Sony | SRS-ZX1 | Sony SRS-ZX1 Οδηγίες χρήσης

3-268-114-21(1)
Lyssna på ljudet
Svenska
För att lära känna nätadaptern och hur du använder den bör du
läsa igenom bruksanvisningen ordentligt. Spara
bruksanvisningen – du kan behöva den som referens i framtiden.
1
1-indikatorn tänds.
VARNING!
Active Speaker
System
Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att
undvika risk för brand eller elstötar.
Du undviker risken för elstötar genom att inte öppna
höljet på enheten. Överlåt service åt behörig
servicetekniker.
Du minskar brandrisken om du ser till att
ventilationsöppningarna på enheten inte täcks över med
tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande.
Placera inte heller öppen eld, t.ex. levande ljus på enheten.
Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar du risken för
brand elstötar; placera inte heller vätskefyllda föremål på
enheten, t.ex. blomvaser och liknande.
Placera enheten på en plats med god ventilation. Placera den
inte i bokhyllan eller i ett skåp.
Eftersom huvudkontakten används till att koppla bort enheten
från elnätet bör du ansluta enheten till ett lättåtkomligt
vägguttag. Om du märker att enheten inte fungerar som den ska,
måste du genast koppla bort kontakten från vägguttaget.
Bruksanvisning
Batterier och enheter med installerade batterier får inte utsättas
för höga temperaturer, som t.ex. i direkt solljus, nära en eld eller
liknande.
Οδηγίες Λειτουργίας
Návod na používanie
VARNING!
Det finns risk för explosion om du byter batteri på fel sätt. Byt
bara ut batteriet mot ett batteri av samma eller motsvarande typ.
Návod k obsluze
Kullanm Talimatlar
Meddelande för kunder i länder där EU-direktiv gäller.
Den här produkten har tillverkats av Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan. Auktoriserad representant för
EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Se
adresserna i de separata service- eller garantidokumenten om du
har frågor om service eller garantin.
Használati útmutató
Instrukcja obsługi
Інcтpyкції з eкcплyaтaції
©2008 Sony Corporation
Inköpsland
Nätspänning
Alla länder/regioner
100 – 240 V växelström (AC), 50/60 Hz
Om användning
• Öppna inte enhetens hölje. Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till en fackkunnig tekniker.
• Om något föremål eller någon vätska skulle råka komma in i
systemet bör du låta en auktoriserad serviceverkstad
kontrollera systemet innan du använder det igen.
• Även om det här systemet är magnetiskt avskärmat bör du inte
låta inspelade band, klockor, kreditkort eller disketter med
magnetisk information bli liggande i närheten av systemet.
Om rengöring
Använd aldrig alkohol, tvättbensin eller thinner när du rengör
höljet.
3
1
4
2
Om bilden på TV:n eller bildskärmen störs
av magnetism
5
2
Även om det här systemet är magnetiskt avskärmat kan det
hända att bilden på vissa TV-apparater/datorbildskärmar störs av
magnetismen. I så fall slår du av strömmen till TV:n/
datorbildskärmen en gång och slår på den igen efter 15 till 30
minuter. Glöm inte bort att spara eventuellt arbete innan du
stänger av datorn.
Om detta inte gör bilden bättre kan du prova att flytta systemet
längre bort från TV:n/datorn.
Tänk också på att inte placera föremål som innehåller magneter
i närheten av TV:n/datorn, t.ex. ljudanläggningar, TV-stativ,
leksaker m.m. I samspel med det här systemet kan de orsaka
magnetiska bildstörningar.
3
3
2
Om du har några problem eller frågor angående
högtalarsystemet kan du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
1
4
5
Identifiera delarna
B
(baksida)
(πίσω)
(zadná strana)
(zadní strana)
till ett vägguttag
για πρίζα τοίχου
Do sieovej zásuvky
Do síové zásuvky
Nätadapter (medföljer)
Μετασχηµατιστής
εναλλασσ%µενου ρεύµατος
(παρέχεται)
Sieový adaptér (dodáva sa)
Napájecí adaptér (je součástí
dodávky)
Ställ volymen på källenheten på en lagom nivå och tryck
sedan på knapparna VOL +/– på den här enheten.
z Tips!
Du dämpar ljudet genom att trycka på %-knappen på
fjärrkontrollen. När du vill få tillbaka ljudet trycker du på
knappen igen.
Obs!
En ljudsignal hörs när du ställer in volymen på lägsta
respektive högsta nivå.
Efter användning slår du av den här
enheten genom att trycka på 1-knappen.
1-indikatorn slocknar.
Obs!
• Om ljudet från den enhet som är kopplad till INPUT 1-kontakten
spelas upp samtidigt med ljudet från den enhet som är ansluten till
INPUT 2-kontakten, hörs ljudet från båda enheterna.
• Om du ansluter högtalaren till en enhet med inbyggd radio eller
tuner, kan det hända att radiomottagningen inte fungerar eller att
känsligheten minskar drastiskt.
• Om uppspelningsenheten har en funktion för basförstärkning eller
equalizer, stänger du av dem. Om de här funktionerna är aktiverade
kan störningar uppstå i ljudet.
• Om uppspelningsenhetens hörlursutgång har en linjeomkopplare
får du bättre ljudkvalitet om du slår på den. Mer information finns i
bruksanvisningen till uppspelningsenheten.
Felsökning
• Kontrollera att både den här enheten och källenheten är
påslagna.
• Höj volymen på den här enheten.
• Höj volymen på källenheten så mycket som möjligt, men inte
så mycket att du får störningar i ljudet. Mer information om
hur du ställer in volymen finns i bruksanvisningen som följde
med enheten.
• Kontrollera att alla anslutningar är korrekt utförda.
• Höj volymen på källenheten så mycket som möjligt, men inte
så mycket att du får störningar i ljudet. Mer information om
hur du ställer in volymen finns i bruksanvisningen som följde
med enheten.
• Höj volymen på den här enheten.
Ljudet är förvrängt (distorsion).
• Sänk volymen på källenheten tills störningarna försvinner.
Mer information om hur du ställer in volymen finns i
bruksanvisningen som följde med enheten.
• Om källenheten har en funktion för basförstärkning stänger du
av den.
• Sänk volymen på den här enheten.
• Kontrollera att alla anslutningar är korrekt utförda.
• Kontrollera att ingen av ljudenheterna är placerade för nära
TV:n.
Ljusstyrkan på 1-indikatorn varierar.
När volymen är uppvriden kan det hända att 1-indikatorn inte
lyser med ett fast sken. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Det går inte att sätta i batteriet eller det går
bara att pressa in det med våld i
fjärrkontrollen.
Batteriet är utformat så att det inte går att sätta in det felvänt.
Kontrollera polariteten (+/-) och se till att du vänder det rätt.
Det går inte att använda fjärrkontrollen.
• När du använder fjärrkontrollen måste du rikta den mot
högtalarens fjärrsensor.
• Ta bort eventuella hinder mellan högtalaren och
fjärrkontrollen.
• Undvik att utsätta högtalarens fjärrsensor för starkt ljus (som
till exempel direkt solljus eller fluorescerande ljus med hög
frekvens).
• Om inte det här hjälper kan det hända att batteriet har tagit
slut. Byt ut det mot ett nytt.
Tekniska data
Högtalare
Högtalarsystem
Inneslutning
Impedans
Märkineffekt
Maximal ineffekt
Ingång
Inimpedans
57 mm, bredband, magnetiskt
avskärmat
Basreflex
4Ω
20 W
40 W
20 W + 20 W
(10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Stereominikontakt × 2
4,7 kΩ (vid 1 kHz)
Allmänt
Strömförsörjning
Storlek (b/h/d)
Vikt
16 V likström (DC) (medföljande
nätadapter)
Ca 80 × 187 × 169 mm
Ca 1 200 g (vänster högtalare)
ca 1 100 g (höger högtalare)
Medföljande tillbehör
Nätadapter (1)
Nätkabel (1)
Anslutningskabel (stereominikontakt y stereominikontakt, 1 m) (1)
Fjärrkontroll (1)
Bruksanvisning (1)
Garantisedel (1)
Garantisedel medföljer inte i vissa områden.
Fjärrkontroll (se fig. A-3)
1 % (ljuddämpning)-knapp
2 VOL (volym) +/–, knappar
3 1 (ström)-knapp
Extra tillbehör
Längsta avstånd för att använda fjärrkontrollen är ungefär 5 m.
Anslutningskabel RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138
Kontaktadapter PC-234S, PC-236MS
Strömförsörjning
Ovanstående tillbehör saluförs inte i vissa områden.
Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.
Använda elnätet (se fig. B)
C
Vänster högtalare
(baksida)
Αριστερ% ηχείο (πίσω)
avý reproduktor (zadná
strana)
Levý reproduktor
(zezadu)
till INPUT 2kontakten
για υποδοχή
INPUT 2
Do konektora
INPUT 2
Do zdířky
INPUT 2
till högtalaranslutning
για τη θύρα σύνδεσης του
ηχείου
Do vstupu pre pripojenie
reproduktora
Do portu pro reproduktor
Anslutningskabel
RK-G136 (tillval)
Καλώδιο σύνδεσης
RK-G136 (προαιρετικ%)
Prípojný kábel
RK-G136 (volitené
príslušenstvo)
Propojovací kabel
RK-G136 (volitelné
příslušenství)
Anslutningskabel
(medföljer)
Καλώδιο σύνδεσης
(παρέχεται)
Prípojný kábel
till INPUT 1-kontakten (dodáva sa)
για υποδοχή INPUT 1
Propojovací kabel
Do konektora INPUT 1
(je součástí
Do zdířky INPUT 1
dodávky)
till LINE OUT eller hörlurskontakten
(stereominikontakt)
για υποδοχή LINE OUT ή για υποδοχή
ακουστικών (µίνι υποδοχή στέρεο)
Do konektora LINE OUT alebo
konektora pre slúchadlá (konektor typu
stereo mini)
Do zdířky LINE OUT nebo do zdířky pro
sluchátka (stereo mini zdířka)
Att observera angående nätadaptern
• Använd bara den medföljande nätadaptern. För att skydda
högtalaren från skador bör du inte använda några andra
nätadaptrar.
• Stäng av systemet innan du ansluter eller kopplar bort
nätadaptern. Annars kan den orsaka funktionsstörningar.
Ansluta högtalarna
CD/MD-spelare eller
liknande
CD/MD player κ.λπ.
Prehrávač diskov
CD alebo MD, ap.
CD/MD přehrávač
atd.
Persondator
eller liknande
Η/Υ κ.λπ.
Osobný počítač,
ap.
Počítač atd.
1
2
Fjärrkontroll (baksida)
Ασύρµατο τηλεχειριστήριο (πίσω)
Diakový ovládač kariet (zadná strana)
Kartový dálkový ovladač (zezadu)
2
1
Ο κωδικς ηµεροµηνίας και η ετικέτα τεχνικών
χαρακτηριστικών της συσκευής µε το εµπορικ σήµα
της Sony, τον αριθµ µοντέλου και την ηλεκτρική
διαβάθµιση βρίσκονται στο εξωτερικ κάτω µέρος
αυτής της µονάδας.
Ο κωδικς ηµεροµηνίας αφορά µνο τα µοντέλα των
Η.Π.Α. και του Καναδά.
• Πριν θέσετε σε λειτουργία το σύστηµα, βεβαιωθείτε
τι η τάση λειτουργίας του είναι ίδια µε αυτήν της
χώρας σας.
Χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊ%ν
Τάση λειτουργίας
8λες οι χώρες / περιοχές
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
• Χρησιµοποιείτε µνο τον παρεχµενο
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος.
• Η συσκευή δεν αποσυνδέεται απ την τροφοδοσία
εναλλασσµενου ρεύµατος (πρίζα τοίχου) εφσον ο
µετασχηµατιστής είναι συνδεδεµένος σε πρίζα
εναλλασσµενου ρεύµατος, ακµα κι αν η συσκευή
είναι απενεργοποιηµένη.
• Μετά τη χρήση του συστήµατος µε τον
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος,
αποσυνδέστε τον απ την πρίζα αν δεν σκοπεύετε
να χρησιµοποιήσετε το σύστηµα για εκτεταµένο
χρονικ διάστηµα. Η εναλλαγή του πλήκτρου 1 σε
λειτουργία αναµονής δεν απενεργοποιεί τον
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος.
Σχετικά µε την τοποθέτηση
• Μην τοποθετείτε τα ηχεία σε κεκλιµένη θέση.
• Μην αφήνετε το σύστηµα κοντά σε πηγές
θερµτητας ή σε χώρους εκτεθειµένους στο ηλιακ
φως, σε µεγάλη ποστητα σκνης, υγρασία, βροχή
ή µηχανικούς κραδασµούς.
Σχετικά µε τη λειτουργία
• Μην ανοίγετε το κέλυφος. Για εργασίες
συντήρησης απευθύνεστε µνο σε εξειδικευµένο
προσωπικ.
• Εάν κάποιο στερε αντικείµενο ή υγρ πέσει στο
σύστηµα, παραδώστε το σύστηµα για έλεγχο σε
κάποιον εξουσιοδοτηµένο αντιπρσωπο προτού το
χρησιµοποιήσετε ξανά.
• Αν και το παρν σύστηµα διαθέτει µαγνητικ
προστατευτικ περίβληµα, µην αφήνετε
εγγεγραµµένες κασέτες, ρολγια, πιστωτικές
κάρτες ή δισκέτες µε µαγνητική κωδικοποίηση
µπροστά απ το σύστηµα για εκτεταµένο χρονικ
διάστηµα.
Σχετικά µε τον καθαρισµ%
Μην χρησιµοποιείτε αλκολη, βενζίνη ή αραιωτικ για
τον καθαρισµ του περιβλήµατος.
Αν η οθ%νη της τηλε%ρασης ή άλλης
συσκευής εµφανίζει µαγνητική παραµ%ρφωση
Αν και το σύστηµα διαθέτει µαγνητικ προστατευτικ
περίβληµα, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις
µαγνητικής παραµρφωσης της εικνας σε ορισµένες
συσκευές τηλερασης/προσωπικού υπολογιστή. Σε
αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε αµέσως τη
συσκευή τηλερασης/ηλεκτρονικού υπολογιστή και
ενεργοποιήστε την ξανά µετά απ 15 έως 30 λεπτά.
Για τον προσωπικ υπολογιστή, λάβετε τα κατάλληλα
µέτρα, πως αποθήκευση δεδοµένων, πριν τον
απενεργοποιήσετε.
Εάν δεν υπάρξει εµφανής βελτίωση, τοποθετήστε το
σύστηµα ακµα πιο µακριά απ τη συσκευή
τηλερασης/προσωπικού υπολογιστή.
Επίσης, βεβαιωθείτε τι δεν έχετε τοποθετήσει
αντικείµενα στα οποία έχουν προσαρµοστεί ή
χρησιµοποιηθεί µαγνήτες κοντά στη συσκευή
τηλερασης/προσωπικού υπολογιστή, πως θήκη
συσκευών ήχου, βάσεις για τηλεραση, παιχνίδια κ.λπ.
Ενδέχεται να προκαλέσουν µαγνητική παραµρφωση στην
εικνα λγω της αλληλεπίδρασής τους µε το σύστηµα.
Αναγνώριση τµηµάτων
Μπροστιν% µέρος (Βλ. σχ. A-1)
1 ένδειξη/πλήκτρο (τροφοδοσία)
% ένδειξη (σίγαση)
πλήκτρο VOL (ένταση) +/–
Αισθητήρας τηλεχειρισµού
Πλέγµα ηχείου
Το πλέγµα ηχείου µπορεί να αφαιρεθεί.
Πίσω µέρος (Βλ. σχ. A-2)
1
2
3
4
5
Θύρα σύνδεσης του ηχείου
Υποδοχή DC IN 16V
Υποδοχή (εισδου ήχου) INPUT 1
Υποδοχή (εισδου ήχου) INPUT 2
Καλώδιο σύνδεσης ηχείων
Συνδέστε το δεξί ηχείο.
Ασύρµατο τηλεχειριστήριο (Βλ. σχ. A-3)
1 % πλήκτρο (σίγαση)
2 πλήκτρα VOL (ένταση) +/–
3 1 πλήκτρο (τροφοδοσία)
Anslutning till en stereokontakt av teletyp
för hörlurar
Η εµβέλεια του ασύρµατου τηλεχειριστηρίου είναι
περίπου 5 µ. το µέγιστο.
Använd anslutningskabeln RK-G22 (tillval*) eller
anslutningskabeln RK-G136 och kontaktadaptern PC-234S.
* Ovanstående tillbehör saluförs inte i vissa områden.
Sätt in ett litiumbatteri i
fjärrkontrollen (se fig. D)
3
Ta ur batterihållaren.
Sätt i ett litiumbatteri (tillval) CR2025 och
vänd det så att du har den sida som är
märkt med + vänd uppåt.
Πηγές τροφοδοσίας
Χρήση σε πρίζα τοίχου (Βλέπε σχ. B)
Συνδέστε τον µετασχηµατιστή εναλλασσµενου
ρεύµατος στο σύστηµα.
Σηµείωση σχετικά µε τον µετασχηµατιστή
εναλλασσ%µενου ρεύµατος
• Χρησιµοποιείτε µνο τον παρεχµενο
µετασχηµατιστή εναλλασσµενου ρεύµατος. Μην
χρησιµοποιείτε άλλο µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος, διαφορετικά ενδέχεται
να προκληθεί ζηµιά στα ηχεία.
Fjärrkontrollens räckvidd minskar när batteriet börjar ta slut.
Byt ut batteriet mot ett nytt. Batteriet räcker normalt 6 månader.
Att tänka på när det gäller litiumbatteriet
• Se till att inte små barn kommer åt batteriet. Kontakta
omedelbart läkare om ett barn råkar svälja batteriet.
• Torka av batteriet med en torr trasa så att kontakten blir god.
• Se till att du sätter i batteriet med polerna rättvända.
• Håll inte i batteriet med en metallpincett eftersom den kan
orsaka kortslutning.
• Om du använder andra batterier än CR2025 finns det risk för
brand eller explosion.
VARNING!
Batteriet kan explodera om du hanterar det fel. Ladda inte
upp, plocka isär eller elda upp det.
Αφαιρέστε τη θήκη της µπαταρίας.
2
Τοποθετήστε προαιρετικά µια µπαταρία
λιθίου CR2025 µε την πλευρά + να βλέπει
προς τα πάνω.
3
Τοποθετήστε τη θήκη της µπαταρίας στη
θέση της.
Αντικατάσταση της µπαταρίας λιθίου
Η απσταση λειτουργίας του ασύρµατου
τηλεχειριστηρίου µειώνεται ταν ελαττωθεί η ισχύς
της µπαταρίας.
Αντικαταστήστε την µπαταρία µε µια καινούρια. Ο
χρνος διάρκειάς της είναι περίπου 6 µήνες µε
κανονική χρήση.
Σηµειώσεις για την µπαταρία λιθίου
• Κρατάτε την µπαταρία λιθίου µακριά απ τα παιδιά.
Σε περίπτωση κατάποσης της µπαταρίας,
συµβουλευτείτε αµέσως γιατρ.
• Σκουπίστε την µπαταρία µε ένα στεγν πανί για να
εξασφαλίσετε καλή επαφή.
• Βεβαιωθείτε τι τοποθετείτε την µπαταρία µε τη
σωστή πολικτητα.
• Μην κρατάτε την µπαταρία µε µεταλλική τσιµπίδα,
γιατί µπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωµα.
• Εάν χρησιµοποιήσετε άλλον τύπο µπαταρίας εκτς
απ τον CR2025, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή
έκρηξης.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Υπάρχει κίνδυνος να εκραγεί η µπαταρία σε
περίπτωση λανθασµένου χειρισµού. Μην
επαναφορτίζετε την µπαταρία, µην την
αποσυναρµολογείτε και µην την πετάτε στη
φωτιά.
Ακρ%αση του ήχου
1
Πιέστε το πλήκτρο 1 για να
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Η ένδειξη 1 ανάβει.
2
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη
συσκευή πηγής.
Ρυθµίστε την ένταση.
Ρυθµίστε την ένταση ήχου στη συσκευή πηγής
σε ένα µέτριο επίπεδο και πιέστε το πλήκτρο
VOL +/- της συσκευής.
z Συµβουλή
Για διακοπή του ήχου πιέστε το πλήκτρο % στο
ασύρµατο τηλεχειριστήριο.
Για να επανέλθει ο ήχος, πιέστε ξανά το πλήκτρο.
Πολικ%τητα του βύσµατος
8ταν η ένταση ρυθµιστεί στο ελάχιστο ή στο
µέγιστο ακούγεται ένας χαρακτηριστικς ήχος.
4
Πιέστε το πλήκτρο 1 για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή µετά τη
χρήση.
Η ένδειξη 1 σβήνει.
1
Συνδέστε τα ηχεία και τη συσκευή πηγής.
Αν το σύστηµα έχει συνδεθεί στη
µονοφωνική υποδοχή της συσκευής πηγής
Ο ήχος µπορεί να µην εξέρχεται απ το δεξι ηχείο.
Σε αυτή την περίπτωση, χρησιµοποιήστε τον
προαιρετικ* αντάπτορα φις PC-236MS.
Για να κάνετε σύνδεση σε υποδοχή
στερεοφωνικών ακουστικών τύπου
τηλεφώνου
Χρησιµοποιήστε το προαιρετικ* καλώδιο σύνδεσης
RK-G22 ή το καλώδιο σύνδεσης RK-G136 και τον
αντάπτορα φις PC-234S.
* Τα παραπάνω προαιρετικά εξαρτήµατα δεν παρέχονται
σε ορισµένες περιοχές.
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu daža ani vlhkosti,
inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Neotvárajte zariadenie, hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom. Opravy zverte iba
kvalifikovanému servisnému technikovi.
Nezakrývajte ventilačné otvory prístroja novinami,
obrusmi, záclonami ap., inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru.
Neumiestňujte v blízkosti zariadenia zdroje s otvoreným
plameňom ako napr. horiace sviečky.
Na prístroj neklate predmety naplnené kvapalinami, ako
napríklad vázy, ani zariadenie nevystavujte pôsobeniu
kvapalín, inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru,
ako napríklad do knižnice alebo skrinky.
Keže, prúd je privádzaný prostredníctvom sieovej
zástrčky, pripojte zariadenie do ahko prístupnej sieovej
zásuvky. Ak si všimnete, že zariadenie sa správa
neobvykle, okamžite odpojte sieovú zástrčku zo sieovej
zásuvky.
Nevystavujte batérie a zariadenie obsahujúce batérie
nadmerným teplotám ani priamemu slnečnému žiareniu,
ohňu ap.
Pri nesprávnej výmene batérie môže dôjs k výbuchu.
Používajte iba rovnaké batérie alebo batérie
ekvivalentného druhu.
Poznámka pre zákazníkov v krajinách, v ktorých sa
uplatňujú smernice EÚ
Výrobca tohto produktu je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, Japonsko. Autorizovaný
zástupca pre EMC a bezpečnos výrobku je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Nemecko. Všetky služby a záležitosti týkajúce
sa záruky nájdete na adresách, ktoré sa nachádzajú v
oddelených servisných a záručných dokumentoch.
Dátumový kód a štítok s ochrannou známkou Sony,
číslom modelu, údajmi o menovitom prúde nájdete na
spodnej strane vonkajšieho krytu zariadenia.
Dátumový kód platí iba pre modely určené pre trh v USA
a Kanade.
• Pred tým, než začnete systém používa, skontrolujte, či
napätie v zásuvke zodpovedá prevádzkovému napätiu
zariadenia.
Krajina nákupu
Prevádzkové napätie
Všetky krajiny/oblasti
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
• Používajte iba dodávaný sieový adaptér.
• Kým je zariadenie zapojené do sieovej zásuvky, nie je
odpojené od zdroja napätia, a to aj v prípade, že je
zariadenie vypnuté.
• Ak zariadenie dlhšie nepoužívate, odpojte sieový
adaptér zo siete. Po prepnutí tlačidla 1 do polohy
pohotovostného režimu zostáva sieový adaptér naalej
aktívny.
Obsluha
• Neotvárajte kryt zariadenia. Opravy zverte iba
kvalifikovanému servisnému technikovi.
• V prípade, že sa do systému dostane akákovek
kvapalina alebo pevný predmet, nechajte pred alšou
prevádzkou zariadenie skontrolova kvalifikovaným
odborníkom.
• Hoci je tento systém magneticky tienený, nenechávajte
v jeho blízkosti pásky, hodinky, kreditné karty ani
diskety s magnetickým zápisom.
Na čistenie krytu nepoužívajte alkohol, benzín ani riedidlá.
Αν αντιµετωπίσετε κάποιο πρβληµα µε το σύστηµα
ηχείων σας, διαβάστε την ακλουθη λίστα και λάβετε
τα προτεινµενα µέτρα. Αν το πρβληµα παραµένει,
συµβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρσωπο της
Sony.
Magnetické skreslenie televízneho obrazu
alebo obrazovky monitora
Παραµορφωµένος ήχος.
Hoci je tento systém magneticky tienený, môže pri
určitých televíznych prijímačoch alebo monitoroch
osobných počítačov dôjs k magnetickému skresleniu
obrazu. V takom prípade televízny prijímač alebo osobný
počítač vypnite a po 15 až 30 minútach ho opä zapnite.
Ak ide o monitor osobného počítača, vykonajte pred jeho
vypnutím všetky potrebné opatrenia, napríklad uloženie
údajov.
V prípade, že nenastalo žiadne zlepšenie, umiestnite
systém alej od televízneho prijímača alebo osobného
počítača.
Neumiestňujte v blízkosti televízneho prijímača alebo
osobného počítača ani predmety s magnetmi, napr.
stojany pre zvukovú techniku, podstavce pod televízor,
hračky, at. Mohlo by dôjs k interakcii so systémom a
následnému magnetickému skresleniu obrazu.
Ak máte akékovek otázky alebo problémy súvisiace s
reproduktorovým systémom, obráte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Η µπαταρία είναι σχεδιασµένη ώστε να µπορεί να
τοποθετηθεί µνο στη σωστή κατεύθυνση.
Επιβεβαιώστε την πολικτητα (+/-) και τοποθετήστε
σωστά.
Η λειτουργία του ασύρµατου
τηλεχειριστηρίου είναι αδύνατη.
• Χρησιµοποιείστε το ασύρµατο τηλεχειριστήριο
στρέφοντάς το προς τον αισθητήρα χειρισµού του
ηχείου.
• Αποµακρύνετε λα τα εµπδια µεταξύ του ηχείου
και του ασύρµατου τηλεχειριστηρίου.
• Αποφύγετε την έκθεση του αισθητήρα χειρισµού
του ηχείου σε δυνατ φως (άµεσο ηλιακ φως ή
λάµπα φθορίου υψηλής έντασης).
• Αν οι παραπάνω συµβουλές δεν λύσουν το
πρβληµα, η µπαταρία ενδέχεται να έχει
εξαντληθεί. Αντικαταστήστε την µε µια καινούρια
µπαταρία.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Indikátor/tlačidlo 1 (napájanie)
Indikátor % (stlmenie zvuku)
Tlačidlo VOL +/– (hlasitos)
Senzor diakového ovládača
Mriežka reproduktora
Ochranná mriežka reproduktora je odnímatená.
Zadná strana (obr. A-2)
Vstup pre pripojenie reproduktora
Konektor DC IN 16V
Vstup INPUT 1 (zvukový vstup)
Vstup INPUT 2 (zvukový vstup)
Kábel na pripojenie reproduktora
Pripojte pravý reproduktor.
Počúvanie zvukových záznamov
1
Stlačením tlačidla 1 zapnite zariadenie.
Indikátor 1 sa rozsvieti.
Hlasitos stlmíte stlačením tlačidla % na diakovom
ovládači kariet. Po opätovnom stlačení tlačidla sa
obnoví pôvodná úroveň hlasitosti.
Poznámka
Pri nastavení maximálnej alebo minimálnej úrovne
hlasitosti sa ozve zapípanie.
4
Pripojte reproduktory ku zdrojovému
zariadeniu.
Poznámky
• Ak pripojíte ku obom konektorom vstupu INPUT 1 a INPUT
2 zariadenia prehrávajúce zvukový záznam, bude zariadenie
prehráva oba zvukové záznamy naraz.
• Ak pripájate reproduktor k zariadeniu so zabudovaným
mikrofónom alebo rádioprijímačom, môže dôjs k výraznému
zníženiu citlivosti alebo úplnému zastaveniu príjmu signálu.
• Ak má zdrojové zariadenie funkciu zosilnenia basov alebo
funkciu ekvalizér, vypnite ich. Tieto funkcie môžu
spôsobova zníženie kvality zvuku.
• Ak má slúchadlový výstup zdrojového zariadenia linkový
stýkač, zapnite ho – kvalita zvuku sa zlepší. Ďalšie
informácie získate v návode na používanie zdrojového
zariadenia.
Riešenie problémov
Ak sa objavia problémy s reproduktorovým systémom,
skontrolujte nasledujúci zoznam a vykonajte uvedené
opatrenia. Ak problém pretrvá, obráte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
Nepoču žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je zapnutý systém a zdrojové zariadenie.
• Zvýšte úroveň hlasitosti systému.
• Zvýšte úroveň hlasitosti na zdrojovom zariadení na
maximálnu možnú úroveň, avšak iba do takej miery, aby
nedochádzalo k skresleniu zvuku. Viac informácií o
nastavení hlasitosti nájdete v návode na použitie
dodanom s pripojeným zariadením.
• Skontrolujte, či je všetko správne zapojené.
Zvuk je príliš tichý.
• Zvýšte úroveň hlasitosti na zdrojovom zariadení na
maximálnu možnú úroveň, avšak iba do takej miery, aby
nedochádzalo k skresleniu zvuku. Viac informácií o
nastavení hlasitosti nájdete v návode na použitie
dodanom s pripojeným zariadením.
• Zvýšte úroveň hlasitosti systému.
Skreslený zvuk.
• Znížte úroveň hlasitosti na zdrojovom zariadení na
minimálnu možnú úroveň tak, aby nedochádzalo k
skresleniu zvuku. Viac informácií o nastavení hlasitosti
nájdete v návode na použitie dodanom s pripojeným
zariadením.
• Ak má zdrojové zariadenie funkciu zosilnenia basov,
vypnite ju.
• Znížte úroveň hlasitosti systému.
Vo výstupe z reproduktora je poču dunivý
zvuk alebo šum.
• Skontrolujte, či sú všetky pripojenia správne zapojené.
• Skontrolujte, či nie sú niektoré zvukové zariadenia
umiestnené príliš blízko televízneho prijímača.
Batéria je vyrobená tak, aby ju nebolo možné vloži
nesprávne. Skontrolujte polaritu (+/-) batérie a vložte ju
správne.
Nefunguje diakový ovládač kariet.
• Namierte diakový ovládač kariet priamo na senzor
ovládača na reproduktore.
• Odstráňte všetky prekážky medzi diakovým ovládačom
a senzorom diakového ovládača.
• Nevystavujte senzor diakového ovládača reproduktora
pôsobeniu silného svetelného zdroja (priame slnečné
žiarenie alebo svetlo fluorescenčných lámp s
vysokofrekvenčných žiarením).
• Ak nedošlo k zlepšeniu, môže by príčinou problému
vybitá batéria. Vymeňte batériu.
Reproduktorová čas
57 mm, širokopásmový,
magneticky tienený
S basreflexným otvorom
4Ω
20 W
40 W
Zosilňovač (avý reproduktor)
Menovitý výstup
Vstup
Vstupná impedancia
Τµήµα ενισχυτή (Αριστερ% ηχείο)
20 W + 20 W
(10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Μίνι υποδοχή στέρεο × 2
4,7 kΩ (στα 1 kHz)
Γενικά
DC 16 V (παρεχµενος
µετασχηµατιστής
εναλλασσµενου ρεύµατος)
Περίπου 80 × 187 × 169 mm
Περίπου 1.200 g (αριστερ
ηχείο)
Περίπου 1.100 g (δεξι ηχείο)
Μετασχηµατιστής εναλλασσµενου ρεύµατος (1)
Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος (1)
Καλώδιο σύνδεσης (στερεοφωνικ µίνι βύσµα y
στερεοφωνικ µίνι βύσµα, 1 m) (1)
Ασύρµατο τηλεχειριστήριο (1)
Οδηγίες λειτουργίας (1)
Εγγύηση (1)
Η εγγύηση δεν παρέχεται σε ορισµένες περιοχές.
Προαιρετικά εξαρτήµατα
Καλώδιο σύνδεσης RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138
Αντάπτορας φις PC-234S, PC-236MS
Τα παραπάνω προαιρετικά εξαρτήµατα δεν παρέχονται σε
ορισµένες περιοχές.
Ο σχεδιασµς και οι προδιαγραφές υπκεινται σε
τροποποιήσεις χωρίς προειδοποίηση.
Ak je systém pripojený k monofónnemu
konektoru zdrojového zariadenia,
môže sa sta, že pravý reproduktor nebude reprodukova
zvuk. V takom prípade použite redukciu PC – 236MS od
spoločnosti Sony (volitené príslušenstvo*).
Pripojenie ku konektoru slúchadiel
stereofónneho typu
Použite volitené príslušenstvo* - prípojný kábel RK-G22
alebo RK-G136 a redukciu PC-234S.
* Uvedené volitené príslušenstvo nemusí by všade
dostupné.
Poznámka pro zákazníky ze zemí, kde jsou
uplatňovány směrnice EU
Výrobcem tohoto produktu je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japonsko.
Autorizovaným zástupcem ohledně EMC a bezpečnosti
produktu je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V
jakýchkoli záležitostech týkajících se servisu nebo záruky
získáte informace na adresách uvedených v
samostatných servisních nebo záručních dokumentech.
Datový kód a typový štítek udávající ochrannou známku
Sony, číslo modelu a elektrický výkon jsou umístěny ve
spodní části tohoto přístroje.
Datový kód je uveden pouze na modelech určených pro
USA a Kanadu.
• Před uvedením přístroje do provozu zkontrolujte, zda
jeho provozní napětí odpovídá použitému systému
napájení.
Země nákupu
Provozní napětí
Všechny země/oblasti
100 – 240 V stř, 50/60 Hz
• Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
• Zařízení není odpojeno od zdroje napájení, pokud je
zapojeno do síové zásuvky, a to i tehdy, je-li vypnuté.
• Pokud sestavu delší dobu nepoužíváte a napájíte ji přes
napájecí adaptér, odpojte napájecí adaptér ze síové
zásuvky. Pouhým přepnutím tlačítka 1 do
pohotovostního režimu se napájecí adaptér nevypne.
Umístění
• Neinstalujte reproduktory v nakloněné poloze.
• Sestavu nenechávejte v blízkosti tepelných zdrojů a na
místech vystavených přímému slunečnímu záření,
nadměrné prašnosti, vlhkosti, dešti nebo mechanickým
otřesům.
Obsluha
• Neotvírejte kryt přístroje. Opravy svěřte výhradně
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
• Spadne-li do systému jakýkoliv pevný předmět nebo
vnikne-li do něj kapalina, nechte jej před dalším
použitím zkontrolovat odborníkem.
• Přestože se jedná o magneticky stíněný systém,
neponechávejte v blízkosti sestavy nahrané pásky,
hodinky, kreditní karty nebo diskety s magnetickým
zápisem.
Čištění
K čištění krytu nepoužívejte alkohol, benzin ani žádná
ředidla.
Dojde-li k magnetickému zkreslení obrazu
na televizoru či monitoru
Přestože se jedná o magneticky stíněný systém, může se
stát, že dojde k magnetickému zkreslení obrazu na
některých televizorech či monitorech osobních počítačů.
V takovém případě vypněte napájení televizoru nebo
osobního počítače a po uplynutí 15 až 30 minut je znovu
zapněte. Před vypnutím osobního počítače provete
příslušná opatření, např. uložení dosud neuložených dat.
Pokud nedojde k žádnému zlepšení, umístěte sestavu dál
od televizoru nebo osobního počítače.
Neumísujte také do blízkosti televizoru nebo osobního
počítače předměty obsahující magnety, např. hudební
sestavy, televizní stojany, hračky atd. Mohly by totiž v
interakci s touto sestavou způsobit magnetické zkreslení
obrazu.
S veškerými problémy a dotazy týkajícími se této sestavy
reproduktorů se obracejte na nejbližší zastoupení
společnosti Sony.
Popis součástí
Zepředu (viz obr. A-1)
1
2
3
4
5
Indikátor/tlačítko 1 (napájení)
Indikátor % (ztlumení)
Tlačítko VOL (hlasitost) +/–
Senzor dálkového ovládání
Mřížka reproduktoru
Mřížku reproduktoru lze odstranit.
Zezadu (viz obr. A-2)
1
2
3
4
5
Port pro reproduktor
Zdířka DC IN 16V
Zdířka INPUT 1 (vstup zvuku)
Zdířka INPUT 2 (vstup zvuku)
Reproduktorový kabel
Připojte pravý reproduktor.
Kartový dálkový ovladač (viz obr. A-3)
1 Tlačítko % (ztlumení)
2 Tlačítka VOL (hlasitost) +/–
3 Tlačítko 1 (napájení)
Maximální dosah kartového dálkového ovladače je přibl.
5 m.
Zdroje napájení
Použití síového napájení (viz obr. B)
Poznámky týkající se síového adaptéru
• Používejte pouze dodaný napájecí adaptér.
Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry, mohlo by dojít k
poškození reproduktoru.
Dodávané príslušenstvo
Sieový adaptér (1)
Sieový napájací kábel (1)
Prípojný kábel (konektor typu stereo mini y konektor typu
stereo mini, 1 m) (1)
Diakový ovládač kariet (1)
Návod na používanie (1)
Záručný list (1)
V niektorých oblastiach nemusí by záruka poskytovaná.
Prípojný kábel RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138
Redukcia PC-234S, PC-236MS
Uvedené volitené príslušenstvo nemusí by všade dostupné.
Vzhad a technické parametre sa môžu zmeni bez
predchádzajúceho upozornenia.
1
Vyjměte pouzdro baterie.
2
Vložte lithiovou baterii CR2025 (volitelné
příslušenství) symbolem + nahoru.
3
Vrate pouzdro baterie zpět.
Výměna lithiové baterie
Provozní dosah kartového dálkového ovladače se s
vybitím baterie zkracuje.
Vyměňte baterii za novou. Za běžných podmínek vydrží
přibližně 6 měsíců.
Poznámky k lithiové baterii
• Nenechávejte lithiovou baterii v dosahu malých dětí.
Došlo-li ke spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékaře.
• Před použitím baterii otřete suchým hadříkem, zajistíte
tak dobrý kontakt baterie.
• Při vkládání baterie věnujte pozornost správné polaritě.
• K uchopení baterie nepoužívejte kovovou pinzetu, mohli
byste baterii zkratovat.
• Použití jiných baterií než CR2025 může způsobit požár
nebo výbuch.
UPOZORNĚNÍ
Baterie může při nesprávném zacházení explodovat.
Baterii nedobíjejte, neotvírejte a nevhazujte ji do ohně.
Poslech zvuku
1
Přístroj zapněte stisknutím tlačítka 1.
Rozsvítí se indikátor 1.
2
Spuste přehrávání na zdrojovém zařízení.
3
Nastavte hlasitost.
Nastavte hlasitost zdrojového zařízení na nižší
úroveň a stiskněte tlačítko VOL +/– na tomto
přístroji.
z Tip
Chcete-li ztišit zvuk, stiskněte tlačítko % na kartovém
dálkovém ovladači. Chcete-li jej znovu přidat, stiskněte
tlačítko znovu.
Poznámka
Dosažení minimální a maximální hlasitosti je
signalizováno zvukovým signálem.
4
Po použití přístroj vypněte stisknutím
tlačítka 1.
Indikátor 1 zhasne.
Poznámky
• Pokud je spuštěno přehrávání na obou zařízeních připojeném do zdířky INPUT 1 a připojeném do zdířky
INPUT 2, je slyšet oba zvukové kanály.
• Pokud připojujete reproduktor k zařízení s vestavěným
rádiem nebo tunerem, mohou nastat problémy s příjmem
rozhlasového vysílání nebo se může výrazně snížit citlivost.
• Pokud je zdrojové zařízení vybaveno funkcí Bass Boost
nebo ekvalizérem, vypněte ji. Jsou-li tyto funkce zapnuté,
může dojít ke zkreslení zvuku.
• Je-li výstup ve sluchátkách zdrojového zařízení vybaven
linkovým spínačem, zlepší se kvalita zvuku zapnutím tohoto
spínače. Podrobné informace najdete v návodu k použití
zdrojového zařízení.
Odstraňování problémů
Vyskytne-li se problém se sestavou reproduktorů,
zkontrolujte následující seznam a přijměte doporučená
opatření. Jestliže problém přetrvává, obrate se na
nejbližšího prodejce Sony.
Žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je přístroj a zdrojové zařízení zapnuté.
• Zvyšte hlasitost na přístroji.
• Nastavte hlasitost zdrojového zařízení co nejvíce, dokud
není zvuk zkreslený. Podrobnosti týkající se nastavení
hlasitosti najdete v návodu k použití dodanému se
zařízením.
• Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna
připojení.
Nízká úroveň hlasitosti.
• Nastavte hlasitost zdrojového zařízení co nejvíce, dokud
není zvuk zkreslený. Podrobnosti týkající se nastavení
hlasitosti najdete v návodu k použití dodanému se
zařízením.
• Zvyšte hlasitost na přístroji.
Zkreslený zvuk.
• Snižte hlasitost zdrojového zařízení co nejvíce, až
přestane být zvuk zkreslený. Podrobnosti týkající se
nastavení hlasitosti najdete v návodu k použití
dodanému se zařízením.
• Je-li zdrojové zařízení vybaveno funkcí Bass Boost,
vypněte ji.
• Snižte hlasitost na přístroji.
Na výstupu z reproduktorů je slyšet šum.
• Zkontrolujte, zda jsou správně provedena všechna
připojení.
• Zkontrolujte, zda nejsou zvuková zařízení umístěna příliš
blízko televizoru.
Jas indikátoru 1 kolísá.
Je -li nastavena vysoká hlasitost, může jas indikátoru 1
kolísat. Nejedná se o závadu.
Nelze vložit baterii, příp. se do kartového
dálkového ovladače téměř nevejde.
Baterie musí být vložena správným směrem. Zkontrolujte
polaritu (+/–) a vložte ji správně.
Nelze používat kartový dálkový ovladač.
• Namiřte kartovým dálkovým ovladačem na senzor
dálkového ovladače na reproduktoru.
• Odstraňte případné překážky mezi reproduktorem a
kartovým dálkovým ovladačem.
• Senzor dálkového ovladače na reproduktoru
nevystavujte působení silného světla (přímé sluneční
paprsky nebo světlo zářivky).
• Pokud problém přetrvává i po vyzkoušení výše
uvedených postupů, může být baterie opotřebená.
Vyměňte ji za novou.
Technické údaje
Reproduktory
Sestava reproduktorů
Typ skříně
Impedance
Jmenovitý příkon
Maximální příkon
Polarita zástrčky
• Před připojením či odpojením napájecího adaptéru
vypněte systém. Jinak by přehrávání nemuselo
proběhnout správně.
Zapojení reproduktorů (viz obr. C)
1
57 mm, širokopásmová,
magneticky stíněná
Bass reflex
4Ω
20 W
40 W
Zesilovač (levý reproduktor)
Jmenovitý výstup
Vstup
Vstupní impedance
20 W + 20 W
(10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Stereo mini zdířka × 2
4,7 kΩ (při 1 kHz)
Obecné
Napájení
Rozměry (š/v/h)
Hmotnost
Všeobecné
Rozmery (š/v/h)
Hmotnos
(viz obr. D)
Připojte napájecí adaptér k sestavě.
20 W + 20 W
(10 % T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Konektor typu stereo mini × 2
4,7 kΩ (pri frekvencii 1 kHz)
DC 16 V (dodávaný sieový
adaptér)
Približne 80 × 187 × 169 mm
Približne 1 200 g (avý reproduktor)
Približne 1 100 g (pravý
reproduktor)
Instalace lithiové baterie do
kartového dálkového ovladače
Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
Vyměňte baterii pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
Indikátor 1 zhasne.
Volitené príslušenstvo
57 mm Ευρείας ζώνης, µε
µαγνητικ προστατευτικ
περίβληµα
Τύπος κελύφους
Bass reflex
Αντίσταση
4Ω
Ονοµαστικής ισχύς εισδου
20 W
Μέγιστη ισχύς εισδου 40 W
UPOZORNĚNÍ
Stlačením tlačidla 1 zariadenie vypnete.
Napájanie
1
Baterie ani přístroj s vloženými bateriemi nevystavujte
přílišnému horku, například přímému slunečnímu svitu,
ohni a podobně.
Bezpečnost
Zdroje napájania
Zapojenie reproduktorov (obr. C)
Zástrčka napájecího kabelu slouží k odpojení přístroje od
zdroje napájení, připojte tedy přístroj do snadno přístupné
síové zásuvky. Zjistíte-li ve funkci přístroje jakékoliv
nesrovnalosti, odpojte jej ihned ze síové zásuvky.
Bezpečnostní opatření
Typ ozvučnice
Impedancia
Menovitý príkon
Maximálny príkon
• Predtým, než pripojíte alebo odpojíte sieový adaptér,
vypnite zariadenie. Mohlo by dôjs k poruchám.
Neinstalujte přístroj v uzavřených prostorách, jako
jsou knihovny nebo vestavěné skříňky.
Nastavte hlasitos zvuku na zdrojovom zariadení na
strednú úroveň a pomocou tlačidla VOL +/- na
tomto zariadení upravte hlasitos.
Reproduktorový systém
Polarita zástrčky
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti, předejdete tak
nebezpečí vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Neotevírejte kryt přístroje, hrozí nebezpečí úrazu
elektrickým proudem. Opravy svěřte výhradně
kvalifikovanému servisnímu technikovi.
Předcházejte nebezpečí požáru. Nezakrývejte ventilační
otvory přístroje novinami, ubrusy, záclonami atd.
Neumísujte zdroje s otevřeným ohněm, např. plápolající
svíčky, na přístroj.
Na přístroj neumísujte nádoby s tekutinou, např. vázy,
snížíte tak možnost vzniku požáru či úrazu elektrickým
proudem.
Upravte hlasitos.
Diakový ovládač kariet má dosah približne do 5m.
Poznámky týkajúce sa sieového adaptéra
• Používajte iba dodávaný sieový adaptér. Pri použití
iného druhu sieového adaptéra môže dôjs k
poškodeniu reproduktora.
UPOZORNĚNÍ
3
Technické parametre
Pripojte k systému sieový adaptér.
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a
uschovejte ji pro další použití.
Spustite prehrávanie na zdrojovom
zariadení.
1 Tlačidlo % (stlmenie zvuku)
2 Tlačidlo VOL +/– (hlasitos)
3 Tlačidlo 1 (napájanie)
Sieové napájanie (obr. B)
Česky
2
Diakový ovládač kariet (obr. A-3)
Σύστηµα ηχείων
∆ιαστάσεις (π/υ/β)
Βάρος
UPOZORNENIE
Nesprávne používaná batéria môže vybuchnú.
Batériu nenabíjajte, nerozoberajte, ani neodhadzujte
do ohňa.
Batériu nemožno vloži, zapadá do puzdra
diakového ovládača kariet iba ažko.
Τµήµα ηχείου
Ονοµαστική έξοδος
Poznámky týkajúce sa lítiovej batérie
• Uchovávajte lítiovú batériu mimo dosahu detí. V prípade
prehltnutia batérie okamžite vyhadajte lekársku pomoc.
• Aby ste zabezpečili dobrý kontakt, pretrite batériu
suchou látkou.
• Batériu vkladajte so správnou polaritou.
• Pri vkladaní batérie nepoužívajte kovovú pinzetu, mohol
by vzniknú skrat.
• Používajte len batérie typu CR2025. Iné batérie by mohli
spôsobi požiar alebo výbuch.
Predná strana (obr. A-1)
1
2
3
4
5
Η µπαταρία δεν µπορεί να τοποθετηθεί ή
εφαρµ%ζει σφιχτά στο ασύρµατο
τηλεχειριστήριο.
Prevádzková vzdialenos diakového ovládača kariet sa
postupne so znižujúcou sa kapacitou batérie skracuje.
Vymeňte batériu za novú. Batéria za normálnych okolností
vydrží približne 6 mesiacov.
Jas indikátora 1 sa môže pri zvýšení hlasitosti meni.
Nejde o poruchu.
Υπάρχει β%µβος ή θ%ρυβος στην έξοδο των
ηχείων.
Η φωτειντητα της ένδειξης 1 ενδέχεται να είναι
ασταθής ταν αυξάνεται η ένταση. ∆εν πρκειται για
δυσλειτουργία.
Kedy je potrebné vymeni lítiovú batériu
Jas indikátora 1 je nestabilný.
• Μειώστε την ένταση ήχου στη συσκευή πηγής, στο
βαθµ που ο ήχος να µην παρουσιάζει πλέον
παραµρφωση. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τη
ρύθµιση της έντασης, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας που παρέχονται µαζί µε τη συσκευή.
• Εάν η συσκευή πηγής διαθέτει λειτουργία bass
boost, απενεργοποιήστε την.
• Μειώστε την ένταση ήχου στη µονάδα.
Η φωτειν%τητα της ένδειξης 1 είναι
ασταθής.
Zasuňte puzdro batérie spä do pôvodnej
polohy.
Popis častí
1
2
3
4
5
• Βεβαιωθείτε τι λες οι συνδέσεις έχουν γίνει
σωστά.
• Βεβαιωθείτε τι καµία απ τις συσκευές ήχου δεν
είναι τοποθετηµένη πολύ κοντά στη συσκευή της
τηλερασης.
3
Bezpečnos
Αντιµετώπιση προβληµάτων
• Αυξήστε την ένταση ήχου στη συσκευή πηγής, σο
το δυνατν περισστερο, στο βαθµ µως που ο
ήχος δεν παραµορφώνεται. Για λεπτοµέρειες
σχετικά µε τη ρύθµιση της έντασης, ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται µαζί µε τη
συσκευή.
• Αυξήστε την ένταση ήχου στη µονάδα.
Vložte lítiovú batériu typu CR2025
(volitené príslušenstvo) stranou
označenou symbolom + smerom nahor.
z Tip
Čistenie
Χαµηλ% επίπεδο ήχου.
Vyberte puzdro na batériu.
2
Odporúčania
• Neumiestňujte reproduktory na naklonenú plochu.
• Systém nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla ani ho
nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému množstvu prachu, vlhkosti, dažu alebo
mechanickým otrasom.
• Βεβαιωθείτε τι τσο η µονάδα σο και η συσκευή
πηγής έχουν ενεργοποιηθεί.
• Αυξήστε την ένταση ήχου στη µονάδα.
• Αυξήστε την ένταση ήχου στη συσκευή πηγής, σο
το δυνατν περισστερο, στο βαθµ µως που ο
ήχος δεν παραµορφώνεται. Για λεπτοµέρειες
σχετικά µε τη ρύθµιση της έντασης, ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται µαζί µε τη
συσκευή.
• Βεβαιωθείτε τι λες οι συνδέσεις έχουν γίνει
σωστά.
(obr. D)
VÝSTRAHA
Umiestnenie
∆εν υπάρχει ήχος.
Vkladanie lítiovej batérie do
diakového ovládača kariet
1
UPOZORNENIE
• Εάν η συσκευή που συνδέεται στην υποδοχή INPUT 1
και η συσκευή που συνδέεται στην υποδοχή INPUT 2
λειτουργούν ταυτχρονα, θα ακούγονται και οι δύο
ήχοι.
• Εάν συνδέσετε τα ηχεία σε µια συσκευή µε
ενσωµατωµένο ραδιφωνο ή δέκτη, οι ραδιοφωνικές
εκποµπές δεν θα λαµβάνονται ή η ευαισθησία µπορεί να
µειωθεί σηµαντικά.
• Εάν η συσκευή πηγής διαθέτει µια λειτουργία bass
boost ή ισοσταθµιστή, απενεργοποιήστε την. Εάν αυτές
οι λειτουργίες είναι ενεργοποιηµένες, ο ήχος µπορεί να
παραµορφώνεται.
• Εάν η έξοδος ακουστικών της συσκευής πηγής διαθέτει
διακπτη γραµµής, ο ήχος θα ακούγεται καλύτερα εάν
ο διακπτης αυτς έχει ρυθµιστεί στη θέση ΟΝ.
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής πηγής.
Παρεχ%µενα εξαρτήµατα
Σύνδεση των ηχείων (Βλ. σχ. C)
Skôr než zariadenie začnete používa, prečítajte si
pozorne tento návod a odložte si ho ako prípadný zdroj
informácií v budúcnosti.
Σηµειώσεις
Τροφοδοσία
• Πριν συνδέσετε ή αποσυνδέστε το µετασχηµατιστή
εναλλασσµενου ρεύµατος, απενεργοποιείστε το
σύστηµα. ∆ιαφορετικά, ενδέχεται να προκαλέσετε
δυσλειτουργία.
Slovensky
Σηµείωση
Είσοδος
Αντίσταση εισδου
Sätt tillbaka batterihållaren.
När är det dags att byta litiumbatteriet?
1
Σχετικά µε την ασφάλεια
Det är inte säkert att ljudet hörs från höger högtalare. Använd i
så fall kontaktadaptern PC-236MS (finns som tillval*).
2
Litiumbatteri
CR2025 × 1 (tillval)
Μπαταρία λιθίου
CR2025 × 1 (προαιρετική)
Lítiová batéria
CR2025 × 1 (volitené príslušenstvo)
Lithiová baterie
CR2025 × 1 (volitelné příslušenství)
Anslut högtalarna och källenheten.
När systemet är anslutet till en monokontakt
på uppspelningsenheten
1
D 1
(se fig. C)
Εγκατάσταση της µπαταρίας
λιθίου στο ασύρµατο
τηλεχειριστήριο (Βλ. σχ. D)
3
Προφυλάξεις
1
2
3
4
5
Kontaktens poler
Bärbar
ljudenhet
Φορητή
συσκευή ήχου
Prenosné zvukové
zariadenie
Přenosný
přehrávač
Σηµείωση για τους καταναλωτές που βρίσκονται σε
χώρες στις οποίες ισχύουν οι Οδηγίες της ΕΕ
Ο κατασκευαστής του προϊντος αυτού είναι η Sony
Corporation 1-7-1 Konan, Minato-ku, Τκυο, Ιαπωνία.
Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρσωπος σον αφορά στην
ηλεκτροµαγνητική συµβαττητα (EMC) και στην
ασφάλεια των προϊντων είναι η Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Στουτγκάρδη,
Γερµανία. Για θέµατα τεχνικής υποστήριξης ή
εγγύησης παρακαλούµε ανατρέξτε στις διευθύνσεις
που δίδονται στα ξεχωριστά έγγραφα τεχνικής
υποστήριξης ή εγγύησης.
Αν έχετε απορίες ή προβλήµατα µε το σύστηµα ηχείων,
απευθυνθείτε στον τοπικ αντιπρσωπο της Sony.
Anslut nätadaptern till systemet.
Höger högtalare
(baksida)
∆εξι% ηχείο (πίσω)
Pravý reproduktor
(zadná strana)
Pravý reproduktor
(zezadu)
Κίνδυνος έκρηξης αν η µπαταρία δεν είναι
τοποθετηµένη σωστά. Αντικαταστήστε µνο µε ίδιο ή
αντίστοιχο τύπο.
Det hörs brum och störningar från
högtalarna.
Märkuteffekt
Högtalaranslutning
DC IN 16V-kontakt
INPUT 1 (ljudingång)-kontakt
INPUT 2 (ljudingång)-kontakt
Högtalarkabel
Anslut höger högtalare.
Μην εκθέτετε τις µπαταρίες ή τη συσκευή µε
εγκατεστηµένη µπαταρία σε υψηλές θερµοκρασίες,
πως στις ηλιακές ακτίνες, στη φωτιά κ.λπ.
Ljudnivån är för låg.
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Καθώς το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιµοποιείται για
να αποσυνδέεται η µονάδα απ το ρεύµα, συνδέστε
τη µονάδα σε πρίζα εναλλασσµενου ρεύµατος µε
εύκολη πρσβαση. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε
ανωµαλία στη λειτουργία της µονάδας, αποσυνδέστε
αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας απ την πρίζα
εναλλασσµενου ρεύµατος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Förstärkardel (vänster högtalare)
1 (ström)-indikator/knapp
% (ljuddämpning)-indikator
VOL (volym) +/–, knapp
Fjärrkontrollsensor
Högtalargaller
Högtalargallret kan tas bort.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε
βροχή ή υγρασία.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, µην
ανοίγετε το κέλυφος. Για εργασίες συντήρησης
απευθύνεστε µ%νο σε εξειδικευµένο προσωπικ%.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, µην
καλύπτετε την περιοχή εξαερισµού της συσκευής µε
εφηµερίδες, τραπεζοµάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
Μην τοποθετείτε πηγές θερµτητας πως αναµµένα
κεριά πάνω στη συσκευή.
Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην εκθέτετε τη συσκευή σε σηµεία
που µπορεί να βραχεί ή να πιτσιλιστεί και µην
τοποθετείτε αντικείµενα που περιέχουν υγρά, πως
βάζα, πάνω στη συσκευή.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισµένο
χώρο, πως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.
Framsida (se fig. A-1)
Baksida (se fig. A-2)
till DC IN 16V-kontakten
για υποδοχή DC IN16V
Do zásuvky DC IN 16V
Do zdířky DC IN 16 V
Ställ in volymen.
Inget ljud.
• Placera inte högtalarna så att de lutar.
• Lämna inte systemet nära värmekällor, i direkt solljus, där det
är dammigt, där det är mycket fuktigt, i regn eller där man
riskerar att stöta till det.
1
3
Om säkerhet
Om placering
A
Starta uppspelningen på källenheten.
Försiktighetsåtgärder
• Använd bara den medföljande nätadaptern.
• Även om du har slagit av strömmen på enheten är den inte
bortkopplad från nätspänningen så länge som den är ansluten
till ett vägguttag.
• När du använt systemet med nätadaptern, kopplar du bort
nätadaptern från vägguttaget om du vet med dig att du inte
kommer att använda systemet på ett tag. Du kan inte stänga av
nätadaptern genom att ställa 1-knappen i standbyläge.
Printed in China
2
4
Πριν απ τη λειτουργία της µονάδας, διαβάστε
προσεχτικά το παρν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για
µελλοντική χρήση.
ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Om du har problem med högtalarsystemet kan du ta följande
checklista till hjälp och utföra de åtgärder som föreslås. Om du
inte kan lösa problemet på egen hand kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Datummärkningen och märketiketten med Sonys varumärke,
modellnummer och elektriska specifikationer sitter på
undersidan av enheten.
Datummärkningen gäller bara för modeller i USA och Kanada.
• Innan du använder enheten kontrollerar du att dess
nätspänning stämmer överens med nätspänningen på platsen
där du befinner dig.
SRS-ZX1
Slå på enheten genom att trycka på 1knappen.
Ελληνικά
ss 16 V (napájecí adaptér je
součástí dodávky)
Přibl. 80 × 187 × 169 mm
Přibl. 1 200 g (levý reproduktor)
Přibl. 1 100 g (pravý reproduktor)
Dodávané příslušenství
Napájecí adaptér (1)
Napájecí kabel (1)
Propojovací kabel (stereo-mini zástrčka y stereo-mini
zástrčka, 1 m) (1)
Kartový dálkový ovladač (1)
Návod k obsluze (1)
Záruční podmínky (1)
V některých oblastech není poskytována záruka.
Volitelné příslušenství
Propojte reproduktory a zdrojové zařízení.
Pokud sestavu připojíte k monofonní zdířce
zdrojového zařízení atd.
Může se stát, že zvuk nebude vycházet z pravého
reproduktoru. V takovém případě použijte volitelný*
zástrčkový adaptér Sony PC-236MS.
Připojení ke zdířce stereofonních sluchátek
Použijte volitelný* propojovací kabel RK-G22 nebo
propojovací kabel RK-G136 a zástrčkový adaptér PC234S.
* Výše uvedené volitelné příslušenství není v některých
oblastech k dispozici.
Propojovací kabel RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138
Zástrčkový adaptér PC-234S, PC-236MS
Výše uvedené volitelné příslušenství není v některých
oblastech k dispozici.
Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
A
Türkçe
Üniteyi çalştrmadan önce, bu doküman çok dikkatli bir
şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amacyla
saklayn.
1
Yangn veya elektrik çarpma tehlikesini önlemek
için, üniteyi yağmur veya neme maruz brakmayn.
Elektrik çarpmas riskini en aza indirmek için kutuyu
açmayn. Sadece uzman personelden servis aln.
Yangn riskini azaltmak için aygtn havalandrma açklğn
gazete, masa örtüsü, perde, vb. ile örtmeyin.
Aygtn üzerine yanan mum gibi açk ateş kaynaklar
koymayn.
Yangn veya elektrik çarpma riskini azaltmak için, aygta
sv damlamasn veya sçramasn önleyin ve üzerine vazo
gibi svyla doldurulmuş nesneler koymayn.
3
4
2
5
2
3
Aygt kitaplk veya gömülü dolap gibi snrl bir alana
yerleştirmeyin.
Birimin elektrik bağlantsn kesmek için fiş
kullanldğndan, birimi kolayca erişilebilen bir AC prizine
takn. Birimde bir anormallik farketmeniz halinde, fişi AC
prizinden derhal çkarn.
Pilleri veya üzerinde pil takl olan aygt güneş şğ,
yangn veya benzeri yoğun s kaynaklarna maruz
brakmayn.
3
2
1
4
5
DİKKAT
Pil yanlş bir pille değiştirilirse patlama riski söz konusu
olabilir. Yalnzca ayn veya eşdeğer türde pillerle
değiştirin.
AB Direktiflerini uygulayan ülkelerdeki müşterilere
yönelik Bildirim
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japonya adresinde bulunan Sony Corporation’dr. EMC
ve ürün güvenliği için Yetkili Temsilci, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony
Deutschland GmbH’dir. Servis veya garanti konularyla
ilgili olarak lütfen ayr servis veya garanti belgelerinde
verilen adreslere başvurun.
B
(arka)
(hátoldal)
(tył)
(ззaдy)
prize
fali csatlakozóaljzathoz
do gniazda ściennego
до нacтінної pозeтки
Sol hoparlör (arka)
Bal oldali hangsugárzó
(hátoldal)
Głośnik lewy (tylny)
Лівий динaмік
(зaдній)
INPUT 2
jakna
az INPUT 2
aljzathoz
do gniazda
INPUT 2
до вxодy
INPUT 2
hoparlör bağlant portuna
a hangsugárzó
csatlakozójához
do portu głośnika
до поpтy підключeння
динaмікa
3
Pil kabn tekrar yerine yerleştirin.
Lityum pillerin değiştirilme süresi
Uzaktan kumanda kartnn maksimum çalşma mesafesi
pil gücü azaldkça ksalr.
Pili yenisiyle değiştirin. Normal koşullarda pil 6 ay
dayanacaktr.
Lityum pille ilgili
• Lityum pili çocuklarn ulaşamayacağ bir yerde saklayn.
Pil yutulacak olursa, derhal bir doktora başvurun.
• İyi temas sağlamak için pili bir kuru bezle silin.
• Pili, kutuplar doğru gelecek şekilde yerleştirdiğinizden
emin olun.
• Ksa devreye neden olabileceği için pili metal cmbzla
tutmayn.
• CR2025 dşndaki diğer pillerin kullanlmas, yangn
veya patlama riski doğurabilir.
UYARI
Yanlş kullanlmas halinde pil patlayabilir. Şarj
etmeyin, parçalarna ayrmayn veya ateşe atmayn.
Sony Ticari Markasn, model numarasn ve elektrik
değerlerini belirten tarih kodu ve ad plakas bu birimin
arka dş ksmnda bulunur.
Tarih kodu yalnzca A.B.D ve Kanada’daki modeller için
geçerlidir.
• Sistemi çalştrmadan önce, sistemin çalşma voltajnn
yerel elektrik şebekenizin voltajyla ayn olduğundan
emin olun.
Tüm ülkeler/bölgeler
Bağlant kablosu
(birlikte verilir)
Csatlakozókábel
(mellékelve)
Przewód połączeniowy
(w zestawie)
З’єднyвaльний
кaбeль (вxодить до
комплeктy поcтaвки)
• Hoparlörleri eğimli bir konuma ayarlamayn.
• Sistemi s kaynaklar yaknna ya da doğrudan güneş
şğ, aşr toz, nem, yağmur veya mekanik darbeye
maruz kalabileceği yerlere koymayn.
PC, vb.
Számítógép stb.
LINE OUT veya kulaklk jakna
Komputer itp.
(stereo mini jak)
a LINE OUT vonali kimeneti vagy a Комп’ютep
fejhallgató-aljzathoz (sztereó mini тощо
aljzathoz)
do gniazda LINE OUT lub
słuchawkowego (miniwtyku
stereofonicznego)
до виxодy LINE OUT aбо до гніздa
нaвyшників (міні-cтepeоpоз’єм)
2
Uzaktan kumanda kart (arka)
Távirányító kártya (hátoldal)
Pilot na podczerwień (tył)
Пyльт диcтaнційного кepyвaння
(зaдній)
2
100 – 240 V AC, 50/60 Hz
Yerleştirme ile ilgili
Lityum pil
CR2025 × 1 (isteğe bağl)
Lítium elem
CR2025-ös, 1 db (nem
mellékelt tartozék)
Bateria litowa
CR2025 × 1 (wyposażenie
opcjonalne)
Літієвa бaтapeя
CR2025 × 1 (додaтково)
Çalştrma ile ilgili
CD/MD oynatc,
vb.
CD/MD-lejátszó
készülék stb.
Odtwarzacz CD/MD
itp.
Пpогpaвaч CD/MD
тощо
• Kutuyu açmayn. Sadece uzman personelden servis
aln.
• Sistemin içine kat bir nesne düşerse veya sv
dökülürse, sistemi daha fazla kullanmadan önce uzman
bir personele kontrol ettirin.
• Bu sistemde manyetik koruma olmasna rağmen,
manyetik kodlamal kaydedilmiş kaset, saat, kişisel
kredi kart veya floppy diskleri uzun süre sistemin
önünde brakmayn.
Temizlikle ilgili
Kabini temizlemek için alkol, benzen veya tiner
kullanmayn.
TV resmi veya monitör görüntüsü manyetik
olarak bozulursa
Sistemde manyetik koruma bulunmasna rağmen baz TV
setlerinde/kişisel bilgisayarlarda resimde manyetik
bozulmalar olabilir. Bu durumda, TV setini/kişisel
bilgisayar kapatn ve 15 - 30 dakika sonra yeniden açn.
Kişisel bilgisayarlar kapatmadan önce verilerin
saklanmas gibi gerekli önlemleri aln.
Herhangi bir düzelme olmazsa, sistemi TV setinden/
kişisel bilgisayardan daha uzağa yerleştirin.
Ayrca, rafl ses sistemleri, TV sehpalar, oyuncaklar, vb.
gibi içinde mknats bulunan nesneleri TV seti/kişisel
bilgisayarn yanna yerleştirmediğinizden emin olun.
Bunlar sistemle etkileşmelerinden dolay resimde
manyetik bozulmaya neden olabilirler.
Hoparlör sisteminizle ilgili soru veya sorunlarnz olursa,
lütfen en yakn Sony satcsna danşn.
Parçalar tanma
Ön (Bkz. şek. A-1)
1
2
3
4
5
1 (güç) göstergesi/düğmesi
% (sessiz) göstergesi
VOL (ses) +/– düğmesi
Uzaktan kumanda alcs
Hoparlör zgaras
Hoparlör zgaras çkartlabilir.
Arka (Bkz. şek. A-2)
1
2
3
4
5
Hoparlör bağlant portu
DC IN 16V jak
INPUT 1 (ses giriş) jak
INPUT 2 (ses giriş) jak
Hoparlör bağlant kablosu
Sağ hoparlörü bağlayn.
Uzaktan kumanda kart (Bkz. şek. A-3)
1 % (sessiz) düğmesi
2 VOL (ses) +/– düğmeleri
3 1 (güç) düğmesi
Uzaktan kumanda kartnn maksimum çalşma mesafesi
yaklaşk 5m’dir.
Güç kaynaklar
Ev akmnda kullanlmas (Bkz. şek. B)
AC güç adaptörünü sisteme bağlayn.
AC güç adaptörüyle ilgili notlar
• Yalnzca ürünle birlikte verilen AC güç adaptörünü
kullann. Hoparlörlerin hasar görmemesi için başka bir
AC güç adaptörü kullanmayn.
Seslerin dinlenmesi
1
Üniteyi açmak için 1 düğmesine basn.
1 göstergesi yanar.
2
3
Kaynak aygtta ses çalmaya başlayn.
Ses düzeyini ayarlayn.
Sesi orta düzeye getirmek için kaynak aygtn ses
düzeyini ayarlayn ve birimdeki VOL +/– düğmesine
basn.
FIGYELMEZTETÉS
A tűzveszély és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében óvja a készüléket az esőtől, nedvességtől.
Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne
nyissa ki a készülék házát. A javítást csak
szakemberrel végeztesse.
A tűzveszély csökkentése érdekében ne takarja el a
készülék szellőzőnyílásait újsággal, asztalkendővel,
függönnyel stb.
És ne tegyen a készülékre nyílt lánggal égő eszközt,
például égő gyertyát.
A tűzveszély és az áramütés veszélyének csökkentése
érdekében vigyázzon, hogy a készülékre ne cseppenjen,
fröccsenjen folyadék, és ne tegyen a készülékre
folyadékot tartalmazó tárgyat, pl. vázát.
A készüléket ne használja zárt helyen, pl.
könyvszekrényben, beépített szekrényben.
Mivel a fő csatlakozódugó kihúzásával lehet a készüléket
áramtalanítani, a készüléket könnyel elérhető hálózati
csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa. Ha a készülékkel
kapcsolatban bármi rendellenességet észlel, azonnal
húzza ki a fő hálózati dugót a fali csatlakozóaljzatból.
Óvja az akkumulátort/elemet és az akkumulátort/elemet
tartalmazó készüléket a nagy melegtől, például a
napfénytől, a tűztől stb.
• AC güç adaptörünü bağlamadan veya çkarmadan
önce, sistemi kapatn. Aksi halde, arzaya neden
olabilir.
Hoparlörlerin bağlanmas
(Bkz. şekil C)
Hoparlörleri ve kaynak aygt bağlayn.
Sistemi, kaynak aygtlarn mono jakna
bağladğnzda
Sağ hoparlörden ses gelmeyebilir. Bu durumda, isteğe
bağl* PC-236MS fiş adaptörünü kullann.
Stereo tip kulaklk jakna bağlamak için
İsteğe bağl* RK-G22 bağlant kablosunu veya RK-G136
bağlant kablosunu ya da PC-234S fiş adaptörünü
kullann.
1
2
3
Vegye ki az elemtartót.
Tegyen bele egy külön megvásárolható
CR2025 típusú lítium elemet úgy, hogy a +
fele felfelé nézzen.
Az elemtartót tegye vissza a helyére.
Mikor kell kicserélni a lítium elemet?
Ahogy merül le az elem, a távirányító kártya működtető
távolsága egyre csökken.
Cserélje ki az elemet egy újra. Normál használat esetén az
elem hozzávetőleg 6 hónapig tart ki.
Megjegyzések a lítium elemmel kapcsolatban
• A lítium elemet tartsa a gyerekektől elzárva. Ha a gyerek
az elemet véletlenül lenyeli, azonnal forduljon orvoshoz.
• A jó érintkezés biztosítása érdekében száraz ruhával
törölje meg az elemet.
• Ügyeljen arra, hogy az elemet helyes polaritással tegye
a készülékbe.
• Az elemet ne fogja meg fémből készült csipesszel, mert
rövidzárlat keletkezhet.
• Ha nem CR2025 típusú elemet használ, az tüzet vagy
robbanást okozhat.
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelően bánik vele, az elem felrobbanhat.
Ne töltse, ne szedje szét és ne dobja tűzbe!
Ha nem megfelelően teszi be az akkumulátort/elemet, az
felrobbanhat. Csak a megadott vagy azzal egyenértékű
típusú akkumulátort/elemet használjon.
4
Műsorhallgatás
1
A 1 gombot megnyomva kapcsolja be a
készüléket.
Ekkor felgyullad a 1 működésjelző.
2
3
Kezdje meg a lejátszást a hangforrásul
szolgáló készüléken.
Állítsa be a hangerőt.
Óvintézkedések
A hangforrásul szolgáló készüléken közepes
hangerőt állítson be, és a hangerőt e készülék VOL
+/– gombjának megnyomásával szabályozza.
Not
Biztonság
z Tipp
Ses en düşük veya en yüksek düzeye ayarlandğnda bir
bip sesi çkar.
A gyártási dátum kódja, továbbá a Sony védjegyét, a
típusszámot és az áramellátással kapcsolatos adatokat
tartalmazó címke a készülék alján található.
A gyártási dátum kódja csak az USA-ban és Kanadában
forgalmazott típusokon van feltüntetve.
• A rendszer használatba vétele előtt győződjék meg
arról, hogy a rendszer üzemi feszültsége megegyezik a
helyi áramszolgáltató által biztosított feszültséggel.
Üniteyi kullandktan sonra kapatmak için
1 düğmesine basn.
1 göstergesi söner.
Notlar
• INPUT 1 jakna takl aygt ve INPUT 2 jakna takl aygt ayn
anda çalnrsa, her iki ses de duyulabilir.
• Hoparlör dahili radyo veya alcya sahip bir aygta taklrsa,
radyo alm gerçekleştirilemeyebilir veya hassasiyeti belirgin
ölçüde düşebilir.
• Kaynak aygtn bir bas güçlendirme işlevi veya ekolayzr
işlevi varsa, bunlar kapatn. Bu işlevler açlrsa, ses bozuk
gelebilir.
• Kaynak aygtn hoparlör çkşnda bir hat anahtar varsa, bu
anahtar açldğnda ses daha net duyulacaktr. Ayrntlar için
kaynak aygtn kullanm talimatlarna bakn.
Sorun giderme
Hoparlör sisteminizde sorunla karşlaştğnzda,
aşağdaki listeyi kontrol ederek önerilen önlemleri aln.
Sorun devam ederse, en yakn Sony satcnza danşn.
Ses gelmiyor.
• Hem bu ünitenin hem de kaynak aygtn açk
olduğundan emin olun.
• Ünitenin ses düzeyini yükseltin.
• Kaynak aygtn sesini, sesin bozuk gelmediği mümkün
olan en yüksek düzeye getirin. Ses ayar hakknda
ayrntl bilgi için, aygtla birlikte verilen kullanm
klavuzlarna başvurun.
• Tüm bağlantlarn doğru yapldğndan emin olun.
Düşük ses düzeyi.
• Kaynak aygtn sesini, sesin bozuk gelmediği mümkün
olan en yüksek düzeye getirin. Ses ayar hakknda
ayrntl bilgi için, aygtla birlikte verilen kullanm
klavuzlarna başvurun.
• Ünitenin ses düzeyini yükseltin.
Ses bozuk.
• Kaynak aygtn ses düzeyini, sesin artk bozuk
gelmediği noktaya düşürün. Ses ayar hakknda ayrntl
bilgi için, aygtla birlikte verilen kullanm klavuzlarna
başvurun.
• Kaynak aygtn bas güçlendirme işlevi varsa, bu işlevi
kapatn.
• Ünitenin ses düzeyini düşürün.
Vásárlás helye
Üzemi feszültség
Minden ország/térség
100–240 V, 50/60 Hz váltakozó áram
• Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja.
• Ameddig a készülék a fali csatlakozóaljzathoz (az
elektromos hálózathoz) csatlakozik, még akkor is
feszültség alatt van, ha magát a készüléket kikapcsolta.
• Ha a hangsugárzó-rendszert a hálózati tápegységgel
üzemelteti, de várhatóan sokáig nem fogja használni, a
hálózati tápegységet válassza le a fali
csatlakozóaljzatról. Azzal, hogy a 1 gombot készenléti
üzemmódra állítja, még nem kapcsolja ki a hálózati
tápegységet.
Elhelyezés
• Ne tegye a hangsugárzókat ferde felületre.
• A hangsugárzó-rendszert ne tegye hőforrás közelébe,
se olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzás, sok por,
pára, eső, ütés vagy rázkódás érheti.
A hang elnémításához nyomja meg a távirányító kártya
% gombját. Ha ismét hallani kívánja a hangot, újra
nyomja meg ezt a gombot.
Megjegyzés
Amikor a hangerőt minimálisra vagy maximálisra állítja,
hangjelzés hallható.
4
Használat után a 1 gombot megnyomva
kapcsolja ki a készüléket.
Ekkor kialszik a 1 működésjelző.
Megjegyzések
• Ha mind az INPUT 1, mind az INPUT 2 aljzathoz
csatlakoztatott készülék ugyanabban az időben játszik le
valamit, mindkét hang hallható lesz.
• Ha a hangsugárzót rádióvevőt (is) tartalmazó készülékhez
csatlakoztatja, akkor ezzel megakadályozhatja a rádióvételt
vagy jelentősen csökkentheti az érzékenységet.
• Ha a hangforrásul szolgáló készülék rendelkezik mély
hangokat kiemelő vagy hangszínszabályozó funkcióval,
ezeket kapcsolja ki. Ha nem kapcsolja ki ezeket a
funkciókat, eltorzulhat a hang.
• Ha a hangforrásul szolgáló készülék fejhallgató-kimenete
rendelkezik vonali kimeneti kapcsolóval, akkor jobb
hangzást érhet el, ha ezt bekapcsolja. Olvassa el a
hangforrásul szolgáló készülék használati útmutatóját.
Hibaelhárítás
Üzemeltetés
• Ne nyissa ki a készülék házát. A javítást csak
szakemberrel végeztesse.
• Ha a készülékbe folyadék vagy szilárd tárgy kerül, a
hangsugárzó-rendszert csak azt követően használja
ismét, hogy szakemberrel ellenőriztette.
• Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, ne hagyjon előtte
sokáig felvételt tartalmazó mágnesszalagot, -kazettát,
órát, bank- és hitelkártyát, mágnesesen kódolt adatot
tartalmazó hajlékonylemezt.
Tisztítás
A ház tisztításához ne használjon alkoholt, benzint,
hígítót.
Ha a televízió vagy a monitor képén
mágneses zavar észlelhető
Ha a hangsugárzó-rendszerrel kapcsolatban esetleg
probléma merülne fel, ellenőrizze az alábbi listán található
hibalehetőségeket, és tegye meg a javasolt javító
intézkedéseket. Ha a hibát nem sikerül orvosolnia,
forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Nincs hang.
• Ellenőrizze, be van-e kapcsolva ez a készülék és a
csatlakoztatott készülék.
• Növelje a hangerőt ezen a készüléken.
• Növelje a hangforrásul szolgáló készülék hangerejét
egészen addig, amíg a hang eltorzulása nélkül csak
lehetséges. A hangerőszabályzás részleteit illetően
olvassa el a készülék használati útmutatóját.
• Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.
Halk a hang.
Pil, Uzaktan Kumanda Kartna taklamyor
veya çok sk bir biçimde oturuyor.
Bár a rendszer mágnesesen árnyékolt, előfordulhatnak
olyan esetek, amikor mágneses zavart okoz egyes
televíziókészülékek vagy személyi számítógépek
képalkotásában. Ilyenkor kapcsolja ki a
televíziókészüléket, illetve a személyi számítógépet, majd
15–30 perc elteltével kapcsolja be ismét. A személyi
számítógép kikapcsolása előtt tegye meg a szükséges
intézkedéseket, például mentse az adatokat.
Ha nem tapasztal javulást, akkor vigye távolabb a
hangsugárzó-rendszert a televíziókészüléktől, illetve a
személyi számítógéptől.
Arra is ügyeljen, hogy ne tegyen a televíziókészülék, a
személyi számítógép közelébe olyan tárgyat, amelyben
mágnes található (például állvány, játék stb.). Ezek
kapcsolatba léphetnek a hangsugárzó-rendszerrel, és a
képen mágneses zavart okozhatnak.
Pil, ters yönde taklamayacak bir biçimde tasarlanmştr.
Pil kutuplarn (+/–) doğrulayn ve pili düzgün biçimde
takn.
Ha a hangsugárzó-rendszerrel kapcsolatban kérdése,
problémája merülne fel, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
• Ellenőrizze, hogy az összes csatlakoztatás megfelelő-e.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e valamelyik audiokészülék túl
közel egy televíziókészülékhez.
Hoparlör çkşnda uğultu veya gürültü var.
• Tüm bağlantlarn doğru yapldğndan emin olun.
• Ses aygtlarndan hiçbirinin TV setine çok yakn
yerleştirilmediğinden emin olun.
1 göstergesinin parlaklğ dengesiz.
1 göstergesinin parlaklğ ses seviyesi yükseltildiğinde
dengesiz olabilir. Bu bir arza değildir.
Uzaktan Kumanda Kart çalşmyor.
• Uzaktan kumanda kartn, hoparlörün uzaktan kumanda
alcsna doğru tutarak çalştrn.
• Hoparlör ve uzaktan kumanda kart arasndaki engelleri
kaldrn.
• Hoparlörün uzaktan kumanda alcsn kuvvetli şğa
(doğrudan güneş şğ veya yüksek aydnlatma
frekansna sahip floresan lambas) maruz brakmayn.
• Yukarda açklanan çözümler sorunu gidermiyorsa, pil
aşnmş olabilir. Pili yenisiyle değiştirin.
Teknik Özellikler
Hoparlör ksm
Hoparlör sistemi
Kapsama tipi
Empedans
Nominal giriş gücü
Maksimum giriş gücü
57 mm, Tam aralk, manyetik
kalkanl
Bas refleks
4Ω
20 W
40 W
Amplifikatör ksm (Sol hoparlör)
Nominal çkş
Giriş
Giriş empedans
20 W + 20 W
(%10 T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Stereo mini jak × 2
4,7 kΩ (1 kHz’de)
Genel
Güç
Boyutlar (g/y/d)
Ağrlk
DC 16 V (birlikte verilen AC güç
adaptörü)
Yaklaşk 80 × 187 × 169 mm
Yaklaşk 1.200 g (sol hoparlör)
Yaklaşk 1.100 g (sağ hoparlör)
AC güç adaptörü (1)
Elektrik fişi (1)
Bağlant kablosu (stereo-mini fiş y stereo-mini fiş, 1 m) (1)
Uzaktan Kumanda Kart (1)
Kullanm Talimatlar
Garanti (1)
Garanti, baz bölgelerde temin edilmemektedir.
İsteğe bağl aksesuarlar
A készülék részei
Elölnézet (lásd az A-1 ábrát)
1
2
3
4
5
1 működésjelző/ki-bekapcsoló gomb
% (elnémítás) kijelző
VOL (hangerőszabályzó) +/– gomb
Infravörös érzékelő
A hangsugárzó takarórácsa
A hangsugárzóról levehető a takarórács.
Hátoldal (lásd az A-2 ábrát)
1
2
3
4
5
A hangsugárzó csatlakozója
DC IN 16V aljzat
INPUT 1 (audiobemenet) aljzat
INPUT 2 (audiobemenet) aljzat
A hangsugárzó csatlakozókábele
A jobb oldali hangsugárzó csatlakoztatására szolgál.
Távirányító kártya (lásd az A-3 ábrát)
1 % (elnémítás) gomb
2 VOL (hangerőszabályzó) +/– gombok
3 1 ki-bekapcsoló gomb
A távirányító kártya legfeljebb kb. 5 méteres távolságból
tudja működtetni a készüléket
• Növelje a hangforrásul szolgáló készülék hangerejét
egészen addig, amíg a hang eltorzulása nélkül csak
lehetséges. A hangerőszabályzás részleteit illetően
olvassa el a készülék használati útmutatóját.
• Növelje a hangerőt ezen a készüléken.
Torz a hang.
• Csökkentse a hangforrásul szolgáló készülék hangerejét
egészen addig, amíg a hang már nem torzul el. A
hangerőszabályzás részleteit illetően olvassa el a
készülék használati útmutatóját.
• Ha a hangforrásul szolgáló készülék rendelkezik mély
hangokat kiemelő funkcióval, azt kapcsolja ki.
• Csökkentse a hangerőt ezen a készüléken.
Zümmögés vagy más zaj hallható a
hangsugárzókból.
A 1 működésjelző nem egyenletes
fényerővel világít.
Nagyobb hangerőnél előfordulhat, hogy a 1
működésjelző nem egyenletes fényerővel világít. Ez nem
rendellenes.
A távirányító kártyába nem lehet beletenni
az elemet, vagy ugyan bele lehet tenni, de
szorul.
Az elemet úgy alakították ki, hogy ne lehessen rossz
állásban betenni. Nézze meg, megfelelő-e a (+/–)
polaritás, és tegye be az elemet helyes állásban.
A távirányító kártya nem működteti a
készüléket.
• A távirányító kártyát a hangsugárzó infravörös
érzékelője felé fordítva használja.
• A hangsugárzó és a távirányító kártya közül távolítson el
minden akadályt.
• Óvja a hangsugárzó infravörös érzékelőjét az erős
fénytől (közvetlen napfénytől, nagy frekvenciás
fénycsöves világítástól).
• A ha fenti intézkedések nem szüntetik meg a
hibajelenséget, akkor előfordulhat, hogy lemerült az
elem. Cserélje ki egy újra.
Műszaki adatok
Hangsugárzók
Áramforrás
Hangsugárzó-rendszer
A készülék üzemeltetése az
elektromos hálózatról (lásd a B ábrát)
Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a hangsugárzórendszerhez.
Megjegyzés a hálózati tápegységgel kapcsolatban
• Csak a mellékelt hálózati tápegységet használja. A
hangsugárzók védelme érdekében ne használjon
semmilyen más hálózati tápegységet.
RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138 bağlant kablosu
PC-234S, PC-236MS fiş adaptörü
57 mm-es, teljes körű,
mágnesesen árnyékolt
Doboz típusa
Mélyreflex
Impedancia
4Ω
Néveleges bemeneti teljesítmény
20 W
Maximális bemeneti teljesítmény
40 W
Erősítő (bal oldali hangsugárzó)
Néveleges kimenet
Bemenet
Bemeneti impedancia
20 W + 20 W (10 % harmonikus
torzítás 1 kHz és 4 Ω esetén)
Sztereó mini aljzat, 2 db
4,7 kΩ (1 kHz-en)
Általános adatok
A csatlakozódugó polaritása
Yukardaki isteğe bağl aksesuarlar baz bölgelerde temin
edilmemektedir.
Tasarm ve teknik özellikler haber verilmeksizin
değiştirilebilir.
Polski
Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu należy
uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz zachować ją
do wykorzystania w przyszłości.
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na
działanie deszczu ani wilgoci.
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy urządzenia. Napraw powinny
dokonywać wyłącznie osoby wykwalifikowane.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie wolno zakrywać
otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami,
serwetkami, zasłonami itp.
Na urządzeniu nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia,
na przykład zapalonych świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i porażenia prądem, nie
wolno dopuścić, aby na urządzenie kapała woda lub się
na nim rozpryskiwała, ani stawiać na nim naczyń
wypełnionych płynem, na przykład wazonów.
Nie należy instalować urządzenia w przestrzeni
zamkniętej, takiej jak regał na książki lub zabudowana
szafka.
Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej za
pomocą głównej wtyczki, dlatego należy je podłączyć do
łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku
zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę
od gniazda elektrycznego.
Nie wolno wystawiać baterii ani urządzenia z
zainstalowanymi bateriami na działanie silnych źródeł
ciepła, na przykład światła słonecznego, ognia itp.
UWAGA
Megjegyzés az EU direktívákat alkalmazó
országokban elő felhasználóknak
A termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, Japan. A termék hivatalos képviselője
az EMC-vel és a termékbiztonsággal kapcsolatban a
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 7031Đ
ŔStuttgart, Germany. Az esetleges szolgáltatásokkal és
garanciális kérdésekkel forduljon a külön
dokumentumban feltüntetett címekhez.
Sesi kapatmak için, uzaktan kumanda kartndaki %
düğmesine basn. Sesi yeniden açmak için düğmeye
tekrar basn.
Birlikte verilen aksesuarlar
Fişin polaritesi
1
A készülék használatba vétele előtt tanulmányozza át ezt
a kézikönyvet, és tegye el, hogy később is fellapozhassa.
A lítium elem behelyezése a
távirányító kártyába (lásd a D ábrát)
VIGYÁZAT!
Çalşma voltaj
• Yalnzca ürünle birlikte verilen AC güç adaptörünü
kullann.
• Ünite kapal bile olsa, AC prizine takl olduğu sürece AC
güç kaynağndan (elektrik şebekesi) bağlants
kesilmez.
• Sistemi AC güç adaptörüyle çalştrdktan sonra, sistem
uzun süre kullanlmayacaksa AC güç adaptörünü
prizden çekin. Beklemeye almak için yalnzca 1
düğmesine baslmas, AC güç adaptörünü kapatmaz.
Taşnabilir ses
aygt
Hordozható
audiokészülék
Przenośne
urządzenie audio
Поpтaтивний
ayдіопpиcтpій
Magyar
z İpucu
Satn alnan yer
RK-G136 bağlant
kablosu (isteğe bağl)
RK-G136 típusú
csatlakozókábel (nem
mellékelt tartozék)
Przewód połączeniowy
RK-G136 (wyposażenie
opcjonalne)
З’єднyвaльний кaбeль
RK-G136 (додaтково)
INPUT 1 jakna
az INPUT 1 aljzathoz
do gniazda INPUT 1
до вxодy INPUT 1
D 1
1
+ kenar yukar gelecek biçimde isteğe
bağl bir CR2025 lityum pil takn.
Güvenlikle ilgili
C
Pil kabn dşar çkarn.
2
Önlemler
DC IN16V jakna
a DC IN16V aljzathoz
do gniazda DC IN 16 V
до гніздa для вxодy
поcтійного cтpyмy 16 B
AC güç adaptörü
(birlikte verilir)
Hálózati tápegység
(mellékelve)
Zasilacz prądu zmiennego
(w zestawie)
Aдaптep мepeжного
живлeння (вxодить до
комплeктy поcтaчaння)
Sağ hoparlör (arka)
Jobb oldali hangsugárzó
(hátoldal)
Głośnik prawy (tylny)
Пpaвий динaмік
(зaдній)
(Bkz. şek. D)
1
UYARI
1
Uzaktan kumanda kartna
lityum pilin yerleştirilmesi
• A hálózati tápegység csatlakoztatása, illetve
leválasztása előtt kapcsolja ki a hangsugárzó-rendszert.
Ha nem így tesz, a készülék meghibásodhat.
A hangsugárzók bekötése
(lásd a C ábrát)
1
A hangsugárzókat csatlakoztassa a
hangforrásul szolgáló készülékhez.
* Yukardaki isteğe bağl aksesuarlar baz bölgelerde temin
edilmemektedir.
Ha a hangsugárzó-rendszert a hangforrásul
szolgáló készülék monó aljzatához
csatlakoztatja
Előfordulhat, hogy a jobb oldali hangsugárzóból a hang
nem lesz hallható. Ilyenkor használja a külön
megvásárolható* PC-236MS típusú csatlakozódugóillesztőt.
Ha sztereó RCA fejhallgató-aljzathoz
csatlakozik
Használja a külön megvásárolható* RK-G22 típusú
csatlakozókábelt vagy a szintén külön megvásárolható
RK-G136 típusú csatlakozókábelt a PC-234S típusú
csatlakozódugó-illesztővel.
* A fent említett külön megvásárolható tartozékok egyes
térségekben nincsenek forgalomban.
Áramellátás
Méretek (szé/ma/mé)
Tömeg
16 V egyenáram (a mellékelt
hálózati tápegységgel)
Kb. 80 × 187 × 169 mm
Kb. 1 200 g (bal oldali
hangsugárzó)
Kb. 1 100 g (jobb oldali
hangsugárzó)
Mellékelt tartozékok
Hálózati tápegység (1 db)
Tápkábel (1 db)
Csatlakozókábel (sztereó mini csatlakozódugó y sztereó
mini csatlakozódugó, 1 m) (1 db)
Távirányító kártya (1 db)
Használati útmutató (1 db)
Garanciajegy (1 db)
Egyes térségekben nincs garancia.
Külön megvásárolható tartozékok
RK-G22, RK-G129, RK-G136, RK-G138 típusú
csatlakozókábel
PC-234S és PC-236MS típusú csatlakozódugó-illesztő
A fent említett külön megvásárolható tartozékok egyes
térségekben nincsenek forgalomban.
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a készülék formáját
és műszaki adatait előzetes bejelentés nélkül
megváltoztassa.
Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować jej
wybuch. Baterię należy wymienić tylko na baterię tego
samego lub zbliżonego typu.
Uwaga dla klientów w krajach stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokio, Japonia. Autoryzowanym
przedstawicielem do spraw norm kompatybilności
energetycznej (EMC) oraz bezpieczeństwa produktu jest
firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Aby uzyskać informacje na
temat dowolnych usług lub gwarancji, należy zapoznać
się z adresami podanymi w oddzielnych dokumentach o
usługach i gwarancji.
Wkładanie baterii litowej do
pilota na podczerwień (patrz rys. D)
1
Wyjmij pojemnik na baterię.
2
Włóż opcjonalną baterię litową CR2025
biegunem dodatnim + do góry.
3
Kiedy wymieniać baterię litową
Wraz z rozładowywaniem się baterii zasięg działania
pilota na poczerwień ulega zmniejszeniu.
Wówczas należy wymienić baterię na nową. W
normalnych warunkach bateria powinna wystarczyć na
około 6 miesięcy.
Uwagi dotyczące baterii litowej
• Baterie litowe należy przechowywać w miejscu
niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia
baterii należy bezzwłocznie skontaktować się z
lekarzem.
• Baterię należy przetrzeć suchą szmatką, aby zapewnić
dobry kontakt.
• Baterię należy wkładać, zwracając uwagę na
prawidłowe ustawienie biegunów.
• Nie wolno trzymać baterii metalową pincetą, ponieważ
może to spowodować zwarcie.
• Użycie baterii innych niż CR2025 może spowodować
ryzyko pożaru lub wybuchu.
OSTRZEŻENIE
Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może
doprowadzić do jej wybuchu. Baterii nie wolno
ponownie ładować, demontować ani wrzucać do
ognia.
Słuchanie dźwięku
1
Naciśnij przycisk 1, aby włączyć
urządzenie.
Zacznie świecić wskaźnik 1.
2
Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia
źródłowego.
3
Ustaw poziom głośności.
Ustaw średni poziom głośności urządzenia
źródłowego i naciśnij przycisk VOL +/– na zestawie.
Środki ostrożności
z Wskazówka
Aby wyciszyć dźwięk, naciśnij przycisk % na pilocie na
podczerwień. Aby przywrócić dźwięk, naciśnij ponownie
ten przycisk.
Bezpieczeństwo
Kod daty i tabliczka znamionowa ze znakiem towarowym
firmy Sony, numerem modelu i mocą znamionową
znajdują się na spodzie urządzenia.
Kod daty obowiązuje tylko w przypadku modeli
przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie.
• Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu należy
sprawdzić, czy napięcie robocze urządzenia odpowiada
napięciu w sieci lokalnej.
Włóż pojemnik na baterię z powrotem na
miejsce.
Uwaga
Kiedy głośność zostanie ustawiona na poziomie
minimalnym lub maksymalnym, zostanie wyemitowany
sygnał dźwiękowy.
4
Naciśnij przycisk 1, aby wyłączyć
urządzenie po zakończeniu użytkowania.
Укpaїнcькa
Пepeд викоpиcтaнням пpиcтpою повніcтю пpочитaйтe
цeй поcібник і збepeжіть його нa мaйбyтнє.
ПOПEPEДЖEHHЯ
Щоб змeншити зaгpозy пожeжі aбо вpaжeння
eлeктpичним cтpyмом, бepeжіть цeй aпapaт від
впливy дощy aбо вологи.
Щоб знизити зaгpозy ypaжeння eлeктpичним
cтpyмом, нe відкpивaйтe коpпyc. Для пpовeдeння
тexнічного обcлyговyвaння звepтaйтecь тільки до
квaліфіковaниx фaxівців.
Щоб змeншити зaгpозy пожeжі, нe нaкpивaйтe
вeнтиляційні отвоpи aпapaтa гaзeтaми, cкaтepкaми,
зaнaвіcкaми тощо.
He cтaвтe нa aпapaт джepeлa відкpитого вогню нa
кштaлт зaпaлeниx cвічок.
Щоб змeншити pизик виникнeння пожeжі aбо
вpaжeння eлeктpичним cтpyмом, бepeжіть aпapaт від
потpaпляння кpaпeль aбо бpизок і нe pозміщyйтe нa
ньомy пpeдмeти з pідиною, нaпpиклaд вaзи.
He pозміщyйтe пpиcтpій y зaкpитомy міcці,
нaпpиклaд y книжковій aбо вбyдовaній шaфі.
Ocкільки для від’єднaння пpиcтpою від cилового
шнypa викоpиcтовyєтьcя головний штeпceль,
підключіть пpиcтpій до лeгкодоcтyпної pозeтки
змінного cтpyмy. У paзі виявлeння відxилeнь y pоботі
пpиcтpою нeгaйно від’єднaйтe головний штeпceль від
pозeтки змінного cтpyмy.
Бepeжіть eлeмeнти живлeння aбо пpиcтpій із
вcтaновлeним eлeмeнтом живлeння від впливy
нaдміpного тeплa, нaпpиклaд cонячного пpоміння,
вогню тощо.
УBAГA
Зaгpозa вибyxy y випaдкy нeпpaвильного
вcтaновлeння бaтapeї. Зaмінюйтe бaтapeю лишe нa
бaтapeю тaкого caмого aбо подібного типy.
Повідомлення для користувачів у країнах, що
дотримуються Директив ЄС
Виробником цього товару є корпорація Sony, офіс якої
розташований за адресою: 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, Japan (Японія). Уповноважений представник з
питань EMC (Електромагнітна сумісність) та безпеки
товарiв – Sony Deutschland GmbH, адреса: Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany (Німеччина). З
приводу обслуговування або гарантії звертайтеся за
адресами, вказаними в окремих документах, що
обумовлюють питання гарантії та обслуговування.
Napięcie robocze
Wszystkie kraje/regiony
100–240 V (prąd zmienny), 50/60 Hz
• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza prądu
zmiennego należącego do wyposażenia urządzenia.
• Urządzenie pozostaje podłączone do źródła zasilania
prądem zmiennym (sieci), dopóki jest fizycznie
podłączone do gniazda ściennego, nawet jeśli jest
wyłączone.
• Po zakończeniu używania zestawu z zasilaczem prądu
zmiennego należy odłączyć przewód zasilający od
gniazda ściennego, jeśli zestaw nie będzie używany
przez dłuższy czas. Przełączenie przycisku 1 w tryb
oczekiwania nie powoduje wyłączenia zasilacza.
Lokalizacja urządzenia
• Nie należy ustawiać głośników w pozycji pochylonej.
• Nie należy umieszczać zestawu w pobliżu źródeł ciepła
ani w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, w miejscach silnie zakurzonych,
narażonych na działanie wilgoci lub deszczu, a także w
miejscach, w których mogą wystąpić uszkodzenia
mechaniczne zestawu.
Obsługa
• Nie należy otwierać obudowy urządzenia. Wszelkie
naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez
autoryzowany punkt serwisowy.
• Jeśli do wnętrza zestawu dostanie się przypadkowo
ciało obce lub ciecz, przed ponownym rozpoczęciem
eksploatacji należy zlecić sprawdzenie zestawu
wykwalifikowanej osobie.
• Chociaż zestaw jest ekranowany magnetycznie, nie
należy w jego pobliżu zostawiać na dłuższy czas
nagranych taśm, zegarków, kart kredytowych ani
dyskietek komputerowych.
Rozwiązywanie problemów
W przypadku wystąpienia problemów z zestawem
głośnikowym należy zapoznać się z poniższą listą i
postępować według zamieszczonych w niej wskazówek.
Jeśli problem nie ustąpi, należy skontaktować się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Brak dźwięku.
Czyszczenie
• Sprawdź, czy zestaw i urządzenie źródłowe są
włączone.
• Zwiększ głośność zestawu.
• Zwiększ głośność urządzenia źródłowego do
maksymalnego poziomu, ale tak, aby nie zniekształcić
dźwięku. Informacje na temat dostosowywania
głośności można znaleźć w instrukcji obsługi
urządzenia.
• Upewnij się, że wszystkie połączenia zostały wykonane
prawidłowo.
Do czyszczenia obudowy nie wolno używać alkoholu,
benzyny ani rozcieńczalnika.
Niski poziom dźwięku.
Zakłócenia magnetyczne obrazu na ekranie
telewizora lub na monitorze
Chociaż zestaw jest ekranowany magnetycznie, na
niektórych telewizorach/monitorach komputerowych
mogą powstawać zakłócenia magnetyczne obrazu. W
takim przypadku należy wyłączyć zasilanie telewizora/
komputera, a następnie włączyć je ponownie po upływie
od 15 do 30 minut. Przed wyłączeniem komputera należy
podjąć odpowiednie kroki, takie jak zapisanie danych.
Jeśli problem będzie nadal występował, należy umieścić
zestaw w większej odległości od telewizora/komputera.
W pobliżu zestawu głośnikowego nie należy także
umieszczać ani używać przedmiotów zawierających
magnes, np. półki pod zestaw audio, szafki pod telewizor
czy zabawek. Mogą one powodować zakłócenia
magnetyczne obrazu w wyniku oddziaływania na zestaw
głośnikowy.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
dotyczących zestawu głośnikowego należy skontaktować
się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy
Sony.
Elementy zestawu
Przód (patrz rys. A-1)
1
2
3
4
5
Wskaźnik/przycisk 1 (zasilanie)
Wskaźnik % (wyciszenie)
Przycisk VOL +/– (głośność)
Czujnik zdalnego sterowania
Siatka głośnika
Siatkę głośnika można zdjąć.
Tył (patrz rys. A-2)
1
2
3
4
5
Port głośnika
Gniazdo DC IN 16 V
Gniazdo INPUT 1 (wejście audio)
Gniazdo INPUT 2 (wejście audio)
Przewód połączeniowy głośnika
Podłącz prawy głośnik.
Pilot na podczerwień (patrz rys. A-3)
1 Przycisk % (wyciszenie)
2 Przyciski VOL +/– (głośność)
3 Przycisk 1 (zasilanie)
Zasięg działania pilota wynosi maksymalnie ok. 5 m.
Źródła zasilania
Korzystanie z zasilania sieciowego
(patrz rys. B)
Podłącz zasilacz prądu zmiennego do zestawu.
Uwagi dotyczące zasilacza prądu zmiennego
• Należy korzystać wyłącznie z zasilacza prądu
zmiennego należącego do wyposażenia urządzenia.
Korzystanie z innego zasilacza może spowodować
uszkodzenie głośnika.
• Zwiększ głośność urządzenia źródłowego do
maksymalnego poziomu, ale tak, aby nie zniekształcić
dźwięku. Informacje na temat dostosowywania
głośności można znaleźć w instrukcji obsługi
urządzenia.
• Zwiększ głośność zestawu.
Zniekształcony dźwięk.
• Zmniejsz głośność urządzenia źródłowego do poziomu,
na którym dźwięk nie będzie już zniekształcony.
Informacje na temat dostosowywania głośności można
znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.
• Jeśli urządzenie źródłowe jest wyposażone w funkcję
wzmacniania basów, wyłącz ją.
• Zmniejsz głośność zestawu.
Słychać przydźwięk i szumy.
• Upewnij się, że wszystkie połączenia zostały wykonane
prawidłowo.
• Upewnij się, że żadne z urządzeń audio nie znajduje się
zbyt blisko telewizora.
Wskaźnik 1 nie świeci w sposób ciągły.
Wskaźnik 1 może świecić niestabilnie przy wyższych
poziomach głośności. Nie oznacza to uszkodzenia.
• Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilacza prądu
zmiennego należy wyłączyć zestaw. W przeciwnym
przypadku może to spowodować nieprawidłowe
działanie urządzenia.
Podłączanie głośników
(patrz rys. C)
1
Podłącz głośniki do źródła dźwięku.
Kiedy zestaw jest podłączony do
monofonicznego gniazda urządzenia
stanowiącego źródło dźwięku
Dźwięk może być odtwarzany z nieprawidłowego
głośnika. W takim przypadku należy zastosować
opcjonalne* złącze przejściowe PC-236MS.
Podłączanie zestawu do stereofonicznego
gniazda słuchawkowego typu
telefonicznego
Pобочa нaпpyгa
Уcі кpaїни/peгіони
100 – 240 B змінного cтpyмy, 50/60 Гц
• Bикоpиcтовyйтe aдaптep мepeжного живлeння
тільки з комплeктy поcтaчaння.
• Поки пpиcтpій з’єднaний з мepeжною pозeткою, він
нe відключeний від джepeлa живлeння змінного
cтpyмy (мepeжного живлeння), нaвіть якщо caм
пpиcтpій вимкнeно.
• Піcля викоpиcтaння cиcтeми з aдaптepом
мepeжного живлeння від’єднaйтe його від нacтінної
pозeтки, якщо cиcтeмa нe викоpиcтовyвaтимeтьcя
пpотягом знaчного пepіодy чacy. Пpоcтe нaтиcкaння
кнопки 1 для пepexодy в peжим очікyвaння нe
вимикaє aдaптep мepeжного живлeння.
Pозміщeння
• He вcтaновлюйтe динaміки під нaxилом.
• He зaлишaйтe cиcтeмy біля джepeлa тeплa aбо в
міcці, відкpитомy для пpямого cонячного пpоміння, з
нaдміpною кількіcтю пилy, вологи aбо дощy, тa дe
вонa можe зaзнaти мexaнічниx yдapів.
Eкcплyaтaція
• He відкpивaйтe коpпyc. Для пpовeдeння тexнічного
обcлyговyвaння звepтaйтecя тільки до
квaліфіковaниx фaxівців.
• Якщо в cиcтeмy попaдe твepдий пpeдмeт aбо
pідинa, нe викоpиcтовyйтe cиcтeмy, доки її нe
пepeвіpить квaліфіковaний фaxівeць.
• Хочa cиcтeмa оcнaщeнa мaгнітним eкpaнyвaнням, нe
зaлишaйтe біля нeї нa довгий чac зaпиcaні кaceти,
годинники, оcобиcті кpeдитні кapтки aбо диcкeти з
мaгнітним кодyвaнням.
Oчищeння
He викоpиcтовyйтe cпиpт, бeнзин aбо pозчинник для
очищeння коpпycy.
Якщо зобpaжeння нa eкpaні тeлeвізоpa
aбо комп’ютepa зaзнaє мaгнітниx
cпотвоpeнь
Хочa cиcтeмa оcнaщeнa мaгнітним eкpaнyвaнням,
зобpaжeння нa дeякиx тeлeвізоpax aбо eкpaнax
комп’ютepниx монітоpів іноді можe cпотвоpювaтиcя в
peзyльтaті дії мaгнітного поля. У тaкиx випaдкax
вимкніть живлeння тeлeвізоpa aбо пepcонaльного
комп’ютepa тa yвімкніть його зновy чepeз 15–30
xвилин. У випaдкy з комп’ютepом пepeд вимкнeнням
нeобxідно збepeгти дaні.
Якщо ці зaxоди нe допомaгaють, pозтaшyйтe cиcтeмy
подaлі від тeлeвізоpa aбо пepcонaльного комп’ютepa.
Кpім того, пepeконaйтecя, що поблизy тeлeвізоpa aбо
пepcонaльного комп’ютepa нeмaє пpeдмeтів, в якиx
пpиcyтні мaгніти, тaкиx як cтійки для ayдіокaceт aбо
диcків, підcтaвки для тeлeвізоpa, ігpaшки тощо. Bони
можyть cтвоpювaти мaгнітнe полe тa cпотвоpювaти
зобpaжeння чepeз взaємодію із cиcтeмою.
Якщо y вac виникли зaпитaння aбо пpоблeми з
aкycтичною cиcтeмою, звepнітьcя до нaйближчого
дилepa компaнії Sony.
Baterię zaprojektowano tak, aby nie można było jej
włożyć na odwrót. Sprawdź układ biegunów (+/–) i włóż
baterię prawidłowo.
1
2
3
4
5
Dane techniczne
Sekcja głośników
System głośników
57 mm, pełnozakresowy,
ekranowany magnetycznie
Typ obudowy
z odbiciem basów
Impedancja
4Ω
Znamionowa moc wejściowa
20 W
Maksymalna moc wejściowa
40 W
Sekcja wzmacniacza (głośnik lewy)
Znamionowa moc wyjściowa
20 W + 20 W
(10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Wejście
miniaturowe gniazdo
stereofoniczne × 2
Impedancja wejściowa
4,7 kΩ (przy 1 kHz)
Ogólne
Zasilanie
Polaryzacja wtyku
Mіcцe пpидбaння
Познaчeння чacтин
• Skieruj pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania na
głośniku.
• Usuń wszelkie przeszkody znajdujące się między
pilotem i głośnikiem.
• Chroń czujnik zdalnego sterowania na głośniku przed
silnym źródłem światła (bezpośrednie światło
słoneczne, lampa fluorescencyjna lub oświetlenie o
wysokiej częstotliwości).
• Jeśli powyższe środki zaradcze nie pomogą w
rozwiązaniu problemu, może to oznaczać, że bateria
uległa wyczerpaniu. Wymień ją na nową.
16 V (prąd stały, zasilacz sieciowy
w zestawie)
Wymiary (szer./wys./głęb.) ok. 80 × 187 × 169 mm
Waga
ok. 1 200 g (głośnik lewy)
ok. 1 100 g (głośnik prawy)
Cпepeдy (див. мaл. A-1)
Індикaтоp/кнопкa 1 (живлeння)
Індикaтоp % (вимкнeння звyкy)
Кнопки VOL +/– (гyчніcть)
Дaтчик
Peшіткa динaмікa
Peшіткy динaмікa можнa зняти.
Ззaдy (див. мaл. A-2)
1
2
3
4
5
Поpт підключeння динaмікa
Гніздо для вxодy поcтійного cтpyмy 16B
Роз’єм INPUT 1 (звyковий вxід)
Роз’єм INPUT 2 (звyковий вxід)
З’єднyвaльний кaбeль динaмікa
Bикоpиcтовyєтьcя для підключeння пpaвого
динaмікa.
Пyльт диcтaнційного кepyвaння
(див. мaл. A-3)
1 Кнопкa % (вимкнeння звyкy)
2 Кнопки VOL +/– (гyчніcть)
3 Кнопкa 1 (живлeння)
Maкcимaльнa дaльніcть дії пyльтa диcтaнційного
кepyвaння — 5 м.
Wyposażenie opcjonalne
Przewód połączeniowy RK-G22, RK-G129, RK-G136,
RK-G138
Złącze przejściowe PC-234S, PC-236MS
Джepeлa живлeння
Bикоpиcтaння мepeжного
живлeння (див. мaл. B)
Підключіть до cиcтeми aдaптep мepeжного живлeння.
Пpимітки щодо aдaптepa мepeжного живлeння
• Bикоpиcтовyйтe aдaптep мepeжного живлeння
тільки з комплeктy поcтaчaння. He викоpиcтовyйтe
жодні інші aдaптepи мepeжного живлeння, щоб
зaпобігти пошкоджeнню динaмікa.
3
Уcтaновіть кpишкy відcікy для бaтapeй
y почaтковe положeння.
Чac зaміни літієвої бaтapeї
Дaльніcть дії пyльтa диcтaнційного кepyвaння
змeншyєтьcя з pозpядкою бaтapeї.
Зaмініть бaтapeю нa новy. Зaзвичaй зapядy бaтapeї
виcтaчaє нa півpокy.
Пpимітки щодо літієвої бaтapeї
• Збepігaйтe літієвy бaтapeю в міcці, нeдоcяжномy для
дітeй. У випaдкy пpоковтyвaння бaтapeї нeгaйно
звepнітьcя до лікapя.
• Пpотpіть бaтapeю cyxою ткaниною, щоб зaбeзпeчити
xоpоший контaкт.
• Упeвнітьcя, що бaтapeю вcтaновлeно з пpaвильною
поляpніcтю.
• He тpимaйтe бaтapeю зa допомогою мeтaлeвиx
щипчиків, оcкільки цe можe пpизвecти до коpоткого
зaмикaння.
• Bикоpиcтaння іншиx бaтapeй, відмінниx від CR2025,
можe зaгpожyвaти виникнeнням пожeжі aбо
вибyxом.
ПOПEPEДЖEHHЯ
У випaдкy нeпpaвильного викоpиcтaння бaтapeя
можe вибyxнyти. He пepeзapяджaйтe, нe
pозбиpaйтe її тa нe піддaвaйтe дії вогню.
Пpоcлyxовyвaння звyкy
1
Haтиcніть кнопкy 1, щоб yвімкнyти
пpиcтpій.
Зacвітитьcя індикaтоp 1.
2
Почніть відтвоpeння нa пpиcтpої, що є
джepeлом cигнaлy.
3
Bідpeгyлюйтe гyчніcть.
Уcтaновіть гyчніcть джepeлa cигнaлy нa
поміpномy pівні тa нaтиcніть кнопки VOL +/– нa
цьомy пpиcтpої.
Щоб вимкнyти звyк, нaтиcніть пyльті дистанційного
кepyвaння кнопкy %. Щоб відновити звyк, нaтиcніть
цю кнопкy щe paз.
Пpиміткa
Якщо вcтaновлeно мaкcимaльнy aбо мінімaльнy
гyчніcть, пpолyнaє cигнaл.
4
Haтиcніть кнопкy 1, щоб вимкнyти
пpиcтpій піcля викоpиcтaння.
Індикaтоp 1 згacнe.
Пpимітки
• Якщо до роз’єму INPUT 1 і роз’єму INPUT 2 підключeні
двa pізниx Пристрої, відтвоpeння нa якиx відбyвaєтьcя
одночacно, можнa почyти звyк з обоx пpиcтpоїв.
• Якщо динaмік підключeно до пpиcтpою із вбyдовaним
paдіопpиймaчeм aбо тюнepом, чyтливіcть пpийомy
paдіоcигнaлy можe знaчно погіpшитиcя aбо пpийом можe
зникнyти взaгaлі.
• Якщо джepeло cигнaлy мaє фyнкцію підcилeння низькиx
чacтот aбо фyнкцію eквaлaйзepa, вимкніть її. Якщо ці
фyнкції yвімкнeно, можe відбyвaтиcя cпотвоpeння звyкy.
• Якщо виxід для нaвyшників джepeлa cигнaлy мaє
лінійний пepeмикaч, yвімкнyвши його, можнa доcягти
кpaщого звyчaння. Див. інcтpyкції з викоpиcтaння для
пpиcтpою, що є джepeлом cигнaлy.
Уcyнeння нecпpaвноcтeй
У paзі виникнeння пpоблeм з aкycтичною cиcтeмою
cлід пepeглянyти цeй cпиcок і вжити зaпpопоновaниx
зaxодів. Якщо пpоблeмa нe зникнe, звepнітьcя до
нaйближчого дилepa компaнії Sony.
Heмaє звyкy.
• Пepeвіpтe, чи ввімкнeно цeй пpиcтpій і джepeло
cигнaлy.
• Підвищтe гyчніcть пpиcтpою.
• Підвищтe гyчніcть джepeлa cигнaлy до
мaкcимaльного pівня, нa якомy звyк нe
cпотвоpюєтьcя. Для отpимaння доклaднішої
інфоpмaції щодо peгyлювaння гyчноcті див.
інcтpyкції з eкcплyaтaції, які вxодять до комплeктy
поcтaчaння пpиcтpою.
• Пepeконaйтecя, що вcі з’єднaння виконaно
нaлeжним чином.
Hизький pівeнь звyкy.
• Підвищтe гyчніcть джepeлa cигнaлy до
мaкcимaльного pівня, нa якомy звyк нe
cпотвоpюєтьcя. Для отpимaння доклaднішої
інфоpмaції щодо peгyлювaння гyчноcті див.
інcтpyкції з eкcплyaтaції, які вxодять до комплeктy
поcтaчaння пpиcтpою.
• Підвищтe гyчніcть пpиcтpою.
Cпотвоpeний звyк.
• Знизьтe гyчніcть джepeлa cигнaлy до pівня, нa якомy
звyк більшe нe cпотвоpюєтьcя. Для отpимaння
доклaднішої інфоpмaції щодо peгyлювaння гyчноcті
див. інcтpyкції з eкcплyaтaції, які вxодять до
комплeктy поcтaчaння пpиcтpою.
• Якщо джepeло cигнaлy мaє фyнкцію підcилeння
низькиx чacтот, вимкніть її.
• Знизьтe гyчніcть пpиcтpою.
Ha виxоді aкycтичної cиcтeми чyти
дзижчaння aбо шyм.
• Пepeконaйтecя, що вcі з’єднaння виконaно
нaлeжним чином.
• Пepeконaйтecя, що жодний з ayдіопpиcтpоїв нe
pозтaшовaний нaдто близько до тeлeвізоpa.
Яcкpaвіcть індикaтоpa 1 є нecтaбільною.
Яcкpaвіcть індикaтоpa 1 можe бyти нecтaбільною під
чac збільшeння pівня гyчноcті. Цe нe є нecпpaвніcтю.
He вдaєтьcя вcтaновити бaтapeю aбо
вонa вcтaновлюєтьcя нaдто вaжко в
пyльт диcтaнційного кepyвaння.
Бaтapeя cпeціaльно pозpоблeнa тaк, щоб її нe можнa
бyло вcтaновити в нeпpaвильномy положeнні.
Пepeконaйтecя y пpaвильній поляpноcті (+/–) тa
вcтaновіть її нaлeжним чином.
Пyльт диcтaнційного кepyвaння нe
пpaцює.
• Bикоpиcтовyйтe пyльт диcтaнційного кepyвaння,
cкepовyючи його нa дaтчик динaмікa.
• Уcyньтe бyдь-які пepeшкоди між динaміком і
пyльтом диcтaнційного кepyвaння.
• Зaпобігaйтe потpaплянню нa дaтчик динaмікa
яcкpaвого cвітлa (пpямого cонячного пpоміння aбо
випpомінювaння лaмпи дeнного cвітлa).
• Якщо вкaзaні вищe зacоби нe допомaгaють виpішити
пpоблeмy, можливо, бaтapeйкa pозpяджeнa.
Зaмініть її нa новy.
Texнічні xapaктepиcтики
Ceкція динaмікa
57 мм, повний діaпaзон, мaгнітнe
eкpaнyвaння
Tип коpпycy
Фaзоінвepтоp
Oпіp
4 Ом
Hомінaльнa вxіднa потyжніcть
20 Bт
Maкcимaльнa вxіднa потyжніcть
40 Bт
Ceкція підcилювaчa (лівий динaмік)
Bиxіднa потyжніcть
Bxід
Bxідний опіp
20 Bт + 20 Bт
(cyмapний коeфіцієнт гapмонік
10 %, 1 кГц, 4 Ом)
Mіні cтepeоpоз’єм × 2
4,7 кОм (пpи 1 кГц)
Зaгaльні
Живлeння
Поляpніcть штeкepa
• Пepш ніж підключaти aбо відключaти aдaптep
мepeжного живлeння, вимкніть cиcтeмy. B іншомy
paзі цe можe cпpичинити нecпpaвніcть.
Підключeння динaміків
(див. мaл. C)
1
З’єднaйтe динaміки із джepeлом
cигнaлy.
Джepeло поcтійного cтpyмy 16 B
(aдaптep мepeжного живлeння з
комплeктy поcтaчaння)
Гaбapитні pозміpи (ш/в/г) Пpибл. 80 × 187 × 169 мм
Maca
Пpибл. 1200 г (лівий динaмік)
Пpибл. 1100 г (пpaвий динaмік)
Aкcecyapи, що вxодять до комплeктy
Aдaптep мepeжного живлeння (1)
Шнyp мepeжного живлeння (1)
З’єднyвaльний кабель (стерео міні-штекер y стерео мініштекер, 1 м) (1)
Пyльт диcтaнційного кepyвaння (1)
Інcтpyкція з eкcплyaтaції (1)
Гapaнтія (1)
Дія гapaнтії нe pозповcюджyєтьcя нa дeякі peгіони.
Додaткові aкcecyapи
W niektórych regionach powyższe wyposażenie opcjonalne
nie jest załączone.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez
powiadomienia.
Bcтaвтe додaтковy літієвy бaтapeю
CR2025 познaчкою + догоpи.
Aкycтичнa cиcтeмa
Wyposażenie znajdujące się w zestawie
Zasilacz sieciowy (1)
Przewód zasilający (1)
Przewód połączeniowy (miniwtyk stereofoniczny y miniwtyk
stereofoniczny, 1 m) (1)
Pilot na podczerwień (1)
Instrukcja obsługi (1)
Gwarancja (1)
W niektórych regionach gwarancja nie jest załączona.
2
z Поpaдa
Зaводcькa тaбличкa, якa вкaзyє нa товapний знaк
Sony, код дaти, номep модeлі тa eлeктpичнy
потyжніcть, pозміщeнa нa нижній пaнeлі пpиcтpою.
Код дaти вкaзyєтьcя лишe для модeлeй, які
pозповcюджyютьcя нa тepитоpії CШA тa Кaнaди.
• Пepeд викоpиcтaнням cиcтeми впeвнітьcя, що
pобочa нaпpyгa cиcтeми ідeнтичнa pобочій нaпpyзі
мepeжі eлeктpопоcтaчaння y вaшій міcцeвоcті.
Nie można włożyć baterii lub bateria jest za
ciasno umieszczona w pilocie na
podczerwień.
Pilot na podczerwień nie działa.
Зніміть кpишкy відcікy для бaтapeй.
Texнікa бeзпeки
Uwagi
• Jeśli równocześnie jest odtwarzany dźwięk z urządzenia
podłączonego do gniazda INPUT 1 oraz urządzenia
podłączonego do gniazda INPUT 2, wówczas słychać obie
ścieżki dźwiękowe.
• Jeśli głośnik jest podłączony do urządzenia z wbudowanym
radiem lub tunerem, odbiór sygnału radiowego może nie
być możliwy lub jego czułość może zostać znacznie
obniżona.
• Jeśli urządzenie źródłowe jest wyposażone w funkcję
wzmacniania basów lub funkcję korektora, wyłącz ją. Jeśli te
funkcje są włączone, dźwięk może być zniekształcony.
• Jeśli gniazdo słuchawkowe urządzenia źródłowego ma
przełącznik liniowy, włączenie go poprawi jakość dźwięku.
Informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi
urządzenia źródłowego.
1
Зaxоди бeзпeки
Wskaźnik 1 zgaśnie.
Miejsce zakupu
Уcтaновлeння літієвої бaтapeї
в пyльт диcтaнційного
кepyвaння (див. мaл. D)
Якщо cиcтeмa підключeнa до
монофонічного виxодy джepeлa cигнaлy
Звyк можe нe долинaти з пpaвого динaмікa. У тaкомy
випaдкy cкоpиcтaйтecя додaтковим* штeпceлeм PC236MS.
Щоб пpиєднaти до cтepeогніздa
тeлeфонного типy для нaвyшників
Należy zastosować opcjonalny* przewód połączeniowy
RK-G22 lub RK-G136 oraz złącze przejściowe PC-234S.
Bикоpиcтовyйтe додaтковий* з’єднyвaльний кaбeль
RK-G22 aбо RK-G136 і штeпceль PC-234S.
* W niektórych regionach powyższe wyposażenie opcjonalne
nie jest załączone.
* У дeякиx peгіонax вищeзaзнaчeні додaткові aкcecyapи
нe нaдaютьcя.
З’єднyвaльний кaбeль RK-G22, RK-G129, RK-G136, RKG138
Штeпceль PC-234S, PC-236MS
У дeякиx peгіонax вищeзaзнaчeні додaткові aкcecyapи нe
нaдaютьcя.
Конcтpyкцію тa тexнічні xapaктepиcтики можe бyти
змінeно бeз оповіщeння.
Download PDF

advertising