Sony | DAV-DZ340 | Sony DAV-DZ340 DAV-DZ340 DVD home-theatre system Οδηγίες χρήσης

4-262-748-11(1) (GR)
Σύστημα οικιακού
κινηματογράφου DVD
Οδηγίες χρήσης
DAV-DZ340/DAV-DZ740
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προσοχή – Η χρήση οπτικών
οργάνων με το παρόν προϊόν
αυξάνει τον κίνδυνο για τα
μάτια.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε
περιορισμένους χώρους, όπως
βιβλιοθήκες ή εντοιχισμένα έπιπλα.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς,
μην καλύπτετε το άνοιγμα
εξαερισμού της συσκευής με
εφημερίδες, τραπεζομάντιλα,
κουρτίνες κ.λπ. Μην τοποθετείτε
πηγές γυμνής φλόγας, όπως
αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.
Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην αφήνετε να
στάξουν υγρά ή πιτσιλιές στη
συσκευή και μην τοποθετείτε δοχεία
που περιέχουν υγρά, όπως για
παράδειγμα ανθοδοχεία, επάνω στη
συσκευή.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τη
συσκευή με εγκαταστημένες τις
μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα,
όπως ηλιακό φως, φωτιά, κ.λπ.
Για να αποφύγετε τους
τραυματισμούς, η συσκευή πρέπει να
στερεωθεί καλά στο δάπεδο/τοίχο,
σύμφωνα με τις οδηγίες
εγκατάστασης.
Μόνο για εσωτερική χρήση.
Η συσκευή αυτή έχει ταξινομηθεί ως
προϊόν λέιζερ, κλάσης 1 (CLASS 1
LASER). Η σήμανση αυτή βρίσκεται
στο πίσω εξωτερικό μέρος της
συσκευής.
Απόρριψη
παλαιού
ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού
(Ισχύει στην
2EL
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα
διακομιδής)
Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν
πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν
όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Αντίθετα, θα πρέπει να παραδίδεται
στο κατάλληλο σημείο συλλογής για
την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη
αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην
πρόληψη πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
μπορούσαν να προκληθούν από τη μη
ενδεδειγμένη διάθεση αυτού του
προϊόντος. Η ανακύκλωση των
υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των
φυσικών πόρων. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος,
επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές,
την υπηρεσία διακομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από
το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Απόρριψη
μπαταριών
(Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή
Ένωση και
άλλες
ευρωπαϊκές
χώρες με ξεχωριστά
συστήματα διακομιδής)
Αυτό το σύμβολο στην μπαταρία ή
στη συσκευασία της υποδεικνύει ότι η
μπαταρία που παρέχεται με αυτό το
προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται
όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες, αυτό το
σύμβολο χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο.
Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου
(Hg) ή του μολύβδου (Pb)
προστίθενται, αν η μπαταρία περιέχει
περισσότερο από 0,0005% υδράργυρο
ή 0,004% μόλυβδο. Διασφαλίζοντας
τη σωστή απόρριψη αυτών των
μπαταριών, βοηθάτε στην πρόληψη
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία,
οι οποίες θα μπορούσαν να
προκληθούν από τον ακατάλληλο
χειρισμό αυτού του προϊόντος ως
αποβλήτου. Η ανακύκλωση των
υλικών συμβάλλει στη διατήρηση των
φυσικών πόρων. Στην περίπτωση
προϊόντων τα οποία, για λόγους
ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας
δεδομένων, πρέπει να έχουν μόνιμη
σύνδεση με μια ενσωματωμένη
μπαταρία, η εν λόγω μπαταρία πρέπει
να αντικαθίσταται μόνο από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Για να
διασφαλίσετε το σωστό χειρισμό της
μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν,
στο τέλος της διάρκειας ζωής του, στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για όλες
τις άλλες μπαταρίες ανατρέξτε στην
ενότητα που αφορά την ασφαλή
αφαίρεση της μπαταρίας από το
προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία
στο κατάλληλο σημείο συλλογής για
την ανακύκλωση μπαταριών. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του
προϊόντος ή της μπαταρίας,
επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές,
την υπηρεσία διακομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από
το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Σημείωση για τους πελάτες: οι
ακόλουθες πληροφορίες αφορούν τον
εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις
οποίες εφαρμόζονται οι οδηγίες της ΕΕ.
Κατασκευαστής αυτού του προϊόντος
είναι η Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Ο εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος όσον αφορά την
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
(EMC) και την ασφάλεια του
προϊόντος είναι η Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Για θέματα
σέρβις ή εγγύησης, ανατρέξτε στις
διευθύνσεις που παρέχονται στα
ξεχωριστά έγγραφα σέρβις και
εγγύησης.
Προφυλάξεις
Πηγές τροφοδοσίας ισχύος
• Η μονάδα δεν είναι αποσυνδεδεμένη
από την κεντρική παροχή ρεύματος
εφόσον είναι συνδεδεμένη σε μια
πρίζα ρεύματος, ακόμα και αν η ίδια
η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.
• Καθώς η μονάδα συνδέεται με την
κεντρική παροχή ρεύματος μέσω
του κύριου βύσματος, συνδέστε την
σε μια πρίζα ρεύματος με εύκολη
πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε
κάποια ανωμαλία στη μονάδα,
αποσυνδέστε αμέσως το κύριο
βύσμα από την πρίζα ρεύματος.
Πνευματικά δικαιώματα
Το σύστημα διαθέτει
ενσωματωμένο προσαρμοστικό
αποκωδικοποιητή μήτρας
περιφερειακού ήχου Dolby*
Digital και Dolby Pro Logic το
Σύστημα DTS** Digital Surround.
* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την Dolby Laboratories.Τα
Dolby, Pro Logic και το σύμβολο
του διπλού D είναι εμπορικά
σήματα της Dolby Laboratories.
** Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας,
σύμφωνα με τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. #: 5,451,942,
5,956,674, 5,974,380, 5,978,762,
6,487,535 & και άλλα
κατοχυρωμένα ή εκκρεμή
διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις
Η.Π.Α. ή διεθνώς. Το DTS και το
Σύμβολο είναι κατοχυρωμένα
εμπορικά σήματα και το DTS
Digital Surround και τα λογότυπα
DTS είναι εμπορικά σήματα της
DTS, Inc. Στο προϊόν
περιλαμβάνεται λογισμικό. © DTS,
Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου
δικαιώματος.
Το σύστημα διαθέτει τεχνολογία
High-Definition Multimedia
Interface (HDMITM).Το
HDMI, το λογότυπο HDMI και
το High-Definition Multimedia
Interface είναι εμπορικά σήματα
ή κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα της HDMI Licensing
LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και
άλλες χώρες.
Τα λογότυπα "DVD-RW”,
”DVD-R”, ”DVD+RW”,
”DVD+R”, ”DVD VIDEO” και
”CD” είναι εμπορικά σήματα.
Το ”BRAVIA” είναι εμπορικό
σήμα της Sony Corporation.
Το ”PLAYSTATION” είναι
εμπορικό σήμα της Sony
Computer Entertainment Inc.
Τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου
MPEG Layer-3 και διπλώματα
ευρεσιτεχνίας κατόπιν αδείας της
Fraunhofer IIS and Thomson.
Το Windows Media είναι είτε
κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα
είτε εμπορικό σήμα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό περιέχει
τεχνολογία που διέπεται από
ορισμένα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας της
Microsoft. Απαγορεύεται η
χρήση ή η διανομή της εν λόγω
τεχνολογίας εκτός του προϊόντος
χωρίς την κατάλληλη άδεια
χρήσης της Microsoft.
Σχετικά με την MPEG-4
Visual
ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO
LICENSE ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΙΝΤΕΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΤΥΠΟ MPEG-4 VISUAL
(”MPEG-4 VIDEO”), ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΑΠΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, Ή/ΚΑΙ
ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ
ΠΑΡΟΧΕΑ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟΝ
ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA ΑΔΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ MPEG-4.
ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΟΥΤΕ
ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ
ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ
ΧΡΗΣΗ. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ
ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ,
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ
ΤΗΝ MPEG LA, LLC.
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗΝ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα
είναι εμπορικά σήματα των
αντίστοιχων κατόχων.
Σχετικά με τις
”Οδηγίες χρήσης”
• Οι οδηγίες του εγχειριδίου
”Οδηγίες χρήσης” περιγράφουν
τα κουμπιά του
τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε
επίσης να χρησιμοποιήσετε τα
κουμπιά της μονάδας, αν έχουν
το ίδιο ή παρόμοιο όνομα με
εκείνα του τηλεχειριστηρίου.
• Τα στοιχεία του Μενού
Ελέγχου ενδέχεται να
ποικίλλουν, ανάλογα με την
περιοχή.
• Ο όρος ”DVD” μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως γενικός
όρος για τα DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R και DVDRW/DVD-R.
• Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για
τα μενού είναι
υπογραμμισμένη.
3EL
Πίνακας περιεχομένων
Προφυλάξεις ................................................3
Σχετικά με τις ”Οδηγίες χρήσης”..............3
Δίσκοι/αρχεία με δυνατότητα
αναπαραγωγής σε συσκευή USB........5
Περιεχόμενα συσκευασίας .........................9
Ευρετήριο εξαρτημάτων και στοιχείων
ελέγχου ................................................10
Οδηγός για το Μενού Ελέγχου...............14
Ξεκινώντας
Βήμα 1: Εγκατάσταση του
συστήματος ................................ 17
Βήμα 2: Σύνδεση του
συστήματος ................................ 20
Βήμα 3: Ρύθμιση του
συστήματος ................................ 25
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή δίσκου ..............................28
Αναπαραγωγή αρχείων από δίσκο/
συσκευή USB.......................................28
Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής .........30
Επιλογή λειτουργίας αναπαραγωγής.....34
Εμφάνιση πληροφοριών δίσκου/
συσκευής USB.....................................37
Η εμπειρία ήχου/βίντεο του
συνδεδεμένου εξαρτήματος..............39
Ραδιοφωνικός δέκτης
Προσυντονισμός ραδιοφωνικών
σταθμών ..............................................40
Ακρόαση ραδιοφώνου ..............................40
Χρήση συστήματος δεδομένων
ραδιοφώνου (RDS) ............................41
Ηχητικό εφέ
Επιλογή του κατάλληλου εφέ
για την πηγή........................................42
Χρήσιμες λειτουργίες
Χρήση της λειτουργίας Ρυθμιστικό
για HDMI για ”BRAVIA” Sync .......43
Μεταφορά τραγουδιών σε συσκευή
USB ......................................................45
Χρήση του χρονοδιακόπτη ύπνου ..........48
4EL
Ρύθμιση της καθυστέρησης
ανάμεσα στην εικόνα και
στον ήχο ..............................................48
Εμπειρία ήχου εκπομπής multiplex ........49
Αλλαγή της στάθμης εισόδου του
ήχου των συνδεδεμένων
εξαρτημάτων ......................................49
Ρυθμίσεις
Αλλαγή φωτεινότητας της εμπρός
οθόνης ενδείξεων ...............................50
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
λειτουργίας επίδειξης ........................50
Επανεκτέλεση Γρήγορης
εγκατάστασης.....................................50
Αυτόματη ρύθμιση του συστήματος
σε κατάσταση αναμονής. ..................50
Πιο σύνθετες ρυθμίσεις ............................51
Πρόσθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις..............................................57
Αντιμετώπιση προβλημάτων ..................59
Τεχνικά χαρακτηριστικά..........................66
Ευρετήριο...................................................70
Δίσκοι/αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής σε συσκευή USB
Τύπος
Λογότυπο δίσκου
Χαρακτηριστικά
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW σε φορμά DVD
VIDEO ή λειτουργία βίντεο
• DVD+R/DVD+RW σε φορμά DVD
VIDEO
DVD VIDEO σε
λειτουργία VR
(εγγραφή βίντεο)
• DVD-R/DVD-RW σε λειτουργία VR
(εγγραφή βίντεο) (εκτός από DVD-R
DL)
ΒΙΝΤΕΟ CD
• ΒΙΝΤΕΟ CD (δίσκοι έκδοσης 1.1 και 2.0)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM σε φορμά
βίντεο CD ή Super VCD
CD
• CD ήχου
• CD-R/CD-RW σε φορμά CD ήχου
CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM σε φορμά CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που περιέχει τα ακόλουθα
είδη αρχείων και συμμορφώνεται με το
πρότυπο ISO 96601) Επίπεδο 1/Επίπεδο 2
ή Joliet (μορφή με επέκταση):
– Αρχεία MP32)3)
– Αρχεία εικόνας JPEG4)
– Αρχεία βίντεο Xvid/MPEG4
DVD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW σε φορμά DVD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που περιέχει τα ακόλουθα
είδη αρχείων και συμμορφώνεται με το
UDF (Universal Disk Format):
– Αρχεία MP32)3)
– Αρχεία εικόνας JPEG4)
– Αρχεία βίντεο Xvid/MPEG4
Συσκευή USB
–
• Συσκευή USB που περιέχει τα ακόλουθα
είδη αρχείων:
– Αρχεία MP32)3) ή WMA/AAC
αρχεία3)
– Αρχεία εικόνας JPEG4)
– Αρχεία βίντεο Xvid/MPEG4
Εικονίδιο
5EL
1)
Λογική μορφή αρχείων και φακέλων σε CD-ROM, που προσδιορίζεται από τον ISO (International Organization
for Standardization - Διεθνής οργανισμός τυποποίησης).
2)
Η MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) είναι μια τυπική μορφή για συμπιεσμένα αρχεία ήχου που προσδιορίζεται από τον
ISO/MPEG. Τα αρχεία MP3 πρέπει να έχουν τη μορφή MPEG1 Audio Layer 3.
3)
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων (Διαχείριση ψηφιακών
δεδομένων) από το σύστημα.
4)Τα αρχεία εικόνας JPEG πρέπει να συμμορφώνονται με τη μορφή αρχείου εικόνας DCF. (DCF ”Κανόνας σχεδίασης
για σύστημα αρχείων κάμερας”: Τα πρότυπα εικόνας για τις ψηφιακές κάμερες διέπονται από την Japan Electronics
and Information Technology Industries Association (JEITA).)
Σημειώσεις για τους δίσκους
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή δίσκων που συμμορφώνονται με το πρότυπο
Compact Disc (CD).
Οι δίσκοι DualDisc και ορισμένοι δίσκοι μουσικής που έχουν κωδικοποιηθεί με τεχνολογίες
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD).
Επομένως, οι εν λόγω δίσκοι ίσως να μην είναι συμβατοί με αυτό το προϊόν.
Παράδειγμα δίσκων οι οποίοι δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν από το σύστημα
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή από το σύστημα των εξής δίσκων:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW πέραν όσων έχουν εγγραφεί στα φορμά που αναφέρονται στη σελίδα 5
• CD-ROM εγγεγραμμένο σε φορμά CD ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
• Τμήμα δεδομένων του CD-Extra
• Δίσκος CD Graphics
• DVD ήχου
• Super Audio CD
• CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που δεν περιέχουν αρχεία MP3, αρχεία εικόνας JPEG,
αρχεία βίντεο Xvid ή αρχεία βίντεο MPEG4
• CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που έχουν δημιουργηθεί σε φορμά Packet Write
• DVD-RAM
• Δίσκος Blu-ray
Επίσης, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή από το σύστημα των εξής δίσκων:
• DVD ΒΙΝΤΕΟ με διαφορετικό κωδικό περιοχής (σελίδα 7)
• Δίσκοι που δεν έχουν το τυπικό σχήμα (π.χ. κάρτα, καρδιά)
• Δίσκοι με χαρτιά ή αυτοκόλλητα επάνω τους
• Δίσκοι με κολλητικές ταινίες ή υπολείμματα κολλητικής ταινίας.
Σημειώσεις για τα CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι δίσκοι CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW δεν είναι
δυνατό να αναπαραχθούν σε αυτό το σύστημα, λόγω της ποιότητας εγγραφής ή της φυσικής κατάστασης
του δίσκου, των χαρακτηριστικών της συσκευής εγγραφής και του λογισμικού συγγραφής.
Δεν θα γίνει αναπαραγωγή του δίσκου, αν ο δίσκος δεν έχει οριστικοποιηθεί σωστά. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής εγγραφής.
Έχετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής ίσως να μην λειτουργούν με κάποιους δίσκους
DVD+RW/DVD+R, ακόμα και αν έχει γίνει σωστά η οριστικοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση,
προβάλλετε το δίσκο με κανονική αναπαραγωγή. Επίσης, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων
δίσκων CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ που έχουν δημιουργηθεί σε φορμά Packet Write.
6EL
Σημειώσεις για τα CD πολλαπλών περιόδων λειτουργίας (Multi Session CD)
• Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει CD πολλαπλών περιόδων λειτουργίας (Multi Session CD),
όταν στην πρώτη περίοδο λειτουργίας περιλαμβάνεται κάποιο αρχείο MP3. Επόμενα αρχεία MP3
που έχουν εγγραφεί σε μεταγενέστερες περιόδους λειτουργίας μπορούν επίσης να αναπαραχθούν.
• Αυτό το σύστημα μπορεί να αναπαράγει CD πολλαπλών περιόδων λειτουργίας (Multi Session CD),
όταν στην πρώτη περίοδο λειτουργίας περιλαμβάνεται κάποιο αρχείο εικόνας JPEG. Επόμενα αρχεία
εικόνας JPEG που έχουν εγγραφεί σε μεταγενέστερες περιόδους λειτουργίας μπορούν επίσης να
αναπαραχθούν.
• Αν στην πρώτη περίοδο λειτουργίας έχουν εγγραφεί αρχεία MP3 και αρχεία εικόνας JPEG σε φορμά
CD μουσικής ή βίντεο CD, αναπαράγεται μόνο η πρώτη περίοδος λειτουργίας.
Κωδικός περιοχής
Στο πίσω μέρος της μονάδας είναι τυπωμένος ένας κωδικός περιοχής του συστήματος. Είναι δυνατή
η αναπαραγωγή μόνο των DVD που φέρουν τον ίδιο κωδικό περιοχής.
Είναι επίσης δυνατή η αναπαραγωγή στο σύστημα DVD VIDEO με τη σήμανση ALL .
Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε οποιοδήποτε άλλο DVD VIDEO, θα εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης το μήνυμα [Η αναπαραγωγή απαγορεύεται λόγω περιορισμού ζώνης περιοχής.]. Ανάλογα
με το DVD VIDEO, ίσως να μην εμφανιστεί ένδειξη κωδικού περιοχής, ακόμα και αν δεν επιτρέπεται
η αναπαραγωγή του DVD VIDEO λόγω περιορισμών περιοχής.
Σημειώσεις για τις λειτουργίες αναπαραγωγής ενός DVD ή ΒΙΝΤΕΟ CD
Ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής ενός DVD ή ΒΙΝΤΕΟ CD ενδέχεται να έχουν οριστεί σκόπιμα
από τους κατασκευαστές του λογισμικού. Εφόσον αυτό το σύστημα αναπαραγάγει ένα DVD ή
ΒΙΝΤΕΟ CD σύμφωνα με τα περιεχόμενα δίσκου που έχουν σχεδιάσει οι κατασκευαστές λογισμικού,
ορισμένες δυνατότητες αναπαραγωγής ίσως να μην είναι διαθέσιμες. Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας
του DVD ή του ΒΙΝΤΕΟ CD.
Σημειώσεις για τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής
• Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει έως 200 φακέλους, συμπεριλαμβανομένων των άλμπουμ
(φακέλων) που δεν περιέχουν αρχεία ήχου, αρχεία εικόνας JPEG ή αρχεία βίντεο. Όταν υπάρχουν
περισσότεροι από 200 φάκελοι στο CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευήUSB
ή περισσότερα από 150 αρχεία σε ένα φάκελο, οι φάκελοι/αρχεία που αναγνωρίζονται από το
σύστημα διαφέρουν, ανάλογα με τη διαμόρφωση του φακέλου.
• Είναι δυνατή η αναπαραγωγή από το σύστημα των εξής αρχείων:
Αρχείο
Επέκταση αρχείου
Αρχείο MP3
WMA Αρχείο*
AAC Αρχείο*
Αρχείο εικόνας JPEG
Xvid αρχείο βίντεο
MPEG4 αρχείο βίντεο
”.mp3”
”.wma”
”.m4a”
”.jpg” ή ”.jpeg”
”.avi”
”.mp4” ή ”.m4v”
* Μόνο σε συσκευή USB.
Το σύστημα θα επιχειρήσει να αναπαραγάγει οποιαδήποτε δεδομένα έχουν τις παραπάνω επεκτάσεις, ακόμα
και αν έχουν τη μορφή MP3/WMA/AAC/JPEG/Xvid/MPEG4. Η αναπαραγωγή αυτών των δεδομένων
ενδέχεται να προκαλέσει ένα δυνατό ήχο που θα μπορούσε να καταστρέψει το σύστημα των ηχείων.
7EL
• Στις ακόλουθες περιπτώσεις, ενδέχεται να αυξηθεί ο χρόνος που απαιτείται μέχρι την έναρξη της
αναπαραγωγής:
– όταν γίνεται εγγραφή CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευήςUSB με περίπλοκη
δενδρική δομή.
– όταν έχουν μόλις αναπαραχθεί αρχεία ήχου, αρχεία εικόνας JPEG ή αρχεία βίντεο που βρίσκονται
σε άλλον φάκελο.
• Ανάλογα με τη μορφή αρχείων, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευώνUSB από το σύστημα.
• Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία σε βάθος μέχρι 8 φακέλων.
• Το σύστημα ίσως να μην είναι σε θέση να αναπαραγάγει ένα αρχείο ήχου, ένα αρχείο εικόνας JPEG
ή ένα αρχείο βίντεο, ανάλογα με τον τύπο του αρχείου.
• Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί σε συσκευές, όπως οι υπολογιστές, ίσως να μην αναπαραχθούν με τη
σειρά με την οποία εγγράφηκαν.
• Οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία ήχου, αρχεία εικόνας JPEG ή αρχεία βίντεο παρακάμπτονται.
• Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά τη συμβατότητα όλου του λογισμικού κωδικοποίησης/
εγγραφής, των συσκευών εγγραφής και των πολυμέσων εγγραφής με το MP3/WMA/AAC.
• Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά τη συμβατότητα όλου του λογισμικού κωδικοποίησης/
εγγραφής, των συσκευών εγγραφής και των πολυμέσων εγγραφής με το MPEG4.
• Ίσως να μην είναι δυνατή η τήρηση της σειράς αναπαραγωγής, ανάλογα με το λογισμικό που
χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του αρχείου ήχου, του αρχείου εικόνας JPEG ή του αρχείου βίντεο,
ή αν υπάρχουν περισσότεροι από 200 φάκελοι ή περισσότερα από 150 αρχεία σε κάθε φάκελο.
Σημειώσεις για τις συσκευές USB
• Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συσκευές Mass Storage Class (MSC).
• Δεν παρέχεται καμία εγγύηση όσον αφορά τη λειτουργία αυτού του συστήματος με όλες τις συσκευές
ή μνήμες USB.
• Παρόλο που υπάρχει ποικιλία σύνθετων λειτουργιών για τις συσκευές USB, τα περιεχόμενα με
δυνατότητα αναπαραγωγής των συσκευών USB που είναι συνδεδεμένες στο σύστημα είναι μόνο μουσική,
φωτογραφίες και βίντεο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής USB.
• Όταν εισάγεται μια συσκευή USB, το σύστημα διαβάζει όλα τα αρχεία της συσκευής USB.
Αν υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη συσκευή USB, ίσως χρειαστεί αρκετή ώρα για να
ολοκληρωθεί η ανάγνωση της συσκευής USB.
• Μην συνδέετε το σύστημα και μια συσκευή USB μέσω διανομέα USB.
• Με ορισμένες συσκευές USB, ίσως να υπάρξει καθυστέρηση πριν από την εκτέλεση κάποιας
λειτουργίας από το σύστημα.
• Η σειρά αναπαραγωγής του συστήματος ενδέχεται να διαφέρει από τη σειρά αναπαραγωγής
της συνδεδεμένης συσκευής USB.
• Πριν να αφαιρέσετε μια συσκευή USB, να απενεργοποιείτε πάντα το σύστημα. Η αφαίρεση της
συσκευής USB ενώ είναι ενεργοποιημένο το σύστημα ενδέχεται να καταστρέψει τα δεδομένα της
συσκευής USB.
• Πριν να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αρχεία με ιούς στη
συσκευή USB.
8EL
Περιεχόμενα συσκευασίας
Κύρια μονάδα
Συσκευασίες ηχείων
• DAV-DZ340
• DAV-DZ740
• Καλώδια ηχείου (1 σετ)
(κόκκινο/λευκό/πράσινο/
γκρι/μπλε)
• Μαξιλαράκια (1 σετ)
• Εξαρτήματα συναρμολόγησης ηχείου για τα ψηλά ηχεία
Για το μοντέλο DAV-DZ740
(2)
(2)
(2)
(4)
Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο (1)
• Μπαταρίες R6
(μέγεθος AA) (2)
• Οδηγίες χρήσης
• Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης
• Οδηγός εγκατάστασης
ηχείων (DAV-DZ740 μόνο)
• Ενσύρματη κεραία FM (1)
ή
9EL
Ευρετήριο εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες που υποδεικνύονται στις παρενθέσεις.
Εμπρός όψη
REC TO USB
A Υποδοχή δίσκου
B Αισθητήρας τηλεχειρισμού
Λαμβάνει το σήμα του τηλεχειριστηρίου.
Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο,
έχετέ το στραμμένο προς τα εδώ.
C Εμπρός οθόνη ενδείξεων
D Ενδεικτική λυχνία ισχύος (DAV-DZ740
μόνο)
Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο το
σύστημα.
E Στοιχείο ελέγχου VOLUME
Ρυθμίζει την ένταση ήχου του συστήματος.
F REC TO USB (σελίδα 45)
Μεταφέρει κομμάτια/αρχεία MP3/
προγράμματα ραδιοφώνου σε μια συσκευή
USB.
Ανάβει κατά τη μεταφορά κομματιών/
αρχείων MP3/ προγραμμάτων
ραδιοφώνου.
G Θύρα
(USB) (σελίδα 28)
Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας
συσκευής USB.
H FUNCTION
Επιλέγει την πηγή αναπαραγωγής.
10EL
I Κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής
Z (άνοιγμα/κλείσιμο)
Ανοίγει ή κλείνει την υποδοχή δίσκου.
N (αναπαραγωγή)
Εκκινεί ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή.
x (διακοπή)
Διακόπτει την αναπαραγωγή και
απομνημονεύει το σημείο διακοπής (σημείο
συνέχισης).
./> (προηγούμενο/επόμενο)
Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο
κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.
J "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή)
Ενεργοποιεί τη μονάδα ή την θέτει σε
κατάσταση αναμονής.
Πίσω όψη
COAXIAL 75
FM
ANTENNA
EURO AV
OUTPUT(TO TV)
DIGITAL
IN
ARC
SUR R
SUR L
SUBWOOFER
CENTER
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L
SPEAKERS
A Υποδοχές SPEAKERS (σελίδα 20)
B Υποδοχή TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(σελίδα 21)
OPTICAL
TV
OUT
D Υποδοχή EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(σελίδα 21)
E Υποδοχή HDMI OUT (σελίδα 21)
C Υποδοχή ANTENNA (COAXIAL 75Ω FM)
(σελίδα 23)
11EL
B Τα ακόλουθα κουμπιά έχουν ασπρόμαυρες
ετικέτες κειμένου:
Τηλεχειριστήριο
Κουμπιά επιλογής λειτουργίας (σελίδες
28, 39, 40)
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
1
TV
BRAVIA Sync
1
2
DVD/CD
3
FM
USB
4
5
6
TV
AUDIO
IN
FUNCTION
7
8
9
TIME/
TEXT
SOUND
MODE
SYSTEM
MENU
CLEAR
0
TV INPUT
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
D.TUNING
MEM SEL
DVD
TOP MENU
2,3
DVD/CD
FM
USB
TV
DVD
MENU MUTING
VOLUME
4
7
RETURN
TUNING
PRESET
TUNING
FUNCTION
Επιλέγει τις λειτουργίες σε σειρά.
TIME/TEXT (σελίδα 37)
DISPLAY
PRESET
Επιλέξτε την πηγή αναπαραγωγής.
Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα,
όταν πιέζετε το κουμπί επιλογής
λειτουργίας ενώ είναι το σύστημα
απενεργοποιημένο.
5
Αλλάζει τις πληροφορίες στην εμπρός
οθόνη ενδείξεων.
SOUND MODE (σελίδα 42)
6
SHIFT
Επιλέγει την κατάσταση ήχου.
SYSTEM MENU (σελίδες 40, 48, 50)
Τα κουμπιά αριθμός 5/AUDIO IN, VOLUME +,
AUDIO και N έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα.
Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα κατά
το χειρισμό του τηλεχειριστηρίου.
A THEATRE (σελίδα 43)
Μεταβαίνει αυτόματα στη βέλτιστη
λειτουργία βίντεο για την παρακολούθηση
ταινιών.
Ανάλογα με την τηλεόραση, αυτή η
λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη.
ONE-TOUCH PLAY (σελίδα 43)
Ενεργοποιεί την αναπαραγωγή με ένα
άγγιγμα.
TV "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή)*
Ενεργοποιεί την τηλεόραση ή τη θέτει σε
κατάσταση αναμονής.
"/1 (ενεργοποίηση/αναμονή) (σελίδα 25)
Ενεργοποιεί το σύστημα ή το θέτει σε
κατάσταση αναμονής.
12EL
Εισέρχεται στο μενού του συστήματος.
AUDIO (σελίδα 32)
Επιλέγει μορφή/κομμάτι ήχου.
SUBTITLE (σελίδα 32)
Επιλέγει τη γλώσσα των υποτίτλων, όταν
έχουν εγγραφεί σε ένα DVD VIDEO
υπότιτλοι σε πολλές γλώσσες.
ANGLE (σελίδα 32)
Μεταβαίνει σε άλλες γωνίες προβολής,
όταν έχουν εγγραφεί σε ένα DVD VIDEO
πολλές γωνίες προβολής.
D.TUNING (σελίδα 40)
Επιλέγει ραδιοφωνικές συχνότητες.
MEM SEL (σελίδες 28, 45)
Επιλέγει τον αριθμό μνήμης της συσκευής
USB για αναπαραγωγή ή μεταφορά.
C Τα ακόλουθα κουμπιά έχουν ροζ ετικέτες
κειμένου και λειτουργούν όταν πιέζετε
παρατεταμένα το SHIFT (6):
Αριθμητικά κουμπιά (σελίδες 31, 40)
Εισάγουν τους αριθμούς τίτλου/κεφαλαίου,
ραδιοφωνικές συχνότητες κ.λπ.
DISPLAY (σελίδες 14, 25, 28, 30, 34, 43,
45, 51)
Εμφανίζει πληροφορίες αναπαραγωγής
στην οθόνη της τηλεόρασης.
* Λειτουργεί μόνο με τηλεοράσεις Sony. Ανάλογα
με την τηλεόραση, ίσως να μην είστε σε θέση να
χρησιμοποιήσετε κάποια κουμπιά.
CLEAR (σελίδες 30, 34, 48)
Εκκαθαρίζει το πεδίο εισαγωγής.
TV INPUT*
Αλλάζει την πηγή εισόδου της τηλεόρασης.
D MUTING
Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο.
VOLUME +/– (σελίδα 28)
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
E Κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής
Σημείωση
• Το κουμπί AUDIO IN δεν λειτουργεί σε αυτό το
μοντέλο.
Τοποθέτηση μπαταριών
Τοποθετήστε δύο μπαταρίες R6 (μέγεθος AA)
(παρέχονται), αντιστοιχίζοντας τα άκρα 3 και
# των μπαταριών με τις ενδείξεις στο
εσωτερικό του διαμερίσματος.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Άλλες
λειτουργίες αναπαραγωγής” (σελίδα 30).
./> (προηγούμενο/επόμενο)
m/M (γρήγορη επαναφορά/γρήγορη
προώθηση)
/
(αργή αναπαραγωγή)
N (αναπαραγωγή)
X (παύση)
x (διακοπή)
Κουμπιά λειτουργίας ραδιοφώνου
Ανατρέξτε στην ενότητα “Ακρόαση
ραδιοφώνου” (σελίδα 40).
PRESET +/–
TUNING +/–
F SHIFT
Πιέστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί, για
να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά με τις ροζ
ετικέτες κειμένου (3).
G DVD TOP MENU (σελίδα 33)
Ανοίγει ή κλείνει το Κύριο μενού του DVD.
DVD MENU (σελίδα 33)
Ανοίγει ή κλείνει το μενού του DVD.
Σημείωση
• Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο σε πολύ ζεστά
ή υγρά σημεία.
• Μην συνδυάζετε παλιές με καινούριες μπαταρίες.
• Μην ρίχνετε ξένα σώματα στο τηλεχειριστήριο,
ιδιαίτερα όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες.
• Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το
τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα,
αφαιρέστε τις μπαταρίας, για να αποφύγετε τυχόν
βλάβες από διαρροή και διάβρωση των μπαταριών.
C/X/x/c
Μετακινεί την επισήμανση σε ένα
εμφανιζόμενο στοιχείο.
(ENTER)
Εισέρχεται στο επιλεγμένο στοιχείο.
O RETURN (σελίδα 29)
Επιστρέφει στην προηγούμενη ένδειξη.
13EL
Οδηγός για το Μενού Ελέγχου
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Μενού Ελέγχου, για να επιλέξετε μια λειτουργία και να δείτε
σχετικές πληροφορίες.
DISPLAY
Πιέστε
DISPLAY ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ”DVD/CD” ή τη λειτουργία ”USB”.
Κάθε φορά που πιέζετε
DISPLAY, το Μενού Ελέγχου αλλάζει:
1 t 2 t 3 t 1 t ...
1 Μενού Ελέγχου 1
2 Μενού Ελέγχου 2 (εμφανίζεται όταν είναι διαθέσιμο)
3 Απενεργοποίηση του Μενού Ελέγχου
14EL
Μενού Ελέγχου
Παράδειγμα: Μενού Ελέγχου 1 κατά την αναπαραγωγή DVD VIDEO.
Αριθμός τίτλου που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή
Αριθμός κεφαλαίου που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή
Συνολικός αριθμός τίτλων
Συνολικός αριθμός κεφαλαίων
Στοιχεία του Μενού
Ελέγχου
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
ΤΙΤΛΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Επιλεγμένο στοιχείο
DVD VIDEO
Κατάσταση αναπαραγωγής
(N Αναπαραγωγή,
X Παύση,
x Διακοπή, κ.λπ.)
Τύπος πηγής που
αναπαράγεται
Χρόνος αναπαραγωγής
Τρέχουσα ρύθμιση
Επιλογές
Όνομα λειτουργίας του
επιλεγμένου στοιχείου από
το Μενού Ελέγχου
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ENTER
Έξοδος:
ΟΘΟΝΗ
Μήνυμα λειτουργίας
Λίστα στοιχείων του Μενού Ελέγχου
Τα Μενού Ελέγχου 1 και 2 εμφανίζουν διαφορετικά στοιχεία, ανάλογα με την πηγή. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στις σελίδες που εμφανίζονται στις παρενθέσεις, στον παρακάτω πίνακα.
Στοιχείο
Όνομα στοιχείου, λειτουργία, σχετική πηγή
[ΤΙΤΛΟΣ] (σελίδα 31)/[ΣΚΗΝΗ] (σελίδα 31)/[ΚΟΜΜΑΤΙ] (σελίδα 31)
Μπορείτε να επιλέξετε τον τίτλο, τη σκηνή ή το κομμάτι που θα αναπαραχθεί.
[ΚΕΦΑΛΑΙΟ] (σελίδα 31)/[ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ] (σελίδα 31)
Μπορείτε να επιλέξετε το κεφάλαιο ή το ευρετήριο που θα αναπαραχθεί.
[ΚΟΜΜΑΤΙ] (σελίδα 31)
Μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι που θα αναπαραχθεί.
[ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ/ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ] (σελίδα 33)
Όταν χρησιμοποιείτε DVD-RW/DVD-R, μπορείτε να επιλέξετε τη σειρά
αναπαραγωγής ([ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ] ή [ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ]).
[ΧΡΟΝΟΣ] (σελίδα 32)
Μπορείτε να ελέγξετε το χρόνο που έχει παρέλθει και το χρόνο αναπαραγωγής που απομένει.
Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από το σημείο που θέλετε, εισάγοντας τον κωδικό
ώρας (μόνο σε DVD VIDEO/DVD-VR).
[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ] (σελίδα 34)
Μπορείτε να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε να αναπαραχθεί, με τη σειρά
που θέλετε.
15EL
[ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ] (σελίδα 35)
Μπορείτε να αναπαραγάγετε τα κομμάτια/αρχεία σε τυχαία σειρά.
[ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] (σελίδα 35)
Μπορείτε να αναπαραγάγετε ολόκληρο το δίσκο/συσκευήUSB (όλους τους τίτλους/όλα τα
κομμάτια/όλους τους φακέλους/όλα τα αρχεία) επανειλημμένα ή έναν τίτλο/κεφάλαιο/
κομμάτι/φάκελο/αρχείο επανειλημμένα.
[A/V SYNC] (σελίδα 48)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και στον ήχο.
[ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ] (σελίδα 33)
Μπορείτε να εμφανίσετε το μενού του DVD.
[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ] (σελίδα 29)
Μπορείτε να εμφανίσετε τη λίστα των φακέλων/αρχείων εικόνας JPEG.
[ΡΥΘΜΙΣΗ] (σελίδα 51)
[ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ]
Εκτός από τη ρύθμιση ”Γρήγορη εγκατάσταση”, μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες άλλες
ρυθμίσεις.
[ΓΡΗΓΟΡΗ] (σελίδα 25)
Μπορείτε να κάνετε βασικές αλλαγές.
[ΦΑΚΕΛΟΣ] (σελίδα 31)
Μπορείτε να επιλέξετε το φάκελο που θα αναπαραχθεί.
[ΑΡΧΕΙΟ] (σελίδα 31)
Μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο εικόνας JPEG ή το αρχείο
βίντεο που θα αναπαραχθεί.
1)
[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] (σελίδα 39)
Μπορείτε να εμφανίσετε την ημερομηνία κατά την οποία έγινε λήψη
της φωτογραφίας από την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
1)
[ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ] (σελίδα 36)
Μπορείτε να επιλέξετε τη διάρκεια εμφάνισης των διαφανειών στην τηλεόραση.
1)
[ΕΦΕ] (σελίδα 36)
Μπορείτε να επιλέξετε τα εφέ που θα χρησιμοποιηθούν κατά την αλλαγή των διαφανειών στη
διάρκεια μιας προβολής παρουσίασης.
[ΜΕΣΑ] (σελίδα 30)
Μπορείτε να επιλέξετε την προτεραιότητα αναπαραγωγής των τύπων αρχείων (αρχείαMP3/
AAC2)/WMA2), αρχεία εικόνας JPEG, αρχεία βίντεο, ή και MP3 και αρχεία εικόνας JPEG3))
που θα αναπαραχθούν σε CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευήUSB.
[ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ USB] (σελίδα 45)
Μπορείτε να μεταφέρετε κομμάτια από ένα CD ήχου ή αρχεία MP3 από ένα CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σε μια συσκευή USB.
1)
Αυτά τα στοιχεία δεν εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγή CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/
συσκευήςUSB με αρχεία βίντεο.
2)
Μόνο σε συσκευή USB.
3)
Μόνο σε CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Συμβουλή
• Η ενδεικτική λυχνία του εικονιδίου του Μενού Ελέγχου ανάβει με κίτρινο χρώμα
t
, όταν επιλέγετε
οποιοδήποτε στοιχείο εκτός από το [OFF] (μόνο [ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ], [ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ], [ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] και
[A/V SYNC]). Η ενδεικτική λυχνία [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ/ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ] ανάβει με κίτρινο χρώμα, όταν
επιλέγετε [ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ] (προεπιλεγμένη ρύθμιση).
16EL
Ξεκινώντας
Ξεκινώντας
Βήμα 1: Εγκατάσταση του συστήματος
Τοποθέτηση του συστήματος
Εγκαταστήστε το σύστημα, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.
A
B
F
C
G
D
A Εμπρός ηχείο (L (αριστερά))
B Εμπρός ηχείο (R (δεξιά))
C Κεντρικό ηχείο
D Ηχείο περιφερειακού ήχου (L (αριστερό))
E Ηχείο περιφερειακού ήχου R (δεξί))
F Υπογούφερ
G Μονάδα
E
Τοποθέτηση μαξιλαριών στο υπογούφερ
,
Αφαιρέστε τα μαξιλαράκια από το
προστατευτικό κάλυμμα.
Σημείωση
• Τοποθετήστε με προσοχή τα ηχεία ή/και τις βάσεις των ηχείων που είναι προσαρτημένες σε αυτά σε δάπεδα που
έχουν υποβληθεί σε ειδική κατεργασία (κερί, λάδι, γυάλισμα κ.λπ.), καθώς μπορεί να δημιουργηθούν κηλίδες
ή αποχρωματισμός.
Συναρμολόγηση ηχείων
(DAV-DZ740 μόνο)
Για τη συναρμολόγηση των ηχείων, ανατρέξτε στον παρεχόμενο ”Οδηγό εγκατάστασης ηχείων”.
17EL
Ξεκινώντας
Εγκατάσταση ηχείων σε τοίχο
Προσοχή
• Απευθυνθείτε σε ένα σιδηροπωλείο ή έναν εγκαταστάτη για πληροφορίες σχετικά με το υλικό του τοίχου ή τις βίδες
που πρέπει να χρησιμοποιήσετε.
• Χρησιμοποιήστε βίδες που είναι κατάλληλες για το υλικό και την αντοχή του τοίχου. Επειδή οι τοίχοι από
γυψοσανίδα είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, προσαρμόστε τις βίδες σε μια δοκό. Εγκαταστήστε τα ηχεία σε μια
κατακόρυφη και επίπεδη επιφάνεια, σε κάποιο ενισχυμένο σημείο.
• Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη εγκατάσταση, ανεπαρκή
αντοχή του τοίχου ή εσφαλμένη τοποθέτηση των βιδών, σε φυσικές καταστροφές κ.λπ.
1
Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου με τον έγχρωμο σωλήνα στην υποδοχή 3 το καλώδιο του
ηχείου χωρίς έγχρωμο σωλήνα στην υποδοχή #.
Έγχρωμος σωλήνας
Εμπρός αριστερό ηχείο (L): Λευκό
Εμπρός δεξί ηχείο (R): Κόκκινο
Κεντρικό ηχείο: Πράσινο
Αριστερό περιφερειακό ηχείο (L): Μπλε
Δεξί περιφερειακό ηχείο (R): Γκρι
2
Ετοιμάστε τις βίδες (δεν παρέχονται) που είναι κατάλληλες για την οπή στο πίσω μέρος κάθε
ηχείου. Δείτε τις εικόνες παρακάτω.
4 mm
30 mm
18EL
5 mm
10 mm
Οπή στο πίσω μέρος
του ηχείου
3
Βιδώστε τις βίδες στον τοίχο και κρεμάστε το ηχείο.
Βάθος βιδωμένης βίδας
Ξεκινώντας
8 mm έως 10 mm
Για τα ψηλά ηχεία (DAV-DZ740 μόνο)
Για το κεντρικό ηχείο
145 mm
400 mm
Για τα μικρά ηχεία
19EL
Ξεκινώντας
Βήμα 2: Σύνδεση του συστήματος
Σύνδεση ηχείων
1
Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου με τον έγχρωμο σωλήνα στην υποδοχή 3 το καλώδιο του
ηχείου χωρίς έγχρωμο σωλήνα στην υποδοχή #.
Το καλώδιο του ηχείου του υπογούφερ είναι στερεωμένο στο υπογούφερ.
Πίσω μέρος ηχείου
Έγχρωμος σωλήνας (+)
(–)
Συνδετήρας
Σημείωση
2
• Φροντίστε να μην πιαστεί η μόνωση του καλωδίου του ηχείου (ελαστική επικάλυψη) στους ακροδέκτες του
ηχείου.
Τοποθετήστε τους συνδετήρες των καλωδίων του ηχείου στις αντίστοιχες χρωματικές
υποδοχές SPEAKERS της μονάδας, μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση τους.
L
DIGITA
IN
OPTIC
OOFE
SUBW
SUR R
NT
R CE
ER
TR
FRON
TL
FRON
A
TV
RS
SPEAKE
SUR L
Κόκκινο
(Εμπρός δεξί ηχείο (R))
RS
SPEAKE
Γκρι
(Δεξί περιφερειακό ηχείο (R))
Πράσινο
(Κεντρικό ηχείο)
Μοβ
(Υπογούφερ)
Μπλε
(Αριστερό περιφερειακό ηχείο (L))
20EL
Λευκό
(Εμπρός αριστερό ηχείο (L))
Σύνδεση τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή
Ξεκινώντας
Σύνδεση μόνο σε τηλεόραση
Σύνδεση σε τηλεόραση και αποκωδικοποιητή
Βίντεο
1 Βίντεο
2 Ήχος
1 Βίντεο
2 Ήχος
1 Σύνδεση βίντεο στην τηλεόραση
Ανάλογα με τις υποδοχές της τηλεόρασης, επιλέξτε μία από τις μεθόδους σύνδεσης.
x Μέθοδος 1: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART (EURO AV) (δεν παρέχεται)
Είναι η βασική σύνδεση και στέλνει σήματα βίντεο και ήχου (αναλογική στερεοφωνική).
x Μέθοδος 2: Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI (δεν παρέχεται)
Η ποιότητα της εικόνας βελτιώνεται σε σύγκριση με τη Μέθοδο 1.
Αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel, αυτή η σύνδεση στέλνει
επίσης και σήμα ψηφιακού ήχου από την τηλεόραση. Δεν χρειάζεται ξεχωριστή σύνδεση ήχου, για να
ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Audio Return Channel,
ανατρέξτε στην ενότητα “Λήψη του σήματος ψηφιακού ήχου της τηλεόρασης” (σελίδα 44).
AV
EURO
IN
HDMI
TV)
UT(TO
OUTP
AV
EURO
ARC
OUT
Μέθοδος 1
(δεν παρέχεται)
Μέθοδος 2
(δεν παρέχεται)
21EL
Ξεκινώντας
2 Σύνδεση του ήχου από τηλεόραση/αποκωδικοποιητή
Για να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης ή του αποκωδικοποιητή μέσω του συστήματος, επιλέξτε μία από
τις μεθόδους σύνδεσης.
x Μέθοδος 1: Σύνδεση μέσω καλωδίου SCART (EURO AV) (δεν παρέχεται) (μόνο για σύνδεση
τηλεόρασης)
Για αυτήν τη σύνδεση, ανατρέξτε στη Μέθοδο 1 της ενότητας ”1 Σύνδεση του βίντεο στην τηλεόραση”.
x Μέθοδος 2: Σύνδεση μέσω ψηφιακού οπτικού καλωδίου (δεν παρέχεται)
Αυτή η σύνδεση στέλνει ένα σήμα ψηφιακού ήχου από την τηλεόραση/αποκωδικοποιητή. Για να έχετε
πολυκάναλο ήχο, κάντε αυτήν τη σύνδεση καθώς και τη σύνδεση της Μεθόδου 1.
T
AL OU
DIGIT
L
CA
OPTI
L
DIGITA
IN
OPTIC
TV
AL
Μέθοδος 2
(δεν παρέχεται)
Σημείωση
• Το σύστημα δέχεται ψηφιακά και αναλογικά σήματα. Τα ψηφιακά σήματα έχουν προτεραιότητα έναντι των
αναλογικών σημάτων. Αν διακοπεί το ψηφιακό σήμα, έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα γίνεται επεξεργασία του
αναλογικού σήματος.
Συμβουλή
• Δεν μπορείτε να συνδέσετε άλλο εξάρτημα, όπως συσκευή VCR, ψηφιακό δορυφορικό δέκτη ή PlayStation, στην
υποδοχή TV εκτός από την τηλεόραση.
22EL
Σύνδεση κεραίας
Ξεκινώντας
IAL 75
COAX
FM
A
ANTENN
ή
Ενσύρματη κεραία FM
(παρέχεται)
Σημείωση
• Αφού συνδέστε την ενσύρματη κεραία FM, εκτείνετέ την και κρατήστε την σε όσο το δυνατόν πιο οριζόντια θέση.
23EL
Ξεκινώντας
Σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας (παροχής ρεύματος)
1
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (παροχής ρεύματος).
Η επίδειξη εμφανίζεται στην εμπρός οθόνη ενδείξεων.
Πρίζα τοίχου (κεντρικό δίκτυο): Το
σχήμα της πρίζας τοίχου (κεντρικό
δίκτυο) διαφέρει, ανάλογα με την
περιοχή.
2
Πιέστε το "/1 στο τηλεχειριστήριο, για να ενεργοποιήσετε το σύστημα, και, στη συνέχεια,
πιέστε ξανά το "/1, για να απενεργοποιήσετε την επίδειξη.
"/1
24EL
Βήμα 3: Ρύθμιση του συστήματος
5
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε γλώσσα,
και, στη συνέχεια, πιέστε το .
Εκτέλεση Γρήγορης εγκατάστασης
Τα στοιχεία που εμφανίζονται ποικίλλουν,
ανάλογα με την περιοχή και το μοντέλο.
Ξεκινώντας
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΓΛΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ:
ΜΕΝΟΥ:
ΗΧΟΣ:
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ:
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ
"/1
6
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη
ρύθμιση που αντιστοιχεί στον τύπο της
τηλεόρασής σας, και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
LINE:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ:
16:9
16:9
LETTER BOX 4:3
PAN SCAN 4:3
C/X/x/c,
DISPLAY
1
2
3
4
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
Ανοίξτε τον επιλογέα εισόδου στην
τηλεόραση, ώστε το σήμα από το
σύστημα να εμφανιστεί στην οθόνη
της τηλεόρασης.
Πιέστε το "/1, για να ενεργοποιήσετε το
σύστημα.
Πιέστε το
, χωρίς να εισαγάγετε δίσκο
ή να συνδέσετε συσκευή USB.
Home Theatre System
Για τη λειτουργία ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ENTER
Για διαγραφή αυτού του µηνύµατος: CLEAR
7
• [16:9]: Αυτός ο λόγος διαστάσεων
προορίζεται για τηλεοράσεις ευρείας
οθόνης ή για τυπική τηλεόραση 4:3 με
λειτουργία ευρείας οθόνης (σελίδα 52).
• [LETTER BOX 4:3] ή [PAN SCAN 4:3]:
Αυτός ο λόγος διαστάσεων προορίζεται
για τυπικές τηλεοράσεις 4:3 (σελίδα 52).
Πιέστε τα κουμπιά X/x, για να επιλέξετε
τη μέθοδο εξόδου για τα σήματα βίντεο,
και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί
.
ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
LINE:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ:
16:9
ΒΙΝΤΕΟ
ΒΙΝΤΕΟ
VIDEO
RGB
VIDEO
• [ΒΙΝΤΕΟ]: Έξοδος σημάτων βίντεο.
• [RGB]: Έξοδος σημάτων RGB.
Σημείωση
• Αν δεν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, πιέστε
DVD/CD. Αν δεν εμφανιστεί και πάλι αυτό το
μήνυμα, επανεμφανίστε την οθόνη της
Γρήγορης εγκατάστασης (σελίδα 50).
25EL
Ξεκινώντας
8
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη
λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, και,
στη συνέχεια, πιέστε το
.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI
ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p)
ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI:
OFF
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI:
AUDIO RETURN CHANNEL:
OFF
YCBCR/RGB(HDMI):
CR
YCBON
ΗΧΟΣ(HDMI):
OFF
ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG:
SD
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
4
• [OFF]: Η λειτουργία Ρυθμιστικό για
HDMI απενεργοποιείται.
• [ON]: Η λειτουργία Ρυθμιστικό για
HDMI ενεργοποιείται.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ], και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΗ
Έξοδος από τη Γρήγορη εγκατάσταση
Πιέστε
DISPLAY σε οποιοδήποτε βήμα.
Αντιστοίχιση του τύπου εξόδου
βίντεο με την τηλεόραση
5
Ανάλογα με τη σύνδεση της τηλεόρασης
(σελίδα 21), επιλέξτε τον τύπο εξόδου του
βίντεο του συστήματος.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI
ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p)
ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI:
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI:
OFF
AUDIO RETURN CHANNEL:
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
YCBCR
YCBCR/RGB(HDMI):
ΗΧΟΣ(HDMI):
OFF
ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG:
SD
Επιλογή του τύπου εξόδου του σήματος
βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT
Όταν συνδέετε τη μονάδα και την τηλεόραση
μέσω ενός καλωδίου HDMI, επιλέξτε τον τύπο
εξόδου των σημάτων βίντεο από την υποδοχή
HDMI OUT.
1
2
3
Πιέστε DVD/CD.
Πιέστε
DISPLAY ενώ το σύστημα
βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΡΥΘΜΙΣΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε
το
.
26EL
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI], και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
6
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΑΝΑΛΥΣΗ
HDMI], και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI
ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p)
ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI:
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI:
OFF
AUDIO RETURN CHANNEL:
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
YCBCR
YCBCR/RGB(HDMI):
ΑΥΤΟΜΑΤΟ(HDMI):
OFF
ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG:
SD
7
Ξεκινώντας
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη
ρύθμιση που θέλετε, και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI
ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p)
ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI:
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI: ΑΥΤΟΜΑΤΟ(1920x1080p)
LEVEL2
AUDIO RETURN CHANNEL:
1920x1080i
AUTO
YCBCR
1280x720p
YCBCR/RGB(HDMI):
720x480p
ΗΧΟΣ(HDMI):
OFF
ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG:
SD
• [ΑΥΤΟΜΑΤΟ (1920 × 1080p)]: Το
σύστημα αποδίδει το βέλτιστο σήμα
βίντεο για τη συνδεδεμένη τηλεόραση.
• [1920 × 1080i]: Το σύστημα αποδίδει
σήματα βίντεο 1920 × 1080i*.
• [1280 × 720p]: Το σύστημα αποδίδει
σήματα βίντεο 1280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: Το σύστημα αποδίδει
σήματα βίντεο 720 × 480p*.
* i: πεπλεγμένο, p: προοδευτικό
** Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να
εμφανιστεί η ένδειξη [720 × 480/576p] και το
σύστημα να αποδίδει σήματα βίντεο 720 × 576p.
27EL
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή δίσκου
Αναπαραγωγή αρχείων από
δίσκο/συσκευή USB
Z
Z
?/1
USB
DVD/CD
FUNCTION
DVD/CD
FUNCTION
MEM SEL
C/X/x/c,
DVD MENU
VOLUME +/–
O
RETURN
VOLUME +/–
DISPLAY
N
N
1
2
3
Πιέστε DVD/CD.
x
1
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία,
πιέζοντας επανειλημμένα FUNCTION.
Πιέστε το Z, για να ανοίξει η υποδοχή του
δίσκου.
Τοποθετήστε ένα δίσκο στην υποδοχή και
πιέστε το Z.
2
Πιέστε DVD/CD ή USB.
• DVD/CD: Για δίσκο.
• USB: Για συσκευή USB.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη λειτουργία,
πιέζοντας επανειλημμένα FUNCTION.
Τοποθετήστε την πηγή.
x Για δίσκο
Τοποθετήστε ένα δίσκο στην υποδοχή,
πιέζοντας Z, για να ανοίξει/κλείσει
η υποδοχή του δίσκου.
x Για συσκευή USB
Συνδέστε μια συσκευή USB στη θύρα
(USB).
Με την πλευρά της ετικέτας προς τα επάνω
4
5
28EL
Πιέστε το N, για να ξεκινήσει
η αναπαραγωγή.
Πιέστε VOLUME +/–, για να ρυθμίσετε την
ένταση του ήχου.
Συσκευή USB
Κατάργηση της συσκευής USB
Σημείωση
• Ίσως χρειαστούν περίπου 10 δευτερόλεπτα
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ”READING”
στην εμπρός οθόνη ενδείξεων, ανάλογα με τον
τύπο της συσκευής USB.
3
Πιέστε το [/1, για να απενεργοποιήσετε
το σύστημα.
Καταργήστε τη συσκευή USB.
Αναπαραγωγή συγκεκριμένου αρχείου
Πιέστε τα X/x για να επιλέξετε ένα φάκελο.
ΛΙΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ
01
02
03
04
05
06
07
08
4
2
Πιέστε το x, για να διακόψετε την
αναπαραγωγή.
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
1
2
3
Επιλέξτε ένα φάκελο, ακολουθώντας τα
βήματα της ενότητας “Αναπαραγωγή αρχείων
από δίσκο/συσκευή USB” (σελίδα 28).
Πιέστε το
αρχείων.
, για να εμφανιστεί η λίστα
Επιλέξτε ένα αρχείο.
Για να επιστρέψετε στη λίστα φακέλων,
πιέστε O RETURN.
Πιέστε το N, για να ξεκινήσει
η αναπαραγωγή.
x Για αρχεία βίντεο ή ήχου
Πιέστε τα X/x , για να επιλέξετε ένα αρχείο.
x Για αρχεία βίντεο ή ήχου
Το σύστημα ξεκινά την αναπαραγωγή των
αρχείων του επιλεγμένου φακέλου.
ΛΙΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ
03 In the Middle of Nowher...
x Για αρχεία εικόνας JPEG
5
Αναπαραγωγή
3
Η ένδειξη [ΛΙΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ]
εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Αν δεν εμφανιστεί η ένδειξη [ΛΙΣΤΑ
ΦΑΚΕΛΩΝ], πιέστε DVD MENU.
1
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Το σύστημα ξεκινά μια παρουσίαση σλάιντ
των αρχείων του επιλεγμένου φακέλου.
Πιέστε VOLUME +/–, για να ρυθμίσετε την
ένταση του ήχου.
Επιλογή πηγής αναπαραγωγής από τη
συσκευή USB
x Για αρχεία JPEG
Πιέστε τα C/X/x/c , για να επιλέξετε μια εικόνα.
Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό μνήμης για
αναπαραγωγή, ανάλογα με τη συσκευή USB.
Πιέστε MEM SEL.
Επιλεγμένος αριθμός μνήμης
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Επελέγη USB Μνήµη 2.
Home Theatre System
4
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
x Για αρχεία βίντεο ή ήχου
Σημείωση
• Όταν δεν είναι δυνατό να επιλεγεί η μνήμη,
εμφανίζεται το μήνυμα [Αδύνατη λειτουργία.] στην
οθόνη της τηλεόρασης.
• Ο αριθμός της μνήμης αλλάζει, ανάλογα με τη
συσκευή USB.
Πιέστε το N, για να ξεκινήσει
η αναπαραγωγή από το επιλεγμένο αρχείο.
x Για αρχεία εικόνας JPEG
Πιέστε το N, για να ξεκινήσει μια
παρουσίαση σλάιντ με το επιλεγμένο
αρχείο. Πιέστε το
, για να εμφανιστεί
μόνο το επιλεγμένο αρχείο.
29EL
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
λίστας φακέλων/αρχείων
• [ΒΙΝΤΕΟ]: Η αναπαραγωγή του αρχείου
βίντεο έχει προτεραιότητα.
• [ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ]: Η αναπαραγωγή του
αρχείου εικόνας JPEG έχει
προτεραιότητα. Μπορείτε να
αναπαραγάγετε αρχεία εικόνας JPEG ως
παρουσίαση σλάιντ.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση διαφέρει,
ανάλογα με την πηγή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
προτεραιότητα αναπαραγωγής των τύπων
αρχείων της ρύθμισης [ΜΕΣΑ], ανατρέξτε
στην ενότητα “Προτεραιότητα
αναπαραγωγής τύπων αρχείων” (σελίδα 68).
Πιέστε DVD MENU.
Εμφάνιση της λίστας φακέλων/αρχείων
με χρήση του Μενού Ελέγχου
1
2
3
Πιέστε
DISPLAY.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε
το
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη λίστα που
θέλετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
• [ΛΙΣΤΑ ΦΑΚΕΛΩΝ]: Εμφανίζεται μια
λίστα φακέλων. Για να εμφανιστεί μια
λίστα αρχείων, πιέστε τα X/x, για να
επιλέξετε φάκελο και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
• [ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ] (μόνο αρχεία
εικόνας JPEG): Εμφανίζεται μια λίστα
μικρογραφιών με τα αρχεία εικόνας JPEG
του φακέλου.
Διαφορετικοί τύποι αρχείων σε
δίσκο/συσκευήUSB
3
Πιέστε
DISPLAY.
Πιέστε X/x, για να επιλέξετε
[ΜΕΣΑ], και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια
ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το
• [ΦΩΤΟ/ΜΟΥΣΙΚΗ] (CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
μόνο): Μπορείτε να αναπαραγάγετε ως
παρουσίαση σλάιντ τόσο αρχεία εικόνας
JPEG όσο και αρχεία MP3 στον ίδιο
φάκελο.
• [ΜΟΥΣΙΚΗ]: Η αναπαραγωγή του
αρχείου ήχου έχει προτεραιότητα.
30EL
Κουμπιά λειτουργίας αναπαραγωγής
στο τηλεχειριστήριο
Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου/αρχείου,
η λειτουργία ίσως να μην λειτουργεί.
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο αρχείου που θα
αναπαράγεται κατά προτεραιότητα, όταν
υπάρχουν μικτά πολυμέσα (αρχεία ήχου, αρχεία
εικόνας JPEG ή αρχεία βίντεο) στο δίσκο/
συσκευήUSB.
1
2
Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής
.
Για
Πιέστε
Διακοπή
x.
Παύση
X.
Επιστροφή στην
κανονική
αναπαραγωγή ή
συνέχιση της
αναπαραγωγής
έπειτα από παύση
N.
Ακύρωση του
σημείου συνέχισης
x δύο φορές.
Παράκαμψη του
. ή >.
τρέχοντος
• .: μετάβαση στην αρχή.
κεφαλαίου,
• Πιέστε το . δύο φορές
κομματιού, αρχείου μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, για
ή της τρέχουσας
να μεταβείτε στο
σκηνής
προηγούμενο στοιχείο.
• >: μετάβαση στο επόμενο
στοιχείο.
Για
Πιέστε
Παράκαμψη του
C ή c κατά την αναπαραγωγή.
τρέχοντος αρχείου • C: μετάβαση στο
εικόνας JPEG
προηγούμενο αρχείο.
• c: μετάβαση στο επόμενο
στοιχείο.
Παρακολούθηση
καρέ καρέ
Περιστροφή ενός
αρχείου εικόνας
JPEG
X και, στη συνέχεια, πιέστε
/m ή M/
.
•
/m: αναπαραγωγή σε
αργή κίνηση (προς τα πίσω).
• M/
: αναπαραγωγή σε
αργή κίνηση (προς τα εμπρός).
Κάθε φορά που πιέζετε
/m
ή M/
κατά την
αναπαραγωγή σε αργή κίνηση,
η ταχύτητα της αναπαραγωγής
αλλάζει.
Επιλογή αριθμού τίτλου/κεφαλαίου/
κομματιού/σκηνής/ευρετηρίου/
φακέλου/αρχείου για αναπαραγωγή
1
2
DISPLAY.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη μέθοδο
αναζήτησης, και, στη συνέχεια, πιέστε
το
.
•
•
•
•
•
[ΤΙΤΛΟΣ/ΣΚΗΝΗ/ΚΟΜΜΑΤΙ]
[ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ]
[ΚΟΜΜΑΤΙ]
[ΦΑΚΕΛΟΣ]
[ΑΡΧΕΙΟ]
Παράδειγμα:
[ΚΕΦΑΛΑΙΟ]
Επιλέγεται το [** (**)] (οι ** αντιστοιχούν
σε έναν αριθμό).
Ο αριθμός στις παρενθέσεις υποδεικνύει το
συνολικό αριθμό τίτλων, κεφαλαίων,
κομματιών, ευρετηρίων, σκηνών, φακέλων
ή αρχείων.
X/x κατά την προβολή ενός
αρχείου εικόνας JPEG.
Πιέστε CLEAR ενώ κρατάτε
πατημένο το SHIFT, για να
επιστρέψετε στην κανονική
προβολή.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Συμβουλή
• Κατά την αναπαραγωγή αρχείων, μπορείτε να
επιλέξετε τον επόμενο φάκελο, συνεχίζοντας να
πιέζετε το > (c για αρχεία εικόνας JPEG) μετά το
τελευταίο αρχείο του τρέχοντος φακέλου, αλλά δεν
μπορείτε να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο,
πιέζοντας το .(C για αρχεία εικόνας JPEG). Για
να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο, επιλέξτε
το φάκελο από τη λίστα φακέλων.
• Δεν μπορείτε να περιστρέψετε αρχεία εικόνας JPEG,
όταν ορίζετε την [ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG] για τις
[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI] σε [(1920 × 1080i) HD
]
ή σε [(1920 × 1080i) HD] (σελίδα 53).
Πιέστε
Αναπαραγωγή
Γρήγορο εντοπισμό
/m ή M/
κατά την
κάποιου σημείου
αναπαραγωγή ενός δίσκου.
•
/m: γρήγορη σάρωση
προς τα πίσω.
• M/
: γρήγορη σάρωση
προς τα εμπρός.
Κάθε φορά που πιέζετε
/m
ή M/
κατά τη σάρωση, η
ταχύτητα της σάρωσης αλλάζει.
Αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου
τίτλου/κεφαλαίου/κομματιού/
σκηνής κ.λπ.
DVD VIDEO
Επιλεγμένη σειρά
Σημείωση
3
• Αν τα [ΜΕΣΑ] έχουν οριστεί σε [ΦΩΤΟ/
ΜΟΥΣΙΚΗ] και δεν εμφανίζεται το
[ΑΡΧΕΙΟ], πιέστε ξανά
DISPLAY.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τον αριθμό
τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού, σκηνής
κ.λπ. που θέλετε, και, στη συνέχεια, πιέστε
το
.
31EL
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό,
πιέζοντας τα αριθμητικά κουμπιά, ενώ
κρατάτε πατημένο το SHIFT.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
DVD VIDEO
Εμφάνιση υποτίτλων
Πιέστε SUBTITLE κατά την αναπαραγωγή, για
να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε για τους
υπότιτλους.
Αλλαγή του ήχου
Αν κάνετε λάθος, πιέστε CLEAR, ενώ
κρατάτε πατημένο το SHIFT, για να
ακυρώσετε τον αριθμό.
Επιλογή σκηνής με χρήση του κωδικού
ώρας
1
2
3
Πιέστε
DISPLAY.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΧΡΟΝΟΣ], και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
Εισαγάγετε τον κωδικό ώρας με τα
αριθμητικά κουμπιά, ενώ κρατάτε
πατημένο το SHIFT, και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
Για παράδειγμα, για να βρείτε μια σκηνή
στις 2 ώρες, 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα
μετά την έναρξη: πιέστε 2, 1, 0, 2, 0
([2:10:20]), ενώ κρατάτε πατημένο το
SHIFT.
Πιέστε επανειλημμένα AUDIO κατά την
αναπαραγωγή, για να επιλέξετε τον ήχο.
x DVD VIDEO
Μπορείτε να εναλλάσσετε τη μορφή ήχου ή τη
γλώσσα, όταν η πηγή περιέχει πολλές μορφές
ήχου ή πολύγλωσσο ήχο.
Όταν εμφανίζονται 4 ψηφία, υποδηλώνουν κωδικό
γλώσσας. Ανατρέξτε στην ενότητα “Κατάλογος
κωδικών γλώσσας” (σελίδα 69), για να δείτε ποια
γλώσσα αντιπροσωπεύει ο κωδικός.
Όταν εμφανίζεται η ίδια γλώσσα δύο
ή περισσότερες φορές, το DVD VIDEO
έχει εγγραφεί σε πολλές μορφές ήχου.
Παράδειγμα:
Κανάλι Dolby Digital 5.1
Περιφερειακός ήχος (L/R)
Σημείωση
• Δεν μπορείτε να αναζητήσετε σκηνή σε DVD+RW
χρησιμοποιώντας τον κωδικό ώρας.
1: ENGLISH
Μπροστινά (L/R)
+ Κεντρικό
Αλλαγή γωνίας
Πιέστε ANGLE κατά την αναπαραγωγή, για να
επιλέξετε τη γωνία προβολής που θέλετε.
LFE (Εφέ χαμηλών
συχνοτήτων)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
LS
RS
Μορφή τρέχοντος αναπαραγόμενου
προγράμματος
x DVD-VR
Μπορείτε να αλλάξετε το ίχνος ήχου, όταν
ο δίσκος περιέχει πολλά ίχνη ήχου.
x ΒΙΝΤΕΟ CD/CD/CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο
MP3)/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο MP3)/
συσκευή USB (αρχείο ήχου)
Μπορείτε να αλλάξετε το ίχνος ήχου.
• [STEREO]: Ο στερεοφωνικός ήχος.
32EL
• [1/Α]: Ο ήχος του αριστερού καναλιού
(μονοφωνικός).
• [2/Δ]: Ο ήχος του δεξιού καναλιού
(μονοφωνικός).
x CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο βίντεοXvid)/DVD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο βίντεοXvid)/
συσκευήUSB (αρχείο βίντεοXvid)
1
2
3
x Super VCD
Μπορείτε να αλλάξετε το ίχνος ήχου.
• [1:STEREO]: Ο στερεοφωνικός ήχος του
ίχνους ήχου 1.
• [1:1/Α]: Ο ήχος του αριστερού καναλιού του
ίχνους ήχου 1 (μονοφωνικός).
• [1:2/Δ]: Ο ήχος του δεξιού καναλιού του
ίχνους ήχου 1 (μονοφωνικός).
• [2:STEREO]: Ο στερεοφωνικός ήχος του
ίχνους ήχου 2.
• [2:1/Α]: Ο ήχος του αριστερού καναλιού του
ίχνους ήχου 2 (μονοφωνικός).
• [2:2/Δ]: Ο ήχος του δεξιού καναλιού του
ίχνους ήχου 2 (μονοφωνικός).
Χρήση του μενού του DVD
Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός DVD, το
οποίο περιέχει πολλούς τίτλους, μπορείτε να
επιλέξετε τον τίτλο που θέλετε
χρησιμοποιώντας το DVD TOP MENU.
Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός DVD το οποίο
επιτρέπει την επιλογή στοιχείων, όπως
η γλώσσα των υποτίτλων και η γλώσσα του
ήχου, επιλέξτε αυτά τα στοιχεία
χρησιμοποιώντας το DVD MENU.
1
2
Πιέστε
DISPLAY.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ], και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΜΕΝΟΥ]
ή [ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ], και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
Αναπαραγωγή
Μπορείτε να αλλάξετε το ίχνος ήχου, όταν ένα
αρχείο βίντεο περιέχει πολλά ίχνη ήχου.
Εμφάνιση του μενού του DVD στο
Μενού Ελέγχου
Επιλογή πρωτότυπου τίτλου ή
επεξεργασμένου τίτλου σε DVD-VR
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε
DVD-VR, για τα οποία έχει δημιουργηθεί λίστα
αναπαραγωγής.
1
2
3
Πιέστε
DISPLAY ενώ το σύστημα
βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ/ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ],
και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια
ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
• [ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ]: Μπορείτε
να αναπαραγάγετε τους τίτλους με τη
σειρά που έχουν στην υπάρχουσα λίστα
αναπαραγωγής.
• [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ]: Μπορείτε να
αναπαραγάγετε τους τίτλους με τη σειρά
που εγγράφηκαν αρχικά.
Πιέστε DVD TOP MENU ή DVD MENU.
Πιέστε τα C/X/x/c, για να επιλέξετε το
στοιχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε ή να
αλλάξετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον αριθμό,
πιέζοντας τα αριθμητικά κουμπιά, ενώ
κρατάτε πατημένο το SHIFT.
33EL
Επιλογή λειτουργίας
αναπαραγωγής
5
π.χ. Για να ορίσετε το κομμάτι 2 ως το πρώτο
προγραμματισμένο κομμάτι
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [02] στο
[T], και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Αναπαραγωγή με
προγραμματισμένη σειρά
Επιλεγμένο κομμάτι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
(Αναπαραγωγή προγράμματος)
Μπορείτε να αναπαραγάγετε τα περιεχόμενα ενός
δίσκου με τη σειρά που θέλετε, αλλάζοντας τη
σειρά των κομματιών του δίσκου, για να
δημιουργήσετε το δικό σας πρόγραμμα. Μπορείτε
να προγραμματίσετε έως 99 κομμάτια.
1
2
3
Πιέστε
DISPLAY.
02
––
––
––
––
––
––
0: 03:51
T
––
01
02
03
04
05
06
Συνολικός χρόνος προγραμματισμένων κομματιών
6
Για να προγραμματίσετε άλλα κομμάτια,
επαναλάβετε τα Βήματα 4 έως 5.
7
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΡΥΘΜΙΣΗ t], και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
Επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
2. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
3. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
4. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
5. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
6. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
7. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Εγγεγραμμένα κομμάτια στο δίσκο
Πιέστε το c.
Ο δείκτης μετακινείται στη σειρά
κομματιού [T] (στη συγκεκριμένη
περίπτωση, [01]).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
2. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
3. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
4. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
5. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
6. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
7. ΚΟΜΜΑΤΙ – –
34EL
ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΟΛΩΝ
1. ΚΟΜΜΑΤΙ
2. ΚΟΜΜΑΤΙ
3. ΚΟΜΜΑΤΙ
4. ΚΟΜΜΑΤΙ
5. ΚΟΜΜΑΤΙ
6. ΚΟΜΜΑΤΙ
7. ΚΟΜΜΑΤΙ
Αριθμός κομματιού [T]
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ], και, στη
συνέχεια, πιέστε το
.
Συνολικός χρόνος προγραμματισμένων κομματιών
4
Επιλέξτε το κομμάτι που θέλετε να
προγραμματίσετε.
Πιέστε CLEAR ενώ κρατάτε πατημένο το
SHIFT, όταν δεν εμφανίζεται στην οθόνη της
τηλεόρασης η ένδειξη για τη ρύθμιση
προγράμματος, ή επιλέξτε [OFF] στο Βήμα 3.
Για να επαναληφθεί η αναπαραγωγή του ίδιου
προγράμματος, επιλέξτε [ON] στο Βήμα 3 και
πιέστε το .
Αλλαγή ή ακύρωση προγράμματος
1
2
0: 00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Πιέστε το N, για να ξεκινήσει
η αναπαραγωγή προγράμματος.
3
Ακολουθήστε τα Βήματα 1 έως 3 της
ενότητας ”Αναπαραγωγή με
προγραμματισμένη σειρά”.
Πιέστε τα X/x , για να επιλέξετε τον
αριθμό προγράμματος του κομματιού
που θέλετε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε.
Αν θέλετε να διαγράψετε το κομμάτι από
το πρόγραμμα, πιέστε CLEAR, ενώ
κρατάτε πατημένο το SHIFT.
Ακολουθήστε το Βήμα 5 της ενότητας
”Αναπαραγωγή με προγραμματισμένη
σειρά” για νέο προγραμματισμό.
Για να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα, επιλέξτε
[--] στο [T], και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
4
Ακύρωση όλων των κομματιών του
προγράμματος
1
2
Επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή
Ακολουθήστε τα Βήματα 1 έως 3 της
ενότητας ”Αναπαραγωγή με
προγραμματισμένη σειρά”.
Πιέστε το X και επιλέξτε [ΑΠΑΛΟΙΦΗ
ΟΛΩΝ], και, στη συνέχεια, πιέστε το
Πιέστε το
, για να ξεκινήσει η τυχαία
αναπαραγωγή.
Πιέστε CLEAR, ενώ κρατάτε πατημένο το
SHIFT, ή επιλέξτε [OFF] στο Βήμα 3.
.
Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά
(Τυχαία αναπαραγωγή)
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Σημείωση
• Όταν γίνεται αναπαραγωγή αρχείων MP3, το ίδιο
τραγούδι μπορεί να αναπαραχθεί επανειλημμένα.
1
2
3
Πιέστε
DISPLAY κατά την
αναπαραγωγή.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΤΥΧΑΙΑ ΣΕΙΡΑ], και, στη συνέχεια, πιέστε
το
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε το στοιχείο
τυχαίας αναπαραγωγής.
x ΒΙΝΤΕΟ CD/CD
• [OFF]: Απενεργοποιημένο.
• [ΚΟΜΜΑΤΙ]: Μπορεί να γίνει τυχαία
αναπαραγωγή του δίσκου.
x Κατά την αναπαραγωγή προγράμματος
• [OFF]: Απενεργοποιημένο.
• [ON]: Μπορεί να γίνει τυχαία
αναπαραγωγή των κομματιών που έχουν
επιλεγεί στην αναπαραγωγή
προγράμματος.
x CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (μόνο αρχεία ήχου)/
DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (μόνο αρχεία ήχου)/
συσκευή USB (μόνο αρχεία ήχου)
• [OFF]: Απενεργοποιημένο.
• [ON (ΜΟΥΣΙΚΗ)]: Μπορεί να γίνει
τυχαία αναπαραγωγή αρχείων ήχου από
το φάκελο του τρέχοντος δίσκου/
συσκευής USB. Όταν δεν έχει επιλεγεί
φάκελος, γίνεται τυχαία αναπαραγωγή
των αρχείων ήχου από τον πρώτο
φάκελο.
Αναπαραγωγή
Σημείωση
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τυχαία
αναπαραγωγή με ένα ΒΙΝΤΕΟ CD ή ένα Super VCD
με αναπαραγωγή PBC.
(Επανάληψη αναπαραγωγής)
1
2
3
Πιέστε
DISPLAY κατά την
αναπαραγωγή.
Πιέστε τα X/x , για να επιλέξετε
[ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε
το
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε το στοιχείο
που θα επαναληφθεί, και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF]: Απενεργοποιημένο.
• [ΔΙΣΚΟΣ]: Μπορείτε να επαναλάβετε
όλους τους τίτλους του δίσκου.
• [ΤΙΤΛΟΣ]: Μπορείτε να επαναλάβετε
τον τρέχοντα τίτλο του δίσκου.
• [ΚΕΦΑΛΑΙΟ]: Μπορείτε να επαναλάβετε
το τρέχον κεφάλαιο του δίσκου.
x ΒΙΝΤΕΟ CD/CD
• [OFF]: Απενεργοποιημένο.
• [ΔΙΣΚΟΣ]: Μπορείτε να επαναλάβετε
όλα τα κομμάτια του δίσκου.
• [ΚΟΜΜΑΤΙ]: Μπορείτε να επαναλάβετε
το τρέχον κομμάτι.
x CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/
συσκευή USB
• [OFF]: Απενεργοποιημένο.
• [ΔΙΣΚΟΣ] (CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ μόνο): Μπορείτε να
επαναλάβετε όλους τους φακέλους του
δίσκου.
35EL
4
• [ΜΝΗΜΗ] (συσκευή USB μόνο):
Μπορείτε να επαναλάβετε όλους τους
φακέλους της συσκευής USB.
• [ΦΑΚΕΛΟΣ]: Μπορείτε να επαναλάβετε
τον τρέχοντα φάκελο.
• [ΚΟΜΜΑΤΙ] (μόνο αρχεία ήχου):
Μπορείτε να επαναλάβετε το τρέχον
αρχείο.
• [ΑΡΧΕΙΟ] (μόνο αρχεία βίντεο):
Μπορείτε να επαναλάβετε το τρέχον
αρχείο.
Πιέστε το N, για να ξεκινήσει
η επανάληψη αναπαραγωγής.
Επιστροφή στην κανονική
αναπαραγωγή
• [ΤΥΠΟΣ 5]: Το επόμενο αρχείο εικόνας
JPEG ολισθαίνει στην προηγούμενη
εικόνα.
• [OFF]: Απενεργοποιημένο.
Σημείωση
• Η ρύθμιση [ΕΦΕ] δεν λειτουργεί, όταν την
[ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG] για τη [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI] σε
[(1920 × 1080i) HD
] ή [(1920 × 1080i) HD]
(σελίδα 53).
• Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση [ΕΦΕ], όταν
γίνεται αναπαραγωγή μιας συσκευής USB ή ενός
δίσκου που δεν περιέχει αρχεία εικόνας JPEG, ή όταν
ορίζετε τα [ΜΕΣΑ] σε μια ρύθμιση που δεν
αναπαραγάγει αρχεία εικόνας JPEG.
Επιλογή της διάρκειας μιας
προβολής παρουσίασης
Πιέστε CLEAR, ενώ κρατάτε πατημένο το
SHIFT, ή επιλέξτε [OFF] στο Βήμα 3.
Σημείωση
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επανάληψη
αναπαραγωγής με ένα ΒΙΝΤΕΟ CD ή ένα Super VCD
με αναπαραγωγή PBC.
2
Επιλογή εφέ για την παρουσίαση
σλάιντ
1
2
3
3
Πιέστε επανειλημμένα
DISPLAY, μέχρι
να εμφανιστεί η ένδειξη
[ΕΦΕ] στο
Μενού Ελέγχου.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΕΦΕ], και, στη συνέχεια, πιέστε το
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια
ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
.
• [ΤΥΠΟΣ 1]: Το αρχείο εικόνας JPEG
εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης
από επάνω προς τα κάτω.
• [ΤΥΠΟΣ 2]: Το αρχείο εικόνας JPEG
ανοίγει στην οθόνη της τηλεόρασης από
αριστερά προς τα δεξιά.
• [ΤΥΠΟΣ 3]: Το αρχείο εικόνας JPEG
ανοίγει στην οθόνη της τηλεόρασης από
το κέντρο.
• [ΤΥΠΟΣ 4]: Χρησιμοποιούνται όλα τα
εφέ με τυχαία σειρά για τα αρχεία εικόνας
JPEG.
36EL
1
Πιέστε επανειλημμένα
DISPLAY, μέχρι
να εμφανιστεί η ένδειξη
[ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ] στο Μενού Ελέγχου.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ], και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια
ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
• [ΚΑΝΟΝΙΚΑ]: Οι εικόνες της προβολής
παρουσίασης εμφανίζονται για την τυπική
διάρκεια.
• [ΓΡΗΓΟΡΑ]: Μπορείτε να ορίσετε τη
διάρκεια σε χρονικό διάστημα μικρότερο
από εκείνο της ρύθμισης [ΚΑΝΟΝΙΚΑ].
• [ΑΡΓΑ 1]: Μπορείτε να ορίσετε τη
διάρκεια σε χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από εκείνο της ρύθμισης
[ΚΑΝΟΝΙΚΑ].
• [ΑΡΓΑ 2]: Μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια
σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από
εκείνο της ρύθμισης [ΑΡΓΑ 1].
Σημείωση
• Ίσως να απαιτείται μεγαλύτερος χρόνος από αυτόν
της καθορισμένης επιλογής για την εμφάνιση
ορισμένων αρχείων εικόνας JPEG, ειδικά για τα
προοδευτικά αρχεία εικόνας JPEG ή για τα αρχεία
εικόνας JPEG με 3.000.000 pixel ή περισσότερα.
• Δεν μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση [ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ], όταν γίνεται αναπαραγωγή μιας
συσκευής USB ή ενός δίσκου που δεν περιέχει αρχεία
εικόνας JPEG, ή όταν ορίζετε τα [ΜΕΣΑ] σε μια
ρύθμιση που δεν αναπαραγάγει αρχεία εικόνας JPEG.
2
3
4
5
6
Προετοιμάστε το φάκελο ενός δίσκου που
περιέχει τόσο αρχεία MP3 όσο και αρχεία
εικόνας JPEG.
Τα αρχεία MP3 και τα αρχεία εικόνας JPEG
δεν πρέπει να βρίσκονται σε ξεχωριστούς
φακέλους. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη
δημιουργία του δίσκου, ανατρέξτε στις
οδηγίες του υπολογιστή, του λογισμικού
κ.λπ.
Πιέστε
Πιέστε επανειλημμένα TIME/TEXT κατά την
αναπαραγωγή.
Αναπαραγωγή
Προβολή πληροφοριών
αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή προβολής
παρουσίασης με ήχο
1
Εμφάνιση πληροφοριών
δίσκου/συσκευής USB
Πληροφορίες στην οθόνη της
τηλεόρασης
1
T
0: 13
2
3
192k MP3
DISPLAY.
Πιέστε X/x, για να επιλέξετε
[ΜΕΣΑ], και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Όταν έχει επιλεγεί η ρύθμιση [ΦΩΤΟ/
ΜΟΥΣΙΚΗ], μεταβείτε στο Βήμα 5. Όταν
έχει επιλεγεί άλλη ρύθμιση, εκτός της
[ΦΩΤΟ/ΜΟΥΣΙΚΗ], πιέστε τα X/x, για να
επιλέξετε [ΦΩΤΟ/ΜΟΥΣΙΚΗ], και, στη
συνέχεια, πιέστε το
.
Αν δεν εμφανιστεί η λίστα φακέλων,
πιέστε DVD MENU.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λίστα φακέλων,
πιέζοντας επανειλημμένα DVD MENU.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε το φάκελο
που θέλετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το
N.
Σημείωση
• Αν γίνεται ταυτόχρονη αναπαραγωγή ενός μεγάλου
αρχείου MP3 και ενός αρχείου εικόνας JPEG, ο ήχος
μπορεί να αναπηδά. Η Sony συνιστά να ορίσετε το
ρυθμό bit του MP3 στα 128 kbps ή λιγότερα κατά τη
δημιουργία του αρχείου. Αν ο ήχος συνεχίζει να
αναπηδά, μειώστε το μέγεθος του αρχείου εικόνας
JPEG.
4, 5
Dvorak/Tchaikovsky/NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
1 [T **:**:**/C **:**:**/D **:**:**]
Χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος
στοιχείου
Το ”T” είναι τίτλος/κομμάτι, το ”C” είναι
κεφάλαιο και το ”D” είναι δίσκος.
[T-**:**:**/C-**:**:**/D-**:**:**]
Χρόνος που απομένει για το τρέχον
στοιχείο
Το ”T” είναι τίτλος/κομμάτι, το ”C” είναι
κεφάλαιο και το ”D” είναι δίσκος.
[**:**:**]
Χρόνος αναπαραγωγής τρέχουσας σκηνής/
αρχείου βίντεο
2 Ρυθμός bit
Εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή ενός
αρχείου ήχου.
3 Τύπος αρχείου
Εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή ενός
αρχείου ήχου/βίντεο.
37EL
4 Όνομα φακέλου/αρχείου
Εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή ενός
αρχείου ήχου/εικόνας JPEG/βίντεο.
Αν το αρχείο MP3 έχει ετικέτα ID3, το
σύστημα εμφανίζει όνομα άλμπουμ/τίτλου
από τις πληροφορίες ετικέτας ID3.
Το σύστημα υποστηρίζει ID3 έκδ. 1.0/1.1/
2.2/2.3.
Η εμφάνιση των πληροφοριών ετικέτας
ID3 έκδ. 2.2/2.3 έχουν προτεραιότητα,
όταν χρησιμοποιούνται ετικέτες ID3 τόσο
της έκδοσης 1.0/1.1 όσο και της έκδοσης
2.2/2.3 για το ίδιο αρχείο MP3.
5 Πληροφορίες κειμένου
Το κείμενο DVD/CD εμφανίζεται μόνο
όταν έχει εγγραφεί κείμενο στο δίσκο.
Δεν μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο.
Αν ο δίσκος δεν περιέχει κείμενο,
εμφανίζεται η ένδειξη ”NO TEXT”.
Σημείωση
• Ανάλογα με την πηγή αναπαραγωγής, το σύστημα
μπορεί να εμφανίσει περιορισμένο αριθμό
χαρακτήρων μόνο. Επίσης, ανάλογα με την πηγή,
δεν εμφανίζονται όλοι οι χαρακτήρες κειμένου.
Πληροφορίες στην εμπρός οθόνη
ενδείξεων
Κάθε φορά που πιέζετε TIME/TEXT κατά την
αναπαραγωγή, εμφανίζονται οι εξής
πληροφορίες.
Ορισμένα εμφανιζόμενα στοιχεία ενδέχεται να
χαθούν έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος
τίτλου
2 Χρόνος που απομένει για τον τρέχοντα τίτλο
3 Χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος
κεφαλαίου
4 Χρόνος που απομένει για το τρέχον
κεφάλαιο
5 Όνομα δίσκου
6 Τίτλος και κεφάλαιο
x ΒΙΝΤΕΟ CD (με λειτουργίες PBC)/Super VCD
(με λειτουργίες PBC)
1 Χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος
στοιχείου
2 Όνομα δίσκου
3 Αριθμός σκηνής
38EL
x ΒΙΝΤΕΟ CD (χωρίς λειτουργίες PBC)/CD
1 Χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος
κομματιού
2 Χρόνος που απομένει για το τρέχον κομμάτι
3 Χρόνος αναπαραγωγής του δίσκου
4 Χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για το
δίσκο
5 Όνομα κομματιού
6 Κομμάτι και ευρετήριο*
* Μόνο ΒΙΝΤΕΟ CD.
x Super VCD (χωρίς λειτουργίες PBC)
1 Χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος
κομματιού
2 Κείμενο κομματιού
3 Αριθμός κομματιού και ευρετηρίου
x CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/
συσκευήUSB (αρχείο ήχου)
1 Χρόνος αναπαραγωγής και αριθμός του
τρέχοντος κομματιού
2 Όνομα κομματιού (αρχείου)*
* Αν ένα αρχείο MP3 έχει ετικέτα ID3, το σύστημα
εμφανίζει όνομα τίτλου από τις πληροφορίες
ετικέτας ID3.
Το σύστημα υποστηρίζει ID3 έκδ. 1.0/1.1/2.2/2.3.
Η εμφάνιση των πληροφοριών ετικέτας ID3 έκδ.
2.2/2.3 έχουν προτεραιότητα, όταν
χρησιμοποιούνται ετικέτες ID3 τόσο της έκδοσης
1.0/1.1 όσο και της έκδοσης 2.2/2.3 για το ίδιο
αρχείο MP3.
x CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο βίντεο)/DVD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (αρχείο βίντεο)/συσκευήUSB
(αρχείο βίντεο)
1 Χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος
αρχείου
2 Όνομα τρέχοντος αρχείου
3 Αριθμός τρέχοντος άλμπουμ και αρχείου
Σημείωση
• Το σύστημα μπορεί να εμφανίσει μόνο το πρώτο
επίπεδο του κειμένου DVD/CD, όπως το όνομα ή τον
τίτλο του δίσκου.
• Το όνομα δίσκου ή το όνομα κομματιού ίσως να μην
εμφανιστεί, ανάλογα με το κείμενο.
• Ο χρόνος αναπαραγωγής των αρχείων MP3 και των
αρχείων βίντεο ίσως να μην εμφανίζεται σωστά.
Προβολή πληροφοριών ημερομηνίας
ενός αρχείου εικόνας JPEG
Η εμπειρία ήχου/βίντεο του
συνδεδεμένου εξαρτήματος
Πιέστε επανειλημμένα
εμφανιστεί η ένδειξη
στο Μενού Ελέγχου.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
Κουμπιά
επιλογής
λειτουργιών
DISPLAY, μέχρι να
[ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]
Αναπαραγωγή
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες
ημερομηνίας κατά την αναπαραγωγή, όταν έχει
εγγραφεί η ετικέτα Exif* στο αρχείο εικόνας
JPEG.
DATA CD
Πληροφορίες ημερομηνίας
1
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής
λειτουργιών, για να επιλέξετε τη
λειτουργία που θέλετε.
Το επιλεγμένο στοιχείο εμφανίζεται στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων.
* Η μορφή ”Exchangeable Image File Format” είναι
μια μορφή εικόνας ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής, όπως ορίζεται από την Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association (JEITA).
Κουμπί
Πηγή
DVD/CD
Δίσκος που αναπαράγεται
από το σύστημα
Ραδιόφωνο FM
Συσκευή USB
Τηλεόραση ή
αποκωδικοποιητής
FM
USB
TV
2
3
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη
λειτουργία που θέλετε, πιέζοντας
επανειλημμένα FUNCTION.
Προετοιμάστε την πηγή.
• DVD/CD: Τοποθετήστε ένα δίσκο στη
μονάδα (σελίδα 28).
• FM: Επιλέξτε ένα πρόγραμμα
ραδιοφώνου (σελίδα 40).
• USB: Συνδέστε απευθείας μια συσκευή
USB (σελίδα 28).
• TV: Επιλέξτε κανάλι στην τηλεόραση
ή στον αποκωδικοποιητή.
Χειρισμός του συνδεδεμένου εξαρτήματος.
Για να χρησιμοποιήσετε έναν
αποκωδικοποιητή, επιλέξτε την είσοδο του
αποκωδικοποιητή μέσω της τηλεόρασης
στην οποία είναι συνδεδεμένος.
39EL
Αλλαγή προκαθορισμένου αριθμού
Ραδιοφωνικός δέκτης
Προσυντονισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Μπορείτε να προσυντονίσετε 20 σταθμούς FM.
Τρέχων σταθμός
Τρέχουσα ζώνη και προσυντονισμένος
αριθμός
FM
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Όνομα σταθμού
1
2
3
4
5
Πιέστε FM.
Πιέστε παρατεταμένα TUNING +/–, μέχρι
να ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση.
Η σάρωση σταματά, όταν το σύστημα
συντονιστεί σε κάποιον σταθμό.
Πιέστε SYSTEM MENU.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
”MEMORY”.
ή το c.
Πιέστε το
Ένας προκαθορισμένος αριθμός
εμφανίζεται στην εμπρός οθόνη ενδείξεων.
6
7
8
9
40EL
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τον
προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε.
Πιέστε
.
Η ένδειξη ”COMPLETE” εμφανίζεται στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων και ο σταθμός
αποθηκεύεται.
Επαναλάβετε τα Βήματα 2 έως 7, για να
αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.
Πιέστε SYSTEM MENU.
Επιλέξτε τον προκαθορισμένο αριθμό που θέλετε,
πιέζοντας PRESET +/– (σελίδα 40), και, στη
συνέχεια, εκτελέστε τη διαδικασία από το Βήμα 3.
Ακρόαση ραδιοφώνου
Πρώτα, προσυντονίστε ραδιοφωνικούς
σταθμούς στη μνήμη του συστήματος
(ανατρέξτε στην ενότητα “Προσυντονισμός
ραδιοφωνικών σταθμών” (σελίδα 40)).
1
2
3
Πιέστε FM.
Πιέστε επανειλημμένα PRESET +/–, για να
επιλέξετε τον προσυντονισμένο σταθμό.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου, πιέζοντας
VOLUME +/–.
Ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών όταν
γνωρίζετε τις συχνότητες
Πιέστε D.TUNING στο Βήμα 2, πιέστε τα
αριθμητικά κουμπιά, ενώ έχετε πατημένο το
SHIFT για να επιλέξετε τις συχνότητες, και, στη
συνέχεια, πιέστε το
.
Ακρόαση μη προσυντονισμένων
ραδιοφωνικών σταθμών
Στο Βήμα 2, χρησιμοποιήστε χειροκίνητο
ή αυτόματο συντονισμό.
Για χειροκίνητο συντονισμό, πιέστε
επανειλημμένα TUNING +/–.
Για αυτόματο συντονισμό, πιέστε παρατεταμένα
TUNING +/–. Ο αυτόματος συντονισμός
σταματά αυτόματα, όταν γίνει λήψη του
σταθμού από το σύστημα. Για να διακόψετε τον
αυτόματο συντονισμό χειροκίνητα, πιέστε
TUNING +/– ή x.
Αν ένα πρόγραμμα FM έχει θόρυβο
Αν ένα πρόγραμμα FM έχει θόρυβο, μπορείτε να
επιλέξετε μονοφωνική λήψη. Δεν θα υπάρχει
στερεοφωνικό εφέ, αλλά η λήψη θα βελτιωθεί.
1
2
Πιέστε SYSTEM MENU.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
”FM MODE”.
3
4
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε ”MONO”.
• ”STEREO”: Στερεοφωνική λήψη.
• ”MONO”: Μονοφωνική λήψη.
Πιέστε
Χρήση συστήματος δεδομένων
ραδιοφώνου (RDS)
.
Πιέστε SYSTEM MENU.
Προβολή του ονόματος του
σταθμού ή της συχνότητας στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων
Μπορείτε να ελέγξετε το όνομα του σταθμού
ή τη συχνότητα χρησιμοποιώντας την εμπρός
οθόνη ενδείξεων.
Εμφανίζονται τα πρώτα 8 γράμματα από το
όνομα του σταθμού.
Πιέστε TIME/TEXT.
Κάθε φορά που πιέζετε TIME/TEXT, η ένδειξη
αλλάζει ως εξής.
Λήψη ονόματος σταθμού μέσω της λειτουργίας RDS
1 Όνομα σταθμού
π.χ. ”SONY FM”
2 Συχνότητα
π.χ. ”12 87.50”
3 Η ρύθμιση ”FM MODE”
π.χ. ”STEREO”
Μη καθορισμένο όνομα σταθμού
1 Συχνότητα
π.χ. ”12 87.50”
2 Η ρύθμιση ”FM MODE”
π.χ. ”STEREO”
Τι είναι το σύστημα δεδομένων
ραδιοφώνου;
Το σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου (RDS)
είναι μια υπηρεσία μετάδοσης που επιτρέπει
στους ραδιοφωνικούς σταθμούς να στέλνουν
πρόσθετες πληροφορίες μαζί με το κανονικό
σήμα του προγράμματος. Ο συγκεκριμένος
ραδιοφωνικός δέκτης προσφέρει χρήσιμες
λειτουργίες RDS, όπως η εμφάνιση του
ονόματος του σταθμού.
Ραδιοφωνικός δέκτης
5
6
ή το c.
Πιέστε το
Λήψη εκπομπών RDS
Επιλέξτε απλώς ένα σταθμό.
Όταν συντονίζεστε σε ένα σταθμό που παρέχει
υπηρεσίες RDS, το όνομα του σταθμού*
εμφανίζεται στην εμπρός οθόνη ενδείξεων.
* Αν δεν ληφθεί εκπομπή RDS, το όνομα του σταθμού
δεν εμφανίζεται στην εμπρός οθόνη ενδείξεων.
Σημείωση
• Δεν παρέχουν όλοι οι σταθμοί FM υπηρεσίες RDS
ούτε παρέχουν όλοι τον ίδιο τύπο υπηρεσιών. Αν δεν
είστε ενήμεροι για τις υπηρεσίες RDS, επικοινωνήστε
με τους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς σχετικά
με τις λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα στην
περιοχή σας.
41EL
Ηχητικό εφέ
Επιλογή του κατάλληλου
εφέ για την πηγή
Το σύστημα διαθέτει έξι προγραμματισμένες
λειτουργίες ήχου, ανάλογα με την πηγή ή την
κατάσταση αναπαραγωγής. Μπορείτε να
επιτύχετε το μέγιστο ηχητικό εφέ της
πρωτότυπης πηγής, επιλέγοντας απλώς μία από
τις λειτουργίες ήχου.
Πιέστε επανειλημμένα SOUND MODE, μέχρι να
εμφανιστεί η λειτουργία που θέλετε στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων.
• ”STANDARD”: Το σύστημα επιλέγει
αυτόματα ένα ηχητικό εφέ, το οποίο είναι
κατάλληλο για ταινίες ή μουσική, ανάλογα με
την πηγή.
• ”CLEAR VOICE”: Το σύστημα αποδίδει τον
ήχο χρησιμοποιώντας σύστημα βελτίωσης των
διαλόγων για να ακούγονται πιο εύκολα οι
φωνές.
• ”MOVIE”: Το σύστημα αποδίδει ήχο
κατάλληλο για ταινίες. Αν η αρχική πηγή είναι
δικάναλη, το σύστημα προσομοιώνει τον
περιφερειακό ήχο, χρησιμοποιώντας το
σύστημα αποκωδικοποίησης Dolby Pro Logic,
και αποδίδει τον ήχο από όλα τα ηχεία.
• ”HI-FI”: Το σύστημα αποδίδει ήχο κατάλληλο
για μουσική. Μπορείτε να απολαύσετε
ακριβώς τον ήχο της αρχικής πηγής.
• ”BGM”: Το σύστημα αποδίδει τον ίδιο ήχο σε
όλο το δωμάτιο. Για παράδειγμα, μπορείτε να
απολαύσετε αυτήν τη λειτουργία σε μια
μεγάλη αίθουσα για πάρτι.
• ”2CH STEREO”: Το σύστημα αποδίδει ήχο
από τα μπροστινά ηχεία και το υπογούφερ,
ανεξάρτητα από τον αρχικό αριθμό καναλιών.
Αν η αρχική πηγή είναι πολυκάναλη,
το σύστημα εκτελεί μίξη συγχώνευσης σε
2 κανάλια.
Σημείωση
• Η λειτουργία ήχου ίσως να μην είναι
αποτελεσματική, ανάλογα με την πηγή.
42EL
Χρήσιμες λειτουργίες
Χρήση της λειτουργίας
Ρυθμιστικό για HDMI για
”BRAVIA” Sync
Το Ρυθμιστικό για HDMI είναι ένα πρότυπο
αμοιβαίας λειτουργίας ελέγχου που
χρησιμοποιείται από τον CEC (Consumer
Electronics Control) για το HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Σημείωση
• Ανάλογα με το συνδεδεμένο εξάρτημα, η λειτουργία
Ρυθμιστικό για HDMI ίσως να μην λειτουργεί.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εξαρτήματος.
Προετοιμασία της λειτουργίας
Ρυθμιστικό για HDMI
(Έλεγχος εύκολης σύνδεσης HDMI)
Αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με τη
λειτουργία ελέγχου εύκολης σύνδεσης HDMI,
μπορείτε να ορίσετε αυτόματα τη λειτουργία
[ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI] του συστήματος,
ρυθμίζοντας την τηλεόραση. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης.
Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με τη
λειτουργία ελέγχου εύκολης σύνδεσης HDMI,
1
2
3
4
Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα και
η τηλεόραση έχουν συνδεθεί μέσω
καλωδίου HDMI.
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και πιέστε
το [/1, για να ενεργοποιήσετε το
σύστημα.
Ανοίξτε τον επιλογέα εισόδου στην
τηλεόραση, ώστε το σήμα από το
σύστημα μέσω της εισόδου HDMI να
εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης.
Ορίστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για
HDMI στην τηλεόραση.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της
τηλεόρασης, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης της τηλεόρασης.
5
6
7
8
9
Στο σύστημα, πιέστε DVD/CD.
Πιέστε
DISPLAY ενώ το σύστημα
βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΡΥΘΜΙΣΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Χρήσιμες λειτουργίες
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη σε τηλεοράσεις
που διαθέτουν τη λειτουργία ”BRAVIA” Sync.
Με τη σύνδεση εξαρτημάτων Sony, τα οποία
είναι συμβατά με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για
HDMI, μέσω καλωδίου HDMI, απλοποιείται
η χρήση των ακόλουθων λειτουργιών:
– Απενεργοποίηση συστήματος (σελίδα 43)
– Αναπαραγωγή με ένα άγγιγμα (σελίδα 44)
– Λειτουργία κινηματογράφου (σελίδα 44)
– Έλεγχος ήχου συστήματος (σελίδα 44)
– Audio Return Channel (σελίδα 44)
– Εύκολος τηλεχειρισμός (σελίδα 45)
– Ακολουθία γλώσσας (σελίδα 45)
ορίστε χειροκίνητα τη λειτουργία Ρυθμιστικό
για HDMI του συστήματος και της τηλεόρασης.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ], και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI], και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
10 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI], και, στη
συνέχεια, πιέστε το
.
11 Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ON], και,
στη συνέχεια, πιέστε το
.
Απενεργοποίηση του συστήματος
μαζί με την τηλεόραση
(Απενεργοποίηση συστήματος)
Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση,
χρησιμοποιώντας το κουμπί POWER του
τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης ή το TV [/1
του τηλεχειριστηρίου του συστήματος, το
σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα.
43EL
Σημείωση
• Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της
τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης.
• Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το
σύστημα (π.χ. αναπαραγωγή CD ή ακρόαση
ραδιοφώνου), το σύστημα ίσως να μην
απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Παρακολούθηση DVD με την πίεση
ενός μόνο κουμπιού
(Αναπαραγωγή με ένα άγγιγμα)
Πιέστε ONE-TOUCH PLAY
Η τηλεόραση ενεργοποιείται, τίθεται στη
λειτουργία εισόδου HDMI στην οποία είναι
συνδεδεμένο το σύστημα και το σύστημα ξεκινά
αυτόματα την αναπαραγωγή ενός δίσκου.
Επίσης, ενεργοποιείται αυτόματα και η
λειτουργία ελέγχου του ήχου του συστήματος.
Χρήση της λειτουργίας
κινηματογράφου
(Λειτουργία κινηματογράφου)
Αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με τη
λειτουργία κινηματογράφου, μπορείτε να έχετε
τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ήχου για
ταινίες, και η λειτουργία ελέγχου του ήχου του
συστήματος ενεργοποιείται αυτόματα.
Πιέστε THEATRE.
Σημείωση
• Ανάλογα με την τηλεόραση, αυτή η λειτουργία ίσως
να μην είναι διαθέσιμη.
Εμπειρία ήχου τηλεόρασης από τα
ηχεία του συστήματος
(Έλεγχος ήχου συστήματος)
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία,
συνδέστε το σύστημα και την τηλεόραση μέσω
ενός καλωδίου SCART (EURO AV) και ενός
καλωδίου HDMI (σελίδα 21).
44EL
Πιέστε το [/1, για να ενεργοποιήσετε το
σύστημα, ενώ η τηλεόραση είναι ήδη
ενεργοποιημένη.
Ενεργοποιείται η λειτουργία ελέγχου του ήχου
του συστήματος. Ο ήχος της τηλεόρασης
αποδίδεται από τα ηχεία του συστήματος και
η ένταση ήχου των ηχείων της τηλεόρασης
ελαχιστοποιείται αυτόματα.
Σημείωση
• Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία PAP
(picture and picture), η λειτουργία ελέγχου του ήχου
του συστήματος δεν λειτουργεί. Όταν η τηλεόραση
εξέρχεται από τη λειτουργία PAP, η μέθοδος εξόδου
της τηλεόρασης επανέρχεται σε εκείνη που ίσχυε πριν
από τη λειτουργία PAP.
• Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα, πιέζοντας το κουμπί
επιλογής λειτουργίας, η εικόνα και ο ήχος ίσως να
μην είναι αντιστοιχισμένα.
• Ανάλογα με την τηλεόραση, όταν ρυθμίζετε την
ένταση ήχου του συστήματος, το επίπεδο της
έντασης ήχου εμφανίζεται στην οθόνη της
τηλεόρασης. Σε αυτή την περίπτωση, τα επίπεδα της
έντασης ήχου που εμφανίζονται στην οθόνη της
τηλεόρασης και στην εμπρός οθόνη ενδείξεων ίσως
να διαφέρουν.
Συμβουλή
• Μπορείτε επίσης να χειριστείτε τη λειτουργία
ελέγχου του ήχου του συστήματος μέσω του μενού
της τηλεόρασης.
• Μπορείτε να χειριστείτε την ένταση ήχου και τη
σίγαση του συστήματος μέσω του τηλεχειριστηρίου
της τηλεόρασης.
Λήψη του σήματος ψηφιακού ήχου
της τηλεόρασης
(Audio Return Channel)
Το σύστημα μπορεί να λάβει το σήμα του
ψηφιακού ήχου της τηλεόρασης μέσω ενός
καλωδίου HDMI, όταν η τηλεόραση είναι
συμβατή με τη λειτουργία Audio Return
Channel. Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της
τηλεόρασης μέσω του συστήματος,
χρησιμοποιώντας απλώς ένα καλώδιο HDMI.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα
[AUDIO RETURN CHANNEL] (σελίδα 53).
Χειρισμός του συστήματος μέσω του
τηλεχειριστήριου της τηλεόρασης
(Εύκολος τηλεχειρισμός)
Μπορείτε να ελέγξετε τις βασικές λειτουργίες
του συστήματος μέσω του τηλεχειριστήριου της
τηλεόρασης, όταν η έξοδος βίντεο του
συστήματος εμφανίζεται στην οθόνη της
τηλεόρασης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης.
(Ακολουθία γλώσσας)
Όταν αλλάζετε τη γλώσσα για τις ενδείξεις της
τηλεόρασης στην οθόνη, αλλάζει και η γλώσσα
των ενδείξεων του συστήματος στην οθόνη.
Σημείωση
• Όταν εμφανίζονται οι ενδείξεις του συστήματος στην
οθόνη, αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.
Μεταφορά τραγουδιών σε
συσκευή USB
Μπορείτε να μεταφέρετε τραγούδια από ένα CD
ήχου ή από προγράμματα ραδιοφώνου σε μια
συσκευή USB, κωδικοποιώντας τα σε μορφή
MP3. Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε αρχεία
MP3 από ένα CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σε μια συσκευή USB.
Για τη σύνδεση της συσκευής USB, ανατρέξτε
στην ενότητα “Αναπαραγωγή αρχείων από
δίσκο/συσκευή USB” (σελίδα 28).
Μπορείτε να μεταφέρετε μουσική μόνο για
προσωπική χρήση. Για τη χρήση της μουσικής
πέραν αυτού του ορίου, απαιτείται άδεια από
τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων.
Σημειώσεις για τη μεταφορά σε USB
– εξαντληθεί ο χώρος της συσκευής USB
κατά τη μεταφορά.
– ο αριθμός των φακέλων στη συσκευή USB
φτάσει στο όριο του αριθμού που μπορεί να
αναγνωρίσει το σύστημα.
• Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 150 αρχεία σε
ένα φάκελο.
• Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 199 φακέλους
σε μία συσκευή USB.
• Αν κάποιος φάκελος ή κάποιο αρχείο που
μεταφέρετε υπάρχει ήδη στη συσκευή USB με
το ίδιο όνομα, προστίθεται ένας αύξοντας
αριθμός μετά το όνομα, χωρίς να
αντικατασταθεί ο αρχικός φάκελος ή το
αρχικό αρχείο.
Χρήσιμες λειτουργίες
Αλλαγή της γλώσσας για τις
ενδείξεις του συστήματος επί της
οθόνης μαζί με την τηλεόραση
• Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη
μεταφορά.
• Όταν μεταφέρετε κομμάτια από ένα CD ήχου, τα
κομμάτια εγγράφονται ως αρχεία MP3 128 kbps.
• Όταν μεταφέρετε αρχεία MP3 από ένα CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, τα
αρχεία MP3 μεταφέρονται με το ρυθμό bit των
πρωτότυπων αρχείων MP3.
• Όταν μεταφέρετε ένα πρόγραμμα
ραδιοφώνου, ο ήχος εγγράφεται ως αρχείο
MP3 128 kbps.
• Οι πληροφορίες κειμένου του CD δεν
μεταφέρονται στα αρχεία MP3 που
δημιουργούνται.
• Αν διακόψετε τη μεταφορά από ένα CD ήχου
πριν να ολοκληρωθεί, το αρχείο MP3 που έχει
αρχίσει να δημιουργείται, διαγράφεται.
• Η μεταφορά διακόπτεται αυτόματα, αν:
Επιλογή του προορισμού μεταφοράς
στη συσκευή USB
Μπορείτε να επιλέξετε τον αριθμό μνήμης για
μεταφορά, ανάλογα με τη συσκευή USB.
Πιέστε MEM SEL.
Επιλεγμένος αριθμός μνήμης
Επελέγη USB Μνήµη 2.
Home Theatre System
• Μην συνδέετε τη μονάδα και τη συσκευή USB
μέσω διανομέα USB.
• Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος στη
συσκευή USB για τη μεταφορά.
45EL
Σημείωση
• Όταν δεν είναι δυνατό να επιλεγεί η μνήμη,
εμφανίζεται το μήνυμα [Αδύνατη λειτουργία.] στην
οθόνη της τηλεόρασης.
• Ο αριθμός της μνήμης αλλάζει, ανάλογα με
τη συσκευή USB.
• Επιλέξτε προορισμό μεταφοράς πριν να ξεκινήσει
η μεταφορά.
Κανόνες δημιουργίας φακέλου και
αρχείου
Όταν γίνεται μεταφορά σε μια συσκευή USB,
δημιουργείται ένα φάκελος ”MUSIC” ακριβώς
κάτω από το φάκελο ”ROOT”. Ανάλογα με τη
μέθοδο μεταφοράς και την πηγή,
δημιουργούνται φάκελοι και αρχεία μέσα σε
αυτόν το φάκελο ”MUSIC” ως εξής.
• Όταν γίνεται μεταφορά πολλών κομματιών
από CD ήχου ή πολλών αρχείων MP3 από CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Πηγή
Όνομα
φακέλου
Όνομα αρχείου
MP3
CD ήχου
Ίδιο με αυτό της πηγής μεταφοράς1)
”FLDR001”2)
”TRACK001”3)
• Όταν γίνεται μεταφορά ενός κομματιού από
CD ήχου ή ενός αρχείου MP3 από CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Πηγή
Όνομα
φακέλου
Όνομα αρχείου
MP3
”REC1-MP3”4)
Ίδιο με αυτό της
πηγής μεταφοράς1)
CD ήχου
”REC1-CD”4)
• Όταν γίνεται μεταφορά ενός προγράμματος
ραδιοφώνου
Όνομα φακέλου
Όνομα αρχείου
”FM001”4)
”TRACK001”3)
1)Αντιστοιχίζονται
έως 64 χαρακτήρες από το όνομα
(συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης).
2)
Στη συνέχεια, οι φάκελοι αντιστοιχίζονται με
αριθμητική σειρά.
3)
Στη συνέχεια, τα αρχεία αντιστοιχίζονται με
αριθμητική σειρά.
4)Ένα νέο αρχείο μεταφέρεται στο φάκελο ”REC1-MP3”
ή ”REC1-CD”, κάθε φορά που μεταφέρεται ένα μόνο
κομμάτι.
Μεταφορά κομματιών από ένα
CD ήχου ή αρχείων MP3 από ένα
CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
σε συσκευή USB
1
2
3
Τοποθετήστε ένα CD ήχου/CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Πιέστε
DISPLAY ενώ το σύστημα
βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ USB], και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
x Για CD ήχου
Πιέστε το
”TRACK001”3)
και μεταβείτε στο Βήμα 5.
x Για CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4
Συνεχίστε με το επόμενο Βήμα.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΚΟΜΜΑΤΙ] ή [ΦΑΚΕΛΟΣ], και, στη
συνέχεια, πιέστε το
.
• [ΚΟΜΜΑΤΙ]: Εμφανίζεται η λίστα
φακέλων. Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
το φάκελο που θέλετε, και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
• [ΦΑΚΕΛΟΣ]: Εμφανίζονται οι φάκελοι
που έχουν εγγραφεί στο CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Μπορείτε να μεταφέρετε όλα τα αρχεία
MP3 του φακέλου.
46EL
5
6
Πιέστε τα C/X/x/c , για να επιλέξετε
[x ΟΛΑ] (για CD ήχου) ή [ ΟΛΑ] (για CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), και,
στη συνέχεια, πιέστε το
.
Για να καταργήσετε την επιλογή όλων των
κομματιών, επιλέξτε [s ΟΛΑ], και, στη
συνέχεια, πιέστε το
.
Πιέστε τα C/X/x/c , για να επιλέξετε
[ΕΝΑΡΞΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Για να ακυρώσετε τη μεταφορά, πιέστε το x.
Μεταφορά με το πάτημα ενός μόνο
κουμπιού
Μπορείτε να μεταφέρετε απλώς κομμάτια/
αρχεία MP3 σε μια συσκευή USB,
χρησιμοποιώντας το REC TO USB.
1
2
Επιλογή μεμονωμένων κομματιών/
αρχείων/MP3/φακέλων
3
4
x Για CD ήχου
Χώρος που απομένει στη συσκευή USB
5
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ USB
1
2
3
ΚΟΜΜΑΤΙ
ΚΟΜΜΑΤΙ
ΚΟΜΜΑΤΙ
ΚΟΜΜΑΤΙ
ΚΟΜΜΑΤΙ
ΚΟΜΜΑΤΙ
ΚΟΜΜΑΤΙ
ΚΟΜΜΑΤΙ
01
02
03
04
05
06
07
08
ΈΝΑΡΞΗ
Πιέστε το x.
Για να μεταφέρετε όλα τα κομμάτια,
μεταβείτε στο Βήμα 4.
Για να μεταφέρετε μόνο ένα κομμάτι,
συνεχίστε με το επόμενο Βήμα.
Επιλέξτε το κομμάτι/αρχείο MP3 που
θέλετε και πιέστε το N.
Πιέστε REC TO USB στη μονάδα.
Η ένδειξη REC TO USB ανάβει και στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη ”READING”. Στη συνέχεια, στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων, εμφανίζονται
εναλλακτικά η ένδειξη ”PUSH PLAY” και ο
χώρος που απομένει στη συσκευή USB.
Χρήσιμες λειτουργίες
Πιέστε τα X/x , για να επισημάνετε το κομμάτι/
αρχείο MP3/φάκελο, και, στη συνέχεια, πιέστε
το
, για να προσθέσετε ένα σημάδι επιλογής
στο Βήμα 5.
Για να ακυρώσετε την επιλογή, επισημάνετε το
κομμάτι/αρχείο MP3/φάκελο, και, στη συνέχεια,
πιέστε το
, για να καταργήσετε το σημάδι
επιλογής.
Τοποθετήστε ένα CD ήχου/CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
Πιέστε το N, για να ξεκινήσει η
μεταφορά.
Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά,
εμφανίζεται η ένδειξη ”COMPLETE” στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων και διακόπτεται
αυτόματα η αναπαραγωγή του δίσκου και
της συσκευής USB.
Για να ακυρώσετε τη μεταφορά, πιέστε
το x.
ΟΛΑ
ΟΛΑ
Κομμάτια προς μεταφορά
x Για CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χώρος που απομένει στη συσκευή USB
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ USB
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
ΈΝΑΡΞΗ
Αρχεία MP3/φάκελοι προς μεταφορά
ΟΛΑ
ΟΛΑ
Μεταφορά προγράμματος
ραδιοφώνου
Μπορείτε να μεταφέρετε το πρόγραμμα
ραδιοφώνου που ακούτε σε μια συσκευή USB.
1
2
3
Πιέστε FM.
Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό,
πιέζοντας PRESET +/– ή TUNING +/–.
Πιέστε REC TO USB στη μονάδα.
Η ένδειξη REC TO USB ανάβει και στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η
ένδειξη ”PLEASE WAIT”. Στη συνέχεια,
47EL
4
5
στην εμπρός οθόνη ενδείξεων,
εμφανίζονται εναλλακτικά η ένδειξη
”PUSH PLAY” και ο χώρος που απομένει
στη συσκευή USB.
Πιέστε το N, για να ξεκινήσει η μεταφορά.
Πιέστε το x, για να διακόψετε τη μεταφορά.
Δημιουργία νέου αρχείου MP3 κατά τη
μεταφορά
Πιέστε REC TO USB κατά τη μεταφορά.
Η ένδειξη ”NEW TRK” εμφανίζεται στο
παράθυρο ενδείξεων και η μεταφορά
συνεχίζεται σε ένα νέο αρχείο MP3, αμέσως
μόλις πιέσετε REC TO USB.
Αν πιέσετε ξανά REC TO USB μέσα σε λίγα
δευτερόλεπτα, δεν θα δημιουργηθεί νέο αρχείο MP3.
Σημείωση
• Όταν δημιουργείται ένα νέο αρχείο MP3, η μεταφορά
απενεργοποιείται προσωρινά.
Σημείωση
• Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη διαγραφή.
• Αν ο φάκελος που πρόκειται να διαγραφεί περιέχει
άλλες μορφές αρχείων ή υποφακέλους, τα αρχεία και
οι υποφάκελοι διαγράφονται από τη λίστα στην
οθόνη της τηλεόρασης, αλλά δεν διαγράφονται από
τη συσκευή USB.
Χρήση του χρονοδιακόπτη
ύπνου
Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα ώστε να
απενεργοποιείται σε μια προκαθορισμένη ώρα
και να κοιμηθείτε ακούγοντας μουσική.
1
2
Συμβουλή
• Δημιουργείται αυτόματα νέο αρχείο MP3 έπειτα από
1 ώρα περίπου μεταφοράς.
Διαγραφή αρχείων ήχου από
συσκευή USB
3
4
Πιέστε SYSTEM MENU.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε ”SLEEP”,
και, στη συνέχεια, πιέστε το
ή το c.
Το επιλεγμένο στοιχείο εμφανίζεται στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια
ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Η ένδειξη των λεπτών (χρόνος που
απομένει) αλλάζει κάθε 10 λεπτά.
Πιέστε SYSTEM MENU.
Μπορείτε να διαγράψετε αρχεία ήχου (”.mp3”,
”.wma” ή ”.m4a”) από τη συσκευή USB.
1
2
3
Πιέστε USB.
Πιέστε τα X/x για να επιλέξετε ένα φάκελο.
Επιλέξτε τα αρχεία ήχου.
x Για να διαγράψετε όλα τα αρχεία ήχου
ενός φακέλου
Πιέστε CLEAR, ενώ κρατάτε πατημένο το
SHIFT.
Ρύθμιση της καθυστέρησης
ανάμεσα στην εικόνα και
στον ήχο
[A/V SYNC]
x Για να διαγράψετε ένα αρχείο ήχου
4
Πιέστε το
και τα X/x, για να επιλέξετε
το αρχείο ήχου που θέλετε, και, στη
συνέχεια, πιέστε CLEAR, ενώ κρατάτε
πατημένο το SHIFT.
Πιέστε τα C/c , για να επιλέξετε [ΝΑΙ], και,
στη συνέχεια, πιέστε το
.
Για ακύρωση, επιλέξτε [ΟΧΙ], και, στη
συνέχεια, πιέστε το
.
48EL
Όταν ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος με τις
εικόνες της τηλεόρασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την
καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και στον ήχο.
1
2
Πιέστε
DISPLAY.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[A/V SYNC], και, στη συνέχεια, πιέστε
το
.
3
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια
ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
• [OFF]: Απενεργοποιημένο.
• [ON]: Μπορείτε να ρυθμίσετε την
καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και
στον ήχο.
Σημείωση
• Η λειτουργία [A/V SYNC] ίσως να μην είναι
αποτελεσματική, ανάλογα με την ροή εισόδου.
Αλλαγή της στάθμης
εισόδου του ήχου των
συνδεδεμένων
εξαρτημάτων
Η παραμόρφωση ήχου του συνδεδεμένου
εξαρτήματος μπορεί να βελτιωθεί, αν μειώσετε
τη στάθμη εισόδου.
1
2
3
(DUAL MONO)
4
Μπορείτε να απολαύσετε ήχο εκπομπής multiplex,
όταν το σύστημα λαμβάνει ή αναπαράγει σήμα
εκπομπής multiplex Dolby Digital.
Σημείωση
• Για να λαμβάνετε σήμα Dolby Digital, πρέπει να
συνδέσετε μια τηλεόραση ή κάποιο άλλο εξάρτημα
στη μονάδα μέσω ενός ψηφιακού καλωδίου οπτικών
ινών (σελίδα 21). Αν η τηλεόραση είναι συμβατή με
τη λειτουργία Audio Return Channel (σελίδα 44),
μπορείτε να λάβετε ψηφιακό σήμα Dolby Digital
μέσω ενός καλωδίου HDMI.
5
Πιέστε TV.
Πιέστε SYSTEM MENU.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε ”ATT”, και,
στη συνέχεια, πιέστε το
ή το c.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια
ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το
• ”ON”: Η στάθμη εισόδου μετριάζεται.
• ”OFF”: Κανονική στάθμη εισόδου.
Πιέστε SYSTEM MENU.
.
Χρήσιμες λειτουργίες
Εμπειρία ήχου εκπομπής
multiplex
Πιέστε επανειλημμένα AUDIO, για να
επιλέξετε το ακουστικό σήμα.
Το επιλεγμένο στοιχείο εμφανίζεται στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων.
• ”MAIN”: Αποδίδεται ήχος της κύριας
γλώσσας.
• ”SUB”: Αποδίδεται ήχος της δευτερεύουσας
γλώσσας.
• ”MAIN+SUB”: Αποδίδεται μικτός ήχος τόσο
της κύριας όσο και της δευτερεύουσας
γλώσσας.
49EL
Επανεκτέλεση Γρήγορης
εγκατάστασης
Ρυθμίσεις
Αλλαγή φωτεινότητας της
εμπρός οθόνης ενδείξεων
1
2
3
4
1
2
Πιέστε SYSTEM MENU.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε ”DIMMER”,
και, στη συνέχεια, πιέστε το
ή το c.
Το επιλεγμένο στοιχείο εμφανίζεται στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων.
• ”OFF”: Η εμπρός οθόνη ενδείξεων
φωτίζεται.
• ”ON”: Η εμπρός οθόνη ενδείξεων γίνεται
αχνή.
Πιέστε SYSTEM MENU.
Συμβουλή
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε την επίδειξη στην εμπρός
οθόνη ενδείξεων, ενώ το σύστημα βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής.
4
50EL
Το επιλεγμένο στοιχείο εμφανίζεται στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων.
Πιέστε SYSTEM MENU.
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΓΡΗΓΟΡΗ],
και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Αυτόματη ρύθμιση του
συστήματος σε κατάσταση
αναμονής.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε ”DEMO”,
και, στη συνέχεια, πιέστε το
ή το c.
• ”ON”: Ενεργοποιημένο.
• ”OFF”: Απενεργοποιημένο.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΡΥΘΜΙΣΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε το
Εκτελέστε τη Γρήγορη εγκατάσταση,
ακολουθώντας τη διαδικασία της ενότητας
“Εκτέλεση Γρήγορης εγκατάστασης”
(σελίδα 25).
1
2
Πιέστε SYSTEM MENU.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια
ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το
Πιέστε
DISPLAY ενώ το σύστημα
βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής.
Το σύστημα εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση
αναμονής, όταν δεν το χρησιμοποιείτε για
περίπου 30 λεπτά και όταν δεν εκπέμπει ήχο για
περίπου 30 λεπτά. Η ένδειξη ”AUTO.STBY”
αρχίζει να αναβοσβήνει στην εμπρός οθόνη
ενδείξεων περίπου 2 λεπτά πριν να εισέλθει το
σύστημα στην κατάσταση αναμονής.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης
αναμονής.
Ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της
λειτουργίας επίδειξης
3
4
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη
φωτεινότητα της εμπρός οθόνης ενδείξεων,
και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
• Για το μοντέλο DAV-DZ740, η ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας γίνεται και αυτή αχνή, όταν επιλέγετε ”ON”.
1
2
3
Πιέστε DVD/CD.
3
.
4
Πιέστε SYSTEM MENU.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
”AUTO.STBY”, και, στη συνέχεια, πιέστε
το
ή το c.
Το επιλεγμένο στοιχείο εμφανίζεται στην
εμπρός οθόνη ενδείξεων.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε τη
ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το
• ”ON”: Ενεργοποιημένο.
• ”OFF”: Απενεργοποιημένο.
Πιέστε SYSTEM MENU.
.
6
Πιο σύνθετες ρυθμίσεις
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε ένα
στοιχείο, και, στη συνέχεια, πιέστε το
Μπορείτε να κάνετε διάφορες προσαρμογές σε
στοιχεία, όπως η εικόνα και ο ήχος.
Τα στοιχεία που εμφανίζονται ποικίλλουν,
ανάλογα με την περιοχή και το μοντέλο.
ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
LINE:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ:
Σημείωση
• Οι ρυθμίσεις αναπαραγωγής που είναι
αποθηκευμένες στο δίσκο έχουν προτεραιότητα
έναντι των ρυθμίσεων της οθόνης ρυθμίσεων και
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες
που περιγράφονται.
1
2
3
5
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ], και, στη συνέχεια,
πιέστε το
.
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια
ρύθμιση, και, στη συνέχεια, πιέστε το
ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
LINE:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ:
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε το στοιχείο
ρύθμισης, και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
• [ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ] (σελίδα 51)
• [ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO] (σελίδα 52)
• [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI] (σελίδα 53)
• [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ] (σελίδα 54)
• [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ]
(σελίδα 54)
• [ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΕΙΩΝ] (σελίδα 55)
Παράδειγμα: [ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO]
Επιλεγμένο στοιχείο
ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ:
LINE:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ:
16:9
ΒΙΝΤΕΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
.
Η ρύθμιση επιλέγεται και η διαδικασία
ολοκληρώνεται.
Παράδειγμα: [LETTER BOX 4:3]
LETTER BOX 4:3
ΒΙΝΤΕΟ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Ρυθμίσεις
4
Πιέστε
DISPLAY ενώ το σύστημα
βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής.
16:9
16:9
OFF
LETTER BOX
4:3
FULL
AUTO
PAN SCAN
4:3
Επιλογές
7
Πιέστε DVD/CD.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε
[ΡΥΘΜΙΣΗ], και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Εμφανίζονται οι επιλογές για το επιλεγμένο
στοιχείο.
Παράδειγμα: [ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ]
Επιλεγμένη ρύθμιση
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων της
επιλογής [ΡΥΘΜΙΣΗ]
Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις της
επιλογής [ΡΥΘΜΙΣΗ], ανατρέξτε στην ενότητα
[ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ] (σελίδα 55).
Ρύθμιση εμφανιζόμενης γλώσσας
ή γλώσσας κομματιού
[ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ]
Ορίστε διάφορες γλώσσες για τις ενδείξεις επί
της οθόνης ή για τα κομμάτια.
Στοιχεία ρύθμισης
x [ΓΛΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ] (Ενδείξεις επί της οθόνης)
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφανιζόμενη
γλώσσα στην οθόνη της τηλεόρασης.
x [ΜΕΝΟΥ]
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για το μενού
του δίσκου.
51EL
x [ΗΧΟΣ]
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα για το
κομμάτι.
Όταν επιλέγετε [ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ], επιλέγεται
η γλώσσα που έχει προτεραιότητα στο δίσκο.
x [ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ]
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των
υποτίτλων που έχουν εγγραφεί στο DVD
VIDEO.
Όταν επιλέγετε [ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΗΧΟΥ],
η γλώσσα των υποτίτλων αλλάζει σύμφωνα με
τη γλώσσα που έχει επιλεγεί για το κομμάτι.
εμφανίζει μια πλατιά εικόνα με ζώνες στο επάνω
και στο κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης.
[PAN SCAN 4:3]: Επιλέξτε το, όταν συνδέετε
μια τυπική τηλεόραση 4:3. Το σύστημα
εμφανίζει αυτόματα μια πλατιά εικόνα σε
ολόκληρη την οθόνη και αποκόπτει τα τμήματα
που δεν χωράνε.
Σημείωση
• Όταν επιλέγετε μια γλώσσα στο [ΜΕΝΟΥ], [ΗΧΟΣ]
ή [ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ] η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη στο
DVD VIDEO, επιλέγεται αυτόματα μία από τις
εγγεγραμμένες γλώσσες (ανάλογα με το δίσκο,
η γλώσσα ίσως να μην επιλεγεί αυτόματα).
Συμβουλή
• Αν επιλέξετε [ΑΛΛΕΣ t] στα [ΜΕΝΟΥ], [ΗΧΟΣ]
και [ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ], επιλέξτε και εισαγάγετε έναν
κωδικό γλώσσας από την ενότητα “Κατάλογος
κωδικών γλώσσας” (σελίδα 69), χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά κουμπιά.
x [LINE]
Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο εξόδου των
σημάτων βίντεο από την υποδοχή EURO AV T
OUTPUT (TO TV).
[ΒΙΝΤΕΟ]: Το σύστημα αποδίδει σήματα
βίντεο.
[RGB]: Το σύστημα αποδίδει σήματα RGB.
Σημείωση
Ρυθμίσεις για την εικόνα
[ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO]
Επιλέξτε ρυθμίσεις, ανάλογα με την τηλεόρασή
σας.
x [ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ]
Μπορείτε να επιλέξετε το λόγο διαστάσεων της
συνδεδεμένης τηλεόρασης.
• Αν η τηλεόραση δεν δέχεται σήματα RGB, δεν
εμφανίζεται καμία εικόνα στην οθόνη της
τηλεόρασης, ακόμα και αν επιλέξετε [RGB].
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης.
• Δεν μπορείτε να επιλέξετε [RGB], όταν έχει συνδεθεί
οποιοδήποτε εξάρτημα μέσω HDMI. Η επιλογή
[RGB] αλλάζει αυτόματα σε [ΒΙΝΤΕΟ], όταν
ενεργοποιείτε κάποιο εξάρτημα που έχει συνδεθεί
μέσω HDMI.
x [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ]
(DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW μόνο)
[16:9]: Επιλέξτε το, όταν συνδέετε μια
τηλεόραση ευρείας οθόνης ή μια τηλεόραση με
λειτουργία ευρείας οθόνης.
[LETTER BOX 4:3]: Επιλέξτε το, όταν συνδέετε
μια τυπική τηλεόραση 4:3. Το σύστημα
52EL
Μπορείτε να επιλέξετε την εικόνα σε κατάσταση
παύσης.
[ΑΥΤΟΜΑΤΟ]: Η εικόνα,
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που
κινούνται δυναμικά, αποδίδεται χωρίς να
τρεμοπαίζει. Αυτή η ρύθμιση είναι για κανονική
χρήση.
[ΚΑΡΕ]: Η εικόνα, συμπεριλαμβανομένων των
θεμάτων που δεν κινούνται δυναμικά,
αποδίδεται σε υψηλή ανάλυση.
Ρυθμίσεις για HDMI
[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI]
x [ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI]
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του σήματος
βίντεο που αποδίδεται από την υποδοχή
HDMI OUT.
* i: πεπλεγμένο, p: προοδευτικό
** Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να εμφανιστεί
σήμα [720 × 480/576p].
Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο εξόδου του
σήματος HDMI από την υποδοχή HDMI OUT.
[YCBCR]: Το σύστημα αποδίδει σήματα YCBCR.
[RGB]: Το σύστημα αποδίδει σήματα RGB.
x [ΗΧΟΣ(HDMI)]
Μπορείτε να επιλέξετε την κατάσταση εξόδου
ήχου από την υποδοχή HDMI OUT.
[OFF]: Το σύστημα δεν αποδίδει ήχο από την
υποδοχή HDMI OUT.
[ON]: Το σύστημα αποδίδει σήματα ήχου,
μετατρέποντας σήματα Dolby Digital, DTS
ή PCM 96 kHz/24-bit σε PCM 48 kHz/16-bit.
Σημείωση
• Όταν δεν έχει οριστεί ”DVD/CD” ή ”USB” για τη
λειτουργία, το σύστημα δεν αποδίδει τον ήχο από την
υποδοχή HDMI OUT, ακόμα και αν ορίσετε τη
ρύθμιση [ΗΧΟΣ(HDMI)] σε [ON].
Ρυθμίσεις
[ΑΥΤΟΜΑΤΟ (1920 × 1080p)]: Το σύστημα
αποδίδει το βέλτιστο σήμα βίντεο για τη
συνδεδεμένη τηλεόραση.
[1920 × 1080i]: Το σύστημα αποδίδει σήματα
βίντεο 1920 × 1080i*.
[1280 × 720p]: Το σύστημα αποδίδει σήματα
βίντεο 1280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Το σύστημα αποδίδει σήματα
βίντεο 720 × 480p*.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
x [ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG]
x [ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI]
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, όταν
συνδέετε το σύστημα και την τηλεόραση που
είναι συμβατή με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για
HDMI μέσω ενός καλωδίου HDMI.
[OFF]: Απενεργοποιημένο.
[ON]: Ενεργοποιημένο. Μπορείτε να
χειριστείτε εναλλάξ τα εξαρτήματα που έχουν
συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI.
x [AUDIO RETURN CHANNEL]
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη, όταν
συνδέετε το σύστημα και την τηλεόραση που
είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return
Channel.
[ΑΥΤΟΜΑΤΟ]: Το σύστημα μπορεί να λάβει
αυτόματα το σήμα ψηφιακού ήχου της
τηλεόρασης μέσω ενός καλωδίου HDMI.
[Off]: Απενεργοποιημένο.
Σημείωση
• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν
η ρύθμιση [ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI] έχει οριστεί
σε [ON].
Μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση των
αρχείων εικόνας JPEG από την υποδοχή HDMI
OUT.
[SD ]: Το σύστημα αποδίδει τυπική ανάλυση
σε μαύρο πλαίσιο.
[HD ]: Το σύστημα αποδίδει ανάλυση HD σε
μαύρο πλαίσιο.
[HD]: Το σύστημα αποδίδει την ανάλυση HD
χωρίς μαύρο πλαίσιο.
[(1920 × 1080i) HD ]: Το σύστημα αποδίδει
πλήρη ανάλυση HD σε μαύρο πλαίσιο.
[(1920 × 1080i) HD]: Το σύστημα αποδίδει
πλήρη ανάλυση HD χωρίς μαύρο πλαίσιο.
Σημείωση
• Η ρύθμιση [ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG] είναι αποτελεσματική
μόνο όταν ορίζετε τη ρύθμιση [ΤΥΠΟΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ] της επιλογής [ΡΥΘΜΙΣΗ VIDEO]
σε [16:9] και όταν δεν ορίζετε τη ρύθμιση
[ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI] της επιλογής [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
HDMI] σε [720 × 480p] ή [720 × 480/576p].
• Μπορείτε να επιλέξετε [(1920 × 1080i) HD
]
ή [(1920 × 1080i) HD], μόνο όταν ορίζετε τη ρύθμιση
[ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI] της επιλογής [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
HDMI] σε [1920 × 1080i].
53EL
• Το σήμα HDMI διακόπτεται στιγμιαία, όταν:
– το σύστημα φορτώνει ή καταργεί τη φόρτωση
ενός CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ή ενός DVD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
– όταν συνδέετε ή αφαιρείτε μια συσκευή USB.
Ρυθμίσεις για τον ήχο
[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ]
x [ΗΧΟΣ DRC]
Μπορείτε να συμπιέσετε το δυναμικό εύρος του
κομματιού. Η ρύθμιση [AUDIO DRC] είναι
χρήσιμη για την παρακολούθηση ταινιών σε
χαμηλή ένταση αργά τη νύχτα.
[OFF]: Χωρίς συμπίεση δυναμικού εύρους.
[ΤΥΠΙΚΟ]: Το σύστημα αναπαράγει το κομμάτι
με το δυναμικό εύρος που προβλέπει ο τεχνικός
εγγραφής.
[ΜΕΓ.]: Το σύστημα συμπιέζει πλήρως το
δυναμικό εύρος.
Σημείωση
• Η ρύθμιση [ΗΧΟΣ DRC] λειτουργεί μόνο για Dolby
Digital.
x [ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ]
Όταν έχουν εγγραφεί πολλές μορφές ήχου (ήχος
PCM, DTS, Dolby Digital ή MPEG), μπορείτε να
δώσετε προτεραιότητα στο κομμάτι που
περιέχει τον υψηλότερο αριθμό καναλιών.
[OFF]: Απενεργοποιημένο.
[ΑΥΤΟΜΑΤΟ]: Το σύστημα επιλέγει αυτόματα
το κομμάτι, ανάλογα με την προτεραιότητα.
Σημείωση
• Όταν ορίζετε το στοιχείο σε [ΑΥΤΟΜΑΤΟ], ίσως να
αλλάξει η γλώσσα. Η ρύθμιση [ΕΠΙΛΟΓΗ
ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ] έχει υψηλότερη προτεραιότητα από
τις ρυθμίσεις [ΗΧΟΣ] στην επιλογή [ΡΥΘΜΙΣΗ
ΓΛΩΣΣΑΣ] (σελίδα 51). (Ανάλογα με το δίσκο, αυτή
η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη.)
Άλλες ρυθμίσεις
[ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ]
x [ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ]
Μπορείτε να μειώσετε την παραμόρφωση στη
συσκευή απεικόνισης (δημιουργία ειδώλου).
Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί (π.χ. το N), για να
ακυρώσετε την προφύλαξη οθόνης.
[ON]: Η εικόνα της προφύλαξης οθόνης
εμφανίζεται, αν δεν χρησιμοποιήσετε το σύστημα
για περίπου 15 λεπτά.
[OFF]: Απενεργοποιημένο.
x [ΦΟΝΤΟ]
Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα ή την εικόνα
φόντου για την οθόνη της τηλεόρασης.
[ΕΙΚΟΝΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ]: Η εικόνα
εξωφύλλου (φωτογραφία) εμφανίζεται, αλλά
μόνο όταν έχει ήδη εγγραφεί στο δίσκο
(CD-EXTRA, κ.λπ.). Αν δεν υπάρχει εικόνα
εξωφύλλου στο δίσκο, εμφανίζεται μια
προκαθορισμένη εικόνα που είναι
αποθηκευμένη στο σύστημα.
[ΓΡΑΦΙΚΑ]: Εμφανίζεται μια προκαθορισμένη
εικόνα που είναι αποθηκευμένη στο σύστημα.
[ΜΠΛΕ]: Το φόντο είναι μπλε.
[ΜΑΥΡΟ]: Το φόντο είναι μαύρο.
x [ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ]
Η λειτουργία [ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ] σας επιτρέπει
να περιορίσετε την αναπαραγωγή DVD που έχουν
χαρακτηρισμούς. Οι σκηνές αποκλείονται
ή αντικαθίστανται από άλλες σκηνές.
1
2
3
Με τα αριθμητικά κουμπιά, εισαγάγετε
ή εισαγάγετε εκ νέου τον κωδικό
πρόσβασης 4 ψηφίων και πιέστε το
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΤΥΠΙΚΟ],
και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε μια
γεωγραφική περιοχή για το επίπεδο
περιορισμού αναπαραγωγής, και, στη
συνέχεια, πιέστε το
.
Όταν επιλέγετε [ΑΛΛΕΣ t], επιλέξτε και
εισαγάγετε έναν τυπικό κωδικό από τη
54EL
4
5
“Κατάλογος κωδικών περιοχής γονικού
ελέγχου” (σελίδα 69), χρησιμοποιώντας τα
αριθμητικά κουμπιά.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε [ΕΠΙΠΕΔΟ],
και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Πιέστε τα X/x, για να επιλέξετε το επίπεδο
που θέλετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή τόσο
μεγαλύτερος είναι ο περιορισμός.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας [ΕΛΕΓΧΟΣ
ΓΟΝΕΩΝ]
Στο Βήμα 5, ορίστε το [ΕΠΙΠΕΔΟ] σε [OFF].
Αναπαραγωγή δίσκου για τον οποίο έχει οριστεί
[ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ]
Το σύστημα απομνημονεύει το σημείο στο οποίο
διακόπηκε η αναπαραγωγή του δίσκου, την
τελευταία φορά που τον χρησιμοποιήσατε, και
συνεχίζει την αναπαραγωγή από αυτό το σημείο
την επόμενη φορά που θα εισαγάγετε τον ίδιο
δίσκο.
[ON]: Το σύστημα αποθηκεύει στη μνήμη τα
σημεία συνέχισης για μέχρι 10 δίσκους.
[OFF]: Το σύστημα δεν αποθηκεύει στη μνήμη
τα σημεία συνέχισης. Η αναπαραγωγή ξεκινά
από το σημείο συνέχισης μόνο για το δίσκο που
βρίσκεται τη συγκεκριμένη στιγμή στη μονάδα.
Σημείωση
• Όταν γεμίσει η μνήμη συνέχισης αναπαραγωγής,
διαγράφεται το σημείο συνέχισης αναπαραγωγής του
παλιότερου δίσκου.
Συμβουλή
x [ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ]
• Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον
αριθμό ”199703” με τα αριθμητικά κουμπιά και πιέστε
το . Θα εμφανιστεί μια οθόνη που θα σας ζητά να
εισαγάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων.
Αφού εισαγάγετε το νέο κωδικό πρόσβασης
4 ψηφίων, τοποθετήστε ξανά το δίσκο στη μονάδα
και πιέστε το N. Όταν εμφανιστεί η οθόνη για την
εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε το
νέο κωδικό πρόσβασης.
Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της
επιλογής [ΡΥΘΜΙΣΗ], εκτός από τη ρύθμιση
[ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ], στις προεπιλεγμένες
τιμές.
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης
1
2
3
4
Με τα αριθμητικά κουμπιά, εισαγάγετε
τον κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων και
πιέστε το
.
Πιέστε τα X/x , για να επιλέξετε [ΑΛΛΑΓΗ
ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ t], και, στη
συνέχεια, πιέστε το
.
Με τα αριθμητικά κουμπιά, εισαγάγετε
έναν νέο κωδικό πρόσβασης 4 ψηφίων
και πιέστε το
.
Αν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή του
κωδικού πρόσβασης, πιέστε το C, πριν να
πιέσετε το
, και εισαγάγετε το σωστό
αριθμό.
Για να επιβεβαιώσετε τον κωδικό
πρόσβασης, εισαγάγετέ τον εκ νέου με τα
αριθμητικά κουμπιά και πιέστε το
.
Ρυθμίσεις
Όταν φορτώνετε το δίσκο και πιέζετε το N,
εμφανίζεται η οθόνη για την εισαγωγή του
κωδικού πρόσβασης. Με τα αριθμητικά
κουμπιά, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης
4 ψηφίων και πιέστε το
.
x [ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΣΚΩΝ]
Πιέστε τα C/c , για να επιλέξετε [ΝΑΙ], και, στη
συνέχεια, πιέστε το
.
Μπορείτε επίσης να τερματίστε τη διαδικασία
και να επιστρέψετε στο Μενού Ελέγχου,
επιλέγοντας εδώ [ΟΧΙ].
Μην πιέζετε το [/1 όταν γίνεται επαναφορά
του συστήματος, γιατί η ολοκλήρωσή της
διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα.
Σημείωση
• Οι ρυθμίσεις [ΜΕΣΑ], [ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ] και
[ΕΦΕ] μπορούν επίσης να επανέλθουν στις
προεπιλεγμένες τιμές.
Ρυθμίσεις για τα ηχεία
[ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΕΙΩΝ]
Μπορείτε να προσαρμόσετε χειροκίνητα τις
ρυθμίσεις των ηχείων, χωρίς να γίνει Γρήγορη
εγκατάσταση.
55EL
Επιλέξτε τα ηχεία που θα χρησιμοποιήσετε,
ορίστε την απόσταση του ηχείου από το σημείο
ακρόασης και ρυθμίστε τη στάθμη ήχου για κάθε
ηχείο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη στάθμη
ήχου, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
[ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΝΟΥ].
x [ΣΥΝΔΕΣΗ]
[ΜΠΡΟΣΤΑ]
x [ΕΠΙΠΕΔΟ (ΜΠΡΟΣΤΑ)]
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη στάθμη ήχου
των εμπρός ηχείων, του κεντρικού ηχείου και
του υπογούφερ. Μπορείτε να ορίσετε τις
παραμέτρους από –6,0 dB έως 0 dB για τα [L/R],
και από –6,0 dB έως +6,0 dB για το [ΚΕΝΤΡΟ]
και το [SUBWOOFER]. Ορίστε τη ρύθμιση
[ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΝΟΥ] σε [ON] για εύκολη
προσαρμογή.
[ΝΑΙ]
[ΚΕΝΤΡΟ]
[ΝΑΙ]: Συνήθως επιλέγετε αυτό.
[ΚΑΝΕΝΑ]: Επιλέξτε το, αν δεν
χρησιμοποιείται κεντρικό ηχείο.
[SURROUND]
[ΝΑΙ]: Συνήθως επιλέγετε αυτό.
[ΚΑΝΕΝΑ]: Επιλέξτε το, αν δεν
χρησιμοποιούνται περιφερειακά ηχεία.
[SUBWOOFER]
[ΝΑΙ]
x [ΑΠΟΣΤΑΣΗ]
Ορίστε την απόσταση όλων των ηχείων από το
σημείο ακρόασης.
Για τον καλύτερο δυνατό περιφερειακό ήχο,
τοποθετήστε όλα τα ηχεία σε ίση απόσταση από
το σημείο ακρόασης. Η απόσταση μπορεί να
είναι μεταξύ 1,0 έως 7,0 μέτρων για τα εμπρός
ηχεία και 0,0 έως 7,0 μέτρα για το κεντρικό ηχείο
και τα περιφερειακά ηχεία.
Αν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε το κεντρικό
ηχείο στην ίδια απόσταση, μπορείτε να το
μετακινήσετε έως και 1,6 μέτρα πιο κοντά στο
σημείο ακρόασης. Αν δεν μπορείτε να
τοποθετήσετε τα περιφερειακά ηχεία στην ίδια
απόσταση, μπορείτε να τα μετακινήσετε έως και
5,0 μέτρα πιο κοντά στο σημείο ακρόασης.
[ΜΠΡΟΣΤΑ] 3,0 μ.: Ορίστε την απόσταση του
εμπρός ηχείου.
[ΚΕΝΤΡΟ] 3,0 μ.: Ορίστε την απόσταση του
κεντρικού ηχείου (έως 1,6 μέτρα πιο κοντά στα
εμπρός ηχεία).
[SURROUND] 3,0 μ.: Ορίστε την απόσταση του
περιφερειακού ηχείου (έως 5,0 μέτρα πιο κοντά
στα εμπρός ηχεία).
56EL
[L/R] 0,0 dB: Ορίστε τη στάθμη του εμπρός
ηχείου.
[ΚΕΝΤΡΟ] 0,0 dB: Ορίστε τη στάθμη του
κεντρικού ηχείου.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: Ορίστε τη στάθμη του
υπογούφερ.
x [ΕΠΙΠΕΔΟ (SURROUND)]
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη στάθμη ήχου
των περιφερειακών ηχείων. Μπορείτε να ορίστε
την παράμετρο από –6,0 dB έως +6,0 dB. Ορίστε
τη ρύθμιση [ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΝΟΥ] σε [ON] για
εύκολη προσαρμογή.
[L/R] 0,0 dB: Ορίστε τη στάθμη του
περιφερειακού ηχείου.
x [ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΝΟΥ]
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη στάθμη ήχου
των ηχείων, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
[ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΝΟΥ].
[OFF]: Ο δοκιμαστικός τόνος δεν εκπέμπεται
από τα ηχεία.
[ON]: Ο δοκιμαστικός τόνος δεν εκπέμπεται
από όλα τα ηχεία με τη σειρά κατά την
προσαρμογή της στάθμης.
Ρυθμίστε τη στάθμη ήχου ως εξής.
1
2
3
4
Ορίστε τη ρύθμιση [ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΝΟΥ] σε
[ON].
Πιέστε επανειλημμένα τα C/X/x/c, για να
επιλέξετε το ηχείο και τη στάθμη που
θέλετε, και, στη συνέχεια, πιέστε το
.
Επαναλάβετε το Βήμα 2.
Πιέστε τα C/X/x/c, για να ορίσετε τη
ρύθμιση [ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΝΟΥ] σε [OFF], αφού
ρυθμίσετε τη στάθμη του ηχείου.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου
Προφυλάξεις
• Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου, όταν ακούτε ένα
τμήμα με πολύ χαμηλές στάθμες εισόδου ή χωρίς
ηχητικά σήματα. Διαφορετικά, ενδέχεται να
παρουσιαστεί βλάβη στα ηχεία, αν γίνει ξαφνικά
αναπαραγωγή ενός τμήματος με υψηλή στάθμη.
Πηγές τροφοδοσίας ισχύος
Καθαρισμός
• Αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα τοίχου
(κεντρικό δίκτυο), αν δεν πρόκειται να τη
χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο, τραβήξτε το από
το βύσμα και όχι από το καλώδιο.
• Καθαρίστε το περίβλημα, τον πίνακα και τα πλήκτρα
χειρισμού με ένα μαλακό ύφασμα ελαφρά
εμποτισμένο με αραιό διάλυμα απορρυπαντικού.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια, λειαντικές
σκόνες ή διαλυτικά, όπως αλκοόλ ή βενζίνη.
Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε προβλήματα με το
σύστημα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Πρόσθετες πληροφορίες
Τοποθέτηση
Λειτουργία
• Αν το σύστημα μεταφερθεί απευθείας από κρύο σε
ζεστό χώρο ή τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο με πολλή
υγρασία, ενδέχεται να υπάρξει συμπύκνωση της
υγρασίας στους φακούς στο εσωτερικό της μονάδας.
Αν γίνει κάτι τέτοιο, το σύστημα ίσως να μην
λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση,
αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το σύστημα ανοιχτό
για περίπου μισή ώρα, μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.
• Αν πέσει οτιδήποτε μέσα από το περίβλημα,
αποσυνδέστε τη μονάδα και ζητήστε από
εξειδικευμένο προσωπικό να την ελέγξει, πριν να την
θέσετε και πάλι σε λειτουργία.
Δίσκοι καθαρισμού, καθαριστικά
δίσκων/φακών
• Μην χρησιμοποιείτε δίσκους καθαρισμού
ή καθαριστικά δίσκων/φακών
(συμπεριλαμβανομένων των υγρών ή των σπρέι).
Μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
Χρώματα της τηλεόρασης
• Αν τα ηχεία προκαλέσουν παραμόρφωση χρωμάτων
στην οθόνη της τηλεόρασης, απενεργοποιήστε την
τηλεόραση και ενεργοποιήστε την έπειτα από 15 έως
30 λεπτά. Αν εξακολουθεί να υπάρχει παραμόρφωση
χρωμάτων, τοποθετήστε τα ηχεία σε μεγαλύτερη
απόσταση από την τηλεόραση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προσοχή: Το σύστημα μπορεί να διατηρεί επ'
άπειρον στην οθόνη της τηλεόρασης μια στατική
εικόνα βίντεο ή μια οθόνη ενδείξεων. Αν αφήσετε
τη στατική εικόνα βίντεο ή την οθόνη των
ενδείξεων στην οθόνη της τηλεόρασης για μεγάλο
χρονικό διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
μόνιμη βλάβη στην οθόνη της τηλεόρασης.
Οι τηλεοράσεις προβολής είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητες σε αυτό το θέμα.
Πρόσθετες πληροφορίες
• Τοποθετήστε το σύστημα σε μια θέση με επαρκή
εξαερισμό, ώστε να αποφύγετε την υπερθέρμανσή του.
• Όταν η ένταση του ήχου είναι υψηλή για μεγάλα
χρονικά διαστήματα, το περίβλημα ζεσταίνεται.
Δεν πρόκειται για βλάβη. Ωστόσο, αποφύγετε να
αγγίζετε το περίβλημα. Μην τοποθετείτε το σύστημα
σε περιορισμένους χώρους, χωρίς καλό εξαερισμό,
γιατί ενδέχεται να σημειωθεί υπερθέρμανση.
• Μην φράσσετε τις υποδοχές εξαερισμού,
τοποθετώντας διάφορα αντικείμενα επάνω στο
σύστημα. Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με ενισχυτή
υψηλής ισχύος. Αν φράξουν οι υποδοχές εξαερισμού,
το σύστημα μπορεί να υπερθερμανθεί και να
προκληθεί βλάβη.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα σε επιφάνειες (χαλιά,
κουβέρτες, κ.λπ.) ή κοντά σε υλικά (κουρτίνες,
παραπετάσματα) που μπορεί να φράξουν τις
υποδοχές εξαερισμού.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα κοντά σε πηγές
θερμότητας, όπως τα καλοριφέρ, ή σε αγωγούς αέρα ή
σε σημεία που εκτίθενται σε απευθείας ηλιακό φως, σε
υπερβολική σκόνη, μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα σε επικλινή θέση. Έχει
σχεδιαστεί να λειτουργεί μόνο σε οριζόντια θέση.
• Κρατήστε το σύστημα και τους δίσκους μακριά από
συσκευές με ισχυρούς μαγνήτες, όπως φούρνους
μικροκυμάτων ή μεγάλα ηχεία.
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο σύστημα.
Μετακίνηση του συστήματος
• Πριν μετακινήσετε το σύστημα, βεβαιωθείτε ότι δεν
έχει τοποθετηθεί κανένας δίσκος και αφαιρέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας (παροχής ρεύματος) από την
πρίζα (κεντρικό δίκτυο).
57EL
Σημειώσεις για τους δίσκους
Χειρισμός δίσκων
• Για να παραμείνει ο δίσκος καθαρός,
φροντίστε να τον πιάνετε από τα άκρα.
Μην αγγίζετε την επιφάνειά του.
• Μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες στο δίσκο.
• Μην αφήνετε το δίσκο εκτεθειμένο σε
απευθείας ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας,
όπως αγωγούς θερμού αέρα, και μην τον
αφήνετε σε σταθμευμένο όχημα σε απευθείας
επαφή με το ηλιακό φως, αφού η θερμοκρασία
μπορεί να ανεβεί σημαντικά στο εσωτερικό
του οχήματος.
• Μετά την αναπαραγωγή, τοποθετήστε το
δίσκο στη θήκη του.
Καθαρισμός
• Πριν από την αναπαραγωγή, καθαρίστε το
δίσκο με ένα πανί καθαρισμού.
Σκουπίστε το δίσκο, με κινήσεις από το κέντρο
και προς τα έξω.
• Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως βενζίνη,
αραιωτικά, καθαριστικά του εμπορίου
ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για
δίσκους βινυλίου.
Το σύστημα αναπαράγει μόνο τυπικούς,
κυκλικούς δίσκους. Η χρήση άλλων τύπων
δίσκων (π.χ. σε σχήμα κάρτας, καρδιάς
ή αστεριού) μπορεί να προκαλέσει βλάβη.
Μην χρησιμοποιείτε δίσκους με προσαρτημένα
εμπορικά αξεσουάρ, όπως ετικέτες ή δακτυλίους.
58EL
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες κατά τη χρήση του συστήματος,
χρησιμοποιήστε αυτό τον οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων, για να προσπαθήσετε να επιλύσετε το
πρόβλημα, πριν ζητήσετε επισκευή. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Έχετε υπόψη ότι, αν το προσωπικό του σέρβις αλλάξει κάποια εξαρτήματα κατά την επισκευή, αυτά τα
εξαρτήματα μπορεί να παρακρατηθούν.
Γενικά
Προβλήματα και λύσεις
Η συσκευή δεν τίθεται σε
λειτουργία.
• Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας (παροχής ρεύματος).
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
• Η απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα είναι πολύ μεγάλη.
• Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει.
Το σύστημα δεν λειτουργεί
κανονικά.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (παροχής ρεύματος) από την πρίζα
(κεντρικό δίκτυο) και συνδέστε το ξανά, έπειτα από αρκετά λεπτά.
• Ακολουθήστε την εξής διαδικασία (λάβετε υπόψη ότι οι παράμετροι του
συστήματος, όπως οι προσυντονισμένοι σταθμοί, επανέρχονται στις
προεπιλεγμένες τιμές):
1 Πιέστε το "/1, για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.
2 Πιέστε ταυτόχρονα τα N, FUNCTION και "/1 στη μονάδα. Η ένδειξη
”RESET” εμφανίζεται στην εμπρός οθόνη ενδείξεων.
Εικόνα
Σύμπτωμα
Προβλήματα και λύσεις
Δεν υπάρχει εικόνα.
• Η είσοδος βίντεο της τηλεόρασης δεν έχει ρυθμιστεί, ώστε να βλέπετε εικόνες
από το σύστημα.
• Ελέγξτε τη μέθοδο εξόδου του συστήματος.
Πρόσθετες πληροφορίες
Σύμπτωμα
Δεν υπάρχει εικόνα, όταν γίνεται • Η μονάδα έχει συνδεθεί με μια συσκευή εισόδου που δεν είναι συμβατή με το
σύνδεση με καλώδιο HDMI.
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
• Αν η υποδοχή HDMI OUT χρησιμοποιείται για την έξοδο βίντεο, αλλάξτε τον
τύπο της εξόδου σήματος βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT (σελίδα 53).
Συνδέστε την τηλεόραση και τη μονάδα χρησιμοποιώντας μια άλλη υποδοχή
βίντεο και όχι την HDMI OUT και ρυθμίστε την είσοδο της τηλεόρασης στην
είσοδο της συνδεδεμένης συσκευής, για να δείτε τις ενδείξεις επί της οθόνης.
Αλλάξτε τον τύπο της εξόδου σήματος βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT
και ρυθμίστε την είσοδο της τηλεόρασης και πάλι σε HDMI. Αν και πάλι δεν
εμφανίζεται εικόνα, επαναλάβετε τα Βήματα και δοκιμάστε άλλες επιλογές.
Εμφανίζεται θόρυβος εικόνας.
• Αν το σήμα από την υποδοχή EURO AV T OUTPUT (TO TV) είναι
παραμορφωμένο, αλλάξτε τον τύπο εξόδου σήματος βίντεο από την υποδοχή
HDMI OUT, ορίζοντας τη ρύθμιση [ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI] της επιλογής
[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI] σε [720 × 480p]* (σελίδα 53).
* Ανάλογα με την περιοχή, ενδέχεται να εμφανιστεί σήμα [720 × 480/576p].
Δεν εμφανίζεται εικόνα σε
ολόκληρη την οθόνη της
τηλεόρασης.
• Ελέγξτε τη ρύθμιση [ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ] στην επιλογή [ΡΥΘΜΙΣΗ
VIDEO] (σελίδα 52).
• Ο λόγος διαστάσεων του δίσκου είναι σταθερός.
59EL
Σύμπτωμα
Προβλήματα και λύσεις
Υπάρχει παραμόρφωση
χρωμάτων στην οθόνη της
τηλεόρασης.
Τα ηχεία του συστήματος περιέχουν μαγνητικά εξαρτήματα, οπότε ενδέχεται να
υπάρξει μαγνητική παραμόρφωση. Αν υπάρχει παραμόρφωση χρωμάτων στην
οθόνη της τηλεόρασης, ελέγξτε τα εξής:
• Τοποθετήστε τα ηχεία σε απόσταση τουλάχιστον 0,3 μέτρων από τη συσκευή
της τηλεόρασης.
• Αν δεν διορθωθούν τα χρώματα, απενεργοποιήστε την τηλεόραση μία φορά
και ενεργοποιήστε την έπειτα από 15 έως 30 λεπτά.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο με μαγνήτη (μαγνητικό
μάνδαλο στη βάση της τηλεόρασης, ιατρική συσκευή, παιχνίδι, κ.λπ.) κοντά
στα ηχεία.
• Τοποθετήστε τα ηχεία σε μεγαλύτερη απόσταση από τη συσκευή της
τηλεόρασης.
Η εικόνα αναπαραγωγής
παραμορφώνεται.
• Ορίστε τη ρύθμιση [YCBCR] της επιλογής [YCBCR/RGB (HDMI)] σε [RGB]
(σελίδα 53).
Ήχος
Σύμπτωμα
Προβλήματα και λύσεις
Δεν εκπέμπεται ήχος.
• Το καλώδιο του ηχείου δεν έχει συνδεθεί σωστά.
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των ηχείων (σελίδα 55).
Δεν εκπέμπεται ήχος, όταν το
• Κάντε τα εξής:
εξάρτημα (ψηφιακός
– Συνδέστε το σύστημα και την τηλεόραση μέσω καλωδίου SCART (EURO
δορυφορικός δέκτης,
AV) (σελίδα 21) και επιλέξτε τη λειτουργία ”TV”.
PlayStation 3, κ.λπ.) συνδέεται
– Απενεργοποιήστε τα ηχεία της τηλεόρασης.
απευθείας στην τηλεόραση μέσω
HDMI.
Δεν εκπέμπεται ήχος από την
υποδοχή DIGITAL IN
OPTICAL.
• Η συχνότητα δειγματοληψίας της ροής εισόδου είναι μεγαλύτερη από 48 kHz.
Δεν εκπέμπεται ψηφιακός ήχος
από την υποδοχή HDMI OUT,
όταν χρησιμοποιείται
η λειτουργία Audio Return
Channel.
• Ορίστε τη ρύθμιση [AUDIO RETURN CHANNEL] της επιλογής
[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI] σε [ΑΥΤΟΜΑΤΟ] (σελίδα 53).
• Ορίστε τη ρύθμιση [ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI] της επιλογής [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
HDMI] σε [ON] (σελίδα 53).
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return
Channel.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI σε μια υποδοχή της τηλεόρασης
που είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio Return Channel.
• Η συχνότητα δειγματοληψίας της ροής εισόδου είναι μεγαλύτερη από 48 kHz.
Το σύστημα δεν αποδίδει σωστά • Ορίστε τη ρύθμιση [AUDIO RETURN CHANNEL] της επιλογής
τον ήχο, όταν είναι συνδεδεμένο [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI] σε [OFF] (σελίδα 53).
με αποκωδικοποιητή.
Ακούγεται δυνατός βόμβος
ή θόρυβος.
• Απομακρύνετε την τηλεόραση από τα ηχεία.
• Καθαρίστε το δίσκο.
Το στερεοφωνικό εφέ του ήχου
χάνεται, όταν γίνεται
αναπαραγωγή ΒΙΝΤΕΟ CD,
CD ή αρχείου ήχου.
• Επιλέξτε το στερεοφωνικό ήχο, πιέζοντας AUDIO (σελίδα 32).
Δεν εκπέμπεται ήχος ή η ένταση • Ελέγξτε την κατάσταση του ήχου (σελίδα 42).
του ήχου είναι πολύ χαμηλή από • Ελέγξτε τις συνδέσεις και τις ρυθμίσεις των ηχείων (σελίδες 20, 55).
κάποιο ή από όλα τα ηχεία.
• Ανάλογα με το DVD, το σήμα εξόδου ίσως να μην καλύπτει όλο το κανάλι 5.1.
60EL
Σύμπτωμα
Προβλήματα και λύσεις
Εκπέμπεται ήχος μόνο από το
κεντρικό ηχείο.
• Ανάλογα με το δίσκο, ίσως να εκπέμπεται ήχος μόνο από το κεντρικό ηχείο.
Δεν εκπέμπεται ήχος
• Ορίστε τη ρύθμιση [ΗΧΟΣ(HDMI)] της επιλογής [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI] σε
συστήματος από την τηλεόραση. [ON] (σελίδα 53).
• Ακολουθήστε την εξής διαδικασία:
1Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
2Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το συνδεδεμένο εξάρτημα.
3Αποσυνδέστε και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο HDMI.
Ο ήχος των αρχείων που
αναπαράγονται από CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/συσκευήUSB
είναι παραμορφωμένος.
• Ο ρυθμός bit που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την κωδικοποίηση των αρχείων
ήχου ήταν χαμηλός. Μεταφέρετε αρχεία ήχου που έχουν κωδικοποιηθεί με
υψηλότερους ρυθμούς bit στο CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/
συσκευήUSB.
Υπάρχει θόρυβος ή ο ήχος
αναπηδά κατά την
αναπαραγωγή μιας συσκευής
USB.
• Αντιγράψτε τα αρχεία στον υπολογιστή σας, διαμορφώστε τη συσκευή USB σε
φορμά FAT12, FAT16 ή FAT32 και μεταφέρετε ξανά τα αρχεία στη συσκευή
USB.
Αναπαραγωγή δίσκου
Προβλήματα και λύσεις
Δεν γίνεται αναπαραγωγή ενός
δίσκου.
• Ο κωδικός περιοχής του DVD δεν ταιριάζει με αυτόν του συστήματος.
• Έχει συγκεντρωθεί υγρασία στο εσωτερικό της μονάδας και ενδέχεται να έχει
προκαλέσει βλάβη στους φακούς. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη μονάδα
ενεργοποιημένη για περίπου μισή ώρα.
Η γλώσσα του κομματιού ή των • Ορίστε τη γλώσσα μέσω του μενού του δίσκου.
υποτίτλων δεν αλλάζει.
Δεν γίνεται αναπαραγωγή ενός
δίσκου από την αρχή του.
• Στη λειτουργία διακοπής, πιέστε το x στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο και
ξεκινήστε την αναπαραγωγή (σελίδα 30).
Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ενός CD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ/DVD
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.
• Το CD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ δεν έχει εγγραφεί σε ISO 9660 Επίπεδο 1/Επίπεδο 2
ή Joliet.
• Το DVD ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ δεν έχει εγγραφεί σε UDF (Universal Disk Format).
Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ενός αρχείου.
• Δεν είναι σωστή η επέκταση του ονόματος αρχείου ή η μορφή του αρχείου.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Δίσκοι/αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής σε
συσκευή USB” (σελίδα 5).
• Ελέγξτε τη ρύθμιση [ΜΕΣΑ] (σελίδα 30).
• Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία σε βάθος μέχρι 8 φακέλων.
• Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φακέλων είναι 200 ή λιγότεροι.
• Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των αρχείων ήχου/αρχείων εικόνας JPEG στο
φάκελο είναι 150 ή λιγότερα.
Πρόσθετες πληροφορίες
Σύμπτωμα
Δεν είναι δυνατή η προβολή ενός • Το αρχείο εικόνας JPEG είναι μεγαλύτερο από 3.072 (πλάτος) × 2.048 (ύψος)
αρχείου εικόνας JPEG.
pixel σε κανονική μορφή ή μεγαλύτερο από 2.000.000 pixel σε προοδευτική
μορφή, που χρησιμοποιείται κυρίως σε τοποθεσίες Web.
Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ενός αρχείου
βίντεο.
• Το αρχείο βίντεο είναι μεγαλύτερο από 720 (πλάτος) × 576 (ύψος).
Δεν εμφανίζονται σωστά οι
τίτλοι φακέλων/αρχείων/
ονομάτων αρχείων.
• Το σύστημα εμφανίζει μόνο αριθμούς και γράμματα της αλφαβήτου.
Οι υπόλοιποι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται σωστά.
61EL
Αναπαραγωγή USB
Σύμπτωμα
Προβλήματα και λύσεις
Δεν γίνεται αναπαραγωγή μιας • Στη λειτουργία διακοπής, πιέστε το x στη μονάδα ή στο τηλεχειριστήριο και
συσκευής USB από την αρχή της. ξεκινήστε την αναπαραγωγή (σελίδα 30).
Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή μιας συσκευής
USB.
• Δεν υποστηρίζονται οι συσκευές USB που δεν έχουν διαμορφωθεί με
συστήματα αρχείων FAT12, FAT16 ή FAT32.*
* Αυτό το σύστημα υποστηρίζει τα συστήματα αρχείων FAT12, FAT16 και
FAT32, αλλά ορισμένες συσκευές USB ίσως να μην τα υποστηρίζουν όλα.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB
ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
• Αν χρησιμοποιείτε μια διαμερισματοποιημένη συσκευή USB, γίνεται
αναπαραγωγή μόνο των αρχείων ήχου του πρώτου διαμερίσματος.
Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ενός αρχείου.
• Δεν είναι σωστή η επέκταση του ονόματος αρχείου ή η μορφή του αρχείου.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Δίσκοι/αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής σε
συσκευή USB” (σελίδα 5).
• Ελέγξτε τη ρύθμιση [ΜΕΣΑ] (σελίδα 30).
• Το σύστημα μπορεί να αναπαραγάγει αρχεία σε βάθος μέχρι 8 φακέλων.
• Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των φακέλων είναι 200 ή λιγότεροι.
• Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός των αρχείων ήχου/αρχείων εικόνας JPEG στο
φάκελο είναι 150 ή λιγότερα.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που είναι κρυπτογραφημένα
ή προστατεύονται με κωδικούς πρόσβασης κ.λπ.
Δεν είναι δυνατή η προβολή ενός • Το αρχείο εικόνας JPEG είναι μεγαλύτερο από 3.072 (πλάτος) × 2.048 (ύψος)
αρχείου εικόνας JPEG.
pixel σε κανονική μορφή ή μεγαλύτερο από 2.000.000 pixel σε προοδευτική
μορφή, που χρησιμοποιείται κυρίως σε τοποθεσίες Web.
Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ενός αρχείου
βίντεο.
• Το αρχείο βίντεο είναι μεγαλύτερο από 720 (πλάτος) × 576 (ύψος).
Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ενός αρχείου
WMA.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων WMA με φορμά WMA DRM,
WMA Lossless ή WMA PRO.
Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ενός αρχείου
AAC.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων AAC με φορμά AAC DRM ή AAC
Lossless.
Δεν εμφανίζονται σωστά οι
τίτλοι φακέλων/αρχείων/
ονομάτων αρχείων.
• Το σύστημα εμφανίζει μόνο αριθμούς και γράμματα της αλφαβήτου.
Οι υπόλοιποι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται σωστά.
Η αναπαραγωγή αργεί να
ξεκινήσει.
• Αφού το σύστημα διαβάσει όλα τα αρχεία της συσκευής USB, η έναρξη της
αναπαραγωγής ενδέχεται να αργήσει περισσότερο από το συνηθισμένο, αν:
– υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη συσκευή USB.
– η οργανωτική δομή των φακέλων ή των αρχείων είναι πολύ σύνθετη.
– η χωρητικότητα της μνήμης είναι πολύ μεγάλη.
– το μέγεθος του αρχείου είναι εξαιρετικά μεγάλο.
– η εσωτερική μνήμη είναι κατακερματισμένη.
• Το σύστημα αναπαράγει ένα αρχείο ήχου σε φορμά AAC.
Μια συσκευή USB που έχει
• Ίσως να έχει γίνει εγγραφή σε μη υποστηριζόμενο φορμά. Αν συμβαίνει αυτό,
χρησιμοποιηθεί σε άλλη συσκευή δημιουργήστε πρώτα αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων της
δεν λειτουργεί.
συσκευής USB, αντιγράφοντάς τα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
Στη συνέχεια, διαμορφώστε τη συσκευή USB σε φορμά FAT12, FAT16
ή FAT32 και μεταφέρετε ξανά τα αρχεία στη συσκευή USB.
62EL
Μεταφορά κομματιού/αρχείου ήχου
Σύμπτωμα
Προβλήματα και λύσεις
Δεν είναι δυνατή η έναρξη της
μεταφοράς σε συσκευή USB.
Ραδιοφωνικός δέκτης
Σύμπτωμα
Προβλήματα και λύσεις
Δεν είναι δυνατός ο συντονισμός • Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί σωστά η κεραία. Ρυθμίστε την κεραία ή συνδέστε
ραδιοφωνικών σταθμών.
μια εξωτερική κεραία, αν είναι απαραίτητο.
• Η ισχύς του σήματος των σταθμών είναι εξαιρετικά αδύναμη (κατά τον
αυτόματο συντονισμό). Χρησιμοποιήστε τον απευθείας συντονισμό.
Η λήψη FM δεν είναι καλή.
• Χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό καλώδιο 75 Ω (δεν παρέχεται), για να
συνδέσετε τη μονάδα με μια εξωτερική κεραία FM.
Το RDS δεν λειτουργεί σωστά.
• Ο σταθμός που έχετε συντονίσει δεν εκπέμπει σωστά το σήμα RDS ή η ισχύς
του σήματος είναι αδύναμη.
Πρόσθετες πληροφορίες
• Ενδέχεται να έχουν προκύψει τα ακόλουθα προβλήματα:
– Η συσκευή USB είναι γεμάτη.
– Έχει συμπληρωθεί το ανώτερο όριο αρχείων και φακέλων ήχου στη συσκευή
USB.
– Η συσκευή USB έχει προστασία από εγγραφή.
Η μεταφορά διακόπτεται, πριν • Η ταχύτητα επικοινωνίας της συσκευής USB είναι εξαιρετικά χαμηλή.
να ολοκληρωθεί.
Συνδέστε μια συσκευή USB, την οποία μπορεί να αναπαραγάγει το σύστημα.
• Αν γίνουν πολλές μεταφορές και διαγραφές, η δομή αρχείων της συσκευής USB
περιπλέκεται. Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης
της συσκευής USB για να διαμορφώσετε τη συσκευή USB. Αν το πρόβλημα δεν
επιλυθεί, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
• Η συσκευή USB είναι γεμάτη.
• Έχει συμπληρωθεί το ανώτερο όριο αρχείων και φακέλων ήχου στη συσκευή
USB.
Η μεταφορά σε μια συσκευή USB • Η συσκευή USB αποσυνδέθηκε ή διακόπηκε η παροχή ρεύματος κατά τη
εμφανίζει σφάλμα.
διαγραφή. Διαγράψτε το μερικώς διαγραμμένο αρχείο. Αν δεν επιλυθεί το
πρόβλημα, ενδέχεται να έχει βλάβη η συσκευή USB. Ακολουθήστε τη
Δεν είναι δυνατή η διαγραφή
αρχείων ή φακέλων ήχου από τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης της συσκευής USB για να
διαμορφώσετε τη συσκευή USB. Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε
USB.
με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
• Ελέγξτε αν η συσκευή USB έχει προστασία από εγγραφή.
Ρυθμιστικό για HDMI
Σύμπτωμα
Προβλήματα και λύσεις
Η λειτουργία Ρυθμιστικό για
HDMI δεν λειτουργεί.
• Ορίστε τη ρύθμιση [ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI] της επιλογής [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
HDMI] σε [ON] (σελίδα 53).
• Βεβαιωθείτε ότι το συνδεδεμένο εξάρτημα είναι συμβατό με τη λειτουργία
[ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI].
• Ελέγξτε τη ρύθμιση του συνδεδεμένου εξαρτήματος για τη λειτουργία
Ρυθμιστικό για HDMI. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του εξαρτήματος.
• Αν αλλάξετε τη σύνδεση HDMI, συνδέστε και αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας (παροχής ρεύματος) ή υπάρχει διακοπή ρεύματος, ορίστε τη
ρύθμιση [ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI] της επιλογής [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI] σε
[OFF] και, στη συνέχεια, σε [ON] (σελίδα 53).
• Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση της λειτουργίας Ρυθμιστικό
για HDMI για ”BRAVIA” Sync” (σελίδα 43).
63EL
Σύμπτωμα
Προβλήματα και λύσεις
Δεν εκπέμπεται ήχος από το
σύστημα και την τηλεόραση
κατά τη χρήση της λειτουργίας
ελέγχου ήχου συστήματος.
• Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι συμβατή με τη λειτουργία
ελέγχου ήχου συστήματος.
• Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα “Χρήση της λειτουργίας Ρυθμιστικό
για HDMI για ”BRAVIA” Sync” (σελίδα 43).
• Ορίστε τη ρύθμιση [ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI] της επιλογής [ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
HDMI] σε [OFF] (σελίδα 53).
Η επιλογή εισόδου της
τηλεόρασης δεν αλλάζει
αυτόματα, όταν συνδέετε το
σύστημα και την τηλεόραση μέσω
καλωδίου SCART (EURO AV).
Μηνύματα
Σύμπτωμα
Προβλήματα και λύσεις
• Πιέστε το "/1, για να απενεργοποιήσετε το σύστημα και ελέγξτε τα ακόλουθα
στοιχεία, αφού σβήσει η ένδειξη ”STANDBY”:
– Μήπως είναι βραχυκυκλωμένα τα καλώδια των ηχείων + και – ;
– Μήπως είναι φραγμένες οι οπές εξαερισμού του συστήματος;
– Αφού ελέγξετε τα παραπάνω στοιχεία και διορθώσετε τυχόν προβλήματα,
ενεργοποιήστε το σύστημα. Αν δεν μπορείτε να βρείτε την αιτία του
προβλήματος, ακόμα και μετά τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Εμφανίζονται οι ενδείξεις
• Εντοπίστηκε πρόβλημα με τη στάθμη του ηλεκτρικού ρεύματος από τη θύρα
”OVERLOAD”, ”REMOVE”,
(USB). Απενεργοποιήστε το σύστημα και αφαιρέστε τη συσκευή USB από
”USB” και, στη συνέχεια, ”PUSH τη θύρα
(USB). Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τη συσκευή USB.
PWR”.
Αν συνεχίζουν να εμφανίζονται αυτές οι ενδείξεις, επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Εμφανίζεται η ένδειξη
• Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Sony ή την τοπική εξουσιοδοτημένη
”LOCKED” και δεν εξάγεται
αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.
ο δίσκος.
Εμφανίζεται η ένδειξη ”DATA • Το αρχείο που θέλετε να αναπαραχθεί είναι κατεστραμμένο.
ERR”.
• Η μορφή του αρχείου δεν αντιστοιχεί στην επέκταση του ονόματος αρχείου.
Ανατρέξτε στην ενότητα “Δίσκοι/αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής σε
συσκευή USB” (σελίδα 5).
• Η μορφή αρχείου εικόνας JPEG δεν συμμορφώνεται με το DCF.
Εμφανίζεται η ένδειξη
• Η διεργασία ανάγνωσης διαρκεί αρκετή ώρα, αν:
”READING” για αρκετή ώρα
– υπάρχουν πολλοί φάκελοι ή αρχεία στη συσκευή USB.
κατά την αναπαραγωγή.
– η οργανωτική δομή των φακέλων ή των αρχείων είναι πολύ σύνθετη.
– η χωρητικότητα της μνήμης είναι πολύ μεγάλη.
– η εσωτερική μνήμη είναι κατακερματισμένη.
Οι ενδείξεις ”PROTECT” και
”PUSH PWR” εμφανίζονται
εναλλάξ.
64EL
Λειτουργία αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου
(Εμφάνιση γραμμάτων/αριθμών στην
οθόνη)
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, για να αποτραπεί
βλάβη του συστήματος, εμφανίζεται στην οθόνη
της τηλεόρασης στην εμπρός οθόνη ενδείξεων
ένας αριθμός σέρβις 5 χαρακτήρων (π.χ. C 13
50) με το συνδυασμό ενός γράμματος και 4
ψηφίων. Σε αυτή την περίπτωση, ελέγξτε τον
παρακάτω πίνακα:
Εμφάνιση αριθμού έκδοσης στην οθόνη
της τηλεόρασης
Όταν ενεργοποιείτε το σύστημα, ενδέχεται να
εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης
ο αριθμός έκδοσης [VER.X.XX] (τα X είναι
αριθμοί). Ενώ δεν πρόκειται για βλάβη και
αφορά μόνο το σέρβις της Sony, δεν είναι
δυνατή η κανονική λειτουργία του συστήματος.
Απενεργοποιήστε το σύστημα και
ενεργοποιήστε το ξανά, για να λειτουργήσει.
VER.X.XX
C:13:50
Αιτία ή/και διορθωτική ενέργεια
C 13
Ο δίσκος είναι βρώμικος.
,Καθαρίστε το δίσκο με ένα
μαλακό πανί (σελίδα 58).
E XX
(το XX είναι
αριθμός)
Για να αποτραπεί μια βλάβη, το
σύστημα έχει διεξαγάγει τον
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.
,Επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της
Sony ή με την τοπική
εξουσιοδοτημένη
αντιπροσωπεία σέρβις της
Sony και δώστε τον αριθμό
σέρβις 5 χαρακτήρων.
Παράδειγμα: E 61 10
Πρόσθετες πληροφορίες
Πρώτοι 3
χαρακτήρες
του αριθμού
σέρβις
65EL
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμπρός
DAV-DZ340 (SS-TS111)
Τμήμα ενισχυτή
ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (ονομαστική):
Εμπρός Α/Εμπρός Δ/
Κεντρικό/Περιφερειακό
Α/Περιφερειακό Δ:
108 W (ανά κανάλι στα
3 Ω, 1 kHz, 1% THD)
ΕΞΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ (αναφοράς):
Εμπρός L/Εμπρός R/
Κεντρικό/Περιφερειακό L/
Περιφερειακό R: 167 W
(ανά κανάλι στα 3 Ω,
1 kHz)
Υπογούφερ: 165 W
(στα 3 Ω, 80 Hz)
Διαστάσεις (κατά προσέγγ.) 108 mm × 164 mm × 88 mm
(Π/Υ/Β)
Βάρος (κατά προσέγγ.)
0,5 kg
DAV-DZ740 (SS-TS113)
Διαστάσεις (κατά προσέγγ.) 108 mm × 595 mm × 79 mm
(Π/Υ/Β) (τμήμα
τοποθετημένο στον τοίχο)
260 mm × 1.005 mm ×
260 mm (Π/Υ/Β)
(ολόκληρο το ηχείο)
Βάρος (κατά προσέγγ.)
1,1 kg (τμήμα
τοποθετημένο στον τοίχο)
2,3 kg (ολόκληρο το ηχείο)
Κεντρικά (SS-CT111)
Είσοδοι (αναλογικές)
TV (AUDIO IN)
Ευαισθησία: 450/250 mV
Είσοδοι (ψηφιακές)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL IN)
Ροή εισόδου: Dolby Digital
5.1ch/DTS 5.1ch/Γραμμικό
PCM 2ch (Συχνότητα
δειγματοληψίας:
μικρότερη από 48 kHz)
Διαστάσεις (κατά προσέγγ.) 261 mm × 82 mm × 79 mm
(Π/Υ/Β)
Βάρος (κατά προσέγγ.)
0,6 kg
Σύστημα CD/DVD
DAV-DZ340 (SS-WS101)
Χαρακτηριστικά διόδου λέιζερ
Διάρκεια εκπομπής:
Συνεχής
Έξοδος λέιζερ: Μικρότερη
από 44,6 μW
* Αυτή η έξοδος είναι η τιμή μέτρησης σε απόσταση
200 mm από την επιφάνεια του αντικειμενικού
φακού του μπλοκ οπτικής λήψης με άνοιγμα 7 mm.
Σύστημα μορφής σήματος PAL/NTSC
Διαστάσεις (κατά προσέγγ.) 169 mm × 300 mm ×
320 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος (κατά προσέγγ.)
5,3 kg
Θύρα
(USB):
Μέγιστο ρεύμα:
500 mA
Τμήμα ραδιοφωνικού δέκτη
Σύστημα
Εύρος συντονισμού
Κεραία
Ακροδέκτες κεραίας
Ψηφιακός συνθέτης PLL
quartz-locked
87,5 MHz - 108,0 MHz
(βήματα των 50 kHz)
Ενσύρματη κεραία FM
75 Ω, ασύμμετροι
Τμήμα βίντεο
Έξοδοι
Περιφερειακά (SS-TS111)
Διαστάσεις (κατά προσέγγ.) 108 mm × 164 mm × 88 mm
(Π/Υ/Β)
Βάρος (κατά προσέγγ.)
0,5 kg
Υπογούφερ
DAV-DZ740 (SS-WS111)
Διαστάσεις (κατά προσέγγ.) 230 mm × 400 mm ×
305 mm (Π/Υ/Β)
Βάρος (κατά προσέγγ.)
6,1 kg
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
Τμήμα USB
66EL
Ηχεία
VIDEO: 1 Vp-p 75 Ω
R/G/B: 0,7 Vp-p 75 Ω
HDMI OUT: Τύπος A
(19 ακίδων)
220 V - 240 V AC,
50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος
Ενεργοποιημένο: 160 W
Αναμονή: 0,3 W*
* Ισχύει όταν το σύστημα βρίσκεται στην ακόλουθη
κατάσταση:
– Η ρύθμιση ”DEMO” έχει οριστεί σε ”OFF”.
– Η ρύθμιση [ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI] έχει οριστεί
σε [OFF].
Διαστάσεις (κατά προσέγγ.) 430 mm × 55 mm × 350 mm
(Π/Υ/Β) συμπερ. των μερών
που εξέχουν
Βάρος (κατά προσέγγ.)
3,5 kg
Υποστηριζόμενη μορφή αρχείων
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Επέκταση αρχείου:
mp3
Ρυθμός bit:
32 kbps - 320 kbps
Συχνότητες δειγματοληψίας:
32/44,1/48 kHz
WMA (μόνο σε συσκευή USB )
Επέκταση αρχείου:
wma
Ρυθμός bit:
48 kbps - 192 kbps
Συχνότητες δειγματοληψίας:
44,1 kHz
AAC (μόνο σε συσκευή USB )
Επέκταση αρχείου:
m4a
Ρυθμός bit:
48 kbps - 320 kbps
Συχνότητες δειγματοληψίας:
44,1 kHz
Xvid
Επέκταση αρχείου:
Κωδικοποιητής βίντεο:
Ρυθμός bit::
Ανάλυση/ρυθμός καρέ:
MPEG4
Μορφή αρχείων:
Επέκταση αρχείου:
Κωδικοποιητής βίντεο:
Ρυθμός bit:
Ρυθμός καρέ:
Ανάλυση:
Κωδικοποιητής ήχου:
DRM:
Μορφή αρχείων MP4
mp4/m4v
MPEG4 Simple Profile (το
AVC δεν είναι συμβατό.)
4 Mbps
30 fps
720 × 576
AAC-LC (το HE-AAC δεν
είναι συμβατό.)
Μη συμβατό
Πρόσθετες πληροφορίες
Κωδικοποιητής ήχου:
avi
Xvid video
4,854 Mbps (ΜΕΓ.)
720 × 480 30 fps
720 × 576 25 fps
MP3
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να
αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
• Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή 0,3 W.
• Επιτυγχάνεται απόδοση ισχύος του μπλοκ ενισχυτή
άνω του 85% με τον πλήρως ψηφιακό ενισχυτή,
S-Master.
67EL
Προτεραιότητα αναπαραγωγής τύπων αρχείων
Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η προτεραιότητα αναπαραγωγής των τύπων αρχείων σύμφωνα
με τη ρύθμιση [ΜΕΣΑ].
Τύπος αρχείου σε δίσκο ή
σε συσκευή USB
Μόνο αρχεία βίντεο
Ρύθμιση [ΜΕΣΑ]
[ΒΙΝΤΕΟ]
[ΦΩΤΟ/
ΜΟΥΣΙΚΗ]
[ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ] [ΜΟΥΣΙΚΗ]
Δίσκος
Συσκευή USB
Δίσκος
Δίσκος/USB
συσκευή
Δίσκος/USB
συσκευή
Αρχεία βίντεο
Αρχεία βίντεο
Αρχεία βίντεο
Αρχεία βίντεο
Αρχεία βίντεο
Μόνο αρχεία εικόνας JPEG Αρχεία εικόνας Αρχεία εικόνας Αρχεία εικόνας Αρχεία εικόνας
JPEG
JPEG
JPEG
JPEG
Αρχεία εικόνας
JPEG
Μόνο αρχεία ήχου
Αρχεία MP3
Αρχεία ήχου
Αρχεία MP3
Αρχεία ήχου*
Αρχεία βίντεο και αρχεία
εικόνας JPEG
Αρχεία βίντεο
Αρχεία βίντεο
Αρχεία εικόνας Αρχεία εικόνας
JPEG
JPEG
Αρχεία βίντεο
Αρχεία βίντεο και αρχεία
ήχου
Αρχεία βίντεο
Αρχεία βίντεο
Αρχεία MP3
Αρχεία ήχου*
Αρχεία ήχου και αρχεία
εικόνας JPEG
Αρχεία MP3
Αρχεία ήχου
και αρχεία
εικόνας JPEG
με παρουσίαση
σλάιντ
Αρχεία βίντεο, αρχεία ήχου Αρχεία βίντεο
και αρχεία εικόνας JPEG
Αρχεία βίντεο
Αρχεία ήχου*
Αρχεία MP3
Αρχεία εικόνας
και αρχεία
JPEG
εικόνας JPEG
με παρουσίαση
σλάιντ
Αρχεία ήχου*
Αρχεία MP3
Αρχεία εικόνας
και αρχεία
JPEG
εικόνας JPEG
με παρουσίαση
σλάιντ
Αρχεία ήχου*
* Όταν χρησιμοποιείτε δίσκο, μπορείτε να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία MP3.
68EL
Αρχεία ήχου*
Κατάλογος κωδικών γλώσσας
Η ορθογραφία των γλωσσών συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 639: 1988 (E/F).
Κωδικός Γλώσσα
Κωδικός Γλώσσα
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Κωδικός Γλώσσα
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Κωδικός Γλώσσα
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Δεν καθορίζεται
Πρόσθετες πληροφορίες
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Κατάλογος κωδικών περιοχής γονικού ελέγχου
Κωδικός Περιοχή
Αργεντινή
Αυστραλία
Αυστρία
Βέλγιο
Βραζιλία
Καναδάς
Χιλή
Κίνα
Δανία
Κωδικός Περιοχή
Φινλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Ινδία
Ινδονησία
Ιταλία
Ιαπωνία
Κορέα
Μαλαισία
Κωδικός Περιοχή
Μεξικό
Ολλανδία
Νέα Ζηλανδία
Νορβηγία
Πακιστάν
Φιλιππίνες
Πορτογαλία
Ρωσία
Σινγκαπούρη
Κωδικός Περιοχή
Ισπανία
Σουηδία
Ελβετία
Ταϊλάνδη
Ηνωμένο
Βασίλειο
69EL
Ευρετήριο
A
Ε
Τ
A/V SYNC 48
ANGLE 32
AUTO.STBY 50
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 54
Εμπρός όψη 10
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 55
Επανάληψη αναπαραγωγής 35
ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΟΜΜΑΤΙΟΥ 54
ΕΦΕ 36
Τηλεχειριστήριο 12
Το μενού του DVD 33
ΤΥΠΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 52
Τυχαία αναπαραγωγή 35
Η
ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ 52
ΗΧΟΣ 52
ΗΧΟΣ (HDMI) 53
ΗΧΟΣ DRC 54
Φ
C
CD πολλαπλών περιόδων
λειτουργίας
(Multi Session CD) 7
D
DEMO 50
DIMMER 50
DUAL MONO 49
FM MODE 40
Κατάλογος κωδικών
γλώσσας 69
Κωδικός περιοχής 7
H
Λ
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 53
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΥΣΗΣ 52
L
ΜΕΝΟΥ 51
Μενού Ελέγχου 14
ΜΕΣΑ 30, 37
F
LINE 52
R
RDS 41
S
SLEEP 48
SOUND MODE 42
SUBTITLE 32
SYSTEM MENU 40, 48, 49, 50
Α
ΑΝΑΛΥΣΗ HDMI 53
ΑΝΑΛΥΣΗ JPEG 53
Αναπαραγωγή
προγράμματος 34
Γ
ΓΛΩΣΣΑ ΟΘΟΝΗΣ 51
Γρήγορη εγκατάσταση 25
Δ
ΔΟΚΙΜΗ ΤΟΝΟΥ 56
Δίσκοι με δυνατότητα
αναπαραγωγής 5
70EL
Κ
Μ
Π
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 51
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΟΘΟΝΗΣ 54
Πίσω όψη 11
Ρ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ HDMI 53
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΧΟΥ 54
ΡΥΘΜΙΣΗ 51
ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΙΝΤΕΟ 52
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ 51
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΕΙΩΝ 55
ΑΠΟΣΤΑΣΗ 56
ΕΠΙΠΕΔΟ 56
ΣΥΝΔΕΣΗ 56
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 54
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ HDMI 53
Ρυθμιστικό για HDMI 43
Σ
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΔΙΣΚΩΝ 55
Υ
ΦΟΝΤΟ 54
Χ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 36
ΧΡΟΝΟΣ 32
Ω
Ήχος εκπομπής multiplex 49
4-262-748-11(1) (GR)
©2011 Sony Corporation
Download PDF