Sony | DCR-PC101E | Sony DCR-PC101E Οδηγίες χρήσης

3-074-616-21 (1)
Digital
Video Camera
Recorder
Istruzioni per l’uso
Prima di usare l’apparecchio, leggere attentamente questo manuale e
conservarlo per riferimenti futuri.
Οδηγίες λειτουργίας
Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία, παρακαλούµε µελετήστε
προσεκτικά αυτ το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική
παραποµπή.
TM
SERIES
DCR-PC101E
©2002 Sony Corporation
Italiano
Ελληνικά
Benvenuti!
Καλώς ήρθατε!
Congratulazioni per l’acquisto di questa Sony
Handycam. Con questa Handycam potrete
catturare i momenti preziosi della vostra vita con
immagini e suono di qualità superiore.
Questa Handycam dispone di numerose funzioni
avanzate, ma è molto facile da usare. Presto
potrete produrre video personali di cui potrete
godere negli anni a venire.
Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της
κάµερας Sony Handycam. Με την Handycam
µπορείτε να “κρατήσετε” τις πιο αξι$λογες
στιγµές της ζωής σας απολαµβάνοντας
υψηλής ποι$τητας εικ$να και ήχο.
Αυτή η Handycam διαθέτει πάρα πολλά
προηγµένα χαρακτηριστικά, αλλά είναι
ταυτ$χρονα πολύ εύκολη στη χρήση.
Σύντοµα θα µπορείτε να γυρίζετε ταινίες που
θα τις χαίρεστε για πολλά χρ$νια.
ATTENZIONE
Per evitare il rischio di incendi o scosse
elettriche, non esporre l’apparecchio alla
pioggia o all’umidità.
Per evitare scosse elettriche, non aprire il
rivestimento.
Per riparazioni rivolgersi esclusivamente a
personale qualificato.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη
συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, µην
ανοίγετε το κάλυµµα της συσκευής.
Αναθέστε το σέρβις µ$νο σε
εξουσιοδοτηµένο προσωπικ$.
Per gli acquirenti in Europa
ATTENZIONE
I campi elettromagnetici a determinate frequenze
potrebbero influenzare l’immagine e l’audio di
questa videocamera.
Questo prodotto è stato collaudato e trovato in
conformità ai limiti indicati nella Direttiva EMC
per l’uso di cavi di collegamento di lunghezza
inferiore a 3 metri.
Avviso
Se elettricità statica o elettromagnetismo causa
un’interruzione (fallimento) del trasferimento dei
dati, riavviare l’applicazione o scollegare e
ricollegare il cavo USB.
Για τους πελάτες στην Ευρώπη
ΠΡΟΣΟΧΗ
Τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία στις
συγκεκριµένες συχν$τητες µπορεί να
επηρεάσουν την εικ$να και τον ήχο αυτής
της βιντεοκάµερας.
Αυτ$ το προϊ$ν έχει δοκιµαστεί και βρέθηκε
να είναι συµβατ$ µε τα $ρια, τα οποία
καθορίζονται στην οδηγία
Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατ$τητας, για
χρήση καλωδίων σύνδεσης κοντύτερων των
3 µέτρων.
Σηµείωση
Εάν στατικ$ς ηλεκτρισµ$ς ή
ηλεκτροµαγνητισµ$ς προκαλέσει τη διακοπή
στη µέση της µεταφοράς δεδοµένων (fail),
επανεκκινήστε την εφαρµογή ή αποσυνδέστε
και συνδέστε ξανά το καλώδιο USB.
2
Controllo degli
accessori in dotazione
Έλεγχος των
παρεχ'µενων αξεσουάρ
Assicurarsi che i seguenti accessori siano presenti
insieme con la videocamera.
Βεβαιωθείτε $τι τα παρακάτω αξεσουάρ
περιλαµβάνονται µαζί µε την κάµερά σας.
1
2
3
Preparativi
5
6
7
8
9
q;
qa
Ξεκινώντας
4
qs
1 Trasformatore CA AC-L10A/L10B/L10C (1),
Cavo di alimentazione (1) (p. 23)
2 Blocco batteria NP-FM50 (1) (p. 22, 23)
3 Cavo di collegamento A/V (1) (p. 59)
4 Telecomando senza fili (1) (p. 310)
5 Pile tipo R6 (formato AA) per il
telecomando (2) (p. 311)
6 Copriobiettivo (1) (p. 34)
7 “Memory Stick” (1) (p. 148)
8 Cavo USB (1) (p. 215)
9 CD-ROM (SPVD-008 USB Driver) (1)
(p. 222)
q; Coperchio terminali batteria (1) (p. 22)
qa Panno di pulizia (1) (p. 293)
qs Adattatore per presa a 21 piedini (1)
(p. 60) Solo i modelli per l’Europa
Il contenuto della registrazione non può essere
compensato se la registrazione o la
riproduzione non viene eseguita a causa di
problemi di funzionamento della videocamera,
del supporto di memorizzazione e cosi via.
1 Μετασχηµατιστής εναλλασσ'µενου
ρεύµατος AC-L10A/L10B/L10C (1),
Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος (1)
(σελ. 23)
2 Μπαταρία NP-FM50 (1) (σελ. 22, 23)
3 Καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικ'νας (Α/V)
(1) (σελ. 59)
4 Ασύρµατο Τηλεχειριστήριο (1) (σελ. 310)
5 Μπαταρία R6 (µέγεθος AA) για το
τηλεχειριστήριο (2) (σελ.311)
6 Κάλυµµα φακού (1) (σελ. 34)
7 “Memory Stick” (1) (σελ. 148)
8 Καλώδιο USB (1) (σελ. 215)
9 CD-ROM (Οδηγ'ς USB, SPVD-008) (1)
(σελ. 222)
q; Κάλυµµα ακροδεκτών µπαταρίας (1)
(σελ. 22)
qa Ύφασµα καθαρισµού (1) (σελ. 293)
qs Αντάπτορας 21 ακίδων (1) (σελ. 60)
Μ$νο στα ευρωπαϊκά µοντέλα
Τα περιεχ$µενα της εγγραφής δεν
µπορούν να αποκατασταθούν εάν η
εγγραφή ή η αναπαραγωγή δεν καταστεί
δυνατή λ$γω βλάβης της κάµερας, του
µέσου αποθήκευσης, κλπ.
3
Italiano
Caratteristiche principali
Registrazione e
riproduzione di immagini
in movimento o di fermi
immagine
Caratteristiche principali
•Visione di immagini in movimento
registrate su nastro utilizzando il
cavo USB (p. 230)
•Visione di immagini registrate su
“Memory Stick” usando il cavo USB
(p. 235, 241)
•Cattura di immagini sul computer
dalla propria telecamera
utilizzando il cavo USB (p. 232)
•Conversione di un segnale da
analogico a digitale per la cattura di
immagini sul computer (p. 243)
4
•Registrazione di immagini in
movimento su nastro (p. 34)
•Registrazione di fermi immagine su
nastro (p. 65)
•Riproduzione di nastri (p. 52)
•Registrazione di fermi immagine su
“Memory Stick” (p. 61, 161)
•Registrazione di immagini in
movimento su “Memory Stick”
(p. 180)
•Visione di fermi immagine
registrati su “Memory Stick”
(p. 194)
•Visione di immagini in movimento
registrate su “Memory Stick”
(p. 199)
Cattura di immagini sul
computer
Caratteristiche principali
Altri usi
Funzioni per conferire maggiore impatto alle immagini
•Zoom digitale [MENU] (p. 40)
L’impostazione iniziale è OFF. Per ingrandimenti maggiori di 10×, selezionare
l’ingrandimento di zoom digitale per D ZOOM nelle impostazioni di menu.
•Dissolvenza (p. 71)
•Effetto immagine (p. 74)
•Effetto digitale (p. 76)
•Titoli (p. 139)
•MEMORY MIX (p. 172)
Caratteristiche principali
Funzioni per regolare l’esposizione durante la registrazione
•BACK LIGHT (p. 44)
•NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (p. 45)
•PROGRAM AE (p. 79)
•Bilanciamento del bianco (p. 67)
•Regolazione manuale dell’esposizione (p. 82)
•Esposimetro flessibile spot (localizzato) (p. 83)
Funzioni per dare un aspetto naturale alle registrazioni
•Lezione di sport (p. 79)
•Panorama (p. 79)
•Messa a fuoco manuale (p. 85)
•Messa a fuoco spot (localizzata) (p. 87)
Funzioni da usare dopo la registrazione
•END SEARCH/EDITSEARCH/Revisione della registrazione (p. 50)
•DATA CODE (p. 54)
•PB ZOOM del nastro (p. 99)
•ZERO SET MEMORY (p. 101)
•TITLE SEARCH(p. 102)
•Montaggio programmato digitale (p. 113, 187)
5
Ελληνικά
Κύρια χαρακτηριστικά
Εγγραφή και αναπαραγωγή
κινούµενων ή ακίνητων
εικ'νων
Κύρια χαρακτηριστικά
• Παρακολούθηση κινούµενων
εικ$νων γραµµένων σε κασέτες,
χρησιµοποιώντας το καλώδιο
USB (σελ. 230)
• Παρακολούθηση εικ$νων που
έχουν εγγραφεί σε “Memory
Stick” χρησιµοποιώντας το
καλώδιο USB (σελ. 235, 241)
• Αποτύπωση εικ$νων απ$ την
κάµερα στον υπολογιστή σας, µε
χρήση του καλωδίου USB
(σελ. 232)
• Μετατροπή αναλογικού σήµατος
σε ψηφιακ$ για την αποτύπωση
εικ$νων στον υπολογιστή σας
(σελ. 243)
66
• Εγγραφή κινούµενων εικ$νων σε
κασέτες (σελ. 34)
• Εγγραφή ακίνητων εικ$νων σε
κασέτες (σελ. 65)
• Αναπαραγωγή κασετών (σελ. 52)
• Εγγραφή ακίνητων εικ$νων σε
“Memory Stick” (σελ. 61, 161)
• Εγγραφή κινούµενων εικ$νων σε
“Memory Stick” (σελ. 180)
• Παρακολούθηση ακίνητης
εικ$νας που έχει εγγραφεί σε
“Memory Stick” (σελ. 194)
• Παρακολούθηση κινούµενης
εικ$νας σε “Memory Stick”
(σελ. 199)
Αποτύπωση εικ'νων στον
υπολογιστή σας
Κύρια χαρακτηριστικά
Αλλες χρήσεις
Λειτουργίες που προσφέρουν µεγαλύτερη έµφαση στις εικ'νες
• Ψηφιακ$ ζουµ [MENU] (σελ. 40)
Η ρύθµιση εργοστασίου είναι OFF. (Για ζουµ µεγαλύτερο του 10×, επιλέξτε
το ψηφιακ$ ζουµ στο D ZOOM στις ρυθµίσεις µενού.)
• Λειτουργία Fader (σελ. 71)
• Εφέ εικ$νας (σελ. 74)
• Ψηφιακά εφέ (σελ. 76)
• Τίτλους (σελ. 139)
• MEMORY MIX (σελ. 172)
Κύρια χαρακτηριστικά
Λειτουργίες για τη ρύθµιση της έκθεσης, σε λειτουργία εγγραφής
• Λειτουργία BACK LIGHT (σελ. 44)
• Λειτουργία NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (σελ. 45)
• Λειτουργία PROGRAM AE (σελ. 79)
• Ισορροπία του λευκού (σελ. 67)
• Ρύθµιση της έκθεσης µε το χέρι (σελ. 82)
• Λειτουργία Φωτοµέτρησης Σποτ (Flexible Spot Meter) (σελ. 83)
Λειτουργίες που προσφέρουν φυσική εµφάνιση στις εγγραφές σας
• Λειτουργία Sports lesson (Μαθήµατος αθληµάτων) (σελ. 79)
• Λειτουργία Landscape (Τοπίου) (σελ. 79)
• Εστίαση µε το χέρι (σελ. 85)
• Spot Focus (σελ. 87)
Λειτουργίες που χρησιµοποιούνται µετά την εγγραφή
• Λειτουργίες END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (σελ. 50)
• Λειτουργία DATA CODE (σελ. 54)
• PB ZOOM ταινίας (σελ. 99)
• Λειτουργία ZERO SET MEMORY (σελ. 101)
• TITLE SEARCH (σελ. 102)
• Ψηφιακ$ µοντάζ προγραµµάτων (σελ. 113, 187)
77
Italiano
Indice
Controllo degli accessori in dotazione ......... 3
Caratteristiche principali ............... 4
Guida rapida all’uso
– Registrazione su nastro .............................. 12
– Registrazione su una “Memory Stick” .... 14
Preparativi
Uso del manuale ............................................ 20
Punto 1 Preparazione della fonte di
alimentazione .......................................... 22
Installazione del blocco batteria ........... 22
Carica del blocco batteria ...................... 23
Collegamento alla presa di corrente .... 27
Punto 2 Impostazione di data e ora ............ 29
Punto 3 Inserimento di una cassetta ........... 31
Punto 4 Uso del pannello a tocco ................ 32
Registrazione – Operazioni
basilari
Registrazione di immagini ........................... 34
Ripresa di soggetti in controluce
– BACK LIGHT ................................ 44
Riprese al buio
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter ........................ 45
Registrazione con timer automatico .... 48
Controllo della registrazione
– END SEARCH/EDITSEARCH/
Revisione della registrazione ................ 50
Riproduzione – Operazioni
basilari
Riproduzione di un nastro ........................... 52
Per visualizzare gli indicatori sullo
schermo
– Funzione di visualizzazione ....... 54
Visione delle registrazioni su un
televisore .................................................. 59
8
Operazioni di registrazione
avanzate
Registrazione di fermi immagine su una
“Memory Stick” durante la
registrazione su nastro ........................... 61
Registrazione di un fermo immagine sul
nastro
– Registrazione di foto su nastro .......... 65
Regolazione manuale del bilanciamento
del bianco ................................................. 67
Uso del modo ampio ..................................... 69
Uso della funzione di dissolvenza .............. 71
Uso degli effetti speciali
– Effetto immagine ................................. 74
Uso degli effetti speciali
– Effetto digitale ...................................... 76
Utilizzo della funzione PROGRAM AE ..... 79
Regolazione manuale dell’esposizione ...... 82
Uso della funzione di esposimetro
localizzato
– Esposimetro flessibile spot
(localizzato) ............................................. 83
Messa a fuoco manuale ................................. 85
Uso della funzione di messa a fuoco di un
punto specifico
– Messa a fuoco spot (localizzata) ........ 87
Registrazione a intervalli .............................. 88
Registrazione fotogramma per fotogramma
– Registrazione per fotogrammi ........... 91
Uso del mirino ............................................... 93
Operazioni di riproduzione
avanzate
Riproduzione di un nastro con effetti
immagine ................................................. 95
Riproduzione di un nastro con effetti
digitali ...................................................... 97
Ingrandimento delle immagini registrate
sui nastri – PB ZOOM del nastro ......... 99
Localizzazione rapida di una scena
– ZERO SET MEMORY ....................... 101
Ricerca di una registrazione tramite titolo
– TITLE SEARCH ................................. 102
Ricerca di una registrazione tramite data
– DATE SEARCH ................................. 104
Ricerca di una foto – PHOTO SEARCH/
PHOTO SCAN ......................................... 106
Indice
Montaggio
Duplicazione di nastri ................................. 109
Duplicazione delle sole scene desiderate
– Montaggio programmato digitale
(su nastri) ............................................... 113
Registrazione di video o programmi TV .... 128
Inserimento di una scena da un
videoregistratore
– Montaggio a inserimento ................. 132
Doppiaggio audio ........................................ 134
Sovrapposizione di titoli ............................ 139
Creazione di titoli personali ....................... 143
Assegnazione di nomi alle cassette ........... 145
Operazioni con la “Memory
Stick”
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione ....................................... 148
Registrazione di fermi immagine sulla
“Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria .... 161
Registrazione di un’immagine da un
nastro come fermo immagine ............. 168
Sovrapposizione di un fermo immagine
contenuto nella “Memory Stick” a
un’immagine – MEMORY MIX .......... 172
Registrazione di immagini in movimento
su “Memory Stick”
– Registrazione di filmati MPEG ........ 180
Registrazione di un’immagine da un
nastro come immagine in
movimento ............................................ 183
Registrazione da un nastro di immagini
modificate come immagini in
movimento – Montaggio programmato
digitale (su una “Memory Stick”) ...... 187
Copia di fermi immagine da un nastro
– PHOTO SAVE .................................... 192
Visione di un fermo immagine
– Riproduzione di foto in memoria ... 194
Visione di immagini in movimento
– Riproduzione di filmati MPEG ....... 199
Ingrandimento di fermi immagine
registrati su “Memory Stick”
– PB ZOOM di memoria ...................... 203
Riproduzione delle immagini in
successione – SLIDE SHOW ............... 205
Protezione da cancellazioni accidentali
– Protezione immagini ......................... 207
Cancellazione delle immagini
– DELETE ............................................... 208
Scrittura di simboli di stampa
– PRINT MARK .................................... 211
Utilizzo della stampante opzionale .......... 213
Visualizzazione delle immagini
sul computer
Visione di immagini utilizzando il
computer – Introduzione ..................... 215
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Windows ................ 219
Visione sul computer di immagini
registrate su un nastro
– Per gli utenti di Windows ................ 230
Visione sul computer di immagini
registrate su una “Memory Stick”
– Per gli utenti di Windows ................ 235
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Macintosh ............... 238
Visione sul computer di immagini
registrate su una “Memory Stick”
– Per gli utenti di Macintosh ............... 241
Cattura di immagini da un apparecchio
video analogico sul computer
– Funzione di conversione del
segnale .................................................... 243
Personalizzazione della
videocamera
Cambiamento delle impostazioni
di menu .................................................. 245
Soluzione di problemi
Tipi di problemi e soluzioni ....................... 262
Indicazioni di autodiagnostica .................. 269
Indicatori e messaggi di avvertimento ..... 270
Altre informazioni
Cassette utilizzabili ..................................... 282
Riguardo i blocchi batteria
“InfoLITHIUM” .................................... 285
Riguardo i.LINK .......................................... 288
Uso della videocamera all’estero .............. 290
Informazioni per la manutenzione e
precauzioni ............................................ 291
Caratteristiche tecniche ............................... 301
Riferimento rapido
Identificazione delle parti e dei comandi .... 305
Indice analitico ............................................. 314
9
Ελληνικά
Πίνακας περιεχοµένων
Έλεγχος των παρεχ$µενων αξεσουάρ .... 3
Κύρια χαρακτηριστικά ........................ 6
Οδηγ'ς Γρήγορης Εκκίνησης
– Εγγραφή σε κασέτα ............................. 16
– Εγγραφή σε “Memory Stick” .............. 18
Ξεκινώντας
Πως να χρησιµοποιήσετε αυτ$ το
εγχειρίδιο ..........................................
Στάδιο 1 Προετοιµασία πηγής
τροφοδοσίας .....................................
Τοποθέτηση της µπαταρίας ............
Φ$ρτιση της µπαταρίας ...................
Σύνδεση σε πρίζα τοίχου .................
Στάδιο 2 Ρύθµιση ηµεροµηνίας
και ώρας ............................................
Στάδιο 3 Τοποθέτηση κασέτας .............
Στάδιο 4 Χρήση πίνακα αφής ................
20
22
22
23
27
29
31
32
Βασικές λειτουργίες εγγραφής
Εγγραφή εικ$νας ....................................
Λήψη θέµατος που φωτίζεται απ$
πίσω
– BACK LIGHT ............................
Λήψη στο σκοτάδι
– Λειτουργία NightShot/
Super NightShot/
Colour Slow Shutter ..................
Εγγραφή µε χρονοδιακ$πτη ...........
Έλεγχος εγγραφής
– END SEARCH/EDITSEARCH/
Rec Review .......................................
34
44
45
48
50
Βασικές λειτουργίες
αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή βιντεοκασέτας ............... 52
Εµφάνιση των ενδείξεων οθ$νης
– Λειτουργία Display .................. 54
Παρακολούθηση της εγγραφής στην
τηλε$ραση ........................................ 59
Προηγµένες λειτουργίες
εγγραφής
Εγγραφή ακίνητων εικ$νων σε
“Memory Stick” κατά την εγγραφή
σε κασέτα .......................................... 61
10
Εγγραφή ακίνητης εικ$νας σε ταινία
– Εγγραφή φωτογραφίας
(Tape Photo) .....................................
Ρύθµιση της ισορροπίας του λευκού
µε το χέρι ..........................................
Χρήση της λειτουργίας wide .................
Χρήση της λειτουργίας fader ................
Χρήση ειδικών εφέ
– Εφέ εικ$νας ...................................
Χρήση ειδικών εφέ
– Ψηφιακά εφέ ..................................
Χρήση της λειτουργίας
PROGRAM AE ...................................
Ρύθµιση της έκθεσης µε το χέρι ..........
Χρήση της λειτουργίας φωτοµέτρησης
σποτ – Flexible Spot Meter ..............
Εστίαση µε το χέρι .................................
Χρήση της λειτουργίας εστίασης σποτ
– Spot Focus .....................................
Εγγραφή σε διαστήµατα ........................
Εγγραφή καρέ-καρέ
– Εγγραφή σε καρέ ..........................
Χρήση του εικονοσκοπίου .....................
65
67
69
71
74
76
79
82
83
85
87
88
91
93
Προηγµένες λειτουργίες
αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή κασέτας µε εφέ
εικ$νας .............................................. 95
Αναπαραγωγή κασέτας µε ψηφιακά
εφέ ..................................................... 97
Μεγέθυνση εικ$νων γραµµένων σε
ταινία – Tape PB ZOOM
(PB ZOOM ταινίας) ........................... 99
Γρήγορος εντοπισµ$ς σκηνής
– ZERO SET MEMORY ................... 101
Αναζήτηση των ορίων γραµµένης
ταινίας µε βάση τον τίτλο
– TITLE SEARCH
(Αναζήτηση τίτλου) ........................ 102
Αναζήτηση εγγραφής µε βάση την
ηµεροµηνία
– DATE SEARCH ............................. 104
Αναζήτηση φωτογραφίας
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN .... 106
Μοντάζ
Μετεγγραφή κασέτας .......................... 109
Μετεγγραφή µ$νο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ$ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες) ........ 113
Εγγραφή βιντεοκασετών ή
τηλεοπτικών προγραµµάτων ........ 128
Πίνακας περιεχοµένων
Ένθεση σκηνής απ$ βίντεο
– Μοντάζ ένθεσης ..........................
Μετεγγραφή ήχου ................................
Ένθεση τίτλου ......................................
∆ηµιουργία δικών σας τίτλων .............
Τιτλοφ$ρηση κασέτας .........................
132
134
139
143
145
Λειτουργίες του “Memory Stick”
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή ...................................... 148
Εγγραφή ακίνητων εικ$νων σε
“Memory Stick”
– Εγγραφή Memory photo ............. 161
Εγγραφή εικ$νας απ$ κασέτα,
ως ακίνητης εικ$νας ...................... 168
Ένθεση ακίνητης εικ$νας, γραµµένης
σε “Memory Stick”, σε µια εικ$να
– MEMORY MIX .............................. 172
Εγγραφή κινούµενων εικ$νων σε
“Memory Stick”
– Εγγραφή ταινίας MPEG .............. 180
Εγγραφή εικ$νας απ$ κασέτα, ως
κινούµενης εικ$νας ....................... 183
Εγγραφή µονταρισµένων εικ$νων απ$
µια κασέτα ως κινούµενης εικ$νας
– Ψηφιακ$ µοντάζ προγραµµάτων
(σε “Memory Stick”) ....................... 187
Αντιγραφή ακίνητων εικ$νων απ$
κασέτα – Αποθήκευση
φωτογραφίας (PHOTO SAVE) ....... 192
Παρακολούθηση ακίνητης εικ$νας
– Αναπαραγωγή Memory photo .... 194
Παρακολούθηση κινούµενης εικ$νας
– Αναπαραγωγή ταινίας MPEG ..... 199
Μεγέθυνση ακίνητων εικ$νων
γραµµένων σε “Memory Stick”
– Memory PB ZOOM ....................... 203
Συνεχής διαδοχική αναπαραγωγή
εικ$νων – SLIDE SHOW ................. 205
Αποτροπή κατά λάθος διαγραφής
– Προστασία εικ$νας ...................... 207
∆ιαγραφή εικ$νων
– DELETE ........................................ 208
Καταχώρηση µαρκαρίσµατος
εκτύπωσης – PRINT MARK ............ 211
Χρήση του προαιρετικού εκτυπωτή ... 213
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Windows .................
Παρακολούθηση εικ$νων γραµµένων
σε κασέτα, στον υπολογιστή σας
– Για χρήστες Windows .................
Παρακολούθηση εικ$νων γραµµένων
σε “Memory Stick”, στον
υπολογιστή σας
– Για χρήστες Windows .................
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Macintosh ...............
Παρακολούθηση εικ$νων γραµµένων
σε “Memory Stick”, στον
υπολογιστή σας
– Για χρήστες Macintosh ...............
Αποτύπωση εικ$νων απ$ µονάδα
αναλογικής εικ$νας στον
υπολογιστή σας – Λειτουργία
µετατροπής σήµατος .....................
219
230
235
238
241
243
∆ιαµ'ρφωση της κάµερας
σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας
Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού ............ 245
Οδηγ'ς βλαβών
Τύποι προβληµάτων και τρ$ποι
αποκατάστασής τους ..................... 272
Ενδείξεις αυτοδιάγνωσης ................... 279
Προειδοποιητικές ενδείξεις και
µηνύµατα ........................................ 280
Πρ'σθετες πληροφορίες
Κασέτες που µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε ............................
Σχετικά µε τη µπαταρία
“InfoLITHIUM” ................................
Σχετικά µε το i.LINK .............................
Χρήση της κάµερας στο εξωτερικ$ ....
Πληροφορίες για τη συντήρηση και
προφυλάξεις ...................................
Τεχνικά χαρακτηριστικά ......................
282
285
288
290
291
303
Γρήγορη Παραποµπή
Παρακολούθηση εικ'νων µε
χρήση του υπολογιστή σας
Παρακολούθηση εικ$νων µε χρήση
του υπολογιστή σας
– Εισαγωγή ...................................... 215
Τα µέρη και τα χειριστήρια της
συσκευής ........................................ 305
Ευρετήριο ............................................. 315
11
Italiano
Guida rapida all’uso – Registrazione su nastro
Impugnatura
Questo capitolo presenta le caratteristiche
principali della videocamera per la
registrazione di immagini su nastri. Vedere la
pagina tra parentesi “( )” per ulteriori
informazioni.
Tirare verso il basso l’impugnatura per tenere la
videocamera come illustrato.
Collegamento del cavo di alimentazione (p. 27)
Usare il blocco batteria quando si usa la videocamera in esterni (p. 22).
Aprire il coperchio
della presa.
Trasformatore CA (in dotazione)
Guida rapida all’uso
Collegare la spina con il
simbolo v rivolto verso
l’impugnatura.
Inserimento di una cassetta (p. 31)
1 Far scorrere OPEN/
ZEJECT nella
direzione indicata
dalla freccia e aprire
il coperchio.
12
2 Spingere al centro del
dorso della cassetta
per inserirla. Inserire
la cassetta diritta a
fondo nel comparto
cassetta con la
finestrella rivolta
verso l’esterno.
3 Chiudere il comparto
cassetta premendo
sulla scritta
sul
comparto cassetta.
Dopo che il comparto
cassetta si è abbassato
completamente,
chiudere il coperchio
fino a che scatta.
Registrazione di immagini (p. 34)
1 Togliere il copriobiettivo.
2 Regolare l’interruttore POWER su
CAMERA tenendo premuto il
piccolo tasto verde.
3 Premere OPEN
per aprire il
pannello LCD.
L’immagine
compare sullo
schermo.
POWER
LOCK
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
Mirino
Quando il pannello
LCD è chiuso, estrarre
il mirino finché non
scatta in posizione.
Regolare la lente del
mirino in base alla
propria vista (p. 39).
4 Premere START/STOP. La
videocamera inizia a registrare. Per
interrompere la registrazione,
premere di nuovo START/STOP.
POWER
LOCK
VCR
Controllo dell’immagine di riproduzione sullo
schermo LCD (p. 52)
1 Impostare l’interruttore POWER su
VCR tenendo premuto il piccolo tasto
verde.
POWER
Guida rapida all’uso
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
Quando si acquista la videocamera, l’orologio è
disattivato. Se si desidera registrare data e ora per
le immagini, impostare l’orologio prima di
registrare (p. 29).
2 Premere
del pannello a tocco
per riavvolgere il nastro.
LOCK
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
3 Premere
del pannello a tocco
per avviare la riproduzione.
NOTA
Quando si usa il pannello a tocco,
premere i tasti operativi leggermente
con il pollice mentre si trattiene il retro
del pannello LCD. Non premere lo
schermo LCD con oggetti appuntiti
come una penna.
NOTA
Non sollevare la videocamera
tenendola per il mirino, il
pannello LCD, il blocco batteria
o il ccoperchio della presa.
13
Guida rapida all’uso – Registrazione su una “Memory Stick”
Impugnatura
Questo capitolo presenta le caratteristiche
principali della videocamera per registrare su
una “Memory Stick”. Vedere le pagine tra
parentesi “( )” per ulteriori informazioni.
Tirare verso il basso l’impugnatura per tenere
la videocamera come illustrato.
Collegamento del cavo di alimentazione (p. 27)
Usare il blocco batteria quando si usa la videocamera in esterni (p. 22).
Aprire il coperchio
della presa.
Trasformatore CA (in dotazione)
Guida rapida all’uso
Collegare la spina con il
simbolo v rivolto verso
l’impugnatura.
Inserimento di una “Memory Stick”
(p.151)
Inserire una “Memory Stick” fino in
fondo all’alloggiamento per “Memory
Stick”, con il simbolo B verso l’alto
come illustrato.
MEMORY
EJECT
Spia di accesso
Alloggiamento per “Memory Stick”
14
Per estrarre la “Memory
Stick”, fare scorrere
MEMORY EJECT in
direzione della freccia.
Registrazione di un fermo immagine su una “Memory Stick” (p. 161)
1 Togliere il copriobiettivo.
4 Premere PHOTO
leggermente.
3 Premere OPEN per aprire il
pannello LCD. L’immagine
compare sullo schermo.
Mirino
Quando il pannello LCD è chiuso, estrarre
il mirino finché non scatta in posizione.
Regolare la lente del mirino in base alla
propria vista (p. 39).
5 Premere PHOTO
a fondo.
2 Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY tenendo premuto il
piccolo tasto verde.
Assicurarsi che il fermo LOCK si
trovi sulla posizione destra (sblocco).
Controllo del fermo immagine sullo schermo LCD
(p. 194)
1 Impostare l’interruttore POWER su MEMORY
Guida rapida all’uso
Quando si acquista la videocamera, l’orologio è disattivato. Se si desidera registrare data e ora per
le immagini, impostare l’orologio prima di registrare (p. 29).
tenendo premuto il piccolo tasto verde.
Assicurarsi che il fermo LOCK si trovi sulla
posizione destra (sblocco).
POWER
LOCK
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
2 Premere PLAY. Viene visualizzata
l’ultima immagine registrata.
PLAY
NOTA
Non sollevare la
videocamera tenendola per
il mirino, il pannello LCD, il
blocco batteria o il coperchio
della presa.
INDEX
FN
15
Ελληνικά
Οδηγ'ς Γρήγορης Εκκίνησης – Εγγραφή σε κασέτα
Χειρολαβή
Στήριξης
Στο κεφάλαιο αυτ$ σας παρουσιάζονται οι
βασικές λειτουργίες για την εγγραφή
εικ$νων σε κασέτες της κάµεράς σας.
Βλέπε σελίδα σε παρενθέσεις “( )” για
περισσ$τερες πληροφορίες.
Τραβήξτε προς τα κάτω τη Χειρολαβή
Στήριξης για να κρατήσετε την κάµερα,
$πως φαίνεται στην εικ$να.
Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας (σελ. 27)
Χρησιµοποιήστε την µπαταρία $ταν λειτουργείτε την κάµερα σε εξωτερικ$ χώρο
(σελ. 22).
Ανοίξτε το κάλυµµα
του ακροδέκτη.
Μετασχηµατιστής εναλλασσ$µενου
ρεύµατος (παρέχεται)
Οδηγ'ς Γρήγορης Εκκίνησης
Συνδέστε το βύσµα, µε την ένδειξή
του v στραµµένη προς τη
Χειρολαβή Στήριξης
Τοποθέτηση κασέτας (σελ. 31)
1 Σύρετε το OPEN/
Z EJECT κατά την
κατεύθυνση του
βέλους και ανοίξτε
το κάλυµµα.
16
2 Σπρώξτε το µεσαίο
τµήµα του πίσω µέρους
της κασέτας, για να την
τοποθετήσετε.
Τοποθετήστε την
κασέτα ίσια, βαθιά µέσα
στο τµήµα κασέτας µε
το “παραθυράκι” της
κασέτας να βλέπει προς
τα έξω.
3 Κλείστε το τµήµα
κασέτας πιέζοντας
την ένδειξη
στο τµήµα κασέτας.
Αφού το τµήµα
κασέτας κατέβει
εντελώς, κλείστε το
κάλυµµα µέχρι να
κουµπώσει µε κλικ.
Εγγραφή εικ'νας (σελ. 34)
1 Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού.
2 Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER στη
θέση CAMERA πιέζοντας το µικρ$
πράσινο πλήκτρο.
3 Πιέστε το OPEN για
να ανοίξετε τον
πίνακα της οθ$νης
υγρών κρυστάλλων.
Η εικ$να εµφανίζεται
στην οθ$νη.
POWER
LOCK
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
Εικονοσκ'πιο
{ταν ο πίνακας της οθ$νης
υγρών κρυστάλλων είναι
κλειστ$ς, τραβήξτε προς τα
έξω το εικονοσκ$πιο µέχρι
να κουµπώσει µε “κλικ” στη
θέση του.
Προσαρµ$στε το φακ$ του
εικονοσκοπίου στην $ρασή
σας (σελ. 39).
4 Πιέστε το πλήκτρο START/STOP.
Η κάµερά σας αρχίζει την
εγγραφή. Για να σταµατήσει η
εγγραφή, πιέστε πάλι το πλήκτρο
START/STOP.
POWER
LOCK
VCR
Παρακολούθηση της εικ'νας αναπαραγωγής στην
οθ'νη υγρών κρυστάλλων (σελ. 52)
1 Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER στη
θέση VCR ενώ πιέζετε το µικρ$
πράσινο πλήκτρο.
POWER
2 Πιέστε το πλήκτρο
του
πίνακα αφής για να τυλιχτεί η
ταινία στην αρχή.
Οδηγ'ς Γρήγορης Εκκίνησης
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
{ταν αγοράζετε την κάµερά σας, η ρύθµιση του
ρολογιού είναι off (απενεργοποιηµένο). Εάν θέλετε
να καταγράψετε την ηµεροµηνία και την ώρα σε µια
εικ$να, ρυθµίστε το ρολ$ι πριν απ$ την εγγραφή
(σελ. 29).
LOCK
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
3 Πιέστε το πλήκτρο
του
πίνακα αφής για να αρχίσει η
αναπαραγωγή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
{ταν χρησιµοποιείτε τον πίνακα αφής,
πιέστε τα πλήκτρα λειτουργίας ελαφρά
µε τον αντίχειρά σας υποστηρίζοντας
την οθ$νη υγρών κρυστάλλων απ$ την
πίσω πλευρά της. Μην πιέσετε την
οθ$νη υγρών κρυστάλλων µε αιχµηρά
αντικείµενα, $πως στυλ$.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μη σηκώσετε την κάµερα
κρατώντας το
εικονοσκ$πιο, τον πίνακα
της οθ$νης υγρών
κρυστάλλων, τη µπαταρία ή
το κάλυµµα του ακροδέκτη.
17
Οδηγ'ς Γρήγορης Εκκίνησης – Εγγραφή σε “Memory Stick”
Χειρολαβή Στήριξης
Στο κεφάλαιο αυτ$ παρουσιάζονται τα
βασικά χαρακτηριστικά εγγραφής σε ένα
“Memory Stick” αυτής της κάµερας. Βλέπε
σελίδα σε παρενθέσεις “( )” για
περισσ$τερες πληροφορίες.
Τραβήξτε προς τα κάτω τη Χειρολαβή
Στήριξης για να κρατήσετε την κάµερα,
$πως φαίνεται στην εικ$να.
Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας (σελ. 27)
Χρησιµοποιήστε την µπαταρία $ταν λειτουργείτε την κάµερα σε εξωτερικ$ χώρο
(σελ. 22).
Ανοίξτε το κάλυµµα
του ακροδέκτη.
Μετασχηµατιστής εναλλασσ$µενου
ρεύµατος (παρέχεται)
Οδηγ'ς Γρήγορης Εκκίνησης
Συνδέστε το βύσµα, µε την ένδειξή
του v στραµµένη προς τη
Χειρολαβή Στήριξης
Τοποθέτηση του “Memory Stick” (σελ. 151)
Τοποθετήστε ένα “Memory Stick”
στη σχισµή εισαγωγής “Memory
Stick”, $σο βαθιά µπορεί να µπει,
µε την ένδειξη B στραµµένη προς
τα πάνω $πως φαίνεται στην
εικ$να.
MEMORY
EJECT
Λυχνία
πρ'σβασης
Σχισµή εισαγωγής “Memory Stick”
18
{ταν αφαιρέσετε το
“Memory Stick”, σύρτε το
MEMORY EJECT προς την
κατεύθυνση του βέλους.
Εγγραφή ακίνητης εικ'νας σε “Memory Stick” (σελ. 161)
1 Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού.
4 Πιέστε ελαφρά
το PHOTO.
3 Πιέστε το OPEN για να ανοίξετε τον
πίνακα της οθ$νης υγρών κρυστάλλων.
Η εικ$να εµφανίζεται στην οθ$νη.
Εικονοσκ'πιο
{ταν ο πίνακας της οθ$νης υγρών
κρυστάλλων είναι κλειστ$ς, τραβήξτε προς τα
έξω το εικονοσκ$πιο µέχρι να κουµπώσει µε
“κλικ” στη θέση του. Προσαρµ$στε το φακ$
του εικονοσκοπίου στην $ρασή σας (σελ. 39).
5 Πιέστε το
PHOTO πιο
βαθιά.
2 Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER στη
θέση MEMORY, ενώ πιέζετε το
µικρ$ πράσινο πλήκτρο.
Βεβαιωθείτε $τι ο διακ$πτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση
(µη ασφάλισης).
Παρακολούθηση της ακίνητης εικ'νας στην οθ'νη
υγρών κρυστάλλων (σελ. 194)
1 Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER στη θέση
MEMORY, ενώ πιέζετε το µικρ$ πράσινο
πλήκτρο.
Βεβαιωθείτε $τι ο διακ$πτης LOCK
βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη ασφάλισης).
POWER
Οδηγ'ς Γρήγορης Εκκίνησης
{ταν αγοράζετε την κάµερά σας, η ρύθµιση του ρολογιού είναι off (απενεργοποιηµένο).
Εάν θέλετε να καταγράψετε την ηµεροµηνία και την ώρα σε µια εικ$να, ρυθµίστε το ρολ$ι
πριν απ$ την εγγραφή (σελ. 29).
LOCK
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
2 Πιέστε PLAY. Εµφανίζεται η
τελευταία γραµµένη εικ$να.
PLAY
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μη σηκώσετε την κάµερα
κρατώντας το
εικονοσκ$πιο, τον πίνακα
της οθ$νης υγρών
κρυστάλλων, τη µπαταρία ή
το κάλυµµα του ακροδέκτη.
INDEX
FN
19
— Ξεκινώντας —
— Preparativi —
Uso del manuale
Nel testo del manuale, tasti e regolazioni sulla
videocamera sono indicati in lettere maiuscole.
Esempio: Regolare l’interruttore POWER su
CAMERA.
Quando si esegue un’operazione, si può udire un
segnale acustico che indica l’esecuzione
dell’operazione.
Nota sulla memoria cassetta
Questa videocamera è basata sul formato DV. Si
possono usare solo videocassette mini DV con
questa videocamera. Si consiglia di impiegare
cassette dotate di memoria cassetta
.
Le funzioni che dipendono dalla presenza o
assenza di memoria cassetta sul nastro sono:
– END SEARCH (p. 50)
– DATE SEARCH (p. 104)
– PHOTO SEARCH (p. 106)
Le funzioni che sono utilizzabili solo con la
memoria cassetta sono:
– TITLE SEARCH (p. 102)
– Sovrapposizione di un titolo (p. 139)
– Assegnazione di nomi alle cassette (p. 145)
Per dettagli vedere pagina 282.
Questo marchio appare nell’introduzione
delle funzioni che agiscono solo con la
memoria cassetta.
Le cassette dotate di memoria cassetta sono
(Cassette
contrassegnate dal marchio
Memory).
Nota sui sistemi di colore TV
I sistemi di colore TV differiscono a seconda dei
paesi. Per vedere le registrazioni su un televisore
è necessario un televisore basato sul sistema
PAL.
Precauzione per i diritti
d’autore
Programmi televisivi, film, videocassette e altri
materiali possono essere coperti da diritti
d’autore.
La registrazione non autorizzata di tali materiali
può contravvenire alle leggi sui diritti d’autore.
20
Πως να χρησιµοποιήσετε
αυτ' το εγχειρίδιο
Στο εγχειρίδιο αυτ$, τα πλήκτρα και οι
ρυθµίσεις της κάµερας εµφανίζονται µε
κεφαλαία γράµµατα.
π.χ. Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER στη θέση
CAMERA.
{ταν πραγµατοποιείτε µία λειτουργία,
µπορείτε να ακούτε ένα β$µβο που θα
επιβεβαιώνει $τι η λειτουργία
πραγµατοποιείται.
Σηµειώσεις για τη Μνήµη κασέτας
(Cassette Memory)
Η λειτουργία της κάµεράς σας βασίζεται στο
φορµά DV. Μπορείτε να χρησιµοποιείτε µ$νο
κασέτες mini DV µε αυτήν την κάµερα.
Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε κασέτες µε
.
µνήµη
Οι λειτουργίες οι οποίες απαιτούν
διαφορετικ$ χρήση, ανάλογα µε το αν η
κασέτα διαθέτει µνήµη ή $χι, είναι οι εξής:
– END SEARCH (σελ. 50)
– DATE SEARCH (σελ. 104)
– PHOTO SEARCH (σελ. 106)
Οι λειτουργίες που ενεργοποιούνται µ$νο µε
µνήµη κασέτας είναι οι εξής:
– TITLE SEARCH (σελ. 102)
– Ένθεση τίτλου (σελ. 139)
– Τιτλοφ$ρηση κασέτας (σελ. 145)
Για λεπτοµέρειες, δείτε τη σελίδα 282.
Στην εισαγωγή της παρουσίασης των
λειτουργιών που ενεργοποιούνται
µ$νο µε µνήµη κασέτας, θα βλέπετε
αυτήν την ένδειξη.
Οι κασέτες που διαθέτουν µνήµη, φέρουν
την ένδειξη
(Cassette Memory, Μνήµη
Κασέτας).
Σηµειώσεις για τα έγχρωµα
συστήµατα τηλε'ρασης
Τα έγχρωµα συστήµατα τηλε$ρασης
διαφέρουν απ$ χώρα σε χώρα. Για να
αναπαράγετε την εικ$να σε τηλε$ραση, η
τηλε$ραση θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα
PAL.
Προστασία πνευµατικών
δικαιωµάτων
Τα πνευµατικά δικαιώµατα τηλεοπτικών
προγραµµάτων, ταινιών, βιντεοκασετών και
άλλων υλικών µπορεί να είναι νοµικά
κατοχυρωµένα. Η µη εξουσιοδοτηµένη
εγγραφή τέτοιου υλικού µπορεί να είναι
αντίθετη µε τις διατάξεις των ν$µων περί
πνευµατικών δικαιωµάτων.
Uso del manuale
Precauzioni per la cura della
videocamera
Φακ'ς και οθ'νη υγρών κρυστάλλων/
εικονοσκ'πιο (µ'νο σε µονταρισµένα
µοντέλα)
• Η οθ'νη υγρών κρυστάλλων και το εικονοσκ'πιο
είναι κατασκευασµένα µε τεχνολογία υψηλής
ακριβείας, έτσι ώστε πάνω απ' το 99,99 % των
πίξελ να είναι λειτουργικά για αποτελεσµατική
χρήση. Ωστ'σο, µικροσκοπικές µαύρες κουκκίδες
και/ή έντονες κουκκίδες φωτ'ς (λευκές, κ'κκινες,
µπλε ή πράσινες) µπορεί να εµφανίζονται συνεχώς
στην οθ'νη υγρών κρυστάλλων και στο
εικονοσκ'πιο. Αυτές οι κουκκίδες παράγονται µε
φυσιολογικ' τρ'πο στη διαδικασία κατασκευής
και δεν πρ'κειται να επηρεάσουν την εγγραφή µε
οποιονδήποτε τρ'πο.
• Μην αφήσετε την κάµερά σας να βραχεί.
∆ιατηρείτε την κάµερα µακριά απ$ βροχή ή
θαλασσιν$ νερ$. Εάν αφήσετε την κάµερα να
βραχεί, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη. Μερικές
φορές αυτή η βλάβη δεν µπορεί να επισκευαστεί
[a].
• Ποτέ µην αφήνετε ποτέ την κάµερα εκτεθειµένη
σε θερµοκρασίες άνω των 60 °C, $πως µέσα σε
ένα αυτοκίνητο σταθµευµένο κάτω απ$ τον ήλιο ή
εκτεθειµένη άµεσα στο φως του ηλίου [b].
• Προσέξτε $ταν τοποθετείτε την κάµερα κοντά σε
παράθυρα ή σε εξωτερικ$ χώρο. Η απ’ ευθείας
έκθεση της οθ$νης υγρών κρυστάλλων, του
εικονοσκοπίου ή του φακού στο φως του ηλίου
για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβες [c].
• Μην πραγµατοποιείτε λήψη απ’ ευθείας στον ήλιο.
Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
κάµερά σας. Πραγµατοποιήστε λήψεις του ήλιου
σε συνθήκες χαµηλού φωτισµού, $πως το
σούρουπο [d].
[a]
[b]
[c]
[d]
Ξεκινώντας
•Lo schermo LCD e il mirino sono stati
fabbricati con tecnologia ad alta precisione e
quindi oltre il 99,99 % dei pixel sono
operativi per l’uso effettivo. Tuttavia
possono essere presenti alcuni minuscoli
puntini neri e/o puntini luminosi (di colore
rosso, blu o verde) che rimangono fissi sullo
schermo LCD e nel mirino. Tali puntini sono
un normale risultato del processo di
fabbricazione e non influiscono in alcun
modo sull’immagine registrata.
•Evitare che la videocamera si bagni. Proteggere
la videocamera dalla pioggia e dall’acqua
marina. Se la videocamera si bagna possono
essere causati guasti a volte irreparabili [a].
•Non lasciare mai la videocamera esposta a
temperature superiori a 60 °C, come all’interno
di un’auto parcheggiata al sole o in un luogo
dove batte direttamente il sole [b].
•Prestare particolare attenzione se si colloca la
videocamera in prossimità di una finestra o in
esterni. L’esposizione dello schermo LCD, del
mirino o dell’obiettivo alla luce solare diretta
per periodi prolungati potrebbe causare
problemi di funzionamento [c].
•Non riprendere direttamente il sole. Tale azione
può causare problemi di funzionamento della
videocamera. Riprendere il sole in condizioni di
luce scarsa come al tramonto [d].
Προφυλάξεις για τη φροντίδα της
κάµερας
Preparativi
Obiettivo e schermo LCD/mirino (solo
per i modelli su cui sono montati)
Πως να χρησιµοποιήσετε αυτ' το
εγχειρίδιο
21
Punto 1 Preparazione
Στάδιο 1 Προετοιµασία
della fonte di
πηγής
alimentazione
τροφοδοσίας
Installazione del blocco batteria
(1) Tenendo spostata la leva di rilascio BATT
(batteria) in direzione della freccia 1, far
scorrere il coperchio terminali batteria in
direzione della freccia 2.
(2) Inserire il blocco batteria in direzione della
freccia fino a che scatta.
1
Τοποθέτηση της µπαταρίας
(1) Ενώ σύρετε το µοχλ απελευθέρωσης
BATT (µπαταρίας) κατά την κατεύθυνση
του βέλους 1, σύρετε το κάλυµµα
ακροδεκτών της µπαταρίας κατά την
κατεύθυνση του βέλους 2.
(2) Τοποθετήστε τη µπαταρία κατά την
κατεύθυνση του βέλους µέχρι να
κουµπώσει µε κλικ.
2
2
1
22
Per rimuovere il blocco batteria
Για να αφαιρέσετε τη µπαταρία
È necessario rimuovere il blocco batteria nello
stesso modo del coperchio terminali batteria.
Η µπαταρία αφαιρείται µε τον ίδιο τρπο,
πως και το κάλυµµα των ακροδεκτών της
µπαταρίας.
Nota sul coperchio terminali batteria
Per proteggere i terminali batteria, installare il
coperchio terminali batteria dopo aver rimosso il
blocco batteria.
Σηµείωση για το κάλυµµα ακροδεκτών της
µπαταρίας
Για την προστασία των ακροδεκτών της
µπαταρίας, αφού αφαιρέσετε τη µπαταρία
τοποθετήστε το κάλυµµα ακροδεκτών της
µπαταρίας.
Punto 1 Preparazione della fonte
di alimentazione
Carica del blocco batteria
Στάδιο 1 Προετοιµασία πηγής
τροφοδοσίας
Φ"ρτιση της µπαταρίας
(1) Installare il blocco batteria sulla videocamera.
(2) Aprire il coperchio della presa e collegare il
trasformatore CA in dotazione alla
videocamera alla presa DC IN con il simbolo
v della spina rivolto verso l’impugnatura.
(3) Collegare il cavo di alimentazione al
trasformatore CA.
(4) Collegare il cavo di alimentazione alla presa
di corrente.
(5) Regolare l’interruttore POWER su OFF
(CHARGE).
La spia CHARGE si illumina quando la carica
inizia. Dopo che la carica è stata completata la
spia CHARGE si spegne (Carica completa).
(1) Τοποθετήστε τη µπαταρία στην κάµερα.
(2) Ανοίξτε το κάλυµµα του ακροδέκτη και
συνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος που παρέχεται
µαζί µε την κάµερα στον ακροδέκτη DC IN,
µε την ένδειξη v του βύσµατος
στραµµένη προς τη Χειρολαβή Στήριξης.
(3) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος.
(4) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε
πρίζα τοίχου.
(5) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHARGE).
Η λυχνία CHARGE ανάβει ταν αρχίζει η
φρτιση. Iταν ολοκληρωθεί η φρτιση, η
λυχνία CHARGE σβήνει (πλήρης φρτιση).
Ξεκινώντας
Πριν χρησιµοποιήσετε την κάµερα, πρέπει να
φορτίσετε τη µπαταρία.
Η κάµερά σας λειτουργεί µνο µε µπαταρία
“Info LITHIUM” (σειράς Μ).
Βλέπε σελίδα 285 για λεπτοµέρειες σχετικά
µε τη µπαταρία “InfoLITHIUM”.
Preparativi
Usare il blocco batteria dopo averlo caricato per
la videocamera.
La videocamera funziona solo con blocchi
batteria “InfoLITHIUM” (serie M).
Vedere pagina 285 per dettagli sui blocchi
batteria “InfoLITHIUM”.
3
CHARGE/
2 Spia
Λυχνία CHARGE
POWER
LOCK
VCR
5
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
Dopo aver caricato il blocco batteria
Αφού φορτίσετε τη µπαταρία
Scollegare il trasformatore CA dalla presa DC IN
della videocamera.
Αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος απ τον
ακροδέκτη DC IN της κάµερας.
23
Punto 1 Preparazione della fonte
di alimentazione
Στάδιο 1 Προετοιµασία πηγής
τροφοδοσίας
Durante la carica del blocco batteria, la spia
CHARGE lampeggia nei seguenti casi:
– Il blocco batteria non è installato correttamente.
– C’ è un problema al blocco batteria.
Ενώ φορτίζετε τη µπαταρία, καµία ένδειξη
δεν εµφανίζεται ή η ένδειξη στην οθ"νη
αναβοσβήνει, στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Η µπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
– Υπάρχει κάποιο πρβληµα µε τη µπαταρία.
Quando si usa il trasformatore CA
Collocare il trasformatore CA vicino ad una
presa di corrente. Se si verifica un problema
all’apparecchio, scollegare la spina dalla presa di
corrente il prima possibile per interrompere
l’alimentazione.
9ταν χρησιµοποιείτε το µετασχηµατιστή
εναλλασσ"µενου ρεύµατος
Τοποθετήστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος κοντά σε πρίζα
τοίχου. Εάν αυτή η συσκευή παρουσιάσει
οποιοδήποτε πρβληµα, αποσυνδέστε το φις
απ την πρίζα τοίχου το συντοµτερο δυνατ
για να διακψετε την τροφοδοσία ρεύµατος.
Tempo di carica/Χρ"νος φ"ρτισης
Blocco batteria/
Μπαταρία
NP-FM50 (in dotazione)/(παρέχεται)
NP-FM70
240
NP-QM71
260
NP-FM90
330
NP-FM91/QM91
360
Numero approssimativo di minuti necessari per
caricare un blocco batteria scarico a 25 °C
Il tempo di carica può aumentare se la
temperatura del blocco batteria è estremamente
alta o bassa a causa della temperatura
ambientale.
24
Carica completa/
Πλήρης φ"ρτιση
150
Αριθµς λεπτών που απαιτούνται, κατά
προσέγγιση, για τη φρτιση µιας άδειας
µπαταρίας στους 25 °C
Ο χρνος φρτισης µπορεί να αυξηθεί αν η
θερµοκρασία της µπαταρίας είναι υπερβολικά
υψηλή ή χαµηλή λγω της θερµοκρασίας
περιβάλλοντος.
Punto 1 Preparazione della fonte
di alimentazione
Στάδιο 1 Προετοιµασία πηγής
τροφοδοσίας
Tempo di registrazione/Χρ"νος εγγραφής
NP-FM70
320
185
265
155
NP-QM71
375
220
305
180
490
285
400
235
NP-FM91/QM91
565
330
465
270
Numero approssimativo di minuti quando si usa
un blocco batteria completamente carico
* Tempo di registrazione approssimativo se si
effettuano le seguenti operazioni: ripetizione
della registrazione, avvio/arresto, zoom e
accensione/spegnimento. La durata effettiva
della batteria potrebbe essere inferiore.
Αριθµς λεπτών, κατά προσέγγιση, ταν
χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη
µπαταρία
Ξεκινώντας
NP-FM90
Preparativi
Registrazione con il mirino/
Registrazione con lo schermo LCD/
Εγγραφή µε το εικονοσκ"πιο Εγγραφή µε την οθ"νη υγρών κρυστάλλων
Continua/
Normale*/
Continua/
Normale*/
Συνεχής
Τυπική*
Συνεχής
Τυπική*
NP-FM50 (in dotazione)/(παρέχεται) 155
90
125
70
Blocco batteria/
Μπαταρία
* Χρνος εγγραφής, κατά προσέγγιση, ταν
µαγνητοσκοπείτε χρησιµοποιώντας
συνέχεια το κουµπί εκκίνησης/στοπ,
ζουµάροντας και ανοιγοκλείνοντας το
διακπτη τροφοδοσίας. Η διάρκεια ζωής
της µπαταρίας µπορεί, στην πράξη, να
είναι µικρτερη.
Tempo di riproduzione/Χρ"νος αναπαραγωγής
Blocco batteria/
Μπαταρία
Tempo di riproduzione
sullo schermo LCD/
Χρ"νος αναπαραγωγής στην
οθ"νη υγρών κρυστάλλων
NP-FM50 (in dotazione)/(παρέχεται)
150
Tempo di riproduzione con lo
schermo LCD chiuso/
Χρ"νος αναπαραγωγής µε την
οθ"νη υγρών κρυστάλλων κλειστή
195
NP-FM70
310
400
NP-QM71
365
465
NP-FM90
475
600
NP-FM91/QM91
550
695
Numero approssimativo di minuti quando si usa
un blocco batteria completamente carico
Αριθµς λεπτών, κατά προσέγγιση, ταν
χρησιµοποιείτε µία πλήρως φορτισµένη
µπαταρία
25
Punto 1 Preparazione della fonte
di alimentazione
Στάδιο 1 Προετοιµασία πηγής
τροφοδοσίας
Nota
Tempo approssimativo di registrazione e di
riproduzione a 25 °C. Se si utilizza la
videocamera in ambienti con temperature
inferiori, la durata della batteria potrebbe essere
inferiore.
Σηµείωση
Κατά προσέγγιση χρνος εγγραφής και
χρνος αναπαραγωγής στους 25 °C. Iταν
χρησιµοποιείτε την κάµερα σε ψυχρ
περιβάλλον, η διάρκεια ζωής της µπαταρίας
είναι µικρτερη.
Se la videocamera si spegne anche se
l’indicatore di tempo di funzionamento
rimanente del blocco batteria indica che
rimane ancora energia
Caricare di nuovo completamente il blocco
batteria in modo che l’indicazione di tempo di
funzionamento rimanente del blocco batteria sia
corretta.
Εάν η κάµερα απενεργοποιηθεί, παρά το
γεγον"ς "τι η ένδειξη υπολειπ"µενης
µπαταρίας δείχνει "τι η µπαταρία έχει ακ"µη
αρκετή ενέργεια για να λειτουργήσει η
κάµερα
Φορτίστε πλήρως τη µπαταρία ξανά, έτσι
ώστε η ένδειξη υπολειπµενης µπαταρίας να
είναι η σωστή.
Temperatura di carica consigliata
Si consiglia di caricare il blocco batteria ad una
temperatura ambiente compresa tra 10 °C e
30 °C.
Συνιστώµενη θερµοκρασία φ"ρτισης
Συνιστούµε να φορτίζετε τη µπαταρία σε
θερµοκρασίες περιβάλλοντος µεταξύ 10 °C
και 30 °C.
Che cosa è “InfoLITHIUM”?
“InfoLITHIUM” è un tipo di blocco batteria a
ioni di litio che può scambiare dati, come ad
esempio il consumo di energia, con apparecchi
elettronici compatibili. Questo apparecchio è
compatibile con i blocchi batteria
“InfoLITHIUM” (serie M). La videocamera può
essere alimentata solo con blocchi batteria
“InfoLITHIUM”. I blocchi batteria
“InfoLITHIUM” serie M hanno il
marchio
.
Τι είναι οι µπαταρίες “InfoLITHIUM”?
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” είναι µια µπαταρία
ιντων λιθίου, η οποία µπορεί να ανταλλάξει
δεδοµένα µε συµβατές ηλεκτρονικές
συσκευές. Αυτή η συσκευή είναι συµβατή µε
τις µπαταρίες “InfoLITHIUM” (σειράς Μ). Η
κάµερά σας λειτουργεί µνο µε µπαταρίες
“InfoLITHIUM”. Οι µπαταρίες “InfoLITHIUM”
της σειράς Μ φέρουν την ένδειξη
.
TM
SERIES
“InfoLITHIUM” è un marchio di fabbrica di Sony
Corporation.
26
TM
SERIES
Το”InfoLITHIUM” αποτελεί εµπορικ σήµα
της Εταιρίας Sony.
Punto 1 Preparazione della fonte
di alimentazione
Collegamento alla presa di
corrente
1
PRECAUZIONE
L’apparecchio non è scollegato dalla fonte di
alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che è
collegato ad una presa di corrente, anche se
l’apparecchio stesso è stato spento.
Iταν πρκειται να χρησιµοποιήσετε την
κάµερα για µεγάλο χρονικ διάστηµα,
συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε ρεύµα
δικτύου, συνδέοντας το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος σε πρίζα τοίχου.
(1) Ανοίξτε το κάλυµµα του ακροδέκτη και
συνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος που παρέχεται
µαζί µε την κάµερα στον ακροδέκτη DC IN
της κάµερας, µε την ένδειξη v του
βύσµατος στραµµένη προς τη Χειρολαβή
Στήριξης.
(2) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος.
(3) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε
πρίζα τοίχου.
Ξεκινώντας
(1) Aprire il coperchio della presa e collegare il
trasformatore CA in dotazione alla
videocamera alla presa DC IN con il simbolo
v della spina rivolto verso l’impugnatura.
(2) Collegare il cavo di alimentazione al
trasformatore CA.
(3) Collegare il cavo di alimentazione alla presa
di corrente.
Σύνδεση σε πρίζα τοίχου
Preparativi
Quando si usa la videocamera per un tempo
lungo, si consiglia di alimentarla con corrente
domestica usando il trasformatore CA.
Στάδιο 1 Προετοιµασία πηγής
τροφοδοσίας
2,3
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συσκευή δεν αποσυνδέεται απ την
τροφοδοσία εναλλασσµενου ρεύµατος
(ρεύµα δικτύου) εφσον ο µετασχηµατιστής
είναι συνδεδεµένος µε πρίζα τοίχου, ακµα κι
αν η ίδια η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί.
27
Punto 1 Preparazione della fonte
di alimentazione
Στάδιο 1 Προετοιµασία πηγής
τροφοδοσίας
Note
•Il trasformatore CA può fornire alimentazione
anche se il blocco batteria è applicato alla
videocamera.
•La presa DC IN ha “priorità di fonte”. Questo
significa che il blocco batteria non può fornire
alimentazione se il cavo di alimentazione è
collegato alla presa DC IN, anche se il cavo di
alimentazione non è collegato alla presa di
corrente.
•Evitare che oggetti metallici vengano
accidentalmente in contatto con le parti
metalliche del cavo CC del trasformatore CA,
poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito
che danneggerebbe il trasformatore CA.
Σηµειώσεις
• Ο µετασχηµατιστής εναλλασσµενου
ρεύµατος µπορεί να τροφοδοτεί τη
συσκευή µε ρεύµα ακµα κι αν η µπαταρία
έχει συνδεθεί στην κάµερα.
• Ο ακροδέκτης DC IN διαθέτει
“προτεραιτητα πηγής τροφοδοσίας”. Αυτ
σηµαίνει τι η µπαταρία δεν µπορεί να
τροφοδοτήσει την κάµερα µε ρεύµα εάν το
καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεµένο
στον ακροδέκτη DC IN, ακµα και ταν το
καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι
συνδεδεµένο σε πρίζα τοίχου.
• Μην αφήνετε µεταλλικά αντικείµενα να
έρχονται σε επαφή µε τα µεταλλικά µέρη
του καλωδίου συνεχούς ρεύµατος του
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος. Μπορεί να προκληθεί
βραχυκύκλωµα, µε αποτέλεσµα να
προκληθεί ζηµιά στο µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος.
Uso con una batteria d’auto
Utilizzare un adattatore Sony per batteria auto
(opzionale). Per ulteriori informazioni fare
riferimento alle istruzioni per l’uso
dell’adattatore per batteria auto.
Χρήση µπαταρίας αυτοκινήτου
Χρησιµοποιήστε τον Αντάπτορα Μπαταριών
Αυτοκινήτου της Sony (δεν παρέχεται).
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του
Αντάπτορα Μπαταριών Αυτοκινήτου, για
περισστερες πληροφορίες.
28
Impostare la data e l’ora quando si utilizza la
videocamera per la prima volta. “CLOCK SET”
viene visualizzato ogni volta che si imposta
l’interruttore POWER su CAMERA o su
MEMORY a meno che non si effettuino le
impostazioni di data e ora.
Se non si usa la videocamera per circa tre mesi,
le impostazioni di data e ora possono sparire
(appaiono dei trattini), perché la batteria
ricaricabile incorporata installata nella
videocamera si è scaricata (p. 295).
Impostare prima l’anno, poi mese, giorno, ore e
minuti.
Ρυθµίστε την ηµεροµηνία και την ώρα ταν
χρησιµοποιείτε την κάµερα για πρώτη φορά.
Η ένδειξη “CLOCK SET” θα εµφανίζεται κάθε
φορά που ρυθµίζετε το διακπτη POWER στη
θέση CAMERA ή MEMORY, εάν δε ρυθµίσετε
την ηµεροµηνία και την ώρα.
Εάν δε χρησιµοποιήσετε την κάµερά σας για
χρονικ διάστηµα τριών µηνών περίπου, οι
ρυθµίσεις της ηµεροµηνίας και της ώρας
µπορεί να “σβηστούν” (ενδέχεται να
εµφανιστούν παύλες) επειδή η
ενσωµατωµένη στην κάµερα
επαναφορτιζµενη µπαταρία θα έχει
αποφορτιστεί (σελ. 295).
Ρυθµίστε πρώτα το έτος και µετά το µήνα,
την ηµέρα, την ώρα και, τέλος, τα λεπτά.
(1) Regolare l’interruttore POWER su CAMERA
o MEMORY.
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1 (p. 32).
(3) Premere MENU per visualizzare il menu.
(4) Selezionare
con r/R e premere EXEC.
(5) Selezionare CLOCK SET con r/R e premere
EXEC.
(6) Selezionare l’anno desiderato mediante r/R,
quindi premere EXEC.
(7) Impostare il mese, il giorno e le ore con lo
stesso procedimento del punto 6.
(8) Impostare i minuti con r/R e premere EXEC a
tempo con un segnale orario. L’orologio inizia
a funzionare.
2
4
Ξεκινώντας
Στάδιο 2 Ρύθµιση ηµεροµηνίας
και ώρας
Preparativi
Punto 2 Impostazione
di data e ora
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA ή MEMORY.
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1
(σελ. 32).
(3) Πιέστε το MENU για να εµφανιστεί το
µενού.
µε τα r / R και πιέστε EXEC.
(4) Επιλέξτε το
(5) Επιλέξτε το CLOCK SET µε τα r / R και
πιέστε EXEC.
(6) Επιλέξτε το επιθυµητ έτος µε το r / R και
πιέστε το EXEC.
(7) Ρυθµίστε το µήνα, την ηµέρα και την ώρα
µε την ίδια διαδικασία πως και στο βήµα 6.
(8) Ρυθµίστε τα λεπτά µε τα r / R και πιέστε το
EXEC, σύµφωνα µε το σήµα της ώρας. Το
ρολι αρχίζει να λειτουργεί.
5
R
EXEC
EXEC
r
FN
EXIT
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
SETUP MENU
CLOCK SET – – : – – : – –
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
2002
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
1
1
0 00
r
R
EXEC
8
r
RET.
R
r
RET.
EXEC
R
EXEC
RET.
R
EXEC
6
R
r
EXEC
r
EXIT
EXIT
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
2002
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
7
4
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
4 7 2002
17:30:00
17 30
2002
1
1
2002
1
1
r
0 00
R
EXEC
RET.
r
R
EXEC
RET.
0 00
29
Punto 2 Impostazione di data e
ora
Στάδιο 2 Ρύθµιση ηµεροµηνίας και
ώρας
L’anno cambia come segue:
Η ένδειξη έτους αλλάζει ως εξής:
1995
2079
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Se non si impostano data e ora
“– – – – – – – –” e “– –:– –:– –” sono registrati come
codice dati sul nastro e sulla “Memory Stick”.
Εάν δε ρυθµίσετε την ηµεροµηνία και την
ώρα
Οι ενδείξεις “– – – – – – – –” και “– –:– –:– –”
καταγράφονται στον κωδικ δεδοµένων της
κασέτας και του “Memory Stick”.
Nota sull’indicazione dell’ora
L’orologio interno della videocamera impiega il
ciclo di 24 ore.
30
2002
Σηµείωση για την ένδειξη χρ"νου
Το εσωτερικ ρολι της κάµερας λειτουργεί
µε κύκλο 24 ωρών.
Punto 3 Inserimento di Στάδιο 3 Τοποθέτηση
una cassetta
κασέτας
OPEN/Z EJECT
3,4
5
Per estrarre una cassetta
Εξαγωγή κασέτας
Seguire il procedimento sopra e al punto 3
estrarre la cassetta.
Ακολουθήστε την παραπάνω διαδικασία και
αφαιρέστε την κασέτα στο στάδιο 3.
Note
•Non esercitare pressione sul comparto cassetta.
Tale azione può causare problemi di
funzionamento.
•Il comparto cassetta potrebbe non chiudersi se
viene premuta una parte qualsiasi del comparto
stesso invece del contrassegno
.
Σηµειώσεις
• Μην πιέσετε το τµήµα κασέτας προς τα
κάτω. Κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει
βλάβη.
• Το τµήµα κασέτας µπορεί να µην κλείσει
ταν πιέσετε οποιοδήποτε άλλο σηµείο του
τµήµατος εκτς απ την ένδειξη
.
Quando si usa una cassetta mini DV con
memoria cassetta
Leggere le istruzioni sulla memoria cassetta per
usare correttamente questa funzione (p. 282).
9ταν χρησιµοποιείτε κασέτες mini DV µε
µνήµη κασέτας
∆ιαβάστε τις οδηγίες σχετικά µε τη µνήµη
κασέτας, ώστε να χρησιµοποιήσετε σωστά
αυτή τη λειτουργία (σελ. 282).
Per evitare cancellazioni accidentali
Spostare la linguetta di protezione dalla scrittura
della cassetta in modo da esporre la parte rossa.
Ξεκινώντας
2
(1) Προετοιµάστε την πηγή τροφοδοσίας.
(2) Σύρετε το OPEN/Z EJECT κατά την
κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε το
κάλυµµα. Το τµήµα κασέτας σηκώνεται
αυτµατα και ανοίγει.
(3) Σπρώξτε το µεσαίο τµήµα του πίσω
µέρους της κασέτας, για να την
τοποθετήσετε.
Τοποθετήστε την κασέτα ίσια, βαθιά µέσα
στο τµήµα κασέτας µε το “παραθυράκι”
της κασέτας να βλέπει προς τα έξω.
(4) Κλείστε το τµήµα κασέτας πιέζοντας την
ένδειξη
στο τµήµα κασέτας. Το
τµήµα κασέτας κατεβαίνει αυτµατα.
(5) Αφού το τµήµα κασέτας κατέβει εντελώς,
κλείστε το κάλυµµα µέχρι να κουµπώσει
µε κλικ.
Preparativi
(1) Preparare la fonte di alimentazione.
(2) Spostare OPEN/Z EJECT in direzione della
freccia e aprire il coperchio. Il comparto
cassetta si solleva e si apre automaticamente.
(3) Premere al centro del dorso della cassetta per
inserirla.
Inserire la cassetta diritta e a fondo nel
comparto cassetta con la finestrella rivolta
verso l’esterno.
(4) Chiudere il comparto cassetta premendo sulla
scritta
sul comparto cassetta. Il
comparto cassetta si abbassa
automaticamente.
(5) Dopo che il comparto cassetta si è abbassato
completamente, chiudere il coperchio fino a
che scatta.
Για να αποτρέψετε κατά λάθος διαγραφή της
ταινίας
Σύρετε το πτερύγιο προστασίας εγγραφής
στην κασέτα µέχρι να εµφανιστεί το κκκινο
σηµάδι.
31
Punto 4 Uso del pannello
a tocco
Στάδιο 4 Χρήση πίνακα
αφής
La videocamera dispone di tasti operativi sullo
schermo LCD. Toccare direttamente il pannello
LCD per controllare ciascuna funzione.
Η κάµερά σας διαθέτει πλήκτρα λειτουργίας
στην οθνη υγρών κρυστάλλων. Αγγίξτε
απευθείας την οθνη υγρών κρυστάλλων για
να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία.
(1) Preparare la fonte di alimentazione.
(2) Premere OPEN per aprire il pannello LCD.
(3) Impostare l’interruttore POWER su CAMERA
o su VCR tenendo premuto il piccolo tasto
verde.
(4) Premere FN. I tasti operativi compaiono sullo
schermo LCD.
(5) Premere PAGE2 per visualizzare PAGE2. I
tasti operativi compaiono sullo schermo LCD.
(6) Premere la voce relativa all’operazione
desiderata. Per ciascuna funzione fare
riferimento alle pagine corrispondenti del
presente manuale.
5
In CAMERA/
Σε λειτουργία CAMERA
(1) Προετοιµάστε την πηγή τροφοδοσίας.
(2) Πιέστε το OPEN για να ανοίξετε τον
πίνακα της οθνης υγρών κρυστάλλων.
(3) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA ή VCR, ενώ πιέζετε το µικρ
πράσινο πλήκτρο.
(4) Πιέστε το FN. Τα πλήκτρα λειτουργίας
εµφανίζονται στην οθνη υγρών
κρυστάλλων.
(5) Πιέστε το PAGE2 για να µετακινηθείτε
στην PAGE2. Τα πλήκτρα λειτουργίας
εµφανίζονται στην οθνη υγρών
κρυστάλλων.
(6) Πιέστε το στοιχείο λειτουργίας που
θέλετε. Ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες
του παρντος εγχειριδίου για κάθε µία
λειτουργία.
4
3
POWER
EXIT
MENU FADER
END
SCH
PAGE1 PAGE2
MEMORY
SPOT
METER
OFF CAMERA
(CHARGE)
FN
SPOT
FOCUS
LOCK
VCR
PAGE1 PAGE2
EXPO–
SURE
EXIT
SELF
TIMER
DIG
EFFT
LCD
BRT
VOL
MEM
MIX
2
1
32
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per eseguire le impostazioni
Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθµίσεις
Premere EXEC o
OK. La visualizzazione
ritorna a PAGE1/PAGE2/PAGE3.
Πιέστε EXEC ή το
OK. Η οθνη
επιστρέφει στις PAGE1/PAGE2/PAGE3.
Punto 4 Uso del pannello a tocco
Στάδιο 4 Χρήση πίνακα αφής
Per annullare le impostazioni
Για να ακυρώσετε τις ρυθµίσεις
Premere
PAGE3.
Πιέστε το
OFF για να επιστρέψετε στις PAGE1/
PAGE2/PAGE3.
OFF per tornare a PAGE1/PAGE2/
Quando si esegue ciascuna voce
La barra verde appare sopra la voce.
9ταν ενεργοποιείτε κάθε στοιχείο λειτουργίας
Η πράσινη µπάρα εµφανίζεται πάνω απ το
στοιχείο λειτουργίας.
Se le voci non sono disponibili
Il colore della voce diventa grigio.
Εάν τα στοιχεία λειτουργίας δεν είναι διαθέσιµα
Το χρώµα των στοιχείων λειτουργίας γίνεται
γκρίζο.
Pannello a tocco
Si può controllare con il pannello a tocco mentre
si usa il mirino (p. 93).
Πίνακας αφής
Μπορείτε να λειτουργήσετε τον πίνακα αφής,
χρησιµοποιώντας το εικονοσκπιο (σελ. 93).
Premere FN per visualizzare le seguenti
indicazioni:
CAMERA
Πιέστε το FN για να εµφανιστούν τα παρακάτω
πλήκτρα:
PAGE1
SPOT FOCUS, MENU, FADER,
END SCH, SPOT METER,
EXPOSURE
PAGE2
SELF TIMER, DIG EFFT,
LCD BRT, VOL, MEM MIX
• Μην πιέσετε τα πλήκτρα λειτουργίας µε
αιχµηρά αντικείµενα, πως στυλ.
• Μην πιέσετε την οθνη υγρών κρυστάλλων
πολύ δυνατά.
• Μην αγγίξετε την οθνη υγρών κρυστάλλων
µε βρεγµένα χέρια.
• Εάν το FN δεν εµφανίζεται στην οθνη υγρών
κρυστάλλων, αγγίξτε ελαφρά την οθνη υγρών
κρυστάλλων για να εµφανιστεί. Μπορείτε να
ελέγξετε την οθνη χρησιµοποιώντας το
πλήκτρο DISPLAY/TOUCH PANEL της κάµερας.
• Iταν τα πλήκτρα λειτουργίας δεν
ενεργοποιούνται ακµη κι εάν τα πιέσετε, ττε
απαιτείται ρύθµιση (CALIBRATION) (σελ. 296).
• Iταν η οθνη υγρών κρυστάλλων λερωθεί,
χρησιµοποιήστε το παρεχµενο ύφασµα
καθαρισµού.
Ξεκινώντας
Σηµειώσεις
• Iταν χρησιµοποιείτε τον πίνακα αφής, πιέστε
τα πλήκτρα λειτουργίας µε τον αντίχειρά σας
υποστηρίζοντας την οθνη υγρών κρυστάλλων
απ το πίσω µέρος της ή πιέστε ελαφρά τα
πλήκτρα λειτουργίας µε το δείκτη σας.
Preparativi
Note
•Se si utilizza il pannello a tocco, premere i tasti
operativi con il pollice trattenendo il retro del
pannello LCD oppure premere i tasti
leggermente con l’indice.
•Non premere i tasti operativi con oggetti
appuntiti quali una penna.
•Non premere lo schermo LCD con troppa forza.
•Non toccare lo schermo LCD con le mani
bagnate.
•Se FN non è indicato sullo schermo LCD,
toccare leggermente lo schermo LCD per farlo
apparire. Si può controllare la visualizzazione
con DISPLAY/TOUCH PANEL della
videocamera.
•Quando i tasti operativi non funzionano anche
se sono premuti, è necessario eseguire una
regolazione (CALIBRATION) (p. 296).
•Quando lo schermo LCD è sporco, usare il
panno di pulizia in dotazione.
CAMERA
PAGE1
SPOT FOCUS, MENU, FADER,
END SCH, SPOT METER,
EXPOSURE
PAGE2
SELF TIMER, DIG EFFT,
LCD BRT, VOL, MEM MIX
VCR
VCR
PAGE1
MENU, LCD BRT, VOL, END SCH
PAGE2
PB ZOOM, DIG EFFT,
DATA CODE
PAGE3
V SPD PLAY, A DUB CTRL,
REC CTRL
Vedere pagina 152 se si imposta l’interruttore
POWER su MEMORY.
PAGE1
MENU, LCD BRT, VOL, END SCH
PAGE2
PB ZOOM, DIG EFFT,
DATA CODE
PAGE3
V SPD PLAY, A DUB CTRL,
REC CTRL
Ανατρέξτε στη σελίδα 152, ταν ρυθµίζετε το
διακπτη POWER στη θέση MEMORY.
33
— Registrazione – Operazioni basilari —
Registrazione di
immagini
Εγγραφή εικνας
La videocamera mette a fuoco automaticamente.
Η κάµερα εστιάζει αυτµατα.
(1) Togliere il copriobiettivo e tirare il cordino del
copriobiettivo per fissarlo.
(2) Installare la fonte di alimentazione e inserire
una cassetta. Vedere “Punto 1” a “Punto 3”
per maggiori informazioni (da p. 22 a 31).
(3) Abbassare l’impugnatura.
Tenere saldamente la videocamera come
illustrato.
(4) Regolare l’interruttore POWER su CAMERA
tenendo premuto il piccolo tasto verde. La
videocamera si trova nel modo di attesa.
(5) Premere OPEN per aprire il pannello LCD.
Sullo schermo LCD appare l’immagine.
(6) Premere START/STOP. La videocamera inizia
a registrare. Appare l’indicatore REC. La spia
di registrazione videocamera sul davanti della
videocamera si illumina. Per interrompere la
registrazione, premere di nuovo START/
STOP.
(1) Αφαιρέστε το κάλυµµα του φακού και
τραβήξτε το κορδνι του καλύµµατος του
φακού για να το προσαρµσετε.
(2) Συνδέστε την πηγή τροφοδοσίας και
τοποθετήστε κασέτα. Ανατρέξτε στα
“Στάδιο 1” έως “Στάδιο 3” για
περισστερες πληροφορίες
(σελ. 22 έως 31).
(3) Τραβήξτε προς τα κάτω τη Χειρολαβή
Στήριξης.
Κρατήστε την κάµερα σταθερά, πως
φαίνεται στην εικνα.
(4) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA πιέζοντας το µικρ πράσινο
πλήκτρο. Η κάµερά σας βρίσκεται σε
λειτουργία αναµονής.
(5) Πιέστε το OPEN για να ανοίξετε τον
πίνακα της οθνης υγρών κρυστάλλων.Η
εικνα εµφανίζεται στον πίνακα της
οθνης υγρών κρυστάλλων.
(6) Πιέστε το πλήκτρο START/STOP. Η
κάµερά σας αρχίζει την εγγραφή.
Εµφανίζεται η ένδειξη REC. Η λυχνία
εγγραφής της κάµερας, η οποία βρίσκεται
στο εµπρς µέρος της κάµερας ανάβει.
Για να σταµατήσει η εγγραφή, πιέστε πάλι
το πλήκτρο START/STOP.
— Βασικές λειτουργίες εγγραφής —
LOCK
4
1
LOCK
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
Microfono/
Μικρφωνο
5
Spia di registrazione
videocamera/
Λυχνία εγγραφής
κάµερας
2
3
6
LOCK
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
34
40min
REC 0:00:01
Registrazione di immagini
Dopo la registrazione
Nota sul modo di registrazione
Questa videocamera registra e riproduce in
modo SP (riproduzione normale) e modo LP
(riproduzione prolungata). Selezionare SP o LP
nelle impostazioni di menu (p. 251). In modo LP,
si può registrare per un tempo 1,5 volte più
lungo che in modo SP.
Quando si registra un nastro in modo LP sulla
videocamera, si consiglia di riprodurlo poi su
questa videocamera.
Nota sull‘interruttore LOCK
Quando si sposta l’interruttore LOCK verso
sinistra, l’interruttore POWER non può più
essere regolato accidentalmente su MEMORY.
L’interruttore LOCK è sulla posizione di destra
come impostazione originale.
Per ottenere transizioni uniformi
Si possono ottenere transizioni senza stacchi tra
l’ultima scena registrata e quella successiva
fintanto che non si estrae la cassetta, anche se si
spegne la videocamera.
Tuttavia, fare attenzione a quanto segue:
– Non eseguire registrazioni nel modo SP e nel
modo LP su un medesimo nastro.
– Quando si sostituisce il blocco batteria, regolare
l’interruttore POWER su OFF (CHARGE).
– Se si utilizza un nastro dotato di memoria
cassetta, si possono ottenere transizioni
uniformi anche dopo avere estratto la cassetta,
mediante la funzione END SEARCH (p. 50).
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHARGE).
(2) Κλείστε τον πίνακα της οθνης υγρών
κρυστάλλων και τοποθετήστε τη
Χειρολαβή Στήριξης στην προηγούµενη
θέση της.
(3) Αφαιρέστε την κασέτα.
(4) Αφαιρέστε την µπαταρία.
Σηµειώσεις
• Στερεώστε σταθερά τον ιµάντα χεριού.
• Μην αγγίξετε το ενσωµατωµένο µικρφωνο
κατά την εγγραφή.
• Τα δεδοµένα εγγραφής (ηµεροµηνία/ώρα ή
διάφορες ρυθµίσεις ταν έχουν εγγραφεί)
δεν εµφανίζονται κατά την εγγραφή.
Ωστσο, καταγράφονται αυτµατα στην
ταινία. Για να εµφανιστούν τα δεδοµένα
εγγραφής, πιέστε το DATA CODE κατά την
αναπαραγωγή. Επίσης, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο γι’
αυτή τη λειτουργία (σελ. 54).
Σηµείωση για τη Λειτουργία εγγραφής
Η κάµερά σας µαγνητοσκοπεί και αναπαράγει
εικνες σε ταχύτητα SP (κανονική) καθώς και
σε ταχύτητα LP (µακράς διαρκείας). Επιλέξτε
την ταχύτητα SP ή LP στις ρυθµίσεις µενού
(σελ. 259). Σε ταχύτητα LP, µπορείτε να
µαγνητοσκοπείτε 1,5 φορά περισστερο απ’
τι σε ταχύτητα SP.
Lταν γράφετε κασέτα σε ταχύτητα LP µε την
κάµερά σας, συνιστούµε να αναπαράγετε την
κασέτα σ’ αυτήν την κάµερα.
Βασικές λειτουργίες εγγραφής
Note
•Fissare saldamente la cinghia dell’impugnatura.
•Non toccare il microfono incorporato durante la
registrazione.
•I dati di registrazione (data/ora e varie
impostazioni di registrazione) non sono
visualizzati durante la registrazione, ma sono
comunque registrati automaticamente sul
nastro. Per visualizzare i dati di registrazione,
premere DATA CODE durante la riproduzione.
Si può usare anche il telecomando per questa
operazione (p. 54).
Μετά την εγγραφή
Registrazione – Operazioni basilari
(1) Regolare l’interruttore POWER su OFF
(CHARGE).
(2) Chiudere il pannello LCD e riportare
l’impugnatura alla posizione originale.
(3) Estrarre la cassetta.
(4) Rimuovere il blocco batteria.
Εγγραφή εικνας
Σηµείωση για το διακπτη LOCK
Lταν σύρετε το διακπτη LOCK προς τα
αριστερά, ο διακπτης POWER δεν µπορεί
πλέον να τεθεί στη θέση MEMORY κατά
λάθος. Η ρύθµιση εργοστασίου για το
διακπτη LOCK είναι στη δεξιά θέση.
Για να εξασφαλίσετε οµαλή µετάβαση σκηνών
Η µετάβαση ανάµεσα στην προηγούµενη
σκηνή που καταγράψετε και στην επµενη
είναι οµαλή, αρκεί να µην αφαιρέσετε την
κασέτα ακµη κι αν απενεργοποιήσετε την
κάµερα.
Ωστσο, ελέγξτε τα εξής:
– Μη συνδυάζετε εγγραφές σε ταχύτητα SP
και εγγραφές σε ταχύτητα LP στην ίδια
κασέτα.
– Lταν αλλάζετε µπαταρία, ρυθµίστε το
διακπτη POWER στη θέση OFF (CHARGE).
– Lταν χρησιµοποιείτε κασέτα µε µνήµη,
µπορείτε να επιτύχετε οµαλή µετάβαση
µεταξύ σκηνών ακµη κι ταν έχετε
αφαιρέσει την κασέτα, χρησιµοποιώντας τη
λειτουργία END SEARCH (σελ. 50).
35
Registrazione di immagini
Εγγραφή εικνας
Se la videocamera viene lasciata nel modo di
attesa della registrazione su nastro per cinque
minuti mentre è inserita una cassetta
La videocamera si spegne automaticamente per
preservare la carica del blocco batteria ed evitare
l’usura del blocco batteria e del nastro. Per
tornare al modo di attesa della registrazione su
nastro, impostare l’interruttore POWER su OFF
(CHARGE), quindi di nuovo su CAMERA. Per
avviare la registrazione, premere di nuovo
START/STOP senza impostare l’interruttore
POWER. Tuttavia la videocamera non si spegne
automaticamente se la cassetta non è inserita.
Αν αφήσετε την κάµερα σε λειτουργία
αναµονής εγγραφής κασέτας για πέντε λεπτά
µε τοποθετηµένη την κασέτα
Η κάµερα απενεργοποιείται αυτµατα. Αυτ
αποσκοπεί στην εξοικονµηση ενέργειας της
µπαταρίας και στην αποτροπή φθοράς της
µπαταρίας και της κασέτας. Για να
επιστρέψετε στη λειτουργία αναµονής
εγγραφής κασέτας, ρυθµίστε το διακπτη
POWER στη θέση OFF (CHARGE) και µετά και
πάλι στη θέση CAMERA. Για να ξεκινήσετε
την εγγραφή, πατήστε και πάλι START/STOP
χωρίς να γυρίσετε το διακπτη POWER.
Ωστσο, η κάµερα δεν απενεργοποιείται
αυτµατα, ταν η κασέτα δεν είναι
τοποθετηµένη µέσα σ’ αυτήν.
Quando si registra in entrambi i modi SP e LP
su un nastro o quando si registra in modo LP
•La transizione tra le scene può non essere
uniforme.
•L’immagine di riproduzione può essere distorta
o il codice temporale può non essere scritto
correttamente tra le scene.
Tempo di impiego del blocco batteria quando
si registra usando lo schermo LCD
Il tempo di funzionamento del blocco batteria è
leggermente inferiore rispetto a quando si
riprende con il mirino.
.ταν µαγνητοσκοπείτε σε ταχύτητες SP και
LP στην ίδια κασέτα ή ταν µαγνητοσκοπείτε
σε ταχύτητα LP
• Η µετάβαση µεταξύ των σκηνών δεν είναι
οµαλή.
• Η εικνα αναπαραγωγής µπορεί να
εµφανίζεται παραµορφωµένη ή ο κωδικς
χρνου µπορεί να µην αναγράφεται σωστά
µεταξύ των σκηνών.
Χρνος χρήσης της µπαταρίας ταν
πραγµατοποιείτε εγγραφή χρησιµοποιώντας
την οθνη υγρών κρυστάλλων
Ο χρνος χρήσης της µπαταρίας είναι
ελαφρά µικρτερος απ το χρνο λήψης
χρησιµοποιώντας το εικονοσκπιο.
36
Registrazione di immagini
Εγγραφή εικνας
Regolazione dello schermo LCD
Il pannello LCD si muove di circa 90 gradi verso
il mirino e di 180 gradi verso l’obiettivo.
Ρύθµιση της οθνης υγρών
κρυστάλλων
180°
90°
OPEN
Lταν κλείνετε τον πίνακα της οθνης υγρών
κρυστάλλων, τοποθετήστε τον κάθετα και
στρέψτε τον προς το σώµα της κάµερας.
Nota
Quando si usa lo schermo LCD, tranne che nel
modo a specchio, il mirino si spegne
automaticamente.
Σηµείωση
Lταν χρησιµοποιείτε την οθνη υγρών
κρυστάλλων σε οποιαδήποτε λειτουργία
εκτς της λειτουργίας καθρέφτη, το
εικονοσκπιο απενεργοποιείται αυτµατα.
Quando si usa lo schermo LCD in esterni al
sole
Lo schermo LCD può essere difficile da vedere.
In questo caso si consiglia di usare il mirino.
Quando si regola l’angolazione del pannello
LCD
Assicurarsi che il pannello LCD sia aperto a 90
gradi.
.ταν χρησιµοποιείτε την οθνη υγρών
κρυστάλλων σε εξωτερικ χώρο, κάτω απ το
άµεσο ηλιακ φως
Ενδέχεται να δυσκολευτείτε να διακρίνετε
τις εικνες στην οθνη υγρών κρυστάλλων.
Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, συνιστούµε να
χρησιµοποιήσετε το εικονοσκπιο.
Βασικές λειτουργίες εγγραφής
Quando si chiude il pannello LCD, disporlo in
posizione verticale e quindi portarlo contro il
corpo della videocamera.
Registrazione – Operazioni basilari
Ο πίνακας της οθνης υγρών κρυστάλλων
µετακινείται περίπου 90 µοίρες προς την
πλευρά του εικονοσκοπίου και 180 µοίρες
προς την πλευρά του φακού.
.ταν ρυθµίζετε τη γωνία του πίνακα της
οθνης υγρών κρυστάλλων
Βεβαιωθείτε τι ο πίνακας της οθνης υγρών
κρυστάλλων είναι κατά 90 µοίρες ανοικτς.
37
Registrazione di immagini
Regolazione della luminosità
dello schermo LCD
(1) Se si imposta l’interruttore POWER su
CAMERA, premere FN e selezionare PAGE2.
Se si imposta l’interruttore POWER su VCR,
premere FN per visualizzare PAGE1 (p. 32).
Se l’interruttore POWER viene impostato su
MEMORY, premere FN e selezionare PAGE3.
(2) Premere LCD BRT. Appare la schermata per
la regolazione della luminosità dello schermo
LCD.
(3) Regolare la luminosità dello schermo LCD
usando –/+.
– : per rendere più fioco
+ : per rendere più luminoso
(4) Premere
OK per tornare a PAGE1/
PAGE2/PAGE3.
1
Εγγραφή εικνας
Ρύθµιση της φωτειντητας της
οθνης υγρών κρυστάλλων
(1) Lταν ρυθµίσετε το διακπτη POWER στη
θέση CAMERA, πιέστε το FN και επιλέξτε
PAGE2.
Lταν ρυθµίσετε το διακπτη POWER στη
θέση VCR, πιέστε το FN για να εµφανιστεί
η PAGE1 (σελ. 32).
Lταν ρυθµίσετε το διακπτη POWER στη
θέση MEMORY, πιέστε το FN και επιλέξτε
PAGE3.
(2) Πιέστε το LCD BRT. Εµφανίζεται η οθνη
για τη ρύθµιση της φωτειντητας της
οθνης υγρών κρυστάλλων.
(3) Ρυθµίστε τη φωτειντητα της οθνης
υγρών κρυστάλλων, χρησιµοποιώντας τα
–/+.
– : για να µειώσετε τη φωτειντητα
+ : για να αυξήσετε τη φωτειντητα
(4) Πιέστε το
OK για να επιστρέψετε στις
PAGE1/PAGE2/PAGE3.
2,3
FN
LCD
BRT
OK
–
LCD BRT
+
indicatore a barre/
µπάρα ένδειξης
OPEN
38
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Retroilluminazione dello schermo LCD
Si può cambiare l’intensità della
retroilluminazione. Selezionare LCD B.L. nelle
impostazioni di menu quando si usa il blocco
batteria (p. 248).
Πίσω φως της οθνης υγρών κρυστάλλων
Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτειντητα του
πίσω φωτς. Επιλέξτε το LCD B.L. στις
ρυθµίσεις µενού ταν χρησιµοποιείτε τη
µπαταρία (σελ. 256).
Quando si regola LCD BRT o LCD B.L.
L’immagine registrata non ne viene influenzata.
Ακµη κι αν αλλάξετε τη ρύθµιση του LCD
BRT ή του LCD B.L.
Η γραµµένη εικνα δεν επηρεάζεται.
Registrazione di immagini
Regolazione del mirino
Estrarre il mirino e spostare la leva di regolazione
della lente del mirino.
Ρύθµιση του εικονοσκοπίου
Εάν µαγνητοσκοπείτε εικνες µε τον πίνακα
της οθνης υγρών κρυστάλλων κλειστ,
ελέγξτε την εικνα µε το εικονοσκπιο.
Προσαρµστε το φακ του εικονοσκοπίου
στην ρασή σας, έτσι ώστε οι ενδείξεις στο
εικονοσκπιο να φαίνονται καθαρά.
Τραβήξτε προς τα έξω το εικονοσκπιο και
µετακινήστε το µοχλ ρύθµισης του φακού
του εικονοσκοπίου.
Leva di regolazione
della lente del mirino/
Ο µοχλς ρύθµισης
φακού εικονοσκοπίου
Retroilluminazione del mirino
Si può cambiare la luminosità della
retroilluminazione. Selezionare VF B.L. nelle
impostazioni di menu quando si usa il blocco
batteria (p. 248).
Quando si regola VF B.L.
L’immagine registrata non ne viene influenzata.
Μπορείτε να γυρίσετε ανάποδα τον πίνακα
της οθνης υγρών κρυστάλλων και να τον
µετακινήσετε προς το σώµα της κάµερας, µε
την οθνη υγρών κρυστάλλων να “βλέπει”
προς τα έξω. Μπορείτε να λειτουργήσετε τον
πίνακα αφής, χρησιµοποιώντας το
εικονοσκπιο ταν ο διακπτης POWER
βρίσκεται στη θέση CAMERA ή MEMORY
(σελ. 93).
Βασικές λειτουργίες εγγραφής
Si può capovolgere il pannello LCD e riportarlo
contro il corpo della videocamera con lo schermo
LCD rivolto verso l’esterno. È possibile
controllare la videocamera con il pannello a tocco
utilizzando il mirino se l’interruttore POWER è
impostato su CAMERA o su MEMORY (p. 93).
Registrazione – Operazioni basilari
Se si registra tenendo chiuso il pannello LCD,
controllare le immagini nel mirino. Regolare la
lente del mirino in base alla propria vista in
modo che gli indicatori nel mirino siano
nettamente a fuoco.
Εγγραφή εικνας
Πίσω φως εικονοσκοπίου
Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτειντητα του
πίσω φωτς του εικονοσκοπίου.
Επιλέξτε το VF B.L. στις ρυθµίσεις µενού
ταν χρησιµοποιείτε τη µπαταρία (σελ. 256).
Ακµη κι αν αλλάξετε τη ρύθµιση του VF B.L.
Η γραµµένη εικνα δεν επηρεάζεται.
39
Registrazione di immagini
Εγγραφή εικνας
Uso della funzione zoom
Χρήση της λειτουργίας ζουµ
Spostare leggermente la leva dello zoom per una
zoomata lenta. Spostarla maggiormente per una
zoomata più rapida.
Un uso non eccessivo della funzione di zoom
produce registrazioni di aspetto migliore.
T: per teleobiettivo (il soggetto sembra più
vicino)
W: per grandangolare (il soggetto sembra più
lontano)
Μετακινήστε το µοχλ ζουµ λίγο για πιο αργ
ζουµ. Μετακινήστε τον περισστερο για πιο
γρήγορο ζουµ.
Η χρήση της λειτουργίας ζουµ µε κάποιο
µέτρο έχει ως αποτέλεσµα καλύτερες
εγγραφές.
T: για τηλεφακ (τα αντικείµενα
εµφανίζονται πιο κοντά)
W: για ευρυγώνιο φακ (τα αντικείµενα
εµφανίζονται πιο µακριά)
W
T
W
W
T
T
Per un ingrandimento zoom oltre 10×
L’ingrandimento zoom oltre 10× viene eseguito
digitalmente. Per attivare lo zoom digitale,
selezionare l’ingrandimento di zoom digitale per
D ZOOM nelle impostazioni di menu. La
funzione di zoom digitale è stata impostata
inizialmente su OFF (p. 247).
Για να χρησιµοποιήσετε ζουµ µεγαλύτερο
απ 10×
Ζουµάρισµα µεγαλύτερο του 10×
πραγµατοποιείται ψηφιακά. Για να
ενεργοποιήσετε το ψηφιακ ζουµ, επιλέξτε
το ψηφιακ ζουµ στο D ZOOM στις ρυθµίσεις
µενού. Η ρύθµιση εργοστασίου για τη
λειτουργία του ψηφιακού ζουµ είναι OFF
(σελ. 255).
Il lato destro della barra mostra la zona di
zoom digitale. La zona di zoom digitale appare
quando si seleziona l’ingrandimento di zoom
digitale nelle impostazioni di menu./
Η δεξιά πλευρά της µπάρας εµφανίζει τη
ζώνη ψηφιακού ζουµ.
Η ζώνη ψηφιακού ζουµ εµφανίζεται ταν
έχετε επιλέξει το ψηφιακ ζουµ στις
ρυθµίσεις µενού.
40
W
T
Εγγραφή εικνας
Quando si riprende un soggetto da vicino
Se non si riesce ad ottenere una messa a fuoco
nitida, spostare la leva dello zoom verso il lato
“W” fino a che la messa a fuoco è nitida. Si può
riprendere un soggetto ad almeno 80 cm di
distanza dalla superficie dell’obiettivo nella
posizione di teleobiettivo o ad almeno 1 cm di
distanza nella posizione di grandangolare.
.ταν µαγνητοσκοπείτε κοντά σε ένα
αντικείµενο
Εάν δεν µπορείτε να εστιάσετε καθαρά,
µετακινήστε το µοχλ ζουµ προς την πλευρά
“W” µέχρις του εστιάσετε καθαρά.
Μπορείτε να µαγνητοσκοπήσετε ένα
αντικείµενο που βρίσκεται τουλάχιστον 80
εκατοστά µακριά απ την επιφάνεια του
φακού σε θέση τηλεφακού, ή περίπου 1
εκατοστ µακριά σε θέση ευρυγώνιου.
Note sullo zoom digitale
•È possibile impostare lo zoom digitale su 20× o
su 120×.
•La qualità di immagine scade quanto più si
sposta la leva dello zoom automatico verso il
lato “T”.
Σηµειώσεις για το ψηφιακ ζουµ
• Το ψηφιακ ζουµ µπορεί να ρυθµιστεί σε
20× ή 120×.
• Η ποιτητα της εικνας χειροτερεύει καθώς
µετακινείτε το µοχλ ζουµ προς την πλευρά
“T”.
Quando l’interruttore POWER è regolato su
MEMORY
Non è possibile usare lo zoom digitale.
Questa funzione permette al soggetto di vedersi
nello schermo LCD.
Mentre si guarda un soggetto nel mirino, il
soggetto può osservare la propria immagine sullo
schermo LCD.
Impostare l’interruttore POWER su CAMERA o
su MEMORY.
Estrarre il mirino e ruotare lo schermo LCD di
180 gradi.
L’indicatore
appare nel mirino e sullo
schermo LCD.
Se l’interruttore POWER è impostato su
CAMERA, vengono visualizzati Xz nel modo di
attesa e z nel modo di registrazione. Altri
indicatori vengono visualizzati invertiti oppure
non vengono visualizzati affatto.
Λήψη µε χρήση της Λειτουργίας
Καθρέφτη
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο θέµα που
µαγνητοσκοπείται µε την κάµερα να
παρακολουθεί τον εαυτ του/της στην οθνη
υγρών κρυστάλλων.
Το θέµα που µαγνητοσκοπείται µπορεί να δει
την εικνα του εαυτού του/της στην οθνη
υγρών κρυστάλλων, ενώ εσείς κοιτάζετε το
θέµα στο εικονοσκπιο.
Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA ή MEMORY.
Τραβήξτε προς τα έξω το εικονοσκπιο και
περιστρέψτε την οθνη υγρών κρυστάλλων
κατά 180°.
Βασικές λειτουργίες εγγραφής
Riprese nel modo a specchio
.ταν ο διακπτης POWER βρίσκεται στη
θέση MEMORY
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
ψηφιακ ζουµ.
Registrazione – Operazioni basilari
Registrazione di immagini
Η ένδειξη
εµφανίζεται στο εικονοσκπιο
και στην οθνη υγρών κρυστάλλων.
Lταν ο διακπτης POWER είναι ρυθµισµένος
στη θέση CAMERA, εµφανίζεται η ένδειξη
Xz σε λειτουργία αναµονής και η ένδειξη z
σε λειτουργία εγγραφής. Ορισµένες άλλες
ενδείξεις εµφανίζονται ως κατοπτρικά
είδωλα (αντεστραµµένες) ενώ κάποιες άλλες
δεν εµφανίζονται καθλου.
41
Registrazione di immagini
Εγγραφή εικνας
Immagine nel modo a specchio
L’immagine sullo schermo LCD è un’immagine
speculare. Tuttavia l’immagine registrata è
normale.
Η εικνα σε λειτουργία καθρέφτη
Η εικνα στην οθνη υγρών κρυστάλλων
εµφανίζεται ως κατοπτρικ είδωλο
(αντεστραµµένη). Ωστσο, η εικνα γράφεται
κανονικά.
Durante la registrazione nel modo a specchio
•ZERO SET MEMORY sul telecomando non
funziona.
•FN appare invertito nel mirino.
Quando si preme FN
L’indicatore
non compare sullo schermo.
Indicatori visualizzati in modo
di registrazione
Gli indicatori non sono registrati sul nastro.
Κατά την εγγραφή σε λειτουργία καθρέφτη
• Το ZERO SET MEMORY στο
τηλεχειριστήριο δεν ενεργοποιείται.
• Το FN εµφανίζεται ως κατοπτρικ είδωλο
(αντεστραµµένο) στο εικονοσκπιο.
.ταν πιέζετε το FN
Η ένδειξη
δεν εµφανίζεται στην οθνη.
Ενδείξεις που εµφανίζονται κατά
την εγγραφή
Οι ενδείξεις δεν καταγράφονται στην ταινία.
Durata residua della batteria/Χρνος υπολειπµενης µπαταρίας
Memoria cassetta/Μνήµη κασέτας
Appare quando si usa un nastro con memoria cassetta./
Αυτή η ένδειξη εµφανίζεται ταν χρησιµοποιείτε κασέτα µε µνήµη.
Modo registrazione/Λειτουργία εγγραφής
STBY/REC (attesa/registrazione)/STBY/REC
40min
REC
4 7 2002
/–
EDIT
0:00:01
45min
12 : 05 : 56
+
FN
Codice temporale/Contatore del nastro/Κωδικς χρνου/Μετρητής
ταινίας
Nastro rimanente/Υπολειπµενη ταινία
Appare dopo che si è inserita la cassetta e registrato o riprodotto per qualche
tempo./Αυτή η ένδειξη εµφανίζεται αφού τοποθετήσετε κασέτα και
πραγµατοποιήσετε εγγραφή ή αναπαραγωγή για λίγο.
Tasto FN/Πλήκτρο FN
Premere questo tasto per visualizzare i tasti operativi sullo schermo LCD./
Πιέστε αυτ το πλήκτρο για να εµφανιστούν τα πλήκτρα λειτουργίας στην
οθνη υγρών κρυστάλλων.
Ora/Ώρα
L’ora viene visualizzata circa 5 secondi dopo l’accensione./
Η ώρα εµφανίζεται 5 δευτερλεπτα περίπου µετά την ενεργοποίηση
της κάµερας.
Data/Ηµεροµηνία
La data viene visualizzata circa 5 secondi dopo l’accensione./
Η ηµεροµηνία εµφανίζεται 5 δευτερλεπτα µετά την ενεργοποίηση
της κάµερας.
EDITSEARCH/EDITSEARCH
delle impostazioni
Appare se si è impostato EDITSEARCH su ON in
di menu (p. 247)./Αυτή η ένδειξη εµφανίζεται ταν ρυθµίζετε το
EDITSEARCH στη θέση ON στο
στις ρυθµίσεις µενού (σελ. 255).
42
Εγγραφή εικνας
Indicatore di tempo di funzionamento
rimanente del blocco batteria
L’indicatore di tempo di funzionamento
rimanente del blocco batteria indica
approssimativamente il tempo di registrazione in
modo continuo. L’indicatore può non essere
corretto, a seconda delle condizioni di
registrazione. Quando si chiude il pannello LCD
e poi lo si riapre, occorre circa un minuto prima
che sia visualizzato il tempo di funzionamento
rimanente del blocco batteria corretto in minuti.
Ένδειξη χρνου υπολειπµενης µπαταρίας
Η ένδειξη χρνου υπολειπµενης µπαταρίας
δείχνει, κατά προσέγγιση, το χρνο συνεχούς
εγγραφής. Η ένδειξη ενδέχεται να µην είναι
σωστή, γεγονς που εξαρτάται απ τις
συνθήκες κάτω απ τις οποίες
πραγµατοποιείτε την εγγραφή. Lταν
κλείσετε και ανοίξετε ξανά τον πίνακα της
οθνης υγρών κρυστάλλων, χρειάζεται
περίπου ένα λεπτ για να εµφανιστεί η
σωστή ένδειξη του χρνου υπολειπµενης
µπαταρίας σε λεπτά.
Codice temporale
Il codice temporale indica “0:00:00” (ore : minuti :
secondi) nel modo di registrazione e “0:00:00:00”
(ore : minuti : secondi : fotogrammi) nel modo di
riproduzione. Non è possibile riscrivere il solo
codice temporale.
Dati di registrazione
I dati di registrazione (data/ora o varie
impostazioni, se registrate) non vengono
visualizzati durante la registrazione. Tuttavia,
essi vengono registrati automaticamente sul
nastro. Per visualizzare i dati di registrazione,
premere DATA CODE durante la riproduzione.
È inoltre possibile utilizzare il telecomando per
questa operazione (p. 54).
Ένδειξη υπολειπµενης ταινίας
Η ένδειξη ενδέχεται να µην εµφανίζεται
σωστά, ανάλογα µε την κασέτα.
∆εδοµένα εγγραφής
Τα δεδοµένα εγγραφής (ηµεροµηνία/ώρα ή
διάφορες ρυθµίσεις ταν έχουν εγγραφεί)
δεν εµφανίζονται κατά την εγγραφή. Ωστσο,
καταγράφονται αυτµατα στην ταινία. Για να
εµφανιστούν τα δεδοµένα εγγραφής, πιέστε
το DATA CODE κατά την αναπαραγωγή.
Επίσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο γι’ αυτή τη λειτουργία
(σελ. 54).
Βασικές λειτουργίες εγγραφής
Indicatore di nastro rimanente
L’indicatore può non essere visualizzato
accuratamente a seconda del nastro usato.
Κωδικς χρνου
Ο κωδικς χρνου υποδεικνύει “0:00:00”
(ώρες : λεπτά : δευτερλεπτα) κατά την
εγγραφή και “0:00:00:00” (ώρες : λεπτά :
δευτερλεπτα : καρέ) κατά την
αναπαραγωγή. ∆εν µπορείτε να ξαναγράψετε
µνο τον κωδικ χρνου.
Registrazione – Operazioni basilari
Registrazione di immagini
43
Registrazione di immagini
Εγγραφή εικνας
Ripresa di soggetti in
controluce – BACK LIGHT
Quando si riprende un soggetto con la fonte di
luce alle spalle o un soggetto su uno sfondo
chiaro, usare la funzione di controluce.
Λήψη θέµατος που φωτίζεται απ
πίσω – BACK LIGHT
Lταν µαγνητοσκοπείτε ένα θέµα µε την πηγή
φωτς πίσω απ’ αυτ, ή ένα αντικείµενο µε
φωτειν φντο, χρησιµοποιήστε τη
λειτουργία backlight.
BACK LIGHT
\
44
Impostare l’interruttore POWER su CAMERA o
su MEMORY, quindi premere BACK LIGHT.
L’indicatore . appare sullo schermo.
Per disattivare la funzione, premere di nuovo
BACK LIGHT.
Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA ή MEMORY, πιέστε BACK LIGHT.
Η ένδειξη . εµφανίζεται στην οθνη.
Για να ακυρώσετε, πιέστε πάλι το πλήκτρο
BACK LIGHT.
Durante la funzione di controluce
Premendo MANUAL (p. 82) in EXPOSURE o
SPOT METER (p. 83), la funzione di controluce
viene disattivata.
Κατά τη λειτουργία back light
Η λειτουργία backlight ακυρώνεται ταν
πιέζετε τα πλήκτρα MANUAL (σελ. 82) στο
EXPOSURE ή SPOT METER (σελ. 83).
Registrazione di immagini
Riprese al buio
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter
Λήψη στο σκοτάδι – Λειτουργία
NightShot/Super NightShot/Colour
Slow Shutter
Η λειτουργία NightShot σας επιτρέπει να
µαγνητοσκοπήσετε ένα θέµα σε σκοτειν
µέρος.
Για παράδειγµα, µπορείτε να καταγράψετε
ικανοποιητικά νυκτβια ζώα στο φυσικ τους
περιβάλλον προκειµένου να τα µελετήσετε
κάνοντας χρήση αυτής της λειτουργίας.
NIGHTSHOT
OFF
COLOUR SLOW S
SUPER NS
ON
Emettitore NightShot Light/
Ποµπς NightShot Light
Χρήση της λειτουργίας NightShot
Impostare l’interruttore POWER su CAMERA o
su MEMORY, quindi spostare NIGHTSHOT su
ON.
L’indicatore
e “NIGHTSHOT” lampeggiano
sullo schermo. Per annullare la funzione
NightShot, spostare NIGHTSHOT su OFF.
Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA ή MEMORY, και στη συνέχεια
σύρετε το NIGHTSHOT στη θέση ON.
Οι ενδείξεις
και “NIGHTSHOT”
αναβοσβήνουν στην οθνη. Για να
ακυρώσετε τη λειτουργία NightShot, σύρετε
το NIGHTSHOT στη θέση OFF.
Note
•Non utilizzare la funzione NightShot in luoghi
luminosi (ad esempio in esterni di giorno),
poiché ciò potrebbe causare problemi di
funzionamento alla videocamera.
•Se si lascia NIGHTSHOT regolato su ON per la
registrazione normale, le immagini possono
risultare registrate con colori errati o innaturali.
•Se la messa a fuoco presenta problemi durante
l’utilizzo della funzione NightShot, effettuare la
messa a fuoco manualmente.
•Non coprire l’emettitore NightShot Light
durante l’uso della funzione NightShot.
Σηµειώσεις
• Μη χρησιµοποιείτε τη λειτουργία NightShot
σε φωτεινά µέρη (π.χ. σε εξωτερικούς
χώρους κατά τη διάρκεια της ηµέρας). Κάτι
τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
κάµερα.
• Lταν διατηρείτε το NIGHTSHOT στη θέση
ON κατά την κανονική λήψη, η εικνα
µπορεί να καταγραφεί µε λανθασµένα ή
αφύσικα χρώµατα.
• Εάν δυσκολευτείτε να εστιάσετε ταν
χρησιµοποιείτε τη λειτουργία NightShot,
εστιάστε µε το χέρι.
• Μην καλύπτετε τον ποµπ NightShot Light
ταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία
NightShot.
Durante l’uso della funzione NightShot, non è
possibile utilizzare le seguenti funzioni:
– Esposizione
– Esposimetro flessibile spot (localizzato)
– PROGRAM AE (l’indicatore lampeggia).
– Bilanciamento del bianco
.ταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία
NightShot, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τις εξής λειτουργίες:
– Έκθεση
– Flexible Spot Meter
– PROGRAM AE (Η ένδειξη αναβοσβήνει.)
– Ισορροπία του λευκού
Βασικές λειτουργίες εγγραφής
Utilizzo della funzione NightShot
Registrazione – Operazioni basilari
La funzione NightShot consente di riprendere
soggetti in luoghi scuri.
Ad esempio, si possono ottenere registrazioni
soddisfacenti di animali notturni che si desidera
osservare quando si utilizza questa funzione.
Εγγραφή εικνας
45
Registrazione di immagini
Εγγραφή εικνας
Utilizzo della funzione Super NightShot
Χρήση του Super NightShot
La funzione Super NightShot rende i soggetti
oltre 16 volte più luminosi rispetto al modo
NightShot.
Η λειτουργία Super NightShot κάνει τα
θέµατα πάνω απ 16 φορές πιο φωτεινά
συγκριτικά µε τις εγγραφές σε λειτουργία
NightShot.
(1) Impostare l’interruttore POWER su
CAMERA, quindi spostare NIGHTSHOT su
e “NIGHTSHOT”
ON. L’indicatore
lampeggiano sullo schermo.
(2) Premere SUPER NS. L’indicatore
e
“SUPER NIGHTSHOT” lampeggiano sullo
schermo.
Per annullare la funzione Super NightShot,
premere di nuovo SUPER NS.
Se si utilizza la funzione Super NightShot
La velocità dell’otturatore viene
automaticamente regolata in base alla luminosità
dello sfondo. Le immagini in movimento
potrebbero risultare rallentate.
Se si utilizza la funzione Super NightShot, non
è possibile utilizzare le seguenti funzioni:
– Dissolvenza
– Esposizione
– Effetto digitale
– PROGRAM AE
– Registrazione su una “Memory Stick” nel modo
di registrazione su nastro o modo di attesa della
registrazione su nastro
– Bilanciamento del bianco
– Esposimetro flessibile spot (localizzato)
Se l’interruttore POWER è impostato su
MEMORY
Non è possibile utilizzare la funzione Super
NightShot.
Uso della funzione NightShot Light
L’immagine risulta più chiara se la NightShot
Light è attivata. Per attivare la NightShot Light,
regolare N.S.LIGHT su ON nelle impostazioni di
menu (p. 246).
(L’impostazione predefinita è ON.)
NightShot Light
I raggi emessi dalla NightShot Light sono
infrarossi e quindi invisibili. La distanza di
ripresa massima con la NightShot Light è di circa
3 m.
46
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA και στη συνέχεια σύρετε το
NIGHTSHOT στη θέση ON. Η ενδείξεις
και “NIGHTSHOT” αναβοσβήνουν στην
οθνη.
(2) Πιέστε το SUPER NS. Οι ενδείξεις
και
“SUPER NIGHTSHOT” αναβοσβήνουν
στην οθνη.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Super
NightShot, πιέστε πάλι το SUPER NS.
Κατά τη χρήση της λειτουργίας Super
NightShot
Η ταχύτητα κλείστρου ρυθµίζεται αυτµατα,
ανάλογα µε τη φωτειντητα του φντου. Η
κίνηση της κινούµενης εικνας µπορεί να
επιβραδυνθεί.
.ταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Super
NightShot, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τις εξής λειτουργίες:
– Λειτουργία Fader
– Έκθεση
– Ψηφιακά εφέ
– PROGRAM AE
– Εγγραφή σε “Memory Stick” κατά τη
λειτουργία εγγραφής ή αναµονής εγγραφής
κασέτας
– Ισορροπία του λευκού
– Flexible Spot Meter
.ταν ο διακπτης POWER βρίσκεται στη
θέση MEMORY
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία Super NightShot.
Χρήση του NightShot Light
Η εικνα είναι πιο καθαρή εάν ανάψετε το
NightShot Light. Για να ενεργοποιήσετε το
NightShot Light, ρυθµίστε το N.S.LIGHT στη
θέση ON στις ρυθµίσεις µενού (σελ. 254).
(Η ρύθµιση εργοστασίου είναι ΟΝ).
NightShot Light
Οι ακτίνες του NightShot Light είναι
υπέρυθρες και εποµένως αρατες. Η µέγιστη
απσταση µαγνητοσκπησης κατά τη χρήση
του NightShot Light είναι περίπου 3 µέτρα.
Registrazione di immagini
Εγγραφή εικνας
Utilizzo della funzione Colour Slow
Shutter
Χρήση της λειτουργίας Colour Slow
Shutter
La funzione Colour Slow Shutter consente di
registrare immagini a colori in luoghi scuri.
Η λειτουργία Colour Slow Shutter σας
επιτρέπει να µαγνητοσκοπήσετε έγχρωµες
εικνες σε σκοτειν µέρος.
(1) Impostare l’interruttore POWER su
Se si utilizza la funzione Colour Slow Shutter
La velocità dell’otturatore viene
automaticamente regolata in base alla luminosità
dello sfondo. Le immagini in movimento
potrebbero risultare rallentate.
Se si utilizza la funzione Colour Slow Shutter,
non è possibile utilizzare le seguenti funzioni:
– Dissolvenza
– Esposizione
– Effetto digitale
– PROGRAM AE
– Registrazione su una “Memory Stick” nel modo
di registrazione su nastro o di attesa della
registrazione su nastro
– Esposimetro flessibile spot (localizzato)
Riprese al buio
È possibile che la funzione Colour Slow Shutter
non funzioni in modo corretto.
CAMERA και στη συνέχεια σύρετε το
NIGHTSHOT στη θέση OFF.
(2) Πιέστε το COLOUR SLOW S.
Οι ενδείξεις
και COLOUR SLOW
SHUTTER αναβοσβήνουν στην οθνη.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Colour
Slow Shutter, πιέστε πάλι το COLOUR
SLOW S.
Κατά τη χρήση της λειτουργίας Colour Slow
Shutter
Η ταχύτητα κλείστρου ρυθµίζεται αυτµατα,
ανάλογα µε τη φωτειντητα του φντου. Η
κίνηση της κινούµενης εικνας µπορεί να
επιβραδυνθεί.
.ταν ο διακπτης POWER βρίσκεται στη
θέση MEMORY
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία Colour Slow Shutter.
.ταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία Colour
Slow Shutter, δεν µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τις εξής λειτουργίες:
– Λειτουργία Fader
– Έκθεση
– Ψηφιακά εφέ
– PROGRAM AE
– Εγγραφή σε “Memory Stick” κατά τη
λειτουργία εγγραφής ή αναµονής εγγραφής
κασέτας
– Flexible Spot Meter
Βασικές λειτουργίες εγγραφής
Se l’interruttore POWER è impostato su
MEMORY
Non è possibile utilizzare la funzione Colour
Slow Shutter.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
Registrazione – Operazioni basilari
CAMERA, quindi spostare NIGHTSHOT su
OFF.
(2) Premere COLOUR SLOW S.
e COLOUR SLOW SHUTTER
L’indicatore
lampeggiano sullo schermo.
Per disattivare la funzione Colour Slow
Shutter, premere nuovamente COLOUR
SLOW S.
Σε απλυτο σκοτάδι
Η λειτουργία Colour Slow Shutter µπορεί να
µην ενεργοποιηθεί σωστά.
47
Registrazione di immagini
Registrazione con timer automatico
La registrazione viene automaticamente avviata
entro 10 secondi dopo che si è impostato il timer
automatico. È inoltre possibile utilizzare il
telecomando per questa operazione.
(1) Nel modo di attesa, premere FN e selezionare
PAGE2 (p. 32).
(2) Premere SELFTIMER.
L’indicatore
(timer automatico) appare
sullo schermo.
(3) Premere START/STOP.
Il timer automatico avvia il conto alla rovescia
da 10 con un segnale acustico. Negli ultimi 2
secondi del conteggio, la frequenza del
segnale acustico diventa più rapida e quindi
la registrazione viene avviata
automaticamente.
Εγγραφή εικνας
Εγγραφή µε χρονοδιακπτη
Η εγγραφή αρχίζει αυτµατα µέσα σε 10
δευτερλεπτα, µετά απ τη ρύθµιση του
χρονοδιακπτη. Επίσης, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο γι’ αυτή
τη λειτουργία.
(1) Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε το FN και
επιλέξτε PAGE2 (σελ. 32).
(2) Πιέστε το SELFTIMER.
(χρονοδιακπτη) εµφανίζεται
Η ένδειξη
στην οθνη.
(3) Πιέστε το START/STOP.
Ο χρονοδιακπτης αρχίζει την αντίστροφη
µέτρηση απ το 10 µε ένα βµβο. Στα δύο
τελευταία δευτερλεπτα της αντίστροφης
µέτρησης, ο βµβος γίνεται πιο γρήγορος
και µετά η αρχίζει αυτµατα η εγγραφή.
START/STOP
1
FN
START/STOP
48
Per interrompere il conto alla
rovescia
Για να σταµατήσει η αντίστροφη
µέτρηση
Premere START/STOP.
Per riavviare il conto alla rovescia, premere di
nuovo START/STOP.
Πιέστε το πλήκτρο START/STOP.
Για να αρχίσει ξανά η αντίστροφη µέτρηση,
πιέστε πάλι το START/STOP.
Per annullare la registrazione con
timer automatico
Για να ακυρώσετε την εγγραφή µε
χρονοδιακπτη
Premere SELFTIMER per fare scomparire dallo
schermo l’indicatore
(timer automatico)
mentre la videocamera si trova nel modo di
attesa. Non è possibile annullare la registrazione
con timer automatico utilizzando il telecomando.
Πιέστε το SELFTIMER, έτσι ώστε να χαθεί
απ την οθνη η ένδειξη
(χρονοδιακπτης), ενώ η κάµερα
βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής. ∆εν
µπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή µε
χρονοδιακπτη χρησιµοποιώντας το
τηλεχειριστήριο.
Εγγραφή εικνας
Nota
La registrazione con timer automatico viene
annullata automaticamente quando:
– La registrazione con timer automatico è
terminata.
– L’interruttore POWER è impostato su OFF
(CHARGE) o su VCR.
Σηµείωση
Η εγγραφή µε χρονοδιακπτη ακυρώνεται
αυτµατα, ταν:
– Η εγγραφή µε χρονοδιακπτη έχει
ολοκληρωθεί.
– Ο διακπτης POWER βρίσκεται στη θέση
OFF (CHARGE) ή VCR.
Quando l’interruttore POWER è regolato su
MEMORY
È inoltre possibile registrare le immagini
utilizzando il timer automatico (p. 166, 182).
.ταν ο διακπτης POWER βρίσκεται στη
θέση MEMORY
Μπορείτε επίσης να γράψετε εικνες,
χρησιµοποιώντας το χρονοδιακπτη
(σελ. 166, 182).
Registrazione – Operazioni basilari
Registrazione di immagini
Βασικές λειτουργίες εγγραφής
49
Controllo della registrazione Έλεγχος εγγραφής
– END SEARCH/EDITSEARCH/
– END SEARCH/
Revisione della registrazione EDITSEARCH/Rec Review
Si possono usare questi tasti per controllare le
immagini registrate o per riprendere in modo da
ottenere una transizione senza stacchi tra l’ultima
scena e quella successiva.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτά τα
πλήκτρα για να ελέγξετε τη γραµµένη εικνα
ή λήψη, έτσι ώστε η µετάβαση ανάµεσα στην
τελευταία γραµµένη σκηνή και την επµενη
σκηνή να είναι οµαλή.
1
FN
EDIT
END SEARCH
Si può raggiungere la fine della parte registrata
dopo la registrazione.
(1) Nel modo di attesa, premere FN per
visualizzare PAGE1 (p. 32).
(2) Premere END SCH.
Vengono riprodotti gli ultimi cinque secondi
della sezione registrata, quindi la
videocamera torna al modo di attesa. Si può
controllare il suono con il diffusore o le cuffie.
END SEARCH
Μπορείτε να φτάσετε στο τέλος του
γραµµένου τµήµατος της κασέτας µετά την
εγγραφή.
Premere EXIT.
(1) Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε το FN για
να εµφανιστεί η PAGE1 (σελ. 32).
(2) Πιέστε το END SCH.
Αναπαράγονται τα τελευταία πέντε
δευτερλεπτα του γραµµένου τµήµατος
της κασέτας και η κάµερα επιστρέφει σε
λειτουργία αναµονής. Μπορείτε να
παρακολουθήσετε τον ήχο απ το ηχείο ή
απ ακουστικά.
Per interrompere la ricerca
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere di nuovo END SCH.
Πιέστε το EXIT.
Per tornare a FN
Για να σταµατήσει η αναζήτηση
Πιέστε πάλι το END SCH.
50
Έλεγχος εγγραφής – END SEARCH/
EDITSEARCH/Rec Review
Funzione END SEARCH
Se viene utilizzato un nastro privo di memoria
cassetta, una volta estratta la cassetta dopo la
registrazione sul nastro, la funzione END
SEARCH non sarà operativa. Se viene utilizzato
un nastro dotato di memoria cassetta, la funzione
END SEARCH sarà operativa anche dopo
l’espulsione della cassetta.
Λειτουργία END SEARCH
Lταν χρησιµοποιείτε κασέτα χωρίς µνήµη, η
λειτουργία END SEARCH δεν ενεργοποιείται
µλις αφαιρέσετε την κασέτα µετά απ
εγγραφή. Αν χρησιµοποιήσετε κασέτα µε
µνήµη, η λειτουργία END SEARCH
ενεργοποιείται ακµη κι αφού έχετε
αφαιρέσει την κασέτα.
Se il nastro contiene parti vuote tra le parti
registrate
È possibile che la funzione END SEARCH non
agisca correttamente.
Εάν υπάρχει κεν τµήµα στο γραµµένο τµήµα
της ταινίας
Η λειτουργία END SEARCH (αναζήτηση
τίτλου) µπορεί να µη λειτουργήσει σωστά.
EDITSEARCH
EDITSEARCH
Μπορείτε να αναζητήσετε το σηµείο έναρξης
της επµενης εγγραφής.
(1) Nel modo di attesa, premere FN per
visualizzare PAGE1 (p. 32).
(2) Premere MENU, quindi impostare
EDITSEARCH su ON in
(p. 247).
(3) Tenere premuto il lato 7/– · + di EDIT. La
parte registrata viene riprodotta.
+
: per avanzare
7/– : per retrocedere
(1) Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε το FN για
να εµφανιστεί η PAGE1 (σελ. 32).
(2) Πιέστε το MENU, και µετά ρυθµίστε το
EDITSEARCH στη θέση ON στο
(σελ. 255).
(3) Πιέστε και κρατήστε πιεσµένη την πλευρά
7/– · + του EDIT. Αναπαράγεται το
γραµµένο τµήµα.
+
: για να µετακινηθείτε εµπρς
7/– : για να µετακινηθείτε πίσω
Rilasciare 7/–·+ per interrompere la
riproduzione. Se si preme START/STOP, la
registrazione comincia dal punto in cui si è
rilasciato 7/–·+. Non è possibile controllare il
suono.
Revisione della registrazione
Si può controllare l’ultima parte registrata.
(1) Nel modo di attesa, premere FN per
visualizzare PAGE1 (p. 32).
(2) Premere MENU, quindi impostare
EDITSEARCH su ON in
(p. 247).
(3) Premere momentaneamente il lato 7/– di
EDIT.
L’ultima sezione interrotta viene riprodotta per
alcuni secondi, quindi la videocamera torna al
modo di attesa. È possibile controllare il suono
con il diffusore o con le cuffie.
Αφήστε το 7/–·+ για να σταµατήσει η
αναπαραγωγή. Εάν πιέσετε το πλήκτρο
START/STOP, η επανεγγραφή αρχίζει απ το
σηµείο που αφήσατε το 7/–·+. ∆εν µπορείτε
να παρακολουθήσετε τον ήχο.
Βασικές λειτουργίες εγγραφής
Si può cercare il punto da cui iniziare la
registrazione successiva.
Registrazione – Operazioni basilari
Controllo della registrazione
– END SEARCH/EDITSEARCH/
Revisione della registrazione
Rec Review
Μπορείτε να ελέγξετε το πιο πρσφατα
γραµµένο τµήµα της κασέτας.
(1) Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε το FN για
να εµφανιστεί η PAGE1 (σελ. 32).
(2) Πιέστε το MENU, και µετά ρυθµίστε το
EDITSEARCH στη θέση ON στο
(σελ. 255).
(3) Πιέστε την πλευρά 7/– του πλήκτρου
EDIT, στιγµιαία.
Το τµήµα, στο οποίο έχετε σταµατήσει πιο
πρσφατα, αναπαράγεται για µερικά
δευτερλεπτα και στη συνέχεια η κάµερα
επιστρέφει σε λειτουργία αναµονής.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον ήχο απ
το ηχείο ή απ ακουστικά.
51
— Riproduzione – Operazioni basilari —
— Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής —
Riproduzione di un
nastro
Αναπαραγωγή
βιντεοκασέτας
Si può controllare l’immagine di riproduzione
sullo schermo LCD. Se si chiude il pannello LCD,
si può controllare l’immagine di riproduzione nel
mirino. Si può controllare la riproduzione anche
usando il telecomando in dotazione alla
videocamera.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εικνα
αναπαραγωγής στην οθνη υγρών
κρυστάλλων. Εάν κλείσετε τον πίνακα της
οθνης υγρών κρυστάλλων, µπορείτε να
παρακολουθήσετε την εικνα αναπαραγωγής
στο εικονοσκπιο. Επίσης, µπορείτε να
ελέγχετε την αναπαραγωγή χρησιµοποιώντας
το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την
κάµερά σας.
(1) Preparare la fonte di alimentazione e inserire
il nastro registrato.
(2) Regolare l’interruttore POWER su VCR
tenendo premuto il piccolo tasto verde.
(3) Premere OPEN per aprire il pannello LCD.
per riavvolgere il nastro.
(4) Premere
(5) Premere
per avviare la riproduzione.
(6) Regolare il volume con il seguente
procedimento.
1 Premere FN per visualizzare PAGE1.
2 Premere VOL. Appare la schermata di
regolazione del volume.
3 Premere –/+ per regolare il volume.
– : per abbassare il volume
+ : per alzare il volume
(7) Premere
OK per tornare a PAGE1.
5
2
POWER
LOCK
VCR
4
(1) Προετοιµάστε την πηγή τροφοδοσίας και
τοποθετήστε τη γραµµένη κασέτα.
(2) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR ενώ πιέζετε το µικρ πράσινο
πλήκτρο.
(3) Πιέστε το OPEN για να ανοίξετε τον
πίνακα της οθνης υγρών κρυστάλλων.
(4) Πιέστε το
για να τυλιχτεί η ταινία
στην αρχή.
για να αρχίσει η
(5) Πιέστε το
αναπαραγωγή.
(6) Ρυθµίστε την ένταση του ήχου,
ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια.
1 Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η
PAGE1.
2 Πιέστε το VOL. Εµφανίζεται η οθνη
για τη ρύθµιση της έντασης του ήχου.
3 Πιέστε τα –/+ για να ρυθµίσετε την
ένταση του ήχου.
– :για να ελαττώσετε την ένταση του
ήχου
+ :για να αυξήσετε την ένταση του ήχου
(7) Πιέστε το
OK για να επιστρέψετε στην
PAGE1.
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
6
OK
FN
3
–
VOL
+
Indicatore a barre/
Μπάρα ένδειξης
52
1
Riproduzione di un nastro
Αναπαραγωγή βιντεοκασέτας
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per interrompere la riproduzione
Για να σταµατήσει η αναπαραγωγή
Premere
Πιέστε το
.
.
Se si lascia la videocamera accesa a lungo
La videocamera si scalda. Questo non è un
problema di funzionamento.
Εάν αφήσετε την κάµερα ενεργοποιηµένη για
µεγάλο χρονικ" διάστηµα
Η κάµερα ζεσταίνεται. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
Quando si apre o si chiude il pannello LCD
Accertarsi che il pannello LCD sia in posizione
verticale.
(ταν ανοίγετε ή κλείνετε τον πίνακα της
οθ"νης υγρών κρυστάλλων
Βεβαιωθείτε τι ο πίνακας της οθνης υγρών
κρυστάλλων είναι τοποθετηµένος
κατακρυφα.
Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής
Κατά την παρακολούθηση στην οθ"νη υγρών
κρυστάλλων
Μπορείτε να γυρίσετε ανάποδα τον πίνακα
της οθνης υγρών κρυστάλλων και να τον
µετακινήσετε προς το σώµα της κάµερας, µε
την οθνη υγρών κρυστάλλων να “βλέπει”
προς τα έξω.
Riproduzione – Operazioni basilari
Quando si guarda sullo schermo LCD
Si può capovolgere il pannello LCD e riportarlo
contro il corpo della videocamera con lo schermo
LCD rivolto in fuori.
53
Riproduzione di un nastro
Αναπαραγωγή βιντεοκασέτας
Per visualizzare gli indicatori
sullo schermo
– Funzione di visualizzazione
Εµφάνιση των ενδείξεων οθ"νης
– Λειτουργία Display
Πιέστε το πλήκτρο DISPLAY/TOUCH PANEL
στην κάµερα ή το πλήκτρο DISPLAY στο
τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την κάµερά
σας.
Οι ενδείξεις εξαφανίζονται απ την οθνη.
Για να εµφανιστούν οι ενδείξεις, πιέστε πάλι
το DISPLAY/TOUCH PANEL ή το DISPLAY.
Premere DISPLAY/TOUCH PANEL sulla
videocamera o DISPLAY sul telecomando in
dotazione alla videocamera.
Gli indicatori scompaiono dallo schermo.
Per fare apparire gli indicatori, premere
DISPLAY/TOUCH PANEL oppure premere
nuovamente DISPLAY.
DATA CODE
DISPLAY
DISPLAY/
TOUCH PANEL
Informazioni relative a data/ora e a
varie impostazioni
Σχετικά µε την ηµεροµηνία/ώρα και
διάφορες άλλες ρυθµίσεις
La videocamera registra automaticamente non
solo le immagini sul nastro ma anche i dati di
registrazione (data/ora o varie impostazioni di
registrazione) (codice dati).
Procedere come segue per visualizzare il codice
dati usando il pannello a tocco o il telecomando.
Η κάµερά σας καταγράφει στην ταινία
αυτµατα χι µνο εικνες αλλά και τα
δεδοµένα της εγγραφής (ηµεροµηνία/ώρα ή
διάφορες ρυθµίσεις που αφορούν την
εγγραφή) (Κωδικ"ς δεδοµένων).
Ακολουθήστε τα παρακάτω στάδια για να
εµφανίσετε τον κωδικ δεδοµένων,
χρησιµοποιώντας τον πίνακα αφής ή το
τηλεχειριστήριο.
Usando il pannello a tocco
(1) Nel modo di riproduzione, premere FN e
selezionare PAGE2 (p. 32).
(2) Premere DATA CODE.
Χρήση του πίνακα αφής
(1) Πιέστε το FN και επιλέξτε την PAGE2
(σελ. 32).
(2) Πιέστε το DATA CODE.
DATACODE
OFF
OK
CAM
DATA
(3) Selezionare CAM DATA o DATE DATA,
quindi premere
OK.
(4) Premere EXIT.
54
DATE
DATA
(3) Επιλέξτε το CAM DATA ή το DATE DATA
και µετά πιέστε το
OK.
(4) Πιέστε το EXIT.
Riproduzione di un nastro
Αναπαραγωγή βιντεοκασέτας
Usando il telecomando
Premere il tasto DATA CODE sul telecomando
nel modo di riproduzione.
La visualizzazione cambia come segue:
data/ora t varie impostazioni (SteadyShot OFF,
esposizione, bilanciamento del bianco, guadagno,
velocità otturatore, valore diaframma) t
nessuna indicazione.
Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Πιέστε το πλήκτρο DATA CODE στο
τηλεχειριστήριο, σε λειτουργία
αναπαραγωγής.
Οι ενδείξεις αλλάζουν ως εξής:
ηµεροµηνία/ώρα t διάφορες ρυθµίσεις
(SteadyShot OFF, έκθεση, ισορροπία του
λευκού, κέρδος, ταχύτητα κλείστρου, τιµή
διαφράγµατος) t καµία ένδειξη.
Data/ora/Ηµεροµηνία/ώρα
40min
Varie impostazioni/∆ιάφορες ρυθµίσεις
0:00:23:01
40min
0:00:23:01
AUTO
5 0 AWB
9dB
F1.8
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[a]:
[b]:
[c]:
[d]:
[e]:
[f]:
[g]:
Contatore del nastro
SteadyShot OFF (disattivato)
Modo di esposizione
Bilanciamento del bianco
Guadagno
Velocità otturatore
Valore diaframma
[a]:
[b]:
[c]:
[d]:
[e]:
[f]:
[g]:
Μετρητής ταινίας
SteadyShot OFF (ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ)
Λειτουργία έκθεσης
Ισορροπία του λευκού
Κέρδος
Ταχύτητα κλείστρου
Τιµή διαφράγµατος
Varie impostazioni
Le varie impostazioni indicano le informazioni di
registrazione relative alla videocamera al
momento della registrazione. Nel modo di attesa
della registrazione su nastro, tali impostazioni
non vengono visualizzate.
∆ιάφορες ρυθµίσεις
Οι διάφορες ρυθµίσεις δείχνουν τις
πληροφορίες που προσφέρει η κάµερα κατά
την εγγραφή. Σε λειτουργία αναµονής
εγγραφής κασέτας, οι διάφορες ρυθµίσεις
δεν εµφανίζονται.
Quando si usa la funzione di codice dati,
appaiono trattini (-- -- --) se:
– Viene riprodotta una parte vuota del nastro.
– Il nastro è illeggibile a causa di danni al nastro
o disturbi.
– Il nastro è stato registrato su una videocamera
per cui non erano state impostate data e ora.
Κατά τη χρήση της λειτουργίας data code,
εµφανίζονται παύλες (-- -- --) εάν:
– Αναπαράγετε κεν (άγραφο) τµήµα της
κασέτας.
– Η κασέτα δεν είναι αναγνώσιµη, λγω
ζηµιάς της ταινίας ή λγω παράσιτων.
– Η κασέτα γράφτηκε σε κάµερα, στην οποία
δεν πραγµατοποιήθηκε ρύθµιση
ηµεροµηνίας και ώρας.
Codice dati
Quando si collega la videocamera al televisore, il
codice dati viene visualizzato anche sullo
schermo del televisore.
Κωδικ"ς δεδοµένων
\ταν συνδέετε την κάµερα µε την
τηλεραση, ο κωδικς δεδοµένων
εµφανίζεται και στην οθνη της τηλερασης.
Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής
4 7 2002
12:05:56
Για να µην εµφανίζονται οι ενδείξεις των
διαφ"ρων ρυθµίσεων
Ρυθµίστε το DATA CODE στη θέση DATE στις
ρυθµίσεις µενού (σελ. 261).
Οι ενδείξεις αλλάζουν ως εξής ταν πιέσετε
το πλήκτρο DATA CODE στο τηλεχειριστήριο:
ηµεροµηνία/ώρα y καµία ένδειξη
Riproduzione – Operazioni basilari
Per non visualizzare le varie impostazioni
Impostare DATA CODE su DATE nelle
impostazioni di menu (p. 253).
La visualizzazione cambia come segue quando si
preme il tasto DATA CODE del telecomando:
data/ora y nessuna indicazione
55
Riproduzione di un nastro
Αναπαραγωγή βιντεοκασέτας
Indicatore di tempo di funzionamento
rimanente del blocco batteria durante la
riproduzione
L’indicatore di tempo di funzionamento
rimanente del blocco batteria mostra il tempo
approssimativo di riproduzione continua.
L’indicatore può non essere corretto, a seconda
delle condizioni di riproduzione. Quando si
chiude il pannello LCD e poi lo si riapre, occorre
circa 1 minuto prima che sia visualizzato il tempo
di funzionamento rimanente del blocco batteria
corretto.
Ένδειξη χρ"νου υπολειπ"µενης µπαταρίας
κατά την αναπαραγωγή
Η ένδειξη δείχνει τον κατά προσέγγιση χρνο
συνεχούς αναπαραγωγής. Η ένδειξη
ενδέχεται να µην είναι σωστή, γεγονς που
εξαρτάται απ τις συνθήκες κάτω απ τις
οποίες πραγµατοποιείτε την αναπαραγωγή.
\ταν κλείνετε και ανοίγετε ξανά τον πίνακα
της οθνης υγρών κρυστάλλων, χρειάζεται 1
λεπτ περίπου για να εµφανιστεί η σωστή
ένδειξη του χρνου υπολειπµενης
µπαταρίας.
Vari modi di riproduzione
Per usare i tasti di controllo video, regolare
l’interruttore POWER su VCR.
Quando si usa il pannello a tocco
Για το χειρισµ των πλήκτρων ελέγχου
εικνας, ρυθµίστε το διακπτη POWER στη
θέση VCR.
(1) Premere FN e selezionare PAGE3.
(2) Premere V SPD PLAY per visualizzare i tasti
di controllo video.
(ταν χρησιµοποιείτε πίνακα αφής
Per vedere un fermo immagine
(pausa di riproduzione)
Για να δείτε ακινητοποιηµένη µια εικ"να
(παύση αναπαραγωγής)
(1) Πιέστε το FN και επιλέξτε την PAGE3.
(2) Πιέστε το V SPD PLAY για να εµφανιστούν
τα πλήκτρα ελέγχου εικνας.
Premere
/X durante la riproduzione. Per
riprendere la riproduzione, premere di nuovo
/X.
Πιέστε το
/X κατά την αναπαραγωγή. Για
να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή, πιέστε πάλι το
/X.
Per far avanzare il nastro
Για να προχωρήσετε την ταινία προς τα
εµπρ"ς
Premere
/M in modo di arresto. Per
riprendere la riproduzione normale, premere
/N.
Per riavvolgere il nastro
Premere
/m in modo di arresto. Per
riprendere la riproduzione normale, premere
/N.
Per cambiare la direzione di
riproduzione
Premere
/c
durante la riproduzione
per invertire la direzione di riproduzione.
Premere
/X per mettere in pausa la
riproduzione. Premere
/N per riprendere
la riproduzione normale.
Per individuare una scena
controllando l’immagine (ricerca di
immagine)
Tenere premuto
/m o
/M durante
la riproduzione. Per riprendere la riproduzione
normale, rilasciare il tasto.
56
∆ιάφορες λειτουργίες
αναπαραγωγής
Πιέστε το
/M κατά τη διακοπή
αναπαραγωγής. Για να ξαναρχίσει η κανονική
αναπαραγωγή πιέστε το
/N.
Για να τυλίξετε την ταινία προς τα πίσω
Πιέστε το
/m κατά τη διακοπή
αναπαραγωγής. Για να ξαναρχίσει η κανονική
αναπαραγωγή πιέστε το
/N.
Για να αλλάξετε την κατεύθυνση της
αναπαραγωγής
Πιέστε το
/c
κατά την αναπαραγωγή,
για να αντιστρέψετε την κατεύθυνση της
αναπαραγωγής. Πιέστε
/X για να
διακψετε προσωρινά (παύση)την
αναπαραγωγή. Πιέστε
/N για να
ξαναρχίσει η κανονική αναπαραγωγή.
Για να εντοπίσετε µία σκηνή
παρακολουθώντας την εικ"να (picture
search, αναζήτηση εικ"νας)
Πιέστε διαρκώς το
/m ή το
/M
κατά την αναπαραγωγή. Για να συνεχιστεί
κανονικά η αναπαραγωγή, αφήστε το
πλήκτρο.
Αναπαραγωγή βιντεοκασέτας
Per vedere le immagini ad alta
velocità durante l’avanzamento
rapido o il riavvolgimento del nastro
(scorrimento a salto)
Για να παρακολουθήσετε την εικ"να σε
γρήγορη ταχύτητα κατά τη διάρκεια της
γρήγορης περιτύλιξης εµπρ"ς ή πίσω
(skip scan, γρήγορη σάρωση)
Tenere premuto
/M durante
l’avanzamento veloce o
/m durante il
riavvolgimento del nastro. Per ripristinare
l’avanzamento veloce o il riavvolgimento,
rilasciare il tasto.
Πιέστε διαρκώς το
/M ενώ τυλίγετε την
κασέτα προς τα εµπρς ή
/m ενώ
τυλίγετε την κασέτα προς τα πίσω. Για να
συνεχιστεί η περιτύλιξη προς τα εµπρς ή
προς τα πίσω, αφήστε το πλήκτρο.
Per vedere le immagini a bassa
velocità (rallentatore)
Για να δείτε την εικ"να σε αργή
ταχύτητα (αργή αναπαραγωγή)
Premere
/y durante la riproduzione. Per la
riproduzione al rallentatore all’indietro, premere
/c , quindi premere
/y. Premere
/X per mettere in pausa la riproduzione.
/N per riprendere la riproduzione
Premere
normale.
Πιέστε το
/y κατά την αναπαραγωγή.
Για αργή αναπαραγωγή προς την αντίστροφη
κατεύθυνση, πιέστε το
/c
και µετά
πιέστε το
/y. Για να σταµατήσει
προσωρινά (παύση) η αναπαραγωγή, πιέστε
το
/X. Πιέστε το
/N για να
ξαναρχίσει η κανονική αναπαραγωγή.
Per vedere le immagini a velocità
doppia
Per vedere le immagini fotogramma
per fotogramma
Premere
/ C nel modo di pausa della
riproduzione. Per la riproduzione fotogramma
per fotogramma all’indietro, premere
/c . Per riprendere la riproduzione
normale, premere
/N.
Per rivedere l’ultima scena registrata
(END SEARCH)
Premere END SCH di PAGE1 nel modo di
arresto. Gli ultimi 5 secondi della parte registrata
vengono riprodotti, quindi la videocamera si
arresta.
Για να δείτε την εικ"να µε διπλάσια
ταχύτητα
Πιέστε το
/×2 κατά την αναπαραγωγής.
Για αναπαραγωγή µε διπλάσια ταχύτητα προς
την αντίστροφη κατεύθυνση, πιέστε το
/c
και µετά πιέστε το
/×2. Πιέστε
/X για να διακψετε προσωρινά (παύση)
/N για να
την αναπαραγωγή. Πιέστε το
ξαναρχίσει η κανονική αναπαραγωγή.
Για να παρακολουθήσετε την εικ"να
καρέ-καρέ
Πιέστε το
/ C σε λειτουργία παύσης
αναπαραγωγής. Για αναπαραγωγή καρέ-καρέ
προς την αντίστροφη κατεύθυνση, πιέστε το
/c . Για να ξαναρχίσει η κανονική
αναπαραγωγή, πιέστε το
/N.
Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής
Premere
/×2 durante la riproduzione. Per la
riproduzione a doppia velocità all’indietro,
premere
/c , quindi premere
/×2.
/X per mettere in pausa la
Premere
riproduzione. Premere
/N per riprendere
la riproduzione normale.
Riproduzione – Operazioni basilari
Riproduzione di un nastro
Για να αναζητήσετε την τελευταία
σκηνή που καταγράφηκε (END SEARCH)
Πιέστε το END SCH στην PAGE1 σε
λειτουργία στοπ. Αναπαράγονται τα
τελευταία πέντε δευτερλεπτα του
γραµµένου τµήµατος και η κάµερα σταµατά
την αναπαραγωγή.
57
Riproduzione di un nastro
Αναπαραγωγή βιντεοκασέτας
Tasti di controllo video
I simboli sulla videocamera sono diversi da quelli
sul telecomando in dotazione alla videocamera.
Πλήκτρα ελέγχου εικ"νας
Τα σύµβολα στην κάµερα είναι διαφορετικά
απ αυτά στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται
µαζί µε την κάµερα.
Sulla videocamera:
Per riprodurre o mettere in pausa un nastro
Per fermare un nastro
Per riavvolgere un nastro
Per far avanzare rapidamente un nastro
Per riprodurre un nastro al rallentatore
Per avanzare di un fotogramma per volta
Per retrocedere di un fotogramma per volta
Per riprodurre un nastro a doppia velocità
Sul telecomando:
N
Per riprodurre un nastro
X
Per fermare un nastro
m Per riavvolgere un nastro
M Per far avanzare rapidamente un nastro
y
Per riprodurre un nastro al rallentatore
C Per avanzare di un fotogramma per
volta
c
Per retrocedere di un fotogramma per
volta
×2
Per riprodurre un nastro a doppia velocità
Nei vari modi di riproduzione
•Il suono è silenziato.
•L’immagine precedente può rimanere come
immagine a mosaico durante la riproduzione.
Se il modo di pausa della riproduzione dura
cinque minuti
La videocamera passa automaticamente al modo
di arresto. Per riprendere la riproduzione,
/N.
premere
Riproduzione al rallentatore
La riproduzione al rallentatore può essere
eseguita senza problemi su questa videocamera.
Tuttavia, questa funzione non è operativa per i
segnali di uscita provenienti dall’interfaccia
DV.
Quando si riproduce un nastro all’indietro
Disturbi orizzontali possono apparire al centro o
nelle parti superiore o inferiore dello schermo.
Questo non è un difetto di funzionamento.
58
Στην κάµερα:
Για να αναπαράγετε την ταινία ή για να
διακψετε προσωρινά την
αναπαραγωγή (παύση) της ταινίας
Για να σταµατήσετε την ταινία
Για να τυλίξετε προς τα πίσω την ταινία
Για να προωθήσετε γρήγορα την ταινία
Για να αναπαράγετε αργά την ταινία
Για να προωθήσετε γρήγορα την ταινία,
κατά ένα καρέ κάθε φορά
Για να τυλίξετε την ταινία προς τα πίσω,
κατά ένα καρέ κάθε φορά
Για να αναπαράγετε την ταινία µε
διπλάσια ταχύτητα
Στο τηλεχειριστήριο:
N
Για να αναπαράγετε την ταινία
X
Για να σταµατήσετε την ταινία
m Για να τυλίξετε προς τα πίσω την
ταινία
M Για να προωθήσετε γρήγορα την ταινία
y
Για να αναπαράγετε αργά την ταινία
C Για να προωθήσετε γρήγορα την
ταινία, κατά ένα καρέ κάθε φορά
c
Για να τυλίξετε την ταινία προς τα
πίσω, κατά ένα καρέ κάθε φορά
×2
Για να αναπαράγετε την ταινία µε
διπλάσια ταχύτητα
Στις διάφορες λειτουργίες αναπαραγωγής
• Ο ήχος εξαφανίζεται.
• Η προηγούµενη εικνα µπορεί να
παραµείνει ως εικνα µωσαϊκού κατά την
αναπαραγωγή.
(ταν η παύση αναπαραγωγής διαρκεί πέντε
λεπτά
Η κάµερα περνά αυτµατα σε λειτουργία
στοπ. Για να ξαναρχίσει η αναπαραγωγή,
πιέστε το
/N.
Αργή αναπαραγωγή
Η αργή αναπαραγωγή µπορεί να
πραγµατοποιηθεί χωρίς προβλήµατα, σ’
αυτήν την κάµερα. Ωστσο, αυτή η
λειτουργία δεν ενεργοποιείται για σήµα
εξδου απ τη ∆ιασύνδεση DV.
(ταν αναπαράγετε µία ταινία ανάποδα
Οριζντια παραµρφωση ενδέχεται να
εµφανιστεί στο κέντρο ή στο πάνω και στο
κάτω µέρος της οθνης. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
Παρακολούθηση της
εγγραφής στην
τηλε"ραση
Collegare la videocamera al televisore tramite il
cavo di collegamento A/V in dotazione alla
videocamera per vedere le immagini di
riproduzione sullo schermo del televisore. È
possibile utilizzare i tasti di controllo della
riproduzione nello stesso modo di quando si
guardano le immagini di riproduzione sullo
schermo LCD. Quando si guardano le immagini
di riproduzione sullo schermo del televisore, si
consiglia di alimentare la videocamera dalla rete
elettrica utilizzando il trasformatore CA (p. 27).
Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del
televisore.
Συνδέστε την κάµερά σας µε την τηλεραση
µέσω του καλωδίου σύνδεσης ήχου/εικνας
(A/V) το οποίο παρέχεται µαζί µε την κάµερά
για να παρακολουθείτε εικνες
αναπαραγωγής στην οθνη της τηλερασης.
Μπορείτε να χειρίζεστε τα πλήκτρα ελέγχου
αναπαραγωγής µε τον ίδιο τρπο πως και
ταν παρακολουθείτε εικνες αναπαραγωγής
στην οθνη υγρών κρυστάλλων. \ταν
παρακολουθείτε την εικνα αναπαραγωγής
στην οθνη της τηλερασης, συνιστούµε να
τροφοδοτείτε την κάµερα µε ρεύµα απ µια
πρίζα τοίχου, χρησιµοποιώντας το
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος
(σελ. 27). Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
τηλερασής σας.
Aprire il coperchio della presa. Collegare la
videocamera al televisore usando il cavo di
collegamento A/V. Quindi regolare il selettore
TV/VCR del televisore su VCR.
Ανοίξτε το κάλυµµα των ακροδεκτών.
Συνδέστε την κάµερα µε την τηλεραση,
χρησιµοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης ήχου/
εικνας (A/V). Στη συνέχεια, ρυθµίστε τον
επιλογέα τηλερασης/βίντεο (TV/VCR) της
τηλερασης στη θέση VCR (βίντεο).
Giallo/Κίτρινο
S VIDEO
IN
Bianco/Ασπρο
S VIDEO
Televisore/
Τηλε"ραση
VIDEO
Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής
A/V
Riproduzione – Operazioni basilari
Visione delle
registrazioni su un
televisore
AUDIO
Cavo di collegamento A/V (in dotazione)/
Καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V) (παρέχεται)
: Flusso del segnale/Ροή σήµατος
Se il televisore è già collegato
ad un videoregistratore
Collegare la videocamera all’ingresso LINE IN
del videoregistratore utilizzando il cavo di
collegamento A/V in dotazione con la
videocamera. Impostare il selettore di ingresso
del videoregistratore su LINE.
Rosso/
Κκκινο
Εάν η τηλε"ρασή σας είναι ήδη
συνδεδεµένη µε το βίντεο
Συνδέστε την κάµερα στην είσοδο LINE IN
του βίντεο, χρησιµοποιώντας το καλώδιο
σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V) που συνοδεύει
την κάµερά σας. Τοποθετήστε τον επιλογέα
εισδου του βίντεο στη θέση LINE.
59
Visione delle registrazioni su un
televisore
Se il televisore o
videoregistratore è di tipo
monoaurale
Collegare la spina gialla del cavo di collegamento
A/V alla presa di ingresso video e la spina bianca
o la spina rossa alla presa di ingresso audio del
televisore o videoregistratore. Se si collega la
spina bianca il suono sarà il segnale del canale
sinistro (L). Se si collega la spina rossa il suono
sarà il segnale del canale destro (R).
Se il televisore/videoregistratore
ha un connettore a 21 piedini
(EUROCONNECTOR)
– Solo i modelli per l’Europa
Παρακολούθηση της εγγραφής στην
τηλε"ραση
Εάν η τηλε"ραση ή το βίντε" σας
είναι µονοφωνικού τύπου
Συνδέστε το κίτρινο βύσµα του καλωδίου
σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V) στον
ακροδέκτη εισδου εικνας και το άσπρο ή
το κκκινο βύσµα στον ακροδέκτη εισδου
ήχου στο βίντεο ή στην τηλεραση. Εάν
συνδέσετε το άσπρο βύσµα, ακούγεται ο
ήχος του αριστερού καναλιού (L). Εάν
συνδέσετε το κκκινο βύσµα, ακούγεται ο
ήχος του δεξιού καναλιού (R).
Εάν η τηλε"ραση ή το βίντε" σας
διαθέτει υποδοχή 21 ακίδων
(EUROCONNECTOR)
– Μ"νο στα ευρωπαϊκά µοντέλα
Televisore/
Τηλε"ραση
Usare l’adattatore per prese a 21 piedini in
dotazione alla videocamera.
È possibile utilizzare questo adattatore
esclusivamente su un’uscita.
Χρησιµοποιήστε τον αντάπτορα 21 ακίδων
που παρέχεται µαζί µε την κάµερά σας.
Ο αντάπτορας αυτς αντιστοιχεί
αποκλειστικά σε µια έξοδο σήµατος.
Se il televisore dispone di presa S-video
Le immagini possono essere riprodotte più
fedelmente usando un cavo S-video (opzionale).
Con questo collegamento non è necessario
collegare la spina gialla (video) del cavo di
collegamento A/V. Collegare il cavo S-video
(opzionale) alle prese S -video sia sulla
videocamera che sul televisore o
videoregistratore.
Questo collegamento produce immagini di
formato DV di qualità superiore.
Εάν η τηλε"ραση διαθέτει ακροδέκτη S video
Οι εικνες µπορούν να αναπαραχθούν µε
µεγαλύτερη πισττητα χρησιµοποιώντας ένα
καλώδιο S video (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία). Με αυτή τη σύνδεση, δε
χρειάζεται να συνδέσετε το κίτρινο βύσµα
(εικνα) του καλωδίου σύνδεσης ήχου/
εικνας (A/V).
Συνδέστε το καλώδιο S video (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία) στους
ακροδέκτες S video της κάµερας και της
τηλερασης ή του βίντεο.
Αυτή η σύνδεση παράγει υψηλτερης
ποιτητας εικνες µε φορµά DV.
Per visualizzare gli indicatori sullo schermo del
televisore
Regolare DISPLAY su V-OUT/LCD nelle
impostazioni di menu (p. 253).
Quindi premere DISPLAY/TOUCH PANEL
sulla videocamera. Per eliminare gli indicatori
dallo schermo, premere di nuovo DISPLAY/
TOUCH PANEL sulla videocamera.
60
Για να εµφανιστούν οι ενδείξεις οθ"νης στην
τηλε"ραση
Ρυθµίστε το DISPLAY στη θέση V-OUT/LCD
στις ρυθµίσεις µενού (σελ. 261).
Στη συνέχεια, πιέστε το DISPLAY/TOUCH
PANEL στην κάµερα. Για να σβήσετε τις
ενδείξεις οθνης, πιέστε ξανά το DISPLAY/
TOUCH PANEL στην κάµερα.
— Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής —
Registrazione di fermi immagine
su una “Memory Stick” durante
la registrazione su nastro
Εγγραφή ακίνητων εικνων
σε “Memory Stick” κατά
την εγγραφή σε κασέτα
È possibile registrare fermi immagine su una
“Memory Stick” nel modo di registrazione su
nastro o di attesa della registrazione su nastro.
È inoltre possibile registrare fermi immagine su
nastro (p. 65).
Μπορείτε να καταγράψετε ακίνητες εικνες
σε “Memory Stick” κατά τη λειτουργία
εγγραφής ή αναµονής εγγραφής κασέτας.
Επίσης, µπορείτε να γράψετε ακίνητες
εικνες σε κασέτα (σελ. 65).
Operazioni preliminari
• Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
• Impostare PHOTO REC su MEMORY nelle
impostazioni di menu. L’impostazione
predefinita è MEMORY.
Πριν απ τη λειτουργία
• Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
• Ρυθµίστε το PHOTO REC στη θέση
MEMORY στις ρυθµίσεις µενού. (Η ρύθµιση
εργοστασίου είναι MEMORY.)
(1) Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε συνεχώς
και ελαφρά το PHOTO µέχρι να εµφανιστεί
µια ακίνητη εικνα. Εµφανίζεται η ένδειξη
CAPTURE. Η εγγραφή δεν αρχίζει ακµα.
Για να αλλάξετε την ακίνητη εικνα,
αφήστε το PHOTO, επιλέξτε και πάλι µια
ακίνητη εικνα και µετά πιέστε και
κρατήστε πιεσµένο ελαφρά το PHOTO.
(2) Πιέστε το PHOTO πιο βαθιά.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται ταν χαθεί η
ένδειξη κυλιµενης µπάρας.
Η εικνα που εµφανίστηκε στην οθνη
ταν πιέσατε βαθύτερα το PHOTO
καταγράφεται στο “Memory Stick”.
1
640
SFN
1 / 12
CAPTURE
FN
2
640
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
(1) Nel modo di attesa, tenere premuto PHOTO
leggermente fino a che non appare un fermo
immagine. Viene visualizzato l’indicatore
CAPTURE. Per cambiare il fermo immagine,
rilasciare PHOTO, selezionare un altro fermo
immagine, quindi premere di nuovo e tenere
leggermente premuto PHOTO.
(2) Premere a fondo PHOTO.
La registrazione è da considerarsi completata
quando l’indicatore della barra di scorrimento
scompare.
L’immagine visualizzata sullo schermo
premendo PHOTO a fondo viene registrata
sulla “Memory Stick”.
Operazioni di registrazione avanzate
— Operazioni di registrazione avanzate —
SFN
FN
61
Registrazione di fermi immagine su una
“Memory Stick” durante la registrazione
su nastro
Εγγραφή ακίνητων εικνων σε
“Memory Stick” κατά την εγγραφή
σε κασέτα
Note
•Non scuotere o urtare la videocamera durante
la registrazione di fermi immagine.
L’immagine potrebbe oscillare.
•Non è possibile registrare fermi immagine su una
“Memory Stick” quando sono attive le seguenti
funzioni:
– Modo ampio
– Dissolvenza
– Effetto immagine
– Effetto digitale
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– END SEARCH
– EDITSEARCH
– MEMORY MIX
Σηµειώσεις
• Μην κουνάτε και µη χτυπάτε την κάµερα
ταν γράφετε ακίνητες εικνες.
Η εικνα µπορεί να παρουσιάσει
διακυµάνσεις.
• ∆εν µπορείτε να γράψετε ακίνητες εικνες
σε “Memory Stick” κατά τις ακλουθες
λειτουργίες:
– Λειτουργία Wide
– Λειτουργία Fader
– Εφέ εικνας
– Ψηφιακά εφέ
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– END SEARCH
– EDITSEARCH
– MEMORY MIX
“Memory Stick”
Per ulteriori dettagli vedere pagina 148.
Dimensioni dei fermi immagine
Le dimensioni delle immagini vengono
automaticamente impostate su 640 × 480.
Se si desidera registrare fermi immagine in varie
dimensioni, utilizzare la funzione di
registrazione di foto in memoria (p. 161).
Se l’interruttore POWER è impostato su
CAMERA
Non è possibile selezionare il modo di qualità
immagine.
Viene utilizzato la qualità immagine selezionato
mentre l’interruttore POWER era impostato su
MEMORY. L’impostazione predefinita è SUPER
FINE.
Durante e dopo la registrazione di fermi
immagine su una “Memory Stick”
La videocamera continua a registrare sul nastro.
Se viene premuto il tasto PHOTO sul
telecomando
La videocamera registra immediatamente
l’immagine presente sullo schermo nel momento
in cui viene premuto il tasto.
62
“Memory Stick”
Ανατρέξτε στη σελίδα 148 για περισστερες
πληροφορίες.
Μέγεθος ακίνητων εικνων
Το µέγεθος εικνας ρυθµίζεται αυτµατα στο
640 × 480.
Εάν θέλετε να γράψετε ακίνητες εικνες σε
άλλα µεγέθη, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία
εγγραφής Memory Photo (σελ. 161).
-ταν ο διακπτης POWER βρίσκεται στη
θέση CAMERA
∆εν µπορείτε να επιλέξετε την ποιτητα της
εικνας.
Χρησιµοποιείται η ρύθµιση ποιτητας
εικνας που επιλέξατε ταν ρυθµίσατε το
διακπτη POWER στη θέση MEMORY. (Η
ρύθµιση εργοστασίου είναι SUPER FINE.)
Κατά τη διάρκεια και µετά την εγγραφή
ακίνητων εικνων σε “Memory Stick”
Η κάµερα συνεχίζει την εγγραφή στην κασέτα.
-ταν πιέσετε το PHOTO στο τηλεχειριστήριο
Η κάµερα καταγράφει αµέσως την εικνα, η
οποία εµφανίζεται στην οθνη τη στιγµή που
πιέζετε το πλήκτρο.
Εγγραφή ακίνητων εικνων σε
“Memory Stick” κατά την εγγραφή
σε κασέτα
Per registrare fermi immagine su una “Memory
Stick” durante la registrazione su nastro
Non è possibile controllare un’immagine sullo
schermo premendo leggermente PHOTO.
L’immagine visualizzata quando si preme
PHOTO viene registrata sulla “Memory Stick”.
Για να καταγράψετε ακίνητες εικνες σε
“Memory Stick” κατά την εγγραφή σε κασέτα
∆εν µπορείτε να ελέγξετε µια εικνα στην
οθνη πιέζοντας ελαφρά το PHOTO. Η εικνα
ταν πιέσετε το PHOTO καταγράφεται στο
“Memory Stick”.
Per registrare immagini di qualità elevata
Si consiglia di utilizzare la funzione di
registrazione di foto in memoria (p. 161).
Εγγραφή εικνων µε καλύτερη ποιτητα
Συνιστούµε τη χρήση της λειτουργίας
εγγραφής Memory Photo (σελ. 161).
Titolo
Non è possibile registrare un titolo.
Τίτλος
∆εν µπορείτε να γράψετε τίτλους.
Registrazione di foto in
memoria con timer automatico
È possibile registrare fermi immagine su una
“Memory Stick” con il timer automatico. Per
effettuare questa operazione è possibile utilizzare
il telecomando.
(1) Nel modo di attesa, premere FN e selezionare
PAGE2.
(2) Premere SELFTIMER.
L’indicatore
(timer automatico) compare
sullo schermo.
(3) Premere a fondo PHOTO.
Il timer automatico avvia il conto alla rovescia
da 10 con un segnale acustico. Negli ultimi 2
secondi del conteggio, la frequenza del
segnale acustico diventa più rapida e quindi
la registrazione viene avviata
automaticamente.
Μπορείτε να γράψετε ακίνητες εικνες σε
“Memory Stick” χρησιµοποιώντας το
χρονοδιακπτη. Επίσης, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο γι’ αυτή
τη λειτουργία.
Πριν απ τη λειτουργία
• Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
• Ρυθµίστε το PHOTO REC στη θέση
MEMORY, στις ρυθµίσεις µενού. (Η ρύθµιση
εργοστασίου είναι MEMORY.)
(1) Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε το FN και
επιλέξτε την PAGE2.
(2) Πιέστε το SELFTIMER.
Η ένδειξη
(χρονοδιακπτη) εµφανίζεται
στην οθνη.
(3) Πιέστε το PHOTO πιο βαθιά.
Ο χρονοδιακπτης αρχίζει την αντίστροφη
µέτρηση απ το 10 µε ένα βµβο. Στα δύο
τελευταία δευτερλεπτα της αντίστροφης
µέτρησης, ο βµβος γίνεται πιο γρήγορος
και µετά η αρχίζει αυτµατα η εγγραφή.
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
Operazioni preliminari
•Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
•Impostare PHOTO REC su MEMORY nelle
impostazioni di menu. L’impostazione
predefinita è MEMORY.
Εγγραφή memory photo µε
χρονοδιακπτη
Operazioni di registrazione avanzate
Registrazione di fermi immagine su una
“Memory Stick” durante la registrazione
su nastro
PHOTO
3
1
FN
63
Registrazione di fermi immagine su una
“Memory Stick” durante la registrazione
su nastro
Εγγραφή ακίνητων εικνων σε
“Memory Stick” κατά την εγγραφή
σε κασέτα
Per annullare la registrazione con
timer automatico
Για να ακυρώσετε την εγγραφή µε
χρονοδιακπτη
Premere SELFTIMER per fare scomparire dallo
schermo l’indicatore
(timer automatico)
mentre la videocamera si trova nel modo di
attesa. Non è possibile annullare la registrazione
con timer automatico utilizzando il telecomando.
Πιέστε το SELFTIMER, έτσι ώστε να χαθεί
απ την οθνη η ένδειξη
(χρονοδιακπτης), ενώ η κάµερα
βρίσκεται σε λειτουργία αναµονής. ∆εν
µπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή µε
χρονοδιακπτη χρησιµοποιώντας το
τηλεχειριστήριο.
Nota
La registrazione con timer automatico viene
annullata automaticamente quando:
– la registrazione con timer automatico è terminata;
– l’interruttore POWER è impostato su OFF
(CHARGE) o su VCR.
Durante la registrazione su nastro
Non è possibile utilizzare la funzione di
registrazione con timer automatico.
Σηµείωση
Η εγγραφή µε χρονοδιακπτη ακυρώνεται
αυτµατα, ταν:
– Η εγγραφή µε χρονοδιακπτη έχει
ολοκληρωθεί.
– Ο διακπτης POWER βρίσκεται στη θέση
OFF (CHARGE) ή VCR.
Κατά την εγγραφή κασέτας
∆ε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία εγγραφής µε χρονοδιακπτη.
64
Registrazione di un fermo
immagine sul nastro
– Registrazione di foto su nastro
È possibile registrare fermi immagine, quali
fotografie.
Si possono registrare circa 510 immagini in modo
SP e circa 765 immagini in modo LP su un nastro
da 60 minuti.
È inoltre possibile registrare fermi immagine su
una “Memory Stick” (p. 61, 161).
Μπορείτε να γράψετε ακίνητες εικνες,
πως φωτογραφίες.
Μπορείτε να γράψετε περίπου 510 εικνες σε
ταχύτητα SP και περίπου 765 εικνες σε
ταχύτητα LP, σε µια κασέτα διάρκειας 60
λεπτών.
Μπορείτε επίσης να γράψετε ακίνητες
εικνες σε “Memory Stick” (σελ. 61, 161).
3
CAPTURE
FN
4
1
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
(1) Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε το FN για
να εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το MENU, µετά ρυθµίστε το PHOTO
(σελ. 255).
REC στη θέση TAPE στο
(3) Συνεχίστε να πιέζετε ελαφρά το PHOTO
µέχρι να εµφανιστεί µια ακίνητη εικνα.
Εµφανίζεται η ένδειξη CAPTURE. Η
εγγραφή δεν αρχίζει ακµα.
Για να αλλάξετε την ακίνητη εικνα,
αφήστε το PHOTO, επιλέξτε και πάλι µια
ακίνητη εικνα και µετά πιέστε και
κρατήστε πιεσµένο ελαφρά το PHOTO.
(4) Πιέστε το PHOTO πιο βαθιά.
Η ακίνητη εικνα που εµφανίστηκε στην
οθνη ταν πιέσατε βαθύτερα το PHOTO
καταγράφεται για επτά δευτερλεπτα
περίπου. Κατά τη διάρκεια αυτών των 7
δευτερολέπτων καταγράφεται και ο ήχος.
Η ακίνητη εικνα εµφανίζεται στην οθνη
µέχρις του ολοκληρωθεί η εγγραφή.
Operazioni di registrazione avanzate
(1) Nel modo di attesa, premere FN per
visualizzare PAGE1.
(2) Premere MENU, quindi impostare PHOTO
(p. 247).
REC su TAPE in
(3) Tenere leggermente premuto PHOTO finché
non compare un fermo immagine.
L’indicatore CAPTURE compare, ma la
registrazione non viene ancora avviata.
Per cambiare il fermo immagine, rilasciare
PHOTO, selezionare di nuovo il fermo
immagine e quindi tenere premuto
leggermente PHOTO.
(4) Premere a fondo PHOTO.
Il fermo immagine visualizzato sullo schermo
premendo PHOTO a fondo viene registrato
per circa sette secondi. Viene registrato anche
il suono per quei 7 secondi.
Il fermo immagine rimane visualizzato sullo
schermo fino a che la registrazione è stata
completata.
Εγγραφή ακίνητης εικνας σε ταινία
– Εγγραφή φωτογραφίας (Tape Photo)
•••••••
FN
FN
65
Registrazione di un fermo
immagine sul nastro
– Registrazione di foto su nastro
Εγγραφή ακίνητης εικνας σε
ταινία – Εγγραφή φωτογραφίας
(Tape Photo)
Registrazione di immagini con il
timer automatico
Εγγραφή εικνων µε χρονοδιακπτη
(1) Impostare PHOTO REC su TAPE in
impostazioni di menu (p. 247).
(2) Seguire i punti da 1 a 3 a pagina 63.
nelle
Note
•Durante la registrazione di foto su nastro, non è
possibile cambiare il modo o l’impostazione.
•Durante la registrazione di un fermo immagine,
non muovere la videocamera. L’immagine
potrebbe fluttuare.
•La funzione di registrazione di foto su nastro
non si attiva durante le seguenti operazioni:
– Dissolvenza
– Effetto digitale
Se si riprende un soggetto in movimento con
la funzione di registrazione di foto su nastro
L’immagine può fluttuare quando si riproduce il
fermo immagine su un altro apparecchio.
Se viene premuto PHOTO sul telecomando
La videocamera registra immediatamente
l’immagine presente sullo schermo quando viene
premuto il tasto.
Per registrare fermi immagine su un nastro
durante la registrazione su nastro
Non è possibile controllare l’immagine sullo
schermo premendo leggermente PHOTO.
Premere a fondo PHOTO. Il fermo immagine
viene registrato per circa sette secondi, quindi la
videocamera torna al modo di attesa della
registrazione su nastro.
Per registrare fermi immagine chiari e con
meno fluttuazioni
Si consiglia di registrare su “Memory Stick”.
(1) Ρυθµίστε το PHOTO REC στη θέση TAPE,
στις ρυθµίσεις µενού (σελ. 255).
στο
(2) Ακολουθήστε τα στάδια 1 έως 3 της
σελίδας 63.
Σηµειώσεις
• Κατά την εγγραφή φωτογραφίας δεν
µπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία ή τη
ρύθµιση.
• jταν καταγράφετε ακίνητες εικνες, µην
κουνάτε την κάµερα. Η εικνα µπορεί να
παρουσιάσει διακυµάνσεις.
• Η εγγραφή φωτογραφίας δεν
ενεργοποιείται κατά τις ακλουθες
λειτουργίες:
– Λειτουργία Fader
– Ψηφιακά εφέ
Εάν καταγράψετε ένα κινούµενο αντικείµενο
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία εγγραφής
φωτογραφίας
jταν θα αναπαράγετε την ακίνητη εικνα σε
άλλη συσκευή, η εικνα µπορεί να
παρουσιάσει διακυµάνσεις.
-ταν πιέσετε το PHOTO στο τηλεχειριστήριο
Η κάµερα καταγράφει αµέσως την εικνα, η
οποία εµφανίζεται στην οθνη τη στιγµή που
πιέζετε το πλήκτρο.
Για να καταγράψετε ακίνητες εικνες σε
κασέτα κατά την εγγραφή σε κασέτα
∆εν µπορείτε να ελέγξετε µια εικνα στην
οθνη πιέζοντας ελαφρά το PHOTO. Πιέστε
το PHOTO πιο βαθιά. Η ακίνητη εικνα
καταγράφεται για επτά δευτερλεπτα
περίπου και η κάµερα επιστρέφει σε
λειτουργία αναµονής εγγραφής κασέτας.
Για να γράφετε καθαρές και µε λιγτερες
διακυµάνσεις ακίνητες εικνες
Συνιστούµε να πραγµατοποιείτε εγγραφή σε
“Memory Stick”.
66
Ρύθµιση της ισορροπίας
του λευκού µε το χέρι
Si può regolare manualmente e impostare il
bilanciamento del bianco. Questa regolazione fa
apparire bianchi i soggetti bianchi e permette un
bilanciamento del colore più naturale.
Normalmente il bilanciamento del bianco viene
regolato automaticamente.
Μπορείτε να ρυθµίσετε και να καθορίσετε
την ισορροπία του λευκού µε το χέρι. Αυτή η
ρύθµιση κάνει τα λευκά αντικείµενα να
φαίνονται λευκά και εξασφαλίζει πιο φυσική
ισορροπία χρωµάτων. Κανονικά, η ισορροπία
του λευκού ρυθµίζεται αυτµατα.
(1) Impostare l’interruttore POWER su CAMERA
o su MEMORY, quindi premere FN per
visualizzare PAGE1.
(2) Premere MENU, quindi impostare WHT BAL
sul modo desiderato in
(p. 246).
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA ή MEMORY και, κατπιν, πιέστε
το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το MENU, και µετά ρυθµίστε το
WHT BAL στην επιθυµητή λειτουργία στο
(σελ. 254).
HOLD :
Εγγραφή µονχρωµου θέµατος ή φντου
(OUTDOOR) :
• Λήψη δύσης/ανατολής ηλίου, λήψη λίγο
µετά τη δύση ή λίγο πριν την ανατολή,
λήψη πινακίδων νέον ή πυροτεχνηµάτων
• Κάτω απ λυχνία φθορισµού στο ίδιο
χρώµα µε το αντικείµενο
n (INDOOR) :
• jταν η κατάσταση του φωτισµού αλλάζει
γρήγορα
• Σε πολύ φωτεινούς χώρους, πως
στούντιο φωτογράφησης
• Κάτω απ λυχνίες νατρίου ή
υδραργύρου
1
FN
2
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
N. S. LIGHT
AUTO SHTR
EXIT
AUTO
HOLD
OUTDOOR
INDOOR
EXEC
RET.
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per tornare al modo di bilanciamento
automatico del bianco
Για να επιστρέψετε στη λειτουργία
αυτµατης ρύθµισης της ισορροπίας
του λευκού
Regolare WHT BAL su AUTO nelle impostazioni
di menu.
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
HOLD :
Per registrare soggetti o sfondi di un solo colore
(OUTDOOR) :
•Registrazione di tramonti/albe, subito dopo
il tramonto, appena prima dell’alba, insegne
al neon, fuochi d’artificio
•Sotto lampade a fluorescenza a luce fredda
n (INDOOR) :
•Quando le condizioni di luce cambiano
rapidamente
•In un luogo troppo luminoso, come uno
studio fotografico
•Sotto lampade al sodio o lampade al
mercurio
Operazioni di registrazione avanzate
Regolazione manuale
del bilanciamento del
bianco
Ρυθµίστε το WHT BAL στο AUTO (αυτµατη
ρύθµιση) στις ρυθµίσεις µενού.
67
Regolazione manuale del
bilanciamento del bianco
Ρύθµιση της ισορροπίας του λευκού
µε το χέρι
Se l’immagine viene ripresa in uno studio
illuminato da lampade TV
Si consiglia di registrare nel modo n INDOOR.
Αν η εικνα µαγνητοσκοπείται σε στούντιο
που φωτίζεται απ φωτισµ τηλερασης
Συνιστούµε να πραγµατοποιήσετε την
εγγραφή µε τη λειτουργία n INDOOR.
Quando si registra sotto lampade fluorescenti
Utilizzare il modo AUTO o il modo HOLD.
È possibile che la videocamera non regoli il
bilanciamento del bianco in modo corretto nel
modo n INDOOR.
Nel modo di bilanciamento automatico del
bianco
Puntare la videocamera verso un soggetto bianco
per circa 10 secondi dopo aver regolato
l’interruttore POWER su CAMERA per ottenere
una migliore regolazione quando:
– Si rimuove il blocco batteria per sostituirlo.
– Si porta la videocamera dall’interno all’esterno
di un edificio mantenendo l’esposizione, o
viceversa.
In HOLD
Regolare il bilanciamento del bianco su AUTO e
quindi riportarlo su HOLD dopo qualche
secondo quando:
– Si cambia il modo PROGRAM AE.
– Si porta la videocamera dall’interno all’esterno
di un edificio, o viceversa.
68
-ταν πραγµατοποιείτε εγγραφή κάτω απ
λυχνία φθορισµού
Χρησιµοποιήστε τη λειτουργία AUTO ή HOLD.
Η κάµερά σας µπορεί να µη ρυθµίσει σωστά
την ισορροπία του λευκού ταν
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία n INDOOR.
Κατά τη λειτουργία αυτµατης ρύθµισης της
ισορροπίας του λευκού
Στρέψτε την κάµερά σας προς το λευκ θέµα
για 10 δευτερλεπτα περίπου, αφού
ρυθµίσετε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA, για να επιτύχετε καλύτερη ρύθµιση
ταν:
– Αφαιρείτε τη µπαταρία για να την
αντικαταστήσετε.
– Μεταφέρετε την κάµερα απ εσωτερικ σε
εξωτερικ χώρο, διατηρώντας σταθερή την
έκθεση ή αντίστροφα.
In HOLD
Ρυθµίστε την ισορροπία του λευκού στο
AUTO (αυτµατη ρύθµιση) και επαναρυθµίστε
την στο HOLD µετά απ λίγα δευτερλεπτα,
ταν:
– Αλλάζετε τη ρύθµιση της λειτουργίας
PROGRAM AE.
– Μεταφέρετε την κάµερα απ εσωτερικ σε
εξωτερικ χώρο, ή αντίστροφα.
Uso del modo ampio
Μπορείτε να γράψετε µια ευρεία εικνα 16:9
για να την παρακολουθήσετε σε τηλεραση
ευρείας οθνης 16:9 (16:9WIDE).
Στην οθνη εµφανίζονται µαύρες λουρίδες
κατά την εγγραφή σε λειτουργία 16:9WIDE
[a]. Η εικνα κατά την αναπαραγωγή σε
κανονική τηλεραση [b] ή σε τηλεραση
ευρείας οθνης [c] εµφανίζεται συµπιεσµένη
κατά την κατεύθυνση του πλάτους. Εάν
ρυθµίσετε τη λειτουργία οθνης µίας
τηλερασης ευρείας οθνης σε θέση full,
µπορείτε να παρακολουθήσετε εικνες
κανονικής αναπαραγωγής [d].
[b]
[a]
16:9WIDE
[d]
[c]
(1) Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε το FN για
να εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το MENU, και µετά ρυθµίστε το
(σελ. 255).
16:9WIDE στη θέση ON στο
1
FN
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per disattivare il modo ampio
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία wide
Regolare 16:9WIDE su OFF nelle impostazioni di
menu.
Ρυθµίστε το 16:9WIDE στο OFF στις
ρυθµίσεις µενού.
In modo ampio non è possibile selezionare le
seguenti funzioni:
– Registrazione di fermi immagine su una
“Memory Stick” nel modo di registrazione su
nastro o di attesa della registrazione su nastro
– OLD MOVIE
– BOUNCE
Σε λειτουργία wide, δεν µπορείτε να
επιλέξετε τις εξής λειτουργίας:
– Εγγραφή ακίνητων εικνων σε “Memory
Stick” κατά τη λειτουργία εγγραφής ή
αναµονής εγγραφής
– OLD MOVIE
– BOUNCE
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
(1) Nel modo di attesa, premere FN per
visualizzare PAGE1.
(2) Premere MENU, quindi impostare 16:9WIDE
(p. 247).
su ON in
Operazioni di registrazione avanzate
Si possono registrare immagini in formato 16:9
da vedere su televisori a schermo ampio 16:9
(16:9WIDE).
Strisce nere appaiono sullo schermo durante la
registrazione nel modo 16:9WIDE [a].
L’immagine durante la riproduzione su un
televisore normale [b] o su un televisore a
schermo ampio [c] è compressa lateralmente. Se
si imposta il modo schermo del televisore a
schermo ampio sul modo pieno, si può vedere la
riproduzione di immagini normali [d].
Χρήση της λειτουργίας
wide
69
70
Uso del modo ampio
Χρήση της λειτουργίας wide
Durante la registrazione
Non è possibile selezionare o disattivare il modo
ampio. Quando il modo ampio viene disattivato,
impostare la videocamera sul modo di attesa
della registrazione su nastro, quindi impostare
16:9WIDE su OFF nelle impostazioni di menu.
Κατά την εγγραφή
∆εν µπορείτε να επιλέξετε ή να ακυρώσετε
τη λειτουργία wide. jταν ακυρώνετε τη
λειτουργία wide, ρυθµίστε την κάµερα σε
λειτουργία αναµονής εγγραφής και µετά
ρυθµίστε το 16:9WIDE στο OFF στις
ρυθµίσεις µενού.
Uso della funzione di
dissolvenza
Χρήση της λειτουργίας
fader
Si possono eseguire dissolvenze in apertura o in
chiusura per conferire un tocco professionale alle
registrazioni.
Μπορείτε να εµφανίσετε σταδιακά ή να
“σβήσετε” σταδιακά τις εγγραφές σας (fade
in/fade out) για να δηµιουργήσετε µια
επαγγελµατική εντύπωση.
[a]
STBY
REC
NORM. FADER
(normale)/
(κανονικ)
Operazioni di registrazione avanzate
MOSC.FADER
(dissolvenza a mosaico)/
(µωσαϊκ)
BOUNCE1) 2) (dissolvenza a
rimbalzo)
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
OVERLAP2) (dissolvenza a
sovrapposizione)
WIPE2) (dissolvenza a
tendina)
DOT2) (dissolvenza a
punto)
[b]
STBY
MONOTONE (dissolvenza a monocromia)
Quando si esegue la dissolvenza in apertura,
l’immagine cambia gradualmente dal bianco e
nero al colore.
Quando si esegue la dissolvenza in chiusura,
l’immagine cambia gradualmente dal colore al
bianco e nero.
1)
È possibile utilizzare la funzione BOUNCE
quando D ZOOM è impostato su OFF nelle
impostazioni di menu.
2)
Solo dissolvenza in apertura.
REC
MONOTONE
Με το fade in η εικνα αλλάζει σταδιακά απ
ασπρµαυρη σε έγχρωµη.
Με το fade out η εικνα αλλάζει σταδιακά
απ έγχρωµη σε ασπρµαυρη.
1)
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία BOUNCE ταν το D ZOOM είναι
ρυθµισµένο στο OFF στις ρυθµίσεις µενού.
2)
Μνο Fade in.
71
Uso della funzione di dissolvenza
Χρήση της λειτουργίας fader
(1) Per la dissolvenza in apertura [a]
Nel modo di attesa, premere FN per
visualizzare PAGE1.
Per la dissolvenza in chiusura [b]
Nel modo di registrazione, premere FN per
visualizzare PAGE1.
(2) Premere FADER. Appare la schermata di
selezione del modo di dissolvenza.
(3) Selezionare il modo desiderato.
OK per tornare a PAGE1 e quindi
(4) Premere
premere EXIT per tornare a FN.
L’indicatore della dissolvenza selezionata
lampeggia.
(5) Premere START/STOP. Dopo che la
dissolvenza in apertura/chiusura è stata
eseguita, la videocamera torna
automaticamente al modo normale.
(1) -ταν κάνετε fade in [a]
Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε το FN για
να εµφανιστεί η PAGE1.
-ταν κάνετε fade out [b]
Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το FADER. Εµφανίζεται η οθνη
για την επιλογή ρύθµισης της λειτουργίας
fader.
(3) Επιλέξτε µια επιθυµητή λειτουργία.
(4) Πιέστε το
OK για να επιστρέψετε στην
PAGE1 και πιέστε το EXIT για να
επιστρέψετε στο FN.
Η ένδειξη της ρύθµισης που επιλέξατε για
το fader αναβοσβήνει.
(5) Πιέστε το πλήκτρο START/STOP. Μλις
ολοκληρωθεί η λειτουργία fade in/out, η
κάµερα επιστρέφει αυτµατα στην
κανονική λειτουργία.
1
FN
2~4
FADER
FADER
OFF
OK
NORM. MOSC. BOUN–
FADER FADER CE
MONO– OVER– W I PE
TONE LAP
Per disattivare la funzione di
dissolvenza
Prima di premere START/STOP, premere
OFF per tornare a PAGE1, quindi EXIT per
tornare a FN.
72
DOT
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία fader
Προτού πιέσετε το START/STOP, πιέστε το
OFF για να επιστρέψετε στην PAGE1 και
πιέστε το EXIT για να επιστρέψετε στο FN.
Χρήση της λειτουργίας fader
Nota
Non è possibile usare le seguenti funzioni mentre
si usa la funzione di dissolvenza. Inoltre non si
può usare la funzione di dissolvenza mentre si
usano le seguenti funzioni:
– Effetto digitale
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Registrazione di foto su nastro
– Registrazione su una “Memory Stick” nel modo
di registrazione su nastro o di attesa della
registrazione su nastro
– Registrazione a intervalli
– Registrazione per fotogrammi
Σηµείωση
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις
ακλουθες λειτουργίες ταν χρησιµοποιείτε
τη λειτουργία fader. Επίσης, δεν µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία fader, ενώ
χρησιµοποιείτε τις ακλουθες λειτουργίες:
– Ψηφιακά εφέ
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Εγγραφή φωτογραφίας
– Εγγραφή σε “Memory Stick” κατά τη
λειτουργία εγγραφής κασέτας ή αναµονής
εγγραφής κασέτας
– Εγγραφή σε διαστήµατα
– Εγγραφή σε καρέ
Quando si seleziona OVERLAP, WIPE o DOT
La videocamera memorizza automaticamente
l’immagine memorizzata su un nastro. Mentre
l’immagine viene memorizzata l’immagine di
riproduzione scompare. A questo punto, a
seconda delle condizioni del nastro, l’immagine
può non essere registrata chiaramente.
Informazioni su BOUNCE
Non è possibile selezionare BOUNCE durante
l’uso dei modi e delle funzioni che seguono:
– D ZOOM è stato attivato nelle impostazioni di
menu
– Modo ampio
– Effetto immagine
– PROGRAM AE
Durante la registrazione di filmati MPEG
Non è possibile usare la funzione di dissolvenza.
-ταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία BOUNCE,
δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις εξής
λειτουργίες:
– Έκθεση
– Flexible Spot Meter
– Εστίαση
– Ζουµ
– Εφέ εικνας
Σηµείωση για τη λειτουργία BOUNCE
∆εν µπορείτε να επιλέξετε BOUNCE κατά τις
παρακάτω λειτουργίες:
– jταν το D ZOOM είναι ενεργοποιηµένο στις
ρυθµίσεις µενού
– Λειτουργία Wide
– Εφέ εικνας
– PROGRAM AE
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
Durante l’uso di BOUNCE, non è possibile
utilizzare le seguenti funzioni:
– Esposizione
– Esposimetro flessibile spot (localizzato)
– Messa a fuoco
– Zoom
– Effetto immagine
-ταν επιλέγετε τις λειτουργίες OVERLAP,
WIPE ή DOT
Η κάµερά σας αποθηκεύει αυτµατα την
εικνα που είναι αποθηκευµένη στην κασέτα.
Καθώς η εικνα αποθηκεύεται, η εικνα
αναπαραγωγής χάνεται απ την οθνη. Σ’
αυτ το στάδιο, η εικνα µπορεί να µη
γραφτεί καθαρά, γεγονς που εξαρτάται απ
την κατάσταση της ταινίας.
Operazioni di registrazione avanzate
Uso della funzione di dissolvenza
Κατά την εγγραφή ταινίας MPEG
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία fader.
73
Uso degli effetti speciali
– Effetto immagine
Χρήση ειδικών εφέ
– Εφέ εικνας
Si possono elaborare digitalmente le immagini
per ottenere effetti speciali come quelli dei film o
della TV.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε ψηφιακά τις
εικνες για να δηµιουργήσετε ειδικά εφέ
πως αυτά στον κινηµατογράφο ή στην
τηλεραση.
NEG. ART [a] : Il colore e la luminosità
dell’immagine sono invertiti.
SEPIA :
L’immagine è in color seppia.
B&W :
L’immagine è monocroma
(bianco e nero).
SOLARIZE [b] : L’intensità della luce è più chiara
e l’immagine sembra
un’illustrazione.
PASTEL [c] :
Il contrasto dell’immagine è
enfatizzato e l’immagine sembra
un cartone animato.
MOSAIC [d] : L’immagine è a mosaico.
NEG. ART (ΑΡΝΗΤΙΚΗ) [a] :
Το χρώµα και η φωτειντητα
της εικνας αντιστρέφονται.
SEPIA (ΣΕΠΙΑ) : Η εικνα έχει απχρωση
σέπια.
B&W (ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ) :
Η εικνα είναι µονχρωµη
(ασπρµαυρη).
SOLARIZE (ΣΟΛΑΡΙΖΕΪΣΙΟΝ) [b] :
Η ένταση του φωτς είναι
πιο διαυγής και η εικνα
φαίνεται σαν πίνακας.
PASTEL ( ΠΑΣΤΕΛ) [c] :
Η αντίθεση της εικνας
τονίζεται και η εικνα
εµφανίζεται σαν καρτούν
(αποχρώσεις κινουµένων
σχεδίων).
MOSAIC (ΜΩΣΑΪΚΟ) [d] :
Η εικνα εµφανίζεται σα
µωσαϊκ.
[a]
[b]
[c]
(1) Impostare l’interruttore POWER su CAMERA,
quindi premere FN per visualizzare PAGE1.
(2) Premere MENU, quindi impostare P EFFECT
sul modo desiderato in
(p. 246).
[d]
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA και, κατπιν, πιέστε το FN για να
εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το MENU, και µετά ρυθµίστε το P
EFFECT στην επιθυµητή λειτουργία στο
(σελ. 254).
1
FN
2
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
N. S. LIGHT
AUTO SHTR
EXIT
OFF
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
PASTEL
MOSAIC
EXEC
74
RET.
Χρήση ειδικών εφέ
– Εφέ εικνας
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per annullare la funzione di effetto
immagine
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία εφέ
εικνας
Selezionare OFF per P EFFECT nelle
impostazioni di menu.
Επιλέξτε το OFF στο P EFFECT στις
ρυθµίσεις µενού.
Se si utilizza la funzione di effetto immagine,
non è possibile utilizzare le seguenti funzioni:
– OLD MOVIE
– BOUNCE
– Registrazione su una “Memory Stick” nel modo
di registrazione su nastro o di attesa della
registrazione su nastro
-ταν χρησιµοποιείτε τη λειτουργία εφέ
εικνας, δεν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τις εξής λειτουργίες:
– OLD MOVIE
– BOUNCE
– Εγγραφή σε “Memory Stick” κατά τη
λειτουργία εγγραφής κασέτας ή αναµονής
εγγραφής κασέτας
Se l’interruttore POWER viene impostato su
una posizione diversa da CAMERA
L’effetto immagine viene disattivato
automaticamente.
-ταν αλλάζετε το διακπτη POWER σε
διαφορετική θέση απ την CAMERA
Η λειτουργία εφέ εικνας ακυρώνεται
αυτµατα.
Operazioni di registrazione avanzate
Uso degli effetti speciali
– Effetto immagine
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
75
Uso degli effetti
speciali – Effetto
digitale
Si possono aggiungere effetti speciali alle
immagini registrate, usando le varie funzioni
digitali. Il suono viene registrato normalmente.
STILL
Si può registrare un fermo immagine da
sovrapporre ad un’immagine in movimento.
FLASH (FLASH MOTION)
È possibile registrare immagini in successione ad
intervalli regolari.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
Si può scambiare l’area più luminosa di un fermo
immagine con un’immagine in movimento.
TRAIL
Si possono registrare le immagini in modo che
lascino immagini incidentali, come una traccia.
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Si può ridurre la velocità dell’otturatore. Il modo
di otturatore lento è indicato per registrare con
maggiore luminosità immagini scure.
OLD MOVIE
Si può aggiungere alle immagini un effetto da
film d’epoca. La videocamera imposta
automaticamente il modo ampio su ON, l’effetto
immagine su SEPIA e la velocità otturatore
appropriata.
Χρήση ειδικών εφέ
– Ψηφιακά εφέ
Μπορείτε να προσθέσετε ειδικά εφέ σε
γραµµένες εικνες χρησιµοποιώντας τις
διάφορες ψηφιακές λειτουργίες. Ο ήχος
καταγράφεται κανονικά.
STILL
Μπορείτε να καταγράψετε µια ακίνητη εικνα
µε ένθεση πάνω σε µια κινούµενη εικνα.
FLASH (FLASH MOTION)
Μπορείτε να γράψετε ακίνητες εικνες
διαδοχικά, σε τακτά διαστήµατα.
LUMI. (LUMINANCEKEY)
Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα πιο
φωτειν τµήµα µιας ακίνητης εικνας µε µια
κινούµενη εικνα.
TRAIL
Μπορείτε να καταγράψετε µια εικνα έτσι
ώστε να αφήνει µια τυχαία εικνα σαν ουρά
στην οθνη.
SLOW SHTR (SLOW SHUTTER)
Μπορείτε να επιβραδύνετε την ταχύτητα
κλείστρου. Η λειτουργία slow shutter (αργού
κλείστρου) είναι κατάλληλη για εγγραφή
σκοτεινών εικνων µε µεγαλύτερη
φωτειντητα.
OLD MOVIE
Μπορείτε να προσθέσετε µια ατµσφαιρα
παλιάς ταινίας στις εικνες σας. Η κάµερα
ρυθµίζει αυτµατα τη λειτουργία wide στη
θέση ON, τη λειτουργία εφέ εικνας στη
θέση SEPIA και προσαρµζει την ταχύτητα
του κλείστρου στην κατάλληλη τιµή.
Fermo immagine/
Ακίνητη εικνα
Immagine in movimento/
Κινούµενη εικνα
Fermo immagine/
Ακίνητη εικνα
Immagine in movimento/
Κινούµενη εικνα
STILL
LUMI.
76
Uso degli effetti speciali
– Effetto digitale
Χρήση ειδικών εφέ – Ψηφιακά εφέ
(1) Impostare l’interruttore POWER su CAMERA,
quindi premere FN e selezionare PAGE2.
(2) Premere DIG EFFT. Appare la schermata di
selezione dell’effetto digitale.
(3) Premere per selezionare il modo di effetto
digitale desiderato. Nei modi STILL e LUMI.,
il fermo immagine viene memorizzato.
(4) Premere –/+ per regolare l’effetto.
Voci regolabili
FLASH
L’intervallo del movimento a
flash.
LUMI.
Lo schema di colore dell’area nel
fermo immagine che va
scambiato con un’immagine in
movimento.
TRAIL
Il tempo di sparizione delle
immagini incidentali.
SLOW SHTR
La velocità dell’otturatore.
Maggiore è il numero di velocità
dell’otturatore, più lenta è la
velocità dell’otturatore.
OLD MOVIE
Nessuna regolazione necessaria.
(5) Premere
OK per tornare a PAGE2.
Στοιχεία που χρειάζονται ρύθµιση
STILL
Η αναλογία της ακίνητης
εικνας, την οποία θέλετε να
ενθέσετε πάνω στην
κινούµενη εικνα
FLASH
Η διάρκεια των διαστηµάτων
της κίνησης φλας
LUMI.
Η χρωµατική διαµρφωση του
τµήµατος της ακίνητης
εικνας, το οποίο θα
αντικατασταθεί µε κινούµενη
εικνα
TRAIL
Ο χρνος εξαφάνισης της
τυχαίας εικνας
SLOW SHTR Ταχύτητα κλείστρου. jσο πιο
µεγάλος είναι ο αριθµς της
ταχύτητας κλείστρου, τσο
πιο αργή είναι η ταχύτητα.
OLD MOVIE ∆εν απαιτείται ρύθµιση
(5) Πιέστε το
PAGE2.
1
OK για να επιστρέψετε στην
2~4
FN
DIG
EFFT
DIG EFFT
OFF
DIG EFFT
OK
OFF
OK
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
Il rapporto di fermo immagine
che si desidera sovrapporre
all’immagine in movimento.
Operazioni di registrazione avanzate
STILL
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA και, κατπιν, πιέστε το FN και
επιλέξτε την PAGE2.
(2) Πιέστε το DIG EFFT. Εµφανίζεται η οθνη
για την επιλογή της λειτουργίας ψηφιακών
εφέ που θέλετε.
(3) Επιλέξτε τη λειτουργία ψηφιακών εφέ που
θέλετε, πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο.
Στις λειτουργίες STILL και LUMI., η
ακίνητη εικνα αποθηκεύεται στη µνήµη.
(4) Πιέστε το –/+ για να ρυθµίσετε το εφέ.
SLOW OLD
SHTR MOVIE
STILL
FLASH LUMI.
TRAIL
–
LUMI.
+
L’indicatore a barre appare durante la
regolazione dei seguenti modi di effetto
digitale: STILL, FLASH, LUMI., TRAIL./
Η µπάρα εµφανίζεται κατά τη ρύθµιση
των παρακάτω λειτουργιών ψηφιακών
εφέ : STILL, FLASH, LUMI. και TRAIL.
77
Uso degli effetti speciali
– Effetto digitale
Χρήση ειδικών εφέ – Ψηφιακά εφέ
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per disattivare l’effetto digitale
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
ψηφιακού εφέ
Premere
OFF per tornare a PAGE2.
Note
•Le seguenti funzioni non agiscono durante
l’effetto digitale:
– Dissolvenza
– Registrazione di foto su nastro
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Registrazione su una “Memory Stick” nel modo
di registrazione su nastro o di attesa della
registrazione su nastro
•La funzione PROGRAM AE non è operativa nel
modo SLOW SHTR.
•Le funzioni che seguono non sono operative nel
modo OLD MOVIE:
– Modo ampio
– Effetto immagine
– PROGRAM AE
Se l’interruttore POWER viene impostato su
una posizione diversa da CAMERA
L’effetto digitale viene disattivato
automaticamente.
Quando si registra nel modo di otturatore
lento
La messa a fuoco automatica può non essere
efficace. Mettere a fuoco manualmente usando
un treppiede.
Velocità otturatore
Numero di velocità
otturatore
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
78
Velocità otturatore
1/25
1/12
1/6
1/3
Πιέστε το
PAGE2.
OFF για να επιστρέψετε στην
Σηµειώσεις
• Οι ακλουθες λειτουργίες δεν
ενεργοποιούνται κατά τη λειτουργία
ψηφιακών εφέ:
– Λειτουργία Fader
– Εγγραφή φωτογραφίας
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Εγγραφή σε “Memory Stick” κατά τη
λειτουργία εγγραφής κασέτας ή αναµονής
εγγραφής κασέτας
• Η λειτουργία PROGRAM AE δεν
ενεργοποιείται κατά τη λειτουργία SLOW
SHTR.
• Οι ακλουθες λειτουργίες δεν
ενεργοποιούνται κατά τη λειτουργία OLD
MOVIE:
– Λειτουργία Wide
– Εφέ εικνας
– PROGRAM AE
-ταν αλλάζετε το διακπτη POWER σε
διαφορετική θέση απ την CAMERA
Η λειτουργία ψηφιακών εφέ ακυρώνεται
αυτµατα.
Κατά την εγγραφή σε λειτουργία slow
shutter
Η αυτµατη εστίαση µπορεί να µην είναι
αποτελεσµατική. Εστιάστε µε το χέρι,
χρησιµοποιώντας τρίποδα.
Ταχύτητα κλείστρου
Αριθµς ταχύτητας
κλείστρου
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
Ταχύτητα κλείστρου
1/25
1/12
1/6
1/3
Χρήση της λειτουργίας
PROGRAM AE
Si può selezionare il modo PROGRAM AE
(esposizione automatica programmata) adatto
alle specifiche esigenze di ripresa.
Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία
PROGRAM AE (Auto Exposure, Αυτ$µατη
Έκθεση) ανάλογα µε τις απαιτήσεις της
συγκεκριµένης λήψης.
SPOTLIGHT (Riflettore)
Questo modo evita ad esempio che i volti delle
persone sembrino troppo bianchi quando si
riprendono soggetti illuminati da luci forti a
teatro.
SPOTLIGHT (Προβολέα)
Αυτή η λειτουργία εµποδίζει τα πρ$σωπα των
ανθρώπων, για παράδειγµα, να φαίνονται
υπερβολικά χλωµά $ταν µαγνητοσκοπείτε
έντονα φωτιζ$µενα θέµατα στο θέατρο.
PORTRAIT (Ritratto morbido)
Questo modo fa risaltare il soggetto creando uno
sfondo sfumato per soggetti come persone o fiori.
PORTRAIT (Απαλού πορτρέτου)
Αυτή η λειτουργία αναδεικνύει το
αντικείµενο δηµιουργώντας ένα απαλ$
φ$ντο για θέµατα $πως ανθρώπους ή
λουλούδια.
SPORTS (Lezione di sport)
Questo modo minimizza il tremito di soggetti in
rapido movimento come nel tennis o nel golf.
BEACH&SKI (Spiaggia e sci)
Questo modo evita che i volti delle persone
sembrino scuri in presenza di luce forte o luce
riflessa, come in spiaggia in estate o sulle piste da
sci.
LANDSCAPE (Panorama)
Questo modo serve a riprendere soggetti distanti
come montagne ed evita che la videocamera
metta a fuoco vetri o grate di finestre quando si
registra un soggetto da dietro vetri o schermi.
BEACH&SKI (Παραλίας και σκι)
Αυτή η λειτουργία εµποδίζει τα πρ$σωπα των
ανθρώπων να φαίνονται πολύ σκοτεινά σε
έντονο ή ανακλώµενο φως, $πως σε παραλία
το καλοκαίρι ή σε πίστα σκι.
SUNSETMOON (∆ύσης και φεγγαριού)
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να
διατηρήσετε µία ατµ$σφαιρα $ταν
καταγράφετε τη δύση του ηλίου, γενικά
νυκτερινές σκηνές, επιδείξεις
πυροτεχνηµάτων ή πινακίδες νέον.
LANDSCAPE (Τοπίου)
Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη $ταν
καταγράφετε µακρινά θέµατα, $πως βουνά
και εµποδίζει την κάµερά σας να εστιάσει
επάνω σε τζάµι ή συρµατ$πλεγµα σε
παράθυρα, $ταν καταγράφετε ένα θέµα που
βρίσκεται πίσω απ$ τζάµι ή συρµατ$πλεγµα.
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
SUNSETMOON (Tramonto e luna)
Questo modo permette di mantenere l’atmosfera
quando si riprendono tramonti, viste notturne
generali, fuochi d’artificio e insegne al neon.
SPORTS (Μαθήµατος αθληµάτων)
Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί το
“κούνηµα” της εικ$νας σε θέµατα που
κινούνται πολύ γρήγορα $πως στο τένις ή το
γκολφ.
Operazioni di registrazione avanzate
Utilizzo della funzione
PROGRAM AE
79
Utilizzo della funzione PROGRAM AE
Χρήση της λειτουργίας PROGRAM AE
(1) Impostare l’interruttore POWER su CAMERA
o su MEMORY, quindi premere FN per
visualizzare PAGE1.
(2) Premere MENU, quindi impostare
PROGRAM AE sul modo desiderato in
(p. 246).
(1) Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER στη θέση
CAMERA ή MEMORY και, κατ$πιν, πιέστε
το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το MENU, και µετά ρυθµίστε το
PROGRAM AE στην επιθυµητή λειτουργία
στο
(σελ. 254).
1
FN
2
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
N. S. LIGHT
AUTO SHTR
EXIT
AUTO
SPOTLIGHT
PORTRAIT
SPORTS
BEACH&SKI
SUNSETMOON
LANDSCAPE
EXEC
80
RET.
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per disattivare la funzione PROGRAM
AE
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
PROGRAM AE
Selezionare AUTO per PROGRAM AE nelle
impostazioni di menu.
Επιλέξτε το AUTO στο PROGRAM AE στις
ρυθµίσεις µενού.
Note
•Poiché la videocamera è predisposta per
mettere a fuoco soggetti a media o grande
distanza, non è possibile riprendere primi piani
nei seguenti modi:
– SPOTLIGHT
– SPORTS
– BEACH&SKI
•La videocamera è predisposta per mettere a
fuoco solo soggetti lontani nei seguenti modi:
– SUNSETMOON
– LANDSCAPE
•Nel modo PROGRAM AE le seguenti funzioni
non sono disponibili:
– Colour Slow Shutter
– SLOW SHTR
– OLD MOVIE
– BOUNCE
•La funzione PROGRAM AE non è disponibile
nei seguenti casi (il relativo indicatore
lampeggia):
– Per impostare NIGHTSHOT su ON.
– Per registrare immagini su una “Memory
Stick” utilizzando la funzione MEMORY
MIX.
•Se l’interruttore POWER viene impostato su
MEMORY, SPORTS non è operativo (il relativo
indicatore lampeggia).
Σηµειώσεις
• Επειδή η κάµερά σας είναι ρυθµισµένη να
εστιάζει µ$νο σε αντικείµενα που
βρίσκονται σε µέση προς µακρινή
απ$σταση, δεν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε κοντινές λήψεις κατά τις
ακ$λουθες λειτουργίες:
– SPOTLIGHT
– SPORTS
– BEACH&SKI
• Η κάµερά σας είναι ρυθµισµένη να εστιάζει
µ$νο σε µακρινά αντικείµενα στις
ακ$λουθες λειτουργίες:
– SUNSETMOON
– LANDSCAPE
• Οι ακ$λουθες λειτουργίες δεν
ενεργοποιούνται κατά τη λειτουργία
PROGRAM AE:
– Colour Slow Shutter
– SLOW SHTR
– OLD MOVIE
– BOUNCE
• Η λειτουργία PROGRAM AE δεν
ενεργοποιείται στις εξής περιπτώσεις (Η
ένδειξη αναβοσβήνει).
– Για να ρυθµίσετε το NIGHTSHOT στη θέση
ON.
– Για να γράψετε εικ$νες σε “Memory
Stick” µε χρήση της λειτουργίας
MEMORY MIX.
• `ταν ρυθµίσετε το διακ$πτη POWER στη
θέση MEMORY, η λειτουργία SPORTS
(µαθήµατος αθληµάτων) δεν
ενεργοποιείται. (Η ένδειξη αναβοσβήνει).
Se WHT BAL è impostato su AUTO nelle
impostazioni di menu
Il bilanciamento del bianco viene regolato anche
se è stata selezionata la funzione PROGRAM AE.
È possibile regolare le seguenti funzioni
mentre si utilizza la funzione PROGRAM AE:
– Esposizione
– Esposimetro flessibile spot (localizzato)
Se si registra sotto tubi a scarica, quali
lampade fluorescenti, lampade al sodio o
lampade al mercurio
Possono verificarsi sfarfallii o cambiamenti di
colore nei seguenti modi. In questo caso,
disattivare la funzione PROGRAM AE:
– PORTRAIT
– SPORTS
;ταν το WHT BAL είναι ρυθµισµένο στο
AUTO στις ρυθµίσεις µενού
Η ισορροπία του λευκού ρυθµίζεται ακ$µη κι
αν έχετε επιλέξει τη λειτουργία PROGRAM
AE.
Μπορείτε να ρυθµίσετε τις παρακάτω
λειτουργίες, ενώ χρησιµοποιείτε τη
λειτουργία PROGRAM AE:
– Έκθεση
– Flexible Spot Meter
Εάν η µαγνητοσκAπηση πραγµατοποιηθεί
κάτω απA λυχνία αποφAρτισης, Aπως λυχνία
φθορισµού, λυχνία νατρίου ή λυχνία
υδραργύρου
Τρεµ$παιγµα ή χρωµατικές µεταβολές
µπορεί να παρατηρηθούν στις ακ$λουθες
λειτουργίες. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο,
απενεργοποιήστε τη λειτουργία PROGRAM
AE:
– PORTRAIT
– SPORTS
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
Χρήση της λειτουργίας PROGRAM AE
Operazioni di registrazione avanzate
Utilizzo della funzione PROGRAM AE
81
Regolazione manuale
dell’esposizione
Ρύθµιση της έκθεσης µε
το χέρι
È possibile regolare e impostare l’esposizione.
Normalmente l’esposizione viene regolata
automaticamente. Regolare manualmente
l’esposizione nei seguenti casi:
– Il soggetto è in controluce
– Soggetto luminoso e sfondo scuro
– Per registrare fedelmente immagini scure (ad
es., scene notturne)
Μπορείτε να προσαρµ$σετε και να ρυθµίσετε
την έκθεση. Η κανονική έκθεση ρυθµίζεται
αυτ$µατα. Ρυθµίστε την έκθεση µε το χέρι
στις εξής περιπτώσεις:
– `ταν το θέµα φωτίζεται απ$ πίσω
– Για να µαγνητοσκοπήσετε φωτειν$ θέµα σε
σκοτειν$ φ$ντο
– `ταν θέλετε να καταγράψετε µε πιστ$τητα
σκοτεινές εικ$νες (π.χ. νυκτερινές σκηνές)
(1) Impostare l’interruttore POWER su CAMERA
o su MEMORY, quindi premere FN per
visualizzare PAGE1.
(2) Premere EXPOSURE. Appare la schermata di
regolazione dell’esposizione.
(3) Premere MANUAL.
(4) Regolare l’esposizione mediante –/+.
– : per attenuare la luminosità
+ : per aumentare la luminosità
(5) Premere
OK per tornare a PAGE1.
1
FN
(1) Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER στη θέση
CAMERA ή MEMORY και, κατ$πιν, πιέστε
το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το EXPOSURE. Εµφανίζεται η
οθ$νη για τη ρύθµιση της έκθεσης.
(3) Πιέστε το MANUAL.
(4) Ρυθµίστε την έκθεση χρησιµοποιώντας τα –/+.
– : για να µειώσετε τη φωτειν$τητα
+ : για να αυξήσετε τη φωτειν$τητα
(5) Πιέστε το
OK για να επιστρέψετε στην
PAGE1.
2~5
EXPO–
SURE
OK
AUTO
MANU–
AL
EXPOSURE
–
EXPOSURE
–
+
+
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per tornare al modo di esposizione
automatica
Για να επιστρέψετε στη λειτουργία
αυτAµατης έκθεσης
Premere
82
OK
AUTO
MANU–
AL
AUTO per tornare a PAGE1.
Πιέστε το
PAGE1.
AUTO για να επιστρέψετε στην
Nota
Se si regola manualmente l’esposizione, le
seguenti funzioni non sono disponibili:
– Colour Slow Shutter
– BACK LIGHT
Σηµείωση
`ταν ρυθµίζετε την έκθεση µε το χέρι, οι
παρακάτω λειτουργίες δεν ενεργοποιούνται:
– Colour Slow Shutter
– BACK LIGHT
La videocamera torna automaticamente al
modo di esposizione automatica:
– Se si cambia il modo di PROGRAM AE.
– Se si sposta NIGHTSHOT su ON.
Η κάµερά σας επιστρέφει αυτAµατα σε
λειτουργία αυτAµατης έκθεσης:
– Εάν αλλάξετε τη λειτουργία PROGRAM AE.
– Εάν σύρετε το NIGHTSHOT στο ON.
Χρήση της λειτουργίας
φωτοµέτρησης σποτ
– Flexible Spot Meter
Si possono riprendere le immagini ottenendo
automaticamente l’esposizione appropriata per il
punto che si desidera mettere a fuoco e con
l’esposizione fissata. Utilizzare la funzione di
Esposimetro flessibile spot (localizzato) nei
seguenti casi:
– Il soggetto è in controluce.
– Se esiste un forte contrasto tra il soggetto e lo
sfondo, ad esempio quando il soggetto si trova
su un palco ed è illuminato da un riflettore.
Μπορείτε να µαγνητοσκοπήσετε µια εικ$να
µε την κατάλληλη ρύθµιση της έκθεσης,
αυτ$µατα, µ$νο για το σηµείο της εικ$νας
στο οποίο θέλετε να εστιάσετε και µε την
έκθεσή του σταθερή. Χρησιµοποιήστε τη
λειτουργία Flexible Spot Meter στις
παρακάτω περιπτώσεις:
– `ταν το θέµα φωτίζεται απ$ πίσω.
– `ταν υπάρχει έντονη αντίθεση ανάµεσα
στο θέµα και στο φ$ντο, $πως ένα θέµα που
βρίσκεται σε σκηνή και φωτίζεται απ$
προβολέα.
(1) Impostare l’interruttore POWER su CAMERA
o su MEMORY, quindi premere FN per
visualizzare PAGE1.
(2) Premere SPOT METER. Appare la schermata
SPOT METER.
(3) Premere l’area desiderata nella cornice sullo
schermo LCD.
L’indicatore SPOT METER lampeggia sullo
schermo LCD. L’esposizione del punto
selezionato viene regolata.
OK per tornare a PAGE1.
(4) Premere
2~4
FN
SPOT
METER
PAGE1 PAGE2
EXIT
SPOT
METER
SPOT
FOCUS
MENU FADER
SPOT METER
END
SCH
EXPO–
SURE
AUTO
OK
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per tornare al modo di esposizione
automatica
Για να επιστρέψετε στη λειτουργία
αυτAµατης έκθεσης
Premere
Πιέστε το
PAGE1.
AUTO per tornare a PAGE1.
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
1
(1) Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER στη θέση
CAMERA ή MEMORY και, κατ$πιν, πιέστε
το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το SPOT METER. Εµφανίζεται η
οθ$νη SPOT METER.
(3) Πιέστε την επιθυµητή περιοχή στο καρέ
της οθ$νης υγρών κρυστάλλων.
Η ένδειξη SPOT METER αναβοσβήνει
στην οθ$νη υγρών κρυστάλλων. Η έκθεση
του σηµείου που επιλέξατε ρυθµίζεται.
(4) Πιέστε το
OK για να επιστρέψετε στην
PAGE1.
Operazioni di registrazione avanzate
Uso della funzione di esposimetro
localizzato – Esposimetro
flessibile spot (localizzato)
AUTO για να επιστρέψετε στην
83
84
Uso della funzione di esposimetro
localizzato – Esposimetro
flessibile spot (localizzato)
Χρήση της λειτουργίας
φωτοµέτρησης σποτ
– Flexible Spot Meter
Nota
Le seguenti funzioni non sono disponibili mentre
si utilizza la funzione Esposimetro flessibile spot
(localizzato):
– Colour Slow Shutter
– BACK LIGHT
– Esposizione
– Messa a fuoco spot (localizzato)
Σηµείωση
Οι ακ$λουθες λειτουργίες δεν
ενεργοποιούνται κατά τη λειτουργία Flexible
Spot Meter:
– Colour Slow Shutter
– BACK LIGHT
– Έκθεση
– Spot Focus
La funzione Esposimetro flessibile spot
(localizzato) viene automaticamente
disattivata:
– Se si cambia il modo di PROGRAM AE.
– Se si sposta NIGHTSHOT su ON.
Η λειτουργία Flexible Spot Meter ακυρώνεται
αυτAµατα:
– Εάν αλλάξετε τη λειτουργία PROGRAM AE.
– Εάν σύρετε το NIGHTSHOT στο ON.
Messa a fuoco
manuale
Εστίαση µε το χέρι
(1) Impostare l’interruttore POWER su CAMERA
o su MEMORY, quindi premere leggermente
FOCUS. L’indicatore 9 compare.
(2) Girare l’anello di messa a fuoco per mettere a
fuoco.
(1) Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER στη θέση
CAMERA ή MEMORY και, κατ$πιν, πιέστε
ελαφρά το FOCUS. Η ένδειξη 9
εµφανίζεται.
(2) Περιστρέψτε το δακτύλιο εστίασης για να
εστιάσετε µε ακρίβεια.
1
2
FOCUS
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
Μπορείτε να εξασφαλίσετε καλύτερα
αποτελέσµατα ρυθµίζοντας την εστίαση µε
το χέρι στις εξής περιπτώσεις. Κανονικά, η
εστίαση ρυθµίζεται αυτ$µατα.
•Η λειτουργία αυτ$µατης εστίασης δεν είναι
αποτελεσµατική $ταν µαγνητοσκοπείτε:
– θέµατα πίσω απ$ τζάµι καλυµµένο µε
σταγ$νες νερού
– οριζ$ντιες λουρίδες
– θέµατα µε ελάχιστο κοντράστ µε το φ$ντο
τους, $πως ένας τοίχος και ο ουραν$ς
•`ταν θέλετε να αλλάξετε την εστίαση απ$
ένα θέµα που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο σε
ένα αντικείµενο που βρίσκεται στο φ$ντο
• Κατά τη λήψη στατικού θέµατος µε τη
χρήση τρίποδα
Operazioni di registrazione avanzate
Si possono ottenere risultati migliori regolando
manualmente la messa a fuoco nei seguenti casi.
Normalmente la messa a fuoco viene regolata
automaticamente.
•Il modo di messa a fuoco automatica non è
efficace quando si riprendono:
– soggetti dietro vetri coperti di gocce d’acqua
– strisce orizzontali
– soggetti con poco contrasto con sfondi come
pareti o cielo
•Quando si desidera cambiare la messa a fuoco
da un soggetto in primo piano ad un soggetto
sullo sfondo
•Quando si riprende un soggetto stazionario
usando un treppiede
Anello di messa a fuoco/
∆ακτύλιος εστίασης
Per tornare al modo di messa a fuoco
automatica
Για να επιστρέψετε σε λειτουργία
αυτAµατης εστίασης
Premere leggermente FOCUS per far scomparire
l’indicatore 9,
o .
Πιέστε ελαφρά το FOCUS για να σβήσετε τις
ενδείξεις 9,
ή .
85
Messa a fuoco manuale
Εστίαση µε το χέρι
Per riprendere soggetti distanti
Για να καταγράψετε µακρινά θέµατα
Premendo FOCUS a fondo, l’obiettivo mette a
fuoco sull’infinito e viene visualizzato
l’indicatore . Quando si rilascia FOCUS, la
videocamera torna al modo di messa a fuoco
manuale. Usare questo modo quando la
videocamera mette a fuoco soggetti vicini mentre
si sta cercando di riprendere un soggetto lontano.
`ταν πιέζετε το FOCUS βαθύτερα, ο φακ$ς
εστιάζει στο άπειρο και εµφανίζεται η ένδειξη
. `ταν αφήνετε το FOCUS, η κάµερά σας
επιστρέφει στη λειτουργία εστίασης µε το
χέρι. Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία
$ταν η κάµερα εστιάζει σε κοντινά θέµατα
ενώ εσείς προσπαθείτε να
µαγνητοσκοπήσετε ένα µακριν$ θέµα.
Per mettere a fuoco con precisione
È più facile mettere a fuoco il soggetto se si
regola lo zoom per riprendere utilizzando la
posizione “W” (grandangolare) dopo aver messo
a fuoco utilizzando la posizione “T”
(teleobiettivo).
Quando si riprende il soggetto da vicino
Mettere a fuoco utilizzando l’estremità della
posizione “W” (grandangolare).
9 cambia come segue:
quando si riprende un soggetto distante.
quando il soggetto è troppo vicino per essere
messo a fuoco.
86
Για να εστιάσετε µε ακρίβεια
Η εστίαση σε ένα θέµα πραγµατοποιείται
ευκολ$τερα, αν ρυθµίσετε το ζουµ να
µαγνητοσκοπεί στη θέση “W” (ευρυγώνιου),
αφού εστιάσετε απ$ τη θέση “T”
(τηλεφακού).
;ταν µαγνητοσκοπείτε κοντά στο θέµα
Εστιάστε στο τέλος της θέσης “W” (θέση
ευρυγώνιου).
Η ένδειξη 9 αλλάζει ως εξής:
$ταν µαγνητοσκοπείτε µακριν$ θέµα.
$ταν το θέµα βρίσκεται πολύ κοντά για να
εστιάσετε.
Uso della funzione di messa a
Χρήση της λειτουργίας
fuoco di un punto specifico
εστίασης σποτ
– Messa a fuoco spot (localizzata) – Spot Focus
È possibile ritrarre un’immagine con la messa a
fuoco appropriata automaticamente sul punto
che si desidera mettere a fuoco e con la relativa
messa a fuoco fissa.
1
(1) Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER στη θέση
CAMERA ή MEMORY και, κατ$πιν, πιέστε
το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το SPOT FOCUS. Εµφανίζεται η
οθ$νη SPOT FOCUS.
(3) Πιέστε την περιοχή που θέλετε στο καρέ
της οθ$νης υγρών κρυστάλλων.
Η ένδειξη SPOT FOCUS αναβοσβήνει στην
οθ$νη υγρών κρυστάλλων. Η εστίαση του
σηµείου που επιλέξατε ρυθµίζεται.
(4) Πιέστε το
OK για να επιστρέψετε στην
PAGE1.
2~4
FN
PAGE1 PAGE2
EXIT
SPOT
METER
SPOT
FOCUS
MENU FADER
SPOT FOCUS
END
SCH
EXPO–
SURE
AUTO
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per tornare al modo di messa a fuoco
automatica
Για να επιστρέψετε σε λειτουργία
αυτAµατης εστίασης
Premere
Πιέστε το
PAGE1.
AUTO per tornare a PAGE1.
Nota
Non è possibile utilizzare la funzione di messa a
fuoco di un punto specifico nel modo PROGRAM
AE.
OK
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
SPOT
FOCUS
Operazioni di registrazione avanzate
(1) Impostare l’interruttore POWER su CAMERA
o su MEMORY, quindi premere FN per
visualizzare PAGE1.
(2) Premere SPOT FOCUS. Viene visualizzata la
schermata SPOT FOCUS.
(3) Premere l’area desiderata nella cornice sullo
schermo LCD.
L’indicatore SPOT FOCUS lampeggia sullo
schermo LCD. Viene regolata la messa a fuoco
del punto selezionato.
OK per tornare a PAGE1.
(4) Premere
Μπορείτε να µαγνητοσκοπήσετε µια εικ$να
µε την κατάλληλη ρύθµιση της εστίασης,
αυτ$µατα, µ$νο για το σηµείο της εικ$νας
στο οποίο θέλετε να εστιάσετε και µε την
εστίασή του σταθερή.
AUTO για να επιστρέψετε στην
Σηµείωση
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία Εστίασης Σποτ κατά τη λειτουργία
PROGRAM AE.
87
Registrazione a
intervalli
Εγγραφή σε διαστήµατα
Si può eseguire una registrazione a intervalli
impostando la videocamera in modo che registri
e attenda in sequenza. Si possono ottenere
eccellenti registrazioni dello sbocciare dei fiori o
dell’uscita di un insetto dalla crisalide, ecc. con
questa funzione.
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή
κατά διαστήµατα, ρυθµίζοντας την κάµερα να
µαγνητοσκοπεί και να περνά σε κατάσταση
αναµονής διαδοχικά, µε αυτ$µατο τρ$πο.
Μπορείτε να εξασφαλίσετε εξαιρετικές
εγγραφές λουλουδιών που ανθίζουν, κλπ. µε
αυτή τη λειτουργία.
Esempio/Παράδειγµα
1s
[a]
1s
9 min 59 s
[b]
10 min
88
[a]
9 min 59 s
[b]
10 min
[a] REC TIME
[b]INTERVAL
[a] REC TIME
[b]INTERVAL
(1) Nel modo di attesa, premere FN per
visualizzare PAGE1.
(2) Premere MENU, quindi impostare INT. REC
su SET in
, infine premere EXEC (p. 247).
(3) Impostare INTERVAL e REC TIME.
1 Premere r/R per selezionare INTERVAL,
quindi premere EXEC.
2 Premere r/R per selezionare il tempo di
intervallo desiderato, quindi premere
EXEC.
Tempo: 30SEC y 1 MIN y 5MIN y
10MIN
3 Premere r/R per selezionare REC TIME,
quindi premere EXEC.
4 Premere r/R per selezionare il tempo di
registrazione desiderato, quindi premere
EXEC.
Tempo: 0.5SEC y 1SEC y 1.5SEC y
2SEC
RET.
5 Premere
(1) Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε το FN για
να εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το MENU, και µετά ρυθµίστε το
INT. REC στη θέση SET στο
, και µετά
πιέστε το EXEC (σελ. 255).
(3) Ρυθµίστε το INTERVAL και το REC TIME.
1 Πιέστε το r / R για να επιλέξετε το
INTERVAL και µετά πιέστε EXEC.
2 Πιέστε το r / R για να επιλέξετε τη
διάρκεια του διαστήµατος εγγραφής
που θέλετε και µετά πιέστε EXEC.
Ο χρ$νος εγγραφής αλλάζει ως εξής:
30SEC y 1MIN y 5MIN y 10MIN
3 Πιέστε το r / R για να επιλέξετε το REC
TIME και µετά πιέστε EXEC.
4 Πιέστε το r / R για να επιλέξετε το χρ$νο
εγγραφής που θέλετε και µετά πιέστε
EXEC.
Ο χρ$νος εγγραφής αλλάζει ως εξής:
0.5SEC y 1SEC y 1.5SEC y 2SEC
5 Πιέστε το
RET.
Registrazione a intervalli
Εγγραφή σε διαστήµατα
Operazioni di registrazione avanzate
3
1
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
EXIT
EXEC
3
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
2
30SEC
RET.
EXIT
0 . 5SEC
EXEC
4
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RET.
(4) Impostare INT. REC su ON, quindi premere
EXEC.
(5) Premere EXIT per tornare a FN.
L’indicatore INTERVAL lampeggia sullo
schermo.
(6) Premere START/STOP per iniziare la
registrazione a intervalli.
L’indicatore INTERVAL si illumina.
EXIT
30SEC
1M I N
5M I N
10M I N
RET.
EXIT
0 . 5SEC
1SEC
1 . 5SEC
2SEC
EXEC
RET.
(4) Ρυθµίστε το INT. REC στη θέση ON και
µετά πιέστε το EXEC.
(5) Πιέστε το EXIT για να επιστρέψετε στο FN.
Η ένδειξη INTERVAL αναβοσβήνει στην
οθ$νη.
(6) Πιέστε το πλήκτρο START/STOP για να
αρχίσει η εγγραφή σε διαστήµατα.
Η ένδειξη INTERVAL φωτίζεται.
4
CAMERA SET
D ZOOM
PHOTO REC
16 : 9W I DE
STEADYSHOT
FRAME REC
I NT. REC
ON
EDITSEARCH
EXEC
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
EXEC
CAMERA SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
EXIT
RET.
89
Registrazione a intervalli
Εγγραφή σε διαστήµατα
Per disattivare la registrazione a
intervalli
Για να ακυρώσετε την εγγραφή σε
διαστήµατα
Eseguire una delle seguenti operazioni:
– Impostare INT. REC su OFF nelle impostazioni
di menu.
– Impostare l’interruttore POWER su una voce
diversa da CAMERA.
Εκτελέστε οποιαδήποτε απ$ τις παρακάτω
ενέργειες:
– Ρυθµίστε το INT. REC στη θέση OFF στις
ρυθµίσεις µενού.
– Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER σε άλλη
θέση εκτ$ς της CAMERA.
Per eseguire una registrazione
normale durante la registrazione a
intervalli
Premere START/STOP. L’indicatore INTERVAL
lampeggia e la registrazione normale viene
avviata. Premere di nuovo START/STOP, quindi
la registrazione normale termina e viene di
nuovo visualizzata la schermata del punto 5.
Nota
Non è possibile eseguire la registrazione a
intervalli durante la registrazione di filmati
MPEG.
Tempo di registrazione
Può esistere una differenza nel tempo di
registrazione di +/– 6 fotogrammi al massimo
rispetto al tempo impostato.
90
Για να πραγµατοποιήσετε κανονική
εγγραφή κατά την εγγραφή σε
διαστήµατα
Πιέστε το πλήκτρο START/STOP. Η ένδειξη
INTERVAL αναβοσβήνει και ξεκινά η
κανονική εγγραφή. Πιέστε ξανά START/
STOP. Έτσι, η κανονική εγγραφή τελειώνει
και επιστρέφετε στην οθ$νη, στο στάδιο 5.
Σηµείωση
∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή
σε διαστήµατα κατά την εγγραφή ταινιών
MPEG.
ΧρAνος εγγραφής
Μπορεί να υπάρχει µια ασυµφωνία µέχρι και
+/– 6 καρέ, µεταξύ του χρ$νου εγγραφής και
του επιλεγµένου χρ$νου.
Registrazione fotogramma per
Εγγραφή καρέ-καρέ
fotogramma
– Registrazione per fotogrammi – Εγγραφή σε καρέ
È possibile eseguire una registrazione con effetto
animato di interruzione del movimento
utilizzando la registrazione per fotogrammi. Per
ottenere questo effetto, spostare lievemente il
soggetto e quindi registrare un fotogramma,
alternando le due operazioni. Si consiglia di
utilizzare un treppiede e di controllare la
videocamera con il telecomando dal punto 4 in
poi.
1
FN
2
CAMERA SET
D ZOOM
PHOTO REC
16 : 9WIDE
STEADYSHOT
FRAME REC
INT. REC
EDITSEARCH
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
(1) Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε το FN για
να εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το MENU, και µετά ρυθµίστε το
FRAME REC στη θέση ON στο
(σελ. 255).
(3) Πιέστε το EXIT για να επιστρέψετε στο FN.
Η ένδειξη FRAME REC ανάβει.
(4) Πιέστε το πλήκτρο START/STOP για να
αρχίσει η εγγραφή µε αποκοπή. Η κάµερα
πραγµατοποιεί εγγραφή για έξι καρέ
περίπου και επιστρέφει σε θέση
αναµονής.
(5) Μετακινήστε το αντικείµενο και
επαναλάβετε το στάδιο 4.
Operazioni di registrazione avanzate
(1) Nel modo di attesa, premere FN per
visualizzare PAGE1.
(2) Premere MENU, quindi impostare FRAME
(p. 247).
REC su ON in
(3) Premere EXIT per tornare a FN.
L’indicatore FRAME REC si illumina.
(4) Premere START/STOP per iniziare la
registrazione per fotogrammi. La videocamera
effettua una registrazione di circa sei
fotogrammi, quindi torna al modo di attesa.
(5) Spostare il soggetto e ripetere il punto 4.
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφές
προσδίδοντας σ’ αυτές ένα εφέ
διακοπτ$µενης κίνησης, χρησιµοποιώντας
την εγγραφή µε καρέ. Για να δηµιουργήσετε
αυτ$ το εφέ, µετακινήστε διαδοχικά το θέµα
κατά µια µικρή απ$σταση και
πραγµατοποιήστε εγγραφή µε καρέ.
Συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε τρίποδα και
να λειτουργήσετε την κάµερα
χρησιµοποιώντας το τηλεχειριστήριο µετά το
στάδιο 4.
EXIT
OFF
ON
EXEC
RET.
91
Registrazione fotogramma per
fotogramma
– Registrazione per fotogrammi
Per annullare la registrazione per
fotogrammi
Eseguire una delle seguenti operazioni:
– Impostare FRAME REC su OFF nelle
impostazioni di menu.
– Impostare l’interruttore POWER su una voce
diversa da CAMERA.
Note
• Il tempo rimanente del nastro corretto non è
indicato se si usa questa funzione
continuativamente.
• Non è possibile eseguire la registrazione per
fotogrammi durante la registrazione di filmati
MPEG.
Quando si usa la registrazione per fotogrammi
L’ultimo fotogramma registrato è più lungo degli
altri fotogrammi.
92
Εγγραφή καρέ-καρέ
– Εγγραφή σε καρέ
Για να ακυρώσετε την εγγραφή σε καρέ
Εκτελέστε οποιαδήποτε απ$ τις ακ$λουθες
λειτουργίες:
– Ρυθµίστε το FRAME REC στη θέση OFF στις
ρυθµίσεις µενού.
– Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER σε άλλη
θέση εκτ$ς της CAMERA.
Σηµειώσεις
• Η ένδειξη του χρ$νου υπολειπ$µενης
ταινίας δεν είναι σωστή, εάν
χρησιµοποιείτε διαρκώς αυτή τη
λειτουργία.
• ∆εν είναι δυνατή η εγγραφή σε καρέ κατά
την εγγραφή ταινιών MPEG.
;ταν χρησιµοποιείτε την εγγραφή µε
αποκοπή
Το πιο πρ$σφατα γραµµένο καρέ έχει
µεγαλύτερη διάρκεια απ$ τα υπ$λοιπα
γραµµένα καρέ.
Uso del mirino
EXPOSURE: regolare l’esposizione premendo
–/+.
FADER: premere FADER fino a che appare il
modo di dissolvenza desiderato.
L’indicatore cambia come segue:
FADER t M.FADER t BOUNCE
tMONOTONE t OVERLAP t WIPE
t DOT t (nessun indicatore)
ON: Lo schermo LCD si illumina, quindi
passa al modo a specchio.
(1) Ρυθµίστε το διακ$πτη POWER στη θέση
CAMERA ή MEMORY. Τραβήξτε προς τα
έξω το εικονοσκ$πιο µέχρι να κουµπώσει
µε “κλικ” και, κατ$πιν, γυρίστε ανάποδα
τον πίνακα της οθ$νης υγρών κρυστάλλων
και µετακινήστε τον προς το σώµα της
κάµερας, µε την οθ$νη υγρών
κρυστάλλων να “βλέπει” προς τα έξω.
OFF. Στην οθ$νη
(2) Πιέστε το
εµφανίζεται το µήνυµα PANEL OFF.
(3) Πιέστε το OK. Η οθ$νη υγρών κρυστάλλων
απενεργοποιείται.
(4) Χρησιµοποιώντας το εικονοσκ$πιο, πιέστε
την οθ$νη υγρών κρυστάλλων.
Εµφανίζονται οι ενδείξεις EXPOSURE,
OK,
ON και FADER (µ$νο σε
λειτουργία CAMERA).
(5) Επιλέξτε το στοιχείο (λειτουργία) που
θέλετε και πιέστε το
OK.
EXPOSURE: ρυθµίστε την έκθεση πιέζοντας
τα – / +.
FADER: πιέστε το FADER µέχρι να
εµφανιστεί η λειτουργία fader που
θέλετε.
Η ένδειξη αλλάζει ως εξής:
FADER t M. FADER t BOUNCE t
MONOTONE t OVERLAP t WIPE t
DOT t (καµία ένδειξη)
Προηγµένες λειτουργίες εγγραφής
(1) Impostare l’interruttore POWER su CAMERA
o su MEMORY. Estrarre il mirino finché non
scatta in posizione, quindi capovolgere il
pannello LCD e riportarlo contro il corpo
della videocamera con lo schermo LCD
rivolto verso l’esterno.
(2) Premere
OFF. Il messaggio PANEL OFF
appare sullo schermo.
(3) Premere OK. Lo schermo LCD si spegne.
(4) Utilizzando il mirino, premere il pannello
LCD. Gli indicatori EXPOSURE,
OK,
ON e FADER (solo nel modo CAMERA)
compaiono.
(5) Selezionare la voce desiderata e quindi
premere
OK.
Τραβήξτε προς τα έξω το εικονοσκ$πιο µέχρι
να κουµπώσει µε “κλικ” και, κατ$πιν, γυρίστε
ανάποδα τον πίνακα της οθ$νης υγρών
κρυστάλλων και µετακινήστε τον προς το
σώµα της κάµερας, µε την οθ$νη υγρών
κρυστάλλων να “βλέπει” προς τα έξω.
Μπορείτε να λειτουργήσετε τον πίνακα αφής,
χρησιµοποιώντας το εικονοσκ$πιο.
Χρησιµοποιήστε το εικονοσκ$πιο στην εξής
περίπτωση:
`ταν χρησιµοποιείτε και ρυθµίζετε τη
φωτειν$τητα της κάµερας και τη λειτουργία
fader (µ$νο σε λειτουργία CAMERA) απ$ τον
πίνακα αφής χρησιµοποιώντας το
εικονοσκ$πιο.
Operazioni di registrazione avanzate
Estrarre il mirino finché non scatta in posizione,
quindi capovolgere il pannello LCD e riportarlo
contro il corpo della videocamera con lo schermo
LCD rivolto verso l’esterno. È possibile
controllare la videocamera con il pannello a tocco
utilizzando il mirino.
Utilizzare il mirino nel seguente caso:
Se si desidera controllare la luminosità della
videocamera e la dissolvenza (solo nel modo
CAMERA) tramite il pannello a tocco utilizzando
il mirino.
Χρήση του
εικονοσκοπίου
ON: Η οθ$νη υγρών κρυστάλλων
φωτίζεται και στη συνέχεια
µεταπίπτει σε Λειτουργία Καθρέφτη.
93
Uso del mirino
4
Χρήση του εικονοσκοπίου
In CAMERA/
Σε λειτουργία CAMERA
EXPO–
SURE
OK
ON
FADER
Mirino/
Εικονοσκ$πιο
In MEMORY/
Σε λειτουργία MEMORY
EXPO–
SURE
OK
ON
Per far scomparire i tasti dallo
schermo LCD
Για να εξαφανιστούν τα πλήκτρα απA
την οθAνη υγρών κρυστάλλων
Premere
Πιέστε το
OK.
OK.
Note
•Non toccare lo schermo LCD con le mani
bagnate.
•Non premere lo schermo LCD con oggetti
appuntiti come una penna.
•Nel modo di riproduzione in memoria o VCR,
non è possibile controllare la videocamera
tramite il pannello a tocco utilizzando il mirino.
Σηµειώσεις
• Μην αγγίζετε την οθ$νη υγρών κρυστάλλων
µε βρεγµένα χέρια.
• Μην πιέζετε την οθ$νη υγρών κρυστάλλων
µε αιχµηρά αντικείµενα, $πως στυλ$.
• Σε λειτουργία VCR ή σε λειτουργία
αναπαραγωγής µνήµης (memory playback),
δεν µπορείτε να λειτουργήσετε τον πίνακα
αφής χρησιµοποιώντας το εικονοσκ$πιο.
Per controllare le voci non visualizzate
Riportare lo schermo LCD e il mirino alla
posizione precedente. Controllare le voci usando
lo schermo LCD.
Για να χρησιµοποιήσετε τα στοιχεία
(λειτουργίες) που δεν εµφανίζονται στην
οθAνη
Ρυθµίστε την οθ$νη υγρών κρυστάλλων και
το εικονοσκ$πιο στην προηγούµενη θέση
τους. Χρησιµοποιήστε τα στοιχεία
(λειτουργίες), χρησιµοποιώντας την οθ$νη
υγρών κρυστάλλων.
OFF nel mirino
FN e
Questi tasti appaiono invertiti.
Tempo di registrazione disponibile
Si tratta del tempo di registrazione delle
immagini mediante il mirino (p. 25).
OFF στο εικονοσκAπιο
Πλήκτρα FN και
Αυτά τα πλήκτρα εµφανίζονται
αντεστραµµένα.
∆ιαθέσιµος χρAνος εγγραφής
Είναι ο χρ$νος εγγραφής εικ$νων µε χρήση
του εικονοσκοπίου (σελ. 25).
94
— Operazioni di riproduzione avanzate —
— Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής —
Riproduzione di un nastro Αναπαραγωγή κασέτας
con effetti immagine
µε εφέ εικνας
Durante la riproduzione, si può trattare una
scena usando le funzioni di effetto immagine:
NEG.ART, SEPIA, B&W e SOLARIZE.
(1) Nel modo di riproduzione o pausa della
riproduzione, premere FN per visualizzare
PAGE1.
(2) Premere MENU, quindi impostare P EFFECT
(p. 246).
sul modo desiderato in
Fare riferimento a pagina 74 per dettagli su
ciascuna funzione di effetto immagine.
Κατά την αναπαραγωγή, µπορείτε να
επεξεργαστείτε µια σκηνή χρησιµοποιώντας
τις λειτουργίες εφέ εικνας: NEG.ART,
SEPIA, B&W και SOLARIZE.
1
FN
MANUAL SET
P EFFECT
EXIT
OFF
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
EXEC
RET.
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per disattivare la funzione di effetto
immagine
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία εφέ
εικνας
Regolare P EFFECT su OFF nelle impostazioni di
menu.
Ρυθµίστε το P EFFECT στο OFF στις
ρυθµίσεις µενού.
Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
2
Operazioni di riproduzione avanzate
(1) Σε λειτουργία αναπαραγωγής ή παύσης
αναπαραγωγής, πιέστε το FN για να
εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το MENU, και µετά ρυθµίστε το
P EFFECT στην επιθυµητή λειτουργία στο
(σελ. 254).
Ανατρέξτε στη σελίδα 74 για λεπτοµέρειες
σχετικά µε κάθε µία λειτουργία εφέ
εικνας.
95
Riproduzione di un nastro con
effetti immagine
Αναπαραγωγή κασέτας µε εφέ
εικνας
Note
•Non è possibile trattare scene in ingresso da
apparecchi esterni usando la funzione di effetto
immagine.
•Non è possibile registrare immagini sul nastro
nella videocamera quando si sono trattate le
immagini con la funzione di effetto immagine.
Registrare le immagini su una “Memory Stick”
(p. 168, 183) oppure su un videoregistratore
utilizzando la videocamera come lettore.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να επεξεργαστείτε σκηνές
που εντέθηκαν εξωτερικά χρησιµοποιώντας
τη λειτουργία εφέ εικνας.
• ∆εν µπορείτε, µε αυτήν την κάµερα, να
γράψετε εικνες σε κασέτα ταν έχετε
επεξεργαστεί τις εικνες αυτές
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία εφέ
εικνας. Γράψτε εικνες σε “Memory Stick”
(σελ. 168, 183) ή στο βίντεο,
χρησιµοποιώντας την κάµερά σας ως
συσκευή αναπαραγωγής.
Immagini trattate con la funzione di effetto
immagine
Le immagini elaborate mediante la funzione di
effetto immagine non vengono trasmesse tramite
l’interfaccia DV.
Quando si sposta l’interruttore POWER su OFF
(CHARGE) o si interrompe la riproduzione
La funzione di effetto immagine viene disattivata
automaticamente.
96
Εικνες επεξεργασµένες µε τη λειτουργία
εφέ εικνας
Εικνες, τις οποίες έχετε επεξεργαστεί µε τη
λειτουργία εφέ εικνας, δεν εξέρχονται απ
τη ∆ιασύνδεση DV.
#ταν ρυθµίζετε το διακπτη POWER στη
θέση OFF (CHARGE) ή ταν σταµατάτε την
αναπαραγωγή
Η λειτουργία εφέ εικνας ακυρώνεται
αυτµατα.
Riproduzione di un
Αναπαραγωγή κασέτας
nastro con effetti digitali µε ψηφιακά εφέ
Durante la riproduzione si può trattare una scena
usando le funzioni di effetto digitale: STILL,
FLASH, LUMI. e TRAIL.
1
(1) Σε λειτουργία αναπαραγωγής ή παύσης
αναπαραγωγής, πιέστε το FN και επιλέξτε
την PAGE2.
(2) Πιέστε το DIG EFFT. Εµφανίζεται η οθνη
για την επιλογή της λειτουργίας ψηφιακών
εφέ που θέλετε.
(3) Επιλέξτε τη λειτουργία ψηφιακών εφέ που
θέλετε. Σε λειτουργία STILL ή LUMI., η
εικνα στην οποία επιλέγετε τη
λειτουργία που θέλετε, αποθηκεύεται στη
µνήµη ως ακίνητη εικνα.
(4) Πιέστε το –/+ για να ρυθµίσετε το εφέ.
Ανατρέξτε στη σελίδα 77 για
λεπτοµέρειες.
(5) Πιέστε το
OK για να επιστρέψετε στην
PAGE2.
2,3
FN
DIG EFFT
OFF
STILL
OK
FLASH
LUMI.
TRAIL
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per disattivare la funzione di effetto
digitale
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
ψηφιακών εφέ
Premere
Πιέστε το
PAGE2.
OFF per tornare a PAGE2.
Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
DIG
EFFT
Operazioni di riproduzione avanzate
(1) Nel modo di riproduzione o di pausa della
riproduzione, premere FN e selezionare
PAGE2.
(2) Premere DIG EFFT. Appare la schermata di
selezione del modo di effetto digitale.
(3) Selezionare il modo di effetto digitale
desiderato. Nei modi STILL o LUMI.,
l’immagine selezionata al momento della
selezione del modo viene memorizzata come
fermo immagine.
(4) Premere –/+ per regolare l’effetto. Fare
riferimento a pagina 77 per dettagli.
OK per tornare a PAGE2.
(5) Premere
Κατά την αναπαραγωγή, µπορείτε να
επεξεργαστείτε µια σκηνή χρησιµοποιώντας
τις λειτουργίες ψηφιακών εφέ: STILL, FLASH,
LUMI. και TRAIL.
OFF για να επιστρέψετε στην
97
Riproduzione di un nastro con
effetti digitali
Αναπαραγωγή κασέτας µε ψηφιακά
εφέ
Note
•Non è possibile trattare scene in ingresso da
apparecchi esterni usando la funzione di effetto
digitale.
•Non è possibile registrare immagnii sul nastro
nella videocamera quando si sono trattate le
immagini con la funzione di effetto digitale.
Registrare le immagini su una “Memory Stick”
(p. 168, 183) oppure su un videoregistratore
utilizzando la videocamera come lettore.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να επεξεργαστείτε σκηνές
που εντέθηκαν εξωτερικά χρησιµοποιώντας
τη λειτουργία ψηφιακών εφέ.
• ∆ε µπορείτε, µε αυτήν την κάµερα, να
γράψετε εικνες σε κασέτα ταν έχετε
επεξεργαστεί τις εικνες αυτές
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία ψηφιακών
εφέ. Γράψτε εικνες σε “Memory Stick”
(σελ. 168, 183) ή στο βίντεο,
χρησιµοποιώντας την κάµερά σας ως
συσκευή αναπαραγωγής.
Immagini trattate con la funzione di effetto
digitale
Le immagini elaborate mediante la funzione di
effetto digitale non vengono trasmesse tramite
l’interfaccia DV.
Quando si sposta l’interruttore POWER su OFF
(CHARGE) o si interrompe la riproduzione
La funzione di effetto digitale viene disattivata
automaticamente.
98
Εικνες επεξεργασµένες µε ψηφιακά εφέ
Εικνες, τις οποίες έχετε επεξεργαστεί µε τη
λειτουργία ψηφιακών εφέ, δεν εξέρχονται
απ τη ∆ιασύνδεση DV.
#ταν ρυθµίζετε το διακπτη POWER στη
θέση OFF (CHARGE) ή ταν σταµατάτε την
αναπαραγωγή
Η λειτουργία ψηφιακών εφέ ακυρώνεται
αυτµατα.
Ingrandimento delle
Μεγέθυνση εικνων
immagini registrate sui
γραµµένων σε ταινία – Tape
nastri – PB ZOOM del nastro PB ZOOM (PB ZOOM ταινίας)
Μπορείτε να µεγεθύνετε εικνες
αναπαραγωγής που έχουν γραφτεί σε
κασέτα. Εκτς απ τη λειτουργία που
περιγράφεται εδώ, η κάµερά σας µπορεί να
µεγεθύνει ακίνητες εικνες που είναι
γραµµένες σε “Memory Stick” (σελ. 203).
Si possono ingrandire le immagini registrate su
un nastro. Oltre alle operazioni descritte qui, la
videocamera può ingrandire i fermi immagine
registrati su “Memory Stick” (p. 203).
(1) Σε λειτουργία αναπαραγωγής ή παύσης
αναπαραγωγής, πιέστε το FN και επιλέξτε
την PAGE2.
(2) Πιέστε το PB ZOOM. Εµφανίζεται η οθνη
PB ZOOM.
(3) Πιέστε την περιοχή της εικνας, την οποία
θέλετε να µεγεθύνετε στο καρέ της
οθνης PB ZOOM.
Η περιοχή που πιέσατε µετακινείται στο
κέντρο της οθνης, και η εικνα
αναπαραγωγής µεγεθύνεται στο διπλάσιο
περίπου µέγεθος. Εάν πιέσετε πάλι την
άλλη περιοχή, η περιοχή µετακινείται στο
κέντρο της οθνης.
(4) Ρυθµίστε το λγο ζουµ χρησιµοποιώντας
το µοχλ ζουµ.
Μπορείτε να επιλέξετε λγο ζουµ περίπου
απ την τιµή 1,1 µέχρι πέντε φορές το
µέγεθος της εικνας.
W : Ο λγος ζουµ µειώνεται.
T : Ο λγος ζουµ αυξάνεται.
W
PB ZOOM
9 × 5.0
END
T
1
2
FN
Per disattivare la funzione PB ZOOM
Premere
END.
Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
3,4
Operazioni di riproduzione avanzate
(1) Nel modo di riproduzione o di pausa della
riproduzione, premere FN e selezionare
PAGE2.
(2) Premere PB ZOOM. Appare la schermata
PB ZOOM.
(3) Premere l’area che si desidera ingrandire nella
cornice sulla schermata PB ZOOM.
L’area selezionata si sposta al centro dello
schermo e l’immagine di riproduzione viene
ingrandita di circa il doppio rispetto alle
dimensioni originali. Se si preme un’altra
area, quest’ultima si sposta al centro dello
schermo.
(4) Regolare il rapporto di zoom tramite la leva
dello zoom.
È possibile selezionare un rapporto di zoom
entro una gamma compresa tra circa 1,1 volte
e cinque volte le dimensioni originali.
W: Per diminuire le dimensioni dello zoom.
T: Per aumentare le dimensioni dello zoom.
PB
ZOOM
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
PB ZOOM
Πιέστε το
END.
99
Ingrandimento delle immagini
registrate sui nastri
– PB ZOOM del nastro
Μεγέθυνση εικνων γραµµένων σε
ταινία
– Tape PB ZOOM (PB ZOOM ταινίας)
Note
•Non è possibile elaborare scene in ingresso da
apparecchi esterni usando la funzione PB
ZOOM della videocamera.
•Non è possibile registrare immagnii sul nastro
nella videocamera quando si sono trattate le
immagini con la funzione PB ZOOM del nastro.
È tuttavia possibile registrare immagini su un
videoregistratore utilizzando la videocamera
come lettore.
•Non è possibile registrare immagini in
movimento su una “Memory Stick” sulla
videocamera se l’immagine è stata elaborata
utilizzando la funzione PB ZOOM del nastro.
Σηµείωσεις
• ∆εν µπορείτε να επεξεργαστείτε σκηνές που
εντέθηκαν εξωτερικά χρησιµοποιώντας τη
λειτουργία PB ZOOM µε αυτήν την κάµερα.
• ∆εν µπορείτε, µε αυτήν την κάµερα, να
γράψετε εικνες σε κασέτα ταν έχετε
επεξεργαστεί τις εικνες χρησιµοποιώντας
τη λειτουργία tape PB ZOOM. Ωστσο,
µπορείτε να γράψετε εικνες σε βίντεο,
χρησιµοποιώντας την κάµερά σας ως
συσκευή αναπαραγωγής.
• ∆εν µπορείτε, µε αυτήν την κάµερα, να
γράψετε κινούµενες εικνες σε ένα
“Memory Stick” ταν έχετε επεξεργαστεί
τις εικνες χρησιµοποιώντας τη λειτουργία
tape PB ZOOM.
La funzione PB ZOOM viene disattivata
automaticamente quando si eseguono queste
operazioni:
– Regolazione dell’interruttore POWER su OFF
(CHARGE).
– Arresto della riproduzione.
– Inserimento di una “Memory Stick”.
Immagini nel modo PB ZOOM
Le immagini nel modo PB zoom non vengono
trasmesse mediante l’interfaccia DV e la presa
(USB).
Nel modo PB ZOOM
Se viene premuto DISPLAY/ TOUCH PANEL, la
cornice nella schermata PB ZOOM scompare.
Non è possibile spostare la parte premuta al
centro dello schermo.
Bordo dell’immagine ingrandita
Il bordo dell’immagine ingrandita non può essere
visualizzato al centro dello schermo.
100
Η λειτουργία PB ZOOM ακυρώνεται
αυτµατα ταν εκτελείτε τις ακλουθες
λειτουργίες:
– Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHARGE).
– Σταµατήσετε την αναπαραγωγή.
– Τοποθετήστε ένα “Memory Stick”.
Οι εικνες σε λειτουργία PB ZOOM
Οι εικνες σε λειτουργία PB zoom δεν
εξέρχονται απ τη ∆ιασύνδεση (DV) και τον
ακροδέκτη (USB).
Σε λειτουργία PB ZOOM
Εάν πιέσετε το DISPLAY/ TOUCH PANEL, το
καρέ στην οθνη PB ZOOM εξαφανίζεται.
∆εν µπορείτε να µετακινήσετε τη
µεγεθυσµένη εικνα στο κέντρο της οθνης.
Περίγραµµα της µεγεθυσµένης εικνας
Το περίγραµµα της µεγεθυσµένης εικνας δε
µπορεί να εµφανιστεί στο κέντρο της
οθνης.
La videocamera avanza o retrocede e si ferma
automaticamente alla scena desiderata
corrispondente alla lettura “0:00:00” del
contatore del nastro. Usare il telecomando per
questa operazione.
Η κάµερά σας προχωρά εµπρς ή πίσω για να
σταµατήσει αυτµατα σε µια επιθυµητή
σκηνή, η οποία έχει αριθµ µετρητή ταινίας
“0:00:00”. Χρησιµοποιήστε το
τηλεχειριστήριο για αυτήν τη λειτουργία.
(1) Nel modo di riproduzione, premere DISPLAY
sul telecomando se il contatore non viene
visualizzato.
(2) Premere ZERO SET MEMORY sul
telecomando al punto che si desidera
localizzare in seguito. Il contatore del nastro
visualizza “0:00:00” e l’indicatore ZERO SET
MEMORY lampeggia.
(3) Premere x quando si desidera interrompere
la riproduzione.
(4) Premere m per riavvolgere il nastro fino al
punto zero del contatore del nastro. Il nastro
si ferma automaticamente quando il contatore
del nastro raggiunge circa zero. L’indicatore
ZERO SET MEMORY scompare e appare il
codice temporale.
(5) Premere N. La riproduzione inizia dal punto
zero del contatore.
(1) Σε λειτουργία αναπαραγωγής, πιέστε το
DISPLAY στο τηλεχειριστήριο εάν ο
µετρητής δεν εµφανίζεται στην οθνη.
(2) Πιέστε το ZERO SET MEMORY στο
τηλεχειριστήριο, στο σηµείο που θέλετε
να εντοπίσετε αργτερα. Ο µετρητής
ταινίας δείχνει “0:00:00” και η ένδειξη
ZERO SET MEMORY αναβοσβήνει.
(3) Πιέστε το x ταν θέλετε να σταµατήσετε
την αναπαραγωγή.
(4) Πιέστε το m για να τυλιχτεί η ταινία προς
τα πίσω και να φτάσει στο σηµείο
µηδενισµού του µετρητή ταινίας (zero
point). Η ταινία σταµατά αυτµατα ταν ο
µετρητής ταινίας έχει σχεδν µηδενιστεί.
Η ένδειξη ZERO SET MEMORY
εξαφανίζεται και εµφανίζεται ο κωδικς
χρνου.
(5) Πιέστε το N. Η αναπαραγωγή αρχίζει απ
το σηµείο µηδενισµού του µετρητή.
DISPLAY
m
ZERO SET MEMORY
N
x
Note
•Se si preme ZERO SET MEMORY prima di
riavvolgere il nastro, la funzione di memoria
del punto zero viene disattivata.
•Può esistere una differenza di vari secondi tra il
codice temporale e il contatore del nastro.
•L’indicatore ZERO SET MEMORY scompare se
si preme FN.
Se il nastro contiene parti vuote tra le parti
registrate
ZERO SET MEMORY potrebbe non funzionare
correttamente.
Σηµειώσεις
• jταν πιέζετε το ZERO SET MEMORY πριν
τυλίξετε την ταινία προς τα πίσω, η
λειτουργία zero set memory ακυρώνεται.
• Ενδέχεται να υπάρξει µια ασυµφωνία
µερικών δευτερολέπτων, µεταξύ του
κωδικού χρνου και του µετρητή ταινίας.
• Η ένδειξη ZERO SET MEMORY
εξαφανίζεται ταν πιέσετε το FN.
Εάν υπάρχει κεν τµήµα στο γραµµένο τµήµα
της ταινίας
Η λειτουργία ZERO SET MEMORY µπορεί να
µη λειτουργήσει σωστά.
Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
Γρήγορος εντοπισµς
σκηνής
– ZERO SET MEMORY
Operazioni di riproduzione avanzate
Localizzazione rapida
di una scena
– ZERO SET MEMORY
101
Ricerca di una
registrazione tramite
titolo – TITLE SEARCH
Se si usa un nastro dotato di memoria
cassetta, si possono cercare le scene sul
nastro registrato in base ai titoli. Usare il
telecomando per questa operazione.
Prima dell’operazione
Impostare CM SEARCH su ON nelle impostazioni
di menu. L’impostazione predefinita è ON.
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Premere ripetutamente SEARCH MODE sul
telecomando fino a che appare l’indicatore
TITLE SEARCH.
L’indicatore cambia come segue:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
(nessun indicatore)
(3) Premere . o > sul telecomando per
selezionare il titolo per la riproduzione.
La videocamera inizia automaticamente la
riproduzione dalla scena con il titolo
selezionato.
2
3
Αναζήτηση των ορίων γραµµένης
ταινίας µε βάση τον τίτλο
– TITLE SEARCH (Αναζήτηση τίτλου)
Αν χρησιµοποιήσετε κασέτα µε µνήµη,
µπορείτε να αναζητήσετε τα ρια της
γραµµένης ταινίας µε βάση τον τίτλο.
Χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο
για αυτήν τη λειτουργία.
Πριν απ τη λειτουργία
Ρυθµίστε το CM SEARCH στη θέση ON, στις
ρυθµίσεις µενού. (Η ρύθµιση εργοστασίου
είναι ΟΝ.)
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(2) Πιέστε επανειληµµένα το SEARCH MODE
στο τηλεχειριστήριο µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη TITLE SEARCH.
Η ένδειξη αλλάζει ως εξής:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
(καµία ένδειξη)
(3) Πιέστε το . ή το > στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον τίτλο
για την αναπαραγωγή.
Η κάµερά σας αρχίζει αυτµατα να
αναπαράγει τη σκηνή, η οποία φέρει τον
τίτλο που επιλέξατε.
TITLE SEARCH
SEARCH
MODE
1
2
3
4
5
6
HELLO!
CONGRATULATIONS!
HAPPY NEW YEAR!
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
TITLE SEARCH
3
4
5
6
7
8
HAPPY NEW YEAR!
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
NIGHT
BASEBALL
[b] [a]
[a]: Punto che si desidera raggiungere
[b]: Punto attuale sul nastro
102
[a]: Το πραγµατικ σηµείο, το οποίο
επιχειρείτε να αναζητήσετε
[b]: Το τρέχον σηµείο, στο οποίο βρίσκεται η
ταινία
Ricerca di una registrazione
tramite titolo – TITLE SEARCH
Αναζήτηση των ορίων γραµµένης
ταινίας µε βάση τον τίτλο
– TITLE SEARCH (Αναζήτηση τίτλου)
Per interrompere la ricerca
Για να σταµατήσει η αναζήτηση
Premere x sul telecomando.
Πιέστε το x στο τηλεχειριστήριο.
Se si usa un nastro privo di memoria cassetta
Non è possibile sovrapporre o cercare titoli.
Αν χρησιµοποιήσετε κασέτα χωρίς µνήµη
∆εν µπορείτε να ενθέσετε ή να αναζητήσετε
τίτλους.
Se in un nastro è inclusa una porzione vuota
tra le sezioni registrate
TITLE SEARCH potrebbe non funzionare
correttamente.
Για να ενθέσετε τίτλο
Ανατρέξτε στη σελίδα 139.
Operazioni di riproduzione avanzate
Per sovrapporre un titolo
Vedere pagina 139.
Εάν υπάρχει κεν τµήµα µεταξύ των
γραµµένων τµηµάτων της ταινίας
Η λειτουργία TITLE SEARCH (αναζήτηση
τίτλου) µπορεί να µη λειτουργήσει σωστά.
Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
103
Ricerca di una
registrazione tramite
data – DATE SEARCH
Αναζήτηση εγγραφής µε
βάση την ηµεροµηνία
– DATE SEARCH
La videocamera ricerca automaticamente il punto
in cui la data di registrazione cambia e avvia la
riproduzione a partire da quel punto (DATE
SEARCH). Utilizzare per comodità un nastro
dotato di memoria cassetta. Utilizzare il
telecomando per questa operazione.
Utilizzare questa funzione per controllare il
punto in cui la data di registrazione cambia o per
effettuare un montaggio del nastro in
corrispondenza di ciascuna data di registrazione.
Η κάµερα αναζητά αυτµατα το σηµείο, στο
οποίο αλλάζει η ηµεροµηνία εγγραφής και
αρχίζει την αναπαραγωγή απ εκείνο το σηµείο
(DATE SEARCH, Αναζήτηση ηµεροµηνίας).
Χρησιµοποιήστε κασέτα µε µνήµη για ευκολία.
Χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο για αυτήν
τη λειτουργία.
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να
ελέγξετε σε ποια σηµεία αλλάζουν οι
ηµεροµηνίες εγγραφής ή για να µοντάρετε την
ταινία σε κάθε ηµεροµηνία εγγραφής.
Ricerca della data usando la
memoria cassetta
Prima dell’operazione
•Si può usare questa funzione solo quando si
riproduce un nastro dotato di memoria cassetta.
•Impostare CM SEARCH su ON nelle
impostazioni di menu. L’impostazione
predefinita è ON.
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Premere ripetutamente SEARCH MODE sul
telecomando fino a che appare l’indicatore
DATE SEARCH.
L’indicatore cambia come segue:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
(nessun indicatore)
(3) Premere . o > sul telecomando per
selezionare la data per la riproduzione.
La videocamera inizia automaticamente la
riproduzione all’inizio della data selezionata.
2
3
Αναζήτηση της ηµεροµηνίας
χρησιµοποιώντας τη µνήµη κασέτας
Πριν απ τη λειτουργία
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, µνο ταν αναπαράγετε κασέτες
µε µνήµη.
• Ρυθµίστε το CM SEARCH στη θέση ON, στις
ρυθµίσεις µενού. (Η ρύθµιση εργοστασίου
είναι ΟΝ.)
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση VCR.
(2) Πιέστε επανειληµµένα το SEARCH MODE
στο τηλεχειριστήριο µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη DATE SEARCH.
Η ένδειξη αλλάζει ως εξής:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
(καµία ένδειξη)
(3) Πιέστε το . ή το > στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε την ηµεροµηνία για την
αναπαραγωγή.
Η κάµερά σας αρχίζει αυτµατα την
αναπαραγωγή απ την αρχή των εγγραφών
που πραγµατοποιήθηκαν την επιλεγµένη
ηµεροµηνία.
DATE SEARCH
SEARCH
MODE
1
2
3
4
5
6
5 / 9 / 02
6 / 9 / 02
24 / 12 / 02
1 / 1 / 03
11 / 2 / 03
29 / 4 / 03
DATE SEARCH
1
2
3
4
5
6
5 / 9 / 02
6 / 9 / 02
24 / 12 / 02
1 / 1 / 03
11 / 2 / 03
29 / 4 / 03
[b] [a]
[a]: Punto che si desidera raggiungere
[b]: Punto attuale sul nastro
104
[a]: Το πραγµατικ σηµείο, το οποίο επιχειρείτε
να αναζητήσετε
[b]: Το τρέχον σηµείο, στο οποίο βρίσκεται η
ταινία
Αναζήτηση εγγραφής µε βάση την
ηµεροµηνία – DATE SEARCH
Per interrompere la ricerca
Για να σταµατήσει η αναζήτηση
Premere x sul telecomando.
Πιέστε το x στο τηλεχειριστήριο.
Nota
Se la durata della registrazione per una data è
inferiore a 2 minuti, la videocamera può non
riuscire a individuare accuratamente il punto di
cambiamento della data.
Σηµείωση
Εάν η εγγραφή µιας ηµέρας έχει διάρκεια
µικρτερη απ 2 λεπτά, η κάµερα µπορεί να
µην εντοπίσει µε ακρίβεια το σηµείο στο
οποίο αλλάζει η ηµεροµηνία εγγραφής.
Se il nastro contiene parti vuote tra le parti
registrate
DATE SEARCH potrebbe non funzionare
correttamente.
Εάν υπάρχει κεν (άγραφο) τµήµα µεταξύ
των γραµµένων τµηµάτων της ταινίας
Η λειτουργία DATE SEARCH (αναζήτηση
ηµεροµηνίας) µπορεί να µη λειτουργήσει
σωστά.
Memoria cassetta
La memoria cassetta di un nastro può contenere
fino a 6 dati di data di registrazione. Se si vuole
cercare la data tra sette o più date, vedere
“Ricerca della data senza usare la memoria
cassetta”.
Ricerca della data senza usare
la memoria cassetta
Per interrompere la ricerca
Premere x sul telecomando o
videocamera.
sulla
Αναζήτηση της ηµεροµηνίας χωρίς
να χρησιµοποιήσετε µνήµη
κασέτας
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε το MENU και µετά ρυθµίστε το CM
SEARCH στη θέση OFF στο
(σελ. 259).
(4) Πιέστε επανειληµµένα το SEARCH MODE
στο τηλεχειριστήριο µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη DATE SEARCH.
Η ένδειξη αλλάζει ως εξής:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(καµία ένδειξη) T PHOTO SCAN
(5) Πιέστε το . στο τηλεχειριστήριο για να
αναζητήσετε την προηγούµενη
ηµεροµηνία ή πιέστε το > στο
τηλεχειριστήριο για να αναζητήσετε την
επµενη ηµεροµηνία. Η κάµερά σας
αρχίζει αυτµατα την αναπαραγωγή απ
το σηµείο στο οποίο αλλάζει η
ηµεροµηνία. Κάθε φορά που πιέζετε το
. ή το >, η κάµερα αναζητά την
προηγούµενη ή την επµενη ηµεροµηνία,
αντίστοιχα.
Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Premre FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, quindi impostare CM
SEARCH su OFF in
(p. 251).
(4) Premere ripetutamente SEARCH MODE sul
telecomando fino a che appare l’indicatore
DATE SEARCH.
L’indicatore cambia come segue:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(nessun indicatore) T PHOTO SCAN
(5) Premere . sul telecomando per cercare una
data precedente o premere > sul
telecomando per cercare una data successiva.
La videocamera inizia automaticamente la
riproduzione al punto di cambiamento della
data. Ad ogni pressione di . o > la
videocamera cerca la data precedente o
successiva.
Μνήµη κασέτας
Η µνήµη κασέτας µπορεί να διατηρήσει 6
δεδοµένα ηµεροµηνίας εγγραφής. Εάν
αναζητήσετε την ηµεροµηνία µεταξύ επτά ή
περισστερων δεδοµένων, δείτε “Αναζήτηση
της ηµεροµηνίας χωρίς να χρησιµοποιήσετε
µνήµη κασέτας”.
Operazioni di riproduzione avanzate
Ricerca di una registrazione
tramite data – DATE SEARCH
Για να σταµατήσει η αναζήτηση
Πιέστε το x στο τηλεχειριστήριο ή το
στην κάµερα.
105
Ricerca di una foto
– PHOTO SEARCH/
PHOTO SCAN
Αναζήτηση
φωτογραφίας – PHOTO
SEARCH/PHOTO SCAN
Si può cercare l’immagine ferma registrata su un
nastro (PHOTO SEARCH). Si possono anche
cercare le immagini ferme una dopo l’altra e
visualizzare ciascuna immagine per 5 secondi
automaticamente (PHOTO SCAN)
indipendentemente dalla memoria cassetta.
Usare il telecomando per queste operazioni.
Usare questa funzione per controllare o montare i
fermi immagine.
Μπορείτε να αναζητήσετε ακίνητες εικνες που
έχετε καταγράψει σε κασέτα (PHOTO SEARCH,
αναζήτηση φωτογραφίας).
Επίσης, µπορείτε να αναζητήσετε ακίνητες
εικνες, τη µία µετά την άλλη και να εµφανίσετε
κάθε εικνα αυτµατα για 5 δευτερλεπτα,
ανεξάρτητα απ τη µνήµη κασέτας (PHOTO
SCAN, σάρωση φωτογραφίας). Χρησιµοποιήστε
το τηλεχειριστήριο για αυτές τις λειτουργίες.
Χρησιµοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να
ελέγξετε ή να µοντάρετε ακίνητες εικνες.
Ricerca di una foto usando la
memoria cassetta
Prima dell’operazione
•Si può usare questa funzione solo quando si
riproduce un nastro dotato di memoria cassetta.
•Impostare CM SEARCH su ON nelle
impostazioni di menu. L’impostazione
predefinita è ON.
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Premere più volte SEARCH MODE sul
telecomando finché non compare l’indicatore
di PHOTO SEARCH.
L’indicatore cambia come segue:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
(nessun indicatore)
(3) Premere . o > sul telecomando per
selezionare la data per la riproduzione. La
videocamera inizia automaticamente la
riproduzione della foto con la data
selezionata.
2
Πριν απ τη λειτουργία
• Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, µνο ταν αναπαράγετε κασέτες
µε µνήµη.
• Ρυθµίστε το CM SEARCH στη θέση ON, στις
ρυθµίσεις µενού. (Η ρύθµιση εργοστασίου
είναι ΟΝ.)
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση VCR.
(2) Πιέστε επανειληµµένα το SEARCH MODE
στο τηλεχειριστήριο µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη PHOTO SEARCH (αναζήτησης
φωτογραφίας).
Η ένδειξη αλλάζει ως εξής:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH t
PHOTO SEARCH t PHOTO SCAN t
(καµία ένδειξη)
(3) Πιέστε το . ή το > στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε την ηµεροµηνία για την
αναπαραγωγή. Η κάµερά σας αρχίζει
αυτµατα να αναπαράγει τη φωτογραφία, η
οποία φέρει την ηµεροµηνία που επιλέξατε.
PHOTO SEARCH
SEARCH
MODE
3
Αναζήτηση φωτογραφίας
χρησιµοποιώντας µνήµη κασέτας
1
2
3
4
5
6
5 / 9 / 02
6 / 9 / 02
24 / 12 / 02
1 / 1 / 03
11 / 2 / 03
29 / 4 / 03
1 7 : 30
8 : 50
1 0 : 30
23 : 25
1 6 : 11
1 3 : 45
PHOTO SEARCH
1
2
3
4
5
6
5 / 9 / 02
6 / 9 / 02
24 / 12 / 02
1 / 1 / 03
11 / 2 / 03
29 / 4 / 03
1 7 : 30
8 : 50
1 0 : 30
23 : 25
1 6 : 11
1 3 : 45
[b] [a]
[a]: Punto che si desidera raggiungere
[b]: Punto attuale sul nastro
106
[a]: Το πραγµατικ σηµείο, το οποίο επιχειρείτε
να αναζητήσετε
[b]: Το τρέχον σηµείο, στο οποίο βρίσκεται η
ταινία
Ricerca di una foto
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
Αναζήτηση φωτογραφίας
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
Per interrompere la ricerca
Για να σταµατήσει η αναζήτηση
Premere x sul telecomando.
Πιέστε το x στο τηλεχειριστήριο.
Ricerca di una foto senza usare
la memoria cassetta
Per interrompere la ricerca
Premere x sul telecomando o
videocamera.
sulla
Για να σταµατήσει η αναζήτηση
Πιέστε το x στο τηλεχειριστήριο ή το
στην κάµερα.
Προηγµένες λειτουργίες αναπαραγωγής
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε το MENU και µετά ρυθµίστε το CM
SEARCH στη θέση OFF στο
(σελ. 259).
(4) Πιέστε επανειληµµένα το SEARCH MODE
στο τηλεχειριστήριο µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη PHOTO SEARCH (αναζήτησης
φωτογραφίας).
Η ένδειξη αλλάζει ως εξής:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(καµία ένδειξη) T PHOTO SCAN
(5) Πιέστε το . ή το > στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε
φωτογραφία για την αναπαραγωγή. Κάθε
φορά που πιέζετε το . ή το >, η
κάµερά σας αναζητά την προηγούµενη ή
την επµενη φωτογραφία, αντίστοιχα.
Η κάµερα αρχίζει αυτµατα την
αναπαραγωγή της φωτογραφίας.
Operazioni di riproduzione avanzate
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, quindi impostare CM
SEARCH su OFF in
(p. 251).
(4) Premere più volte SEARCH MODE sul
telecomando finché non compare l’indicatore
di PHOTO SEARCH.
L’indicatore cambia come segue:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(nessun indicatore) T PHOTO SCAN
(5) Premere . o > sul telecomando per
selezionare la foto da riprodurre. A ogni
pressione di . o > la videocamera cerca
la foto precedente o successiva. La
videocamera inizia automaticamente la
riproduzione della foto.
Αναζήτηση φωτογραφίας χωρίς να
χρησιµοποιήσετε τη µνήµη
κασέτας
107
Ricerca di una foto
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
Scorrimento foto
Σάρωση φωτογραφίας
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Premere ripetutamente SEARCH MODE sul
telecomando, fino a che appare l’indicatore
PHOTO SCAN.
L’indicatore cambia come segue:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(nessun indicatore) T PHOTO SCAN
(3) Premere . o > sul telecomando.
Ciascuna foto viene riprodotta per circa
5 secondi automaticamente.
2
SEARCH
MODE
Αναζήτηση φωτογραφίας
– PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(2) Πιέστε επανειληµµένα το SEARCH MODE
στο τηλεχειριστήριο µέχρι να εµφανιστεί η
ένδειξη PHOTO SCAN.
Η ένδειξη αλλάζει ως εξής:
DATE SEARCH t PHOTO SEARCH
(καµία ένδειξη) T PHOTO SCAN
(3) Πιέστε το . ή το > στο
τηλεχειριστήριο.
Κάθε φωτογραφία αναπαράγεται
αυτµατα για πέντε δευτερλεπτα.
PHOTO 00
SCAN
3
Per interrompere lo scorrimento
Για να σταµατήσει η σάρωση
Premere x sul telecomando o
videocamera.
Πιέστε το x στο τηλεχειριστήριο ή το
στην κάµερα.
sulla
Se il nastro contiene parti vuote tra le parti
registrate
Le funzioni di ricerca foto e scorrimento foto
possono non funzionare correttamente.
Εάν υπάρχει κεν τµήµα µεταξύ των
γραµµένων τµηµάτων της ταινίας
Οι λειτουργίες photo search και photo scan
µπορεί να µην ενεργοποιηθούν σωστά.
Numero di foto disponibili per la ricerca con la
memoria cassetta
Sono disponibili fino a 12 foto. Tuttavia, si
possono cercare 13 foto o più usando la funzione
di scorrimento foto.
∆ιαθέσιµος αριθµς εικνων που µπορούν να
αναζητηθούν χρησιµοποιώντας τη µνήµη
κασέτας
Ο διαθέσιµος αριθµς είναι µέχρι και 12
φωτογραφίες. Ωστσο, µπορείτε να
αναζητήσετε 13 φωτογραφίες ή
περισστερες, χρησιµοποιώντας τη
λειτουργία σάρωσης φωτογραφίας.
108
— Montaggio —
— Μοντάζ —
Duplicazione di nastri
Μετεγγραφή κασέτας
Usando il cavo di collegamento
A/V
Χρήση του καλωδίου σύνδεσης
ήχου/εικνας (A/V)
Si può duplicare o montare sul videoregistratore
collegato alla videocamera usando la
videocamera come lettore.
Collegare la videocamera al videoregistratore
usando il cavo di collegamento A/V in dotazione
alla videocamera.
Μοντάζ
(1) Inserire un nastro vuoto (o un nastro sopra
cui si desidera registrare) nel
videoregistratore e inserire il nastro registrato
nella videocamera.
(2) Collegare il cavo di collegamento A/V alla
presa A/V. Prepare il videoregistratore per la
registrazione, quindi regolare il selettore di
ingresso su LINE.
Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del
videoregistratore.
(3) Impostare l’interruttore POWER della
videocamera su VCR.
(4) Riprodurre il nastro registrato sulla
videocamera.
(5) Iniziare la registrazione sul videoregistratore.
Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del
videoregistratore.
Πριν απ τη λειτουργία
• Ρυθµίστε το DISPLAY στη θέση LCD στις
ρυθµίσεις µενού. (Η ρύθµιση εργοστασίου
είναι LCD.)
• Πιέστε τα παρακάτω πλήκτρα για να
εξαφανιστούν οι ενδείξεις, έτσι ώστε να
µην εντεθούν στη µονταρισµένη κασέτα:
Στην κάµερα:
DISPLAY/TOUCHPANEL
Στο τηλεχειριστήριο:
DISPLAY, DATA CODE, SEARCH MODE
Montaggio
Prima dell’operazione
•Regolare DISPLAY su LCD nelle impostazioni
di menu. L’impostazione iniziale è LCD.
•Premere i seguenti tasti per far scomparire gli
indicatori, in modo che non siano sovrimpressi
sul nastro montato:
Sulla videocamera:
DISPLAY/TOUCHPANEL
Sul telecomando:
DISPLAY, DATA CODE, SEARCH MODE
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µετεγγραφή
κασέτας ή µοντάζ σε βίντεο, το οποίο έχετε
συνδέσει µε την κάµερά σας,
χρησιµοποιώντας την κάµερα ως συσκευή
αναπαραγωγής.
Συνδέστε την κάµερά σας µε το βίντεο
χρησιµοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης ήχου
εικ"νας (A/V) που περιλαµβάνεται στη
συσκευασία.
(1) Τοποθετήστε µια άδεια κασέτα (ή µια
κασέτα που θέλετε να σβήσετε) στο
βίντεο και τοποθετήστε τη γραµµένη
κασέτα στην κάµερα.
(2) Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης ήχου/
εικ"νας (A/V) στον ακροδέκτη ήχου/
εικ"νας (A/V). Προετοιµάστε το βίντεο για
εγγραφή και µετά ρυθµίστε τον επιλογέα
εισ"δου του βίντεο στη θέση LINE.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του
βίντεο.
(3) Ρυθµίστε το διακ"πτη POWER της
κάµερας στη θέση VCR.
(4) Αναπαράγετε τη γραµµένη κασέτα στην
κάµερα.
(5) Αρχίστε την εγγραφή στο βίντεο.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του
βίντε" σας.
109
Duplicazione di nastri
Μετεγγραφή κασέτας
Giallo/Κίτρινο
A/V
Bianco/Ασπρο
S VIDEO
IN
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
Cavo di collegamento A/V (in dotazione)/
Καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικ"νας (A/V) (παρέχεται)
Videoregistratore/
Bίντεο
Rosso/Κ"κκινο
: Flusso del segnale/Ροή σήµατος
Quando si finisce di duplicare il
nastro
%ταν ολοκληρωθεί η µετεγγραφή της
κασέτας
Premere x sia sulla videocamera che sul
videoregistratore.
Πιέστε το x στην κάµερα και στο βίντεο.
Si può eseguire il montaggio su
videoregistratori che supportano i seguenti
sistemi
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
,
S-VHS
, VHSC
, S-VHSC
,
Betamax , mini DV
, DV
o
MICRO MV
Se il videoregistratore è di tipo monoaurale
Collegare la spina gialla del cavo di collegamento
A/V alla presa di ingresso video e la spina bianca
o rossa alla presa di ingresso audio del
videoregistratore o del televisore. Quando è
collegata la spina bianca, viene trasmesso l’audio
del canale sinistro; quando è collegata la spina
rossa, viene trasmesso l’audio del canale destro.
Se il videoregistratore dispone di presa
S-video
Le immagini possono essere riprodotte più
fedelmente usando un cavo S-video (opzionale).
Con questo collegamento non è necessario
collegare la spina gialla (video) del cavo di
collegamento A/V.
Collegare un cavo S-video (opzionale) alle prese
S-video della videocamera e del
videoregistratore.
Questo collegamento produce immagini di
formato DV di qualità superiore.
110
Μπορείτε να πραγµατοποιήσετε µοντάζ σε
βίντεο που υποστηρίζουν τα εξής συστήµατα
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
,
, VHSC
, S-VHSC
,
S-VHS
Betamax , mini DV
, DV
ή
MICRO MV
Εάν το βίντεο είναι µονοφωνικού τύπου
Συνδέστε το κίτρινο βύσµα του καλωδίου
σύνδεσης ήχου/εικ"νας (A/V) στον
ακροδέκτη εισ"δου εικ"νας και το άσπρο ή
το κ"κκινο βύσµα στον ακροδέκτη εισ"δου
ήχου στο βίντεο ή στην τηλε"ραση. Εάν
συνδέσετε το άσπρο βύσµα θα εξέρχεται ο
ήχος του αριστερού καναλιού, ενώ εάν
συνδέσετε το κ"κκινο βύσµα θα εξέρχεται ο
ήχος του δεξιού καναλιού.
Εάν το βίντε σας διαθέτει ακροδέκτη S
video
Οι εικ"νες µπορούν να αναπαραχθούν µε
µεγαλύτερη πιστ"τητα χρησιµοποιώντας ένα
καλώδιο S video (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία).
Με αυτή τη σύνδεση, δε χρειάζεται να
συνδέσετε το κίτρινο βύσµα (εικ"να) του
καλωδίου σύνδεσης ήχου/εικ"νας (A/V).
Συνδέσετε ένα καλώδιο S video (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία) στους
ακροδέκτες S video τ"σο της κάµερας "σο
και του βίντεο.
Αυτή η σύνδεση παράγει υψηλ"τερης
ποι"τητας εικ"νες µε φορµά DV.
Duplicazione di nastri
Μετεγγραφή κασέτας
Usando il cavo i.LINK
Χρήση του καλωδίου i.LINK
DV
(1) Τοποθετήστε µια άδεια κασέτα (ή µια
κασέτα που θέλετε να σβήσετε) στο
βίντεο και τοποθετήστε τη γραµµένη
κασέτα στην κάµερα.
(2) Προετοιµάστε το βίντεο για εγγραφή.
Ρυθµίστε τον επιλογέα εισ"δου του
βίντεο στη θέση LINE. Ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας του βίντεο.
(3) Ρυθµίστε το διακ"πτη POWER της
κάµερας στη θέση VCR.
(4) Αναπαράγετε τη γραµµένη κασέτα στην
κάµερα.
(5) Αρχίστε την εγγραφή στο βίντεο.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του
βίντεο.
Cavo i.LINK (opzionale)/
Καλώδιο i.LINK (δεν
περιλαµβάνεται στη
συσκευασία)
Μοντάζ
(1) Inserire un nastro vuoto (o un nastro sopra
cui si desidera registrare) nel
videoregistratore e inserire il nastro registrato
nella videocamera.
(2) Preparare il videoregistratore per la
registrazione.
Regolare il selettore di ingresso su LINE. Fare
riferimento alle istruzioni per l’uso del
videoregistratore.
(3) Impostare l’interruttore POWER su VCR sulla
videocamera.
(4) Riprodurre il nastro registrato sulla
videocamera.
(5) Iniziare la registrazione sul videoregistratore.
Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del
videoregistratore.
Συνδέστε απλώς το καλώδιο i.LINK (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία) στη
∆ιασύνδεση DV της κάµερας και στην
υποδοχή DV IN των συσκευών DV. Με την
ψηφιακή προς ψηφιακή σύνδεση, τα σήµατα
εικ"νας και ήχου µεταδίδονται σε ψηφιακή
µορφή για µοντάζ υψηλής ποι"τητας. ∆εν
µπορείτε να µετεγγράψετε τίτλους, ενδείξεις
οθ"νης, τα περιεχ"µενα της µνήµης κασέτας
ή γράµµατα απ" την οθ"νη ευρετηρίου του
“Memory Stick”.
Ρυθµίστε τον επιλογέα εισ"δου του βίντεο
στη θέση εισ"δου DV, εάν το βίντεο είναι
εφοδιασµένο µε το συγκεκριµένο επιλογέα
εισ"δου.
Montaggio
È sufficiente collegare il cavo i.LINK (opzionale)
all’interfaccia DV della videocamera e alla presa
DV IN dei prodotti DV. Con il collegamento da
digitale a digitale i segnali video e audio sono
trasmessi in forma digitale per montaggi di alta
qualità. Non è possibile duplicare i titoli, gli
indicatori sullo schermo o il contenuto della
memoria cassetta o le scritte della schermata di
indice della “Memory Stick”.
Regolare il selettore di ingresso del
videoregistratore sulla posizione di ingresso DV,
se il videoregistratore è dotato di selettore di
ingresso.
DV
DV IN
: Flusso del segnale/Ροή σήµατος
Quando si finisce di duplicare il
nastro
%ταν ολοκληρωθεί η µετεγγραφή της
κασέτας
Premere x sia sulla videocamera che sul
videoregistratore.
Πιέστε το x στην κάµερα και στο βίντεο.
111
Duplicazione di nastri
Μετεγγραφή κασέτας
Si può collegare un solo videoregistratore
usando il cavo i.LINK
Vedere pagina 288 per maggiori informazioni su
i.LINK.
Με το καλώδιο i.LINK µπορείτε να συνδέσετε
µνο ένα βίντεο
Βλ. σελ. 288 για περισσ"τερες πληροφορίες
σχετικά µε το i.LINK.
Immagini elaborate con effetto immagine,
effetto digitale o funzione PB ZOOM
Le immagini elaborate mediante l’effetto
immagine, l’effetto digitale o la funzione PB
ZOOM non vengono trasmesse tramite
l’interfaccia DV.
Εικνες επεξεργασµένες µε το εφέ εικνας,
το ψηφιακ εφέ ή τη λειτουργία PB ZOOM
Εικ"νες επεξεργασµένες µε τη λειτουργία
εφέ εικ"νας, ψηφιακών εφέ ή τη λειτουργία
PB ZOOM δεν εξέρχονται µέσω της
∆ιασύνδεσης DV.
Se viene registrata un’immagine messa in
pausa di riproduzione mediante l’interfaccia
DV
L’immagine registrata perde nitidezza. Quando
si riproduce quell’immagine usando altri
apparecchi video, l’immagine potrebbe tremare.
Εάν γράφετε µια εικνα παύσης
αναπαραγωγής µέσω της ∆ιασύνδεσης DV
Η εικ"να εµφανίζεται παραµορφωµένη
(ανεπεξέργαστη). Και "ταν αναπαράγετε την
εικ"να χρησιµοποιώντας άλλη συσκευή
εικ"νας, η εικ"να µπορεί να παρουσιάζει jitter
(τρεµ"παιγµα).
112
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
Si possono duplicare scene selezionate
(programmi) per il montaggio su un nastro senza
dover controllare il videoregistratore.
Le scene possono essere selezionate per
fotogramma. Si possono impostare fino a 20
programmi.
La videocamera è in grado di duplicare su
“Memory Stick”. Per ulteriori informazioni,
vedere a pagina 187.
Μπορείτε να αναπαράγετε αντίγραφα
επιλεγµένων σκηνών (προγράµµατα) για
µοντάζ σε κασέτα, χωρίς να χρησιµοποιήσετε
το βίντεο.
Οι σκηνές µπορούν να επιλεχθούν µε βάση
τα καρέ. Μπορείτε να εγκαταστήσετε µέχρι
και 20 προγράµµατα.
Η κάµερά σας µπορεί να µετεγγράψει σε
“Memory Stick”. Ανατρέξτε στη σελίδα 187
για περισσ"τερες πληροφορίες.
Scena non desiderata/
Ανεπιθύµητη σκηνή
Scena non desiderata/
Ανεπιθύµητη σκηνή
Montaggio
Prima di usare il Montaggio
programmato digitale su nastri
registrati con altri apparecchi
Πριν ενεργοποιήσετε το Ψηφιακ
µοντάζ προγραµµάτων σε κασέτες που
έχουν γραφτεί σε άλλες συσκευές
Punto 1 Collegare la videocamera al
videoregistratore (p. 114).
Punto 2 Impostare il videoregistratore per il
funzionamento (p. 114, 120).
Punto 3 Regolare la sincronizzazione del
videoregistratore (p. 122).
Στάδιο 1 Συνδέστε την κάµερα µε το βίντεο
(σελ. 114).
Στάδιο 2 Ρύθµιση του βίντεο για λειτουργία
(σελ. 114, 120).
Στάδιο 3 Ρύθµιση του συγχρονισµού του
βίντεο (σελ. 122).
Quando si duplica di nuovo usando lo stesso
videoregistratore, si possono saltare i punti 2 e 3.
dταν πραγµατοποιείτε µετεγγραφή κασέτας
χρησιµοποιώντας ξανά το ίδιο βίντεο,
µπορείτε να παραλείψετε τα στάδια 2 και 3.
Uso della funzione di Montaggio
programmato digitale su nastri
registrati con altri apparecchi
Operazione 1 Creare il programma (p. 124).
Operazione 2 Eseguire il Montaggio
programmato digitale
(Duplicazione di un nastro)
(p. 126).
Μοντάζ
Cambiamento di ordine/
Αλλαγή σειράς
Χρήση της λειτουργίας Ψηφιακού
µοντάζ προγραµµάτων σε κασέτες που
έχουν γραφτεί σε άλλες συσκευές
Εργασία 1 ∆ηµιουργήστε το πρ"γραµµα
(σελ. 124).
Εργασία 2 Εκτέλεση του Ψηφιακού µοντάζ
προγραµµάτων (Μετεγγραφή
κασέτας) (σελ. 126).
113
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
Nota
Durante il montaggio di video digitali, non è
possibile inviare segnali di controllo al
videoregistratore tramite LANC .
Σηµειώση
dταν πραγµατοποιείτε µοντάζ ψηφιακής
εικ"νας, τα σήµατα λειτουργίας προς το
βίντεο δεν µπορούν να εκπεµφθούν µέσω
του ακροδέκτη LANC .
Punto 1: Collegare la
videocamera al
videoregistratore
Si può collegare il cavo di collegamento A/V o il
cavo i.LINK.
Quando si usa il cavo di collegamento A/V,
collegare gli apparecchi come illustrato a pagina
110. Quando si usa il cavo i.LINK, collegare gli
apparecchi come illustrato a pagina 111.
Se si collega tramite cavo i.LINK
Con il collegamento da digitale a digitale, i
segnali video e audio sono trasmessi in forma
digitale per un montaggio di alta qualità.
Punto 2: Impostare il
videoregistratore per il
funzionamento con il cavo di
collegamento A/V
Per montare usando il videoregistratore, inviare
il segnale di controllo tramite raggi infrarossi al
sensore del telecomando del videoregistratore.
Quando si collega usando il cavo di collegamento
A/V, procedere come segue, da (1) a (4), per
inviare correttamente il segnale di controllo.
114
Στάδιο 1: Συνδέστε την κάµερα µε
το βίντεο
Μπορείτε να συνδέσετε την κάµερα µε το
βίντεο, χρησιµοποιώντας τ"σο το καλώδιο
σύνδεσης ήχου/εικ"νας (A/V) "σο και το
καλώδιο i.LINK.
dταν χρησιµοποιείτε το καλώδιο σύνδεσης
ήχου/εικ"νας (A/V), συνδέστε τις συσκευές
"πως φαίνεται στην εικ"να της σελίδας 110.
dταν χρησιµοποιείτε το καλώδιο i.LINK,
συνδέστε τις συσκευές "πως φαίνεται στην
εικ"να της σελίδας 111.
Εάν πραγµατοποιήσετε σύνδεση
χρησιµοποιώντας καλώδιο i.LINK
Με την ψηφιακή προς ψηφιακή σύνδεση, τα
σήµατα εικ"νας και ήχου µεταδίδονται σε
ψηφιακ" φορµά για µοντάζ υψηλής
ποι"τητας.
Στάδιο 2: Ρύθµιση του βίντεο για
λειτουργία µε το καλώδιο
σύνδεσης ήχου/εικνας A/V
Για να πραγµατοποιήσετε µοντάζ
χρησιµοποιώντας το βίντεο, εκπέµψετε το
σήµα ελέγχου µε υπέρυθρες ακτίνες στον
αισθητήρα τηλεχειρισµού του βίντεο.
dταν συνδέετε το βίντεο χρησιµοποιώντας
το καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικ"νας (A/V),
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία,
στάδια (1) έως (4), για να εκπέµψετε το σήµα
ελέγχου σωστά.
(1) Impostazione del codice IR SETUP
(1) Ρύθµιση του κωδικού IR SETUP
1 Regolare l’interruttore POWER della
videocamera su VCR.
2 Accendere il videoregistratore collegato e
regolare il relativo selettore di ingresso su
LINE.
Se si è collegata una videocamera registratore,
regolare il relativo interruttore di
alimentazione su VCR/VTR.
3 Premere FN per visualizzare PAGE1.
4 Premere MENU, selezionare VIDEO EDIT in
, quindi premere EXEC (p. 253).
5 Premere r/R per selezionare TAPE, quindi
premere EXEC.
6 Premere EDIT SET.
7 Premere r/R per selezionare CONTROL,
quindi premere EXEC.
8 Premere r/R per selezionare IR, quindi
premere EXEC.
9 Premere r/R per selezionare IR SETUP, quindi
premere EXEC.
0 Premere r/R per selezionare il codice IR
SETUP del videoregistratore, quindi premere
EXEC. Controllare il codice nella sezione
relativa al codice IR SETUP (p. 117).
1 Ρυθµίστε το διακ"πτη POWER της
κάµερας στη θέση VCR.
2 Ενεργοποιήστε το συνδεδεµένο βίντεο
και µετά ρυθµίστε τον επιλογέα εισ"δου
στη θέση LINE.
dταν -αντί για βίντεο- συνδέετε µια
βιντεοκάµερα-recorder, ρυθµίστε το
διακ"πτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης της κάµερας (power)
στη θέση VCR/VTR.
3 Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
4 Πιέστε MENU, και κατ"πιν επιλέξτε το
VIDEO EDIT στο
, και µετά πιέστε το
EXEC (σελ. 261).
5 Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το TAPE και,
κατ"πιν, πιέστε EXEC.
6 Πιέστε EDIT SET.
7 Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το
CONTROL και, κατ"πιν, πιέστε EXEC.
8 Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το IR και,
κατ"πιν, πιέστε EXEC.
9 Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το IR SETUP
και, κατ"πιν, πιέστε EXEC.
0 Πιέστε r/R για να επιλέξετε τον κωδικ" IR
SETUP του βίντε" σας και, κατ"πιν, πιέστε
EXEC. Ελέγξτε τον κωδικ" στην
παράγραφο “Σχετικά µε τον κωδικ" IR
SETUP” (σελ. 117).
Μοντάζ
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
Montaggio
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
115
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
3
FN
4
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
D I SPL AY
V I DEO ED I T READY
EXEC
5
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
D I SPL AY
V I DEO ED I T RETURN
TAPE
MEMORY
EXEC
RET.
V I DEO ED I T
MARK
IN
START
0:32:30:14
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
RET.
8~10
7
V I DEO ED I T
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
EXEC
END
V I DEO ED I T
ED I T SET
IR
CONTROL
i. L I NK
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
EXEC
RET.
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
RET.
EXIT
3
EXEC
116
6
RET.
V I DEO ED I T
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
EXEC
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
1
PAUSEMODE
I R TEST
EXEC
END
RET.
END
RET.
Codice IR SETUP
Il codice IR SETUP è memorizzato nella
videocamera. Assicurarsi di impostare il codice
corretto, in base al videoregistratore usato.
L’impostazione originale è il codice numero 3.
Σχετικά µε τον κωδικ IR SETUP
Ο κωδικ"ς IR SETUP αποθηκεύεται στη
µνήµη της κάµερας. Φροντίστε να
καθορίσετε το σωστ" κωδικ", ανάλογα µε το
βίντε" σας. Η ρύθµιση εργοστασίου για τον
αριθµ" κωδικού είναι 3.
Marca/
Μάρκα
Sony
Aiwa
Akai
Alba
Amstrad
Baird
Blaupunkt
Bush
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
Goldstar
Goodmans
Grundig
Hitachi
ITT/Nokia Instant
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Mark
Matsui
Mitsubishi
Marca/
Μάρκα
Nokia
Nokia Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
Sanyo
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W. House
Watoson
Codice IR SETUP/
Κωδικς IR SETUP
1, 2, 3, 4, 5, 6
47, 53, 54
50, 62, 74
73
73
30, 36
11, 83
74
36, 47, 83
73
26
76, 83
73
80
47
26, 84
9, 83
42, 56
36
11, 12, 15, 21
47
16, 47, 84
89
26*
47, 58*, 60
28, 29
Codice IR SETUP/
Κωδικς IR SETUP
36, 89
89
76
60, 62, 63
58*, 70
16, 78
83, 84, 86
83, 84
47
21, 76, 91
89
22, 32, 52, 93, 94
36
10, 83, 84
73
47, 74
89
10, 36
26
91, 92
76, 100
36, 47
40, 93
47, 70, 84, 92
47
58, 83
* Combinazione di televisore e videoregistratore
* εξάρτηµα τηλε"ρασης/βίντεο
Nota sul codice IR SETUP
Non è possibile eseguire il Montaggio
programmato digitale se il videoregistratore non
supporta i codici IR SETUP.
Σηµείωση για τον κωδικ IR SETUP
Το Ψηφιακ" µοντάζ προγραµµάτων δεν είναι
εφικτ" εάν το βίντεο δεν υποστηρίζει
κωδικούς IR SETUP.
Μοντάζ
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
Montaggio
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
117
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
(2) Impostazione dei modi per
disattivare la pausa di
registrazione del
videoregistratore
(2) Ρύθµιση των λειτουργιών για
ακύρωση της παύσης εγγραφής στο
βίντεο
1 Premere r/R per selezionare PAUSEMODE,
quindi premere EXEC.
2 Premere r/R per selezionare il modo per
annullare la pausa di registrazione sul
videoregistratore, quindi premere EXEC.
Il tasto corretto dipende dal videoregistratore
usato. Fare riferimento alle istruzioni per l’uso
del videoregistratore.
1
1 Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το
PAUSEMODE και, κατ"πιν, πιέστε EXEC.
2 Πιέστε r/R για να επιλέξετε τη λειτουργία για
την ακύρωση της παύσης εγγραφής στο
βίντεο και, κατ"πιν, πιέστε EXEC.
Το σωστ" πλήκτρο εξαρτάται απ" το βίντε"
σας.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του
βίντε" σας.
2
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
PAUSE
I R SETUP
PAUSEMODE REC
PB
I R TEST
EXEC
END
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE PAUSE
I R TEST
RET.
EXEC
Tasti per disattivare la pausa di registrazione
sul videoregistratore
I tasti da usare variano a seconda dei
videoregistratori. Per disattivare la pausa di
registrazione del videoregistratore:
– Selezionare PAUSE se il tasto per disattivare la
pausa di registrazione è X.
– Selezionare REC se il tasto per disattivare la
pausa di registrazione è z.
– Selezionare PB se il tasto per disattivare la
pausa di registrazione è N.
(3) Localizzare l’emettitore di raggi
infrarossi della videocamera e
rivolgerlo verso il sensore del
telecomando del videoregistratore
Collocare gli apparecchi a circa 30 cm di distanza
e eliminare qualsiasi ostacolo tra i due
apparecchi.
Emettitore di raggi
infrarossi/Ποµπ"ς
υπέρυθρων ακτίνων
END
RET.
Πλήκτρα για την ακύρωση της παύσης εγγραφής
στο βίντεο
Τα πλήκτρα ποικίλουν, ανάλογα µε το βίντε"
σας. Για να ακυρώσετε την παύση εγγραφής στο
βίντε" σας:
– Επιλέξτε το PAUSE, εάν το πλήκτρο για την
ακύρωση της παύσης εγγραφής είναι το X.
– Επιλέξτε το REC, εάν το πλήκτρο για την
ακύρωση της παύσης εγγραφής είναι το z.
– Επιλέξτε το PB, εάν το πλήκτρο για την
ακύρωση της παύσης εγγραφής είναι το N.
(3) Εντοπίστε τον ποµπ υπέρυθρων
ακτίνων της κάµεράς σας και
στρέψτε τον προς τον αισθητήρα
τηλεχειρισµού του βίντεο
Τοποθέτηση της κάµερας και του βίντεο, ώστε
το ένα να αντικρίζει το άλλο
Τοποθετήστε τις συσκευές σε απ"σταση 30
εκατοστών περίπου, τη µία απ" την άλλη και
αποµακρύνετε οποιοδήποτε εµπ"διο µεταξύ των
συσκευών.
Videoregistratore/Bίντεο
Sensore del telecomando/
Αισθητήρας τηλεχειρισµού
118
Cavo di collegamento A/V (in dotazione)/
Καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικ"νας (A/V) (παρέχεται)
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
(4) Verifica del funzionamento del
videoregistratore
(4) Επιβεβαίωση της λειτουργίας του
βίντεο
1 Inserire un nastro registrabile nel
videoregistratore e regolare il
videoregistratore in modo di pausa di
registrazione.
2 Premere r/R per selezionare IR TEST, quindi
premere EXEC.
3 Premere r/R per selezionare EXECUTE,
quindi premere EXEC.
Se il videoregistratore avvia la registrazione,
l’impostazione effettuata è corretta.
L’indicatore selezionato per disattivare la
pausa di registrazione lampeggia sullo
schermo LCD. Quando la verifica finisce,
l’indicatore diventa COMPLETE.
1 Τοποθετήστε στο βίντεο µια εγγράψιµη
κασέτα και µετά ρυθµίστε το βίντεο το σε
παύση εγγραφής.
2 Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το IR TEST
και, κατ"πιν, πιέστε EXEC.
3 Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το
EXECUTE και, κατ"πιν, πιέστε EXEC.
Εάν το βίντεο αρχίσει να γράφει, τ"τε η
ρύθµιση είναι σωστή.
Η ένδειξη της λειτουργίας που επιλέξατε
για την ακύρωση της παύσης εγγραφής
στο βίντεο αναβοσβήνει στην οθ"νη
υγρών κρυστάλλων. dταν ολοκληρωθεί η
παραπάνω διαδικασία, η ένδειξη αλλάζει
σε COMPLETE.
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
ENGAGE
REC PAUSE
RETURN
EXECUTE
EXEC
END
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
COMPLETE
I R TEST
RET.
Se il videoregistratore non funziona
correttamente
•Dopo aver controllato il codice in “Codice IR
SETUP”, impostare di nuovo IR SETUP o
PAUSEMODE.
•Tenere la videocamera ad almeno 30 cm di
distanza dal videoregistratore.
•Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del
videoregistratore.
EXEC
Μοντάζ
2,3
Montaggio
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
RET.
%ταν το βίντεο δε λειτουργεί σωστά
• Αφού ελέγξετε εάν είναι σωστ"ς ο κωδικ"ς
στην παράγραφο “Σχετικά µε τον κωδικ" IR
SETUP”, ρυθµίστε ξανά το IR SETUP ή το
PAUSEMODE.
• Τοποθετήστε την κάµερα σε απ"σταση 30
εκατοστών τουλάχιστον απ" το βίντεο.
• Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του
βίντε" σας.
119
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
Punto 2: Impostare il
videoregistratore per il
funzionamento con il cavo
i.LINK
Quando si collega usando il cavo i.LINK
(opzionale), procedere come segue.
(1) Regolare l’interruttore POWER della
videocamera su VCR.
(2) Accendere il videoregistratore collegato e
regolare il selettore di ingresso sull’ingresso
DV. Quando si collega una videocamera
registratore digitale, regolare il relativo
interruttore di alimentazione su VCR/VTR.
(3) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(4) Premere MENU, selezionare VIDEO EDIT in
, quindi premere EXEC (p. 253).
(5) Premere r/R per selezionare TAPE, quindi
premere EXEC.
(6) Premere EDIT SET.
(7) Premere r/R per selezionare CONTROL,
quindi premere EXEC.
(8) Premere r/R per selezionare i.LINK, quindi
premere EXEC.
120
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
Στάδιο 2: Ρύθµιση του βίντεο για
λειτουργία µε το καλώδιο i.LINK
dταν πραγµατοποιείτε σύνδεση,
χρησιµοποιώντας το καλώδιο i.LINK (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία),
ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
(1) Ρυθµίστε το διακ"πτη POWER της
κάµερας στη θέση VCR.
(2) Ενεργοποιήστε το συνδεδεµένο βίντεο
και µετά ρυθµίστε τον επιλογέα εισ"δου
στην είσοδο DV.
dταν συνδέετε µια ψηφιακή
βιντεοκάµερα-recorder, ρυθµίστε το
διακ"πτη ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης της κάµερας (power)
στη θέση VCR/VTR.
(3) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(4) Πιέστε MENU και, κατ"πιν, επιλέξτε το
VIDEO EDIT στο
και µετά πιέστε EXEC
(σελ. 261).
(5) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το TAPE και,
κατ"πιν, πιέστε EXEC.
(6) Πιέστε EDIT SET.
(7) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το
CONTROL και, κατ"πιν, πιέστε EXEC.
(8) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το i.LINK
και, κατ"πιν, πιέστε EXEC.
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
3
FN
4
RET.
EXEC
7,8
V I DEO ED I T
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
5
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
D I SPL AY
V I DEO ED I T RETURN
TAPE
MEMORY
RET.
EXEC
6
V I DEO ED I T
MARK
IN
START
V I DEO ED I T
ED I T SET
IR
CONTROL
i. L I NK
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
EXEC
RET.
END
RET.
V I DEO ED I T
ED I T SET
IR
CONTROL
i. L I NK
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
EXEC
V I DEO ED I T
ED I T SET
i. L I NK
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
EXEC
END
RET.
END
Μοντάζ
EXEC
END
Montaggio
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
D I SPL AY
V I DEO ED I T READY
RET.
0:32:30:14
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
Nota
Se il collegamento viene effettuato mediante un
cavo i.LINK, potrebbe non essere possibile
utilizzare correttamente la funzione di
duplicazione con alcuni videoregistratori.
Impostare CONTROL su IR nelle impostazioni di
menu della videocamera.
Σηµείωση
dταν συνδέετε την κάµερα µε καλώδιο
i.LINK, ενδέχεται να µη µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε σωστά τη λειτουργία
µετεγγραφής, ανάλογα µε το βίντεο.
Ρυθµίστε το CONTROL στη θέση IR στις
ρυθµίσεις µενού της κάµεράς σας.
Se si effettua il collegamento utilizzando il
cavo i.LINK
Non è possibile duplicare i titoli, né gli indicatori
del display.
%ταν πραγµατοποιήσετε σύνδεση
χρησιµοποιώντας καλώδιο i.LINK
∆εν µπορείτε να µετεγγράψετε τίτλους,
ενδείξεις οθ"νης.
121
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
Punto 3: Regolare la
sincronizzazione del
videoregistratore
È possibile regolare la sincronizzazione della
videocamera e del videoregistratore.
Preparare carta e penna per prendere appunti.
Prima di eseguire qualsiasi operazione, estrarre
la cassetta dalla videocamera (se inserita).
(1) Inserire un nastro registrabile nel
videoregistratore e disporre il
videoregistratore in modo di pausa di
registrazione.
Se si seleziona i.LINK in CONTROL, la
pausa di registrazione non è necessaria.
(2) Premere r/R per selezionare ADJ TEST,
quindi premere EXEC.
(3) Premere r/R per selezionare EXECUTE,
quindi premere EXEC.
IN e OUT vengono registrati sull’immagine
per cinque volte ciascuno in modo da
calcolare i valori numerici per la regolazione
della sincronizzazione.
L’indicatore EXECUTING lampeggia sullo
schermo LCD. Quando l’operazione è
terminata, l’indicatore cambia in
COMPLETE.
(4) Riavvolgere il nastro nel videoregistratore,
quindi avviare la riproduzione al
rallentatore.
Prendere nota del valore numerico di
apertura di ciascun IN e del valore numerico
di chiusura di ciascun OUT.
(5) Calcolare la media dei 5 valori di apertura di
ciascun IN e la media di tutti i valori di
chiusura di ciascun OUT.
(6) Premere r/R per selezionare “CUT-IN”,
quindi premere EXEC.
(7) Premere r/R per selezionare il valore
numerico medio di IN, quindi premere
EXEC.
Il punto di avvio calcolato per la
registrazione viene impostato.
(8) Premere r/R per selezionare “CUT-OUT”,
quindi premere EXEC.
(9) Premere r/R per selezionare il valore
numerico medio di OUT, quindi premere
EXEC.
Il punto di arresto calcolato per la
registrazione viene impostato.
RET. per eseguire.
(10) Premere
122
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
Στάδιο 3: Ρύθµιση του
συγχρονισµού του βίντεο
Μπορείτε να ρυθµίσετε το συγχρονισµ" της
κάµερας και του βίντεο.
Ετοιµάστε στυλ" και χαρτί για σηµειώσεις.
Πριν απ" τη λειτουργία, αφαιρέστε την
κασέτα απ" την κάµερα (εάν υπάρχει).
(1) Τοποθετήστε στο βίντεο µια εγγράψιµη
κασέτα και µετά ρυθµίστε το βίντεο σε
παύση εγγραφής.
dταν επιλέγετε το i.LINK στο CONTROL,
η παύση εγγραφής δεν είναι απαραίτητη.
(2) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το ADJ
TEST και, κατ"πιν, πιέστε EXEC.
(3) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το
EXECUTE και, κατ"πιν, πιέστε EXEC.
Οι ενδείξεις IN και OUT καταγράφονται
στις εικ"νες, πέντε φορές η κάθε µία, για
να υπολογίσετε τις αριθµητικές τιµές για
τη ρύθµιση του συγχρονισµού.
Η ένδειξη EXECUTING αναβοσβήνει στην
οθ"νη υγρών κρυστάλλων. dταν
ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, η
ένδειξη αλλάζει σε COMPLETE.
(4) Τυλίξτε προς τα πίσω την κασέτα στο
βίντεο και µετά αρχίστε την αργή
αναπαραγωγή.
Σηµειώστε την αρχική αριθµητική τιµή
για κάθε IN και την τελική αριθµητική
τιµή για κάθε OUT.
(5) Υπολογίστε το µέσο "ρο "λων των πέντε
αρχικών αριθµητικών τιµών των πέντε IN
και το µέσο "ρο "λων των τελικών
αριθµητικών τιµών για κάθε OUT.
(6) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το “CUTIN” και, κατ"πιν, πιέστε EXEC.
(7) Πιέστε r/R για να επιλέξετε το µέσο "ρο
των αριθµητικών τιµών των IN και,
κατ"πιν, πιέστε EXEC.
Έτσι, ρυθµίζεται η υπολογισµένη θέση
έναρξης για την εγγραφή.
(8) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το “CUTOUT” και, κατ"πιν, πιέστε EXEC.
(9) Πιέστε r/R για να επιλέξετε το µέσο "ρο
των αριθµητικών τιµών των OUT και,
κατ"πιν, πιέστε EXEC.
Έτσι, ρυθµίζεται η υπολογισµένη θέση
σταµατήµατος για την εγγραφή.
RET. για να
(10) Πιέστε το
ενεργοποιήσετε την παραπάνω ρύθµιση.
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
2,3
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
6,7
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
EXECUTE
ENGAGE
REC PAUSE
EXEC
END
V I DEO ED I T
ED I T SET
RET.
EXEC
CONTROL
COMPLETE
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
EXEC
0
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RET.
END
0
EXEC
RET.
8,9
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
0
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
Μοντάζ
END
V I DEO ED I T
RET.
EXEC
ED I T SET
CONTROL
EXECUT I NG
ADJ TEST
”CUT - I N”
No. 2
”CUT -OUT”
IN
I R SETUP
PAUSEMODE +215
I R TEST
END
Montaggio
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
END
0
RET.
EXEC
RET.
EXEC
RET.
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere
END per tornare a PAGE1, quindi
premere EXIT.
Πιέστε το
END για να επιστρέψετε στην
PAGE1 και µετά πιέστε το EXIT.
Note
•Una volta completato il punto 3, l’immagine
per la regolazione della sincronizzazione viene
registrata per circa 50 secondi.
•Se si inizia la registrazione dal principio del
nastro, i primi secondi del nastro possono non
essere registrati correttamente. Assicurarsi di
lasciare avanzare il nastro per circa 10 secondi
prima di iniziare la registrazione.
•Quando l’apparecchio di registrazione non può
essere controllato correttamente tramite il cavo
i.LINK, lasciare invariato il collegamento ed
eseguire le impostazioni di collegamento con
cavo A/V (p. 114). Video e audio sono inviati
tramite segnali digitali.
Σηµειώσεις
• dταν ολοκληρώσετε το στάδιο 3, η εικ"να
για τη ρύθµιση του συγχρονισµού
καταγράφεται για 50 δευτερ"λεπτα περίπου.
• Εάν αρχίσετε την εγγραφή εντελώς απ" την
αρχή της κασέτας, τα πρώτα δευτερ"λεπτα
της κασέτας µπορεί να µη γραφτούν σωστά.
Φροντίστε να αφήσετε να περάσουν 10
δευτερ"λεπτα περίπου πριν αρχίσετε την
εγγραφή.
• dταν η συσκευή εγγραφής δε µπορεί να
λειτουργήσει σωστά µε το καλώδιο i.LINK,
πραγµατοποιήστε τις ρυθµίσεις του
καλωδίου σύνδεσης A/V (σελ. 114). Η εικ"να
και ο ήχος αποστέλλονται µε ψηφιακά
σήµατα.
123
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
Operazione 1: Creare il
programma
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
Ενέργεια 1: ∆ηµιουργήστε το
πργραµµα
(1) Inserire il nastro per la riproduzione nella
videocamera e inserire il nastro per la
registrazione nel videoregistratore.
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, selezionare VIDEO EDIT in
, quindi premere EXEC (p. 253).
(4) Premere r/R per selezionare TAPE, quindi
premere EXEC.
(5) Cercare l’inizio della prima scena che si
desidera inserire utilizzando i tasti di
controllo video sullo schermo LCD, quindi
mettere in pausa la riproduzione. È possibile
regolare con precisione un fotogramma per
volta mediante
/
.
(6) Premere MARK IN sullo schermo.
Il punto IN del primo programma viene
impostato e la parte superiore del simbolo di
programma diventa azzurra.
(7) Cercare la fine della prima scena che si
desidera inserire utilizzando i tasti di
controllo video sullo schermo LCD, quindi
mettere in pausa la riproduzione. È possibile
regolare con precisione un fotogramma per
volta mediante
/
.
(8) Premere MARK OUT sullo schermo.
Il punto OUT del primo programma viene
impostato e la parte inferiore del simbolo di
programma diventa azzurra.
(9) Ripetere i punti da 5 a 8.
Quando un programma è impostato, il
simbolo di programma diventa azzurro.
È possibile impostare un massimo di 20
programmi.
(1) Τοποθετήστε την κασέτα για την αναπαραγωγή
στην κάµερα και την κασέτα για την εγγραφή
στο βίντεο.
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε MENU, και κατ"πιν επιλέξτε το VIDEO
EDIT στο
, και µετά πιέστε το EXEC
(σελ. 261).
(4) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το TAPE και,
κατ"πιν, πιέστε EXEC.
(5) Αναζητήστε την αρχή της πρώτης σκηνής που
θέλετε να ενθέσετε, χρησιµοποιώντας τα
πλήκτρα ελέγχου εικ"νας στην οθ"νη υγρών
κρυστάλλων και µετά διακ"ψτε προσωρινά την
αναπαραγωγή (παύση αναπαραγωγής). Με το
/
µπορείτε να προσαρµ"σετε
λεπτοµερώς ένα καρέ κάθε φορά.
(6) Πιέστε το MARK IN στην οθ"νη.
Η θέση IN του πρώτου προγράµµατος ρυθµίζεται
και το πάνω µέρος της ένδειξης προγράµµατος
µετατρέπεται σε ανοιχτ" µπλε.
(7) Αναζητήστε το τέλος της πρώτης σκηνής που
θέλετε να ενθέσετε, χρησιµοποιώντας τα
πλήκτρα ελέγχου εικ"νας στην οθ"νη υγρών
κρυστάλλων και µετά διακ"ψτε προσωρινά την
αναπαραγωγή (παύση αναπαραγωγής). Με το
/
µπορείτε να προσαρµ"σετε
λεπτοµερώς ένα καρέ κάθε φορά.
(8) Πιέστε το MARK OUT στην οθ"νη.
Η θέση OUT του πρώτου προγράµµατος
ρυθµίζεται και το κάτω µέρος της ένδειξης
προγράµµατος γίνεται ανοιχτ" µπλε.
(9) Επαναλάβετε τα στάδια 5 έως 8.
dταν ρυθµιστεί το πρ"γραµµα, η ένδειξη
προγράµµατος γίνεται ανοιχτή µπλε.
Μπορείτε να ρυθµίσετε µέχρι 20 προγράµµατα,
το πολύ.
4
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
D I SPLAY
V I DEO ED I T RETURN
V I DEO ED I T
MARK
IN
TAPE
MEMORY
EXEC
START
0:32:30:14
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
RET.
5~8
V I DEO ED I T
MARK
OUT
START
0:08:55:06
ED I T
SET
UNDO
MARK
IN
START
0:09:07:06
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:13:00
SCENE 1
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
124
V I DEO ED I T
V I DEO ED I T
MARK
IN
START
0:10:01:23
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:47:12
SCENE 3
END
END
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
Per cancellare un programma
impostato
∆ιαγραφή του προγράµµατος που
ρυθµίσατε
Cancellare prima il punto OUT e quindi il punto
IN dell’ultimo programma.
∆ιαγράψτε πρώτα την ένδειξη OUT και µετά
την ένδειξη IN του τελευταίου
προγράµµατος.
(1) Premere UNDO.
(2) Premere ERASE 1 MARK. Il simbolo relativo
all’ultimo programma impostato lampeggia,
quindi viene visualizzato DELETE ?.
(3) Premere EXEC. L’ultimo programma
impostato viene cancellato.
Per annullare cancellazione
Premere CANCEL al punto 3.
Per annullare la cancellazione di tutti i
programmi
Premere CANCEL al punto 5.
Per concludere la creazione di programmi
Premere
END.
Il programma rimane memorizzato fino a che si
estrae la cassetta.
Nota
Non è possibile controllare la registrazione
durante il Montaggio programmato digitale.
∆ιαγραφή λων των προγραµµάτων
(1) Πιέστε MENU, και κατ"πιν επιλέξτε το
VIDEO EDIT στο
(σελ. 261).
(2) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το TAPE και,
κατ"πιν, πιέστε EXEC.
(3) Πιέστε το UNDO.
(4) Πιέστε το ERASE ALL. dλες οι ενδείξεις
του προγράµµατος αναβοσβήνουν, και
εµφανίζεται η ένδειξη DELETE ?.
(5) Πιέστε EXEC. dλα τα προγράµµατα που
ρυθµίσατε διαγράφονται.
Μοντάζ
(1) Premere MENU, selezionare VIDEO EDIT in
(P. 253).
(2) Premere r/R per selezionare TAPE, quindi
premere EXEC.
(3) Premere UNDO.
(4) Premere ERASE ALL. I simboli di tutti i
programmi impostati lampeggiano, quindi
viene visualizzato DELETE ?.
(5) Premere EXEC. Tutti i programmi impostati
vengono cancellati.
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή
Πιέστε το CANCEL στο στάδιο 3.
Montaggio
Per cancellare tutti i programmi
(1) Πιέστε το UNDO.
(2) Πιέστε ERASE 1 MARK. Η ένδειξη του
προγράµµατος που ρυθµίσατε τελευταία
αναβοσβήνει, και εµφανίζεται η ένδειξη
DELETE ?.
(3) Πιέστε EXEC. Το πρ"γραµµα που
ρυθµίσατε τελευταία διαγράφεται.
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή λων των
προγραµµάτων
Πιέστε το CANCEL στο στάδιο 5.
Για να τερµατίσετε τη δηµιουργία
προγραµµάτων
END.
Πιέστε το
Το πρ"γραµµα αποθηκεύεται στη µνήµη
µέχρι να αφαιρεθεί η κασέτα.
Su parti vuote del nastro
Non è possibile impostare IN o OUT.
Σηµείωση
∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή
κατά τη λειτουργία Ψηφιακού µοντάζ
προγραµµάτων.
Se esiste una parte vuota tra il punto IN e il
punto OUT sul nastro
Il codice temporale può non essere visualizzato
correttamente.
Σε ένα κεν (άγραφο) τµήµα µιας κασέτας
∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε IN ή OUT.
Εάν υπάρχει κεν τµήµα µεταξύ των θέσεων
IN και των θέσεων OUT στην ταινία
Ο κωδικ"ς χρ"νου ενδέχεται να µην
εµφανίζεται σωστά.
125
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
Operazione 2: Eseguire il
Montaggio programmato digitale
(Duplicazione di un nastro)
Εργασία 2: Εκτέλεση του
Ψηφιακού µοντάζ προγραµµάτων
(Μετεγγραφή κασέτας)
Assicurarsi che la videocamera e il
videoregistratore siano collegati e che il
videoregistraore sia in modo di pausa di
registrazione. Quando si usa il cavo i.LINK il
seguente procedimento non è necessario.
Se si utilizza una videocamera digitale, impostare
l’interruttore dell’alimentazione del
videoregistratore su VCR/VTR.
Βεβαιωθείτε "τι η κάµερα και το βίντε" σας
είναι συνδεδεµένα και "τι το βίντεο έχει
ρυθµιστεί σε παύση εγγραφής. dταν
χρησιµοποιείτε καλώδιο i.LINK η παρακάτω
διαδικασία δεν είναι απαραίτητη.
dταν -αντί για βίντεο- χρησιµοποιείτε
ψηφιακή βιντεοκάµερα, ρυθµίστε το
διακ"πτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(power) του βίντεο στη θέση VCR/VTR.
(1) Premere MENU, selezionare VIDEO EDIT in
, quindi premere EXEC (P. 253).
(2) Premere r/R per selezionare TAPE, quindi
premere EXEC.
(3) Premere START.
(4) Premere EXEC.
La videocamera cerca l’inizio del primo
programma e quindi inizia la duplicazione.
L’indicatore SEARCH appare durante la
ricerca e l’indicatore EDITING appare durante
il montaggio sullo schermo LCD.
Il simbolo di programma diventa azzurro
quando la duplicazione è stata completata.
Quando la duplicazione finisce, sia la
videocamera che il videoregistratore si
fermano automaticamente.
Per interrompere la duplicazione
durante il montaggio
Premere CANCEL.
Per chiudere la funzione di
Montaggio programmato digitale
La videocamera si ferma quando la duplicazione
è stata completata. Lo schermo ritorna a VIDEO
EDIT delle impostazioni di menu.
Premere
END per chiudere la funzione di
montaggio video.
126
(1) Πιέστε MENU, και κατ"πιν επιλέξτε το
VIDEO EDIT στο
, και µετά πιέστε το
EXEC (σελ. 261).
(2) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το TAPE και,
κατ"πιν, πιέστε EXEC.
(3) Πιέστε το START.
(4) Πιέστε EXEC.
Αναζητήστε την αρχή του πρώτου
προγράµµατος και µετά αρχίστε τη
µετεγγραφή.
Κατά την αναζήτηση εµφανίζεται η
ένδειξη SEARCH και η ένδειξη EDITING
εµφανίζεται στην οθ"νη υγρών
κρυστάλλων κατά το µοντάζ.
Η ένδειξη προγράµµατος γίνεται ανοιχτή
µπλε, αφού ολοκληρωθεί η µετεγγραφή.
dταν τελειώσει η µετεγγραφή, η κάµερα
και το βίντεο σταµατούν αυτ"µατα.
Για να διακψετε τη µετεγγραφή κατά
το µοντάζ
Πιέστε το CANCEL.
Για να τερµατίσετε τη λειτουργία
Ψηφιακού µοντάζ προγραµµάτων
Η κάµερά σας σταµατά "ταν ολοκληρωθεί η
µετεγγραφή. Κατ"πιν η ένδειξη οθ"νης
επιστρέφει στο VIDEO EDIT στις ρυθµίσεις
µενού.
Πιέστε το
END για να τερµατίσετε τη
λειτουργία µοντάζ εικ"νας.
Μετεγγραφή µνο των επιθυµητών
σκηνών – Ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων (σε κασέτες)
Non è possibile registrare sul
videoregistratore se:
– Il nastro è finito.
– La linguetta di protezione dalla scrittura è sulla
posizione di blocco.
– Il codice IR SETUP non è corretto. Quando è
selezionato IR.
– Il tasto per la disattivazione della pausa di
registrazione non è corretto. Quando è
selezionato IR.
∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε εγγραφή
µε το βίντεο, ταν:
– Η ταινία έχει φτάσει στο τέλος της.
– Το πτερύγιο προστασίας εγγραφής της
κασέτας έχει τοποθετηθεί στη θέση lock
(ασφάλιση).
– Ο κωδικ"ς IR SETUP δεν είναι σωστ"ς.
(dταν έχετε επιλέξει το IR.)
– Το πλήκτρο για την ακύρωση της παύσης
εγγραφής δεν είναι σωστ". (dταν έχετε
επιλέξει το IR.)
CHECK “i.LINK” & REC STATUS compare sullo
schermo LCD se:
– Si è selezionato i.LINK ma il cavo i.LINK non è
collegato.
– L’alimentazione del videoregistratore collegato
non è stata attivata (e i.LINK è stato
selezionato.)
Η ένδειξη CHECK “i.LINK” & REC STATUS
εµφανίζεται στην οθνη υγρών κρυστάλλων,
ταν:
– Έχετε επιλέξει το i.LINK, αλλά δεν έχετε
συνδέσει καλώδιο i.LINK.
– Το συνδεδεµένο βίντεο δεν έχει
ενεργοποιηθεί. (dταν έχετε επιλέξει το
i.LINK.)
%ταν το πργραµµα δεν έχει ρυθµιστεί
∆εν µπορείτε να πιέσετε START.
Μοντάζ
Se il programma non è stato impostato
Non è possibile premere START.
Montaggio
Duplicazione delle sole scene
desiderate – Montaggio
programmato digitale (su nastri)
127
Registrazione di video
o programmi TV
Usando il cavo di collegamento
A/V
Si può registrare un nastro da un altro
videoregistratore o un programma TV da un
televisore dotato di uscite video/audio. Usare la
videocamera come registratore.
Prima dell’operazione
Impostare DISPLAY su LCD nelle impostazioni
di menu. L’impostazione iniziale è LCD.
(1) Inserire un nastro vuoto (o un nastro su cui si
desidera registrare) nella videocamera. Per
registrare un nastro dal videoregistratore,
inserire un nastro registrato nel
videoregistratore.
(2) Impostare l’interruttore POWER su VCR sulla
videocamera.
(3) Premere FN e selezionare PAGE3, quindi
premere REC CTRL, infine premere REC
PAUSE.
(4) Premere N sul videoregistratore per iniziare
la riproduzione se si registra un nastro dal
videoregistratore. Selezionare un programma
TV se si registra dal televisore. L’immagine
dal televisore o dal videoregistratore appare
sullo schermo.
(5) Premere REC START alla scena da cui si
desidera iniziare la registrazione.
3
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
Εγγραφή βιντεοκασετών ή
τηλεοπτικών προγραµµάτων
Χρήση του καλωδίου σύνδεσης
ήχου/εικνας (A/V)
Μπορείτε να γράψετε µια κασέτα απ άλλο
βίντεο ή ένα τηλεοπτικ πργραµµα απ
τηλεραση που διαθέτει εξδους εικνας/ήχου.
Χρησιµοποιήστε την κάµερά σας ως συσκευή
εγγραφής.
Πριν απ τη λειτουργία
Ρυθµίστε το DISPLAY στη θέση LCD στις
ρυθµίσεις µενού. (Η ρύθµιση εργοστασίου είναι
LCD.)
(1) Τοποθετήστε µια άδεια κασέτα (ή µια κασέτα
που θέλετε να σβήσετε) στην κάµερα. Εάν
πρκειται να γράψετε κασέτα απ το βίντεο,
τοποθετήστε µια γραµµένη κασέτα στο
βίντεο.
(2) Ρυθµίστε το διακπτη POWER της κάµερας
στη θέση VCR.
(3) Πιέστε το FN και, κατπιν, επιλέξτε την
PAGE3, και µετά πιέστε REC CTRL. Και
πιέστε το REC CTRL.
(4) Πιέστε το N στο βίντεο για να αρχίσει η
αναπαραγωγή, εάν πρκειται να γράψετε
κασέτα απ το βίντεο. Επιλέξτε ένα
τηλεοπτικ πργραµµα, εάν πρκειται να
πραγµατοποιήσετε εγγραφή απ την
τηλεραση. Η εικνα απ την τηλεραση ή το
βίντεο εµφανίζεται στην οθνη.
(5) Πιέστε το REC START στη σκηνή απ την
οποία θέλετε να αρχίσει η εγγραφή.
REC CTRL
RET.
FN
V SPD
PLAY
A DUB
CTRL
REC
CTRL
REC
PAUSE
REC
START
Rosso/Κκκινο
Televisore/
Τηλεραση
Bianco/Ασπρο
Goallo/Κίτρινο
OUT
S VIDEO
A/V
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
128
Videoregistratore/Bίντεο
: Flusso del segnale/Ροή σήµατος
Cavo di collegamento A/V (in dotazione)/
Καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V) (παρέχεται)
Registrazione di video o
programmi TV
Εγγραφή βιντεοκασετών ή
τηλεοπτικών προγραµµάτων
Quando si finisce di duplicare un
nastro
)ταν ολοκληρωθεί η µετεγγραφή της
κασέτας
Premere x sia sulla videocamera che sul
videoregistratore.
Πιέστε το x στην κάµερα και στο βίντεο.
Se il videoregistratore è di tipo monoaurale
Collegare la spina gialla del cavo di collegamento
A/V alla presa di uscita video e la spina bianca o
rossa alla presa di uscita audio del
videoregistratore o del televisore. Quando è
collegata la spina bianca viene emesso l’audio del
canale sinistro e quando è collegata la spina rossa
viene emesso l’audio del canale destro.
Μοντάζ
Εάν η τηλεραση ή το βίντεο διαθέτει
ακροδέκτη S video
Οι εικνες µπορούν να αναπαραχθούν µε
µεγαλύτερη πισττητα χρησιµοποιώντας ένα
καλώδιο S video (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία).
Με αυτή τη σύνδεση, δε χρειάζεται να
συνδέσετε το κίτρινο βύσµα (εικνα) του
καλωδίου σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V).
Συνδέσετε ένα καλώδιο S video (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία) στους
ακροδέκτες S video τσο της κάµερας σο
και της τηλερασης ή του βίντεο.
Αυτή η σύνδεση παράγει υψηλτερης
ποιτητας εικνες µε φορµά DV.
Montaggio
Se il televisore o videoregistratore è dotato di
presa S-video
Le immagini possono essere riprodotte più
fedelmente usando un cavo S-video (opzionale).
Con questo collegamento non è necessario
collegare la spina gialla (video) del cavo di
collegamento A/V.
Collegare un cavo S-video (opzionale) alle prese
S-video sia sulla videocamera che sul televisore o
videoregistratore.
Questo collegamento produce immagini di
formato DV di qualità superiore.
Εάν το βίντεο είναι µονοφωνικού τύπου
Συνδέστε το κίτρινο βύσµα του καλωδίου
σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V) στον
ακροδέκτη εξδου εικνας και το άσπρο ή το
κκκινο βύσµα στον ακροδέκτη εξδου ήχου
στο βίντεο ή στην τηλεραση. Εάν συνδέσετε
το άσπρο βύσµα θα εξέρχεται ο ήχος του
αριστερού καναλιού, ενώ εάν συνδέσετε το
κκκινο βύσµα θα εξέρχεται ο ήχος του
δεξιού καναλιού.
129
Registrazione di video o
programmi TV
Εγγραφή βιντεοκασετών ή
τηλεοπτικών προγραµµάτων
Usando il cavo i.LINK
Χρήση του καλωδίου i.LINK
È sufficiente collegare il cavo i.LINK (opzionale)
all’interfaccia DV della videocamera e alla presa
DV OUT dei prodotti DV. Con il collegamento da
digitale a digitale i segnali video e audio sono
trasmessi in forma digitale per un montaggio di
alta qualità.
(1) Inserire un nastro vuoto (o un nastro su cui si
desidera registrare) nella videocamera e
inserire un nastro registrato nel
videoregistratore.
(2) Impostare l’interruttore POWER su VCR sulla
videocamera.
(3) Premere FN e selezionare PAGE3, quindi
premere REC CTRL, infine premere REC
PAUSE.
(4) Premere N sul videoregistratore per iniziare
la riproduzione. L’immagine del prodotto DV
appare sullo schermo della videocamera.
(5)Premere REC START alla scena da cui si
desidera iniziare la registrazione.
3
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
Συνδέστε απλώς το καλώδιο i.LINK (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία) στη
∆ιασύνδεση DV της κάµερας και στον
ακροδέκτη DV OUT των συσκευών DV. Με
την ψηφιακή προς ψηφιακή σύνδεση, τα
σήµατα εικνας και ήχου µεταδίδονται σε
ψηφιακή µορφή για µοντάζ υψηλής
ποιτητας.
(1) Τοποθετήστε µια άδεια κασέτα (ή µια
κασέτα που θέλετε να σβήσετε) στο
βίντεο και τοποθετήστε τη γραµµένη
κασέτα στο βίντεο.
(2) Ρυθµίστε το διακπτη POWER της
κάµερας στη θέση VCR.
(3) Πιέστε FN και επιλέξτε PAGE3 και
κατπιν, πιέστε REC CTRL. Και πιέστε
REC PAUSE.
(4) Πιέστε το N στο βίντεο για να αρχίσει η
αναπαραγωγή. Η εικνα απ τις συσκευές
DV εµφανίζεται στην οθνη της κάµερας.
(5) Πιέστε το REC START στη σκηνή απ την
οποία θέλετε να αρχίσει η εγγραφή.
REC CTRL
RET.
FN
VDATA
SPD
CODE
PLAY
A
AUDIO
DUB
CTRL
DUB
REC
CTRL
REC
PAUSE
DV
Cavo i.LINK
(opzionale)/
Καλώδιο i.LINK (δεν
περιλαµβάνεται στη
συσκευασία)
: Flusso del segnale/Ροή σήµατος
130
DV
REC
START
Registrazione di video o
programmi TV
Εγγραφή βιντεοκασετών ή
τηλεοπτικών προγραµµάτων
Quando si finisce di duplicare un
nastro
)ταν ολοκληρωθεί η µετεγγραφή της
κασέτας
Premere x sia sulla videocamera che sul
videoregistratore.
Πιέστε το x στην κάµερα και στο βίντεο.
Si può collegare un solo videoregistratore
usando il cavo i.LINK
Vedere pagina 288 per maggiori informazioni su
i.LINK.
Prima di registrare
Assicurarsi che l’indicatore DV IN appaia sullo
schermo. L’indicatore DV IN potrebbe apparire
su entrambi gli apparecchi.
Εάν γράφετε µια εικνα παύσης
αναπαραγωγής µέσω της ∆ιασύνδεσης DV
Η εικνα εµφανίζεται παραµορφωµένη
(ανεπεξέργαστη). Επιπλέον, ταν
αναπαράγετε την εικνα χρησιµοποιώντας
την κάµερά σας, η εικνα µπορεί να
παρουσιάζει jitter (τρεµπαιγµα).
Μοντάζ
Se viene registrata un’immagine messa in
pausa di riproduzione mediante l’interfaccia
DV
L’immagine registrata perde nitidezza. Quando
si riproduce tale immagine usando la
videocamera, l’immagine potrebbe tremare.
)ταν µετεγγράφετε εικνες σε ψηφιακή
µορφή
Τα χρώµατα της εικνας που εµφανίζεται
στην οθνη µπορεί να είναι ανοµοιµορφα.
Ωστσο, αυτ δεν επηρεάζει τη
µετεγγραµµένη εικνα.
Montaggio
Quando si duplica un’immagine in formato
digitale
Il colore della visualizzazione può essere
irregolare. Tuttavia questo non ha alcun effetto
sull’immagine duplicata.
Με το καλώδιο i.LINK µπορείτε να συνδέσετε
µνο ένα βίντεο.
Βλ. σελ. 288 για περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε το i.LINK.
Πριν απ την εγγραφή
Βεβαιωθείτε τι η ένδειξη DV IN εµφανίζεται
στην οθνη. Η ένδειξη DV IN µπορεί να
εµφανίζεται και στις δύο συσκευές.
131
Inserimento di una scena
da un videoregistratore
– Montaggio a inserimento
Ένθεση σκηνής απ
βίντεο
– Μοντάζ ένθεσης
Si può inserire una nuova scena da un
videoregistratore su un nastro registrato
originale specificando i punti di inizio e fine
dell’inserimento. Usare il telecomando per questa
operazione. I collegamenti sono uguali a quelli a
pagina 128 o 130.
Inserire la cassetta contenente la scena da inserire
nel videoregistratore.
Μπορείτε να ενθέσετε µια καινούρια σκηνή
απ βίντεο στην αρχικά γραµµένη ταινία σας,
καθορίζοντας τα σηµεία αρχής και τέλους
ένθεσης. Χρησιµοποιήστε το τηλεχειριστήριο
για αυτήν τη λειτουργία. Οι συνδέσεις είναι
οι ίδιες µε αυτές που περιγράφθηκαν στις
σελίδες 128 και 130.
Τοποθετήστε στο βίντεο την κασέτα που
περιέχει τη σκηνή, την οποία θέλετε να
ενθέσετε.
[a]
[A]
[b]
[c]
[B]
[C]
[A]: Nastro che contiene la scena da sovrapporre
[B]: Nastro prima del montaggio
[C]: Nastro dopo il montaggio
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Sul videoregistratore, individuare il punto
immediatamente precedente il punto iniziale
dell’inserimento [a], quindi impostare il
videoregistratore sul modo di pausa della
riproduzione.
(3) Sulla videocamera, localizzare il punto di fine
dell’inserimento [c] premendo m o M.
Impostare quindi sul modo di pausa della
riproduzione.
(4) Premere ZERO SET MEMORY sul
telecomando. L’indicatore ZERO SET
MEMORY lampeggia e il punto di fine
dell’inserimento viene memorizzato.
Il contatore del nastro indica il valore “0:00:00”.
(5) Sulla videocamera, individuare il punto
iniziale dell’inserimento [b] premendo m.
Premere FN e selezionare PAGE3, quindi
premere REC CTRL. Infine premere REC
PAUSE.
(6) Premere prima X sul videoregistratore e dopo
alcuni secondi premere REC START sulla
videocamera per iniziare l’inserimento della
nuova scena.
L’inserimento cessa automaticamente nei
pressi della lettura zero del contatore. La
videocamera arresta automaticamente la
132 registrazione.
[A]: Η ταινία, η οποία περιέχει τη σκηνή που
πρκειται να ενθέσετε
[B]: Η ταινία πριν το µοντάζ
[C]: Η ταινία µετά το µοντάζ
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(2) Στο βίντεο, εντοπίστε το σηµείο που
βρίσκεται ακριβώς πριν απ το σηµείο
αρχής ένθεσης [a] και µετά ρυθµίστε το
βίντεο σε λειτουργία παύσης
αναπαραγωγής.
(3) Στην κάµερα, εντοπίστε το σηµείο τέλους
ένθεσης [c], πιέζοντας το m ή το M.
Στη συνέχεια ρυθµίστε το στη λειτουργία
παύσης αναπαραγωγής.
(4) Πιέστε το ZERO SET MEMORY στο
τηλεχειριστήριο. Η ένδειξη ZERO SET
MEMORY αναβοσβήνει και το σηµείο
τέλους της ένθεσης αποθηκεύεται στη
µνήµη. Ο µετρητής ταινίας δείχνει
“0:00:00”.
(5) Στην κάµερα, ρυθµίστε το σηµείο αρχής
ένθεσης [b] πιέζοντας το m. Πιέστε το FN
και επιλέξτε την PAGE3 και µετά πιέστε το
REC CTRL. Και πιέστε REC PAUSE.
(6) Πιέστε πρώτα το X στο βίντεο και, µετά
απ µερικά δευτερλεπτα, πιέστε το REC
START στην κάµερα για να αρχίσει η
ένθεση της καινούριας σκηνής.
Η ένθεση σταµατά αυτµατα σχεδν στο
σηµείο µηδενισµού του µετρητή ταινίας. Η
κάµερα σταµατά αυτµατα την εγγραφή.
Inserimento di una scena da un
videoregistratore
– Montaggio a inserimento
4
Ένθεση σκηνής απ βίντεο
– Μοντάζ ένθεσης
0:00:00
ZERO SET
MEMORY
5,6
ZERO SET
MEMORY
REC CTRL
RET.
FN
REC
PAUSE
REC
START
Premere di nuovo ZERO SET MEMORY dopo il
punto 5 per far scomparire l’indicatore ZERO
SET MEMORY e ricominciare dal punto 3.
Πιέστε ξανά το ZERO SET MEMORY µετά το
στάδιο 5 για να σβήσετε την ένδειξη ZERO
SET MEMORY και ξεκινήστε απ το στάδιο 3.
Nota
L’immagine e il suono registrati sulla parte tra i
punti di inizio e fine dell’inserimento viene
cancellata quando si inserisce la nuova scena.
Σηµείωση
Η εικνα και ο ήχος που έχουν γραφτεί στο
τµήµα µεταξύ των σηµείων αρχής και τέλους
ένθεσης σβήνονται ταν ενθέτετε την
καινούρια σκηνή.
Se si inseriscono scene su un nastro registrato
con un’altra videocamera (inclusa un’altra
DCR-PC101E)
L’immagine e il suono possono essere distorti. Si
consiglia di inserire le scene su un nastro
registrato con questa videocamera.
Εάν ενθέσετε σκηνές σε κασέτα που
γράφτηκε µε άλλη κάµερα
(συµπεριλαµβανοµένων και άλλων
DCR-PC101E)
Η εικνα και ο ήχος µπορεί να παρουσιάζουν
παραµορφώσεις. Συνιστούµε να ενθέτετε
σκηνές σε κασέτες που έχετε γράψει µε την
κάµερά σας.
Quando si riproduce l’immagine inserita
L’immagine e il suono possono essere distorti
alla fine della parte inserita. Questo non è un
difetto di funzionamento.
L’immagine e il suono al punto di inizio ed al
punto di fine possono essere distorti in modo LP.
Per inserire una scena senza impostare il
punto di fine dell’inserimento
Ignorare i punti 3 e 4. Premere x sul
telecomando oppure
sulla videocamera
quando si desidera arrestare l’inserimento.
Se si preme FN
L’indicatore ZERO SET MEMORY non è
visualizzato.
Μοντάζ
Για να αλλάξετε το σηµείο τέλους
ένθεσης
Montaggio
Per cambiare il punto di fine
dell’inserimento
Κατά την αναπαραγωγή της ένθετης σκηνής
Η εικνα και ο ήχος ενδέχεται να
παρουσιάζουν παραµορφώσεις στο τέλος του
τµήµατος ένθεσης. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
Η εικνα και ο ήχος στο σηµείο αρχής και στο
σηµείο τέλους ένθεσης µπορεί να
παρουσιάζουν παραµορφώσεις, σε ταχύτητα
LP.
Για να ενθέσετε σκηνή χωρίς να καθορίσετε
το σηµείο τέλους ένθεσης
Παραλείψτε τα στάδια 3 και 4. Πιέστε το x
στο τηλεχειριστήριο ή το
στην κάµερα
ταν θέλετε να σταµατήσετε την ένθεση.
Εάν πιέσετε το FN
Η ένδειξη ZERO SET MEMORY δεν
εµφανίζεται στην οθνη.
133
Doppiaggio audio
Μετεγγραφή ήχου
È possibile registrare su un nastro un segnale
audio da aggiungere al sonoro originale
collegando un apparecchio audio o un
microfono. Se si collega un apparecchio audio, è
possibile aggiungere suono al nastro registrato
nel modo a 12 bit specificando i punti di inizio e
di fine. Il sonoro originale non viene cancellato.
Selezionare uno dei seguenti collegamenti per
aggiungere un segnale audio.
Μπορείτε να καταγράψετε ήχο για να τον
προσθέσετε στον αρχικ ήχο σε µια κασέτα,
συνδέοντας συσκευή ήχου ή µικρφωνο. Εάν
συνδέσετε µια συσκευή ήχου, µπορείτε να
προσθέσετε ήχους στην κασέτα που έχει ήδη
εγγραφεί σε λειτουργία 12-bit, καθορίζοντας
τα σηµεία αρχής και τέλους. Ο αρχικς ήχος
δε θα σβηστεί.
Επιλέξτε µία απ τις ακλουθες συνδέσεις
για να προσθέσετε ήχους.
Collegamento del microfono
alla presa MIC
Σύνδεση του µικροφώνου στον
ακροδέκτη MIC
MIC
(PLUG IN
POWER)
Microfono (opzionale)/
Μικρφωνο (δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία)
: Flusso del segnale/Ροή σήµατος
Si possono controllare l’immagine e il suono
registrati collegando la presa A/V ad un
televisore.
Il suono registrato non viene emesso dal
diffusore. Controllare il suono usando le cuffie o
il televisore.
134
Μπορείτε να ελέγξετε τη γραµµένη εικνα
και τον ήχο, συνδέοντας τον ακροδέκτη ήχου
εικνας (A/V) µε µια τηλεραση.
Ο γραµµένος ήχος δεν εξέρχεται απ ηχείο.
Ελέγξτε τον ήχο χρησιµοποιώντας τα
ακουστικά ή την τηλεραση.
Doppiaggio audio
Μετεγγραφή ήχου
Collegare il microfono alla staffa
Intelligent Accessory Shoe
(staffa intelligente per accessori)
Συνδέστε το µικρφωνο µε τη
βάση “έξυπνων” αξεσουάρ
Staffa Intelligent Accessory Shoe/
Βάση “έξυπνων” αξεσουάρ
Microfono (opzionale)/
Μικρφωνο (δεν
περιλαµβάνεται στη
συσκευασία)
Montaggio
Σύνδεση του καλωδίου σύνδεσης
ήχου/εικνας (A/V) στον
ακροδέκτη ήχου/εικνας (A/V)
Apparecchio audio/
Συσκευή ήχου
AUDIO L
(ήχος
αριστερού
καναλιού)
LINE OUT
L
R
Bianco/Ασπρο
Non collegare la spina
video (gialla)./
Μη συνδέετε το
βύσµα εικνας
(κίτρινο).
Μοντάζ
Collegamento del cavo di
collegamento A/V alla presa A/V
A/V
AUDIO R
(ήχος δεξιού καναλιού)
Rosso/Κκκινο
Cavo di collegamento A/V (in dotazione)/
Καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V)
: Flusso del segnale/Ροή σήµατος
(παρέχεται)
135
Doppiaggio audio
Doppiaggio con i microfoni
incorporati
Μετεγγραφή ήχου
Μετεγγραφή µε τα ενσωµατωµένα
µικρφωνα
Non è necessario alcun collegamento.
∆ε χρειάζονται συνδέσεις.
Nota
Quando si esegue il doppiaggio con la presa A/V
o il microfono incorporato, le immagini non sono
emesse dalla presa S VIDEO o dalla presa A/V.
Controllare l’immagine registrata sullo schermo.
Si può controllare il suono registrato usando le
cuffie.
Σηµείωση
Κατά τη µετεγγραφή µε χρήση του
ακροδέκτη ήχου/εικνας (A/V) ή του
ενσωµατωµένου µικροφώνου, οι εικνες δεν
εξέρχονται µέσω των ακροδεκτών S VIDEO
jack ή ήχου/εικνας (A/V). Ελέγξτε τη
γραµµένη εικνα στην οθνη. Μπορείτε να
ελέγξετε το γραµµένο ήχο χρησιµοποιώντας
ακουστικά.
Se si eseguono tutti i collegamenti
L’ingresso audio che sarà registrato dipende dal
seguente ordine di precedenza.
•Presa MIC (PLUG IN POWER)
•Staffa Intelligent Accessory Shoe
•Presa A/V
•Microfono incorporato
Εάν πραγµατοποιήσετε λες τις συνδέσεις
Η είσοδος του ήχου που πρκειται να
γραφτεί αποκτά προτεραιτητα έναντι των
άλλων εισδων, µε την ακλουθη σειρά.
• Ακροδέκτης MIC (PLUG IN POWER)
• Βάση “έξυπνων” αξεσουάρ
• Ακροδέκτης ήχου/εικνας (A/V)
• Ενσωµατωµένο µικρφωνο
Aggiunta di segnale audio ad
un nastro registrato
Scegliere uno dei suddetti collegamenti e
collegare l’apparecchio audio o il microfono alla
videocamera, quindi eseguire la procedura
descritta di seguito.
(1) Inserire il nastro registrato nella videocamera.
(2) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
(3) Individuare il punto di inizio della
per avviare la
registrazione. Premere
riproduzione. Per mettere in pausa la
riproduzione, premere
in
corrispondenza del punto di inizio della
registrazione. È possibile regolare con
precisione il punto di inizio della
/
.
registrazione premendo
(4) Premere FN, quindi selezionare PAGE3.
(5) Premere A DUB CTRL per visualizzare i tasti
di controllo.
(6) Premere AUDIO DUB. Il simbolo X verde
appare sullo schermo.
(7) Premere
sulla videocamera e
contemporaneamente iniziare a riprodurre
l’audio che si desidera registrare.
Il nuovo suono viene registrato in stereo 2
(ST2) durante la riproduzione. Durante la
registrazione del nuovo suono, il simbolo
rosso appare sullo schermo LCD.
(8) Premere
sulla videocamera al punto
dove si desidera interrompere la
registrazione.
136
Προσθήκη ήχου σε γραµµένη
κασέτα
Επιλέξτε µια απ τις συνδέσεις για τις οποίες
έγινε λγος προηγουµένως και συνδέστε τη
συσκευή ήχου ή το µικρφωνο στην κάµερά
σας. Στη συνέχεια, εφαρµστε την παρακάτω
διαδικασία.
(1) Τοποθετήστε τη γραµµένη κασέτα στην
κάµερά σας.
(2) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(3) Εντοπίστε το σηµείο έναρξης εγγραφής.
Πιέστε
για να αρχίσει η
αναπαραγωγή. Για να διακψετε
προσωρινά την αναπαραγωγή (παύση
αναπαραγωγής), πιέστε το πλήκτρο
στο σηµείο έναρξης εγγραφής. Μπορείτε
να ρυθµίσετε λεπτοµερώς το σηµείο
έναρξης εγγραφής, πιέζοντας το
/
.
(4) Πιέστε το FN και, κατπιν, επιλέξτε την PAGE3.
(5) Πιέστε το A DUB CTRL για να
εµφανιστούν τα πλήκτρα ελέγχου.
(6) Πιέστε το AUDIO DUB. Στην οθνη υγρών
κρυστάλλων εµφανίζεται η πράσινη
ένδειξη X.
(7) Πιέστε το
στην κάµερα και,
ταυτχρονα, αρχίστε να αναπαράγετε τον
ήχο που θέλετε να καταγράψετε.
Ο νέος ήχος γράφεται σε stereo 2 (ST2)
κατά την αναπαραγωγή. Κατά την
εγγραφή του νέου ήχου, στην οθνη
υγρών κρυστάλλων εµφανίζεται η κκκινη
ένδειξη .
(8) Πιέστε το
στην κάµερα, στο σηµείο
που θέλετε να σταµατήσει η εγγραφή.
Doppiaggio audio
5
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
Μετεγγραφή ήχου
4
A DUB CTRL
FN
RET.
VDATA
SPD
CODE
PLAY
A
AUDIO
DUB
CTRL
DUB
REC
CTRL
AUDIO
REC
START
DUB
REC
PAUSE
Montaggio
Μοντάζ
Για να προσθέσετε νέους ήχους µε
µεγαλύτερη ακρίβεια
Πιέστε το ZERO SET MEMORY στο σηµείο
στο οποίο θέλετε να σταµατήσει αργτερα η
εγγραφή σε λειτουργία αναπαραγωγής.
Εκτελέστε το στάδιο 3. Η εγγραφή σταµατά
αυτµατα στο σηµείο, στο οποίο πιέσατε το
ZERO SET MEMORY.
Per aggiungere nuovo suono con maggiore
precisione
Premere ZERO SET MEMORY nel punto in
corrispondenza del quale si desidera arrestare la
registrazione della parte riprodotta.
Eseguire il punto 3. La registrazione si
interrompe automaticamente in corrispondenza
del punto dove si è premuto ZERO SET
MEMORY.
Παρακολούθηση του νέου
γραµµένου ήχου
Controllo del nuovo suono
registrato
(1) Riprodurre il nastro sul quale è stato aggiunto
un segnale audio.
(2) Selezionare AUDIO MIX in
nelle
impostazioni di menu, quindi premere EXEC
(P. 248).
(1) Αναπαράγετε την κασέτα στην οποία
προσθέσατε ήχο.
(2) Επιλέξτε το AUDIO MIX στο
στις
ρυθµίσεις µενού και, κατπιν, πιέστε
EXEC (σελ. 256).
VCR SET
H i F i SOUND
AUD I O M I X
A/VcDV OUT ST1
NTSC PB
r
R
(3) Premere r/R per regolare il bilanciamento fra
il suono originale (ST1) e il suono aggiunto
(ST2), quindi premere EXEC.
Circa 5 minuti dopo che si è scollegata la fonte di
alimentazione o si è rimosso il blocco batteria,
l’impostazione di AUDIO MIX torna
all’impostazione del solo suono originale (ST1).
L’impostazione iniziale è per il solo suono
originale.
EXEC
EXIT
ST2
RET.
(3) Πιέστε r/R για να ρυθµίσετε την ισορροπία
µεταξύ του αρχικού ήχου (ST1) και του
καινούριου ήχου (ST2) και, κατπιν, πιέστε
EXEC.
Πέντε λεπτά περίπου µετά την αποσύνδεση
της πηγής τροφοδοσίας ή την αφαίρεση της
µπαταρίας, η ρύθµιση του AUDIO MIX
επανέρχεται µνο στον αρχικ ήχο (ST1). Η
ρύθµιση εργοστασίου είναι µνο αρχικς
ήχος.
137
Doppiaggio audio
Μετεγγραφή ήχου
Note
•Non è possibile registrare nuovo suono su un
nastro già registrato nel modo a 16 bit (32 kHz,
44,1 kHz o 48 kHz) (p. 251).
•Non è possibile registrare nuovo suono su un
nastro già registrato in modo LP.
•Non è possibile aggiungere porzioni audio
mediante l’interfaccia DV.
•Non è possibile registrare nuovo suono su parti
vuote del nastro.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορεί να γραφτεί νέος ήχος σε
κασέτα που είναι ήδη γραµµένη σε
λειτουργία 16-bit (32 kHz, 44,1 kHz ή 48 kHz)
(σελ. 259).
• ∆ε µπορεί να γραφτεί νέος ήχος σε κασέτα
που είναι ήδη γραµµένη σε ταχύτητα LP.
• ∆εν µπορείτε να προσθέσετε ήχο µέσω της
∆ιασύνδεσης DV.
• ∆ε µπορεί να γραφτεί νέος ήχος σε κενά
τµήµατα της ταινίας.
Se il cavo i.LINK (opzionale) è collegato alla
videocamera
Non è possibile aggiungere nuove parti audio ad
un nastro registrato.
Si consiglia di aggiungere nuovo suono a
nastri registrati con questa videocamera
Se si aggiunge nuovo suono ad un nastro
registrato con un’altra videocamera (inclusa
un’altra DCR-PC101E), la qualità sonora
potrebbe peggiorare.
Se si regola la linguetta di protezione dalla
scrittura della cassetta sulla posizione di
blocco
Non è possibile registrare sul nastro. Spostare la
linguetta di protezione dalla scrittura per
eliminare la protezione dalla scrittura.
138
Εάν το καλώδιο i.LINK (δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία) είναι συνδεδεµένο στην
κάµερά σας
∆εν µπορείτε να προσθέσετε νέο ήχο σε
γραµµένες κασέτες.
Συνιστούµε να προσθέτετε νέους ήχους σε
κασέτες που έχουν γραφτεί µε την κάµερά
σας
Εάν προσθέσετε νέους ήχους σε κασέτα που
έχει γραφτεί σε άλλη κάµερα
(συµπεριλαµβανοµένων και άλλων
DCR-PC101E), η ποιτητα του ήχου µπορεί
να χειροτερεύσει.
Εάν τοποθετήσετε το πτερύγιο προστασίας
εγγραφής της κασέτας στη θέση ασφάλισης
(lock)
∆εν µπορείτε να γράψετε στην κασέτα.
Σύρετε το πτερύγιο προστασίας εγγραφής
της κασέτας για να καταργηθεί η προστασία
εγγραφής.
Sovrapposizione di
titoli
Ένθεση τίτλου
Se si usa un nastro dotato di memoria
cassetta, si può sovrapporre un titolo.
Quando si riproduce il nastro, il titolo
viene visualizzato per circa 5 secondi dal
punto in cui è stato sovrapposto.
Εάν χρησιµοποιήσετε κασέτα που
διαθέτει µνήµη, µπορείτε να ενθέσετε
τίτλους. jταν αναπαράγετε την
κασέτα, ο τίτλος εµφανίζεται για 5
δευτερλεπτα περίπου, απ το σηµείο
στο οποίο τον ενθέσατε.
VACATION
Μοντάζ
(1) Σε λειτουργία αναµονής, εγγραφής,
αναπαραγωγής ή παύσης αναπαραγωγής,
πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το MENU, επιλέξτε το TITLE στο
, και κατπιν πιέστε EXEC (σελ. 259).
(3) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το
και,
κατπιν, πιέστε EXEC.
(4) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε τον τίτλο
που θέλετε και µετά πιέστε EXEC. Ο
τίτλος εµφανίζεται στην οθνη υγρών
κρυστάλλων.
(5) Εάν χρειαστεί, αλλάξτε το χρώµα, το
µέγεθος ή τη θέση του τίτλου,
επιλέγοντας τα COLOUR, SIZE, POS r ή
POS R, αντίστοιχα.
(6) Πιέστε το TITLE OK.
(7) Πιέστε το SAVE TITLE.
Σε λειτουργία αναπαραγωγής, παύσης
αναπαραγωγής ή εγγραφής:
Η ένδειξη TITLE SAVE εµφανίζεται στην
οθνη για 5 δευτερλεπτα και ο τίτλος
τοποθετείται.
Σε λειτουργία αναµονής:
Εµφανίζεται η ένδειξη TITLE. Και ταν
πιέζετε το START/STOP για να αρχίσει η
εγγραφή, η ένδειξη TITLE SAVE
εµφανίζεται στην οθνη για 5
δευτερλεπτα και ο τίτλος τοποθετείται.
Montaggio
(1) Nel modo di attesa, registrazione,
riproduzione o pausa della riproduzione,
premere FN per visualizzare PAGE1.
(2) Premere MENU, selezionare TITLE in
,
quindi premere EXEC (P. 251).
(3) Premere r/R per selezionare
, quindi
premere EXEC.
(4) Premere r/R per selezionare il titolo
desiderato, quindi premere EXEC. Il titolo
viene visualizzato sullo schermo LCD.
(5) Se necessario, cambiare il colore, le
dimensioni o la posizione premendo
COLOUR, SIZE, POS r o POS R.
(6) Premere TITLE OK.
(7) Premere SAVE TITLE.
Nei modi di riproduzione, pausa della
riproduzione o registrazione:
L’indicatore TITLE SAVE appare sullo
schermo per circa 5 secondi e il titolo viene
impostato.
Nel modo di attesa:
Appare l’indicatore TITLE. Quando si preme
START/STOP per iniziare la registrazione,
TITLE SAVE appare sullo schermo per circa 5
secondi e il titolo viene impostato.
139
Sovrapposizione di titoli
Ένθεση τίτλου
2
1
FN
r
R
r
3
R
RET.
EXEC
r
EXEC
EXIT
CM SET
TITLE
T I TLEERASE
T I TLE DSPL
CM SEARCH
TAPE T I TLE
ERASE ALL
4~6
r
R
R
RET.
EXEC
r
r
EXEC
RET.
R
EXEC
RET.
EXEC
TITLE
OK
RET.
EXIT
VACATION
COLOUR
R
EXEC
EXIT
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
R
EXIT
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
r
R
EXEC
EXIT
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
r
EXIT
CM SET
TITLE
READY
T I TLEERASE
T I TLE DSPL
CM SEARCH
TAPE T I TLE
ERASE ALL
SIZE
POS r
POS R
RET.
Se si regola la linguetta di protezione dalla
scrittura della cassetta sulla posizione di
blocco
Non è possibile sovrapporre o cancellare il titolo.
Spostare la linguetta di protezione dalla scrittura
per eliminare la protezione dalla scrittura.
Εάν ρυθµίσετε το πτερύγιο προστασίας
εγγραφής της κασέτας στη θέση ασφάλισης
(lock)
∆εν µπορείτε να ενθέσετε ή να σβήσετε τον
τίτλο. Σύρετε το πτερύγιο προστασίας
εγγραφής της κασέτας για να καταργηθεί η
προστασία εγγραφής.
Per usare i titoli personali
Se si desidera usare i titoli personali, selezionare
al punto 3.
Για να χρησιµοποιήσετε τον πρωττυπο τίτλο
Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε τον πρωττυπο
τίτλο, επιλέξτε το
στο στάδιο 3.
Se il nastro contiene una parte vuota
Non è possibile sovrapporre un titolo sul nastro.
Εάν υπάρχει κεν τµήµα στην ταινία
∆εν µπορείτε να ενθέσετε τίτλους στην ταινία.
Se il nastro contiene una parte vuota tra le
parti registrate
Il titolo può non essere visualizzato correttamente.
Εάν υπάρχει κεν τµήµα µεταξύ των
γραµµένων τµηµάτων της ταινίας
Ο τίτλος µπορεί να µην εµφανίζεται σωστά.
Titoli sovrapposti con la videocamera
•Sono visualizzati solo da apparecchi video del
formato DV
dotati di funzione di
titolatrice indice.
•Il punto dove si è sovrapposto il titolo può
essere considerato un segnale di indice quando
si cerca la registrazione con altri apparecchi
video.
Se il nastro contiene troppi segnali di indice
Può non essere possibile sovrapporre un titolo
perché la memoria è piena. In questo caso
cancellare i dati non necessari.
140
Τίτλοι που έχετε ενθέσει µε την κάµερά σας
• Εµφανίζονται µνο σε συσκευές εικνας µε
φορµά DV
, οι οποίες διαθέτουν
λειτουργία ευρετηρίου τίτλων.
• Το σηµείο, στο οποίο ενθέσατε τον τίτλο
µπορεί να ανιχνευθεί ως σήµα ευρετηρίου
κατά την αναζήτηση εγγραφής µε άλλη
συσκευή εικνας.
Εάν στην ταινία υπάρχει υπερβολικά µεγάλος
αριθµς σηµάτων ευρετηρίου
Ενδέχεται να µη µπορέσετε να ενθέσετε
τίτλους, επειδή η µνήµη είναι πλήρης. Στην
περίπτωση αυτή, διαγράψτε δεδοµένα που δε
χρειάζεστε.
Sovrapposizione di titoli
Ένθεση τίτλου
Per non visualizzare il titolo
Regolare TITLE DSPL su OFF nelle impostazioni
di menu (p. 251).
Για να µην εµφανίζονται οι τίτλοι
Ρυθµίστε το TITLE DSPL στο OFF στις
ρυθµίσεις µενού (σελ. 259).
Impostazione dei titoli
• Il colore del titolo cambia come segue:
t WHITE (bianco) t YELLOW (giallo) t
VIOLET (viola) t RED (rosso) t CYAN
(azzurro) t GREEN (verde) t BLUE (blu)
Τοποθέτηση τίτλων
• Το χρώµα του τίτλου αλλάζει ως εξής:
t WHITE (Ασπρο) t YELLOW (κίτρινο) t
VIOLET (µοβ) t RED (κκκινο) t
CYAN (γαλάζιο) t GREEN (πράσινο) t
BLUE (µπλε)
Se appare il simbolo “
FULL”
La memoria cassetta è piena. Cancellare un titolo
non necessario.
Μια κασέτα µπορεί να δεχτεί µέχρι και 20
τίτλους περίπου, εάν ο κάθε τίτλος
αποτελείται απ 5 χαρακτήρες
Ωστσο, εάν η µνήµη της κασέτας έχει
γεµίσει απ τα δεδοµένα ηµεροµηνίας,
φωτογραφίας και ετικέτας κασέτας, η κασέτα
µπορεί να δεχτεί µνο µέχρι και 11 τίτλους
περίπου, 5 χαρακτήρων ο καθένας.
Η χωρητικτητα της µνήµης κασέτας
διαµορφώνεται ως εξής:
– 6 δεδοµένα ηµεροµηνίας (το µέγιστο)
– 12 δεδοµένα φωτογραφίας (το µέγιστο)
– 1 ετικέτα κασέτας (το µέγιστο)
Μοντάζ
Una cassetta può contenere fino a 20 titoli
circa, se ciascun titolo consiste di 5 caratteri
Tuttavia, se la memoria cassetta è piena di dati di
data, foto e nome cassetta, una cassetta può
contenere solo circa 11 titoli di 5 caratteri
ciascuno.
La capacità della memoria cassetta è come segue:
– 6 dati di data (massimo)
– 12 dati di foto (massimo)
– 1 nome cassetta (massimo)
• Το µέγεθος του τίτλου αλλάζει ως εξής:
SMALL (Μικρ) y LARGE (Μεγάλο)
∆εν µπορείτε να καταχωρήσετε πάνω απ
13 χαρακτήρες σε µέγεθος LARGE.
• Εάν επιλέξετε το µέγεθος τίτλου SMALL,
έχετε 9 επιλογές για τη θέση του τίτλου.
Εάν επιλέξετε το µέγεθος τίτλου LARGE,
έχετε 8 επιλογές για τη θέση του τίτλου.
Montaggio
•Le dimensioni del titolo cambiano come segue:
SMALL (piccolo) y LARGE (grande)
Non è possibile inserire 13 o più caratteri nelle
dimensioni LARGE del titolo.
•Se si sono selezionate le dimensioni titolo
SMALL, sono disponibili 9 scelte per la
posizione del titolo.
Se si sono selezionate le dimensioni titolo
LARGE, sono disponibili 8 scelte per la
posizione del titolo.
Εάν εµφανιστεί η ένδειξη “
FULL”
Η µνήµη της κασέτας είναι πλήρης.
∆ιαγράψτε τον τίτλο που δε χρειάζεστε.
141
Sovrapposizione di titoli
Ένθεση τίτλου
Cancellazione di un titolo
∆ιαγραφή τίτλων
(1) Regolare l’interruttore POWER su CAMERA
o VCR.
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, selezionare TITLEERASE in
, quindi premere EXEC (p. 251).
(4) Selezionare il titolo che si desidera cancellare
con r/R, quindi premere EXEC.
Appare l’indicatore ERASE OK?.
(5) Assicurarsi che il titolo sia quello che si
desidera cancellare e premere OK.
L’indicazione ERASING lampeggia sullo
schermo.
Quando il titolo è stato cancellato, viene
visualizzata l’indicazione COMPLETE.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA ή VCR.
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε το MENU, επιλέξτε το TITLEERASE
και µετά πιέστε EXEC (σελ. 259).
στο
(4) Επιλέξτε τον τίτλο που θέλετε να
διαγράψετε µε τα r/R και µετά πιέστε
EXEC.
Εµφανίζεται η ένδειξη ERASE OK ?.
(5) Βεβαιωθείτε τι ο συγκεκριµένος τίτλος
είναι αυτς που θέλετε να διαγράψετε και
πιέστε το ΟΚ.
Η ένδειξη ERASING αναβοσβήνει στην
οθνη.
jταν διαγραφεί ο τίτλος, εµφανίζεται η
ένδειξη COMPLETE.
3
2
FN
r
R
EXIT
CM SET
TITLE
T I TLEERASE
T I TLE DSPL
CM SEARCH
TAPE T I TLE
ERASE ALL
r
R
EXEC
EXEC
RET.
CM SET
TITLE
T I TLEERASE
T I TLE DSPL
CM SEARCH
TAPE T I TLE
ERASE ALL
r
R
EXIT
RET.
EXEC
4
r
R
EXEC
T I TLE ERASE
1
2
3
4
5
6
T I TLE ERASE
HELLO !
CONGRATULAT I ONS !
HAPPY NEW YEAR !
PRESENT
GOOD MORN I NG
WEDD I NG
4 PRESENT
ERASE OK?
OK
r
R
EXEC
END
CAN–
CEL
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per annullare la cancellazione
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή
Premere CANCEL al punto 5.
Πιέστε το CANCEL στο στάδιο 5.
142
Creazione di titoli
personali
∆ηµιουργία δικών σας
τίτλων
Si possono creare fino a 2 titoli e memorizzarli
nella memoria della videocamera. Ciascun titolo
può consistere di un massimo di 20 caratteri.
Μπορείτε να δηµιουργήσετε µέχρι και 2
τίτλους και να τους αποθηκεύσετε στη µνήµη
της κάµερας. Κάθε τίτλος µπορεί να έχει
µέχρι και 20 χαρακτήρες.
4
2
r
R
FN
r
5
R
RET.
EXEC
r
R
EXIT
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
r
R
R
EXEC
RET.
EXEC
EXIT
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
r
EXEC
EXIT
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
Μοντάζ
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA ή VCR.
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3)Πιέστε το MENU, επιλέξτε το TITLE στο
κατπιν πιέστε EXEC (σελ. 259).
(4) Επιλέξτε το
µε το r / R και µετά πιέστε
EXEC.
(5) Επιλέξτε το CUSTOM1 SET ή το
CUSTOM2 SET µε το r / R και πιέστε EXEC.
(6) Επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε.
Πιέστε επανειληµµένα ένα πλήκτρο για να
επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε στο
συγκεκριµένο πλήκτρο.
(7) Πιέστε το c για να µετακινήσετε τον
κέρσορα για τον επµενο χαρακτήρα.
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία που
περιγράφεται στα στάδια 6 για να
ολοκληρώσετε τον τίτλο.
(8) Πιέστε το SET. Ο τίτλος αποθηκεύεται στη
µνήµη.
Montaggio
(1) Regolare l’interruttore POWER su CAMERA
o VCR.
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
,
(3) Premere MENU, selezionare TITLE in
quindi premere EXEC (p. 251).
(4) Selezionare
con r/R e premere EXEC.
(5) Selezionare CUSTOM1 SET o CUSTOM2 SET
con r/R e premere EXEC.
(6) Selezionare il carattere desiderato. Premere
ripetutamente un tasto per selezionare il
carattere desiderato sul tasto.
(7) Premere c per spostare il cursore alla
posizione del carattere successivo. Ripetere le
operazioni dei punti 6 per completare il titolo.
(8) Premere SET. Il titolo viene memorizzato.
TITLE SET
EXIT
[____________________]
t
&? ! ABC
DEF T
EXEC
RET.
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
6~8
SET
TITLE SET
EXIT
[ PAR_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ]
t
&? ! ABC
DEF T
TITLE SET
EXIT
[ PARTY_______________ ]
t
&? ! ABC
DEF T
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
143
Creazione di titoli personali
∆ηµιουργία δικών σας τίτλων
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per cambiare un titolo memorizzato
Για να αλλάξετε τον τίτλο που
αποθηκεύσατε
Al punto 5, selezionare CUSTOM1 SET o
CUSTOM2 SET, a seconda del titolo che si
desidera cambiare, quindi premere EXEC e
inserire il nuovo titolo come desiderato.
Se si impiegano cinque minuti o più per
inserire i caratteri nel modo di attesa della
registrazione su nastro mentre una cassetta è
inserita nella videocamera
La videocamera si spegne automaticamente. I
caratteri inseriti rimangono memorizzati.
Impostare l’interruttore POWER su OFF
(CHARGE) una volta, quindi di nuovo su
CAMERA, infine cominciare di nuovo dal punto
1. Si consiglia di regolare l’interruttore POWER
su VCR o di estrarre la cassetta in modo da
evitare che la videocamera si spenga
automaticamente durante l’inserimento dei
caratteri del titolo.
Per cancellare il titolo
Premere C. Viene cancellato l’ultimo carattere.
Per inserire uno spazio
Premere c.
Per inserire lo stesso carattere dello stesso
tasto in successione
Premere c per spostare il cursore alla posizione
successiva e quindi inserire il carattere.
Στο στάδιο 5, επιλέξτε το CUSTOM1 SET ή το
CUSTOM2 SET, ανάλογα µε τον τίτλο που
θέλετε να αλλάξετε, στη συνέχεια πιέστε
EXEC και µετά καταχωρήστε τον καινούριο
τίτλο που επιθυµείτε.
Εάν χρειαστείτε πάνω απ πέντε λεπτά για
την καταχώρηση χαρακτήρων σε αναµονή
εγγραφής κασέτας, ενώ υπάρχει κασέτα στην
κάµερα
Η κάµερα απενεργοποιείται αυτµατα. Οι
χαρακτήρες που καταχωρήσατε παραµένουν
αποθηκευµένοι στη µνήµη. Ρυθµίστε το
διακπτη POWER στη θέση OFF (CHARGE)
µία φορά και µετά ρυθµίστε τον και πάλι στη
θέση CAMERA, στη συνέχεια ξεκινήστε και
πάλι απ το στάδιο1.
Συνιστούµε να ρυθµίσετε το διακπτη
POWER στη θέση VCR ή να αφαιρέσετε την
κασέτα έτσι ώστε η κάµερά σας να µην
απενεργοποιείται αυτµατα ταν
καταχωρείτε χαρακτήρες τίτλων.
Για να διαγράψετε τον τίτλο
Πιέστε το C. Ο τελευταίος χαρακτήρας
σβήνεται.
Για να καταχωρήσετε κεν διάστηµα
Πιέστε το c.
Για να καταχωρήσετε τον ίδιο χαρακτήρα στο
ίδιο πλήκτρο διαδοχικά
Πιέστε το c για να µετακινήσετε τον κέρσορα
στην επµενη θέση και καταχωρήστε το
χαρακτήρα.
144
Assegnazione di nomi
alle cassette
Τιτλοφρηση κασέτας
(1) Inserire la cassetta cui si desidera assegnare
un nome.
(2) Regolare l’interruttore POWER su CAMERA
o VCR.
(3) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(4) Premere MENU, selezionare TAPE TITLE in
, quindi premere EXEC (p. 251).
(5) Selezionare il carattere desiderato. Premere
ripetutamente il tasto per selezionare il
carattere desiderato sul tasto.
(6) Premere c per spostare il cursore alla
posizione del carattere successivo. Ripetere le
operazioni del punto 5 per completare il
nome.
(7) Premere SET. Il nome viene memorizzato.
(1) Τοποθετήστε την κασέτα που θέλετε να
τιτλοφορήσετε.
(2) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA ή VCR.
(3) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(4) Πιέστε MENU, στη συνέχεια επιλέξτε το
TAPE TITLE στο
και µετά πιέστε EXEC
(σελ. 259).
(5) Επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε.
Πιέστε επανειληµµένα ένα πλήκτρο για να
επιλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε στο
συγκεκριµένο πλήκτρο.
(6) Πιέστε το c για να µετακινήσετε τον
κέρσορα για τον επµενο χαρακτήρα.
Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία που
περιγράφτηκε στα στάδια 5 για να
ολοκληρώσετε την ετικέτα.
(7) Πιέστε το SET. Η ετικέτα αποθηκεύεται
στη µνήµη.
Μοντάζ
Εάν χρησιµοποιήσετε κασέτα µε
µνήµη, µπορείτε να την
τιτλοφορήσετε. Η ετικέτα (τίτλος) της
κασέτας µπορεί να αποτελείται απ 10
χαρακτήρες το πολύ και αποθηκεύεται
στη µνήµη της κασέτας. jταν
τοποθετείτε στην κάµερα κασέτα, µε
ετικέτα (τίτλο) και ρυθµίσετε το
διακπτη POWER στη θέση CAMERA ή
VCR, η ετικέτα (τίτλος) εµφανίζεται
στην οθνη για 5 δευτερλεπτα.
Montaggio
Se viene utilizzato un nastro dotato di
memoria cassetta, è possibile assegnare
un nome alla cassetta. Il nome può
consistere di 10 caratteri al massimo e
viene conservato nella memoria cassetta.
Quando si inserisce la cassetta cui è stato
assegnato un nome e si regola
l’interruttore POWER su CAMERA o
VCR, il nome viene visualizzato per circa
5 secondi.
3
FN
4,5
R
r
EXIT
CM SET
TITLE
T I TLEERASE
T I TLE DSPL
CM SEARCH
TAPE T I TLE
ERASE ALL
EXIT
CM SET
TITLE
T I TLEERASE
T I TLE DSPL
r
RCM SEARCH
RET.
EXEC
TAPE T I TLE – – – – – – – – –
ERASE ALL
TAPE TITLE
[__________]
ABC
DEF T
&? !
EXEC
r
R
EXEC
6
TAPE TITLE
&? !
EXIT
[ GRADU_ _ _ _ _ ]
ABC
DEF T
t
TAPE TITLE
&? !
EXIT
[ GRADUATION]
ABC
DEF T
t
EXIT
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
t
RET.
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
145
Assegnazione di nomi alle
cassette
Τιτλοφρηση κασέτας
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per cancellare il nome creato
Selezionare C al punto 5, quindi premere SET.
Για να διαγράψετε την ετικέτα που
έχετε δηµιουργήσει
Per cambiare il nome creato
Επιλέξτε το C στο στάδιο 5 και, κατπιν,
πιέστε το SET.
Inserire la cassetta di cui si desidera cambiare il
nome e procedere nello stesso modo che per la
creazione di un nuovo nome.
Για να αλλάξετε την ετικέτα που έχετε
δηµιουργήσει
Se la linguetta di protezione dalla scrittura
viene impostata sulla posizione di blocco
Non è possibile assegnare un nome alla cassetta.
Spostare la linguetta di protezione dalla scrittura
per eliminare la protezione.
Se il nastro contiene troppi segnali di indice
Può non essere possibile assegnare un nome alla
cassetta perché la memoria è piena. In questo
caso cancellare i dati non necessari.
Se si sono sovrapposti titoli nella cassetta
Quando viene visualizzato il nome possono
apparire anche fino a 4 titoli.
Se l’indicatore “-----” ha meno di 10 spazi
La memoria cassetta è piena.
“-----” indica il numero di caratteri utilizzabili per
il nome della cassetta.
Per cancellare il titolo
Premere C. Viene cancellato l’ultimo carattere.
Per inserire uno spazio
Premere c.
Per inserire lo stesso carattere dello stesso
tasto in successione
Premere c per spostare il cursore alla posizione
successiva e quindi inserire il carattere.
Τοποθετήστε στην κάµερα την κασέτα, της
οποίας την ετικέτα θέλετε να αλλάξετε και
ενεργήστε µε τον ίδιο τρπο για να
δηµιουργήσετε µια νέα ετικέτα.
Εάν ρυθµίσετε το πτερύγιο προστασίας
εγγραφής της κασέτας στη θέση ασφάλισης
(lock)
∆εν µπορείτε να τιτλοφορήσετε την κασέτα.
Σύρετε το πτερύγιο προστασίας εγγραφής
της κασέτας για να καταργηθεί η προστασία
εγγραφής.
Εάν στην ταινία υπάρχει υπερβολικά µεγάλος
αριθµς σηµάτων ευρετηρίου
Ενδέχεται να µη µπορέσετε να
τιτλοφορήσετε κασέτες, επειδή η µνήµη είναι
πλήρης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε
δεδοµένα που δε χρειάζεστε.
Εάν έχετε ενθέσει τίτλους στην κασέτα
jταν εµφανίζεται η ετικέτα, µπορούν να
εµφανιστούν επίσης µέχρι και 4 τίτλοι.
)ταν η ένδειξη “-----” έχει λιγτερα απ 10
κενά διαστήµατα
Η µνήµη της κασέτας είναι πλήρης.
Η ένδειξη “-----” δείχνει τον αριθµ
χαρακτήρων που µπορείτε να επιλέξετε για
την ετικέτα.
Για να διαγράψετε την ετικέτα (τίτλο)
Πιέστε το C. Ο τελευταίος χαρακτήρας
σβήνεται.
Για να καταχωρήσετε κεν διάστηµα
Πιέστε το c.
Για να καταχωρήσετε τον ίδιο χαρακτήρα στο
ίδιο πλήκτρο διαδοχικά
Πιέστε το c για να µετακινήσετε τον κέρσορα
στην επµενη θέση και καταχωρήστε το
χαρακτήρα.
146
Assegnazione di nomi alle
cassette
Cancellazione di tutti i dati
dalla memoria cassetta
Τιτλοφρηση κασέτας
∆ιαγραφή λων των δεδοµένων
στη µνήµη κασέτας
Μπορείτε να διαγράψετε αµέσως λα τα
δεδοµένα στη µνήµη κασέτας.
(1) Regolare l’interruttore POWER su CAMERA
o VCR.
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, premere ERASE ALL in
,
quindi premere EXEC (p. 251).
(4) Selezionare OK mediante r/R, quindi premere
EXEC.
L’indicazione OK cambia in EXECUTE.
(5) Selezionare EXECUTE con r/R, quindi
premere EXEC. L’indicazione ERASING
lampeggia sullo schermo. Quando
l’operazione è stata completata, viene
visualizzata l’indicazione COMPLETE.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA ή VCR.
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε το MENU, µετά πιέστε ERASE ALL
στο
και µετά πιέστε το EXEC
(σελ. 259).
(4) Επιλέξτε το ΟΚ µε τα r/R και, κατπιν,
πιέστε EXEC.
Η ένδειξη ΟK µετατρέπεται σε EXECUTE.
(5) Επιλέξτε το EXECUTE µε το r/R, και µετά
πιέστε το EXEC. Στην οθνη αναβοσβήνει
η ένδειξη ERASING. jταν ολοκληρωθεί η
διαγραφή, στην οθνη εµφανίζεται η
ένδειξη COMPLETE.
Premere EXIT.
Για να επιστρέψετε στο FN
Πιέστε το EXIT.
Μοντάζ
Per tornare a FN
Montaggio
Si possono cancellare contemporaneamente tutti i
dati dalla memoria cassetta.
Per annullare la cancellazione
Selezionare RETURN al punto 5, quindi premere
EXEC.
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή
Επιλέξτε το RETURN στο στάδιο 5 και,
κατπιν, πιέστε το EXEC.
147
— Operazioni con la “Memory Stick” —
— Λειτουργίες του “Memory Stick” —
Uso della “Memory
Stick” – Introduzione
Χρήση του “Memory
Stick”– Eισαγωγή
Si possono registrare e riprodurre fermi
immagine su una “Memory Stick” in dotazione
alla videocamera. Si possono eseguire facilmente
la riproduzione, la registrazione o la
cancellazione di immagini. Si possono scambiare
i dati di immagine con altri apparecchi come un
computer, ecc. usando il cavo USB per “Memory
Stick” in dotazione alla videocamera.
Μπορείτε να καταγράψετε και να
αναπαράγετε εικνες σε ένα “Memory Stick”,
το οποίο συνοδεύει την κάµερά σας.
Μπορείτε εύκολα να αναπαράγετε, να
γράψετε ή να διαγράψετε εικνες. Μπορείτε
να ανταλλάξετε δεδοµένα εικνων µε άλλες
συσκευές, πως µε τον υπολογιστή σας κλπ.,
χρησιµοποιώντας το καλώδιο USB για
“Memory Stick” που παρέχεται µαζί µε την
κάµερά σας.
Formato dei file
Fermo immagine (JPEG)
La videocamera comprime i dati di immagine nel
formato JPEG (estensione .jpg).
Immagini in movimento (MPEG)
La videocamera comprime i dati di immagine in
formato MPEG (estensione .mpg).
Nome di file tipico dei dati di immagine
Fermo immagine
100-0001:
Questo nome appare sullo
schermo della videocamera.
Dsc00001.jpg: Questo nome appare sullo
schermo del computer.
Immagini in movimento
MOV00001:
Questo nome appare sullo
schermo della videocamera.
Mov00001.mpg: Questo nome appare sullo
schermo del computer.
148
Σχετικά µε το φορµά αρχείων
Ακίνητη εικ*να (JPEG)
Η κάµερά σας συµπιέζει τα δεδοµένα των
εικνων σε φορµά JPEG (επέκταση. jpg).
Κινούµενη εικ*να (MPEG)
Η κάµερά σας συµπιέζει τα δεδοµένα των
εικνων σε φορµά ΜPEG (επέκταση .mpg).
Τυπικ* *νοµα αρχείων δεδοµένων εικ*νων
Ακίνητη εικνα
100-0001:
Αυτ το νοµα αρχείου
εµφανίζεται στην οθνη της
κάµεράς σας.
Dsc00001.jpg: Αυτ το νοµα αρχείου
εµφανίζεται στην οθνη του
υπολογιστή σας.
Κινούµενη εικνα
MOV00001:
Αυτ το νοµα αρχείου
εµφανίζεται στην οθνη της
κάµεράς σας.
Mov00001.mpg: Αυτ το νοµα αρχείου
εµφανίζεται στην οθνη του
υπολογιστή σας.
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή
Uso di una “Memory Stick”
Χρήση του “Memory Stick”
Terminale/Ακροδέκτης
Interruttore di protezione
dalla scrittura/
∆ιακπτης προστασίας
εγγραφής
Λειτουργίες του “Memory Stick”
• ∆εν µπορείτε να γράψετε ή να σβήσετε
εικνες ταν ο διακπτης προστασίας
εγγραφής στο “Memory Stick” είναι
τοποθετηµένος στη θέση LOCK (ασφάλιση).
• Η θέση και το σχήµα του διακπτη
προστασίας εγγραφής µπορεί να
διαφέρουν, ανάλογα µε το µοντέλο.
• Συνιστούµε να δηµιουργήσετε εφεδρικά
αρχεία (back up) για την αποθήκευση
σηµαντικών δεδοµένων στο σκληρ δίσκο
του υπολογιστή σας.
•Τα δεδοµένα εικνων µπορεί να
καταστραφούν στις παρακάτω περιπτώσεις:
– Εάν αφαιρέσετε το “Memory Stick”,
απενεργοποιήσετε την κάµερα, ή
αφαιρέσετε τη µπαταρία για να την
αντικαταστήσετε ταν η λυχνία
πρσβασης αναβοσβήνει.
– Εάν χρησιµοποιήσετε τα “Memory Stick”
κοντά σε µαγνήτες ή µαγνητικά πεδία,
πως αυτά των ηχείων ή των
τηλεοράσεων.
• Μην αφήνετε µεταλλικά αντικείµενα ή τα
δάκτυλά σας να έρθουν σε επαφή µε τα
µεταλλικά µέρη του τµήµατος σύνδεσης.
• Κολλήστε την ετικέτα του στη θέση
ετικέτας.
• Μη λυγίζετε, µη ρίχνετε κάτω και µην
υποβάλλετε σε ισχυρά χτυπήµατα τα
“Memory Stick”.
• Μην αποσυναρµολογείτε και µην
τροποποιείτε τα “Memory Stick”.
• Μην αφήνετε τα “Memory Stick” να
βραχούν.
• Μη χρησιµοποιείτε και µη φυλάσσετε τα
“Memory Stick” σε σηµεία που είναι:
– Υπερβολικά ζεστά, πως µέσα σε
αυτοκίνητο παρκαρισµένο στον ήλιο ή
κάτω απ καυτ ήλιο
– Κάτω απ το άµεσο φως του ήλιου.
– Πολύ υγρά ή εκτεθειµένα σε διαβρωτικά
αέρια
• Wταν µεταφέρετε ή αποθηκεύετε ένα
“Memory Stick”, τοποθετήστε το στη θήκη
του.
Operazioni con la “Memory Stick”
•Non è possibile registrare o cancellare
immagini se l’interruttore di protezione dalla
scrittura della “Memory Stick” è impostato su
LOCK.
•La posizione e la forma dell’interruttore di
protezione dalla scrittura potrebbero variare in
base al modello.
•Si consiglia di eseguire una copia di riserva dei
dati importanti sul disco fisso del proprio
computer.
•I dati di immagine possono essere danneggiati
nei seguenti casi:
– Se si rimuove la “Memory Stick”, si spegne la
videocamera o si rimuove il blocco batteria
mentre la spia di accesso lampeggia.
– Se si usa la “Memory Stick” vicino a magneti
o campi magnetici come quelli di diffusori o
televisori.
•Evitare che oggetti metallici o le dita vengano
in contatto con le parti metalliche della sezione
di collegamento.
•Applicare l’etichetta solo nella posizione
apposita.
•Non piegare, lasciar cadere o applicare forti
scosse alle “Memory Stick”.
•Non smontare o modificare le “Memory Stick”.
•Non lasciare che le “Memory Stick” si bagnino.
•Non usare o tenere le “Memory Stick” in
luoghi:
– estremamente caldi come in un’auto
parcheggiata al sole o dove batte il sole
– esposti alla luce solare diretta
– molto umidi o esposti a gas corrosivi
•Quando si trasporta o si ripone una “Memory
Stick”, inserirla nella sua custodia.
Posizione per l’etichetta/
Θέση ετικέτας
149
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή
“Memory Stick” formattate su
computer
Φορµαρισµένα “Memory Stick” µέσω
υπολογιστή
Le “Memory Stick” formattate su computer con
OS Windows o Macintosh non sono garantite
compatibili con questa videocamera.
Note sulla compatibilità dei dati di
immagine
•I file di dati di immagine registrati su “Memory
Stick” con la videocamera sono conformi allo
standard universale Design Rules for Camera
File Systems stabilito dalla JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
Non è possibile riprodurre sulla videocamera
fermi immagine registrati su altri apparecchi
(DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E o
DSC-D700/D770) non conformi a questo
standard universale. Questi modelli non sono
in vendita in alcune aree.
•Se non è possibile usare una “Memory Stick”
usato con altri apparecchi, formattarla con la
videocamera (p. 250). Tuttavia la formattazione
cancella tutte le informazioni sulla “Memory
Stick”.
•“Memory Stick” e
sono marchi di Sony
Corporation.
•Tutti gli altri nomi di prodotti qui citati possono
essere marchi di fabbrica o marchi registrati
delle rispettive aziende.
Inoltre “™” e “” non sono indicati in ciascun
caso in questo manuale.
Η συµβαττητα µε αυτήν την κάµερα των
“Memory Stick”, τα οποία έχουν φορµαριστεί
µε υπολογιστές σε περιβάλλον Windows OS
ή σε υπολογιστές Macintosh, δεν είναι
εγγυηµένη.
Σηµειώσεις για τη συµβατ*τητα των
δεδοµένων εικ*νων
• Τα αρχεία δεδοµένων εικνων, τα οποία
έχουν γραφτεί σε “Memory Stick” απ την
κάµερά σας, συµµορφώνονται µε το
παγκσµιο πρτυπο “Design Rules for
Camera File Systems” (Καννες Σχεδίασης
για Συστήµατα Αρχείων Κάµερας) που
καθιερώθηκε απ τη JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association, Ιαπωνική Ένωση
Ηλεκτρονικών και Βιοµηχανιών
Τεχνολογίας Πληροφρησης).
Σ’ αυτήν την κάµερα, δεν µπορείτε να
αναπαράγετε ακίνητες εικνες που έχουν
γραφτεί σε άλλες συσκευές (στα µοντέλα
DCR-TRV890E/TRV900/TRV900E ή
DSC-D700/D770), οι οποίες δε
συµµορφώνονται µε αυτ το παγκσµιο
πρτυπο. (Αυτά τα µοντέλα δεν πωλούνται
σε ορισµένες περιοχές.)
• Εάν δε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε ένα
“Memory Stick”, το οποίο έχει
χρησιµοποιηθεί σε άλλη συσκευή,
φορµάρετέ το µε αυτήν την κάµερα
(σελ. 258). Ωστσο, µε το φορµάρισµα
διαγράφονται λες οι πληροφορίες στο
“Memory Stick”.
• Τα “Memory Stick” και
αποτελούν
εµπορικά σήµατα της Εταιρίας Sony.
• Wλες οι υπλοιπες ονοµασίες προϊντων
που αναφέρονται στο παρν µπορεί να
αποτελούν εµπορικά σήµατα ή σήµατα
κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιριών
τους.
Επιπλέον, τα σύµβολα “™” και “” δεν
αναφέρονται σε λες τις περιπτώσεις στο
παρν εγχειρίδιο.
150
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή
Inserimento della “Memory Stick”
Τοποθέτηση του “Memory Stick”
Inserire una “Memory Stick” a fondo nel vano
per “Memory Stick” con il segno B rivolto di lato
come illustrato.
Τοποθετήστε ένα “Memory Stick” στη σχισµή
εισαγωγής “Memory Stick”, σο βαθιά µπορεί
να µπει, µε την ένδειξη B στραµµένη προς τα
πάνω πως φαίνεται στο σχήµα.
Spia di accesso/
Λυχνία πρ*σβασης
Operazioni con la “Memory Stick”
Estrazione della “Memory Stick”
Spostare MEMORY EJECT in direzione della
freccia.
Vano per “Memory Stick”/
Σχισµή εισαγωγής
“Memory Stick”
Εξαγωγή του “Memory Stick”
Σύρετε το MEMORY EJECT κατά την
κατεύθυνση του βέλους.
Quando la spia di accesso è illuminata o
lampeggia
Non scuotere o urtare la videocamera perché la
videocamera sta leggendo i dati sulla “Memory
Stick” o registrando dati sulla “Memory Stick”.
Non spegnere, non estrarre la “Memory Stick” e
non rimuovere il blocco batteria. Altrimenti si
possono verificare danni ai dati di immagine.
Se appare “
FROMAT ERROR”
Reinserire la “Memory Stick” alcune volte. La
“Memory Stick” può essere danneggiata se
l’indicatore rimane visualizzato. In questo caso
usare un’altra “Memory Stick”.
Ενώ η λυχνία πρ*σβασης είναι αναµµένη ή
αναβοσβήνει
Μην κουνάτε και µη χτυπάτε την κάµερα,
γιατί διαβάζει τα δεδοµένα απ το “Memory
Stick” ή καταγράφει δεδοµένα στο “Memory
Stick”. Μην απενεργοποιείτε την κάµερα, µην
αφαιρείτε το “Memory Stick” και µην
αφαιρείτε τη µπαταρία. ∆ιαφορετικά, τα
δεδοµένα εικνων µπορεί να καταστραφούν.
Εάν εµφανιστεί η ένδειξη
“
FORMAT ERROR”
Τοποθετήστε ξανά το “Memory Stick”
µερικές φορές. Το “Memory Stick” µπορεί να
είναι χαλασµένο εάν συνεχίζει να
εµφανίζεται η ένδειξη. Εάν συµβαίνει κάτι
τέτοιο, χρησιµοποιήστε ένα άλλο “Memory
Stick”.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
MEMORY EJECT
151
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή
Uso del pannello a tocco
Χρήση του πίνακα αφής
I tasti operativi per la maggior parte delle
funzioni relative all’utilizzo di una “Memory
Stick” vengono visualizzati sullo schermo LCD.
Premere direttamente lo schermo LCD per
controllare ciascuna funzione (Controllo tramite
pannello a tocco).
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
impostato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Premere OPEN per aprire il pannello LCD. I
tasti operativi appaiono sullo schermo LCD.
Si può alternare tra il modo di riproduzione
memoria o ripresa in memoria premendo
PLAY/CAM.
(3) Premere FN. I tasti operativi appaiono sullo
schermo LCD.
(4) Premere PAGE2 per passare a PAGE2. I tasti
operativi appaiono sullo schermo LCD.
(5) Premere PAGE3 per passare a PAGE3. I tasti
operativi appaiono sullo schermo LCD.
(6) Premere la voce della funzione desiderata.
Fare riferimento alla pagina corrispondente
per ciascuna funzione.
152
Τα πλήκτρα για το χειρισµ των
περισστερων λειτουργιών κατά τη χρήση
“Memory Stick” εµφανίζονται στην οθνη
υγρών κρυστάλλων. Πιέστε απευθείας την
οθνη υγρών κρυστάλλων για να
ενεργοποιήσετε κάθε µία λειτουργία
(Λειτουργία του πίνακα αφής).
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το OPEN για να ανοίξετε τον
πίνακα της οθνης υγρών κρυστάλλων. Τα
πλήκτρα λειτουργίας εµφανίζονται στην
οθνη υγρών κρυστάλλων. Μπορείτε να
εναλλάσσετε τις λειτουργίες memory
playback ή memory camera πιέζοντας το
PLAY/CAM.
(3) Πιέστε το FN. Τα πλήκτρα λειτουργίας
εµφανίζονται στην οθνη υγρών
κρυστάλλων.
(4) Πιέστε το PAGE2 για να µετακινηθείτε
στην PAGE2. Τα πλήκτρα λειτουργίας
εµφανίζονται στην οθνη υγρών
κρυστάλλων.
(5) Πιέστε το PAGE3 για να µετακινηθείτε
στην PAGE3. Τα πλήκτρα λειτουργίας
εµφανίζονται στην οθνη υγρών
κρυστάλλων.
(6) Πιέστε το στοιχείο λειτουργίας που
θέλετε.
Ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες για κάθε
µία λειτουργία.
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή
3~6
1
POWER
LOCK
VCR
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
FN
Nel modo di ripresa in
memoria/
Σε λειτουργία memory
camera
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
SPOT
FOCUS
MENU
SPOT
METER
PLAY
INDEX EXPO–
SURE
SELF
TIMER
PLAY
INDEX
MEM
MIX
2
Nel modo di ripresa in
memoria/Σε λειτουργία
memory camera
Nel modo di
riproduzione memoria
(fermo immagine)/Σε
λειτουργία memory
playback (ακίνητη
εικνα)
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
PLAY
INDEX
VOL
PLAY
INDEX
–
FN
+
CAM
INDEX
FN
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per eseguire le impostazioni
Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθµίσεις
Premere
Πιέστε το
OK.
OK.
Per annullare le impostazioni
Για να ακυρώσετε τις ρυθµίσεις
Premere
PAGE3.
Πιέστε το
OFF για να επιστρέψετε στις
PAGE1/PAGE2/PAGE3.
OFF per tornare a PAGE1/PAGE2/
Λειτουργίες του “Memory Stick”
LCD
BRT
Operazioni con la “Memory Stick”
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
153
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή
Note
•Quando si usa il pannello a tocco, premere i
tasti operativi con il pollice trattenendo il retro
del pannello LCD oppure premere i tasti
leggermente con l’indice.
•Non premerli con oggetti appuntiti come una
penna.
•Non toccare lo schermo LCD con le mani
bagnate.
•Se FN non è indicato sullo schermo LCD,
toccare leggermente lo schermo LCD per farlo
apparire. Si può controllare la visualizzazione
con DISPLAY/TOUCH PANEL della
videocamera.
•Quando i tasti operativi non funzionano anche
se sono premuti, è necessario eseguire una
regolazione (CALIBRATION) (p. 296).
•Se lo schermo LCD si sporca, pulirlo con il
panno in dotazione.
Σηµειώσεις
• Wταν χρησιµοποιείτε τον πίνακα αφής,
πιέστε τα πλήκτρα λειτουργίας µε τον
αντίχειρά σας υποστηρίζοντας την οθνη
υγρών κρυστάλλων απ το πίσω µέρος της
ή πιέστε ελαφρά τα πλήκτρα λειτουργίας µε
το δείκτη σας.
• Μην πιέζετε τα πλήκτρα λειτουργίας µε
αιχµηρά αντικείµενα, πως στυλ.
• Μην αγγίζετε την οθνη υγρών κρυστάλλων
µε βρεγµένα χέρια.
• Εάν το FN δεν εµφανίζεται στην οθνη
υγρών κρυστάλλων, αγγίξτε ελαφρά την
οθνη υγρών κρυστάλλων για να
εµφανιστεί. Μπορείτε να ελέγξετε τις
ενδείξεις µε το πλήκτρο DISPLAY/TOUCH
PANEL της κάµερας.
• Wταν τα πλήκτρα λειτουργίας δε
λειτουργούν ακµη κι αν τα πιέσετε, ττε
απαιτείται ρύθµιση (CALIBRATION)
(σελ. 296).
• Wταν η οθνη υγρών κρυστάλλων λερωθεί,
χρησιµοποιήστε το παρεχµενο ύφασµα
καθαρισµού.
Quando si esegue ciascuna voce
La barra verde appare sopra la voce.
Voci non disponibili
Il colore delle voci diventa grigio.
Pannello a tocco
Si può controllare con il pannello a tocco mentre
si usa il mirino (p. 93).
Premere FN per visualizzare i seguenti tasti:
Nel modo di ripresa in memoria
PAGE1
SPOT FOCUS, MENU, PLAY,
INDEX, EXPOSURE,
SPOT METER
PAGE2
SELFTIMER, PLAY, INDEX,
MEM MIX
PAGE3
LCD BRT, PLAY, INDEX, VOL
Κατά την ενεργοποίηση κάθε στοιχείου
Η πράσινη µπάρα εµφανίζετε πάνω απ το
στοιχείο.
Στοιχείο που δεν είναι διαθέσιµο
Το χρώµα των στοιχείων γίνεται γκρίζο.
Ο πίνακας αφής
Μπορείτε να λειτουργήσετε τον πίνακα αφής
χρησιµοποιώντας το εικονοσκπιο (σελ. 93).
Πιέστε το FN για να εµφανιστούν τα
παρακάτω πλήκτρα:
Σε λειτουργία memory camera
PAGE1
SPOT FOCUS, MENU, PLAY,
INDEX, EXPOSURE,
SPOT METER
PAGE2
SELFTIMER, PLAY, INDEX,
MEM MIX
PAGE3
LCD BRT, PLAY, INDEX, VOL
Nel modo di riproduzione memoria
154
PAGE1
MENU, CAM, INDEX, DELETE,
+ , –
PAGE2
PB ZOOM, CAM, INDEX,
DATA CODE, + , –
PAGE3
LCD BRT, CAM, INDEX, VOL,
+ , –
Σε λειτουργία memory playback
PAGE1
MENU, CAM, INDEX, DELETE,
+ , –
PAGE2
PB ZOOM, CAM, INDEX,
DATA CODE, + , –
PAGE3
LCD BRT, CAM, INDEX, VOL,
+ , –
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή
Selezione del modo di qualità
dei fermi immagine
Επιλογή της ρύθµισης ποι*τητας
ακίνητης εικ*νας
Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθµιση ποιτητας
εικνας στην εγγραφή ακίνητων εικνων. Η
ρύθµιση εργοστασίου είναι SUPER FINE.
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY
o VCR. Assicurarsi che l’interruttore LOCK
sia impostato sulla posizione di destra
(sblocco).
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, selezionare STILL SET in
,
quindi premere EXEC (p. 249).
(4) Premere r / R per selezionare QUALITY,
quindi premere EXEC.
(5) Premere r / R per selezionare la qualità
dell’immagine desiderata, quindi premere
EXEC.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER της
κάµερας στη θέση MEMORY ή VCR.
Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης LOCK
βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη ασφάλισης).
(2) Πιέστε το FN για να επιλέξετε την PAGE1.
(3) Πιέστε το MENU, στη συνέχεια επιλέξτε
το STILL SET στο
και µετά πιέστε το
EXEC (σελ. 257).
(4) Πιέστε το r / R για να επιλέξετε το
QUALITY, και µετά πιέστε το EXEC.
(5) Πιέστε το r / R για να επιλέξετε την
επιθυµητή ποιτητα εικνας και κατπιν
πιέστε EXEC.
2
1
LOCK
4
EXIT
MEMORY SET
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
SUPER FINE
FINE
STANDARD
REMAIN
12
EXEC
RET.
EXEC
RET.
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
EXIT
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PHOTO SAVE
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
3
POWER
VCR
FN
Operazioni con la “Memory Stick”
Si può selezionare il modo di qualità immagine
durante la registrazione di fermi immagine.
L’impostazione iniziale è SUPER FINE.
155
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή
Impostazioni di qualità immagine
Ρυθµίσεις ποι*τητας εικ*νας
Impostazione
Ρύθµιση
Significato
SUPER FINE (SFN) Questa è la qualità di
immagine più elevata per la
videocamera.
Il numero di fermi
immagine che è possibile
registrare è inferiore rispetto
a quello del modo FINE. Nel
modo SUPER FINE, le
immagini sono compresse a
circa 1/3.
FINE (FINE)
Usare questo modo quando
si desidera registrare
immagini di alta qualità.
L’immagine è compressa a
circa 1/6.
STANDARD (STD) Questa è la qualità di
immagine normale.
L’immagine è compressa a
circa 1/10.
Nota
In alcuni casi, il cambiamento del modo di
qualità di immagine non ha effetto sulla qualità
dell’immagine, a seconda del tipo di immagini
riprese.
156
Σηµασία
SUPER FINE (SFN) Αυτή είναι η υψηλτερη
ποιτητα εικνας στην
κάµερά σας.
Ο αριθµς των ακίνητων
εικνων που µπορείτε να
γράψετε είναι µικρτερος
απ εκείνο σε λειτουργία
FINE. Οι πολύ καλά
επεξεργασµένες εικνες
συµπιέζονται περίπου στο
1/3.
FINE (FINE)
Χρησιµοποιήστε αυτή τη
ρύθµιση ταν θέλετε να
καταγράψετε εικνες
υψηλής ποιτητας.
Η εικνα συµπιέζεται
περίπου στο 1/6.
STANDARD (STD) Αυτή είναι η στάνταρ
ποιτητα εικνας. Η
εικνα συµπιέζεται
περίπου στο 1/10.
Σηµείωση
Σε ορισµένες περιπτώσεις, n αλλαγή
ρύθµισης της ποιτητας εικνας µπορεί να
µην επηρεάσει την ποιτητα εικνας,
γεγονς που εξαρτάται απ τον τύπο των
εικνων που µαγνητοσκοπείτε.
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή
Differenze tra i modi di qualità immagine
Le immagini registrate vengono compresse in
formato JPEG prima di essere memorizzate. La
capacità di memoria assegnata a ciascuna
immagine varia in base al modo di qualità
immagine selezionato e alle dimensioni
dell’immagine stessa. I dettagli sono indicati nella
tabella sotto. È possibile selezionare le dimensioni
dell’immagine scegliendo tra 1152 × 864 o 640 ×
480 nelle impostazioni di menu.
∆ιαφορές µεταξύ των ρυθµίσεων ποι*τητας
εικ*νας
Οι γραµµένες εικνες συµπιέζονται σε φορµά
JPEG πριν αποθηκευτούν στη µνήµη. Η
χωρητικτητα µνήµης που εκχωρείται σε
κάθε εικνα ποικίλλει, ανάλογα µε την
επιλεγµένη ρύθµιση ποιτητας εικνας και το
µέγεθος της εικνας. Λεπτοµέρειες
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
(Μπορείτε να επιλέξετε µέγεθος εικνας
1152 × 864 ή 640 × 480 στις ρυθµίσεις µενού.)
Dimensioni immagine 1152 × 864
Μέγεθος εικ*νας 1152 × 864
Capacità di memoria
SUPER FINE
Circa 600 KB
Ποι*τητα εικ*νας
Χωρητικ*τητα µνήµης
FINE
Circa 300 KB
SUPER FINE
Περίπου 600 KB
Circa 200 KB
FINE
Περίπου 300 KB
STANDARD
Περίπου 200 KB
STANDARD
Dimensioni immagine 640 × 480
Μέγεθος εικ*νας 640 × 480
Qualità immagine
Capacità di memoria
SUPER FINE
Circa 190 KB
Ποι*τητα εικ*νας
Χωρητικ*τητα µνήµης
FINE
Circa 100 KB
SUPER FINE
Περίπου 190 KB
Circa 60 KB
FINE
Περίπου 100 KB
STANDARD
Περίπου 60 KB
STANDARD
Indicatore di qualità immagine
L’indicatore di modo di qualità immagine non è
visualizzato durante la riproduzione.
Sταν επιλέγετε την ποι*τητα εικ*νας
Εµφανίζεται στην οθνη ο αριθµς εικνων
που µπορείτε να µαγνητοσκοπήσετε µε την
ποιτητα εικνας που έχετε επιλέξει εκείνη
τη στιγµή.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
Se si seleziona la qualità immagine
Il numero di immagini che è possibile riprendere
nel modo di qualità immagine selezionato
compare sullo schermo.
Ένδειξη ρύθµισης ποι*τητας εικ*νας
Η ένδειξη της ρύθµισης ποιτητας εικνας
δεν εµφανίζεται στην οθνη κατά την
αναπαραγωγή.
Operazioni con la “Memory Stick”
Qualità immagine
157
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή
Selezione delle dimensioni
dell’immagine
Επιλογή του µεγέθους εικ*νας
Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε απ τα δύο
µεγέθη εικνων
Ακίνητες εικνες: 1152 × 864 ή 640 × 480. (Wταν
ο διακπτης POWER
βρίσκεται στη θέση CAMERA
ή VCR, το µέγεθος εικνας
ρυθµίζεται αυτµατα σε
640 × 480.)
Η ρύθµιση εργοστασίου είναι
1152 × 864.
Κινούµενες εικνες:
320 × 240 ή 160 × 112.
Η ρύθµιση εργοστασίου είναι
320 × 240.
È possibile selezionare una delle due opzioni per le
dimensioni
Fermi immagine: 1152 × 864 o 640 × 480 (se
l’interruttore POWER è
impostato su CAMERA o su
VCR, le dimensioni vengono
automaticamente impostate su
640 × 480).
L’impostazione predefinita è
1152 × 864.
Immagini in movimento:
320 × 240 o 160 × 112.
L’impostazione predefinita è
320 × 240.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης LOCK
βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη ασφάλισης).
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε MENU, στη συνέχεια επιλέξτε STILL
SET (ακίνητη εικνα) ή MOVIE SET
(κινούµενη εικνα) στο
και τέλος πιέστε
EXEC (σελ. 257).
(4) Πιέστε το r / R για να επιλέξετε το
IMAGESIZE και µετά πιέστε EXEC.
(5) Πιέστε το r / R για να επιλέξετε το µέγεθος
ακίνητης εικνας που θέλετε και µετά πιέστε
EXEC.
Η ένδειξη αλλάζει ως εξής:
Ακίνητες εικνες:
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Verificare che l’interruttore LOCK sia sulla
posizione di destra (sblocco).
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, selezionare STILL SET (fermo
immagine) o MOVIE SET (immagine in
movimento) in
, quindi premere EXEC
(p. 249).
(4) Premere r/R per selezionare IMAGESIZE, quindi
premere EXEC.
(5) Premere r/R per selezionare le dimensioni
immagine desiderate, quindi premere EXEC.
L’indicatore cambia come segue:
Fermi immagine:
1152
1152
640
320
POWER
VCR
1
LOCK
320
160
3
STILL SET
MEMOR Y S E T
EXIT
MO V I E S E T
I MA G E S I Z E 3 2 0 2 4 0
R EMA I N
R E MA I N
30 sec
r
4
R
EXEC
RET.
r
R
RET.
STILL SET
MOVIE SET
MEMOR Y S E T
EXIT
320
MO V I E S E T
I MA G E S I Z E 3 2 0 2 4 0
R EMA I N 1 6 0 1 1 2
R EMA I N
3 0 sec
REMA I N
12
5
158
EXEC
EXIT
MEMORY SET 1152
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE 1152 × 864
640 × 480
r
R
EXEC
RET.
r
STILL SET
MEMORY SET
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
FN
160
MOVIE SET
EXIT
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
MEMORY SET
STILL SET
OFF
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
2
640
Κινούµενες εικνες:
Immagini in movimento:
R
R
640 × 480
EXEC
RET.
MOVIE SET
EXIT
MEMOR Y S E T
EXIT
MO V I E S E T
I MA G E S I Z E 1 6 0 1 12
R EMA I N
REMA I N
60
r
EXEC
RET.
R EMA I N
2 min
r
R
EXEC
RET.
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή
Impostazioni di dimensioni immagine/Ρυθµίσεις µεγέθους εικ*νας
Impostazione/
Ρύθµιση
Significato/Σηµασία
Indicatore/
Ένδειξη
1152 × 864
Registra fermi immagine da 1152 × 864./
Γράφει ακίνητες εικνες µεγέθους 1152 × 864.
640 × 480
Registra fermi immagine da 640 × 480./
Γράφει ακίνητες εικνες 640 × 480.
640
320 × 240
Registra immagini in movimento da 320 × 240./
Γράφει κινούµενες εικνες 320 × 240.
320
160 × 112
Registra immagini in movimento da 160 × 112./
Γράφει κινούµενες εικνες 160 × 112.
160
1152
Αριθµ*ς εικ*νων, κατά προσέγγιση, που
µπορείτε να γράψετε σε “Memory
Stick”
Il numero di immagini registrabili varia a
seconda del modo di qualità di immagine
selezionato e della complessità del soggetto.
Ο αριθµς των εικνων που µπορείτε να
γράψετε ποικίλει ανάλογα µε τη ρύθµιση
ποιτητας εικνας που έχετε επιλέξει καθώς
και ανάλογα µε την πολυπλοκτητα του
θέµατος.
Qualità
immagine/
Ποι*τητα
εικ*νας
Tipo di “Memory Stick”/Τύπος “Memory Stick”
Dimensioni
8MB
16MB
32MB
64MB
128MB
immagine/ (in dotazione)/ (opzionale)/ (opzionale)/ (opzionale)/ (opzionale)/
Μέγεθος
(παρέχεται) (δεν περιλαµβάνεται (δεν περιλαµβάνεται (δεν περιλαµβάνεται (δεν περιλαµβάνεται
εικ*νας
στη συσκευασία) στη συσκευασία)
στη συσκευασία) στη συσκευασία)
1152 × 864
640 × 480
1152 × 864
FINE
640 × 480
1152 × 864
STANDARD
640 × 480
12 immagini/
12 εικνες
40 immagini/
40 εικνες
25 immagini/
25 εικνες
80 immagini/
80 εικνες
51 immagini/ 100 immagini/
51 εικνες 100 εικνες
160 immagini/ 325 immagini/
160 εικνες 325 εικνες
205immagini/
205 εικνες
650immagini/
650 εικνες
25 immagini/
25 εικνες
80 immagini/
80 εικνες
50 immagini/
50 εικνες
160 immagini/
160 εικνες
100 immagini/ 205immagini/
100 εικνες 205 εικνες
325 immagini/ 650 immagini
325 εικνες 650 εικνες
415immagini/
415 εικνες
1310immagini/
1310 εικνες
37 immagini/
37 εικνες
120 immagini/
120 εικνες
74 immagini/
74 εικνες
240 immagini/
240 εικνες
150 immagini/ 300 immagini/
150 εικνες 300 εικνες
485 immagini/ 980immagini/
485 εικνες 980 εικνες
600immagini/
600 εικνες
1970 immagini/
1970 εικνες
Nota
Se con la videocamera viene registrato un fermo
immagine da 1152 × 864 e si tenta di riprodurre il
file della data su un altro dispositivo che non
supporta tali dimensioni di immagine, una parte
dell’immagine potrebbe non venire visualizzata
oppure venire visualizzata in dimensioni ridotte
al centro dello schermo.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
SUPER FINE
Operazioni con la “Memory Stick”
Numero approssimativo di fermi
immagine registrabili su una
“Memory Stick”
Σηµείωση
Εάν γράψετε µια ακίνητη εικνα µεγέθους
1152 × 864 µε την κάµερά σας και
προσπαθήσετε να αναπαράγετε το αρχείο
δεδοµένων σε άλλη συσκευή που δεν
υποστηρίζει αυτ το µέγεθος εικνας, ένα
µέρος της εικνας µπορεί να µην εµφανίζεται
ή η εικνα µπορεί να εµφανίζεται σε µικρ
µέγεθος στο κέντρο της οθνης.
159
Uso della “Memory Stick”
– Introduzione
Χρήση του “Memory Stick”
– Eισαγωγή
Tempo approssimativo di immagini
in movimento registrabili su un
“Memory Stick”
Κατά προσέγγιση χρ*νος κινούµενων
εικ*νων που µπορείτε να γράψετε σε
“Memory Stick”
Il tempo di immagini in movimento che è
possibile registrare varia a seconda delle
dimensioni immagine selezionate e della
complessità del soggetto.
Ο χρνος κινούµενων εικνων που µπορείτε
να γράψετε ποικίλλει ανάλογα µε το µέγεθος
εικνας που έχετε επιλέξει και ανάλογα µε
την πολυπλοκτητα του θέµατος.
Tipo di “Memory Stick”/Τύπος “Memory Stick”
Dimensioni
immagine/
Μέγεθος
εικ*νας
8MB
16MB
32MB
64MB
128MB
(in dotazione)/
(opzionale)/
(opzionale)/
(opzionale)/
(opzionale)/
(παρέχεται)
(δεν περιλαµβάνεται (δεν περιλαµβάνεται (δεν περιλαµβάνεται (δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία)
στη συσκευασία)
στη συσκευασία)
στη συσκευασία)
320 × 240
1 min.
2 min.
5 min.
10 min.
21 min.
20 sec.
40 sec.
20 sec.
40 sec.
20 sec.
1 λεπτ.
2 λετπά.
5 λετπά.
10 λετπά.
21 λετπά.
20 δευτερλεπτα 40 δευτερλεπτα 20 δευτερλεπτα 40 δευτερλεπτα 20 δευτερλεπτα
160 × 112
5 min.
10 min.
21 min.
42 min.
85 min.
20 sec.
40 sec.
20 sec.
40 sec.
20 sec.
5 λετπά.
10 λετπά.
21 λετπά.
42 λετπά.
85 λετπά.
20 δευτερλεπτα 40δευτερλεπτα 20 δευτερλεπτα 40 δευτερλεπτα 20 δευτερλεπτα
La tabella sopra mostra il numero
approssimativo di fermi immagine e la durata
delle immagini in movimento che è possibile
registrare su una “Memory Stick” formattata
dalla videocamera.
160
Ο παραπάνω πίνακας δείχνει τον κατά
προσέγγιση αριθµ των ακίνητων εικνων και
τη διάρκεια των κινούµενων εικνων που
µπορείτε να γράψετε σε ένα “Memory Stick”,
φορµαρισµένο στην κάµερά σας.
Registrazione di fermi
Εγγραφή ακίνητων εικ!νων
immagine sulla “Memory Stick” σε “Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria – Εγγραφή Memory photo
È possibile registrare fermi immagine sulla
“Memory Stick”.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
Πριν απ! τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε συνεχώς και ελαφρά το πλήκτρο
PHOTO. Η πράσινη ένδειξη z σταµατά να
αναβοσβήνει και µετά ανάβει. Η
φωτειντητα της εικνας και η εστίαση
ρυθµίζονται, µε βάση το µέσο της εικνας
και σταθεροποιούνται. Η εγγραφή δεν
αρχίζει ακµα.
(3) Πιέστε το PHOTO πιο βαθιά. Η εγγραφή
ολοκληρώνεται ταν χαθεί η ένδειξη
κυλιµενης µπάρας.
Η εικνα που εµφανίστηκε στην οθνη
ταν πιέσατε βαθύτερα το PHOTO
καταγράφεται στο “Memory Stick”.
2
[a]
1152
SFN
1 / 12
3
1152
FN
INDEX
FN
SFN
PLAY
[a]:Numero di immagini registrabili sulla
“Memory Stick”
[b]:Numero di immagini registrate
INDEX
Λειτουργίες του “Memory Stick”
[b]
PLAY
Operazioni con la “Memory Stick”
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
regolato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Tenere premuto leggermente PHOTO. Il
simbolo verde z cessa di lampeggiare e si
illumina. La luminosità e la messa a fuoco
dell’immagine sono regolate in base al centro
dell’immagine e sono fissate. La registrazione
non inizia ancora.
(3) Premere a fondo PHOTO. La registrazione è
da considerarsi completata quando
l’indicatore della barra di scorrimento
scompare.
L’immagine visualizzata premendo PHOTO a
fondo viene registrata sulla “Memory Stick”.
Μπορείτε να γράψετε ακίνητες εικνες σε
“Memory Stick”.
[a]:Αριθµς εικνων, κατά προσέγγιση, που
µπορούν να καταγραφούν σε “Memory Stick”
[b]:Αριθµς γραµµένων εικνων
161
Registrazione di fermi immagine
sulla “Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria
Εγγραφή ακίνητων εικ!νων σε
“Memory Stick”
– Εγγραφή Memory photo
È possibile registrare fermi
immagine sulla “Memory Stick” nel
modo di registrazione su nastro o di
attesa della registrazione su nastro
Μπορείτε να καταγράψετε ακίνητες
εικ!νες σε “Memory Stick” κατά τη
λειτουργία εγγραφής ή αναµονής
εγγραφής κασέτας
Per ulteriori dettagli, vedere p. 61.
Για λεπτοµέρειες, δείτε τη σελίδα 61.
Quando l’interruttore POWER è regolato su
MEMORY
Le seguenti funzioni non si attivano:
– Modo ampio
– Zoom digitale
– Funzione SteadyShot
– Super Nightshot
– Colour Slow Shutter
– Dissolvenza
– Effetto immagine
– Effetto digitale
– Titolo
– SPORTS di PROGRAM AE
(L’indicatore lampeggia.)
.ταν ο διακ!πτης POWER βρίσκεται στη
θέση MEMORY
Οι ακλουθες λειτουργίες δεν
ενεργοποιούνται:
– Λειτουργία Wide
– Ψηφιακ ζουµ
– Λειτουργία SteadyShot
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Λειτουργία Fader
– Εφέ εικνας
– Ψηφιακά εφέ
– Τίτλοι
– SPORTS ή PROGRAM AE
(Η ένδειξη αναβοσβήνει.)
Mentre si registra un fermo immagine
Non si può spegnere la videocamera o premere
PHOTO.
Se viene premuto PHOTO sul telecomando
La videocamera registra immediatamente
l’immagine presente sullo schermo quando si
preme il tasto.
Se al punto 2 viene premuto PHOTO
leggermente
L’immagine sfarfalla temporaneamente. Questo
non è un problema di funzionamento.
Dati di registrazione
I dati di registrazione (data/ora o varie
impostazioni di registrazione) non sono
visualizzati durante la registrazione.
Tuttavia sono registrati automaticamente sul
“Memory Stick”. Per visualizzare i dati di
registrazione, premere DATA CODE durante la
riproduzione. Si può anche usare il telecomando
per questa operazione (p. 54).
Se vengono registrati fermi immagine quando
l’interruttore POWER è impostato su MEMORY
L’angolo di visualizzazione è più ampio rispetto
all’angolo di visualizzazione ottenuto quando
l’interruttore POWER è impostato su CAMERA.
162
.ταν καταγράφετε ακίνητες εικ!νες
∆εν µπορείτε να σβήσετε την κάµερα, ούτε
να πιέσετε το PHOTO.
.ταν πιέσετε το PHOTO στο τηλεχειριστήριο
Η κάµερα καταγράφει αµέσως την εικνα, η
οποία εµφανίζεται στην οθνη τη στιγµή που
πιέζετε το πλήκτρο.
.ταν πιέζετε ελαφρά το PHOTO στο στάδιο 2
Η εικνα τρεµοπαίζει στιγµιαία. ∆εν
πρκειται για δυσλειτουργία.
∆εδοµένα εγγραφής
Τα δεδοµένα εγγραφής (ηµεροµηνία/ώρα ή
διάφορες ρυθµίσεις ταν έχουν εγγραφεί)
δεν εµφανίζονται κατά την εγγραφή.
Ωστσο, καταγράφονται αυτµατα στο
“Memory Stick”. Για να εµφανιστούν τα
δεδοµένα εγγραφής, πιέστε το DATA CODE
κατά την αναπαραγωγή. Επίσης, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο γι' αυτή
τη λειτουργία (σελ. 54).
Aν καταγράφετε ακίνητες εικ!νες !ταν ο
διακ!πτης POWER βρίσκεται στη θέση
MEMORY
Η οπτική γωνία είναι λίγο αυξηµένη
συγκριτικά µε την οπτική γωνία ταν ο
διακπτης POWER βρίσκεται στη θέση
CAMERA.
Registrazione di fermi immagine
sulla “Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria
Registrazione continua di
immagini
È possibile registrare fermi immagine in
successione. Prima di effettuare la registrazione,
selezionare uno dei tre modi descritti di seguito
nelle impostazioni di menu.
NORMAL [a]
La videocamera registra fino ad un massimo di 4
fermi immagine da 1152 × 864 oppure 13 fermi
immagine da 640 × 480 ad intervalli di circa 0,5
secondi (
).
MULTI SCRN [b]
La videocamera riprende 9 fermi immagine ad
intervalli di circa 0,4 secondi e visualizza le
immagini su una singola pagina divisa in 9
riquadri. I fermi immagine vengono registrati
con dimensioni 640 × 480 (
).
[a]
Συνεχής εγγραφή εικ!νων
Μπορείτε να καταγράφετε ακίνητες εικνες
συνεχώς. Πριν την εγγραφή, επιλέξτε µία
απ τις τρεις λειτουργίες που περιγράφονται
παρακάτω στις ρυθµίσεις µενού.
NORMAL [a]
Η κάµερά σας µαγνητοσκοπεί µέχρι και
τέσσερις ακίνητες εικνες σε µέγεθος
1152 × 864 ή 13 ακίνητες εικνες σε µέγεθος
640 × 480, σε διαστήµατα των 0,5
).
δευτερολέπτων περίπου (
EXP BRKTG
Η κάµερά σας µαγνητοσκοπεί αυτµατα τρεις
ακίνητες εικνες σε διαστήµατα των 0,5
δευτερολέπτων περίπου µε διαφορετική
έκθεση (
).
MULTI SCRN [b]
Η κάµερά σας µαγνητοσκοπεί εννέα ακίνητες
εικνες σε διαστήµατα των 0,4
δευτερολέπτων περίπου και εµφανίζει την
εικνα σε µία µνο σελίδα, χωρισµένη σε
εννέα κουτιά. Οι ακίνητες εικνες γράφονται
σε µέγεθος 640 × 480 (
).
[b]
Operazioni con la “Memory Stick”
EXP BRKTG
La videocamera riprende automaticamente 3
immagini ad intervalli di circa 0,5 secondi con
diverse esposizioni (
).
Εγγραφή ακίνητων εικ!νων σε
“Memory Stick”
– Εγγραφή Memory photo
Λειτουργίες του “Memory Stick”
163
Registrazione di fermi immagine
sulla “Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria
Εγγραφή ακίνητων εικ!νων σε
“Memory Stick”
– Εγγραφή Memory photo
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
impostato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, selezionare STILL SET in
,
quindi premere EXEC (p. 249).
(4) Premere r/R per selezionare BURST, quindi
premere EXEC.
(5) Premere r/R per selezionare l’impostazione
desiderata, quindi premere EXEC.
(6) Premere EXIT per fare scomparire le
impostazioni di menu.
(7) Premere a fondo PHOTO.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε MENU και επιλέξτε STILL SET στο
, µετά πιέστε το EXEC (σελ. 257).
(4) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το BURST
και, κατπιν, πιέστε EXEC.
(5) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε τη ρύθµιση
που θέλετε, και µετά πιέστε το EXEC.
(6) Πιέστε το EXIT για να εξαφανιστούν οι
ρυθµίσεις µενού.
(7) Πιέστε το PHOTO πιο βαθιά.
2
FN
5
MEMOR Y S E T
S T I L L SE T
B U R ST
QUALITY
IMAGESIZE
r
R
EXIT
OFF
NORMAL
EXP BRKTG
MULTI SCRN
EXEC
RET.
Se la capacità della “Memory Stick”
si esaurisce
Εάν γεµίσει η µνήµη του “Memory
Stick”
“
FULL” appare sullo schermo e non è
possibile registrare fermi immagine sulla
“Memory Stick”.
Στην οθνη εµφανίζεται η ένδειξη
“
FULL”και δεν µπορείτε πλέον να
καταγράψετε ακίνητες εικνες στο
συγκεκριµένο “Memory Stick”.
164
Registrazione di fermi immagine
sulla “Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria
Εγγραφή ακίνητων εικ!νων σε
“Memory Stick”
– Εγγραφή Memory photo
Numero di fermi immagine nel modo di
ripresa in successione
Il numero di fermi immagine che è possibile
riprendere in successione varia in base alle
dimensioni delle immagini e alla capacità della
“Memory Stick”.
Ο αριθµ!ς των ακίνητων εικ!νων σε συνεχή
λήψη
Ο αριθµς των ακίνητων εικνων που
µπορείτε να µαγνητοσκοπήσετε συνεχώς
ποικίλλει ανάλογα µε το µέγεθος εικνας και
τη χωρητικτητα του “Memory Stick”.
Durante la registrazione continua di immagini
Il flash (opzionale) non funziona.
Κατά τη συνεχή καταγραφή εικ!νων
Το φλας (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία) δε λειτουργεί.
Se vengono effettuate riprese con il timer
automatico o il telecomando
La videocamera registra automaticamente fino a
raggiungere il numero massimo di fermi
immagine.
Effetti della funzione EXP BRKTG
Gli effetti della funzione EXP BRKTG possono
non essere evidenti sullo schermo LCD.
Si consiglia di visualizzare le immagini sul
televisore o sul computer per riconoscere
l’effetto.
Το εφέ που προσδίδει η λειτουργία EXP
BRKTG
Το εφέ που προσδίδει η λειτουργία EXP
BRKTG, µπορεί να µην είναι ιδιαίτερα
εµφανές στην οθνη υγρών κρυστάλλων.
Σας συνιστούµε να παρακολουθήσετε τις
εικνες στην τηλεραση ή στον υπολογιστή,
για να αναγνωρίσετε το εφέ.
.ταν επιλέγετε NORMAL
Η εγγραφή συνεχίζεται µέχρι το µέγιστο
αριθµ ακίνητων εικνων κατά την πίεση του
PHOTO βαθύτερα. Αφήστε το PHOTO για να
σταµατήσει η εγγραφή.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
Se si seleziona NORMAL
La registrazione continua fino a raggiungere il
numero massimo di fermi immagine mentre si
preme a fondo PHOTO. Rilasciare PHOTO per
arrestare la registrazione.
Αν η υπολειπ!µενη χωρητικ!τητα του
“Memory Stick” είναι µικρ!τερη απ! τρεις
εικ!νες
Η λειτουργία EXP BRKTG δεν ενεργοποιείται.
Εµφανίζεται η ένδειξη “
Full” ταν πιέζετε
το PHOTO.
Operazioni con la “Memory Stick”
Se la capacità residua della “Memory Stick” è
inferiore a tre immagini
EXP BRKTG non funziona. Premendo PHOTO
viene visualizzato “
Full”.
.ταν πραγµατοποιείτε λήψη
χρησιµοποιώντας τη λειτουργία του
χρονοδιακ!πτη ή το τηλεχειριστήριο
Η κάµερά σας γράφει αυτµατα µέχρι το
µέγιστο αριθµ ακίνητων εικνων που
µπορούν να καταγραφούν.
165
Registrazione di fermi immagine
sulla “Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria
Εγγραφή ακίνητων εικ!νων σε
“Memory Stick”
– Εγγραφή Memory photo
Registrazione di foto in
memoria con timer automatico
Εγγραφή memory photo µε
χρονοδιακ!πτη
Si possono registrare immagini su “Memory
Stick” usando il timer automatico. Si può usare
anche il telecomando per questa operazione.
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
regolato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Premere FN e selezionare PAGE2.
(3) Premere SELFTIMER nel modo di attesa.
(timer automatico) appare
L’indicatore
sullo schermo.
(4) Premere a fondo PHOTO.
Il timer automatico inizia il conto alla rovescia
da 10 con un segnale acustico. Negli ultimi 2
secondi del conteggio, il suono del segnale
acustico diventa più rapido e quindi la
registrazione inizia automaticamente.
Μπορείτε να γράψετε εικνες σε “Memory
Stick” χρησιµοποιώντας το χρονοδιακπτη.
Επίσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο γι’ αυτή τη λειτουργία.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το FN και επιλέξτε την PAGE2.
(3) Πιέστε το SELFTIMER σε λειτουργία
αναµονής.
Η ένδειξη
(χρονοδιακπτη) εµφανίζεται
στην οθνη.
(4) Πιέστε δυνατά το PHOTO.
Ο χρονοδιακπτης αρχίζει την αντίστροφη
µέτρηση απ το 10 µε ένα βµβο. Στα 2
τελευταία δευτερλεπτα της αντίστροφης
µέτρησης, ο βµβος γίνεται πιο γρήγορος
και µετά η αρχίζει αυτµατα η εγγραφή.
4
PHOTO
2
FN
166
Per annullare la registrazione con
timer automatico
Για να ακυρώσετε την εγγραφή µε
χρονοδιακ!πτη
Premere SELFTIMER in modo che l’indicatore
(timer automatico) scompaia dallo schermo.
Non è possibile disattivare la registrazione con
timer automatico usando il telecomando.
Πιέστε το SELFTIMER έτσι ώστε η ένδειξη
(χρονοδιακπτης) να εξαφανιστεί απ την
οθνη. ∆εν µπορείτε να ακυρώσετε την
εγγραφή µε χρονοδιακπτη χρησιµοποιώντας
το τηλεχειριστήριο.
Registrazione di fermi immagine
sulla “Memory Stick”
– Registrazione di foto in memoria
Εγγραφή ακίνητων εικ!νων σε
“Memory Stick”
– Εγγραφή Memory photo
Nota
La registrazione con il timer automatico viene
annullata automaticamente se:
– La registrazione con timer automatico finisce.
– L’interruttore POWER viene regolato su OFF
(CHARGE) o su VCR.
Σηµείωση
Η εγγραφή µε χρονοδιακπτη ακυρώνεται
αυτµατα, ταν:
– Η εγγραφή µε χρονοδιακπτη έχει
ολοκληρωθεί.
– Ο διακπτης POWER βρίσκεται στη θέση
OFF (CHARGE) ή VCR.
Operazioni con la “Memory Stick”
Λειτουργίες του “Memory Stick”
167
Registrazione di
Εγγραφή εικ!νας απ!
un’immagine da un nastro κασέτα, ως ακίνητης
come fermo immagine
εικ!νας
La videocamera può leggere i dati di immagini in
movimento registrati su un nastro e registrarli
come fermo immagine sulla “Memory Stick”.
La videocamera può anche ottenere dati di
immagine in movimento dal connettore di
ingresso e registrarli come fermo immagine sulla
“Memory Stick”.
Prima dell’operazione
•Inserire un nastro registrato nella videocamera.
•Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
. Le immagini registrate sul
(2) Premere
nastro sono riprodotte.
(3) Tenere premuto leggermente PHOTO fino a
che l’immagine del nastro si blocca.
CAPTURE appare sullo schermo. La
registrazione non inizia ancora.
Per cambiare il fermo immagine, rilasciare
PHOTO, selezionare di nuovo un fermo
immagine, quindi premere e tenere premuto
PHOTO leggermente.
(4) Premere a fondo PHOTO. La registrazione è
completa quando l’indicatore di scorrimento a
barre scompare. L’immagine visualizzata
premendo PHOTO a fondo viene registrata
sulla “Memory Stick”.
Η κάµερά σας µπορεί να διαβάσει τα
δεδοµένα κινούµενων εικνων που είναι
γραµµένα σε κασέτα και να τα καταγράψει ως
ακίνητη εικνα σε “Memory Stick”.
Η κάµερα αυτή µπορεί, επίσης, να δεχτεί τα
δεδοµένα κινούµενων εικνων µέσω της
σύνδεσης εισδου και να τα καταγράψει ως
ακίνητη εικνα σε “Memory Stick”.
Πριν απ! τη λειτουργία
• Τοποθετήστε µια γραµµένη κασέτα στην
κάµερά σας.
• Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(2) Πιέστε το
. Η εικνα που
καταγράψατε στην κασέτα, αναπαράγεται.
(3) Πιέστε συνεχώς και ελαφρά το PHOTO
µέχρις του η εικνα απ την κασέτα να
“παγώσει”. Στην οθνη εµφανίζεται η
ένδειξη CAPTURE. Η εγγραφή δεν αρχίζει
ακµα.
Για να αλλάξετε την ακίνητη εικνα,
αφήστε το PHOTO, επιλέξτε και πάλι µια
ακίνητη εικνα και µετά πιέστε και
κρατήστε πιεσµένο ελαφρά το PHOTO.
(4) Πιέστε το PHOTO πιο βαθιά. Η εγγραφή
ολοκληρώνεται ταν χαθεί η ένδειξη
κυλιµενης µπάρας. Η εικνα που
εµφανίστηκε στην οθνη ταν πιέσατε
βαθύτερα το PHOTO καταγράφεται στο
“Memory Stick”.
3
640
SFN
1 / 12
CAPTURE
FN
2
4
640
SFN
FN
168
Registrazione di un’immagine da
un nastro come fermo immagine
Εγγραφή εικ!νας απ! κασέτα, ως
ακίνητης εικ!νας
Dimensioni immagine dei fermi immagine
Le dimensioni dell’immagine vengono
automaticamente impostate su 640 × 480.
Μέγεθος ακίνητων εικ!νων
Το µέγεθος εικνας ρυθµίζεται αυτµατα στο
640 × 480.
Mentre la spia di accesso è illuminata o
lampeggia
Non scuotere o urtare la videocamera. Inoltre
non spegnere, non estrarre la “Memory Stick” e
non rimuovere il blocco batteria. Altrimenti
possono verificarsi danni ai dati di immagine.
.ταν η λυχνία πρ!σβασης είναι αναµµένη ή
αναβοσβήνει
Μην κουνάτε και µη χτυπάτε τη συσκευή.
Επίσης, µην απενεργοποιείτε την κάµερα,
µην αφαιρείτε το “Memory Stick” και µην
αφαιρείτε τη µπαταρία. ∆ιαφορετικά, τα
δεδοµένα εικνων µπορεί να καταστραφούν.
Se “ ” appare sullo schermo
La “Memory Stick” inserita non è compatibile
con la videocamera perché il suo formato non
corrisponde a quello usato dalla videocamera.
Controllare il formato della “Memory Stick”.
Suono registrato sul nastro
Non è possibile registrare l’audio da un nastro.
Titoli registrati su nastri
Non è possibile registrare i titoli su “Memory
Stick”. Il titolo non appare durante la
registrazione di un fermo immagine con PHOTO.
Se viene premuto PHOTO sul telecomando
La videocamera registra immediatamente
l’immagine presente sullo schermo quando si
preme il tasto.
Ήχος γραµµένος σε ταινία
∆εν µπορείτε να καταγράψετε ήχο απ µια
ταινία.
Τίτλοι που ήδη έχουν γραφτεί σε κασέτα
∆εν µπορείτε να καταγράψετε τους τίτλους
σε “Memory Stick”. Ο τίτλος δεν εµφανίζεται,
ενώ πραγµατοποιείτε εγγραφή ακίνητης
εικνας χρησιµοποιώντας το PHOTO.
Κωδικοί δεδοµένων που έχουν εγγραφεί
στην ταινία
Τα δεδοµένα φωτογραφίας και ο χρνος
εγγραφής της στο “Memory Stick”
καταγράφονται. Τα δεδοµένα της κάµερας
δεν καταγράφονται.
.ταν πιέσετε το PHOTO στο τηλεχειριστήριο
Η κάµερα καταγράφει αµέσως την εικνα, η
οποία εµφανίζεται στην οθνη τη στιγµή που
πιέζετε το πλήκτρο.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
Codice dati registrato sul nastro
La data e l’ora di registrazione della foto sono
registrate sulla “Memory Stick”. I dati della
videocamera non sono registrati.
Εάν πιέσετε ελαφρά το PHOTO σε λειτουργία
αναπαραγωγής
Η κασέτα σταµατά στιγµιαία.
Operazioni con la “Memory Stick”
Se PHOTO viene premuto leggermente nel
modo di riproduzione
La cassetta si arresta temporaneamente.
Εάν εµφανιστεί η ένδειξη “ ” στην οθ!νη
Το “Memory Stick” που τοποθετήσατε δεν
είναι συµβατ µε την κάµερά σας, επειδή το
φορµά του δε συµµορφώνεται µε την
κάµερα. Ελέγξτε το φορµά του “Memory
Stick”.
169
Registrazione di un’immagine da
un nastro come fermo immagine
Εγγραφή εικ!νας απ! κασέτα, ως
ακίνητης εικ!νας
Registrazione di un fermo
immagine da altri apparecchi
Εγγραφή ακίνητης εικ!νας απ!
άλλη συσκευή
Prima dell’operazione
Impostare DISPLAY su LCD nelle impostazioni
di menu. L’impostazione predefinita è LCD.
Πριν απ! τη λειτουργία
Ρυθµίστε το DISPLAY στη θέση LCD στις
ρυθµίσεις µενού. (Η ρύθµιση εργοστασίου
είναι LCD).
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Riprodurre il nastro registrato o accendere il
televisore e guardare il programma
desiderato.
L’immagine dell’altro apparecchio viene
visualizzata nel mirino o sullo schermo LCD.
(3) Eseguire i punti 3 e 4 a pagina 168.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(2) Αναπαράγετε τη γραµµένη κασέτα, ή
ανοίξτε την τηλεραση για να δείτε το
πργραµµα που θέλετε.
Η εικνα της άλλης συσκευής εµφανίζεται
στο εικονοσκπιο ή στην οθνη υγρών
κρυστάλλων.
(3) Ακολουθήστε τα στάδια 3 και 4 της
σελίδας 168.
Usando il cavo di collegamento A/V
Χρήση του καλωδίου σύνδεσης ήχου/
εικ!νας (A/V)
A/V
Televisore/
Τηλε!ραση
Gialla/Κίτρινο
OUT
S VIDEO
VIDEO
Videoregistratore/Bίντεο
: Flusso del segnale/Ροή σήµατος
S VIDEO
Cavo di collegamento A/V (in dotazione)/
Καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V) (παρέχεται)
Collegare la spina gialla del cavo di collegamento
A/V alla presa video del videoregistratore o
televisore.
Συνδέστε το κίτρινο βύσµα του καλωδίου
σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V) στον ακροδέκτη
video (εικνα) του βίντεο ή της τηλερασης.
Se il televisore o videoregistratore è dotato di
presa S-VIDEO
Le immagini possono essere riprodotte più
fedelmente usando un cavo S-video (opzionale).
Con questo collegamento, non è necessario
collegare la spina gialla (video) del cavo di
collegamento A/V.
Collegare un cavo S-video (opzionale) alle prese
S VIDEO della videocamera e del televisore o
videoregistratore.
Questo collegamento produce immagini di
formato DV di qualità superiore.
Εάν η τηλε!ραση ή το βίντεο διαθέτει
ακροδέκτη S VIDEO
Οι εικνες µπορούν να αναπαραχθούν µε
µεγαλύτερη πισττητα χρησιµοποιώντας ένα
καλώδιο S video (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία).
Με αυτή τη σύνδεση, δε χρειάζεται να
συνδέσετε το κίτρινο βύσµα (εικνα) του
καλωδίου σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V).
Συνδέσετε ένα καλώδιο S video (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία) στους
ακροδέκτες S VIDEO τσο της κάµερας σο
και της τηλερασης ή του βίντεο.
Αυτή η σύνδεση παράγει υψηλτερης
ποιτητας εικνες µε φορµά DV.
170
Registrazione di un’immagine da
un nastro come fermo immagine
Εγγραφή εικ!νας απ! κασέτα, ως
ακίνητης εικ!νας
Usando il cavo i.LINK
Χρήση του καλωδίου i.LINK
DV
DV
DV OUT
Cavo i.LINK (opzionale)/
Καλώδιο i.LINK (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία)
Σηµείωση
Στις παρακάτω περιπτώσεις, στην οθνη
εµφανίζεται η ένδειξη “
REC ERROR” και
δεν είναι δυνατή η εγγραφή. Εγγραφή
εικνων χωρίς παραµορφώσεις:
– Κατά την εγγραφή απ κασέτα η οποία
βρίσκεται σε κακή κατάσταση, για
παράδειγµα, µια κασέτα που έχει φθαρεί
απ τις επανειληµµένες µετεγγραφές.
– Κατά την αππειρα ένθεσης εικνων που
παραµορφώνονται απ παρεµβολές
ραδιοκυµάτων, τα οποία εκπέµπονται απ
τηλεοράσεις, ραδιφωνα, κλπ.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
Nota
Nelle circostanze descritte di seguito compare
l’indicazione “
REC ERROR” e non è possibile
effettuare una registrazione. Registrare immagini
senza distorsione:
– Quando si registra da un nastro in condizioni
scadenti, quale ad esempio un nastro usato
frequentemente per duplicazioni ripetute.
– Quando si tenta di inserire immagini distorte
da interferenze di onde radio emesse da un
sintonizzatore TV, da una radio e così via.
Operazioni con la “Memory Stick”
: Flusso del segnale/
Ροή σήµατος
171
Sovrapposizione di un fermo
Ένθεση ακίνητης εικ!νας,
immagine contenuto nella “Memory γραµµένης σε “Memory Stick”,
Stick” a un’immagine – MEMORY MIX σε µια εικ!να – MEMORY MIX
Si può sovrapporre un fermo immagine
registrato su una “Memory Stick” ad
un’immagine in movimento in fase di
registrazione. Si possono registrare le immagini
sovrapposte su nastro o su “Memory Stick”.
Tuttavia si possono registrare solo fermi
immagine sovrapposti su “Memory Stick”.
M. CHROM (chiave di crominanza memoria)
Si può scambiare l’area blu di un fermo
immagine come un’illustrazione o una cornice
con un’immagine in movimento.
M. LUMI (chiave di luminanza memoria)
È possibile scambiare l’area più luminosa di un
fermo immagine (ad esempio un’illustrazione a
mano libera o un titolo) con un’immagine in
movimento. Registrare un titolo sulla “Memory
Stick” prima di un viaggio o un evento per
comodità.
C. CHROM (chiave di crominanza videocamera)
Si può sovrapporre un’immagine in movimento
ad un fermo immagine come un’immagine da
usare come sfondo. Riprendere il soggetto su uno
sfondo blu. L’area blu dell’immagine in
movimento viene scambiata con il fermo
immagine.
M.OVERLAP* (sovrapposizione in memoria)
Si può far apparire un’immagine in movimento
in dissolvenza da un fermo immagine.
* L’immagine sovrapposta ottenuta con la
funzione di sovrapposizione in memoria può
essere registrata solo su nastro.
Μπορείτε να ενθέσετε µια ακίνητη εικνα
που έχετε καταγράψει στο “Memory Stick”,
πάνω απ την κινούµενη εικνα που
καταγράφετε. Μπορείτε να καταγράψετε τις
ένθετες εικνες σε κασέτα ή σε “Memory
Stick”. (Ωστσο, µπορείτε να καταγράψετε
µνο ένθετες ακίνητες εικνες στο “Memory
Stick”.)
M. CHROM (Πλήκτρο memory chroma)
Μπορείτε να αντικαταστήσετε µια µπλε
περιοχή µιας ακίνητης εικνας, πως ενς
πίνακα ή ενς πλαισίου, µε µια κινούµενη
εικνα.
M. LUMI (Πλήκτρο memory luminance)
Μπορείτε να αντικαταστήσετε τη
φωτειντερη περιοχή µιας ακίνητης εικνας
(πως µια εικονογράφηση ή έναν τίτλο
γραµµένα στο χέρι) µε µια κινούµενη εικνα.
Καταγράψτε έναν τίτλο σε “Memory Stick”
πριν απ ταξίδι ή κάποια εκδήλωση για
µεγαλύτερη ευκολία.
C. CHROM (Πλήκτρο camera chroma)
Μπορείτε να ενθέσετε µια κινούµενη εικνα
πάνω απ µια ακίνητη εικνα, πως µια
εικνα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως
φντο. Μαγνητοσκοπήστε το αντικείµενο µε
µπλε φντο. Η µπλε περιοχή της κινούµενης
εικνας αντικαθίσταται απ µια ακίνητη
εικνα.
M.OVERLAP* (Memory overlap, υπερκάλυψη
µνήµης)
Μπορείτε να κάνετε µια κινούµενη εικνα να
εµφανίζεται σταδιακά (fade in) πάνω απ µια
ακίνητη εικνα.
* Η ένθετη εικνα, χρησιµοποιώντας τη
λειτουργία Memory overlap (υπερκάλυψης
µνήµης), µπορεί να γραφτεί µνο σε
ταινίες.
172
Sovrapposizione di un fermo
immagine contenuto nella “Memory
Stick” a un’immagine – MEMORY MIX
M. CHROM
Fermo immagine/
Ακίνητη εικνα
Ένθεση ακίνητης εικ!νας,
γραµµένης σε “Memory Stick”, σε
µια εικ!να – MEMORY MIX
Immagine in movimento/
Κινούµενη εικνα
M C AM
C H R OM
Blu/Μπλε
M. LUMI
Fermo immagine/
Ακίνητη εικνα
Immagine in movimento/
Κινούµενη εικνα
Fermo immagine/
Ακίνητη εικνα
Immagine in movimento/
Κινούµενη εικνα
M C AM
L UM I
C AM M
C H R OM
Blu/Μπλε
M. OVERLAP*
Fermo immagine/
Ακίνητη εικνα
Immagine in movimento/
Κινούµενη εικνα
* L’immagine sovrapposta ottenuta con la
funzione di sovrapposizione in memoria può
essere registrata solo su nastro.
* Η ένθετη εικνα, χρησιµοποιώντας τη
λειτουργία Memory overlap (υπερκάλυψης
µνήµης), µπορεί να γραφτεί µνο σε
ταινίες.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
OV ER –
LAP
Operazioni con la “Memory Stick”
C. CHROM
173
Sovrapposizione di un fermo
immagine contenuto nella “Memory
Stick” a un’immagine – MEMORY MIX
Registrazione di un’immagine
sovrapposta sul nastro
Ένθεση ακίνητης εικ!νας,
γραµµένης σε “Memory Stick”, σε
µια εικ!να – MEMORY MIX
Εγγραφή ένθετης εικ!νας σε
κασέτα
Prima dell’operazione
•Inserire un nastro per la registrazione nella
videocamera.
•Inserire una “Memory Stick” su cui sono
registrati fermi immagine nella videocamera.
Πριν απ! τη λειτουργία
• Τοποθετήστε στην κάµερα κασέτα για
εγγραφή.
• Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick” µε γραµµένες ακίνητες εικνες.
(1) Regolare l’interruttore POWER su CAMERA.
(2) Nel modo di attesa, premere FN e selezionare
PAGE2.
(3) Premere MEM MIX. L’ultima immagine
registrata sulla “Memory Stick” compare nella
parte inferiore destra dello schermo.
(4) Premere –/+ nell’angolo inferiore destro dello
schermo per selezionare il fermo immagine da
sovrapporre.
– : per vedere l’immagine precedente
+ : per vedere l’immagine successiva
(5) Premere il modo desiderato. Il fermo
immagine viene sovrapposto all’immagine in
movimento.
(6) Premere –/+ nell’angolo inferiore sinistro
dello schermo per regolare l’effetto, quindi
premere
OK per tornare a PAGE2.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA.
(2) Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε το FN και
επιλέξτε την PAGE2.
(3) Πιέστε το MEM MIX. Η εικνα που
γράφτηκε τελευταία στο “Memory Stick”
εµφανίζεται στο κάτω δεξί τµήµα της
οθνης.
(4) Πιέστε το –/+ στην κάτω δεξιά γωνία της
οθνης για να επιλέξετε την ακίνητη
εικνα που θέλετε να ενθέσετε.
– : για να δείτε την προηγούµενη εικνα
+ : για να δείτε την επµενη εικνα
(5) Πιέστε τη λειτουργία που θέλετε. Η
ακίνητη εικνα εντίθεται πάνω στην
κινούµενη εικνα.
(6) Πιέστε το –/+ στην κάτω αριστερή γωνία
της οθνης για να ρυθµίσετε το εφέ και
µετά πιέστε το
OK για να επιστρέψετε
στην PAGE2.
M. CHROM
– Lo schema di colore (blu)
dell’area nel fermo
immagine da sostituire con
un’immagine in movimento
M. LUMI
– Lo schema di colore
(luminosità) dell’area nel
fermo immagine da
sostituire con un’immagine
in movimento
C. CHROM
– Lo schema di colore (blu)
dell’area nell’immagine in
movimento da sostituire con
un fermo immagine
M. OVERLAP – Nessuna regolazione
necessaria
Meno barre appaiono sullo schermo, più forte
è l’effetto.
(7) Premere EXIT per tornare a FN.
(8) Premere START/STOP per iniziare la
registrazione.
M. CHROM
– Η χρωµατική
διαµρφωση (µπλε) του
τµήµατος της ακίνητης
εικνας, το οποίο θα
αντικατασταθεί µε
κινούµενη εικνα
M. LUMI
– Η χρωµατική
διαµρφωση (φωτεινή
περιοχή) του τµήµατος
της ακίνητης εικνας, το
οποίο θα αντικατασταθεί
µε κινούµενη εικνα
C. CHROM
– Η χρωµατική
διαµρφωση (µπλε) του
τµήµατος της κινούµενης
εικνας, το οποίο θα
αντικατασταθεί µε
ακίνητη εικνα
M. OVERLAP – ∆εν απαιτείται ρύθµιση
sσο λιγτερες µπάρες υπάρχουν στην
οθνη, τσο πιο έντονο είναι το εφέ.
174
(7) Πιέστε το EXIT για να επιστρέψετε στο FN.
(8) Πιέστε το πλήκτρο START/STOP για να
αρχίσει η εγγραφή.
Sovrapposizione di un fermo
immagine contenuto nella “Memory
Stick” a un’immagine – MEMORY MIX
3
Ένθεση ακίνητης εικ!νας,
γραµµένης σε “Memory Stick”, σε
µια εικ!να – MEMORY MIX
MEM MIX
OFF MCCAM OVER–
LUMI LAP
MEM
MIX
OK
CAMCM MCCAM
CHROM CHROM
100–0001
–
4,5
–
OFF
+
6
FN
+
MEM MIX
OK
M. LUMI
–
2
Fermo immagine/
Ακίνητη εικνα
+
100–0001
–
+
MEM MIX
OFF
–
+
OK
M. LUMI
–
+
100–0001
–
+
Premere –/+ nell’angolo inferiore destro prima
del punto 6.
Πιέστε το –/+ στην κάτω δεξιά γωνία πριν απ
το στάδιο 6.
Per disattivare MEMORY MIX
Για να ακυρώσετε το MEMORY MIX
Seguire le operazioni descritte ai punti 2 e 3 a
pagina 174, quindi premere
OFF per tornare a
PAGE2.
Ακολουθήστε τα στάδια 2 και 3 της σελίδας
174, και µετά πιέστε το
OFF για να
επιστρέψετε στη PAGE2.
Note
•Non è possibile utilizzare la funzione
MEMORY MIX per spostare immagini
registrate sulla “Memory Stick”.
•Se il fermo immagine sovrapposto contiene
grandi aree bianche, l’immagine in miniatura
può non essere chiara.
•Durante la registrazione non è possibile
cambiare la selezione del modo. Premere
OFF per tornare a PAGE2.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία MEMORY MIX για κινούµενες
εικνες γραµµένες σε “Memory Stick”.
• sταν η ακίνητη εικνα που υπερκαλύπτει
την κινούµενη εικνα περιέχει πολύ λευκ
χρώµα, η µικρογραφία της εικνας
ενδέχεται να µην είναι καθαρή.
• Κατά την εγγραφή, δε µπορείτε να
επιλέξετε άλλη ρύθµιση λειτουργίας.
Πιέστε το
OFF για να επιστρέψετε στην
PAGE2.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
Για να αλλάξετε την ακίνητη εικ!να που
θέλετε να ενθέσετε
Operazioni con la “Memory Stick”
Per cambiare il fermo immagine da
sovrapporre
175
Sovrapposizione di un fermo
immagine contenuto nella “Memory
Stick” a un’immagine – MEMORY MIX
Ένθεση ακίνητης εικ!νας,
γραµµένης σε “Memory Stick”, σε
µια εικ!να – MEMORY MIX
Dati di immagine modificati su computer o
ripresi con altri apparecchi
Con la videocamera, potrebbe non essere
possibile riprodurre le immagini modificate.
∆εδοµένα εικ!νων τροποποιηµένων στον
υπολογιστή σας ή µαγνητοσκοπηµένων µε
άλλη συσκευή
Ενδέχεται να µην µπορέσετε να
αναπαράγετε τροποποιηµένες εικνες µε την
κάµερά σας.
Per registrare un fermo immagine su nastro
Nel modo M. LUMI premere –/+ per portare
l’indicatore della barra al limite massimo.
Se si seleziona M. OVERLAP
Non è possibile modificare il fermo immagine o
le impostazioni del modo.
Per registrare l’immagine sovrapposta come
fermo immagine
Premere a fondo PHOTO al punto 8 Innanzitutto,
è necessario impostare PHOTO REC su TAPE
nelle impostazioni di menu.
176
Για να γράψετε µία ακίνητη εικ!να, !πως
είναι, σε κασέτα
Σε λειτουργία M. LUMI, πιέστε –/+ ώστε η
µπάρα ένδειξης να φτάσει στη µέγιστη θέση
της.
.ταν επιλέγετε το M. OVERLAP
∆εν µπορείτε να αλλάξετε την ακίνητη
εικνα ή τη ρύθµιση της λειτουργίας.
Για να καταγράψετε την ένθετη εικ!να, ως
ακίνητη εικ!να
Πιέστε βαθύτερα το PHOTO στο στάδιο 8 (Θα
χρειαστεί προηγουµένως να ρυθµίσετε το
PHOTO REC στη θέση TAPE στις ρυθµίσεις
µενού.).
Sovrapposizione di un fermo
immagine contenuto nella “Memory
Stick” a un’immagine – MEMORY MIX
Registrazione di un’immagine
sovrapposta su “Memory Stick”
come fermo immagine
Ένθεση ακίνητης εικ!νας,
γραµµένης σε “Memory Stick”, σε
µια εικ!να – MEMORY MIX
Εγγραφή ένθετης εικ!νας σε
“Memory Stick”, ως ακίνητης
εικ!νας
Πριν απ! τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα γραµµένο
“Memory Stick”.
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l'interruttore LOCK sia
regolato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Nel modo di attesa, premere FN e selezionare
PAGE2.
(3) Premere MEM MIX. L’ultima immagine
registrata sulla “Memory Stick” compare
nell’angolo sinistro dello schermo.
(4) Premere –/+ nell’angolo inferiore destro dello
schermo per selezionare il fermo immagine da
sovrapporre.
– : per vedere l’immagine precedente
+: per vedere l’immagine successiva
(5) Premere il modo desiderato. Il fermo
immagine viene sovrapposto all’immagine in
movimento.
(6) Premere –/+ nell’angolo inferiore sinistro
dello schermo per regolare l’effetto, quindi
premere
OK per tornare a PAGE2.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι το LOCK
βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη ασφάλισης).
(2) Σε λειτουργία αναµονής, πιέστε το FN και
επιλέξτε την PAGE2.
(3) Πιέστε το MEM MIX. Η εικνα που
γράφτηκε τελευταία στο “Memory Stick”
εµφανίζεται στην αριστερή γωνία της
οθνης.
(4) Πιέστε το –/+ στην κάτω δεξιά γωνία της
οθνης για να επιλέξετε την ακίνητη
εικνα που θέλετε να ενθέσετε.
– : για να δείτε την προηγούµενη εικνα
+ : για να δείτε την επµενη εικνα
(5) Πιέστε την επιθυµητή λειτουργία. Η
ακίνητη εικνα εντίθεται πάνω στην
κινούµενη εικνα.
(6) Πιέστε το –/+ στην κάτω αριστερή γωνία
της οθνης για να ρυθµίσετε το εφέ και
OK για να επιστρέψετε
µετά πιέστε το
στην PAGE2.
M. CHROM
C. CHROM
Meno barre appaiono sullo schermo, più forte
è l’effetto.
(7) Premere EXIT per tornare a FN.
(8) Premere PHOTO a fondo per avviare la
registrazione. La registrazione è completa
quando l’indicatore di scorrimento a barre
scompare. L’immagine visualizzata sullo
schermo premendo PHOTO a fondo viene
registrata sulla “Memory Stick”.
M. CHROM
M. LUMI
C. CHROM
– Η χρωµατική
διαµρφωση (µπλε) του
τµήµατος της ακίνητης
εικνας, το οποίο θα
αντικατασταθεί µε
κινούµενη εικνα
– Η χρωµατική
διαµρφωση (φωτεινή
περιοχή) του τµήµατος
της ακίνητης εικνας, το
οποίο θα αντικατασταθεί
µε κινούµενη εικνα
– Η χρωµατική
διαµρφωση (µπλε) του
τµήµατος της κινούµενης
εικνας, το οποίο θα
αντικατασταθεί µε
ακίνητη εικνα
Λειτουργίες του “Memory Stick”
M. LUMI
– Lo schema di colore (blu)
dell’area nel fermo
immagine da sostituire con
un’immagine in movimento
– Lo schema di colore
(luminosità) dell’area nel
fermo immagine da
sostituire con un’immagine
in movimento
– Lo schema di colore (blu)
dell’area nell’immagine in
movimento da sostituire con
un fermo immagine
Operazioni con la “Memory Stick”
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” registrato nella
videocamera.
sσο λιγτερες µπάρες υπάρχουν στην
οθνη, τσο πιο έντονο είναι το εφέ.
(7) Πιέστε το EXIT για να επιστρέψετε στο FN.
(8) Πιέστε το PHOTO πιο βαθιά για να αρχίσει
η εγγραφή. Η εγγραφή ολοκληρώνεται
ταν χαθεί η ένδειξη κυλιµενης µπάρας.
Η εικνα που εµφανίστηκε στην οθνη
ταν πιέσατε βαθύτερα το PHOTO
καταγράφεται στο “Memory Stick”.
177
Sovrapposizione di un fermo
immagine contenuto nella “Memory
Stick” a un’immagine – MEMORY MIX
3
Ένθεση ακίνητης εικ!νας,
γραµµένης σε “Memory Stick”, σε
µια εικ!να – MEMORY MIX
MEM MIX
OFF MCCAM
LUMI
MEM
MIX
OK
CAMCM MCCAM
CHROM CHROM
100–0001
–
4,5
–
OFF
+
6
FN
+
MEM MIX
OK
M. LUMI
–
2
Fermo immagine/
Ακίνητη εικνα
+
100–0001
–
+
MEM MIX
OFF
–
+
OK
M. LUMI
–
+
100–0001
–
+
Per cambiare il fermo immagine da
sovrapporre
Για να αλλάξετε την ακίνητη εικ!να που
θέλετε να ενθέσετε
Premere –/+ nell’angolo inferiore destro prima
del punto 6.
Πιέστε το –/+ στην κάτω δεξιά γωνία, πριν
απ το στάδιο 6.
Per disattivare MEMORY MIX
Για να ακυρώσετε το MEMORY MIX
Seguire le operazioni descritte ai punti 2 e 3 a
pagina 177, quindi premere
OFF per tornare a
PAGE2.
Ακολουθήστε τα στάδια 2 και 3 της σελίδας
177, και µετά πιέστε το
OFF για να
επιστρέψετε στη PAGE2.
178
Sovrapposizione di un fermo
immagine contenuto nella “Memory
Stick” a un’immagine – MEMORY MIX
Ένθεση ακίνητης εικ!νας,
γραµµένης σε “Memory Stick”, σε
µια εικ!να – MEMORY MIX
Note
•Non è possibile usare la funzione MEMORY
MIX per immagini in movimento registrate su
“Memory Stick”.
•Se il fermo immagine sovrapposto contiene
grandi aree bianche, l’immagine in miniatura
può non essere chiara.
•Durante la registrazione, non è possibile
selezionare di nuovo il modo. Premere di
nuovo
OFF per tornare a PAGE2.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη
λειτουργία MEMORY MIX για κινούµενες
εικνες γραµµένες σε “Memory Stick”.
• sταν η ακίνητη εικνα που υπερκαλύπτει
την κινούµενη εικνα περιέχει πολύ λευκ
χρώµα, η µικρογραφία της εικνας
ενδέχεται να µην είναι καθαρή.
• Κατά την εγγραφή δεν µπορείτε να
επιλέξετε ξανά τον τρπο λειτουργίας.
Πιέστε το
OFF ξανά για να επιστρέψετε
στην PAGE2.
Dimensioni dei fermi immagine
Le dimensioni dell’immagine vengono impostate
automaticamente su 640 × 480.
Quando si registrano immagini su “Memory
Stick” usando la funzione MEMORY MIX
La funzione PROGRAM AE non si attiva.
L’indicatore lampeggia.
Immagini campione
Le immagini campione memorizzate sul
“Memory Stick” in dotazione alla videocamera
sono protette (p. 207).
.ταν πραγµατοποιείτε εγγραφή εικ!νων σε
“MEMORY STICK” χρησιµοποιώντας τη
λειτουργία MEMORY MIX
Η λειτουργία PROGRAM AE δεν
ενεργοποιείται (Η ένδειξη αναβοσβήνει.).
Το “Memory Stick” που συνοδεύει την
κάµερά σας αποθηκεύει 20 εικ!νες:
– Για το εφέ M. CHROM: 18 εικνες (πως
ένα πλαίσιο)
100-0001~100-0018
– Για το εφέ C. CHROM: 2 εικνες (πως ένα
φντο)
100-0019~100-0020
∆είγµατα εικ!νων
Τα δείγµατα εικνων, τα οποία
αποθηκεύονται στο “Memory Stick” που
συνοδεύει την κάµερά σας, είναι
προστατευµένα (σελ. 207).
Λειτουργίες του “Memory Stick”
La “Memory Stick” in dotazione alla
videocamera contiene 20 immagini:
– Per M. CHROM: 18 immagini (come cornici)
100-0001~100-0018
– Per C. CHROM: 2 immagini (come sfondi)
100-0019~100-0020
∆εδοµένα εικ!νων τροποποιηµένων στον
υπολογιστή σας ή µαγνητοσκοπηµένων µε
άλλη συσκευή
Ενδέχεται να µη µπορέσετε να αναπαράγετε
αυτές τις εικνες µε την κάµερά σας.
Operazioni con la “Memory Stick”
Dati di immagine modificati su computer o
ripresi con altri apparecchi
Può non essere possibile riprodurli con la
videocamera.
Μέγεθος ακίνητων εικ!νων
Το µέγεθος εικνας ρυθµίζεται αυτµατα στο
640 × 480.
179
Registrazione di immagini in
movimento su “Memory Stick”
– Registrazione di filmati MPEG
Εγγραφή κινούµενων
εικ!νων σε “Memory Stick”
– Εγγραφή ταινίας MPEG
Si possono registrare immagini in movimento e
suono sulle “Memory Stick”.
Le immagini e l’audio vengono registrati finché
la “Memory Stick” non è piena (MPEG MOVIE
EX).
Μπορείτε να γράψετε σε “Memory Stick”
κινούµενες εικνες µε ήχο.
Εγγράφονται εικνα και ήχος µέχρι να
πληρωθεί η χωρητικτητα του “Memory
Stick” (MPEG MOVIE EX).
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
Πριν απ! τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
regolato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Premere START/STOP. La videocamera avvia
la registrazione. La spia di registrazione della
videocamera situata sulla parte anteriore della
videocamera si accende.
L’immagine e il suono vengono registrati fino
ad esaurimento della capacità della “Memory
Stick”. Per ulteriori informazioni relative al
tempo di registrazione, vedere pagina 160.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το πλήκτρο START/STOP. Η
κάµερά σας αρχίζει την εγγραφή. Η λυχνία
εγγραφής της κάµερας, η οποία βρίσκεται
στο εµπρς µέρος της κάµερας, ανάβει.
Εγγράφονται εικνα και ήχος µέχρι να
πληρωθεί η χωρητικτητα του “Memory
Stick”. Για περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε το χρνο εγγραφής, ανατρέξτε
στη σελίδα 160.
2
4 0 min
POWER
320 REC
LOCK
0:00:00
15sec
[a]
VCR
BBB
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
[b]
PLAY
INDEX
FN
[a]: Viene visualizzato il tempo di registrazione
disponibile sulla “Memory Stick”.
[b]: Questo indicatore appare per 5 secondi dopo
che si è premuto START/STOP. Questo
indicatore non viene registrato.
[a]: Εµφανίζεται ο διαθέσιµος χρνος
εγγραφής στο “Memory Stick”.
[b]: Αυτή η ένδειξη εµφανίζεται για 5
δευτερλεπτα, αφού πιέσετε το START/
STOP. Αυτή η ένδειξη δεν καταγράφεται.
Per interrompere la registrazione
Για να σταµατήσει η εγγραφή
Premere START/STOP.
Πιέστε το πλήκτρο START/STOP.
180
Εγγραφή κινούµενων εικ!νων σε
“Memory Stick”
– Εγγραφή ταινίας MPEG
Nota
Il suono viene registrato in monofonia.
Σηµείωση
Ο ήχος καταγράφεται µονοφωνικά.
Quando l’interruttore POWER è regolato su
MEMORY
Le seguenti funzioni non si attivano:
– Modo ampio
– Zoom digitale
– Funzione SteadyShot
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Dissolvenza
– Effetto immagine
– Effetto digitale
– Titolo
– SPORTS di PROGRAM AE
(L’indicatore lampeggia.)
.ταν ο διακ!πτης POWER βρίσκεται στη
θέση MEMORY
Οι ακλουθες λειτουργίες δεν
ενεργοποιούνται:
– Λειτουργία Wide
– Ψηφιακ ζουµ
– Λειτουργία SteadyShot
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Λειτουργία Fader
– Εφέ εικνας
– Ψηφιακά εφέ
– Τίτλοι
– SPORTS ή PROGRAM AE
(Η ένδειξη αναβοσβήνει.)
Quando si usa un flash esterno (opzionale)
Spegnere il flash esterno quando si registrano
immagini in movimento sulla “Memory Stick”.
Altrimenti può essere registrato il suono di carica
del flash.
Durante la registrazione su “Memory Stick”
Non estrarre la cassetta dalla videocamera.
Durante l’espulsione della cassetta, l’audio non
viene registrato sulla “Memory Stick”.
Se vengono registrate immagini in movimento
quando l’interruttore POWER è impostato su
MEMORY
L’angolo di visualizzazione è più ampio rispetto
all’angolo di visualizzazione ottenuto quando
l’interruttore POWER è impostato su CAMERA.
∆εδοµένα εγγραφής
Τα δεδοµένα εγγραφής (ηµεροµηνία/ώρα)
δεν εµφανίζονται στην οθνη.
Καταγράφονται αυτµατα στο “Memory
Stick” και µπορείτε να τα δείτε πιέζοντας το
DATA CODE κατά την αναπαραγωγή. Τα
δεδοµένα της κάµερας δε µπορούν να
καταγραφούν. Επίσης, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο γι’ αυτή
τη λειτουργία (σελ. 54).
Κατά την εγγραφή σε “Memory Stick”
Μην αφαιρέσετε την κασέτα απ την κάµερα.
Κατά την αφαίρεση της κασέτας, ο ήχος δεν
καταγράφεται στο “Memory Stick”.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
Data/ora di registrazione
Data e ora non sono visualizzate durante la
registrazione. Tuttavia sono registrate
automaticamente sulla “Memory Stick”, Per
visualizzare la data e i’ora di registrazione,
premere DATA CODE durante la riproduzione.
Le varie impostazioni non possono essere
registrate. Si può anche usare il telecomando per
questa operazione (p. 54).
.ταν χρησιµοποιείτε εξωτερικ! φλας (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία)
Απενεργοποιήστε το εξωτερικ φλας ταν
πραγµατοποιείτε εγγραφή κινούµενων
εικνων σε “Memory Stick”. ∆ιαφορετικά, ο
ήχος της φρτισης του φλας µπορεί να
γραφτεί.
Operazioni con la “Memory Stick”
Registrazione di immagini in
movimento su “Memory Stick”
– Registrazione di filmati MPEG
Εάν µαγνητοσκοπείτε κινούµενες εικ!νες
!ταν ο διακ!πτης POWER βρίσκεται στη
θέση MEMORY
Η οπτική γωνία είναι λίγο αυξηµένη
συγκριτικά µε την οπτική γωνία ταν ο
διακπτης POWER βρίσκεται στη θέση
CAMERA.
181
Registrazione di immagini in
movimento su “Memory Stick”
– Registrazione di filmati MPEG
Registrazione con timer
automatico di filmati MPEG
Εγγραφή κινούµενων εικ!νων σε
“Memory Stick”
– Εγγραφή ταινίας MPEG
Εγγραφή ταινίας MPEG µε
χρονοδιακ!πτη
È possibile registrare immagini sulla “Memory
Stick” utilizzando il timer automatico. È inoltre
possibile utilizzare il telecomando per questa
operazione.
Μπορείτε να γράψετε εικνες σε “Memory
Stick” χρησιµοποιώντας το χρονοδιακπτη.
Επίσης, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο γι’ αυτή τη λειτουργία.
(1) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY. Accertarsi che l’interruttore LOCK
sia sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Premere FN e selezionare PAGE2.
(3) Premere SELFTIMER nel modo di attesa.
L’indicatore
(timer automatico) compare
sullo schermo.
(4) Premere START/STOP.
Il timer automatico avvia il conto alla rovescia
da 10 con un segnale acustico. Durante gli
ultimi due secondi del conto alla rovescia, il
segnale acustico diventa più veloce e la
registrazione viene avviata automaticamente.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το FN και επιλέξτε την PAGE2.
(3)Πιέστε το SELFTIMER σε λειτουργία
αναµονής.
Η ένδειξη
(χρονοδιακπτη) εµφανίζεται
στην οθνη.
(4) Πιέστε το πλήκτρο START/STOP.
Ο χρονοδιακπτης αρχίζει την αντίστροφη
µέτρηση απ το 10 µε ένα βµβο. Στα δύο
τελευταία δευτερλεπτα της αντίστροφης
µέτρησης, ο βµβος γίνεται πιο γρήγορος
και η αρχίζει αυτµατα η εγγραφή.
START/STOP
2
FN
Per arrestare il conto alla rovescia
Premere START/STOP.
Per avviare nuovamente il conto alla rovescia,
premere di nuovo START/STOP.
Per annullare la registrazione con
timer automatico
Premere SELFTIMER finché l’indicatore
(timer automatico) non scompare dallo
schermo. Non è possibile annullare la
registrazione con timer automatico utilizzando il
telecomando.
Nota
La registrazione con timer automatico viene
annullata automaticamente se:
– la registrazione con timer automatico è
terminata;
– l’interruttore POWER è impostato su OFF
182 (CHARGE) o su VCR.
Για να σταµατήσει η αντίστροφη
µέτρηση
Πιέστε το πλήκτρο START/STOP.
Για να αρχίσει ξανά η αντίστροφη µέτρηση,
πιέστε πάλι το START/STOP.
Για να ακυρώσετε την εγγραφή µε
χρονοδιακ!πτη
Πιέστε το SELFTIMER έτσι ώστε η ένδειξη
(χρονοδιακπτης) να εξαφανιστεί απ την
οθνη. ∆εν µπορείτε να ακυρώσετε την
εγγραφή µε χρονοδιακπτη χρησιµοποιώντας
το τηλεχειριστήριο.
Σηµείωση
Η εγγραφή µε χρονοδιακπτη ακυρώνεται
αυτµατα, ταν:
– Η εγγραφή µε χρονοδιακπτη έχει
ολοκληρωθεί.
– Ο διακπτης POWER βρίσκεται στη θέση
OFF (CHARGE) ή VCR.
Registrazione di un’immagine Εγγραφή εικ!νας απ!
da un nastro come immagine κασέτα, ως κινούµενης
in movimento
εικ!νας
La videocamera può leggere dati di immagine in
movimento registrati su un nastro e registrarli
come immagine in movimento su “Memory
Stick”. La videocamera può anche catturare dati
di immagine in movimento dal connettore di
ingresso e registrarli come immagini in
movimento su “Memory Stick”.
Prima dell’operazione
•Inserire un nastro registrato nella videocamera.
•Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
Πριν απ! τη λειτουργία
• Τοποθετήστε µια γραµµένη κασέτα στην
κάµερά σας.
• Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(2) Πιέστε
. Η εικνα που είναι γραµµένη
στην κασέτα, αναπαράγεται. Και πιέστε
πάλι το
για να διακοπεί προσωρινά η
αναπαραγωγή στη σκηνή απ την οποία
θέλετε να αρχίσει η εγγραφή.
(3) Πιέστε το πλήκτρο START/STOP.
Εγγράφονται εικνες και ήχος µέχρι να
πληρωθεί η υπολειπµενη χωρητικτητα
του “Memory Stick”. Για περισστερες
πληροφορίες σχετικά µε το χρνο
εγγραφής, ανατρέξτε στη σελίδα 160.
LOCK
N 0:1 5:4 2:4 3
0:00:03
4 0 min
320 REC
15sec
[a]
BBB
MEMORY
OFF CAMERA
(CHARGE)
[b]
FN
2
[a]: Viene visualizzato il tempo di registrazione
disponibile sulla “Memory Stick”.
[b]: Questo indicatore appare per 5 secondi dopo
che si è premuto START/STOP. Questo
indicatore non viene registrato.
Per arrestare la registrazione
Premere START/STOP.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
POWER
VCR
3
Operazioni con la “Memory Stick”
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
. L’immagine registrata sul
(2) Premere
nastro viene riprodotta. Premere
di
nuovo per mettere in pausa la riproduzione
sulla scena in corrispondenza della quale si
desidera avviare la registrazione.
(3) Premere START/STOP. L’immagine e il
suono vengono registrati fino ad esaurimento
della capacità della “Memory Stick”. Per
ulteriori informazioni relative al tempo di
registrazione, vedere pagina 160.
Η κάµερά σας µπορεί να διαβάσει τα
δεδοµένα κινούµενων εικνων που είναι
γραµµένα σε κασέτα και να τα καταγράψει ως
κινούµενη εικνα σε “Memory Stick”. Η
κάµερα αυτή µπορεί, επίσης, να δεχτεί τα
δεδοµένα κινούµενων εικνων µέσω της
σύνδεσης εισδου και να τα καταγράψει ως
κινούµενη εικνα σε “Memory Stick”.
[a]: Εµφανίζεται ο διαθέσιµος χρνος
εγγραφής σε “Memory Stick”.
[b]: Αυτή η ένδειξη εµφανίζεται για πέντε
δευτερλεπτα, αφού πιέσετε το πλήκτρο
START/STOP. Αυτή η ένδειξη δεν
καταγράφεται.
Για να σταµατήσει η εγγραφή
Πιέστε το πλήκτρο START/STOP.
183
Registrazione di un’immagine da
un nastro come immagine in
movimento
Note
•Il suono registrato a 48 kHz viene convertito in
suono a 32 kHz quando si registrano immagini
da un nastro alla “Memory Stick”.
•Il suono registrato in stereo viene convertito in
suono monofonico quando si registra da nastri.
•Non è possibile registrare immagini riprodotte
usando la funzione NTSC PB.
Mentre la spia di accesso è illuminata o
lampeggia
Non scuotere o urtare la videocamera. Inoltre
non spegnere, non estrarre la “Memory Stick” e
non rimuovere il blocco batteria. Altrimenti
possono verificarsi danni ai dati di immagine.
Titoli già registrati su nastri
Non è possibile registrare i titoli sulla “Memory
Stick”. Il titolo non appare durante la
registrazione di immagini in movimento con
START/STOP.
Se appare “
AUDIO ERROR”
È registrato un suono che non può essere
registrato dalla videocamera. Collegare il cavo di
collegamento A/V per inserire immagini da un
apparecchio esterno usato per riprodurre
l’immagine (p. 185).
Data/ora di registrazione
Sono registrate la data e l’ora di registrazione
della foto sono registrate sulla “Memory Stick”. I
dati videocamera non sono registrati.
Εγγραφή εικ!νας απ! κασέτα, ως
κινούµενης εικ!νας
Σηµειώσεις
• Ο ήχος που γράφτηκε στα 48 kHz
µετατρέπεται σε ήχο 32 kHz κατά την
εγγραφή εικνων απ κασέτες σε “Memory
Stick”.
• Ο ήχος που γράφτηκε στερεοφωνικά
µετατρέπεται σε µονοφωνικ ήχο κατά την
εγγραφή απ κασέτες.
• ∆εν µπορείτε να γράψετε εικνες που
αναπαράγονται µε χρήση της λειτουργίας
NTSC PB.
.ταν η λυχνία πρ!σβασης είναι αναµµένη ή
αναβοσβήνει
Μην κουνάτε και µη χτυπάτε τη συσκευή.
Επίσης, µην απενεργοποιείτε την κάµερα,
µην αφαιρείτε το “Memory Stick” και µην
αφαιρείτε τη µπαταρία. ∆ιαφορετικά, τα
δεδοµένα εικνων µπορεί να καταστραφούν.
Τίτλοι που ήδη έχουν γραφτεί σε κασέτα
∆εν µπορείτε να γράψετε τους τίτλους σε
“Memory Stick”. Ο τίτλος δεν εµφανίζεται
στην οθνη, ενώ πραγµατοποιείτε εγγραφή
κινούµενης εικνας µε το πλήκτρο START/
STOP.
Εάν εµφανιστεί η ένδειξη “
AUDIO
ERROR”
Έχει γραφτεί ήχος, ο οποίος δεν µπορεί να
γραφτεί µε την κάµερά σας. Συνδέστε το
καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V) για να
εισάγετε εικνες απ µια εξωτερική
συσκευή, η οποία χρησιµοποιείται για την
αναπαραγωγή των εικνων (σελ. 185)
Ηµεροµηνία/ώρα εγγραφής
Η ηµεροµηνία/ώρα καταγράφονται κατά την
εγγραφή σε “Memory Stick”. Οι διάφορες
ρυθµίσεις δεν καταγράφονται.
184
Registrazione di un’immagine da
un nastro come immagine in
movimento
Registrazione di immagini in
movimento da altri apparecchi
Prima dell’operazione
Impostare DISPLAY su LCD nelle impostazioni
di menu. L’impostazione iniziale è LCD.
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Riprodurre il nastro registrato o accendere il
televisore e guardare il programma
desiderato.
L’immagine dell’altro apparecchio viene
visualizzata sullo schermo LCD o nel mirino.
(3) Eseguire il procedimento a pagina 183 dal
punto 3 in poi alla posizione da dove si
desidera iniziare la registrazione.
Televisore/
Τηλε!ραση
Rossa/ Κκκινο
Bianca/Ασπρο
Gialla/ Κίτρινο
Εγγραφή κινούµενης εικ!νας απ!
άλλη συσκευή
Πριν απ! τη λειτουργία
Ρυθµίστε το DISPLAY στη θέση LCD στις
ρυθµίσεις µενού. (Η ρύθµιση εργοστασίου
είναι LCD.)
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση VCR.
(2) Αναπαράγετε τη γραµµένη κασέτα, ή
ανοίξτε την τηλεραση για να δείτε το
πργραµµα που θέλετε.
Η εικνα της άλλης συσκευής εµφανίζεται
στην οθνη.
(3) Εφαρµστε τη διαδικασία που περιγράφεται
στη σελίδα 183 απ το στάδιο 3 και µετά, στο
σηµείο που θέλετε να αρχίσει η εγγραφή.
Χρήση του καλωδίου σύνδεσης ήχου/
εικ!νας (A/V)
A/V
OUT
S VIDEO
Operazioni con la “Memory Stick”
Usando il cavo di collegamento A/V
Εγγραφή εικ!νας απ! κασέτα, ως
κινούµενης εικ!νας
VIDEO
S VIDEO
Videoregistratore/Bίντεο
: Flusso del segnale/Ροή σήµατος
Se il videoregistratore è di tipo monofonico
Collegare la spina gialla del cavo di collegamento
A/V alla presa di ingresso video e la spina bianca
o rossa alla presa di ingresso audio del
videoregistratore o del televisore. Quando è
collegata la spina bianca, viene trasmesso l’audio
del canale sinistro; quando è collegata la spina
rossa, viene trasmesso l’audio del canale destro.
Cavo di collegamento A/V (in dotazione)/
Καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V)
(παρέχεται)
Εάν το βίντεο είναι µονοφωνικού τύπου
Συνδέστε το κίτρινο βύσµα του καλωδίου
σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V) στον
ακροδέκτη εισδου εικνας και το άσπρο ή
το κκκινο βύσµα στον ακροδέκτη εισδου
ήχου στο βίντεο ή στην τηλεραση. Εάν
συνδέσετε το άσπρο βύσµα θα εξέρχεται ο
ήχος του αριστερού καναλιού, ενώ εάν
συνδέσετε το κκκινο βύσµα θα εξέρχεται ο
ήχος του δεξιού καναλιού.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
AUDIO
185
Registrazione di un’immagine da
un nastro come immagine in
movimento
Εγγραφή εικ!νας απ! κασέτα, ως
κινούµενης εικ!νας
Se il televisore o videoregistratore è dotato di
presa S-video
Le immagini possono essere riprodotte più
fedelmente usando un cavo S-video (opzionale).
Con questo collegamento, non è necessario
collegare la spina gialla (video) del cavo di
collegamento A/V.
Collegare un cavo S-video (opzionale) alle prese
S-video della videocamera e del televisore o
videoregistratore.
Εάν η τηλε!ραση ή το βίντεο διαθέτει
ακροδέκτη S video
Οι εικνες µπορούν να αναπαραχθούν µε
µεγαλύτερη πισττητα χρησιµοποιώντας ένα
καλώδιο S video (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία).
Με αυτή τη σύνδεση, δε χρειάζεται να
συνδέσετε το κίτρινο βύσµα (εικνα) του
καλωδίου σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V).
Συνδέσετε ένα καλώδιο S video (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία) στους
ακροδέκτες S video τσο της κάµερας σο
και της τηλερασης ή του βίντεο.
Usando il cavo i.LINK
Χρήση του καλωδίου i.LINK
DV
DV OUT
Cavo i.LINK (opzionale)/
Καλώδιο i.LINK (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία)
DV
: Flusso del segnale/Ροή σήµατος
Nota
Nelle circostanze descritte di seguito compare
l’indicazione “
REC ERROR” e non è possibile
effettuare una registrazione. Registrare immagini
senza distorsione.
– Quando si registra da un nastro in condizioni
scadenti, quale ad esempio un nastro usato
frequentemente per duplicazioni ripetute.
– Quando si tenta di inserire immagini distorte
da interferenze di onde radio emesse da un
sintonizzatore TV, da una radio e così via.
– Se il segnale di ingresso viene interrotto.
186
Σηµείωση
Στις παρακάτω περιπτώσεις, στην οθνη
εµφανίζεται η ένδειξη “
REC ERROR” και
δεν είναι δυνατή η εγγραφή. Εγγραφή
εικνων χωρίς παραµορφώσεις:
– Κατά την εγγραφή απ κασέτα η οποία
βρίσκεται σε κακή κατάσταση, για
παράδειγµα, µια κασέτα που έχει φθαρεί
απ τις επανειληµµένες µετεγγραφές.
– Κατά την αππειρα ένθεσης εικνων που
παραµορφώνονται απ παρεµβολές
ραδιοκυµάτων, τα οποία εκπέµπονται απ
τηλεοράσεις, ραδιφωνα, κλπ.
– sταν το σήµα εισδου διακοπεί.
Registrazione da un nastro di immagini modificate
come immagini in movimento – Montaggio
programmato digitale (su una “Memory Stick”)
Εγγραφή µονταρισµένων εικ!νων απ! µια
κασέτα ως κινούµενης εικ!νας – Ψηφιακ!
µοντάζ προγραµµάτων (σε “Memory Stick”)
È possibile duplicare scene selezionate
(programmi) per il montaggio su una “Memory
Stick”.
Μπορείτε να παράγετε αντίγραφα
επιλεγµένων σκηνών (προγραµµάτων) για
µοντάρισµα σε “Memory Stick”.
Creare il programma
Λειτουργίες του “Memory Stick”
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(2) Τοποθετήστε την κασέτα προς
αναπαραγωγή και ένα “Memory Stick”
προς εγγραφή στην κάµερά σας.
(3) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(4) Πιέστε MENU και, κατπιν, επιλέξτε το
και µετά πιέστε το
VIDEO EDIT στο
EXEC (σελ. 261).
(5) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το
MEMORY και, κατπιν, πιέστε EXEC.
(6) Πιέστε επανειληµµένα το IMAGESIZE για
να επιλέξτε το µέγεθος εικνας που
θέλετε.
(7) Αναζητήστε την αρχή της πρώτης σκηνής
που θέλετε να ενθέσετε και, κατπιν,
διακψτε την αναπαραγωγή (παύση
αναπαραγωγής).
Με το
/
µπορείτε να
προσαρµσετε λεπτοµερώς ένα καρέ
κάθε φορά.
(8) Πιέστε το MARK IN.
Η θέση IN του πρώτου προγράµµατος
ρυθµίζεται και το πάνω µέρος της
ένδειξης προγράµµατος µετατρέπεται σε
ανοιχτ µπλε.
(9) Αναζητήστε το τέλος της πρώτης σκηνής
που θέλετε να ενθέσετε και, κατπιν,
διακψτε την αναπαραγωγή (παύση
αναπαραγωγής).
Με το
/
µπορείτε να
προσαρµσετε λεπτοµερώς ένα καρέ
κάθε φορά.
(10) Πιέστε το MARK OUT.
Η θέση OUT του πρώτου προγράµµατος
ρυθµίζεται και το κάτω µέρος της
ένδειξης προγράµµατος µετατρέπεται σε
ανοιχτ µπλε.
(11)Επαναλάβετε τα στάδια 7 ως 10 και,
κατπιν, ρυθµίστε τα προγράµµατα.
sταν ρυθµιστεί ένα πργραµµα, η
ένδειξη προγράµµατος γίνεται ανοιχτή
µπλε.
Μπορείτε να ρυθµίσετε µέχρι 20
προγράµµατα, το πολύ.
Operazioni con la “Memory Stick”
(1) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Inserire il nastro da riprodurre e una
“Memory Stick” per la registrazione sulla
videocamera.
(3) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(4) Premere MENU, selezionare VIDEO EDIT in
, quindi premere EXEC (p. 253).
(5) Premere r/R per selezionare MEMORY,
quindi premere EXEC.
(6) Premere più volte IMAGESIZE per
selezionare le dimensioni desiderate.
(7) Cercare l’inizio della prima immagine che si
desidera inserire, quindi mettere in pausa la
riproduzione.
È possibile regolare con precisione un
/
.
fotogramma per volta mediante
(8) Premere MARK IN.
Il punto IN del primo programma viene
impostato e la parte superiore del simbolo di
programma diventa azzurra.
(9) Cercare la fine della prima scena che si
desidera inserire, quindi mettere in pausa la
riproduzione.È possibile regolare con
precisione un fotogramma per volta
mediante
/
.
(10)Premere MARK OUT.
Il punto OUT del primo programma viene
impostato e la parte inferiore del simbolo di
programma diventa azzurra.
(11)Ripetere i punti da 7 a 10, quindi impostare i
programmi.
Quando un programma è stato impostato, il
simbolo di programma diventa azzurro.
È possibile impostare un massimo di 20
programmi.
∆ηµιουργία του προγράµµατος
187
Registrazione da un nastro di immagini
modificate come immagini in
movimento – Montaggio programmato
digitale (su una “Memory Stick”)
Εγγραφή µονταρισµένων εικ!νων
απ! µια κασέτα ως κινούµενης
εικ!νας – Ψηφιακ! µοντάζ
προγραµµάτων (σε “Memory Stick”)
5
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
D I SPLAY
V I DEO ED I T RETURN
V I DEO ED I T
TAPE
MEMORY
EXEC
0:32:30:14
15sec
320
MARK
IN
START
IMAGE
SIZE
UNDO
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
END
RET.
8~10
V I DEO ED I T
0:08:55:06
320
MARK
OUT
START
IMAGE
SIZE
UNDO
0:09:07:06
320
MARK
IN
START
IMAGE
SIZE
END
V I DEO ED I T
15sec
UNDO
TOTAL 0:07:01
SCENE 1
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
188
V I DEO ED I T
15sec
0:10:01:23
320
MARK
IN
START
IMAGE
SIZE
15sec
UNDO
TOTAL 0:30:11
SCENE 3
END
END
Registrazione da un nastro di immagini
modificate come immagini in
movimento – Montaggio programmato
digitale (su una “Memory Stick”)
Εγγραφή µονταρισµένων εικ!νων
απ! µια κασέτα ως κινούµενης
εικ!νας – Ψηφιακ! µοντάζ
προγραµµάτων (σε “Memory Stick”)
Per cancellare il programma
impostato
∆ιαγραφή του προγράµµατος που
ρυθµίσατε
Cancellare prima il punto OUT e poi il punto IN
dall’ultimo programma.
Σβήστε πρώτα το OUT και µετά το IN απ το
τελευταίο πργραµµα.
(1) Premere UNDO.
(2) Premere ERASE 1 MARK. Il simbolo relativo
all’ultimo programma impostato lampeggia,
quindi viene visualizzato DELETE ?.
(3) Premere EXEC. L’ultimo programma
impostato viene cancellato.
(1) Πιέστε το UNDO.
(2) Πιέστε το ERASE 1 MARK. Η ένδειξη του
προγράµµατος που ρυθµίσατε τελευταία
αναβοσβήνει και εµφανίζεται η ένδειξη
DELETE?.
(3) Πιέστε EXEC. Το πργραµµα που
ρυθµίσατε τελευταίο διαγράφεται.
Per annullare la cancellazione
Premere CANCEL al punto 3.
Per cancellare tutti i programmi
Per annullare la cancellazione di tutti i
programmi
Premere CANCEL al punto 5.
Note
•Non è possibile duplicare i titoli, gli indicatori
del display o il contenuto della memoria
cassetta.
•Non è possibile controllare la registrazione
durante il montaggio programmato digitale su
una “Memory Stick”.
Su una porzione vuota del nastro
Non è possibile impostare i punti IN o OUT su
una porzione vuota del nastro.
Se è presente una porzione vuota tra i punti
IN e OUT sul nastro
Il codice temporale totale può non essere
visualizzato in modo corretto.
Durante la creazione di un programma
Se si estrae la cassetta, il programma viene
cancellato.
(1) Πιέστε MENU, και κατπιν επιλέξτε το
VIDEO EDIT στο
, και µετά πιέστε το
EXEC (σελ. 261).
(2) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το MEMORY
και, κατπιν, πιέστε EXEC.
(3) Πιέστε το UNDO.
(4) Πιέστε το ERASE ALL. Οι ενδείξεις λων
των προγραµµάτων αναβοσβήνουν, και
εµφανίζεται η ένδειξη DELETE ?.
(5) Πιέστε EXEC. sλα τα προγράµµατα που
ρυθµίσατε διαγράφονται.
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή !λων των
προγραµµάτων
Πιέστε το CANCEL στο στάδιο 5.
Για να ακυρώσετε ένα πρ!γραµµα που έχετε
ρυθµίσει
Πιέστε το
END.
Το πργραµµα αποθηκεύεται στη µνήµη
µέχρι να αφαιρεθεί η κασέτα.
Σηµειώσεις
• ∆εν µπορείτε να µετεγγράψετε τίτλους,
ενδείξεις οθνης ή τα περιεχµενα της
µνήµης κασέτας.
• Η εγγραφή δεν είναι δυνατή κατά το
ψηφιακ µοντάζ προγραµµάτων σε ένα
“Memory Stick”.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
Per annullare un programma impostato
Premere
END.
Il programma rimane memorizzato fino a che si
estrae la cassetta.
∆ιαγραφή !λων των προγραµµάτων
Operazioni con la “Memory Stick”
(1) Premere MENU, selezionare VIDEO EDIT in
, quindi premere EXEC (p. 253).
(2) Premere r/R per selezionare MEMORY,
quindi premere EXEC.
(3) Premere UNDO.
(4) Premere ERASE ALL. Tutti i simboli di
programma impostati lampeggiano, quindi
viene visualizzato DELETE ?.
(5) Premere EXEC. Tutti i programmi impostati
vengono cancellati.
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή
Πιέστε το CANCEL στο στάδιο 3.
Σε ένα κεν! τµήµα µιας κασέτας
∆εν µπορείτε να τοποθετήσετε τα IN και τα
OUT σε κεν τµήµα της ταινίας.
Εάν υπάρχει κεν! τµήµα µεταξύ των IN και
OUT στην ταινία
Ο κωδικς του συνολικού χρνου ενδέχεται
να µην εµφανιστεί σωστά.
Κατά τη δηµιουργία εν!ς προγράµµατος
Εάν αφαιρέσετε την κασέτα, το πργραµµα
θα σβηστεί.
189
Registrazione da un nastro di immagini
modificate come immagini in
movimento – Montaggio programmato
digitale (su una “Memory Stick”)
Esecuzione del programma
(duplicazione di una “Memory Stick”)
(1) Premere MENU, selezionare VIDEO EDIT in
, quindi premere EXEC (P. 253).
(2) Premere r/R per selezionare MEMORY,
quindi premere EXEC.
(3) Premere START.
(4) Premere EXEC.
La videocamera ricerca l’inizio del primo
programma, quindi avvia la duplicazione.
Il simbolo di programma lampeggia.
L’indicatore SEARCH compare durante la
ricerca, l’indicatore EDITING compare
durante la scrittura dei dati sulla videocamera
e l’indicatore REC compare sullo schermo
durante la duplicazione.
Una volta completata la duplicazione, il
simbolo di programma diventa azzurro.
Quando la duplicazione è terminata, la
videocamera si arresta automaticamente.
Per arrestare la duplicazione
Premere CANCEL.
Il programma creato viene registrato su una
“Memory Stick” fino al punto in corrispondenza
del quale è stato premuto CANCEL.
Per disattivare la funzione di
montaggio programmato digitale
La videocamera si arresta quando la duplicazione
è terminata. Quindi, il display torna a VIDEO
EDIT nelle impostazioni di menu.
Premere
END per disattivare la funzione di
montaggio programmato.
190
Εγγραφή µονταρισµένων εικ!νων
απ! µια κασέτα ως κινούµενης
εικ!νας – Ψηφιακ! µοντάζ
προγραµµάτων (σε “Memory Stick”)
Εκτέλεση του προγράµµατος
(Μετεγγραφή “Memory Stick”)
(1) Πιέστε MENU, και κατπιν επιλέξτε το
, και µετά πιέστε το
VIDEO EDIT στο
EXEC (σελ. 261).
(2) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το MEMORY
και, κατπιν, πιέστε EXEC.
(3) Πιέστε το START.
(4) Πιέστε τοEXEC.
Η κάµερά σας αναζητά την αρχή του
πρώτου προγράµµατος και µετά αρχίζει τη
µετεγγραφή.
Η ένδειξη προγράµµατος αναβοσβήνει.
Η ένδειξη SEARCH εµφανίζεται στην
οθνη κατά την αναζήτηση, η ένδειξη
EDITING εµφανίζεται κατά την εγγραφή
δεδοµένων στην κάµερά σας και η ένδειξη
REC εµφανίζεται κατά τη µετεγγραφή.
Η ένδειξη του προγράµµατος γίνεται
ανοιχτή µπλε, αφού ολοκληρωθεί η
µετεγγραφή.
sταν τελειώσει η µετεγγραφή, η κάµερά
σας σταµατά αυτµατα.
Για να σταµατήσει η µετεγγραφή
Πιέστε το CANCEL.
Το πργραµµα που δηµιουργήσατε
καταγράφεται σε ένα “Memory Stick” µέχρι
το σηµείο που πιέσατε το CANCEL.
Για να τερµατίσετε τη λειτουργία
Ψηφιακού µοντάζ προγραµµάτων
Η κάµερά σας σταµατά ταν τελειώσει η
µετεγγραφή. Κατπιν, η ένδειξη οθνης
επιστρέφει στο VIDEO EDIT στις ρυθµίσεις
µενού.
Πιέστε το
END για να τερµατίσετε τη
λειτουργία του µοντάζ προγραµµάτων.
Εγγραφή µονταρισµένων εικ!νων
απ! µια κασέτα ως κινούµενης
εικ!νας – Ψηφιακ! µοντάζ
προγραµµάτων (σε “Memory Stick”)
Se il programma non è stato impostato
Non è possibile premere START.
.ταν το πρ!γραµµα δεν έχει ρυθµιστεί
∆εν µπορείτε να πιέσετε START.
Se il tempo di registrazione disponibile della
“Memory Stick” non è sufficiente
LOW MEMORY compare sullo schermo.
Tuttavia, è possibile registrare immagini fino al
tempo indicato.
.ταν ο διαθέσιµος χρ!νος εγγραφής του
“Memory Stick” δεν είναι αρκετ!ς
Εµφανίζεται στην οθνη η ένδειξη LOW
MEMORY. Ωστσο, µπορείτε να γράψετε
εικνες µέχρι τον υποδεικνυµενο χρνο.
Se sulla “Memory Stick” non vi è più tempo di
registrazione disponibile
Viene visualizzato MEMORY FULL.
.ταν δεν έχει αποµείνει διαθέσιµος χρ!νος
εγγραφής στο “Memory Stick”
Εµφανίζεται η ένδειξη MEMORY FULL.
Se la “Memory Stick” non è inserita
Viene visualizzato NO MEMORY STICK.
.ταν δεν έχει τοποθετηθεί το “Memory
Stick”
Εµφανίζεται η ένδειξη NO MEMORY STICK.
Se l’interruttore di protezione dalla scrittura
sulla “Memory Stick” è impostato su LOCK
Viene visualizzato MEMORY STICK LOCKED.
.ταν ο διακ!πτης προστασίας εγγραφής του
“Memory Stick” βρίσκεται στη θέση LOCK
(ασφάλιση)
Εµφανίζεται η ένδειξη MEMORY STICK
LOCKED.
Operazioni con la “Memory Stick”
Registrazione da un nastro di immagini
modificate come immagini in
movimento – Montaggio programmato
digitale (su una “Memory Stick”)
Λειτουργίες του “Memory Stick”
191
Copia di fermi
Αποθήκευση ακίνητων εικ!νων
immagine da un nastro απ! κασέτα – Αποθήκευση
– PHOTO SAVE
φωτογραφίας (PHOTO SAVE)
Usando la funzione di ricerca, si possono
raccogliere automaticamente solo i fermi
immagine dai nastri e registrarli su una
“Memory Stick” in sequenza.
Χρησιµοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης,
µπορείτε αυτµατα να έχετε µνο ακίνητες
εικνες απ κασέτες και, στη συνέχεια, να τις
καταγράψετε σε “Memory Stick” µε τη σειρά.
Prima dell’operazione
•Inserire un nastro registrato nella videocamera
e riavvolgerlo.
•Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
Πριν απ! τη λειτουργία
• Τοποθετήστε στην κάµερά σας µια
γραµµένη κασέτα και τυλίξτε την ταινία
στην αρχή.
• Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, selezionare PHOTO SAVE in
, quindi premere EXEC. Sullo schermo
LCD viene visualizzato PHOTO BUTTON
(P. 250).
(4) Premere a fondo PHOTO. Il fermo immagine
viene registrato dal nastro su una “Memory
Stick”. Viene visualizzato il numero di fermi
immagine copiati. Viene visualizzato END
quando il processo di copia è stato
completato.
4
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε το MENU και µετά επιλέξτε το
PHOTO SAVE στο
, στη συνέχεια
πιέστε το EXEC. Στην οθνη υγρών
κρυστάλλων εµφανίζεται ένδειξη PHOTO
BUTTON (σελ. 258).
(4) Πιέστε το PHOTO πιο βαθιά. Η ακίνητη
εικνα απ την κασέτα καταγράφεται στο
“Memory Stick”. Στην οθνη εµφανίζεται ο
αριθµς των ακίνητων εικνων που έχουν
αντιγραφεί. sταν ολοκληρωθεί η
αντιγραφή, εµφανίζεται στην οθνη η
ένδειξη END.
PHOTO SAVE
0 : 00 : 00 : 00
SAV I NG
0
2
FN
MENU
END
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
PHOTO SAVE READY
FILE NO.
192
PHOTO SAVE
0 : 00 : 00 : 00
0 / 40
640 SFN
PHOTO BUTTON
r
R
EXEC
RET.
0 : 30 : 00 : 00
4 / 40
640 SFN
END
4
END
3
PHOTO SAVE
0 / 40
640 SFN
END
END
Copia di fermi immagine da un
nastro – PHOTO SAVE
Αποθήκευση ακίνητων εικ!νων απ!
κασέτα – ΑποIήκευση φωτογραφίας
(PHOTO SAVE)
Per arrestare il processo di copia
Για να σταµατήσει η αντιγραφή
Premere
Πιέστε το
END.
END.
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere
END per passare a PAGE1, quindi
premere EXIT.
Πιέστε το
END για να επιστρέψετε στην
PAGE1 και µετά πιέστε το EXIT.
Quando la memoria della “Memory
Stick” è piena
.ταν γεµίσει η µνήµη του “Memory
Stick”
MEMORY FULL appare sullo schermo e la copia
si interrompe. Premere
END, inserire un’altra
“Memory Stick” e ripetere il procedimento dal
punto 2.
Στην οθνη υγρών κρυστάλλων εµφανίζεται
η ένδειξη MEMORY FULL και η αντιγραφή
σταµατά. Πιέστε το
END, τοποθετήστε
ένα άλλο “Memory Stick” και επαναλάβετε τη
διαδικασία απ το στάδιο 2.
Mentre la spia di accesso è illuminata o
lampeggia
Non scuotere o urtare la videocamera. Inoltre
non spegnere, non estrarre la “Memory Stick” e
non rimuovere il blocco batteria. Altrimenti
possono verificarsi danni ai dati di immagine.
Se si cambia “Memory Stick” durante la copia
La videocamera continua la copia dall’ultima
immagine registrata sulla “Memory Stick”
precedente.
.ταν η λυχνία πρ!σβασης είναι αναµµένη ή
αναβοσβήνει
Μην κουνάτε και µη χτυπάτε την κάµερα.
Επίσης, µην απενεργοποιείτε την κάµερα,
µην αφαιρείτε το “Memory Stick” και µην
αφαιρείτε τη µπαταρία. ∆ιαφορετικά, τα
δεδοµένα εικνων µπορεί να καταστραφούν.
Αν ο διακ!πτης προστασίας εγγραφής του
“Memory Stick” βρίσκεται στη θέση LOCK
(ασφάλιση)
Στην οθνη εµφανίζεται η ένδειξη NOT
READY ταν επιλέγετε το στοιχείο photo
save στις ρυθµίσεις µενού.
.ταν αλλάζετε “Memory Stick” στη µέση της
αντιγραφής
Η κάµερα ξαναρχίζει την αντιγραφή απ την
τελευταία εικνα που καταγράφηκε στο
προηγούµενο “Memory Stick”.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
Se la interruttore di protezione dalla scrittura
della “Memory Stick” è impostata su LOCK
Appare NOT READY quando si seleziona la voce
nelle impostazioni di menu.
Μέγεθος ακίνητων εικ!νων
Το µέγεθος εικνας ρυθµίζεται αυτµατα στο
640 × 480.
Operazioni con la “Memory Stick”
Dimensioni immagine dei fermi immagine
Le dimensioni immagine vengono
automaticamente impostate su 640 × 480.
193
Visione di un fermo
immagine – Riproduzione
di foto in memoria
Παρακολούθηση ακίνητης
εικνας – Αναπαραγωγή
Memory photo
Si possono riprodurre i fermi immagine registrati
sulla “Memory Stick”. Si possono anche
riprodurre 6 immagini per volta, incluse
immagini in movimento, selezionando la
schermata di indice.
Μπορείτε να αναπαράγετε ακίνητες εικνες
γραµµένες σε “Memory Stick”. Επίσης,
µπορείτε να αναπαράγετε 6 εικνες, ακµη
και κινούµενες εικνες στη σειρά κάθε φορά,
επιλέγοντας την οθνη ευρετηρίου.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
Πριν απ τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
impostato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Premere PLAY. Viene visualizzata l’ultima
immagine registrata.
(3) Premere –/+ sulla videocamera per
selezionare il fermo immagine desiderato.
– : per vedere l’immagine precedente
+ : per vedere l’immagine successiva
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το PLAY. Εµφανίζεται η τελευταία
γραµµένη εικνα.
(3) Πιέστε το –/+ στην κάµερα για να
επιλέξετε την ακίνητη εικνα που θέλετε.
– : για να δείτε την προηγούµενη εικνα
+ : για να δείτε την επµενη εικνα
2
PLAY
Per interrompere la riproduzione di
foto in memoria
Για να σταµατήσετε την αναπαραγωγή
memory photo
Premere CAM.
Πιέστε το CAM.
Nota
Può non essere possibile riprodurre immagini
sulla videocamera:
– Se si riproducono dati di immagini modificate
al computer.
– Se si riproducono dati di immagine ripresi
utilizzando altri apparecchi
Σηµείωση
Ενδέχεται να µη µπορέσετε να αναπαράγετε
εικνες µε την κάµερά σας:
– Fταν αναπαράγετε δεδοµένα εικνων,
τροποποιηµένων στον υπολογιστή σας.
– Fταν αναπαράγετε δεδοµένα εικνων που
έχουν µαγνητοσκοπηθεί µε άλλη συσκευή.
194
Visione di un fermo immagine
– Riproduzione di foto in memoria
Παρακολούθηση ακίνητης εικνας
– Αναπαραγωγή Memory photo
Note sul nome di file
•A volte il numero di directory non è
visualizzato e solo il nome di file è visualizzato
se la struttura della directory non è conforme
allo standard DCF.
•“
- DIRECTORY ERROR” può apparire
sullo schermo LCD se la struttura della
directory non è conforme allo standard DCF.
Mentre è visualizzato questo messaggio, si
possono riprodurre le immagini ma non è
possibile registrarle sul “Memory Stick”.
•Il nome di file lampeggia sullo schermo LCD se
il file è danneggiato o illeggibile.
Σηµειώσεις για το νοµα αρχείου
• Μερικές φορές ο αριθµς καταλγου δεν
εµφανίζεται και µνο το νοµα αρχείου
εµφανίζεται, εάν η δοµή του καταλγου δε
συµµορφώνεται µε το πρτυπο DCF.
• Η ένδειξη “
- DIRECTORY ERROR”
ενδέχεται να εµφανιστεί στην οθνη υγρών
κρυστάλλων, εάν η δοµή του καταλγου δε
συµµορφώνεται µε το πρτυπο DCF. Fσο
εµφανίζεται αυτ το µήνυµα, µπορείτε να
αναπαράγετε εικνες αλλά δεν µπορείτε να
τις καταγράψετε στο “Memory Stick”.
• Το νοµα αρχείου αναβοσβήνει στην οθνη
υγρών κρυστάλλων, εάν το αρχείο είναι
αλλοιωµένο ή µη αναγνώσιµο.
Ακίνητη εικνα
Επίσης, µπορείτε να επιλέξετε ακίνητες
εικνες µε το –/+ στις PAGE1/PAGE2/PAGE3.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
Fermo immagine
Si possono selezionare i fermi immagine anche
con –/+ di PAGE1/PAGE2/PAGE3.
Για να αναπαράγετε γραµµένες εικνες σε
οθνη τηλερασης
• Συνδέστε την κάµερα µε την τηλεραση,
χρησιµοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης
ήχου/εικνας (A/V) που συνοδεύει την
κάµερα, πριν απ τη λειτουργία.
• Κατά την αναπαραγωγή memory photo σε
οθνη τηλερασης ή στην οθνη υγρών
κρυστάλλων, η ποιτητα εικνας µπορεί να
φαίνεται τι έχει χειροτερεύσει. ∆εν
πρκειται για δυσλειτουργία. Τα δεδοµένα
εικνων είναι στην ίδια καλή κατάσταση,
πως και πριν.
• Χαµηλώστε την ένταση του ήχου της
τηλερασης πριν απ τη λειτουργία, επειδή
ενδέχεται να ακουστεί θρυβος (συριγµς)
απ τα ηχεία της τηλερασης.
Operazioni con la “Memory Stick”
Per riprodurre le immagini registrate sullo
schermo di un televisore
•Collegare la videocamera al televisore con il
cavo di collegamento A/V in dotazione alla
videocamera prima dell’operazione.
•Quando si esegue la riproduzione di foto in
memoria su un televisore o sullo schermo LCD,
la qualità dell’immagine può sembrare
inferiore. Non si tratta di un guasto. I dati di
immagine rimangono buoni.
•Abbassare il volume dell’audio sul televisore
prima dell’operazione, altrimenti i diffusori del
televisore potrebbero emettere disturbi
(feedback).
195
Visione di un fermo immagine
– Riproduzione di foto in memoria
Indicatori sullo schermo
durante la riproduzione di
fermi immagine
Παρακολούθηση ακίνητης εικνας
– Αναπαραγωγή Memory photo
Ενδείξεις οθνης κατά την
αναπαραγωγή ακίνητης εικνας
Dimensioni immagine/Μέγεθος εικνας
100–0006
640
6/100
MEMORY PLAY
Numero di immagine/Numero totale di immagini
registrate/Αριθµς εικνας/Συνολικς αριθµς
γραµµένων εικνων
Simbolo di stampa/Μαρκάρισµα εκτύπωσης
Indicatore di protezione/Ένδειξη προστασίας
4 7 2002
12:05:56
–
+
CAM
INDEX
FN
Data/tempo di registrazione/Varie impostazioni/
Ηµεροµηνία/ώρα/∆ιάφορες ρυθµίσεις εγγραφής
Numero di directory/numero di file dei dati/
Αριθµς Καταλγου ∆εδοµένων/
Αριθµς Αρχείου
Dati di registrazione
Per visualizzare i dati di registrazione (data/ora
o varie impostazioni di registrazione) premere
DATA CODE durante la riproduzione. Si può
usare anche il telecomando per questa
operazione (p. 54).
Per far scomparire gli indicatori dallo schermo
Premere DISPLAY/TOUCH PANEL.
196
∆εδοµένα εγγραφής
Fταν πιέζετε το DATA CODE, µπορείτε να
δείτε τα δεδοµένα εγγραφής (ηµεροµηνία/
ώρα ή διάφορες ρυθµίσεις ταν έχουν
εγγραφεί). Επίσης, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο γι’ αυτή
τη λειτουργία (σελ. 54).
Για να εξαφανιστούν οι ενδείξεις οθνης
Πιέστε το DISPLAY/TOUCH PANEL.
Visione di un fermo immagine
– Riproduzione di foto in memoria
Παρακολούθηση ακίνητης εικνας
– Αναπαραγωγή Memory photo
Riproduzione di 6 immagini
registrate per volta (schermata
di indice)
Αναπαραγωγή 6 γραµµένων
εικνων κάθε φορά (οθνη
ευρετηρίου)
Si possono riprodurre 6 immagini registrate per
volta. Questa funzione è comoda quando si cerca
un’immagine particolare.
Μπορείτε να αναπαράγετε 6 γραµµένες
εικνες κάθε φορά. Αυτή η λειτουργία είναι
ιδιαίτερα χρήσιµη ταν αναζητάτε µια
συγκεκριµένη εικνα.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
Πριν απ τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
impostato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Premere INDEX per visualizzare la schermata
di indice.
Un simbolo B rosso appare sopra l’immagine che
era visualizzata prima del passaggio al modo di
schermata di indice.
T: per visualizzare le 6 immagini precedenti
t: per visualizzare le 6 immagini successive
MARK
-MARK
Ένα κκκινο σύµβολο B παρουσιάζεται πάνω
απ την εµφανιζµενη εικνα, πριν απ τη
µετάβαση στην οθνη ευρετηρίου.
T: για να εµφανίσετε τις προηγούµενες 6
εικνες
t: για να εµφανίσετε τις επµενες 6 εικνες
DEL
EXIT
2
3
4
5
6
T
1 / 40
t
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per tornare alla riproduzione
normale (schermata singola)
Για να επιστρέψετε στην κανονική
οθνη αναπαραγωγής (µονή οθνη)
Premere l’immagine che si desidera visualizzare.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
1
Simbolo B/
Σύµβολο B
Operazioni con la “Memory Stick”
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το INDEX για να εµφανιστεί η
οθνη ευρετηρίου.
Πιέστε την εικνα που θέλετε να εµφανιστεί.
197
Visione di un fermo immagine
– Riproduzione di foto in memoria
Παρακολούθηση ακίνητης εικνας
– Αναπαραγωγή Memory photo
Nota
Quando si visualizza la schermata di indice, un
numero appare sopra ciascuna immagine. Questo
indica l’ordine in cui le immagini sono registrate
sulla “Memory Stick”. Questi numeri sono
diversi dai nomi di file dei dati.
Σηµείωση
Κατά την εµφάνιση της οθνης ευρετηρίου,
εµφανίζονται αριθµοί πάνω απ κάθε εικνα.
Οι αριθµοί αυτοί δείχνουν τη σειρά, µε την
οποία οι εικνες έχουν καταγραφεί στο
“Memory Stick”. Οι αριθµοί αυτοί είναι
διαφορετικοί απ τα ονµατα των αρχείων
δεδοµένων.
Dati di immagine modificati mediante il
computer o ripresi utilizzando altri apparecchi
Questi file possono non essere visualizzati nella
schermata di indice.
198
∆εδοµένα εικνων τροποποιηµένων στον
υπολογιστή σας ή µαγνητοσκοπηµένων µε
άλλη συσκευή
Αυτά τα αρχεία µπορεί να µην εµφανίζονται
στην οθνη ευρετηρίου.
Visione di immagini in
movimento
– Riproduzione di filmati MPEG
Παρακολούθηση κινούµενης
εικνας
– Αναπαραγωγή ταινίας MPEG
Si possono riprodurre le immagini in movimento
registrate sulla “Memory Stick”. È inoltre
possibile riprodurre contemporaneamente sei
immagini, inclusi fermi immagine, da registrare
su una “Memory Stick” selezionando la
schermata di indice.
Μπορείτε να αναπαράγετε κινούµενες
εικνες γραµµένες σε “Memory Stick”.
Επίσης, µπορείτε να αναπαράγετε έξι
εικνες, ακµη και ακίνητες εικνες στη
σειρά εγγραφής κάθε φορά απ “Memory
Stick” επιλέγοντας την οθνη ευρετηρίου.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
Πριν απ τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
2
PLAY
Per interrompere la riproduzione di
filmati MPEG
Για να σταµατήσει η αναπαραγωγή
ταινίας MPEG
Premere MPEG N X.
Πιέστε το MPEG N X.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το PLAY. Εµφανίζεται η τελευταία
γραµµένη εικνα.
(3) Πιέστε το – /+ για να επιλέξετε τις
κινούµενες εικνες που θέλετε.
– : Για να δείτε την προηγούµενη εικνα
+ : Για να δείτε την επµενη εικνα
(4) Πιέστε το MPEG N X για να αρχίσει η
αναπαραγωγή.
(5) Ρυθµίστε την ένταση του ήχου,
ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια.
1 Πιέστε το FN και επιλέξτε την PAGE3.
2 Πιέστε το VOL. Εµφανίζεται η οθνη
για τη ρύθµιση της έντασης του ήχου.
3 Πιέστε τα – /+ για να ρυθµίσετε την
ένταση του ήχου.
– : για να µειώσετε την ένταση.
+ : για να αυξήσετε την ένταση.
OK.
4 Πιέστε το
Operazioni con la “Memory Stick”
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
regolato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Premere PLAY. Viene visualizzata l’ultima
immagine registrata.
(3) Premere –/+ per selezionare le immagini in
movimento desiderate.
– : per vedere l’immagine precedente
+ : per vedere l’immagine successiva
(4) Premere MPEG N X per iniziare la
riproduzione.
(5) Regolare il volume seguendo i punti descritti
di seguito.
1 Premere FN e selezionare PAGE3.
2 Premere VOL. Compare la schermata per
la regolazione del volume.
3 Premere –/+ per regolare il volume.
– : per abbassare il volume.
+ : per alzare il volume.
OK.
4 Premere
199
Visione di immagini in
movimento
– Riproduzione di filmati MPEG
Παρακολούθηση κινούµενης
εικνας
– Αναπαραγωγή ταινίας MPEG
Nota
Può non essere possibile riprodurre immagini
sulla telecamera:
– se si riproducono dati di immagini modificate
al computer.
– se si riproducono dati di immagini riprese con
altri apparecchi.
Σηµείωση
Ενδέχεται να µη µπορέσετε να αναπαράγετε
εικνες µε την κάµερά σας:
– Fταν αναπαράγετε δεδοµένα εικνων
τροποποιηµένων στον υπολογιστή σας.
– Fταν αναπαράγετε δεδοµένα εικνων που
έχουν µαγνητοσκοπηθεί µε άλλη συσκευή.
Per riprodurre le immagini registrate sullo
schermo di un televisore
•Collegare la videocamera al televisore con il
cavo di collegamento A/V in dotazione alla
videocamera prima dell’operazione.
•Abbassare il volume dell’audio sul televisore
prima dell’operazione, altrimenti i diffusori del
televisore potrebbero emettere disturbi
(feedback).
Για να αναπαράγετε γραµµένες εικνες σε
οθνη τηλερασης
• Συνδέστε την κάµερά σας µε την
τηλεραση µέσω του καλωδίου σύνδεσης
ήχου/εικνας (A/V), το οποίο συνοδεύει την
κάµερα, πριν απ τη λειτουργία.
• Χαµηλώστε την ένταση του ήχου της
τηλερασης πριν απ τη λειτουργία, επειδή
ενδέχεται να ακουστεί θρυβος (συριγµς)
απ τα ηχεία της τηλερασης.
Immagini in movimento
Si possono selezionare le immagini in
movimenato anche con –/+ in PAGE1/PAGE2/
PAGE3.
200
Κινούµενη εικνα
Επίσης, µπορείτε να επιλέξετε ακίνητες
εικνες χρησιµοποιώντας τα –/+ στις PAGE1/
PAGE2/PAGE3.
Visione di immagini in
movimento
– Riproduzione di filmati MPEG
Riproduzione di immagini dalla
parte desiderata
Παρακολούθηση κινούµενης
εικνας
– Αναπαραγωγή ταινίας MPEG
Αναπαραγωγή εικνας απ το
επιθυµητ τµήµα
L’immagine in movimento registrata sulla
“Memory Stick” viene divisa in 23 parti.
È possibile selezionare ciascun punto e immagine
di riproduzione.
Η κινούµενη εικνα που έχει καταγραφεί στο
“Memory Stick” χωρίζεται σε 23 τµήµατα.
Μπορείτε να επιλέξετε καθένα απ τα σηµεία
και να αναπαράγετε τις εικνες.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
Πριν απ τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
Premere MPEG N X.
Για να σταµατήσει η αναπαραγωγή
ταινίας MPEG
Se il tempo di registrazione è troppo breve
È possibile che l’immagine in movimento non
venga divisa in 23 parti.
Πιέστε το MPEG N X.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
Per arrestare la riproduzione di
filmati MPEG
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY.
Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης LOCK
βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη ασφάλισης).
(2) Πιέστε το PLAY.
Εµφανίζεται η τελευταία γραµµένη εικνα.
(3) Πιέστε το +/– για να επιλέξετε τις
κινούµενες εικνες που θέλετε.
Για να δείτε την προηγούµενη εικνα,
πιέστε το –.
Για να δείτε την επµενη εικνα, πιέστε
το +.
(4) Πιέστε το </, για να επιλέξετε το
σηµείο που θέλετε να αναπαραχθεί.
< : για να δείτε το προηγούµενο τµήµα
, : για να δείτε το επµενο τµήµα
(5) Πιέστε το MPEG N X για να αρχίσει η
αναπαραγωγή.
(6) Ρυθµίστε την ένταση του ήχου,
ακολουθώντας τα παρακάτω στάδια.
1 Πιέστε το FN και επιλέξτε την PAGE3.
2 Πιέστε το VOL. Εµφανίζεται η οθνη
για τη ρύθµιση της έντασης του ήχου.
3 Πιέστε τα –/+ για να ρυθµίσετε την
ένταση του ήχου.
– : για να µειώσετε την ένταση.
+ : για να αυξήσετε την ένταση.
OK.
4 Πιέστε το
Operazioni con la “Memory Stick”
(1) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
impostato sulla posizione destra (sblocco).
(2) Premere PLAY.
Viene visualizzata l’ultima immagine
registrata.
(3) Premere +/– per selezionare le immagini in
movimento desiderate.
Per vedere l’immagine precedente, premere –.
Per vedere l’immagine successiva, premere +.
(4) Premere </, per selezionare il punto in
corrispondenza del quale si desidera avviare
la riproduzione.
< : per vedere la parte precedente
, : per vedere la parte successiva
(5) Premere MPEG N X per avviare la
riproduzione.
(6) Regolare il volume seguendo i punti descritti
di seguito.
1 Premere FN e selezionare PAGE3.
2 Premere VOL. Compare la schermata per
la regolazione del volume.
3 Premere –/+ per regolare il volume.
– : per alzare il volume.
+ : per abbassare il volume.
4 Premere
OK.
@ταν ο χρνος εγγραφής είναι πολύ µικρς
Η κινούµενη εικνα µπορεί να µη διαιρείται
σε 23 τµήµατα.
201
Visione di immagini in
movimento
– Riproduzione di filmati MPEG
Indicatori sullo schermo
durante la riproduzione di
immagini in movimento
Παρακολούθηση κινούµενης
εικνας
– Αναπαραγωγή ταινίας MPEG
Ενδείξεις οθνης κατά την
αναπαραγωγή κινούµενης εικνας
Dimensioni immagine/Μέγεθος εικνας
MO V 0 0 0 0 1
320
1 / 20
0:00:12
Numero di immagine/Numero totale di immagini
registrate/
Αριθµς εικνας/Συνολικς αριθµς
MPEG
NX
Riproduzione memoria/
Αναπαραγωγή µνήµης
Protezione/
Προστασία
4 7 2002
12:05:56
–
+
CAM
INDEX
FN
Data e ora di registrazione (I dati videocamera sono
visualizzati come “– – –”.)/
Ηµεροµηνία/ώρα εγγραφής (Οι διάφορες ρυθµίσεις
εµφανίζονται ως “– – –”.)
Numero di directory/Numero di file dei dati/
Αριθµς καταλγου δεδοµένων /Αριθµς αρχείου
Data/ora di registrazione
Per visualizzare la data/il tempo di
registrazione, premere DATA CODE durante la
riproduzione. È possibile utilizzare il
telecomando per questa operazione (p. 54).
Per far scomparire gli indicatori dallo schermo
Premere DISPLAY/TOUCH PANEL.
202
Ηµεροµηνία εγγραφής
Για να εµφανιστούν η ηµεροµηνία/ώρα
εγγραφής, πιέστε το DATA CODE κατά την
αναπαραγωγή. Επίσης, µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο γι’ αυτή
τη λειτουργία (σελ. 54).
Για να εξαφανιστούν οι ενδείξεις
Πιέστε το DISPLAY/TOUCH PANEL.
Ingrandimento di fermi immagine
registrati su “Memory Stick”
– PB ZOOM di memoria
Μεγέθυνση ακίνητων εικνων
γραµµένων σε “Memory Stick”
– Memory PB ZOOM
Si possono ingrandire i fermi immagine registrati
su un “Memory Stick”. È possibile selezionare e
vedere una parte desiderata del fermo immagine
ingrandito. È inoltre possibile copiare la parte
desiderata del fermo immagine ingrandito su
nastri o su una “Memory Stick”.
Μπορείτε να µεγεθύνετε ακίνητες εικνες
γραµµένες σε “Memory Stick”. Μπορείτε να
επιλέξετε και να παρακολουθήσετε το
επιθυµητ τµήµα της µεγεθυσµένης ακίνητης
εικνας. Επίσης, µπορείτε να αντιγράψετε το
επιθυµητ τµήµα της µεγεθυσµένης ακίνητης
εικνας σε κασέτα ή “Memory Stick”.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
Πριν απ τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(1) Σε λειτουργία αναπαραγωγής µνήµης
(memory playback), πιέστε το FN και
επιλέξτε την PAGE2.
(2) Πιέστε το PB ZOOM. Εµφανίζεται η οθνη
PB ZOOM.
(3) Πιέστε την περιοχή της εικνας που
θέλετε να µεγεθύνετε στο καρέ της
οθνης PB ZOOM.
Η περιοχή που πιέσατε µετακινείτε στο
κέντρο της οθνης, και η εικνα
αναπαραγωγής µεγεθύνεται στο διπλάσιο
µέγεθος περίπου. Εάν πιέσετε την άλλη
περιοχή, η περιοχή µετακινείτε στο
κέντρο της οθνης.
(4) Ρυθµίστε το λγο ζουµ χρησιµοποιώντας
το µοχλ ζουµ.
Μπορείτε να µεγεθύνετε µια εικνα απ
περίπου 1,1 µέχρι πέντε φορές το
µέγεθς της.
W : Ο λγος ζουµ µειώνεται.
T : Ο λγος ζουµ αυξάνεται.
W
1152
PB ZOOM
9 × 5.0
T
1
2
FN
100–0003
3/14
MEMORY PLAY
END
PB
ZOOM
Per disattivare la funzione PB ZOOM
di memoria
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
Memory PB ZOOM
Premere
Πιέστε το
END.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
3,4
Operazioni con la “Memory Stick”
(1) Nel modo di riproduzione in memoria,
premere FN, quindi selezionare PAGE2.
(2) Premere PB ZOOM. Appare la schermata PB
ZOOM.
(3) Premere l’area che si desidera ingrandire nella
cornice sulla schermata PB ZOOM.
L’area selezionata si sposta al centro dello
schermo e l’immagine di riproduzione viene
ingrandita di circa il doppio rispetto alle
dimensioni originali. Se si preme un’altra
area, quest’ultima si sposta al centro dello
schermo.
(4) Regolare lo zoom mediante la leva dello
zoom.
È possibile selezionare l’immagine entro una
gamma compresa tra circa 1,1 volte e cinque
volte le relative dimensioni originali.
W: Per diminuire le dimensioni dello zoom.
T: Per aumentare le dimensioni dello zoom.
END.
203
Ingrandimento di fermi
immagine registrati su “Memory
Stick” – PB ZOOM di memoria
Μεγέθυνση ακίνητων εικνων
γραµµένων σε “Memory Stick”
– Memory PB ZOOM
Nel modo PB ZOOM di memoria
Se viene premuto DISPLAY/ TOUCH PANEL, la
cornice nella schermata PB ZOOM di memoria
scompare. Non è possibile spostare la parte
premuta al centro dello schermo.
Σε λειτουργία PB ZOOM
Εάν πιέσετε το DISPLAY/ TOUCH PANEL, τα
καρέ της οθνης Memory PB ZOOM
εξαφανίζεται. ∆εν µπορείτε να µετακινήσετε
το τµήµα της εικνας που πιέσατε στο
κέντρο της οθνης.
Bordo dell’immagine ingrandita
Il bordo dell’immagine ingrandita non può essere
visualizzato al centro dello schermo.
Immagini in movimento registrate su
“Memory Stick”
La funzione PB ZOOM non si attiva.
Per registrare un’immagine elaborata
mediante la funzione PB ZOOM di memoria su
una “Memory Stick”
Premere PHOTO per registrare l’immagine
elaborata mediante lo zoom PB. Le immagini
vengono registrate a 640 × 480.
204
Το περίγραµµα της µεθυσµένης εικνας
Το περίγραµµα της µεγεθυσµένης εικνας δε
µπορεί να εµφανιστεί στο κέντρο της
οθνης.
Κινούµενες εικνες γραµµένες σε “Memory
Stick”
Η λειτουργία PB ZOOM δεν ενεργοποιείται.
Για να γράψετε σε “Memory Stick” εικνες
που έχετε επεξεργαστεί µε τη λειτουργία PB
ZOOM
Πιέστε το PHOTO για να γράψετε την εικνα
που έχετε επεξεργαστεί µε τη λειτουργία PB
zoom. (Οι εικνες γράφονται σε µέγεθος at
640 × 480.)
Riproduzione delle
immagini in successione
– SLIDE SHOW
Συνεχής διαδοχική
αναπαραγωγή εικνων
– SLIDE SHOW
Si possono riprodurre automaticamente le
immagini in sequenza. Questa funzione è
comoda per controllare le immagini registrate o
durante presentazioni.
Μπορείτε να αναπαράγετε αυτµατα εικνες
στη σειρά. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιµη
ιδιαίτερα κατά τον έλεγχο των γραµµένων
εικνων ή κατά τη διάρκεια µιας
παρουσίασης.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
2
FN
SL I DESHOW
100–0001
START
–
1/6
1152
+
END
Λειτουργίες του “Memory Stick”
4
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε το MENU, και µετά επιλέξτε το
SLIDE SHOW στο
και µετά πιέστε το
EXEC (σελ. 258).
(4) Πιέστε το START. Η κάµερα αναπαράγει
τις εικνες που έχουν καταγραφεί στο
“Memory Stick” µε τη σειρά.
Operazioni con la “Memory Stick”
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
impostato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Prmere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, selezionare SLIDE SHOW in
, quindi premere EXEC (p. 250).
(4) Premere START. La videocamera riproduce le
immagini registrate sulla “Memory Stick” in
sequenza.
Πριν απ τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
205
Riproduzione delle immagini in
successione – SLIDE SHOW
Συνεχής διαδοχική αναπαραγωγή εικνων
– SLIDE SHOW
Per interrompere la visualizzazione
in serie
Για να σταµατήσετε το slide show
Premere
Πιέστε το
END.
END.
Per fare una pausa durante la
visualizzazione in serie
Για να πραγµατοποιήσετε παύση στη
διάρκεια ενς slide show
Πιέστε το PAUSE.
Premere PAUSE.
Για να επιστρέψετε στο FN
Per tornare a FN
Premere
Per iniziare la visualizzazione in serie
da un’immagine particolare
Selezionare l’immagine desiderata usando i tasti
–/+ prima di eseguire il punto 4.
Per vedere le immagini registrate su un
televisore
Collegare la videocamera al televisore usando il
cavo di collegamento A/V in dotazione alla
videocamera prima dell’operazione.
Se si cambia “Memory Stick” durante
l’operazione
La visualizzazione in serie non viene eseguita.
Se si cambia “Memory Stick”, assicurarsi di
ricominciare il procedimento dal principio.
206
Πιέστε το
END.
END.
Για να αρχίσετε το slide show απ µια
συγκεκριµένη εικνα
Επιλέξτε την εικνα που θέλετε,
χρησιµοποιώντας τα πλήκτρα –/+ πριν απ το
στάδιο 4.
Για να παρακολουθήσετε τις γραµµένες
εικνες στην τηλεραση
Συνδέστε την κάµερά σας µε τηλεραση,
χρησιµοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης ήχου/
εικνας (A/V) που συνοδεύει την κάµερα,
πριν απ τη λειτουργία.
Εάν αλλάξετε το “Memory Stick” κατά τη
λειτουργία
Το slide show δεν ενεργοποιείται. Εάν
αλλάξετε το “Memory Stick”, φροντίστε να
ακολουθήσετε λα τα στάδια απ την αρχή.
Protezione da
Αποτροπή κατά λάθος
cancellazioni accidentali διαγραφής
– Protezione immagini
– Προστασία εικνας
Per evitare la cancellazione accidentale di
immagini importanti, si possono proteggere
immagini selezionate.
Για να αποτρέψετε την κατά λάθος διαγραφή
σηµαντικών εικνων, µπορείτε να
προστατεύσετε επιλεγµένες εικνες.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
Πριν απ τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che LOCK sia regolato sulla
posizione di destra (sblocco).
(2) Premere INDEX per visualizzare l’indice.
(3) Premere - MARK. Appare la schermata di
protezione delle immagini.
(4) Premere l’immagine che si desidera
proteggere. “-” appare sull’immagine
protetta.
2
INDEX
MARK
-MARK
-MARK
DEL
EXIT
RET.
EXIT
-MARK
1
2
3
1 -
2
3
4
5
6
4
5
6
T
1 / 40
t
T
2 / 40
t
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per eliminare la protezione
dell’immagine
Για να ακυρώσετε την προστασία εικνας
Premere l’immagine da cui si desidera eliminare
la protezione al punto 4. “-” scompare.
Nota
La formattazione cancella tutte le informazioni
sulla “Memory Stick”, inclusi i dati di immagine
protetta. Controllare il contenuto della “Memory
Stick” prima di formattare.
Se l’interruttore di protezione dalla scrittura
della “Memory Stick” è impostato su LOCK
Non è possibile eseguire le operazioni di
protezione immagine.
Στο στάδιο 4 πιέστε πάλι την εικνα, της
οποίας την προστασία θέλετε να ακυρώσετε.
Η ένδειξη “-” εξαφανίζεται.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
3,4
Operazioni con la “Memory Stick”
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το INDEX για να εµφανιστεί η
οθνη ευρετηρίου.
(3) Πιέστε το - MARK. Εµφανίζεται η οθνη
για την προστασία εικνας.
(4) Πιέστε την εικνα που θέλετε να
προστατεύσετε. Η ένδειξη
“-” εµφανίζεται πάνω απ την
προστατευµενη εικνα.
Σηµείωση
Με το φορµάρισµα σβήνονται λες οι
πληροφορίες που περιέχονται στο “Memory
Stick”, ακµα και τα δεδοµένα των
προστατευµενων εικνων. Ελέγξτε το
περιεχµενο του “Memory Stick” πριν απ το
φορµάρισµα.
Αν ο διακπτης προστασίας εγγραφής του
“Memory Stick” βρίσκεται στη θέση LOCK
(ασφάλιση)
∆ε µπορείτε να πραγµατοποιήσετε
προστασία εικνας.
207
Cancellazione delle
immagini – DELETE
∆ιαγραφή εικνων
– DELETE
Si possono cancellare le immagini memorizzate
su una “Memory Stick”. Si possono cancellare
tutte le immagini o le immagini selezionate.
Μπορείτε να διαγράψετε εικνες που είναι
αποθηκευµένες σε “Memory Stick”.
Μπορείτε να διαγράψετε λες τις εικνες ή
µνο επιλεγµένες εικνες.
Cancellazione di immagini
selezionate
∆ιαγραφή επιλεγµένων εικνων
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
Πριν απ τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
impostato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Riprodurre l’immagine che si desidera
cancellare.
(3) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(4) Premere DELETE. Sullo schermo viene
visualizzato DELETE?.
(5) Premere OK. L’immagine selezionata viene
cancellata.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Αναπαράγετε την εικνα που θέλετε να
διαγράψετε.
(3) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(4) Πιέστε το DELETE. Στην οθνη
εµφανίζεται η ένδειξη DELETE?.
(5) Πιέστε το OK. Η επιλεγµένη εικνα
διαγράφεται.
3
FN
4
DELETE
100–0010
DELE–
TE
1152
3 / 40
DELETE?
OK
CAN–
CEL
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στo FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per annullare la cancellazione di
un’immagine
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή µιας
εικνας
Premere CANCEL al punto 5.
Πιέστε το CANCEL στο στάδιο 5.
Note
•Per cancellare un’immagine protetta, eliminare
prima la protezione dell’immagine.
•Una volta che un’immagine è stata cancellata
non è possibile recuperarla. Controllare
attentamente le immagini da cancellare prima
di cancellarle.
Σηµειώσεις
• Για να διαγράψετε µια προστατευµενη
εικνα, ακυρώστε πρώτα την προστασία
εικνας.
• Απαξ και διαγράψετε µια εικνα, δεν
µπορείτε να την επαναφέρετε. Ελέγξτε
προσεκτικά τις εικνες που προορίζονται
για διαγραφή, πριν τις διαγράψετε.
Se l’interruttore di protezione dalla scrittura
della “Memory Stick” è impostato su LOCK
Non è possibile cancellare le immagini.
Αν ο διακπτης προστασίας εγγραφής του
“Memory Stick” βρίσκεται στη θέση LOCK
(ασφάλιση)
∆εν µπορείτε να διαγράψετε εικνες.
208
Cancellazione delle immagini
– DELETE
∆ιαγραφή εικνων – DELETE
Cancellazione di immagini
selezionate dalla schermata di
indice
∆ιαγραφή επιλεγµένων εικνων
στην οθνη ευρετηρίου
Πριν απ τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
2
INDEX
MARK
-MARK
DEL
T
DEL
EXIT
RET
1
2
3
1
4
5
6
4
1 / 40
t
T
DEL
-
EXEC
EXIT
2
3
5
6
3 / 40
t
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per annullare la cancellazione
dell’immagine
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή µιας
εικνας
Premere CANCEL al punto 5.
Πιέστε το CANCEL στο στάδιο 5.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
3
Operazioni con la “Memory Stick”
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το INDEX για να εµφανιστεί η
οθνη ευρετηρίου.
(3) Πιέστε το DEL. Κατπιν, πιέστε την εικνα
που θέλετε να διαγράψετε. Ο αριθµς της
επιλεγµένης εικνας φωτίζεται.
(4) Πιέστε το EXEC. Στην οθνη εµφανίζεται
η ένδειξη DELETE?.
(5) Πιέστε το OK. Οι επιλεγµένες εικνες
διαγράφονται.
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
impostato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Premere INDEX per visualizzare l’indice.
(3) Premere DEL. Quindi premere l’immagine
che si desidera cancellare. Il numero
dell’immagine selezionata viene evidenziato.
(4) Premere EXEC. Sullo schermo viene
visualizzato DELETE?.
(5) Premere OK. Le immagini selezionate sono
cancellate.
209
Cancellazione delle immagini
– DELETE
∆ιαγραφή εικνων – DELETE
Cancellazione di tutte le
immagini
∆ιαγραφή λων των εικνων
Μπορείτε να διαγράψετε λες τις µη
προστατευµενες εικνες που είναι
γραµµένες σε ένα “Memory Stick”.
Si possono cancellare tutte le immagini non
protette su una “Memory Stick”.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
impostato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, selezionare DELETE ALL in
, quindi premere EXEC (p. 250).
(4) Premere r/R per selezionare OK, quindi
premere EXEC.
L’indicazione OK diventa EXECUTE.
(5) Premere r/R per selezionare EXECUTE,
quindi premere EXEC.
Sullo schermo viene visualizzato DELETING.
Se tutte le immagini non protette vengono
cancellate, viene visualizzato COMPLETE.
Πριν απ τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε το MENU, και µετά επιλέξτε το
DELETE ALL στο
, µετά πιέστε το EXEC
(σελ. 258).
(4) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το OK και
µετά πιέστε EXEC.
Η ένδειξη ΟK µετατρέπεται σε EXECUTE.
(5) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το
EXECUTE και, κατπιν, πιέστε EXEC.
Η ένδειξη DELETING εµφανίζεται στην
οθνη.
Fταν διαγραφούν λες οι µη
προστατευµενες εικνες, εµφανίζεται η
ένδειξη COMPLETE.
2
FN
3
R
EXIT
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
SL I DE SHOW
FILE NO.
DELETE ALL READY
FORMAT
EXEC
EXIT
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
SL I DE SHOW
FILE NO
DELETE ALL RETURN
FORMAT
OK
r
r
R
EXEC
RET.
r
R
EXEC
RET.
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per annullare la cancellazione di
tutte le immagini sulla “Memory
Stick”
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή λων
των εικνων στο “Memory Stick”
Selezionare RETURN al punto 5, quindi premere
EXEC.
Mentre è visualizzato DELETING
Non spostare l’interruttore POWER o premere
alcun tasto.
210
Επιλέξτε το RETURN στο στάδιο 5 και,
κατπιν, πιέστε το EXEC.
@σο εµφανίζεται η ένδειξη DELETING
Μη γυρίσετε το διακπτη POWER και µην
πιέστε κανένα πλήκτρο.
Καταχώρηση
µαρκαρίσµατος εκτύπωσης
– PRINT MARK
Scrittura di simboli di
stampa – PRINT MARK
Si possono specificare immagini registrate per la
stampa con dei simboli. Questa funzione è
comoda per stampare i fermi immagine in un
secondo tempo.
Questa videocamera è conforme allo standard
DPOF (Digital Print Order Format) per la
specifica dei fermi immagine da stampare.
Μπορείτε να καθορίσετε τις γραµµένες
ακίνητες εικνες που θα εκτυπωθούν
καταχωρώντας µαρκαρίσµατα. Αυτή η
λειτουργία είναι χρήσιµη για να εκτυπώσετε
αργτερα ακίνητες εικνες.
Η κάµερά σας συµµορφώνεται µε το πρτυπο
DPOF (Digital Print Order Format) για τον
καθορισµ των ακίνητων εικνων που θα
εκτυπωθούν.
Prima dell’operazione
Inserire una “Memory Stick” nella videocamera.
Πριν απ τη λειτουργία
Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το INDEX στην κάµερα για να
εµφανιστεί το ευρετήριο.
MARK. Εµφανίζεται η οθνη
(3) Πιέστε το
για την καταχώρηση µαρκαρίσµατος
εκτύπωσης.
(4) Πιέστε την εικνα, στην οποία θέλετε να
καταχωρήσετε µαρκάρισµα εκτύπωσης. Η
ένδειξη
εµφανίζεται στην επιλεγµένη
εικνα.
INDEX
3,4
MARK
-MARK
MARK
T
DEL
EXIT
RET
MARK
EXIT
1
2
3
1
2
3
4
5
6
4
5
6
1 / 40
t
T
2 / 40
Λειτουργίες του “Memory Stick”
2
Operazioni con la “Memory Stick”
(1) Regolare l’interruttore POWER su MEMORY.
Assicurarsi che l’interruttore LOCK sia
impostato sulla posizione di destra (sblocco).
(2) Premere INDEX sulla videocamera per
visualizzare la schermata di indice.
(3) Premere
MARK. Appare la schermata di
scrittura dei simboli di stampa.
(4) Premere l’immagine su cui si desidera
appare
scrivere un simbolo di stampa.
sull’immagine selezionata.
t
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Per annullare la scrittura del simbolo
di stampa
Για να ακυρώσετε την καταχώρηση
µαρκαρισµάτων εκτύπωσης
Premere l’immagine da cui si desidera eliminare
il simbolo di stampa al punto 4.
scompare.
Στο στάδιο 4, πιέστε ξανά την εικνα, της
οποίας το µαρκάρισµα εκτύπωσης θέλετε να
ακυρώσετε. Η ένδειξη
εξαφανίζεται.
211
Scrittura di simboli di stampa
– PRINT MARK
Καταχώρηση µαρκαρίσµατος εκτύπωσης
– PRINT MARK
Se l’interruttore di protezione dalla scrittura
della “Memory Stick” è impostato su LOCK
Non è possibile scrivere simboli di stampa sui
fermi immagine.
Αν ο διακπτης προστασίας εγγραφής του
“Memory Stick” βρίσκεται στη θέση LOCK
(ασφάλιση)
∆εν µπορείτε να καταχωρήσετε
µαρκαρίσµατα εκτύπωσης σε ακίνητες
εικνες.
Immagini in movimento
Non è possibile scrivere simboli di stampa sulle
immagini in movimento.
Mentre il nome del file lampeggia
Non è possibile scrivere simboli di stampa sul
fermo immagine.
Κινούµενες εικνες
∆εν µπορείτε να καταχωρήσετε
µαρκαρίσµατα εκτύπωσης σε κινούµενες
εικνες.
@σο το νοµα αρχείου αναβοσβήνει
∆ε µπορείτε να καταχωρήσετε µαρκάρισµα
εκτύπωσης σε ακίνητη εικνα.
212
Utilizzo della
stampante opzionale
Χρήση του προαιρετικού
εκτυπωτή
È possibile utilizzare la stampante opzionale con
la videocamera per stampare immagini
sull’apposita carta.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle
istruzioni per l’uso della stampante.
Vi sono svariati modi per stampare fermi
immagine. Di seguito viene descritto il modo per
nel menu sul
stampare selezionando
pannello a tocco della videocamera.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τον
προαιρετικ εκτυπωτή στην κάµερα για να
εκτυπώσετε ακίνητες εικνες στο χαρτί
εκτύπωσης.
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας του εκτυπωτή.
Υπάρχουν διάφοροι τρποι εκτύπωσης
ακίνητων εικνων. Ωστσο, τα παρακάτω
περιγράφουν πως πραγµατοποιείται
στο µενού του
εκτύπωση επιλέγοντας το
πίνακα αφής της κάµερας.
Operazioni preliminari
•Inserire una “Memory Stick” su cui si è
registrato nella videocamera.
•Applicare la stampante opzionale alla
videocamera come illustrato.
Πριν απ τη λειτουργία
• Τοποθετήστε στην κάµερα ένα γραµµένο
“Memory Stick”.
• Συνδέστε τον προαιρετικ εκτυπωτή µε την
κάµερα, πως φαίνεται στην εικνα.
2
FN
Selezione di uno dei tipi di
schermata di stampa 9PICS
SAME PICS
* Vengono stampati insieme nove fermi
immagine contrassegnati dai simboli di stampa.
Μπορείτε να δηµιουργήσετε εννέα
αυτοκλλητα χρησιµοποιώντας αυτοκλλητο
χαρτί 9 τµηµάτων. Για να δηµιουργήσετε
αυτοκλλητα, τυπώστε εικνες
καταγεγραµµένες σε “Memory Stick” στο
9PIC PRINT.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι το LOCK
βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη ασφάλισης).
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε το MENU, στη συνέχεια επιλέξτε
το 9PIC PRINT στο
και κατπιν πιέστε
EXEC (σελ. 258).
(4) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε τη ρύθµιση
που θέλετε και, κατπιν, πιέστε EXEC.
Λειτουργίες του “Memory Stick”
È possibile creare nove adesivi utilizzando un
foglio da 9 adesivi ritagliabili. Per creare gli
adesivi, stampare le immagini registrate su una
“Memory Stick” in 9PIC PRINT.
(1) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY. Assicurarsi che l’interruttore
LOCK sia impostato sulla posizione destra
(sblocco).
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, selezionare 9PIC PRINT in
, quindi premere EXEC (p. 250).
(4) Premere r/R per selezionare il modo
desiderato, quindi premere EXEC.
Επιλογή του τύπου της οθνης
εκτύπωσης 9PICS
Operazioni con la “Memory Stick”
Stampante/
Τυπογράφος
MULTI PICS o/ή *MARKED PICS
* Εννέα ακίνητες εικνες µε µαρκαρίσµατα
εκτύπωσης εκτυπώνονται µαζί.
213
Utilizzo della stampante opzionale
Selezione di data/ora
È possibile stampare la data/l’ora registrata.
(1) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY. Assicurarsi che l’interruttore
LOCK sia impostato sulla posizione di destra
(sblocco).
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, selezionare DATE/TIME in
, quindi premere EXEC (p. 250).
(4) Premere r/R per selezionare il modo
desiderato, quindi premere EXEC.
DATE
4
Επιλογή ηµεροµηνίας/ώρας
Μπορείτε να εκτυπώσετε τη γραµµένη
ηµεροµηνία/ώρα.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY. Βεβαιωθείτε τι ο διακπτης
LOCK βρίσκεται στη δεξιά θέση (µη
ασφάλισης).
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε το MENU, στη συνέχεια, επιλέξτε
το DATE/TIME στο
και κατπιν πιέστε
EXEC (σελ. 258).
(4) Πιέστε το r/R για να επιλέξετε τη ρύθµιση
που θέλετε και, κατπιν, πιέστε EXEC.
DAY & TIME
7 2002
Immagini registrate nel modo di schermata
multipla
Non è possibile stampare le immagini registrate
nel modo di schermata multipla utilizzando un
foglio da 9 adesivi ritagliabili.
Immagini in movimento registrate su una
“Memory Stick”
Non è possibile stampare immagini in
movimento.
Se la “Memory Stick” non contiene alcun file
NO FILE”.
Sullo schermo viene visualizzato “
Immagini elaborate mediante 9PIC PRINT
Non è possibile inserire un indicatore DATE/
TIME.
Se non vi sono file contrassegnati da un PRINT
MARK (simbolo di stampa)
Sullo schermo viene visualizzato “
NO
PRINT MARK”.
214
Χρήση του προαιρετικού εκτυπωτή
4 12:00
Εικνες γραµµένες σε λειτουργία multi
screen (πολλαπλών οθονών)
∆εν µπορείτε να εκτυπώσετε εικνες που
έχουν γραφτεί στη λειτουργία multi screen
(πολλαπλών οθονών) σε αυτοκλλητο χαρτί 9
τµηµάτων.
Κινούµενες εικνες γραµµένες σε “Memory
Stick”
∆εν µπορείτε να εκτυπώνετε κινούµενες
εικνες.
@ταν το “Memory Stick” δεν έχει αρχεία
Στην οθνη εµφανίζεται το µήνυµα “
NO
FILE”.
Εικνες επεξεργασµένες µε το 9PIC PRINT
∆εν µπορείτε να εισάγετε µια ένδειξη DATE/
TIME.
@ταν δεν υπάρχουν αρχεία µε PRINT MARK
Στην οθνη εµφανίζεται το µήνυµα “
NO
PRINT MARK”.
— Visualizzazione delle immagini sul computer —
— Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας —
Visione di immagini utilizzando
il computer – Introduzione
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση
του υπολογιστή σας – Εισαγωγή
Per collegare la videocamera al computer su cui
si desidera visualizzare le immagini salvate su
una “Memory Stick” o registrate su un nastro, è
possibile seguire le procedure riportate di
seguito.
Υπάρχουν οι εξής τρποι σύνδεσης της
κάµερας στον υπολογιστή σας ώστε να
µπορέσετε να παρακολουθήσετε στον
υπολογιστή εικνες καταγεγραµµένες σε
“Memory Stick” ή σε κασέτα.
Per visualizzare le immagini su un computer
dotato di alloggiamento per Memory Stick,
rimuovere la “Memory Stick” dalla videocamera,
quindi inserirla nell’apposito alloggiamento del
computer.
Για να παρακολουθήσετε εικνες στον
υπολογιστή σας που διαθέτει σχισµή
εισαγωγής Memory Stick, αφαιρέστε πρώτα
το “Memory Stick” απ την κάµερα και στη
συνέχεια τοποθετήστε το στη σχισµή
υποδοχής Memory Stick του υπολογιστή σας.
Fermi immagine e immagini in movimento memorizzate su nastro/
Ακίνητες εικνες και ταινίες απ κασέτα
Cavo di collegamento/
Καλώδιο σύνδεσης
Requisiti degli ambienti operativi/
Απαιτήσεις περιβάλλοντος υπολογιστή
Presa USB/
Cavo USB (in dotazione)/
Porta USB, software di modifica/
Ακροδέκτης USB
Presa DV/
Καλώδιο USB (παρέχεται)
Cavo i.LINK
(opzionale)/
Καλώδιο i.LINK
(δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία)
Θύρα USB, λογισµικ µοντάζ
Porta DV, software di modifica/
Ακροδέκτης DV
Θύρα DV, λογισµικ µοντάζ
Fermi immagine e immagini in movimento memorizzati sulla “Memory Stick”/
Ακίνητες εικνες και ταινίες απ “Memory Stick”
Cavo di collegamento/
Καλώδιο σύνδεσης
Requisiti degli ambienti operativi/
Απαιτήσεις περιβάλλοντος υπολογιστή
Presa USB/
Cavo USB (in dotazione)/
Porta USB, software di modifica/
Ακροδέκτης USB
Καλώδιο USB (παρέχεται)
Θύρα USB, λογισµικ µοντάζ
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB,
completare l’installazione del driver USB
prima di collegare la videocamera al
computer. Diversamente, l’installazione del
driver USB non potrà essere effettuata
correttamente.
Per ulteriori informazioni sulle porte del
computer e sul software di montaggio, contattare
il produttore del computer.
Κατά τη σύνδεση της κάµερας µε
υπολογιστή µε χρήση της θύρας USB,
ολοκληρώστε την εγκατάσταση του οδηγού
USB προτού συνδέσετε την κάµερα µε τον
υπολογιστή σας. Εάν συνδέσετε πρώτα την
κάµερα µε τον υπολογιστή, δε θα
µπορέσετε να εγκαταστήσετε σωστά τον
οδηγ USB.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις θύρες του
υπολογιστή σας και το λογισµικ µοντάζ,
επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή του
υπολογιστή.
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
Presa di collegamento della
videocamera/
Ακροδέκτης Σύνδεσης Κάµερας
Visualizzazione delle immagini sul computer
Presa di collegamento della
videocamera/
Ακροδέκτης Σύνδεσης Κάµερας
215
Visione di immagini utilizzando il
computer – Introduzione
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση
του υπολογιστή σας – Εισαγωγή
Visione di immagini registrate
su un nastro
Παρακολούθηση εικνων
γραµµένων σε κασέτα
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
7ταν συνδέετε την κάµερα µε
υπολογιστή µέσω της θύρας USB
Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 219.
Για λεπτοµέρειες, δείτε τη σελίδα 219.
(USB)
Cavo USB
(in dotazione)/
Καλώδιο USB
Spingere in dentro fino a che il (παρέχεται)
Porta USB/
Θύρα USB
connettore scatta in posizione/
Σπρώξτε το συνδετήρα µέχρι
να κουµπώσει στη θέση του
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta DV
7ταν συνδέετε την κάµερα µε
υπολογιστή µέσω της θύρας DV
È necessario che il computer disponga di una
porta DV e che il software di modifica installato
sia in grado di leggere i segnali video.
Ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει θύρα DV
και εγκατεστηµένο λογισµικ µοντάζ, που
µπορεί να διαβάζει σήµατα εικνας.
Il simbolo è situato su
questo lato/Η ένδειξη
υπάρχει σε αυτήν την
πλευρά
Porta DV/
Θύρα DV
DV
: Flusso del segnale/
Ροή σήµατος
216
Cavo i.LINK (opzionale)/
Καλώδιο i.LINK (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία)
Visione di immagini utilizzando il
computer – Introduzione
Visione di immagini registrate
su una “Memory Stick”
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση
του υπολογιστή σας – Εισαγωγή
Παρακολούθηση εικνων
γραµµένων σε “Memory Stick”
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
7ταν συνδέετε την κάµερα µε
υπολογιστή µέσω της θύρας USB
Esistono due modalità di collegamento USB:
NORMAL e PTP. L’impostazione predefinita è
NORMAL. Di seguito vengono illustrate le
modalità di utilizzo della videocamera mediante
un collegamento USB standard (NORMAL).
Se si utilizza Windows, vedere a pagina 219; se si
utilizza Macintosh, vedere a pagina 238.
Υπάρχουν δύο µέθοδοι σύνδεσης USB:
NORMAL και PTP. Η ρύθµιση εργοστασίου
είναι NORMAL. Εδώ εξηγείται ο τρπος
χρήσης της κάµερας µε κανονική σύνδεση
USB (NORMAL).
Ανατρέξτε στη σελίδα 219 ταν
χρησιµοποιείτε Windows και στη σελίδα 238
ταν χρησιµοποιείτε Macintosh.
Cavo USB
(in dotazione)/
Καλώδιο USB
Spingere in dentro fino a che il (παρέχεται)
Porta USB/
Θύρα USB
connettore scatta in posizione/
Σπρώξτε το συνδετήρα µέχρι
να κουµπώσει στη θέση του
È inoltre possibile utilizzare un dispositivo di
lettura/scrittura per “Memory Stick” (opzionale).
Utilizzare un adattatore di disco floppy per
Memory Stick opzionale o un adattatore di
scheda PC per Memory Stick.
Prima di acquistare un accessorio, verificare sul
catalogo il sistema operativo consigliato.
7ταν συνδέετε την κάµερα µε
υπολογιστή χωρίς θύρα USB
Χρησιµοποιήστε έναν προαιρετικ
προσαρµογέα οδηγού δισκέτας για τα
Memory Stick ή προσαρµογέα κάρτας
υπολογιστή για Memory Stick.
Κατά την αγορά ενς αξεσουάρ,
συµβουλευθείτε προηγουµένως το
εγχειρίδιο που το συνοδεύει για το
προτεινµενο λειτουργικ περιβάλλον.
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
Se il collegamento al computer non
viene effettuato mediante una porta
USB
Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιήσετε µια
Συσκευή Ανάγνωσης/Εγγραφής “Memory
Stick” Reader/Writer (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία).
Visualizzazione delle immagini sul computer
(USB)
217
Visione di immagini utilizzando il
computer – Introduzione
Note sull’uso del computer
“Memory Stick”
•Il funzionamento della “Memory Stick” nella
videocamera non può essere garantito se una
“Memory Stick” formattata sul computer viene
usata nella videocamera o se la “Memory Stick”
nella videocamera è stato formattata dal
computer quando era collegato il cavo USB.
•Non comprimere i dati sulla “Memory Stick”. I
file compressi non possono essere riprodotti
sulla videocamera.
Software
•A seconda del software applicativo, le
dimensioni del file possono aumentare quando
si apre un file di fermo immagine.
•Se un’immagine modificata utilizzando un
software per i ritocchi viene trasferita dal
computer alla videocamera oppure se
l’immagine viene modificata direttamente dalla
videocamera, il formato dell’immagine risulta
diverso; in questo caso è possibile che venga
visualizzato un indicatore di errore di file e che
non sia possibile aprire il file.
218
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση
του υπολογιστή σας – Εισαγωγή
Σηµειώσεις για τη χρήση του
υπολογιστή σας
“Memory Stick”
• Οι λειτουργίες του “Memory Stick” στην
κάµερα δεν είναι εξασφαλισµένες, εάν
χρησιµοποιήσετε στην κάµερα ένα “Memory
Stick” που έχει φορµαριστεί στον
υπολογιστή σας, ή εάν το “Memory Stick”
στην κάµερά φορµαρίστηκε στον
υπολογιστή σας, ταν το καλώδιο USB ήταν
συνδεδεµένο σ’ αυτν.
• Μη συµπιέζετε τα δεδοµένα που
περιέχονται στο “Memory Stick.” ∆εν είναι
δυνατή η αναπαραγωγή συµπιεσµένων
αρχείων µε την κάµερά σας.
Λογισµικ
• Ανάλογα µε το λογισµικ εφαρµογών, το
µέγεθος των αρχείων µπορεί να αυξηθεί
ταν ανοίγετε αρχεία ακίνητης εικνας.
• \ταν φορτώνετε απ τον υπολογιστή σας
στην κάµερα µια εικνα, η οποία έχει
τροποποιηθεί µε χρήση ενς λογισµικού
επεξεργασίας, ή ταν τροποποιείτε απ’
ευθείας την εικνα στην κάµερα, το φορµά
της εικνας θα διαφέρει, συνεπώς είναι
πιθανν να εµφανιστεί ένδειξη σφάλµατος
αρχείου (file error) και να µη µπορείτε να
ανοίξετε το αρχείο.
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Windows
Completare l’installazione del driver USB
prima di collegare la videocamera al
computer. Diversamente, l’installazione del
driver USB non potrà essere effettuata
correttamente.
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
Ambiente operativo consigliato
per il collegamento mediante il
cavo USB e la visualizzazione
mediante il computer delle
immagini su nastro
7ταν συνδέετε την κάµερα µε
υπολογιστή σας µέσω της θύρας USB
Πρέπει να εγκαταστήσετε έναν οδηγ USB
στον υπολογιστή σας ώστε να συνδέσετε την
κάµερά σας στη θύρα USB του υπολογιστή
σας. Στο CD-ROM που παρέχεται µαζί µε την
κάµερα, µπορείτε να βρείτε τον οδηγ USB
καθώς και το λογισµικ εφαρµογών που
απαιτείται για την παρακολούθηση εικνων.
Εάν συνδέσετε την κάµερα µε τον
υπολογιστή σας χρησιµοποιώντας το καλώδιο
USB, µπορείτε να παρακολουθήσετε στην
οθνη του υπολογιστή σας απ’ευθείας
εικνες απ την κάµερά σας καθώς και
εικνες που υπάρχουν γραµµένες σε κασέτα
(λειτουργία USB Streaming).
Επίσης, εάν “κατεβάσετε” στον υπολογιστή
σας εικνες απ την κάµερα, µπορείτε να τις
επεξεργαστείτε ή να τις µοντάρετε µε
λογισµικ επεξεργασίας εικνων και να τις
επισυνάψετε σε µηνύµατα ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου (e-mail).
Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε, στην
οθνη του υπολογιστή σας, εικνες
γραµµένες σε “Memory Stick”.
Προτεινµενο περιβάλλον
υπολογιστή για τη σύνδεση
καλωδίου USB και
παρακολούθηση στον υπολογιστή
εικνων απ κασέτα
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
SO:
Microsoft Windows 98 SE, Windows Me,
Windows 2000 Professional, Windows XP Home
Edition o Windows XP Professional
È necessaria l’installazione di tipo standard.
Tuttavia, il funzionamento non è garantito se gli
ambienti operativi sopra citati sono
aggiornamenti del sistema operativo in uso.
Se il sistema operativo in uso è Windows 98, il
computer non emette alcun suono; è tuttavia
possibile leggere i fermi immagine.
CPU:
Intel Pentium III da un minimo di 500 MHz o
superiore (800 MHz o superiore consigliati)
Applicazione:
DirectX 8.0a o successiva
Sistema audio:
Scheda audio stereo da 16 bit e diffusori
Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του
οδηγού USB προτού συνδέσετε την
κάµερα µε τον υπολογιστή σας. Εάν
συνδέσετε πρώτα την κάµερα µε τον
υπολογιστή, δε θα µπορέσετε να
εγκαταστήσετε σωστά τον οδηγ USB.
Visualizzazione delle immagini sul computer
È necessario installare un driver USB sul
computer per poter collegare la videocamera alla
porta USB del computer. Il driver USB e il
software applicativo per la visione delle
immagini si trovano nel CD-ROM in dotazione.
Se si collega la videocamera al computer
mediante il cavo USB, è possibile visualizzare sul
computer immagini riprese dal vivo dalla
videocamera e immagini registrate su un nastro
(funzione di streaming USB).
È inoltre possibile elaborare o modificare con
l’apposito software le immagini scaricate dalla
videocamera sul computer, nonché allegarle a
messaggi di posta elettronica.
È inoltre necessario visualizzare le immagini
registrate su una “Memory Stick” mediante il
computer.
Σύνδεση µε τον υπολογιστή
σας µε θύρα USB
– Για χρήστες Windows
Λειτουργικ Σύστηµα:
Απαιτείται τυπική εγκατάσταση Microsoft
Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition ή
Windows XP Professional.
Ωστσο, η λειτουργία δεν είναι
εξασφαλισµένη εάν το παραπάνω περιβάλλον
είναι αναβαθµισµένο λειτουργικ σύστηµα.
Εάν ο υπολογιστής σας χρησιµοποιεί
Windows 98, δε θα µπορείτε να ακούτε ήχο
αλλά µπορείτε να παρακολουθείτε ακίνητες
εικνες.
CPU:
Τουλάχιστον 500 MHz Intel Pentium III ή
ταχύτερος (συνιστάται 800 MHz ή ταχύτερο)
Εφαρµογή:
DirectX 8.0a ή µεταγενέστερο
Σύστηµα ήχου:
στερεοφωνική κάρτα ήχου 16 bit και ηχεία
219
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Windows
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Windows
Memoria:
64 MB o superiore
Disco fisso:
Memoria disponibile necessaria per
l’installazione:
Almeno 200 MB.
Spazio su disco fisso disponibile consigliato:
Almeno 1 GB (a seconda delle dimensioni dei file
di immagine modificati)
Display:
Scheda video VRAM da 4 MB, minimo 800 × 600
punti Hi colour (colore a 16 bit, 65.000 colori),
capacità del driver del display Direct Draw. Il
presente prodotto non funziona correttamente
con 800 × 600 punti o inferiore, con 256 colori o
inferiore.
Altro:
Il presente prodotto è compatibile con la
tecnologia DirectX; è quindi necessario installare
DirectX.
Μνήµη:
64 MB ή περισστερο
Σκληρς δίσκος:
∆ιαθέσιµη µνήµη που απαιτείται για την
εγκατάσταση:
τουλάχιστον 200MB
Συνιστώµενη διαθέσιµη µνήµη στο σκληρ
δίσκο:
τουλάχιστον 1GB (ανάλογα µε το µέγεθος
των αρχείων εικνων που θα µονταριστούν)
Οθνη:
Κάρτα βίντεο 4 MB VRAM, Ελάχιστο
800 × 600 κουκίδες Hi colour (χρώµα 16 bit,
65,000 χρώµατα), δυναττητα οδηγού οθνης
Direct Draw (Στις 800 × 600 κουκίδες ή
λιγτερο, 256 χρώµατα και λιγτερο, αυτ το
προϊν δε θα λειτουργήσει σωστά.)
Αλλα:
Αυτ το προϊν είναι συµβατ µε την
τεχνολογία DirectX, έτσι είναι απαραίτητη η
εγκατάσταση του Direct X.
È necessario che la porta USB sia presente di
serie.
Non è possibile utilizzare questa funzione
nell’ambiente operativo Macintosh.
Ambiente operativo consigliato
per il collegamento mediante il
cavo USB e la visualizzazione
mediante il computer delle
immagini su “Memory Stick”
SO:
Microsoft Windows 98, Windows 98 SE,
Windows Me, Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition o Windows XP
Professional
È necessaria l’installazione di tipo standard.
Tuttavia, il funzionamento non è garantito se gli
ambienti operativi sopra citati sono
aggiornamenti del sistema operativo in uso.
CPU:
Pentium MMX da 200 MHz o più veloce
È necessario che la porta USB sia presente.
È necessario installare Windows Media Player
(per riprodurre immagini in movimento).
220
Η θύρα USB πρέπει να παρέχεται, ως
στάνταρ.
∆εν µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτή
τη λειτουργία σε περιβάλλον Macintosh.
Προτεινµενο περιβάλλον
υπολογιστή για τη σύνδεση
καλωδίου USB και την
παρακολούθηση στον υπολογιστή
εικνων απ “Memory Stick”
Λειτουργικ Σύστηµα:
Microsoft Windows 98, Windows 98 SE,
Windows Me, Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition ή Windows XP
Professional
Απαιτείται τυπική εγκατάσταση.
Ωστσο, η λειτουργία δεν είναι
εξασφαλισµένη εάν το παραπάνω περιβάλλον
είναι αναβαθµισµένο λειτουργικ σύστηµα.
CPU:
MMX Pentium 200 MHz ή ταχύτερος
Η θύρα USB πρέπει να παρέχεται, ως
στάνταρ.
Απαιτείται η εγκατάσταση του Windows
Media Player (για την αναπαραγωγή
κινούµενων εικνων).
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Windows
Note
•Il funzionamento non è garantito per gli
ambienti Windows se al computer vengono
collegati contemporaneamente 2 o più
dispositivi USB oppure se viene utilizzato un
hub.
•A seconda del tipo di dispositivo USB utilizzato
contemporaneamente, è possibile che alcuni
dispositivi non funzionino.
•Il funzionamento non è garantito per tutti gli
ambienti operativi consigliati in precedenza.
•Windows e Windows Media sono marchi di
fabbrica o marchi di fabbrica registrati di
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in
altri paesi.
•Pentium è un marchio di fabbrica o un marchio
di fabbrica registrato di Intel Corporation.
•Tutti gli altri nomi di prodotti citati nel presente
documento possono essere marchi di fabbrica o
marchi di fabbrica registrati dei rispettivi
proprietari. Inoltre, “™” e “”non sono sempre
citati nel presente manuale.
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία σε περιβάλλον Windows δεν
είναι εξασφαλισµένη εάν συνδέσετε
ταυτχρονα δύο ή περισστερες συσκευές
USB σε ένα µνο υπολογιστή ή ταν
χρησιµοποιείτε hub.
• Ανάλογα µε τον τύπο των συσκευών USB
που χρησιµοποιούνται ταυτχρονα, κάποιες
συσκευές ενδέχεται να µη λειτουργήσουν.
• Η λειτουργία δεν είναι εξασφαλισµένη σε
κανένα απ τα προαναφερθέντα
προτεινµενα περιβάλλοντα υπολογιστή.
• Τα Windows και Windows Media αποτελούν
εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα
της Εταιρίας Microsoft στις Η.Π.Α. και/ή σε
άλλες χώρες.
• Το Pentium αποτελεί είτε εµπορικ σήµα
είτε σήµα κατατεθέν της Intel Corporation.
• \λες οι υπλοιπες ονοµασίες προϊντων
που αναφέρονται στο παρν µπορεί να
αποτελούν εµπορικά σήµατα ή σήµατα
κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιριών
τους. Επιπλέον, τα σύµβολα “™” και “” δεν
αναφέρονται σε λες τις περιπτώσεις στο
παρν εγχειρίδιο.
Visualizzazione delle immagini sul computer
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Windows
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
221
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Windows
Installazione del driver USB
Avviare la procedura descritta di seguito
senza collegare il cavo USB al computer.
Collegare il cavo USB seguendo le istruzioni
riportate nella sezione “Riconoscimento
della videocamera da parte del computer”.
Se l’ambiente operativo in uso è Windows 2000
Professional o Windows XP Home Edition/
Professional, è necessario accedere con diritti di
amministratore.
(1) Accendere il computer e attendere che
Windows venga caricato.
(2) Inserire il CD-ROM in dotazione nell’apposita
unità del computer. Il software applicativo
viene avviato, quindi viene visualizzata la
schermata del titolo.
(3) Spostare il cursore su “USB Driver” (driver
USB), quindi fare clic.
Viene avviata l’installazione del driver USB.
(4) Seguire i messaggi sullo schermo per
installare il driver USB.
(5) Rimuovere il CD-ROM, quindi riavviare il
computer seguendo le istruzioni a schermo.
222
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Windows
Εγκατάσταση του οδηγού USB
Ξεκινήστε την παρακάτω διαδικασία,
χωρίς να συνδέσετε το καλώδιο USB
στον υπολογιστή σας.
Συνδέστε το καλώδιο USB σύµφωνα µε
την εντητα “Αναγνώριση της κάµεράς
σας απ τον υπολογιστή σας”.
Εάν χρησιµοποιείτε Windows 2000
Professional ή Windows XP Home Edition/
Professional, συνδεθείτε (log in) µε άδεια του
διαχειριστή (administrator).
(1) Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και
αφήστε να φορτωθούν τα Windows.
(2) Τοποθετήστε το παρεχµενο CD-ROM στη
µονάδα CD-ROM του υπολογιστή. Το
λογισµικ εφαρµογών ξεκινά και
εµφανίζεται η οθνη τίτλων.
(3) Μετακινήστε τον κέρσορα στο “USB
Driver” (“Οδηγς USB”) και κάντε κλικ.
Η εγκατάσταση του οδηγού USB αρχίζει.
(4) Ακολουθήστε τα µηνύµατα που
εµφανίζονται στην οθνη για να
εγκαταστήσετε τον οδηγ USB.
(5) Αφαιρέστε το CD-ROM και, κατπιν,
επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας
ακολουθώντας τις οδηγίες που
εµφανίζονται στην οθνη.
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Windows
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Windows
Nota
Se il cavo USB viene collegato prima di aver
completato l’installazione del driver USB,
quest’ultimo non sarà registrato correttamente.
Effettuare nuovamente l’installazione seguendo i
punti descritti a pagina 227.
Σηµείωση
Εάν συνδέσετε το καλώδιο USB στον
υπολογιστή σας προτού ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση του οδηγού USB, ο οδηγς
USB δε θα καταχωρηθεί σωστά. Εκτελέστε
ξανά την εγκατάσταση, ακολουθώντας τα
βήµατα της σελίδας 227.
Per gli utenti di Windows XP Home Edition/
Professional
Se nelle impostazioni di menu USBCONNECT
viene impostato su PTP, è possibile copiare le
immagini della “Memory Stick” dalla
videocamera al computer senza installare il
driver USB. Tale operazione risulta utile per la
semplice copia delle immagini dalla videocamera
al computer. Per ulteriori informazioni, vedere
pagina 252.
Για χρήστες των Windows XP Home Edition/
Professional
Εάν ρυθµίσετε το USBCONNECT στο PTP στις
ρυθµίσεις µενού, µπορείτε να αντιγράψετε
στον υπολογιστή εικνες που περιέχονται στο
“Memory Stick” καταγεγραµµένες απ την
κάµερα χωρίς να εγκαταστήσετε τον οδηγ
USB. Αυτς είναι ένας ιδανικς τρπος για
απλή αντιγραφή εικνων απ την κάµερα σας
στον υπολογιστή σας. Βλέπε σελίδα 260 για
λεπτοµέρειες.
Visione sul computer di immagini
registrate su un nastro
Per ulteriori informazioni relative alla visione sul
computer di immagini memorizzate sulla
“Memory Stick” vedere a pagina 226.
È necessario installare “PIXELA ImageMixer” per
visualizzare le immagini registrate su nastro.
“PIXELA ImageMixer ” si trova nel CD-ROM in
dotazione con la videocamera.
(1) Accendere il computer e attendere che
Windows venga caricato.
Se si sta utilizzando il computer, chiudere
tutte le applicazioni in esecuzione.
(2) Inserire il CD-ROM in dotazione nell’apposita
unità del computer.
Il software applicativo viene avviato, quindi
appare la schermata del titolo. Se quest’ultima
non dovesse apparire, fare doppio clic su
“Risorse del computer”, quindi su
“ImageMixer” (unità CD-ROM). Dopo alcuni
istanti viene visualizzata la schermata del
titolo.
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων σε
κασέτα, στον υπολογιστή σας
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε την
παρακολούθηση εικνων που περιέχονται σε
“Memory Stick” στον υπολογιστή σας,
ανατρέξτε στη σελίδα 226.
Για να παρακολουθήσετε εικνες που είναι
γραµµένες σε κασέτα, θα πρέπει να
εγκαταστήσετε το “PIXELA ImageMixer”.
Εγκαταστήστε το απ το CD-ROM που
παρέχεται µαζί µε την κάµερα.
Για να εγκαταστήσετε και να
χρησιµοποιήσετε αυτ το λογισµικ στα
Windows 2000 Professional, πρέπει να έχετε
εξουσιοδοτηθεί ως Power User ή
Administrator. Για τα Windows XP Home
Edition/Professional, πρέπει να έχετε
εξουσιοδοτηθεί ως Administrator.
(1) Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και
αφήστε να φορτωθούν τα Windows.
Εάν χρησιµοποιείτε ήδη τον υπολογιστή
σας, κλείστε λες τις εφαρµογές που
“τρέχετε”.
(2) Τοποθετήστε το παρεχµενο CD-ROM στη
µονάδα CD-ROM του υπολογιστή.
Το λογισµικ εφαρµογών ξεκινά και
εµφανίζεται η οθνη τίτλων. Εάν δεν
εµφανιστεί η οθνη τίτλων, κάντε διπλ
κλικ στο “My Computer (Ο Υπολογιστής
Μου)” και κατπιν κάντε διπλ κλικ στο
“ImageMixer (Μονάδα δίσκου CD-ROM)”.
Μετά απ λίγο εµφανίζεται η οθνη τίτλων.
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
Per installare e utilizzare questo software in
Windows 2000 Professional, è necessario
accedere al sistema con i diritti di utente
avanzato o di amministratore. Per Windows XP
Home Edition/Professional, è necessario
disporre dei diritti di amministratore.
Αναγνώριση της κάµεράς σας απ
τον υπολογιστή σας
Visualizzazione delle immagini sul computer
Riconoscimento della
videocamera da parte del
computer
223
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Windows
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Windows
(3) Spostare il cursore su “PIXELA
ImageMixer”, quindi fare clic.
Il programma di installazione guidata viene
avviato, quindi appare la finestra di dialogo
per la selezione della lingua.
(4) Selezionare la lingua per l’installazione.
(5) Seguire le istruzioni a schermo.
La schermata di installazione viene chiusa
una volta che l’installazione è stata
completata.
(6) Fare clic su DirectX.
Seguire le istruzioni a schermo per installare
DirectX.
Riavviare il computer una volta che
l’installazione è stata completata.
(7) Collegare transformatore CA alla
videocamera.
(8) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
nelle
(9) Impostare USB STREAM su ON in
impostazioni di menu (p. 252).
(10) Con il CD-ROM inserito, collegare la presa
(USB) della videocamera porta USB del
computer utilizzando il cavo USB in
dotazione.
Il computer riconosce la videocamera,
quindi viene avviata l’Installazione guidata
nuovo hardware.
(3) Μετακινήστε τον κέρσορα στο “PIXELA
ImageMixer” και κάντε κλικ.
Το πργραµµα Install Wizard (Οδηγς
Εγκατάστασης) ξεκινά και εµφανίζεται το
πλαίσιο διαλγου επιλογής γλώσσας.
(4) Επιλέξτε τη γλώσσα για εγκατάσταση.
(5) Ακολουθήστε τα µηνύµατα που
εµφανίζονται στην οθνη.
Η οθνη εγκατάστασης εξαφανίζεται
µλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
(6) Κάντε κλικ στο DirectX.
Ακολουθήστε τα µηνύµατα που
εµφανίζονται στην οθνη για να
εγκαταστήσετε το DirectX.
Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας,
ταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
(7) Συνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος µε την
κάµερα.
(8) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(9) Ρυθµίστε το USB STREAM στη θέση ON
στο
στις ρυθµίσεις µενού (σελ. 260).
(10) Με το CD-ROM τοποθετηµένο, συνδέστε
τον ακροδέκτη (USB) της κάµερας
στην θύρα USB του υπολογιστή σας,
χρησιµοποιώντας το παρεχµενο
καλώδιο σύνδεσης USB.
Ο υπολογιστής σας αναγνωρίζει την
κάµερα και ο Add Hardware Wizard
ενεργοποιείται.
(USB)
Cavo USB
(in dotazione)/
Καλώδιο USB
Spingere in dentro fino a che il (παρέχεται)
connettore scatta in posizione/
Σπρώξτε το συνδετήρα µέχρι
να κουµπώσει στη θέση του
224
Porta USB/
Θύρα USB
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Windows
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Windows
(11) Seguire i messaggi a schermo in modo che
l’Installazione guidata hardware riconosca
che i driver USB sono stati installati.
L’Installazione guidata hardware viene
avviata tre volte in quanto vengono installati
tre diversi driver USB. Assicurarsi di lasciare
che ciascuna installazione venga completata
senza interruzioni.
(11) Ακολουθήστε τα µηνύµατα που
εµφανίζονται στην οθνη έτσι ώστε ο
Add Hardware Wizard να αναγνωρίσει τι
οι οδηγοί USB έχουν εγκατασταθεί. Ο
Add HardWare Wizard ενεργοποιείται
τρεις φορές, επειδή έχουν εγκατασταθεί
τρεις διαφορετικοί οδηγοί USB.
Φροντίστε να αφήσετε την εγκατάσταση
να ολοκληρωθεί χωρίς να τη διακψετε.
Per gli utenti di Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition/Professional
(12) Una volta che è stata visualizzata la
schermata “File Needed” (file necessario) :
Aprire “Browse...” (sfoglia) t “My
Computer” (risorse del computer) t
“ImageMixer” t “Sonyhcb.sys”, quindi
fare clic su “OK”.
Visualizzazione delle immagini sul computer
Για χρήστες των Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition/Professional
(12) Αφού εµφανιστεί η οθνη “File Needed
(Απαιτούµενο Αρχείο)”:
Ανοίξτε “Browse... (Αναζήτηση)” t
“My Computer (Ο Υπολογιστής Μου)” t
“ImageMixer” t “Sonyhcb.sys” και
κάντε κλικ στο “OK”.
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
225
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Windows
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Windows
Visione sul computer di immagini
registrate sulla “Memory Stick”
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων σε
“Memory Stick”, στον υπολογιστή σας
Operazioni preliminari
Πριν απ τη λειτουργία
Impostare USBCONNECT su NORMAL nelle
impostazioni di menu. L’impostazione
predefinita è NORMAL.
Ρυθµίστε το USBCONNECT στη θέση
NORMAL, στις ρυθµίσεις µενού. (Η ρύθµιση
εργοστασίου είναι NORMAL.)
(1) Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
(2) Collegare il trasformatore CA alla
videocamera, quindi impostare l’interruttore
POWER su MEMORY.
(3) Collegare la presa (USB) della videocamera
alla porta USB del computer utilizzando il
cavo USB in dotazione.
Viene visualizzata l’indicazione USB MODE
sullo schermo LCD della videocamera. Il
computer riconosce la videocamera, quindi
viene avviata l’Installazione guidata hardware
di Windows.
(1) Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
(2) Συνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος µε την κάµερα
και ρυθµίστε το διακπτη POWER στη
θέση MEMORY.
(3) Συνδέστε τον ακροδέκτη (USB) της
κάµερας µε τη θύρα USB του υπολογιστή
σας, χρησιµοποιώντας το παρεχµενο
καλώδιο σύνδεσης USB.
Στην οθνη υγρών κρυστάλλων της κάµερας
εµφανίζεται η ένδειξη USB MODE. Ο
υπολογιστής σας αναγνωρίζει την κάµερα
και ο Add Hardware Wizard των Windows
ενεργοποιείται.
(USB)
Cavo USB
(in dotazione)/
Καλώδιο USB
Spingere in dentro fino a che il (παρέχεται)
Porta USB/
Θύρα USB
connettore scatta in posizione/
Σπρώξτε το συνδετήρα µέχρι
να κουµπώσει στη θέση του
(4) Seguire i messaggi a schermo in modo che
l’Installazione guidata hardware riconosca
che i driver USB sono stati installati.
L’Installazione guidata hardware viene
avviata due volte in quanto vengono installati
due diversi driver USB. Assicurarsi di lasciare
che ciascuna installazione venga completata
senza interruzioni.
(4) Ακολουθήστε τα µηνύµατα που
εµφανίζονται στην οθνη έτσι ώστε ο Add
Hardware Wizard να αναγνωρίσει τι οι
οδηγοί USB έχουν εγκατασταθεί. Ο Add
Hard Ware Wizard εκκινείται δύο φορές,
επειδή έχουν εγκατασταθεί δύο
διαφορετικοί οδηγοί USB. Φροντίστε να
αφήσετε την εγκατάσταση να
ολοκληρωθεί χωρίς να τη διακψετε.
Non è possibile installare il driver USB se non
è stata inserita alcuna “Memory Stick” nella
videocamera.
Accertarsi di inserire una “Memory Stick” nella
videocamera prima di procedere all’installazione
del driver USB.
∆εν µπορείτε να εγκαταστήσετε τον οδηγ
USB, εάν δεν υπάρχει “Memory Stick” στην
κάµερα.
Φροντίστε να τοποθετήσετε στην κάµερα ένα
“Memory Stick” πριν εγκαταστήσετε τον
οδηγ USB.
226
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Windows
Se non è possibile installare il
driver USB
Il driver USB è stato registrato erroneamente
perché il computer è stato collegato alla
videocamera prima di completare l’installazione
del driver USB. Usare il seguente procedimento
per installare correttamente il driver USB.
Visualizzazione delle immagini
registrate su un nastro
Εάν δεν µπορείτε να
εγκαταστήσετε τον οδηγ USB
Ο οδηγς USB έχει καταχωρηθεί
λανθασµένα, επειδή ο υπολογιστής σας
συνδέθηκε µε την κάµερα προτού
ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του οδηγού
USB. Εκτελέστε την παρακάτω διαδικασία για
να εγκαταστήσετε σωστά τον οδηγ USB.
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων σε
κασέτα
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
Στάδιο 1: Απεγκαταστήστε το λανθασµένο
οδηγ USB
1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και
αφήστε να φορτωθούν τα Windows.
2 Συνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος µε την κάµερα
και ρυθµίστε το διακπτη POWER στη
θέση VCR.
3 Συνδέστε τον ακροδέκτη (USB) της
κάµερας µε τη θύρα USB του υπολογιστή
σας, χρησιµοποιώντας το παρεχµενο
καλώδιο σύνδεσης USB.
4 Ανοίξτε το “Device Manager (∆ιαχείριση
Συσκευών)” του υπολογιστή.
Windows XP Home Edition/Professional:
Επιλέξτε “Start (Έναρξη)” t “Control
Panel (Πίνακας Ελέγχου)” t “System
(Σύστηµα)” t “Hardware (Υλικ
Συστήµατος)” και κάντε κλικ στο κουµπί
“Device manager (∆ιαχείριση Συσκευών)”.
Εάν δεν υπάρχει “System (Σύστηµα)” µέσα
στο “Pick a Category (Επιλέξτε
κατηγορία)” αφού κάνετε κλικ στο
“Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)”, κάντε
κλικ στο “Switch to classic view
(Μετάβαση στην κλασική προβολή)”.
Windows 2000 Professional:
Επιλέξτε την ετικέτα “My Computer (Ο
Υπολογιστής Μου)” t “Control Panel
(Πίνακας Ελέγχου)” t “System
(Σύστηµα)” t “Hardware (Υλικ
Συστήµατος)” και κάντε κλικ στο κουµπί
“Device Manager (∆ιαχείριση Συσκευών)”.
Windows 98 SE, Windows Me:
Επιλέξτε “My Computer (Ο Υπολογιστής
Μου)” t “Control Panel (Πίνακας
Ελέγχου)” t “System (Σύστηµα)” και
κάντε κλικ στο κουµπί “Device Manager
(∆ιαχείριση Συσκευών)”.
5 Επιλέξτε και διαγράψτε τις
υπογραµµισµένες συσκευές, στην
επµενη σελίδα.
Visualizzazione delle immagini sul computer
Punto 1: Disinstallazione del driver USB errato
1 Accendere il computer e attendere che
Windows venga caricato.
2 Collegare il trasformatore CA alla
videocamera, quindi impostare l’interruttore
POWER su VCR.
3 Collegare la presa (USB) della videocamera
alla porta USB del computer utilizzando il
cavo USB in dotazione.
4 Aprire “Device Manager” (gestione risorse).
Windows XP Home Edition/Professional:
Selezionare “Start” (avvio) t “Control
Panel” (pannello di controllo) t “System”
(sistema) t “Hardware”, quindi fare clic sul
pulsante “Device Manager” (gestione risorse).
Se in “Pick a category” (seleziona una
categoria) non compare la voce “System”
(sistema) dopo aver fatto clic su “Control
Panel” (pannello di controllo), fare clic su
“Switch to classic view” (passa a
visualizzazione normale).
Windows 2000 Professional:
Selezionare “My Computer” (risorse del
computer) t “Control Panel” (pannello di
controllo) t “System” (sistema) t
“Hardware”, quindi fare clic sul pulsante
“Device Manager” (gestione risorse).
Windows 98 SE, Windows Me:
Selezionare “My Computer” (risorse del
computer) t “Control Panel” (pannello di
controllo) t “System” (sistema), quindi fare
clic sul pulsante “Device Manager” (gestione
risorse).
5 Selezionare ed eliminare le periferiche
sottolineate alla pagina seguente.
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Windows
227
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Windows
Windows 98 SE
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Windows
Windows Me
Windows 2000 Professional
Windows XP Home Edition/Professional
228
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Windows
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Windows
6 Impostare l’interruttore POWER della
videocamera su OFF (CHARGE), quindi
scollegare il cavo USB.
7 Riavviare il computer.
6 Ρυθµίστε το διακπτη POWER της
κάµερας στη θέση OFF (CHARGE) και
µετά αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
7 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
Punto 2: Installazione del driver USB
contenuto nel CD-ROM in dotazione
Eseguire la procedura descritta nella sezione
relativa all’installazione del driver USB a pagina
222.
Στάδιο 2: Εγκατάσταση του οδηγού USB στο
παρεχµενο CD-ROM
Εκτελέστε ολκληρη τη διαδικασία που
περιγράφεται στην εντητα “Εγκατάσταση
του οδηγού USB” στη σελίδα 222.
Visualizzazione delle immagini
registrate su una “Memory Stick”
Στάδιο 2: Εγκατάσταση του οδηγού USB στο
παρεχµενο CD-ROM
Εκτελέστε ολκληρη τη διαδικασία που
περιγράφεται στην εντητα “Εγκατάσταση
του οδηγού USB” στη σελίδα 222.
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
Punto 2: Installare il driver USB contenuto nel
CD-ROM in dotazione
Eseguire la procedura descritta nella sezione
Installazione del driver USB a pagina 222.
Στάδιο 1: Απεγκαταστήστε το λανθασµένο
οδηγ USB
1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και
αφήστε να φορτωθούν τα Windows.
2 Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick”.
3 Συνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος µε την κάµερα
και ρυθµίστε το διακπτη POWER στη
θέση MEMORY.
4 Συνδέστε τον ακροδέκτη (USB) της
κάµερας µε τη θύρα USB του υπολογιστή
σας, χρησιµοποιώντας το παρεχµενο
καλώδιο σύνδεσης USB.
5 Ανοίξτε το “Device Manager (∆ιαχείριση
Συσκευών)” του υπολογιστή.
Windows 2000 Professional:
Επιλέξτε “My Computer (Ο Υπολογιστής
Μου)” t “Control Panel (Πίνακας
Ελέγχου)” t “System (Σύστηµα)”t
“Hardware (Υλικ Συστήµατος)” και κάντε
κλικ στο κουµπί “Device Manager
(∆ιαχείριση Συσκευών)”.
Αλλα λειτουργικά συστήµατα:
Επιλέξτε “My Computer (Ο Υπολογιστής
Μου)” t “Control Panel (Πίνακας
Ελέγχου)” t “System (Σύστηµα)” και
κάντε κλικ στο κουµπί “Device Manager
(∆ιαχείριση Συσκευών)”.
6 Επιλέξτε το “Other devices (Αλλες
Συσκευές)”.
Επιλέξτε τη συσκευή, η οποία είναι
προσηµασµένη µε το σύµβολο “?” και
διαγράψτε την.
Παράδειγµα: (?) Sony Handycam
7 Ρυθµίστε το διακπτη POWER της
κάµερας στη θέση OFF (CHARGE) και
µετά αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
8 Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
Visualizzazione delle immagini sul computer
Punto 1: Disinstallazione del driver USB errato
1 Accendere il computer e attendere che
Windows venga caricato.
2 Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera.
3 Collegare il trasformatore CA alla
videocamera, quindi impostare l’interruttore
POWER su MEMORY.
4 Collegare la presa (USB) della videocamera
alla porta USB del computer utilizzando il
cavo USB in dotazione.
5 Aprire “Device Manager (gestione risorse)”.
Windows 2000 Professional:
Selezionare “My Computer” (risorse del
computer) t “Control Panel” (pannello di
controllo) t “System” (sistema) t
“Hardware”, quindi fare clic sul pulsante
“Device Manager” (gestione risorse).
Altri sistemi operativi:
Selezionare “My Computer” (risorse del
computer)t “Control Panel” (pannello di
controllo) t “System” (sistema), quindi fare
clic su pulsante “Device Manager” (gestione
risorse).
6 Selezionare “Other devices” (altre
periferiche).
Selezionare ed eliminare la periferica
preceduta dal simbolo “?”.
Es: (?) Sony Handycam
7 Impostare l’interruttore POWER della
videocamera su OFF (CHARGE), quindi
scollegare il cavo USB.
8 Riavviare il computer.
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων σε
“Memory Stick”
229
Visione sul computer di
immagini registrate su un nastro
– Per gli utenti di Windows
Cattura di immagini mediante “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
È necessario installare il driver USB e “PIXELA
ImageMixer” per visualizzare sul computer
immagini registrate su un nastro (p. 222).
Per installare e utilizzare questo software in
Windows 2000 Professional, è necessario
accedere al sistema con i diritti di utente
avanzato o di amministratore. Per Windows XP
Home Edition/Professional, è necessario
disporre dei diritti di amministratore.
Visione di immagini registrate su un nastro
(1) Accendere il computer e attendere che
Windows venga caricato.
(2) Collegare il trasformatore CA alla
videocamera, quindi inserirvi un nastro.
(3) Impostare l’interruttore POWER su VCR.
Impostare USB STREAM su ON in
nelle
impostazioni di menu (p. 252).
(4) Selezionare “Start” (avvio) t “Programs”
(programmi) t “PIXELA” t “ImageMixer”
t “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony”.
Sul computer viene visualizzata la schermata
di avvio di “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for
Sony”.
nella parte sinistra dello
(5) Fare clic su
schermo.
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων
σε κασέτα, στον υπολογιστή σας
– Για χρήστες Windows
Αποτύπωση εικνων µε “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
Για να παρακολουθήσετε στον υπολογιστή
σας εικνες καταγεγραµµένες σε κασέτα
χρειάζεται να εγκαταστήσετε τον οδηγ USB
και το “PIXELA Image Mixer” (σελ. 222).
Για να εγκαταστήσετε και να
χρησιµοποιήσετε αυτ το λογισµικ στα
Windows 2000 Professional, πρέπει να έχετε
εξουσιοδοτηθεί ως Power User ή
Administrator. Για τα Windows XP Home
Edition/Professional, πρέπει να έχετε
εξουσιοδοτηθεί ως Administrator.
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων σε
κασέτα
(1) Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και
αφήστε να φορτωθούν τα Windows.
(2) Συνδέστε στην κάµερα το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος και
τοποθετήστε κασέτα στην κάµερα.
(3) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
Ρυθµίστε το USB STREAM στη θέση ON
στο
στις ρυθµίσεις µενού (σελ. 260).
(4) Επιλέξτε “Start (Έναρξη)” t “Program
(Προγράµµατα)” t “PIXELA” t
“ImageMixer” t “PIXELA ImageMixer
Ver.1.0 for Sony”.
Η οθνη εκκίνησης του “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony” εµφανίζεται
στον υπολογιστή σας.
(5) Κάντε κλικ στο
της οθνης.
230
στο τέρµα αριστερά
Visione sul computer di immagini
registrate su un nastro – Per gli
utenti di Windows
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων
σε κασέτα, στον υπολογιστή σας
– Για χρήστες Windows
(6) Fare clic su
(6) Κάντε κλικ στο
.
.
finestra di anteprima/
παράθυρο προεπισκπησης
(7) Συνδέστε τον ακροδέκτη (USB) της
κάµερας µε τη θύρα USB του υπολογιστή
σας, χρησιµοποιώντας το παρεχµενο
καλώδιο σύνδεσης USB.
Visualizzazione delle immagini sul computer
(7) Collegare la presa (USB) della videocamera
alla porta USB del computer utilizzando il
cavo USB in dotazione.
(USB)
Porta USB/
Θύρα USB
connettore scatta in posizione/
Σπρώξτε το συνδετήρα µέχρι
να κουµπώσει στη θέση του
per avviare la riproduzione.
(8) Premere
L’immagine del nastro viene visualizzata
nella finestra di anteprima del computer.
για να αρχίσει η
(8) Πιέστε το
αναπαραγωγή.
Η εικνα απ την κασέτα εµφανίζεται στο
παράθυρο προεπισκπησης του
υπολογιστή σας.
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
Cavo USB
(in dotazione)/
Καλώδιο USB
Spingere in dentro fino a che il (παρέχεται)
231
Visione sul computer di immagini
registrate su un nastro – Per gli
utenti di Windows
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων
σε κασέτα, στον υπολογιστή σας
– Για χρήστες Windows
Visione di immagini dal vivo dalla
videocamera
Παρακολούθηση εικνων απευθείας απ
την κάµερά σας
(1) Seguire le istruzioni riportate ai punti 1 e 2 a
pagina 230.
(2) Impostare l’interruttore POWER su CAMERA.
Impostare USB STREAM su ON in
nelle
impostazioni di menu (p. 252).
(3) Seguire le istruzioni ai punti da 4 a 7 a pagina
230 e 231.
L’immagine del nastro viene visualizzata nella
finestra di anteprima del computer.
(1) Ακολουθήστε τα στάδια 1, 2 της σελίδας 230.
(2) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
CAMERA.
Ρυθµίστε το USB STREAM στη θέση ON στο
στις ρυθµίσεις µενού (σελ. 260).
(3) Ακολουθήστε τα στάδια 4 ως 7 στη σελίδα
230 και 231.
Η εικνα απ την κάµερα εµφανίζεται στο
παράθυρο προεπισκπησης του υπολογιστή
σας.
Cattura di fermi immagine
Αποτύπωση ακίνητων εικνων
finestra di anteprima/
παράθυρο προεπισκπησης
finestra di elenco delle miniature/
παράθυρο λίστας µικρογραφιών
(1) Fare clic su
.
(2) Controllando la finestra di anteprima, spostare il
cursore su
, quindi fare clic in
corrispondenza del punto che si desidera
catturare.
Il fermo immagine viene catturato.
Le immagini catturate vengono visualizzate nella
finestra dell’elenco delle miniature.
(1) Κάντε κλικ στο
.
(2)Κοιτάζοντας στο παράθυρο προεπισκπησης,
µετακινήστε τον κέρσορα στο
και κάνε
κλικ στο σηµείο που θέλετε να αποτυπώσετε.
Η ακίνητη εικνα που εµφανίζεται στην
οθνη, αποτυπώνεται.
Οι αποτυπωµένες εικνες εµφανίζονται στο
παράθυρο λίστας µικρογραφιών.
Cattura di immagini in movimento
Αποτύπωση κινούµενων εικνων
finestra di anteprima/
παράθυρο προεπισκπησης
232
finestra di elenco delle miniature/
παράθυρο λίστας µικρογραφιών
(1) Fare clic su
.
(2) Controllando la finestra di anteprima,
spostare il cursore su
, quindi fare clic
in corrispondenza della prima scena del
filmato che si desidera catturare.
diventa
.
(3) Controllando la finestra di anteprima,
, quindi fare clic in
spostare il cursore su
corrispondenza dell’ultima scena che si
desidera catturare. L’immagine in movimento
viene catturata. Le immagini catturate
vengono visualizzate nella finestra di elenco
delle miniature.
(1) Κάντε κλικ στο
.
(2) Κοιτάξτε το παράθυρο προεπισκπησης,
µετακινήστε τον κέρσορα στο
και
κάντε κλικ, στην πρώτη σκηνή της ταινίας
που θέλετε να αποτυπώσετε. Το
αλλάζει σε
.
(3) Κοιτάξτε στο παράθυρο προεπισκπησης,
και
µετακινήστε τον κέρσορα στο
κάντε κλικ στο σηµείο που θέλετε να
αποτυπώσετε. Η κινούµενη εικνα
αποτυπώνεται. Οι αποτυπωµένες εικνες
εµφανίζονται στο παράθυρο λίστας
µικρογραφιών.
Note
•Quanto riportato di seguito potrebbe verificarsi
durante l’uso della videocamera e non indica
alcun problema di funzionamento.
– L’immagine vibra verso l’alto e verso il basso.
– Alcune immagini non vengono visualizzate
correttamente a causa di disturbi e simili.
– Le immagini con sistemi di colore diversi da
quelli supportati dalla videocamera non
vengono visualizzate correttamente.
•Se si trova nel modo di attesa della
registrazione su nastro con una cassetta
inserita, dopo cinque minuti la videocamera
viene disattivata automaticamente.
•Se la videocamera si trova nel modo di attesa
della registrazione su nastro con una cassetta
inserita, si consiglia di impostare DEMO MODE
su OFF nelle impostazioni di menu.
•Gli indicatori visualizzati sullo schermo LCD
della videocamera non appaiono sulle
immagini catturate nel computer.
Σηµειώσεις
• Κατά τη χρήση της κάµερας µπορεί να
σηµειωθούν τα εξής, τα οποία δεν
οφείλονται σε κάποια δυσλειτουργία της
κάµερας.
– Η εικνα κουνιέται πάνω-κάτω.
– Ορισµένες εικνες δεν εµφανίζονται πως
πρέπει εξ αιτίας παραµορφώσεων, κλπ.
– Εικνες µε έγχρωµα συστήµατα
διαφορετικά απ αυτ της κάµερας, δεν
εµφανίζονται πως πρέπει.
• \ταν η κάµερά σας βρίσκεται σε λειτουργία
αναµονής εγγραφής κασέτας µε κασέτα
τοποθετηµένη, απενεργοποιείται αυτµατα
µετά απ πέντε λεπτά.
• Σας συνιστούµε να ρυθµίσετε το DEMO
MODE στη θέση OFF στις ρυθµίσεις µενού
ταν η κάµερά σας βρίσκεται σε λειτουργία
αναµονής εγγραφής κασέτας χωρίς κασέτα
τοποθετηµένη σ’ αυτήν.
• Οι ενδείξεις στην οθνη υγρών κρυστάλλων
της κάµερας δεν εµφανίζονται σε εικνες
που έχετε αποτυπώσει στον υπολογιστή σας.
Se non è possibile trasmettere i dati di
immagine mediante il collegamento USB
Il driver USB è stato registrato in maniera errata
poiché il computer è stato collegato alla
videocamera prima che l’installazione del driver
USB fosse stata completata. Effettuare
nuovamente l’installazione del driver USB
eseguendo la procedura descritta a pagina 227.
Εάν τα δεδοµένα εικνων δε µπορούν να
µεταδοθούν µέσω της σύνδεσης USB
Ο οδηγς USB έχει καταχωρηθεί λανθασµένα,
επειδή ο υπολογιστής σας συνδέθηκε µε την
κάµερα προτού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση
του οδηγού USB. Εγκαταστήστε ξανά τον
οδηγ USB, ακολουθώντας τη διαδικασία που
περιγράφεται στη σελίδα 227.
Se si verifica un problema
Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione,
quindi riavviare il computer.
Εάν σηµειωθεί κάποιο πρβληµα
Κλείστε λες τις εφαρµογές που “τρέχετε”
και µετά επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
Eseguire le operazioni descritte di seguito
dopo aver chiuso l’applicazione:
– Scollegare il cavo USB.
– Impostare l’interruttore POWER su una
posizione diversa oppure impostarlo su OFF
(CHARGE).
Εκτελέστε τις ακλουθες λειτουργίες αφού
βγείτε απ την εφαρµογή:
– Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
– Αλλάξτε τη ρύθµιση του διακπτη POWER
σε άλλες ή ρυθµίστε τον στη θέση OFF
(CHARGE).
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων
σε κασέτα, στον υπολογιστή σας
– Για χρήστες Windows
Visualizzazione delle immagini sul computer
Visione sul computer di immagini
registrate su un nastro – Per gli
utenti di Windows
233
Visione sul computer di immagini
registrate su un nastro – Per gli
utenti di Windows
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων
σε κασέτα, στον υπολογιστή σας
– Για χρήστες Windows
Consultazione della guida in linea
(istruzioni per l’uso) di “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
Παρακολούθηση της on-line βοήθειας
(εγχειρίδιο λειτουργίας) του “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
Per informazioni sul modo dettagliato di
funzionamento di “PIXELA ImageMixer Ver.1.0
for Sony”, consultare la guida in linea di
“PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony”.
Υπάρχει ένας δικτυακς τπος µε on-line
βοήθεια για το “PIXELA ImageMixer Ver.1.0
for Sony” που µπορείτε να βρείτε τη
λεπτοµερή µέθοδο λειτουργίας του “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”.
(1) Fare clic su
nell’angolo superiore destro
dello schermo.
Viene visualizzata la schermata del manuale
di ImageMixer.
(2) È possibile trovare le informazioni necessarie
nell’indice.
Per chiudere la guida in linea
Fare clic su
nella parte superiore destra nella
schermata.
In caso di domande relative a “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
“PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony” è un
prodotto di PIXELA Corporation. Per ulteriori
informazioni, consultare il manuale delle
istruzioni del CD-ROM in dotazione con la
videocamera.
(1) Κάντε κλικ στο
, το οποίο βρίσκεται
στην επάνω δεξιά γωνία της οθνης.
Εµφανίζεται η οθνη ImageMixer’s
Manual.
(2) Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που
χρειάζεστε στα περιεχµενα.
Για να κλείσετε την on-line βοήθεια
Κάντε κλικ στο
, πάνω δεξιά στην οθνη
βοήθειας.
Εάν έχετε απορίες σχετικά µε το “PIXELA
ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
Το “PIXELA ImageMixer Ver.1.0 for Sony”
είναι προϊν της εταιρίας PIXELA. Για
περισστερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών του CD-ROM που
παρέχεται µαζί µε την κάµερά σας.
Nota sull’uso del computer
Comunicazione con il computer
Le comunicazioni tra videocamera e computer
possono non essere riprese quando si riprende
l’uso dallo stato Suspend (sospensione), Resume
(ripresa) o Sleep (sonno).
234
Σηµειώση για τη χρήση του
υπολογιστή σας
Επικοινωνία µέσω του υπολογιστή σας
Η επικοινωνία µεταξύ της κάµερας και του
υπολογιστή σας µπορεί να µην
αποκατασταθεί µετά την επαναφορά του
υπολογιστή απ εντολές Προσωρινής
Απαγρευσης (Suspend), Επανάκτησης
(Resume), ή Ακινητοποίησης (Sleep).
Visione sul computer di immagini
registrate su una “Memory Stick”
– Per gli utenti di Windows
Visione delle immagini
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων σε
“Memory Stick”, στον υπολογιστή σας
– Για χρήστες Windows
Παρακολούθηση εικνων
Operazioni preliminari
Πριν απ τη λειτουργία
•Per visualizzare sul computer le immagini
contenute in una “Memory Stick”, è necessario
installare il driver USB (p. 222).
Per riprodurre immagini in movimento
nell’ambiente operativo Windows, è necessario
installare un’applicazione quale Windows
Media Player.
•Impostare USBCONNECT su NORMAL nelle
impostazioni di menu. L’impostazione
predefinita è NORMAL.
• Για να παρακολουθήσετε στον υπολογιστή
σας εικνες γραµµένες σε “Memory Stick”,
χρειάζεται να εγκαταστήσετε τον οδηγ
USB (σελ. 222).
Για την αναπαραγωγή κινούµενων εικνων
σε περιβάλλον Windows, απαιτείται η
εγκατάσταση µιας εφαρµογής, πως είναι
το Windows Media Player.
• Ρυθµίστε το USB CONNECT στο NORMAL,
στις ρυθµίσεις µενού. (Η ρύθµιση
εργοστασίου είναι NORMAL.)
(1) Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και
αφήστε να φορτωθούν τα Windows.
(2) Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick” και συνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος µε την κάµερα
και, στη συνέχεια, µε πρίζα τοίχου.
(3) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY.
(4) Συνδέστε τον ακροδέκτη (USB) της
κάµερας µε τη θύρα USB του υπολογιστή
σας, χρησιµοποιώντας το παρεχµενο
καλώδιο σύνδεσης USB.
Στην οθνη της κάµερας εµφανίζεται η
ένδειξη USB MODE.
Cavo USB
(in dotazione)/
Καλώδιο USB
Spingere in dentro fino a che il (παρέχεται)
Porta USB/
Θύρα USB
connettore scatta in posizione/
Σπρώξτε το συνδετήρα µέχρι
να κουµπώσει στη θέση του
(5) Aprire “My Computer” (risorse del computer)
in Windows e fare doppio clic in
corrispondenza del drive appena rilevato (ad
esempio: “Removable Disk (E:)” (disco
removibile) ).
Vengono visualizzate le cartelle contenute nella
“Memory Stick”.
(6) Selezionare e fare doppio clic in
corrispondenza del file di immagine desiderato
contenuto nella cartella.
Per ulteriori informazioni sul nome delle
cartelle e dei file, vedere la sezione relativa ai
“Destinazioni di memorizzazione dei file di
immagine e file di immagine” (p. 236).
(5) Ανοίξτε το “My Computer (Ο Υπολογιστής
Μου)” στα Windows και κάντε διπλ κλικ
στην πρσφατα αναγνωρισµένη µονάδα
δίσκου (Παράδειγµα: “Αφαιρούµενος
∆ίσκος (E:)”)
Στην οθνη του υπολογιστή εµφανίζονται
οι φάκελοι που περιέχονται στο “Memory
Stick”.
(6) Επιλέξτε την εικνα που θέλετε απ το
φάκελο και κάντε σ’ αυτή διπλ κλικ.
Για τα ακριβή ονµατα φακέλων και
αρχείων, ανατρέξτε στην εντητα
“Προορισµοί αποθήκευσης αρχείων
εικνων και αρχεία εικνων” (σελ. 236).
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
(USB)
Visualizzazione delle immagini sul computer
(1) Accendere il computer e attendere che
Windows venga caricato.
(2) Inserire una “Memory Stick” nella
videocamera, quindi collegare il trasformatore
CA alla videocamera e ad una presa di
corrente domestica.
(3) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY.
(4) Collegare la presa (USB) della videocamera
alla porta USB del computer utilizzando il
cavo USB in dotazione.
Viene visualizzato USB MODE nello schermo
della videocamera.
235
Visione sul computer di immagini
registrate su una “Memory Stick”
– Per gli utenti di Windows
Tipo di file desiderato/
Επιθυµητς τύπος αρχείου
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων
σε “Memory Stick”, στον υπολογιστή
σας – Για χρήστες Windows
Fare doppio clic in questo ordine/
Κάντε διπλ κλικ µε αυτή τη σειρά/
Cartella “Dcim” t Cartella “100msdcf” t File di immagine/
Φάκελος “Dcim” tΦάκελος “100msdcf” t Αρχείο εικνας
Fermo immagine/
Ακίνητη εικνα
Immagini in movimento*/
Κινούµενη εικνα*
Cartella “Mssony” t Cartella “Moml0001” t File di immagine*/
Φάκελος “Mssony” tΦάκελος “Moml0001”t Αρχείο εικνας*
* Si raccomanda di copiare il file al disco fisso del
computer prima della visione. Se si riproduce
direttamente il file dalla “Memory Stick”,
l’immagine e il suono possono presentare
interruzioni.
Destinazioni di memorizzazione
dei file di immagine e file di
immagine
* Συνιστάται η αντιγραφή ενς αρχείου στο
σκληρ δίσκο του υπολογιστή σας, προτού
το παρακολουθήσετε. Εάν αναπαράγετε το
αρχείο απ’ ευθείας απ το “Memory Stick”,
η εικνα και ο ήχος µπορεί να διακοπούν.
Προορισµοί αποθήκευσης αρχείων
εικνων και αρχεία εικνων
I file di immagine registrati con la videocamera
sono raggruppati in cartelle in base al modo di
registrazione.
I significati dei nomi di file sono spiegati di
seguito. ssss rappresenta un numero
qualsiasi nella gamma da 0001 a 9999.
Τα αρχεία εικνων που καταγράφονται µε
αυτήν την κάµερα, συγκεντρώνονται σε
φακέλους µε βάση τον τρπο εγγραφής
τους.
Οι σηµασίες των ονοµάτων των αρχείων
έχουν ως εξής: Το ssss αντιπροσωπεύει
οποιοδήποτε αριθµ εντς του εύρους απ
0001 µέχρι 9999.
Per gli utilizzatori di Windows Me
(il drive riconosciuto per la
videocamera è [E:].)
Για τους χρήστες των Windows Me
(Η µονάδα η οποία αναγνωρίζει την
κάµερα είναι η [E:].)
Cartella che contiene dati di fermo
immagine/
Φάκελος που περιέχει δεδοµένα
ακίνητων εικνων
Cartella che contiene dati di immagine
in movimento/
Φάκελος που περιέχει δεδοµένα
κινούµενων εικνων
236
Cartella/Φάκελος
File/Αρχείο
Significato/Σηµασία
100MSDCS
DSC0ssss.JPG
File di fermo immagine/Αρχείο ακίνητων εικνων
MOML0001
MOV0ssss.MPG
File di immagini in movimento/
Αρχείο κινούµενων εικνων
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων
σε “Memory Stick”, στον υπολογιστή
σας – Για χρήστες Windows
Scollegare il cavo USB, quindi
rimuovere la “Memory Stick” oppure
impostare l’interruttore POWER su
OFF (CHARGE)
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και
αφαιρέστε το “Memory Stick” ή
ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHARGE)
– Per gli utenti di Windows 2000 Professional,
Windows Me, Windows XP Home Edition/
Professional
Per scollegare il cavo USB, estrarre la “Memory
Stick” o impostare l’interruttore POWER su OFF
(CHARGE), seguire la procedura riportata di
seguito.
– Για χρήστες των Windows 2000
Professional, Windows Me, Windows XP
Home Edition/Professional
Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB,
αφαιρέστε το “Memory Stick” ή ρυθµίστε το
διακπτη POWER στη θέση OFF (CHARGE)
και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
(1) Spostare il cursore sull’icona “Unplug or Eject
Hardware” (disconnetti periferica) in Task
Tray (contenitore delle attività), quindi fare
clic per annullare l’unità applicabile.
(2) Una volta visualizzato il messaggio “Safe to
remove” (possibile rimuovere), scollegare il
cavo USB ed estrarre la “Memory Stick”
oppure impostare l’interruttore POWER su
OFF (CHARGE).
(1) Μετακινήστε τον κέρσορα στο εικονίδιο
“Unplug or Eject Hardware” στο ∆ίσκο
Εργασιών (Task Tray) και κάντε κλικ για να
ακυρώσετε τη σχετική µονάδα.
(2) Αφού εµφανιστεί το µήνυµα “Safe to
remove”, αποσυνδέστε το καλώδιο USB
και αφαιρέστε το “Memory Stick” ή
ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHARGE).
Visualizzazione delle immagini sul computer
Visione sul computer di immagini
registrate su una “Memory Stick”
– Per gli utenti di Windows
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
237
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Macintosh
Σύνδεση µε τον υπολογιστή
σας µε θύρα USB
– Για χρήστες Macintosh
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
7ταν συνδέετε την κάµερα µε τον
υπολογιστή σας µέσω της θύρας USB
Prima di collegare la videocamera al computer,
installare il driver USB sul computer. Il driver
USB e il software applicativo per la visione delle
immagini si trovano nel CD-ROM in dotazione
con la videocamera.
Πριν συνδέσετε την κάµερα µε τον
υπολογιστή σας, εγκαταστήστε τον οδηγ
USB στον υπολογιστή. Ο οδηγς USB
περιέχεται µαζί µε το λογισµικ εφαρµογών
για παρακολούθηση εικνων στο CD-ROM
που παρέχεται µαζί µε την κάµερά σας.
Ambienti Macintosh consigliati
Προτεινµενο περιβάλλον
Macintosh
Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 o Mac OS X
(v10.0/v10.1)
È necessaria l’installazione standard.
Si noti tuttavia che per i seguenti modelli è
necessario utilizzare l’aggiornamento a Mac OS
9.0/9.1:
•iMac con Mac OS 8.6, installazione standard e
unità CD-ROM con sistema di caricamento di
tipo slot
•iBook o Power Mac G4 con Mac OS 8.6,
installazione standard
Απαιτείται τυπική εγκατάσταση του Mac OS
8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 ή Mac OS X (v10.0/v10.1).
Ωστσο, σηµειώστε τι η αναβάθµιση σε Mac
OS 9.0/9.1 πρέπει να χρησιµοποιείται για τα
εξής µοντέλα:
• iMac µε την τυπική εγκατάσταση Mac OS
8.6 και µονάδα CD-ROM τύπου φρτωσης
µέσω σχισµής
• iBook ή Power Mac G4 µε την τυπική
εγκατάσταση Mac OS 8.6
È necessario che la porta USB sia presente di
serie.
Η θύρα USB πρέπει να παρέχεται, ως
στάνταρ.
È necessario installare QuickTime 3.0 o versione
successiva per la riproduzione di immagini in
movimento.
Το QuickTime 3.0 ή νετερη έκδοση πρέπει
να εγκατασταθεί (για την αναπαραγωγή
κινούµενων εικνων).
Note
•Il funzionamento non è garantito per gli
ambienti Macintosh se al computer vengono
collegati contemporaneamente 2 o più
dispositivi USB oppure se viene utilizzato un
hub.
•A seconda del tipo di dispositivo USB utilizzato
contemporaneamente, è possibile che alcuni
dispositivi non funzionino.
•Il funzionamento non è garantito per tutti gli
ambienti operativi consigliati in precedenza.
•Macintosh, Mac OS e QuickTime sono marchi
di fabbrica di Apple Computer Inc.
•Tutti gli altri nomi di prodotti citati nel presente
documento possono essere marchi di fabbrica o
marchi di fabbrica registrati dei rispettivi
proprietari. Inoltre, “™” e “” non sono
sempre citati nel presente manuale.
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία σε περιβάλλον Macintosh δεν
είναι εξασφαλισµένη εάν συνδέσετε
ταυτχρονα δύο ή περισστερες συσκευές
USB σε ένα µνο υπολογιστή ή ταν
χρησιµοποιείτε hub.
• Ανάλογα µε τον τύπο των συσκευών USB
που χρησιµοποιούνται ταυτχρονα, κάποιες
συσκευές ενδέχεται να µη λειτουργήσουν.
• Η λειτουργία δεν είναι εξασφαλισµένη σε
κανένα απ τα προαναφερθέντα
προτεινµενα περιβάλλοντα υπολογιστή.
• Τα Macintosh, Mac OS και QuickTime
αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple
Computer Inc.
• \λες οι υπλοιπες ονοµασίες προϊντων
που αναφέρονται στο παρν µπορεί να
αποτελούν εµπορικά σήµατα ή σήµατα
κατατεθέντα των αντίστοιχων εταιριών
τους. Επιπλέον, τα σύµβολα “™” και “” δεν
αναφέρονται σε λες τις περιπτώσεις στο
παρν εγχειρίδιο.
238
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Macintosh
Installazione del driver USB
Non collegare il cavo USB al computer
prima che l’installazione del driver USB
sia stata completata.
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Macintosh
Εγκατάσταση του οδηγού USB
Μη συνδέσετε το καλώδιο USB στον
υπολογιστή σας, προτού ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση του οδηγού USB.
Για τους χρήστες Mac OS 8.5.1/8.6/9.0
(1) Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και
αφήστε να φορτωθούν τα Mac OS.
(2) Τοποθετήστε το παρεχµενο CD-ROM στη
µονάδα CD-ROM του υπολογιστή.
Εµφανίζεται η οθνη λογισµικού
εφαρµογών.
(3) Fare clic su “USB Driver” (driver USB) per
aprire la cartella contenente i sei file relativi
a “Driver”.
(3) Κάντε κλικ στο “USB Driver (Οδηγς
USB)” για να ανοίξετε το φάκελο που
περιέχει τα έξι αρχεία που σχετίζονται µε
τον “Driver (Οδηγς)”.
Visualizzazione delle immagini sul computer
Per gli utenti di Mac OS 8.5.1/8.6/9.0
(1) Accendere il computer e attendere che Mac
OS venga caricato.
(2) Inserire il CD-ROM in dotazione nell’apposita
unità del computer.
Viene visualizzata la schermata del software
applicativo.
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
239
Se il collegamento al computer viene
effettuato mediante la porta USB
– Per gli utenti di Macintosh
Σύνδεση µε τον υπολογιστή σας µε
θύρα USB
– Για χρήστες Macintosh
(4) Selezionare i due seguenti file, quindi
trascinarli e rilasciarli nella cartella di sistema:
– Sony Camcorder USB Driver
– Sony Camcorder USB Shim
(5) Quando viene visualizzato il messaggio, fare
clic su “OK”.
Il driver USB viene installato nel computer.
(6) Rimuovere il CD-ROM dal computer.
(7) Riavviare il computer.
(4)Επιλέξτε τα ακλουθα δύο αρχεία, και
κατπιν, σύρετε και “ρίξτε” τα στο Φάκελο
Συστήµατος (System Folder):
– Οδηγς Sony Camcorder USB
– Sony Camcorder USB Shim
(5) \ταν εµφανιστεί το µήνυµα, κάντε κλικ
στο “OK”.
Ο οδηγς USB έχει εγκατασταθεί στον
υπολογιστή σας.
(6) Αφαιρέστε το CD-ROM απ τον
υπολογιστή.
(7) Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
Per gli utenti di Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X
(v10.0/v10.1)
Non è necessario installare il driver USB. Il
sistema Mac in uso viene automaticamente
riconosciuto come driver semplicemente
collegando il Mac stesso mediante il cavo USB.
240
Για Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1)
Ο οδηγς USB δε χρειάζεται να
εγκατασταθεί. Το Mac σας αναγνωρίζεται
αυτµατα ως οδηγς, απλά και µνο µε
συνδέοντας το Mac, χρησιµοποιώντας το
καλώδιο USB.
Visione sul computer di immagini Παρακολούθηση εικνων γραµµένων σε
registrate su una “Memory Stick” “Memory Stick”, στον υπολογιστή σας
– Per gli utenti di Macintosh
– Για χρήστες Macintosh
Visione delle immagini
Παρακολούθηση εικνων
Operazioni preliminari
Πριν απ τη λειτουργία
È necessario installare il driver USB per
visualizzare sul computer immagini contenute in
una “Memory Stick” (p. 239).
È necessario installare QuickTime 3.0 o versione
successiva per la riproduzione di immagini in
movimento.
Για να παρακολουθήσετε στον υπολογιστή
σας εικνες γραµµένες σε “Memory Stick”,
χρειάζεται να εγκαταστήσετε τον οδηγ USB
(σελ. 239).
Το QuickTime 3.0 ή νετερη έκδοση πρέπει
να εγκατασταθεί για την αναπαραγωγή
κινούµενων εικνων.
Fermo immagine/
Ακίνητη εικνα
Immagini in movimento*/
Κινούµενη εικνα*
Fare doppio clic in questo ordine/
Κάντε διπλ κλικ µε αυτή τη σειρά
Cartella “Dcim” t Cartella “100msdcf” t File di immagine/
Φάκελος “Dcim” tΦάκελος “100msdcf” t Αρχείο εικνας
Cartella “Mssony” t Cartella “Moml0001” t File di immagine*/
Φάκελος “Mssony” tΦάκελος “Moml0001”t Αρχείο εικνας*
* Si raccomanda di copiare il file al disco fisso del
computer prima della visione. Se si riproduce
direttamente il file dalla “Memory Stick”,
l’immagine e il suono possono presentare
interruzioni.
* Συνιστάται η αντιγραφή ενς αρχείου στο
σκληρ δίσκο του υπολογιστή σας, προτού
το παρακολουθήσετε. Εάν αναπαράγετε το
αρχείο απ’ ευθείας απ το “Memory Stick”,
η εικνα και ο ήχος µπορεί να διακοπούν.
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
Tipo di file desiderato/
Επιθυµητς τύπος αρχείου
(1) Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και
αφήστε να φορτωθούν τα Mac OS.
(2)Τοποθετήστε στην κάµερα ένα “Memory
Stick” και συνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος µε την κάµερα
και, στη συνέχεια, µε πρίζα τοίχου.
(3) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
MEMORY.
(4) Συνδέστε τον ακροδέκτη (USB) της
κάµερας µε τη θύρα USB του υπολογιστή
σας, χρησιµοποιώντας το παρεχµενο
καλώδιο σύνδεσης USB.
Στην οθνη της κάµερας εµφανίζεται η
ένδειξη USB MODE.
(5) Κάντε διπλ κλικ στο εικονίδιο “Memory
Stick”, στην επιφάνεια εργασίας.
Στην οθνη του υπολογιστή εµφανίζονται
οι φάκελοι που περιέχονται στο “Memory
Stick”.
(6) Επιλέξτε την εικνα που θέλετε απ το
φάκελο και κάντε σ’ αυτή διπλ κλικ.
Visualizzazione delle immagini sul computer
(1) Accendere il computer e attendere che Mac
OS venga caricato.
(2) IInserire un “Memory Stick” nella
videocamera e collegare il trasformatore CA
alla videocamera e quindi alla presa di
corrente.
(3) Impostare l’interruttore POWER su
MEMORY.
(4) Collegare la presa (USB) della videocamera
alla porta USB del computer utilizzando il
cavo USB in dotazione.
Sullo schermo della videocamera viene
visualizzato USB MODE.
(5) Fare doppio clic sull’icona di “Memory Stick”
sul desktop.
Vengono visualizzate le cartelle contenute
nella “Memory Stick”.
(6) Selezionare e fare doppio clic in
corrispondenza del file di immagine
desiderato contenuto nella cartella.
241
Visione sul computer di immagini
registrate su una “Memory Stick”
– Per gli utenti di Macintosh
Παρακολούθηση εικνων γραµµένων σε
“Memory Stick”, στον υπολογιστή σας
– Για χρήστες Macintosh
Scollegare il cavo USB, quindi
rimuovere la “Memory Stick” oppure
impostare l’interruttore POWER su
OFF (CHARGE)
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και
αφαιρέστε το “Memory Stick” ή
ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHARGE)
Per scollegare il cavo USB, estrarre la “Memory
Stick” o impostare l’interruttore POWER su OFF
(CHARGE), seguire la procedura riportata di
seguito.
Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB,
αφαιρέστε το “Memory Stick” ή ρυθµίστε το
διακπτη POWER στη θέση OFF (CHARGE)
και ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.
(1) Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione.
Assicurarsi che la spia di accesso della
videocamera non sia illuminata.
(2) Trascinare l’icona della “Memory Stick” in
“Trash” (cestino). In alternativa, selezionare
l’icona della “Memory Stick” facendovi clic
sopra, quindi selezionare “Eject disk”
(disconnetti periferica) dal menu “Special”
(operazioni speciali) nella parte superiore
sinistra dello schermo.
(3) Scollegare il cavo USB oppure estrarre la
“Memory Stick”. Impostare l’interruttore
POWER della videocamera su OFF
(CHARGE).
(1) Κλείστε λες τις εφαρµογές που
“τρέχουν”.
Βεβαιωθείτε τι η λυχνία πρσβασης της
κάµεράς σας δεν είναι αναµµένη.
(2) Σύρετε το εικονίδιο “Memory Stick” στο
“Trash (Κάδος Ανακύκλωσης)”.
Εναλλακτικά, επιλέξτε το εικονίδιο
“Memory Stick” κάνοντας κλικ πάνω σε
αυτ και στη συνέχεια επιλέξτε “Eject
disk” απ το µενού “Special” πάνω
αριστερά στην οθνη.
(3) Αποσυνδέστε το καλώδιο USB ή βγάλτε το
“Memory Stick”. Ρυθµίστε το διακπτη
POWER της κάµερας στη θέση OFF
(CHARGE).
Per gli utenti di Mac OS X (v10.0)
Disattivare il computer, quindi scollegare il cavo
USB ed estrarre la “Memory Stick” oppure
impostare l’interruttore POWER su OFF
(CHARGE).
242
Για χρήστες Mac OS X (v10.0)
Κλείστε τον υπολογιστή σας, στη συνέχεια
αποσυνδέστε το καλώδιο USB και βγάλτε το
“Memory Stick” ή ρυθµίστε το διακπτη
POWER στη θέση OFF (CHARGE).
Cattura di immagini da un apparecchio
video analogico sul computer
– Funzione di conversione del segnale
Αποτύπωση εικνων απ µονάδα
αναλογικής εικνας στον υπολογιστή
σας – Λειτουργία µετατροπής σήµατος
Sulla videocamera, è possibile catturare
immagini e audio provenienti da un apparecchio
video analogico collegato al computer dotato di
interfaccia DV.
Μπορείτε να αποτυπώνετε στην κάµερά σας
εικνες και ήχο απ µια µονάδα αναλογικής
εικνας, συνδεδεµένη µε τον υπολογιστή
σας, ο οποίος διαθέτει τη ∆ιασύνδεση DV.
Prima dell’operazione
Impostare DISPLAY su LCD nelle impostazioni
di menu. L’impostazione iniziale è LCD.
Πριν απ τη λειτουργία
Ρυθµίστε το DISPLAY στη θέση LCD στις
ρυθµίσεις µενού. (Η ρύθµιση εργοστασίου
είναι LCD.)
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR.
(2) Πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(3) Πιέστε το MENU, και µετά ρυθµίστε το A/V
t DV OUT στη θέση ON στο
(σελ. 256).
(4) Αρχίστε την αναπαραγωγή στη µονάδα
αναλογικής εικνας.
(5) Αρχίστε τη διαδικασία αποτύπωσης στον
υπολογιστή σας.
Οι διαδικασίες χειρισµού εξαρτώνται απ
τον υπολογιστή σας καθώς και απ το
λογισµικ που χρησιµοποιείτε.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρπο
αποτύπωσης εικνων, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης του υπολογιστή σας και
του λογισµικού.
Rossa/Κκκινο
Gialla/Κίτρινο
OUT
S VIDEO
A/V
i. LINK
VIDEO
DV
AUDIO
Cavo di collegamento A/V
(in dotazione)/
Καλώδιο σύνδεσης ήχου/
εικνας (A/V) (παρέχεται)
: Flusso del segnale/Ροή σήµατος
Cavo i.LINK (opzionale)/
Καλώδιο i.LINK (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία)
Παρακολούθηση εικνων µε χρήση του υπολογιστή σας
Bianca/Ασπρο
Visualizzazione delle immagini sul computer
(1) Regolare l’interruttore POWER su VCR.
(2) Premere FN per visualizzare PAGE1.
(3) Premere MENU, quindi impostare A/V t
(p. 248).
DV OUT su ON in
(4) Avviare la riproduzione sull’apparecchio
video analogico.
(5) Iniziare il procedimento di cattura sul
computer. Le operazioni da eseguire
dipendono dal computer e dal software
utilizzati.
Per ulteriori informazioni sulla cattura delle
immagini, fare riferimento al manuale delle
istruzioni del computer e del software.
243
Cattura di immagini da un apparecchio
video analogico sul computer
– Funzione di conversione del segnale
Αποτύπωση εικνων απ µονάδα
αναλογικής εικνας στον υπολογιστή σας
– Λειτουργία µετατροπής σήµατος
Dopo aver catturato immagini e
suono
Μετά τη αποτύπωση εικνων και ήχου
Interrompere il procedimento di cattura sul
computer e interrompere la riproduzione
sull’apparecchio video analogico.
Note
•È necessario installare sofware in grado di
scambiare segnali video.
•A seconda delle condizioni dei segnali video
analogici, è possibile che il computer non sia in
grado di emettere le immagini correttamente se
i segnali video vengono convertiti in segnali
video digitali mediante la videocamera.
•Si possono catturare immagini e suono con un
cavo S video (opzionale) invece del cavo di
collegamento A/V (in dotazione).
Se il computer è dotato di una porta USB
Sebbene sia possibile effettuare il collegamento
utilizzando un cavo USB, le immagini potrebbero
non venire trasferite senza stacchi.
244
Σταµατήστε τη διαδικασία αποτύπωσης στον
υπολογιστή σας και διακψτε την
αναπαραγωγή στη µονάδα αναλογικής
εικνας.
Σηµειώσεις
• Πρέπει να εγκαταστήσετε λογισµικ, το
οποίο να µπορεί να ανταλλάσσει σήµατα
εικνας.
• Ανάλογα µε την κατάσταση των αναλογικών
σηµάτων εικνας, ο υπολογιστής ενδέχεται
να µην µπορεί να αποδώσει σωστά τις
εικνες ταν µετατρέπετε σήµατα εικνας
σε ψηφιακά µέσω της κάµεράς σας.
• Μπορείτε να αποτυπώσετε εικνες και
ήχους, χρησιµοποιώντας καλώδιο S video
(δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία) αντί
του καλωδίου σύνδεσης ήχου/εικνας (A/V)
(παρέχεται).
Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει θύρα USB
Μπορείτε να συνδέσετε την κάµερα
χρησιµοποιώντας καλώδιο USB, αλλά οι
εικνες ενδέχεται να µη µεταφέρονται
οµαλά.
— Personalizzazione della videocamera —
— ∆ιαµρφωση της κάµερας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας —
Cambiamento delle
impostazioni di menu
Αλλαγή των ρυθµίσεων
µενού
Per cambiare le impostazioni del modo nelle
impostazioni di menu, selezionare le voci di
menu mediante r/R . Le impostazioni predefinite
possono essere parzialmente modificate. Prima
selezionare l’icona, quindi la voce di menu e il
modo.
Για να αλλάξετε τις ρυθµίσεις λειτουργίας
στις ρυθµίσεις µενού, επιλέξτε τα στοιχεία
µενού µε το χειριστήριο επιλογής r/R. Οι
ρυθµίσεις εργοστασίου µπορούν να αλλάξουν
εν µέρει. Επιλέξτε πρώτα το εικονίδιο, µετά το
στοιχείο µενού και µετά τη ρύθµιση.
(1) Nei modi VCR, CAMERA o MEMORY,
premere FN per visualizzare PAGE1.
(2) Premere MENU per visualizzare il menu.
(3) Premere r/R per selezionare l’icona
desiderata, quindi premere EXEC.
(4) Premere r/R per selezionare la voce
desiderata, quindi premere EXEC.
(5) Premere r/R per selezionare l’impostazione
desiderata, quindi premere EXEC.
(6) Ripetere i punti da 3 a 5 se si desidera
cambiare altre voci. Premere
RET. per
tornare al punto 3.
(1) Σε λειτουργία VCR, CAMERA ή MEMORY,
πιέστε το FN για να εµφανιστεί η PAGE1.
(2) Πιέστε το MENU για να εµφανιστεί το
µενού.
(3) Πιέστε το r / R για να επιλέξετε το εικονίδιο
που θέλετε και µετά πιέστε EXEC.
(4) Πιέστε το r / R για να επιλέξετε το στοιχείο
που θέλετε και µετά πιέστε EXEC.
(5) Πιέστε το r / R για να επιλέξετε τη ρύθµιση
που θέλετε και µετά πιέστε EXEC.
(6) Επαναλάβετε τα στάδια 3 έως 5, εάν
θέλετε να αλλάξετε άλλα στοιχεία. Πιέστε
το
RET. για να επιστρέψετε στο στάδιο
3.
Per dettagli, vedere “Selezione dell’impostazione
di modo per ciascuna voce” (p. 246).
EXIT
MANUAL SET
P EFFECT
MENU
r
R
EXEC
3
CAMERA
VCR
RET.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
N. S. LIGHT
AUTO SHTR
r
R
EXEC
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
WHT BAL
r
r
RET.
MEMORY
EXEC
RET.
EXIT
0 HR
4
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
RET.
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
REC LAMP
r
r
EXEC
5
R
EXIT
0 HR
R
EXEC
EXIT
RET.
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
OFF
DISPLAY
REC LAMP
EXIT
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER ON
OFF
DISPLAY
REC LAMP
EXIT
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER OFF
DISPLAY
REC LAMP
EXIT
r
1
FN
EXEC
∆ιαµρφωση της κάµερας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας
R
EXEC
EXIT
R
r
R
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
EXEC
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
N. S. LIGHT
EXIT
OTHERS
WORLD TIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
R
EXIT
EXIT
Personalizzazione della videocamera
2
Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στην εν:τητα
“Επιλογή ρύθµισης κάθε στοιχείο” (σελ. 254).
245
Cambiamento delle impostazioni
di menu
Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού
Per tornare a FN
Για να επιστρέψετε στο FN
Premere EXIT.
Πιέστε το EXIT.
Le voci di menu sono visualizzate con le seguenti
icone:
Τα στοιχεία µενού εµφανίζονται µε τα ακλουθα
εικονίδια:
MANUAL SET
CAMERA SET
VCR SET
LCD/VF SET
MEMORY SET
PRINT SET
CM SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
MANUAL SET (ρύθµιση µε το χέρι)
CAMERA SET (ρύθµιση κάµερας)
VCR SET (ρύθµιση βίντεο)
LCD/VF SET (ρύθµιση οθ:νης υγρών
κρυστάλλων/εικονοσκοπίου)
MEMORY SET (ρύθµιση µνήµης)
PRINT SET
CM SET (ρύθµιση µνήµης κασέτας)
TAPE SET (ρύθµιση κασέτας)
SETUP MENU (µενού ρυθµίσεων)
OTHERS (άλλες ρυθµίσεις)
Italiano
Selezione dell’impostazione di modo per ciascuna voce
z è l’impostazione iniziale.
Le voci di menu differiscono a seconda della posizione dell’interruttore POWER.
Lo schermo LCD visualizza solo le voci controllabili al momento.
Icona/voce
Modo
Significato
Interruttore
POWER
MANUAL SET
PROGRAM AE
——
Per soddisfare particolari esigenze di ripresa (p. 79)
CAMERA
MEMORY
P EFFECT
——
Per aggiungere alle immagini effetti speciali come
quelli dei film o della TV (p. 74, 95)
VCR
CAMERA
Per attivare il flash (opzionale) indipendentemente
dalla luminosità dell’ambiente
CAMERA
MEMORY
FLASH MODE
FLASH LVL
z ON
AUTO
Per utilizzare il flash (opzionale) in modo automatico
AUTO
Per utilizzare il flash (opzionale) prima di effettuare la
registrazione in modo da ridurre l’effetto degli occhi rossi
HIGH
Per aumentare il livello del flash
z NORMAL
WHT BAL
N.S. LIGHT
CAMERA
MEMORY
LOW
Per diminuire il livello del flash
——
Per regolare il bilanciamento del bianco (p. 67)
CAMERA
MEMORY
Per usare la funzione NightShot Light (p. 46)
CAMERA
MEMORY
z ON
OFF
AUTO SHTR
Per utilizzare l’impostazione normale
z ON
OFF
Per disattivare la funzione NightShot Light
Per attivare automaticamente l’otturatore elettronico
quando si riprende in condizioni luminose
CAMERA
Per non attivare automaticamente l’otturatore
elettronico anche quando si riprende in condizioni
luminose
Nota su FLASH MODE e FLASH LVL
È possibile utilizzare FLASH MODE e FLASH LVL solo se è presente un flash esterno (opzionale).
Nota su FLASH LVL
Non è possibile regolare FLASH LVL se il flash esterno (opzionale) non è compatibile con il livello del
flash.
246
Cambiamento delle impostazioni di menu
Icona/voce
Modo
Significato
z OFF
Per disattivare lo zoom digitale. Viene eseguito lo
zoom fino a 10×.
Interruttore
POWER
CAMERA SET
D ZOOM
PHOTO REC
20×
Per attivare lo zoom digitale. Da oltre 10× a 20× lo
zoom viene eseguito digitalmente (p. 40).
120×
Per attivare lo zoom digitale. Da oltre 10× a 120× lo
zoom viene eseguito digitalmente.
z MEMORY
TAPE
16:9WIDE
z OFF
ON
STEADYSHOT
z ON
FRAME REC
INT. REC
z OFF
Per non registrare un’immagine nel modo 16:9
Per compensare il tremito della videocamera
Per disattivare la funzione di registrazione di
fotogrammi
Per attivare la funzione di registrazione a intervalli
(p. 88)
CAMERA
CAMERA
Per disattivare la funzione di registrazione a intervalli
Per impostare INTERVAL e REC TIME per la
funzione di registrazione a intervalli
Per non visualizzare 7/– · + sullo schermo LCD
CAMERA
Per visualizzare 7/– · + sullo schermo LCD (p. 51)
Note sulla funzione SteadyShot
•La funzione SteadyShot non corregge tremiti eccessivi della videocamera.
•L’applicazione di un obiettivo di conversione (opzionale) può influenzare la funzione SteadyShot.
Se si disattiva la funzione SteadyShot
Appare l’indicatore di funzione SteadyShot disattivata “ ”. La videocamera impedisce che sia
eseguita una compensazione eccessiva del tremito della videocamera.
∆ιαµρφωση της κάµερας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας
ON
CAMERA
Per disattivare la funzione SteadyShot. Sono
prodotte immagini naturali quando si riprendono
soggetti stazionari con un treppiede.
ON
z OFF
CAMERA
Per registrare un’immagine ampia nel formato 16:9
(p. 69)
Per attivare la funzione di registrazione di fotogrammi
(p. 91)
SET
EDITSEARCH
Per registrare i fermi immagine sul nastro quando
viene premuto PHOTO nel modo di registrazione su
nastro o di attesa della registrazione su nastro (p. 65)
ON
z OFF
CAMERA
Personalizzazione della videocamera
OFF
Per registrare i fermi immagine sulla “Memory
Stick” quando viene premuto PHOTO nel modo di
registrazione su nastro o di attesa della registrazione
su nastro (p. 61)
CAMERA
247
Cambiamento delle impostazioni di menu
Icona/voce
Interruttore
POWER
Modo
Significato
z STEREO
Per riprodurre un nastro stereo o un nastro a doppia
pista sonora con suono principale e suono
secondario (p. 284)
VCR SET
HiFi SOUND
1
Per riprodurre un nastro stereo con l’audio del
canale sinistro oppure un nastro dotato di doppia
pista sonora con l’audio principale
2
Per riprodurre il canale destro di un nastro stereo o il
suono secondario di un nastro a doppia pista sonora
——
Per regolare il bilanciamento tra stereo 1 e stereo 2
(p. 137)
A/V t DV OUT z OFF
Per emettere immagini e audio digitali nel formato
analogico utilizzando la videocamera
AUDIO MIX
ST1
ON
NTSC PB
VCR
VCR
ST2
VCR
Per emettere immagini e audio analogici nel formato
digitale utilizzando la videocamera (p. 243)
z ON PAL TV
Per riprodurre un nastro registrato con il sistema di
colore NTSC su un televisore per il sistema PAL
NTSC 4.43
Per riprodurre un nastro registrato con il sistema di
colore NTSC su un televisore con il sistema
NTSC 4.43
VCR
LCD/VF SET
LCD B. L.
LCD COLOUR
z BRT NORMAL Per impostare la luminosità dello schermo LCD sul
modo normale
BRIGHT
Per rendere più luminoso lo schermo LCD
——
Per regolare il colore sullo schermo LCD con –/+
Bassa
intensità
VF B.L.
VCR
CAMERA
MEMORY
Alta intensità
z BRT NORMAL Per impostare la luminosità dello schermo del mirino
sul modo normale
BRIGHT
VCR
CAMERA
MEMORY
Per rendere più luminoso lo schermo del mirino
VCR
CAMERA
MEMORY
Nota su NTSC PB
Quando si riproduce usando un televisore multisistema, selezionare il modo più adatto osservando
l’immagine sul televisore.
Note su LCD B.L. e VF B.L.
•Quando si seleziona BRIGHT, la durata del blocco batteria è ridotta di circa il 10 % durante la
registrazione.
•Se si utilizzano fonti di alimentazione diverse dal blocco batteria, viene automaticamente selezionato
BRIGHT.
Anche se si regolano LCD B.L., LCD COLOUR e VF B.L.
L’immagine registrata non viene modificata.
248
Cambiamento delle impostazioni di menu
Icona/voce
Modo
Significato
Interruttore
POWER
z OFF
Per non registrare in modo continuo
MEMORY
MEMORY SET
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
NORMAL
Per registrare da 4 a 13 immagini in successione
(p. 163)
EXP BRKTG
Per registrare 3 immagini in successione con diversa
esposizione
MULTI SCRN
Per registrare nove immagini in modo continuo,
visualizzare le immagini in una pagina singola
suddivisa in nove miniature
z SUPER FINE
Per registrare fermi immagine nel modo qualità
immagine più fine (p. 155)
FINE
Per memorizzare fermi immagine nel modo di
qualità immagine fine
STANDARD
Per registrare fermi immagine nel modo di qualità
immagine normale
z 1152 × 864
Per registrare fermi immagine da 1152 × 864 (p. 158)
MEMORY
Per registrare fermi immagine da 640 × 480
MOVIE SET
IMAGESIZE
REMAIN
z 320 × 240
Per registrare immagini in movimento in dimensioni
320 × 240 (p. 158)
160 × 112
Per registrare immagini in movimento in dimensioni
160 × 112
Per visualizzare la capacità rimanente della
“Memory Stick” nei seguenti casi:
• per cinque secondi dopo avere impostato
l’interruttore POWER su VCR o su MEMORY ed
avere inserito la “Memory Stick”
• se la capacità rimanente della “Memory Stick” è
inferiore ad un minuto dopo che l’interruttore
POWER è stato impostato su MEMORY
• per cinque secondi dall’inizio della registrazione
delle immagini in movimento
• per cinque secondi dopo il completamento della
registrazione delle immagini in movimento
ON
Per visualizzare sempre la capacità rimanente della
“Memory Stick”
VCR
MEMORY
Se si seleziona la qualità immagine
Il numero di immagini che è possibile riprendere nel modo di qualità immagine selezionato compare
sullo schermo.
∆ιαµρφωση της κάµερας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας
z AUTO
VCR
MEMORY
Personalizzazione della videocamera
640 × 480
VCR
MEMORY
249
Cambiamento delle impostazioni di menu
Icona/voce
Modo
Significato
Interruttore
POWER
MEMORY SET
SLIDE SHOW
——
Per riprodurre le immagini in serie (p. 205)
MEMORY
PHOTO SAVE
——
Per copiare i fermi immagine contenuti nel nastro
sulla “Memory Stick” (p. 192)
VCR
Per assegnare dei numeri ai file in sequenza anche in
caso di sostituzione della “Memory Stick”
VCR
MEMORY
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
z SERIES
RESET
Per azzerare la numerazione dei file quando si
sostituisce la “Memory Stick”
——
Per cancellare tutte le immagini non protette (p. 210)
MEMORY
Per annullare la formattazione
MEMORY
z RETURN
OK
Per formattare la “Memory Stick” inserita.
La formattazione implica la cancellazione di tutte le
informazioni contenute nella “Memory Stick”.
Prima della formattazione, controllare il contenuto
della “Memory Stick”.
1. Selezionare FORMAT con r/R, quindi premere
EXEC.
2. Premere r/R per selezionare OK, quindi premere
EXEC.
3. Dopo che è apparso EXECUTE, premere EXEC.
FORMATTING lampeggia durante la formattazione.
COMPLETE appare quando la formattazione è
finita.
PRINT SET
9PIC PRINT
DATE/TIME
z RETURN
Per arrestare la stampa 9PICS
SAME
Per eseguire la stampa SAME PICS (p. 213)
MULTI
Per eseguire la stampa MULTI PICS
MARKED
Per stampare immagini contrassegnate da simboli di
stampa che ne consentono l’organizzazione in
ordine di registrazione
z OFF
Per eseguire stampe senza la data e l’ora di registrazione
DATE
Per eseguire stampe con la data di registrazione
(p. 214)
DAY&TIME
Per eseguire stampe con la data e l’ora di registrazione
MEMORY
MEMORY
Note sulla formattazione
•Durante la visualizzazione dell’indicazione FORMATTING, non effettuare quanto segue:
– Cambiare la posizione dell’interruttore POWER
– Utilizzare i tasti
– Estrarre la “Memory Stick”
•La “Memory Stick” in dotazione alla videocamera è stata formattata in fabbrica. Non è necessario
formattarla con la videocamera.
•Non è possibile formattare la “Memory Stick” se il relativo interruttore di protezione dalla scrittura è
impostato su LOCK.
•Formattare la “Memory Stick” se viene visualizzato “ FORMAT ERROR”.
•La formattazione cancella dati di immagine protetti sulla “Memory Stick”.
Nota su PRINT SET
9PIC PRINT e DATE/TIME vengono visualizzati solo se viene collegata una stampante esterna
(opzionale) alla staffa Intelligent Accessory Shoe (staffa intelligente per accessori).
250
Cambiamento delle impostazioni di menu
Icona/voce
Modo
Significato
Interruttore
POWER
CM SET
TITLE
——
Per sovrappore un titolo oppure crearne uno
personalizzato (p. 139, 143)
VCR
CAMERA
TITLEERASE
——
Per cancellare il titolo sovrapposto (p. 142)
VCR
CAMERA
z ON
Per visualizzare il titolo sovrapposto
VCR
OFF
Per non visualizzare il titolo (p. 141)
TITLE DSPL
CM SEARCH
z ON
Per cercare usando la memoria cassetta
(p. 102, 104, 106)
VCR
OFF
Per cercare senza usare la memoria cassetta
(p. 105, 107)
TAPE TITLE
——
Per assegnare un nome alla cassetta (p. 145)
VCR
CAMERA
ERASE ALL
——
Per cancellare tutti i dati nella memoria cassetta
(p. 147)
VCR
CAMERA
z SP
Per registrare in modo SP (riproduzione normale)
LP
Per aumentare il tempo di registrazione a 1,5 volte
rispetto a quello in modo SP
VCR
CAMERA
z 12BIT
Per registrare nel modo a 12 bit (due sonori stereo)
TAPE SET
AUDIO MODE
16BIT
qREMAIN
z AUTO
Per visualizzare il nastro rimanente:
• per circa otto secondi dall’impostazione
dell’interruttore POWER su VCR o su CAMERA e
dall’inserimento di una cassetta; la videocamera
calcola la quantità di nastro rimanente.
• per circa otto secondi dall’impostazione
dell’interruttore POWER su VCR o su CAMERA e
dalla pressione di DISPLAY/TOUCH PANEL.
• per circa otto secondi dall’impostazione
dell’interruttore POWER su VCR e dalla pressione
.
di
VCR
CAMERA
VCR
CAMERA
Per visualizzare sempre l’indicatore di nastro
rimanente
Note sul modo LP
•Quando si registra un nastro in modo LP sulla videocamera, si consiglia di riprodurre quel nastro su
questa videocamera. Quando si riproduce il nastro su altre videocamere o videoregistratori, si
possono avere disturbi nell’immagine o nel suono.
•Quando si registra in modo LP, si consiglia di usare cassette mini DV Sony Excellence/Master per
ottenere il massimo delle prestazioni dalla videocamera.
•Non è possibile eseguire il doppiaggio audio su un nastro registrato in modo LP. Usare il modo SP
per nastri su cui si intende eseguire il doppiaggio audio.
•Quando si registra in entrambi i modi SP e LP su un nastro o si registrano alcune scene in modo LP,
l’immagine di riproduzione può essere distorta o il codice temporale può non essere scritto
correttamente tra le scene.
Note su AUDIO MODE
•Non si può eseguire il doppiaggio audio su un nastro registrato nel modo a 16 bit.
•Quando si riproduce un nastro registrato nel modo a 16 bit, non è possibile regolare il bilanciamento
con AUDIO MIX.
∆ιαµρφωση της κάµερας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας
ON
Per registrare nel modo a 16 bit (un sonoro stereo di
alta qualità)
Personalizzazione della videocamera
REC MODE
251
Cambiamento delle impostazioni di menu
Icona/voce
Significato
Modo
Interruttore
POWER
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
——
z OFF
ON
USBCONNECT
z NORMAL
PTP
LANGUAGE
Per reimpostare la data o l’ora (p. 29)
CAMERA
MEMORY
Per disattivare la funzione di streaming USB
Per attivare la funzione di streaming USB
VCR
CAMERA
Per collegare e riconoscere l’unità “Memory Stick”
MEMORY
Per collegare e copiare solamente un’immagine della
“Memory Stick” dalla videocamera su un computer
(solo con Windows XP o Mac OS X).
1 Premere r/R per selezionare USBCONNECT,
quindi premere EXEC.
2 Premere r/R per selezionare PTP, quindi premere
EXEC.
3 Inserire una “Memory Stick” nella videocamera,
quindi collegare quest’ultima al computer
utilizzando un cavo USB. La copia guidata viene
avviata automaticamente.
z ENGLISH
Per visualizzare i seguenti indicatori di informazioni
in inglese: min, STBY, REC, CAPTURE, VOL, END
SEARCH e START
FRANÇAIS1)
Per visualizzare gli indicatori di informazioni in francese
ESPAÑOL1)
Per visualizzare gli indicatori di informazioni in spagnolo
VCR
CAMERA
MEMORY
PORTUGUÊS1) Per visualizzare gli indicatori di informazioni in portoghese
DEMO MODE
DEUTSCH1)
Per visualizzare gli indicatori di informazioni in tedesco
ITALIANO1)
Per visualizzare gli indicatori di informazioni in italiano
EΛΛHNIKA1)
Per visualizzare gli indicatori di informazioni in greco
[COMP]2)
Per visualizzare gli indicatori di informazioni in
cinese (tradizionale)
[SIMP]2)
Per visualizzare gli indicatori di informazioni in
cinese (semplificato)
z ON
OFF
1)
2)
Per far apparire la dimostrazione
CAMERA
Per disattivare il modo di dimostrazione
Solo i modelli per l’Europa
Solo i modelli per gli altri paesi
Note su DEMO MODE
•Se nella videocamera è inserita una cassetta o una “Memory Stick”, non è possibile selezionare
DEMO MODE.
•DEMO MODE è impostato su STBY (attesa) come impostazione predefinita. La dimostrazione viene
avviata circa 10 minuti dopo che l’interruttore POWER è stato impostato su CAMERA senza una
cassetta o una “Memory Stick” inserita.
Per disattivare la dimostrazione, inserire una cassetta, regolare l’interruttore POWER su una
posizione diversa da CAMERA o impostare DEMO MODE su OFF. Per impostare di nuovo STBY
(attesa), lasciare DEMO MODE su ON nelle impostazioni di menu, regolare l’interruttore POWER su
OFF (CHARGE) e quindi riportare l’interruttore POWER su CAMERA.
•Se durante la dimostrazione viene sfiorato il pannello a tocco, la dimostrazione viene
momentaneamente interrotta, quindi avviata di nuovo dopo circa 10 minuti.
•Quando NIGHTSHOT è impostato su ON, l’indicatore “NIGHTSHOT” appare sullo schermo e non è
possibile selezionare DEMO MODE nelle impostazioni di menu.
252
Cambiamento delle impostazioni di menu
Icona/voce
Modo
Significato
Interruttore
POWER
OTHERS
z DATE/CAM
DATA CODE
(sul telecomando)
WORLD TIME
BEEP
DATE
Per visualizzare la data e l’ora durante la riproduzione
se viene premuto il tasto DATA CODE del telecomando
——
Per regolare l’orologio su un altro fuso orario.
Premere r/R per impostare una differenza oraria.
L’ora cambia della differenza oraria impostata qui.
Se si imposta la differenza oraria su 0, l’orologio
torna all’ora impostata originariamente.
CAMERA
MEMORY
Per sentire una musichetta quando si avvia/ferma la
registrazione o quando si verificano condizioni
insolite nella videocamera
VCR
CAMERA
MEMORY
z MELODY
NORMAL
Per sentire un segnale acustico invece della
musichetta
OFF
Per disattivare la musichetta, il segnale acustico e lo
scatto dell’otturatore
z ON
OFF
DISPLAY
z LCD
V-OUT/LCD
REC LAMP
z ON
z RETURN
Per attivare il telecomando in dotazione alla
videocamera
Per disattivare il telecomando onde evitare
attivazioni accidentali da parte di telecomandi di
altri videoregistratori
Per visualizzare gli indicatori sullo schermo LCD e
sul mirino
Per visualizzare gli indicatori sullo schermo del
televisore, lo schermo LCD e il mirino
Per far illuminare la spia di registrazione con la
videocamera sul davanti della videocamera
VCR
CAMERA
MEMORY
VCR
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
Per disattivare la spia di registrazione della
videocamera in modo che il soggetto non si renda
conto di essere ripreso
Per annullare il montaggio video
TAPE
Per creare programmi ed eseguire il montaggio
video (p. 113)
MEMORY
Per creare programmi ed eseguire il montaggio
MPEG (p. 187)
VCR
Nota
Se si preme DISPLAY/TOUCH PANEL quando DISPLAY è impostato su V-OUT/LCD nelle
impostazioni di menu, l’immagine dal televisore o videoregistratore non appare sullo schermo LCD
anche se la videocamera è collegata alle uscite del televisore o videoregistratore.
Quando si riprende un soggetto vicino
Se REC LAMP è impostato su ON, la luce della spia rossa di registrazione sul davanti della
videocamera può essere riflessa sul soggetto se questo è vicino. In questo caso si consiglia di impostare
REC LAMP su OFF.
Dopo oltre 5 minuti dalla rimozione della fonte di alimentazione
Le voci PROGRAM AE, FLASH LVL, AUDIO MIX, WHT BAL, HiFi SOUND e COMMANDER
vengono riportate alle rispettive impostazioni predefinite.
Altre voci di menu vengono conservate in memoria anche in caso di rimozione della batteria.
∆ιαµρφωση της κάµερας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας
OFF
VIDEO EDIT
VCR
MEMORY
Personalizzazione della videocamera
COMMANDER
Per visualizzare la data, l’ora e le varie impostazioni
durante la riproduzione se viene premuto il tasto
DATA CODE del telecomando (p. 54)
253
Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού
Ελληνικά
Επιλογή ρύθµισης κάθε στοιχείου
Η ρύθµιση εργοστασίου επισηµαίνεται µε z.
Τα στοιχεία µενού διαφέρουν ανάλογα µε τη θέση του διακ:πτη POWER.
Στην οθ:νη υγρών κρυστάλλων εµφανίζονται µ:νο τα στοιχεία που µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε κάθε φορά.
Εικονίδιο/στοιχείο
Ρύθµιση
Σηµασία
∆ιακπτης
POWER
MANUAL SET
PROGRAM AE
——
Ανάλογα µε τις απαιτήσεις της συγκεκριµένης
λήψης (σελ. 79)
CAMERA
MEMORY
P EFFECT
——
Για να προσθέσετε ειδικά εφέ στις εικ:νες :πως
εκείνα του κινηµατογράφου ή της τηλε:ρασης
(σελ. 74, 95)
VCR
CAMERA
Για να ανάψει το φλας (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία) ανεξάρτητα απ: τη φωτειν:τητα
του περιβάλλοντος χώρου
CAMERA
MEMORY
FLASH MODE
FLASH LVL
z ON
AUTO
Για να ανάψει το φλας (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία) αυτ:µατα
AUTO
Για να ανάψει το φλας (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία) πριν απ: την εγγραφή µε σκοπ: τον
περιορισµ: του φαινοµένου “κ:κκινων µατιών”
HIGH
Για να κάνετε το επίπεδο φλας υψηλ:τερο απ:
το κανονικ:
z NORMAL
WHT BAL
CAMERA
MEMORY
Για να χρησιµοποιήσετε την κανονική ρύθµιση
LOW
Για να κάνετε το επίπεδο φλας χαµηλ:τερο απ:
το κανονικ:
——
Για να ρυθµίσετε την ισορροπία του λευκού
(σελ. 67)
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
N.S. LIGHT
z ON
Για να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία NightShot
Light (σελ. 46)
OFF
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία NightShot Light
AUTO SHTR
z ON
OFF
Για να ενεργοποιήσετε αυτ:µατα το
ηλεκτρονικ: κλείστρο :ταν πραγµατοποιείτε
λήψη σε φωτειν: περιβάλλον
CAMERA
Για να µην ενεργοποιείται αυτ:µατα το
ηλεκτρονικ: κλείστρο, ακ:µα και :ταν
πραγµατοποιείτε λήψη σε φωτειν: περιβάλλον
Σηµείωση για το FLASH MODE και το FLASH LVL
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα FLASH MODE και FLASH LVL µ:νο εάν έχει ρυθµιστεί το
εξωτερικ: φλας (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία).
Σηµείωση για το FLASH LVL
∆εν µπορείτε να ρυθµίσετε το FLASH LVL, εάν το εξωτερικ: φλας (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία) δεν είναι συµβατ: µε το επίπεδο φλας.
254
Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού
Εικονίδιο/στοιχείο
Ρύθµιση
Σηµασία
z OFF
Για να απενεργοποιήσετε το ψηφιακ: ζουµ.
Πραγµατοποιείται ζουµάρισµα µέχρι και 10×.
∆ιακπτης
POWER
CAMERA SET
D ZOOM
PHOTO REC
20×
Για να ενεργοποιήσετε το ψηφιακ: ζουµ.
Ζουµάρισµα µεγαλύτερο του 10x µέχρι 20×
πραγµατοποιείται ψηφιακά (σελ. 40).
120×
Για να ενεργοποιήσετε το ψηφιακ: ζουµ.
Ζουµάρισµα µεγαλύτερο του 10× µέχρι 120×
πραγµατοποιείται ψηφιακά.
CAMERA
Για να γράψετε ακίνητες εικ:νες σε “Memory
Stick” :ταν πιέζετε το PHOTO κατά τη
λειτουργία εγγραφής ή αναµονής εγγραφής
κασέτας (σελ. 61)
CAMERA
Για να γράψετε ακίνητες εικ:νες σε κασέτα :ταν
πιέζετε το PHOTO κατά τη λειτουργία εγγραφής
ή αναµονής εγγραφής κασέτας (σελ. 65)
CAMERA
Για να µη γράψετε µια ευρεία εικ:να 16:9
CAMERA
z MEMORY
TAPE
16:9WIDE
z OFF
z ON
OFF
FRAME REC
INT. REC
z OFF
Για να αντισταθµίσετε τα “κουνήµατα” της
κάµερας
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
εγγραφής σε καρέ
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής
σε καρέ (σελ. 91)
ON
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής
σε διαστήµατα (σελ. 88)
z OFF
ON
CAMERA
CAMERA
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
εγγραφής σε διαστήµατα
Για να ρυθµίσετε τα INTERVAL και REC TIME για
τη λειτουργία εγγραφής σε διαστήµατα
Για να µην εµφανίζεται στην οθ:νη υγρών
κρυστάλλων η ένδειξη 7/– · +
Για να εµφανίζεται στην οθ:νη υγρών κρυστάλλων
η ένδειξη 7/– · + (σελ. 51)
Σηµειώσεις για τη λειτουργία SteadyShot
• Η λειτουργία SteadyShot δεν µπορεί να διορθώσει υπερβολικά “κουνήµατα” της κάµερας.
• Η προσθήκη φακού µετατροπής (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία) ενδέχεται να
επηρεάσει τη λειτουργία SteadyShot.
Εάν ακυρώσετε τη λειτουργία SteadyShot
Εµφανίζεται η ένδειξη απενεργοποίησης του SteadyShot
. Η κάµερά σας εµποδίζει την
υπερβολική αντιστάθµιση των “κουνηµάτων” της κάµερας.
∆ιαµρφωση της κάµερας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας
SET
CAMERA
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία SteadyShot.
Φυσικές εικ:νες παράγονται κατά τη λήψη εν:ς
στατικού θέµατος, χρησιµοποιώντας τρίποδα.
ON
z OFF
EDITSEARCH
Για να καταγράψετε ευρεία εικ:να 16:9 (σελ. 69)
Personalizzazione della videocamera
ON
STEADYSHOT
CAMERA
255
Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού
Εικονίδιο/στοιχείο
∆ιακπτης
POWER
Ρύθµιση
Σηµασία
z STEREO
Για να αναπαράγετε στερεοφωνικές κασέτες ή
κασέτες µε δύο κανάλια ήχου µε βασικ: και
δευτερεύοντα ήχο (σελ. 284)
VCR SET
HiFi SOUND
AUDIO MIX
1
Για να αναπαράγετε τον ήχο του αριστερού
καναλιού σε κασέτες µε στερεοφωνικ: ήχο ή το
βασικ: ήχο σε κασέτες µε δύο κανάλια ήχου
2
Για να αναπαράγετε τον ήχο του δεξιού καναλιού σε
κασέτες µε στερεοφωνικ: ήχο ή το δευτερεύοντα
ήχο σε κασέτες µε δύο ηχητικά κανάλια
——
Για να ρυθµίσετε την ισορροπία του ήχου µεταξύ
των θέσεων stereo 1 και stereo 2 (σελ. 137)
ST1
A/V t DV OUT
z OFF
NTSC PB
VCR
ST2
Για να αποδώσετε ψηφιακές εικ:νες και ήχο σε
αναλογικ: φορµά, χρησιµοποιώντας την κάµερά
σας
ON
VCR
VCR
Για να αποδώσετε αναλογικές εικ:νες και ήχο σε
ψηφιακ: φορµά, χρησιµοποιώντας την κάµερά σας
(σελ. 243)
z ON PAL TV
Για να αναπαράγετε κασέτα γραµµένη στο έγχρωµο
σύστηµα NTSC σε τηλε:ραση µε σύστηµα PAL
NTSC 4.43
Για να αναπαράγετε κασέτα γραµµένη στο έγχρωµο
σύστηµα NTSC σε τηλε:ραση µε σύστηµα NTSC
4.43
VCR
LCD/VF SET
LCD B. L.
LCD COLOUR
z BRT NORMAL
Για να ρυθµίσετε την κανονική φωτειν:τητα της
οθ:νης υγρών κρυστάλλων
BRIGHT
Για να αυξήσετε τη φωτειν:τητα της οθ:νης υγρών
κρυστάλλων
——
Για να ρυθµίσετε τα χρώµατα στην οθ:νη υγρών
κρυστάλλων µε τα –/+
Χαµηλή ένταση
VF B.L.
z BRT NORMAL
BRIGHT
VCR
CAMERA
MEMORY
VCR
CAMERA
MEMORY
Υψηλή ένταση
Για να ρυθµίσετε την κανονική φωτειν:τητα της
οθ:νης του εικονοσκοπίου
Για να αυξήσετε τη φωτειν:τητα της οθ:νης του
εικονοσκοπίου
VCR
CAMERA
MEMORY
Σηµείωση για το NTSC PB
kταν αναπαράγετε κασέτα σε τηλε:ραση Πολλαπλών Συστηµάτων, επιλέξτε την καλύτερη
ρύθµιση ενώ παρακολουθείτε την εικ:να στην τηλε:ραση.
Σηµειώσεις για τα LCD B.L. και VF B.L.
• kταν επιλέγετε τη ρύθµιση BRIGHT, η διάρκεια ζωής της µπαταρίας µειώνεται κατά 10 %
περίπου κατά την εγγραφή.
• kταν χρησιµοποιείτε άλλη πηγή τροφοδοσίας εκτ:ς της µπαταρίας, η ρύθµιση BRIGHT
επιλέγεται αυτ:µατα.
Ακµη και εάν αλλάξετε τη ρύθµιση των LCD B.L., LCD COLOUR και VF B.L.
Η γραµµένη εικ:να δεν επηρεάζεται.
256
Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού
Εικονίδιο/στοιχείο
Ρύθµιση
Σηµασία
∆ιακπτης
POWER
z OFF
Για να µην πραγµατοποιείτε συνεχή εγγραφή
MEMORY
MEMORY SET
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
NORMAL
Για να γράψετε συνεχώς απ: τέσσερις έως 13
εικ:νες (σελ. 163)
EXP BRKTG
Για να γράψετε συνεχώς τρεις εικ:νες µε
διαφορετική έκθεση
MULTI SCRN
Εγγραφή εννέα εικ:νων συνεχώς, εµφάνισή
τους σε µια σελίδα διαιρεµένη σε εννέα κουτιά
z SUPER FINE
Για να γράφετε ακίνητες εικ:νες µε τη ρύθµιση
καλύτερης ποι:τητας εικ:νας (σελ. 155)
FINE
Για να γράφετε ακίνητες εικ:νες µε τη ρύθµιση
ποι:τητας καλά επεξεργασµένης εικ:νας
STANDARD
Για να γράφετε ακίνητες εικ:νες µε τη ρύθµιση
ποι:τητας επεξεργασµένης εικ:νας
Για να γράφετε ακίνητες εικ:νες σε µέγεθος
1152 × 864 (σελ. 158)
640 × 480
Για να γράφετε ακίνητες εικ:νες σε µέγεθος
640 × 480
MEMORY
MOVIE SET
IMAGESIZE
REMAIN
z 320 × 240
Για να γράφετε κινούµενες εικ:νες σε µέγεθος
320 × 240 (σελ. 158)
160 × 112
Για να γράφετε κινούµενες εικ:νες σε µέγεθος
160 × 112
z AUTO
VCR
MEMORY
Για να εµφανίζεται πάντα η υπολειπ:µενη
χωρητικ:τητα του “Memory Stick”
Fταν επιλέγετε την ποιτητα εικνας
Εµφανίζεται στην οθ:νη ο αριθµ:ς εικ:νων που µπορείτε να µαγνητοσκοπήσετε µε την
ποι:τητα εικ:νας που έχετε επιλέξει εκείνη τη στιγµή.
∆ιαµρφωση της κάµερας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας
ON
Για να εµφανίζεται η υπολειπ:µενη
χωρητικ:τητα του “Memory Stick” στις
ακ:λουθες περιπτώσεις:
• Για πέντε δευτερ:λεπτα αφού ο διακ:πτης
POWER ρυθµιστεί στη θέση MEMORY ή VCR
και την τοποθέτηση εν:ς “Memory Stick”
• :ταν η υπολειπ:µενη χωρητικ:τητα του
“Memory Stick” είναι µικρ:τερη απ: ένα λεπτ:
µετά τη ρύθµιση του διακ:πτη POWER στη
θέση MEMORY
• για πέντε δευτερ:λεπτα απ: την έναρξη
εγγραφής κινούµενων εικ:νων
• για πέντε δευτερ:λεπτα αφού ολοκληρωθεί η
εγγραφή µιας κινούµενης εικ:νας
VCR
MEMORY
Personalizzazione della videocamera
z 1152 × 864
VCR
MEMORY
257
Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού
Εικονίδιο/στοιχείο
Ρύθµιση
Σηµασία
∆ιακπτης
POWER
MEMORY SET
SLIDE SHOW
——
Για να αναπαράγετε εικ:νες συνεχώς διαδοχικά
(σελ. 205)
MEMORY
PHOTO SAVE
——
Για να αντιγράψετε στο “Memory Stick” ακίνητες
εικ:νες που υπάρχουν γραµµένες σε κασέτα
(σελ. 192)
VCR
Για να αποδώσετε διαδοχικά αριθµούς στα αρχεία,
οι οποίοι δε θα αλλάζουν ακ:µη και στην περίπτωση
που αλλάξετε το “Memory Stick”
VCR
MEMORY
FILE NO.
DELETE ALL
FORMAT
z SERIES
RESET
Για να µηδενίζεται η αρίθµηση των αρχείων κάθε
φορά που αλλάζετε “Memory Stick”
——
Για να διαγράψετε :λες τις µη προστατευ:µενες
εικ:νες (σελ. 210)
MEMORY
Για να ακυρώσετε το φορµάρισµα
MEMORY
z RETURN
OK
Για να φορµάρετε ένα “Memory Stick” που
τοποθετήσατε.
Με το φορµάρισµα διαγράφονται :λες οι
πληροφορίες στο “Memory Stick”.
Ελέγξτε το περιεχ:µενο του “Memory Stick” πριν
απ: το φορµάρισµα.
1. Επιλέξτε το FORMAT µε το r/R και µετά
πιέστε EXEC.
2. Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το OK και µετά
πιέστε EXEC.
3. Αφού εµφανιστεί το EXECUTE, πιέστε EXEC.
Κατά το φορµάρισµα αναβοσβήνει η ένδειξη
“FORMATTING”. kταν ολοκληρωθεί το φορµάρισµα
εµφανίζεται η ένδειξη “COMPLETE”.
PRINT SET
9PIC PRINT
DATE/TIME
z RETURN
Για να σταµατήσετε την εκτύπωση 9PICS
SAME
Για να πραγµατοποιήσετε εκτύπωση SAME PICS
(σελ. 213)
MULTI
Για να πραγµατοποιήσετε εκτύπωση MULTI PICS
MARKED
Για να εκτυπώσετε εικ:νες µε µαρκάρισµα
εκτύπωσης, ταξινοµώντας τις κατά σειρά εγγραφής
z OFF
Για να κάνετε εκτυπώσεις χωρίς την αναγραφή της
ηµεροµηνίας και της ώρας εγγραφής
DATE
Για να κάνετε εκτυπώσεις µε αναγραφή της
ηµεροµηνίας εγγραφής (σελ. 214)
DAY&TIME
Για να κάνετε εκτυπώσεις µε αναγραφή της
ηµεροµηνίας και της ώρας εγγραφής
MEMORY
MEMORY
Σηµειώσεις για το φορµάρισµα
• Μην κάνετε τίποτε απ: τα ακ:λουθα για :σο χρονικ: διάστηµα εµφανίζεται στην οθ:νη η ένδειξη
“FORMATTING”:
– Αλλάξτε το διακ:πτη POWER σε άλλες θέσεις
– Λειτουργήσετε πλήκτρα
– Αφαιρέστε το “Memory Stick”
• Το “Memory Stick” που παρέχεται µαζί µε την κάµερά σας, έχει φορµαριστεί στο εργοστάσιο. ∆εν
απαιτείται φορµάρισµα µε αυτήν την κάµερα.
• ∆εν µπορείτε να φορµάρετε το “Memory Stick”, εάν ο διακ:πτης προστασίας εγγραφής στο
“Memory Stick” είναι τοποθετηµένος στη θέση LOCK (ασφάλιση).
• Φορµάρετε το “Memory Stick”, εάν εµφανιστεί η ένδειξη “
FORMAT ERROR”.
• Με το φορµάρισµα σβήνονται τα δεδοµένα προστατευ:µενων εικ:νων στο “Memory Stick”.
Σηµείωση για το PRINT SET
Οι ενδείξεις 9PIC PRINT και DATE/TIME εµφανίζονται µ:νο :ταν ένας εξωτερικ:ς εκτυπωτής (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία) συνδεθεί µε τη βάση “έξυπνων” αξεσουάρ.
258
Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού
Εικονίδιο/στοιχείο
Ρύθµιση
Σηµασία
∆ιακπτης
POWER
CM SET
TITLE
——
Για να ενθέσετε τίτλο ή για να δηµιουργήσετε
δικ: σας τίτλο (σελ. 139, 143)
VCR
CAMERA
TITLEERASE
——
Για να σβήσετε τον τίτλο που έχετε ενθέσει
(σελ. 142)
VCR
CAMERA
Για να εµφανίζεται ο τίτλος πoυ έχετε ενθέσει
VCR
TITLE DSPL
z ON
OFF
CM SEARCH
z ON
Για να µην εµφανίζεται ο τίτλος (σελ. 141)
Για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση
χρησιµοποιώντας τη µνήµη κασέτας
(σελ. 102, 104, 106)
VCR
OFF
Για να πραγµατοποιήσετε αναζήτηση χωρίς να
χρησιµοποιήσετε τη µνήµη κασέτας
(σελ. 105, 107)
TAPE TITLE
——
Για να τιτλοφορήσετε µια κασέτα (σελ. 145)
VCR
CAMERA
ERASE ALL
——
Για να διαγράψετε :λα τα δεδοµένα στη µνήµη
κασέτας (σελ. 147)
VCR
CAMERA
Για να γράφετε σε SP (κανονική) ταχύτητα
VCR
CAMERA
TAPE SET
z SP
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
qREMAIN
z AUTO
Για εγγραφή σε λειτουργία 12-bit (δύο
στερεοφωνικοί ήχοι)
VCR
CAMERA
Για εγγραφή σε λειτουργία 16-bit (ένας
στερεοφωνικ:ς ήχος µε υψηλή ποι:τητα)
Για να εµφανιστεί η υπολειπ:µενη ταινία:
• για οκτώ περίπου δευτερ:λεπτα αφού
ρυθµίσετε το διακ:πτη POWER στη θέση VCR
ή CAMERA και τοποθετήσετε µια κασέτα, στη
συνέχεια η κάµερά σας υπολογίζει την
υπολειπ:µενη διάρκεια ταινίας.
• για οκτώ περίπου δευτερ:λεπτα µετά τη
ρύθµιση του διακ:πτη POWER στη θέση VCR
ή CAMERA και πιέσετε το DISPLAY/TOUCH
PANEL.
• για οκτώ περίπου δευτερ:λεπτα αφού ο
διακ:πτης POWER ρυθµιστεί στη θέση VCR
.
και πατήσετε το
VCR
CAMERA
Για να εµφανίζεται πάντα η ένδειξη
υπολειπ:µενης ταινίας
Σηµειώσεις για την ταχύτητα LP
• kταν µαγνητοσκοπείτε σε ταχύτητα LP µε την κάµερά σας, συνιστούµε να αναπαράγετε την κασέτα σ’
αυτήν την κάµερα. Εάν αναπαράγετε την κασέτα σε άλλη κάµερα ή βίντεο, µπορεί να εµφανιστεί
παραµ:ρφωση εικ:νας ή ήχου.
• kταν µαγνητοσκοπείτε σε ταχύτητα LP, συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε µια mini DV κασέτα Excellence/
Master της Sony, έτσι ώστε να µπορέσετε να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατ:τητες της κάµεράς σας.
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µετεγγραφή ήχου σε κασέτα γραµµένη µε ταχύτητα LP.
Χρησιµοποιήστε την ταχύτητα SP για την εγγραφή της κασέτας, ώστε να είναι δυνατή η µετεγγραφή ήχου
σ’ αυτήν.
• kταν µαγνητοσκοπείτε σε ταχύτητες SP και LP στην ίδια κασέτα ή :ταν γράφετε κάποιες σκηνές σε
ταχύτητα LP, η εικ:να αναπαραγωγής µπορεί να είναι παραµορφωµένη ή ο κωδικ:ς χρ:νου µπορεί να µη
γραφτεί σωστά µεταξύ κάποιων σκηνών.
Σηµειώσεις για το AUDIO MODE
• ∆εν µπορείτε να πραγµατοποιήσετε µετεγγραφή ήχου σε κασέτα γραµµένη σε λειτουργία 16-bit.
• kταν αναπαράγετε κασέτες γραµµένες σε λειτουργία 16-bit, δεν µπορείτε να ρυθµίσετε την ισορροπία του
ήχου µε το AUDIO MIX.
∆ιαµρφωση της κάµερας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας
ON
Για να αυξήσετε το χρ:νο εγγραφής κατά 1,5
φορά σε σχέση µε την ταχύτητα SP
Personalizzazione della videocamera
REC MODE
259
Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού
Εικονίδιο/στοιχείο
Ρύθµιση
Σηµασία
∆ιακπτης
POWER
Για να επαναρυθµίσετε την ηµεροµηνία ή την
ώρα (σελ. 29)
CAMERA
MEMORY
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία USB
streaming
VCR
CAMERA
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
——
z OFF
ON
USBCONNECT
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία USB
streaming
z NORMAL
PTP
LANGUAGE
Για να συνδέσετε και αναγνωρίσετε τη µονάδα
“Memory Stick”
MEMORY
Για σύνδεση και αντιγραφή µ:νο µιας εικ:νας
απ: “Memory Stick” απ: την κάµερα σε
υπολογιστή (µ:νο Windows XP ή Mac OS X)
1 Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το
USBCONNECT και µετά πιέστε EXEC.
2 Πιέστε το r/R για να επιλέξετε το PTP και
µετά πιέστε EXEC.
3 Εισάγετε ένα “Memory Stick” στην κάµερα
και συνδέστε την κάµερα στον υπολογιστή
σας µε ένα καλώδιο USB. Ο Copy Wizard
εκκινείται αυτ:µατα.
z ENGLISH
Για να εµφανίσετε τις παρακάτω πληροφοριακές
ενδείξεις στα Αγγλικά: min, STBY, REC,
CAPTURE, VOL, END SEARCH και START
FRANÇAIS1)
Για να εµφανίσετε τις πληροφοριακές ενδείξεις
στα Γαλλικά
ESPAÑOL1)
Για να εµφανίσετε τις πληροφοριακές ενδείξεις
στα Ισπανικά
VCR
CAMERA
MEMORY
PORTUGUÊS1) Για να εµφανίσετε τις πληροφοριακές ενδείξεις
στα Πορτογαλικά
DEMO MODE
DEUTSCH1)
Για να εµφανίσετε τις πληροφοριακές ενδείξεις
στα Γερµανικά
ITALIANO1)
Για να εµφανίσετε τις πληροφοριακές ενδείξεις
στα Ιταλικά
EΛΛHNIKA1)
Για να εµφανίσετε τις πληροφοριακές ενδείξεις
στα Ελληνικά
z ON
OFF
1)
[COMP]2)
Για να εµφανίσετε τις πληροφοριακές ενδείξεις
στα Κινεζικά (παραδοσιακά)
[SIMP]2)
Για να εµφανίσετε τις πληροφοριακές ενδείξεις
στα Κινεζικά (απλουστευµένα)
Για να εµφανιστεί η επίδειξη
CAMERA
Για να ακυρωθεί η λειτουργία επίδειξης
Μ:νο στα ευρωπαϊκά µοντέλα
Μ:νο στα µοντέλα για άλλες χώρες
Σηµειώσεις για το DEMO MODE
• ∆εν µπορείτε να επιλέξετε το DEMO MODE :ταν υπάρχει κασέτα ή “Memory Stick” στην κάµερα.
• Το DEMO MODE είναι ρυθµισµένο στη θέση STBY (Standby, αναµονή) απ: το εργοστάσιο και η επίδειξη
αρχίζει περίπου 10 λεπτά µετά τη ρύθµιση του διακ:πτη POWER στη θέση CAMERA χωρίς να υπάρχει
κασέτα και “Memory Stick” στην κάµερα.
Για να ακυρώσετε την επίδειξη, τοποθετήστε κασέτα, ρυθµίστε το διακ:πτη POWER σε οποιαδήποτε άλλη
θέση εκτ:ς της CAMERA, ή ρυθµίστε το DEMO MODE στη θέση OFF. Για να το ρυθµίσετε πάλι στη θέση
STBY (Standby, αναµονή), αφήστε το DEMO MODE στη θέση ON στο µενού, γυρίστε το διακ:πτη POWER
στη θέση OFF (CHARGE) και επαναφέρετε το διακ:πτη POWER στη θέση CAMERA.
• Εάν πιέσετε τον πίνακα αφής κατά τη διάρκεια της επίδειξης, η επίδειξη σταµατά για λίγο και κατ:πιν
ξαναρχίζει µετά απ: περίπου 10 λεπτά.
• kταν το NIGHTSHOT βρίσκεται στη θέση ON, η ένδειξη “NIGHTSHOT” εµφανίζεται στην οθ:νη και δεν
µπορείτε να επιλέξετε το DEMO MODE στις ρυθµίσεις µενού.
2)
260
Αλλαγή των ρυθµίσεων µενού
Εικονίδιο/στοιχείο
Ρύθµιση
Σηµασία
∆ιακπτης
POWER
OTHERS
DATA CODE
z DATE/CAM
(Στο τηλεχειριστήριο)
WORLD TIME
BEEP
DATE
Για να εµφανιστεί η ηµεροµηνία και η ώρα κατά
την αναπαραγωγή, :ταν πιέζετε το πλήκτρο
DATA CODE στο τηλεχειριστήριο
——
Για να ρυθµίσετε το ρολ:ι στην τοπική ώρα.
Πιέστε το r/R για να ρυθµίσετε τη διαφορά
ώρας. Το ρολ:ι αλλάζει σύµφωνα µε τη διαφορά
ώρας που ρυθµίζετε εδώ. Εάν ρυθµίσετε τη
διαφορά ώρας ως 0, το ρολ:ι επιστρέφει στην
αρχική ρύθµιση ώρας.
CAMERA
MEMORY
Για να ακούτε µια µελωδία :ταν αρχίζετε ή :ταν
τερµατίζετε µια εγγραφή, ή :ταν µια ασυνήθιστη
κατάσταση σηµειωθεί στην κάµερά σας.
VCR
CAMERA
MEMORY
z MELODY
NORMAL
Για να ακούγεται ένας β:µβος αντί της
µελωδίας
OFF
Για να ακυρώσετε τον ήχο της µελωδίας και τον
ήχο του κλείστρου
z ON
OFF
DISPLAY
z LCD
V-OUT/LCD
REC LAMP
z ON
z RETURN
Για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο που
παρέχεται µαζί µε την κάµερά σας
Για να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο
προκειµένου να αποφύγετε σύγχυση µε τη
χρήση άλλων τηλεχειριστηρίων για βίντεο
Για να εµφανίζονται οι ενδείξεις στην οθ:νη
υγρών κρυστάλλων και στο εικονοσκ:πιο
Για να εµφανίζονται οι ενδείξεις στην οθ:νη της
τηλε:ρασης, στην οθ:νη υγρών κρυστάλλων και
στο εικονοσκ:πιο
Για να ανάβει η λυχνία εγγραφής στο εµπρ:ς
µέρος της κάµερας
VCR
CAMERA
MEMORY
VCR
CAMERA
MEMORY
CAMERA
MEMORY
Για να µην ανάβει η λυχνία εγγραφής της
κάµερας, έτσι ώστε το πρ:σωπο να µην
αντιλαµβάνεται την εγγραφή
Για να ακυρώσετε το µοντάζ εικ:νας
TAPE
Για να δηµιουργήσετε προγράµµατα και να
πραγµατοποιήσετε µοντάζ εικ:νας (σελ. 113)
MEMORY
Για να δηµιουργήσετε προγράµµατα και να
πραγµατοποιήσετε µοντάζ MPEG (σελ. 187)
VCR
Σηµείωση
Εάν πιέσετε το DISPLAY/TOUCH PANEL έχοντας ρυθµίσει το DISPLAY στη θέση V-OUT/LCD στις
ρυθµίσεις µενού, η εικ:να απ: τηλε:ραση ή βίντεο δεν εµφανίζεται στην οθ:νη υγρών κρυστάλλων,
ακ:µα και :ταν η κάµερα είναι συνδεδεµένη µε τις εξ:δους της τηλε:ρασης ή του βίντεο.
Fταν µαγνητοσκοπείτε κοντινά θέµατα
kταν το REC LAMP είναι ρυθµισµένο στη θέση ON, η κ:κκινη λυχνία εγγραφής της κάµερας, στο
εµπρ:ς µέρος της κάµερας, µπορεί να αντανακλάται πάνω στο θέµα εάν αυτ: βρίσκεται σε πολύ
κοντινή απ:σταση. Στην περίπτωση αυτή, συνιστούµε να ρυθµίσετε το REC LAMP στη θέση OFF.
Εάν περάσουν πάνω απ 5 λεπτά απ την αφαίρεση της πηγής τροφοδοσίας
Τα στοιχεία PROGRAM AE, FLASH LVL, AUDIO MIX, WHT BAL, HiFi SOUND και COMMANDER
επανέρχονται στις ρυθµίσεις εργοστασίου.
Τα υπ:λοιπα στοιχεία µενού διατηρούνται στη µνήµη ακ:µα και :ταν αφαιρεθεί η µπαταρία.
∆ιαµρφωση της κάµερας σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας
OFF
VIDEO EDIT
VCR
MEMORY
Personalizzazione della videocamera
COMMANDER
Για να εµφανίζεται η ηµεροµηνία, η ώρα και οι
διάφορες ρυθµίσεις κατά την αναπαραγωγή
:ταν πιέσετε το πλήκτρο DATA CODE στο
τηλεχειριστήριο (σελ. 54)
261
— Soluzione di problemi —
Italiano
Tipi di problemi e soluzioni
Nel caso di problemi durante l’uso della videocamera, usare la seguente tabella per risolvere il
problema. Se la difficoltà rimane, scollegare la fonte di alimentazione e consultare il proprio
rivenditore Sony. Se “C:ss:ss” appare sullo schermo, si è attivata la funzione di indicazioni di
autodiagnostica. Vedere pagina 269.
Nel modo di registrazione
Sintomo
START/STOP non funziona.
La videocamera si spegne.
Non è possibile registrare fermi
immagine su una “Memory Stick”
se si imposta l’interruttore POWER
su CAMERA.
La registrazione di foto su nastro
non funziona.
L’immagine sullo schermo del
mirino non è chiara.
La funzione SteadyShot non agisce.
La funzione di messa a fuoco
automatica non agisce.
L’immagine non appare nel mirino.
Una striscia verticale appare
quando soggetti come luci o
fiamme di candela sono ripresi su
uno sfondo scuro.
Causa e/o rimedio
• L’interruttore POWER non è regolato su CAMERA.
c Regolarlo su CAMERA (p. 34).
• Il nastro è finito.
c Riavvolgere il nastro o usarne uno nuovo (p. 31, 56).
• La linguetta di protezione dalla scrittura è regolata in modo da
mostrare il segno rosso.
c Utilizzare una cassetta nuova oppure spostare la linguetta (p. 31).
• Il nastro ha aderito al tamburo (condensazione di umidità).
c Estrarre la cassetta e lasciar riposare la videocamera per
almeno un’ora in modo che si acclimatizzi (p. 291).
• Durante l’uso nel modo CAMERA, la videocamera è rimasta nel
modo di attesa della registrazione su nastro per oltre cinque minuti.
c Regolare l’interruttore POWER su OFF (CHARGE) e quindi
su CAMERA.
• Il blocco batteria è scarico o quasi scarico.
c Installare un blocco batteria completamente carico.
• PHOTO REC è impostato su TAPE nelle impostazioni di menu.
c Impostarlo su MEMORY (p. 247).
• PHOTO REC è impostato su MEMORY nelle impostazioni di menu.
c Impostarlo su TAPE (p. 247).
• Il mirino non è esteso completamente.
c Estrarre il mirino (p. 39).
• La lente del mirino non è stata regolata.
c Regolare la lente del mirino (p. 39).
• STEADYSHOT è regolato su OFF nelle impostazioni di menu.
c Impostare su ON (p. 247).
• È impostato il modo di messa a fuoco manuale.
c Premere FOCUS per impostare la messa a fuoco automatica
(p. 85).
• Le condizioni di ripresa non sono adatte alla messa a fuoco
automatica.
c Regolare per mettere a fuoco manualmente (p. 85).
• Il pannello LCD è aperto.
c Chiudere il pannello LCD (p. 37).
• Il contrasto tra soggetto e sfondo è eccessivo. Non si tratta di
un problema di funzionamento.
Una striscia verticale appare
quando si riprende un soggetto
molto luminoso.
• Non si tratta di un problema di funzionamento.
Sullo schermo appaiono piccoli
punti bianchi, rossi, blu o verdi.
• I modi SLOW SHTR, Super NightShot o Colour Slow Shutter
sono attivati. Non si tratta di un problema di funzionamento.
262
Tipi di problemi e soluzioni
Sintomo
Causa e/o rimedio
• Se dall’impostazione dell’interruttore POWER su CAMERA
trascorrono 10 minuti oppure DEMO MODE viene impostato
su ON nelle impostazioni di menu senza una cassetta o una
“Memory Stick” inserite, la videocamera avvia
automaticamente la dimostrazione.
c Inserire una cassetta e una “Memory Stick” oppure toccare lo
schermo LCD. La dimostrazione viene interrotta. È inoltre
possibile annullare DEMO MODE (p. 252).
• NIGHTSHOT è regolato su ON.
L’immagine viene registrata con
c Regolarlo su OFF (p. 45).
colori errati o innaturali.
• NIGHTSHOT è regolato su ON in un luogo luminoso.
L’immagine appare troppo luminosa
c Regolarlo su OFF (p. 45).
e il soggetto non appare sullo
• La funzione BACK LIGHT è attivata.
schermo.
c Disattivarla (p. 44).
• BEEP è regolato su OFF nelle impostazioni di menu.
Non si sente lo scatto dell’otturatore.
c Regolarlo su MELODY o NORMAL (p. 253).
c Regolare STEADYSHOT su OFF nelle impostazioni di menu
Se vengono registrati uno schermo
(p. 247)
televisivo o di un computer, vengono
Un’immagine ignota è visualizzata
sullo schermo.
visualizzate delle bande nere.
• Il flash esterno (opzionale) è disattivato oppure non è installata
la fonte di alimentazione.
c Attivare il flash esterno (opzionale) oppure installare la fonte
di alimentazione.
• Sono applicati due o più flash esterni (opzionale).
c Solo un flash esterno (opzionale) può essere applicato.
(continua alla pagina seguente)
Soluzione di problemi
Il flash esterno (opzionale) non
funziona.
Οδηγς βλαβών
263
Tipi di problemi e soluzioni
Nel modo di riproduzione
Sintomo
La riproduzione non è possibile.
Ci sono righe orizzontali
sull’immagine o l’immagine di
riproduzione non è chiara o non
appare.
Suono assente o solo un suono
debole udibile quando si riproduce il
nastro.
La visualizzazione della data di
registrazione, la ricerca di data non
funzionano correttamente.
La funzione di ricerca del titolo non
funziona.
Il nuovo suono aggiunto al nastro
registrato non è udibile.
Il titolo non è visualizzato.
264
Causa e/o rimedio
• Il nastro è finito.
c Riavvolgere il nastro (p. 52).
• Le testine video potrebbero essere sporche.
c Pulire le testine con la cassetta di pulizia (opzionale) (p. 292).
• Il nastro stereo viene riprodotto con HiFi SOUND impostato su
2 nelle impostazioni di menu.
c Impostarlo su STEREO (p. 248).
• Il volume è regolato sul minimo.
c Alzare il volume (p. 52).
• AUDIO MIX è regolato su ST2 nelle impostazioni di menu.
c Regolare AUDIO MIX (p. 248).
• Il nastro è privo di memoria cassetta.
c Usare un nastro dotato di memoria cassetta (p. 104).
• CM SEARCH è regolato su OFF nelle impostazioni di menu.
c Regolarlo su ON (p. 251).
• Il nastro contiene una parte vuota tra le parti registrate (p. 105).
• Il nastro è privo di memoria cassetta.
c Usare un nastro dotato di memoria cassetta (p. 103).
• CM SEARCH è regolato su OFF nelle impostazioni di menu.
c Regolarlo su ON (p. 251).
• Non esiste un titolo sul nastro.
c Sovrapporre i titoli (p. 139).
• Il nastro contiene una parte vuota tra le parti registrate (p. 103).
• AUDIO MIX è regolato sul lato di ST1 nelle impostazioni di
menu.
c Regolare AUDIO MIX (p. 248).
• TITLE DSPL è regolato su OFF nelle impostazioni di menu.
c Regolarlo su ON (p. 251).
Tipi di problemi e soluzioni
Nei modi di registrazione e riproduzione
Sintomo
La videocamera non si accende.
La funzione END SEARCH non è
disponibile.
La funzione END SEARCH non può
essere utilizzata correttamente.
Il blocco batteria si scarica
rapidamente.
Non è possibile estrarre la cassetta
dal comparto.
Gli indicatori % e Z lampeggiano e
non è attivabile alcuna funzione
tranne l’espulsione della cassetta.
non appare quando
L’indicatore
si usa un nastro dotato di memoria
cassetta.
L’indicatore di nastro rimanente non
è visualizzato.
Οδηγς βλαβών
La videocamera si spegne anche se
l’indicatore di tempo di
funzionamento rimanente del blocco
batteria indica che rimane ancora
energia.
Soluzione di problemi
L’indicatore di tempo di
funzionamento rimanente del blocco
batteria non indica il tempo corretto.
Causa e/o rimedio
• Il blocco batteria non è installato, è scarico o quasi scarico.
c Installare un blocco batteria carico (p. 22, 23).
• Il trasformatore CA non è collegato ad una presa di corrente.
c Collegare il trasformatore CA ad una presa di corrente
(p. 27).
• Il nastro viene espulso dopo la registrazione se viene utilizzata
una cassetta priva di memoria cassetta (p. 51).
• Non si è ancora registrato su quella cassetta (p. 50).
• Il nastro contiene una parte vuota all’inizio o tra le parti
registrate (p. 51).
• La temperatura ambientale è troppo bassa.
• Il blocco batteria non è stato caricato completamente.
c Caricare di nuovo completamente il blocco batteria (p. 23).
• Il blocco batteria è completamente esaurito e non può essere
ricaricato.
c Sostituirlo con un blocco batteria nuovo (p. 22).
• Si è usato il blocco batteria in un luogo molto caldo o molto
freddo per lungo tempo.
• Il blocco batteria è completamente esaurito e non può essere
ricaricato.
c Sostituirlo con un blocco batteria nuovo (p. 22).
• Il blocco batteria non è completamente carico.
c Installare un blocco batteria carico (p. 22, 23).
• Si è verificata una deviazione nel tempo di funzionamento
rimanente del blocco batteria.
c Caricare completamente il blocco batteria in modo che
l’indicazione di tempo di funzionamento rimanente del blocco
batteria sia corretta (p. 23).
• Si è verificata una deviazione nel tempo di funzionamento
rimanente del blocco batteria.
c Caricare completamente il blocco batteria in modo che
l’indicazione di tempo di funzionamento rimanente del blocco
batteria sia corretta (p. 23).
• La fonte di alimentazione è scollegata.
c Collegarla saldamente (p. 22, 27).
• La batteria è completamente scarica.
c Usare un blocco batteria carico (p. 22, 23).
• Si è verificata condensazione di umidità.
c Estrarre la cassetta e lasciar riposare la videocamera per
almeno un’ora in modo che si acclimatizzi (p. 291).
• Il connettore placcato in oro della cassetta è sporco o polveroso.
c Pulire il connettore placcato in oro (p. 284).
• q REMAIN è regolato su AUTO nelle impostazioni di menu.
c Regolarlo su ON per visualizzare sempre l’indicatore di
nastro rimanente (p. 251).
(continua alla pagina seguente)
265
Tipi di problemi e soluzioni
Quando si usa la “Memory Stick”
Sintomo
Causa e/o rimedio
• L’interruttore POWER non è regolato su MEMORY.
c Regolarlo su MEMORY (p. 161).
• La “Memory Stick” non è inserita.
c Inserire una “Memory Stick” (p. 151).
• La “Memory Stick” è già stata registrata alla sua capacità
La registrazione non funziona.
massima.
c Cancellare le immagini non necessarie e registrare di nuovo
(p. 208).
• La “Memory Stick” inserita non è formattata correttamente.
c Formattare il “Memory Stick” usando la videocamera o usare
un’altra “Memory Stick” (p. 150, 250).
• L’interruttore di protezione dalla scrittura della “Memory
Stick” è impostato su LOCK.
c Sbloccare (p. 149).
• L’immagine è protetta.
L’immagine non può essere
c Eliminare la protezione dell’immagine (p. 207).
cancellata.
• L’interruttore di protezione dalla scrittura della “Memory
Stick” è impostato su LOCK.
c Sbloccare (p. 149).
• L’interruttore di protezione dalla scrittura della “Memory
Non è possibile formattare la
Stick” è impostato su LOCK.
“Memory Stick”.
c Sbloccare (p. 149).
• L’interruttore di protezione dalla scrittura della “Memory
Non è possibile eseguire la
Stick” è impostato su LOCK.
cancellazione di tutte le immagini.
c Sbloccare (p. 149).
• L’interruttore di protezione dalla scrittura della “Memory
Non è possibile proteggere
Stick” è impostato su LOCK.
l’immagine.
c Sbloccare (p. 149).
• Non è visualizzata la schermata di INDEX.
c Premere INDEX per visualizzare la schermata di indice,
quindi proteggere l’immagine (p. 207).
• L’interruttore di protezione dalla scrittura della “Memory
Non è possibile scrivere il simbolo
Stick” è impostato su LOCK.
di stampa sul fermo immagine.
c Sbloccare (p. 149).
• Non è visualizzata la schermata INDEX.
c Premere INDEX per visualizzare la schermata di indice,
quindi inserire un simbolo di stampa (p. 211).
• Si sta tendando di scrivere simboli di stampa sulle immagini in
movimento.
c Non è possibile scrivere simboli di stampa sulle immagini in
movimento.
• L’interruttore di protezione dalla scrittura della “Memory
La funzione di salvataggio foto
Stick” è impostato su LOCK.
non si attiva.
c Sbloccare (p. 149).
• Può non essere possibile riprodurre le immagini in dimensioni
Non è possibile riprodurre le
reali quando si tenta di riprodurre immagini registrate con altri
immagini nelle dimensioni reali.
apparecchi.
Non si tratta di un guasto.
• La videocamera non è in grado di riprodurre alcune immagini
Non è possibile riprodurre dati di
immagine.
elaborate al computer. Il nome del file lampeggia.
• Se si registra mediante altri apparecchi, è possibile che sulla
videocamera le immagini non vengano riprodotte
normalmente.
266
La “Memory Stick” non funziona.
Tipi di problemi e soluzioni
Altro
Sintomo
Causa e/o rimedio
• La cassetta non è dotata di memoria cassetta.
c Utilizzare una cassetta dotata di memoria cassetta (p. 139).
• La memoria cassetta è piena.
c Cancellare un titolo non necessario (p. 142).
• La cassetta è predisposta in modo da evitare cancellazioni
accidentali.
c Spostare la linguetta di protezione in modo che la parte rossa
non sia visibile (p. 31).
• Il nastro contiene parti vuote tra le parti registrate.
c Sovrapporre il titolo su una parte registrata (p. 139).
Il nome della cassetta non viene
• Il nastro è privo di memoria cassetta.
registrato.
c Usare un nastro dotato di memoria cassetta (p. 145).
• La memoria cassetta è piena.
c Cancellare qualche titolo (p. 142).
• Il nastro è predisposto per la protezione da cancellazioni
accidentali.
c Spostare la linguetta di protezione in modo che la parte rossa
non sia visibile (p. 31).
Il Montaggio programmato digitale
• Il selettore di ingresso del videoregistratore non è regolato
non funziona.
correttamente.
c Regolare correttamente il selettore e controllare il
collegamento tra il videoregistratore e la videocamera
(p. 114).
• La videocamera è collegata ad un apparecchio DV non di
marca Sony usando il cavo i.LINK.
c Impostare su IR (p. 120).
• Si è tentato di impostare un programma per una parte vuota
del nastro.
c Impostare di nuovo il programma su una parte registrata
(p. 124).
• La sincronizzazione della videocamera e del videoregistratore
non è stata regolata.
c Regolare la sincronizzazione del videoregistratore (p. 122).
• Il codice IR SETUP non è corretto.
c Impostare il codice corretto (p. 117).
Il Montaggio programmato digitale su • Si è tentato di creare un programma su una porzione vuota del
una “Memory Stick” non funziona.
nastro.
c Creare di nuovo il programma su una porzione registrata
(p. 187).
Il telecomando in dotazione alla
• COMMANDER è regolato su OFF nelle impostazioni di menu.
videocamera non funziona.
c Regolarlo su ON (p. 253).
• Un ostacolo blocca i raggi infrarossi.
c Eliminare l’ostacolo.
• Le pile sono inserite nel comparto pile con i poli + – allineati
erroneamente con i simboli + –.
c Inserire le pile con la corretta polarità (p. 311).
• Le pile sono scariche.
c Inserirne di nuove (p. 311).
L’immagine da un televisore o
• DISPLAY è regolato su V-OUT/LCD nelle impostazioni di
videoregistratore non appare quando
menu.
la videocamera è collegata alle uscite
c Regolarlo su LCD (p. 253).
Il titolo non viene registrato.
Soluzione di problemi
Οδηγς βλαβών
del televisore o videoregistratore.
(continua alla pagina seguente)
267
Tipi di problemi e soluzioni
Sintomo
La musichetta o il segnale acustico
suona per 5 secondi.
Non si attiva alcuna funzione anche
se la videocamera è accesa.
Se si imposta l’interruttore POWER
su VCR o su OFF (CHARGE) e si
sposta la videocamera, è possibile
che venga emesso un ticchettio
dall’interno della videocamera stessa.
Durante la carica del blocco batteria,
la spia CHARGE non lampeggia.
Non è possibile caricare il blocco
batteria.
Durante la carica del blocco batteria
la spia CHARGE lampeggia.
I tasti non appaiono sul pannello a
tocco.
I tasti sullo schermo LCD non
funzionano.
Gli indicatori compaiono invertiti nel
mirino.
I dati di immaigine non possono
essere trasferiti tramite collegamento
USB.
Non è possibile rimuovere una
cassetta anche se il comparto cassetta
è aperto.
268
Causa e/o rimedio
• Si è verificata condensazione di umidità.
c Estrarre la cassetta e lasciar riposare la videocamera per
almeno un’ora in modo che si acclimatizzi (p. 291).
• Si è verificato un problema nella videocamera.
c Rimuovere la cassetta e reinserirla, quindi usare la
videocamera.
c Scollegare il trasformatore CA dalla presa di corrente o
rimuovere il blocco batteria, quindi ricollegare dopo 1 minuto
circa. Accendere la videocamera. Se le funzioni non si attivano
ancora, premere il tasto RESET usando un oggetto appuntito.
Se si preme il tasto RESET, tutte le impostazioni, incluse data e
ora, tornano ai valori iniziali (p. 22, 27, 308).
• Ciò accade poiché alcune funzioni utilizzano un meccanismo
lineare. Questo non è un problema di funzionamento.
• La carica è stata completata.
• Il blocco batteria non è installato correttamente.
c Installarlo correttamente (p. 22).
• L’interruttore POWER non è regolato su OFF (CHARGE).
c Regolarlo su OFF (CHARGE) (p. 23).
• Il blocco batteria non è installato correttamente.
c Installarlo correttamente (p. 22).
• C’è un problema del blocco batteria.
c Contattare il proprio rivenditore Sony o un centro assistenza
Sony autorizzato locale.
• È stato premuto DISPLAY/TOUCH PANEL.
c Premere leggermente lo schermo LCD.
c Premere DISPLAY/TOUCH PANEL sulla videocamera
oppure DISPLAY sul telecomando (p. 54).
c Regolare lo schermo (CALIBRATION) (p. 296).
• È attivato il modo a specchio.
Non si tratta di un problema di funzionamento (p. 41).
• Il cavo USB è stato collegato prima di completare l’installazione
del driver USB.
c Disinstallare il driver USB erroneo e reinstallare il driver USB
(p. 222, 227).
• USBCONNECT è impostato su PTP mentre l’interruttore
POWER è impostato su MEMORY.
c Impostarlo su NORMAL (p. 252).
•È iniziata la condensazione di umidità nella videocamera (p. 291)
Italiano
Indicazioni di autodiagnostica
La videocamera è dotata di una funzione di
indicazioni di autodiagnostica.
Questa funzione visualizza lo stato della
videocamera tramite un codice di 5 caratteri (una
combinazione di una lettera e numeri) sullo
schermo. Se viene visualizzato un codice di 5
caratteri, controllare con la seguente tabella dei
codici. Le ultime due cifre (indicate da ss)
differiscono a seconda dello stato della
videocamera.
Schermo LCD o mirino
C:21:00
Indicazioni di autodiagnostica
• C:ss:ss
Si può rimediare personalmente.
• E:ss:ss
Contattare il proprio rivenditore Sony
o un centro assistenza Sony
autorizzato locale.
Indicazione a 5 caratteri
C:04:ss
C:21:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
Οδηγς βλαβών
E:20:ss
Soluzione di problemi
C:22:ss
Causa e/o rimedio
• Si sta usando un blocco batteria non “InfoLITHIUM”.
c Usare un blocco batteria “InfoLITHIUM” (p. 26, 285).
• Si è verificata condensazione di umidità.
c Rimuovere la cassetta e lasciar riposare la videocamera per
almeno un’ora in modo che si acclimatizzi (p. 291).
• Le testine video sono sporche.
c Pulire le testine video usando la cassetta di pulizia
(opzionale) (p. 292).
• Si è verificato un problema risolvibile non citato sopra.
c Estrarre la cassetta e reinserirla, quindi usare la videocamera.
c Scollegare il cavo di alimentazione del trasformatore CA o
rimuovere il blocco batteria. Dopo aver ricollegato la fonte di
alimentazione, usare la videocamera.
• Si è verificato un problema di funzionamento non risolvibile
dall’utilizzatore.
c Contattare il proprio rivenditore Sony o un centro assistenza
Sony autorizzato locale e comunicare il codice di 5 cifre.
(ad es., E:61:10)
Se non si riesce a risolvere il problema anche dopo aver provato questi rimedi alcune volte, contattare il
proprio rivenditore Sony o un centro assistenza Sony autorizzato locale .
269
Italiano
Indicatori e messaggi di avvertimento
Se indicatori e messaggi appaiono sullo schermo, controllare quanto segue.
Vedere le pagine indicate tra parentesi “( )” per maggiori informazioni.
Indicatori di avvertimento
100–0001
100-0001 Indicatore di avvertimento per il file
Lampeggiamento lento:
•Il file è danneggiato.
•Il file è illeggibile.
•Si è tentato di eseguire MEMORY MIX con
un’immagine in movimento (p. 175).
C:21:00 Indicazione di autodiagnostica (p. 269)
E Il blocco batteria è scarico o quasi scarico
Lampeggiamento lento:
•Il blocco batteria è quasi scarico.
A seconda delle condizioni di impiego,
dell’ambiente e delle condizioni del blocco
batteria, l’indicatore E può lampeggiare anche
se rimangono ancora da 5 a 10 minuti circa.
Lampeggiamento rapido:
•Il blocco batteria è scarico.
% Si è verificata condensazione di umidità*
Lampeggiamento rapido:
•Estrarre la cassetta, spegnere la videocamera e
lasciarla per circa 1 ora con il comparto cassetta
aperto (p. 291).
Indicatore di avvertimento per la
memoria cassetta*
Lampeggiamento lento:
•Non è stata inserita alcuna cassetta dotata di
memoria cassetta (p. 282).
Indicatore di avvertimento per la
“Memory Stick”*
Lampeggiamento lento:
•Non è inserita una “Memory Stick”.
•L’interruttore di protezione dalla scrittura della
“Memory Stick” è impostata su LOCK (p. 149).
Lampeggiamento rapido:
•La “Memory Stick” non è leggibile dalla
videocamera (p. 149).
•L’immagine non può essere registrata sulla
“Memory Stick”.
270
C:21:00
Indicatore di avvertimento per la
formattazione della “Memory Stick”*
Lampeggiamento rapido:
•La “Memory Stick” non è formattata
correttamente (p. 250).
•I dati della “Memory Stick” sono danneggiati
(p. 150).
Q Indicatore di avvertimento per il nastro
Lampeggiamento lento:
•Il nastro è quasi alla fine.
•Non è inserita una cassetta.*
•La linguetta di protezione dalla scrittura è
attiva (rossa) (p. 31).*
Lampeggiamento rapido:
•Il nastro è finito.*
Z È necessario estrarre la cassetta*
Lampeggiamento lento:
•La linguetta di protezione dalla scrittura è
attiva (rossa) (p. 31).
Lampeggiamento rapido:
•Si è verificata condensazione di umidità
(p. 291).
•Il nastro è finito.
•Si è attivata la funzione di indicazioni di
autodiagnostica (p. 269).
- L’immagine è protetta*
Lampeggiamento lento:
•L’immagine è protetta (p. 207).
•L’interruttore di protezione dalla scrittura della
“Memory Stick” è impostato su LOCK (p. 149).
Indicatore di avvertimento per il flash
(opzionale)
Lampeggiamento lento:
•Durante la carica*
Lampeggiamento rapido:
•C’ è un problema al flash esterno (opzionale).
Indicatore di avvertimento per la
registrazione di fermi immagine
Lampeggiamento lento:
•Il fermo immagine non può essere registrato sul
nastro o sulla “Memory Stick”.
* Si sente la musichetta o il segnale acustico.
Indicatori e messaggi di avvertimento
Messaggi di avvertimento
•CLOCK SET
Impostare data e ora (p. 29).
•FOR “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
Usare un blocco batteria “InfoLITHIUM” (p. 26).
•
Le testine video sono sporche (p. 292).
L’indicatore x e il messaggio “ CLEANING CASSETTE” appaiono
in successione sullo schermo.
CLEANING CASSETTE
•COPY INHIBIT
•
FULL
Si è tentato di registrare un’immagine che ha un segnale di controllo
del copyright (p. 283)*.
La memoria cassetta è piena (p. 141)*.
16BIT
AUDIO MODE è regolato su 16BIT*. Non è possibile doppiare nuovo
suono (p. 251).
•
REC MODE
REC MODE è regolato su LP*. Non è possibile doppiare nuovo suono
(p. 251).
•
TAPE
Esiste una parte non registrata sul nastro*. Non è possibile doppiare
nuovo suono.
•
“i.LINK” CABLE
Il cavo i.LINK è collegato*. Non è possibile doppiare nuovo suono
(p. 138).
•
FULL
La “Memory Stick” è piena (p. 164)*.
•
-
L’interruttore di protezione dalla scrittura della “Memory Stick” è
impostato su LOCK (p. 149)*.
Nessuna immagine è registrata sulla “Memory Stick”*.
•
NO FILE
•
NO MEMORY STICK
Non è inserita una “Memory Stick”*.
•
NO STILL IMAGE FILE
È stato selezionato MULTI in 9PIC PRINT nelle impostazioni di menu
utilizzando una “Memory Stick” che non contiene fermi immagine*.
•
AUDIO ERROR
Si sta tentando di registrare un’immagine con suono che non può
essere registrato dalla videocamera su “Memory Stick” (p. 184)*.
MEMORY STICK ERROR I dati della “Memory Stick” sono danneggiati*.
FORMAT ERROR
La “Memory Stick” non è riconosciuta (p. 151, 250)*.
Controllare il formato.
•
- DIRECTORY ERROR Esistono due o più directory uguali (p. 195)*.
•
PLAY ERROR
L’immagine è distorta e non è possibile riprodurla*.
•
REC ERROR
Controllare il segnale di ingresso, quindi effettuare di nuovo la
registrazione*.
•Q Z TAPE END
Il nastro ha raggiunto la fine*.
•Q NO TAPE
Inserire una cassetta*.
•
È stato selezionato MARKED in 9PIC PRINT nelle impostazioni di
menu utilizzando una “Memory Stick” che contiene un’immagine
contrassegnata da un simbolo di stampa (p. 214)*.
NO PRINT MARK
•DELETING
Si è premuto il tasto PHOTO della videocamera durante la
cancellazione di dati su “Memory Stick”*.
•FORMATTING
Si è premuto il tasto PHOTO della videocamera mentre viene
formattata un “Memory Stick”*.
•
La carica del flash esterno (opzionale) non funziona correttamente*.
NOW CHARGING
* Si sente la musichetta o il segnale acustico.
Οδηγς βλαβών
•
•
Soluzione di problemi
•
271
— Οδηγς βλαβών —
Ελληνικά
Τύποι προβληµάτων και τρποι αποκατάστασής τους
Σε περίπτωση που παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρβληµα στη διάρκεια της λειτουργίας της
κάµερας, χρησιµοποιήστε τον πίνακα που ακολουθεί για να το λύσετε. Εάν το πρβληµα
παραµείνει, αποσυνδέστε την πηγή τροφοδοσίας και επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο
αντιπρσωπο της Sony. Εάν εµφανιστεί η ένδειξη “C:ss:ss” στην οθνη, αυτ σηµαίνει τι
έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ενδείξεων αυτοδιάγνωσης. Βλέπε σελ. 279.
Σε λειτουργία εγγραφής
Σύµπτωµα
Αιτία και/ή ∆ιορθωτικές Ενέργειες
Το START/STOP δε λειτουργεί.
• Ο διακπτης POWER δε βρίσκεται στη θέση CAMERA.
c Ρυθµίστε την στη θέση CAMERA (σελ. 34).
• Η ταινία έχει φτάσει στο τέλος της.
c Τυλίξτε την ταινία στην αρχή ή χρησιµοποιήστε καινούρια
κασέτα (σελ. 31, 56).
• Φαίνεται το πτερύγιο προστασίας εγγραφής της κασέτας (κκκινο
σηµάδι).
c Χρησιµοποιήστε καινούρια κασέτα ή σπρώξτε το πτερύγιο
(σελ. 31).
• Η ταινία έχει κολλήσει στο τύµπανο (συµπύκνωση υγρασίας).
c Αφαιρέστε την κασέτα και αφήστε την κάµερα τουλάχιστον για 1
ώρα µέχρι να εξατµιστεί η υγρασία (σελ. 291).
Η κάµερα απενεργοποιείται.
• Ενώ χρησιµοποιείται σε λειτουργία CAMERA, η κάµερα βρίσκεται
σε αναµονή εγγραφής κασέτας πάνω απ πέντε λεπτά.
c Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση OFF (CHARGE) και µετά
πάλι στη θέση CAMERA.
• Η µπαταρία έχει εξαντληθεί ή σχεδν εξαντληθεί.
c Τοποθετήστε µια πλήρως φορτισµένη µπαταρία.
∆ε µπορείτε να γράψετε ακίνητες
εικνες σε “Memory Stick”, ταν
ρυθµίσετε το διακπτη POWER στη
θέση CAMERA.
• Το PHOTO REC βρίσκεται στη θέση TAPE στις ρυθµίσεις MENU.
c Ρυθµίστε το στη θέση MEMORY (σελ. 255).
Η λειτουργία εγγραφής
φωτογραφίας (tape photo) δεν
ενεργοποιείται.
• Το PHOTO REC είναι στη θέση MEMORY στις ρυθµίσεις µενού.
c Ρυθµίστε το στο TAPE (σελ. 255).
Η εικνα στην οθνη του
εικονοσκοπίου δεν είναι καθαρή.
• Το εικονοσκπιο δεν έχει τραβηχτεί µέχρι το τέρµα.
c Τραβήξτε εντελώς προς τα έξω το εικονοσκπιο (σελ. 39).
• Ο φακς του εικονοσκοπίου δεν είναι ρυθµισµένος.
c Ρυθµίστε το φακ του εικονοσκοπίου (σελ. 39).
Η λειτουργία SteadyShot δεν
ενεργοποιείται.
• Το STEADYSHOT είναι στη θέση OFF στις ρυθµίσεις µενού.
c Ρυθµίστε τη στη θέση ON (σελ. 255).
Η λειτουργία αυτµατης εστίασης
δεν ενεργοποιείται.
• Η κάµερα είναι ρυθµισµένη στη λειτουργία εστίασης µε το χέρι.
c Πιέστε το FOCUS για να το ρυθµίσετε στη λειτουργία αυτµατης
εστίασης (σελ. 85).
• Οι συνθήκες λήψης δεν είναι αρκετά καλές για αυτµατη εστίαση.
c Ρυθµίστε την κάµερα στη λειτουργία εστίασης µε το χέρι (σελ. 85).
Η εικνα δεν εµφανίζεται στο
εικονοσκπιο.
• Ο πίνακας της οθνης υγρών κρυστάλλων είναι ανοικτς.
c Κλείστε τον πίνακα της οθνης υγρών κρυστάλλων (σελ. 37).
fταν µαγνητοσκοπείτε θέµατα πως
φώτα ή αναµµένο κερί σε σκούρο
φντο, εµφανίζεται µια κάθετη
λωρίδα.
• Το κοντράστ ανάµεσα στο θέµα και το φντο είναι πάρα πολύ
µεγάλο. ∆εν πρκειται για δυσλειτουργία.
fταν µαγνητοσκοπείτε πολύ
φωτεινά θέµατα, εµφανίζεται µια
κάθετη λωρίδα.
• ∆εν πρκειται για δυσλειτουργία
Μικροσκοπικές λευκές, κκκινες,
µπλε ή πράσινες κουκκίδες
εµφανίζονται στην οθνη.
• Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία SLOW SHTR, Super NightShot ή
Colour Slow Shutter. ∆εν πρκειται για δυσλειτουργία.
272
Τύποι προβληµάτων και τρποι αποκατάστασής τους
Σύµπτωµα
Μια άγνωστη εικνα εµφανίζεται
στην οθνη.
Η εικνα έχει καταγραφεί µε
λανθασµένα ή αφύσικα χρώµατα.
Η εικνα εµφανίζεται πολύ
φωτεινή και το αντικείµενο δε
φαίνεται στη οθνη.
Ο ήχος κλικ του κλείστρου δεν
ακούγεται.
fταν µαγνητοσκοπείτε οθνη
τηλερασης ή οθνη
ηλεκτρονικού υπολογιστή,
εµφανίζονται µαύρες λωρίδες.
• Το εξωτερικ φλας (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία)
είναι σβηστ ή δεν έχει εγκατασταθεί πηγή τροφοδοσίας.
c Ανάψτε το εξωτερικ φλας (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία) ή τοποθετήστε την πηγή τροφοδοσίας.
• Έχετε τοποθετήσει δύο ή περισστερα εξωτερικά φλας
(δεν περιλαµβάνονται στη συσκευασία).
c Μνο ένα εξωτερικ φλας (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία) µπορεί να τοποθετηθεί, χωρίς να είναι
πλήρως φορτισµένο.
Soluzione di problemi
Το εξωτερικ φλας (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία)
δε λειτουργεί.
Αιτία και/ή ∆ιορθωτικές Ενέργειες
• Εάν περάσουν 10 λεπτά µετά απ τη ρύθµιση του
διακπτη POWER στη θέση CAMERA ή το DEMO MODE
είναι στη θέση ON στις ρυθµίσεις µενού χωρίς να έχει
τοποθετηθεί κασέτα ή “Memory Stick”, η κάµερα αρχίζει
αυτµατα την επίδειξη.
c Τοποθετήστε κασέτα και “Memory Stick” ή πιέστε την
οθνη υγρών κρυστάλλων. Η επίδειξη σταµατά. Επίσης,
µπορείτε να ακυρώσετε το DEMO MODE (σελ. 260).
• Το NIGHTSHOT είναι στη θέση ON.
c Ρυθµίστε το στη θέση OFF (σελ. 45).
• Το NIGHTSHOT είναι στη θέση ON σε φωτειν µέρος.
c Ρυθµίστε το στη θέση OFF (σελ. 45).
• Η λειτουργία BACK LIGHT είναι ενεργοποιηµένη.
c Απενεργοποιήστε την (σελ. 44).
• Το BEEP είναι στη θέση OFF στις ρυθµίσεις µενού.
c Ρυθµίστε το στη θέση MELODY ή NORMAL (σελ. 261).
c Ρυθµίστε το STEADYSHOT στη θέση OFF στις ρυθµίσεις
µενού (σελ. 255)
Οδηγς βλαβών
(συνεχίζεται στην επµενη σελίδα)
273
Τύποι προβληµάτων και τρποι αποκατάστασής τους
Σε λειτουργία αναπαραγωγής
Σύµπτωµα
Η αναπαραγωγή δεν είναι
δυνατή.
Υπάρχουν οριζντιες γραµµές
στην εικνα ή η εικνα
αναπαραγωγής δεν είναι
καθαρή ή δεν εµφανίζεται.
Κατά την αναπαραγωγή µιας
κασέτας ο ήχος δεν ακούγεται
καθλου ή ο ήχος είναι πολύ
χαµηλς.
Αιτία και/ή ∆ιορθωτικές Ενέργειες
• Η ταινία έχει φτάσει στο τέλος της.
c Τυλίξτε την ταινία στην αρχή (σελ. 52).
• Η κεφαλή του βίντεο µπορεί να είναι λερωµένη.
c Καθαρίστε τις κεφαλές χρησιµοποιώντας την κασέτα
καθαρισµού (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία)
(σελ. 292).
• Η στερεοφωνική κασέτα αναπαράγεται µε το HiFi SOUND
ρυθµισµένο στο 2 στις ρυθµίσεις µενού.
c Ρυθµίστε το στη θέση STEREO (σελ. 256).
• Η ένταση του ήχου έχει ρυθµιστεί στο ελάχιστο.
c ∆υναµώστε την ένταση του ήχου (σελ. 52).
• Το AUDIO MIX είναι στη θέση ST2 στις ρυθµίσεις µενού.
c Ρυθµίστε το AUDIO MIX (σελ. 256).
Ενώ εµφανίζεται η ηµεροµηνία
• Η κασέτα δε διαθέτει µνήµη.
εγγραφής, η λειτουργία
c Χρησιµοποιήστε κασέτα µε µνήµη (σελ. 104).
• Το CM SEARCH βρίσκεται στη θέση OFF στις ρυθµίσεις
αναζήτησης ηµεροµηνίας (date
search) δεν ενεργοποιείται.
µενού.
c Ρυθµίστε το στη θέση ON (σελ. 259).
• Υπάρχει κεν (άγραφο) τµήµα στο γραµµένο τµήµα της
ταινίας (σελ. 105).
Η λειτουργία αναζήτησης τίτλου • Η κασέτα δε διαθέτει µνήµη.
(title search) δεν ενεργοποιείται.
c Χρησιµοποιήστε κασέτα µε µνήµη (σελ. 103).
• Το CM SEARCH βρίσκεται στη θέση OFF στις ρυθµίσεις
µενού.
c Ρυθµίστε το στη θέση ON (σελ. 259).
• ∆εν υπάρχει τίτλος στην ταινία.
c Ενθέστε τίτλους (σελ. 139).
• Υπάρχει κεν (άγραφο) τµήµα στο γραµµένο τµήµα της
ταινίας (σελ. 103).
Ο νέος ήχος που προσθέσατε
• Το AUDIO MIX βρίσκεται στη θέση ST1 στις ρυθµίσεις
σε γραµµένη ταινία δεν
µενού.
ακούγεται.
c Ρυθµίστε το AUDIO MIX (σελ. 256).
Ο τίτλος δεν εµφανίζεται.
• Το TITLE DSPL βρίσκεται στη θέση OFF στις ρυθµίσεις
µενού.
c Ρυθµίστε το στη θέση ON (σελ. 259).
274
Τύποι προβληµάτων και τρποι αποκατάστασής τους
Στις λειτουργίες εγγραφής και αναπαραγωγής
Σύµπτωµα
Η κάµερα δεν ενεργοποιείται.
Soluzione di problemi
Αιτία και/ή ∆ιορθωτικές Ενέργειες
• Η µπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί, ή έχει εξαντληθεί ή
σχεδν εξαντληθεί.
c Τοποθετήστε φορτισµένη µπαταρία (σελ. 22, 23).
• Ο µετασχηµατιστής εναλλασσµενου ρεύµατος δεν είναι
συνδεδεµένος µε πρίζα τοίχου.
c Συνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος σε πρίζα τοίχου (σελ. 27).
Η λειτουργία END SEARCH δεν • Η κασέτα αποβλήθηκε µετά την εγγραφή, κατά τη χρήση
κασέτας χωρίς µνήµη (σελ. 51).
ενεργοποιείται.
• ∆εν έχετε γράψει ακµα στην καινούρια κασέτα (σελ. 50).
Η λειτουργία END SEARCH δε
• Η κασέτα έχει κεν τµήµα στην αρχή ή στη µέση (σελ. 51)
λειτουργεί σωστά.
Η µπαταρία αποφορτίζεται
• Η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαµηλή.
• Η µπαταρία δεν έχει φορτιστεί πλήρως.
γρήγορα.
c Φορτίστε πλήρως την µπαταρία ξανά. (σελ. 23).
• Η µπαταρία έχει εξαντληθεί εντελώς και δεν µπορεί να
ξαναφορτισθεί.
c Αντικαταστήστε τη µπαταρία µε µια καινούρια (σελ. 22).
Η ένδειξη υπολειπµενης
• Χρησιµοποιήσατε τη µπαταρία σε πάρα πολύ ζεστ ή πολύ
κρύο περιβάλλον για πολλή ώρα.
µπαταρίας δε δείχνει το σωστ
χρνο.
• Η µπαταρία έχει εξαντληθεί εντελώς και δεν µπορεί να
ξαναφορτισθεί.
c Αντικαταστήστε τη µπαταρία µε µια καινούρια (σελ. 22).
• Η µπαταρία δεν έχει φορτιστεί πλήρως.
c Χρησιµοποιήστε µια φορτισµένη µπαταρία (σελ. 22, 23).
• Παρατηρείται απκλιση στο χρνο υπολειπµενης
µπαταρίας.
c Φορτίστε πλήρως την µπαταρία ξανά, έτσι ώστε η
ένδειξη του χρνου υπολειπµενης µπαταρίας να είναι
σωστή (σελ. 23).
•
Παρατηρείται
απκλιση στο χρνο υπολειπµενης
Η κάµερα απενεργοποιείται,
µπαταρίας.
παρά το γεγονς τι η ένδειξη
c Φορτίστε πλήρως την µπαταρία ξανά, έτσι ώστε η
υπολειπµενης µπαταρίας
ένδειξη του χρνου υπολειπµενης µπαταρίας να είναι
δείχνει τι η µπαταρία έχει
σωστή (σελ. 23).
ακµη αρκετή ενέργεια για να
λειτουργήσει η κάµερα.
• Η πηγή τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί.
Η κασέτα δεν µπορεί να
c Συνδέστε την σταθερά (σελ. 22, 27).
αφαιρεθεί απ την υποδοχή
• Η µπαταρία έχει εξαντληθεί.
της.
c Χρησιµοποιήστε φορτισµένη µπαταρία (σελ. 22, 23).
Οι ενδείξεις % και Z
• Έχει σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας.
αναβοσβήνουν και καµιά
c Αφαιρέστε την κασέτα και αφήστε την κάµερα
λειτουργία δεν εκτελείται εκτς
τουλάχιστον για 1 ώρα µέχρι να εξατµιστεί η υγρασία
απ την εξαγωγή κασέτας.
(σελ. 291).
Η ένδειξη
δεν εµφανίζεται
• Ο συνδετήρας µε το χρυσ έλασµα της κασέτας είναι
ταν χρησιµοποιείται κασέτα µε
λερωµένος ή σκονισµένος.
µνήµη.
c Καθαρίστε το συνδετήρα µε το χρυσ έλασµα (σελ. 284).
Η ένδειξη υπολειπµενης
• Το q REMAIN είναι ρυθµισµένο στο AUTO στις ρυθµίσεις
ταινίας δεν εµφανίζεται.
µενού.
c Ρυθµίστε το στο ON για να εµφανίζει πάντοτε την
ένδειξη υπολειπµενης ταινίας (σελ. 259).
Οδηγς βλαβών
(συνεχίζεται στην επµενη σελίδα)
275
Τύποι προβληµάτων και τρποι αποκατάστασής τους
Κατά τη λειτουργία µε χρήση του “Memory Stick”
Σύµπτωµα
Το “Memory Stick” δε λειτουργεί.
Η εγγραφή δεν λειτουργεί.
Η εικνα δε µπορεί να διαγραφεί.
∆εν µπορείτε να φορµάρετε το
“Memory Stick”.
∆εν µπορείτε να
πραγµατοποιήσετε διαγραφή
λων των εικνων.
∆εν µπορείτε να προστατεύσετε
την εικνα.
∆εν µπορείτε να καταχωρήσετε
µαρκάρισµα εκτύπωσης σε
ακίνητη εικνα.
Η λειτουργία photo save δεν
ενεργοποιείται.
∆εν µπορείτε να αναπαράγετε
εικνες στο πραγµατικ τους
µέγεθος.
∆εν µπορείτε να αναπαράγετε
δεδοµένα εικνων.
276
Αιτία και/ή ∆ιορθωτικές Ενέργειες
• Ο διακπτης POWER δε βρίσκεται στη θέση MEMORY.
c Ρυθµίστε τον στη θέση MEMORY (σελ. 161).
• Το “Memory Stick” δεν έχει τοποθετηθεί.
c Τοποθετήστε ένα “Memory Stick” (σελ. 151).
• Το “Memory Stick” έχει ήδη γεµίσει πλήρως απ εγγραφές.
c ∆ιαγράψτε εικνες που δε χρειάζεστε και πραγµατοποιήστε
εγγραφή ξανά (σελ. 208).
• Έχει τοποθετηθεί λανθασµένα φορµαρισµένο “Memory Stick”.
c Φορµάρετε το “Memory Stick” ή χρησιµοποιήστε άλλο
“Memory Stick” (σελ. 150, 258).
• Ο διακπτης προστασίας εγγραφής του “Memory Stick”
βρίσκεται στη θέση LOCK (ασφάλιση).
c Αναιρέστε την ασφάλιση (σελ. 149).
• Η εικνα προστατεύεται.
c Ακυρώστε την προστασία εικνας (σελ. 207).
• Ο διακπτης προστασίας εγγραφής του “Memory Stick”
βρίσκεται στη θέση LOCK (ασφάλιση).
c Αναιρέστε την ασφάλιση (σελ. 149).
• Ο διακπτης προστασίας εγγραφής του “Memory Stick”
βρίσκεται στη θέση LOCK (ασφάλιση).
c Αναιρέστε την ασφάλιση (σελ. 149).
• Ο διακπτης προστασίας εγγραφής του “Memory Stick”
βρίσκεται στη θέση LOCK (ασφάλιση).
c Αναιρέστε την ασφάλιση (σελ. 149).
• Ο διακπτης προστασίας εγγραφής του “Memory Stick”
βρίσκεται στη θέση LOCK (ασφάλιση).
c Αναιρέστε την ασφάλιση (σελ. 149).
• Η οθνη ευρετηρίου (INDEX) δεν εµφανίζεται.
c Πιέστε το INDEX για να εµφανιστεί η οθνη ευρετηρίου και,
κατπιν, προστατέψτε την εικνα (σελ. 207).
• Ο διακπτης προστασίας εγγραφής του “Memory Stick”
βρίσκεται στη θέση LOCK (ασφάλιση).
c Αναιρέστε την ασφάλιση (σελ. 149).
• Η οθνη ευρετηρίου (INDEX) δεν εµφανίζεται.
c Πιέστε το INDEX για να εµφανιστεί η οθνη ευρετηρίου, στη
συνέχεια καταχωρήστε µαρκαρίσµατα εκτύπωσης (σελ. 211).
• Προσπαθείτε να καταχωρήσετε µαρκάρισµα εκτύπωσης σε
κινούµενη εικνα.
c ∆εν µπορείτε να καταχωρήσετε µαρκαρίσµατα εκτύπωσης
σε κινούµενες εικνες.
• Ο διακπτης προστασίας εγγραφής του “Memory Stick”
βρίσκεται στη θέση LOCK (ασφάλιση).
c Αναιρέστε την ασφάλιση (σελ. 149).
• Ενδέχεται να µη µπορέσετε να αναπαράγετε εικνες στο
πραγµατικ τους µέγεθος, ταν επιχειρείτε να αναπαράγετε
εικνες που µαγνητοσκοπήθηκαν µε άλλη συσκευή.
∆εν πρκειται για δυσλειτουργία.
• Η κάµερα δεν µπορεί να αναπαράγει ορισµένες εικνες
µονταρισµένες στον υπολογιστή σας. (Το νοµα αρχείου
αναβοσβήνει.)
• Εάν γράφετε εικνες σε άλλες συσκευές, οι εικνες αυτές
µπορεί να µην αναπαραχθούν σωστά σ’ αυτήν την κάµερα.
Τύποι προβληµάτων και τρποι αποκατάστασής τους
Αλλα
Σύµπτωµα
Ο τίτλος δεν καταγράφεται.
Η ετικέτα (τίτλος) της κασέτας
δεν καταγράφεται.
Το ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων δεν
ενεργοποιείται.
Η εικνα απ τηλεραση ή βίντεο
δεν εµφανίζεται ακµη κι ταν η
κάµερα είναι συνδεδεµένη µε τις
εξδους της τηλερασης ή του
βίντεο.
Οδηγς βλαβών
Το τηλεχειριστήριο που
περιλαµβάνεται στη συσκευασία
δε λειτουργεί.
• Η κασέτα δε διαθέτει µνήµη.
c Χρησιµοποιήστε µια κασέτα µε µνήµη (σελ. 139).
• Η µνήµη κασέτας είναι πλήρης.
c ∆ιαγράψτε τίτλους που δε χρειάζεστε (σελ. 142).
• Η κασέτα έχει ρυθµιστεί για αποτροπή κατά λάθος διαγραφής.
c Σύρετε το πτερύγιο προστασίας εγγραφής της κασέτας,
έτσι ώστε να µη φαίνεται το κκκινο τµήµα του (σελ. 31).
• Υπάρχει κεν (άγραφο) τµήµα στο γραµµένο τµήµα της
ταινίας.
c Ενθέστε τον τίτλο στο γραµµένο τµήµα της ταινίας
(σελ. 139).
• Η κασέτα δε διαθέτει µνήµη.
c Χρησιµοποιήστε κασέτα µε µνήµη (σελ. 145).
• Η µνήµη κασέτας είναι πλήρης.
c ∆ιαγράψτε µερικούς τίτλους (σελ. 142).
• Η κασέτα έχει ρυθµιστεί για αποτροπή κατά λάθος διαγραφής.
c Σύρετε το πτερύγιο προστασίας εγγραφής της κασέτας,
έτσι ώστε να µη φαίνεται το κκκινο τµήµα του (σελ. 31).
• Ο επιλογέας εισδου του βίντεο δεν έχει ρυθµιστεί σωστά.
c Ρυθµίστε σωστά τον επιλογέα και ελέγξτε τη σύνδεση
µεταξύ του βίντεο και της κάµερας (σελ. 114).
• Η κάµερα έχει συνδεθεί µε συσκευή DV που δεν είναι Sony,
µε χρήση του καλωδίου i.LINK.
c Ρυθµίστε τον στη θέση IR (σελ. 120).
• Προσπαθείτε να εισαγάγετε το πργραµµα σε κεν (άγραφο)
τµήµα της ταινίας.
c Εισάγετε ξανά το πργραµµα σε γραµµένο τµήµα της
ταινίας (σελ. 124).
• ∆εν έχετε ρυθµίσει το συγχρονισµ µεταξύ της κάµερας και
του βίντεο.
c Ρύθµιση του συγχρονισµού του βίντεο (σελ. 122).
• Ο κωδικς IR SETUP δεν είναι σωστς.
c Επιλέξτε το σωστ κωδικ (σελ. 117).
• Προσπαθείτε να εισαγάγετε το πργραµµα σε κεν τµήµα της
ταινίας.
c Εισάγετε ξανά το πργραµµα σε γραµµένο τµήµα της
ταινίας (σελ. 187).
• Το COMMANDER είναι στη θέση OFF στις ρυθµίσεις µενού.
c Ρυθµίστε το στη θέση ON (σελ. 261).
• Κάτι εµποδίζει τις υπέρυθρες ακτίνες.
c Αφαιρέστε το εµπδιο.
• Οι µπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί µε τη σωστή πολικτητα
στην υποδοχή (το + µε το + και το – µε το –).
c Τοποθετήστε τις µπαταρίες µε τη σωστή πολικτητα
(σελ. 311).
• Οι µπαταρίες έχουν εξαντληθεί.
c Τοποθετήστε καινούριες (σελ. 311).
• Το DISPLAY είναι στη θέση V-OUT/LCD στις ρυθµίσεις µενού.
c Ρυθµίστε το στη θέση LCD (σελ. 261).
Soluzione di problemi
Το ψηφιακ µοντάζ
προγραµµάτων σε “Memory Stick”
δεν ενεργοποιείται.
Αιτία και/ή ∆ιορθωτικές Ενέργειες
(συνεχίζεται στην επµενη σελίδα)
277
Τύποι προβληµάτων και τρποι αποκατάστασής τους
Σύµπτωµα
Ακούγεται µελωδία ή βµβος
για πέντε δευτερλεπτα.
∆εν ενεργοποιείται καµία
λειτουργία, µολοντι η κάµερα
είναι ενεργοποιηµένη.
fταν ρυθµίζετε το διακπτη
POWER στη θέση VCR ή OFF
(CHARGE), εάν µετακινήσετε
την κάµερα, µπορεί να
ακούσετε ένα θρυβο σαν
κροτάλισµα απ το εσωτερικ
της κάµερας.
Κατά τη φρτιση της µπαταρίας,
η λυχνία CHARGE δεν ανάβει.
∆ε µπορείτε να φορτίσετε τη
µπαταρία.
Κατά τη φρτιση της µπαταρίας,
η λυχνία CHARGE αναβοσβήνει.
Τα πλήκτρα δεν εµφανίζονται
στον πίνακα αφής.
Τα πλήκτρα στην οθνη υγρών
κρυστάλλων δε λειτουργούν.
Οι ενδείξεις εµφανίζονται ως
κατοπτρικά είδωλα
(αντεστραµµένες) στο
εικονοσκπιο.
Η σύνδεση USB δεν είναι
εφικτή.
∆εν είναι δυνατή η εξαγωγή της
κασέτας, ακµη και µε ανοικτ
το κάλυµµα της κασέτας.
278
Αιτία και/ή ∆ιορθωτικές Ενέργειες
• Έχει σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας.
c Αφαιρέστε την κασέτα και αφήστε την κάµερα τουλάχιστον
µια ώρα µέχρι να εξατµιστεί η υγρασία (σελ. 291).
• Σηµειώθηκε κάποιο πρβληµα στην κάµερα.
c Αφαιρέστε την κασέτα, τοποθετήστε την ξανά και µετά
λειτουργήστε την κάµερα.
c Αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος απ την πρίζα τοίχου ή αφαιρέστε τη µπαταρία
και, κατπιν συνδέστε ξανά την πηγή τροφοδοσίας µετά
απ ένα λεπτ περίπου. Ενεργοποιήστε την κάµερα.
Εάν οι λειτουργίες δεν αποκατασταθούν µετά τα
παραπάνω µέτρα, πιέστε το πλήκτρο RESET
χρησιµοποιώντας ένα αιχµηρ αντικείµενο. (Εάν πιέσετε
το πλήκτρο RESET, λες οι ρυθµίσεις
συµπεριλαµβανοµένης της ηµεροµηνίας και της ώρας θα
επιστρέψουν στις αρχικές τιµές) (σελ. 22, 27, 308).
• Αυτ συµβαίνει επειδή ορισµένες λειτουργίες
χρησιµοποιούν γραµµικ µηχανισµ. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία της κάµερας.
• Η φρτιση έχει ολοκληρωθεί.
• Η µπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
c Τοποθετήστε την σωστά (σελ. 22).
• Ο διακπτης POWER δε βρίσκεται στη θέση OFF
(CHΑRGE).
c Ρυθµίστε τον στη θέση OFF (CHARGE) (σελ. 23).
• Η µπαταρία δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.
c Τοποθετήστε την σωστά (σελ. 22).
• Υπάρχει κάποιο πρβληµα µε την µπαταρία.
c Παρακαλούµε, επικοινωνήστε µε τον πλησιέστερο
αντιπρσωπο ή εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
• Έχετε πιέσει το DISPLAY/TOUCH PANEL.
c Πιέστε ελαφρά την οθνη υγρών κρυστάλλων.
c Πιέστε το DISPLAY/TOUCH PANEL στην κάµερα ή το
DISPLAY στο τηλεχειριστήριο (σελ. 54).
c Ρυθµίστε την οθνη (CALIBRATION) (σελ. 296).
• Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία καθρέφτη.
∆εν πρκειται για δυσλειτουργία (σελ. 41).
• Το καλώδιο USB συνδέθηκε προτού ολοκληρωθεί η
εγκατάσταση του οδηγού USB.
c Απεγκαταστήστε το λανθασµένο οδηγ USB
(σελ. 222, 227).
• Το USBCONNECT έχει την τιµή PTP ενώ ο διακπτης
POWER βρίσκεται στη θέση MEMORY.
c Ρυθµίστε το στη θέση NORMAL (σελ. 260).
• Έχει αρχίσει να συµπυκνώνεται υγρασία στην κάµερά σας
(σελ. 291).
Ελληνικά
Ενδείξεις αυτοδιάγνωσης
Η κάµερά σας διαθέτει λειτουργία
αυτοδιάγνωσης.
Αυτή η λειτουργία παρουσιάζει την τρέχουσα
κατάσταση της κάµερας µε κωδικ 5 ψηφίων
(συνδυασµ ενς γράµµατος και αριθµών)
στην οθνη. Εάν εµφανιστεί ένας κωδικς 5
ψηφίων, ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα
κωδικών. Τα τελευταία δύο ψηφία (µε την
ένδειξη ss) διαφέρουν, ανάλογα µε την
κατάσταση της κάµερας.
Οθνη υγρών κρυστάλλων ή
Εικονοσκπιο
C:21:00
Ενδείξεις αυτοδιάγνωσης
• C:ss:ss
Μπορείτε να ρυθµίσετε την κάµερα
ο ίδιος.
• E:ss:ss
Επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο
αντιπρσωπο ή εξουσιοδοτηµένο
σέρβις της Sony.
Ενδείξεις 5 ψηφίων
C:04:ss
C:21:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:61:ss
E:62:ss
Οδηγς βλαβών
E:20:ss
Soluzione di problemi
C:22:ss
Αιτία και/ή ∆ιορθωτικές Ενέργειες
• Χρησιµοποιείτε µπαταρία που δεν είναι “InfoLITHIUM”.
c Χρησιµοποιήστε µπαταρία “InfoLITHIUM” (σελ. 26, 285).
• Έχει σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας.
c Αφαιρέστε την κασέτα και αφήστε την κάµερα
τουλάχιστον για µια ώρα µέχρι να εξατµιστεί η υγρασία
(σελ. 291).
• Οι κεφαλές του βίντεο είναι λερωµένες.
c Καθαρίστε τις κεφαλές χρησιµοποιώντας την κασέτα
καθαρισµού (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία)
(σελ. 292).
• Σηµειώθηκε δυσλειτουργία, διαφορετική απ τις
παραπάνω, την οποία µπορείτε να αντιµετωπίσετε.
c Αφαιρέστε την κασέτα, τοποθετήστε την ξανά και µετά
λειτουργήστε την κάµερα.
c Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος ή
αφαιρέστε την µπαταρία. Αφού επανασυνδέσετε τη
πηγή τροφοδοσίας, λειτουργήστε την κάµερα.
• Σηµειώθηκε δυσλειτουργία που δεν µπορείτε να
αντιµετωπίσετε.
c Επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο αντιπρσωπο ή
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony και αναφέρετε τον
κωδικ 5 ψηφίων που εµφανίστηκε. (παράδειγµα
E:61:10)
Εάν το πρβληµα δεν αποκατασταθεί µετά την εκτέλεση των διορθωτικών ενεργειών µερικές
φορές, επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο αντιπρσωπο ή εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
279
Ελληνικά
Προειδοποιητικές ενδείξεις και µηνύµατα
Εάν εµφανιστούν ενδείξεις και µηνύµατα στην οθνη, ελέγξτε τα ακλουθα:
Βλ. σελ. εντς των παρενθέσεων “( )” για περισστερες πληροφορίες.
Προειδοποιητικές ενδείξεις
100–0001
100-0001 Προειδοποιητική ένδειξη αρχείου
Αργ αναβσβηµα:
• Το αρχείο είναι αλλοιωµένο.
• Το αρχείο είναι µη αναγνώσιµο.
• Προσπαθείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία
MEMORY MIX σε κινούµενη εικνα
(σελ. 175).
C:21:00 Ενδείξεις αυτοδιάγνωσης (σελ. 279).
E Η µπαταρία έχει εξαντληθεί ή σχεδν
εξαντληθεί
Αργ αναβσβηµα:
• Η µπαταρία είναι σχεδν εξαντληµένη.
Ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας, το
περιβάλλον και την κατάσταση της
µπαταρίας η ένδειξη E µπορεί να
αναβοσβήνει ακµη και ταν ο
υπολειπµενος χρνος της µπαταρίας είναι
πέντε µε 10 λεπτά.
Γρήγορο αναβσβηµα:
• Η µπαταρία έχει εξαντληθεί.
% Έχει σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας*
Γρήγορο αναβσβηµα:
• Αφαιρέστε την κασέτα, απενεργοποιήστε
την κάµερα και αφήστε την για την περίπου
ώρα µε το τµήµα κασέτας ανοικτ
(σελ. 291).
Προειδοποιητική ένδειξη µνήµης
κασέτας*
Αργ αναβσβηµα:
• Έχετε τοποθετήσει κασέτα που δε διαθέτει
µνήµη (σελ. 282).
Προειδοποιητική ένδειξη “Memory
Stick”*
Αργ αναβσβηµα:
• ∆εν έχει τοποθετηθεί “Memory Stick”.
• Ο διακπτης προστασίας εγγραφής του
“Memory Stick” βρίσκεται στη θέση LOCK
(ασφάλιση) (σελ. 149).
Γρήγορο αναβσβηµα:
• Η κάµερά σας δε µπορεί να διαβάσει το
“Memory Stick” (σελ. 149).
• Η εικνα δε µπορεί να γραφτεί σε “Memory
Stick”.
280
C:21:00
Προειδοποιητική ένδειξη φορµαρίσµατος
“Memory Stick”*
Γρήγορο αναβσβηµα:
• Το “Memory Stick” δεν έχει φορµαριστεί
σωστά (σελ. 258).
• Τα δεδοµένα του “Memory Stick” είναι
αλλοιωµένα (σελ. 150).
Q Προειδοποιητική ένδειξη ταινίας
Αργ αναβσβηµα:
• Η ταινία πλησιάζει στο τέλος της.
• ∆εν έχετε τοποθετήσει κασέτα.*
• Το πτερύγιο προστασίας εγγραφής της
κασέτας είναι ενεργ (κκκινο) (σελ. 31).*
Γρήγορο αναβσβηµα:
• Η ταινία έχει φτάσει στο τέλος της.*
Z Πρέπει να αφαιρέσετε την κασέτα*
Αργ αναβσβηµα:
• Το πτερύγιο προστασίας εγγραφής της
κασέτας είναι ενεργ (κκκινο) (σελ. 31).
Γρήγορο αναβσβηµα:
• Έχει σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας (σελ. 291).
• Η ταινία έχει φτάσει στο τέλος της.
• Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία
αυτοδιάγνωσης (σελ. 279).
- Η εικνα προστατεύεται*
Αργ αναβσβηµα:
• Η εικνα προστατεύεται (σελ. 207).
• Ο διακπτης προστασίας εγγραφής του
“Memory Stick” βρίσκεται στη θέση LOCK
(ασφάλιση) (σελ. 149).
Προειδοποιητική ένδειξη φλας (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία)
Αργ αναβσβηµα:
• Κατά τη φρτιση*
Γρήγορο αναβσβηµα:
• Υπάρχει κάποιο πρβληµα µε το εξωτερικ
φλας (δεν περιλαµβάνεται στη συσκευασία).
Προειδοποιητική ένδειξη εγγραφής
ακίνητης εικνας
Αργ αναβσβηµα:
• Η ακίνητη εικνα δεν µπορεί να γραφτεί σε
κασέτα ή σε “Memory Stick”.
* Ακούτε τον ήχο της µελωδίας ή του
βµβου.
Προειδοποιητικές ενδείξεις και µηνύµατα
Προειδοποιητικά µηνύµατα
• CLOCK SET
• FOR “InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
•
CLEANING CASSETTE
Ρυθµίστε την ηµεροµηνία και την ώρα (σελ. 29).
Χρησιµοποιήστε µπαταρία “InfoLITHIUM” (σελ. 26).
Οδηγς βλαβών
* Ακούτε τον ήχο της µελωδίας ή του βµβου.
Soluzione di problemi
Οι κεφαλές του βίντεο είναι λερωµένες (σελ. 292).
Η ένδειξη x και το µήνυµα “ CLEANING CASSETTE”
εµφανίζονται το ένα µετά το άλλο στην οθνη.
• COPY INHIBIT
Επιχειρήσατε να καταγράψετε εικνα η οποία περιέχει σήµα
προστασίας πνευµατικών δικαιωµάτων (σελ. 283).*
•
FULL
Η µνήµη κασέτας είναι πλήρης (σελ. 141).*
•
16BIT
Το AUDIO MODE έχει ρυθµιστεί στη θέση 16BIT.* ∆εν µπορείτε
να µετεγγράψετε νέους ήχους (σελ. 259).
•
REC MODE
Το REC MODE έχει ρυθµιστεί σε ταχύτητα LP.* ∆εν µπορείτε να
µετεγγράψετε νέους ήχους (σελ. 259).
•
TAPE
∆εν υπάρχει γραµµένο τµήµα στην ταινία.* ∆εν µπορείτε να
µετεγγράψετε νέους ήχους.
“i.LINK” CABLE
Έχετε συνδέσει καλώδιο i.LINK.* ∆εν µπορείτε να µετεγγράψετε
•
νέους ήχους (σελ. 138).
•
FULL
Το “Memory Stick” είναι πλήρες (σελ. 164).*
•
Ο διακπτης προστασίας εγγραφής του “Memory Stick”
βρίσκεται στη θέση LOCK (ασφάλιση) (σελ. 149).*
•
NO FILE
∆εν πραγµατοποιείται εγγραφή ακίνητης εικνας στο “Memory
Stick”.*
•
NO MEMORY STICK
∆εν έχετε τοποθετήσει “Memory Stick”.*
•
NO STILL IMAGE FILE
Έχετε επιλέξει το MULTI στο 9PIC PRINT στις ρυθµίσεις µενού,
χρησιµοποιώντας “Memory Stick”, το οποίο δεν περιέχει
ακίνητες εικνες.*
•
AUDIO ERROR
Προσπαθείτε να γράψετε εικνα µε ήχο που δεν µπορεί να
γραφτεί µε την κάµερά σας σε “Memory Stick” (σελ. 184).*
•
MEMORY STICK ERROR Τα δεδοµένα του “Memory Stick” είναι αλλοιωµένα.*
•
FORMAT ERROR
Το “Memory Stick” δεν αναγνωρίζεται απ την κάµερα
(σελ. 151, 258).* Ελέγξτε το φορµά.
•
- DIRECTORY ERROR Υπάρχουν περισστεροι απ δύο ίδιοι κατάλογοι (σελ. 195).*
•
PLAY ERROR
Η εικνα παρουσιάζει παραµορφώσεις και δεν µπορεί να
αναπαραχθεί.*
•
REC ERROR
Ελέγξτε το σήµα εισδου και, κατπιν, πραγµατοποιήστε ξανά
την εγγραφή.*
• Q Z TAPE END
Η ταινία έχει φτάσει στο τέλος της.*
• Q NO TAPE
Τοποθετήστε κασέτα.*
•
NO PRINT MARK
Έχετε επιλέξει το MARKED στο 9PIC PRINT στις ρυθµίσεις
µενού, χρησιµοποιώντας “Memory Stick”, το οποίο δεν περιέχει
εικνες µε µαρκάρισµα εκτύπωσης (σελ.214)*.
• DELETING
Πιέζετε το πλήκτρο PHOTO της κάµερας κατά τη διάρκεια
διαγραφής δεδοµένων ενς “Memory Stick”.*
• FORMATTING
Πιέζετε το πλήκτρο PHOTO της κάµερας ενώ φορµάρετε ένα
“Memory Stick”.*
• NOW CHARGING
Η φρτιση του εξωτερικού φλας (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία) δεν πραγµατοποιείται σωστά.*
281
— Πρσθετες πληροφορίες —
— Altre informazioni —
Cassette utilizzabili
Selezione dei tipi di cassetta
Κασέτες που µπορείτε
να χρησιµοποιήσετε
Επιλογή τύπου κασέτας
È possibile utilizzare solamente cassette mini DV
.*
Non è possibile utilizzare altre cassette 8 mm ,
Hi8
, Digital8 , VHS
, VHSC
,
S-VHS
, S-VHSC
, Betamax ,
DV
o MICRO MV
.
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε µνο κασέτες
mini DV
.*
∆ε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε άλλες κασέτες
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
,
VHSC
, S-VHS
, S-VHSC
,
ή MICRO MV
.
Betamax , DV
* Esistono due tipi di cassette mini DV: con
memoria cassetta e senza memoria cassetta.
I nastri dotati di memoria cassetta hanno il
(Cassette Memory).
marchio
Si consiglia di utilizzare cassette dotate di
memoria cassetta.
* Υπάρχουν δύο τύποι κασετών mini DV: µε
µνήµη κασέτας και χωρίς µνήµη κασέτας.
Οι κασέτες µε µνήµη φέρουν την ένδειξη
(Cassette Memory, Μνήµη Κασέτας).
Συνιστούµε να χρησιµοποιείτε κασέτες που
διαθέτουν µνήµη.
Una memoria CI è incorporata in questo tipo di
cassette. Utilizzando questa memoria, la
videocamera è in grado di leggere e scrivere
dati, quali la data di registrazione, i titoli e così
via.
Le funzioni che utilizzano la memoria cassetta
richiedono che i segnali siano registrati in
successione sul nastro. Se il nastro contiene una
porzione vuota all’inizio o fra porzioni
registrate, è possibile che i titoli non vengano
visualizzati correttamente o che le funzioni di
ricerca non vengano attivate in modo corretto.
Procedere come segue onde evitare di creare
porzioni vuote sul nastro.
Premere END SEARCH per raggiungere la fine
della parte registrata prima di iniziare la
registrazione successiva quando:
– si è estratta la cassetta durante la
registrazione.
– si è riprodotto il nastro.
– è stata utilizzata la funzione EDITSEARCH.
Se il nastro contiene una porzione vuota o
segnali registrati in modo discontinuo,
effettuare di nuovo la registrazione dall’inizio
alla fine del nastro come descritto sopra.
Lo stesso risultato si può ottenere se si registra
utilizzando una videocamera digitale senza
funzione di memoria cassetta su un nastro
registrato da un apparecchio con funzione di
memoria cassetta.
Marchio
sulla cassetta
La capacità di memoria dei nastri con il marchio
è di 4K bit.s La videocamera può
utilizzare nastri con capacità di memoria fino a
16K bits. I nastri con capacità di memoria di
16K bits hanno il marchio
.
Marchio Mini DV.
Marchio di memoria cassetta.
Si tratta di marchi di fabbrica.
282
Σ’ αυτν τον τύπο κασέτας έχει τοποθετηθεί
µνήµη IC. Η κάµερά σας µπορεί να διαβάζει και
να καταγράφει δεδοµένα, πως ηµεροµηνίες
εγγραφών ή τίτλους, κλπ. σε αυτή τη µνήµη.
Οι λειτουργίες που χρησιµοποιούν τη µνήµη
κασέτας απαιτούν την ύπαρξη διαδοχικών
σηµάτων γραµµένων στην ταινία. Εάν υπάρχει
κεν τµήµα στην ταινία, είτε στην αρχή της
είτε µεταξύ των γραµµένων τµηµάτων της, οι
τίτλοι µπορεί να µην εµφανίζονται σωστά και οι
λειτουργίες αναζήτησης µπορεί να µην
ενεργοποιούνται σωστά. Κάντε τα εξής για να
αποφύγετε τα κενά τµήµατα στην κασέτα.
Πιέστε το END SEARCH για να µετακινηθείτε
στο τέλος του γραµµένου τµήµατος προτού
αρχίσετε την επµενη εγγραφή, εάν έχετε
εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
– Έχετε αφαιρέσει την κασέτα κατά την
εγγραφή.
– Έχετε αναπαράγει την κασέτα.
– Έχετε χρησιµοποιήσει τη λειτουργία
EDITSEARCH.
Εάν υπάρχουν κενά τµήµατα ή ασυνεχή
σήµατα στην ταινία σας, ξαναγράψτε την
ταινία απ την αρχή µέχρι το τέλος πως
περιγράφεται παραπάνω.
Το ίδιο µπορεί να συµβεί ταν
πραγµατοποιείτε εγγραφή, χρησιµοποιώντας
ψηφιακή βιντεοκάµερα-recorder που δε
διαθέτει τη λειτουργία µνήµης κασέτας, σε
κασέτα η οποία γράφτηκε σε κάµερα που
διέθετε τη λειτουργία µνήµης κασέτας.
Η ένδειξη
στην κασέτα
Η χωρητικτητα της µνήµης των κασετών που
φέρουν την ένδειξη
, είναι 4K bits. Η
κάµερά σας µπορεί να δεχτεί κασέτες µε µνήµη
µέχρι και 16K bits. Οι κασέτες µε χωρητικτητα
µνήµης 16K bits φέρουν την ένδειξη
.
Αυτή είναι η ένδειξη κασέτας Mini
DV.
Αυτή είναι η ένδειξη “Μνήµη
Κασέτας”.
Οι παραπάνω ενδείξεις αποτελούν εµπορικά
σήµατα.
Cassette utilizzabili
Quando si riproduce
Κασέτες που µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε
Κατά την αναπαραγωγή
Riproduzione di un nastro registrato
con il sistema NTSC
Αναπαραγωγή κασέτας γραµµένης µε το
σύστηµα NTSC
Si possono riprodurre nastri registrati con il
sistema video NTSC sullo schermo LCD, se il
nastro è stato registrato in modo SP.
Μπορείτε να αναπαράγετε κασέτες
γραµµένες µε το σύστηµα εικνας NTSC
στην οθνη υγρών κρυστάλλων, εάν έχουν
γραφτεί σε ταχύτητα SP.
Segnale di copyright
Quando si riproduce
Usando qualsiasi altra videocamera, non è
possibile registrare su un nastro su cui sono
registrati segnali di controllo del copyright per la
protezione dei diritti d’autore di materiale che è
riprodotto su questa videocamera.
Quando si registra
Modo audio
Χρησιµοποιώντας οποιαδήποτε άλλη κάµερα,
δεν µπορείτε να γράψετε σε κασέτα που
έχουν καταγραφεί σήµατα ελέγχου
πνευµατικών δικαιωµάτων για την προστασία
των πνευµατικών δικαιωµάτων των
δηµιουργών του λογισµικού, το οποίο
αναπαράγεται στην κάµερά σας.
Κατά την εγγραφή
∆εν µπορείτε να καταγράψετε στην κάµερά
σας λογισµικ, το οποίο περιέχει σήµατα
ελέγχου πνευµατικών δικαιωµάτων για την
προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων του
λογισµικού.
Εάν επιχειρήσετε να γράψετε τέτοιου είδους
λογισµικ, εµφανίζεται η ένδειξη COPY
INHIBIT στην οθνη ή στην οθνη της
τηλερασης. Η κάµερά σας δεν καταγράφει
σήµατα ελέγχου πνευµατικών δικαιωµάτων
που υπάρχουν στη κασέτα ταν
πραγµατοποιεί εγγραφή.
Ρύθµιση ήχου
Λειτουργία 12-bit: Ο αρχικς ήχος µπορεί να
γραφτεί στη θέση stereo 1
και ο νέος ήχος στη θέση
stereo 2 στα 32 kHz. Η
ισορροπία του ήχου
µεταξύ των θέσεων stereo
1 και stereo 2 µπορεί να
ρυθµιστεί, επιλέγοντας το
AUDIO MIX στις ρυθµίσεις
µενού κατά την
αναπαραγωγή. Και οι δύο
ήχοι µπορούν να
αναπαραχθούν.
Λειτουργία 16-bit: ∆εν µπορεί να γραφτεί
νέος ήχος, αλλά ο αρχικς
ήχος µπορεί να γραφτεί µε
υψηλή ποιτητα. Επιπλέον,
µπορεί να αναπαραχθεί
γραµµένος ήχος στα 32
kHz, 44.1 kHz ή 48 kHz.
Κατά την αναπαραγωγή
κασέτας, η οποία είναι
γραµµένη σε λειτουργία
16-bit, η ένδειξη 16BIT
εµφανίζεται στην οθνη
υγρών κρυστάλλων ή στο
283
εικονοσκπιο.
Πρσθετες πληροφορίες
Modo a 12 bit: Il suono originale può essere
registrato su stereo 1 e il nuovo
suono su stereo 2 a 32 kHz.
Il bilanciamento tra stereo 1 e
stereo 2 può essere regolato
selezionando AUDIO MIX nelle
impostazioni di menu durante la
riproduzione. Possono essere
riprodotti entrambi i suoni.
Modo a 16 bit: Un nuovo suono non può essere
registrato ma il suono originale
può essere registrato con alta
qualità. Inoltre si può riprodurre
il suono registrato a 32 kHz,
44,1 kHz o 48 kHz. Quando si
riproduce un nastro registrato nel
modo a 16 bit, l’indicatore 16BIT
appare sullo schermo.
Κατά την αναπαραγωγή
Altre informazioni
Non è possibile registrare sulla videocamera
materiale che contiene segnali di controllo del
copyright per la protezione dei diritti d’autore
del materiale.
Se si tenta di registrare tale tipi di software, sullo
schermo o sullo schermo del televisore viene
visualizzato COPY INHIBIT. Durante la
registrazione, i segnali di controllo dei diritti
d’autore non vengono riprodotti sul nastro.
Σήµα πνευµατικών δικαιωµάτων
Κασέτες που µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε
Cassette utilizzabili
Quando si riproduce un nastro a
doppia pista sonora
0ταν αναπαράγετε κασέτα µε δύο
κανάλια ήχου
Quando si riproduce un nastro a doppia pista
sonora registrato in un sistema stereo, regolare
HiFi SOUND sul modo desiderato nelle
impostazioni di menu (p. 248).
hταν αναπαράγετε κασέτες µε δύο κανάλια
ήχου γραµµένες µε στερεοφωνικ σύστηµα,
ρυθµίστε το HiFi SOUND στην επιθυµητή
λειτουργία στις ρυθµίσεις µενού (σελ. 256).
Suono emesso dal diffusore
Ήχος απ ηχείο
Modo di HiFi
SOUND
Riproduzione
di un nastro
stereo
Riproduzione di
un nastro a
doppia pista
sonora
Λειτουργία
HiFi Sound
Stereo
Suono principale
e suono
secondario
STEREO
1
Suono del
canale sinistro
Suono principale
2
Suono del
canale destro
Suono secondario
STEREO
Non è possibile registrare programmi a doppia
pista sonora su questa videocamera.
Note sulle cassette
Quando si applica un’etichetta ad
una cassetta
Assicurarsi di applicare l’etichetta solo nelle
posizioni apposite sotto indicate [a] in modo da
non causare problemi di funzionamento della
videocamera.
Dopo aver usato una cassetta
Riavvolgere il nastro fino all’inizio, inserire la
cassetta nella sua custodia e conservarla in
posizione verticale.
Se la memoria cassetta non funziona
Reinserire la cassetta. Il connettore placcato in
oro della cassetta mini DV può essere sporco o
polveroso.
Pulizia del connettore placcato in oro
Se il connettore placcato in oro della cassetta è
sporco o polveroso, l’indicatore di nastro
rimanente a volte non è visualizzato
correttamente e può non essere possibile usare le
funzioni che utilizzano la memoria cassetta.
Pulire il connettore placcato in oro con un
bastoncino di cotone, ogni 10 estrazioni circa
della cassetta. [b]
Αναπαραγωγή
στερεοφωνικής
κασέτας
Αναπαραγωγή
κασέτας µε δύο
κανάλια ήχου
Στερεοφωνική
Κύριος και
δευτερεύων ήχος
1
Αριστερ κανάλι
Κύριος ήχος
2
∆εξί κανάλι
∆ευτερεύων ήχος
∆εν µπορείτε να γράψετε προγράµµατα δύο
καναλιών ήχου µε αυτήν την κάµερα.
Σηµειώσεις σχετικά µε τις κασέτες
Κατά την επικλληση ετικέτας σε
κασέτες
Φροντίστε να κολλήσετε την ετικέτα µνο στα
σηµεία, τα οποία σηµειώνονται στο παρακάτω
σχήµα [a], έτσι ώστε να µην προκαλέσετε
δυσλειτουργία της κάµεράς σας.
Μετά τη χρήση κασέτας
Τυλίξτε την ταινία στην αρχή, τοποθετήστε την
κασέτα στη θήκη της και αποθηκεύστε την σε
ρθια (κατακρυφη) θέση.
0ταν η λειτουργία µνήµης κασέτας δεν
ενεργοποιείται
Τοποθετήστε ξανά την κασέτα. Ο συνδετήρας
µε το χρυσ έλασµα της κασέτας mini DV
µπορεί να είναι λερωµένος ή σκονισµένος.
Καθαρισµς του συνδετήρα µε το χρυσ
έλασµα
Εάν ο επίχρυσος συνδετήρας της κασέτας είναι
βρώµικος ή σκονισµένος, η ένδειξη
υπολειπµενης ταινίας µερικές φορές δεν
εµφανίζεται σωστά, και µπορεί να µην
µπορέσετε να ενεργοποιήσετε λειτουργίες
χρησιµοποιώντας τη µνήµη κασέτας. Καθαρίστε
το συνδετήρα µε το χρυσ έλασµα µε µια
µπατοvέτα, κάθε 10 περίπου φορές που
αφαιρείτε την κασέτα απ την κάµερα. [b]
Non applicare un’etichetta
intorno a questo bordo./
Μην κολλάτε ετικέτες γύρω
απ αυτ το ριο.
284
[a]
[b]
Riguardo i blocchi
batteria
“InfoLITHIUM”
Che cosa è il blocco batteria
“InfoLITHIUM”?
Il blocco batteria “InfoLITHIUM” è una batteria
agli ioni di litio dotata di funzioni per la
comunicazione di informazioni relative alle
condizioni della batteria stessa tra la
videocamera e il trasformatore CA/caricabatterie
opzionale.
Il blocco batteria “InfoLITHIUM” calcola il
consumo energetico in base alle condizioni di
utilizzo della videocamera e visualizza il tempo
di funzionamento rimanente del blocco batteria
in minuti. Con un trasformatore CA/
caricabatterie (opzionale), vengono visualizzati il
tempo di funzionamento e di carica rimanenti.
Carica del blocco batteria
Uso efficace del blocco batteria
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” είναι µια µπαταρία
ιντων λιθίου, η οποία διαθέτει λειτουργίες
για µεταβίβαση πληροφοριών σχετικών µε τις
συνθήκες λειτουργίας ανάµεσα στην κάµερα
και ένα µετασχηµατιστή/φορτιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος, ο οποίος δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία.
Η µπαταρία “InfoLITHIUM” υπολογίζει την
κατανάλωση ρεύµατος, σύµφωνα µε τις
συνθήκες λειτουργίας της κάµερας και
εµφανίζει το χρνο υπολειπµενης
µπαταρίας σε λεπτά. Με ένα µετασχηµατιστή/
φορτιστή (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία), εµφανίζεται ο υπολειπµενος
χρνος λειτουργίας και φρτισης.
Φρτιση της µπαταρίας
• Φροντίστε να φορτίσετε τη µπαταρία πριν
αρχίσετε να χρησιµοποιείτε την κάµερά
σας.
• Συνιστούµε να φορτίζετε την µπαταρία σε
θερµοκρασίες περιβάλλοντος µεταξύ 10 °C
και 30 °C µέχρις του σβήσει η λυχνία
CHARGE. Εάν φορτίσετε τη µπαταρία σε
θερµοκρασίες εκτς του προαναφερµενου
εύρους, ενδέχεται να µη µπορέσετε να τη
φορτίσετε αποτελεσµατικά.
• Αφού ολοκληρωθεί η φρτιση,
αποσυνδέστε το καλώδιο απ τον
ακροδέκτη DC IN της κάµερας ή αφαιρέστε
την µπαταρία.
Αποτελεσµατική χρήση της µπαταρίας
• Η απδοση της µπαταρίας µειώνεται σε
περιβάλλον χαµηλών θερµοκρασιών.
Συνεπώς, ο χρνος χρήσης της µπαταρίας
µειώνεται. Για χρήση µεγαλύτερης
διάρκειας, συνιστούµε τα εξής:
– Τοποθετήστε τη µπαταρία στην τσέπη σας
για να ζεσταθεί και τοποθετήστε τη στην
κάµερα προτού αρχίσετε την
πραγµατοποίηση λήψεων.
– Χρησιµοποιήστε την µπαταρία µεγάλης
χωρητικτητας (NP-FM70/QM71/FM90/
FM91/QM91, δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία).
Πρσθετες πληροφορίες
•Le prestazioni del blocco batteria diminuiscono
in luoghi con temperatura ambiente ridotta. Di
conseguenza, la durata di utilizzo del blocco
batteria risulta inferiore. Si consiglia di
procedere come riportato di seguito per
utilizzare più a lungo il blocco batteria:
– Tenere il blocco batteria in tasca per scaldarlo
e inserirlo nella videocamera appena prima di
iniziare le riprese.
– Usare un blocco batteria a grande capacità
(NP-FM70/QM71/FM90/FM91/QM91,
opzionale).
Τι είναι η µπαταρία “InfoLITHIUM”?
Altre informazioni
•Assicurarsi di caricare il blocco batteria prima
di iniziare ad usare la videocamera.
•Si consiglia di caricare il blocco batteria con una
temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 30 °C
finché la spia CHARGE non si spegne. Se la
batteria viene caricata al di fuori di questa gamma
di temperatura, potrebbe non essere possibile
caricare correttamente il blocco batteria.
•Dopo che la carica è stata completata, scollegare
il trasformatore CA dalla presa DC IN della
videocamera o rimuovere il blocco batteria.
Σχετικά µε την µπαταρία
“InfoLITHIUM”
285
Riguardo i blocchi batteria
“InfoLITHIUM”
Σχετικά µε την µπαταρία
“InfoLITHIUM”
•Un uso frequente del pannello LCD o
operazioni ripetute di riproduzione,
avanzamento rapido e riavvolgimento
scaricano il blocco batteria più rapidamente. Si
consiglia di usare il blocco batteria a grande
capacità (NP-FM70/QM71/FM90/FM91/
QM91, opzionale).
•Assicurarsi di regolare l’interruttore POWER su
OFF (CHARGE) quando non si riprende o si
riproduce con la videocamera. Il blocco batteria
si consuma inoltre quando la videocamera si
trova nei modi di attesa della registrazione su
nastro o di pausa della riproduzione.
•Preparare blocchi batteria di scorta per un
tempo doppio o triplo del tempo di ripresa
previsto ed eseguire una registrazione di prova
prima di riprendere effettivamente.
•Non esporre i blocchi batteria all’acqua. I
blocchi batteria non sono resistenti all’acqua.
• Η συχνή χρήση του πίνακα της οθνης
υγρών κρυστάλλων καθώς και η συχνή
χρήση των λειτουργιών αναπαραγωγής,
γρήγορης προώθησης της ταινίας εµπρς ή
πίσω, εξαντλούν την µπαταρία
γρηγορτερα. Συνιστούµε τη χρήση της
µπαταρίας µεγάλης χωρητικτητας (NPFM70/QM71/FM90/FM91/QM91, δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία).
• Βεβαιωθείτε τι έχετε γυρίσει το διακπτη
POWER στη θέση OFF (CHARGE) ταν δεν
πραγµατοποιείτε λήψη ή αναπαραγωγή µε
την κάµερα. Επίσης, η µπαταρία εξαντλείται
ταν η κάµερα βρίσκεται σε λειτουργία
αναµονής εγγραφής κασέτας ή παύσης
αναπαραγωγής.
• Φροντίστε να έχετε πρχειρες εφεδρικές
µπαταρίες που να επαρκούν για χρνο
διπλάσιο ή τριπλάσιο του αναµενµενου
χρνου εγγραφής και πραγµατοποιήστε
δοκιµαστικές εγγραφές πριν απ την
πραγµατική.
• Μην εκθέτετε την µπαταρία στο νερ. Η
µπαταρία δεν είναι ανθεκτική στο νερ.
Indicatore di tempo di
funzionamento rimanente del blocco
batteria
•Se la videocamera si spegne anche se
l’indicatore di tempo di funzionamento
rimanente del blocco batteria mostra che
rimane ancora energia, caricare di nuovo
completamente il blocco batteria in modo che
l’indicazione di tempo di funzionamento
rimanente del blocco batteria diventi corretta.
Notare, però, che a volte non è possibile
riottenere l’indicazione corretta di tempo di
funzionamento rimanente se il blocco batteria è
stato usato a temperature elevate per lungo
tempo o è rimasto nello stato completamente
carico o se il blocco batteria viene usato
frequentemente. Considerare l’indicazione di
tempo di funzionamento rimanente del blocco
batteria come tempo di ripresa approssimativo.
•Il simbolo E, che indica che rimane poco
tempo di funzionamento del blocco batteria, a
volte lampeggia a seconda delle condizioni di
impiego o della temperatura ambientale e
dell’ambiente, anche se rimangono ancora
cinque o 10 minuti di funzionamento del blocco
batteria.
286
Ένδειξη χρνου υπολειπµενης
µπαταρίας
• Εάν η κάµερα απενεργοποιηθεί, παρά το
γεγονς τι η ένδειξη υπολειπµενης
µπαταρίας δείχνει τι η µπαταρία έχει
ακµη αρκετή ενέργεια για να λειτουργήσει
η κάµερα, φορτίστε πλήρως τη µπαταρία
ξανά, έτσι ώστε η ένδειξη υπολειπµενης
µπαταρίας να είναι η σωστή. Σηµειώστε,
ωστσο, τι η ένδειξη µπαταρίας µερικές
φορές δε διορθώνεται εάν η µπαταρία
χρησιµοποιείται σε υψηλές θερµοκρασίες
για µεγάλο χρονικ διάστηµα ή αφεθεί
πλήρως φορτισµένη, ή εάν η µπαταρία
χρησιµοποιείται συχνά. Θεωρήστε την
ένδειξη του χρνου υπολειπµενης
µπαταρίας ως ένδειξη του κατά προσέγγιση
χρνου λήψης.
• Το σύµβολο E, το οποίο δείχνει τι έχει
αποµείνει πολύ λίγος χρνος
υπολειπµενης µπαταρίας, ορισµένες
φορές αναβοσβήνει ανάλογα µε τις
συνθήκες λειτουργίας ή ανάλογα µε τη
θερµοκρασία περιβάλλοντος, ακµη κι αν ο
χρνος υπολειπµενης µπαταρίας είναι
πέντε µε 10 λεπτά περίπου.
Riguardo i blocchi batteria
“InfoLITHIUM”
Σχετικά µε την µπαταρία
“InfoLITHIUM”
Conservazione del blocco batteria
Πως να αποθηκεύσετε την µπαταρία
•Se il blocco batteria non viene usato per un
lungo periodo, usare il seguente procedimento
una volta all’anno per mantenere un
funzionamento corretto.
1. Caricare completamente il blocco batteria.
2. Scaricarlo sull’apparecchio elettronico.
3. Rimuovere il blocco batteria dall’apparecchio
e riporlo in un luogo fresco e asciutto.
•Per utilizzare il blocco batteria sulla
videocamera, lasciare la videocamera nel modo
di attesa di registrazione su nastro senza una
cassetta inserita finché l’alimentazione non si
disattiva.
• Εάν η µπαταρία δεν πρκειται να
χρησιµοποιηθεί για µεγάλο χρονικ
διάστηµα, εκτελέστε την ακλουθη
διαδικασία µια φορά το χρνο για να
διατηρήσετε την κανονική λειτουργία.
1. Φορτίστε πλήρως την µπαταρία.
2. Αποφορτίστε την στην ηλεκτρονική
συσκευή σας.
3. Αφαιρέστε την µπαταρία απ τη συσκευή
και αποθηκεύστε την σε στεγν, δροσερ
µέρος.
• Για να αποφορτίσετε πλήρως την µπαταρία,
χρησιµοποιώντας την στην κάµερα, αφήστε
την κάµερα σε λειτουργία αναµονής
εγγραφής κασέτας, χωρίς να τοποθετήσετε
κασέτα, µέχρις του η µπαταρία χάσει λη
της την ενέργεια.
Vita utile del blocco batteria
∆ιάρκεια ζωής της µπαταρίας
Πρσθετες πληροφορίες
• Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας είναι
περιορισµένη. Η χωρητικτητα της
µπαταρίας µειώνεται λίγο-λίγο καθώς τη
χρησιµοποιείτε λο και περισστερο και µε
την πάροδο του χρνου. hταν ο διαθέσιµος
χρνος µπαταρίας έχει µειωθεί σηµαντικά,
µια πιθανή αιτία είναι το γεγονς τι η
διάρκεια ζωής της έχει φτάσει στο τέλος
της. Παρακαλούµε, αγοράστε καινούρια
µπαταρία.
• Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας ποικίλει
ανάλογα µε τον τρπο µε τον οποίο
αποθηκεύεται και µε τις συνθήκες
λειτουργίας και περιβάλλοντος για κάθε
µπαταρία.
Altre informazioni
•La vita utile del blocco batteria è limitata. La
capacità del blocco batteria cala poco per volta
con l’uso e col passare del tempo. Quando il
tempo di funzionamento del blocco batteria è
notevolmente ridotto, una causa probabile è che
il blocco batteria ha raggiunto la fine della sua
vita utile. Acquistare un blocco batteria nuovo.
•La vita utile del blocco batteria varia a seconda
delle condizioni di conservazione e delle
condizioni di impiego e dell’ambiente per
ciascun blocco batteria.
287
Riguardo i.LINK
Σχετικά µε το i.LINK
L’interfaccia DV del presente apparecchio è un
ingresso/uscita DV compatibile con i.LINK. In
questa sezione vengono descritti lo standard
i.LINK e le relative caratteristiche.
Η ∆ιασύνδεση DV σ’ αυτή τη συσκευή είναι
µια ∆ιασύνδεση εισδου/εξδου DV συµβατή
µε το i.LINK. Η εντητα αυτή περιγράφει το
πρτυπο i.LINK και τα χαρακτηριστικά του.
Che cosa è “i.LINK”?
Τι είναι το i.LINK?
i.LINK è un’interfaccia seriale digitale per la
gestione di video e audio digitali e di altri dati in
due direzioni tra apparecchi dotati di presa
i.LINK e per il controllo di altri apparecchi.
Gli apparecchi compatibili i.LINK possono essere
collegati tramite un solo cavo i.LINK. Le
applicazioni possibili sono operazioni e
trasferimenti di dati con vari apparecchi AV
digitali. Quando due o più apparecchi
compatibili i.LINK sono collegati a questo
apparecchio in una catena a margherita, le
operazioni e i trasferimenti di dati sono possibili
non solo con le unità cui questo apparecchio è
collegato, ma anche tramite altri dispositivi
tramite l’apparecchio direttamente collegato.
Notare, tuttavia, che il metodo di funzionamento
a volte varia a seconda delle caratteristiche e
delle specifiche dell’apparecchio da collegare e
che le operazioni e i trasferimenti di dati a volte
non sono possibili su alcuni apparecchi collegati.
Το i.LINK είναι µια ψηφιακή σειριακή
διασύνδεση για τη διακίνηση ψηφιακής
εικνας, ψηφιακού ήχου και άλλων
δεδοµένων σε δύο κατευθύνσεις ανάµεσα σε
συσκευές που διαθέτουν i.LINK καθώς και για
τον έλεγχο άλλων συσκευών. Οι δυνατές
εφαρµογές είναι λειτουργίες και ανταλλαγές
δεδοµένων µε διάφορες ψηφιακές συσκευές
ήχου/εικνας. hταν δύο ή περισστερες
συσκευές που είναι συµβατές µε i.LINK
συνδεθούν µε αυτή τη συσκευή µε
αλυσιδωτή σύνδεση, οι λειτουργίες και η
ανταλλαγή δεδοµένων είναι δυνατές χι
µνο µε τη συσκευή µε την οποία είναι
συνδεδεµένη αυτή η µονάδα αλλά και µε
άλλες συσκευές µέσω της απ’ ευθείας
συνδεδεµένης συσκευής.
Σηµειώστε, ωστσο, τι η µέθοδος
λειτουργίας ποικίλει ανάλογα µε τα στοιχεία
και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής
που θα συνδεθεί και τι οι λειτουργίες και η
ανταλλαγή δεδοµένων µερικές φορές δεν
είναι δυνατή σε ορισµένες συνδεδεµένες
συσκευές.
Nota
Normalmente è possibile collegare a questo
apparecchio un solo apparecchio tramite cavo
i.LINK. Per il collegamento della videocamera ad
un apparecchio compatibile con i.LINK dotato di
due o più interfacce DV, consultare il manuale
delle istruzioni dell’apparecchio da collegare.
Riguardo il nome “i.LINK”
i.LINK è un nome più familiare per il bus di
trasporto dati IEEE 1394 proposto da SONY ed è
un marchio approvato da numerose imprese.
IEEE 1394 è uno standard internazionale
standardizzato dall’Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
288
Σηµείωση
Συνήθως, µνο µια συσκευή µπορεί να
συνδεθεί σε αυτήν τη µονάδα µέσω του
καλωδίου i.LINK. hταν συνδέετε αυτή τη
µονάδα µε συσκευές συµβατές µε i.LINK, οι
οποίες διαθέτουν δύο ή περισστερες
∆ιασυνδέσεις DV, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της συσκευής που πρκειται να
συνδέσετε.
Σχετικά µε την Ονοµασία “i.LINK”
Το i.LINK είναι ένας πιο γνώριµος ρος για το
δίαυλο µεταφοράς δεδοµένων IEEE 1394 που
πρτεινε η SONY και αποτελεί εµπορικ
σήµα, εγκεκριµένο απ πολλές εταιρείες.
Το IEEE 1394 είναι διεθνές πρτυπο, το οποίο
καθιερώθηκε απ το Institute of Electrical and
Electronic Engineers (Ινστιτούτο
Ηλεκτρολγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών).
Riguardo i.LINK
Velocità baud di i.LINK
La velocità baud massima di i.LINK varia a
seconda degli apparecchi. Sono definite tre
velocità baud massime:
S100 (circa 100Mbps*)
S200 (circa 200Mbps)
S400 (circa 400Mbps)
La velocità baud è riportata in “Caratteristiche
tecniche” nel manuale di istruzioni di ciascun
apparecchio. Viene inoltre indicata accanto alla
presa i.LINK di alcuni apparecchi.
La velocità baud massima di apparecchi su cui
essa non è indicata, come questo apparecchio, è
“S100”.
Quando questo apparecchio è collegato ad unità
con una velocità baud massima diversa, la
velocità baud a volte differisce da quella indicata.
Funzioni i.LINK di questo
apparecchio
Cavo i.LINK necessario
Ο µέγιστος ρυθµς baud του i.LINK ποικίλει
ανάλογα µε τον εξοπλισµ. Καθορίζονται
τρεις µέγιστοι ρυθµοί baud:
S100 (περίπου 100Mbps*)
S200 (περίπου 200Mbps)
S400 (περίπου 400Mbps)
Ο ρυθµς baud παρατίθεται στα “Τεχνικά
Χαρακτηριστικά” του εγχειριδίου χρήσης
κάθε συσκευής. Επίσης, υποδεικνύεται δίπλα
στο i.LINK σε ορισµένες συσκευές.
Ο µέγιστος ρυθµς baud, συσκευών στις
οποίες δεν αναφέρεται πως σε αυτή τη
µονάδα, είναι “S100”.
hταν κάποιες µονάδες συνδέονται µε
συσκευές που έχουν διαφορετικ µέγιστο
ρυθµ baud, ο ρυθµς baud µερικές φορές
διαφέρει απ τον αναγραφµενο στη
συσκευή ρυθµ baud.
*Τι σηµαίνει Mbps?
Mbps σηµαίνει megabits ανά δευτερλεπτο,
δηλαδή η ποστητα δεδοµένων που µπορούν
να σταλούν ή να ληφθούν σε ένα
δευτερλεπτο. Για παράδειγµα, ρυθµς baud
100Mbps σηµαίνει τι 100 megabits
δεδοµένων µπορούν να σταλούν σε ένα
δευτερλεπτο.
Λειτουργίες i.LINK αυτής της
µονάδας
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον τρπο
µετεγγραφής ταν η µονάδα αυτή είναι
συνδεδεµένη µε άλλη συσκευή εικνας, η
οποία διαθέτει ∆ιασύνδεση DV, βλ. σελ. 120
και 130.
Αυτή η µονάδα µπορεί, επίσης, να συνδεθεί
µε άλλες συσκευές συµβατές µε i.LINK
(∆ιασύνδεση DV), κατασκευασµένες απ τη
SONY, εκτς των συσκευών εικνας (π.χ.
προσωπικοί υπολογιστές σειράς VAIO).
Πριν συνδέστε αυτή τη µονάδα µε προσωπικ
υπολογιστή, βεβαιωθείτε τι το λογισµικ
εφαρµογών που υποστηρίζεται απ αυτή τη
µονάδα είναι ήδη εγκατεστηµένο στον
προσωπικ υπολογιστή.
Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τις προφυλάξεις
κατά τη σύνδεση αυτής της συσκευής,
ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της
συσκευής που πρκειται να συνδέσετε.
Πρσθετες πληροφορίες
Per ulteriori informazioni sulle modalità di
duplicazione quando l’apparecchio è collegato ad
altri apparecchi video dotati di interfaccia DV,
vedere alle pagine 120 e 130.
La presente videocamera può inoltre essere
collegata ad altri apparecchi compatibili con
i.LINK (Interfaccia DV) prodotti da SONY (ad
es., serie VAIO di personal computer) di tipo non
video.
Prima di collegare questo apparecchio ad un
computer, verificare che il software applicativo
supportato da questo apparecchio sia già
installato sul computer.
Per dettagli sulle precauzioni per il collegamento
di questo apparecchio, fare riferimento anche ai
manuali di istruzioni degli apparecchi da
collegare.
Ρυθµς baud του i.LINK
Altre informazioni
*Che cosa è “Mbps”?
Mbps sta per megabit per secondo, vale a dire la
quantità di dati che possono essere inviati o
ricevuti in un secondo. Per esempio, una velocità
baud di 100Mbps significa che 100 megabit di
dati possono essere inviati in un secondo.
Σχετικά µε το i.LINK
Απαιτούµενο καλώδιο i.LINK
Usare un cavo Sony i.LINK da 4 piedini a 4
piedini (per la duplicazione DV).
Χρησιµοποιήστε καλώδιο i.LINK 4 ακίδων - 4
ακίδων της Sony (κατά τη διάρκεια της
µετεγγραφής DV).
i.LINK e sono marchi.
Τα i.LINK και
αποτελούν εµπορικά σήµατα.
289
Uso della videocamera
all’estero
Uso della videocamera
all’estero
È possibile utilizzare la videocamera in qualsiasi
paese o area impiegando il trasformatore CA in
dotazione a corrente alternata (CA) tra 100 V e
240 V, a 50/60 Hz.
Questa videocamera è basata sul sistema di
colore PAL. Se si desidera vedere le immagini di
riproduzione su un televisore, questo deve essere
un televisore basato sul sistema PAL dotato di
prese di ingresso AUDIO/VIDEO.
I seguenti sistemi di colore TV sono usati nei
paesi esteri.
Sistema PAL
Australia, Austria, Belgio, Cina, Danimarca,
Finlandia, Germania, Gran Bretagna, Hong Kong,
Italia, Kuwait, Malesia, Norvegia, Nuova
Zelanda, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica
Ceca, Repubblica Slovacca, Singapore, Spagna,
Svezia, Svizzera, Tailandia, Ungheria e così via.
Sistema PAL-M
Brasile
Sistema PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
Sistema NTSC
America Centrale, Bolivia, Canada, Cile,
Colombia, Corea, Ecuador, Filippine, Giamaica,
Giappone, Guyana, Isole Bahama, Messico, Perù,
Suriname, Taiwan, U.S.A., Venezuela e così via.
Sistema SECAM
Bulgaria, Francia, Guiana, Iran, Iraq, Principato
di Monaco, Russia, Ucraina e così via.
Semplice regolazione
dell’orologio tramite fuso
orario
Si può regolare facilmente l’orologio sul fuso
orario locale impostando la differenza oraria.
Selezionare WORLD TIME nelle impostazioni di
menu. Vedere pagina 253 per maggiori
informazioni.
290
Χρήση της κάµερας στο
εξωτερικ
Χρήση της κάµερας στο εξωτερικ
Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την κάµερά
σας σε οποιαδήποτε χώρα ή περιοχή, µε τη
βοήθεια του µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος που τη
συνοδεύει, σε εναλλασσµενη τάση απ 100
V έως 240 V AC, 50/60 Hz.
Αυτή η κάµερα βασίζεται στο σύστηµα PAL.
Εάν θέλετε να δείτε την εικνα
αναπαραγωγής σε µια τηλεραση, αυτή
πρέπει να διαθέτει σύστηµα PAL µε
ακροδέκτες εισδου εικνας/ήχου (AUDIO/
VIDEO).
Στον παρακάτω κατάλογο παρουσιάζονται τα
έγχρωµα τηλεοπτικά συστήµατα που
χρησιµοποιούνται στις διάφορες χώρες.
Χώρες µε σύστηµα PAL
Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Κίνα, Τσεχία,
∆ανία, Φινλανδία, Γερµανία, Ολλανδία, Χονγκ
Κονγκ, Ουγγαρία, Ιταλία, Κουβέιτ, Μαλαισία,
Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Ισπανία,
Σουηδία, Ελβετία, Ταϊλάνδη, Ηνωµένο
Βασίλειο, κλπ.
Χώρες µε σύστηµα PAL-M
Βραζιλία
Χώρες µε σύστηµα PAL-N
Αργεντινή, Παραγουάη, Ουρουγουάη
Χώρες µε σύστηµα NTSC
Μπαχάµες, Βολιβία, Καναδάς, Κεντρική
Αµερική, Χιλή, Κολοµβία, Ισηµερινς,
Γουιάνα, Τζαµάικα, Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικ,
Περού, Σουρινάµ, Ταϊβάν, Φιλιππίνες, ΗΠΑ,
Βενεζουέλα, κλπ.
Χώρες µε σύστηµα SECAM
Βουλγαρία, Γαλλία, Γαλλική Γουιάνα, Ιράν,
Ιράκ, Μονακ, Ρωσία, Ουκρανία, κλπ.
Απλή ρύθµιση του ρολογιού µε
βάση τη διαφορά ώρας
Μπορείτε να ρυθµίσετε εύκολα την τοπική
ώρα ορίζοντας τη διαφορά ώρας. Επιλέξτε το
WORLD TIME στις ρυθµίσεις µενού.
Ανατρέξτε στη σελίδα 261 για περισστερες
πληροφορίες.
Informazioni per la
manutenzione e
precauzioni
Condensazione di umidità
Se la videocamera viene portata direttamente da
un luogo freddo ad un luogo caldo, l’umidità
può condensarsi all’interno della videocamera,
sulla superficie del nastro o sull’obiettivo. In
questi casi, il nastro può aderire al tamburo della
testina e essere danneggiato o la videocamera
può non funzionare correttamente. Se è presente
condensazione all’interno della videocamera, il
segnale acustico suona e l’indicatore %
lampeggia. Quando lampeggia anche l’indicatore
Z, la cassetta è inserita nella videocamera. Se
l’umidità si condensa sull’obiettivo l’indicatore
non appare.
Se si è formata condensazione di
umidità
Πληροφορίες για τη
συντήρηση και
προφυλάξεις
Συµπύκνωση υγρασίας
Εάν η κάµερά σας µεταφερθεί απτοµα απ
ένα ψυχρ σε ένα θερµ µέρος, πιθανν να
συµπυκνωθεί υγρασία στο εσωτερικ της
κάµερας, στην επιφάνεια της ταινίας ή στο
φακ. Στην περίπτωση αυτή, η ταινία µπορεί
να κολλήσει στο τύµπανο των κεφαλών και
να καταστραφεί ή µπορεί η κάµερα να µη
λειτουργήσει σωστά. Εάν συγκεντρωθεί
υγρασία στο εσωτερικ της κάµερας, θα
ακουστεί ένας βµβος και η ένδειξη % θα
αναβοσβήνει. Pταν αναβοσβήνει ταυτχρονα
και η ένδειξη Z, υπάρχει κασέτα
τοποθετηµένη στην κάµερα. Εάν
συµπυκνωθεί υγρασία στο φακ, η ένδειξη
δεν πρκειται να εµφανιστεί.
Εάν σηµειωθεί συµπύκνωση υγρασίας
Nota sulla condensazione di umidità
L’umidità può condensarsi quando si porta la
videocamera da un luogo freddo ad uno caldo (o
viceversa) o quando si usa la videocamera in
luoghi caldi come segue:
– Si porta la videocamera dalle piste da sci ad
un luogo riscaldato.
– Si porta la videocamera da una stanza o
automobile con condizionamento d’aria al
caldo dell’esterno.
– Si usa la videocamera dopo un’acquazzone o
simili.
– Si usa la videocamera in un luogo ad alta
temperatura e umidità.
Σηµείωση για τη συµπύκνωση υγρασίας
Μπορεί να συµπυκνωθεί υγρασία ταν
µεταφέρετε την κάµερα απ ένα κρύο σε ένα
θερµ µέρος (ή το αντίστροφο) ή ταν
χρησιµοποιείτε την κάµερα σε ζεστ µέρος,
ως εξής:
– Φέρνετε την κάµερά σας απ πίστα σκι σε
µέρος που έχει ζεσταθεί απ συσκευή
θέρµανσης.
– Βγάζετε την κάµερά σας απ κλιµατιζµενο
αυτοκίνητο ή χώρο σε ζεστ ανοικτ χώρο.
– Χρησιµοποιείτε την κάµερά σας µετά απ
βροχή ή µπρα.
– Χρησιµοποιείτε την κάµερά σας σε µέρος
µε υψηλή θερµοκρασία και υγρασία.
Per evitare la condensazione di umidità
Quando si porta la videocamera da un luogo
freddo ad uno caldo, inserirla in una busta di
plastica sigillata saldamente. Toglierla dalla
busta quando la temperatura dell’aria all’interno
della busta ha raggiunto la temperatura ambiente
(dopo 1 ora circa).
Πως να αποτρέψετε τη συµπύκνωση
υγρασίας
Pταν µεταφέρετε την κάµερά σας απ ένα
ψυχρ σε ένα θερµ µέρος, βάλτε την σε µια
πλαστική τσάντα και κλείστε την ερµητικά.
Αφαιρέστε την κάµερα ταν η θερµοκρασία
µέσα στην πλαστική τσάντα έχει φτάσει στη
θερµοκρασία του περιβάλλοντος (µετά απ 1
ώρα περίπου).
Πρσθετες πληροφορίες
∆ε θα λειτουργεί κανένα πλήκτρο, εκτς απ
αυτ της εξαγωγής της κασέτας. Αφαιρέστε
την κασέτα, απενεργοποιήστε την κάµερα και
αφήστε τη για µία ώρα περίπου µε το
κάλυµµα της κασέτας ανοικτ. Μπορείτε να
ξαναχρησιµοποιήσετε την κάµερα εάν η
ένδειξη % ή Z δεν εµφανιστεί ταν την
ενεργοποιήσετε ξανά.
Εάν αρχίσει να συµπυκνώνετε υγρασία, η
κάµερα καµιά φορά δεν µπορεί να ανιχνεύσει
τη συµπύκνωση. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο, η
κασέτα µερικές φορές δε βγαίνει για δέκα
δευτερλεπτα αφού ανοίξει το τµήµα
κασέτας. ∆εν πρκειται για δυσλειτουργία.
Μην κλείσετε το τµήµα κασέτας µέχρι να
βγει η κασέτα.
Altre informazioni
Non è possibile effettuare alcuna operazione ad
eccezione dell’espulsione della cassetta. Estrarre
la cassetta, disattivare la videocamera e lasciarla
per circa un’ora con il comparto cassetta aperto.
Se attivandola di nuovo non vengono visualizzati
né % né Z, significa che la videocamera può
essere utilizzata nuovamente.
Se inizia a formarsi condensazione di umidità, a
volte la videocamera non riesce a rilevare la
condensazione. In questo caso a volte la cassetta
non viene espulsa per dieci secondi dopo che si è
aperto il comparto cassetta. Non si tratta di un
guasto. Non chiudere il comparto cassetta fino a
che la cassetta non viene espulsa.
291
Informazioni per la
manutenzione e precauzioni
Informazioni per la
manutenzione
Pulizia delle testine video
Per assicurare una registrazione normale e
immagini chiare, pulire le testine video. Le
testine video possono essere sporche quando:
– Disturbi a mosaico appaiono sulle immagini di
riproduzione.
– Le immagini di riproduzione non si muovono.
– Le immagini di riproduzione non appaiono.
– L’indicatore x e il messaggio “
CLEANING
CASSETTE” appaiono in successione o
l’indicatore x lampeggia sullo schermo
durante la registrazione.
Se si verifica uno dei problemi sopra descritti,
[a], [b] o [c], pulire le testine video con la cassetta
di pulizia Sony DVM-12CLD (opzionale).
Controllare l’immagine e se il problema rimane
ripetere la pulizia.
[a]
Se le testine video sono molto sporche, l’intero
schermo diventa blu [c].
292
Πληροφορίες για τη συντήρηση και
προφυλάξεις
Πληροφορίες για τη συντήρηση
Καθαρισµς κεφαλών βίντεο
Για να εξασφαλίσετε κανονική εγγραφή και
καθαρή εικνα, καθαρίστε τις κεφαλές βίντεο
της κάµερας. Οι κεφαλές βίντεο µπορεί να
είναι λερωµένες ταν:
– εµφανίζονται παραµορφώσεις φρµας
µωσαϊκού στην εικνα αναπαραγωγής.
– οι εικνες αναπαραγωγής δεν κινούνται.
– οι εικνες αναπαραγωγής δεν εµφανίζονται.
– η ένδειξη x και το µήνυµα “
CLEANING
CASSETTE” εµφανίζονται το ένα µετά το
άλλο ή η ένδειξη x αναβοσβήνει στην
οθνη κατά την εγγραφή.
Εάν παρουσιαστεί το παραπάνω πρβληµα,
[a], [b] ή [c], καθαρίστε τις κεφαλές του
βίντεο για 10 δευτερλεπτα
χρησιµοποιώντας την κασέτα καθαρισµού
DVM-12CLD της Sony (δεν περιλαµβάνεται
στη συσκευασία). Ελέγξτε την εικνα και αν
το παραπάνω πρβληµα παραµείνει,
επαναλάβετε τον καθαρισµ.
[b]
[c]
Εάν οι κεφαλές του βίντεο λερωθούν
περισστερο, ολκληρη η οθνη γίνεται µπλε
[c].
Informazioni per la
manutenzione e precauzioni
Πληροφορίες για τη συντήρηση και
προφυλάξεις
Nota sulla testina video
Poiché la testina video è una parte soggetta ad
usura, se non è possibile ottenere immagini
nitide anche in seguito all’uso di una cassetta di
pulizia, è possibile che il problema sia dovuto
alla testina video consumata. Per la sostituzione
della testina video, contattare un rivenditore
Sony o un centro assistenza Sony autorizzato.
Σηµείωση για την κεφαλή βίντεο
Η κεφαλή βίντεο φθείρεται µετά απ
µακρχρονη χρήση. Αν δεν µπορείτε να
πετύχετε καθαρή εικνα ακµη και µετά απ
τη χρήση µιας κασέτας καθαρισµού, µπορεί
να είναι διτι η κεφαλή βίντεο έχει φθαρεί.
Παρακαλούµε, επικοινωνήστε µε τον
πλησιέστερο αντιπρσωπο ή
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony για να
αντικαταστήσετε την κεφαλή βίντεο.
Pulizia dello schermo LCD
Se impronte digitali o polvere hanno sporcato lo
schermo LCD, si consiglia di usare il panno di
pulizia per schermo LCD (in dotazione) per
pulire lo schermo LCD. Se viene utilizzato il kit
di pulizia per schermi LCD (opzionale), non
applicare il liquido pulente direttamente sullo
schermo LCD, ma utilizzare un panno inumidito
con il liquido.
Καθαρισµς της οθνης υγρών
κρυστάλλων
Altre informazioni
Εάν η οθνη υγρών κρυστάλλων έχει
λερωθεί απ δακτυλικά αποτυπώµατα ή
σκνη, συνιστούµε να χρησιµοποιήσετε το
ύφασµα καθαρισµού οθνης υγρών
κρυστάλλων (παρέχεται) για να καθαρίσετε
την οθνη υγρών κρυστάλλων. Pταν
χρησιµοποιείτε το Κιτ Καθαρισµού Οθνης
Υγρών Κρυστάλλων (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία), µην εφαρµζετε το υγρ
καθαρισµού απευθείας πάνω στην οθνη
υγρών κρυστάλλων. Καθαρίστε την οθνη
υγρών κρυστάλλων µε το ύφασµα
καθαρισµού νοτισµένο στο υγρ καθαρισµού.
Πρσθετες πληροφορίες
293
Informazioni per la
manutenzione e precauzioni
Eliminazione della polvere
all’interno del mirino
(1) Estrarre il mirino in direzione della freccia 1.
Rimuovere le due viti in direzione della
freccia 2 con un cacciavite (opzionale).
Rimuovere l’oculare in direzione della freccia
3.
Πληροφορίες για τη συντήρηση και
προφυλάξεις
Αφαίρεση σκνης απ το
εσωτερικ του εικονοσκοπίου
(1) Τραβήξτε προς τα έξω το εικονοσκπιο
κατά την κατεύθυνση του βέλους 1.
Αφαιρέστε τις δύο βίδες κατά την
κατεύθυνση του βέλους 2 µε ένα
κατσαβίδι (δεν περιλαµβάνεται στη
συσκευασία).
Αφαιρέστε το υποφθάλµιο κατά την
κατεύθυνση του βέλους 3.
2
1
3
(2) Rimuovere la polvere dall’interno dell’oculare
e del mirino usando un soffietto reperibile in
commercio.
(3) Riapplicare l’oculare seguendo l’ordine
inverso del punto (1).
Attenzione
Non rimuovere alcun altra vite. È possibile
togliere solamente la vite per rimuovere
l’oculare.
Note
•Non lasciar cadere e non piegare la canna
dell’oculare.
•Fare attenzione quando si maneggia l’oculare.
294
2
(2) Αφαιρέστε τη σκνη απ το εσωτερικ του
υποφθάλµιου και του εικονοσκοπίου,
χρησιµοποιώντας ένα φυσητήρα εµπορίου
για φωτογραφικές µηχανές.
(3) Τοποθετήστε το υποφθάλµιο,
ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία
που περιγράφεται στο (1).
Προσοχή
Μην αφαιρέσετε καµία άλλη βίδα. Αφαιρέστε
µνο τη βίδα που χρησιµεύει για την
αφαίρεση του υποφθάλµιου.
Σηµειώσεις
• Μη ρίχνετε κάτω και µη λυγίζετε τον άξονα
του υποφθάλµιου.
• Να είστε προσεκτικς ταν χειρίζεστε το
υποφθάλµιο.
Informazioni per la
manutenzione e precauzioni
Carica della pila ricaricabile
incorporata
La videocamera è dotata di una batteria
ricaricabile incorporata che consente di
mantenere data, ora e altre impostazioni
indipendentemente dall’impostazione
dell’interruttore POWER. La pila ricaricabile
incorporata viene sempre caricata mentre si usa
la videocamera. La pila però si scarica
gradualmente se non si usa la videocamera. Essa
si scarica completamente in circa 3 mesi se non si
usa affatto la videocamera. Anche se la pila
ricaricabile incorporata non è carica, il
funzionamento della videocamera non ne risente.
Per conservare la data e l’ora, ecc. caricare la pila
quando è scarica.
Φρτιση της ενσωµατωµένης
επαναφορτιζµενης µπαταρίας
Η κάµερά σας διαθέτει ενσωµατωµένη
επαναφορτιζµενη µπαταρία έτσι ώστε να
διατηρούνται στη µνήµη η ηµεροµηνία, η ώρα
και οι υπλοιπες ρυθµίσεις, ακµα και ταν ο
διακπτης POWER είναι απενεργοποιηµένος
(θέση off). Η µπαταρία µαγγανίου-λιθίου είναι
πάντοτε φορτισµένη εφσον χρησιµοποιείτε
την κάµερα. Ωστσο, η µπαταρία εξασθενεί
σταδιακά ταν δε χρησιµοποιείτε την
κάµερα. Θα αποφορτιστεί πλήρως µετά απ
τρεις µήνες περίπου εάν δε χρησιµοποιήσετε
καθλου την κάµερα. Ακµα κι αν η µπαταρία
µαγγανίου-λιθίου δεν είναι φορτισµένη, αυτ
δεν πρκειται να επηρεάσει τη λειτουργία
της κάµερας. Για να διατηρηθεί η ηµεροµηνία
και η ώρα, φορτίστε την µπαταρία, εάν
αποφορτιστεί.
Πρσθετες πληροφορίες
Φρτιση της ενσωµατωµένης
επαναφορτιζµενης µπαταρίας
• Συνδέστε την κάµερα µε το ρεύµα δικτύου
χρησιµοποιώντας το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος που συνοδεύει
τη συσκευή και αφήστε την κάµερα µε το
διακπτη POWER σβηστ για πάνω απ 24
ώρες.
• Ή, τοποθετήστε την πλήρως φορτισµένη
µπαταρία στην κάµερα και αφήστε την
κάµερα µε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHARGE) για περισστερο απ 24
ώρες.
Altre informazioni
Carica della pila ricaricabile incorporata
•Collegare la videocamera alla rete elettrica con
il trasformatore CA in dotazione alla
videocamera e lasciarla con l’interruttore
POWER disattivato per più di 24 ore.
•In alternativa, installare sulla videocamera un
blocco batteria completamente carico, quindi
lasciare la videocamera stessa con l’interruttore
POWER impostato su OFF (CHARGE) per oltre
24 ore.
Πληροφορίες για τη συντήρηση και
προφυλάξεις
295
Informazioni per la
manutenzione e precauzioni
Regolazione dello schermo LCD
(CALIBRATION)
I tasti del pannello a tocco possono non
funzionare correttamente. In questo caso,
procedere come segue.
(1) Regolare l’interruttore POWER su OFF
(CHARGE).
(2) Estrarre la cassetta dalla videocamera e
scollegare tutti i cavi di collegamento dalla
videocamera.
(3) Regolare l’interruttore POWER su VCR
tenendo premuto DISPLAY/TOUCH PANEL
sulla videocamera, quindi continuare a tenere
premuto DISPLAY/TOUCH PANEL per circa
cinque secondi.
(4) Eseguire il seguente procedimento usando un
oggetto come un angolo di una “Memory
Stick”.
1 Toccare nell’angolo superiore sinistro.
2 Toccare nell’angolo inferiore destro.
3 Toccare al centro dello schermo.
CALIBRATE
CALIBRATE
Πληροφορίες για τη συντήρηση και
προφυλάξεις
Ρύθµιση της οθνης υγρών
κρυστάλλων (CALIBRATION,
Καλιµπράρισµα)
Τα πλήκτρα στον πίνακα αφής µπορεί να µη
λειτουργήσουν σωστά. Εάν συµβεί κάτι
τέτοιο, εφαρµστε την παρακάτω διαδικασία.
(1) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHARGE).
(2) Αφαιρέστε την κασέτα απ την κάµερα και
µετά αποσυνδέστε λα τα καλώδια
σύνδεσης απ την κάµερα.
(3) Ρυθµίστε το διακπτη POWER στη θέση
VCR πιέζοντας το πλήκτρο DISPLAY/
TOUCH PANEL της κάµερας και, στη
συνέχεια, εξακολουθήστε να πιέζετε το
DISPLAY/TOUCH PANEL για πέντε
δευτερλεπτα περίπου.
(4) Εφαρµστε τη διαδικασία που
περιγράφεται στη συνέχεια,
χρησιµοποιώντας ένα αντικείµενο πως τη
γωνία ενς “Memory Stick”.
1 Αγγίξτε το στην πάνω αριστερή γωνία.
2 Αγγίξτε το
στην κάτω δεξιά γωνία.
στο µέσο της οθνης.
3 Αγγίξτε το
CALIBRATE
END
Nota
Se non si preme il punto corretto, ritorna
sempre alla posizione nell’angolo superiore
sinistro. In questo caso ricominciare dal punto 4.
296
Σηµείωση
Εάν δεν πιέσετε στο σωστ σηµείο, το
επιστρέφει πάντοτε στη θέση του, στην πάνω
αριστερή γωνία. Στην περίπτωση αυτή,
ξεκινήστε πάλι απ το στάδιο 4.
Informazioni per la
manutenzione e precauzioni
Precauzioni
Πληροφορίες για τη συντήρηση και
προφυλάξεις
Προφυλάξεις
• Λειτουργήστε την κάµερα µε 7,2 V
(µπαταρία) ή 8,4 V (µε µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος).
• Για λειτουργία µε συνεχές ή
εναλλασσµενο ρεύµα, χρησιµοποιήστε
µνο τα αξεσουάρ που προτείνονται στις
οδηγίες χρήσης.
• Εάν συµβεί να πέσει στην κάµερα στερε
αντικείµενο ή κάποιο υγρ, αποσυνδέστε
την κάµερα και µην τη λειτουργήσετε, εάν
προηγουµένως δεν ελεγχθεί απ κάποιο
εξουσιοδοτηµένο σέρβις της Sony.
• Αποφεύγετε απτοµες κινήσεις ταν
κρατάτε την κάµερα ή µηχανικούς
κραδασµούς. Προσέχετε ιδιαίτερα το φακ
της κάµερας.
• ∆ιατηρείτε το διακπτη POWER στη θέση
OFF (CHARGE) ταν δε χρησιµοποιείτε την
κάµερα.
• Μη χρησιµοποιείτε την κάµερα τυλιγµένη,
π.χ. µε πετσέτα. Κάτι τέτοιο µπορεί να
επιφέρει συσσώρευση θερµοκρασίας στο
εσωτερικ της.
• ∆ιατηρείτε την κάµερα µακριά απ ισχυρά
µαγνητικά πεδία ή µηχανικές δονήσεις.
• Μην πιέζετε την οθνη υγρών κρυστάλλων
µε αιχµηρά αντικείµενα.
• Εάν η κάµερα χρησιµοποιείται σε ψυχρ
µέρος, ενδέχεται να εµφανιστεί µια
παραµένουσα εικνα στην οθνη υγρών
κρυστάλλων. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
• Ενώ χρησιµοποιείτε την κάµερα, το πίσω
µέρος της οθνης υγρών κρυστάλλων
µπορεί να ζεσταθεί. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
Cura delle cassette
•Non inserire mai nulla nei piccoli fori sul retro
della cassetta. Tali fori sono necessari per
l’individuazione del tipo di nastro, dello
spessore del nastro e della posizione estratta o
coperta della linguetta.
•Non aprire il coperchio di protezione del nastro
o toccare il nastro.
•Evitare di toccare o danneggiare i terminali. Per
eliminare la polvere, pulire i terminali con un
panno morbido.
Χειρισµς ταινίας
• Μην εισάγετε οτιδήποτε στις µικρές τρύπες
στο πίσω µέρος της κασέτας. Αυτές οι
τρύπες χρησιµεύουν για τον εντοπισµ του
τύπου και του πάχους της ταινίας και για τη
διαπίστωση εάν το πτερύγιο προστασίας
εγγραφής είναι ανοικτ ή κλειστ.
• Μην ανοίγεται το προστατευτικ κάλυµµα
της ταινίας και µην αγγίζεται την ταινία.
• Αποφύγετε να αγγίζετε ή να προκαλέσετε
ζηµιά στους ακροδέκτες. Για να αφαιρέσετε
τη σκνη, καθαρίστε τους ακροδέκτες µε
ένα µαλακ ύφασµα.
Πρσθετες πληροφορίες
Λειτουργία κάµερας
•Far funzionare la videocamera a 7,2 V (blocco
batteria) o 8,4 V (trasformatore CA).
•Per il funzionamento CC o CA, usare gli
accessori consigliati in queste istruzioni per
l’uso.
•In caso di penetrazione di oggetti o liquidi
all’interno della videocamera, scollegare la
videocamera e farla controllare da un
rivenditore Sony prima di usarla ulteriormente.
•Evitare trattamenti bruschi e scosse meccaniche.
Fare particolare attenzione all’obiettivo.
•Lasciare l’interruttore POWER su OFF
(CHARGE) quando non si usa la videocamera.
•Non avvolgere la videocamera con
un’asciugamano, per esempio, durante il
funzionamento. Questo può causare
surriscaldamenti interni.
•Tenere la videocamera lontana da forti campi
magnetici o vibrazioni meccaniche.
•Non premere lo schermo LCD utilizzando un
oggetto appuntito.
•Se si usa la videocamera in luoghi freddi,
immagini residue possono apparire sullo
schermo LCD. Questo non è un guasto.
•Mentre si usa la videocamera il retro dello
schermo LCD può riscaldarsi. Questo non è un
guasto.
Altre informazioni
Funzionamento della videocamera
297
Informazioni per la
manutenzione e precauzioni
Πληροφορίες για τη συντήρηση και
προφυλάξεις
Cura della videocamera
Φροντίδα της κάµερας
•Estrarre la cassetta e periodicamente accendere
la videocamera, far funzionare le sezioni
CAMERA e VCR e riprodurre un nastro per
circa 3 minuti quando non si usa la
videocamera per un lungo periodo.
•Pulire l’obiettivo con un pennello morbido per
eliminare la polvere. Se sono presenti impronte
digitali, eliminarle con un panno morbido.
•Pulire il rivestimento della videocamera con un
panno morbido e asciutto o leggermente
inumidito con una blanda soluzione detergente.
Non usare alcun tipo di solvente che possa
danneggiare la finitura.
•Evitare la penetrazione di sabbia nella
videocamera. Quando si usa la videocamera in
spiaggia o in luoghi polverosi, proteggere la
videocamera dalla sabbia o dalla polvere.
Sabbia o polvere possono causare guasti a volte
irreparabili.
• Pταν η κάµερα δεν πρκειται να
χρησιµοποιηθεί για µεγάλο διάστηµα
αφαιρέστε την κασέτα και περιοδικά
ενεργοποιήστε την κάµερα, λειτουργήστε τα
τµήµατα CAMERA και VCR και αναπαράγετε
µια κασέτα για τρία λεπτά περίπου.
• Καθαρίστε το φακ µε ένα απαλ βουρτσάκι
για να αφαιρέσετε τη σκνη. Εάν υπάρχουν
δακτυλικά αποτυπώµατα στο φακ, αφαιρέστε
τα µε ένα µαλακ ύφασµα.
• Καθαρίστε το σώµα της κάµερας µε ένα
µαλακ, στεγν ύφασµα ή µε ένα µαλακ
ύφασµα ελαφρά νοτισµένο µε ένα διάλυµα
ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιµοποιείτε
ποτέ διαλύτες που µπορεί να καταστρέψουν τη
στιλπνή επικάλυψη.
• Μην αφήσετε να µπει άµµος µέσα στην
κάµερα. Pταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή σε
αµµώδη παραλία ή σε µέρος µε χώµα,
προστατέψτε την απ την άµµο και το χώµα. Η
άµµος και το χώµα µπορεί να προκαλέσουν
βλάβη, η οποία µερικές φορές δεν
επισκευάζεται.
Trasformatore CA
•Scollegare il trasformatore dalla presa di
corrente quando non lo si usa per un lungo
periodo. Per scollegare il cavo di alimentazione,
tirarlo afferrandone la spina. Non tirare mai il
cavo stesso.
•Non usare il trasformatore con un cavo di
alimentazione danneggiato o se il trasformatore
è caduto o è danneggiato.
•Non piegare forzatamente il cavo di
alimentazione e non collocarvi sopra oggetti
pesanti. Questo può danneggiare il cavo di
alimentazione e causare incendi o scosse
elettriche.
•Evitare che oggetti metallici vengano in
contatto con le parti metalliche della sezione di
collegamento, altrimenti si può verificare un
cortocircuito e danni al trasformatore.
•Tenere sempre puliti i contatti metallici.
•Non smontare il trasformatore.
•Non applicare scosse meccaniche al
trasformatore e non lasciarlo cadere.
•Durante l’uso e particolarmente durante la
carica tenere il trasformatore lontano da
ricevitori AM e apparecchi video perché esso
disturba la ricezione AM e il funzionamento
video.
•Il trasformatore si riscalda durante l’uso.
Questo non è indice di problemi di
funzionamento.
•Non collocare il trasformatore in luoghi:
– estremamente caldi o freddi
– polverosi o sporchi
– molto umidi
– con vibrazioni
298
Μετασχηµατιστής εναλλασσµενου
ρεύµατος
• Αποσυνδέστε τη συσκευή απ την πρίζα
τοίχου, εάν δεν πρκειται να τη
χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικ
διάστηµα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας, τραβήξτε το απ το φις. Μην
τραβάτε ποτέ το ίδιο το καλώδιο.
• Μη χρησιµοποιείτε τη συσκευή µε χαλασµένο
καλώδιο ή, εάν η συσκευή έχει πέσει ή έχει
υποστεί βλάβη.
• Μη λυγίζετε βίαια το καλώδιο τροφοδοσίας και
µην τοποθετείτε πάνω του κάποιο βαρύ
αντικείµενο. Κάτι τέτοιο µπορεί να
καταστρέψει το καλώδιο και να προκαλέσει
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
• Μην αφήνετε µεταλλικά αντικείµενα να
έρθουν σε επαφή µε τα µεταλλικά µέρη του
τµήµατος σύνδεσης. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο,
µπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωµα και να
καταστραφεί η συσκευή.
• ∆ιατηρείτε πάντοτε τις µεταλλικές επαφές
καθαρές.
• Μην αποσυναρµολογείτε τη συσκευή.
• Μη χτυπάτε και µη ρίχνετε κάτω τη συσκευή.
• Pταν η συσκευή χρησιµοποιείται, ιδιαίτερα
κατά τη διάρκεια της φρτισης, κρατήστε τη
µακριά απ ραδιφωνα AM και συσκευές
βίντεο. Τα ραδιφωνα AM και οι συσκευές
βίντεο δηµιουργούν προβλήµατα στη λήψη
των AM και στη λειτουργία του βίντεο.
• Pταν η συσκευή χρησιµοποιείται, θερµαίνεται.
∆εν πρκειται για δυσλειτουργία.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σηµεία που
είναι:
– Εξαιρετικά θερµά ή ψυχρά
– Σκονισµένα ή βρµικα
– Με περιβάλλον έντονης υγρασίας
– Παλλµενα
Informazioni per la
manutenzione e precauzioni
Πληροφορίες για τη συντήρηση και
προφυλάξεις
Cura e conservazione dell’obiettivo
Σχετικά µε τη φροντίδα και την
αποθήκευση του φακού
•Pulire la superficie dell’obiettivo con un panno
morbido nei seguenti casi:
– Quando ci sono impronte digitali sulla
superficie dell’obiettivo
– In luoghi caldi o umidi
– Quando l’obiettivo viene usato in ambienti
con salsedine
•Riporre l’obiettivo in un luogo ben ventilato,
non esposto a sporco o polvere.
Per evitare la formazione di muffa, eseguire
periodicamente quanto sopra.
Si consiglia di accendere ed usare la videocamera
una volta al mese per conservarla in condizioni
ottimali per lungo tempo.
Blocco batteria
Για να αποτρέψετε την ανάπτυξη µούχλας,
εκτελείτε σε τακτά διαστήµατα σα
προαναφέρθηκαν.
Συνιστούµε να ενεργοποιείτε και να
λειτουργείτε την κάµερα-recorder µία φορά
το µήνα περίπου, ώστε να διατηρείται σε
άριστη κατάσταση για µεγάλο χρονικ
διάστηµα.
Μπαταρία
Πρσθετες πληροφορίες
• Χρησιµοποιείτε µνο τον αναφερµενο
φορτιστή ή συσκευή βίντεο µε λειτουργία
φρτισης.
• Για να αποτρέψετε ατύχηµα απ
βραχυκύκλωµα, µην αφήνετε µεταλλικά
αντικείµενα να έρθουν σε επαφή µε τους
ακροδέκτες της µπαταρίας.
• ∆ιατηρήστε τη µπαταρία µακριά απ φωτιά.
• Μην εκθέσετε ποτέ τη µπαταρία σε
θερµοκρασίες άνω των 60 °C, πως σε ένα
αυτοκίνητο σταθµευµένο κάτω απ το
άµεσο φως του ήλιου.
• Φυλάξτε τη µπαταρία σε δροσερ, στεγν
µέρος.
• Μην εκθέτετε τη µπαταρία σε οποιοδήποτε
µηχανικ κραδασµ.
• Μην αποσυναρµολογήσετε και µην
τροποποιήσετε τη µπαταρία.
• Προσαρµστε σταθερά τη µπαταρία στη
συσκευή βίντεο.
• Η φρτιση ενώ παραµένει ορισµένη
χωρητικτητα δεν επηρεάζει την αρχική
χωρητικτητα της µπαταρίας.
Altre informazioni
•Usare solo il caricabatterie o apparecchio video
con funzione di carica specificata.
•Per evitare incidenti dovuti a cortocircuiti,
evitare che oggetti metallici vengano i contatto
con i terminali batteria.
•Tenere il blocco batteria lontano dal fuoco.
•Non esporre mai il blocco batteria a
temperature superiori a 60 °C, come in un’auto
parcheggiata al sole o sotto la luce solare
diretta.
•Conservare il blocco batteria in un luogo fresco
e asciutto.
•Non esporre il blocco batteria ad alcuna scossa
meccanica.
•Non smontare o modificare il blocco batteria.
•Applicare saldamente il blocco batteria
all’apparecchio video.
•Eseguendo la carica quando rimane ancora
capacità non si influenza la capacità di carica
originale del blocco batteria.
• Καθαρίστε το φακ σκουπίζοντας την
επιφάνειά του µε ένα µαλακ ύφασµα στις
ακλουθες περιπτώσεις:
– Pταν υπάρχουν δαχτυλιές στην επιφάνεια
του φακού
– Σε ζεστά ή υγρά µέρη
– Pταν ο φακς χρησιµοποιείται σε
περιβάλλον, πως σε παραλία
• Αποθηκεύστε το φακ σε καλά αεριζµενο
χώρο που δεν εκτίθεται σε πολλές
ακαθαρσίες ή σκνη.
299
Informazioni per la
manutenzione e precauzioni
Πληροφορίες για τη συντήρηση και
προφυλάξεις
Nota sulle pile a secco
Σηµείωση για τις ξηρές µπαταρίες
Per evitare possibili danni dovuti a perdite di
fluido delle pile e corrosione, osservare quanto
segue:
– Assicurarsi di inserire le pile con i poli + – in
corrispondenza ai simboli + –.
– Le pile a secco non sono ricaricabili.
– Non usare pile vecchie e nuove insieme.
– Non usare pile di tipi diversi.
– Le pile si scaricano gradualmente quando non
sono utilizzate per lunghi periodi.
– Non usare pile che perdono fluido.
Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη απ διαρροή
υγρών µπαταρίας ή διάβρωση, τηρήστε τα
εξής:
– Βεβαιωθείτε τι τοποθετήσατε τις
µπαταρίες µε τη σωστή πολικτητα (οι
πλοι + – των µπαταριών να αντιστοιχούν
στους ακροδέκτες + – της θήκης
µπαταριών).
– Οι ξηρές µπαταρίες δεν επαναφορτίζονται.
– Μη χρησιµοποιείτε συνδυασµ καινούριων
και παλιών µπαταριών.
– Μη χρησιµοποιείτε διαφορετικούς τύπους
µπαταριών.
– Οι µπαταρίες αποφορτίζονται αργά ταν δε
χρησιµοποιούνται για µεγάλο διάστηµα.
– Μη χρησιµοποιείτε µπαταρίες που
εµφανίζουν διαρροή.
Se le pile perdono fluido
•Pulire bene l’interno del comparto pile prima di
sostituire le pile.
•Se si tocca il fluido, risciacquarsi bene con
acqua.
•Se il fluido penetra negli occhi, risciacquare con
acqua abbondante e consultare un medico.
In caso di problemi, scollegare la videocamera e
consultare il proprio rivenditore Sony.
Εάν σηµειωθεί διαρροή υγρών µπαταρίας
• Σκουπίστε προσεκτικά τα υγρά απ τη θήκη
µπαταρίας προτού αντικαταστήσετε τις
µπαταρίες.
• Εάν αγγίξετε τα υγρά, ξεπλύνετε το χέρι
σας µε νερ.
• Εάν τα υγρά πέσουν στα µάτια σας, πλύνετέ
τα µε άφθονο νερ και µετά
συµβουλευτείτε γιατρ.
Εάν παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρβληµα,
αποσυνδέστε την κάµερα απ την πρίζα
τοίχου και επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο
αντιπρσωπο της Sony.
300
Italiano
Caratteristiche tecniche
Videocamera
registratore
Sistema
Connettori di ingresso/uscita
Schermo LCD
Immagine
6,2 cm (tipo 2,5)
50,3 × 37,4 mm
Numero totale di punti
211 200 (960 × 220)
Trasformatore CA
Alimentazione
100 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo
23 W
Tensione in uscita
Uscita CC: 8,4 V, 1,5 A durante il
funzionamento
Temperatura di impiego
Da 0 °C a 40 °C
Temperatura di deposito
Da –20 °C a 60 °C
Dimensioni (circa)
125 × 39 × 62 mm (l/a/p), escluse
parti sporgenti
Peso (circa)
280 g, escluso il cavo di
alimentazione
Πρσθετες πληροφορίες
Ingresso/uscita S-video
Mini DIN a 4 piedini
Segnale di luminanza: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), non bilanciato, sinc.
negativa
Segnale di crominanza: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohm), non bilanciato
Ingresso/uscita audio video
Minipresa AV, commutazione
automatica ingresso/uscita
Segnale video: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
non bilanciato, sinc. negativa
Segnale audio: 327 mV, (a
impedenza di uscita di oltre 47 kΩ
(kilohm))
Impedenza di ingresso con oltre
47 kΩ (kilohm)
Impedenza in uscita inferiore a
2,2 kΩ (kilohm)
Ingresso/uscita DV
Connettore a 4 piedini
Presa cuffie
Minipresa stereo (ø 3,5 mm)
Presa di controllo LANC
Minipresa stereo mini (ø 2,5 mm)
Presa USB
Mini-B
Presa MIC
Minipresa, 0,388 mV, a bassa
impedenza con uscita CC di
2,5–3,0 V, impedenza in uscita di
6,8 kΩ (kilohm) (ø 3,5 mm)
Tipo stereo
Generali
Alimentazione
7,2 V (blocco batteria)
8,4 V (trasformatore CA)
Consumo medio (quando si usa il
blocco batteria)
Durante la registrazione
videocamera
Con lo schermo LCD 3,9 W
Con il mirino 3,2 W
Temperatura di impiego
Da 0 °C a 40 °C
Temperatura di deposito
Da –20 °C a 60 °C
Dimensioni (circa)
55 × 105 × 99 mm (l/a/p)
Peso (circa)
480 g
esclusi il blocco batteria e la cassetta
580 g
inclusi il blocco batteria NP-FM50,
la cassetta DVM60 e il
copriobiettivo
Accessori in dotazione
Vedere pagina 3.
Altre informazioni
Sistema di registrazione video
2 testine rotanti
Sistema a scansione elicoidale
Sistema di registrazione audio
Sistema PCM a testine rotanti
Quantizzazione: 12 bit (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bit (Fs 48 kHz,
stereo)
Segnale video
Colore PAL, standard CCIR
Cassette utilizzabili
Videocassette mini DV con il
marchio
Velocità del nastro
SP: Circa 18,81 mm/s
LP: Circa 12,56 mm/s
Tempo di registrazione/
riproduzione
(con cassette DVM60)
SP: 1 ora
LP: 1,5 ore
Tempo di avanzamento rapido/
riavvolgimento
(con cassette DVM60)
Se viene utilizzato il blocco batteria:
Circa 2 minuti e 30 secondi
Se viene utilizzato il trasformatore CA:
Circa 1 minuto e 45 secondi
Mirino
Mirino elettrico (a colori)
Dispositivo di immagine
CCD (dispositivo a accoppiamento
di carica) da 3,8 mm (tipo 1/4,7)
Numero indicativo:
Circa 1 070 000 pixel
Numero effettivo (fermi immagine):
circa 1 000 000 pixel
Numero effettivo (immagini in
movimento):
circa 690 000 pixel
Obiettivo
Carl Zeiss
Obiettivo zoom automatico
combinato
Diametro filtro 30 mm
10× (ottico), 120× (digitale)
F= 1,8 ∼ 2,0
Distanza focale
3,7 - 37 mm
Se convertito nell’equivalente di
una fotocamera da 35 mm
In CAMERA:
50 - 500 mm
In MEMORY:
42 - 420 mm
Temperatura del colore
Automatica, HOLD (tenuta),
esterni
n interni (3 200K),
(5 800K)
Illuminazione minima
7 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (nel modo NightShot)*
* Gli oggetti non visibili a causa
dell’oscurità possono essere
ripresi con la luce infrarossa.
301
Caratteristiche tecniche
Blocco batteria
Tensione massima in uscita
CC 8,4 V
Tensione in uscita
CC 7,2 V
Capacità
8,5 Wh (1 180 mAh)
Dimensioni (circa)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (l/a/p)
Peso (circa)
76 g
Tipo
Ioni di litio
“Memory Stick”
Memoria
Memoria flash
8MB: MSA-8A
Tensione operativa
2,7–3,6 V
Consumo
Circa 45 mA durante il
funzionamento
Circa 130µA in modo di attesa della
registrazione su nastro
Dimensioni (circa)
50 × 2,8 × 21,5 mm (l/a/p)
Peso (circa)
4g
Il design e le caratteristiche tecniche
sono soggetti a modifiche senza
preavviso.
302
Ελληνικά
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τµήµα βίντεο
Σύστηµα
Συνδετήρες εισδου/εξδου
Μετασχηµατιστής
εναλλασσµενου
ρεύµατος
Απαιτήσεις τροφοδοσίας
100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Κατανάλωση ρεύµατος
23 W
Τάση εξδου
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A κατά τη
λειτουργία
Θερµοκρασία λειτουργίας
0 °C έως 40 °C
Θερµοκρασία αποθήκευσης
–20 °C έως +60 °C
∆ιαστάσεις (κατά προσέγγιση)
125 × 39 × 62 mm (Π/Υ/Β), µη
περιλαµβανοµένων τµηµάτων
που εξέχουν
Βάρος (κατά προσέγγιση)
280 g (γραµ)
χωρίς το καλώδιο τροφοδοσίας
Πρσθετες πληροφορίες
Είσοδος/έξοδος S video
mini DIN 4 ακίδων
Σήµα φωτειντητας: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), µη ισορροπηµένο,
συγχρονισµς αρνητικς
Σήµα φωτειντητας: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohm), µη ισορροπηµένο
Είσοδος/έξοδος ήχου/εικνας
(audio/video)
AV MINI JACK, αυτµατος
διακπτης εισδου/εξδου
Σήµα εικνας: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), µη ισορροπηµένο,
συγχρονισµς αρνητικς
Σήµα ήχου: 327 mV, (σε
αντίσταση εξδου µεγαλύτερη
απ 47 kΩ (kilohm))
Αντίσταση εισδου µεγαλύτερη
απ
47 kΩ (kilohm)
Αντίσταση εξδου µικρτερη απ
2,2 kΩ (kilohm)
DV Είσοδος/έξοδος
Σύνδεση 4 ακίδων
Ακροδέκτης ακουστικών
Στερεοφωνικ µίνι καρφί
(ø 3,5 mm)
Ακροδέκτης LANC
Στερεοφωνικ µίνι-µίνι καρφί
(ø 2,5 mm)
Ακροδέκτης USB
mini-B
Ακροδέκτης MIC
Μίνι καρφί, 0,388 mV χαµηλής
αντίστασης σε τάση συνεχούς
ρεύµατος 2,5 ως 3,0 V DC,
αντίσταση εξδου 6,8 kΩ
(kilohm)
(ø 3,5 mm)
Στερεοφωνικού τύπου
Γενικά
Απαιτήσεις τροφοδοσίας
7,2 V (µπαταρία)
8,4 V (µετασχηµατιστής
εναλλασσµενου ρεύµατος)
Μέση κατανάλωση ρεύµατος
(µε χρήση µπαταρίας)
Κατά την εγγραφή µε την κάµερα
µε χρήση
της οθνης υγρών κρυστάλλων:
3,9 W
του εικονοσκοπίου: 3,2W
Θερµοκρασία λειτουργίας
0 °C έως 40 °C
Θερµοκρασία αποθήκευσης
–20 °C έως +60 °C
∆ιαστάσεις (κατά προσέγγιση)
55 × 105 × 99 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος (κατά προσέγγιση)
480 g (γραµ).
χωρίς µπαταρία και κασέτα
580 g (γραµ).
µε την µπαταρία,
NP-FM50, κασέτα DVM60 και το
κάλυµµα
του φακού
Παρεχµενα αξεσουάρ
Βλ. σελ. 3.
Altre informazioni
Σύστηµα εγγραφής εικνας
2 περιστροφικές κεφαλές
Σύστηµα ελικοειδούς σάρωσης
Σύστηµα εγγραφής ήχου
2 Περιστροφικές κεφαλές,
σύστηµα PCM
Κβαντισµς: 12 bits (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bits
(Fs 48 kHz, stereo)
Σήµα βίντεο
Έγχρωµο PAL, νρµες CCIR
Προτεινµενες κασέτες
Κασέτες mini DV µε τυπωµένη
την ένδειξη
Ταχύτητα ταινίας
SP: Περίπου 18,81 mm/s
LP : Περίπου 12,56 mm/s
∆ιάρκεια εγγραφής/
αναπαραγωγής
(χρησιµοποιώντας κασέτα
DVM60)
SP: 1 ώρα
LP : 1,5 ώρες
∆ιάρκεια γρήγορης περιτύλιξης
προς τα εµπρς/πίσω
(χρησιµοποιώντας κασέτα
DVM60)
Mε χρήση της µπαταρίας:
Περίπου 2 λεπτά και 30
δευτερλεπτα
Με χρήση του µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος:
Περίπου 1 λεπτ και 45
δευτερλεπτα
Εικονοσκπιο
Ηλεκτρικ εικονοσκπιο
(έγχρωµο)
Συσκευή εικνας
3,8 mm (τύπου 1/4,7) CCD
(Συσκευή Χωρητικής Ζεύξης)
Συνολικά: Περίπου 1 070 000 πίξελ
Ενεργά (ακίνητη εικνα):
Περίπου 1 000 000 πίξελ
Ενεργά (κινούµενη): Περίπου
690 000 πίξελ
Φακς
Carl Zeiss
Φακς µε συνδυασµ
ηλεκτρονικού ζουµ
∆ιάµετρος φίλτρου 30 χιλιοστά
10× (Οπτικ), 120× (Ψηφιακ)
F= 1,8 ∼ 2,0
Εστιακή απσταση
3,7 - 37 χιλιοστά
Pταν µετατρέπεται σε
φωτογραφική µηχανή 35 mm
Σε λειτουργία CAMERA:
50 - 500 mm
Σε λειτουργία MEMORY:
42 - 420 mm
Θερµοκρασία χρωµάτων
Auto (αυτµατο), HOLD
(αναµονή), n σε εσωτερικ
σε εξωτερικ
χώρο (3 200K),
χώρο (5 800K)
Ελάχιστος φωτισµς
7 lx (lux) (στο F 1,8)
0 lx (lux) (σε λειτουργία
NightShot)*
* Αντικείµενα που δε φαίνονται
στο σκοτάδι καταγράφονται µε
υπέρυθρες ακτίνες.
Οθνη υγρών κρυστάλλων
Εικνα
6,2 cm (τύπου 2,5)
50,3 × 37,4 mm
Συνολικς αριθµς κουκκίδων
211 200 (960 × 220)
303
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μπαταρία
Μέγιστη τάση εξδου
DC 8,4 V
Τάση εξδου
DC 7,2 V
Χωρητικτητα
8,5 Wh (1 180 mAh)
∆ιαστάσεις (κατά προσέγγιση)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος (κατά προσέγγιση)
76 g (γραµ)
Τύπος
Ιντων λιθίου
“Memory Stick”
Μνήµη
Μνήµη φλας
8MB: MSA-8 A
Τάση λειτουργίας
2,7-3,6 V
Κατανάλωση ρεύµατος
Περίπου 45 mA κατά τη
λειτουργία
Περίπου 130 µA σε κατάσταση
αναµονής εγγαφής κασέτας
∆ιαστάσεις (κατά προσέγγιση)
50 × 2,8 × 21,5 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος (κατά προσέγγιση)
4 g (γραµ).
Η σχεδίαση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά µπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
304
— Riferimento rapido —
— Γρήγορη Παραποµπή —
Identificazione delle
parti e dei comandi
Τα µέρη και τα
χειριστήρια της συσκευής
Videocamera
Κάµερα
1
6
2
7
8
3
9
4
q;
qa
5
2 Οθνη υγρών κρυστάλλων/Πίνακας αφής
(σελ. 32, 37, 152)
3 Tasto OPEN (p. 34)
3 Πλήκτρο OPEN (σελ. 34)
4 Spia CHARGE (p. 23)
4 Λυχνία CHARGE (φρτισης) (σελ. 23)
5 Blocco batteria/Coperchio dei terminali
batteria (p. 22)
5 Μπαταρία/Κάλυµµα ακροδεκτών
µπαταρίας (σελ. 22)
6 Oculare
6 Υποφθάλµιο
7 Mirino (p. 39)
7 Εικονοσκπιο (σελ. 39)
8 Interruttore LOCK (p. 35)
8 ∆ιακπτης LOCK (σελ. 35)
9 Interruttore POWER (p. 34)
9 ∆ιακπτης POWER (σελ. 34)
0 Tasto START/STOP (p. 34)
0 Πλήκτρο START/STOP (σελ. 34)
qa Leva di rilascio del blocco batteria (BATT)
(p. 22)
qa Μοχλς απελευθέρωσης µπαταρίας BATT
(σελ. 22)
Γρήγορη Παραποµπή
1 Κάλυµµα φακού (σελ. 34)
2 Schermo LCD/Pannello a tocco
(p. 32, 37, 152)
Riferimento rapido
1 Copriobiettivo (p. 34)
305
Identificazione delle parti e dei
comandi
Τα µέρη και τα χειριστήρια της
συσκευής
qs
qd
qf
qg
qh
qj
qk
qs Presa microfono MIC (PLUG IN POWER) (rossa)
(p. 134)
Per il collegamento di un microfono esterno
(opzionale). Questa presa accetta inoltre
microfoni di tipo “plug-in-power”.
qd Presa A/V (AUDIO/VIDEO) (gialla)
(p. 59, 110, 170, 243)
qf Presa (LANC) (blu)
LANC sta per sistema bus di controllo
applicazione locale. La presa di controllo è
usata per controllare lo scorrimento del nastro
di apparecchi video ed altre periferiche
collegate ad apparecchi video. Questa presa
ha la stessa funzione di prese chiamate
CONTROL L o REMOTE.
qg Tasto FOCUS (p. 85)
qh Presa S VIDEO (p. 59, 110, 170, 243)
qj Coperchio della presa
qk Impugnatura (p. 34)
Riguardo l’impugnatura
Tenere saldamente l’impugnatura come
illustrato.
306
qs Ακροδέκτης MIC (PLUG IN POWER)
(κκκινος) (σελ. 134)
Συνδέστε ένα εξωτερικ µικρφωνο (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία). Αυτς ο
ακροδέκτης δέχεται και µικρφωνα
συνδεµενα µε το ρεύµα (“plug-in-power”).
qd Ακροδέκτης ήχου/εικνας A/V
(AUDIO/VIDEO) (κίτρινος)
(σελ. 59, 110, 170, 243)
qf Ακροδέκτης (LANC) (µπλε)
LANC σηµαίνει Local Application Control
Bus System. Ο ακροδέκτης ελέγχου
χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της
µεταφοράς της ταινίας της συσκευής
εικνας και των άλλων περιφερειακών που
συνδέονται µε τη συσκευή εικνας. Αυτς
ο ακροδέκτης έχει την ίδια λειτουργία µε
τον ακροδέκτη που υποδεικνύεται ως
CONTROL L ή REMOTE.
qg Πλήκτρο FOCUS (σελ. 85)
qh Ακροδέκτης S VIDEO
(σελ. 59, 110, 170, 243)
qj Κάλυµµα ακροδέκτη
qk Χειρολαβή Στήριξης (σελ. 34)
Σχετικά µε τη Χειρολαβή Στήριξης
Κρατήστε σταθερά τη Χειρολαβή Στήριξης,
πως φαίνεται στην εικνα.
Identificazione delle parti e dei
comandi
Τα µέρη και τα χειριστήρια της
συσκευής
wf
ql
w;
wa
wg
ws
wh
wd
wj
ql Anello di messa a fuoco (p. 85)
ql ∆ακτύλιος εστίασης (σελ. 85)
w; Obiettivo
w; Φακς
wa Emettitore di raggi infrarossi (p. 45, 118)
wa Ποµπς υπέρυθρων ακτίνων (σελ. 45, 118)
ws Sensore per il telecomando
wd Spia di registrazione videocamera (p. 34)
wf Microfono
wh Presa
(USB) (p. 215)
wj Presa DC IN (p. 23, 27)
* MTF è un’abbreviazione di Modulation
Transfer Function.
Il numero del valore indica la quantità di
luce del soggetto che penetra nell’obiettivo.
wf Μικρφωνο
wg ∆ιασύνδεση DV
(σελ. 111, 130, 171, 186, 243)
Η ∆ιασύνδεση DV είναι συµβατή µε
i.LINK.
wh Ακροδέκτης
(USB) (σελ. 215)
wj Ακροδέκτης DC IN (σελ. 23, 27)
Σηµείωση για το φακ Carl Zeiss
Η κάµερά σας είναι εξοπλισµένη µε φακ
Carl Zeiss, ο οποίος µπορεί να αναπαράγει
εικνες µε υψηλή ποιτητα.
Ο φακς για την κάµερά σας αναπτύχθηκε
απ κοινού, απ την εταιρεία Carl Zeiss,
στη Γερµανία και την εταιρεία Sony
Corporation. Υιοθετεί το σύστηµα
µέτρησης MTF* για βιντεοκάµερες και
προσφέρει την ποιτητα των φακών Carl
Zeiss.
Γρήγορη Παραποµπή
Nota sull’obiettivo Carl Zeiss
La videocamera è dotata di un obiettivo Carl
Zeiss che può riprodurre immagini di qualità.
L’obiettivo della videocamera è stato
sviluppato in collaborazione da Carl Zeiss, in
Germania, e Sony Corporation. Esso impiega
il sistema di misurazione MTF* per
videocamere e offre la qualità degli obiettivi
Carl Zeiss.
wd Λυχνία εγγραφής κάµερας (σελ. 34)
Riferimento rapido
wg Interfaccia DV (p. 111, 130, 171, 186, 243)
L’interfaccia DV è compatibile con i.LINK.
ws Αισθητήρας τηλεχειρισµού
* Το MTF αποτελεί συντοµογραφία του
Modulation Transfer Function
(Λειτουργία Μεταφοράς ∆ιαµρφωσης).
Η αριθµητική τιµή υποδεικνύει το
ποσοστ φωτς ενς αντικειµένου που
εισχωρεί στο φακ.
307
Identificazione delle parti e dei
comandi
wk
wl
Τα µέρη και τα χειριστήρια της
συσκευής
ef
e;
eg
ea
eh
es
ed
ej
ek
wk Interruttore NIGHTSHOT (p. 45)
wl Tasto SUPER NS/COLOUR SLOW S (Super
NightShot/Colour Slow Shutter) (p. 46, 47)
e; Staffa Intelligent Accessory Shoe (staffa
intelligente per accessori)
ea Tasto BACK LIGHT (p. 44)
es Diffusore
ed Presa cuffie (i) (verde)
Quando si usano le cuffie, il diffusore della
videocamera non emette suono.
ef Tasto PHOTO (p. 61, 65, 161)
eg Leva dello zoom automatico (p. 40, 99, 203)
eh Tasto DISPLAY/TOUCH PANEL (p. 54)
ej Tasto RESET (p. 268)
ek Spia di accesso (p. 151)
wk ∆ιακπτης NIGHTSHOT (σελ. 45)
wl Πλήκτρο SUPER NS/COLOUR SLOW S
(σελ. 46, 47)
e; Βάση “έξυπνων” αξεσουάρ
ea Πλήκτρο BACK LIGHT (σελ. 44)
es Ηχείο
ed Ακροδέκτης i (ακουστικά) (πράσινο)
aταν χρησιµοποιείτε ακουστικά, το ηχείο
της κάµερας δεν παράγει ήχο.
ef Πλήκτρο PHOTO (σελ. 61, 65, 161)
eg Μοχλς ζουµ (σελ. 40, 99, 203)
eh Πλήκτρο DISPLAY/TOUCH PANEL
(σελ. 54)
ej Πλήκτρο RESET (σελ. 278)
ek Λυχνία πρσβασης (σελ. 151)
Note sulla staffa Intelligent Accessory Shoe
(staffa intelligente per accessori)
•Questo tipo di staffa consente di alimentare
accessori opzionali quali una lampada video o
un microfono.
•La staffa è collegata all’interruttore POWER,
consentendo di attivare e disattivare
l’alimentazione fornita tramite la staffa. Per
ulteriori informazioni, consultare le istruzioni
per l’uso dell’accessorio.
•La staffa è dotata di un dispositivo di sicurezza
che consente di fissare saldamente l’accessorio
installato. Per collegare un accessorio, premerlo
fino in fondo, quindi fissare la vite.
•Per rimuovere l’accessorio, allentare la vite,
quindi premere e tirare verso l’esterno
l’accessorio stesso.
Σηµειώσεις για τη βάση “έξυπνων” αξεσουάρ
• Η βάση “έξυπνων” αξεσουάρ τροφοδοτεί µε
ρεύµα πρσθετες συσκευές, πως ένα φως
βίντεο ή ένα µικρφωνο.
• Η βάση “έξυπνων” αξεσουάρ συνδέεται µε
το διακπτη POWER, επιτρέποντάς σας να
ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την
παρεχµενη απ τη βάση τροφοδοσία.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας των
αξεσουάρ για περισστερες πληροφορίες.
• Η βάση “έξυπνων” αξεσουάρ διαθέτει ένα
µηχανισµ ασφαλείας για να στερεώνονται
µε ασφάλεια τα αξεσουάρ που τοποθετείτε.
Για να συνδέσετε ένα αξεσουάρ, πιέστε το
προς τα κάτω και σπρώξτε το αξεσουάρ
µέχρι το τέρµα και, κατπιν, σφίξτε τη βίδα.
• Για να αφαιρέσετε το αξεσουάρ, ξεσφίξτε
τη βίδα και, κατπιν, πιέστε προς τα κάτω
και τραβήξτε προς τα έξω το αξεσουάρ.
308
Identificazione delle parti e dei
comandi
Τα µέρη και τα χειριστήρια της
συσκευής
el
rs
r;
rd
rf
ra
rg
el Cinghia dell’impugnatura
el Ιµάντας Χεριού
r; Vano per “Memory Stick”
r; Σχισµή εισαγωγής “Memory Stick”
ra Leva di regolazione dell’obiettivo del
mirino (p. 39)
ra Μοχλς ρύθµισης φακού εικονοσκοπίου
(σελ. 39)
rs Coperchio del comparto cassetta (p. 31)
rs Κάλυµµα κασέτας (σελ. 31)
rd Leva MEMORY EJECT (p. 151)
rd Μοχλς MEMORY EJECT (σελ. 151)
rf Leva OPEN/Z EJECT
rf Μοχλς OPEN/Z EJECT
(p. 31)
(σελ. 31)
Per fissare la cinghia dell’impugnatura
Στερέωση του ιµάντα χεριού
Fissare saldamente la cinghia dell’impugnatura.
Στερεώστε σταθερά τον ιµάντα χεριού.
Γρήγορη Παραποµπή
rg Υποδοχή τρίποδα
Βεβαιωθείτε τι το µήκος της βίδας του
τρίποδα είναι µικρτερο απ 5,5 mm.
∆ιαφορετικά, δε θα µπορέσετε να
τοποθετήσετε τον τρίποδα µε ασφάλεια
και η βίδα µπορεί να προκαλέσει βλάβη
στην κάµερα.
Riferimento rapido
rg Attacco per treppiede
Assicurarsi che la lunghezza della vite
treppiede sia inferiore a 5,5 mm, altrimenti
non è possibile fissare saldamente il treppiede
e la vite può danneggiare la videocamera.
309
Identificazione delle parti e dei
comandi
Telecomando
Τα µέρη και τα χειριστήρια της
συσκευής
Τηλεχειριστήριο
I tasti che hanno lo stesso nome sul telecomando
e sulla videocamera funzionano allo stesso modo.
Τα πλήκτρα που έχουν την ίδια ονοµασία στο
τηλεχειριστήριο µε εκείνα της κάµερας
έχουν την ίδια ακριβώς λειτουργία.
6
1
2
3
7
8
9
q;
4
5
1 Tasto PHOTO (p. 61, 65, 161)
1 Πλήκτρο PHOTO (σελ. 61, 65, 161)
2 Tasto DISPLAY (p. 54)
2 Πλήκτρο DISPLAY (σελ. 54)
3 Tasto SEARCH MODE (p. 102, 104, 106)
3 Πλήκτρο SEARCH MODE
(σελ. 102, 104, 106)
4 Tasti ./> (p. 102, 104, 106)
5 Tasti di controllo video (p. 56)
6 Trasmettitore
Puntarlo verso il sensore di comandi a
distanza per controllare la videocamera dopo
averla accesa.
7 Tasto ZERO SET MEMORY (p. 101)
8 Tasto START/STOP (p. 34)
9 Tasto DATA CODE (p. 54)
0 Tasto di zoom automatico (p. 40)
4 Πλήκτρα ./> (σελ. 102, 104, 106)
5 Πλήκτρα ελέγχου εικνας (σελ. 56)
6 Ποµπς
Σηµαδέψτε προς τον αισθητήρα
τηλεχειρισµού για να ελέγξετε την κάµερα
αφού την ενεργοποιήσετε.
7 Πλήκτρο ZERO SET MEMORY (σελ. 101)
8 Πλήκτρο START/STOP (σελ. 34)
9 Πλήκτρο DATA CODE (σελ. 54)
0 Πλήκτρο ζουµ (σελ. 40)
310
Τα µέρη και τα χειριστήρια της
συσκευής
Preparazione del telecomando
Προετοιµασία του τηλεχειριστηρίου
Inserire due pile tipo R6 (formato AA) facendo
corrispondere i poli + e – delle pile ai simboli
+ e – all’interno del comparto pile.
Τοποθετήστε δύο µπαταρίες R6 (µέγεθος AA)
ταιριάζοντας τους πλους τους + και – µε
τους ακροδέκτες + και – στο εσωτερικ της
θήκης µπαταριών.
Note sul telecomando
•Riparare il sensore di comandi a distanza da
forti fonti di illuminazione come la luce solare
diretta o lampade, altrimenti il telecomando
può non funzionare correttamente.
•Questa videocamera impiega il modo di
comando VTR 2. I modi di comando 1, 2 e 3
sono impiegati per distinguere questa
videocamera da altri videoregistratori Sony per
evitare operazioni errate nel comando a
distanza. Se si usa un altro videoregistratore
Sony con il modo di comando VTR 2, si
consiglia di cambiarne il modo di comando o di
coprire il suo sensore di comandi a distanza con
della carta nera.
Σηµειώσεις για το τηλεχειριστήριο
• Κρατήστε το τηλεχειριστήριο µακριά απ
έντονες πηγές φωτς, πως απευθείας
ηλιακή ακτινοβολία ή ο φωτισµς οροφής.
∆ιαφορετικά το τηλεχειριστήριο µπορεί να
µη λειτουργήσει σωστά.
• Αυτή η κάµερα λειτουργεί σε θέση
τηλεχειρισµού VTR 2. Οι Θέσεις
τηλεχειρισµού 1, 2 και 3 χρησιµοποιούνται
για να διαχωρίσουν αυτήν την κάµερα απ
άλλα βίντεο της Sony ώστε να αποφευχθεί
λανθασµένη χρήση τηλεχειριστηρίων. Εάν
χρησιµοποιείτε άλλο βίντεο της Sony σε
Θέση τηλεχειρισµού VTR 2, συνιστούµε να
το γυρίσετε σε µια άλλη θέση ή να
καλύψετε τον αισθητήρα τηλεχειρισµ του
βίντεο µε µαύρο χαρτί.
Riferimento rapido
Identificazione delle parti e dei
comandi
Γρήγορη Παραποµπή
311
Identificazione delle parti e dei
comandi
Τα µέρη και τα χειριστήρια της
συσκευής
Indicatori di funzionamento
Ενδείξεις λειτουργίας
Schermo LCD e mirino/
Οθνη υγρών κρυστάλλων και
εικονοσκπιο
1
2
3
4
5
6
7
1 2 0 min
–
ST I LL
1 6 : 9W I DE
NEG . ART
AUTO
5 0 AWB
F 1. 8
9 db
8
qd
qf
qg
qh
qj
STBY
+
0:1 2:3 4
1 2 min
Z ERO S E T
M E MO R Y
END
SEARCH
A/V DV
16B I T
100–0001
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wf
9
0
qa
qs
wg
wh
1 Memoria cassetta (p. 20, 282)
1 Μνήµη κασέτας (σελ. 20, 282)
2 Tempo di funzionamento rimanente del
blocco batteria (p. 42)
2 Χρνος υπολειπµενης µπαταρίας
(σελ. 42)
3 Zoom (p. 40)/esposizione (p. 82)/nome file
di dati (p. 196)
3 Zουµ (σελ. 40)/έκθεση (σελ. 82)/νοµα
αρχείου δεδοµένων εικνας (σελ. 196)
4 Effetto digitale (p. 76, 97)/MEMORY MIX
(p. 172)/FADER (p. 71)
4 Ψηφιακά εφέ (σελ. 76, 97)/MEMORY MIX
(σελ. 172)/FADER (σελ. 71)
5 16:9 WIDE (p. 69)
5 16:9WIDE (σελ. 69)
6 Effetto immagine (p. 74, 95)
6 Eφέ εικνας (σελ. 74, 95)
7 Codice dati (p. 54)
8 Data (p. 42)
9 Modo PROGRAM AE (p. 79)
0 BACK LIGHT (p. 44)
qa Funzione SteadyShot disattivata (p. 247)
qs Messa a fuoco manuale/infinito (p. 85)
qd Modo di registrazione (p. 42)
7 Κωδικς δεδοµένων (σελ. 54)
8 Ηµεροµηνία (σελ. 42)
9 PROGRAM AE (σελ. 79)
0 BACK LIGHT (σελ. 44)
qa Απενεργοποίηση SteadyShot (σελ. 255)
qs Εστίαση µε το χέρι/εστίαση στο άπειρο
(σελ. 85)
qd Λειτουργία εγγραφής (σελ. 42)
312
Identificazione delle parti e dei
comandi
Τα µέρη και τα χειριστήρια της
συσκευής
qf Timer automatico (p. 48, 63, 66, 166, 182)
qf Χρονοδιακπτης (σελ. 48, 63, 66, 166, 182)
qg STBY/REC (p. 42)/modo di controllo video
(p. 56)/dimensioni immagine (p. 158)/
modo di qualità immagine (p. 155)
qg Αναµονή/εγγραφή STBY/REC (σελ. 42)/
λειτουργία ελέγχου εικνας (σελ. 56)/
µέγεθος εικνας (σελ. 158)/ρύθµιση
ποιτητας εικνας (σελ. 155)
qh NIGHTSHOT (p. 45)/SUPER NIGHTSHOT
(p. 46) /COLOUR SLOW SHUTTER (p. 47)
qj Avvertimento (p. 270)
qk Contatore del nastro (p. 42, 55)/codice
temporale (p. 42)/autodiagnostica
(p. 269)/registrazione foto (p. 65, 161)/
numero di immagine (p. 196)
ql Nastro rimanente (p. 42)/riproduzione
memoria (p. 194)
qh NIGHTSHOT (σελ. 45)/SUPER NIGHTSHOT
(σελ. 46)/
COLOUR SLOW SHUTTER (p. 47)
qj Προειδοποιητικές (σελ. 280)
qk Μετρητής ταινίας (σελ. 42, 55)/κωδικς
χρνου (σελ. 42)/αυτοδιάγνωση (σελ. 279)/
λειτουργία photo (σελ. 65, 161)/αριθµού
εικνας (σελ. 196)
w; ZERO SET MEMORY (p. 101)
ql Υπολειπµενη ταινία (σελ. 42)/
αναπαραγωγή µνήµης (σελ. 194)
wa END SEARCH (p. 50)
w; ZERO SET MEMORY (σελ. 101)
ws A/V t DV (p. 243)/DV IN
wa END SEARCH (σελ. 50)
wd Modo audio (p. 251)
ws A/V t DV (σελ. 243)/DV IN
wf Nome file di dati (p. 174)/Ora (p. 42)
wd Ρύθµιση λειτουργίας ήχου (σελ. 259)
wg Flash
Questo indicatore appare quando si usa la
lampada video flash (opzionale).
wf eνοµα αρχείου δεδοµένων εικνας
(σελ. 174)/Χρνος (σελ. 42)
wg Φλας
Αυτή η ένδειξη εµφανίζεται ταν
χρησιµοποιείτε το φως βίντεο-φλας (δεν
περιλαµβάνεται στη συσκευασία).
wh Συνεχής εγγραφή φωτογραφίας (σελ. 163)
Riferimento rapido
wh Registrazione continua di foto (p. 163)
Γρήγορη Παραποµπή
313
Italiano
Indice analitico
A, B
Assegnazione di un nome alle
cassette ................................... 145
AUDIO MIX ............................. 248
AUDIO MODE ......................... 251
AUTO SHTR ............................. 246
BACK LIGHT ............................. 44
Batteria
“InfoLITHIUM” .............. 26, 285
BEEP .......................................... 253
Bilanciamento del bianco ......... 67
Blocco batteria ............................ 22
BOUNCE ..................................... 71
C, D
CALIBRATION ........................ 296
Carica completa ......................... 23
Carica della batteria .................. 23
Carica della pila al manganeselitio .......................................... 295
Cavo di collegamento A/V
................. 59, 110, 118, 128, 135,
170, 185, 243
Cavo i.LINK
................. 111, 130, 171, 186, 243
Chiave di crominanza
memoria ................................. 172
Chiave di crominanza
videocamera .......................... 172
Chiave di luminanza
memoria ................................. 172
Cinghia dell’impugnatura ...... 309
CLEANING CASSETTE ......... 292
Codice dati .................................. 54
Codice temporale ....................... 42
Condensazione di umidità ..... 291
Contatore del nastro .................. 42
DEMO MODE .......................... 252
DIGITAL EFFECT ............... 76, 97
Dimensioni immagine ............. 158
DISPLAY ..................................... 54
Dissolvenza in apertura/
chiusura .................................... 72
Doppiaggio audio .................... 134
DOT ............................................. 71
E
EDITSEARCH ............................ 50
Emettitore di raggi
infrarossi ................................ 307
END SEARCH ............................ 50
Esposimetro flessibile spot
(localizzato) ............................. 83
Esposizione ................................. 82
EXP BRKTG .............................. 163
F, G, H
FLASH MOTION ....................... 76
314
FOCUS ......................................... 85
Formato ............................. 150, 250
FRAME REC ............................... 91
Funzione Colour Slow
Shutter ..................................... 47
Funzione di conversione del
segnale .................................... 243
Grandangolo .............................. 40
HiFi SOUND ............................ 248
I, J, K, L
i.LINK ........................................ 288
Impostazioni di menu ............. 245
Impugnatura ............................ 306
Indicatore di nastro
rimanente ................................. 42
Indicatore di tempo di
funzionamento rimanente del
blocco batteria ......................... 42
Indicatori di avvertimento ..... 270
Indicazioni di
autodiagnostica ..................... 269
Interruttore di protezione dalla
scrittura .................................. 149
JPEG ........................................... 148
Linguetta di protezione dalla
scrittura .................................... 31
LUMINANCEKEY .................... 76
M, N
Memoria cassetta ............... 20, 282
Memoria del punto zero ......... 101
MEMORY MIX ......................... 172
“Memory Stick” ....................... 148
Messa a fuoco manuale ............. 85
Messaggi di avvertimento ...... 271
Modo a specchio ........................ 41
Modo ampio ............................... 69
Modo di qualità immagine ..... 155
Modo di schermata
multipla .................................. 163
MONOTONE ............................. 71
Montaggio programmato
digitale ............................ 113, 187
MOSC.FADER ............................ 71
MPEG ........................................ 148
Nastri a doppia pista
sonora ..................................... 284
Nastri stereo ............................. 284
NIGHTSHOT ............................. 45
NORM. FADER ......................... 71
O, P, Q
OLD MOVIE ............................... 76
OVERLAP ................................... 71
Pannello a tocco ......................... 32
PB ZOOM del nastro ................. 99
PB ZOOM di memoria ............ 203
PICTURE EFFECT ............... 74, 95
Presa cuffie ............................... 308
Presa LANC .............................. 306
Presa S VIDEO
........... 59, 110, 128, 170, 185, 243
Presa USB .................................. 215
PROGRAM AE ........................... 79
Protezione immagine .............. 207
PTP ............................................. 252
R, S
Registrazione a intervalli .......... 88
Registrazione con timer
automatico ... 48, 63, 66, 166, 182
Registrazione di foto su
nastro ........................................ 65
Regolazione del mirino ............. 39
Regolazione orologio ................ 29
RESET ................................ 268, 308
Revisione della registrazione ... 51
Ricerca di data .......................... 104
Ricerca di foto .......................... 106
Ricerca di immagini .................. 56
Ricerca di titolo ........................ 102
Riproduzione in
successione ............................ 205
Salvataggio foto ....................... 192
Schermata di indice ................. 197
Scorrimento a salto .................... 57
Scorrimento foto ...................... 108
Sensore telecomando .............. 307
Simbolo di stampa ................... 211
Sistema PAL ............................. 290
Sistemi di colore TV ................ 290
SLOW SHUTTER ....................... 76
Sovrapposizione in
memoria ................................. 172
SPOT FOCUS ............................. 87
Staffa intelligente per
accessori ......................... 135, 308
STEADYSHOT ......................... 247
STILL ........................................... 76
Streaming USB ......................... 219
Suono principale ....................... 284
Suono secondario ..................... 284
SUPER NIGHTSHOT ................ 46
T, U, V
Telecomando ............................ 310
Teleobiettivo ............................... 40
Tempo di registrazione ............. 25
Tempo di riproduzione ............. 25
Testine ....................................... 292
Titolo .......................................... 139
TRAIL .......................................... 76
Transizione ................................. 35
Trasformatore CA ................ 23, 27
W, X, Y, Z
WIPE ............................................ 71
WORLD TIME .......................... 253
Zoom ........................................... 40
Ελληνικά
Ευρετήριο
A, B, C, D, E
AUDIO MIX ............................... 256
AUDIO MODE ........................... 259
AUTO SHTR ............................. 254
BACK LIGHT .............................. 44
BEEP ........................................ 261
BOUNCE .................................... 71
CALIBRATION
(καλιµπράρισµα) ................... 296
CLEANING CASSETTE ........... 292
Colour Slow Shutter ................ 47
DEMO MODE ........................... 260
DIGITAL EFFECT ................. 76, 97
DISPLAY ..................................... 54
DOT ............................................ 71
EDITSEARCH ............................. 50
END SEARCH ............................ 50
EXP BRKTG ............................. 163
Ακροδέκτης LANC .................. 306
Ακροδέκτης USB .................... 215
Ακροδέκτης S VIDEO
......... 59, 110, 128, 170, 185, 243
Ακροδέκτης ακουστικών ........ 308
Αναζήτηση ηµεροµηνίας ........ 104
Αναζήτηση τίτλου
(Title search) ......................... 102
Βάση “έξυπνων”
αξεσουάρ ...................... 135, 308
Γρήγορη σάρωση ...................... 57
∆ευτερεύων ήχος ................... 284
∆ιακπτης προστασίας
εγγραφής .............................. 149
∆ιάρκεια εγγραφής ................... 25
E, Ζ, Η, Θ, Ι
Κ, Λ
OLD MOVIE ................................ 76
OVERLAP ................................... 71
PB ZOOM ταινίας ...................... 99
Photo save (Αποθήκευση
φωτογραφίας) ...................... 192
PICTURE EFFECT ............... 74, 95
PROGRAM AE .......................... 79
PTP ........................................... 260
Rec Review ................................ 51
RESET .............................. 278, 308
Καλώδιο i.LINK
............... 111, 130, 171, 186, 243
Καλώδιο σύνδεσης ήχου/εικνας
(A/V)
.... 59, 110, 118, 128, 135, 170, 185,
243
Κεφαλές ................................... 292
Κύριος ήχος ............................. 284
Κύριος και δευτερεύων
ήχος ....................................... 284
Κωδικς δεδοµένων ................. 54
Κωδικς χρνου ........................ 42
Λειτουργία Fade in/out ............. 72
Λειτουργία multi screen
(πολλαπλών οθονών) ........... 163
Λειτουργία Wide ....................... 69
Λειτουργία Zero set
memory ................................. 101
Λειτουργία αναζήτησης εικνας
(Picture search) ...................... 56
Λειτουργία αναζήτησης
φωτογραφίας
(Photo search) ...................... 106
Λειτουργία προβολής διαφανειών
(Slide show) ............................ 205
FLASH MOTION ......................... 76
Flexible Spot Meter ................... 83
FOCUS ....................................... 85
FRAME REC ............................... 91
HiFi SOUND ............................. 256
L, M, N
S, T, U, V, W, X, Y, Z
SLOW SHUTTER ....................... 76
SPOT FOCUS ............................. 87
STEADYSHOT .......................... 255
STILL .......................................... 76
SUPER NIGHTSHOT ................. 46
TRAIL .......................................... 76
USB streaming ........................ 219
WIPE ........................................... 71
WORLD TIME ........................... 261
Α, Β, Γ, ∆
Αισθητήρας
τηλεχειρισµού ...................... 307
Μαρκάρισµα εκτύπωσης ........ 211
Μέγεθος εικνας .................... 158
Μετασχηµατιστής
εναλλασσµενου ρεύµατος
........................................... 23, 27
Μετάβαση .................................. 35
Μετεγγραφή ήχου .................. 134
Μετρητής ταινίας ..................... 42
Μπαταρία “InfoLITHIUM”
......................................... 26, 285
Μπαταρία ................................... 22
Μνήµη κασέτας ................. 20, 282
Οθνη ευρετηρίου .................. 197
Π, Ρ
Πίνακας αφής ............................ 32
Πλήκτρο Camera chroma ....... 172
Πλήκτρο Memory chroma ....... 172
Πλήκτρο Memory
luminance ............................. 172
Πλήρης φρτιση ........................ 23
Ποµπς υπέρυθρων
ακτίνων ................................. 307
Προειδοποιητικά µηνύµατα ... 281
Προειδοποιητικές
ενδείξεις ............................... 280
Προστασία εικνας ................. 207
Πτερύγιο προστασίας
εγγραφής ................................ 31
Ρυθµίσεις µενού ..................... 245
Ρύθµιση εικονοσκοπίου ........... 39
Ρύθµιση ποιτητας εικνας .... 155
Ρύθµιση ρολογιού ..................... 29
Σ, Τ, Υ
Στερεοφωνική κασέτα ............ 284
Συµπύκνωση υγρασίας ........... 291
Σύστηµα i.LINK ........................ 288
Σύστηµα PAL ........................... 290
Τηλεφακς ................................. 40
Τηλεχειριστήριο ...................... 310
Τίτλος ....................................... 139
Τιτλοφρηση κασέτας ............ 145
Γρήγορη Παραποµπή
O, P, Q, R
F, G, H, I, J, K
Μ, Ν, Ξ, Ο
Riferimento rapido
LUMINANCEKEY ....................... 76
MEMORY MIX .......................... 172
Memory PB ZOOM .................. 203
“Memory Stick” ....................... 148
MONOTONE ............................... 71
MOSC.FADER ............................ 71
MPEG ....................................... 148
NIGHTSHOT ............................... 45
NORM. FADER ........................... 71
Εγγραφή µε χρονοδιακπτη
..................... 48, 63, 66, 166, 182
Εγγραφή σε διαστήµατα .......... 88
Εγγραφή φωτογραφίας ............ 65
Έγχρωµα συστήµατα
τηλερασης .......................... 290
Έκθεση ...................................... 82
Ένδειξη υπολειπµενης
ταινίας ..................................... 42
Ένδειξη χρνου υπολειπµενης
µπαταρίας ................................ 42
Ενδείξεις
αυτοδιάγνωσης .................... 279
Επικάλυψη µνήµης ................. 172
Εστίαση µε το χέρι .................... 85
Ευρυγώνιος ............................... 40
Ζουµ ........................................... 40
Ιµάντας χεριού ........................ 309
Χειρολαβή Στήριξης ............... 306
Ισορροπία του λευκού .............. 67
Λειτουργία σάρωσης
φωτογραφίας
(Photo scan) ......................... 108
Λειτουργία καθρέφτη ............... 41
Λειτουργία µετατροπής
σήµατος ................................ 243
Φ, Χ, Ψ, Ω
Φορµά JPEG ............................ 148
Φορµά ............................... 150, 258
Φρτιση µπαταρίας
µαγγανίου-λιθίου ................. 295
Φρτιση µπαταρίας ................... 23
Χρνος αναπαραγωγής ............ 25
Ψηφιακ µοντάζ
προγράµµατος ............. 113, 187
315
Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF

advertising