Sony | SRS-DB500 | Sony SRS-DB500 Οδηγίες χρήσης

4-140-464-71(2)
Active
Speaker
System
Οδηγίες Λειτουργίας _____GR
Kullanma Talimatları _______TR
SRS-DB500
©2009 Sony Corporation
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Προκειµένου να αποφευχθεί ο
κίνδυνος πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, η συσκευή αυτή δεν
πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή
υγρασία.
Προκειµένου να αποφευχθεί ο
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, µην
ανοίγετε το περίβληµα. Αναθέστε το
σέρβις µνο σε εξειδικευµένο
προσωπικ.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε
περιορισµένο χώρο, πως βιβλιοθήκη ή
εντοιχισµένο ντουλάπι.
Προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς, µην καλύπτετε το άνοιγµα
εξαερισµού της συσκευής µε εφηµερίδες,
τραπεζοµάντηλα, κουρτίνες, κλπ.
Μην τοποθετείτε αντικείµενα µε
ακάλυπτη φλγα, πως αναµµένα κεριά,
επάνω στη συσκευή.
Προκειµένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η συσκευή
αυτή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σηµεία
που στάζουν ή υπάρχουν νερά. Επίσης,
µην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή
αντικείµενα γεµάτα µε υγρά, πως βάζα.
Καθώς το φις χρησιµοποιείται για την
αποσύνδεση του συστήµατος απ την
παροχή ρεύµατος, συνδέστε το σύστηµα
σε µία εύκολα προσβάσιµη έξοδο
εναλλασσµενου ρεύµατος (AC). Εάν
παρατηρήσετε κάποια ανωµαλία στο
σύστηµα, αποσυνδέστε αµέσως το φις
απ την έξοδο AC.
Το σύστηµα δεν αποσυνδέεται απ την
παροχή ρεύµατος σο είναι συνδεδεµένο
µε την πρίζα AC, ακµη και αν το ίδιο το
σύστηµα είναι απενεργοποιηµένο.
Η υπερβολική ηχητική πίεση απ τα
ακουστικά ενδέχεται να προκαλέσει
απώλεια ακοής.
2GR
Μην εκθέτετε τις µπαταρίες ή τη
συσκευή µε τοποθετηµένες τις
µπαταρίες σε υπερβολική θερµτητα,
πως στον ήλιο, σε φωτιά κλπ.
Για πελάτες στην Ευρώπη
Αποκοµιδή Παλαιού
Ηλεκτρικού &
Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες
µε ξεχωριστά
συστήµατα
συλλογής)
Το σύµβολο αυτ επάνω στο προϊν ή
στη συσκευασία του σηµαίνει τι το
προϊν δεν πρέπει να πεταχτεί µαζί µε τα
οικιακά απορρίµµατα αλλά πρέπει να
παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σηµείο
συλλογής ηλεκτρολογικού και
ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση.
Με το να βεβαιωθείτε τι το προϊν
πετάχτηκε σωστά, βοηθάτε στην
πρληψη πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και την
υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα
βοηθήσει στην εξοικονµηση φυσικών
πρων. Για περισστερες πληροφορίες
σχετικά µε την ανακύκλωση αυτού του
προϊντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε
µε τις υπηρεσίες καθαριτητας του
δήµου σας ή το κατάστηµα που
αγοράσατε το προϊν.
Για πελάτες στην Ευρώπη
Εναλλακτική
διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών
(Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες
µε ξεχωριστά
συστήµατα
συλλογής)
Το σύµβολο αυτ επάνω στη µπαταρία ή
στη συσκευασία δείχνει τι η µπαταρία
που παρέχεται µε αυτ το προϊν δεν
πρέπει να αντιµετωπίζεται πως τα
οικιακά απορρίµµατα.
Σε ορισµένες µπαταρίες το σύµβολο
αυτ µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε
συνδυασµ µε ένα χηµικ σύµβολο. Τα
χηµικά σύµβολα για τον υδράργυρο
(Hg) ή τον µλυβδο (Pb) προστίθενται
αν η µπαταρία περιέχει περισστερο
απ 0,0005% υδραργύρου ή 0,004%
µολύβδου.
Με το να βεβαιωθείτε τι οι
συγκεκριµένες µπαταρίες συλλέχτηκαν
σωστά, βοηθάτε στην πρληψη πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
και την υγεία. Η ανακύκλωση των
υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονµηση
φυσικών πρων.
Στην περίπτωση προϊντων που για
λγους ασφαλείας, επιδσεων, η
ακεραιτητας δεδοµένων απαιτούν τη
µνιµη σύνδεση µε µια ενσωµατωµένη
µπαταρία, αυτή η µπαταρία θα πρέπει
να αντικαθίσταται µνο απ
εξουσιοδοτηµένο τεχνικ προσωπικ.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή
µεταχείριση της µπαταρίας, παραδώστε
το προϊν στο τέλος της διάρκειας ζωής
του στο κατάλληλο σηµείο συλλογής
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισµού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση λων των άλλων
µπαταριών, παρακαλούµε δείτε το
τµήµα που περιγράφει πώς να
αφαιρέσετε µε ασφάλεια τη µπαταρία
απ το προϊν. Παραδώστε την
µπαταρία στο κατάλληλο σηµείο
συλλογής των χρησιµοποιηµένων
µπαταριών για ανακύκλωση.
Για περισστερες πληροφορίες σχετικά
µε την ανακύκλωση αυτού του
προϊντος ή της µπαταρίας,
παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον
αρµδιο φορέα ανακύκλωσης ή το
κατάστηµα που αγοράσατε το προϊν.
Σηµείωση για τους πελάτες: Οι
ακλουθες πληροφορίες
ισχύουν µνο για τις συσκευές
που πωλούνται σε χώρες που
εφαρµζονται οι
κατευθυντήριες οδηγίες της
ΕΕ.
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊντος
είναι η Sony corporation , 1-7-1 Konan
Minato-ku Τκυο, 108-0075 Ιαπωνία.
Ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρσωπος για
το EMC και την ασφάλεια των
προϊντων είναι η Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Στουτγκάρδη, Γερµανία. Για
οποιαδήποτε θέµα υπηρεσίας ή
εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε στις
διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά
έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.
GR
3GR
Πίνακας
Περιεχοµένων
Άνοιγµα της Συσκευασίας...... 5
Οδηγς Εξαρτηµάτων και
Πλήκτρων Χειρισµού ......... 6
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Συστήµατος ....... 9
Τοποθέτηση των Ηχείων ...... 12
Βασικές Λειτουργίες
Ακούγοντας τον Ήχο ........... 13
Ρύθµιση του Ήχου ................ 14
Αλλαγή της οθνης................ 15
Πρσθετες Πληροφορίες
Αντιµετώπιση
Προβληµάτων ................... 16
Προφυλάξεις .......................... 18
Προδιαγραφές........................ 19
4GR
Άνοιγµα της Συσκευασίας
Βεβαιωθείτε τι στη συσκευασία περιλαµβάνονται τα εξής:
• Subwoofer (1)
• Τηλεχειριστήριο (1)
• Καλώδιο ήχου (1)
• Οδηγίες Λειτουργίας (1)
• Ηχεία-δορυφροι (2)
5GR
Οδηγς Εξαρτηµάτων και Πλήκτρων
Χειρισµού
Subwoofer
1
3
2
4
5
6
7
8
9
q;
A JOG
Περιστρέψτε το για να ρυθµίσετε
την ένταση του ήχου, τα µπάσα
και τα πρίµα.
B Φωτισµς
Ανάβει ταν ενεργοποιηθεί το
σύστηµα.
C Ένδειξη MUTING
Ανάβει ταν έχει ενεργοποιηθεί η
λειτουργία σίγασης.
D Πλήκτρο "/1 (ενεργοποίηση/
αναµονή) (σελίδες 10, 13, 16,
17)
Πατήστε το για να
ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε το σύστηµα.
Η ένδειξη "/1 ανάβει ταν
απενεργοποιηθεί το σύστηµα.
6GR
E Πλήκτρο TREBLE
Πατήστε το για είσοδο ή έξοδο
απ τη λειτουργία ρύθµισης των
πρίµων.
Ένδειξη TREBLE
Αναβοσβήνει στη λειτουργία
ρύθµισης των πρίµων.
Ανάβει ταν η ρύθµιση των
πρίµων πραγµατοποιείται απ το
τηλεχειριστήριο.
F Πλήκτρο BASS
Πατήστε το για είσοδο ή έξοδο
απ τη λειτουργία ρύθµισης των
µπάσων.
Ένδειξη BASS
Αναβοσβήνει στη λειτουργία
ρύθµισης των µπάσων.
Ανάβει ταν η ρύθµιση των
µπάσων πραγµατοποιείται απ
το τηλεχειριστήριο.
G Πλήκτρο INPUT
Πατήστε για να επιλέξετε την
πηγή εισδου.
H Υποδοχή INPUT 2 (σελίδες 11,
13, 19)
Συνδέετε την υποδοχή
ακουστικών φορητής συσκευής
ήχου, κλπ.
Ένδειξη INPUT 2
Ανάβει ταν έχει επιλεγεί η πηγή
INPUT 2.
I i υποδοχή (ακουστικών)
(σελίδες 13, 19)
Συνδέετε τα ακουστικά.
J Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
∆έχεται σήµατα απ το
τηλεχειριστήριο.
Συνεχίζεται l
7GR
Τηλεχειριστήριο RM-AS31
7
6
5
4
A "/1 (ενεργοποίηση/αναµονή)
Πατήστε το για να
ενεργοποιήσετε και να
απενεργοποιήσετε το σύστηµα.
B DISPLAY
Πατήστε το για να αλλάξετε το
µοτίβο του φωτισµού γύρω απ
το JOG.
C VOLUME +/–*
Πατήστε το για να ρυθµίσετε την
ένταση του ήχου.
* Το πλήκτρο VOLUME + έχει µια
απτική κουκίδα. Χρησιµοποιήστε
την απτική κουκίδα ως αναφορά
κατά τη λειτουργία του συστήµατος.
D MUTING
Πατήστε το για απενεργοποίηση
του ήχου.
Πατήστε ξανά αυτ το κουµπί
για επαναφορά του ήχου.
8GR
1
2
3
E BASS +/–
Πατήστε το για να αλλάξετε τα
µπάσα.
F TREBLE +/–
Πατήστε το για να αλλάξετε τα
πρίµα.
G INPUT
Πατήστε για να επιλέξετε την
πηγή εισδου.
Ξεκινώντας
Subwoofer
– Πίσω πλαίσιο
Ξεκινώντας
Σύνδεση του Συστήµατος
– Μπροστιν πλαίσιο
A
B
1
2
INPUT 2
D
C
1 Προς ηχείο-δορυφρο (αριστερ)
2 Προς ηχείο-δορυφρο (δεξί)
Συνεχίζεται l
9GR
A Υποδοχή INPUT 1 L/R
Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο ήχου (παρέχεται) για να συνδέσετε την υποδοχή
INPUT 1 στο LINE OUT ή στην υποδοχή ακουστικών φορητής συσκευής ήχου,
υπολογιστή, κλπ.
R
Φορητή συσκευή ήχου,
υπολογιστής, κλπ.
L
INPUT 1
Λευκ
Κκκινο
Προς
υποδοχή
INPUT 1
Καλώδιο ήχου (παρέχεται)
Προς το
LINE OUT ή την
υποδοχή
ακουστικών
(στερεωφονικ
mini-jack)
B Ηχεία-δορυφροι
Βεβαιωθείτε πως έχετε εισάγει το βύσµα απευθείας στους ακροδέκτες.
L
R
SPEAKER
C Τροφοδοσία
Μλις τακτοποιήσετε λες τις συνδέσεις, συνδέστε το καλώδιο ρεύµατος σε µία
πρίζα τοίχου. Είναι αναµµένη η ένδειξη "/1. Μλις πατήσετε το "/1, το σύστηµα
ενεργοποιείται και η ένδειξη "/1 σβήνει.
10GR
D Υποδοχή INPUT 2
Χρησιµοποιήστε ένα καλώδιο σύνδεσης (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την
υποδοχή INPUT 2 στο LINE OUT ή στην υποδοχή ακουστικών φορητής
συσκευής ήχου, κλπ.
Ξεκινώντας
Subwoofer
Φορητή συσκευή ήχου, κλπ.
Προς
υποδοχή
INPUT 2
Προς το LINE OUT
ή την υποδοχή
ακουστικών
(στερεωφονικ
mini-jack)
Καλώδιο σύνδεσης (δεν παρέχεται)
Σηµείωση
Yταν το σύστηµα είναι συνδεδεµένο µε µία µονοφωνική υποδοχή συσκευής πηγής, ο ήχος
ενδεχοµένως να µην έρχεται απ το δεξι ηχείο-δορυφρο. Σε αυτήν την περίπτωση,
χρησιµοποιήστε τον προαιρετικ προσαρµογέα βύσµατος PC-236MS ή PC-234S.
Χρήση του τηλεχειριστηρίου
Μετακινήστε και αφαιρέστε το καπάκι της θήκης µπαταριών και τοποθετήστε
δύο µπαταρίες R03 (τύπου AAA) (δεν παρέχονται), µε πρώτη την πλευρά E,
ακολουθώντας τις πολικτητες που απεικονίζονται παρακάτω.
E
e
e
E
Σηµειώσεις
• Εάν δεν πρκειται να χρησιµοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για µεγάλο χρονικ διάστηµα,
αφαιρέστε τις µπαταρίες για να αποτρέψετε τη ζηµιά η τραυµατισµ απ πιθανή διαρροή
και διάβρωση των µπαταριών.
• Yταν το τηλεχειριστήριο δεν µπορεί πλέον να λειτουργήσει το σύστηµα, αντικαταστήστε
και τις δύο µπαταρίες µε καινούριες.
• Οι συσκευές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί µπαταρίες δεν πρέπει να εκθέτονται σε
υπερβολική θερµτητα, πως στον ήλιο, σε φωτιά κλπ.
11GR
Τοποθέτηση των Ηχείων
Μπορείτε να τοποθετήσετε τα ηχεία πως υποδεικνύεται παρακάτω.
Φορητή συσκευή ήχου, υπολογιστής, κλπ.
Subwoofer
Αριστερ ηχείο-δορυφρος
12GR
∆εξι ηχείο-δορυφρος
5 Πιέστε το πλήκτρο "/1 για να
Βασικές Λειτουργίες
ενεργοποιήσετε το σύστηµα.
Η ένδειξη "/1 σβήνει ταν
ενεργοποιηθεί το σύστηµα.
2 Πατήστε παρατεταµένα το
INPUT.
Με κάθε πάτηµα αλλάζει ως εξής:
t INPUT 1 t INPUT 2
Σηµειώσεις
• Επιλέξτε το INPUT 1 για
αναπαραγωγή απ µία συσκευή που
είναι συνδεδεµένη στην υποδοχή
INPUT 1.
• Επιλέξτε το INPUT 2 για
αναπαραγωγή απ µία συσκευή που
είναι συνδεδεµένη στην υποδοχή
INPUT 2.
3 Έναρξη αναπαραγωγής απ τη
συνδεδεµένη συσκευή.
Η ένδειξη "/1 ανάβει ταν
απενεργοποιηθεί το σύστηµα.
Χρήση των ακουστικών
Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή
i (ακουστικά) στο subwoofer.
Σηµειώσεις
• Εάν η συνδεδεµένη συσκευή έχει
λειτουργία BASS BOOST,
απενεργοποιήστε την καθώς µπορεί να
προκαλέσει παραµρφωση του ήχου.
• Εάν συνδέετε το ηχείο σε µια συσκευή µε
ενσωµατωµένο ραδιφωνο ή δέκτη,
ενδέχεται να µην είναι δυνατή η
ραδιοφωνική λήψη ή να µειωθεί
σηµαντικά η ευαισθησία της.
Βασικές Λειτουργίες
Ακούγοντας τον
Ήχο
1 Πατήστε το "/1 για να
απενεργοποιήσετε το σύστηµα
µετά τη χρήση.
Για ενεργοποίηση της
λειτουργίας σίγασης
Πατήστε το MUTING στο
τηλεχειριστήριο.
Η λειτουργία σίγασης θα ακυρωθεί µε
τις ακλουθες ενέργειες.
• Πατήστε ξανά το MUTING.
• Περιστρέψτε το JOG για να
αυξήσετε την ένταση. Πατήστε το
VOLUME + στο τηλεχειριστήριο.
• Απενεργοποιήστε το µηχάνηµα.
4 Περιστρέψτε το JOG (ή πιέστε
το VOLUME +/– στο
τηλεχειριστήριο) για να
αλλάξετε την ένταση ήχου.
Συµβουλές
• Ανάλογα µε τη συνδεδεµένη συσκευή,
ίσως είναι απαραίτητο να ρυθµίσετε
την ένταση του ήχου και στη
συνδεδεµένη συσκευή.
• Η ένταση του ήχου στο σύστηµα
ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα µε τη
συνδεδεµένη συσκευή.
13GR
Η αρχική ρύθµιση είναι +2 dB.
Ρύθµιση του Ήχου
+2 dB
JOG
Προσθήκη ενς ηχητικού
εφέ
— BASS
1 Πατήστε το BASS για είσοδο
στη λειτουργία ρύθµισης των
µπάσων.
2 Περιστρέψτε το JOG για να
MUTING
3 Πατήστε το BASS για έξοδο απ
τη λειτουργία ρύθµισης των
µπάσων.
ρυθµίσετε το εφέ των µπάσων.
— TREBLE
Μπορείτε να το ρυθµίσετε απ
–8 dB έως +8 dB µε βήµατα των
2 dB.
1 Πατήστε το TREBLE για είσοδο
Περιστρέψτε το JOG προς τα δεξιά
για να αυξήσετε τα µπάσα.
2 Περιστρέψτε το JOG για να
JOG
+8 dB
MUTING
Περιστρέψτε το JOG προς τα
αριστερά για να µειώσετε τα
µπάσα.
JOG
–8 dB
MUTING
στη λειτουργία ρύθµισης των
πρίµων.
ρυθµίσετε το εφέ των πρίµων.
Μπορείτε να το ρυθµίσετε απ
–8 dB έως +8 dB µε βήµατα των
2 dB.
Περιστρέψτε το JOG προς τα δεξιά
για να αυξήσετε τα πρίµα.
Περιστρέψτε το JOG προς τα
αριστερά για να µειώσετε τα πρίµα.
Η αρχική ρύθµιση είναι 0 dB.
3 Πατήστε το TREBLE για έξοδο
απ τη λειτουργία ρύθµισης των
πρίµων.
Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία
BASS/TREBLE
χρησιµοποιώντας το
τηλεχειριστήριο
Πατήστε το BASS/TREBLE +/– για
να αλλάξετε τα µπάσα/πρίµα.
Σηµειώσεις
• Η λειτουργία ρύθµισης των µπάσων/
πρίµων κλείνει αυτµατα µετά απ
µερικά δευτερλεπτα.
• Η λειτουργία ρύθµισης των µπάσων/
πρίµων κλείνει αυτµατα ταν πατήσετε
κάποιο πλήκτρο.
14GR
Αλλαγή της οθνης
Αλλαγή του φωτισµού
Μπορείτε να επιλέξετε το φωτισµ
που θέλετε.
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο, ο
φωτισµς της τροφοδοσίας αλλάζει
κυκλικά ως εξής:
Λειτουργία φωτισµού ντεκρ1) t
Λειτουργία έντασης ήχου2) t
Λειτουργία µετρητή ισχύος3) t
Απενεργοποίηση
Βασικές Λειτουργίες
Dταν είναι ενεργοποιηµένο το
σύστηµα, πατήστε επανειληµµένα
το DISPLAY στο τηλεχειριστήριο
για να επιλέξετε το φωτισµ που
θέλετε.
1) Αυτή
είναι η προεπιλεγµένη λειτουργία.
Ο φωτισµς αναβοσβήνει µε τυχαία
σειρά.
2) Ο φωτισµς δείχνει την ένταση του ήχου.
3)
Ο φωτισµς ανάβει µε βάση το επίπεδο
της πηγής εισδου.
Σηµειώσεις
• Yταν περιστρέψετε το JOG +/–
(ή πατήσετε το VOLUME +/– στο
τηλεχειριστήριο), ο φωτισµς δείχνει την
τρέχουσα ένταση του ήχου.
• Yταν ρυθµίζετε το επίπεδο των µπάσων/
πρίµων, ο φωτισµς δείχνει το τρέχον
επίπεδο των µπάσων/πρίµων.
15GR
Γενικά
Πρσθετες
Πληροφορίες
Αντιµετώπιση
Προβληµάτων
Στην περίπτωση που αντιµετωπίσετε
ένα πρβληµα µε το σύστηµα ηχείων,
ελέγξτε την ακλουθη λίστα και
πραγµατοποιήστε τις
υποδεικνυµενες ενέργειες. Εάν το
πρβληµα παραµένει, συµβουλευτείτε
τον πλησιέστερο αντιπρσωπο της
Sony.
Dταν αναβοσβήνει η ένδειξη
"/1
Αµέσως βγάλτε απ την πρίζα το
καλώδιο ρεύµατος και ελέγξτε τα
ακλουθα:
• Χρησιµοποιείτε µνο τα ηχεία
που παρέχονται;
• Έχουν βραχυκυκλωθεί τα
καλώδια ηχείων + και –;
• Έχουν αποφραχθεί οι οπές
αερισµού στο πίσω µέρος του
subwoofer;
Αφού ελέγξετε τα παραπάνω και
διορθώσετε τυχν προβλήµατα,
περιµένετε 5 λεπτά πριν να
ξαναβάλετε το καλώδιο ρεύµατος
στην πρίζα και να ενεργοποιήστε
το σύστηµα. Εάν εξακολουθεί να
αναβοσβήνει η ένδειξη "/1 ή εάν
είναι αδύνατο να εντοπιστεί η
αιτία του προβλήµατος, αφού
ελέγξετε τα παραπάνω,
επικοινωνήστε µε το πλησιέστερο
κατάστηµα Sony.
16GR
∆εν υπάρχει ήχος.
• Περιστρέψτε το JOG προς τα
δεξιά (ή πιέστε το VOLUME + στο
τηλεχειριστήριο).
• ∆υναµώστε την ένταση του ήχου
στη συνδεδεµένη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε τι τα ακουστικά δεν
είναι συνδεδεµένα.
• Ελέγξτε τις συνδέσεις των ηχείων.
• Βεβαιωθείτε πως είναι
απενεργοποιηµένη η λειτουργία
σίγασης.
• Ελέγξτε τι έχετε επιλέξει τη
σωστή συσκευή µε το πλήκτρο
INPUT.
Ο ήχος είναι παραµορφωµένος.
• Περιστρέψτε το JOG
αριστερστροφα.
• Χαµηλώστε την ένταση του ήχου
στη συνδεδεµένη συσκευή. Ή εάν
η συνδεδεµένη συσκευή έχει τη
λειτουργία BASS BOOST,
απενεργοποιήστε την.
Ακούγεται ένα βουητ ή θρυβος
στην έξοδο του ηχείου.
• Βεβαιωθείτε τι λες οι συνδέσεις
έχουν πραγµατοποιηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε τι η συνδεδεµένη
συσκευή δε βρίσκεται πολύ κοντά
στην τηλεραση.
Ο ήχος σταµάτησε ξαφνικά.
• Βεβαιωθείτε τι λες οι συνδέσεις
έχουν πραγµατοποιηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε πως είναι
απενεργοποιηµένη η λειτουργία
σίγασης.
∆ε βγαίνει ήχος απ τα ακουστικά.
• Ελέγξτε τη σύνδεση των
ακουστικών.
• Ελέγξτε τι η πηγή ήχου στο
επιλεγµένο κανάλι αναπαράγεται.
• Βεβαιωθείτε πως είναι
απενεργοποιηµένη η λειτουργία
σίγασης.
∆ε λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.
Ηχεία
∆ε βγαίνει ήχος απ το σύστηµα
ηχείων.
• Βεβαιωθείτε τι λες οι συνδέσεις
έχουν πραγµατοποιηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε τι η ένταση του ήχου
στο ηχείο-δορυφρο και στη
συνδεδεµένη συσκευή έχει
ενεργοποιηθεί σωστά.
• Συνδέστε µνο τα ηχεία που
παρέχονται.
• Ελέγξτε εάν τα ακουστικά είναι
συνδεδεµένα. Εάν είναι,
αποσυνδέστε τα.
Εάν το σύστηµα ακµη δε
λειτουργεί σωστά µετά τη διεξαγωγή
των παραπάνω ενεργειών ή
αντιµετωπίσετε κάποιο πρβληµα
που δεν περιγράφεται παραπάνω,
επαναρυθµίστε το σύστηµα ως εξής:
1 Βγάλτε απ την πρίζα το
καλώδιο ρεύµατος.
2 Περιµένετε 5 λεπτά πριν να
βάλετε ξανά στην πρίζα το
καλώδιο ρεύµατος.
3 Πατήστε το "/1 για να
ενεργοποιήσετε το σύστηµα.
4 Κρατήστε πατηµένα ταυτχρονα
το INPUT και το "/1 επί 3
δευτερλεπτα.
Το σύστηµα επαναρυθµίζεται στις
εργοστασιακές ρυθµίσεις. Θα
χρειαστεί να αλλάξετε λες τις
ρυθµίσεις που έχετε κάνει, πως την
ένταση ήχου, τα µπάσα, τα πρίµα
και την πηγή εισδου.
Πρσθετες Πληροφορίες
• Αφαιρέστε τα εµπδια ανάµεσα
στο τηλεχειριστήριο και τη
συσκευή.
• Μετακινήστε το τηλεχειριστήριο
πιο κοντά στη συσκευή.
• Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς
τον αισθητήρα που βρίσκεται στη
συσκευή.
• Αντικαταστήστε τις µπαταρίες.
• Μετακινήστε τη συσκευή µακριά
απ το φωτισµ φθορισµού.
Επαναρύθµιση του
συστήµατος στις
εργοστασιακές ρυθµίσεις
17GR
Σχετικές µε την τροφοδοσία
Προφυλάξεις
Σχετικές µε την ασφάλεια
• Η ετικέτα µε τις προδιαγραφές,
που αναφέρεται η τάση
λειτουργίας, η κατανάλωση
ρεύµατος, κλπ., βρίσκεται στην
πίσω πλευρά, στην εξωτερική
επιφάνεια.
• Πριν ενεργοποιήσετε το σύστηµα,
βεβαιωθείτε τι η τα΄ση
λειτουργίας του είναι
πανοµοιτυπη µε αυτήν του
τοπικού δικτύου ρεύµατος.
• Βγάλτε το σύστηµα απ την πρίζα
τοίχου, εάν δεν πρκειται να το
χρησιµοποιήσετε για µεγάλο
χρονικ διάστηµα. Για να βγάλετε
το καλώδιο απ την πρίζα,
τραβήξτε το καλώδιο πιάνοντάς το
απ το φις. Μην τραβάτε ποτέ το
ίδιο το καλώδιο.
• Σε περίπτωση που κάποιο στερε
αντικείµενο ή υγρ εισέλθει µέσα
στο σύστηµα, βγάλτε το καλώδιο
τροφοδοσίας του’και αναθέστε
τον έλεγχ του σε εξειδικευµένο
προσωπικ, πριν το
ξαναενεργοποιήσετε.
• Για την αποτελεσµατική διάχυση
της θερµτητας, βεβαιωθείτε τι
υπάρχει αρκετς χώρος στο πίσω
µέρος του subwoofer. Επίσης,
αποφεύγεται να τοποθετείτε
αντικείµενα επάνω στη µονάδα.
• Μη βάζετε τα χέρια σας ή διάφορα
αντικείµενα µέσα στην οπή του
subwoofer και του ηχείουδορυφρου.
18GR
Εάν το φις του συστήµατος
αποσυνδεθεί απ την πρίζα του
ρεύµατος σο το σύστηµα βρίσκεται
σε αναµονή, η ένδειξη "/1 θα
παραµείνει αναµµένη για περίπου 2
λεπτά, ανάλογα µε το χρνο που θα
χρειαστεί η πλήρης αποφρτιση του,
υψηλής αποδοτικτητας, µε
λειτουργία διακπτη, εσωτερικού
τροφοδοτικού ποιτητας ήχου.
Σχετικά µε τη λειτουργία
• Μη λειτουργείτε τα ηχεία σε
συνεχή υψηλή ένταση που
υπερβαίνει το ριο έντασης του
συστήµατος.
• Πριν τη σύνδεση,
απενεργοποιήστε το σύστηµα
ηχείων, το PC και τη συσκευή ήχου
για να µην προκληθεί ζηµιά στο
σύστηµα ηχείων.
• Η ένταση του ήχου δεν πρέπει να
αυξάνεται σε σηµείο ώστε να
αλλοιώνεται ο ήχος.
• Παρλο που το σύστηµα αυτ
είναι µαγνητικά θωρακισµένο, δεν
πρέπει να αφήνετε εγγεγραµµένες
ταινίες, ρολγια, πιστωτικές
κάρτες ή δισκέτες µε µαγνητική
κωδικοποίηση µπροστά απ το
σύστηµα για µεγάλο χρονικ
διάστηµα.
Εάν η εικνα της τηλερασης ή της
οθνης παραµορφώνεται λγω
µαγνητικού πεδίου
Σχετικά µε την τοποθέτηση
• Μην τοποθετείτε τα ηχεία σε
επικλινή θέση.
• Μην τοποθετείτε το σύστηµα
κοντά σε πηγές θερµτητας ή σε
µέρη που εκτίθενται στις ακτίνες
του ήλιου, σε περιβάλλον µε πολλή
σκνη, υγρασία ή µηχανικές
καταπονήσεις.
Σχετικά µε τον καθαρισµ
Μη χρησιµοποιείτε οινπνευµα,
βενζίνη ή διαλύτη για να καθαρίσετε
το περίβληµα.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή
προβλήµατα σχετικά µε το σύστηµα
ηχείων, απευθυνθείτε στο
πλησιέστερο εξουσιοδοτηµένο
κατάστηµα της Sony.
Τµήµα ηχείου
Ηχείο-δορυφρος
Σύστηµα ηχείων
Πλήρους φάσµατος µε µαγνητική
θωράκιση
Μονάδες ηχείου
6,5 cm, τύπος κώνου
Τύπος περιβλήµατος
Bass reflex
Εµπέδηση
4Ω
Μήκος καλωδίου
1,5 m
Subwoofer
Σύστηµα ηχείων
Woofer
Μονάδες ηχείου
16 cm, τύπος κώνου
Τύπος περιβλήµατος
Bass reflex
Εµπέδηση
2Ω
Πρσθετες Πληροφορίες
Παρλο που το σύστηµα αυτ είναι
µαγνητικά θωρακισµένο, ενδέχεται
να εµφανιστούν περιπτώσεις
παραµρφωσης της εικνας σε
ορισµένες τηλεοράσεις ή σε οθνες
υπολογιστών, λγω µαγνητικού
πεδίου. Σε αυτήν την περίπτωση,
απενεργοποιήστε την τηλεραση ή
τον υπολογιστή και ενεργοποιήστε
την/τον µετά απ 15-30 λεπτά. Στην
περίπτωση του προσωπικού
υπολογιστή, λάβετε τα κατάλληλα
µέτρα, πως αποθήκευση
δεδοµένων, πριν τον
απενεργοποιήσετε.
Εάν δε φαίνεται να υπάρχει
βελτίωση, αποµακρύνετε το
σύστηµα απ την τηλεραση ή τον
υπολογιστή. Επιπλέον, φροντίστε να
µην τοποθετείτε αντικείµενα στα
οποία υπάρχουν προσαρτηµένοι
µαγνήτες κοντά στην τηλεραση ή
στον υπολογιστή, πως
ηχοσυστήµατα, βάσεις τηλερασης,
παιχνίδια, κλπ., καθώς ενδέχεται να
προκληθεί αλληλεπίδραση των
µαγνητικών πεδίων και
παραµρφωση της εικνας.
Προδιαγραφές
Τµήµα ενισχυτή
Ονοµαστική έξοδος
75 W + 75 W (10% T.H.D., 1 kHz,
4 Ω) (Ηχείο-δορυφρος)
150 W (10% T.H.D., 100 Hz, 2 Ω)
(Subwoofer)
Είσοδος
Υποδοχή RCA × 1 (INPUT 1)
Τάση: 1 V
Εµπέδηση: 10 kilohms
Στερεοφωνικ mini jack × 1
(INPUT 2)
Τάση: 500 mV
Εµπέδηση: 4,7 kilohms
Έξοδος
Στερεοφωνικ mini jack × 1
(i (ακουστική))
Συνεχίζεται l
19GR
Γενικά
∆ιαστάσεις (π/υ/µ)
Περίπου 94 × 196 × 135 mm
(Ηχείο-δορυφρος)
Περίπου 221 × 403 × 411 mm
(Subwoofer)
Μάζα
Περίπου 0,7 kg
(Ηχείο-δορυφρος)
Περίπου 8,5 kg
(Subwoofer)
Απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας
Μοντέλα Ευρώπης, Ωκεανίας,
Κίνας, Αργεντινής,
Νοτιοανατολικής Ασίας, Ινδίας,
Μπαγκλαντές και Σρι Λάνκας:
AC 220 - 240 V, 50 Hz
Μοντέλα Μεξικού, Βραζιλίας,
Κολοµβίας και Βενεζουέλας:
AC 120 V, 60 Hz
Μοντέλα Ταϊβάν: AC 110 V, 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας
65 W
Κατανάλωση ενέργειας (σε αναµονή)
0,5 W
Προαιρετικ εξάρτηµα
Καλώδιο σύνδεσης
RK-G136, RK-G138
Προσαρµογέας βύσµατος
PC-236MS, PC-234S
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές
υπκεινται σε µεταβολή χωρίς
ειδοποίηση.
20GR
UYARI
Yangın veya elektrik çarpması
riskini azaltmak için bu cihazı
yağmur veya neme maruz
bırakmayın.
Elektrik çarpması riskini azaltmak
için bölmeyi açmayın. Yalnızca
yetkili personele bakım yaptırın.
Cihazı, kitaplık veya gömme dolap gibi
kapalı bir alana kurmayın.
Yangın riskini azaltmak için, cihazın
havalandırma çıkışını gazete, masa
örtüsü, perde vb. gibi nesnelerle
kapatmayın.
Yanan mum gibi çıplak alev kaynaklarını
alletlerin üzerine yerleştirmeyin.
Yangın ya da elektrik çarpması riskini
azaltmak için, bu cihazı damlama veya
sıçramalara maruz bırakmayın ve vazo
gibi sıvı dolu nesneleri cihazın üzerine
yerleştirmeyin.
Sistemi kapatmak için ana fişi elektrik
prizinden çıkarmak gerektiğinden,
sistemi kolay erişilebilen bir AC prize
bağlayın. Sistemde bir anormallik
görürseniz, derhal ana fişi AC güç
prizinden ayırın.
Sistemin fişi takılı olduğu sürece,
kapatılmış olsa dahi ana elektrik
hattından ayrılmaz.
Kulaklıklardan gelen aşırı ses basıncı
işitme kaybına neden olabilir.
Pilleri veya üzerinde pil takılı olan cihazı
güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı
kaynaklarına maruz bırakmayın.
2TR
Avrupa'daki müşteriler için
Eski Elektrikli &
Elektronik
Ekipmanların
Atılması (Avrupa
Birliği’nde ve ayrı
toplama
sistemlerine sahip
diğer Avrupa
ülkelerinde
uygulanır)
Ürünün veya ambalajın üzerinde
bulunan bu sembol, bu ürünün bir ev
atığı olarak muamele görmemesi
gerektiğini gösterir. Bunun yerine,
elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüşümü için mevcut olan uygun
toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu
ürünün doğru şekilde atılmasını
sağlayarak, bu ürüne yanlış müdahale
edilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek
ve çevre ile insan sağlığı üzerinde
olumsuz etkide bulunabilecek
durumların önlenmesine yardımcı
olursunuz. Malzemelerin geri
dönüşümü, doğal kaynakları
korumamıza yardımcı olacaktır. Bu
ürünün geri dönüşümüyle ilgili daha
fazla bilgi için, lütfen şehrinizde bulunan
yerel ofisle, evsel atıklar toplama
servisinizle veya bu ürünü satın aldığınız
mağazayla temasa geçin.
Avrupa'daki müşteriler için
Atık pillerin
bertaraf edilmesi
(Avrupa Birliği’nde
ve ayrı toplama
sistemleri bulunan
diğer Avrupa
ülkelerinde
uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu
sembol, bu ürünle birlikte teslim edilen
pilin evsel atık olarak
değerlendirilmemesi gerektiğini
belirtmektedir.
Bazı bateriler için bu sembol, kimyasal
bir sembolle birleştirilerek kullanılmış
olabilir. Eğer bateriler 0,0005% civa
veya 0,004% kursun‘dan fazla
içerikteyseler, o zaman bu kimyasal
semboller civa (Hg) veya kursun (Pb)
için eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlamakla, pillerin
uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi
neticesinde çevre ve insan sağlığında
meydana gelebilecek olan potansiyel
zararların engellenmesine de katkıda
bulunmuş olacaksınız. Materyallerin
geri dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olacaktır.
Ürünlerin güvenlik, performans veya
veri entegrasyon gibi sebeplerden
dolayı beraberlerindeki pille sürekli bir
bağlantı gerektirdikleri durumlarda pilin
yalnızca kalifiye servis personeli
tarafından değiştirilmesi zorunludur.
Pilin uygun bir şekilde
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla
ürünü, kullanım süresinin sonunda
elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüştürülmesine ilişkin yürürlükte
olan toplama noktasına teslim ediniz.
Diğer tüm piller için lütfen pillerin
üründen güvenli bir şekilde
çıkarılmasına ilişkin bölümü inceleyiniz.
Pili, atık pillerin geri dönüştürülmesine
yönelik yürürlükteki toplama noktasına
teslim ediniz.
Bu ürünün veya pilin geri
dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı
bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle,
evsel atık bertaraf servisinizle veya
ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat
kurunuz.
Müşteriler için bildirim:
aşağıdaki bilgiler, yalnız AB
direktiflerinin uygulandığı
ülkelerde satılan cihazlar için
geçerlidir
Bu ürünün üreticisi Sony Corporation,
171 Konan Minatoku Tokyo,
1080075 Japonya’dır. EMC ve ürün
güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Almanya’dır. Servis veya garantiyle ilgili
her konuda ayrı servis veya garanti
belgelerinde verilen adreslere
başvurun.
TR
3TR
İçindekiler
Ambalajı açma .................... 5
Parça ve kontroller için
kılavuz ........................... 6
Başlarken
Sistemin takılması ............... 8
Hoparlörlerin
konumlandırılması ........ 11
Temel İşlemler
Ses dinleme ..................... 12
Sesi ayarlama................... 13
Ekranı değiştirme.............. 14
Ek Bilgiler
Sorun Giderme ................. 15
Önlemler .......................... 16
Özellikler.......................... 17
4TR
Ambalajı açma
Aşağıdaki öğelerin bulunduğunu denetleyin:
• Subwoofer (1)
• Uzaktan Kumanda (1)
• Ses kablosu (1)
• Kullanma Talimatları (1)
• Uydu hoparlörler (2)
5TR
Parça ve kontroller için kılavuz
Subwoofer
1
3
2
4
5
6
7
8
9
q;
A JOG
Ses, bas ve tiz seviyesini
ayarlamak için çevirin.
F BASS düğmesi
Bas seviyesi ayar moduna
girmek veya çıkmak için basın.
B Aydınlatıcı
Sistem açıldığında yanar.
BASS göstergesi
Bas seviyesi ayar modu
sırasında yanıp söner.
Bas seviyesi ayarı uzaktan
yapıldığında yanar.
C MUTING göstergesi
Sessize alma fonksiyonu
etkinleştirildiğinde yanar.
D "/1 (açık/hazırda bekleme)
düğmesi (sayfa 9, 12, 15, 16)
Sistemi açmak veya kapatmak
için basın.
Sistem kapatıldığında "/1
göstergesi yanar.
E TREBLE düğmesi
Tiz seviyesi ayar moduna girmek
veya çıkmak için basın.
TREBLE göstergesi
Tiz seviyesi ayar modu sırasında
yanıp söner.
Tiz seviyesi ayarı uzaktan
yapıldığında yanar.
6TR
G INPUT düğmesi
Giriş kaynağını seçmek için
basın.
H INPUT 2 jakı (sayfa 10, 12, 17)
Taşınabilir bir ses cihazının vb.
kulaklık jakına bağlayın.
INPUT 2 göstergesi
INPUT 2 kaynağı seçidiğinde
yanar.
I i (kulaklık) jakı (sayfa 12, 17)
Kulaklıkları bağlayın.
J Uzaktan kumanda sensörü
Uzaktan kumanda sinyallerini
alır.
Uzaktan Kumanda RMAS31
7
6
5
4
1
2
3
A "/1 (açık/hazırda bekleme)
Sistemi açmak veya kapatmak
için basın.
E BASS +/–
Bas seviyesini değiştirmek için
basın.
B DISPLAY
JOG çevresindeki aydınlatıcı
şeklini değiştirmek için basın.
F TREBLE +/–
Tiz seviyesini değiştirmek için
basın.
C VOLUME +/–*
Ses düzeyini ayarlamak için
basın.
G INPUT
Giriş kaynağını seçmek için
basın.
* VOLUME + düğmesinde bir
donunma noktası mevcuttur.
Sistemi çalıştırırken dokunma
noktasını referans olarak kullanın.
D MUTING
Sesi kapatmak için basın.
Sesi eski düzeyine getirmek için
tekrar basın.
7TR
Başlarken
Sistemin takılması
Subwoofer
– Arka panel
– Ön panel
A
B
1
2
INPUT 2
D
C
1 Uydu hoparlöre (sol)
2 Uydu hoparlöre (sağ)
8TR
A INPUT 1 L/R jakları
INPUT 1 jakını LINE OUT veya taşınabilir ses cihazının, bilgisayarın vb. kulaklık
jakına bağlamak için bir ses kablosu (ürünle birlikte verilir) kullanın.
Taşınabilir ses
cihazı, bilgisayar, vs.
L
INPUT 1
Kırmızı
Beyaz
INPUT 1
jakına
LINE OUT veya
kulaklık jaklarına
(stereo mini jak)
Başlarken
R
Ses kablosu (ürünle birlikte verilir)
B Uydu hoparlörler
Konnektörü doğrudan terminallere taktığınızdan emin olun.
L
R
SPEAKER
C Güç
Tüm bağlantıları yaptıktan sonra, güç kablosunu duvar prizine bağlayın. "/1
göstergesi yanar. "/1 düğmesine bastığınızda, sistem açılır ve "/1 göstergesi
söner.
Devam l
9TR
D INPUT 2 jakı
INPUT 2 jakını LINE OUT veya taşınabilir ses cihazının, vb. kulaklık jakına
bağlamak için bir bağlantı kablosu (ürünle birlikte verilmez) kullanın.
Subwoofer
Taşınabilir ses cihazı, vb.
INPUT 2
jakına
LINE OUT veya
kulaklık jaklarına
(stereo mini jak)
Bağlantı kablosu (ürünle birlikte verilmez)
Not
Sistem kaynak cihazın monaural jakına bağlandığında, ses sağ uydu hoparlörden
gelmeyebilir. Bu durumda, isteğe bağlı fiş adaptörü PC236MS veya PC234S kullanın.
Uzaktan kumandanın kullanımı
Pil yuvası kapağını kaydırarak çıkarın ve iki adet R03 (AAA boy) (ürünle birlikte
verilmez) pil takın. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi kutup uçlarına dikkat
ederek önce E ucu takın.
E
e
e
E
Notlar
• Uzaktan kumandayı uzun bir süre kullanmayacaksanız, pil sızıntısı ve korozyon nedeniyle
olabilecek zararları önlemek için pilleri çıkarın.
• Uzaktan kumanda sistemi çalıştırmıyorsa, her iki pili de yenisiyle değiştirin.
• Üzerinde pil takılı olan cihazlar güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı kaynaklarına maruz
bırakılmamalıdır.
10TR
Hoparlörlerin konumlandırılması
Hoparlörlerinizi aşağıda gösterildiği gibi yerleştirebilirsiniz.
Başlarken
Taşınabilir ses cihazı, bilgisayar, vs.
Subwoofer
Sol uydu hoparlör
Sağ uydu hoparlör
11TR
Kulaklıkların kullanılması
Temel İşlemler
Kulaklıkları, subwoofer üzerindeki i
(kulaklık) jakına bağlayın.
Notlar
Ses dinleme
1 Sistemi açmak için "/1
düğmesine basın.
Sistem açıldığında "/1 göstergesi
söner.
2 Tekrar tekrar INPUT
düğmesine basın.
Giriş her basışınızda aşağıdaki gibi
değişir:
t INPUT 1 t INPUT 2
Notlar
•INPUT 1 jakına bağlı cihazı dinlemek
için INPUT 1 öğesini seçin.
•INPUT 2 jakına bağlı cihazı dinlemek
için INPUT 2 öğesini seçin.
3 Bağlı aygıtta oynatmaya
başlayın.
4 Ses ayarını yapmak için JOG
düğmesini çevirin (veya
uzaktan kumanda üzerindeki
VOLUME +/– düğmesine
basın).
Öneriler
•Takılı aygıta bağlı olarak, bu aygıtın
ses düzeyini ayarlamak da
gerekebilir.
•Sistemdeki ses düzeyi takılı aygıta
göre değişebilir.
5 Kullandıktan sonra sistemi
kapatmak için "/1 tuşuna
basın.
Sistem kapatıldığında "/1
göstergesi yanar.
12TR
• Bağlı cihazın BASS BOOST fonksiyonu
varsa, ses bozulmalarına neden
olabileceğinden bu fonksiyonu kapatın.
• Hoparlör yerleşik radyo veya tuner'e
sahip bir cihaza bağlanıyorsa, radyo
sinyalleri alınamayabilir veya hassasiyet
önemli derecede azalabilir.
Sessize alma fonksiyonunu
etkinleştirmek için
Uzaktan kumanda üzerindeki
MUTING düğmesine basın.
Aşağıdaki işlemlerden birini
yaptığınızda sessize alma fonksiyonu
iptal edilir.
• MUTING düğmesine tekrar basın.
• Sesi artırmak için JOG düğmesini
çevirin. Uzaktan kumanda
üzerindeki VOLUME + düğmesine
basın.
• Sistemi kapatın.
3 Bas seviyesi ayar modundan
Sesi ayarlama
Bir ses efekti ekleme
çıkmak için BASS düğmesine
basın.
— TREBLE
1 Tiz seviyesi ayar moduna
— BASS
girmek için BASS düğmesine
basın.
2 Bas efektini ayarlamak için
JOG düğmesini çevirin.
–8 dB ila +8 dB arasında 2 dB
adımla ayar yapabilirsiniz.
Bas seviyesini artırmak için JOG
düğmesini saat yönünde çevirin.
JOG
girmek için TREBLE düğmesine
basın.
2 Tiz efektini ayarlamak için JOG
düğmesini çevirin.
–8 dB ila +8 dB arasında 2 dB
adımla ayar yapabilirsiniz.
Tiz seviyesini artırmak için JOG
düğmesini saat yönünde çevirin.
Tiz seviyesini azaltmak için JOG
düğmesini saat yönü tersi yönde
çevirin.
Başlangıç ayarı 0 dB
Temel İşlemler
1 Bas seviyesi ayar moduna
3 Tiz seviyesi ayar modundan
+8 dB
MUTING
Bas seviyesini azaltmak için JOG
düğmesini saat yönü tersi yönde
çevirin.
JOG
çıkmak için TREBLE düğmesine
basın.
Uzaktan kumandayı
kullanarak BASS/TREBLE
fonksiyonunu ayarlamak için
Bas/tiz seviyesini değiştirmek için
BASS/TREBLE +/– düğmesine
basın.
Notlar
–8 dB
• Bir kaç saniye sonra bas/tiz ayar
modundan otomatik olarak çıkılır.
• Herhangi bir tuşa bastığınızda bas/tiz
ayar modundan otomatik olarak çıkılır.
MUTING
Başlangıç ayarı +2 dB
+2 dB
JOG
MUTING
13TR
Ekranı değiştirme
Aydınlatıcıyı değiştirme
İstediğiniz aydınlatıcıyı seçebilirsiniz.
Sistem açıldığında istediğiniz
aydınlatıcıyı seçmek için uzaktan
kumanda üzerindeki DISPLAY
düğmesine basın.
Düğmeye her bastığınızda, güç
aydınlatıcısı aşağıdaki şekilde
döngüsel olarak değişir:
Deco ışık modu1) t Ses modu2) t
Güç ölçer modu3) t Kapalı
1)
Bu mod varsayılan moddur. Aydınlatıcı
rasgele yanıp söner.
2) Aydınlatıcı ses seviyesini gösterir.
3)
Aydınlatıcı, giriş kaynağı seviyesine göre
yanar.
Notlar
• JOG +/– düğmesini çevirdiğinizde (veya
uzaktan kumanda üzerindeki VOLUME
+/– düğmesine bastığınızda), aydınlatıcı
geçerli ses seviyesini gösterir.
• Bas/tiz seviyesini ayarladığınızda,
aydınlatıcı geçerli bas/tiz seviyesini
gösterir.
14TR
Ek Bilgiler
Sorun Giderme
Hoparlör sisteminizde bir sorunla
karşılaşırsanız, aşağıdaki listeyi
kontrol edin ve belirtilen önlemleri
alın. Sorun devam ederse, en yakın
Sony satıcısına başvurun.
"/1 göstergesi yanıp
söndüğünde
Yukarıdaki hususları kontrol
ettikten ve sorunları giderdikten
sonra, 5 dakika bekleyerek güç
kablosunu tekrar takın ve sistemin
gücünü açın. "/1 göstergesi
halen yanıp sönüyorsa veya
yukarıdaki hususların tümünü
kontrol ettikten sonra sorunun
nedeni bulunamıyorsa, size en
yakın Sony bayisine danışın.
Genel
Ses yok.
• JOG düğmesini saat yönünde
çevirin (veya uzaktan kumanda
üzerindeki VOLUME + düğmesine
basın).
• Bağlı cihazın sesini açın.
• Kulaklıkların bağlı olmadığını
kontrol edin.
• Hoparlör bağlantılarını kontrol edin.
Ses bozuk.
• JOG düğmesini saat yönü tersi
yönde çevirin.
• Bağlı aygıtdan ses düzeyini azaltın.
Veya bağlı cihazın BASS BOOST
fonksiyonu varsa kapatın.
Hoparlör çıkışında uğultu veya
parazit var.
• Tüm bağlantıların doğru
yapıldığından emin olun.
• Bağlı cihazın TV seti veya monitöre
çok yakın yerleştirilmediğinden
emin olun.
Ses aniden durdu.
Ek Bilgiler
Hemen güç kablosunu fişinden
çekin ve aşağıdaki hususları
kontrol edin.
•Sadece ürünle birlikte verilen
hoparlörleri mi kullanıyorsunuz?
•+ ve – hoparlör kabloları kısa
devre mi?
•Subwoofer ünitesinin
arkasındaki havalandırma
deliklerini tıkayan bir şey var mı?
• Sessize alma fonksiyonunun kapalı
olduğundan emin olun.
• INPUT düğmesi ile doğru aygıtı
seçtiğinizi kontrol edin.
• Tüm bağlantıların doğru
yapıldığından emin olun.
• Sessize alma fonksiyonunun kapalı
olduğundan emin olun.
Kulaklıktan ses çıkışı yok.
• Kulaklık bağlantısını kontrol edin.
• Seçili kanaldaki ses kaynağının geri
çalındığından emin olun.
• Sessize alma fonksiyonunun kapalı
olduğundan emin olun.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.
• Uzaktan kumanda ve ünite
arasındaki engellemeleri kaldırın.
• Uzaktan kumandayı üniteye
yaklaştırın.
• Uzaktan kumandayı ünite’nin
sensörüne doğru yöneltin.
• Pilleri değiştirin.
• Üniteyi floresan ışığından uzak
tutun.
Devam l
15TR
Hoparlörler
Hoparlör sisteminden ses gelmiyor.
• Tüm bağlantıların doğru
yapıldığından emin olun.
• Uydu hoparlör ve bağlı cihazın ses
düzeyinin gerektiği biçimde
açıldığından emin olun.
• Sadece ürünle birlikte verilen
hoparlörleri bağlayın.
• Kulaklıkların takılı olup olmadığını
denetleyin. Varsa, kulaklıkları
çıkarın.
Sistemi fabrika ayarlarýna
sýfýrlamak için
Yukarıdaki önlemler uygulandıktan
sonra sistem halen düzgün
çalışmazsa veya yukarıda belirtilen
diğer sorunlar oluşursa, sistemi
aşağıdaki gibi sıfırlayın:
1 Güç kablosunu çıkarın.
2 Güç kablosunu tekrar takmadan
önce 5 dakika bekleyin.
3 Sistemi açmak için "/1 düğmesine
basın.
4 INPUT ve "/1 düğmelerine aynı
anda basın ve 3 saniye basılı tutun.
Sistem fabrika ayarlarına
sıfırlanmıştır. Ses, bas seviyesi, tiz
seviyesi ve giriş kaynağı gibi
yaptığınız tüm ayarları yeniden
ayarlamanız gerekmektedir.
Önlemler
Güvenlik
• Çalışma voltajı, güç tüketimi vs.
belirten plaka arka dış kısımda
bulunur.
• Sistemi çalıştırmadan önce,
sistemin çalışma voltajının yerel
güç kaynağınızla aynı olduğundan
emin olun.
• Uzun süre kullanılmayacaksa,
sistemi prizden çıkarın. Kabloyu
çıkarmak için, fişten tutarak prizden
çekip çıkarın. Asla kablonun
kendisini çekmeyin.
• Sisteme sıvı veya katı nesneler
girerse, sistem’in güç kablosunu
çıkarın ve çalıştırmadan önce yetkili
bir personele kontrol ettirin.
• Isıyı etkin bir şekilde dağıtmak için,
subwoofer'in arkasında yeterli
boşluk bulunmasını sağlayın. Aynı
zamanda ünitenin üzerine eşya
yerleştirmeyin.
• Elinizi veya nesneleri subwoofer ve
uydu hoparlörün deliğine
yerleştirmeyin.
Güç kaynağı
Sistem hazırda bekleme
modundayken sistemin ana fişi
çıkarılırsa, dahili yüksek verimli
anahtarlamalı mod güç kaynağının
tam olarak deşarj edilmesi için
geçen süreye bağlı olarak "/1
göstergesi yaklaşık 2 dakika
yanmaya devam eder.
Çalışırken
• Hoparlörü, sistemin maksimum
giriş gücünü aşan sürekli bir wat
gücüyle çalıştırmayın.
• Hoparlör sisteminin zarar
görmesini önlemek için,
bağlamadan önce hoparlör
sistemini, PC'yi ve ses aygıtını
kapatın.
• Ses düzeyi bozulma noktasına
kadar açılmamalıdır.
16TR
• Bu sistem manyetik olarak korunsa
da, manyetik kod içeren
kaydedilmiş kasetleri, saatleri,
kişisel kredi kartlarını veya
disketleri uzun süre sistemin
önünde bırakmayın.
TV resmi veya monitör görüntüsü
manyetik olarak bozulursa
Yerleştirme sırasında
• Hoparlörleri eğimli bir şekilde
yerleştirmeyin.
• Sistemi ısı kaynaklarının yakınına
veya doğrudan güneş ışığı, aşırı toz,
nem, yağmur veya mekanik şok
bulunan yerlere bırakmayın.
Temizleme sırasında
Hoparlör bölümü
Uydu hoparlör
Hoparlör sistemi
Tam erimli, manyetik korumalı
Hoparlör birimleri
6,5 cm, konik
Kapak türü
Bas refleks
Empedans
4Ω
Kablo uzunluğu
1,5 m
Subwoofer
Hoparlör sistemi
Woofer
Hoparlör birimleri
16 cm, konik
Kapak türü
Bas refleks
Empedans
2Ω
Amfi bölümü
Nominal güç
75 W + 75 W (%10 T.H.D., 1 kHz,
4 Ω) (Uydu hoparlör)
150 W (%10 T.H.D., 100 Hz, 2 Ω)
(Subwoofer)
Giriş
RCA jakı × 1 (INPUT 1)
Voltaj: 1 V
empedans: 10 kiloohm
Kasayı temizlemek için alkol, benzen
veya inceltici kullanmayın.
Hoparlör sisteminizle ilgili sorularınız
veya sorunlarınız olursa, lütfen en
yakın Sony satıcınızla bağlantı kurun.
Ek Bilgiler
Bu sistem manyetik olarak korunsa
da, bazı TV/kişisel bilgisayarlardaki
resimlerin manyetik olarak
bozulduğu durumlar görülebilir. Bu
gibi durumlarda TV/kişisel
bilgisayarın gücünü kapatın ve 15 ila
30 dakika sonra tekrar açın. Kişisel
bilgisayarlar söz konusu olduğunda,
bilgisayarı kapatmadan önce veri
depolama gibi uygun önlemleri alın.
Gelişme görülmediği durumlarda,
sistemi TV/kişisel bilgisayardan daha
uzak bir noktaya yerleştirin. Ayrıca,
TV/kişisel bilgisayarınızın yanına CD
rafı, TV sehpası, oyuncak, vs. gibi
mıknatıslı nesneler
yerleştirmediğinizden emin olun.
Bunlar sistemle olan etkileşimleri
nedeniyle resimde manyetik
bozulmalara neden olabilir.
Özellikler
Stereo mini jak × 1 (INPUT 2)
Voltaj: 500 mV
empedans: 4,7 kiloohm
Çıkış
Stereo mini jak × 1 (i (kulaklıklar))
Devam l
17TR
Genel
Boyutlar (g/y/d)
Yakl. 94 × 196 × 135 mm
(Uydu hoparlör)
Yakl. 221 × 403 × 411 mm
(Subwoofer)
Toplu
Yakl. 0,7 kg (Uydu hoparlör)
Yakl. 8,5 kg (Subwoofer)
Güç gereksinimleri
Avrupa, Okyanusya, Çin, Arjantin,
Güney Doğu Asya, Hindistan,
Bangladeş ve Sri Lanka modeli:
AC 220 240 V, 50 Hz
Meksika, Brezilya, Kolombiya ve
Venezuela modeli: AC 120 V, 60 Hz
Tayvan modeli: AC 110 V, 60 Hz
Güç tüketimi
65 W
Güç tüketimi (hazırda bekleme modu
sırasında)
0,5 W
İsteğe bağlı aksesuar
Bağlantı kablosu
RKG136, RKG138
Fiş adaptörü
PC236MS, PC234S
Tasarım ve özellikler bildirilmeksizin
değiştirilebilir.
18TR
Printed in Malaysia
(2)
Download PDF

advertising