Sony | NW-HD5 | Sony NW-HD5 Οδηγίες χρήσης

Sony NW-HD5  Οδηγίες χρήσης
Πίνακας περιεχομένων
Ευρετήριο
Συσκευή αναπαραγωγής
ήχου με σκληρό δίσκο
Δικτυακό
Walkman
 Ξεκινώντας
13
 Μεταφορά δεδομένων ήχου στη
συσκευή αναπαραγωγής
21
 Αναπαραγωγή μουσικής
31
 Άλλες λειτουργίες
55
 Αντιμετώπιση προβλημάτων
70
 Επιπρόθετες πληροφορίες
85
Οδηγίες χρήσης
NW-HD5/NW-HD5H
Το “WALKMAN” είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Sony
Corporation για τα στερεοφωνικά προϊόντα με ακουστικά.
είναι εμπορικό σήμα της Sony
Corporation.
© 2005 Sony Corporation
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
Αρχείο κατόχου
Το μοντέλο και οι σειριακοί αριθμοί βρίσκονται στο κάτω μέρος της
συσκευής. Σημειώστε το σειριακό αριθμό στο διαθέσιμο χώρο παρακάτω.
Αναφέρετε αυτούς τους αριθμούς σε κάθε επικοινωνία σας με τον
αντιπρόσωπο της Sony για κάποιο θέμα σχετικά με αυτό το προϊόν.
Αριθμός μοντέλου NW-HD5
Σειριακός αριθμός______________________
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη
μονάδα σε βροχή ή υγρασία.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη
ή εντοιχισμένο ντουλάπι.
Για να αποφύγετε πυρκαγιά, μη σκεπάζετε τον εξαερισμό της συσκευής με
εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κτλ. Μην τοποθετείτε αναμμένα
κεριά επάνω στη συσκευή.
Για την αποφυγή πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην τοποθετείτε
αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
Για τους πελάτες στις Η.Π.Α.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Αυτή η συσκευή έχει δοκιμαστεί και διαπιστώθηκε ότι πληροί τα όρια που
καθορίζονται για τις ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B, σύμφωνα με το
Άρθρο 15 των κανονισμών της FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί με
σκοπό την επαρκή προστασία κατά των επικίνδυνων παρεμβολών σε
οικιακές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και
μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί
και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει
επικίνδυνες παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει
καμία εξασφάλιση ότι δε θα υπάρξουν παρεμβολές σε κάποια
συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτή η συσκευή προκαλέσει επικίνδυνες
παρεμβολές στη λήψη ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σημάτων, γεγονός
που μπορεί να επιβεβαιωθεί με την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση
της συσκευής, συνιστούμε στο χρήστη να εξαλείψει τις παρεμβολές αυτές
λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
– Επαναπροσανατολίστε την κεραία λήψης ή αλλάξτε τη θέση της.
– Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της κεραίας.
Συνεχίζεται 
2 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
– Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα που τροφοδοτείται από κύκλωμα
διαφορετικό από αυτό όπου είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
– Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή κάποιον έμπειρο τεχνικό
τηλεοράσεων και ζητήστε τη βοήθειά του.
Σας επισημαίνουμε ότι τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν
εγκρίνονται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο μπορούν να σας στερήσουν το
δικαίωμα χρήσης της συσκευής.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με το προϊόν αυτό:
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.sony.com/walkmansupport
Στοιχεία επικοινωνίας:
Κέντρο υπηρεσίας πληροφόρησης πελατών της Sony στο
1-(866)-456-7669
Στοιχεία αλληλογραφίας:
Sony Customer Information Services Center
12451 Gateway Blvd.,
Fort Myers, FL 33913
Μόνον για το μοντέλο NW-HD5
Δήλωση συμμόρφωσης
Εμπορική επωνυμία: SONY
Αρ. μοντέλου:
NW-HD5
Υπεύθυνος κατά
το νόμο:
Sony Electronics Inc.
Διεύθυνση:
16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127
Η.Π.Α.
Αριθμός τηλεφώνου: 858-942-2230
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Άρθρο
15 των Κανονισμών της FCC. Η λειτουργία
του θα πρέπει να εκπληρώνει δύο
προϋποθέσεις: (1) Η συσκευή δεν θα πρέπει να
προκαλεί επικίνδυνες παρεμβολές και (2) η
συσκευή θα πρέπει να μπορεί να δέχεται
οποιαδήποτε παρεμβολή,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα
μπορούσαν να διαταράξουν τη λειτουργία της.
Συνεχίζεται 
3 GR
Ευρετήριο
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι ανακυκλώσιμες.
Μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος
επιστρέφοντας τις χρησιμοποιημένες επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες στην πλησιέστερη μονάδα συλλογής και
ανακύκλωσης.
Πίνακας
περιεχομένων
Για τους πελάτες σε Η.Π.Α. και Καναδά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των
επαναφορτιζόμενων μπαταριών, καλέστε χωρίς χρέωση 1-800-822-8837 ή
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.rbrc.org/.
Προσοχή: Μην αγγίζετε τις μπαταρίες ιόντων λιθίου, οι οποίες
παρουσιάζουν βλάβη ή διαρροή.
Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις άλλες χώρες της Ευρώπης που
διαθέτουν ξεχωριστά συστήματα περισυλλογής)
Όταν υπάρχει αυτό το σύμβολο επάνω στο προϊόν ή τη
συσκευασία του, σημαίνει ότι τα προϊόντα αυτά θα έχουν
διαφορετικό τρόπο μεταχείρισης από τα οικιακά απορρίματα. Θα
πρέπει να μεταφέρονται στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για
την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας την κατάλληλη απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα
βοηθήσετε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που προκύπτουν από την
ακατάλληλη μεταχείριση του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση των
υλικών βοηθά στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού,
επικοινωνήστε με το Δήμο, την τοπική υπηρεσία ανακομιδής
απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.
Εξαρτήματα: Ακουστικά
Για τους πελάτες στη Ρωσία
4 GR
Ευρετήριο
Προειδοποίηση για τους χρήστες ................................................ 8
Προφυλάξεις ..............................................................................11
Σχετικά με την ασφάλεια....................................................11
Σχετικά με την εγκατάσταση ..............................................11
Σχετικά με την αύξηση θερμοκρασίας ...............................11
Σχετικά με τα ακουστικά ....................................................11
Πίνακας
περιεχομένων
Πίνακας περιεχομένων
Ξεκινώντας
Έλεγχος των συνοδευτικών εξαρτημάτων ................................ 13
Οδηγός εξαρτημάτων και χειριστηρίων .................................... 14
Προετοιμασία της πηγής ισχύος ............................................... 15
Έλεγχος της ισχύος που απομένει στη μπαταρία .............. 17
Εγκατάσταση του SonicStage στον υπολογιστή ....................... 18
Προετοιμασία του απαιτούμενου συστήματος.................. 18
Εγκατάσταση του SonicStage ........................................... 19
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή
Εισαγωγή δεδομένων ήχου στον υπολογιστή σας ..................... 21
Διαχείριση κομματιών με τη χρήση του SonicStage ................. 24
Επεξεργασία ενός κατάλογου κομματιών ......................... 24
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής ........ 26
Μεταφορά δεδομένων ήχου στον υπολογιστή σας ................... 29
Αναπαραγωγή μουσικής
Αναπαραγωγή ........................................................................... 31
Κλείδωμα των πλήκτρων (HOLD) .................................... 33
Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής (Αναπαραγωγή,
τερματισμός, αναζήτηση) ................................................. 33
Έλεγχος πληροφοριών στην οθόνη ................................... 34
Επιλογή κομματιών για αναπαραγωγή (Καλλιτέχνης, Άλμπουμ,
Είδος κτλ.) ............................................................................... 36
Σχετικά με τη δομή των φακέλων στην οθόνη Find ......... 38
Συνεχίζεται 
5 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
Επιλογή κομματιών από το “ New Tracks” .................. 40
Επιλογή κομματιού με βάση το πρώτο γράμμα του
κομματιού (Initials Search) .............................................. 40
Επιλογή κομματιών από την “ Playlist” ........................ 42
Επεξεργασία Σελιδοδείκτες στη συσκευή αναπαραγωγής ........ 43
Καταχώριση ενός κομματιού σε σελιδοδείκτη
(αναπαραγωγή κομματιού σε σελιδοδείκτη) .................... 43
Αναδιάταξη της σειράς των κομματιών σε ένα
σελιδοδείκτη ..................................................................... 44
Απαλοιφή κομματιών με σελιδοδείκτη ............................. 46
Αλλαγή του εικονιδίου του σελιδοδείκτη ......................... 48
Αλλαγή επιλογών αναπαραγωγής(Λειτουργία αναπαραγωγής) 49
Επιλογές αναπαραγωγής (Λειτουργία αναπαραγωγής) .... 51
Αναπαραγωγή κομματιών σε μια επιλεγμένη κατηγορία
αναζήτησης (Αναπαραγωγή μονάδας) .............................. 51
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή κομματιών (Repeat
play) .................................................................................. 54
Άλλες λειτουργίες
Αλλαγή στην ποιότητα του ήχου και ρυθμίσεις ........................ 55
Στοιχεία ρυθμίσεων της ποιότητας ήχου και των οθονών 56
Διαμόρφωση της ποιότητας του ήχου (6-Band Equalizer –
Διαμόρφωση).................................................................... 59
Ρύθμιση της έμφασης μπάσων και πρίμων (Digital Sound
Preset) ............................................................................... 61
Σύνδεση άλλων συσκευών ........................................................ 63
Αποθήκευση αρχείων δεδομένων, εκτός αρχείων ήχου ............ 64
Επαναφορά των Εργοστασιακών ρυθμίσεων ............................ 65
Αρχικοποίηση σκληρού δίσκου ................................................ 67
Απεγκατάσταση του SonicStage ............................................... 69
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων ..................................................... 70
Χρήση της Βοήθειας του SonicStage........................................ 79
Μηνύματα σφάλματος .............................................................. 81
Συνεχίζεται 
6 GR
Ευρετήριο
Προδιαγραφές ........................................................................... 85
Ευρετήριο ................................................................................. 87
Πίνακας
περιεχομένων
Επιπρόθετες πληροφορίες
7 GR
Ευρετήριο
Στο παρεχόμενο λογισμικό
• Η νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων απαγορεύει την αντιγραφή
μέρους ή ολόκληρου του λογισμικού ή του εγχειριδίου που το συνοδεύει,
όπως επίσης απαγορεύει την ενοικίαση του λογισμικού χωρίς την άδεια
του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
• Σε καμία περίπτωση η εταιρεία SONY ευθύνεται για οποιαδήποτε
οικονομική ζημιά ή απώλεια κερδών, συμπεριλαμβανομένων των
αξιώσεων που θα εγείρουν τρίτοι, σε σχέση με τη χρήση του λογισμικού
που συνοδεύει τη συσκευή.
• Στην περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, ως
αποτέλεσμα κατασκευαστικού ελαττώματος, η εταιρεία SONY θα το
αντικαταστήσει. Ωστόσο, η εταιρεία SONY δεν θα φέρει καμία άλλη
ευθύνη.
• Το λογισμικό που παρέχεται με τη συσκευή αυτή δε μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με εξοπλισμό διαφορετικό από αυτό που καθορίζεται.
• Σημειώστε ότι, λόγω των συνεχών προσπαθειών μας για βελτίωση της
ποιότητας, υπάρχει η πιθανότητα οι προδιαγραφές του λογισμικού να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
• Η λειτουργία αυτής της συσκευής με λογισμικό διαφορετικό από αυτό
που το συνοδεύει δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
• Η δυνατότητα προβολής γλωσσών στη συσκευή SonicStage εξαρτάται
από το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή
σας. Για καλύτερα αποτελέσματα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το
λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο είναι συμβατό με τη
γλώσσα που επιθυμείτε να προβάλλετε.
– Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλες οι γλώσσες θα προβάλλονται
σωστά στο SonicStage.
– Οι χαρακτήρες που δημιουργούνται από το χρήστη, καθώς και ορισμένοι
ειδικοί χαρακτήρες ενδέχεται να μην προβάλλονται.
• Αναλόγως με τον τύπο του κειμένου και τους χαρακτήρες, το κείμενο
στο SonicStage δε θα εμφανίζεται σωστά στη συσκευή. Αυτό οφείλεται
στα εξής:
– Τις δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής.
– Δυσλειτουργία της συσκευής.
• Οι οδηγίες που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο προϋποθέτουν ότι ο
χρήστης είναι εξοικειωμένος με τη λειτουργία των Windows.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του υπολογιστή σας και του
λειτουργικού συστήματος, ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια.
Πίνακας
περιεχομένων
Προειδοποίηση για τους χρήστες
Λογισμικό ©2001, 2002, 2003, 2004, 2005 Sony Corporation
Τεκμηρίωση ©2005 Sony Corporation
Συνεχίζεται 
8 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
• Το SonicStage και το λογότυπο SonicStage είναι εμπορικά σήματα ή
σήματα κατατεθέντα της Sony Corporation.
• Τα OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus και τα λογότυπά τους
είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation.
• Τα Microsoft, Windows, Windows NT και Windows Media είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις
Η.Π.Α και/ή σε άλλες χώρες.
• Τα IBM και PC/AT είναι σήματα κατατεθέντα της International Business
Machines Corporation.
• Το Macintosh είναι εμπορικό σήμα της Apple Computer, Inc. στις ΗΠΑ
και/ή σε άλλες χώρες.
• Το Pentium είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Intel
Corporation.
• Τα Adobe και Adobe Reader είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Adobe Systems Incorporated στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες
χώρες.
• Τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικά ευρεσιτεχνίας στις
Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες, διατίθενται κατόπιν αδείας από την Dolby
Laboratories.
• Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3, καθώς και οι
σχετικές ευρεσιτεχνίες διατίθενται κατόπιν αδείας από τη Fraunhofer IIS
και την Thomson.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα είναι εμπορικά
σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων πνευματικών
δικαιωμάτων.
• Στο εγχειρίδιο αυτό, τα σύμβολα ΤΜ και ® δεν είναι καθορισμένα.
• Το CD και τα δεδομένα σχετικά με μουσική από την εταιρεία Gracenote,
Inc., καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα © 2000-2004 Gracenote.
Το λογισμικό Gracenote CDDB® Client Software, καλύπτεται από
πνευματικά δικαιώματα 2000-2004 Gracenote. Αυτό το προϊόν και η
υπηρεσία ενδέχεται να εμπίπτουν σε μία ή περισσότερες από τις
παρακάτω ευρεσιτεχνίες Η.Π.Α.: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773,
#6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593 και σε
άλλες ευρεσιτεχνίες που έχουν εκδοθεί ή εκρεμμούν. Οι υπηρεσίες
παρέχονται και/ή η συσκευή κατασκευάζεται κατόπιν αδείας της Open
Globe, Inc., δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. 6,304,523.
Το Gracenote είναι σήμα κατατεθέν της Gracenote. Το Gracenote και το
λογότυπο Gracenote και το λογότυπο “Powered by Gracenote” είναι
εμπορικά σήματα της Gracenote.
Συνεχίζεται 
9 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony.
Το Δικτυακό Walkman διαθέτει προεγκαταστημένα δείγματα
δεδομένων ήχου, προκειμένου να μπορείτε να το δοκιμάσετε αμέσως.
Τα προεγκατεστημένα δείγματα δεδομένων ήχου προορίζονται
αποκλειστικά για δοκιμαστική ακρόαση, οπότε δεν μπορείτε να τα
μεταφέρετε στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα
δεδομένα ήχου χρησιμοποιώντας το SonicStage3.1.
Ανάλογα με τηνπεριοχή στην οποία βρίσκεστε, τα δείγματα δεδομένων
ήχουν ενδέχεται να μην είναι προεγκατεστημένα στη συσκευή.
10 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Προφυλάξεις
• Μη βάζετε ξένα αντικείμενα στην υποδοχή DC IN της συσκευής.
• Φροντίστε να μην βραχυκυκλώσουν τα τερματικά της συσκευής με άλλα
μεταλλικά αντικείμενα.
Ευρετήριο
Σχετικά με την ασφάλεια
Σχετικά με την εγκατάσταση
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους όπου θα εκτίθεται σε
υπερβολικό φωτισμό, θερμοκρασία, υγρασία ή δονήσεις.
• Ποτέ μη τυλίγετε τη συσκευή με οτιδήποτε όταν χρησιμοποιείτε το
μετασχηματιστή ισχύος AC. Αύξηση θερμοκρασίας στη συσκευή μπορεί
να προκαλέσει ανωμαλίες ή βλάβη στη λειτουργία.
Σχετικά με την αύξηση θερμοκρασίας
Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται με συνδεδεμένο το φορτιστή για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, μπορεί να αυξηθεί η θερμοκρασία.
Σχετικά με τα ακουστικά
Ασφάλεια στο δρόμο
Μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν οδηγείτε αυτοκίνητο ή ποδήλατο ή
όταν χειρίζεστε οποιοδήποτε μηχανοκίνητο όχημα. Μπορεί να προκληθεί
ατύχημα και σε πολλές περιοχές απαγορεύεται. Μπορεί να είναι
επικίνδυνη η αναπαραγωγή ήχου σε υψηλές εντάσεις ενώ περπατάτε,
ειδικά σε διαβάσεις πεζών. Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί ή να
διακόπτετε τη χρήση του σε πιθανά επικίνδυνες καταστάσεις.
Σχετικά με την αποφυγή βλάβης στο ακουστικό σύστημα
Αποφεύγετε τη χρήση των ακουστικών σε υψηλή ένταση. Οι ειδικοί σε
θέματα ακοής συνιστούν την αποφυγή παρατεταμένης χρήσης σε υψηλή
ένταση. Εάν αντιληφθείτε ένα κουδούνισμα στα αυτιά σας, μειώστε την
ένταση ή διακόψτε τη χρήση.
Φροντίδα για τους άλλους
Διατηρήστε την ένταση του ήχου σε μέτρια επίπεδα. Αυτό θα σας
επιτρέψει να ακούτε εξωτερικούς θορύβους και να σέβεστε τους γύρω
σας.
Συνεχίζεται 
11 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
Προειδοποίηση
Εάν πέσει κεραυνός ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βγάλτε αμέσως τα
ακουστικά.
• Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό πανί ελαφρά
μουσκεμένο με νερό ή ένα μαλακό διάλυμα καθαρισμού.
• Καθαρίζετε περιοδικά το βύσμα των ακουστικών.
Σημειώσεις
• Μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους συρμάτινο σφουγγαράκι, λειαντική
σκόνη ή διαλυτικά όπως οινόπνευμα ή βενζίνη καθώς μπορεί να αλλοιωθεί
το φινίρισμα του περιβλήματος.
• Φροντίστε να μην εισέλθει νερό στη συσκευή από το άνοιγμα που υπάρχει
κοντά στο βύσμα.
Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή προβλήματα σχετικά με τη συσκευή,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Η ηχογραφημένη μουσική προορίζεται για προσωπική χρήση μόνο.
Για την αναπαραγωγή της μουσικής εκτός των ορίων αυτών απαιτείται
η άδεια των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων.
• Η Sony δεν ευθύνεται για ατελή εγγραφή/λήψη ή κατεστραμμένα
δεδομένα λόγω προβλημάτων της συσκευής ή του υπολογιστή.
12 GR
• Ειδικό καλώδιο USB (1)
* Μην αναπαράγετε αυτό το
CD-ROM σε μια απλή συσκευή
αναπαραγωγής μουσικών CD.
(Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία
είναι ήδη τοποθετημένη στη
συσκευή αναπαραγωγής).
• Προσαρμογέας εναλλασσόμενου
ρεύματος (1)
Ξεκινώντας
• Θήκη μεταφοράς (1)
• CD-ROM (1)*
(Λογισμικό SonicStage, αρχείο
PDF με τις Οδηγίες χρήσης)
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (1)
Ευρετήριο
• Ακουστικά (1)
Πίνακας
περιεχομένων
Έλεγχος των συνοδευτικών εξαρτημάτων
Για τους πελάτες στις Η.Π.Α.
Ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος που συνοδεύει αυτή τη
μονάδα δεν επισκευάζεται. Εάν ο προσαρμογέας εναλασσόμενου
ρεύματος πάψει να λειτουργεί σωστά εντός του χρονικού διαστήματος που
καλύπτεται από την εγγύηση, πρέπει να επιστραφεί στο πλησιέστερο Sony
Service Center ή κάποιο εξουσιοδοτημένο από τη Sony κέντρο επισκευών
για αντικατάσταση. Εάν προκύψει πρόβλημα μετά την παρέλευση της
περιόδου της εγγυήσεως ο προσαρμογέας πρέπει να απορρίπτεται.
Σημειώσεις
Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα αυτή θυμηθείτε να ακολουθείτε τις
παρακάτω προφυλάξεις για να αποφύγετε τυχόν στρεβλώσεις στο περίβλημα
ή τυχόν δυσλειτουργίες της μονάδας.
– Φροντίστε να μην κάθεστε έχοντας τη μονάδα στην πίσω τσέπη.
– Φροντίστε να μην τοποθετείτε τη μονάδα σε τσάντα, με το καλώδιο των
ακουστικών τυλιγμένο γύρω από αυτή και να προφυλάσσετε την τσάντα
από ισχυρά χτυπήματα.
13 GR

 
Πίνακας
περιεχομένων
Οδηγός εξαρτημάτων και χειριστηρίων
Ευρετήριο



Ξεκινώντας





  (ακουστικά)/βύσμα
εξόδου LINE OUT
( σελίδα 31)
 Διακόπτης HOLD
( σελίδα 33)
 Υποδοχή USB
( σελίδα 26)
 Βύσμα DC IN
( σελίδα 15, 26)
 Οθόνη συσκευής
( σελίδα 34)
 VOL +*/VOL – κουμπιά
(έντασης) ( σελίδα 32)
 Κάλυμμα θήκης
μπαταριών ( σελίδα 16)

/ / / κουμπιά
( σελίδα 31)
 Τρύπα για το λουράκι
χειρός**
  κουμπί
(αναπαραγωγής/παύσης)
( σελίδα 33)
 κουμπί SEARCH/ MENU
( σελίδα 36)
  κουμπί (τερματισμού)
( σελίδα 33)
Χρησιμοποιήστε την ψηλαφητή
κουκίδα ως αναφορά κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας της
συσκευής αναπαραγωγής.
** Μπορείτε να τοποθετήσετε το
δικό σας λουράκι χειρός.
*
Σχετικά με το σειριακό αριθμό
Ο σειριακός αριθμός της συσκευής απαιτείται για την εγγραφή του
πελάτη. Ο αριθμός αναγράφεται στην ετικέτα στο κάτω μέρος της
συσκευής. Μην αφαιρείτε την ετικέτα.
14 GR
Συνδέστε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου
ρεύματος στην υποδοχή εισόδου DC IN.
Συνδέστε πρώτα το βύσμα του
στην υποδοχή
προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος εισόδου DC IN
και έπειτα συνδέστε το φις του στην πρίζα.
σε πρίζα
εναλλασσόμενου
ρεύματος
Ξεκινώντας
Η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη
αλλάζει σε “Charging” και έτσι αρχίζει η
φόρτιση της μπαταρίας.
Η φόρτιση θα ολοκληρωθεί μετά από
3 ώρες* περίπου, όταν θα εμφανιστεί το
μήνυμα “Charged” και θα ανάψει
το
.
Η μπαταρία θα έχει φορτιστεί κατά 80 %
μετά από 1,5 ώρα* περίπου.
Ευρετήριο
Θα πρέπει να φορτίσετε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν αυτή εξαντληθεί.
Πίνακας
περιεχομένων
Προετοιμασία της πηγής ισχύος
Προσαρμογέας
εναλλασσόμενου
ρεύματος
* Αυτός είναι περίπου ο χρόνος φόρτισης για μια κενή μπαταρία, η οποία
φορτίζεται σε θερμοκρασία δωματίου. Ο χρόνος φόρτισης ποικίλει,
ανάλογα με την ισχύ που απομένει στην μπαταρία και την κατάσταση της
μπαταρίας. Όταν η μπαταρία φορτίζεται σε περιβάλλον όπου επικρατεί
χαμηλή θερμοκρασία, ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος.
Φόρτιση της μπαταρίας μέσω σύνδεσης USB
Ανάψτε τον υπολογιστή σας και συνδέστε σε αυτόν το καλώδιο USB
( σελίδα 24). Η ένδειξη της μπαταρίας στην οθόνη αλλάζει και αρχίζει
η φόρτιση της μπαταρίας. Η φόρτιση διαρκεί 6* ώρες περίπου. Όταν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη στον προσαρμογέα εναλλασσόμενου
ρεύματος, η συσκευή τροφοδοτείται από αυτόν. Όμως, ο χρόνος φόρτισης
είναι μεγαλύτερος.
Εάν το σύστημα του υπολογιστή τεθεί σε λειτουργία αναμονής,
αναστολής ή αδράνειας ενόσω η συσκευή αναπαραγωγής είναι
συνδεδεμένη σε αυτόν με το καλώδιο USB, χωρίς προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος, η μπαταρία εξαντλείται χωρίς να φορτίζεται.
* Όσο η μπαταρία φθείρεται, ο χρόνος φόρτισης γίνεται μεγαλύτερος.
Η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη μόνο όταν ή
συσκευή λειτουργεί και συγχρόνως φορτίζεται. Εάν η ένδειξη φόρτισης της
μπαταρίας δεν εμφανιστεί, φορτίστε την μπαταρία χρησιμοποιώντας τον
προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος.s
Συνεχίζεται 
15 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Για να αφαιρέσετε την μπαταρία
Ευρετήριο
Εισαγάγετε ένα λεπτό, μυτερό εργαλείο, όπως
η μύτη ενός μηχανικού μολυβιού, στην οπή
της θήκης της μπαταρίας και σπρώξτε το
καπάκι προς την κατεύθυνση του συμβόλου
“” για να το ανοίξετε. Κατόπιν, τραβήξτε
προς τα έξω την ετικέτα της μπαταρίας
σύμφωνα με την κατεύθυνση του βέλους για
να αφαιρέσετε την μπαταρία.
Εάν αφαιρέσετε τη μπαταρία, η συσκευή
αναπαραγωγής δεν θα λειτουργεί, ακόμη και
αν είναι συνδεδεμένη με τον προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος.
Ξεκινώντας
Για να τοποθετήσετε την μπαταρία
Ανοίξτε το καπάκι της θήκης της
μπαταρίας και τοποθετήστε τη μπαταρία
έτσι ώστε το “” σύμβολο στο πλάι της
συσκευής να αντιστοιχεί με αυτό της
μπαταρίας. Αφού διπλώσετε την ετικέτα
μέσα στη θήκη της μπαταρίας, κλείστε το
καπάκι.
+ / – ακροδέκτες
Σημειώσεις
• Όταν φορτίζετε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας τη σύνδεση USB και η
παροχή ρεύματος του υπολογιστή σας είναι ανεπαρκής, ο χρόνος φόρτισης
μπορεί να είναι μεγαλύτερος.
• Όταν φορτίζετε τη μπαταρία χρησιμοποιώντας τη σύνδεση USB, η
φόρτιση σταματά, ανάλογα με το περιβάλλον του συστήματός σας.
• Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή για μεγάλο χρονικό
διάστημα ενώ αυτή φορτίζει, η φόρτιση μπορεί να σταματήσει για
να αποτραπεί η υπερβολική άνοδος της θερμοκρασίας της συσκευής.
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή και συνεχίστε τη φόρτιση
λίγο αργότερα.
• Εάν η συσκευή αναπαραγωγής δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 3
μήνες ή περισσότερο, αφαιρέστε τη μπαταρία από τη συσκευή.
• Φορτίζετε τη μπαταρία σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 5 έως 35ºC
(41 έως 95ºF).
Συνεχίζεται 
16 GR
Έλεγχος της ισχύος που απομένει στη μπαταρία
Ξεκινώντας
• Η συσκευή δεν πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή εναλλασσόμενου
ρεύματος (τροφοδοτικό) όσο αυτή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμα κι
αν η ίδια η συσκευή είναι σβηστή.
• Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή επί μεγάλο χρονικό
διάσημα, αποσυνδέστε την από την παροχή του ρεύματος. Για να
αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα,
να τον έλκετε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο.
Ευρετήριο
• Να χρησιμοποιείτε μόνο τον προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος που συνοδεύει τη
συσκευή αναπαραγωγής. Μη χρησιμοποιείτε άλλον
προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος, καθώς
μπορεί να προκαλέσει βλάβη της συσκευής.
Πίνακας
περιεχομένων
Σημειώσεις σχετικά με τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος
Η ενέργεια που απομένει στην μπαταρία προβάλλεται στην οθόνη. Όσο
μειώνεται η περιοχή της μαύρης ένδειξης τόσο εξασθενεί η ισχύς που
απομένει στην μπαταρία.





*
* Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “LOW BATTERY” και ακούγεται ένας
ήχος μπιπ.
Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, επαναφορτίστε την.
Σημειώσεις
• Η οθόνη δείχνει κατά προσέγγιση την ισχύ που απομένει στη μπαταρία.
Για παράδειγμα η ολοκλήρωση μιας περιοχής μαύρης ένδειξης δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι έχει εξαντληθεί το ένα τέταρτο της ισχύος της
μπαταρίας.
• Ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και περιβάλλοντος η ενδειξη στην
οθόνη μπορεί αυξάνεται ή να μειώνεται, ανάλογα με την ισχύ που απομένει
πραγματικά στην μπαταρία.
• Η συσκευή αναπαραγωγής σβήνει αν αφαιρέσετε την μπαταρία, ακόμη και
αν είναι συνδεδεμένη με τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος.
Διάρκεια μπαταρίας (συνεχής χρήση)
Ο χρόνος αναπαραγωγής αρχείων ATRAC3plus στα 48 kbps είναι περίπου
40 ώρες. Ο χρόνος αναπαραγωγής αρχείων MP3 στα 128 kbps είναι
περίπου 30 ώρες.
Ο χρόνος ποικίλει, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της συσκευής.
17 GR
Ευρετήριο
Εγκαταστήστε το SonicStage στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το
δίσκο CD-ROM που σας παρέχεται.
Πίνακας
περιεχομένων
Εγκατάσταση του SonicStage στον
υπολογιστή
Προετοιμασία του απαιτούμενου συστήματος
Απαιτείται να υπάρχει το παρακάτω σύστημα.
Ξεκινώντας
Συμβατός με IBM PC/AT
• CPU: Επεξεργαστής Pentium III στα 450 MHz ή
ταχύτερος
• Χώρος στον σκληρό δίσκο: 200 MB ή περισσότερα
(συνιστώνται 1,5 MB ή περισσότερα)
(Η χωρητικότητα μπορεί να κυμαίνεται, ανάλογα με
την έκδοση των Windows και τον αριθμό των
μουσικών αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο
σκληρό δίσκο).
• RAM: 128 MB ή περισσότερη
Άλλα • Μονάδα CD (με δυνατότητα ψηφιακής
αναπαραγωγής WDM) (μονάδα CD-R/RW,
απαραίτητη για εγγραφή δίσκων CD).
• Πλακέτα ήχου
• Θύρα USB
Λειτουργικό σύστημα Εγκατεστημένο από το εργοστάσιο:
Windows XP Media Center Edition 2005/
Windows XP Media Center Edition 2004/
Windows XP Media Center Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Home Edition/
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 ή
νεώτερο)/Windows Millennium Edition/Windows 98
Second Edition
Οθόνη High Color (16 bit) ή με υψηλότερη χρωματική
Οθόνη
ανάλυση, 800 × 600 κουκκίδες ή καλύτερη
(προτείνεται 1.024 × 768 κουκκίδες ή καλύτερη.)
• Πρόσβαση στο Internet: για καταχώριση στο Web,
Άλλα
υπηρεσίες EMD και CDDB
• Windows Media Player (έκδοση 7.0 ή νεότερη) για
την αναπαραγωγή αρχείων WMA
Υπολογιστής
18 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Συνεχίζεται 
Σημειώσεις
Ευρετήριο
Ξεκινώντας
• Το SonicStage δεν υποστηρίζεται από τα παρακάτω περιβάλλοντα
συστημάτων:
– Λειτουργικά συστήματα διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται στη
σελίδα 16.
– Ιδιοκατασκευασμένα Η/Υ ή λειτουργικά συστήματα
– Περιβάλλον που αποτελεί αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος που
έχει εγκατασταθεί από τον κατασκευαστή
– Ο υπολογιστής λειτουργεί με πολλαπλά λειτουργικά συστήματα
– Ο υπολογιστής λειτουργεί με πολλαπλές οθόνες
– Macintosh
• Δεν εγγυόμαστε για την απρόσκοπτη λειτουργία του σε όλους τους
υπολογιστές που ικανοποιούν τις απαιτήσεις συστήματος.
• Η μορφοποίηση NTFS των Windows XP/Windows 2000 Professional
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τις τυπικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις.
• Δεν εγγυόμαστε για την απρόσκοπτη λειτουργία αναμονής, αναστολής και
αδράνειας του υπολογιστή.
Εγκατάσταση του SonicStage
Προτού εγκαταστήσετε το λογισμικό του SonicStage διαβάστε τα
παρακάτω.
• Βεβαιωθείτε πως έχετε κλείσει όλες τις εφαρμογές λογισμικού,
συμπεριλαμβανομένου και λογισμικού προστασίας από ιούς.
• Βεβαιωθείτε ότι για την εγκατάσταση του SonicStage χρησιμοποιείτε το
CD-ROM που σας παρέχεται.
– Αν έχετε ήδη εγκατεστημένο το OpenMG Jukebox ή το SonicStage, το
υπάρχον λογισμικό διαγράφεται και εγκαθίσταται η νεότερη έκδοση, με
τις καινούριες λειτουργίες.
– Αν είναι ήδη εγκατεστημένο το SonicStage Premium, το SonicStage
Simple Burner ή το MD Simple Burner το υπάρχον λογισμικό
συνυπάρχει με το SonicStage.
– Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα ήχου που έχουν
καταχωρισθεί από το υπάρχον λογισμικό. Ως μέτρο προφύλαξης,
προτείνουμε να κρατήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο των δεδομένων
ήχου. Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων
σας ανατρέξτε στην ενότητα “Backing Up My Library” στη βοήθεια
SonicStage Help. Η μέθοδος διαχείρισης δεδομένων μουσικής διαφέρει
κάπως από τις συμβατικές μεθόδους. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην
ενότητα “For Users of Earlier Versions of SonicStage” στην βοήθεια
SonicStage Help.
• Εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή με
το ειδικό καλώδιο USB, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή
αναπαραγωγής και, κατόπιν, εγκαταστήστε στον υπολογιστή το δίσκο
CD-ROM.
19 GR
 Κλείστε όλες τις άλλες ανοικτές εφαρμογές.
μονάδα CD του υπολογιστή σας.
Το πρόγραμμα εγκατάστασης εκκινεί αυτομάτως και εμφανίζεται το
παράθυρο εγκατάστασης.
Ξεκινώντας
 Τοποθετήστε το δίσκο CD-ROM που σας παρέχεται στη
Ευρετήριο
Ελέγξτε αν συμβαίνει κάτι από τα παρακάτω πριν εγκαταστήσετε το
λογισμικό SonicStage. Διαφορετικά, ενδέχεται να αποτύχει η
εγκατάσταση του λογισμικού.
• Δεν είστε συνδεδεμένος ως “Διαχειριστής” (όταν χρησιμοποιείτε
Windows 2000/Windows XP).
• Εκτελείται λογισμικό προστασίας από ιούς. (Τέτοιου είδους
προγράμματα συνήθως καταναλώνουν μεγάλο ποσοστό των πηγών του
συστήματος.)
Πίνακας
περιεχομένων
Συνεχίζεται 
 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο
στα δεξιά, κάντε κλικ στην
περιοχή όπου πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το λογισμικό
SonicStage.
Εάν δεν εμφανιστεί κανένα παράθυρο,
προχωρήστε στο βήμα .
 Κάντε κλικ στο “Install
“Install SonicStage”
SonicStage” και, κατόπιν,
ακολουθήστε τις οδηγίες που
προβάλλονται στην οθόνη.
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες.
Ανάλογα με την περιοχή σας, τα
κουμπιά μπορεί να διαφέρουν από
εκείνα που φαίνονται στην παραπάνω
εικόνα, εκτός από το “Install
SonicStage”.
Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει 20 έως 30 λεπτά, ανάλογα με το
λειτουργικό σύστημα. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας μετά την
ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
Αν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης προκύψει οποιοδήποτε
πρόβλημα ανατρέξτε στην ενότητα “Αντιμετώπιση προβλημάτων”
( σελίδα 73).
20 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Εισαγωγή δεδομένων ήχου στον
υπολογιστή σας
“Settings”
“CD Info”
 Κάντε διπλό κλικ στο
(SonicStage) στην επιφάνεια
εργασίας.
Εναλλακτικά, επιλέξτε “Έναρξη” – “Όλα τα προγράμματα”*
– “SonicStage” – “SonicStage.”
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή
“ Music Source” 
“Import CD”
Ευρετήριο
Εγγραφή και αποθήκευση κομματιών (δεδομένων ήχου) από μουσικό CD
στο SonicStage “My Library” στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
Εάν θέλετε να παίρνετε αυτόματα πληρογορίες για το CD (όνομα
καλλιτέχνη, τίτλους κομματιών κ.λπ.), συνδέστε προηγουμένως τον
υπολογιστή σας στο Internet.
Μπορείτε να εγγράψετε ή να εισάγετε κομμάτια (αρχεία MP3) στο
σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και από άλλες πηγές, όπως το Internet.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια του SonicStage ( σελίδα 79).
Το SonicStage εκκινεί.
Εάν χρησιμοποιείται την τελευταία έκδοση του SonicStage, την
πρώτη φορά που εκκινείτε το SonicStage μετά από την εγκατάστασή
του, εμφανίζεται το παράθυρο “SonicStage file conversion tool”**.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο.
*
**
“Programs” εάν διαθέτετε λειτουργικό σύστημα Windows Millennium
Edition/Windows 2000 Professional/
Windows 98 Second Edition
Το εργαλείο αυτό μετατρέπει μουσικά
αρχεία που έχουν εισαχθεί στον υπολογιστή
σας με το SonicStage 2.0 ή παλαιότερη
έκδοση, με τη βέλτιστη για τη συσκευή
αυτή μορφή δεδομένων (OpenMG), ώστε
να μεταφέρονται με υψηλή ταχύτητα στη
συσκευή.
Συνεχίζεται 
21 GB
οδηγό CD του υπολογιστή σας.
CD” από το μενού.
Τα περιεχόμενα του μουσικού δίσκου CD εμφανίζονται στον
κατάλογο της πηγής της μουσικής.
Όταν οι πληροφορίες του CD ( σελίδα 23), όπως ο τίτλος του
άλμπουμ, το όνομα του καλλιτέχνη και οι τίτλοι των κομματιών δεν
μπορούν να αποκτηθούν αυτόματα, συνδέστε τον υπολογιστή σας στο
Internet και κάντε κλικ στην επιλογή “CD Info” στη δεξιά πλευρά του
παραθύρου, για να τις αποκτήσετε από το CDDB.
Ευρετήριο
 Επιλέξτε το  του “ Music Source” και επιλέξτε “Import a
Πίνακας
περιεχομένων
 Τοποθετήστε το μουσικό CD που θέλετε να εγγράψετε στον
 Κάντε κλικ στο
Για να αλλάξετε τη μορφή και την ταχύτητα bit ( σελίδα 23) για την
εγγραφή CD ήχου
Κάντε κλικ στην επιλογή “Settings” στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του
SonicStage για να εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου “CD Importing Format
[My library]” πριν κάνετε κλικ στο
στο βήμα .
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι: μορφή OpenMG Audio (ATRAC3plus)
και ταχύτητα bit 64 kbps.
Για να διακόψετε την εγγραφή
Κάντε κλικ στο
στο παράθυρο SonicStage.
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή
.
Αρχίζει η εγγραφή των επιλεγμένων κομματιών.
Εάν δεν επιθυμείτε να εγγράψετε κάποια από τα κομμάτια, κάντε κλικ
στον αριθμό του κάθε κομματιού για να το αποεπιλέξετε από το
παράθυρο SonicStage, πριν κάνετε κλικ στο
.
Σημείωση
Μόνο τα CD ήχου με το σύμβολο
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το
SonicStage. Δεν εγγυόμαστε τη σωστή λειτουργία στην περίπτωση CD με
σύστημα προστασίας από την αντιγραφή.
Συνεχίζεται 
22 GB
Ευρετήριο
Οι πληροφορίες CD είναι οι πληροφορίες σχετικά με τα μουσικά CD,
όπως ο τίτλος του άλμπουμ, το όνομα του καλλιτέχνη, οι τίτλοι των
κομματιών κτλ. Με τη χρήση του SonicStage, μπορείτε να αποκτήσετε
δωρεάν πληροφορίες CD από την υπηρεσία Gracenote CDDB (Gracenote
Compact Disc DataBase) αυτόματα, μέσω του Internet, όταν τοποθετείτε
το μουσικό CD στην μονάδα CD του υπολογιστή σας.
Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να αποκτήσετε πληροφορίες CD για τους
δίσκους CD που δεν είναι καταχωρισμένοι στην CDDB.
Πίνακας
περιεχομένων
 Τι είναι οι πληροφορίες CD;
 Τι είναι τοATRAC3/ATRAC3plus;
 Τι είναι μορφή και Ταχύτητα bit;
Η μορφή αναφέρεται στη μορφή εγγραφής, όπως η μορφή WAV ή η
μορφή ATRAC3plus.
Η ταχύτητα bit αναφέρεται στην ποσότητα δεδομένων που
επεξεργάζονται ανά δευτερόλεπτο. Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα
bit, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα ήχου. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη
είναι η ταχύτητα bit τόσο μεγαλύτερη χωρητικότητα απαιτείται για την
αποθήκευση δεδομένων.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι: μορφή OpenMG Audio (ATRAC3plus)
και ταχύτητα bit 64 kbps.
Για να αλλάξετε τη μορφή και την ταχύτητα bit, κκάντε κλικ στην
επιλογή “Settings” στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του SonicStage.
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή
Το ATRAC3plus (Adaptive Transform Acoustic Coding3) είναι μια
τεχνολογία συμπίεσης που ικανοποιεί τις απαιτήσεις για υψηλή ποιότητα
ήχου και υψηλές ταχύτητες συμπίεσης. Το ATRAC3plus είναι μια πιο
βελτιωμένη έκδοση του ATRAC3, που μπορεί να συμπιέσει αρχεία ήχου
περίπου στο 1/20 του αρχικού τους μεγέθους, στα 64 kbps.
23 GB
Ευρετήριο
Μπορείτε να διαχειριστείτε ή να επεξεργαστείτε κομμάτια στην οθόνη
“My Library” στο SonicStage.
Μπορείτε επίσης να ομαδοποιήσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια ανά
θέματα για να δημιουργήσετε καταλόγους κομματιών και να τα
διαχειρίζεστε ως άλμπουμ.
Για λεπτομέρειες σχετικά με το SonicStage, ανατρέξτε στη βοήθεια
SonicStage ( σελίδα 79).
Πίνακας
περιεχομένων
Διαχείριση κομματιών με τη χρήση του
SonicStage
οθόνη My Library
Κατάλογος My Library
“My Library”
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή
Κατάλογος
περιεχομένων
καταλόγου κομματιών
Επεξεργασία ενός κατάλογου κομματιών
¨Ενας κατάλογος κομματιών σας επιτρέπει να ομαδοποιήσετε και να
αναπαράγετε τα αγαπημένα σας κομμάτια ή τα κομμάτια που είναι
ταξινομημένα ανά θέμα, όπως ταινία, κ.τ.λ.
 Κάντε κλικ στην επιλογή “My Library.”
Η οθόνη εμφανίζει την οθόνη My Library.
 Κάντε κλικ
(Create/Edit Playlist).
Το βασικό παράθυρο εμφανίζει την οθόνη Create/Edit Playlist.
Συνεχίζεται 
24 GB
Ευρετήριο
αριστερά.
Για να επιλέξετε πολλαπλά κομμάτια, κάντε κλικ στα κομμάτια ενώ
κρατάτε πατημένο το πλήκτρο “Ctrl”.
Για να επιλέξετε όλα τα κομμάτια του καταλόγου περιεχομένων,
κάντε κλικ (Select All).
Πίνακας
περιεχομένων
 Επιλέξτε κομμάτια από τον κατάλογο περιεχομένων στα
 Επιλέξτε τον κατάλογο κομματιών που επιθυμείτε από τον
κατάλογο στα δεξιά.
Για να προσθέσετε ένα κομμάτι σε έναν νέο κατάλογο κομματιών,
κάντε κλικ στο
(New playlist).
Ένας νέος κατάλογος κομματιών δημιουργείται και εμφανίζεται στον
κατάλογο περιεχομένων των καταλόγων κομματιών. Τώρα μπορείτε
να εισάγετε ένα όνομα για τον κατάλογο κομματιών.
.
Τα επιλεγμένα κομμάτια προστέθηκαν στον κατάλογο περιεχομένων
του καταλόγου κομματιών.
 Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη των κομματιών που
επιθυμείτε, κάντε κλικ στο (Close Edit).
Η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη My Library.
Για να προσθέσετε ένα κομμάτι με τη μέθοδο μεταφοράς και απόθεσης
Μπορείτε να προσθέσετε ένα κομμάτι σύροντας το από τον κατάλογο My
Library στα αριστερά, στον κατάλογο περιεχομένων της λίστα κομματιών
στα δεξιά. Σε αυτή την περίπτωση, το κομμάτι προστίθεται στον
κατάλογο, στη θέση που το αποθέσατε.
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή
 Κάντε κλικ στο
Για να ελέγξετε τις λεπτομερείς πληροφορίες των άλμπουμ ή των κομματιών
Κάντε δεξί κλικ στο άλμπουμ ή το κομμάτι για το οποίο θέλετε να
προβάλλετε λεπτομερείς πληροφορίες, στο παράθυρο SonicStage και,
κατόπιν, επιλέξτε “Properties” από το μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο “Album Properties” ή το παράθυρο “Track
Properties”. Μπορείτε να προβάλλετε και να επεξεργαστείτε τις
πληροφορίες που εμφανίζονται στο παράθυρο. Τα περιεχόμενα που
επεξεργαστήκατε στο παράθυρο “Properties” θα εμφανιστούν στην οθόνη
My Library.
25 GB
Ευρετήριο
Μεταφέρετε τα κομμάτια (δεδομένα ήχου) που είναι αποθηκευμένα στο
“My Library” του SonicStage από τον υπολογιστή σας στη συσκευή
αναπαραγωγής, σε μορφή ATRAC3plus/MP3.
Τα δεδομένα ήχου που θα μεταφερθούν περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως
το όνομα του καλλιτέχνη και τον τίτλο του άλμπουμ στις πληροφορίες του
CD.
Πίνακας
περιεχομένων
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή
αναπαραγωγής
Κατάλογος My Library
“Transfer ”  “ATRAC
Audio Device”
σας και τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος με
τη ακόλουθη σειρά από  έως .
Στην οθόνη εμφανίζεται μήνυμα “Connecting to PC”.
Στο παράθυρο του SonicStage εμφανίζεται η οθόνη διαμόρφωσης για
την αυτόματη μεταφορά. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια SonicStage ( σελίδα 79).
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή
 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή
Συνεχίζεται 
26 GB
Πίνακας
περιεχομένων
 σε θύρα USB
 σε θύρα USB
 στην πρίζα
Ευρετήριο
Ειδικό καλώδιο USB
(περιλαμβάνεται)
 στην υποδοχή εισόδου DC IN.
Προσαρμογέας εναλλασσόμενου
ρεύματος (περιλαμβάνεται)
κατάλογο “ATRAC Audio Device”.
Στην οθόνη εμφανίζεται το παράθυρο στο οποίο μεταφέρονται τα
κομμάτια από το SonicStage στη συσκευή αναπαραγωγής.
 Κάντε κλικ στο άλμπουμ που θέλετε να μεταφέρετε από
τον κατάλογο My Library στην αριστερή πλευρά του
παραθύρου του SonicStage.
Εάν θέλετε να μεταφέρετε μόνον επιλεγμένα κομμάτια, κάντε κλικ
στα κομμάτια που θέλετε να μεταφέρετε. Για να μεταφέρετε
πολλαπλά κομμάτια, κάντε κλικ στα κομμάτια ενώ κρατάτε πατημένο
το πλήκτρο “Ctrl”.
Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε στη συσκευή αναπαραγωγής,
καταλόγους κομματιών (έως και 8.187 καταλόγους και 999 κομμάτια
ανά κατάλογο).
Όταν μεταφέρετε έναν κατάλογο που περιέχει κομμάτι που έχει ήδη
μεταφερθεί στη συσκευή αναπαραγωγής, μεταφέρονται μόνο τα
δεδομένα του καταλόγου για το συγκεκριμένο κομμάτι.
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή
 Επιλέξτε το  του “Transfer ” και επιλέξτε από τον
 Κάντε κλικ στο
.
Ξεκινά η μεταφορά των επιλεγμένων κομματιών ή των άλμπουμ.
Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση μεταφοράς στο παράθυρο του
SonicStage.
Για να διακόψετε τη μεταφορά
Κάντε κλικ στο
στο παράθυρο SonicStage.
Συνεχίζεται 
27 GB
Ευρετήριο
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή
• Κατά τη μεταφορά των δεδομένων ήχου μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή
σε μέρη που εκτίθενται σε δονήσεις. Επίσης μην τοποθετείτε τη συσκευή
κοντά σε μαγνητικά αντικείμενα.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ή τη μπαταρία από την συσκευή ενώ
μεταφέρονται δεδομένα. Αν το κάνετε, τα δεδομένα που μεταφέρονται
μπορεί να καταστραφούν.
• Η χρήση της συσκευής σε ομφαλό USB ή σε καλώδιο προέκτασης USB
δεν είναι εγγυημένη. Να συνδεέτε πάντα τη συσκευή απευθείας στον
υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
• Ορισμένες συσκευές USB που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή
ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στη σωστή λειτουργία της
συσκευής.
• Όλα τα κουμπιά χειρισμού της συσκευής είναι απενεργοποιημένα καθ’
όλη τη διάρκεια που αυτή είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή. Εάν κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγής συνδέσετε τη συσκευή στον υπολογιστή,
η αναπαραγωγή διακόπτεται και στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται το
μήνυμα “Connecting to PC”.
• Όταν στη συσκευή δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για τη μεταφορά
των δεδομένων ήχου, η μεταφορά ματαιώνεται.
• Ο αριθμός των επιτρεπόμενων μεταφορών ενός κομματιού μπορεί να είναι
περιορισμένον για λόγους δικαιωμάτων.
• Δεν μπορούν να μεταφερθούν κομμάτια με περιορισμένη διάρκεια
αναπαραγωγής ή περιορισμένο αριθμό αναπαραγωγών, λόγω περιορισμών
που έχουν ορίσει οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων.
• Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, οι λειτουργίες της αναμονής, της
αναστολής ή της αδράνειας δεν λειτουργούν.
• Ανάλογα με τον τύπο του κειμένου και τον αριθμό των χαρακτήρων, το
κείμενο που εισάγεται από το SonicStage μπορεί να μην εμφανίζεται στη
συσκευή. Αυτό οφείλεται στους περιορισμούς της συσκευής.
• Όταν η συσκευή παραμείνει συνδεδεμένη για κάποιο χρονικό διάστημα σε
υπολογιστή που τροφοδοτείται με ρεύμα ή μετά από τη μεταφορά μεγάλης
ποσότητας δεδομένων, η συσκευή μπορεί να θερμανθεί. Παρόλα αυτά,
αυτό δεν είναι ένδειξη δυσλειτουργίας. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος και το ειδικό καλώδιο USB από τη συσκευή
και μην την χρησιμοποιήσετε για λίγο.
Εάν το σημείο της συσκευής που έχει θερμανθεί παραμείνει σε επαφή με
το ίδιο σημείο του σώματός σας επί αρκετή ώρα, ακόμη και αν η συσκευή
αναπαραγωγής είναι σε χαμηλή θερμοκρασία, πιθανόν να προκληθεί
έγκαυμα. Αποφύγετε την επαφή της συσκευής αναπαραγωγής με το δέρμα
σας επί αρκετή ώρα, ειδικά αν έχετε ευαίσθητο δέρμα.
• Εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στον σκληρό δίσκο της συσκευής
αναπαραγωγής, θα εμφανιστεί το μήνυμα “NO DATABASE FOUND”,
ακόμη και αν η μεταφορά των δεδομένων ήχου έχει ολοκληρωθεί
κανονικά. Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε πάλι τη συσκευή
αναπαραγωγής στον υπολογιστή και μεταφέρετε πίσω όσα κομμάτια δεν
χρειάζεστε, για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο.
Πίνακας
περιεχομένων
Σημειώσεις
28 GB
Πίνακας
περιεχομένων
Μεταφορά δεδομένων ήχου στον
υπολογιστή σας
“Transfer ” 
“ATRAC Audio Device”
Κατάλογος My
Library
 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στον υπολογιστή
σας (βλ. βήμα  στην ενότητα “Μεταφορά δεδομένων
ήχου στη συσκευή αναπαραγωγής”  σελίδα 26).
 Επιλέξτε το  του “Transfer ” και επιλέξτε “ATRAC Audio
Device” από τον κατάλογο.
Στην οθόνη εμφανίζεται το παράθυρο στο οποίο φαίνεται ποια
κομμάτια μεταφέρθηκαν από τη συσκευή αναπαραγωγής στο
SonicStage.
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή
Κομμάτια
αποθηκευμένα
στη συσκευή
αναπαραγωγής
Ευρετήριο
Δεδομένα ήχου μπορούν να μεταφερθούν πίσω στο SonicStage
“My Library” στον υπολογιστή σας.
 Κάντε κλικ στο άλμπουμ που θέλετε να μεταφέρετε στον
κατάλογο My Library στη δεξιά πλευρά του παραθύρου του
SonicStage.
Εάν θέλετε να μεταφέρετε μόνον επιλεγμένα κομμάτια, κάντε κλικ
στα κομμάτια που θέλετε να μεταφέρετε.
Για να μεταφέρετε πολλαπλά κομμάτια, κάντε κλικ στα κομμάτια ενώ
κρατάτε πατημένο το πλήκτρο “Ctrl”.
Συνεχίζεται 
29 GB
Για να διακόψετε τη μεταφορά
Κάντε κλικ στο
στο παράθυρο SonicStage.
Ευρετήριο
.
Αρχίζει η μεταφορά των επιλεγμένων άλμπουμ.
Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση μεταφοράς στο παράθυρο του
SonicStage.
Πίνακας
περιεχομένων
 Κάντε κλικ στο
Σημειώσεις
Μεταφορά δεδομένων ήχου στη συσκευή
• Κομμάτια που μεταφέρονται στη συσκευή από άλλον υπολογιστή δε
μπορούν να μεταφερθούν στο My Library στον υπολογιστή σας.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ή τη μπαταρία από την συσκευή ενώ
μεταφέρονται δεδομένα. Αν το κάνετε, τα δεδομένα που μεταφέρονται
μπορεί να καταστραφούν.
30 GB
 Συδέστε τα ακουστικά στην 
Hörlurar
(ακουστικά)/υποδοχή LINE OUT της
συσκευής αναπαραγωγής.
Ευρετήριο
Μπορείτε να αναπαράγετε κομμάτια που μεταφέρθηκαν στη συσκευή
αναπαραγωγής με το SonicStage ( σελίδα 21)
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα του μενού και των μηνυμάτων στην
οθόνη στη δική σας γλώσσα ( σελ. 58).
Πίνακας
περιεχομένων
Αναπαραγωγή
to (hörlurar)/
LINE OUT-jack
 Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα,
Αναπαραγωγή μουσικής
σπρώξτε το διακόπτη HOLD προς
τη κατεύθυνση που δείχνει το βέλος,
όπως φαίνεται στην εικόνα.
Όλα τα πλήκτρα ξεκλειδώθηκαν.
 Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί
εκτός από το  της συσκευής
αναπαραγωγής.
Εμφανίζεται η οθόνη MENU.
 ‚Πατήστε
/ για να επιλέξετε “Find”
και μετά πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη Find.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε τη λειτουργία αναζήτησης.
Για αναζήτηση περισσότερων κομματιών, πατήστε .
Συνεχίζεται 
31 GR
Πίνακας
περιεχομένων
 Πατήστε .
 θα εμφανιστεί κάτω αριστερά στην

εμφανίζεται.

Ευρετήριο
οθόνη και η συσκευή θα αρχίσει την
αναπαραγωγή.
Πατήστε  και πάλι για να γίνει παύση
της αναπαραγωγής.
 Πατήστε VOL+/VOL– για να
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
VOL+/VOL–
Αυτή η συσκευή μπορεί να αναπαράγει συμπιεσμένα δεδομένα ήχου της
μορφής ATRAC3plus/MP3.
Συμβατές μορφές αρχείων MP3 είναι οι ακόλουθες:
– MPEG-1 Audio Layer-3
– Ταχύτητα bit από 32 έως 320 kbps (CBR/VBR)
– Συχνότητα δειγματοληψίας 32/44,1/48 kHz
Αναπαραγωγή μουσικής
 Τι είδος δεδομένων ήχου μπορεί να αναπαραχθεί;
Σημειώσεις
• Τα αρχεία MP3 που δεν αναπαράγονται από τη συσκευή μπορούν ωστόσο
να μεταφερθούν στη συσκευή.
• Όταν επιχειρηθεί η αναπαραγωγή ενός κομματιού MP3 που δεν μπορεί να
αναπαραχθεί σε αυτή τη συσκευή, η αναπαραγωγή σταματάει. Πατήστε για
να επιλέξετε άλλα κομμάτια.
• Όταν χρησιμοποιείτε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου,
εάν η συσκευή δε λειτουργήσει επί 30 δευτερόλεπτα, ενώ βρίσκεται
σε λειτουργία τερματισμού, η οθόνη σβήνει αυτόματα. Όταν υπάρχει
κύλιση τίτλων των κομματιών κ.τ.λ., η οθόνη σβήνει μετά από περίπου 30
δευτερόλεπτα αφού ολοκληρωθεί η κύλιση.
• Αν η αναπαραγωγή δεν εκκινήσει, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης HOLD
είναι απενεργοποιημένος ( σελίδα 33).
Συνεχίζεται 
32 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Κλείδωμα των πλήκτρων (HOLD)
Ευρετήριο
Μπορείτε να αποφύγετε το πάτημα των κουμπιών κατά λάθος ενώ
μεταφέρετε τη συσκευή, αν κλειδώσετε τα πλήκτρα. Αν πατήσετε
οποιοδήποτε κουμπί όταν η λειτουργία HOLD είναι ενεργοποιημένη η
ένδειξη “HOLD” αναβοσβήνει στην οθόνη.
Σπρώξτε το διακόπτη HOLD προς την
κατεύθυνση που δείχνει το βέλος, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα
Σπρώξτε το διακόπτη HOLD προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος,
όπως φαίνεται στην εικόνα.
Για
Λειτουργία
Συνέχεια της αναπαραγωγής από το
σημείο που είχε σταματήσει
προηγουμένως
Πατήστε . Η αναπαραγωγή ξεκινά
από το σημείο όπου είχε σταματήσει.
Διακοπή της αναπαραγωγής
Πατήστε .
Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος
κομματιού
Πατήστε
μία φορά.
Μετάβαση στην αρχή προηγούμενων Πατήστε
κομματιών*
επανειλημμένα.
Μετάβαση στην αρχή του επόμενου
κομματιού*
Πατήστε
μία φορά.
Μετάβαση στην αρχή των επόμενων
κομματιών*
Πατήστε
επανειλημμένα.
Γρήγορη μετάβαση προς τα πίσω
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
.
Γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
.
Αναπαραγωγή μουσικής
Βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής (Αναπαραγωγή, τερματισμός, αναζήτηση)
* Όταν είναι επιλεγμένη η τυχαία αναπαραγωγή κομματιών ή στοιχείων
( σελίδα 51), η σειρά αναπαραγωγής είναι διαφορετική.
Για να σβήσετε τη συσκευή
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  μέχρι να εξαφανιστούν οι ενδείξεις
οθόνης.
Για να ανάψετε και πάλι τη συσκευή, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.
Συνεχίζεται 
33 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Έλεγχος πληροφοριών στην οθόνη
Μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα ήχου και την κατάσταση
αναπαραγωγής στην οθόνη της συσκευής.
Ευρετήριο
Η οθόνη συσκευής κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής














 Τίτλος κομματιού
 Χρόνος αναπαραγωγής που έχει
παρέλθει
 Σελιδοδείκτης ( σελίδα 43)
 Όνομα καλλιτέχνη
 Αριθμός κομματιού
 Είδος
 ATRAC3/ATRAC3plus/MP3 (  Μπάρα προόδου αναπαραγωγής
 Ισχύς της μπαταρίας που
σελίδα 23)
απομένει ( σελίδα 17)
 Ταχύτητα βit* ( σελίδα 23)
 Λειτουργία αναπαραγωγής (
 Κατάσταση αναπαραγωγής
σελίδα 49),
: Αναπαραγωγή
: Διακοπή
Ένδειξη ήχου (όταν ρυθμίζετε
: Γρήγορη κίνηση προς τα
την ένταση,  σελίδα 56)
εμπρός
 Ένδειξη μονάδας ( σελίδα
: Γρήγορη κίνηση προς τα
52)
πίσω
 Επανάληψη ( σελίδα 54)
/: Εντοπισμός της αρχής
του κομματιού
* Στην περίπτωση ενός κομματιού
MP3 που υποστηρίζει VBR
(Variable Bit Rate), η ταχύτητα bit που εμφανίζεται εδώ πιθανόν να
αντιστοιχεί με εκείνη που υποδεικνύεται από το λογισμικό SonicStage.
 Όνομα άλμπουμ
Αναπαραγωγή μουσικής

Συνεχίζεται 
34 GR
Μπορούν να προβληθούν οι χαρακτήρες από Α έως Ζ, a έως z, 0 έως 9 και
τα σύμβολα (εκτός από το / ).
Πίνακας
περιεχομένων
Σημείωση
Ευρετήριο
Αναπαραγωγή μουσικής
35 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Επιλογή κομματιών για αναπαραγωγή
(Καλλιτέχνης, Άλμπουμ, Είδος κτλ.)
Ευρετήριο
Μπορείτε να αναζητήσετε τα κομμάτια ανά “ Artist”
ή “ Album” κ.τ.λ. και να επιλέξετε αυτά που θέλετε να ακούσετε.
Για λεπτομέρειες σχετικά τις ενδείξεις, ανατρέξτε στην ενότητα “Σχετικά
με τη δομή των φακέλων στην οθόνη Find” ( σελίδα 38).
 Πατήστε SEARCH/ MENU.
Εμφανίζεται η οθόνη Find.
 Πατήστε
 Για αναζήτηση περισσότερων κομματιών, πατήστε
Αναπαραγωγή μουσικής
/ για να επιλέξετε μια λειτουργία αναζήτησης.
Η αναπαραγωγή ξεκινά εάν πατήσετε  σε οποιαδήποτε λειτουργία
εκτός της λειτουργίας “ Playlist” ή της λειτουργίας “ Initials
Search”.
Για παράδειγμα, έαν επιλέξετε “ Artist”, η αναπαραγωγή ξεκινά από
το πρώτο κομμάτι στο πρώτο άλμπουμ του καλλιτέχνη που επιλέξατε.
Όλα τα άλμπουμ των καλλιτέχνων που αναγράφονται μετά τον
επιλεγμένο καλλιτέχνη αναπαράγονται κατά αύξουσα σειρά των
κομματιών.
.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε ένα στοιχείο προς
αναπαραγωγή και, κατόπιν, πατήστε .
Η αναπαραγωγή ξεκινά από το κομμάτι που έχετε επιλέξει ή από το
πρώτο κομμάτι του στοιχείου (καλλιτέχνης, άλμπουμ κτλ.) που έχετε
επιλέξει. Όλα τα κομμάτια που αναγράφονται μετά τα επιλεγμένα
στοιχεία αναπαράγονται με την αύξουσα σειρά των κομματιών.
Συνεχίζεται 
36 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Για να επιστρέψετε στην οθόνη Find
Πατήστε SEARCH/ MENU.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SEARCH/ MENU.
Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής, επιλέξτε “Playback
Screen” στην οθόνη MENU και, κατόπιν, πατήστε .
Ευρετήριο
Για να επιστρέψετε στην οθόνη MENU
Για να επιστρέψετε στον κατάλογο κομματιών
Πατήστε / .
Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή στην οθόνη Find
Πατήστε .
Συνεχίζεται 
Αναπαραγωγή μουσικής
Για να μετακυλίσετε πολλαπλά στοιχεία ταυτόχρονα
Πατήστε
ή
δύο φορές γρήγορα στην οθόνη Find και, κατόπιν,
πατήστε και κρατήστε το πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα.
Όλα τα στοιχεία στην οθόνη μετακυλύονται αρκετές γραμμές προς τα
επάνω, κάθε φορά.
Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το
ή το
για μερικά
δευτερόλεπτα τα στοιχεία μετακυλίονται γρηγορότερα από το κανονικό.
37 GR
Ευρετήριο
Υπάρχουν οι παρακάτω λειτουργίες αναζήτησης στην οθόνη Find, –
“ Artist,“– “ Album,“–“ Track,“– “ Genre,” –“ New Tracks,” –
“ Initials Search” και “ Playlist.” Η διάταξη του Genre, Artist, Album,
και Track είναι ως εξής.
Σε κάθε μία από τις οθόνες Find όπως Artist, Album, Track, Genre και
New Tracks, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή πατώντας το .
Για να επιλέξετε να αναπαραχθούν κομμάτια από την οθόνη New Tracks,
δείτε  σελίδα 36, σπό την Initials Search, δείτε  σελίδα 40, από την
Playlist, δείτε  σελίδα 42.
Πίνακας
περιεχομένων
Σχετικά με τη δομή των φακέλων στην οθόνη Find
Συνεχίζεται 
Αναπαραγωγή μουσικής
38 GR
Artist
Genre List
Artist List
Genre 01
Artist 01
Album
Album List
Album 01
Track
Track List
Track 01
Track 02
Album 02
Ευρετήριο
Genre
Genre
Πίνακας
περιεχομένων
Search Mode
Track 03
Track 04
Artist 02
Album 03
Track 05
Track 06
Album 04
Track 07
Track 08
Artist 03
Album 05
Track 09
Track 10
Album 06
Track 11
Track 12
Artist 04
Album 07
Track 13
Αναπαραγωγή μουσικής
Genre 02
Track 14
Album 08
Track 15
Track 16
Συνεχίζεται 
39 GR
New Tracks”
Μπορείτε να επιλέξετε κομμάτια από άλμπουμ που μεταφέρθηκαν στη
συσκευή πρόσφατα (τις 5 τελευταίες φορές).
New Tracks” από την οθόνη Find (στο βήμα
,  σελίδα 33) και, κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται ο κατάλογος των νέων κομματιών. Ακολουθεί η διάταξη
της οθόνης “New Tracks.“
Album list
New Tracks
Album
Ευρετήριο
 Επιλέξτε “
Πίνακας
περιεχομένων
Επιλογή κομματιών από το “
Track list
Track 01
Track 02
Album
Track 03
Track 04
/ για να επιλέξετε ένα στοιχείο προς
αναπαραγωγή και, κατόπιν, πατήστε .
Η αναπαραγωγή ξεκινά από το πρώτο κομμάτι που έχετε επιλέξει ή
από το πρώτο κομμάτι του άλμπουμ που έχετε επιλέξει. Όλα τα
κομμάτια που αναγράφονται μετά τα επιλεγμένα στοιχεία
αναπαράγονται με αύξουσα σειρά των κομματιών.
Επιλογή κομματιού με βάση το πρώτο γράμμα του κομματιού
Αναπαραγωγή μουσικής
 Πατήστε
(Initials Search)
Η επιλογή των κομματιών μπορεί να γίνει μετά από αναζήτηση με βάση
το αρχικό γράμμα του τίτλου των κομματιών.
Η συσκευή αναπαραγωγής αναζητά τον τίτλο του κομμάτιου στις
πληροφορίες CD στο SonicStage.
 Πατήστε SEARCH/ MENU.
Εμφανίζεται η οθόνη Find.
Συνεχίζεται 
40 GR
Πίνακας
περιεχομένων
 Πατήστε
Ευρετήριο
/ για να επιλέξετε
“ Initials Search” και, κατόπιν,
πατήστε .
Εμφανίζεται ο κατάλογος κομματιών και,
κατόπιν, εμφανίζεται η οθόνη επιλογής
χαρακτήρων.
 Πατήστε
/ / / για να επιλέξετε
το αρχικό γράμμα του τίτλου του
κομματιού και, κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζονται τα κομμάτια που ο τίτλος τους
αρχίζει από το γράμμα που επιλέξατε. Εάν δεν
υπάρχουν κομμάτια που να αρχίζουν από το
γράμμα που επιλέξατε, εμφανίζονται τα
κομμάτια μετά από το αρχικό γράμμα.
/ για να επιλέξετε ένα κομμάτι προς
αναπαραγωγή και, κατόπιν, πατήστε .
Η αναπαραραγωγή ξεκινά από το κομμάτι που έχετε επιλέξει. Όλα τα
κομμάτια που αναγράφονται μετά το επιλεγμένο κομμάτι,
αναπαράγονται με την αύξουσα σειρά των κομματιών.
Για να επιστρέψετε στην οθόνη Find
Πατήστε SEARCH/ MENU.
Αναπαραγωγή μουσικής
 Πατήστε
Για να επιστρέψετε στην οθόνη MENU
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SEARCH/ MENU.
Συνεχίζεται 
41 GR
Ευρετήριο
Μπορείτε να επιλέξετε κομμάτια από καταλόγους κομματιών που έχετε
επεξεργαστεί με το SonicStage ή κομμάτια που έχουν καταχωρισθεί σε
τύπους σελιδοδεικτών (Bookmark 1 έως Bookmark 5) στην συσκευή. Για
να καταχωρίσετε ένα κομμάτι σε έναν σελιδοδείκτη, δείτε  σελίδα 43.
Πίνακας
περιεχομένων
Επιλογή κομματιών από την “ Playlist”
 Επιλέξτε “ Playlist” από την οθόνη Find (στο βήμα ,
 σελίδα 36) και, κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται ο κατάλογος της Playlist. Η διάταξη του καταλόγου
κομματιών είναι ο ακόλουθος.
 Πατήστε
Αναπαραγωγή μουσικής
* Το όνομα ενός καταλόγου κομματιών στον κατάλογο του καταλόγου κομματιών,
εμφανίζεται με το όνομα που δώσατε στο SonicStage.
/ για να επιλέξετε ένα στοιχείο προς
αναπαραγωγή και, κατόπιν, πατήστε .
42 GR
Ευρετήριο
Υπάρχουν δύο είδη καταλόγων κομματιών, οι κατάλογοι στο SonicStage
και οι κατάλογοι στη συσκευή. Ένας κατάλογος κομματιών στη συσκευή
περιλαμβάνει τους καταλόγους που δημιουργήθηκε στο SonicStage και
τους τύπους σελιδοδεικτών που δημιουργήθηκαν στη συσκευή. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τη δομή του καταλόγου κομματιών, δείτε
 σελίδα 42. Μπορείτε να επεξεργαστείτε καταλόγους κομματιών
χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό στον οποίο δημιουργήθηκε. Οι τύποι των
σελιδοδεικτών που δημιουργήθηκαν στη συσκευή δεν μπορούν να
επεξεργαστούν ή να προβληθούν στο SonicStage.
Πίνακας
περιεχομένων
Επεξεργασία Σελιδοδείκτες στη συσκευή
αναπαραγωγής
Καταχώριση ενός κομματιού σε σελιδοδείκτη (αναπαραγωγή κομματιού σε
σελιδοδείκτη)
 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
του κομματιού που θέλετε να
καταχωρίσετε σε σελιδοδείκτη,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
Εμφανίζεται η οθόνη Bookmark.
.
Αναπαραγωγή μουσικής
Μπορείτε να καταχωρίσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια σε σελιδοδείκτες.
Για να αναπαράγετε καταχωρισμένα κομμάτια, επιλέξτε “ Playlist” από
την οθόνη Find ( σελίδα 36).
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε τον τύπο σελιδοδείκτη που
είναι καταχωρισμένο το κομμάτι και πατήστε .
“Bookmarked” οπότε εμφανίζεται ο αριθμός των σελιδοδεικτών
(ο αριθμός των σημειωμένων κομματιών/ο αριθμός των διαθέσιμων
σελιδοδεικτών) και ανάβει το εικονίδιο του σελιδοδείκτη.
 Εάν θέλετε να προσθέσετε έναν σελιδοδείκτη σε δύο ή
περισσότερα κομμάτια, επαναλάβετε τα βήματα  και .
Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 100 κομμάτια σε κάθε
σελιδοδείκτη.
Συνεχίζεται 
43 GR
Αναπαραγωγή μουσικής
Σημειώσεις
• Μπορείτε να καταχωρίσετε ένα κομμάτι σε έναν σελιδοδείκτη, μόνον κατά
τη διάρκεια της αναπαραγωγής του.
• Μπορείτε να αφαιρέσετε ένα σελιδοδείκτη από ένα κομμάτι μόνο κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής του, ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα.
Ευρετήριο
Για να διαγράψετε σελιδοδείκτες
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του κομματιού από το οποίο θέλετε
να διαγράψετε τον σελιδοδείκτη, ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα,
πατήστε και κρατήστε πατημένο .
Εμφανίζεται το μήνυμα “Bookmark cleared” και το εικονίδιο του
σελιδοδείκτη εξαφανίζεται από την οθόνη.
Πίνακας
περιεχομένων
Για να αναπαράγετε κομμάτια που είναι καταχωρισμένα σε σελιδοδείκτες
1 Πατήστε SEARCH/ MENU.
Εμφανίζεται η οθόνη Find.
2 Πατήστε / για να επιλέξετε “ Playlist” και, κατόπιν, πατήστε
.
3 Πατήστε / για να επιλέξετε “ Bookmark” και, κατόπιν, πατήστε
.
Εάν πατήσετε εδώ  αντί για
εδώ, η αναπαραγωγή ξεκινά από το
πρώτο κομμάτι του σελιδοσείκτη που έχετε επιλέξει.
4 Πατήστε / για να επιλέξετε ένα κομμάτι και, κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται μία γραμμή κάτω από το εικονίδιο του σελιδοδείκτη στην
οθόνη αναπαραγωγής.
Αναδιάταξη της σειράς των κομματιών σε ένα σελιδοδείκτη
Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των κομματιών που είναι καταχωρισμένα
σε έναν τύπο σελιδοδείκτη.
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
SEARCH/ MENU.
Εμφανίζεται η οθόνη MENU.
Συνεχίζεται 
44 GR
Πίνακας
περιεχομένων
 Πατήστε
Ευρετήριο
/ για να επιλέξετε “Edit
Bookmark” και, κατόπιν, πατήστε  ή
.
Εμφανίζεται η οθόνη Edit Bookmark.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε “Move”
και, κατόπιν, πατήστε  ή .
Εμφανίζεται ο κατάλογος Bookmark.
 Πατήστε
Αναπαραγωγή μουσικής
/ για να επιλέξετε
“Bookmark” και, κατόπιν, πατήστε 
ή .
Εμφανίζεται ο κατάλογος κομματιών του
επιλεγμένου σελιδοδείκτη.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε ένα κομμάτι προς
μετακίνηση και, κατόπιν, πατήστε .
Το επιλεγμένο κομμάτι αναβοσβήνει.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε τον προορισμό που θέλετε
να μετακινηθεί το κομμάτι και, κατόπιν, πατήστε .
Το κομμάτι που επιλέξατε στο βήμα  μετακινείται στο σημείο που
επιλέξατε στο βήμα .
Εάν θέλετε να μετακινήσετε άλλα κομμάτια, επαναλάβετε τα βήματα
 και .
Συνεχίζεται 
45 GR
Πίνακας
περιεχομένων
 Πατήστε
ή .
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου
επιβεβαίωσης.
Ευρετήριο
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε “Yes” και, κατόπιν, πατήστε
.
Εμφανίζεται το μήνυμα “Changes saved.” στην οθόνη της συσκευής.
Εάν επιλέξετε “No” η επεξεργασία του καταλόγου κομματιών
ακυρώνεται και εμφανίζεται η οθόνη Edit Bookmark.
Απαλοιφή κομματιών με σελιδοδείκτη
 Επιλέξτε “Clear” στο βήμα  στην
ενότητα “Αναδιάταξη της σειράς των
κομματιών σε έναν σελιδοδείκτη”
( σελίδα 44) και, κατόπιν, πατήστε
ή .
Εμφανίζεται η οθόνη Clear.
Αναπαραγωγή μουσικής
Μπορείτε να κάνετε απαλοιφή των κομματιών που είναι καταχωρισμένα
σε έναν τύπο σελιδοδείκτη.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε
“ Track” ή “ Bookmark” και,
κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται ο κατάλογος Bookmark.
00:00
Συνεχίζεται 
46 GR
Πίνακας
περιεχομένων
 Πατήστε
Ευρετήριο
/ για να επιλέξετε
Bookmark και, κατόπιν, πατήστε 
ή .
Εάν επιλέξετε “Track” στο βήμα ,
εμφανίζεται ο κατάλογος των κομματιών.
Εάν επιλέξατε “Bookmark” στο βήμα ,
προχωρήστε στο βήμα .
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε ένα κομμάτι προς
απαλοιφή, και, κατόπιν, πατήστε .
Το επιλεγμένο κομμάτι θα διαγραφεί από τον κατάλογο.
Εάν θέλετε να διαγράψετε πολλαπλά κομμάτια από ένα σελιδοδείκτη,
επαναλάβετε αυτό το βήμα.
 Πατήστε
ή .
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου
επιβεβαίωσης.
/ για να επιλέξετε “Yes” και, κατόπιν, πατήστε
.
Εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα “Changes saved” και επιστρέφει
στην οθόνη Edit Bookmark.
Αναπαραγωγή μουσικής
 Πατήστε
Εάν έχετεεπιλέξει “ Bookmark” στο βήμα 
Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα “Are you sure you want to clear
all bookmarked tracks?”. Επιλέξτε “Yes.”
Εάν επιλέξετε “No” η επεξεργασία του σελιδοδείκτη ακυρώνεται και
εμφανίζεται η οθόνη Edit Bookmark.
Συνεχίζεται 
47 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
Για να μετακυλίσετε πολλαπλά στοιχεία ταυτόχρονα
Πατήστε
ή
δύο φορές γρήγορα στην οθόνη του καταλόγου των
κομματιών, όπως περιγράφεται στην ενότητα “Αναδιάταξη της σειράς των
κομματιών σε έναν σελιδοδείκτη” ( σελίδα 44) ή στην ενότητα
“Διαγραφή κομματιών σε σελιδοδείκτη” ( σελίδα 46) και, κατόπιν,
πατήστε το και κρατήστε πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα.
Όλα τα στοιχεία στην οθόνη μετακυλύονται αρκετές γραμμές προς τα
επάνω, κάθε φορά.
Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το
ή το
για μερικά
δευτερόλεπτα τα στοιχεία μετακυλίονται γρηγορότερα από το κανονικό.
Σημείωση
Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε σελιδοδείκτες κατά τη διάρκεια
αναπαραγωγής ή παύσης αναπαραγωγής των κομματιών που είναι
καταχωρισμένα σε αυτούς.
Αλλαγή του εικονιδίου του σελιδοδείκτη
 Επιλέξτε “Select Icon” στο βήμα 
στην ενότητα “Αναδιάταξη της σειράς
των κομματιών σε έναν σελιδοδείκτη”
( σελίδα 44) και, κατόπιν, πατήστε
πατήστε  ή .
Εμφανίζεται ο κατάλογος Bookmark.
Αναπαραγωγή μουσικής
Μπορείτε να επιλέξετε ένα εικονίδιο σελιδοδείκτη για να εμφανίζεται στα
κομμάτια που φέρουν σελιδοδείκτη. Είναι βολικό να χρησιμοποιείτε
διαφορετικά εικονίδια για κάθε σελιδοδείκτη (Bookmark 1 έως 5).
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε τον
τύπο του σελιδοδείκτη του οποίου
θέλετε να αλλάξετε το εικονίδιο και,
κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη Select Icon.
 Πατήστε
/ / / για να επιλέξετε ένα εικονίδιο και,
κατόπιν, πατήστε .
Το εικονίδιο που επιλέξατε, εμφανίζεται με το καταχωρισμένο
κομμάτι.
48 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Αλλαγή επιλογών αναπαραγωγής
(Λειτουργία αναπαραγωγής)
Ευρετήριο
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε διάφορες επιλογές αναπαραγωγής
(Play Mode), όπως επιλογή κομματιών που θέλετε να ακούσετε και
αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές και τις δυνατότητες
αναπαραγωγής, ανατρέξτε στην ενότητα “Επιλογές αναπαραγωγής”
( σελίδα 51).
Μπορείτε επίσης να αναπαράγετε κομμάτια σε τυχαία σειρά
( σελίδες 51, 54) ή να επαναλάβετε κομμάτια χρησιμοποιώντας τις
επιλογές αναπαραγωγής που επιλέξατε (επανάληψη αναπαραγωγής,
 σελίδα 54).
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
SEARCH/ MENU.
Εμφανίζεται η οθόνη MENU.
Αναπαραγωγή μουσικής
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε
“Options” και, κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη Options.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε “Play
Mode” και, κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται ο κατάλογος Play Mode.
00:00
Συνεχίζεται 
49 GR
Ευρετήριο
/ για να επιλέξετε μια επιλογή αναπαραγωγής
και, κατόπιν, πατήστε .
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Normal Playback”
(κανονική αναπαραγωγή).
Πίνακας
περιεχομένων
 Πατήστε
 Πατήστε SEARCH/ MENU για να εμφανιστεί η οθόνη
Find και, κατόπιν, επιλέξτε τη κατηγορία αναζήτησης για
αναπαραγωγή ( σελίδα 36).
Για να περιορίσετε την κατηγορία αναζήτησης για αναπαραγωγή,
πατήστε το .
 Πατήστε .
Η αναπαραγωγή ξεκινά με την επιλογή που έχετε επιλέξει.
Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία
Στο βήμα , επιλέξτε “Normal Playback“.”
Για να επιστρέψετε στην οθόνη MENU
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SEARCH/ MENU.
Συνεχίζεται 
Αναπαραγωγή μουσικής
Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση
Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη Options.
50 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Επιλογές αναπαραγωγής (Λειτουργία αναπαραγωγής)
One Song/
1(Αναπαραγωγή για
μία φορά)
Το επιλεγμένο κομμάτι αναπαράγεται μία φορά.
Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο (άλμπουμ, καλλιτέχνη
κ.τ.λ.) εκτός από ένα κομμάτι, μόνο το πρώτο
κομμάτι αναπαράγεται μια φορά.
Shuffle Tracks/
Όλα τα κομμάτια αναπαράγονται μία φορά με
τυχαία σειρά.
Shuffle Items/
Όλα τα κομμάτια αναπαράγονται μία φορά με
τυχαία σειρά (Αναπαραγωγή άλμπουμ με τυχαία
σειρά). Όλα τα κομμάτια αναπαράγονται μία φορά
με τυχαία σειρά (Αναπαραγωγή άλμπουμ με τυχαία
σειρά). Εάν η επιλογή “Unit” έχει οριστεί σε “Unit
On” ( σελίδα 51), τα κομμάτια αναπαράγονται
όπως περιγράφεται στην ενότητα “Αναπαραγωγή
μονάδας με τυχαία σειρά” ( σελίδα 53).
Όλα τα κομμάτια μετά το επιλεγμένο κομμάτι,
αναπαράγονται μία φορά με την αύξουσα σειρά
των κομματιών.Όταν επιλέγετε οποιοδήποτε
στοιχείο (άλμπουμ, καλλιτέχνη, κ.τ.λ.) εκτός από
ένα κομμάτι, όλα τα κομμάτια αναπαράγονται μία
φορά το καθένα από το πρώτο κομμάτι του
στοιχείου με την αύξουσα σειρά των κομματιών.
Αναπαραγωγή κομματιών σε μια επιλεγμένη κατηγορία αναζήτησης
Αναπαραγωγή μουσικής
Εξήγηση
Ευρετήριο
Οθόνη συσκευής/
εικονίδιο
Normal Playback/
Χωρίς εικονίδιο
(Κανονική
αναπαραγωγή)
(Αναπαραγωγή μονάδας)
 Επιλέξτε “Unit” στο βήμα  της
ενότητας “Αλλαγή των επιλογών
αναπαραγωγής” ( σελίδα 49) και
κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη Unit.
00:00
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε “Unit On” και, κατόπιν,
πατήστε .
Συνεχίζεται 
51 GR
Find και, κατόπιν, επιλέξτε τη κατηγορία αναζήτησης για
αναπαραγωγή ( σελίδα 36).
Η αναπαραγωγή της μονάδας ξεκινά με την αύξουσα σειρά των
κομματιών.
Ευρετήριο
 Πατήστε .
Πίνακας
περιεχομένων
 Πατήστε SEARCH/ MENU για να εμφανιστεί η οθόνη
 Τι είναι μονάδα (κατηγορία αναζήτησης για αναπαραγωγή);
Όταν ξεκινά η αναπαραγωγή, όλα τα στοιχεία (καλλιτέχνης, άλμπουμ,
κομμάτι κ.τ.λ.) που ανήκουν στο επιλεγμένο στοιχείο, ονομάζονται
“μονάδα”.
Αναπαραγωγή μουσικής
π.χ: Όταν ξεκινά η αναπαραγωγή, αφού έχετε επιλέξει “Genre 01”
Τα κομμάτια από το Track 01 έως το 08 συνιστούν μία μονάδα.
Όταν ξεκινά η αναπαραγωγή, αφού έχετε επιλέξει “Artist 02”
Τα κομμάτια από το Track 05 έως το 08 συνιστούν μία μονάδα.
Συνεχίζεται 
52 GR
Ευρετήριο
• Όταν αλλάζεται την επιλογή “Unit on” σε “Unit off” ή “Unit off” σε “Unit
on” η μονάδα επαναρρυθμίζεται για να περιλάβει όλα τα κομμάτια της
συσκευής αναπαραγωγής.
• Εάν επιλέξετε ένα κομμάτι από την κατηγορία αναζήτησης για
αναπαραγωγή, στο βήμα , το άλμπουμ που περιλμβάνει το κομμάτι
θεωρείται μονάδα.
Πίνακας
περιεχομένων
Σημειώσεις
Η Αναπαραγωγή κομματιών μέσα στη μονάδα με τυχαία σειρά (λειτουργία
αναπαραγωγής “Shuffle Tracks” όταν η επιλογή “Unit” έχει οριστεί σε “Unit
On”)
Εάν ρυθμίσετε την επιλογή “Unit” σε “Unit On” στην οθόνη Options,
όταν θα ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, όλα τα στοιχεία (ο καλλιτέχνης, το
άλμπουμ, το κομμάτι) που περιλαμβάνονται στη μονάδα θα
αναπαραχθούν με τυχαία σειρά..
Σημειώσεις
• Εάν επιλέξετε “ Track” στην οθόνη Find και ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή σε λειτουργία Shuffle, όλα τα κομμάτια στην συσκευή
αναπαράγονται με τυχαία σειρά, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις της
επιλογής “Unit On/Off” ή της λειτουργίας “Track/Item shuffle“.
• Εάν επιλέξετε “ Playlist” στην οθόνη Find και, κατόπιν, επιλέξετε
“ Playlist” ή “ Bookmark” και ξεκινήσετε την αναπαραγωγή σε
λειτουργία Shuffle, όλα τα κομμάτια του καταλόγου ή του σελιδοδείκτη
αναπαράγονται με τυχαία σειρά, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις της
επιλογής “Unit On/Off” ή της λειτουργίας “Track/Item shuffle”.
Αναπαραγωγή μουσικής
Η Αναπαραγωγή μονάδας με τυχαία σειρά (Λειτουργία αναπαραγωγής
“Shuffle Items” όταν η επιλογή “Unit” έχει οριστεί σε “Unit On“)
Εάν ρυθμίσετε την επιλογή “Unit” σε “Unit On” στην οθόνη Options, τα
στοιχεία που είναι πρώτα στην ιεραρχία της μονάδας θα αναπαραχθούν με
τυχαία σειρά. Η σειρά αναπαραγωγής στην μονάδα είναι η αύξουσα σειρά
των κομματιών.
Συνεχίζεται 
53 GR
Η αναπαραγωγή των κομματιών είναι συνεχής κατά την επιλογή
αναπαραγωγής που επιλέχθηκε στη  σελίδα 51
Πίνακας
περιεχομένων
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή κομματιών (Repeat play)
Ευρετήριο
 Επιλέξτε “Repeat” στο βήμα  της
ενότητας “Αλλαγή των επιλογών
αναπαραγωγής” ( σελίδα 49) και
κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη Repeat.
00:00
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε “Repeat
On” και, κατόπιν, πατήστε .
εμφανίζεται
 Πατήστε SEARCH/ MENU για να εμφανιστεί η οθόνη
Find και, κατόπιν, επιλέξτε τη κατηγορία αναζήτησης για
αναπαραγωγή ( σελίδα 36).
Αναπαραγωγή μουσικής
00:00
 Πατήστε .
Η αναπαραγωγή ξεκινά με την επιλογή που έχετε επιλέξει.
Για να ακυρώσετε τη διαμόρφωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας
Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη Options.
Για να ακυρώσετε την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Στο βήμα , επιλέξτε “Repeat Off”.
Για να επιστρέψετε στην οθόνη Find
Πατήστε SEARCH/ MENU.
54 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Αλλαγή στην ποιότητα του ήχου και
ρυθμίσεις
 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
Ευρετήριο
Για πληροφορίες σχετικά με διάφορα στοιχεία ρυθμίσεων, δείτε τη
 σελίδα 56.
SEARCH/ MENU.
Εμφανίζεται η οθόνη MENU.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε
“Options” και, κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη Options.
/ για να επιλέξετε μια επιλογή, και, κατόπιν,
πατήστε .
Για να αλλάξετε την ποιότητα του ήχου
Μετά το βήμα , πατήστε / για να επιλέξετε “Sound” ( σελίδα 56)
και, κατόπιν, πατήστε .
Άλλες λειτουργίες
 Πατήστε
Για να επιστρέψετε στον προηγούμενο κατάλογο
Πατήστε .
Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση
Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη Options.
Για να επιστρέψετε στην οθόνη MENU
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SEARCH/ MENU.
Συνεχίζεται 
55 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Στοιχεία ρυθμίσεων της ποιότητας ήχου και των οθονών
Επιλογές (: Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
 Sound
Off
VPT
Studio
Acoustic (VS)
Eng. 1) 2)
Live (VL)
Club (VC)
Arena
(VA)
6-Band
Heavy
Equalizer (SH)
1) 2)
Pop (SP)
Unique
(SU)
Custom 1
(S1)
Custom 2
(S2)
Dgtl. Snd. Custom 3
Presets 2) (S3)
Custom 4
(S4)
Άλλες λειτουργίες
Jazz (SJ)
Αναπαραγωγή των κομματιών με
κανονική ποιότητα ήχου.
Αναπαραγωγή του ήχου με αίσθηση
ανάλογη με εκείνη ενός στούντιο
ηχογραφήσεων.
Αναπαραγωγή του ήχου με αίσθηση
ανάλογη με εκείνη μιας αίθουσας
συναυλιών.
Αναπαραγωγή του ήχου με αίσθηση
ανάλογη με εκείνη μιας αίθουσας
χορού.
Αναπαραγωγή του ήχου με αίσθηση
ανάλογη με εκείνη ενός σταδίου.
Αναπαραγωγή των κομματιών με
ισχυρότερους ήχους και μεγαλύτερη
έμφαση στις υψηλές και χαμηλές
συχνότητες σε σύγκριση με τον ήχο
της Pop
Αναπαραγωγή των κομματιών με ήχο
για φωνητικά, τονίζοντας τις μέσες
ακουστικές συχνότητες.
Αναπαραγωγή των κομματιών με
ζωηρό ήχο, δίνοντας έμφαση στις
υψηλές και τις χαμηλές ακουστικές
συχνότητες.
Αναπαραγωγή των κομματιών με
ειδικούς ήχους, δίνοντας έμφαση στις
υψηλές και τις χαμηλές ακουστικές
συχνότητες, περισσότερο από ό,τι
στις μέσες συχνότητες.
Αναπαραγωγή των κομματιών
σύμφωνα με τις δικές σας
προτιμήσεις ( για λεπτομέρειες
στη σελίδα 59).
Ευρετήριο
Στοιχείο
Sound
Αναπαραγωγή του ήχου με
προκαθορισμένα τα πρίμα και τα
μπάσα ( για περισσότερες
λεπτομέρειες, σελίδα 61).
1)Οι ρυθμίσεις λειτουργούν μόνο όταν αναπαράγονται κομμάτια ήχου ATRAC3plus.
Όταν αναπαράγεται ένα κομμάτι ήχου MP3, οι ρυθμίσεις δεν λειτουργούν.
2)Οι ρυθμίσεις του ήχου εμφανίζονται στην οθόνη σαν γράμματα σε παρενθέσεις
( σελ. 34).
Συνέχεια 
56 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
Άλλες λειτουργίες
Επιλογές (: Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
Η ένταση αλλάζει χωρίς να
 AVLS Off
περιορίζεται η στάθμη της έντασης
του ήχου.
AVLS On
Η μέγιστη στάθμη έντασης του ήχου
περιορίζεται, προκειμένου να
προστατευτεί η ακοή σας.
Όταν η συσκευή τίθεται σε
Beep
 Beep On
λειτουργία, ακούγεται ένας ήχος μπιπ.
Beep Off
Απενεργοποίηση της ηχητικής
ειδοποίησης μπιπ.
Επιλέξτε το όταν συνδέετε τα
Audio Out
 Headphone
παρεχόμενα ακουστικά.
Line Out
Επιλέξτε το όταν συνδέετε άλλες
συσκευές όπως ηχεία με καλώδιο
ήχου ( σελίδα 63).
2)
Ενεργοποιείται ο εσωτερικός
Backlight
 10 sec
φωτισμός για τη χρονική διάρκεια
30 sec
που έχετε ορίσει, όταν πατάτε ένα
κουμπί ή όταν κάνετε μετακύλιση.
Always Off
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι
απενεργοποιημένος για εξοικονόμηση
ισχύος.
3)
Ρύθμιση της οθόνης για μέτρια
Contrast
 Center
φωτεινότητα. Αν το χρώμα της
συσκευής είναι μαύρο, η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η
δεύτερη από τα αριστερά.
– to +
Ρυθμίστε προς το – για να κάνετε την
οθόνη πιο φωτεινή και προς το + για
να την κάνετε πιο σκούρα. Το επίπεδο
αντίθεσης ορίζεται στο κέντρο, όταν
πατήσετε
ενώ πατάτε
SEARCH/ MENU σε οποιαδήποτε
οθόνη.
Οι χαρακτήρες και τα εικονίδια
Invert Screen  Negative
προβάλλονται λευκά ενώ το φόντο
είναι μαύρο.
Positive
Οι χαρακτήρες και τα εικονίδια
προβάλλονται μαύρα ενώ το φόντο
είναι λευκό.
Στοιχείο
AVLS 1)
1)Το AVLS είναι αρκτικόλεξο του του Automatic Volume Limiter System
(Αυτόματο σύστημα περιορισμού έντασης).
2)Εάν πατήσετε VOL+/VOL– ενώ ο εσωτερικός φωτισμός είναι
απενεργοποιημένος, αυτός ενεργοποιείται.
3)Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις επανέρχονται εάν πατήσετε
ενώ πατάτε
SEARCH/ MENU.
Συνεχίζεται 
57 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
Άλλες λειτουργίες
Επιλογές (: Προεπιλεγμένη ρύθμιση)
Στοιχείο
Ορίζεται κατακόρυφος
Orient Screen Vertical
προσανατολισμός για την οθόνη.
Auto
Αυτόματη ρύθμιση του
προσανατολισμού της οθόνης με τη
χρήση της λειτουργίας G-Sensor 1).
Ο προσανατολισμός της οθόνης
ρυθμίζεται προς την κατάλληλη
κατεύθυνση όταν ενεργοποιείτε τη
συσκευή αναπαραγωγής.
Right
Περιστροφή της οθόνης προς τα
αριστερά ώστε να μπορείτε να
χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το δεξί
σας χέρι.
Left
Περιστροφή της οθόνης προς τα δεξιά
ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε
τη συσκευή με το αριστερό σας χέρι.
Τα μηνύματα και τα μενού είναι στα
Language
Ιαπωνικά.
Τα μηνύματα και τα μενού είναι στα
 English
Αγγλικά.
Français
Τα μηνύματα και τα μενού είναι στα
Γαλλικά.
Deutsch
Τα μηνύματα και τα μενού είναι στα
Γερμανικά.
Italiano
Τα μηνύματα και τα μενού είναι στα
Ιταλικά.
Español
Τα μηνύματα και τα μενού είναι στα
Ισπανικά.
2)
Τα μηνύματα και τα μενού είναι στην
απλή Κινεζική.
2)
Τα μηνύματα και τα μενού είναι στην
παραδοσιακή Κινεζική.
2)
Τα μηνύματα και τα μενού είναι στα
Κορεάτικα.
Factory Settings
Όλες οι ρυθμίσεις στην οθόνη MENU
Initialize
επανέρχονται στις εργοστασιακές
System 3)
ρυθμίσεις ( σελίδα 65).
Initialise HDD
Διαγράφονται όλα τα δεδομένα που
βρίσκονται στη συσκευή
αναπαραγωγής ( σελίδα 67).
Update Firmware
Ενημέρωση του υλικολογισμικού της
συσκευής.4)
Συνέχεια 
58 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
1)Το G-Sensor είναι λειτουργία που αντιλαμβάνεται την κατεύθυνση της συσκευής.
2)Αυτές οι γλώσσες δεν εμφανίζονται, ανάλογα με τη χώρα στην οποία
χρησιμοποιείτε τη συσκευή..
3)Δεν μπορείτε να επαναφέρεται τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
ή της παύσης.
4)Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν. Θα πρέπει να περιμένετε
μέχρι την ανακοίνωση της..
Διαμόρφωση της ποιότητας του ήχου (6-Band Equalizer – Διαμόρφωση)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα του ήχου για κάθε εύρος
συχνοτήτων ξεχωριστά, ελέγχοντας τις ρυθμίσεις στην οθόνη.
 Αφού επιλέξετε “Sound” στο βήμα 
της ενότητας “Αλλαγή στη ποιότητα
του ήχου και ρυθμίσεις” ( σελίδα
55), επιλέξτε “6-Band Equalizer” και,
κατόπιν, πατήστε .
6-Band Equalizer
Heavy
Pop
Jazz
Unique
Custom 1
Custom 2
00:00
 Πατήστε
Άλλες λειτουργίες
/ tγια να επιλέξετε
“Custom 1” ή “Custom 2” και, κατόπιν,
πατήστε .
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε το εύρος
συχνοτήτων.
Υπάρχουν έξι εύρη συχνοτήτων.
Εύρος συχνοτήτων
Συνέχεια 
59 GR
Πίνακας
περιεχομένων
 Πατήστε
Ευρετήριο
/ για να επιλέξετε το
επίπεδο του ήχου.
Επίπεδο
Οι ρυθμίσεις έντασης ήχου που
ήχου
μπορούν να ρυθμιστούν είναι επτά.
 Επαναλάβετε τα βήματα  και  για να κάνετε ρυθμίσεις
στα υπόλοιπα εύρη συχνοτήτων.
 Πατήστε .
Επιστροφή στην οθόνη 6-Band Equalizer.
Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση
Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη 6-Band Equalizer.
Για να επιστρέψετε στην οθόνη MENU
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SEARCH/ MENU.
• Αν ο ήχος αλλοιώνεται από τις ρυθμίσεις ήχου που κάνατε όταν ενισχύσατε
την ένταση, χαμηλώστε την ένταση.
• Αν καταλαβαίνετε διαφορά στην ένταση του ήχου, μεταξύ των ρυθμίσεων
ήχου “Custom1” ή “Custom2” και των άλλων ρυθμίσεων ήχου,
προσαρμόστε την ένταση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
• Όταν αναπαράγεται ένα κομμάτι ήχου MP3, οι ρυθμίσεις δεν λειτουργούν.
Άλλες λειτουργίες
Σημειώσεις
Συνεχίζεται 
60 GR
 Αφού επιλέξετε “Sound” στο βήμα 
της ενότητας “Αλλαγή στην ποιότητα
του ήχου και ρυθμίσεις” ( σελίδα 51),
επιλέξτε “Dgtl. Snd. Presets” και,
κατόπιν, πατήστε .
Ευρετήριο
Μπορείτε να προεπιλέξετε το επίπεδο των μπάσων και των πρίμων
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας Καθώς ελέγχετε την οθόνη,
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της έμφασης.
Πίνακας
περιεχομένων
Ρύθμιση της έμφασης μπάσων και πρίμων (Digital Sound Preset)
Dgtl. Snd. Presets
Custom 3
Custom 4
00:00
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε
“Custom 3” ή “Custom 4” και, κατόπιν,
πατήστε .
Προεπιλεγμένη ρύθμιση
Treble
±0
±0
Άλλες λειτουργίες
Ποιότητα ήχου Custom Custom OFF
3 (S3)
4 (S4)
(ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ
ΗΧΟΣ)
Bass
+1
+3
±0
±0
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε “Treble”
ή “Bass.”
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ποιότητα του ήχου
για τα πρίμα και τα μπάσα.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε το
επίπεδο του ήχου.
Οι ρυθμίσεις έντασης ήχου που μπορούν να
ρυθμιστούν είναι οκτώ.
Ποιότητα ήχου
Bass
Επίπεδο
έμφασης
-4 έως +3
Treble
-4 έως +3
Συνεχίζεται 
61 GR
Επιστροφή στην οθόνη Dgtl. Snd. Presets.
Ευρετήριο
Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση
Πατήστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη Dgtl. Snd. Presets.
Πίνακας
περιεχομένων
 Πατήστε .
Για να επιστρέψετε στην οθόνη MENU
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SEARCH/ MENU.
Σημειώσεις
• Η στάθμη ήχου των μπάσων και πρίμων εμφανίζονται στα αριστερά και
τα δεξιά άκρα των διαγραμμάτων των “Custom 3” ή “Custom 4”. Δεν
μπορείτε να προσαρμόσετε τα ενδιάμεσα επίπεδα ατομικά γιατί είναι
συνδεδεμένα με τα επίπεδα των πρίμων και των μπάσων και αλλάζουν
αυτόματα.
• Αν ο ήχος αλλοιώνεται από τις ρυθμίσεις ήχου που κάνατε όταν ενισχύσατε
την ένταση, χαμηλώστε την ένταση.
• Αν καταλαβαίνετε διαφορά στην ένταση του ήχου, μεταξύ των ρυθμίσεων
ήχου “Custom 3” ή “Custom 4” και άλλων ρυθμίσεων ήχου, προσαρμόστε
την ένταση σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Άλλες λειτουργίες
62 GR
Αριστερό
(άσπρο)
συσκευή MiniDisc,
ενισχυτής AV,
ενεργό ηχείο,
κασετόφωνο κ.τ.λ.
Ευρετήριο
Μπορείτε να ακούσετε τα κομμάτια σας σε ένα στερεοφωνικό
συγκρότημα ή να γράψετε κομμάτια από τη συσκευή αναπαραγωγής σε
ένα MiniDisc ή μία κασέτα. Βλ. το εγχειρίδιο οδηγιών που συνοδεύει τη
συσκευή που επιθυμείτε να συνδέσετε.
Πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνδεση βεβαιωθείτε πως έχετε
απενεργοποιήσει όλες τις συσκευές και έχετε αλλάξει όλες τις ρυθμίσεις,
όπως περιγράφονται παρακάτω.
Πίνακας
περιεχομένων
Σύνδεση άλλων συσκευών
στην (ακουστικά)/
υποδοχή LINE OUT
Δεξί (κόκκινο)
Καλώδιο σύνδεσης
(minijack, δεν
περιλαμβάνεται)
Συνδεδεμένη συσκευή
Ακουστικά
Ρύθμιση
Ακουστικό
Συσκευή συνδεδεμένη
με τη χρήση του
καλωδίου σύνδεσης
Line Out
Άλλες λειτουργίες
Θα πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση για το “Audio Output” στην οθόνη
Options, για να έχετε έξοδο ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή. Οι ρυθμίσεις
για το “Audio Out” περιγράφονται παρακάτω. Για να κάνετε αυτές τις
ρυθμίσεις, ανατρέξτε στη  σελίδα 55.
Ορίστε αυτή τη ρύθμιση σε “Line Out”, όταν συνδέετε μια άλλη συσκευή.
Όταν η ρύθμιση είναι “Line Out,” δεν μπορεί να ρυθμιστεί η ένταση του
ήχου και οι ρυθμίσεις στο “Sound” δεν είναι διαθέσιμες και δεν
λειτουργούν.
Σημειώσεις
• Όταν το παρεχόμενο ακουστικό είναι συνδεδεμένο στη συσκευή, μη θέτετε
το “Audio Output” στη ρύθμιση “Line Out”. Εάν έχει τεθεί σε “Line Out”,
η ένταση του ήχου δεν μπορεί να ρυθμιστεί και ο ήχος είναι θορυβώδης και
αλλοιωμένος.
• Πριν από την αναπαραγωγή, χαμηλώστε την ένταση της συνδεδεμένης
συσκευής για να αποφύγετε ζημιά στο ηχείο της.
63 GR
Ευρετήριο
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από τον σκληρό δίσκο ενός
υπολογιστή στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο της συσκευής
αναπαραγωγής, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Windows Explorer.
Ο ενσωματωμένος σκληρός δίσκος της συσκευής εμφανίζεται στο
Windows Explorer ως εξωτερικός δίσκος (ως αποσπώμενο αποθηκευτικό
μέσο).
Πίνακας
περιεχομένων
Αποθήκευση αρχείων δεδομένων, εκτός
αρχείων ήχου
Σημειώσεις
• Μην χρησιμοποιείτε το SonicStage ενώ χειρίζεστε το σκληρό δίσκο της
συσκευής μέσω του Windows Explorer.
• Εάν μεταφέρονται αρχεία WAV και MP3 στη συσκευή χρησιμοποιώντας
Explorer, δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Μεταφέρετέ τα χρησιμοποιώντας
το SonicStage.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ μεταφέρονται δεδομένα. Τα
δεδομένα που μεταφέρονται μπορεί να καταστραφούν.
• Μην κάνετε αρχικοποίηση του σκληρού δίσκου της συσκευής από τον
υπολογιστή.
Άλλες λειτουργίες
64 GR
 Ενώ έχει τερματιστεί η αναπαραγωγή,
Ευρετήριο
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της οθόνης MENU στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
Πίνακας
περιεχομένων
Επαναφορά των Εργοστασιακών ρυθμίσεων
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
SEARCH/ MENU.
Εμφανίζεται η οθόνη MENU.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε
“Options” και, κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη Options.
Άλλες λειτουργίες
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε
“Initialize System” και, κατόπιν,
πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη Initialize System.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε “Factory
Settings” και, κατόπιν, πατήστ ε .
Εμφανίζεται η οθόνη Factory Settings.
Συνεχίζεται 
65 GR
/
για να επιλέξετε “Yes” και, κατόπιν, πατήστε
Ευρετήριο
.
Εμφανίζεται το μήνυμα και η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη Initialize
System.
Πίνακας
περιεχομένων
 Πατήστε
Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση
Πατήστε . Εναλλακτικά, επιλέξτε “No” στο βήμα  και, κατόπιν,
πατήστε .
Επιστροφή στην οθόνη Format.
Σημείωση
Δεν μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Άλλες λειτουργίες
66 GR
Ευρετήριο
Μπορείτε να αρχικοποιήσετε τον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο της
συσκευής αναπαραγωγής. Εάν γίνει αρχικοποίηση του σκληρού δίσκου,
όλα τα δεδομένα ήχου ή τα άλλα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί θα
διαγραφούν. Επιβεβαιώστε τα αποθηκευμένα δεδομένα στο σκληρό δίσκο
πριν από την αρχικοποίηση.
Πίνακας
περιεχομένων
Αρχικοποίηση σκληρού δίσκου
 Ενώ έχει τερματιστεί η αναπαραγωγή,
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
SEARCH/ MENU.
Εμφανίζεται η οθόνη MENU.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε
“Options” και, κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη Options.
Άλλες λειτουργίες
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε
“Initialize System” και, κατόπιν,
πατήστε .
Εμφανίζεται η οθόνη Initialize System.
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε
“Initialize HDD” και, κατόπιν, πατήστ
ε .
Εμφανίζεται η οθόνη Initialize HDD.
Συνεχίζεται 
67 GR
/ για να επιλέξετε “Yes”
και, κατόπιν, πατήστε .
Εμφανίζεται ένας διάλογος επιβεβαίωσης.
Πίνακας
περιεχομένων
 Πατήστε
Ευρετήριο
 Πατήστε
/ για να επιλέξετε “Yes” και, κατόπιν, πατήστε
.
Εμφανίζεται το μήνυμα και η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη Initialize
System.
Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση
Πατήστε . Εναλλακτικά, επιλέξτε “No” στο βήμα  και, κατόπιν,
πατήστε .
Η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη Initialize System.
• Μην κάνετε αρχικοποίηση του σκληρού δίσκου της συσκευής από τον
υπολογιστή.
• Δεν μπορείτε να μορφοποιήσετε το σκληρό δίσκο κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
• Όλα τα δεδομένα ήχου αλλά και τα υπόλοιπα αρχεία δεδομένων
διαγράφονται όταν γίνει αρχικοποίηση της συσκευής αναπαραγωγής.
• Εάν έχουν διαγραφεί κομμάτια λόγω της αρχικοποίησης, το SonicStage
τα αναγνωρίζει ως κομμάτια που πρόκειται να μεταφερθούν πάλι στον
υπολογιστή όταν αυτός συνδεθεί με τη συσκευή. Έτσι, αυξάνεται
αυτόματα ο υπολειπόμενος αριθμός αρχείων μεταφοράς.
Άλλες λειτουργίες
Σημειώσεις
68 GR
 Κάντε κλικ στην επιλογή “Έναρξη”– “Πίνακας ελέγχου.”*
* “Ρυθμίσεις” – “Πίνακας ελέγχου” στην περίπτωση των Windows
2000 Professional/Windows Millennium Edition/Windows 98 Second
Edition
Ευρετήριο
Για να απεγκαταστήσετε το SonicStage, ακολουθήστε τις παρακάτω
διαδικασίες.
Πίνακας
περιεχομένων
Απεγκατάσταση του SonicStage
 Κάντε διπλό κλικ στο “Προσθαφαίρεση προγραμμάτων”
 Κάντε κλικ στην επιλογή “SonicStage 3.1” στον κατάλογο
“Currently Installed Programs” και, κατόπιν, κάντε κλικ
στην επιλογή “Αλλαγή ή Αφαίρεση.”*
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και επανεκκινήστε τον
υπολογιστή σας. Η απεγκατάσταση ολοκληρώνεται με την
επανεκκίνηση του υπολογιστή.
* “Αλλαγή/Αφαίρεση” στην περίπτωση των Windows 2000 Professional,
“Προσθήκη/Αφαίρεση” στην περίπτωση των Windows Millennium
Edition/Windows 98 Second Edition
Άλλες λειτουργίες
Σημείωση
Με την εγκατάσταση του SonicStage Ver. γίνεται ταυτόχρονα και
εγκατάσταση του 3.1, OpenMG Secure Module 4.1. Μην διαγράψετε το
OpenMG Secure Module 4.1 που πιθανόν να χρησιμοποιείται από άλλα
προγράμματα.
69 GR
1 Αφαιρέστε τη μπαταρία και τοποθετήστε την πάλι.
2 Ελέγξτε τα συμπτώματα στην “Αντιμετώπιση προβλημάτων.”
3 Ελέγξτε τα συμπτώματα στη βοήθεια SonicStage όταν χρησιμοποιείτε
το SonicStage.
4 Εάν τίποτα από τα παραπάνω δεν βοηθά στην επίλυση του
προβλήματος, δείτε τον παρακάτω πίνακα και συμβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο Sony.
Ευρετήριο
Αν αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τη συσκευή σας, δοκιμάστε κάποια από
τις παρακάτω λύσεις.
Πίνακας
περιεχομένων
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Τροφοδοσία ρεύματος
Σύμπτωμα
Περίπτωση ή/και ενέργεια επίλυσης
Η διάρκεια ζωής της
 Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι χαμηλότερη
μπαταρίας είναι μικρή.
από 5°C (41°F). Αυτό οφείλεται στα
χαρακτηριστικά της μπαταρίας και όχι σε βλάβη.
 Δεν χρησιμοποιήσατε τη συσκευή για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Η αποτελεσματικότητα της μπαταρίας
βελτιώνεται με επαναλαμβανόμενους κύκλους
φόρτισης και επαναφόρτισης.
 Τοσύστημα της μπαταρίας πιθανόν να έχει
ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής της.
Αντικαταστήστε την με μια καινούργια.
Συνεχίζεται 
Αντιμετώπιση προβλημάτων
 Ο χρόνος επαναφόρτισης της μπαταρίας δεν
είναι αρκετός. Να φορτίζετε συνέχεια τη
μπαταρία μέχρι να εμφανιστεί το
.
70 GR
Περίπτωση ή/και ενέργεια επίλυσης
 Το επίπεδο της έντασης του ήχου είναι
ρυθμισμένο στο μηδέν. Αυξήστε την ένταση
του ήχου ( σελίδα 32).
 Το βύσμα των ακουστικών δεν έχει συνδεθεί
σωστά. Συνδέστε το σωστά, στην υποδοχή 
(ακουστικά)/LINE OUT ( σελίδα 31).
Ευρετήριο
Σύμπτωμα
Δεν ακούγεται ήχος.
Ακούγεται θόρυβος.
Πίνακας
περιεχομένων
Ήχος
 Το βύσμα των ακουστικών είναι βρώμικο.
Καθαρίστε το βύσμα των ακουστικών με ένα
στεγνό, μαλακό ύφασμα.
 Δεν έχει αποθηκευτεί κανένα δεδομένο ήχου
στο σκληρό δίσκο.
 Το “AVLS” είναι ρυθμισμένο στη θέση “AVLS
On”. Ρυθμίστε το στο “AVLS Off” ( σελίδα
53).
Δεν υπάρχει ήχος από
το δεξί κανάλι των
ακουστικών.
 Το βύσμα των ακουστικών δεν έχει συνδεθεί
σωστά. Συνδέστε το σωστά, στην υποδοχή 
(ακουστικά)/LINE OUT ( σελίδα 31).
 Το “Audio Out” είναι ρυθμισμένο στο “Line
Out”. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου
χρησιμοποιώντας το χειριστήριο ρύθμισης της
έντασης του ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή ή
ρυθμίστε το “Audio Out” σε “Headphone”
( σελίδα 57).
 Το “Audio Out” είναι ρυθμισμένο στο
“Headphone”. Ρυθμίστε το σε “Line Out”
( σελίδα 57).
Η ένταση του ήχου
δεν μπορεί να
ρυθμιστεί.
Όταν χρησιμοποιείτε
τη συσκευή
συνδέοντάς την σε
κάποιο στερεοφωνικό
σύστημα ο ήχος είναι
παραμορφωμένος ή
θορυβώδης.
Συνεχίζεται 
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η ένταση του ήχου
δεν αυξάνεται.
71 GR
Περίπτωση ή/και ενέργεια επίλυσης
 Τα κουμπιά είναι κλειδωμένα. Ωθήστε το
διακόπτη HOLD προς τα πίσω ( σελίδα 33).
 Υπάρχει συμπύκνωση υδρατμών(Μπορεί να
εμφανιστεί συμπύκνωση υδρατμών μέσα στη
συσκευή αναπαραγωγής, εάν η συσκευή
μεταφερθεί κατευθείαν από ένα κρύο μέρος σε
ένα ζεστό). Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
για μερικές ώρες, έως ότου εξατμιστεί η υγρασία.
Η αναπαραγωγή
διακόπηκε ξαφνικά.
Ευρετήριο
Σύμπτωμα
Τα πλήκτρα δεν
λειτουργούν.
Πίνακας
περιεχομένων
Λειτουργία/Αναπαραγωγή ήχου
 Η ισχύς που απομένει στη μπαταρία δεν επαρκεί.
Φορτίστε τη μπαταρία ( σελίδα 15).
 Η ισχύς που απομένει στη μπαταρία δεν επαρκεί.
Φορτίστε τη μπαταρία ( σελίδα 15).
 Όταν επιχειρηθεί η αναπαραγωγή ενός
κομματιού MP3 που δεν μπορεί να
αναπαραχθεί σε αυτή τη συσκευή, η
αναπαραγωγή σταματάει. Πατήστε
για να
επιλέξετε άλλα κομμάτια ( σελίδα 32).
 Ησυσκευή έχει εκτεθεί σε κραδασμούς επί
αρκετή ώρα. Σταματήστε τους κραδασμούς και
συνεχίστε την αναπαραγωγή.
Ο εσωτερικόςφωτισμός  Το “Backlight” έχει ρυθμιστεί σε “Always Off”.
δεν ανάβει.
Ρυθμίστε το σε “10 sec” ή “30 sec”
( σελίδα 57).
 Περιλαμβάνονται χαρακτήρες που δεν μπορούν
να εμφανιστούν στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε
το λογισμικό του SonicStage για να
μετονομάσετε τον τίτλο με τους κατάλληλους
χαρακτήρες.
Η οθόνη σβήνει.
 Η οθόνη σβήνει αυτόματα εάν δεν γίνει καμία
ενέργεια για περίπου 30 δευτερόλεπτα σε
λειτουργία τερματισμού λειτουργίας, όταν
χρησιμοποιείτε την μπαταρία. Όταν υπάρχει
κύλιση τίτλων των κομματιών κ.τ.λ., η οθόνη
σβήνει μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα αφού
ολοκληρωθεί η κύλιση. Επίσης, η οθόνη σβήνει
όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το . Σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις, πατήστε οποιοδήποτε
πλήκτρο για ναανάψετε και πάλι την οθόνη.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Το “” εμφανίζεται
στον τίτλο.
Συνεχίζεται 
72 GR
Ευρετήριο
Σύμπτωμα
Περίπτωση ή/και ενέργεια επίλυσης
Το λογισμικό
 Το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε δεν
SonicStage δεν μπορεί
είναι συμβατό με το λογισμικό ( σελίδα 18).
να εγκατασταθεί.
 Δεν έχουν κλείσει όλες οι εφαρμογές των
Windows. Αν ξεκινήσετε την εγκατάσταση
ενόσω εκτελούνται άλλα προγράμματα, μπορεί
να παρουσιαστεί βλάβη. Αυτό συμβαίνει ειδικά
όταν αυτά τα προγράμματα καταλαμβάνουν
μεγάλο ποσοστό των πηγών του συστήματος,
όπως το λογισμικό προστασίας από ιούς.
Πίνακας
περιεχομένων
Σύνδεση με τον υπολογιστή/SonicStage
 Δεν υπάρχει αρκετός χώρος στο σκληρό δίσκο
του υπολογιστή σας. Χρειάζεστε τουλάχιστον
200 MB ελεύθερου χώρου. Διαγράψτε από τον
υπολογιστή σας τα περιττά αρχεία.
Η εγκατάσταση
φαίνεται να έχει
σταματήσει προτού
ολοκληρωθεί.
 Ελέγξτε για τυχόν εμφάνιση μηνύματος
σφάλματος κάτω από το παράθυρο
εγκατάστασης. Πατήστε το πλήκτρο “Tab” ενώ
κρατάτε πατημένο το πλήκτρο “Alt”. Αν
εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, πατήστε το
πλήκτρο “Enter”. Η εγκατάσταση συνεχίζει από
το σημείο όπου διακόπηκε. Αν δεν εμφανιστεί
κάποιο μήνυμα, η εγκατάσταση βρίσκεται ακόμα
σε εξέλιξη. Περιμένετε λίγο ακόμα.
Συνεχίζεται 
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η μπάρα πρόοδου
 Η εγκατάσταση εξελίσεται ομαλά. Παρακαλώ
στην οθόνη του
περιμένετε. Η εγκατάσταση μπορεί να
υπολογιστή σας δεν
διαρκέσει επί τουλάχιστον 30 λεπτά, ανάλογα
κινείται. Η λυχνία
με τη μονάδα CD-ROM ή το σύστημα.
προσπέλασης του
υπολογιστή σας δεν
έχει ανάψει για κάποια
λεπτά.
Το SonicStage δεν
 Το περιβάλλον του συστήματος έχει αλλάξει
εκκινεί.
μετά την ενημέρωση του λειτουργικού
συστήματος Windows κ.τ.λ.. Συμβούλευτείτε
την πλησιέστερη αντιπροσωπία της Sony.
73 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
Σύνδεση με τον υπολογιστή/SonicStage (συνεχίζεται)
Όταν συνδέετε τον
 Περιμένετε να ταυτοποιηθεί το λογισμικό
υπολογιστή με το
SonicStage.
καλώδιο USB, δεν
εμφανίζεται το μήνυμα  Στον υπολογιστή εκτελείται κάποια άλλη
εφαρμογή. Περιμένετε λίγο και συνδέστε και
“Connecting to PC”.
πάλι το καλώδιο USB. Αν το πρόβλημα
παραμένει αποσυνδέστε το καλώδιο USB,
επανεκκινήστε τον υπολογιστή και μετά
συνδέστε και πάλι το καλώδιο.
 Το καλώδιο USB δεν έχει συνδεθεί σωστά.
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και μετά
συνδέστε το και πάλι.
 Χρησιμοποιείται ομφαλός USB. Η σύνδεση
μέσω ομφαλού USB δεν είναι εγγυημένη.
Συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας στον
υπολογιστή.
 Η εγκατάσταση του λογισμικού SonicStage
απέτυχε. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον
υπολογιστή σας και μετά εγκαταστήστε εκ νέου
το λογισμικό χρησιμοποιώντας το CD-ROM που
σας παρέχεται ( σελίδα 21). Μπορείτε ακόμη
να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα ήχου που έχουν
καταχωρισθεί από το υπάρχον λογισμικό.
 Η μπαταρία εξαντλείται. Φορτίστε την μπαταρία
χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Συνεχίζεται 
74 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
Σύνδεση με τον υπολογιστή/SonicStage (συνεχίζεται)
Ο υπολογιστής δεν
 Το καλώδιο USB δεν έχει συνδεθεί σωστά.
αναγνωρίζει τη
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και μετά
συσκευή
συνδέστε το και πάλι.
αναπαραγωγής όταν
 Χρησιμοποιείται ομφαλός USB. Η σύνδεση
αυτή είναι
μέσω ομφαλού USB δεν είναι εγγυημένη.
συνδεδεμένη.
Συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας στον
υπολογιστή.
 Δεν έχει εγκατασταθεί το αρχείο του
προγράμματος οδήγησης της συσκευής.
Επανεγκαταστήστε το λογισμικό SonicStage
στην συσκευή χρησιμοποιώντας το CD-ROM
που σας παρέχεται ( σελίδα 21) για να
εγκατασταθεί ταυτόχρονα και το πρόγραμμα
οδήγησης.
 Η εγκατάσταση του λογισμικού SonicStage
απέτυχε. Αποσυνδέστε τη συσκευή
αναπαραγωγής από τον υπολογιστή και, στη
συνέχεια, εγκαταστήστε και πάλι το λογισμικό
SonicStage χρησιμοποιώντας το CD-ROM που
σας παρέχεται.( σελίδα 21). Μπορείτε ακόμη
να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα ήχου που έχουν
καταχωρισθεί από το υπάρχον λογισμικό.
Συνεχίζεται 
Αντιμετώπιση προβλημάτων
75 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
Σύνδεση με τον υπολογιστή/SonicStage(συνεχίζεται)
Δεν μπορούν να
 Το καλώδιο USB δεν έχει συνδεθεί σωστά.
μεταφερθούν δεδομένα Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και μετά
ήχου στη συσκευή από
συνδέστε το και πάλι.
τον υπολογιστή σας.
 Ο ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο της
συσκευής δεν επαρκεί. Μεταφέρετε πίσω στον
υπολογιστή σας τα κομμάτια που δεν χρειάζεστε
για να αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο
( σελίδα 29).
 Έχετε μεταφέρει ήδη 65.535 κομμάτια ή
περισσότερους από 8.187 καταλόγους κομματιών
στο σκληρό δίσκο της συσκευής. Ή προσπαθείτε
να μεταφέρετε έναν κατάλογο κομματιών που
περιέχει περισσότερα από 999 κομμάτια.
 Κομμάτια με περιορισμένη διάρκεια
αναπαραγωγής ή αριθμό αναπαραγωγών πιθανόν
να μην μεταφερθούν εξαιτίας περιορισμών που
έχουν τεθεί από τους κατόχους δικαιωμάτων. Για
λεπτομέρειες σχετικές με τις ρυθμίσεις κάθε
μουσικού αρχείου, επικοινωνήστε με το
διανομέα.
 Η εγκατάσταση του λογισμικού SonicStage
απέτυχε. Αποσυνδέστε τη συσκευή από τον
υπολογιστή σας και μετά εγκαταστήστε εκ νέου
το λογισμικό χρησιμοποιώντας το CD-ROM που
σας παρέχεται ( σελίδα 21). Μπορείτε ακόμη
να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα ήχου που έχουν
καταχωρισθεί από το υπάρχον λογισμικό.
 Ο ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο της
συσκευής δεν επαρκεί για το μέγεθος των
δεδομένων ήχου που προσπαθήσατε να
μεταφέρετε. Μεταφέρετε πίσω στον υπολογιστή
σας τα κομμάτια που δεν χρειάζεστε για να
αυξήσετε τον ελεύθερο χώρο ( σελίδα 29).
 Στο σκληρό δίσκο έχουν αποθηκευτεί άλλα
δεδομένα εκτός από δεδομένα ήχου. Μεταφέρετε
στον υπολογιστή σας όλα τα άλλα δεδομένα
εκτός από τα δεδομένα ήχου για να αυξήσετε τον
ελεύθερο χώρο.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο αριθμός των
κομματιών που
μπορούν να
μεταφερθούν στη
συσκευή δεν είναι
μεγάλος. (Ο
διαθέσιμος χρόνος
εγγραφής είναι
σύντομος.)
76 GR
Ευρετήριο
 Επιλέξατε ως προορισμό της μεταφοράς, άλλον
υπολογιστή και όχι εκείνον που χρησιμοποιήσατε
για τη μεταφορά στη συσκευή. Τα δεδομένα ήχου
δεν μπορούν να μεταφερθούν πάλι, σε
υπολογιστή διαφορετικό από εκείνον που
χρησιμοποιήσατε για να τα μεταφέρετε στη
συσκευή.
Πίνακας
περιεχομένων
Δεν μπορούν να
μεταφερθούν ηχητικά
δεδομένα πάλι πίσω
στον υπολογιστή σας
από τη συσκευή.
 Τα δεδομένα ήχου διαγράφηκαν από τον
υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε για να τα
μεταφέρετε στη συσκευή. Τα δεδομένα ήχου δεν
μπορούν να μεταφερθούν πάλι πίσω, όταν το
κομμάτι έχει διαγραφεί από τον υπολογιστή που
χρησιμοποιήσατε για να τα μεταφέρετε στη
συσκευή.
Συνεχίζεται 
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Τα δεδομένα ήχου
 Όταν ένα κομμάτι διαγραφεί από τη συσκευή με
έχουν μεταφερθεί πίσω
χρήση του λογισμικού SonicStage που έχει
στον υπολογιστή,
εγκατασταθεί σε υπολογιστή διαφορετικό από
όμως μερικές φορές ο
εκείνον που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά
αριθμός των
στη συσκευή, το κομμάτι μεταφέρεται
υπολειπόμενων
αυτομάτως πίσω στη συσκευή όταν αυτή
μεταφορών αυξάνεται,
συνδεθεί στον υπολογιστή που χρησιμοποιήσατε
όταν η συσκευή
για τη μεταφορά. Έτσι, αυξάνεται αυτόματα ο
συνδέεται στον
υπολειπόμενος αριθμός αρχείων μεταφοράς.
υπολογιστή χωρίς να
λειτουργεί.
Η λειτουργία της
 Χρησιμοποιείτε ομφαλό USB ή καλώδιο
συσκευής γίνεται
προέκτασης USB. Η σύνδεση μέσω ομφαλού
ασταθής ενώ αυτή
USB ή προέκτασης USB δεν είναι εγγυημένη.
είναι συνδεδεμένη
Συνδέστε το καλώδιο USB απευθείας στον
στον υπολογιστή.
υπολογιστή.
Όταν η συσκευή
 Η συσκευή δεν έχει συνδεθεί σωστά με τον
συνδέεται στον
υπολογιστή. Κλείστε το λογισμικό SonicStage
υπολογιστή, στην
και ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου USB.
οθόνη του υπολογιστή
Επανεκκινήστε το λογισμικό SonicStage.
προβάλλεται το
μήνυμα “Failed to
authenticate Device/
Media”.
77 GR
Ευρετήριο
Σύμπτωμα
Περίπτωση ή/και ενέργεια επίλυσης
Δεν ακούγεται ο ήχος  Η ρύθμιση “Beep” έχει ρυθμιστεί στο “Beep Off”
μπιπ όταν λειτουργεί η
Ρυθμίστε την σε “Beep On” ( σελίδα 57).
συσκευή.
Η συσκευή
 Η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί κατά τη
αναπαραγωγής
φόρτιση της μπαταρίας και αμέσως μετά τη
θερμαίνεται.
φόρτιση, λόγω ταχείας φόρτισης. Επιπλέον η
συσκευή μπορεί να θερμανθεί και κατά τη
μεταφορά μεγάλου αριθμού κομματιών. Αφήστε
τη συσκευή για λίγο κατά μέρος.
Ο ήχος ακούγεται από  Όταν λειτουργεί ο ενσωματωμένος σκληρός
το εσωτερικό της
δίσκος της συσκευής, ακούγεται ο ήχος της
συσκευής. Η συσκευή
λειτουργίας και η συσκευή δονείται. Αυτό δεν
δονείται.
αποτελεί δυσλειτουργία.
Πίνακας
περιεχομένων
Άλλα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
78 GR
Κάντε κλικ στην επιλογή “Help”
– “SonicStage Help”, ενώ βρίσκεται σε
λειτουργία το SonicStage.
Εμφανίζεται η βοήθεια.
Στη βοήθεια SonicStage Help η συσκευή
αναφέρεται ως “ATRAC Audio Device”.
Ευρετήριο
Η βοήθεια SonicStage Help παρέχει επιπλέον λεπτομέρειες για τον τρόπο
χρήσης του SonicStage. Η βοήθεια SonicStage Help σας επιτρέπει να
αναζητήσετε με ευκολία πληροφορίες από έναν κατάλογο λειτουργιών
όπως το “Importing audio data” ή “Transferring audio data” ή από ένα
μεγάλο κατάλογο λέξεων-κλειδιών που μπορούν να σας οδηγήσουν στις
κατάλληλες επεξηγήσεις.
Πίνακας
περιεχομένων
Χρήση της Βοήθειας του SonicStage
“SonicStage Help”
Σημειώσεις
• Στη βοήθεια SonicStage Help, ο γενικός όρος για τη συσκευή, Δικτυακό
Walkman ή MD Walkman, είναι “Device/Media”.
• Ως προτεινόμενο σύστημα, ακολουθήστε τις οδηγίες της εταιρείας παροχής
σύνδεσης με το Ιnternet, σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα.
Για τη κατανόηση της βοήθειας SonicStage Help
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αριστερό
πλαίσιο
Δεξί πλαίσιο
1 Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή “ Overview” στο αριστερό πλαίσιο
του παραθύρου της βοήθειας SonicStage Help.
Συνεχίζεται 
79 GR
Πληκτρολογήστε τη λέξη κλειδί της
αναζήτησης
“Search”
Ευρετήριο
Για να αναζητήσετε μια λέξη μέσα σε μία επεξήγηση
Πίνακας
περιεχομένων
2 Κάντε κλικ στην επιλογή “ About This Help File.”
Η ερμηνεία εμφανίζεται στο δεξί πλαίσιο του παραθύρου.
Αν είναι απαραίτητο μπορείτε να κυλίσετε την απεικόνιση. Κάντε κλικ
στις υπογραμμισμένες λέξεις για να μεταπηδήσετε στις επεξηγήσεις
τους.
Επεξήγηση του επιλεγμένου
στοιχείου
“List Topics”
Κατάλογος των
λέξεων που
πληκτρολογήσατε
“Display”
Αντιμετώπιση προβλημάτων
1 Κάντε κλικ στο “Search”
2 Πληκτρολογήστε τις λέξεις.
3 Κάντε κλικ στο “List Topics”
Απεικονίζεται ένα κατάλογος των πληκτρολογημένων λέξεων.
4 Κάντε κλικ για να επιλέξετε αυτή που επιθυμείτε ανάμεσα σε αυτές που
απεικονίζονται.
5 Κάντε κλικ στο “Display”.
Προβάλλεται μια επεξήγηση του αντικειμένου που επιλέξατε.
80 GR
Μήνυμα
AVLS
NO VOLUME
OPERATION
Ερμηνεία
Η ένταση του ήχου
υπερβαίνει την μέγιστη
ένταση AVLS.
Ενέργεια επίλυσης
Ευρετήριο
Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος στην οθόνη, ακολουθήστε τις
παρακάτω οδηγίες.
Πίνακας
περιεχομένων
Μηνύματα σφάλματος
 Ρυθμίστε το “AVLS”
στο “AVLS Off”
( σελίδα 57).
Συνεχίζεται 
Αντιμετώπιση προβλημάτων
ALL BOOKMARKED Προσπαθείτε να
 Ένα κομμάτι μπορεί να
προσθέσετε έναν
καταχωρισθεί μόνο μία
σελιδοδείκτη που έχει ήδη
φορά σε κάθε έναν από
καταχωρισθεί σε όλους
τους Σελιδοδείκτες 1
τους τύπους
έως 5.
σελιδοδεικτών.
• Προσπαθείτε να
BATTERY IS
 Τοποθετήστε τη
λειτουργήσετε τη
MISSING
μπαταρία όταν έχετε
συσκευή αναπαραγωγής
συνδέσει τον
μέσω του συνδεδεμένου
προσαρμογέα
προσαρμογέα
εναλλασσόμενου
εναλλασσόμενου
ρεύματος στην πρίζα.
ρεύματος χωρίς να έχετε
τοποθετήσει την
μπαταρία.
• Αφαιρέσατε την μπαταρία
από τη συσκευή
αναπαραγωγής ενώ αυτή
ήταν συνδεδεμένη στον
υπολογιστή.
BOOKMARK FULL Ο αριθμός των
 Διαγράψτε τους
σελιδοδεικτών υπερβαίνει
σελιδοδείκτες που δεν
το όριο.
χρειάζονται
( σελίδα 44).
Η εγκατάσταση ή η
CANCEL
—
λειτουργία ακυρώθηκε.
Προσπαθείτε να
CANNOT EDIT
 Δεν μπορείτε να
επεξεργαστείτε έναν
BOOKMARK
επεξεργαστείτε
σελιδοδείκτη κατά τη
PLAYING
σελιδοδείκτες κατά τη
διάρκεια της
διάρκεια της
αναπαραγωγής.
αναπαραγωγής ή της
λειτουργίας
τερματισμού.
CANNOT OPERATE “Initialize System” έχει
 Σταματήστε την
επιλεγεί στην οθόνη
STOP
αναπαραγωγή και
Options κατά τη διάρκεια
επιλέξτε πάλι “Initialize
της αναπαραγωγής.
System”.
81 GR
Ευρετήριο
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Συνεχίζεται 
Πίνακας
περιεχομένων
CANNOT OPERATE Επιχειρήσατε να
 Προσθήκη σελιδοδείκτη
WHEN STOPPED προσθέσετε έναν
κατά τη διάρκεια της
σελιδοδείκτη ενώ η
αναπαραγωγής
συσκευή είναι έχει
( σελίδα 43).
τερματίσει τη λειτουργία
της.
Το ρολόι της συσκευής δεν  Συνδεθείτε στον
CANNOT PLAY
CONNECT TO PC λειτουργεί.
υπολογιστή
( σελίδα 26).
Τα δεδομένα ήχου έχουν
CANNOT PLAY
 Μεταφέρετε πάλι τα
ελλείψεις.
TRACK ERROR
δεδομένα ήχου στη
συσκευή αναπαραγωγής
( σελίδα 26).
CANNOT PLAY
• Το κομμάτι αυτό δεν
 Δεν μπορείτε να
TRACK ON THIS
αναπαράγεται από τη
αναπαράγετε κομμάτια
DEVICE
συσκευή.
που δεν επιτρέπεται να
αναπαραχθούν στη
• Αναπαράγονται κομμάτια
συσκευή.
με περιορισμένο αριθμό
αναπαραγωγών.
Προσπαθείτε να
CANNOT PLAY
 Τα κομμάτια με
UNAVAILABLE FOR αναπαράγετε ένα κομμάτι
περιορισμένο χρόνο
πριν ή μετά την
PLAYBACK
αναπαραγωγής μπορούν
καθορισμένη περίοδο
να αναπαραχθούν μόνον
αναπαραγωγής του.
μέσα στην καθορισμένη
περίοδο
αναπαραγαγωγής.
Η
ισχύς
της
μπαταρίας
δεν
CANNOT UPDATE
 Φορτίστε πλήρως την
επαρκεί ενώ κάνετε τη
LOW BATTERY
μπαταρία και δοκιμάστε
λήψη του υλικολογισμικού.
να κάνετε λήψη πάλι.
Προσπαθείτε να φορτίσετε  Φορτίστε σε
CHARGE
την μπαταρία σε
5°C – 35°C
θερμοκρασία
θερμοκρασία
41F – 95F
περιβάλλοντος μεταξύ 5
περιβάλλοντος εκτός των
έως 35°C (41 έως 95ºF).
ορίων 5 έως 35° C (41 έως
95ºF).
Προσπαθείτε να
CLEAR
 Ένα κομμάτι με
διαγράψετε ένα κομμάτι με
BOOKMARK
σελιδοδείκτη μπορεί να
σελιδοδείκτη κατά τη
PLAYING
διαγραφεί κατά τη
διάρκεια της
διάρκεια της
αναπαραγωγής του.
αναπαραγωγής του,
μόνον εάν
προσπαθήσετε να
διαγράψετε το κομμάτι
από καταχωρισμένο
τύπο σελιδοδείκτη
επιλέγοντάς το από τον
κατάλογο κομματιών.
82 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Επιχειρείτε να
CONNECT AC
 Συνδέστε τον
POWER ADAPTER ενημερώσετε το
προσαρμογέα
υλικολογισμικό χωρίς να
εναλλασσόμενου
χρησιμοποιείτε τον
ρεύματος στην συσκευή
προσαρμογέα
αναπαραγωγής
εναλλασσόμενου
( σελίδα 15).
ρεύματος.
Ένα κομμάτι δεν μπορεί να  Προσπαθήστε πάλι να
ERROR:
προστεθεί σε έναν
CANNOT
προσθέσετε το κομμάτι
σελιδοδείκτη εξ αιτίας ενός
BOOKMARK
σε έναν σελιδοδείκτη.
σφάλματος.
Ένας σελιδοδείκτης δεν
ERROR:
 Προσπαθήστε πάλι να
μπορεί να διαγραφεί εξ
CANNOT CLEAR
διαγράψετε το
αιτίας ενός σφάλματος.
σελιδοδείκτη.
FAILED TO CREATE Δεν μπορεί να
 Περιμένετε λίγο. Γίνεται
δημιουργηθεί βάση
DATABASE
ενημέρωση της βάσης
δεδομένων.
δεδομένων.
Μεταφέρετε τα δεδομένα  Λειτουργήστε τη
HARD DISK
ήχου σε θερμοκρασία
WRITABLE
συσκευή σε
περιβάλλοντος εκτός των
5°C – 35°C
θερμοκρασία
ορίων 5 έως 35° C (41 έως
περιβάλλοντος μεταξύ 5
95ºF).
έως 35°C (41 έως 95ºF).
• Δεν έχει γίνει σωστή
HDD NOT
 Αρχικοποιήστε και πάλι
αρχικοποίηση του
INITIALIZED
το σκληρό δίσκο της
σκληρού δίσκου της
CORRECTLY
συσκευής
συσκευής.
( σελίδα 67).
• Ο σκληρός δίσκος της
συσκευής αρχικοποιήθηκε
στον υπολογιστή.
• Ο σκληρός δίσκος της
συσκευής δεν
αρχικοποιήθηκε επειδή
άλλαξε.
Ο διακόπτης HOLD
HOLD
 Απασφαλίστε τα
βρίσκεται στη θέση ON.
χειριστήρια σύροντας το
διακόπτη HOLD προς
την αντίθετη
κατεύθυνση του βέλους
( σελίδα 33).
Όταν το “Audio Out” είναι  Ρυθμίστε το “Audio
LINE OUT NO
ρυθμισμένο στο “Line
OPERATION
Out” στο “Headphone”
Out,” προσπαθείτε να
( σελίδα 57).
αλλάξετε την ένταση ή τη
ρύθμιση του “Sound”.
Η μπαταρία έχει
LOW BATTERY
 Φορτίστε τη μπαταρία
εξαντληθεί.
( σελίδα 15).
Συνεχίζεται 
83 GR
MISMATCH IN
SYSTEM FILES
Υπάρχει σφάλμα
αντιστοίχισης στα αρχεία
συστήματος.
NO DATABASE
FOUND
 Ο συνολικός αριθμός
των στοιχείων της
οθόνης Find (εκτός του
καταλόγου των
κομματιών) υπερβαίνει
τα 8.192. Μεταφέρετε
τα περιττά κομμάτια
πίσω στοMy Library του
SonicStage
( σελίδα 29).
Ευρετήριο
Ο αριθμός των ομάδων
(άλμπουμπ, καλλιτέχνες
κ.τ.λ.) υπερβαίνει το όριο
(8.192).
Πίνακας
περιεχομένων
MAX NO OF
GROUPS
EXCEEDED
 Αρχικοποιήστε και πάλι
το σκληρό δίσκο της
συσκευής
( σελίδα 67) και
μεταφέρετε τα δεδομένα
ήχου και πάλι στη
συσκευή
( σελίδα 26).
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μετά την αποσύνδεση από  Συνδέστε και πάλι τη
τον υπολογιστή δεν
συσκευή στον
μεταφέρονται κομμάτια
υπολογιστή και, έπειτα
στη συσκευή ή οι
αποσυνδέστε την.
πληροφορίες είναι ελλιπείς.
 Μεταφέρετε τα ηχητικά
δεδομένα στη συσκευή
( σελίδα 26).
Δεν υπάρχουν κομμάτια
NO TRACK
 Μεταβείτε σε έναν
στον κατάλογο των
κατάλογο κομματιών
κομματιών.
που να περιέχει
κομμάτια.
 Μεταφέρετε πάλι τα
δεδομένα ήχου στη
συσκευή αναπαραγωγής
( σελίδα 26).
Υπάρχει σφάλμα
SYSTEM ERROR
 Γράψτε τον αριθμό και
<No.***> (Ο αριθμός συστήματος.
συμβουλευτείτε την
εμφανίζεται σε
πλησιέστερη
παρένθεση.)
αντιπροσωπία της Sony.
84 GR
Πίνακας
περιεχομένων
Προδιαγραφές
Μέγιστος αριθμός εγγράψιμων κομματιών (κατά προσέγγιση)*
ATRAC3
5,000
(132 kbps)
6,000
(105 kbps)
10,000
(66 kbps)
ATRAC3plus
2,500
(256 kbps)
10,000
(64 kbps)
13,000
(48 kbps)
MP3
5,000
(128 kbps)
10,000
(64 kbps)
ATRAC3plus
3,500
(256 kbps)
15,000
(64 kbps)
20,000
(48 kbps)
MP3
7,500
(128 kbps)
15,000
(64 kbps)
Ευρετήριο
NW-HD5:
NW-HD5H:
ATRAC3
7,500
(132 kbps)
9,000
(105 kbps)
15,000
(66 kbps)
* Κατά τη μεταφορά τετράλεπτων κομματιών
Συχνότητα δειγματοληψίας
44,1 kHz (ATRAC3plus), 32/44,1/48 kHz (MP3)
Τεχνολογία συμπίεσης ήχου
Adaptive Transform Acoustic Coding3plus
(ATRAC3plus)
MPEG-1 Audio Layer-3 (MP3)
Έξοδος
 (ακουστικά)/LINE OUT*:
Στερεοφωνικό minijack/180 mV
* Η υποδοχή χρησιμοποιείται τόσο για τα ακουστικά όσο και το LINE OUT.
Θερμοκρασία λειτουργίας
5 έως 35°C (41 έως 95°F)
Επιπρόθετες πληροφορίες
Απόκριση συχνότητας
20 έως 20.000 Hz (μέτρηση ενός σήματος κατά την αναπαραγωγή)
Συνεχίζεται 
85 GR
Ευρετήριο
Διάρκεια ζωής της μπαταρίας (συνεχής αναπαραγωγή)
Μορφή ATRAC3plus (48 kbps): Περ. 40 ώρες
Μορφή MP3 (128 kbps): Περ. 30 ώρες
Πίνακας
περιεχομένων
Τροφοδοσία ρεύματος
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου: LIP-880PD, 3,7 V, 880 mAh, ιόντων
λιθίου
Προσαρμογέας εναλασσόμενου ρεύματος AC: DC IN 6 V
Διαστάσεις
Δεν περιλαμβάνονται τα προεξέχοντα τμήματα:
Περ. 59,9 × 88,7 × 14,2 mm
(2 3/8 × 3 1/2 × 1/2 in.) (π/υ/β)
Περιλαμβάνονται τα προεξέχοντα τμήματα:
Περ. 59,9 × 89,3 × 14,5 mm
(2 3/8 × 3 1/2 × 5/8 in.) (π/υ/β)
Βάρος
Περ. 135 g (4,82 oz)
Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς
προειδοποίηση.
Τα προϊόντα που καλύπτονται από πιστοποιητικά ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες, διατίθενται κατόπιν αδείας από την Dolby Laboratories.
Επιπρόθετες πληροφορίες
86 GR
διάρκεια αναπαραγωγής 76
Κομμάτια με περιορισμό στον
αριθμό αναπαραγωγών
76
λειτουργία HOLD
33
Λεπτομερείς πληροφορίες
\(κομμάτι\) 25
Μετάβαση στην αρχή
προηγούμενων κομματιών
33
Μετάβαση στην αρχή του
επόμενου κομματιού
33
Μετάβαση στην αρχή του
τρέχοντος κομματιού 33
Μετακύλιση πολλαπλών
στοιχείων
37
Μεταφορά δεδομένων ήχου 26
Μονάδα
52
Μορφή
23
Μπαταρία \(αφαίρεση\/
τοποθέτηση\) 16
Οθόνη συσκευής
14, 34
Πληροφορίες CD
23
Προσαρμογέας εναλλασσόμενου
ρεύματος 13
Σελιδοδείκτης 43
Ταχύτητα bit 23, 34
Τερματισμός
14, 33
Μπαταρία \
(Χρόνος φόρτισης \)
15
Arena 56
ATRAC3\/ATRAC3plus
Audio Device 63
Audio Out 57
AVLS
57
23, 32
B
Backlight 57
Beep 57
Bit rate 34
Συνεχίζεται 
Επιπρόθετες πληροφορίες
A
Ευρετήριο
1 (Single Play) 51
Album 39
Artist 39
Genre 39
Initials Search 40
New Tracks
40
Playlist 42
Remaining power 17
Repeat play 54
Shuffle Items 51
Shuffle Tracks
51
Track 39
Track shuffle within the
unit
53
Unit shuffle
53
Ισχύς που απομένει
17
Ακουστικά
13, 14
Αναδιάταξη \
(Σελιδοδείκτης\) 44
Αναζήτηση 33
Αναζήτηση \(SonicStage\) 80
αναπαραγωγή κομματιού σε
σελιδοδείκτη 43
Απαλοιφή \(Σελιδοδείκτης\)
46
Απεγκατάσταση 69
Διακόπτης HOLD 14
Διάρκεια μπαταρίας 17
Διαχείριση κομματιών
\(Κατάλογος κομματιών\)
24
Εικονίδιο σελιδοδείκτη 48
Εισαγωγή δεδομένων ήχου
21
Ένταση 14
Εργοστασιακές ρυθμίσεις 65
Θήκη μεταφοράς 13
Ισχύς που απομένει στην
μπαταρία 17
Καλώδιο USB
13
Κατάλογος κομματιών
\(SonicStage\) 24
Κομμάτια με περιορισμένη
Πίνακας
περιεχομένων
Ευρετήριο
87 GR
K
CD-ROM
13
Club 56
Contrast 57
Korean
Deutsch 58
Dgtl. Snd. Presets (Digital Sound
Preset) 56
E
English
Español
58
58
L
Language 58
Left 58
Line Out 57
Live 56
M
MP3
32
My Library 24
My Library \(SonicStage\)
F
N
Factory Settings 58
Find the beginning of a track 33
Find the beginning of previous
tracks
33
Find the beginning of the next
track 33
Français 58
Negative
G
G-Sensor
59
H
Headphone 57
Heavy 56
HOLD function
Initialise HDD 58
Initialize Hard Disk
Initialize System 58
Invert Screen 57
Italiano 58
J
Japanese 58
Jazz 56
21
57
O
Orient Screen
58
P
Playback options 51
Playlist \(στη συσκευή
αναπαραγωγής\) 42
Play Mode
Pops
56
Positive 57
R
Right
58
Επιπρόθετες πληροφορίες
I
58
Ευρετήριο
D
Πίνακας
περιεχομένων
C
S
Search
Search Mode 39
Shuffle Items 51
Simple Chinese 58
SonicStage 18
Sound
56
Stop
Studio 56
Συνεχίζεται 
88 GR
Πίνακας
περιεχομένων
T
Ευρετήριο
Tracks with a limited playing
count 75
Tracks with a limited playing
period 75
Traditional Chinese 58
U
Uninstall 68
Unique 56
V
Vertical 58
VOL\+\/VOL- 32
VPT Acoustic Eng 56
Επιπρόθετες πληροφορίες
Sony Corporation
89 GR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising