Sony | ICD-PX470 | Sony ICD-PX470 Ψηφιακή συσκευή εγγραφής φωνής σειράς PX PX470 Οδηγίες χρήσης

GR
TR
Συσκευή ψηφιακής εγγραφής
Ας δοκιμάσουμε τη νέα σας συσκευή ψηφιακής εγγραφής
Χρήση του μενού OPTION
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού OPTION για να εκτελέσετε
διάφορες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των ρυθμίσεων
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν ανάλογα την περίπτωση.
Ενεργοποίηση
Οδηγίες λειτουργίας
Πατήστε STOP για να διακόψετε την εγγραφή.
Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η ένδειξη "Saving..." και,
στη συνέχεια, το παράθυρο επιστρέφει στην οθόνη αναμονής
εγγραφής.
Εισαγωγή
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (συστοιχία μπαταριών ή τοποθετημένες
μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, όπως στην ηλιοφάνεια, σε φωτιά ή
σε οτιδήποτε παρόμοιο, για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα.
OPTION
ΠΡΟΣΟΧΗ
 Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία από το μενού HOME και
κατόπιν πιέστε OPTION.
Αφού σταματήσετε την εγγραφή, μπορείτε να πατήσετε  για
την αναπαραγωγή του αρχείου που μόλις εγγράψατε.
Ακρόαση
 Επιλέξτε το στοιχείο μενού για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τη
ICD-PX470
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
Σύρετε και κρατήστε τον διακόπτη HOLD•POWER προς την
κατεύθυνση του "POWER" μέχρι να εμφανιστεί το παράθυρο
ενδείξεων.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε τον διακόπτη
HOLD•POWER προς την κατεύθυνση του "POWER" και κρατήστε
τον μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "Power Off" στο παράθυρο
ενδείξεων.
Για την αποτροπή ακούσιων ενεργειών (HOLD)
Σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER προς την κατεύθυνση του "HOLD".
Αυτές είναι οι Οδηγίες λειτουργίας, οι οποίες σας παρέχουν τις οδηγίες
σχετικά με τις βασικές λειτουργίες της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Ο Οδηγός βοήθειας είναι ένα διαδικτυακό εγχειρίδιο.
Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για περισσότερες πληροφορίες,
λειτουργίες και πιθανές λύσεις σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε κάποιο
πρόβλημα.
Επιλογή
(///)
Εισαγωγή
 Σύρετε τον μοχλό USB προς την κατεύθυνση του βέλους
Τα εγγεγραμμένα αρχεία ήχου αποθηκεύονται στο "FOLDER01" στο
" Recorded Files" από προεπιλογή.
 Επιλέξτε " Recorded Files" από το μενού HOME.
συνέχεια, πατήστε .
¼¼ Για να ακυρώσετε την κατάσταση HOLD στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής, σύρετε τον διακόπτη HOLD•POWER προς το κέντρο.
Αρχικές ρυθμίσεις
Αντιγραφή αρχείων από τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής σε έναν υπολογιστή
Μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία και τους φακέλους από τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής σε έναν υπολογιστή για να τα αποθηκεύσετε.
 Επιλέξτε "Folders" - "Built-In Memory" - "FOLDER01" και, στη
4-595-545-51(1)
Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας
VOL –/+
(ένταση ήχου –/+)
Για να ακούσετε τα εγγεγραμμένα αρχεία ήχου που είναι
αποθηκευμένα σε μια κάρτα microSD, επιλέξτε "Folders" - "SD
Card".
και τοποθετήστε τον σύνδεσμο USB στη θύρα USB ενός
ενεργοποιημένου υπολογιστή.
 Σύρετε και αποθέστε τα αρχεία ή τους φακέλους που θέλετε
να αντιγράψετε από το "IC RECORDER" ή "MEMORY CARD" στην
τοπική μονάδα δίσκου του υπολογιστή.
Για να αντιγράψετε ένα αρχείο ή έναν φάκελο (Μεταφορά και
απόθεση)
1 Κάντε κλικ και κρατήστε το
πατημένο,
2σύρετε,
3 και αποθέστε.
 Επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο.
Ξεκινάει η αναπαραγωγή.
IC RECORDER ή
MEMORY CARD
Ο υπολογιστής
σας
 Βεβαιωθείτε ότι δεν εμφανίζεται η ένδειξη "Accessing" στο
http://rd1.sony.net/help/icd/p47/h_ce/
Επιλογή
(/)
Πατήστε STOP για να διακόψετε την αναπαραγωγή.
Εισαγωγή
Όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής για πρώτη φορά,
εμφανίζεται η οθόνη "Configure Initial Settings". Μπορείτε να επιλέξετε
τη γλώσσα της οθόνης, να ρυθμίσετε το ρολόι και να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τον χαρακτηριστικό ήχο "μπιπ" (beep).
 Επιλέξτε "Yes" για να ξεκινήσετε τις αρχικές ρυθμίσεις.
Ελέγξτε τα παρεχόμενα αντικείμενα
•Συσκευή ψηφιακής εγγραφής (1)
•Αλκαλικές μπαταρίες LR03 (μεγέθους AAA) (2)
•Οδηγίες λειτουργίας (αυτό το φύλλο)
•Κάρτα εγγύησης
•Λογισμικό εφαρμογής, Sound Organizer 2 (αρχείο προγράμματος
εγκατάστασης που βρίσκεται αποθηκευμένο στην ενσωματωμένη μνήμη
ώστε να μπορείτε να το εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας.)
Προαιρετικά εξαρτήματα
¼¼
•Πατήστε VOL -/+ για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
•Το ενσωματωμένο ηχείο παρέχεται κυρίως για τον έλεγχο των
εγγεγραμμένων αρχείων ήχου. Εάν διαπιστώσετε ότι η ένταση του ήχου
δεν είναι αρκετά δυνατή ή δυσκολεύεστε να κατανοήσετε αυτά που
ακούτε, χρησιμοποιήστε ακουστικά (δεν παρέχονται).
•Όταν επιλέγετε " Recorded Files", εμφανίζονται οι κατηγορίες
αναζήτησης των αποθηκευμένων αρχείων στο παράθυρο ενδείξεων.
Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις κατηγορίες αναζήτησης "Latest
Recording", "Search by REC Date", "Search by REC Scene" ή "Folders".
Για την προσθήκη μιας σήμανσης κομματιού
Μπορείτε να προσθέσετε μια σήμανση κομματιού στο σημείο
στο οποίο θα θέλατε να διαιρέσετε αργότερα το αρχείο ή να το
εντοπίσετε κατά την αναπαραγωγή. Μπορείτε να προσθέσετε έως και
98 σημάνσεις κομματιού σε κάθε αρχείο.
Μπορείτε επίσης να προσθέσετε σημάνσεις κομματιού κατά την
εγγραφή.
Διαγραφή
 Επιλέξτε τη γλώσσα της οθόνης.
Μπορείτε να επιλέξετε από τις παρακάτω γλώσσες:
Deutsch (Γερμανικά), English* (Αγγλικά), Español (Ισπανικά),
Français (Γαλλικά), Italiano (Ιταλικά), Русский (Ρωσικά), Türkçe
(Τουρκικά)
Επιλογή
(/)
* Προεπιλεγμένη ρύθμιση
 Ρυθμίστε το τρέχον έτος, μήνα, ημέρα, ώρα και λεπτά.
Σημειώσεις
•Το Sound Organizer είναι συμβατό μόνο με υπολογιστές με Windows. Δεν είναι
συμβατό με Mac.
•Αυτή η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι συμβατή μόνο με το Sound
Organizer 2.
•Αν εκτελέστε μορφοποίηση στην ενσωματωμένη μνήμη, όλα τα
αποθηκευμένα δεδομένα θα διαγραφούν. (Το λογισμικό Sound Organizer θα
διαγραφεί επίσης.)
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από
κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο
ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να
προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση, εταιρεία Sony, είναι αυτή
που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτής φυλλάδιο στη
χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Για αποφυγή πιθανής ζημιάς στην ακοή, μην ακούτε ήχους σε υψηλή
ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Όταν ένα αρχείο διαγραφεί, δεν μπορείτε να το ανακτήσετε.
 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε από τη
λίστα των εγγεγραμμένων αρχείων ή πραγματοποιήστε
αναπαραγωγή του αρχείου που θέλετε να διαγράψετε.
 Επιλέξτε "Delete a File" από το μενού OPTION.
Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών
συσκευών και Εναλλακτική διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, επάνω στη μπαταρία ή στη συσκευασία,
δείχνει ότι το προϊόν και η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται
όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα
χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται
αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου ή 0,004%
μολύβδου. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν και οι μπαταρίες απορρίπτονται
σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, που θα προέκυπταν από την μη
κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας, επιδόσεων,
η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια
ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε
την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος
της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Στην περίπτωση όλων των
άλλων μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς
να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε
την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων
μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με τον αρμόδιο
φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Προσοχή
Μπαταρία
Προδιαγραφές
Χωρητικότητα (Χωρητικότητα διαθέσιμη για τον χρήστη*¹*²)
4 GB (περίπου 3,20 GB = 3.435.973.837 Byte)
Μέγιστος χρόνος εγγραφής (Ενσωματωμένη μνήμη)
Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής όλων των φακέλων είναι ο εξής.
LPCM 44.1 kHz/16 bit
5 ώρες 20 λεπτά
MP3 192 kbps*³
39 ώρες 45 λεπτά
MP3 128 kbps
59 ώρες 35 λεπτά
MP3 48 kbps (MONO)
159 ώρες
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή ψηφιακής εγγραφής έχει εντοπιστεί
Όταν πρόκειται να πραγματοποιήσετε συνεχή εγγραφή για μεγάλο χρονικό
διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες σας με
καινούριες στο μέσον της εγγραφής. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια
ζωής των μπαταριών, βλ. Διάρκεια ζωής μπαταριών.
Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής σε αυτό το θέμα δίνεται μόνο ως αναφορά.
 Μεταβείτε στο μενού [Start], κάντε κλικ στο [Υπολογιστής], και
Σημείωση
Η εγκυρότητα της σήμανσης CE περιορίζεται μόνο σε εκείνες τις χώρες
όπου επιβάλλεται βάσει της νομοθεσίας, ειδικά στις χώρες του ΕΟΧ
(Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος).
Σημείωση
Η ένδειξη "Connecting" εμφανίζεται και παραμένει στην οθόνη της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής όσο αυτή είναι συνδεδεμένη στον
υπολογιστή.
OPTION
Ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή, ορισμένα από τα μοντέλα ή τα
προαιρετικά εξαρτήματα δεν είναι διαθέσιμα.
Διάρκεια μπαταρίας
Όταν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες Sony LR03 (SG) (μεγέθους AAA)
(JEITA)*4*5
έπειτα κάντε διπλό κλικ στο [IC RECORDER] - [FOR WINDOWS].
 Κάντε διπλό κλικ στο [SoundOrganizer_V2001] (ή στο
[SoundOrganizer_V2001.exe]).
Ακολουθήστε τις οδηγίες στη οθόνη του υπολογιστή.
 Φροντίστε να αποδεχτείτε τους όρους της άδειας χρήσης,
επιλέξτε [I accept the terms in the license agreement], και μετά
κάνετε κλικ στο [Next].
Αναπαραγωγή μέσω του
ενσωματωμένου ηχείου*⁶
Αναπαραγωγή
με χρήση
ακουστικών
LPCM 44.1 kHz/16 bit Περίπου
40 ώρες
Περίπου 16 ώρες
Περίπου 37 ώρες
MP3 192 kbps
Περίπου 18 ώρες
Περίπου 43 ώρες
REC Mode
Εγγραφή
Περίπου
55 ώρες
 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο [Setup Type], επιλέξτε [Standard]
ή [Custom], και μετά κάνετε κλικ στο [Next].
 Επιλέξτε "ON" ή "OFF" για να ενεργοποιήσετε ή να
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και ορίστε τις ρυθμίσεις
εγκατάστασης όταν επιλέγετε [Custom].
απενεργοποιήσετε τον χαρακτηριστικό ήχο "μπιπ" (beep).
Όταν ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις, εμφανίζεται το μήνυμα
ολοκλήρωσης και έπειτα η οθόνη του μενού HOME.
Εμφανίζεται η ένδειξη "Delete?" και γίνεται αναπαραγωγή του
επιλεγμένου αρχείου για επιβεβαίωση.
 Επιλέξτε "Yes".
 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο [Ready to Install the Program],
κάντε κλικ στο [Install].
Η εγκατάσταση αρχίζει.
 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο [Sound Organizer has been
Όταν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NH-AAA (JEITA)*4*5
Αναπαραγωγή μέσω του
ενσωματωμένου ηχείου*⁶
Αναπαραγωγή
με χρήση
ακουστικών
LPCM 44.1 kHz/16 bit Περίπου
34 ώρες
Περίπου 12 ώρες
Περίπου 29 ώρες
MP3 192 kbps
Περίπου 14 ώρες
Περίπου 34 ώρες
REC Mode
installed successfully.], επιλέξτε το [Launch Sound Organizer
Now], και μετά κάντε κλικ στο [Finish].
Σημείωση
Ενσωματωμένα μικρόφωνα (στερεοφωνικά) (Α)
Ενσωματωμένα μικρόφωνα (στερεοφωνικά) (Δ)
Ένδειξη λειτουργίας
Παράθυρο ενδείξεων
Κουμπί REC/PAUSE (εγγραφή/παύση)
Κουμπί STOP
A-B (επανάληψη
Κουμπί ελέγχου ( DPC (Digital Pitch Control), 
A-B)/  (ανασκόπηση/γρήγορη κίνηση προς τα πίσω),  (ταχεία
αναπαραγωγή/γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά))
Κουμπί  (αναπαραγωγή/εισαγωγή)*
Κουμπί BACK/ HOME ( : πατήστε, : πατήστε παρατεταμένα)
Κουμπί T-MARK (ένδειξη κομματιού)
Κουμπί OPTION
Ενσωματωμένο ηχείο
Οπή ιμάντα (Δεν παρέχεται ιμάντας με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής σας.)
Τμήμα σύνδεσης USB
Βύσμα  (ακουστικά)
Βύσμα  (μικρόφωνο) (PLUG IN POWER)*
Κουμπί VOL –/+ (ένταση ήχου –/+)*
Κάλυμμα υποδοχής
Υποδοχή κάρτας μνήμης microSD (Η υποδοχή κάρτας βρίσκεται κάτω
από το κάλυμμα.)
Μοχλός USB
Διακόπτης HOLD•POWER
Χώρος μπαταριών
* Το κουμπί  (αναπαραγωγή/εισαγωγή), το κουμπί VOL –/+ (ένταση ήχου –/+)
και η υποδοχή  (μικρόφωνο) (PLUG IN POWER) έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα.
Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη κουκκίδα ως σημείο αναφοράς κατά τον χειρισμό της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Άδεια
¼¼
•Μπορείτε να αλλάξετε οποιαδήποτε από τις αρχικές ρυθμίσεις
οποιαδήποτε στιγμή. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στον Οδηγό
βοήθειας.
•Όταν επανατοποθετείτε τις μπαταρίες ή όταν τις αντικαθιστάτε με
καινούριες, εμφανίζεται η ένδειξη ρύθμισης ρολογιού, στην οποία
υποδεικνύεται η κατά προσέγγιση ημερομηνία και ώρα τελευταίου
χειρισμού της συσκευής ψηφιακής εγγραφής πριν από την αφαίρεση των
μπαταριών. Ρυθμίστε ξανά το ρολόι στην τρέχουσα ώρα.
•Για να ελέγξετε την τρέχουσα ώρα μετά τις αρχικές ρυθμίσεις, σύρετε τον
διακόπτη HOLD•POWER προς την κατεύθυνση του "HOLD".
Σχετικά με το εφαρμοσμένο λογισμικό GNU GPL/LGPL
Το λογισμικό που εμπίπτει στην ακόλουθη άδεια GNU General Public License
(εφεξής αναφέρεται ως "GPL") ή την άδεια GNU Lesser General Public License
(εφεξής αναφέρεται ως "LGPL") περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής. Με το παρόν σας γνωστοποιείται ότι έχετε το δικαίωμα πρόσβασης,
τροποποίησης και διανομής του πηγαίου κώδικα αυτών των προγραμμάτων
λογισμικού υπό τις προϋποθέσεις του παρεχόμενου GPL/ LGPL. Ο πηγαίος
κώδικας παρέχεται στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιείστε την ακόλουθη URL
για τη λήψη του. http://www.sony.net/Products/Linux/ Δεν θα πρέπει να
επικοινωνείτε μαζί μας για ζητήματα που σχετίζονται με τα περιεχόμενα
του πηγαίου κώδικα. Οι Άδειες (στα Αγγλικά) εγγράφονται στην εσωτερική
μνήμη της συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Πραγματοποιήστε σύνδεση μαζικής
αποθήκευσης μεταξύ της συσκευής ψηφιακής εγγραφής και υπολογιστή για να
διαβάσετε τις άδειες που βρίσκονται στο φάκελο "LICENSE".
Εμφανίζεται η ένδειξη "Please Wait" και παραμένει έως ότου
διαγραφεί το επιλεγμένο αρχείο.
Χρήση του μενού HOME
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού HOME για διάφορες λειτουργίες,
συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού και της αναπαραγωγής ενός
εγγεγραμμένου αρχείου και της αλλαγής των ρυθμίσεων της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
Εγγραφή
Ενσωματωμένα μικρόφωνα
Επιλογή
(/)
Εισαγωγή
STOP
BACK/
REC/PAUSE
HOME
Επιλογή
(/)
Εισαγωγή
 Πιέστε παρατεταμένα το BACK/HOME.
Εμφανίζεται η οθόνη του μενού HOME.
¼¼
•Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής,
βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης HOLD•POWER βρίσκεται στη θέση της
κεντρικής κουκίδας.
•Μπορείτε να επιλέξετε μια σκηνή εγγραφής για κάθε περίσταση,
επιλέγοντας "Scene Select" στο μενού OPTION.
Τα στοιχεία μενού HOME εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά.
Τα εγγεγραμμένα αρχεία ήχου αποθηκεύονται στο "FOLDER01" στο
" Recorded Files" από προεπιλογή.
Music
 Επιλέξτε " Record" από το μενού HOME.
Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται η οθόνη αναμονής
εγγραφής.
Recorded
Files
 Επιλέξτε τον φάκελο που θέλετε να αποθηκεύσετε τα
εγγεγραμμένα αρχεία.
 Περιστρέψτε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής σας έτσι ώστε
Record
Settings
τα ενσωματωμένα μικρόφωνά της να είναι στραμμένα προς
την κατεύθυνση της πηγής εγγραφής.
Πατήστε REC/PAUSE.
Η εγγραφή ξεκινά, στον πίνακα ενδείξεων εμφανίζεται το "REC"
και η ένδειξη λειτουργίας ανάβει με κόκκινο χρώμα.
Η εγγραφή δεν ξεκινά πατώντας παρατεταμένα το REC/PAUSE.
Αυτή η ενέργεια θέτει τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής σας σε
παύση κατά την εγγραφή.
Settings
Back to
XX*
*Η τρέχουσα λειτουργία που χρησιμοποιείτε εμφανίζεται στη θέση του "XX".
Recorded Files
Για να αποθηκεύσετε τα αρχεία ήχου σε φάκελο διαφορετικό
από το "FOLDER01," δημιουργήστε έναν νέο φάκελο και αλλάξτε
τον προορισμό αποθήκευσης των αρχείων στον νέο φάκελο. Για
λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.
Record
 Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία από τα ακόλουθα:
Music
Παρατηρήσεις περί άδειας
Αυτή η συσκευή ψηφιακής εγγραφής συνοδεύεται από λογισμικά που
χρησιμοποιούνται βάσει αδειών χρήσης από τους κατόχους του κάθε
λογισμικού. Βάσει αιτημάτων των κατόχων των πνευματικών δικαιωμάτων
αυτών των εφαρμογών λογισμικού, υποχρεωνόμαστε να σας ενημερώσουμε
για τα ακόλουθα. Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω ενότητες. Οι Άδειες
(στα Αγγλικά) εγγράφονται στην εσωτερική μνήμη της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής. Πραγματοποιήστε σύνδεση μαζικής αποθήκευσης μεταξύ της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής και υπολογιστή για να διαβάσετε τις άδειες που
βρίσκονται στο φάκελο "LICENSE".
Μπορεί να χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την
εγκατάσταση του Sound Organizer.
Back to XX*
Μπορείτε να επιλέξετε και να αναπαραγάγετε ένα από
τα αρχεία που έχετε εισαγάγει από έναν υπολογιστή.
Για να εντοπίσετε ένα αρχείο μουσικής, επιλέξτε "All
Songs", "Albums", "Artists" ή "Folders".
Μπορείτε να επιλέξετε και να αναπαραγάγετε ένα
από τα αρχεία που έχετε εγγράψει με τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
Για να εντοπίσετε ένα εγγεγραμμένο αρχείο,
επιλέξτε "Latest Recording", "Search by REC Date",
"Search by REC Scene", ή "Folders".
Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη αναμονής
εγγραφής και κατόπιν να εκκινήσετε την εγγραφή.
Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη του μενού
Settings και να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη που
εμφανιζόταν πριν από την οθόνη του μενού HOME.
* Η τρέχουσα λειτουργία που χρησιμοποιείτε
εμφανίζεται στη θέση του "XX".
¼¼ Πιέστε STOP για να επιστρέψετε στην οθόνη που εμφανιζόταν προτού
μεταβείτε στο μενού HΟΜΕ.
Εγγραφή
Περίπου
40 ώρες
Διαστάσεις (π/υ/β) (δεν περιλαμβάνονται προεξέχοντα τμήματα και
στοιχεία ελέγχου) (JEITA)*⁴
Περίπου 38,3 mm x 114,1 mm x 19,3 mm
Βάρος (JEITA)*⁴
Προφυλάξεις
Σχετικά με την ισχύ
Συνεχές ρεύμα 3,0 V: Χρησιμοποιήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες LR03
(μεγέθους AAA)
Συνεχές ρεύμα 2,4 V: Χρησιμοποιήστε δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
NH-AAA
Συνεχές ρεύμα 5,0 V: όταν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος USB
Ονομαστική κατανάλωση ρεύματος: 500 mA
Περίπου 74 g (περιλαμβάνει δύο αλκαλικές μπαταρίες LR03 (μεγέθους AAA))
Θερμοκρασία/Υγρασία
Θερμοκρασία λειτουργίας
5 °C - 35 °C
Υγρασία λειτουργίας
25% - 75%
Θερμοκρασία αποθήκευσης
-10°C - +45°C
Υγρασία αποθήκευσης
25% - 75%
Συμβατές κάρτες μνήμης
Κάρτες microSDHC από 4 GB έως 32 GB
Σχετικά με την ασφάλεια
Μην θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία ενώ οδηγείτε, κάνετε ποδήλατο ή
χειρίζεστε κάποιο μηχανοκίνητο όχημα.
Σημείωση
Σχετικά με το χειρισμό
•Μην αφήνετε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε μέρη
που εκτίθενται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολική σκόνη ή
μηχανικούς κραδασμούς.
•Σε περίπτωση που οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει μέσα
στη μονάδα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και πηγαίνετε τη μονάδα για
έλεγχο από αρμόδιο προσωπικό πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.
•Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής, να θυμάστε να
ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις προκειμένου να αποφύγετε την
παραμόρφωση του περιβλήματος ή την πρόκληση δυσλειτουργιών στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
––Μην κάθεστε κάτω με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής στην πίσω
τσέπη σας.
––Μην τοποθετείτε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής μέσα σε τσάντα
με το καλώδιο ακουστικών διπλωμένο γύρω της και υποβάλλετε την
τσάντα σε ισχυρή κρούση.
•Προσέξτε να μην πέσει νερό επάνω στη μονάδα. Η μονάδα δεν είναι
αδιάβροχη. Πιο συγκεκριμένα, να είστε προσεκτικοί στις ακόλουθες
συνθήκες.
––Όταν έχετε τη μονάδα στην τσέπη σας και επισκέπτεστε την τουαλέτα,
κτλ.
Όταν σκύβετε, η μονάδα ενδέχεται να πέσει στο νερό και να βραχεί.
––Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε περιβάλλον όπου είναι εκτεθειμένη
στη βροχή, στο χιόνι ή σε υγρασία.
––Σε συνθήκες όπου ιδρώνετε. Εάν αγγίξετε τη μονάδα με βρεγμένα
χέρια ή την τοποθετήσετε σε τσέπη ιδρωμένων ρούχων, η μονάδα
ενδέχεται να βραχεί.
•Η ακρόαση από τη μονάδα σε υψηλή ένταση του ήχου μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Για λόγους οδικής ασφάλειας, μην
χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο.
•Ενδέχεται να νιώσετε πόνο στα αυτιά σας αν χρησιμοποιήσετε τα
ακουστικά σε περιβάλλον με πολύ ξηρό ατμοσφαιρικό αέρα. Αυτό δεν
αποτελεί δυσλειτουργία των ακουστικών, αλλά οφείλεται στο στατικό
ηλεκτρισμό που συσσωρεύει στο σώμα σας. Μπορείτε να μειώσετε το
στατικό ηλεκτρισμό φορώντας μη συνθετικά ρούχα που παρεμποδίζουν
τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού.
*¹ Ένα μικρό ποσοστό της ενσωματωμένης μνήμης χρησιμοποιείται για διαχείριση αρχείων
και, συνεπώς, δεν είναι διαθέσιμο για αποθήκευση από τον χρήστη.
Σχετικά με το θόρυβο
•Ενδέχεται να ακούγεται θόρυβος όταν η μονάδα βρίσκεται κοντά σε
πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος, λάμπα φθορισμού ή κινητό τηλέφωνο
κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή της αναπαραγωγής.
•Ενδέχεται να εγγραφεί θόρυβος όταν κάποιο αντικείμενο, όπως το
δάκτυλό σας, κτλ., ακουμπήσει ή γρατσουνίσει τη μονάδα κατά την
εγγραφή.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε
προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον
προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν μόνο
εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075
Ιαπωνία
Συμμόρφωση Προϊόντος με νομοθεσία Ε.Ε.: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bέλγιο
 Σύρετε τον μοχλό USB προς την κατεύθυνση του βέλους
από τον υπολογιστή.
Σημείωση
 Επιλέξτε "Next".
Εγκαταστήστε το Sound Organizer στον υπολογιστή σας.
Το Sound Organizer σας επιτρέπει να κάνετε ανταλλαγή αρχείων μεταξύ
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής και του υπολογιστή σας.
Τραγούδια που έχουν εισαχθεί από μουσικά CD και άλλα μέσα, MP3 και
άλλα αρχεία ήχου που έχουν εισαχθεί σε έναν υπολογιστή μπορούν
επίσης να αναπαραχθούν και να μεταφερθούν στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής.
και τοποθετήστε τον σύνδεσμο USB στη θύρα USB ενός
ενεργοποιημένου υπολογιστή.
Εισαγωγή
¼¼ Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο στοιχείο ρύθμισης ρολογιού,
πιέστε BACK/HOME.
Εγκατάσταση του Sound Organizer 2
¼¼ Όταν εγκαθιστάτε το Sound Organizer, συνδεθείτε σε έναν λογαριασμό με
δικαιώματα διαχειριστή.
Μικρόφωνο συμπυκνωτή ηλεκτρίτη ECM-CS3, ECM-TL3
Μέρη και χειριστήρια
παράθυρο ενδείξεων της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
σας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον
υπολογιστή.
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε πoυ αγοράσατε αυτό τo προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να
μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που
το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης,
παρακαλείστε να επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή μ’ ένα μέλος του
δικτύου εξουσιοδοτημένων σέρβις μας (ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα
συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να
βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς
καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ’ όσον
κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό
την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
 Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή ρύθμισης.
τοποθετήστε αλκαλικές μπαταρίες LR03 (μεγέθους AAA) με
τη σωστή πολικότητα και κλείστε το καπάκι.
Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY
Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν η μπαταρία αντικατασταθεί με μια άλλη
λανθασμένου τύπου.
Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.
ρύθμιση.
 Σύρετε και σηκώστε το καπάκι του χώρου μπαταριών,
 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη μονάδα
σας, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επιλογή
(/)
Κατά την εγγραφή, εμφανίζεται ο οδηγός στάθμης εγγραφής ().
Ρυθμίστε τον προσανατολισμό των ενσωματωμένων μικροφώνων,
την απόσταση από την πηγή του ήχου ή τη ρύθμιση ευαισθησίας
των μικροφώνων, ώστε το επίπεδο εισόδου που υποδεικνύεται
από το  να παραμένει κοντά στα 3/6 ή 4/6, μια τιμή που συνάδει
με το βέλτιστο εύρος, όπως απεικονίζεται παραπάνω.
Σχετικά με τη συντήρηση
Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα
μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε
ένα στεγνό πανί για να σκουπίσετε το εξωτερικό. Μην χρησιμοποιείτε
οινόπνευμα, βενζίνη ή νέφτι.
Οι κάρτες microSDXC δεν είναι συμβατές με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής
σας.
*² Όταν η ενσωματωμένη μνήμη έχει μορφοποιηθεί με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
*³ Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τις σκηνές εγγραφής.
*⁴ Τιμή μετρημένη σύμφωνα με το πρότυπο JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
*⁵ Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
*⁶ Όταν αναπαράγετε μουσική μέσω του ενσωματωμένου ηχείου με το επίπεδο έντασης
ρυθμισμένο στο 27.
Εμπορικά σήματα
•Τα Microsoft, Windows, Windows Vista και Windows Media είναι σήματα
κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες χώρες.
•Το Mac OS είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., καταχωρημένο στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες.
•Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας χρησιμοποιούνται με άδεια από τις εταιρείες Fraunhofer
IIS και Thomson.
•Τα λογότυπα microSD, microSDHC και microSDXC είναι εμπορικά σήματα
της SD-3C, LLC
Όλα τα λοιπά εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα είναι
εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων
τους. Περαιτέρω, τα σήματα "™" και "®" δεν αναφέρονται σε όλες τις
περιπτώσεις σε αυτόν τον οδηγό βοήθειας.
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft
Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product
is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft
subsidiary.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν
(κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή
κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN
της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει
(κατ’ επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το
προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει
των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη
του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν
ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή
εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν
προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την
ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και της
επωνυμίας του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της
περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο
εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν
δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο
του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει
εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει
αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή
αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να
τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την
περίοδο εγγύησης .
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς
που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony
ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
•Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
•Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες,
καλώδια κλπ.),
•Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή
χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση,
•Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από:
––Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
––του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή
αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
––μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή
χρήση του προϊόντος
––μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής
συντήρησης της Sony
––εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις
τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη
χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
•Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν
παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
•Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα
προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν
λόγω προϊόν.
•Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και
άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν
συνιστώνται από τη Sony.
•Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι μέλη της
Sony ή του δικτύου ASN.
•Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση
της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
––η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα
χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
––οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς
εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας
που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί ειδικά.
•Αμέλεια.
•Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα,
δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση,
υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία,
ηλεκτροστατικές εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού,
άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν
καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το
οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό
χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία
εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα,
την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος
ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο
σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την
παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη
μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που
το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύς της
παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι
η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και
συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια
ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση,
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και άυλων απωλειών, του τιμήματος
που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, της απώλειας κερδών,
εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεμένων προϊόντων – της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης
απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
•Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων
προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που
αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε
διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή
της εργασίας.
•Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από
συνδεδεμένα προϊόντα.
•Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
•Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε
γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και
απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του
δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις
εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη
μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα,
μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που
οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε
δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά
την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την
αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο
περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς
να παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα
εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η
παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να
έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν,
ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε
το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται
αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 01.2009
Το "Sound Organizer 2" χρησιμοποιεί λειτουργικές μονάδες λογισμικού
όπως εμφανίζεται παρακάτω:
Windows Media Format Runtime
© 2016 Sony Corporation Printed in China
GR
TR
IC Kaydedici
Gelin, yeni IC kaydedicinizi deneyelim
Gücü açma
OPTION menüsünün kullanımı
DİKKAT
OPTION menüsünü kullanarak, IC kaydedicinin ayarlarını değiştirme de dahil
olmak üzere çeşitli işlevler gerçekleştirilebilir.
Kullanılabilen öğeler duruma bağlı olarak farklılık gösterir.
Yanlış tip pil kullanımı durumunda patlama riski.
Kullanılmış pilleri yönergelere göre elden çıkarın.
Kayıt sırasında, kayıt düzeyi kılavuzu () görüntülenir.
Dahili mikrofonların yönünü, ses kaynağından uzaklığını veya
mikrofonların hassasiyet ayarını yukarıdaki resimde gösterildiği gibi
optimum aralığa sığacak ve kayıt seviyesi  3/6 veya 4/6 civarında
kalacak şekilde düzenleyin.
Kullanma Kılavuzu
Seç
(/)
 Kaydı durdurmak için STOP düğmesine basın.
düğmesine basın.
VOL –/+
(ses seviyesi –/+)
 Ayarını değiştirmek istediğiniz menü öğesini seçin.
 İstediğiniz ayar seçeneğini seçin.
Giriş
pilleri kutup yönlerine dikkat ederek yerleştirin ve kapağı
kapatın.
 Gücü açık konuma getirin.
Gücü açık konuma getirmek için
HOLD•POWER düğmesini, pencere ekranı görüntüleninceye kadar
“POWER” yönüne çekin.
Gücü kapatmak için, HOLD•POWER düğmesini “POWER” konumuna
getirin ve ekran penceresinde “Power Off” görüntüleninceye kadar
bu konumda tutun.
ICD-PX470
İstenmeyen işlemlerin önlenmesi için (HOLD)
HOLD•POWER düğmesini “HOLD” yönüne kaydırın.
Kaydedilen ses dosyaları varsayılan olarak “ Recorded File” altında
“FOLDER01” içinde saklanır.
IC kaydedicideki dosyaları bir bilgisayara
kopyalama
 HOME menüsünden “ Recorded Files” öğesini seçin.
Dosya ve klasörleri IC kaydediciden bir bilgisayara saklamak amacıyla
kopyalayabilirsiniz.
 “Folders” - “Built-In Memory” - “FOLDER01” öğesini seçin ve
 USB kadranını ok yönünde kaydırın ve USB konnektörünü çalışan
ardından  tuşuna basın.
microSD kartta yer alan kaydedilmiş ses dosyalarını dinlemek için,
“Folders” - “SD Card” öğesini seçin.
 İstediğiniz dosyayı seçin.
Çalma işlemi başlayacaktır.
bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
 Kopyalamak istediğiniz dosya veya klasörleri “IC RECORDER”
veya “MEMORY CARD” konumundan bilgisayarın sabit diskine
sürükleyip bırakın.
Bir dosya veya klasör kopyalamak için (Sürükle ve bırak)
Bkz. Yardım Kılavuzu
Bu Kullanma Kılavuzu, sizi IC kaydedicinin temel işlemleri hakkında
bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.
Yardım Kılavuzu çevrimiçi bir kılavuzdur.
Çalıştırma ve bir sorun meydana geldiğinde olası çözümler hakkında ayrıntılı
bilgi almak için bkz. Yardım Kılavuzu.
1 Tıklatın ve basılı tutun,
2sürükleyin,
3 ardından bırakın.
¼¼ IC kaydediciyi HOLD konumundan çıkarmak için, HOLD•POWER
düğmesini ortaya doğru çekin.
Başlangıç ayarları
 Çalma işlemini durdurmak için STOP düğmesine basın.
¼¼
•Ses seviyesini ayarlamak için VOL -/+ düğmesine basın.
•Yerleşik hoparlör temel olarak kaydedilen ses dosyalarını kontrol etmek için
kullanılır.
Ses seviyesi yeterince yüksek değilse ya da duyduğunuzu anlamakta zorluk
çekiyorsanız, kulaklık kullanın (ürüne dahil değildir).
•“ Recorded Files” öğesini seçtiğinizde, kaydedilen dosyaların arama
kategorileri ekran penceresinde görünür.
Arama kategorilerinden birini “Latest Recording”, “Search by REC Date”,
“Search by REC Scene” veya “Folders” olarak seçebilirsiniz.
http://rd1.sony.net/help/icd/p47/h_ce/
Seç
(/)
Giriş
IC kaydedici ilk defa açıldığında ekranda “Configure Initial Settings”
görüntülenir. Daha sonra ekran dilini seçebilir, saati ayarlayabilir ve bip
sesini açıp kapatabilirsiniz.
 Başlangıç ayarlarını başlatmak için “Yes”i seçin.
Parça işareti eklemek için
Sonradan bir dosyayı bölmek istediğiniz veya çalma sırasında bulmak
istediğiniz noktaya bir parça işareti ekleyebilirsiniz. Her bir dosyaya en
fazla 98 parça işareti ekleyebilirsiniz.
Ayrıca kayıt sırasında da parça işaretleri ekleyebilirsiniz.
Silme
İsteğe bağlı aksesuarlar
Elektret kondansatör mikrofon ECM-CS3, ECM-TL3
Not
Seç
(/)
 Ekran dilini seçin.
 Kaydedilen dosyalar listesinden silmek istediğiniz dosyayı
seçin ya da silmek istediğiniz dosyayı çalın.
 OPTION menüsünden “Delete a File” seçeneğini seçin.
¼¼ Önceki saat ayarı öğesine dönmek için, BACK/HOME düğmesine
basın.
 “Yes”i seçin.
*  (çal/enter) düğmesi, VOL –/+ (ses seviyesi –/+) düğmesi ve  (mikrofon) (PLUG IN
POWER) jakı bir dokunsal algı noktasına sahiptir. IC kaydediciyi çalıştırırken dokunsal algı
noktasını referans olarak kullanın.
¼¼
•Başlangıç ayarlarından herhangi birini daha sonra değiştirebilirsiniz. Ayrıntılı
talimatlar için, bkz. Yardım Kılavuzu.
•Pilleri tekrar taktığınızda veya yenisiyle değiştirdiğinizde, saat ayar ekranı
görüntülenir ve pilleri çıkarmadan önce IC kaydediciyi en son çalıştırdığınız
andaki tarih ve saat yaklaşık olarak görüntülenir. Saati tekrar geçerli saate
ayarlayın.
•Başlangıç ayarlarından sonra geçerli saati kontrol etmek için, HOLD•POWER
düğmesini “HOLD” yönüne kaydırın.
HOME menüsünün kullanımı
HOME menüsü kaydedilen bir dosyayı bulma ve çalma, IC kaydedici
ayarlarını değiştirme gibi çeşitli işlemler için kullanılabilir.
Kayıt
Giriş
Dahili mikrofonlar
BACK/
HOME
 BACK/HOME düğmesini basılı tutun.
STOP
REC/PAUSE
HOME menü ekranı görüntülenir.
Seç
(/)
Giriş
¼¼
•IC kaydediciyi kullanmaya başlamadan önce, HOLD•POWER düğmesinin
orta nokta konumunda olduğundan emin olun.
•OPTION menüsünde “Scene Select” öğesini seçerek her durum için bir kayıt
ortamı seçebilirsiniz.
Kaydedilen ses dosyaları varsayılan olarak “ Recorded Files” altında
“FOLDER01” içinde saklanır.
 HOME menüsünden “ Record” öğesini seçin.
HOME menüsü öğeleri aşağıdaki sırayla görüntülenir.
Music
Recorded
Files
 IC kaydediciyi, dahili mikrofonlar kayıt kaynağının bulunduğu
yöne bakacak şekilde çevirin.
 REC/PAUSE düğmesine basın.
Kayıt başlar, ekranda “REC” yazısı görüntülenir ve çalışma göstergesi
kırmızı renkte yanar.
REC/PAUSE düğmesini basılı tutmak kayıt işlemini başlatmaz.
Böyle yapılması, IC kaydedicinizi kayıt için duraklatır.
Back to
XX*
 Aşağıdakiler arasından istediğiniz işlevi seçin:
Music
Recorded Files
Ses dosyalarını “FOLDER01” dışında başka bir klasöre kaydetmek
için, yeni bir klasör oluşturun ve dosya saklama hedef klasörünü
yeni klasör ile değiştirin. Ayrıntılı talimatlar için, bkz. Yardım Kılavuzu.
Settings
* Mevcut durumda kullandığınız işlev “XX” altında görüntülenir.
Ekran penceresinde kayıt bekleme ekranı görüntülenir.
 Kaydedilen dosyaları kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.
Record
Record
Settings
Back to XX*
Bir bilgisayardan aktardığınız dosyalardan birini
seçebilir ve çalabilirsiniz.
Bir müzik dosyasının yerini bulmak için, “All Songs,”
“Albums,” “Artists” veya “Folders” öğesini seçin.
IC kaydedici ile kaydetmiş olduğunuz dosyalardan
birini seçebilir ve çalabilirsiniz.
Kaydedilen bir dosyayı bulmak için, “Latest
Recording,” “Search by REC Date,” “Search by REC
Scene” veya “Folders” öğesini seçin.
Kayıt bekletme ekranını görüntüleyebilir ve ardından
kayıt işlemini başlatabilirsiniz.
Settings menü ekranını görüntüleyebilir ve IC
kaydedicinin çeşitli ayarlarını değiştirebilirsiniz.
HOME menü ekranından önce görüntülenen ekrana
geri dönebilirsiniz.
* Mevcut durumda kullandığınız işlev “XX” altında
görüntülenir.
¼¼ HOME menüsüne girmeden önce görüntülenen ekrana dönmek için STOP
düğmesine basın.
Tüm klasörler için maksimum kayıt süresi aşağıdaki şekildedir.
59 saat 35 dakika
 USB kadranını ok yönünde kaydırın ve USB konnektörünü çalışan
159 saat
 [SoundOrganizer_V2001] (veya [SoundOrganizer_V2001.exe])
öğesini çift tıklatın.
Bilgisayar ekranındaki talimatları izleyin.
 Lisans sözleşmesi şartlarını kabul ettiğinizden emin olun, [I accept
the terms in the license agreement] seçeneğini seçin ve ardından
[Next]'i tıklatın.
Ekran talimatlarını izleyin ve [Custom] seçeneğini seçtiğinizde kurulum
ayarlarını yapın.
 [Ready to Install the Program] penceresi görüntülendiğinde
[Install] öğesini tıklatın.
Sound Organizer'ı kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız
gerekebilir.
Önlemler
Güçle ilgili
DC 3,0 V: İki adet LR03 (AAA boy) alkali pil kullanın
DC 2,4 V: İki adet NH-AAA şarj edilebilir pil kullanın
DC 5,0 V: USB AC adaptör kullanıldığında
Nominal akım tüketimi: 500 mA
Güvenlikle ilgili
Araba sürerken, bisiklete binerken ya da herhangi bir motorlu taşıt
kullanırken aygıtı çalıştırmayın.
Seç
(/)
Maksimum kayıt süresi (Dahili bellek)
MP3 48 kbps (MONO)
Not
“Please Wait” mesajı görüntülenir ve seçilen dosya silinene kadar
ekranda kalır.
4 GB (yaklaşık 3,20 GB = 3.435.973.837 Bayt)
39 saat 45 dakika
görüntülendiğinde, [Launch Sound Organizer Now] seçeneğini
seçin ve ardından [Finish]'i tıklatın.
Başlangıç ayarları tamamlandığında, tamamlanma mesajı ve
ardından HOME menü ekranı görüntülenir.
Kapasite (Kullanılabilir kapasite*¹*²)
MP3 128 kbps
 [Sound Organizer has been installed successfully.] penceresi
(KAPALI) seçeneğini seçin.
Teknik Özellikler
¼¼ Sound Organizer'ı kurarken, yönetici yetkilerine sahip bir hesapla oturum açın.
Kurulum işlemi başlar.
 Bip sesini açmak veya kapatmak için “ON” (AÇIK) veya “OFF”
Pil
5 saat 20 dakika
Kullanımla ilgili
•Aygıtı ısı kaynaklarının yanında veya direkt güneş ışığı altında, aşırı tozlu
veya mekanik şok ortamlarında bırakmayın.
•Aygıtın üzerine herhangi bir katı madde düşecek veya sıvı dökülecek
olursa, pillerini çıkartın ve yeniden çalıştırmadan önce üniteyi nitelikli
personele kontrol ettirin.
•IC kaydediciyi kullanırken, gövdesine zarar vermemek veya IC kaydedicinin
bozulmasına neden olmamak için aşağıdaki önlemleri dikkate alın.
––IC kaydedici arka cebinizdeyken oturmayın.
––IC kaydediciyi etrafına kulaklık/kulaklık seti kablosu sarılı haldeyken
çantaya koymayın ve içerisine koyduğunuz çantayı güçlü darbelere
maruz bırakmayın.
•Aygıtın üzerine su dökülmemesi için dikkatli olun. Aygıt su geçirmez
nitelikte değildir. Özellikle, aşağıda sıralanan hususlara dikkat edin.
––Aygıtı cebinize koyarak banyoya vs. gittiğinizde. Eğildiğinizde, aygıt
cebinizden suya düşebilir ve ıslanabilir.
––Aygıtı yağmura, kara veya neme maruz kalabileceği ortamlarda
kullandığınızda.
––Terleyebileceğiniz durumlarda. Aygıta elleriniz ıslakken dokunursanız
veya aygıtı terli kıyafetlerinizin ceplerine koyarsanız, aygıt ıslanabilir.
•Cihazı yüksek ses düzeyinde dinlemek işitme kaybına yol açabilir. Trafikte
güvenlik için, bu cihazı araç sürerken veya bisiklete binerken kullanmayın.
•Ortamdaki hava çok kuruysa, bir çift kulaklık (aygıtla birlikte verilmez)
kullanırken kulaklarınızda ağrı hissedebilirsiniz. Bu durum kulaklığın arızalı
olmasından değil, vücudunuzda biriken statik elektrikten kaynaklanır.
Statik elektriğin toplanmasını önleyen, sentetik olmayan kıyafetler giyerek
vücudunuzda birikecek statik elektriği azaltabilirsiniz.
Gürültü ile ilgili
•Aygıt bir AC güç kaynağının, flüoresan lambanın veya bir cep telefonunun
yanında kayıt yaparken veya çalarken parazit duyulabilir.
•Kayıt esnasında aygıtın üzerine kaza ile bir nesne ya da parmağınız
değerse veya sürtünürse, kayıt parazitli olabilir.
Bakım ile ilgili
Dış yüzeyi temizlemek için suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez
kullanın. Daha sonra yumuşak ve kuru bir bez kullanarak dış yüzeyi kurulayın.
Alkol, benzin ya da tiner kullanmayın.
Aygıtınızla ilgili herhangi bir sorunuz ya da sorununuz varsa, lütfen en yakın
Sony bayisine başvurun.
UYARI
Pilleri (pil takımını veya takılı pilleri) güneş ışığı, ateş vb. yüksek ısı
kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.
Uzun süre boyunca sürekli olarak kayıt yapacaksanız, kaydın ortasında pilleri
yenileriyle değiştirmeniz gerekebilir. Pil ömrü ile ilgili ayrıntılı bilgi için, Pil Ömrü
başlığına bakın.
Bu konu altında verilen maksimum kayıt süresi sadece referans amaçlıdır.
Pil Ömrü
Sony LR03 (SG) (AAA boy) alkalin piller (JEITA)*4*5 kullanıldığında
Kayıt
Dahili hoparlör ile
Kulaklık ile çalma
çalma*⁶
LPCM 44.1 kHz/16 bit Yak. 40 saat
Yak. 16 saat
Yak. 37 saat
MP3 192 kbps
Yak. 18 saat
Yak. 43 saat
Yak. 55 saat
NH-AAA şarj edilebilir piller (JEITA)*4*5 kullanıldığında
REC Mode
KANUN MADDE 11(1) Malın ayıplı olduğu anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkan varsa, satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini kullanbilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine
getirmekle yükümlüdür.
(2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilme hakları üretici
veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi
konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya
ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonar ayıbın
olduğunu ispat ettiği taktirde sorumlu tutulmaz.
(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı ile
orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden
dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.
Orantısızlığı tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik
haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil etmeyeceği gibi hususları
dikkate alır.
(4) Ücretsiz onarım veya malın misli ile değiştirilmesi haklarından birinin
seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya
yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde yerine getirilmesi
zorunludur. Ancak, bu kanunun 58’inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik
eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelik
belirtilen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi halde tüketici diğer
seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.
(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçitiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden
yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
(6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar,
tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik
haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.
Tüketicinin Garanti ile ilgili Hakları
Ücretsiz onarım isteme hakkı
YÖN.MADDE 8 –
(1) Tükecitinin, Kanunun 11’inci maddesinde yer alan seçimlik haklarından
ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
(2) Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.
Satıcı, üretici ve ithalatçı bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin diğer hakları
Değiştirilen malın garanti süresi
Not
REC Mode
Aşağıdaki şartlar sadece TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nde geçerlidir.
Tüketicinin seçimlik hakları
MADDE 9 –
(1) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
a) Garanti süresi içerisinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya
ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici bedel
iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez.
Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
(2) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri
beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya
ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın
tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçilik haklara
başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar
dikkate alınır.
(3) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim
hakkını seçtiği durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden
yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.
(4) Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakkını seçmesi durumunda
satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi talebinin
kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz iş günü içerisinde, bu talebi
yerine getirme zorunludur.
(5) Birinci fıkranın ( c ) bendinde belirtilen raporun, arızanın bildirim tarihinden
itibaren o mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
Dikkat
MP3 192 kbps*³
[Custom] öğesini seçin ve ardından [Next]'i tıklatın.
“Delete?” mesajı görüntülenir ve seçilen dosya onaylamanız için
çalmaya başlar.
Bu ürün, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan
Sony Corporation tarafından veya onun adına üretilmiştir. Avrupa Birliği
mevzuatına dayanan ürün uyumluluğu ile ilgili sorgulamalar, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belçika adresindeki yetkili temsilciye yönlendirilecektir. Servis veya garanti
ile ilgili konular için lütfen servis ve garanti belgelerinde belirtilen adreslere
başvurun.
Üretici Telefon no: +81-3-6748-2111
LPCM 44.1 kHz/16 bit
 [Setup Type] penceresi görüntülendiğinde [Standard] veya
 “Next”i seçin.
Dahili mikrofonlar (stereo) (Sol)
Dahili mikrofonlar (stereo) (Sağ)
Çalışma göstergesi
Ekran penceresi
REC/PAUSE (kayıt/duraklatma) düğmesi
STOP düğmesi
A-B (A-B tekrarla)/
Kontrol düğmesi ( DPC (Digital Pitch Control), 
 (geri sarma/hızlı geri sarma),  (ileri sarma/hızlı ileri sarma))
 (çal/giriş) düğmesi*
 BACK/ HOME düğmesi ( : basın, : basılı tutun)
T-MARK (parça işareti) düğmesi
OPTION düğmesi
Yerleşik hoparlör
Kayış deliği (IC kaydediciyle birlikte kayış verilmez.)
USB konektör bölmesi
 (kulaklık) girişi
 (mikrofon) (PLUG IN POWER) girişi*
VOL –/+ (ses seviyesi –/+) düğmesi*
Yuva kapağı
microSD kart yuvası (Kart yuvası kapağın altındadır.)
USB kadranı
HOLD•POWER anahtarı
Pil bölmesi
Notlar
RECORDER] - [FOR WINDOWS] öğesini çift tıklatın.
Bir dosya bir kez silindikten sonra geri yüklenemez.
Parçalar ve kumandalar
Sound Organizer'ı bilgisayarınıza yükleyin.
Sound Organizer IC kaydedici ile bilgisayarınız arasında dosya alışverişi
yapmanızı sağlar.
Müzik CD'lerinden ve diğer ortamlardan aktarılan şarkılar, MP3 ve bilgisayara
aktarılan diğer ses dosyaları da çalınabilir ve IC kaydediciye aktarılabilir.
 [Start] menüsüne gidin, [Bilgisayar] öğesini tıklatın ve ardından [IC
Not
İTHALATÇI FİRMA
SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park No. 10 Ümraniye – İstanbul
Sony Bilgi ve Danışma
Hattı: 444 SONY (7669) www.sony.com.tr
Sound Organizer 2'nin kurulması
“Connecting” mesajı görüntülenir ve IC kaydedici bilgisayara bağlı
olduğu sürece IC kaydedicinin ekranında kalır.
 Geçerli yıl, ay, gün, saat ve dakikayı ayarlayın.
Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak, modellerin veya isteğe bağlı aksesuarların
bazıları mevcut olmayabilir.
görüntülenmediğinden emin olun ve daha sonra bilgisayardan IC
kaydedici bağlantısını kesin.
emin olun.
OPTION
AEEE Yönetmeliğine Uygundur
 IC kaydedicinizin ekran penceresinde “Accessing” yazısının
 IC kaydedicinin bilgisayar tarafından başarıyla algılandığından
* Varsayılan ayar
Ürün, pil ya da paketi üzerindeki bu sembol ürünün veya pilin evsel bir atık
olmadığını gösterir. Bazı pillerin üzerinde bu sembolün yanı sıra kimyasal
bir sembol de yer alır. Eğer pil 0.0005% civa veya 0.004% kurşun oranından
fazla, bu kimyasallardan içeriyorsa, civa (Hg) veya kurşun (Pb) sembolleri
de eklenir. Bu ürünlerin ve pillerin doğru bir şekilde geri dönüştürülmesini
sağlayarak çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz etkilerinin önüne
geçilmesine katkıda bulunmuş olursunuz. Materyallerin geri dönüşümü
doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Güvenlik, performans ya da veri bütünlüğünün korunması gibi bir sebepten,
entegre bir pilin kullanılması gerekiyorsa, bu pil yetkili bir servis tarafından
değiştirilmelidir. Pilin ve elektrikli ve elektronik cihazın doğru bir şekilde
atılması için kullanım süresinin sonunda elektrikli ve elektronik aletlerin
geri dönüştürülmesinde yetkili bir noktaya teslim edildiğinden emin olun.
Diğer bütün piller için cihazdaki pillerin nasıl doğru bir şekilde çıkartılacağını
gösteren bölüme bakın. Pillerin geri dönüştürülmesi için yetkili bir toplama
noktasına teslim edin. Bu ürünün veya pilinin geri dönüşümüyle ilgili daha
fazla bilgi için lütfen yerel danışma noktaları, ev atıkları hizmetleri ya da
ürünü veya pili satın aldığınız noktayla iletişime geçin.
Bilgisayarınız
bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
Giriş
Şu diller arasında seçim yapabilirsiniz:
Deutsch (Almanca), English* (İngilizce), Español (İspanyolca),
Français (Fransızca), Italiano (İtalyanca), Русский (Rusça), Türkçe
IC RECORDER
veya MEMORY
CARD
•Sound Organizer sadece Windows bilgisayarlarla uyumludur. Mac ile
uyumlu değildir.
•Bu IC kaydedici sadece Sound Organizer 2 ile uyumludur.
•Dahili belleği biçimlendirirseniz, kayıtlı tüm veriler silinir. (Sound Organizer
yazılımı da silinir.)
Ürünle birlikte verilenleri kontrol edin
•IC kaydedici (1)
•LR03 (AAA boy) alkalin piller (2)
•Kullanma Kılavuzu (bu belge)
•Garanti belgesi
•Uygulama Programı, Sound Organizer 2 (Bilgisayarınıza kurabilmeniz için
dahili bellekte kayıtlı kurulum dosyası.)
Atık pillerin ve elektrikli ve elektronik cihazların atılması
(Avrupa Birliği’nde ve ayrı toplama sistemi bulunan diğer
Avrupa ülkelerinde uygulanabilir)
 HOME menüsünden istediğiniz işlevi seçin ve ardından OPTION
Seç
(///)
 Pil bölmesi kapağını kaydırarak açın, LR03 (AAA boy) alkalin
CE işaretinin geçerliliği, sadece bu işaretin yasal olarak uygulandığı ülkelerle,
özellikle AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) ülkeleriyle sınırlıdır.
OPTION
Kaydı durdurduktan sonra,  düğmesine basarak az önce
kaydettiğiniz dosyayı çalabilirsiniz.
Dinleme
Olası işitme sorunlarını önlemek için uzun süre yüksek ses düzeyinde
dinlemeyin.
Giriş
Ekranda “Saving...” yazısı görüntülenir ve ardından kayıt bekleme
ekranına dönülür.
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI
HAKKINDA KANUN (TÜKETİCİ HAKLARI)
Kayıt
Dahili hoparlör ile
Kulaklık ile çalma
çalma*⁶
LPCM 44.1 kHz/16 bit Yak. 34 saat
Yak. 12 saat
Yak. 29 saat
MP3 192 kbps
Yak. 14 saat
Yak. 34 saat
Yak. 40 saat
Boyutlar (g/y/d) (çıkıntılı parçalar ve kumandalar hariç) (JEITA)*⁴
Yaklaşık 38,3 mm × 114,1 mm × 19,3 mm
Ağırlık (JEITA)*⁴
Yak. 74 g (iki LR03 (AAA boy) alkalin pil dahil)
Sıcaklık/Nem Oranı
Çalışma sıcaklığı
5°C - 35°C
Çalışma nem oranı
%25 - %75
Depolama sıcaklığı
-10°C - +45°C
Depolama nem oranı
%25 - %75
Uyumlu bellek kartları
4 GB ila 32 GB arası microSDHC kartlar
Not
microSDXC kartlar IC kaydediciniz ile uyumlu değildir.
*¹ Dahili belleğin küçük bir bölümü dosya yönetimi için kullanılır ve bu nedenle kullanıcının
kullanımına açık değildir.
*² Dahili bellek, IC kaydedici kullanılarak biçimlendirildiğinde.
*³ Kayıt ortamları için varsayılan ayarlar.
*⁴ JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) standardına göre
ölçülen değer)
*⁵ Pil ömrü, IC kaydedicinin çalışma şekline bağlı olarak kısalabilir.
*⁶ Ses seviyesi 27'ye ayarlanmış olarak dahili hoparlör ile müzik çalarken.
Ticari markalar
•Microsoft, Windows, Windows Vista ve Windows Media Microsoft
Corporation’ın ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli
ticari markalarıdır.
•Mac OS, Apple Inc.’in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.
•MPEG Layer-3 ses kodlama teknolojisi ve Fraunhofer IIS ve Thomson’dan
lisanslandırılmış patentler.
•microSD, microSDHC ve microSDXC logoları SD-3C, LLC şirketinin ticari
markalarıdır.
MADDE 10 –
(1) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan
malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
Kullanım hatası
MADDE 14 –
(1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa
dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili
servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.
(2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine gore kullanıldığı yerlerde de
sağlanabilir.
(3) Bu yönetmeliğe ekli listede belirlenen sayıda yetkili servis istasyonu
kurmasına ragmen, her coğrafi bölgede servisi bulunmayan üretici veya
ithalatçılar; malın kullanım ömrü süresince, servis istasyonu sayıları her coğrafi
bölgede en az 1, toplam 7 servis istasyonu sayısına ulaşıncaya kadar malın
bakım ve onarımıyla ilgili olarak tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis
elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ilave ücret talep edemezler.
(4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya
tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde,
üretici veya ithalarçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere
sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya
ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlüğü üretici veya
ithalatçıya aittir.
(5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi halinde mala
ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca
satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten
sonar ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya
ithalatçının sunması zoruludur.
(6) Üretici veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine
gore yürütülmesini sağlamak, yetkili servis istasyonlarının çalışmalarını izlemek,
kontrol etmek ve görülen eksikleri gidermekle yükümlüdür.
(7) Garanti süresi içerisinde arızalı malın satıcıya teslim edilmesi halinde
satıcının , teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair
belge düzenlenmesi zorunludur. Bu belge yönetmeliğin 11’inci maddesinin birin
fıkrasındaki hususlar yer alır.
GARANTİ BELGESİ İLE
SATILMASI ZORUNLU
ÜRÜNLER
KULLANIM
ÖMRÜ
CEP TELEFONLARI
5 YIL
BİLGİSAYAR
5 YIL
MONİTÖRLER
5 YIL
YAZICILAR
5 YIL
SCANNER
5 YIL
HARİCİ DİSK ÜNİTESİ
5 YIL
OYUN KONSOLLARI
5 YIL
AĞ GÜVENLİĞİ CİHAZLARI
5 YIL
DİJİTAL FOTOĞRAF ÇERÇEVELERİ
5 YIL
GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR
5 YIL
GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER
5 YIL
GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI
5 YIL
SES KAYIT CİHAZLARI
5 YIL
MEDYA OYANATICILAR ( MP3, MP4 VS )
5 YIL
SES DÜZENLEYİCİLER
5 YIL
PROJEKSİYON CİHAZLARI
5 YIL
GPS CİHAZLARI
5 YIL
KAMERALAR
5 YIL
FOTOĞRAF MAKİNALARI
5 YIL
Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari
markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Ayrıca, bu kılavuzda “™” ve “®”
ifadelerinin her birinden bahsedilmemiştir.
TELEVİZYONLAR
10 YIL
MÜZİK SETLERİ
10 YIL
RADYOLAR
10 YIL
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft
Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product
is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft
subsidiary.
PİKAP – PLAK ÇALARLAR
10 YIL
SES VE GÖRÜNTÜ KAYDEDİCİ
VE OYNATICI (CD-DVD-VCD) VS.
7 YIL
EV SİNEMA SİSTEMELERİ
7 YIL
MOUSE
3 YIL
KLAVYELER
3 YIL
HOPARLÖRLER
3 YIL
KULAKLIKLAR
3 YIL
PC KAMERA ( WEBCAM )
3 YIL
İŞLEMCİLER
3 YIL
KART OKUYUCULAR
3 YIL
HARD DİSK
3 YIL
ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜKLER
5 YIL
AKILLI SAATLER
5 YIL
“Sound Organizer 2” şu yazılım modüllerini kullanır:
Windows Media Format Runtime
Lisans
Lisans ile ilgili Notlar
Bu IC Kaydedici sahipleriyle yapılmış lisans sozleşmelerine dayanarak
kullanılan yazılımlarla birlikte gelir. Bu yazılım uygulamalarının telif
hakkı sahiplerinin istekleri doğrultusunda sizleri aşağıdaki konularda
bilgilendirmemiz gerekmektedir. Lutfen aşağıdaki bolumleri okuyun.
Lisanslar (İngilizce) IC Kaydedicinizin dahili belleğine kaydedilmiştir.
“LICENSE” klasorundeki lisansları okumak icin IC Kaydedici ve bilgisayar
arasında bir Yığın Depolama bağlantısı kurun.
GNU GPL/LGPL uygulamalı yazılımlar hakkında
Aşağıdaki GNU General Public License (bundan sonra “GPL” olarak ifade
edilecektir) veya GNU Lesser General Public License (bundan sonra “LGPL”
olarak ifade edilecektir) icin uygun yazılımlar IC Kaydedicide bulunmaktadır.
Burada, bu urunle verilen GPL/LGPL koşullarına gore bu yazılım
programlarının kaynak koduna erişim, kaynak kodunu değiştirme ve yeniden
dağıtma hakkınız olduğu bildirilmektedir.
Kaynak kodu Web uzerinde verilmektedir. İndirmek icin aşağıdaki URL’yi
kullanın.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Kaynak kodun iceriği konusunda bizimle iletişim kurmamanızı rica ederiz.
Lisanslar (İngilizce) IC Kaydedicinizin dahili belleğine kaydedilmiştir.
“LICENSE” klasorundeki lisansları okumak icin IC
Kaydedici ve bilgisayar arasında bir Yığın Depolama bağlantısı kurun.
© 2016 Sony Corporation Printed in China
Download PDF

advertising