Sony | HT-XT3 | Sony HT-XT3 Βάση ηχείων τηλεόρασης 2.1 καναλιών με Wi-Fi/τεχνολογία Bluetooth® Οδηγίες χρήσης

Σύστημα οικιακού
κινηματογράφου
Οδηγίες χρήσης
HT-XT3
Για τους πελάτες στην Ευρώπη
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε
περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη
ή εντοιχισμένο ντουλάπι.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες
αερισμού της συσκευής με εφημερίδες,
τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές με
ακάλυπτες φλόγες (όπως αναμμένα
κεριά).
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην
εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε
σταγόνες ή πιτσιλιές και μην
τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά,
όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές
με εγκαταστημένες τις μπαταρίες σε
υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό
φως ή φωτιά.
Για να αποτρέψετε τραυματισμό,
η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με
ασφάλεια στο θάλαμο σύμφωνα με τις
οδηγίες εγκατάστασης.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας
Η
συσκευή δεν αποσυνδέεται από το
δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει
συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη κι
εάν είναι απενεργοποιημένη.
 Καθώς για την αποσύνδεση της
συσκευής από το δίκτυο ρεύματος
χρησιμοποιείται το φις του καλωδίου
ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή σε
μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα. Εάν
παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη
φυσιολογική λειτουργία της συσκευής,
αποσυνδέστε αμέσως το φις του
καλωδίου ρεύματος από την πρίζα.
Συνιστώμενα καλώδια
Πρέπει να χρησιμοποιούνται επαρκώς
θωρακισμένα και γειωμένα καλώδια
και υποδοχές για τη σύνδεση με
κεντρικούς υπολογιστές ή/και
περιφερειακά.
2EL
Απόρριψη
χρησιμοποιημένων
μπαταριών και
χρησιμοποιημένου
ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες με ξεχωριστά συστήματα
διακομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν,
τη μπαταρία ή τη συσκευασία
υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
μεταχειρίζεστε το προϊόν και την
μπαταρία ως κοινά οικιακά
απορρίμματα. Σε ορισμένες
μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα
χημικά σύμβολα του υδραργύρου (Hg)
ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται εάν
η μπαταρία περιέχει περισσότερο από
0,0005% υδράργυρο ή 0,004%
μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της
σωστής απόρριψης αυτών των
προϊόντων και μπαταριών
συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων
προς το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες, σε
διαφορετική περίπτωση, θα
μπορούσαν να προκληθούν από
ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων.
Η ανακύκλωση υλικών συμβάλλει
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία
για λόγους ασφάλειας, απόδοσης
ή ακεραιότητας των δεδομένων
απαιτούν μόνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή
η μπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό επισκευής.
Για τη διασφάλιση της σωστής
μεταχείρισης της μπαταρίας και του
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, παραδώστε αυτά τα
προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης
διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Για τις μπαταρίες άλλου
τύπου, ανατρέξτε στην ενότητα
σχετικά με τη διαδικασία ασφαλούς
αφαίρεσης της μπαταρίας από το
προϊόν. Παραδώστε τη μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση μεταχειρισμένων
μπαταριών. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
ή των μπαταριών, επικοινωνήστε με
τις τοπικές δημοτικές αρχές, την
υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από
το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την
μπαταρία.
Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι
ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν
μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε
χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες
της ΕΕ.
Το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε από
ή για λογαριασμό της Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήματα σχετικά
με τη συμμόρφωση του προϊόντος με
βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται
στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο,
την Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέματα
επισκευής ή εγγύησης, ανατρέξτε στις
διευθύνσεις που παρέχονται στα
ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.
Με το παρόν, η Sony Corp., δηλώνει ότι
ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται
με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες
σχετικές διατάξεις της Οδηγίας
1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την
ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση
στις ακόλουθες χώρες.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, Κόσοβο
Η ζώνη 5,15 GHz – 5,35 GHz
περιορίζεται σε χειρισμούς σε
εσωτερικούς χώρους μόνο.
Αυτό το Σύστημα οικιακού
κινηματογράφου προορίζεται για
αναπαραγωγή βίντεο/ήχου από
συνδεδεμένες συσκευές, ροή μουσικής
από συμβατό με το NFC smartphone
ή συσκευή BLUETOOTH. Αυτό το
σύστημα υποστηρίζει επίσης τη ροή σε
δίκτυο και το Screen mirroring.
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και
συμμορφώνεται με τα όρια που
ορίζονται στον κανονισμό EMC με τη
χρήση καλωδίου σύνδεσης μήκους
μικρότερου από 3 μέτρα.
Πνευματικά δικαιώματα και
εμπορικά σήματα
 Το
παρόν σύστημα διαθέτει τις
τεχνολογίες Dolby* Digital και το
σύστημα DTS** Digital Surround
System.
* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την Dolby Laboratories.
Η ονομασία Dolby και το σύμβολο
του διπλού D είναι εμπορικά
σήματα της Dolby Laboratories.
** Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS,
ανατρέξτε στη διεύθυνση
http://patents.dts.com.
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την DTS Licensing Limited. Οι
ονομασίες και τα σύμβολα DTS και
DTS-HD είναι σήματα κατατεθέντα
της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την
επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος.
3EL
 Το
σύστημα αυτό διαθέτει
τεχνολογία Διασύνδεσης πολυμέσων
υψηλής ανάλυσης (HDMI™). Οι
ονομασίες HDMI και HDMI HighDefinition Multimedia Interface,
καθώς και το λογότυπο HDMI είναι
εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα
σήματα της HDMI Licensing LLC στις
ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
 Η ονομασία «BRAVIA» είναι εμπορικό
σήμα της Sony Corporation.
 Η ονομασία «PlayStation» είναι σήμα
κατατεθέν της Sony Computer
Entertainment Inc.
 Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®,
Wi-Fi Alliance® και Wi-Fi CERTIFIED
Miracast® είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance®.
 Τα Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™ και Miracast™
είναι εμπορικά σήματα της Wi-Fi
Alliance®.
 Η ονομασία «N-Mark» είναι εμπορικό
σήμα ή κατοχυρωμένο εμπορικό
σήμα της NFC Forum, Inc. στις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες
χώρες.
 Το Android™ είναι εμπορικό σήμα της
Google Inc.
 Το Google Play™ είναι εμπορικό σήμα
της Google Inc.
 Το «Xperia» είναι εμπορικό σήμα της
Sony Mobile Communications AB.
 Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα
BLUETOOTH® είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα ιδιοκτησίας της
Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε
χρήση αυτών των σημάτων από την
Sony Corporation πραγματοποιείται
στο πλαίσια σχετικής άδειας. Άλλα
εμπορικά σήματα και εμπορικές
ονομασίες ανήκουν στους
αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
 Το LDAC™ και το λογότυπο LDAC
είναι εμπορικά σήματα της
Sony Corporation.
 Η ονομασία «DSEE HX» είναι
εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
4EL
Η
τεχνολογία και τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης
ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται
κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και
Thomson.
 Το Windows Media είναι σήμα
κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις Η.Π.Α ή/και
σε άλλες χώρες. Το προϊόν αυτό
προστατεύεται από ορισμένες
τεχνολογίες δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας της
Microsoft Corporation. Η χρήση
ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας
εκτός του προϊόντος αυτού
απαγορεύεται χωρίς άδεια χρήσης από
τη Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης
θυγατρικής εταιρείας Microsoft.
 Opera® Devices SDK από την Opera
Software ASA. Πνευματικά
δικαιώματα 1995-2013 Opera
Software ASA. Με την επιφύλαξη
παντός νόμιμου δικαιώματος.
 Το
«ClearAudio+» είναι εμπορικό
σήμα της Sony Corporation.
 Η ονομασία «x.v.Colour» και το
λογότυπο «x.v.Colour» είναι εμπορικά
σήματα της Sony Corporation.
 Η ονομασία Apple, το λογότυπο
Apple, οι ονομασίες iPhone, iPod, iPod
touch και Retina είναι εμπορικά
σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα
στις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Η ονομασία
App Store είναι σήμα υπηρεσίας της
Apple Inc.
Οι ενδείξεις «Made for iPod» και
«Made for iPhone» σημαίνουν ότι ένα
ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί
ώστε να συνδέεται ειδικά με iPod
ή iPhone αντίστοιχα και έχει
πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή
ότι ανταποκρίνεται στα πρότυπα
απόδοσης της Apple. Η Apple δεν
ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής
της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή
της με τα πρότυπα ασφαλείας και
τους κανονισμούς. Σημειώνεται ότι
η χρήση αυτού του προαιρετικού
εξαρτήματος με iPod ή iPhone
ενδέχεται να επηρεάσει την
ασύρματη απόδοση.
Συμβατά μοντέλα iPod/iPhone
Τα συμβατά μοντέλα iPod/iPhone
έχουν ως εξής. Ενημερώστε το iPod/
iPhone με την τελευταία έκδοση
λογισμικού πριν το χρησιμοποιήσετε
με το σύστημα.
Η τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί με:
 iPhone
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/
iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5ης γενιάς)/iPod touch
(4ης γενιάς)
 Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι
εμπορικά σήματα των αντίστοιχων
ιδιοκτητών τους.
 Άλλες ονομασίες συστημάτων και
προϊόντων είναι εν γένει εμπορικά
σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα των κατασκευαστών τους. Τα
σύμβολα ™ και  δεν υποδεικνύονται
στο παρόν έγγραφο.
Ειδοποίηση για το εφαρμοσμένο
λογισμικό GNU GPL/LGPL και
άλλα λογισμικά ανοιχτού
κώδικα
Το παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό
που υπόκειται στη Γενική Άδεια
Δημόσιας Χρήσης GNU («GPL») ή GNU
Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας
Χρήσης («LGPL»). Σε αυτές ορίζεται ότι
οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να
αποκτήσουν, να τροποποιήσουν και
να αναδιανείμουν τον πηγαίο κώδικα
του εν λόγω λογισμικού σύμφωνα με
τους όρους της GPL ή της LGPL.
Για λεπτομέρειες για τις GPL, LGPL και
άλλες άδειες λογισμικού, ανατρέξτε
στο [Software License Information] στο
[System Settings] του μενού [Setup] στο
προϊόν.
Ο πηγαίος κώδικας του λογισμικού
που χρησιμοποιείται σε αυτό το
προϊόν υπόκειται στην GPL και την
LGPL, και είναι διαθέσιμος στον
Παγκόσμιο Ιστό. Για λήψη, επισκεφθείτε
την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Σημειώνεται ότι η Sony δεν δύναται να
απαντήσει ή να ανταποκριθεί σε τυχόν
ερωτήματα αναφορικά με το
περιεχόμενο αυτού του πηγαίου κώδικα.
5EL
Σχετικά με τις παρούσες
οδηγίες χρήσης
 Οι
οδηγίες που παρουσιάζονται στις
παρούσες Οδηγίες χρήσης
περιγράφουν τους χειρισμούς στο
τηλεχειριστήριο. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τους χειρισμούς
στη μονάδα εάν έχουν τα ίδια
ή παρόμοια ονόματα με αυτά του
τηλεχειριστηρίου.
 Ορισμένες εικόνες παρουσιάζονται
έως εννοιολογικά σκίτσα και μπορεί
να διαφέρουν από τα πραγματικά
προϊόντα.
 Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην
οθόνη της τηλεόρασης μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
 Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι
υπογραμμισμένες.
 Το κείμενο που περικλείεται σε
αγκύλες ([--]) εμφανίζεται στην οθόνη
της τηλεόρασης και το κείμενο που
περιέχεται σε διπλά θαυμαστικά
Το (“--”) εμφανίζεται στην οθόνη
ενδείξεων στην πρόσοψη.
6EL
Πίνακας περιεχομένων
Οδηγός εκκίνησης
σύνδεσης (ξεχωριστό έγγραφο)
Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες
χρήσης ................................. 6
Ακρόαση/Προβολή
Απόλαυση βίντεο/ήχου από τις
συνδεδεμένες συσκευές ..... 9
Αναπαραγωγή μουσικής/
φωτογραφίας από
συσκευή USB ....................... 9
Ακρόαση μουσικής από
συσκευή BLUETOOTH ........10
Αναπαραγωγή μουσικής/
φωτογραφίας από άλλες
συσκευές μέσω της
λειτουργίας δικτύου ..........10
Ρύθμιση ήχου
Απόλαυση εφέ ήχου ...............10
Χρήση της λειτουργίας DSEE HX
(Αναπαραγωγή αρχείων
κωδικοποιητή ήχου με
ποιότητα φυσικού ήχου) ...11
Λειτουργία BLUETOOTH
Ακρόαση μουσικής από συσκευή
BLUETOOTH ........................ 12
Ακρόαση ήχου μεταδίδοντας σε
δέκτη συμβατό με το
BLUETOOTH ........................ 15
Έλεγχος του συστήματος
χρησιμοποιώντας
smartphone ή tablet
(SongPal) ............................. 17
Λειτουργία δικτύου
Σύνδεση με ενσύρματο
δίκτυο ................................. 18
Σύνδεση με ασύρματο
δίκτυο ................................. 19
Αναπαραγωγή αρχείων σε
Οικιακό δίκτυο .................. 20
Απόλαυση διάφορων
ηλεκτρονικών υπηρεσιών ... 21
Χρήση του Screen mirroring ....22
Viewing Copyright-protected
4K Content
Σύνδεση με τηλεόραση 4K ......23
Σύνδεση συσκευών 4K ............ 24
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Χρήση της οθόνης
ρυθμίσεων ..........................25
Χρήση των μενού επιλογών ....33
Άλλες λειτουργίες
Χρήση της λειτουργίας Control
for HDMI για Συγχρονισμό
«BRAVIA» ............................35
Απόλαυση εκπομπής ήχου
πολυπλεξίας
(Dual Mono) ....................... 38
Απενεργοποίηση των πλήκτρων
αφής στη μονάδα (Κλείδωμα
για τα παιδιά) ................... 38
Αλλαγή της φωτεινότητας ..... 38
Εξοικονόμηση ενέργειας σε
Κατάσταση αναμονής ...... 39
7EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις ...........................40
Αντιμετώπιση
προβλημάτων ...................42
Οδηγός εξαρτημάτων και
στοιχείων ελέγχου ............50
Αναπαραγόμενοι τύποι
αρχείων .............................. 53
Υποστηριζόμενα
φορμά ήχου .......................54
Τεχνικά χαρακτηριστικά ........ 55
Σχετικά με την επικοινωνία
BLUETOOTH ........................58
Ευρετήριο .................................60
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ...............62
8EL
Συμβουλή
Απόλαυση βίντεο/ήχου
από τις συνδεδεμένες
συσκευές
Πατήστε το INPUT +/–.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε το
HOME, έπειτα πατήστε το ///
επαναλαμβανόμενα και
για να
επιλέξετε την είσοδο που θέλετε.
[TV]
Συσκευή (τηλεόραση κλπ.) που είναι
συνδεδεμένη στην υποδοχή TV (DIGITAL IN)
ή τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία
Audio Return Channel που είναι συνδεδεμένη
στην υποδοχή HDMI OUT (ARC)
[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]
Συσκευή που είναι συνδεδεμένη στην
υποδοχή HDMI IN 1/2/3
Αναπαραγωγή
μουσικής/φωτογραφίας
από συσκευή USB
Μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία
μουσικής/φωτογραφίας σε μια
συνδεδεμένη συσκευή USB.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
αναπαραγόμενους τύπους αρχείων,
βλέπε «Αναπαραγόμενοι τύποι
αρχείων» (σελίδα 53).
1
[Bluetooth Audio]
«BT»
Συσκευή BLUETOOTH που υποστηρίζει το A2DP
Συνδέστε τη συσκευή USB στη
θύρα (USB).
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
συσκευής USB πριν τη σύνδεση.
[Analog]
«ANALOG»
Συσκευή (ψηφιακή συσκευή πολυμέσων
κ.λπ.) που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή
ANALOG IN
[USB]
Συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στη
(USB)
θύρα
2
Πατήστε το πλήκτρο HOME.
Η αρχική οθόνη εμφανίζεται στην
οθόνη της τηλεόρασης.
[Screen mirroring]
«SCR M»
Συσκευή συμβατή με το screen mirroring
(σελίδα 22)
3
[Home Network]
«H.NET»
Περιεχόμενα αποθηκευμένα σε έναν
διακομιστή (σελίδα 20)
Πατήστε το /// για να
επιλέξετε το [USB], έπειτα
πατήστε το
.
4
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το
[Music] ή το
[Photo],
έπειτα πατήστε το
.
[Music Services]
«M.SERV»
Περιεχόμενα μουσικών υπηρεσιών που
προσφέρονται στο Διαδίκτυο (σελίδα 21)
9EL
Ακρόαση/Προβολή
Ακρόαση/Προβολή
Μπορείτε επίσης να πατήσετε το
PAIRING
και το MIRRORING στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την
είσοδο [Bluetooth Audio] και το [Screen
mirroring] αντίστοιχα.
5
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το περιεχόμενο που θέλετε,
έπειτα πατήστε το
.
Το επιλεγμένο περιεχόμενο
αρχίζει να αναπαράγεται.
Σημείωση
Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη
λειτουργία. Για να μην καταστραφούν τα
δεδομένα και να μην προκληθεί βλάβη
στη συσκευή USB, απενεργοποιήστε το
σύστημα προτού συνδέσετε ή αφαιρέσετε
τη συσκευή USB.
Ρύθμιση ήχου
Απόλαυση εφέ ήχου
Μπορείτε εύκολα να απολαύσετε
προγραμματισμένων εφέ ήχου που
είναι προσαρμοσμένα σε διάφορα
είδη πηγών ήχου. Προσφέρουν τον
συναρπαστικό, δυναμικό ήχο στο
σπίτι σας.
Σημείωση
Ακρόαση μουσικής από
συσκευή BLUETOOTH
Δεν μπορείτε να επιλέξετε τα εφέ ήχου,
όταν το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε
δέκτη BLUETOOTH στη λειτουργία πομπού.
Επιλογή του ηχητικού πεδίου
Βλέπε «Λειτουργία BLUETOOTH»
(σελίδα 12).
Αναπαραγωγή
μουσικής/
φωτογραφίας από
άλλες συσκευές μέσω
της λειτουργίας δικτύου
Βλ. «Λειτουργία δικτύου» (σελίδα 18).
Πατήστε το SOUND FIELD
επαναλαμβανόμενα στη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
[ClearAudio+]
Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο με το
ηχητικό πεδίο που συνιστά η Sony. Το
ηχητικό πεδίο βελτιώνεται αυτόματα
ανάλογα με το περιεχόμενο που
αναπαράγεται και τη λειτουργία.
[Movie]
Το σύστημα παρέχει το βελτιστοποιημένο
ήχο για την παρακολούθηση ταινιών.
[Music]
Το σύστημα προσφέρει το βελτιστοποιημένο
ήχο για την ακρόαση μουσικής.
[Sports]
Αυτό το σύστημα αναπαράγει την αίσθηση
της αναμετάδοσης αθλητικών. Ο σχολιασμός
είναι καθαρός, οι ζητωκραυγές ακούγονται
ως ήχος surround και οι ήχοι είναι ρεαλιστικοί.
[Game Studio]
Το σύστημα παρέχει το βελτιστοποιημένο
ήχο για να παίζετε βιντεοπαιχνίδια.
[Standard]
Το σύστημα προσφέρει τον ήχο που
αντιστοιχεί σε κάθε πηγή.
10EL
Συμβουλή
 Μπορείτε επίσης να πατήσετε το
Χρήση της λειτουργίας
νυχτερινής λήψης
Αυτή η λειτoυργία είναι χρήσιμη όταν
παρακολουθείτε ταινίες αργά τη
νύχτα. Θα μπορείτε να ακούτε καθαρά
τους διαλόγους, ακόμα και με χαμηλή
ένταση του ήχου.
Πατήστε το NIGHT.
Ενεργοποιείται η Λειτουργία
νυχτερινής λήψης. Πατήστε ξανά για
ακύρωση της λειτουργίας.
Συμβουλή
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το [Night]
από το μενού Επιλογές (σελίδα 33).
Χρήση της λειτουργίας
Καθαρή φωνή
Αυτή η λειτουργία καθιστά πιο
καθαρούς τους διαλόγους.
Πατήστε το VOICE
επαναλαμβανόμενα.
 [Voice: 1]: Standard
 [Voice: 2]: Το φάσμα των διαλόγων
ενισχύεται.
 [Voice: 3]: Το φάσμα των διαλόγων
ενισχύεται και τα μέρη του φάσματος
που δύσκολα διακρίνονται από τους
ηλικιωμένους είναι ενισχυμένα.
Συμβουλή
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το [Type 1],
[Type 2] ή το [Type 3] στο [Voice] από το
μενού Επιλογές (σελίδα 34).
Χρήση της λειτουργίας
DSEE HX (Αναπαραγωγή
αρχείων κωδικοποιητή
ήχου με ποιότητα
φυσικού ήχου)
Το ακρώνυμο DSEE HX (Μηχανή
Ενίσχυσης Ψηφιακού Ήχου), μια
τεχνολογία αντιστάθμισης υψηλού
φάσματος και αποκατάστασης
λεπτού ήχου που έχει αναπτυχθεί
ανεξάρτητα από την Sony. Αυτή
η λειτουργία αναβαθμίζει το αρχείο
ήχου σε αρχείο Ήχου υψηλής ανάλυσης*
και αναπαράγει το καθαρό ήχο υψηλού
εύρους που συχνά χάνεται.
Αυτή η λειτουργία επιτυγχάνεται μόνο
όταν το [Music] έχει επιλεγεί ως πεδίο
ήχου.
* Το αρχείο διευρύνεται σε κατά μέγιστο
ισοδύναμο bit 96 kHz/24.
1
Πατήστε το πλήκτρο HOME.
Η αρχική οθόνη εμφανίζεται στην
οθόνη της τηλεόρασης.
2
Πατήστε το  για να επιλέξετε το
[Setup] στην πάνω δεξιά
γωνία, έπειτα πατήστε το .
3
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το [Audio Settings], έπειτα
πατήστε το .
4
Πατήστε το / για να επιλέξετε το
[DSEE HX], έπειτα πατήστε το .
5
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το [On], έπειτα πατήστε το .
Σημείωση
 Η λειτουργία DSEE HX δεν επιτυγχάνεται
για αρχεία Ήχου υψηλής ανάλυσης.
 Η λειτουργία DSEE HX δεν λειτουργεί
αποτελεσματικά, εάν ο βαθμός ροής
δεδομένων είναι πολύ χαμηλός για να
συμπληρωθεί αποτελεσματικά.
11EL
Ρύθμιση ήχου
CLEARAUDIO+ για να επιλέξετε το
[ClearAudio+].
 Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το [Sound
Field] από το μενού Επιλογές (σελίδα 33).
4
Λειτουργία BLUETOOTH
Ακρόαση μουσικής από
συσκευή BLUETOOTH
Σύζευξη αυτού του
συστήματος με συσκευή
BLUETOOTH
Σημείωση
Εάν απαιτείται κλειδί πρόσβασης
στη συσκευή BLUETOOTH, εισαγάγετε
το «0000». Το κλειδί πρόσβασης
ενδέχεται να αποκαλείται αλλιώς
«κωδικός ελέγχου στοιχείων»,
«κωδικός PIN», «αριθμός PIN»
ή «κωδικός πρόσβασης».
Η σύζευξη είναι μια λειτουργία κατά
την οποία οι συσκευές BLUETOOTH
καταχωρούνται η μία στην άλλη από
πριν. Αφού εκτελεστεί μια λειτουργία
σύζευξης, δεν χρειάζεται να
επαναληφθεί.
Προτού εκτελέσετε σύζευξη της
συσκευής με το σύστημα, φροντίστε
να θέσετε το [Bluetooth Mode] στο
[Receiver] (σελίδα 28).
1
2
Τοποθετήστε τη συσκευή
BLUETOOTH εντός 1 μέτρου από
τη μονάδα.
Πατήστε το PAIRING .
Η μπλε ενδεικτική λυχνία LED
αναβοσβήνει και η οθόνη
σύζευξης BLUETOOTH εμφανίζεται
στην οθόνη της τηλεόρασης.
Συμβουλή
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το
[Bluetooth Audio] από την αρχική
οθόνη.
3
Θέστε τη συσκευή BLUETOOTH σε
λειτουργία σύζευξης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη
ρύθμιση της συσκευής BLUETOOTH
σε λειτουργία σύζευξης, ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται με τη συσκευή.
Επιλέξτε το «HT-XT3» στην οθόνη
ενδείξεων της συσκευής.
Εκτελέστε αυτό το βήμα εντός
5 λεπτών, διαφορετικά η λειτουργία
σύζευξης θα ακυρωθεί.
Όταν εδραιώνεται η σύνδεση
BLUETOOTH, το όνομα της
συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη
της τηλεόρασης TV και η μπλε
ενδεικτική λυχνία LED ανάβει.
Συμβουλή
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του
συστήματος που εμφανίζεται στη
συσκευή σας χρησιμοποιώντας το
[Device Name] στο [System Settings]
(σελίδα 31).
5
6
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη
συσκευή BLUETOOTH.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Ρυθμίστε πρώτα την ένταση ήχου
της συσκευής BLUETOOTH, εάν το
επίπεδο της έντασης ήχου
εξακολουθεί να είναι πολύ
χαμηλό, ρυθμίστε την ένταση
ήχου στη μονάδα.
Σημείωση
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη
έως και 9 συσκευών BLUETOOTH. Εάν
γίνει σύζευξη 10ης συσκευής BLUETOOTH,
η νέα συσκευή θα αντικαταστήσει την πιο
παλιά συνδεδεμένη συσκευή.
Για ακύρωση της λειτουργίας
σύζευξης
Πατήστε το HOME ή το INPUT +/–.
12EL
Σύνδεση σε συσκευή
BLUETOOTH από αυτό
το σύστημα
1
Πατήστε το PAIRING
.
Σημείωση
Για να συνδεθείτε στη συσκευή
BLUETOOTH που συνδέθηκε πιο
πρόσφατα, πατήστε το . Έπειτα,
προβείτε στο Βήμα 5.
2
3
Πατήστε το OPTIONS.
Επιλέξτε το [Device List] και
πατήστε το πλήκτρο .
Εμφανίζεται μια λίστα
συζευγμένων συσκευών
BLUETOOTH.
4
Πατήστε το /
επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε τη συσκευή που θέλετε
κι, έπειτα, πατήστε το .
5
Πατήστε  για να ξεκινήσει
η αναπαραγωγή.
6
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Ρυθμίστε πρώτα την ένταση ήχου
της συσκευής BLUETOOTH, εάν το
επίπεδο της έντασης ήχου
εξακολουθεί να είναι πολύ
χαμηλό, ρυθμίστε την ένταση
ήχου στη μονάδα.
BLUETOOTH συνδεθούν, μπορείτε να
ελέγξετε την αναπαραγωγή πατώντας
το , , , / και /.
 Μπορείτε να συνδεθείτε στο σύστημα
από μια συζευγμένη συσκευή
BLUETOOTH ακόμα κι όταν το σύστημα
είναι σε κατάσταση αναμονής, εάν
θέσετε το [Bluetooth Standby] στο [On]
(σελίδα 29).
 Η αναπαραγωγή ήχου σε αυτό το
σύστημα ενδέχεται να καθυστερήσει σε
σχέση με εκείνη στη συσκευή BLUETOOTH,
λόγω των χαρακτηριστικών της
ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH.
Συμβουλή
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τον κωδικοποιητή
AAC ή LDAC από τη συσκευή BLUETOOTH
(σελίδα 29).
Για να αποσυνδέσετε τη
συσκευή BLUETOOTH
Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα εξής
στοιχεία.
 Πατήστε το PAIRING
ξανά.
 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
BLUETOOTH της συσκευής BLUETOOTH.
 Όταν εμφανίζεται η οθόνη
αναπαραγωγής, πατήστε το OPTIONS,
έπειτα επιλέξτε το [Disconnect].
 Απενεργοποιήστε το σύστημα ή τη
συσκευή BLUETOOTH.
Για να διαγράψετε μια
συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH
από τη λίστα συσκευών
1
Ακολουθήστε τα Βήματα 1 και 3
ανωτέρω.
2
Πατήστε το / επαναλαμβανόμενα
για να επιλέξετε τη συσκευή κι,
έπειτα, πατήστε το OPTIONS.
13EL
Λειτουργία BLUETOOTH
Μπορείτε να συνδεθείτε στη
συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH από
αυτό το σύστημα.
Ελέγξτε τα εξής πριν την
αναπαραγωγή μουσικής:
 Η λειτουργία BLUETOOTH της
συσκευής BLUETOOTH είναι ενεργή.
 Η σύζευξη έχει ολοκληρωθεί
(σελίδα 12).
 Το [Bluetooth Mode] έχει τεθεί στο
[Receiver] (σελίδα 28).
Σημείωση
 Μόλις το σύστημα και η συσκευή
3
Πατήστε το / επαναλαμβανόμενα
για να επιλέξετε το [Remove] κι,
έπειτα, πατήστε το .
4
Πατήστε το / επαναλαμβανόμενα
για να επιλέξετε το [OK] κι, έπειτα,
πατήστε το .
Σύνδεση μιας
απομακρυσμένης συσκευής
με τη λειτουργία ακρόαση
με ένα άγγιγμα (NFC)
 Εάν η απομακρυσμένη συσκευή σας
διαθέτει παλαιότερη έκδοση ΛΣ από
το Android 4.1.x, κατεβάστε και
εκκινήστε την εφαρμογή «NFC Easy
Connect». Το «NFC Easy Connect» είναι
μια δωρεάν εφαρμογή για
απομακρυσμένες συσκευές Android
που μπορούν να ληφθούν από το
Google Play. (Η εφαρμογή μπορεί να
μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες
χώρες/ περιοχές.)
1
Το NFC (Near Field Communication)
είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει
την ασύρματη επικοινωνία βραχέος
φάσματος μεταξύ διαφόρων συσκευών.
Κρατώντας μια απομακρυσμένη
συσκευή συμβατή με το NFC κοντά στο
Σήμα N στη μονάδα, το σύστημα και
η απομακρυσμένη συσκευή
προβαίνουν σε πλήρη σύζευξη και
σύνδεση BLUETOOTH αυτόματα.
Συμβατές απομακρυσμένες συσκευές
Απομακρυσμένες συσκευές με
ενσωματωμένη λειτουργία NFC
(ΛΣ: Android 2.3.3 ή μεταγενέστερο,
εκτός του Android 3.x)
Αυτή η δυνατότητα δεν λειτουργεί με
δέκτη συμβατό με το NFC.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη που εμφανίζονται στην
απομακρυσμένη συσκευή κι
ολοκληρώστε τη διαδικασία για τη
σύνδεση BLUETOOTH.
Όταν εδραιώνεται η σύνδεση
BLUETOOTH, η μπλε ενδεικτική
λυχνία LED ανάβει στην πρόσοψη.
Σημείωση
 Το σύστημα μπορεί μόνο να
αναγνωρίσει και να συνδεθεί σε μία
συσκευή συμβατή με το NFC τη φορά.
 Ανάλογα με την απομακρυσμένη
συσκευή σας, μπορεί να χρειαστεί να
εκτελέσετε τα ακόλουθα στοιχεία στην
απομακρυσμένη συσκευή σας εκ των
προτέρων.
 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της απομακρυσμένης συσκευής.
14EL
Κρατήστε την απομακρυσμένη
συσκευή κοντά στο σήμα N στη
μονάδα έως ότου
η απομακρυσμένη συσκευή
δονηθεί.
2
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
μιας πηγής ήχου στην
απομακρυσμένη συσκευή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τους
χειρισμούς αναπαραγωγής,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
απομακρυσμένης συσκευής σας.
Συμβουλή
 Εάν η σύζευξη και η σύνδεση
Ακρόαση ήχου
μεταδίδοντας σε δέκτη
συμβατό με το
BLUETOOTH
Μπορείτε να ακούσετε ήχο της πηγής
που αναπαράγει μέσω αυτού του
συστήματος χρησιμοποιώντας δέκτη
συμβατό με BLUETOOTH (όπως
ακουστικά).
1
2
Θέστε το [Bluetooth Mode] στο
[Transmitter] στο [Bluetooth
Settings] (σελίδα 28).
3
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το [OK].
4
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το όνομα του δέκτη BLUETOOTH
από την [Device List] στο
[Bluetooth Settings] (σελίδα 28),
έπειτα πατήστε το .
Όταν η σύνδεση BLUETOOTH έχει
εδραιωθεί, ανάβει η μπλε
ενδεικτική λυχνία LED.
Για να διακόψετε την
αναπαραγωγή.
Η αναπαραγωγή θα διακοπεί όταν
εκτελείτε οποιοδήποτε από τα
ακόλουθα στοιχεία.
 Κρατήστε την απομακρυσμένη
συσκευή κοντά στο σήμα N στη
μονάδα ξανά.
 Διακόψτε τη συσκευή
αναπαραγωγής μουσικής της
απομακρυσμένης συσκευής.
 Απενεργοποιήστε το σύστημα ή την
απομακρυσμένη συσκευή.
 Αλλάξτε την είσοδο.
 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
BLUETOOTH στην απομακρυσμένη
συσκευή.
 Πατήστε το , το HOME ή το
PAIRING
στο τηλεχειριστήριο.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
BLUETOOTH στο δέκτη
BLUETOOTH.
Σημείωση
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα
του δέκτη BLUETOOTH στη λίστα,
επιλέξτε το [Scan].
5
Αρχίστε να αναπαράγετε την
πηγή μέσω αυτού του
συστήματος.
Ο ήχος που παράγεται από τον
δέκτη BLUETOOTH.
15EL
Λειτουργία BLUETOOTH
BLUETOOTH αποτύχουν, κάντε τα εξής.
 Κρατήστε την απομακρυσμένη
συσκευή κοντά στο σήμα N στη
μονάδα ξανά.
 Αφαιρέστε τη θήκη από την
απομακρυσμένη συσκευή εάν
χρησιμοποιείτε θήκη απομακρυσμένης
συσκευής από το εμπόριο.
 Εκκινήστε ξανά την εφαρμογή «NFC
Easy Connect».
 Θέστε το [Quick Start Mode] στο [On]
εάν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή
BLUETOOTH όταν το σύστημα είναι σε
κατάσταση αναμονής.
 Εάν η ένταση του ήχου είναι χαμηλή,
ρυθμίστε πρώτα την ένταση ήχου της
απομακρυσμένης συσκευής. Εάν
η ένταση του ήχου εξακολουθεί να είναι
πολύ χαμηλή, ρυθμίστε την ένταση
ήχου στη μονάδα.
 Εάν κρατήσετε την απομακρυσμένη
συσκευή κοντά στο σήμα N όταν το
σύστημα είναι σε λειτουργία πομπού,
το [Bluetooth Mode] αλλάζει στο
[Receiver] αυτόματα. Αυτή
η δυνατότητα δεν λειτουργεί με δέκτη
συμβατό με το NFC.
6
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Ρυθμίστε πρώτα την ένταση ήχου
του δέκτη BLUETOOTH, εάν το
επίπεδο της έντασης ήχου
εξακολουθεί να είναι πολύ
χαμηλό, ρυθμίστε την ένταση
ήχου στη μονάδα.
Όταν είστε συνδεδεμένοι σε δέκτη
BLUETOOTH, το επίπεδο της
έντασης ήχου της μονάδας δεν
μπορεί να ελεγχθεί. Τα κουμπιά
αφής της έντασης ήχου στη
μονάδα και τα κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο λειτουργούν μόνο
για τον δέκτη BLUETOOTH.
Σημείωση
 Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 9
δέκτες BLUETOOTH. Εάν καταχωρηθεί
ο 10ος δέκτης BLUETOOTH, η νέα
συσκευή θα αντικαταστήσει τον δέκτη
BLUETOOTH που συνδέθηκε πιο παλιά.
 Το σύστημα μπορεί να εμφανίσει έως
15 ανιχνευμένους δέκτες BLUETOOTH
στο [Device List].
 Δεν μπορείτε να αλλάξετε τα εφέ ήχου
ή ρυθμίσεις στο μενού Options κατά τη
μετάδοση ήχου.
 Ορισμένο περιεχόμενο δεν μπορεί να
αναπαραχθεί λόγω προστασίας
περιεχομένου.
 Η παραγωγή ήχου από τον δέκτη
BLUETOOTH μπορεί να καθυστερήσει σε
σχέση με εκείνη του συστήματος, λόγω
των χαρακτηριστικών της ασύρματης
τεχνολογίας BLUETOOTH.
 Δεν παρέχεται ήχος από τα ηχεία του
συστήματος και η υποδοχή HDMI OUT
(ARC) όταν ο δέκτης BLUETOOTH
συνδέεται επιτυχώς στο σύστημα.
 Η είσοδος [Screen mirroring], η είσοδος
[Bluetooth Audio] και η λειτουργία Home
Theatre Control είναι
απενεργοποιημένες όταν το σύστημα
είναι σε κατάσταση πομπού.
16EL
Συμβουλή
 Μόλις συνδεθούν το σύστημα και
ο δέκτης BLUETOOTH, μπορείτε να
ελέγξετε την αναπαραγωγή
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
χειρισμού αναπαραγωγής στο δέκτη
BLUETOOTH.
 Μπορείτε να συνδέσετε αυτό το
σύστημα στον πιο πρόσφατα
συνδεδεμένο δέκτη BLUETOOTH
πατώντας το RX/TX
επαναλαμβανόμενα στο επιλέξτε το
[Transmitter]. Έπειτα, αρχίστε να
αναπαράγετε την πηγή στο σύστημα.
Για να αποσυνδέσετε το δέκτη
BLUETOOTH
Εκτελέστε οποιοδήποτε από τα εξής
στοιχεία.
 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
BLUETOOTH στο δέκτη BLUETOOTH.
 Θέστε το [Bluetooth Mode] στο
[Receiver] ή στο [Off] (σελίδα 28).
 Απενεργοποιήστε το σύστημα ή το
δέκτη BLUETOOTH.
 Εκτελέστε τη λειτουργία ενός
αγγίγματος (NFC).
Για να διαγράψετε έναν
καταχωρημένο δέκτη
BLUETOOTH
1
Επιλέξτε το [Device List] στο
[Bluetooth Settings] (σελίδα 28).
Εμφανίζεται μια λίστα των
συζευγμένων και ανιχνευμένων
δεκτών BLUETOOTH.
2
Πατήστε το / για να επιλέξετε τη
συσκευή, έπειτα πατήστε το OPTIONS.
3
Πατήστε το / για να επιλέξετε το
[Remove], έπειτα πατήστε το .
4
Πατήστε το / για να επιλέξετε το
[OK], έπειτα πατήστε το .
Στο Google Play και το App Store θα
βρείτε μια εφαρμογή ειδικά για αυτό
το μοντέλο. Αναζητήστε το «SongPal»
και κάντε λήψη της εφαρμογής
δωρεάν για να μάθετε περισσότερα
για τις πρακτικές δυνατότητες που
προσφέρει.
Αυτή η εφαρμογή εύκολου χειρισμού,
το «SongPal», υποστηρίζει ασύρματη
λειτουργία. Σας επιτρέπει:
 να επιλέγετε περιεχόμενα μουσικής/
ήχου από τις ενσωματωμένες
λειτουργίες των διάφορων συσκευών
και smartphone.
 να χειρίζεστε διαισθητικά τις
διάφορες ρυθμίσεις.
 να βελτιώνετε οπτικά τη μουσική με
την οθόνη του smartphone σας.
Σημείωση
3
Επιλέξτε το «HT-XT3» από τη λίστα
συσκευών BLUETOOTH της συσκευής.
Η μπλε ενδεικτική λυχνία ανάβει
όταν εδραιωθεί η σύνδεση.
4
Χειριστείτε το σύστημα
χρησιμοποιώντας την οθόνη της
συνδεδεμένης συσκευής.
Όταν χρησιμοποιείτε iPhone/
iPod
1
Πατήστε το PAIRING .
Η μπλε ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει.
2
Θέστε το iPhone/iPod σε λειτουργία
σύζευξης.
3
Επιλέξτε το «HT-XT3» από τη λίστα
συσκευών BLUETOOTH του iPhone/
iPod.
Η μπλε ενδεικτική λυχνία ανάβει
όταν εδραιωθεί η σύνδεση.
4
Αναζητήστε, κατεβάστε και
εκκινήστε την εφαρμογή «SongPal».
5
Χειριστείτε το σύστημα
χρησιμοποιώντας την οθόνη της
συνδεδεμένης συσκευής.
Προτού ξεκινήσετε να εκτελείτε τις
παρακάτω λειτουργίες, φροντίστε να
θέσετε το [Bluetooth Mode] στο [Receiver]
(σελίδα 28).
Όταν χρησιμοποιείτε μια
συσκευή Android
1
Αναζητήστε, κατεβάστε και
εκκινήστε την εφαρμογή «SongPal».
Έπειτα, ακολουθήστε τις οδηγίες επί
της οθόνης.
2
Αφού εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης
BLUETOOTH στη συσκευή, πατήστε το
PAIRING .
Η μπλε ενδεικτική λυχνία
αναβοσβήνει.
17EL
Λειτουργία BLUETOOTH
Έλεγχος του
συστήματος
χρησιμοποιώντας
smartphone
ή tablet (SongPal)
Ρύθμιση μιας ενσύρματης
σύνδεσης δικτύου LAN
Λειτουργία δικτύου
Σύνδεση με ενσύρματο
δίκτυο
Δεν χρειάζεται να εκτελέσετε την
ακόλουθη ρύθμιση εάν έχετε
εκτελέσει το [Easy Network Settings].
1
Σύνδεση του συστήματος
στο δίκτυο χρησιμοποιώντας
καλώδιο δικτύου LAN
Η παρακάτω απεικόνιση είναι ένα
παράδειγμα διαμόρφωσης ενός
οικιακού δικτύου με το σύστημα και
έναν διακομιστή.
Καλώδιο δικτύου LAN
(δεν παρέχεται)
Μόντεμ ADSL/
Μόντεμ καλωδίου
Ευρυζωνικός
δρομολογητής
2
Πατήστε το  για να επιλέξετε το
[Setup] στην πάνω δεξιά
γωνία κι, έπειτα, πατήστε το .
3
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το [Network Settings], έπειτα
πατήστε το .
4
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το [Internet Settings], έπειτα
πατήστε το .
5
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το [Wired Setup], έπειτα πατήστε
το .
Η οθόνη για την επιλογή της
μεθόδου λήψης της διεύθυνσης IP
εμφανίζεται στην οθόνη της
τηλεόρασης.
6
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το [Auto], έπειτα πατήστε το .
7
Πατήστε το / για να
περιηγηθείτε σε πληροφορίες κι,
έπειτα, πατήστε το .
8
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το [Save & Connect], έπειτα
πατήστε το .
Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται
στο δίκτυο. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στα μηνύματα που
εμφανίζονται στην οθόνη της
τηλεόρασης.
Διαδίκτυο
Καλώδιο δικτύου LAN
(δεν παρέχεται)
Διακομιστής
Συμβουλή
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα
θωρακισμένο καλώδιο ευθείας
διασύνδεσης (καλώδιο δικτύου LAN).
18EL
Πατήστε το πλήκτρο HOME.
Η αρχική οθόνη εμφανίζεται στην
οθόνη της τηλεόρασης.
Εάν χρησιμοποιείτε σταθερή
διεύθυνση IP
Σύνδεση με ασύρματο
δίκτυο
1
2
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το [Wireless Setup(built-in)],
έπειτα πατήστε το .
Μια λίστα διαθέσιμων SSID
(σημείων πρόσβασης) εμφανίζεται
στην οθόνη της τηλεόρασης.
3
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το όνομα δικτύου (SSID) που
θέλετε, κι έπειτα πατήστε το .
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων
ασφαλείας.
Ρύθμιση μιας ασύρματης
σύνδεσης δικτύου LAN
Προτού εκτελέσετε τις ρυθμίσεις
δικτύου
Όταν ο ασύρματος δρομολογητής του
δικτύου LAN σας (σημείο πρόσβασης)
είναι συμβατός με Προστατευμένη
ρύθμιση Wi-Fi (WPS), μπορείτε εύκολα
να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου με το
κουμπί WPS.
Εάν όχι, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε
ή να εισαγάγετε τις ακόλουθες
πληροφορίες. Ελέγξτε τις παρακάτω
πληροφορίες εκ των προτέρων.
 Το όνομα του δικτύου (SSID)* του
δρομολογητή ασύρματου δικτύου
LAN/σημείου πρόσβασης
 Το κλειδί ασφαλείας (κωδικό
πρόσβασης)** για το δίκτυο
Ακολουθήστε τα Βήματα 1 έως 4
του «Ρύθμιση μιας ενσύρματης
σύνδεσης δικτύου LAN»
(σελίδα 18).
4
Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας
(κλειδί WEP, κλειδί WPA/WPA2)
χρησιμοποιώντας το
πληκτρολόγιο λογισμικού.
Χρησιμοποιήστε το /// και
το
για να επιλέξετε τους
χαρακτήρες/αριθμούς, έπειτα
επιλέξτε το [Enter] για να
επιβεβαιώσετε το κλειδί
ασφαλείας.
Το σύστημα ξεκινά να συνδέεται
στο δίκτυο. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στα μηνύματα που
εμφανίζονται στην οθόνη της
τηλεόρασης.
* Το SSID (Service Set Identifier) είναι μια
ονομασία που προσδιορίζει ένα
συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης.
19EL
Λειτουργία δικτύου
Επιλέξτε το [Custom] στο βήμα 6,
έπειτα ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να επιλέξετε το [Specify IP
address]. Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής της
διεύθυνσης ΙΡ.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για να εισαγάγετε την τιμή για
το [IP Address], έπειτα πατήστε το
για να επιβεβαιώσετε τις τιμές.
Εισαγάγετε τις τιμές για το [Subnet
Mask], το [Default Gateway], το [Primary
DNS] και το [Secondary DNS], κι έπειτα
πατήστε το .
** Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να
διατίθενται σε μια ετικέτα στο
δρομολογητή ασύρματου δικτύου
LAN/σημείο πρόσβασης, στις οδηγίες
χρήσης, από το πρόσωπο που έκανε
την εγκατάσταση του ασύρματου
δικτύου σας ή στα στοιχεία που
λάβατε από τον πάροχο υπηρεσιών
Ίντερνετ.
Εάν χρησιμοποιείτε σταθερή
διεύθυνση IP
Επιλέξτε το [New connection
registration] στο βήμα 3, επιλέξτε το
[Manual registration], έπειτα
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για να επιλέξετε το [Specify IP
address]. Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής της
διεύθυνσης ΙΡ.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για να εισαγάγετε την τιμή για
το [IP Address], έπειτα πατήστε το
για να επιβεβαιώσετε τις τιμές.
Εισαγάγετε τις τιμές για το [Subnet
Mask], το [Default Gateway], το [Primary
DNS] και το [Secondary DNS], κι έπειτα
πατήστε το .
Σημείωση
Η οθόνη ρύθμισης ασφάλειας στο βήμα 4
δεν εμφανίζεται εάν το δίκτυό σας δεν
έχει ασφαλιστεί με κρυπτογράφηση
(χρησιμοποιώντας το κλειδί ασφαλείας).
Αναπαραγωγή αρχείων
σε Οικιακό δίκτυο
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία
μουσικής/φωτογραφιών σε άλλη
συμβατή με το οικιακό δίκτυο
συσκευή, συνδέοντάς τες στο οικιακό
σας δίκτυο.
Αυτό το σύστημα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σαν συσκευή
αναπαραγωγής και απόδοσης
(renderer).
 Διακομιστής: Αποθηκεύει και κάνει
κοινή χρήση περιεχομένων
ψηφιακών μέσων
 Συσκευή αναπαραγωγής: Βρίσκει και
αναπαράγει περιεχόμενο ψηφιακών
μέσων από τον διακομιστή
20EL


Συσκευή απόδοσης (Renderer):
Λαμβάνει και αναπαράγει αρχεία
από το διακομιστή, ενώ ο χειρισμός
της μπορεί να εκτελεστεί από άλλη
συσκευή (ελεγκτής)
Ελεγκτής: Χειρίζεται τη συσκευή
απόδοσης
Προετοιμαστείτε για χρήση της
λειτουργίας Οικιακού δικτύου.
 Συνδέστε το σύστημα σε ένα δίκτυο
(σελίδα 18).
 Προετοιμάστε άλλη συσκευή
συμβατή με οικιακό δίκτυο. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας της συσκευής.
Για να αναπαραγάγετε αρχεία
που είναι αποθηκευμένα σε
διακομιστή μέσω του
συστήματος (Player)
Επιλέξτε το [Home Network] από την
αρχική οθόνη, έπειτα επιλέξτε το
διακομιστή. Επιλέξτε το αρχείο που
θέλετε να αναπαραγάγετε από
[Music] ή
[Photo].
Διακομιστής
Συσκευή
αναπαραγωγής
(Αυτό το
σύστημα)
Για να αναπαραγάγετε
απομακρυσμένα αρχεία με
χειρισμούς του συστήματος
(Renderer) μέσω ενός χειριστή
οικιακού δικτύου
Μπορείτε να λειτουργήσετε το
σύστημα με μια συσκευή συμβατή με
το χειριστή οικιακού δικτύου (ένα
κινητό τηλέφωνο, κ.λπ.), όταν
αναπαράγετε αρχεία που είναι
αποθηκευμένα σε έναν διακομιστή.
Σημείωση
Διακομιστής
Συσκευή απόδοσης
(Αυτό το σύστημα)
Μπορεί επίσης να χρειαστεί να
καταχωρίσετε το σύστημά σας προτού
χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες
μουσικής. Για λεπτομέρειες σχετικά με
την καταχώρηση του προϊόντος,
επισκεφθείτε την τοποθεσία υποστήριξης
πελατών του παρόχου των υπηρεσιών.
1
Χειριστής
2
Σημείωση
Μη χειρίζεστε το σύστημα με το
παρεχόμενο τηλεχειριστήριο και
χειριστή ταυτόχρονα.
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το [Music Services], έπειτα
πατήστε το .
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται η λίστα των παρόχων
υπηρεσιών.
Σημείωση
Ανάλογα με την κατάσταση
σύνδεσης του περιεχομένου Ίντερνετ,
η λίστα των παρόχων της υπηρεσίας
μπορεί να χρειαστεί χρόνο για να
εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης.
Συμβουλή
Το σύστημα είναι συμβατό με τη
λειτουργία «Play To» του Windows Media®
Player 12 που παρέχεται στις βασικές
δυνατότητες των Windows 7.
Συμβουλή
Απόλαυση διάφορων
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών
Μπορείτε να ακούσετε υπηρεσίες
μουσικής που προσφέρονται στο
Ίντερνετ με αυτόν το σύστημα. Για να
χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία,
το σύστημα πρέπει να είναι
συνδεδεμένο στο Ίντερνετ.
Μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα
παρόχων υπηρεσιών πατώντας το
OPTIONS, κι έπειτα επιλέγοντας το
[Update List].
3
Πατήστε το / για να επιλέξετε
τη μουσική υπηρεσία που
θέλετε, έπειτα πατήστε το .
Πατήστε το πλήκτρο BACK για να
μεταβείτε στον προηγούμενο
κατάλογο.
Διαδίκτυο
Δρομολογητής
Αυτό το σύστημα
21EL
Λειτουργία δικτύου
Για λεπτομέρειες για τη λειτουργία,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
συσκευής που είναι συμβατή με τον
χειριστή οικιακού δικτύου.
Πατήστε το πλήκτρο HOME.
Η αρχική οθόνη εμφανίζεται στην
οθόνη της τηλεόρασης.
Καταχώρηση μιας νέας
υπηρεσίας μουσικής
Μπορείτε να απολαύσετε την
ακρόαση περιεχομένου διάφορων
υπηρεσιών μουσικής που
προσφέρονται στο Ίντερνετ.
Έλεγχος του κωδικού
καταχώρησης
Κατά την απόλαυση μια νέας
υπηρεσίας μουσικής, ενδέχεται να
χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό
καταχώρησης του συστήματος.
1
Επιλέξτε το [Music Services] από την
αρχική οθόνη.
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται η λίστα των παρόχων
υπηρεσιών.
2
Πατήστε το / για να επιλέξετε τη
μουσική υπηρεσία που θέλετε,
έπειτα πατήστε το .
Στην οθόνη της τηλεόραση
εμφανίζονται οι πληροφορίες
καταχώρησης,
συμπεριλαμβανομένου του κωδικού
καταχώρησης.
Χρήση του Screen
mirroring
Το «Screen mirroring» είναι μια
λειτουργία για την εμφάνιση της
οθόνης μιας κινητής συσκευής στην
τηλεόραση μέσω της τεχνολογίας
Miracast technology. Το σύστημα
μπορεί να συνδεθεί απευθείας με μια
συσκευή συμβατή με το Screen
mirroring (π.χ. smartphone, tablet).
Μπορείτε να απολαύσετε την
εμφανιζόμενη οθόνη της συσκευής στη
μεγάλη οθόνη της τηλεόρασής σας.
Δεν απαιτείται ασύρματος
δρομολογητής (ή σημείο πρόσβασης)
για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη
δυνατότητα.
1
2
Πατήστε το MIRRORING.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Screen
mirroring από τη συσκευή σας.
Για λεπτομέρειες για το πώς να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
που παρέχονται με τη συσκευή σας.
Σημείωση
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες
καταχώρησης στην οθόνη της
τηλεόρασης όταν εισάγετε μια
μουσική υπηρεσία. Ο συγχρονισμός
της εμφάνισης αυτών των
πληροφοριών εξαρτάται από την
υπηρεσία μουσικής.
Για να συνδεθείτε σε ένα
smartphone Xperia
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
ενός αγγίγματος mirroring (NFC)
Πατήστε το MIRRORING, έπειτα
κρατήστε το smartphone Xperia κοντά
στο σήμα N στη μονάδα.
Για να εξέλθετε από το mirroring
Πατήστε το HOME ή το INPUT +/–.
Σημείωση
 Όταν χρησιμοποιείτε το Screen
mirroring, η ποιότητα της εικόνας και
του ήχου μπορεί ορισμένες φορές να
υποβαθμιστεί λόγω παρεμβολών από
άλλο δίκτυο.
22EL
 Ορισμένες λειτουργίες δικτύου μπορεί
να μην είναι διαθέσιμες κατά το Screen
mirroring.
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
συμβατή με το Miracast. Η συνδεσιμότητα
με όλες τις συμβατές με Miracast
συσκευές δεν είναι εγγυημένη.
 Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης,
η ποιότητα της εικόνας και του ήχου
μπορεί να περιοριστεί.
Συμβουλή
 Μπορείτε να επιλέξετε το εφέ ήχου που
Σύνδεση με τηλεόραση 4K
Για να προβάλλετε περιεχόμενο
προστατευμένο με πνευματικά
δικαιώματα 4K, συνδέστε το σύστημα
και την τηλεόραση μέσω συμβατής
HDCP 2.2 υποδοχής HDMI. Για
λεπτομέρειες για το εάν η τηλεόραση
είναι εξοπλισμένη με υποδοχή HDMI
συμβατή με το HDCP 2.2, ανατρέξτε
στις οδηγίες λειτουργίας που
παρέχονται με την τηλεόραση.
Όταν η υποδοχή HDMI της
τηλεόρασης φέρει σήμανση
με ARC* και είναι συμβατή
με HDCP 2.2
Υποδοχή
HDMI
συμβατή
με HDCP 2.2
Καλώδιο HDMI
υψηλής
ταχύτητας**
* Η λειτουργία ARC (Audio Return
Channel) στέλνει ψηφιακό ήχο από μια
τηλεόραση σε αυτό το σύστημα
ή ενισχυτή AV χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο HDMI.
** Παρέχεται μόνο για ορισμένες
περιοχές.
23EL
Viewing Copyright-protected 4K Content
προτιμάτε κατά το mirroring. Πατήστε
τα κουμπιά εφέ ήχου (σελίδα 52).
 Εάν η ποιότητα της εικόνας και του ήχου
συχνά υποβαθμίζεται, μπορείτε να
βελτιώσετε την ποιότητα θέτοντας το
[Screen mirroring RF Setting] (σελίδα 32).
Viewing Copyright-protected 4K
Content
Όταν η υποδοχή HDMI της
τηλεόρασης φέρει σήμανση
με ARC και δεν είναι
συμβατή με το HDCP 2.2
Εάν η υποδοχή HDMI της τηλεόρασής
σας φέρει σήμανση ARC και δεν είναι
συμβατή με το HDCP 2.2, συνδέστε το
σύστημα στην υποδοχή HDMI της
τηλεόρασής σας που είναι συμβατή με
το HDCP 2.2 χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο HDMI. Έπειτα, συνδέστε ένα
οπτικό ψηφιακό καλώδιο στην οπτική
υποδοχή εξόδου της τηλεόρασης για
να ακούσετε ψηφιακό ήχο.
Σύνδεση συσκευών 4K
Συνδέστε μια συσκευή 4K στην
υποδοχή HDMI IN 1 του συστήματος.
Για λεπτομέρειες εάν η συσκευή είναι
συμβατή με το HDCP 2.2, ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης που παρέχονται
με τη συσκευή.
Συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc™, κουτί
καλωδίων ή δορυφορικός
δέκτης κ.λπ.
OUTPUT
Υποδοχή
HDMI
συμβατή
με HDCP 2.2
Καλώδιο
υψηλής
ταχύτητας
HDMI (δεν
παρέχεται)
Υποδοχή HDMI
συμβατή με
HDCP 2.2
Καλώδιο
HDMI υψηλής
ταχύτητας*
Οπτικό
ψηφιακό
καλώδιο*
* Παρέχεται είτε καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας είτε οπτικό ψηφιακό
καλώδιο ανάλογα με την περιοχή.
24EL
Εικονίδιο
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Χρήση της οθόνης
ρυθμίσεων
Μπορείτε να κάνετε διάφορες
ρυθμίσεις σε στοιχεία όπως η εικόνα
και ο ήχος.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι
υπογραμμισμένες.
1
Επεξήγηση
[System Settings]
(σελίδα 30)
Εκτελεί ρυθμίσεις που
συνδέονται με το σύστημα.
[Network Settings]
(σελίδα 31)
Εκτελεί λεπτομερείς
ρυθμίσεις για το Διαδίκτυο
και το δίκτυο.
[Input Skip Setting]
(σελίδα 33)
Θέτει τη ρύθμιση
παράλειψεις εισόδου για
κάθε είσοδο.
[Easy Setup] (σελίδα 33)
Εκτελεί εκ νέου το [Easy
Setup] για τον καθορισμό
βασικών ρυθμίσεων.
2
Πατήστε το  για να επιλέξετε το
[Setup] στην πάνω δεξιά
γωνία, έπειτα πατήστε το .
3
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το εικονίδιο κατηγορίας
εγκατάστασης, έπειτα πατήστε
το .
[Easy Network Settings]
(σελίδα 33)
Εκτελεί το [Easy Network
Settings] για την εκτέλεση
των βασικών ρυθμίσεων
δικτύου.
Εικονίδιο
[Resetting] (σελίδα 33)
Επαναφέρει το σύστημα
στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
Επεξήγηση
[Software Update]
(σελίδα 25)
Ενημερώνει το λογισμικό
του συστήματος.
[Screen Settings]
(σελίδα 26)
Εκτελεί τις ρυθμίσεις
οθόνης ανάλογα με τον
τύπο τηλεόρασης.
[Audio Settings]
(σελίδα 27)
Εκτελεί τις ρυθμίσεις ήχου
ανάλογα με τον τύπο των
συνδεόμενων υποδοχών.
[Bluetooth Settings]
(σελίδα 28)
Εκτελεί λεπτομερείς
ρυθμίσεις για τη λειτουργία
BLUETOOTH.
[Software Update]
Εάν κάνετε ενημέρωση του λογισμικού
σας στην τελευταία έκδοση, μπορείτε
να επωφεληθείτε από τις πιο
πρόσφατες λειτουργίες.
Στη διάρκεια μιας ενημέρωσης
λογισμικού, το «UPDT» εμφανίζεται
στην οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.
Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το
σύστημα ξεκινά αυτόματα.
Όσο η λειτουργία ενημέρωσης είναι σε
εξέλιξη, μην ενεργοποιείτε
ή απενεργοποιείτε το σύστημα
ή λειτουργείτε το σύστημα ή την
τηλεόραση. Περιμένετε να
ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού.
25EL
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Πατήστε το πλήκτρο HOME.
Η αρχική οθόνη εμφανίζεται στην
οθόνη της τηλεόρασης.
Σημείωση
 Για πληροφορίες σχετικά με λειτουργίες
ενημέρωσης, επισκεφτείτε την
ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:
Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη
Ρωσία:
www.sony.eu/support
Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/
περιοχές:
http://www.sony-asia.com/section/
support
 Εάν η σύνδεσή σας στο δίκτυο είναι
κακή, επισκεφτείτε την ανωτέρω
διαδικτυακή τοποθεσία για να λάβετε
την τελευταία έκδοση λογισμικού και να
ενημερώσετε μέσω μνήμης USB.
 [Update via Internet]
Ενημερώνει το λογισμικό του
συστήματος χρησιμοποιώντας
διαθέσιμο δίκτυο. Φροντίστε το δίκτυο
να είναι συνδεδεμένο στο Ίντερνετ. Για
λεπτομέρειες, βλ. «Λειτουργία
δικτύου» (σελίδα 18).
 [Update via USB Memory]
Ενημερώνει λογισμικό χρησιμοποιώντας
μνήμη USB. Φροντίστε ώστε ο Φάκελος
Ενημέρωσης Λογισμικού είναι σωστά
ονομασμένος ως «UPDATE».
Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει
έως 500 αρχεία/φακέλους σε ένα
μοναδικό επίπεδο
συμπεριλαμβανομένων των αρχείων/
φακέλων της ενημέρωσης.
[Screen Settings]
 [TV Type]
[16:9]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά
τη σύνδεση σε μια τηλεόραση ευρείας
οθόνης ή μια τηλεόραση με λειτουργία
ευρείας οθόνης.
26EL
[4:3]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά
τη σύνδεση σε μια τηλεόραση 4:3
χωρίς λειτουργία ευρείας οθόνης.
 [Output Video Resolution]
[Auto]: Εξάγει σήμα βίντεο σύμφωνα
με την ανάλυση της τηλεόρασης
ή συνδεδεμένης συσκευής.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Εξάγει σήμα βίντεο
σύμφωνα με την επιλεγμένη ρύθμιση
ανάλυσης.
* Εάν το σύστημα χρωμάτων του
αναπαραγόμενου περιεχομένου είναι
NTSC, η ανάλυση των σημάτων βίντεο
μπορεί να μετατραπεί σε [480i] και
[480p] μόνο.
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Αυτή η λειτουργία διατίθεται για την
αναπαραγωγή περιεχομένων από
Screen mirroring.
[Auto]: Παρέχει σήματα βίντεο 24p
μόνο όταν συνδέετε μια τηλεόραση
συμβατή με 1080/24p μέσω σύνδεσης
HDMI και το [Output Video Resolution]
έχει τεθεί στο [Auto] ή το [1080p].
[Off]: Επιλέξτε αυτό όταν η τηλεόρασή
σας δεν είναι συμβατή με σήματα
βίντεο 1080/24p.
 [4K Output]
[Auto1]: Παράγει σήματα βίντεο 2K
(1920 × 1080) κατά την αναπαραγωγή
βίντεο και σήματα βίντεο 4K κατά την
αναπαραγωγή φωτογραφιών, όταν
συνδέεται σε συμβατή με Sony 4K
συσκευή.
Παράγει σήματα βίντεο 4K κατά την
αναπαραγωγή περιεχομένων βίντεο
24p ή αναπαραγωγή φωτογραφιών,
κατά τη σύνδεση σε μια συμβατή
συσκευή όχι Sony 4K.
[Auto2]: Παράγει αυτόματα σήματα
βίντεο 4K/24p όταν συνδέετε μια
συσκευή συμβατή με 4K/24p και
κάνετε την κατάλληλη ρύθμιση για το
[Network content 24p Output] στο [24p
Output], κι επίσης παράγει εικόνες
φωτογραφιών 4K/24p όταν
αναπαράγετε αρχεία φωτογραφιών 2D.
[Off]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
Σημείωση
Εάν η συσκευή Sony σας δεν ανιχνεύεται
όταν επιλέγεται το [Auto1], η ρύθμιση θα
έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως η ρύθμιση
[Auto2].
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Κανονικά επιλέξτε αυτό.
[12bit], [10bit]: Παράγει σήματα βίντεο
12bit/10bit όταν η συνδεδεμένη
τηλεόραση είναι συμβατή με Deep
Colour.
[Off]: Επιλέξτε αυτό όταν η εικόνα
είναι ασταθής ή τα χρώματα
εμφανίζονται αφύσικα.
 [Video Direct]
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε
Προβολή επί της οθόνης (OSD) του
συστήματος, όταν έχει επιλεγεί
η είσοδος [HDMI1], [HDMI2] ή [HDMI3].
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν
παίζετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να
απολαύσετε πλήρως την οθόνη της
τηλεόρασης.
 [SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Εξομαλύνει τη διαβάθμιση της
εξόδου σημάτων βίντεο από την
υποδοχή HDMI OUT (ARC).
[Off]: Επιλέξτε αυτό όταν εξέρχονται
παραμορφωμένα σήματα βίντεο
ή αφύσικο χρώμα.
[Audio Settings]
 [DSEE HX]
Αυτή η λειτουργία επιτυγχάνεται μόνο
όταν το [Music] έχει επιλεγεί ως πεδίο
ήχου.
[On]: Αναβαθμίζει το αρχείο ήχου σε
αρχείο ήχου υψηλής ανάλυσης και
αναπαράγει τον καθαρό ήχο υψηλού
βαθμού ο οποίος συχνά χάνεται
(σελίδα 11).
[Off]: Ανενεργό.
 [Audio DRC]
Μπορείτε να συμπιέσετε το δυναμικό
εύρος του ηχητικού κομματιού.
[Auto]: Συμπιέζει αυτόματα ήχο
κωδικοποιημένο σε Dolby TrueHD.
[On]: Το σύστημα αναπαράγει το
ηχητικό κομμάτι με το είδος του
δυναμικού φάσματος το οποίο ήταν
η πρόθεση του μηχανικού εγγραφής.
[Off]: Καμία συμπίεση δυναμικού
εύρους.
27EL
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο
της εξωτερικής συσκευής και αλλάζει
στη ρύθμιση χρωμάτων που ταιριάζει.
[YCbCr (4:2:2)]: Παράγει σήματα βίντεο
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Παράγει σήματα βίντεο
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Επιλέξτε αυτό όταν συνδέεστε
σε μια συσκευή με υποδοχή DVI
συμβατή με HDCP.
[On]: Απενεργοποιεί το OSD. Δεν θα
εμφανίζονται πληροφορίες στην
οθόνη και τα κουμπιά OPTIONS και
DISPLAY είναι απενεργοποιημένα.
[Off]: Εμφανίζει πληροφορίες στην
οθόνη όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις,
όπως επιλέγοντας το ηχητικό πεδίο.
 [Attenuation settings - Analog]
Παραμόρφωση μπορεί να σημειωθεί
όταν ακούτε μια συσκευή που είναι
συνδεδεμένη στην υποδοχή ANALOG
IN. Μπορείτε να αποτρέψετε την
παραμόρφωση εξασθενώντας το
επίπεδο εισόδου στο σύστημα.
[On]: Εξασθενεί το επίπεδο εισόδου. Το
επίπεδο εξόδου θα μειωθεί με αυτήν
τη ρύθμιση.
[Off]: Κανονικό επίπεδο εισόδου.
 [Audio Output]
Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο
εξόδου, όπου εξέρχεται το σήμα ήχου.
[Speaker]: Παράγει ήχο μόνο από τα
ηχεία του συστήματος.
[Speaker + HDMI]: Παράγει ήχο από τα
ηχεία του συστήματος και γραμμικά,
2 καναλιών σήματα PCM από την
υποδοχή HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Παρέχει ήχο μόνο από την
υποδοχή HDMI OUT (ARC). Η μορφή
ήχου εξαρτάται από τη συνδεδεμένη
συσκευή.
Σημείωση
 Όταν το [Control for HDMI] έχει τεθεί στο
[On] (σελίδα 30), το [Audio Output]
τίθεται στο [Speaker + HDMI] αυτόματα
και αυτή η ρύθμιση δεν μπορεί να
αλλάξει.
 Δεν παρέχονται σήματα ήχου από την
υποδοχή HDMI OUT (ARC) όταν το [Audio
Output] έχει τεθεί στο [Speaker + HDMI]
και το [HDMI1 Audio Input Mode]
(σελίδα 31) έχει τεθεί στο [TV]. (Μόνο για
τα ευρωπαϊκά μοντέλα)
28EL
[Bluetooth Settings]
 [Bluetooth Mode]
Μπορείτε να απολαύσετε
περιεχόμενα από απομακρυσμένη
συσκευή χρησιμοποιώντας αυτό το
σύστημα ή να ακούσετε ήχο από αυτό
το σύστημα χρησιμοποιώντας άλλη
συσκευή όπως ακουστικά.
[Receiver]: Αυτό το σύστημα είναι σε
λειτουργία λήψης που του επιτρέπει
να λαμβάνει και να παρέχει ήχο
εξόδου από την απομακρυσμένη
συσκευή.
[Transmitter]: Αυτό το σύστημα είναι
σε λειτουργία πομπού, πράγμα το
οποίο του επιτρέπει να στέλνει ήχο
στην απομακρυσμένη συσκευή.
[Off]: Η ισχύς BLUETOOTH είναι
απενεργοποιημένη και δεν μπορείτε
να επιλέξετε την είσοδο [Bluetooth
Audio].
Σημείωση
Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια
απομακρυσμένη συσκευή
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
ακρόασης με ένα άγγιγμα, ακόμα κι εάν
έχετε θέσει το [Bluetooth Mode] στο [Off].
 [Device List]
Εμφανίζει μια λίστα των συζευγμένων
και ανιχνευμένων δεκτών BLUETOOTH
όταν το [Bluetooth Mode] έχει τεθεί
στο [Transmitter] (σελίδα 28).
 [Bluetooth Standby]
Μπορείτε να θέσετε το [Bluetooth
Standby] έτσι ώστε το σύστημα να
μπορεί να ενεργοποιηθεί από μια
συσκευή BLUETOOTH, όταν κι όταν το
σύστημα είναι σε κατάσταση
αναμονής. Αυτή η λειτουργία
διατίθεται μόνο όταν θέτετε το
[Bluetooth Mode] στο [Receiver] ή το
[Transmitter].
 [Bluetooth Codec - LDAC]
Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο
όταν θέτετε το [Bluetooth Mode] στο
[Receiver] ή το [Transmitter].
[On]: Το σύστημα ενεργοποιείται
αυτόματα όταν εδραιώνετε σύνδεση
BLUETOOTH από μια συζευγμένη
συσκευή BLUETOOTH.
[Off]: Ανενεργό.
Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση [Bluetooth
Codec - LDAC] όταν είναι συνδεδεμένη
συσκευή BLUETOOTH, η ρύθμιση του
κωδικοποιητή αντικατοπτρίζεται μόνο
μετά την επόμενη σύνδεση.
[On]: Ενεργοποίηση κωδικοποιητή
LDAC.
[Off]: Απενεργοποίηση κωδικοποιητή
LDAC.
Σημείωση
Συμβουλή
Το LDAC είναι μια τεχνολογία
κωδικοποίησης ήχου για «Ήχο υψηλής
ανάλυσης (Hi-Res)» που ανέπτυξε η Sony,
η οποία λειτουργεί στα 990 kbps έως
303 kbps* με τους ρυθμούς
δειγματοληψίας 96/88,2/48/44,1 kHz.
Είναι βελτιστοποιημένο για
κωδικοποίηση υψηλού ρυθμού
δειγματοληψίας και υψηλό βαθμό ροής
δεδομένων κι επιτρέπει μετάδοση
περιεχομένου ήχου υψηλής ανάλυσης,
ακόμα και μέσω σύνδεσης BLUETOOTH,
ενώ διατηρεί ποιότητα ήχου σχεδόν
ισοδύναμη με την αρχική του υπό ένα
σταθερό περιβάλλον ασύρματου
δικτύου. Παρέχει επίσης υψηλή
αποτελεσματικότητα κωδικοποίησης σε
χαμηλούς ρυθμούς δειγματοληψίας και
χαμηλούς βαθμούς ροής δεδομένων,
επιτρέποντας μετάδοση ήχου ποιότητας
CD, ακόμα και με ασταθή ασύρματη
σύνδεση.
 [Bluetooth Codec - AAC]
Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο
όταν θέτετε το [Bluetooth Mode] στο
[Receiver] ή το [Transmitter].
[On]: Ενεργοποίηση κωδικοποιητή AAC.
[Off]: Απενεργοποίηση
κωδικοποιητή AAC.
Σημείωση
 Μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλής
ποιότητας, εάν είναι ενεργοποιημένο το
AAC. Εάν δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο
AAC από τη συσκευή σας, επιλέξτε [Off].
 Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση [Bluetooth
Codec - AAC] όταν είναι συνδεδεμένη
συσκευή BLUETOOTH, η ρύθμιση του
κωδικοποιητή αντικατοπτρίζεται μόνο
μετά την επόμενη σύνδεση.
* Όταν ο ρυθμός δειγματοληψίας είναι
96 kHz ή 48 kHz, λειτουργεί στα
990 kbps έως 330 kbps. Όταν ο ρυθμός
δειγματοληψίας είναι 88,2 kHz
ή 44,1 kHz, λειτουργεί στα 909 kbps έως
303 kbps.
29EL
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Σημείωση
Εάν θέσετε το [Quick Start Mode] στο [Off]
και το [Bluetooth Standby] στο [On], το
σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί από
μια συσκευή BLUETOOTH, αλλά η σύνδεση
BLUETOOTH αστοχεί.
 [Wireless Playback Quality]
Μπορείτε να ορίσετε το ρυθμό των
δεδομένων μετάδοσης της
αναπαραγωγής LDAC. Αυτή
η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν
θέτετε το [Bluetooth Mode] στο
[Transmitter] και το [Bluetooth Codec LDAC] στο [On].
 [HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία
[Control for HDMI]. Μπορείτε να
χειριστείτε αμοιβαία ανάμεσα σε
συσκευές που είναι συνδεδεμένες με
ένα καλώδιο HDMI.
[Off]: Ανενεργό.
[Auto]: Ο ρυθμός δεδομένων αλλάζει
αυτόματα ανάλογα με το περιβάλλον.
Εάν η αναπαραγωγή ήχου είναι
ασταθής σε αυτήν τη ρύθμιση,
χρησιμοποιήστε άλλες τρεις ρυθμίσεις.
[Sound Quality]: Χρησιμοποιείται
ο υψηλότερος ρυθμός δεδομένων.
Ο ήχος αποστέλλεται στην υψηλότερη
ποιότητα, εντούτοις η αναπαραγωγή
ήχου ορισμένες φορές μπορεί να γίνει
ασταθής, όταν η ποιότητα της
σύνδεσης δεν είναι αρκετά καλή.
[Standard]: Χρησιμοποιείται
ο ενδιάμεσος ρυθμός δεδομένων.
Εξισορροπεί και την ποιότητα ήχου
και τη σταθερότητα αναπαραγωγής.
[Connection]: Η σταθερότητα μπαίνει
σε προτεραιότητα. Η ποιότητα ήχου
μπορεί να είναι εύλογη και
η κατάσταση σύνδεσης θα είναι κατά
πάσα πιθανότητα σταθερή. Εάν
η σύνδεση είναι ασταθής, συνιστάται
αυτή η ρύθμιση.
[Audio Return Channel]
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη
όταν συνδέετε το σύστημα σε υποδοχή
HDMI IN μιας τηλεόρασης που είναι
συμβατή με τη λειτουργία Audio
Return και το [Control for HDMI] έχει
τεθεί στο [On].
[Auto]: Το σύστημα μπορεί να λάβει το
ψηφιακό σήμα ήχου της τηλεόρασης
αυτόματα μέσω ενός καλωδίου HDMI.
[Off]: Ανενεργό.
[System Settings]
 [OSD Language]
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που
θέλετε για την εμφάνιση επί της
οθόνης του συστήματος.
30EL
[Standby Through]
Μπορείτε να παράγετε σήματα HDMI
στην τηλεόραση, ακόμη και όταν το
σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση
αναμονής. Αυτή η λειτουργία είναι
διαθέσιμη όταν θέτετε το [Control for
HDMI] στο [On].
Προεπιλεγμένη ρύθμιση:
 [Off] (Μόνο για τα ευρωπαϊκά μοντέλα)
 [Auto] (Άλλα μοντέλα)
[Auto]: Παράγει σήματα από την
υποδοχή HDMI OUT (ARC) όταν
η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη,
ενώ το σύστημα είναι σε κατάσταση
αναμονής. Η ρύθμιση αυτή εξοικονομεί
ενέργεια στην κατάσταση αναμονής,
συγκριτικά με τη ρύθμιση [On].
[On]: Παράγει πάντα σήματα από την
υποδοχή HDMI OUT (ARC) όταν το
σύστημα είναι σε κατάσταση
αναμονής. Εάν συνδέσετε μια
τηλεόραση εκτός από «BRAVIA»,
συνιστούμε για επιλέξετε αυτήν τη
ρύθμιση.
[Off]: Δεν παράγονται σήματα όταν το
σύστημα είναι σε κατάσταση αναμονής.
Η ρύθμιση αυτή εξοικονομεί ενέργεια
στην κατάσταση αναμονής, συγκριτικά
με τη ρύθμιση [On].
 [Quick Start Mode]
[On]: Συντομεύει το χρόνο εκκίνησης
από την κατάσταση αναμονής.
Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα
γρήγορα αφού το ενεργοποιήσετε.
[Off]: Η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
 [Auto Standby]
[On]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία [Auto
Standby]. Όταν δεν χειρίζεστε το
σύστημα για περίπου 20 λεπτά, το
σύστημα εισέρχεται σε κατάσταση
αναμονής αυτόματα.
[Off]: Ανενεργό.
 [Auto Display]
[On]: Εμφανίζει αυτόματα πληροφορίες
στην οθόνη, όταν αλλάζετε τα σήματα
ήχου, λειτουργία εικόνας κ.λπ.
[Off]: Εμφανίζει πληροφορίες μόνο
όταν πατάτε το DISPLAY.
 [Device Name]
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αυτού
του συστήματος ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας, έτσι ώστε να το
αναγνωρίζετε πιο εύκολα κατά το
BLUETOOTH ή τη λειτουργία Screen
mirroring. Το όνομα χρησιμοποιείται
επίσης σε άλλη χρήση δικτύου όπως
το Οικιακό δίκτυο. Ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης και
χρησιμοποιήστε πληκτρολόγιο
λογισμικού για να εισαγάγετε το όνομα.
 [System Information]
Μπορείτε να εμφανίσετε τις
πληροφορίες για την έκδοση
λογισμικού του συστήματος και τη
διεύθυνση MAC.
 [Software License Information]
Μπορείτε να εμφανίσετε τις
πληροφορίες άδειας χρήσης του
λογισμικού.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Συνδέστε το σύστημα στο δίκτυο από
πριν. Για λεπτομέρειες, βλ.
«Λειτουργία δικτύου» (σελίδα 18).
31EL
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
[HDMI1 Audio Input Mode] (Μόνο για τα
ευρωπαϊκά μοντέλα)
Μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο
ήχου της συσκευής που είναι
συνδεδεμένη με την υποδοχή HDMI IN 1.
[HDMI1]: Ο ήχος της συσκευής που
είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή
HDMI IN 1 εισέρχεται από την υποδοχή
HDMI IN 1.
[TV]: Ο ήχος της συσκευής που είναι
συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN 1
εισέρχεται από την υποδοχή TV
(DIGITAL IN).
 [Software Update Notification]
[On]: Ρυθμίζει το σύστημα για να σας
ενημερώσει για τελευταίες πληροφορίες
έκδοσης λογισμικού (σελίδα 25).
[Off]: Ανενεργό.
[Wired Setup]: Επιλέξτε αυτό όταν
συνδέεστε σε έναν ευρυζωνικό
δρομολογητή χρησιμοποιώντας
καλώδιο δικτύου LAN. Όταν επιλέγετε
αυτήν τη ρύθμιση, το ενσωματωμένο
ασύρματο δίκτυο LAN
απενεργοποιείται αυτόματα.
[Wireless Setup(built-in)]: Επιλέξτε
αυτό όταν χρησιμοποιείτε το
ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο LAN
του συστήματος για ασύρματη
σύνδεση δικτύου.
Συμβουλή
Για περαιτέρω οδηγίες, επισκεφτείτε την
εξής διαδικτυακή τοποθεσία κι ελέγξτε
τις Συνήθεις ερωτήσεις:
Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη
Ρωσία:
www.sony.eu/support
Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/
περιοχές:
http://www.sony-asia.com/section/
support
 [Network Connection Status]
Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση
σύνδεσης δικτύου.
 [Network Connection Diagnostics]
Μπορείτε να εκτελέσετε τη
διαγνωστική ανάλυση δικτύου για να
ελέγξετε εάν η σύνδεση δικτύου έχει
εκτελεστεί σωστά.
 [Screen mirroring RF Setting]
Εάν χρησιμοποιείτε πολλαπλά
ασύρματα συστήματα, όπως
ασύρματο δίκτυο LAN (Local Area
Network), τα ασύρματα σήματα
μπορούν να είναι ασταθή. Σε αυτήν
την περίπτωση, η σταθερότητα
αναπαραγωγής μπορεί να βελτιωθεί
θέτοντας το κανάλι ραδιοφωνικής
συχνότητας προτεραιότητας για το
Screen mirroring.
32EL
[Auto]: Κανονικά επιλέξτε αυτό. Το
σύστημα επιλέγει αυτόματα το
καλύτερο κανάλι για Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Το επιλεγμένο
κανάλι μπαίνει σε προτεραιότητα για
σύνδεση Screen mirroring.
 [Connection Server Settings]
Ορίζει εάν θα εμφανίζεται ή όχι
ο συνδεδεμένος διακομιστής οικιακού
δικτύου.
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: Επιτρέπει αυτόματη πρόσβαση
από ένα χειριστή οικιακού δικτύου
που ανιχνεύθηκε τελευταία.
[Off]: Ανενεργό.
 [Renderer Access Control]
Εμφανίζει μια λίστα προϊόντων
συμβατών με το χειριστή οικιακού
δικτύου και ορίζει εάν θα γίνονται
δεκτές εντολές ή όχι από τους
χειριστές στη λίστα.
 [External Control]
[On]: Επιτρέπει στο χειριστή οικιακού
αυτοματισμού να χειριστεί αυτό το
σύστημα.
[Off]: Ανενεργό.
 [Remote Start]
[On]: Επιτρέπει ενεργοποίηση του
συστήματος από συσκευή που είναι
συνδεδεμένη μέσω δικτύου όταν το
σύστημα είναι σε κατάσταση
αναμονής.
[Off]: Το σύστημα δεν μπορεί να
ενεργοποιηθεί από μια συσκευή
συνδεδεμένη μέσω δικτύου.
[Input Skip Setting]
Η ρύθμιση παράλειψης είναι μια
πρακτική δυνατότητα που σας
επιτρέπει να παραλείπετε
αχρησιμοποίητες εισόδους, όταν
επιλέγετε μια είσοδο πατώντας το
INPUT +/–.
[Do not skip]: Το σύστημα δεν
παραλείπει την επιλεγμένη είσοδο.
[Skip]: Το σύστημα παραλείπει την
επιλεγμένη είσοδο.
Σημείωση
[Easy Setup]
Εκτελεί [Easy Setup] για να κάνει τις
βασικές αρχικές ρυθμίσεις και βασικές
ρυθμίσεις δικτύου για το σύστημα.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
[Easy Network
Settings]
Εκτελεί το [Easy Network Settings] για
την εκτέλεση των βασικών ρυθμίσεων
δικτύου. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη.
 [Reset to Factory Default Settings]
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις
συστήματος στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις επιλέγοντας την ομάδα
ρυθμίσεων. Όλες οι ρυθμίσεις εντός
της ομάδας θα επανέλθουν.
 [Initialise Personal Information]
Μπορείτε να διαγράψετε τις
προσωπικές σας πληροφορίες που
είναι αποθηκευμένες στο σύστημα.
Σημείωση
Εάν απορρίψετε, μεταβιβάσετε
ή επαναπουλήσετε αυτό το σύστημα,
διαγράψτε όλες τις προσωπικές
πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.
Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα όπως να
αποσυνδεθείτε αφού χρησιμοποιήσετε
μια υπηρεσία δικτύου.
Χρήση των μενού
επιλογών
Διάφορες ρυθμίσεις και επιλογές
αναπαραγωγής διατίθενται πατώντας
το OPTIONS. Τα διαθέσιμα στοιχεία
διαφέρουν ανάλογα με την
κατάσταση.
Συνηθισμένες επιλογές
[A/V SYNC]
Ρυθμίζει το χρονικό κενό ανάμεσα στην
εικόνα και τον ήχο (σελίδα 34).
[Sound Field]
Αλλάζει τη ρύθμιση του ηχητικού πεδίου
(σελίδα 10).
[Night]
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία
νυχτερινής λήψης (σελίδα 11).
33EL
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Εάν πατήσετε το INPUT +/– όταν
εμφανίζεται η αρχική οθόνη, εμφανίζεται
εικονίδιο εισόδου σκοτεινιασμένο, εάν
έχει τεθεί στο [Skip].
[Resetting]
[Voice]
Ενισχύει το φάσμα διαλόγου για να
απολαμβάνετε τις φωνές με καθαρό ήχο
(σελίδα 11).
[Repeat Setting]
Ορίζει την επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
[Play/Stop]
Ξεκινά ή διακόπτει την αναπαραγωγή.
[Play from start]
Αναπαράγει το στοιχείο από την αρχή.
[Change Category]
Αλλάζει ανάμεσα στην κατηγορία
[Music]
και
[Photo] στην είσοδο [USB] ή [Home
Network]. Αυτό το στοιχείο είναι διαθέσιμο
μόνο όταν η λίστα εμφάνισης είναι
διαθέσιμη για την κατηγορία.
Μόνο
[Music]
[Shuffle Setting]
Ορίζει την τυχαία αναπαραγωγή.
[Add Slideshow BGM]
Καταχωρεί αρχεία μουσικής στη μνήμη USB
ως μουσικού φόντου παρουσίασης εικόνων
(BGM).
Μόνο
[Photo]
[Slideshow]
Ξεκινά μια παρουσίαση εικόνων
[Slideshow Speed]
Αλλάζει την ταχύτητα της παρουσίασης
εικόνων
[Slideshow Effect]
Θέτει το εφέ όταν αναπαράγεται μια
παρουσίαση εικόνων.
[Slideshow BGM]
 [Off]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
 [My Music from USB]: Θέτει τα αρχεία
μουσικής που είναι καταχωρημένα στο
[Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Αλλάζει μεταξύ [Grid View] και [List View].
[Rotate Left]
Περιστρέφει τη φωτογραφία
αριστερόστροφα κατά 90 μοίρες.
[Rotate Right]
Περιστρέφει τη φωτογραφία δεξιόστροφα
κατά 90 μοίρες.
[View Image]
Εμφανίζει την επιλεγμένη εικόνα.
34EL
Ρύθμιση της καθυστέρησης
ανάμεσα σε εικόνα και ήχο
[A/V SYNC]
Όταν ο ήχος δεν ταιριάζει με τις
εικόνες στην οθόνη της τηλεόρασης,
μπορείτε να ρυθμίσετε την
καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα
και τον ήχο για τις εξής εισόδους.
Η μέθοδος ρύθμισης διαφέρει
ανάλογα με την είσοδο.
Όταν είναι επιλεγμένη η είσοδος
[HDMI1], [HDMI2] ή [HDMI3]
1
Πατήστε το OPTIONS.
Εμφανίζεται το μενού Options στη
οθόνη της τηλεόρασης.
2
Πατήστε το / για να επιλέξετε
το [A/V SYNC], έπειτα πατήστε το
.
3
Πατήστε το / για να ρυθμίσετε
την καθυστέρηση, έπειτα
πατήστε το .
Μπορείτε να ρυθμίσετε από το
0 ms έως το 300 ms σε βήματα των
25 ms.
Όταν έχει επιλεγεί η είσοδος [TV]
2
3
4
Πατήστε το OPTIONS.
Στην οθόνη ενδείξεων στην
πρόσοψη, εμφανίζεται η ένδειξη
«SYNC».
Πατήστε το
ή το .
Πατήστε το / για να ρυθμίσετε
την καθυστέρηση, έπειτα
πατήστε το .
Μπορείτε να ρυθμίσετε από το
0 ms έως το 300 ms σε βήματα των
25 ms.
Πατήστε το OPTIONS.
Το «SYNC» εξαφανίζεται από την
οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.
Χρήση της λειτουργίας
Control for HDMI για
Συγχρονισμό «BRAVIA»
Αυτή η λειτουργία διατίθεται σε
τηλεοράσεις με τη λειτουργία
Συγχρονισμού «BRAVIA».
Συνδέοντας προϊόντα Sony που είναι
συμβατά με τη λειτουργία Control for
HDMI μέσω καλωδίου HDMI,
η λειτουργία απλοποιείται με τις
παρακάτω λειτουργίες.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Control for HDMI θέτοντας
το [Control for HDMI] στο [On]
(σελίδα 30).
Σημείωση
 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
«BRAVIA» Sync, φροντίστε να
ενεργοποιήσετε το σύστημα και κάθε
συνδεδεμένη συσκευή μετά την
ολοκλήρωση της σύνδεσης HDMI.
 Ανάλογα με τις ρυθμίσεις της
συνδεδεμένης συσκευής, η λειτουργία
Control for HDMI ενδέχεται να μη
λειτουργεί σωστά. Ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της συσκευής.
Control for HDMI - Εύκολη
ρύθμιση
Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία
[Control for HDMI] του συστήματος
αυτόματα ενεργοποιώντας την
αντίστοιχη ρύθμιση στην τηλεόραση.
Το «DONE» εμφανίζεται στην οθόνη
της πρόσοψης όταν ολοκληρώνεται
η Εύκολη ρύθμιση.
35EL
Άλλες λειτουργίες
1
Άλλες λειτουργίες
Σημείωση
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία
[Control for HDMI] με το χέρι εάν
η παραπάνω ρύθμιση δεν λειτουργεί. Για
λεπτομέρειες, βλ. «[HDMI Settings]»
(σελίδα 30).
Απενεργοποίηση συστήματος
Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση,
το σύστημα και η συνδεδεμένη
συσκευή θα απενεργοποιηθούν
αυτόματα.
Σημείωση
Το σύστημα δεν απενεργοποιείται
αυτόματα ενώ αναπαράγεται μουσική
στο παρόν σύστημα.
Αναπαραγωγή με το πάτημα
ενός κουμπιού
Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο σε
μια συσκευή (συσκευή Blu-ray Disc™,
«PlayStation®4» κ.λπ.) συνδεδεμένη
στο σύστημα με καλώδιο HDMI, το
σύστημα και η τηλεόραση
ενεργοποιούνται αυτόματα και
η είσοδος του συστήματος αλλάζει
στην κατάλληλη είσοδο HDMI.
Σημείωση
 Η ανωτέρω δυνατότητα ενδέχεται να μη
λειτουργεί με ορισμένες συσκευές.
 Εάν θέσετε το [Standby Through] στο
[Auto] ή στο [On] (σελίδα 30), έπειτα
αναπαραγάγετε τα περιεχόμενα σε μια
συνδεδεμένη συσκευή όταν το σύστημα
είναι σε λειτουργία αναμονής, ήχος και
εικόνα μπορούν μόνο να παραχθούν
από την τηλεόραση, ενώ το σύστημα
παραμένει σε λειτουργία αναμονής.
Έλεγχος ήχου συστήματος
Εάν ενεργοποιήσετε το σύστημα ενώ
παρακολουθείτε τηλεόραση, ο ήχος
της τηλεόρασης θα εξέρχεται
αυτόματα από τα ηχεία του
συστήματος.
36EL
Η ένταση του ήχου του συστήματος θα
προσαρμοστεί όταν προσαρμόζετε
την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Εάν ο ήχος της τηλεόρασης εξερχόταν
από τα ηχεία του συστήματος την
τελευταία φορά που παρακολουθήσατε
τηλεόραση, το σύστημα θα
ενεργοποιηθεί αυτόματα, όταν
ενεργοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.
Μπορείτε επίσης να απολαύσετε αυτή
τη δυνατότητα όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Δίδυμης εικόνας (Picture
and Picture (P&P)) στην τηλεόρασή σας.
 Εάν έχει επιλεγεί η είσοδος [TV],
[HDMI1], [HDMI2] ή το [HDMI3], ο ήχος
μπορεί να παρέχεται από το
σύστημα.
 Εάν έχει επιλεγεί άλλη είσοδος από
τα [TV], [HDMI1], [HDMI2] ή [HDMI3],
ο ήχος παρέχεται μόνο από την
τηλεόραση όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Δίδυμης εικόνας. Όταν
απενεργοποιείτε τη λειτουργία
Δίδυμης εικόνας, ο ήχος παρέχεται
από το σύστημα.
Audio Return Channel
Μπορείς να απολαύσεις ήχο
τηλεόρασης μέσω του συστήματος
χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο
HDMI. Για λεπτομέρειες για τη
ρύθμιση, βλ. «[Audio Return Channel]»
(σελίδα 30).
Συγχρονισμός ακύρωσης ηχούς
Μπορείτε να μειώσετε την ηχό όταν
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
Κοινωνικής προβολής ενώ βλέπετε
τηλεοπτικά προγράμματα. Ο διάλογος
γίνεται πιο καθαρός.
 Εάν η τρέχουσα επιλεγμένη μονάδα
είναι το [TV], το [HDMI1], το [HDMI2]
ή το [HDMI3], η είσοδος αλλάζει
αυτόματα στην είσοδο [TV]. Ο ήχος
της Κοινωνικής προβολής και του
τηλεοπτικού προγράμματος
παρέχεται από το σύστημα.

Εάν η τρέχουσα επιλεγμένη είσοδος
είναι άλλη εκτός της [TV], του
[HDMI1], του [HDMI2] ή του [HDMI3],
ο ήχος της Κοινωνικής προβολής και
το περιεχόμενο αναπαραγωγής
παρέχονται από την τηλεόραση.
Παρακολούθηση γλώσσας
Όταν αλλάζετε τη γλώσσα για την επί
της οθόνης προβολή της τηλεόρασης,
αλλάζει επίσης η εμφανιζόμενη
γλώσσα επί της οθόνης του
συστήματος.
Σημείωση
 Αυτή η δυνατότητα λειτουργεί μόνο για
Έλεγχος οικιακού
κινηματογράφου
Εάν μια τηλεόραση συμβατή με τη
λειτουργία Home Theatre Control είναι
συνδεδεμένη στο σύστημα,
εμφανίζεται ένα εικονίδιο για
εφαρμογές που βασίζονται στο
Διαδίκτυο στη συνδεδεμένη τηλεόραση.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
του συστήματος (όπως να αλλάξετε
ένα πεδίο εισόδου ή ήχου)
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο
της τηλεόρασής σας.
Σημειώσεις σχετικά με τις
συνδέσεις HDMI






Σημείωση
 Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Home Theatre Control, η τηλεόρασή σας
πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο
διαδίκτυο.
 Η λειτουργία Home Theatre Control είναι
μια ιδιόκτητη λειτουργία της Sony. Αυτή
η λειτουργία δεν μπορεί να
λειτουργήσει σε συσκευές άλλων
κατασκευαστών εκτός της Sony.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI
υψηλής ταχύτητας. Εάν
χρησιμοποιήσετε ένα τυπικό
καλώδιο HDMI, το περιεχόμενο με
ανάλυση 1080p, με την τεχνολογία
Deep Color, 3D και 4k ενδέχεται να
μην εμφανίζονται σωστά.
Χρησιμοποιήστε πιστοποιημένο
καλώδιο HDMI. Χρησιμοποιήστε
καλώδιο HDMI Υψηλής Ταχύτητας
της Sony με το λογότυπο του τύπου
του καλωδίου.
Δεν συνιστάται η χρήση ενός
καλωδίου μετατροπής HDMI-DVI.
Τα σήματα ήχου (συχνότητα
δειγματοληψίας, μήκος bit κ.λπ.) που
μεταδίδονται από μια υποδοχή HDMI
ενδέχεται να καταστέλλονται από τη
συνδεδεμένη συσκευή.
Ο ήχος ενδέχεται να διακόπτεται
όταν αλλάζετε τη συχνότητα
δειγματοληψίας ή τον αριθμό των
καναλιών των σημάτων εξόδου ήχου
από τη συσκευή αναπαραγωγής.
Όταν έχετε επιλέξει την είσοδο [TV],
σήματα βίντεο μέσω μίας από τις
υποδοχές HDMI IN 1/2/3 που
επιλέχτηκαν την τελευταία φορά
παρέχονται από την υποδοχή HDMI
OUT (ARC).
Αυτό το σύστημα υποστηρίζει
μετάδοση Deep Colour, «x.v.Colour»,
3D και 4K.
37EL
Άλλες λειτουργίες
τηλεόραση που υποστηρίζει τη
λειτουργία Κοινωνικής προβολής. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της τηλεόρασής σας.
 Φροντίστε να θέσετε τη ρύθμιση εξόδου
ήχου στην τηλεόρασή σας έτσι ώστε
ο ήχος να μπορεί να παραχθεί μέσω
αυτού του συστήματος.
 Η λειτουργία Συγχρονισμού ακύρωσης
ηχούς είναι μια ιδιόκτητη λειτουργία
της Sony. Αυτή η λειτουργία δεν μπορεί
να λειτουργήσει σε συσκευές άλλων
κατασκευαστών εκτός της Sony.


Για να απολαύσετε περιεχόμενο 3D,
συνδέστε μια συμβατή με 3D
τηλεόραση και συσκευή βίντεο
(συσκευή Blu-ray Disc™,
«PlayStation®4», κ.λπ.) στο σύστημα
χρησιμοποιώντας καλώδια Υψηλής
Ταχύτητας HDMI, φορέστε γυαλιά 3D
κι, έπειτα, αναπαραγάγετε ένα
συμβατό με 3D Blu-ray Disc™ κ.λπ.
Για να απολαύσετε περιεχόμενο 4K,
η τηλεόραση και οι συσκευές
αναπαραγωγής που είναι
συνδεδεμένες στο σύστημα πρέπει να
είναι συμβατές με το περιεχόμενο 4K.
Απόλαυση εκπομπής
ήχου πολυπλεξίας (Dual
Mono)
Μπορείτε να απολαύσετε εκπομπή
ήχου πολυπλεξίας, όταν το σύστημα
λαμβάνει εκπεμπόμενο σήμα
πολυπλεξίας Dolby Digital.
Σημείωση
Για να λάβετε σήμα Dolby Digital,
χρειάζεστε να συνδέσετε μια τηλεόραση
ή άλλες συσκευές στην υποδοχή της
τηλεόρασης (DIGITAL IN) με ένα οπτικό
ψηφιακό καλώδιο. Εάν η υποδοχή HDMI
IN της τηλεόρασής σας είναι συμβατό με
τη λειτουργία Καναλιού επιστροφής ήχου
(σελίδα 30), μπορείτε να λάβετε ένα
σήμα Dolby Digital μέσω καλωδίου HDMI.
Πατήστε το AUDIO επαναλαμβανόμενα
έως ότου το σήμα που θέλετε
εμφανιστεί στην οθόνη της πρόσοψης.
 «MAIN»: Παρέχεται ο ήχος της κύριας
γλώσσας.
 «SUB»: Παρέχεται ο ήχος της
δευτερεύουσας γλώσσας.
 «MN/SB»: Θα παρέχεται μεικτός
ήχος και της κύριας και των
δευτερευουσών γλωσσών.
38EL
Απενεργοποίηση των
πλήκτρων αφής στη
μονάδα (Κλείδωμα για
τα παιδιά)
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα
κουμπιά αφής στη μονάδα (εκτός από
το ) για να αποτρέψετε κακούς
χειρισμούς, όπως σκανδαλιές παιδιών.
Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τα
πλήκτρα αφής στη μονάδα για να
εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία.
Ενώ κρατάτε πατημένο το INPUT,
ακουμπήστε τα VOL –, VOL + και
VOL – με τη σειρά.
Στην οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη,
εμφανίζεται η ένδειξη «LOCK».
Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
Για ακύρωση, ενώ κρατάτε πατημένα
το INPUT, ακουμπήστε τα VOL –, VOL +
και VOL – με τη σειρά. Το «UNLCK»
εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων
στην πρόσοψη.
Αλλαγή της
φωτεινότητας
Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα
της οθόνης ενδείξεων στην πρόσοψη
και της μπλε ενδεικτικής λυχνίας LED.
Πατήστε το DIMMER
επαναλαμβανόμενα.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
φωτεινότητα σε 3 επίπεδα.*
* Η φωτεινότητα για τις ρυθμίσεις «DIM1»
και «DIM2» είναι οι ίδιες.
Σημείωση
Η οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη
απενεργοποιείται όταν επιλέγεται το
«DIM2». Ενεργοποιείται αυτόματα όταν
πατάτε οποιαδήποτε κουμπιά/πλήκτρα
αφής, έπειτα απενεργοποιείται ξανά εάν
δεν χειριστείτε το σύστημα για περίπου
10 δευτερόλεπτα. Εντούτοις, σε
ορισμένες περιπτώσεις, η οθόνη
ενδείξεων στην πρόσοψη μπορεί να μην
απενεργοποιηθεί.
Εξοικονόμηση ενέργειας
σε Κατάσταση
αναμονής
Άλλες λειτουργίες
Ελέγξτε ότι έχετε κάνει τις ακόλουθες
ρυθμίσεις:
 Το [Bluetooth Standby] έχει τεθεί στο
[Off] (σελίδα 29).
 Το [Control for HDMI] στο [HDMI
Settings] έχει τεθεί στο [Off]
(σελίδα 30).
 Το [Quick Start Mode] έχει τεθεί στο
[Off] (σελίδα 31).
 Το [Remote Start] έχει τεθεί στο [Off]
(σελίδα 32).
39EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις
Ασφάλεια




Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο
ή υγρό εισέλθει στο περίβλημα,
αποσυνδέστε το σύστημα από το
ρεύμα και ζητήστε από εξειδικευμένο
προσωπικό να το ελέγξει, πριν να το
θέσετε ξανά σε λειτουργία.
Μην ακουμπάτε το καλώδιο
ρεύματος (τροφοδοτικό) με βρεγμένα
χέρια. Η ενέργεια αυτή ενδέχεται να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
Μη σκαρφαλώνετε στο σύστημα,
καθώς μπορεί να πέσετε και να
τραυματιστείτε ή μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο σύστημα.
Μην τοποθετείτe τίποτα εκτός της
τηλεόρασης στο σύστημα.
Σχετικά με τη συσσώρευση
θερμότητας
Παρά το γεγονός ότι το σύστημα
θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί
βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς
αυτόν το σύστημα με υψηλή ένταση
ήχου, η θερμοκρασία του περιβλήματος
επάνω, στο πλάι και την κάτω πλευρά
αυξάνεται σημαντικά. Για την αποφυγή
πρόκλησης εγκαύματος, μην αγγίζετε
το περίβλημα.
Τοποθέτηση




Σχετικά με τις πηγές
τροφοδοσίας



Πριν θέσετε σε λειτουργία το
σύστημα, ελέγξτε εάν η τάση
λειτουργίας είναι ίδια με την τάση
της εταιρείας ηλεκτροδότησης της
περιοχής σας. Η τάση λειτουργίας
επισημαίνεται στην πινακίδα
στοιχεία στην πίσω πλευρά του
συστήματος.
Εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το σύστημα για
μεγάλο χρονικό διάστημα,
φροντίστε να το αποσυνδέσετε από
την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε το
καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος),
κρατήστε το σταθερά από το φις.
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
Η αλλαγή του καλωδίου ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) πρέπει να εκτελείται μόνο
σε εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις.
40EL




Αφήστε το χώρο μπροστά από το
σύστημα ελεύθερο.
Μην τοποθετείτε το σύστημα πάνω
σε συσκευή που εκπέμπει θερμότητα.
Τοποθετήστε το σύστημα σε θέση με
επαρκή αερισμό για να αποφύγετε
τη συσσώρευση θερμότητας στο
σύστημα.
Μην τοποθετείτε το σύστημα σε
μαλακή επιφάνεια (πανιά,
κουβέρτες κ.λπ.) ή τοποθετείτε
οτιδήποτε στην πίσω πλευρά του
συστήματος, τα οποία ενδεχομένως
φράσσουν τις θυρίδες αερισμού,
προκαλώντας δυσλειτουργίες.
Μην εγκαθιστάτε το σύστημα κοντά
σε πηγές θερμότητας, όπως
καλοριφέρ, αγωγούς αέρα ή σε
θέσεις όπου εκτίθεται στο άμεσο
ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη
ή μηχανικούς κραδασμούς
ή τράνταγμα.
Μην τοποθετείτε το σύστημα σε
κεκλιμένη θέση. Έχει σχεδιαστεί για
να λειτουργεί σε οριζόντια θέση μόνο.
Μην τοποθετείτε μεταλλικά
αντικείμενα μπροστά στην πρόσοψη.
Μπορεί να περιορίσει τη λήψη
ραδιοκυμάτων.
Μην τοποθετείτε το σύστημα σε θέση
όπου χρησιμοποιείται ιατρικός
εξοπλισμός. Μπορεί να προκαλέσει
δυσλειτουργία του ιατρικού
εξοπλισμού.










 Μη χτυπάτε το πλάι του γυαλιού
όταν το τοποθετείτε σε ράφι
ντουλαπιού.
Εάν το γυαλί σπάσει, μην το
ακουμπάτε με γυμνά χέρια. Μπορεί
να προκαλέσει κοψίματα.
Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στο
σύστημα το οποίο έχει βάρος πάνω
από 50 kg. Ένα τέτοιο αντικείμενο
μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο
γυάλινο πάνω μέρος ή το σύστημα.
Το ενισχυμένο γυαλί είναι πιο χοντρό
από το συνηθισμένο γυαλί αλλά εάν
σπάσει θρυμματίζεται.
Το ενισχυμένο γυαλί μπορεί να
θρυμματιστεί αυθόρμητα σε
εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις.
Το γυαλί που χρησιμοποιείται σε
αυτό το σύστημα έχει επιλεγεί με
προσοχή: ωστόσο, δεν είναι
εγγυημένο ότι δεν θρυμματίζεται.
Προσέξτε να κρατάτε το σύστημα
επίπεδο, όταν το εγκαθιστάτε ή το
μετακινείτε. Τοποθετώντας το με
κλίση μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη
του συστήματος ή τραυματισμό από
πέσιμο του γυάλινου πάνω μέρους.
Σημειώσεις για το γυαλί
Λειτουργία

Πριν συνδέσετε άλλες συσκευές,
φροντίστε να απενεργοποιήσετε και
να αποσυνδέσετε το σύστημα από την
πρίζα.

Μην τοποθετείτε οτιδήποτε ζεστό
στo πάνω μέρος, όπως ζεστό τηγάνι
ή κατσαρόλα. Το γυάλινο πάνω
μέρος μπορεί να σπάσει, να
προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη
στο σύστημα.
Μην ασκείτε έντονη δύναμη στο
γυάλινο πάνω μέρος. Το γυάλινο
πάνω μέρος αυτού του συστήματος
είναι κατασκευασμένο από
σκληρυμένο γυαλί. Εντούτοις, δεν
είναι εγγυημένο ότι δεν θα θραυστεί.
Προσέξτε τα εξής για να μη θραύσετε
το γυαλί:
 Μην ασκείτε έντονη δύναμη στο
γυάλινο πάνω μέρος χτυπώντας
ή αφήνοντας να πέσει κάποιο
μυτερό αντικείμενο.
 Μη γρατζουνάτε ή σκαλίζετε το
γυαλί με οτιδήποτε μυτερό.
Σχετικά με τη ρύθμιση της
έντασης ήχου
Μην αυξάνετε την ένταση ήχου ενώ
ακούτε ένα τμήμα με εισόδους πολύ
χαμηλού επιπέδου ή χωρίς σήματα
ήχου. Εάν το κάνετε, τα ηχεία μπορεί
να καταστραφούν, όταν αναπαραχθεί
ξαφνικά ένα τμήμα με επίπεδο αιχμής.
41EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη
ή άλλη ιατρική συσκευή,
συμβουλευτείτε τον ιατρό σας ή τον
κατασκευαστή της ιατρικής
συσκευής σας, προτού
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του
ασύρματου δικτύου LAN.
Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά
την τοποθέτηση του συστήματος σε
επιφάνεια στην οποία έχει
εφαρμοστεί ειδική κατεργασία (με
κερί, λάδι, γυαλιστικά προϊόντα
κ.λπ.), καθώς ενδέχεται να
παρουσιαστούν λεκέδες
ή αποχρωματισμός της επιφάνειας.
Προσπαθήστε να αποφύγετε τυχόν
πιθανές ζημιές από τις γωνίες του
συστήματος.
Τοποθετήστε το σύστημα έτσι ώστε
να μη βλάψετε το ηχείο στη βάση του
παρόντος συστήματος.
Τα ηχεία αυτού του συστήματος δεν
φέρουν μαγνητική θωράκιση.
Μην τοποθετείτε μαγνητικές κάρτες
ή δέκτη τηλεόρασης καθοδικού
σωλήνα πάνω στο σύστημα ή κοντά
σε αυτό.
Καθαρισμός
Καθαρίστε το περίβλημα, τον πίνακα
και τα πλήκτρα χειρισμού με ένα
απαλό ύφασμα, ελαφρά εμποτισμένο
με αραιό διάλυμα απορρυπαντικού.
Μη χρησιμοποιείτε σκληρά
σφουγγάρια, λειαντικές σκόνες
ή διαλύτες, όπως οινόπνευμα
ή βενζίνη.
Σχετικά με την αντικατάσταση
εξαρτημάτων
Στην περίπτωση που αυτό το σύστημα
επισκευαστεί, τα επιδιορθωμένα
εξαρτήματα μπορεί να κρατηθούν για
επαναχρησιμοποίηση ή για σκοπούς
ανακύκλωσης.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προσοχή: Αυτό το σύστημα είναι
ικανό να διατηρεί μια ακίνητη
εικόνα βίντεο ή εμφανιζόμενη
εικόνα επί της οθόνης στην οθόνη
της τηλεόρασής σας επ' αόριστο.
Εάν αφήσετε την ακίνητη εικόνα
βίντεο ή την εμφανιζόμενη εικόνα
επί της οθόνης που εμφανίζεται
στην τηλεόρασή σας για
παρατεταμμένο χρονικό διάστημα,
κινδυνεύετε μόνιμη βλάβη στην
οθόνη της τηλεόρασής σας.
Ευάλωτες σε αυτό είναι οι
τηλεοράσεις plasma και οι
τηλεοράσεις προβολής.
Εάν έχετε τυχόν απορίες
ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το
σύστημα, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
42EL
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από
τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη
χρήση του συστήματος,
χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό
αντιμετώπισης προβλημάτων για να
προσπαθήσετε να επιλύσετε το
πρόβλημα, πριν ζητήσετε επισκευή.
Εάν το πρόβλημα παραμείνει,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Γενικά
Η ισχύς δεν ενεργοποιείται.
 Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το
καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
 Η απόσταση ανάμεσα στο
τηλεχειριστήριο και τη μονάδα
είναι πολύ μεγάλη.
 Οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο
είναι αδύναμες.
Το σύστημα απενεργοποιείται
αυτόματα.
 Το [Auto Standby] λειτουργεί.
Θέστε το [Auto Standby] στο [Off]
(σελίδα 31).
Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.
 Αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος (τροφοδοτικό) από την
πρίζα στον τοίχο, έπειτα
επανασυνδέστε μετά από αρκετά
λεπτά.
Μηνύματα
Το [A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Software Update” to
perform the update.] εμφανίζεται
στην οθόνη της τηλεόρασης.
 Βλέπε [Software Update]
(σελίδα 25) για να ενημερώσεις το
σύστημα σε τελευταία έκδοση
λογισμικού.
Το «LOCK» αναβοσβήνει στην οθόνη
ενδείξεων στην πρόσοψη όταν
πατάτε οποιοδήποτε πλήκτρο αφής
στη μονάδα.
 Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
κλειδώματος για τα παιδιά
(σελίδα 38).
Το
εμφανίζεται χωρίς κανένα
μήνυμα σε ολόκληρη οθόνη της
τηλεόρασης.
 Επικοινωνήστε με τον κοντινότερο
αντιπρόσωπο της Sony ή τοπικό
εξουσιοδοτημένο σέρβις της Sony.
Εικόνα
Δεν υπάρχει εικόνα ή η εικόνα δεν
παρέχεται σωστά.
 Επιλέξτε την κατάλληλη είσοδο
(σελίδα 9).
 Ενώ κρατάτε πατημένο το INPUT,
ακουμπήστε τα VOL +, VOL – και
VOL + με τη σειρά για να
επαναφέρετε την ανάλυση εξόδου
βίντεο στη χαμηλότερη ανάλυση.
Δεν υπάρχει εικόνα όταν κάνετε μια
σύνδεση καλωδίου HDMI.
 Εάν συνδέσετε μια συσκευή που
υποστηρίζει το HDCP2.2,
φροντίστε ώστε να συνδέσετε τη
συσκευή στην υποδοχή HDMI IN 1
και την τηλεόραση στην υποδοχή
HDMI OUT (ARC) του συστήματος.
 Το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε
μια συσκευή εισόδου που δεν είναι
συμβατή με το HDCP (Προστασία
ψηφιακού περιεχομένου υψηλού
εύρους ζώνης). Σε αυτή την
περίπτωση, ελέγξτε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της συνδεδεμένης
συσκευής.
Περιεχόμενο 3D από την υποδοχή
HDMI IN 1/2/3 δεν εμφανίζεται στην
οθόνη της τηλεόρασης.
 Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη
συσκευή βίντεο, το περιεχόμενο
3D ενδέχεται να μην εμφανίζεται.
Ελέγξτε το υποστηριζόμενο φορμά
βίντεο HDMI (σελίδα 57).
43EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Τα «PRTCT», «PUSH» και «POWER»
εμφανίζονται με εναλλαγή στην
οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.
 Πατήστε το  για να
απενεργοποιήσετε το σύστημα.
Αφού εξαφανιστεί το «STBY»,
αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος (τροφοδοτικό) από την
πρίζα. Έπειτα, ελέγξτε ότι τίποτα
δεν φράσσει τις θυρίδες αερισμού
της μονάδας. Επανασυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος (τροφοδοτικό)
και ενεργοποιήστε το σύστημα.
Εάν το πρόβλημα παραμείνει,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Εμφανίζεται το «NOT USE» στην
οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης όταν
πατάτε οποιοδήποτε από τα κουμπιά
εφέ ήχου (σελίδα 52).
 Η ρύθμιση των εφέ ήχου δεν
μπορεί να αλλάξει όταν το
σύστημα είναι συνδεδεμένο σε
δέκτη BLUETOOTH σε λειτουργία
μετάδοσης.
Περιεχόμενο 4K από την υποδοχή
HDMI IN 1/2/3 δεν εμφανίζεται στην
οθόνη της τηλεόρασης.
 Ανάλογα με την τηλεόραση ή τη
συσκευή βίντεο, το περιεχόμενο
4K ενδέχεται να μην εμφανίζεται.
Ελέγξτε τη δυνατότητα του βίντεο
και τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής
σας και της συσκευής βίντεο.
 Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο
HDMI υψηλής ταχύτητας.
Καμία εικόνα δεν παράγεται από την
τηλεόραση όταν το σύστημα
βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
 Όταν το σύστημα εισέρχεται σε
κατάσταση αναμονής,
εμφανίζεται η εικόνα από την
τελευταία επιλεχθείσα συσκευή
HDMI προτού απενεργοποιήσατε
το σύστημα. Εάν απολαμβάνετε
περιεχόμενο από άλλη συσκευή,
αναπαραγάγετε το περιεχόμενο
στη συσκευή κι εκτελέστε τη
λειτουργία Αναπαραγωγή με ένα
άγγιγμα ή ενεργοποιήστε το
σύστημα για να επιλέξετε τη
συσκευή HDMI από την οποία
θέλετε να απολαύσετε
περιεχόμενο.
 Θέστε το [Standby Through] στο
[On] στο [HDMI Settings]
(σελίδα 30).
Δεν εμφανίζεται εικόνα σε ολόκληρη
την οθόνη της τηλεόρασης.
 Ελέγξτε τη ρύθμιση του [TV Type]
στο [Screen Settings] (σελίδα 26).
 Η αναλογία πλευρών οθόνης στο
μέσο είναι καθορισμένη.
Σημειώνεται ανωμαλία χρώματος
στην οθόνη της τηλεόρασης.
 Εάν η ανωμαλία χρώματος
εμμένει, απενεργοποιήστε την
τηλεόραση μία φορά, έπειτα
ενεργοποιήστε την μετά από 15 με
30 λεπτά.
44EL
 Φροντίστε κανένα μαγνητικό
αντικείμενο (μαγνητικό άγκιστρο
σε βάση της τηλεόρασης, ιατρική
συσκευή, παιχνίδι κ.λπ.) να μην
είναι τοποθετημένο κοντά στο
σύστημα.
Ήχος
Δεν εκπέμπεται ήχος ή ακούγεται
ήχος πολύ χαμηλής στάθμης της
συσκευής που είναι συνδεδεμένη στο
σύστημα.
 Πατήστε το  + κι ελέγξτε την
ένταση ήχου (σελίδα 53).
 Πατήστε το  ή το  + για να
ακυρώσετε τη λειτουργία σίγασης
(σελίδα 52).
 Βεβαιωθείτε ότι η πηγή εισόδου
έχει επιλεγεί σωστά. Πρέπει να
προσπαθήσετε άλλες πηγές
εισόδου πατώντας το πλήκτρο
INPUT +/– επαναλαμβανόμενα
(σελίδα 9).
 Ελέγξτε εάν όλα τα καλώδια του
συστήματος και της συνδεδεμένης
συσκευής έχουν εισαχθεί καλά.
Δεν εκπέμπεται ήχος τηλεόρασης
από το σύστημα.
 Πατήστε το INPUT +/–
επαναλαμβανόμενα για να
επιλέξετε την είσοδο [TV].
 Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου
HDMI ή του οπτικού ψηφιακού
καλωδίου που είναι συνδεδεμένο
με το σύστημα και την τηλεόραση
(ανατρέξτε στο Βήμα 1 στον
παρεχόμενο Οδηγό εκκίνησης).
 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση,
έπειτα ενεργοποιήστε το
σύστημα.
 Θέστε τη ρύθμιση των ηχείων της
τηλεόρασης στο Ηχοσύστημα.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
τηλεόρασης για τις ρυθμίσεις της
τηλεόρασης.
 Αυξήστε την ένταση ήχου στην
τηλεόραση ή ακυρώστε τη σίγαση.
 Όταν μια τηλεόραση συμβατή με
τη λειτουργία Audio Return
Channel (ARC) είναι συνδεδεμένη
με καλώδιο HDMI, φροντίστε ώστε
το καλώδιο να είναι συνδεδεμένο
στην υποδοχή εισόδου HDMI (ARC)
της τηλεόρασης (ανατρέξτε στο
Βήμα 1 στον παρεχόμενο Οδηγό
εκκίνησης).
 Εάν η τηλεόραση δεν είναι
συμβατή με τη λειτουργία Audio
Return Channel (ARC), συνδέστε το
οπτικό ψηφιακό καλώδιο
επιπλέον του καλωδίου HDMI
προκειμένου να παράγετε ήχο
(ανατρέξτε στο Βήμα 1 στον
παρεχόμενο Οδηγό εκκίνησης).
Δεν παρέχεται ήχος από την
τηλεόραση μέσω της υποδοχής HDMI
OUT (ARC) όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Audio Return Channel.
 Θέστε το [Control for HDMI] στο
[HDMI Settings] του [System
Settings] στο [On] (σελίδα 30).
Επίσης, θέστε το [Audio Return
Channel] στο [HDMI Settings] του
[System Settings] στο [Auto]
(σελίδα 30).
 Φροντίστε ώστε η τηλεόρασή σας
είναι συμβατή με τη λειτουργία
Audio Return Channel.
 Φροντίστε ότι ένα καλώδιο HDMI
είναι συνδεδεμένο σε μια υποδοχή
στην τηλεόρασή σας που είναι
συμβατή με τη λειτουργία Audio
Return Channel.
Ακούγεται έντονος βόμβος ή θόρυβος.
 Ελέγξτε ότι οι συσκευές είναι
σταθερά συνδεδεμένες.
 Απομακρύνετε τη συσκευή ήχου
σας από την τηλεόραση.
 Τα βύσματα και οι υποδοχές είναι
λερωμένα. Σκουπίστε τα με ένα
ύφασμα ελαφρώς εμποτισμένο με
οινόπνευμα.
Δεν αναπαράγεται ήχος Dolby Digital
ή DTS πολλαπλών καναλιών.
 Ελέγξτε εάν ο δίσκος DVD κ.λπ.
που αναπαράγετε είναι
εγγεγραμμένος σε μορφή Dolby
Digital ή DTS.
 Μπορείτε μόνο να απολαύσετε
ήχο με υψηλό ρυθμό μετάδοσης
δεδομένων (DTS-HD Master Audio,
Dolby TrueHD), DSD και Γραμμικό
PCM πολλαπλών καναλιών με μια
σύνδεση HDMI.
Σημειώνεται παραμόρφωση στον ήχο
μιας συνδεδεμένης συσκευής.
 Μειώστε το επίπεδο εισόδου για
τη συνδεδεμένη συσκευή θέτοντας
το [Attenuation settings - Analog]
(σελίδα 28).
45EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Ο ήχος εκπέμπεται και από το
σύστημα και από την τηλεόραση.
 Απενεργοποιήστε τον ήχο του
συστήματος ή της τηλεόρασης.
Το σύστημα δεν παρέχει ήχο
τηλεοπτικών προγραμμάτων σωστά
όταν είναι συνδεδεμένος
αποκωδικοποιητής.
 Θέστε το [Audio Return Channel]
στο [HDMI Settings] του [System
Settings] στο [Off] (σελίδα 30).
 Ελέγξτε τις συνδέσεις (ανατρέξτε
στον παρεχόμενο Οδηγό
εκκίνησης).
Αναπαραγωγή
Τα ονόματα αρχείου δεν
εμφανίζονται σωστά.
 Το σύστημα μπορεί να εμφανίσει
μόνο φορμά χαρακτήρων
συμβατών με το ISO 8859-1. Άλλα
φορμά χαρακτήρων μπορεί να
εμφανίζονται διαφορετικά.
 Ανάλογα με το λογισμικό γραφής
που χρησιμοποιείται, οι
χαρακτήρες εισόδου μπορεί να
εμφανίζονται διαφορετικά.
Ένα αρχείο δεν ξεκινά να
αναπαράγεται από την αρχή.
 Έχει επιλεγεί η συνέχιση της
αναπαραγωγής. Πατήστε το
OPTIONS κι επιλέξτε το [Play from
start], έπειτα πατήστε το .
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από το
σημείο συνέχισης όπου σταματήσατε
να αναπαράγετε την τελευταία φορά.
 Το σημείο συνέχισης μπορεί να
διαγραφεί από τη μνήμη ανάλογα
με το φάκελο όταν
 αποσυνδέετε τη συσκευή USB.
 αναπαράγετε άλλο περιεχόμενο.
 απενεργοποιείτε το σύστημα.
Ασταθής αναπαραγωγή όταν
χρησιμοποιείτε Screen mirroring.
 Ανάλογα με το περιβάλλον
χρήσης, οι συσκευές που
εκπέμπουν ραδιοκύματα όπως
άλλες συσκευές ασύρματου
δικτύου LAN ή φούρνοι
μικροκυμάτων μπορεί να
παρεμβληθούν με το Screen
mirroring. Μετακινήστε το
σύστημα και τη συσκευή που είναι
συμβατή με το Screen mirroring
μακριά από τέτοιες συσκευές
ή απενεργοποιήστε αυτές τις
συσκευές.
46EL
 Ανάλογα με το περιβάλλον
χρήσης, η ταχύτητα επικοινωνίας
μπορεί να επηρεαστεί από την
απόσταση ή εμπόδιο ανάμεσα
στις συσκευές, του τύπους
συσκευής, διαμόρφωση συσκευής
ή ραδιοκύματα. Η επικοινωνία
μπορεί να χαθεί εξαιτίας
συμφόρησης της γραμμής.
Συσκευή USB
Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
 Προσπαθήστε τα ακόλουθα:
 Απενεργοποιήστε το σύστημα.
 Αφαιρέστε και επανασυνδέστε
τη συσκευή USB.
 Ενεργοποιήστε το σύστημα.
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB
είναι καλά συνδεδεμένη στη
θύρα (USB).
 Ελέγξτε εάν η συσκευή USB ή το
καλώδιο είναι κατεστραμμένα.
 Ελέγξτε εάν η συσκευή USB είναι
ενεργοποιημένη.
 Εάν η συσκευή USB είναι
συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB,
αποσυνδέστε την και συνδέστε τη
συσκευή USB απευθείας στη
μονάδα.
«BRAVIA» Sync ([Control for
HDMI])
Η λειτουργία [Control for HDMI] δεν
λειτουργεί («BRAVIA» Sync).
 Ελέγξτε τη σύνδεση HDMI
(ανατρέξτε στο Βήμα 1 στον
παρεχόμενο Οδηγό εκκίνησης).
 Ελέγξτε ότι το [Control for HDMI]
έχει τεθεί στο [On] (σελίδα 30).
 Εάν αλλάξετε τη σύνδεση HDMI,
απενεργοποιήστε κι
ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
 Συσκευές σχετικές με τη
λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη:
έως 4 συσκευές
 Σύστημα ήχου (δέκτης/
ακουστικά): έως 1 συσκευή
(συμπεριλαμβανομένου αυτού
του συστήματος)
Σύνδεση δικτύου
Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί
στο δίκτυο.
 Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου
(σελίδα 18) και τις ρυθμίσεις
δικτύου (σελίδα 31).
Ασύρματη σύνδεση δικτύου
LAN
Δεν μπορείτε να συνδέσετε τον
υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο αφού
εκτελεστεί το [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)].
 Οι ασύρματες ρυθμίσεις του
δρομολογητή μπορεί να αλλάξουν
αυτόματα εάν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία εγκατάστασης με
προστατευμένο Wi-Fi, προτού
ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις του
δρομολογητή. Σε αυτήν την
περίπτωση, αλλάξτε τις
ασύρματες ρυθμίσεις του
υπολογιστή σας αναλόγως.
Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί
στο δίκτυο ή η σύνδεση δικτύου είναι
ασταθής.
 Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής του
ασύρματου δικτύου LAN είναι
ενεργός.
 Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου
(σελίδα 18) και τις ρυθμίσεις
δικτύου (σελίδα 31).
47EL
Πρόσθετες πληροφορίες
 Εάν σημειωθεί διακοπή ρεύματος,
θέστε το [Control for HDMI] στο
[Off], έπειτα θέστε το [Control for
HDMI] στο [On] (σελίδα 30).
 Ελέγξτε τα ακόλουθα κι ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται με τη συσκευή.
 Η συνδεδεμένη συσκευή είναι
συμβατή με τη λειτουργία
[Control for HDMI].
 Η ρύθμιση της συνδεδεμένης
συσκευής για τη λειτουργία
[Control for HDMI] είναι σωστή.
 Εάν συνδέσετε/αποσυνδέσετε το
καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος),
περιμένετε πάνω από
15 δευτερόλεπτα προτού
χειριστείτε το σύστημα.
 Εάν συνδέσετε την έξοδο ήχου της
συσκευής βίντεο με το σύστημα
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο
εκτός από καλώδιο HDMI, μπορεί
να μην ακούγεται ήχος λόγω του
«BRAVIA» Sync. Σε μια τέτοια
περίπτωση, θέστε το [Control for
HDMI] στο [Off] (σελίδα 30)
ή συνδέστε το καλώδιο από την
υποδοχή εξόδου ήχου της
συσκευής βίντεο απευθείας στην
τηλεόραση.
 Οι τύποι και ο αριθμός των
συσκευών που μπορείτε να
ελέγξετε με τη λειτουργία
“BRAVIA” Sync περιορίζονται από
το πρότυπο HDMI CEC ως εξής:
 Συσκευές εγγραφής (συσκευές
εγγραφής Blu-ray Disc™,
συσκευές εγγραφής DVD κ.λπ.):
έως 3 συσκευές
 Συσκευές αναπαραγωγής
(συσκευές αναπαραγωγής
Blu-ray Disc™, συσκευές
αναπαραγωγής DVD κ.λπ.): έως
3 συσκευές
(συμπεριλαμβανομένου αυτού
του συστήματος)
 Ανάλογα με το περιβάλλον
χρήσης, συμπεριλαμβανομένου
του υλικού του τοίχου, των
συνθηκών λήψης ραδιοκυμάτων
ή εμποδίων ανάμεσα στο σύστημα
και το δρομολογητή ασύρματου
δικτύου LAN, η δυνατή απόσταση
επικοινωνίας μπορεί να μειωθεί.
Μετακινήστε το σύστημα και το
δρομολογητή ασύρματου δικτύου
LAN πιο κοντά μεταξύ τους.
 Συσκευές που χρησιμοποιούν
ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz, όπως
φούρνο μικροκυμάτων,
BLUETOOTH ή ψηφιακή ασύρματη
συσκευή, μπορεί να διακόψουν
την επικοινωνία. Μετακινήστε το
σύστημα μακριά από τέτοιες
συσκευές ή απενεργοποιήστε
αυτές τις συσκευές.
 Η ασύρματη σύνδεση δικτύου LAN
μπορεί να είναι ασταθής, ανάλογα
με το περιβάλλον χρήσης, ειδικά
κατά τη χρήση της λειτουργίας
BLUETOOTH του συστήματος. Σε
αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε το
περιβάλλον χρήσης.
Ο ασύρματος δρομολογητής που
θέλετε δεν εμφανίζεται στη λίστα
ασύρματου δικτύου.
 Πατήστε το BACK για να
επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθόνη και προσπαθήστε το
[Wireless Setup(built-in)] ξανά. Εάν
ο ασύρματος δρομολογητής που
θέλετε εξακολουθεί να μην
ανιχνεύεται, επιλέξτε το [New
connection registration] από τη
λίστα δικτύων, έπειτα επιλέξτε το
[Manual registration] για να
εισαγάγετε ένα όνομα δικτύου
(SSID) με το χέρι.
48EL
Συσκευή BLEUTOOTH
Η σύνδεση BLUETOOTH δεν
ολοκληρώνεται.
 Βεβαιωθείτε ότι η μπλε ενδεικτική
λυχνία LED είναι αναμμένη
(σελίδα 50).
 Φροντίστε η συσκευή BLUETOOTH
που θέλετε να συνδέσετε να είναι
ενεργή και η λειτουργία
BLUETOOTH ενεργοποιημένη.
 Μετακινήστε τη συσκευή
BLUETOOTH πιο κοντά στη μονάδα.
 Κάντε σύζευξη αυτού του
συστήματος και της συσκευής
BLUETOOTH ξανά. Μπορεί να
χρειαστεί να ακυρώσετε τη
σύζευξη με αυτό το σύστημα
χρησιμοποιώντας πρώτα τη
συσκευή BLUETOOTH σας.
 Θέστε το [Bluetooth Mode] στο
[Receiver] ή στο [Transmitter]
(σελίδα 28).
Η σύζευξη δεν είναι εφικτή.
 Μετακινήστε τη συσκευή
BLUETOOTH πιο κοντά στη μονάδα.
 Η σύζευξη ενδέχεται να μην είναι
εφικτή, εάν υπάρχουν άλλες
συσκευές BLUETOOTH γύρω από τη
μονάδα. Σε αυτήν την περίπτωση,
απενεργοποιήστε τις άλλες
συσκευές BLUETOOTH.
 Διαγράψτε το σύστημα από τη
συσκευή BLUETOOTH σας κι
εκτελέστε σύζευξη ξανά
(σελίδα 12).
Η σύνδεση δεν είναι εφικτή.
 Οι πληροφορίες καταχώρισης
ζεύξης διαγράφηκαν. Εκτελέστε
ξανά τους χειρισμούς σύζευξης
(σελίδα 12).
Πρόσθετες πληροφορίες
Δεν εκπέμπεται ήχος.
 Βεβαιωθείτε ότι αυτή η μονάδα
δεν απέχει πολύ από τη συσκευή
BLUETOOTH ή αυτό το σύστημα
δεν λαμβάνει παρεμβολές από
δίκτυο Wi-Fi, άλλη ασύρματη
συσκευή 2,4 GHz ή φούρνο
μικροκυμάτων.
 Ελέγξτε ότι η σύνδεση BLUETOOTH
έγινε σωστά ανάμεσα σε αυτό το
σύστημα και τη συσκευή
BLUETOOTH.
 Κάντε σύζευξη αυτού του
συστήματος και της συσκευής
BLUETOOTH ξανά.
 Διατηρήστε τη μονάδα μακριά
από μεταλλικά αντικείμενα
ή επιφάνειες.
 Φροντίστε να είναι επιλεγμένη
η είσοδος [Bluetooth Audio].
 Ρυθμίστε πρώτα την ένταση ήχου
της συσκευής BLUETOOTH, εάν το
επίπεδο της έντασης ήχου
εξακολουθεί να είναι πολύ
χαμηλό, ρυθμίστε την ένταση
ήχου στη μονάδα.
Ο ήχος χάνεται ή έχει διακυμάνσεις
ή χάνεται η σύνδεση.
 Η μονάδα και η συσκευή
BLUETOOTH βρίσκονται σε μεγάλη
απόσταση μεταξύ τους.
 Εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα
στη μονάδα και τη συσκευή
BLUETOOTH σας, αφαιρέστε
ή αποφύγετε τα εμπόδια.
 Εάν υπάρχει κοντά κάποια
συσκευή που παράγει
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,
όπως ασύρματο δίκτυο LAN, άλλη
συσκευή BLUETOOTH ή φούρνος
μικροκυμάτων, απομακρύνετε τη
συσκευή.
49EL
Οδηγός εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες που επισημαίνονται στις
παρενθέσεις.
Μονάδα
Μπροστά/Πάνω/Πλάι
Υποδοχή
 Πλήκτρο αφής  (ενεργό/σε
αναμονή)
Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει
σε κατάσταση αναμονής.
 Πλήκτρο αφής INPUT
Επιλέγει τη συσκευή που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε.
 Πλήκτρο αφής PAIRING
 Πλήκτρο αφής VOL (ένταση
ήχου) +/–

(Σήμα N) (σελίδα 14)
Τοποθετήστε τη συμβατή με NFC
συσκευή κοντά σε αυτήν την
ένδειξη για να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία NFC.
50EL

θύρα (USB) (σελίδα 9)
Τοποθετήστε το νύχι σας στην
υποδοχή για να ανοίξετε το κάλυμμα.
 Οθόνη ενδείξεων στην πρόσοψη
 Μπλε ενδεικτική λυχνία LED
Δείχνει την κατάσταση
BLUETOOTH ως εξής.
Στη διάρκεια της
σύζευξης BLUETOOTH
Αναβοσβήνει
γρήγορα
Το σύστημα επιχειρεί
να συνδεθεί με μια
συσκευή BLUETOOTH
Αναβοσβήνει
Το σύστημα έχει
Ανάβει
εδραιώσει σύνδεση με
μια συσκευή BLUETOOTH
 Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Σχετικά με τα πλήκτρα αφής
Αφαίρεση του διχτυωτού πλαισίου
Τα πλήκτρα αφής λειτουργούν όταν τα
ακουμπάτε ελαφρά. Μην τα πατάτε με
υπερβολική δύναμη.
Αφαιρέστε ή τοποθετήστε το διχτυωτό
πλαίσιο παράλληλα με την πρόσοψη.
Πίσω όψη
Πρόσθετες πληροφορίες






Ακροδέκτης δικτύου LAN (100)
Υποδοχή HDMI OUT* (ARC)
Υποδοχές HDMI IN 1*/2/3
Υποδοχή ANALOG IN
Υποδοχή TV (DIGITAL IN)
Καλώδιο ρεύματος
(τροφοδοτικό)
* Οι υποδοχές HDMI IN 1 και HDMI OUT
υποστηρίζουν το πρωτόκολλο
HDCP 2.2. Το HDCP 2.2 είναι μια
προσφάτως ενισχυμένη τεχνολογία
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
που χρησιμοποιείται για να προστατέψει
περιεχόμενο όπως ταινίες 4K.
51EL
Τηλεχειριστήριο
Τα κουμπιά AUDIO,  και  + έχουν
μια ανάγλυφη κουκκίδα.
Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη
κουκκίδα ως αναφορά κατά τη
λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.
  (ενεργό/σε αναμονή)
Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει
σε κατάσταση αναμονής.
INPUT +/– (σελίδα 9)
Επιλέγει τη συσκευή που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε.
 Κουμπιά εφέ ήχου
Βλ. «Απόλαυση εφέ ήχου»
(σελίδα 10).
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD,
VOICE, NIGHT
52EL
DISPLAY
Εμφανίζει πληροφορίες
αναπαραγωγής στην οθόνη της
τηλεόρασης.
DIMMER (σελίδα 38)
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης
ενδείξεων στην πρόσοψη και της
μπλε ενδεικτικής λυχνίας LED.
 Χρωματιστά κουμπιά
Πλήκτρα συντόμευσης για την
επιλογή στοιχείων σε ορισμένα
μενού.
 MIRRORING (σελίδα 22)
Επιλέγει την είσοδο [Screen
mirroring].
PAIRING
(σελίδες 12, 17)
Θέτει το σύστημα σε λειτουργία
σύζευξης. Αυτό το κουμπί
λειτουργεί μόνο όταν το [Bluetooth
Mode] έχει τεθεί στο [Receiver]
(σελίδα 28).
BACK
Επιστρέφει στην προηγούμενη
οθόνη.
OPTIONS (σελίδες 13, 16, 33, 35)
Εμφανίζει το μενού Επιλογές στην
οθόνη της τηλεόρασης ή στην
οθόνη ενδείξεων της πρόσοψης.
(Η τοποθεσία διαφέρει ανάλογα
με την επιλεγμένη λειτουργία.)
HOME (σελίδες 9, 11, 18, 21, 25)
Εισέρχεται ή εξέρχεται της
αρχικής οθόνης του συστήματος.
///
Μετακινεί την επισήμανση σε ένα
εμφανιζόμενο στοιχείο.
(καταχώρηση)
Εισαγωγή του επιλεγμένου
στοιχείου.
 SW  (ένταση ήχου
υπογούφερ) +/–
Ρυθμίστε την ένταση του μπάσου
ήχου.
(σίγαση)
Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο.
 (ένταση ήχου) +/–
Κωδικοποιητής
Επέκταση
Dolby Digital*2*4
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*5
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis*2
.ogg
Monkey’s Audio*2
.ape
Photo
Φορμά
Επέκταση
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*3
GIF
.gif*3
*1
*2
*3
*4
*5
Το σύστημα ενδέχεται να μην
αναπαραγάγει αυτή τη μορφή
αρχείου σε διακομιστή Οικιακού
δικτύου.
Το σύστημα δεν αναπαράγει αυτή τη
μορφή αρχείου σε διακομιστή
Οικιακού δικτύου.
Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία
κινούμενου PNG ή κινούμενου GIF.
Το σύστημα μπορεί να αναπαράγει
αρχεία «.mka». Το αρχείο δεν μπορεί
να αναπαραχθεί σε διακομιστή
Οικιακού δικτύου.
Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία
κωδικοποιημένα με DST.
Σημείωση
Αναπαραγόμενοι τύποι
αρχείων
Music
Κωδικοποιητής
Επέκταση
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*4
.mp3
AAC/HE-AAC*1*4
.m4a, .aac*2
WMA9
Standard*1
.wma
WMA 10 Pro*2
.wma
LPCM*4
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
 Ορισμένα αρχεία μπορεί να μην
αναπαράγονται ανάλογα με το φορμά
αρχείου, την κωδικοποίηση αρχείου, τη
συνθήκη εγγραφής ή την κατάσταση
του διακομιστή οικιακού δικτύου.
 Ορισμένα αρχεία που έχουν υποστεί
επεξεργασία σε υπολογιστή ενδέχεται
να μην αναπαράγονται.
 Ορισμένα αρχεία μπορεί να μη δύνανται
να εκτελέσουν τη λειτουργία γρήγορης
κίνησης εμπρός ή γρήγορης κίνησης
προς τα πίσω.
 Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία
φωτογραφιών 3D.
53EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
 Κουμπιά λειτουργίας
αναπαραγωγής
Βλ. «Ακρόαση/Προβολή»
(σελίδα 9).
/ (κίνηση πίσω/γρήγορη
κίνηση εμπρός)
Κάνει αναζήτηση εμπρός ή πίσω.
/ (προηγούμενο/
επόμενο)
Επιλέγει το προηγούμενο/
επόμενο κομμάτι ή αρχείο.
 (αναπαραγωγή)
Ξεκινά ή ξαναξεκινά την
αναπαραγωγή (συνέχιση
αναπαραγωγής).
 (παύση)
Διακόπτει προσωρινά
ή ξαναξεκινά την αναπαραγωγή.
 (διακοπή)
Διακόπτει την αναπαραγωγή.
AUDIO (σελίδα 38)
Επιλέγει το φορμά ήχου.
RX/TX
Αλλάζει το [Bluetooth Mode] στο
[Receiver] ή το [Transmitter]
(σελίδα 28).
 Το σύστημα δεν αναπαράγει
κωδικοποιημένα αρχεία όπως DRM και
Lossless.
 Το σύστημα μπορεί αναγνωρίσει τα εξής
αρχεία ή φακέλους σε συσκευές USB:
 έως φακέλους στο 9ο επίπεδο
(συμπεριλαμβανομένου του ριζικού
φακέλου)
 έως 500 αρχεία/φακέλους σε ένα
μοναδικό επίπεδο
 Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει τα
εξής αρχεία ή φάκελοι που είναι
αποθηκευμένα στο διακομιστή
Οικιακού δικτύου:
 έως φακέλους στο 19ο επίπεδο
 έως 999 αρχεία/φακέλους σε ένα
μοναδικό επίπεδο
 Κάποιες συσκευές USB μπορεί να μη
λειτουργούν με αυτό το σύστημα.
 Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει
συσκευές Mass Storage Class (MSC)
(όπως μνήμη flash memory ή HDD), Still
Image Capture Devices (SICDs), και
πληκτρολόγια 101 πλήκτρων.
Υποστηριζόμενα φορμά
ήχου
Τα φορμά ήχου που υποστηρίζονται
από αυτό το σύστημα είναι τα εξής.
Είσοδος
[HDMI1]
[HDMI2]
[HDMI3]
[TV]
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch


LPCM 7.1ch


Dolby Digital


Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus


DTS


DTS-ES Discrete 6.1,
DTS-ES Matrix 6.1
*
*
DTS96/24
*
*
DTS-HD High
Resolution Audio


DTS-HD Master
Audio


DTS-HD Low Bit
Rate


DSD


Φορμά
: Υποστηριζόμενο φορμά.
: Μη υποστηριζόμενο φορμά.
* Αποκωδικοποιήμένο ως πυρήνας DTS.
54EL
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Τομέας ενισχυτή
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική)
Μπροστινό L + Μπροστινό R:
50 W + 50 W (στα 4 Ω, 1 kHz, 1% THD)
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)
Μπροστινό Α/Μπροστινό Δ ηχείο:
115 W (ανά κανάλι στα 4 Ω, 1 kHz)
Υπογούφερ:
120 W (στα 4 Ω, 80 Hz)
Είσοδοι
HDMI IN 1*/2/3
TV (DIGITAL IN)
ANALOG IN
Έξοδος
HDMI OUT* (ARC)
Τομέας HDMI
Υποδοχή
Τύπου A (19 ακίδων)
Τομέας USB
Θύρα (USB):
Τύπος A (Για να συνδέσετε μνήμη
USB, συσκευή ανάγνωσης κάρτας
μνήμης και ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή)
Τομέας δικτύου LAN
Ακροδέκτης δικτύου LAN (100)
Ακροδέκτης 100BASE-TX
Τομέας ασύρματου δικτύου LAN
Συμβατότητα προτύπων
IEEE 802.11 a/b/g/n
Ζώνη συχνοτήτων
2,4 GHz, 5 GHz
Τομέας BLUETOOTH
Σύστημα επικοινωνίας
Έκδοση προδιαγραφής BLUETOOTH 3.0
1)
Το πραγματικό εύρος διαφέρει
ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια
ανάμεσα σε συσκευές, μαγνητικά πεδία
γύρω από φούρνο μικροκυμάτων,
στατικό ηλεκτρισμό, ασύρματο
τηλέφωνο, ευαισθησία λήψης,
απόδοση κεραίας, λειτουργικό
σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κ.λπ.
2) Τα συνήθη προφίλ BLUETOOTH
υποδεικνύουν το σκοπό της
επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ
συσκευών.
3)
Κωδικοποιητής: Συμπίεση σήματος
ήχου και μορφή μετατροπής
4) Κωδικοποιητής υποζώνης
Τομέας μπροστινού L/μπροστινού
R ηχείου
Σύστημα ηχείου
Σύστημα ηχείων διπλής οδήγησης
2 δρόμων, Ακουστική ανάρτηση
Speaker
Γούφερ: 65 mm τύπου κώνου, ηχείο
μαγνητικού υγρού ×2
Tweeter: 18 mm τύπου θόλου ×2
Τομέας υπογούφερ
Σύστημα ηχείου
Σύστημα υπογούφερ
Ανάκλαση μπάσων
Speaker
110 mm τύπου κώνου ×2
55EL
Πρόσθετες πληροφορίες
* Οι υποδοχές HDMI IN 1 και HDMI OUT
υποστηρίζουν το πρωτόκολλο
HDCP 2.2. Το HDCP 2.2 είναι μια
προσφάτως ενισχυμένη τεχνολογία
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
που χρησιμοποιείται για να προστατέψει
περιεχόμενο όπως ταινίες 4K.
Έξοδος
Προδιαγραφή BLUETOOTH Κλάση
Ισχύος 1
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας
Βεληνεκές περίπου 30 m1)
Ζώνη συχνοτήτων
2,4 GHz
Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Σύνθετο προφίλ διανομής
ήχου)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές
(Codec)3)
SBC4), AAC, LDAC
Ρυθμός μετάδοσης (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Συχνότητα
δειγματοληψίας 44,1 kHz, 48 kHz,
88,2 kHz, 96 kHz)
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος
Ενεργό: 68 W
Σε αναμονή:
0,3 W (Για λεπτομέρειες για τη
ρύθμιση, βλ. σελίδα 39.)
5,5 W (Όταν το [Remote Start],
[Quick Start Mode] και το [Control
for HDMI] έχουν τεθεί στο [On]
και το [Standby Through] έχει
τεθεί στο [Auto] όταν
η τηλεόραση δεν είναι
συνδεδεμένη.)
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (περίπου)
750 mm × 83 mm × 358 mm
συμπεριλαμβανομένων των
προεξοχών
Βάρος (περίπου)
10,5 kg
56EL
Φορμά βίντεο που υποστηρίζονται από το σύστημα
Είσοδος/Έξοδος (μπλοκ επαναλήπτη HDMI)
3D
2D
Συσσώρευση
καρέ
Παράθεση
(Ήμισυ)
Πάνω-Κάτω
(Κορυφή-καιΒάση)
4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz*1




4096 × 2160p @ 50 Hz*1




4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz*2




3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz*1




3840 × 2160p @ 50 Hz*1




3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz*2




3840 × 2160p @ 25 Hz*2




3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080p @ 50 Hz




1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz




1920 × 1080p @ 25 Hz




1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz




1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz




1920 × 1080i @ 50 Hz




1280 × 720p @ 59,94/60 Hz




1280 × 720p @ 50 Hz




1280 × 720p @ 29,97/30 Hz




1280 × 720p @ 23,98/24 Hz




720 × 480p @ 59,94/60 Hz




720 × 576p @ 50 Hz




640 × 480p @ 59,94/60 Hz




Πρόσθετες πληροφορίες
Φορμά
*1
YCbCr 4:2:0/Υποστηρίζει μόνο 8-bit
*2
Υποστηρίζει μόνο 8-bit
Η σχεδίαση και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν
χωρίς προειδοποίηση.
57EL
Επιδράσεις άλλων συσκευών
Σχετικά με την
επικοινωνία BLUETOOTH
Υποστηριζόμενη έκδοση
BLUETOOTH και προφίλ
Το προφίλ αναφέρεται σε ένα
καθιερωμένο σύνολο λειτουργιών για
διάφορες δυνατότητες των προϊόντων
BLUETOOTH. Ανατρέξτε στην ενότητα
«τομέας BLUETOOTH» στις
«Προδιαγραφές» (σελίδα 55) για την
έκδοση BLUETOOTH και τα προφίλ που
υποστηρίζονται από αυτό το σύστημα.
Εύρος αποτελεσματικής
επικοινωνίας
Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει να
χρησιμοποιούνται σε απόσταση
περίπου 10 μέτρων (χωρίς εμπόδια)
η μία από την άλλη. Το εύρος
αποτελεσματικής επικοινωνίας
μπορεί να είναι μικρότερο υπό τις
ακόλουθες συνθήκες.
 Όταν παρεμβάλλεται κάποιο
πρόσωπο, μεταλλικό αντικείμενο,
τοίχος ή άλλο εμπόδιο ανάμεσα στις
συσκευές με σύνδεση BLUETOOTH
 Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο
ασύρματο δίκτυο LAN
 Κοντά σε φούρνους μικροκυμάτων
που χρησιμοποιούνται
 Θέσεις όπου εκπέμπονται άλλα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα
58EL
Οι συσκευές BLUETOOTH και η συσκευή
ασύρματου δικτύου LAN (IEEE 802.11b/
g/n) χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη
συχνοτήτων (2,4 GHz). Όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή
BLUETOOTH κοντά σε συσκευή με
δυνατότητα ασύρματου δικτύου LAN,
ενδέχεται να προκληθούν
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. Αυτό
θα μπορούσε να προκαλέσει
χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης
δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία
σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,
δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
 Χρησιμοποιήστε αυτό το σύστημα σε
απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων
από τη συσκευή του ασύρματου
δικτύου LAN.
 Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος
της συσκευής ασύρματου δικτύου
LAN όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
BLUETOOTH σας σε απόσταση εντός
10 μέτρων.
 Εγκαταστήστε αυτό το σύστημα και
τη συσκευή BLUETOOTH όσο πιο
κοντά γίνεται μεταξύ τους.
Επιδράσεις σε άλλες συσκευές
Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται
από αυτό το σύστημα μπορεί να
προκαλούν παρεμβολές στη
λειτουργία ορισμένων ιατρικών
συσκευών. Δεδομένου ότι αυτές οι
παρεμβολές μπορούν να οδηγήσουν
σε κακή λειτουργία, να
απενεργοποιείτε πάντοτε αυτό το
σύστημα και τη συσκευή BLUETOOTH
στους παρακάτω χώρους:
 Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα,
βενζινάδικα και οποιοδήποτε χώρο
όπου ενδέχεται να υπάρχουν
εύφλεκτα αέρια
 Κοντά σε αυτόματες θύρες
ή συναγερμούς πυροπροστασίας
Σημείωση
 Αυτό το σύστημα υποστηρίζει
Πρόσθετες πληροφορίες
λειτουργίες ασφαλείας που είναι
συμβατές με την προδιαγραφή του
BLUETOOTH για να διασφαλίζεται
η ασφαλής σύνδεση στη διάρκεια της
επικοινωνίας, όταν γίνεται χρήση της
τεχνολογίας BLUETOOTH. Εντούτοις,
αυτή η ασφάλεια μπορεί να είναι
ανεπαρκής, ανάλογα με τα περιεχόμενα
της ρύθμισης και άλλους παράγοντες,
επομένως να είστε πάντα προσεκτικοί,
όταν εκτελείτε επικοινωνία
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία
BLUETOOTH.
 Η Sony δεν θα μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο
για βλάβες ή άλλη απώλεια, που
οφείλεται σε διαρροές πληροφοριών
στη διάρκεια επικοινωνίας με τη χρήση
της τεχνολογίας BLUETOOTH.
 Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι
απαραίτητα εγγυημένη σε όλες τις
συσκευές BLUETOOTH που έχουν το ίδιο
προφίλ με αυτό το σύστημα.
 Οι συσκευές BLUETOOTH που είναι
συνδεδεμένες με αυτό το σύστημα
πρέπει να είναι συμβατές με την
προδιαγραφή BLUETOOTH που ορίζεται
από την εταιρεία Bluetooth SIG, Inc., και
πρέπει να φέρουν πιστοποίηση
σχετικής συμβατότητας. Ωστόσο,
ακόμα και όταν μια συσκευή είναι
συμβατή με την προδιαγραφή
BLUETOOTH, ενδέχεται να υπάρχουν
περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά
ή οι προδιαγραφές της συσκευής
BLUETOOTH να καθιστούν αδύνατη τη
σύνδεση ή μπορεί να οδηγούν σε
διαφορετικές μεθόδους ελέγχου,
προβολής ή λειτουργίας.
 Μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ο ήχος
μπορεί να κόβεται, ανάλογα με τη
συσκευή BLUETOOTH που είναι
συνδεδεμένη με αυτό το σύστημα, το
περιβάλλον των επικοινωνιών ή τις
επικρατούσες συνθήκες.
59EL
Ευρετήριο
A–Z
A/V SYNC 34
Audio Return Channel 30
Audio Settings 27
BLUETOOTH 12
Bluetooth Codec - AAC 29
Bluetooth Codec - LDAC 29
Bluetooth Mode 28
Bluetooth Settings 28
Bluetooth Standby 29
BRAVIA Sync 35
Control for HDMI 30, 35
Device List 28
Device Name 31
Dimmer 38
DSEE HX 11, 27
Easy Network Settings 33
Easy Setup 33
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 27
HDMI Deep Colour Output 27
Home Network 20, 32
Initialise Personal Information 33
Input Skip Setting 33
Internet Settings 31
Network Connection Diagnostics 32
Network Settings 31
NFC 14, 22
OSD Language 30
Output Video Resolution 26
Quick Start Mode 31
Remote Start 32
Renderer Access Control 32
Reset to Factory Default Settings 33
Resetting 33
SBM 27
Screen mirroring 22
Screen mirroring RF Setting 32
Screen Settings 26
Slideshow 34
60EL
Software Update 25
SongPal 17
Standby Through 30
System Information 31
TV Type 26
USB 9
Video Direct 27
Wireless Playback Quality 30
Α
Άδεια πρόσβασης αυτόματης
συσκευής απόδοσης 32
Αυτόματη αναμονή κλήσης 31
Αυτόματη οθόνη ενδείξεων 31
Ε
Εκπομπή ήχου πολυπλεξίας 38
Έξοδος 24p 26
Έξοδος 4K 26
Έξοδος ήχου 28
Εξωτερικός έλεγχος 32
Η
Ηχητικό DRC 27
Κ
Καθαρή φωνή 11
Κλείδωμα για τα παιδιά 38
Λ
Λειτουργία εισόδου ήχου HDMI1 31
Λειτουργία νυχτερινής λήψης 11
Π
Πάνω όψη 50
Πίσω όψη 51
Πληροφορίες άδειας χρήσης
λογισμικού 31
Πρόσοψη 50
Ρ
Ρυθμίσεις διακομιστή σύνδεσης 32
Ρυθμίσεις εξασθένησης Αναλογικό 28
Ρυθμίσεις συστήματος 30
Τ
Τηλεχειριστήριο 52
Πρόσθετες πληροφορίες
61EL
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:
ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ («ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ») ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.
Αυτή η Άδεια Χρήσης είναι ένα νομικό συμφωνητικό μεταξύ εσάς του ιδίου και
της Sony Corporation (εφεξής «SONY»). Αυτή η Άδεια Χρήσης διέπει τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις σας αναφορικά με το λογισμικό SONY της SONY ή/και τρίτων
δικαιοπαρόχων της (συμπεριλαμβανομένων των συνδεόμενων εταιρειών της SONY)
και των αντίστοιχων συνδεόμενων εταιρειών τους (συγκεντρωτικά καλούμενοι «ΤΡΙΤΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ»), μαζί με τυχόν ενημερώσεις/αναβαθμίσει που παρέχονται από την
SONY, τυχόν εκτυπωμένης, διαδικτυακής ή άλλη ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης για το εν
λόγω λογισμικό και τυχόν αρχεία δεδομένων που δημιουργήθηκαν από τη λειτουργία
αυτού του λογισμικού (συγκεντρωτικά καλούμενο το «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»).
Παρά τα ανωτέρω, τυχόν λογισμικό στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που έχει ξεχωριστό συμφωνητικό
άδειας χρήσης τελικού χρήστη (συμπεριλαμβανομένης, αλλά χωρίς να περιορίζεται
στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GNU) και Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης
Λιγότερου/Βιβλιοθήκης) θα διέπονται από αυτό το ισχύον ξεχωριστό συμφωνητικό
άδειας χρήστης τελικού χρήστη αντί των όρων της παρούσας Άδειας Χρήσης στο
βαθμό που απαιτείται από αυτό το ξεχωριστό συμφωνητικό άδειας χρήσης τελικού
χρήστη («ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ»).
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ παρέχεται κατόπιν αδείας, δεν πωλείται. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ προστατεύεται
από πνευματικά δικαιώματα και άλλη νομοθεσία και διεθνείς συνθήκες περί
διανοητικής ιδιοκτησίας.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Όλα τα δικαιώματα και η ιδιοκτησία σε αυτό το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (συμπεριλαμβανομένων,
αλλά όχι περιοριστικά τυχόν εικόνων, φωτογραφιών, κινουμένων σχεδίων, βίντεο,
ήχου, μουσικής, κειμένου και «applets» που ενσωματώνονται στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ)
κατέχονται από την SONY ή έναν ή περισσοτέρους από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ.
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η SONY σάς παραχωρεί μια περιορισμένη άδεια να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
αποκλειστικά σε σχέση με τη συμβατή συσκευή σας (εφεξής η «ΣΥΣΚΕΥΗ») και μόνο για
προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Η SONY και οι ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ διατηρούν
ρητά όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το έννομο συμφέρον (συμπεριλαμβανομένων
ενδεικτικά όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας) στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ που
η παρούσα Άδεια Χρήσης δεν σας παραχωρεί συγκεκριμένα.
62EL
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, δημοσιεύσετε, προσαρμόσετε, αναδιανείμετε,
επιχειρήσετε να εξάγετε τον πηγαίο κώδικα, τροποποιήσετε, να υποβάλετε σε
αντίστροφη μηχανική, να αποσυμπιλήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε
από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, είτε εν όλω είτε εν μέρει, ή να δημιουργήσετε τυχόν παράγωγα
έργα από ή του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εκτός κι εάν αυτά τα παράγωγα έργα διευκολύνονται
σκοπίμως από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε ή να παραβιάσετε
τυχόν λειτουργικότητα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Δεν
επιτρέπεται να παρακάμψετε, τροποποιήσετε, ακυρώσετε ή καταστρατηγήσετε
οποιαδήποτε από τις λειτουργίες ή προστασίες του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή οποιουσδήποτε
μηχανισμούς που συνδέονται λειτουργικά με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν μπορείτε να
ξεχωρίσετε οποιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για χρήση σε πάνω
από μία ΣΥΣΚΕΥΗ εκτός κι εάν έχετε ρητή εξουσιοδότηση να το πράξετε από την SONY.
Δεν επιτρέπεται να αφαιρείτε, τροποποιείτε, καλύπτετε ή να παραμορφώσετε τυχόν
εμπορικά σήματα ή ειδοποιήσεις πάνω στο ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Δεν επιτρέπεται να
μοιραστείτε, διανέμετε, ενοικοιάσετε, μισθώσετε, υποαδειοδοτήσετε, εκχωρήσετε,
μεταβιβάσετε ή να πουλήσετε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Το λογισμικό, υπηρεσίες δικτύου ή άλλα
προϊόντα πέραν του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τα οποία εξαρτάται η απόδοση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
μπορεί να διακοπούν προσωρινά ή μόνιμα κατά τη διακριτική ευχέρεια των
προμηθευτών (προμηθευτών λογισμικού, προμηθευτών υπηρεσιών ή την SONY).
Η SONY και οι εν λόγω προμηθευτές δεν εγγυώνται ότι το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, οι υπηρεσίες
δικτύου, τα περιεχόμενα ή άλλα προϊόντα θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα ή θα
λειτουργούν χωρίς διακοπή ή τροποποίηση.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΜΙΑΣ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ («ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ»). Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΑΝ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ,
Η ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ. Αναγνωρίζετε και
συμφωνείτε ότι ορισμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ενδέχεται να παρέχονται από τρίτους, στους οποίους η SONY δεν ασκεί
κανέναν έλεγχο. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ
ΙΝΤΕΡΝΕΤ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΠΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ.
63EL
Πρόσθετες πληροφορίες
ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μπορεί να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί από εσάς για να προβάλετε,
αποθηκεύσετε, επεξεργαστείτε ή/και να χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο που
δημιουργείται από εσάς ή/και τρίτους. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να προστατεύεται
από πνευματικά δικαιώματα, άλλη νομοθεσία περί διανοητικής ιδιοκτησία ή/και
συμφωνητικά. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ μόνο σε συμμόρφωση με
αυτούς τους νόμους και τα συμφωνητικά που ισχύουν για τέτοιο περιεχόμενο.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η SONY μπορεί να λάβει ενδεδειγμένα μέτρα για να
προστατέψει τα πνευματικά δικαιώματα περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο,
επεξεργασμένο ή χρησιμοποιημένο από το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Τέτοια μέτρα περιλαμβάνουν
αλλά δεν περιορίζονται στη μέτρηση της συχνότητας δημιουργίας αντιγράφων
ασφαλείας και αποκατάστασης μέσω ορισμένων δυνατοτήτων του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, στην
άρνηση αποδοχής του αιτήματός σας να ενεργοποιηθεί η αποκατάσταση δεδομένων
και στην καταγγελία της παρούσας Άδειας Χρήσης σε περίπτωση παράνομης χρήσης
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες του
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να απαιτεί σύνδεση στο Ίντερνετ για την οποία ευθύνεστε
αποκλειστικά εσείς. Επίσης, ευθύνεστε αποκλειστικά για την πληρωμή τυχόν
χρεώσεων τρίτων που συνδέονται με τη σύνδεση Ίντερνετ, συμπεριλαμβανομένου
ενδεικτικά του παρόχου της υπηρεσίας Ίντερνετ ή χρεώσεων μετάδοσης. Η λειτουργία
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να περιορίζεται ανάλογα με τις δυνατότητες, την επιλογή
ζώνης συχνοτήτων ή τεχνικούς περιορισμούς της σύνδεσης και υπηρεσίες Ίντερνετ.
Η παροχή, ποιότητα και ασφάλεια αυτής της συνδεσιμότητας Ίντερνετ είναι
αποκλειστική ευθύνη του τρίτου μέρους που παρέχει την εν λόγω υπηρεσία.
ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες περιορισμούς και
κανονισμούς εξαγωγών και εκ νέου εξαγωγών της περιοχής ή χώρας στην οποία
κατοικείτε, και να μη μεταβιβάσετε ή να επιτρέψετε τη μεταβίβαση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε
απαγορευμένη χώρα ή διαφορετικά κατά παράβαση τυχόν τέτοιων περιορισμών
ή κανονισμών.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ δεν είναι ανθεκτικό σε βλάβες και δεν είναι σχεδιασμένο,
κατασκευασμένο ή δεν προορίζεται για χρήση ή μεταπώληση ως εξοπλισμός
ηλεκτρονικού ελέγχου σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, τα οποία απαιτούν ασφαλείς
επιδόσεις, όπως στη λειτουργία πυρηνικών εγκαταστάσεων, στην πλοήγηση
αεροσκαφών ή σε συστήματα επικοινωνίας, στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας,
σε μηχανήματα άμεσης υποστήριξης της ζωής ή οπλικά συστήματα, στα οποία
η αποτυχία του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, προσωπικό τραυματισμό
ή σοβαρές σωματικές ή περιβαλλοντικές βλάβες («ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ»). Η SONY, ο καθένας από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ και καθεμία από τις
αντίστοιχες συνδεδεμένες εταιρείες τους αποποιούνται ρητά τυχόν ρητή ή σιωπηρή
εγγύηση, υποχρέωση ή συνθήκη καταλληλότητας για ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ εκτελείται αποκλειστικά με
δικό σας κίνδυνο και ότι είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
παρέχεται «ΩΣ ΕΧΕΙ» χωρίς εγγύηση, υποχρέωση ή προϋπόθεση οποιουδήποτε είδους.
Η SONY ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (για τους σκοπούς αυτής της
Ενότητας, η SONY και καθένας από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ θα αναφέρονται
συλλογικά ως «SONY») ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SONY ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ή ΕΚΦΡΑΖΕΙ
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ (Α) ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΘΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ ΘΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ, (Β) ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ Ή ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Ή ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ
ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, (Γ) ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΘΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΛΙΚΟ Ή
ΔΕΔΟΜΕΝΑ, (Δ) ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ) Ή ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ (Ε) ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Ή ΑΛΛΟ.
64EL
ΚΑΜΙΑ ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
SONY Ή ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ SONY ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ,
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ Ή ΔΕΝ ΑΥΞΑΝΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Κατά καιρούς, η SONY ή οι ΤΡΙΤΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μπορεί να ενημερώσουν αυτόματα
ή να τροποποιήσουν διαφορετικά το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά
για σκοπούς ενίσχυσης των λειτουργιών ασφαλείας, της διόρθωσης λαθών και της
βελτίωσης λειτουργιών, σε εκείνο το χρόνο που αλληλεπιδράτε με τους διακομιστές
της SONY ή τρίτων, ή διαφορετικά. Αυτές οι ενημερώσεις ή τροποποιήσεις μπορεί να
διαγράψουν ή να αλλάξουν τη φύση των δυνατοτήτων ή άλλων πτυχών του
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά λειτουργιών στις οποίες βασίζεστε.
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να συμβούν κατά τη
διακριτική ευχέρεια της SONY και ότι η SONY μπορεί να θέσει προϋποθέσεις για τη
συνεχόμενη χρήση του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ με την πλήρη εγκατάσταση ή αποδοχή τέτοιας
ενημέρωσης ή τροποποιήσεων. Τυχόν ενημερώσεις/τροποποιήσεις θα κρίνονται ότι
είναι και θα αποτελούν μέρος του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας
Χρήσης. Αποδεχόμενοι την παρούσα Άδεια Χρήσης, συναινείτε σε αυτήν την
ενημέρωση/τροποποίηση.
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ
Η παρούσα Άδεια Χρήσης και πολιτική προσωπικού απορρήτου της SONY, καθεμία
όπως τροποποιείται και μετατρέπεται κατά καιρούς, μαζί αποτελούν ολόκληρο το
συμφωνητικό ανάμεσα σε εσάς και την SONY σε σχέση με το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η αδυναμία
της SONY να ασκήσει και να επιβάλει τυχόν δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας Άδειας
Χρήσης δεν θα αποτελεί αποποίηση αυτού του δικαιώματος ή διάταξης. Εάν
οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Άδειας Χρήσης θεωρηθεί άκυρο, παράνομο
ή ανεφάρμοστο, αυτή η διάταξη θα εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται
έτσι ώστε να διατηρείται ο σκοπός της παρούσας Άδειας Χρήσης, και τα υπόλοιπα
μέρη θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.
65EL
Πρόσθετες πληροφορίες
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η SONY ΚΑΙ ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ (για τους σκοπούς αυτής της
Ενότητας, η SONY και καθένας από τους ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ θα αναφέρονται
συλλογικά ως «SONY») ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΥΧΟΝ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ,
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ
ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ
ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ,
ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ,
ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΕΑΝ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΚΑΘΕΜΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΥΣ
ΕΥΘΥΝΕΣ ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΘΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Ή
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις για τη Διεθνή Πώληση Αγαθών δεν
θα ισχύει για αυτήν την Άδεια Χρήσης. Η παρούσα Άδεια Χρήσης θα διέπεται από τους
νόμους της Ιαπωνίας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη συγκρούσεις νομοθετικών
διατάξεων. Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από αυτήν την Άδεια Χρήσης θα
υπόκειται αποκλειστικά στον τόπο εκδίκασης του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου του
Τόκυο στην Ιαπωνία, και τα μέρη δια του παρόντος συναινούν στον τόπο εκδίκασης και
τη δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων.
ΕΥΛΟΓΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Παρά τα όσα περιέχονται σε αυτήν την Άδεια Χρήσης για το αντίθετο, αναγνωρίζετε
και συμφωνείτε ότι τυχόν αθέτηση ή μη συμμόρφωση με την παρούσα Άδεια Χρήσης
από εσάς θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην SONY, για την οποία χρηματική
αποζημίωση θα ήταν ακατάλληλη, και συναινείτε η SONY να λάβει τυχόν ασφαλιστικά
μέτρα ή δίκαιη απαλλαγή που η SONY κρίνει απαραίτητα ή ενδεδειγμένα σε τέτοιες
περιπτώσεις. Η SONY μπορεί επίσης να προβεί σε τυχόν νομικά και τεχνικά ένδικα
μέσα για να αποτρέψει την αθέτηση ή/και για να εφαρμόσει την παρούσα Άδεια
Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της άμεσης παύσης της χρήσης που κάνετε
του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, εάν η SONY πιστεύει κατά τη διακριτική της ευχέρεια ότι
παραβιάζετε ή προτίθεστε να παραβιάσετε την παρούσα Άδεια Χρήσης. Αυτά τα
ένδικα μέσα είναι πλέον των οποιωνδήποτε ένδικων μέσων που η SONY μπορεί να έχει
εκ του νόμου, της νομοθεσίας ή στο πλαίσιο σύμβασης.
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ
Επιφυλασσομένων οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων, η SONY μπορεί να καταγγείλει
την παρούσα Άδεια Χρήσης εάν αποτύχετε να συμμορφωθείτε με οποιουσδήποτε από
τους όρους της. Σε περίπτωση τέτοιου τερματισμού, πρέπει να διακόψετε κάθε χρήση
και να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Η SONY ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ SONY ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ, ΜΕΣΩ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ EMAIL ΣΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΕΣΕΙΣ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ/
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ Ή ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ. Εάν δεν συμφωνείτε με την τροποποίηση, πρέπει να επικοινωνήσετε
αμέσως με την SONY για οδηγίες. Η συνεχιζόμενη χρήση από εσάς του ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ οποιασδήποτε τέτοιας ειδοποίησης θα κρίνεται ως
συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τυχόν τέτοια τροποποίηση.
ΤΡΙΤΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Κάθε ΤΡΙΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι ρητός σκοπούμενος τρίτος δικαιούχος και θα έχει το
δικαίωμα να εφαρμόσει κάθε διάταξη της παρούσας Άδειας Χρήσης σε σχέση με το
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ αυτού του μέρους.
Εάν έχετε τυχόν απορίες αναφορικά με αυτήν την Άδεια Χρήσης, μπορεί να
επικοινωνήσετε με την SONY γράφοντας στην SONY στην ισχύουσα διεύθυνση
επικοινωνίας κάθε περιοχής ή χώρα.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
66EL
Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony
67EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ) ή και
άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν
φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες
για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους
καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε
προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή
σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον
κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την
προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε
ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται
σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου
επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν
(κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών
ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN
της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει
(κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά,
το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει
των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν
ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα
ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν
προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη
της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του
εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony
και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη
δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα
προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία
αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός
του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα
ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα
αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο
εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος
του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά
ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση
ή χρήση του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο
με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν
στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται
με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα
προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν
λόγω προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα
προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται
από τη Sony.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony
ή του δικτύου ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί
προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας
που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί ειδικά.
 Αμέλεια.
68EL
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική
ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών
δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει
το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο
παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη
ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
69EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση
(ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την
ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού
που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα
νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που
το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας
εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι
η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και
συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά
που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση,
συμπεριλαμβανομένων - των οικονομικών και άυλων απωλειών - του τιμήματος
που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος - της απώλειας κερδών,
εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεμένων προϊόντων - της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης
απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
 Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων
προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που
αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή
της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από
συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε
γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης
ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις
εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη
έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη
απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια,
σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις.
Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν
υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο
αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου
βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς
να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα
που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας
εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
70EL
Το λογισμικό αυτού του συστήματος μπορεί να ενημερωθεί στο μέλλον. Για να
μάθετε λεπτομέρειες σε οποιεσδήποτε διαθέσιμες ενημερώσεις, επισκεφτείτε
το ακόλουθο URL.
Για τους πελάτες στην Ευρώπη και τη Ρωσία:
www.sony.eu/support
Για τους πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2015 Sony Corporation
4-558-561-13(1) (EL)
Download PDF

advertising