Sony | DCR-SR220E | Sony DCR-SR220E Οδηγίες χρήσης

3-287-846-42(1)
Απολαύστε την κάμερά
σας
9
Ξεκινώντας
13
Ψηφιακή Βιντεοκάμερα
Εγχειρίδιο του
Handycam
DCR-SR210E/SR220E

2008 Sony Corporation
Εγγραφή/
23
Αναπαραγωγή
Επεξεργασία
40
Χρήση μέσων εγγραφής
54
Προσαρμογή της
κάμερας
58
Επίλυση προβλημάτων
82
Επιπρόσθετες
πληροφορίες
95
Γρήγορη αναφορά
105
Πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα, διαβάστε το παρόν
έγγραφο
Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα,
μελετήστε προσεκτικά το παρόν Εγχειρίδιο
και φυλάξτε το σε περίπτωση που χρειαστεί
να ανατρέξετε σε αυτό στο μέλλον.
"Memory Stick"
(Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την
κάμερα.)
Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση
Στο "Εγχειρίδιο του Handycam" (το παρόν
Εγχειρίδιο)
Στο παρόν εγχειρίδιο επεξηγούνται οι
λειτουργίες και ο χειρισμός της κάμεράς
σας. Ανατρέξτε επίσης στο "Οδηγός
Χρήσης" (ξεχωριστό εγχειρίδιο).
Χειρισμός στον υπολογιστή των εικόνων που
είναι εγεγγραμμένες στην κάμερά σας
Ανατρέξτε στο "PMB Guide" που βρίσκεται
στο παρεχόμενο CD-ROM.
Τύποι "Memory Stick" που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με την κάμερά σας
Για
την εγγραφή ταινιών, συνιστάται να
χρησιμοποιήσετε "Memory Stick PRO Duo"
χωρητικότητας 512 MB ή περισσότερο, με την
ένδειξη:

("Memory Stick
PRO Duo")*

("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε έχουν την
ένδειξη Mark2, είτε όχι.
Ανατρέξτε στη σελίδα 60 για το διαθέσιμο
χρόνο εγγραφής ενός "Memory Stick PRO
Duo".
"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick
PRO-HG Duo"
(Το μέγεθος αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με την κάμερα.)
Σε
αυτό το εγχειρίδιο, το "Memory Stick PRO
Duo" και το "Memory Stick PRO-HG Duo"
αναφέρονται και τα δύο ως "Memory Stick PRO
Duo".
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο
τύπο κάρτας μνήμης εκτός από αυτούς που
αναφέρονται παραπάνω.
Το "Memory Stick PRO Duo" μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με εξοπλισμό συμβατό με
"Memory Stick PRO".
Μην επικολλήσετε ετικέτες ή κάτι παρόμοιο
σε ένα "Memory Stick PRO Duo" ή ένα
προσαρμοστικό Memory Stick Duo.
Τοποθετήστε το "Memory Stick PRO Duo" στο
προσαρμοστικό του Memory Stick Duo κατά
τη χρήση ενός "Memory Stick PRO Duo" με
συμβατό εξοπλισμό "Memory Stick".
Σχετικά με τη χρήση της κάμερας
Μην
κρατάτε την κάμερα από τα παρακάτω
μέρη και τα καλύμματα υποδοχών.
Οθόνη LCD
Η
Μπαταρία
κάμερα δεν είναι αδιαπέραστη από τη
σκόνη, τις σταγόνες ή το νερό. Ανατρέξτε στην
ενότητα "Σχετικά με το χειρισμό της κάμερας"
(σελ. 100).
Μην κάνετε καμία από τις παρακάτω ενέργειες
όταν είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει η λυχνία
(Ταινία)/ (Ακίνητη εικόνα)
λειτουργίας
(σελ. 18) ή η λυχνία ACCESS (σελ. 26). γιατί
ενδέχεται να καταστραφεί το μέσο εγγραφής,
να χαθούν οι εγγεγραμμένες εικόνες ή να
προκληθούν άλλες δυσλειτουργίες.
 Αφαίρεση του "Memory Stick PRO Duo".
 Αφαίρεση
της μπαταρίας ή του
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
από την κάμερα.
 Πρόκληση μηχανικών κραδασμών ή
δονήσεων στην κάμερα.
Όταν συνδέετε την κάμερα σε κάποια
άλλη συσκευή με καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι
τοποθετείτε το βύσμα σύνδεσης σωστά. Μην
εισάγετε το βύσμα στον ακροδέκτη ασκώντας
δύναμη, καθώς ο ακροδέκτης μπορεί να υποστεί
ζημιά ή να προκληθεί δυσλειτουργία στην
κάμερα.
Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος από το Handycam
Station κρατώντας ταυτόχρονα το Handycam
Station και το βύσμα DC.
Φροντίστε να γυρίσετε το διακόπτη POWER
στη θέση OFF (CHG), όταν τοποθετείτε την
κάμερα στο Handycam Station ή όταν την
αφαιρείτε από αυτό.
Συνδέστε τα καλώδια στους συνδέσμους του
Handycam Station όταν χρησιμοποιείτε την
κάμερα με το Handycam Station. Μην συνδέετε
το καλώδιο στο Handycam Station και στην
κάμερα ταυτόχρονα.
Πληροφορίες για τα στοιχεία μενού, τον
πίνακα LCD και το φακό
Τα
στοιχεία μενού που εμφανίζονται σκιασμένα
δεν είναι διαθέσιμα στις τρέχουσες συνθήκες
εγγραφής ή αναπαραγωγής.
Η οθόνη LCD είναι κατασκευασμένη με
τεχνολογία υψηλής ακριβείας έτσι ώστε,
ποσοστό άνω του 99,99% των pixel να
είναι λειτουργικά. Ωστόσο, ενδέχεται να
εμφανιστούν μικροσκοπικές μαύρες κουκκίδες
ή/και φωτεινές κουκκίδες (λευκού, κόκκινου,
μπλε ή πράσινου χρώματος) κατά τρόπο
συνεχή στην οθόνη LCD. Οι κουκκίδες
αυτές είναι φυσιολογικές, οφείλονται στη
διαδικασία κατασκευής και δεν επηρεάζουν με
οποιονδήποτε τρόπο την εγγραφή.
Μαύρη κουκκίδα
Κουκκίδα λευκού,
κόκκινου, μπλε ή
πράσινου χρώματος
Η
απευθείας έκθεση της οθόνης LCD ή
του φακού στο φως του ήλιου για μεγάλα
χρονικά διαστήματα ενδέχεται να προκαλέσει
δυσλειτουργίες.
Μην στρέφετε το φακό προς τον ήλιο. Αυτό
ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία της
κάμερας. Πραγματοποιήστε λήψεις του ήλιου
μόνο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπως το
σούρουπο.
Σχετικά με την εγγραφή
Πριν
ξεκινήσετε την εγγραφή, ελέγξτε τη
λειτουργία εγγραφής για να βεβαιωθείτε ότι
επιτυγχάνεται εγγραφή εικόνας και ήχου χωρίς
προβλήματα.
Δεν παρέχεται αποζημίωση για το περιεχόμενο
εγγραφών, ακόμη και εάν η εγγραφή ή
η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή λόγω
δυσλειτουργίας της κάμερας, του μέσου
εγγραφής, κλπ.
Τα συστήματα έγχρωμης τηλεόρασης
διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για
να αναπαράγετε τις εγγραφές σε τηλεόραση, η
τηλεόραση θα πρέπει να διαθέτει σύστημα PAL.
Τα πνευματικά δικαιώματα τηλεοπτικών
προγραμμάτων, ταινιών, βιντεοκασετών
και άλλου υλικού ενδέχεται να είναι νομικά
κατοχυρωμένα. Η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή
τέτοιου υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με
τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Σχετικά με την αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας
Οι ενδείξεις οθόνης που εμφανίζονται σε
κάθε τοπική γλώσσα χρησιμοποιούνται
για την επεξήγηση των διαδικασιών
λειτουργίας. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε τη
γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης πριν
χρησιμοποιήσετε την κάμερα (σελ. 19).
Πληροφορίες για το παρόν Εγχειρίδιο
Οι
εικόνες και οι ενδείξεις οθόνης LCD που
εμφανίζονται στο παρόν Εγχειρίδιο λήφθηκαν
με χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και
ενδέχεται να φαίνονται διαφορετικές από αυτό
που πραγματικά βλέπετε.
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές των μέσων
εγγραφής και άλλων εξαρτημάτων υπόκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Σε αυτό το Εγχειρίδιο, ο σκληρός δίσκος της
κάμεράς σας και το "Memory Stick PRO Duo"
καλούνται "μέσα εγγραφής".
Σχετικά με τους φακούς Carl Zeiss
Η κάμερά σας διαθέτει φακό Carl Zeiss,
που αναπτύχθηκε με συνεργασία της
Γερμανικής εταιρίας Carl Zeiss στη
Γερμανία και της Sony Corporation
και παράγει εικόνες υψηλής ποιότητας.
Χρησιμοποιεί το σύστημα μέτρησης MTF
για κάμερες και προσφέρει την υψηλή
ποιότητα των φακών Carl Zeiss.
Επίσης, ο φακός της κάμεράς σας
φέρει επίστρωση T για την απόκρυψη
ανεπιθύμητων ανακλάσεων, αλλά και την
πιστή αναπαραγωγή των χρωμάτων.
MTF = Modulation Transfer Function. Η
αριθμητική τιμή υποδεικνύει την ποσότητα
φωτός που δέχεται ο φακός από το θέμα.
Σημειώσεις για τη χρήση της Μονάδας σκληρού δίσκου
Handycam
Αποθηκεύστε όλα τα εγγεγραμμένα
δεδομένα εικόνων
Σημείωση σχετικά με τις θερμοκρασίες
λειτουργίας
Για
Εάν
την αποτροπή της απώλειας των δεδομένων
εικόνων σας, αποθηκεύετε περιοδικά όλες τις
εγγεγραμμένες εικόνες σας σε εξωτερικό μέσο.
Συνιστάται η αποθήκευση των δεδομένων
εικόνων σε ένα δίσκο, όπως ένα DVD-R μέσω
του υπολογιστή σας (σελ. 39). Επίσης, μπορείτε
να αποθηκεύσετε τα δεδομένα εικόνων σας
χρησιμοποιώντας ένα VCR ή μια συσκευή
εγγραφής DVD/HDD (σελ. 49).
Μην προκαλείτε κραδασμούς ή δονήσεις
στην κάμερα
Ο
σκληρός δίσκος της κάμερας μπορεί να μην
αναγνωρίζεται ή μπορεί να μην είναι εφικτή η
εγγραφή ή η αναπαραγωγή.
Ιδιαίτερα κατά την εγγραφή/αναπαραγωγή,
φροντίστε να μην ασκούνται κραδασμοί. Μετά
την εγγραφή, φροντίστε να μην ασκούνται
κραδασμοί ή δονήσεις στην κάμερα, όταν η
λυχνία ACCESS είναι αναμμένη.
Όταν χρησιμοποιείτε τον ιμάντα ώμου (δεν
παρέχεται), φροντίστε ώστε η κάμερα να μην
κτυπήσει σε άλλο αντικείμενο.
Μην χρησιμοποιείτε την κάμερα σε περιοχές με
έντονο θόρυβο. Ο σκληρός δίσκος της κάμερας
μπορεί να μην αναγνωρίζεται ή μπορεί να μην
είναι εφικτή η εγγραφή ή αναπαραγωγή.
Σχετικά με τον αισθητήρα πτώσεων
Για
την προστασία του εσωτερικού σκληρού
δίσκου από κραδασμούς σε περίπτωση πτώσης,
η κάμερα διαθέτει μια λειτουργία αισθητήρα
πτώσεων (σελ. 73). Σε περίπτωση πτώσης, ή σε
συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, μπορεί επίσης
να εγγραφεί ο θόρυβος που δημιουργείται όταν
ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή από την
κάμερα. Εάν ο αισθητήρας πτώσεων εντοπίζει
μια πτώση επανειλημμένως, τότε η εγγραφή/
αναπαραγωγή μπορεί να διακοπεί.
Σημειώσεις σχετικά με τη μπαταρία/το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
Φροντίστε
να αφαιρείτε τη μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος,
αφού κλείσετε πρώτα το διακόπτη POWER.
η θερμοκρασία της κάμερας αυξηθεί ή
μειωθεί σημαντικά, ενδέχεται να μην έχετε
δυνατότητα εγγραφής ή αναπαραγωγής
στην κάμερα, λόγω των χαρακτηριστικών
προστασίας της κάμερας, τα οποία
ενεργοποιούνται σε τέτοιες συνθήκες. Στην
περίπτωση αυτή, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην
οθόνη LCD (σελ. 91).
Όταν η κάμερα συνδέεται σε υπολογιστή
Μην
επιχειρείτε τη διαμόρφωση του σκληρού
δίσκου της κάμερας μέσω υπολογιστή. Εάν
το κάνετε αυτό, η κάμερά σας μπορεί να μην
λειτουργεί σωστά.
Σημείωση σχετικά με τη χρήση της κάμερας
σε μεγάλο υψόμετρο
Μην
θέτετε σε λειτουργία την κάμερα σε
περιοχές χαμηλής πίεσης, όπου το υψόμετρο
είναι μεγαλύτερο από 3.000 μέτρα. Αυτό μπορεί
να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα σκληρού
δίσκου της κάμεράς σας.
Σημείωση σχετικά την απόρριψη/μεταφορά
Εάν
εκτελείτε [ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 55) για
να διαμορφώσετε το σκληρό δίσκο της κάμερας,
τα δεδομένα ενδέχεται να μη διαγραφούν
πλήρως από το σκληρό δίσκο. Όταν μεταφέρετε
την κάμερα, συστήνεται να εκτελέσετε τη
λειτουργία [ ΑΔΕΙΟ] (σελ. 56) για αποτροπή
ανάκτησης των δεδομένων σας.
Εκτός από τα παραπάνω, κατά την απόρριψη
της κάμερας, συνιστάται να καταστρέψετε το
πραγματικό σώμα της κάμερας.
Εάν δεν είναι δυνατή η εγγραφή/
αναπαραγωγή εικόνων, εκτελέστε τη
λειτουργία [ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ]
Εάν
επαναλαμβάνετε τις διαδικασίες
εγγραφής/διαγραφής εικόνων για μεγάλο
διάστημα, θα προκληθεί κατακερματισμός των
δεδομένων στο μέσο εγγραφής. Δεν μπορείτε
να αποθηκεύσετε ή να εγγράψετε εικόνες. Σε
μια τέτοια περίπτωση, αποθηκεύστε πρώτα
τις εικόνες σας σε κάποιον τύπο εξωτερικού
μέσου αποθήκευσης (σελ. 39) και στη συνέχεια
πραγματοποιήστε [ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ]
(σελ. 55).
Κατακερματισμός  Γλωσσάρι (σελ. 114)
Περιεχόμενα
Πριν χρησιμοποιήσετε την κάμερα,
διαβάστε το παρόν έγγραφο..................2
Σημειώσεις για τη χρήση της Μονάδας
σκληρού δίσκου Handycam...................5
Παραδείγματα θεμάτων και λύσεις.........8
Απολαύστε την κάμερά σας
Ροή λειτουργιών............................................9
" HOME" και " OPTION" Αξιοποίηση δύο ειδών μενού.............. 10
Ξεκινώντας
Βήμα 1: Έλεγχος παρεχόμενων
στοιχείων..................................................... 13
Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας........... 14
Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση της
ημερομηνίας και ώρας........................... 18
Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας................. 19
Βήμα 4: Προσαρμογές ρυθμίσεων πριν
την εγγραφή.............................................. 20
Βήμα 5: Επιλογή του μέσου εγγραφής
........................................................................ 21
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Εύκολη εγγραφή και αναπαραγωγή
(Λειτουργία Easy Handycam)............... 23
Εγγραφή........................................................ 26
Ζουμ........................................................................... 28
Εγγραφή ήχου με περισσότερη
παρουσία (ηχογράφηση surround 5,1
καναλιών)............................................................ 28
Γρήγορη λήψη (QUICK ON).......................... 29
Εγγραφή ακίνητων εικόνων υψηλής
ποιότητας κατά τη διάρκεια εγγραφής
ταινίας (Dual Rec)............................................ 29
Εγγραφή σε σκοτεινά μέρη (NightShot)
................................................................................... 29
Προσαρμογή της έκθεσης για θέματα με
οπισθοφωτισμό............................................... 30
Εγγραφή σε λειτουργία ειδώλου.............. 30
Εγγραφή γρήγορης δράσης σε αργή
κίνηση (ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.)................................. 30
Αναπαραγωγή............................................. 32
Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής ανά
ακριβές στιγμιότυπο (Λίστα εξέλιξης
ταινίας).................................................................. 34
Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής ανά
πρόσωπο (Λίστα προσώπων)................. 34
Αναζήτηση των επιθυμητών εικόνων ανά
ημερομηνία (Ευρετήριο ημερομηνιών)
................................................................................... 35
Χρήση του ζουμ PB........................................... 36
Αναπαραγωγή σειράς ακίνητων εικόνων
(Παρουσίαση διαφανειών)........................ 36
Αναπαραγωγή εικόνας σε τηλεόραση
........................................................................ 37
Αποθήκευση εικόνων............................... 39
Επεξεργασία
(Κατηγορία ΛΟΙΠΑ)............................. 40
Διαγραφή εικόνων..................................... 40
Λήψη ακίνητης εικόνας από ταινία ..... 43
Αντιγραφή εικόνων σε ένα "Memory
Stick PRO Duo" με τον υπολογιστή σας
........................................................................ 44
Διαχωρισμός ταινίας................................. 46
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής..... 47
Αντιγραφή σε άλλες συσκευές.............. 49
Εκτύπωση εγγεγραμμένων ακίνητων
εικόνων (εκτυπωτής συμβατός με
PictBridge).................................................. 52
Χρήση μέσων εγγραφής
Κατηγορία
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)
........................................................................ 54
Έλεγχος των πληροφοριών του μέσου
........................................................................ 54
Διαγραφή όλων των εικόνων
(Διαμόρφωση)........................................... 55
Αποτροπή ανάκτησης των δεδομένων
του σκληρού δίσκου της κάμερας..... 56
Αποκατάσταση του αρχείου βάσης
δεδομένων εικόνων................................ 57
Προσαρμογή της κάμερας
Τι μπορείτε να κάνετε με την κατηγορία
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) του HOME MENU
........................................................................ 58
Χρήση του HOME MENU............................... 58
Λίστα των στοιχείων της κατηγορίας
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ).............................................. 59
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ.................................. 60
(Στοιχεία για την εγγραφή ταινιών)
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ........................................... 65
(Στοιχεία για την εγγραφή ακίνητων
εικόνων)
ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ.......................................... 67
(Στοιχεία για την προσαρμογή της
προβολής)
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ..................................... 69
(Στοιχεία για τη ρύθμιση του ήχου και
της οθόνης)
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ........................................... 70
(Στοιχεία για τη σύνδεση άλλων
συσκευών)
ΡΥΘ.ΩΡ./
ΓΛΩΣ........................................ 71
(Στοιχεία για τη ρύθμιση της ώρας και
της γλώσσας)
Ενεργοποίηση λειτουργιών
χρησιμοποιώντας την επιλογή
OPTION MENU..................................... 74
Χρήση του OPTION MENU........................... 74
Στοιχεία εγγραφής στο OPTION MENU
................................................................................... 75
Στοιχεία προβολής στο OPTION MENU
................................................................................... 75
Λειτουργίες που ρυθμίζονται στο
OPTION MENU..................................... 76
Επίλυση προβλημάτων
Επίλυση προβλημάτων............................ 82
Ενδείξεις και μηνύματα
προειδοποίησης....................................... 91
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Χρήση της βιντεοκάμερας στο
εξωτερικό................................................... 95
Αρχεία/δομή φακέλων στον σκληρό
δίσκο της κάμερας και στο "Memory
Stick PRO Duo".......................................... 97
Συντήρηση και προφυλάξεις................. 98
Γρήγορη αναφορά
Αναγνώριση τμημάτων και
χειριστηρίων............................................105
Ενδείξεις που εμφανίζονται κατά
τη διάρκεια της εγγραφής/
αναπαραγωγής.......................................111
Γλωσσάρι.....................................................114
Ευρετήριο....................................................115
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.................................. 72
(Άλλα στοιχεία ρύθμισης)
Παραδείγματα θεμάτων και λύσεις
Έλεγχος των
κινήσεών σας στο
γκολφ
ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ................................................30
Λήψη ακίνητων
εικόνων κατά τη
διάρκεια εγγραφής
ταινίας
Dual Rec........................................................29
Λουλούδια σε
κοντινή λήψη
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ...................................................78
ΕΣΤΙΑΣΗ........................................................76
TELE MACRO.................................................77
Εστίαση στο σκύλο
στην αριστερή
πλευρά της οθόνης
ΕΣΤΙΑΣΗ........................................................76
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ..............................................76
Καλή λήψη μιας
πλαγιάς σκι ή μιας
παραλίας
Οπισθοφωτισμός...........................................30
ΠΑΡΑΛΙΑ.......................................................78
ΧΙΟΝΙ............................................................78
Ένα παιδί στη
σκηνή κάτω από το
φως προβολέα
ΦΩΤΙΣΜ.ΣΠΟΤ...............................................78
Πυροτεχνήματα
σε όλο τους το
μεγαλείο
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ....................................................78
ΕΣΤΙΑΣΗ........................................................76
Ένα παιδί που
κοιμάται σε αμυδρό
φως
NightShot.....................................................29
COLOR SLOW SHTR........................................79
Απολαύστε την κάμερά σας
Ροή λειτουργιών
Μπορείτε να επιλέξετε ξεχωριστό μέσο εγγραφής (σκληρός δίσκος ή "Memory Stick PRO Duo")
για την εγγραφή ταινιών και την εγγραφή ακίνητων εικόνων (σελ. 21).
Το μέσο εγγραφής που ορίζετε αφορά τις λειτουργίες εγγραφής/αναπαραγωγής/επεξεργασίας.
Προετοιμασία (σελ. 13).
Απολαύστε την κάμερά σας
 Επιλογή του μέσου εγγραφής (σελ. 21)
Λήψη με την κάμερά σας (σελ. 26).
Αναπαραγωγή των εικόνων.
 Προβολή στην οθόνη LCD της κάμεράς σας (σελ. 32)
 Προβολή στην τηλεόραση που συνδέεται στην κάμερά
σας (σελ. 37)
Αποθήκευση των εγγεγραμμένων εικόνων.
 Αντιγραφή εικόνων από το σκληρό δίσκο σε ένα
"Memory Stick PRO Duo" (σελ. 44)
 Αποθήκευση εικόνων σε DVD με τη χρήση υπολογιστή
(σελ. 39)
 Εισαγωγή εικόνων σε υπολογιστή (σελ. 39)
 Αντιγραφή σε άλλες συσκευές (σελ. 49)
Διαγραφή εικόνων.
Εάν το μέσο εγγραφής της κάμεράς είναι πλήρες, δεν θα
μπορείτε να εγγράψετε νέες εικόνες. Διαγράψτε τα δεδομένα
εικόνας που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή ή το δίσκο σας.
Εάν διαγράψετε τις εικόνες, μπορείτε να εγγράψετε ξανά νέες
εικόνες στον ελεύθερο χώρο των μέσων εγγραφής.
 Διαγραφή των επιλεγμένων εικόνων (σελ. 40)
 Διαγραφή όλων των εικόνων ([ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ],
σελ. 55)
" HOME" και " OPTION"
- Αξιοποίηση δύο ειδών μενού
"
HOME MENU" - το σημείο έναρξης για τις λειτουργίες της κάμεράς σας
(HELP)
Εμφανίζει μια περιγραφή του στοιχείου (σελ. 11)
Κατηγορία
Κατηγορίες και στοιχεία του HOME MENU
Κατηγορία
(ΛΗΨΗ)
Στοιχείο
ΤΑΙΝΙΑ*
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ*
ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.
Κατηγορία
Σελίδα
VISUAL INDEX*
INDEX*
INDEX*
ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡ.
32
34
34
47
(ΛΟΙΠΑ)
Στοιχείο
ΔΙΑΓΡΑΦΗ*
ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡ.
ΜΟΝΤΑΖ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤΟΓΡ
ΕΠΕΞ
ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΣΥΝΔΕΣΗ USB
10
23
23
30
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ)
Στοιχείο
Κατηγορία
Κατηγορία
Σελίδα
Σελίδα
40
43
44
45
46
47
52
97
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)
Στοιχείο
ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ*
ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.*
ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ
ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ*
ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.
Σελίδα
21
21
54
55
57
Κατηγορία
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
Για να προσαρμόσετε την κάμερά σας
(σελ. 58)*.
Για τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην
κατηγορία
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ), ανατρέξτε
στη σελίδα 59.
* Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτά τα
στοιχεία κατά τη λειτουργία Easy Handycam
(σελ. 23).
4 Πιέστε το στοιχείο που θέλετε.
Χρήση του HOME MENU
Παράδειγμα: [ΕΠΕΞ]
1 Ενώ πατάτε το πράσινο κουμπί,
5 Ακολουθήστε τον οδηγό που
εμφανίζεται στην οθόνη για την
περαιτέρω λειτουργία.
Απολαύστε την κάμερά σας
γυρίστε το διακόπτη POWER προς
την κατεύθυνση του βέλους για να
ενεργοποιήσετε την κάμερα.
Για την απόκρυψη της οθόνης HOME MENU
Πιέστε το
2 Πατήστε
(HOME)  (ή ).
(HOME) 
.
Όταν θέλετε να μάθετε κάτι για τη
λειτουργία κάθε στοιχείου στο HOME
MENU - HELP
1 Πιέστε
(HOME).
Εμφανίζεται το HOME MENU.
(HOME) 
3 Πιέστε την κατηγορία που θέλετε.
Παράδειγμα: κατηγορία
(ΛΟΙΠΑ)
2 Πιέστε
(HELP).
Το κάτω μέρος του κουμπιού
(HELP) γίνεται πορτοκαλί.
11
3 Πιέστε το στοιχείο για το οποίο
θέλετε να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες.
Όταν πιέζετε ένα στοιχείο, η εξήγησή
του εμφανίζεται στην οθόνη.
Για να εφαρμόσετε την επιλογή, πιέστε
[ΝΑΙ], διαφορετικά πιέστε [ΟΧΙ].
Για να απενεργοποιήσετε τη HELP
Πιέστε πάλι τη
(HELP) στο βήμα 2.
Χρήση του OPTION MENU
Με ένα πάτημα στην οθόνη, κατά τη λήψη
ή την αναπαραγωγή, εμφανίζονται οι
λειτουργίες που είναι διαθέσιμες εκείνη τη
στιγμή. Είναι εύκολο να πραγματοποιήσετε
διάφορες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στη
σελίδα 74 για να βρείτε περισσότερες
λεπτομέρειες.
(OPTION)
12
Ξεκινώντας
Βήμα 1: Έλεγχος παρεχόμενων στοιχείων
Βεβαιωθείτε ότι μαζί με την κάμερα
παρέχονται και τα ακόλουθα στοιχεία.
Ο αριθμός στις παρενθέσεις υποδεικνύει
τον αριθμό του παρεχόμενου στοιχείου.
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
NP-FH60 (1) (σελ. 14, 99)
Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου
ρεύματος (1) (σελ. 14)
Μόνο για μοντέλα που φέρουν το σήμα
τυπωμένο στην κάτω επιφάνειά τους.
Καλώδιο τροφοδοσίας (1) (σελ. 14)
Ξεκινώντας
Μετασχηματιστής 21 ακίδων (1) (σελ. 38)
CD-ROM "Handycam Application Software"
(1)
 Picture
Motion Browser (Λογισμικό)
Guide
 Εγχειρίδιο του Handycam (Το παρόν
εγχειρίδιο)
 PMB
Handycam Station (1) (σελ. 14)
"Οδηγός Χρήσης" (1)
Καλώδιο σύνδεσης A/V (1) (σελ. 37, 49)
Καλώδιο USB (1) (σελ. 52)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο (1) (σελ. 109)
Έχει ήδη τοποθετηθεί μια μπαταρία λιθίου τύπου
κουμπιού.
13
Βήμα 2: Φόρτιση της μπαταρίας
Λυχνία /CHG
(φόρτιση)
Μπαταρία
Υποδοχή DC IN
Διακόπτης POWER
Βύσμα DC
Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος
Προς την πρίζα
τοίχου
Καλώδιο τροφοδοσίας
Μπορείτε να φορτίσετε τη μπαταρία
"InfoLITHIUM" (σειρά H) (σελ. 99) αφού
την τοποθετήσετε στην κάμερά σας.
 Σημειώσεις
Η
κάμερα λειτουργεί μόνο με μπαταρία
"InfoLITHIUM" (σειρά H).
1 Συνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος στην
υποδοχή DC IN του Handycam
Station.
Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη  του
βύσματος DC είναι στραμμένη προς τα
επάνω.
2 Συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας του μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος στην
πρίζα του τοίχου.
3 Γυρίστε το διακόπτη POWER προς
14
την κατεύθυνση του βέλους, στη
θέση OFF (CHG) (προεπιλεγμένη
ρύθμιση).
4 Τοποθετήστε τη μπαταρία σύροντάς
την προς την κατεύθυνση του
βέλους μέχρι να ασφαλίσει στη
θέση της.
5 Τοποθετήστε την κάμερα σταθερά
στο Handycam Station.
Η λυχνία /CHG (φόρτιση) ανάβει και
ξεκινά η φόρτιση.
Η λυχνία /CHG (φόρτισης) σβήνει
όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
Όταν
τοποθετείτε την κάμερα στο
Handycam Station, κλείστε το κάλυμμα της
υποδοχής DC IN.
 Σημειώσεις
Αποσυνδέστε
το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος από την υποδοχή
DC IN κρατώντας ταυτόχρονα την Handycam
Station και το βύσμα DC.
Αφαίρεση της κάμερας από το Handycam
Station
Απενεργοποιήστε την κάμερα και στη
συνέχεια αφαιρέστε την από το Handycam
Station κρατώντας μαζί την κάμερα και το
Handycam Station.
Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία
Γυρίστε το διακόπτη POWER στη θέση
OFF (CHG).
Σύρετε το μοχλό απελευθέρωσης BATT
(μπαταρίας) και αφαιρέστε τη μπαταρία.
Ξεκινώντας
Μοχλός
απελευθέρωσης
BATT (μπαταρίας)
 Σημειώσεις
Όταν
Για να φορτίσετε τη μπαταρία
χρησιμοποιώντας μόνο το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος
Απενεργοποιήστε την κάμερα και, στη
συνέχεια, συνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή
DC IN της κάμεράς σας.
Διακόπτης POWER
αφαιρείται την μπαταρία ή αποσυνδέετε
τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η λυχνία
(Ακίνητη εικόνα)
(Ταινία)/η λυχνία
(σελ. 18)/οι λυχνίες ACCESS (σελ. 26) είναι
απενεργοποιημένες.
Όταν αποθηκεύετε τη μπαταρία, αποφορτίζετε
πλήρως την μπαταρία πριν την αποθηκεύσετε
για μεγάλο χρονικό διάστημα (για να δείτε
λεπτομέρειες σχετικά με την αποθήκευση,
ανατρέξτε στη σελίδα 100).
Για να χρησιμοποιήσετε μια πρίζα τοίχου ως
πηγή ρεύματος
Πραγματοποιήστε τις ίδιες συνδέσεις όπως
όταν φορτίζετε τη μπαταρία. Η μπαταρία
δεν χάνει το φορτίο της σε αυτή την
περίπτωση.
Έλεγχος του υπολοίπου της μπαταρίας
(Πληροφορίες μπαταρίας)
που φέρει την
ένδειξη  στα
δεξιά.
Βύσμα DC
 Σημειώσεις
Υποδοχή DC IN
Ανοίξτε το κάλυμμα
της υποδοχής
Θέστε το διακόπτη POWER στη θέση OFF
(CHG) και στη συνέχεια πιέστε DISP/
BATT INFO.
Αποσυνδέστε
το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος από την υποδοχή
DC IN κρατώντας ταυτόχρονα την κάμερα και
το βύσμα DC.
15
Μετά από λίγο, ο εκτιμώμενος χρόνος
εγγραφής και οι πληροφορίες μπαταρίας
εμφανίζονται για περίπου 7 δευτερόλεπτα.
Μπορείτε να προβάλλετε τις πληροφορίες
μπαταρίας για διάστημα έως και
20 δευτερολέπτων, πιέζοντας πάλι το
DISP/BATT INFO ενώ προβάλλονται οι
πληροφορίες.
Υπόλοιπο μπαταρίας (περίπου)
Επάνω:
Όταν ως μέσο εγγραφής έχει οριστεί ο
σκληρός δίσκος
Κάτω: Όταν ως μέσο εγγραφής έχει οριστεί το
"Memory Stick PRO Duo"
* Ο τυπικός χρόνος εγγραφής δείχνει το
χρόνο, όταν εκτελείτε επανειλημμένες
εκκινήσεις/διακοπές της εγγραφής, όταν
ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε την κάμερα και
χρησιμοποιείτε το ζουμ.
 Σημειώσεις
Όλοι
οι χρόνοι υπολογίζονται κάτω από τις
ακόλουθες συνθήκες:
 Λειτουργία εγγραφής: [SP]
 Ο οπισθοφωτισμός της οθόνης LCD ανάβει
Χρόνος αναπαραγωγής
Χωρητικότητα εγγραφής (περίπου)
Χρόνος φόρτισης
Χρόνος κατά προσέγγιση (λεπτά) που
απαιτείται, όταν φορτίζετε μια μπαταρία
που έχει αποφορτιστεί πλήρως.
Χρόνος
φόρτισης
Μπαταρία
NP-FH50
NP-FH60
(παρέχεται)
NP-FH70
NP-FH100
135
135
170
390
Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση
(λεπτά), όταν χρησιμοποιείτε μια πλήρως
φορτισμένη μπαταρία.
Μπαταρία
NP-FH50
NP-FH60
(παρέχεται)
NP-FH70
NP-FH100
Χρόνος
αναπαραγωγής*
120
125
160
165
255
270
580
600
Επάνω:
Χρόνος εγγραφής
Διαθέσιμος χρόνος κατά προσέγγιση
(λεπτά), όταν χρησιμοποιείτε μια πλήρως
φορτισμένη μπαταρία.
Μπαταρία
NP-FH50
NP-FH60
(παρέχεται)
NP-FH70
NP-FH100
16
Χρόνος συνεχούς Τυπικός χρόνος
εγγραφής
εγγραφής*
90
90
120
120
195
195
440
440
40
40
60
60
90
90
220
220
Όταν ως μέσο εγγραφής έχει οριστεί ο
σκληρός δίσκος
Κάτω: Όταν ως μέσο εγγραφής έχει οριστεί το
"Memory Stick PRO Duo"
* Όταν είναι αναμμένος ο οπισθοφωτισμός της
οθόνης LCD.
Σχετικά με τη μπαταρία
Πριν αλλάξετε την μπαταρία, γυρίστε το
διακόπτη POWER στη θέση OFF (CHG)
(Ταινία)/λυχνία
και σβήστε τη λυχνία
(Ακίνητη εικόνα) (σελ. 18)/ACCESS (σελ. 26).
Η λυχνία /CHG (φόρτιση) αναβοσβήνει
κατά τη φόρτιση, διαφορετικά οι Πληροφορίες
μπαταρίας (σελ. 15) δεν εμφανίζονται σωστά
στις παρακάτω συνθήκες:
 Όταν η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά.
 Όταν η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.
 Όταν
Ξεκινώντας
η μπαταρία έχει αποφορτιστεί (μόνο
για τις πληροφορίες μπαταρίας).
Η κάμερα δεν τροφοδοτείται από τη μπαταρία,
όσο ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου
ρεύματος είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή
DC IN της κάμερας ή στο Handycam Station,
ακόμα και αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει
αποσυνδεθεί από την πρίζα του τοίχου.
Όταν τοποθετείτε ένα προαιρετικό φωτιστικό
σώμα βίντεο, συνιστάται η χρήση μπαταρίας
NP-FH70/FH100.
Δεν συνιστάται η χρήση μιας NP-FH30, που
επιτρέπει μόνο σύντομους χρόνους εγγραφής
και αναπαραγωγής με την κάμερα.
Σχετικά με το χρόνο φόρτισης/εγγραφής/
αναπαραγωγής
Οι χρόνοι υπολογίζονται όταν η κάμερα
χρησιμοποιείται στους 25°C (συνιστάται η
χρήση σε θερμοκρασίες από 10°C έως 30°C).
Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής και
αναπαραγωγής είναι μικρότερος, όταν
χρησιμοποιείτε την κάμερα σε χαμηλή
θερμοκρασία.
Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής και
αναπαραγωγής θα είναι μικρότερος, ανάλογα
με τις συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιείτε την
κάμερα.
Σχετικά με το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος
Συνδέετε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος στην πλησιέστερη πρίζα τοίχου.
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας κατά τη
χρήση της κάμερας, αποσυνδέστε αμέσως το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
από την πρίζα τοίχου.
Μην χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος σε περιορισμένο
χώρο, όπως ανάμεσα σε έναν τοίχο και έπιπλο.
Μην βραχυκυκλώνετε το βύσμα DC του
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
ή τους πόλους της μπαταρίας με οποιοδήποτε
μεταλλικό αντικείμενο. Αυτό μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία.
Ακόμη και αν η κάμερα είναι
απενεργοποιημένη, εξακολουθεί να
τροφοδοτείται με ρεύμα από το δίκτυο όσο
είναι συνδεδεμένη στην πρίζα του τοίχου
μέσω του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος.
17
Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση της ημερομηνίας
και ώρας
Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα,
όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα για πρώτη
φορά. Εάν δεν ρυθμίσετε την ημερομηνία
και την ώρα, η οθόνη [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ]
θα εμφανίζεται κάθε φορά που θέτετε την
κάμερα σε λειτουργία ή αλλάζετε τη θέση
του διακόπτη POWER.
2 Πιέστε
(HOME) 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)  [ΡΥΘ.ΩΡ./
 [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ].
ΓΛΩΣ.]
Εμφανίζεται η οθόνη [ΡΥΘ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ].
(HOME)
3 Επιλέξτε την επιθυμητή γεωγραφική
περιοχή, χρησιμοποιώντας τα
/ και, στη συνέχεια, πιέστε
[ΕΠΟΜΕΝΟ].
Πιέστε το κουμπί
που βρίσκεται πάνω
στην οθόνη LCD.
Διακόπτης POWER
1 Ενώ πιέζετε το πράσινο κουμπί,
γυρίστε το διακόπτη POWER
επανειλημμένα προς την
κατεύθυνση του βέλους μέχρι να
ανάψει η αντίστοιχη λυχνία.
4 Ορίστε [ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ], και στη
συνέχεια πιέστε [ΕΠΟΜΕΝΟ].
5 Ορίστε [Ε] (έτος) χρησιμοποιώντας
τα
/
.
(Ταινία): Για την εγγραφή ταινιών
(Ακίνητη εικόνα): Για την εγγραφή
ακίνητων εικόνων
Μεταβείτε στο βήμα 3 όταν
ενεργοποιείτε την κάμερά σας για
πρώτη φορά.
6 Επιλέξτε [Μ] με τα
/
και,
στη συνέχεια, ρυθμίστε το μήνα με
τα
/
.
7 Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίστε την [Η]
(ημέρα), την ώρα και τα λεπτά και
στη συνέχεια πιέστε [ΕΠΟΜΕΝΟ].
18
8 Βεβαιωθείτε ότι το ρολόι έχει
ρυθμιστεί σωστά και στη συνέχεια
πιέστε
.
Το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.
Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε έτος
μέχρι το έτος 2037.
Γυρίστε το διακόπτη POWER στη θέση
OFF (CHG).
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της
οθόνης, ώστε να εμφανίζουν μηνύματα σε
μια συγκεκριμένη γλώσσα.
Πιέστε (HOME) 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
 [ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ.]  [ ΡΥΘΜ.
ΓΛΩΣ.], και στη συνέχεια επιλέξτε την
επιθυμητή γλώσσα.
Ξεκινώντας
Τερματισμός λειτουργίας της συσκευής
Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας
 Σημειώσεις
Εάν
δεν χρησιμοποιήσετε την κάμερα
για περίπου 3 μήνες, η ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία αποφορτίζεται
και οι ρυθμίσεις της ημερομηνίας και της
ώρας ενδέχεται να διαγραφούν από τη
μνήμη. Σε αυτή την περίπτωση, φορτίστε την
ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
και κατόπιν ρυθμίστε ξανά την ημερομηνία και
την ώρα (σελ. 103).
Αφού τεθεί σε λειτουργία, η κάμερα χρειάζεται
μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να είναι έτοιμη
να αρχίσει την εγγραφή. Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την κάμερα για αυτό το
διάστημα.
Το κάλυμμα φακού ανοίγει αυτόματα όταν η
κάμερα τίθεται σε λειτουργία. Κλείνει όταν
επιλέγεται η οθόνη αναπαραγωγής ή όταν η
κάμερα τίθεται εκτός λειτουργίας.
Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, η τροφοδοσία
έχει ρυθμιστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε η
κάμερα να απενεργοποιείται αυτόματα, εάν δεν
τη χρησιμοποιήσετε για 5 λεπτά περίπου, για
εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας ([ΑΥΤ.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ], σελ. 72).
 Συμβουλές
Η ημερομηνία και η ώρα δεν εμφανίζονται κατά
την εγγραφή, αλλά εγγράφονται αυτόματα στο
μέσο εγγραφής και μπορούν να προβληθούν
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ([ΚΩΔ
ΔΕΔΟΜΕΝ], σελ. 67).
Για πληροφορίες σχετικά με την "Παγκόσμια
διαφορά ώρας", ανατρέξτε στη σελίδα 96.
Εάν τα κουμπιά στην οθόνη αφής δεν
λειτουργούν σωστά, προσαρμόστε την οθόνη
αφής [ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ] (σελ. 102).
19
Βήμα 4: Προσαρμογές ρυθμίσεων πριν την εγγραφή
Ρύθμιση του πίνακα LCD
Ανοίξτε τον πίνακα LCD σε γωνία 90
μοιρών ως προς την κάμερα () και
κατόπιν περιστρέψτε τον έως τη γωνία
εκείνη που σας επιτρέπει να επιτύχετε την
καλύτερη δυνατή εγγραφή ή αναπαραγωγή
().
90 μοίρες ως προς
την κάμερα
90 μοίρες (μέγ.)
 Συμβουλές
περιστρέψετε τον πίνακα LCD κατά 180
μοίρες, μπορείτε να κλείσετε τον πίνακα LCD
έτσι, ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα
έξω. Αυτό σας εξυπηρετεί κατά τις λειτουργίες
αναπαραγωγής.
Πιέστε
(HOME) 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) 
[ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ.]  [ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD]
(σελ. 69), και προσαρμόστε τη φωτεινότητα της
οθόνης LCD.
Οι πληροφορίες εμφανίζονται ή αποκρύπτονται
(εμφάνιση  απόκρυψη) κάθε φορά που
πατάτε το κουμπί DISP/BATT INFO.
Εάν
Στερέωση του ιμάντα βιντεοκάμερας
Στερεώστε τον ιμάντα της βιντεοκάμερας
και κρατήστε την σωστά.
180 μοίρες
(μέγ.)
DISP/BATT INFO
Απενεργοποίηση του οπισθοφωτισμού της
οθόνης LCD για να διαρκέσει περισσότερο η
μπαταρία
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί DISP/BATT INFO για μερικά
δευτερόλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη
.
Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη όταν
χρησιμοποιείτε την κάμερα σε φωτεινές
συνθήκες ή όταν θέλετε να εξοικονομήσετε
την ενέργεια της μπαταρίας. Η εικόνα που
εγγράφεται δεν επηρεάζεται από αυτήν
τη λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε τον
οπισθοφωτισμό της οθόνης LCD, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί DISP/
BATT INFO για μερικά δευτερόλεπτα,
μέχρι να εξαφανιστεί η ένδειξη
.
 Σημειώσεις
Μην
πατάτε κατά λάθος τα κουμπιά που
βρίσκονται στο πλαίσιο της οθόνης LCD, όταν
ανοίγετε ή ρυθμίζετε τον πίνακα LCD.
20
Βήμα 5: Επιλογή του μέσου εγγραφής
2 Πιέστε [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ] για να
επιλέξετε το μέσο εγγραφής για
τις ταινίες και πιέστε [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ
ΦΩΤ.] για να επιλέξετε το μέσο
εγγραφής για τις ακίνητες εικόνες.
Εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης μέσου
εγγραφής.
Ξεκινώντας
Μπορείτε να επιλέξετε το σκληρό δίσκο ή
το "Memory Stick PRO Duo" ως το μέσο
εγγραφής/αναπαραγωγής/επεξεργασίας
της κάμεράς σας. Επιλέξτε ξεχωριστό
μέσο εγγραφής για τις ταινίες και για τις
ακίνητες εικόνες.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση τόσο για τις
ταινίες, όσο και για τις εικόνες είναι ο
σκληρός δίσκος.
Σκληρός δίσκος
Ταινία
"Memory Stick"
 Σημειώσεις
Ακίνητη
εικόνα
Μπορείτε
να πραγματοποιήσετε λειτουργίες
εγγραφής/αναπαραγωγής/επεξεργασίας μόνο
για το επιλεγμένο μέσο εγγραφής. Όταν
επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγή,
επιλέξτε ξανά το μέσο εγγραφής.
Ο χρόνος εγγραφής με τη λειτουργία εγγραφής
[SP] (προκαθορισμένη ρύθμιση) είναι ο εξής
(περίπου):
 Εσωτερικός σκληρός δίσκος:
21 ώρες και 50 λεπτά
 "Memory Stick PRO Duo" (4 GB) της Sony
Corporation:
1 ώρα 20 λεπτά
Ελέγξτε τον αριθμό των εγγράψιμων σταθερών
εικόνων στην οθόνη LCD της κάμεράς σας
(σελ. 111).
1 Πιέστε
(HOME) 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) στην
οθόνη.
3 Επιλέξτε το μέσο εγγραφής που
θέλετε να ορίσετε.
4 Πιέστε [ΝΑΙ] 
.
Το μέσο εγγραφής αλλάζει.
Για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση του μέσου
εγγραφής
 Περιστρέψτε επανειλημμένα το διακόπτη
POWER για να ενεργοποιηθεί η λυχνία
(Ταινία) ή η λυχνία
(Ακίνητη εικόνα),
ανάλογα με τις ρυθμίσεις μέσου εγγραφής
που επιθυμείτε να ελέγξετε.
 Στην οθόνη επιλέξτε το εικονίδιο των μέσων
εγγραφής.
: Σκληρός δίσκος
: "Memory Stick
PRO Duo"
21
Αφαίρεση του "Memory Stick PRO
Duo"
Προετοιμάστε ένα "Memory Stick PRO
Duo" εάν ως μέσο εγγραφής έχει επιλεχθεί
το [MEMORY STICK].
Σχετικά με τους τύπους "Memory Stick"
που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην
κάμερά σας, ανατρέξτε στη σελίδα 2.
1 Τοποθετήστε το "Memory Stick PRO
Duo".
 Ανοίξτε το κάλυμμα του Memory Stick
Duo προς την κατεύθυνση του βέλους.
 Τοποθετήστε το "Memory Stick PRO
Duo" στην υποδοχή Memory Stick Duo
προς τα δεξιά έως ότου ασφαλίσει στη
θέση του.
 Κλείστε το κάλυμμα του Memory Stick
Duo.
Η οθόνη [Δημιουργία νέου αρχ.βάσης
δεδομ.εικόνων.] εμφανίζεται στην
οθόνη LCD όταν τοποθετείτε ένα νέο
"Memory Stick PRO Duo".
3 Πιέστε [ΝΑΙ].
Για εγγραφή μόνο ακίνητων εικόνων σε
ένα "Memory Stick PRO Duo", πιέστε
[ΟΧΙ].
Διαγραφή του "Memory Stick PRO Duo"
Ανοίξτε το κάλυμμα του Memory Stick
Duo και σπρώξτε ελαφρά το "Memory
Stick PRO Duo".
 Σημειώσεις
Μην
Λυχνία ACCESS ("Memory
Stick PRO Duo")
2 Εάν έχετε επιλέξει ως μέσο
εγγραφής ταινιών το [MEMORY
STICK], γυρίστε το διακόπτη POWER
έως ότου ανάψει η λυχνία
(Ταινία).
22
ανοίγετε το κάλυμμα του Memory Stick
Duo κατά την εγγραφή.
Η τοποθέτηση ενός "Memory Stick PRO Duo"
ασκώντας δύναμη προς τη λάθος κατεύθυνση
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο "Memory
Stick PRO Duo", στην υποδοχή του Memory
Stick Duo ή στα δεδομένα εικόνων.
Εάν το [Αποτυχία δημιουργίας νέου αρχείου
βάσης δεδομένων εικόνων. Είναι πιθανό να μην
υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος.] εμφανιστεί
στο βήμα 3, διαμορφώστε το "Memory Stick
PRO Duo" (σελ. 55). Κατά τη διαμόρφωση,
θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα που έχουν
εγγραφεί στο "Memory Stick PRO Duo".
Όταν πιέζετε και αφαιρείτε το "Memory Stick
PRO Duo" προσέξτε να μην τιναχτεί και πέσει
στο έδαφος.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Εύκολη εγγραφή και αναπαραγωγή
(Λειτουργία Easy Handycam)
Η λειτουργία Easy Handycam πραγματοποιεί σχεδόν όλες τις ρυθμίσεις αυτόματα, ώστε να
μπορείτε να πραγματοποιείτε τις λειτουργίες εγγραφής ή αναπαραγωγής χωρίς λεπτομερείς
ρυθμίσεις. Επίσης μεγεθύνει τη γραμματοσειρά της οθόνης για ευκολότερη ανάγνωση. Οι
εικόνες εγγράφονται στο επιλεγμένο μέσο εγγραφής (σελ. 21).
Εγγραφή ταινιών
Εγγραφή ακίνητων εικόνων
1 Γυρίστε το διακόπτη POWER  μέχρι
1 Γυρίστε το διακόπτη POWER  μέχρι να
2 Πιέστε EASY .
2 Πιέστε EASY .
να ανάψει η λυχνία
(Ταινία).
εμφανίζεται
Η ένδειξη
στην οθόνη LCD.
3 Πιέστε START/STOP  (ή ) για να
ξεκινήσετε την εγγραφή.*
ανάψει η λυχνία
(Ακίνητη εικόνα).
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Εάν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη
θέση OFF (CHG), γυρίστε τον πατώντας
ταυτόχρονα το πράσινο κουμπί.
εμφανίζεται
Η ένδειξη
στην οθόνη LCD.
3 Πιέστε PHOTO  ελαφρώς για να
ρυθμίσετε την εστίαση  (ακούγεται
ένας ενδεικτικός ήχος) και, στη
συνέχεια, πιέστε το μέχρι το τέρμα
 (ακούγεται ένας ήχος κλείστρου).
[ΑΝΑΜΟΝ]  [ΕΓΓΡΑΦ]
Για να σταματήσετε την εγγραφή, πιέστε το
START/STOP ξανά.
Αναβοσβήνει  Ανάβει
* Η ρύθμιση [ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.] ορίζεται ως [SP] (σελ. 60).
 Συμβουλές
Κατά Easy Handycam τη λειτουργία, τα πρόσωπα εντοπίζονται με πλαίσια ([ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ],
σελ. 63).
23
Αναπαραγωγή εγγεγραμμένων ταινιών/ακίνητων εικόνων
1 Γυρίστε το διακόπτη POWER  για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2 Πατήστε
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ)  (ή ).
Η οθόνη [VISUAL INDEX] εμφανίζεται στην οθόνη LCD. (Ενδέχεται να απαιτηθούν
ορισμένα δευτερόλεπτα.)


HOME MENU
Αναζήτηση εικόνων
ανά ημερομηνία
(σελ. 35)
Προηγούμενες 6 εικόνες
Επόμενες 6 εικόνες
Επιστροφή στην
οθόνη εγγραφής






: Λίστα εξέλιξης ταινίας (σελ. 34)
: Λίστα προσώπων (σελ. 34)
: Προβολή ταινιών.
: Προβολή ακίνητων εικόνων.
Εμφάνιση με την
εικόνα σε κάθε καρτέλα
που αναπαράχθηκε/
εγγράφηκε πιο
πρόσφατα ( για
τις ακίνητες εικόνες
που εγγράφηκαν σε
"Memory Stick PRO
Duo").
3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
Ταινίες:
Πιέστε την καρτέλα
και την ταινία που θέλετε να αναπαραχθεί.
Εναλλαγή αναπαραγωγής ή παύσης κάθε φορά που πιέζετε
Επιστροφή (στην
οθόνη [VISUAL
INDEX])
Αρχή της ταινίας/
προηγούμενη ταινία
Διακοπή (μετάβαση
στην οθόνη
[VISUAL INDEX])
24
* Η ρύθμιση [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ] ορίζεται ως [ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ] (σελ. 67).
Επόμενη ταινία
Η ημερομηνία/ώρα
εγγραφής*
Κίνηση προς τα πίσω/
προς τα εμπρός
 Συμβουλές
Όταν η αναπαραγωγή από την επιλεγμένη ταινία φθάνει στην τελευταία ταινία, η οθόνη επιστρέφει
στην ένδειξη [VISUAL INDEX].
Μπορείτε να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πιέζοντας
/
κατά τη διάρκεια της
παύσης.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου πιέζοντας
(HOME) 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) 
/
.
[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ]  [ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ] και, στη συνέχεια, με τα
Ακίνητες εικόνες:
Πιέστε την καρτέλα
Παρουσίαση διαφανειών (σελ. 36)
Η ημερομηνία/ώρα
εγγραφής*
Μετάβαση στην
οθόνη [VISUAL
INDEX]
Προηγούμενη/Επόμενη
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Επιστροφή (στην
οθόνη [VISUAL
INDEX])
και την ακίνητη εικόνα που θέλετε να αναπαραχθεί.
* Η ρύθμιση [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ] ορίζεται ως [ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ] (σελ. 67).
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Easy
Handycam
Κουμπιά που δεν είναι αποδεκτά κατά τη
λειτουργία Easy Handycam
Πιέστε ξανά EASY . Η ένδειξη
εξαφανίζεται από την οθόνη LCD.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα
κουμπιά/λειτουργίες κατά τη λειτουργία
Easy Handycam καθώς αυτά ρυθμίζονται
αυτόματα (σελ. 82). Εάν ορίσετε μια
μη αποδεκτή λειτουργία, εμφανίζεται η
ένδειξη [Μη αποδεκτό κατά τη λειτουργία
Easy Handycam].
Ρυθμίσεις του μενού κατά τη λειτουργία Easy
Handycam
Πιέστε (HOME)  (ή )για να
προβληθούν τα στοιχεία μενού που είναι
διαθέσιμα για να πραγματοποιηθούν
αλλαγές των ρυθμίσεων τους (σελ. 10, 59).
 Σημειώσεις
Τα
περισσότερα στοιχεία μενού επιστρέφουν
αυτόματα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Οι
ρυθμίσεις ορισμένων στοιχείων μενού δεν
αλλάζουν. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη
σελίδα 82.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού
(OPTION).
Ακυρώστε τη λειτουργία Easy Handycam εάν
θέλετε να προσθέσετε εφέ στις εικόνες ή να
αλλάξετε ρυθμίσεις.
25
Εγγραφή
Οι εικόνες εγγράφονται στο μέσο που έχει επιλεγεί στη ρύθμιση μέσου (σελ. 21).
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση τόσο για τις ταινίες, όσο και για τις εικόνες είναι ο σκληρός δίσκος.
(HOME) 
(HOME) 
Κάλυμμα φακού
PHOTO 
Ανοίγει αυτόματα όταν η
τροφοδοσία ρεύματος είναι
ενεργοποιημένη.
START/STOP 
Λυχνία /CHG
(φόρτιση)
Λυχνία ACCESS
(Σκληρός δίσκος)
START/
STOP 
Λυχνία
Λυχνία
εικόνα)
(Ταινία) /
(Ακίνητη
Λυχνία ACCESS
("Memory Stick PRO
Duo")
POWER Διακόπτης 
Εάν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη θέση OFF (CHG),
γυρίστε τον πατώντας ταυτόχρονα το πράσινο κουμπί.
 Σημειώσεις
Αν
η λυχνία ACCESS είναι αναμμένη ή
αναβοσβήνει μετά το τέλος της εγγραφής, αυτό
σημαίνει ότι εγγράφονται ακόμη δεδομένα
στο μέσο εγγραφής. Φροντίστε ώστε να
μην ασκούνται κραδασμοί ή δονήσεις στην
κάμερα και μην αποσυνδέετε τη μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
Ο μέγιστος χρόνος συνεχόμενης εγγραφής είναι
περίπου 13 ώρες.
Όταν ένα αρχείο ταινίας υπερβαίνει τα 2 GB,
τότε δημιουργείται αυτόματα το επόμενο
αρχείο ταινίας.
26
 Συμβουλές
Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο εγγραφής και
τον ελεύθερο χώρο κ.λπ., πιέζοντας
(HOME) 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)
 [ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 54).
Σχετικά με τους τύπους "Memory Stick" που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην κάμερά σας,
ανατρέξτε στη σελίδα 2.
Εγγραφή ταινιών
Εγγραφή ακίνητων εικόνων
1 Γυρίστε το διακόπτη POWER 
1 Γυρίστε το διακόπτη POWER 
2 Πατήστε START/STOP  (ή ).
2 Πιέστε PHOTO  ελαφρώς για
μέχρι να ανάψει η λυχνία
(Ταινία).
μέχρι να ανάψει η λυχνία
(Ακίνητη εικόνα).
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
να ρυθμίσετε την εστίαση 
(ακούγεται ένας ενδεικτικός ήχος)
και, στη συνέχεια, πιέστε το μέχρι
το τέρμα  (ακούγεται ένας ήχος
κλείστρου).
[ΑΝΑΜΟΝ]  [ΕΓΓΡΑΦ]
Για να σταματήσετε την εγγραφή,
πιέστε το START/STOP ξανά.
Αναβοσβήνει  Ανάβει
Το
εμφανίζεται δίπλα από το
το . Όταν εξαφανιστεί η ένδειξη
η εικόνα έχει εγγραφεί.
 Συμβουλές
με το διαθέσιμο χρόνο εγγραφής
και τον αριθμό των εικόνων που μπορούν να
εγγραφούν, ανατρέξτε στις σελίδες 60 και 62.
Μπορείτε να εγγράψετε ακίνητες εικόνες
πατώντας PHOTO  κατά τη διάρκεια της
εγγραφής μιας ταινίας ([Dual Rec], (σελ. 29)).
Εμφανίζεται ένα πλαίσιο στο εντοπισμένο
πρόσωπο και η εικόνα του εντοπισμένου
προσωπού βελτιστοποιείται αυτόματα
([ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ], σελ. 63).
Όταν ένα πρόσωπο εντοπίζεται κατά τη
διάρκεια της εγγραφής μιας ταινίας,
αναβοσβήνει και το εντοπισμένο πρόσωπο
αποθηκεύεται στο ευρετήριο. Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναζήτηση της σκηνής
που θέλετε ανά εικόνα προσώπου κατά την
αναπαραγωγή ([Λίστα προσώπων], σελ. 64).
Σχετικά
ή
,
Μπορείτε
να εναλλάσσετε τις λειτουργίες
(HOME)
εγγραφής πιέζοντας
(ΛΗΨΗ)  [ΤΑΙΝΙΑ] ή
 (ή )
[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ].
Μπορείτε να δημιουργήσετε ακίνητες εικόνες
από εγγεγραμμένες ταινίες (σελ. 43).
27
Ζουμ
Μπορείτε να μεγεθύνετε τις εικόνες έως
15 φορές από το αρχικό τους μέγεθος,
χρησιμοποιώντας το μοχλό power zoom ή
τα κουμπιά ζουμ στο πλαίσιο της οθόνης
LCD.
 Συμβουλές
να ορίσετε το [ΨΗΦΙΑΚΟ
ΖΟΥΜ] (σελ. 61) εάν θέλετε να μεγεθύνεται
περισσότερο από 15 × κατά την εγγραφή
ταινιών.
Μπορείτε
Εγγραφή ήχου με περισσότερη
παρουσία (ηχογράφηση surround 5,1
καναλιών)
Η εγγραφή του ήχου surround 5,1
καναλιών Dolby Digital 5.1ch είναι δυνατή
μέσω του ενσωματωμένου μικροφώνου.
Μπορείτε να απολαύσετε ρεαλιστικό ήχο
κατά την αναπαραγωγή της ταινίας σε
συσκευές που υποστηρίζουν ήχο surround
5,1 καναλιών.
Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Ευρύτερο οπτικό
πεδίο: (Ευρεία οθόνη)
Κοντινό πλάνο: (Τηλεφακός)
Για πιο αργό ζουμ, μετακινήστε το μοχλό
power zoom ελαφρά. Για ταχύτερο ζουμ,
μετακινήστε το μοχλό περισσότερο.
 Σημειώσεις
Το
δάχτυλό σας πρέπει να παραμένει πάνω
στο μοχλό power zoom. Αν απομακρύνετε
το δάχτυλό σας από το μοχλό power zoom,
ενδέχεται να εγγραφεί και ο ήχος λειτουργίας
του μοχλού.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του
ζουμ με τα κουμπιά ζουμ που βρίσκονται στο
πλαίσιο της οθόνης LCD.
Η ελάχιστη απόσταση που απαιτείται μεταξύ
της κάμερας και του αντικειμένου, για να
εστιάσετε με ακρίβεια, είναι περίπου 1 cm για
τη λειτουργία ευρείας οθόνης και περίπου
80 cm για τηλεφακό.
28
Dolby Digital 5.1 Creator, ήχος surround
5,1 καναλιών  Γλωσσάρι (σελ. 114)
 Σημειώσεις
Εάν
αναπαραγάγετε ήχο 5,1 καναλιών με την
κάμερα, ο ήχος 5,1 καναλιών μετατρέπεται
αυτόματα και εξάγεται σε 2 κανάλια.
 Συμβουλές
Μπορείτε να επιλέξετε την ηχογράφηση ήχου
)ή
επιλέγοντας [5.1ch SURROUND] (
) ([ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ],
[2ch STEREO] (
σελ. 60).
Γρήγορη λήψη (QUICK ON)
Εγγραφή ακίνητων εικόνων υψηλής
ποιότητας κατά τη διάρκεια εγγραφής
ταινίας (Dual Rec)
Μπορείτε να εγγράψετε ακίνητες εικόνες
υψηλής ποιότητας κατά τη διάρκεια
εγγραφής ταινίας πατώντας PHOTO.
 Σημειώσεις
Δεν
 Συμβουλές
Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, η
ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται
είναι κατά το ήμισυ λιγότερη σε σχέση με τη
συνήθη λειτουργία λήψης, εξοικονομώντας την
ενέργεια της μπαταρίας.
Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα όταν
δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα στην κατάσταση αναστολής
λειτουργίας. Όταν η κάμερα βρίσκεται σε
κατάσταση αναστολής λειτουργίας, μπορείτε να
ορίσετε το χρόνο κατά τον οποίο επιθυμείτε να
παραμένει ενεργή η κάμερα πριν την αυτόματη
απενεργοποίησή της ([ΑΝΑΜ.ΓΡ.ΕΝΕΡΓ.],
(σελ. 72)).
 Συμβουλές
Όταν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη θέση
(Ταινία), το μέγεθος των ακίνητων εικόνων
3,0M] (16:9 ευρεία) ή [2,2M] (4:3).
είναι [
Μπορείτε να εγγράψετε ακίνητες εικόνες κατά
τη λειτουργία αναμονής εγγραφής, με τον ίδιο
ακριβώς τρόπο όπως όταν είναι αναμμένη η
(Ακίνητη εικόνα). Μπορείτε επίσης
λυχνία
να πραγματοποιήσετε εγγραφή με φλας.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Πατώντας το QUICK ON, η κάμερα
μεταβαίνει σε κατάσταση αναστολής
λειτουργίας (λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας) και δεν απενεργοποιείται.
Σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας,
η λυχνία QUICK ON συνεχίζει να
αναβοσβήνει. Πατήστε ξανά QUICK
ON για να ξεκινήσει η εγγραφή εντός 1
δευτερολέπτου περίπου στην επόμενη
εγγραφή.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας κατά
τη διάρκεια εγγραφής ταινίας.
Η ένδειξη
ενδέχεται να εμφανιστεί όταν η
χωρητικότητα του μέσου εγγραφής δεν είναι
επαρκής ή όταν εγγράφετε ακίνητες εικόνες
συνεχόμενα. Δεν μπορείτε να εγγράψετε
ακίνητες εικόνες όταν εμφανίζεται η ένδειξη
.
Εγγραφή σε σκοτεινά μέρη
(NightShot)
Θύρα υπέρυθρων
29
Όταν γυρίσετε το διακόπτη NIGHTSHOT
στη θέση ON, εμφανίζεται η ένδειξη
. Μπορείτε να πραγματοποιείτε εγγραφή
εικόνων σε σκοτεινά μέρη.
Εγγραφή σε λειτουργία ειδώλου
 Σημειώσεις
Οι
λειτουργίες NightShot και Super NightShot
χρησιμοποιούν φωτισμό υπερύθρων. Επομένως,
μην καλύπτετε τη θύρα υπερύθρων με τα
δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα και αφαιρέστε
το φακό μετατροπής (προαιρετικό).
Ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 76) όταν δυσκολεύεστε να
εστιάσετε αυτόματα.
Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες NightShot
και Super NightShot σε φωτεινό περιβάλλον.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
 Συμβουλές
Για να εγγραφεί η εικόνα πιο φωτεινή,
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Super NightShot
(σελ. 80). Για την εγγραφή μιας εικόνας με
μεγαλύτερη πιστότητα στα πραγματικά
χρώματα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Color
Slow Shutter (σελ. 79).
Προσαρμογή της έκθεσης για θέματα
με οπισθοφωτισμό
Για να ρυθμίσετε την έκθεση για θέματα
που φωτίζονται από πίσω, πιέστε το κουμπί
 (οπισθοφωτισμός) για να εμφανιστεί η
ένδειξη . Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
οπισθοφωτισμού, πιέστε ξανά το κουμπί
 (οπισθοφωτισμός).
Ανοίξτε τον πίνακα LCD σε γωνία 90
μοιρών ως προς την κάμερα (), κατόπιν
περιστρέψτε τον κατά 180 μοίρες προς την
πλευρά του φακού ().
 Συμβουλές
Στην οθόνη LCD εμφανίζεται το είδωλο του
θέματος, αλλά η εικόνα θα είναι φυσιολογική
αφού εγγραφεί.
Εγγραφή γρήγορης δράσης σε αργή
κίνηση (ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.)
Αντικείμενα που κινούνται γρήγορα
και γρήγορες δράσεις, που δεν μπορούν
να ληφθούν υπό τις συνήθεις συνθήκες
φωτογράφησης, μπορούν να ληφθούν σε
ομαλή αργή εγγραφή, για 3 δευτερόλεπτα
περίπου.
Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη κατά τη
λήψη γρήγορων δράσεων, όπως είναι οι
κινήσεις στο γκολφ ή στο τένις.
 Πιέστε
(HOME) 
[ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.].
(ΛΗΨΗ) 
 Πιέστε START/STOP.
Εγγράφεται μια ταινία 3 δευτερολέπτων
(περίπου) ως μια ταινία αργής κίνησης
12 δευτερολέπτων.
Η ένδειξη [Εγγραφή…] εξαφανίζεται, όταν
ολοκληρωθεί η εγγραφή.
30
Πιέστε
για να ακυρώσετε τη λειτουργία
ομαλής αργής εγγραφής.
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση
Πιέστε την καρτέλα (OPTION) 
και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση που
θέλετε να αλλάξετε.
 [ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ]
Επιλέξτε το σημείο έναρξης εγγραφής,
αφού πιέσετε το START/STOP. Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [3δευ
ΜΕΤΑ].
[3δευ ΠΡΙΝ]

Εγγραφή/Αναπαραγωγή
[3δευ ΜΕΤΑ]
[ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ]
Επιλέξτε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] ( ) για την
υπέρθεση ήχων, όπως μια συζήτηση, στις
εικόνες αργής κίνησης (Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση είναι [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]). Η κάμερά
σας εγγράφει ήχους για 12 δευτερόλεπτα
περίπου, ενώ εμφανίζεται η ένδειξη
[Εγγραφή…] στο βήμα .
 Σημειώσεις
Δεν
μπορείτε να ηχογραφήσετε ήχους κατά την
εγγραφή ταινίας 3 δευτερολέπτων (περίπου).
Η ποιότητα εικόνας στη λειτουργία [ΟΜ.ΑΡΓ.
ΕΓΓΡ.] δεν είναι τόσο καλή όσο στην κανονική
εγγραφή.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Easy
Handycam, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία [ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.]. Ακυρώστε τη
λειτουργία Easy Handycam.
31
Αναπαραγωγή
Μπορείτε να αναπαραγάγετε τις εικόνες που έχουν εγγραφεί στο μέσο το οποίο έχετε
επιλέξει από τη ρύθμιση μέσου (σελ. 21).
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ο σκληρός δίσκος.
Κάλυμμα φακού
Κλείνει όταν εμφανίζεται μια οθόνη INDEX
(HOME) 
Μοχλός power
zoom 
POWER
Διακόπτης 
(HOME) 
(ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΙΚΟΝΩΝ) 
(ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΙΚΟΝΩΝ) 
1 Γυρίστε το διακόπτη POWER  για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2 Πατήστε
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ)  (ή ).
Η οθόνη [VISUAL INDEX] εμφανίζεται στην οθόνη LCD. (Ενδέχεται να απαιτηθούν
ορισμένα δευτερόλεπτα.)
HOME MENU
Προηγούμενες
6 εικόνες
Επόμενες
6 εικόνες
Επιστροφή στην
οθόνη εγγραφής




32
Αναζήτηση εικόνων ανά
ημερομηνία (σελ. 35)
Εμφάνιση με την εικόνα
σε κάθε καρτέλα που
αναπαράχθηκε/εγγράφηκε
πιο πρόσφατα ( για
τις ακίνητες εικόνες που
εγγράφηκαν σε "Memory
Stick PRO Duo").
(OPTION)
: Λίστα εξέλιξης ταινίας (σελ. 34)
: Λίστα προσώπων (σελ. 34)
: Προβολή ταινιών.
: Προβολή ακίνητης εικόνας.
 Συμβουλές
Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των εικόνων που εμφανίζονται στην οθόνη [VISUAL INDEX]
επιλέγοντας 6  12, μετακινώντας το μοχλό power zoom . Για να διορθώσετε αυτόν τον αριθμό,
(HOME) 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)  [ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ.]  [ ΕΜΦΑΝΙΣΗ] (σελ. 68).
αγγίξτε
3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
Αναπαραγωγή ταινιών
Πιέστε την καρτέλα
και την ταινία που θέλετε να αναπαραχθεί.
Εναλλαγή αναπαραγωγής ή παύσης κάθε φορά που πιέζετε
Επιστροφή (στην οθόνη
[VISUAL INDEX])
Επόμενη ταινία
Αρχή της ταινίας/
προηγούμενη ταινία
Κίνηση προς τα πίσω/προς τα εμπρός
 Συμβουλές
Όταν η αναπαραγωγή από την επιλεγμένη ταινία φθάνει στην τελευταία ταινία, η οθόνη επιστρέφει
στην ένδειξη [VISUAL INDEX].
Κατά τη διάρκεια της παύσης πιέστε
/
για την αργή αναπαραγωγή της ταινίας.
Με ένα πάτημα των
/
, η κίνηση προς τα πίσω/γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός γίνεται
περίπου 5 φορές ταχύτερη. Με 2 πατήματα, η κίνηση γίνεται 10 φορές ταχύτερη, με 3 πατήματα
γίνεται 30 φορές ταχύτερη και με 4 πατήματα γίνεται 60 φορές ταχύτερη.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
(OPTION)
Διακοπή (μετάβαση στην
οθόνη [VISUAL INDEX])
Προβολή ακίνητων εικόνων
Πιέστε την καρτέλα
και την ακίνητη εικόνα που θέλετε να αναπαραχθεί.
Επιστροφή (στην οθόνη
[VISUAL INDEX])
Κουμπί παρουσίασης
διαφανειών (σελ. 36)
Μετάβαση στην οθόνη
[VISUAL INDEX]
Ρύθμιση της έντασης ήχου στις ταινίες
Πιέστε (OPTION) 
καρτέλα
 [ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ] και, στη
συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση του ήχου
χρησιμοποιώντας τα
/ .
(OPTION)
Προηγούμενη/Επόμενη
 Συμβουλές
να εναλλάσσετε τις λειτουργίες
(HOME)
αναπαραγωγής πιέζοντας
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ) 
 (ή ) 
[VISUAL INDEX]
Μπορείτε
33
Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής ανά
ακριβές στιγμιότυπο (Λίστα εξέλιξης
ταινίας)
Οι ταινίες μπορούν να χωριστούν ανά
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και
η πρώτη σκηνή εμφανίζεται στην οθόνη
INDEX. Μπορείτε να ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή μιας ταινίας από την
επιλεγμένη μικρογραφία.
Επιλέξτε εκ των προτέρων το μέσο
εγγραφής που περιέχει την ταινία την
οποία θέλετε να αναπαράγετε (σελ. 21).
1 Γυρίστε το διακόπτη POWER για
να ενεργοποιήσετε την κάμερα και
πατήστε
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ).
Η οθόνη [VISUAL INDEX] εμφανίζεται
στην οθόνη LCD.
2 Πιέστε
(Λίστα εξέλιξης ταινίας).
Επιστροφή στην οθόνη [VISUAL INDEX]
 Συμβουλές
να προβάλλετε την οθόνη [Λίστα
(HOME) 
εξέλιξης ταινίας] αγγίζοντας
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ)  [ INDEX].
Μπορείτε
Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής ανά
πρόσωπο (Λίστα προσώπων)
Οι εικόνες προσώπων που εντοπίστηκαν
κατά την εγγραφή εμφανίζονται στην
οθόνη ευρετηρίου.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε την ταινία
από την επιλεγμένη εικόνα προσώπου.
Επιλέξτε εκ των προτέρων το μέσο
εγγραφής που περιέχει την ταινία την
οποία θέλετε να αναπαράγετε (σελ. 21).
1 Γυρίστε το διακόπτη POWER για
να ενεργοποιήσετε την κάμερα και
πατήστε
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ).
Η οθόνη [VISUAL INDEX] εμφανίζεται
στην οθόνη LCD.
2 Πιέστε
(Λίστα προσώπων).
Επιστροφή στην οθόνη [VISUAL INDEX]
Ορίστε το κενό διάστημα εντός του
οποίου θα δημιουργείτε μικρογραφίες
σκηνών μιας ταινίας.
3 Πιέστε
/ για να επιλέξετε την
ταινία που θέλετε.
4 Πιέστε
/ και, στη συνέχεια,
επιλέξτε τη σκηνή που θέλετε να
αναπαραχθεί.
Η αναπαραγωγή ξεκινά από την
επιλεγμένη σκηνή.
34
3 Πιέστε
/ για να επιλέξετε την
ταινία που θέλετε.
4 Πιέστε
/ και στη συνέχεια
πιέστε την επιθυμητή εικόνα
προσώπου για να προβάλλετε τη
σκηνή.
Η αναπαραγωγή ξεκινά από την αρχή
της σκηνής με την επιλεγμένη εικόνα
προσώπου.
 Σημειώσεις
Τα
να ενεργοποιήσετε την κάμερα και
πατήστε
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ).
Η οθόνη [VISUAL INDEX] εμφανίζεται
στην οθόνη LCD.
2 Για την αναζήτηση ταινιών, πιέστε
την καρτέλα . Για την αναζήτηση
ακίνητων εικόνων, πιέστε την
καρτέλα .
3 Πιέστε το κουμπί ημερομηνίας που
βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη
LCD.
Οι ημερομηνίες εγγραφής των εικόνων
εμφανίζονται στην οθόνη.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
πρόσωπα ενδέχεται να μην εντοπιστούν,
ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Παράδειγμα: Άνθρωποι που φορούν γυαλιά
ή καπέλα ή που δεν κοιτάζουν απευθείας την
κάμερα.
Ρυθμίστε το [ ΡΥΘΜΙΣΗ INDEX] σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (η προεπιλεγμένη ρύθμιση)
πριν την εγγραφή για αναπαραγωγή από
[ INDEX] (σελ. 64). Βεβαιωθείτε ότι το
αναβοσβήνει και οι εντοπισμένες εικόνες
προσώπων αποθηκεύονται στο [Λίστα
προσώπων].
1 Γυρίστε το διακόπτη POWER για
Επιστροφή στην οθόνη [VISUAL INDEX]
 Συμβουλές
Μπορείτε να προβάλλετε την οθόνη [Λίστα
(HOME) 
προσώπων] αγγίζοντας
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ)  [ INDEX].
Αναζήτηση των επιθυμητών
εικόνων ανά ημερομηνία (Ευρετήριο
ημερομηνιών)
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αποτελεσματική αναζήτηση των εικόνων
που θέλετε ανά ημερομηνία.
Επιλέξτε εκ των προτέρων το μέσο
εγγραφής που περιέχει την ταινία την
οποία θέλετε να αναπαράγετε (σελ. 21).
 Σημειώσεις
Δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ευρετήριο
ημερομηνιών για ακίνητες εικόνες που είναι
αποθηκευμένες στο "Memory Stick PRO Duo."
4 Πιέστε
/ για να επιλέξετε την
ημερομηνία της εικόνας που θέλετε,
πιέστε
.
Οι εικόνες με την επιλεγμένη
ημερομηνία εμφανίζονται στην οθόνη
[VISUAL INDEX].
 Συμβουλές
Στην οθόνη [Λίστα εξέλιξης ταινίας] ή [Λίστα
προσώπων], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία Ευρετήριο ημερομηνιών,
ακολουθώντας τα βήματα 3 έως 4.
35
Χρήση του ζουμ PB
Μπορείτε να μεγεθύνετε ακίνητες εικόνες
από 1,1 έως 5 φορές το αρχικό τους
μέγεθος.
Η μεγέθυνση μπορεί να προσαρμοστεί με
το μοχλό power zoom ή τα κουμπιά ζουμ
στο πλαίσιο της οθόνης LCD.
 Αναπαραγάγετε την ακίνητη εικόνα που
θέλετε να μεγεθύνετε.
 Μεγεθύνετε την ακίνητη εικόνα
χρησιμοποιώντας το T (Τηλεφακός).
Η σκηνή πλαισιώνεται.
 Πιέστε την οθόνη στο σημείο που θέλετε να
προβληθεί στο κέντρο του προβαλλόμενου
πλαισίου.
 Ρυθμίστε τη μεγέθυνση με τα W (Ευρεία
οθόνη)/T (Τηλεφακός).
Για να ακυρώσετε, πιέστε το
36
.
Αναπαραγωγή σειράς ακίνητων
εικόνων (Παρουσίαση διαφανειών)
Πιέστε
στην οθόνη αναπαραγωγής
ακίνητων εικόνων.
Ξεκινάει η παρουσίαση διαφανειών από την
επιλεγμένη ακίνητη εικόνα.
Πιέστε
για να σταματήσει η
παρουσίαση διαφανειών. Για να ξεκινήσει
πάλι, πιέστε πάλι το
.
 Σημειώσεις
Δεν
είναι εφικτή η λειτουργία του ζουμ
αναπαραγωγής κατά την παρουσίαση
διαφανειών.
 Συμβουλές
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συνεχόμενη
αναπαραγωγή της παρουσίασης διαφανειών
(OPTION) 
καρτέλα
επιλέγοντας
 [ΡΥΘ.ΠΡΟΒ.ΔΙΑΦ.]. Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση είναι [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (συνεχόμενη
αναπαραγωγή).
Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε την
(OPTION)
προβολή διαφανειών πιέζοντας
καρτέλα  [ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦ] στην

οθόνη [VISUAL INDEX].
Αναπαραγωγή εικόνας σε τηλεόραση
Συνδέστε την κάμερα στην υποδοχή εισόδου της τηλεόρασης ή του VCR χρησιμοποιώντας
το A/V καλώδιο σύνδεσης  ή ένα A/V καλώδιο σύνδεσης με S VIDEO . Συνδέστε την
κάμερά σας στην πρίζα του τοίχου χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος που παρέχεται για αυτή τη λειτουργία (σελ. 14). Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια
οδηγιών που παρέχονται με τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε.
Συσκευή με
υποδοχή S VIDEO
Συσκευή χωρίς
υποδοχή S VIDEO
(Λευκό)
(Λευκό)
Υποδοχή A/V OUT
(Κόκκινο)
(Κόκκινο)
: Ροή σήματος
Καλώδιο σύνδεσης A/V (παρέχεται)
Το Handycam Station διαθέτει μια
υποδοχή A/V OUT (σελ. 108) και η
κάμερα διαθέτει ένα Απομακρυσμένος
ακροδέκτης A/V (σελ. 105). Συνδέστε
το καλώδιο σύνδεσης A/V είτε στο
Handycam Station είτε στην κάμερά
σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας.
Καλώδιο σύνδεσης A/V με S VIDEO
(προαιρετικό)
Κατά τη σύνδεση με άλλη συσκευή
μέσω της υποδοχής S VIDEO,
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
σύνδεσης A/V με καλώδιο S VIDEO
(προαιρετικό), παράγονται εικόνες
υψηλότερης ποιότητας σε σχέση
με το καλώδιο σύνδεσης A/V.
Συνδέστε το λευκό και το κόκκινο
βύσμα (ήχος αριστερά/δεξιά) και το
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
(Κίτρινο)
(Κίτρινο)
Βίντεο ή τηλεόραση
βύσμα S VIDEO (κανάλι S VIDEO)
του καλωδίου σύνδεσης A/V σε ένα
καλώδιο S VIDEO (προαιρετικό). Η
σύνδεση του κίτρινου βύσματος δεν
είναι απαραίτητη. Μόνο με τη σύνδεση
S VIDEO δεν αναπαράγεται ήχος.
 Σημειώσεις
Μην
συνδέετε καλώδια σύνδεσης A/V στην
κάμερά σας και στο Handycam Station
ταυτόχρονα. Η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται
παραμορφωμένη .
 Συμβουλές
Μπορείτε να προβάλλετε το μετρητή στην
οθόνη της τηλεόρασης, ρυθμίζοντας την
επιλογή [ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ] σε [V-OUT/LCD]
(σελ. 70).
37
Όταν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη σε VCR
Συνδέστε την κάμερα στην είσοδο LINE IN
του VCR. Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου
του VCR στη θέση LINE (VIDEO 1,
VIDEO 2, κ.λπ.), εάν το VCR διαθέτει έναν
επιλογέα εισόδου.
Για να ρυθμίσετε το λόγο όψεως ανάλογα με
τη συνδεδεμένη τηλεόραση (16:9/4:3)
Αλλάξτε τη ρύθμιση ανάλογα με το λόγο
όψεως της οθόνης της τηλεόρασης στην
οποία θέλετε να προβάλετε τις εικόνες.
 Γυρίστε το διακόπτη POWER για να
ενεργοποιήσετε την κάμερα.
 Πιέστε
(HOME) 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
 [ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ]  [ΤΥΠΟΣ TV] 
.
[16:9] ή [4:3] 
 Σημειώσεις
Όταν
ρυθμίζετε την επιλογή [ΤΥΠΟΣ TV]
σε [4:3], η ποιότητα της εικόνας μπορεί να
αλλοιωθεί. Επίσης, όταν ο λόγος όψεως της
εγγεγραμμένης εικόνας μεταβάλλεται μεταξύ
16:9 (ευρεία) και 4:3, η εικόνα ενδέχεται να
τρεμοπαίζει.
Σε ορισμένες τηλεοράσεις 4:3, οι ακίνητες
εικόνες που έχουν εγγραφεί σε λόγο όψεως 4:3
ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη.
Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
Όταν
αναπαραγάγετε μια εικόνα που έχει
εγγραφεί σε λόγο όψεως 16:9 (ευρεία) σε μια
τηλεόραση 4:3 που δεν είναι συμβατή με το
σήμα 16:9 (ευρεία), ρυθμίστε την επιλογή
[ΤΥΠΟΣ TV] σε [4:3].
38
Όταν η τηλεόρασή σας είναι μονοφωνική
(Όταν η τηλεόραση διαθέτει μόνο μία
υποδοχή εισόδου ήχου)
Συνδέστε το κίτρινο βύσμα του καλωδίου
σύνδεσης A/V στην υποδοχή εισόδου
βίντεο και το λευκό (αριστερό κανάλι)
ή το κόκκινο (δεξιό κανάλι) βύσμα στην
υποδοχή εισόδου ήχου της τηλεόρασης ή
του VCR.
Εάν η συσκευή σας TV/VCR διαθέτει
μετασχηματιστή 21 ακίδων
(EUROCONNECTOR)
Χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή 21
ακίδων που παρέχεται μαζί με την κάμερά
σας (Μόνο για μοντέλα με το σήμα
στην κάτω επιφάνειά τους). Η υποδοχή
αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για έξοδο
σήματος.
TV/VCR
Αποθήκευση εικόνων
Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας του μέσου εγγραφής, φροντίστε να αποθηκεύετε τα
δεδομένα εικόνων σε κάποιον τύπο εξωτερικού μέσου εγγραφής, όπως ένα DVD-R ή έναν
υπολογιστή.
Μπορείτε να αποθηκεύετε τις εικόνες που εγγράφονται στην κάμερα, όπως περιγράφεται
παρακάτω.
 Συμβουλές
Η κάμερα αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράψετε στο "Memory Stick PRO Duo" τις εικόνες που
είναι εγγεγραμμένες στο σκληρό δίσκο (σελ. 44).
Με χρήση υπολογιστή
Δημιουργία DVD με ένα πάτημα (One Touch Disc Burn)
Μπορείτε να αποθηκεύσετε εύκολα τις εγγεγραμμένες εικόνες στον
σκληρό δίσκο της κάμερας απευθείας σε ένα DVD πατώντας το
πλήκτρο
(DISC BURN).
Αποθήκευση εικόνων σε υπολογιστή
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Χρησιμοποιώντας το "Picture Motion Browser" στο CD-ROM που παρέχεται, μπορείτε
να αποθηκεύσετε εικόνες που είναι εγγεγραμμένες στην κάμερά σας. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στο "PMB Guide".
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εγγεγραμμένες εικόνες της κάμερας
στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή.
Δημιουργία DVD με επιλεγμένες εικόνες
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες που έχετε εισαγάγει στον
υπολογιστή σας, σε ένα DVD. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε
αυτές τις εικόνες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγκεκριμένο λογισμικό, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο "Οδηγός Χρήσης" που παρέχεται.
Σύνδεση της κάμερας σε άλλες συσκευές
Σύνδεση με το καλώδιο σύνδεσης A/V
Μπορείτε να αντιγράψετε σε VCR, συσκευές εγγραφής DVD/HDD.
Σύνδεση με το καλώδιο USB
Μπορείτε να αντιγράψετε σε συμβατές συσκευές αντιγραφής ταινιών
DVD κ.λπ.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιγραφή σε άλλες συσκευές" στη σελίδα 49.
39
Επεξεργασία
(Κατηγορία ΛΟΙΠΑ)
Αυτή η κατηγορία σας επιτρέπει την
επεξεργασία των εικόνων που βρίσκονται
στα μέσα εγγραφής. Επίσης, μπορείτε να
απολαύσετε τις λειτουργίες της κάμερας
συνδέοντάς την σε άλλες συσκευές.
Κατηγορία
(ΛΟΙΠΑ)
Λίστα στοιχείων
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Μπορείτε να διαγράψετε τις εικόνες από τα
μέσα εγγραφής (σελ. 40).
ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡ.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ως ακίνητη
εικόνα ένα επιλεγμένο καρέ από μια
εγγεγραμμένη ταινία (σελ. 43).
ΜΟΝΤΑΖ ΤΑΙΝΙΑΣ
Μπορείτε να αντιγράψετε ταινίες που
έχουν εγγραφεί στο σκληρό δίσκο σε ένα
"Memory Stick PRO Duo" (σελ. 44).
ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤΟΓΡ
Μπορείτε να αντιγράψετε ακίνητες εικόνες
που έχουν εγγραφεί στο σκληρό δίσκο σε
ένα "Memory Stick PRO Duo" (σελ. 45).
ΕΠΕΞ
Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις
εικόνες (σελ. 46).
ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.
Μπορείτε να δημιουργήσετε και να
επεξεργαστείτε μια λίστα αναπαραγωγής (σελ. 47).
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μπορείτε να εκτυπώσετε ακίνητες εικόνες
σε έναν συνδεδεμένο εκτυπωτή PictBridge
(σελ. 52).
ΣΥΝΔΕΣΗ USB
40
Μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα σε
έναν υπολογιστή κ.λπ. μέσω του καλωδίου
USB (σελ. 97).
Για σύνδεση με τον υπολογιστή, ανατρέξτε
στην ενότητα "Οδηγός Χρήσης".
Διαγραφή εικόνων
Μπορείτε να διαγράψετε τις
εγγεγραμμένες στα μέσα εγγραφής εικόνες
χρησιμοποιώντας την κάμερα.
 Σημειώσεις
Δεν
μπορείτε να επαναφέρετε εικόνες αφού τις
διαγράψετε.
Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
από την κάμερα, ενώ πραγματοποιείτε
διαγραφή των εικόνων. Ενδέχεται να προκληθεί
βλάβη στο μέσο εγγραφής.
Μην αφαιρείτε το "Memory Stick PRO Duo"
κατά τη διαγραφή ταινιών από το "Memory
Stick PRO Duo."
Όταν στο "Memory Stick PRO Duo" έχει
οριστεί προστασία εγγραφής εικόνων από
άλλη συσκευή, δεν μπορείτε να διαγράψετε τις
εικόνες από το "Memory Stick PRO Duo."
 Συμβουλές
Μπορείτε να επιλέξετε έως 100 εικόνες
ταυτόχρονα.
Μπορείτε να διαγράψετε μια εικόνα που
εμφανίζεται στην οθόνη αναπαραγωγής από το
μενού
(OPTION).
Για να διαγράψετε όλες τις εικόνες που έχουν
εγγραφεί στο μέσο εγγραφής και για να
επαναφέρετε το σύνολο του εγγράψιμου χώρου
του μέσου εγγραφής, εκτελέστε διαμόρφωση
του μέσου εγγραφής (σελ. 55).
Διαγραφή ταινιών
Μπορείτε να ελευθερώσετε χώρο στο
μέσο εγγραφής, διαγράφοντας δεδομένα
εικόνων από αυτό.
Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο
του μέσου εγγραφής, χρησιμοποιώντας την
επιλογή [ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 54).
Επιλέξτε εκ των προτέρων το μέσο
εγγραφής που περιέχει την ταινία την
οποία θέλετε να διαγράψετε (σελ. 21).
 Σημειώσεις
Τα
σημαντικά δεδομένα θα πρέπει να
αποθηκεύονται σε εξωτερικό μέσο εγγραφής
(σελ. 39).
1 Πιέστε
(HOME) 
[ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
(ΛΟΙΠΑ) 
2 Πιέστε [
ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
3 Πιέστε [
ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί την
επιλεγμένη ημερομηνία εμφανίζονται στην
οθόνη.
Πιέστε την ταινία στην οθόνη LCD για να
για
επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Πιέστε
να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
 Πιέστε
 [ΝΑΙ] 
.
4 Πιέστε την ταινία που θέλετε να
διαγράψετε.
 Σημειώσεις
Αν
η διαγραμμένη ταινία περιλαμβάνεται
στη λίστα αναπαραγωγής (σελ. 47), η ταινία
που προστέθηκε στη λίστα αναπαραγωγής
διαγράφεται επίσης από τη λίστα
αναπαραγωγής.
Διαγραφή ακίνητων εικόνων
5 Πιέστε
 [ΝΑΙ] 
.
Για να διαγράψετε όλες τις ταινίες
ταυτόχρονα
Στο βήμα 3, αγγίξτε [ ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ]
 [ΝΑΙ]  [ΝΑΙ] 
.
Επιλέξτε εκ των προτέρων το μέσο
εγγραφής που περιέχει την ακίνητη εικόνα
την οποία θέλετε να διαγράψετε (σελ. 21).
1 Πιέστε
(HOME) 
[ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
2 Πιέστε [
ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
3 Πιέστε [
ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
Επεξεργασία
Η επιλεγμένη εικόνα επισημαίνεται με
ένα .
Πατήστε και κρατήστε πατημένη
την εικόνα στην οθόνη LCD για να
επιβεβαιώσετε την εκτύπωση.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.
(ΛΟΙΠΑ) 
4 Πιέστε την ακίνητη εικόνα που
θέλετε να διαγράψετε.
Για να διαγράψετε ταυτόχρονα όλες τις
ταινίες που έχουν εγγραφεί την ίδια ημέρα
και την ίδια ώρα
 Πιέστε τη [
ΔΙΑΓΡ.ανά ημερ.] στο βήμα 3.
 Πιέστε / για να επιλέξετε την
ημερομηνία εγγραφής των ταινιών που
.
θέλετε και, στη συνέχεια, πιέστε
Η επιλεγμένη ακίνητη εικόνα
επισημαίνεται με ένα .
Πατήστε και κρατήστε πατημένη την
ακίνητη εικόνα στην οθόνη LCD για να
επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.
41
5 Πιέστε
 [ΝΑΙ] 
.
Για να διαγράψετε όλες τις ακίνητες εικόνες
ταυτόχρονα
Στο βήμα 3, αγγίξτε [ ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ] 
[ΝΑΙ]  [ΝΑΙ] 
.
Για να διαγράψετε ταυτόχρονα όλες τις
ακίνητες εικόνες που έχουν εγγραφεί την
ίδια μέρα και την ίδια ώρα
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο
εάν ως μέσο εγγραφής έχει επιλεγεί ο
εσωτερικός σκληρός δίσκος.
 Πιέστε τη [ ΔΙΑΓΡ.ανά ημερ.] στο βήμα 3.
 Πιέστε / για να επιλέξετε την
ημερομηνία εγγραφής των ακίνητων εικόνων
.
που θέλετε και, στη συνέχεια, πιέστε
Οι ακίνητες εικόνες που έχουν εγγραφεί την
επιλεγμένη ημερομηνία εμφανίζονται στην
οθόνη.
Πιέστε την εικόνα στην οθόνη LCD για να
για
επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Πιέστε
να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
 Πιέστε
 [ΝΑΙ] 
.
42
Λήψη ακίνητης εικόνας από ταινία
Μπορείτε να τραβήξτε μια ακίνητη εικόνα
οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής μιας ταινίας.
Επιλέξτε το μέσο εγγραφής που περιέχει
ταινίες και το μέσο εγγραφής όπου θέλετε
να αποθηκεύσετε τις ακίνητες εικόνες
(σελ. 21).
1 Πιέστε
(HOME) 
[ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡ.].
(ΛΟΙΠΑ) 
Εμφανίζεται η οθόνη [ΕΓΓΡΑΦΗ
ΦΩΤΟΓΡ.].
2 Πιέστε την ταινία που θέλετε να
Αρχίζει η αναπαραγωγή της
επιλεγμένης ταινίας.
Πιέστε το

.
 Σημειώσεις
Το
μέγεθος εικόνας είναι σταθερό ανάλογα με
το λόγο όψεως των ταινιών:
 [
0,2M] σε λόγο όψεως 16:9
 [VGA(0,3M)] σε λόγο όψεως 4:3
Το μέσο εγγραφής στο οποίο θέλετε να
αποθηκεύσετε τις ακίνητες εικόνες πρέπει να
διαθέτει αρκετό ελεύθερο χώρο.
Η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής των
ακίνητων εικόνων που δημιουργείτε είναι οι
ίδιες με αυτές των ταινιών.
Εάν οι ταινίες δεν διαθέτουν κωδικό
δεδομένων, ως ημερομηνία και ώρα εγγραφής
των ακίνητων εικόνων καταγράφεται η
ημερομηνία και η ώρα εγγραφής τους από τις
ταινίες.
Δεν μπορείτε να καταγράψετε φωτογραφίες
από μια ταινία που αποθηκεύτηκε σε "Memory
Stick PRO Duo" (DCR-SR210E).
Επεξεργασία
καταγράψετε.
Για να ολοκληρώσετε την καταγραφή
3 Πιέστε το
στο σημείο που
θέλετε να γίνει η καταγραφή.
Γίνεται παύση της ταινίας.
4 Πιέστε
.
Μετά την αποθήκευση της ακίνητης
εικόνας στο μέσο εγγραφής που έχετε
επιλέξει, η κάμερα επιστρέφει στην
κατάσταση παύσης λειτουργίας.
Για να συνεχίσετε την καταγραφή
Πιέστε
, έπειτα ακολουθήστε τα
βήματα 3 έως 4.
Για την καταγραφή μιας φωτογραφίας
από άλλη ταινία, πιέστε
και έπειτα
ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 4.
43
Αντιγραφή εικόνων σε ένα "Memory Stick PRO Duo" με
τον υπολογιστή σας
Αντιγραφή ταινιών
Μπορείτε να αντιγράψετε ταινίες που έχουν
εγγραφεί στο σκληρό δίσκο της κάμεράς σας
σε ένα "Memory Stick PRO Duo".
Τοποθετήστε ένα "Memory Stick PRO
Duo" στην κάμερα πριν ξεκινήσετε τη
διαδικασία.
 Σημειώσεις
Όταν
εγγράφετε μια ταινία σε "Memory Stick
PRO Duo" για την πρώτη φορά, δημιουργήστε
ένα αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων (σελ. 57)
(HOME) 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
πατώντας
ΜΕΣΩΝ)  [ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.].
Συνδέστε την κάμερα στην πρίζα τοίχου
χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
προκειμένου να αποτρέψετε την ανεπάρκεια
ισχύος κατά την αντιγραφή.
[ ΜΟΝΤΑΖ ΟΛΩΝ]: Για να
αντιγράψετε λίστες αναπαραγωγής
Όταν επιλέγετε ως προέλευση για την
αντιγραφή μια λίστα αναπαραγωγής,
ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης
για την αντιγραφή.
3 Επιλέξτε την ταινία που θέλετε να
αντιγράψετε.
[ΜΟΝΤΑΖ με επιλογή]: Πιέστε τη
μικρογραφία της ταινίας που θέλετε
να αντιγράψετε για να τοποθετήσετε
την ένδειξη επάνω στη μικρογραφία.
Μπορείτε να επιλέξετε πολλές ταινίες
μαζί.
 Συμβουλές
Η πρωτότυπη ταινία δεν διαγράφεται μετά την
αντιγραφή.
Θα αντιγραφούν όλες οι εικόνες που
περιλαμβάνονται σε μια λίστα αναπαραγωγής.
1 Πιέστε
(HOME) 
[ΜΟΝΤΑΖ ΤΑΙΝΙΑΣ].
(ΛΟΙΠΑ) 
Εμφανίζεται η οθόνη [ΜΟΝΤΑΖ
ΤΑΙΝΙΑΣ].
Ελεύθερος χώρος του
"Memory Stick PRO Duo"
 Συμβουλές
Πατήστε και κρατήστε πατημένη
τη μικρογραφία για να δείτε μια
για να
προεπισκόπηση. Πιέστε
επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής.
[ΜΟΝΤΑΖ ανά ημερ.]: Επιλέξτε την
ημερομηνία εγγραφής της ταινίας για
αντιγραφή, πατήστε
. Δεν μπορείτε
να επιλέξετε πολλές ημερομηνίες μαζί.
2 Πιέστε τον τύπο αντιγραφής.
[ΜΟΝΤΑΖ με επιλογή]: Για να
επιλέξετε ταινίες και να τις αντιγράψετε
[ΜΟΝΤΑΖ ανά ημερ.]: Για να
αντιγράψετε όλες τις ταινίες μιας
συγκεκριμένης ημερομηνίας
44
4 Πιέστε
 [ΝΑΙ].
Η αντιγραφή ξεκινά.
 Συμβουλές
Για να ελέγξετε τις ταινίες που έχετε αντιγράψει
μετά την ολοκλήρωση της αντιγραφής, επιλέξτε
το [MEMORY STICK] στο [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ]
και πραγματοποιήστε την αναπαραγωγή τους
(σελ. 21).
Αντιγραφή ακίνητων εικόνων
Μπορείτε να αντιγράψετε ακίνητες εικόνες
από τον σκληρό δίσκο σε ένα "Memory
Stick PRO Duo".
Τοποθετήστε ένα "Memory Stick PRO
Duo" στην κάμερα πριν ξεκινήσετε τη
διαδικασία.
 Σημειώσεις
την κάμερα στην πρίζα τοίχου
χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
προκειμένου να αποτρέψετε την ανεπάρκεια
ισχύος κατά την αντιγραφή.
 Συμβουλές
Οι πρωτότυπες ακίνητες εικόνες δεν
διαγράφονται μετά την αντιγραφή.
1 Πιέστε
(HOME) 
[ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤΟΓΡ].
(ΛΟΙΠΑ) 
θέλετε να αντιγράψετε.
[ΑΝΤΙΓΡ.ανά επιλ.]: Πιέστε τη
μικρογραφία της ακίνητης εικόνας
που θέλετε να αντιγράψετε για να
τοποθετήσετε την ένδειξη επάνω στη
μικρογραφία. Μπορείτε να επιλέξετε
πολλές ακίνητες εικόνες μαζί.
 Συμβουλές
Πατήστε και κρατήστε πατημένη
τη μικρογραφία για να δείτε μια
για να
προεπισκόπηση. Πιέστε
επιστρέψετε στην οθόνη επιλογής.
Επεξεργασία
Συνδέστε
3 Επιλέξτε την ακίνητη εικόνα που
[ΑΝΤΙΓΡ.ανά ημερ.]: Επιλέξτε την
ημερομηνία εγγραφής της ακίνητης
εικόνας για αντιγραφή, πατήστε
.
Δεν μπορείτε να επιλέξετε πολλές
ημερομηνίες μαζί.
Εμφανίζεται η οθόνη [ΑΝΤΙΓ.
ΦΩΤΟΓΡ].
ΑΝΤΙΓΡ.ανά επιλ.
ΑΝΤΙΓΡ.ανά ημερ.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
4 Πιέστε
 [ΝΑΙ].
Η αντιγραφή ξεκινά.
2 Πιέστε τον τύπο αντιγραφής.
[ΑΝΤΙΓΡ.ανά επιλ.]: Για να επιλέξετε
μια ακίνητη εικόνα και να την
αντιγράψετε
[ΑΝΤΙΓΡ.ανά ημερ.]: Για να
αντιγράψετε όλες τις ακίνητες εικόνες
μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας
 Συμβουλές
Για να ελέγξετε τις ακίνητες εικόνες που
έχετε αντιγράψει μετά την ολοκλήρωση
της αντιγραφής, επιλέξτε το [MEMORY
STICK] στο [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.] και
πραγματοποιήστε την αναπαραγωγή τους
(σελ. 21).
45
Διαχωρισμός ταινίας
Μπορείτε να διαχωρίσετε ταινίες που
περιέχονται στο μέσο εγγραφής της
κάμεράς σας.
Επιλέξτε εκ των προτέρων το μέσο
εγγραφής που περιέχει την ταινία την
οποία θέλετε να διαχωρίσετε (σελ. 21).
1 Πιέστε
(HOME) 
(ΛΟΙΠΑ) 
[ΕΠΕΞ].
2 Πιέστε [ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ].
3 Πιέστε την ταινία που θέλετε να
διαχωρίσετε.
Αρχίζει η αναπαραγωγή της
επιλεγμένης ταινίας.
4 Πιέστε το
στο σημείο που
θέλετε να γίνει ο διαχωρισμός της
ταινίας σε σκηνές.
Γίνεται παύση της ταινίας.
Προσαρμόστε το σημείο διαχωρισμού
με μεγαλύτερη ακρίβεια, αφού επιλέξετε
.
το σημείο διαχωρισμού με το
Επιστροφή στην αρχή της επιλεγμένης
ταινίας.
Εναλλαγή της αναπαραγωγής και της
παύσης κάθε φορά που πιέζετε το
.
5 Πιέστε
46
 [ΝΑΙ] 
.
 Σημειώσεις
Δεν
μπορείτε να επαναφέρετε ταινίες μετά το
διαχωρισμό τους.
Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
από την κάμερα ενώ πραγματοποιείται
διαχωρισμός της ταινίας. Ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στο μέσο εγγραφής.
Επίσης, μην αφαιρείτε το "Memory Stick
PRO Duo" κατά την επεξεργασία ταινιών στο
"Memory Stick PRO Duo".
Ενδέχεται να προκύψει μια μικρή διαφορά
μεταξύ του σημείου που πιέζετε την
και του πραγματικού σημείου
ένδειξη
διαχωρισμού, καθώς η κάμερα επιλέγει το
σημείο διαχωρισμού βάσει προσαυξήσεων μισού
δευτερολέπτου.
Εάν διαχωρίσετε την αρχική ταινία, η ταινία
που προστέθηκε στη λίστα αναπαραγωγής
επίσης θα διαχωριστεί.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Η λίστα αναπαραγωγής είναι μια λίστα
που δείχνει μικρογραφίες των ταινιών που
έχετε επιλέξει. Οι πρωτότυπες ταινίες δεν
αλλάζουν ακόμη και αν επεξεργαστείτε τις
ταινίες στη λίστα αναπαραγωγής ή εάν τις
διαγράψετε από αυτή. Επιλέξτε το μέσο
εγγραφής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
για τη δημιουργία ή την αναπαραγωγή μιας
λίστας αναπαραγωγής πριν τη λειτουργία
(σελ. 21).
1 Πιέστε
(HOME) 
[ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.].
ΠΡΟΣΘΗΚΗ].
3 Πιέστε την ταινία που θέλετε
να προσθέσετε στη λίστα
αναπαραγωγής.
 Πιέστε [ ΠΡΟΣΘ.ανά ημ.] στο βήμα 2.
Οι ημερομηνίες εγγραφής των ταινιών
εμφανίζονται στην οθόνη.
 Πιέστε / για να επιλέξετε την
ημερομηνία εγγραφής της ταινίας που θέλετε.
 Ενώ η επιλεγμένη ημερομηνία εγγραφής
εμφανίζεται επισημασμένη, πιέστε
.
Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί την
επιλεγμένη ημερομηνία εμφανίζονται στην
οθόνη.
Πιέστε την εικόνα στην οθόνη LCD για να
επιβεβαιώσετε τη διαγραφή. Πιέστε
για
να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
 Πιέστε
 [ΝΑΙ] 
.
Επεξεργασία
2 Πιέστε [
(ΛΟΙΠΑ) 
Για να προσθέσετε ταυτόχρονα όλες τις
ταινίες που έχουν εγγραφεί την ίδια μέρα
 Σημειώσεις
Μην
Η επιλεγμένη εικόνα επισημαίνεται με
ένα .
Πατήστε και κρατήστε πατημένη
την ταινία στην οθόνη LCD για
επιβεβαίωση.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.
4 Πιέστε
 [ΝΑΙ] 
.
αφαιρείτε τη μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
από την κάμερα κατά την επεξεργασία της
λίστας αναπαραγωγής. Επίσης, μην αφαιρείτε
το "Memory Stick PRO Duo" κατά την
επεξεργασία ταινιών στο "Memory Stick PRO
Duo".
Δεν μπορείτε να προσθέσετε ακίνητες εικόνες
σε μια λίστα αναπαραγωγής.
 Συμβουλές
Μπορείτε να προσθέσετε έως 99 ταινίες στη
λίστα αναπαραγωγής.
Μπορείτε να προσθέσετε μια ταινία, ενώ την
(OPTION) 
προβάλλετε, επιλέγοντας
καρτέλα  [ ΠΡΟΣΘΗΚΗ].
Μπορείτε να αντιγράψετε τη λίστα
αναπαραγωγής σε ένα DVD ως έχει,
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο λογισμικό.
47
Αναπαραγωγή της λίστας
αναπαραγωγής
Επιλέξτε εκ των προτέρων το μέσο
εγγραφής που θέλετε να χρησιμοποιήσετε
για τη δημιουργία ή την αναπαραγωγή μιας
λίστας αναπαραγωγής (σελ. 21).
1 Πιέστε
(HOME) 
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ) 
[ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡ.].
Εμφανίζεται η οθόνη λίστας
αναπαραγωγής.
2 Πιέστε την εικόνα από την οποία
θέλετε να αρχίσει η αναπαραγωγή.
Η λίστα αναπαραγωγής εκτελείται από
την επιλεγμένη εικόνα έως το τέλος και
στη συνέχεια γίνεται επιστροφή στην
οθόνη της λίστας αναπαραγωγής.
Για να σβήσετε ταινίες που δεν χρειάζεστε
από τη λίστα αναπαραγωγής
 Πιέστε
(HOME)  (ΛΟΙΠΑ) 
[ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.].
 Πιέστε [ ΣΒΗΣΙΜΟ].
Για να διαγράψετε όλες τις ταινίες από τη
λίστα αναπαραγωγής, πατήστε [ ΣΒΗΣΙΜ
.
ΟΛΩΝ]  [ΝΑΙ]  [ΝΑΙ] 
 Επιλέξτε την ταινία που θέλετε να
διαγράψετε από τη λίστα.
48
Η επιλεγμένη εικόνα επισημαίνεται με ένα .
Πατήστε και κρατήστε πατημένη την ταινία
στην οθόνη LCD για επιβεβαίωση.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.
 Πιέστε
 [ΝΑΙ] 
.
Για να αλλάξετε τη σειρά εντός της λίστας
αναπαραγωγής
 Πιέστε
(HOME)  (ΛΟΙΠΑ) 
[ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.].
 Πιέστε [ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ].
 Πιέστε την ταινία που θέλετε να
μετακινήσετε.
Η επιλεγμένη εικόνα επισημαίνεται με ένα .
Πατήστε και κρατήστε πατημένη την ταινία
στην οθόνη LCD για επιβεβαίωση.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.
 Πιέστε
.
 Επιλέξτε τον προορισμό με τα
/
.
Μπάρα προορισμού
 Πιέστε
 [ΝΑΙ] 
.
 Συμβουλές
Όταν επιλέγετε πολλαπλές ταινίες, οι ταινίες
μετακινούνται ακολουθώντας τη σειρά με την
οποία εμφανίζονται στη λίστα αναπαραγωγής.
Αντιγραφή σε άλλες συσκευές
Σύνδεση με το καλώδιο σύνδεσης A/V
Μπορείτε να αντιγράψετε εικόνες, που αναπαράγονται στην κάμερα, σε άλλες συσκευές
εγγραφής, όπως VCR ή DVD/HDD. Συνδέστε τη συσκευή με έναν από τους εξής τρόπους.
Συνδέστε την κάμερά σας στην πρίζα του τοίχου χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται για αυτή τη λειτουργία (σελ. 14). Ανατρέξτε
επίσης στα εγχειρίδια οδηγιών που παρέχονται με τις συσκευές που θέλετε να συνδέσετε.
Επιλέξτε εκ των προτέρων το μέσο εγγραφής που περιέχει την εικόνα την οποία θέλετε να
αντιγράψετε (σελ. 21).
 Σημειώσεις
Καθώς
η αντιγραφή πραγματοποιείται μέσω αναλογικής μεταφοράς δεδομένων, η ποιότητα των εικόνων
ενδέχεται να αλλοιωθεί.
Συσκευή χωρίς
υποδοχή S VIDEO
Συσκευή με
υποδοχή S VIDEO
Επεξεργασία
(Κίτρινο)
(Λευκό)
Υποδοχή A/V OUT
(Λευκό)
(Κόκκινο)
(Κόκκινο)
: Ροή εικόνας/σήματος
Καλώδιο σύνδεσης A/V (παρέχεται)
Το Handycam Station διαθέτει μια
υποδοχή A/V OUT (σελ. 108) και η
κάμερα διαθέτει ένα Απομακρυσμένος
ακροδέκτης A/V (σελ. 105). Συνδέστε
το καλώδιο σύνδεσης A/V είτε στο
Handycam Station είτε στην κάμερά
σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας.
(Κίτρινο)
VCR ή συσκευές
εγγραφής DVD/HDD
Καλώδιο σύνδεσης A/V με S VIDEO
(προαιρετικό)
Κατά τη σύνδεση με άλλη συσκευή
μέσω της υποδοχής S VIDEO,
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
σύνδεσης A/V με καλώδιο S VIDEO
(προαιρετικό), παράγονται εικόνες
υψηλότερης ποιότητας σε σχέση
με το καλώδιο σύνδεσης A/V.
Συνδέστε το λευκό και το κόκκινο
βύσμα (ήχος αριστερά/δεξιά) και το
βύσμα S VIDEO (κανάλι S VIDEO)
49
του καλωδίου σύνδεσης A/V σε ένα
καλώδιο S VIDEO (προαιρετικό). Η
σύνδεση του κίτρινου βύσματος δεν
είναι απαραίτητη. Μόνο με τη σύνδεση
S VIDEO δεν αναπαράγεται ήχος.
 Σημειώσεις
Για
να αποκρύψετε τις ενδείξεις οθόνης
(όπως μετρητής, κλπ.) από την οθόνη της
(HOME)
συνδεδεμένης συσκευής, αγγίξτε
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)  [ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ]

 [ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ]  [ΠΡΟΒΟΛ LCD]
(η προεπιλεγμένη ρύθμιση) στο (σελ. 70).
Για να εγγράψετε την ημερομηνία/ώρα και
τα δεδομένα των ρυθμίσεων της κάμερας, θα
πρέπει να τα εμφανίσετε στην οθόνη (σελ. 67).
Για να συνδέετε την κάμερα σε μονοφωνική
συσκευή, συνδέστε το κίτρινο βύσμα του
καλωδίου σύνδεσης A/V στην υποδοχή εισόδου
βίντεο και το κόκκινο (δεξιό κανάλι) ή το
λευκό βύσμα (αριστερό κανάλι) στην υποδοχή
εισόδου ήχου της συσκευής.
1 Ενεργοποιήστε την κάμερα και
πιέστε
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ).
Ρυθμίστε την επιλογή [ΤΥΠΟΣ TV]
ανάλογα με τη συσκευή προβολής
(σελ. 38).
4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στην
κάμερα και εγγράψτε την στη
συσκευή εγγραφής.
Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών που
συνοδεύουν τη συσκευή εγγραφής.
5 Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή,
σταματήστε τη συσκευή εγγραφής
και στη συνέχεια την κάμερα.
Σύνδεση με το καλώδιο USB
Συνδέστε την κάμερα σε μια συσκευή
εγγραφής DVD ή DVD, κ.λπ., συμβατής
με την αντιγραφή ταινίας μέσω σύνδεσης
USB για αντιγραφή που δεν προκαλεί
παραμόρφωση εικόνας.
Συνδέστε την κάμερά σας στην πρίζα
του τοίχου χρησιμοποιώντας το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος (σελ. 14). Ανατρέξτε επίσης στα
εγχειρίδια οδηγιών που παρέχονται με τη
συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
2 Τοποθετήστε το μέσο εγγραφής στη
συσκευή εγγραφής.
Αν η συσκευή εγγραφής έχει επιλογέα
εισόδου, ρυθμίστε τον σε λειτουργία
εισόδου.
3 Συνδέστε την κάμερα στη συσκευή
εγγραφής (VCR ή DVD/HDD
συσκευή εγγραφής) με το A/V
καλώδιο σύνδεσης (παρέχεται) 
ή ένα A/V καλώδιο σύνδεσης με
S VIDEO (προαιρετικό) .
Συνδέστε την κάμερα στις υποδοχές
εισόδου της συσκευής εγγραφής.
50
1 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
2 Συνδέστε το βύσμα  (USB) της
κάμερας και μια συσκευή εγγραφής
DVD, κ.λπ., με το καλώδιο USB που
παρέχεται.
Εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη
[ΕΠΙΛΟΓΗ USB].
3 Πιέστε [
ΣΥΝΔΕΣΗ USB] ή
[ ΣΥΝΔΕΣΗ USB] σύμφωνα με
τα μέσα εγγραφής στα οποία
είναι εγγεγραμμένη η ταινία που
επιθυμείτε.
Επεξεργασία
4 Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή
που θα συνδέσετε και ξεκινήστε την
εγγραφή.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε επίσης στα
εγχειρίδια οδηγιών που παρέχονται με
τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
5 Μετά την ολοκλήρωση της
αντιγραφής, πιέστε [ΤΕΛ]  [ΝΑΙ],
και στη συνέχεια αποσυνδέστε το
καλώδιο USB.
 Συμβουλές
Εάν η οθόνη [ΕΠΙΛΟΓΗ USB] δεν εμφανιστεί,
(HOME)  (ΛΟΙΠΑ) 
πιέστε
[ΣΥΝΔΕΣΗ USB].
51
Εκτύπωση εγγεγραμμένων ακίνητων εικόνων
(εκτυπωτής συμβατός με PictBridge)
Μπορείτε να εκτυπώσετε ακίνητες εικόνες
χρησιμοποιώντας έναν εκτυπωτή συμβατό
με PictBridge, χωρίς να συνδέσετε την
κάμερα σε υπολογιστή.
Συνδέστε την κάμερα στο μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος για να
γίνεται η τροφοδοσία από την πρίζα του
τοίχου (σελ. 14). Θέστε τον εκτυπωτή σε
λειτουργία.
Επιλέξτε εκ των προτέρων το μέσο
εγγραφής που περιέχει την ακίνητη εικόνα
την οποία θέλετε να εκτυπώσετε (σελ. 21).
Για να εκτυπώσετε ακίνητες εικόνες που
περιέχονται σε ένα "Memory Stick PRO
Duo", τοποθετήστε το "Memory Stick PRO
Duo" στην κάμερα.
4 Πιέστε [ΕΚΤΥΠΩΣΗ].
Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η
ένδειξη (σύνδεση PictBridge)
εμφανίζεται στην οθόνη.
Μπορείτε να επιλέξετε μια ακίνητη
εικόνα στην οθόνη.
5 Πιέστε την ακίνητη εικόνα που
θέλετε να εκτυπώσετε.
1 Συνδέστε το Handycam Station στην
πρίζα του τοίχου, χρησιμοποιώντας
τον παρεχόμενο μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος.
2 Τοποθετήστε την κάμερα σταθερά
στο Handycam Station. Γυρίστε
το διακόπτη POWER για να
ενεργοποιηθεί.
3 Συνδέστε την υποδοχή  (USB) του
Handycam Station στον εκτυπωτή,
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
καλώδιο USB (σελ. 108).
Εμφανίζεται αυτόματα η οθόνη
[ΕΠΙΛΟΓΗ USB].
52
Η επιλεγμένη ακίνητη εικόνα
επισημαίνεται με ένα .
Πατήστε και κρατήστε πατημένη την
ακίνητη εικόνα στην οθόνη LCD για να
επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη.
6 Πιέστε
(OPTION), ρυθμίστε
τις παρακάτω επιλογές και, στη
συνέχεια, πιέστε
.
[ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ]: Ρυθμίστε τον αριθμό
αντιγράφων της ακίνητης εικόνας που
θα εκτυπωθούν. Μπορείτε να ορίσετε
έως 20 αντίγραφα.
[ΗΜΕΡΟΜ/ΩΡΑ]: Επιλέξτε
[ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ], [ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ],
ή [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] (δεν εκτυπώνεται
ημερομηνία/ώρα).
[ΜΕΓΕΘΟΣ]: Επιλέξτε το μέγεθος
χαρτιού.
Αν δεν αλλάξετε τη ρύθμιση, μεταβείτε
στο βήμα 7.
7 Πιέστε [ΕΚΤΕΛ]  [ΝΑΙ] 
.
Εμφανίζεται πάλι η οθόνη επιλογής
ακίνητης εικόνας.
Για να ολοκληρωθεί η εκτύπωση
Πιέστε
στην οθόνη, στο βήμα 4.
 Σημειώσεις
Μπορούμε
ακίνητες εικόνες που περιγράφονται
παρακάτω δεν μπορούν να εκτυπωθούν:
 Ακίνητη εικόνα που έχει υποστεί
επεξεργασία σε υπολογιστή
 Η ακίνητη εικόνα που έχει εγγραφεί σε άλλες
συσκευές
 Αρχείο ακίνητης εικόνας μεγαλύτερο των
4 MB
 Αρχείο ακίνητης εικόνας μεγαλύτερο των
3.680 × 2.760 pixel
 Συμβουλές
PictBridge είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο
που έχει καθιερωθεί από το Camera & Imaging
Products Association (CIPA). Μπορείτε
να εκτυπώνετε ακίνητες εικόνες χωρίς να
χρησιμοποιείτε υπολογιστή, συνδέοντας έναν
εκτυπωτή απευθείας σε ψηφιακή βιντεοκάμερα
ή ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ανεξάρτητα
από το μοντέλο ή τον κατασκευαστή.
Μπορείτε να εκτυπώσετε μια ακίνητη εικόνα
από την οθόνη της λίστας αναπαραγωγής
(OPTION) 
ακίνητων εικόνων, πιέζοντας
καρτέλα [ΕΚΤΥΠΩΣΗ].
Το
Επεξεργασία
να εγγυηθούμε τη λειτουργία μόνο
των μοντέλων που είναι συμβατά με PictBridge.
Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο οδηγιών του
εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.
Μην προβείτε στις παρακάτω ενέργειες όταν
εμφανίζεται η ένδειξη στην οθόνη. Οι
λειτουργίες ενδέχεται να μην εκτελεστούν
σωστά.
 Γυρίστε το διακόπτη POWER
 Πιέστε
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ)
 Αφαιρέστε την κάμερά σας από το.
Handycam Station
 Αφαιρέστε το καλώδιο USB από την κάμερά
σας, το Handycam Station, ή τον εκτυπωτή
 Αφαιρέστε το "Memory Stick PRO Duo" από
την κάμερά σας κατά την εκτύπωση ακίνητων
εικόνων που είναι αποθηκευμένες σε αυτό
Αν ο εκτυπωτής σταματήσει να
λειτουργεί, αποσυνδέστε το καλώδιο USB,
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι τον
εκτυπωτή και ξεκινήστε τη διαδικασία από την
αρχή.
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα μεγέθη χαρτιού
που μπορεί να εκτυπώσει ο εκτυπωτής.
Σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών, η πάνω,
κάτω, αριστερή και δεξιά άκρη των εικόνων
μπορεί να περικοπεί. Αν εκτυπώσετε μια
ακίνητη εικόνα που έχει εγγραφεί σε λόγο
όψεως 16:9 (ευρεία οθόνη), η αριστερή και δεξιά
άκρη της εικόνας μπορεί να περικοπούν αρκετά.
Ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών δεν
υποστηρίζουν τη λειτουργία εκτύπωσης
ημερομηνίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών του εκτυπωτή για λεπτομέρειες.
Οι
53
Χρήση μέσων εγγραφής
Κατηγορία
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)
Έλεγχος των
πληροφοριών του μέσου
Η κατηγορία αυτή σας επιτρέπει να
χρησιμοποιήσετε έναν σκληρό δίσκο ή ένα
"Memory Stick PRO Duo" για διάφορους
σκοπούς.
Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο εγγραφής
που απομένει για κάθε ποιότητα εικόνας
στο μέσο που έχετε ορίσει στην επιλογή
[ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ] (σελ. 21).
 Σημειώσεις
Κατά
τη λειτουργία Easy Handycam, δεν
μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες
του μέσου. Ακυρώστε τη λειτουργία Easy
Handycam για να ελέγξετε τις πληροφορίες
αυτές.
Κατηγορία
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)
Λίστα στοιχείων
ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ
Μπορείτε να επιλέξετε το μέσο εγγραφής
για τις ταινίες (σελ. 21).
Πιέστε
(HOME) 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΕΣΩΝ)  [ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ].
 Συμβουλές
Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο χώρο για
στην κάτω
την εγγραφή κ.λπ., πιέζοντας
δεξιά πλευρά της οθόνης.
ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.
Μπορείτε να επιλέξετε το μέσο εγγραφής
για τις ακίνητες εικόνες (σελ. 21).
Απενεργοποίηση της ένδειξης
ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ
 Σημειώσεις
Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες
του μέσου εγγραφής, όπως την ώρα
εγγραφής (σελ. 54).
ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ
Μπορείτε να διαμορφώσετε το μέσο
εγγραφής και να ανακτήσετε εγγράψιμο
ελεύθερο χώρο (σελ. 55).
ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.
Μπορείτε να αποκαταστήσετε τις
πληροφορίες διαχείρισης του μέσου
(σελ. 57).
Πιέστε το
.
Ο
χώρος του μέσου εγγραφής υπολογίζεται σε
1MB = 1.048.576 bytes. Τα κλάσματα που είναι
μικρότερα από MB απορρίπτονται κατά την
εμφάνιση του χώρου του μέσου εγγραφής. Το
εμφανιζόμενο μέγεθος του συνολικού χώρου
του σκληρού δίσκου θα είναι λίγο μικρότερο
από το μέγεθος που φαίνεται παρακάτω,
παρόλο που εμφανίζεται τόσο ο ελεύθερος όσο
και ο χρησιμοποιούμενος χώρος του σκληρού
δίσκου.
DCR-SR210E/SR220E:
60.000 MB
Καθώς υπάρχει η περιοχή των αρχείων
διαχείρισης, ο εμφανιζόμενος
χρησιμοποιούμενος χώρος δεν θα είναι 0MB,
ακόμη κι εάν εκτελέσετε [ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ]
(σελ. 55).
 Συμβουλές
Εμφανίζονται μόνο οι πληροφορίες για το
μέσο που έχετε επιλέξει από τη ρύθμιση [ΡΥΘ.
ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ]. Αλλάξτε τη ρύθμιση του μέσου
εγγραφής εφόσον είναι αναγκαίο (σελ. 21).
54
Διαγραφή όλων των εικόνων (Διαμόρφωση)
Κατά τη διαμόρφωση διαγράφονται όλες
οι εικόνες προκειμένου να ανακτηθεί
ελεύθερος χώρος για επόμενη εγγραφή.
Συνδέστε την κάμερά σας στην πρίζα
του τοίχου χρησιμοποιώντας το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος που παρέχεται για αυτή τη
λειτουργία (σελ. 14).
 Σημειώσεις
Για
να αποφύγετε το ενδεχόμενο απώλειας
σημαντικών εικόνων, θα πρέπει να τις
αποθηκεύσετε (σελ. 39) πριν εκτελέσετε τη
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ].
 Όταν ενεργοποιηθεί η [ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ],
μην αποσυνδέετε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος.
Διαμόρφωση του "Memory Stick PRO
Duo"
1 Εισαγάγετε στην κάμερα το
"Memory Stick PRO Duo" το οποίο
θέλετε να διαμορφώσετε.
2 Πιέστε
(HOME) 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)  [ΔΙΑΜΟΡ.
ΜΕΣΩΝ]  [MEMORY STICK].
Διαμόρφωση του σκληρού δίσκου
(HOME) 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)  [ΔΙΑΜΟΡ.
ΜΕΣΩΝ]  [HDD].
Χρήση μέσων εγγραφής
1 Πιέστε
3 Πιέστε [ΝΑΙ]  [ΝΑΙ].
4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη
[Ολοκληρώθηκε.], πιέστε
.
 Σημειώσεις
Όταν
2 Πιέστε [ΝΑΙ]  [ΝΑΙ].
3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη
[Ολοκληρώθηκε.], πιέστε
.
η λυχνία ACCESS είναι αναμμένη, μην
αφαιρείτε το "Memory Stick PRO Duo" από την
κάμερα.
Διαγράφονται ακόμη και οι ακίνητες εικόνες,
στις οποίες έχει εφαρμοστεί προστασία από
τυχαία διαγραφή, με τη χρήση άλλης συσκευής.
Μην επιχειρήσετε τις παρακάτω ενέργειες
όταν στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
[Εκτέλεση…]:
 Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη POWER ή τα
κουμπιά
 Αφαιρέστε το "Memory Stick PRO Duo"
55
Αποτροπή ανάκτησης των δεδομένων του σκληρού
δίσκου της κάμερας
Η λειτουργία [ ΑΔΕΙΟ] σάς επιτρέπει να
εγγράψετε ασαφή δεδομένα στο σκληρό
δίσκο της κάμερας. Με τον τρόπο αυτό,
μπορεί να είναι πιο δύσκολο να ανακτήσετε
αρχικά δεδομένα. Κατά την απόρριψη της
κάμεράς σας ή σε περίπτωση μεταφοράς
της σε άλλους, συστήνεται να εκτελείτε
[ ΑΔΕΙΟ].
3 Πιέστε
(HOME) 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)  [ΔΙΑΜΟΡ.
ΜΕΣΩΝ]  [HDD].
Εμφανίζεται η οθόνη
[ ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ].
 Σημειώσεις
Εάν
εκτελέσετε [ ΑΔΕΙΟ], όλες οι εικόνες
διαγράφονται. Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο
απώλειας σημαντικών εικόνων, θα πρέπει να τις
αποθηκεύσετε (σελ. 39) πριν εκτελέσετε το
[ ΑΔΕΙΟ].
Δεν μπορείτε να εκτελέσετε [
ΑΔΕΙΟ]
εάν δεν συνδέσετε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος με την πρίζα τοίχου.
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια εκτός από το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος.
Μην αποσυνδέετε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας.
Κατά την εκτέλεση του [
ΑΔΕΙΟ], φροντίστε
ώστε να μην ασκούνται κραδασμοί ή δονήσεις
στην κάμερα.
4 Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το κουμπί  (οπισθοφωτισμός) για
μερικά δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται η οθόνη [
ΑΔΕΙΟ].
1 Συνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος στην
υποδοχή DC IN της κάμερας και σε
μια πρίζα του τοίχου.
2 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
 Συμβουλές
Μπορείτε να εκτελέσετε αυτή τη
διαδικασία, ανεξάρτητα από το ποια θέση
(Ταινία)/ (Ακίνητη
της λυχνίας
εικόνα) είναι αναμμένη.
56
5 Πιέστε [ΝΑΙ]  [ΝΑΙ].
6 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη
[Ολοκληρώθηκε.], πιέστε
.
 Σημειώσεις
Ο
πραγματικός χρόνος εκτέλεσης της
λειτουργίας [ ΑΔΕΙΟ] είναι περίπου 60
λεπτά.
Εάν διακόψετε την εκτέλεση του [
ΑΔΕΙΟ]
ενώ εμφανίζεται η ένδειξη [Εκτέλεση…], κατά
την επόμενη χρήση της κάμερας φροντίστε
να ολοκληρώσετε τη λειτουργία εκτελώντας
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] ή [ ΑΔΕΙΟ].
Αποκατάσταση του αρχείου βάσης δεδομένων εικόνων
Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να
ελέγξετε τις πληροφορίες διαχείρισης και
τη συνέπεια των ταινιών/ακίνητων εικόνων
που βρίσκονται στο μέσο εγγραφής και να
αποκαταστήσετε τυχόν ασυνέπειες.
1 Πιέστε
(HOME) 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)  [ΕΠΙΔ.
ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.]  [HDD] ή [MEMORY
STICK].
Η κάμερά σας θα ελέγξει το αρχείο
διαχείρισης.
Εάν δεν εντοπιστεί κάποιο πρόβλημα,
πιέστε
για να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία.
Μην
προκαλείτε μηχανικούς κραδασμούς ή
δονήσεις στην κάμερα κατά τη διάρκεια αυτής
της λειτουργίας.
Μην αποσυνδέετε τη μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος
κατά τη διαδικασία αποκατάστασης.
Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης του
αρχείου βάσης δεδομένων εικόνων στο
"Memory Stick PRO Duo", μην αφαιρείτε το
"Memory Stick PRO Duo".
Η αποκατάσταση ενός "Memory Stick
PRO Duo" και του σκληρού δίσκου
πραγματοποιούνται ξεχωριστά.
Χρήση μέσων εγγραφής
2 Πιέστε [ΝΑΙ].
 Σημειώσεις
3 Πιέστε [ΝΑΙ].
4 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη
[Ολοκληρώθηκε.], πιέστε
.
57
Προσαρμογή της κάμερας
Τι μπορείτε να κάνετε με την κατηγορία
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) του HOME MENU
Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες
εγγραφής και τις ρυθμίσεις λειτουργίας
ανάλογα με τις ανάγκες σας.
3 Πιέστε το στοιχείο ρύθμισης που
θέλετε.
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθόνη, πιέστε το / για να αλλάξετε
τη σελίδα.
Χρήση του HOME MENU
1 Ενεργοποιήστε την κάμερα και, στη
συνέχεια, πιέστε
(HOME).
(HOME)
4 Πιέστε το στοιχείο που θέλετε.
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθόνη, πιέστε το / για να αλλάξετε
τη σελίδα.
(HOME)
Κατηγορία
2 Πιέστε
58
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ).
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
5 Αλλάξτε τη ρύθμιση και πιέστε το
.
Λίστα των στοιχείων της κατηγορίας
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (σελ. 60)
Στοιχεία
Σελίδα
60
ΥΠ.ΣΥΝΟΛΟΥ
ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ*
ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ
62
ΡΥΘΜΙΣΗ INDEX*
ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ.
64
60
61
61
61
61
61
62
62
62
66
66
63
64
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ (σελ. 65)
Στοιχεία
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ*
ΑΡΙΘ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΦΩΣ NIGHTSHOT
STEADYSHOT
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ
ΖΕΒΡΑ
ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ*
ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ.
Σελίδα
65
66
61
61
62
62
62
66
66
63
64
Στοιχεία
Σελίδα
ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ
67
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
68
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ.** (σελ. 69)
Στοιχεία
Σελίδα
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ*
ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ*
ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD
ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD
ΧΡΩΜΑ LCD
69
69
69
69
69
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ (σελ. 70)
Στοιχεία
Σελίδα
ΤΥΠΟΣ TV
ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ
ΡΥΘ.ΩΡ./
70
70
ΓΛΩΣ. (σελ. 71)
Στοιχεία
ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ*
ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ
ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.*
Σελίδα
18
71
71
71
Προσαρμογή της κάμερας
ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ
ΦΩΣ NIGHTSHOT
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ.
ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ
STEADYSHOT
ΑΥΤ.ΑΡΓΟ ΚΛΕ.
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ
ΖΕΒΡΑ
ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ. (σελ. 67)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (σελ. 72)
Στοιχεία
ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙΔ
ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΑΝΑΜ.ΓΡ.ΕΝΕΡΓ.
ΑΠΟΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ
Σελίδα
72
102
72
72
72
73
* Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτά τα
στοιχεία κατά τη λειτουργία Easy Handycam
(σελ. 23).
**[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ] (κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας Easy Handycam)
59
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
(Στοιχεία για την εγγραφή ταινιών)
Χρόνος εγγραφής "Memory Stick PRO Duo"
(περίπου)
(λεπτά)
HQ
Πιέστε  και, στη συνέχεια, .
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθόνη, πιέστε το / για να αλλάξετε
τη σελίδα.
(HOME)  σελίδα 58
(OPTION)  σελίδα 74
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με .
ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία
εγγραφής, για την εγγραφή ταινίας με
επίπεδο ποιότητας, από 3 επίπεδα.
HQ
Εγγραφή σε λειτουργία υψηλής ποιότητας.
(9M (HQ))
SP
Εγγραφή σε λειτουργία τυπικής
ποιότητας.
(6M (SP))
LP
Αύξηση του χρόνου εγγραφής (Εγγραφή
μεγάλης διάρκειας).
(3M (LP))
Χρόνος εγγραφής στο σκληρό δίσκο
(περίπου)
Λειτουργία εγγραφής
HQ
SP
LP
60
Χρόνος εγγραφής
14 ώρες και 40 λεπτά
21 ώρες και 50 λεπτά
41 ώρες και 50 λεπτά
SP
LP
6 (5)
9 (5)
15 (10)
1GB
10 (10)
20 (10)
35 (25)
2GB
25 (25)
40 (25)
80 (50)
4GB
55 (50)
80 (50) 160 (105)
8GB
Τρόπος ρύθμισης
Μενού
Μενού
512MB
115 (100) 170 (100) 325 (215)
Ο
χρόνος σε ( ) είναι ο ελάχιστος χρόνος
εγγραφής.
 Σημειώσεις
Όταν
χρησιμοποιείτε ένα "Memory Stick PRO
Duo" από τη Sony Corporation. Ο χρόνος
εγγραφής για τις ταινίες ποικίλλει ανάλογα με
τις συνθήκες εγγραφής, [ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.] και το
είδος του "Memory Stick".
Εάν πραγματοποιήσετε εγγραφή κατά τη
λειτουργία LP, η ποιότητα των σκηνών
ενδέχεται να είναι υποβαθμισμένη ή οι σκηνές
με γρήγορες κινήσεις ενδέχεται να εμφανίζονται
με θόρυβο όταν αναπαράγετε τον δίσκο.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ
Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή εγγραφής
του ήχου.
5.1ch SURROUND (
)
Εγγραφή ήχου surround 5,1 καναλιών.
2ch STEREO (
)
Εγγραφή ήχου stereo 2 καναλιών.
 Σημειώσεις

εμφανίζεται προσωρινά ανεξάρτητα
από τη ρύθμιση όταν αναπαραγάγετε ταινίες
που εγγράφηκαν με τη ρύθμιση, [ΕΓΓΡΑΦΗ
ΗΧΟΥ] σε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] από [ΟΜ.ΑΡΓ.
ΕΓΓΡ.].
ΦΩΣ NIGHTSHOT
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
NightShot (σελ. 29) ή [SUPER
NIGHTSHOT] (σελ. 80) για την εγγραφή,
μπορείτε να εγγράφετε πιο ευκρινείς
εικόνες ορίζοντας τη ρύθμιση [ΦΩΣ
NIGHTSHOT], που εκπέμπει υπέρυθρο
φως (αόρατο), σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]
(προεπιλεγμένη ρύθμιση).
ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ
Μπορείτε να επιλέξετε το μέγιστο επίπεδο
μεγέθυνσης σε περίπτωση που θέλετε να
μεγεθύνετε περισσότερο από τη μεγέθυνση
του οπτικού ζουμ (σελ. 28). Λάβετε υπόψη
ότι η ποιότητα της εικόνας μειώνεται όταν
χρησιμοποιείτε το ψηφιακό ζουμ.
 Σημειώσεις
Μην
καλύπτετε τη θύρα υπερύθρων με τα
δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα.
Αφαιρέστε το φακό μετατροπής (προαιρετικό).
Η μέγιστη απόσταση εγγραφής με χρήση της
λειτουργίας [ΦΩΣ NIGHTSHOT] είναι περίπου
3 m.
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ.
ΕΙΚΟΝΑ 16:9
Εγγραφή εικόνων σε πλήρη οθόνη σε
οθόνη τηλεόρασης 16:9 (ευρεία οθόνη).
4:3(
)
Εγγραφή εικόνων σε πλήρη οθόνη σε
οθόνη τηλεόρασης 4:3.
 Σημειώσεις
Ρυθμίστε
το [ΤΥΠΟΣ TV] σωστά ανάλογα
με την τηλεόραση που έχει συνδεθεί για την
αναπαραγωγή (σελ. 37).
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Πραγματοποιείται οπτικό ζουμ έως 15 ×.
30×
Πραγματοποιείται οπτικό ζουμ έως και
15 × και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται
ψηφιακό ζουμ έως και 30 ×.
180×
Πραγματοποιείται οπτικό ζουμ έως και
15 × και, στη συνέχεια, πραγματοποιείται
ψηφιακό ζουμ έως και 180 ×.
Προσαρμογή της κάμερας
Κατά την εγγραφή εικόνων, μπορείτε να
επιλέξετε το λόγο όψεως, ανάλογα με
την τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη.
Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια οδηγιών
που παρέχονται μαζί με την τηλεόρασή
σας.
Η δεξιά πλευρά της μπάρας δείχνει το
συντελεστή ψηφιακού ζουμ. Η ζώνη του ζουμ
εμφανίζεται όταν επιλέγετε το επίπεδο ζουμ.
STEADYSHOT
Μπορείτε να αντισταθμίσετε το κούνημα
της κάμερας (η προεπιλεγμένη ρύθμιση
είναι [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]). Ρυθμίστε τη
λειτουργία [STEADYSHOT] στη θέση
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] ( ) όταν χρησιμοποιείτε
τρίποδο (προαιρετικό), τότε η εικόνα
γίνεται φυσική.
ΑΥΤ.ΑΡΓΟ ΚΛΕ.
(Αυτόματο αργό κλείσιμο)
Κατά την εγγραφή σε σκοτεινά μέρη,
η ταχύτητα κλείστρου μειώνεται
αυτόματα στο 1/25 του δευτερολέπτου
(η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]).
61
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ
Μπορείτε να εμφανίσετε το καρέ και να
ελέγξετε εάν το θέμα σας είναι οριζόντιο
ή κατακόρυφο, ορίζοντας τη ρύθμιση
[ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ] σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ].
Το καρέ δεν εγγράφεται. Πιέστε DISP/
BATT INFO για να εξαφανιστεί το καρέ.
(Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]).
 Συμβουλές
Εάν τοποθετήσετε το θέμα στο κέντρο του
οδηγού καρέ, θα επιτύχετε μια ισορροπημένη
σύνθεση.
ΖΕΒΡΑ
Διαγώνιες γραμμές εμφανίζονται σε
τμήματα της οθόνης όπου η φωτεινότητα
βρίσκεται σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο.
Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη κατά τη
ρύθμιση της φωτεινότητας. Όταν αλλάζετε
την προεπιλεγμένη ρύθμιση, εμφανίζεται
η ένδειξη . Το μοτίβο ζέβρας δεν
εγγράφεται.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Το μοτίβο ζέβρας δεν εμφανίζεται.
70
Το μοτίβο ζέβρας εμφανίζεται σε ένα
επίπεδο φωτεινότητας οθόνης περίπου
70 IRE.
100
Το μοτίβο ζέβρας εμφανίζεται σε ένα
επίπεδο φωτεινότητας οθόνης περίπου
100 IRE ή υψηλότερο.
 Σημειώσεις
Τα
τμήματα της οθόνης με φωτεινότητα
περίπου 100 IRE ή μεγαλύτερη, ενδέχεται να
εμφανίζονται με υπερέκθεση.
 Συμβουλές
Το IRE εκφράζει το επίπεδο φωτεινότητας της
οθόνης.
62
ΥΠ.ΣΥΝΟΛΟΥ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Η ένδειξη της χωρητικότητας του μέσου
εγγραφής που απομένει εμφανίζεται
πάντα.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Εμφανίζει για 8 δευτερόλεπτα περίπου,
τον υπολειπόμενο χρόνο εγγραφής μιας
ταινίας στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 Όταν
η κάμερα αναγνωρίζει την
υπολειπόμενη χωρητικότητα του μέσου
εγγραφής όταν ο διακόπτης POWER
(Ταινία)
βρίσκεται στη θέση
 Όταν πατάτε το διακόπτη DISP/BATT
INFO για να ενεργοποιήσετε την ένδειξη
όταν ο διακόπτης POWER βρίσκεται στη
(Ταινία)
θέση
 Όταν επιλέγετε τη λειτουργία εγγραφής
ταινίας στο HOME MENU
 Σημειώσεις
Όταν
ο υπολειπόμενος χρόνος εγγραφής για
ταινίες είναι μικρότερος από 5 λεπτά, η ένδειξη
παραμένει στην οθόνη.
ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ
Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση του
φλας όταν εγγράφετε ακίνητες εικόνες
χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο ή
κάποιο εξωτερικό φλας (προαιρετικό) που
είναι συμβατό με την κάμερά σας.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Αναβοσβήνει αυτόματα, όταν δεν υπάρχει
επαρκής φωτισμός περιβάλλοντος.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ ( )
Το φλας χρησιμοποιείται πάντα
ανεξάρτητα από τη φωτεινότητα του
περιβάλλοντος.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ ( )
Εγγραφή χωρίς φλας.
 Σημειώσεις
 Σημειώσεις
Η
Ο
συνιστώμενη απόσταση από το αντικείμενο,
όταν χρησιμοποιείται το ενσωματωμένο φλας,
είναι περίπου 0,3 έως 2,5 m.
Αφαιρέστε τη σκόνη από την επιφάνεια του
φλας πριν το χρησιμοποιήσετε. Η απόδοση του
φλας μπορεί να υποβαθμιστεί, σε περίπτωση
αλλοίωσης χρωμάτων λόγω θερμότητας ή εάν
υπάρχει σκόνη πάνω στη λυχνία.
Η λυχνία /CHG (φόρτιση) τρεμοπαίζει
κατά τη διάρκεια της φόρτισης και παραμένει
αναμμένη όταν η μπαταρία είναι πλήρως
φορτισμένη.
Εάν χρησιμοποιείτε το φλας σε πολύ φωτεινές
περιοχές, όπως σε περίπτωση εγγραφής
θέματος με οπισθοφωτισμό, το φλας μπορεί να
μην αποδώσει σωστά.
περιορισμός των κόκκινων ματιών ενδέχεται
να μην δίνει τα επιθυμητά αποτελέσματα λόγω
συγκεκριμένων διαφορών και άλλων συνθηκών.
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Εντοπίζονται πρόσωπα και
προσαρμόζονται αυτόματα η εστίαση, το
χρώμα και η έκθεση.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ ( )
Εντοπίζεται ένα πρόσωπο και εμφανίζεται
μέσα σε πλαίσιο. Πραγματοποιείται
αυτόματη βελτιστοποίηση στην εικόνα
του προσώπου που εντοπίζεται.
Πλαίσιο εντοπισμού προσώπου
ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ
ΥΨ ΦΩΤΕΙΝ (
)
Αύξηση της φωτεινότητας του φλας.
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ( )
ΧΑΜ ΦΩΤΕΙΝ (
)
Μείωση της φωτεινότητας του φλας.
ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία
αυτή όταν εγγράφετε ακίνητες εικόνες
χρησιμοποιώντας το ενσωματωμένο φλας ή
ένα εξωτερικό φλας (προαιρετικό) συμβατό
με την κάμερα.
Όταν ρυθμίζετε την επιλογή [ΠΕΡΙΟΡ
Κ.ΜΑΤ] σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ], τότε ορίστε
[ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ] σε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ] ή
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ], εμφανίζεται . Μπορείτε
να αποφύγετε το φαινόμενο των κόκκινων
ματιών ενεργοποιώντας το προκαταρκτικό
φλας πριν ανάψει το φλας.
Σήμα εντοπισμού προσώπου
ΕΝΕΡ.[ΧΩΡΙΣ ΠΛ] ( )
Εντοπίζει ένα πρόσωπο χωρίς να εμφανίζει
πλαίσιο. Πραγματοποιείται αυτόματη
βελτιστοποίηση στην εικόνα του
προσώπου που εντοπίζεται.
Προσαρμογή της κάμερας
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτή
όταν χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο
φλας ή ένα εξωτερικό φλας (προαιρετικό)
συμβατό με την κάμερα.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία
[ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ].
 Σημειώσεις
Τα
πρόσωπα ενδέχεται να μην εντοπιστούν,
ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
[ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ] ενδέχεται να μην
λειτουργήσουν, ανάλογα με τις συνθήκες
εγγραφής. Ρυθμίστε την επιλογή [ΕΝΤΟΠ.
ΠΡΟΣΩΠΟΥ] στη θέση [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] σε
αυτή την περίπτωση.
63
ΡΥΘΜΙΣΗ INDEX
Η κάμερα εντοπίζει πρόσωπα
αυτόματα κατά την εγγραφή ταινίας.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ].
Εικονίδια προσώπων και οι ερμηνείες
τους
: Αυτό το εικονίδιο εμφανίζεται όταν η
ρύθμιση είναι [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ].
: Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν η
κάμερα εντοπίζει ένα πρόσωπο. Το
εικονίδιο σταματά να αναβοσβήνει όταν
το πρόσωπο εγγράφεται στη Λίστα
προσώπων.
: Το εικονίδιο εμφανίζεται όταν δεν
είναι δυνατή η εγγραφή προσώπων στη
Λίστα προσώπων.
Για την αναπαραγωγή σκηνών με χρήση
Λίστας προσώπων, δείτε τη σελίδα 34.
 Σημειώσεις
Ο
αριθμός των προσώπων που εντοπίζονται σε
μια ταινία είναι περιορισμένος.
ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ.
Κατά τη χρήση φακού μετατροπής
(προαιρετικό), χρησιμποιήστε αυτή τη
λειτουργία για εγγραφή με χρήση της
βέλτιστης αντιστάθμισης για το κούνημα
της κάμερας για κάθε φακό.
Μπορείτε να επιλέξετε [ΕΥΡΟΣ
ΜΕΤΑΤΡ.]( ) ή [ΤΗΛΕ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ]
( ). (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]).
64
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ
(Στοιχεία για την εγγραφή ακίνητων εικόνων)
Χωρητικότητα του "Memory Stick PRO Duo"
και αριθμός εικόνων (περίπου) που μπορούν
να εγγραφούν*
4,0M
2304 × 1728 Πιέστε  και, στη συνέχεια, .
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθόνη, πιέστε το / για να αλλάξετε
τη σελίδα.
Τρόπος ρύθμισης
(HOME)  σελίδα 58
(OPTION)  σελίδα 74
Μενού
Μενού
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με .
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ
4,0M (
)
Επιτρέπει την εγγραφή περισσότερων
ακίνητων εικόνων με σχετική ευκρίνεια
(1.600 × 1.200).
VGA(0,3M) (
)
Επιτρέπει επίσης την εγγραφή του
μέγιστου αριθμού σταθερών εικόνων
(640 × 480).
επιλεγμένο μέγεθος εικόνας είναι
(Ακίνητη εικόνα)
λειτουργικό όταν η λυχνία
είναι αναμμένη.
Όταν χρησιμοποιείτε ένα "Memory Stick PRO
Duo" από τη Sony Corporation. Ο αριθμός των
ακίνητων εικόνων που μπορούν να εγγραφούν
ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής ή
το είδος του "Memory Stick".
Μπορείτε να εγγράψετε έως 9.999 ακίνητες
εικόνες στον σκληρό δίσκο.
Η ανάλυση ακίνητης εικόνας λαμβάνεται από
τη μοναδική διάταξη pixel του αισθητήρα Sony
ClearVid CMOS και το σύστημα επεξεργασίας
εικόνων (BIONZ).
Προσαρμογή της κάμερας
)
Εγγραφή σταθερών εικόνων με ευκρίνεια
σε λόγο όψεως 16:9 (ευρεία οθόνη)
(2.304 × 1.296).
1,9M (
* Ο αριθμός των εγγράψιμων σταθερών εικόνων
που εμφανίζεται αφορά το μέγιστο μέγεθος
εικόνας της κάμερας. Ο πραγματικός αριθμός
των εγγράψιμων σταθερών εικόνων στην
οθόνη LCD κατά την εγγραφή (σελ. 111).
Το
)
3,0M (
225
475
970
1900
3850
 Σημειώσεις
Εγγραφή ακίνητων εικόνων με ευκρίνεια
(2.304 × 1.728).
512MB
1GB
2GB
4GB
8GB
 Συμβουλές
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα "Memory
Stick Duo" με χωρητικότητα μικρότερη από
512MB για την εγγραφή ακίνητων εικόνων.
65
ΑΡΙΘ ΑΡΧΕΙΟΥ (Αριθμός
αρχείου)
ΣΕΙΡΑ
Εκχώρηση αριθμών αρχείων ακίνητων
εικόνων σε σειρά, ακόμη κι εάν το
"Memory Stick PRO Duo" αντικατασταθεί
με άλλο. Ο αριθμός αρχείων μηδενίζεται
όταν δημιουργείται ένας νέος φάκελος ή
όταν αντικαθίσταται ο φάκελος εγγραφής
με άλλο.
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ
Εκχώρηση αριθμών αρχείων σε σειρά,
ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο αριθμό
αρχείου που υπάρχει στο τρέχον μέσο
εγγραφής.
ΦΩΣ NIGHTSHOT
Ανατρέξτε στη σελίδα 61.
STEADYSHOT
Ανατρέξτε στη σελίδα 61.
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ
Ανατρέξτε στη σελίδα 62.
ΖΕΒΡΑ
Ανατρέξτε στη σελίδα 62.
ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ
Ανατρέξτε στη σελίδα 62.
ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ
Ανατρέξτε στη σελίδα 63.
ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ
Ανατρέξτε στη σελίδα 63.
66
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Ανατρέξτε στη σελίδα 63.
ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ.
Ανατρέξτε στη σελίδα 64.
ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ.
(Στοιχεία για την προσαρμογή της προβολής)
ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ
Ταινία
Πιέστε  και, στη συνέχεια, .
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθόνη, πιέστε το / για να αλλάξετε
τη σελίδα.
Τρόπος ρύθμισης
Μενού
Μενού
Ακίνητη εικόνα
(HOME)  σελίδα 58
(OPTION)  σελίδα 74
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με .
ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Ο κωδικός δεδομένων δεν εμφανίζεται.
ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ
Εμφανίζει την ημερομηνία και την ώρα.
ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ
Εμφανίζει τα δεδομένα ρύθμισης της
βιντεοκάμερας.
ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ
 Συμβουλές
Η ένδειξη εμφανίζεται για μια εικόνα που
εγγράφεται με τη χρήση φλας.
Ο κωδικός δεδομένων προβάλλεται στην οθόνη
της τηλεόρασης αν συνδέσετε την κάμερα σε
τηλεόραση.
Η ένδειξη εναλλάσσεται με την παρακάτω
σειρά καθώς πιέζετε DATA CODE στο
τηλεχειριστήριο: [ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ] 
[ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ]  [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]
(καμία ένδειξη).
Ανάλογα με την κατάσταση του μέσου
εγγραφής, εμφανίζονται γραμμές [--:--:--].
Προσαρμογή της κάμερας
Κατά την αναπαραγωγή εμφανίζει τις
πληροφορίες (κωδικός δεδομένων) που
εγγράφηκαν αυτόματα κατά την εγγραφή.
Απενεργοποίηση SteadyShot
Φωτεινότητα
Ισορροπία λευκού
Απολαβή
Ταχύτητα κλείστρου
Τιμή ανοίγματος
Έκθεση
Ημερομηνία
Ώρα
67
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό των
μικρογραφιών που εμφανίζονται στην
οθόνη [VISUAL INDEX].
Μικρογραφία  Γλωσσάρι (σελ. 114)
ΣΥΝΔΕΣΗ ΖΟΥΜ
Αλλαγή του αριθμού των μικρογραφιών
(6 ή 12) με το μοχλό power zoom στην
κάμερα.*
6ΕΙΚΟΝ
Εμφάνιση μικρογραφιών 6 εικόνων.
12ΕΙΚΟΝΕΣ
Εμφάνιση μικρογραφιών 12 εικόνων.
* Μπορείτε να το χειριστείτε με τα κουμπιά
ζουμ στην οθόνη LCD. Μπορείτε επίσης
να το χειριστείτε με τα κουμπιά του
τηλεχειριστηρίου.
68
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ.
(Στοιχεία για τη ρύθμιση του ήχου και της οθόνης)
ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD
(επίπεδο οπισθοφωτισμού
LCD)
Πιέστε  και, στη συνέχεια, .
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθόνη, πιέστε το / για να αλλάξετε
τη σελίδα.
Τρόπος ρύθμισης
Μενού
Μενού
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη
φωτεινότητα του οπισθοφωτισμού της
οθόνης LCD.
ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Κανονική φωτεινότητα.
ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ
Αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης
LCD.
(HOME)  σελίδα 58
(OPTION)  σελίδα 74
 Σημειώσεις
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με .
Όταν
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
Πιέστε
/
για να ρυθμίσετε την
ένταση του ήχου (σελ. 33).
ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ
 Συμβουλές
Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τις
εγγεγραμμένες εικόνες με οποιονδήποτε τρόπο.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Ακούγεται μια μελωδία κατά την
έναρξη/λήξη της εγγραφής ή κατά τη
χρήση της οθόνης αφής.
Προσαρμογή της κάμερας
συνδέετε την κάμερα σε πρίζα τοίχου , η
λειτουργία [ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ] επιλέγεται αυτόματα
για αυτή τη ρύθμιση.
Όταν επιλέγετε [ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ], η διάρκεια
ζωής της μπαταρίας μειώνεται ελαφρά κατά την
εγγραφή.
Αν ανοίξετε τον πίνακα LCD κατά 180 μοίρες
με την οθόνη στραμμένη προς τα έξω και
κλείσετε τον πίνακα LCD προς στο σώμα
της κάμερας, η ρύθμιση γίνεται αυτόματα
[ΚΑΝΟΝΙΚΗ].
ΧΡΩΜΑ LCD
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Ακύρωση της μελωδίας και του ήχου του
κλείστρου.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα της
οθόνης LCD με το
/
.
ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα
της οθόνης LCD.
 Ρυθμίστε τη φωτεινότητα με το
 Πιέστε
.
/
.
Χαμηλή ένταση
Υψηλή ένταση
 Συμβουλές
Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τις
εγγεγραμμένες εικόνες με οποιονδήποτε τρόπο.
 Συμβουλές
Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τις
εγγεγραμμένες εικόνες με οποιονδήποτε τρόπο.
69
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ
(Στοιχεία για τη σύνδεση άλλων συσκευών)
Πιέστε  και, στη συνέχεια, .
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθόνη, πιέστε το / για να αλλάξετε
τη σελίδα.
Τρόπος ρύθμισης
Μενού
Μενού
(HOME)  σελίδα 58
(OPTION)  σελίδα 74
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με .
ΤΥΠΟΣ TV
Ανατρέξτε στη σελίδα 38.
ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ
ΠΡΟΒΟΛ LCD
Εμφανίζει ενδείξεις, όπως τον κωδικό
ώρας, στην οθόνη LCD.
V-OUT/LCD
Εμφανίζει ενδείξεις όπως ο κωδικός ώρας,
στην οθόνη της τηλεόρασης και στην
οθόνη LCD.
70
ΡΥΘ.ΩΡ./
ΓΛΩΣ.
(Στοιχεία για τη ρύθμιση της ώρας και της γλώσσας)
 Συμβουλές
Η κάμερα διαθέτει την επιλογή [ENG[SIMP]]
(απλουστευμένα Αγγλικά), σε περίπτωση που
δεν μπορείτε να βρείτε τη μητρική σας γλώσσα
ανάμεσα στις επιλογές.
Πιέστε  και, στη συνέχεια, .
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθόνη, πιέστε το / για να αλλάξετε
τη σελίδα.
Τρόπος ρύθμισης
Μενού
Μενού
(HOME)  σελίδα 58
(OPTION)  σελίδα 74
ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Ανατρέξτε στη σελίδα 18.
ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Προσαρμογή της κάμερας
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια διαφορά ώρας
χωρίς να σταματήσετε το ρολόι.
Ρυθμίστε την τοπική περιοχή σας
χρησιμοποιώντας το / όταν
χρησιμοποιείτε την κάμερα σε άλλες ζώνες
ώρας.
Για να βρείτε τις διαφορές ώρες σε όλο τον
κόσμο, ανατρέξτε στη σελίδα 96.
ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ
Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση
χωρίς να σταματήσετε το ρολόι.
Ρυθμίστε την επιλογή σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]
για να αλλάξετε την ώρα κατά 1 ώρα
μπροστά.
ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα
εμφανίζεται στην οθόνη LCD.
71
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
(Άλλα στοιχεία ρύθμισης)
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ (Αυτόματο
κλείσιμο)
5λεπ
Πιέστε  και, στη συνέχεια, .
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθόνη, πιέστε το / για να αλλάξετε
τη σελίδα.
Τρόπος ρύθμισης
Μενού
Μενού
(HOME)  σελίδα 58
(OPTION)  σελίδα 74
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με .
ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙΔ
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ], επιτρέποντάς σας να
δείτε την επίδειξη σε περίπου 10 λεπτά,
αφού γυρίσετε το διακόπτη POWER στη
θέση (Ταινία).
 Συμβουλές
Η επίδειξη ακυρώνεται στις εξής περιπτώσεις.
 Όταν πιέζετε START/STOP ή PHOTO
 Όταν πιέζετε την οθόνη κατά την επίδειξη
(Η επίδειξη ξεκινάει πάλι μετά από περίπου
10 λεπτά)
 Όταν γυρίσετε το διακόπτη POWER στη
(Ακίνητη εικόνα)
θέση
 Όταν πιέζετε
(HOME) ή
(ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΙΚΟΝΩΝ)
ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ
Ανατρέξτε στη σελίδα 102.
72
Η κάμερα απενεργοποιείται αυτόματα
όταν δεν την έχετε χρησιμοποιήσει για
περισσότερο από 5 λεπτά περίπου.
ΠΟΤΕ
Η κάμερα δεν απενεργοποιείται αυτόματα.
 Σημειώσεις
Όταν
συνδέετε την κάμερα σε πρίζα τοίχου,
η λειτουργία , [ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ] ρυθμίζεται
αυτόματα σε [ΠΟΤΕ].
ΑΝΑΜ.ΓΡ.ΕΝΕΡΓ. (Αναμονή
γρήγορης ενεργοποίησης)
Όταν η κάμερα βρίσκεται σε κατάσταση
αναστολής λειτουργίας, μπορείτε
να ορίσετε το χρόνο κατά τον οποίο
επιθυμείτε να παραμένει ενεργή η κάμερα
πριν την αυτόματη απενεργοποίησή της
(σελ. 29). (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[10 λεπ]).
 Σημειώσεις
Η
[ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ] δεν λειτουργεί κατά την
κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
ΑΠΟΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ
(Τηλεχειριστήριο)
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] και σας επιτρέπει
να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο
(σελ. 109).
 Συμβουλές
Ρυθμίστε στη θέση [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] για να
αποτρέψετε την ανταπόκριση της κάμερας
σε σήμα που προέρχεται από άλλη μονάδα
τηλεχειρισμού VCR.
ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ
[ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ] έχει οριστεί σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] από προεπιλογή.
Όταν ο αισθητήρας πτώσεων ανιχνεύσει
ότι η κάμερα έχει πέσει (εμφανίζεται η
ένδειξη ), η εγγραφή ή η αναπαραγωγή
εγγεγραμμένων εικόνων μπορεί να
απενεργοποιηθεί, για την προστασία του
εσωτερικού σκληρού δίσκου.
 Σημειώσεις
Όταν
Προσαρμογή της κάμερας
χρησιμοποιείτε την κάμερα, ρυθμίστε
τον αισθητήρα πτώσεων σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]
(προεπιλεγμένη ρύθμιση). Διαφορετικά, εάν η
κάμερα πέσει, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
ζημιά στον εσωτερικό σκληρό δίσκο.
Σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, ο αισθητήρας
πτώσεων ενεργοποιείται. Όταν εγγράφετε
εικόνες κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας,
όπως στο τρενάκι του λούνα παρκ ή σε
ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο, μπορείτε
να ορίσετε τη ρύθμιση [ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ]
) έτσι ώστε να μην
σε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] (
ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας πτώσεων.
73
Ενεργοποίηση λειτουργιών χρησιμοποιώντας την
επιλογή OPTION MENU
Η επιλογή OPTION MENU εμφανίζεται
όπως τα αναδυόμενα παράθυρα που
εμφανίζονται όταν κάνετε δεξί κλικ με το
ποντίκι στον υπολογιστή.
Εμφανίζονται διάφορες διαθέσιμες
λειτουργίες.
Χρήση του OPTION MENU
1 Ενώ χρησιμοποιείτε την κάμερα,
πιέστε το
(OPTION) στην οθόνη.
(OPTION)
Προεξοχή
2 Πιέστε το στοιχείο που θέλετε.
Αν δεν μπορείτε να βρείτε το στοιχείο
που θέλετε, πιέστε μια άλλη καρτέλα
για να αλλάξετε σελίδα.
74
Αν δεν μπορείτε να βρείτε το
στοιχείο πουθενά, η λειτουργία δεν
είναι ενεργοποιημένη στην παρούσα
κατάσταση.
3 Αλλάξτε τη ρύθμιση και πιέστε το
.
 Σημειώσεις
Οι
καρτέλες και τα στοιχεία που εμφανίζονται
στην οθόνη εξαρτώνται από την κατάσταση
εγγραφής/αναπαραγωγής της κάμερας εκείνη
τη στιγμή.
Ορισμένα στοιχεία εμφανίζονται χωρίς
καρτέλα.
Δεν είναι δυνατή η χρήση του OPTION MENU
κατά τη λειτουργία Easy Handycam.
Στοιχεία εγγραφής στο OPTION MENU
Στοιχεία
Καρτέλα
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ
TELE MACRO
ΕΚΘΕΣΗ
ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ
ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ
COLOR SLOW SHTR
SUPER NIGHTSHOT
Καρτέλα
ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.
ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤ
ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ
Σελίδα

76

76

77

77

77

77

79

79

80
Στοιχεία
Καρτέλα
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΓΡ.ανά ημερ.
ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ
Καρτέλα
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΣΒΗΣΙΜΟ
ΣΒΗΣΙΜΟ ΟΛΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
*
Σελίδα

40

41

41

46

48

48

48
-- (Η καρτέλα εξαρτάται από την κατάσταση)

80
ΠΡΟΣΘΗΚΗ

47

80

47

81

52

36

60

81
ΠΡΟΣΘ.ανά ημ.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦ
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ
ΡΥΘ.ΠΡΟΒ.ΔΙΑΦ.

81

47

65
ΠΡΟΣΘΗΚΗ

47
81
ΠΡΟΣΘ.ανά ημ.


62

31

52

31

52

52
* Στοιχεία που περιλαμβάνονται επίσης στο
HOME MENU.
-- (Χωρίς καρτέλα)
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
ΗΜΕΡΟΜ/ΩΡΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ

36

33

67
Προσαρμογή της κάμερας
Καρτέλα
FADER
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ
ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ
*
Στοιχεία προβολής στο OPTION MENU
* Στοιχεία που περιλαμβάνονται επίσης στο
HOME MENU.
75
Λειτουργίες που ρυθμίζονται στο
Τα στοιχεία που ρυθμίζονται μόνο
στο OPTION MENU περιγράφονται
παρακάτω.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με .
ΕΣΤΙΑΣΗ
Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση
χειροκίνητα. Μπορείτε να επιλέξετε
αυτή τη λειτουργία όταν θέλετε σκόπιμα
να εστιάσετε σε ένα συγκεκριμένο
αντικείμενο.
 Πιέστε [ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ].
Εμφανίζεται η ένδειξη .
 Πιέστε
(για εστίαση σε κοντινά
(για εστίαση σε
αντικείμενα)/
απομακρυσμένα αντικείμενα) για να
εστιάσετε με ακρίβεια. Η ένδειξη
εμφανίζεται όταν η εστίαση δεν μπορεί να
ρυθμιστεί για πιο κοντινή λήψη, ενώ η ένδειξη
εμφανίζεται όταν η εστίαση δεν μπορεί να
ρυθμιστεί σε μεγαλύτερη απόσταση.
 Πιέστε
.
Για να ρυθμίσετε την εστίαση αυτόματα,
πιέστε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ] 
στο βήμα
.
 Σημειώσεις
Η
ελάχιστη απόσταση που απαιτείται μεταξύ
της κάμερας και του αντικειμένου, για να
εστιάσετε με ακρίβεια, είναι περίπου 1 cm για τη
λειτουργία ευρείας οθόνης και περίπου 80 cm
για τηλεφακό.
 Συμβουλές
Μπορείτε να εστιάσετε πιο εύκολα στο
αντικείμενο μετακινώντας το μοχλό power
zoom προς το T (τηλεφακός) για ρύθμιση της
εστίασης και έπειτα προς το W (ευρεία οθόνη)
για ρύθμιση του ζουμ για εγγραφή. Για κοντινή
λήψη ενός αντικειμένου, μετακινήστε το μοχλό
power zoom προς το W (ευρεία οθόνη) και, στη
συνέχεια, ρυθμίστε την εστίαση.
76
OPTION MENU
Οι
πληροφορίες εστιακής απόστασης (η
απόσταση στην οποία εστιάζεται το θέμα, όταν
υπάρχει σκοτάδι και η εστίαση είναι δύσκολη)
εμφανίζονται για μερικά δευτερόλεπτα στις
παρακάτω περιπτώσεις: (Δεν θα εμφανίζονται
σωστά εάν χρησιμοποιείτε φακό μετατροπής
(προαιρετικό).)
 Όταν η λειτουργία εστίασης αλλάζει από
αυτόματη σε χειροκίνητη.
 Όταν ρυθμίζετε την εστίαση χειροκίνητα.
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ
Μπορείτε να επιλέξετε και να ρυθμίσετε το
σημείο εστίασης με στόχο ένα αντικείμενο
που δεν βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας.
 Πιέστε το θέμα στην οθόνη.
Εμφανίζεται η ένδειξη .
 Πιέστε [ΤΕΛ].
Για να ρυθμίσετε την εστίαση αυτόματα,
πιέστε [ΑΥΤ.]  [ΤΕΛ] στο βήμα .
 Σημειώσεις
Αν
επιλέξετε [ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ], η επιλογή
[ΕΣΤΙΑΣΗ] ρυθμίζεται αυτόματα σε
[ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ].
TELE MACRO
Αυτό είναι χρήσιμο για τη βιντεοσκόπηση
μικρών αντικειμένων, όπως λουλούδια ή
έντομα. Μπορείτε να θαμπώσετε το φόντο
ώστε το θέμα να ξεχωρίζει με μεγαλύτερη
ευκρίνεια.
Όταν ρυθμίζετε την επιλογή [TELE
MACRO] σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] ( ), το
ζουμ (σελ. 28) μετακινείται αυτόματα στο
πάνω μέρος της πλευράς T (τηλεφακός) και
επιτρέπει την εγγραφή θεμάτων σε κοντινή
απόσταση έως και 57 cm περίπου.
Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην
αυτόματη έκθεση, πιέστε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ]

στο βήμα .
ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ (Ευέλικτο
φωτόμετρο σημείου)
Μπορείτε να ρυθμίσετε και να
σταθεροποιήσετε την έκθεση στο
αντικείμενο έτσι, ώστε να εγγράφετε σε
κατάλληλη φωτεινότητα, ακόμα και όταν
υπάρχει ισχυρή αντίθεση ανάμεσα στο
αντικείμενο και το φόντο, όπως είναι τα
αντικείμενα υπό το φως των προβολέων
στη σκηνή.
Για ακύρωση, πιέστε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ], ή
κάντε ζουμ προς την ευρεία οθόνη
(πλευρά W).
 Σημειώσεις
την εγγραφή ενός μακρινού θέματος,
η εστίαση μπορεί να είναι δύσκολη και να
χρειαστεί κάποιος χρόνος.
Ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 76) όταν δυσκολεύεστε να
εστιάσετε αυτόματα.
ΕΚΘΕΣΗ
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα
μιας εικόνας χειροκίνητα. Προσαρμόστε
τη φωτεινότητα όταν το θέμα είναι πολύ
φωτεινό ή σκοτεινό.
 Πιέστε το σημείο στο οποίο θέλετε να
ρυθμίσετε και να σταθεροποιήσετε την
έκθεση στην οθόνη.
.
Εμφανίζεται η ένδειξη
 Πιέστε [ΤΕΛ].
Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην
αυτόματη έκθεση, πιέστε [ΑΥΤ.]  [ΤΕΛ]
στο βήμα .
Προσαρμογή της κάμερας
Κατά
 Σημειώσεις
Αν
επιλέξετε [ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ], η
επιλογή [ΕΚΘΕΣΗ] ρυθμίζεται αυτόματα σε
[ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ].
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ
Μπορείτε να εγγράψετε εικόνες
αποτελεσματικά σε διάφορες συνθήκες.
 Πιέστε [ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ].
Εμφανίζεται η ένδειξη
 Ρυθμίστε την έκθεση πιέζοντας
 Πιέστε
.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
.
/
.
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να
εγγράψετε αποτελεσματικά τις εικόνες
χωρίς τη λειτουργία [ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ].
77
ΗΜΙΦΩΣ* (
ΤΟΠΙΟ* (
)
Επιλέξτε την διατήρηση της ατμόσφαιρας
ημίφωτος του απομακρυσμένου
περιβάλλοντος κατά τις λήψεις σκηνών
σε ημίφως.
ΠΟΡΤΡ.ΗΜΙΦΩΣ (
)
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να
βιντεοσκοπήσετε με ευκρίνεια, αντικείμενα
σε μεγάλη απόσταση. Με αυτή τη
ρύθμιση η κάμερα δεν εστιάζει στο τζάμι
ή το μεταλλικό πλέγμα των παραθύρων
ανάμεσα στην κάμερα και το αντικείμενο.
)
Επιλέξτε να μεταφέρετε το θέμα στο
προσκήνιο, κατά τη νυχτερινή λήψη.
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ (
)
Επιλέξτε για να τονίσετε το θέμα, όπως
πρόσωπα ή λουλούδια, δημιουργώντας
ένα απαλό φόντο.
ΚΕΡΙ ( )
Επιλέξτε τη διατήρηση της ατμόσφαιρας
αμυδρού φωτός κατά τις λήψεις σκηνών
υπό το φως των κεριών.
ΑΝΑΤΟΛΗ/ΔΥΣΗ* (
ΦΩΤΙΣΜ.ΣΠΟΤ** (
)
Επιλέξτε ώστε το πρόσωπο των ατόμων
να μην φαίνεται υπερβολικά λευκό όταν
τα αντικείμενα της εικόνας φωτίζονται
από δυνατό φως.
)
Επιλέξτε την αναπαραγωγή της
ατμόσφαιρας σκηνών όπως η ανατολή ή
η δύση.
ΠΑΡΑΛΙΑ** (
)
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για τη λήψη του
έντονου μπλε του ωκεανού ή μιας λίμνης.
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ* (
)
Επιλέξτε για λήψη εντυπωσιακών σκηνών
πυροτεχνημάτων.
ΧΙΟΝΙ** (
)
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για τη λήψη
φωτεινών εικόνων ενός λευκού τοπίου.
78
* Προσαρμόστε προκειμένου να εστιάσετε μόνο
σε αντικείμενα που βρίσκονται μακριά.
**Προσαρμόστε προκειμένου να μην εστιάσετε
σε αντικείμενα που βρίσκονται κοντά.
 Σημειώσεις
 Σημειώσεις
Αν
Ρυθμίστε
επιλέξετε [ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ], η ρύθμιση
[ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ] ακυρώνεται.
Ακόμα και αν ορίσετε [ΠΟΡΤΡ.ΗΜΙΦΩΣ] ενώ
(Ακίνητη εικόνα),
είναι αναμμένη η λυχνία
η ρύθμιση αλλάζει σε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ] μόλις
(Ταινία).
ανάψει η λυχνία
ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ (Ισορροπία
λευκού)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία των
χρωμάτων σε σχέση με τη φωτεινότητα του
περιβάλλοντος εγγραφής.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Η ισορροπία λευκού ρυθμίζεται αυτόματα.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ (
)
Η ισορροπία λευκού προσαρμόζεται ώστε
να είναι κατάλληλη για τις ακόλουθες
συνθήκες εγγραφής:
 Εξωτερικοί
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ()
Η ισορροπία λευκού προσαρμόζεται ώστε
να είναι κατάλληλη για τις ακόλουθες
συνθήκες εγγραφής:
 Εσωτερικοί
χώροι
πάρτι ή στούντιο όπου οι συνθήκες
φωτισμού αλλάζουν γρήγορα
 Σε λαμπτήρες βίντεο σε στούντιο ή σε
λαμπτήρες ατμών νατρίου ή έγχρωμους
λαμπτήρες πυρακτώσεως
 Σε
1 ΠΑΤΗΜΑ (
)
Η ισορροπία λευκού θα ρυθμιστεί
σύμφωνα με το φως του περιβάλλοντος.
Πιέστε [1 ΠΑΤΗΜΑ].
Εγγράψτε ένα λευκό αντικείμενο, όπως
ένα κομμάτι χαρτί, για να γεμίσετε την
οθόνη με τις ίδιες συνθήκες φωτισμού
στις οποίες θα εγγράψετε το θέμα.
Πιέστε [ ].
Η ένδειξη
αναβοσβήνει γρήγορα.
Όταν η ισορροπία λευκού ρυθμιστεί
και αποθηκευτεί στη μνήμη, η ένδειξη
σταματά να αναβοσβήνει.
 Συμβουλές
έχετε αλλάξει τη μπαταρία ή εάν
έχετε μεταφέρει την κάμερα από ή προς
εξωτερικό χώρο, με επιλεγμένη τη ρύθμιση
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ], στρέψτε την κάμερα προς
ένα κοντινό λευκό αντικείμενο με την επιλογή
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ] για 10 δευτερόλεπτα περίπου,
ώστε να πετύχετε καλύτερη ρύθμιση της
ισορροπίας χρωμάτων.
Αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις [ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ] ή μεταφέρετε την κάμερα
σε εξωτερικό χώρο κατά τη ρύθμιση της
ισορροπίας λευκού με [1 ΠΑΤΗΜΑ], πρέπει να
επαναλάβετε τη λειτουργία [1 ΠΑΤΗΜΑ].
Εάν
Προσαρμογή της κάμερας
χώροι
λήψεις, πινακίδες νέον και
πυροτεχνήματα
 Ανατολή ηλίου και ηλιοβασίλεμα
 Λαμπτήρες φθορισμού λευκού φωτός
 Νυχτερινές
την επιλογή [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ] σε
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ] ή προσαρμόστε το χρώμα στη
ρύθμιση [1 ΠΑΤΗΜΑ] κάτω από λαμπτήρες
φθορισμού λευκού ή ψυχρού λευκού φωτός.
Όταν επιλέξετε τη ρύθμιση [1 ΠΑΤΗΜΑ],
διατηρήστε το πλαισίωμα του λευκού
αναβοσβήνει
αντικειμένου, ενώ η ένδειξη
γρήγορα.
Η ένδειξη
αναβοσβήνει αργά εάν το
[1 ΠΑΤΗΜΑ] δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [1 ΠΑΤΗΜΑ], αν
συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού
η ένδειξη
, ρυθμίστε την επιλογή [ΙΣΟΡΡ
πιέσετε
ΛΕΥΚΟΥ] σε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ].
Όταν επιλέξετε [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ], η επιλογή
[ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ] ρυθμίζεται αυτόματα σε
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ].
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Όταν ρυθμίζετε την επιλογή [COLOR
SLOW SHTR] σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ],
μπορείτε να εγγράψετε μια εικόνα με πιο
φωτεινά χρώματα ακόμη και σε σκοτεινά
μέρη.
Η ένδειξη εμφανίζεται στην οθόνη.
Για να ακυρώσετε το [COLOR SLOW
SHTR], πιέστε το [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
79
 Σημειώσεις
Ρυθμίστε
την εστίαση χειροκίνητα
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 76) όταν δυσκολεύεστε να
εστιάσετε αυτόματα.
Η ταχύτητα του κλείστρου της κάμερας αλλάζει
ανάλογα με τη φωτεινότητα, που μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα μείωση της ταχύτητας της
κίνησης της εικόνας.
SUPER NIGHTSHOT
Η εικόνα θα εγγραφεί σε ευαισθησία
έως και 16 φορές παραπάνω από αυτήν
της εγγραφής NightShot, αν ρυθμίσετε
την επιλογή [SUPER NIGHTSHOT]
σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] ενώ ο διακόπτης
NIGHTSHOT (σελ. 29) είναι επίσης στη
θέση ON.
Η ένδειξη
εμφανίζεται στην οθόνη.
Για να ακυρώσετε, πιέστε το
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
 Σημειώσεις
Μην
χρησιμοποιείτε την επιλογή [SUPER
NIGHTSHOT] σε φωτεινό περιβάλλον. Αυτό
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
Μην καλύπτετε τη θύρα υπερύθρων με τα
δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα.
Αφαιρέστε το φακό μετατροπής (προαιρετικό).
Ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 76) όταν δυσκολεύεστε να
εστιάσετε αυτόματα.
Η ταχύτητα του κλείστρου της κάμερας αλλάζει
ανάλογα με τη φωτεινότητα, που μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα μείωση της ταχύτητας της
κίνησης της εικόνας.
FADER
Μπορείτε να εγγράψετε μια μετάβαση
με την προσθήκη των παρακάτω εφέ στο
διάστημα μεταξύ σκηνών.
 Επιλέξτε το επιθυμητό εφέ σε [ΑΝΑΜΟΝ]
(για βαθμιαία εμφάνιση) ή [ΕΓΓΡΑΦ] (για
βαθμιαία απόκρυψη) και στη συνέχεια πιέστε
.
 Πιέστε START/STOP.
Η ένδειξη βαθμιαίας εμφάνισης ή απόκρυψης
σταματάει να αναβοσβήνει και εξαφανίζεται
όταν αυτή έχει ολοκληρωθεί.
Για να ακυρώσετε τη βαθμιαία εμφάνιση
ή απόκρυψη, πριν την έναρξη της
λειτουργίας, πιέστε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] στο
βήμα .
Αν πιέσετε START/STOP, η ρύθμιση
ακυρώνεται.
Βαθμιαία απόκρυψη
Βαθμιαία εμφάνιση
ΕΞΑΣΘ ΛΕΥΚΟΥ
ΕΞΑΣΘ ΜΑΥΡΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ (Ψηφιακά εφέ)
Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση [ΠΑΛΙΑ
ΤΑΙΝ], εμφανίζεται η ένδειξη
και
μπορείτε να προσθέσετε ένα εφέ παλιάς
ταινίας στις εικόνες σας.
Για να ακυρώσετε το [ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ],
πιέστε το [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
80
ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ (Εφέ εικόνας)
Μπορείτε να προσθέσετε ειδικά εφέ σε μια
εικόνα κατά την εγγραφή. Εμφανίζεται η
ένδειξη .
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία [ΕΦΕ
ΕΙΚΟΝΑΣ].
ΣΕΠΙΑ
Οι εικόνες εμφανίζονται σε μορφή σέπια.
Α/Μ
Οι εικόνες εμφανίζονται ασπρόμαυρες.
ΠΑΣΤΕΛ
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.(Επίπεδο ήχου
μικροφώνου)
Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο
μικροφώνου για την εγγραφή ήχου.
Επιλέξτε [ΧΑΜΗΛΟ] όταν θέλετε να
ηχογραφήσετε συναρπαστικό και ισχυρό
ήχο σε κάποια αίθουσα συναυλιών, κλπ.
ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Εγγραφή διάφορων ήχων του
περιβάλλοντος, με μετατροπή τους σε
συγκεκριμένο επίπεδο.
ΧΑΜΗΛΟ (
)
Εγγραφή ήχου surround με πιστότητα. Η
ρύθμιση αυτή δεν είναι κατάλληλη για την
ηχογράφηση συζητήσεων.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤ
Οι εικόνες εμφανίζονται ως σχέδιο με
χρώματα παστέλ.
Όταν ορίζετε τη ρύθμιση [ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.
ΖΟΥΜ] σε[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] ( ), μπορείτε
να εγγράψετε μια ταινία με κατευθυντικό
ήχο κατά την εγγραφή μετακινώντας το
μοχλό power zoom ή πατώντας τα κουμπιά
ζουμ στο πλαίσιο LCD (Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση είναι [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]).
Προσαρμογή της κάμερας
ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ
(Ενσωματωμένο μικρόφωνο)
Όταν ορίζετε αυτή τη ρύθμιση σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ], εμφανίζεται η ρύθμιση
.
Πατήστε PHOTO για να ξεκινήσει η
αντίστροφη μέτρηση, και η ακίνητη
εικόνα εγγράφεται μετά από περίπου
10 δευτερόλεπτα. Για να ακυρώσετε
την αντίστροφη μέτρηση, πιέστε το
[ΕΠΑΝΑΦ].
Για να ακυρώσετε το χρονοδιακόπτη,
επιλέξτε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
 Συμβουλές
Μπορείτε επίσης να το χειριστείτε πατώντας
PHOTO στο τηλεχειριστήριο (σελ. 109).
81
Επίλυση προβλημάτων
Επίλυση προβλημάτων
Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε
πρόβλημα χρησιμοποιώντας την κάμερα,
ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για
να το επιλύσετε. Εάν το πρόβλημα
εξακολουθεί να εμφανίζεται, αποσυνδέστε
την κάμερα από την πηγή ρεύματος και
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο
της Sony.
Γενικές λειτουργίες/λειτουργία Easy
Handycam τηλεχειριστήριο..................... 82
Μπαταρίες/πηγές τροφοδοσίας.............. 84
Οθόνη LCD................................................ 84
"Memory Stick PRO Duo"........................ 85
Εγγραφή...................................................... 85
Αναπαραγωγή............................................ 87
Αναπαραγωγή εικόνων αποθηκευμένων
σε "Memory Stick PRO Duo" σε άλλες
συσκευές...................................................... 88
Επεξεργασία εικόνων στην κάμερα......... 88
Αντιγραφή/Σύνδεση σε άλλες συσκευές
. .................................................................... 89
Λειτουργίες που δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα................. 89
Σημειώσεις που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη πριν την αποστολή της κάμερας για
επισκευή
Ανάλογα
με το πρόβλημα, ενδέχεται να
απαιτείται η επαναφορά των ρυθμίσεων ή
η αλλαγή του υπάρχοντος σκληρού δίσκου
της κάμερας. Στην περίπτωση αυτή, τα
δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στον
σκληρό δίσκο θα διαγραφούν. Φροντίστε να
αποθηκεύσετε τα δεδομένα του σκληρού δίσκου
(σελ. 39) σε άλλο μέσο (αντίγραφο ασφαλείας),
πριν στείλετε την κάμερά σας για επισκευή. Δεν
παρέχεται αποζημίωση για τυχόν απώλεια των
δεδομένων του σκληρού δίσκου σας.
Κατά τη διάρκεια της επισκευής, ενδέχεται να
χρειαστεί να ελέγξουμε μια ελάχιστη ποσότητα
δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον
σκληρό δίσκο, προκειμένου να μελετήσουμε
το πρόβλημα. Ωστόσο, ο αντιπρόσωπος της
Sony δεν θα κρατήσει αντίγραφο ούτε θα
συγκρατήσει τα δεδομένα σας.
82
Γενικές λειτουργίες/λειτουργία Easy
Handycam/τηλεχειριστήριο
Η κάμερα δεν ενεργοποιείται.
Τοποθετήστε
μια φορτισμένη μπαταρία
στη βιντεοκάμερα (σελ. 14).
Συνδέστε το καλώδιο του μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος στην πρίζα του
τοίχου (σελ. 14).
Τοποθετήστε την κάμερα σταθερά στο
Handycam Station (σελ. 14).
Η κάμερα δεν λειτουργεί παρόλο
που η τροφοδοσία ρεύματος είναι
ενεργοποιημένη.
Αφού
τεθεί σε λειτουργία, η κάμερα
χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να
είναι έτοιμη να αρχίσει την εγγραφή. Δεν
πρόκειται για δυσλειτουργία.
Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα
του τοίχου ή αφαιρέστε τη μπαταρία.
Κατόπιν, συνδέστε τον ξανά μετά
από περίπου 1 λεπτό. Αν και πάλι δεν
λειτουργεί, πιέστε το κουμπί RESET
(σελ. 107) χρησιμοποιώντας ένα αιχμηρό
αντικείμενο. (Αν πιέσετε το RESET,
γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων,
συμπεριλαμβανομένου του ρολογιού.)
Η θερμοκρασία της κάμερας είναι
εξαιρετικά υψηλή. Απενεργοποιήστε
την κάμερα και αφήστε την για λίγο σε
δροσερό μέρος.
Η θερμοκρασία της κάμερας είναι
εξαιρετικά χαμηλή. Απενεργοποιήστε την
κάμερα και μεταφέρετέ την σε ζεστό μέρος.
Αφήστε την κάμερα εκεί για λίγη ώρα και
στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
Τα κουμπιά δεν λειτουργούν.
Κατά
τη λειτουργία Easy Handycam τα
παρακάτω κουμπιά/λειτουργίες δεν είναι
διαθέσιμα.
Κουμπί (οπισθοφωτισμός) (σελ. 30)
Ζουμ αναπαραγωγής (σελ. 36)
Ενεργοποίηση
και απενεργοποίηση
του οπισθοφωτισμού οθόνης LCD
(πατώντας και κρατώντας πατημένο
το κουμπί DISP/BATT INFO για λίγα
δευτερόλεπτα) (σελ. 20)
Το κουμπί (OPTION) δεν
εμφανίζεται.
Δεν
είναι δυνατή η χρήση του OPTION
MENU κατά τη λειτουργία Easy
Handycam.
Οι ρυθμίσεις μενού έχουν αλλάξει
αυτόματα.
Κατά
Ακόμη και αν πιέσετε το EASY, οι
ρυθμίσεις μενού δεν επανέρχονται
αυτόματα στις προεπιλεγμένες τιμές
τους.
τη διάρκεια της λειτουργίας Easy
Handycam, οι ρυθμίσεις για τα ακόλουθα
στοιχεία μενού διατηρούνται όπως και πριν
τη λειτουργία Easy Handycam.
ΑΡΧΕΙΟΥ]
ΗΧΟΥ]
[ΤΥΠΟΣ TV]
[
ΕΜΦΑΝΙΣΗ]
[ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ]
[
ΡΥΘΜΙΣΗ INDEX]
[ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ]
[ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ]
[ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ]
[ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ.]
[
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ]
[ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙΔ]
[ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ]
[
ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.]
[ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ]
[ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ]
[ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.]
[ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ]
[ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ]
[ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ.]
[ΕΝΤΑΣΗ
Η κάμερα θερμαίνεται.
Αυτό
συμβαίνει γιατί η κάμερα
είναι ενεργοποιημένη για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
Ορίστε
το [ΑΠΟΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ] σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (σελ. 72).
Τοποθετήστε μια μπαταρία στη θήκη
της μπαταρίας με τους πόλους +/– να
αντιστοιχούν σωστά στις ενδείξεις +/–
(σελ. 110).
Απομακρύνετε όλα τα εμπόδια μεταξύ
του τηλεχειριστηρίου και του αισθητήρα
τηλεχειρισμού.
Στρέψτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού
μακριά από δυνατές πηγές φωτός, όπως
τις ακτίνες του ήλιου ή τους προβολείς.
Διαφορετικά, ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά το τηλεχειριστήριο.
Επίλυση προβλημάτων
τη διάρκεια της λειτουργίας Easy
Handycam σχεδόν όλα τα στοιχεία μενού
ορίζονται αυτόματα στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις τους.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy
Handycam ορισμένα στοιχεία μενού
ορίζονται ως εξής.
[ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.] : [SP]
[ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ] : [ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ]
Τα παρακάτω στοιχεία μενού επιστρέφουν
στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, εάν ο
διακόπτης POWER βρίσκεται στη θέση
OFF (CHG) για περισσότερες από 12 ώρες.
[ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ]
[ΕΣΤΙΑΣΗ]
[ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ]
[ΕΚΘΕΣΗ]
[ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ]
[ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ]
[ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ]
[ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.]
[ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ]
[ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ]
[COLOR SLOW SHTR]
[SUPER NIGHTSHOT]
[ΑΡΙΘ
Κατά
83
Όταν χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο
τηλεχειριστήριο προκαλούνται
δυσλειτουργίες σε μια άλλη συσκευή
DVD.
Επιλέξτε
τρόπο λειτουργίας διαφορετικό
του DVD 2 για τη συσκευή DVD, ή
καλύψτε τον αισθητήρα της συσκευής
DVD με μαύρο χαρτί.
Μπαταρίες/πηγές τροφοδοσίας
Η κάμερα απενεργοποιείται απότομα.
Εάν
έχουν περάσει περίπου 5 λεπτά χωρίς
να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αυτή
τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας (ΑΥΤ.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ). Αλλάξτε τη ρύθμιση [ΑΥΤ.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ] (σελ. 72) ή θέστε ξανά τη
συσκευή σε λειτουργία ή χρησιμοποιήστε
το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος.
Η κάμερα απενεργοποιείται όταν παρέλθει
ο χρόνος που έχετε ορίσει στην επιλογή
[ΑΝΑΜ.ΓΡ.ΕΝΕΡΓ.] σε κατάσταση
αναστολής λειτουργίας. Στην περίπτωση
αυτή, ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα.
Φορτίστε τη μπαταρία (σελ. 14).
Η λυχνία /CHG (φόρτιση) δεν ανάβει
ενώ η μπαταρία φορτίζεται.
Γυρίστε
το διακόπτη POWER στη θέση
OFF (CHG) (σελ. 14).
Τοποθετήστε σωστά τη μπαταρία στην
κάμερα (σελ. 14).
Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος στην πρίζα του τοίχου.
Η φόρτιση της μπαταρίας έχει
ολοκληρωθεί (σελ. 14).
Τοποθετήστε την κάμερα σταθερά στο
Handycam Station (σελ. 14).
84
Η λυχνία /CHG (φόρτιση) αναβοσβήνει
κατά τη διάρκεια φόρτισης της
μπαταρίας.
Τοποθετήστε
σωστά τη μπαταρία
στην κάμερα (σελ. 14). Εάν το
πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε
το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος από την πρίζα του τοίχου και
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο
της Sony. Η μπαταρία μπορεί να έχει
υποστεί βλάβη.
Η ένδειξη του χρόνου της μπαταρίας
που απομένει δεν είναι σωστή.
Η
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ
υψηλή ή πολύ χαμηλή. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί επαρκώς.
Επαναφορτίστε πλήρως τη μπαταρία. Αν
το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε
τη μπαταρία με μια νέα μπαταρία (σελ. 14).
Ο εμφανιζόμενος χρόνος ενδέχεται να μην
είναι σωστός ανάλογα με το περιβάλλον
χρήσης.
Η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα.
Η
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ
υψηλή ή πολύ χαμηλή. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί επαρκώς.
Επαναφορτίστε πλήρως τη μπαταρία. Αν
το πρόβλημα παραμένει, αντικαταστήστε
τη μπαταρία με μια νέα μπαταρία (σελ. 14).
Οθόνη LCD
Τα στοιχεία μενού είναι σκιασμένα.
Δεν
επιτρέπεται η επιλογή σκιασμένων
στοιχείων στην τρέχουσα κατάσταση
εγγραφής/αναπαραγωγής.
Υπάρχουν κάποιες λειτουργίες οι
οποίες δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν
ταυτόχρονα (σελ. 89).
Δεν εμφανίζονται τα κουμπιά στην
οθόνη αφής.
Πιέστε
ελαφρώς την οθόνη LCD.
το DISP/BATT INFO της κάμεράς
σας (ή το DISPLAY του τηλεχειριστηρίου)
(σελ. 20).
Πιέστε
Τα κουμπιά στην οθόνη αφής δεν
λειτουργούν σωστά ή δεν λειτουργούν
καθόλου.
Ρυθμίστε
την οθόνη αφής
([ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ]) (σελ. 102).
"Memory Stick PRO Duo"
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
λειτουργίες με το "Memory Stick PRO
Duo".
Για
να χρησιμοποιήσετε ένα "Memory
Stick PRO Duo" που έχει διαμορφωθεί σε
υπολογιστή, διαμορφώστε το πάλι στην
κάμερα (σελ. 55).
Ο
μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορείτε
να διαγράψετε στην οθόνη ευρετηρίου
ταυτόχρονα είναι 100.
Δεν μπορείτε να διαγράψετε ακίνητες
εικόνες που έχουν προστασία εγγραφής
από άλλη συσκευή.
Το όνομα του αρχείου δεδομένων δεν
φαίνεται σωστά ή αναβοσβήνει.
Το
αρχείο έχει καταστραφεί.
Η μορφή του αρχείου δεν υποστηρίζεται
από την κάμερα (σελ. 98). Χρησιμοποιήστε
την υποστηριζόμενη μορφή αρχείου.
Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Memory
Stick PRO Duo" (σελ. 85).
Πατώντας το START/STOP ή το PHOTO
δεν γίνεται εγγραφή εικόνων.
Εμφανίζεται
η οθόνη αναπαραγωγής.
Ρυθμίστε την κάμερα στη λειτουργία
αναμονής εγγραφής (σελ. 27).
Το μέσο εγγραφής είναι πλήρες. Διαγράψτε
τις εικόνες που δεν χρειάζεστε (σελ. 40).
Ο συνολικός αριθμός ταινιών ή ακίνητων
εικόνων υπερβαίνει τη χωρητικότητα του
μέσου εγγραφής (σελ. 65, 97). Διαγράψτε
τις εικόνες που δεν χρειάζεστε (σελ. 40).
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή εικόνων όσο
είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [ΑΙΣΘ.
ΠΤΩΣΗΣ] (σελ. 73).
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή εικόνων
σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
Ακύρωση QUICK ON (σελ. 29).
Η κάμερα εγγράφει στο μέσο εγγραφής
την εικόνα που έχετε μόλις τραβήξει. Δεν
μπορείτε να κάνετε νέα εγγραφή κατά τη
διάρκεια αυτής της περιόδου.
Η θερμοκρασία της κάμερας είναι
εξαιρετικά υψηλή. Απενεργοποιήστε
την κάμερα και αφήστε την για λίγο σε
δροσερό μέρος.
Η θερμοκρασία της κάμερας είναι
εξαιρετικά χαμηλή. Απενεργοποιήστε την
κάμερα και μεταφέρετέ την σε ζεστό μέρος.
Αφήστε την κάμερα εκεί για λίγη ώρα και
στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
Επίλυση προβλημάτων
Δεν μπορείτε να διαγράψετε εικόνες
από το "Memory Stick PRO Duo", ή δεν
μπορείτε να το διαμορφώσετε.
Εγγραφή
Δεν μπορείτε να εγγράψετε μια ακίνητη
εικόνα.
Δεν
μπορείτε να εγγράψετε μια ακίνητη
εικόνα, με τις ακόλουθες λειτουργίες:
[ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.]
[FADER]
[ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ]
[ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ]
85
Η λυχνία ACCESS παραμένει αναμμένη,
ακόμη κι εάν σταματήσετε την
εγγραφή.
Η
κάμερα εγγράφει στο μέσο εγγραφής
την εικόνα που έχετε μόλις τραβήξει.
Η γωνία εγγραφής φαίνεται
διαφορετική.
Η
γωνία εγγραφής μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με την κατάσταση της κάμερας.
Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
Το φλας δεν λειτουργεί.
Δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας
όταν εγγράφετε ακίνητες εικόνες κατά τη
διάρκεια εγγραφής ταινίας.
Ακόμη κι εάν έχετε επιλέξει το αυτόματο
φλας ή τη ρύθμιση
(Αυτόματος
περιορισμός κόκκινων ματιών), δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας με
τις λειτουργίες:
NightShot
[SUPER NIGHTSHOT]
[ΗΜΙΦΩΣ], [ΚΕΡΙ], [ΑΝΑΤΟΛΗ/
ΔΥΣΗ], [ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ], [ΤΟΠΙΟ],
[ΦΩΤΙΣΜ.ΣΠΟΤ], [ΠΑΡΑΛΙΑ] ή
[ΧΙΟΝΙ] σε [ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ]
[ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ] σε [ΕΚΘΕΣΗ]
[ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ]
Ο πραγματικός χρόνος εγγραφής για
μια ταινία είναι μικρότερος από τον
κατά προσέγγιση αναμενόμενο χρόνο
εγγραφής του μέσου εγγραφής.
Ανάλογα
με τις συνθήκες εγγραφής, ο
διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ενδεχομένως
να είναι βραχύτερος, εάν, για παράδειγμα,
βιντεοσκοπείτε ένα αντικείμενο που
κινείται με μεγάλη ταχύτητα, κ.λπ.
(σελ. 60).
Η εγγραφή σταματάει.
Η
86
θερμοκρασία της κάμερας είναι
εξαιρετικά υψηλή. Απενεργοποιήστε
την κάμερα και αφήστε την για λίγο σε
δροσερό μέρος.
Η
θερμοκρασία της κάμερας είναι
εξαιρετικά χαμηλή. Απενεργοποιήστε την
κάμερα και μεταφέρετέ την σε ζεστό μέρος.
Αφήστε την κάμερα εκεί για λίγη ώρα και
στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την ξανά.
Εάν εξακολουθούν να ασκούνται δονήσεις
στην κάμερα, η εγγραφή ενδέχεται να
σταματήσει.
Υπάρχει διαφορά χρόνου ανάμεσα στη
στιγμή που πιέζετε το START/STOP και
της στιγμής που αρχίζει/σταματάει η
εγγεγραμμένη ταινία.
Στην
κάμερά σας, ενδέχεται να υπάρχει
μια μικρή διαφορά χρόνου ανάμεσα στη
στιγμή που πιέζετε το START/STOP
και της στιγμής που αρχίζει/σταματάει η
εγγεγραμμένη ταινία. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Η αυτόματη εστίαση δεν λειτουργεί.
Ορίστε
το [ΕΣΤΙΑΣΗ] σε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ]
(σελ. 76).
Οι συνθήκες εγγραφής δεν ενδείκνυνται
για αυτόματη εστίαση. Ρυθμίστε την
εστίαση χειροκίνητα (σελ. 76).
[STEADYSHOT] δεν λειτουργεί.
Ορίστε
το [STEADYSHOT] σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (σελ. 61).
Το [STEADYSHOT] ενδέχεται να μην
μπορέσει να αντισταθμίσει υπερβολικές
δονήσεις.
Τα θέματα που περνούν μπροστά από
το φακό πολύ γρήγορα, εμφανίζονται
παραμορφωμένα.
Αυτό
ονομάζεται φαινόμενο εστιακού
επιπέδου. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
Λόγω του τρόπου με τον οποίο η συσκευή
απεικόνισης (αισθητήρας CMOS)
διαβάζει σήματα εικόνων, τα θέματα που
περνούν μπροστά από το φακό πολύ
γρήγορα, ενδέχεται να εμφανίζονται
παραμορφωμένα, ανάλογα με τις συνθήκες
εγγραφής.
Μικροσκοπικές λευκές, κόκκινες, μπλε
ή πράσινες κουκκίδες εμφανίζονται
στην οθόνη.
Οι
κουκκίδες εμφανίζονται όταν εγγράφετε
με τη λειτουργία [SUPER NIGHTSHOT] ή
[COLOR SLOW SHTR]. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Το χρώμα της εικόνας δεν εμφανίζεται
σωστά.
Γυρίστε
το διακόπτη NIGHTSHOT στη
θέση OFF (σελ. 29).
Η εικόνα της οθόνης είναι φωτεινή και
το θέμα δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
Γυρίστε
το διακόπτη NIGHTSHOT στη
θέση OFF (σελ. 29).
Η εικόνα της οθόνης είναι σκοτεινή και
το θέμα δεν εμφανίζεται στην οθόνη.
Πατήστε
Εμφανίζονται οριζόντιες γραμμές στην
εικόνα.
Αυτό
προκύπτει κατά την εγγραφή
εικόνων σε συνθήκες φωτισμού
από λαμπτήρες φθορισμού, νατρίου
ή υδραργύρου. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Εμφανίζονται μαύρες γραμμές κατά
την εγγραφή μιας οθόνης τηλεόρασης
ή οθόνης υπολογιστή.
Ορίστε
το [STEADYSHOT] σε
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] (σελ. 61).
[SUPER NIGHTSHOT] δεν λειτουργεί.
Γυρίστε
το διακόπτη NIGHTSHOT στη
θέση ON.
Το
[COLOR SLOW SHTR] ενδέχεται
να μην λειτουργεί σωστά στο απόλυτο
σκοτάδι. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
NightShot ή [SUPER NIGHTSHOT].
Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή
[ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD].
Δεν
μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή
[ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD].
Ο πίνακας LCD είναι κλειστός στην
κάμερα με την οθόνη στραμμένη προς τα
έξω.
Η ισχύς παρέχεται από το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος.
Αναπαραγωγή
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των
εικόνων.
Ορίστε
το μέσο από το οποίο επιθυμείτε να
αναπαράγετε την εικόνα, πατώντας
(HOME) 
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΕΣΩΝ)  [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ]/[ΡΥΘ.
ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.] (σελ. 21).
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
ακίνητων εικόνων.
Επίλυση προβλημάτων
και κρατήστε πατημένο το
κουμπί DISP/BATT INFO για μερικά
δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τον
οπισθοφωτισμό (σελ. 20).
[COLOR SLOW SHTR] δεν λειτουργεί
σωστά.
Η
αναπαραγωγή ακίνητων εικόνων δεν
είναι δυνατή εάν έχετε τροποποιήσει
αρχεία ή φακέλους, ή εάν έχετε
επεξεργαστεί τα δεδομένα σε υπολογιστή.
(Το όνομα του αρχείου αναβοσβήνει σε
αυτή την περίπτωση.) Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία (σελ. 99).
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
ακίνητων εικόνων που έχουν εγγραφεί
από άλλες συσκευές ή οι εικόνες αυτές δεν
εμφανίζονται σε πραγματικό μέγεθος. Δεν
πρόκειται για δυσλειτουργία (σελ. 99).
87
Η ένδειξη " " εμφανίζεται σε μια
εικόνα στην οθόνη [VISUAL INDEX].
Η
φόρτωση των δεδομένων ενδέχεται να
έχει αποτύχει. Ενδέχεται να εμφανίζεται
σωστά αν απενεργοποιήσετε και
ενεργοποιήσετε πάλι την κάμερα, ή αν
αφαιρέσετε και τοποθετήσετε το "Memory
Stick PRO Duo" μερικές φορές.
Η ένδειξη αυτή μπορεί να εμφανίζεται
στις ακίνητες εικόνες που έχουν εγγραφεί
σε άλλες συσκευές, που έχουν υποστεί
επεξεργασία σε υπολογιστή, κ.λπ.
Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου
ρεύματος ή η μπαταρία ενδέχεται να
αφαιρέθηκαν από την κάμερα όσο η λυχνία
ACCESS αναβόσβηνε αμέσως μετά το
τέλος της εγγραφής. Ως αποτέλεσμα, τα
δεδομένα εικόνας ενδέχεται να έχουν
καταστραφεί και να εμφανίζεται η ένδειξη
.
Η ένδειξη " " εμφανίζεται σε μια
εικόνα στην οθόνη [VISUAL INDEX].
Εκτελέστε
τη λειτουργία [ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.
Δ.] (σελ. 57). Εάν η ένδειξη εξακολουθεί να
εμφανίζεται, διαγράψτε την εικόνα με την
ένδειξη
(σελ. 40).
Ο ήχος έχει μειωμένη ένταση ή δεν
ακούγεται καθόλου, κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
Αυξήστε
την ένταση (σελ. 33).
αναπαράγεται ήχος όταν ο πίνακας
LCD είναι κλειστός. Ανοίξτε τον πίνακα
LCD.
Όταν εγγράφετε ήχο με την επιλογή
[ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.] (σελ. 81) ρυθμισμένη σε
[ΧΑΜΗΛΟ], μπορεί να είναι δύσκολο να
ακούσετε τον εγγεγραμμένο ήχο.
Στην περίπτωση της ρύθμισης [ΟΜ.ΑΡΓ.
ΕΓΓΡ.], δεν μπορείτε να εγγράψετε ήχους
κατά τη διάρκεια της λήψης (περίπου
3 δευτερόλεπτα).
Δεν
88
Ο ήχος αριστερά και δεξιά θα
ακουστεί χωρίς ισορροπία κατά την
αναπαραγωγή σε υπολογιστές ή άλλες
συσκευές.
Αυτό
συμβαίνει όταν ο εγγεγραμμένος
ήχος σε ήχο surround 5,1 καναλιών
μετατρέπεται σε 2 καναλιών (κανονικός
ήχος stereo) από υπολογιστή ή άλλη
συσκευή (σελ. 28). Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Αλλάξτε τον τύπο μετατροπής του ήχου
(τύπος downmix) κατά την αναπαραγωγή
σε συσκευές stereo 2 καναλιών. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα
εγχειρίδια οδηγιών που συνοδεύουν τη
συσκευή αναπαραγωγής.
Αλλάξτε τον ήχο σε 2 καναλιών κατά
τη δημιουργία δίσκου με χρήση του
παρεχόμενου λογισμικού "Picture Motion
Browser".
Εγγραφή ήχου με την επιλογή
[ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ] ρυθμισμένη σε [2ch
STEREO] (σελ. 60).
Αναπαραγωγή εικόνων
αποθηκευμένων σε "Memory Stick
PRO Duo" σε άλλες συσκευές
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
εικόνων ή δεν αναγνωρίζεται το
"Memory Stick PRO Duo".
Η
συσκευή ενδέχεται να μην υποστηρίζει
"Memory Stick PRO Duo".
Επεξεργασία εικόνων στην κάμερα
Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία.
Δεν
υπάρχουν εγγεγραμμένες εικόνες.
είναι δυνατή η επεξεργασία λόγω της
κατάστασης της εικόνας.
Δεν
Δεν μπορούν να προστεθούν ταινίες
στη λίστα αναπαραγωγής.
Το
μέσο εγγραφής είναι πλήρες ή οι ταινίες
που έχετε προσθέσει είναι περισσότερες
από 99. Διαγράψτε τις ταινίες που δεν
χρειάζεστε (σελ. 48).
Δεν μπορείτε να προσθέσετε ακίνητες
εικόνες στη λίστα αναπαραγωγής.
Δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός μιας
ταινίας.
Μια
ταινία που είναι πολύ σύντομη δεν
μπορεί να διαχωριστεί.
Δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός μιας
ταινίας που έχει προστασία εγγραφής από
άλλη συσκευή.
Δεν είναι δυνατή η λήψη ακίνητης
εικόνας από ταινία.
Το
μέσο στο οποίο θέλετε να
αποθηκεύσετε τις ακίνητες εικόνες είναι
πλήρες.
Δεν ακούγεται ο ήχος.
Δεν
θα ακούγεται ήχος, όταν συνδέσετε
μια συσκευή μόνο μέσω του βύσματος
S VIDEO. Συνδέστε το λευκό και το
κόκκινο βύσμα του καλωδίου σύνδεσης
A/V, (σελ. 37).
Ο λόγος όψεως της αναπαραγωγής
δεν είναι σωστός όταν συνδέετε την
κάμερα στην τηλεόραση.
Ρυθμίστε
την επιλογή [ΤΥΠΟΣ TV]
ανάλογα με την τηλεόρασή σας (σελ. 37).
Το
καλώδιο σύνδεσης A/V δεν είναι
συνδεδεμένο σωστά. Βεβαιωθείτε ότι το
καλώδιο σύνδεσης A/V έχει συνδεθεί
στη σωστή υποδοχή, π.χ. στην υποδοχή
εισόδου μιας άλλης συσκευής στην οποία
θέλετε να αντιγράψετε τις εικόνες από την
κάμερά σας (σελ. 49).
Λειτουργίες που δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα
Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει
παραδείγματα συνδυασμών λειτουργιών
και στοιχείων μενού που δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα.
Δεν είναι δυνατή η χρήση
Λόγω των παρακάτω ρυθμίσεων
Οπισθοφωτισμός
[ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ]
στην [ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ],
[ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ]
στην [ΕΚΘΕΣΗ],
[ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ]
[ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ.]
[ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ]
[ΑΥΤ.ΑΡΓΟ ΚΛΕ.] [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [ΨΗΦΙΑΚΑ
ΕΦΕ], [ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ], [ΟΜ.ΑΡΓ.
ΕΓΓΡ.], [FADER]
[ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ] [ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ]
[TELE MACRO]
[ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ]
[ΕΚΘΕΣΗ]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ΦΩΤΟΜΕΤ
NightShot, [SUPER
ΣΠΟΤ]
NIGHTSHOT]
[ΕΠΙΛΟΓΗ
NightShot, [SUPER
ΣΚΗΝΗΣ]
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [ΠΑΛΙΑ
ΤΑΙΝ], [TELE
MACRO], [FADER]
[ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ] NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
Επίλυση προβλημάτων
Αντιγραφή/Σύνδεση σε άλλες
συσκευές
Δεν γίνεται σωστή αντιγραφή όταν
χρησιμοποιείτε καλώδιο σύνδεσης A/V.
89
Δεν είναι δυνατή η χρήση
Λόγω των παρακάτω ρυθμίσεων
[1 ΠΑΤΗΜΑ] στην [ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.]
[ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ]
[COLOR SLOW
NightShot, [SUPER
SHTR]
NIGHTSHOT],
[ΨΗΦΙΑΚΑ
ΕΦΕ], [ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ], [FADER]
[SUPER
[ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ],
NIGHTSHOT]
[FADER]
[FADER]
[ΨΗΦΙΑΚΑ
ΕΦΕ], [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [ΚΕΡΙ]/
[ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ] σε
[ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ]
[ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ] [SUPER
NIGHTSHOT],
[COLOR SLOW
SHTR], [FADER]
[ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ]
[ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ], [ΕΦΕ
ΕΙΚΟΝΑΣ]
[ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ]
[ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ]
[ΕΝΤΟΠ.
NightShot, [ΟΜ.ΑΡΓ.
ΠΡΟΣΩΠΟΥ]
ΕΓΓΡ.], [ΨΗΦΙΑΚΟ
ΖΟΥΜ], [ΕΣΤΙΑΣΗ],
[ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ],
[ΕΚΘΕΣΗ],
[ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ],
[ΗΜΙΦΩΣ], [ΠΟΡΤΡ.
ΗΜΙΦΩΣ], [ΚΕΡΙ],
[ΑΝΑΤΟΛΗ/ΔΥΣΗ],
[ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ],
[ΤΟΠΙΟ], [ΦΩΤΙΣΜ.
ΣΠΟΤ], [ΠΑΡΑΛΙΑ],
[ΧΙΟΝΙ], [ΙΣΟΡΡ
ΛΕΥΚΟΥ],
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ],
[ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ]
[ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.] [ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ]
90
Ενδείξεις και μηνύματα προειδοποίησης
Ένδειξη αυτόματης διάγνωσης/
Ενδείξεις προειδοποίησης
Εάν στην οθόνη LCD εμφανιστούν
προειδοποιητικές ενδείξεις, ελέγξτε τα
ακόλουθα.
Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να
υπάρχει, αφού έχετε προσπαθήσει
να το επιδιορθώσετε μερικές φορές,
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της
Sony ή το τοπικό εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις της Sony.
C:04:00
101-0001 (Προειδοποιητική ένδειξη για
τα αρχεία)
Αναβοσβήνει αργά
Το
αρχείο έχει καταστραφεί.
είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου.
Δεν
(Προειδοποίηση για τον σκληρό
δίσκο της κάμερας)*
Αναβοσβήνει γρήγορα
Ενδέχεται
να έχει προκύψει σφάλμα με τη
μονάδα σκληρού δίσκου της κάμερας.
(Προειδοποίηση για τον σκληρό
δίσκο της κάμερας)*
Αναβοσβήνει γρήγορα
Ο
C:(ή E:) : (Ένδειξη αυτόματης
διάγνωσης)
C:04:
Η
C:13: / C:32:
Αποσυνδέστε
την πηγή ρεύματος.
Συνδέστε τη και ενεργοποιήστε ξανά την
κάμερα.
Ενεργοποιήστε ξανά την κάμερα.
E:20: / E:31: / E:61: /
E:62: / E:91: / E:94:
Παρουσιάστηκε
βλάβη που δεν μπορείτε
να επιδιορθώσετε μόνοι σας. Απευθυνθείτε
στον αντιπρόσωπο της Sony ή στο τοπικό
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Sony.
Αναφέρατέ τους τον πενταψήφιο κωδικό
που ξεκινά με "E".
 (Προειδοποίηση στάθμης
μπαταρίας)
Αναβοσβήνει αργά
Η
μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί.
με τις συνθήκες του
περιβάλλοντος λειτουργίας ή της
μπαταρίας, η ένδειξη  ενδέχεται να
αναβοσβήνει, ακόμη κι αν απομένουν
περίπου 20 λεπτά.
Ανάλογα
Επίλυση προβλημάτων
μπαταρία δεν είναι μπαταρία
τύπου "InfoLITHIUM" (σειρά Η).
Χρησιμοποιήστε μπαταρία "InfoLITHIUM"
(σειρά Η) (σελ. 99).
Συνδέστε σταθερά το βύσμα DC του
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος στην υποδοχή DC IN του
Handycam Station ή στην κάμερά σας
(σελ. 14).
σκληρός δίσκος της κάμερας είναι
πλήρης.
Ενδέχεται να έχει προκύψει σφάλμα με τη
μονάδα σκληρού δίσκου της κάμερας.
(Προειδοποίηση υψηλής
θερμοκρασίας)
Αναβοσβήνει αργά
Η
θερμοκρασία της κάμερας αυξάνεται.
Απενεργοποιήστε την κάμερα και αφήστε
την για λίγο σε δροσερό μέρος.
Αναβοσβήνει γρήγορα*
Η
θερμοκρασία της κάμερας είναι
εξαιρετικά υψηλή. Απενεργοποιήστε
την κάμερα και αφήστε την για λίγο σε
δροσερό μέρος.
91
(Προειδοποίηση χαμηλής
θερμοκρασίας)*
Αναβοσβήνει γρήγορα
Η
θερμοκρασία της κάμερας είναι
εξαιρετικά χαμηλή. Φροντίστε να ζεσταθεί
η κάμερα.
(Προειδοποιητική ένδειξη για το
"Memory Stick PRO Duo")
Αναβοσβήνει αργά
Ο
ελεύθερος χώρος που προβλέπεται για
την εγγραφή εικόνων εξαντλείται. Σχετικά
με τους τύπους "Memory Stick" που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην κάμερά
σας, ανατρέξτε στη σελίδα 2.
Δεν έχει τοποθετηθεί "Memory Stick PRO
Duo" (σελ. 22).
Αναβοσβήνει γρήγορα
Ο
χώρος για την εγγραφή εικόνων δεν
είναι επαρκής. Διαγράψτε τις εικόνες
που δεν χρειάζεστε, ή διαμορφώστε
το "Memory Stick PRO Duo" αφού
αποθηκεύσετε τις εικόνες σε άλλο μέσο
εγγραφής (σελ. 39, 40, 55).
Το αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων έχει
καταστραφεί (σελ. 57).
(Προειδοποιητικές ενδείξεις για τη
διαμόρφωση του "Memory Stick PRO
Duo")*
Το
"Memory Stick PRO Duo" έχει
καταστραφεί.
Το "Memory Stick PRO Duo" δεν έχει
διαμορφωθεί σωστά (σελ. 55, 98).
(Προειδοποιητικές ενδείξεις για μη
συμβατό "Memory Stick Duo")*
Έχει
τοποθετηθεί ένα μη συμβατό
"Memory Stick Duo" (σελ. 98).
 (Προειδοποιητική ένδειξη για
την προστασία εγγραφής του "Memory
Stick PRO Duo")*
Η
92
πρόσβαση στο "Memory Stick PRO
Duo" έχει περιοριστεί σε άλλη συσκευή.
(Προειδοποιητική ένδειξη για το
φλας)
Αναβοσβήνει γρήγορα
Υπάρχει
πρόβλημα με το φλας.
(Προειδοποιητική ένδειξη για
την προειδοποίηση ανακίνησης της
κάμερας)
Η
ποσότητα του φωτός δεν είναι επαρκής,
οπότε μπορεί εύκολα να εμφανιστεί
προειδοποίηση ανακίνησης της κάμερας.
Χρησιμοποιήστε το φλας.
Η κάμερα δεν είναι σταθερή, οπότε μπορεί
εύκολα να εμφανιστεί προειδοποίηση
ανακίνησης της κάμερας. Κρατήστε
σταθερή την κάμερα και με τα δύο χέρια
και εγγράψτε την εικόνα. Ωστόσο,
επισημαίνεται ότι η προειδοποιητική
ένδειξη για το κούνημα της κάμερας δεν
εξαφανίζεται.
(Προειδοποιητική ένδειξη για τον
αισθητήρα πτώσεων)
Η
λειτουργία του αισθητήρα πτώσεων
(σελ. 73) έχει ενεργοποιηθεί και εντόπισε
πτώση της κάμερας.
Για το λόγο αυτό, η κάμερα χρησιμοποιεί
διαδικασία προστασίας του σκληρού
δίσκου.
Ως αποτέλεσμα, η εγγραφή ή
η αναπαραγωγή ενδέχεται να
απενεργοποιηθεί.
Η λειτουργία του αισθητήρα πτώσεων δεν
εξασφαλίζει την προστασία του σκληρού
δίσκου σε όλες τις πιθανές συνθήκες.
Χρησιμοποιείτε την κάμερα υπό σταθερές
συνθήκες.
(Προειδοποιητική ένδειξη για την
εγγραφή ακίνητης εικόνας)
Το
μέσο εγγραφής είναι πλήρες.
είναι δυνατή η εγγραφή ακίνητων
εικόνων κατά την επεξεργασία. Περιμένετε
για λίγο και μετά πραγματοποιήστε την
εγγραφή.
Δεν
* Ακούγεται μια μελωδία όταν εμφανίζονται
στην οθόνη οι προειδοποιητικές ενδείξεις
(σελ. 69).
Περιγραφή προειδοποιητικών
μηνυμάτων
Εάν εμφανίζονται μηνύματα στην οθόνη,
ακολουθήστε τις οδηγίες.
 Μέσα εγγραφής
Σφάλμα διαμόρφωσης HDD.
Ο
σκληρός δίσκος της κάμερας έχει
ρυθμιστεί διαφορετικά, σε σχέση με
την προεπιλεγμένη διαμόρφωση. Εάν
εκτελέσετε τη λειτουργία [ΔΙΑΜΟΡ.
ΜΕΣΩΝ] (σελ. 55) ενδέχεται να μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε την κάμερά σας. Με
τον τρόπο αυτό θα διαγραφούν όλα τα
δεδομένα του σκληρού δίσκου.
Σφάλμα δεδομένων.
Παρουσιάστηκε
Κατεστραμμένο αρχείο βάσης
δεδομένων. Δημιουργία νέου αρχείου;
Το
αρχείο βάσης δεδομένων εικόνων
έχει καταστραφεί. Όταν πιέζετε [ΝΑΙ],
δημιουργείται ένα αρχείο βάσης
δεδομένων εικόνων. Οι εικόνες που
έχουν εγγραφεί παλαιότερα στο μέσο
εγγραφής της κάμερας δεν μπορούν να
αναπαραχθούν (Τα αρχεία εικόνων δεν
είναι κατεστραμμένα). Εάν εκτελέσετε
[ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.] μετά τη δημιουργία
νέων πληροφοριών, μπορεί να είναι
δυνατή η αναπαραγωγή των εικόνων
που έχουν εγγραφεί παλαιότερα. Εάν
αυτό δεν λειτουργεί, αντιγράψτε την
εικόνα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
λογισμικό.
Δεν
είναι δυνατή η εγγραφή, διότι
ο αισθητήρας πτώσεων εντοπίζει
επανειλημμένως πτώση της κάμερας. Εάν
υπάρχει συνεχώς ο κίνδυνος πτώσης της
κάμερας, ρυθμίστε την επιλογή [ΑΙΣΘ.
ΠΤΩΣΗΣ] ως [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ], οπότε θα
μπορείτε να εγγράψετε ξανά την εικόνα
(σελ. 73).
Ανάκτηση δεδομένων.
Η
κάμερα προσπαθεί να ανακτήσει
δεδομένα αυτόματα, αν η εγγραφή
δεδομένων δεν πραγματοποιήθηκε σωστά.
Αδύνατη η ανάκτηση δεδομένων.
Η
εγγραφή δεδομένων στο μέσο εγγραφής
της κάμερας έχει αποτύχει. Οι προσπάθειες
ανάκτησης των δεδομένων ήταν
ανεπιτυχείς.
Τοποθετήστε ξανά το Memory Stick.
Αφαιρέστε
και τοποθετήστε ξανά το
"Memory Stick PRO Duo" μερικές φορές.
Αν εξακολουθεί να αναβοσβήνει η
ένδειξη, τότε το "Memory Stick PRO Duo"
ενδέχεται να έχει καταστραφεί. Δοκιμάστε
κάποιο άλλο "Memory Stick PRO Duo".
Το Memory Stick δεν είναι σωστά
φορμαρισμένο.
Επίλυση προβλημάτων
κάποιο σφάλμα κατά τη
διάρκεια της ανάγνωσης ή της εγγραφής
στον σκληρό δίσκο της κάμερας. Αυτό
μπορεί να συμβεί εάν η κάμερα υπόκειται
συνεχείς δονήσεις.
Υπερχείλιση προσωρινής μνήμης
Ελέγξτε
τη διαμόρφωση και, στη συνέχεια,
διαμορφώστε το "Memory Stick PRO
Duo" με την κάμερά σας, εφόσον είναι
απαραίτητο (σελ. 55).
Οι φάκελοι του Memory Stick είναι
πλήρεις.
Δεν
μπορείτε να δημιουργήσετε φακέλους
που υπερβαίνουν τα 999MSDCF.
Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να
διαγράψετε φακέλους χρησιμοποιώντας
την κάμερα.
93
Θα
πρέπει να διαμορφώσετε το "Memory
Stick PRO Duo" (σελ. 55), ή να τους
διαγράψετε χρησιμοποιώντας τον
υπολογιστή σας.
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση
φωτογραφιών.
Όταν
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
Dual Rec, δεν πρέπει να αφαιρείτε το
"Memory Stick PRO Duo" από την κάμερα,
εάν η εγγραφή δεν έχει τερματιστεί
και η εγγραφή ακίνητων εικόνων δεν
ολοκληρωθεί (σελ. 29).
Αυτό το Memory Stick ενδέχεται να
μην είναι δυνατό να εγγράψει ή να
αναπαράγει ταινίες.
Χρησιμοποιήστε
ένα "Memory Stick" που
συνιστάται για τη δική σας κάμερα.
Αυτό το Memory Stick ίσως να μην
μπορεί να εγγράψει ή να αναπαράγει
σωστά εικόνες.
Η
λειτουργία του "Memory Stick PRO
Duo" παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες.
Τοποθετήστε ξανά το "Memory Stick PRO
Duo".
Μην αφαιρείτε το Memory Stick κατά
την εγγραφή.
Τοποθετήστε
ξανά το "Memory Stick PRO
Duo", και ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη LCD.
 Εκτυπωτής συμβατός με PictBridge
Μη συνδεδεμένο στον PictBridge
συμβατό εκτυπωτή.
Απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά
τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αφαιρέστε
το καλώδιο USB (παρέχεται) και συνδέστε
το ξανά.
94
Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση.Ελέγξτε
τον εκτυπωτή.
Απενεργοποιήστε
και ενεργοποιήστε ξανά
τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αφαιρέστε
το καλώδιο USB (παρέχεται) και συνδέστε
το ξανά.
 Άλλο
Αδύνατη περαιτέρω επιλογή.
Μπορείτε
να επιλέξετε έως 100 εικόνες
κάθε φορά:
αντιγραφή ταινιών
αντιγραφή ακίνητων εικόνων
διαγραφή εικόνων
εκτύπωση ακίνητων εικόνων
Προστατευμένα δεδομένα
Επιχειρήσατε
να διαγράψετε δεδομένα,
στα οποία έχει εφαρμοστεί προστασία από
άλλη συσκευή. Αναιρέστε την προστασία
των δεδομένων, χρησιμοποιώντας τη
συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την
εφαρμογή της.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Χρήση της βιντεοκάμερας στο εξωτερικό
Παροχή ρεύματος
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερά
σας σε οποιαδήποτε χώρα/περιοχή
χρησιμοποιώντας το μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος (100 V έως
240 V, 50/60 Hz) που περιλαμβάνεται στη
συσκευασία.
Πληροφορίες για τα συστήματα έγχρωμης
τηλεόρασης
Η κάμερά σας βασίζεται στο σύστημα PAL.
Αν θέλετε να δείτε την αναπαραγόμενη
εικόνα σε τηλεόραση, αυτή θα πρέπει να
βασίζεται στο σύστημα PAL και να διαθέτει
υποδοχή εισόδου AUDIO/VIDEO.
Σύστημα
PAL
PAL-N
NTSC
SECAM
Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο,
Γερμανία, Δανία, Δημοκρατία
της Σλοβακίας, Δημοκρατία
της Τσεχίας, Ελβετία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία,
Κίνα, Κουβέιτ, Μαλαισία,
Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία,
Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Σιγκαπούρη,
Σουηδία, Ταϊλάνδη, Φινλανδία,
Χονγκ Κόνγκ, κ.λπ.
Βραζιλία
Αργεντινή, Ουρουγουάη,
Παραγουάη.
Βενεζουέλα, Βολιβία, Γουιάνα,
Εκουαδόρ, Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής, Ιαπωνία, Καναδάς,
Κεντρική Αμερική, Κολομβία,
Κορέα, Μεξικό, Μπαχάμες,
Περού, Σουρινάμ, Ταϊβάν,
Τζαμάικα, Φιλιππίνες, Χιλή,
κ.λπ.
Βουλγαρία, Γαλλία, Γουιάνα,
Ιράκ, Ιράν, Μονακό, Ουκρανία,
Ρωσία, κ.λπ.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
PAL-M
Χρησιμοποιείται σε:
95
Ρύθμιση στην τοπική ώρα
Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα το ρολόι στην τοπική ώρα ρυθμίζοντας τη διαφορά ώρας
όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα στο εξωτερικό. Πιέστε (HOME) 
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
 [ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ.]  [ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ] και [ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ] (σελ. 18).
Παγκόσμια διαφορά ώρας
Διαφορά ώρας
ανά ζώνη ώρας
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
96
Ρύθμιση περιοχής
Λισσαβόνα, Λονδίνο
Βερολίνο, Παρίσι
Ελσίνκι, Κάιρο,
Κωνσταντινούπολη
Μόσχα, Ναϊρόμπι
Τεχεράνη
Αμπού Ντάμπι, Μπακού
Καμπούλ
Καράτσι, Ισλαμαμπάντ
Καλκούτα, Νέο Δελχί
Άλμα-Άτα, Ντάκα
Ρανκούν
Μπανγκόκ, Τζακάρτα
Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη,
Πεκίνο
Σεούλ, Τόκιο
Αδελαϊδα, Ντάρβιν
Μελβούρνη, Σίδνεϋ
Διαφορά ώρας
ανά ζώνη ώρας
Ρύθμιση περιοχής
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Νησιά του Σολομώντα
Φίτζι, Ουέλλιγκτον
Eniwetok, Kwajalein
Σαμόα
Χαβάη
Αλάσκα
Λος Άντζελες, Τιχουάνα
Ντένβερ, Αριζόνα
Σικάγο, Πόλη Μεξικού
Νέα Υόρκη, Μπογκοτά
Σαντιάγκο
Σαιν Τζον
Βραζιλία, Μοντεβίδεο
Φερνάντο ντε Νορόνια
Αζόρες, Πράσινο Ακρωτήριο
Αρχεία/δομή φακέλων στον σκληρό δίσκο της κάμερας
και στο "Memory Stick PRO Duo"
Η δομή αρχείων/φακέλων παρουσιάζεται παρακάτω. Συνήθως, δεν χρειάζεται να γνωρίζετε
τη δομή αρχείων/φακέλων, κατά την εγγραφή/αναπαραγωγή εικόνων στην κάμερα. Για να
απολαμβάνετε ακίνητες εικόνες ή ταινίες, συνδέοντας την κάμερα σε υπολογιστή, ανατρέξτε
στην ενότητα "PMB Guide" και χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη εφαρμογή.
* Μόνο για σκληρό δίσκο
Αρχεία διαχείρισης εικόνων
Εάν διαγράψετε τα αρχεία, δεν θα
είναι δυνατή η σωστή εγγραφή/
αναπαραγωγή των εικόνων. Από
προεπιλογή, τα αρχεία ορίζονται ως
κρυφά αρχεία και δεν εμφανίζονται
συνήθως.
Αρχεία ακίνητων εικόνων (αρχεία
JPEG)
Η επέκταση του αρχείου είναι ".JPG".
Ο αριθμός των αρχείων αυξάνεται
αυτόματα. Όταν ο αριθμός των αρχείων
υπερβεί τα 9.999, τότε δημιουργείται
άλλος φάκελος για την αποθήκευση
των νέων αρχείων εικόνων.
(HOME)  (ΛΟΙΠΑ)
[ΣΥΝΔΕΣΗ USB]  [ ΣΥΝΔΕΣΗ USB]/
[ ΣΥΝΔΕΣΗ USB], μπορείτε να μεταβείτε
στα μέσα εγγραφής μέσω του υπολογιστή και
της σύνδεσης USB.
Μην τροποποιείτε τα αρχεία ή τους φακέλους
της κάμερας μέσω του υπολογιστή, χωρίς να
χρησιμοποιήσετε την παρεχόμενη εφαρμογή
υπολογιστή. Τα αρχεία εικόνων μπορεί να
καταστραφούν ή ενδέχεται να μην είναι δυνατή
η αναπαραγωγή τους.
Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η λειτουργία, εάν
πραγματοποιήσετε την παραπάνω διαδικασία
χωρίς την παρεχόμενη εφαρμογή υπολογιστή.
Μην εκτελείτε τη διαμόρφωση του σκληρού
δίσκου της κάμερας με τη χρήση υπολογιστή. Η
κάμερα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
Μην αντιγράφετε τα αρχεία στον σκληρό δίσκο
της κάμερας από τον υπολογιστή. Δεν μπορεί
να εξασφαλιστεί η λειτουργία.
Εάν ο αριθμός των φακέλων είναι 999 και ο
αριθμός αρχείων υπερβαίνει τα 9.999, μπορεί να
μην είναι δυνατή η εγγραφή. Στην περίπτωση
αυτή, εκτελέστε τη λειτουργία [ΔΙΑΜΟΡ.
ΜΕΣΩΝ] (σελ. 55).
Πιέζοντας
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Αρχεία ταινίας (αρχεία MPEG2)
Η επέκταση του αρχείου είναι ".MPG".
Το μέγιστο μέγεθος είναι 2 GB. Όταν η
χωρητικότητα ενός αρχείου υπερβαίνει
τα 2 GB, το αρχείο διαχωρίζεται.
Ο αριθμός των αρχείων αυξάνεται
αυτόματα.
Όταν ο αριθμός των αρχείων υπερβεί
τα 9.999, τότε δημιουργείται άλλος
φάκελος για την εγγραφή των νέων
αρχείων ταινίας.
Το όνομα του φακέλου φέρει έναν
αριθμό που αυξάνεται: [101PNV01] 
[102PNV01]
Το όνομα του φακέλου φέρει έναν
αριθμό που αυξάνεται: [101MSDCF] 
[102MSDCF]
Μόνο για τα DCR-SR210E:
Δεν
μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα στα μέσα
εγγραφής της κάμερας από τον υπολογιστή.
97
Συντήρηση και προφυλάξεις
Συνιστάται
Του "Memory Stick"
Το "Memory Stick" είναι ένα συμπαγές,
φορητό μέσο εγγραφής IC με μεγάλη
χωρητικότητα δεδομένων.
Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία όλων
των τύπων "Memory Stick" με την κάμερα.
(Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην παρακάτω λίστα.)
Τύποι "Memory Stick"
"Memory Stick Duo"
(με MagicGate)
"Memory Stick PRO Duo"
Εγγραφή/
Αναπαραγωγή


"Memory Stick PRO-HG Duo" *
* Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζει τη μεταφορά
παράλληλων δεδομένων 8-bit αλλά τη
μεταφορά παράλληλων δεδομένων 4-bit όπως
το "Memory Stick PRO Duo".
Το
98
προϊόν αυτό δεν μπορεί να καταγράψει ή να
αναπαραγάγει δεδομένα που χρησιμοποιούν
την τεχνολογία "MagicGate". Το "MagicGate"
είναι μια τεχνολογία προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων που εγγράφει και μεταφέρει τα
περιεχόμενα με κρυπτογραφημένη μορφή.
Το προϊόν αυτό είναι συμβατό με "Memory
Stick Micro" ("M2"). Το "M2" είναι συντόμευση
του "Memory Stick Micro".
Ένα "Memory Stick PRO Duo" που έχει
διαμορφωθεί σε υπολογιστή (Windows OS/Mac
OS) δεν διαθέτει εγγυημένη συμβατότητα με
την κάμερα.
Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής δεδομένων
ποικίλλει ανάλογα με το συνδυασμό του
"Memory Stick PRO Duo" και του συμβατού με
"Memory Stick" προϊόντος που χρησιμοποιείτε.
Κατεστραμμένα ή χαμένα δεδομένα εικόνων
δεν επαναφέρονται και αυτό μπορεί να συμβεί
στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Αν αφαιρέσετε το "Memory Stick PRO Duo",
απενεργοποιήσετε την κάμερα ή αφαιρέσετε
τη μπαταρία για να την αντικαταστήσετε,
ενώ η κάμερα διαβάζει ή εγγράφει αρχεία
εικόνων στο "Memory Stick PRO Duo"
(ενώ η λυχνία ACCESS είναι αναμμένη ή
αναβοσβήνει)
 Αν χρησιμοποιείτε το "Memory Stick PRO
Duo" κοντά σε μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία
να δημιουργείτε αντίγραφα
ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων σας
στον σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή.
Προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική δύναμη
όταν γράφετε στην περιοχή σημειώσεων ενός
"Memory Stick PRO Duo".
Μην επικολλήσετε ετικέτες ή κάτι παρόμοιο
σε ένα "Memory Stick PRO Duo" ή ένα
προσαρμοστικό Memory Stick Duo.
Όταν μεταφέρετε ή αποθηκεύετε ένα "Memory
Stick PRO Duo", τοποθετήστε το στη θήκη του.
Μην ακουμπάτε και μην αφήνετε μεταλλικά
αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με τους
ακροδέκτες.
Μην λυγίζετε, ρίχνετε ή ασκείτε μεγάλη δύναμη
στο "Memory Stick PRO Duo".
Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε
το "Memory Stick PRO Duo".
Μην αφήσετε το "Memory Stick PRO Duo" να
βραχεί.
Φυλάσσετε τα μέσα εγγραφής "Memory Stick
PRO Duo" μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει
κίνδυνος κατάποσης.
Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο εκτός από
"Memory Stick PRO Duo" στην υποδοχή
Memory Stick Duo. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία.
Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε το "Memory
Stick PRO Duo" στις ακόλουθες θέσεις.
 Μέρη που εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές
θερμοκρασίες, όπως ένα αυτοκίνητο
σταθμευμένο έξω το καλοκαίρι
 Μέρη που εκτίθενται στις ακτίνες του ήλιου
 Μέρη με εξαιρετικά υψηλή υγρασία ή που
εκτίθενται σε διαβρωτικά αέρια
 Σχετικά με το προσαρμοστικό
Memory Stick Duo
Όταν
χρησιμοποιείτε ένα "Memory Stick PRO
Duo" με μια συσκευή συμβατή με "Memory
Stick", βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει
το "Memory Stick PRO Duo" σε ένα
προσαρμοστικό Memory Stick Duo.
Όταν τοποθετείτε ένα "Memory Stick PRO
Duo" σε προσαρμοστικό Memory Stick Duo,
βεβαιωθείτε ότι το "Memory Stick PRO Duo"
έχει τοποθετηθεί στραμμένο προς τη σωστή
κατεύθυνση και, στη συνέχεια, εισάγετέ το έως το
τέρμα. Εάν ασκήσετε δύναμη για να τοποθετήσετε
το "Memory Stick PRO Duo" στο προσαρμοστικό
Memory Stick Duo με τη λάθος κατεύθυνση,
ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
Μην
τοποθετείτε ένα προσαρμοστικό Memory
Stick Duo χωρίς να έχει τοποθετηθεί ένα
"Memory Stick PRO Duo" σε αυτό. Ενδέχεται
να προκληθεί δυσλειτουργία της μονάδας.
 Σχετικά με το "Memory Stick PRO
Duo"
Η
μέγιστη χωρητικότητα μνήμης ενός "Memory
Stick PRO Duo" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
με την κάμερα είναι 8 GB.
Σημειώσεις για τη χρήση του "Memory Stick
Micro"
Για
να χρησιμοποιήσετε μαζί με την κάμερα
ένα "Memory Stick Micro", χρειάζεστε ένα
προσαρμοστικό μεγέθους Duo M2.
Τοποθετήστε το "Memory Stick Micro" στο
προσαρμοστικό μεγέθους Duo M2 και, στη
συνέχεια, εισάγετε το προσαρμοστικό στην
υποδοχή Memory Stick Duo. Εάν τοποθετήσετε
ένα "Memory Stick Micro" στην κάμερα χωρίς
να χρησιμοποιήσετε προσαρμοστικό μεγέθους
Duo M2, ενδέχεται να μην μπορέσετε να το
αφαιρέσετε από την κάμερα.
Φυλάσσετε το "Memory Stick Micro" μακριά
από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος κατάποσης.
Σχετικά με τη συμβατότητα των δεδομένων
εικόνων
αρχεία δεδομένων εικόνων που εγγράφονται
σε "Memory Stick PRO Duo" από την κάμερα
συμμορφώνονται με το παγκόσμιο πρότυπο
"Design rule for Camera File system" που έχει
καθιερωθεί από το JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
Στην κάμερα, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
ακίνητων εικόνων που έχουν εγγραφεί σε άλλες
συσκευές (DCR-TRV900E ή DSC-D700/D770)
οι οποίες δεν συμμορφώνονται με το παγκόσμιο
πρότυπο. (Τα μοντέλα αυτά δεν πωλούνται σε
ορισμένες περιοχές.)
Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ένα "Memory Stick PRO Duo" που έχει
χρησιμοποιηθεί από άλλη συσκευή,
διαμορφώστε το με την κάμερα (σελ. 55).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διαμόρφωση
διαγράφει όλες τις πληροφορίες που βρίσκονται
στο "Memory Stick PRO Duo".
Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή
εικόνων με την κάμερα:
γίνεται αναπαραγωγή δεδομένων
εικόνων που έχουν τροποποιηθεί με τον
υπολογιστή
 Όταν γίνεται αναπαραγωγή δεδομένων
εικόνων που έχουν εγγραφεί με άλλες
συσκευές
Σχετικά με την μπαταρία
"InfoLITHIUM"
Η κάμερα λειτουργεί μόνο με μπαταρία
"InfoLITHIUM" (σειρά H).
Οι μπαταρίες "InfoLITHIUM" σειράς H
φέρουν την ένδειξη
.
Τι είναι η μπαταρία "InfoLITHIUM";
Η μπαταρία "InfoLITHIUM" είναι μια
μπαταρία ιόντων λιθίου που διαθέτει
λειτουργίες για την επικοινωνία
πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με τις
συνθήκες λειτουργίας μεταξύ της κάμερας
και ενός προαιρετικού μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος/φορτιστή.
Η μπαταρία "InfoLITHIUM" υπολογίζει
την κατανάλωση ισχύος, ανάλογα με τις
συνθήκες λειτουργίας της κάμεράς σας και
προβάλλει τον υπόλοιπο χρόνο μπαταρίας
σε λεπτά.
Για να φορτίσετε τη μπαταρία
Βεβαιωθείτε
ότι έχετε φορτίσει τη μπαταρία
προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την
κάμερα.
Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας σε
περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 10 °C και 30
°C μέχρι να σβήσει η λυχνία /CHG (φόρτιση).
Εάν φορτίσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασίες
εκτός του προαναφερόμενου εύρους, η φόρτιση
ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική.
Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε
το καλώδιο από την υποδοχή DC IN του
Handycam Station ή της κάμερας και στη
συνέχεια, αφαιρέστε τη μπαταρία.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Τα
 Όταν
99
Για την αποτελεσματική χρήση της
μπαταρίας
Η
απόδοση της μπαταρίας μειώνεται όταν
η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 10 °C ή
χαμηλότερη και το χρονικό διάστημα κατά
το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
μπαταρία γίνεται συντομότερο. Σε αυτή την
περίπτωση, εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα
προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη μπαταρία
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 Βάλτε τη μπαταρία στην τσέπη σας για να
θερμανθεί και τοποθετήστε την αμέσως, πριν
αρχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες
 Χρησιμοποιήστε μια μπαταρία μεγάλης
χωρητικότητας: NP-FH70/FH100
(προαιρετικό)
Η συχνή χρήση της οθόνης LCD ή η συχνή
αναπαραγωγή και χρήση των λειτουργιών
γρήγορης κίνησης προς τα εµπρός/πίσω
αποφορτίζει ταχύτερα τη µπαταρία.
Συνιστάται η χρήση μπαταρίας μεγάλης
χωρητικότητας: NP-FH70/FH100
(προαιρετικό).
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης POWER
βρίσκεται στη θέση OFF (CHG) όταν δεν
πραγματοποιείτε εγγραφή ή αναπαραγωγή
με την κάμερα. Η μπαταρία αναλώνεται
επίσης όταν η κάμερα είναι σε κατάσταση
αναμονής για εγγραφή ή κατάσταση παύσης
αναπαραγωγής.
Να έχετε στη διάθεσή σας εφεδρικές μπαταρίες
για το διπλό ή τον τριπλό αναμενόμενο χρόνο
εγγραφής και πραγματοποιήστε δοκιμαστικές
εγγραφές πριν την τελική εγγραφή.
Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται στο νερό.
Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη.
Σχετικά με την ένδειξη του χρόνου
μπαταρίας που απομένει
Εάν
100
η κάμερα σβήσει, παρόλο που η ένδειξη του
χρόνου που απομένει δείχνει ότι η μπαταρία
έχει αρκετή ενέργεια για τη λειτουργία,
φορτίστε ξανά τη μπαταρία πλήρως. Ο
υπόλοιπος χρόνος μπαταρίας θα εμφανιστεί
σωστά. Λάβετε, ωστόσο, υπόψη σας ότι η
ένδειξη της μπαταρίας δεν θα αποκατασταθεί
αν χρησιμοποιείται υπό υψηλές θερμοκρασίες
για μεγάλο χρονικό διάστημα ή παραμένει
σε κατάσταση πλήρους φόρτισης ή όταν
χρησιμοποιείται συχνά. Χρησιμοποιήστε την
ένδειξη υπόλοιπου χρόνου μπαταρίας μόνο ως
έναν οδηγό πρόχειρης εκτίμησης.
σήμα  που δείχνει μπαταρία χαμηλής
ισχύος αναβοσβήνει έστω κι αν απομένουν
ακόμη 20 λεπτά περίπου από το χρόνο
της μπαταρίας, ανάλογα με τις συνθήκες
λειτουργίας ή τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Το
Σχετικά με τη φύλαξη της μπαταρίας
Εάν
η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο
χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως και
χρησιμοποιείτε την μία φορά το χρόνο για να
διατηρηθεί η καλή κατάσταση λειτουργίας. Εάν
θέλετε να φυλάξετε τη μπαταρία, αφαιρέστε την
από την κάμερα και τοποθετήστε την σε ένα
ξηρό, δροσερό μέρος.
Για την πλήρη αποφόρτιση της μπαταρίας
(HOME) 
της κάμερας, πιέστε
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)  [ΓΕΝΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]  [ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ] 
[ΠΟΤΕ] και αφήστε την κάμερα σε κατάσταση
αναμονής εγγραφής μέχρι να σβήσει (σελ. 72).
Σχετικά με το χρόνο ζωής της μπαταρίας
Η
χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται
με την πάροδο του χρόνου και με την
επαναλαμβανόμενη χρήση. Εάν ο χρόνος
χρήσης μεταξύ των φορτίσεων μειωθεί
σημαντικά, τότε πιθανότατα θα πρέπει να
αντικαταστήσετε τη μπαταρία με καινούρια.
Η διάρκεια ζωής κάθε μπαταρίας εξαρτάται
από τις συνθήκες φύλαξης, λειτουργίας και
περιβάλλοντος.
Σχετικά με το χειρισμό της κάμερας
Σχετικά με τη χρήση και τη φροντίδα
Μην
χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε την κάμερα
και τα εξαρτήματά της στις ακόλουθες θέσεις:
 Σε οποιοδήποτε μέρος με εξαιρετικά υψηλή,
χαμηλή θερμοκρασία ή υγρασία. Ποτέ μην
αφήνετε την κάμερα και τα εξαρτήματά
της εκτεθειμένα σε θερμοκρασίες άνω των
60°C , όπως σε σημεία απευθείας ηλιακής
ακτινοβολίας, κοντά σε εστίες θέρμανσης ή
σε αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο στον
ήλιο. Μπορεί να προκληθούν δυσλειτουργίες
ή να παραμορφώσεις.
 Κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία ή
μηχανικές δονήσεις. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία της βιντεοκάμερας.
 Κοντά σε ραδιοκύματα ή ακτινοβολία
μεγάλης έντασης. Η εγγραφή ενδέχεται να
μην είναι αποτελεσματική.
 Κοντά
Σε
περίπτωση διαρροής του ηλεκτρολύτη της
μπαταρίας:
 Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέριβς της Sony.
 Ξεπλύνετε, εάν το υγρό έχει έρθει σε επαφή
με το δέρμα σας.
 Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με τα μάτια
σας, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε
αμέσως τη συμβουλή ιατρού.
 Όταν δεν χρησιμοποιείτε την
κάμερα για μεγάλο χρονικό
διάστημα
Θα
πρέπει να την ενεργοποιείτε σε τακτά
χρονικά διαστήματα και να την αφήνετε να
λειτουργεί, π.χ. για αναπαραγωγή ή εγγραφή
εικόνων, για 3 λεπτά περίπου.
Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία έως ότου
εξαντληθεί, πριν την φυλάξετε.
Συμπύκνωση υγρασίας
Εάν γίνει απευθείας μεταφορά της κάμερας
από ψυχρό σε θερμό μέρος, ενδέχεται να
εμφανιστεί συμπύκνωση υγρασίας στο
εσωτερικό της. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία της κάμερας.
 Εάν παρουσιάστηκε συμπύκνωση
υγρασίας
Αφήστε την κάμερα για περίπου 1 ώρα
χωρίς να την ενεργοποιήσετε.
 Σημείωση για τη συμπύκνωση
υγρασίας
Ενδέχεται να παρουσιαστεί συμπύκνωση
της υγρασίας όταν γίνεται απευθείας
μεταφορά της κάμερας από ψυχρό σε
θερμό μέρος (ή αντίστροφα) ή όταν
χρησιμοποιείτε την κάμερα σε μέρος με
υγρασία, όταν για παράδειγμα:
την κάμερα από κάποια πλαγιά
σκι σε χώρο στον οποίο υπάρχει συσκευή
θέρμανσης.
Μεταφέρετε την κάμερα από κάποιο
κλιματιζόμενο αυτοκίνητο ή δωμάτιο σε
εξωτερικό χώρο με υπερβολικά υψηλή
θερμοκρασία.
Χρησιμοποιείτε την κάμερα μετά από καταιγίδα
ή μπόρα.
Χρησιμοποιείτε την κάμερα σε θερμό και υγρό
μέρος.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
σε δέκτες ΑΜ και εξοπλισμό βίντεο.
Ενδέχεται να προκληθεί θόρυβος.
 Στην αμμουδιά ή οπουδήποτε υπάρχει σκόνη.
Εάν εισέλθει άμμος ή σκόνη στην κάμερα,
ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
Μερικές φορές η συγκεκριμένη
δυσλειτουργία δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
 Κοντά σε παράθυρα ή εξωτερικούς χώρους,
όπου η οθόνη LCD ή ο φακός ίσως εκτίθενται
στις ακτίνες του ήλιου. Αυτό είναι επιβλαβές
για την οθόνη LCD.
Χρησιμοποιήστε την κάμερα με DC
6,8 V/7,2 V (μπαταρία) ή DC 8,4 V
(μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος).
Για λειτουργία με συνεχές ή εναλλασσόμενο
ρεύμα, χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα
που υποδεικνύονται σε αυτές τις οδηγίες
λειτουργίας.
Φροντίστε ώστε η κάμερά σας να μην βραχεί,
για παράδειγμα, από τη βροχή ή από το νερό
της θάλασσας. Εάν η κάμερα βραχεί, ενδέχεται
να προκληθεί δυσλειτουργία. Μερικές φορές
η συγκεκριμένη δυσλειτουργία δεν μπορεί να
αποκατασταθεί.
Αν κάποιο στερεό αντικείμενο ή υγρό εισέλθει
στο εσωτερικό της θήκης, αποσυνδέστε
την κάμερα και δώστε την για έλεγχο σε
κάποιον αντιπρόσωπο της Sony προτού την
χρησιμοποιήσετε ξανά.
Αποφύγετε τον αδέξιο χειρισμό, την
αποσυναρμολόγηση, την τροποποίηση, τις
κρούσεις ή τα κτυπήματα, π.χ. με σφυρί, από
πτώση ή πάτημα του προϊόντος. Να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί με το φακό.
Διατηρείτε το διακόπτη POWER στη θέση OFF
(CHG) όταν δεν χρησιμοποιείτε την κάμερα.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μην τυλίγετε
την κάμερα, για παράδειγμα, με πετσέτα.
Με αυτό τον τρόπο, ενδέχεται να προκληθεί
σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας στο
εσωτερικό της.
Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος, τραβήξτε από το βύσμα και όχι το
καλώδιο.
Μην προκαλείτε ζημίες στο καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύματος τοποθετώντας, για
παράδειγμα, κάτι βαρύ επάνω σε αυτό.
Διατηρείτε καθαρές τις μεταλλικές επαφές.
Φυλάσσετε το τηλεχειριστήριο και τη
μπαταρία τύπου κουμπιού μακριά από παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας,
απευθυνθείτε αμέσως στον ιατρό σας.
Μεταφέρετε
101
 Τρόπος αποφυγής της
συμπύκνωσης της υγρασίας
Όταν μεταφέρετε την κάμερα από ψυχρό
σε θερμό μέρος, βάλτε την σε μια πλαστική
σακούλα και δέστε την σφιχτά. Αφαιρέστε
τη σακούλα όταν η θερμοκρασία του
αέρα στο εσωτερικό της έχει φθάσει τη
θερμοκρασία του χώρου (περίπου μετά από
1 ώρα).
Οθόνη LCD
Μην
ασκείτε υπερβολική πίεση στην οθόνη
LCD, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.
Αν η κάμερα χρησιμοποιείται σε ψυχρό μέρος,
ενδέχεται να εμφανίζεται ένα κατάλοιπο
εικόνας στην οθόνη LCD. Δεν πρόκειται για
δυσλειτουργία.
Κατά τη χρήση της κάμερας, το πίσω μέρος
της οθόνης LCD ενδέχεται να θερμανθεί. Δεν
πρόκειται για δυσλειτουργία.
 Καθαρισμός της οθόνης LCD
Αν στην οθόνη LCD υπάρχουν
αποτυπώματα ή σκόνη, συνιστάται ο
καθαρισμός της με ένα μαλακό πανί. Όταν
χρησιμοποιείτε το σετ καθαρισμού οθόνης
LCD (προαιρετικό), μην εφαρμόζετε το
υγρό καθαρισμού απευθείας στην οθόνη
LCD. Χρησιμοποιήστε χαρτί καθαρισμού
το οποίο έχετε βρέξει με το υγρό.
 Σχετικά με τη ρύθμιση της οθόνης
αφής (ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ)
Τα κουμπιά στην οθόνη αφής ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά. Εάν συμβαίνει
κάτι τέτοιο, ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία. Συνιστάται η σύνδεση της
κάμερας στην πρίζα του τοίχου, με τη
χρήση του παρεχόμενου μετασχηματιστή
εναλλασσόμενου ρεύματος, κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας.
 Ενεργοποιήστε την κάμερα και, στη συνέχεια,
(HOME).
πιέστε
 Πιέστε
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)  [ΓΕΝΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]  [ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ].
 Πιέστε το "" που εμφανίζεται στην οθόνη
με την άκρη του "Memory Stick PRO Duo"
ή κάτι παρόμοιο 3 φορές. Η θέση του ""
αλλάζει.
Πιέστε [ΑΚΥΡΟ] για ακύρωση.
Εάν δεν πιέσατε το σωστό σημείο,
προσπαθήστε ξανά τη μικρορύθμιση.
 Σημειώσεις
Μην
χρησιμοποιείτε αιχμηρό αντικείμενο για
τη μικρορύθμιση. Μπορεί να προκληθεί βλάβη
στην οθόνη LCD.
Δεν μπορείτε να εκτελέσετε μικρορύθμιση της
οθόνης LCD εάν την έχετε περιστρέψει ή αν
είναι κλεισμένη με την οθόνη στραμμένη προς
τα έξω.
Σχετικά με το χειρισμό της θήκης
Εάν
η θήκη είναι βρώμικη, καθαρίστε το σώμα
της κάμερας με ένα μαλακό πανί που έχετε
βρέξει ελαφρά με νερό και, στη συνέχεια,
σκουπίστε τη θήκη με ένα στεγνό μαλακό πανί.
Αποφύγετε τις παρακάτω ενέργειες ώστε να
μην προκληθεί ζημιά στο φινίρισμα:
 Χρήση χημικών, όπως αραιωτικό, βενζίνη,
αλκοόλη, πανιά εμποτισμένα σε χημικές
ουσίες, εντομοαπωθητικά, εντομοκτόνα και
αντηλιακά
 Χειρισμός της κάμερας με τις παραπάνω
ουσίες, με γυμνά χέρια
 Επαφή της θήκης με αντικείμενα από λάστιχο
ή βινύλιο για μεγάλο χρονικό διάστημα
Σχετικά με τη φροντίδα και τη φύλαξη του
φακού
Καθαρίστε
102
την επιφάνεια του φακού με ένα
μαλακό πανί στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Όταν υπάρχουν αποτυπώματα στην
επιφάνεια του φακού.
 Σε θερμές ή υγρές τοποθεσίες
 Όταν ο φακός εκτίθεται στον αέρα της
θάλασσας, όπως συμβαίνει στην παραλία.
Φυλάξτε
τον σε καλά αεριζόμενο χώρο, όπου
δεν μπορεί να εισέλθει σκόνη ή βρωμιά.
Για να αποφύγετε το σχηματισμό μούχλας,
καθαρίζετε τακτικά το φακό όπως περιγράφεται
παραπάνω. Συνιστάται η λειτουργία της
κάμερας μία φορά το μήνα έτσι, ώστε να
διατηρείται σε άριστη κατάσταση για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Σχετικά με τη φόρτιση της
προεγκατεστημένης επαναφορτιζόμενης
μπαταρίας
 Διαδικασίες
Συνδέστε την κάμερα σε μία πρίζα
του τοίχου χρησιμοποιώντας το
μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος και αφήστε την με το διακόπτη
POWER στη θέση OFF (CHG) για
περισσότερες από 24 ώρες.
Τα
"Handycam" και
είναι
σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
Τα "Memory Stick", "
", "Memory Stick
", "Memory Stick
Duo", "
", "Memory
PRO Duo", "
",
Stick PRO-HG Duo", "
"Memory Stick Micro", "MagicGate",
", "MagicGate Memory
"
Stick" και "MagicGate Memory Stick Duo" είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
Sony Corporation.
Το "InfoLITHIUM" είναι εμπορικό σήμα της
Sony Corporation.
Το "BIONZ" είναι εμπορικό σήμα της Sony
Corporation.
Το Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
Το Dolby Digital 5.1 Creator είναι εμπορικό
σήμα της Dolby Laboratories.
Τα Microsoft, Windows, Windows Media,
Windows Vista και DirectX είναι σήματα
κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft
Corporation στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
Τα Macintosh και Mac OS είναι σήματα
κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε
άλλες χώρες.
Τα Intel, Intel Core και Pentium είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Intel
Corporation ή θυγατρικών αυτής, στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες.
Το Adobe, το λογότυπο Adobe και το Adobe
Acrobat είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά
σήματα της Adobe Systems Incorporated στις
Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες.
Όλα τα υπόλοιπα ονόματα προϊόντων που
αναφέρονται στο παρόν μπορεί να είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων
εταιρειών τους. Επιπλέον, τα  και "" δεν
αναφέρονται σε όλες τις περιπτώσεις στο παρόν
Εγχειρίδιο.
Επιπρόσθετες πληροφορίες
Η κάμερα διαθέτει μια προεγκατεστημένη,
επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να
διατηρεί την ημερομηνία, την ώρα και
άλλες ρυθμίσεις ακόμη κι όταν ο διακόπτης
POWER βρίσκεται στη θέση OFF (CHG).
Η προεγκατεστημένη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία φορτίζεται πάντα όταν η κάμερά
σας είναι συνδεδεμένη στην πρίζα τοίχου
μέσω του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου
ρεύματος ή όταν είναι τοποθετημένη η
μπαταρία. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία
αποφορτίζεται πλήρως σε περίπου 3 μήνες
αν δεν χρησιμοποιήσετε καθόλου την
κάμερα. Χρησιμοποιήστε την κάμερά σας,
αφού φορτίσετε την προεγκατεστημένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
Ωστόσο, ακόμα κι αν η προεγκατεστημένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν είναι
φορτισμένη, δεν επηρεάζεται η λειτουργία
της κάμερας, εάν δεν εγγράφετε την
ημερομηνία.
Σχετικά με τα εμπορικά σήματα
103
Σημειώσεις για την Άδεια
OΠOΙΑΔΗΠOΤΕ XΡΗΣΗ ΤOΥ ΠΡOΪOΝΤOΣ
ΑΥΤOΥ - ΠOΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝO
ΜΕ ΤO ΠΡOΤΥΠO MPEG-2 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΩΔΙΚOΠOΙΗΣΗ ΠΛΗΡOΦOΡΙΩΝ ΣΕ
ΜOΡΦΗ ΒΙΝΤΕO - ΑΛΛΗ ΑΠO ΠΡOΣΩΠΙΚΗ
XΡΗΣΗ ΑΠO ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ
OΠOΙOΝΔΗΠOΤΕ ΤΡOΠO ΑΠΑΓOΡΕΥΕΤΑΙ
ΡΗΤΩΣ XΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ, ΣΕ ΕΦΑΡΜOΓΗ
ΤΩΝ ΕΝ ΙΣXΥ ΑΔΕΙΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕXΝΙΑΣ
ΠOΥ ΑΝΗΚOΥΝ ΣΤOΝ ΦΑΚΕΛO ΑΔΕΙΩΝ
ΕΥΡΕΣΙΤΕXΝΙΑΣ ΤOΥ MPEG-2, ΚΑΙ
ΤΕΤOΙOΥ ΕΙΔOΥΣ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΕXΕΤΑΙ ΑΠO
ΤΗΝ MPEG LA,L.L.C., 250 STEELE STREET,
SUITE 300, ΝΤΕΝΒΕΡ, ΚOΛOΡΑΝΤO 80206.
Τα λογισμικά "C Library", "Expat", "zlib" και
"libjpeg" παρέχονται με την κάμερά σας. Το
λογισμικό αυτό παρέχεται βάσει των αδειών
χρήσης με τους ιδιοκτήτες των πνευματικών
δικαιωμάτων. Βάσει των απαιτήσεων των
ιδιοκτητών των πνευματικών δικαιωμάτων αυτών
των εφαρμογών λογισμικού, έχουμε υποχρέωση
να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω.
Διαβάστε τις παρακάτω ενότητες.
Διαβάστε το αρχείο "license1.pdf " στο φάκελο
"License" που περιέχεται στο CD-ROM. Θα
βρείτε τις άδειες χρήσης (στα αγγλικά) για το
λογισμικό "C Library", "Expat", "zlib" και "libjpeg".
104
Σχετικά με το εφαρμοσμένο λογισμικό GNU
GPL/LGPL
Το λογισμικό που πληροί τις προϋποθέσεις για
την παρακάτω GNU General Public License
(εφεξής αναφερόμενη ως "GPL") ή GNU Lesser
General Public License (εφεξής αναφερόμενη ως
"LGPL") περιλαμβάνεται στην κάμερα.
Η άδεια σας πληροφορεί ότι έχετε το δικαίωμα
πρόσβασης, τροποποίησης και αναδιανομής
του πηγαίου κώδικα αυτών των προγραμμάτων
λογισμικού υπό τις συνθήκες της παρεχόμενης
GPL/LGPL.
Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται στο διαδίκτυο.
Για τη λήψη του, επισκεφθείτε την παρακάτω
διεύθυνση URL. Κατά τη λήψη του πηγαίου
κώδικα, επιλέξτε DCR-DVD810 ως το μοντέλο
για την κάμερά σας.
http://www.sony.net/products/Linux/
Μην απευθύνεστε σε εμάς για οποιοδήποτε θέμα
σχετικά με τα περιεχόμενα του πηγαίου κώδικα.
Διαβάστε το αρχείο "license2.pdf" στο φάκελο
"License" που περιέχεται στο CD-ROM. Θα
βρείτε τις άδειες χρήσης (στα αγγλικά) για το
λογισμικό "GPL" και "LGPL".
Για να προβάλετε το PDF, απαιτείται το Adobe
Reader. Εάν δεν υπάρχει εγκατεστημένο στον
υπολογιστή σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
λήψη του από την ιστοσελίδα της Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Γρήγορη αναφορά
Αναγνώριση τμημάτων και χειριστηρίων
Οι αριθμοί σε ( ) είναι σελίδες αναφοράς.
Μοχλός power zoom (28, 36)
Κουμπί PHOTO (23, 27)
Κουμπί QUICK ON (29)
Λυχνία /CHG (φόρτιση) (14)
Λυχνία ACCESS (Σκληρός δίσκος) (26)
Υποδοχή DC IN (14)
Απομακρυσμένος ακροδέκτης A/V (37,
49)
Υποδοχή  (USB) (50, 52)
DCR-SR210E: μόνο έξοδος
Ιμάντας βιντεοκάμερας (20)
Γρήγορη αναφορά
Άγκιστρα για τον ιμάντα ώμου
Προσάρτηση ιμάντα ώμου
(προαιρετικό).
105
Active Interface Shoe
Το Active Interface Shoe παρέχει
τροφοδοσία σε προαιρετικά εξαρτήματα
όπως σε μια λυχνία βίντεο, ένα φλας ή
ένα μικρόφωνο. Το εξάρτημα μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί
καθώς χειρίζεστε το διακόπτη POWER
στην κάμερα. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας που συνοδεύουν το
εξάρτημα.
Το Active Interface Shoe διαθέτει
μια διάταξη ασφάλειας για τη
σταθεροποίηση του εγκατεστημένου
εξαρτήματος. Για τη σύνδεση ενός
εξαρτήματος, πιέστε προς τα κάτω
και σπρώξτε μέχρι να συναντήσετε
αντίσταση. Στη συνέχεια, σφίξτε
τη βίδα. Για την αφαίρεση ενός
εξαρτήματος, ξεσφίξτε τη βίδα και
έπειτα πιέστε προς τα κάτω και
τραβήξτε το έξω.
Όταν
εγγράφετε ταινίες με ένα εξωτερικό
φλας (προαιρετικό) συνδεδεμένο στη
βάση εξαρτημάτων, απενεργοποιήστε το
εξωτερικό φλας για να μην εγγραφεί ο
θόρυβος της φόρτισης.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
εξωτερικό φλας (προαιρετικό) και το
ενσωματωμένο φλας ταυτόχρονα.
106
Όταν
είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικό
μικρόφωνο (προαιρετικό), αυτό προηγείται
έναντι του ενσωματωμένου μικροφώνου.
Ενσωματωμένο μικρόφωνο (28)
Ένα μικρόφωνο συμβατό με το
Active Interface Shoe (προαιρετικό)
προηγείται όταν είναι συνδεδεμένο.
Αισθητήρας τηλεχειρισμού/Θύρα
υπέρυθρων
Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο
(σελ. 109) προς τον αισθητήρα
τηλεχειρισμού για να χειριστείτε την
κάμερα.
Ηχείο
Για ρύθμιση της έντασης ήχου,
ανατρέξτε στη σελίδα 33.
Κουμπί
(24, 32)
Κουμπί DISP/BATT INFO (15, 20)
Κουμπί  (οπισθοφωτισμός) (30)
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ)
Διακόπτης NIGHTSHOT (29)
Κουμπί
(HOME) (11, 58)
Κουμπιά ζουμ (28, 36)
Κουμπί START/STOP (23, 26)
Κουμπί RESET
Εκτελεί επαναφορά όλων των
ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης της
ρύθμισης για την ημερομηνία και ώρα.
Γρήγορη αναφορά
Οθόνη LCD/οθόνη αφής (20)
Λυχνία ACCESS ("Memory Stick PRO
Duo") (22)
Μπαταρία (14)
Λυχνίες λειτουργίας (Ταινία)/
(Ακίνητη εικόνα) (18)
Διακόπτης POWER (18)
Κουμπί
(DISC BURN) (39)
Υποδοχή Memory Stick Duo (22)
Κουμπί EASY (23)
107
Handycam Station:
Φλας
Κουμπί
Φακός (φακός Carl Zeiss) (4)
Σύνδεσμος διασύνδεσης
Υποδοχή τριπόδου
Τοποθετήστε το τρίποδο (προαιρετικό:
το μήκος της βίδας πρέπει να είναι
λιγότερο από 5,5 mm) στην υποδοχή
του χρησιμοποιώντας μια βίδα.
Υποδοχή  (USB) (52)
DCR-SR210E: μόνο έξοδος
Μοχλός απελευθέρωσης BATT
(μπαταρίας) (15)
108
(DISC BURN) (39)
Υποδοχή A/V OUT (37, 49)
Υποδοχή DC IN (14)
Τηλεχειριστήριο
Κουμπί VISUAL INDEX (24, 32)
Όταν το πιέσετε κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, εμφανίζεται μια οθόνη
[VISUAL INDEX].
Κουμπιά  /  /  /  / ENTER
Όταν πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί
στην οθόνη [VISUAL INDEX] ή στη
λίστα αναπαραγωγής, εμφανίζεται το
πορτοκαλί πλαίσιο στην οθόνη LCD.
Επιλέξτε το κουμπί ή το στοιχείο
που θέλετε με το  /  /  /  και,
στη συνέχεια, πιέστε ENTER για να
μεταβείτε σε αυτό.
 Σημειώσεις
Αφαιρέστε
το μονωτικό φύλλο πριν από τη
χρήση του τηλεχειριστηρίου.
Μονωτικό φύλλο
Κουμπί DATA CODE (67)
Προβάλλει την ημερομηνία και την ώρα
ή τα δεδομένα ρύθμισης της κάμερας
για τις εγγεγραμμένες εικόνες, όταν
το πατήσετε κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Κουμπιά SCAN/SLOW (24, 33)
Κουμπί   (Προηγούμενο/
Επόμενο) (25, 33)
Κουμπί PLAY (24, 33)
το τηλεχειριστήριο προς τον
αισθητήρα τηλεχειρισμού για να θέσετε σε
λειτουργία την κάμερα (σελ. 106).
Αν δεν σταλεί κανένα σήμα από το
τηλεχειριστήριο, για ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα, το πορτοκαλί πλαίσιο εξαφανίζεται.
Όταν πιέζετε  /  /  / , ή ENTER ξανά,
το πλαίσιο εμφανίζεται εκεί όπου εμφανίστηκε
τελευταία.
Δεν μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα κουμπιά
στην οθόνη LCD χρησιμοποιώντας τα  /  /
 / .
Γρήγορη αναφορά
Κουμπί PHOTO (23, 26)
Όταν πιέσετε αυτό το κουμπί, η
εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη θα
εγγραφεί ως ακίνητη εικόνα.
Κατευθύνετε
Κουμπί STOP (24, 33)
Κουμπί DISPLAY (15)
Πομπός
Κουμπί START/STOP (23, 26)
Κουμπιά power zoom (28, 36)
Κουμπί PAUSE (24, 33)
109
Για την αλλαγή της μπαταρίας του
τηλεχειριστηρίου
 Καθώς πατάτε την προεξοχή, τοποθετήστε το
νύχι σας στη σχισμή για να τραβήξετε έξω τη
θήκη της μπαταρίας.
 Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία με την
πλευρά + στραμμένη προς τα επάνω.
 Τοποθετήστε τη θήκη της μπαταρίας πίσω
προς το τηλεχειριστήριο μέχρι να εφαρμόσει.
Προεξοχή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί η μπαταρία,
εάν δεν την χειρίζεστε σωστά. Μην
επαναφορτίζετε τη μπαταρία, μην την
αποσυναρμολογείτε και μην την πετάτε
στη φωτιά.
Όταν
η μπαταρία λιθίου εξαντληθεί, η
απόσταση από την οποία λειτουργεί το
τηλεχειριστήριο μπορεί να ελαττωθεί
ή το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην
λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση,
αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια μπαταρία
λιθίου Sony CR2025. Εάν χρησιμοποιήσετε
άλλον τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς ή έκρηξης.
110
Ενδείξεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της
εγγραφής/αναπαραγωγής
Εγγραφή ταινιών
Κουμπί HOME (10, 58)
Υπόλοιπο μπαταρίας (περίπου) (15)
Κατάσταση εγγραφής ([ΑΝΑΜΟΝ]
(αναμονή) ή [ΕΓΓΡΑΦ] (εγγραφή))
Λειτουργία εγγραφής (HQ/SP/LP) (60)
Το μέσο εγγραφής/αναπαραγωγής (21)
Μετρητής (ώρα/λεπτό/δευτερόλεπτο)
Υπολειπόμενος χρόνος εγγραφής
Εγγραφή ακίνητων εικόνων
Κουμπί OPTION (74)
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ (63)
Κουμπί ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ (24, 32)
Ρύθμιση Λίστα προσώπων (64)
Ηχογράφηση surround 5,1 καναλιών
Μέγεθος εικόνας (65)
Προβολή ταινιών
 Κατά προσέγγιση αριθμός εγγράψιμων
ακίνητων εικόνων και μέσων εγγραφής/
κατά τη διάρκεια της εγγραφής εικόνων
Κουμπί επιστροφής
Λειτουργία αναπαραγωγής
Αριθμός τρέχουσας αναπαραγόμενης
ταινίας/Αριθμός συνολικών
εγγεγραμμένων ταινιών
Κουμπιά λειτουργίας βίντεο (24, 32)
Όνομα αρχείου δεδομένων
Προβολή ακίνητων εικόνων
Αριθμός τρέχουσας αναπαραγόμενης
ακίνητης εικόνας/Αριθμός
εγγεγραμμένων ακίνητων εικόνων
Γρήγορη αναφορά
Κουμπί προηγούμενο/επόμενο (24, 32)
Φάκελος αναπαραγωγής
Εμφανίζεται μόνο κατά τη διάρκεια
εγγραφής ακίνητων εικόνων σε
"Memory Stick PRO Duo".
Κουμπί παρουσίασης διαφανειών (36)
Κουμπί VISUAL INDEX (24, 32)
111
Ενδείξεις όταν έχετε πραγματοποιήσει
αλλαγές
Κέντρο
Ένδειξη
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ (65)
Σύνολο παρουσίασης
διαφανειών (36)
NightShot (29)
Super NightShot (80)
Color Slow Shutter (79)
Σύνδεση PictBridge (52)
Οι παρακάτω ενδείξεις εμφανίζονται
κατά την εγγραφή/αναπαραγωγή για να
υποδείξουν τις ρυθμίσεις της κάμερας.
Επάνω αριστερά
Επάνω δεξιά

Κάτω
Κέντρο
Ένδειξη
Επάνω δεξιά
112
Κάτω
Σημασία
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ
(60)
Εγγραφή με
χρονοδιακόπτη (81)
Φλας/ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ
(66)
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ. χαμηλό
(81)
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ. (61)
ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ (81)
Ένδειξη
Προειδοποίηση (91)
Ένδειξη
Επάνω αριστερά
Σημασία
Fader (80)
Απενεργοποίηση
οπισθοφωτισμού οθόνης
LCD (20)
Απενεργοποιημένος
αισθητήρας πτώσεων
(73)
Ενεργοποιημένος
αισθητήρας πτώσεων
(73)
Τα μέσα εγγραφής που
έχουν επιλεγεί για τις
σταθερές εικόνες (21)
Σημασία

Σημασία
Εφέ εικόνας (81)
Ψηφιακό εφέ (80)
Χειροκίνητη εστίαση
(76)
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ
(77)


Οπισθοφωτισμός (26)
Ισορροπία λευκού (79)
Απενεργοποίηση
SteadyShot (61)
ΕΚΘΕΣΗ (77)/
ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ (77)
TELE MACRO (77)
ΖΕΒΡΑ (62)
Ρύθμιση Λίστα
προσώπων (34)
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ
(63)
ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ. (64)
 Συμβουλές
Οι ενδείξεις και οι θέσεις τους παρουσιάζονται
κατά προσέγγιση και διαφέρουν από αυτά που
φαίνονται στην πραγματικότητα.
Κωδικός δεδομένων κατά την
εγγραφή
Η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής
εγγράφονται αυτόματα στο μέσο
εγγραφής. Εμφανίζονται κατά τη διάρκεια
της εγγραφής. Ωστόσο, μπορείτε να τα
ορίσετε ως [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ] κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής (σελ. 67).
Γρήγορη αναφορά
113
Γλωσσάρι
 Dolby Digital
Ένα σύστημα κωδικοποίησης (συμπίεσης) ήχου
που έχει αναπτυχθεί από την Dolby Laboratories
Inc.
 Dolby Digital 5.1 Creator
Τεχνολογία συμπίεσης ήχου που έχει αναπτυχθεί
από την Dolby Laboratories Inc., το οποίο
συμπιέζει αποτελεσματικά τον ήχο ενώ
ταυτόχρονα διατηρεί υψηλή ποιότητα ήχου. Οι
ήχοι συμπιέζονται αποτελεσματικά με υψηλή
ποιότητα ήχου και Παρέχει τη δυνατότητα
εγγραφής ήχου surround 5,1 καναλιών.
 JPEG
Τα αρχικά JPEG σημαίνουν Joint Photographic
Experts Group, ένα πρότυπο συμπίεσης (μείωση
χωρητικότητας δεδομένων) δεδομένων ακίνητης
εικόνας. Η κάμερά σας εγγράφει ακίνητες εικόνες
σε μορφή JPEG.
 MPEG
Τα αρχικά MPEG σημαίνουν Moving Picture
Experts Group, την ομάδα προτύπων για την
κωδικοποίηση (συμπίεση εικόνας) βίντεο
(ταινίας) και ήχου. Υπάρχουν οι μορφές MPEG1
και MPEG2. Η κάμερά σας εγγράφει ταινίες με
ποιότητα εικόνας SD (κανονική ανάλυση) σε
μορφή MPEG2.
 VBR
Τα αρχικά VBR σημαίνουν Variable Bit Rate, που
είναι η μορφή εγγραφής για τον αυτόματο έλεγχο
του ρυθμού μετάδοσης δεδομένων (ο όγκος των
εγγεγραμμένων δεδομένων σε δεδομένο χρονικό
διάστημα), ανάλογα με τη σκηνή που εγγράφεται.
Για βίντεο γρήγορης κίνησης, ένας μεγάλος
χώρος του σκληρού δίσκου χρησιμοποιείται
για την παραγωγή μιας ευκρινούς εικόνας,
επομένως ο χρόνος εγγραφής στο μέσο εγγραφής
μειώνεται.
 Ήχος surround 5,1 καναλιών
Ένα σύστημα που αναπαράγει ήχο σε 6 ηχεία, 3
μπροστά (αριστερά, δεξιά και κέντρο) και 2 πίσω
(δεξιά και αριστερά) με ένα πρόσθετο subwoofer
χαμηλής διέλευσης που θεωρείται ως 0,1 κανάλι
για συχνότητες των 120 Hz ή χαμηλότερες.
114
 Κατακερματισμός
Η κατάσταση των μέσων εγγραφής, κατά την
οποία τα αρχεία διαχωρίζονται σε τμήματα
διασκορπισμένα σε όλον το χώρο του
σκληρού δίσκου. Οι εικόνες ενδέχεται να μην
αποθηκεύονται σωστά. Μπορείτε να επιλύσετε
αυτή την κατάσταση, εκτελώντας [ΔΙΑΜΟΡ.
ΜΕΣΩΝ] (σελ. 55).
 Μικρογραφία
Εικόνες μειωμένου μεγέθους που σας επιτρέπουν
να βλέπετε πολλές εικόνες ταυτόχρονα. Τα
[VISUAL INDEX], [ INDEX] και [ INDEX]
χρησιμοποιούν ένα σύστημα προβολής
μικρογραφιών.
Ευρετήριο
Αριθμητικό
J
T
1 ΠΑΤΗΜΑ............................ 79
JPEG................................. 97, 114
TELE MACRO........................ 77
16:9........................................... 38
L
V
4:3....................................... 38, 61
LP.............................................. 60
VBR........................................ 114
M
VCR ή συσκευή εγγραφής
DVD/HDD...............................49
12ΕΙΚΟΝΕΣ............................ 68
6ΕΙΚΟΝ................................... 68
A
A/M.......................................... 81
"Memory Stick"................... 2, 98
"Memory Stick Duo".............. 98
Αριθμός εικόνων που
μπορούν να εγγραφούν
.......................................... 65
C
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter).............. 79
D
Dual Rec.................................. 29
"Memory Stick PRO Duo"
............................................ 22, 98
"Memory Stick PRO Duo"
Αριθμός εικόνων που μπορούν
να εγγραφούν.......................... 65
"Memory Stick PRO-HG Duo"
.................................................. 98
E
Easy Handycam...................... 23
F
FADER..................................... 80
H
HELP........................................ 11
HOME MENU.................. 10, 58
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
.......................................... 72
Κατηγορία ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
.......................................... 58
ΡΥΘ.ΩΡ./ΓΛΩΣ. ............ 71
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ.......... 65
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ............ 70
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ. .... 69
ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ. ........ 67
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
.......................................... 60
HQ............................................ 60
MPEG2.................................... 97
N
NightShot................................ 29
O
OPTION MENU.................... 74
P
PAL........................................... 95
V-OUT/LCD........................... 70
Α
ΑΔΕΙΟ..................................... 56
ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ..................... 73
Ακίνητη εικόνα................. 23, 77
Αντιγραφή ακίνητων
εικόνων............................ 45
Αρχεία ακίνητων εικόνων
.......................................... 97
Λήψη................................ 27
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ................ 65
Ακροδέκτης A/V OUT.... 37, 49
ΑΝΑΜ.ΓΡ.ΕΝΕΡΓ. ................ 72
Αναπαραγωγή................... 24, 32
Αναπαραγωγή εικόνας σε
τηλεόραση............................... 37
ΑΝΑΤΟΛΗ/ΔΥΣΗ................ 78
ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤΟΓΡ................... 45
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.......................... 52
Αντιγραφή............................... 49
PictBridge................................ 52
Αντιγραφή σε VCR ή συσκευή
εγγραφής DVD/HDD............ 49
Q
Αντίγραφο ασφαλείας
......................... Βλ. Αποθήκευση
QUICK ON............................. 29
S
SP.............................................. 60
STEADYSHOT....................... 61
SUPER NIGHTSHOT........... 80
Γρήγορη αναφορά
Handycam Station.......... 14, 108
MPEG.................................... 114
VISUAL INDEX............... 24, 32
Αποθήκευση............................ 39
Αποκατάσταση του αρχείου
βάσης δεδομένων εικόνων.... 57
ΑΠΟΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ
(Απομακρυσμένος έλεγχος)
.................................................. 72
Απομακρυσμένος ακροδέκτης
A/V........................................... 37
ΑΡΙΘ ΑΡΧΕΙΟΥ
(Αριθμός αρχείου).................. 66
115
Αριθμός εικόνων που μπορούν
να εγγραφούν.......................... 65
Αρχείο...................................... 97
Ένδειξη αυτόματης διάγνωσης
.................................................. 91
Αρχεία διαχείρισης εικόνων
.................................................. 97
ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ................. 81
ΑΥΤ.ΑΡΓΟ ΚΛΕ. (Αυτόματο
αργό κλείστρο)....................... 61
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
.................................................. 63
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ
(Αυτόματο κλείσιμο)............. 72
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ.............. 33, 69
ΕΞΑΣΘ ΛΕΥΚΟΥ.................. 80
ΕΞΑΣΘ ΜΑΥΡΟΥ................. 80
ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ................... 70
Β
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ........................... 78
Βύσμα DC................................ 14
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ........................ 79
Επέκταση................................. 97
ΕΠΕΞ........................................ 46
ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ............... 47
Γ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ......... 72
Δ
ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ..................... 67
ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ......................... 41
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Ακίνητες εικόνες............. 41
Ανά ημερομηνία............. 41
Ταινίες.............................. 40
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ..................... 46
Ε
ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ.................. 31
Επεξεργασία............................ 40
Κατακερματισμός................. 114
Κατηγορία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΕΣΩΝ................................... 54
Κατηγορία ΛΟΙΠΑ................ 40
Κατηγορία ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ....... 58
ΚΕΡΙ......................................... 78
Κουμπί RESET ..................... 107
Λ
ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ. ............................. 60
ΕΣΤΙΑΣΗ................................ 76
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ................... 76
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ........................ 79
Ευρεία οθόνη........................... 28
Ευρετήριο ημερομηνιών........ 35
ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ (Εφέ εικόνας)
...................................................81
Εικόνες που μπορούν να
εγγραφούν............................... 65
Ζουμ αναπαραγωγής............. 36
Εικονίδιο............................ βλέπε
Εμφανιζόμενες ενδείξεις
Η
ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ...................... 69
Καλώδιο τροφοδοσίας . ........ 14
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ. .................... 81
Ζουμ......................................... 28
ΕΜΦΑΝΙΣΗ........................... 68
Καλώδιο σύνδεσης A/V
...................................... 13, 37, 49
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ............ 77
ΖΕΒΡΑ..................................... 62
Εμφανιζόμενες ενδείξεις...... 111
Καλώδιο USB.................... 13, 50
ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ........... 67, 113
ΕΠΙΛΟΓΗ USB................. 50, 52
ΕΙΚΟΝΑ 16:9 . ....................... 61
Εμπορικό σήμα..................... 103
Καλώδιο S VIDEO........... 37, 49
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ. ...................... 61
Εγγραφή............................ 23, 26
Εκτυπωτής............................... 52
ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ......................... 71
Κράτημα της βιντοκάμερας
.................................................. 26
Ζ
Εκτύπωση................................ 52
Κ
Στη βιντεοκάμερα.......... 46
ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡ. ............ 43
ΕΚΘΕΣΗ................................. 77
116
Ενδείξεις προειδοποίησης..... 91
ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ.............. 52, 67
ΗΜΙΦΩΣ................................ 78
ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ............................ 62
ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙΔ..................... 72
λειτουργία ειδώλου................ 30
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ............ 60
Λίστα αναπαραγωγής............ 47
Αναπαραγωγή................. 48
Δημιουργία...................... 47
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ............. 48
ΣΒΗΣΙΜΟ....................... 48
ΣΒΗΣΙΜΟ ΟΛΩΝ......... 48
Λίστα εξέλιξης ταινίας........... 32
Λίστα προσώπων.................... 34
Μ
ΜΕΓΕΘΟΣ.............................. 52
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ........................ 65
Ι
Μέσα........................................ 21
Ιμάντας βιντεοκάμερας......... 20
Μετασχηματιστής 21 ακίδων
.................................................. 38
ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ
(Ισορροπία λευκού)................ 79
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ..................... 48
Μετασχηματιστής
εναλλασσόμενου ρεύματος
.................................................. 14
Μηνύματα προειδοποίησης
.................................................. 93
Πρωτότυπο............................. 47
Τηλεχειριστήριο.................... 109
ΤΟΠΙΟ..................................... 78
Ρ
Τρίποδο.................................. 108
ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ................... 71
ΤΥΠΟΣ TV....................... 38, 70
Μικρογραφία........................ 114
ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ................... 18
ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ.............. 102
ΡΥΘ.ΠΡΟΒ.ΔΙΑΦ. ................ 36
Υ
ΜΟΝΤΑΖ ΤΑΙΝΙΑΣ............. 44
ΡΥΘ.ΩΡ./ΓΛΩΣ. .................... 71
ΥΠ.ΣΥΝΟΛΟΥ (ταινία)....... 62
Μονωτικό φύλλο.................. 109
ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ. .................. 19, 71
Υποδοχή S VIDEO................. 37
Μπαταρία.......................... 14, 15
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ.................. 65
Υποδοχή USB............... 105, 108
Μπαταρία "InfoLITHIUM"
.................................................. 99
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ.................... 70
Υπόλοιπο
Ο
"Memory Stick PRO Duo"
.......................................... 54
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ. ............ 69
ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ. ................ 67
Μπαταρία........................ 15
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ......... 60
Σκληρός δίσκος.............. 54
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ..................... 62
Ρύθμιση Λίστα προσώπων.... 64
ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ. ....................... 30
Ρύθμιση μέσου........................ 21
Οπισθοφωτισμός.................... 30
Ρύθμιση της έντασης ήχου.... 33
Φ
Σ
ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ. ............... 64
Οπισθοφωτισμός LCD........... 20
Π
ΣΒΗΣΙΜΟ............................... 48
Παγκόσμια διαφορά ώρας..... 96
ΣΒΗΣΙΜΟ ΟΛΩΝ................. 48
ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ......................... 80
ΣΕΙΡΑ...................................... 66
ΠΑΡΑΛΙΑ............................... 78
ΣΕΠΙΑ...................................... 81
Παρεχόμενα στοιχεία............. 13
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ................. 31
ΠΑΣΤΕΛ................................. 81
Συμπύκνωση υγρασίας........ 101
ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ.............. 63, 66
Σύνδεση
Άλλες συσκευές.............. 49
ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ............... 54
Εκτυπωτής....................... 52
Πληροφορίες μπαταρίας....... 15
Τηλεόραση...................... 37
Πνευματικά δικαιώματα
............................................. 3, 10
ΣΥΝΔΕΣΗ USB...................... 97
ΠΟΡΤΡ.ΗΜΙΦΩΣ................. 78
Συντήρηση............................... 98
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ.......................... 78
Πρίζα τοίχου........................... 14
ΠΡΟΒΟΛ LCD....................... 70
ΣΥΝΔΕΣΗ ΖΟΥΜ................. 68
Σύστημα έγχρωμης
τηλεόρασης............................. 95
"Memory Stick PRO Duo"
.......................................... 55
Σκληρός δίσκος.............. 55
Φόρτιση της μπαταρίας......... 14
ΦΩΣ NIGHTSHOT............... 61
ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ.................... 63
ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD............ 69, 87
ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD (επίπεδο
οπισθοφωτισμού LCD).......... 69
ΦΩΤΙΣΜ.ΣΠΟΤ.................... 78
ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ (Ευέλικτο
φωτόμετρο σημείου).............. 77
Χ
ΧΙΟΝΙ...................................... 78
Χρήση στο εξωτερικό............. 95
Προβολή διαφανειών............. 36
Τ
Προεγκατεστημένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία
................................................ 103
Ταινία ................................ 23, 27
Προσαρμοστικό Memory Stick
Duo........................................... 98
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ
Γρήγορη αναφορά
Πίνακας LCD.......................... 20
Φάκελος................................... 97
Αντιγραφή ταινιών........ 44
Λειτουργία εγγραφής.... 60
λήψη................................. 27
ΠΡΟΣΘ.ανά ημ. ..................... 47
Τηλεόραση.............................. 37
ΠΡΟΣΘΗΚΗ.......................... 47
Τηλεφακός............................... 28
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤ................ 81
Χρόνος αναπαραγωγής......... 16
Χρόνος εγγραφής................... 16
Χρόνος φόρτισης.................... 16
ΧΡΩΜΑ LCD......................... 69
117
Ψ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ..................... 80
ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ................ 61
118
Download PDF

advertising