Sony | VCL-D0746 | Sony VCL-D2046 D2046 Теленасадка на объектив Инструкция по эксплуатации

Nederlands
3-296-468-11 (1)
Wide Conversion Lens
Tele Conversion Lens
De VCL-D0746/D2046 is een voorzetlens, ontworpen voor
een digitale camera van Sony met 46 mm filter (hierna
kortweg de "camera" genoemd). U hebt een los verkrijgbare
lensadapter nodig om de voorzetlens op de camera te
bevestigen.
WAARSCHUWING
Kijk nooit recht in de zon door deze voorzetlens.
Dit kan uw ogen ernstig beschadigen en blindheid
veroorzaken.
De voorzetlens bevestigen
1 Schakel de camera uit.
2 Verwijder de lensdoppen van de voor- en achterkant van
de voorzetlens.
3 Bevestig de voorzetlens op de lensadapter als deze op de
camera is bevestigd (zie de afbeelding).
*De camera en de lensadapter die op de voorzetlens
is bevestigd, hoeven niet dezelfde te zijn als die in de
afbeeldingen.
De camera instellen
VCL-D0746
VCL-D2046
©2008 Sony Corporation Printed in Japan
Gebruiksaanwijzing/Istruzioni per
l’uso/Bruksanvisning/Инструкция по
эксплуатации/
/
/
Selecteer steeds de instelling "Conversielens" van de
camera als de voorzetlens op de camera is bevestigd.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de camera voor meer
informatie over instelmethodes
De voorzetlens verwijderen
Schakel de camera uit en verwijder de voorzetlens.
Opmerkingen voor het gebruik





VCL-D0746

Verwijder de voorzetlens wanneer u de camera vervoert.
Let op dat de voorzetlens bij het vastmaken nergens
hard tegenaan stoot en vrijwaar de voorzetlens voor
mechanische schokken of trillingen.
Breng altijd beide lensdoppen op de lens aan wanneer u
deze opbergt.
Laat de voorzetlens niet te lang liggen op plaatsen met veel
vocht, om schimmelvorming tegen te gaan.
Wees voorzichtig wanneer u de camera met de voorzetlens
bevestigd neerzet op een tafel of ander plat oppervlak. De
camera kan scheef gaan staan en uit evenwicht raken als de
rand van de lens de tafel raakt.
Til de camera in geen geval ooit aan de voorzetlens op.
Bij gebruik van de VCL-D2046 tele-voorzetlens
Wanneer u de tele-voorzetlens in een groothoekstand
gebruikt kunnen de hoeken van het scherm donker worden.
Pas in dit geval de zoom aan in de stand telefoto tot het effect
verdwijnt.
Beperkingen bij het gebruik
De AF-verlichting, ingebouwde flitser of zoeker kan niet
worden gebruikt.
Condensvocht
Als de voorzetlens direct vanuit een koude omgeving naar een
warme plaats wordt gebracht, kan er vocht uit de lucht op de
voorzetlens condenseren. Om dat te voorkomen, verpakt u de
voorzetlens in een plastic zak of iets dergelijks. Pas nadat de
lucht in de plastic zak op dezelfde temperatuur is gekomen als
de buitenlucht, kunt u de voorzetlens uit de verpakking halen.
VCL-D2046
Reinigen van de voorzetlens
Stof kunt u het best van de voorzetlens verwijderen met
een blaaskwastje of een zacht borsteltje. Vingerafdrukken
of vette vegen verwijdert u met een zacht doekje, droog
of licht bevochtigd met wat mild zeepsop. (Gebruik van
de reinigingsset KK-LC3 of de reinigingsdoek KK-CA is
aanbevolen.)
Technische gegevens
VCL-D0746
Vergroting
Lensstructuur
Schroefdiameter
Afmetingen
Maximumdiameter
Totale lengte
Gewicht (zonder
lensdoppen)
Bijgeleverd toebehoren
0,75
2 groepen, 2 elementen
M46 × 0,75
Ongeveer ø 77 mm
Ongeveer 36 mm
Ongeveer 170 g
Groothoek-voorzetlens (1),
Lensdop (voor de voor- en
achterkant van de lens) (2),
Draagtas (1), Handleiding en
documentatie
Impostazione della fotocamera
Se alla fotocamera è collegato l’obiettivo di
teleconversione, selezionare sempre l’impostazione
“Obiet. conv.” della fotocamera.
Per i metodi di configurazione, consultare il manuale di
istruzioni della fotocamera.
2,0
3 groepen, 5 elementen
M46 × 0,75
Ongeveer ø 59 mm
Ongeveer 61 mm
Ongeveer 160 g
Groothoek-voorzetlens (1),
Lensdop (voor de voor- en
achterkant van de lens) (2),
Draagtas (1), Handleiding en
documentatie
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
Italiano
Il presente obiettivo di teleconversione grandangolare
VCL-D0746/D2046 è stato progettato per l’uso con una
fotocamera digitale Sony con un filtro da 46mm (definita
“fotocamera” in questo documento). Per applicare l’obiettivo
di conversione alla fotocamera, è necessario un adattatore per
obiettivo acquistato separatamente.
AVVERTENZA
Non osservare il sole direttamente attraverso il presente
obiettivo.
Diversamente, è possibile causare lesioni agli occhi o la
perdita della vista.
När du använder VCL-D2046 tele-konversionslinsen
Om du använder tele-konversionslinsen i vidvinkelläge, kan
hörnen på skärmen bli mörka. Om detta inträffar justerar du
zoomen läget för telefoto tills effekten försvinner.
Begränsningar vid användning
Disattivare l’alimentazione della fotocamera, quindi
rimuovere l’obiettivo.
AF-belysningen, den inbyggda blixten eller sökaren kan inte
användas.
Kondensation
Note sull’uso






Rimuovere l’obiettivo di conversione durante il trasporto.
Prestare attenzione a non sottoporre l’obiettivo di
conversione a urti meccanici durante l’applicazione.
Quando la fotocamera non viene utilizzata, mettere sempre
i copriobiettivi sull’obiettivo di conversione.
Per prevenire la formazione di muffa, evitare di conservare
l’obiettivo di conversione in luoghi molto umidi per lungo
tempo.
Prestare particolare attenzione durante il posizionamento
della fotocamera su un tavolo o su un’altra superficie piana
quando è collegato l’obiettivo di conversione. Il corpo della
fotocamera si inclina e perde stabilità, in quanto il bordo
dell’obiettivo tocca il tavolo.
Non afferrare la fotocamera unicamente per l’obiettivo di
conversione, quando questo è installato.
Utilizzo dell’obiettivo di teleconversione VCL-D2046
Quando si utilizza l’obiettivo di teleconversione in posizione
grandangolare, gli angoli dello schermo potrebbero oscurarsi.
In tal caso, regolare lo zoom nella posizione per teleobiettivo
fino alla scomparsa dell’effetto.
Limitazioni all’uso
Non è possibile utilizzare l’illuminatore AF, il flash
incorporato né il mirino.
Om konversionslinsen tas in i värmen direkt från kylan
kan kondens bildas på konversionslinsen. För att undvika
detta kan linsen läggas i en plastpåse eller liknande. När
lufttemperaturen inuti påsen blir samma som den omgivande
temperaturen kan konversionslinsen tas ut.
Rengöra konversionslinsen
Borsta av damm från linsens yta med en blåsborste eller mjuk
borste. Torka bort fingeravtryck eller andra slags fläckar med
en mjuk trasa som fuktats med ett mild rengöringsmedel. (Vi
rekommenderar att du använder rengöringssatsen KK-LC3
eller rengöringsduken KK-CA.)
Tekniska data
VCL-D0746
Förstoring
Linsstruktur
Skruvdiameter
Storlek
Maximal diameter
Total längd
Vikt (exklusive linsskydd)
Inkluderade artiklar
Condensa
Se l’obiettivo di conversione viene portato direttamente da un
luogo freddo a uno caldo, su di esso potrebbe formarsi della
condensa. Per evitare questo fenomeno, collocare
l’obiettivo di conversione in un sacchetto di plastica o in un
oggetto analogo. Quando la temperatura dell’aria all’interno
del sacchetto raggiunge la temperatura ambiente, è possibile
estrarre l’obiettivo.
Pulizia dell’obiettivo
Per rimuovere qualsiasi traccia di polvere dalla superficie
dell’obiettivo, utilizzare un soffiatore a pennello o un pennello
morbido. Per rimuovere le impronte digitali o altre macchie,
utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con una
soluzione detergente delicata (si consiglia di utilizzare il kit
per la pulizia KK-LC3 o il panno pulente KK-CA).
Caratteristiche tecniche
VCL-D0746
Ingrandimento
Struttura dell’obiettivo
Diametro della vite
Dimensioni
Diametro massimo
Lunghezza totale
Peso (esclusi i
copriobiettivi)
Accessori inclusi
0,75
2 gruppi, 2 elementi
M46 × 0,75
circa ø 77 mm
circa 36 mm
circa 170 g
Obiettivo grandangolare (1),
Copriobiettivo (per la parte
anteriore e posteriore dell’
obiettivo) (2), Custodia di
trasporto (1), Corredo di
documentazione stampata
VCL-D2046
Ingrandimento
Struttura dell’obiettivo
Diametro della vite
Dimensioni
Diametro massimo
Lunghezza totale
Peso (esclusi i
copriobiettivi)
Accessori inclusi
2,0
3 gruppi, 5 elementi
M46 × 0,75
circa ø 59 mm
circa 61 mm
circa 160 g
Obiettivo di teleconversione
(1), Copriobiettivo (per la
parte anteriore e posteriore
dell’obiettivo) (2), Custodia
di trasporto (1), Corredo di
documentazione stampata
Disegno e caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche
senza preavviso.
Svenska
VCL-D0746/D2046 är en konversionslins som konstruerats
för ett 46-mm filter för en Sony digitala stillbildskamera
(refereras nedan till som ”kamera”). För att fästa
konversionslinsen på kameran behöver du en linsadapter,
som du köper separat.
VARNING
Titta inte direkt mot solen genom denna konversionslins.
Om du gör det kan det skada ögonen eller orsaka förlust av
synförmåga.
Fästa konversionslinsen
1 Stäng av kameran.
2 Ta bort linsskyddet på framsidan och baksidan av
konversionslinsen.
3 Fäst konversionslinsen på linsadaptern som du monterat
på kameran (Se bilden).
*Kameran och linsadaptern, som är fäst på
konversionslinsen, behöver inte vara de som visas på
bilderna.
Kamerainställning
När konvertern är monterad på kameran ska du alltid
välja inställningen ”Konverter” på kameran.
Mer information om olika inställningsmetoder finns i den
bruksanvisning som medföljde kameran.
Collegamento dell’obiettivo
Ta bort konversionslinsen
1 Spegnere la fotocamera.
2 Rimuovere i copriobiettivi situati nelle parti anteriore e
posteriore dell’obiettivo di conversione.
3 Applicare l’obiettivo di conversione all’adattatore per
obiettivo installato sulla fotocamera (vedere l’illustrazione).
Om användning
*Non è necessario che la fotocamera e l’adattatore per
obiettivo applicato all’obiettivo di conversione siano
quelli rappresentati nelle illustrazioni.
Var försiktig när du placerar kameran på ett bord eller
annan plan yta med konversionslinsen monterad.
Kamerahuset välter och blir instabil eftersom kanten på
konversionslinsen vidrör bordet.
 Håll inte i kameran endast i den påsatta konversionslinsen.
Rimozione dell’obiettivo
VCL-D2046
Vergroting
Lensstructuur
Schroefdiameter
Afmetingen
Maximumdiameter
Totale lengte
Gewicht (zonder
lensdoppen)
Bijgeleverd toebehoren

Slå av strömmen till kameran och ta bort konversionslinsen.

Ta bort konversionslinsen under transport.
Var försiktig så att du inte utsätter konversionslinsen för
mekaniska stötar medan du sätter fast den.
 Placera alltid linsskyddet på konversionslinsen vid
förvaring.
 Förvara inte konversionslinsen på platser med hög
luftfuktighet under långa perioder för att undvika att mögel
bildas.

0,75
2 grupper, 2 element
M46 × 0,75
Ca. ø 77 mm
Ca. 36 mm
Ca. 170 g
Vid konversionslins (1),
Linsskydd (för linsens framoch baksida) (2), Bärväska
(1), Uppsättning tryckt
dokumentation
VCL-D2046
Förstoring
Linsstruktur
Skruvdiameter
Storlek
Maximal diameter
Total längd
Vikt (exklusive linsskydd)
Inkluderade artiklar
2,0
3 grupper, 5 element
M46 × 0,75
Ca. ø 59 mm
Ca. 61 mm
Ca. 160 g
Tele-konversionslins (1),
Linsskydd (för linsens framoch baksida) (2), Bärväska
(1), Uppsättning tryckt
dokumentation
Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående
meddelande.
Приблиз. 170 г
Масса (не включая
крышки)
Комплектность поставки Конверсионный
широкоугольник (1),
крышка для объектива
(передняя и задняя) (2),
переносный мешок (1), Набор
напечатанной документации
VCL-D0746
VCL-D2046
Увеличение
Конструкция объектива
Размеры резьбовой
части
Габариты
Наибольший даметр
Общая длина
Масса (не включая
крышки)
Комплектность поставки
VCL-D2046
Конверсионный объектив VCL-D0746/D2046
предназначается для пользования с цифровой
фотокамерой фирмы Sony со светофильтром диаметром
46 мм (далее по тексту - “камера”). Для подсоединения
конверсионного объектива к камере требуется адаптерное
кольцо (приобретается отдельно).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не смотрите на солнце через настоящий конверсионный
объектив.
Несоблюдение этого указания может привести к
повреждению глаз или потере зрения.
Подсоединение конверсионного
объектива
1 Выключите питание камеры.
2 Удалите крышки спереди и сзади конверсионного
объектива.
3 Подсоедините конверсионный объектив к адаптерному
кольцу, установленному на камеру (См. рисунок).
*Камера и адаптерное кольцо, подключенные к
конверсионному объективу, могут не совпадать с
изображенными на рисунке.
Установка камеры
При прикреплении преобр.объектива к камере
необходимо выбрать режим “Преобр.объектив” у
камеры.
Подробности о выборе режимов смотрите инструкцию
по пользованию, поставляемую в комплекте камеры.
Отсоединение конверсионного
объектива
Выключите питание камеры, и затем отсоедините
конверсионный объектив.
Примечания по пользованию





При транспортировке надо снять конверсионный
объектив.
При подсоединении конверсионного объектива
надо быть осторожны, чтобы не подвергнуть его
воздействию механического удара.
При хранении обязательно наденьте крышки на
конверсионный объектив.
Не следует оставить конверсионный объектив в
месте повышенной влажности длительное время во
избежание покрытия его плесенью.
Надо соблюдать осторожность при постановке камеры
с подключенным конверсионным объективом на стол
или другую плоскую поверхность. Собственно камера
наклонится и станет нестабильной, так как край
конверсионного объектива трогнет стола.
Не следует держать камеру, захватывая за
подсоединенный конверсионный объектив.
При пользовании конверсионным телеобъективом
VCL-D2046
Когда конверсионный телеобъектив применен в
широкоугольном положении, уголки экрана может
затемниться. При возникновении этого следует
регулировать трансфокацию в положение телефото до тех
пор, пока данный эффект не исчезнет.
Ограничения по пользованию
Осветитель AF, встроенная лампа-вспышка или
видоискатель не может примениться.
Конденсация влаги
Если конверсионный объектив перенесен из холодного
места в теплое, то на его поверхности может произойти
конденсация влаги. Во избежание этого вложите
конверсионный объектив в пластиковый пакет или
его аналоги. Когда температура воздуха внутри пакета
достигнет температуры окружающего воздуха, извлеките
объектив.
Чистка конверсионного объектива
Очистите поверхность объектива от всякого рода пыли
или грязи при помощи груши с щеткой или мягкой
щетки.Отпечатки пальцев и др. грязные пятна вытрите
с помощью мягкой ветощи, слегка смоченной слабым
нейтральным моющим раствором. (Рекомендуется
применить комплект для чистки KK-LC3 или ткань для
чистки КК-СА.)
Технические характеристики
VCL-D0746
Увеличение
Конструкция объектива
Размеры резьбовой
части
Габариты
Наибольший даметр
Общая длина
Приблиз. ø 59 мм
Приблиз. 61 мм
Приблиз. 160 г
Конверсионный
телеобъектив(1), крышка
для объектива (передняя
и задняя) (2), переносный
мешок (1), Набор
напечатанной документации
Конструкция и технические характеристики могут быть
изменены без уведомления.
Русский

2,0
3 группы, 5 элементов
М46 × 0,75
0,75
2 группы, 2 элемента
М46 × 0,75
Приблиз. ø 77 мм
Приблиз. 36 мм
Download PDF