Sony | HT-CT390 | Sony HT-CT390 Μπάρα ηχείων 2.1 καναλιών με τεχνολογία Bluetooth® Οδηγίες χρήσης

Ράβδος ηχείο
Οδηγίες χρήσης
HT-CT390
Για τη Ράβδο ηχείο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην
κάτω πλευρά.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες
αερισμού της συσκευής με εφημερίδες,
τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με
ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα
κεριά).
Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη
συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην
τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως
βάζα, επάνω στη συσκευή.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε
περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη
ή εντοιχισμένο ερμάριο.
Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές
με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε
υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό
φως ή φωτιά.
Για να αποτρέψετε τραυματισμό, η
συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με
ασφάλεια στο θάλαμο ή να προσδεθεί
στο δάπεδο/τοίχο σύμφωνα με τις
οδηγίες εγκατάστασης.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Για τους πελάτες στην Ευρώπη
Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας
• Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το
δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει
συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι εάν
είναι απενεργοποιημένη.
• Καθώς για την αποσύνδεση της
συσκευής από το δίκτυο ρεύματος
χρησιμοποιείται το φις του καλωδίου
ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε μια
εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν
παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη
φυσιολογική λειτουργία της συσκευής,
αποσυνδέστε αμέσως το φις του
καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
Συνιστώμενα καλώδια
Πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώς
θωρακισμένα και γειωμένα καλώδια και
υποδοχές για τη σύνδεση με κεντρικούς
υπολογιστές ή/και περιφερειακά.
Για προϊόν με σήμανση CE
Η εγκυρότητα της σήμανσης ΕΚ
περιορίζεται μόνο στις χώρες εκείνες
όπου έχει επιβληθεί νόμιμα, κυρίως
στις χώρες του ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός
Οικονομικός Χώρος).
2EL
Απόρριψη
χρησιμοποιημένων
μπαταριών και
χρησιμοποιημένου
ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και
σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες με ξεχωριστά
συστήματα
αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν, τη
μπαταρία ή τη συσκευασία υποδεικνύει
ότι δεν πρέπει να μεταχειρίζεστε το
προϊόν και την μπαταρία ως κοινά
οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες
μπαταρίες, το σύμβολο αυτό ενδέχεται
να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα
χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα του
υδραργύρου (Hg) ή του μολύβδου (Pb)
προστίθενται, εάν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο ή
0,004% μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της
σωστής απόρριψης αυτών των
προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε
στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
επιπτώσεων προς το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε
διαφορετική περίπτωση, θα μπορούσαν
να προκληθούν από ακατάλληλη
διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση
υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση
φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία για
λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή
ακεραιότητας των δεδομένων απαιτούν
μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη
μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει
να αντικαθίσταται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής. Για
τη διασφάλιση της σωστής μεταχείρισης
της μπαταρίας και του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε
αυτά τα προϊόντα στο τέλος της
ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις
μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε στην
ενότητα σχετικά με τη διαδικασία
ασφαλούς αφαίρεσης της μπαταρίας
από το προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία
στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση μεταχειρισμένων
μπαταριών. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή των
μπαταριών, επικοινωνήστε με τις
τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή
το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε
το προϊόν ή την μπαταρία.
Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι
ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν
μόνο για εξοπλισμό που πωλείται
σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι
οδηγίες της ΕΕ.
Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε από
ή για λογαριασμό της Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα
σχετικά με τη συμμόρφωση του
προϊόντος με βάση τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να
απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο, την Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
DaVincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Βέλγιο. Για οποιαδήποτε θέματα
επισκευής ή εγγύησης, απευθυνθείτε
στις διευθύνσεις που παρέχονται στα
ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.
Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι ο
παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με
τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την
ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
Αυτή η Ράβδος ηχείο προορίζεται για
αναπαραγωγή ήχου από συνδεδεμένες
συσκευές, ροή μουσικής από συμβατό με
το NFC smartphone ή συσκευή
BLUETOOTH.
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και
συμμορφώνεται με τα όρια που
ορίζονται στον κανονισμό EMC με τη
χρήση καλωδίου σύνδεσης μήκους
μικρότερου από 3 μέτρα.
Πνευματικά δικαιώματα και
εμπορικά σήματα
• Το σύστημα αυτό ενσωματώνει το
Dolby* Digital και το DTS** Digital
Surround System.
* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την Dolby Laboratories.Το
Dolby και το σύμβολο του διπλού
D είναι εμπορικά σήματα της Dolby
Laboratories.
** Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
DTS, ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://patents.dts.com.
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την DTS Licensing Limited. Η
ονομασία DTS, το σύμβολο και η
ονομασία DTS και το σύμβολο μαζί
είναι κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα και η ονομασία DTS Digital
Surround είναι εμπορικό σήμα της
DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη
παντός νόμιμου δικαιώματος.
• Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα
λογότυπα είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της
Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε
χρήση αυτών των σημάτων από την
Sony Corporation υπόκειται σε άδεια.
Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές
ονομασίες ανήκουν στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
• Το σύστημα αυτό διαθέτει τεχνολογία
Διασύνδεσης πολυμέσων υψηλής
ανάλυσης (HDMIHDMI™).
Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition
Multimedia Interface, και το λογότυπο
HDMI είναι εμπορικά σήματα ή
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της
HDMI Licensing LLC στις ΗΠΑ και σε
άλλες χώρες.
• Η ένδειξη «N-Mark» είναι εμπορικό
σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα
της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
• Η ονομασία Android™ είναι εμπορικό
σήμα της Google Inc.
3EL
• Η ονομασία Google Play™ είναι
εμπορικό σήμα της Google Inc.
• Η ονομασία «BRAVIA» είναι εμπορικό
σήμα της Sony Corporation.
• Η ονομασία «PlayStation» είναι
κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της
Sony Computer Entertainment Inc.
• Η τεχνολογία και τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης
ήχου Επιπέδου 3 MPEG παρέχονται
κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και
Thomson.
• Το Windows Media είναι σήμα
κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α ή/και
σε άλλες χώρες.
• Το προϊόν αυτό προστατεύεται από
ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας της
Microsoft Corporation. Η χρήση ή η
διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός
του προϊόντος αυτού απαγορεύεται
χωρίς άδεια χρήσης από τη Microsoft
ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής
εταιρείας Microsoft.
• Η ονομασία «ClearAudio+» είναι
εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
• Το Apple, το λογότυπο Apple, το
iPhone, το iPod, το iPod touch και το
Retina είναι εμπορικά σήματα της
Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες. Το App Store
είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.
Οι ενδείξεις «Made for iPod» και
«Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα
ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει
σχεδιαστεί ώστε να συνδέεται ειδικά
με iPod ή iPhone, αντίστοιχα και έχει
πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή
ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα
απόδοσης της Apple. Η Apple δεν
ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής
της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της
με τα πρότυπα ασφάλειας και τα
κανονιστικά πρότυπα. Σημειώνεται
ότι η χρήση αυτού του προαιρετικού
εξαρτήματος με iPod ή iPhone
4EL
ενδέχεται να επηρεάσει την
ασύρματη απόδοση.
Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone
Τα συμβατά μοντέλα iPod/iPhone
έχουν ως εξής. Ενημερώστε το iPod/
iPhone με την τελευταία έκδοση
λογισμικού πριν το χρησιμοποιήσετε
με το σύστημα.
Η τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί
με:
– iPhone 6s Plus/iPhone 6s/
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5
– iPod touch (6ης γενιάς)/iPod touch
(5ης γενιάς)
• Άλλες ονομασίες συστημάτων και
προϊόντων είναι εν γένει εμπορικά
σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα των κατασκευαστών τους. Τα
σύμβολα ™ και  δεν
υποδεικνύονται στο παρόν έγγραφο.
Σχετικά με τις παρούσες
οδηγίες χρήσης
• Οι οδηγίες που παρουσιάζονται στις
παρούσες Οδηγίες χρήσης
περιγράφουν τους χειρισμούς στο
τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τους χειρισμούς
στη Ράβδο ηχείο εάν έχουν τα ίδια ή
παρόμοια ονόματα με αυτά του
τηλεχειριστηρίου.
• Ορισμένες εικόνες παρουσιάζονται
έως εννοιολογικά σκίτσα και μπορεί
να διαφέρουν από τα πραγματικά
προϊόντα.
• Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι
υπογραμμισμένες.
• Το κείμενο που περικλείεται σε
εισαγωγικά («--») εμφανίζεται στην
οθόνη ενδείξεων του πάνω πάνελ.
Πίνακας περιεχομένων
Σύνδεση  Οδηγός εκκίνησης (ξεχωριστό έγγραφο)
Σχετικά με τις παρούσες
οδηγίες χρήσης ................... 4
Οδηγός εξαρτημάτων και
στοιχείων ελέγχου ............. 6
Ακρόαση
Ακρόαση μουσικής από τις
συνδεδεμένες συσκευές ..... 9
Ακρόαση μουσικής από μια
συσκευή USB ......................10
Ρύθμιση ήχου
Απόλαυση εφέ ήχου ................11
BLUETOOTH Λειτουργίες
Ακρόαση μουσικής από συσκευή
BLUETOOTH ........................ 12
Έλεγχος του συστήματος
χρησιμοποιώντας
smartphone ή tablet
(SongPal) ............................. 14
Τοποθέτηση του υπογούφερ
οριζοντίως ..........................22
Ενεργοποίηση ασύρματης
μετάδοσης ανάμεσα σε
συγκεκριμένες μονάδες
(Secure Link) .......................22
Ρύθμιση της έντασης ήχου του
υπογούφερ .........................23
Πρόσθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις ............................23
Αντιμετώπιση προβλημάτων 24
Αναπαραγόμενοι τύποι αρχείων
30
Υποστηριζόμενα φορμά ήχου 30
Τεχνικά χαρακτηριστικά ........ 31
Σχετικά με την επικοινωνία
BLUETOOTH ........................32
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Χρήση της οθόνης ρυθμίσεων 15
Άλλες λειτουργίες
Με χρήση της λειτουργίας
Control for HDMI ................. 18
Χρήση της λειτουργίας «BRAVIA»
Sync ..................................... 19
Εξοικονόμηση ενέργειας σε
κατάσταση αναμονής ...... 20
Στερέωση της Ράβδου ηχείο σε
τοίχο .................................. 20
5EL
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες που επισημαίνονται στις
παρενθέσεις.
Ράβδος ηχείο
Πάνω και πλαϊνά πάνελ
, υποδοχή
  (ισχύς) πλήκτρο αφής
Ενεργοποιεί το σύστημα ή το
θέτει σε κατάσταση αναμονής.
 Πλήκτρο αφής INPUT
Επιλέγει τη συσκευή που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε.
 Πλήκτρο αφής PAIRING
 Πλήκτρο αφής VOL (ένταση
ήχου) +/–

(ένδειξη N) (σελίδα 13)
Τοποθετήστε τη συμβατή με NFC
συσκευή κοντά σε αυτήν την
ένδειξη για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία NFC.
 Θύρα (USB) (σελίδα 10)
Τοποθετήστε το νύχι σας στην
υποδοχή (από τη βάση) για να
ανοίξετε το κάλυμμα.
6EL
 Μπλε ενδεικτική λυχνία LED
Δείχνει την κατάσταση
BLUETOOTH ως εξής.
Κατά τη σύζευξη
BLUETOOTH
Αναβοσβήνει
γρήγορα
Το σύστημα επιχειρεί
να συνδεθεί με μια
συσκευή BLUETOOTH
Αναβοσβήνει
Το σύστημα έχει
εδραιώσει σύνδεση με
μια συσκευή
BLUETOOTH
Ανάβει
 Οθόνη ενδείξεων πάνω πάνελ
 Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Σχετικά με τα πλήκτρα αφής
Τα πλήκτρα αφής λειτουργούν όταν τα
ακουμπάτε ελαφρά. Μην τα πατάτε με
υπερβολική δύναμη.
Πίσω όψη
 Υποδοχή HDMI OUT TV (ARC)
 Υποδοχή TV IN OPTICAL
 ΥποδοχήANALOG IN
 Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)
Υπογούφερ
 Ενδεικτική λυχνία ισχύος
• Σβήνει: Η τροφοδοσία είναι
απενεργοποιημένη.
• Κόκκινο: Μη συνδεδεμένο στη
Ράβδο ηχείο (λειτουργία
αναμονής).
• Πράσινο: Συνδεδεμένο στη
Ράβδο ηχείο (δεν έχει
εδραιωθεί σύνδεση Secure Link).
• Πορτοκαλί: Έχει εδραιωθεί
σύνδεση Secure Link.
 LINK (σελίδα 23)
  (ισχύς)
Ενεργοποιεί το υπογούφερ ή το
θέτει σε κατάσταση αναμονής.
 Καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)
7EL
Σχετικά με την κατάσταση
αναμονής
Το υπογούφερ εισέρχεται σε κατάσταση
αναμονής αυτόματα και η ενδεικτική
λυχνία ισχύος γίνεται κόκκινο όταν η
Ράβδος ηχείου είναι σε κατάσταση
αναμονής ή η ασύρματη μετάδοση είναι
απενεργοποιημένη. Το υπογούφερ
ανάβει αυτόματα όταν η Ράβδος ηχείο
ενεργοποιείται και η ασύρματη
μετάδοση είναι ενεργοποιημένη.
Τηλεχειριστήριο
8EL
 INPUT (σελίδα 9)
  (ισχύς)
Ενεργοποιεί το σύστημα ή το
θέτει σε κατάσταση αναμονής.
 DIMMER
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της
οθόνης ενδείξεων του πάνω
πάνελ.
«BRIGHT»  «DARK»  «OFF»
• Η οθόνη ενδείξεων του πάνω
πάνελ απενεργοποιείται όταν
επιλέγεται το «OFF».
Ενεργοποιείται αυτόματα όταν
πατάτε οποιαδήποτε κουμπιά,
έπειτα απενεργοποιείται ξανά
εάν δεν χειριστείτε το σύστημα
για αρκετά δευτερόλεπτα.
Εντούτοις, σε ορισμένες
περιπτώσεις, η οθόνη
ενδείξεων του πάνω πάνελ
μπορεί να μην
απενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την
περίπτωση, η φωτεινότητα της
οθόνης ενδείξεων του πάνω
πάνελ είναι ίδια με το «DARK».
 MENU
Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το
μενού στην οθόνη ενδείξεων του
πάνω πάνελ.
/
Επιλέγει τα στοιχεία του μενού.
ENTER
Εισάγει την επιλογή.
BACK
Επιστρέφει στην προηγούμενη
οθόνη.
Διακόπτει την αναπαραγωγή
USB.
  (ένταση ήχου) +*/–
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
 SW  (ένταση ήχου
υπογούφερ) +/– (σελίδα 23)
Ρυθμίζει την ένταση του μπάσου
ήχου.
* Τα κουμπιά  και  + έχουν μια
ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε
την ανάγλυφη κουκκίδα ως αναφορά
κατά τη λειτουργία του
τηλεχειριστηρίου.
Ακρόαση
Ακρόαση μουσικής από
τις συνδεδεμένες
συσκευές
Πατήστε επαναλαμβανόμενα το
πλήκτρο INPUT.
Όταν πατάτε το INPUT μία φορά, η
τρέχουσα συσκευή εμφανίζεται στην
οθόνη ενδείξεων στο πάνω πάνελ,
έπειτα κάθε φορά που πατάτε το
INPUT, η συσκευή αλλάζει κυκλικά
ως εξής.
«TV»  «ANALOG»  «BT»  «USB»
«TV»
Συσκευή (τηλεόραση κ.λπ.) που είναι
συνδεδεμένη στην υποδοχή τηλεόρασης
IN OPTICAL ή μια τηλεόραση που είναι
συμβατή με τη λειτουργία Audio Return
Channel που είναι συνδεδεμένη στην
υποδοχή HDMI OUT TV (ARC)
«ANALOG»
Συσκευή (ψηφιακή συσκευή πολυμέσων
κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή
ANALOG IN
«BT»
Συσκευή BLUETOOTH που υποστηρίζει
A2DP (σελίδα 12)
«USB»
Συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη
θύρα (USB) (σελίδα 10)
9EL
Ακρόαση
  (σίγαση)
Απενεργοποιεί προσωρινά τον
ήχο.
 CLEARAUDIO+
Επιλέγει αυτόματα την
κατάλληλη ρύθμιση ήχου για
την πηγή ήχου.
 SOUND FIELD (σελίδα 11)
Επιλέγει μια ηχητική λειτουργία.
 VOICE (σελίδα 11)
 * (αναπαραγωγή/παύση)
Διακόπτει προσωρινά ή
επανεκκινεί την αναπαραγωγή.
 NIGHT (σελίδα 11)
 / (προηγούμενο/
επόμενο/γρήγορη κίνηση προς
τα πίσω/γρήγορη κίνηση προς
τα εμπρός)
Πατήστε για να επιλέξετε το
προηγούμενο/επόμενο κομμάτι
ή αρχείο.
Κρατήστε πατημένο για
αναζήτηση προς τα πίσω ή προς
τα εμπρός.
Ακρόαση μουσικής από
μια συσκευή USB
Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία
μουσικής σε μια συνδεδεμένη συσκευή
USB.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
αναπαραγόμενους τύπους αρχείων,
βλέπε «Αναπαραγόμενοι τύποι
αρχείων» (σελίδα 30).
1
Συνδέστε τη συσκευή USB στη
θύρα (USB).
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
συσκευής USB πριν τη σύνδεση.
Πληροφορίες συσκευής USB
στην οθόνη της τηλεόρασης
 Χρόνος αναπαραγωγής
 Συνολικός χρόνος αναπαραγωγής
 Βαθμός ροής δεδομένων
 Κατάσταση αναπαραγωγής
 Ταχύτητα κίνησης προς τα πίσω/
γρήγορης κίνησης προς τα εμπρός
 Επανάληψη κατάστασης
αναπαραγωγής
 Επιλεγμένος δείκτης αρχείου/
Σύνολο αρχείων στο φάκελο
2
3
4
Σημειώσεις
Πατήστε το INPUT
επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε το «USB».
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται η λίστα του
περιεχομένου USB.
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το περιεχόμενο που θέλετε,
έπειτα πατήστε ENTER.
Το επιλεγμένο περιεχόμενο
αρχίζει να αναπαράγεται.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
• Ρυθμίστε την ένταση ήχου της
Ράβδου ηχείου πατώντας το  +/–.
• Ρυθμίστε την ένταση ήχου του
υπογούφερ πατώντας SW  +/–.
Σημείωση
Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη
λειτουργία. Για να αποφύγετε την
καταστροφή δεδομένων ή βλάβη στη
συσκευή USB, απενεργοποιήστε το
σύστημα αφαιρώντας τη συσκευή USB.
10EL
• Ανάλογα με την πηγή που
αναπαράγεται, ορισμένες πληροφορίες
μπορεί να μην εμφανίζονται.
• Ανάλογα με τη λειτουργία
αναπαραγωγής, οι πληροφορίες που
εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν.
Ρύθμιση ήχου
Απόλαυση εφέ ήχου
Επιλογή του ηχητικού
πεδίου
Πατήστε το SOUND FIELD
επαναλαμβανόμενα έως ότου το
επιθυμητό ηχητικό πεδίο εμφανιστεί
στην οθόνη ενδείξεων στο πάνω
πάνελ.
«CLEARAUDIO+»
Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο με το
ηχητικό πεδίο που συνιστά η Sony. Το
ηχητικό πεδίο βελτιώνεται αυτόματα
ανάλογα με το περιεχόμενο που
αναπαράγεται και τη λειτουργία.
«MOVIE»
Ήχοι αναπαράγονται με εφέ surround και
είναι ρεαλιστικοί και ισχυροί, καθιστώντας
τους κατάλληλους για ταινίες.
«MUSIC»
Τα εφέ ήχου βελτιστοποιούνται για την
ακρόαση μουσικής.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν
παρακολουθείτε ταινίες αργά τη
νύχτα. Θα μπορείτε να ακούτε καθαρά
τους διαλόγους, ακόμα και με χαμηλή
ένταση του ήχου.
Πατήστε το NIGHT για να επιλέξετε
«N.ON».
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία νυχτερινής λήψης,
πατήστε το NIGHT για να επιλέξετε
«N.OFF».
Χρήση της λειτουργίας
Καθαρή φωνή
Αυτή η λειτουργία καθιστά πιο
καθαρούς τους διαλόγους.
Πατήστε VOICE επαναλαμβανόμενα.
• «UP OFF»: Η λειτουργία Καθαρή
φωνή είναι απενεργοποιημένη.
• «UP 1»: Το εύρος των διαλόγων
ενισχύεται.
• «UP 2»: Το εύρος των διαλόγων
ενισχύεται και τα μέρη του
φάσματος που δύσκολα
διακρίνονται από τους ηλικιωμένους
είναι ενισχυμένα.
«SPORTS»
Ο σχολιασμός είναι καθαρός, οι
ζητωκραυγές ακούγονται ως ήχος-surround
και οι ήχοι είναι ρεαλιστικοί.
«GAME»
Οι ήχοι είναι δυνατοί και ρεαλιστικοί,
κατάλληλοι για παιχνίδι.
«STANDARD»
Ήχος που αντιστοιχεί σε κάθε πηγή.
Συμβουλή
Μπορείτε επίσης να πατήσετε το
CLEARAUDIO+ για να επιλέξετε
«CLEARAUDIO+».
11EL
Ρύθμιση ήχου
Μπορείτε εύκολα να απολαύσετε
προγραμματισμένα ηχητικά πεδία
που είναι προσαρμοσμένα σε διάφορα
είδη πηγών ήχου.
Χρήση της λειτουργίας
νυχτερινής λήψης
Σημειώσεις
BLUETOOTH Λειτουργίες
Ακρόαση μουσικής από
συσκευή BLUETOOTH
Σύζευξη αυτού του
συστήματος με συσκευή
BLUETOOTH
Η σύζευξη είναι μια λειτουργία κατά
την οποία οι συσκευές BLUETOOTH
καταχωρούνται η μία στην άλλη από
πριν. Αφού εκτελεστεί μια λειτουργία
σύζευξης, δεν χρειάζεται να
επαναληφθεί.
1
2
3
12EL
• Εάν απαιτείται κλειδί πρόσβασης στη
συσκευή BLUETOOTH, πληκτρολογήστε
«0000». Το κλειδί πρόσβασης ενδέχεται
να αποκαλείται αλλιώς «κωδικός
ελέγχου στοιχείων», «κωδικός PIN»,
«αριθμός PIN» ή «κωδικός πρόσβασης».
• Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
σύζευξη έως και 9 συσκευών
BLUETOOTH. Εάν γίνει σύζευξη της 10ης
συσκευής BLUETOOTH, η νέα συσκευή
θα αντικαταστήσει τη πιο παλιά
συνδεδεμένη συσκευή.
Ακρόαση μουσικής από τη
συζευγμένη συσκευή
1
2
Τοποθετήστε τη συσκευή
BLUETOOTH εντός 1 μέτρου από
τη Ράβδο ηχείο.
Πατήστε το
PAIRING στη
Ράβδο ηχείο.
Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED της
Ράβδου ηχείου αναβοσβήνει
γρήγορα κατά τη σύζευξη
BLUETOOTH.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
BLUETOOTH κι, έπειτα, επιλέξτε
το «HT-CT390» αφού το
αναζητήσετε στη συσκευή
BLUETOOTH.
Εκτελέστε αυτό το βήμα εντός 5
λεπτών, διαφορετικά η λειτουργία
σύζευξης μπορεί να ακυρωθεί.
Όταν εδραιωθεί η σύνδεση
BLUETOOTH, η μπλε ενδεικτική
λυχνία LED ανάβει.
3
4
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
BLUETOOTH της συζευγμένης
συσκευής.
Πατήστε το INPUT
επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε το «BT».
Το σύστημα επανασυνδέεται
αυτόματα στη συσκευή
BLUETOOTH στην οποία ήταν
συνδεδεμένο πιο πρόσφατα.
Όταν εδραιωθεί η σύνδεση
BLUETOOTH, η μπλε ενδεικτική
λυχνία LED ανάβει.
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη
συσκευή BLUETOOTH.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου
της συσκευής BLUETOOTH.
• Ρυθμίστε την ένταση ήχου της
Ράβδου ηχείου πατώντας το
 +/–.
• Ρυθμίστε την ένταση ήχου του
υπογούφερ πατώντας SW  +/–.
Σημειώσεις
Συμβουλή
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
επανενεργοποιήσετε τον κωδικοποιητή AAC
από τη συσκευή BLUETOOTH (σελίδα 16).
Για να αποσυνδέσετε τη
συσκευή BLUETOOTH
Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα εξής
στοιχεία.
• Πατήστε το
PAIRING στη Ράβδο
ηχείο ξανά.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.
• Απενεργοποιήστε το σύστημα ή τη
συσκευή BLUETOOTH.
Συμβατές απομακρυσμένες
συσκευές
Απομακρυσμένες συσκευές με
ενσωματωμένη λειτουργία NFC
(ΛΣ: Android 2.3.3 ή μεταγενέστερο,
εκτός του Android 3.x)
Σημειώσεις
• Το σύστημα μπορεί μόνο να
αναγνωρίσει και να συνδεθεί σε μία
συσκευή συμβατή με το NFC τη φορά.
• Ανάλογα με την απομακρυσμένη συσκευή
σας, μπορεί να χρειαστεί να εκτελέσετε τα
ακόλουθα στοιχεία στην απομακρυσμένη
συσκευή σας εκ των προτέρων.
– Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της απομακρυσμένης συσκευής.
– Εάν η απομακρυσμένη συσκευή σας
διαθέτει παλαιότερη έκδοση ΛΣ από
το Android 4.1.x, κατεβάστε και
εκκινήστε την εφαρμογή «NFC Easy
Connect». Το «NFC Easy Connect» είναι
μια δωρεάν εφαρμογή για
απομακρυσμένες συσκευές Android
που μπορούν να ληφθούν από το
Google Play. (Η εφαρμογή μπορεί να
μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες
χώρες/ περιοχές.)
1
Σύνδεση σε μια
απομακρυσμένη συσκευή
με τη λειτουργία ενός
αγγίγματος (NFC)
Κρατήστε την απομακρυσμένη
συσκευή κοντά στο σήμα N στη
Ράβδο ηχείο έως ότου η
απομακρυσμένη συσκευή δονηθεί.
Το NFC (Near Field Communication) είναι
μια τεχνολογία που επιτρέπει την
ασύρματη επικοινωνία βραχέος
φάσματος μεταξύ διαφόρων συσκευών.
Κρατώντας μια απομακρυσμένη
συσκευή συμβατή με το NFC κοντά στο
σήμα N στη Ράβδο ηχείο, το σύστημα
και η απομακρυσμένη συσκευή
13EL
BLUETOOTH Λειτουργίες
• Μόλις συνδεθούν το σύστημα και η
συσκευή BLUETOOTH, μπορείτε να
ελέγξετε την αναπαραγωγή πατώντας
το  και το /.
• Μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα
από μια συζευγμένη συσκευή
BLUETOOTH ακόμα και όταν το σύστημα
είναι σε κατάσταση αναμονής, εάν
ρυθμίσετε το «BTSTB» στο «ON»
(σελίδα 16).
• Η αναπαραγωγή ήχου σε αυτό το
σύστημα ενδέχεται να καθυστερεί σε
σχέση με εκείνη στη συσκευή BLUETOOTH,
λόγω των χαρακτηριστικών της
ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH.
προβαίνουν σε πλήρη σύζευξη και
σύνδεση BLUETOOTH αυτόματα.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη που εμφανίζονται στην
απομακρυσμένη συσκευή κι
ολοκληρώστε τη διαδικασία για τη
σύνδεση BLUETOOTH.
Όταν εδραιωθεί η σύνδεση
BLUETOOTH, η μπλε ενδεικτική
λυχνία LED στη Ράβδο ηχείο
ανάβει.
2
3
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
μιας πηγής ήχου στην
απομακρυσμένη συσκευή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τους
χειρισμούς αναπαραγωγής,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
απομακρυσμένης συσκευής σας.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
• Ρυθμίστε την ένταση του ήχου
της συσκευής BLUETOOTH.
• Ρυθμίστε την ένταση ήχου της
Ράβδου ηχείου πατώντας το
 +/–.
• Ρυθμίστε την ένταση ήχου του
υπογούφερ πατώντας SW  +/–.
Συμβουλή
Εάν η σύζευξη και η σύνδεση BLUETOOTH
αποτύχουν, κάντε τα εξής.
– Κρατήστε την απομακρυσμένη συσκευή
κοντά στο σήμα N στη Ράβδο ηχείο
ξανά.
– Αφαιρέστε τη θήκη από την
απομακρυσμένη συσκευή εάν
χρησιμοποιείτε θήκη απομακρυσμένης
συσκευής από το εμπόριο.
– Εκκινήστε ξανά την εφαρμογή «NFC
Easy Connect».
Για να σταματήσετε την
αναπαραγωγή με τη λειτουργία
ενός αγγίγματος
Κρατήστε την απομακρυσμένη
συσκευή κοντά στο σήμα N στη Ράβδο
ηχείο ξανά.
14EL
Έλεγχος του
συστήματος
χρησιμοποιώντας
smartphone ή
tablet (SongPal)
Το SongPal είναι μια ειδική εφαρμογή
για τη λειτουργία συσκευές ήχου
συμβατές με το SongPal που είναι
κατασκευασμένες από τη Sony
χρησιμοποιώντας smartphone ή tablet.
Αναζητήστε το SongPal στο Google
Play ή στο App Store και κατεβάστε το
χρησιμοποιώντας το smartphone ή το
tablet σας.
Το SongPal σας επιτρέπει να:
– αλλάζετε συχνά χρησιμοποιούμενες
ρυθμίσεις, επιλέγοντας την είσοδο
του συστήματος και ρυθμίζοντας την
ένταση ήχου.
– απολαμβάνετε περιεχόμενο
μουσικής αποθηκευμένο σε
smartphone με το σύστημα.
– να απολαμβάνετε οπτικά τη μουσική
με την οθόνη του smartphone σας.
Σημειώσεις
• Το SongPal χρησιμοποιεί τη λειτουργία
BLUETOOTH του συστήματος.
• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η
σχεδίαση οθόνης του SongPal μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Χρήση του SongPal
1
2
3
4
Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή
SongPal στην απομακρυσμένη
συσκευή.
Συνδέστε το σύστημα και την
απομακρυσμένη συσκευή με τη
σύνδεση BLUETOOTH (σελίδα 12).
Ξεκινήστε το SongPal.
Χειριστείτε ακολουθώντας την
οθόνη SongPal.
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Χρήση της οθόνης ρυθμίσεων
Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα στοιχεία με το μενού.
Οι ρυθμίσεις σας διατηρούνται ακόμα κι εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
1
3
Πατήστε το BACK///ENTER επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε το
στοιχείο και πατήστε το ENTER για να επιλέξετε τη ρύθμιση που θέλετε.
Πατήστε το MENU για να απενεργοποιήσετε το μενού.
Λίστα μενού
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι υπογραμμισμένες.
Στοιχεία μενού
Λειτουργία
«LVL >»
(Επίπεδο)
«ATT»
(Ρυθμίσεις
εξασθένησης Αναλογικό)
Παραμόρφωση μπορεί να σημειωθεί όταν ακούτε μια
συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή ANALOG IN.
Μπορείτε να αποτρέψετε την παραμόρφωση εξασθενώντας
το επίπεδο εισόδου στο σύστημα.
• «ON»: Εξασθενεί το επίπεδο εισόδου. Το επίπεδο εξόδου θα
μειωθεί με αυτήν τη ρύθμιση.
• «OFF»: Κανονικό επίπεδο εισόδου.
«DRC»
(Έλεγχος
δυναμικού
εύρους)
Είναι χρήσιμο για να απολαμβάνετε ταινίες με χαμηλή
ένταση ήχου. Το DRC αφορά πηγές Dolby Digital.
• «ON»: Συμπιέζει τον ήχο ανάλογα με τις πληροφορίες που
περιλαμβάνει το περιεχόμενο.
• «OFF»: Ο ήχος δεν συμπιέζεται.
«SPK >»
(Ηχείο)
«PLACE»
(Τοποθέτηση
ηχείου)
• «STDRD»: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν εγκαταστήσετε τη
Ράβδο ηχείο στην κανονική θέση.
• «WALL»: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση εάν τοποθετήσετε τη
Ράβδο ηχείου σε τοίχο (σελίδα 20).
«AUD >»
(Ήχος)
«DUAL»
(Dual mono)
Μπορείτε να απολαύσετε εκπομπή ήχου πολυπλεξίας, όταν
το σύστημα λαμβάνει εκπεμπόμενο σήμα πολυπλεξίας Dolby
Digital.
• «M/S»: Θα παρέχεται μεικτός ήχος και της κύριας και των
δευτερευουσών γλωσσών.
• «MAIN»: Παρέχεται ο ήχος της κύριας γλώσσας.
• «SUB»: Παρέχεται ο ήχος της δευτερεύουσας γλώσσας.
«TV AU»
(TV audio)
• «AUTO»: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν το σύστημα είναι
συνδεδεμένο σε υποδοχή HDMI (ARC) μιας τηλεόρασης με
καλώδιο HDMI.
• «OPT»: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση όταν το σύστημα είναι
συνδεδεμένο σε τηλεόραση με το οπτικό ψηφιακό καλώδιο.
15EL
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
2
Πατήστε το MENU για να ενεργοποιήσετε το μενού στην οθόνη ενδείξεων
του πάνω πάνελ.
Στοιχεία μενού
«HDMI>»
Λειτουργία
«EFCT»
(Εφέ ήχου)
• «ON»: Αναπαράγεται ο ήχος του επιλεγμένου ηχητικού
πεδίου. Συνιστάται να χρησιμοποιείται αυτήν τη ρύθμιση.
• «OFF»: Η πηγή εισόδου υποβαθμίζεται μέσω μίξης για 2
κανάλια.
«STRM»
(Ροή)
Δείχνει τις τρέχουσες πληροφορίες ροής ήχου.
Βλέπε σελίδα 30 για τα υποστηριζόμενα φορμά ήχου.
«CTRL»
(Control for
HDMI)
• «ON»: Η λειτουργία Control for HDMI ενεργοποιείται.
Συσκευές συνδεδεμένες με ένα καλώδιο HDMI μπορούν να
ελέγξουν η μία την άλλη.
• «OFF»: Ανενεργό.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν θέτετε το «CTRL» στο
«TVSTB»
«ON».
(Σε αναμονή
συνδεδεμένο με • «AUTO»: Εάν η είσοδος του συστήματος είναι «TV», το
τηλεόραση)
σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν
απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
• «ON»: Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν
απενεργοποιείτε την τηλεόραση ανεξάρτητα από την
είσοδο.
• «OFF»: Το σύστημα δεν απενεργοποιείται όταν
απενεργοποιείτε την τηλεόραση.
«COLOR»
(χρώμα HDMI)
«BT >»
«BTAAC»
(BLUETOOTH) (BLUETOOTH
Advanced audio
coding)
• «AUTO»: Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο της εξωτερικής
συσκευής και αλλάζει στη ρύθμιση χρωμάτων που
ταιριάζει.
• «YCBCR»: Παρέχει σήματα βίντεο YCBCR.
• «RGB»: Παρέχει σήματα βίντεο RGB.
Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν το σύστημα θα χρησιμοποιεί
ή όχι το AAC μέσω BLUETOOTH.
• «ON»: Ενεργοποιήστε τον κωδικοποιητή AAC.
• «OFF»: Απενεργοποίηση κωδικοποιητή AAC.
Σημείωση
Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση «BTAAC» όταν είναι συνδεδεμένη
συσκευή BLUETOOTH, η ρύθμιση του κωδικοποιητή
αντικατοπτρίζεται μόνο μετά την επόμενη σύνδεση.
«WS >»
(Ασύρματος
ήχος)
16EL
«BTSTB»
(Σε αναμονή
BLUETOOTH)
Όταν το σύστημα έχει πληροφορίες σύζευξης, το σύστημα
είναι σε κατάσταση αναμονής του BLUETOOTH, ακόμα και
όταν είναι ανενεργό.
• «ON»: Η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH είναι ενεργή.
• «OFF»: Η κατάσταση αναμονής BLUETOOTH είναι ανενεργή.
«INFO»
(Πληροφορίες
συσκευής
BLUETOOTH)
Το όνομα της ανιχνευμένης συσκευής BLUETOOTH και η
διεύθυνση συσκευής εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων του
πάνω πάνελ.
Εμφανίζεται το «NO DEVICE» εάν το σύστημα δεν είναι
συνδεδεμένο σε συσκευή BLUETOOTH.
«LINK»
(Secure Link)
• «ON»: Μπορείτε να ορίσετε την ασύρματη σύνδεση για τη
σύνδεση της Ράβδου ηχείου στο υπογούφερ,
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Secure Link (σελίδα 22).
• «OFF»: Ανενεργό.
Στοιχεία μενού
Λειτουργία
«USB >»
• «NONE»: Αναπαράγει όλα τα κομμάτια.
«REPT»
(Λειτουργία
• «ONE»: Επαναλαμβάνει ένα κομμάτι.
αναπαραγωγής) • «FLDER»: Επαναλαμβάνει όλα τα κομμάτια σε ένα φάκελο.
• «RANDM»: Επαναλαμβάνει όλα τα κομμάτια σε έναν
φάκελο σε τυχαία σειρά.
• «ALL»: Επαναλαμβάνει όλα τα κομμάτια.
«SYS >»
(Σύστημα)
«ASTBY»
(Auto standby)
• «ON»: Ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης αναμονής.
Όταν δεν χειρίζεστε το σύστημα για περίπου 20 λεπτά, το
σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής αυτόματα.
• «OFF»: Ανενεργό.
«VER»
(Έκδοση)
Τα στοιχεία της έκδοσης του τρέχοντος υλικολογισμικού
εμφανίζονται στην οθόνη ενδείξεων του πάνω πάνελ.
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
17EL
Άλλες λειτουργίες
Με χρήση της λειτουργίας
Control for HDMI
Η σύνδεση μιας συσκευής όπως μιας
τηλεόρασης ή συσκευής
αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray Disc
συμβατής με τη λειτουργία Control for
HDMI* μέσω καλωδίου HDMI (High
Speed HDMI Cable με Ethernet, δεν
παρέχεται) σάς επιτρέπει να
χειριστείτε εύκολα τη συσκευή μέσω
ενός τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης.
Οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με τη λειτουργία
Control for HDMI.
• Λειτουργία Απενεργοποίησης
συστήματος
• Λειτουργία Ελέγχου ήχου
συστήματος
• Audio Return Channel
• Λειτουργία Αναπαραγωγής με ένα
πλήκτρο
* Το Control for HDMI είναι ένα πρότυπο
που χρησιμοποιείται από το CEC
(Consumer Electronics Control) για να
επιτρέπει στις συσκευές HDMI (HighDefinition Multimedia Interface) να
ελέγχουν η μία την άλλη.
Σημείωση
Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να
λειτουργούν με συσκευές άλλες από
αυτές που κατασκευάζονται από τη Sony,
αλλά η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη.
Προετοιμασία χρήσης της
λειτουργίας Control for HDMI
Θέστε το «HDMI>» – «CTRL» στο
σύστημα στο «ON» (σελίδα 16). Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι «ON».
Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της
λειτουργίας Control for HDMI για την
τηλεόραση και άλλη συσκευή που
είναι συνδεδεμένη στο σύστημα.
Συμβουλή
Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Control for HDMI (συγχρονισμός
«BRAVIA») όταν χρησιμοποιείτε
τηλεόραση κατασκευής της Sony,
η λειτουργία Control for HDMI του
συστήματος ενεργοποιείται επίσης
αυτόματα. Όταν ολοκληρώνονται οι
ρυθμίσεις, εμφανίζεται το «DONE» στην
οθόνη ενδείξεων του πάνω πάνελ.
Λειτουργία
Απενεργοποίησης
συστήματος
Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση,
το σύστημα θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα.
Θέστε το «HDMI>» – «TVSTB» στο
σύστημα στο «ON» ή το «AUTO»
(σελίδα 16). Η προεπιλεγμένη ρύθμιση
είναι «AUTO».
Λειτουργία Ελέγχου ήχου
συστήματος
Εάν ενεργοποιήσετε το σύστημα ενώ
παρακολουθείτε τηλεόραση, ο ήχος
της τηλεόρασης θα εξέρχεται από τα
ηχεία του συστήματος. Η ένταση ήχου
του συστήματος μπορεί να ρυθμιστεί
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο
της τηλεόρασης.
Εάν ο ήχος της τηλεόρασης εξερχόταν
από τα ηχεία του συστήματος την
18EL
προηγούμενη φορά που
παρακολουθήσατε τηλεόραση, το
σύστημα θα ενεργοποιηθεί αυτόματα,
όταν ενεργοποιήσετε ξανά την
τηλεόραση.
Οι χειρισμοί μπορούν επίσης να γίνουν
με το μενού της τηλεόρασης. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της τηλεόρασής σας.
Σημειώσεις
Audio Return Channel
Εάν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε
υποδοχή HDMI IN τηλεόρασης
συμβατής με το Audio Return Channel,
μπορείτε να ακούσετε ήχο
τηλεόρασης από τα ηχεία του
συστήματος χωρίς να συνδέσετε
οπτικό ψηφιακό καλώδιο.
Στο σύστημα, θέστε το «AUD >» – «TV
AU» στο «AUTO» (σελίδα 15). Η
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι «AUTO».
Σημείωση
Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με το
Audio Return Channel, ένα οπτικό ψηφιακό
καλώδιο χρειάζεται να συνδεθεί (Ανατρέξτε
στον παρεχόμενο Οδηγό έναρξης).
Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο σε
μια συσκευή (συσκευή εγγραφής
Blu-ray Disc, «PlayStation®4», κ.λπ.)
συνδεδεμένη με την τηλεόραση, το
σύστημα και η τηλεόραση
ενεργοποιούνται αυτόματα, η είσοδος
του συστήματος μεταβαίνει στην
είσοδο για την τηλεόραση και ο ήχος
εξέρχεται από τα ηχεία του συστήματος.
Σημειώσεις
• Εάν ο ήχος της τηλεόρασης εξερχόταν από
τα ηχεία της τηλεόρασης την προηγούμενη
φορά που παρακολουθήσατε τηλεόραση,
το σύστημα δεν ενεργοποιείται και ο ήχος
και η εικόνα εξέρχονται από την
τηλεόραση, ακόμα κι εάν αναπαράγεται
περιεχόμενο της συσκευής.
• Ανάλογα με την τηλεόραση, το αρχικό
τμήμα περιεχομένου που αναπαράγεται
μπορεί να μην παίζει σωστά.
Χρήση της λειτουργίας
«BRAVIA» Sync
Πέρα από τη λειτουργία Control for
HDMI, μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη
λειτουργία σε συσκευές συμβατές με
τη λειτουργία συγχρονισμού
«BRAVIA».
• Λειτουργία Επιλογής σκηνής
Σημείωση
Αυτή η λειτουργία αποτελεί λειτουργία
ιδιοκτησίας της Sony. Αυτή η λειτουργία
δεν μπορεί να λειτουργήσει με προϊόντα
άλλα εκτός αυτών που έχουν
κατασκευαστεί από τη Sony.
19EL
Άλλες λειτουργίες
• Ήχος παρέχεται μόνο από την τηλεόραση
εάν έχει επιλεγεί είσοδος άλλη από την
«TV»] όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
Δίδυμης Εικόνας στην τηλεόραση. Όταν
απενεργοποιείτε τη λειτουργία Δίδυμης
εικόνας, ο ήχος παρέχεται από το
σύστημα.
• Το επίπεδο της έντασης ήχου του
συστήματος εμφανίζεται στην οθόνη
τηλεόρασης ανάλογα με την
τηλεόραση. Ενδέχεται να διαφέρει από
το επίπεδο έντασης ήχου στην οθόνη
ενδείξεων του πάνω πάνελ.
• Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης,
η λειτουργία Ελέγχου ήχου συστήματος
μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της τηλεόρασής σας.
Λειτουργία Αναπαραγωγής
με ένα πλήκτρο
Λειτουργία Επιλογής
σκηνής
Το ηχητικό πεδίο του συστήματος
αλλάζει αυτόματα σύμφωνα με τις
ρυθμίσεις της λειτουργίας Επιλογής
σκηνής ή την κατάσταση ήχου της
τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
τηλεόρασής σας.
Θέστε το ηχητικό πεδίο στο
«CLEARAUDIO+» (σελίδα 11).
Σημειώσεις σχετικά με τις
συνδέσεις HDMI
• Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI
υψηλής ταχύτητας. Εάν
χρησιμοποιείτε ένα τυπικό καλώδιο
HDMI, το περιεχόμενο 1080p μπορεί
να μην εμφανίζεται κανονικά.
• Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο
καλώδιο HDMI.
Χρησιμοποιήστε καλώδιο Sony
Υψηλής Ταχύτητας HDMI με το
λογότυπο του τύπου του καλωδίου.
• Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου
μετατροπής HDMI-DVI.
• Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της
συνδεδεμένης συσκευής είναι σωστή,
εάν η ποιότητα της εικόνας είναι
κακή ή εάν δεν παρέχεται ήχος από
τη συνδεδεμένη συσκευή μέσω του
καλωδίου HDMI.
• Τα σήματα ήχου (συχνότητα
δειγματοληψίας, μήκος bit κ.λπ.) που
μεταδίδονται από μια υποδοχή HDMI
ενδέχεται να καταστέλλονται από το
συνδεδεμένο εξοπλισμό.
• Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται
όταν αλλάζετε τη συχνότητα
δειγματοληψίας ή τον αριθμό των
καναλιών των σημάτων εξόδου ήχου
από τον εξοπλισμό αναπαραγωγής.
20EL
• Εάν η συνδεδεμένη συσκευή δεν είναι
συμβατή με την τεχνολογία
προστασίας πνευματικής
ιδιοκτησίας (HDCP), η εικόνα ή/και
ο ήχος από την υποδοχή HDMI OUT
αυτού του συστήματος μπορεί να
είναι παραμορφωμένος ή να μην
παράγεται καθόλου. Σε τέτοια
περίπτωση, ελέγξτε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της συνδεδεμένης
συσκευής.
Εξοικονόμηση ενέργειας
σε κατάσταση
αναμονής
Ελέγξτε ότι έχετε κάνει τις ακόλουθες
ρυθμίσεις:
– Το «CTRL» στο «HDMI>» έχει τεθεί στο
«OFF» (σελίδα 16).
– Το «BTSTB» στο «BT >» έχει τεθεί στο
«OFF» (σελίδα 16).
Στερέωση της Ράβδου
ηχείο σε τοίχο
Μπορείτε να στερεώσετε τη Ράβδο
ηχείο σε τοίχο.
Σημειώσεις
• Προετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται)
κατάλληλες για τα υλικά του τοίχου και
την αντοχή του. Επειδή οι τοίχοι από
γυψοσανίδα είναι ιδιαίτερα
εύθραυστοι, προσαρμόστε τις βίδες σε
δύο ούπα σε μια δοκό. Τοποθετήστε τη
Ράβδο ηχείο οριζόντια, κρεμάστε από
τις βίδες στα ούπα σε ένα επίπεδο
τμήμα του τοίχου.
• Φροντίστε να αναθέσετε την
εγκατάσταση σε αντιπροσώπους της
Sony ή εγκεκριμένους εργολάβους και
δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα
ασφαλείας κατά την εγκατάσταση.
• Η Sony δεν θα φέρει καμία ευθύνη για
ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε
ακατάλληλη εγκατάσταση, σε
ανεπαρκή αντοχή του τοίχου,
εσφαλμένη τοποθέτηση των βιδών
ή φυσικές καταστροφές κ.λπ.
1
2
Προετοιμάστε κατάλληλες βίδες
(δεν παρέχονται) για τις οπές
στους βραχίονες.
4 mm
Άνω των 30 mm
4,6 mm
10 mm
Οπή στον βραχίονα
3
Σφίξτε τις βίδες σε 2 ούπα στον
τοίχο.
Οι βίδες θα πρέπει να προεξέχουν
κατά 5 mm έως 6 mm.
560 mm
Βίδα (παρέχεται)
Βραχίονα επιτοίχιας
τοποθέτησης (παρέχεται)
5 mm έως
6 mm
21EL
Άλλες λειτουργίες
Στερεώστε τους παρεχόμενους
βραχίονες για επιτοίχια
τοποθέτηση στις οπές
στερέωσης του βραχίονα στο
κάτω μέρος της Ράβδου ηχείο με
τις παρεχόμενες βίδες, έτσι ώστε
η επιφάνεια κάθε βραχίονα
επιτοίχιας τοποθέτησης να είναι
όπως φαίνεται στην εικόνα.
Στερεώστε τους δύο βραχίονες
επιτοίχιας τοποθέτησης στις
αριστερές και δεξιές οπές
στερέωσης στην κάτω πλευρά της
Ράβδου ηχείου.
4
Κρεμάστε τη Ράβδο ηχείο στις
βίδες.
Ευθυγραμμίστε τις οπές στους
βραχίονες με τις βίδες, έπειτα
κρεμάστε τη Ράβδο ηχείο στις δύο
βίδες.
Τοποθέτηση του
υπογούφερ οριζοντίως
Τοποθετήστε το υπογούφερ στη δεξιά
πλευρά με το λογότυπο «SONY»
στραμμένο προς τα εμπρός.
Τοποθετήστε τα παρεχόμενα πέλματα
των ηχείων.
22EL
Ενεργοποίηση
ασύρματης μετάδοσης
ανάμεσα σε
συγκεκριμένες μονάδες
(Secure Link)
Μπορείτε να ορίσετε την ασύρματη
σύνδεση για τη σύνδεση της Ράβδου
ηχείου στο υπογούφερ,
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
Secure Link.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να βοηθήσει
στην αποτροπή παρεμβολών εάν
χρησιμοποιείτε πολλαπλά ασύρματα
προϊόντα ή οι γείτονές σας
χρησιμοποιούν ασύρματα προϊόντα.
1
2
Πατήστε το MENU.
Πατήστε το / για να επιλέξετε
«WS >», έπειτα πατήστε το
ENTER.
3
4
5
6
8
Πατήστε το / για να επιλέξετε
«ON», έπειτα πατήστε το ENTER.
Όταν εμφανίζεται το «START»
στην οθόνη ενδείξεων του πάνω
πάνελ, πατήστε το ENTER.
Εμφανίζεται το «*****» και η Ράβδος
ηχείο αναζητά μια συσκευή που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με Link.
Συνεχίστε στο επόμενο βήμα μέσα
σε 2 λεπτά.
Πατήστε το LINK στο υπογούφερ.
Η ενδεικτική λυχνία ισχύος του
υπογούφερ αναβοσβήνει
πορτοκαλί.
Όταν εμφανίζεται το «DONE»
στην οθόνη ενδείξεων του πάνω
πάνελ, πατήστε το ENTER.
Το υπογούφερ είναι συνδεδεμένο
στη Ράβδο ηχείο και η ενδεικτική
λυχνία ισχύος στο υπογούφερ
γίνεται πορτοκαλί.
Εάν εμφανιστεί η ένδειξη «FAIL»,
ελέγξτε για να διασφαλίσετε ότι το
υπογούφερ είναι ενεργό και πατήστε
το BACK για να επαναλάβετε τη
διαδικασία από το βήμα 3.
Πατήστε το MENU.
Το μενού απενεργοποιείται.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου του υπογούφερ
Το υπογούφερ είναι σχεδιασμένο να
αναπαράγει ήχο μπάσων ή χαμηλής
συχνότητας.
Πατήστε το SW  +/– για να
ρυθμίσετε την ένταση ήχου του
υπογούφερ.
Σημείωση
Όταν η πηγή εισόδου δεν περιέχει πολύ
ήχο μπάσων, όπως σε τηλεοπτικές
εκπομπές, ο ήχος από το υπογούφερ
ενδεχομένως να μην ακούγεται δύσκολα.
Πρόσθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις
Ασφάλεια
• Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο
ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του
συστήματος, αποσυνδέστε το σύστημα
από το ρεύμα και ζητήστε από
εξειδικευμένο προσωπικό να το ελέγξει,
πριν να το θέσετε ξανά σε λειτουργία.
• Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος
(τροφοδοτικό) με βρεγμένα χέρια. Η
ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
• Μην κρεμιέστε από τη Ράβδο ηχείο και
το υπογούφερ, καθώς μπορεί να πέσετε
και να χτυπήσετε ή να προκαλέσετε
ζημιά στο σύστημα.
Σχετικά με τις πηγές
τροφοδοσίας
• Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστημα,
ελέγξτε εάν η τάση λειτουργίας είναι
ίδια με την τάση της εταιρείας
ηλεκτροδότησης της περιοχής σας.
Η τάση λειτουργίας αναφέρεται στην
πινακίδα στοιχείων στην κάτω πλευρά
της Ράβδου ηχείου.
• Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
το σύστημα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, φροντίστε να το
αποσυνδέσετε από την πρίζα (δίκτυο
ρεύματος). Για να αποσυνδέσετε το
καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης
με το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το
σταθερά από το φις. Μην τραβάτε ποτέ
το καλώδιο.
• Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) πρέπει να εκτελείται μόνο σε
εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.
Σχετικά με τη συσσώρευση
θερμότητας
Παρά το γεγονός ότι το σύστημα
θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί βλάβη.
23EL
Πρόσθετες πληροφορίες
7
Όταν εμφανίζεται το «LINK» στην
οθόνη ενδείξεων του πάνω
πάνελ, πατήστε το ENTER.
Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς αυτό το
σύστημα σε υψηλή ένταση ήχου, η
θερμοκρασία του συστήματος στην πίσω
και κάτω πλευρά αυξάνεται σημαντικά.
Για την αποφυγή πρόκλησης
εγκαύματος, μην αγγίζετε το σύστημα.
Σχετικά με την τοποθέτηση
• Τοποθετήστε το σύστημα σε θέση με
επαρκή αερισμό για να αποφύγετε τη
συσσώρευση θερμότητας και να
αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του
συστήματος.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε
πηγές θερμότητας ή σε θέσεις όπου
εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε
υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς
κραδασμούς.
• Μην τοποθετείτε οποιαδήποτε
αντικείμενα στην πίσω πλευρά της
Ράβδου ηχείου και του υπογούφερ, τα
οποία ενδεχομένως παρεμποδίζουν τις
θυρίδες αερισμού, προκαλώντας
δυσλειτουργίες.
• Εάν το σύστημα χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με μια τηλεόραση, VCR
ή κασετόφωνο, ενδέχεται να
παρουσιαστεί θόρυβος και αλλοίωση
της ποιότητας της εικόνας. Σε τέτοια
περίπτωση, τοποθετήστε το σύστημα
μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή το
κασετόφωνο.
• Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά
την τοποθέτηση του συστήματος σε
επιφάνεια στην οποία έχει εφαρμοστεί
ειδική κατεργασία (με κερί, λάδι,
γυαλιστικά προϊόντα κ.λπ.), καθώς
ενδέχεται να παρουσιαστούν λεκέδες
ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.
• Προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν
πιθανές ζημιές από τις γωνίες της
Ράβδου ηχείου και του υπογούφερ.
• Κρατήστε 3 cm ή μεγαλύτερη απόσταση
κάτω από τη Ράβδο ηχείο όταν την
κρεμάτε σε τοίχο.
Λειτουργία
Πριν συνδέσετε άλλον εξοπλισμό,
φροντίστε να απενεργοποιήσετε και να
αποσυνδέσετε το σύστημα από την
πρίζα.
24EL
Εάν παρατηρήσετε
παραμόρφωση χρωμάτων
σε παρακείμενη οθόνη
τηλεόρασης.
Σε ορισμένους τύπους τηλεοράσεων
μπορεί να εμφανιστεί παραμόρφωση
των χρωμάτων.
• Αν παρατηρηθεί παραμόρφωση των
χρωμάτων...
Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και
ενεργοποιήστε την έπειτα από 15 έως
30 λεπτά.
• Αν παρατηρηθεί ξανά παραμόρφωση
των χρωμάτων...
Τοποθετήστε το σύστημα ακόμα πιο
μακριά από την τηλεόραση.
Καθαρισμός
Καθαρίστε το σύστημα με ένα μαλακό,
στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά
σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες ή
διαλύτες, όπως οινόπνευμα ή βενζίνη.
Εάν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε
προβλήματα με το σύστημα,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από
τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη
χρήση του συστήματος,
χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό
αντιμετώπισης προβλημάτων για να
προσπαθήσετε να επιλύσετε το
πρόβλημα, πριν ζητήσετε επισκευή.
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Γενικά
Η ισχύς δεν ενεργοποιείται.
 Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το
καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.
 Αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος (τροφοδοτικό) από την
πρίζα στον τοίχο, έπειτα
επανασυνδέστε μετά από αρκετά
λεπτά.
Το σύστημα απενεργοποιείται
αυτόματα.
 Η λειτουργία αυτόματης αναμονής
λειτουργεί. Θέστε το «ASTBY» στο
«SYS >» στο «OFF» (σελίδα 17).
Το σύστημα απενεργοποιείται όταν
η τηλεόραση απενεργοποιείται.
 Ελέγξτε τη ρύθμιση του «HDMI>» –
«TVSTB» (σελίδα 16). Όταν το
«TVSTB» έχει τεθεί στο «ON», το
Το σύστημα δεν απενεργοποιείται
ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι
απενεργοποιημένη.
 Ελέγξτε τη ρύθμιση του «HDMI>» –
«TVSTB» (σελίδα 16). Για να
απενεργοποιήσετε το σύστημα
αυτόματα ανεξάρτητα από την
είσοδο όταν απενεργοποιείτε την
τηλεόραση, θέστε το «TVSTB» στο
«ON». Η τηλεόραση πρέπει να
υποστηρίζει τη λειτουργία Control
for HDMI (σελίδα 18). Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής
σας.
Ήχος
Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης
από το σύστημα.
 Ελέγξτε τον τύπο και τη σύνδεση
του καλωδίου HDMI, οπτικού
ψηφιακού καλωδίου ή αναλογικού
καλωδίου ήχου που είναι
συνδεδεμένο στο σύστημα και την
τηλεόραση (ανατρέξτε στον
παρεχόμενο Οδηγό έναρξης).
 Εάν η τηλεόρασή σας είναι
συμβατή με το Audio Return
Channel, φροντίστε ώστε το
σύστημα να είναι συνδεδεμένο σε
συμβατή με το ARC υποδοχή
εισόδου HDMI της τηλεόρασης
(ανατρέξτε στον παρεχόμενο
Οδηγίες έναρξης). Εάν ο ήχος δεν
ακούγεται ακόμα ή διακόπτεται,
συνδέστε το παρεχόμενο οπτικό
ψηφιακό καλώδιο και θέστε το
«AUD >» – «TV AU» στο «OPT»
(σελίδα 15).
 Εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι
συμβατή με το Audio Return
Channel, ο ήχος τηλεόρασης δεν
25EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Το σύστημα δεν ενεργοποιείται
ακόμα και όταν η τηλεόραση είναι
ενεργοποιημένη.
 Θέστε το «HDMI>» – «CTRL» στο
«ON» (σελίδα 16). Η τηλεόραση
πρέπει να υποστηρίζει τη
λειτουργία Control for HDMI
(σελίδα 18). Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
τηλεόρασής σας.
 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των ηχείων
της τηλεόρασης. Η ισχύς του
συστήματος συγχρονίζεται με τις
ρυθμίσεις ηχείων της τηλεόρασης.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής
σας.
 Εάν ο ήχος παραγόταν από τα
ηχεία της τηλεόρασης την
προηγούμενη φορά, το σύστημα
δεν ενεργοποιείται ακόμα και
όταν η τηλεόραση είναι
ενεργοποιημένη.
σύστημα απενεργοποιείται
αυτόματα όταν απενεργοποιείτε
την τηλεόραση ανεξάρτητα από
την είσοδο.





θα παραχθεί από το σύστημα,
ακόμα κι εάν το σύστημα είναι
συνδεδεμένο με την υποδοχή
εισόδου HDMI της τηλεόρασης. Για
να παράγετε ήχο τηλεόρασης από
το σύστημα, συνδέστε το
παρεχόμενο οπτικό ψηφιακό
καλώδιο (ανατρέξτε στον
παρεχόμενο Οδηγό εκκίνησης).
Εάν δεν παράγεται ήχος από το
σύστημα, ακόμα κι εάν το
σύστημα και η τηλεόραση είναι
συνδεδεμένα μέσω οπτικού
ψηφιακού καλωδίου ή εάν
η τηλεόραση δεν έχει οπτική
υποδοχή εξόδου ψηφιακού ήχου,
συνδέστε ένα αναλογικό καλώδιο
ήχου (δεν παρέχεται) και αλλάξτε
την είσοδο του συστήματος σε
«ANALOG» (σελίδα 9).
Αλλάξτε την είσοδο του
συστήματος σε «TV» (σελίδα 9).
Αυξήστε την ένταση ήχου στο
σύστημα ή ακυρώστε τη σίγαση.
Ανάλογα με τη σειρά με την οποία
συνδέετε την τηλεόραση και το
σύστημα, το σύστημα μπορεί να
τεθεί σε σίγαση και το «MUTING»
εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων
του πάνω πάνελ του συστήματος.
Εάν συμβεί αυτό, ενεργοποιήστε
πρώτα την τηλεόραση, έπειτα το
σύστημα.
Θέστε τη ρύθμιση ηχείων της
τηλεόρασης (BRAVIA) στο
ηχοσύστημα. Ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής
σας αναφορικά με το πώς να
ρυθμίσετε την τηλεόραση.
Ο ήχος εκπέμπεται και από το
σύστημα και από την τηλεόραση.
 Πραγματοποιήστε σίγαση του
ήχου του συστήματος ή της
τηλεόρασης.
26EL
Από τη Ράβδο ηχείο δεν εκπέμπεται
ήχος ή ακούγεται ήχος πολύ χαμηλής
στάθμης της συσκευής που είναι
συνδεδεμένη στη Ράβδο ηχείο.
 Πατήστε το  + κι ελέγξτε την
ένταση ήχου (σελίδα 8).
 Πατήστε το  ή το  + για να
ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης
(σελίδα 8).
 Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου
έχει επιλεγεί σωστά. Πρέπει να
προσπαθήσετε άλλες πηγές
εισόδου πατώντας το INPUT
επαναλαμβανόμενα (σελίδα 9).
 Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια του
συστήματος και της συνδεδεμένης
συσκευής έχουν εισαχθεί καλά.
Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται
ήχος μόνο πολύ χαμηλής έντασης
από το υπογούφερ.
 Πατήστε το SW + για να
αυξήσετε την ένταση του
υπογούφερ (σελίδα 8).
 Φροντίστε ότι η ενδεικτική λυχνία
ισχύος στο υπογούφερ ανάβει
πράσινο. Εάν όχι, ανατρέξτε στη
ενότητα «Δεν παράγεται ήχος από
το υπογούφερ.» στο «Ασύρματος
ήχος υπογούφερ» (σελίδα 28).
 Το υπογούφερ αναπαράγει τον
ήχο των μπάσων. Σε περίπτωση
πηγών εισόδου που περιέχουν
πολύ λίγα στοιχεία ήχου μπάσων
(π.χ. μια τηλεοπτική εκπομπή),
ο ήχος από το υπογούφερ
ενδέχεται να ακούγεται δύσκολα.
 Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο
συμβατό με την τεχνολογία
προστασίας πνευματικής
ιδιοκτησίας (HDCP), δεν παράγεται
από το υπογούφερ.
Δεν επιτυγχάνεται εφέ ήχου
surround.
 Ανάλογα με το σήμα εισόδου και
τη ρύθμιση του ηχητικού πεδίου,
η επεξεργασία του ήχου surround
ενδέχεται να μη λειτουργεί
αποτελεσματικά. Ο ήχος surround
ενδέχεται να είναι χαμηλός,
ανάλογα με το πρόγραμμα ή το
δίσκο.
 Για την αναπαραγωγή
πολυκάναλου ήχου, ελέγξτε τη
ρύθμιση εξόδου ψηφιακού ήχου
στη συσκευή που είναι
συνδεδεμένη με το σύστημα. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης που παρέχονται
με τη συνδεδεμένη συσκευή.
Συσκευή USB
Συσκευή BLUETOOTH
Η σύνδεση BLUETOOTH δεν μπορεί να
ολοκληρωθεί.
 Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική
λυχνία LED είναι αναμμένη
(σελίδα 6).
 Φροντίστε η συσκευή BLUETOOTH
που θέλετε να συνδέσετε να είναι
ενεργή και η λειτουργία
BLUETOOTH ενεργοποιημένη.
Η σύζευξη δεν είναι εφικτή.
 Μετακινήστε τη συσκευή
BLUETOOTH πιο κοντά στη Ράβδο
ηχείο.
 Βεβαιωθείτε ότι αυτό το σύστημα
δεν λαμβάνει παρεμβολές από
συσκευή ασύρματου δικτύου LAN,
άλλες ασύρματες συσκευές
2,4 GHz ή φούρνο μικροκυμάτων.
Εάν υπάρχει κοντά συσκευή που
παράγει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία, μετακινήστε τη
συσκευή μακριά από το σύστημα.
 Η σύζευξη ενδέχεται να μην είναι
εφικτή, εάν υπάρχουν άλλες
συσκευές BLUETOOTH γύρω από τη
Ράβδο ηχείο. Σε αυτήν την
περίπτωση, απενεργοποιήστε τις
άλλες συσκευές BLUETOOTH.
Δεν παράγεται ήχος από τη
συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.
 Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική
λυχνία LED είναι αναμμένη
(σελίδα 6).
 Μετακινήστε τη συσκευή
BLUETOOTH πιο κοντά στη Ράβδο
ηχείο.
 Εάν υπάρχει κοντά συσκευή που
παράγει ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία, όπως συσκευή
ασύρματου δικτύου LAN, άλλες
συσκευές BLUETOOTH ή φούρνος
μικροκυμάτων, μετακινήστε τη
συσκευή μακριά από αυτό το
σύστημα.
27EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
 Προσπαθήστε τα ακόλουθα:
 Απενεργοποιήστε το σύστημα.
 Αφαιρέστε και ξανασυνδέστε
τη συσκευή USB.
 Ενεργοποιήστε το σύστημα.
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB
είναι καλά συνδεδεμένη στη θύρα
(USB).
 Ελέγξτε εάν η συσκευή USB ή το
καλώδιο είναι κατεστραμμένα.
 Ελέγξτε εάν η συσκευή USB είναι
ενεργοποιημένη.
 Εάν η συσκευή USB είναι
συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB,
αποσυνδέστε την και συνδέστε τη
συσκευή USB απευθείας στη
Ράβδο ηχείο.
 Μετακινήστε τη συσκευή
BLUETOOTH πιο κοντά στη Ράβδο
ηχείο.
 Κάντε σύζευξη αυτού του
συστήματος και της συσκευής
BLUETOOTH ξανά. Μπορεί να
χρειαστεί να ακυρώσετε τη
σύζευξη με αυτό το σύστημα
χρησιμοποιώντας πρώτα τη
συσκευή BLUETOOTH.
 Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια
ανάμεσα σε αυτό το σύστημα και
τη συσκευή BLUETOOTH ή
απομακρύνετε αυτό το σύστημα
από το εμπόδιο.
 Αλλάξτε τη θέση της συνδεδεμένης
συσκευής BLUETOOTH.
 Δοκιμάστε να αλλάξετε την
ασύρματη συχνότητα του
δρομολογητή Wi-Fi, υπολογιστή
κ.λπ. στη ζώνη συχνοτήτων των
5 GHz.
 Αυξήστε την ένταση ήχου στη
συνδεδεμένη συσκευή
BLUETOOTH.
Ο ήχος δεν συγχρονίζεται με την
εικόνα.
 Όταν παρακολουθείτε ταινίες,
ενδέχεται να ακούτε τον ήχο
ελαφρώς καθυστερημένα σε
σχέση με την εικόνα.
Ασύρματος ήχος
υπογούφερ
Δεν παράγεται ήχος από το
υπογούφερ.
 Η ενδεικτική λυχνία ισχύος δεν
ανάβει.
• Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί καλά το
καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος)
του υπογούφερ.
• Πατήστε το  στο υπογούφερ
για να το ενεργοποιήσετε.
 Η ενδεικτική λυχνία ισχύος
αναβοσβήνει αργά πράσινο
ή ανάβει κόκκινο.
• Μετακινήστε το υπογούφερ σε
μια θέση κοντά στη Ράβδο ηχείο,
έτσι ώστε η ενδεικτική λυχνία
ισχύος να ανάβει πράσινο.
• Ακολουθήστε τα βήματα στο
«Ενεργοποίηση ασύρματης
μετάδοσης ανάμεσα σε
συγκεκριμένες μονάδες (Secure
Link)» (σελίδα 22).
28EL
 Εάν η ενδεικτική λυχνία ισχύος
αναβοσβήνει κόκκινο, πατήστε το
 στο υπογούφερ για να το
απενεργοποιήσετε και ελέγξτε εάν
οι θυρίδες αερισμού του
υπογούφερ είναι φραγμένες ή όχι.
 Το υπογούφερ είναι σχεδιασμένο
να αναπαράγει ήχο μπάσων. Όταν
η πηγή εισόδου δεν περιέχει πολύ
ήχο μπάσων, όπως στην
περίπτωση των περισσότερων
τηλεοπτικών προγραμμάτων, ο
ήχος των μπάσων ενδεχομένως να
μην ακούγεται.
 Πατήστε το SW  + για να
αυξήσετε την ένταση ήχου του
υπογούφερ (σελίδα 23).
Ο ήχος κάνει διακοπές ή έχει θόρυβο.
 Εάν υπάρχει κοντά μια συσκευή
που παράγει ηλεκτρομαγνητικά
κύματα όπως ασύρματο δίκτυο
LAN ή φούρνος μικροκυμάτων σε
χρήση, τοποθετήστε το σύστημα
σε απόσταση.
 Εάν υπάρχει ένα εμπόδιο ανάμεσα
στη Ράβδο ηχείο και το
υπογούφερ, μετακινήστε ή
απομακρύνετέ το.
 Τοποθετήστε τη Ράβδο ηχείο και
το υπογούφερ όσο πιο κοντά
γίνεται.
 Αλλάξτε τη συχνότητα του
ασύρματου δικτύου LAN
οποιουδήποτε κοντινού
δρομολογητή Wi-Fi ή υπολογιστή
στη ζώνη των 5 GHz.
 Αλλάξτε την τηλεόραση, τη
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων
Blu-ray κ.λπ. από το ασύρματο
δίκτυο LAN στο ενσύρματο LAN.
Τηλεχειριστήριο
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
 Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς
τον αισθητήρα τηλεχειρισμού στη
Ράβδο ηχείο (σελίδα 6).
 Αφαιρέστε τυχόν εμπόδια στη
διαδρομή μεταξύ του
τηλεχειριστηρίου και της Ράβδου
ηχείου.
 Αντικαταστήστε και τις δύο
μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με
νέες, εάν είναι αποφορτισμένες.
 Βεβαιωθείτε ότι πατάτε το σωστό
πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.
Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
δεν λειτουργεί.
 Εγκαταστήστε τη Ράβδο ηχείο έτσι
ώστε να μην εμποδίζει τον
αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου
της τηλεόρασης.
Άλλες περιπτώσεις
Εάν εμφανίζεται το «PRTCT» στην
οθόνη ενδείξεων του πάνω πάνελ της
Ράβδου ηχείου.
 Πατήστε το  για να
απενεργοποιήσετε το σύστημα.
Αφού απενεργοποιηθεί η οθόνη,
αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με
το δίκτυο ρεύματος) κι ελέγξτε ότι
τίποτα δεν φράσσει τις θυρίδες
αερισμού της Ράβδου ηχείου.
Η οθόνη ενδείξεων του πάνω πάνελ
της Ράβδου ηχείου δεν ανάβει.
 Πατήστε το DIMMER για να
ρυθμίσετε τη φωτεινότητα στο
«BRIGHT» ή το «DARK», εάν τεθεί
στο «OFF» (σελίδα 8).
Οι αισθητήρες της τηλεόρασης δεν
λειτουργούν κανονικά.
 Η Ράβδος ηχείο μπορεί να
φράσσει ορισμένους αισθητήρες
(όπως τον αισθητήρα
φωτεινότητας) και τον δέκτη του
τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασής
σας ή τον «πομπό για γυαλιά 3D
29EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Η λειτουργία Control for HDMI δεν
εκτελείται σωστά.
 Ελέγξτε τη σύνδεση με το σύστημα
(ανατρέξτε στον παρεχόμενο
Οδηγό έναρξης).
 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Control for HDMI στην τηλεόραση.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής
σας.
 Περιμένετε για λίγο κι, έπειτα,
ξαναδοκιμάστε. Εάν
αποσυνδέσετε το σύστημα, θα
χρειαστεί λίγος χρόνος προτού
μπορούν να γίνουν χειρισμοί.
Περιμένετε για 15 λεπτά ή
περισσότερο κι, έπειτα, δοκιμάστε
ξανά.
 Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές που
είναι συνδεδεμένες στο σύστημα
υποστηρίζουν τη λειτουργία
Control for HDMI.
 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Control for HDMI στις συσκευές που
είναι συνδεδεμένες στο σύστημα.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας της συσκευής
σας.
 Ο τύπος και ο αριθμός συσκευών
που μπορούν να ελεγχθούν με τη
λειτουργία Control for HDMI
περιορίζεται από το πρότυπο
HDMI CEC ως εξής:
• Συσκευές εγγραφής (συσκευές
εγγραφής Blu-ray Disc, συσκευή
εγγραφής DVD κ.λπ.): έως
3 συσκευές
• Συσκευές αναπαραγωγής
(συσκευή αναπαραγωγής δίσκων
Blu-ray, συσκευή αναπαραγωγή
δίσκων DVD κ.λπ.): έως
3 συσκευές
• Συσκευές σχετικές με τη
λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη:
έως 4 συσκευές
• Σύστημα ήχου (δέκτης/
ακουστικά): έως 1 συσκευή
(χρησιμοποιείται από αυτό το
σύστημα)
(μετάδοση υπέρυθρων)» μιας
τηλεόρασης 3D που υποστηρίζει
το σύστημα των υπέρυθρων
γυαλιών 3D ή την ασύρματη
επικοινωνία. Μετακινήστε τη
Ράβδο ηχείο μακριά από την
τηλεόραση εντός μιας απόστασης
που επιτρέπει σε αυτά τα
εξαρτήματα να λειτουργούν
σωστά. Για τις θέσεις των
αισθητήρων και του δέκτη του
τηλεχειριστηρίου, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης που παρέχονται
με την τηλεόραση.
Επαναφορά
Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μη
λειτουργεί κανονικά, επαναφέρετε το
σύστημα ως εξής.
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα
πλήκτρα αφής στη Ράβδο ηχείο για να
εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.
1
2
3
4
Ενώ κρατάτε πατημένο το INPUT,
ακουμπήστε το VOL – και το 
ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη «RESET» εμφανίζεται
στην οθόνη ενδείξεων του πάνω
πάνελ και οι ρυθμίσεις του μενού
και των ηχητικών πεδίων κ.λπ.
επιστρέφουν στις αρχικές τους
καταστάσεις.
Αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με
το δίκτυο ρεύματος).
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος
AC (καλώδιο σύνδεσης με το
δίκτυο ρεύματος), έπειτα
πατήστε το  για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα.
Συνδέστε το σύστημα με το
υπογούφερ (σελίδα 22).
30EL
Αναπαραγόμενοι τύποι
αρχείων
Κωδικοποιητής
Επέκταση
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Σημειώσεις
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην
αναπαράγονται, ανάλογα με τη μορφή
ή την κωδικοποίηση του αρχείου ή την
κατάσταση της εγγραφής.
• Ορισμένα αρχεία που έχουν υποστεί
επεξεργασία σε υπολογιστή ενδέχεται
να μην αναπαράγονται.
• Το σύστημα δεν αναπαράγει
κωδικοποιημένα αρχεία όπως DRM και
Lossless.
• Το σύστημα μπορεί αναγνωρίσει τα εξής
αρχεία ή φακέλους σε συσκευές USB:
– έως 200 φακέλους
– έως 150 αρχεία/φακέλους σε ένα
μοναδικό επίπεδο
• Κάποιες συσκευές USB μπορεί να μη
λειτουργούν με αυτό το σύστημα.
• Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει
συσκευές Κλάσης μαζικής αποθήκευσης
(MSC).
Υποστηριζόμενα φορμά
ήχου
Τα φορμά ήχου που υποστηρίζονται
από αυτό το σύστημα είναι τα εξής.
• Dolby Digital
• DTS
• LPCM 2ch
• AAC
1)
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Ράβδος ηχείο (SA-CT390)
Τομέας ενισχυτή
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική)
Μπροστινό L + Μπροστινό R:
50 W + 50 W (στα 4 Ω, 1 kHz, 1% THD)
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)
Μπροστινό L/Μπροστινό R: 100 W
(ανά κανάλι στα 4 ohm, 1 kHz)
Τομέας HDMI
Υποδοχή
Τύπου A (19 ακίδων)
Τομέας USB
Θύρα (USB)
Τύπου A
Τομέας BLUETOOTH
Σύστημα επικοινωνίαςΈκδοση
προδιαγραφών
BLUETOOTH 4.2
ΈξοδοςΤεχνικά χαρακτηριστικά ισχύος
BLUETOOTH 1
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας
Βεληνεκές περίπου 25 m1)
Ζώνη συχνοτήτωνΖώνη
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Σύνθετο προφίλ διανομής
ήχου)
AVRCP 1.6 (Προφίλ τηλεχειριστηρίου
ήχου βίντεο)
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές
(Codec)3)
SBC4), AAC5)
Εύρος μετάδοσης (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Συχνότητα
δειγματοληψίας 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz)
Τομέας μπροστινού L/μπροστινού R
ηχείου
Σύστημα ηχείου
Σύστημα ηχείων πλήρους εύρους,
Ακουστική ανάρτηση
Ηχείο
60 mm τύπου κώνου
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
Μόνο μοντέλα Ταϊβάν:
120 V AC, 60 Hz
Άλλα μοντέλα:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος
Ενεργό: 45 W
Σε αναμονή: 0,5 W ή λιγότερο
(Λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας)
(Όταν το «CTRL» στο «HDMI>» και το
«BTSTB» στο «BT >» έχουν τεθεί στο
«OFF»)
Σε αναμονή: 2,8 W ή λιγότερο6)
(Όταν το «CTRL» στο «HDMI>» ή το
«BTSTB» στο «BT >» έχει τεθεί στο
«ON»)
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (περίπου)
900 mm × 52 mm × 121 mm
(χωρίς βραχίονες επιτοίχιας
τοποθέτησης)
900 mm × 121 mm × 59 mm
(με βραχίονες επιτοίχιας
τοποθέτησης)
Βάρος (περίπου)
2,2 kg
31EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Είσοδοι
USB
ANALOG IN
TV IN OPTICAL
Έξοδος
HDMI OUT TV (ARC)
Το πραγματικό εύρος διαφέρει
ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια
ανάμεσα σε συσκευές, μαγνητικά πεδία
γύρω από φούρνο μικροκυμάτων,
στατικό ηλεκτρισμό, ασύρματο
τηλέφωνο, ευαισθησία λήψης,
απόδοση κεραίας, λειτουργικό
σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κ.λπ.
2)
Τα τυπικά προφίλ BLUETOOTH
υποδεικνύουν το σκοπό της
επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ των
συσκευών.
3)
Κωδικοποιητής: Συμπίεση σήματος
ήχου και μορφή μετατροπής
4)
Κωδικοποιητής υποζώνης
5)
Advanced Audio Coding
6)
Το σύστημα θα εισέλθει αυτόματα σε
λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας
όταν δεν υπάρχει σύνδεση HDMI και
κανένα ιστορικό σύζευξης BLUETOOTH,
ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που
έχετε κάνει για το «CTRL» στο «HDMI>»
και το «BTSTB» στο «BT >».
Υπογούφερ (SA-WCT390)
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)
100 W (ανά κανάλι στα 4 Ω, 100 Hz)
Σύστημα ηχείου
Σύστημα υπογούφερ, ανάκλαση
μπάσων
Ηχείο
130 mm τύπου κώνου
Απαιτήσεις ισχύος
Μόνο μοντέλα Ταϊβάν:
120 V AC, 60 Hz
Άλλα μοντέλα:
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος
Ενεργό: 20 W
Σε αναμονή: 0,5 W ή λιγότερα
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (περίπου)
170 mm × 342 mm × 362 mm
(Κατακόρυφη τοποθέτηση)
342 mm × 172 mm × 362 mm
(οριζόντια τοποθέτηση)
Βάρος (περίπου)
6,5 kg
Τομέας ασύρματου
πομπού/δέκτη
Ζώνη συχνοτήτων
2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Η σχεδίαση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.
32EL
Σχετικά με την
επικοινωνία BLUETOOTH
• Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να
χρησιμοποιούνται εντός περίπου
10 μέτρων (απόσταση χωρίς
εμπόδια) μεταξύ τους. Το εύρος
αποτελεσματικής επικοινωνίας
μπορεί να είναι μικρότερο υπό τις
ακόλουθες συνθήκες.
– Όταν κάποιο πρόσωπο, μεταλλικό
αντικείμενο, τοίχος ή άλλο εμπόδιο
βρίσκεται ανάμεσα στις συσκευές
με σύνδεση BLUETOOTH
– Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο
ασύρματο δίκτυο LAN
– Κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων
που χρησιμοποιούνται
– Θέσεις όπου υπάρχουν άλλα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα
• Οι συσκευές BLUETOOTH και το
ασύρματο δίκτυο LAN (IEEE 802.11b/
g) χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος
συχνοτήτων (2,4 GHz). Όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή
BLUETOOTH κοντά σε συσκευή που
υποστηρίζει το ασύρματο δίκτυο
LAN, ενδέχεται να σημειωθούν
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει
χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης
δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία
σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,
δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
– Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα
σε απόσταση τουλάχιστον
10 μέτρων από τη συσκευή του
ασύρματου δικτύου LAN.
– Διακόψτε την τροφοδοσία
ρεύματος της συσκευής ασύρματου
δικτύου LAN όταν χρησιμοποιείτε
τη συσκευή BLUETOOTH σας σε
απόσταση εντός 10 μέτρων.
– Εγκαταστήστε αυτό το σύστημα
και τη συσκευή BLUETOOTH όσο πιο
κοντά γίνεται μεταξύ τους.
προδιαγραφή BLUETOOTH, ενδέχεται
να υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα
χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές
της συσκευής BLUETOOTH να
καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση ή
μπορεί να οδηγούν σε διαφορετικές
μεθόδους ελέγχου, προβολής ή
λειτουργίας.
• Μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή ο
ήχος μπορεί να διακοπεί, ανάλογα
με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι
συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, το
περιβάλλον επικοινωνίας ή τις
επικρατούσες συνθήκες.
Ευρωπαϊκή Εγγύηση
Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε
αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε
να μείνετε ικανοποιημένοι από τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση
που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις
(επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα
αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ)
ή και άλλων χωρών που αναφέρονται
σ' αυτή την εγγύηση ή στα
συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια
(Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για
τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους
τηλεφωνικούς καταλόγους, στους
καταλόγους προϊόντων μας και στις
ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή
ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να
διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο
χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή
με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
33EL
Πρόσθετες πληροφορίες
• Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται
από αυτό το σύστημα μπορεί να
προκαλούν παρεμβολές στη
λειτουργία ορισμένων ιατρικών
συσκευών. Δεδομένου ότι αυτές οι
παρεμβολές μπορούν να οδηγήσουν
σε κακή λειτουργία, να
απενεργοποιείτε πάντοτε αυτό το
σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH
στους παρακάτω χώρους:
– Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα,
βενζινάδικα και οποιοδήποτε χώρο
όπου ενδέχεται να υπάρχουν
εύφλεκτα αέρια
– Κοντά σε αυτόματες θύρες ή
συναγερμούς πυροπροστασίας
• Το παρόν σύστημα υποστηρίζει
λειτουργίες ασφαλείας που είναι
συμβατές με τις προδιαγραφές
BLUETOOTH έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η ασφαλής σύνδεση
στη διάρκεια της επικοινωνίας κατά
τη χρήση της τεχνολογίας
BLUETOOTH. Ωστόσο αυτή η
ασφάλεια μπορεί να είναι
ανεπαρκής, ανάλογα με τα
περιεχόμενα της ρύθμισης και
άλλους παράγοντες, επομένως
πάντοτε να είστε προσεχτικοί, όταν
επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία BLUETOOTH.
• Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο
για βλάβες ή άλλη απώλεια που
οφείλεται σε διαρροές πληροφοριών
κατά την επικοινωνία με τη χρήση
της τεχνολογίας BLUETOOTH.
• Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι
απαραίτητα διασφαλισμένη σε όλες
τις συσκευές BLUETOOTH που έχουν
το ίδιο προφίλ με αυτό το σύστημα.
• Οι συσκευές BLUETOOTH που
συνδέονται με αυτό το σύστημα
πρέπει να συμμορφώνονται με την
προδιαγραφή BLUETOOTH που ορίζει
η Bluetooth SIG, Inc., και πρέπει να
υπάρχει σχετική πιστοποίηση γι'
αυτό. Ωστόσο, ακόμα και όταν μια
συσκευή είναι συμβατή με την
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το
προϊόν της Sony που αγοράσατε,
εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται
στα φυλλάδια που συνόδευαν το
προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση
ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι
το προϊόν είναι απαλλαγμένο από
κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα
υλικά ή την κατασκευή, για μια
περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την
ημερομηνία της αρχικής αγοράς.
Η αρμόδια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση
εταιρεία Sony, είναι αυτή που
αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη
χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή
κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν
(κατά την ημερομηνία της αρχικής
αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών
ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος
του δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της
Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά
ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα
ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός
εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω.
Η Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN
μπορούν να αντικαταστήσουν
ελαττωματικά προϊόντα
ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα
προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν
αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία
της Sony.
34EL
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας
εγγύησης θα παρέχονται μόνο
εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο
τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης
(με την ένδειξη της ημερομηνίας
αγοράς, του μοντέλου του
προϊόντος και του ονόματος του
εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό
προϊόν εντός της περιόδου
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις
ASN μπορούν να αρνηθούν τη
δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο
εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν
τα προαναφερόμενα έγγραφα
ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά
η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν
ή το μοντέλο του προϊόντος
ή το όνομα του εμπόρου.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν
ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός
αριθμός του προϊόντος έχει
αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί
ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη
ή απώλεια / διαγραφή σε
αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης
δεδομένων, οφείλετε να τα
αφαιρέσετε πριν παραδώσετε
το προϊόν σας για επισκευή κατά
την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει
τα έξοδα και τους κινδύνους
μεταφοράς που συνδέονται με
τη μεταφορά του προϊόντος σας
προς και από τη Sony ή μέλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει
τα εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή
ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για
τα οποία προβλέπεται περιοδική
χρησιμοποιούνται με το εν λόγω
προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος με
εξαρτήματα, περιφερειακό
εξοπλισμό και άλλα προϊόντα
των οποίων ο τύπος, η κατάσταση
και το πρότυπο δεν συνιστώνται
από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα
επισκευή από άτομα που δεν
είναι μέλη της Sony ή του δικτύου
ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς
την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Sony, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος
πέρα από τις προδιαγραφές
ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο
εγχειρίδιο χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του
προϊόντος με σκοπό να
συμμορφωθεί προς
εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε
χώρες για τις οποίες το
προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί
και κατασκευαστεί ειδικά.
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά,
χημικές και άλλες ουσίες,
πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική
θερμότητα, ακατάλληλο
εξαερισμό, υπέρταση,
υπερβολική ή εσφαλμένη
τροφοδοσία ή τάση εισόδου,
ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις
συμπεριλαμβανομένου του
κεραυνού, άλλων εξωτερικών
δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει
μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος.
Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών)
35EL
Πρόσθετες πληροφορίες
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια
ζωής ενός προϊόντος όπως μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες,
λάμπες, κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που
προκλήθηκαν λόγω χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική
ατομική ή οικιακή χρήση.
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν
που προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση,
συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει
φυσική, αισθητική ή
επιφανειακή ζημιά
ή αλλαγές στο προϊόν ή
βλάβη σε οθόνες υγρών
κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη
με τις οδηγίες της Sony
εγκατάσταση ή χρήση
του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος
σύμφωνα με τις οδηγίες
σωστής συντήρησης
της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του
προϊόντος με τρόπο μη
σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα
πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν στη χώρα όπου
έχει εγκατασταθεί και
χρησιμοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση
του προϊόντος με λογισμικό που
δεν παρέχεται με το προϊόν
ή λανθασμένη εγκατάσταση
του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα
των συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊόν εκτός
από άλλα προϊόντα της Sony
ειδικά σχεδιασμένα για να
για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται
να ισχύσει μια άδεια χρήσης από
τον τελικό χρήστη ή χωριστές
δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις
από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται
ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία
εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου
ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την
επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία,
την καταλληλότητα του προϊόντος
ή του λογισμικού που παρέχεται
ή συνοδεύει το προϊόν, για
συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύει πλήρως
ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση,
η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση
που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν
εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που
το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα
περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος
της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony
σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση
είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊόντων που υπόκεινται στους
όρους και συνθήκες της εγγύησης.
Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με
τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα
εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των
οικονομικών και άυλων απωλειών του τιμήματος που καταβλήθηκε για
την αγορά του προϊόντος - της
απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης
του προϊόντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεμένων προϊόντων - της
άμεσης, παρεμπίπτουσας
ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας
ακόμη και αν αυτή η απώλεια
ή ζημία αφορά σε:
36EL
 Μειωμένη λειτουργία ή μη
λειτουργία του προϊόντος
ή συνδεδεμένων προϊόντων
λόγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο
που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε
μέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή
διαθεσιμότητας του προϊόντος,
απώλεια χρόνου χρήστη ή
διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών
που ζητήθηκαν από το προϊόν
ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών
προγραμμάτων ή αφαιρούμενων
μέσων αποθήκευσης δεδομένων
ή Μολύνσεις από ιούς ή άλλες
αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες
και ζημιές, που υπόκεινται σε
οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας
ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης
σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης
(ακόμα και για θέματα για τα οποία
η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα
πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις
εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο
στη μέγιστη έκταση που της
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Για παράδειγμα, μερικά κράτη
απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον
περιορισμό ζημιών που οφείλονται
σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια,
σε εκ προθέσεως παράπτωμα,
σε δόλο και παρόμοιες πράξεις.
Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της
Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν
υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε
για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο
αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει
μόνο περιορισμούς ευθυνών
υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν
οι τελευταίοι.
Πρόσθετες πληροφορίες
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα
δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony
τα δικαιώματα που απορρέουν από
την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με
τους όρους που περιέχονται σε αυτήν,
χωρίς να παραβλάπτονται τα
δικαιώματά του που πηγάζουν από
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία
σχετικά με την πώληση
καταναλωτικών προϊόντων.
Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα
νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως
να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν
να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν,
ούτε δικαιώματά σας εναντίον των
προσώπων από τα οποία αγοράσατε
το προϊόν. Η διεκδίκηση
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας
εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από
σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό
τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/
κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
37EL
©2016 Sony Corporation
4-586-110-11(1) (EL)
Download PDF

advertising