Sony | SS-FRF7ED | Sony SS-FRF7ED Οδηγίες χρήσης




-1


-2
Speaker System






SS-FRF7ED
2-636-291-41(1)
-1
-2
-3
-4

Česky
Ελληνικά
ΠΡΕΙ∆ΠΙΗΣΗ
Για την απτρπή τυ κινδύνυ πυρκαγιάς ή
ηλεκτρπληίας, µην εκθέτετε τη µνάδα στη ρή
ή σε υγρασία.
Για την απτρπή πυρκαγιάς, µην καλύπτετε τν αερισµ
της συσκευής µε εφηµερίδες, τραπεµάντιλα, κυρτίνες,
κλπ. Επίσης, µην τπθετείτε αναµµένα κεριά πάνω στη
συσκευή.
Για την απτρπή τυ κινδύνυ πυρκαγιάς ή
ηλεκτρπληίας, µην τπθετείτε πάνω στη συσκευή
αντικείµενα γεµάτα υγρά, πως άα.
Για την απφυγή ηλεκτρπληίας, µην ανίγετε τ
περίληµα. Απευθυνθείτε µν σε ευσιδτηµέν
σέρις.
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε ώρυς µικρών
διαστάσεων, πως κάπι έπιπλ ιλιθήκης ή
κάπι ενσωµατωµέν ντυλάπι.
Απκµιδή Παλαιύ Ηλεκτρικύ & Ηλεκτρνικύ
Επλισµύ (Ισύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες Ευρωπαϊκές ώρες µε εωριστά
συστήµατα περισυλλγής)
Τ σύµλ αυτ επάνω στ πρϊν ή στη
συσκευασία τυ σηµαίνει τι τ πρϊν
δεν πρέπει να πετατεί µαί µε τα ικιακά
απρρίµµατα αλλά πρέπει να παραδθεί
σε ένα κατάλληλ σηµεί συλλγής
ηλεκτρλγικύ και ηλεκτρνικύ υλικύ
πρς ανακύκλωση. Με τ να εαιωθείτε τι τ πρϊν
πετάτηκε σωστά, ηθάτε στην πρληψη πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στ περιάλλν και την υγεία. Η
ανακύκλωη των υλικών θα ηθήσει στην εικνµηση
φυσικών πρων. Για περισστερες πληρφρίες σετικά
µε την ανακύκλωση αυτύ τυ πρϊντς, παρακαλύµε
επικιυωυήστε µε τις υπηρεσίες καθαριτητας τυ δήµυ
σας ή τ κατάστηµα πυ αγράσατε τ πρϊν.
Σετικά µε τ εγειρίδι αυτ
ι δηγίες πυ υπάρυν στ εγειρίδι αυτ αφρύν
τ σύστηµα SS-FRF7ED. Με την πρσθήκη τυ ηείυ
αυτύ στ SA-FT7ED, µπρείτε να απλαύσετε τ εφέ
περιάλλντς ήυ (surround sound) πως µε κάπι
σύστηµα ηείων 6.1. ταν συνδέετε τ ηεί αυτ µε τα
άλλα ηεία τυ SA-FT7ED, ανατρέτε στ εγειρίδι πυ
συνδεύει τ SA-FT7ED.
Πρφυλάεις
• Μην διετεύετε στ σύστηµα των ηείων συνεή
ισύ, η πία υπεραίνει τη µέγιστη ισύ εισδυ τυ
συστήµατς.
• Σε περίπτωση πυ τα ηεία δεν συνδεθύν µε τη σωστή
πλικτητα, τα µπάσα θα ακύγνται αδύναµα και η
θέση των διαφρων ργάνων θα είναι ασαφής.
• Η επαφή ανάµεσα σε γυµνά καλώδια στυς ακρδέκτες
των ηείων, ενδέεται να πρκαλέσει ραυκύκλωµα.
• Πριν απ τη σύνδεση, κλείστε τν ενισυτή για να
απτρέψετε τυν λάη στ σύστηµα των ηείων.
• Τ πλέγµα τυ ηείυ δεν µπρεί να αφαιρεθεί. Μην
επιειρήσετε να αφαιρέσετε τ πλέγµα πυ υπάρει
στ σύστηµα των ηείων. Εάν πρσπαθήσετε να τ
αφαιρέσετε, µπρεί να πρκαλέσετε λάη στ ηεί.
• Η στάθµη της έντασης τυ ήυ δεν πρέπει να
αυάνεται µέρι τυ σηµείυ παραµρφωσης.
Τ ηεί τυ συστήµατς αυτύ µπρεί να τπθετηθεί
µε 2 τρπυς: σε επιτραπέι στήριγµα ή σε επιτίι
στήριγµα. Τα εαρτήµατα πυ απαιτύνται για κάθε
µια απ τις µεθδυς τπθέτησης, φαίννται στυς
παρακάτω πίνακες.
Μέθδς τπθέτησης
Παρεµενα εαρτήµατα
Επιτραπέι
στήριγµα
Επιτίι
στήριγµα
 Καλώδι ηείυ
(10 m) × 1


 Βίδα Allen × 2


 Κλειδί × 1


 Πρσαρµγέας
ακρδέκτη × 1


 Βάση επιτραπέιυ
στηρίγµατς × 1

-
 Βίδα (M5) × 4

-
 Επιτίι στήριγµα
(πλευρά ηείυ) × 1
-

 Επιτίι στήριγµα
(πλευρά τίυ) × 1
-

 Βίδα (για τ
επιτίι στήριγµα)
×2
-

 Βίδα (M4) × 4
-

 Επιτίι άγκιστρ
×2
-

Συναρµλγηση τυ επιτραπέιυ
στηρίγµατς
2
Αυτ τ σύστηµα ηείων έει µαγνητική θωράκιση
πυ επιτρέπει την τπθέτησή τυ δίπλα σε συσκευή
τηλερασης. Ωστσ, σε ρισµένυς τύπυς τηλεράσεων
µπρεί να παρατηρηθύν κάπιες ρωµατικές ανωµαλίες.
Εάν παρατηρηθεί πάλι ρωµατική ανωµαλία...
2
Αλλάτε τη θέση των ηείων ή µειώστε την ένταση τυ
ήυ απ τν ενισυτή.
Κατά την τπθέτηση
Σετικά µε τν καθαρισµ
Να καθαρίετε τα περιλήµατα των ηείων µε τ ύφασµα
καθαρισµύ πυ τα συνδεύει.
Εάν έετε απρίες ή πρλήµατα σετικά µε σύστηµα των
ηείων, συµυλευτείτε τν πλησιέστερ αντιπρσωπ
της Sony.
Πρσαρτήστε τ επιτίι στήριγµα
(πλευρά τίυ) () στ επιτίι
στήριγµα (πλευρά ηείυ) () και
ασφαλίστε τ µε τις ίδες πυ σας
παρένται (για τ επιτίι στήριγµα)
() (-1). Βεαιωθείτε τι η υπδή
στ επιτίι στήριγµα (πλευρά ηείυ)
() ρίσκεται απ πάνω.
Ανάλγα µε τη θέση στην πία θέλετε να
τπθετήσετε τ ηεί, µπρείτε να πρσαρτήσετε
τ επιτίι στήριγµα (πλευρά τίυ) () στην
άλλη πλευρά τυ επιτίιυ στηρίγµατς (πλευρά
ηείυ) () (-2).
 Κλείστε την τηλεραση και ανίτε την πάλι µετά απ
15 έως 30 λεπτά.
• Μην τπθετείτε τα ηεία υπ κλίση.
• Μην τπθετείτε τα ηεία σε ώρυς ι πίι είναι:
— Εαιρετικά εστί ή κρύι
— Σκνισµένι ή ρώµικι
— Πλύ υγρί
— Υφίστανται κραδασµύς
— Εκτίθενται απευθείας στ ηλιακ φως
• Πρσέτε κατά την τπθέτηση τυ ηείυ σε δάπεδα
ειδικής επεεργασίας (παρκέ, λινλαι, λύστρ, κλπ.),
διτι µπρεί να πρκληθύν λεκέδες ή απρωµατισµς.
Πρσαρτήστε τ ηεί στν πρσαρµγέα
τυ ακρδέκτη () και ασφαλίστε τ µε
τις ίδες Allen () (-2).
Συµυλή
Εάν παρατηρηθεί ρωµατική ανωµαλία...
Εάν συµεί µικρφωνισµς
Ασφαλίστε τν πρσαρµγέα τυ
ακρδέκτη () στη άση τυ επιτραπέιυ
στηρίγµατς () µε τις ίδες (M5) ()
-1).
Συναρµλγηση τυ επιτίιυ
στηρίγµατς
1
3
Πρσαρτήστε τν πρσαρµγέα τυ
ακρδέκτη () στ ηεί.
Ασφαλίστε µε τις ίδες (M4) () τα
επιτίια άγκιστρα () στ πίσω µέρς
τυ ηείυ και συνδέστε τ καλώδι τυ
ηείυ () (-3).
Πρσαρτήστε τ επιτίι στήριγµα στν
τί µε ίδες (δεν παρένται) (-4).
4
Αφύ πρώτα ρυθµίσετε τη γωνία, σφίτε
τις ίδες τυ επιτίιυ στηρίγµατς (5).
5
Τπθετήστε τα επιτίια άγκιστρα ()
πυ ρίσκνται στ πίσω µέρς τυ
ηείυ, µέσα στ επιτίι στήριγµα (6).
Σηµειώσεις
• ρησιµπιήστε ίδες κατάλληλες για τ υλικ και
την αντή τυ τίυ. Καθώς  τίς απ σά
είναι ιδιαίτερα εύθραυστς, πρσαρτήστε τις ίδες µε
ασφάλεια σε ένα δκάρι και στερεώστε τις στν τί.
Τπθετήστε τα ηεία σε τί κατακρυφ και επίπεδ
πυ υπάρει ενίσυση.
• Σε τι αφρά τ υλικ τυ τίυ ή τις ίδες πυ
πρέπει να ρησιµπιηθύν, επικινωνήστε µε κάπι
σιδηρπωλεί ή κάπι τενικ εγκαταστάσεων.
• Η Sony δεν ευθύνεται για ατυήµατα ή ηµιές πυ
µπρεί να πρκληθύν απ λανθασµένη εγκατάσταση,
ανεπαρκή αντή τυ τίυ, ακατάλληλη τπθέτηση
των ιδών ή φυσικές καταστρφές, κλπ.
Τπθέτηση των αυτκλλητων
ταν ρησιµπιείτε τα ηεία µε τις άσεις τυς, µπρείτε
να καλύψετε τις τρύπες απ τις ίδες πυ υπάρυν στ
πίσω µέρς των ηείων κατά την επιτίια στήριη µε τα
αυτκλλητα πυ παρένται.
ταν τπθετείτε τα µπρστινά/περιφερειακά ηεία στν
τί, µπρείτε να καλύψετε τις τρύπες απ τις ίδες
πυ υπάρυν στ κάτω µέρς των πρσαρµγέων των
ακρδεκτών µε τα αυτκλλητα πυ παρένται.
Printed in China
Συνδέστε τ ηεί στυς ακρδέκτες εδυ των ηείων
τυ ενισυτή.
Πρτύ κάνετε τις συνδέσεις, εαιωθείτε τι έετε κψει
τ ρεύµα σε λα τα εαρτήµατα (συµπεριλαµανµένυ
και τυ subwoofer).
Σηµειώσεις ()
• Βεαιωθείτε τι έετε αντιστιίσει σωστά τυς θετικύς
(+) και αρνητικύς (–) ακρδέκτες των ηείων µε
τυς θετικύς (+) και αρνητικύς ακρδέκτες (–) τυ
ενισυτή.
• Βεαιωθείτε τι έετε σφίει καλά τις ίδες των
ακρδεκτών στα ηεία, διτι ι αλαρές ίδες µπρεί να
απτελέσυν πηγή θρύυ.
• Βεαιωθείτε τι λες ι συνδέσεις είναι σφιτές. Η
επαφή ανάµεσα σε γυµνά καλώδια στυς ακρδέκτες
των ηείων ενδέεται να πρκαλέσει ραυκύκλωµα.
• Για λεπτµέρειες σετικά µε τη σύνδεση τυ ενισυτή,
ανατρέτε στ εγειρίδι πυ συνδεύει τν ενισυτή
σας.
Συµυλή
Τα καλώδια µαύρυ ρώµατς ή µε µαύρες ρίγες έυν
αρνητική (–) πλικτητα και πρέπει να συνδένται στν
αρνητικ (–) ακρδέκτη των ηείων.
Πρδιαγραφές
Συναρµλγηση
Σε περίπτωση πυ αντιµετωπίσετε ρωµατικές
ανωµαλίες στην θνη παρακείµενης τηλερασης
 Τπθετήστε τα ηεία σε µεγαλύτερη απσταση απ την
τηλεραση.
Σύνδεση τυ ηείυ
Παρεµενα εαρτήµατα και
µέθδι τπθέτησης
1
Κατά τη λειτυργία
© 2005 Sony Corporation
-6
-5
Σύστηµα ηείων
2 δρµων, µε µαγνητική
θωράκιση
Μνάδες ηείων
Γύφερ: 10 cm, κωνικύ
τύπυ
Tweeter: 20 mm σε τύπ
θλυ
Τύπς περιλήµατς
Ανακλαστικ µπάσυ
(Bass reflex)
νµαστική σύνθετη αντίσταση
8 ohms
Ικαντητα ειρισµύ ισύς
Μέγιστη ισύς εισδυ:
120 W
Στάθµη ευαισθησίας
84 dB (1 W, 1 m)
Εύρς συντήτων
120 Hz - 70.000 Hz
∆ιαστάσεις (Π/Υ/Β)
Περίπυ 130 × 510 × 30
mm
µε επιτραπέια άση Περίπυ 130 × 585 ×
30 mm (∆ιάµετρς της
άσης: 250 mm)
µε επιτίι στήριγµα Περίπυ 130 × 576 × 50
mm
Μάα
Περίπυ 2,0 kg
µε επιτραπέια άση στήριης
Περίπυ 3,3 kg
µε επιτίι στήριγµα Περίπυ 2,5 kg
Παρεµενα εαρτήµατα
Καλώδι ηείυ (10 m) (1)
Πρσαρµγέας ακρδέκτη (1)
Βάση επιτραπέιυ στηρίγµατς (1)
Επιτίι στήριγµα (πλευρά ηείυ) (1)
Επιτίι στήριγµα (πλευρά τίυ) (1)
Επιτίι άγκιστρ (2)
Βίδα Allen (2)
Βίδα (M5) (4)
Βίδα (M4) (4)
Βίδα (για τ επιτίι στήριγµα) (2)
Κλειδί (1)
Αυτκλλητ για τα ηεία (1)
Αυτκλλητ για τυς πρσαρµγείς των
ακρδεκτών (1)
Πανί καθαρισµύ (1)
 σεδιασµς και ι πρδιαγραφές υπκεινται σε αλλαγές
ωρίς πρειδπίηση.
VAROVÁNÍ
Aby nedošlo k požáru nebo otřesům přístroje,
nevystavujte jej dešti nebo vlhkosti.
Aby nedošlo k požáru, nezakrývejte ventilaci přístroje
novinami, ubrusem, záclonami atd. Také nestavte na přístroj
hořící svíčky.
Aby nedošlo k požáru nebo otřesům přístroje, nepokládejte
na něj předměty naplněné kapalinou, jako např. vázy.
Abyste se vyhnuli elektrickému šoku, neotvírejte skříň
reproduktoru. Údržbu přenechejte odborníkům.
Neumísťujte přístroj do uzavřeného prostoru, jako jsou
např. knihovny nebo zabudované skříně.
Nakládání s nepotřebným elektrickým a
elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že s výrobkem po ukončení
jeho životnosti by nemělo být nakládáno jako
s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by
měl být odložen do sběrného místa, určeného
k recyklaci elektronických výrobků a zařízení.
Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být
ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím,
místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek
zakoupili.
O této příručce
Instrukce v této příručce se týkaji přístroje SS-FRF7ED.
Prostorový efekt jako u reproduktorové soustavy 6.1 si
můžete vychutnat připojením tohoto reproduktoru k SAFT7ED. Při připojování tohoto reproduktoru k ostatním
reproduktorům SA-FT7ED se řiďte podle návodu k těmto
reproduktorům.
Bezpečnostní opatření
Provoz
• Nevystavujte reproduktorovou sestavu dlouhodobě
výkonu vyššímu, než je maximální příkon sestavy.
• Pokud je polarita zapojení reproduktorů chybná,
budou hluboké tóny slabé a polohy některých nástrojů
nesrozumitelné.
• Kontakt mezi holými dráty reproduktoru u koncovek
může způsobit zkrat.
• Před zapojením vypněte zesilovač, aby nedošlo
k poškození reproduktorů.
• Mřížku reproduktoru nelze sejmout. Nepokoušejte se
sejmout mřížky reproduktorů. Pokud se o to pokusíte,
může dojít k poškození reproduktoru.
• Hlasitost by neměla být zvyšována až na úroveň, kdy
dochází ke zkreslování zvuku.
Dodané příslušenství a způsob
instalace
Reproduktor této sestavy lze instalovat dvěma způsoby:
pomocí stolního stojanu nebo držáku ve zdi. Příslušenství
nutné k oběma způsobům instalace je uvedeno v tabulce
dole.
Způsob instalace
Držák ve zdi
 Šňůra reproduktoru
(10 m) × 1


 Šroub s šestihrannou
hlavou × 2


 Matkový klíč × 1


 Adaptér koncovky
×1


Tip
 Základna stolního
stojanu × 1

-
 Šroub (M5) × 4

-
Specifikace
 Držák ve zdi (strana
reproduktoru) × 1
-

Soustava reproduktorů
 Držák ve zdi (strana
zdi) × 1
-

 Šroub (pro držák ve
zdi) × 2
-

 Šroub (M4) × 4
-

 Hák ve zdi × 2
-

Montáž
Upevnění stolního stojanu
1
Připevněte adaptér koncovky ()
k základně stolního stojanu () pomocí
šroubů (M5) () (-1).
2
Připevněte reproduktor k adaptéru
koncovky () a upevněte jej šrouby se
šestihrannou hlavou () (-2).
Upevnění držáku ve zdi
1
Připevněte držák ve zdi (strana zdi) () do
držáku ve zdi (strana reproduktoru) () a
upevněte jej dodanými šrouby (k držáku
ve zdi) () (-1). Zkontrolujte, že otvor
v držáku ve zdi (strana reproduktoru) ()
je zcela nahoře.
Tip
Podle toho, kam umístíte reproduktor, můžete
připevnit držák ve zdi (strana zdi) () ke druhé
straně držáku ve zdi (strana reproduktoru) ()
(-2).
Když se objeví nerovnoměrné barvy...
c Vypněte televizor a za 15 až 30 sekund jej znovu zapněte.
Když se nerovnoměrné barvy objeví znovu...
2
Zapojte adaptér koncovky () do
reproduktoru.
Připevněte háky ve zdi () k zadní straně
reproduktoru pomocí šroubů (M4) () a
zapojte šňůru reproduktoru () (-3).
3
Připevněte držák do zdi pomocí šroubů
(není součástí dodávky) (-4).
4
Nastavte vhodný úhel, a pak utáhněte
šrouby v držáku ve zdi (-5).
5
Zasuňte háky ve zdi () na zadní straně
reproduktoru do držáku ve zdi (-6).
Umístěte reproduktory na jiné místo nebo ztlumte hlasitost
zesilovače.
Umístění
• Neumísťujte reproduktory našikmo.
• Neumísťujte reproduktory do míst:
— Velmi teplých nebo chladných
— Prašných nebo znečištěných
— Velmi vlhkých
— Vystaveným vibracím
— Vystaveným přímému slunečnímu záření
• Dávejte pozor při umisťování reproduktorů na speciálně
ošetřené podlahy (voskované, olejované, leštěné atd.),
protože by mohlo dojít k vyblednutí podlahy.
Čištění
Otřete skříň reproduktoru dodaným čistícím hadříkem.
Máte-li jakoukoli otázku nebo problém týkající se Vaší
reproduktorové sestavy, obraťte se, prosím, na svého
nejbližšího prodejce Sony.
Poznámky ()
Stolní stojan
Tato reproduktorová sestava je magneticky odstíněna tak,
aby bylo možné ji instalovat poblíž televizoru. Přesto může
na některých typech televizorů docházet k barevnému
rušení.
Když se objeví houkání
Připojte reproduktor k výstupním reproduktorovým
koncovkám zesilovače.
Před zapojením zkontrolujte, že přívod proudu do všech
součástí (včetně hloubkového reproduktoru) je vypnutý.
• Zkontrolujte, že koncovky plus (+) a mínus (–) na
reproduktoru jsou zapojeny do odpovídajících koncovek
plus (+) a mínus (–) na zesilovači.
• Zkontrolujte, že šrouby koncovek zesilovače jsou pevně
utaženy, protože uvolněné šrouby mohou způsobovat
šum.
• Zkontrolujte, že všechna spojení jsou pevně zapojena.
Kontakt mezi holými dráty reproduktoru u koncovek
může způsobit zkrat.
• Podrobnosti o zapojení zesilovače naleznete v návodu
k Vašemu zesilovači.
Dodané příslušenství
Když se na televizoru v okolí reproduktorů
objevuje barevné rušení
c Umístěte reproduktory dále od televizoru.
Zapojení reproduktoru
Poznámky
• Používejte šrouby odpovídající materiálu a síle zdi.
Protože sádrokartonové zdi jsou zvláště křehké,
připevněte šrouby bezpečně k nosníku a upevněte je do
zdi. Upevňujte reproduktory na vertikální a ploché stěny
se zesílením.
• Ohledně vhodného materiálu a šroubů se obraťte na
specializovaný obchod nebo odborníka.
• Firma Sony není zodpovědná za nehody a škodu
způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou silou zdi,
nesprávnou instalací šroubů nebo živelní pohromou.
Umístění nálepek
Používáte-li reproduktory na stojanech, můžete pomocí
dodaných nálepek zakrýt otvory na šrouby pro připevnění
na zeď na zadní straně reproduktorů.
Při instalaci předních/prostorových reproduktorů na zeď,
můžete pomocí dodaných nálepek zakrýt otvory na šrouby
na spodní straně adaptérů koncovek.
Černé nebo černě pruhované dráty mají zápornou polaritu
(–) a mají být zapojeny do reproduktorových koncovek
mínus (–).
Reproduktorové jednotky
Typ ozvučnice
Jmenovitá impedance
Zatížitelnost
Maximální příkon:
Úroveň citlivosti
Frekvenční pásmo
Rozměry (š/v/h)
se stolním stojanem
s držákem ve zdi
Hmotnost
se stolním stojanem
s držákem ve zdi
Dvoucestná, magneticky
odstíněná
Hloubkový reproduktor:
10 cm, kuželový výškový
reproduktor: 20 mm,
kalotový typ
Bass reflex
8Ω
120 W
84 dB (1 W, 1 m)
120 Hz - 70 000 Hz
Přibližně 130 × 510 × 30
mm
Přibližně 130 × 585 × 30
mm (Průměr základny:
250 mm)
Přibližně 130 × 576 × 50
mm
Přibližně 2,0 kg
Přibližně 3,3 kg
Přibližně 2,5 kg
Dodané příslušenství
Šňůra reproduktoru (10 m) (1 ks)
Adaptér koncovky (1 ks)
Základna stolního stojanu (1 ks)
Držák ve zdi (strana reproduktoru) (1 ks)
Držák ve zdi (strana zdi) (1 ks)
Hák ve zdi (2 ks)
Šroub s šestihrannou hlavou (2 ks)
Šroub (M5) (4 ks)
Šroub (M4) (4 ks)
Šroub (pro držák ve zdi) (2 ks)
Matkový klíč (1 ks)
Nálepka pro reproduktory (1 ks)
Nálepka pro adaptéry koncovek (1 ks)
Čistící hadřík (1 ks)
Design a specifikace se mohou měnit bez předchozího
upozornění.





-1


-2

-3
FIGYELMEZTETÉS
-4
A készüléket ne működtesse zárt helyen, például
szekrénybe beépítve.
Feleslegessé vált elektromos és elektronikus
készülékek hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és egyéb
európai országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne
kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az
elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni
a környezet és az emberi egészség károsodását, mely
bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladék kezelés helyes
módját. Az anyagok, újrahasznosítása segít a természeti
erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy
ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Jelen kézikönyvről
A kézikönyv utasításai az SS-FRF7ED készülékre
vonatkoznak. Az SS-FRF7ED készülékre csatlakoztatva
a hangsugárzó 6.1 csatornás térhangzást biztosít.
A hangsugárzó és az SA-FT7ED készülék többi
hangsugárzójának csatlakoztatásával kapcsolatban az
SA-FT7ED készülékhez kapott kézikönyvben talál
információkat.
Óvintézkedések
A kezeléssel kapcsolatban
• Nem szabad a hangsugárzórendszert a maximális
bemenőteljesítményt meghaladó teljesítménnyel
hosszabb ideig üzemeltetni.
• Ha a hangsugárzó-csatlakozások polaritása rossz, akkor a
mély hangok halkak lesznek, és a különböző hangszerek
helye nem érezhető.
• Ha szigeteletlen, csupasz hangsugárzó-vezetékek
látszanak ki a hangsugárzó-csatlakozóknál, az
rövidzárlatot okozhat.
• A csatlakoztatás előtt kapcsolja ki az erősítőt, nehogy
károsodjon a hangsugárzórendszer.
• A hangsugárzórácsot nem lehet levenni. Ne próbálja
meg levenni a rácsot a hangsugárzórendszerről. Ha
megpróbálja levenni, megsérülhet a hangsugárzó.
• A hangerőt nem szabad addig fokozni, hogy a hang
eltorzuljon.
Mellékelt tartozékok és
felszerelési módok
A hangsugárzó elektromos
csatlakoztatása
Az ilyen rendszerű hangsugárzókat 2 módon lehet
felszerelni: asztali állványra vagy fali tartókarra szerelve.
Az egyes felszerelési módokhoz szükséges tartozékokat az
alábbi táblázatokban találja.
Csatlakoztassa a hangsugárzót az erősítő hangsugárzókimenet csatlakozójához.
Az elektromos csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy
minden egység (a mélysugárzó is) ki van-e kapcsolva.
Felszerelési mód
Asztali
állvány
Fali tartókar
 Hangsugárzókábel
(10 m) × 1


 Imbuszfejű csavar
×2


 Csavarkulcs × 1


• Ellenőrizze, hogy a hangsugárzón lévő plusz (+) és a
mínusz (–) csatlakozó az erősítőn lévő plusz (+) és mínusz
(–) csatlakozóhoz van-e kötve.
• Ne felejtse jól meghúzni a hangsugárzó-csatlakozók
csavarjait, mert a laza csavarkötések zajforrások lehetnek.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakozások biztonságosak-e. Ha
a csupasz hangsugárzó-vezetékek és a hangsugárzócsatlakozók összeérnek, akkor rövidzárlat keletkezhet.
• Az erősítő csatlakoztatásával kapcsolatban az erősítőhöz
kapott kézikönyvben talál további információkat.
 Csatlakozóadapter
×1


Tipp
 Asztali állvány
talapzat × 1

-
 Csavar (M5) × 4

-
 (Hangsugárzó felőli)
fali tartókar × 1
-

 (Fal felőli) fali
tartókar × 1
-

 Csavar (a fali
tartókarhoz) × 2
-

 Csavar (M4) × 4
-

 Fali akasztó × 2
-

Összeszerelés
Felerősítés az asztali állványra
1
Rögzítse a csatlakozóadaptert () az
asztali állvány talapzatra () a csavarokkal
(M5) () (-1).
2
Illessze a hangsugárzót a
csatlakozóadapterre (), és rögzítse az
imbuszfejű csavarokkal () (-2).
A fali tartókar felerősítése
1
Ha a közeli tévékészülék képernyőjén a színek
megváltoznak
A hangsugárzórendszer mágnesesen árnyékolt, hogy
tévékészülékek közelébe lehessen helyezni. Ennek ellenére
egyes tévékészülékeken mégis szokatlanná válhatnak a
színek.
Ha a felszerelési hely adottsági olyanok, a (fal felőli)
fali tartókart () a (hangsugárzó felőli) fali tartókar
() másik oldalára is fel lehet erősíteni (-2).
2
Illessze össze a csatlakozóadaptert () és
a hangsugárzót.
Rögzítse a fali akasztókat () a
hangsugárzó hátoldalához a csavarokkal
(M4) (), és csatlakoztassa a
hangsugárzókábelt () (-3).
3
Rögzítse a fali tartókart csavarokkal (nem
tartozék) a falhoz (-4).
4
A szög beállítása után húzza meg a fali
tartókar csavarjait (-5).
5
Illessze a hangsugárzó hátulján lévő fali
akasztókat () a fali tartókarba (-6).
Ha megint szokatlanná válnak a színek...
c Helyezze a hangsugárzókat távolabbra a tévékészüléktől.
Gerjedés esetén
Helyezze át a hangsugárzókat, vagy vegye lejjebb az
erősítőn a hangerőt.
Az elhelyezéssel kapcsolatban
• Ne tegye a hangsugárzókat ferde alapra.
• Ne tegye a hangsugárzókat az alábbi helyekre:
— ahol nagyon meleg vagy hideg van;
— ahol sok a por vagy a piszok;
— ahol nagy a nedvesség;
— ahol vibráció van;
— ahol közvetlen napsugárzásnak van kitéve.
• Körültekintően járjon el, ha a hangsugárzót különlegesen
kezelt felületre helyezi (viasszal, olajjal kezelt,
polírozott felületek stb.), mert a felület megfoltosodhat,
elszíneződhet.
Néhány szó a tisztításról
A hangsugárzók házának a tisztításához használja a
tartozékként kapott törlőkendőt.
Ha a hangsugárzórendszerrel kapcsolatban bármilyen
kérdése vagy problémája van, forduljon a legközelebbi
Sony márkaképviselethez.
Illessze a (fal felőli) fali tartókart ()
a (hangsugárzó felőli) fali tartókarra
(), és rögzítse a tartozékként kapott
(fali tartókarhoz való) csavarokkal ()
(-1). Ellenőrizze, hogy felül van-e a
(hangsugárzó felőli) fali tartókaron () a
nyílás.
Tipp
Ha szokatlanná válnak a színek...
c Kapcsolja ki a tévékészüléket, és 15–30 perc elteltével
kapcsolja be újra.
Megjegyzések ()
Mellékelt tartozékok
Megjegyzések
• Használjon a fal anyagának és a kellő tartóerőnek
megfelelő csavarokat. A gipszkarton falak nagyon
törékenyek, ezért a csavarokat egy karra kell csavarozni,
és azt a falra erősíteni. A hangsugárzókat függőleges, sima
falrészletre kell szerelni, ahol meg is van erősítve.
• A fal anyagával és a használandó csavarokkal
kapcsolatban az épület kivitelezőjétől, illetve a
csavarboltban kérjen felvilágosítást.
• A Sony nem vállal felelősséget a helytelen üzembe
helyezés, a nem elég erős fal, a nem megfelelő csavarok, a
természeti csapások stb. miatt bekövetkezett balesetekért
vagy károkért.
A matricák felhelyezése
Ha a hangsugárzókat az állványra szerelve használja,
akkor a hangsugárzó hátulján lévő, falra szereléshez
való csavarhelyeket leragaszthatja a tartozékként kapott
matricákkal.
Ha az első/hátsó hangsugárzókat a falra szerelve használja,
akkor a csatlakozóadapter alján lévő csavarhelyeket
leragaszthatja a tartozékként kapott matricákkal.
A fekete és a fekete csíkos vezetékek mínusz (–)
polaritásúak, és a hangsugárzó-csatlakozók mínusz (–)
pólusához kell őket csatlakoztatni.
Műszaki adatok
Hangsugárzórendszer
Hangsugárzó egységek
-2

Magyarul
A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében
ne tegye ki a készüléket csapadék vagy nedvesség
hatásának.
A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel,
függönnyel, stb. Ne állítson égő gyertyát a készülékre.
A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében ne tegyen
folyadékkal teli edényt, például virágvázát a készülékre.
Az áramütésveszély elkerülése érdekében ne nyissa fel a
házat. A javítást bízza szakemberre.
-1


2 utas, mágnesesen
árnyékolt
Mélysugárzó:
10 cm, tölcséres típusú
Magassugárzó: 20 mm,
dome
Bass-reflexes
8 ohm
Doboz típusa
Névleges impedancia
Teljesítményadatok
Maximális bemenőteljesítmény:
120 W
Érzékenységi szint
84 dB (1 W, 1 m)
Frekvenciatartomány
120 Hz - 70 000 Hz
Méretek (sz/m/mélys)
Körülbelül 130 × 510 × 30
mm
asztali állvánnyal
Körülbelül 130 × 585 × 30
mm (A talapzat átmérője:
250 mm)
fali tartókarral
Körülbelül 130 × 576 × 50
mm
Súly
Körülbelül 2,0 kg
asztali állvánnyal
Körülbelül 3,3 kg
fali tartókarral
Körülbelül 2,5 kg
Mellékelt tartozékok
Hangsugárzókábel (10 m) (1)
Csatlakozóadapter (1)
Asztali állvány talapzat (1)
Fali tartókar (hangsugárzó felőli) (1)
Fali tartókar (fal felőli) (1)
Fali akasztó (2)
Imbuszfejű csavar (2)
Csavar (M5) (4)
Csavar (M4) (4)
Csavar (a fali tartókarhoz) (2)
Csavarkulcs (1)
Matrica a hangsugárzókra (1)
Matrica a csatlakozóadapterekre (1)
Törlőkendő (1)
A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül
változhatnak.
-5
-6

Download PDF

advertising