Sony | SRS-D21 | Sony SRS-D21 Οδηγίες χρήσης

2-639-674-52(1)
C
1
Active Speaker System
OPERAT
ON OFFE VOLUME
Οδηγίες λειτουργίας
Návod na používanie
Návod k obsluze
Kullanım Talimatları
OPERATE
VOLUME
Αριστερ περιφερειακ
ηχείο
avý satelitný reproduktor
SRS-D21
VOLUME: Ρυθµίζει την ένταση ήχου.
i (ακουστικά) : Συνδέστε τα ακουστικά για
προσωπική ακραση.
 2007 Sony Corporation
Πριν απ τη λειτουργία της µονάδας, µελετήστε
αυτ το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική
χρήση.
Περιεχµενα συσκευασίας / Obsah balenia
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε
βροχή ή υγρασία.
Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, µην ανοίγετε
το κάλυµµα. Για εργασίες συντήρησης απευθύνεστε
µνο σε εξειδικευµένο προσωπικ.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην
καλύπτετε την περιοχή εξαερισµ της συσκευής µε
εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Μην
τοποθετείτε αναµµένα κεριά πάνω στη συσκευή.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε αντικείµενα που
περιέχουν υγρά (π.χ. βάζα) πάνω στη συσκευή.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισµένο
χώρο, πως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.
περιφερειακ
A ∆εξί
ηχείο (πίσω)
Pravý satelitný
reproduktor (zadný)
Συνδέστε τη µονάδα σε πρίζα εναλλασσµενου
ρεύµατος µε εύκολη πρσβαση. Αν παρατηρήσετε
οποιαδήποτε ανωµαλία στη λειτουργία της
µονάδας, αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο
τροφοδοσίας απ την πρίζα εναλλασσµενου
ρεύµατος.
Υπογούφερ (1)
Basový reproduktor (1)
H υπερβολική ηχητική πίεση απ ακουστικά µπορεί
να προκαλέσει απώλεια ακοής.
Αριστερ περιφερειακ
ηχείο (πίσω)
avý satelitný reproduktor
(zadný)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Καλώδιο εισδου
Vstupný kábel
για υποδοχή Din
do konektora Din
για υποδοχή LINE
OUT ή υποδοχή
ακουστικών (µίνι
υποδοχή στέρεο)
do konektora LINE
OUT alebo konektora
slúchadiel (konektor
typu stereo mini)
Καλώδιο
ελέγχου
Ovládací kábel
CD/MD Walkman* κ.λπ.
Prehrávač diskov CD alebo
MD (walkman*), at..
Υπογούφερ (πίσω)
Basový reproduktor
(zadný)
Κύριος
διακπτης
εναλλασσµενου
ρεύµατος
Hlavný sie4ový
prepínač
για πρίζα τοίχου
do sie4ovej zásuvky
B
PC κ.λπ.
Osobný počítač, at..
* Η ονοµασία "WALKMAN"
αποτελεί σήµα κατατεθέν της
Sony Corporation για
στερεοφωνικά ακουστικά.
* „WALKMAN“ je registrovanou
ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation,
ktorá predstavuje produkt
so stereofónnymi slúchadlami.
PC, CD ή MD Walkman κ.λπ.
Osobný počítač, prehrávač
diskov CD alebo MD (walkman),
at..
Έχετε υπψη τι τυχν µεταβολή ή τροποποίηση
που δεν αναφέρεται ρητά στο παρν εγχειρίδιο θα
µπορούσε να καταστήσει άκυρη την εξουσιοδτησή
σας για χρήση του παρντος εξοπλισµού.
Η ισχύς της σήµανσης CE περιορίζεται µνο σε
εκείνες τις χώρες που επιβάλλεται δια νµου,
κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (ΕΟΧ).
Αποκοµιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα
περισυλλογής)
Το σύµβολο αυτ επάνω στο
προϊν ή στη συσκευασία του
σηµαίνει να πεταχτεί µαζί µε τα
οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει
να παραδοθεί σε ένα
κατάλληλοσηµείο συλλογής
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού
υλικού προς ανακύκλωση. Με το
να βεβαιωθείτε τι το προϊν
πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
πρληψη πιθανών αρνητικών
επιπτώσεωνστο περιβάλλον και την υγεία. Η
ανακύκλωαη των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικονµηση φυσικών πρων. Για περισστερες
πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού
του προϊντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τις
υπηρεσίες καθαριτητας του δήµου σας ή το
κατάστηµα που αγοράσατε το προϊν.
Σηµείωση για ταυς πελάτες στις χώρες που ισχύουν
οι οδηγίες της Ε.Ε.
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊντος είναι η
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Ο Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρσωπος σχετικά
µε την ηλεκτροµαγνητική συµβαττητα και την
ασφάλεια του προϊντος είναι η Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Για οποιοδήποτε θέµα που αφορά στη
συντήρηση ή στην εγγύηση, ανατρέξτε στις
διευθύνσεις που παρέχονται στα ξεχωριστά
έγγραφα συντήρησης ή εγγύησης.
Προφυλάξεις
Σχετικά µε την ασφάλεια
VOLUME: Ovláda celkovú úroveň hlasitosti.
i (slúchadlá) : Pripojenie slúchadiel na osobné
počúvanie.
• Εάν κάποιο στερε αντικείµενο ή υγρ πέσει
επάνω στο σύστηµα, αποσυνδέστε το και
παραδώστε το για έλεγχο σε κάποιον
εξουσιοδοτηµένο αντιπρσωπο προτού το
χρησιµοποιήσετε ξανά.
• Το καλώδιο AC πρέπει να αλλάζεται µνο απ
εγκεκριµένο κατάστηµα επισκευής.
• Για αποτελεσµατικ διασκορπισµ της
θερµτητας, βεβαιωθείτε τι υπάρχει αρκετς
χώρος στο πίσω µέρος του υπογούφερ. Επίσης,
αποφύγετε την τοποθέτηση αντικειµένων πάνω
στη µονάδα.
• Μην τοποθετείτε το χέρι σας ή αντικείµενα στην
οπή του υπογούφερ και του περιφερειακού
ηχείου.
Σχετικά µε τη λειτουργία
• Μην χρησιµοποιείτε το σύστηµα ηχείων µε
συνεχή ισχύ που ξεπερνά τη µέγιστη ισχύ
κατανάλωσης του συστήµατος.
• Προτού κάνετε τη σύνδεση, απενεργοποιήστε το
σύστηµα ηχείων, τον Η/Υ και το εξάρτηµα ήχου
ώστε να µην προκληθούν βλάβες στο σύστηµα
ηχείων.
• Η ένταση ήχου πρέπει να ρυθµίζεται σε επίπεδο
κάτω απ το σηµείο ηχητικής παραµρφωσης.
• Αν και το παρν σύστηµα διαθέτει µαγνητικ
προστατευτικ περίβληµα, µην αφήνετε
εγγεγραµµένες κασέτες, ρολγια, πιστωτικές
κάρτες ή δισκέτες µε κωδικοποίηση µαγνητικής
ταινίας µπροστά απ το σύστηµα για µεγάλο
χρονικ διάστηµα.
Αν η εικνα της τηλερασης ή της οθνης
παραµορφώνεται υπ την επίδραση
µαγνητικού πεδίου
Αν και το παρν σύστηµα διαθέτει µαγνητικ
προστατευτικ περίβληµα, υπάρχει περίπτωση η
εικνα ορισµένων τηλεοράσεων/υπολογιστών να
παραµορφώνεται λγω της επίδρασης µαγνητικού
πεδίου. Σε αυτήν την περίπτωση, σβήστε την
τηλεραση/τον υπολογιστή και µετά απ 15 έως 30
λεπτά ανάψτε τα πάλι. Στην περίπτωση του
υπολογιστή, λάβετε λα τα κατάλληλα µέτρα, πως
αποθήκευση δεδοµένων, πριν σβήσετε τη συσκευή.
Αν, παρ’ λα αυτά, δεν φαίνεται να υπάρχει
βελτίωση, τοποθετήστε το σύστηµα µακριά απ την
τηλεραση/τον υπολογιστή. Επιπλέον, βεβαιωθείτε
τι δεν τοποθετείτε κοντά στην τηλεραση/στον
υπολογιστή αντικείµενα στα οποία περιέχονται ή
χρησιµοποιούνται µαγνήτες, πως κατασκευές
αποθήκευσης συστηµάτων ήχου, βάσεις
τηλερασης, παιχνίδια κ.λπ.. Τα αντικείµενα αυτά
µπορεί να προκαλέσουν παραµρφωση της εικνας
λγω της αλληλεπίδρασης του µαγνητικού πεδίου
που δηµιουργούν µε το σύστηµα.
Σχετικά µε την τοποθέτηση
• Μην τοποθετείτε τα ηχεία σε πλάγια θέση.
• Μην αφήνετε το σύστηµα κοντά σε πηγές
θερµτητας ή σε χώρους εκτεθειµένους στο
ηλιακ φως, σε µεγάλη ποστητα σκνης,
υγρασία, βροχή ή µηχανικούς κραδασµούς.
Σχετικά µε τον καθαρισµ
Μην χρησιµοποιείτε αλκολη, βενζίνη ή αραιωτικ
για τον καθαρισµ του περιβλήµατος.
Εάν έχετε κάποιες απορίες ή προβλήµατα µε το
σύστηµα ηχείων, απευθυνθείτε στον τοπικ
αντιπρσωπο της Sony.
Σύνδεση του συστήµατος
(βλέπε εικ. A)
Συνδέστε το καλώδιο ελέγχου του
αριστερού περιφερειακού ηχείου στην
υποδοχή Din του υπογούφερ µε
ευθυγραµµίζοντας τα αντίστοιχα βέλη.
2
Συνδέστε το καλώδιο εισδου του
αριστερού περιφερειακού ηχείου µε τον
εξοπλισµ πηγή.
Η/Υ, CD/MD Walkman κ.λπ.:
Συνδέστε το αριστερ περιφερειακ ηχείο και
την υποδοχή LINE OUT ή την υποδοχή
ακουστικών ενς Η/Υ, CD/MD Walkman κ.λπ.
µε το καλώδιο εισδου. Για λεπτοµέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας τού
εξοπλισµού πηγής.
Χώρα στην οποία
Τάση λειτουργίας
αγοράστηκε το προϊν
Περιφερειακ ηχείο
(Αριστερ)
Satelitný reproduktor
(2avý)
Υπογούφερ
Basový
reproduktor
Περιφερειακ
ηχείο (∆εξί)
Satelitný
reproduktor (pravý)
Η.Π.Α./Καναδάς
120 V AC, 60 Hz
Ευρωπαϊκές χώρες
220 – 230 V AC, 50 Hz
Άλλες χώρες
• 120 V AC, 60 Hz
• 220 – 230 V AC, 50 Hz
• Η συσκευή δεν αποσυνδέεται απ την
τροφοδοσία εναλλασσµενου ρεύµατος (πρίζα
τοίχου) εφσον ο µετασχηµατιστής είναι
συνδεδεµένος σε πρίζα τοίχου, ακµα κι αν η
συσκευή είναι απενεργοποιηµένη.
• Βγάλτε τη συσκευή απ την πρίζα, αν σκοπεύετε
να µην τη χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικ
διάστηµα. Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας, τραβήξτε το απ την πρίζα. Μην
τραβάτε ποτέ το ίδιο το καλώδιο.
2
Ενεργοποιήστε τον εξοπλισµ που
συνδέεται µε το αριστερ περιφερειακ
ηχείο.
Ρυθµίστε την ένταση του ήχου µε το
χειριστήριο VOLUME στο αριστερ
περιφερειακ ηχείο.
kταν κάνετε τη σύνδεση µε την έξοδο
ακουστικών, ρυθµίστε επίσης τον ήχο του
συνδεδεµένου στοιχείου.
Μετά την ακραση, τοποθετήστε τον διακπτη
OPERATE στη θέση OFF.
Η φωτεινή ένδειξη OPERATE σβήνει.
3
Συνδέστε το υπογούφερ στην πρίζα
τοίχου.
4
Τοποθετήστε τα ηχεία. (Βλέπε εικ. B)
Χρήση των ακουστικών
Συνδέστε τα ακουστικά στην i υποδοχή (ηχείων)
του αριστερού περιφερειακού ηχείου.
Σηµείωση
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία MEGA BASS ή
BASS BOOST (Walkman κ.λπ.) καθώς µπορεί να
προκαλέσει ηχητική παραµρφωση.
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρβληµα µε το
σύστηµα ηχείων σας, διαβάστε την ακλουθη λίστα
και λάβετε τα µέτρα που υποδεικνύονται σε αυτήν.
Εάν το πρβληµα δεν αντιµετωπίζεται,
συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρσωπο της
Sony.
∆εν ακούγεται κανένας ήχος απ το
σύστηµα ηχείων.
• Βεβαιωθείτε τι έχουν γίνει σωστά λες οι
συνδέσεις.
• Βεβαιωθείτε τι η ένταση του ήχου στο αριστερ
περιφερειακ ηχείο και το συνδεδεµένο στοιχείο
είναι κατάλληλα ρυθµισµένη.
• Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεµένα τα ακουστικά. Αν
είναι, αποσυνδέστε τα.
Ο ήχος ακούγεται παραµορφωµένος.
• Χαµηλώστε την ένταση του ήχου στο
συνδεδεµένο στοιχείο. Ή, αν το συνδεδεµένο
στοιχείο διαθέτει
λειτουργία BASS BOOST, απενεργοποιήστε την.
• Μειώστε την ένταση του ήχου µε το διακπτη
VOLUME αυτής της µονάδας.
Ακούγεται βµβος ή θρυβος απ τα ηχεία.
• Βεβαιωθείτε τι έχουν γίνει σωστά λες οι
συνδέσεις.
• Βεβαιωθείτε τι τα στοιχεία ήχου δεν έχουν
τοποθετηθεί κοντά στην τηλεραση.
Ο ήχος σταµατά ξαφνικά.
Βεβαιωθείτε τι έχουν γίνει σωστά λες οι
συνδέσεις.
Η φωτειντητα της ένδειξης λειτουργίας
(OPERATE) είναι ασταθής.
Η φωτειντητα της ένδειξης λειτουργίας
(OPERATE) ενδέχεται να είναι ασταθής ταν
αυξάνεται η ένταση. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
• Reproduktory neumiestňujte na naklonenú plochu.
• Systém nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla, ani ho
nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému množstvu prachu, vlhkosti, daž.a alebo
mechanickému poškodeniu.
Čistenie
Na čistenie skrinky nepoužívajte alkohol, benzín ani
riedidlo.
Ak máte akéko2vek otázky alebo problémy súvisiace s
reproduktorovým systémom, obrá4te sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Zapojenie systému (pozri obr. A)
1
Pripojte ovládací kábel Aavého
satelitného reproduktora do konektora
Din basového reproduktora tak, aby
príslušné šípky boli správne zarovnané.
2
Pripojte vstupný kábel Aavého satelitného
reproduktora ku zdrojovému zariadeniu.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného
priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Zariadenie pripojte k 2ahko dostupnej sie4ovej zásuvke.
Ak si všimnete, že zariadenie sa správa neobvykle,
okamžite odpojte sie4ovú zástrčku zo sie4ovej zásuvky.
Osobný počítač, prehrávač diskov CD alebo
MD (walkman*), at3.
Pripojte vstupným káblom 2avý satelitný
reproduktor a konektor LINE OUT alebo konektor
slúchadiel osobného počítača, prehrávača diskov
CD alebo MD, at.. Ďalšie informácie získate v
návode na použitie zdrojového zariadenia.
Prílišný tlak zvuku zo slúchadiel môže spôsobi4 stratu
sluchu.
Akéko2vek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne
schválené v tomto návode na používanie môžu vies4 k
tomu, že vám bude zakázané prevádzkova4 toto
zariadenie.
Platnos4 označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých
je toto označenie ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskej únie (EÚ).
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže by4 nakladané ako s
domovým odpadom. Miesto toho je
potrebné ho doruči4 do vyhradeného
zberného miesta na reckláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete
zabráni4 potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a 2udské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozil pri nesprávnom nakladaní s
týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchováva4 prírodné zdroje. Pre získanie .alších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Poznámka pre zákazníkov v krajinách
podliehajúcich smerniciam EÚ
Výrobcom tohto produktu je spoločnos4 Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre smernicu
pre elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) a
bezpečnos4 produktov je spoločnos4 Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko V prípade záležitostí týkajúcich sa
servisu alebo záruky sa obracajte na adresy uvedené
v samostatných dokumentoch týkajúcich sa servisu a
záruky.
Τµήµα ηχείου
Iné krajiny
• Striedavé napätie 120 V, 60 Hz
• Striedavé napätie 220 - 230 V,
50 Hz
Περιφερειακ ηχείο
Σύστηµα ηχείων
Γενικά
∆ιαστάσεις (Π/Υ/Β)
Βάρος
Κατανάλωση ισχύος
Περίπου 76 x 163 x 80 χιλ.
(Περιφερειακ ηχείο)
Περίπου 154 x 241 x 176 χιλ.
(Υπογούφερ)
Περίπου 286 g
(Αριστερ περιφερειακ ηχείο)
Περίπου 180 g
(∆εξί περιφερειακ ηχείο)
Περίπου 2,5 kg
(Υπογούφερ)
1,8 µ. (Καλώδιο ελέγχου)
2 µ. (Καλώδιο τροφοδοσίας)
22 W
Ο σχεδιασµς και οι προδιαγραφές υπκεινται σε
τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.
Počúvanie zvuku (pozri obr. C)
Najskôr znížte hlasitos4 2avého satelitného
reproduktora. Pred tým, než začnete prehráva4 zo
zdroja, treba hlasitos4 nastavi4 na minimum.
1
Hlavný sieGový prepínač na basovom
reproduktore (na zadnej časti) nastavte
na hodnotu ON a potom nastavte
prepínač OPERATE na Aavom satelitnom
reproduktore na hodnotu ON.
Indikátor OPERATE sa rozsvieti na zeleno.
Systém je pripojený k hlavnému zdroju napájania
prostredníctvom basového reproduktora. Ke. je
basový reproduktor vypnutý, systém nie je v
prevádzke, dokonca ani vtedy, ak je prepínač
OPERATE nastavený na hodnotu ON.
2
Zapnite zariadenie pripojené k Aavému
satelitnému reproduktoru.
3
Nastavte ovládač VOLUME na Aavom
satelitnom reproduktore.
Pri pripájaní k výstupu pre slúchaídá tiež nastavte
hlasitos4 pripojeného zariadenia.
Po ukončení počúvania nastavte prepínač
OPERATE na hodnotu OFF.
Indikátor OPERATE prestane svieti4.
Poznámka
• Štítok s informáciami o prevádzkovom napätí,
spotrebe energie a .alšími údajmi sa nachádza na
zadnej vonkajšej časti zariadenia.
• Pred použitím systému sa uistite, že prevádzkové
napätie systému zodpovedá napätiu v zásuvke.
Striedavé napätie 220 - 230 V,
50 Hz
Ονοµαστική ισχύς εξδου
2 W (10% T.H.D., 1 kHz, 8 Ω)
(Περιφερειακ ηχείο)
16 W (10% T.H.D., 100 Hz, 4 Ω)
(Υπογούφερ)
Είσοδος
Καλώδιο εισδου µε
στερεοφωνικ µίνι βύσµα
(1,8 µ.) x 1
Αντίσταση εισδου
4,7 kΩ (στο 1 kHz)
Έξοδος
Μίνι υποδοχή στέρεο x 1
(i (ακουστικά))
Umiestnite reproduktory (pozri obr. B)
Bezpečnostné
Európske krajiny
Σύστηµα ηχείων
Γούφερ
Μονάδες ηχείων
10 εκ., κωνικού τύπου
Τύπος περιβλήµατος ASW (τύπος Acoustic Super
Woofer)
Αντίσταση
4Ω
4
Slúchadlá pripojte do konektora i (slúchadlá) na 2avom
satelitnom reproduktore.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Υπογούφερ
Basový reproduktor pripojte do sieGovej
zásuvky.
Použitie slúchadiel
Striedavé napätie 120 V, 60 Hz
Ευρείας ζώνης, µε µαγνητικ
προστατευτικ κάλυµµα
Μονάδες ηχείων
5,7 εκ., κωνικού τύπου
Τύπος περιβλήµατος Βαθυανακλαστήρας
Αντίσταση
8Ω
Μήκος καλωδίου
1,5 µ. (Απ το αριστερ
περιφερειακ ηχείο ως το δεξί
περιφερειακ ηχείο)
3
Odporúčania
Prevádzkové napätie
Αντάπτορας φις PC-236MS
Αρχικά, χαµηλώστε την ένταση του ήχου στο
αριστερ περιφερειακ ηχείο.
Η ένταση του ήχου πρέπει να ρυθµιστεί στο
ελάχιστο, προτού ξεκινήσει η λειτουργία της πηγής
προγράµµατος.
UPOZORNENIE
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu daž3a ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Z dôvodu možného úrazu elektrickým prúdom
zariadenie neotvárajte.
Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami, at.., inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru. Na prístroj nekla.te horiace sviečky.
Na prístroj nekla.te predmety naplnené kvapalinami,
ako napríklad vázy, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom.
USA alebo Kanada
Πρσθετα εξαρτήµατα
(Βλέπε εικ. C)
Skôr než zariadenie začnete používa4, prečtajte si
pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj
informácií v budúcnosti.
Miesto zakúpenia
Μήκος καλωδίου
Ακραση ήχου
Umiestnenie
Slovensky
VÝSTRAHA
Τµήµα ενισχυτή
1
• Η ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της
συσκευής, µε την τάση λειτουργίας, την
κατανάλωση ισχύος κ.λπ., βρίσκεται στο πίσω
µέρος του περιβλήµατος.
• Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστηµα,
βεβαιωθείτε τι η τάση λειτουργίας του είναι ίδια
µε αυτήν της χώρας σας.
Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας (OPERATE)
ανάβει σε πράσινο χρώµα.
Η κύρια πηγή τροφοδοσίας του συστήµατος
παρέχεται απ το υπογούφερ. kταν είναι
απενεργοποιηµένο το υπογούφερ, το σύστηµα
δεν λειτουργεί, ακµη και αν ο διακπτης
OPERATE είναι στη θέση ON.
3
Printed in Malaysia
Ελληνικά
Περιφερειακ ηχείο (2)
Satelitný reproduktor (2)
Φωτεινή ένδειξη
λειτουργίας
(OPERATE)
Indikátor OPERATE
Τοποθετήστε τον κύριο διακπτη
εναλλασσµενου ρεύµατος του
υπογούφερ (στο πίσω µέρος) στη θέση
ON και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το
διακπτη λειτουργίας (διακπτης
OPERATE) του αριστερού
περιφερειακού ηχείου στη θέση ON.
Vypnite funkciu MEGA BASS alebo BASS BOOST
(walkman, at..), ke.že môže spôsobi4 počute2né
skreslenie zvuku.
Riešenie problémov
Ak zistíte problém s reproduktorovým systémom,
skontrolujte nasledujúci zoznam a vykonajte dané
opatrenia. Ak problém pretrváva, obrá4te sa na
najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Z reproduktorového systému nevychádza
žiadny zvuk.
• Kým je zariadenie zapojené do sie4ovej zásuvky, nie
je odpojené od siete, a to aj v prípade, že zariadenie
je vypnuté.
• Ak systém nebudete dlhšiu dobu používa4, odpojte
ho zo sie4ovej zásuvky. Kábel odpájajte od elektrickej
siete uchopením za zástrčku. Nikdy ne4ahajte za
samotný kábel.
• V prípade, že sa do systému dostane akáko2vek
tekutina alebo pevný predmet, odpojte systém zo
siete a pred .alším použitím ho nechajte prezrie4
odborníkovi.
• Sie4ový napájací kábel by sa mal vymieňa4 iba v
kvalifikovanom servisnom obchode.
• Pre efektívnu odvod tepla zabezpečte za basovým
reproduktorom dostatok vo2ného priestoru.
Na zariadenie nekla.te žiadne predmety.
• Nevkladajte ruku ani žiadne predmety do otvoru
basového reproduktora a satelitného reproduktora.
• Skontrolujte, či sú všetky pripojenia správne
zapojené.
• Skontrolujte, či ste nezabudli zvýši4 hlasitos4 2avého
satelitného reproduktora a pripojeného zariadenia.
• Skontrolujte, či sú pripojené slúchadlá. Ak sú,
odpojte ich.
Prevádzkové
Zvuk sa náhle zastavil.
• Reproduktorový systém neza4ažujte nepretržitým
výkonom, ktorý prevyšuje maximálny príkon
systému.
• Pred pripojením vypnite reproduktorový systém,
osobný počítač a zvukové zariadenie, čím predídete
poškodeniu reproduktorového systému.
• Úroveň hlasitosti by sa nemala zvyšova4 až na úroveň
skreslenia.
• Hoci je tento systém magneticky odtienený,
nenechávajte v jeho blízkosti na dlhší čas nahrané
pásky, hodinky, kreditné karty alebo diskety
používajúce magnetické kódovanie.
Skontrolujte, či sú všetky pripojenia správne zapojené.
Pri magnetickom skreslení televízneho
obrazu alebo obrazovky monitora
Hoci je tento systém magneticky odtienený, môžu na
niektorých televíznych prijímačoch alebo osobných
počítačoch nasta4 prípady magnetického skreslenia
obrazu. V takom prípade televízny prijímač alebo
osobný počítač vypnite a po 15 až 30 minútach ho
znovu zapnite. V prípade osobného počítača pred jeho
vypnutím vykonajte potrebné opatrenia, ako napríklad
uloženie údajov.
V prípade, že nenastalo žiadne zlepšenie, umiestnite
systém .alej od televízneho prijímača alebo osobného
počítača. Blízko televízneho prijímača alebo osobného
počítača neumiestňujte ani predmety s pripojenými
alebo použitými magnetmi, ako napríklad stojany pre
zvukovú techniku, podstavce pod televízor, hračky, at..
Svojou interakciou so systémom by mohli spôsobi4
magnetické skreslenie obrazu.
Zvuk je skreslený.
• Znížte úroveň hlasitosti pripojeného zariadenia.
Alebo, ak má pripojené zariadenie funkciu BASS
BOOST, vypnite ju.
• Znížte hlasitos4 tohto zariadenia ovládačom
VOLUME.
Vo výstupe z reproduktora je počuG hlboký
zvuk alebo šum.
• Skontrolujte, či sú všetky pripojenia správne
zapojené.
• Skontrolujte, či niektoré zvukové zariadenia nie sú
umiestnené príliš blízko k televíznemu prijímaču.
Jas indikátora OPERATE je nestabilný.
Jas indikátora OPERATE sa môže sta4 nestabilným pri
zvýšení hlasitosti. Nie je to porucha.
Technické parametre
Reproduktorová časG
Satelitný reproduktor
Reproduktorový systém
Reproduktory
Typ ozvučnice
Impedancia
Dĺžka kábla
úplný rozsah, magneticky odtienený
5,7 cm, kónusový typ
s basreflexným otvorom
8Ω
1,5 m (od 2avého satelitného
reproduktora k pravému satelitnému
reproduktoru)
Basový reproduktor
Reproduktorový systém
Reproduktory
Typ ozvučnice
Impedancia
basový reproduktor
10 cm, kónusový typ
ASW (typ Acoustic Super Woofer)
4Ω
Zosilňovacia časG
Menovitý výstup
Vstup
Vstupná impedancia
Výstup
2 W (10% úplné harmonické
skreslenie (T.H.D.), 1 kHz, 8 Ω)
(satelitný reproduktor)
16 W (10% úplné harmonické
skreslenie (T.H.D.), 100 Hz, 4 Ω)
(basový reproduktor)
vstupný kábel s konektorom typu
stereo mini (1,8 m) x 1
4,7 kΩ (pri 1 kHz)
konektor typu stereo mini x 1
(i (slúchadlá))
Všeobecné
Rozmery (š/v/h)
Hmotnos4
Dĺžka kábla
Príkon
približne 76 x 163 x 80 mm
(satelitný reproduktor)
približne 154 x 241 x 176 mm
(basový reproduktor)
približne 286 g
(2avý satelitný reproduktor)
približne 180 g
(pravý satelitný reproduktor)
približne 2,5 kg
(basový reproduktor)
1,8 m (ovládací kábel)
2 m (napájací kábel)
22 W
VoliteAné príslušenstvo
Redukcia
PC-236MS
Vzh2ad a technické parametre sa môžu zmeni4 bez
predchádzajúceho upozornenia.
Obsah balení / Paketin İçindekiler
Umístění
Česky
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a
uschovejte ji pro další použití.
UPOZORNĚNÍ
Nevystavujte zařízení dešti ani vlhkosti, předejdete
tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neotevírejte kryt zařízení. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Opravy svěřte výhradně
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte novinami,
ubrusy, závěsy atd., mohlo by dojít k požáru. Na
pžístroj nestavte hořící svíčky.
Na pžístroj neumís4ujte nádoby s tekutinou, např. vázy,
snížíte tak možnost vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
• Neinstalujte reproduktory v nakloněné poloze.
• Sestavu nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů a
na místech vystavených přímému slunečnímu záření,
nadměrné prašnosti, vlhkosti, dešti nebo
mechanickým otřesům.
Čištění
K čištění krytu nepoužívejte alkohol, benzín ani žádná
ředidla.
S veškerými problémy a dotazy týkajícími se této
soustavy reproduktorů se obracejte na nejbližší
zastoupení společnosti Sony.
Zavěšení sestavy (viz obr. A)
Subwoofer (1)
Subwoofer (1)
Zapojte přístroj do snadno přístupné sí4ové zásuvky.
Zjistíte-li ve funkci přístroje jakékoliv nesrovnalosti,
odpojte jej ihned ze sí4ové zásuvky.
A
1
2
Levý satelitní reproduktor
(zezadu)
Sol uydu hoparlör (arka)
POZOR
Byli jste upozorněni, že jakékoli změny nebo úpravy,
které nejsou výslovně schváleny v této příručce, mohou
vést ke zrušení vašeho oprávnění k provozu tohoto
zařízení.
Vstupní kabel
Giriş kablosu
Do zdířky DIN
Din jakına
Do zdířky LINE OUT
nebo zdířky sluchátek
(stereofonní
minizdířka)
LINE OUT veya
kulaklık jakına
(stereo mini jak)
Řídicí kabel
Denetim kablosu
CD/MD Walkman* atd.
CD/MD Walkman*, vb.
Subwoofer (zezadu)
Subwoofer (arka)
Hlavní sí4ový
vypínač
AC açma kapama
anahtarı
Do zásuvky ve zdi
prize
Počítač atd.
PC, vb.
* „WALKMAN“ je registrovaná
ochranná známka společnosti Sony
Corporation pro produkty skupiny
Headphone Stereo.
* “WALKMAN”, Headphone Stereo
ürünlerini temsilen Sony
Corporation'ın tescilli ticari
markasıdır.
Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde
je toto označení zákonné, zejména na země
Evropského společenství (EU).
Nakládání s nepotřebným elektrickým a
elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a
dalších evropských státech uplatňujícĺch oddělený
systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku
nebo jeho balení upozorňuje, že s
výrobkem po ukončení jeho
životnosti by nemělo být nakládáno
jako s běžným odpadem z
domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa,
určeného k recklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a
zdraví lidí, které naopak může být ohroženo
nesprávným nákladním s výrobkem při jeho likvidaci.
Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete
zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informcí o
recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodjenu, v níž jste
výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se
vztahují směrnice ES
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonsko. Oprávněným zástupcem pro EMC a
bezpečnost produktů je společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. S otázkami týkajícími se servisu či záruky se
obracejte na adresy uvedené ve zvláštních servisních či
záručních dokumentech.
Bezpečnostní opatření
B
Bezpečnost
• Typový štítek udávající provozní napětí, příkon apod.
je umístěn na zadní straně přístroje.
• Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte, zda
jeho provozní napětí odpovídá použitému systému
napájení.
Počítač, CD/MD Walkman atd.
PC, CD veya MD Walkman, vb.
Satelitní reproduktor
(levý)
Uydu hoparlör (Sol)
Subwoofer
Subwoofer
Země nákupu
USA/Kanada
Evropské země
Ostatní země
Satelitní
reproduktor (pravý)
Uydu hoparlör (Sağ)
Provozní napětí
120 V stř., 60 Hz
220 - 230 V stř., 50 Hz
• 120 V stř., 60 Hz
• 220 - 230 V stř., 50 Hz
OPERAT
ON OFFE VOLUME
OPERATE
VOLUME
Indikátor OPERATE
OPERATE göstergesi
Levý satelitní reproduktor
Sol uydu hoparlör
VOLUME: Ovládání celkové úrovně hlasitosti.
i (sluchátka) : Připojení sluchátek pro soukromý
poslech.
VOLUME: Genel ses düzeyini denetler.
i (kulaklık) : Kişisel olarak dinlemek için kulaklık
bağlayın.
Zapojte vstupní kabel levého satelitního
reproduktoru do zdrojového přístroje.
3
4
Zapojte subwoofer do síGové zásuvky.
Poslech (viz obr. C)
Nejprve snižte hlasitost na levím satelitním
reproduktoru. Před zahájením přehrávání by hlasitost
měla být nastavena na minimum.
1
Subwoofer
Reproduktorová sestava
Akustické měniče
Typ skříně
Impedance
Woofer
10 cm, kuželový typ
ASW (Acoustic Super Woofer)
4Ω
Indikátor OPERATE se rozsvítí zeleně.
Hlavním zdroj napájení sestavy je subwoofer. Je-li
napájení subwooferu vypnuto, sestava nefunguje,
a to ani v případě, že je přepínač OPERATE
nastaven do polohy ON.
2
3
Jmenovitý výstup
Vstupní impedance
Výstup
2 W (10 % T.H.D. zkreslení, 1 kHz,
8 Ω)
(Satelitní reproduktor)
16 W (10 % T.H.D. zkreslení, 100
Hz, 4 Ω)
(Subwoofer)
Vstupní kabel se zástrčkou stereo
mini
(1,8 m) x 1
4,7 kΩ (při 1 kHz)
Stereo mini zdířka x 1
(i (sluchátka))
Obecné
Rozměry (š/v/h)
Hmotnost
Délka kabelu
Spotřeba energie
Přibližně 76 x 163 x 80 mm
(Satelitní reproduktor)
Přibližně 154 x 241 x 176 mm
(Subwoofer)
Přibližně 286 g
(Levý satelitní reproduktor)
Přibližně 180 g
(Pravý satelitní reproduktor)
Přibližně 2,5 kg
(Subwoofer)
1,8 m (řídicí kabel)
2 m (napájecí kabel)
22 W
Volitelné příslušenství
Propojovací adaptér PC-236MS
Přepněte hlavní síGový vypínač na
subwooferu (na zadní straně) do polohy
ON a poté přepněte přepínač OPERATE
na levém satelitním reproduktoru do
polohy ON.
Zapněte přístroj připojený k levému
satelitnímu reproduktoru.
Upravte hlasitost pomocí ovladače
VOLUME na levém satelitním
reproduktoru.
Při připojení k výstupu pro sluchátka také upravte
hlasitost připojeného přístroje.
Po ukončení poslechu nastavte přepínač
OPERATE do polohy OFF.
Indikátor OPERATE zhasne.
Použití sluchátek
Zapojte sluchátka do zdířky i (sluchátka) na levém
satelitním reproduktoru.
Poznámka
Vypněte funkce MEGA BASS a BASS BOOST
(Walkman atd.), nebo4 mohou způsobovat zkreslení
zvuku.
Odstraňování problémů
Vyskytne-li se problém se sestavou reproduktorů,
zkontrolujte následující seznam a přijměte níže uvedená
opatření. Pokud problém přetrvává, obra4te se na
nejbližší zastoupení společnosti Sony.
Ze sestavy reproduktorů nevychází žádný
zvuk.
Obsluha
Zvuk najednou utichl.
Přestože se jedná o magneticky stíněný systém, může
se stát, že dojde k magnetickému zkreslení obrazu na
některých televizorech či monitorech osobních
počítačů. V takovém případě vypněte napájení
televizoru nebo osobního počítače a po uplynutí 15 až
30 minut je znovu zapněte. Před vypnutím osobního
počítače prove.te příslušná opatření, jako je uložení
dosud neuložených dat.
Pokud nedojde k žádnému zlepšení, umístěte sestavu
dál od televizoru nebo osobního počítače. Neumís4ujte
také do blízkosti televizoru nebo osobního počítače
předměty obsahující magnety, např. hudební sestavy,
televizní stojany, hračky atd. Mohly by totiž v interakci s
touto sestavou způsobit magnetické zkreslení obrazu.
Reproduktorová sestava Širokopásmová, magneticky
stíněná
Akustické měniče
5,7 cm, kuželový typ
Typ skříně
Basreflex
Impedance
8Ω
Délka kabelu
1,5 m (mezi levým a pravým
satelitním reproduktorem)
Rozmístěte reproduktory (viz obr. B).
• Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna
připojení.
• Zkontrolujte, zda byla nastavena hlasitost na levém
satelitním reproduktoru a na připojeném zařízení.
• Zkontrolujte, zda jsou připojena sluchátka. Pokud
ano, odpojte je.
Dojde-li k magnetickému zkreslení obrazu na
televizoru či monitoru
Satelitní reproduktor
Vstup
• Přístroj není odpojen od zdroje napájení (ze sítě),
pokud je zapojen do zásuvky, a to i tehdy, je-li
vypnutý.
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte
jej od sítě. Kabel odpojte vytažením za zástrčku.
Nikdy netahejte za kabel.
• Spadne-li do přístroje jakýkoliv pevný předmět nebo
vnikne-li do něj kapalina, odpojte přístroj ze zásuvky
a před dalším použitím jej nechte zkontrolovat
odborníkem.
• Napájecí kabel může být vyměněn pouze v
kvalifikovaném servisu.
• Za subwooferem byl měl být ponechán dostatečný
volný prostor, aby bylo zajištěno odvětrávání. Na
přístroj nepokládejte žádné těžší předměty.
• Do otvoru subwooferu a satelitního reproduktoru
nesahejte rukou ani nevkládejte žádné předměty.
• Nenapájejte sestavu reproduktorů signálem, který
dlouhodobě přesahuje maximální výkon sestavy.
• Před připojením vypněte sestavu reproduktorů,
počítač a audio zařízení, aby nedošlo k poškození
sestavy reproduktorů.
• Úroveň hlasitosti by neměla přesáhnout mez
zkreslení.
• Přestože se jedná o magneticky stíněný systém,
neponechávejte v blízkosti sestavy nahrané pásky,
hodinky, kreditní karty nebo diskety s magnetickým
zápisem.
C
Zapojte řídicí kabel levého satelitního
reproduktoru do zdířky DIN subwooferu
tak, aby symboly ve tvaru šipek byly
umístěny proti sobě.
Počítač, CD/MD Walkman atd.:
Pomocí vstupního kabelu připojte levý satelitní
reproduktor ke zdířce LINE OUT nebo zdířce
sluchátek na počítači, CD/MD Walkmanu atd.
Podrobné informace najdete v návodu k použití
zdrojového přístroje.
Přílišný akustický tlak zvuku ze sluchátek může
zapříčinit ztrátu sluchu.
Pravý satelitní reproduktor
(zezadu)
Sağ uydu hoparlör (arka)
Reproduktory
Zesilovač
Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorách, jako
jsou knihovny nebo vestavěné skříňky.
Satelitní reproduktor (2)
Uydu hoparlör (2)
Technické údaje
Zvuk je zkreslený.
• Snižte hlasitost připojeného přístroje. V případě, že je
na připojeném přístroji zapnuta funkce BASS
BOOST, vypněte ji.
• Snižte hlasitost pomocí ovladače VOLUME na této
sestavě.
Na výstupu z reproduktorů je slyšet šum.
• Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna
připojení.
• Zkontrolujte, zda nejsou zvukové komponenty
umístěny příliš blízko u televizoru.
Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna
připojení.
Jas indikátoru OPERATE kolísá.
Je -li nastavena vysoká hlasitost, může jas indikátoru
OPERATE kolísat. Nejedná se o žádnou závadu.
Design a technické údaje mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Yerleştirme sırasında
Türkçe
Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir
şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans
amacıyla saklayın.
• Hoparlörleri eğimli olarak ayarlamayın.
• Sistemi ısı kaynakları yakınına ya da doğrudan güneş
ışığı, aşırı toz, nem, yağmur veya mekanik darbeye
maruz kalabileceği yerlere koymayın.
Temizlik sırasında
Kabini temizlemek için alkol, benzen veya tiner
kullanmayın.
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma riskini azaltmak için,
aygıtı yağmur veya neme maruz bırakmayın.
Elektrik çarpmasını önlemek için kutuyu açmayın.
Sadece uzman personelden servis alın.
Yangın riskini azaltmak için aygıtın havalandırmasını
gazete, masa örtüsü, perde, vb. ile örtmeyin. Ayrıca,
aygıtın üzerine yanan mum koymayın.
Yangın veya elektrik çarpma riskini azaltmak için,
aygıtın üzerine vazo gibi sıvıyla doldurulmuş nesneler
koymayın.
Hoparlör sisteminizle ilgili soru veya sorunlarınız olursa,
lütfen en yakın Sony satıcısına danışın.
Sistemin bağlanması
(Bkz. şekil A)
1
Sol uydu hoparlörün denetim kablosunu
üzerindeki oklara uygun olarak
subwoofer'ın Din jakına bağlayın.
2
Sol uydu hoparlörün giriş kablosunu
kaynak aygıta bağlayın.
Aygıtı kitaplık veya gömülü dolap gibi sınırlı bir alana
yerleştirmeyin.
Üniteyi kolaylıkla erişilebilen bir AC prize bağlayın.
Ünitede bir anormallik fark ederseniz, elektrik fişini
derhal AC prizden çıkarın.
PC, CD/MD Walkman vb.:
Sol uydu hoparlörünü giriş kablosuyla PC, CD/MD
Walkman, vb. LINE OUT'u ya da kulaklık jakına
bağlayın. Ayrıntılar için kaynak aygıtın kullanım
talimatlarına bakın.
Kulaklıklardan gelen aşırı ses baskısı işitme kaybına
neden olabilir.
DİKKAT
Bu el kitabında açıkça izin verilmeyen herhangi bir
değişiklik yapılması durumunda bu aygıtı çalıştırma
yetkinizin geçersiz kılınabileceği konusunda dikkatinizi
çekeriz.
CE markasının geçerlilişi yasal olarak zorunlu olduğu
EEA (Avrupa Ekonomik Bölgesi) ülkeleriyle sınırlıdır.
Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı toplama sistemlerine
sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde
bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev
atığı olarak muamele görmemesi
gerektiğini gösterir. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik ekipmanların
geri dönüşümü için mevcut olan
uygun toplama noktasına teslim
edilmedilir. Bu ürünün doğru şekilde
atılmasını sağlayarak, bu ürüne
yanlış müdahale edilmesi sonucunda
ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan
sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek
durumların önlenmesine yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları
korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri
dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde
bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle
veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.
AB Yönetmeliklerinin uygulandığı ülkelerdeki
müşteriler için bildirim
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japonya’dır. EMC ve ürün
güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH,
Hedelfınger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Almanya’dır.
Servis veya garantiyle ilgili her konuda ayrı servis veya
garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun.
3
4
Seslerin dinlenmesi (Bkz. ekil C)
Öncelikle, sol uydu hoparlörün ses seviyesini azaltın.
Program kaynağını oynatmaya başlamadan önce ses
seviyesi en az olarak ayarlanmalıdır.
1
Subwoofer üzerindeki AC açma kapama
anahtarını (arka tarafta) ve ardından sol
uydu hoparlör üzerindeki OPERATE
anahtarını ON konumuna getirin.
OPERATE göstergesi yeşil renkte yanar.
Sistemin elektrik kaynağı subwoofer tarafından
sağlanır. Subwoofer kapatıldığında, OPERATE
ON konumunda bile olsa sistem çalışmaz.
2
Sol uydu hoparlörüne bağlanan aygıtı
açın.
3
Sol uydu hoparlöründeki VOLUME
denetimini ayarlayın.
Kulaklık çıkışına bağladığınızda, bağlanan
komponentin ses seviyesini de ayarlayın.
Dinledikten sonra OPERATE anahtarını OFF
konuma getirin.
OPERATE göstergesi kapanır.
Kulaklığın kullanılması
Not
ABD/Kanada
120 V AC, 60 Hz
Avrupa ülkeleri
220 – 230 V AC, 50 Hz
Diğer ülkeler
• 120 V AC, 60 Hz
• 220 – 230 V AC, 50 Hz
• Ünite kapalı bile olsa, prize takılı olduğu sürece AC
güç kaynağından (elektrik şebekesi) bağlantısı
kesilmez.
• Uzun süre kullanılmayacaksa sistemi prizden çıkarın.
Kabloyu çıkarmak için fişten tutarak çekin. Kesinlikle
kabloyu çekmeyin.
• Sistemin içine sıvı veya katı bir nesne düştüğünde,
sistemin güç kablosunu prizden çekin ve kullanmadan
önce uzman bir personele kontrol ettirin.
• AC güç kablosu yalnızca uzman bir servis
mağazasında değiştirilmelidir.
• Isının etkin olarak dağıtılması için, subwoofer'ın
arkasında yeterli boşluk bulunduğundan emin olun.
Ayrıca, ünitenin üzerine herhangi bir nesne koymayın.
• Subwoofer ve uydu hoparlörün deliğine herhangi
nesne ya da elinizi sokmayın.
Çalıştırma sırasında
• Hoparlör sistemini maksimum sistem giriş gücünü
aşan sürekli watt gücüyle çalıştırmayın.
• Hoparlör sisteminin hasar görmesini önlemek için
bağlamadan önce hoparlör sistemi, PC ve ses
komponentini kapatın.
• Ses seviyesi bozulma noktasına kadar açılmamalıdır.
• Sistemde manyetik koruma olmasına rağmen,
manyetik kodlama kullanan kaydedilmiş kaset, saat,
kişisel kredi kartı veya floppy diskleri uzun süre
sistemin önünde bırakmayın.
TV resmi veya monitör görüntüsü manyetik
olarak bozulursa
Sistemde manyetik koruma bulunmasına rağmen bazı
TV setlerinde/kişisel bilgisayarlarda resimde manyetik
bozulmalar olabilir. Bu durumda, TV setini/kişisel
bilgisayarı kapatın ve 15 - 30 dakika sonra yeniden
açın. Kişisel bilgisayarları kapatmadan önce verilerin
saklanması gibi gerekli önlemleri alın.
Herhangi bir düzelme olmazsa, sistemi TV setinden/
kişisel bilgisayardan daha uzağa yerleştirin. Ayrıca, raflı
ses sistemleri, TV standları, oyuncaklar, vb. gibi içinde
mıknatıs bulunan nesneleri TV seti/kişisel bilgisayarın
yanına yerleştirmediğinizden emin olun. Bunlar sistemle
etkileşmelerinden dolayı resimde manyetik bozulmaya
neden olabilirler.
Hoparlör sistemi
Hoparlör üniteleri
Kapsama tipi
Empedans
Kablo uzunluğu
Sesin bozulmasına neden olabileceğinden MEGA BASS
veya BASS BOOST (Walkman, vb.) işlevini kapatın.
Sorun giderme
Hoparlör sisteminizde sorunla karşılaştığınızda,
aşağıdaki listeyi kontrol ederek belirtilen önlemleri alın.
Sorun devam ederse, en yakın Sony satıcınıza danışın.
Hoparlör sisteminden ses gelmiyor.
• Tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.
• Sol uydu hoparlör ve bağlanan komponent üzerindeki
ses seviyesinin düzgün şekilde açıldığından emin
olun.
• Kulaklıkların bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Bağlıysa, çıkarın.
Seste bozulma var.
• Bağlanan komponentin ses seviyesini azaltın. Ya da,
bağlanan komponentte BASS BOOST işlevi varsa,
kapatın.
• Ses seviyesini azaltmak için bu ünite üzerindeki
VOLUME ayarını düşürün.
Hoparlör çıkışında uğultu veya gürültü var.
• Tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.
• Ses komponentlerinin hiçbirinin TV setine çok yakın
yerleştirilmediğinden emin olun.
Ses aniden durdu.
Tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.
OPERATE göstergesinin parlaklığı dengesiz.
OPERATE göstergesinin parlaklığı ses seviyesi
yükseltildiğinde dengesiz olabilir. Bu bir arıza değildir.
Tam alan, manyetik korumalı
5,7 cm, konik tip
Bas refleks
8Ω
1,5 m (Sol uydu hoparlörden sağ
uydu hoparlöre)
Subwoofer
Hoparlör sistemi
Hoparlör üniteleri
Kapsama tipi
Empedans
Amplifikatör kısmı
Ölçülen çıkış:
Giriş
Giriş Empedansı
Çıkış
Woofer
10 cm, konik tip
ASW (Akustik Süper Woofer Tipi)
4Ω
2 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 8 Ω)
(Uydu hoparlör)
16 W (10 % T.H.D., 100 Hz, 4 Ω)
(Subwoofer)
Stereo mini fişli giriş kablosu
(1,8 m) x 1
4,7 kΩ (1 kHz'de)
Stereo mini jak x 1 (i (kulaklık))
Genel
Ölçüler (g/y/d)
Ağırlık
Kablo uzunluğu
Güvenlikle ilgili
Çalışma voltajı
Uydu hoparlör
Hoparlörleri yerleştirin. (Bkz. şekil B)
Kulaklığı sol uydu hoparlör üzerindeki i (kulaklık)
jakına bağlayın.
Satın alınan yer
Hoparlör kısmı
Subwoofer'ı prize takın.
Önlemler
• Çalışma voltajı, güç tüketimi, vb. özellikleri gösteren
tabela arka tarafta bulunur.
• Sistemi çalıştırmadan önce, sistemin çalışma
voltajının yerel elektrik şebekenizin voltajıyla aynı
olduğundan emin olun.
Teknik Özellikler
Güç tüketimi
Yaklaşık 76 x 163 x 80 mm
(Uydu hoparlör)
Yaklaşık 154 x 241 x 176 mm
(Subwoofer)
Yaklaşık 286 g
(Sol uydu hoparlör)
Yaklaşık 180 g
(Sağ uydu hoparlör)
Yaklaşık 2,5 kg
(Subwoofer)
1,8 m (Denetim kablosu)
2 m (Güç kablosu)
22 W
İşteğe bağlı yardımcı ekipman
fişli adaptör
PC-236MS
Tasarım ve teknik özellikler haber vermeksizin
değiştirilebilir
Download PDF