Sony | SS-HA1 | Sony SS-HA1 Στερεοφωνικά ηχεία ραφιού Οδηγίες χρήσης

Connection/Tilslutning/Liitännät
4-475-026-21(2)
(GB-DK-FI-SE-PT-EL)
Right
Højre
Oikea
Speaker System
+ terminal (red)
+-terminal (rød)
+-napa (punainen)
Left
Venstre
Vasen
– terminal (black)
– terminal (sort)
–-napa (musta)
Operating Instructions
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
Användarinstruktioner
Instruções de funcionamento
Οδηγίες χρήσης
Højttalerplacering
Puhdistaminen ja ylläpito
Bemærk, at lokalets akustik ofte kan
frembringe store forskelle i lyden ved
små ændringer i højttalerplaceringen.
 Placer højttalersystemet op mod en væg
med bagsiden ca. 20 cm fra væggen.
 Placer højre og venstre højttaler i ens
akustisk miljø.
 Placer ikke placere højttalersystemet på
følgende placeringer:
 Et sted, hvor det er ekstremt varmt eller
i direkte sollys
 Et sted, hvor der er støv
 Et sted, hvor der er ekstremt fugtigt
 I nærheden af en afspiller
 I et skab, især over dit synsfelt


Amplifier
Forstærker
Vahvistin
Specifikationer
Speaker cord (supplied)
Højttalerledning (medfølger)
Kaiutinjohto (vakiovaruste)
Speaker cord (supplied)
Højttalerledning (medfølger)
Kaiutinjohto (vakiovaruste)
Output power of your receiver or amplifier must not be over the maximum input power of
the speaker system, and an appropriate volume level to prevent sound distortion must be
kept. See “Specifications” for the maximum input power.
 Udgangseffekten på din receiver eller forstærker må ikke være over den maksimale
indgangseffekt på højttalersystemet, og der skal vælges et passende lydstyrkeniveau
for at forhindre forvrængning af lyd. Se "Specifikationer" for at få oplysninger om den
maksimale indgangseffekt.
 Vastaanottimen tai vahvistimen lähtöteho ei saa ylittää kaiutinjärjestelmän
enimmäissyöttötehoa, ja äänenvoimakkuus on pidettävä sopivalla tasolla äänen
vääristymisen välttämiseksi. Katso enimmäissyöttöteho kohdasta Tekniset tiedot.
SS-HA1
Højttalersystem
Højttalerenheder

Kabinettype
Nominel impedans
Maksimum
indgangseffekt
Følsomhedsniveau
Effektivt
frekvensområde
Mål (b/h/d)
Vægt
Medfølgende tilbehør
3-vejs,
4 driver-højttalersystem
Woofer: 13 cm,
kegleformet (1)
Diskant: 2,5 mm,
soft dome-type (1)
Superdiskant: 1,9 mm,
soft dome-type (2)
Basrefleks
4 ohm
100 watt
86 dB (2,83 V, 1 m)
48 Hz - 50 kHz
Ca. 185 mm × 312 mm ×
312 mm
Ca. 4,8 kg
Højttalerledninger (2)
Betjeningsvejledninger (1)
SS-HA3
Højttalersystem
© 2013 Sony Corporation
SS-HA1/HA3
English
Notice for customers: the following information is
only applicable to equipment sold in countries
applying EU directives.
This product has been manufactured by or on behalf
of Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Inquiries related to product
compliance based on European Union legislation
shall be addressed to the authorized representative,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. For any service or
guarantee matters, please refer to the addresses
provided in the separate service or guarantee
documents.
The nameplate is located on the bottom of the unit.
Disposal of Old Electrical & Electronic
Equipment (Applicable in the
European Union and other European
countries with separate collection
systems)
This symbol on the product or on its
packaging indicates that this product
shall not be treated as household
waste. Instead it shall be handed over to the
applicable collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this
product is disposed of correctly, you will help
prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste
handling of this product. The recycling of materials
will help to conserve natural resources. For more
detailed information about recycling of this product,
please contact your local Civic Office, your
household waste disposal service or the shop where
you purchased the product.
Features
The forward-facing and upward-facing super
tweeter configuration achieves a
multidirectional listening experience. Uniquely
shaped front panels with boldly cut edges
also help prevent sound diffraction. That way,
high-quality sound from sound sources or
CDs can be enjoyed in wider area than with
conventional speakers.
Connections
Before connecting, turn off the amplifier to
avoid damaging the speaker system.
 When turning the amplifier or program
source power on/off, reduce the sound level
on the amplifier to minimum.
 When bass sound is missing or the sound
output position of musical instruments is
not distinct, make sure the +/– terminals of
speaker cords are connected properly.

Precautions
Avoid driving the speaker system
continuously with a wattage exceeding the
maximum input power of each speaker.
 Do not place anything on the speakers.
 Do not attempt to open the enclosure or
remove speaker units. There are no
user-serviceable parts inside.
 Keep recorded tapes, watches, personal
credit cards, and hard disk drives using
magnetic coding away from the speaker
system.
 The speaker system has been tuned without
the grill on. Remove the grill before using
the speaker system.

Cleaning and maintenance
To avoid damaging the enclosure, do not
use thinner, alcohol, benzene, etc.
 To keep a good gloss on the enclosure, dust
it first using a soft cloth, a brush, or a feather
duster and then polish it using a dry
cleaning cloth (never use a scrubbing brush
or a sponge).
 Wipe the surface gently. For fingerprints or
oil stains, etc., breathe on the surface and
wipe it off with a cleaning cloth.
 If the enclosure becomes extremely dirty,
wipe the enclosure using a soft cloth slightly
moistened with a soap and water mix.

Be careful not to scratch the surface of the
enclosure.
 Wipe dust and other dirt from the super
tweeter (top panel) using a blower brush or
soft brush.

Speaker Placement
Please note that room acoustics can often
produce large difference in the sound for
small changes in speaker placement.
 Place the speaker system against a hard
wall with its back about 20 cm away from
a wall.
 Place the right and left speakers in a
similar acoustic environment.
 Do not place the speaker system in the
following places:
 Anywhere that is extremely hot or under
direct sunlight
 Anywhere that is dusty
 Anywhere that is extremely humid
 Near a player
 In a cabinet, especially one above your line
of sight

Specifications
SS-HA1
Speaker system
3 way, 4 drivers speaker
system
Loud speaker units
Woofer: 13 cm, cone type (1)
Tweeter: 2.5 cm, soft dome
type (1)
Super tweeter: 1.9 cm, soft
dome type (2)
Enclosure type
Bass reflex
Rated impedance
4 ohms
Maximum input power 100 watts
Sensitivity level
86 dB (2.83 V, 1 m)
Effective Frequency
48 Hz - 50 kHz
Range
Dimensions (w/h/d)
Approx. 185 mm × 312 mm ×
312 mm
Mass
Approx. 4.8 kg
Supplied accessories
Speaker cords (2)
Operating Instructions (1)
SS-HA3
Speaker system
2 way, 3 drivers speaker
system
Loud speaker units
Woofer: 10 cm, cone type (1)
Super tweeter: 1.9 cm, soft
dome type (2)
Enclosure type
Bass reflex
Rated impedance
4 ohms
Maximum input power 70 watts
Sensitivity level
83 dB (2.83 V, 1 m)
Frequency range
55 Hz - 50 kHz
Dimensions (w/h/d)
Approx. 150 mm × 231 mm ×
232 mm
Mass
Approx. 3.1 kg
Supplied accessories
Speaker cords (2)
Operating Instructions (1)
Design and specifications are subject to
change without notice.
Dansk
Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger
gælder kun for udstyr, der er solgt i lande,
der er underlagt EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning
skal adresseres til den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Hvad angår spørgsmål
vedrørende service eller garanti, henvises der til
de adresser, der leveres i særskilte service- eller
garantidokumenter.
Navnepladen findes udvendigt på bunden af
afspilleren.
Højttalerenheder
Bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter (gælder
i EU og andre europæiske lande
med egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
pakken med produktet angiver,
at produktet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet
til opsamling af elektrisk og elektronisk udstyr,
der skal genindvindes. Ved at sikre, at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere oplysninger om genindvinding af dette
produkt kan fås hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor produktet
er købt.
Funktioner
Den frem- og opadvendte konfiguration af
superdiskanten giver en lytteoplevelse fra
flere retninger. De unikt formede frontpaneler
med smart afskårne kanter hjælper også med
at forhindre lyddiffraktion. På den måde kan
der opleves lyd i høj kvalitet fra lydkilder
eller CD'er i større områder end med
konventionelle højttalere.
Tilslutninger
Før du opretter tilslutning, skal slukke
forstærkeren for at undgå at beskadige
højttalersystemet.
 Når du tænder/slukker for forstærkeren eller
programkilden, skal du skrue lydniveauet
på forstærkeren ned på minimum.
 Når der mangler baslyd eller
lydudgangspositionen af musikinstrumenter
ikke er tydelig, skal du kontrollere,
at +/–-terminalerne på højttalerledningerne
er tilsluttet korrekt.

Forholdsregler
Undgå at anvende højttalersystemet
vedvarende med et wattforbrug, der
overstiger den maksimale indgangseffekt
på hver højttaler.
 Placer ikke noget på højttalerne.
 Forsøg ikke at åbne kabinettet eller fjerne
højttalerenhederne. Der er ingen dele
indeni, der kan serviceres af brugeren.
 Hold optagne bånd, ure, personlige
kreditkort og harddiskdrev, der bruger
magnetisk kodning, væk fra
højttalersystemet.
 Højttalersystemet er indstillet uden
stoframme på. Fjern stoframmen,
før du bruger højttalersystemet.

Rengøring og vedligeholdelse
Undgå at beskadige kabinettet ved at
undlade at bruge fortynder, alkohol,
benzin osv.
 Hvis du vil bevare glansen på kabinettet,
skal du først støve det af med en blød klud,
en børste eller en fjerkost og derefter polere
det med en tør klud (brug aldrig skurebørste
eller svamp).
 Tør forsigtigt overfladen af. Fingeraftryk
eller fedtpletter osv. fjernes ved at ånde
på overfladen og tørre den af med en klud.
 Hvis kabinettet bliver meget snavset, skal
du tørre det af med en blød klud let fugtet
med en blanding af sæbe opløst i vand.
 Vær forsigtig med ikke at ridse kabinettets
overflade.
 Tør støv og andet snavs af superdiskant
(toppanel) ved brug af en hårtørrer eller
en blød børste.

Kabinettype
Nominel impedans
Maksimum
indgangseffekt
Følsomhedsniveau
Frekvensområde
Mål (b/h/d)
Vægt
Medfølgende tilbehør
2-vejs-,
3 driver-højttalersystem
Woofer: 10 cm,
kegleformet (1)
Superdiskant: 1,9 mm,
soft dome-type (2)
Basrefleks
4 ohm
70 watt
83 dB (2,83 V, 1 m)
55 Hz - 50 kHz
Ca. 150 mm × 231 mm ×
232 mm
Ca. 3,1 kg
Højttalerledninger (2)
Betjeningsvejledninger (1)
Design og specifikationer kan ændres
uden varsel.
Suomi
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään
EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa
valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.
Nimilaatta on laitteen pohjassa.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävittäminen
(koskee Euroopan unionia ja muita
Euroopan maita, joissa jätteet
lajitellaan)
Symboli, joka on merkitty tuotteeseen
tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
kierrätys- ja keräyspisteeseen. Huolehtimalla laitteen
asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikalliselta
ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta
tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Ominaisuudet
Eteen- ja ylöspäin suunnattu
superdiskanttiyhdistelmä tuottaa
monisuuntaisen kuunteluelämyksen.
Ainutlaatuisesti muotoillut etupaneelit
ja rohkeasti leikatut reunat estävät myös
diffraktion. Tämän ansiosta äänilähteistä tai
CD-levyiltä peräisin olevasta laadukkaasta
äänestä voidaan nauttia perinteisiä kaiuttimia
suuremmalla alueella.
Liitännät
Katkaise vahvistimen virta ennen liitäntöjen
suorittamista, jotta kaiutinjärjestelmä ei
vahingoitu.
 Kun kytket tai katkaiset vahvistimen tai
äänilähteen virran, vähennä vahvistimen
äänenvoimakkuus pienimmälle tasolle.
 Kun basso puuttuu tai soittimien tuottaman
äänen suunta ei ole selvä, varmista, että
kaiutinjohtojen +/–-navat on liitetty oikein.

Varotoimet
Vältä kaiutinjärjestelmän jatkuvaa käyttöä
kunkin kaiuttimen enimmäissyöttötehoa
suuremmalla wattimäärällä.
 Älä aseta mitään kaiuttimien päälle.
 Älä yritä avata koteloita tai poistaa
kaiutinyksiköitä. Kaiuttimissa ei ole
käyttäjän huollettavissa olevia osia.
 Pidä nauhatallenteet, kellot, luottokortit
ja magneettista koodausta käyttävät
kiintolevyasemat kaukana
kaiutinjärjestelmästä.
 Kaiutinjärjestelmä on viritetty ilman
säleikköä. Poista säleikkö ennen
kaiutinjärjestelmän käyttöä.

Älä käytä tinneriä, alkoholia, bensiiniä tai
muita vastaavia aineita, jotta kotelo ei
vahingoitu.
 Pyyhi kotelo ensin pehmeällä liinalla, harjalla
tai pölyhuiskulla ja kiillota se sitten kuivalla
puhdistusliinalla, jotta kotelon kiilto säilyy
(älä koskaan käytä pesuharjaa tai -sientä).
 Pyyhi pinta varovasti. Jos pinnassa on
sormenjälkiä tai öljytahroja, hengitä ensin
pinnalle ja pyyhi sitten puhdistusliinalla.
 Jos kotelo on erittäin likainen, pyyhi se
saippuavedellä kevyesti kostutetulla
pehmeällä liinalla.
 Varo, ettet naarmuta kotelon pintaa.
 Pyyhi pöly ja muu lika
superdiskanttielementistä (yläpaneelista)
harjapuhaltimella tai pehmeällä harjalla.
Kaiuttimien sijoittaminen
Huomaa, että huoneen akustisista
ominaisuuksista johtuen pienetkin
muutokset kaiuttimien sijoittamisessa
voivat tuottaa suuren eron äänessä.
 Aseta kaiutinjärjestelmä kovaa seinää
vasten niin, että sen takaosa on noin
20 cm:n etäisyydellä seinästä.
 Aseta oikea ja vasen kaiutin samanlaiseen
akustiseen ympäristöön.
 Älä aseta kaiutinjärjestelmää
 erittäin kuumaan paikkaan tai suoraan
auringonvaloon
 pölyiseen paikkaan
 erittäin kosteaan paikkaan
 soittimen lähelle
 kaappiin, etenkään ylemmäksi kuin silmien
korkeudelle.

Tekniset tiedot
SS-HA1
Kaiutinjärjestelmä
Tehokkaat
kaiutinyksiköt
Kotelon tyyppi
Nimellisimpedanssi
Enimmäissyöttöteho
Herkkyystaso
Tehokas taajuusalue
Mitat (l/k/s)
Paino
Vakiovarusteet
3-tiekaiutinjärjestelmä,
4 elementtiä
Bassokaiutin: 13 cm,
kartiotyyppinen (1)
Diskanttikaiutin: 2,5 cm,
pehmeä kalottityyppinen (1)
Superdiskanttikaiutin:
1,9 cm, pehmeä
kalottityyppinen (2)
Bassorefleksi
4 ohmia
100 wattia
86 dB (2,83 V, 1 m)
48 Hz – 50 kHz
noin 185 mm × 312 mm ×
312 mm
Noin 4,8 kg
Kaiutinjohdot (2)
Käyttöohjeet (1)
SS-HA3
Kaiutinjärjestelmä
Tehokkaat
kaiutinyksiköt
Kotelon tyyppi
Nimellisimpedanssi
Enimmäissyöttöteho
Herkkyystaso
Taajuusalue
Mitat (l/k/s)
Paino
Vakiovarusteet
2-tiekaiutinjärjestelmä,
3 elementtiä
Bassokaiutin: 10 cm,
kartiotyyppinen (1)
Superdiskanttikaiutin:
1,9 cm, pehmeä
kalottityyppinen (2)
Bassorefleksi
4 ohmia
70 wattia
83 dB (2,83 V, 1 m)
55 Hz – 50 kHz
noin 150 mm × 231 mm ×
232 mm
Noin 3,1 kg
Kaiutinjohdot (2)
Käyttöohjeet (1)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Anslutning/Ligação/Σύνδεση
Höger
Dir.
Δεξιά
+ terminal (röd)
Terminal + (vermelho)
Ακροδέκτης +
(κόκκινος)
Vänster
Esq.
Αριστ.
– terminal (svart)
Terminal – (preto)
Ακροδέκτης –
(μαύρο)
Förstärkare
Amplificador
Ενισχυτής
Högtalarkabel (medföljer)
Cabo dos altifalantes (não fornecido)
Καλώδιο ηχείων (παρέχεται)
Högtalarkabel (medföljer)
Cabo dos altifalantes (não fornecido)
Καλώδιο ηχείων (παρέχεται)
Mottagarens eller förstärkarens uteffekt får inte överskrida högtalarsystemets högsta
inmatningseffekt. För att förhindra ljuddistorsion måste ljudvolymen hållas på en lämplig
nivå. Du hittar uppgift om högsta inmatningseffekt under Specifikationer.
 A potência de saída do recetor ou amplificador não pode exceder a potência de entrada
máxima do sistema de altifalantes a um nível de volume adequado, para impedir
a distorção de som. Consulte as “Características técnicas” para obter informações
sobre a potência de entrada máxima.
 Η ισχύς εξόδου του δέκτη ή του ενισχυτή σας δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη
ισχύ εισόδου του συστήματος ηχείων και πρέπει να τηρείται επαρκές επίπεδο
έντασης ήχου για την αποτροπή παραμόρφωσης ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα
«Τεχνικά χαρακτηριστικά» για τη μέγιστη ισχύ εισόδου.

Svenska
Kundmeddelande: Följande information gäller
endast för utrustning som sålts i länder där
EU-direktiv tillämpas.
Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Frågor gällande
produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar
hänvisas till auktoriserad representant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och
kontaktinformation för service- och
garantiärenden finns i den separata serviceoch garantidokumentationen.
Typskylten är placerad på enhetens undersida.
Avfallshantering av uttjänta
elektriska och elektroniska
produkter (gäller i EU och andra
europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
måste i stället lämnas in på en återvinningscentral
för uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. När
du ser till att produkten avfallshanteras på rätt sätt
bidrar du till att förebygga negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras på felaktigt sätt. Återvinning av materialet
hjälper till att bevara naturens resurser. Om du vill
ha detaljerad information om återvinning av den
här produkten kan du kontakta ditt kommunkontor,
sophämtningsföretaget eller butiken där du köpte
produkten.
Funktioner
Med denna framåt- och uppåtriktade
superdiskantkonfiguration skapas en
lyssningsupplevelse i flera riktningar.
De unikt formade frontpanelerna har
framträdande kanter som även bidrar till en
minskad ljuddiffraktion. Så kan du lyssna till
ljud med hög kvalitet från ljudkällor eller
cd-skivor i ett större område än med
traditionella högtalare.

Torka bort damm och annan smuts från
superdiskanthögtalaren (övre panelen)
med en blåsborste eller mjuk borste.
Högtalarplacering
Högtalarsystem
Högtalarenheter
Typ av låda
Märkimpedans
Högsta
inmatningseffekt
Känslighetsnivå
Effektivt
frekvensomfång
Mått (B × H × D)
Vikt
Medföljande tillbehör
Trevägshögtalarsystem
med fyra drivenheter
Woofer: 13 cm, kontyp (1)
Diskanthögtalare: 2,5 cm,
mjuk kupoltyp (1)
Superdiskanthögtalare:
1,9 cm, mjuk kupoltyp (2)
Basreflex
4 ohm
100 watt
86 dB (2,83 V, 1 m)
48 Hz – 50 kHz
Cirka 185 × 312 × 312 mm
Cirka 4,8 kg
Högtalarkablar (2)
Användarinstruktioner (1)
SS-HA3
Högtalarenheter
Typ av låda
Märkimpedans
Högsta
inmatningseffekt
Känslighetsnivå
Frekvensomfång
Mått (B × H × D)
Vikt
Medföljande tillbehör
Tvåvägshögtalarsystem
med tre drivenheter
Woofer: 10 cm, kontyp (1)
Superdiskanthögtalare:
1,9 cm, mjuk kupoltyp (2)
Basreflex
4 ohm
70 watt
83 dB (2,83 V, 1 m)
55 Hz – 50 kHz
Cirka 150 × 231 × 232 mm
Cirka 3,1 kg
Högtalarkablar (2)
Användarinstruktioner (1)
Rätt till ändringar förbehålles.

Rengöring och underhåll
Använd inte thinner, alkohol, bensen osv.
eftersom det kan skada höljet.
 Om du vill hålla höljet blankt använder
du först en mjuk trasa, en borste eller
dammvippa och polerar sedan ytan med
en torr rengöringsduk (använd aldrig
skurborste eller disksvamp).
 Torka försiktigt av ytan. Om det finns
fingeravtryck, oljefläckar eller liknande så
andas du på ytan och torkar av den med
en rengöringsduk.
 Om höljet är mycket smutsigt torkar du av
ytan med en mjuk trasa som är lätt fuktad
med tvålvatten.
 Var försiktig så att du inte repar höljets yta.

Antes de efetuar a ligação, desligue
o amplificador para evitar danificar
o sistema de altifalantes.
 Quando ligar/desligar o amplificador ou
a origem do programa, reduza o nível de
som do amplificador para o mínimo.
 Se não existirem graves, ou se a posição
sonora dos instrumentos musicais não for
nítida, certifique-se de que os terminais +/–
dos cabos dos altifalantes estão
corretamente ligados.

Limpeza e manutenção
Glöm inte att stänga av förstärkaren innan
du gör anslutningar för att undvika skador
på högtalarsystemet.
 När du stänger av eller slår på strömmen
till förstärkaren eller programkällan ska
du sänka förstärkarens ljudnivå till ett
minimum.
 Om du saknar basljud eller om
utsignalspositionen för musikinstrument är
oklar kontrollerar du att högtalarkablarnas
terminaler +/– är rätt anslutna.
Undvik att använda högtalarsystemet
oavbrutet med ett wattal som överskrider
de enskilda högtalarnas högsta
inmatningseffekt.
 Placera inget ovanpå högtalarna.
 Försök inte öppna höljet eller ta bort
högtalarenheterna. De innehåller inga
delar som användaren själv kan reparera.
 Håll kassettband, klockor, bankkort och
hårddiskar som använder magnetisk
kodning på avstånd från högtalarsystemet.
 Högtalarsystemet har stämts utan gallret.
Ta bort gallret innan du använder
högtalarsystemet.
Ligações
Specifikationer
Högtalarsystem
Försiktighetsåtgärder
A configuração do super tweeter, para
a frente e para cima, permite desfrutar de
uma experiência de audição multidirecional.
O formato exclusivo dos painéis frontais
também ajuda a impedir a difração do som.
Isto permite desfrutar de som de alta
qualidade de origens de som, como CDs,
numa área mais alargada do que através
da utilização de altifalantes convencionais.
Precauções
SS-HA1
Português
Aviso aos clientes: as informações seguintes
aplicam-se apenas a equipamento comercializado
em países onde sejam aplicadas as diretivas
da UE.
Este produto foi fabricado por ou em nome da
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japão. Quaisquer consultas relacionadas
com a conformidade do produto baseada na
legislação da União Europeia deverão ser dirigidas
ao representante autorizado, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com
assistência técnica ou garantia, contacte as moradas
indicadas nos documentos sobre assistência técnica
ou garantia.
A placa de características está localizada no exterior
da parte inferior da unidade.
SS-HA3
Sistema de altifalantes Sistema de altifalantes de
2 vias e 3 canais
Unidades do altifalante Woofer: 10 cm, tipo cone (1)
Super tweeter: 1,9 cm,
tipo cúpula suave (2)
Tipo de caixa
Bass reflex
Impedância nominal
4 ohms
Potência máxima de
70 watts
entrada
Nível de sensibilidade 83 dB (2,83 V, 1 m)
Gama de frequências
55 Hz - 50 kHz
Dimensões (l/a/p)
Aprox. 150 mm × 231 mm ×
232 mm
Peso
Aprox. 3,1 kg
Acessórios fornecidos Cabos dos altifalantes (2)
Instruções de
funcionamento (1)
O design e as especificações estão sujeitos
a alteração sem aviso prévio.
Características
Observera att även små ändringar
i högtalarplacering kan ge stora skillnader
i ljud, på grund av rummets akustik.
 Placera högtalarsystemet mot en hård
vägg med baksidan cirka 20 cm från
väggen.
 Placera vänster och höger högtalare i en
liknande akustisk miljö.
 Placera inte högtalarsystemet på följande
platser:
 Där det är mycket varmt eller i direkt solljus
 Där det är dammigt
 Där det är mycket fuktigt
 I närheten av en spelare
 I ett skåp, framför allt inte i ett skåp över
ögonhöjd

Anslutningar

Eliminação de Equipamentos Elétricos
e Eletrónicos no final da sua vida útil
(Aplicável na União Europeia e em
países Europeus com sistemas de
recolha seletiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto ou
na sua embalagem, indica que este
não deve ser tratado como resíduo
urbano indiferenciado. Em vez disso, deve ser
colocado num ponto de recolha destinado à
reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.
Ao garantir que este produto é eliminado de forma
correta, ajudará a prevenir potenciais consequências
negativas para o meio ambiente e para a saúde
humana, que de outra forma poderiam ser causadas
pela eliminação inadequada deste produto.
A reciclagem dos materiais ajudará a contribuir para
a conservação dos recursos naturais. Para obter
informações mais detalhadas sobre a reciclagem
deste produto, contacte o município onde reside,
os serviços de recolha de resíduos da sua área ou
a loja onde adquiriu o produto.
Evite utilizar o sistema de amplificadores
continuamente com uma potência que
ultrapasse a potência de entrada máxima
de cada altifalante.
 Não coloque nenhum objeto sobre os
altifalantes.
 Não tente abrir a caixa ou remover as
unidades de altifalantes. Não existem peças
substituíveis pelo utilizador no interior.
 Mantenha cassetes gravadas, relógios,
cartões de crédito e discos rígidos afastados
do sistema de altifalantes.
 O sistema de altifalantes foi afinado sem
a grelha. Remova a grelha antes de utilizar
o sistema de altifalantes.

Para evitar danificar a caixa, não utilize
diluente, álcool benzina, etc.
 Para manter o aspeto da caixa, limpe-a
utilizando um pano macio, um pincel ou um
espanador e, em seguida, utilize um pano
suave (não utilize escovas ou esponjas).
 Limpe a superfície cuidadosamente. Para
limpar dedadas ou manchas de gordura,
embacie a superfície com um sopro
e limpe-a com um pano suave.
 Se a caixa ficar muito suja, limpe-a com um
pano suave ligeiramente humedecido numa
solução de sabão e água.
 Tome cuidado para não riscar a superfície
da caixa.
 Limpe o super tweeter utilizando um pincel
para lentes de câmaras fotográficas ou
pincel suave.

Posicionamento dos altifalantes
Note que a acústica da divisão poderá
frequentemente originar uma grande
diferença no som através de uma pequena
alteração no posicionamento dos
altifalantes.
 Posicione o sistema de altifalantes contra
uma parede sólida, a uma distância de
cerca de 20 cm da parede.
 Posicione os amplificadores direito
e esquerdo num ambiente acústico
semelhante.
 Não posicione o sistema de altifalantes nos
locais seguintes:
 Locais extremamente quentes ou sujeitos
à luz solar direta
 Locais com poeira
 Locais extremamente húmidos
 Perto de um leitor
 Num armário, especialmente um que
esteja posicionado acima da sua linha
de visão

Características técnicas
SS-HA1
Sistema de altifalantes Sistema de altifalantes de
3 vias e 4 canais
Unidades do altifalante Woofer: 13 cm, tipo cone (1)
Tweeter: 2,5 cm, tipo cúpula
suave (1)
Super tweeter: 1,9 cm,
tipo cúpula suave (2)
Tipo de caixa
Bass reflex
Impedância nominal
4 ohms
Potência máxima de
100 watts
entrada
Nível de sensibilidade 86 dB (2,83 V, 1 m)
Gama de frequências
48 Hz - 50 kHz
efetiva
Dimensões (l/a/p)
Aprox. 185 mm × 312 mm ×
312 mm
Peso
Aprox. 4,8 kg
Acessórios fornecidos Cabos dos altifalantes (2)
Instruções de
funcionamento (1)
Ελληνικά
Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες
πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό
που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν
οι οδηγίες της ΕΕ.
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από ή εκ
μέρους της Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήσεις σχετικά με
τη συμμόρφωση του προϊόντος σε σχέση με τη
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει
να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο, την Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Γερμανία.
Για οποιαδήποτε θέματα σχετικά με την επισκευή
ή την εγγύηση, ανατρέξτε στις διευθύνσεις που
παρέχονται στα ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.
Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω πλευρά
της μονάδας.
Απόρριψη παλαιού ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό στο προϊόν ή στη
συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν
πρέπει να μεταχειρίζεστε το προϊόν
όπως τα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα,
θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με τη διασφάλιση
της σωστής απόρριψης αυτού του προϊόντος,
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων
αρνητικών επιπτώσεων προς το περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες σε διαφορετική
περίπτωση θα μπορούσαν να προκληθούν από
την ακατάλληλη διαχείριση της απόρριψης
του προϊόντος αυτού. Η ανακύκλωση υλικών
συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε
με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την υπηρεσία
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Δυνατότητες
Η διαμόρφωση προς τα εμπρός και προς
τα πάνω του σούπερ τουίτερ επιτυγχάνει
ο ήχος να ακούγεται σε πολλαπλές
κατευθύνσεις. Οι μοναδικού σχήματος
προσόψεις με θαρραλέα κοψίματα στις
άκρες αποτρέπει επίσης τη διάθλαση του
ήχου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να
απολαύσετε ήχο υψηλής ποιότητας από
πηγές ήχου ή δίσκους CD σε ευρύτερη
περιοχή σε σχέση με τα συμβατικά ηχεία.
Συνδέσεις
Πριν τη σύνδεση, απενεργοποιήστε
τον ενισχυτή για να αποφύγετε να
καταστρέψετε το σύστημα ηχείων.
 Όταν ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε τον
ενισχυτή ή πηγή προγράμματος, μειώστε
το επίπεδο ήχου στον ενισχυτή στο
ελάχιστο.
 Όταν απουσιάζει ήχος μπάσων ή η θέση
εξόδου ήχου των μουσικών οργάνων
δεν είναι διακριτή, φροντίστε ώστε οι
ακροδέκτες +/– των καλωδίων ηχείων
να είναι σωστά συνδεδεμένοι.

Προφυλάξεις
Αποφύγετε να διεγείρετε το σύστημα
ηχείων διαρκώς με watt που υπερβαίνουν
τη μέγιστη ισχύ εισόδου κάθε ηχείου.
 Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στα ηχεία.
 Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το
περίβλημα ή να αφαιρέσετε μονάδες
ηχείου. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο
εσωτερικό που να μπορεί να επισκευάσει
ο χρήστης.
 Κρατάτε σε απόσταση από το σύστημα
ηχείων εγγεγραμμένες κασέτες, ρολόγια,
πιστωτικές κάρτες και μονάδες σκληρών
δίσκων που χρησιμοποιούν μαγνητική
κωδικοποίηση.
 Το σύστημα ηχείων έχει ρυθμιστεί χωρίς
τοποθετημένο το καφασωτό. Αφαιρέστε
το καφασωτό προτού αρχίσετε να
χρησιμοποιείτε το σύστημα ηχείων.

Καθαρισμός και συντήρηση
Για να αποφύγετε ζημιές στο περίβλημα,
μη χρησιμοποιείτε αραιωτικά, βενζίνη
ή οινόπνευμα κ.λπ.
 Για να διατηρήσετε τη γυαλάδα του
περιβλήματος, πρώτα ξεσκονίστε το με
ξεσκονόπανο, βούρτσα ή φτερό κι έπειτα
γυαλίστε το με στεγνό πανί (ποτέ μη
χρησιμοποιείτε σκληρή βούρτσα
ή σφουγγάρι).
 Σκουπίστε την επιφάνεια με απαλές
κινήσεις. Για δαχτυλιές ή λιπαρούς λεκέδες
κ.λπ., αναπνεύστε στην επιφάνεια για να
νοτίσει και σκουπίστε με καθαρό πανί.
 Εάν το περίβλημα λερωθεί έντονα,
σκουπίστε το περίβλημα χρησιμοποιώντας
ένα μαλακό πανί ελαφρά μουσκεμένο σε
σαπούνι και νερό.

Προσέξτε να μη γρατζουνίσετε την
επιφάνεια του περιβλήματος.
 Απομακρύνετε τη σκόνη και άλλους
ρύπους από το σούπερ τουίτερ (πάνω όψη)
χρησιμοποιώντας βούρτσα με φυσερό
ή απαλή βούρτσα.

Τοποθέτηση ηχείων
Λάβετε υπόψη σας ότι η ακουστική των
δωματίων μπορεί συχνά να παράγει
μεγάλη διαφορά στον ήχο με μικρές
αλλαγές στη θέση των ηχείων.
 Τοποθετήστε το σύστημα ηχείων πάνω σε
σκληρό τοίχο με την πλάτη σε απόσταση
περίπου 20 cm από τον τοίχο.
 Τοποθετήστε το δεξί και το αριστερό
ηχείο σε παρόμοιο ακουστικό
περιβάλλον.
 Μην τοποθετείτε το σύστημα ηχείων στις
εξής θέσεις:
 Οπουδήποτε όπου έχει εξαιρετική ζέστη
ή σε άμεση έκθεση στον ήλιο
 Σε χώρους με πολλή σκόνη
 Σε χώρους με πολλή υγρασία
 Κοντά σε συσκευή αναπαραγωγής
 Σε ντουλάπι, ειδικά κάποιο που είναι
πάνω από την ευθεία της όρασης

Τεχνικά χαρακτηριστικά
SS-HA1
Σύστημα ηχείων
Μονάδες μεγαφώνου
Τύπος περιβλήματος
Ονομαστική σύνθετη
αντίσταση
Μέγιστη ισχύς εισόδου
Επίπεδο ευαισθησίας
Αποτελεσματικό εύρος
συχνοτήτων
Διαστάσεις (π/υ/β)
Βάρος
Παρεχόμενα
εξαρτήματα
σύστημα ηχείων 3 δρόμων,
4 διατάξεων οδήγησης
Γούφερ: 13 mm,
τύπου κώνου (1)
Τουίτερ: 2,5 cm, τύπου
μαλακού θόλου (1)
Σούπερ τουίτερ: 1,9 cm,
τύπου μαλακού θόλου (2)
Ανάκλαση μπάσων
4Ω
100 Watt
86 dB (2,83 V, 1 m)
48 Hz - 50 kHz
Κατά προσ. 185 mm ×
312 mm × 312 mm
Κατά προσ. 4,8 kg
Καλώδια ηχείου (2)
Οδηγίες χρήσης (1)
SS-HA3
Σύστημα ηχείων
Μονάδες μεγαφώνου
Τύπος περιβλήματος
Ονομαστική σύνθετη
αντίσταση
Μέγιστη ισχύς εισόδου
Επίπεδο ευαισθησίας
Εύρος συχνοτήτων
Διαστάσεις (π/υ/β)
Βάρος
Παρεχόμενα
εξαρτήματα
σύστημα ηχείου 2 δρόμων,
3 διατάξεων οδήγησης
Γούφερ: 10 mm,
τύπου κώνου (1)
Σούπερ τουίτερ: 1,9 cm,
τύπου μαλακού θόλου (2)
Ανάκλαση μπάσων
4Ω
70 Watt
83 dB (2,83 V, 1 m)
55 Hz - 50 kHz
Κατά προσ. 150 mm ×
231 mm × 232 mm
Κατά προσ. 3,1 kg
Καλώδια ηχείου (2)
Οδηγίες χρήσης (1)
Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Download PDF