Sony | SRS-D211 | Sony SRS-D211 Οδηγίες χρήσης

2-593-588-52(1)
C
Eταν αναρτάτε το περιφερειακD ηχείο σε
τοίχο (Βλέπε εικ. A-B)
PC, CD ή MD Walkman κ.λπ.
Osobný počítač, prehrávač diskov
CD alebo MD (walkman), at%.
Active Speaker System
Μπορείτε να αναρτήσετε το περιφερειακ5 ηχείο σε
τοίχο. Ακολουθήστε τις σηµειώσεις (παρακάτω) για
να το τοποθετήσετε µε ασφάλεια. Αν η τοποθέτηση
δεν ολοκληρωθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθεί
πτώση του ηχείου µε συνέπεια τραυµατισµούς ή
ζηµία του ηχείου ή άλλου αντικειµένου.
POWER
ON
1
OFF
VOLUME
MIN
MAX
BASS
MIN
MAX
PHONES
• Βεβαιωθείτε 5τι ο τοίχος έχει το κατάλληλο
πάχος. Συνιστάται το ελάχιστος πάχος των
9,5 χιλ. για σοβαντισµένους τοίχους.
• Χρησιµοποιήστε τον ειδικ5 σφιγκτήρα (κοίλο
στήριγµα τοίχου, δεν παρέχεται) κατά την
ανάρτηση σε σοβαντισµένο τοίχο.
• Για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του
κοίλου στηρίγµατος τοίχου, ανατρέξτε στις
παρεχ5µενες οδηγίες χρήσης.
• Χρησιµοποιήστε στηρίγµατα τοίχου µε
ικαν5τητα ανάρτησης τουλάχιστον 20 κιλών.
• Ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται µε
το κοίλο στήριγµα τοίχου.
• Απαιτείται κοίλο στήριγµα τοίχου ø 4 χιλ.
• Ανασηκώστε την κεφαλή του κοίλου
στηρίγµατος τοίχου κατά 5 χιλ. απ5 τον τοίχο.
• Τοποθετήστε σύνδεσµο (αναεροβικ5 υλικ5
στεγανοποίησης) στο κοίλο στήριγµα τοίχου
προκειµένου να µην χαλαρώσουν οι βίδες.
Οδηγίες λειτουργίας
Návod na používanie
Návod k obsluze
Kullanım Talimatları
SRS-D211
 2007 Sony Corporation
Μπροστιν5 ηχείο
(Αριστερ5)
Predný reproduktor
(;avý)
Printed in Malaysia
Υπογούφερ
Basový reproduktor
Ελεγκτής
Ovládač
Μπροστιν5 ηχείο (∆εξί)
Predný reproduktor (pravý)
D
2
OPERATE
Σηµειώσεις
OFF
• Αφαιρέστε τη βάση απ5 το περιφερειακ5
ηχείο πριν το αναρτήσετε στον τοίχο.
• Βεβαιωθείτε 5τι το περιφερειακ5 ηχείο έχει
αναρτηθεί µε ασφάλεια στον τοίχο πριν το
χρησιµοποιήσετε.
VOLUME
MIN
MAX
BASS
MIN
Αναρτήστε το περιφερειακD ηχείο στον τοίχο.
Εισαγάγετε το στήριγµα τοίχου στην οπή
στήριξης του περιφερειακού ηχείου.
OPERATE
A
ATE
ON
ΠεριεχDµενα συσκευασίας / Obsah balenia
Ασφαλίστε το κοίλο στήριγµα στον τοίχο
— ανατρέξτε στην εικDνα.
Σηµειώσεις
VOLUME
MAX
Prevádzkové
• Βεβαιωθείτε 5τι έχουν γίνει σωστά 5λες οι συνδέσεις.
• Βεβαιωθείτε 5τι τα στοιχεία ήχου δεν έχουν
τοποθετηθεί κοντά στην τηλε5ραση.
Η φωτειν5τητα της ένδειξης λειτουργίας (OPERATE)
ενδέχεται να είναι ασταθής 5ταν αυξάνεται η ένταση.
∆εν πρ5κειται για δυσλειτουργία.
• Reproduktorový systém nezaažujte nepretržitým
výkonom, ktorý prevyšuje maximálny príkon systému.
• Pred pripojením vypnite reproduktorový systém,
osobný počítač a zvukové zariadenie, čím predídete
poškodeniu reproduktorového systému.
• Úroveň hlasitosti by sa nemala zvyšova až na úroveň
skreslenia.
• Hoci je tento systém magneticky odtienený,
nenechávajte v jeho blízkosti na dlhší čas nahrané
pásky, hodinky, kreditné karty alebo diskety
používajúce magnetické kódovanie.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Pri magnetickom skreslení televízneho
obrazu alebo obrazovky monitora
Ο ήχος σταµατά ξαφνικά.
Βεβαιωθείτε 5τι έχουν γίνει σωστά 5λες οι συνδέσεις.
Η φωτεινDτητα της ένδειξης λειτουργίας
(OPERATE) είναι ασταθής.
Τµήµα ηχείου
ΠεριφερειακD ηχείο
Σύστηµα ηχείων
Ευρείας ζώνης, µε µαγνητικ5
προστατευτικ5 κάλυµµα
Μονάδες ηχείων
5,7 εκ., κωνικού τύπου
Τύπος περιβλήµατος Κλεστ5ς τύπος
Αντίσταση
4Ω
Μήκος καλωδίου
2 µ.
Υπογούφερ
Σύστηµα ηχείων
Μονάδες ηχείων
Τύπος περιβλήµατος
Αντίσταση
Ονοµαστική ισχύς εξ5δου
5 W (10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
(Περιφερειακ5 ηχείο)
25 W (10% T.H.D., 100 Hz, 8 Ω)
(Υπογούφερ)
Είσοδος
Καλώδιο σύνδεσης µε
στερεοφωνικ5 µίνι βύσµα (1,8 µ.) x
1
Μίνι υποδοχή στέρεο x 1 (INPUT 2)
Αντίσταση εισ5δου
4,7 kΩ (at 1 kHz)
Έξοδος
Μίνι υποδοχή στέρεο x 1 (PHONES)
(Βλέπε εικ. B)
Ελεγκτής
Ovládač
VOLUME : Ρυθµίζει την ένταση ήχου.
BASS : Ρυθµίζει τη στάθµη των µπάσων (Υπογούφερ).
PHONES : Συνδέστε τα ακουστικά για προσωπική
ακρ5αση.
Υπογούφερ µε ενσύρµατο ελεγκτή (1)
Basový reproduktor s drôtovým ovládačom (1)
Βάση (2)
Stojan (2)
A
,
Περιφερειακ5 ηχείο
Satelitný reproduktor
B
Αντιστρέψτε τη βάση
για να αλλάξετε τη
γωνία του ηχείου.
Ak chcete zmeni uhol
reproduktora, je
potrebné pootoči
stojan.
Βάση
Stojan
Οπή στήριξης
Kotevný otvor
Κοίλο στήριγµα τοίχου
(- 4 mm, δεν παρέχεται)
Kotviaci prvok na duté
steny (priemer 4 mm,
nedodáva sa)
Σηµείωση
Πρώτα, βεβαιωθείτε 5τι
τοποθετήσατε σύνδεσµο
(αναεροβικ5 υλικ5
στεγανοποίησης) στο κοίλο
στήριγµα τοίχου προκειµένου
να µην χαλαρώσουν οι βίδες.
ø 7 mm
Μην κρεµάτε τίποτα στα
περιφερειακά ηχεία.
ø 4 mm
Poznámka
Na satelitný reproduktor nič
nevešajte.
Ak chcete zabráni uvo;ňovaniu
skrutky, použite na kotviaci prvok
na duté steny spojivo (anaeróbny
prípravok na zaistenie závitov).
B
9,5 χιλ. ή περισσ5τερα
/ 9,5 mm alebo viac
για υποδοχή LINE OUT
ή υποδοχή ακουστικών
(µίνι υποδοχή στέρεο)
do konektora LINE OUT
alebo konektora
slúchadiel (konektor
typu stereo mini)
CD/MD Walkman* κ.λπ.
Prehrávaě diskov CD alebo
MD (walkman*), at%.
Περιφερειακ5 ηχείο
(πίσω)
Satelitný reproduktor
(zadná čas)
Καλώδιο σύνδεσης
(σύνδεση µε ελεγκτή)
Prípojný kábel
(pripojenie s ovládačom)
Ελεγκτής (πίσω)
Ovládač (zadná čas)
για υποδοχή LINE
OUT ή υποδοχή
ακουστικών
do konektora LINE
OUT alebo konektora
slúchadiel
1
Αν η εικDνα της τηλεDρασης ή της οθDνης
παραµορφώνεται υπD την επίδραση
µαγνητικού πεδίου
3
4
Συνδέστε το υπογούφερ στην πρίζα τοίχου.
Τοποθετήστε τα ηχεία. (Βλέπε εικ. C)
2
Προφυλάξεις
Το περιφερειακ5 ηχείο µπορεί είτε να τοποθετηθεί
σε επίπεδη επιφάνεια είτε να αναρτηθεί στον τοίχο.
Χρήση των ακουστικών
Eταν τοποθετείτε το περιφερειακD ηχείο σε
επίπεδη επιφάνεια (Βλέπε εικ. A-A)
Σηµείωση
προς υποδοχή FRONT L
do konektora FRONT L
* Η ονοµασία “WALKMAN” αποτελεί σήµα
κατατεθέν της Sony Corporation για
στερεοφωνικά ακουστικά.
* „WALKMAN“ je registrovanou ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation, ktorá predstavuje
produkt so stereofónnymi slúchadlami.
Ενεργοποιήστε κάποιο απ5 τα δύο µέρη του
συνδεδεµένου εξοπλισµού για να ακούσετε
τον ήχο του.
Σχετικά µε την τοποθέτηση
Η ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής,
µε την τάση λειτουργίας, την κατανάλωση ισχύος
κ.λπ., βρίσκεται στο πίσω µέρος του περιβλήµατος.
• Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστηµα, βεβαιωθείτε 5τι η
τάση λειτουργίας του είναι ίδια µε αυτήν της χώρας σας.
Κύριος διακ5πτης
εναλλασσ5µενου
ρεύµατος
Hlavný sieový
prepínač
για πρίζα τοίχου
do sieovej zásuvky
Σηµείωση
Αποκοµιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες µε ξεχωριστά συστήµατα περισυλλογής)
Το σύµβολο αυτ5 επάνω στο προϊ5ν ή στη συσκευασία
του σηµαίνει να πεταχτεί µαζί µε τα
οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει
να παραδοθεί σε ένα
κατάλληλοσηµείο συλλογής
ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού
υλικού προς ανακύκλωση. Με το να
βεβαιωθείτε 5τι το προϊ5ν
πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
πρ5ληψη πιθανών αρνητικών
επιπτώσεωνστο περιβάλλον και την
υγεία. Η ανακύκλωαη των υλικών
θα βοηθήσει στην εξοικον5µηση
φυσικών π5ρων. Για περισσ5τερες πληροφορίες σχετικά
µε την ανακύκλωση αυτού του προϊ5ντος, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαρι5τητας του
δήµου σας ή το κατάστηµα 5που αγοράσατε το προϊ5ν.
Συνδέστε τη µονάδα σε πρίζα εναλλασσ5µενου
ρεύµατος µε εύκολη πρ5σβαση. Αν παρατηρήσετε
οποιαδήποτε ανωµαλία στη λειτουργία της µονάδας,
αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας απ5
την πρίζα εναλλασσ5µενου ρεύµατος.
• Μην τοποθετείτε τα ηχεία σε πλάγια θέση.
• Μην αφήνετε το σύστηµα κοντά σε πηγές
θερµ5τητας ή σε χώρους εκτεθειµένους στο
ηλιακ5 φως, σε µεγάλη ποσ5τητα σκ5νης,
υγρασία, βροχή ή µηχανικούς κραδασµούς.
• Μην τοποθετείτε το περιφερειακ5 ηχείο
οπουδήποτε αλλού εκτ5ς απ5 τον τοίχο.
• Μην κρεµάτε τίποτα στο περιφερειακ5 ηχείο.
Σχετικά µε τον καθαρισµD
Μην χρησιµοποιείτε αλκο5λη, βενζίνη ή αραιωτικ5
για τον καθαρισµ5 του περιβλήµατος.
Εάν έχετε κάποιες απορίες ή προβλήµατα µε το
σύστηµα ηχείων, απευθυνθείτε στον τοπικ5
αντιπρ5σωπο της Sony.
Εγκατάσταση των περιφερειακών
ηχείων (Βλέπε εικ. A)
Σχετικά µε την ασφάλεια
Υπογούφερ (πίσω)
Basový reproduktor
(zadný)
– Η/Υ κ.λπ.:
Συνδέστε τον ελεγκτή και την υποδοχή LINE
OUT ή την υποδοχή ακουστικών εν5ς Η/Υ µε
το καλώδιο σύνδεσης (συνδέεται µε τον
ελεγκτή). Για λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας του Η/Υ.
– CD/MD Walkman κ.λπ.:
Συνδέστε την υποδοχή INPUT 2 του ελεγκτή και
την υποδοχή LINE OUT ή την υποδοχή ακουστικών
εν5ς CD/MD Walkman κ.λπ. Το καλώδιο σύνδεσης
δεν παρέχεται µε αυτ5 το σύστηµα.
ΑκρDαση του ήχου (Βλέπε εικ. D)
Χώρα στην οποία
Τάση λειτουργίας
αγοράστηκε το προϊ5ν
προς υποδοχή
FRONT R
do konektora
FRONT R
• Μην χρησιµοποιείτε το σύστηµα ηχείων µε συνεχή
ισχύ που ξεπερνά τη µέγιστη ισχύ κατανάλωσης του
συστήµατος.
• Προτού κάνετε τη σύνδεση, απενεργοποιήστε το
σύστηµα ηχείων, τον Η/Υ και το εξάρτηµα ήχου ώστε
να µην προκληθούν βλάβες στο σύστηµα ηχείων.
• Η ένταση ήχου πρέπει να ρυθµίζεται σε επίπεδο κάτω
απ5 το σηµείο ηχητικής παραµ5ρφωσης.
• Αν και το παρ5ν σύστηµα διαθέτει µαγνητικ5
προστατευτικ5 περίβληµα, µην αφήνετε
εγγεγραµµένες κασέτες, ρολ5για, πιστωτικές κάρτες ή
δισκέτες µε κωδικοποίηση µαγνητικής ταινίας µπροστά
απ5 το σύστηµα για µεγάλο χρονικ5 διάστηµα.
Συνδέστε τον ελεγκτή στον εξοπλισµD πηγής.
Αν και το παρ5ν σύστηµα διαθέτει µαγνητικ5
προστατευτικ5 περίβληµα, υπάρχει περίπτωση η εικ5να
ορισµένων τηλεοράσεων/υπολογιστών να
παραµορφώνεται λ5γω της επίδρασης µαγνητικού
πεδίου. Σε αυτήν την περίπτωση, σβήστε την τηλε5ραση/
τον υπολογιστή και µετά απ5 15 έως 30 λεπτά ανάψτε τα
πάλι. Στην περίπτωση του υπολογιστή, λάβετε 5λα τα
κατάλληλα µέτρα, 5πως αποθήκευση δεδοµένων, πριν
σβήσετε τη συσκευή.
Αν, παρ’ 5λα αυτά, δεν φαίνεται να υπάρχει βελτίωση,
τοποθετήστε το σύστηµα µακριά απ5 την τηλε5ραση/τον
υπολογιστή. Επιπλέον, βεβαιωθείτε 5τι δεν τοποθετείτε
κοντά στην τηλε5ραση/στον υπολογιστή αντικείµενα στα
οποία περιέχονται ή χρησιµοποιούνται µαγνήτες, 5πως
κατασκευές αποθήκευσης συστηµάτων ήχου, βάσεις
τηλε5ρασης, παιχνίδια κ.λπ.. Τα αντικείµενα αυτά µπορεί
να προκαλέσουν παραµ5ρφωση της εικ5νας λ5γω της
αλληλεπίδρασης του µαγνητικού πεδίου που
δηµιουργούν µε το σύστηµα.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισµένο
χώρο, 5πως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.
προς υποδοχή INPUT 2
do konektora INPUT 2
Καλώδιο σύνδεσης (δεν
παρέχεται)
Prípojný kábel (nedodáva sa)
01_SRSD211_GR_SK_CZ_TR
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη µονάδα στη
βροχή ή σε υγρασία.
Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, µην ανοίγετε
το περίβληµα. Για τη συντήρηση απευθυνθείτε µ5νο
σε εξειδικευµένο προσωπικ5.
Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην
καλύπτετε την περιοχή εξαερισµού της συσκευής µε
εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην τοποθετείτε αντικείµενα που
περιέχουν υγρά (π.χ. βάζα) πάνω στη συσκευή.
Η ισχύς της σήµανσης CE περιορίζεται µ5νο σε εκείνες
τις χώρες 5που επιβάλλεται δια ν5µου, κυρίως στις
χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ).
Σηµείωση
Poznámka
PC κ.λπ.
Osobný počítač, at%.
Πριν απ5 τη λειτουργία της µονάδας, µελετήστε αυτ5
το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για µελλοντική χρήση.
Έχετε υπ5ψη 5τι τυχ5ν µεταβολή ή τροποποίηση
που δεν αναφέρεται ρητά στο παρ5ν εγχειρίδιο θα
µπορούσε να καταστήσει άκυρη την εξουσιοδ5τησή
σας για χρήση του παρ5ντος εξοπλισµού.
5 mm
2
Σχετικά µε τη λειτουργία:
ΠΡΟΣΟΧΗ
,
VOLUME : ovládanie celkovej úrovne hlasitosti.
BASS : nastavenie úrovne basov (basový reproduktor).
PHONES : pripojenie slúchadiel na osobné počúvanie.
Συνδέστε τα περιφερειακά ηχεία στο
υπογούφερ.
Επιβεβαιώστε τη θέση των περιφερειακών
ηχείων και στη συνέχεια συνδέστε τα στις
αντίστοιχες υποδοχές.
• Μην τοποθετείτε το χέρι σας ή αντικείµενα στην
οπή του υπογούφερ και του περιφερειακού ηχείου.
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
A
1
Η.Π.Α./Καναδάς
120 V AC, 60 Hz
Ευρωπαϊκές χώρες
220 – 230 V AC, 50 Hz
Άλλες χώρες
•
•
•
•
•
• 120 V AC, 60 Hz
• 220 – 230 V AC, 50 Hz
Η συσκευή δεν αποσυνδέεται απ5 την τροφοδοσία
εναλλασσ5µενου ρεύµατος (πρίζα τοίχου) εφ5σον ο
µετασχηµατιστής είναι συνδεδεµένος σε πρίζα τοίχου,
ακ5µα κι αν η συσκευή είναι απενεργοποιηµένη.
Βγάλτε τη συσκευή απ5 την πρίζα, αν σκοπεύετε να µην
τη χρησιµοποιήσετε για µεγάλο χρονικ5 διάστηµα. Για
να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, τραβήξτε
το απ5 την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το ίδιο το καλώδιο.
Εάν κάποιο στερε5 αντικείµενο ή υγρ5 πέσει επάνω στο
σύστηµα, αποσυνδέστε το και παραδώστε το για έλεγχο
σε κάποιον εξουσιοδοτηµένο αντιπρ5σωπο προτού το
χρησιµοποιήσετε ξανά.
Το καλώδιο AC πρέπει να αλλάζεται µ5νο απ5
εγκεκριµένο κατάστηµα επισκευής.
Για αποτελεσµατικ5 διασκορπισµ5 της θερµ5τητας,
βεβαιωθείτε 5τι υπάρχει αρκετ5ς χώρος στο πίσω µέρος
του υπογούφερ. Επίσης, αποφύγετε την τοποθέτηση
αντικειµένων πάνω στη µονάδα.
Μπορείτε να τοποθετήσετε το περιφερειακ5 ηχείο σε
επίπεδη επιφάνεια προσαρµ5ζοντας σε αυτ5 τη βάση.
1
Σύρετε τη βάση στην υποδοχή στο κάτω
µέρος του περιφερειακού ηχείου.
Η βάση σας επιτρέπει να προσαρµ5σετε το
περιφερειακ5 ηχείο στην επιθυµητή γωνία.
2
Αρχικά, χαµηλώστε την ένταση του ήχου στον ελεγκτή.
Η ένταση του ήχου πρέπει να ρυθµιστεί στο ελάχιστο
προτού ξεκινήσει η λειτουργία της πηγής προγράµµατος.
1
Τοποθετήστε τον κύριο διακDπτη
εναλλασσDµενου ρεύµατος του
υπογούφερ (στο πίσω µέρος) στη θέση ON
και στη συνέχεια τοποθετήστε το διακDπτη
OPERATE του ελεγκτή στη θέση ON.
Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας OPERATE
ανάβει σε πράσινο χρώµα.
Η κύρια πηγή τροφοδοσίας του συστήµατος
παρέχεται απ5 το υπογούφερ. [ταν είναι
απενεργοποιηµένο το υπογούφερ, το σύστηµα
δεν λειτουργεί, ακ5µη και αν ο διακ5πτης
OPERATE είναι στη θέση ON.
Ενεργοποιήστε τον επιθυµητD εξοπλισµD
που συνδέεται µε τον ελεγκτή.
Σηµείωση
Μην ενεργοποιείτε και τα δύο µέρη του
συνδεδεµένου εξοπλισµού, καθώς αυτ5
µπορεί να προκαλέσει διπλ5 ήχο.
3
Ρυθµίστε το στοιχείο VOLUME στον
ελεγκτή.
Μπορείτε να ρυθµίσετε την ένταση ήχου του
υπογούφερ και κάθε περιφερειακού ηχείου.
[ταν κάνετε τη σύνδεση µε την έξοδο
ακουστικών, ρυθµίστε επίσης τον ήχο του
συνδεδεµένου στοιχείου.
Μετά την ακρ5αση, τοποθετήστε τον διακ5πτη
OPERATE στη θέση OFF.
Η ένδειξη λειτουργίας OPERATE σβήνει.
Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή PHONES του
ελεγκτή.
Βάρος
Μήκος καλωδίου
Κατανάλωση ισχύος
Περίπου 50 x 140 x 99 χιλ.
(Ελεγκτής)
Περίπου 98 x 124 x 84 χιλ.
(Περιφερειακ5 ηχείο, σε επίπεδη
επιφάνεια)
Περίπου 98 x 98 x 83 χιλ.
(Περιφερειακ5 ηχείο, αναρτηµένο
σε τοίχο)
Περίπου 163 x 267 x 301 χιλ.
(Υπογούφερ)
Περίπου 134 γρ. (Ελεγκτής)
Περίπου 294 γρ.
(Περιφερειακ5 ηχείο)
Περίπου 4,2 κιλά (Υπογούφερ)
2 µ. (Ελεγκτής σε υπογούφερ)
2 µ. (Καλώδιο τροφοδοσίας)
18 W
ΠρDσθετα εξαρτήµατα
Καλώδιο σύνδεσης RK-G136, RK-G138
Αντάπτορας φις PC-236MS
Ο σχεδιασµ5ς και οι προδιαγραφές υπ5κεινται σε
τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.
• Reproduktory neumiestňujte na naklonenú plochu.
• Systém nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla, ani ho
nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému množstvu prachu, vlhkosti, daž%a
alebo mechanickému poškodeniu.
• Satelitný reproduktor neinštalujte inde než na stenu.
• Na satelitný reproduktor nič nevešajte.
Čistenie
Ak máte akéko;vek otázky alebo problémy súvisiace s
reproduktorovým systémom, obráte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Inštalácia satelitných
reproduktorov (pozrite obr. A)
Satelitný reproduktor je možné používa bu% položený
na stole alebo pripevnený na stenu.
Používanie satelitného reproduktora na stole
(pozrite obr. A-A)
Pomocou stojana môžete satelitný reproduktor
nastavi na požadovaný uhol.
2
Uistite sa, či sú stojany pevne pripojené.
Poznámka
Pri pripájaní stojana nevkladajte prsty do drážky
satelitného reproduktora. Môžete si spôsobi
zranenie prsta.
Αντιµετώπιση προβληµάτων
Βεβαιωθείτε Dτι οι βάσεις έχουν
ασφαλίσει.
Σπρώξτε τη βάση στην υποδοχή µέχρι να
ακουστεί ένας ήχος “κλικ”.
∆εν ακούγεται κανένας ήχος απD το
σύστηµα ηχείων.
Σηµείωση
• Βεβαιωθείτε 5τι έχουν γίνει σωστά 5λες οι συνδέσεις.
• Βεβαιωθείτε 5τι το χειριστήριο επιλογής VOLUME και
το χειριστήριο επιλογής ήχου του κάθε ηχείου στον
ελεγκτή έχουν ρυθµιστεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε 5τι το συνδεδεµένο στοιχείο είναι
κατάλληλα ρυθµισµένο.
• Ελέγξτε εάν είναι συνδεδεµένα τα ακουστικά. Αν είναι,
αποσυνδέστε τα.
Ο ήχος ακούγεται παραµορφωµένος.
• Χαµηλώστε την ένταση του ήχου στο συνδεδεµένο
στοιχείο. Ή, αν το συνδεδεµένο στοιχείο διαθέτει
λειτουργία BASS BOOST, απενεργοποιήστε την.
• Περιστρέψτε το διακ5πτη BASS αυτής της
µονάδας για να µειώσετε τη στάθµη των µπάσων.
• Μειώστε την ένταση του ήχου µε το διακ5πτη
VOLUME αυτής της µονάδας.
SieIový prepínač na basovom
reproduktore (na zadnej časti) nastavte
na hodnotu ON a potom nastavte
prepínač OPERATE na ovládači na
hodnotu ON.
Indikátor OPERATE sa rozsvieti na zeleno.
Systém je pripojený k hlavnému zdroju napájania
prostredníctvom basového reproduktora. Ke% je
basový reproduktor vypnutý, systém nie je v
prevádzke, dokonca ani vtedy, ak je prepínač
OPERATE nastavený na hodnotu ON.
2
Zapnite požadované zariadenie pripojené
k ovládaču.
Poznámka
Nezapínajte obidve pripojené zariadenia naraz,
môže to spôsobi vznik dvojitého zvuku.
3
Na ovládači nastavte ovládanie VOLUME.
Môžete nastavi hlasitos basového reproduktora
a tiež každého satelitného reproduktora.
Pri pripájaní k výstupu pre slúchadlá tiež nastavte
hlasitos pripojeného zariadenia.
Po ukončení počúvania nastavte prepínač
OPERATE na hodnotu OFF.
Indikátor OPERATE zhasne.
Poużitie slúchadiel
Slúchadlá pripojte do konektora PHONES na ovládači.
Poznámka
Vypnite funkciu MEGA BASS alebo BASS BOOST
(walkman, at%.), ke%že môže spôsobi počute;né
skreslenie zvuku.
Z reproduktorového systému nevychádza
žiadny zvuk.
• Skontrolujte, či sú všetky pripojenia správne zapojené.
• Skontrolujte, či ste nezabudli na ovládači zvýši
hlasitos ovládacím prvkom VOLUME a tiež
ovládacím prvkom hlasitosti každého reproduktora.
• Skontrolujte, či ste nezabudli zvýši hlasitos
pripojeného zariadenia.
• Skontrolujte, či sí pripojené slúchadlá. Ak sú, odpojte ich.
Vo výstupe z reproduktora je počuI hlboký
zvuk alebo šum.
Používanie satelitného reproduktora
pripevneného k stene (pozrite obr. A-B)
Satelitný reproduktor je možné pripevni k stene. Ak ho
chcete bezpečne nainštalova, postupujte pod;a nižšie
uvedených poznámok. Nesprávna inštalácia môže ma
za následok spadnutie reproduktora a spôsobenie
telesného zranenia alebo poškodenia reproduktora
alebo iného predmetu.
1
Upevnite na stenu kotviaci prvok na duté
steny — postupujte podCa obrázka.
Poznámky
• Skontrolujte, či je hrúbka steny dostatočná. Pri
sadrovej lepenke je odporúčaná minimálna
hrúbka 9,5 mm.
• Pri pripájaní predmetu na stenu typu sadrovej
lepenky používajte k tomu určený svorník
(kotviaci prvok na duté steny, nedodáva sa).
• Informácie o používaní kotviaceho prvku na duté
steny nájdete v dodávanom návode na používanie.
• Používajte kotviace prvky s minimálnou
nosnosou 20 kg.
• Informácie nájdete v inštrukciách dodávaných
spolu s kotviacim prvkom na duté steny.
• Vyžaduje sa kotviaci prvok na duté steny s
priemerom 4 mm.
• Nastavte hlavičku kotviaceho prvku na duté
steny do vzdialenosti 5 mm od steny.
• Ak chcete zabráni uvo;ňovaniu skrutky, použite
na kotviaci prvok na duté steny spojivo
(anaeróbny prípravok na zaistenie závitov).
2
• Skontrolujte, či sú šetky pripojenia správne zapojené.
• Skontrolujte, či niektoré zvukové zariadenia nie sú
umiestnené príliš blízko k televíznemu prijímaču.
Zvuk sa náhle zastavil.
Skontrolujte, či sú všetky pripojenia správne zapojené.
Jas indikátora OPERATE je nestabilný.
Jas indikátora OPERATE sa môže sta nestabilným pri
zvýšení hlasitosti. Nie je to porucha.
Technické parametre
Reproduktorová časI
Satelitný reproduktor
Reproduktorový systém
Reproduktory
Typ ozvučnice
Impedancia
D;žka kábla
• Pred pripevneném satelitného reproduktora na
stenu je potrebné od neho odpoji stojan.
• Pred používaním satelitného reproduktora sa
uistite, či je na stenu pripevnený bezpečne.
Reproduktorový systém
Reproduktory
Typ ozvučnice
Impedancia
Európske krajiny
Striedavé napätie 220 - 230 V, 50 Hz
Menovitý výstup
Vstup
Vstupná impedancia
Výstup
Iné krajiny
• Striedavé napätie 120 V, 60 Hz
• Striedavé napätie 220 - 230 V, 50 Hz
• Kým je zariadenie zapojené do sieovej zásuvky, nie je
odpojené od siete, a to aj v prípade, že zariadenie je vypnuté.
• Ak systém nebudete dlhšiu dobu používa, odpojte ho zo
sieovej zásuvky. Kábel odpájajte od elektrickej siete
uchopením za zástrčku. Nikdy neahajte za samotný kábel.
• V prípade, že sa do systému dostane akáko;vek tekutina
alebo pevný predmet, odpojte systém zo siete a pred
%alším použitím ho nechajte prezrie odborníkovi.
• Sieový napájací kábel by sa mal vymieňa iba v
kvalifikovanom servisnom obchode.
• Pre efektívnu odvod tepla zabezpečte za basovým
reproduktorom dostatok vo;ného priestoru. Na zariadenie
nekla%te žiadne predmety.
• Nevkladajte ruku ani žiadne predmety do otvoru basového
reproduktora a satelitného reproduktora.
Satelitné reproduktory pripojte k
basovému reproduktoru.
Skontrolujte umiestnenie satelitných reproduktorov a
potom ich pripojte k príslušným konektorom.
2
Rozmery (š/v/h)
Hmotnos
Ovládač pripojte k zdrojovému zariadeniu.
– osobný počítač, at2.:
Pripojte ovládač a konektor LINE OUT alebo konektor
slúchadiel osobného počítača, at%. prípojným káblom
(pripojený k ovládaču). Ďalšie informácie získate v
návode na používanie osobného počítača.
– prehráva čdiskov CD alebo MD (walkman), at2.:
Pripojte konektor INPUT 2 ovládača ku konektoru
LINE OUT alebo konektoru slúchadiel prehrávača
diskov CD alebo MD (walkman). Prípojný kábel sa
so systémom nedodáva.
Poznámka
5 W (10% úplné harmonické
skreslenie (T.H.D.), 1 kHz, 4 Ω)
(satelitný reproduktor)
25 W (10% úplné harmonické
skreslenie (T.H.D.), 100 Hz, 8 Ω
(basový reproduktor)
prípojný kábel s konektorom typu
stereo mini (1,8m) x 1
konektor typu stereo mini x 1
(INPUT 2)
4,7 kΩ (pri 1 kHz)
konektor typu stereo mini x 1
(PHONES)
Všeobecné
Zapájanie systému (pozrite obr. B)
1
basový reproduktor:
12 cm, kónusový typ
Ozvučenie typu bass reflex
8Ω
Zosilňovacia časI
Prevádzkové napätie
USA alebo Kanada Striedavé napätie 120 V, 60 Hz
úplný rozsah, magneticky odtienený
5,7 cm, kónusový typ
Uzavretý typ
4Ω
2m
Basový reproduktor
Pripevnite na stenu satelitný reproduktor.
Vsuňte kotviaci prvok do kotevného otvoru na
satelitnom reproduktore.
Bezpečnostné
Miesto zakúpenia
1
• Znížte úroveň hlasitosti pripojeného zariadenia.
Alebo, ak má pripojené zariadenie funkciu BASS
BOOST, vypnite ju.
• Pootočením ovládania BASS na tomto zariadení
znížite hlasitos basov.
• Znížte hlasitos tohto zariadenia ovládačom VOLUME.
Odporúčania
Sítok s informáciami o prevádzkovom napätí, spotrebe
energie a %alšími údajmi sa nachádza na zadnej
vonkajšej cčasti zariadenia.
• Pred použitím systému sa uistite, že prevádzkové
napätie systému zodpovedá napätiu v zásuvke.
Najskór na ovládači znížte hlasitos. Skôr než začnete
prehráva zo zdroja, treba hlasitos nastavi na
minimum.
Zvuk je skreslený.
Platnos označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých
je toto označenie ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskej únie (Eň).
Likvidácia starých elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže by
nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doruči do
vyhradeného zberného miesta na
reckláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabráni potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ;udské zdravie, ktoré by v
opačnom prípade hrozil pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchováva
prírodné zdroje. Pre získanie %alších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Počúvanie zvuku (pozrite obr. D)
Ak zistíte probém s reproduktorovým systémom,
skontrolujte nasledujúci zoznam a vykonajte dané
opatrenia. Ak problém pretrváva, obráte sa na
najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Vsuňte stojan do drážky na spodnej časti
satelitného reproduktora.
UPOZORNENIE
VÝSTRAHA
Akéko;vek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne
schválené v tomto návode na používanie móžu vies k
tomu, že vám bude zakázané prevádzkova toto zariadenie.
Umiestnite reproduktory. (pozri obr. C)
1
Skór než zariadenie začnete používa, prečítajte1§
pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj
informácií v budúcnosti.
Zariadenie pripojte k ;ahko dostupnej sieovej zásuvke.
Ak si všimnete, že zariadenie sa správa neobvykle,
okamžite odpojte sieovú zástrčku zo sieovej zásuvky.
4
Riešenie problémov
Posúvajte stojan do drážky, až kým nebudete
poču kliknutie.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného
priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Basový reproduktor pripojte do sieIovej
zásuvky.
Pripojenie stojana k satelitnému reproduktoru umožní
jeho umiestnenie na stôl.
Slovensky
Zariadenie nevystavujte daž2á ani vlhkosti, inak hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Z dóvodu možného úrazu elektrickým prúdom zariadenie
neotvárajte. Opravy zverte iba kvalifikovanému
pracovníkovi.
Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami, at%., inak hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Na prístroj nekla%te horiace sviečky.
Na prístroj neumiestňujte žiadne nádoby s tekutinami, ako
napríklad vázy, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo
úrazu elektrickým prídom.
3
Umiestnenie
Poznámky
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία MEGA BASS ή
BASS BOOST (Walkman κ.λπ.) καθώς µπορεί να
προκαλέσει ηχητική παραµ5ρφωση.
Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρ5βληµα µε το σύστηµα
ηχείων σας, διαβάστε την ακ5λουθη λίστα και
λάβετε τα µέτρα που υποδεικνύονται σε αυτήν. Εάν
το πρ5βληµα δεν αντιµετωπίζεται, συµβουλευτείτε
τον πλησιέστερο αντιπρ5σωπο της Sony.
Μην βάζετε το δάχτυλ5 σας στην υποδοχή του
περιφερειακού ηχείου 5ταν ασφαλίζετε τη
βάση. Μπορεί να τραυµατιστεί το δάχτυλ5 σας.
Hoci je tento systém magneticky odtienený, môžu na
niektorých televíznych prijímačoch alebo osobných
počítačoch nasta prípady magnetického skreslenia obrazu.
V takom prípade televízny prijímač alebo osobný počítač
vypnite a po 15 až 30 minútach ho znovu zapnite. V prípade
osobného počítača pred jeho vypnutím vykonajte potrebné
opatrenia, ako napríklad uloženie údajov.
V prípade, že nenastalo žiadne zlepšenie, umiestnite
systém %alej od televízneho prijímača alebo osobného
počítača. Blízko televízneho prijímača alebo osobného
počítača neumiestňujte ani predmety s pripojenými alebo
použitými magnetmi, ako napríklad stojany pre zvukovú
techniku, podstavce pod televízor, hračky, at%. Svojou
interakciou so systémom by mohli spôsobi magnetické
skreslenie obrazu.
Na čistenie skrinky nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlo.
Γενικά
Σύνδεση του συστήµατος
Περιφερειακ5 ηχείο (2)
Satelitný reproduktor (2)
Γούφερ
12 εκ., κωνικού τύπου
Βαθυανακλαστήρας
8Ω
Τµήµα ενισχυτή
∆ιαστάσεις (Π/Υ/Β)
PHONES
PHONES
Ακούγεται βDµβος ή θDρυβος απD τα ηχεία.
D;žka kábla
Príkon
približne. 50 x 140 x 99 mm
(ovládač)
priblžne 98 x 124 x 84 mm
(satelitný reproduktor, na stole)
približne 98 x 98 x 83 mm
(satelitný reproduktor, pripevnený
na stenu)
približne 163 x 267 x 301 mm
(basový reproduktor)
približne 134 g (ovládač)
približne 294 g (satelitný
reproduktor)
približne 4,2 kg (basový
reproduktor)
2 m (od ovládača do basového
reproduktora)
2 m (napájací kábel)
18 W
VoliteCné príslušenstvo
Prípojný kábel RK-G136, RK-G138
Redukcia PC-236MS
Vzh;ad a technické parametre sa môžu zmeni bez
predchádzajúceho upozornenia.
Zapnutím ktoréhoko;vek pripojeného zariadenia
môžete počúva zvuk.
05/06/08, 10:45 am
SONY SRS-D211 (GR/SK/CZ/TR) 2-593-588-52(1)
3
4
D
Obsah balení / Paketin İçindekiler
Zapojte subwoofer do síIové zásuvky.
Rozmístěte reproduktory. (viz obr. C)
OPERATE
A
ATE
ON
OPERATE
OFF
Poslech (viz obr.D)
VOLUME
MIN
MAX
VOLUME
BASS
MIN
Satelitní reproduktor (2)
Uydu hoparlör (2)
Podstavec (2)
Ayak (2)
A
VOLUME : Ovládání celkové ůrovně hlasitosti.
BASS : Nastavení hlasitosti basů (subwoofer).
PHONES : Připojení sluchátek pro soukromý poslech.
A
UPOZORNĚNÍ
,
Úhel reproduktoru
můžete změnit
otočením podstavce.
Hoparlör açısını
değiştirmek için ayağı
ters çevirin.
Podstavec
Ayak
Otvor pro zavěšení
Bağlantı deliği
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete
tak nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neotevírejte kryt zařízení. Hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Opravy svěřte výhradně
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Ventilační otvory přístroje nezakrývejte novinami,
ubrusy, závěsy atd., mohlo by dojít k požáru.
Na přístroj nestavte hořící svíčky.
Na přístroj neumísujte nádoby s tekutinou, např. vázy,
předejdete tak možnosti vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorách, jako
jsou knihovny nebo vestavěné skříňky.
Příchytka na dutou stěnu
(ř 4 mm, není součástí dodávky)
Delikli duvar bağlantısı
(ø 4 mm, birlikte verilmez)
Zapojte přístroj do snadno přístupné síové zásuvky.
Zjistíte-li ve funkci přístroje jakékoliv nesrovnalosti,
odpojte jej ihned ze síové zásuvky.
POZOR
Byli jste upozorněni, že jakékoli změny nebo úpravy, které
nejsou výslovně schváleny v této příručce, mohou vést ke
zrušení vašeho oprávnění k provozu tohoto zařízení.
,
Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde
je toto označení zákonné, zejména na země
Evropského společenství (EU).
Poznámka
Na příchytku na dutou stěnu
nejprve aplikujte pojivo (anaerobní
přípravek pro zajištění šroubu),
aby nedošlo k uvolnění šroubu.
Poznámka
5 mm
Na satelitní reproduktor nic
nezavěšujte.
Not
ø 7 mm
Uydu hoparlör üzerine herhangi bir
şey asmayın.
Not
Öncelikle, vidanın gevşemesini
önlemek için delikli duvar
bağlantısına dübel (anaerobik yiv
kilitleme malzemesi)
taktığınızdan emin olun.
ø 4 mm
9,5 mm nebo více /
9,5 mm veya daha fazla
B
Do zdířky LINE OUT
nebo zdířky sluchátek
(stereofonní minizdířka)
LINE OUT veya kulaklık
jakına (stereo mini jak)
Bezpečnostní opatření
Do zdířky
INPUT 2
INPUT 2
jakına
Propojovací kabel (není
součástí dodávky)
Bağlantı kablosu
(birlikte verilmez)
Do zdířky FRONT R
FRONT R jakına
Propojovací kabel
(propojení s ovladačem)
Bağlantı kablosu
(denetleyiciyle bağlanır)
Počítač atd.
PC, vb.
Satelitní reproduktor
(zezadu)
Uydu hoparlör (arka)
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských
státech uplatňujícĺch oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku
nebo jeho balení upozorňuje, že s
výrobkem po ukončení jeho životnosti
by nemělo být nakládáno jako s
běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do
sběrného místa, určeného k recklaci
elektronických výrobků a zařízení.
Dodržením této instrukce zabráníte
negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak
může být ohroženo nesprávným nákladním s výrobkem
při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je
vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání
dalších informcí o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte,
prosím, místní orgány státní správy, místní firmu
zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodjenu, v
níž jste výrobek zakoupili.
Bezpečnost
CD/MD Walkman* atd.
CD/MD Walkman*, vb.
Do zdířky FRONT L
FRONT L jakına
Subwoofer (zezadu)
Subwoofer (arka)
Ovladač
(zezadu)
Denetleyici
(arka)
Do zdířky LINE OUT
nebo zdířky sluchátek
LINE OUT veya
kulaklık jakına
Hlavní síový vypínač
AC açma kapama
anahtarı
* „WALKMAN“ je registrovaná ochranná
známka společnosti Sony Corporation
pro produkty skupiny Headphone Stereo.
* "WALKMAN", Headphone Stereo
ürünlerini temsilen Sony Corporation'ın
tescilli ticari markasıdır.
C
Počítač, CD/MD Walkman atd.
PC, CD veya MD Walkman, vb.
POWER
ON
OFF
VOLUME
MIN
MAX
BASS
MIN
MAX
PHONES
Do zásuvky ve
zdi
prize
Typový štítek udávající provozní napětí, příkon apod. je
umístěn na zadní straně přístroje.
• Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte, zda
jeho provozní napětí odpovídá použitému systému
napájení.
Země nákupu
USA/Kanada
Evropské země
Ostatní země
01_SRSD211_GR_SK_CZ_TR
2
Subwoofer
Subwoofer
Ovladač
Denetleyici
Přední reproduktor (pravý)
Ön hoparlör (Sağ)
VOLUME : Genel ses düzeyini denetler.
BASS : Bas düzeyini ayarlar (Subwoofer).
PHONES : Kişisel olarak dinlemek için kulaklık bağlayın.
• Neinstalujte reproduktory v nakloněné poloze.
• Sestavu nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů a
na místech vystavených přímému slunečnímu záření,
nadměrné prašnosti, vlhkosti, dešti nebo
mechanickým otřesům.
• Satelitní reproduktor neinstalujte jinam, než na stěnu.
• Na satelitní reproduktor nic nezavěšujte.
Čištění
K čištění krytu nepoužívejte alkohol, benzín ani žádná
ředidla.
S veškerými problémy a dotazy týkajícími se této
soustavy reproduktorů se obracejte na nejbližší
zastoupení společnosti Sony.
Instalace satelitních
reproduktorů (viz obr. A)
• Přístroj není odpojen od zdroje napájení (ze sítě), pokud
je zapojen do zásuvky, a to i tehdy, je-li vypnutý.
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte
jej od sítě. Kabel odpojte vytažením za zástrčku.
Nikdy netahejte za kabel.
• Spadne-li do přístroje jakýkoliv pevný předmět nebo
vnikne-li do něj kapalina, odpojte přístroj ze zásuvky
a před dalším použitím jej nechte zkontrolovat
odborníkem.
• Napájecí kabel může být vyměněn pouze v
kvalifikovaním servisu.
• Za subwooferem byl měl být ponechán dostatečný
volný prostor, aby bylo zajištěno odvětrávání. Na
přístroj nepokládejte žádné těžší předměty.
• Do otvoru subwooferu a satelitního reproduktoru
nesahejte rukou ani nevkládejte žádné předměty.
Použití satelitního reproduktoru na stole (viz
obr. A-A)
Satelitní reproduktor lze po připojení k podstavci umístit
na stůl.
1
Přestože se jedná o magneticky stíněný systém, může se
stát, že dojde k magnetickému zkreslení obrazu na
některých televizorech či monitorech osobních počítačů.
V takovém případě vypněte napájení televizoru nebo
osobního počítače a po uplynutí 15 až 30 minut je znovu
zapněte. Před vypnutím osobního počítače prove%te
příslušná opatření, jako je uložení dosud neuložených dat.
Pokud nedojde k žádnému zlepšení, umístěte sestavu dál
od televizoru nebo osobního počítače. Neumísujte také
do blízkosti televizoru nebo osobního počítače předměty
obsahující magnety, např. hudební sestavy, televizní
stojany, hračky atd. Mohly by totiž v interakci s touto
sestavou způsobit magnetické zkreslení obrazu.
Zasuňte podstavec do otvoru ve spodní
části reproduktoru.
Podstavec umožňuje nastavit požadovaný úhel
satelitního reproduktoru.
2
Zkontrolujte, že je reproduktor v
podstavci zajištěn.
Zatlačte podstavec do otvoru, až uslyšíte „cvaknutí“.
Poznámka
Při zajišování podstavce nesahejte do otvoru
satelitního reproduktoru. Mohli byste si zranit prsty.
Indikátor OPERATE se rozsvíí zeleně.
Hlavním zdrojem napájení sestavy je subwoofer.
Je-li napájení subwooferu vypnuto, sestava
nefunguje, a to ani v případě, že je přepínač
OPERATE nastaven do polohy ON.
2
Zapněte jeden z přístrojů připojených k
ovladači.
Poznámka
Nezapínejte oba připojení přístroje, aby nedošlo
ke zdvojení zvuku.
3
Upravte hlasitost pomocí voliče VOLUME
na ovladači.
Lze nastavit hlasitost subwooferu a každého ze
satelitních reproduktorů.
Při připojení k výstupu pro sluchátka také upravte
hlasitost připojeného přístroje.
Po ukončení poslechu nastavte přepínač
OPERATE do polohy OFF.
Indikátor OPERATE zhasne.
Použití sluchátek
Zapojte sluchátka do zdířky PHONES na ovladači.
Poznámka
Vypněte funkce MEGA BASS a BASS BOOST (Walkman
atd.), nebo mohou způsobovat zkreslení zvuku.
Odstraňování problémů
Vyskytne-li se problém se sestavou reproduktorů,
zkontrolujte následující seznam a přijměte níže uvedená
opatření. Pokud problém přetrvává, obrate se na
nejbližší zastoupení společnosti Sony.
• Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna
připojení.
• Zkontrolujte, zda byla správně nastavena hlasitost na
ovladači (voličem VOLUME).
• Zkontrolujte, zda bylo správně zapnuto připojení
zařízení.
• Zkontrolujte, zda jsou připojena sluchátka. Pokud
ano, odpojte je.
Satelitní reproduktor lze připevnit na stěnu. Při montáži
se ři%te pokyny a poznámkami uvedenými níže. Při
nesprávné montáži může dojít k pádu reproduktoru a
následnému zranění nebo poškození reproduktoru či
jiného předmětu.
1
Připevněte na stěnu speciální příchytku na
dutou stěnu - postupujte podle obrázku.
Poznámky
• Stěna musí mít dostatečnou tloušku. Pro
sádrokartonové stěny se doporučuje minimálně
9,5 mm.
• Při montáži na sádrokarton použijte speciální
příchytku (příchytku na dutou stěnu, není
součástí dodávky).
• Při použití příchytky na dutou stěnu postupujte
podle návodu dodávaného s touto příchytkou.
• Použijte příchytky s nosností minimálně 20 kg.
• Postupujte v souladu s pokyny dodávaými
spolu s příchytkou na dutou stěnu.
• Příchytka musí mít průměr 4 mm.
• Namontujte příchytku tak, aby byla její přední
část ve vzdálenosti 5 mm od stěny.
• Na příchytku na dutou stěnu aplikujte pojivo
(anaerobní přípravek pro zajištění šroubu), aby
nedošlo k uvolnění šroubu.
2
• Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna
připojení.
• Zkontrolujte, zda nejsou zvukové komponenty
umístěny příliš blízko u televizoru.
Zvuk najednou utichl.
Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna
připojení.
Jas indikátoru OPERATE kolísá.
Je -li nastavena vysoká hlasitost, může jas indikátoru
OPERATE kolísat. Nejedná se o žádnou závadu.
Technické údaje
Reproduktory
Satelitní reproduktor
Reproduktorová sestava
Akustické měniče
Typ skříně
Impedance
Délka kabelu
Reproduktorová sestava
Akustické měniče
Typ skříně
Impedance
Jmenovitý výstup
Vstup
Vstupní impedance
Výstup
Rozměry (š/v/h)
Připojte satelitní reproduktory k
subwooferu.
Umístěte satelitní reproduktory do požadované
polohy a poté je zapojte do příslušných zdířek.
2
Hmotnost
Připojte ovladač ke zdrojovému přístroji.
- Počítač atd.:
Pomocí propojovacého kabelu (připojeného k
ovladači) připojte ovladař ke zdířce LINE OUT nebo
ke zdířce pro sluchátka na počítači atd. Podrobné
informace najdete v návodu k použití počítače.
- CD/MD Walkman atd.:
Propojte zdířku INPUT 2 na ovladači se zdířkou
LINE OUT nebo zdířkou pro sluchátka na přístroji
CD/MD Walkman atd. Propojovací kabel není
součástí dodávky sestavy.
5 W (10 % T.H.D. zkreslení, 1 kHz,
4 Ω)
(satelitní reproduktor)
25 W (10 % T.H.D. zkreslení,
100 Hz, 8 Ω)
(subwoofer)
Propojovací kabel se stereo mini
zástrčkou (1,8 m) x 1
Stereo mini zdířka x 1 (INPUT 2)
4,7 kΩ (při 1 kHz)
Stereo mini zdířka x 1 (PHONES)
Obecné
Zavěšení sestavy (viz obr. B)
1
Woofer
12 cm, kuželový typ
Basreflex
8Ω
Zesilovač
Poznámky
• Před připevněním satelitního reproduktoru na
stěnu sejměte podstavec.
• Před použitím zkontrolujte, že je satelitní
reproduktor připevněn ke stěně dostatečně
pevně.
Širokopásmová, magneticky stíněná
5,7 cm, kuželový typ
Uzavřený typ
4Ω
2m
Subwoofer
Připevněte satelitní reproduktor na stěnu.
Nasuňte satelitní reproduktor na píchytku otvorem
pro zavěšení.
Kulaklığın kullanılması
(Bkz. şekil A)
Kulaklığı denetleyici üzerindeki PHONES jakına
bağlayın.
Uydu hoparlör masa üstüne veya duvara yerleştirilebilir.
Uydu hoparlörü masa üstünde
kullandığınızda (Bkz. şekil A-A)
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini önlemek
için, üniteyi yağmur veya neme maruz bırakmayın.
Elektrik çarpmasını önlemek için kutuyu açmayın.
Sadece uzman personelden servis alın.
Yangın riskini önlemek için aygıtın havalandırmasını
gazete, masa örtüsü, perde, vb. ile örtmeyin.
Aygıt üzerine yanan mum koymayın.
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini önlemek için,
aygıtın üzerine vazo gibi sıvıyla doldurulmuş nesneler
koymayın.
Uydu hoparlöre ayak takarak masa üstüne
yerleştirilebilir.
1
Délka kabelu
Spotřeba energie
Přibližně 50 x 140 x 99 mm
(ovladač)
Přibližně 98 x 124 x 84 mm
(satelitní reproduktor, na stole)
Přibližně 98 x 98 x 83 mm
(satelitní reproduktor, připevněný na
stěnu)
Přibližně 163 x 267 x 301 mm
(subwoofer)
Přibližně 134 g (ovladač)
Přibližně 294 g (satelitní
reproduktor)
Přibližně 4,2 kg (subwoofer)
2 m (od ovladače k subwooferu)
2 m (napájecí kabel)
18 W
Volitelné příslušenství
Propojovací kabel RK-G136, RK-G138
Propojovací adaptér PC-236MS
Design a technické údaje mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Ayağı uydu hoparlörün altındaki yuvaya
takın.
Ayak, uydu hoparlörü istediğiniz açıda
ayarlamanızı sağlar.
2
Ayakların kilitlendiğinden emin olun.
Ayağı "tık" sesi duyulana kadar yuvanın içine itin.
Not
Aygıtı kitaplık veya gömülü dolap gibi sınırlı bir alana
yerleştirmeyin.
Ayağı kilitlerken parmağınızı uydu hoparlörün
yuvasına sokmayın. Parmağınızın yaralanmasına
neden olabilir.
Üniteyi kolaylıkla erişilebilen bir AC prize bağlayın.
Ünitede bir anormallik fark ederseniz, elektrik fişini
derhal AC prizden çıkarın.
Not
Sesin bozulmasına neden olabileceğinden MEGA BASS
veya BASS BOOST (Walkman, vb.) işlevini kapatın.
Sorun giderme
Hoparlör sisteminizde sorunla karşılaştığınızda,
aşağıdaki listeyi kontrol ederek belirtilen önlemleri alın.
Sorun devam ederse, en yakın Sony satıcınıza danışın.
Hoparlör sisteminden ses gelmiyor.
• Tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.
• Her bir hoparlör ve denetleyici üzerindeki VOLUME
kadranının düzgün şekilde açıldığından emin olun.
• Bağlanan komponentin düzgün şekilde açıldığından
emin olun.
• Kulaklıkların bağlı olup olmadığını kontrol edin.
Bağlıysa, çıkarın.
Seste bozulma var.
DİKKAT
Bu el kitabında açıkça izin verilmeyen herhangi bir
değişiklik yapılması durumunda bu aygıtı çalıştırma
yetkinizin geçersiz kılınabileceği konusunda dikkatinizi
çekeriz.
• Bağlanan komponentin ses seviyesini azaltın. Ya da,
bağlanan komponentte BASS BOOST işlevi varsa,
kapatın.
• Bas düzeyini azaltmak için ünite üzerindeki BASS
kadranını çevirin.
• Ses seviyesini azaltmak için bu ünite üzerindeki
VOLUME ayarını düşürün.
CE markasının geçerliliği yasal olarak zorunlu olduğu
EEA (Avrupa Ekonomik Bölgesi) ülkeleriyle sınırlıdır.
Hoparlör çıkışında uğultu veya gürültü var.
Eski Elektrikli & Elektronik Ekipmanların Atılması
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı toplama sistemlerine
sahip diğer Avrupa ülkelerinde uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde
bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev
atığı olarak muamele görmemesi
gerektiğini gösterir. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik ekipmanların
geri dönüşümü için mevcut olan
uygun toplama noktasına teslim
edilmedilir. Bu ürünün doğru şekilde
atılmasını sağlayarak, bu ürüne
yanlış müdahale edilmesi sonucunda
ortaya çıkabilecek ve çevre ile insan
sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunabilecek
durumların önlenmesine yardımcı olursunuz.
Malzemelerin geri dönüşümü, doğal kaynakları
korumamıza yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri
dönüşümüyle ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şehrinizde
bulunan yerel ofisle, evsel atıklar toplama servisinizle
veya bu ürünü satın aldığınız mağazayla temasa geçin.
Uydu hoparlörü duvara takılı olarak
kullandığınızda (Bkz. şekil A-B)
Uydu hoparlör duvara takılabilir. Güvenli bir şekilde
takmak için Notları (aşağıda) uygulayın. Yanlış takılması
hoparlörün düşmesine ve yaralanmaya ya da hoparlör
veya başka bir nesneye hasar verilmesine neden
olabilir.
1
Önlemler
Güvenlikle ilgili
Çalışma voltajı, güç tüketimi, vb. özellikleri gösteren
tabela arka tarafta bulunur.
• Sistemi çalıştırmadan önce, sistemin çalışma
voltajının yerel elektrik şebekenizin voltajıyla aynı
olduğundan emin olun.
Satın alınan yer
2
120 V AC, 60 Hz
Avrupa ülkeleri
220 – 230 V AC, 50 Hz
Diğer ülkeler
• 120 V AC, 60 Hz
• 220 – 230 V AC, 50 Hz
• Ünite kapalı bile olsa, prize takılı olduğu sürece AC güç
kaynağından (elektrik şebekesi) bağlantısı kesilmez.
• Uzun süre kullanılmayacaksa sistemi prizden çıkarın.
Kabloyu çıkarmak için fişten tutarak çekin. Kesinlikle
kabloyu çekmeyin.
• Sistemin içine sıvı veya katı bir nesne düştüğünde,
sistemin güç kablosunu prizden çekin ve kullanmadan
önce uzman bir personele kontrol ettirin.
• AC güç kablosu yalnızca uzman bir servis
mağazasında değiştirilmelidir.
• Isının etkin olarak dağıtılması için, subwoofer'ın
arkasında yeterli boşluk bulunduğundan emin olun.
Ayrıca, ünitenin üzerine herhangi bir nesne koymayın.
• Subwoofer ve uydu hoparlörün deliğine herhangi
nesne ya da elinizi sokmayın.
Notlar
• Uydu hoparlörü duvara takmadan önce ayağı
çıkarın.
• Kullanmadan önce uydu hoparlörün sıkı bir
şekilde takıldığından emin olun.
Ses aniden durdu.
Tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.
OPERATE göstergesinin parlaklığı dengesiz.
OPERATE göstergesinin parlaklığı ses seviyesi
yükseltildiğinde dengesiz olabilir. Bu bir arıza değildir.
Teknik Özellikler
Hoparlör kısmı
Uydu hoparlör
Hoparlör sistemi
Hoparlör üniteleri
Kapsama tipi
Empedans
Kablo uzunluğu
(Bkz. şekil B)
1
Hoparlör sistemi
Hoparlör üniteleri
Kapsama tipi
Empedans
Ölçülen çıkış
Giriş
Giriş empedansı
Çıkış
– PC, vb.:
Denetleyiciyi bağlantı kablosuyla (denetleyiciye
bağlı) PC, vb. LINE OUT'una ya da kulaklık jakına
bağlayın. Ayrıntılar için PC'nin kullanım
talimatlarına bakın.
– CD/MD Walkman, vb.:
Denetleyicinin INPUT 2 jakını CD/MD Walkman,
vb. LINE OUT veya kulaklık jaklarına bağlayın.
Bağlantı kablosu sistemle birlikte verilmez.
5 W (%10 T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
(Uydu hoparlör)
25 W (%10 T.H.D., 100 Hz, 8 Ω)
(Subwoofer)
Stereo mini fişli bağlantı kablosu
(1,8 m) x 1
Stereo mini jak x 1 (INPUT 2)
4,7 kΩ (1 kHz’de)
Stereo mini jak x 1 (PHONES)
Genel
Ölçüler (g/y/d)
Ağırlık
Uydu hoparlörleri subwoofer'a bağlayın.
Denetleyiciyi kaynak aygıta bağlayın.
Woofer
12 cm, konik tip
Bas refleks
8Ω
Amplifikatör kısmı
Uydu hoparlörlerin yerini kontrol edin ve ilgili
jaklarına bağlayın.
2
Tam alan, manyetik korumalı
5,7 cm, konik tip
Kapalı tip
4Ω
2m
Subwoofer
Sistemin bağlanması
Çalıştırma sırasında
• Hoparlör sistemini maksimum sistem giriş gücünü
aşan sürekli watt gücüyle çalıştırmayın.
• Hoparlör sisteminin hasar görmesini önlemek için
bağlamadan önce hoparlör sistemi, PC ve ses
komponentini kapatın.
• Ses seviyesi bozulma noktasına kadar açılmamalıdır.
• Sistemde manyetik koruma olmasına rağmen,
manyetik kodlama kullanan kaydedilmiş kaset, saat,
kişisel kredi kartı veya floppy diskleri uzun süre
sistemin önünde bırakmayın.
Uydu hoparlörü duvara takın.
• Tüm bağlantıların doğru yapıldığından emin olun.
• Ses komponentlerinin hiçbirinin TV setine çok yakın
yerleştirilmediğinden emin olun.
Duvar bağlantısını uydu hoparlörün bağlantı
deliğine takın.
Çalışma voltajı
ABD/Kanada
Delikli duvar bağlantısını duvara
sabitleyin — resme bakın.
Notlar
• Duvar kalınlığının yeterli olduğunu kontrol edin.
Sıva tahtası için en az 9,5 mm kalınlık önerilir.
• Sıva tahtasına takarken özel kelepçe (delikli
duvar bağlantısı, birlikte verilmez) kullanın.
• Delikli duvar bağlantısını kullanırken birlikte
verilen kullanım talimatlarına bakın.
• En az 20 kg asma kapasitesine sahip duvar
bağlantıları kullanın.
• Delikli duvar bağlantısıyla birlikte verilen
talimatlara bakın.
• ø 4 mm delikli duvar bağlantısı gerekir.
• Delikli duvar bağlantısının başını duvardan 5
mm dışarıda bırakın.
• Vidanın gevşemesini önlemek için delikli duvar
bağlantısına dübel (anaerobik yiv kilitleme
malzemesi) taktığınızdan emin olun.
Zvuk je zkreslený.
Na výstupu z reproduktorů je slyšet šum.
Použití satelitního reproduktoru na stěně (viz
obr. A-B)
Üniteyi çalıştırmadan önce, bu dokümanı çok dikkatli bir
şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans
amacıyla saklayın.
Uydu hoparlörlerin takılması
Ze sestavy reproduktorů nevychází žádný
zvuk.
• Snižte hlasitost připojeného přístroje. V případě, že je
na připojeném přístroji zapnuta funkce BASS
BOOST, vypněte ji.
• Snižte hlasitost basů pomocí ovladače BASS na této
sestavě.
• Snižte hlasitost pomocí ovladače VOLUME na této
sestavě.
Obsluha
• Nenapájejte sestavu reproduktorů signálem, který
dlouhodobě přesahuje maximální výkon sestavy.
• Před připojením vypněte sestavu reproduktorů,
počítač a audio zařízení, aby nedošlo k poškození
sestavy reproduktorů.
• Úroveň hlasitosti by neměla přesáhnout mez zkreslení.
• Přestože se jedná o magneticky stíněný systém,
neponechávejte v blízkosti sestavy nahrané pásky,
hodinky, kreditní karty nebo diskety s magnetickým
zápisem.
Pŕepněte hlavní síIoý vypínač na
subwooferu (na zadní straně) do polohy
ON a poté přepněte přepínač OPERATE
na ovladači do polohy ON.
Satelitní reproduktor lze používat bu% umístěný na
stole, nebo instalovaný na stěně.
Provozní napětí
120 V stř., 60 Hz
220 - 230 V stř., 50 Hz
• 120 V stř., 60 Hz
• 220 - 230 V stř., 50 Hz
Dojde-li k magnetickému zkreslení obrazu na
televizoru či monitoru
Přední reproduktor
(levý)
Ön hoparlör (Sol)
1
Umístění
Česky
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a
uschovejte ji pro další použití.
B
PHONES
PHONES
Ovladač
Denetleyici
Subwoofer s připojeným ovladačem (1)
Kablolu denetleyiciye sahip subwoofer (1)
Satelitní reproduktor
Uydu hoparlör
Nejdříve snižte hlasitost na ovladači. Před zahájením
přehrávání by hlasitost měla být nastavena na minimum.
MAX
Türkçe
Güç tüketimi
Yaklaşık 50 x 140 x 99 mm
(Denetleyici)
Yaklaşık 98 x 124 x 84 mm
(Uydu hoparlör, masa üstünde)
Yaklaşık 98 x 98 x 83 mm
(Uydu hoparlör, duvara takılı)
Yaklaşık 163 x 267 x 301 mm
(Subwoofer)
Yaklaşık 134 g (Denetleyici)
Yaklaşık 294 g (Uydu hoparlör)
Yaklaşık 4,2 kg (Subwoofer)
Kablo uzunluğu 2 m (Denetleyiciden
subwoofer’a)
2 m (Güç kablosu)
18 W
İşteğe bağlı yardımcı ekipman
RK-G136, RK-G138 bağlantı kablosu
PC-236MS fişli adaptör
Tasarım ve teknik özellikler haber vermeksizin
değiştirilebilir.
Not
Sesi dinlemek için her iki bağlı aygıtını da açın.
3
4
Subwoofer'ı prize takın.
Hoparlörleri yerleştirin. (Bkz. şekil C)
TV resmi veya monitör görüntüsü manyetik
olarak bozulursa
Sistemde manyetik koruma bulunmasına rağmen bazı
TV setlerinde/kişisel bilgisayarlarda resimde manyetik
bozulmalar olabilir. Bu durumda, TV setini/kişisel
bilgisayarı kapatın ve 15 - 30 dakika sonra yeniden
açın. Kişisel bilgisayarları kapatmadan önce verilerin
saklanması gibi gerekli önlemleri alın.
Herhangi bir düzelme olmazsa, sistemi TV setinden/
kişisel bilgisayardan daha uzağa yerleştirin. Ayrıca, raflı
ses sistemleri, TV standları, oyuncaklar, vb. gibi içinde
mıknatıs bulunan nesneleri TV seti/kişisel bilgisayarın
yanına yerleştirmediğinizden emin olun. Bunlar sistemle
etkileşmelerinden dolayı resimde manyetik bozulmaya
neden olabilirler.
Seslerin dinlenmesi
(Bkz. şekil D)
Öncelikle, denetleyicinin ses seviyesini azaltın. Program
kaynağını oynatmaya başlamadan önce ses seviyesi en
az olarak ayarlanmalıdır.
1
OPERATE göstergesi yeşil renkte yanar.
Sistemin elektrik kaynağı subwoofer tarafından
sağlanır. Subwoofer kapatıldığında, OPERATE,
ON konumunda bile olsa sistem çalışmaz.
Yerleştirme sırasında
• Hoparlörleri eğimli olarak ayarlamayın.
• Sistemi ısı kaynakları yakınına ya da doğrudan güneş
ışığı, aşırı toz, nem, yağmur veya mekanik darbeye
maruz kalabileceği yerlere koymayın.
• Uydu hoparlörü duvar dışında başka bir yere takmayın.
• Uydu hoparlör üzerine herhangi bir şey asmayın.
2
Hoparlör sisteminizle ilgili soru veya sorunlarınız olursa,
lütfen en yakın Sony satıcısına danışın.
Denetleyiciye bağlı istediğiniz aygıtı açın.
Not
Çift sese neden olabileceğinden bağlı iki aygıtı
aynı anda açmayın.
Temizlik sırasında
Kabini temizlemek için alkol, benzen veya tiner
kullanmayın.
Subwoofer üzerindeki AC açma kapama
anahtarını (arka tarafta) ON konumuna
getirin, ardından denetleyici üzerindeki
OPERATE anahtarını ON konumuna
getirin.
3
Denetleyici üzerindeki VOLUME
denetimini ayarlayın.
Subwoofer ve her uydu hoparlörün ses seviyesini
ayarlayabilirsiniz.
Kulaklık çıkışına bağladığınızda, bağlanan aygıtın
ses seviyesini de ayarlayın.
Dinledikten sonra OPERATE anahtarını OFF
konuma getirin.
OPERATE göstergesi kapanır.
Poznámky
Chcete-li zahájit poslech, zapněte některý z
připojených přístrojů.
05/06/08, 10:45 am
SONY SRS-D211 (GR/SK/CZ/TR) 2-593-588-52(1)
Download PDF

advertising