Sony | HDR-SR12E | Sony HDR-SR12E Οδηγίες χρήσης

3-286-590-43(1)
Απολαύστε τη
βιντεοκάμερά σας
12
Ξεκινώντας
18
Ψηφιακή Βιντεοκάμερα HD
Εγχειρίδιο του
Handycam
HDR-SR11E/SR12E
Εγγραφή/
31
Αναπαραγωγή
Επεξεργασία
61
Χρήση μέσων εγγραφής
77
Προσαρμογή της
βιντεοκάμερας
82
Επίλυση προβλημάτων 107
Πρ!σθετες
123
πληροφορίες
Γρήγορη
136
αναφορά
© 2008 Sony Corporation
Διαβάστε αυτ πρώτα πριν
χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα
Πριν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα,
μελετήστε προσεκτικά το παρν
Εγχειρίδιο και φυλάξτε το για
μελλοντική αναφορά.
"Memory Stick PRO Duo"/"Memory
Stick PRO-HG Duo"
(Το μέγεθος αυτ! μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με τη βιντεοκάμερα.)
Σημειώσεις σχετικά με τη
χρήση
Στο "Εγχειρίδιο του Handycam"
(το παρν Εγχειρίδιο)
"Memory Stick"
(Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη
βιντεοκάμερα.)
Επεξήγηση των λειτουργιών και του
χειρισμού της βιντεοκάμερας.
Ανατρέξτε επίσης στον "Οδηγς
Χρήσης" (το άλλο εγχειρίδιο).
Χειρισμς στον υπολογιστή των
εικνων που εγγράφονται στη
βιντεοκάμερα
Ανατρέξτε στο "PMB Guide" που
βρίσκεται στο παρεχμενο CD-ROM.
Τύποι "Memory Stick" που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
με τη βιντεοκάμερα
• Για την εγγραφή ταινιών, προτείνεται
η χρήση "Memory Stick PRO Duo" με
μνήμη 1 GB ή μεγαλύτερη με
σήμανση:
–
("Memory Stick
PRO Duo")*
–
("Memory Stick
PRO-HG Duo")
* Τσο αυτά με σήμανση Mark2 σο και
αυτά χωρίς σήμανση, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν.
• Βλ. σελίδα 29 σχετικά με το χρνο
εγγραφής ενς "Memory Stick PRO
Duo".
2
• Τσο το "Memory Stick PRO Duo"
σο και το "Memory Stick PRO-HG
Duo" αναφέρονται ως "Memory Stick
PRO Duo" σε αυτ το εγχειρίδιο.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
άλλον τύπο κάρτας μνήμης εκτς απ
τους τύπους που αναφέρονται
παραπάνω.
• Το "Memory Stick PRO Duo" μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μνο με εξοπλισμ
συμβατ με "Memory Stick PRO".
• Μην επικολλάτε ετικέτες ή κάτι
παρμοιο σε "Memory Stick PRO
Duo" ή σε προσαρμοστικ Memory
Stick Duo.
• Τοποθετήστε το "Memory Stick PRO
Duo" στο προσαρμοστικ Memory
Stick Duo ταν χρησιμοποιείτε
"Memory Stick PRO Duo" με
εξοπλισμ συμβατ με "Memory
Stick".
Χρήση της βιντεοκάμερας
• Μην κρατάτε τη βιντεοκάμερα απ τα
παρακάτω μέρη και μην την κρατάτε
απ τα καλύμματα των υποδοχών.
Εικονοσκ!πιο
Μπαταρία
Οθ!νη LCD
Κάλυμμα
βάσης
• Η βιντεοκάμερα δεν είναι
αδιαπέραστη απ τη σκνη, τις
σταλαγματιές ή το νερ. Βλ. "Σχετικά
με το χειρισμ της βιντεοκάμερας"
(σελ. 131).
• Μην κάνετε καμία απ τις παρακάτω
ενέργειες ταν οι λυχνίες λειτουργίας
(Ταινία)/
(Ακίνητη εικνα)
(σελ. 24) ή οι λυχνίες ACCESS
(σελ. 36) είναι αναμμένες ή
αναβοσβήνουν.
Διαφορετικά, το μέσο μπορεί να
υποστεί βλάβη, οι εγγεγραμμένες
εικνες μπορεί να χαθούν ή να
παρουσιαστούν άλλες δυσλειτουργίες.
– Εξαγωγή του "Memory Stick PRO
Duo" απ τη βιντεοκάμερα
– Αφαίρεση της μπαταρίας ή του
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος απ τη βιντεοκάμερα
– Πρκληση μηχανικών κραδασμών ή
δονήσεων στη βιντεοκάμερα
• Κατά τη σύνδεση της βιντεοκάμερας
σε μια άλλη συσκευή με καλώδιο,
βεβαιωθείτε τι τοποθετήσατε το
βύσμα σύνδεσης με τον ορθ τρπο.
Αν σπρώξετε το βύσμα στον
ακροδέκτη ασκώντας δύναμη, θα
προκληθεί ζημιά στον ακροδέκτη και
ίσως δυσλειτουργία στη
βιντεοκάμερα.
• Συνδέστε τα καλώδια στους
ακροδέκτες του Handycam Station
ταν χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερά
σας συνδεδεμένη με Handycam
Station. Μην συνδέετε τα καλώδια στο
Handycam Station και στη
βιντεοκάμερά σας ταυτχρονα.
• Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος απ το
Handycam Station κρατώντας
ταυτχρονα το Handycam Station και
το βύσμα DC.
• Φροντίστε να στρέψετε το διακπτη
POWER στη θέση OFF (CHG), ταν
τοποθετείτε τη βιντεοκάμερα στο
Handycam Station ή ταν την
αφαιρείτε απ αυτ.
Πληροφορίες για τα στοιχεία
μενού, την προβολή LCD, το
εικονοσκπιο και το φακ
• Τα στοιχεία μενού που εμφανίζονται
σκιασμένα δεν είναι διαθέσιμα στις
τρέχουσες συνθήκες εγγραφής ή
αναπαραγωγής.
• Για αποτελεσματική χρήση, η οθνη
LCD είναι κατασκευασμένη με
τεχνολογία υψηλής ακριβείας έτσι
ώστε, ποσοστ άνω του 99,99% των
pixel να είναι λειτουργικά. Ωστσο,
ενδέχεται να εμφανιστούν μερικές
μνιμες μικροσκοπικές μαύρες
κουκκίδες ή/και φωτεινές κουκκίδες
(λευκού, κκκινου, μπλε ή πράσινου
χρώματος) στο εικονοσκπιο και την
οθνη LCD. Οι κουκκίδες αυτές είναι
φυσιολογικές, οφείλονται στη
διαδικασία κατασκευής και δεν
επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρπο
την εγγραφή.
3
Μαύρη κουκκίδα
Κουκκίδα λευκού, κ!κκινου,
μπλε ή πράσινου χρώματος
• Η απευθείας έκθεση της οθνης LCD,
του εικονοσκοπίου ή του φακού στο
φως του ήλιου για μεγάλα χρονικά
διαστήματα ενδέχεται να προκαλέσει
δυσλειτουργίες.
• Μην στρέφετε το φακ προς τον ήλιο.
Αυτ ενδέχεται να προκαλέσει
δυσλειτουργία της βιντεοκάμερας.
Πραγματοποιήστε λήψεις του ήλιου
μνο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού,
πως το σούρουπο.
Πληροφορίες για την αλλαγή
της ρύθμισης γλώσσας
• Οι ενδείξεις οθνης που εμφανίζονται
σε κάθε τοπική γλώσσα
χρησιμοποιούνται για την επεξήγηση
των διαδικασιών λειτουργίας. Εάν
χρειάζεται, αλλάξτε τη γλώσσα των
ενδείξεων της οθνης πριν
χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα
(σελ. 25).
Σχετικά με την εγγραφή
• Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, ελέγξτε
τη λειτουργία εγγραφής για να
βεβαιωθείτε τι επιτυγχάνεται
εγγραφή εικνας και ήχου χωρίς
προβλήματα.
• Δεν παρέχεται αποζημίωση για το
περιεχμενο εγγραφών, ακμη και
εάν η εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν
είναι δυνατή λγω δυσλειτουργίας της
βιντεοκάμερας, του μέσου
αποθήκευσης, κ.λπ.
4
• Τα συστήματα έγχρωμης τηλερασης
διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/
περιοχή. Για να αναπαράγετε τις
εγγραφές σε τηλεραση, η τηλεραση
θα πρέπει να διαθέτει σύστημα PAL.
• Τα πνευματικά δικαιώματα
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ταινιών,
βιντεοκασετών και άλλου υλικού
ενδέχεται να είναι νομικά
κατοχυρωμένα. Η μη
εξουσιοδοτημένη εγγραφή τέτοιου
υλικού ενδέχεται να είναι αντίθετη με
τους νμους περί πνευματικών
δικαιωμάτων.
Σχετικά με την αναπαραγωγή
εγγεγραμμένων εικνων σε
άλλες συσκευές
• Η βιντεοκάμερά σας είναι συμβατή με
MPEG-4 AVC/H.264 υψηλού προφίλ
για ποιτητα εγγραφής εικνων HD
(υψηλή ευκρίνεια). Κατά συνέπεια,
δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε
εικνες που εγγράφηκαν στη
βιντεοκάμερά σας με ποιτητα
εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας) με
τις παρακάτω συσκευές.
– Άλλες συσκευές συμβατές με μορφή
AVCHD οι οποίες δεν είναι συμβατές
με υψηλ προφίλ
– Συσκευές οι οποίες δεν είναι
συμβατές με τη μορφή AVCHD
Πληροφορίες για το παρν
Εγχειρίδιο
• Οι εικνες του εικονοσκοπίου και της
οθνης LCD που χρησιμοποιούνται
σε αυτ το εγχειρίδιο σαν
παραδείγματα, έχουν τραβηχτεί με
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και
συνεπώς μπορεί να φαίνονται
διαφορετικές.
• Σε αυτ το εγχειρίδιο, ο σκληρς
δίσκος της βιντεοκάμερας και το
"Memory Stick PRO Duo"
αποκαλούνται "μέσα".
• Ο σχεδιασμς και οι προδιαγραφές
της βιντεοκάμερας και των
εξαρτημάτων υπκεινται σε αλλαγές
χωρίς προειδοποίηση.
Πληροφορίες για το φακ Carl
Zeiss
Η βιντεοκάμερα διαθέτει φακ Carl
Zeiss, που αναπτύχθηκε με συνεργασία
της γερμανικής εταιρίας Carl Zeiss και
της Sony Corporation και παράγει
εικνες υψηλής ποιτητας.
Χρησιμοποιεί το σύστημα μέτρησης
MTF για βιντεοκάμερες και προσφέρει
την υψηλή ποιτητα των φακών Carl
Zeiss. Επίσης, ο φακς της
βιντεοκάμερας φέρει επίστρωση T για
την απκρυψη ανεπιθύμητων
ανακλάσεων, αλλά και την πιστή
αναπαραγωγή των χρωμάτων.
MTF= Modulation Transfer Function. Η
αριθμητική τιμή υποδεικνύει την
ποστητα φωτς που δέχεται ο φακς
απ το θέμα.
5
Σημειώσεις για τη χρήση της Μονάδα
σκληρού δίσκου Handycam
Αποθηκεύστε λα τα
εγγεγραμμένα δεδομένα
εικνων
Σημειώσεις σχετικά με τη
μπαταρία/το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος
• Για την αποφυγή απώλειας των δεδομένων
εικνων σας, αποθηκεύετε περιοδικά λες
τις εγγεγραμμένες εικνες σας σε εξωτερικ
μέσο. Συνιστάται η αποθήκευση των
δεδομένων εικνων σε δίσκο, πως ένα
DVD-R μέσω του υπολογιστή σας (σελ. 59).
Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα
δεδομένα εικνων σας χρησιμοποιώντας
ένα VCR ή μια συσκευή εγγραφής DVD/
HDD (σελ. 72).
• Φροντίστε να αφαιρείτε τη μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος, αφού κλείσετε πρώτα το
διακπτη POWER.
Μην προκαλείτε κραδασμούς ή
δονήσεις στη βιντεοκάμερα
• Ο σκληρς δίσκος της βιντεοκάμερας
μπορεί να μην αναγνωρίζεται ή μπορεί να
μην είναι εφικτή η εγγραφή ή
αναπαραγωγή.
• Ιδιαίτερα κατά την εγγραφή/αναπαραγωγή,
φροντίστε να μην ασκούνται κραδασμοί.
Μετά την εγγραφή, φροντίστε να μην
ασκούνται κραδασμοί ή δονήσεις στη
βιντεοκάμερα, ταν η λυχνία ACCESS είναι
αναμμένη.
• Qταν χρησιμοποιείτε ιμάντα ώμου
(προαιρετικς), μην χτυπάτε τη
βιντεοκάμερα σε αντικείμενα.
• Μην χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερά σας
σε πολύ θορυβώδη μέρη.
Σχετικά με τον αισθητήρα
πτώσεων
• Για την προστασία του εσωτερικού
σκληρού δίσκου απ κραδασμούς σε
περίπτωση πτώσης, η βιντεοκάμερα
διαθέτει λειτουργία αισθητήρα πτώσεων
(σελ. 98). Σε περίπτωση μιας πτώσης ή σε
συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, μπορεί
επίσης να εγγραφεί ο θρυβος που
προκαλείται απ την λειτουργία για την
προστασία της βιντεοκάμερας ταν η
λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Εάν ο
αισθητήρας πτώσεων εντοπίζει πτώση
επανειλημμένως, ττε η εγγραφή/
αναπαραγωγή μπορεί να διακοπεί.
6
Σημείωση σχετικά με τις
θερμοκρασίες λειτουργίας
• Εάν η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας
αυξηθεί ή μειωθεί σημαντικά, ενδέχεται να
μην έχετε δυναττητα εγγραφής ή
αναπαραγωγής στη βιντεοκάμερα, λγω
των χαρακτηριστικών προστασίας της
βιντεοκάμερας, τα οποία ενεργοποιούνται
σε τέτοιες συνθήκες. Στην περίπτωση αυτή,
εμφανίζεται ένα μήνυμα στο εικονοσκπιο
ή την οθνη LCD (σελ. 118).
*ταν η βιντεοκάμερα είναι
συνδεδεμένη σε υπολογιστή
• Μην επιχειρείτε τη διαμρφωση του
σκληρού δίσκου της βιντεοκάμερας με τη
χρήση υπολογιστή. Εάν το κάνετε αυτ, η
βιντεοκάμερά σας μπορεί να μην λειτουργεί
σωστά.
Σημείωση σχετικά με τη χρήση
της βιντεοκάμερας σε μεγάλο
υψμετρο
• Μην θέτετε σε λειτουργία τη βιντεοκάμερα
σε περιοχές χαμηλής πίεσης, που το
υψμετρο είναι μεγαλύτερο απ 3.000
μέτρα. Αυτ μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στη μονάδα σκληρού δίσκου της
βιντεοκάμεράς σας.
Σημείωση σχετικά την
απρριψη/μεταφορά
• Ακμα και εάν πραγματοποιήσετε
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 78) ή εάν
διαμορφώσετε το σκληρ δίσκο της
βιντεοκάμερας, ενδέχεται να μην
διαγραφούν πλήρως τα δεδομένα απ τον
σκληρ δίσκο. Qταν μεταβιβάζετε τη
βιντεοκάμερα, συνιστάται να
πραγματοποιήσετε τη λειτουργία
[
ΑΔΕΙΟ] (σελ. 80) για την αποτροπή
της ανάκτησης των δεδομένων σας.
Επίσης, κατά την απρριψη της
βιντεοκάμερας, συνιστάται να
καταστρέψετε το καθαυτ σώμα της
βιντεοκάμερας.
Εάν δεν είναι δυνατή η
εγγραφή/αναπαραγωγή εικνων,
πραγματοποιήστε
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ]
• Εάν επαναλαμβάνετε τις διαδικασίες
εγγραφής/διαγραφής εικνων για μεγάλο
διάστημα, θα προκληθεί κατακερματισμς
των δεδομένων στο μέσο. Δεν θα μπορείτε
να αποθηκεύσετε ή να εγγράψετε εικνες.
Σε μια τέτοια περίπτωση, αποθηκεύστε
πρώτα τις εικνες σας σε κάποιον τύπο
εξωτερικού μέσου αποθήκευσης και, στη
συνέχεια, πραγματοποιήστε
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 78).
Κατακερματισμς 1 Γλωσσάρι (σελ. 145)
7
Πίνακας περιεχομένων
Διαβάστε αυτ! πρώτα πριν
χρησιμοποιήσετε τη
βιντεοκάμερα ............................. 2
Σημειώσεις για τη χρήση της
Μονάδα σκληρού δίσκου
Handycam ................................... 6
Παραδείγματα θεμάτων και λύσεις
.................................................... 11
Απολαύστε τη
βιντεοκάμερά σας
Ροή λειτουργιών ........................ 12
"
HOME" και " OPTION"
- Αξιοποίηση δύο ειδών μενού
.................................................... 15
Ξεκινώντας
Βήμα 1: Έλεγχος παρεχ!μενων
στοιχείων .................................. 18
Βήμα 2: Φ!ρτιση της μπαταρίας
.................................................... 19
Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση
της ημερομηνίας και ώρας ...... 24
Αλλαγή της ρύθμισης γλώσσας
................................................... 25
Βήμα 4: Προσαρμογή ρυθμίσεων
πριν απ! την εγγραφή ............. 26
Βήμα 5: Επιλογή του μέσου ...... 27
Γρήγορο ξεκίνημα λήψης (QUICK
ON) ........................................... 40
Εγγραφή ακίνητων εικ!νων
υψηλής ποι!τητας κατά τη
διάρκεια εγγραφής ταινίας (Dual
Rec) .......................................... 40
Εγγραφή σε σκοτεινά μέρη
(NightShot) .............................. 41
Ρύθμιση της έκθεσης για θέματα
με οπισθοφωτισμ! .................. 41
Εγγραφή σε λειτουργία ειδώλου
................................................... 41
Εγγραφή γρήγορης δράσης σε
αργή κίνηση (ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.)
................................................... 42
Έλεγχος των ρυθμίσεων εικ!νας
χειροκίνητα με το πλήκτρο CAM
CTRL ........................................ 43
Αναπαραγωγή ............................. 44
Αναζήτηση των επιθυμητών
σκηνών κατά επισήμανση (Λίστα
εξέλιξης ταινίας) ..................... 47
Αναζήτηση των επιθυμητών
σκηνών ανά πρ!σωπο (Λίστα
προσώπων) .............................. 47
Αναζήτηση των επιθυμητών
εικ!νων κατά ημερομηνία
(Ευρετήριο ημερομηνιών) ..... 48
Χρήση του ζουμ PB ................... 49
Αναπαραγωγή μιας σειράς
ακίνητων εικ!νων (Προβολή
διαφανειών) ............................. 50
Αναπαραγωγή εικ!νας σε
τηλε!ραση ................................. 51
Αποθήκευση εικ!νων ................. 59
Επεξεργασία
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Εύκολη εγγραφή και
αναπαραγωγή (Λειτουργία Easy
Handycam) ................................ 31
Εγγραφή ...................................... 36
Ζουμ ............................................ 39
Εγγραφή ήχου με περισσ!τερη
παρουσία (ηχογράφηση
surround 5,1 καναλιών) .......... 39
8
(ΛΟΙΠΑ) κατηγορία ................ 61
Διαγραφή εικ!νων ..................... 62
Λήψη ακίνητης εικ!νας απ! ταινία
..................................................... 64
Μετεγγραφή/αντιγραφή εικ!νων
σε "Memory Stick PRO Duo" με
τη βιντεοκάμερά σας ............... 65
Διαχωρισμ!ς ταινίας .................. 68
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
..................................................... 69
Μετεγγραφή σε άλλες συσκευές
..................................................... 72
Εκτύπωση εγγεγραμμένων
ακίνητων εικ!νων (εκτυπωτής
συμβατ!ς με PictBridge) ......... 75
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ ...........................95
(Στοιχεία για τη σύνδεση άλλων
συσκευών)
ΡΥΘ.ΩΡ./
ΓΛΩΣ. .......................96
(Στοιχεία για τη ρύθμιση της ώρας
και της γλώσσας)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ..................97
(Άλλα στοιχεία ρύθμισης)
Χρήση μέσων εγγραφής
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)
κατηγορία .................................. 77
Έλεγχος των πληροφοριών μέσου
..................................................... 77
Διαγραφή !λων των εικ!νων
(Διαμ!ρφωση) ........................... 78
Αποτροπή ανάκτησης των
δεδομένων του σκληρού δίσκου
της βιντεοκάμερας ................... 80
Επιδι!ρθωση αρχείου βάσης
δεδομένων ................................ 81
Προσαρμογή της
βιντεοκάμερας
Τι μπορείτε να κάνετε με την
κατηγορία
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) του
HOME MENU ......................... 82
Χρήση του HOME MENU .......... 82
Λίστα των στοιχείων της
κατηγορίας
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
................................................... 83
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ................... 84
(Στοιχεία για την εγγραφή
ταινιών)
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ .......................... 90
(Στοιχεία για την εγγραφή
ακίνητων εικ!νων)
ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ. ........................ 92
(Στοιχεία για την προσαρμογή της
προβολής)
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ. ..................... 94
(Στοιχεία για τη ρύθμιση του ήχου
και της οθ!νης)
Ενεργοποίηση λειτουργιών
χρησιμοποιώντας το
OPTION
MENU .........................................99
Χρήση του OPTION MENU ........ 99
Στοιχεία εγγραφής στο OPTION
MENU ..................................... 100
Στοιχεία προβολής στο OPTION
MENU ..................................... 100
Λειτουργίες που ρυθμίζονται στο
OPTION MENU ....................101
Επίλυση προβλημάτων
Επίλυση προβλημάτων .............107
Οθ!νη αυτ!ματης διάγνωσης/
Ενδείξεις προειδοποίησης
................................................. 118
Πρσθετες πληροφορίες
Χρήση της βιντεοκάμερας στο
εξωτερικ! ................................123
Δομή αρχείων/φακέλων στον
σκληρ! δίσκο της βιντεοκάμερας
και στο "Memory Stick PRO Duo"
...................................................125
Συντήρηση και προφυλάξεις ...127
Πληροφορίες για τη μορφή
AVCHD ................................... 127
Πληροφορίες για το "Memory
Stick" ..................................... 127
Σχετικά με τη μπαταρία
"InfoLITHIUM" ....................... 129
Πληροφορίες για το x.v.Color
................................................. 130
Σχετικά με το χειρισμ! της
βιντεοκάμερας ...................... 131
9
Γρήγορη αναφορά
Αναγνώριση τμημάτων και
χειριστηρίων ........................... 136
Ενδείξεις που εμφανίζονται κατά
τη διάρκεια της εγγραφής/
αναπαραγωγής ....................... 142
Γλωσσάρι .................................. 145
Ευρετήριο ................................. 146
10
Παραδείγματα θεμάτων και λύσεις
Έλεγχος των
κινήσεών σας
στο γκολφ
B ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.................... 42
Λήψη ακίνητων
εικνων κατά
τη διάρκεια
εγγραφής
ταινίας
B Dual Rec ............................ 40
Λουλούδια σε
κοντινή λήψη
B ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ ..................... 103
B ΕΣΤΙΑΣΗ ........................... 101
B TELE MACRO .................. 102
Εστίαση στο
σκύλο στην
αριστερή
πλευρά της
οθνης
B ΕΣΤΙΑΣΗ ........................... 101
B ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ ................ 101
Καλή λήψη
μιας πλαγιάς
σκι ή μιας
παραλίας
B Οπισθοφωτισμς ...............41
B ΠΑΡΑΛΙΑ ..........................103
B ΧΙΟΝΙ ................................103
Ένα παιδί στη
σκηνή κάτω
απ το φως
προβολέα
B ΦΩΤΙΣΜ.ΣΠΟΤ..................103
Πυροτεχνήματ
α σε λο τους
το μεγαλείο
B ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ......................103
B ΕΣΤΙΑΣΗ ...........................101
Ένα παιδί που
κοιμάται σε
αμυδρ φως
B NightShot ...........................41
B COLOR SLOW SHTR .......105
11
Απολαύστε τη βιντεοκάμερά σας
Ροή λειτουργιών
Μπορείτε να επιλέξετε το μέσο (σκληρ δίσκο ή "Memory Stick PRO Duo")
ξεχωριστά για εγγραφή ταινιών και εγγραφή ακίνητων εικνων (σελ. 27).
b Σημειώσεις
• Qταν επιλέγετε το μέσο για ταινίες, επιλέξτε επίσης την ποιτητα εικνας (HD (υψηλή
ευκρίνεια) ή SD (τυπική ευκρίνεια)).
• Η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει ως εξής:
– Οι ταινίες εγγράφονται στο σκληρ δίσκο με ποιτητα εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας).
– Οι ακίνητες εικνες εγγράφονται στο σκληρ δίσκο.
• Το μέσο και η ποιτητα εικνας που επιλέγετε ισχύουν για λειτουργίες εγγραφής/αναπαραγωγής/επεξεργασίας.
B Προετοιμασία (σελ. 18).
x Επιλογή του μέσου (σελ. 27)
B Εγγραφή με ποιτητα εικνας HD
(υψηλής ευκρίνειας) (σελ. 36).
Η βιντεοκάμερά σας είναι συμβατή με μορφή
AVCHD "1920 × 1080/50i" (σελ. 127), η οποία
παρέχει υψηλής λεπτομέρειας, μορφες εικνες.
b Σημειώσεις
• Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [HD SP] η οποία είναι μορφής AVCHD "1440 × 1080/50i" (σελ. 84).
• "AVCHD Η μορφή 1080i" αναφέρεται για συντομία "AVCHD" σε αυτ το εγχειρίδιο,
εκτς απ τις περιπτώσεις που πρέπει να γίνει αναφορά με περισστερες λεπτομέρειες.
B Αναπαραγωγή των εικνων.
x Προβολή στην οθνη LCD της βιντεοκάμεράς
σας (σελ. 44)
x Προβολή σε τηλεραση υψηλής ευκρίνειας (σελ. 53)
Μπορείτε να απολαύσετε ταινίες υψηλής
λεπτομέρειας και ποιτητας HD (υψηλής ευκρίνειας).
z Συμβουλές
• Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον [ΟΔΗΓ.ΣΥΝΔ.ΤΗΛ.] (σελ. 51) που εμφανίζεται στην
οθνη ταν συνδέετε την τηλεραση με τη βιντεοκάμερα.
• Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των εικνων σε τηλεραση με ποιτητα
εικνας SD (τυπικής ευκρίνειας).
12
x Μετεγγραφή εικνων απ τον σκληρ δίσκο
σε "Memory Stick PRO Duo" (σελ. 65)
x Μετεγγραφή σε άλλες συσκευές (σελ. 72)
Η ποιτητα εικνας μετεγγραφής (ποιτητα
εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας) ή SD (τυπικής
ευκρίνειας)) ποικίλει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Για λεπτομέρειες,
βλ. σελίδα 72.
x Επεξεργασία σε ηλεκτρονικ υπολογιστή (σελ. 59)
Μπορείτε να εισαγάγετε εικνες με ποιτητα εικνας HD (υψηλής
ευκρίνειας) σε υπολογιστή ή να αποθηκεύσετε εικνες σε δίσκο. Ανατρέξτε
στον "PMB Guide".
Απολαύστε τη βιντεοκάμερά σας
B Αποθήκευση των εγγεγραμμένων
εικνων.
B Διαγραφή εικνων.
Εάν το μέσο είναι γεμάτο, δε μπορείτε να
εγγράψετε νέες εικνες. Διαγράψτε τα δεδομένα
εικνας που έχετε αποθηκεύσει στον υπολογιστή
σας ή το δίσκο. Εάν διαγράψετε τις εικνες,
μπορείτε να κάνετε ξανά εγγραφή νέων εικνων
στον ελεύθερο χώρο του μέσου.
x Διαγραφή των επιλεγμένων εικνων (σελ. 62)
x Διαγραφή λων των εικνων ([ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ], σελ. 78)
13
Χρνος εγγραφής ταινιών (εσωτερικς σκληρς δίσκος)
HD ποι!τητα εικ!νας (υψηλή ευκρίνεια)
Μορφή AVCHD
Λειτουργία εγγραφής
Εκτιμώμενος χρνος εγγραφής (ώρα λεπτά)
HDR-SR11E
HDR-SR12E
AVC HD 16M (FH)
(υψηλτερη ποιτητα)*
7 ώρ. 10 λ.
14 ώρ. 40 λ.
AVC HD 9M (HQ)
(υψηλτερη ποιτητα)**
14 ώρ. 40 λ.
29 ώρ. 40 λ.
AVC HD 7M (SP)
(τυπική ποιτητα)**
17 ώρ. 50 λ.
36 ώρ.
AVC HD 5M (LP)
(εγγραφή μεγάλης διάρκειας)**
22 ώρ. 50 λ.
48 ώρ.
* Οι ταινίες εγγράφονται σε μορφή AVCHD 1920 × 1080/50i.
** Οι ταινίες εγγράφονται σε μορφή AVCHD 1440 × 1080/50i.
SD ποι!τητα εικ!νας (τυπική ευκρίνεια)
Μορφή MPEG2
Λειτουργία εγγραφής
Εκτιμώμενος χρνος εγγραφής (ώρα λεπτά)
HDR-SR11E
HDR-SR12E
SD 9M (HQ) (υψηλή ποιτητα)
14 ώρ. 40 λ.
29 ώρ. 40 λ.
SD 6M (SP) (τυπική ποιτητα)
21 ώρ. 50 λ.
44 ώρ.
SD 3M (LP) (εγγραφή μεγάλης
διάρκειας)
41 ώρ. 50 λ.
84 ώρ. 20 λ.
z Συμβουλές
• Οι αριθμοί πως 16M στον πίνακα δείχνουν το μέσο ρυθμ μετάδοσης δεδομένων. M σημαίνει Mbps.
• Για το διαθέσιμο χρνο εγγραφής του "Memory Stick PRO Duo", βλ. σελίδα 29.
• Μπορείτε να εγγράψετε ταινίες με έως 3.999 σκηνές με ποιτητα εικνας HD (υψηλή ευκρίνεια)
και με 9.999 σκηνές με ποιτητα εικνας SD (τυπική ευκρίνεια).
• Μπορείτε να εγγράψετε έως 9.999 ακίνητες εικνες στον σκληρ δίσκο. Για το "Memory Stick
PRO Duo", βλ. σελίδα 91.
• Ο μέγιστος χρνος συνεχμενης εγγραφής είναι περίπου 13 ώρες.
Η βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί τη μορφή VBR (Variable Bit Rate) για να ρυθμίζει αυτματα την
ποιτητα εικνας ώστε να ταιριάζει στη σκηνή εγγραφής. Αυτή η τεχνολογία επιφέρει
διακυμάνσεις στον χρνο εγγραφής του μέσου.
Οι ταινίες που περιέχουν γρήγορη κίνηση και σύνθετες εικνες εγγράφονται με υψηλτερο ρυθμ
μετάδοσης δεδομένων και έτσι μειώνεται ο συνολικς χρνος εγγραφής.
14
Απολαύστε τη βιντεοκάμερά σας
" HOME" και " OPTION"
- Αξιοποίηση δύο ειδών μενού
" HOME MENU" - η αφετηρία των λειτουργιών της
βιντεοκάμερας
Κατηγορία
B Κατηγορίες και στοιχεία του HOME MENU
(ΛΗΨΗ) κατηγορία
Στοιχείο
Στοιχείο
Σελίδα
ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.
Σελίδα
69
ΤΑΙΝΙΑ*
37
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
75
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ*
37
ΣΥΝΔΕΣΗ USB
61
ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.
42
ΟΔΗΓ.ΣΥΝΔ.ΤΗΛ.*
52
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)
κατηγορία
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ)
κατηγορία
Στοιχείο
Σελίδα
Στοιχείο
Σελίδα
44
ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ*
27
INDEX*
47
ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.*
28
INDEX*
47
ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ
77
69
ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ*
78
ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.
81
VISUAL INDEX*
ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡ.
(ΛΟΙΠΑ) κατηγορία
Στοιχείο
Απολαύστε τη βιντεοκάμερά σας
(HELP)
Εμφανίζει μια περιγραφή του στοιχείου (σελ. 16)
Σελίδα
ΔΙΑΓΡΑΦΗ*
62
ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡ.
64
ΜΟΝΤΑΖ ΤΑΙΝΙΑΣ
65
ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤΟΓΡ
67
ΕΠΕΞ
68
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) κατηγορία
Για να προσαρμσετε τη βιντεοκάμερά
σας (σελ. 82)*.
* Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτά τα
στοιχεία κατά τη λειτουργία Easy
Handycam (σελ. 31). Για τα στοιχεία που
είναι διαθέσιμα στην κατηγορία
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ), βλ. σελίδα 83.
15
Χρήση του HOME MENU
3 Πιέστε την κατηγορία που
θέλετε.
1 Ενώ πατάτε το πράσινο κουμπί,
γυρίστε το διακπτη POWER
προς την κατεύθυνση του βέλους
για να ενεργοποιήσετε τη
βιντεοκάμερα.
Παράδειγμα: Κατηγορία
(ΛΟΙΠΑ)
4 Πιέστε το στοιχείο που θέλετε.
Παράδειγμα: [ΕΠΕΞ]
2 Πατήστε το κουμπί
(HOME) A
(ή B).
(HOME) B
5 Ακολουθήστε τον οδηγ που
εμφανίζεται στην οθνη για την
περαιτέρω λειτουργία.
Για την απκρυψη της οθνης
HOME MENU
Πιέστε
(HOME) A
16
.
B *ταν θέλετε να μάθετε κάτι
για τη λειτουργία κάθε
στοιχείου στο HOME MENU HELP
1 Πατήστε το κουμπί
(HOME).
Εμφανίζεται το HOME MENU.
Με ένα πάτημα στην οθνη, κατά τη
λήψη ή την αναπαραγωγή,
εμφανίζονται οι λειτουργίες που είναι
διαθέσιμες εκείνη τη στιγμή. Είναι
εύκολο να πραγματοποιήσετε διάφορες
ρυθμίσεις. Βλ. σελίδα 99 για
περισστερες λεπτομέρειες.
(HELP).
Το κάτω μέρος του
γίνεται πορτοκαλί.
(HELP)
(OPTION)
Απολαύστε τη βιντεοκάμερά σας
2 Πιέστε
Χρήση του OPTION MENU
3 Πιέστε το στοιχείο για το οποίο
θέλετε να ενημερωθείτε.
Qταν πιέζετε ένα στοιχείο, η
εξήγησή του εμφανίζεται στην
οθνη.
Για να εφαρμσετε την επιλογή,
πιέστε [ΝΑΙ], διαφορετικά πιέστε
[ΟΧΙ].
Για να απενεργοποιήσετε το
HELP
Πιέστε πάλι
(HELP) στο βήμα 2.
17
Ξεκινώντας
Βήμα 1: Έλεγχος παρεχμενων
στοιχείων
Βεβαιωθείτε τι μαζί με τη
βιντεοκάμερα παρέχονται και τα
ακλουθα στοιχεία.
Ο αριθμς στις παρενθέσεις
υποδεικνύει τον αριθμ του
παρεχμενου στοιχείου.
Μετασχηματιστής εναλλασσ!μενου
ρεύματος (1) (σελ. 19)
Καλώδιο USB (1) (σελ. 73, 75)
Ασύρματο τηλεχειριστήριο (1)
(σελ. 140)
Έχει ήδη τοποθετηθεί μια μπαταρία λιθίου
τύπου κουμπιού.
Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος (1)
(σελ. 19)
Handycam Station (1) (σελ. 19, 139)
Επαναφορτιζ!μενη μπαταρία NP-FH60
(1) (σελ. 19, 129)
Προσαρμοστικ! 21 ακίδων (σελ. 57)
Μνο για τα μοντέλα με το σήμα
τυπωμένο στην κάτω επιφάνειά τους.
CD-ROM "Handycam Application
Software" (1)
Καλώδιο Component A/V (1) (σελ. 53)
– Picture Motion Browser (Λογισμικ)
– PMB Guide
– Εγχειρίδιο του Handycam (Το παρν
Εγχειρίδιο)
"Οδηγ!ς Χρήσης" (1)
Καλώδιο σύνδεσης A/V (1) (σελ. 56, 72)
18
Βήμα 2: Φρτιση της μπαταρίας
5
Λυχνία /CHG
(φ!ρτισης)
4
3
Ξεκινώντας
5
Μπαταρία
1
2
Υποδοχή DC IN
Βύσμα DC
Διακ!πτης POWER
Προς την πρίζα
τοίχου
Μετασχηματιστής εναλλασσ!μενου ρεύματος
Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος
Μπορείτε να φορτίσετε τη
"InfoLITHIUM" μπαταρία (H σειρά)
(σελ. 129) αφού την προσαρτήσετε
στη βιντεοκάμερά σας.
2 Συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύματος στον
μετασχηματιστή AC και στην
πρίζα τοίχου.
b Σημειώσεις
• Δεν μπορείτε να τοποθετήσετε
οποιαδήποτε μπαταρία "InfoLITHIUM"
εκτς απ μπαταρία σειράς H στη
βιντεοκάμερά σας.
3 Γυρίστε το διακπτη POWER
προς την κατεύθυνση του
βέλους, στη θέση OFF (CHG)
(προεπιλεγμένη ρύθμιση).
1 Συνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος στην
υποδοχή DC IN του Handycam
Station.
Βεβαιωθείτε τι η ένδειξη v του
βύσματος DC είναι στραμμένη προς
τα επάνω.
4 Τοποθετήστε τη μπαταρία
σύροντάς την προς την
κατεύθυνση του βέλους μέχρι να
ασφαλίσει στη θέση της.
19
5 Τοποθετήστε καλά τη
βιντεοκάμερα στο Handycam
Station, μέχρι να ακουμπήσει
κάτω.
Η λυχνία /CHG (φρτισης) ανάβει
και η φρτιση αρχίζει. Η λυχνία
/CHG (φρτισης) σβήνει ταν η
μπαταρία φορτιστεί πλήρως.
Για να φορτίσετε τη μπαταρία
χρησιμοποιώντας μνο το
μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος
Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα και
συνδέστε τον μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος στην
υποδοχή DC IN στη βιντεοκάμερα.
Διακ!πτης POWER
b Σημειώσεις
• Qταν τοποθετείτε τη βιντεοκάμερα στο
Handycam Station, κλείστε το κάλυμμα της
υποδοχής DC IN.
Για να αφαιρέσετε τη
βιντεοκάμερα απ το Handycam
Station
Με την ένδειξη
v στα δεξιά
Βύσμα DC
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα και
στη συνέχεια αφαιρέστε την απ το
Handycam Station κρατώντας μαζί τη
βιντεοκάμερα και το Handycam Station.
Υποδοχή
DC IN
Ανοίξτε το
κάλυμμα
της
υποδοχής
b Σημειώσεις
• Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος απ την
υποδοχή DC IN κρατώντας ταυτχρονα τη
βιντεοκάμερα και το βύσμα DC.
Για να αφαιρέσετε τη μπαταρία
Γυρίστε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHG). Σύρετε το μοχλ
(απελευθέρωσης μπαταρίας) BATT και
αφαιρέστε τη μπαταρία.
BATT Μοχλ!ς
(απελευθέρωσης
μπαταρίας)
20
b Σημειώσεις
Για χρήση πρίζας τοίχου ως
πηγής ρεύματος
Πραγματοποιήστε τις ίδιες συνδέσεις
πως ταν φορτίζετε τη μπαταρία. Η
μπαταρία δεν χάνει το φορτίο της σε
αυτή την περίπτωση.
Υπλοιπο μπαταρίας (περίπου)
BATTERY INFO
ΣΤΑΘΜΗ ΦΟΡΤ ΜΠΑΤ
ΔΙΑΘΕΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΡ
60 λεπ
ΟΘΟΝΗ LCD
ΕΙΚΟΝΟΣΚΟΠ
65 λεπ
Χωρητικτητα εγγραφής (περίπου)
Χρνος φρτισης
Χρνος κατά προσέγγιση (λεπτά) που
απαιτείται, ταν φορτίζετε μια
μπαταρία που έχει αποφορτιστεί
πλήρως.
Ξεκινώντας
• Qταν αφαιρείτε τη μπαταρία ή
αποσυνδέετε το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος, βεβαιωθείτε τι
η λυχνία
(Ταινία)/η λυχνία
(Ακίνητη εικνα) (σελ. 24)/οι λυχνίες
ACCESS (σελ. 36) είναι σβηστές.
• Qταν αποθηκεύετε τη μπαταρία,
αποφορτίστε πλήρως τη μπαταρία προτού
την αποθηκεύσετε για μεγάλο χρονικ
διάστημα (για λεπτομέρειες σχετικά με την
αποθήκευση, βλ. σελίδα 130).
Χρ!νος
φ!ρτισης
Μπαταρία
NP-FH50
135
Έλεγχος του υπλοιπου
μπαταρίας (Battery Info)
NP-FH60 (παρέχεται)
135
NP-FH70
170
Θέστε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHG) και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί DISP/BATT INFO.
NP-FH100
390
Χρνος εγγραφής
Διαθέσιμος χρνος κατά προσέγγιση
(λεπτά), ταν χρησιμοποιείτε μια
πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
Το "HD" σημαίνει ποιτητα εικνας
υψηλής ευκρίνειας και το "SD"
σημαίνει ποιτητα εικνας τυπικής
ευκρίνειας.
Μετά απ λίγο, ο εκτιμώμενος χρνος
εγγραφής και οι πληροφορίες
μπαταρίας εμφανίζονται για περίπου
7 δευτερλεπτα. Μπορείτε να
προβάλετε τις πληροφορίες μπαταρίας
για διάστημα έως και 20
δευτερολέπτων, πατώντας πάλι το
κουμπί DISP/BATT INFO ενώ
προβάλλονται οι πληροφορίες.
*ταν έχει επιλεγεί ως μέσο ο
σκληρς δίσκος:
Μπαταρία
Ποιτητα
εικνας
NP-FH50
NP-FH60
(παρέχεται)
Χρ!νος
συνεχούς
εγγραφής
Τυπικ!ς
χρ!νος
εγγραφής*
HD
HD
SD
SD
70
80
30
40
75
85
30
40
90
110
40
50
100
115
50
50
21
Χρ!νος
συνεχούς
εγγραφής
Τυπικ!ς
χρ!νος
εγγραφής*
Ποιτητα
εικνας
HD
SD
HD
NP-FH70
150
180
70
160
190
80
90
340
405
170
200
370
430
180
210
Μπαταρία
NP-FH100
SD
90
*ταν έχει επιλεγεί ως μέσο το
"Memory Stick PRO Duo":
Διαθέσιμος χρνος κατά προσέγγιση
(λεπτά), ταν χρησιμοποιείτε μια
πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
Το "HD" σημαίνει ποιτητα εικνας
υψηλής ευκρίνειας και το "SD"
σημαίνει ποιτητα εικνας τυπικής
ευκρίνειας.
Μπαταρία
Ποιτητα
εικνας
Χρ!νος
συνεχούς
εγγραφής
Τυπικ!ς
χρ!νος
εγγραφής*
NP-FH50
Ποιτητα
εικνας
HD
HD
NP-FH50
70
80
30
40
75
90
30
40
Μπαταρία
SD
SD
NP-FH60
(παρέχεται)
90
110
40
50
100
120
50
60
NP-FH70
150
180
70
90
160
195
80
90
340
405
170
200
370
440
180
220
NP-FH100
* Ο τυπικς χρνος εγγραφής δείχνει το
χρνο, ταν εκτελείτε επανειλημμένες
εκκινήσεις/διακοπές της εγγραφής, ταν
ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τη
βιντεοκάμερα και χρησιμοποιείτε το ζουμ.
b Σημειώσεις
• Qλοι οι χρνοι υπολογίζονται στις
παρακάτω συνθήκες:
– [ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.]: SP
– Επάνω: Qταν ανάβει ο οπισθοφωτισμς
της οθνης LCD
Κάτω: Κατά την εγγραφή με το
εικονοσκπιο σο είναι κλειστς ο
πίνακας LCD
22
Χρνος αναπαραγωγής
Ανοικτ!ς
πίνακας
LCD*
HD
Κλειστ!ς
πίνακας LCD
SD
HD
SD
95
95
100
100
105
105
115
115
NP-FH60
(παρέχεται)
130
130
135
135
140
140
150
150
NP-FH70
200
200
205
205
230
230
245
245
NP-FH100
470
470
500
500
515
515
555
555
• Επάνω: Qταν το μέσο έχει ρυθμιστεί στο
σκληρ δίσκο
Κάτω: Qταν το μέσο έχει ρυθμιστεί στο
"Memory Stick PRO Duo"
* Qταν είναι αναμμένος ο οπισθοφωτισμς
της οθνης LCD.
Σχετικά με τη μπαταρία
• Qταν αφαιρείτε τη μπαταρία ή
αποσυνδέετε το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος, στρέψτε το
διακπτη POWER στη θέση OFF (CHG)
και σβήστε τη λυχνία
(Ταινία)/ λυχνία
(Ακίνητη εικνα) (σελ. 24)/ACCESS
(σελ. 36).
• Η λυχνία /CHG (φρτισης) αναβοσβήνει
κατά τη φρτιση, διαφορετικά οι Battery
Info (σελ. 21) δεν εμφανίζονται σωστά στις
παρακάτω συνθήκες:
– Qταν η μπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά.
– Qταν η μπαταρία έχει υποστεί ζημιά.
– Qταν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί
(Μνο για τις Battery Info).
• Ακμη και αν η βιντεοκάμερα είναι
απενεργοποιημένη, εξακολουθεί να
τροφοδοτείται με ρεύμα (απ την κεντρική
παροχή) σο είναι συνδεδεμένη με την
πρίζα του τοίχου μέσω του μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος.
Ξεκινώντας
• Η βιντεοκάμερα δεν τροφοδοτείται απ την
μπαταρία, εφσον ο μετασχηματιστής AC
είναι συνδεδεμένος στην υποδοχή DC IN
της βιντεοκάμερας ή του Handycam Station,
ακμα και αν το καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος έχει αποσυνδεθεί απ την πρίζα
τοίχου.
• Qταν τοποθετείτε ένα προαιρετικ
φωτιστικ σώμα βίντεο, συνιστάται η χρήση
μιας μπαταρίας NP-FH70 ή NP-FH100.
• Δεν συνιστάται η χρήση μπαταρίας
NP-FH30, που επιτρέπει μνο σύντομους
χρνους εγγραφής και αναπαραγωγής, με
τη βιντεοκάμερα.
Σχετικά με το χρνο φρτισης/εγγραφής/
αναπαραγωγής
• Οι χρνοι υπολογίζονται ταν η
βιντεοκάμερα χρησιμοποιείται στους 25 °C
(συνιστάται η χρήση σε θερμοκρασίες 10 °C
έως 30 °C).
• Ο χρνος εγγραφής και αναπαραγωγής
είναι μικρτερος, ταν χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα σε χαμηλή θερμοκρασία.
• Ο χρνος εγγραφής και αναπαραγωγής θα
είναι μικρτερος, ανάλογα με τις συνθήκες
στις οποίες χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα.
Σχετικά με το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος
• Χρησιμοποιείτε την πλησιέστερη πρίζα
τοίχου, ταν χρησιμοποιείτε τον
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας
κατά τη χρήση της βιντεοκάμερας,
αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος απ την πρίζα
τοίχου αμέσως.
• Μην χρησιμοποιείτε το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος σε περιορισμένο
χώρο, πως ανάμεσα σε έναν τοίχο και
έπιπλο.
• Μην βραχυκυκλώνετε το βύσμα DC του
μετασχηματιστή εναλλασσμενου ρεύματος
ή τους πλους της μπαταρίας με
οποιοδήποτε μεταλλικ αντικείμενο.
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
23
Βήμα 3: Ενεργοποίηση και ρύθμιση της
ημερομηνίας και ώρας
Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα,
ταν χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα
για πρώτη φορά. Εάν δεν ρυθμίσετε την
ημερομηνία και την ώρα, η οθνη [ΡΥΘ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ] θα εμφανίζεται κάθε
φορά που θέτετε τη βιντεοκάμερα σε
λειτουργία ή αλλάζετε τη θέση του
διακπτη POWER.
2 Πιέστε
(HOME) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘ.ΩΡ./
ΓΛΩΣ.] t [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ]
Εμφανίζεται η οθνη [ΡΥΘ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ].
(HOME)
3 Επιλέξτε την επιθυμητή
Πιέστε το
κουμπί που
βρίσκεται πάνω
στην οθνη
Διακ!πτης POWER
LCD.
γεωγραφική περιοχή,
χρησιμοποιώντας τα
στη συνέχεια πιέστε
[ΕΠΟΜΕΝΟ].
/
και
4 Επιλέξτε [ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ] και στη
συνέχεια πιέστε [ΕΠΟΜΕΝΟ].
1 Ενώ πατάτε το πράσινο κουμπί,
γυρίστε το διακπτη POWER
επανειλημμένα προς την
κατεύθυνση του βέλους μέχρι να
ανάψει η αντίστοιχη λυχνία.
5 Ρυθμίστε το [Ε] (έτος) με τα
/
.
(Ταινία): Για την εγγραφή
ταινιών
(Ακίνητη εικνα): Για την
εγγραφή ακίνητων εικνων
Μεταβείτε στο βήμα 3 ταν
ενεργοποιείτε τη βιντεοκάμερα για
πρώτη φορά.
6 Επιλέξτε [Μ] με
/
,
κατπιν ρυθμίστε το μήνα με τα
/
.
7 Ρυθμίστε το [Η] (ημέρα), την ώρα
και τα λεπτά με τον ίδιο τρπο
και στη συνέχεια πιέστε
[ΕΠΟΜΕΝΟ].
24
8 Βεβαιωθείτε τι το ρολι έχει
ρυθμιστεί σωστά και στη
συνέχεια πιέστε
.
Το ρολι αρχίζει να λειτουργεί.
Μπορείτε να ορίσετε οποιοδήποτε
έτος μέχρι το έτος 2037.
Γυρίστε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHG).
b Σημειώσεις
• Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα
για 3 μήνες περίπου, η ενσωματωμένη
επαναφορτιζμενη μπαταρία
αποφορτίζεται και οι ρυθμίσεις της
ημερομηνίας και της ώρας ενδέχεται να
διαγραφούν απ τη μνήμη. Σε αυτή την
περίπτωση, φορτίστε την ενσωματωμένη
επαναφορτιζμενη μπαταρία και κατπιν
ρυθμίστε ξανά την ημερομηνία και την ώρα
(σελ. 133).
• Αφού τεθεί σε λειτουργία, η βιντεοκάμερα
χρειάζεται μερικά δευτερλεπτα μέχρι να
είναι έτοιμη να αρχίσει την εγγραφή. Δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
βιντεοκάμερα για αυτ το διάστημα.
• Το κάλυμμα του φακού ανοίγει αυτματα
ταν η βιντεοκάμερα τίθεται σε λειτουργία .
Κλείνει ταν επιλέγεται η οθνη
αναπαραγωγής ή ταν η βιντεοκάμερα
τίθεται εκτς λειτουργίας.
• Κατά την αγορά της βιντεοκάμερας, η
τροφοδοσία έχει ρυθμιστεί κατά τέτοιον
τρπο, ώστε η βιντεοκάμερα να
απενεργοποιείται αυτματα, εάν δεν τη
χρησιμοποιήσετε για 5 λεπτά περίπου, για
εξοικονμηση ενέργειας
([ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ], σελ. 98).
• Η ημερομηνία και η ώρα δεν εμφανίζονται
κατά την εγγραφή, αλλά εγγράφονται
αυτματα στο μέσο και μπορούν να
προβληθούν κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής (βλ. σελίδα 92 για [ΚΩΔ
ΔΕΔΟΜΕΝ]).
• Ανατρέξτε στη σελίδα 124 για πληροφορίες
σχετικά με τη "Παγκσμια διαφορά ώρας".
• Εάν τα κουμπιά στην οθνη αφής δεν
λειτουργούν σωστά, προσαρμστε την
οθνη αφής (ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ)
(σελ. 132).
Αλλαγή της ρύθμισης
γλώσσας
Ξεκινώντας
Τερματισμς λειτουργίας της
συσκευής
z Συμβουλές
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της
οθνης, ώστε να εμφανίζουν μηνύματα
σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Για να
επιλέξετε τη γλώσσα οθνης, πιέστε
(HOME) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t
[ΡΥΘ.ΩΡ./
ΓΛΩΣ.] t
[
ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.] (σελ. 96).
25
Βήμα 4: Προσαρμογή ρυθμίσεων πριν
απ την εγγραφή
Ρύθμιση του πίνακα LCD
Ανοίξτε τον πίνακα LCD σε γωνία 90
μοιρών ως προς τη βιντεοκάμερα (1)
και κατπιν περιστρέψτε τον έως τη
γωνία στην οποία μπορείτε να πετύχετε
την καλύτερη δυνατή εγγραφή ή
αναπαραγωγή (2).
190 μοίρες ως προς
τη βιντεοκάμερα
290 μοίρες
(μέγ.)
z Συμβουλές
• Εάν περιστρέψετε την oθνη LCD κατά 180
μοίρες, μπορείτε να κλείσετε την oθνη
LCD με την ψη της στραμμένη προς τα
έξω. Αυτ σας εξυπηρετεί κατά τις
λειτουργίες αναπαραγωγής.
• Πιέστε
(HOME) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
t [ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ.] t
[ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD] (σελ. 94) και ρυθμίστε
τη φωτειντητα της οθνης LCD.
• Οι πληροφορίες εμφανίζονται ή
αποκρύπτονται (εμφάνιση y απκρυψη)
κάθε φορά που πατάτε το κουμπί DISP/
BATT INFO.
Ρύθμιση του
Εικονοσκοπίου
DISP/BATT INFO
2180 μοίρες
(μέγ.)
Απενεργοποίηση του
οπισθοφωτισμού της οθνης
LCD για να διαρκέσει
περισστερο η μπαταρία
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί DISP/BATT INFO για μερικά
δευτερλεπτα, μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη
.
Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη ταν
χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα σε
φωτεινές συνθήκες ή ταν θέλετε να
εξοικονομήσετε την ενέργεια της
μπαταρίας. Η εικνα που εγγράφεται
δεν επηρεάζεται απ αυτήν τη
λειτουργία. Για να ενεργοποιήσετε τον
οπισθοφωτισμ της οθνης LCD,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί DISP/BATT INFO για μερικά
δευτερλεπτα, μέχρι να εξαφανιστεί η
ένδειξη
.
b Σημειώσεις
• Μην πατάτε κατά λάθος τα κουμπιά που
βρίσκονται στο πλαίσιο της οθνης LCD,
ταν ανοίγετε ή ρυθμίζετε τον πίνακα LCD.
26
Μπορείτε να προβάλετε εικνες
χρησιμοποιώντας το εικονοσκπιο με
τον πίνακα LCD κλειστ για να
αποφευχθεί η καταπνηση της
μπαταρίας ή ταν η εικνα στον πίνακα
LCD είναι χαμηλής ποιτητας.
Εικονοσκ!πιο
Μοχλ!ς
ρύθμισης φακού
εικονοσκοπίου
Μετακινήστε το
μέχρι να
καθαρίσει η
εικνα.
z Συμβουλές
• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτειντητα του
οπισθοφωτισμού του εικονοσκοπίου
πιέζοντας
(HOME) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/
ΕΜΦ.] t [ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΕΙΚ] (σελ. 95).
Βήμα 5: Επιλογή
του μέσου
Στερέωση του ιμάντα
βιντεοκάμερας
Στερεώστε τον ιμάντα της
βιντεοκάμερας και κρατήστε την
σωστά.
Σκληρς δίσκος
"Memory Stick"
Ταινία
Ξεκινώντας
Μπορείτε να επιλέξετε το σκληρ δίσκο
ή το "Memory Stick PRO Duo" ως μέσο
εγγραφής/αναπαραγωγής/
επεξεργασίας στη βιντεοκάμερά σας.
Επιλέξτε το μέσο για ταινίες και
ακίνητες εικνες ξεχωριστά.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ο
σκληρς δίσκος τσο για ταινίες σο
και για ακίνητες εικνες.
Ακίνητη
εικνα
b Σημειώσεις
• Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
λειτουργίες εγγραφής/αναπαραγωγής/
επεξεργασίας για το επιλεγμένο μέσο. Qταν
θέλετε να αλλάξετε μέσο, επιλέξτε ξανά το
μέσο.
z Συμβουλές
• Βλ. σελίδες 14 και 29 σχετικά με το χρνο
εγγραφής.
• Βλ. σελίδα 65 σχετικά με την μετεγγραφή/
αντιγραφή μεταξύ δύο μέσων.
Επιλογή του μέσου για
ταινίες
1 Πιέστε
(HOME) t
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t
[ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ] στην οθνη
LCD της βιντεοκάμερας.
Θα εμφανιστεί η οθνη της ρύθμισης
μέσου για ταινίες.
27
2 Πιέστε το επιθυμητ μέσο και την
επιθυμητή ποιτητα εικνας.
Η ένδειξη
υποδεικνύει ποιτητα
εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας)
και η ένδειξη
υποδεικνύει
ποιτητα εικνας SD (τυπικής
ευκρίνειας).
3 Πιέστε [ΝΑΙ] t
Για να ελέγξετε τη ρύθμιση
μέσου
1 Στρέψτε το διακπτη POWER κατ'
επανάληψη για να ανάψει η λυχνία
(Ταινία)/
(Ακίνητη εικνα) της
λειτουργίας για την οποία θέλετε να
ελέγξετε το μέσο.
2 Ελέγξτε το εικονίδιο μέσου στην οθνη.
.
Εικονίδιο μέσου
Το μέσο για ταινίες θα αλλάξει.
: Σκληρς δίσκος
: "Memory Stick PRO Duo"
Επιλογή του μέσου για
ακίνητες εικνες
1 Πιέστε
(HOME) t
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t
[ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.] στην οθνη
LCD της βιντεοκάμερας.
Θα εμφανιστεί η οθνη της ρύθμισης
μέσου για ακίνητες εικνες.
Τοποθέτηση "Memory Stick
PRO Duo"
Προετοιμάστε ένα "Memory Stick PRO
Duo" εάν έχετε επιλέξει το "Memory
Stick PRO Duo" ως μέσο.
Για τους τύπους "Memory Stick" που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη
βιντεοκάμερα, βλ. σελίδα 2.
1 Τοποθέτηση "Memory Stick PRO
Duo".
2 Αγγίξτε το μέσο που θέλετε.
3 Πιέστε [ΝΑΙ] t
1 Ανοίξτε το κάλυμμα του "Memory
Stick Duo" προς την κατεύθυνση
του βέλους.
2 Τοποθετήστε το "Memory Stick
PRO Duo" στην υποδοχή Memory
Stick Duo με τη σωστή φορά έως
του ακουστεί ένα κλικ.
3 Κλείστε το κάλυμμα του Memory
Stick Duo.
.
Το μέσο για ακίνητες εικνες θα
αλλάξει.
Λυχνία ACCESS ("Memory
Stick PRO Duo")
28
Η οθνη [Δημιουργία νέου
αρχ.βάσης δεδομ.εικνων.]
εμφανίζεται στην οθνη LCD ταν
τοποθετείτε ένα νέο "Memory Stick
PRO Duo".
Η χωρητικτητα και ο κατά
προσέγγιση χρνος εγγραφής
του "Memory Stick PRO Duo"
(Μονάδα: λεπτ)
Stick PRO Duo" ως μέσο για
ταινίες, στρέψτε το διακπτη
POWER μέχρι να ανάψει η λυχνία
(Ταινία).
Ξεκινώντας
Εάν ο διακπτης POWER βρίσκεται
στη θέση OFF (CHG), γυρίστε τον
ενώ πατάτε το πράσινο κουμπί.
• Εάν πιέσετε το "Memory Stick PRO Duo"
στην υποδοχή προς τη λάθος κατεύθυνση,
το "Memory Stick PRO Duo," η υποδοχή
του Memory Stick Duo ή τα δεδομένα
εικνων ενδέχεται να υποστούν φθορά.
• Εάν εμφανιστεί το μήνυμα [Αποτυχία
δημιουργίας νέου αρχείου βάσης
δεδομένων εικνων. Είναι πιθαν να μην
υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος.] κατά
το βήμα 3, κάντε διαμρφωση του
"Memory Stick PRO Duo" (σελ. 79). Θα
πρέπει να σημειωθεί τι η διαμρφωση θα
διαγράψει λα τα δεδομένα που έχουν
εγγραφεί στο "Memory Stick PRO Duo".
• Κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή του
"Memory Stick PRO Duo", προσέξτε να
μην εξαχθεί απτομα το "Memory Stick
PRO Duo" και πέσει.
2 Εάν έχετε επιλέξει το "Memory
Ο αριθμς μέσα σε ( ) είναι ο ελάχιστος
χρνος εγγραφής.
Ποιτητα εικνας HD (υψηλής
ευκρίνειας)
AVC
HD
16M
(FH)
AVC
HD
9M
(HQ)
AVC
HD
7M
(SP)
AVC
HD
5M
(LP)
1GB
6
(6)
10
(9)
15
(10)
20
(15)
2GB
10
(10)
25
(20)
30
(20)
40
(35)
4GB
25
(25)
55
(40)
65
(45)
85
(70)
8GB
55
(55)
115
(80)
140
(100)
180
(145)
3 Πιέστε [ΝΑΙ].
Για να εγγράφετε μνο ακίνητες
εικνες σε ένα "Memory Stick PRO
Duo", πιέστε [ΟΧΙ].
Για να αφαιρέσετε το "Memory
Stick PRO Duo"
Ανοίξτε το κάλυμμα του Memory Stick
Duo και ωθήστε ελαφρώς το "Memory
Stick PRO Duo" μια φορά.
b Σημειώσεις
• Μην ανοίγετε το κάλυμμα του Memory
Stick Duo κατά την εγγραφή.
29
Ποιτητα εικνας SD (τυπικής
ευκρίνειας)
SD 9M
(HQ)
SD 6M
(SP)
SD 3M
(LP)
1GB
10
(10)
20
(10)
35
(25)
2GB
25
(25)
40
(25)
80
(50)
4GB
55
(50)
80
(50)
160
(105)
8GB
115
(100)
170
(100)
325
(215)
b Σημειώσεις
• Οι αριθμοί στον πίνακα ισχύουν ταν
χρησιμοποιείτε το "Memory Stick PRO
Duo" της εταιρείας Sony Corporation. Ο
χρνος εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής και το
θέμα, [ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.] (σελ. 84), και τον τύπο
του "Memory Stick".
z Συμβουλές
• Για τον αριθμ των ακίνητων εικνων που
μπορούν να εγγραφούν, βλ. σελίδα 91.
30
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Εύκολη εγγραφή και αναπαραγωγή
(Λειτουργία Easy Handycam)
Η λειτουργία Easy Handycam πραγματοποιεί σχεδν λες τις ρυθμίσεις αυτματα,
ώστε να μπορείτε να πραγματοποιείτε τις λειτουργίες εγγραφής ή αναπαραγωγής
χωρίς λεπτομερείς ρυθμίσεις. Επίσης μεγεθύνει τη γραμματοσειρά της οθνης για
ευκολτερη ανάγνωση. Οι εικνες εγγράφονται στο επιλεγμένο μέσο (σελ. 27).
Εγγραφή ταινιών
1 Στρέψτε τον διακπτη
POWER G προς την
κατεύθυνση του
βέλους μέχρι να
ανάψει η λυχνία
(Ταινία).
2 Πιέστε το κουμπί EASY A.
EASY
Η ένδειξη
εμφανίζεται
στην οθνη LCD.
3 Πατήστε το κουμπί START/STOP
H (ή D) για να ξεκινήσετε την
εγγραφή.*
Εγγραφή ακίνητων
εικνων
1 Στρέψτε τον διακπτη
POWER G προς την
κατεύθυνση του
βέλους μέχρι να
ανάψει η λυχνία
(Ακίνητη εικνα).
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Εάν ο διακπτης POWER βρίσκεται στη θέση OFF
(CHG), γυρίστε τον ενώ πατάτε το πράσινο κουμπί.
2 Πιέστε το κουμπί EASY A.
EASY
Η ένδειξη
εμφανίζεται
στην οθνη LCD.
3 Πιέστε το PHOTO F ελαφρώς για
να ρυθμίσετε την εστίαση A
(ακούγεται ένας ενδεικτικς
ήχος) και στη συνέχεια πιέστε το
μέχρι το τέρμα B (ακούγεται ένας
ήχος κλείστρου).
[ΑΝΑΜΟΝ] b [ΕΓΓΡΑΦ]
Για να σταματήσετε την εγγραφή,
πατήστε το κουμπί START/STOP
ξανά.
Αναβοσβήνει b Ανάβει
* Η ρύθμιση [ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.] έχει οριστεί σε [HD SP] ή [SD SP] (σελ. 84).
31
z Συμβουλές
• Κατά τη λειτουργία Easy Handycam, τα πρσωπα ανιχνεύονται με πλαίσια
([ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ], σελ. 89).
Αναπαραγωγή εγγεγραμμένων ταινιών/ακίνητων εικνων
1 Γυρίστε το διακπτη POWER G για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα.
2 Πιέστε
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ) I (ή E).
Η οθνη VISUAL INDEX εμφανίζεται στην οθνη LCD (ίσως περάσουν μερικά
δευτερλεπτα).
Εμφανίζεται με την εικνα σε κάθε τελευταία καρτέλα αναπαραγωγής/εγγραφής
(B για την ακίνητη εικνα που έχει εγγραφεί σε "Memory Stick PRO Duo")
Αναζητά εικνες
ανά ημερομηνία
(σελ. 48)
HOME MENU
Προηγούμενες
6 εικνες
Επμενες 6 εικνες
Επιστρέφει στην
οθνη εγγραφής
1
2
3
4
HDD
: Μεταβαίνει στην οθνη Λίστα εξέλιξης ταινίας.
: Μεταβαίνει στην οθνη Λίστα προσώπων.
: Εμφανίζει ταινίες με ποιτητα εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας).*
: Εμφανίζει ακίνητες εικνες.
* Η ένδειξη
εμφανίζεται ταν επιλέγετε την ταινία με ποιτητα εικνας SD (τυπικής
ευκρίνειας) στη [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ] (σελ. 27).
32
3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
Ταινίες:
Πιέστε την καρτέλα
αναπαραχθεί.
ή
και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ταινία που θέλετε να
Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής ή παύσης κάθε φορά που πιέζετε
Επιστροφή (στην
οθνη VISUAL
INDEX)
Διακοπή (μετάβαση
στην οθνη
VISUAL INDEX)
Επμενη ταινία
Η ημερομηνία/
ώρα εγγραφής*
Κίνηση προς τα
πίσω/προς τα
εμπρς
* Η ρύθμιση [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ] ορίζεται σε [ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ] (σελ. 92).
z Συμβουλές
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Αρχή της ταινίας/
προηγούμενη
ταινία
• Qταν η αναπαραγωγή απ την επιλεγμένη ταινία φθάσει στην τελευταία ταινία, η οθνη
επιστρέφει στην οθνη VISUAL INDEX.
• Μπορείτε να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πιέζοντας
/
κατά τη διάρκεια
της παύσης.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση, πιέζοντας
(HOME) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t
[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ] t [ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ] και, στη συνέχεια
/
.
33
Ακίνητες εικνες:
Πιέστε την καρτέλα
να αναπαραχθεί.
και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ακίνητη εικνα που θέλετε
Προβολή διαφανειών (σελ. 50)
Επιστροφή (στην
οθνη VISUAL
INDEX)
Μετάβαση στην
οθνη VISUAL
INDEX
Η ημερομηνία/ώρα
εγγραφής*
Προηγούμενη/
Επμενη
* Η ρύθμιση [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ] ορίζεται σε [ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ] (σελ. 92).
z Συμβουλές
• Για να αλλάξετε το μέσο, επιλέξτε το μέσο στη [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ]/[ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.]
(σελ. 27).
34
Για ακύρωση της λειτουργίας
Easy Handycam
Πιέστε πάλι το κουμπί EASY A. Η
ένδειξη
εξαφανίζεται απ την
οθνη LCD.
Ρυθμίσεις μενού κατά τη
λειτουργία Easy Handycam
Πατήστε το κουμπί
(HOME) C (ή
B) για να προβληθούν τα στοιχεία
μενού που είναι διαθέσιμα για τις
αλλαγές των ρυθμίσεων (σελ. 15, 82).
• Τα περισστερα στοιχεία μενού
επιστρέφουν αυτματα στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις. Οι ρυθμίσεις ορισμένων
στοιχείων μενού δεν αλλάζουν. Για
λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 108.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού
(OPTION) MENU.
• Ακυρώστε τη λειτουργία Easy Handycam
εάν θέλετε να προσθέσετε εφέ στις εικνες ή
να αλλάξετε ρυθμίσεις.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
b Σημειώσεις
Κουμπιά που δεν είναι αποδεκτά
κατά τη λειτουργία Easy
Handycam
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
ορισμένα κουμπιά/λειτουργίες κατά τη
λειτουργία Easy Handycam καθώς
αυτά ρυθμίζονται αυτματα (σελ. 108).
Εάν ρυθμίσετε μια μη έγκυρη
λειτουργία, ενδέχεται να εμφανιστεί η
ένδειξη [Μη αποδεκτ κατά τη
λειτουργία Easy Handycam].
35
Εγγραφή
Οι εικνες εγγράφονται στο μέσο που επιλέχθηκε στη ρύθμιση μέσου (σελ. 27).
Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, τσο οι ταινίες σο και οι ακίνητες εικνες
εγγράφονται στον σκληρ δίσκο.
(HOME) A
(HOME) D
PHOTO E
Κάλυμμα φακού
Ανοίγει αυτματα
ταν η βιντεοκάμερα
τίθεται σε λειτουργία.
START/STOP B
Λυχνία /CHG
(φ!ρτισης)
START/
STOP F
Λυχνία
Λυχνία
εικ!να)
(Ταινία) /
(Ακίνητη
Λυχνία ACCESS
(Σκληρ!ς δίσκος)
Λυχνία ACCESS ("Memory
Stick PRO Duo")
Διακ!πτης POWER C
Εάν ο διακπτης POWER βρίσκεται στη θέση
OFF (CHG), γυρίστε τον ενώ πατάτε το πράσινο κουμπί.
36
b Σημειώσεις
z Συμβουλές
• Αν η λυχνία ACCESS είναι αναμμένη ή
αναβοσβήνει μετά το τέλος μιας εγγραφής,
αυτ σημαίνει τι εγγράφονται ακμη
δεδομένα στο μέσο. Μην ασκείτε
κραδασμούς ή δονήσεις στη βιντεοκάμερα
και μην αποσυνδέετε τη μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος.
• Qταν ένα αρχείο ταινίας υπερβαίνει τα
2 GB, δημιουργείται αυτματα το επμενο
αρχείο ταινίας.
• Για τους τύπους "Memory Stick" που
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τη
βιντεοκάμερα, βλ. σελίδα 2.
• Μπορείτε να ελέγξετε το χρνο εγγραφής
και την υπολειπμενη χωρητικτητα κλπ.
πιέζοντας
(HOME) A (ή D) t
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t
[ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 77).
Εγγραφή ταινιών
Εγγραφή ακίνητων
εικνων
1 Στρέψτε τον διακπτη POWER C
προς την κατεύθυνση του βέλους
μέχρι να ανάψει η λυχνία
(Ταινία).
1 Στρέψτε τον διακπτη POWER C
προς την κατεύθυνση του βέλους
μέχρι να ανάψει η λυχνία
(Ακίνητη εικνα).
2 Πιέστε START/STOP F (ή B).
2 Πατήστε το κουμπί PHOTO
Για να σταματήσετε την εγγραφή,
πατήστε το κουμπί START/STOP
F (ή B) ξανά.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
[ΑΝΑΜΟΝ] b [ΕΓΓΡΑΦ]
ελαφρώς για να ρυθμίσετε την
εστίαση A (ακούγεται ένας
ενδεικτικς ήχος) και, στη
συνέχεια, πατήστε το μέχρι το
τέρμα B (ακούγεται ένας ήχος
κλείστρου).
Αναβοσβήνει b Ανάβει
Εμφανίζεται η ένδειξη
δίπλα
στο
ή το
. Qταν εξαφανιστεί
η ένδειξη
, η εικνα έχει
εγγραφεί.
z Συμβουλές
• Για τον χρνο εγγραφής και τον αριθμ των
ακίνητων εικνων που μπορούν να
εγγραφούν, βλ. σελίδες 14, 29 και 91.
• Μπορείτε να εγγράψετε ακίνητες εικνες
κατά την εγγραφή ταινίας πατώντας
PHOTO E ([Dual Rec], σελ. 40).
• Εμφανίζεται ένα πλαίσιο στο εντοπισμένο
πρσωπο και το εντοπισμένο πρσωπο
βελτιστοποιείται αυτματα
([ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ], σελ. 89).
• Qταν εντοπίζεται ένα πρσωπο κατά την
εγγραφή ταινίας, το
αναβοσβήνει και το
εντοπισμένο πρσωπο αποθηκεύεται στο
ευρετήριο. Μπορείτε να αναζητήσετε μια
σκηνή που θέλετε με βάση την εικνα ενς
προσώπου κατά την αναπαραγωγή ([Λίστα
προσώπων], σελ. 47).
• Μπορείτε να καταγράψετε ακίνητες εικνες
απ εγγεγραμμένες ταινίες (σελ. 64).
• Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία
εγγραφής πιέζοντας
(HOME) A (ή
D) t
(ΛΗΨΗ) t [ΤΑΙΝΙΑ] ή
[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ].
37
• Η οθνη LCD της βιντεοκάμερας μπορεί να
εμφανίζει την εγγραφή εικνων σε λη την
οθνη (οθνη full pixel). Ωστσο, αυτ
μπορεί να προκαλέσει ελαφριά περικοπή
στην πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερή άκρη
των εικνων κατά την αναπαραγωγή σε μια
τηλεραση που δεν είναι συμβατή με την
οθνη full pixel. Σε αυτή την περίπτωση,
ρυθμίστε το [ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ] σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (σελ. 87) και
πραγματοποιήστε εγγραφή εικνων
χρησιμοποιώντας το εξωτερικ πλαίσιο που
εμφανίζεται στην οθνη ως οδηγ.
38
Ζουμ
Μπορείτε να μεγεθύνετε εικνες μέχρι
και 12 φορές του αρχικού μεγέθους με
τον μοχλ μεγέθυνσης ή τα κουμπιά
μεγέθυνσης στο πλαίσιο της οθνης
LCD.
z Συμβουλές
• Μπορείτε να ρυθμίσετε το [ΨΗΦΙΑΚΟ
ΖΟΥΜ] (σελ. 86) αν θέλετε ζουμ
μεγαλύτερο απ 12 × κατά την εγγραφή
ταινιών.
Εγγραφή ήχου με
περισστερη παρουσία
(ηχογράφηση surround 5,1
καναλιών)
Ευρύτερο οπτικ
πεδίο: (Ευρεία οθ!νη)
Ενσωματωμένο μικρ!φωνο
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Ο ήχος surround Dolby Digital 5.1ch
μπορεί να εγγραφεί με το ενσωματωμένο
μικρφωνο. Μπορείτε να απολαύσετε
ρεαλιστικ ήχο κατά την αναπαραγωγή
της ταινίας σε συσκευές που
υποστηρίζουν ήχο surround
5,1 καναλιών.
Κοντιν πλάνο: (Τηλεφακ!ς)
Για πιο αργ ζουμ, μετακινήστε το
μοχλ power zoom ελαφρά. Για
ταχύτερο ζουμ, μετακινήστε το μοχλ
περισστερο.
b Σημειώσεις
• Το δάχτυλ σας πρέπει να παραμένει πάνω
στο μοχλ power zoom. Αν απομακρύνετε
το δάχτυλ σας απ το μοχλ power zoom,
ενδέχεται να εγγραφεί και ο ήχος
λειτουργίας του μοχλού.
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του
ζουμ με τα κουμπιά ζουμ που βρίσκονται
στο πλαίσιο της οθνης LCD.
• Η ελάχιστη απσταση που απαιτείται
ανάμεσα στη βιντεοκάμερα και στο θέμα
για να εστιάσετε με ακρίβεια είναι περίπου
1 cm σε λειτουργία ευρυγώνιου και περίπου
80 cm σε τηλεφακ.
Dolby Digital 5.1 Creator, ήχος surround
5,1 καναλιών
Γλωσσάρι (σελ. 145)
b Σημειώσεις
• Εάν αναπαραγάγετε ήχο 5,1 καναλιών στη
βιντεοκάμερά σας, ο ήχος 5,1 καναλιών
μετατρέπεται αυτματα σε έξοδο
2 καναλιών.
• Για να απολαύσετε τον ήχο surround
5,1 καναλιών που εγγράφεται με ποιτητα
εικνας HD (υψηλή ευκρίνεια), χρειάζεστε
συσκευή μορφής AVCHD που είναι
συμβατή με ήχο surround 5,1 καναλιών.
• Qταν συνδέετε τη βιντεοκάμερά σας με
καλώδιο HDMI (προαιρετικ), ο ήχος των
ταινιών με ποιτητα εικνας HD (υψηλής
ευκρίνειας) εξάγεται αυτματα σε ήχο
5,1 καναλιών.
Ο ήχος των εικνων με ποιτητα εικνας SD
(τυπικής ευκρίνειας) μετατρέπουν τον ήχο
σε ήχο 2 καναλιών.
39
• Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα δίσκο που
θα περιέχει τις ταινίες που εγγράφετε με τη
βιντεοκάμερα, σε υπολογιστή που
χρησιμοποιεί το παρεχμενο λογισμικ. Με
την αναπαραγωγή του δίσκου σε σύστημα
surround 5,1 καναλιών, μπορείτε να
απολαύσετε ρεαλιστικ ήχο.
z Συμβουλές
• Μπορείτε να επιλέξετε ήχο εγγραφής [5.1ch
SURROUND] (
) ή [2ch STEREO]
(
) ([ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ], σελ. 85).
Γρήγορο ξεκίνημα λήψης
(QUICK ON)
• Η βιντεοκάμερα απενεργοποιείται
αυτματα αν δεν την χρησιμοποιήσετε για
κάποιο διάστημα κατά τη λειτουργία
αδρανοποίησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε το
χρνο για τον οποίο θέλετε η βιντεοκάμερα
να παραμένει ενεργή πριν απ την
αυτματη απενεργοποίηση στη λειτουργία
αδρανοποίησης ([ΑΝΑΜ.ΓΡ.ΕΝΕΡΓ.],
σελ. 98).
Εγγραφή ακίνητων εικνων
υψηλής ποιτητας κατά τη
διάρκεια εγγραφής ταινίας
(Dual Rec)
Μπορείτε να εγγράψετε ακίνητες
εικνες υψηλής ποιτητας κατά την
εγγραφή ταινίας πατώντας PHOTO.
b Σημειώσεις
Qταν πιέσετε QUICK ON, η
βιντεοκάμερα μεταβαίνει σε λειτουργία
αδρανοποίησης (λειτουργία
εξοικονμησης ενέργειας) αντί να
απενεργοποιείται. Η λυχνία QUICK
ON συνεχίζει να αναβοσβήνει κατά τη
λειτουργία αδρανοποίησης. Πατήστε το
κουμπί QUICK ON ξανά για να
ξεκινήσετε την εγγραφή την επμενη
φορά. Η βιντεοκάμερα επιστρέφει σε
κατάσταση αναμονής εγγραφής σε
περίπου 1 δευτερλεπτο.
z Συμβουλές
• Κατά την λειτουργία αδρανοποίησης,
καταναλώνεται περίπου η μισή ισχύς της
μπαταρίας σε σχέση με τη συνήθη εγγραφή,
επιτρέποντας την εξοικονμηση ισχύος της
μπαταρίας.
40
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φλας
κατά τη διάρκεια εγγραφής ταινίας.
• Η ένδειξη
ενδέχεται να εμφανιστεί
ταν η χωρητικτητα του μέσου εγγραφής
δεν επαρκεί ή ταν εγγράφετε συνεχώς
ακίνητες εικνες. Δεν μπορείτε να
εγγράψετε ακίνητες εικνες ενώ
εμφανίζεται η ένδειξη
.
z Συμβουλές
• Qταν ο διακπτης POWER είναι στη θέση
(Ταινία), το μέγεθος των ακίνητων
εικνων γίνεται [
7,6M] (εύρος 16:9) ή
[5,7M] (4:3).
• Μπορείτε να εγγράψετε ακίνητες εικνες,
σε κατάσταση αναμονής εγγραφής, με τον
ίδιο τρπο πως ταν είναι ενεργοποιημένη
η λυχνία
(Ακίνητη εικνα). Μπορείτε
επίσης να πραγματοποιήσετε εγγραφή με
φλας.
Εγγραφή σε σκοτεινά μέρη
(NightShot)
Qταν ρυθμίσετε το διακπτη
NIGHTSHOT στη θέση ON,
εμφανίζεται η ένδειξη
. Μπορείτε να
εγγράψετε εικνες σε σκοτεινά μέρη.
Για να ρυθμίσετε την έκθεση για
θέματα με οπισθοφωτισμ, πιέστε το
. (οπισθοφωτισμς) για να εμφανιστεί
το . στην οθνη. Για να ακυρώσετε τη
λειτουργία οπισθοφωτισμού, πιέστε το
. (οπισθοφωτισμς) ξανά.
Εγγραφή σε λειτουργία
ειδώλου
b Σημειώσεις
• Οι λειτουργίες NightShot και Super
NightShot χρησιμοποιούν υπέρυθρο φως.
Συνεπώς, μην καλύπτετε τη θύρα
υπερύθρων με τα δάχτυλά σας ή άλλα
αντικείμενα.
• Αφαιρέστε το φακ μετατροπής
(προαιρετικ).
• Ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 101) ταν δυσκολεύεστε
να εστιάσετε αυτματα.
• Μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες
NightShot και Super NightShot σε φωτειν
περιβάλλον. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία.
z Συμβουλές
• Για να εγγράψετε μία εικνα ώστε να
εμφανίζεται φωτειντερη, χρησιμοποιήστε
τη λειτουργία Super NightShot (σελ. 105).
Για την εγγραφή μιας εικνας με
μεγαλύτερη πισττητα στα πραγματικά
χρώματα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
Color Slow Shutter (σελ. 105).
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Θύρα υπέρυθρων
Ρύθμιση της έκθεσης για
θέματα με οπισθοφωτισμ
Ανοίξτε τον πίνακα LCD σε γωνία 90
μοιρών ως προς τη βιντεοκάμερα (1),
κατπιν περιστρέψτε τον κατά 180
μοίρες προς την πλευρά του φακού
(2).
z Συμβουλές
• Στην οθνη LCD εμφανίζεται το είδωλο
του θέματος, αλλά η εικνα θα είναι
φυσιολογική αφού εγγραφεί.
41
Εγγραφή γρήγορης δράσης
σε αργή κίνηση
(ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.)
Αντικείμενα που κινούνται γρήγορα
και γρήγορες δράσεις, που δεν μπορούν
να ληφθούν υπ τις συνήθεις συνθήκες
φωτογράφησης, μπορούν να ληφθούν
σε ομαλή αργή εγγραφή, για
3 δευτερλεπτα περίπου.
Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη κατά
τη λήψη γρήγορων δράσεων, πως είναι
οι κινήσεις στο γκολφ ή στο τένις.
1 Πιέστε
(HOME) t
t [ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.].
[3δευ ΜΕΤΑ]
[3δευ ΠΡΙΝ]
(ΛΗΨΗ)
2 Πατήστε το κουμπί START/STOP.
Εγγράφεται μια ταινία
3 δευτερολέπτων (περίπου), με τη
μορφή ταινίας αργής κίνησης
12 δευτερολέπτων.
Qταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, η
ένδειξη [Εγγραφή···] εξαφανίζεται.
Πιέστε
για να ακυρώσετε τη
λειτουργία ομαλής αργής εγγραφής.
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση
Πιέστε
(OPTION) t καρτέλα
και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη ρύθμιση
που θέλετε να αλλάξετε.
42
• [ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ]
Επιλέξτε το σημείο έναρξης
εγγραφής, αφού πατήσετε το κουμπί
START/STOP. Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση είναι [3δευ ΜΕΤΑ].
• [ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ]
Επιλέξτε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (
) για
την υπέρθεση ήχων, πως μια
συζήτηση πάνω σε εικνες αργής
κίνησης (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση
είναι [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]). Η
βιντεοκάμερά σας εγγράφει ήχους για
12 δευτερλεπτα περίπου, ενώ
εμφανίζεται η ένδειξη [Εγγραφή···]
στο βήμα 2.
b Σημειώσεις
• Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ήχων ενώ
γίνεται εγγραφή ταινίας 3 δευτερολέπτων
(περίπου).
• Η ποιτητα εικνας στη λειτουργία
[ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.] δεν είναι τσο καλή σο
στην κανονική εγγραφή.
• Κατά τη λειτουργία Easy Handycam, δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία
[ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.]. Ακυρώστε τη λειτουργία
Easy Handycam.
Έλεγχος των ρυθμίσεων
εικνας χειροκίνητα με το
πλήκτρο CAM CTRL
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα
στοιχείο μενού που χρησιμοποιείτε
συχνά στο πλήκτρο CAM CTRL.
Εφσον η ρύθμιση εστίασης έχει
αντιστοιχισθεί στο πλήκτρο CAM
CTRL στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, η
παρακάτω λειτουργία περιγράφεται ως
ρύθμση της εστίασης με χρήση του
πλήκτρου.
Για να αντιστοιχίσετε τα
στοιχεία μενού στο πλήκτρο
CAM CTRL
1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί MANUAL για μερικά
δευτερλεπτα.
Εμφανίζεται η οθνη [ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΛΗΚΤ.].
b Σημειώσεις
MANUAL
Πλήκτρο CAM CTRL
1 Πίεστε MANUAL για να
ενεργοποιήσετε τη χειροκίνητη
ρύθμιση.
Πιέζοντας MANUAL εναλλάσσετε τη
λειτουργία ρύθμισης μεταξύ
αυτματης και χειροκίνητης.
2 Περιστρέψτε το πλήκτρο CAM CTRL
για να ρυθμίσετε την εστίαση.
Στοιχεία που μπορείτε να
αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο
CAM CTRL
– [ΕΣΤΙΑΣΗ] (σελ. 101)
– [ΕΚΘΕΣΗ] (σελ. 102)
– [ΜΕΤ ΑΥΤ ΕΚΘ] (σελ. 85)
– [ΜΕΤΑΒΑΣΗ WB] (σελ. 85)
• Οι χειροκίνητες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν
εάν αλλάξετε το στοιχείο που έχει
αντιστοιχισθεί στο πλήκτρο CAM CTRL.
Qμως, εάν επιλέξετε τη ρύθμιση
[ΕΚΘΕΣΗ] μετά τη [ΜΕΤ ΑΥΤ ΕΚΘ]
χειροκίνητα, η ρύθμιση [ΕΚΘΕΣΗ] θα
παρακάμψει τη [ΜΕΤ ΑΥΤ ΕΚΘ].
• Εάν επιλέξετε [ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ] στο βήμα
2, λα τα χειροκίνητα ρυθμισμένα στοιχεία
επανέρχονται στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
2 Περιστρέψτε το πλήκτρο CAM CTRL
και επιλέξτε το στοιχείο προς
αντιστοίχιση.
3 Πατήστε το κουμπί MANUAL.
z Συμβουλές
• Οι λειτουργίες των στοιχείων που μπορούν
να αντιστοιχισθούν στο πλήκτρο CAM
CTRL είναι οι ίδιες με αυτές της
λειτουργίας μενού.
• Μπορείτε να αντιστοιχίσετε στοιχεία μενού
στο πλήκτρο CAM CTRL πιέζοντας
(HOME) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t
[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ]/
[ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ] t [ΡΥΘΜΙΣΗ
ΠΛΗΚΤ.] (σελ. 89).
43
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή
Μπορείτε να αναπαραγάγετε τις εικνες στο μέσο που επιλέχθηκε στη ρύθμιση μέσου
(σελ. 27). Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, αναπαράγονται οι εικνες που βρίσκονται
στο σκληρ δίσκο.
Κάλυμμα φακού
Κλείνει ταν εμφανίζεται η οθνη INDEX.
Μοχλ!ς power
zoom D
Διακ!πτης
POWER E
(HOME) A
(HOME) B
(ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΙΚΟΝΩΝ) F
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ) C
1 Γυρίστε το διακπτη POWER E για να ενεργοποιήσετε τη βιντεοκάμερα.
2 Πατήστε το κουμπί
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ) F (ή C).
Η οθνη VISUAL INDEX εμφανίζεται στην οθνη LCD (ίσως περάσουν μερικά
δευτερλεπτα).
Εμφάνιση με την εικνα στην τελευταία καρτέλα αναπαραγωγής/εγγραφής
(B για την ακίνητη εικνα που έχει εγγραφεί σε "Memory Stick PRO Duo")
Επιλέγει
εικνες κατά
ημερομηνία
(σελ. 48)
HOME MENU
Προηγούμενες
6 εικνες
Επμενες
6 εικνες
Επιστρέφει στην
οθνη εγγραφής
1
2
3
4
44
HDD
(OPTION)
: Μεταβαίνει στην οθνη Λίστα εξέλιξης ταινίας (σελ. 47).
: Μεταβαίνει στην οθνη Λίστα προσώπων (σελ. 47).
: Εμφανίζει ταινίες με ποιτητα εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας).*
: Εμφανίζει ακίνητες εικνες.
* Η ένδειξη
εμφανίζεται ταν επιλέγετε την ταινία με ποιτητα εικνας SD (τυπικής
ευκρίνειας) στη [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ] (σελ. 27).
z Συμβουλές
• Ο αριθμς των εικνων στην οθνη VISUAL INDEX μπορεί να αλλάξει σε 6 y 12
μετακινώντας τον μοχλ power zoom D. Για να ορίσετε τον αριθμ, πιέστε
(HOME) B (ή
A) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ.] t [
ΕΜΦΑΝΙΣΗ] (σελ. 93).
3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
Αναπαραγωγή ταινιών
Εναλλαγή μεταξύ αναπαραγωγής ή παύσης κάθε φορά που πιέζετε
Επιστροφή (στην
οθνη INDEX)
Αρχή της ταινίας/
προηγούμενη ταινία
Διακοπή (μετάβαση
στην οθνη INDEX)
Επμενη ταινία
(OPTION)
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Πιέστε την καρτέλα
ή
και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ταινία
που θέλετε να αναπαραχθεί.
Κίνηση προς τα πίσω/προς τα εμπρς
z Συμβουλές
• Qταν η αναπαραγωγή απ την επιλεγμένη ταινία φθάσει στην τελευταία ταινία, η οθνη
επιστρέφει στην οθνη INDEX.
/
κατά τη διάρκεια της παύσης για αργή αναπαραγωγή της ταινίας.
• Πιέστε
/
, η κίνηση προς τα πίσω/γρήγορη κίνηση προς τα εμπρς
• Με ένα πάτημα των
γίνεται περίπου 5 φορές ταχύτερη. Με 2 πατήματα, η κίνηση γίνεται 10 φορές ταχύτερη, με
3 πατήματα γίνεται 30 φορές ταχύτερη και με 4 πατήματα γίνεται 60 φορές ταχύτερη.
45
Προβολή ακίνητων εικνων
Πιέστε την καρτέλα
και, στη συνέχεια, επιλέξτε την ακίνητη εικνα
που θέλετε να αναπαραχθεί.
Επιστροφή (στην οθνη
VISUAL INDEX)
Προβολή διαφανειών
(σελ. 50)
Μετάβαση στην οθνη
VISUAL INDEX
46
(OPTION)
Προηγούμενη/Επμενη
Ρύθμιση της έντασης του ήχου
Πιέστε
(OPTION) t
t
[ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ] και, στη συνέχεια,
ρυθμίστε την ένταση του ήχου
χρησιμοποιώντας τα
/
.
Επιστρέφει στην οθνη
VISUAL INDEX
z Συμβουλές
• Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής πιέζοντας
(HOME) B
(ή A) t
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ) t
[VISUAL INDEX].
Οι ταινίες μπορούν να διαχωριστούν σε
εντητες σύμφωνα με ένα ορισμένο
χρονικ διάστημα και η πρώτη σκηνή
κάθε εντητας εμφανίζεται στην οθνη
INDEX. Μπορείτε να ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή μιας ταινίας απ την
επιλεγμένη μικρογραφία.
Επιλέξτε το μέσο το οποίο περιέχει την
ταινία που θέλετε να αναπαραγάγετε
πριν απ τη λειτουργία (σελ. 27).
3 Πιέστε
/
για να επιλέξετε
την ταινία που θέλετε.
4 Πιέστε
/
για να αναζητήσετε
τη σκηνή που θέλετε και, στη
συνέχεια, πιέστε τη σκηνή που
θέλετε να αναπαραγάγετε.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ την
επιλεγμένη σκηνή.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Αναζήτηση των επιθυμητών
σκηνών κατά επισήμανση
(Λίστα εξέλιξης ταινίας)
Ορίζει το διάστημα κατά το οποίο
θα δημιουργηθούν
z Συμβουλές
1 Στρέψτε το διακπτη POWER για
να ενεργοποιήσετε τη
βιντεοκάμερα και πατήστε το
κουμπί
(ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΙΚΟΝΩΝ).
Εμφανίζεται η οθνη VISUAL
INDEX.
2 Πιέστε
ταινίας).
(Λίστα εξέλιξης
• Μπορείτε να εμφανίσετε την οθνη [Λίστα
εξέλιξης ταινίας] πιέζοντας
(HOME)
t
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ) t
[
INDEX].
Αναζήτηση των επιθυμητών
σκηνών ανά πρσωπο
(Λίστα προσώπων)
Οι εικνες προσώπων που εντοπίζονται
κατά την εγγραφή ταινίας
εμφανίζονται στην οθνη ευρετηρίου.
Μπορείτε να ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή μιας ταινίας απ την
επιλεγμένη εικνα προσώπου.
Επιλέξτε το μέσο το οποίο περιέχει την
ταινία που θέλετε να αναπαραγάγετε
πριν απ τη λειτουργία (σελ. 27).
47
1 Στρέψτε το διακπτη POWER για
να ενεργοποιήσετε τη
βιντεοκάμερα και πατήστε το
κουμπί
(ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΙΚΟΝΩΝ).
Εμφανίζεται η οθνη VISUAL
INDEX.
2 Πιέστε
(Λίστα προσώπων).
Επιστρέφει στην οθνη VISUAL
INDEX
3 Πιέστε
/
για να επιλέξετε
την ταινία που θέλετε.
4 Πιέστε
/ , στη συνέχεια
πιέστε την εικνα προσώπου που
θέλετε για να προβάλετε τη
σκηνή.
Η αναπαραγωγή ξεκινάει απ την
αρχή της σκηνής με την επιλεγμένη
εικνα προσώπου.
b Σημειώσεις
• Τα πρσωπα μπορεί να μην εντοπίζονται
ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Παράδειγμα: Άνθρωποι που φορούν
γυαλιά ή καπέλο ή οι οποίοι δεν είναι
στραμμένοι στη βιντεοκάμερα.
48
• Ορίστε τη ρύθμιση [
ΡΥΘΜΙΣΗ
INDEX] σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (η
προεπιλεγμένη ρύθμιση) πριν απ την
εγγραφή για αναπαραγωγή απ [
INDEX] (σελ. 90). Βεβαιωθείτε τι η
ένδειξη
αναβοσβήνει και οι εικνες των
εντοπισμένων προσώπων αποθηκεύονται
στο [Λίστα προσώπων].
z Συμβουλές
• Μπορείτε να εμφανίσετε την οθνη [Λίστα
προσώπων] πιέζοντας
(HOME) t
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ) t [
INDEX].
Αναζήτηση των επιθυμητών
εικνων κατά ημερομηνία
(Ευρετήριο ημερομηνιών)
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αποτελεσματική αναζήτηση των
εικνων που θέλετε κατά ημερομηνία.
Επιλέξτε το μέσο το οποίο περιέχει την
εικνα που θέλετε να αναπαραγάγετε
πριν απ τη λειτουργία (σελ. 27).
b Σημειώσεις
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία Ευρετηρίου ημερομηνίας για
ακίνητες εικνες στο "Memory Stick PRO
Duo".
1 Στρέψτε το διακπτη POWER για
να ενεργοποιήσετε τη
βιντεοκάμερα και πατήστε το
κουμπί
(ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΙΚΟΝΩΝ).
Εμφανίζεται η οθνη VISUAL
INDEX.
2 Για την αναζήτηση ταινιών,
πιέστε την καρτέλα
ή την
καρτέλα
. Για αναζήτηση
ακίνητων εικνων, πιέστε την
καρτέλα
.
3 Πιέστε την ημερομηνία στην
οθνη.
Οι ημερομηνίες εγγραφής των
εικνων εμφανίζονται στην οθνη.
Επιστρέψτε στην οθνη VISUAL
INDEX
Χρήση του ζουμ PB
Μπορείτε να μεγεθύνετε ακίνητες
εικνες απ 1,1 έως 5 φορές σε σχέση με
το αρχικ τους μέγεθος.
Η μεγέθυνση μπορεί να προσαρμοστεί
με το μοχλ power zoom ή τα κουμπιά
ζουμ στο πλαίσιο της οθνης LCD.
/
για να επιλέξετε
την ημερομηνία της εικνας που
θέλετε και κατπιν πιέστε το
.
Οι εικνες της επιλεγμένης
ημερομηνίας εμφανίζονται στην
οθνη VISUAL INDEX.
z Συμβουλές
• Στην οθνη [Λίστα εξέλιξης ταινίας]/[Λίστα
προσώπων], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία Ευρετηρίου ημερομηνιών,
ακολουθώντας τα βήματα 3 έως 4.
1 Αναπαραγάγετε την ακίνητη εικνα
που θέλετε να μεγεθύνετε.
2 Μεγεθύνετε την ακίνητη εικνα με
T (Τηλεφακς).
Η σκηνή πλαισιώνεται.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
4 Πιέστε
3 Πιέστε την οθνη στο σημείο που
θέλετε να προβληθεί στο κέντρο του
προβαλλμενου πλαισίου.
4 Ρυθμίστε τη μεγέθυνση με
W (Ευρεία οθνη)/T (Τηλεφακς).
Για ακύρωση, πιέστε
.
49
Αναπαραγωγή μιας σειράς
ακίνητων εικνων
(Προβολή διαφανειών)
Πιέστε
στην οθνη αναπαραγωγής
ακίνητων εικνων.
Ξεκινάει η προβολή διαφανειών απ
την επιλεγμένη ακίνητη εικνα.
Πιέστε
για να σταματήσει η
προβολή διαφανειών.
Για να ξεκινήσει ξανά, πιέστε πάλι
.
b Σημειώσεις
• Δεν είναι εφικτή η λειτουργία του ζουμ
αναπαραγωγής κατά την προβολή
διαφανειών.
z Συμβουλές
• Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε την
προβολή διαφανειών, πιέζοντας
(OPTION) t
καρτέλα t
[ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦ] στην οθνη VISUAL
INDEX.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συνεχμενη
αναπαραγωγή της προβολής διαφανειών
επιλέγοντας
(OPTION) t καρτέλα
t [ΡΥΘ.ΠΡΟΒ.ΔΙΑΦ.]. Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση είναι [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]
(συνεχμενη αναπαραγωγή).
50
Αναπαραγωγή εικνας σε τηλεραση
Οι μέθοδοι σύνδεσης και η ποιτητα
των προβαλλμενων εικνων (HD
(υψηλής ευκρίνειας)/SD (τυπικής
ευκρίνειας)) στην οθνη της
τηλερασης διαφέρουν ανάλογα με τον
τύπο της συνδεδεμένης τηλερασης και
τους συνδέσμους που
χρησιμοποιούνται.
Χρησιμοποιήστε τον παρεχμενο
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος ως πηγή ρεύματος (σελ. 19).
Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια
οδηγιών που παρέχονται με τη συσκευή
που θέλετε να συνδέσετε.
• Κατά την εγγραφή, ορίστε τη ρύθμιση
[X.V.COLOR] σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] για
αναπαραγωγή σε μια τηλεραση συμβατή
με x.v.Color (σελ. 87). Ορισμένες ρυθμίσεις
ίσως χρειάζονται προσαρμογή στην
τηλεραση κατά την αναπαραγωγή.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της
τηλερασης για λεπτομέρειες.
Απομακρυσμένος
ακροδέκτης A/V
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
b Σημειώσεις
Ροή λειτουργιών
Μπορείτε να συνδέσετε εύκολα τη
βιντεοκάμερα στην τηλεραση
ακολουθώντας τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθνη LCD,
[ΟΔΗΓ.ΣΥΝΔ.ΤΗΛ.].
Χρησιμοποιήστε την είσοδο της
τηλερασης με τη συνδεδεμένη
υποδοχή.
Ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών της
τηλερασης.
r
Συνδέστε τη βιντεοκάμερα και την
τηλεραση χρησιμοποιώντας τον
[ΟΔΗΓ.ΣΥΝΔ.ΤΗΛ.].
r
Πραγματοποιήστε τις απαραίτητες
ρυθμίσεις εξδου στη
βιντεοκάμερα (σελ. 53).
b Σημειώσεις
• Η βιντεοκάμερά σας και το Handycam
Station διαθέτουν υποδοχές
Απομακρυσμένος ακροδέκτης A/V ή A/V
OUT (σελ. 136, 139). Συνδέστε το καλώδιο
σύνδεσης A/V ή το καλώδιο βίντεο
σύνθετου σήματος A/V είτε στο Handycam
Station είτε στη βιντεοκάμερά σας. Εάν
συνδέσετε τα καλώδια σύνδεσης A/V ή τα
καλώδια σύνθετου σήματος A/V
ταυτχρονα στο Handycam Station και στη
βιντεοκάμερα, μπορεί να αλλοιωθεί η
εικνα.
51
Επιλογή της πιο
κατάλληλης σύνδεσης ΟΔΗΓ.ΣΥΝΔ.ΤΗΛ.
Η βιντεοκάμερα θα σας προτείνει τον
πιο κατάλληλο τρπο σύνδεσης της
τηλερασης.
1 Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και πιέστε
(HOME) t
(ΛΟΙΠΑ) t
[ΟΔΗΓ.ΣΥΝΔ.ΤΗΛ.].
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθνη, πιέστε
/
για να
αλλάξετε τη σελίδα.
2 Πιέστε την απάντηση στην
ερώτηση που εμφανίζεται στην
οθνη.
Στο μεταξύ, μπορείτε να κάνετε τη
σχετική σύνδεση ανάμεσα στη
βιντεοκάμερα και την τηλεραση.
52
Σύνδεση με τηλεραση υψηλής ευκρίνειας
Οι εικνες που εγγράφονται με ποιτητα εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας)
αναπαράγονται με ποιτητα εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας). Οι εικνες που
εγγράφονται με ποιτητα εικνας SD (τυπικής ευκρίνειας) αναπαράγονται με
ποιτητα εικνας SD (τυπικής ευκρίνειας).
t (σελ. 54)
: Ροή σήματος
Τύπος
A
Κάμερα
1
Καλώδιο
Τηλε!ραση
Καλώδιο σύνθετου σήματος
A/V (παρέχεται)
(Πράσινο) Y
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
t (σελ. 53)
Ρύθμιση HOME MENU
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t
[ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ] t
[ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΗΜΑ]
t [1080i/576i] (σελ. 96)
(Μπλε) PB/CB
(Κ!κκινο)
PR/CR
(Λευκ!)
(Κ!κκινο)
b Σημειώσεις
• Εάν συνδέσετε μνο καλώδιο σύνθετου σήματος βίντεο, τα σήματα ήχου δεν θα εξαχθούν.
Συνδέστε το λευκ και το κκκινο βύσμα στις εξδους των σημάτων ήχου.
53
: Ροή σήματος
Τύπος
B
Κάμερα
2
Καλώδιο
Τηλε!ραση
Καλώδιο HDMI (προαιρετικ!)
Ρύθμιση HOME MENU
HDMI
IN
b Σημειώσεις
• Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI με το λογτυπο HDMI.
• Χρησιμοποιήστε έναν σύνδεσμο HDMI mini στη μια άκρη (για τη βιντεοκάμερα), και μια πρίζα
κατάλληλη για σύνδεση στην τηλερασή σας στην άλλη άκρη.
• Δεν γίνεται έξοδος των εικνων απ την υποδοχή HDMI OUT της βιντεοκάμερας, αν στις
εικνες έχουν καταγραφεί σήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.
• Ορισμένες τηλεοράσεις μπορεί να μην λειτουργούν σωστά (π.χ. χωρίς ήχο ή εικνα) χωρίς αυτήν
τη σύνδεση.
• Μην συνδέετε την υποδοχή HDMI OUT της βιντεοκάμερας και την υποδοχή HDMI OUT της
εξωτερικής συσκευής με το καλώδιο HDMI. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Qταν η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με ήχο surround 5,1 καναλιών, οι ταινίες που έχουν
εγγραφεί με ποιτητα εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας), χρησιμοποιούν την έξοδο ήχου
surround 5,1 καναλιών αυτματα. Οι ταινίες που έχουν εγγραφεί με ποιτητα εικνας SD
(τυπικής ευκρίνειας) μετατρέπουν τον ήχο σε ήχο 2 καναλιών.
Σύνδεση σε τηλεραση χωρίς υψηλή ευκρίνεια 16:9 (ευρεία
οθνη) ή 4:3
Οι εικνες που εγγράφονται με ποιτητα HD (υψηλής ευκρίνειας) μετατρέπονται και
αναπαράγονται σε ποιτητα SD (τυπικής ευκρίνειας). Οι εικνες που εγγράφονται με
ποιτητα εικνας SD (τυπικής ευκρίνειας) αναπαράγονται με ποιτητα εικνας SD
(τυπικής ευκρίνειας).
t (σελ. 55)
54
t (σελ. 55)
t (σελ. 56)
Για να ρυθμίσετε το λγο της οριζντιας προς την κάθετη διάσταση
της εικνας ανάλογα με τη συνδεδεμένη τηλεραση (16:9/4:3)
Ρυθμίστε την επιλογή [ΤΥΠΟΣ TV] σε [16:9] ή [4:3] ανάλογα με την τηλεραση
(σελ. 95).
b Σημειώσεις
• Κατά την αναπαραγωγή ταινίας που έχει εγγραφεί με ποιτητα εικνας SD (τυπικής
ευκρίνειας) σε τηλεραση 4:3 που δεν είναι συμβατή με σήμα 16:9, πιέστε
(HOME) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ] t [ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ.] t [4:3] στη
βιντεοκάμερα κατά την εγγραφή μιας εικνας (σελ. 86).
: Ροή σήματος
Τύπος
1
Καλώδιο
Τηλε!ραση
Καλώδιο σύνθετου σήματος
A/V (παρέχεται)
(Πράσινο) Y
Ρύθμιση HOME MENU
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t
[ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ] t
[ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΗΜΑ]
t [576i] (σελ. 96)
(Μπλε) PB/CB
(Κ!κκινο)
PR/CR
(Λευκ!)
(Κ!κκινο)
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t
[ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ] t
[ΤΥΠΟΣ TV] t [16:9]/
[4:3]* (σελ. 95)
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
C
Κάμερα
b Σημειώσεις
• Εάν συνδέσετε μνο καλώδιο σύνθετου σήματος βίντεο, τα σήματα ήχου δεν θα εξαχθούν.
Συνδέστε το λευκ και το κκκινο βύσμα στις εξδους των σημάτων ήχου.
D
Καλώδιο σύνδεσης A/V με
S VIDEO (προαιρετικ!)
1
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t
[ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ] t
[ΤΥΠΟΣ TV] t [16:9]/
[4:3]* (σελ. 95)
(Λευκ!)
(Κ!κκινο)
(Κίτρινο)
b Σημειώσεις
• Qταν το βύσμα S VIDEO (κανάλι S VIDEO) είναι συνδεδεμένο, δεν αναπαράγονται σήματα
ήχου. Για την έξοδο σημάτων ήχου, συνδέστε το λευκ και το κκκινο βύσμα στην υποδοχή
εισδου ήχου της τηλερασης.
• Με αυτήν τη σύνδεση παράγονται εικνες υψηλτερης ανάλυσης σε σύγκριση με το καλώδιο
σύνδεσης A/V (Τύπος
).
55
: Ροή σήματος
Τύπος
Κάμερα
E
1
Καλώδιο
Τηλε!ραση
Καλώδιο σύνδεσης A/V
(παρέχεται)
(Κίτρινο)
(Λευκ!)
(Κ!κκινο)
* Ρυθμίστε την επιλογή [ΤΥΠΟΣ TV] ανάλογα με την τηλερασή σας.
56
Ρύθμιση HOME MENU
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t
[ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ] t
[ΤΥΠΟΣ TV] t [16:9]/
[4:3]* (σελ. 95)
Σύνδεση της τηλερασης μέσω
VCR
Συνδέστε τη βιντεοκάμερα στην είσοδο
LINE IN του VCR με το καλώδιο
σύνδεσης A/V. Ρυθμίστε τον επιλογέα
εισδου στο VCR στη θέση LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2, κ.λπ.).
*ταν η τηλεραση είναι
μονοφωνική (ταν η τηλεραση
διαθέτει μνο μία υποδοχή
εισδου ήχου)
Εάν η συσκευή σας TV/VCR
διαθέτει προσαρμοστικ
21 ακίδων (EUROCONNECTOR)
Χρησιμοποιήστε το προσαρμοστικ
21 ακίδων που παρέχεται μαζί με τη
βιντεοκάμερά σας (Μνο για μοντέλα
με το σήμα
στην κάτω επιφάνειά
τους). Το προσαρμοστικ αυτ έχει
σχεδιαστεί μνο για έξοδο σήματος.
Σχετικά με το "PhotoTV HD"
Η βιντεοκάμερά σας είναι συμβατή με
"PhotoTV HD". "Το PhotoTV HD"
σας παρέχει τη δυναττητα
απεικνισης υψηλής λεπτομέρειας,
φωτογραφικού τύπου, για θέματα
λεπτής υφής και χρωμάτων.
Συνδέοντας συσκευές Sony συμβατές
με PhotoTV HD μέσω
HDMIκαλωδίου* ή A/V καλωδίου
σύνθετου σήματος**, μπορείτε να
απολαύσετε έναν ολκληρο καινούριο
κσμο απ φωτογραφίες με
καταπληκτική ποιτητα πλήρους HD.
* Η τηλεραση θα μεταβεί αυτματα στην
κατάλληλη λειτουργία κατά την προβολή
φωτογραφιών.
** Θα χρειαστεί ρύθμιση της τηλερασης.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της
τηλερασής σας που είναι συμβατή με
PhotoTV HD, για περισστερες
λεπτομέρειες.
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Συνδέστε το κίτρινο βύσμα του
καλωδίου σύνδεσης A/V στην υποδοχή
εισδου βίντεο και το λευκ (αριστερ
κανάλι) ή το κκκινο (δεξι κανάλι)
βύσμα στην υποδοχή εισδου ήχου της
τηλερασης ή του VCR.
• Το HDMI (High Definition Multimedia
Interface) είναι μια διασύνδεση για
αποστολή σήματος βίντεο και ήχου. Η
υποδοχή HDMI OUT αναπαράγει εικνες
και ψηφιακ ήχο υψηλής ποιτητας.
b Σημειώσεις
• Qταν χρησιμοποιείται το καλώδιο
σύνδεσης A/V για την αναπαραγωγή
εικνων, η έξοδος των εικνων
πραγματοποιείται με ποιτητα εικνας
SD (τυπικής ευκρίνειας).
z Συμβουλές
• Αν συνδέσετε τη βιντεοκάμερα με την
τηλεραση χρησιμοποιώντας πολλούς
τύπους καλωδίων για την έξοδο εικνων, η
σειρά προτεραιτητας των υποδοχών
σήματος εισδου τηλερασης έχει ως εξής:
HDMI t σύνθετο βήμα t S VIDEO t
βίντεο.
57
Χρήση της "BRAVIA" Sync
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία αναπαραγωγής με το
τηλεχειριστήριο της τηλερασής σας,
συνδέοντας τη βιντεοκάμερα με μια
τηλεραση συμβατή με "BRAVIA"
Sync που κυκλοφρησε το 2008 ή
αργτερα με το καλώδιο HDMI.
b Σημειώσεις
• Για να ρυθμίσετε τη βιντεοκάμερα, πιέστε
(HOME) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t
[ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] t
[ΡΥΘΜΙΣΤ.ΓΙΑ HDMI] t
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (η προεπιλεγμένη
ρύθμιση).
• Ρυθμίστε επίσης την τηλερασή σας.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της
τηλερασης για λεπτομέρειες.
z Συμβουλές
• Εάν απενεργοποιήσετε την τηλεραση, η
βιντεοκάμερα απενεργοποιείται
ταυτχρονα.
Καλώδιο HDMI
1 Συνδέστε τη βιντεοκάμερα και
μια τηλεραση* συμβατή με
"BRAVIA" Sync μέσω του
καλωδίου HDMI (προαιρετικ).
2 Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα.
Η είσοδος τηλερασης
ενεργοποιείται αυτματα και η
εικνα της βιντεοκάμερας
εμφανίζεται στην τηλεραση.
3 Χρησιμοποιήστε το
τηλεχειριστήριο της τηλερασης.
Μπορείτε να εκτελέσετε τις
παρακάτω λειτουργίες.
– Να εμφανίσετε
(ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΙΚΟΝΩΝ) απ το
(HOME)
πιέζοντας το κουμπί SYNC MENU
– Εμφανίστε μια οθνη INDEX, πως η
οθνη VISUAL INDEX, πιέζοντας τα
κουμπιά επάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά/
enter στο τηλεχειριστήριο της TV σας
και να αναπαραγάγετε τις ταινίες ή τις
ακίνητες εικνες που θέλετε
58
Αποθήκευση εικνων
Οι εικνες εγγράφονται στο μέσο που επιλέχθηκε στη ρύθμιση μέσου (σελ. 27). Λγω
της περιορισμένης χωρητικτητας του μέσου, φροντίστε να αποθηκεύετε τα δεδομένα
εικνων σε κάποιον τύπο εξωτερικού μέσου, πως ένα DVD-R ή ένας υπολογιστής.
z Συμβουλές
• Μπορείτε να μετεγγράψετε/αντιγράψετε τις εικνες που έχετε εγγράψει στον σκληρ δίσκο σε
"Memory Stick PRO Duo" χρησιμοποιώντας τη βιντεοκάμερά σας (σελ. 65).
Αποθήκευση εικνων σε υπολογιστή
Δημιουργία δίσκου με ένα πάτημα (One Touch Disc
Burn)
Μπορείτε να αποθηκεύσετε εικνες που έχουν εγγραφεί στον
σκληρ δίσκο της κάμερας, σε ένα DVD, πιέζοντας το κουμπί
(DISC BURN).
Αποθήκευση εικνων σε υπολογιστή (Easy PC Backup)
Εγγραφή/Αναπαραγωγή
Χρησιμοποιώντας το "Picture Motion Browser" που βρίσκεται στο παρεχμενο CDROM, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικνες που έχουν εγγραφεί στη βιντεοκάμερά
σας με ποιτητα εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας) ή SD (τυπικής ευκρίνειας).
Μπορείτε να ξαναγράψετε ταινίες με ποιτητα εικνας HD (υψηλή ευκρίνεια) απ
τον υπολογιστή στη βιντεοκάμερα αν χρειάζεται. Για λεπτομέρειες, βλ. "PMB
Guide".
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εγγεγραμμένες εικνες της
βιντεοκάμερας στο σκληρ δίσκο ενς υπολογιστή.
Δημιουργία δίσκου με επιλεγμένες εικνες
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικνες που έχετε αντιγράψει
στον υπολογιστή σας σε ένα δίσκο. Μπορείτε επίσης να τις
επεξεργαστείτε.
Ανατρέξτε στον παρεχμενο "Οδηγς Χρήσης".
59
Αποθήκευση εικνων με σύνδεση της βιντεοκάμερας σε
άλλες συσκευές
Σύνδεση με το καλώδιο σύνδεσης A/V
Μπορείτε να κάνετε μετεγγραφή ταινιών με ποιτητα εικνας
SD (τυπικής ευκρίνειας).
Σύνδεση με το καλώδιο USB
Μπορείτε να κάνετε μετεγγραφή ταινιών με ποιτητα εικνας
HD (υψηλής ευκρίνειας) ή SD (τυπικής ευκρίνειας).
Βλ. σελίδα 72.
60
Επεξεργασία
(ΛΟΙΠΑ) κατηγορία
Αυτή η κατηγορία σας επιτρέπει να
επεξεργαστείτε τις εικνες που
βρίσκονται στο μέσο. Επίσης, μπορείτε
να απολαύσετε τη βιντεοκάμερά σας
συνδέοντάς τη με άλλες συσκευές.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Μπορείτε να εκτυπώσετε ακίνητες
εικνες σε έναν συνδεδεμένο εκτυπωτή
PictBridge (σελ. 75).
ΣΥΝΔΕΣΗ USB
Μπορείτε να συνδέσετε τη
βιντεοκάμερα σε υπολογιστή κλπ.
χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Βλ. "Οδηγς Χρήσης" σχετικά με τη
σύνδεση στον υπολογιστή.
(ΛΟΙΠΑ) κατηγορία
ΟΔΗΓ.ΣΥΝΔ.ΤΗΛ.
Λίστα στοιχείων
Μπορείτε να διαγράψετε εικνες απ
το μέσο (σελ. 62).
ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡ.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα
επιλεγμένο καρέ απ εγγεγραμμένη
ταινία ως ακίνητη εικνα (σελ. 64).
Επεξεργασία
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Η βιντεοκάμερα σάς βοηθά να
επιλέξετε την κατάλληλη σύνδεση για
τη συσκευή (σελ. 51).
ΜΟΝΤΑΖ ΤΑΙΝΙΑΣ
Μπορείτε να κάνετε μετεγγραφή
ταινιών που έχουν εγγραφεί στο
σκληρ δίσκο σε "Memory Stick PRO
Duo" (σελ. 65).
ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤΟΓΡ
Μπορείτε να αντιγράψετε ακίνητες
εικνες που έχουν εγγραφεί στο σκληρ
δίσκο σε "Memory Stick PRO Duo"
(σελ. 67).
ΕΠΕΞ
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικνες
(σελ. 68).
ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.
Μπορείτε να δημιουργήσετε και να
επεξεργαστείτε μια λίστα
αναπαραγωγής (σελ. 69).
61
Διαγραφή εικνων
Μπορείτε να διαγράψετε τις
εγγεγραμμένες εικνες στο μέσο,
χρησιμοποιώντας τη βιντεοκάμερα.
b Σημειώσεις
• Δεν μπορείτε να επαναφέρετε εικνες αφού
τις διαγράψετε.
• Μην αφαιρείτε τη μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσμενου ρεύματος
απ τη βιντεοκάμερα ενώ διαγράφετε τις
εικνες. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο
μέσο.
• Μην αφαιρείτε το "Memory Stick PRO Duo"
ενώ διαγράφετε εικνες απ το "Memory
Stick PRO Duo".
• Qταν έχει ρυθμιστεί προστασία εγγραφής
στις εικνες που βρίσκονται στο "Memory
Stick PRO Duo" απ άλλη συσκευή, δεν
μπορείτε να διαγράψετε τις εικνες απ το
"Memory Stick PRO Duo".
1 Πιέστε
(HOME) t
t [ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
2 Πιέστε [
(ΛΟΙΠΑ)
ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
3 Πιέστε [
[
ΔΙΑΓΡΑΦΗ] ή
ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
4 Πιέστε την ταινία που θέλετε να
διαγράψετε.
z Συμβουλές
• Μπορείτε να επιλέξετε έως 100 εικνες
ταυτχρονα.
• Μπορείτε να διαγράψετε μια εικνα στην
οθνη αναπαραγωγής απ το MENU
(OPTION).
• Για να διαγράψετε λες τις εγγεγραμμένες
εικνες απ το μέσο και να επαναφέρετε το
σύνολο του εγγράψιμου χώρου του μέσου,
πραγματοποιήστε διαμρφωση του μέσου
(σελ. 78).
Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται με
ένα .
Πατήστε και κρατήστε πατημένη την
ταινία στην οθνη LCD για να
επιβεβαιώσετε την ταινία.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθνη.
Διαγραφή ταινιών
Μπορείτε να ελευθερώσετε χώρο στο
μέσο, διαγράφοντας δεδομένα εικνων
απ τη βιντεοκάμερά σας.
Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο
χώρο του μέσου χρησιμοποιώντας την
επιλογή [ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 77).
Επιλέξτε το μέσο το οποίο περιέχει την
ταινία που θέλετε να διαγράψετε πριν
απ τη λειτουργία (σελ. 27).
b Σημειώσεις
• Τα σημαντικά δεδομένα θα πρέπει να
αποθηκεύονται σε εξωτερικ μέσο
αποθήκευσης (σελ. 59).
62
5 Πιέστε
t [ΝΑΙ] t
.
Για να διαγράψετε λες τις
ταινίες ταυτχρονα
Στο βήμα 3, πιέστε
[
ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ]/
[
ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ] t [ΝΑΙ] t
[ΝΑΙ] t
.
Για να διαγράψετε ταυτχρονα
λες τις ταινίες που έχουν
εγγραφεί την ίδια μέρα
3 Πιέστε [
1 Στο βήμα 3, πιέστε [
ΔΙΑΓΡ.ανά
ημ.]/[
ΔΙΑΓΡ.ανά ημ.].
4 Πιέστε την ακίνητη εικνα που
3 Πιέστε
t [ΝΑΙ] t
θέλετε να διαγράψετε.
Η επιλεγμένη ακίνητη εικνα
επισημαίνεται με ένα .
Πατήστε και κρατήστε πατημένη την
ακίνητη εικνα στην οθνη LCD για
να επιβεβαιώσετε την ακίνητη
εικνα.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθνη.
5 Πιέστε
t [ΝΑΙ] t
Επεξεργασία
2 Πιέστε
/
για να επιλέξετε την
ημερομηνία εγγραφής της ταινίας
που θέλετε και, στη συνέχεια, πιέστε
.
Οι ταινίες που εγγράφηκαν την
επιλεγμένη ημερομηνία
εμφανίζονται στην οθνη.
Πιέστε την ταινία στην οθνη LCD
για να επιβεβαιώσετε την ταινία.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθνη.
ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
.
.
b Σημειώσεις
• Αν η διαγραμμένη ταινία περιλαμβάνεται
στη λίστα αναπαραγωγής (σελ. 69), η ταινία
που προστέθηκε στη λίστα αναπαραγωγής
διαγράφεται επίσης απ τη λίστα
αναπαραγωγής.
Στο βήμα 3, πιέστε [
ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ]
t [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ] t
.
Για να διαγράψετε ταυτχρονα
λες τις ακίνητες εικνες που
έχουν εγγραφεί την ίδια μέρα
Διαγραφή ακίνητων
εικνων
Επιλέξτε το μέσο το οποίο περιέχει την
ακίνητη εικνα που θέλετε να
διαγράψετε πριν απ τη λειτουργία
(σελ. 27).
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη
μνον ταν έχει επιλεγεί ως μέσο ο
εσωτερικς σκληρς δίσκος.
1 Στο βήμα 3, πιέστε [
ημερ.].
1 Πιέστε
(HOME) t
t [ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
2 Πιέστε [
Για να διαγράψετε λες τις
ακίνητες εικνες ταυτχρονα
ΔΙΑΓΡ.ανά
(ΛΟΙΠΑ)
ΔΙΑΓΡΑΦΗ].
63
Λήψη ακίνητης
εικνας απ ταινία
2 Πιέστε
/
για να επιλέξετε την
ημερομηνία εγγραφής της ακίνητης
εικνας που θέλετε και κατπιν
πιέστε το
.
Οι ακίνητες εικνες που
εγγράφηκαν την επιλεγμένη
ημερομηνία εμφανίζονται στην
οθνη .
Πιέστε την ακίνητη εικνα στην
οθνη LCD για να επιβεβαιώσετε
την ακίνητη εικνα. Πιέστε
για
να επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθνη.
3 Πιέστε
t [ΝΑΙ] t
.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα
επιλεγμένο καρέ απ εγγεγραμμένη
ταινία ως ακίνητη εικνα.
Επιλέξτε το μέσο το οποίο περιέχει
ταινίες και το μέσο που θέλετε να
αποθηκεύσετε ακίνητες εικνες πριν
απ τη λειτουργία (σελ. 27).
1 Πιέστε
(HOME) t
(ΛΟΙΠΑ)
t [ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡ.].
Εμφανίζεται η οθνη [ΕΓΓΡΑΦΗ
ΦΩΤΟΓΡ.].
2 Πιέστε την ταινία που θέλετε να
καταγράψετε.
Αρχίζει η αναπαραγωγή της
επιλεγμένης ταινίας.
3 Αγγίξτε το
στο σημείο που
επιθυμείτε να ξεκινήσει η
καταγραφή.
Γίνεται παύση της ταινίας.
4 Πιέστε
.
Η καταγεγραμμένη ακίνητη εικνα
αποθηκεύεται στο μέσο που
επιλέχθηκε στη [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ
ΦΩΤ.] (σελ. 27).
Qταν η λήψη ολοκληρωθεί, η οθνη
επιστρέφει στην κατάσταση παύσης.
64
Για να συνεχίσετε τη λήψη
Πιέστε
, στη συνέχεια
ακολουθήστε τα βήματα 3 έως 4.
Για να καταγράψετε μια ακίνητη
εικνα απ άλλη ταινία, πιέστε
, στη
συνέχεια ακολουθήστε τα βήματα 2 έως
4.
Για να ολοκληρωθεί η
καταγραφή
Πιέστε το
t
.
b Σημειώσεις
Μετεγγραφή ταινιών
Μπορείτε να κάνετε μετεγγραφή
ταινιών που έχουν εγγραφεί στον
εσωτερικ σκληρ δίσκο της
βιντεοκάμερας σε "Memory Stick PRO
Duo".
Τοποθετήστε το "Memory Stick PRO
Duo" στη βιντεοκάμερα, πριν
ξεκινήσετε τη διαδικασία.
b Σημειώσεις
• Qταν εγγράφετε μια ταινία σε "Memory
Stick PRO Duo" για πρώτη φορά,
δημιουργήστε το αρχείο βάσης δεδομένων
εικνων πιέζοντας
(HOME) t
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t
[ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.] (σελ. 81).
• Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας στην πρίζα
τοίχου χρησιμοποιώντας τον παρεχμενο
μετασχηματιστή εναλλασσμενου ρεύματος
για να αποφύγετε τυχν εξάντληση της
ισχύος κατά τη μετεγγραφή.
Επεξεργασία
• Το μέγεθος εικνας είναι σταθερ ανάλογα
με την ποιτητα εικνας της ταινίας:
–[
2,1M] με ποιτητα εικνας HD
(υψηλής ευκρίνειας)
–[
0,2M] σε 16:9 (ευρεία) με ποιτητα
εικνας SD (τυπικής ευκρίνειας)
– [VGA (0,3M)] σε 4:3 με ποιτητα εικνας
SD (τυπικής ευκρίνειας)
• Το μέσο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε
ακίνητες εικνες πρέπει να διαθέτει αρκετ
ελεύθερο χώρο.
• Η ημερομηνία και ώρα εγγραφής των
ακίνητων εικνων που καταγράφονται
είναι ίδια με την ημερομηνία και ώρα
εγγραφής των ταινιών.
• Εάν η ταινία που απ την οποία
καταγράφετε δεν έχει κωδικ δεδομένων, η
ημερομηνία και ώρα εγγραφής της ακίνητης
εικνας θα είναι η ημερομηνία και η ώρα
κατά την οποία πραγματοποιήσατε την
καταγραφή απ την ταινία.
Μετεγγραφή/
αντιγραφή εικνων
σε "Memory Stick
PRO Duo" με τη
βιντεοκάμερά σας
z Συμβουλές
• Η αρχική ταινία δεν θα διαγραφεί μετά τη
μετεγγραφή.
• Qλες οι εικνες που περιλαμβάνονται σε
μια λίστα αναπαραγωγής θα μετεγγραφούν.
• Οι εικνες που εγγράφονται απ αυτή τη
βιντεοκάμερα και αποθηκεύονται στο μέσο
καλούνται "πρωττυπες".
1 Πιέστε
(HOME) t
(ΛΟΙΠΑ)
t [ΜΟΝΤΑΖ ΤΑΙΝΙΑΣ].
Εμφανίζεται η οθνη [ΜΟΝΤΑΖ
ΤΑΙΝΙΑΣ].
65
2 Πιέστε την ποιτητα εικνας για
την ταινία που θα μετεγγραφεί.
[
t
ΜΟΝΤΑΖ]: Για να
μετεγγράψετε τις ταινίες με
ποιτητα εικνας HD (υψηλής
ευκρίνειας)
[
t
ΜΟΝΤΑΖ]: Για να
μετεγγράψετε τις ταινίες με
ποιτητα εικνας SD (τυπικής
ευκρίνειας)
3 Πιέστε τον τύπο της
μετεγγραφής.
[ΜΟΝΤΑΖ με επιλογή]: Για να
επιλέξετε ταινίες και να
πραγματοποιήσετε μετεγγραφή
[ΜΟΝΤΑΖ ανά ημερ.]: Για να
μετεγγράψετε λες τις ταινίες μιας
καθορισμένης ημερομηνίας
Υπλοιπη χωρητικτητα του
"Memory Stick PRO Duo"
z Συμβουλές
• Πατήστε και κρατήστε πατημένη την
εικνα στην οθνη LCD για να
επιβεβαιώσετε την εικνα. Πιέστε
για να επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθνη.
[ΜΟΝΤΑΖ ανά ημερ.]: Επιλέξτε την
ημερομηνία εγγραφής της ταινίας
που θα μετεγγραφεί και, στη
συνέχεια πιέστε
. Δεν μπορείτε
να επιλέξετε πολλαπλές
ημερομηνίες.
[
ΜΟΝΤΑΖ ΟΛΩΝ]: Για να
μετεγγράψετε τις λίστες
αναπαραγωγής με ποιτητα εικνας
HD (υψηλής ευκρίνειας)
[
ΜΟΝΤΑΖ ΟΛΩΝ]: Για να
μετεγγράψετε τις λίστες
αναπαραγωγής με ποιτητα εικνας
SD (τυπικής ευκρίνειας)
Qταν επιλέγετε λίστα
αναπαραγωγής ως προέλευση της
μετεγγραφής, ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθνη για τη
μετεγγραφή.
4 Επιλέξτε την ταινία που θέλετε
να μετεγγράψετε.
[ΜΟΝΤΑΖ με επιλογή]: Πιέστε την
ταινία που θέλετε να μετεγγράψετε.
Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται
με ένα . Μπορείτε να επιλέξετε
πολλαπλές ταινίες.
66
5 Πιέστε
t [ΝΑΙ].
Ξεκινά η μετεγγραφή.
z Συμβουλές
• Για να ελέγξετε τις ταινίες που έχουν
μετεγγραφεί μετά την ολοκλήρωση της
μετεγγραφής, επιλέξτε [
MEMORY
STICK]/[
MEMORY STICK] στη
[ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ] και πραγματοποιήστε
αναπαραγωγή (σελ. 27).
Αντιγραφή ακίνητων
εικνων
3 Επιλέξτε την ακίνητη εικνα που
θέλετε να αντιγράψετε.
Μπορείτε να αντιγράψετε ακίνητες
εικνες απ τον εσωτερικ σκληρ
δίσκο της βιντεοκάμερας σε ένα
"Memory Stick PRO Duo".
Τοποθετήστε το "Memory Stick PRO
Duo" στη βιντεοκάμερα, πριν
ξεκινήσετε τη διαδικασία.
[ΑΝΤΙΓΡ.ανά επιλ.]: Πιέστε την
ακίνητη εικνα που θέλετε να
αντιγράψετε. Η επιλεγμένη ακίνητη
εικνα επισημαίνεται με ένα .
Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλές
ακίνητες εικνες.
b Σημειώσεις
• Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας στην πρίζα
τοίχου χρησιμοποιώντας τον παρεχμενο
μετασχηματιστή εναλλασσμενου ρεύματος
για να αποφύγετε τυχν εξάντληση της
ισχύος κατά την αντιγραφή.
(HOME) t
t [ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤΟΓΡ].
(ΛΟΙΠΑ)
Εμφανίζεται η οθνη
[ΑΝΤΙΓ.ΦΩΤΟΓΡ].
• Πατήστε και κρατήστε πατημένη την
εικνα στην οθνη για να
επιβεβαιώσετε την εικνα. Πιέστε
για να επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθνη.
Επεξεργασία
1 Πιέστε
z Συμβουλές
[ΑΝΤΙΓΡ.ανά ημερ.]: Επιλέξτε την
ημερομηνία εγγραφής της ακίνητης
εικνας που θα αντιγραφεί και, στη
συνέχεια, πιέστε
. Δεν μπορείτε
να επιλέξετε πολλαπλές
ημερομηνίες.
2 Πιέστε τον τύπο της αντιγραφής.
[ΑΝΤΙΓΡ.ανά επιλ.]: Για να
επιλέξετε ακίνητες εικνες και να
πραγματοποιήσετε αντιγραφή
[ΑΝΤΙΓΡ.ανά ημερ.]: Για να
αντιγράψετε λες τις ακίνητες
εικνες μιας καθορισμένης
ημερομηνίας
4 Πιέστε
t [ΝΑΙ].
Η αντιγραφή ξεκινά.
z Συμβουλές
• Για να ελέγξετε τις ταινίες που έχουν
αντιγραφεί μετά την ολοκλήρωση της
αντιγραφής, επιλέξτε [MEMORY STICK]
στη [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.] και
πραγματοποιήστε αναπαραγωγή (σελ. 28).
67
Διαχωρισμς ταινίας
Επιλέξτε το μέσο το οποίο περιέχει την
ταινία που θέλετε να διαχωρίσετε πριν
απ τη λειτουργία (σελ. 27).
1 Πιέστε
(HOME) t
t [ΕΠΕΞ].
(ΛΟΙΠΑ)
2 Πιέστε [ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ].
3 Πιέστε την ταινία που θέλετε να
διαχωρίσετε.
Αρχίζει η αναπαραγωγή της
επιλεγμένης ταινίας.
4 Πιέστε
στο σημείο που
θέλετε να γίνει ο διαχωρισμς
της ταινίας σε σκηνές.
Γίνεται παύση της ταινίας.
Προσαρμζει το σημείο διαχωρισμού με
μεγαλύτερη ακρίβεια, αφού επιλέξετε το
σημείο διαχωρισμού με το
Επιστροφή στην αρχή της
επιλεγμένης ταινίας
Εναλλαγή της αναπαραγωγής και
της παύσης κάθε φορά που πιέζετε
το
.
5 Πιέστε
68
t [ΝΑΙ] t
.
b Σημειώσεις
• Δεν μπορείτε να επαναφέρετε ταινίες μετά
το διαχωρισμ τους.
• Μην αφαιρέσετε τη μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσμενου ρεύματος
απ τη βιντεοκάμερα, ενώ
πραγματοποιείται διαχωρισμς της ταινίας.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο μέσο. Μην
αφαιρείτε το "Memory Stick PRO Duo"
ενώ διαχωρίζετε ταινίες απ το "Memory
Stick PRO Duo".
• Μια μικρή διαφορά μπορεί να προκύψει
μεταξύ του σημείου που πιέζετε
και
του πραγματικού σημείου διαχωρισμού,
καθώς η βιντεοκάμερα επιλέγει το σημείο
διαχωρισμού βάσει προσαυξήσεων μισού
δευτερολέπτου.
• Εάν διαχωρίσετε την αρχική ταινία, η
ταινία που έχει προστεθεί στη λίστα
αναπαραγωγής θα διαχωριστεί επίσης.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Η λίστα αναπαραγωγής είναι μια λίστα
που δείχνει μικρογραφίες των ταινιών
που έχετε επιλέξει.
Οι πρωττυπες ταινίες δεν αλλάζουν
ακμη και αν επεξεργαστείτε ή
διαγράψετε τις ταινίες που έχουν
προστεθεί στη λίστα αναπαραγωγής.
Επιλέξτε το μέσο στο οποίο θέλετε να
δημιουργήσετε, να κάνετε
αναπαραγωγή ή να επεξεργαστείτε μια
λίστα αναπαραγωγής πριν απ τη
λειτουργία (σελ. 27).
b Σημειώσεις
t [ΝΑΙ] t
.
Για να προσθέσετε ταυτχρονα
λες τις ταινίες που έχουν
εγγραφεί την ίδια μέρα
1 Στο βήμα 2, πιέστε
[
ΠΡΟΣΘ.ανά ημ.]/
[
ΠΡΟΣΘ.ανά ημ.].
Οι ημερομηνίες εγγραφής των
ταινιών εμφανίζονται στην οθνη.
1 Πιέστε
(HOME) t
(ΛΟΙΠΑ)
t [ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.].
2 Πιέστε [
[
ΠΡΟΣΘΗΚΗ] ή
ΠΡΟΣΘΗΚΗ].
3 Πιέστε την ταινία που θέλετε να
προσθέσετε στη λίστα
αναπαραγωγής.
2 Πιέστε
/
για να επιλέξετε την
ημερομηνία εγγραφής της ταινίας
που θέλετε.
Επεξεργασία
• Οι εικνες με ποιτητα εικνας HD
(υψηλής ευκρίνειας) και ποιτητα εικνας
SD (τυπικής ευκρίνειας) προστίθενται σε
ξεχωριστή λίστα αναπαραγωγής.
4 Πιέστε
3 Ενώ η επιλεγμένη ημερομηνία
εγγραφής εμφανίζεται
επισημασμένη, πιέστε
.
Οι ταινίες που εγγράφηκαν την
επιλεγμένη ημερομηνία
εμφανίζονται στην οθνη.
Πιέστε την ταινία στην οθνη LCD
για να επιβεβαιώσετε την ταινία.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθνη.
4 Πιέστε
t [ΝΑΙ] t
.
b Σημειώσεις
Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται με
ένα .
Πατήστε και κρατήστε πατημένη την
ταινία στην οθνη LCD για να
επιβεβαιώσετε την ταινία.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθνη.
• Μην αφαιρέσετε τη μπαταρία ή το
μετασχηματιστή εναλλασσμενου ρεύματος
απ τη βιντεοκάμερα κατά την διαδικασία
προσθήκης στη λίστα αναπαραγωγής.
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο μέσο. Μην
αφαιρείτε το "Memory Stick PRO Duo"
ενώ επεξεργάζεστε ταινίες απ το "Memory
Stick PRO Duo".
• Δεν μπορείτε να προσθέσετε ακίνητες
εικνες στη λίστα αναπαραγωγής.
69
• Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε λίστα
αναπαραγωγής που να περιέχει
ταυτχρονα ποιτητα εικνας HD (υψηλής
ευκρίνειας) και ποιτητα εικνας
SD (τυπικής ευκρίνειας).
z Συμβουλές
• Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 999 ταινίες
με ποιτητα εικνας HD (υψηλής
ευκρίνειας) ή 99 ταινίες με ποιτητα
εικνας SD (τυπικής ευκρίνειας) στη λίστα
αναπαραγωγής.
• Μπορείτε να προσθέσετε μια ταινία στην
οθνη αναπαραγωγής ή στην οθνη
INDEX πιέζοντας
(OPTION).
• Μπορείτε να αντιγράψετε τη λίστα
αναπαραγωγής σε ένα δίσκο ως έχει,
χρησιμοποιώντας το παρεχμενο λογισμικ.
Αναπαραγωγή της λίστας
αναπαραγωγής
Επιλέξτε το μέσο στο οποίο θέλετε να
δημιουργήσετε, να κάνετε
αναπαραγωγή ή να επεξεργαστείτε μια
λίστα αναπαραγωγής πριν απ τη
λειτουργία (σελ. 27).
1 Πιέστε
2 Πιέστε την ταινία που θέλετε να
αναπαραγάγετε.
Η λίστα αναπαραγωγής
αναπαραγάγεται απ την
επιλεγμένη ταινία έως το τέλος και
στη συνέχεια γίνεται επιστροφή στην
οθνη της λίστας αναπαραγωγής.
Για να σβήσετε ταινίες που δεν
χρειάζεστε απ τη λίστα
αναπαραγωγής
1 Πιέστε
(HOME) t
(ΛΟΙΠΑ) t
[ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.].
2 Πιέστε [
ΣΒΗΣΙΜΟ]/
[
ΣΒΗΣΙΜΟ].
Για να σβήσετε λες τις ταινίες απ
τη λίστα αναπαραγωγής, πιέστε
[
ΣΒΗΣΙΜ ΟΛΩΝ]/
[
ΣΒΗΣΙΜ ΟΛΩΝ] t [ΝΑΙ] t
[ΝΑΙ] t
.
3 Επιλέξτε την ταινία που θέλετε να
διαγράψετε απ τη λίστα.
(HOME) t
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ) t
[ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡ.].
Εμφανίζεται η οθνη λίστας
αναπαραγωγής.
Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται
με ένα .
Πατήστε και κρατήστε πατημένη
την ταινία στην οθνη LCD για να
επιβεβαιώσετε την ταινία.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθνη.
4 Πιέστε
70
t [ΝΑΙ] t
.
Για να αλλάξετε τη σειρά εντς
της λίστας αναπαραγωγής
1 Πιέστε
(HOME) t
(ΛΟΙΠΑ) t
[ΕΠΕΞ.ΛΙΣΤ.ΑΝΑΠ.].
2 Πιέστε [
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ]/
[
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ].
3 Επιλέξτε την ταινία που θέλετε να
μετακινήσετε.
Πατήστε και κρατήστε πατημένη
την ταινία στην οθνη LCD για να
επιβεβαιώσετε την ταινία.
Επεξεργασία
Η επιλεγμένη ταινία επισημαίνεται
με ένα .
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθνη.
4 Πιέστε
.
5 Επιλέξτε προορισμ με τα
.
/
Μπάρα προορισμού
6 Πιέστε
t [ΝΑΙ] t
.
z Συμβουλές
• Qταν επιλέγετε πολλαπλές ταινίες, οι
ταινίες μετακινούνται σύμφωνα με τη σειρά
με την οποία εμφανίζονται στη λίστα
αναπαραγωγής.
71
Επεξεργασία
Μετεγγραφή σε άλλες συσκευές
Σύνδεση με το καλώδιο σύνδεσης A/V
Μπορείτε να αντιγράψετε εικνες, που αναπαράγονται στη βιντεοκάμερα, σε άλλες
συσκευές εγγραφής, πως VCR ή συσκευές εγγραφής DVD/HDD. Συνδέστε τη
συσκευή με έναν απ τους εξής τρπους.
Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας στην πρίζα τοίχου χρησιμοποιώντας τον
μετασχηματιστή εναλλασσμενου ρεύματος που παρέχεται για αυτή τη λειτουργία
(σελ. 19). Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια οδηγιών που παρέχονται με τις συσκευές
που θέλετε να συνδέσετε.
Επιλέξτε το μέσο το οποίο περιέχει τις εικνες που θέλετε να μετεγγράψετε πριν απ
τη λειτουργία (σελ. 27).
b Σημειώσεις
• Οι ταινίες που εγγράφονται με ποιτητα εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας) μετεγγράφονται με
ποιτητα εικνας SD (τυπικής ευκρίνειας).
• Για να αντιγράψετε μια ταινία που έχει εγγραφεί με ποιτητα εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας),
εγκαταστήστε το (παρεχμενο) λογισμικ εφαρμογής στον υπολογιστή σας και αντιγράψτε τις
εικνες σε CD στον υπολογιστή.
• Καθώς η μετεγγραφή πραγματοποιείται μέσω αναλογικής μεταφοράς δεδομένων, η ποιτητα
των εικνων ενδέχεται να αλλοιωθεί.
Υποδοχή A/V OUT
(Κίτρινο)
(Λευκ)
IN
(Κκκινο)
IN
(Κίτρινο)
S VIDEO
VIDEO
Συσκευές με υποδοχή S VIDEO
: Ροή εικ!νας/σήματος
A A/V Καλώδιο σύνδεσης
(παρέχεται)
Η βιντεοκάμερά σας και το
Handycam Station διαθέτουν
υποδοχές Απομακρυσμένος
ακροδέκτης A/V ή A/V OUT
(σελ. 136, 139). Συνδέστε το καλώδιο
σύνδεσης A/V στο Handycam
Station ή στη βιντεοκάμερα,
ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας.
72
AUDIO
(Λευκ)
VIDEO
(Κκκινο)
AUDIO
Συσκευές χωρίς
υποδοχή S VIDEO
VCR ή συσκευές
εγγραφής DVD/HDD
B Καλώδιο σύνδεσης A/V με S
VIDEO (προαιρετικ)
Κατά τη σύνδεση με άλλη συσκευή
μέσω της υποδοχής S VIDEO,
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
σύνδεσης A/V με καλώδιο S VIDEO
(προαιρετικ), παράγονται εικνες
υψηλτερης ποιτητας απ τι με
ένα καλώδιο σύνδεσης A/V.
Συνδέστε το λευκ και κκκινο
βύσμα (ήχος αριστερά/δεξιά) και το
βύσμα S VIDEO (κανάλι S VIDEO)
του καλωδίου σύνδεσης A/V σε ένα
καλώδιο S VIDEO (προαιρετικ). Η
σύνδεση του κίτρινου βύσματος δεν
είναι απαραίτητη. Μνο με τη
σύνδεση S VIDEO δεν
αναπαράγεται ήχος.
b Σημειώσεις
1 Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και πατήστε το κουμπί
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ).
Ρυθμίστε την επιλογή [ΤΥΠΟΣ TV]
ανάλογα με τη συσκευή προβολής
(σελ. 95).
2 Τοποθετήστε το μέσο εγγραφής
στη συσκευή εγγραφής.
Αν η συσκευή εγγραφής έχει
επιλογέα εισδου, ρυθμίστε τον σε
λειτουργία εισδου.
συσκευή εγγραφής (VCR ή
συσκευή εγγραφής DVD/HDD) με
το καλώδιο σύνδεσης A/V
(παρέχεται) 1 ή ένα καλώδιο
σύνδεσης A/V με S VIDEO
(προαιρετικ) 2.
Συνδέστε τη βιντεοκάμερα στις
υποδοχές εισδου της συσκευής
εγγραφής.
4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη
βιντεοκάμερα και εγγράψτε την
στη συσκευή εγγραφής.
Για περισστερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών
που συνοδεύουν τη συσκευή
εγγραφής.
Επεξεργασία
• Δεν είναι δυνατή η αντιγραφή σε συσκευές
εγγραφής με καλώδιο HDMI.
• Για να αποκρύψετε τις ενδείξεις οθνης
(πως μετρητής, κλπ.) απ την οθνη της
συνδεδεμένης συσκευής, πιέστε
(HOME) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t
[ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ] t [ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ]
t [ΠΡΟΒΟΛ LCD] (προεπιλεγμένη
ρύθμιση) στο HOME MENU (σελ. 96). Για
να εγγράψετε την ημερομηνία/ώρα και τα
δεδομένα των ρυθμίσεων της
βιντεοκάμερας, θα πρέπει να τα εμφανίσετε
στην οθνη (σελ. 92).
• Για να συνδέετε τη βιντεοκάμερα σε
μονοφωνική συσκευή, συνδέστε το κίτρινο
βύσμα του καλωδίου σύνδεσης A/V στην
υποδοχή εισδου βίντεο και το κκκινο
(δεξι κανάλι) ή το λευκ βύσμα (αριστερ
κανάλι) στην υποδοχή εισδου ήχου της
συσκευής.
3 Συνδέστε τη βιντεοκάμερα στη
5 *ταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή,
σταματήστε τη συσκευή
εγγραφής και στη συνέχεια τη
βιντεοκάμερα.
Σύνδεση με το καλώδιο
USB
Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας σε
συσκευή εγγραφής DVD κλπ. συμβατή
με μετεγγραφή ταινίας μέσω σύνδεσης
USB, για να μετεγγράψετε χωρίς
αλλοίωση της εικνας.
Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας στην
πρίζα τοίχου χρησιμοποιώντας το
παρεχμενο προσαρμοστικ
εναλλασσμενου ρεύματος (σελ. 19).
Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια
οδηγιών που παρέχονται με τη συσκευή
που θέλετε να συνδέσετε.
73
5 *ταν ολοκληρωθεί η
μετεγγραφή, πιέστε [ΤΕΛ] t
[ΝΑΙ] και στη συνέχεια
αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
Προσοχή
1 Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα.
2 Συνδέστε την υποδοχή
(USB)
της βιντεοκάμεράς σας σε μια
συσκευή εγγραφής DVD κλπ.
χρησιμοποιώντας το παρεχμενο
καλώδιο USB (σελ. 136).
Εμφανίζεται αυτματα η οθνη
[ΕΠΙΛΟΓΗ USB].
Αυτή η βιντεοκάμερα καταγράφει φιλμ
υψηλής ευκρίνειας στη μορφή
AVCHD. Το υψηλής ευκρίνειας φιλμ
μπορεί να αντιγραφεί σε μέσα DVD.
Ωστσο, τα μέσα DVD που περιέχουν
φιλμ AVCHD δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται με συσκευές DVD
που βασίζονται σε προγράμματα
αναπαραγωγής ή εγγραφής, εφσον η
συσκευή αναπαραγωγής/εγγραφής
DVD μπορεί να αποτύχει κατά την
απρριψη του μέσου και μπορεί να
διαγράψει τα περιεχμενά του χωρίς να
προειδοποιήσει το μέσο DVD που
περιέχει φιλμ AVCHD, το οποίο μπορεί
να αναπαραχθεί σε συμβατή συσκευή
αναπαραγωγής/εγγραφής Blu-ray
Disc™ ή σε άλλη συμβατή συσκευή.
z Συμβουλές
3 Πιέστε [
ΣΥΝΔΕΣΗ USB] ή
[
ΣΥΝΔΕΣΗ USB] ανάλογα με
το μέσο στο οποίο εγγράφεται η
ταινία που θέλετε να
μετεγγράψετε.
4 Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή
που πρκειται να συνδέσετε και
ξεκινήστε την αντιγραφή.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα
εγχειρίδια οδηγιών που παρέχονται
με τη συσκευή προς σύνδεση.
74
• Αν δεν εμφανιστεί η οθνη [ΕΠΙΛΟΓΗ
USB], πιέστε
(HOME) t
(ΛΟΙΠΑ) t [ΣΥΝΔΕΣΗ USB].
Εκτύπωση εγγεγραμμένων ακίνητων
εικνων (εκτυπωτής συμβατς με PictBridge)
Μπορείτε να εκτυπώσετε ακίνητες
εικνες χρησιμοποιώντας έναν
εκτυπωτή συμβατ με PictBridge, χωρίς
να συνδέσετε τη βιντεοκάμερα σε
υπολογιστή.
Qταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η
ένδειξη
(σύνδεση PictBridge)
εμφανίζεται στην οθνη.
Μπορείτε να επιλέξετε μια ακίνητη
εικνα στην οθνη.
5 Πιέστε την ακίνητη εικνα που
θέλετε να εκτυπώσετε.
1 Συνδέστε το Handycam Station
στην πρίζα τοίχου,
χρησιμοποιώντας τον
παρεχμενο μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος.
2 Τοποθετήστε καλά τη
βιντεοκάμερα στο Handycam
Station και στη συνέχεια θέστε
τη βιντεοκάμερα σε λειτουργία.
3 Συνδέστε την υποδοχή
(USB)
του Handycam Station στον
εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο USB (σελ. 139).
Η ένδειξη [ΕΠΙΛΟΓΗ USB]
εμφανίζεται αυτματα στην οθνη.
Επεξεργασία
Συνδέστε την ψηφιακή σας
βιντεοκάμερα με μετασχηματιστή AC
για παροχή ρεύματος απ την πρίζα
τοίχου (σελ. 19). Θέστε τον εκτυπωτή
σε λειτουργία.
Επιλέξτε το μέσο το οποίο περιέχει τις
ακίνητες εικνες που θέλετε να
εκτυπώσετε πριν απ τη λειτουργία
(σελ. 28).
Για να εκτυπώσετε ακίνητες εικνες
που περιέχονται σε ένα "Memory Stick
PRO Duo", τοποθετήστε το "Memory
Stick PRO Duo" στη βιντεοκάμερα.
4 Πιέστε [ΕΚΤΥΠΩΣΗ].
Η επιλεγμένη ακίνητη εικνα
επισημαίνεται με ένα .
Πατήστε και κρατήστε πατημένη
την ακίνητη εικνα στην οθνη LCD
για να επιβεβαιώσετε την ακίνητη
εικνα.
Πιέστε
για να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθνη.
6 Πιέστε
(OPTION), ρυθμίστε τις
παρακάτω επιλογές και στη
συνέχεια πιέστε
.
[ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ]: Ρυθμίστε τον
αριθμ αντιγράφων της ακίνητης
εικνας που θα εκτυπωθούν.
Μπορείτε να ορίσετε έως
20 αντίγραφα.
75
[ΗΜΕΡΟΜ/ΩΡΑ]: Επιλέξτε
[ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ], [ΗΜΕΡΑ
ΩΡΑ], ή [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] (δεν
εκτυπώνεται ημερομηνία/ώρα).
[ΜΕΓΕΘΟΣ]: Επιλέξτε το μέγεθος
χαρτιού.
Αν δεν αλλάξετε τη ρύθμιση,
μεταβείτε στο βήμα 7.
7 Πιέστε [ΕΚΤΕΛ] t [ΝΑΙ] t
.
Εμφανίζεται πάλι η οθνη επιλογής
ακίνητης εικνας.
Για να ολοκληρωθεί η εκτύπωση
Στο βήμα 4, πιέστε το
επιλογής εικνας.
στην οθνη
b Σημειώσεις
• Μπορούμε να εγγυηθούμε τη λειτουργία
μνο των μοντέλων που είναι συμβατά με
PictBridge.
• Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο οδηγιών
του εκτυπωτή που χρησιμοποιείτε.
• Μην προσπαθήσετε τις παρακάτω ενέργειες
ταν εμφανίζεται η ένδειξη
στην οθνη.
Οι λειτουργίες ενδέχεται να μην
εκτελεστούν σωστά.
– Χρήση του διακπτη POWER
– Πιέστε
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ)
– Αφαιρέστε τη βιντεοκάμερα απ το
Handycam Station
– Αποσυνδέστε το καλώδιο USB απ τη
βιντεοκάμερα, το Handycam Station ή τον
εκτυπωτή
– Αφαιρέστε το "Memory Stick PRO Duo"
απ τη βιντεοκάμερα ενώ εκτυπώνετε
ακίνητες εικνες που είναι
αποθηκευμένες στο "Memory Stick PRO
Duo"
• Αν ο εκτυπωτής σταματήσει να λειτουργεί,
αποσυνδέστε το καλώδιο USB,
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε πάλι
τον εκτυπωτή και ξεκινήστε τη διαδικασία
απ την αρχή.
76
• Μπορείτε να επιλέξετε μνο τα μεγέθη
χαρτιού που μπορεί να εκτυπώσει ο
εκτυπωτής.
• Σε ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών, η πάνω,
κάτω, αριστερή και δεξιά άκρη των εικνων
μπορεί να περικοπεί. Αν εκτυπώσετε μια
ακίνητη εικνα που έχει εγγραφεί με λγο
εικνας 16:9 (ευρεία), η αριστερή και δεξιά
άκρη της ακίνητης εικνας μπορεί να
περικοπούν αρκετά.
• Ορισμένα μοντέλα εκτυπωτών δεν
υποστηρίζουν τη λειτουργία εκτύπωσης
ημερομηνίας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών του εκτυπωτή για λεπτομέρειες.
• Οι ακίνητες εικνες που περιγράφονται
παρακάτω ενδεχομένως δεν θα
εκτυπωθούν:
– Ακίνητη εικνα που έχει υποστεί
επεξεργασία σε υπολογιστή
– Ακίνητη εικνα που έχει εγγραφεί απ
άλλες συσκευές
– Αρχείο ακίνητης εικνας μεγαλύτερο των
4 MB
– Αρχείο ακίνητης εικνας μεγαλύτερο απ
3.680 × 2.760 pixel
z Συμβουλές
• Το PictBridge είναι ένα βιομηχανικ
πρτυπο που έχει καθιερωθεί απ το
Camera & Imaging Products Association
(CIPA). Μπορείτε να εκτυπώνετε ακίνητες
εικνες χωρίς να χρησιμοποιείτε
υπολογιστή, συνδέοντας έναν εκτυπωτή
απευθείας σε ψηφιακή βιντεοκάμερα ή
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή,
ανεξάρτητα απ το μοντέλο ή τον
κατασκευαστή.
• Μπορείτε να εκτυπώσετε μια ακίνητη
εικνα στην οθνη αναπαραγωγής
ακίνητων εικνων απ το MENU
(OPTION).
Χρήση μέσων εγγραφής
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΕΣΩΝ)
κατηγορία
Έλεγχος των
πληροφοριών
μέσου
Η κατηγορία αυτή σας επιτρέπει να
χρησιμοποιήσετε έναν σκληρ δίσκο ή
ένα "Memory Stick PRO Duo" για
διάφορους σκοπούς.
Μπορείτε να ελέγξετε τον υπλοιπο
χρνο εγγραφής για κάθε τύπο
εγγραφής για το μέσο που επιλέξατε
στη [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ] (σελ. 27)
καθώς και τον ελεύθερο και
χρησιμοποιημένο χώρο του μέσου κατά
προσέγγιση.
b Σημειώσεις
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ)
κατηγορία
Λίστα στοιχείων
ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ
ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.
Μπορείτε να επιλέξετε το μέσο για
ακίνητες εικνες (σελ. 28).
ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ
Μπορείτε να εμφανίσετε τις
πληροφορίες μέσου πως το χρνο
εγγραφής κλπ. (σελ. 77).
ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ
Μπορείτε να διαμορφώσετε το μέσο και
να ανακτήσετε εγγράψιμο ελεύθερο
χώρο (σελ. 78).
ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.
Μπορείτε να επιδιορθώσετε τις
πληροφορίες διαχείρισης του μέσου
(σελ. 81).
Πιέστε
(HOME)
t
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t
[ΠΛΗΡΟΦ.ΜΕΣΩΝ].
Εμφανίζεται ο υπλοιπος χρνος
εγγραφής για κάθε λειτουργία
εγγραφής.
z Συμβουλές
• Μπορείτε να ελέγξετε τον ελεύθερο
εγγράψιμο χώρο κλπ. πιέζοντας
κάτω δεξιά άκρο της οθνης.
στο
Χρήση μέσων εγγραφής
Μπορείτε να επιλέξετε το μέσο για
ταινίες (σελ. 27).
• Κατά τη λειτουργία Easy Handycam, δεν
μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες
μέσου. Ακυρώστε τη λειτουργία Easy
Handycam (σελ. 35).
Απενεργοποίηση της οθνης
Πιέστε
.
b Σημειώσεις
• Ο χώρος του μέσου υπολογίζεται σε 1 MB =
1.048.576 byte. Τα κλάσματα που είναι
μικρτερα απ MB αγνοούνται κατά την
εμφάνιση του χώρου του μέσου.
Το εμφανιζμενο μέγεθος του συνολικού
χώρου του σκληρού δίσκου θα είναι λίγο
μικρτερο απ το μέγεθος που φαίνεται
παρακάτω, παρλο που εμφανίζεται τσο ο
ελεύθερος σο και ο χρησιμοποιούμενος
χώρος του σκληρού δίσκου.
– HDR-SR11E:
60.000 MB
– HDR-SR12E:
120.000 MB
77
• Καθώς υπάρχει περιοχή αρχείου
διαχείρισης, ο εμφανιζμενος
χρησιμοποιούμενος χώρος δεν θα είναι
0 MB, ακμα κι αν εκτελέσετε
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] (σελ. 78).
z Συμβουλές
• Εμφανίζονται μνο οι πληροφορίες για το
μέσο που επιλέχθηκε στη [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ
ΕΙΚ]. Αλλάξτε τη ρύθμιση μέσου εάν είναι
απαραίτητο (σελ. 27).
Διαγραφή λων
των εικνων
(Διαμρφωση)
Η Διαμρφωση διαγράφει λες τις
εικνες προκειμένου να ανακτήσετε
εγγράψιμο ελεύθερο χώρο.
Συνδέστε τη βιντεοκάμερά σας στην
πρίζα τοίχου χρησιμοποιώντας τον
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος που παρέχεται για αυτή τη
λειτουργία (σελ. 19).
b Σημειώσεις
• Για να αποφύγετε το ενδεχμενο απώλειας
σημαντικών εικνων, θα πρέπει να τις
αποθηκεύσετε (σελ. 59) πριν εκτελέσετε
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ].
• Μην αποσυνδέετε το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος ενώ είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ].
Διαμρφωση του σκληρού
δίσκου
1 Πιέστε
(HOME) t
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] t [HDD].
2 Πιέστε [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].
3 *ταν εμφανιστεί η ένδειξη
[Ολοκληρώθηκε.], πιέστε
78
.
Διαμρφωση του "Memory
Stick PRO Duo"
1 Τοποθετήστε στη βιντεοκάμερα
το "Memory Stick PRO Duo" το
οποίο θέλετε να διαμορφώσετε.
2 Πιέστε
(HOME) t
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] t [MEMORY
STICK].
4 *ταν εμφανιστεί η ένδειξη
[Ολοκληρώθηκε.], πιέστε
.
Χρήση μέσων εγγραφής
3 Πιέστε [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].
b Σημειώσεις
• Qταν η λυχνία ACCESS είναι αναμμένη,
μην αφαιρείτε το "Memory Stick PRO
Duo" απ τη βιντεοκάμερα.
• Διαγράφονται ακμη και οι ακίνητες
εικνες, στις οποίες έχει εφαρμοστεί
προστασία απ τυχαία διαγραφή, με τη
χρήση άλλης συσκευής.
• Μην επιχειρήσετε τις παρακάτω ενέργειες
ταν εμφανίζεται η ένδειξη [Εκτέλεση...]
στην οθνη.
– Χρήση του διακπτη POWER ή των
κουμπιών
– Αφαίρεση του "Memory Stick PRO Duo"
79
Αποτροπή ανάκτησης των δεδομένων
του σκληρού δίσκου της βιντεοκάμερας
Η λειτουργία [
ΑΔΕΙΟ] επιτρέπει
την εγγραφή κρυπτογραφημένων
δεδομένων στο σκληρ δίσκο της
βιντεοκάμερας. Με τον τρπο αυτ,
μπορεί να είναι πιο δύσκολο να
ανακτήσετε αρχικά δεδομένα. Κατά
την απρριψη της βιντεοκάμεράς σας ή
σε περίπτωση μεταβίβασής της σε
άλλους, συνιστάται να εκτελείτε τη
λειτουργία [
ΑΔΕΙΟ].
b Σημειώσεις
• Εάν εκτελέσετε τη λειτουργία
[
ΑΔΕΙΟ], λες οι εικνες θα
διαγραφούν. Για να αποφύγετε το
ενδεχμενο απώλειας σημαντικών εικνων,
θα πρέπει να τις αποθηκεύσετε (σελ. 59)
πριν εκτελέσετε τη λειτουργία
[
ΑΔΕΙΟ].
• Δεν μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία
[
ΑΔΕΙΟ] εάν δεν συνδέσετε το
μετασχηματιστή εναλλασσμενου ρεύματος
στην πρίζα του τοίχου.
• Αποσυνδέστε λα τα καλώδια εκτς απ το
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος. Μην αποσυνδέετε το
μετασχηματιστή εναλλασσμενου ρεύματος
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
• Μην ασκείτε κραδασμούς ή δονήσεις στη
βιντεοκάμερα, κατά την εκτέλεση της
λειτουργίας [
ΑΔΕΙΟ].
4 Πατήστε και κρατήστε πατημένο
το κουμπί . (οπισθοφωτιμς) για
μερικά δευτερλεπτα (σελ. 137).
Εμφανίζεται η οθνη [
ΑΔΕΙΟ].
5 Πιέστε [ΝΑΙ] t [ΝΑΙ].
6 *ταν εμφανιστεί η ένδειξη
[Ολοκληρώθηκε.], πιέστε
.
b Σημειώσεις
1 Συνδέστε το προσαρμοστικ
εναλλασσμενου ρεύματος στην
υποδοχή DC IN της
βιντεοκάμερας και στην πρίζα
τοίχου.
2 Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα.
3 Πιέστε
(HOME) t
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] t [HDD].
Εμφανίζεται η οθνη
[
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ].
80
• Ο πραγματικς χρνος εκτέλεσης της
λειτουργίας [
ΑΔΕΙΟ] έχει ως εξής:
– HDR-SR11E:
περίπου 60 λεπτά
– HDR-SR12E:
περίπου 120 λεπτά
• Εάν διακψετε τη λειτουργία [
ΑΔΕΙΟ]
ενώ εμφανίζεται η ένδειξη [Εκτέλεση...],
μην παραλείψετε να ολοκληρώσετε τη
λειτουργία, εκτελώντας
[ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ] ή [
ΑΔΕΙΟ] την
επμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη
βιντεοκάμερα.
Επιδιρθωση αρχείου βάσης δεδομένων
Αυτή η λειτουργία ελέγχει τις
πληροφορίες διαχείρισης και τη συνοχή
των ταινιών και των ακίνητων εικνων
στο μέσο και επιδιορθώνει τυχν
ανακολουθίες.
• Κατά την επιδιρθωση του αρχείου βάσης
δεδομένων εικνων του "Memory Stick
PRO Duo", μην αφαιρείτε το "Memory
Stick PRO Duo".
• Τα αρχεία βάσης δεδομένων εικνων στο
σκληρ δίσκο και το "Memory Stick PRO
Duo" επιδιορθώνονται ξεχωριστά.
1 Πιέστε
(HOME) t
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ) t
[ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.] t [HDD] ή
[MEMORY STICK].
Χρήση μέσων εγγραφής
2 Πιέστε [ΝΑΙ].
Ξεκινάει ο έλεγχος αρχείου
διαχείρισης. Πιέστε
και
τερματίστε τον έλεγχο αρχείου
διαχείρισης εάν δεν βρεθούν
ανακολουθίες.
3 Πιέστε [ΝΑΙ].
4 Αφού εμφανιστεί η ένδειξη
[Ολοκληρώθηκε.], πιέστε
.
b Σημειώσεις
• Μην ασκείτε μηχανικούς κραδασμούς ή
δονήσεις στη βιντεοκάμερα και μην
αποσυνδέετε το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος ή τη μπαταρία
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
81
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
Τι μπορείτε να κάνετε με την κατηγορία
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) του
HOME MENU
Μπορείτε να αλλάξετε τις λειτουργίες
εγγραφής και τις ρυθμίσεις λειτουργίας
ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Χρήση του HOME MENU
3 Πιέστε το στοιχείο ρύθμισης που
θέλετε.
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθνη, πιέστε
/ για να
αλλάξετε τη σελίδα.
1 Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και στη συνέχεια πατήστε το
κουμπί
(HOME).
(HOME)
4 Πιέστε το στοιχείο που θέλετε.
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθνη, πιέστε
/ για να
αλλάξετε τη σελίδα.
(HOME)
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) κατηγορία
5 Αλλάξτε τη ρύθμιση και πιέστε το
2 Πιέστε
82
.
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ).
Λίστα των στοιχείων της
κατηγορίας
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ)
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (σελ. 84)
Στοιχεία
Σελίδα
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ
87
ΖΕΒΡΑ
87
ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ*
88
ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ
89
Στοιχεία
Σελίδα
ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ
89
ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.
84
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤ.
89
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ
85
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ
89
ΜΕΤ ΑΥΤ ΕΚΘ
85
ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ.
90
ΜΕΤΑΒΑΣΗ WB
85
ΦΩΣ NIGHTSHOT
86
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ.
86
ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ
86
STEADYSHOT
86
ΑΥΤ.ΑΡΓΟ ΚΛΕ.
87
X.V.COLOR
87
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ
87
ΖΕΒΡΑ
87
Στοιχεία
Σελίδα
88
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ*
94
88
ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ*
94
88
ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD
94
89
ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD
94
89
ΧΡΩΜΑ LCD
94
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤ.
89
ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΕΙΚ
95
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ
89
ΗΜΕΡ:ΥΠΟΤΙΤ.
ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ*
ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ
ΡΥΘΜΙΣΗ INDEX*
ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ.
90
92
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ (σελ. 90)
Στοιχεία
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ*
Σελίδα
Στοιχεία
Σελίδα
ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ
92
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
93
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ.** (σελ. 94)
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ (σελ. 95)
Στοιχεία
Σελίδα
ΤΥΠΟΣ TV
95
ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ
96
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΗΜΑ
96
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
ΥΠ.ΣΥΝΟΛΟΥ
ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ. (σελ. 92)
90
ΡΥΘ.ΩΡ./
ΓΛΩΣ. (σελ. 96)
ΑΡΙΘ ΑΡΧΕΙΟΥ
91
ΜΕΤ ΑΥΤ ΕΚΘ
85
Στοιχεία
Σελίδα
ΜΕΤΑΒΑΣΗ WB
85
ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ*
24
ΦΩΣ NIGHTSHOT
86
ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
96
STEADYSHOT
86
ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ
96
83
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΑΙΝΙΑΣ
Στοιχεία
ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.*
Σελίδα
(Στοιχεία για την εγγραφή ταινιών)
96
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (σελ. 97)
Στοιχεία
Σελίδα
ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙΔ
97
ΛΥΧΝ ΕΓΓΡΑΦ
97
ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ
132
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ
98
ΑΝΑΜ.ΓΡ.ΕΝΕΡΓ.
98
ΑΠΟΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ
98
ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ
98
ΡΥΘΜΙΣΤ.ΓΙΑ HDMI
98
* Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτά τα
στοιχεία κατά τη λειτουργία Easy
Handycam (σελ. 31).
** Το νομα μενού αλλάζει σε [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΗΧΟΥ] κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Easy Handycam.
Πιέστε το 1 και στη συνέχεια το 2.
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθνη, πιέστε / για να αλλάξετε τη
σελίδα.
Τρπος ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 82
(OPTION MENU) t σελίδα 99
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με B.
ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.
(Λειτουργία
εγγραφής)
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία
εγγραφής, για την εγγραφή ταινίας με
ποιτητα εικνας HD (υψηλής
ευκρίνειας) απ 4 επίπεδα.
HD FH (
)
Εγγραφή σε λειτουργία μέγιστης
ποιτητας
(AVC HD 16M (FH)).
HD HQ (
)
Εγγραφή σε λειτουργία υψηλής
ποιτητας
(AVC HD 9M (HQ)).
B HD SP (
)
Εγγραφή σε λειτουργία τυπικής
ποιτητας
(AVC HD 7M (SP)).
84
HD LP (
)
b Σημειώσεις
Αύξηση του χρνου εγγραφής
(Εγγραφή μεγάλης διάρκειας) (AVC
HD 5M (LP)).
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία
εγγραφής, για την εγγραφή ταινίας με
ποιτητα εικνας SD (τυπικής
ευκρίνειας) απ 3 επίπεδα.
SD HQ (
)
Εγγραφή σε λειτουργία υψηλής
ποιτητας
(SD 9M (HQ)).
B SD SP (
)
Εγγραφή σε λειτουργία τυπικής
ποιτητας
(SD 6M (SP)).
SD LP (
)
Αύξηση του χρνου εγγραφής
(Εγγραφή μεγάλης διάρκειας)
(SD 3M (LP)).
• Εάν πραγματοποιείτε εγγραφή σε
λειτουργία LP, η ποιτητα των ταινιών
ενδέχεται να είναι υποβαθμισμένη ή οι
σκηνές με γρήγορες κινήσεις ενδέχεται να
εμφανίζονται με θρυβο κατά την
αναπαραγωγή της εικνας.
z Συμβουλές
• Ανατρέξτε στις σελίδες 14 και 29 για τον
αναμενμενο χρνο εγγραφής σε κάθε
λειτουργία εγγραφής.
• Μπορείτε να επιλέξετε τη [ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.] για
κάθε μέσο ξεχωριστά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ
Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή
εγγραφής ήχου.
B 5.1ch SURROUND (
)
Εγγράφει ήχο surround 5,1 καναλιών.
2ch STEREO (
)
Εγγράφει στερεοφωνικ ήχο 2
καναλιών.
ΜΕΤ ΑΥΤ ΕΚΘ
Επιλέξτε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] για να
ρυθμίσετε την έκθεση χρησιμοποιώντας
(σκοτειν)/
(φωτειν). Στην
οθνη εμφανίζεται το
και η τιμή της
ρύθμισης (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση
είναι [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]).
z Συμβουλές
• Πιέστε
εάν το θέμα είναι λευκ ή ο
οπισθοφωτισμς είναι φωτεινς, πιέστε
εάν το θέμα είναι μαύρο ή το φως
είναι αμυδρ.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο
αυτματης έκθεσης σε πιο φωτεινή ή
σκοτεινή ταν το [ΕΚΘΕΣΗ] έχει ρυθμιστεί
σε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ].
• Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη ρύθμιση
χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο
CAM CTRL (σελ. 43).
ΜΕΤΑΒΑΣΗ WB
(Αλλαγή ισορροπίας
λευκού)
Επιλέξτε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] για να
ρυθμίσετε την ισορροπία λευκού στην
επιθυμητή ρύθμιση χρησιμοποιώντας
το
/
.
Το
και η τιμή της ρύθμισης
εμφανίζονται στην οθνη (Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]).
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
b Σημειώσεις
• Η ένδειξη
εμφανίζεται προσωρινά
ανεξάρτητα απ τη ρύθμιση κατά την
αναπαραγωγή ταινιών που έχουν εγγραφεί
με τη ρύθμιση [ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ] σε
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] της [ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.].
z Συμβουλές
• Qταν η ισορροπία λευκού είναι ρυθμισμένη
στη χαμηλτερη τιμή, οι εικνες
εμφανίζονται γαλαζωπές και ταν είναι
ρυθμισμένη σε υψηλτερη τιμή, οι εικνες
εμφανίζονται ερυθρωπές.
85
• Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη ρύθμιση
χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο
CAM CTRL (σελ. 43).
ΦΩΣ NIGHTSHOT
Qταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
NightShot (σελ. 41) ή [SUPER
NIGHTSHOT] (σελ. 105) για την
εγγραφή, μπορείτε να εγγράφετε πιο
ευκρινείς εικνες ορίζοντας τη ρύθμιση
[ΦΩΣ NIGHTSHOT], που εκπέμπει
υπέρυθρο φως (αρατο), στο
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (προεπιλεγμένη
ρύθμιση).
b Σημειώσεις
• Μην καλύπτετε τη θύρα υπερύθρων με τα
δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα (σελ. 41).
• Αφαιρέστε το φακ μετατροπής
(προαιρετικ).
• Η μέγιστη απσταση εγγραφής με χρήση
της λειτουργίας [ΦΩΣ NIGHTSHOT] είναι
περίπου 3 m.
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ.
Κατά την εγγραφή με ποιτητα εικνας
SD (τυπικής ευκρίνειας), μπορείτε να
επιλέξετε το λγο της οριζντιας προς
την κάθετη διάσταση, ανάλογα με την
τηλεραση που είναι συνδεδεμένη.
Ανατρέξτε επίσης στα εγχειρίδια
οδηγιών που παρέχονται μαζί με την
τηλερασή σας.
B ΕΙΚΟΝΑ 16:9
Εγγραφή εικνων σε πλήρη οθνη σε
οθνη τηλερασης 16:9 (ευρεία
οθνη).
4:3 (
)
Εγγραφή εικνων σε πλήρη οθνη σε
οθνη τηλερασης 4:3.
b Σημειώσεις
• Ρυθμίστε την επιλογή [ΤΥΠΟΣ TV] σωστά,
ανάλογα με τη συνδεδεμένη τηλεραση για
αναπαραγωγή (σελ. 95).
86
ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ
Μπορείτε να επιλέξετε το μέγιστο
επίπεδο ζουμ αν θέλετε ζουμ σε
επίπεδο μεγαλύτερο απ 12 × κατά την
εγγραφή. Θα πρέπει να σημειωθεί τι η
ποιτητα της εικνας μειώνεται ταν
χρησιμοποιείτε το ψηφιακ ζουμ.
Η δεξιά πλευρά της μπάρας δείχνει το
συντελεστή ψηφιακού ζουμ. Η ζώνη
του ζουμ εμφανίζεται ταν επιλέγετε
το επίπεδο ζουμ.
B ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Πραγματοποιείται ζουμ έως 12 × μέσω
του φακού.
24 ×
Πραγματοποιείται ζουμ έως και 12 ×
μέσω του φακού και, στη συνέχεια,
πραγματοποιείται ζουμ έως και 24 ×
ψηφιακά.
150 ×
Πραγματοποιείται ζουμ έως και 12 ×
μέσω του φακού και, στη συνέχεια,
πραγματοποιείται ζουμ έως και 150 ×
ψηφιακά.
STEADYSHOT
Μπορείτε να αντισταθμίσετε το
κούνημα της βιντεοκάμερας (η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]). Ρυθμίστε τη
λειτουργία [STEADYSHOT] στη θέση
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] ( ) ταν
χρησιμοποιείτε τρίποδο (προαιρετικ),
για να γίνει η εικνα φυσική.
ΑΥΤ.ΑΡΓΟ ΚΛΕ.
(Αυτματο αργ
κλείσιμο)
Κατά την εγγραφή σε σκοτεινά μέρη, η
ταχύτητα κλείστρου μειώνεται
αυτματα στο 1/25 του δευτερολέπτου.
(Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]).
X.V.COLOR
Κατά την εγγραφή ρυθμίστε στην
επιλογή [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] για να έχετε
μεγαλύτερο φάσμα χρωμάτων.
Διάφορα χρώματα πως το υπέροχο
χρώμα των λουλουδιών και το
τυρκουάζ της θάλασσας
αναπαράγονται πιο πιστά.
b Σημειώσεις
z Συμβουλές
• Η οθνη LCD είναι συμβατή με x.v.Color.
Μπορείτε να εμφανίσετε το καρέ και να
ελέγξετε εάν το θέμα σας είναι
οριζντιο ή κατακρυφο, ορίζοντας τη
ρύθμιση [ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ] σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ].
Το καρέ δεν εγγράφεται. Πατήστε
DISP/BATT INFO για να εξαφανιστεί
το καρέ (Η προεπιλεγμένη ρύθμιση
είναι [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]).
z Συμβουλές
• Εάν τοποθετήσετε το θέμα στο κέντρο του
οδηγού καρέ, θα επιτύχετε μια
ισορροπημένη σύνθεση.
• Το εξωτερικ πλαίσιο του [ΟΔΗΓΟΣ
ΚΑΡΕ] εμφανίζει την περιοχή απεικνισης
μιας τηλερασης που δεν είναι συμβατή με
οθνη full pixel.
ΖΕΒΡΑ
Διαγώνιες γραμμές εμφανίζονται σε
τμήματα της οθνης που η
φωτειντητα βρίσκεται σε ένα
προκαθορισμένο επίπεδο.
Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη κατά
τη ρύθμιση της φωτειντητας. Qταν
αλλάζετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση,
εμφανίζεται η ένδειξη . Το μοτίβο
ζέβρας δεν εγγράφεται.
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
• Ορίστε τη ρύθμιση [X.V.COLOR] σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] ταν το εγγεγραμμένο
περιεχμενο θα αναπαραχθεί σε τηλεραση
συμβατή με x.v.Color.
• Εάν η ταινία που έχει εγγραφεί με αυτή τη
λειτουργία ρυθμισμένη σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] αναπαραχθεί σε
τηλεραση που δεν είναι συμβατή με
x.v.Color, το χρώμα μπορεί να μην
αναπαραχθεί σωστά.
• Η ρύθμιση [X.V.COLOR] δεν μπορεί να
οριστεί στο [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]:
– Ενώ γίνεται εγγραφή με ποιτητα εικνας
SD (τυπικής ευκρίνειας)
– Ενώ γίνεται εγγραφή ταινίας
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ
B ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Το μοτίβο ζέβρας δεν εμφανίζεται.
70
Το μοτίβο ζέβρας εμφανίζεται σε ένα
επίπεδο φωτειντητας οθνης περίπου
70 IRE.
100
Το μοτίβο ζέβρας εμφανίζεται σε ένα
επίπεδο φωτειντητας οθνης περίπου
100 IRE ή υψηλτερο.
87
b Σημειώσεις
b Σημειώσεις
• Τα τμήματα της οθνης με φωτειντητα 100
IRE ή μεγαλύτερη, ενδέχεται να
εμφανίζονται με υπερέκθεση.
• Οι εικνες που εγγράφονται με ποιτητα
εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας)
αναπαράγονται μνο σε συσκευές συμβατές
με μορφή AVCHD.
• Η ρύθμιση [ΗΜΕΡ:ΥΠΟΤΙΤ.] δεν μπορεί
να οριστεί για ποιτητα εικνας SD
(τυπικής ευκρίνειας).
z Συμβουλές
• Το IRE δηλώνει τη φωτειντητα της
οθνης.
ΥΠ.ΣΥΝΟΛΟΥ
B ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Η ένδειξη υπολειπμενου χρνου
μέσου εμφανίζεται πάντα.
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Εμφανίζει για 8 δευτερλεπτα
περίπου, τον υπολειπμενο χρνο
εγγραφής μιας ταινίας, σε περιπτώσεις
πως αυτές που αναφέρονται
παρακάτω.
– Qταν η βιντεοκάμερά σας
αναγνωρίζει την υπολειπμενη
χωρητικτητα μέσου ενώ η λυχνία
(Ταινία) είναι αναμμένη
– Qταν πατάτε το διακπτη DISP/
BATT INFO για να ενεργοποιήσετε
την ένδειξη ενώ η λυχνία
(Ταινία)
είναι αναμμένη
– Qταν επιλέγετε τη λειτουργία
εγγραφής ταινίας στο HOME MENU
b Σημειώσεις
• Qταν ο υπολειπμενος χρνος εγγραφής
για ταινίες είναι μικρτερος απ 5 λεπτά, η
ένδειξη παραμένει στην οθνη.
ΗΜΕΡ:ΥΠΟΤΙΤ.
(Ημερομηνία
υπτιτλων)
Qταν ρυθμίζετε σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]
(η προεπιλεγμένη ρύθμιση), μπορείτε
να εμφανίσετε την ημερομηνία και ώρα
εγγραφής ενώ αναπαραγάγετε την
εικνα που έχει εγγραφεί στη
βιντεοκάμερα, σε συσκευές συμβατές με
τη λειτουργία εμφάνισης υποτίτλων.
Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο
οδηγιών της συσκευής προβολής.
88
ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ
Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση φλας
ταν εγγράφετε ακίνητες εικνες με το
ενσωματωμένο φλας ή με εξωτερικ
φλας (προαιρετικ) το οποίο είναι
συμβατ με τη βιντεοκάμερά σας.
B ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Αναβοσβήνει αυτματα ταν δεν
υπάρχει επαρκής φωτισμς
περιβάλλοντος.
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ ( )
Το φλας χρησιμοποιείται πάντα
ανεξάρτητα απ τη φωτειντητα του
περιβάλλοντος.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ (
)
Εγγραφή χωρίς φλας.
b Σημειώσεις
• Η συνιστώμενη απσταση απ το
αντικείμενο, ταν χρησιμοποιείται το
ενσωματωμένο φλας, είναι περίπου 0,3 έως
2,5 m.
• Αφαιρέστε τη σκνη απ την επιφάνεια του
φλας πριν το χρησιμοποιήσετε. Η απδοση
του φλας μπορεί να υποβαθμιστεί, σε
περίπτωση αλλοίωσης χρωμάτων λγω
θερμτητας ή εάν υπάρχει σκνη πάνω στη
λυχνία.
• Η λυχνία /CHG (φρτισης) τρεμοπαίζει
κατά τη διάρκεια της φρτισης του φλας
και παραμένει αναμμένη ταν η μπαταρία
είναι πλήρως φορτισμένη.
• Εάν χρησιμοποιείτε το φλας σε πολύ
φωτεινές περιοχές, πως σε περίπτωση
εγγραφής θέματος με οπισθοφωτισμ, το
φλας μπορεί να μην αποδώσει σωστά.
ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία
αυτή ταν χρησιμοποιείτε το
ενσωματωμένο φλας ή ένα εξωτερικ
φλας (προαιρετικ) συμβατ με τη
βιντεοκάμερα.
ΥΨ ΦΩΤΕΙΝ(
)
Αύξηση της φωτειντητας του φλας.
B ΚΑΝΟΝΙΚΗ( )
ΧΑΜ ΦΩΤΕΙΝ(
)
Ανιχνεύει πρσωπα και προσαρμζει
αυτματα την εστίαση, το χρώμα και
την έκθεση. Επίσης, βελτιστοποιεί την
εικνα του προσώπου.
B ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ (
)
Εντοπίζει ένα πρσωπο και εμφανίζει
ένα πλαίσιο πάνω σε αυτ. Η εικνα
του εντοπισμένου προσώπου
βελτιστοποιείται αυτματα.
Κάδρο εντοπισμού προσώπου
Μείωση της φωτειντητας του φλας.
ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ
b Σημειώσεις
• Ο περιορισμς των κκκινων ματιών
ενδέχεται να μην δίνει τα επιθυμητά
αποτελέσματα λγω συγκεκριμένων
διαφορών και άλλων συνθηκών.
Επισήμανση εντοπισμού προσώπου
ΕΝΕΡ.[ΧΩΡΙΣ ΠΛ] (
)
Εντοπίζει ένα πρσωπο χωρίς να
εμφανίζει πλαίσιο. Η εικνα του
εντοπισμένου προσώπου
βελτιστοποιείται αυτματα.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία
[ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ].
b Σημειώσεις
• Τα πρσωπα μπορεί να μην εντοπίζονται
ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
• Η λειτουργία [ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ]
μπορεί να μην εκτελείται σωστά ανάλογα με
τις συνθήκες εγγραφής. Στην περίπτωση
αυτή, ρυθμίστε τη λειτουργία
[ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ] σε
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτή τη
λειτουργία ταν εγγράφετε ακίνητες
εικνες χρησιμοποιώντας το
ενσωματωμένο φλας ή εξωτερικ φλας
(προαιρετικ) το οποίο είναι συμβατ
με τη βιντεοκάμερά σας.
Qταν ρυθμίσετε τη λειτουργία
[ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ] σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ], και στη συνέχεια
ρυθμίσετε τη [ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ] σε
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ] ή [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ],
εμφανίζεται η ένδειξη . Μπορείτε να
αποφύγετε το φαινμενο των κκκινων
ματιών ενεργοποιώντας το
προκαταρκτικ φλας πριν απ το
καθαυτ φλας.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤ.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο που
θέλετε να ορίσετε στο πλήκτρο CAM
CTRL. Για λεπτομέρειες, βλ. σελίδα 43.
89
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ
(Στοιχεία για την εγγραφή ακίνητων
εικνων)
ΡΥΘΜΙΣΗ INDEX
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] και σας επιτρέπει να
αναζητάτε πρσωπα αυτματα και να
εμφανίζετε την οθνη [Λίστα
προσώπων] (σελ. 47).
Εικονίδια για πρσωπα και η σημασία
τους
: Qταν η ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]
: Αυτ το εικονίδιο αναβοσβήνει
ταν η βιντεοκάμερά σας εντοπίσει ένα
πρσωπο. Το εικονίδιο σταματά να
αναβοσβήνει ταν το πρσωπο
εγγράφεται στη [Λίστα προσώπων].
: Αυτ το εικονίδιο εμφανίζεται
ταν δεν μπορούν να εγγραφούν
πρσωπα στη [Λίστα προσώπων].*
* Ο αριθμς των προσώπων που μπορούν να
εντοπιστούν είναι περιορισμένος.
ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ.
Qταν χρησιμοποιείτε έναν φακ
μετατροπής (προαιρετικς),
χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για
να εγγράψετε χρησιμοποιώντας μέγιστη
αντιστάθμιση για τους κραδασμούς της
βιντεοκάμερας για κάθε φακ.
Μπορείτε να επιλέξετε [ΕΥΡΟΣ
ΜΕΤΑΤΡ.] ( ) ή [ΤΗΛΕΜΕΤΑΤΡΟΠΗ] ( ). Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση είναι [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
Πιέστε το 1 και στη συνέχεια το 2.
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθνη, πιέστε / για να αλλάξετε τη
σελίδα.
Τρπος ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 82
(OPTION MENU) t σελίδα 99
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με B.
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ
B 10,2M (
10,2M )
Εγγραφή ακίνητων εικνων στη
μέγιστη ποιτητα (3.680 × 2.760).
7,6M (
7,6M )
Εγγραφή ακίνητων εικνων στη
μέγιστη ποιτητα με λγο εικνας 16:9
(ευρεία) (3.680 × 2.070).
6,1M (
6,1M )
Εγγραφή ακίνητων εικνων με
ευκρίνεια (2.848 × 2.136).
1,9M (
1,9M
)
Επιτρέπει την εγγραφή περισστερων
ακίνητων εικνων με σχετική ευκρίνεια
(1.600 × 1.200).
VGA(0,3M) (
)
Επιτρέπει επίσης την εγγραφή του
μέγιστου αριθμού ακίνητων εικνων
(640 × 480).
b Σημειώσεις
• Η επιλογή του μεγέθους εικνας είναι σε
ισχύ σο η λυχνία
(ακίνητη εικνα)
είναι αναμμένη.
90
Χωρητικτητα του "Memory
Stick PRO Duo" και ο αριθμς
εγγράψιμων ακίνητων εικνων
(Μονάδα: αριθμς εικνων)*
*ταν ο διακπτης POWER είναι
(Ακίνητη εικνα)
10,2M
3680 × 2760
10,2M
1GB
230
2GB
475
4GB
930
8GB
1900
b Σημειώσεις
• Κατά την χρήση του "Memory Stick PRO
Duo" της Sony Corporation. Ο αριθμς των
ακίνητων εικνων που μπορούν να
εγγραφούν ποικίλλει ανάλογα με τις
συνθήκες εγγραφής ή τον τύπο του
"Memory Stick".
• Μπορείτε να εγγράψετε έως 9.999 ακίνητες
εικνες στον σκληρ δίσκο.
• Η μοναδική διάταξη pixel του αισθητήρα
ClearVid CMOS της Sony και το σύστημα
επεξεργασίας εικνας (BIONZ) επιτρέπει
ανάλυση φωτογραφιών αντίστοιχη των
μεγεθών που περιγράφονται.
z Συμβουλές
• Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα
"Memory Stick Duo" με χωρητικτητα
μικρτερη του 1 GB για εγγραφή ακίνητων
εικνων.
B ΣΕΙΡΑ
Αντιστοιχίζει αριθμούς αρχείων
ακίνητων εικνων σε ακολουθία
ακμη κι αν το "Memory Stick PRO
Duo" αντικατασταθεί απ άλλο. Ο
αριθμς αρχείου ρυθμίζεται εκ νέου
ταν δημιουργείται ένας νέος φάκελος
ή ταν αντικαθίσταται ο φάκελος
εγγραφής.
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ
Εκχώρηση αριθμών αρχείων σε σειρά,
ξεκινώντας απ τον μεγαλύτερο
αριθμ αρχείου που υπάρχει στο
τρέχον μέσο εγγραφής.
ΜΕΤ ΑΥΤ ΕΚΘ
Βλ. σελίδα 85.
ΜΕΤΑΒΑΣΗ WB
(Αλλαγή ισορροπίας
λευκού)
Βλ. σελίδα 85.
ΦΩΣ NIGHTSHOT
Βλ. σελίδα 86.
STEADYSHOT
Βλ. σελίδα 86.
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
* Ο αριθμς των εγγράψιμων ακίνητων
εικνων που εμφανίζεται αντιστοιχεί στο
μέγιστο μέγεθος εικνας της
βιντεοκάμερας. Ο πραγματικς αριθμς
εγγράψιμων ακίνητων εικνων εμφανίζεται
στην οθνη LCD κατά την εγγραφή
(σελ. 142).
ΑΡΙΘ ΑΡΧΕΙΟΥ
(Αριθμς αρχείου)
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ
Βλ. σελίδα 87.
ΖΕΒΡΑ
Βλ. σελίδα 87.
ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ
Βλ. σελίδα 88.
91
ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ.
(Στοιχεία για την προσαρμογή της
προβολής)
ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ
Βλ. σελίδα 89.
ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ
Βλ. σελίδα 89.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤ.
Βλ. σελίδα 89.
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Βλ. σελίδα 89.
ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ.
Βλ. σελίδα 90.
Πιέστε το 1 και στη συνέχεια το 2.
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθνη, πιέστε / για να αλλάξετε τη
σελίδα.
Τρπος ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 82
(OPTION MENU) t σελίδα 99
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με B.
ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ
Κατά την αναπαραγωγή εμφανίζει τις
πληροφορίες (κωδικς δεδομένων) που
εγγράφηκαν αυτματα κατά την
εγγραφή.
B ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Ο κωδικς δεδομένων δεν
εμφανίζεται.
ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ
Εμφανίζει την ημερομηνία και την
ώρα.
ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ
Εμφανίζει τα δεδομένα ρύθμισης της
βιντεοκάμερας.
ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ
A Ημερομηνία
B Ώρα
92
ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ
Ταινία
ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμ των
μικρογραφιών που εμφανίζονται στην
οθνη VISUAL INDEX.
Μικρογραφία
Γλωσσάρι (σελ. 145)
B ΣΥΝΔΕΣΗ ΖΟΥΜ
Αλλαγή του αριθμού των
μικρογραφιών (6 ή 12) με το μοχλ
power zoom στη βιντεοκάμερα.*
Ακίνητη εικ!να
6ΕΙΚΟΝ
Εμφάνιση μικρογραφιών 6 εικνων.
12ΕΙΚΟΝΕΣ
Εμφάνιση μικρογραφιών 12 εικνων.
z Συμβουλές
• Η ένδειξη εμφανίζεται για μια εικνα
που εγγράφεται με τη χρήση φλας.
• Ο κωδικς δεδομένων προβάλλεται στην
οθνη της τηλερασης αν συνδέσετε τη
βιντεοκάμερα σε τηλεραση.
• Η ένδειξη εναλλάσσεται με την παρακάτω
σειρά καθώς πιέζετε το DATA CODE στο
τηλεχειριστήριο [ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ]t
[ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ] t [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]
(καμία ένδειξη).
• Ανάλογα με την κατάσταση του μέσου,
εμφανίζονται γραμμές [--:--:--].
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
C Απενεργοποίηση SteadyShot
D Φωτειντητα
E Ισορροπία λευκού
F Απολαβή
G Ταχύτητα κλείστρου
H Τιμή διαφράγματος
I Έκθεση
* Μπορείτε επίσης να το
χρησιμοποιήσετε με τα κουμπιά ζουμ
στο πλαίσιο LCD ή στο
τηλεχειριστήριο.
93
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ.
(Στοιχεία για τη ρύθμιση του ήχου
και της οθνης)
ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD
(Επίπεδο
οπισθοφωτισμού
LCD)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτειντητα
του οπισθοφωτισμού της οθνης LCD.
Πιέστε το 1 και στη συνέχεια το 2.
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθνη, πιέστε / για να αλλάξετε τη
σελίδα.
Τρπος ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 82
(OPTION MENU) t σελίδα 99
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με B.
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
Πιέστε
/
για να ρυθμίσετε την
ένταση του ήχου (σελ. 47).
ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ
B ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ
Ακούγεται μια μελωδία κατά την
έναρξη/λήξη της εγγραφής ή κατά τη
χρήση της οθνης αφής.
B ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Κανονική φωτειντητα.
ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ
Αύξηση της φωτειντητας της οθνης
LCD.
b Σημειώσεις
• Qταν συνδέετε τη βιντεοκάμερά σας στην
πρίζα τοίχου χρησιμοποιώντας τον
παρεχμενο μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος, επιλέγεται η
τιμή [ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ] για τη ρύθμιση.
• Qταν επιλέγετε [ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ], η
διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται
ελαφρά κατά την εγγραφή.
• Αν ανοίξετε τον πίνακα LCD κατά 180
μοίρες με την οθνη στραμμένη προς τα έξω
και κλείσετε τον πίνακα LCD στο σώμα της
βιντεοκάμερας, η ρύθμιση γίνεται αυτματα
[ΚΑΝΟΝΙΚΗ].
z Συμβουλές
• Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τις
εγγεγραμμένες εικνες με οποιονδήποτε
τρπο.
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Ακύρωση της μελωδίας.
ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτειντητα
της οθνης LCD με το
/
.
1 Ρυθμίστε τη φωτειντητα με τα
/
.
2 Πιέστε
.
z Συμβουλές
• Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τις
εγγεγραμμένες εικνες με οποιονδήποτε
τρπο.
94
ΧΡΩΜΑ LCD
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρώμα της
οθνης LCD με τα
/
.
Χαμηλή ένταση
Υψηλή ένταση
z Συμβουλές
• Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τις
εγγεγραμμένες εικνες με οποιονδήποτε
τρπο.
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ
(Στοιχεία για τη σύνδεση άλλων
συσκευών)
ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΕΙΚ
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτειντητα
του εικονοσκοπίου.
B ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Κανονική φωτειντητα.
ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ
Αύξηση της φωτειντητας της οθνης
εικονοσκοπίου.
b Σημειώσεις
• Qταν συνδέετε τη βιντεοκάμερά σας σε
εξωτερική πηγή τροφοδοσίας, η λειτουργία
[ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ] επιλέγεται αυτματα για
τη ρύθμιση.
• Qταν επιλέγετε [ΑΥΞ ΦΩΤΕΙΝ], η
διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται
ελαφρά κατά την εγγραφή.
Πιέστε το 1 και στη συνέχεια το 2.
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθνη, πιέστε / για να αλλάξετε τη
σελίδα.
Τρπος ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 82
(OPTION MENU) t σελίδα 99
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με B.
z Συμβουλές
ΤΥΠΟΣ TV
Πρέπει να μετατρέψετε το σήμα
ανάλογα με την τηλεραση που είναι
συνδεδεμένη κατά την αναπαραγωγή
της εικνας. Οι εγγεγραμμένες εικνες
αναπαράγονται πως φαίνεται στις
παρακάτω εικνες.
B 16:9
Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να
προβάλλετε τις εικνες σε τηλεραση
16:9 (ευρεία οθνη).
Εικ!νες 16:9
(ευρεία οθ!νη)
Εικ!νες 4:3
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
• Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τις
εγγεγραμμένες εικνες με οποιονδήποτε
τρπο.
4:3
Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να
προβάλετε τις εικνες σε κανονική
τηλεραση 4:3.
95
ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ.
(Στοιχεία για τη ρύθμιση της ώρας
και της γλώσσας)
Εικ!νες 16:9
(ευρεία οθ!νη)
Εικ!νες 4:3
b Σημειώσεις
• Ο λγος της οριζντιας προς την
κατακρυφη διάσταση της εικνας που
εγγράφεται με ποιτητα εικνας HD
(υψηλής ευκρίνειας) είναι 16:9.
ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ
B ΠΡΟΒΟΛ LCD
Εμφανίζει ενδείξεις, πως τον κωδικ
ώρας στο εικονοσκπιο και την οθνη
LCD.
V-OUT/LCD
Εμφανίζει ενδείξεις πως ο κωδικς
ώρας στο εικονοσκπιο στην οθνη
της τηλερασης και στην οθνη LCD.
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΗΜΑ
Επιλέξτε [ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΗΜΑ] ταν
συνδέετε τη βιντεοκάμερα σε
τηλεραση με την υποδοχή εισδου
σύνθετου σήματος.
576i
Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή
ταν συνδέετε τη βιντεοκάμερα σε
τηλεραση με την υποδοχή εισδου
σύνθετου σήματος.
B 1080i/576i
Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή
ταν συνδέετε τη βιντεοκάμερα με
τηλεραση που διαθέτει υποδοχή
εισδου σύνθετου σήματος και μπορεί
να εμφανίσει σήμα 1080i.
Πιέστε το 1 και στη συνέχεια το 2.
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθνη, πιέστε / για να αλλάξετε τη
σελίδα.
Τρπος ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 82
(OPTION MENU) t σελίδα 99
ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Βλ. σελίδα 24.
ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Μπορείτε να ρυθμίσετε μια διαφορά
ώρας χωρίς να σταματήσετε το ρολι.
Ρυθμίστε την τοπική περιοχή σας
χρησιμοποιώντας τα
/
ταν
χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα σε
άλλες ζώνες ώρας.
Ανατρέξτε στη διαφορά ώρας σε λο
τον κσμο στη σελίδα 124.
ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ
Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη
ρύθμιση χωρίς να σταματήσετε το
ρολι.
Ρυθμίστε την επιλογή σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] για να αλλάξετε την
ώρα κατά 1 ώρα μπροστά.
ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που
θα εμφανίζεται στην οθνη LCD.
96
ΓΕΝΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
z Συμβουλές
(Άλλα στοιχεία ρύθμισης)
• Η βιντεοκάμερά σας διαθέτει την
επιλογή [ENG[SIMP]]
(απλουστευμένα Αγγλικά), σε
περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε
τη μητρική σας γλώσσα ανάμεσα στις
επιλογές.
Πιέστε το 1 και στη συνέχεια το 2.
Αν το στοιχείο δεν εμφανίζεται στην
οθνη, πιέστε / για να αλλάξετε τη
σελίδα.
Τρπος ρύθμισης
(HOME MENU) t σελίδα 82
(OPTION MENU) t σελίδα 99
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με B.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] και σας επιτρέπει να
δείτε την επίδειξη σε περίπου 10 λεπτά,
αφού γυρίσετε το διακπτη POWER
στη θέση
(Ταινία).
z Συμβουλές
• Η επίδειξη ακυρώνεται στις εξής
περιπτώσεις.
– Qταν πιέζετε START/STOP ή PHOTO
– Qταν πιέζετε την οθνη κατά τη διάρκεια
της επίδειξης (Η επίδειξη ξεκινάει πάλι
μετά απ περίπου 10 λεπτά)
– Qταν ρυθμίσετε το διακπτη POWER
στη θέση
(Ακίνητη εικνα)
– Qταν πιέζετε
(HOME) ή
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ)
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙΔ
ΛΥΧΝ ΕΓΓΡΑΦ
(Λυχνία εγγραφής)
Η λυχνία εγγραφής στο μπροστιν
μέρος της βιντεοκάμερας ανάβει διτι η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ].
97
ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ
Βλ. σελίδα 132.
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ
(Αυτματο κλείσιμο)
B 5 λεπ
Η βιντεοκάμερα απενεργοποιείται
αυτματα ταν δεν την έχετε
χρησιμοποιήσει για περισστερο απ 5
λεπτά περίπου.
ΠΟΤΕ
Η βιντεοκάμερα δεν απενεργοποιείται
αυτματα.
z Συμβουλές
• Ρυθμίστε στη θέση [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] για να
αποτρέψετε την ανταπκριση της
βιντεοκάμερας σε σήμα που προέρχεται
απ άλλη μονάδα τηλεχειρισμού VCR.
ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ
Qταν ο αισθητήρας πτώσεων
ανιχνεύσει τι η βιντεοκάμερα έχει
πέσει, η βιντεοκάμερα ίσως δεν
επιτρέπει τη σωστή εγγραφή και
αναπαραγωγή για να προστατέψει τον
εσωτερικ σκληρ δίσκο, καθώς η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]. Qταν ανιχνευτεί
πτώση, εμφανίζεται το .
b Σημειώσεις
• Qταν συνδέετε τη βιντεοκάμερα στην πρίζα
τοίχου, η λειτουργία [ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ]
ρυθμίζεται αυτομάτως σε [ΠΟΤΕ].
ΑΝΑΜ.ΓΡ.ΕΝΕΡΓ.
(Αναμονή γρήγορης
εκκίνησης)
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρνο για
τον οποίο θέλετε η βιντεοκάμερα να
παραμένει ενεργή πριν απ την
αυτματη απενεργοποίηση στη
λειτουργία αδρανοποίησης (σελ. 40). Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι [10λεπ].
b Σημειώσεις
• Qταν χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα,
ρυθμίστε τον αισθητήρα πτώσεων σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ]. Διαφορετικά, εάν η
βιντεοκάμερα πέσει, υπάρχει κίνδυνος να
προκληθεί ζημιά στον εσωτερικ σκληρ
δίσκο.
• Σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, ο
αισθητήρας πτώσεων ενεργοποιείται. Qταν
εγγράφετε εικνες κατά τη διάρκεια μιας
δραστηριτητας, πως στο τρενάκι του
λούνα παρκ ή σε ελεύθερη πτώση με
αλεξίπτωτο, μπορείτε να ορίσετε τη
ρύθμιση [ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ] σε
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] (
) έτσι ώστε να μην
ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας πτώσεων.
b Σημειώσεις
• Το [ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ] δεν λειτουργεί κατά
τη λειτουργία αδρανοποίησης.
ΑΠΟΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ
(Απομακρυσμένος
έλεγχος)
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] και σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο
(σελ. 140).
98
ΡΥΘΜΙΣΤ.ΓΙΑ HDMI
(Ρυθμιστικ για
HDMI)
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] και σας επιτρέπει να
πραγματοποιήσετε τη λειτουργία
αναπαραγωγής με το τηλεχειριστήριο
της τηλερασής σας συνδέοντας τη
βιντεοκάμερα σε τηλεραση συμβατή
με "BRAVIA" Sync μέσω του
καλωδίου HDMI (σελ. 58).
Ενεργοποίηση λειτουργιών
χρησιμοποιώντας το OPTION MENU
Το μενού
(OPTION) MENU
εμφανίζεται πως τα αναδυμενα
παράθυρα που εμφανίζονται ταν
κάνετε δεξί κλικ με το ποντίκι στον
υπολογιστή.
Εμφανίζονται διάφορες διαθέσιμες
λειτουργίες.
Αν δεν μπορείτε να βρείτε το
στοιχείο πουθενά, η λειτουργία δεν
είναι ενεργοποιημένη στην τρέχουσα
κατάσταση.
3 Αλλάξτε τη ρύθμιση και πιέστε το
.
Χρήση του OPTION MENU
1 Ενώ χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα, πιέστε
(OPTION) στην οθνη.
Καρτέλα
2 Πιέστε το στοιχείο που θέλετε.
Αν δεν μπορείτε να βρείτε το
στοιχείο που θέλετε, πιέστε μια άλλη
καρτέλα για να αλλάξετε σελίδα.
• Οι καρτέλες και τα στοιχεία που
εμφανίζονται στην οθνη εξαρτώνται απ
την κατάσταση εγγραφής/αναπαραγωγής
της βιντεοκάμερας εκείνη τη στιγμή.
• Ορισμένα στοιχεία εμφανίζονται χωρίς
καρτέλα.
• Δεν είναι δυνατή η χρήση του
(OPTION) MENU κατά τη λειτουργία Easy
Handycam.
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
(OPTION)
b Σημειώσεις
99
Στοιχεία εγγραφής στο
OPTION MENU
Στοιχεία προβολής στο
OPTION MENU
Στοιχεία
Στοιχεία
*
Σελίδα
Καρτέλα
ΕΣΤΙΑΣΗ
–
101
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ
–
101
TELE MACRO
–
102
ΕΚΘΕΣΗ
–
102
ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ
–
102
ΜΕΤ ΑΥΤ ΕΚΘ
a
85
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ
–
103
ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ
–
104
ΜΕΤΑΒΑΣΗ WB
a
85
COLOR SLOW SHTR
–
105
SUPER NIGHTSHOT
–
105
FADER
–
105
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ
–
106
ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ
–
106
ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.
a
84
ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ
–
106
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.
–
106
a
90
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤ
–
106
ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ
a
88
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
–
42
ΕΓΓΡΑΦΗ ΗΧΟΥ
–
42
Καρτέλα
Καρτέλα
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ
* Στοιχεία που περιλαμβάνονται επίσης στο
HOME MENU.
100
Καρτέλα
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΓΡ.ανά ημερ.
ΔΙΑΓΡ.ΟΛΩΝ
Καρτέλα
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΣΒΗΣΙΜΟ ΟΛΩΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
*
Σελίδα
a
62
a
63
a
62
a
68
a
70
a
71
-- (Η καρτέλα εξαρτάται απ την
κατάσταση/Χωρίς καρτέλα)
a
70
ΠΡΟΣΘΗΚΗ**
a
70
ΠΡΟΣΘΗΚΗ**
69
ΠΡΟΣΘ.ανά ημ.** a
69
ΠΡΟΣΘ.ανά ημ.** a
a
75
ΕΚΤΥΠΩΣΗ
–
50
ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΦ
a
94
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ
a
92
ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ
–
50
ΡΥΘ.ΠΡΟΒ.ΔΙΑΦ.
a
69
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
a
69
ΠΡΟΣΘΗΚΗ
a
69
ΠΡΟΣΘ.ανά ημ.
a
69
ΠΡΟΣΘ.ανά ημ.
–
75
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
–
75
ΗΜΕΡΟΜ/ΩΡΑ
–
75
ΜΕΓΕΘΟΣ
a
70
ΣΒΗΣΙΜΟ
* Στοιχεία που περιλαμβάνονται επίσης στο
HOME MENU.
** Στοιχεία που περιλαμβάνονται επίσης στο
HOME MENU, αλλά τα ονματα
στοιχείων είναι διαφορετικά.
Λειτουργίες που ρυθμίζονται στο
OPTION MENU
Τα στοιχεία που ρυθμίζονται μνο στο
(OPTION) MENU περιγράφονται
παρακάτω.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
επισημαίνονται με B.
ΕΣΤΙΑΣΗ
Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση
χειροκίνητα. Μπορείτε να επιλέξετε
αυτή τη λειτουργία ταν θέλετε
σκπιμα να εστιάσετε σε ένα
συγκεκριμένο αντικείμενο.
• Μπορείτε να εστιάσετε πιο εύκολα στο
αντικείμενο μετακινώντας το μοχλ power
zoom προς το T (τηλεφακς) για ρύθμιση
της εστίασης και έπειτα προς το W (ευρεία
οθνη) για ρύθμιση του ζουμ για εγγραφή.
Για κοντινή λήψη ενς αντικειμένου,
μετακινήστε το μοχλ power zoom προς το
W (ευρεία οθνη) και, στη συνέχεια,
ρυθμίστε την εστίαση.
• Οι πληροφορίες εστιακής απστασης (η
απσταση στην οποία εστιάζεται το θέμα,
ταν υπάρχει σκοτάδι και η εστίαση είναι
δύσκολη) εμφανίζονται για μερικά
δευτερλεπτα στις παρακάτω περιπτώσεις.
(Οι πληροφορίες δεν εμφανίζονται σωστά
αν χρησιμοποιείτε προαιρετικ φακ
μετατροπής).
– Qταν η λειτουργία εστίασης αλλάζει απ
αυτματη σε χειροκίνητη
– Qταν ρυθμίζετε την εστίαση χειροκίνητα
• Μπορείτε επίσης να ορίσετε την εστίαση
χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο
CAM CTRL (σελ. 43).
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ
Μπορείτε να επιλέξετε και να
ρυθμίσετε το σημείο εστίασης με στχο
ένα αντικείμενο που δεν βρίσκεται στο
κέντρο της εικνας.
Για να ρυθμίσετε την εστίαση
αυτματα, πιέστε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ]t
στο βήμα 1.
b Σημειώσεις
• Η ελάχιστη απσταση που απαιτείται
ανάμεσα στη βιντεοκάμερα και στο θέμα
για να εστιάσετε με ακρίβεια είναι περίπου
1 cm σε λειτουργία ευρυγώνιου και περίπου
80 cm σε τηλεφακ.
1 Πιέστε το θέμα στην οθνη.
9 Εμφανίζεται η ένδειξη .
2 Πιέστε [ΤΕΛ].
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
1 Πιέστε [ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ].
9 Εμφανίζεται η ένδειξη .
2 Πιέστε
(για εστίαση σε κοντινά
αντικείμενα)/
(για εστίαση σε
απομακρυσμένα αντικείμενα) για να
εστιάσετε με ακρίβεια. Η ένδειξη
εμφανίζεται ταν η εστίαση δεν μπορεί
να ρυθμιστεί για πιο κοντινή λήψη, ενώ
η ένδειξη
εμφανίζεται ταν η
εστίαση δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε
μεγαλύτερη απσταση.
3 Πιέστε
.
z Συμβουλές
Για να ρυθμίσετε την εστίαση
αυτματα, πιέστε [ΑΥΤ.] t [ΤΕΛ] στο
βήμα 1.
b Σημειώσεις
• Αν επιλέξετε [ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ], η επιλογή
[ΕΣΤΙΑΣΗ] ρυθμίζεται αυτματα σε
[ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ].
101
3 Πιέστε
TELE MACRO
Αυτ είναι χρήσιμο για τη
βιντεοσκπηση μικρών αντικειμένων,
πως λουλούδια ή έντομα. Μπορείτε να
θαμπώσετε το φντο ώστε το θέμα να
ξεχωρίζει με μεγαλύτερη ευκρίνεια.
Qταν ρυθμίζετε το [TELE MACRO] σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] ( ), το ζουμ
(σελ. 39) μετακινείται στο επάνω μέρος
του T (Τηλεφακού) αυτομάτως και
επιτρέπει την εγγραφή θεμάτων σε
κοντινή απσταση, έως περίπου 47 cm.
Για ακύρωση, πιέστε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] ή
κάντε ζουμ προς την ευρεία οθνη
(πλευρά W).
b Σημειώσεις
.
Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην
αυτματη έκθεση, πιέστε
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ] t
στο βήμα 1.
z Συμβουλές
• Μπορείτε επίσης να ορίσετε τη ρύθμιση
χειροκίνητα χρησιμοποιώντας το πλήκτρο
CAM CTRL (σελ. 43).
ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ
(Ευέλικτο φωτμετρο
σημείου)
Μπορείτε να ρυθμίσετε και να
σταθεροποιήσετε την έκθεση στο
αντικείμενο έτσι, ώστε να εγγράφετε σε
κατάλληλη φωτειντητα, ακμα και
ταν υπάρχει ισχυρή αντίθεση ανάμεσα
στο αντικείμενο και το φντο, πως
είναι τα αντικείμενα υπ το φως των
προβολέων στη σκηνή.
• Κατά την εγγραφή ενς μακρινού θέματος,
η εστίαση μπορεί να είναι δύσκολη και να
χρειαστεί κάποιος χρνος.
• Ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 101) ταν δυσκολεύεστε
να εστιάσετε αυτματα.
ΕΚΘΕΣΗ
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτειντητα
μιας εικνας χειροκίνητα. Ρυθμίστε τη
φωτειντητα ταν το θέμα είναι πολύ
φωτειν ή πολύ σκοτειν.
1 Πιέστε το σημείο στο οποίο θέλετε να
ρυθμίσετε και να σταθεροποιήσετε την
έκθεση στην οθνη.
Εμφανίζεται η ένδειξη
.
2 Πιέστε [ΤΕΛ].
Για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην
αυτματη έκθεση, πιέστε [ΑΥΤ.] t
[ΤΕΛ] στο βήμα 1.
b Σημειώσεις
• Αν επιλέξετε [ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ], η
επιλογή [ΕΚΘΕΣΗ] ρυθμίζεται αυτματα
σε [ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ].
1 Πιέστε [ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ].
Εμφανίζεται η ένδειξη
.
2 Ρυθμίστε την έκθεση πιέζοντας
.
102
/
ΤΟΠΙΟ*(
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ
Μπορείτε να εγγράψετε εικνες
αποτελεσματικά σε διάφορες συνθήκες.
B ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να
εγγράψετε αποτελεσματικά τις εικνες
χωρίς τη λειτουργία [ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ].
ΗΜΙΦΩΣ* (
)
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να
βιντεοσκοπήσετε με ευκρίνεια,
αντικείμενα σε μεγάλη απσταση. Με
αυτή τη ρύθμιση η βιντεοκάμερα δεν
εστιάζει στο γυαλί ή το μεταλλικ
πλέγμα των παραθύρων που βρίσκεται
ανάμεσα στη βιντεοκάμερα και το
αντικείμενο.
)
Επιλέξτε το για να διατηρήσετε τη
σκοτεινή ατμσφαιρα στο βάθος στις
σκηνές με ημίφως.
ΠΟΡΤΡ.ΗΜΙΦΩΣ (
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ (Απαλ πορτραίτο)
( )
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να
τονίσετε το θέμα, πως πρσωπα ή
λουλούδια, δημιουργώντας ένα απαλ
φντο.
)
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να
μεταφέρετε το θέμα στο προσκήνιο,
κατά τη νυχτερινή λήψη.
ΚΕΡΙ ( )
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για
διατηρήσετε τον αμυδρ φωτισμ σε
μια σκηνή στο φως των κεριών.
ΠΑΡΑΛΙΑ** (
ΑΝΑΤΟΛΗ/ΔΥΣΗ* (
)
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για να
αναπαραγάγετε την ατμσφαιρα
σκηνών πως η ανατολή ή η δύση.
)
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για
εντυπωσιακές λήψεις
πυροτεχνημάτων.
)
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για τη
λήψη του έντονου μπλε του ωκεανού ή
μιας λίμνης.
ΧΙΟΝΙ** (
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ* (
)
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση ώστε το
πρσωπο των ατμων να μη φαίνεται
υπερβολικά λευκ ταν τα αντικείμενα
της εικνας φωτίζονται απ δυνατ
φως.
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
ΦΩΤΙΣΜ.ΣΠΟΤ**(
)
Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση για τη
λήψη φωτεινών εικνων ενς λευκού
τοπίου.
103
* Ρύθμιση για εστίαση μνο σε μακρινά
θέματα.
** Ρύθμιση για μη εστίαση σε θέματα που
είναι σε κοντινή απσταση.
b Σημειώσεις
• Αν επιλέξετε [ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ], η
επιλογή [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ] ακυρώνεται.
• Ακμη και αν ρυθμίσετε την επιλογή
[ΠΟΡΤΡ.ΗΜΙΦΩΣ] ενώ η λυχνία
(Ακίνητη εικνα) είναι αναμμένη, η
ρύθμιση αλλάζει σε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ] μλις
ανάψει η λυχνία
(Ταινία).
ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ
(Ισορροπία λευκού)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία
των χρωμάτων σε σχέση με τη
φωτειντητα του περιβάλλοντος
εγγραφής.
B ΑΥΤΟΜΑΤΗ
Η ισορροπία λευκού ρυθμίζεται
αυτματα.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ (
)
Η ισορροπία λευκού προσαρμζεται
ώστε να είναι κατάλληλη για τις
ακλουθες συνθήκες εγγραφής:
– Εξωτερικοί χώροι
– Νυχτερινές λήψεις, πινακίδες νέον και
πυροτεχνήματα
– Ανατολή ηλίου και ηλιοβασίλεμα
– Λαμπτήρες φθορισμού λευκού φωτς
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ (n)
Η ισορροπία λευκού προσαρμζεται
ώστε να είναι κατάλληλη για τις
ακλουθες συνθήκες εγγραφής:
– Εσωτερικοί χώροι
– Σε πάρτι ή στούντιο που οι συνθήκες
φωτισμού αλλάζουν γρήγορα
– Σε λαμπτήρες βίντεο σε στούντιο ή σε
λαμπτήρες ατμών νατρίου ή έγχρωμους
λαμπτήρες πυρακτώσεως
104
1 ΠΑΤΗΜΑ (
)
Η ισορροπία λευκού θα ρυθμιστεί
σύμφωνα με το φως του
περιβάλλοντος.
1 Πιέστε [1 ΠΑΤΗΜΑ].
2 Εγγράψτε ένα λευκ αντικείμενο,
πως ένα κομμάτι χαρτί, για να
γεμίσετε την οθνη με τις ίδιες
συνθήκες φωτισμού στις οποίες θα
εγγράψετε το θέμα.
3 Πιέστε [
].
Η ένδειξη
αναβοσβήνει
γρήγορα. Qταν η ισορροπία λευκού
ρυθμιστεί και αποθηκευτεί στη
μνήμη, η ένδειξη σταματά να
αναβοσβήνει.
b Σημειώσεις
• Ρυθμίστε την επιλογή [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ]
σε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ] ή προσαρμστε το
χρώμα στη ρύθμιση [1 ΠΑΤΗΜΑ] κάτω
απ λαμπτήρες φθορισμού λευκού ή
ψυχρού λευκού φωτς.
• Qταν επιλέξετε τη ρύθμιση [1 ΠΑΤΗΜΑ],
διατηρήστε το πλαισίωμα των λευκών
αντικειμένων, ενώ η ένδειξη
αναβοσβήνει γρήγορα.
• Η ένδειξη
αναβοσβήνει αργά εάν το [1
ΠΑΤΗΜΑ] δεν μπορεί να ρυθμιστεί.
• Qταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [1
ΠΑΤΗΜΑ], αν η ένδειξη
συνεχίζει να
αναβοσβήνει αφού πιέσετε
, ρυθμίστε
την επιλογή [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ] σε
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ].
• Αν επιλέξετε [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ], η επιλογή
[ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ] ρυθμίζεται σε
[ΑΥΤΟΜΑΤΗ].
z Συμβουλές
• Αν αλλάξατε την μπαταρία ενώ ήταν
επιλεγμένη η ρύθμιση [ΑΥΤΟΜΑΤΗ] ή αν
χρησιμοποιήσατε τη βιντεοκάμερα σε
εξωτερικ χώρο μετά απ χρήση σε
εσωτερικ χώρο (ή το αντίστροφο),
επιλέξτε [ΑΥΤΟΜΑΤΗ] και στρέψτε τη
βιντεοκάμερα προς ένα κοντιν λευκ
αντικείμενο για περίπου 10 δευτερλεπτα
για να πετύχετε καλύτερη ρύθμιση της
ισορροπίας χρωμάτων.
• Qταν η ισορροπία λευκού έχει ρυθμιστεί με
[1 ΠΑΤΗΜΑ], αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις
στην [ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ] ή αν βγάλετε
τη βιντεοκάμερα έξω απ εσωτερικ χώρο
ή το αντίστροφο, πρέπει να επαναλάβετε τη
διαδικασία [1 ΠΑΤΗΜΑ] για να ρυθμίσετε
ξανά την ισορροπία λευκού.
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
Qταν ρυθμίζετε την επιλογή [COLOR
SLOW SHTR] σε [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ],
εμφανίζεται η ένδειξη
και μπορείτε
να εγγράψετε μια εικνα με πιο
φωτεινά χρώματα ακμη και σε
σκοτεινά μέρη.
Για να ακυρώσετε, πιέστε το
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
b Σημειώσεις
SUPER NIGHTSHOT
Η εικνα θα εγγραφεί σε ευαισθησία
έως και 16 φορές παραπάνω απ αυτήν
της εγγραφής NightShot, αν ρυθμίσετε
την επιλογή [SUPER NIGHTSHOT] σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] ενώ ο διακπτης
NIGHTSHOT (σελ. 41) είναι επίσης
στη θέση ON.
Η ένδειξη
εμφανίζεται στην οθνη.
Για να ακυρώσετε, πιέστε το
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
FADER
Μπορείτε να εγγράψετε μια μετάβαση
με την προσθήκη των παρακάτω εφέ
στο διάστημα μεταξύ σκηνών.
1 Επιλέξτε το επιθυμητ εφέ σε
[ΑΝΑΜΟΝ] (σε βαθμιαία εμφάνιση) ή
[ΕΓΓΡΑΦ] (σε βαθμιαία απκρυψη)
και στη συνέχεια πιέστε
.
2 Πατήστε το κουμπί START/STOP.
Η ένδειξη βαθμιαίας εμφάνισης ή
απκρυψης σταματάει να αναβοσβήνει
και εξαφανίζεται ταν αυτή έχει
ολοκληρωθεί.
Για να ακυρώσετε τη βαθμιαία
εμφάνιση ή απκρυψη, πριν την έναρξη
της λειτουργίας, πιέστε
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] στο βήμα 1.
Αν πιέσετε START/STOP, η ρύθμιση
ακυρώνεται.
Βαθμιαία
απκρυψη
ΕΞΑΣΘ ΛΕΥΚΟΥ
Βαθμιαία
εμφάνιση
Προσαρμογή της βιντεοκάμερας
• Ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 101) ταν δυσκολεύεστε
να εστιάσετε αυτματα.
• Η ταχύτητα του κλείστρου της
βιντεοκάμερας αλλάζει ανάλογα με τη
φωτειντητα, που μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα μείωση της ταχύτητας της
κίνησης της εικνας.
• Αφαιρέστε τυχν φακ μετατροπής
(προαιρετικς).
• Ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα
([ΕΣΤΙΑΣΗ], σελ. 101) ταν δυσκολεύεστε
να εστιάσετε αυτματα.
• Η ταχύτητα του κλείστρου της
βιντεοκάμερας αλλάζει ανάλογα με τη
φωτειντητα, που μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα μείωση της ταχύτητας της
κίνησης της εικνας.
ΕΞΑΣΘ ΜΑΥΡΟΥ
b Σημειώσεις
• Μην χρησιμοποιείτε την επιλογή [SUPER
NIGHTSHOT] σε φωτειν περιβάλλον.
Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην καλύπτετε τη θύρα υπερύθρων με τα
δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα (σελ. 41).
105
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ
(Ψηφιακά εφέ)
Qταν επιλέγετε τη ρύθμιση [ΠΑΛΙΑ
ΤΑΙΝ], εμφανίζεται η ένδειξη
και
μπορείτε να προσθέσετε ένα εφέ παλιάς
ταινίας στις εικνες σας.
Για να ακυρώσετε το [ΨΗΦΙΑΚΑ
ΕΦΕ], πιέστε το [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ (Εφέ
εικνας)
Μπορείτε να προσθέσετε ειδικά εφέ σε
μια εικνα κατά την εγγραφή.
Εμφανίζεται η ένδειξη
.
B ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ
Δεν χρησιμοποιείται η ρύθμιση [ΕΦΕ
ΕΙΚΟΝΑΣ].
ΣΕΠΙΑ
Οι εικνες εμφανίζονται σε μορφή
σέπια.
Α/Μ (Ασπρμαυρες)
Οι εικνες εμφανίζονται
ασπρμαυρες.
ΠΑΣΤΕΛ
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.
(Επίπεδο αναφοράς
μικροφώνου)
Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο
μικροφώνου για την εγγραφή ήχου.
Επιλέξτε [ΧΑΜΗΛΟ] ταν θέλετε να
ηχογραφήσετε συναρπαστικ και
ισχυρ ήχο σε κάποια αίθουσα
συναυλιών, κλπ.
B ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Εγγραφή διάφορων ήχων του
περιβάλλοντος, με μετατροπή τους στο
κατάλληλο επίπεδο.
ΧΑΜΗΛΟ (
)
Εγγραφή ήχου surround με πισττητα.
Η ρύθμιση αυτή δεν είναι κατάλληλη
για την ηχογράφηση συζητήσεων.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤ
Εμφανίζεται η ένδειξη
ταν η
ρύθμιση [ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤ] είναι
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ].
Πιέστε PHOTO για να ξεκινήσετε την
αντίστροφη μέτρηση. Μια ακίνητη
εικνα εγγράφεται μετά απ 10
δευτερλεπτα περίπου.
Για να ακυρώσετε την εγγραφή, πιέστε
[ΕΠΑΝΑΦ].
Οι εικνες εμφανίζονται ως σχέδιο με
χρώματα παστέλ.
ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ
(Ενσωματωμένο
μικρφωνο ζουμ)
Qταν ρυθμίζετε το
[ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ] σε
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] ( ), μπορείτε να
εγγράψετε μια ταινία με κατευθυντικ
ήχο καθώς μετακινείτε το μοχλ power
zoom ή πιέζετε τα κουμπιά ζουμ στο
πλαίσιο LCD (Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση είναι [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ]).
106
Για να ακυρώσετε το χρονοδιακπτη,
επιλέξτε [ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ].
z Συμβουλές
• Μπορείτε επίσης να το χειριστείτε
πατώντας το κουμπί PHOTO στο
τηλεχειριστήριο (σελ. 140).
Επίλυση προβλημάτων
Επίλυση προβλημάτων
Σημειώσεις που πρέπει να
λαμβάνονται υπψη πριν την
αποστολή της βιντεοκάμερας
για επισκευή
• Ανάλογα με το πρβλημα, ενδέχεται
να απαιτείται η επαναφορά των
ρυθμίσεων ή η αλλαγή του τρέχοντος
σκληρού δίσκου της βιντεοκάμερας.
Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα
που βρίσκονται αποθηκευμένα στον
σκληρ δίσκο θα διαγραφούν.
Φροντίστε να αποθηκεύσετε τα
δεδομένα του εσωτερικού σκληρού
δίσκου (σελ. 59) σε άλλο μέσο
(αντίγραφο ασφαλείας), πριν στείλετε
τη βιντεοκάμερά σας για επισκευή.
Δεν παρέχεται αποζημίωση για τυχν
απώλεια των δεδομένων του σκληρού
δίσκου σας.
• Κατά τη διάρκεια της επισκευής,
ενδέχεται να χρειαστεί να ελέγξουμε
μια ελάχιστη ποστητα δεδομένων
που είναι αποθηκευμένα στον σκληρ
δίσκο, προκειμένου να μελετήσουμε
το πρβλημα. Ωστσο, ο
αντιπρσωπος της Sony δεν θα
κρατήσει αντίγραφο ούτε θα
συγκρατήσει τα δεδομένα σας.
Γενικές λειτουργίες/
λειτουργία Easy
Handycam/τηλεχειριστήριο
Η βιντεοκάμερα δεν ενεργοποιείται.
• Τοποθετήστε μια φορτισμένη μπαταρία
στη βιντεοκάμερα (σελ. 19).
• Το βύσμα του μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος έχει
αποσυνδεθεί απ την πρίζα του τοίχου.
Βάλτε το στην πρίζα (σελ. 19).
• Τοποθετήστε τη βιντεοκάμερα σταθερά
στο Handycam Station (σελ. 19).
Η βιντεοκάμερα δεν λειτουργεί
παρλο που η τροφοδοσία ρεύματος
είναι ενεργοποιημένη.
• Αφού τεθεί σε λειτουργία, η
βιντεοκάμερα χρειάζεται μερικά
δευτερλεπτα μέχρι να είναι έτοιμη να
αρχίσει την εγγραφή. Δεν πρκειται για
δυσλειτουργία.
• Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος απ την
πρίζα τοίχου ή αφαιρέστε την
μπαταρία. Κατπιν, ξανασυνδέστε τον
μετά απ περίπου ένα λεπτ. Αν οι
λειτουργίες εξακολουθούν να μην είναι
δυνατές, πατήστε το κουμπί RESET
(σελ. 138) με ένα μυτερ αντικείμενο
(Αν πατήσετε το κουμπί RESET,
μηδενίζονται λες οι ρυθμίσεις,
συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης
ρολογιού).
• Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας
είναι εξαιρετικά υψηλή.
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα και
αφήστε την για λίγο σε δροσερ μέρος.
Επίλυση προβλημάτων
Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε
πρβλημα χρησιμοποιώντας τη
βιντεοκάμερα, ανατρέξτε στον
παρακάτω πίνακα για να το επιλύσετε.
Εάν το πρβλημα εξακολουθεί να
εμφανίζεται, αποσυνδέστε τη
βιντεοκάμερα απ την πηγή ρεύματος
και επικοινωνήστε με τον τοπικ
αντιπρσωπο της Sony.
• Γενικές λειτουργίες/λειτουργία Easy
Handycam/τηλεχειριστήριο ............. 107
• Μπαταρίες/πηγές τροφοδοσίας......109
• Εικονοσκπιο/Οθνη LCD ............110
• "Memory Stick PRO Duo".............. 110
• Εγγραφή ............................................111
• Αναπαραγωγή εικνων ...............113
• Αναπαραγωγή εικνων
αποθηκευμένων σε "Memory Stick
PRO Duo" σε άλλες συσκευές .......114
• Επεξεργασία εικνων στη
βιντεοκάμερα ....................................115
• Προβολή στην τηλεραση ...............115
• Μετεγγραφή/σύνδεση σε άλλες
συσκευές ............................................116
• Λειτουργίες που δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ταυτχρονα........ 116
107
• Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας
είναι εξαιρετικά χαμηλή. Αφήστε τη
βιντεοκάμερα ενεργοποιημένη.
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα και
μεταφέρετέ την σε ζεστ μέρος.
Αφήστε τη βιντεοκάμερα εκεί για λίγη
ώρα και στη συνέχεια, ενεργοποιήστε
την ξανά.
– [ΕΚΘΕΣΗ]
– [ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ]
– [ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ]
– [ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ]
– [COLOR SLOW SHTR]
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ]
– [ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.]
– [ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ]
Τα κουμπιά δεν λειτουργούν.
• Κατά τη λειτουργία Easy Handycam, τα
παρακάτω κουμπιά ή λειτουργίες δεν
είναι διαθέσιμα.
– .Κουμπί (οπισθοφωτισμού) (σελ. 41)
– Πλήκτρο CAM CTRL (σελ. 43)
– Ζουμ αναπαραγωγής (σελ. 49)
– Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του οπισθοφωτισμού οθνης LCD
(πατώντας και κρατώντας πατημένο
το κουμπί DISP/BATT INFO για λίγα
δευτερλεπτα) (σελ. 26)
Το κουμπί
(OPTION) δεν
εμφανίζεται.
• Δεν είναι δυνατή η χρήση του OPTION
MENU κατά τη λειτουργία Easy
Handycam.
Οι ρυθμίσεις μενού έχουν αλλάξει
αυτματα.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy
Handycam, σχεδν λα τα στοιχεία
μενού ορίζονται αυτματα στις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy
Handycam, ορισμένα στοιχεία μενού
ορίζονται ως εξής.
– [ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ.]: [HD SP] ή [SD SP]
– [ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ]: [ΗΜΕΡΟΜ./
ΩΡΑ]
• Τα παρακάτω στοιχεία μενού
επιστρέφουν στις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις, εάν ο διακπτης POWER
βρίσκεται στη θέση OFF (CHG) για
περισστερες απ 12 ώρες.
– [ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ]
– [ΕΣΤΙΑΣΗ]
– [ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ]
108
Ακμη και αν πατήσετε το πλήκτρο
EASY, οι ρυθμίσεις μενού δεν
επανέρχονται αυτματα στις
προεπιλεγμένες τιμές τους.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Easy
Handycam, οι ρυθμίσεις για τα
ακλουθα στοιχεία μενού διατηρούνται
πως και πριν τη λειτουργία Easy
Handycam.
– [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ]
– [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.]
– [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ]
– [ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ.]
– [X.V.COLOR]
– [ΗΜΕΡ:ΥΠΟΤΙΤ.]
– [ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ]
– [ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤ.]
–[
ΡΥΘΜΙΣΗ INDEX]
– [ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ.]
–[
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ]
– [ΑΡΙΘ ΑΡΧΕΙΟΥ]
–[
ΕΜΦΑΝΙΣΗ]
– [ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ]
– [ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ]
– [ΤΥΠΟΣ TV]
– [ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΗΜΑ]
– [ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ]
– [ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ]
– [ΚΑΛΟΚ ΩΡΑ]
–[
ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ.]
– [ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙΔ]
– [ΡΥΘΜΙΣΤ.ΓΙΑ HDMI]
Η βιντεοκάμερα θερμαίνεται.
• Αυτ προκύπτει γιατί η βιντεοκάμερα
είναι ενεργοποιημένη για μεγάλο
χρονικ διάστημα. Δεν πρκειται για
δυσλειτουργία.
Το παρεχμενο τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
• Ρυθμίστε την επιλογή
[ΑΠΟΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ] στη θέση
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (σελ. 98).
• Τοποθετήστε μια μπαταρία στη θήκη
της μπαταρίας με τους πλους +/– να
συμφωνούν με τα σημάδια +/–
(σελ. 140).
• Απομακρύνετε λα τα εμπδια μεταξύ
του τηλεχειριστηρίου και του
αισθητήρα τηλεχειρισμού.
• Στρέψτε τον αισθητήρα τηλεχειρισμού
μακριά απ δυνατές πηγές φωτς,
πως τις ακτίνες του ήλιου ή τους
προβολείς. Διαφορετικά, ενδέχεται να
μην λειτουργεί σωστά το
τηλεχειριστήριο.
*ταν χρησιμοποιείτε το
παρεχμενο τηλεχειριστήριο
προκαλούνται δυσλειτουργίες σε
μια άλλη συσκευή DVD.
Μπαταρίες/πηγές
τροφοδοσίας
Η βιντεοκάμερα απενεργοποιείται
απτομα.
• Χρησιμοποιήστε το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος.
• Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, εάν
έχουν περάσει περίπου 5 λεπτά χωρίς
να χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερα,
αυτή τίθεται αυτματα εκτς
λειτουργίας (ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ).
Αλλάξτε τη ρύθμιση
[ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ] (σελ. 98) ή θέστε
ξανά τη συσκευή σε λειτουργία.
Η λυχνία /CHG (φρτισης) δεν
ανάβει παρλο που η μπαταρία
φορτίζεται.
• Γυρίστε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHG) (σελ. 19).
• Τοποθετήστε σωστά τη μπαταρία στη
βιντεοκάμερα (σελ. 19).
• Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
ρεύματος (βύσμα κεντρικής παροχής)
στην πρίζα τοίχου σωστά.
• Η φρτιση της μπαταρίας έχει
ολοκληρωθεί (σελ. 19).
• Τοποθετήστε τη βιντεοκάμερα σταθερά
στο Handycam Station (σελ. 19).
Η λυχνία /CHG (φρτισης)
αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια
φρτισης της μπαταρίας.
• Τοποθετήστε σωστά τη μπαταρία στη
βιντεοκάμερα (σελ. 19). Εάν το
πρβλημα παραμένει, αποσυνδέστε το
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος απ την πρίζα τοίχου και
επικοινωνήστε με τον τοπικ
αντιπρσωπο της Sony. Η μπαταρία
μπορεί να έχει υποστεί βλάβη.
Επίλυση προβλημάτων
• Επιλέξτε τρπο λειτουργίας
διαφορετικ του DVD 2 για τη
συσκευή DVD ή καλύψτε τον
αισθητήρα της συσκευής DVD με
μαύρο χαρτί.
• Qταν ο χρνο που επιλέξατε στη
λειτουργία [ΑΝΑΜ.ΓΡ.ΕΝΕΡΓ.] έχει
περάσει κατά τη διάρκεια
αδρανοποίησης, η βιντεοκάμερα
τίθεται αυτματα εκτς λειτουργίας
(σελ. 98). Ενεργοποιήστε τη
βιντεοκάμερα ξανά.
• Φορτίστε τη μπαταρία (σελ. 19).
Η ένδειξη υπλοιπου χρνου
μπαταρίας δεν δείχνει το σωστ
χρνο.
• Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Δεν
πρκειται για δυσλειτουργία.
109
• Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί
επαρκώς. Επαναφορτίστε πλήρως τη
μπαταρία. Αν το πρβλημα
εξακολουθεί να εμφανίζεται,
αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια νέα
μπαταρία (σελ. 19).
• Ο εμφανιζμενος χρνος ενδέχεται να
μην είναι σωστς ανάλογα με το
περιβάλλον χρήσης.
Η μπαταρία αποφορτίζεται γρήγορα.
• Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή. Δεν
πρκειται για δυσλειτουργία.
• Η μπαταρία δεν έχει φορτιστεί
επαρκώς. Επαναφορτίστε πλήρως τη
μπαταρία. Αν το πρβλημα
εξακολουθεί να εμφανίζεται,
αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια νέα
μπαταρία (σελ. 19).
Εικονοσκπιο/Οθνη LCD
Τα στοιχεία μενού είναι σκιασμένα.
• Δεν επιτρέπεται η επιλογή σκιασμένων
στοιχείων στην τρέχουσα κατάσταση
εγγραφής/αναπαραγωγής.
• Υπάρχουν κάποιες λειτουργίες οι
οποίες δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν
ταυτχρονα (σελ. 116).
Δεν εμφανίζονται τα κουμπιά στην
οθνη αφής.
• Πιέστε ελαφρώς την οθνη LCD.
• Πιέστε το DISP/BATT INFO της
βιντεοκάμερας (ή το στοιχείο
DISPLAY του τηλεχειριστηρίου)
(σελ. 26, 140).
Τα κουμπιά στην οθνη αφής δεν
λειτουργούν σωστά ή δεν
λειτουργούν καθλου.
• Ρυθμίστε την οθνη αφής
([ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ]) (σελ. 132).
110
Η εικνα στο εικονοσκπιο δεν είναι
καθαρή
• Μετακινήστε το μοχλ ρύθμισης του
φακού εικονοσκοπίου μέχρι η εικνα
να εμφανιστεί καθαρά (σελ. 26).
Η εικνα στο εικονοσκπιο
εξαφανίστηκε.
• Κλείστε τον πίνακα LCD. Δεν
εμφανίζεται καμία εικνα στο
εικονοσκπιο ταν ο πίνακας LCD
είναι ανοικτς (σελ. 26).
"Memory Stick PRO Duo"
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
λειτουργίες με το "Memory Stick
PRO Duo".
• Για να χρησιμοποιήσετε ένα "Memory
Stick PRO Duo" που έχει διαμορφωθεί
σε υπολογιστή, διαμορφώστε το πάλι
στη βιντεοκάμερα (σελ. 79).
Δεν μπορείτε να διαγράψετε
εικνες απ το "Memory Stick PRO
Duo" ή δεν μπορείτε να το
διαμορφώσετε.
• Ο μέγιστος αριθμς ακίνητων εικνων
που μπορείτε να διαγράψετε στην
οθνη ευρετηρίου ταυτχρονα είναι
100.
• Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις
προστατευμένες ακίνητες εικνες
άλλης συσκευής.
Το νομα του αρχείου δεδομένων
δεν φαίνεται σωστά ή αναβοσβήνει.
• Το αρχείο έχει καταστραφεί.
• Η μορφή του αρχείου δεν
υποστηρίζεται απ τη βιντεοκάμερα
(σελ. 127).
Εγγραφή
Ανατρέξτε επίσης στην εντητα
"Memory Stick PRO Duo" (σελ. 110).
Πατώντας το κουμπί START/STOP ή
PHOTO δεν γίνεται εγγραφή
εικνων.
• Δεν μπορείτε να εγγράψετε μια ακίνητη
εικνα, με τις ακλουθες λειτουργίες:
– [ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.]
– [FADER]
– [ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ]
– [ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ]
Η λυχνία ACCESS παραμένει
αναμμένη ή αναβοσβήνει και ταν
σταματήσετε την εγγραφή.
• Η βιντεοκάμερα εγγράφει στο μέσο τη
σκηνή που έχετε μλις τραβήξει.
Η γωνία εγγραφής φαίνεται
διαφορετική.
• Η γωνία εγγραφής ίσως φαίνεται
διαφορετική ανάλογα με την
κατάσταση της βιντεοκάμερας. Δεν
πρκειται για δυσλειτουργία.
Το φλας δεν λειτουργεί.
• Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε
εγγραφή με φλας.
– Λήψη ακίνητων εικνων ενώ κατά
την εγγραφή ταινίας
– Εάν είναι τοποθετημένος ο φακς
μετατροπής (προαιρετικ)
• Ακμη κι εάν έχετε επιλέξει το
αυτματο φλας ή τη ρύθμιση
(Αυτματος περιορισμς κκκινων
ματιών), δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το εσωτερικ φλας με
τις λειτουργίες:
– NightShot
– [SUPER NIGHTSHOT]
– [ΗΜΙΦΩΣ], [ΚΕΡΙ], [ΑΝΑΤΟΛΗ/
ΔΥΣΗ], [ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ], [ΤΟΠΙΟ],
[ΦΩΤΙΣΜ.ΣΠΟΤ], [ΠΑΡΑΛΙΑ] ή
[ΧΙΟΝΙ] στη λειτουργία [ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ]
– [ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ] στην [ΕΚΘΕΣΗ]
– [ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ]
Επίλυση προβλημάτων
• Εμφανίζεται η οθνη αναπαραγωγής.
Θέστε το διακπτη POWER στη θέση
(Ταινία) ή
(Ακίνητη εικνα)
(σελ. 37).
• Δεν μπορείτε να εγγράψετε εικνες
κατά την λειτουργία αδρανοποίησης.
Πατήστε το κουμπί QUICK ON
(σελ. 40).
• Η βιντεοκάμερα εγγράφει στο μέσο την
εικνα που έχετε μλις τραβήξει. Δεν
μπορείτε να κάνετε νέα εγγραφή κατά
τη διάρκεια αυτής της περιδου.
• Το μέσο είναι γεμάτο. Διαγράψτε τις
εικνες που δεν χρειάζεστε (σελ. 62).
• Ο συνολικς αριθμς σκηνών ταινίας ή
ακίνητων εικνων υπερβαίνει τη
χωρητικτητα εγγραφής του μέσου
(σελ. 14). Διαγράψτε τις εικνες που
δεν χρειάζεστε (σελ. 62).
• Κατά τη διάρκεια ενεργοποίησης του
[ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ] (σελ. 98), ενδέχεται
να μην μπορείτε να εγγράψετε ταινίες/
ακίνητες εικνες.
• Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας
είναι εξαιρετικά υψηλή.
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα και
αφήστε την για λίγο σε δροσερ μέρος.
• Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας
είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα και
μεταφέρετέ την σε ζεστ μέρος.
Αφήστε τη βιντεοκάμερα εκεί για λίγη
ώρα και στη συνέχεια, ενεργοποιήστε
την ξανά.
Δεν μπορείτε να εγγράψετε μια
ακίνητη εικνα.
111
Ο πραγματικς χρνος εγγραφής
για ταινίες είναι μικρτερος απ τον
κατά προσέγγιση αναμενμενο
χρνο εγγραφής του μέσου.
• Ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής, ο
διαθέσιμος χρνος εγγραφής ενδέχεται
να είναι μειωθεί, πως για παράδειγμα
κατά την εγγραφή ενς αντικειμένου
που κινείται γρήγορα κλπ. (σελ. 14, 29).
Η εγγραφή σταματάει.
• Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας
είναι εξαιρετικά υψηλή.
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα και
αφήστε την για λίγο σε δροσερ μέρος.
• Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας
είναι εξαιρετικά χαμηλή.
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα και
μεταφέρετέ την σε ζεστ μέρος.
Αφήστε τη βιντεοκάμερα εκεί για λίγη
ώρα και στη συνέχεια, ενεργοποιήστε
την ξανά.
• Εάν εξακολουθούν να ασκούνται
δονήσεις στη βιντεοκάμερα, η εγγραφή
μπορεί να σταματήσει.
Υπάρχει διαφορά χρνου μεταξύ
του σημείου που πατήσατε το
START/STOP και του σημείου που
αρχίζει/σταματάει η εγγεγραμμένη
ταινία.
• Στη βιντεοκάμερά σας, ενδέχεται να
υπάρχει μια μικρή διαφορά χρνου
μεταξύ του σημείου που πατάτε το
START/STOP και του πραγματικού
σημείου που αρχίζει/σταματάει η
εγγεγραμμένη ταινία. Δεν πρκειται για
δυσλειτουργία.
112
Ο λγος της οριζντιας προς την
κατακρυφη διάσταση της ταινίας
(16:9 (ευρεία οθνη)/4:3) δεν
αλλάζει.
• Ο λγος της οριζντιας προς την
κατακρυφη διάσταση της ταινίας που
εγγράφεται με ποιτητα εικνας HD
(υψηλή ευκρίνεια) είναι 16:9 (ευρεία
οθνη).
Η αυτματη εστίαση δεν λειτουργεί.
• Ρυθμίστε την επιλογή [ΕΣΤΙΑΣΗ] στη
θέση [ΑΥΤΟΜΑΤΗ] (σελ. 101).
• Οι συνθήκες εγγραφής δεν
ενδείκνυνται για αυτματη εστίαση.
Ρυθμίστε την εστίαση χειροκίνητα
(σελ. 101).
[Το STEADYSHOT] δεν λειτουργεί.
• Ρυθμίστε την επιλογή
[STEADYSHOT] στη θέση
[ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΜ] (σελ. 86).
• Το [STEADYSHOT] ενδέχεται να μην
μπορέσει να αντισταθμίσει υπερβολικές
δονήσεις.
Τα θέματα που περνούν απ την
οθνη πολύ γρήγορα, εμφανίζονται
παραμορφωμένα.
• Αυτ ονομάζεται φαινμενο εστιακού
επιπέδου. Δεν πρκειται για
δυσλειτουργία. Λγω του τρπου με
τον οποίο η συσκευή απεικνισης
(αισθητήρας CMOS) διαβάζει σήματα
εικνων, τα θέματα που περνούν απ
το φακ γρήγορα ενδέχεται να
εμφανίζονται παραμορφωμένα,
ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Μικροσκοπικές λευκές, κκκινες,
μπλε ή πράσινες κουκκίδες
εμφανίζονται στην οθνη.
• Οι κουκκίδες εμφανίζονται ταν
εγγράφετε με τη λειτουργία [SUPER
NIGHTSHOT] ή [COLOR SLOW
SHTR]. Δεν πρκειται για
δυσλειτουργία.
Το χρώμα της εικνας δεν
εμφανίζεται σωστά.
• Θέστε το διακπτη NIGHTSHOT στη
θέση OFF (σελ. 41).
Η εικνα της οθνης είναι φωτεινή
και το θέμα δεν εμφανίζεται στην
οθνη.
• Θέστε το διακπτη NIGHTSHOT στη
θέση OFF (σελ. 41).
Το [COLOR SLOW SHTR] δεν
λειτουργεί σωστά.
• [COLOR SLOW SHTR] ενδέχεται να
μην λειτουργεί σωστά στο απλυτο
σκοτάδι. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση
NightShot ή [SUPER NIGHTSHOT].
Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την
επιλογή [ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD].
• Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή
[ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD] ταν:
– Ο πίνακας LCD είναι κλειστς πάνω
στη βιντεοκάμερα με την οθνη
στραμμένη προς τα έξω.
– Η ισχύς παρέχεται απ το
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος.
Αναπαραγωγή εικνων
Οι εικνες δεν αναπαράγονται.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
κουμπί DISP/BATT INFO για μερικά
δευτερλεπτα για να ενεργοποιήσετε
τον οπισθοφωτισμ (σελ. 26).
Εμφανίζονται οριζντιες γραμμές
στις εικνες.
• Αυτ προκύπτει κατά την εγγραφή
εικνων σε συνθήκες φωτισμού απ
λαμπτήρες φθορισμού, νατρίου ή
υδραργύρου. Δεν πρκειται για
δυσλειτουργία.
Το [SUPER NIGHTSHOT] δεν
λειτουργεί.
• Θέστε το διακπτη NIGHTSHOT στη
θέση ON.
• Επιλέξτε το μέσο και την ποιτητα
εικνας της ταινίας που θέλετε να
αναπαραγάγετε, πιέζοντας
(HOME) t
(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΕΣΩΝ) t [ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΕΙΚ]/
[ΡΥΘ.ΜΕΣΟΥ ΦΩΤ.] (σελ. 27).
Οι ακίνητες εικνες δεν
αναπαράγονται.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
ακίνητων εικνων αν έχετε
τροποποιήσει αρχεία ή φακέλους ή αν
έχετε επεξεργαστεί τα δεδομένα σε
υπολογιστή. (Το νομα του αρχείου
αναβοσβήνει σε αυτή την περίπτωση.)
Δεν πρκειται για δυσλειτουργία
(σελ. 129).
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
ακίνητων εικνων που έχουν εγγραφεί
σε άλλες συσκευές. Δεν πρκειται για
δυσλειτουργία (σελ. 129).
Επίλυση προβλημάτων
Η εικνα της οθνης είναι σκοτεινή
και το θέμα δεν εμφανίζεται στην
οθνη.
113
Η ένδειξη "
" εμφανίζεται σε μια
εικνα στην οθνη VISUAL INDEX.
• Η ένδειξη αυτή μπορεί να εμφανίζεται
στις ακίνητες εικνες που έχουν
εγγραφεί σε άλλες συσκευές, που έχουν
υποστεί επεξεργασία σε υπολογιστή,
κλπ.
• Αφαιρέσατε το μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος ή την
μπαταρία πριν σβήσει η λυχνία
ACCESS μετά την εγγραφή. Αυτ
ενδέχεται να αλλοιώσει τα δεδομένα
εικνας και εμφανίζεται η ένδειξη
.
Η ένδειξη "
" εμφανίζεται σε μια
εικνα στην οθνη VISUAL INDEX.
• Εκτελέστε τη λειτουργία
[ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.] (σελ. 81). Αν
παραμείνει, διαγράψτε την εικνα που
φέρει την ένδειξη
(σελ. 62).
Ο ήχος έχει μειωμένη ένταση ή δεν
ακούγεται καθλου, κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
• Αυξήστε την ένταση (σελ. 47).
• Δεν αναπαράγεται ήχος ταν η οθνη
LCD είναι κλειστή. Ανοίξτε την οθνη
LCD.
• Qταν εγγράφετε ήχο με την επιλογή
[ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.] (σελ. 106)
ρυθμισμένη σε [ΧΑΜΗΛΟ], μπορεί να
είναι δύσκολο να ακούσετε τον
εγγεγραμμένο ήχο.
• Δεν είναι δυνατή η εγγραφή ήχων κατά
την εγγραφή ταινίας 3 δευτερολέπτων
(περίπου) χρησιμοποιώντας
[ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.].
114
Οι αριστεροί και δεξιοί ήχοι δεν θα
ακούγονται ισορροπημένοι κατά την
αναπαραγωγή σε υπολογιστές ή
άλλες συσκευές.
• Αυτ συμβαίνει ταν ήχοι που έχουν
εγγραφή με surround 5,1 καναλιών
μετατρέπονται σε ήχους 2 καναλιών
(κανονικς στερεοφωνικς ήχος) απ
έναν υπολογιστή ή άλλη συσκευή
(σελ. 39). Δεν πρκειται για
δυσλειτουργία.
• Αλλάξτε τον τύπο μετατροπής ήχου
(τύπος downmix) κατά την
αναπαραγωγή σε στερεοφωνικές
συσκευές 2 καναλιών. Για περισστερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών που συνοδεύει τη συσκευή
αναπαραγωγής.
• Αλλάξτε τον ήχο σε ήχο 2 καναλιών
δημιουργώντας ένα δίσκο με το
παρεχμενο λογισμικ "Picture Motion
Browser".
• Εγγράψτε ήχο με την επιλογή
[ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ] στη ρύθμιση
[2ch STEREO] (σελ. 85).
Αναπαραγωγή εικνων
αποθηκευμένων σε
"Memory Stick PRO Duo"
σε άλλες συσκευές
Οι εικνες δεν αναπαράγονται ή το
"Memory Stick PRO Duo" δεν
αναγνωρίζεται.
• Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή ταινίας που έχει
εγγραφεί με ποιτητα εικνας HD
(υψηλής ευκρίνειας) σε "Memory Stick
PRO Duo" σε συσκευή η οποία δεν
είναι συμβατή με τη μορφή AVCHD.
Επεξεργασία εικνων στη
βιντεοκάμερα
Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία.
• Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία λγω
της κατάστασης της εικνας.
Δεν μπορούν να προστεθούν
εικνες στη λίστα αναπαραγωγής.
• Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στο
μέσο.
• Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι 999
ταινίες με ποιτητα εικνας HD
(υψηλής ευκρίνειας) ή 99 ταινίες με
ποιτητα εικνας SD (τυπικής
ευκρίνειας) σε μια λίστα
αναπαραγωγής. Διαγράψτε ταινίες που
δεν χρειάζεστε απ τη λίστα
αναπαραγωγής (σελ. 70).
• Δεν μπορείτε να προσθέσετε ακίνητες
εικνες στη λίστα αναπαραγωγής.
• Μια ταινία που είναι πολύ σύντομη δεν
μπορεί να διαχωριστεί.
• Δεν είναι δυνατς ο διαχωρισμς μιας
ταινίας που έχει προστασία εγγραφής
απ άλλη συσκευή.
Δεν είναι δυνατή η λήψη μιας
ακίνητης εικνας απ ταινία.
• Το μέσο στο οποίο θέλετε να
αποθηκεύσετε ακίνητες εικνες είναι
γεμάτο.
Προβολή στην τηλεραση
Δεν μπορείτε να προβάλετε την
εικνα ή να ακούσετε τον ήχο στην
τηλεραση.
Η πάνω, κάτω, αριστερή και δεξιά
άκρη των εικνων μπορεί να
περικοπεί ελαφρά κατά την
αναπαραγωγή σε συνδεδεμένη
τηλεραση.
• Η οθνη LCD της βιντεοκάμερας
μπορεί να εμφανίζει την εγγραφή
εικνων σε λη την οθνη (οθνη full
pixel). Ωστσο, αυτ μπορεί να
προκαλέσει ελαφριά περικοπή στην
πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερή άκρη
των εικνων κατά την αναπαραγωγή σε
μια τηλεραση που δεν είναι συμβατή
με την οθνη full pixel.
• Συνιστάται η εγγραφή εικνων
χρησιμοποιώντας το εξωτερικ πλαίσιο
του [ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ] (σελ. 87) ως
οδηγς.
Επίλυση προβλημάτων
Δεν είναι δυνατς ο διαχωρισμς
μιας ταινίας.
• Qταν χρησιμοποιείτε το βύσμα βίντεο
σύνθετου σήματος, βεβαιωθείτε τι
είναι συνδεδεμένα το κκκινο και το
λευκ βύσμα του καλωδίου σύνδεσης
A/V (σελ. 53, 54).
• Δεν γίνεται έξοδος των εικνων απ
την υποδοχή HDMI OUT αν στις
εικνες έχουν καταγραφεί σήματα
προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων.
• Qταν χρησιμοποιείτε το βύσμα S
VIDEO, βεβαιωθείτε τι είναι
συνδεδεμένο το κκκινο και το λευκ
βύσμα του καλωδίου σύνδεσης A/V
(σελ. 54).
Η εικνα εμφανίζεται
παραμορφωμένη στην τηλεραση
4:3.
• Αυτ συμβαίνει ταν προβάλετε μια
εικνα που έχει εγγραφεί σε λειτουργία
16:9 (ευρεία οθνη) σε τηλεραση 4:3.
Ρυθμίστε τη επιλογή [ΤΥΠΟΣ TV]
σωστά (σελ. 95) και πραγματοποιήστε
αναπαραγωγή της εικνας.
• Qταν χρησιμοποιείτε το καλώδιο
βίντεο σύνθετου σήματος A/V,
ρυθμίσετε την επιλογή [ΣΥΝΘΕΤΟ
ΣΗΜΑ] σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
συνδεδεμένης συσκευής (σελ. 96).
115
Εμφανίζονται μαύρες γραμμές στο
πάνω και το κάτω μέρος της οθνης
της τηλερασης 4:3.
• Αυτ συμβαίνει ταν προβάλετε μια
εικνα που έχει εγγραφεί σε λειτουργία
16:9 (ευρεία οθνη) σε τηλεραση 4:3.
Δεν πρκειται για δυσλειτουργία.
Μετεγγραφή/σύνδεση σε
άλλες συσκευές
Δεν γίνεται σωστή μετεγγραφή.
• Δεν γίνεται σωστή μετεγγραφή ταν
χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI.
• Το καλώδιο σύνδεσης A/V δεν είναι
συνδεδεμένο σωστά. Συνδέστε το στην
υποδοχή εισδου άλλης συσκευής
(σελ. 51).
Δεν είναι
δυνατή η χρήση
Λ!γω των παρακάτω
ρυθμίσεων
[ΕΚΘΕΣΗ]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ΙΣΟΡΡ
ΛΕΥΚΟΥ]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[1 ΠΑΤΗΜΑ]
στην [ΙΣΟΡΡ
ΛΕΥΚΟΥ]
[ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.]
[ΕΣΤΙΑΣΗ
ΣΠΟΤ]
[ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ]
[SUPER
NIGHTSHOT]
[FADER],
[ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ]
[COLOR
SLOW SHTR]
[FADER],
[ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ],
[ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ]
[FADER]
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ],
[ΚΕΡΙ],
[ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ]
[ΨΗΦΙΑΚΑ
ΕΦΕ]
[COLOR SLOW
SHTR], [SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER],
[ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ], [ΕΦΕ
ΕΙΚΟΝΑΣ]
Λειτουργίες που δεν
μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
ταυτχρονα
Η παρακάτω λίστα παρουσιάζει
παραδείγματα συνδυασμών
λειτουργιών και στοιχείων μενού που
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ταυτχρονα.
Δεν είναι
δυνατή η χρήση
Λ!γω των παρακάτω
ρυθμίσεων
Οπισθοφωτισμς [ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ],
[ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ],
[ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ] στην
[ΕΚΘΕΣΗ]
[ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ]
[ΦΩΤΟΜΕΤ
ΣΠΟΤ]
116
NightShot, [COLOR
SLOW SHTR],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER], [ΠΑΛΙΑ
ΤΑΙΝ], [TELE
MACRO]
NightShot, [SUPER
NIGHTSHOT]
[ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ] [ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ], [ΕΦΕ
ΕΙΚΟΝΑΣ]
[ΕΦΕ
ΕΙΚΟΝΑΣ]
[ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ]
[TELE
MACRO]
[ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ]
[ΑΥΤ.ΑΡΓΟ
ΚΛΕ.]
[ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.],
[ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ], [COLOR
SLOW SHTR],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[FADER],
[ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ]
Δεν είναι
δυνατή η χρήση
Λ!γω των παρακάτω
ρυθμίσεων
[ΜΕΤ ΑΥΤ
ΕΚΘ]
[ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ],
[ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ] στην
[ΕΚΘΕΣΗ]
[ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ.] [ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ]
NightShot,
[ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ.],
[ΨΗΦΙΑΚΟ
ΖΟΥΜ], [ΕΣΤΙΑΣΗ],
[ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ],
[ΕΚΘΕΣΗ],
[ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ],
[ΗΜΙΦΩΣ],
[ΠΟΡΤΡ.ΗΜΙΦΩΣ],
[ΚΕΡΙ],
[ΑΝΑΤΟΛΗ/ΔΥΣΗ],
[ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ],
[ΤΟΠΙΟ],
[ΦΩΤΙΣΜ.ΣΠΟΤ],
[ΠΑΡΑΛΙΑ],
[ΧΙΟΝΙ], [ΙΣΟΡΡ
ΛΕΥΚΟΥ], [COLOR
SLOW SHTR],
[SUPER
NIGHTSHOT],
[ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ],
[ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ]
[ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ]
[ΡΥΘΜΙΣΤ.ΓΙΑ
HDMI]
[ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.]
[ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ]
Επίλυση προβλημάτων
[ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ]
117
Επίλυση προβλημάτων
Οθνη αυτματης
διάγνωσης/Ενδείξεις
προειδοποίησης
Εάν εμφανίζονται ενδείξεις στο
εικονοσκπιο ή την oθνη υγρών
κρυστάλλων (LCD), ελέγξτε τα
ακλουθα.
Αν το πρβλημα παραμένει ακμα και
μετά απ μια-δυο προσπάθειες
επιδιρθωσης, απευθυνθείτε στον
αντιπρσωπο της Sony ή στο τοπικ
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της
Sony.
C:04:00
• Παρουσιάστηκε δυσλειτουργία που
δεν μπορείτε να διορθώσετε.
Απευθυνθείτε στον αντιπρσωπο
της Sony ή στο τοπικ
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της
Sony. Πείτε τους τον 5ψήφιο
κωδικ, που ξεκινάει με "E".
101-0001 (Προειδοποιητική ένδειξη
για τα αρχεία)
Αναβοσβήνει αργά
• Το αρχείο έχει καταστραφεί.
• Δεν είναι δυνατή η ανάγνωση του
αρχείου.
(Προειδοποίηση για τον σκληρ
δίσκο της βιντεοκάμερας)*
Αναβοσβήνει γρήγορα
• Ενδέχεται να έχει προκύψει
σφάλμα με τη μονάδα σκληρού
δίσκου της βιντεοκάμερας.
C:(ή E:) ss:ss (Οθνη αυτματης
διάγνωσης)
C:04:ss
• Η μπαταρία δεν είναι μπαταρία
τύπου "InfoLITHIUM" (σειράς H).
Χρησιμοποιήστε μπαταρία
"InfoLITHIUM" (σειρά H)
(σελ.129).
• Συνδέστε καλά το βύσμα DC του
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος στην υποδοχή DC IN του
Handycam Station ή στη
βιντεοκάμερα (σελ.19).
Αναβοσβήνει γρήγορα
• Ο σκληρς δίσκος της
βιντεοκάμερας είναι πλήρης.
• Ενδέχεται να έχει προκύψει
σφάλμα με τη μονάδα σκληρού
δίσκου της βιντεοκάμερας.
E (Προειδοποίηση στάθμης
μπαταρίας)
C:13:ss / C:32:ss
Αναβοσβήνει αργά
• Αποσυνδέστε την πηγή ρεύματος.
Συνδέστε την ξανά και θέστε πάλι
τη βιντεοκάμερα σε λειτουργία.
• Η μπαταρία έχει σχεδν εξαντληθεί.
• Ανάλογα με τις συνθήκες του
περιβάλλοντος λειτουργίας ή της
μπαταρίας, η ένδειξη E ενδέχεται
να αναβοσβήνει, ακμη κι αν
απομένουν περίπου 20 λεπτά.
E:20:ss / E:31:ss / E:61:ss /
E:62:ss / E:91:ss / E:94:ss
118
(Προειδοποίηση για τον σκληρ
δίσκο της βιντεοκάμερας)*
(Προειδοποίηση υψηλής
θερμοκρασίας)
Αναβοσβήνει αργά
• Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας
αυξάνεται. Απενεργοποιήστε τη
βιντεοκάμερα και αφήστε την για
λίγο σε δροσερ μέρος.
Αναβοσβήνει γρήγορα*
• Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας
είναι εξαιρετικά υψηλή.
Απενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα
και αφήστε την για λίγο σε δροσερ
μέρος.
(Προειδοποίηση χαμηλής
θερμοκρασίας)*
Αναβοσβήνει γρήγορα
• Η θερμοκρασία της βιντεοκάμερας
είναι εξαιρετικά χαμηλή. Φροντίστε
να ζεσταθεί η βιντεοκάμερα.
• Το "Memory Stick PRO Duo" έχει
καταστραφεί.
• Το "Memory Stick PRO Duo" δεν
έχει διαμορφωθεί σωστά (σελ. 79,
127).
(Προειδοποιητική ένδειξη για μη
συμβατ "Memory Stick Duo")*
• Έχει τοποθετηθεί ένα μη συμβατ
"Memory Stick Duo" (σελ. 127).
- (Προειδοποιητική ένδειξη για
την προστασία εγγραφής του
"Memory Stick PRO Duo")*
• Η πρσβαση στο "Memory Stick
PRO Duo" έχει περιοριστεί σε άλλη
συσκευή.
(Προειδοποιητική ένδειξη για το
φλας)
Αναβοσβήνει αργά
Αναβοσβήνει γρήγορα*
• Ο διαθέσιμος χώρος για εγγραφή
εικνων εξαντλείται. Για τον τύπο
"Memory Stick" που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με τη
βιντεοκάμερα, βλ. σελίδα 2.
• Δεν έχει τοποθετηθεί "Memory
Stick PRO Duo" (σελ. 28).
• Υπάρχει πρβλημα με το φλας.
Αναβοσβήνει γρήγορα
• Δεν υπάρχει αρκετς διαθέσιμος
χώρος για εγγραφή εικνων.
Διαγράψτε τις εικνες που δεν
χρειάζεστε ή διαμορφώστε το
"Memory Stick PRO Duo" αφού
πρώτα αποθηκεύσετε τις εικνες σε
άλλο μέσο (σελ. 59, 62, 79).
• Το αρχείο βάσης δεδομένων
εικνων έχει καταστραφεί (σελ. 81).
(Προειδοποιητική ένδειξη για
την προειδοποίηση κουνήματος της
βιντεοκάμερας)
• Η ποστητα του φωτς δεν είναι
επαρκής, οπτε εύκολα προκύπτει
προειδοποίηση κουνήματος της
βιντεοκάμερας. Χρησιμοποιήστε το
φλας.
• Η βιντεοκάμερα δεν είναι σταθερή,
οπτε εύκολα προκύπτει
προειδοποίηση κουνήματος της
βιντεοκάμερας. Κρατήστε σταθερή
τη βιντεοκάμερα και με τα δύο
χέρια και εγγράψτε την εικνα.
Ωστσο, σημειώστε τι η
προειδοποιητική ένδειξη για το
κούνημα της βιντεοκάμερας δεν
εξαφανίζεται.
Επίλυση προβλημάτων
(Προειδοποιητική ένδειξη για το
"Memory Stick PRO Duo")
(Προειδοποιητική ένδειξη για τη
διαμρφωση του "Memory Stick
PRO Duo")*
119
(Προειδοποιητική ένδειξη για τον
αισθητήρα πτώσεων)
• Η λειτουργία του αισθητήρα
πτώσεων (σελ. 98) έχει
ενεργοποιηθεί και ο αισθητήρας
ανίχνευσε σήμα πτώσης της
βιντεοκάμερας. Για το λγο αυτ, η
βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί τη
διαδικασία για την προστασία του
σκληρού δίσκου. Ως αποτέλεσμα, η
εγγραφή ή η αναπαραγωγή
ενδέχεται να απενεργοποιηθεί.
• Η λειτουργία του αισθητήρα
πτώσεων δεν εξασφαλίζει την
προστασία του σκληρού δίσκου υπ
λες τις πιθανές συνθήκες.
Χρησιμοποιήστε τη βιντεοκάμερα
υπ σταθερές συνθήκες.
(Προειδοποιητική ένδειξη που
αναφέρεται στην εγγραφή ακίνητης
εικνας)
• Το μέσο είναι γεμάτο.
• Οι ακίνητες εικνες δεν
εγγράφονται κατά την επεξεργασία.
Περιμένετε λίγη ώρα και, στη
συνέχεια, πραγματοποιήστε
εγγραφή.
* Ακούγεται μια μελωδία ταν εμφανίζονται
στην οθνη οι προειδοποιητικές ενδείξεις
(σελ. 94).
Περιγραφή
προειδοποιητικών
μηνυμάτων
Εάν εμφανίζονται μηνύματα στην
οθνη, ακολουθήστε τις οδηγίες.
x Μέσο
120
Σφάλμα διαμρφωσης HDD.
• Ο σκληρς δίσκος της
βιντεοκάμερας έχει ρυθμιστεί με
διαφορετικ τρπο, σε σύγκριση με
την προεπιλεγμένη διαμρφωση.
Εάν εκτελέσετε τη λειτουργία [
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ] (σελ. 78)
ενδέχεται να μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη βιντεοκάμερά
σας. Με τον τρπο αυτ θα
διαγραφούν λα τα δεδομένα του
σκληρού δίσκου.
Σφάλμα δεδομένων.
• Παρουσιάστηκε κάποιο σφάλμα
κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ή
της εγγραφής στον σκληρ δίσκο
της βιντεοκάμερας. Αυτ μπορεί να
συμβεί εάν εφαρμζονται συνεχείς
δονήσεις στη βιντεοκάμερα.
Κατεστραμμένο αρχείο βάσης
δεδομένων. Δημιουργία νέου
αρχείου;
Κατεστραμμένη πληροφορία
διαχείρισης ταινιών HD. Δημιουργία
νέας πληροφορίας;
• Το αρχείο διαχείρισης εικνων έχει
καταστραφεί. Εάν πιέσετε [ΝΑΙ],
δημιουργείται ένα νέο αρχείο
διαχείρισης εικνων. Οι εικνες που
έχουν εγγραφεί παλαιτερα στο
μέσο δεν μπορούν να
αναπαραχθούν (τα αρχεία εικνας
δεν έχουν καταστραφεί). Αν
εκτελέσετε τη λειτουργία
[ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ.] αφού
δημιουργήσετε νέες πληροφορίες,
ενδέχεται να είναι δυνατή η
αναπαραγωγή εικνων που έχουν
εγγραφεί παλαιοτέρα. Αν δεν
υπάρξει αποτέλεσμα, αντιγράψτε
την εικνα χρησιμοποιώντας το
παρεχμενο λογισμικ.
Υπάρχουν ασυνέπειες στο αρχείο
βάσης δεδομένων. Θέλετε να
επιδιορθώσετε το αρχείο βάσης
δεδομένων;
Κατεστραμμένο αρχείο βάσης
δεδομένων. Θέλετε να
επιδιορθώσετε το αρχείο βάσης
δεδομένων;
Υπάρχουν ασυνέπειες στο αρχείο
βάσης δεδ. Αδύνατη η εγγραφή ή η
αναπ.ταινιών HD. Θέλετε να επιδ.το
αρχείο βάσης δεδομένων;
• Το αρχείο βάσης δεδομένων
εικνων έχει καταστραφεί και δεν
μπορείτε να εγγράψετε ταινίες ή
ακίνητες εικνες. Πιέστε [ΝΑΙ] για
επιδιρθωση.
• Δεν μπορείτε να εγγράψετε
ακίνητες εικνες σε "Memory Stick
PRO Duo".
Υπερχείλιση προσωρινής μνήμης
Ανάκτηση δεδομένων.
• Η βιντεοκάμερα προσπαθεί να
ανακτήσει δεδομένα αυτματα, αν
η εγγραφή δεδομένων δεν
πραγματοποιήθηκε σωστά.
Αδύνατη η ανάκτηση δεδομένων.
• Η εγγραφή δεδομένων στον σκληρ
δίσκο της βιντεοκάμερας έχει
αποτύχει. Έγιναν προσπάθειες
ανάκτησης των δεδομένων, αλλά
ήταν ανεπιτυχείς.
• Τοποθετήστε ξανά το "Memory
Stick PRO Duo" μερικές φορές. Αν
αναβοσβήνει η ένδειξη ακμη και
ττε, το "Memory Stick PRO Duo"
ενδέχεται να έχει καταστραφεί.
Δοκιμάστε με άλλο "Memory Stick
PRO Duo".
Το Memory Stick δεν είναι σωστά
φορμαρισμένο.
• Ελέγξτε τη μορφή και στη συνέχεια
διαμορφώστε το "Memory Stick
PRO Duo" με τη βιντεοκάμερά σας,
εάν χρειάζεται (σελ. 79, 127).
Οι φάκελοι του Memory Stick είναι
πλήρεις.
• Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε
φακέλους που υπερβαίνουν τα
999MSDCF. Δεν μπορείτε να
δημιουργήσετε ή να διαγράψετε
φακέλους χρησιμοποιώντας τη
βιντεοκάμερα.
• Διαμορφώστε το "Memory Stick
PRO Duo" (σελ. 79) ή διαγράψτε
τους φακέλους χρησιμοποιώντας
τον υπολογιστή.
Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση
φωτογραφιών.
• Qταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
Dual Rec, μην αφαιρείτε το
"Memory Stick PRO Duo" απ τη
βιντεοκάμερα μέχρι να
ολοκληρωθεί η εγγραφή της ταινίας
και να αποθηκευτούν σε αυτ οι
ακίνητες εικνες (σελ. 40).
Επίλυση προβλημάτων
• Δεν είναι δυνατή η εγγραφή, διτι ο
αισθητήρας πτώσεων ανιχνεύει
επανειλημμένως μια πτώση της
βιντεοκάμερας. Εάν υπάρχει
συνεχώς ο κίνδυνος πτώσης της
βιντεοκάμερας, ρυθμίστε την
επιλογή [ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ] σε
[ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ] ώστε να
μπορέσετε ενδεχομένως να
εγγράψετε ξανά την εικνα
(σελ. 98).
Τοποθετήστε ξανά το Memory
Stick.
Αυτ το Memory Stick ενδέχεται να
μην είναι δυνατ να εγγράψει ή να
αναπαράγει ταινίες.
• Χρησιμοποιήστε ένα "Memory
Stick" που συνιστάται για τη
βιντεοκάμερά σας (σελ. 2).
121
Αυτ το Memory Stick ίσως να μην
μπορεί να εγγράψει ή να αναπαράγει
σωστά εικνες.
• Η λειτουργία του "Memory Stick
PRO Duo" παρουσιάζει μερικά
προβλήματα. Τοποθετήστε ξανά το
"Memory Stick PRO Duo".
Μην αφαιρείτε το Memory Stick
κατά την εγγραφή.
• Τοποθετήστε ξανά το "Memory
Stick PRO Duo" και στη συνέχεια,
ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθνη LCD.
x Εκτυπωτής συμβατς με
PictBridge
Μη συνδεδεμένο στον PictBridge
συμβατ εκτυπωτή.
• Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή,
και στη συνέχεια αφαιρέστε το
καλώδιο USB (παρέχεται) και
συνδέστε το ξανά.
Δεν είναι δυνατή η
εκτύπωση.Ελέγξτε τον εκτυπωτή.
• Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε ξανά τον εκτυπωτή,
και στη συνέχεια αφαιρέστε το
καλώδιο USB (παρέχεται) και
συνδέστε το ξανά.
122
x Άλλο
Αδύνατη περαιτέρω επιλογή.
• Μπορείτε να επιλέξετε έως 100
εικνες κάθε φορά:
– Διαγραφή εικνων
– Μετεγγραφή ταινιών
– Αντιγραφή ακίνητων εικνων
– Επεξεργασία της λίστας
αναπαραγωγής ταινιών HD
(υψηλής ευκρίνειας)
– Εκτύπωση ακίνητων εικνων
Προστατευμένα δεδομένα
• Επιχειρήσατε να διαγράψετε
δεδομένα, στα οποία έχει
εφαρμοστεί προστασία απ άλλη
συσκευή. Αφαιρέστε την προστασία
των δεδομένων, χρησιμοποιώντας
τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε
για την εφαρμογή της.
Πρ!σθετες πληροφορίες
Χρήση της βιντεοκάμερας στο εξωτερικ
Παροχή ρεύματος
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
βιντεοκάμερά σας σε οποιαδήποτε
χώρα/περιοχή χρησιμοποιώντας το
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος (100 V έως 240 V, 50/60 Hz)
που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
Προβολή εικνων που
εγγράφηκαν με ποιτητα
εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας)
Σε χώρες/περιοχές που υποστηρίζουν
1080/50i, μπορείτε να προβάλετε τις
εικνες με ποιτητα εικνας HD
(υψηλής ευκρίνειας) ίδια με αυτή των
εγγεγραμμένων εικνων. Χρειάζεστε
ένα σύστημα PAL και τηλεραση (ή
οθνη) συμβατή με 1080/50i με
υποδοχές εισδου σύνθετου σήματος
και AUDIO/VIDEO. Πρέπει να
συνδέσετε ένα καλώδιο σύνδεσης A/V
ή HDMI (προαιρετικ).
Προβολή εικνων που
εγγράφηκαν με ποιτητα
εικνας SD (τυπικής ευκρίνειας)
Η βιντεοκάμερά σας βασίζεται στο
σύστημα PAL. Αν θέλετε να δείτε την
αναπαραγμενη εικνα σε τηλεραση,
αυτή θα πρέπει να βασίζεται στο
σύστημα PAL με υποδοχή εισδου
AUDIO/VIDEO.
Σύστημα
Χρησιμοποιείται στις χώρες
PAL
Αυστραλία, Αυστρία,
Βέλγιο, Κίνα,
Δημοκρατία της Τσεχίας,
Δανία, Φινλανδία,
Γερμανία, Ολλανδία,
Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία,
Ιταλία, Κουβέιτ, Μαλαισία,
Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία,
Πολωνία, Πορτογαλία,
Σιγκαπούρη, Δημοκρατία
της Σλοβακίας, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη,
Ηνωμένο Βασίλειο κ.τ.λ.
PAL - M Βραζιλία
PAL - N
NTSC
SECAM
Αργεντινή, Παραγουάη,
Ουρουγουάη.
Μπαχάμες, Βολιβία,
Καναδάς,
Κεντρική Αμερική, Χιλή,
Κολομβία, Εκουαδρ,
Γουιάνα, Τζαμάικα,
Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικ,
Περού, Σουρινάμ, Ταϊβάν,
Φιλιππίνες, Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής,
Βενεζουέλα, κλπ.
Βουλγαρία, Γαλλία,
Γουιάνα, Ιράν, Ιράκ,
Μονακ, Ρωσία, Ουκρανία,
κλπ.
Πρσθετες πληροφορίες
Για να προβάλετε εικνες που
εγγράφηκαν με ποιτητα εικνας SD
(τυπικής ευκρίνειας), χρειάζεστε
τηλεραση με σύστημα PAL με
υποδοχές εισδου AUDIO/VIDEO.
Πρέπει να συνδέσετε ένα καλώδιο
σύνδεσης A/V.
Σχετικά με τα συστήματα
έγχρωμης τηλερασης
123
Ρύθμιση στην τοπική ώρα
Μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα το ρολι στην τοπική ώρα ρυθμίζοντας τη διαφορά
ώρας ταν χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα στο εξωτερικ. Πιέστε
(HOME) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΡΥΘ.ΩΡ./ ΓΛΩΣ.] t [ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ] και [ΚΑΛΟΚ
ΩΡΑ] (σελ. 96).
Παγκσμια διαφορά ώρας
124
Διαφορά
ώρας ανά
ζώνη ώρας
Ρύθμιση περιοχής
Διαφορά
ώρας ανά
ζώνη ώρας
GMT
Λισσαβνα, Λονδίνο
+11:00
Νησιά του Σολομώντα
+01:00
Βερολίνο, Παρίσι
+12:00
Φίτζι, Ουέλλιγκτον
+02:00
Ελσίνκι, Κάιρο,
Κωνσταντινούπολη
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
–11:00
Σαμα
+03:00
Μσχα, Ναϊρμπι
–10:00
Χαβάη
+03:30
Τεχεράνη
–09:00
Αλάσκα
+04:00
Αμπού Ντάμπι, Μπακού
–08:00
Λος Άντζελες, Τιχουάνα
+04:30
Καμπούλ
–07:00
Ντένβερ, Αριζνα
+05:00
Καράτσι, Ισλαμαμπάντ
–06:00
Σικάγο, Πλη Μεξικού
+05:30
Καλκούτα, Νέο Δελχί
–05:00
Νέα Υρκη, Μπογκοτά
+06:00
Άλμα-Άτα, Ντάκα
–04:00
Σαντιάγκο
+06:30
Ρανκούν
–03:30
Σαιν Τζον
+07:00
Μπανγκκ, Τζακάρτα
–03:00
Βραζιλία, Μοντεβίδεο
+08:00
Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, Πεκίνο
–02:00
Φερνάντο ντε Νορνια
+09:00
Σεούλ, Τκιο
–01:00
Αζρες, Πράσινο Ακρωτήριο
+09:30
Αδελαΐδα, Ντάρβιν
+10:00
Μελβούρνη, Σίδνεϋ
Ρύθμιση περιοχής
Δομή αρχείων/φακέλων στον σκληρ
δίσκο της βιντεοκάμερας και στο
"Memory Stick PRO Duo"
Η δομή αρχείων/φακέλων παρουσιάζεται παρακάτω. Συνήθως, δεν χρειάζεται να
γνωρίζετε τη δομή αρχείων/φακέλων, κατά την εγγραφή/αναπαραγωγή εικνων στη
βιντεοκάμερα. Για να απολαύσετε ακίνητες εικνες ή ταινίες συνδέοντας τη
βιντεοκάμερα σε υπολογιστή, ανατρέξτε στον "PMB Guide" και, στη συνέχεια,
χρησιμοποιήστε την παρεχμενη εφαρμογή.
* Μνο για τον εσωτερικ σκληρ δίσκο
B HD Φάκελος πληροφοριών
διαχείρισης ταινιών
Ο φάκελος περιλαμβάνει δεδομένα
εγγραφής ταινιών με ποιτητα
εικνας HD (υψηλής ευκρίνειας).
Μην δοκιμάσετε να ανοίξετε τον
φάκελο ή να προσπελάσετε το
περιεχμεν του απ υπολογιστή.
Αν το κάνετε ενδέχεται να
καταστρέψετε αρχεία εικνας ή να
αποτρέψετε την αναπαραγωγή τους.
C SD αρχεία ταινίας (MPEG2
αρχεία)
Η επέκταση των αρχείων είναι
".MPG". Το μέγιστο μέγεθος είναι
2 GB. Qταν η χωρητικτητα ενς
αρχείου υπερβαίνει τα 2 GB, το
αρχείο διαχωρίζεται.
Ο αριθμς των αρχείων αυξάνεται
αυτματα. Qταν ο αριθμς των
αρχείων υπερβεί το 9999,
δημιουργείται άλλος φάκελος για
την αποθήκευση των νέων αρχείων
ταινίας.
Το νομα του φακέλου αλλάζει
κατά αύξοντα αριθμ: [101PNV01]
t [102PNV01]
Πρσθετες πληροφορίες
A Αρχεία διαχείρισης εικνων
Εάν διαγράψετε τα αρχεία, δεν θα
είναι δυνατή η σωστή εγγραφή/
αναπαραγωγή των εικνων. Απ
προεπιλογή, τα αρχεία ορίζονται ως
κρυφά αρχεία και δεν εμφανίζονται
συνήθως.
125
D Αρχεία ακίνητων εικνων (αρχεία
JPEG)
Η επέκταση των αρχείων είναι
".JPG". Ο αριθμς των αρχείων
αυξάνεται αυτματα. Qταν ο
αριθμς των αρχείων υπερβεί το
9999, δημιουργείται άλλος φάκελος
για την αποθήκευση των νέων
αρχείων εικνων.
Το νομα του φακέλου αλλάζει
κατά αύξοντα αριθμ: [101MSDCF]
t [102MSDCF]
• Επιλέγοντας
(HOME) t
(ΛΟΙΠΑ)
t [ΣΥΝΔΕΣΗ USB] t [
ΣΥΝΔΕΣΗ
USB]/[
ΣΥΝΔΕΣΗ USB], μπορείτε να
αποκτήσετε πρσβαση στο μέσο απ τον
υπολογιστή μέσω σύνδεσης USB.
• Μην τροποποιείτε τα αρχεία ή τους
φακέλους που είναι αποθηκευμένα στη
βιντεοκάμερα απ τον υπολογιστή. Τα
αρχεία εικνων μπορεί να καταστραφούν ή
ενδέχεται να μην είναι δυνατή η
αναπαραγωγή τους.
• Δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η λειτουργία,
εάν εκτελέσετε την παραπάνω λειτουργία.
• Qταν διαγράφετε αρχεία εικνας,
ακολουθήστε τα βήματα στη σελίδα 62.
Μην διαγράφετε τα αρχεία εικνας στη
βιντεοκάμερα απευθείας απ τον
υπολογιστή.
• Μην διαμορφώνετε το μέσο
χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή. Η
βιντεοκάμερα ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά.
• Μην αντιγράφετε τα αρχεία στο μέσο απ
τον υπολογιστή. Δεν μπορεί να
εξασφαλιστεί η λειτουργία.
126
Συντήρηση και προφυλάξεις
Πληροφορίες για τη μορφή
AVCHD
Τι είναι η μορφή AVCHD;
Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή
ψηφιακής βιντεοκάμερας υψηλής
ευκρίνειας που χρησιμοποιείται για την
εγγραφή σήματος HD (υψηλής
ευκρίνειας) είτε προδιαγραφών 1080i*1
είτε προδιαγραφών 720p*2 στον
εσωτερικ σκληρ δίσκο,
χρησιμοποιώντας αποτελεσματική
τεχνολογία κωδικοποίησης συμπίεσης
δεδομένων. Η μορφή MPEG-4 AVC/
H.264 χρησιμοποιείται για τη συμπίεση
δεδομένων βίντεο και το σύστημα
Dolby Digital ή Linear PCM
χρησιμοποιείται για τη συμπίεση
δεδομένων ήχου.
Εγγραφή και αναπαραγωγή στη
βιντεοκάμερα
Με βάση τη μορφή AVCHD, η
βιντεοκάμερα πραγματοποιεί εγγραφή
με την ποιτητα εικνας HD (υψηλής
ευκρίνειας) που αναφέρεται στη
συνέχεια.
Εκτς απ την ποιτητα εικνας HD
(υψηλής ευκρίνειας), η βιντεοκάμερα
μπορεί να πραγματοποιεί εγγραφή
σήματος SD (τυπικής ευκρίνειας) με τη
συμβατική μορφή MPEG2.
*1: Προδιαγραφή 1080i
Προδιαγραφές υψηλής ευκρίνειας που
χρησιμοποιούν 1.080 αποτελεσματικές
γραμμές σάρωσης και πεπλεγμένο σύστημα.
*2: Προδιαγραφή 720p
Προδιαγραφές υψηλής ευκρίνειας που
χρησιμοποιούν 720 αποτελεσματικές γραμμές
σάρωσης και προοδευτικ σύστημα.
*3: Τα δεδομένα που εγγράφονται σε μορφή
AVCHD που δεν περιλαμβάνεται στα
παραπάνω, δεν αναπαράγονται στη
βιντεοκάμερα.
Πληροφορίες για το
"Memory Stick"
Το "Memory Stick" είναι ένα
συνεπτυγμένο, φορητ μέσο εγγραφής
IC με μεγάλη χωρητικτητα δεδομένων.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μνο ένα
"Memory Stick Duo," το οποίο έχει το
μισ μέγεθος ενς τυπικού "Memory
Stick", με τη βιντεοκάμερά σας.
Ωστσο, δεν είναι εγγυημένη η
λειτουργία λων των τύπων "Memory
Stick Duo" με τη βιντεοκάμερα.
Τύποι "Memory Stick"
Εγγραφή/
Αναπαραγωγή
"Memory Stick Duo"
(με MagicGate)
–
"Memory Stick PRO Duo"
a
"Memory Stick PRO-HG
Duo"
a*
Πρσθετες πληροφορίες
Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 μπορεί
να συμπιέσει εικνες με μεγαλύτερη
αποτελεσματικτητα απ τη συμβατική
μορφή συμπίεσης εικνων. Με τη
μορφή MPEG-4 AVC/H.264 μπορεί μια
λήψη σήματος βίντεο υψηλής
ευκρίνειας με ψηφιακή βιντεοκάμερα
να εγγραφεί σε δίσκους DVD των 8 cm,
στη μονάδα του εσωτερικού σκληρού
δίσκου, σε μνήμη flash, σε, "Memory
Stick PRO Duo", κ.λπ.
Σήμα βίντεο*3:
MPEG-4 AVC/H.264 1920 × 1080/50i,
1440 × 1080/50i
Σήμα ήχου:
Dolby Digital 5.1/2ch
Μέσα εγγραφής:
Μονάδα εσωτερικού σκληρού δίσκου,
"Memory Stick PRO Duo"
127
* Αυτ το προϊν δεν υποστηρίζει
παράλληλη μεταφορά δεδομένων 8-bit
αλλά υποστηρίζει παράλληλη μεταφορά
δεδομένων 4-bit ισοδύναμη με "Memory
Stick PRO Duo".
• Αυτ το προϊν δεν μπορεί να εγγράψει ή
να αναπαραγάγει δεδομένα που
χρησιμοποιούν την τεχνολογία
"MagicGate". το "MagicGate" είναι μια
τεχνολογία προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων που εγγράφει και μεταφέρει
τα δεδομένα σε κρυπτογραφημένη μορφή.
• Ένα "Memory Stick PRO Duo" που έχει
διαμορφωθεί σε υπολογιστή (Windows OS/
Mac OS) δεν έχει εγγυημένη συμβαττητα
με τη βιντεοκάμερα.
• Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής
δεδομένων ποικίλλει ανάλογα με το
συνδυασμ του "Memory Stick PRO Duo"
και του συμβατού με "Memory Stick PRO
Duo" προϊντος που χρησιμοποιείτε.
• Στις παρακάτω περιπτώσεις μπορεί να
προκύψει καταστροφή ή απώλεια
δεδομένων (τα δεδομένα δεν
επαναφέρονται):
– Αν αφαιρέσετε το "Memory Stick PRO
Duo" ή απενεργοποιήσετε τη
βιντεοκάμερα ενώ η βιντεοκάμερα
διαβάζει ή εγγράφει αρχεία εικνων στο
"Memory Stick PRO Duo" (ενώ η λυχνία
ACCESS είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει)
– Αν χρησιμοποιείτε το "Memory Stick
PRO Duo" κοντά σε μαγνήτες ή
μαγνητικά πεδία
• Συνιστάται η δημιουργία αντιγράφων
ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων στο
σκληρ δίσκο ενς υπολογιστή.
• Προσέξτε να μην ασκήσετε υπερβολική
δύναμη ταν γράφετε στην περιοχή
σημειώσεων ενς "Memory Stick PRO
Duo".
• Μην επικολλάτε ετικέτες ή κάτι παρμοιο
σε "Memory Stick PRO Duo" ή σε
προσαρμοστικ Memory Stick Duo.
• Qταν μεταφέρετε ή αποθηκεύετε ένα
"Memory Stick PRO Duo", τοποθετήστε το
στη θήκη του.
• Μην ακουμπάτε και μην αφήνετε μεταλλικά
αντικείμενα να έρχονται σε επαφή με τους
ακροδέκτες.
128
• Μην λυγίζετε, ρίχνετε κάτω ή ασκείτε
μεγάλη δύναμη στο "Memory Stick PRO
Duo".
• Μην αποσυναρμολογείτε και μην
τροποποιείτε το "Memory Stick PRO Duo".
• Μην αφήνετε το "Memory Stick PRO Duo"
να βραχεί.
• Φυλάσσετε τα μέσα "Memory Stick PRO
Duo" μακριά απ μικρά παιδιά. Υπάρχει
κίνδυνος κατάποσης απ μικρά παιδιά.
• Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο εκτς απ
"Memory Stick PRO Duo" στην υποδοχή
Memory Stick Duo. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία.
• Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε το
"Memory Stick PRO Duo" στις ακλουθες
θέσεις:
– Μέρη που εκτίθενται σε υπερβολικά
υψηλές θερμοκρασίες, πως ένα
αυτοκίνητο σταθμευμένο έξω το
καλοκαίρι
– Μέρη που εκτίθενται στις ακτίνες του
ήλιου
– Μέρη με εξαιρετικά υψηλή υγρασία ή που
εκτίθενται σε διαβρωτικά αέρια
x Σχετικά με το προσαρμοστικ
Memory Stick Duo
• Qταν χρησιμοποιείτε ένα "Memory Stick
PRO Duo" με μια συσκευή συμβατή με
"Memory Stick", βεβαιωθείτε τι έχετε
τοποθετήσει το "Memory Stick PRO Duo"
σε ένα προσαρμοστικ Memory Stick Duo.
• Qταν τοποθετείτε ένα "Memory Stick PRO
Duo" σε ένα προσαρμοστικ Memory Stick
Duo, βεβαιωθείτε τι το "Memory Stick
PRO Duo" έχει τοποθετηθεί στραμμένο
προς τη σωστή κατεύθυνση, και στη
συνέχεια εισάγετέ το έως το τέρμα.
Επισημαίνεται τι η εσφαλμένη χρήση
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
Επίσης, αν ασκήσετε δύναμη στο "Memory
Stick PRO Duo" για να το τοποθετήσετε
στο προσαρμοστικ Memory Stick Duo με
λάθος κατεύθυνση, μπορεί να καταστραφεί.
• Μην τοποθετείτε το προσαρμοστικ
Memory Stick Duo χωρίς"Memory Stick
PRO Duo" σε συσκευή συμβατή με
"Memory Stick". Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία της μονάδας.
x Σχετικά με το "Memory Stick PRO
Duo"
• Η μέγιστη χωρητικτητα μνήμης ενς
"Memory Stick PRO Duo" που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί απ τη βιντεοκάμερά σας
είναι 8 GB.
Σχετικά με τη συμβαττητα των
δεδομένων εικνων
Σχετικά με τη μπαταρία
"InfoLITHIUM"
Η βιντεοκάμερα λειτουργεί μνο με
μπαταρία "InfoLITHIUM" (σειρά H).
Οι μπαταρίες σειράς "InfoLITHIUM"
H φέρουν την ένδειξη
.
Η μπαταρία "InfoLITHIUM" είναι μια
μπαταρία ιντων λιθίου που διαθέτει
λειτουργίες για την επικοινωνία
πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με
τις συνθήκες λειτουργίας μεταξύ της
βιντεοκάμερας και ενς προαιρετικού
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος/φορτιστή.
Η μπαταρία "InfoLITHIUM"
υπολογίζει την κατανάλωση ισχύος
ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας
της βιντεοκάμεράς σας και προβάλλει
τον υπλοιπο χρνο μπαταρίας σε
λεπτά.
Για να φορτίσετε τη μπαταρία
• Βεβαιωθείτε τι έχετε φορτίσει τη μπαταρία
προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα.
• Συνιστάται η φρτιση της μπαταρίας σε
περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 10 °C
και 30 °C μέχρι να σβήσει η λυχνία /CHG
(φρτισης). Εάν φορτίσετε τη μπαταρία σε
θερμοκρασίες εκτς του προαναφερμενου
εύρους, η φρτιση ενδέχεται να μην είναι
αποτελεσματική.
Για την αποτελεσματική χρήση
της μπαταρίας
• Η απδοση της μπαταρίας μειώνεται ταν η
θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 10 °C ή
χαμηλτερη και το χρονικ διάστημα κατά
το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
μπαταρία γίνεται συντομτερο. Σε αυτή την
περίπτωση, εκτελέστε ένα απ τα ακλουθα
προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη
μπαταρία για μεγαλύτερο χρονικ
διάστημα.
– Βάλτε τη μπαταρία στην τσέπη σας για να
θερμανθεί και τοποθετήστε την αμέσως,
πριν αρχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες.
– Χρησιμοποιήστε μια μπαταρία μεγάλης
χωρητικτητας: NP-FH70/FH100
(προαιρετική).
Πρσθετες πληροφορίες
• α αρχεία δεδομένων εικνων που
εγγράφονται σε ένα "Memory Stick PRO
Duo" απ τη βιντεοκάμερα
συμμορφώνονται με το παγκσμιο πρτυπο
"Design rule for Camera File system" που
έχει καθιερωθεί απ το JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Στη βιντεοκάμερα, δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ακίνητων εικνων που έχουν
εγγραφεί σε άλλες συσκευές (DCRTRV900E ή DSC-D700/D770) οι οποίες δεν
συμμορφώνονται με το παγκσμιο
πρτυπο. (Τα μοντέλα αυτά δεν πωλούνται
σε ορισμένες περιοχές.)
• Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
"Memory Stick PRO Duo" που έχει
χρησιμοποιηθεί απ άλλη συσκευή,
διαμορφώστε το με τη βιντεοκάμερα
(σελ. 79). Θα πρέπει να σημειωθεί τι η
διαμρφωση διαγράφει λες τις
πληροφορίες που βρίσκονται στο "Memory
Stick PRO Duo".
• Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η
αναπαραγωγή εικνων με τη βιντεοκάμερα:
– Qταν γίνεται αναπαραγωγή δεδομένων
εικνων που έχουν τροποποιηθεί με τον
υπολογιστή
– Qταν γίνεται αναπαραγωγή δεδομένων
εικνων που έχουν εγγραφεί με άλλες
συσκευές
Τι είναι η μπαταρία
"InfoLITHIUM";
129
• Η συχνή χρήση της οθνης LCD ή η συχνή
αναπαραγωγή και χρήση των λειτουργιών
γρήγορης κίνησης προς τα επρς/πίσω
αποφορτίζει ταχύτερα τη μπαταρία.
Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια
μπαταρία μεγάλης χωρητικτητας: NPFH70/FH100 (προαιρετική).
• Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης POWER
βρίσκεται στη θέση OFF (CHG) ταν δεν
πραγματοποιείτε εγγραφή ή αναπαραγωγή
με τη βιντεοκάμερα. Η μπαταρία
αναλώνεται επίσης ταν η βιντεοκάμερα
είναι σε κατάσταση αναμονής για εγγραφή
ή κατάσταση παύσης αναπαραγωγής.
• Να έχετε στη διάθεσή σας εφεδρικές
μπαταρίες, για το διπλ ή τον τριπλ
αναμενμενο χρνο εγγραφής και να
πραγματοποιείτε δοκιμαστικές εγγραφές,
πριν την τελική εγγραφή.
• Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται στο
νερ. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη.
Σχετικά με τη φύλαξη της
μπαταρίας
Σχετικά με την ένδειξη
υπλοιπου χρνου μπαταρίας
• Η χωρητικτητα της μπαταρίας μειώνεται
με την πάροδο του χρνου και την
επαναλαμβανμενη χρήση. Εάν ο χρνος
χρήσης μεταξύ των φορτίσεων μειωθεί
σημαντικά, ττε πιθαντατα θα πρέπει να
αντικαταστήσετε τη μπαταρία με
καινούρια.
• Η διάρκεια ζωής κάθε μπαταρίας
εξαρτάται απ τις συνθήκες φύλαξης,
λειτουργίας και περιβάλλοντος.
• Εάν η βιντεοκάμερα σβήσει, παρλο που η
ένδειξη υπλοιπου χρνου δείχνει τι η
μπαταρία έχει αρκετή ενέργεια για τη
λειτουργία, φορτίστε ξανά τη μπαταρία
πλήρως. Ο υπλοιπος χρνος μπαταρίας θα
εμφανιστεί σωστά. Λάβετε ωστσο υπψη
σας τι η ένδειξη της μπαταρίας δεν θα
αποκατασταθεί αν χρησιμοποιείται σε
υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικ
διάστημα ή παραμένει σε κατάσταση
πλήρους φρτισης ή ταν χρησιμοποιείται
συχνά. Χρησιμοποιήστε την ένδειξη
υπλοιπου χρνου μπαταρίας μνο ως έναν
οδηγ πρχειρης εκτίμησης.
• Το σήμα E που υποδεικνύει χαμηλή ισχύ
μπαταρίας αναβοσβήνει έστω κι αν
απομένουν ακμη 20 λεπτά απ το χρνο
της μπαταρίας, ανάλογα με τις συνθήκες
λειτουργίας ή τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος.
130
• Εάν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται για
μεγάλο χρονικ διάστημα, φορτίστε την
πλήρως και χρησιμοποιείτε την μία φορά το
χρνο για να διατηρηθεί η καλή κατάσταση
λειτουργίας. Εάν θέλετε να φυλάξετε τη
μπαταρία, αφαιρέστε την απ τη
βιντεοκάμερα και τοποθετήστε την σε ένα
ξηρ, δροσερ μέρος.
• Για την πλήρη αποφρτιση της μπαταρίας
της βιντεοκάμερας, πιέστε
(HOME) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΓΕΝΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] t [ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ] t
[ΠΟΤΕ] στο HOME MENU και αφήστε τη
βιντεοκάμερα σε κατάσταση αναμονής
εγγραφής μέχρι να σβήσει (σελ. 98).
Σχετικά με το χρνο ζωής της
μπαταρίας
Πληροφορίες για το
x.v.Color
• Το x.v.Color είναι ένας πιο γνωστς ρος
για το πρτυπο xvYCC της Sony και
αποτελεί εμπορικ σήμα της Sony.
• Το xvYCC είναι ένα διεθνές πρτυπο για το
εύρος χρωμάτων σε βίντεο. Αυτ το
πρτυπο μπορεί να εκφράζει μεγαλύτερο
φάσμα χρωμάτων απ το τρέχον πρτυπο
εκπομπής που χρησιμοποιείται.
Σχετικά με το χειρισμ της
βιντεοκάμερας
Σχετικά με τη χρήση και τη
φροντίδα
Πρσθετες πληροφορίες
• Μην χρησιμοποιείτε ή φυλάσσετε τη
βιντεοκάμερα και τα εξαρτήματά της στις
ακλουθες θέσεις:
– Σε οποιοδήποτε μέρος με εξαιρετικά
υψηλή, χαμηλή θερμοκρασία ή υγρασία.
Ποτέ μην αφήνετε τη βιντεοκάμερα και
τα εξαρτήματά της εκτεθειμένα σε
θερμοκρασίες άνω των 60 °C, πως σε
σημεία απευθείας ηλιακής ακτινοβολίας,
κοντά σε εστίες θέρμανσης ή σε
αυτοκίνητο που είναι παρκαρισμένο στον
ήλιο. Μπορεί να προκληθούν
δυσλειτουργίες ή να παραμορφώσεις.
– Κοντά σε ισχυρά μαγνητικά πεδία ή
μηχανικές δονήσεις. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία της
βιντεοκάμερας.
– Κοντά σε ραδιοκύματα ή ακτινοβολία
μεγάλης έντασης. Η εγγραφή ενδέχεται
να μην είναι αποτελεσματική.
– Κοντά σε δέκτες ΑΜ και εξοπλισμ
βίντεο. Ενδέχεται να προκληθεί θρυβος.
– Στην αμμουδιά ή οπουδήποτε υπάρχει
σκνη. Εάν εισέλθει άμμος ή σκνη στη
βιντεοκάμερα, ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία. Μερικές φορές η
συγκεκριμένη δυσλειτουργία δεν μπορεί
να αποκατασταθεί.
– Κοντά σε παράθυρα ή εξωτερικούς
χώρους, που η οθνη LCD, το
εικονοσκπιο ή ο φακς ίσως εκτίθενται
στις ακτίνες του ήλιου. Έτσι θα
προκληθεί ζημιά στο εσωτερικ του
εικονοσκοπίου ή της οθνης LCD.
• Χρησιμοποιήστε τη βιντεοκάμερα με
DC 6,8 V/7,2 V (μπαταρία) ή DC 8,4 V
(μετασχηματιστής εναλλασσμενου
ρεύματος).
• Για λειτουργία με συνεχές ή εναλλασσμενο
ρεύμα, χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα που
υποδεικνύονται σε αυτές τις οδηγίες
λειτουργίας.
• Φροντίστε ώστε η βιντεοκάμερά σας να μην
βραχεί, για παράδειγμα, απ τη βροχή ή
απ το νερ της θάλασσας. Εάν η
βιντεοκάμερα βραχεί, ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία. Μερικές φορές η
συγκεκριμένη δυσλειτουργία δεν μπορεί να
αποκατασταθεί.
• Αν κάποιο στερε αντικείμενο ή υγρ
εισέλθει στο εσωτερικ της θήκης,
αποσυνδέστε τη βιντεοκάμερα και δώστε
την για έλεγχο σε κάποιον αντιπρσωπο της
Sony προτού την χρησιμοποιήσετε ξανά.
• Αποφύγετε τον αδέξιο χειρισμ, την
αποσυναρμολγηση, την τροποποίηση, τις
κρούσεις ή τα κτυπήματα, π.χ. με σφυρί,
απ πτώση ή πάτημα του προϊντος. Να
προσέχετε ιδιαίτερα το φακ.
• Διατηρείτε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHG) ταν δεν χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, μην
τυλίγετε τη βιντεοκάμερα, για παράδειγμα,
με πετσέτα. Με αυτ τον τρπο, ενδέχεται
να προκληθεί σταδιακή αύξηση της
θερμοκρασίας στο εσωτερικ της.
• Qταν αποσυνδέετε το καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύματος (βύσμα κεντρικής
παροχής), τραβήξτε το βύσμα και χι το
καλώδιο.
• Μην καταστρέφετε το καλώδιο
τροφοδοσίας ρεύματος (βύσμα κεντρικής
παροχής), τοποθετώντας, για παράδειγμα,
κάτι βαρύ επάνω του.
• Διατηρείτε καθαρές τις μεταλλικές επαφές.
• Φυλάσσετε το τηλεχειριστήριο και τη
μπαταρία τύπου κουμπιού μακριά απ
παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης της
μπαταρίας, αναζητήστε αμέσως τη
συμβουλή ιατρού.
• Σε περίπτωση διαρροής του ηλεκτρολύτη
της μπαταρίας:
– Απευθυνθείτε στο τοπικ
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Sony.
– Ξεπλύνετε, εάν το υγρ έχει έρθει σε
επαφή με το δέρμα σας.
– Εάν το υγρ έρθει σε επαφή με τα μάτια
σας, ξεπλύνετε με άφθονο νερ και
ζητήστε αμέσως τη συμβουλή ιατρού.
131
x *ταν δεν χρησιμοποιείτε τη
βιντεοκάμερα για μεγάλο χρονικ
διάστημα
• Θα πρέπει να την ενεργοποιείτε σε τακτά
χρονικά διαστήματα και να την αφήνετε να
λειτουργεί, π.χ. για αναπαραγωγή ή
εγγραφή εικνων, για 3 λεπτά περίπου.
• Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία έως του
εξαντληθεί, πριν την φυλάξετε.
x Τρπος αποφυγής της
συμπύκνωσης της υγρασίας
Qταν μεταφέρετε τη βιντεοκάμερα απ
ψυχρ σε θερμ μέρος, βάλτε την σε μια
πλαστική σακούλα και δέστε την
σφιχτά. Αφαιρέστε τη σακούλα ταν η
θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικ
της έχει φθάσει τη θερμοκρασία του
χώρου (περίπου μετά απ 1 ώρα).
Συμπύκνωση υγρασίας
Οθνη LCD
Εάν γίνει απευθείας μεταφορά της
βιντεοκάμερας απ ψυχρ σε θερμ
μέρος, ενδέχεται να εμφανιστεί
συμπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικ
της. Αυτ μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία της βιντεοκάμερας.
• Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στην οθνη
LCD, διτι ενδέχεται να προκληθεί βλάβη.
• Αν η βιντεοκάμερα χρησιμοποιείται σε
ψυχρ μέρος, ενδέχεται να εμφανίζεται ένα
κατάλοιπο της εικνας στην οθνη LCD.
Δεν πρκειται για δυσλειτουργία.
• Κατά τη χρήση της βιντεοκάμερας, το πίσω
μέρος της οθνης LCD ενδέχεται να
θερμανθεί. Δεν πρκειται για
δυσλειτουργία.
x Εάν παρουσιάστηκε συμπύκνωση
υγρασίας
Αφήστε τη βιντεοκάμερα για περίπου 1
ώρα χωρίς να την ενεργοποιήσετε.
x Σημείωση για τη συμπύκνωση
υγρασίας
Ενδέχεται να παρουσιαστεί
συμπύκνωση υγρασίας ταν γίνεται
μεταφορά της βιντεοκάμερας απ
ψυχρ σε θερμ μέρος (ή αντίστροφα)
ή ταν χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα
σε μέρος με υγρασία, ταν για
παράδειγμα:
• Μεταφέρετε τη βιντεοκάμερα απ κάποια
πλαγιά σκι σε χώρο στον οποίο υπάρχει
συσκευή θέρμανσης.
• Μεταφέρετε τη βιντεοκάμερα απ κάποιο
κλιματιζμενο αυτοκίνητο ή δωμάτιο σε
εξωτερικ χώρο με υπερβολικά υψηλή
θερμοκρασία.
• Χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα μετά απ
καταιγίδα ή μπρα.
• Χρησιμοποιείτε τη βιντεοκάμερα σε θερμ
και υγρ μέρος.
x Καθαρισμς της οθνης LCD
Αν στην οθνη LCD υπάρχουν
αποτυπώματα ή σκνη, συνιστάται ο
καθαρισμς της με ένα μαλακ πανί.
Qταν χρησιμοποιείτε το σετ
καθαρισμού οθνης LCD
(προαιρετικ), μην εφαρμζετε το υγρ
καθαρισμού απευθείας στην οθνη
LCD. Χρησιμοποιήστε χαρτί
καθαρισμού το οποίο έχετε βρέξει
ελαφρώς με το υγρ.
x Σχετικά με τη ρύθμιση της
οθνης αφής (ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ)
Τα κουμπιά στην οθνη αφής
ενδεχομένως δεν λειτουργούν σωστά.
Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο,
ακολουθήστε την παρακάτω
διαδικασία. Συνιστάται η σύνδεση της
βιντεοκάμερά σας στην πρίζα τοίχου
χρησιμοποιώντας τον παρεχμενο
μετασχηματιστή εναλλασσμενου
ρεύματος, κατά τη λειτουργία.
1 Ενεργοποιήστε τη βιντεοκάμερα.
132
2 Πιέστε
(HOME) t
(ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) t [ΓΕΝΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ] t [ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ].
3 Πιέστε το "×" που εμφανίζεται στην
οθνη με την άκρη του "Memory Stick
PRO Duo" ή κάτι παρμοιο 3 φορές.
Πιέστε [ΑΚΥΡΟ] για ακύρωση.
Εάν δεν πιέσατε το σωστ σημείο,
προσπαθήστε ξανά να κάνετε
μικρορύθμιση.
b Σημειώσεις
• Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρ αντικείμενο
για τη μικρορύθμιση. Μπορεί να προκληθεί
βλάβη στην οθνη LCD.
• Δεν μπορείτε να εκτελέσετε μικρορύθμιση
της οθνης LCD εάν την έχετε περιστρέψει
ή αν είναι κλειστή με την οθνη στραμμένη
προς τα έξω.
• Εάν η θήκη είναι βρώμικη, καθαρίστε το
σώμα της βιντεοκάμερας με ένα μαλακ
πανί που έχετε βρέξει ελαφρώς με νερ και
στη συνέχεια, σκουπίστε τη θήκη με ένα
στεγν μαλακ πανί.
• Αποφύγετε τις παρακάτω ενέργειες ώστε
να μην προκληθεί ζημιά στο φινίρισμα:
– Χρήση χημικών, πως αραιωτικ,
βενζίνη, αλκολη, πανιά εμβαπτισμένα σε
χημικές ουσίες, εντομοαπωθητικά,
εντομοκτνα και αντηλιακά
– Χειρισμς της βιντεοκάμερας με τις
παραπάνω ουσίες, με γυμνά χέρια
– Επαφή της θήκης με αντικείμενα απ
λάστιχο ή βινύλιο για μεγάλο χρονικ
διάστημα
• Καθαρίστε την επιφάνεια του φακού με ένα
μαλακ πανί στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Qταν υπάρχουν αποτυπώματα στην
επιφάνεια του φακού
– Σε θερμές ή υγρές τοποθεσίες
– Qταν ο φακς εκτίθεται στον αέρα της
θάλασσας, πως συμβαίνει στην παραλία
• Φυλάξτε τον σε καλά αεριζμενο χώρο,
που δεν μπορεί να εισέλθει σκνη ή
βρωμιά.
• Για να αποφύγετε το σχηματισμ μούχλας,
καθαρίζετε τακτικά το φακ πως
περιγράφεται παραπάνω. Συνιστάται η
λειτουργία της βιντεοκάμερας μία φορά το
μήνα έτσι ώστε να διατηρείται σε άριστη
κατάσταση για μεγάλο χρονικ διάστημα.
Σχετικά με τη φρτιση της
προεγκατεστημένης
επαναφορτιζμενης μπαταρίας
Η βιντεοκάμερα διαθέτει μια
προεγκατεστημένη, επαναφορτιζμενη
μπαταρία για να διατηρεί την
ημερομηνία, την ώρα και άλλες
ρυθμίσεις ακμη κι ταν ο διακπτης
POWER είναι στη θέση OFF (CHG). Η
προεγκατεστημένη επαναφορτιζμενη
μπαταρία είναι πάντα φορτισμένη ταν
η βιντεοκάμερά σας είναι συνδεδεμένη
με την πρίζα τοίχου μέσω του
προσαρμοστικού AC ή ταν είναι
τοποθετημένο το σετ μπαταριών. Η
επαναφορτιζμενη μπαταρία
αποφορτίζεται πλήρως σε περίπου 3
μήνες αν δεν χρησιμοποιήσετε
καθλου τη βιντεοκάμερα.
Χρησιμοποιήστε τη βιντεοκάμερά σας,
αφού φορτίσετε την προεγκατεστημένη
επαναφορτιζμενη μπαταρία.
Ωστσο, ακμα κι αν η
προεγκατεστημένη επαναφορτιζμενη
μπαταρία δεν είναι φορτισμένη, δεν
επηρεάζεται η λειτουργία της
βιντεοκάμερας, εάν δεν εγγράφετε την
ημερομηνία.
Πρσθετες πληροφορίες
Σχετικά με το χειρισμ της
θήκης
Σχετικά με τη φροντίδα και τη
φύλαξη του φακού
133
x Διαδικασία
Συνδέστε τη βιντεοκάμερα σε μία πρίζα
του τοίχου χρησιμοποιώντας τον
παρεχμενο μετασχηματιστή
εναλλασσμενου ρεύματος και αφήστε
την με το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHG) για πάνω απ 24 ώρες.
134
Σχετικά με τα εμπορικά σήματα
• Τα "Handycam" και
είναι σήματα
κατατεθέντα της Sony Corporation.
• Το "AVCHD" και το λογτυπο "AVCHD"
είναι εμπορικά σήματα της Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd. και της Sony
Corporation.
• Τα "Memory Stick", "
", "Memory
Stick Duo", "
", "Memory
Stick PRO Duo", "
",
"Memory Stick PRO-HG Duo",
"
", "MagicGate",
"
", "MagicGate Memory
Stick" και "MagicGate Memory Stick Duo"
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Sony Corporation.
• Το "InfoLITHIUM" είναι εμπορικ σήμα
της Sony Corporation.
• Το "x.v.Colour" είναι εμπορικ σήμα της
Sony Corporation.
• Το "BIONZ" είναι εμπορικ σήμα της Sony
Corporation.
• Το "BRAVIA" είναι εμπορικ σήμα της
Sony Corporation.
• Το "Dolby" και το σύμβολο double-D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
• Το HDMI, το λογτυπο HDMI και το HighDefinition Multimedia Interface είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της HDMI Licensing LLC.
• Microsoft, Windows, Windows Media, Τα
Windows Vista και DirectX είναι σήματα
κατατεθέντα η εμπορικά σήματα της
Microsoft Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες και/ή άλλες χώρες.
• Τα Macintosh και Mac OS είναι σήματα
κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και
σε άλλες χώρες.
• Intel, Τα Intel Core και Pentium είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
της Intel Corporation ή θυγατρικών αυτής,
στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
• Το Adobe, το λογτυπο Adobe και το
Adobe Acrobat είναι σήματα κατατεθέντα
ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems
Incorporated στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες
χώρες.
Qλα τα άλλα ονματα προϊντων που
αναφέρονται στο παρν μπορεί να είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των
αντίστοιχων εταιρειών τους. Επιπλέον, τα ™
και "®" δεν αναφέρονται σε λες τις
περιπτώσεις στο παρν Εγχειρίδιο.
Σημειώσεις για την Άδεια
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ - ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-2
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΒΙΝΤΕΟ ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ
ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ
ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ,
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝ ΙΣΧΥ ΑΔΕΙΩΝ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ
ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΑΔΕΙΩΝ
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΤΟΥ MPEG-2, ΚΑΙ
ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE
STREET, SUITE 300, ΝΤΕΝΒΕΡ,
ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ 80206.
Σχετικά με το εφαρμοσμένο
λογισμικ GNU GPL/LGPL
Το λογισμικ που έχει τις προϋποθέσεις για
την παρακάτω άδεια GNU General Public
License (εφεξής αναφερμενη ως "GPL") ή
GNU Lesser General Public License (εφεξής
αναφερμενη ως "LGPL") περιλαμβάνεται
στη βιντεοκάμερα.
Η άδεια σάς πληροφορεί τι έχετε το
δικαίωμα πρσβασης, τροποποίησης και
αναδιανομής του πηγαίου κώδικα αυτών των
προγραμμάτων λογισμικού υπ τις συνθήκες
της παρεχμενης GPL/LGPL.
Ο πηγαίος κώδικας παρέχεται στο διαδίκτυο.
Για τη λήψη του, επισκεφθείτε την παρακάτω
διεύθυνση URL. Κατά τη λήψη του πηγαίου
κώδικα, επιλέξτε DCR-DVD810 ως το
μοντέλο για τη βιντεοκάμερά σας.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε εμείς σε
οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τα περιεχμενα
του πηγαίου κώδικα.
Διαβάστε το αρχείο "license2.pdf" στο
φάκελο "License" του CD-ROM. Θα βρείτε
τις άδειες χρήσης (στα Αγγλικά) για το
λογισμικ "GPL" και "LGPL".
Πρσθετες πληροφορίες
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ
ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ AVC ΓΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ
(i) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC
("AVC VIDEO") Η/ΚΑΙ
(ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC
ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Η/
ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΕΑ ΒΙΝΤΕΟ
ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ AVC.
ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ
ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA,
L.L.C.
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
<HTTP://MPEGLA.COM>
Οι εφαρμογές λογισμικού "C Library,"
"Expat", "zlib" και "libjpeg" παρέχονται με
τη βιντεοκάμερα. Παρέχουμε αυτ το
λογισμικ βάσει των αδειών χρήσης με τους
ιδιοκτήτες των πνευματικών δικαιωμάτων.
Βάσει των απαιτήσεων των ιδιοκτητών των
πνευματικών δικαιωμάτων αυτών των
εφαρμογών λογισμικού, έχουμε υποχρέωση
να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω.
Διαβάστε τις παρακάτω εντητες.
Διαβάστε το αρχείο "license1.pdf" στο
φάκελο "License" του CD-ROM. Θα βρείτε
τις άδειες χρήσης (στα Αγγλικά) για το
λογισμικ "C Library", "Expat", "zlib" και
"libjpeg".
Για να εμφανίσετε το PDF, απαιτείται Adobe
Reader. Εάν δεν το έχετε εγκατεστημένο
στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε
λήψη απ την ιστοσελίδα της Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
135
Γρήγορη αναφορά
Αναγνώριση τμημάτων και χειριστηρίων
Οι αριθμοί σε ( ) είναι σελίδες αναφοράς.
A Μοχλς power zoom (39, 49)
B Κουμπί PHOTO (37)
C Καπάκι
D Εικονοσκπιο (26)
E Μοχλς ρύθμισης φακού
εικονοσκοπίου (26)
F Κουμπί QUICK ON (40)
G Λυχνία
/CHG (φρτισης)
H Λυχνία ACCESS (Σκληρς δίσκος)
(36)
I Υποδοχή DC IN (19)
J Άγκιστρο για τον ιμάντα ώμου
Προσάρτηση ιμάντα ώμου
(προαιρετικ).
K Υποδοχή MIC (PLUG IN POWER)
L Υποδοχή i (ακουστικά)
M HDMI OUT (mini) υποδοχή (53)
N Απομακρυσμένος ακροδέκτης A/V
(53)
O
(USB) υποδοχή (73, 75)
P Ιμάντας βιντεοκάμερας (27)
136
Το Active Interface Shoe διαθέτει
μια διάταξη ασφάλειας για τη
σταθεροποίηση του εγκατεστημένου
εξαρτήματος. Για τη σύνδεση ενς
εξαρτήματος, πιέστε προς τα κάτω
και σπρώξτε μέχρι να συναντήσετε
αντίσταση. Στη συνέχεια, σφίξτε τη
βίδα. Για την αφαίρεση ενς
εξαρτήματος, ξεσφίξτε τη βίδα και
έπειτα πιέστε προς τα κάτω και
τραβήξτε το έξω.
• Qταν ανοίγετε ή κλείνετε το κάλυμμα
βάσης, σύρετέ το πως υποδεικνύεται
απ το βέλος.
• Qταν εγγράφετε ταινίες με ένα
εξωτερικ φλας (προαιρετικ)
συνδεδεμένο στη βάση εξαρτημάτων,
απενεργοποιήστε το εξωτερικ φλας για
να μην εγγραφεί ο θρυβος της
φρτισης.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα
εξωτερικ φλας (προαιρετικ) και το
ενσωματωμένο φλας ταυτχρονα.
• Qταν είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικ
μικρφωνο (προαιρετικ), αυτ
προηγείται έναντι του ενσωματωμένου
μικροφώνου (σελ. 139).
B Αισθητήρας τηλεχειρισμού/Θύρα
υπερύθρων
Κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο
(σελ. 140) προς τον αισθητήρα
τηλεχειρισμού για να χειριστείτε τη
βιντεοκάμερα.
Γρήγορη αναφορά
A Active Interface Shoe
Το Active Interface Shoe παρέχει
τροφοδοσία σε προαιρετικά
εξαρτήματα πως σε μια λυχνία
βίντεο, ένα φλας ή ένα μικρφωνο.
Το εξάρτημα μπορεί να
ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί
καθώς χειρίζεστε το διακπτη
POWER στη βιντεοκάμερα. Για
περισστερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας
που συνοδεύουν το εξάρτημα.
C Λυχνία εγγραφής βιντεοκάμερας
(97)
Ανάβει με κκκινο χρώμα κατά την
εγγραφή. Αναβοσβήνει ταν
υπάρχει λίγος ελεύθερος χώρος στον
σκληρ δίσκο ή ταν εξασθενεί η
μπαταρία.
D . (οπισθοφωτισμού) (41)
137
A Ηχείο
Αποτελεί την έξοδο των
αναπαραγμενων ήχων. Για
ρύθμιση της έντασης ήχου,
ανατρέξτε στη σελίδα 47.
B Διακπτης NIGHTSHOT (41)
C
(ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ)
κουμπί (44)
D Οθνη LCD/οθνη αφής (26)
E
(HOME) κουμπί (16, 82)
F Κουμπιά ζουμ (39, 49)
G Κουμπί START/STOP (37)
H Κουμπί RESET
Εκτελεί επαναφορά λων των
ρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένης
της ρύθμισης για την ημερομηνία και
ώρα.
I Λυχνία ACCESS ("Memory Stick
PRO Duo") (28)
J Μπαταρία (19)
K Λυχνίες λειτουργίας
(Ταινία)/
(Ακίνητη εικνα) (24)
L Διακπτης POWER (24)
138
M Υποδοχή Memory Stick Duo (28)
N
(DISC BURN) κουμπί (59)
O Κουμπί EASY (31)
P Κουμπί DISP/BATT INFO (21, 26)
Handycam Station
A Ενσωματωμένο μικρφωνο (39)
Ένα μικρφωνο συμβατ με το
Active Interface Shoe (προαιρετικ)
προηγείται ταν είναι συνδεδεμένο.
A
B Φλας (88)
C
C Φακς (Carl Zeiss Lens) (5)
D Υποδοχή A/V OUT (53)
D Κουμπί MANUAL (43)
E Υποδοχή DC IN (19)
F Υποδοχή τριπδου
Συνδέστε το τρίποδο (προαιρετικ)
στην υποδοχή τριπδου με την
αντίστοιχη βίδα (προαιρετικ: το
μήκος της βίδας πρέπει να είναι
μικρτερο απ 5,5 mm).
G Σύνδεσμος διασύνδεσης
Συνδέει τη βιντεοκάμερα στο
Handycam Station.
(USB) υποδοχή (75)
Γρήγορη αναφορά
E Πλήκτρο CAM CTRL (43)
(DISC BURN) κουμπί (59)
B Σύνδεσμος διασύνδεσης
Συνδέει τη βιντεοκάμερα στο
Handycam Station.
H Μοχλς BATT (απελευθέρωση
μπαταρίας) (20)
139
Τηλεχειριστήριο
Qταν πατάτε οποιοδήποτε κουμπί στην
οθνη [VISUAL INDEX]/[Λίστα εξέλιξης
ταινίας]/[Λίστα προσώπων]/λίστας
αναπαραγωγής, εμφανίζεται το
πορτοκαλί πλαίσιο στην οθνη LCD.
Επιλέξτε το κουμπί ή το στοιχείο που
θέλετε με το b / B / v / V και στη συνέχεια
πιέστε ENTER για να μεταβείτε σε αυτ.
b Σημειώσεις
• Αφαιρέστε το μονωτικ φύλλο πριν απ τη
χρήση του τηλεχειριστηρίου.
Μονωτικ! φύλλο
A Κουμπί DATA CODE (92)
Προβάλλει την ημερομηνία και την ώρα ή
τα δεδομένα ρύθμισης της βιντεοκάμερας
για τις εγγεγραμμένες εικνες, ταν το
πατήσετε κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
B Κουμπί PHOTO (37)
Qταν πατήσετε αυτ το κουμπί, η εικνα
που εμφανίζεται στην οθνη θα εγγραφεί
ως ακίνητη εικνα.
C Κουμπιά SCAN/SLOW (45)
• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον
αισθητήρα τηλεχειρισμού για να θέσετε σε
λειτουργία τη βιντεοκάμερα (σελ. 137).
• Αν δεν σταλεί κανένα σήμα απ το
τηλεχειριστήριο, για ένα συγκεκριμένο
χρονικ διάστημα, το πορτοκαλί πλαίσιο
εξαφανίζεται. Qταν πατήσετε ξανά
οποιοδήποτε απ τα κουμπιά b / B / v / V, ή
ENTER, το πλαίσιο εμφανίζεται στη θέση
που βρισκταν τελευταία.
• Δεν μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα κουμπιά
στην οθνη LCD χρησιμοποιώντας τα
b / B / v / V.
D Κουμπιά . > (Προηγούμενο/
Επμενο) (45)
Για την αλλαγή της μπαταρίας
του τηλεχειριστηρίου
E Κουμπί PLAY (45)
1 Καθώς πατάτε την προεξοχή,
τοποθετήστε το νύχι σας στη σχισμή για
να τραβήξετε έξω τη θήκη της
μπαταρίας.
2 Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία με την
πλευρά + στραμμένη προς τα επάνω.
3 Τοποθετήστε τη θήκη της μπαταρίας
πίσω προς το τηλεχειριστήριο μέχρι να
εφαρμσει.
F Κουμπί STOP (45)
G Κουμπί DISPLAY (21)
H Πομπς
I Κουμπί START/STOP (37)
J Κουμπιά power zoom (39, 49)
K Κουμπιά PAUSE (45)
L Κουμπί VISUAL INDEX (44)
Εμφανίζει μια οθνη VISUAL INDEX
κατά την αναπαραγωγή.
M Κουμπιά b / B / v / V / ENTER
140
Καρτέλα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί η
μπαταρία, εάν δεν την χειρίζεστε
σωστά. Μην επαναφορτίζετε τη
μπαταρία, μην την
αποσυναρμολογείτε και μην την
πετάτε στη φωτιά.
• Qταν η μπαταρία λιθίου εξαντληθεί, η
απσταση απ την οποία λειτουργεί το
τηλεχειριστήριο μπορεί να ελαττωθεί ή το
τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά. Σε αυτή την περίπτωση,
αντικαταστήστε τη μπαταρία με μια
μπαταρία λιθίου Sony CR2025. Εάν
χρησιμοποιήσετε άλλον τύπο μπαταρίας,
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
Γρήγορη αναφορά
141
Ενδείξεις που εμφανίζονται κατά τη
διάρκεια της εγγραφής/αναπαραγωγής
Εγγραφή ταινιών
A Κουμπί HOME (16)
B Υπλοιπο μπαταρίας (περίπου) (21)
C Κατάσταση εγγραφής ([ΑΝΑΜΟΝ]
(αναμονή) ή [ΕΓΓΡΑΦ] (εγγραφή))
D Ποιτητα εγγραφής (HD/SD) και
λειτουργία εγγραφής (FH/HQ/SP/
LP) (84)
E Μέσα εγγραφής/αναπαραγωγής
Εγγραφή ακίνητων εικνων
F Μετρητής (ώρα/λεπτ/
δευτερλεπτο)
G Χρνος εγγραφής που απομένει,
κατά προσέγγιση
H Κουμπί OPTION (17)
I ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ (89)
J Κουμπί ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΩΝ
K Ρύθμιση Λίστα προσώπων (90)
L Ηχογράφηση surround 5,1 καναλιών
(39)
Προβολή ταινιών
M Μέγεθος εικνας (90)
N Αριθμς εγγράψιμων ακίνητων
εικνων κατά προσέγγιση και μέσα/
Κατά την εγγραφή ακίνητων
εικνων
O Κουμπί επιστροφής
P Λειτουργία αναπαραγωγής
Q Αριθμς τρέχουσας ταινίας/Αριθμς
συνλου εγγεγραμμένων ταινιών
R Κουμπί προηγούμενο/επμενο (45)
Προβολή ακίνητων εικνων
S Κουμπιά λειτουργίας βίντεο (45)
T Αριθμς τρέχουσας ακίνητης
εικνας/Αριθμς συνλου
εγγεγραμμένων ακίνητων εικνων
U Φάκελος αναπαραγωγής
Εμφανίζεται μνο ταν το μέσο
αναπαραγωγή ακίνητων εικνων είναι
"Memory Stick PRO Duo".
V Κουμπί προβολής διαφανειών (50)
W Qνομα αρχείου δεδομένων
X Κουμπί VISUAL INDEX (44)
142
Ενδείξεις ταν έχετε
πραγματοποιήσει αλλαγές
Οι παρακάτω ενδείξεις εμφανίζονται
κατά την εγγραφή/αναπαραγωγή για
να υποδείξουν τις ρυθμίσεις της
βιντεοκάμερας.
Επάνω αριστερά Κέντρο
Επάνω δεξιά
Ένδειξη
Σημασία
Σύνδεση PictBridge
(75)
Προειδοποίηση (118)
E
Επάνω δεξιά
Ένδειξη
Σημασία
Fader (105)
Απενεργοποιημένος
οπισθοφωτισμς
οθνης LCD (26)
Απενεργοποιημένος
αισθητήρας πτώσεων
(98)
Κάτω
Επάνω αριστερά
Ένδειξη
Ενεργοποιημένος
αισθητήρας πτώσεων
(98)
Σημασία
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ
(85)
Εγγραφή με
χρονοδιακπτη (106)
Λυχνία φλας (88),
ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ (89)
Μέσο για ακίνητες
εικνες (28)
Κάτω
Ένδειξη
ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ
(106)
Λίστα προσώπων (90)
Εφέ εικνας (106)
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ. (86)
Ένδειξη
10,2M
6,1M
7,6M
Ψηφιακ εφέ (106)
Χειροκίνητη εστίαση
(101)
9
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΚΗΝΗΣ
(103)
Σημασία
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ (90)
Γρήγορη αναφορά
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ
(89)
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.
χαμηλ (106)
Κέντρο
Σημασία
1,9M
Σύνολο προβολής
διαφανειών (50)
NightShot (41)
Super NightShot (105)
Color Slow Shutter
(105)
Οπισθοφωτισμς (41)
.
n
Ισορροπία λευκού
(104)
Απενεργοποιημένο
SteadyShot (86)
ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ
(102)/ΕΚΘΕΣΗ (102)
143
Ένδειξη
Σημασία
ΜΕΤ ΑΥΤ ΕΚΘ (85)
ΜΕΤΑΒΑΣΗ WB (85)
Tele macro (102)
Ζέβρα (87)
X.V.COLOR (87)
ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ.
(90)
z Συμβουλές
• Οι ενδείξεις και οι θέσεις τους
παρουσιάζονται κατά προσέγγιση και
διαφέρουν απ την καθαυτή εμφάνιση.
Κωδικς δεδομένων κατά
την εγγραφή
Η ημερομηνία και η ώρα εγγραφής
εγγράφονται αυτματα στο μέσο. Δεν
εμφανίζονται κατά την εγγραφή.
Ωστσο, μπορείτε να τα ορίσετε ως
[ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ] κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής (σελ. 92).
144
Γρήγορη αναφορά
Γλωσσάρι
x Dolby Digital
x Μορφή AVCHD
Ένα σύστημα κωδικοποίησης (συμπίεσης)
ήχου που έχει αναπτυχθεί απ την Dolby
Laboratories Inc.
Μορφή ψηφιακής βιντεοκάμερας υψηλής
ευκρίνειας που χρησιμοποιείται για την
εγγραφή σήματος HD (υψηλής ευκρίνειας)
χρησιμοποιώντας μορφή MPEG-4 AVC/
H.264.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Τεχνολογία συμπίεσης ήχου που έχει
αναπτυχθεί απ την Dolby Laboratories Inc.,
η οποία συμπιέζει αποτελεσματικά τον ήχο
ενώ ταυτχρονα διατηρεί υψηλή ποιτητα
ήχου. Οι ήχοι συμπιέζονται αποτελεσματικά
με ήχο υψηλής ποιτητας και υπάρχει
δυναττητα αναπαραγωγής ήχου surround
με 5,1 κανάλια.
x Ήχος surround 5,1 καναλιών
Ένα σύστημα που αναπαράγει ήχο σε 6
ηχεία, 3 μπροστά (αριστερά, δεξιά και
κέντρο) και 2 πίσω (δεξιά και αριστερά) με
ένα πρσθετο subwoofer χαμηλής διέλευσης
που θεωρείται ως 0,1 κανάλι για συχντητες
των 120 Hz ή χαμηλτερες.
x JPEG
Τα αρχικά JPEG σημαίνουν Joint
Photographic Experts Group, ένα πρτυπο
συμπίεσης δεδομένων (μείωσης
χωρητικτητας δεδομένων) ακίνητης
εικνας. Η βιντεοκάμερά σας εγγράφει
ακίνητες εικνες σε μορφή JPEG.
Η κατάσταση του μέσου κατά την οποία, τα
αρχεία διαχωρίζονται σε τμήματα
διασκορπισμένα σε λον το χώρο του μέσου.
Οι εικνες ενδέχεται να μην αποθηκεύονται
σωστά. Μπορείτε να επιλύσετε αυτή την
κατάσταση, εκτελώντας [ΔΙΑΜΟΡ.ΜΕΣΩΝ]
(σελ. 78).
Τα αρχικά MPEG σημαίνουν Moving Picture
Experts Group, την ομάδα προτύπων για την
κωδικοποίηση (συμπίεση εικνας) βίντεο
(ταινίας) και ήχου. Υπάρχουν οι μορφές
MPEG1 και MPEG2. Η βιντεοκάμερα
εγγράφει ταινίες με ποιτητα εικνας SD
(τυπικής ευκρίνειας) σε μορφή MPEG2.
x MPEG-4 AVC/H.264
Η τελευταία μορφή κωδικοποίησης εικνας
που τυποποιήθηκε απ κοινού απ δύο
διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, τον ISOIEC και τον ITU-T, το 2003. Σε σύγκριση με
τη συμβατική μορφή MPEG2, η μορφή
MPEG-4 AVC/H.264 παρέχει περισστερη
απ τη διπλή αποτελεσματικτητα. Η
βιντεοκάμερα χρησιμοποιεί MPEG-4 AVC/
H.264 για την κωδικοποίηση ταινιών υψηλής
ευκρίνειας.
x VBR
Τα αρχικά VBR σημαίνουν Variable Bit
Rate, που είναι η μορφή εγγραφής για
αυτματο έλεγχο του ρυθμού μετάδοσης
δεδομένων (ο γκος των εγγεγραμμένων
δεδομένων σε δεδομένο χρονικ διάστημα),
ανάλογα με τη σκηνή που εγγράφεται. Για
βίντεο γρήγορης κίνησης, ένας μεγάλος
χώρος του μέσου χρησιμοποιείται για την
παραγωγή μιας ευκρινούς εικνας, επομένως
ο χρνος εγγραφής στο μέσο μειώνεται.
Γρήγορη αναφορά
x Κατακερματισμς
x MPEG
x Μικρογραφία
Εικνες μειωμένου μεγέθους που σας
επιτρέπουν να βλέπετε πολλές εικνες
ταυτχρονα. [Το [VISUAL INDEX]/[
INDEX]/[
INDEX] είναι ένα σύστημα
προβολής μικρογραφιών.
145
Quick Reference
Ευρετήριο
Αριθμητικά
J
V
1 ΠΑΤΗΜΑ .............104, 116
JPEG ......................... 126, 145
VBR............................. 14, 145
1080i/576i.............................96
VISUAL INDEX............... 44
16:9 .......................................95
L
4:3 ...................................86, 95
LP ........................................ 85
X
X.V.COLOR ..............87, 130
576i.......................................96
M
B
"Memory Stick"........... 2, 127
"Memory Stick PRO Duo"
....................................... 2, 129
Α/Μ (Ασπρμαυρες) ......106
C
"Memory Stick PRO-HG
Duo".............................. 2, 127
ΑΙΣΘ.ΠΤΩΣΗΣ................. 98
COLOR SLOW SHTR
(Color Slow Shutter)
....................................105, 116
MPEG ............................... 145
MPEG2 ............................. 125
MPEG-4 AVC/H.264...... 145
D
Dolby Digital 5.1
Creator ................................39
N
NightShot............................ 41
Dual Rec .............................40
O
F
OPTION MENU............... 99
FADER .....................105, 116
FH ........................................84
P
PAL ................................... 123
H
PictBridge ........................... 75
Handycam Station..............19
HOME MENU.............15, 82
Q
ΑΔΕΙΟ ................................ 80
Ακίνητη εικνα
Αντιγραφή ακίνητων
εικνων ........................ 67
Αρχεία ακίνητων
εικνων ......................126
Λήψη ............................ 37
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ ...........90
ΑΝΑΜ.ΓΡ.ΕΝΕΡΓ.
(Αναμονή γρήγορης
εκκίνησης)...........................98
Αναπαραγωγή .............32, 44
ΑΝΑΤΟΛΗ/ΔΥΣΗ.........103
Αντίγραφο ασφαλείας
.....Βλ. Αποθήκευση εικνων
ΑΠΟΜ.ΕΛΕΓΧΟΣ
(Απομακρυσμένος έλεγχος)
.............................................. 98
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
.......................................97
QUICK ON........................ 40
Απομακρυσμένος
ακροδέκτης A/V ..........51, 72
Κατηγορία
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ...............82
R
ΑΡΙΘ ΑΡΧΕΙΟΥ
(Αριθμς αρχείου).............91
ΡΥΘ.ΩΡ./ΓΛΩΣ..........96
RESET.............................. 138
Αριθμς εικνων που
μπορούν να εγγραφούν ....91
S
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ .....90
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/
ΕΜΦ.............................94
SP................................... 84, 85
Αρχεία διαχείρισης
εικνων..............................125
STEADYSHOT ........ 86, 112
Αρχεία ταινίας SD...........125
ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ.....92
SUPER NIGHTSHOT
................................... 105, 116
Αρχείο ...............................125
T
ΑΥΤ.ΑΡΓΟ ΚΛΕ.
(Αυτματο αργ κλείσιμο)
...................................... 87, 116
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ .......95
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
.......................................84
HQ .................................84, 85
TELE MACRO....... 102, 116
146
Α
"BRAVIA" Sync ...............58
Αρχείο διαχείρισης ταινιών
HD .....................................125
ΑΥΤ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ
(Αυτματο κλείσιμο) .........98
ΕΝΤΟΠ.ΠΡΟΣΩΠΟΥ..... 89
ΕΞΑΣΘ ΛΕΥΚΟΥ ......... 105
ΕΞΑΣΘ ΜΑΥΡΟΥ ......... 105
Β
ΕΞΟΔ.ΕΙΚΟΝΑΣ ............. 96
ΒΕΓΓΑΛΙΚΑ ...................103
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ................ 104
Βοήθεια ...............................16
Επεξεργασία ...................... 61
Βύσμα DC ...........................19
ΕΠΙΔ.ΑΡΧ.ΒΑΣ.Δ............ 81
Γ
Κ
Καλώδιο HDMI .................54
Καλώδιο S VIDEO............55
Καλώδιο USB.....................18
Καλώδιο σύνδεσης
A/V...........................18, 56, 72
ΕΠΙΛ.ΕΥΡ.ΟΘ.......... 86, 117
Καλώδιο σύνθετου σήματος
A/V...........................18, 53, 55
ΕΠΙΛΟΓΗ USB .......... 74, 75
Κατακερματισμς ............145
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
..............................................97
ΕΠΙΛΟΓΗ
ΣΚΗΝΗΣ .................. 103, 116
Κατηγορία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΕΣΩΝ...............................77
Δ
Κατηγορία ΛΟΙΠΑ ...........61
ΔΕΔ.ΚΑΜΕΡΑΣ ...............92
ΕΠΙΠ.ΜΙΚΡΟΦ.
(Επίπεδο αναφοράς
μικροφώνου) .................... 106
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Κατηγορία
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.......................82
ΕΣΤΙΑΣΗ ................. 101, 112
ΚΕΡΙ ..................................103
Ακίνητες εικνες.........63
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΠΟΤ .... 101, 116
Ανά ημερομηνία..........63
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ................. 104
Κουμπί εμφάνισης οθνης
ευρετηρίου ........................142
Ταινίες ..........................62
Ευρεία οθνη ..................... 39
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ................68
Ευρετήριο
ημερομηνιών....................... 48
Ε
ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ
(Εφέ εικνας)........... 106, 116
Λ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΩΤΟΓΡ. ......64
Ζ
ΛΕΙΤ.ΕΓΓΡ. (Λειτουργία
εγγραφής) ...........................84
ΕΙΚΟΝΑ 16:9 .....................86
ΖΕΒΡΑ ............................... 87
ΛΕΙΤ.ΦΛΑΣ.......................88
Εικονίδιο .................................
Βλ. Εμφανιζμενες ενδείξεις
Ζουμ .................................... 39
ΛΕΙΤΟΥΡ ΕΠΙΔ ...............97
Ζουμ PB.............................. 49
Λειτουργία Easy
Handycam ...........................31
Η
Λειτουργία ειδώλου...........41
Εμφανιζμενες
ενδείξεις.............................142
ΗΜΕΡ:ΥΠΟΤΙΤ.
(Ημερομηνία
υπτιτλων).......................... 88
Λίστα αναπαραγωγής .......69
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ......................93
ΗΜΕΡΟΜ./ΩΡΑ ....... 92, 144
Λίστα προσώπων ...............47
ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ.................94
ΗΜΙΦΩΣ .......................... 103
Ενδεικτικς ήχος
επιβεβαίωσης λειτουργίας
............. Βλ. ΕΝΔΕΙΚ.ΗΧΟΣ
Ηχογράφηση surround
5,1 καναλιών....................... 39
ΛΥΧΝ ΕΓΓΡΑΦ
(Λυχνία εγγραφής) ............97
Ενδείξεις............................143
Ι
Μεγάλο υψμετρο ...............6
Ιμάντας βιντεοκάμερας .... 27
ΜΕΓΘ ΕΙΚΟΝ...................90
ΙΣΟΡΡ ΛΕΥΚΟΥ
(Ισορροπία
λευκού) ..................... 104, 116
Μέσο ....................................27
Εγγραφή........................31, 36
Εκτύπωση ...........................75
Εμπορικ σήμα.................134
Ενδείξεις
προειδοποίησης................118
ΕΝΣ.ΜΙΚΡ.ΖΟΥΜ
(Ενσωματωμένο μικρφωνο
ζουμ) ..................................106
ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ...............94
ΚΩΔ ΔΕΔΟΜΕΝ ......92, 144
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ......85
Λίστα εξέλιξης ταινίας ......47
Γρήγορη αναφορά
ΕΚΘΕΣΗ ..................102, 116
Κράτημα της
βιντεοκάμερας ....................36
Μ
ΜΕΤ ΑΥΤ ΕΚΘ ........85, 117
ΜΕΤΑΒΑΣΗ WB (Αλλαγή
ισορροπίας λευκού) ...........85
147
Μετασχηματιστής
εναλλασσμενου
ρεύματος .............................19
ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
(Απαλ πορτραίτο) ........ 103
Πρίζα τοίχου...................... 19
Μικρογραφία....................145
Εκτυπωτής ..................75
Προβολή διαφανειών ....... 50
ΜΙΚΡΟΡΥΘΜΙΣΗ..........132
Προβολή εικνων σε
τηλεραση .......................... 51
Συσκευές εγγραφής
DVD/HDD..................72
Μορφή
AVCHD ..............14, 127, 145
Μπαταρία ...........................19
Μπαταρία
"InfoLITHIUM"..............129
Μπαταρία λιθίου τύπου
κουμπιού ...........................141
Ο
ΟΔΗΓ.ΣΥΝΔ.ΤΗΛ. ..........52
ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΡΕ ...............87
Οθνη LCD ........................26
Οθνη αυτματης
διάγνωσης .........................118
ΟΜ.ΑΡΓ.ΕΓΓΡ. .................42
Σύνδεση
VCR .............................72
Τηλεραση 4:3.............54
Προεγκατεστημένη
επαναφορτιζμενη
μπαταρία .......................... 133
Προειδοποιητικά
μηνύματα.......................... 120
Προσαρμοστικ
21 ακίδων............................ 57
Τηλεραση ευρείας
οθνης.......................... 54
Τηλεραση υψηλής
ευκρίνειας ....................53
ΣΥΝΔΕΣΗ USB ..............126
ΣΥΝΔΕΣΗ ΖΟΥΜ............ 93
Προσαρμοστικ Memory
Stick Duo .......................... 128
ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΗΜΑ ...........96
Πρωττυπο ........................ 65
Σύστημα έγχρωμης
τηλερασης .......................123
Ρ
Συντήρηση ........................127
ΡΥΘ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ............. 96
Τ
ΡΥΘ ΡΟΛΟΓΙΟΥ............. 24
Ταινία
Λειτουργία
εγγραφής ..................... 84
ΡΥΘ.ΠΡΟΒ.ΔΙΑΦ. .......... 50
148
Π
ΡΥΘ.ΩΡ./ΓΛΩΣ. ............... 96
Παγκσμια διαφορά
ώρας...................................124
ΡΥΘΜ.ΓΛΩΣ. ................... 96
ΡΥΘΜ.ΕΙΚΟΝΑΣ ............ 90
Μετεγγραφή
ταινιών .........................65
ΠΑΛΙΑ ΤΑΙΝ..................116
ΡΥΘΜ.ΕΞΟΔΟΥ.............. 95
Τηλεραση 4:3 ....................54
ΠΑΡΑΛΙΑ........................103
ΡΥΘΜ.ΗΧΟΥ/ΕΜΦ........ 94
ΠΑΣΤΕΛ ..........................106
ΡΥΘΜ.ΠΡΟΒ.ΕΙΚ. .......... 92
Τηλεραση ευρείας
οθνης ................................. 54
ΠΕΡΙΟΡ Κ.ΜΑΤ ...............89
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...................... 82
Πίνακας LCD.....................26
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ... 84
ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD ......94
Τηλεφακς .......................... 39
ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD ......94
Ρύθμιση έκθεσης για
οπισθοφωτισμ.................. 41
ΧΡΩΜΑ LCD.............94
Ρύθμιση έντασης ήχου...... 47
ΤΟΠΙΟ..............................103
ΠΙΣΩ ΦΩΣ ΕΙΚ
(Φωτειντητα
εικονοσκοπίου) ..................95
Ρύθμιση λίστας
προσώπων .......................... 90
Τρίποδο.............................139
Πλήκτρο CAM CTRL.......43
ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΛΗΚΤ......... 89
Υ
Πλήρης φρτιση.................20
ΠΛΗΡΟΦ. HDD ...............77
ΡΥΘΜΙΣΤ.ΓΙΑ HDMI
(Ρυθμιστικ για HDMI) ... 98
ΥΠ.ΣΥΝΟΛΟΥ
(ταινία) ................................ 88
Ποιτητα εικνας HD
(υψηλή ευκρίνεια) .............12
Σ
Λήψη ............................ 37
Τηλεραση υψηλής
ευκρίνειας ...........................53
Τηλεχειριστήριο ....... 109, 140
ΤΥΠΟΣ TV ........................ 95
Ρύθμιση μέσου ................... 27
Υποδοχή A/V OUT.....53, 72
Υποδοχή DC IN................. 19
Ποιτητα εικνας SD
(τυπική ευκρίνεια) .............12
ΣΕΠΙΑ.............................. 106
Υποδοχή HDMI OUT ...... 53
Σκληρς δίσκος............ 6, 125
ΠΟΡΤΡ.ΗΜΙΦΩΣ ...........103
Υποδοχή S VIDEO ...........72
Συμπύκνωση υγρασίας
........................................... 132
Υποδοχή USB ..................139
Υπολογιστής .......................59
Υπλοιπο
"Memory Stick PRO
Duo" .............................77
Ψ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΦΕ
(Ψηφιακά εφέ)......... 106, 116
ΨΗΦΙΑΚΟ ΖΟΥΜ .......... 86
Μπαταρία ....................21
Σκληρς δίσκος ...........77
Υπλοιπο μπαταρίας.........21
Φ
Φάκελος ............................125
ΦΑΚΟΣ ΜΕΤΑΤΡ. ...........90
Φλας...................................111
ΦΟΡΜΑΡΙΣΜΑ
"Memory Stick PRO
Duo" .............................79
Σκληρς δίσκος ...........78
Φρτιση της μπαταρίας ....19
Μπαταρία ....................19
Προεγκατεστημένη
επαναφορτιζμενη
μπαταρία....................133
ΦΩΣ NIGHTSHOT...........86
ΦΩΤΕΙΝ. ΦΛΑΣ ...............89
ΦΩΤΕΙΝΟΤ LCD .............94
ΦΩΤΕΙΝΟΤ.LCD (επίπεδο
οπισθοφωτισμού LCD) .....94
ΦΩΤΙΣΜ.ΣΠΟΤ ..............103
Χ
ΧΙΟΝΙ................................103
Χρήση στο εξωτερικ ......123
Γρήγορη αναφορά
ΦΩΤΟΜΕΤ ΣΠΟΤ
(Ευέλικτο φωτμετρο
σημείου).....................102, 116
Χρνος αναπαραγωγής ....22
Χρνος εγγραφής.........14, 21
Χρνος φρτισης ...............21
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤ.........106
ΧΡΩΜΑ LCD ....................94
149
http://www.sony.net/
Download PDF