Sony | SR-8A4 | Sony SR-8A4 SR8A4 8GB Micro SD Memory Card Operating Instructions

4-166-729-C1(1)
microSD/microSDHC Memory Card
Carte mémoire microSD/microSDHC
Operating instructions/Mode d’ emploi/
Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/
Gebruiksaanwijzing/Istruzioni per l’uso/
Manual de instruções/Bruksanvisning/
Brugsanvisning/Kättöohjeet/Kullanma kılavuzu/
Instrukcja obsługi/Návod k obsluze/
Használati útmutató/Návod na obsluhu/
Οδηγίες λειτουργίας/Instrucţiuni de utilizare/
/
/
/
N50
SR Series
(with SD Adapter)
SR Séries
(avec adaptateur SD)
< Avis aux consommateurs des pays appliquant les
Directives UE >
Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité
électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question
relative à la garantie ou aux réparations, reportez-vous à l’adresse que vous
trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux réparations.
AVERTISSEMENT
- POUR ÉVITER LES RISQUES DE SUFFOCATION, RANGER
HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- NE PAS INSÉRER CETTE CARTE DANS UNE FENTE DE
CARTE MÉMOIRE POUR LAQUELLE ELLE N’A PAS ÉTÉ
CONÇUE.
Voor klanten in Europa
Verwijdering van oude elektrische en elektronische
apparaten (Toepasbaar in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden ophaalsystemen)
Het symbool op het product of op de verpakking wijst
erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag
worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden
gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur
wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de
correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u voor mens
en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen
voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De
recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van
natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met
het recyclen van dit product, neemt u contact op met de
gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met
de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
ˎˎ Pour le détail sur le fonctionnement de cette carte mémoire, veuillez vous
référer à l’URL suivante ou au mode d’emploi des produits compatibles.
ˎˎ Pour de plus amples informations sur le téléchargement du logiciel, veuillez
vous référer à l’URL suivante
http://www.sony.net/memorycard/
Précautions d’emploi
Tension de fonctionnement
Environ de fonctionnement
Dimensions (L × L × É)
Poids
2,7 V à 3,6 V
-25 °C à +85 °C (sans condensation)
environ 11 × 15 × 1 mm
environ 1 g ou moins
La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans
préavis.
Le logo microSD et le logo microSDHC sont des marques commerciales.
Deutsch
WARNUNG
Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern,
setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
Für Kunden in Europa
Entsorgung von gebrauchten elektrischen und
elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern
der Europäischen Union und anderen europäischen
Ländern mit einem separaten Sammelsystem für
diese Geräte)
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung
weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler
Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer
Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und
elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch
Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts
schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer
Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch
falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft,
den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere
Informationen über das Recycling dieses Produkts
erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen
Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das
Produkt gekauft haben.
< Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien
gelten >
Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japan. Autorisierter Vertreter für EMV und
Produktsicherheit ist die Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Fragen im Zusammenhang mit
Kundendienst oder Garantie wenden Sie sich bitte an die in den separaten
Kundendienst- oder Garantieunterlagen genannten Adressen.
Lock
Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het
apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
 Commutateur anti-écriture
Lesen Sie diese Anleitung vor Gebrauch dieser Karte bitte genau durch und
bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen sorgfältig auf.
©2010 Sony Corporation Printed in Japan
WAARSCHUWING
Identification des éléments
ˎˎ Veuillez ne pas utiliser ni ranger cette carte mémoire à un endroit ne
répondant pas à l’environnement indiqué ci-dessous.
Tout abus ou toute utilisation inadéquate invalidera la garantie du produit.
Sony décline toute responsabilité quant aux dommages ou pertes des
données enregistrées.
WARNUNG
- ZUR VERHÜTUNG EINER ERSTICKUNGSGEFAHR VON
KINDERN FERNHALTEN.
- DIESE KARTE NICHT IN EINEN
SPEICHERKARTENEINSCHUB EINFÜHREN, FÜR DEN SIE
NICHT VORGESEHEN IST.
< Kennisgeving voor klanten in de landen waar EUrichtlijnen van toepassing zijn >
De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en
productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Duitsland. Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt
u het adres in de afzonderlijke service- en garantiedocumenten gebruiken.
WAARSCHUWING
- HOUD BUITEN BEREIK VAN KINDEREN OM KANS OP
VERSTIKKING TE VOORKOMEN.
- PLAATS DEZE KAART NIET IN EEN
GEHEUGENKAARTSLEUF WAAR DEZE NIET VOOR
BEDOELD IS.
Before operating this card, please read this manual thoroughly, and retain it
for future reference.
WARNING
To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.
For the Customers in Europe
Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment
(Applicable in the European Union and other
European countries with separate collection systems)
This symbol on the product or on its packaging indicates
that this product shall not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over to the applicable
collection point for the recycling of electrical and
electronic equipment. By ensuring this product is disposed
of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health,
which could otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. The recycling of materials will
help to conserve natural resources. For more detailed
information about recycling of this product, please contact
your local Civic Office, your household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
< Notice for the customers in the countries applying EU
Directives >
The manufacturer of this product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. The Authorized Representative for EMC and
product safety is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. For any service or guarantee matters please refer to the
addresses given in separate service or guarantee documents.
WARNING
- TO AVOID CHOKING HAZARD, KEEP OUT OF REACH OF
CHILDREN.
- DO NOT INSERT THIS CARD INTO ANY MEMORY CARD
SLOT FOR WHICH IT WAS NOT INTENDED.
Identifying parts
 Write-protect switch
ˎˎ For the details on operations of this memory card, please refer to the
following URL or the product instruction manual of the compatible
products.
ˎˎ For more information on download software, please refer to the following
URL
http://www.sony.net/memorycard/
Precautions on Use
ˎˎ Please do not use or store this memory card in any environment exceeding
the range of specified operating environment described below.
Abuse or misuse will invalidate product warranty.
Sony shall not be responsible for any damage to or loss of recorded data.
Operating voltage
Operating environment
Dimensions (W × L × T)
Mass
2.7 V to 3.6 V
-25 °C to +85 °C (non-condensation)
Approx. 11 × 15 × 1 mm
Approx. 1 g or less
Design and specifications are subject to change without notice.
microSD Logo and microSDHC Logo are trademarks.
Français
Avant d’utiliser cette carte, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver
pour toute référence future.
AVERTISSEMENT
Afin de réduire les risques d’incendie ou de décharge électrique, n’exposez pas
cet appareil à la pluie ou à l’humidité.
Pour les clients en Europe
Traitement des appareils électriques et électroniques
en fin de vie (Applicable dans les pays de l’Union
Européenne et aux autres pays européens disposant
de systèmes de collecte sélective)
Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage,
indique que ce produit ne doit pas être traité avec les
déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte
approprié pour le recyclage des équipements électriques et
électroniques. En s’assurant que ce produit est bien mis au
rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les
conséquences négatives potentielles pour l’environnement
et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à
préserver les ressources naturelles. Pour toute information
supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous
pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le
magasin où vous avez acheté le produit.
Vorsichtsmaßregeln zum Gebrauch
ˎˎ Bitte bewahren Sie diese Speicherkarte nicht in irgendeiner Umgebung auf,
wo die Umgebungsbedingungen außerhalb des nachstehend angeführten
Bereichs liegen.
Missbrauch oder Zweckentfremdung führen zu Erlöschen der Garantie.
Für Beschädigung oder Verlust aufgezeichneter Daten kann Sony keine
Haftung übernehmen.
Betriebsspannung
Umgebungsbedingungen
Abmessungen (B× L × S)
Gewicht
2,7 V bis 3,6 V
-25 °C bis +85 °C (keine Kondensation)
ca. 11 × 15 × 1 mm
ca. 1 g oder weniger
Änderungen bei Design und technischen Daten bleiben ohne vorherige
Ankündigung vorbehalten.
Der microSD-Logo und der microSDHC-Logo sind Markenzeichen.
Español
Antes de utilizar esta tarjeta, lea detenidamente este manual, y consérvelo para
futuras referencias.
AVISO
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad
a la lluvia ni a la humedad.
Para los clientes en Europa
Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos
al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y
en países europeos con sistemas de recogida selectiva
de residuos)
Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el
presente producto no puede ser tratado como residuos
domésticos normales, sino que debe entregarse en el
correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y
electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha
correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias
negativas para el medio ambiente y la salud humana que
podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el
momento de deshacerse de este producto. El reciclaje de
materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para
recibir información detallada sobre el reciclaje de este
producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el
punto de recogida más cercano o el establecimiento donde
ha adquirido el producto.
< Aviso para los clientes de países en los que se aplican las
directivas de la UE >
El fabricante de este producto es Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075, Japón. El representante autorizado en lo referente al
cumplimiento de la directiva EMC y a la seguridad de los productos es Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemania. Para
resolver cualquier asunto relacionado con el soporte técnico o la garantía,
consulte las direcciones que se indican en los documentos de soporte técnico y
garantía suministrados por separado.
ADVERTENCIA
- PARA EVITAR EL RIESGO DE AXFISIA, MANTENGA FUERA
DEL ALCANCE DE NIÑOS.
- NO INSERTE ESTA TARJETA EN LA RANURA PARA
TARJETA DE MEMORIA, PARA LA QUE NO ESTÁ
DESTINADA.
Identificación de componentes
 Lengüeta de protección contra escritura
ˎˎ Con respecto a los detalles sobre las operaciones de esta tarjeta de memoria,
visite la URL siguiente o el manual de instrucciones de los productos
compatibles.
ˎˎ Para más información sobre la descarga de software, visite la URL siguiente
http://www.sony.net/memorycard/
Precauciones sobre la utilización
ˎˎ No utilice ni almacene esta tarjeta de memoria en ningún entorno que
sobrepase el margen del entorno de operación especificado descrito a
continuación.
El abuso o el mal uso invalidarán la garantía del producto.
Sony no se hará responsable por el daño ni la pérdida de los datos grabados.
Tensión de alimentación
Temperatura de funcionamiento
Dimensiones
(Anchura × Longitud × Grosor)
Peso
2,7 V a 3,6 V
-25 °C a +85 °C
(sin condensación)
Aprox. 11 × 15 × 1 mm
Aprox. 1 g o menos
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.
Los logotipos microSD y microSDHC son marcas comerciales.
ˎˎ Para obter detalhes sobre o funcionamento deste cartão de memória,
consulte o seguinte URL ou o manual de instruções do produto compatível
em questão.
ˎˎ Para mais informações sobre como transferir o software, consulte o seguinte
URL
http://www.sony.net/memorycard/
Precauções de utilização
ˎˎ Voor informatie over de werking van deze geheugenkaart kunt u de
volgende URL of de instructiehandleiding van de compatibele producten
raadplegen.
ˎˎ Voor meer informatie over download software, raadpleegt u de volgende
URL
http://www.sony.net/memorycard/
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik
ˎˎ Gebruik of sla deze geheugenkaart niet op in een omgeving die buiten
het bereik valt van de aangegeven werkingsomgeving zoals hieronder
beschreven.
Misbruik of foutief gebruik maakt de productgarantie ongeldig.
Sony is niet verantwoordelijk voor verlies van of schade aan opgenomen
gegevens.
Werkspanning
Operationele werkingsomgeving
Afmetingen (B × L × D)
Gewicht
2,7 V tot 3,6 V
-25 °C tot +85 °C (zonder condens)
Ongeveer 11 × 15 × 1 mm
Ongeveer 1 g of minder
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden, zonder
kennisgeving.
Het microSD-logo en microSDHC-logo zijn handelsmerken.
Italiano
Prima di usare queste schede si raccomanda di leggere con attenzione il
presente manuale e di conservarlo quindi per consultazioni future.
AVVERTENZA
Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l’apparecchio
alla pioggia o all’umidità.
Per i clienti in Europa
Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico
a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell’Unione
Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta
differenziata)
Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che
il prodotto non deve essere considerato come un normale
rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un
punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi
elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto
sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire
potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per
la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal
suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali
aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni
più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto,
potete contattare l’ufficio comunale, il servizio locale di
smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l’avete acquistato.
< Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le
direttive UE >
Questo prodotto è realizzato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la conformità
alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti è Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione
relativa all’assistenza o alla garanzia, consultare gli indirizzi forniti a parte nei
relativi documenti.
AVVERTENZA
- PER EVITARE QUALSIASI PERICOLO DI SOFFOCAMENTO
SI RACCOMANDA DI TENERE LA SCHEDA FUORI DALLA
PORTATA DEI BAMBINI.
- NON INSERIRE QUESTA SCHEDA IN ALLOGGIAMENTI
PER SCHEDE DI MEMORIA DIVERSE.
Identificazione delle parti
 Selettore di protezione da scrittura
ˎˎ Per istruzioni particolareggiate sull’uso di questa scheda di memoria si
prega di visitare il sito Internet qui di seguito indicato oppure di consultare
le istruzioni per l’uso dei prodotti con essa compatibili.
ˎˎ Per ulteriori informazioni sul software scaricabile si prega inoltre di vedere
il sito Internet
http://www.sony.net/memorycard/
Precauzioni per l’uso
ˎˎ Si raccomanda di non usare né conservare questa scheda di memoria in un
ambiente di caratteristiche esterne alle gamme qui oltre specificate.
L’uso improprio deIla scheda può renderne nulla la garanzia.
Sony non accetta alcuna responsabilità per l’eventuale perdita o il
danneggiamento dei dati registrati dall’utilizzatore.
Tensione di utilizzo
Ambiente d’uso
Dimensioni (largh × lungh × spess)
Peso
Da 2,7 a 3,6 V
Da -25 a +85 °C (senza condensa)
circa 11 × 15 × 1 mm
circa 1 g o meno
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.
I logo microSD e microSDHC sono marchi di fabbrica.
Português
Antes de utilizar este cartão, leia este manual na íntegra e guarde-o para futura
consulta.
AVISO
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha a unidade à
chuva ou à humidade.
Para os clientes na Europa
Tratamento de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos
no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e
em países Europeus com sistemas de recolha selectiva
de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou na sua embalagem,
indica que este não deve ser tratado como resíduo
urbano indiferenciado. Deve sim ser colocado num
ponto de recolha destinado a resíduos de equipamentos
eléctricos e electrónicos. Assegurando-se que este produto
é correctamente depositado, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como para
a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destes produtos. A reciclagem dos materiais
contribuirá para a conservação dos recursos naturais. Para
obter informação mais detalhada sobre a reciclagem deste
produto, por favor contacte o município onde reside, os
serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde
adquiriu o produto.
< Nota para os clientes nos países que apliquem as
Directivas da UE >
O fabricante deste produto é a Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. O Representante Autorizado para EMC e segurança de
produto é a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327, Stuttgart,
Germany. Para questões acerca de serviço e acerca da garantia, consulte as
moradas fornecidas em separado, nos documentos de serviço e garantia.
ADVERTÊNCIA
- PARA EVITAR O PERIGO DE ENGASGAMENTO,
MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- NÃO INTRODUZA ESTE CARTÃO NUMA RANHURA PARA
CARTÃO DE MEMÓRIA PARA A QUAL ELE NÃO TENHA
SIDO CONCEBIDO.
Suomi
Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen kortin käyttöä ja säilytä ohje
myöhempää käyttöä varten.
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Euroopassa oleville asiakkaille
Käytöstä poistetun sähkö- ja elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan Unioni ja muiden Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli , joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat
haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa
tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
ˎˎ Não utilize nem guarde este cartão de memória num ambiente cujas
condições excedam as especificações de funcionamento descritas abaixo.
Qualquer abuso ou utilização indevida deste produto invalidará a respectiva
garantia.
A Sony não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas de dados
gravados.
Tensão de funcionamento
Ambiente de funcionamento
Dimensões (L × C × A)
Peso
2,7 V a 3,6 V
-25 °C a +85 °C (sem condensação)
Aprox. 11 × 15 × 1 mm
Aprox. 1 g ou menos
O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
O logótipo de microSD e o logótipo de microSDHC são marcas comerciais.
Svenska
Innan du börjar använda detta kort bör du läsa igenom bruksanvisningen och
sedan spara den för framtida bruk.
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller fukt eftersom det kan medföra risk för brand
eller elstötar.
För kunder i Europa
Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska
Unionen och andra Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning
av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
 Schrijfbeveiligingsschakelaar
 Schreibschutzschalter
English
 Controlo de protecção contra escrita
Vaststellen van de onderdelen
Teileidentifizierung
ˎˎ Einzelheiten zum Gebrauch dieser Speicherkarte finden Sie unter dem
nachstehenden URL oder in der Bedienungsanleitung des jeweiligen
kompatiblen Produkts.
ˎˎ Weiterführende Informationen zu herunterladbarer Software finden Sie
unter dem nachstehenden URL
http://www.sony.net/memorycard/
Identificar as peças
Nederlands
Voordat u gaat werken met deze kaart dient u deze handleiding zorgvuldig
door te lezen en te bewaren voor toekomstige naslag.
< Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv>
Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och
produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. För eventuella ärenden gällande service och garanti, se
adresserna i de separata service- respektive garantidokumenten.
VARNING
- HÅLLS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN FÖR ATT UNDVIKA
KVÄVNINGSRISK.
- SÄTT INTE I DETTA KORT I NÅGON KORTPLATS FÖR
MINNESKORT SOM DET INTE ÄR AVSETT FÖR.
Delarnas namn
< Ilmoitus EU-maiden asiakkaille >
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. EMCmerkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Huolto- tai takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte lähettää erillisessä
huoltokirjassa tai takuuasiakirjassa mainittuun osoitteeseen.
VAROITUS
- TUKEHTUMISVAARA, PIDÄ LASTEN
ULOTTUMATTOMISSA.
- ÄLÄ ASETA TÄTÄ KORTTIA MIHINKÄÄN
MUISTIKORTTIPAIKKAAN, MIHIN SITÄ EI OLE
TARKOITETTU.
Osien tunnistaminen
 Kirjoitussuojaliuska
ˎˎ Tämän muistikortin käyttämisestä on lisätietoja seuraavassa URLosoitteessa ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeissa.
ˎˎ Ohjelmiston lataamisesta on lisätietoja osoitteessa
http://www.sony.net/memorycard/
Käytössä huomioitavia seikkoja
ˎˎ Älä käytä tai säilytä tätä muistikorttia jäljempänä kuvatusta
käyttöympäristöstä poikkeavissa olosuhteissa.
Takuu mitätöityy jos laitetta käytetään väärin tai ohjeiden vastaisesti.
Sony ei vastaa tallennettujen tietojen vioittumisesta tai häviämisestä.
Käyttöjännite
Käyttölämpötila
Mitat (L × P × S)
Paino
Ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
microSD- ja microSDHC-logo ovat tavaramerkkejä.
Türkçe
Bu kartı çalıştırmadan önce, elinizdeki kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun ve
gelecekte referans olarak kullanmak üzere saklayın.
 Skrivskyddsomkopplare
ˎˎ För närmare information om användning av detta minneskort, hänvisar
vi till följande webbadress eller till produktmanualen för de kompatibla
produkterna.
ˎˎ För mer information om nedladdning av programvara, hänvisar vi till
följande webbadress
http://www.sony.net/memorycard/
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya
neme maruz bırakmayın.
Avrupa’daki müşterileri için
Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı toplama sistemlerine sahip
diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde bulunan bu sembol, bu
ürünün bir ev atığı olarak muamele görmemesi gerektiğini
gösterir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanların
geri dönüşümü için mevcut olan uygun toplama noktasına
teslim edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını
sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahele edilmesi sonucunda
ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan sağlığı üzerinde
olumsuz etkide bulunabilecek durumların önlenmesine
yardımcı olursunuz. Malzemelerin geri dönüşümü, doğal
kaynakları korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri
dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde
bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle veya
bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.
Försiktighetsmått vid användning
ˎˎ Detta minneskort ska inte användas eller förvaras i miljöer där de nedan
beskrivna specificerade driftsförhållandena överskrids.
Missbruk eller felaktig användning upphäver produktgarantin.
Sony tar inget ansvar för inspelad information som skadats eller förlorats.
Strömförbrukning
Driftsförhållande
Storlek (B × L × T)
Vikt
2,7 V till 3,6 V
-25 °C till +85 °C (ingen kondensering)
Ca. 11 × 15 × 1 mm
Ca. 1 g eller mindre
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
microSD-logotypen och microSDHC-logotypen är varumärken.
Dansk
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt igennem, inden anvendelse af
dette kort, og gem den til senere brug.
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand
eller elektrisk stød.
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den Europæiske Union
og andre europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at
produktet ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads
specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til
at bevare naturens ressourcer. Yderligere information
om genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
< Bemærkning til kunder i lande, hvor EU-direktiverne
gælder >
Producenten af dette produkt er Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan. Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Se de angivne adresser i de separate service- og
garantidokumenter angående service og garanti.
ADVARSEL
- HOLD PRODUKTET UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE
FOR AT UNDGÅ RISIKO FOR KVÆLNING.
- SÆT IKKE DETTE KORT IND I NOGEN ANDEN
HUKOMMELSESKORTÅBNING SOM DET IKKE ER
BEREGNET TIL.
Identifikation af dele
 Skrivebeskyttelseskontakt
ˎˎ Se den følgende URL eller i betjeningsvejledningen til kompatible produkter
angående yderligere oplysninger om anvendelsen af dette hukommelseskort.
ˎˎ Se den følgende URL angående flere oplysninger om download af software
http://www.sony.net/memorycard/
Forholdsregler ved anvendelsen
ˎˎ Anvend eller opbevar ikke dette hukommelseskort i omgivelser uden for de
specificerede driftsomgivelser beskrevet nedenfor.
Ved forkert brug ugyldiggøres produktgarantien.
Sony er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af optaget
data.
Driftsspænding
Driftsomgivelser
Mål (B × L × T)
Vægt
2,7 V –3,6 V
-25 °C – +85 °C (tiivistymätön)
Noin 11 × 15 × 1 mm
Enintään noin 1 g
2,7 V til 3,6 V
-25 °C til +85 °C (ikke-kondenserende)
Ca. 11 × 15 × 1 mm
Ca. 1 g eller mindre
Ret til ændring af design og specifikationer uden varsel forbeholdes.
microSD-logoet og microSDHC-logoet er varemærker.
< AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki müşteriler
için bildirim >
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonya’dır. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya’dır.
Servis veya garantiyle ilgili her konuda ayrı servis veya garanti belgelerinde
verilen adreslere başvurun.
UYARI
- BOĞULMA TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÇOCUKLARIN
ERİŞEMEYECEĞİ YERDE SAKLAYIN.
- BU KARTI KULLANIM AMACI DIŞINDAKİ BİR BELLEK
KARTI YUVASINA YERLEŞTİRMEYİN.
Parçaların tanımlanması
 Yazmaya karşı koruma anahtarı
ˎˎ Bu bellek kartının kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi için, lütfen aşağıdaki
URL΄yi ziyaret edin veya uyumlu ürünlere ait ürün kullanımı kılavuzuna
bakın.
ˎˎ İndirilebilen yazılımlar ile ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen aşağıdaki
URL΄yi ziyaret edin
http://www.sony.net/memorycard/
Kullanırken Dikkat Edilecek Hususlar
ˎˎ Lütfen bu bellek kartını aşağıda açıklanan özel çalışma ortamı dışındaki
ortamlarda kullanmayın veya muhafaza etmeyin.
Kötüye kullanım veya yanlış kullanım ürün garantisini geçersiz kılacaktır.
Sony kaydedilen verilerin zarar görmesinden veya kaybından sorumlu
değildir.
Çalışma voltajı
Kullanım ortamı
Boyutlar (G × U × K)
Ağırlık
2,7 V ila 3,6 V
-25 °C ila +85 °C (yoğunlaşmayan)
Yaklaşık 11 × 15 × 1 mm
Yaklaşık 1 g ya da daha az
Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
microSD Logosu ve microSDHC Logosu ticari markalardır.
Uygunluk beyanı, üretici fırmanın yetkili kılmış olduğu, Product Compliance
Europe (PCE), Sony Deutschland GmbH tarafından yapılmaktadır.
Product Compliance Europe (PCE),
Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
Tel: (0)711-5858-0, Fax: (0)711-5858-488
URL of EU DoC Database: http://www.compliance.sony.de/
Üretici Firma:
Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel: 0216-633 98 00
Faks: 0216-632 70 30
e-mail: bilgi@eu.sony.com
İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza Inkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)
Lock
Polski
Przed rozpoczęciem użytkowania karty pamięci należy uważnie przeczytać
niniejszy podręcznik i zachować go do wykorzystania w przyszłości.
< Megjegyzés az EU-s irányelveket követő országokban élő
vásárlóink számára >
A termék gyártója a Sony Corporation (címe: 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japán). EMC- és termékbiztonsági ügyekben a hivatalos
márkaképviseletet a Sony Deutschland GmbH (címe: Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Németország) látja el. Kérjük, hogy minden szerviz- és
garanciakérdéssel a különálló szerviz- és garanciadokumentumban megadott
címen keresse fel munkatársainkat.
FIGYELEM
- TARTSA GYEREKEKTŐL TÁVOL, HOGY ELKERÜLJE A
FULLADÁSVESZÉLYT.
- EZT A KÁRTYÁT CSAK A HOZZÁ RENDELT
MEMÓRIAKÁRTYA-NYÍLÁSBA HELYEZZE BE.
Română
使用本記憶卡前,請詳讀本說明書,並妥善保存以便日後參閱。
AVERTIZARE
警告
În vederea reducerii riscului de foc sau de incendii, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Pentru clienţii din Europa
Dezafectarea echipamentelor electrice si electronice
vechi (Se aplica pentru tarile membre ale uniunii
europene si pentru alte tari europene cu sisteme de
colectare separata)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia,
indica faptul ca acest produs nu trebuie tratat ca pe un
deșeu menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a
echipamentelor electrice si electronice. Asigurându-va ca
acest produs este dezafectat in mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
si a sanatatii umane, daca produsul ar fi fost dezafectat in
mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, va rugam sa contactaţi
primăria din orașul dumneavoastră, serviciul de salubritate
local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
A termék részei
 Az írásvédelem kapcsolója
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiać
urządzenia na deszcz i chronić je przed wilgocią.
Dotyczy klientów z Europy
Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach
europejskich stosujących własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że
produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny,
lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu
recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.
Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką samorządu
terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów
lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten podukt.
< Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE >
Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem
w sprawach bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje na temat
dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać się z adresami podanymi w
oddzielnych dokumentach o usługach i gwarancji.
OSTRZEŻENIE
- NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA – CHRONIĆ PRZED
DZIEĆMI!
- NIE WOLNO WKŁADAĆ TEJ KARTY PAMIĘCI DO
ŻADNEGO GNIAZDA, DLA KTÓREGO NIE JEST ONA
PRZEZNACZONA.
ˎˎ A memóriakártya használatára vonatkozó további részleteket az alábbi URLcímen vagy a kompatibilis termékek használati utasításában talál.
ˎˎ A szoftver letöltésére vonatkozó további információkat az alábbi URL-címen
találja
http://www.sony.net/memorycard/
Használatra vonatkozó figyelmeztetések
ˎˎ Ne használja és ne tárolja ezt a memóriakártyát az alábbiakban feltüntetett
üzemeltetési feltételek keretein kívül.
Helytelen használat esetén a termékre vonatkozó jótállás érvényét veszíti.
A Sony vállalatot nem terheli semmilyen felelősség, ha a rögzített adatok
meghibásodnak vagy elvesznek.
Tápfeszültség:
Működési hőmérséklet:
Méretek (sz. × h. × t):
Tömeg:
A kivitelezés és a jellegzetességek változhatnak értesítés nélkül.
Az microSD logó és az microSDHC logó védjegyek.
Slovensky
Než túto pamäťovú kartu začnete používať, pozorne si prečítajte celý tento
návod a uschovajte ho pre budúcu potrebu.
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byt’ nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručit’
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabránit’ potencionálnemu negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávat’ prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Identyfikacja części
 Przełącznik ochrony zapisu
ˎˎ Informacje dotyczące korzystania z tej karty pamięci można znaleźć na
podanej niżej witrynie lub w instrukcjach obsługi produktów zgodnych.
ˎˎ Więcej informacji na temat pobieranego oprogramowania można znaleźć na
podanej niżej witrynie
http://www.sony.net/memorycard/
Środki ostrożności podczas eksploatacji
ˎˎ Nie wolno używać lub przechowywać tej karty pamięci w otoczeniu, które
nie spełnia opisanych niżej warunków dotyczących miejsca eksploatacji.
Naruszenie warunków eksploatacji powoduje utratę gwarancji.
Firma Sony nie odpowiada za żadne uszkodzenia lub utratę zapisanych na
nośniku danych.
Napięcie robocze
Środowisko pracy
Wymiary (S × D × G)
Masa
od 2,7 V do 3,6 V
od −25 °C do +85 °C (bez skraplania)
ok. 11 × 15 × 1 mm
ok. 1 g lub mniej
Konstrukcja i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Logo microSD oraz logo microSDHC są znakami towarowymi.
Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland, 00-876
Warszawa, ul. Ogrodowa 58
2,7 V - 3,6 V
-25 °C - +85 °C (kondenzáció nélkül)
kb. 11 × 15 × 1 mm
kb. 1 g vagy kevesebb
<Poznámka pre zákazníkov v krajinách podliehajúcich
smerniciam EÚ>
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre
smernicu pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a bezpečnosť produktov
je spoločnosť Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko V prípade záležitostí týkajúcich sa servisu alebo záruky
sa obracajte na adresy uvedené v samostatných dokumentoch týkajúcich sa
servisu a záruky.
VAROVANIE
- UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAH DETÍ, ABY NEDOŠLO
K UDUSENIU.
- NEVKLADAJTE TÚTO KARTU DO SLOTU PRE PAMÄŤOVÉ
KARTY, PRE KTORÝ NIE JE URČENÁ.
Identifikácia súčiastok
Česky
Před používáním této paměťové karty si prosím důkladně přečtěte tuto
příručku a uchovejte ji pro další použití.
VAROVÁNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.
Pro zákazníky v Evropě
Nakládání s nepotřebným elektrickým
a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem
z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného
místa, určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem
při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání
dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte,
prosím, místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
< Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují
směrnice ES >
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japonsko. Oprávněným zástupcem pro EMC
a bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. S otázkami týkajícími se servisu či
záruky se obracejte na adresy uvedené ve zvláštních servisních či záručních
dokumentech.
VAROVÁNÍ
- UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ, ABY NEDOŠLO
K UDUŠENÍ.
- NEVKLÁDEJTE TUTO KARTU DO SLOTU PRO PAMĚŤOVÉ
KARTY, PRO KTERÝ NENÍ URČENA.
Identifikace součástek
 Přepínač ochrany proti zápisu
ˎˎ Pro podrobnosti o provozu této paměťové karty viz prosím následující
stránky URL nebo uživatelskou příručku kompatibilních výrobků.
ˎˎ Pro podrobnosti o softwaru ke stažení viz prosím následující stránky URL
http://www.sony.net/memorycard/
Bezpečnostní opatření při používání
ˎˎ Tuto paměťovou kartu nepoužívejte ani neskladujte v prostředí, ve kterém
by došlo k překročení níže popsaných předepsaných provozních podmínek.
Záruka se nevztahuje na nešetrné zacházení nebo nesprávné použití
výrobku.
Společnost Sony nezodpovídá za poškození nebo ztrátu zaznamenaných
dat.
Provozní napětí
Provozní prostředí
Rozměry (Š × D × T)
Hmotnost
2,7 V až 3,6 V
-25 °C až +85 °C (bez kondenzace)
Přibližně 11 × 15 × 1 mm
Přibližně 1 g nebo méně
Konstrukce a technické údaje se mohou bez upozornění změnit.
Logo microSD a logo microSDHC jsou ochranné známky.
Magyar
A kártya használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezeket a használati
utasításokat, és tartsa meg ezeket utólagos hivatkozás céljából.
 Prepínač ochrany proti zápisu
ˎˎ Pre podrobnosti o prevádzke tejto pamäťovej karty pozrite prosím
nasledujúce stránky URL alebo používateľskú príručku kompatibilných
výrobkov.
ˎˎ Pre podrobnosti o softvéri na stiahnutie pozrite prosím nasledujúce stránky
URL
http://www.sony.net/memorycard/
Bezpečnostné opatrenia pri používaní
ˎˎ Túto pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte v prostredí, v ktorom
by došlo k prekročeniu nižšie popísaných predpísaných prevádzkových
podmienok.
Záruka sa nevzťahuje na nešetrné zaobchádzanie alebo nesprávne
používanie výrobku.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za poškodenie alebo stratu zaznamenaných
dát.
Prevádzkové napätie
Prevádzkové prostredie
Rozmery (Š × D × T)
Hmotnosť
2,7 V až 3,6 V
-25 °C až +85 °C (bez kondenzácie)
Približne 11 × 15 × 1 mm
Približne 1 g alebo menej
Vyhotovenie a špecifikácie podliehajú zmene bez oznámenia.
Logo microSD a logo microSDHC sú obchodné značky.
Eλληνικά
Πριν από τη λειτουργία αυτής της κάρτας, διαβάστε καλά αυτό το εγχειρίδιο
και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη
συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
Για πελάτες στην Ευρώπη
Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία
του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί
με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί
σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρολογικού
και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Με το να
βεβαιωθείτε ότι το προϊόν πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του
προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες
καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
< Σημείωση για τους πελάτες στις χώρες που ισχύουν οι
οδηγίες της Ε.Ε. >
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ο Εξουσιοδοτημένος
Αντιπρόσωπος σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την
ασφάλεια του προϊόντος είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στη
συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που παρέχονται στα
ξεχωριστά έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.
- ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΣΕ ΥΠΟΔΟΧΗ
ΚΑΡΤΑΣ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.
Προσδιορισμός μερών
 Διακόπτης προστασίας εγγραφής
VIGYÁZAT
Tűz és az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket
eső vagy nedvesség hatásának.
Európai vásárlóink számára
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt
jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék
gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé
vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes
módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
ˎˎ Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία αυτής της κάρτας μνήμης,
ανατρέξτε στο παρακάτω URL ή στις οδηγίες χρήσης προϊόντος των
συμβατών προϊόντων.
ˎˎ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη λογισμικού, ανατρέξτε
στο παρακάτω URL
http://www.sony.net/memorycard/
Προφυλάξεις για τη χρήση
ˎˎ Μη χρησιμοποιείτε και μην αποθηκεύετε αυτήν την κάρτα μνήμης σε
συνθήκες που υπερβαίνουν εκείνες που ορίζονται παρακάτω.
Η κακή χρήση ή η κατάχρηση θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.
Η Sony δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή για την απώλεια των
δεδομένων που έχετε αποθηκεύσει.
Τάση λειτουργίας
Συνθήκες λειτουργίας
Διαστάσεις (Π × Μ × Β)
Βάρος
2,7 V έως 3,6 V
-25 °C έως +85 °C (χωρίς συμπύκνωση)
Περίπου 11 × 15 × 1 mm
Περίπου 1 g ή λιγότερο
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Το λογότυπο microSD και το λογότυπο microSDHC αποτελούν εμπορικά
σήματα.
中文
Înainte de a pune în funcţiune această cartelă, citiţi cu atenţie acest manual şi
păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
< Notă pentru clienţii din ţările care aplică Directivele UE >
Producătorul acestui produs este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru orice probleme de service sau garanţie, vă rugăm
să consultaţi adresele indicate în documentele separate de service sau de
garanţie.
AVERTISMENT
- PENTRU A EVITA RISCUL DE SUFOCARE, NU LĂSAŢI
PRODUSUL LA ÎNDEMÂNA COPIILOR.
- NU INTRODUCEŢI ACEASTĂ CARTELĂ DE MEMORIE
ÎNTR-UN ALT SLOT PENTRU CARTELĂ DE MEMORIE
DECÂT CEL PENTRU CARE A FOST CREATĂ.
警告
- 為避免窒息危險, 請置於孩童無法取得之處。
- 請勿隨意將此卡插入任 記憶卡插槽。
部件識別
 防寫開關
 有關操作本記憶卡的詳細資訊,請參閱下列網址或相容產品的產品使
用說明書。
 如需了解更多下載軟體的相關資訊,請連結至下列網址:
http://www.sony.net/memorycard/
使用前的注意事項
 請勿在下列所述之指定作業環境以外的地方使用或存放本記憶卡。
濫用或誤用情形均不屬於產品保固範圍。
Sony 對於任何記錄資料的損壞或遺失概不負責。
操作電壓
操作環境
尺寸 (寬 × 長 × 厚)
質量
2.7V 至 3.6V
-25 ℃ 至+85 ℃ (無凝結)
約 11 × 15 × 1 mm
約 1 g 或以下
設計和規格有所變更時,恕不另行奉告。
microSD 標誌以及 microSDHC 標誌皆屬商標。
한국어
본 카드를 조작하기 전에 본 설명서를 잘 읽고 나중에 참조할 수 있도록
보관해 주십시오.
경고
Identificarea componentelor
화재 또는 감전의 위험을 줄이기 위해 장치를 비 또는 습기에 노출시키지
않도록 하여 주십시오.
 Comutator de protecţie la scriere
ˎˎ Pentru a afla detalii despre operaţiunile ce se pot efectua cu această
cartelă de memorie, consultaţi următoarea adresă URL sau manualul de
instrucţiuni al produsului pentru produsele compatibile.
ˎˎ Pentru mai multe informaţii cu privire la descărcarea software-ului,
consultaţi următoarea adresă URL
http://www.sony.net/memorycard/
Măsuri de precauţie privind utilizarea
ˎˎ Nu utilizaţi şi nu depozitaţi această cartelă de memorie în niciun mediu
în care se depăşeşte intervalul privind temperatura de funcţionare descris
mai jos.
Abuzul sau utilizarea necorespunzătoare va duce la anularea garanţiei
produsului.
Sony nu va fi responsabil pentru deteriorarea sau pierderea datelor
înregistrate.
Tensiune de funcţionare
Mediu de funcţionare
Dimensiuni (l × L × î)
Greutate
為減少發生火災或電擊的危險,請勿讓本機暴露於雨中或受潮。
De la 2,7 V la 3,6 V
De la -25 °C la +85 °C (fără condensare)
Aprox. 11 × 15 × 1 mm
Aprox. 1 g sau mai puţin
Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără înştiinţare.
Siglele microSD şi microSDHC sunt mărci înregistrate.
Русский
Перед эксплуатацией этой карты внимательно ознакомьтесь с данным
руководством и сохраните его для последующего использования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения опасности возгорания или поражения злектрическим
током не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.
경고
- 질식하는 것을 방지하기 위해서 어린이의 손이 닿지 않는 장
소에 보관하십시오.
- 본 카드는 의도하지 않은 용도의 메모리 카드 슬롯에는 삽입
하지 마십시오.
각부의 명칭
 쓰기방지 스위치
 본 메모리 카드의 조작에 관한 상세한 내용은 다음의 URL 또는 호환
제품의 제품 사용설명서를 참조해 주십시오.
 다운로드 소프트웨어에 관한 상세한 정보에 관해서는 다음 URL을 참조해
주십시오.
http://www.sony.net/memorycard/
사용상 주의사항
 아래에 설명한 지정된 동작 환경 범위를 초과하는 환경에서는 본 메모리
카드를 사용 또는 보관하지 마십시오.
잘못 사용하면 제품의 보증을 무효로 합니다.
Sony는 저장한 데이터의 손상 또는 유실에 대해 어떤 책임도 지지
않습니다.
동작 전압
동작 환경
외형 치수(W  L  T)
중량
2.7 V ~ 3.6 V
-25 ºC ~ +85 ºC (결로 없음)
약 11  15  1 mm
약 1 g 미만
디자인 및 주요 제원은 예고없이 변경할 경우가 있습니다.
microSD 로고 및 microSDHC 로고는 상표입니다.
‫ﻋﺮيب‬
Для пользователей в Европе
Утилизaция электрического и электронного
оборудования (директива применяется в странах
Eвpоcоюзa и других европейских странах, где
действуют системы раздельного сбора отходов)
Дaнный знак на устройстве или его упаковке
обозначает, что данное устройство нельзя
утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами.
Eго следует сдать в соответствующий приемный
пункт переработки электрического и электронного
оборудования. Heпpaвильнaя утилизация данного
изделия может привести к потенциально негативному
влиянию на окружающую среду и здоровье людей,
поэтому для предотвращения подобных последствий
необходимо выполнять специальные требования
по утилизации этого изделия. Пepepaботкa данных
материалов поможет сохранить природные ресурсы.
Для получения более подробной информации о
переработке этого изделия обратитесь в местные
органы городского управления, службу сбора бытовых
отходов или в магазин, где было приобретено изделие.
< Примечание для покупателей в странах, где действуют
директивы ЕС >
Производителем данного устройства является корпорация
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Уполномоченным представителем по электромагнитной совместимости
(EMC) и безопасности изделия является компания Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. По вопросам
обслуживания и гарантии обращайтесь по адресам, указанным в
соответствующих документах.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- ВО ИЗБЕЖАНИЕ УДУШЬЯ, ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
- НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ ЭТУ КАРТУ В СЛОТ КАКОЙ-ЛИБО
ДРУГОЙ КАРТЫ ПАМЯТИ, ДЛЯ КОТОРОЙ ОНА НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНА.
Наименование компонентов
 Переключатель для защиты от записи
ˎˎ Подробные сведения об операциях с данной картой памяти приведены
на следующем Интернет-сайте или в инструкции по эксплуатации
совместимых изделий.
ˎˎ Более подробная информация о загрузке программного обеспечения
приведена на следующем Интернет-сайте
http://www.sony.net/memorycard/
Меры предосторожности во время использования
ˎˎ Не используйте и не храните данную карту памяти в какой-либо
окружающей среде, где нарушаются указанные условия эксплуатации,
приведенные ниже.
Неправильное обращение или эксплуатация могут привести к
аннулированию гарантийных обязательств на изделие.
Фирма Sony не несет ответственности за любые повреждения или
потерю записанных данных.
Рабочее напряжение
От 2,7 В до 3,6 В
Условия окружающей среды От -25 °C до +85 °C
(не допускается конденсация влаги)
Размеры (Ш × Д × Т)
Приблиз. 11 × 15 × 1 мм
Масса
Приблиз. 1 г или менее
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.
Логотип microSD и логотип microSDHC являются товарными знаками.
Тайвань
.‫ واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻪ ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬،‫ ﻳﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ‬،‫ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ‬
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ ﻻﺗﻌﺮض اﻟﻜﺎﻣريا ﻟﻠﻤﻄﺮ أو اﻟﺒﻠﻞ‬،‫ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻟﺤﺮﻳﻖ أو اﻟﺼﺪﻣﺎت‬
‫ﺗﺤﺬﻳﺮ‬
.‫ أﺑﻖ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬاﻛﺮة ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻼﺧﺘﻨﺎق ﺑﻬﺎ‬.‫ ﻻ ﺗﻘﻢ ﺑﺈدﺧﺎل ﻫﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﰲ أﻳﺔ ﻓﺘﺤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ذاﻛﺮة ﻏري ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ‬-
‫ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺟﺰاء‬
‫ ﻣﻔﺘﺎح ﺣامﻳﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ‬
‫ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱄ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ أو دﻟﻴﻞ‬،‫ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬاﻛﺮة ﻫﺬه‬
.‫ﺗﻌﻠﻴامت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺘﻮاﻓﻘﺔ‬
‫ ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﺎﱄ ﻋﲆ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ‬،‫ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻨﺰﻳﻞ ﺑﺮاﻣﺞ‬
http://www.sony.net/memorycard/
‫ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﻌامل‬
.‫ اﻟﺮﺟﺎء ﻋﺪم اﺳﺘﻌامل أو ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬاﻛﺮة ﻫﺬه ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻮﺻﻮﻓﺔ أدﻧﺎه‬
.‫ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺳﻮف ﻳﻠﻐﻲ اﻟﻀامن‬
.‫ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ أﻳﺔ أﴐار أو ﻓﻘﺪان ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ‬Sony ‫ﺳﻮف ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﴍﻛﺔ ﺳﻮين‬
‫ ﻓﻮﻟﻂ‬3.6 ‫ ﻓﻮﻟﻂ إﱃ‬2.7
(‫ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ )ﺑﺪون ﺗﻜﺜﻴﻒ‬85+ ‫ إﱃ‬25–
ً‫ ﻣﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‬1 × 15 × 11
ً‫ ﺟﻢ أو اﻗﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‬1
‫ﻓﻮﻟﻄﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
‫ﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬
(‫اﻷﺑﻌﺎد)ﻋﺮض × ﻃﻮل × ﺳﻤﻚ‬
‫اﻟﻜﺘﻠﺔ‬
.‫اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴري دون إﺷﻌﺎر‬
.‫ ﻫام ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ‬microSDHC ‫ واﻟﺸﻌﺎر‬microSD ‫اﻟﺸﻌﺎر‬
Download PDF

advertising