Sony | SAL500F40G | Sony SAL500F40G 500мм F4 G SSM Инструкция по эксплуатации

*3 Värdet för bildvinkel 1 baseras på kameror av 35 mm-format; värdet för
bildvinkel 2 baseras på digitala systemkameror med utbytbart objektiv utrustade
med bildsensor av storleken APS-C.
*4 Minsta fokus är avståndet från bildsensorn till motivet.
4-416-307-13(1)
I ” Bruksanvisning” finner du information om hur du använder objektivet.
Allmän information om t.ex. användning hittar du i ” Bruksanvisning”
och ”Försiktighetsåtgärder innan användning”, som finns på ett separat
informationsblad. Läs igenom de båda dokumenten innan du använder objektivet.
ˎˎDet
här objektivet är utrustat med en avståndsmätare. Avståndsmätaren
ger noggrannare mätresultat (ADI) genom att använda en blixt.
ˎˎBeroende på objektivets mekanik kan brännvidden ändras när avståndet till
motivet ändras. Värdet på brännvidden utgår från att linsen är fokuserad på
oändligt avstånd.
Det här objektivet är tillverkat för A-montering, som finns på Sony α-kameror.
Att tänka på när du använder objektivet
Inkluderade artiklar: Objektiv (1), Främre objektivskydd (1), Bakre
objektivskydd (1), Motljusskydd (1), Rem (1), Polariserande (cirkulärt)
tilläggsfilter (1), Väska (1), Rem för väska (1), Nycklar för väska (2),
Uppsättning tryckt dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
ˎˎNär
Interchangeable Lens/
 Bruksanvisning/Инструкция по эксплуатации/Посібник з
експлуатації/
500mm F4 G SSM
A-mount
SAL500F40G
©2012 Sony Corporation
detta objektiv används med en kamera med E-fattning, sätt på en
objektivadapter som säljs separat. Sätt inte på objektivet direkt på kameran
med E-fattning eftersom det finns risk för skador.
ˎˎGreppa både kameran och objektivet ordentligt när du bär kameran med
objektivet monterat.
ˎˎDet här objektivet är konstruerat med avsikt att vara dammsäkert och
stänksäkert, men det är inte vattentätt. Om det används i regnet etc., se till
att det inte kommer vattendroppar på objektivet.
ˎˎSe till att objektivet inte faller under förvaring eller transport. Använd ett
stadigt stativ när du fotograferar med detta objektiv.
är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
Сведения о применении объектива приведены в разделе
“ Инструкции по эксплуатации”. Прочая информация, например
информация о мерах предосторожности, содержится в разделе
“ Инструкции по эксплуатации” и на отдельном бланке “Меры
предосторожности перед эксплуатацией”. Обязательно прочтите оба
документа перед использованием объектива.
Vinjettering
ˎˎNär
du använder objektivet blir skärmens hörn mörkare än mitten. För att
reducera det här fenomenet (som kallas vinjettering) minskar du bländaren
med 1 till 2 steg.
Этот объектив предназначен для крепления A-mount, которое может
использоваться в камерах Sony-α.
 Delarnas namn och placering
1···Fokuseringsring 2···Avståndsskala 3···Skärpedjupsskala 4···Objektivets kontakter
5···Filterhållare 6···Lås till filterhållare 7···Avståndsindex 8···Fokuslåsknappar
9···Fokuslägesomkopplare 10···Kraglåsknapp 11···DMF-lägesomkopplare
12···Objektivmonteringsindex 13···Omkopplare för inställning av fokusräckvidd
14···Hål för bärrem 15···Förfokusknapp 16···Ljudsignalsomkopplare
17···Fokuslås/förfokus-omkopplare 18···Fokusräckviddsbegränsare
Примечания по использованию
ˎˎПри использовании данного объектива с камерой с E-переходником,
прикрепите продаваемый отдельно установочный адаптер. Не прикрепляйте
объектив непосредственно к камере с E-переходником, что может привести к
их повреждению.
ˎˎПри переноске камеры с подсоединенным объективом следует
постоянно держать и корпус, и объектив.
ˎˎНесмотря на то, что данный объектив разработан с учетом
требований защиты от пыли и брызг, он не является
водонепроницаемым. При использовании во время дождя и т.п., не
подвергайте данный объектив воздействию капель воды.
ˎˎСледите за тем, чтобы объектив не упал при хранении или при
переноске. При съемке с помощью данного объектива используйте
устойчивый штатив.
Specifikationer
Modell (Modellbeteckning)
Motsvarar 35 mm brännvidd*1 (mm)
Objektivelement*2
Bildvinkel 1*3
Bildvinkel 2*3
Minsta fokus*4 (m)
Största förstoring (×)
Minsta f-tal (bländare)
Filterdiameter (mm)
Storlek (största diameter × höjd) (mm)
Vikt (g)
500mm F4 G SSM (SAL500F40G)
750
10-11
5°
3°10’
4
0,135
f/32
42 (eklusive användning)
Ca. 140×367,5
Ca. 3 460
Виньетирование
ˎˎПри
использовании объектива углы экрана становятся темнее,
чем его центр. Чтобы уменьшить этот эффект (называемый
виньетированием), закройте диафрагму на 1–2 деления.
(Продолжение на обратной стороне.)
*1 Värdet för brännvidd motsvarande 35 mm-format baseras på digitala
systemkameror med utbytbart objektiv som har en bildsensor av storleken APS-C.
*2 Värdena för linsgrupper och linselement inkluderar tilläggsfiltret.
Printed in Japan

1
2
3
4
7
8
9
10
6
5
6
5
11
12
13
14
15
16
18
17
 Skärpedjupstabell (i meter)/Таблица глубины резкости (в метрах)/Таблиця глибини різкості
зображення (в метрах)/ 景深表(单位:⽶)
F4
F5.6
F8
F11
F16
F22
F32

1759-
1292-
914-
647-
458-
324-
229-
50m
48.7-51.4
48.2-51.9
47.5-52.7
46.6-54.0
45.3-55.9
43.6-58.7
41.3-63.4
30m
29.6-30.5
29.4-30.6
29.2-30.9
28.8-31.3
28.3-31.9
27.6-32.8
26.8-34.2
20m
19.79-20.21
19.73-20.28
19.61-20.40
19.46-20.58
19.24-20.83
18.94-21.20
18.53-21.74
15m
14.89-15.12
14.85-15.15
14.79-15.22
14.70-15.31
14.58-15.44
14.41-15.64
14.18-15.92
10m
9.95-10.05
9.94-10.06
9.91-10.09
9.88-10.13
9.83-10.18
9.75-10.26
9.65-10.37
7m
6.976-7.024
6.971-7.029
6.959-7.041
6.943-7.058
6.919-7.083
6.887-7.118
6.841-7.167
5m
4.988-5.012
4.987-5.013
4.982-5.019
4.974-5.026
4.963-5.037
4.948-5.053
4.927-5.075
4m
3.993-4.007
3.993-4.008
3.989-4.011
3.985-4.015
3.979-4.021
3.970-4.030
3.958-4.043
(Начало на лицевой стороне.)
 Названия деталей
1···Кольцо фокусировки 2···Шкала расстояний 3···Шкала глубины резкости
4···Контакты объектива 5···Держатель фильтра 6···Защелка держателя фильтра
7···Индекс расстояний 8···Кнопки блокировки фокусировки 9···Переключатель
режима фокусировки 10···Фиксатор манжеты 11···Переключатель режима
DMF 12···Указатель подсоединения объектива 13···Переключатель настройки
диапазона фокусировки 14···Ушко для ремня 15···Кнопка настройки
предварительной фокусировки 16···Переключатель звукового сигнала
17···Переключатель блокировки фокусировки/предварительной фокусировки
18···Ограничитель диапазона фокусировки
Технические характеристики
Название (Название модели)
Фокусное расстояние в
35-миллиметровом эквиваленте*1 (мм)
Группы элементов объектива*2
Угол обзора 1*3
Угол обзора 2*3
Минимальное фокусное расстояние*4 (м)
Максимальное увеличение (×)
Минимальная диафрагма
Диаметр фильтра (мм)
Размеры (максимальный диаметр ×
высота) (мм)
Масса (г)
500mm F4 G SSM (SAL500F40G)
750
10-11
5°
3°10’
4
0,135
f/32
42 (исключительное
использование)
Приблиз. 140×367,5
Відомості про використання об’єктиву можна знайти в посібнику
« Інструкції з експлуатації». Інші відомості, такі як примітки
стосовно використання, можуть бути знайдені в посібнику
« Інструкції з використання» та у посібнику «Застережні заходи
перед експлуатацією» на окремому аркуші. Обов’язково прочитайте
обидва документи, перш ніж використовувати об’єктиви.
Цей об’єктив призначений для кріплення типу A, яке може бути
використане з фотоапаратами Sony α.
Примітки щодо використання
ˎˎПід
час використання цього об’єктива з камерою з E-перехідником,
прикріпіть адаптер для встановлення, який продається окремо. Не
прикріплюйте об’єктив безпосередньо до камери з E-перехідником,
що може призвести до їхнього пошкодження.
ˎˎПід час перенесення фотоапарата з приєднаним об’єктивом
обов’язково надійно утримуйте фотоапарат та об’єктив.
ˎˎНезважаючи на те, що даний об’єктив розроблений з врахуванням
вимог захисту від пилу та бризок, він не є захищеним від води. В
разі використання під час дощу, тощо, не піддавайте даний об’єктив
впливу крапель води.
ˎˎСлідкуйте за тим, щоб об’єктив не впав при зберіганні або
при перенесенні. При зйомці за допомогою даного об’єктива
використовуйте стійкий штатив.
Віньєтування
ˎˎЗа
використання об’єктива кути екрана стають темнішими, ніж
центр. Щоб послабити цей ефект (віньєтування), закрийте отвір з 1–2
зупинками.
Приблиз. 3460
* Значение фокусного расстояния в 35-миллиметровом эквиваленте основано
на данных для цифровых камер со сменным объективом, оборудованных
датчиком изображения APS-C.
*2 Значения групп и элементов объектива включают подключаемый фильтр.
*3 Значение угла обзора 1 приведено для камер 35-миллиметрового
формата, а угла обзора 2 – для цифровых камер со сменным объективом,
оборудованных датчиком изображения APS-C.
*4 Минимальным фокусным расстоянием является расстояние от датчика
изображения до объекта съемки.
1
ˎˎЭтот
объектив оборудован кодировщиком расстояния. Кодировщик
расстояния обеспечивает более точное измерение (ADI) за счет
использования вспышки в процессе измерения.
ˎˎВ зависимости от механизма объектива фокусное расстояние может
изменяться при каждом изменении расстояния до снимаемого
объекта. Фокусное расстояние предполагает настройку фокуса на
бесконечность.
Комплектность поставки: Объектив (1), Передняя крышка объектива
(1), задняя крышка объектива (1), Бленда объектива (1), Ремень (1),
Подключаемый фильтр поляризации (круговой фильтр) (1), Футляр (1),
Ремень для футляра (1), Ключи для футляра (2),
набор печатной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без
уведомления.
является товарным знаком Sony Corporation.
 Елементи
1···Кільце фокусування 2···Шкала відстаней 3···Шкала глибини різкості
4···Контакти об’єктива 5···Тримач фільтра 6···Фіксатор тримача фільтра
7···Індекс відстаней 8···Кнопки утримання фокуса 9···Перемикач режиму
фокусування 10···Ручка фіксатора манжети 11···Перемикач режиму DMF
12···Індекс встановлення об’єктива 13···Перемикач настройки діапазону
фокусування 14···Вушко для ремінця 15···Кнопка програмування фокуса
16···Перемикач аудіосигналу 17···Перемикач утримання фокуса/попереднього
фокусування 18···Обмежувач діапазону фокусування
Технічні характеристики
Назва (Назва моделі)
Еквівалентна фокусна довжина формату
1
35 мм* (мм)
Групи лінз/елементів*2
Кут огляду 1*3
Кут огляду 2*3
Мінімальний фокус*4 (м)
Максимальне збільшення (×)
Мінімальна поділка діафрагми
Діаметр фільтра (мм)
Розміри (максимальний діаметр ×
висота) (мм)
Маса (г)
500mm F4 G SSM (SAL500F40G)
750
10-11
5°
3°10’
4
0,135
f/32
42 (виключне використання)
Прибл. 140×367,5
Прибл. 3460
* Значення еквівалентної фокусної довжини формату 35 мм відповідає
цифровим фотоапаратам із змінним об’єктивом, обладнаним сенсором
зображення APS-C.
*2 Значення кількостей груп лінз та елементів включають приєднаний фільтр.
*3 Значення кута огляду 1 базується на фотоапаратах формату 35 мм, а кута
огляду 2 — на цифрових фотоапаратах із змінним об’єктивом, обладнаних
сенсором зображення APS-C.
*4 Мінімальний фокус – це відстань від сенсора зображення до об’єкта.
1
ˎˎЦей
об’єктив обладнаний кодером відстані. Кодер відстані забезпечує
точніше вимірювання (ADI) за допомогою використання спалаху під час
процесу.
ˎˎЗалежно від механізму об’єктива фокусна довжина може змінитися
внаслідок зміни відстані зйомки. Фокусна довжина передбачає, що в
об’єктиві фокус настроюється в положенні нескінченності.
Комплектність постачання: Об’єктив (1), передній ковпачок для об’єктива (1),
задній ковпачок для об’єктива (1), світлозахисний бленд об’єктива (1), ремінець
(1), приєднуваний поляризуючий фільтр (кругової поляризації) (1), футляр (1),
Ремінь для футляра (1), Ключі для футляра (2), Набір друкованої документації
Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без оповіщення.
- торгова марка Sony Corporation.
有关使用镜头的信息,请参见“ 使用说明书”。有关使用注意事
项等其它信息,请参见附页上的“ 使用说明书”和“使用前的注
意事项”。务必在使用镜头前阅读以上两份文件。
本镜头采用A卡口,可用于Sony α相机。
使用注意事项




在E卡口系统相机上使用本镜头时,请安装另售的卡口适配器。切勿将镜
头直接安装在E卡口系统相机上,以免造成二者损坏。
当您携带安装了镜头的相机时,务必同时握稳相机和镜头。
尽管本镜头采用了防尘和防溅水设计,但不具备防水性能。在雨中等环境
下使用时,应确保镜头远离水滴。
存放或携带时,应确保镜头不会跌落。用本镜头进行拍摄时,请使用稳固
的三脚架。
晕影

使用镜头时,屏幕的角落要比其中心暗。为避免这种现象(称之为晕
影),请将光圈推近1~2圈。
 部件名
1…对焦环 2…距离刻度 3…景深刻度 4…镜头接点 5…滤片固定器
6…滤片固定器锁 7…距离标记 8…对焦锁定按钮 9…对焦模式开关
10…套环锁定旋钮 11…DMF 模式开关 12…镜头安装标记
13…对焦范围设定开关 14…吊带穿孔 15…对焦预设按钮
16…音频信号开关 17…对焦锁定/预对焦开关 18…对焦范围限定器
规格
名称(型号名称)
相当于35mm规格焦距*1(mm)
镜头组元件*2
视角 1*3
视角 2*3
最小对焦*4(m)
最大放大倍数(倍)
最小光圈值
滤片直径(mm)
尺寸(最大直径×高)(约mm)
质量(约g)
500mm F4 G SSM (SAL500F40G)
750
10-11
5°
3°10’
4
0.135
f/32
42(专用)
140×367.5
3460
*1 35mm格式等效焦距数值基于配备了APS-C尺寸影像传感器的可更换镜头
数码相机。
*2 镜头组和元件数量包括滤片插件。
*3 视角1的数值基于35mm格式相机,视角2的数值基于配备了APS-C尺寸
影像传感器的可更换镜头数码相机。
*4 最小焦距指的是影像传感器到拍摄对象的距离。


此镜头配备有距离编码器。距离编码器采用闪光灯,可进行更精确的测量
(ADI)。
根据镜头结构,焦距可能会因拍摄距离而异。焦距假设镜头对焦于无限
远。
所含物品:镜头(1)、镜头前盖(1)、镜头后盖(1)、镜头遮光罩
(1)、吊带(1)、偏振(圆形)滤片插件(1)、镜头包(1)、镜
头包肩带(1)、镜头包钥匙(2)、成套印刷文件
设计或规格如有变动,恕不另行通知。
是Sony Corporation的商标。
制造商: 索尼公司
总经销商: 索尼(中国)有限公司
总经销商地址: 北京市朝阳区太阳宫中路12号楼冠城大厦701
日本制造(主机)
出版日期: 2012年6月
Download PDF

advertising