την οθνη LCD κατά 180
µοίρες και κλείσετε την οθνη LCD µε την
ψη της προς τα έξω, µπορείτε να ρυθµίσετε
την [FADER] και την [ΕΚΘΕΣΗ] ενώ
κοιτάτε µέσα στο εικονοσκπιο (σελ. 60).
• Η ρύθµιση γίνεται ξανά [ΑΥΤIΜΑΤΗ]
µετά απ αποσύνδεση της παροχής
ρεύµατος για περισστερα απ πέντε λεπτά.
ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ
(Ισορροπία λευκού)
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ισορροπία
των χρωµάτων ως προς τη φωτειντητα
του περιβάλλοντος εγγραφής.
B ΑΥΤqΜΑΤΗ
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
1 Πιέστε το σηµείο στο οποίο θέλετε να
ρυθµίσετε και να σταθεροποιήσετε την
έκθεση στην οθνη.
Το
AYTwMATH
Για να επαναφέρετε τη ρύθµιση σε
αυτµατη έκθεση, πιέστε
[ΑΥΤIΜΑΤΗ] t
.
ANAMON
AYT.
ANAMON
60λεπ
EKΘEΣH: ΧΕΙPΟΚΙΝΗΤ
Η ισορροπία λευκού ρυθµίζεται
αυτµατα.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ (
)
Η ισορροπία λευκού ρυθµίζεται ώστε
να είναι κατάλληλη για τις ακλουθες
συνθήκες εγγραφής:
– Εξωτερικς χώρος
– Νυχτερινή θέα, πινακίδες νέον και
πυροτεχνήµατα
– Ηλιοβασίλεµα ή ανατολή
– Κάτω απ λαµπτήρες φθορισµού
φωτς ηµέρας
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ (n)
Η ισορροπία λευκού ρυθµίζεται ώστε
να είναι κατάλληλη για τις ακλουθες
συνθήκες εγγραφής:
συνεχίζεται ,
53
ΡΥΘ.ΚΑΜΕΡΑΣ (συνεχίζεται)
– Εσωτερικς χώρος
– Σε γιορτές ή στούντιο που οι
συνθήκες φωτισµού µεταβάλλονται
γρήγορα
– Iταν βρίσκεστε κάτω απ λάµπες για
λήψη βίντεο πως αυτές σε ένα
στούντιο, λάµπες ατµών νατρίου ή
χρωµατιστές λάµπες πυράκτωσης
1 ΠΑΤΗΜΑ (
)
Η ισορροπία λευκού θα ρυθµιστεί
σύµφωνα µε το φως του περιβάλλοντος.
1 Πιέστε το [1 ΠΑΤΗΜΑ].
2 Καδράρετε στην οθνη ένα λευκ
αντικείµενο, πως ένα κοµµάτι χαρτί
για να γεµίσετε την οθνη µε τις ίδιες
συνθήκες φωτισµού στις οποίες θα
τραβήξετε το θέµα σας.
3 Πιέστε το [
].
Η ένδειξη
αναβοσβήνει
γρήγορα. Iταν η ισορροπία του
λευκού ρυθµιστεί και αποθηκευτεί
στη µνήµη, η ένδειξη σταµατά να
αναβοσβήνει.
• Συνεχίστε να καδράρετε στην οθνη
ένα λευκ αντικείµενο ενώ η ένδειξη
αναβοσβήνει γρήγορα.
• Η ένδειξη
αναβοσβήνει αργά εάν
η ισορροπία λευκού δεν µπορεί να
ρυθµιστεί.
• Εάν η ένδειξη
συνεχίζει να
αναβοσβήνει ακµη και ταν πιέσετε
, ρυθµίστε την [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ]
σε [ΑΥΤIΜΑΤΗ].
• Επαναλάβετε τη διαδικασία [1 ΠΑΤΗΜΑ]
εάν έχετε αλλάξει τις ρυθµίσεις
[ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ] ή αν έχετε µεταφέρει τη
βιντεοκάµερα απ εξωτερικ σε εσωτερικ
χώρο σπιτιού ή αντίστροφα, ενώ η επιλογή
[1 ΠΑΤΗΜΑ] έχει ενεργοποιηθεί.
• Ρυθµίστε το [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ] στο
[ΑΥΤIΜΑΤΗ] ή [1 ΠΑΤΗΜΑ] κάτω απ
λαµπτήρες φθορισµού λευκού ή ψυχρού
λευκού φωτς.
• Η ρύθµιση γίνεται ξανά [ΑΥΤIΜΑΤΗ]
µετά απ αποσύνδεση της παροχής
ρεύµατος για περισστερα απ πέντε λεπτά.
ΑΥΤ ΚΛΕΙΣΤΡΟ
Ενεργοποιεί αυτµατα το ηλεκτρονικ
κλείστρο ώστε να ρυθµίζεται η ταχύτητα
του κλείστρου ταν εγγράφετε σε πολύ
φωτεινές συνθήκες εφσον το έχετε
ρυθµίσει στη θέση [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ]
(προεπιλεγµένη ρύθµιση).
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ
Μπορείτε να επιλέξετε και να ρυθµίσετε
το σηµείο εστίασης µε στχο ένα
αντικείµενο που δεν βρίσκεται στο
κέντρο της εικνας.
EΣTIAΣH ΣΠOT
ANAMON
AYT.
• Iταν αλλάξετε τη µπαταρία ενώ έχετε
επιλέξει [ΑΥΤIΜΑΤΗ] ή µετακινήσετε τη
βιντεοκάµερα απ τον εσωτερικ χώρο του
σπιτιού σε εξωτερικ περιβάλλον ενώ
χρησιµοποιείτε σταθερή έκθεση, επιλέξτε
[ΑΥΤIΜΑΤΗ] και στρέψτε τη
βιντεοκάµερά σας προς το πλησιέστερο
λευκ αντικείµενο για 10 δευτερλεπτα
περίπου για να πετύχετε την καλύτερη
δυνατή ρύθµιση της ισορροπίας λευκού.
54
TEΛ
1 Πιέστε το αντικείµενο στην οθνη.
Το 9 εµφανίζεται.
2 Πιέστε το [ΤΕΛ].
Για να ρυθµίσετε την εστίαση αυτµατα,
πιέστε [ΑΥΤ.]t[ΤΕΛ] στο βήµα 1.
• Αν ρυθµίσετε το [ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ], η
[ΕΣΤΙΑΣΗ] ρυθµίζεται αυτµατα σε
[ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ].
• Η ρύθµιση γίνεται ξανά [ΑΥΤ.] µετά απ
αποσύνδεση της παροχής ρεύµατος για
περισστερα απ πέντε λεπτά.
ΕΣΤΙΑΣΗ
Μπορείτε να ρυθµίσετε την εστίαση
χειροκίνητα. Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση
ταν θέλετε να εστιάσετε σε ένα
συγκεκριµένο αντικείµενο.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΛΑΣ
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη λειτουργία
αυτή ταν χρησιµοποιείτε το
ενσωµατωµένο φλας ή ένα εξωτερικ
φλας (προαιρετικ) που είναι συµβατ
µε τη βιντεοκάµερά σας.
x ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ
1 Πιέστε το [ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ].
Το 9 εµφανίζεται.
Για να ρυθµίσετε την εστίαση αυτµατα,
πιέστε [ΑΥΤIΜΑΤΗ]t
στο βήµα
1.
• Μπορείτε να εστιάσετε πιο εύκολα στο
αντικείµενο µετακινώντας το µοχλ ζουµ
προς το Τ (τηλεφακς) για ρύθµιση της
εστίασης και έπειτα προς το W (ευρυγώνιο)
για ρύθµιση του ζουµ για εγγραφή. Iταν
θέλετε να εγγράψετε ένα αντικείµενο σε
κοντιντερη κλίµακα, µετακινήστε το µοχλ
ζουµ στη θέση W (ευρυγώνιος φακς) και
µετά ρυθµίστε την εστίαση.
• Η ελάχιστη απσταση που απαιτείται να
υπάρχει µεταξύ της βιντεοκάµερας και του
αντικειµένου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
ευκρινής εστίαση, είναι περίπου 1 cm για
ευρυγώνιο φακ και περίπου 80 cm για
τηλεφακ.
• Η ρύθµιση γίνεται ξανά [ΑΥΤIΜΑΤΗ]
µετά απ αποσύνδεση της παροχής
ρεύµατος για περισστερα απ πέντε λεπτά.
ΥΨΗΛ ΦΩΤΕΙΝ(
)
Αυξάνει τη φωτειντητα φλας.
B ΚΑΝΟΝ (
)
ΧΑΜΗΛ ΦΩΤΕΙΝ (
)
Μειώνει τη φωτειντητα φλας.
• Η ρύθµιση γίνεται ξανά [ΚΑΝΟΝ] µετά απ
αποσύνδεση της παροχής ρεύµατος για
περισστερα απ πέντε λεπτά.
x ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ
Μπορείτε να περιορίσετε το φαινµενο
των κκκινων µατιών ενεργοποιώντας
το φλας πριν απ την εγγραφή.
Ρυθµίστε την επιλογή [ΠΕΡΙΟΡ
Κ.ΜΑΤ] στη θέση [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ],
κατπιν πιέστε
(φλας) (σελ. 34)
επαναλαµβανµενα για να επιλέξετε µια
ρύθµιση.
(Бхфьмбфпт ресйпсйумьт
цбйнпмЭнпх кьккйнщн мбфйюн):
Αναβοσβήνει για τον περιορισµ του
φαινοµένου των κκκινων µατιών πριν
ανάψει αυτµατα το φλας ταν δεν
υπάρχει αρκετς φωτισµς στο χώρο.
r
(Схимйжьменпт ресйпсйумьт
цбйнпмЭнпх кьккйнщн мбфйюн):
Χρησιµοποιεί πάντα το φλας καθώς και
το φλας για τον περιορισµ του
φαινοµένου κκκινων µατιών.
r
(Χωρίς φλας): Εγγραφή χωρίς
χρήση φλας.
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
2 Πιέστε το
(εστίαση σε κοντινά
αντικείµενα)/
(εστίαση σε
αποµακρυσµένα αντικείµενα) για να
εστιάσετε µε ακρίβεια. Η ένδειξη
εµφανίζεται ταν η εστίαση δεν µπορεί
να ρυθµιστεί σε µικρτερη απσταση,
ενώ η ένδειξη
εµφανίζεται ταν η
εστίαση δεν µπορεί να ρυθµιστεί σε
µεγαλύτερη απσταση.
3 Πιέστε
.
• Ο περιορισµς του φαινοµένου κκκινων
µατιών µπορεί να µην παράγει το επιθυµητ
αποτέλεσµα λγω των ατοµικών διαφορών
και άλλων συνθηκών.
συνεχίζεται ,
55
ΡΥΘ.ΚΑΜΕΡΑΣ (συνεχίζεται)
• Η ρύθµιση γίνεται ξανά [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]
µετά απ αποσύνδεση της παροχής
ρεύµατος για περισστερα απ πέντε λεπτά.
SUPER NS
(Super NightShot)
Μπορείτε να εγγράψετε εικνες µε
µέγιστη ευαισθησία 16 φορές
µεγαλύτερη απ αυτή της NightShot σε
σκοτεινούς χώρους.
Ρυθµίστε το [SUPER NS] στη θέση
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] ενώ ο διακπτης
NIGHTSHOT έχει ρυθµιστεί στη θέση
ON.
και η ένδειξη ["SUPER NS"]
αναβοσβήνει στην οθνη.
Για να ακυρώσετε τη ρύθµιση, ρυθµίστε
το [SUPER NS] στη θέση
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
• Μην χρησιµοποιείτε το NightShot και το
[SUPER NS] σε φωτεινά µέρη. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην καλύπτετε την έξοδο υπερύθρων µε τα
δάχτυλά σας ή άλλα αντικείµενα (σελ. 34).
• Αφαιρέστε το φακ µετατροπής
(προαιρετικ).
• Ρυθµίστε την εστίαση χειροκίνητα
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 55) ταν υπάρχει
δυσκολία στην αυτµατη εστίαση.
• Η ταχύτητα κλείστρου της βιντεοκάµερας
αλλάζει ανάλογα µε τη φωτειντητα. Η
κίνηση της εικνας µπορεί να επιβραδυνθεί
σε αυτ το σηµείο.
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ NS
(NightShot Φωτισµς)
Μπορείτε να εγγράψετε πιο καθαρές
εικνες µε το φως που εκπέµπει
υπέρυθρη ακτινοβολία ενώ
χρησιµοποιείτε τη λειτουργία NightShot.
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ].
• Μην καλύπτετε την έξοδο υπερύθρων µε τα
δάχτυλά σας ή άλλα αντικείµενα (σελ. 34).
• Αφαιρέστε το φακ µετατροπής
(προαιρετικ).
56
• Η µέγιστη απσταση βιντεοσκπησης ταν
χρησιµοποιείτε [ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ NS] είναι
περίπου 3 µέτρα.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Μπορείτε να εγγράψετε µια εικνα µε
φωτειντερα χρώµατα ακµα και σε
σκοτεινούς χώρους.
Ρυθµίστε το [COLOR SLOW S] στη θέση
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ].
και η ένδειξη
[COLOR SLOW SHUTTER]
αναβοσβήνει στην οθνη.
Για να ακυρώσετε, πιέστε [COLOR
SLOW S] και πιέστε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
• Ρυθµίστε την εστίαση χειροκίνητα
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 55), ταν υπάρχει
δυσκολία στην αυτµατη εστίαση.
• Η ταχύτητα κλείστρου της βιντεοκάµερας
αλλάζει ανάλογα µε τη φωτειντητα. Η
κίνηση της εικνας µπορεί να επιβραδυνθεί
σε αυτ το σηµείο.
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟ
Ο χρονοδιακπτης ξεκινά την εγγραφή
µιας ταινίας ύστερα απ 10
δευτερλεπτα περίπου.
Πατήστε το START/STOP ταν
[
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟ] έχει ρυθµιστεί
στη θέση [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] ( ).
Για να ακυρώσετε την αντίστροφη
µέτρηση, πατήστε [ΕΠΑΝΑΦ].
Για να ακυρώστε το χρονοδιακπτη,
επιλέξτε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το
χρονοδιακπτη µε το START/STOP στο
τηλεχειριστήριο (σελ. 41).
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟ
Ο χρονοδιακπτης ξεκινά την εγγραφή
µιας φωτογραφίας ύστερα απ 10
δευτερλεπτα περίπου.
Πατήστε PHOTO ταν ο
[
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟ] έχει ρυθµιστεί στη
θέση [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] ( ).
Για να ακυρώσετε την αντίστροφη
µέτρηση, πατήστε [ΕΠΑΝΑΦ].
Για να ακυρώστε το χρονοδιακπτη,
επιλέξτε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
STEADYSHOT
Μπορείτε να εγγράψετε εικνες
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία
[STEADYSHOT] (η προεπιλεγµένη
ρύθµιση είναι το [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ]).
Ρυθµίστε τη λειτουργία
[STEADYSHOT] στο [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]
(
) ταν χρησιµοποιείτε τρίποδο ή
φακ µετατροπής (προαιρετικ).
• Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε το
χρονοδιακπτη µε το PHOTO στο
τηλεχειριστήριο (σελ. 41).
Μπορείτε να επιλέξετε το µέγιστο
επίπεδο ζουµ σε περίπτωση που θέλετε
να κάνετε ζουµ σε επίπεδο µεγαλύτερο
απ 10 ×(προεπιλεγµένη ρύθµιση) κατά
την εγγραφή σε κασέτα. Σηµειώστε τι η
ποιτητα της εικνας µειώνεται ταν
χρησιµοποιείτε το ψηφιακ ζουµ.
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ
Η δεξιά πλευρά της µπάρας δείχνει το
συντελεστή ψηφιακού ζουµ. Η ζώνη του ζουµ
εµφανίζεται ταν επιλέγετε το βαθµ ζουµ.
B ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Μεγέθυνση έως 10 × εκτελείται µε το
οπτικ ζουµ.
20 ×
Μεγέθυνση έως 10 × εκτελείται µε το
οπτικ ζουµ και ακολούθως, έως 20 ×
εκτελείται µε το ψηφιακ ζουµ.
120 ×
Μεγέθυνση έως 10 × εκτελείται µε το
οπτικ ζουµ και ακολούθως, έως 120 ×
εκτελείται µε το ψηφιακ ζουµ.
57
ΑΚΙΝ. ΕΙΚΟΝΑ
Ρυθµίσεις για φωτογραφίες
(ΣΥΝΕΧ.ΕΓΓ/ΠΟΙΟΤ ΕΙΚ/ΜΕΓΘ
ΕΙΚΟΝ, κ.λπ.)
Οι ρυθµίσεις προεπιλογής
επισηµαίνονται µε B.
Οι ενδείξεις στην παρένθεση
εµφανίζονται ταν τα στοιχεία είναι
επιλεγµένα.
Ανατρέξτε στη σελίδα 48 για
λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιλογή
των στοιχείων ρύθµισης.
ΣΥΝΕΧ.ΕΓΓ
B ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Επιλέξτε αυτή τη ρύθµιση ταν δεν
κάνετε συνεχµενη εγγραφή.
)
Συνεχµενη εγγραφή φωτογραφιών, µε
χρονικά διαστήµατα 0,5
δευτερολέπτων περίπου. Ο µέγιστος
αριθµς των εικνων που µπορούν να
εγγραφούν είναι:
3,0M (
) : 3 εικνες
1,9M (
) : 4 εικνες
VGA (0,3M) (
) : 21 εικνες
2,3M (
) : 3 εικνες
ΜΠΡΑΚΕΤΙΝΚ (
)
Εγγραφή 3 εικνων διαδοχικά µε
διαφορετική έκθεση η καθεµία σε
διαστήµατα των 0,5 δευτερολέπτων.
Μπορείτε να συγκρίνετε τις τρεις
εικνες και να επιλέξετε την εικνα που
εγγράφηκε µε την καλύτερη έκθεση.
• Το φλας δε λειτουργεί κατά τη λειτουργία
συνεχούς εγγραφής.
• Ο µέγιστος αριθµς εικνων θα εγγραφεί σε
λειτουργία χρονοδιακπτη ή ταν
χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο.
• Ενδέχεται να µη µπορείτε να εγγράψετε
συνεχείς εικνες έως το µέγιστο δυνατ
αριθµ, ανάλογα µε το µέγεθος της εικνας
και τον υπολειπµενο χώρο στο σκληρ
δίσκο της κάµερας.
58
ΠΟΙΟΤ ΕΙΚ
B ΥΨ. ΠΟΙΟΤ. (
Μπορείτε να εγγράψετε διαδοχικά
πολλές ακίνητες εικνες πατώντας
PHOTO.
ΚΑΝΟΝ (
• Η εγγραφή [ΜΠΡΑΚΕΤΙΝΚ] δεν
λειτουργεί, αν ο χώρος στο σκληρ δίσκο
αρκεί µνο για λιγτερο απ τρεις εικνες.
• Η εγγραφή συνεχών εικνων στο σκληρ
δίσκο διαρκεί περισστερο σε σύγκριση µε
την κανονική εγγραφή. Εγγράψτε την
επµενη φωτογραφία µέχρι ο δείκτης της
µπάρας κύλισης (
) και η λυχνία
ACCESS να σβήσουν.
)
Εγγραφή ακίνητων εικνων σε υψηλ
επίπεδο ποιτητας.
ΚΑΝΟΝ ΕΙΚ (
)
Εγγραφή φωτογραφιών σε κανονικ
επίπεδο ποιτητας εικνας.
Μέγεθος φωτογραφιών (περίπου
σε KB)
3,0M
ΥΨ.
ΠΟΙΟΤ.
1540
(FINE)
ΚΑΝΟΝ
640
ΕΙΚ (STD)
1,9M
VGA
(0,3M)
1150
960
150
480
420
60
2,3M
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ
B 3,0M (
)
Καθαρή εγγραφή ακίνητων εικνων.
1,9M (
)
Σας επιτρέπει να εγγράφετε
περισστερες σχετικά καθαρές
ακίνητες εικνες.
VGA (0,3M) (
)
Επιτρέπει την εγγραφή του µέγιστου
αριθµού εικνων.
• Iταν η αναλογία διαστάσεων αλλάζει σε
16:9 (ευρεία), το µέγεθος της εικνας αλλάζει
σε [
2,3M] (
) (σελ. 22).
ΕΦΑΡΜ.ΕΙΚΟΝ.
• Ο αριθµς των πίξελ για κάθε µέγεθος
εικνας έχει ως εξής:
3,0M : 2016×1512
1,9M : 1600×1200
VGA (0,3M) : 640×480
2,3M : 2016×1134
• Ο µέγιστος αριθµς των καταγεγραµµένων
φωτογραφιών είναι 9.999.
Ειδικά εφέ σε εικ*νες ή
πρ*σθετες λειτουργίες κατά την
εγγραφή/αναπαραγωγή
(ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ/ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ,
κ.λπ.)
Οι ρυθµίσεις προεπιλογής
επισηµαίνονται µε B.
Οι ενδείξεις στην παρένθεση
εµφανίζονται ταν τα στοιχεία είναι
επιλεγµένα.
Ανατρέξτε στη σελίδα 48 για
λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιλογή
των στοιχείων ρύθµισης.
FADER
Μπορείτε να προσθέσετε τα ακλουθα
εφέ στις εικνες που εγγράφετε.
#ταν επιλέγετε [ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ] ή
[ΣΚΟΥΠΑ], η εικνα αποθηκεύεται ως
φωτογραφία. (Κατά την αποθήκευση της
εικνας, η οθνη γίνεται µπλε.)
2 Πατήστε το START/STOP.
Η ένδειξη fader σταµατάει να αναβοσβήνει
και εξαφανίζεται ταν έχει ολοκληρωθεί η
εξασθένηση.
Για να ακυρώσετε την τρέχουσα ρύθµιση
πριν τη λειτουργία, πιέστε
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] στο βήµα 1. Μλις
πατήσετε START/STOP, η ρύθµιση θα
ακυρωθεί.
ANAMON
Βαθµιαία
απκρυψη
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
1 Στην κατάσταση αναµονής (βαθµιαία
εµφάνιση) ή κατά τη διάρκεια εγγραφής
(βαθµιαία απκρυψη), επιλέξτε το εφέ
που επιθυµείτε και στη συνέχεια πιέστε
το
.
EΓΓPAΦ
Βαθµιαία
εµφάνιση
ΕΞΑΣΘ ΛΕΥΚΟΥ
συνεχίζεται ,
59
ΕΦΑΡΜ.ΕΙΚΟΝ. (συνεχίζεται)
ΕΞΑΣΘ ΜΑΥΡΟΥ
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ (µνο βαθµιαία
εµφάνιση)
ΣΚΟΥΠΑ (µνο βαθµιαία εµφάνιση)
Χρήση του εικονοσκοπίου
Μπορείτε να ρυθµίσετε τα [ΕΚΘΕΣΗ]
και [FADER] ενώ χρησιµοποιείτε το
εικονοσκπιο έχοντας περιστρέψει την
οθνη υγρών κρυστάλλων σε γωνία 180
µοιρών µε την ψη στραµµένη προς τα
έξω.
1 Βεβαιωθείτε τι η λυχνία
(Ταινία)
ανάβει.
2 Εκτείνετε το εικονοσκπιο και κλείστε
την οθνη LCD µε την ψη της προς τα
έξω.
Το
3 Πιέστε
εµφανίζεται.
.
Η ένδειξη [ΑΠΕΝΕΡΓ.LCD;] εµφανίζεται
στην οθνη.
4 Πιέστε το [ΝΑΙ].
Η οθνη υγρών κρυστάλλων είναι κλειστή.
5 Πιέστε την οθνη LCD, ενώ ελέγχετε τις
ενδείξεις στο εικονοσκπιο.
Εµφανίζονται οι ενδείξεις [ΕΚΘΕΣΗ]
κ.λπ.
6 Πιέστε το κουµπί που θέλετε να
ρυθµίσετε.
[ΕΚΘΕΣΗ] : Ρυθµίστε µε το
/
και
πιέστε το
.
[FADER] : Πατήστε επαναλαµβανµενα
για να επιλέξετε το επιθυµητ
αποτέλεσµα.
: Η οθνη υγρών κρυστάλλων
ανάβει.
Για να αποκρύψετε τα κουµπιά, πιέστε
.
60
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ
(Ψηφιακά εφέ)
Μπορείτε να προσθέσετε ψηφιακά εφέ
στις εγγραφές σας. Εµφανίζεται η
ένδειξη
.
1 Πιέστε το επιθυµητ εφέ.
2 Iταν επιλέγετε [ΑΝΤΙΚ ΦΩΤ],
ρυθµίστε το εφέ χρησιµοποιώντας το
/
και πιέστε
.
Η εικνα που εµφανίζεται ταν πατάτε
αποθηκεύεται ως φωτογραφία.
3 Πιέστε
.
Το
εµφανίζεται.
Για να ακυρώσετε, πιέστε [ΨΗΦΙΑΚΑ
ΕΦΕ] και πιέστε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] στο
βήµα 1.
ΑΝΤΙΚ ΦΩΤ (Κουµπί Luminance)
Αντικατάσταση µια φωτειντερης
περιοχής σε ήδη καταγεγραµµένη
ακίνητη εικνα (π.χ. εικνα ενς
προσώπου) µε ταινία.
ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ
Προσθέστε ένα εφέ χρώµατος σέπια σε
ταινίες.
• Η αναλογία διαστάσεων δεν µπορεί να
αλλάξει σε 16:9 (ευρεία) ταν επιλέγεται
[ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ].
ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ (Εφέ εικνας)
Μπορείτε να προσθέσετε ειδικά εφέ σε
µια εικνα κατά την εγγραφή.
Εµφανίζεται το
.
B ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Μη χρησιµοποιείτε τη ρύθµιση [ΕΦΕ
ΕΙΚΟΝΑΣ].
ΣΕΠΙΑ
Η εικνα εµφανίζεται σε µορφή σέπια.
Α/Μ
Η εικνα εµφανίζεται ασπρµαυρη.
ΠΑΣΤΕΛ
Η εικνα εµφανίζεται ως σχέδιο µε
ανοιχτά χρώµατα παστέλ.
ΜΩΣΑΪΚΟ
ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙ∆
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] ώστε να µπορείτε
να προβάλλετε την επίδειξη σε 10 λεπτά
περίπου, αφού έχετε ρυθµίσει το
διακπτη POWER στη θέση
(Ταινία).
• Η επίδειξη ακυρώνεται στις εξής
περιπτώσεις.
Η εικνα εµφανίζεται µε µοτίβο
µωσαϊκού.
ΕΛΕΓΧ.ΕΓΓΡ. (DCR-SR100E)
Ανατρέξτε στη σελίδα 77.
DVD BURN
Το στοιχείο εκτελεί την ίδια λειτουργία
µε το κουµπί DVD BURN στο σώµα της
κάµερας. Βλέπε "Οδηγς εφαρµογών
υπολογιστή".
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
ΕΠΙΛΟΓΗ USB
Μπορείτε να µεταφέρετε εικνες σε έναν
υπολογιστή ταν συνδέετε σε αυτν την
κάµερα µε το καλώδιο the USB ή να
εκτυπώσετε φωτογραφίες συνδέοντας
εκτυπωτή συµβατ µε PictBridge (σελ.
79).
– ταν αγγίζετε την οθνη κατά την επίδειξη.
(Η επίδειξη ξεκινάει ξανά ύστερα απ 10
λεπτά περίπου.)
– ταν λειτουργείτε τα κουµπιά και τους
διακπτες.
– ταν ο διακπτης POWER βρίσκεται στη
θέση
(Φωτογραφία).
– ταν ρυθµίσετε το διακπτη
NIGHTSHOT στη θέση ON (σελ. 34)
HDD
Συνδέοντας το καλώδιο USB µεταξύ
της κάµερας και του υπολογιστή,
µπορείτε να έχετε πρσβαση απ τον
υπολογιστή στο σκληρ δίσκο της
κάµερας.
PictBridge ΕΚΤΥΠ
Ανατρέξτε στη σελίδα 79.
• Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη σύνδεση σε
υπολογιστή, ανατρέξτε στο "Οδηγς
εφαρµογών υπολογιστή".
61
ΡΥΘΜΙΣΗ HDD
Ρυθµίσεις για το σκληρ δίσκο
(ΦΟΡΜΑ HDD/ΠΛΗΡΟΦ.HDD,
κ.λπ)
Ανατρέξτε στη σελίδα 48 για
λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιλογή
των στοιχείων ρύθµισης.
• Εφσον υπάρχει η περιοχή αρχείου
διαχείρισης, ο χρησιµοποιούµενος χώρος
δεν εµφανίζεται ως 0 MB ταν εκτελείτε
[ΦΟΡΜΑ HDD] ή [ΚΕΝΗ HDD].
ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ
ΦΟΡΜΑ HDD
Μπορείτε να διαγράψετε λες τις εικνες
απ το σκληρ δίσκο της κάµερας για να
ανακτήσετε εγγράψιµο ελεύθερο χώρο
στον οποίο µπορείτε να εγγράψετε.
• Για να αποφύγετε την απώλεια σηµαντικών
φωτογραφιών, πρέπει να αποθηκευτούν
(σελ. 44) πριν την εκτέλεση της [ΦΟΡΜΑ
HDD].
1 Για να εκτελέσετε [ΦΟΡΜΑ HDD],
πιέστε [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].
2 Iταν εµφανιστεί η ένδειξη
[Ολοκληρώθηκε.], πιέστε
.
• Οι εικνες που προστατεύονται
διαγράφονται επίσης.
• Ενώ είναι ενεργοποιηµένη η [ΦΟΡΜΑ
HDD], µην αφαιρέσετε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος ή την µπαταρία.
• Ενώ είναι ενεργοποιηµένη η [ΦΟΡΜΑ
HDD], µην προκαλείτε κραδασµούς ή
δονήσεις.
ΠΛΗΡΟΦ.HDD
Οι πληροφορίες σκληρού δίσκου της
βιντεοκάµερας µπορούν να
εµφανιστούν για να σας επιτραπεί ο
έλεγχος του χρησιµοποιούµενου και
ελεύθερου χώρου κατά προσέγγιση.
ΠΛHPOΦ.HDD
Xώροςσε χρήση:
Eλεν΄θερος χώρος:
14,800MB
15,200MB
• Ο υπολογισµς του χώρου του σκληρού
δίσκου είναι 1MB = 1.048.576. Τα κλάσµατα
που είναι µικρτερα του ενς MB
απορρίπτονται ταν εµφανίζεται ο χώρος
του σκληρού δίσκου. Εµφανίζονται µνο οι
τιµές που είναι µικρτερες απ 30.000 MB
για το διαθέσιµο και το µη διαθέσιµο χώρο
στο σκληρ δίσκο.
62
Ο [ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ] έχει ρυθµιστεί στη
θέση [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] ως
προεπιλεγµένη ρύθµιση. Iταν ο
αισθητήρας πτώσης αντιληφθεί πτώση
της βιντεοκάµερας (εµφανίζεται το
σύµβολο ), ενδέχεται να µην µπορείτε
να εγγράψετε/αναπαραγάγετε τις
εικνες για λγους προστασίας του
εσωτερικού σκληρού δίσκου.
• Ρυθµίστε τον αισθητήρα πτώσης στη θέση
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] (προεπιλεγµένη
ρύθµιση) ταν χρησιµοποιείτε την κάµερα.
∆ιαφορετικά, κατά την πτώση της κάµερας
ενδέχεται να προκληθεί ζηµιά στο σκληρ
δίσκο της κάµερας.
• Σε περίπτωση έλλειψης βαρύτητας,
ενεργοποιείται ο αισθητήρας πτώσης. Iταν
η εγγραφή εικνων γίνεται κατά τη διάρκεια
δραστηριτητας πως βλτα µε τρενάκι σε
πάρκο αναψυχής ή ελεύθερη πτώση µε
αλεξίπτωτο, µπορείτε να ρυθµίσετε την
επιλογή [ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ] σε
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] ( ) για να µην
ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας πτώσης.
• Η επιλογή [ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ] ρυθµίζεται
αυτµατα σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] µετά απ
αποσύνδεση της παροχής ρεύµατος για
περισστερα απ πέντε λεπτά.
ΚΕΝΗ HDD
Η λειτουργία [ΚΕΝΗ HDD] σας
επιτρέπει να εγγράψετε µη σηµαντικά
δεδοµένα στο σκληρ δίσκο της
κάµερας. Με αυτν τον τρπο, ενδέχετα
να καταστεί δυσκολτερη η ανάκτηση
των αρχικών δεδοµένων. Κατά την
απρριψη ή µεταβίβαση της κάµερας σε
άλλους, συνιστάται να εκτελείτε τη
λειτουργία [ΚΕΝΗ HDD].
ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ.
• Αν εκτελέσετε τη λειτουργία [ΚΕΝΗ HDD],
θα διαγραφούν λες οι εικνες. Για να
αποφύγετε την απώλεια σηµαντικών
φωτογραφιών, πρέπει να αποθηκευτούν
(σελ. 44) πριν την εκτέλεση της [ΚΕΝΗ
HDD].
1 Βεβαιωθείτε τι ο µετασχηµατιστής
εναλλασσµενου ρεύµατος είναι
συνδεδεµένος. Ενώ πατάτε το DISP/
BATT INFO, σύρετε το διακπτη
POWER για να ενεργοποιηθεί.
• Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη
λειτουργία ανεξάρτητα απ ποια απ τις
θέσεις
(Ταινία) /
(Φωτογραφία) /
(PLAY/EDIT) είναι αναµµένη.
Οι ρυθµίσεις προεπιλογής
επισηµαίνονται µε B.
Οι ενδείξεις σε παρένθεση εµφανίζονται
ταν το στοιχείο έχει επιλεγεί.
Ανατρέξτε στη σελίδα 48 για
λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιλογή
των στοιχείων ρύθµισης.
ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.
(Λειτουργία εγγραφής)
Μπορείτε να επιλέξετε µια ποιτητα
εικνας για την ταινία, µεταξύ τριών
επιπέδων.
B HQ ( HQ )
• Αν δεν ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες
για την ενεργοποίηση του διακπτη, δεν
µπορεί να εµφανιστεί το στοιχείο [ΚΕΝΗ
HDD] στα στοιχεία ρύθµισης.
• Ο πραγµατικς χρνος εκτέλεσης για τη
λειτουργία [ΚΕΝΗ HDD] είναι 30 λεπτά
περίπου.
• Αφαιρέστε λα τα καλώδια εκτς αυτ του
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρέυµατος.
Μην αφαιρέσετε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας.
• Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας [ΚΕΝΗ
HDD], µην προκαλείτε κραδασµούς ή
δονήσεις.
• Αν ακυρώσετε τη λειτουργία [ΚΕΝΗ HDD]
κατά τη διάρκεια λειτουργίας, εκτελέστε
[ΦΟΡΜΑ HDD] ή [ΚΕΝΗ HDD] ταν
χρησιµοποιήσετε τη βιντεοκάµερα την
επµενη φορά.
• Οι εικνες που προστατεύονται (σελ. 73)
διαγράφονται επίσης.
Εκτελεί εγγραφή σε λειτουργία υψηλής
ποιτητας (ο χρνος εγγραφής είναι 7
ώρες και 20 λεπτά περίπου).
SP ( SP )
Εκτελεί εγγραφή σε λειτουργία
κανονικής ποιτητας (ο χρνος
εγγραφής είναι 10 ώρες και 50 λεπτά
περίπου).
LP ( LP )
Αύξηση του χρνου εγγραφής (Long
Play) (εγγράψιµος χρνος έως 20 ώρες
και 50 λεπτά περίπου).
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
2 Πιέστε
t
ΡΥΘΜΙΣΗ HDD
t [ΚΕΝΗ HDD] t [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].
3 Iταν εµφανιστεί η ένδειξη
[Ολοκληρώθηκε.], πιέστε
.
Ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια της
εγγραφής ή άλλες βασικές
ρυθµίσεις
(ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ./ΡΥΘΜ. LCD/VF/
ΤΑΧΥΤ. USB, κ.λπ.)
• Ο υπολειπµενος χρνος εγγραφής
εµφανίζεται στην οθνη.
• Ο µέγιστος αριθµς ταινιών που µπορούν να
εγγραφούν είναι 9.999.
• Αν εγγράφετε σε λειτουργία LP, η ποιτητα
των σκηνών µπορεί να είναι µειωµένη ή σε
σκηνές µε γρήγορη κίνηση ενδέχεται να
προκληθούν δυσλειτουργίες στον ήχο, κατά
την αναπαραγωγή των εικνων.
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
Ανατρέξτε στη σελίδα 31.
συνεχίζεται ,
63
ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ. (συνεχίζεται)
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ
Μπορείτε να επιλέξετε την
αναπαραγωγή ήχου που έχει εγγραφεί
µέσω [ΕΛΕΓΧ.ΕΓΓΡ.] (σελ. 77) µε ήχο
δύο καναλιών ή στερεοφωνικ ήχο.
B ΣΤΕΡ ΗΧΟΣ
Αναπαραγωγή µε κύριο και
δευτερεύοντα ήχο (ή στερεοφωνικ
ήχο).
1
Αναπαραγωγή µε κύριο ήχο ή µε το
αριστερ κανάλι ήχου.
2
Αναπαραγωγή µε δευτερεύοντα ήχο ή
µε το δεξί κανάλι ήχου.
• Η ρύθµιση γίνεται ξανά [ΣΤΕΡ ΗΧΟΣ] µετά
απ αποσύνδεση της παροχής ρεύµατος για
περισστερα απ πέντε λεπτά.
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.
Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο του
µικροφώνου για την εγγραφή του ήχου.
Επιλέξτε [ΧΑΜΗΛΟ] ταν θέλετε να
εγγράψετε συναρπαστικ και έντονο
ήχο σε µια αίθουσα συναυλίας, κ.λπ
B ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Εγγραφή διαφρων ήχων surround, µε
µετατροπή τους στο ίδιο επίπεδο.
ΧΑΜΗΛΟ (
)
Πιστή εγγραφή ήχου surround. Αυτή η
ρύθµιση δεν είναι κατάλληλη για την
εγγραφή συζητήσεων.
• Η ρύθµιση γίνεται ξανά [ΚΑΝΟΝΙΚΗ] µετά
απ αποσύνδεση της παροχής ρεύµατος για
περισστερα απ πέντε λεπτά.
ΟΘΟΝΗ SRRΝD
Μπορείτε να εµφανίσετε την
κατεύθυνση απ την οποία προέρχεται
ο ήχος εγγραφής, ταν εγγράφετε σε
λειτουργία 5,1 καναλιών.
ΡΥΘΜ. LCD/VF
Η εικνα που εγγράφεται δεν θα
επηρεαστεί, ακµη και αν αλλάξετε τη
ρύθµιση.
x ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτειντητα
της οθνης LCD.
1 Ρυθµίστε τη φωτειντητα
χρησιµοποιώντας τα
/
2 Πιέστε
.
x ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτειντητα
του οπισθοφωτισµού της οθνης LCD.
B ΚΑΝΟΝ
Κανονική φωτειντητα.
ΑΥΞΗΜ ΦΩΤΕΙΝ
Αυξάνει τη φωτειντητα της οθνης
LCD.
• Iταν χρησιµοποιείτε µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος, επιλέγεται
αυτµατα η ρύθµιση [ΑΥΞΗΜ ΦΩΤΕΙΝ].
• Iταν επιλέγετε [ΑΥΞΗΜ ΦΩΤΕΙΝ], η
διάρκεια λειτουργίας της µπαταρίας
µειώνεται ελαφρώς κατά τη διάρκεια της
εγγραφής.
x ΧΡΩΜΑ LCD
Μπορείτε να ρυθµίσετε το χρώµα στην
/
.
οθνη LCD µε το
Χαµηλή ένταση
64
.
Υψηλή ένταση
x ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΕΙΚ
Μπορείτε να ρυθµίσετε τη φωτειντητα
του εικονοσκοπίου.
B ΚΑΝΟΝ
Κανονική φωτειντητα.
ΑΥΞΗΜ ΦΩΤΕΙΝ
Το εικονοσκπιο είναι πολύ φωτειν.
• Iταν συνδέετε την κάµερα σε
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος,
η ρύθµιση [ΑΥΞΗΜ ΦΩΤΕΙΝ] επιλέγεται
αυτµατα.
• Iταν επιλέγετε [ΑΥΞΗΜ ΦΩΤΕΙΝ], η
διάρκεια λειτουργίας της µπαταρίας
µειώνεται ελαφρώς κατά τη διάρκεια της
εγγραφής.
ΤΑΧΥΤ. USB
Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα
µεταφοράς δεδοµένων που
χρησιµοποιείται για τη µεταφορά στον
υπολογιστή.
B ΑΥΤqΜΑΤΗ
Αποστολή δεδοµένων µε αυτµατη
µετάβαση µεταξύ Hi-Speed USB (USB
2.0) και της ταχύτητας που αντιστοιχεί
στο USB1.1 (µετάδοση πλήρους
ταχύτητας).
ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΧΥΤ.
Αποστολή δεδοµένων αντίστοιχη του
USB1.1 (µετάδοση πλήρους
ταχύτητας).
Μπορείτε να επιλέξετε την εµφάνιση στο
εικονοσκπιο µιας εικνας µε αναλογία
διαστάσεων 16:9 (ευρεία).
B LETTER BOX
Κανονική ρύθµιση (κανονικς τύπος
οθνης)
ΣΥΜΠΙΕΣΗ (Συµπίεση)
Επέκταση της εικνας κατακρυφα αν
δεν επιθυµείτε µαύρες γραµµές στο
επάνω και το κάτω µέρος στην αναλογία
διαστάσεων 16:9 (ευρεία).
ΤΥΠΟΣ TV
Ανατρέξτε στη σελίδα 42.
ΚΩ∆ ∆Ε∆ΟΜΕΝ
Μπορείτε να ελέγχετε τις πληροφορίες
που εγγράφονται αυτµατα (κωδικοί
δεδοµένων) κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
B ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Ο κωδικς δεδοµένων δεν εµφανίζεται.
ΗΜΕΡ./ΩΡΑ
Εµφανίζει την ηµεροµηνία και την ώρα
εγγραφής των εικνων.
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
x ΕΙΚ.:ΕΥΡΕΙΑ
∆Ε∆ΟΜ. ΚΑΜΕΡ.
Εµφανίζει τις ρυθµίσεις της κάµερας για
τις εγγεγραµµένες εικνες.
ΗΜΕΡ./ΩΡΑ
60λεπ
00:00:00
1 1 2006
1:12:34
1Ηµεροµηνία
2Ώρα
συνεχίζεται ,
65
ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ. (συνεχίζεται)
∆Ε∆ΟΜ. ΚΑΜΕΡ.
Ταινία
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
60λεπ
00:00:00
AWB
Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθµ
µικρογραφιών που εµφανίζονται στην
οθνη VISUAL INDEX.
Μικρογραφία
Γλωσσάριο (σελ. 110)
B ΣΥΝ∆ΕΣ ΖΟΥΜ
Φωτογραφία
60λεπ
10/10
Αλλάξτε τον αριθµ µικρογραφιών (6 ή
12) µε τη βοήθεια του µοχλού ζουµ στην
κάµερα.*
6 ΕΙΚΟΝ.
Εµφάνιση µικρογραφιών 6 εικνων.
3Απενεργοποίηση SteadyShot
4Έκθεση
5Ισορροπία του λευκού
6Κέρδος
7Ταχύτητα κλείστρου
8Τιµή διαφράγµατος
9Τιµή έκθεσης
• Η ένδειξη εµφανίζεται για µια εικνα που
εγγράφεται µε τη χρήση φλας.
• Ο κωδικς δεδοµένων εµφανίζεται στην
οθνη της τηλερασης, αν συνδέσετε τη
βιντεοκάµερα σε µια τηλεραση.
• Η ένδειξη εναλλάσσεται, µε την ακλουθη
σειρά, καθώς πατάτε το DATA CODE του
τηλεχειριστηρίου: ΗΜΕΡ./ΩΡΑ t ∆Ε∆ΟΜ.
ΚΑΜΕΡ. t ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ (καµία
ένδειξη).
• Ανάλογα µε την κατάσταση του σκληρού
δίσκου της κάµερας, εµφανίζονται οι
γραµµές [--:--:--].
• Η ρύθµιση γίνεται ξανά [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]
µετά απ αποσύνδεση της παροχής
ρεύµατος για περισστερα απ πέντε λεπτά.
12 ΕΙΚΟΝ.
Εµφάνιση µικρογραφιών 12 εικνων.
* Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα
κουµπιά ζουµ στην οθνη LCD ή στο
τηλεχειριστήριο.
ΠΑΡΑΜΟΝΗ
B ΑΥΤqΜΑΤΗ
Εµφάνιση του υπολειπµενου
ελεύθερου χώρου στο σκληρ δίσκο για
οκτώ δευτερλεπτα περίπου πως
περιγράφεται παρακάτω.
– Iταν η κάµερα αναγνωρίσει τον
ελεύθερο χώρο στο σκληρ δίσκο, µε
το διακπτη POWER ρυθµισµένο στη
θέση
(Ταινία).
– Iταν πατήσετε το κουµπί DISP/
BATT INFO για εναλλαγή την
εµφάνισης οθνης απ
ενεργοποιηµένη σε
απενεργοποιηµένη, µε το διακπτη
POWER ρυθµισµένο στη θέση
(Ταινία).
– Iταν ο διαθέσιµος ελεύθερος χώρος
στο σκληρ δίσκο είναι λιγτερο απ
πέντε λεπτά για ταινίες.
– Iταν ξεκινάτε την εγγραφή απ την
τροφοδοσία γραµµής (Μνο για το
µοντέλο DCR-SR100E).
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ
Εµφάνιση πάντα της ένδειξης του
υπολειπµενου ελεύθερου χώρου στο
σκληρ δίσκο.
66
ΑΠΟΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ
(Τηλεχειριστήριο)
Η προεπιλεγµένη ρύθµιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] και σας επιτρέπει
να χρησιµοποιείτε το τηλεχειριστήριο
(σελ. 41).
• Ρυθµίστε στη θέση [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] για να
αποτρέψετε την ανταπκριση της
βιντεοκάµερας σε σήµα που προέρχεται απ
τηλεχειριστήριο άλλης συσκευής.
• Η ρύθµιση γίνεται ξανά [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ]
µετά απ αποσύνδεση της παροχής
ρεύµατος για περισστερα απ πέντε λεπτά.
Η λυχνία εγγραφής της βιντεοκάµερας
δεν θα ανάβει κατά την εγγραφή εάν
έχετε ρυθµίσει τη λειτουργία στη θέση
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]. (Η προεπιλεγµένη
ρύθµιση είναι [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ].)
ΕΝ∆ΕΙΚ.ΗΧΟΣ
B ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ
Εκπέµπεται µια χαρακτηριστική
µελωδία κατά την έναρξη/λήξη της
εγγραφής ή κατά τη λειτουργία της
οθνης αφής.
B ∆ΕΞΙΑ
Κύλιση των στοιχείων ρύθµισης προς τα
κάτω πιέζοντας το
.
ΑΝΤΙ ΘΕΤΑ
Κύλιση των στοιχείων ρύθµισης προς τα
πάνω πιέζοντας το
.
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ
(Αυτµατο κλείσιµο)
B 5λεπ
Η βιντεοκάµερα απενεργοποιείται
αυτµατα ταν δεν την έχετε
χρησιµοποιήσει για περισστερο απ 5
λεπτά περίπου.
ΠΟΤΕ
Η βιντεοκάµερα δεν απενεργοποιείται
αυτµατα.
• Iταν συνδέετε την κάµερά σας στην πρίζα
του τοίχου, το [ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ]
ρυθµίζεται αυτµατα στο [ΠΟΤΕ].
ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ
Ανατρέξτε στη σελίδα 104.
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
ΛΥΧΝ ΕΓΓΡΑΦ
(Λυχνία εγγραφής)
ΚΥΛΙΣΗ SETUP
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Η εκποµπή της µελωδίας ακυρώνεται.
ΕΞΟ∆.ΕΙΚΟΝΑΣ
B ΠΡΟΒΟΛ LCD
∆είχνει τις ενδείξεις, πως το µετρητή,
στην οθνη LCD και στο εικονοσκπιο.
V-OUT/LCD
∆είχνει την ένδειξη και στην οθνη της
τηλερασης.
67
ΩΡΑ/LANGU.
(ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ/
LANGUAGE, κ.λπ.)
Ανατρέξτε στη σελίδα 48 για
λεπτοµέρειες σχετικά µε την επιλογή
των στοιχείων ρύθµισης.
ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Ανατρέξτε στη σελίδα 21.
ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μπορείτε να ρυθµίσετε µια διαφορά
ώρας χωρίς να σταµατήσετε το ρολι.
Ορίστε την τοπική περιοχή σας µε v/V
ταν χρησιµοποιείτε την κάµερά σας στο
εξωτερικ.
Ανατρέξτε στην εντητα "∆ιαφορά
ώρας σε λο τον κσµο" στη σελίδα 99.
ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ
Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθµιση
χωρίς να σταµατήσετε το ρολι.
Ρυθµίστε τη στη θέση
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] για να τη ρυθµίσετε
µια ώρα µπροστά.
Προσαρµογή
Προσωπικού µενού
Μπορείτε να προσθέσετε τα επιθυµητά
στοιχεία ρύθµισης στο Προσωπικ
µενού και να προσαρµσετε τις
ρυθµίσεις του Προσωπικού µενού. Το
προσωπικ µενού είναι χρήσιµο καθώς
µπορείτε να προσθέσετε σε αυτ τα
στοιχεία ρύθµισης που χρησιµοποιείτε
συχνά.
Προσθήκη στοιχείου µενού
Μπορείτε να προσθέσετε µέχρι 27
στοιχεία ρύθµισης για τις λειτουργίες
(Ταινία),
(Φωτογραφία) ή
(PLAY/EDIT). Εάν θέλετε να
προσθέσετε περισστερα στοιχεία,
διαγράψτε απ το µενού κάποιο στοιχείο
που δεν είναι πολύ σηµαντικ.
1 Πιέστε
t [ΡΥΘΜ.P-MENU]
t [ΝΕΟ].
ANAMON
60λεπ
Επιλέξτε την κατηγορία.
TEΛ
ΡΥΘ.ΚAMEPAΣ
ΕΦΑPM.EIKON.
PYΘMIΣH HDD
KANON.PYΘM.
ΩPA/LANGU.
OK
LANGUAGE
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που
θα εµφανίζεται στην οθνη LCD.
• Η κάµερα διαθέτει την επιλογή
[ENG[SIMP]] (απλουστευµένα
Αγγλικά), σε περίπτωση που δεν
µπορείτε να βρείτε τη µητρική σας
γλώσσα ανάµεσα στις επιλογές.
2 Πιέστε το
/
για να επιλέξετε
µια κατηγορία µενού κι έπειτα
πιέστε
.
ANAMON
60λεπ
Επιλέξτε το στοιχείο.
TEΛ
AYT.EKΘEΣH
ΦΩTOMET ΣΠOT
EKΘEΣH
IΣOPP ΛEYKOY
AYT KΛEIΣTPO
OK
3 Πιέστε
/
για να επιλέξετε
ένα στοιχείο ρύθµισης και πιέστε
t [ΝΑΙ] t
.
Το στοιχείο ρύθµισης προστίθεται
στο τέλος της λίστας.
68
∆ιαγραφή στοιχείου µενού
1 Πιέστε
t [ΡΥΘΜ.P-MENU]
t [∆ΙΑΓΡΑΦΗ].
Εάν το στοιχείο ρύθµισης που θέλετε,
δεν εµφανίζεται, πατήστε το
/
.
ANAMON
60λεπ
Επιλ.κουµπί για διαγραφή
SETUP
OΘONH
SRRND
EKΘEΣH
EΣTIAΣ
ΣΠOT
FADER
ΦΩΤΟΜ.
ΣΠΟΤ
TEΛ
Τακτοποίηση της σειράς
εµφάνισης των στοιχείων
ρύθµισης στο Προσωπικ
µενού
1 Πιέστε
t [ΡΥΘΜ.P-MENU]
t [ΣΥΝΤΟΜ].
Εάν το στοιχείο ρύθµισης που θέλετε,
δεν εµφανίζεται, πατήστε το
/
.
2 Πιέστε το στοιχείο ρύθµισης που
θέλετε να µετακινήσετε.
θέλετε να διαγράψετε.
60λεπ
∆IA ΓPAΦH
ANAMON
3 Πιέστε το
/
για να
µετακινήσετε ένα στοιχείο µενού
στην επιθυµητή θέση.
Nα διαγραφεί απ το
P-MENU της λειτ/ργίας
;
NAI
3 Πιέστε [ΝΑΙ] t
OXI
.
• ∆εν µπορείτε να διαγράψετε τα
[SETUP] και [ΡΥΘΜ.P-MENU].
4 Πιέστε
.
Για να ταξινοµήσετε περισστερα
στοιχεία, επαναλάβετε τα βήµα 2 έως
4.
5 Πιέστε [ΤΕΛ] t
.
Χρήση των στοιχείων Ρύθµισης
2 Πιέστε το στοιχείο ρύθµισης που
• ∆εν µπορείτε να µετακινήσετε το
[ΡΥΘΜ.P-MENU].
Αρχικοποίηση ρυθµίσεων
προσωπικού µενού
(Επαναφορά)
Πιέστε
t [ΡΥΘΜ.P-MENU] t
[ΕΠΑΝΑ ΦΟΡΑ] t [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ] t
.
69
Επεξεργασία εικνων
∆ηµιουργία της Λίστας Αναπαραγωγής
Λίστα αναπαραγωγής είναι µια λίστα
που εµφανίζει τις αγαπηµένες σας
ταινίες που έχουν επιλεγεί απ τις
πρωττυπες ταινίες.
Λίστα αναπαραγωγής
Γλωσσάρι
(σελ. 110)
• Μην αφαιρείτε την µπαταρία ή το
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος
απ την κάµερα, ταν επεξεργάζεστε τη
Λίστα Αναπαραγωγής. Αυτ ενδέχεται να
προκαλέσει ζηµιά στο σκληρ δίσκο.
• Μπορείτε να προσθέσετε έως 99 σκηνές στη
Λίστα αναπαραγωγής.
• ∆εν µπορείτε να προσθέσετε φωτογραφίες
στη Λίστα αναπαραγωγής.
• Εάν διαγράψετε τα πρωττυπα δεδοµένα
εικνων απ τη βιντεοκάµερα, αυτά
διαγράφονται αυτµατα απ τη Λίστα
αναπαραγωγής.
1 Σύρετε το διακπτη POWER προς
4 Επιλέξτε την σκηνή την οποία
θέλετε να προσθέσετε στη Λίστα
Αναπαραγωγής
ΠPOΣΘHKH
Η επιλεγµένη σκηνή επισηµαίνεται µε
.
• Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατηµένη
τη µικρογραφία της εικνας, µπορείτε να
ελέγξετε την εικνα. Πατήστε
για να
επιστρέψετε στην προηγούµενη οθνη.
• Μπορείτε να επιλέξετε συγχρνως
περισστερες εικνες.
5 Πιέστε
60λεπ
21EΠEΞ
12 2006
12:34
∆IA
ΓPAΦH
∆IAΓP.
HMEP.
∆IAΓP.
OΛΩN
ΠPOΣT
TEΛ
1/2
ΠPOΣΘHKH
Προσθήκη;
3 Πιέστε [
ΠΡΟΣΘΗΚΗ].
• Πιέστε
/
για να εµφανίσετε την
επιλογή [
ΠΡΟΣΘΗΚΗ] ταν η
[
ΠΡΟΣΘΗΚΗ] δεν εµφανίζεται.
70
NAI
OXI
Για να προσθέσετε λες τις
επιλεγµένες κατά ηµεροµηνία
εικνες στη Λίστα
αναπαραγωγής
Πιέστε [
P-MENU
t [ΝΑΙ].
60λεπ
Εµφανίζεται η οθνη VISUAL
INDEX.
(Ταινία)
και στη συνέχεια πατήστε [ΕΠΕΞ].
TEΛ
OK
τα κάτω για να ανάψει η λυχνία
(PLAY/EDIT).
2 Επιλέξτε την καρτέλα
HMEP.
∆ιαρκέςπάτηµα : ΠPOEΠIΣKOΠ.
ΠΡΟΣ ΗΜΕΡ] στο βήµα 3.
Σβήσιµο άχρηστων σκηνών
απ τη Λίστα
αναπαραγωγής
1 Σύρετε το διακπτη POWER προς
τα κάτω για να ανάψει η λυχνία
(PLAY/EDIT).
Εµφανίζεται η οθνη VISUAL
INDEX.
2 Πιέστε την καρτέλα
(Λίστα
αναπαραγωγής) t [ΕΠΕΞ] t
[ΣΒΗΣΙΜ].
TEΛ
ΣBHΣIM
∆ιαρκέςπάτηµα : ΠPOEΠIΣKOΠ.
3 Επιλέξτε τη σκηνή την οποία
θέλετε να σβήσετε απ τη λίστα.
Πιέστε [ΣΒΗΣΙΜ ΟΛΩΝ] στο βήµα 2 t
[ΝΑΙ].
• Οι πρωττυπες εικνες δεν αλλάζουν, ακµη
και αν έχετε σβήσει τις εικνες απ τη Λίστα
αναπαραγωγής.
Αλλαγή της σειράς µέσα στη
Λίστα αναπαραγωγής
1 Σύρετε το διακπτη POWER προς
τα κάτω για να ανάψει η λυχνία
(PLAY/EDIT).
Η οθνη VISUAL INDEX
εµφανίζεται στην οθνη LCD.
2 Πιέστε την καρτέλα
(Λίστα
αναπαραγωγής) t [ΕΠΕΞ] t
[ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ].
TEΛ
METAKINHΣH
∆ιαρκέςπάτηµα : ΠPOEΠIΣKOΠ.
TEΛ
ΣBHΣIM
∆ιαρκέςπάτηµα : ΠPOEΠIΣKOΠ.
Επεξεργασία εικνων
OK
Για να σβήσετε λες τις σκηνές
ταυτχρονα
OK
OK
Η επιλεγµένη σκηνή επισηµαίνεται µε
.
• Εάν πατήσετε τη µικρογραφία της
εικνας και την κρατήσετε πατηµένη,
µπορείτε να ελέγξετε την εικνα. Πιέστε
το
για να επιστρέψετε στην
προηγούµενη οθνη.
• Μπορείτε να επιλέξετε συγχρνως
πολλές εικνες.
4 Πιέστε
t [ΝΑΙ].
3 Επιλέξτε τη σκηνή η οποία θα
µετακινηθεί.
METAKINHΣH
TEΛ
∆ιαρκέςπάτηµα : ΠPOEΠIΣKOΠ.
OK
Η επιλεγµένη σκηνή επισηµαίνεται µε
.
• Εάν πατήσετε τη µικρογραφία της
εικνας και την κρατήσετε πατηµένη,
µπορείτε να ελέγξετε την εικνα. Πιέστε
το
για να επιστρέψετε στην
προηγούµενη οθνη.
• Μπορείτε να επιλέξετε συγχρνως
περισστερες εικνες.
συνεχίζεται ,
71
∆ηµιουργία της Λίστας
Αναπαραγωγής (συνεχίζεται)
Εκτέλεση της Λίστας
αναπαραγωγής
4 Πιέστε
Μπορείτε να πραγµατοποιείτε εκτέλεση
της Λίστας αναπαραγωγής.
.
5 Επιλέξτε τη θέση προορισµού
χρησιµοποιώντας τα [T]/[t].
METAKINHΣH
TEΛ
∆ιαρκέςπάτηµα : ΠPOEΠIΣKOΠ.
OK
Μετακινήστε τη µπάρα
προορισµού
6 Πιέστε
t [ΝΑΙ].
• Iταν έχετε επιλέξει πολλές σκηνές, οι
σκηνές µετακινούνται ακολουθώντας τη
σειρά µε την οποία εµφανίζονται στη
Λίστα αναπαραγωγής.
1 Σύρετε το διακπτη POWER για να
ανάψει η λυχνία
(PLAY/EDIT).
Η οθνη VISUAL INDEX
εµφανίζεται στην οθνη LCD.
2 Πιέστε την καρτέλα
(Λίστα
αναπαραγωγής).
Εµφανίζεται µια λίστα µε τις σκηνές
που έχουν προστεθεί στη Λίστα
αναπαραγωγής.
60λεπ
EΠEΞ
1:23:01
P-MENU
3 Επιλέξτε την εικνα απ την οποία
θέλετε να γίνει αναπαραγωγή.
Η οθνη επιστρέφει στην οθνη
VISUAL INDEX, ταν η Λίστα
αναπαραγωγής εκτελεστεί απ την
επιλεγµένη σκηνή έως το τέλος.
• Μπορείτε να αποθηκεύετε εικνες που
υπάρχουν στη Λίστα αναπαραγωγής σας σε
ένα DVD χρησιµοποιώντας έναν
υπολογιστή. Για λεπτοµέρειες, βλέπε
"Οδηγς εφαρµογών υπολογιστή".
72
Ρύθµιση προστασίας εικνας (Προστασία)
Μπορείτε να προστατεύσετε
επιλεγµένες εικνες για να µη
διαγραφούν (σελ. 45). Με τη ρύθµιση
προστασίας, αποτρέπετε την περίπτωση
διαγραφής των εικνων σας κατά λάθος.
Προστασία της εικνας που
θέλετε
Μπορείτε να ορίσετε προστασία για µια
µεµονωµένη εικνα.
1 Σύρετε το διακπτη POWER για να
ανάψει η λυχνία
t [ΝΑΙ].
Ορίστηκε η προστασία στην εικνα.
• Η εικνα που προστατεύεται επισηµαίνεται
µε - στην οθνη VISUAL INDEX.
Για να ακυρώσετε την προστασία
απ την εικνα που θέλετε
Πιέστε την εικνα που επισηµαίνεται µε
- στο βήµα 3. Το - σηµάδι
εξαφανίζεται.
(PLAY/EDIT).
Η οθνη VISUAL INDEX
εµφανίζεται στην οθνη LCD.
HMEP.
TEΛ
Προστασία εικνων κατά
ηµεροµηνία
Μπορείτε να ορίσετε προστασία για
επιλεγµένες εικνες κατά ηµεροµηνία
εγγραφής.
∆ιαρκέςπάτηµα : ΠPOEΠIΣKOΠ.
1 Σύρετε το διακπτη POWER για να
OK
3 Πιέστε την εικνα που θέλετε να
προστατέψετε.
Η επιλεγµένη εικνα επισηµαίνεται
µε -.
ΠPOΣTAΣIA
HMEP.
TEΛ
∆ιαρκέςπάτηµα : ΠPOEΠIΣKOΠ.
ανάψει η λυχνία
(PLAY/EDIT).
Η οθνη VISUAL INDEX
εµφανίζεται στην οθνη LCD.
Επεξεργασία εικνων
2 Πιέστε [ΕΠΕΞ] t [ΠΡΟΣΤ].
ΠPOΣTAΣIA
4 Πιέστε
2 Πιέστε [ΗΜΕΡ.].
60λεπ
21HMEP.
12 2006
12:34
1
5
10
15
20
25
30
1
5
5
6
6
7
7
8
9
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
2006
TEΛ
OK
P-MENU
OK
Κουµπί προηγούµενης/
επµενης ηµεροµηνίας
• Μπορείτε να επιλέξετε συγχρνως
περισστερες εικνες.
• Εάν πατήσετε τη µικρογραφία της
εικνας και την κρατήσετε πατηµένη,
µπορείτε να ελέγξετε την εικνα. Πιέστε
το
για να επιστρέψετε στην
προηγούµενη οθνη.
συνεχίζεται ,
73
Ρύθµιση προστασίας εικνας (Προστασία) (συνεχίζεται)
3 Επιλέξτε την ηµεροµηνία που
θέλετε να προστατεύεται µε το
κουµπί προηγούµενης/επµενης
ηµεροµηνίας και στη συνέχεια
πατήστε
.
Επιστρέψτε στην οθνη VISUAL
INDEX.
4 Πιέστε [ΕΠΕΞ] t [ΠΡΟΣΤ. ΗΜΕΡ]
t [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ].
Ρυθµίστε την προστασία για λες τις
εικνες στον επιλεγµένο φάκελο
κατά ηµεροµηνία.
• Οι εικνες που προστατεύονται
επισηµαίνονται µε - στην οθνη VISUAL
INDEX.
Για να ακυρώσετε την προστασία
απ την εικνα που θέλετε κατά
ηµεροµηνία
Πιέστε [ΕΠΕΞ] t [ΠΡΟΣΤ. ΗΜΕΡ] t
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] στο βήµα 4. Η ένδειξη
- δεν εµφανίζεται στις εικνες για τις
οποίες ακυρώθηκε η προστασία.
74
Αντιγραφή, Εκτύπωση
Αντιγραφή σε συσκευές βίντεο/DVD
Μπορείτε να αποθηκεύετε τις εικνες της βιντεοκάµερας σε βίντεο ή συσκευές
εγγραφής DVD.
Συνδέστε τη βιντεοκάµερά σας στην πρίζα του τοίχου, για την εργασία αυτή,
χρησιµοποιώντας τον παρεχµενο µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος (σελ.
14). Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µαζί µε τις συσκευές που
πρκειται να συνδέσετε.
• Για να αποθηκεύσετε δεδοµένα εικνων σε υπολογιστή ή για να αποθηκεύσετε DVD µε τη χρήση
υπολογιστή, βλέπε "Οδηγς εφαρµογών υπολογιστή".
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το καλώδιο i.LINK.
• Καθώς αντιγράφετε τα δεδοµένα σε άλλη συσκευή µέσω αναλογικών δεδοµένων, η ποιτητα
εικνας ενδέχεται να µειωθεί.
(Κίτρινο)
Ακροδέκτης
A/V
(Λευκ) (Κκκινο)
IN
S VIDEO VIDEO
AUDIO
: Βίντεο/Ροή σήµατος
1 Καλώδιο σύνδεσης A/V
(παρέχεται)
Συνδέστε στην υποδοχή εισδου της άλλης
συσκευής.
2 A/Vκαλώδιο σύνδεσης µε S VIDEO
(προαιρετικ)
Κατά την σύνδεση σε άλλη συσκευή µέσω
ακροδέκτη S VIDEO και µε χρήση
καλωδίου σύνδεσης A/V µε καλώδιο
S VIDEO (προαιρετικ), παράγονται
εικνες µορφής DV υψηλτερης ποιτητας
απ' ,τι κατά τη σύνδεση µε καλώδιο A/V.
Συνδέστε το λευκ και κκκινο βύσµα
(αριστερ/δεξί βύσµα ήχου) και το βύσµα
S VIDEO (κανάλι S VIDEO) του
καλωδίου σύνδεσης A/V µε καλώδιο
S VIDEO (προαιρετικ). Η σύνδεση του
κίτρινου βύσµατος δεν είναι απαραίτητη.
Μνη η σύνδεση S VIDEO δεν εξάγει ήχο.
• Για να αποκρύψετε τις ενδείξεις οθνης
(πως είναι ο µετρητής, κλπ) στην οθνη της
συνδεδεµένης συσκευής, ρυθµίστε τη
[ΕΞΟ∆.ΕΙΚΟΝΑΣ] σε [ΠΡΟΒΟΛ LCD] (η
προεπιλεγµένη ρύθµιση, σελ. 67).
• Για την εγγραφή δεδοµένων, πως η
ηµεροµηνία/ώρα και οι ρυθµίσεις κάµερας,
πρέπει αυτές να εµφανίζονται στην οθνη
(σελ. 65).
• Iταν συνδέετε την κάµερα σε µονοφωνική
συσκευή, συνδέστε το κίτρινο βύσµα του
καλωδίου σύνδεσης A/V στην υποδοχή
εισδου σήµατος εικνας και το κκκινο
(δεξι κανάλι) ή το άσπρο βύσµα (αριστερ
κανάλι) στην υποδοχή εισδου ήχου του
βίντεο ή της τηλερασης.
συνεχίζεται ,
Αντιγραφή, Εκτύπωση
Βίντεο ή
συσκευές
εγγραφής
DVD
75
Αντιγραφή σε συσκευές βίντεο/DVD (συνεχίζεται)
1 Σύρετε το διακπτη POWER προς
τα κάτω για να ανάψει η λυχνία
(PLAY/EDIT).
Ορίστε την επιλογή [ΤΥΠΟΣ TV]
σύµφωνα µε τη συσκευή
αναπαραγωγής (σελ. 42).
2 Εισάγετε το µέσο εγγραφής για το
βίντεο ή τη συσκευή εγγραφής
DVD.
Εάν η συσκευή εγγραφής διαθέτει
επιλογέα εισδου, ρυθµίστε το στη
λειτουργία εισδου.
3 Συνδέστε τη βιντεοκάµερα στη
συσκευή βίντεο/DVD µε το
καλώδιο σύνδεσης A/V
(παρέχεται) 1 ή το καλώδιο
σύνδεσης A/V µε την S VIDEO
(προαιρετικ) 2.
• Συνδέστε τη βιντεοκάµερά σας στις
υποδοχές εισδου ενς βίντεο ή µιας
συσκευής DVD.
4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην
κάµερα και εγγράψτε τη στη
συσκευή εγγραφής.
Για περισστερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας
που συνοδεύουν τη συσκευή
εγγραφής.
5 qταν η αντιγραφή ολοκληρωθεί,
σταµατήστε την κάµερα και τη
συσκευή εγγραφής.
76
• Μετά απ την αντιγραφή των εικνων σας,
συνιστάται να διαγράψετε τις άχρηστες
εικνες απ το σκληρ δίσκο της
βιντεοκάµερας (σελ. 45).
Εγγραφή εικνων απ τηλεραση ή συσκευή
βίντεο/DVD (Για το µοντέλο DCR-SR100E µνο)
Μπορείτε να εγγράφετε εικνες ή τηλεοπτικά προγράµµατα απ µια συσκευή βίντεο,
τηλερασης ή DVD στο σκληρ δίσκο της βιντεοκάµερας.
Συνδέστε τη βιντεοκάµερά σας στην πρίζα του τοίχου, για την εργασία αυτή,
χρησιµοποιώντας τον παρεχµενο µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος (σελ.
14). Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται µαζί µε τις συσκευές που
πρκειται να συνδέσετε.
• ∆εν µπορείτε να προβάλετε στην κάµερα εικνες που έχουν αντιγραφεί απ έναν υπολογιστή.
Ακροδέκτης
A/V
(Κίτρινο)
(Λευκ)
(Κκκινο)
OUT
S VIDEO VIDEO AUDIO
Βίντεο,
συσκευές DVD ή
τηλεοράσεις
1 Καλώδιο σύνδεσης A/V
(παρέχεται)
Συνδέστε στην υποδοχή εξδου της άλλης
συσκευής.
2 A/Vκαλώδιο σύνδεσης µε S VIDEO
(προαιρετικ)
Κατά την σύνδεση σε άλλη συσκευή µέσω
ακροδέκτη S VIDEO και µε χρήση
καλωδίου σύνδεσης A/V µε καλώδιο
S VIDEO (προαιρετικ), παράγονται
εικνες µορφής DV υψηλτερης ποιτητας
απ' ,τι κατά τη σύνδεση µε καλώδιο A/V.
Συνδέστε το λευκ και κκκινο βύσµα
(αριστερ/δεξί βύσµα ήχου) και το βύσµα
S VIDEO (κανάλι S VIDEO) του
καλωδίου σύνδεσης A/V µε καλώδιο
S VIDEO (προαιρετικ). Η σύνδεση του
κίτρινου βύσµατος δεν είναι απαραίτητη.
Μνη η σύνδεση S VIDEO δεν εξάγει ήχο.
• ∆εν µπορείτε να εγγράφετε εικνες απ
τηλεραση που δεν διαθέτει υποδοχές
εξδου.
• ∆εν µπορείτε να εγγράψετε τηλεοπτικά
προγράµµατα τα οποία επιτρέπουν µνο µία
εγγραφή ή διαθέτουν τεχνολογία
περιορισµού αντιγραφών.
• Iταν συνδέετε την κάµερα σε µονοφωνική
συσκευή, συνδέστε το κίτρινο βύσµα του
καλωδίου σύνδεσης A/V στην υποδοχή
εξδου σήµατος εικνας και το κκκινο
(δεξι κανάλι) ή το άσπρο βύσµα (αριστερ
κανάλι) στην υποδοχή εξδου ήχου του
βίντεο ή της τηλερασης.
• Η εγγραφή µε την κάµερά σας είναι δυνατή
µνο απ πηγή PAL. Για παράδειγµα, τα
γαλλικά βίντεο ή τηλεοπτικά προγράµµατα
(SECAM) δεν εγγράφονται σωστά. Βλέπε
σελίδα 98 για λεπτοµέρειες σχετικά µε
συστήµατα έγχρωµης τηλερασης.
• Εάν χρησιµοποιείτε µετασχηµατιστή 21
ακίδων για την είσοδο πηγής PAL,
χρειάζεστε αµφίδροµο µετασχηµατιστή 21
ακίδων (προαιρετικ).
συνεχίζεται ,
Αντιγραφή, Εκτύπωση
: Βίντεο/Ροή σήµατος
77
Εγγραφή εικνων απ τηλεραση ή συσκευή βίντεο/DVD (Για το
µοντέλο DCR-SR100E µνο) (συνεχίζεται)
1 Συνδέστε τη βιντεοκάµερα στην
τηλεραση ή στη συσκευή βίντεο/
DVD µε το καλώδιο σύνδεσης A/V
(παρέχεται) 1 ή το καλώδιο
σύνδεσης A/V µε S VIDEO
(προαιρετικ) 2.
• Συνδέστε τη βιντεοκάµερά σας στις
υποδοχές εξδου της τηλερασης ή της
συσκευής βίντεο/DVD.
2 Αν εγγράφετε απ συσκευή
βίντεο/DVD, εισαγάγετε τη
βιντεοκασέτα ή το DVD στη
συσκευή αναπαραγωγής.
3 Σύρετε το διακπτη POWER για να
ανάψει η λυχνία
4 Πιέστε
(PLAY/EDIT).
t [ΕΛΕΓΧ.ΕΓΓΡ.].
Εάν συνδέσατε τη βιντεοκάµερα στη
συσκευή που έχει την υποδοχή S
VIDEO, πιέστε [SET] t [ΕΙΣΑΓ.
ΕΙΚΟΝΑ] t [ΥΠΟ∆ S VID] t
.
• Πατήστε [SET] για να αλλάξετε τη
λειτουργία εγγραφής ή να ρυθµίσετε την
ένταση του ήχου.
• Πιέστε [SET] t [
ΠΑΡΑ ΜΟΝΗ] t
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] για να εµφανίζεται
µονίµως η ένδειξη του ελεύθερου χώρου
που αποµένει στο σκληρ δίσκο.
5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της
κασέτας ή του DVD στη συσκευή
αναπαραγωγής, ή επιλέξτε ένα
τηλεοπτικ πργραµµα.
Η εικνα που αναπαράγεται στη
συνδεδεµένη συσκευή εµφανίζεται
στην οθνη LCD της κάµερας.
78
6 Πιέστε [ΕΓΓΡΑΦ] στο σηµείο που
θέλετε να ξεκινήσετε την
εγγραφή.
7 Πιέστε
στο σηµείο που
θέλετε να ξεκινήσετε την
εγγραφή.
8 Πιέστε το [ΤΕΛ].
• Ενδέχεται να υπάρχει µια χρονική απκλιση
µεταξύ του σηµείου στο οποίο πατήσατε το
[ΕΓΓΡΑΦ] και στο πραγµατικ σηµείο στο
οποίο ξεκινά ή σταµατά η εγγραφή.
• ∆εν µπορείτε να εγγράψετε µια εικνα ως
φωτογραφία, ακµη κι αν πατήσετε PHOTO
κατά την εγγραφή.
Εκτύπωση εγγεγραµµένων φωτογραφιών
(Εκτυπωτής συµβατς µε PictBridge)
Μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες
χρησιµοποιώντας έναν εκτυπωτή
συµβατ µε PictBridge χωρίς να
συνδέσετε τη βιντεοκάµερα σε
υπολογιστή.
2 Συνδέστε την υποδοχή
(USB)
της κάµερας σε έναν εκτυπωτή
χρησιµοποιώντας το καλώδιο
USB(παρέχεται).
Συνδέστε τη βιντεοκάµερά σας στην
πρίζα του τοίχου, για την εργασία αυτή,
χρησιµοποιώντας τον παρεχµενο
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος.
Θέστε τον εκτυπωτή σε λειτουργία.
• Για εκτύπωση φωτογραφιών, αφού έχουν
αντιγραφεί σε υπολογιστή, βλέπε "Οδηγς
εφαρµογών υπολογιστή".
Σύνδεση της κάµερας στον
εκτυπωτή
1 Σύρετε το διακπτη POWER για να
• Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη
λειτουργία ανεξάρτητα απ ποια απ τις
θέσεις
(Ταινία) /
(Φωτογραφία) /
(PLAY/EDIT) είναι αναµµένη.
Η οθνη [ΕΠΙΛΟΓΗ USB]
εµφανίζεται στην οθνη LCD.
3 Πιέστε το [PictBridge ΕΚΤΥΠ].
Iταν η σύνδεση ολοκληρωθεί, η
ένδειξη
(σύνδεση PictBridge)
εµφανίζεται στην οθνη.
1/10
PictBridge EKTYΠ
TEΛ
100-0002
SET
Αντιγραφή, Εκτύπωση
ενεργοποιηθεί.
EKTEΛ
Εµφανίζεται η φωτογραφία.
• Μπορείτε επίσης να εµφανίσετε την οθνη
[ΕΠΙΛΟΓΗ USB] πατώντας
t
[SETUP] t
ΕΦΑΡΜ.ΕΙΚΟΝ. t
[ΕΠΙΛΟΓΗ USB].
• ∆εν υπάρχει εγγύηση για τη λειτουργία σε
µοντέλα που δεν είναι συµβατά µε το
PictBridge.
συνεχίζεται ,
79
Εκτύπωση εγγεγραµµένων φωτογραφιών (Εκτυπωτής συµβατς
µε PictBridge) (συνεχίζεται)
Εκτύπωση
1 Επιλέξτε την εικνα που θα
εκτυπωθεί µε
/
.
2 Πιέστε [SET] t [ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ].
3 Επιλέξτε τον αριθµ των
αντιγράφων που πρκειται να
εκτυπωθούν µε τα
/
.
Μπορείτε να εκτυπώσετε έως και 20
αντίγραφα µιας εικνας.
4 Πιέστε
t [ΤΕΛΟΣ].
Για να εκτυπωθεί η ηµεροµηνία στην
εικνα, πιέστε [SET] t [ΗΜΕΡΟΜ./
ΩΡΑ] t [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] ή
[ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ] t
.
5 Πιέστε [ΕΚΤΕΛ] t [ΝΑΙ].
Iταν ολοκληρωθεί η εκτύπωση, η
ένδειξη [Εκτύπωση...] εξαφανίζεται
και εµφανίζεται ξανά η οθνη
επιλογής εικνας. Μπορείτε να
συνεχίσετε την εκτύπωση άλλων
εικνων.
6 qταν η εκτύπωση έχει
ολοκληρωθεί, πιέστε [ΤΕΛΟΣ] t
[ΤΕΛΟΣ].
80
• Ανατρέξτε, επίσης, στο εγχειρίδιο οδηγιών
για πληροφορίες σχετικά µε τον εκτυπωτή
που θα χρησιµοποιήσετε.
• Μην επιχειρήσετε να εκτελέσετε τις
παρακάτω λειτουργίες ταν η ένδειξη
εµφανίζεται στην οθνη. Οι λειτουργίες
ενδέχεται να µην εκτελεστούν σωστά.
– Λειτουργήστε το διακπτη POWER.
– Αποσυνδέστε το καλώδιο USB
(παρέχεται) απ τον εκτυπωτή.
• Εάν διακοπεί η λειτουργία του εκτυπωτή,
αποσυνδέστε το καλώδιο USB (παρέχεται),
απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή,
ενεργοποιήστε τον ξανά και ξεκινήστε τη
λειτουργία απ την αρχή.
• Εάν εκτυπώσετε µια φωτογραφία που έχει
εγγραφεί µε λγο 16:9 (ευρύς), τα αριστερά
και δεξιά άκρα της εικνας µπορεί να
κοπούν.
• Ορισµένα µοντέλα εκτυπωτή ενδέχεται να
µην υποστηρίζουν τη λειτουργία εκτύπωσης
ηµεροµηνίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών του εκτυπωτή για λεπτοµέρειες.
• ∆εν είναι δυνατή η εκτύπωση φωτογραφιών
που έχουν µέγεθος αρχείου 2 MB ή
περισστερων ή έχουν ανάλυση µεγαλύτερη
απ 2304 × 1728 pixel.
• Το PictBridge είναι ένα βιοµηχανικ
πρτυπο της Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Μπορείτε να
εκτυπώσετε ακίνητες εικνες χωρίς να
χρησιµοποιήσετε υπολογιστή, συνδέοντας
έναν εκτυπωτή απευθείας σε ψηφιακή
βιντεοκάµερα ή ψηφιακή φωτογραφική
µηχανή, ανεξάρτητα απ την εταιρεία
κατασκευής του µοντέλου.
Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο
USB απ τη βιντεοκάµερα και τον
εκτυπωτή
1 Πιέστε το [ΤΕΛΟΣ].
2 Αποσυνδέστε το καλώδιο USB απ τη
βιντεοκάµερα και τον εκτυπωτή.
Υποδοχές για τη σύνδεση εξωτερικών
συσκευών
1 Ακροδέκτης REMOTE
• Συνδέστε άλλα προαιρετικά
εξαρτήµατα.
2 Active Interface Shoe
Η Active Interface Shoe τροφοδοτεί
ρεύµα σε προαιρετικά εξαρτήµατα
πως ο προβολέας βίντεο, το φλας ή
το µικρφωνο. Μπορείτε να
ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το εξάρτηµα µέσω
του διακπτη POWER της
βιντεοκάµερας. Για περισστερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει το
εξάρτηµα.
Αντιγραφή, Εκτύπωση
2...Ανοίξτε το κάλυµµα βάσης
εξαρτηµάτων.
456...Ανοίξτε το κάλυµµα της
υποδοχής.
• Το Active Interface Shoe περιέχει µία
συσκευή ασφάλειας για τη
σταθεροποίηση του εγκατεστηµένου
εξαρτήµατος. Για τη σύνδεση ενς
εξαρτήµατος, πιέστε προς τα κάτω και
σπρώξτε µέχρι να συναντήσετε
αντίσταση. Στη συνέχεια, σφίξτε τη βίδα.
Για την αφαίρεση ενς εξαρτήµατος,
ξεσφίξτε τη βίδα και έπειτα πιέστε προς
τα κάτω και τραβήξτε το έξω.
• Iταν εγγράφετε χρησιµοποιώντας το
εξωτερικ φλας (προαιρετικ),
σταµατήστε την τροφοδοσία του
εξωτερικού φλας για να αποτρέψετε την
εγγραφή του θορύβου φρτισης.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
εξωτερικ φλας (προαιρετικ) και το
ενσωµατωµένο φλας ταυτχρονα.
• Iταν είναι συνδεδεµένο ένα εξωτερικ
µικρφωνο (προαιρετικ), αυτ
προηγείται έναντι του εσωτερικού
µικροφώνου.(σελ. 35).
3 Κάλυµµα βάσης εξαρτηµάτων
4 Υποδοχή A/V (ήχου/εικνας)
(σελ. 42, 75, 77)
5 Υποδοχή
(USB) (σελ. 79)
6 Υποδοχή DC IN (σελ. 14)
81
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Εάν αντιµετωπίσετε οποιοδήποτε πρβληµα χρησιµοποιώντας τη βιντεοκάµερα,
ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να το επιλύσετε. Εάν το πρβληµα παραµένει,
αφαιρέστε την πηγή τροφοδοσίας και επικοινωνήστε µε τον αντιπρσωπο της Sony.
• Για να συνδέσετε τη βιντεοκάµερα µε τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην εντητα
"Οδηγς εφαρµογών υπολογιστή".
Σηµείωση πριν απ την αποστολή της βιντεοκάµεράς σας για επισκευή
• Για τη βιντεοκάµερά σας ενδέχεται να απαιτείται αρχικοποίηση ή αλλαγή του τρέχοντος σκληρού
δίσκου της βιντεοκάµερας, ανάλογα µε το πρβληµα. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδοµένα που
είναι αποθηκευµένα στον σκληρ δίσκο θα διαγραφούν. Βεβαιωθείτε τι έχετε αποθηκεύσει (ως
αντίγραφο ασφαλείας) τα δεδοµένα του σκληρού δίσκου (σελ. 44) στο άλλο µέσο προτού στείλετε
τη βιντεοκάµερά σας για επισκευή. ∆εν υπάρχει εγγύηση για οποιαδήποτε απώλεια δεδοµένων
του σκληρού σας δίσκου.
• Κατά την επισκευή της βιντεοκάµερας, ενδέχεται να ελέγξουµε µια ελάχιστη ποστητα δεδοµένων
αποθηκευµένων στον σκληρ δίσκο προκειµένου να βελτιώσουµε την κατάσταση. Ωστσο, ο
αντιπρσωπος της Sony δεν θα αντιγράψει ούτε θα αποθηκεύσει τα δεδοµένα σας.
Γενικές λειτουργίες/Easy Handycam
Η βιντεοκάµερα δεν λειτουργεί παρλο που η τροφοδοσία είναι
ενεργοποιηµένη.
• Αφαιρέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος απ την πρίζα του τοίχου
ή αφαιρέστε τη µπαταρία. Στη συνέχεια, επανασυνδέστε τον µετά απ περίπου ένα
λεπτ. Εάν οι λειτουργίες συνεχίζουν να µην εκτελούνται, πατήστε το κουµπί RESET
(σελ. 37) χρησιµοποιώντας κάποιο αντικείµενο µε αιχµηρή µύτη. (Εάν πατήσετε το
κουµπί RESET, γίνεται επαναφορά λων των αρχικών ρυθµίσεων, εκτς απ τα
στοιχεία του προσωπικού µενού.)
• Η θερµοκρασία της βιντεοκάµερας έχει αυξηθεί σηµαντικά. Απενεργοποιήστε τη
βιντεοκάµερα και αφήστε τη για λίγο σε δροσερ µέρος.
• Η θερµοκρασία της βιντεοκάµερας έχει µειωθεί σηµαντικά. Μετακινήστε τη σε θερµ
µέρος και ενεργοποιήστε τη µετά απ λίγο.
Τα κουµπιά δεν λειτουργούν.
• Στη διάρκεια της λειτουργίας Easy Handycam, τα διαθέσιµα κουµπιά είναι
περιορισµένα. Ακυρώστε τη λειτουργία Easy Handycam (σελ. 27).
∆εν µπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Easy
Handycam.
• Η ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Easy Handycam δεν είναι δυνατή
κατά τη διάρκεια εγγραφής ή επικοινωνίας µε άλλη συσκευή µέσω καλωδίου USB.
Οι ρυθµίσεις αλλάζουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy Handycam.
• Ορισµένες απ τις ρυθµίσεις της βιντεοκάµερας επαναφέρονται στις προεπιλεγµένες
τιµές, ταν ρυθµίζετε τη λειτουργία Easy Handycam(σελ. 24). Οι ρυθµίσεις
επιστρέφουν σε αυτές που υπήρχαν πριν τη λειτουργία Easy Handycam ταν
ακυρώσατε τη λειτουργία Easy Handycam (σελ. 27).
82
Το [ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙ∆] δεν ξεκινά.
• ∆εν µπορείτε να προβάλετε την επίδειξη αν ο διακπτης NIGHTSHOT βρίσκεται στη
θέση ON. Ρυθµίστε το διακπτη NIGHTSHOT στη θέση OFF (σελ. 34).
• Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
(Ταινία).
Η κάµερα δονείται ταν την κρατάτε ή ακούγεται ένας αδύναµος ήχος κατά τη
λειτουργία.
• ∆εν πρκειται για δυσλειτουργία.
Η κάµερα ζεσταίνεται.
• Αυτ συµβαίνει επειδή η βιντεοκάµερα λειτουργεί για µεγάλο χρονικ διάστηµα. ∆εν
πρκειται για δυσλειτουργία. Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάµερα και αφήστε τη για
λίγο σε δροσερ µέρος.
Μπαταρίες/Πηγές τροφοδοσίας
Η κάµερα δεν ενεργοποιείται.
• Η µπαταρία δεν είναι τοποθετηµένη στη βιντεοκάµερα. Τοποθετήστε µια φορτισµένη
µπαταρία στη βιντεοκάµερα (σελ. 14).
• Η µπαταρία είναι αποφορτισµένη ή σχεδν αποφορτισµένη. Φορτίστε τη µπαταρία
(σελ. 14).
• Το βύσµα του µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος έχει αποσυνδεθεί απ την
πρίζα. Συνδέστε το στην πρίζα (σελ. 14).
• Εάν παρέλθουν περίπου 5 λεπτά χωρίς να χρησιµοποιήσετε την κάµερα, η κάµερα
τίθεται αυτµατα εκτς λειτουργίας (ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ). Αλλάξτε τη ρύθµιση του
[ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ] (σελ. 67) ή ενεργοποιήστε ξανά την τροφοδοσία ή χρησιµοποιήστε
το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος.
• Η µπαταρία είναι αποφορτισµένη ή σχεδν αποφορτισµένη. Φορτίστε τη µπαταρία
(σελ. 14).
Η λυχνία CHG (φρτισης) δεν ανάβει παρλο που η µπαταρία έχει φορτιστεί.
• Σύρετε το διακπτη POWER στη θέση OFF (CHG) (σελ. 14).
• Τοποθετήστε σωστά την µπαταρία στην κάµερα (σελ. 14).
• Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου.
• Η φρτιση της µπαταρίας έχει ολοκληρωθεί (σελ. 14).
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Η βιντεοκάµερα σβήνει απτοµα.
Η λυχνία CHG (φρτισης) αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φρτισης της
µπαταρίας.
• Τοποθετήστε σωστά την µπαταρία στην κάµερα (σελ. 14). Εάν το πρβληµα παραµένει,
αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος απ την πρίζα του τοίχου
και επικοινωνήστε µε τον αντιπρσωπο της Sony. Ίσως η µπαταρία να έχει υποστεί
ζηµιά.
συνεχίζεται ,
83
Αντιµετώπιση προβληµάτων (συνεχίζεται)
Η κάµερα σβήνει συχνά, παρλο που η ένδειξη υπολειπµενου χρνου
µπαταρίας δείχνει τι η µπαταρία έχει επαρκή ισχύ για λειτουργία.
• Προέκυψε πρβληµα στην ένδειξη υπολειπµενου χρνου µπαταρίας ή η µπαταρία
δεν έχει φορτιστεί επαρκώς. Προβείτε ξανά σε πλήρη φρτιση της µπαταρίας για να
διορθώσετε την ένδειξη (σελ. 14).
Η ένδειξη υπολειπµενου χρνου µπαταρίας δε δείχνει το σωστ χρονικ
διάστηµα.
• Η θερµοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαµηλή. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
• Η µπαταρία δεν έχει φορτιστεί επαρκώς. Φορτίστε ξανά πλήρως τη µπαταρία. Εάν το
πρβληµα παραµένει, αντικαταστήστε την µπαταρία µε µια καινούρια (σελ. 14).
• Η ώρα που εµφανίζεται µπορεί να µην είναι σωστή ανάλογα µε το περιβάλλον χρήσης.
Iταν ανοίγετε ή κλείνετε την οθνη LCD, χρειάζεται περίπου ένα λεπτ για να
εµφανιστεί ο σωστς υπολειπµενος χρνος µπαταρίας.
Η µπαταρία αποφορτίζεται σε σύντοµο χρονικ διάστηµα.
• Η θερµοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαµηλή. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
• Η µπαταρία δεν έχει φορτιστεί επαρκώς. Φορτίστε ξανά πλήρως τη µπαταρία. Εάν το
πρβληµα παραµένει, αντικαταστήστε την µπαταρία µε µια καινούρια (σελ. 14).
Παρουσιάζεται πρβληµα ταν η κάµερα είναι συνδεδεµένη στο
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος.
• Θέστε εκτς λειτουργίας και αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος απ την πρίζα του τοίχου. Στη συνέχεια, συνδέστε τον ξανά.
Οθνη LCD/εικονοσκπιο
Μια άγνωστη εικνα εµφανίζεται στην οθνη.
• Η κάµερα βρίσκεται σε [ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙ∆] (σελ. 61). Πιέστε την οθνη LCD.
Μια άγνωστη ένδειξη εµφανίζεται στην οθνη.
• Ενδέχεται να πρκειται για προειδοποιητικές ενδείξεις ή µηνύµατα (σελ. 93).
Η εικνα παραµένει στην οθνη LCD.
• Αυτ συµβαίνει εάν αποσυνδέσετε το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος απ
την πρίζα ή αφαιρέσετε την µπαταρία χωρίς να κλείσετε πρώτα την κάµερα. ∆εν
πρκειται για δυσλειτουργία.
∆εν µπορείτε να απενεργοποιήσετε τον οπισθοφωτισµ της οθνης LCD.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy Handycam (σελ. 24), δεν µπορείτε να
ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον οπισθοφωτισµ της οθνης LCD πατώντας και
κρατώντας πατηµένο το κουµπί DISP/BATT INFO. Ακυρώστε τη λειτουργία Easy
Handycam (σελ. 27).
84
Τα κουµπιά δεν εµφανίζονται στην οθνη αφής.
• Πιέστε ελαφρά την οθνη υγρών κρυστάλλων.
• Πατήστε το κουµπί DISP/BATT INFO στην βιντεοκάµερά σας (ή DISPLAYστο
τηλεχειριστήριο) (σελ. 20, 41).
Τα κουµπιά στην οθνη αφής δεν λειτουργούν σωστά ή δεν λειτουργούν
καθλου.
• Ρυθµίστε την οθνη ([ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ]) (σελ. 104).
• Εάν αλλάξετε το λγο ψεως της εικνας, ο λγος ψεως των κουµπιών της οθνης
αφής και των ενδείξεων θα µετατραπεί σύµφωνα µε τη νέα επιλογή (σελ. 22).
Η εικνα στο εικονοσκπιο δεν είναι καθαρή.
• Εκτείνετε το εικονοσκπιο (σελ. 19).
• Χρησιµοποιήστε το µοχλ ρύθµισης φακού εικονοσκοπίου για να ρυθµίσετε το φακ
(σελ. 19).
Η εικνα στο εικονοσκπιο έχει εξαφανιστεί.
• Η εικνα δεν εµφανίζεται στο εικονοσκπιο ταν ο πίνακας της οθνης υγρών
κρυστάλλων είναι ανοιχτς. Κλείστε την οθνη LCD (σελ. 19).
Εγγραφή
Ανατρέξτε επίσης στην εντητα "Ρύθµιση της εικνας κατά την εγγραφή" (p.87).
• Σύρετε το διακπτη POWER για να ανάψει η λυχνία
(Ταινία) ή η λυχνία
(Φωτογραφία).
• Η βιντεοκάµερά σας εγγράφει την εικνα που µλις λάβατε στο σκληρ δίσκο της. ∆εν
µπορείτε να πιέσετε το PHOTO ενώ εµφανίζεται η ένδειξη [ΑΠΟΤΥΠ] ή
στην
οθνη LCD (σελ. 27, 30).
• Ο σκληρς δίσκος της βιντεοκάµερας είναι πλήρης. ∆ιαγράψτε τις εικνες που δεν
χρειάζεστε. Εναλλακτικά εκτελέστε τη [ΦΟΡΜΑ HDD] (σελ. 62).
• Η θερµοκρασία της βιντεοκάµερας έχει αυξηθεί σηµαντικά. Απενεργοποιήστε τη
βιντεοκάµερα και αφήστε τη για λίγο σε δροσερ µέρος.
• Η θερµοκρασία της βιντεοκάµερας έχει µειωθεί σηµαντικά. Ενεργοποιήστε την
βιντεοκάµερά σας και αφήστε για λίγο. Αν δεν µπορείτε ακµη να λειτουργήσετε την
βιντεοκάµερά σας, µετακινήστε τη σε ένα θερµ µέρος.
• Παρουσιάστηκε συµπύκνωση υγρασίας. Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάµερα και
αφήστε τη για µία ώρα περίπου.
• Ο αριθµς φακέλου είναι 999 και ο αριθµς αρχείου 9.999. ∆ιαγράψτε τις εικνες (σελ.
45) ή εκτελέστε [ΦΟΡΜΑ HDD] (σελ. 62).
• Iταν ενεργοποιείται ο [ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ] (σελ. 62), ενδέχεται να µην µπορείτε να
εγγράψετε ταινίες/φωτογραφίες.
συνεχίζεται ,
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Ενώ πιέζετε το START/STOP ή το PHOTO δεν γίνεται εγγραφή ταινιών/
φωτογραφιών.
85
Αντιµετώπιση προβληµάτων (συνεχίζεται)
Η λυχνία ACCESS ανάβει ακµη και ταν σταµατάτε στην εγγραφή.
• Η βιντεοκάµερά σας εγγράφει την εικνα που µλις λάβατε στο σκληρ δίσκο της.
Μην αφαιρείτε το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος ή την µπαταρία ενώ η
λυχνία είναι αναµµένη.
Η γωνία εγγραφής ποικίλει ανάλογα µε τη θέση ρύθµισης του διακπτη POWER.
• Η γωνία εγγραφής για φωτογραφία είναι µεγαλύτερη απ αυτή για ταινία.
Ο ήχος κλείστρου δεν ακούγεται κατά την εγγραφή µιας φωτογραφίας.
• Ρυθµίστε το [ΕΝ∆ΕΙΚ.ΗΧΟΣ] στη θέση [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] (σελ. 67).
Το φλας δεν ανταποκρίνεται.
• ∆εν µπορείτε να εγγράψετε µε το φλας µε:
– Κατά την εγγραφή ταινιών
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ]
– [
ΣΥΝΕΧ.ΕΓΓ]
– Iταν έχει τοποθετηθεί ο φακς προσαρµογής
• Το φλας δεν ανάβει στις παρακάτω περιπτώσεις ακµα και αν έχετε ορίσει
[ΑΥΤIΜΑΤΗ] ή [ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ] στη [ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΛΑΣ]:
– NightShot
– [ΦΩΤΙΣΜ ΣΠΟΤ], [∆ΥΣ & ΦΕΓΓ] ή [ΤΟΠΙΟ] στο [ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ]
– [ΕΚΘΕΣΗ]
– [ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ]
• Το εξωτερικ φλας (προαιρετικ) δεν είναι ενεργοποιηµένο, ή δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά.
Ο πραγµατικς χρνος εγγραφής για ταινίες είναι µικρτερος απ τον
αναµενµενο χρνο εγγραφής.
• Iταν εγγράφετε ένα αντικείµενο που κινείται µε µεγάλη ταχύτητα, ο διαθέσιµος
χρνος για εγγραφή ενδέχεται να είναι µειωµένος (σελ. 16, 63).
Η εγγραφή σταµατά.
• Η θερµοκρασία της βιντεοκάµερας έχει αυξηθεί σηµαντικά. Απενεργοποιήστε τη
βιντεοκάµερα και αφήστε τη για λίγο σε δροσερ µέρος.
• Η θερµοκρασία της βιντεοκάµερας έχει µειωθεί σηµαντικά. Ενεργοποιήστε την
βιντεοκάµερά σας και αφήστε για λίγο. Αν δεν µπορείτε ακµη να εγγράψετε,
µεταφέρετε τη βιντεοκάµερα σε ένα ζεστ µέρος.
• Ο µέγιστος συνεχµενος χρνος εγγραφής είναι 12 ώρες.
• Αν προκαλείτε κραδασµούς στη βιντεοκάµερα, ενδέχεται να διακοπεί η εγγραφή.
• Παρουσιάστηκε κατακερµατισµς. Εκτελέστε τη [ΦΟΡΜΑ HDD] (σελ. 62).
86
Υπάρχει µια χρονική απκλιση απ το σηµείο στο οποίο πατάτε το κουµπί START/
STOP µέχρι το σηµείο που η εγγραφή της ταινίας ξεκινά ή σταµατά.
• Στη βιντεοκάµερά σας, ενδέχεται να υπάρχει µια µικρή χρονική απκλιση απ το
σηµείο που πατάτε το κουµπί START/STOP έως το πραγµατικ σηµείο που η
εγγραφή της ταινίας σταµατά ή ξεκινά. ∆εν πρκειται για δυσλειτουργία.
Ρύθµιση της εικνας κατά την εγγραφή
Ανατρέξτε επίσης στην εντητα "Στοιχεία ρύθµισης" (p.89).
Η αυτµατη εστίαση δεν λειτουργεί.
• Ρυθµίστε το [ΕΣΤΙΑΣΗ] στη θέση [ΑΥΤIΜΑΤΗ] (σελ. 55).
• Οι συνθήκες εγγραφής δεν ενδείκνυνται για αυτµατη εστίαση. Ρυθµίστε την εστίαση
χειροκίνητα (σελ. 55).
[STEADYSHOT] δεν λειτουργεί.
• Ρυθµίστε το [STEADYSHOT] στη θέση [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] (σελ. 57).
• Η επιλογή [STEADYSHOT] ενδέχεται να µη λειτουργεί αν η κάµερα δεν είναι σταθερή,
ακµη και αν η ρύθµιση [STEADYSHOT] είναι στο [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ].
Ο οπισθοφωτισµς δεν λειτουργεί.
Εµφανίζεται µια κάθετη γραµµή ταν γίνεται εγγραφή φωτς απ κερί ή εγγραφή
ηλεκτρικού φωτς στο σκοτάδι.
• Αυτ συµβαίνει ταν η αντίθεση µεταξύ του αντικειµένου και του φντου είναι
υπερβολικά έντονη. ∆εν πρκειται για δυσλειτουργία.
Εµφανίζεται µια κάθετη γραµµή ταν γίνεται εγγραφή φωτεινού αντικειµένου.
• Αυτ το φαινµενο ονοµάζεται εφέ κηλίδωσης (µια άσπρη κάθετη γραµµή διασχίζει
το φωτειν σηµείο). ∆εν πρκειται για δυσλειτουργία.
Εµφανίζονται άσπρες, κκκινες, µπλε ή πράσινες κουκίδες στην οθνη.
Αντιµετώπιση προβληµάτων
• Η λειτουργία του πίσω φωτισµού ακυρώνεται ταν ρυθµίζετε την [ΕΚΘΕΣΗ] στο
[ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ] (σελ. 53) ή επιλέγετε το [ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ] (σελ. 53).
• Η λειτουργία του οπισθοφωτισµού δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε τη λειτουργία
Easy Handycam. Ακυρώστε τη λειτουργία Easy Handycam (σελ. 27).
• Τα στίγµατα εµφανίζονται ταν κάνετε εγγραφή σε [SUPER NS] ή [COLOR SLOW
S]. ∆εν πρκειται για δυσλειτουργία.
Το χρώµα της εικνας δεν εµφανίζεται σωστά.
• Ρυθµίστε το διακπτη NIGHTSHOT στη θέση OFF (σελ. 34).
Η εικνα εµφανίζεται υπερβολικά φωτεινή στην οθνη ενώ το αντικείµενο δεν
εµφανίζεται.
• Ρυθµίστε το διακπτη NIGHTSHOT στη θέση OFF (σελ. 34).
συνεχίζεται ,
87
Αντιµετώπιση προβληµάτων (συνεχίζεται)
Η εικνα εµφανίζεται υπερβολικά σκοτεινή στην οθνη ενώ το αντικείµενο δεν
εµφανίζεται.
• Ο φωτισµς της οθνης LCD είναι απενεργοποιηµένος. Ενεργοποιήστε τον
οπισθοφωτισµ της οθνης LCD πατώντας και κρατώντας πατηµένο το κουµπί DISP/
BATT INFO (σελ. 19).
Το χρώµα τρεµοπαίζει ή αλλάζει.
• Αυτ συµβαίνει ταν γίνεται εγγραφή εικνων κάτω απ λαµπτήρα φθορισµού, ατµών
νατρίου ή υδραργύρου στη λειτουργία [ΠΟΡΤΡΕΤΟ] ή [ΑΘΛΗΜΑΤΑ]. Στην
περίπτωση αυτή, ακυρώστε το [ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ] (σελ. 52).
Εµφανίζονται µαύρες γραµµές ταν εγγράφετε µια οθνη τηλερασης ή µια
οθνη υπολογιστή.
• Ρυθµίστε το [STEADYSHOT] στη θέση [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] (σελ. 57).
Τηλεχειριστήριο
Το παρεχµενο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
• Ρυθµίστε το [ΑΠΟΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ] στη θέση [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜ] (σελ. 67).
• Τοποθετήστε µια µπαταρία στη θήκη µπαταρίας µε τους πλους +/– να συµφωνούν µε
τα σήµατα +/– (σελ. 106).
• Αποµακρύνετε λα τα εµπδια µεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα
τηλεχειρισµού.
• Στρέψτε τον αισθητήρα τηλεχειρισµού µακριά απ πηγές έντονου φωτισµού, πως
µέρη που τα χτυπάει ο ήλιος ή κατακρυφος φωτισµς. ∆ιαφορετικά, το
τηλεχειριστήριο ενδέχεται να µην λειτουργεί σωστά.
• Αφαιρέστε το φακ µετατροπής (προαιρετικς) καθώς µπορεί να παρεµποδίζει τη
λειτουργία του αισθητήρα τηλεχειρισµού.
Άλλες δυσλειτουργίες της συσκευής DVD ταν χρησιµοποιείτε το παρεχµενο
τηλεχειριστήριο.
• Επιλέξτε µια άλλη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου εκτς απ τη DVD 2 για την
συσκευή DVD ή καλύψτε τον αισθητήρα της συσκευής DVD µε µαύρο χαρτί.
Αναπαραγωγή
Η ένδειξη "
" εµφανίζεται σε µια εικνα στην οθνη VISUAL INDEX.
• Η φρτωση δεδοµένων ενδέχεται να έχει αποτύχει. Μπορεί να εµφανίζεται σωστά
ταν απενεργοποιείτε την τροφοδοσία και στη συνέχεια την ενεργοποιείτε ξανά.
• Αφαιρέσατε το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος ή τη µπαταρία πριν ανάψει
η λυχνία ACCESS µετά την εγγραφή. Αυτ µπορεί να αλλοιώσει τα δεδοµένα εικνων
και εµφανίζεται το
.
Η ένδειξη "
88
" εµφανίζεται σε µια εικνα στην οθνη VISUAL INDEX.
• Τα δεδοµένα εικνας έχουν καταστραφεί ∆ιαγράψτε την εικνα που επισηµαίνεται
µε
(σελ. 45).
∆εν ακούγεται κανένας ήχος ή ακούγεται µνο ένας χαµηλς ήχος κατά την
αναπαραγωγή.
• Ρυθµίστε το [ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ] στη θέση [ΣΤΕΡ ΗΧΟΣ] (σελ. 64).
• Αυξήστε την ένταση (σελ. 31).
• Ο ήχος δεν εξέρχεται ταν η οθνη LCD είναι κλειστή. Ανοίξτε την οθνη LCD.
• Iταν εγγράφετε ήχο µε την επιλογή [ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.] (σελ. 64) στο [ΧΑΜΗΛΟ],
ττε ο εγγεγραµµένος ήχος ενδέχεται να µην ακούγεται καλά.
∆εδοµένα εικνων
∆εν είναι δυνατή η διαγραφή των εικνων.
• Οι εικνες που προστατεύονται δεν µπορούν να διαγραφούν. Ακυρώστε την
προστασία εικνας (σελ. 73).
Το νοµα του αρχείου δεδοµένων δεν επισηµαίνεται σωστά.
• Προβάλλεται µνο το νοµα του αρχείου αν η δοµή καταλγου δεν συµµορφώνεται
µε το πρτυπο βιντεοκάµερας.
• Το αρχείο έχει καταστραφεί.
• Η µορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται στην κάµερά σας (σελ. 100).
Το νοµα του αρχείου δεδοµένων αναβοσβήνει.
• Το αρχείο έχει καταστραφεί.
• Η µορφή αρχείου δεν υποστηρίζεται στην κάµερά σας (σελ. 100).
Τα στοιχεία ρύθµισης είναι σκιασµένα.
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε σκιασµένα στοιχεία στην τρέχουσα κατάσταση.
Το
δεν εµφανίζεται.
• Μπορείτε να εκτελείτε περιορισµένες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Easy Handycam. Ακυρώστε τη λειτουργία Easy Handycam (σελ. 27).
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ].
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Στοιχεία ρύθµισης
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ] µαζί µε τα:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ]
• Η επιλογή [ΑΘΛΗΜΑΤΑ] δεν ανταποκρίνεται ταν ο διακπτης POWER έχει
ρυθµιστεί στη θέση
(Φωτογραφία).
συνεχίζεται ,
89
Αντιµετώπιση προβληµάτων (συνεχίζεται)
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ].
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ] µαζί µε τα:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
• Αν ρυθµίσετε το [ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ], η [ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ] ρυθµίζεται αυτµατα σε
[ΑΥΤ.].
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΕΚΘΕΣΗ].
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΕΚΘΕΣΗ] µαζί µε τα:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
• Αν ρυθµίσετε το [ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ], η [ΕΚΘΕΣΗ] ρυθµίζεται αυτµατα σε [ΑΥΤ.].
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ].
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ] µαζί µε τα:
– NightShot
– [SUPER NS]
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ].
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ] µαζί µε το [ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ].
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [SUPER NS].
• Iταν ο διακπτης NIGHTSHOT δε βρίσκεται στη θέση ON.
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [SUPER NS] µαζί µε τα:
– [FADER]
– [ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ]
[COLOR SLOW S] δεν λειτουργεί σωστά.
• [COLOR SLOW S] µπορεί να µη λειτουργήσει σωστά σε απλυτο σκοτάδι.
Χρησιµοποιήστε το NightShot ή το [SUPER NS].
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [COLOR SLOW S] µαζί µε τα:
– [FADER]
– [ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ]
– [ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ]
– [ΕΚΘΕΣΗ]
– [ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ]
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [
90
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟ].
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟ] µαζί µε το [FADER].
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [FADER].
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [FADER] µαζί µε τα:
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ]
∆εν µπορείτ3ε να χρησιµοποιήσετε το [ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ].
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ] µαζί µε τα:
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ] µαζί µε τα:
– [ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ]
– [ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ]
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ].
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το [ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ] µαζί µε [ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ]:
∆εν µπορείτε να δείτε το [ΟΘΟΝΗ SRRΝD].
• ∆εν µπορείτε να προβάλετε την [ΟΘΟΝΗ SRRΝD] είτε εγγράφετε σε λειτουργία
surround 5,1 καναλιών είτε µαζί µε τη λειτουργία [FADER].
∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε το [ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD].
Επεξεργασία ταινιών και φωτογραφιών
∆εν είναι δυνατή η προσθήκη σκηνών στη Λίστα Αναπαραγωγής.
• Οι σκηνές που θα προστεθούν είναι πάνω απ 99. ∆ιαγράψτε τις περιττές σκηνές
(σελ. 45, 71).
∆εν είναι δυνατή η διαγραφή µιας σκηνής.
Αντιµετώπιση προβληµάτων
• ∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε τη [ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD] ταν η κάµερα τροφοδοτείται απ
το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος ή ταν στρέφετε την οθνη LCD προς
τα έξω, στην κάµερα και ο διακπτης POWER βρίσκεται στη θέση
(Ταινία) ή
(Φωτογραφία).
• Οι εικνες που προστατεύονται δεν είναι δυνατ να διαγραφούν. Ακυρώστε την
προστασία εικνας (σελ. 73)
συνεχίζεται ,
91
Αντιµετώπιση προβληµάτων (συνεχίζεται)
Αντιγραφή/Σύνδεση µε άλλες συσκευές
Οι εικνες απ συνδεδεµένες συσκευές δεν εµφανίζονται στην οθνη LCD ή
στο εικονοσκπιο (Μνο για DCR-SR100E).
• Πιέστε
t [ΕΛΕΓΧ.ΕΓΓΡ.] (σελ. 78).
Η αναλογία διαστάσεων αναπαραγωγής δεν είναι σωστή ταν συνδέετε τη
βιντεοκάµερα µε την τηλεραση.
• Ρυθµίστε τον [ΤΥΠΟΣ TV] ανάλογα µε την τηλερασή σας (σελ. 43).
∆εν γίνεται ζουµ σε εικνες που προέρχονται απ συνδεδεµένες συσκευές.
• ∆εν µπορείτε να εφαρµσετε ζουµ σε σκηνές που εισάγονται απ άλλη συσκευή στη
βιντεοκάµερά σας.
∆εν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή.
• Ο ήχος δεν θα εξέρχεται ταν συνδέετε µια συσκευή µνο µέσω του βύσµατος
S VIDEO. Συνδέστε επίσης το λευκ και το κκκινο βύσµα του καλωδίου σύνδεσης
A/V (σελ. 42, 75).
Η σωστή µετεγγραφή µε χρήση του καλωδίου σύνδεσης A/V δεν είναι εφικτή.
• Το καλώδιο σύνδεσης A/V δεν είναι συνδεδεµένο σωστά. Βεβαιωθείτε τι το καλώδιο
σύνδεσης A/V είναι συνδεδεµένο στη σωστή υποδοχή, δηλ. στην υποδοχή εξδου µιας
συσκευής απ την οποία κάνετε αντιγραφή ή στην υποδοχή εισδου µιας άλλης
συσκευής στην οποία θέλετε να γράψετε τις βιντεοσκοπήσεις απ τη βιντεοκάµερά
σας (σελ. 75, 77).
Άλλα
Ηχεί ένας χαρακτηριστικς ήχος µπιπ για πέντε δευτερλεπτα.
• Η θερµοκρασία της βιντεοκάµερας έχει αυξηθεί σηµαντικά. Απενεργοποιήστε τη
βιντεοκάµερα και αφήστε τη για λίγο σε δροσερ µέρος.
• Παρουσιάστηκαν ορισµένα προβλήµατα στη βιντεοκάµερά σας. Απενεργοποιήστε τη
βιντεοκάµερα, ενεργοποιήστε την και στη συνέχεια λειτουργήστε την ξανά.
92
Προειδοποιητικές ενδείξεις και µηνύµατα
Προβολή
αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου/Προειδοποιητικές
ενδείξεις
Εάν εµφανίζονται ενδείξεις στην οθνη
LCD ή στο εικονοσκπιο, ελέγξτε τα
ακλουθα.
Μπορείτε να διορθώσετε µνοι σας
κάποια συµπτώµατα. Εάν το πρβληµα
παραµένει ακµα και αφού δοκιµάσατε
αρκετές φορές, επικοινωνήστε µε τον
αντιπρσωπο της Sony ή µε την τοπική
εγκεκριµένη υπηρεσία επισκευής της
Sony.
C:04:00
E:20:ss / E:31:ss / E:40:ss /
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss /
E:94:ss
• Παρουσιάστηκε µια δυσλειτουργία
την οποία δεν µπορείτε να
επιδιορθώσετε. Επικοινωνήστε µε
τον αντιπρσωπο της Sony ή µε την
τοπική εγκεκριµένη υπηρεσία
επισκευής της Sony. Ενηµερώστε
τους για τον 5-ψήφιο κωδικ που
ξεκινά απ "E".
100-0001 (Προειδοποιητική ένδειξη
που αναφέρεται σε αρχεία)
Αναβοσβήνει αργά
• Το αρχείο έχει καταστραφεί.
• ∆εν είναι δυνατή η ανάγνωση του
αρχείου.
(Προειδοποίηση στο σκληρ
δίσκο της βιντεοκάµερας)*
Αναβοσβήνει γρήγορα
C:(ή E:) ss:ss (Προβολή
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου)
• Η µπαταρία δεν είναι µπαταρία
τύπου "InfoLITHIUM".
Χρησιµοποιήστε µπαταρία
"InfoLITHIUM" (σελ. 101).
• Συνδέστε προσεχτικά το βύσµα DC
του µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος στην
υποδοχή DC IN της βιντεοκάµερας
(σελ. 14).
(Προειδοποίηση για τον σκληρ
δίσκο της βιντεοκάµερας)*
C:13:ss
E (Προειδοποίηση στάθµης
µπαταρίας)
• Αφαιρέστε την πηγή τροφοδοσίας.
Συνδέστε την ξανά και θέστε πάλι τη
βιντεοκάµερα σε λειτουργία.
C:32:ss
• Αφαιρέστε την πηγή τροφοδοσίας.
Συνδέστε την ξανά και θέστε πάλι τη
βιντεοκάµερα σε λειτουργία.
Αναβοσβήνει γρήγορα
• Ο σκληρς δίσκος της
βιντεοκάµερας είναι πλήρης.
• Ενδέχεται να έχει συµβεί κάποιο
σφάλµα στον σκληρ δίσκο της
βιντεοκάµεράς σας.
Αντιµετώπιση προβληµάτων
C:04:ss
• Ενδέχεται να έχει συµβεί κάποιο
σφάλµα στη µονάδα σκληρού δίσκου
της βιντεοκάµεράς σας.
Αναβοσβήνει αργά
• Η µπαταρία έχει σχεδν εξαντληθεί.
• Ανάλογα µε τις συνθήκες του
περιβάλλοντος λειτουργίας ή της
µπαταρίας, η ένδειξη E ενδέχεται
να αναβοσβήνει ακµη κι αν
αποµένουν περίπου 20 λεπτά.
συνεχίζεται ,
93
Προειδοποιητικές ενδείξεις και µηνύµατα (συνεχίζεται)
(Προειδοποίηση για υψηλή
θερµοκρασία)
Αναβοσβήνει αργά
• Η θερµοκρασία της βιντεοκάµερας
αυξάνεται σηµαντικά.
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάµερα
και αφήστε τη για λίγο σε δροσερ
µέρος.
Αναβοσβήνει γρήγορα*
• Η θερµοκρασία της βιντεοκάµερας
είναι ιδιαίτερα υψηλή.
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάµερα
και αφήστε τη για λίγο σε δροσερ
µέρος.
(Προειδοποίηση για χαµηλή
θερµοκρασία)
Αναβοσβήνει γρήγορα
• Η θερµοκρασία της βιντεοκάµερας
έχει µειωθεί σηµαντικά. Φροντίστε
να αυξηθεί η θερµοκρασία της
βιντεοκάµερας.
(Προειδοποιητική ένδειξη που
αναφέρεται στο φλας)*
Αναβοσβήνει αργά
• Η φρτιση συνεχίζεται.
Αναβοσβήνει γρήγορα
• Υπάρχει πρβληµα µε το φλας.
(Προειδοποιητική ένδειξη που
αναφέρεται σε πρβληµα απ
κούνηµα της κάµερας)
• Ο φωτισµς δεν είναι επαρκής,
εποµένως η ένδειξη για το κούνηµα
της βιντεοκάµερας εµφανίζεται
εύκολα. Χρησιµοποιήστε το φλας.
• Η βιντεοκάµερα δεν στηρίζεται
σταθερά, εποµένως η κάµερα µπορεί
να ταρακουνηθεί. Κάνετε εγγραφές
κρατώντας σταθερά τη
βιντεοκάµερα και µε τα δύο χέρια.
Ωστσο, η προειδοποιητική ένδειξη
για το κούνηµα της βιντεοκάµερας
δεν εξαφανίζεται.
94
* Ακούγεται µια µελωδία ταν εµφανίζονται
στην οθνη οι προειδοποιητικές ενδείξεις
(σελ. 67).
Περιγραφή
προειδοποιητικών
µηνυµάτων
Εάν εµφανίζονται µηνύµατα στην
οθνη, ακολουθήστε τις οδηγίες.
x Μπαταρία
Χρησιµοποιήστε µπαταρία
"InfoLITHIUM". (σελ. 101)
Χαµηλή στάθµη µπαταρίας. (σελ. 14,
101)
Παλιά µπαταρία. Χρησιµοποιήστε µια
καινούρια. (σελ. 101)
x Σκληρς δίσκος
Σφάλµα µονάδας Ενεργοποιήστε
πάλι.
• Προέκυψε ένα πρβληµα µε το
σκληρ δίσκο. Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε ξανά.
Υπερθέρµανση. ∆εν είναι δυνατή
η πρσβαση στο HDD.
Χαµηλή θερµοκρασία. ∆εν είναι
δυνατή η πρσβαση στο HDD.
Η εγγραφή απενεργοποιήθηκε.
• Παρουσιάστηκε κάποια
δυσλειτουργία µε το σκληρ δίσκο
της βιντεοκάµερας.
Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε ξανά.
Γεµάτο HDD Αδύνατη η εγγραφή.
• ∆ιαγράψτε τις εικνες που δεν
χρειάζεστε (σελ. 45).
Πλήρης αριθµς σκηνών ταινίας.
Αδύνατη η εγγραφή.
• ∆ιαγράψτε τις εικνες που δεν
χρειάζεστε (σελ. 45).
Φάκελος ταινιών πλήρης αδύνατη εγγραφή ταινιών
• ∆ιαγράψτε τις εικνες που δεν
χρειάζεστε (σελ. 45) ή εκτελέστε
[ΦΟΡΜΑ HDD].
Πλήρης αριθµς σκηνών.
Αδύνατη η εγγραφή.
• ∆ιαγράψτε τις εικνες που δεν
χρειάζεστε (σελ. 45).
Φάκελος φωτογραφ. πλήρης αδύνατη εγγραφή φωτογραφ.
• ∆ιαγράψτε τις εικνες που δεν
χρειάζεστε (σελ. 45) ή εκτελέστε
[ΦΟΡΜΑ HDD].
Απενεργοποιήθηκε η εγγραφή
ταινιών.
Απενεργοποιήθηκε η εγγραφή
φωτογραφιών.
• ∆εν είναι δυνατή η εγγραφή
φωτογραφιών εξαιτίας ορισµένων
περιορισµών του σκληρού δίσκου
της βιντεοκάµερας. Ωστσο,
ενδέχεται να µπορείτε να εγγράψετε
ταινίες.
∆εν υπάρχουν διαθέσιµα σχετικά
αρχεία.
• Ο σκληρς δίσκος της
βιντεοκάµερας έχει ρυθµιστεί
διαφορετικά απ την προεπιλεγµένη
διαµρφωση. Η εκτέλεση [ΦΟΡΜΑ
HDD] (σελ. 62) ενδέχεται να σας
επιτρέψει να χρησιµοποιήσετε τη
βιντεοκάµερα.
Σφάλµα δεδοµένων.
• Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα
κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή
του σκληρού δίσκου της
βιντεοκάµερας.
Σφάλµα πρσβασης.
• Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλµα
κατά την ανάγνωση ή την εγγραφή
του σκληρού δίσκου της
βιντεοκάµερας.
Κατεστραµ.αρχ.διαχ/σης.
∆ηµιουργία νέου αρχείου;
• Το αρχείο διαχείρισης εικνων έχει
καταστραφεί. Iταν πιέσετε [ΝΑΙ],
θα δηµιουργηθεί ένα νέο αρχείο
διαχείρισης εικνων. Iταν
δηµιουργηθεί ένα νέο αρχείο
διαχείρισης, δεν µπορεί να γίνει
αναπαραγωγή των εικνων που
είχαν εγγραφεί παλαιτερα στο
σκληρ δίσκο της βιντεοκάµερας.
(Τα αρχεία εικνων δεν έχουν
καταστραφεί.)
Σε αυτή την περίπτωση, αντιγράψτε
τα αρχεία εικνων στον υπολογιστή
ακολουθώντας τα βήµατα στην
εντητα "Copying images to a
computer" "Οδηγς εφαρµογών
υπολογιστή".
Αντιµετώπιση προβληµάτων
• ∆εν είναι δυνατή η εγγραφή ταινιών
εξαιτίας ορισµένων περιορισµών του
σκληρού δίσκου της βιντεοκάµερας.
Ωστσο, ενδέχεται να µπορείτε να
εγγράψετε φωτογραφίες.
Σφάλµα µορφοποίησης
Μορφοποίηση.
• Τα αρχεία εικνας έχουν διαγραφεί.
συνεχίζεται ,
95
Προειδοποιητικές ενδείξεις και µηνύµατα (συνεχίζεται)
Υπερχείλιση προσωρινής µνήµης
• Ο αισθητήρας πτώσης ανιχνεύει
πτώση της βιντεοκάµερας, και δεν
µπορείτε να κάνετε εγγραφή της
εικνας. Ρυθµίστε τον αισθητήρα
πτώσης σε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ], και
ίσως είστε σε θέση να κάνετε
εγγραφή της εικνας ξανά.
Ανάκτηση δεδοµένων
δονήσεις.
Αποφύγετε
• Η βιντεοκάµερά σας προσπαθεί να
ανακτήσει αυτµατα τα δεδοµένα,
εάν η εγγραφή δεδοµένων δεν
εκτελέστηκε σωστά.
Αδύνατη η ανάκτηση δεδοµένων.
• Η εγγραφή δεδοµένων στο σκληρ
δίσκο της βιντεοκάµερας απέτυχε.
Πραγµατοποιήθηκαν προσπάθειες
ανάκτησης των δεδοµένων, αλλά
χωρίς επιτυχία.
x Εκτυπωτής συµβατς µε
PictBridge
Ελέγξτε τη συνδεδεµένη συσκευή.
• Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και
ενεργοποιήστε τον ξανά, στη
συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο
USB (παρέχεται) και
επανασυνδέστε το.
Συνδέστε την κάµερα σε εκτυπωτή
συµβατ µε PictBridge.
• Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και
ενεργοποιήστε τον ξανά, στη
συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο
USB (παρέχεται) και
επανασυνδέστε το.
Σφάλµα-Ακύρ. εργασίας.
• Ελέγξτε τον εκτυπωτή.
96
∆εν είναι δυνατή η
εκτύπωση.Ελέγξτε τον εκτυπωτή.
• Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και
ενεργοποιήστε τον ξανά, στη
συνέχεια αποσυνδέστε το καλώδιο
USB (παρέχεται) και
επανασυνδέστε το.
x Φλας
Φρτιση... ∆εν είναι εφικτή η
καταγραφή ακίνητων εικνων.
• Επιχειρείτε να εγγράψετε
φωτογραφία ενώ φορτίζετε το φλας.
Το ΦΛΑΣ δεν φορτίζει. Μη διαθέσιµο.
• Παρουσιάστηκε δυσλειτουργία µε το
στροβοσκοπικ φως και διεκπη η
φρτιση.
Το εξάρτηµα φακού είναι
συνδεδεµένο. Αδύν. η χρήση φλας.
• Το φλας δεν λειτουργεί ταν
προσαρµζεται φακς µετατροπής
(προαιρετικ) ή φίλτρο
(προαιρετικ).
x Κάλυµµα φακού
Το κάλυµµα φακού δεν
άνοιξε.Ανοίξτε ξανά την κάµερα.
(σελ. 18)
Το κάλυµ.φακού δεν έκλεισε. Ανοίξτε
την κάµερα ξανά. (σελ. 18)
x Easy Handycam
Αδυναµία χρήσης Easy Handycam.
(σελ. 24)
Αδυναµία ακύρωσης Easy
Handycam. (σελ. 24)
Αδύνατη είσοδος σε Easy Handycam
µε χρήση USB. (σελ. 24)
Αδύνατη ακύρωση Easy Handycam
µε σύνδεση USB. (σελ. 24)
Μη αποδεκτ κατά τη λειτουργία
Easy Handycam (σελ. 24)
Απαγορεύεται η αντιγραφή
• ∆εν είναι δυνατή η µετεγγραφή στη
βιντεοκάµερά σας εικνων µε
προστασία πνευµατικών
δικαιωµάτων.
Έχει ήδη προστεθεί στο P-MENU της
λειτ.
.
Ενεργς αισθητήρας πτώσης. Τέλος
λειτουργίας USB.
Πατήστε το κουµπί ΤΕΛ και
τερµατίστε τη σύνδεση USB.
• Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης USB,
δεν µπορείτε να εκτελέσετε One
Touch DVD Burn.
x Λοιπά
E Συνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
• Μνο η αναπαραγωγή εικνων που
εγγράφηκαν απ τη βιντεοκάµερα
είναι δυνατή.
Πλήρης Λίστα αναπαραγωγής.
• ∆εν µπορείτε να δηµιουργήσετε
λίστα αναπαραγωγής µε
περισστερες απ 99 σκηνές.
Αντιµετώπιση προβληµάτων
• Επιχειρείτε να διαµορφώσετε το
σκληρ δίσκο της βιντεοκάµερας,
ενώ η ισχύς της µπαταρίας είναι
χαµηλή. Χρησιµοποιήστε το
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος ως πηγή τροφοδοσίας
ώστε να αποφευχθεί η εξάντληση της
µπαταρίας κατά τη διάρκεια αυτής
της ενέργειας.
Προστατευµένα δεδοµένα.
• Τα δεδοµένα προστατεύοντα (σελ.
73).
97
Πρσθετες πληροφορίες
Χρήση της βιντεοκάµερας στο εξωτερικ
Παροχή ρεύµατος
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
βιντεοκάµερά σας σε οποιαδήποτε
χώρα/περιοχή χρησιµοποιώντας το
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος (100 V έως 240 V, 50/60 Hz) που
περιλαµβάνεται στη συσκευασία.
Σε συστήµατα έγχρωµης
τηλερασης
Η κάµερα βασίζεται στο σύστηµα PAL.
Αν θέλετε να δείτε την αναπαραγµενη
εικνα σε τηλεραση, αυτή θα πρέπει να
βασίζεται στο σύστηµα PAL µε υποδοχή
εισδου AUDIO/VIDEO.
98
Σύστηµα
Χρησιµοποιείται σε:
PAL
Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο,
Κίνα, Τσεχική ∆ηµοκρατία,
∆ανία, Φιλανδία, Γερµανία,
Ολλανδία, Χονγκ Κονγκ,
Ουγγαρία, Ιταλία, Κουβέιτ,
Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία,
Νορβηγία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Σιγκαπούρη,
∆ηµοκρατία Σλοβακίας,
Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία,
Ταϊλάνδη, Ηνωµένο
Βασίλειο, κ.λπ.
PAL - M
Βραζιλία
PAL - N
Αργεντινή, Παραγουάη,
Ουρουγουάη.
NTSC
Μπαχάµες, Βολιβία,
Καναδάς, Κεντρική Αµερική,
Χιλή, Κολοµβία, Εκουαδρ,
Γουιάνα, Τζαµάικα, Ιαπωνία,
Κορέα, Μεξικ, Περού,
Σουρινάµ, Ταϊβάν,
Φιλιππίνες, Ηνωµένες
Πολιτείες Αµερικής,
Βενεζουέλα, κ.λπ.
SECAM
Βουλγαρία, Γαλλία, Γουιάνα,
Ιράν, Ιράκ, Μονακ, Ρωσία,
Ουκρανία, κ.λπ.
Ρύθµιση της τοπικής ώρας
Μπορείτε εύκολα να ρυθµίσετε το ρολι στην τοπική ώρα ορίζοντας τη διαφορά ώρας,
ταν χρησιµοποιείτε την κάµερά σας στο εξωτερικ. Ορίστε την [ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ]
και [ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ] στη
ΩΡΑ/LANGU. (σελ. 21).
∆ιαφορά ώρας σε λο τον κσµο
1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31
∆ιαφορά
Κωδικς
ώρας ανά
περιοχής
ζώνη ώρας
Ρύθµιση περιοχής
∆ιαφορά
Κωδικς
ώρας ανά
περιοχής
ζώνη ώρας
Ρύθµιση περιοχής
GMT
Λισσαβνα,Λονδίνο
17
+11:00
Νησιά του Σολοµώντα
2
+01:00
Βερολίνο,Παρίσι
18
+12:00
Φίτζι,Ουέλλιγκτον
3
+02:00
Ελσίνκι,Κάϊρο
19
–12:00
Eniwetok,Kwajalein
4
+03:00
Μσχα,Ναϊρµπι
20
–11:00
Νησιά Midway,Σαµα
5
+03:30
Τεχεράνη
21
–10:00
Χαβάη
6
+04:00
Αµπού
Ντάµπι,Μπακού
22
–09:00
Αλάσκα
23
–08:00
Λος
Άντζελες,Τιχουάνα
24
–07:00
Ντένβερ,Αριζνα
25
–06:00
Σικάγο,Πλη
Μεξικού
26
–05:00
Νέα
Υρκη,Μπογκοτά
27
–04:00
Σαντιάγκο
7
+04:30
Καµπούλ
8
+05:00
Καράτσι,Ισλαµαµπάντ
9
+05:30
Καλκούτα,Νέο ∆ελχί
10
+06:00
ΆλŒα-Άτα,Ντάκα
11
+06:30
Ρανκούν
12
+07:00
Μπανγκκ,Τζακάρτα
13
+08:00
HongKong,Σιγκαπούρη
14
+09:00
Σεούλ,Τκιο
15
+09:30
Αδελαϊδα,Ντάρβιν
16
+10:00
Μελβούρνη,Σίδνεϋ
28
–03:30
Σαιν Τζον
29
–03:00
Μπραζίλια,Μοντεβίδεο
30
–02:00
Φερνάντο ντε
Νορνια
31
–01:00
Αζρες
Πρσθετες πληροφορίες
1
99
Αρχεία στο σκληρ δίσκο της
βιντεοκάµερας/δοµή φακέλων
Τα αρχεία/δοµή φακέλων παρουσιάζονται παρακάτω. ∆εν χρειάζεται να
επιβεβαιώσετε τα αρχεία/δοµή αρχείων, κατά την εγγραφή/αναπαραγωγή εικνων σε
µια βιντεοκάµερα. Για να απολαύσετε φωτογραφίες ή ταινίες µε σύνδεση στον
υπολογιστή, ανατρέξτε στην εντητα "Οδηγς εφαρµογών υπολογιστή" και
χρησιµοποιήστε την εφαρµογή που παρέχεται.
1 Αρχεία διαχείρισης εικνων
$ταν διαγράφετε αυτά τα αρχεία,
δεν µπορείτε να εγγράψετε/
αναπαράγετε σωστά τις εικνες.
* Τα αρχεία ως προεπιλογή είναι
κρυφά και συνήθως δεν
εµφανίζονται.
2 Αρχεία ταινίας (αρχεία MPEG2)
Η επέκταση των αρχείων είναι
".MPG". Το µέγιστο µέγεθς τους
είναι 2GB. $ταν η χωρητικτητα
ενς αρχείου ξεπερνάει τα 2GB, το
αρχείο διαιρείται.
Οι αριθµοί αρχείων λαµβάνουν
αυξάνουσα τιµή αυτµατα. $ταν οι
αριθµοί αρχείων ξεπεράσουν τους
9.999, δηµιουργείται ένας άλλος
φάκελος για την αποθήκευση των
νέων αρχείων ταινίας.
Το νοµα φακέλου λαµβάνει
αυξάνουσα τιµή: [100PNV01] t
[101PNV01]
100
3 Αρχεία ακίνητων ειδώλων (αρχεία
JPEG)
Η επέκταση των αρχείων είναι
".JPG". Οι αριθµοί αρχείων
λαµβάνουν αυξάνουσα τιµή
αυτµατα. $ταν η χωρητικτητα
ενς αριθµού αρχείου ξεπεράσει τα
9.999 δηµιουργείται ένας άλλος
φάκελος για την αποθήκευση των
νέων αρχείων εικνας.
Το νοµα φακέλου λαµβάνει
µεγαλύτερη τιµή πως
παρουσιάζεται εδώ: [100MSDCF] t
[101MSDCF]
• Μπορείτε να έχετε πρσβαση απ τον
υπολογιστή σας, ταν ρυθµίσετε την
[ΕΠΙΛΟΓΗ USB] σε [
HDD] (σελ. 61) στο
σκληρ δίσκο της βιντεοκάµερας
συνδέοντας το καλώδιο USB στον
υπολογιστή.
• Μην τροποποιείτε τα αρχεία ή τους
φακέλους στη βιντεοκάµερα µέσω του
υπολογιστή χωρίς τη χρήση της
παρεχµενης εφαρµογής υπολογιστή. Τα
αρχεία εικνας ενδέχεται να καταστραφούν
ή να µην µπορεί να γίνει αναπαραγωγή
τους.
• Η λειτουργία δεν είναι εγγυηµένη, εάν
εκτελείτε την παραπάνω λειτουργία χωρίς
να χρησιµοποιείτε την παρεχµενη
εφαρµογή υπολογιστή.
• Iταν διαγράφετε αρχεία εικνας, δείτε τα
βήµατα στη σελίδα 45. Mην διαγράφετε τα
δεδοµένα εικνων στη βιντεοκάµερα
απευθείας απ τον υπολογιστή.
• Μην εκτελείτε διαµρφωση του σκληρού
δίσκου της βιντεοκάµερας χρησιµοποιώντας
τον υπολογιστή. Ενδέχεται να µη
λειτουργήσει σωστά.
• Iταν οι επεκτάσεις αρχείων δεν
εµφανίζονται στην οθνη του υπολογιστή,
ανατρέξτε στην εντητα "Αντιµετώπιση
προβληµάτων" στον "Οδηγς εφαρµογών
υπολογιστή".
• Μην αντιγράφετε τα αρχεία στο σκληρ
δίσκο της βιντεοκάµερας απ τον
υπολογιστή. ∆εν παρέχεται εγγύηση
λειτουργίας.
• Iταν ο αριθµς φακέλων είναι 999 και ο
αριθµς αρχείων ξεπεράσει τα 9.999,
ενδέχεται να µην είναι δυνατή η εγγραφή. Σε
αυτή την περίπτωση, εκτελέστε [ΦΟΡΜΑ
HDD] (σελ. 62).
Μνο για το µοντέλο DCR-SR90E:
• ∆εν µπορείτε να αντιγράφετε δεδοµένα στο
σκληρ δίσκο της βιντεοκάµερας απ τον
υπολογιστή.
Σχετικά µε τη
"InfoLITHIUM"
µπαταρία
Αυτή η συσκευή είναι συµβατή µε τη
µπαταρία "InfoLITHIUM" (σειρά Ρ).
Η βιντεοκάµερά σας λειτουργεί µνο µε
µπαταρία "InfoLITHIUM".
Οι µπαταρίες "InfoLITHIUM" σειράς P
έχουν το σήµα
.
Τι είναι η µπαταρία "InfoLITHIUM";
Η µπαταρία "InfoLITHIUM" είναι µια
µπαταρία ιντων λιθίου που διαθέτει
λειτουργίες για τη µεταβίβαση
πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται µε
τις συνθήκες λειτουργίας µεταξύ της
κάµερας και ενς προαιρετικού
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος/φορτιστή (προαιρετικ).
Η µπαταρία "InfoLITHIUM"
υπολογίζει την κατανάλωση ισχύος
σύµφωνα µε τις συνθήκες λειτουργίας
της κάµεράς σας και προβάλλει τον
υπολειπµενο χρνο µπαταρίας σε
λεπτά.
Φρτιση της µπαταρίας
Πρσθετες πληροφορίες
• Βεβαιωθείτε τι έχετε φορτίσει την µπαταρία
προτού ξεκινήσετε να χρησιµοποιείτε την
κάµερα.
• Συνιστούµε φρτιση της µπαταρίας σε
περιβάλλον µε θερµοκρασία µεταξύ 10°C
έως 30°C έως του σβήσει η λυχνία CHG
(φρτισης). Εάν φορτίσετε την µπαταρία σε
θερµοκρασίες εκτς του προαναφερµενου
εύρους, ενδέχεται να µην µπορέσετε να τη
φορτίσετε αποτελεσµατικά.
• Αφού ολοκληρωθεί η φρτιση, είτε
αποσυνδέστε το καλώδιο απ τον υποδοχή
DC IN της κάµερας ή αφαιρέστε το σετ
µπαταρίας.
Αποτελεσµατική χρήση της
µπαταρίας
• Η απδοση της µπαταρίας µειώνεται ταν η
θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι 10°C ή
χαµηλτερη και το χρονικ διάστηµα κατά
το οποίο µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
µπαταρία γίνεται µικρτερο. Σε αυτήν την
περίπτωση, εκτελέστε ένα απ τα ακλουθα
προκειµένου να χρησιµοποιήσετε τη
µπαταρία για µεγαλύτερο χρονικ διάστηµα.
συνεχίζεται ,
101
Σχετικά µε τη "InfoLITHIUM" µπαταρία (συνεχίζεται)
– Βάλτε τη µπαταρία στην τσέπη σας για να
ζεσταθεί και τοποθετήστε την αµέσως
προτού αρχίσετε να τραβάτε στιγµιαίες
λήψεις.
– Χρησιµοποιήστε µια µπαταρία µεγάλης
ηλεκτρικής χωρητικτητας. NP-FP71/NPFP90 (προαιρετικ).
• Η συχνή χρήση της οθνης υγρών
κρυστάλλων ή η συχνή αναπαραγωγή, η
λειτουργία γρήγορης προώθησης (fast
forward) ή επιστροφής (reverse) φθείρουν
ταχύτερα την µπαταρία. Συστήνουµε τη
χρήση µπαταρίας µε µεγαλύτερη
χωρητικτητα: NP-FP71/NP-FP90
(προαιρετικ).
• Βεβαιωθείτε τι έχετε σύρει το διακπτη
POWER στη θέση OFF (CHG) ταν δεν
εκτελείται µαγνητοσκπηση ή
αναπαραγωγή στην κάµερα. Η µπαταρία
αναλώνεται επίσης ταν η κάµερα βρίσκεται
σε κατάσταση αναµονής ή σε κατάσταση
παύσης αναπαραγωγής.
• Να έχετε στη διάθεσή σας εφεδρικές
µπαταρίες έτοιµες για το διπλ ή τον τριπλ
αναµενµενο χρνο εγγραφής και προβείτε
σε δοκιµαστικές εγγραφές προτού
εκτελέσετε την τελική εγγραφή.
• Η µπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται στο
νερ. Η µπαταρία δεν είναι αδιάβροχη.
Ένδειξη χρνου υπολειπµενης
µπαταρίας
• Αν διακοπεί η λειτουργία της βιντεοκάµερας,
παρλο που η ένδειξη υπολειπµενης
µπαταρίας δείχνει τι η µπαταρία διαθέτει
αρκετ φορτίο για τη λειτουργία, φορτίστε
πλήρως τη µπαταρία ξανά, ώστε η ένδειξη της
υπολειπµενης µπαταρίας να είναι σωστή.
Επισηµαίνετε ωστσο τι η σωστή ένδειξη της
µπαταρίας δεν θα αποκατασταθεί αν αυτή
χρησιµοποιείται υπ υψηλές θερµοκρασίες
για µεγάλο χρονικ διάστηµα ή αν παραµένει
σε κατάσταση πλήρους φρτισης ή ταν
χρησιµοποιείται συχνά. Θεωρήστε την
ένδειξη του υπολειπµενου χρνου
µπαταρίας ως προσεγγιστικ χρνο λήψης.
• Η ένδειξη E που δείχνει τι υπάρχει λίγος
χρνος υπολειπµενης µπαταρίας, µερικές
φορές αναβοσβήνει ανάλογα µε τις συνθήκες
λειτουργίας ή τη θερµοκρασία
περιβάλλοντος και το περιβάλλον, ακµη και
αν ο χρνος υπολειπµενης µπαταρίας είναι
περίπου 20 λεπτά.
102
Τρπος φύλαξης της µπαταρίας
• Εάν η µπαταρία δεν χρησιµοποιείται για ένα
µεγάλο χρονικ διάστηµα, φορτίστε την
πλήρως και χρησιµοποιείτε την µία φορά το
χρνο για να παραµείνει σε κατάσταση
καλής λειτουργίας. Εάν θέλετε να
αποθηκεύσετε τη µπαταρία, αφαιρέστε την
απ την κάµερα και τοποθετήστε την σε ένα
στεγν, δροσερ µέρος.
• Για να χρησιµοποιήσετε τη µπαταρία στη
βιντεοκάµερά σας, αφήστε τη βιντεοκάµερα
στην κατάσταση αναµονής εγγραφής µε το
[ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ] σε θέση [ΠΟΤΕ] στην
ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ. στην οθνη SETUP
µέχρι να απενεργοποιηθεί (σελ. 67).
∆ιάρκεια ζωής µπαταρίας
• Ο χρνος ζωής της µπαταρίας είναι
περιορισµένος. Η χωρητικτητα της
µπαταρίας σιγά-σιγά εξασθενεί καθώς τη
χρησιµοποιείτε λο και περισστερο και
καθώς περνά ο χρνος. Iταν ο διαθέσιµος
χρνος µπαταρίας µειώνεται σηµαντικά, µια
πιθανή αιτία είναι τι η µπαταρία έχει φτάσει
στο τέλος του χρνου ζωής της. Αγοράστε
µια καινούρια µπαταρία.
• Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας ποικίλλει
ανάλογα µε τον τρπο φύλαξής της, τις
συνθήκες λειτουργίας και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιµοποιείται.
Συντήρηση και προφυλάξεις
Σχετικά µε τη χρήση και τη
φροντίδα
x qταν δεν χρησιµοποιείτε την
κάµερα για ένα µεγάλο χρονικ
διάστηµα
Πρσθετες πληροφορίες
• Μην χρησιµοποιείτε ή φυλάσσετε την
κάµερα και τα εξαρτήµατά της στους
ακλουθους χώρους.
– Σε οποιοδήποτε εξαιρετικά θερµ ή ψυχρ
ή υγρ µέρος. Ποτέ µην αφήνετε την
κάµερα και τα εξαρτήµατά της
εκτεθειµένα σε θερµοκρασίες άνω των
60°C, πως σε σηµεία απευθείας ηλιακής
ακτινοβολίας, κοντά σε εστίες θέρµανσης
ή σε αυτοκίνητο που είναι παρκαρισµένο
στον ήλιο. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία ή παραµρφωση.
– Κοντά σε ισχυρά µαγνητικά πεδία ή
µηχανικές δονήσεις. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία της
βιντεοκάµερας.
– Κοντά σε ισχυρά ραδιοκύµατα ή
ακτινοβολία. Η εγγραφή ενδέχεται να µην
είναι αποτελεσµατική.
– Κοντά σε δέκτες ΑΜ και εξοπλισµ βίντεο.
Ενδέχεται να προκληθεί θρυβος.
– Στην αµµουδιά ή οπουδήποτε υπάρχει
σκνη. Εάν εισέλθει άµµος ή σκνη στη
βιντεοκάµερα, ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία. Μερικές φορές η
συγκεκριµένη δυσλειτουργία δεν µπορεί
να αποκατασταθεί.
– Κοντά σε παράθυρα ή εξωτερικούς
χώρους, που η οθνη υγρών κρυστάλλων,
το εικονοσκπιο ή ο φακς ίσως εκτίθενται
στο άµεσο φως του ηλίου. Με αυτν τον
τρπο, προκαλούνται βλάβες στο
εσωτερικ του εικονοσκοπίου ή στην
οθνη LCD.
– Σε οποιοδήποτε µέρος µε πολλή υγρασία.
• Λειτουργήστε τη βιντεοκάµερα µε DC 7,2 V
(µπαταρία) ή DC 8,4 V (µετασχηµατιστής
εναλλασσµενου ρεύµατος).
• Για λειτουργία µε συνεχές ή εναλλασσµενο
ρεύµα, χρησιµοποιήστε τα εξαρτήµατα που
υποδεικνύονται σε αυτ το εγχειρίδιο
οδηγιών.
• Μην αφήνετε να εισέλθει υγρασία στην
κάµερά σας, η οποία οφείλεται, για
παράδειγµα, είτε σε βροχή είτε σε θαλασσιν
νερ. Αν η βιντεοκάµερα βραχεί, ενδέχεται
να προκληθεί δυσλειτουργία. Μερικές φορές
η συγκεκριµένη δυσλειτουργία δεν µπορεί να
αποκατασταθεί.
• Εάν κάποιο στερε αντικείµενο ή υγρ
εισέλθει στο εσωτερικ της θήκης,
αποσυνδέστε την κάµερα και παραδώστε
την για έλεγχο σε κάποιον αντιπρσωπο της
Sony προτού τη χρησιµοποιήσετε ξανά.
• Αποφύγετε τον αδέξιο χειρισµ, την
αποσυναρµολγηση, την τροποποίηση, το
τράνταγµα πως χτυπήµατα, πτώσεις ή
πάτηµα πάνω στην κάµερα. Να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί µε το φακ.
• Έχετε πάντα το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHG) ταν δεν χρησιµοποιείτε την
κάµερα.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, µην
καλύπτετε την κάµερα µε κάποιο
αντικείµενο, για παράδειγµα, µε πετσέτα. Με
αυτν τον τρπο, ενδέχεται να προκληθεί
σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας στο
εσωτερικ της.
• Iταν αποσυνδέετε το καλώδιο
τροφοδοσίας, να τραβάτε το βύσµα και χι
το καλώδιο.
• Μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύµατος, τοποθετώντας, για παράδειγµα,
κάτι βαρύ επάνω του.
• ∆ιατηρείτε καθαρές τις µεταλλικές επαφές.
• Φυλάσσετε το τηλεχειριστήριο και την
µπαταρία τύπου κουµπιού µακριά απ
παιδιά. Αν καταπιείτε κατά λάθος τη
µπαταρία, ζητήστε αµέσως τη συµβουλή
ιατρού.
• Εάν διαρρεύσει το ηλεκτρολυτικ υγρ της
µπαταρίας,
– συµβουλευτείτε την τοπική εγκεκριµένη
υπηρεσία επισκευής της Sony.
– ξεπλύνετε το σηµείο που έχει έρθει σε
επαφή µε το δέρµα σας.
– αν το υγρ έρθει σε επαφή µε τα µάτια σας,
ξεπλύνετε µε άφθονο νερ και ζητήστε
αµέσως τη συµβουλή ιατρού.
• Θέτετε περιστασιακά την κάµερα σε
λειτουργία και αφήστε την να λειτουργεί,
πως για αναπαραγωγή εικνων ή εγγραφή
για περίπου 3 λεπτά.
• Χρησιµοποιείτε τη µπαταρία έως του
εξαντληθεί πριν την αποθηκεύσετε.
συνεχίζεται ,
103
Συντήρηση και προφυλάξεις (συνεχίζεται)
Σταγνες υγρασίας
Σχετικά µε την οθνη LCD
Αν µεταφερθεί η βιντεοκάµερά σας
απευθείας απ ένα ψυχρ µέρος σε ένα
θερµ, µπορεί να υπάρξει υγρασία
µέσα στη βιντεοκάµερά σας. Κάτι τέτοιο
µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
βιντεοκάµερα.
• Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην οθνη
LCD. Εµφανίζονται κηλίδες και ενδέχεται
να προκληθεί δυσλειτουργία της κάµερας.
• Αν η κάµερα χρησιµοποιείται σε ψυχρ
µέρος, ενδέχεται να εµφανίζεται στην οθνη
υγρών κρυστάλλων κατάλοιπο εικνας. ∆εν
πρκειται για δυσλειτουργία.
• Κατά τη χρήση της κάµερας, το πίσω µέρος
της οθνης LCD ενδέχεται να ζεσταθεί. ∆εν
πρκειται για δυσλειτουργία.
x Σηµειώσεις για τη συµπύκνωση
υγρασίας
Ενδέχεται να δηµιουργηθούν σταγνες
υγρασίας ταν γίνεται απευθείας
µεταφορά της κάµερας απ ψυχρ σε
θερµ µέρος (ή αντίστροφα) ή ταν
χρησιµοποιείτε την κάµερα σε µέρος µε
αυξηµένη υγρασία, πως:
• Μεταφέρετε την κάµερα απ κάποια πλαγιά
σκι σε χώρο στον οποίο υπάρχει συσκευή
θέρµανσης.
• Μεταφέρετε την κάµερα απ κάποιο
κλιµατιζµενο αυτοκίνητο ή δωµάτιο σε ένα
εξωτερικ χώρο µε υπερβολικά υψηλή
θερµοκρασία.
• Χρησιµοποιείτε την κάµερα µετά απ
καταιγίδα ή µπρα.
• Iταν χρησιµοποιείτε την κάµερα σε ένα
ζεστ και υγρ µέρος.
x Αποφυγή της συµπύκνωσης της
υγρασίας
Iταν µεταφέρετε τη βιντεοκάµερα απ
ψυχρ σε θερµ µέρος, βάλτε την σε µια
πλαστική σακούλα και δέστε την σφιχτά.
Αφαιρέστε τη σακούλα ταν η
θερµοκρασία αέρος στο εσωτερικ της
έχει ανέλθει στα επίπεδα της
θερµοκρασίας του χώρου (περίπου µετά
απ µία ώρα).
x Αν σχηµατίστηκαν σταγνες
υγρασίας
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάµερα και
αφήστε τη για µία ώρα περίπου.
104
x Καθαρισµς της οθνης LCD
Αν υπάρχουν σηµάδια απ δάχτυλα ή
σκνη πάνω στην οθνη LCD,
καθαρίστε την χρησιµοποιώντας πανί
καθαρισµού (προαιρετικ).
Iταν χρησιµοποιείτε το σετ καθαρισµού
οθνης LCD (προαιρετικ), µην
εφαρµζετε απευθείας το υγρ
καθαρισµού στην οθνη.
Χρησιµοποιήστε χαρτί καθαρισµού το
οποίο έχετε εµβαπτίσει µε το υγρ.
x Σχετικά µε τη ρύθµιση της οθνης
LCD (ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ)
Τα κουµπιά στην οθνη αφής δεν
λειτουργούν σωστά ή δεν λειτουργούν
καθλου. Εάν συµβαίνει κάτι τέτοιο,
ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία. Συνιστάται η σύνδεση της
κάµερας µε την πρίζα του τοίχου
χρησιµοποιώντας τον παρεχµενο
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας.
1 Σύρετε το διακπτη POWER για να
ανάψει η λυχνία
(PLAY/EDIT).
2 Αποσυνδέστε τα καλώδια απ τη
βιντεοκάµερα εκτς αυτ του
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος.
3 Πιέστε
t [SETUP] t
ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ. t
[ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ].
MIKPOPYΘMIΣH
1/3
Πιέστε το "x"
ΑΚΥΡΟ
4 Πιέστε την ένδειξη "×" που εµφανίζεται
στην οθνη µε ένα λεπτ αντικείµενο,
πως η γωνία του "Memory Stick Duo".
Η θέση του "×" αλλάζει.
Πιέστε [ΑΚΥΡΟ] για να ακυρώσετε.
Αν δεν έχετε πατήσει το σωστ σηµείο,
επιχειρήστε να ρυθµίσετε ξανά.
• Μην χρησιµοποιείτε αιχµηρ αντικείµενο για
να ρυθµίσετε την οθνη LCD. ∆ιαφορετικά
µπορεί να προκληθεί ζηµιά στην επιφάνεια
της οθνης.
• ∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε την οθνη LCD,
αν την έχετε περιστρέψει ή την έχετε στρέψει
προς τα έξω.
Σχετικά µε το χειρισµ του
περιβλήµατος
• Καθαρίστε την επιφάνεια του φακού µε ένα
µαλακ πανί στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Iταν υπάρχουν δαχτυλιές στην επιφάνεια
του φακού.
– Σε θερµές ή υγρές περιοχές.
– Iταν ο φακς εκτίθεται στον αέρα της
θάλασσας, πως συµβαίνει στην παραλία.
• Φυλάξτε το φακ σε καλά αεριζµενο χώρο,
που δεν θα εκτίθεται σε ακαθαρσίες ή
σκνη.
• Για να αποφύγετε το σχηµατισµ µυκήτων,
καθαρίζετε τακτικά το φακ πως
περιγράφεται παραπάνω. Συνιστάται η
λειτουργία της κάµερας µία φορά το µήνα
έτσι, ώστε να διατηρείται σε άριστη
κατάσταση για µεγάλο χρονικ διάστηµα.
Για να φορτίσετε την
προεγκατεστηµένη
επαναφορτιζµενη µπαταρία
Η κάµερα διαθέτει µία
προεγκατεστηµένη επαναφορτιζµενη
µπαταρία για να κρατά τις πληροφορίες
ηµεροµηνίας, ώρας και άλλες ρυθµίσεις
ακµα και ταν ο διακπτης POWER
βρίσκεται στη θέση OFF (CHG). Η
προεγκατεστηµένη, επαναφορτιζµενη
µπαταρία είναι πάντα φορτισµένη ταν
χρησιµοποιείτε τη βιντεοκάµερα αλλά
αποφορτίζεται σταδιακά εάν δεν την
χρησιµοποιείτε. Η επαναφορτιζµενη
µπαταρία αποφορτίζεται πλήρως σε 3
µήνες περίπου εάν δεν χρησιµοποιείτε
καθλου τη βιντεοκάµερα. Ωστσο,
ακµα κι αν η προεγκατεστηµένη,
επαναφορτιζµενη µπαταρία δεν είναι
φορτισµένη, δεν επηρεάζεται η
λειτουργία της κάµερας αν δεν
εγγράφετε την ηµεροµηνία.
Πρσθετες πληροφορίες
• Εάν η θήκη είναι βρώµικη, καθαρίστε το
σώµα της κάµερας µε ένα µαλακ πανί που
έχετε υγράνει ελαφρά µε νερ και σκουπίστε
τη θήκη µε ένα στεγν µαλακ πανί.
• Αποφύγετε τις παρακάτω ενέργειες ώστε να
µην προκληθούν βλάβες στη φινιρισµένη
επιφάνεια.
– Χρήση χηµικών ουσιών πως αραιωτικ,
βενζίνη, αλκολη, πανιά εµβαπτισµένα σε
χηµικές ουσίες, εντοµοαπωθητικά και
εντοµοκτνα, και αντιηλιακ.
– Χειρισµς µε τις προαναφερµενες ουσίες
στα χέρια σας.
– Παραµονή του περιβλήµατος σε επαφή µε
αντικείµενα απ λάστιχο ή βινύλιο για
µεγάλο χρονικ διάστηµα.
Φροντιδα και αποθήκευση του
φακού της κάµερας
x ∆ιαδικασίες
Συνδέστε την κάµερα σε µία πρίζα
τοίχου χρησιµοποιώντας τον
παρεχµενο µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος και αφήστε
τη µε το διακπτη POWER στη θέση
OFF για περισστερο απ 24 ώρες.
συνεχίζεται ,
105
Συντήρηση και προφυλάξεις
(συνεχίζεται)
Αλλαγή της µπαταρίας του
τηλεχειριστηρίου
1 Καθώς πατάτε την κεφαλή,
τοποθετήστε το νύχι σας µέσα στη
σχισµή για να τραβήξετε έξω τη θήκη της
µπαταρίας.
2 Τοποθετήστε µια νέα µπαταρία µε την
πλευρά + στραµµένη προς τα επάνω.
3 Εισαγάγετε τη θήκη της µπαταρίας πίσω
στο τηλεχειριστήριο µέχρι να εφαρµσει.
Προεξοχή
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί η
µπαταρία εάν δεν την χειρίζεστε σωστά.
Μην επαναφορτίζετε την µπαταρία, µην
την αποσυναρµολογείτε και µην την
πετάτε στη φωτιά.
• Στο τηλεχειριστήριο χρησιµοποιείται
στρογγυλή µπαταρία λιθίου (CR2025). Μη
χρησιµοποιείτε άλλες µπαταρίες εκτς απ
την CR2025.
• Iταν η µπαταρία λιθίου εξαντληθεί, η
απσταση απ την οποία λειτουργεί το
τηλεχειριστήριο µπορεί να µικρύνει ή το
τηλεχειριστήριο ενδέχεται να µη λειτουργεί
σωστά. Σε αυτή την περίπτωση,
αντικαταστήστε τη µπαταρία µε µια
µπαταρία λιθίου Sony CR2025. Εάν
χρησιµοποιήσετε άλλο τύπο µπαταρίας,
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
Προδιαγραφές
Σύστηµα
Μορφή συµπίεσης βίντεο
MPEG2/JPEG (Φωτογραφίες)
Σκληρς δίσκος
30 GB
Μορφή συµπίεσης ήχου
Dolby Digital 2/5,1 κανάλια
Dolby Digital 5.1 Creator
Σήµα εικνας
PAL χρώµα, πρτυπα CCIR
Μορφή εγγραφής
Ταινία
MPEG2-PS
Φωτογραφία
Exif *1 Ver.2.2
Χρνος εγγραφής/αναπαραγωγής
HQ: Περίπου 440 λεπτά
SP: Περίπου 650 λεπτά
LP: Περίπου 1 250 λεπτά
Αριθµς ταινιών/ακίνητων εικνων που
µπορούν να εγγραφούν
Ταινία: Μέγιστος αριθµς 9 999
Ακίνητη εικνα: Μέγιστος αριθµς 9 999
Εικονοσκπιο
Ηλεκτρικ εικονοσκπιο
έγχρωµο
Συσκευή εικνας
5,9 mm (τύπος 1/3) CCD (∆ιάταξη
συζευγµένου φορτίου)
Ορατή:
Περίπου 3 310 000 pixel
Πραγµατική (Ταινία, 4:3):
Περίπου 2 050 000 pixel
Πραγµατική (Ταινία, 16:9):
Περίπου 2 060 000 pixel
Πραγµατική (Φωτογραφία, 4:3):
Περίπου 3 050 000 pixel
Πραγµατική (Φωτογραφία, 16:9):
Περίπου 2 290 000 pixel
Φακς
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
∆ιάµετρος φίλτρου: 30 mm
Οπτικ:10×, Ψηφιακ:20×, 120×
F=1,8 - 2,9
Εστιακή απσταση
f=5,1 - 51 mm
Κατά τη µετατροπή σε still camera 35 mm
(χιλ)
Για ταινίες:
42,8 - 495 mm (16:9)*2
45 - 450 mm (4:3)
Για φωτογραφίες:
40,6 - 406 mm (16:9)
37 - 370 mm (4:3)
106
Χρωµατική θερµοκρασία
[ΑΥΤIΜΑΤΗ], [1 ΠΑΤΗΜΑ],
[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ] (3 200 K),
[ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ] (5 800 K)
Ελάχιστος φωτισµς
5 lx (lux) (F1,8)
0 lx (lux) (κατά τη διάρκεια λειτουργίας
NightShot)
*1
*2
Το "Exif" είναι µια µορφή αρχείου για
ακίνητες εικνες, που έχει καθιερωθεί απ
τη JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Τα αρχεία σε αυτή τη µορφή
µπορούν να διαθέτουν πρσθετες
πληροφορίες, πως τις πληροφορίες
ρύθµισης της κάµερας κατά την ώρα της
εγγραφής.
Σε λειτουργία 16:9, οι τιµές εστιακής
απστασης είναι οι πραγµατικές τιµές που
προκύπτουν απ ευρυγώνια εικνα pixel.
DCR-SR100E
Είσοδος/ έξοδος ήχου/ εικνας
Σύνδεσµος 10 ακίδων
Αυτµατος διακπτης εισδου/εξδου
Σήµα εικνας: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), µη
ισορροπηµένο
Σήµα Luminance: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), µη
ισορροπηµένο
Σήµα Chrominance: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
µη ισορροπηµένο
Σήµα ήχου: 327 mV (σε χαµηλή αντίσταση
47 kΩ (kilohm)), Αντίσταση εισδου
µεγαλύτερη απ 47 kΩ (kilohm),
Αντίσταση εξδου µικρτερη απ 2,2 kΩ
(kilohm)
Ακροδέκτης USB
mini-B
REMOTE ακροδέκτης
Στερεοφωνικ µίνι-µίνι καρφί (Ø 2,5 mm)
Οθνη LCD
Εικνα
6,9 cm (τύπος 2,7, αναλογία διαστάσεων
16:9)
Σύνδεσµοι εισδου/εξδου
DCR-SR90E
Συνολικς αριθµς pixel
123 200 (560 × 220)
Έξοδος ήχου/εικνας
Σύνδεσµος 10 ακίδων
Σήµα εικνας: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), µη
ισορροπηµένο
Σήµα Luminance: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), µη
ισορροπηµένο
Σήµα Chrominance: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
µη ισορροπηµένο
Σήµα ήχου: 327 mV (σε χαµηλή αντίσταση
47 kΩ (kilohm)), Αντίσταση εξδου
µικρτερη απ 2,2 kΩ (kilohm)
Ακροδέκτης USB
mini-B
Ακροδέκτης REMOTE
Στερεοφωνικ µίνι-µίνι καρφί (Ø 2,5 mm)
Γενικά
Απαιτήσεις παροχής
7,2 V (µπαταρία) 8,4 V (Μετασχηµατιστής
εναλλασσµενου ρεύµατος)
Μέση κατανάλωση ισχύος (µε χρήση της
µπαταρίας)
Κατά την εγγραφή της κάµερας µε χρήση
της οθνης υγρών κρυστάλλων
4,1 W
Εικονοσκπιο
3,7 W
Θερµοκρασία λειτουργίας
0 °C έως + 40 °C
Θερµοκρασία φύλαξης
-20 °C έως + 60 °C
∆ιαστάσεις (κατά προσέγγιση)
82 × 69 × 149 mm (π×υ×β)
Μάζα (Κατά προσέγγιση)
535 g µνο η κύρια µονάδα
615 g µαζί µε την επαναφορτιζµενη
µπαταρία NP-FP60
Παρεχµενα εξαρτήµατα
Ανατρέξτε στη σελίδα 13.
συνεχίζεται ,
Πρσθετες πληροφορίες
• Κατασκευάστηκε µε άδεια απ την Dolby
Laboratories.
107
Προδιαγραφές (συνεχίζεται)
Μετασχηµατιστής
εναλλασσµενου ρεύµατος
AC-L200
Απαιτήσεις παροχής
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύµατος
0,35 - 0,18 A
Κατανάλωση ισχύος
18 W
Τάση εξδου
DC 8,4 V*
Θερµοκρασία λειτουργίας
0 °C έως + 40 °C
Θερµοκρασία φύλαξης
-20 °C έως + 60 °C
∆ιαστάσεις (κατά προσέγγιση)
48 × 29 × 81 mm (π×υ×β) χωρίς τα
προεκτεινµενα µέρη
Μάζα (Κατά προσέγγιση)
170 g χωρίς το καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύµατος
* Για λοιπές προδιαγραφές δείτε την ετικέτα
του µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος.
Επαναφορτιζµενη µπαταρία
NP-FP60
Μέγιστη τάση εξδου
DC 8,4 V
Τάση εξδου
DC 7,2 V
Χωρητικτητα
7,2 wh (1 000 mAh)
∆ιαστάσεις (κατά προσέγγιση)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (π×υ×β)
Μάζα (Κατά προσέγγιση)
80 g
Θερµοκρασία λειτουργίας
0 °C έως + 40 °C
Τύπος
Li-ion
Ο σχεδιασµς και οι προδιαγραφές υπκεινται
σε τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.
108
Σχετικά µε τα εµπορικά σήµατα
• "Handycam" και
είναι
καταχωρηµένα σήµατα κατατεθέντα των
Sony Corporation.
• Η ένδειξη "InfoLITHIUM" είναι εµπορικ
σήµα της Sony Corporation.
• Η ονοµασία "Memory Stick Duo" είναι
εµπορικ σήµα της Sony Corporation.
• Η ένδειξη "ImageMixer for HDD
Camcorder" είναι εµπορικ σήµα της Pixela
Corporation.
• Dolby και το σύµβολο double-D είναι
εµπορικά σήµατα της Dolby Laboratories.
• Τα Dolby Digital 5.1 Creator και Dolby
Digital Stereo Creator είναι εµπορικά
σήµατα της Dolby Laboratories.
Iλα τα άλλα ονµατα προϊντος που
αναφέρονται στο παρν µπορεί να είναι
εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα των
αντίστοιχων εταιρειών τους. Επιπλέον, τα
σήµατα ™ και "®" δεν αναφέρονται σε κάθε
περίπτωση σε αυτ το εγχειρίδιο.
Σηµειώσεις για την Άδεια
ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ - ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG- 2
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΒΙΝΤΕΟ ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ
ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ
ΟΠΟΙΟΝ∆ΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΧΩΡΙΣ Α∆ΕΙΑ,
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝ ΙΣΧΥ Α∆ΕΙΩΝ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ
ΦΑΚΕΛΟ Α∆ΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
ΤΟΥ MPEG-2, ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙ∆ΟΥΣ
Α∆ΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA,
L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300,
ΝΤΕΝΒΕΡ, ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 80206.
Γλωσσάριο, Ευρετήριο
Γλωσσάριο
x Dolby Digital
Ένα σύστηµα κωδικοποίησης
(συµπίεσης) ήχου το οποίο
αναπτύχθηκε απ τα Dolby
Laboratories Inc. Ο ήχος µπορεί να
καταγραφεί σε διάφορες µορφές, απ
surround 5,1 καναλιών σε
στερεοφωνική 2 καναλιών ή
µονοφωνική.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Τεχνολογία συµπίεσης ήχου που
αναπτύχθηκε απ τα Dolby
Laboratories Inc., η οποία συµπιέζει τον
ήχο αποτελεσµατικά ενώ διατηρεί
υψηλή ποιτητα ήχου. Επιτρέπει την
εγγραφή ήχου surround 5,1 καναλιών
ενώ χρησιµοποιείται ο χώρος στο
σκληρ δίσκο της βιντεοκάµερας
περισστερο αποτελεσµατικά. Το DVD
που δηµιουργείται µε το Dolby Digital
5.1 Creator µπορεί να αναπαραχθεί σε
συσκευές DVD οι οποίες είναι συµβατές
µε Dolby Digital 5.1. Αν διαθέτετε ένα
σύστηµα 5,1 καναλιών (πως ένα
σύστηµα home theater), µπορείτε να
απολαύσετε ακµη πιο ενισχυµένο ήχο.
x JPEG
x MPEG2
Το MPEG σηµαίνει Moving Picture
Experts Group, δηλαδή η οµάδα
προτύπων για την κωδικοποίηση
(συµπίεση εικνας) ενς βίντεο (ταινία)
και του ήχου. Υπάρχουν οι µορφές
MPEG1 (κανονική ευκρίνεια) και
MPEG2 (υψηλή ευκρίνεια). Η µονάδα
σκληρού δίσκου Handycam εγγράφει
ταινίες σε µορφή MPEG2.
Το PictBridge αποτελεί ένα πρτυπο
που δηµιουργήθηκε για άµεση
εκτύπωση απ ψηφιακές κάµερες σε
εκτυπωτές. Συνδέοντας έναν εκτυπωτή
συµβατ µε PictBridge, µπορείτε να
εκτυπώσετε φωτογραφίες χωρίς τη
χρήση υπολογιστή (σελ. 79).
x USB 2.0
Το USB 2.0 αποτελεί ένα πρτυπο για
τη σύνδεση µε διάφορες συσκευές. Αν ο
υπολογιστής σας είναι συµβατς µε
USB 2.0, µπορείτε να µεταφέρετε
δεδοµένα σε υψηλή ταχύτητα µεταξύ
υπολογιστών.
x VBR
Το VBR σηµαίνει Variable Bit Rate, η
µορφή εγγραφής για τον αυτµατο
έλεγχο του ρυθµού bit (η ένταση του
ήχου δεδοµένων εγγραφής σε ένα
δεδοµένα χρονικ τµήµα) σύµφωνα µε
τη σκηνή που εγγράφεται. Για βίντεο
γρήγορης κίνησης, χρησιµοποιείται
µεγάλο µέρος του δίσκου για την
παραγωγή µιας καθαρής εικνας και
συνεπώς ο χρνος εγγραφής είναι λίγος.
x VISUAL INDEX
Αυτή η λειτουργία εµφανίζει εικνες
ταινιών και φωτογραφιών που έχετε
εγγράψει έτσι ώστε να µπορείτε να
επιλέξετε αυτές τις σκηνές που θέλετε
να αναπαράγετε.
x ∆ιαµρφωση
Η διαδικασία διαγραφής λων των
εγγεγραµµένων δεδοµένων εικνας απ
το σκληρ δίσκο της βιντεοκάµερας και
η επαναφορά της αρχικής
χωρητικτητας αποθήκευσης.
Μπορείτε να αρχικοποιήσετε το σκληρ
δίσκο στη βιντεοκάµερα στο
χρησιµοποιώντας το [ΦΟΡΜΑ HDD]
(σελ. 62).
συνεχίζεται ,
Γλωσσάριο, Ευρετήριο
Το JPEG σηµαίνει Joint Photographic
Experts Group, το οποίο αποτελεί ένα
πρτυπο συµπίεσης δεδοµένων
ακίνητης εικνας (µείωση
χωρητικτητας δεδοµένων).
Η µονάδα σκληρού δίσκου Handycam
εγγράφει φωτογραφίες σε µορφή JPEG.
x PictBridge
109
Γλωσσάριο (συνεχίζεται)
x Επέκταση
Τα τρία τελευταία γράµµατα ενς
ονµατος αρχείου µετά το σύµβολο ".".
Η επέκταση ενς αρχείου ταινίας που
εγγράφεται σε µια βιντεοκάµερα είναι
".MPG", ενώ η επέκταση µιας
φωτογραφίας είναι ".JPG". Αν δεν
µπορείτε να δείτε την επέκταση σε ένα
νοµα αρχείου, ανατρέξτε στο "Οδηγς
εφαρµογών υπολογιστή".
x Ήχος surround 5,1 καναλιών
Ένα σύστηµα για την αναπαραγωγή
ήχου σε 6 ηχεία, 3 εµπρς (αριστερά,
δεξιά και στο κέντρο) και 2 πίσω
(αριστερά και δεξιά) µε ένα πρσθετο
χαµηλοπερατ sub woofer το οποίο
αποτελεί το κανάλι 0.1 για συχντητες
µικρτερες απ 120 Hz. Το sub woofer
θεωρείται µνο ως κανάλι 0.1 επειδή η
περιοχή συχνοτήτων αναπαραγωγής
του είναι µικρή. Η συνολική ηχητική
αναπαραγωγή είναι περισστερο
ρεαλιστική απ τη στερεοφωνική, η
οποία αναπαράγει µνο κίνηση του
ήχου απ τη µια πλευρά στην άλλη.
x Κατακερµατισµς
Η κατάσταση ενς σκληρού δίσκου
στην οποία τα αρχεία διαιρούνται σε
τµήµατα τα οποία σκορπίζονται στο
σκληρ δίσκο. Ενδέχεται να µην
µπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικνες
σας σωστά. Μπορείτε να
αντιµετωπίσετε αυτή την κατάσταση
εκτελώντας [ΦΟΡΜΑ HDD] (σελ. 62).
x Photomovie
Μια σειρά φωτογραφιών (µορφή
JPEG) οι οποίες µετατρέπονται και
αποθηκεύονται εκ νέου ως ταινία
(µορφή MPEG), που µπορεί να
αναπαραχθεί σε άλλη συσκευή DVD ή
υπολογιστή. ∆ηµιουργήστε µια
Photomovie για να δείτε φωτογραφίες
σε µια συσκευή DVD η οποία δεν
υποστηρίζει την αναπαραγωγή αρχείων
JPEG. Οι φωτογραφίες που
µετατρέπονται σε Photomovie
αναπαράγονται συνεχώς σαν προβολή
διαφανειών. Η ανάλυση µειώνεται
ελάχιστα.
x Λειτουργία εγγραφής
Ρυθµίζοντας τη λειτουργία εγγραφής
πριν την εγγραφή, µπορείτε να
επιλέξετε την ποιτητα της εικνας.
Υπάρχουν τρεις λειτουργίες: HQ
(υψηλή ποιτητα), SP (κανονική
αναπαραγωγή) και LP (αναπαραγωγή
µακράς διαρκείας). Iσο καλύτερη
είναι η ποιτητα εγγραφής, τσο
µικρτερος είναι ο χρνος εγγραφής.
x Λίστα αναπαραγωγής
Λίστα των αγαπηµένων επιλεγµένων
σας πρωττυπων ταινιών.
Επιτρέπει την απλή επεξεργασία
πρωττυπων εγγεγραµµένων
δεδοµένων πως η αλλαγή της σειράς
αναπαραγωγής.
x Μικρογραφία
Εικνες µειωµένου µεγέθους οι οποίες
σας επιτρέπουν να δείτε πολλές εικνες
ταυτχρονα. Η οθνη VISUAL INDEX
χρησιµοποιεί ένα σύστηµα εµφάνισης
µικρογραφιών.
x Προστασία
Ρύθµιση που αποτρέπει τη διαγραφή
δεδοµένων εικνας.
110
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
Αγαπητέ πελάτη,
qροι
Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε αυτ το προϊν της
Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι απ τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊν
σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε µε το
κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου
εξουσιοδοτηµένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Ζώνης (ΕOZ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευτικά
φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του
δικτύου ASN, για παράδειγµα σε τηλεφωνικούς
καταλγους, στους καταλγους προϊντων µας και
στις ιστοσελίδες µας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή
ταλαιπωρία σας, συνιστούµε να διαβάσετε
προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού ψάξετε για
επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα
γίνονται µνο εάν προσκοµισθεί το πρωττυπο
τιµολγιο ή η απδειξη πώλησης (µε την ένδειξη
της ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του
προϊντος και του ονµατος του εµπρου) µαζί µε
το ελαττωµατικ προϊν εντς της περιδου
εγγύησης. Η Sony και τα µέλη του δικτύου ASN
µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά
την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα
προαναφερµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν
απ αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊν ή το
µοντέλο του προϊντος ή το νοµα του εµπρου. Η
παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του
µοντέλου ή ο σειριακς αριθµς του προϊντος
έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊν της Sony
που αγοράσατε, εφ’ σον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα
φυλλάδια που συνδευαν το προϊν σας, υπ την
προϋπθεση τι αγοράστηκε εντς της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται τι το προϊν είναι
απαλλαγµένο απ κάθε ελάττωµα σχετιζµενο µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ απ την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η
αρµδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την
παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που
αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευτικ
φυλλάδιο στη χώρα που επιδιώκεται η επισκευή
κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και
τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη
µεταφορά του προϊντος σας προς και απ τη
Sony ή µέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
•
•
•
•
Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα
φυσιολογικής φθοράς.
Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά
τη διάρκεια ζωής ενς προϊντος πως µη
επαναφορτιζµενες µπαταρίες, φυσίγγια
εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, κλπ.).
Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λγω
µη τήρησης των οδηγιών χρήσης, λειτουργίας ή
χειρισµού.
Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊν που
προκλήθηκαν απ
❑ Κακή χρήση, που περιλαµβάνει
* χειρισµ που επιφέρει φυσική,
αισθητική ή επιφανειακή ζηµιά ή
αλλαγές στο προϊν ή βλάβη σε οθνες
υγρών κρυστάλλων
* µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις
οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση
του προϊντος
* µη συντήρηση του προϊντος σύµφωνα
µε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της
Sony
* εγκατάσταση ή χρήση του προϊντος µε
τρπο µη σύµφωνο µε τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα πρτυπα
ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα οπου
έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται
το προϊν.
συνεχίζεται ,
Γλωσσάριο, Ευρετήριο
Εάν, εντς της περιδου εγγύησης, αποδειχθεί
ελαττωµατικ το προϊν (κατά την ηµεροµηνία της
αρχικής αγοράς) λγω ακατάλληλων υλικών ή
κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου ASN της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή
θα αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony) χωρίς
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊν
ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατά του, εντς εύλογου
χρνου, βάσει των ρων και συνθηκών που
παρατίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του
δικτύου ASN µπορούν να αντικαταστήσουν
ελαττωµατικά προϊντα ή εξαρτήµατα µε νέα ή
ανακυκλωµένα προϊντα ή εξαρτήµατα. Iλα τα
προϊντα και εξαρτήµατα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/διαγραφή σε
αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή συσκευές
αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα
αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊν σας για
επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
111
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony (συνεχίζεται)
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
Μολύνσεις απ ιούς ή χρήση του
προϊντος µε λογισµικ που δεν παρέχεται
µε το προϊν ή λανθασµένη εγκατάσταση
του λογισµικού.
Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των
συστηµάτων µε τα οποία χρησιµοποιείται
ή στα οποία ενσωµατώνεται το προϊν
εκτς απ άλλα προϊντα της Sony ειδικά
σχεδιασµένα για να χρησιµοποιούνται µε
το εν λγω προϊν.
Χρήση του προϊντος µε εξαρτήµατα,
περιφερειακ εξοπλισµ και άλλα
προϊντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρτυπο δεν
συνιστώνται απ τη Sony.
Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απ
άτοµα που δεν είναι µέλη της Sony ή του
δικτύου ASN.
Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την
προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της
Sony, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
* η αναβάθµιση του προϊντος πέρα απ
τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά
που περιγράφονται στο εγχειρίδιο
χρήσης ή
* οι τροποποιήσεις του προϊντος µε
σκοπ να συµµορφωθεί προς εθνικές ή
τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και
πρτυπα ασφαλείας που ισχύουν σε
χώρες για τις οποίες το προϊν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
Αµέλεια.
Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και
άλλες ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερµτητα, ακατάλληλο
εξαερισµ, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση εισδου,
ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού,
άλλες εξωτερικές δυνάµεις και επιδράσεις.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µνο τα υλικά µέρη
του προϊντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικ (είτε
της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το
οποίο παρέχεται ή πρκειται να ισχύσει µια άδεια
χρήσης τελικού χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις απ την εγγύηση.
112
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των σων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony
δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του
νµου ή άλλη) σον αφορά την ποιτητα, την
απδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την
καταλληλτητα του προϊντος ή του λογισµικού που
παρέχεται ή συνοδεύει το προϊν, για συγκεκριµένο
σκοπ. Εάν η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει
πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της µνο στη µέγιστη
έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως
(στο µέτρο που το επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία)
θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας
εγγύησης.
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα µε την
παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η
αντικατάσταση προϊντων που υπκεινται στους
ρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που
σχετίζεται µε τα προϊντα, το σέρβις, την παρούσα
εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων – των οικονοµικών
και άυλων απωλειών – του τιµήµατος που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊντος – της
απώλειας κερδών, εισοδήµατος, δεδοµένων,
επικαρπίας ή χρήσης του προϊντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεµένων προϊντων – της άµεσης, παρεπµενης
ή επακλουθης απώλειας ή ζηµίας, ακµη και αν
αυτή η απώλεια ή ζηµία αφορά σε:
❑ Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του
προϊντος ή συνδεδεµένων προϊντων
λγω ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµτητας
κατά την περίοδο που αυτ βρίσκεται στη
Sony ή σε µέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιµτητας του
προϊντος, απώλεια χρνου χρήστη ή
διακοπή της εργασίας.
❑ Παροχή ανακριβών πληροφοριών απ το
προϊν ή απ συνδεδεµένα προϊντα.
❑ Ζηµιά ή απώλεια προγραµµάτων
λογισµικού ή αφαιρούµενων µέσων
αποθήκευσης δεδοµένων ή
❑ Μολύνσεις απ ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που
υπκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή
σιωπηρής εγγύησης, και απλυτης ευθύνης (ακµα
και για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του
δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυναττητα
πρκλησης τέτοιων ζηµιών).
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει ή
περιρίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την ευθύνη της µνο στη µέγιστη έκταση
που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. Για
παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την
εξαίρεση ή τον περιορισµ ζηµιών που οφείλονται σε
αµέλεια, σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως
παράπτωµα, σε δλο και παρµοιες πράξεις. Σε
καµία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την
παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊντος, ωστσο
αν η ισχύουσα νοµοθεσία επιτρέπει µνο
περιορισµούς ευθυνών υψηλτερου βαθµού, θα
ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσµενα νµιµα
δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα
που απορρέουν απ την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα
µε τους ρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν
απ την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την
πώληση καταναλωτικών προϊντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα νµιµα δικαιώµατα που
ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν
να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά
σας έναντι των προσώπων απ τα οποία αγοράσατε
το προϊν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων
σας εναπκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Ρ. Φεραίου 44-46 & Λ. Μεσογείων 253-255
154 51 Ν. Ψυχικ
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών
Sony
Version 1.0 - 01.2004
Γλωσσάριο, Ευρετήριο
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
113
Ευρετήριο
Αριθµητικά
1 ΠΑΤΗΜΑ .......................54
12ΕΙΚΟΝ. ..........................66
LP (Long Play)................... 63
Α
M
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
(Sports lesson).................... 52
MPEG2 ..................... 100, 109
6ΕΙΚΟΝ. ............................66
Αισθητήρας τηλεχειρισµού
............................................. 37
N
ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ ................ 62
A
NightShot............................ 34
ΑΚΙΝ. ΕΙΚΟΝΑ ............... 58
NTSC................................... 98
Ακροδέκτης ....................... 81
4:3 .........................................22
Active Interface Shoe ........81
C
CD-ROM ............................13
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)....56, 90
P
PAL ..................................... 98
Photomovie....................... 110
PictBridge ................... 79, 109
PictBridge ΕΚΤΥΠ ........... 61
D
DISP/BATT INFO
..................................19, 20, 37
Dolby Digital ....................109
P.MENU
....... ∆είτε Προσωπικ µενού
R
Αναπαραγωγή ............. 28, 31
Αντιγραφή.......................... 75
ΑΝΤΙΚ ΦΩΤ
(κουµπί luminance)........... 60
Αντίγραφο ασφαλείας........ 5
Αποθήκευση εικνων
....................................... 12, 44
ΑΠΟΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ .......... 67
Dolby Digital 5.1 Creator
......................................35, 109
RESET ................................ 37
Αριθµς καταγεγραµµένων
φωτογραφιών..................... 39
DVD BURN.......................61
S
Αρχεία ακίνητων ειδώλων
........................................... 100
SP ......................................... 63
Αρχεία διαχείρισης εικνων
........................................... 100
E
START/STOP.............. 26, 30
EUROCONNECTOR ......43
STEADYSHOT........... 57, 87
F
SUPER NS
(Super NightShot)........ 56, 90
FADER .........................59, 91
H
HDD ....................................61
HQ .......................................63
T
TV ........................................ 42
U
Αρχεία ταινίας................. 100
Αρχείο............................... 100
Αρχικοποίηση (Επαναφορά)
............................................. 37
Ασύρµατο µικρφωνο ...... 35
Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο
..................∆είτε την εντητα
Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο
ΑΥΤ ΚΛΕΙΣΤΡΟ.............. 54
USB1.1 ................................ 65
I
ΑΥΤ.ΕΚΘΕΣΗ ........... 52, 89
USB2.0 ........................ 65, 109
ImageMixer for HDD
Camcorder ..........................13
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ
(Αυτµατο κλείσιµο) ........ 67
V
Α/Μ ..................................... 60
J
JPEG..........................100, 109
VBR................................... 109
VISUAL INDEX
................................ 28, 31, 109
Β
V-OUT/LCD...................... 67
Βµβος επιβεβαίωσης
λειτουργίας
........Βλέπε ΕΝ∆ΕΙΚ.ΗΧΟΣ
LANGUAGE.....................68
W
Βύσµα DC .......................... 14
LETTER BOX...................65
WIDE SELECT................. 22
L
114
Αναζήτηση εικνων κατά
ηµεροµηνία......................... 32
∆
Επισκπηση........................38
Καλώδιο USB .............. 13, 79
∆Ε∆ΟΜ. ΚΑΜΕΡ. ...........66
Επισκπηση και διαγραφή
..............................................38
Καλώδιο σύνδεσης A/V
............................ 13, 42, 75, 77
ΕΣΤΙΑΣΗ .....................55, 87
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ.........54, 90
Καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύµατος ............................. 14
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ...................53
ΚΑΝΟΝ.............................. 58
Ευρετήριο ηµεροµηνιών ...32
ΚΑΝΟΝ ΕΙΚ ..................... 58
Ευρυγώνιος ........................34
ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ. .............. 63
Κατακερµατισµς............ 110
∆ΥΣ & ΦΕΓΓ .....................52
Εφαρµογή
..... Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
"Οδηγς εφαρµογών
υπολογιστή"
Ε
ΕΦΑΡΜ.ΕΙΚΟΝ.
(Εφαρµογή Εικνας) ........59
Κάλυµµα φακού .......... 18, 30
Εγγραφή........................26, 30
ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ
(Εφέ εικνας) ...............60, 91
∆ευτερεύων ήχος ...............64
∆ιαγραφή ................12, 38, 45
∆ιακπτης NIGHT SHOT
..............................................34
∆ιακπτης POWER ..........14
∆ιαµρφωση ...............62, 109
∆ιαφορά ώρας σε λο τον
κσµο ...................................99
Εγγραφή surround 5,1
καναλιών .............................35
Κάλυµµα βάσης
εξαρτηµάτων ...................... 81
Κάλυµµα υποδοχής........... 14
ΚΕΝΗ HDD ...................... 62
Κουµπιά λειτουργίας βίντεο
.............................................. 39
ΕΙΚΟΝΑ 16:9 .....................22
Έ
Κουµπί BACK LIGHT..... 35
Εικονίδιο
... ∆είτε τις Ενδείξεις οθνης
Έγχρωµο σύστηµα
τηλερασης .........................98
Κουµπί PHOTO .... 27, 30, 41
Εικονοσκπιο .....................19
Ένταση .........................29, 31
Μοχλς ρύθµισης φακού
εικονοσκοπίου.............19
Κουµπί προβολής
διαφανειών ............. 29, 31, 36
Ζ
Κουµπί προηγούµενης/
επµενης ηµεροµηνίας
.................................. 32, 47, 74
Κουµπί EASY.................... 24
Φωτειντητα................65
Ζουµ ....................................34
ΕΙΚ.:ΕΥΡΕΙΑ (Ευρεία
οθνη εικονοσκοπίου).......65
Ζουµ αναπαραγωγής ........36
Κουµπί προηγούµενου/
επµενου....................... 29, 31
ΕΚΘΕΣΗ ......................53, 90
Η
Κουµπί προσωπικού µενού
.............................................. 39
Εκτύπωση ...........................79
Ηχείο....................................37
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ......................66
ΕΝ∆ΕΙΚ.ΗΧΟΣ.................67
Ενδείξεις οθνης ..........39, 40
Ενσωµατωµένο µικρφωνο
4 καναλιών ..........................37
Ή
ήχος surround 5,1 καναλιών
............................................110
Κράτηµα της βιντεοκάµερας
.............................................. 18
ΚΥΛΙΣΗ SETUP .............. 67
Κύριος ήχος........................ 64
ΚΩ∆ ∆Ε∆ΟΜΕΝ
.................................. 21, 40, 65
ΕΞΑΣΘ ΛΕΥΚΟΥ ............59
Ι
ΕΞΑΣΘ ΜΑΥΡΟΥ ...........60
Ιµάντας ώµου .....................36
ΕΞΟ∆.ΕΙΚΟΝΑΣ..............67
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ...................53
ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ
(Ισορροπία λευκού).....53, 90
Επαναφορτιζµενη
µπαταρία ....∆είτε Μπαταρία
Κ
Λειτουργία εγγραφής
...................................... 63, 110
Επέκταση ..................100, 110
ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ..............21, 68
Λειτουργία ειδώλου .......... 36
ΕΠΙΛΟΓΗ USB.................61
Καλώδιο S VIDEO
..................................42, 75, 77
ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ. ...................... 63
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ. ...............64
Λ
ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙ∆ ............... 61
Γλωσσάριο, Ευρετήριο
ΕΛΕΓΧ.ΕΓΓΡ. ...................78
ΗΜΕΡ./ΩΡΑ ................21, 65
Λειτουργία Easy Handycam
........................................ 24, 49
συνεχίζεται ,
115
Ευρετήριο (συνεχίζεται)
Λίστα αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή ............72
Προειδοποιητικά µηνύµατα
............................................. 93
Καρτέλα .......................28
Οδηγς εφαρµογών
υπολογιστή ........................... 3
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ .........71
ΟΘΟΝΗ SRRND ....... 64, 91
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ..............70
Οθνη LCD........................ 19
ΣΒΗΣΙΜ ......................71
Οθνη αφής........................ 20
Λίστα αναπαραγωγής
......................................70, 110
Οπισθοφωτισµς της οθνης
LCD..................................... 19
Λογισµικ........Ανατρέξτε σε
"Οδηγς εφαρµογών
υπολογιστή"
Π
ΠΡΟΣΤ ............................... 73
Λγος ψεως ......................22
ΠOΡΤΡΕΤΟ (Soft portrait)
.............................................. 52
Προστασία ................. 73, 110
ΛΥΧΝ ΕΓΓΡΑΦ................67
ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ ................... 60
Λυχνία ACCESS................30
∆ιαγραφή .................... 69
ΠΑΡΑΜΟΝΗ.................... 66
Λυχνία CHG (φρτισης)
..............................................14
Επαναφορά ................ 69
Παρεχµενα εξαρτήµατα
.............................................. 13
Προσθήκη ................... 68
Λυχνία εγγραφής .........37, 67
Παροχή ρεύµατος.............. 98
Τακτοποίηση σειράς
εµφάνισης.................... 69
ΠΑΣΤΕΛ ............................ 61
Πυροτεχνήµατα................. 52
Μ
Προειδοποιητικές ενδείξεις
............................................. 93
Προετοιµασία
Βιντεοκάµερα ............. 13
Υπολογιστής
.................. Ανατρέξτε σε
"Οδηγς εφαρµογών
υπολογιστή"
Προσωπικ µενού ....... 48, 68
ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ............... 55
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ...................58
Μετασχηµατιστής 21 ακίδων
..............................................43
Περιοχή µε µεγάλο υψµετρο
...................∆είτε την εντητα
Αποθήκευση εικνων
Ρ
Μετασχηµατιστής
εναλλασσµενου ρεύµατος
........................................13, 14
ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΕΙΚ
(πίσω φως εικονοσκοπίου)
.............................................. 65
ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ............. 21
Μετρητής ............................39
ΠΛΑΖ&ΣΚΙ....................... 52
ΡΥΘΜ. LCD/VF ............... 64
Μικρογραφία..............66, 110
ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΧΥΤ. .......... 65
ΡΥΘ.ΚΑΜΕΡΑΣ .............. 52
ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ..........104
ΠΛΗΡΟΦ.HDD................ 62
Ρύθµιση............................... 48
Μικρφωνο 4 καναλιών....35
Πλήρης φρτιση ................ 15
ΑΚΙΝ. ΕΙΚΟΝΑ........ 58
Μονωτικ φύλλο................41
Πνευµατικά δικαιώµατα .... 4
ΕΦΑΡΜ.ΕΙΚΟΝ. ..... 59
Μορφή εγγραφής.............106
ΠΟΙΟΤ ΕΙΚ ....................... 58
ΚΑΝΟΝ.ΡΥΘΜ. ...... 63
Μοχλς απελευθέρωσης
BATT (µπαταρίας) ...........15
ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ............... 64
Ποµπς................................ 41
Προσωπικ µενού
................................ 48, 68
Μοχλς ζουµ ......................34
Πρίζα τοίχου ...................... 14
ΡΥΘΜΙΣΗ HDD ....... 62
Μπαταρία
ΠΡΟΒΟΛ LCD ................. 67
ΡΥΘ.ΚΑΜΕΡΑΣ....... 52
Στοιχεία ρύθµισης ...... 50
Μπαταρία ....................14
ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ NS
(Φωτισµς NightShot) ...... 56
Υπολειπµενος χρνος
µπαταρίας....................37
Προβολή αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου................................ 93
Μπαταρία "InfoLITHIUM"
............................................101
Προβολή διαφανειών........ 36
ΜΠΡΑΚΕΤΙΝΚ.................58
Προεγκατεστηµένη
επαναφορτιζµενη
µπαταρία........................... 105
BATTERY INFO.......37
ΜΩΣΑΪΚΟ .........................61
116
Ο
Προδιαγραφές ................. 106
ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ............. 68
ΡΥΘΜΙΣΗ HDD .............. 62
ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΛΑΣ ............ 55
Χρήση των στοιχείων
Ρύθµισης...................... 48
ΩΡΑ/LANGU. .......... 68
Ρύθµιση έκθεσης για πίσω
φωτισµ .............................. 35
Σ
Υ
Ψ
ΣΕΠΙΑ.................................60
ΥΠΕΡKAΛYΨH...............60
ΣΚOΥΠΑ............................60
υποδοχή A/V ....42, 75, 77, 81
ΨΗΦΙΑΚA ΕΦΕ
(Ψηφιακά εφέ)............. 60, 91
Σκληρς δίσκος ..................10
Υποδοχή DC IN...........14, 81
ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ .......... 57
Σταγνες υγρασίας ..........104
Υποδοχή REMOTE..........81
Σταθεροποίηση της έκθεσης
........................................ ∆είτε
ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ
Υποδοχή S VIDEO
..................................42, 75, 77
Στρογγυλή µπαταρία λιθίου
............................................106
Υπολειπµενος χρνος
µπαταρίας ...........................37
ΣΥΜΠΙΕΣΗ (Συµπίεση)
..............................................65
ΣΥΝ∆ΕΣ ΖΟΥΜ ...............66
Υπολογιστής
.........Ανατρέξτε σε "Οδηγς
εφαρµογών υπολογιστή"
ΣΥΝΕΧ.ΕΓΓ.......................58
ΥΨ. ΠΟΙΟΤ. .....................58
Υποδοχή USB ..............79, 81
Ω
ΩΡΑ/LANGU. (Γλώσσα)
.............................................. 68
ΚΑΝΟΝ .......................58
ΜΠΡΑΚΕΤΙΝΚ..........58
Φ
Συντήρηση.........................103
Φλας ....................................34
Σύνδεση
ΦΟΡΜΑ HDD...................62
TV .................................42
Φρτιση της µπαταρίας ....14
Εκτυπωτής...................79
ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD .............64
Συσκευή βίντεο/DVD
.................................75, 77
ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD .......64, 91
Υπολογιστής
...................Ανατρέξτε σε
"Οδηγς εφαρµογών
υπολογιστή"
ΦΩΤΙΣΜ ΣΠΟΤ ................52
ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ ...............55
Φωτογραφία
Εγγραφή ................27, 30
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ ...........58
Τ
ΠΟΙΟΤ ΕΙΚ................58
Εγγραφή.................26, 30
ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.
(Λειτουργία εγγραφής)
.......................................63
ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ
(Ευέλικτος φωτοµετρητής
σηµείου) ........................53, 90
Χ
ΤΑΧΥΤ. USB .....................65
ΧΑΜΗΛΟ ..........................64
Τηλεφακς ..........................34
Χρήση στο εξωτερικ........98
Τηλεχειριστήριο..................41
ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΚΟ ....56, 57, 90
ΤΟΠΙΟ ................................52
Χρνος αναπαραγωγής ....16
Τρίποδο ...............................36
Χρνος εγγραφής ..............16
ΤΥΠΟΣ TV.........................43
Χρνος φρτισης ...............15
Γλωσσάριο, Ευρετήριο
Ταινία
ΧΡΩΜΑ LCD ....................64
117
Download PDF

advertising