Sony ICD-PX312F, ICD-PX312 Operating instructions

Sony ICD-PX312F, ICD-PX312 Operating instructions
4-267-068-32(1)
IC Recorder
Οδηγίες λειτουργίας
Έναρξη
Βασικές λειτουργίες
Άλλες λειτουργίες
εγγραφής
Άλλες λειτουργίες
αναπαραγωγής
Επεξεργασία αρχείων
Ακραση του
ραδιοφώνου FM
Πληροφορίες σχετικά με
τη λειτουργία του μενού
Χρήση του υπολογιστή
σας
Πρσθετες πληροφορίες
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
ICD-PX312/PX312F
Για αποφυγή πιθανής ζημιάς στην
ακοή, μην ακούτε ήχους σε υψηλή
ένταση για μεγάλα χρονικά
διαστήματα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (συστοιχία μπαταριών ή
τοποθετημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμ!τητα,
!πως στην ηλιοφάνεια, σε φωτιά ή σε οτιδήποτε
παρ!μοιο, για εκτεταμένα χρονικά διαστήματα.
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 800 mA
Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτ! επάνω στο προϊ!ν
ή στη συσκευασία του υποδεικνύει
!τι το προϊ!ν αυτ! δεν θα πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.
Αντίθετα θα πρέπει να παραδίδεται
στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας !τι το προϊ!ν αυτ! απορρίπτεται
σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν !ποιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
που θα προέκυπταν απ! την μη κατάλληλη διαχείριση
των αποβλήτων αυτού του προϊ!ντος. Η ανακύκλωση
των υλικών βοηθά στην εξοικον!μηση των φυσικών
π!ρων. Για περισσ!τερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊ!ντος, επικοινωνήστε με
τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την
υπηρεσία διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα απ! το οποίο αγοράσατε το προϊ!ν.
2
GR
Σχετικά αξεσουάρ: Στερεοφωνικά ακουστικά,
στερεοφωνικ! μικρ!φωνο με κλιπ για στερέωση σε
πουκάμισο
Εναλλακτική διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτ! επάνω στη
μπαταρία ή στη συσκευασία δείχνει
!τι η μπαταρία που παρέχεται με
αυτ! το προϊ!ν δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται !πως τα οικιακά
απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτ! μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμ! με ένα χημικ!
σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο
(Hg) ή τον μ!λυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία
περιέχει περισσ!τερο απ! 0,0005% υδραργύρου ή
0,004% μολύβδου.
Με το να βεβαιωθείτε !τι οι συγκεκριμένες μπαταρίες
συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρ!ληψη πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.
Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικον!μηση φυσικών π!ρων.
Στην περίπτωση προϊ!ντων που για λ!γους ασφαλείας,
επιδ!σεων, η ακεραι!τητας δεδομένων απαιτούν τη
μ!νιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή
η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μ!νο απ!
εξουσιοδοτημένο τεχνικ! προσωπικ!.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της
μπαταρίας, παραδώστε το προϊ!ν στο τέλος της
διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για
ανακύκλωση.
Στην περίπτωση !λων των άλλων μπαταριών,
παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να
αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία απ! το προϊ!ν.
Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο
συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για
ανακύκλωση.
Για περισσ!τερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊ!ντος ή της μπαταρίας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμ!διο φορέα
ανακύκλωσης ή το κατάστημα !που αγοράσατε το
προϊ!ν.
Σημείωση για τους πελάτες: οι
παρακάτω πληροφορίες αφορούν
μ,νο εξοπλισμ, που πωλείται σε
χώρες ,που ισχύουν οι ο δηγίες
της Ε.Ε.
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊ!ντος είναι η Sony
corporation , 1-7-1 Konan, Minato-ku, Τ!κυο,
108-0075 Ιαπωνία.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρ!σωπος για το EMC και
την ασφάλεια των προϊ!ντων είναι η Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Στουτγκάρδη, Γερμανία.
Για οποιαδήποτε θέμα υπηρεσίας ή εγγύησης,
παρακαλώ ανατρέξτε στις διευθύνσεις που δίνονται
στα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.
• Η ηχογραφημένη μουσική περιορίζεται στην
ιδιωτική χρήση μ!νο. Για να χρησιμοποιήσετε
μουσικά αρχεία πέραν του περιορισμού αυτού
απαιτείται άδεια απ! τους κατ!χους των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
• Η Sony δεν ευθύνεται για τη μη ολοκληρωμένη
εγγραφή/λήψη ή για κατεστραμμένα δεδομένα
λ!γω προβλημάτων της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής ή του υπολογιστή.
• Ανάλογα με τους τύπους κειμένου και
χαρακτήρων, το κείμενο που εμφανίζεται στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής ενδέχεται να μην
εμφανίζεται σωστά. Αυτ! οφείλεται στους εξής
παράγοντες:
– Στη χωρητικ!τητα της συνδεδεμένης συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
– Στη μη κανονική λειτουργία της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
– Στην καταγραφή των πληροφοριών σε γλώσσα
ή χαρακτήρες που δεν υποστηρίζονται απ! τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
3
GR
Σημείωση για τους χρήστες
Με επιφύλαξη κάθε ν!μιμου δικαιώματος. Δεν είναι
δυνατή η ολική ή μερική αναπαραγωγή, μετάφραση ή
σμίκρυνση σε μέγεθος ανάγνωσης απ! μηχάνημα του
παρ!ντος εγχειριδίου ή του λογισμικού που
περιγράφεται στο παρ!ν, χωρίς την προηγούμενη
έγγραφη έγκριση της Sony Corporation.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ
ΕΥΘΥΝΗ Η SONY CORPORATION ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ
ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ,
ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ,
ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟ Ή
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΤΟ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥΣ.
Η Sony Corporation διατηρεί το δικαίωμα να
πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στο
παρ!ν εγχειρίδιο ή στις πληροφορίες που περιέχονται
στο παρ!ν, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς
προειδοποίηση.
Το λογισμικ! που περιγράφεται στο παρ!ν μπορεί
ακ!μη να διέπεται απ! τους !ρους μιας ξεχωριστής
άδειας χρήσης χρήστη.
• Το παρ!ν λογισμικ! προορίζεται για Windows και
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Macintosh.
• Το παρεχ!μενο καλώδιο σύνδεσης προορίζεται για
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής ICD-PX312/
PX312F . Δεν μπορείτε να συνδέσετε άλλες
συσκευές ψηφιακής εγγραφής.
4
GR
Οι ηχογραφήσεις σας προορίζονται
αποκλειστικά και μ!νο για προσωπική
σας διασκέδαση και χρήση. Οι ν!μοι περί
πνευματικής ιδιοκτησίας απαγορεύουν
άλλες μορφές χρήσης χωρίς την άδεια των
κατ!χων των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας.
Η χρήση μέσων Memory Stick™ για την
εγγραφή γραφικών ή άλλων δεδομένων
που προστατεύονται απ! δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας περιορίζεται
στους περιοριστικούς !ρους που
ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Απαγορεύεται κάθε χρήση που
υπερβαίνει τα !ρια των εν λ!γω
περιοριστικών !ρων.
Αυτ! το προϊ!ν υποστηρίζει μέσα
"Memory Stick Micro™ (M2™)". "M2™"
είναι μια συντμημένη μορφή του
"Memory Stick Micro™". Εφεξής, στο
έγγραφο χρησιμοποιείται η μορφή
"M2™".
Εμπορικά σήματα
Το "Sound Organizer" χρησιμοποιεί λειτουργικές
μονάδες λογισμικού !πως εμφανίζεται παρακάτω:
Windows Media Format Runtime
• Οι επωνυμίες Microsoft, Windows, Windows Vista
και Windows Media είναι σήματα κατατεθέντα ή
εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
• Οι επωνυμίες Macintosh και Mac OS είναι εμπορικά
σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α.
και σε άλλες χώρες.
• Η επωνυμία Pentium είναι σήμα κατατεθέν της Intel
Corporation.
• Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3
και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας χρησιμοποιούνται
με άδεια απ! τις εταιρείες Fraunhofer IIS και
Thomson.
• Τα λογ!τυπα microSD και microSDHC είναι
εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC.
• Οι επωνυμίες "Memory Stick Micro", "M2" και
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της Sony Corporation.
• Η επωνυμία "MagicGate" είναι εμπορικ! σήμα της
Sony Corporation.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
vλα τα λοιπά εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα των αντίστοιχων κατ!χων τους.
Περαιτέρω, τα σήματα "™" και "®" δεν αναφέρονται
σε !λες τις περιπτώσεις στο παρ!ν εγχειρίδιο.
5
GR
Πίνακας περιεχομένων
Έναρξη
Άλλες λειτουργίες εγγραφής
Βήμα 1: Έλεγχος των περιεχομένων της
συσκευασίας .................................................. 9
Ευρετήριο εξαρτημάτων και
χειριστηρίων ............................................ 10
Αποφυγή ακούσιων λειτουργιών
(HOLD) .................................................. 12
Διατήρηση της μέτριας έντασης ήχου
(AVLS) .................................................... 14
Βήμα 2: Προετοιμασία μιας πηγής
ισχύος ........................................................... 15
Π!τε πρέπει να αντικατασταθούν οι
μπαταρίες ................................................ 16
Βήμα 3: Ενεργοποίηση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής ................................... 17
Ενεργοποίηση της συσκευής ................ 17
Απενεργοποίηση της συσκευής ........... 17
Βήμα 4: Ρύθμιση του ρολογιού ................. 18
Βήμα 5: Ρύθμιση της γλώσσας που
χρησιμοποιείται στο παράθυρο
ενδείξεων ..................................................... 20
Αλλαγή των ρυθμίσεων εγγραφής ............ 35
Επιλογή μιας σκηνής εγγραφής για
κάθε κατάσταση ..................................... 35
Προσθήκη εγγραφής σε προηγουμένως
εγγεγραμμένο αρχείο ............................. 38
Προσθήκη μιας εγγραφής
αντικατάστασης κατά τη διάρκεια
αναπαραγωγής ....................................... 40
Αυτ!ματη έναρξη της εγγραφής κατά
την ανίχνευση ήχου – λειτουργία
VOR ......................................................... 43
Εγγραφή σε κάρτα μνήμης ........................ 45
Εγγραφή με άλλες συσκευές ..................... 49
Εγγραφή με εξωτερικ! μικρ!φωνο ..... 49
Εγγραφή απ! άλλο εξοπλισμ! ............. 51
Λειτουργία κατά την εγγραφή .................. 53
Παρακολούθηση της εγγραφής ........... 53
Βασικές λειτουργίες
Εγγραφή ..............................................22
Ακρ!αση .............................................27
Διαγραφή ............................................32
6
GR
Άλλες λειτουργίες
αναπαραγωγής
Αλλαγή των ρυθμίσεων
αναπαραγωγής ............................................ 54
Εύχρηστες μέθοδοι αναπαραγωγής .... 54
Μείωση του θορύβου στην
αναπαραγωγή ήχου και καθαρισμ!ς
ανθρώπινης φωνής – η λειτουργία
μείωσης θορύβου .................................... 55
Ρύθμιση της ταχύτητας
αναπαραγωγής – DPC (Digital
Pitch Control) λειτουργία ..................... 57
Επιλογή του τρ!που
αναπαραγωγής ....................................... 59
Αναπαραγωγή αρχείου σε επιθυμητή
ώρα με τη χρήση ειδοποίησης ................... 62
Αναπαραγωγή με άλλες συσκευές ........... 66
Εγγραφή με άλλο εξοπλισμ! ................ 66
Επεξεργασία αρχείων
Οργάνωση αρχείων σε ένα φάκελο .......... 67
Μετακίνηση εν!ς αρχείου σε
διαφορετικ! φάκελο .............................. 67
Αντιγραφή αρχείου στην άλλη
μνήμη ....................................................... 68
Διαγραφή !λων των αρχείων σε
ένα φάκελο .............................................. 70
Χρήση ένδειξης κομματιού ....................... 72
Προσθήκη ένδειξης κομματιού ............ 72
Διαγραφή ένδειξης κομματιού ............. 73
Διαγραφή !λων των ενδείξεων
κομματιού στο επιλεγμένο αρχείο
ταυτ!χρονα ............................................. 74
Διαίρεση αρχείου ........................................ 76
Διαίρεση αρχείου στο τρέχον
σημείο ...................................................... 76
Διαίρεση αρχείου σε !λα τα σημεία με
ένδειξη κομματιού ................................. 78
Προστασία αρχείου .................................... 80
Ακρ,αση του ραδιοφώνου
FM (για ICD-PX312F μ,νο)
Συντονισμ!ς σταθμών
ραδιοφώνου FM .......................................... 82
Συντονισμ!ς σε ραδιοφωνικ! σταθμ!
με σάρωση συχνοτήτων ......................... 82
Συντονισμ!ς σε έναν προεπιλεγμένο
ραδιοφωνικ! σταθμ! ............................. 83
Εγγραφή εκπομπών FM ........................ 85
Αυτ!ματη προεπιλογή ραδιοφωνικών
σταθμών FM ................................................ 86
Αυτ!ματη προεπιλογή ραδιοφωνικών
σταθμών FM ............................................ 86
Χειροκίνητη προεπιλογή
ραδιοφωνικών σταθμών FM ................. 87
Διαγραφή προεπιλεγμένων σταθμών
ραδιοφώνου FM ..................................... 88
Αλλαγή των ρυθμίσεων λήψης σήματος
ραδιοφώνου FM .......................................... 89
Αλλαγή της ευαισθησίας λήψης του
ραδιοφώνου FM ..................................... 89
Αλλαγή της ευαισθησίας σάρωσης ...... 90
Εναλλαγή της εξ!δου ραδιοφώνου
FM μεταξύ των ηχείων και των
ακουστικών ............................................. 91
Πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία του μενού
Προσαρμογή των ρυθμίσεων μενού ......... 93
Ρυθμίσεις μενού ........................................... 95
7
GR
8
Χρήση του υπολογιστή σας
Πρ,σθετες πληροφορίες
Χρήση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής με τον υπολογιστή σας ........... 109
Σύνδεση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής με τον υπολογιστή .............. 110
Δομή φακέλων και αρχείων ............... 111
Αποσύνδεση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής απ! τον υπολογιστή σας ... 115
Αντιγραφή αρχείων απ! τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής στον
υπολογιστή ................................................ 117
Αντιγραφή αρχείων MP3 απ! τον
υπολογιστή στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής και αναπαραγωγή τους ......... 118
Αντιγραφή εν!ς αρχείου MP3 απ!
τον υπολογιστή σας στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής (μεταφορά και
απ!θεση) ............................................... 118
Αναπαραγωγή των αρχείων MP3
που αντιγράφονται απ! τον
υπολογιστή με τη χρήση της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής ........... 119
Χρήση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής ως μνήμη USB ......................... 120
Χρήση του παρεχ!μενου λογισμικού
Sound Organizer ....................................... 121
Τι μπορείτε να κάνετε
χρησιμοποιώντας το Sound
Organizer ............................................... 121
Απαιτήσεις συστήματος για τον
υπολογιστή σας .................................... 123
Εγκατάσταση του Sound
Organizer ............................................... 124
Το παράθυρο Sound Organizer ......... 126
Χρήση προσαρμογέα εναλλασσ!μενου
ρεύματος USB ........................................... 128
Αποσύνδεση συσκευής ψηφιακής
εγγραφής απ! πρίζα εναλλασσ!μενου
ρεύματος ................................................ 128
Προφυλάξεις ............................................. 130
Προδιαγραφές ........................................... 133
Απαιτήσεις συστήματος ...................... 133
Σχεδιασμ!ς και προδιαγραφές ........... 134
Διάρκεια μπαταρίας ............................ 138
GR
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων ................... 139
Λίστα μηνυμάτων ...................................... 151
Περιορισμοί συστήματος ......................... 157
Οδηγ!ς παράθυρου ενδείξεων ............... 159
Ευρετήριο ................................................... 164
Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY ................... 168
Έναρξη
Βήμα 1: Έλεγχος των περιεχομένων της
συσκευασίας
Συσκευή ψηφιακής εγγραφής (1)
Αλκαλικές μπαταρίες LR03
(μέγεθος AAA) (2)
P Παρατήρηση
Έναρξη
vταν φορτίζετε μπαταρίες, αγοράστε
επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες
NH-AAA-B2KN (δεν παρέχεται).
Αφαιρέστε την ταινία απ! το παράθυρο
ενδείξεων πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Στερεοφωνικά ακουστικά (1)
(μ!νο για το μοντέλο ICD-PX312F)
Στερεοφωνικ, μικρ,φωνο με κλιπ
για στερέωση σε πουκάμισο* (1)
Λογισμικ, εφαρμογής, Sound
Organizer (CD-ROM) (1)
Λογισμικ, εφαρμογής, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)*
Οδηγίες λειτουργίας
Καλώδιο σύνδεσης USB (1)
Για σύνδεση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής σε υπολογιστή, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε το παρεχ!μενο καλώδιο
σύνδεσης USB.
Οι οδηγίες λειτουργίας αποθηκεύονται ως
αρχεία PDF στην ενσωματωμένη μνήμη της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
* Το στερεοφωνικ! μικρ!φωνο με κλιπ για
στερέωση σε πουκάμισο και το λογισμικ!
εφαρμογής Dragon NaturallySpeaking
(DVD-ROM) παρέχονται με ορισμένα
μοντέλα και σε ορισμένες περιοχές μ!νο.
9
GR
Προειδοποιείστε !τι τυχ!ν αλλαγές ή
τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά
απ! αυτ! το εγχειρίδιο θα μπορούσαν να
ακυρώσουν την άδεια χρήσης αυτού του
εξοπλισμού.
Ευρετήριο εξαρτημάτων και
χειριστηρίων
Μπροστιν, μέρος
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
Κουμπί SCENE
Κουμπί
(φάκελος)
Κουμπί N PLAY/STOP•ENTER*1
Κουμπί x (διακοπή)
Κουμπιά –. (ανασκ!πηση/γρήγορη
κίνηση προς τα πίσω), >+ (ταχεία
αναπαραγωγή/γρήγορη κίνηση προς τα
μπροστά)
Ηχείο
Υποδοχή i (ακουστικά)*2
Ένδειξη λειτουργίας
Κουμπί ERASE
Κουμπί VOL (ένταση) –/+*1
Κουμπί
(επανάληψη) A-B
Κουμπί z REC/PAUSE
Διακ!πτης NOISE CUT
Κουμπί T-MARK (ένδειξη κομματιού)
*1 Τα κουμπιά αυτά και το βύσμα διαθέτουν ανάγλυφα
σημάδια. Χρησιμοποιήστε τα ως σημείο αναφοράς για
τις λειτουργίες ή για την αναγνώριση των ακροδεκτών.
A
B
C
D
10
GR
Ενσωματωμένο μικρ!φωνο
Υποδοχή m (μικρ!φωνο) *1
Παράθυρο ενδείξεων
Κουμπί DISP/MENU
*2 Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή i (ακουστικά).
Πίσω μέρος
Αν ακούγεται θ!ρυβος, καθαρίστε το βύσμα των
ακουστικών.
Έναρξη
Υποδοχή i
(ακουστικά)
S Σύνδεση
(USB)
T Υποδοχή κάρτας μνήμης M2™/
microSD
U Διακ!πτης HOLD•POWER ON/OFF
V Χώρος μπαταριών
W Οπή ιμάντα (Δεν παρέχεται ιμάντας
χειρ!ς).
11
GR
Αποφυγή ακούσιων
λειτουργιών (HOLD)
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε !λα τα
κουμπιά (HOLD) για να αποτρέψετε
ακούσιες λειτουργίες !ταν μεταφέρετε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής κ.λπ.
Για να θέσετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής στην
κατάσταση HOLD
Εμφανίζεται η ένδειξη "HOLD" αν
πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί !ταν
ενεργοποιηθεί η λειτουργία HOLD.
Για να ελευθερώσετε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής
απ, την κατάσταση HOLD
Μετακινήστε το διακ!πτη HOLD•POWER
ON/OFF προς την κατεύθυνση "HOLD".
Θα εμφανιστεί η ένδειξη "HOLD" για
περίπου 3 δευτερ!λεπτα, η οποία δηλώνει
!τι !λες οι λειτουργίες των κουμπιών είναι
απενεργοποιημένες.
12
GR
Μετακινήστε το διακ!πτη HOLD•POWER
ON/OFF προς το κέντρο.
P Παρατήρηση
vταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία HOLD κατά
τη διάρκεια της εγγραφής, !λες οι λειτουργίες
των κουμπιών απενεργοποιούνται. Για να
διακ!ψετε την εγγραφή, ακυρώστε πρώτα τη
λειτουργία HOLD.
Έναρξη
z Συμβουλή
Ακ!μη και αν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία HOLD, μπορείτε να διακ!ψετε την
αναπαραγωγή της ειδοποίησης με το πάτημα
οποιουδήποτε κουμπιού. (Δεν μπορείτε να
διακ!ψετε την κανονική αναπαραγωγή).
13
GR
Διατήρηση της μέτριας
έντασης ήχου (AVLS)
Η λειτουργία AVLS (Automatic Volume Limiter
System) σάς επιτρέπει να ακούτε τον ήχο σε
μέτρια ένταση !ταν χρησιμοποιείτε ακουστικά.
Η λειτουργία AVLS περιορίζει τη μέγιστη
ένταση για την αποτροπή της πρ!κλησης
προβλημάτων στην ακοή ή απ!σπασης της
προσοχής, και τη διατηρεί σε μέτρια στάθμη.
>ταν το "AVLS" είναι ρυθμισμένο
στο "ON"
1 Πατήστε παρατεταμένα •DISP–MENU
για να εισέλθετε στη λειτουργία μενού.
Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"AVLS" και πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"OFF" και πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
Εμφανίζεται το μήνυμα "AVLS OFF?"
συνοδευ!μενο απ! έναν χαρακτηριστικ! ήχο.
vταν προσπαθείτε να ρυθμίσετε την ένταση
ήχου σε επίπεδο που υπερβαίνει το επίπεδο που
καθορίζεται απ! το AVLS, ανάβει η ένδειξη
"AVLS". Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση
ήχου σε στάθμη που υπερβαίνει το !ριο.
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"YES" και πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
P Παρατήρηση
vταν αγοράζετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής,
η λειτουργία "AVLS", είναι ρυθμισμένη στην
επιλογή "ON". Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία και να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή των αρχείων στην αρχική ένταση
ήχου, χρησιμοποιήστε το μενού για να ορίσετε τη
λειτουργία "AVLS" στην επιλογή "OFF".
>ταν το "AVLS" είναι ρυθμισμένο
στο "OFF"
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
AVLS, πραγματοποιήστε τα εξής:
14
GR
4 Πατήστε x (Διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία
AVLS, επιλέξτε "ON" στο βήμα 2.
Αν πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των
αρχείων σε ένταση ήχου που υπερβαίνει την
καθορισμένη στάθμη AVLS για καθορισμένη
χρονική περίοδο, θα εμφανιστεί η ένδειξη
"AVLS" και το μενού "AVLS" ορίζεται
αυτ!ματα στην επιλογή "ON".
Βήμα 2: Προετοιμασία μιας πηγής ισχύος
Αφαιρέστε την ταινία απ! το παράθυρο
ενδείξεων πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Αν το καπάκι του χώρου μπαταριών βγει
κατά λάθος, τοποθετήστε το !πως
απεικονίζεται.
Έναρξη
Σύρετε και σηκώστε το καπάκι του χώρου
μπαταριών, τοποθετήστε αλκαλικές
μπαταρίες LR03 (μέγεθος AAA) με τη
σωστή πολικ!τητα και κλείστε το καπάκι.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης του
ρολογιού και το τμήμα έτους αναβοσβήνει
!ταν τοποθετείτε μπαταρίες για πρώτη
φορά ή !ταν τοποθετείτε μπαταρίες αφού η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής απομείνει
χωρίς μπαταρίες για ένα ορισμένο χρονικ!
διάστημα. Βλ. "Βήμα 4: Ρύθμιση του
ρολογιού" στη σελίδα 19 για τον ορισμ! της
ημερομηνίας και της ώρας.
z Συμβουλές
• Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών,
δεν διαγράφονται τα μηνύματα που έχουν
εγγραφεί ή οι ρυθμίσεις ειδοποιήσεων,
ακ!μη και !ταν αφαιρείτε τις μπαταρίες.
• Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, το
ρολ!ι εξακολουθεί να λειτουργεί για
15
GR
περίπου 1 λεπτ! μετά την αφαίρεση των
μπαταριών.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο
επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες
NH-AAA-B2KN (δεν παρέχεται).
P Παρατηρήσεις
• Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες μαγγανίου
για αυτή τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
• vταν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες,
πρέπει να αντικαταστήσετε και τις δύο με
καινούριες.
• Μην φορτίζεται ξηρές μπαταρίες. Δεν
μπορείτε να φορτίσετε τις παρεχ!μενες
αλκαλικές μπαταρίες LR03 (μέγεθος AAA).
• vταν δεν πρ!κειται να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής για πολύ
χρ!νο, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να μην
προκληθεί ζημιά απ! διαρροή και διάβρωση
των μπαταριών.
Π,τε πρέπει να
αντικατασταθούν οι
μπαταρίες
Η ένδειξη μπαταρίας στο παράθυρο
ενδείξεων δείχνει την κατάσταση της
μπαταρίας.
16
GR
Ένδειξη υπ,λοιπου μπαταριών
: Εμφανίζεται η ένδειξη "Low
Battery Level". Αντικαταστήστε τις
παλιές μπαταρίες με καινούριες.
m
: Εμφανίζεται η ένδειξη "Low
Battery" και διακ!πτεται η
λειτουργία της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής.
Βήμα 3: Ενεργοποίηση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής
Ενεργοποίηση της
συσκευής
Απενεργοποίηση της
συσκευής
Έναρξη
Μετακινήστε το διακ!πτη HOLD•POWER
ON/OFF προς την κατεύθυνση "POWER
ON/OFF" για περισσ!τερο απ! 1
δευτερ!λεπτο. Η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής ενεργοποιείται και εμφανίζεται η
κινούμενη εικ!να "Accessing...".
ON/OFF" για περισσ!τερο απ! 2
δευτερ!λεπτα μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη "Power Off".
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
απενεργοποιείται εντ!ς λίγων
δευτερολέπτων.
z Συμβουλές
• Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής για μεγάλο
χρονικ! διάστημα, συνιστούμε να την
απενεργοποιήσετε.
• Αν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται
σε κατάσταση διακοπής και την αφήσετε
χωρίς να τη χρησιμοποιήσετε για
συγκεκριμένο χρονικ! διάστημα,
ενεργοποιείται η λειτουργία αυτ!ματης
απενεργοποίησης. (Ο προεπιλεγμένος
χρ!νος αυτ!ματης απενεργοποίησης κατά
την αγορά της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής είναι "10min".) Μπορείτε να
επιλέξετε το χρ!νο αυτ!ματης
απενεργοποίησης απ! το μενού
(σελίδα 107).
Μετακινήστε το διακ!πτη HOLD•POWER
ON/OFF προς την κατεύθυνση "POWER
17
GR
Βήμα 4: Ρύθμιση του ρολογιού
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
N PLAY/STOP•ENTER. Επιλέξτε τα
δύο τελευταία ψηφία του έτους.
x
– . , >+
Πρέπει να ρυθμίσετε το ρολ!ι για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
ειδοποιήσεων ή για να εγγράψετε την
ημερομηνία και την ώρα.
vταν τοποθετείτε μπαταρίες για πρώτη
φορά ή !ταν τοποθετείτε μπαταρίες αφού η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής έχει
παραμείνει χωρίς μπαταρίες για
περισσ!τερο απ! 1 λεπτ!, εμφανίζεται η
ένδειξη "Set Date&Time" και, στη
συνέχεια, εμφανίζεται το παράθυρο
ρύθμισης ρολογιού.
Ρυθμίστε το ρολ!ι ως εξής:
1 Ορίστε το έτος.
Πατήστε –. ή >+ για να ρυθμίσετε
το έτος και, στη συνέχεια, πατήστε το
18
GR
vταν πατήσετε N PLAY/
STOP•ENTER, ο δρομέας μετακινείται
στο τμήμα μήνα.
2 Ορίστε το μήνα, την ημέρα, την ώρα και
το λεπτ! με τη σειρά ακολουθώντας την
ίδια διαδικασία.
Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
τα στοιχεία που θέλετε και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Τρέχων φάκελος
Χρνος που έχει
παρέλθει
Τρέχων αριθμς
αρχείου/συνολικς
αριθμς αρχείων
στο φάκελο
P Παρατηρήσεις
• Αν δεν πατήσετε το N PLAY/
STOP•ENTER εντ!ς 1 λεπτού απ! την
εισαγωγή των δεδομένων ρύθμισης
ρολογιού, ακυρώνεται η λειτουργία
ρύθμισης ρολογιού και εμφανίζεται το
παράθυρο λειτουργίας διακοπής.
• vταν πατηθεί κάποιο κουμπί που δεν
προορίζεται για χρήση στη ρύθμιση του
ρολογιού κατά τη λειτουργία ρύθμισης του
ρολογιού, η ρύθμιση του ρολογιού
ακυρώνεται. Για να ρυθμίσετε το ρολ!ι,
χρησιμοποιήστε το μενού.
Για να ρυθμίσετε το ρολ,ι με τη
χρήση του μενού
Ενώ η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής,
μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολ!ι
χρησιμοποιώντας το μενού.
Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού. Στη
συνέχεια, επιλέξτε "Detail Menu", έπειτα
"Date&Time" για να ρυθμίσετε το ρολ!ι
(σελίδα 106).
Έναρξη
vταν ορίσετε το λεπτ!, εμφανίζεται η
κινούμενη εικ!να "Executing..." και, στη
συνέχεια, εμφανίζεται το παράθυρο
κατάστασης διακοπής.
vταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής για πρώτη φορά ή
!ταν δεν πραγματοποιείται εγγραφή
αρχείου, μπορεί να εμφανιστεί το
παρακάτω παράθυρο.
Για να εμφανίσετε την τρέχουσα
ημερομηνία και ώρα
Ενώ η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
βρίσκεται σε λειτουργία διακοπής, πατήστε
x (διακοπή) για να εμφανιστεί η τρέχουσα
ημερομηνία και ώρα για περίπου 3
δευτερ!λεπτα.
19
GR
Βήμα 5: Ρύθμιση της γλώσσας που
χρησιμοποιείται στο παράθυρο ενδείξεων
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θα
χρησιμοποιείται για τα μηνύματα, τα μενού
κτλ. απ! 6 διαθέσιμες γλώσσες.
"Language" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Detail Menu" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
20
GR
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
τη γλώσσα που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Μπορείτε να επιλέξτε τις ακ!λουθες
γλώσσες.
Deutsch (Γερμανικά), English (Αγγλικά),
Español (Ισπανικά), Français (Γαλλικά),
Italiano (Ιταλικά), Русский (Ρωσικά)
5 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
Έναρξη
απ! τη λειτουργία μενού.
21
GR
Βασικές λειτουργίες
Εγγραφή
P Παρατηρήσεις
• Πριν πραγματοποιήσετε μια εγγραφή, ελέγξτε την ένδειξη μπαταρίας (σελίδα 16).
• Ενδέχεται να εγγραφεί θ!ρυβος αν κάποιο αντικείμενο, !πως το δάκτυλ! σας κτλ., ακουμπήσει ή
γρατσουνίσει τυχαία τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής κατά την εγγραφή.
z Συμβουλή
Πριν την έναρξη της εγγραφής, συνιστάται να πραγματοποιήσετε πρώτα μια δοκιμαστική εγγραφή
ή να παρακολουθήσετε την εγγραφή (σελίδα 53).
Έναρξη εγγραφής
1 Μετακινήστε το διακ!πτη HOLD•POWER ON/OFF
προς το κέντρο για να ελευθερώσετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής απ! την κατάσταση HOLD
(σελίδα 12).
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας διακοπής.
2 Επιλέξτε το φάκελο !που θέλετε να εγγράψετε τα
αρχεία (σελίδα 28).
22
GR
3 Τοποθετήστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής έτσι ώστε
το ενσωματωμένο μικρ!φωνο να είναι στραμμένο προς
την κατεύθυνση της προς ηχογράφηση πηγής.
4 Πατήστε z REC/PAUSE στην κατάσταση διακοπής.
Ένδειξη
λειτουργίας
Βασικές λειτουργίες
Η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί
χρώμα και, στη συνέχεια, ανάβει σταθερά με κ!κκινο
χρώμα. (vταν το "LED" έχει ρυθμιστεί σε "OFF" στο
μενού (σελίδα 105), δεν ανάβει η ένδειξη).
Δεν χρειάζεται να κρατάτε πατημένο το z REC/
PAUSE κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
Το νέο αρχείο θα εγγραφεί αυτ!ματα μετά το τελευταίο
εγγεγραμμένο αρχείο.
z REC/
PAUSE
Χρνος που έχει παρέλθει για την
τρέχουσα εγγραφή
Αριθμς του αρχείου που
εγγράφεται/ο συνολικς αριθμς
εγγεγραμμένων αρχείων στο
φάκελο
zΣυμβουλή
Μπορείτε να αλλάξετε την ένδειξη για το χρ!νο που έχει
παρέλθει στο χρ!νο που απομένει ή σε άλλη ένδειξη,
πατώντας το DISP/MENU (σελίδα 31).
23
GR
Για να διακ,ψετε την εγγραφή
1 Πατήστε x (διακοπή).
Η κινούμενη εικ!να "Accessing..." εμφανίζεται και η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής σταματάει στην αρχή της
τρέχουσας εγγραφής.
Μπορείτε να εντοπίσετε το εγγεγραμμένο αρχείο με τη
χρήση του ον!ματος φακέλου και του αριθμού αρχείου
για αναπαραγωγή αργ!τερα.
x
Ο φάκελος που περιέχει το
εγγεγραμμένο αρχείο
Ο αριθμς του εγγεγραμμένου
αρχείου που αντιπροσωπεύει πσο
νωρίς είχε εγγραφεί το αρχείο σε
ένα φάκελο.
Σημείωση για την πρ,σβαση
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής εγγράφει δεδομένα και τα αποθηκεύει στο μέσο μνήμης !ταν
εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων η κινούμενη εικ!να "Accessing..." ή !ταν η ένδειξη
λειτουργίας αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα. Κατά την πρ!σβαση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής σε δεδομένα, μην αφαιρείτε τις μπαταρίες και μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τον
προσαρμογέα εναλλασσ!μενου ρεύματος USB (δεν παρέχεται). Αν το κάνετε αυτ!,
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα.
24
GR
Άλλες λειτουργίες
Πατήστε z REC/PAUSE. Κατά την παύση εγγραφής, η ένδειξη
λειτουργίας αναβοσβήνει με κ!κκινο χρώμα και η ένδειξη "PAUSE" αρχίζει
να αναβοσβήνει στο παράθυρο ενδείξεων.
κατάργηση παύσης
και συνέχιση
εγγραφής
Πατήστε πάλι z REC/PAUSE. Η εγγραφή συνεχίζεται απ! αυτ! το σημείο.
(Για να σταματήσετε την εγγραφή μετά απ! την παύση εγγραφής, πατήστε
x (διακοπή).)
άμεση αναθεώρηση
της τρέχουσας
εγγραφής
Πατήστε N PLAY/STOP•ENTER. Η εγγραφή σταματάει και η
αναπαραγωγή αρχίζει απ! την αρχή του αρχείου που μ!λις εγγράφηκε.
αναθεώρηση κατά
την εγγραφή
Πατήστε παρατεταμένα το –. κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή την
παύση της εγγραφής. Η εγγραφή σταματάει και μπορείτε να αναζητήσετε
προηγούμενα σημεία ενώ ακούτε την ηχογράφηση σε γρήγορη
αναπαραγωγή. Μ!λις αφήσετε το –., η αναπαραγωγή ξεκινά απ! αυτ!
το σημείο.
Βασικές λειτουργίες
παύση εγγραφής*
* Μία ώρα μετά την παύση της εγγραφής, η παύση της εγγραφής καταργείται αυτ!ματα και η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής εισέρχεται σε κατάσταση διακοπής.
z Συμβουλές
• Τα αρχεία που εγγράφονται με τη χρήση αυτής της συσκευής ψηφιακής εγγραφής εγγράφονται
ως αρχεία MP3.
• Μπορείτε να εγγράψετε έως 199 αρχεία σε κάθε φάκελο.
• Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους ή να διαγράψετε ανεπιθύμητους φακέλους με τη
χρήση του παρεχ!μενου λογισμικού Sound Organizer (σελίδα 121).
25
GR
Ένδειξη εναπομένουσας μνήμης
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η ένδειξη εναπομένουσας μνήμης μειώνει μία-μία γραμμή.
vταν ο εναπομένων χρ!νος εγγραφής φτάσει τα 10 λεπτά, η τελευταία ένδειξη αναβοσβήνει.
vταν ο εναπομένων χρ!νος φτάσει το 1 λεπτ!, η ένδειξη θα αλλάξει αυτ!ματα στην ένδειξη
για τον εναπομένοντα χρ!νο, και η ένδειξη για τον εναπομένοντας χρ!νο εγγραφής θα
αναβοσβήνει επίσης. Για να συνεχιστεί η εγγραφή, διαγράψτε πρώτα μερικά αρχεία.
Ο χρνος που
απομένει
Αναβοσβήνει
Για εγγραφή σύμφωνα με κάθε κατάσταση εγγραφής (επιλογή
σκηνής)
Ανάλογα με διάφορες σκηνές εγγραφής, μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία για εγγραφή,
!πως το REC Mode (σελίδα 103), το Mic Sensitivity (σελίδα 103), κ.λπ. στις συνιστώμενες
ρυθμίσεις μαζικά. Για λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή σκηνής, ανατρέξτε στη σελίδα 35.
26
GR
Ακρ,αση
Έναρξη αναπαραγωγής
1 Μετακινήστε το διακ!πτη HOLD•POWER ON/OFF
προς το κέντρο για να ελευθερώσετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής απ! την κατάσταση HOLD
(σελίδα 12).
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας διακοπής.
Βασικές λειτουργίες
2 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε
(σελίδα 28).
3 Πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει σύντομα και η ένδειξη
λειτουργίας να ανάψει με πράσινο χρώμα. (vταν το
"LED" έχει ρυθμιστεί σε "OFF" στο μενού
(σελίδα 105), δεν ανάβει η ένδειξη).
Ένδειξη
λειτουργίας
N PLAY/
STOP•ENTER
27
GR
4 Πατήστε VOL –/+ για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
VOL –/+
P Παρατήρηση
vταν η λειτουργία "AVLS" ρυθμιστεί στην επιλογή "ON"
στο μενού (σελίδα 99) και εμφανίζεται η ένδειξη "AVLS",
δεν μπορείτε να προσαρμ!σετε την ένταση ήχου σε στάθμη
που υπερβαίνει το καθορισμένο επίπεδο AVLS. Αν θέλετε
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία και να
πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή των αρχείων στην αρχική
ένταση ήχου, χρησιμοποιήστε το μενού για να ορίσετε τη
λειτουργία "AVLS" στην επιλογή "OFF".
Για να διακ,ψετε την αναπαραγωγή
1 Πατήστε x (διακοπή).
x
Για να επιλέξετε ένα φάκελο και αρχείο
1 Πατήστε
(φάκελος) για να εμφανίσετε το
παράθυρο επιλογής φακέλου.
Τρέχων φάκελος
Τρέχων αριθμς αρχείου/
συνολικς αριθμς αρχείων
στο φάκελο
28
GR
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε ένα φάκελο.
vταν αγοράσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής,
υπάρχουν διαθέσιμοι 5 φάκελοι (
FOLDER01-05).
Βασικές λειτουργίες
3 Πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
–., >+
N PLAY/
STOP•ENTER
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε ένα αρχείο.
–., >+
Πατήστε >+ για να επιλέξετε ένα αρχείο
μεγαλύτερου αριθμού.
Πατήστε –. για να επιλέξετε ένα αρχείο μικρ!τερου
αριθμού.
29
GR
Άλλες λειτουργίες
διακοπή στο τρέχον σημείο Πατήστε N PLAY/STOP•ENTER. Για να συνεχίσετε την
(λειτουργία παύσης
αναπαραγωγή απ! αυτ! το σημείο, πατήστε ξανά N PLAY/
STOP•ENTER.
αναπαραγωγής)
μετάβαση στην αρχή του
τρέχοντος αρχείου
Πατήστε –. μία φορά.*1*2
μετάβαση στο
προηγούμενο αρχείο
Πατήστε –. επανειλημμένα. (Στην κατάσταση διακοπής,
κρατήστε πατημένο το κουμπί για συνεχ!μενη μετάβαση στα
προηγούμενα αρχεία.*3)
μετάβαση στο επ!μενο
αρχείο
Πατήστε >+ μία φορά.*1*2
μετάβαση στα επ!μενα
αρχεία
Πατήστε >+ επανειλημμένα. (Στην κατάσταση διακοπής,
κρατήστε πατημένο το κουμπί για συνεχ!μενη παράβλεψη των
αρχείων.*3)
*1 vταν οριστεί μια ένδειξη κομματιού, η συσκευή ψηφιακής εγγραφής μεταβαίνει μπροστά ή πίσω στην
ένδειξη κομματιού πριν ή μετά το τρέχον σημείο (σελίδα 72).
*2 Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες !ταν η επιλογή "Easy Search" έχει οριστεί σε "OFF" (σελίδα 54).
3
* Στη λειτουργία συνεχούς αναζήτησης, η συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν εντοπίζει ενδείξεις
κομματιών.
30
GR
Πληροφορίες για την ένδειξη
Πληροφορίες αρχείου
Βασικές λειτουργίες
Πατήστε DISP/MENU για λίγο ώστε να γίνει αλλαγή και ελέγξτε τις πληροφορίες του
αρχείου.
Ένα αρχείο που εγγράφηκε με χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής εμφανίζεται με τον
ακ!λουθο τρ!πο.
Χρ!νος που έχει παρέλθει: Ο χρ!νος αναπαραγωγής εν!ς αρχείου που έχει παρέλθει
Χρ!νος που απομένει: Ο μέγιστος χρ!νος εγγραφής κατά τη διάρκεια της εγγραφής
Ο χρ!νος αναπαραγωγής που απομένει για ένα αρχείο (σε
λειτουργία διακοπής ή σε λειτουργία αναπαραγωγής)
Ημερομηνία/ώρα εγγραφής: Ημερομηνία/ώρα που έγινε η εγγραφή
: vνομα αρχείου (σε κατάσταση διακοπής ή λειτουργία αναπαραγωγής):
Ημερομηνία_αριθμ!ς αρχείου (π.χ. 110101_001 ή
FM_110101_001)
: Τίτλος (σε κατάσταση διακοπής ή λειτουργία αναπαραγωγής):
Ημερομηνία_αριθμ!ς αρχείου (π.χ. 110101_001 ή
FM_110101_001)
: vνομα καλλιτέχνη (σε λειτουργία αναπαραγωγής):
vνομα καλλιτέχνη (π.χ. My Recording)
31
GR
Διαγραφή
P Παρατήρηση
Μ!λις σβήσετε μια εγγραφή, δεν μπορείτε να την ανακτήσετε.
Επιλογή και διαγραφή εν,ς αρχείου
1 Μετακινήστε το διακ!πτη HOLD•POWER ON/OFF
προς το κέντρο για να ελευθερώσετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής απ! την κατάσταση HOLD
(σελίδα 12).
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας διακοπής.
2 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να διαγράψετε !ταν η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται σε κατάσταση
διακοπής ή αναπαραγωγής (σελίδα 28).
3 Πατήστε ERASE.
Εμφανίζεται η ένδειξη "Erase?" και γίνεται
επανειλημμένα αναπαραγωγή του συγκεκριμένου
αρχείου.
32
GR
ERASE
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε "YES".
–., >+
Η κινούμενη εικ!να "Erasing..." εμφανίζεται στο
παράθυρο ενδείξεων και το επιλεγμένο αρχείο
διαγράφεται.
vταν διαγραφεί ένα αρχείο, τα υπ!λοιπα αρχεία θα
προχωρήσουν κατά μία θέση, ώστε να μην υπάρχει
κεν!ς χώρος μεταξύ των αρχείων.
Βασικές λειτουργίες
5 Πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
Το πρώτο αρχείο έχει διαγραφεί και
ο αριθμς των υπλοιπων αρχείων
μειώνεται κατά 1.
Ο συνολικς αριθμς αρχείων στο
φάκελο μειώνεται απ 05 σε 04.
33
GR
Για ακύρωση της διαγραφής
1 Επιλέξτε "NO" στο βήμα 4 της εν!τητας "Επιλογή και
διαγραφή εν!ς αρχείου" και πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
Για να διαγράψετε και άλλο αρχείο
Συνεχίστε με τα βήματα 2 έως 5 στην εν!τητα "Επιλογή και διαγραφή εν!ς αρχείου".
Για να διαγράψετε μέρος εν,ς αρχείου
Διαιρέστε το αρχείο σε δύο αρχεία πρώτα (σελίδα 76) και έπειτα συνεχίστε με τα βήματα 3
έως 5 στην εν!τητα "Επιλογή και διαγραφή εν!ς αρχείου" αφού επιλέξετε το αρχείο που
θέλετε να διαγράψετε.
34
GR
Άλλες λειτουργίες εγγραφής
Αλλαγή των ρυθμίσεων εγγραφής
Επιλογή μιας σκηνής
εγγραφής για κάθε
κατάσταση
SCENE
N PLAY/
STOP•ENTER
Ανάλογα με διάφορες σκηνές εγγραφής,
μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία για
εγγραφή, !πως το REC Mode (σελίδα 103),
το Mic Sensitivity (σελίδα 103), κ.λπ. στις
συνιστώμενες ρυθμίσεις μαζικά.
1 Πατήστε SCENE στην κατάσταση
διακοπής.
Εμφανίζεται το παράθυρο Scene Select.
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
Meeting (
)
Για να εγγράψετε σε
διάφορες καταστάσεις, !πως
για εγγραφή σε αίθουσα
συσκέψεων.
)
Για να εγγράψετε
υπαγ!ρευση με μικρ!φωνο
μπροστά στο στ!μα σας.
Interview (
) Για να εγγράψετε ανθρώπινη
Voice Notes
(
Άλλες λειτουργίες εγγραφής
– . , >+
Εμφανίζεται η ένδειξη που αντιστοιχεί
στην επιλεγμένη σκηνή.
φωνή απ! απ!σταση 1 ή 2
μέτρων.
Lecture (
)
Για να εγγράψετε ένα ευρύ
φάσμα ήχων, !πως μια
διάλεξη σε μια αίθουσα
διδασκαλίας ή ένα μάθημα
χορωδίας.
μια σκηνή που θέλετε και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
35
GR
Audio IN (
) Για να εγγράψετε απ!
εξωτερικ! εξοπλισμ!, !πως
μια φορητή συσκευή
αναπαραγωγής CD/MD ή
ένα μαγνητ!φωνο, που είναι
συνδεδεμένος στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής μέσω
εν!ς βύσματος εξ!δου ήχου
(στερεοφωνικ! μίνι βύσμα).
Χρησιμοποιείται επίσης και
για τη μίξη ήχων.
P Παρατηρήσεις
• Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε σκηνή κατά τη
διάρκεια της εγγραφής.
• vταν περάσουν 60 δευτερ!λεπτα χωρίς
καμία λειτουργία αφού εμφανιστεί το
παράθυρο Scene Select, θα εμφανιστεί το
παράθυρο της λειτουργία διακοπής.
Συμβουλές για καλύτερη
εγγραφή
Εγγραφή φωνητικής σημείωσης
Τοποθετώντας τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής κοντά στη μία πλευρά του
στ!ματ!ς σας, μπορείτε να αποτρέψετε το
φύσημα πάνω στο ενσωματωμένο
μικρ!φωνο και να εγγράψετε με καθαρ!
ήχο.
Υπάρχουν τρ!ποι για να κάνετε καλύτερες
εγγραφές, πέρα απ! την επιλογή σκηνής.
Εγγραφή σε σύσκεψη
Τοποθετώντας τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής σε μια βάση ή σε ένα
χαρτομάντιλο αντί της βάσης, μπορείτε να
εγγράψετε με καθαρ!, χαμηλ! σε θ!ρυβο
ήχο, χωρίς ήχο απ! τους κραδασμούς στο
γραφείο.
36
GR
Ενσωματωμένο
μικρφωνο
Εγγραφή συνέντευξης
Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε το
ενσωματωμένο μικρ!φωνο να είναι
στραμμένο προς το πρ!σωπο απ! το οποίο
παίρνετε συνέντευξη.
Ρυθμίστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής
με το παράθυρο ενδείξεων προς τα επάνω
και με το ενσωματωμένο μικρ!φωνο προς
την πηγή του ήχου.
Άλλες λειτουργίες εγγραφής
Εγγραφή μουσικής παράστασης
Προσαρτώντας ένα τρίποδο (δεν
παρέχεται) ή τοποθετώντας τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής σε μια βάση ή ένα
τραπέζι, μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής και το
ενσωματωμένο μικρ!φωνο με μεγαλύτερη
ακρίβεια.
Κατά την εγγραφή εν!ς ρεσιτάλ π.χ.
χορωδίας ή πιάνου, τοποθετήστε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής σε ένα
τραπέζι σε απ!σταση περίπου 2 έως 3
μέτρων απ! τους χορωδούς/σολίστ.
37
GR
Ρυθμίσεις Scene Select
P Παρατήρηση
Για λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία
μενού και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στις
σελίδες 97 έως 104.
Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις
Scene Select. Αν θέλετε να αλλάξετε τα
στοιχεία ρυθμίσεων, !πως το REC Mode
(σελίδα 103), το Mic Sensitivity (σελίδα 103),
κ.λπ. για διάφορες καταστάσεις εγγραφής,
χρησιμοποιήστε το μενού για να αλλάξετε
κάθε στοιχείο των ρυθμίσεων εγγραφής.
Meeting
( )
Voice
Notes
( )
Interview
( )
VOR
OFF
OFF
OFF
REC
Mode
192kbps 128kbps
(MONO) (MONO)
(SHQ)
(HQ)
192kbps
(MONO)
(SHQ)
Προσθήκη εγγραφής σε
προηγουμένως
εγγεγραμμένο αρχείο
Mic
Medium
Sensitivity ( )
Low
( )
Medium
( )
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
Select
Input
MIC IN
MIC IN
z REC/PAUSE
MIC IN
x
Lecture (
VOR
OFF
OFF
REC Mode
192kbps
(MONO)
(SHQ)
192kbps
(MONO)
(SHQ)
Mic Sensitivity Medium
( )
38
) Audio IN
( )
Low
( )
LCF(Low Cut) OFF
OFF
Select Input
Audio IN
GR
MIC IN
–., >+
vταν η επιλογή "Add/Overwrite" στο
μενού έχει ρυθμιστεί σε "Add", μπορείτε να
προσθέσετε μια εγγραφή στο αρχείο για το
οποίο γίνεται αναπαραγωγή. Η πρ!σθετη
εγγραφή θα τοποθετηθεί μετά το τρέχον
αρχείο και θα συνυπολογιστεί ως μέρος του
αρχείου.
Κατά την αναπαραγωγή του αρχείου 3
Αρχείο 3
Αρχείο 4
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Add" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Μετά την προσθήκη εγγραφής
Αρχείο 3
Αρχείο 4
Πρσθετη εγγραφή
Επιλέξτε το αρχείο στο οποίο θέλετε να
προσθέσετε πρώτα μια εγγραφή.
σε λειτουργία διακοπής για μετάβαση
στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
Άλλες λειτουργίες εγγραφής
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, η λειτουργία "Add/
Overwrite" ορίζεται στην επιλογή
"OFF".
4 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Add/Overwrite" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
5 vταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή
του αρχείου για προσθήκη, πατήστε το
z REC/PAUSE.
Εμφανίζεται το παράθυρο "Add REC?".
39
GR
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
αναπαραγωγή ανατρέξτε στη σελίδα 27.
6 Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "Add
REC?", πατήστε το z REC/PAUSE.
Η ένδειξη λειτουργίας γίνεται κ!κκινη.
Στη συνέχεια, ξεκινάει η εγγραφή.
7 Πατήστε x (διακοπή) για διακοπή της
εγγραφής.
Στον τρέχοντα
φάκελο προστίθεται
εγγραφή. Ο αριθμς
του αρχείου και ο
συνολικς αριθμς
των αρχείων στο
φάκελο δεν
αλλάζουν.
P Παρατηρήσεις
• Δεν μπορείτε να προσθέσετε εγγραφή !ταν
το αρχείο έχει φτάσει στο μέγιστο !ριο
μεγέθους (500 MB).
• Δεν μπορείτε να προσθέσετε εγγραφή σε ένα
αρχείο MP3 που δεν εγγράφηκε με τη χρήση
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Επιπλέον, !ταν επεξεργάζεστε αρχεία με τη
χρήση του παρεχ!μενου λογισμικού Sound
40
GR
Organizer, η προσθήκη εγγραφής στα αρχεία
μπορεί να μην είναι εφικτή.
• Η λειτουργία REC Mode μιας πρ!σθετης
εγγραφής είναι ίδια, !πως για το πρ!σθετο
αρχείο.
• Αν έχουν περάσει 10 λεπτά απ! το βήμα 5,
πρέπει να αρχίσετε τη διαδικασία ξανά απ!
το βήμα 5.
Προσθήκη μιας εγγραφής
αντικατάστασης κατά τη
διάρκεια αναπαραγωγής
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
vταν η επιλογή "Add/Overwrite" στο
μενού έχει ρυθμιστεί σε "Overwrite",
μπορείτε να προσθέσετε μια εγγραφή
αντικατάστασης μετά το επιλεγμένο σημείο
σε ένα εγγεγραμμένο αρχείο. Το τμήμα του
αρχείου μετά το επιλεγμένο σημείο
διαγράφεται.
Το σημείο έναρξης μιας εγγραφής
αντικατάστασης
Αρχείο 2
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Add/Overwrite" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Αρχείο 3 Αρχείο 4
Το διαγραμμένο
τμήμα του
Αρχείου 2
Αρχείο 2
Αρχείο 3 Αρχείο 4
Πρσθετη εγγραφή αντικατάστασης στο
Αρχείο 2
"Overwrite" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Άλλες λειτουργίες εγγραφής
Επιλέξτε το αρχείο στο οποίο θέλετε να
προσθέσετε πρώτα μια εγγραφή
αντικατάστασης.
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής για μετάβαση
στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, η λειτουργία "Add/
Overwrite" ορίζεται στην επιλογή
"OFF".
41
GR
4 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
7 Πατήστε x (διακοπή) για διακοπή της
εγγραφής.
Η εγγραφή
αντικαθιστά το
τρέχον αρχείο. Ο
αριθμς του αρχείου
και ο συνολικς
αριθμς των αρχείων
στο φάκελο δεν
αλλάζουν.
5 vταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή
του αρχείου για προσθήκη, πατήστε
z REC/PAUSE στη θέση !που θέλετε
να αντικαταστήσετε το αρχείο.
Εμφανίζεται το παράθυρο "Overwrite
REC?".
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
αναπαραγωγή ανατρέξτε στη σελίδα 27.
6 Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "Overwrite
REC?", πατήστε το z REC/PAUSE.
Η ένδειξη λειτουργίας γίνεται κ!κκινη.
Στη συνέχεια, ξεκινάει η εγγραφή.
42
GR
P Παρατηρήσεις
• Δεν μπορείτε να προσθέσετε εγγραφή
αντικατάστασης σε ένα αρχείο MP3 !ταν το
αρχείο έχει φτάσει στο μέγιστο !ριο
μεγέθους (500 MB). Ωστ!σο, μπορείτε να
προσθέσετε μια εγγραφή αντικατάστασης σε
ένα αρχείο, ακ!μα και αν το αρχείο έχει
φτάσει στο μέγιστο !ριο μεγέθους, !ταν η
αρχή του σημείου για αντικατάσταση δεν
έχει φτάσει το μέγιστο !ριο μεγέθους.
• Δεν μπορείτε να προσθέσετε εγγραφή
αντικατάστασης σε ένα αρχείο MP3 που δεν
εγγράφηκε με τη χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής. Επιπλέον, !ταν
επεξεργάζεστε αρχεία με τη χρήση του
παρεχ!μενου λογισμικού Sound Organizer, η
προσθήκη εγγραφής αντικατάστασης στα
αρχεία μπορεί να μην είναι εφικτή.
• Η λειτουργία REC Mode μιας πρ!σθετης
εγγραφής αντικατάστασης είναι ίδια, !πως
για το πρ!σθετο αρχείο.
• Αν έχουν περάσει 10 λεπτά απ! το βήμα 5,
πρέπει να αρχίσετε τη διαδικασία ξανά απ!
το βήμα 5.
Αυτ,ματη έναρξη της
εγγραφής κατά την
ανίχνευση ήχου –
λειτουργία VOR
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"VOR" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία VOR
(Voice Operated Recording) σε "ON", !ταν
η συσκευή ψηφιακής εγγραφής ξεκινήσει
να πραγματοποιεί εγγραφή, !ποτε
ανιχνεύει ήχο, και να διακ!πτει την
εγγραφή, !ταν δεν ακούγεται ήχος,
απενεργοποιώντας με τον τρ!πο αυτ! την
εγγραφή κατά τα διαστήματα που δεν
ακούγεται ήχος.
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής ή εγγραφής για
μετάβαση στη λειτουργία μενού.
Άλλες λειτουργίες εγγραφής
– . , >+
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"ON" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, η λειτουργία "VOR" ορίζεται
στην επιλογή "OFF".
4 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
43
GR
5 Πατήστε z REC/PAUSE.
Οι ενδείξεις "VOR" και "
"
εμφανίζονται στο παράθυρο ενδείξεων.
Η εγγραφή διακ!πτεται !ταν δεν
ανιχνεύεται ήχος και αναβοσβήνει η
ένδειξη "PAUSE". vταν η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής ανιχνεύσει πάλι ήχο,
αρχίζει ξανά η εγγραφή.
Για να ακυρώσετε το
χαρακτηριστικ, VOR
Ρυθμίστε το "VOR" σε "OFF" στο βήμα 3.
P Παρατηρήσεις
• Η λειτουργία VOR επηρεάζεται απ! τον ήχο
του περιβάλλοντος. Ρυθμίστε το "Mic
Sensitivity" στο μενού (σελίδα 103) ανάλογα
με τις συνθήκες εγγραφής. Αν η εγγραφή δεν
είναι ικανοποιητική αφού αλλάξετε τη
ρύθμιση "Mic Sensitivity" ή εάν θέλετε να
πραγματοποιήσετε μια σημαντική εγγραφή,
στη ρύθμιση "VOR" επιλέξτε "OFF" στο
μενού.
44
GR
• Κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής FM
(σελίδα 85), η λειτουργία VOR δεν
λειτουργεί.
Εγγραφή σε κάρτα μνήμης
N PLAY/STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
* <ταν εισάγετε μια
κάρτα μνήμης με το
πίσω μέρος της
συσκευής ψηφιακής
εγγραφής να είναι
προς το μέρος σας.
Οι κάρτες μνήμης που μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής είναι οι εξής:
• Μέσα Memory Stick Micro™ (M2™):
Υποστηρίζονται μέχρι 16 GB.
• Κάρτα microSD: Υποστηρίζονται μια
κάρτα microSD (FAT16) μικρ!τερη απ! 2
GB και μια κάρτα microSDHC (FAT32)
απ! 4 GB έως 32 GB.
Δεν υποστηρίζεται κάρτα μνήμης 64 MB ή
μικρ!τερη.
Άλλες λειτουργίες εγγραφής
Τοποθετήστε την κάρτα M2™ με
την πλευρά με τους ακροδέκτες
προς το μέρος σας.*
Πληροφορίες για τις συμβατές
κάρτες μνήμης
Οι κάρτες microSD/microSDHC που έχουν
δοκιμαστεί σύμφωνα με τα κριτήριά μας
είναι οι ακ!λουθες.
Τοποθετήστε την κάρτα microSD με
την ετικέτα προς το μέρος σας.*
Εκτ!ς απ! την ενσωματωμένη μνήμη,
μπορείτε να εγγράψετε αρχεία σε κάρτα
μνήμης.
45
GR
Κάρτες microSD/microSDHC
Προμηθευτής
2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic
a
a
a
a
—
SanDisk
a
a
a
a
a
a :Έγινε δοκιμή λειτουργίας
–: Δεν έγινε δοκιμή λειτουργίας
Απ! τον Ιανουάριο 2011
Για τη συσκευή ICD-PX312/PX312F , οι
δοκιμές λειτουργίες που πραγματοποιήθηκαν
έγιναν με χρήση καρτών μνήμης που είναι
διαθέσιμες απ! τον Ιανουάριο του 2011.
Για τις πιο πρ!σφατες πληροφορίες σχετικά με
τις κάρτες μνήμης που έχουν δοκιμαστεί,
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα υποστήριξης για
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής:
http://support.sony-europe.com/DNA
Στο παρ!ν εγχειρίδιο, οι κάρτες M2™ και
microSD αναφέρονται γενικά με τον !ρο
"κάρτα μνήμης".
Η υποδοχή της κάρτας M2™/microSD
αναφέρεται με τον !ρο "υποδοχή κάρτας
μνήμης".
Λ!γω προδιαγραφών του συστήματος
αρχείων της συσκευής ψηφιακής εγγραφής,
μπορείτε να εγγράψετε και να
46
GR
αναπαραγάγετε αρχείο μικρ!τερο απ!
500 MB χρησιμοποιώντας μια κάρτα
μνήμης.
Μπορείτε να εγγράψετε έως 4.074 αρχεία σε
ένα μέσο M2™.
P Παρατήρηση
Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία με !λους
τους τύπους των συμβατών καρτών μνήμης.
Για την τοποθέτηση κάρτας
μνήμης
Πριν απ! την εγγραφή, βεβαιωθείτε !τι
έχετε αντιγράψει στον υπολογιστή σας !λα
τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην
κάρτα μνήμης και !τι έχετε μορφοποιήσει
την κάρτα μνήμης στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής (σελίδα 108), ώστε να μην
περιέχει καθ!λου δεδομένα.
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής
κάρτας μνήμης στον τρ!πο διακοπής.
2 Τοποθετήστε μια κάρτα M2™ ή
microSD, στην κατεύθυνση που δείχνει η
εικ!να στη σελίδα 45, σταθερά μέχρι το
τέρμα της υποδοχής μέχρι να ασφαλίσει
στη θέση της. Κλείστε το κάλυμμα.
Για να αφαιρέσετε μια κάρτα
μνήμης
τρ!πο ενδέχεται να προκληθεί φωτιά,
ηλεκτροπληξία ή δυσλειτουργία.
Πιέστε την κάρτα μνήμης μέσα στην
υποδοχή. vταν πεταχτεί προς τα έξω,
αφαιρέστε την απ! την υποδοχή.
Για να αλλάξετε τον προορισμ,
της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής στην κάρτα μνήμης
Δομή φακέλων και αρχείων
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
5 φάκελοι δημιουργούνται σε μια κάρτα
μνήμης πλέον εκείνων που υπάρχουν στην
ενσωματωμένη μνήμη.
Η δομή των φακέλων και των αρχείων είναι
κάπως διαφορετική απ! εκείνη της
ενσωματωμένης μνήμης (σελίδα 113).
• Μην τοποθετείτε και μην αφαιρείτε μια
κάρτα μνήμης κατά την εγγραφή/
αναπαραγωγή/μορφοποίηση. Αν το κάνετε
ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
• Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης ενώ
εμφανίζεται η κινούμενη εικ!να
"Accessing..." στο παράθυρο ενδείξεων. Αν
το κάνετε αυτ!, ενδέχεται να προκληθεί
ζημιά στα δεδομένα.
• Αν μια κάρτα μνήμης δεν αναγνωρίζεται,
αφαιρέστε την και ύστερα τοποθετήστε την
ξανά στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
• Κλείστε καλά το κάλυμμα της υποδοχής
κάρτας μνήμης. Επίσης, δεν πρέπει να ρίξετε
υγρ!, ούτε να εισάγετε μεταλλικ! ή εύφλεκτο
ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο εκτ!ς απ!
κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Με αυτ!ν τον
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
Άλλες λειτουργίες εγγραφής
P Παρατηρήσεις
σε λειτουργία διακοπής για μετάβαση
στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
"Select Memory" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Memory Card" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
47
GR
7 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, η λειτουργία "Select Memory"
ορίζεται στην επιλογή "Built-In
Memory".
Αν η κάρτα μνήμης έχει μορφοποιηθεί
ήδη, συνεχίστε με το βήμα 7.
4 Αν η κάρτα μνήμης δεν έχει
μορφοποιηθεί, πατήστε –. ή >+
για να επιλέξετε "Detail Menu" και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Format" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Εμφανίζεται το παράθυρο "Erase All
Data?".
6 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"YES" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
48
GR
Εμφανίζεται η
ένδειξη κάρτας
μνήμης.
Για να χρησιμοποιήσετε την
ενσωματωμένη μνήμη
Επιλέξτε "Built-In Memory" στο βήμα 3.
Για να ξεκινήσετε την εγγραφή
Επιλέξτε το φάκελο και, στη συνέχεια,
πατήστε z REC/PAUSE. Για λεπτομέρειες
σχετικά με την εγγραφή, ανατρέξτε στη
σελίδα 22.
Εγγραφή με άλλες συσκευές
Εγγραφή με εξωτερικ,
μικρ,φωνο
Εξωτερικ
μικρφωνο
(δεν παρέχεται)
“SHQ” ή “HQ”, μπορείτε να εγγράψετε
στερεοφωνικ! ήχο.
Μπορείτε να αναπαράγετε τον ήχο
στερεοφωνικά χρησιμοποιώντας τα
στερεοφωνικά ακουστικά.
1 Συνδέστε ένα εξωτερικ! μικρ!φωνο στην
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
– . , >+
x
υποδοχή m (μικρ!φωνο) !ταν η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται
σε κατάσταση διακοπής (δεν παρέχεται).
Η ένδειξη "Select Input" εμφανίζεται στο
παράθυρο ενδείξεων.
Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη "Select
Input", ρυθμίστε την στο μενού
(σελίδα 104).
Άλλες λειτουργίες εγγραφής
Υποδοχή
m (μικρφωνο)
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"MIC IN" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Αν συνδέσετε στερεοφωνικ!
μικρ!φωνο (δεν παρέχεται) στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής και η
λειτουργία εγγραφής έχει οριστεί σε
49
GR
Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, η λειτουργία "Select Input"
ορίζεται στην επιλογή "MIC IN".
3 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
4 Πατήστε z REC/PAUSE για να
ξεκινήσει η εγγραφή.
Το ενσωματωμένο μικρ!φωνο
αποκ!πτεται αυτ!ματα και η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής ξεκινά την εγγραφή
ήχων απ! το εξωτερικ! μικρ!φωνο.
Αν η στάθμη εισ!δου δεν είναι αρκετά
ισχυρή, αλλάξτε τη ρύθμιση "Mic
Sensitivity" στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής (σελίδα 103).
vταν είναι συνδεδεμένο ηλεκτρικ!
μικρ!φωνο, η ισχύς παρέχεται αυτ!ματα
στο μικρ!φωνο απ! τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
5 Πατήστε x (διακοπή) για διακοπή της
εγγραφής.
z Συνιστώμενα μικρ,φωνα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μικρ!φωνο
συμπυκνωτή ηλεκτρίτη Sony ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P (δεν
παρέχεται).
50
GR
Για την εγγραφή ήχου απ,
τηλέφωνο ή κινητ, τηλέφωνο
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
μικρ!φωνο συμπυκνωτή ηλεκτρίτη τύπου
ακουστικών ECM-TL1 (δεν παρέχεται) για
να εγγράψετε ήχο απ! τηλέφωνο ή κινητ!
τηλέφωνο.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρ!πο
σύνδεσης, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας που συνοδεύουν το μικρ!φωνο
ECM-TL1.
P Παρατηρήσεις
• Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση,
ελέγξτε την ποι!τητα ήχου της συζήτησης
και τη στάθμη εγγραφής πριν αρχίσετε την
εγγραφή.
• Αν εγγραφεί ο χαρακτηριστικ!ς ήχος ή ο
τ!νος κλήσης του τηλεφώνου, η συζήτηση
ενδέχεται να εγγραφεί με χαμηλ!τερη
στάθμη ήχου. Σε αυτή την περίπτωση,
αρχίστε την εγγραφή αφού αρχίσει η
συζήτηση.
• Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η
ενεργοποίηση της λειτουργίας VOR
(σελίδα 43), ανάλογα με τον τύπο του
τηλεφώνου ή την κατάσταση της γραμμής.
• Δεν αναλαμβάνουμε απολύτως καμία
ευθύνη για οποιοδήποτε πρ!βλημα, ακ!μη
κι αν δεν μπορείτε να εγγράψετε μια
συζήτηση με τη χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
Εγγραφή απ, άλλο
εξοπλισμ,
Συσκευή
αναπαραγωγής
CD κ.λπ.
Υποδοχή
m (μικρφωνο)
– . , >+
x
Μπορείτε να δημιουργήσετε μουσικά
αρχεία χωρίς να χρησιμοποιήσετε τον
υπολογιστή, εγγράφοντας τον ήχο απ!
άλλο εξοπλισμ! που είναι συνδεδεμένος με
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
vταν επιλέγετε "Audio IN" στο μενού
"Scene Select", οι κατάλληλες ρυθμίσεις για
εγγραφή απ! άλλον εξοπλισμ! είναι ήδη
z Συμβουλές
• Πριν την έναρξη της εγγραφής, συνιστάται
να πραγματοποιήσετε πρώτα μια
δοκιμαστική εγγραφή ή να
παρακολουθήσετε την εγγραφή (σελίδα 53).
• Αν η στάθμη εισ!δου δεν είναι αρκετά
ισχυρή, συνδέστε το βύσμα ακουστικών (μίνι
βύσμα, στερεοφωνικ!) του άλλου
εξοπλισμού στην υποδοχή m (μικρ!φωνο)
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής και
ρυθμίστε τη στάθμη έντασης ήχου στον
εξοπλισμ! που είναι συνδεδεμένος στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Άλλες λειτουργίες εγγραφής
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
επιλεγμένες. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη
ρύθμιση, ανατρέξτε στη σελίδα 35.
1 Συνδέστε τον εξοπλισμ! στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής, !ταν η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται σε
κατάσταση διακοπής.
Συνδέστε το βύσμα εξ!δου ήχου
(στερεοφωνικ! μίνι βύσμα) του
εξοπλισμού στην υποδοχή
m (μικρ!φωνο) της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής με τη χρήση καλωδίου ήχου
που διατίθεται στον εμπ!ριο.
Η ένδειξη "Select Input" εμφανίζεται στο
παράθυρο ενδείξεων.
Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη "Select
Input", ρυθμίστε την στο μενού
(σελίδα 104).
51
GR
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Audio IN" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, η λειτουργία "Select Input"
ορίζεται στην επιλογή "MIC IN".
3 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
4 Πατήστε z REC/PAUSE για να
ξεκινήσει η εγγραφή.
Το ενσωματωμένο μικρ!φωνο
αποκ!πτεται αυτ!ματα και η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής ξεκινά την εγγραφή
ήχων απ! το συνδεδεμένο εξοπλισμ!.
5 Αρχίστε την αναπαραγωγή στον
εξοπλισμ! που είναι συνδεδεμένος με τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
6 Πατήστε x (διακοπή) για διακοπή της
εγγραφής.
52
GR
P Παρατήρηση
vταν η έξοδος ήχου μιας εξωτερικής
συσκευής, που είναι συνδεδεμένη στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής, είναι
μονοφωνική και η λειτουργία εγγραφής
έχει οριστεί σε "192kbps(MONO)"
(SHQ) ή "128kbps(MONO)" (HQ), οι
ήχοι εγγράφονται σε ένα κανάλι. Σε
αυτήν την περίπτωση, ορίστε απ! το
μενού τη λειτουργία εγγραφής σε
"48kbps(MONO)" (SP) ή
"8kbps(MONO)" (LP) (σελίδα 103).
Λειτουργία κατά την εγγραφή
Παρακολούθηση της
εγγραφής
Υποδοχή i
(ακουστικά)
VOL –/+
Άλλες λειτουργίες εγγραφής
Αν συνδέσετε τα ακουστικά στην υποδοχή
i (ακουστικά), μπορείτε να
παρακολουθήσετε την εγγραφή. Μπορείτε
να ρυθμίσετε την ένταση ήχου
παρακολούθησης πατώντας VOL –/+, αλλά
η στάθμη εγγραφής παραμένει σταθερή.
P Παρατήρηση
vταν το καλώδιο των ακουστικών αγγίζει τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής ενώ
παρακολουθείτε την εγγραφή, η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής μπορεί να εγγράψει έναν
ήχο θροΐσματος. Το θρ!ισμα μπορεί να μειωθεί
αν κρατήσετε το καλώδιο σε απ!σταση απ! τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
53
GR
Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής
Αλλαγή των ρυθμίσεων αναπαραγωγής
Εύχρηστες μέθοδοι
αναπαραγωγής
χρήσιμη για τον εντοπισμ! εν!ς επιθυμητού
σημείου σε μια μεγάλη εγγραφή.
Ακρ,αση με καλύτερη ποι,τητα
ήχου
Αναζήτηση προς τα μπροστά/
πίσω κατά την αναπαραγωγή
(ταχεία αναπαραγωγή/
ανασκ,πηση)
• Για να ακούσετε με ακουστικά:
Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή
i (ακουστικά). Το ενσωματωμένο ηχείο
θα αποσυνδεθεί αυτ!ματα.
• Για να ακούσετε απ! το εξωτερικ! ηχείο:
Συνδέστε ένα ενεργ! ή παθητικ! ηχείο
στην υποδοχή i (ακουστικά).
Γρήγορος εντοπισμ,ς του
σημείου απ, το οποίο θέλετε να
αρχίσετε την αναπαραγωγή
(εύκολη αναζήτηση)
vταν στη ρύθμιση "Easy Search" έχει
επιλεγεί "ON" (σελίδα 98) στο μενού,
μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα το σημείο
απ! το οποίο θέλετε να αρχίσει η
αναπαραγωγή πατώντας επανειλημμένα
–. ή >+ κατά την αναπαραγωγή.
Μπορείτε να μεταβείτε προς τα πίσω κατά 3
δευτερ!λεπτα περίπου πατώντας –. μία
φορά ή προς τα μπροστά κατά 10
δευτερ!λεπτα περίπου πατώντας μία
φορά >+. Η λειτουργία αυτή είναι
54
GR
• Για να κάνετε αναζήτηση προς τα
μπροστά (ταχεία αναπαραγωγή):
Πατήστε παρατεταμένα το >+ κατά
την αναπαραγωγή και αφήστε το τη
στιγμή που επιθυμείτε να συνεχιστεί η
αναπαραγωγή.
• Για να κάνετε αναζήτηση προς τα πίσω
(ανασκ!πηση):
Πατήστε παρατεταμένα το –. κατά
την αναπαραγωγή και αφήστε το τη
στιγμή που επιθυμείτε να συνεχιστεί η
αναπαραγωγή.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
πραγματοποιεί αναζήτηση σε χαμηλή
ταχύτητα με ήχο αναπαραγωγής. Αυτ!
είναι χρήσιμο για να ελέγξετε μία λέξη προς
τα μπροστά ή προς τα πίσω. Κατ!πιν, αν
πατήσετε παρατεταμένα το πλήκτρο, η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής αρχίζει να
κάνει αναζήτηση σε υψηλή ταχύτητα.
z >ταν γίνεται αναπαραγωγή των
αρχείων έως το τέλος του
τελευταίου αρχείου
Μείωση του θορύβου στην
αναπαραγωγή ήχου και
καθαρισμ,ς ανθρώπινης
φωνής – η λειτουργία
μείωσης θορύβου
N PLAY/
STOP•ENTER
x
DISP/MENU
Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής
• vταν κάνετε αναπαραγωγή ή ταχεία
αναπαραγωγή έως το τέλος του τελευταίου
αρχείου, η ένδειξη "FILE END" ανάβει για
περίπου 5 δευτερ!λεπτα.
• vταν σβήσει η ένδειξη "FILE END" και η
ένδειξη λειτουργίας, η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής σταματάει στην αρχή του
τελευταίου αρχείου.
• Αν πατήσετε παρατεταμένα το –. ενώ
είναι αναμμένη η ένδειξη "FILE END",
γίνεται ταχεία αναπαραγωγή των αρχείων
και η κανονική αναπαραγωγή αρχίζει απ!
το σημείο που θα αφήσετε το κουμπί.
• Αν το τελευταίο αρχείο είναι μεγάλο και
επιθυμείτε να αρχίσετε την αναπαραγωγή σε
επ!μενο σημείο του αρχείου, πατήστε
παρατεταμένα το >+ στο κουμπί ελέγχου
για να μεταβείτε στο τέλος του αρχείου και,
στη συνέχεια, πατήστε το –. ενώ είναι
αναμμένη η ένδειξη "FILE END" για να
μεταβείτε πίσω στο επιθυμητ! σημείο.
• Για αρχεία διαφορετικά απ! το τελευταίο,
μεταβείτε στην αρχή του επ!μενου αρχείου
και κάντε αναπαραγωγή προς τα πίσω έως
το επιθυμητ! σημείο.
–., >+
vταν ρυθμίζετε το διακ!πτη NOISE CUT
σε "ON" στη λειτουργία αναπαραγωγής, ο
περιβάλλων θ!ρυβος πέρα απ! την
ανθρώπινη φωνή μειώνεται. Το αρχείο
55
GR
αναπαράγεται με καθαρή ποι!τητα ήχου
επειδή ο θ!ρυβος !λων των περιοχών
συχνοτήτων που περιλαμβάνουν
ανθρώπινη φωνή μειώνεται.
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Detail Menu" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
P Παρατηρήσεις
• Το αποτέλεσμα της λειτουργίας μείωσης
θορύβου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με
τις συνθήκες ηχογράφησης φωνής.
• vταν χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο
ηχείο, δεν είναι δυνατή η χρήση της
λειτουργίας μείωσης θορύβου.
• vταν ακούτε ραδι!φωνο FM, δεν είναι
δυνατή η χρήση της λειτουργίας μείωσης
θορύβου.
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Noise Cut Level" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Για ορισμ, του επιπέδου
μείωσης θορύβου
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής ή
αναπαραγωγής για μετάβαση στη
λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
56
GR
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Maximum" ή "Medium" και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
Ρύθμιση της ταχύτητας
αναπαραγωγής – DPC
(Digital Pitch Control)
λειτουργία
Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, η λειτουργία "Noise Cut
Level" ορίζεται στην επιλογή
"Maximum".
5 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
απ! τη λειτουργία μενού.
Μετακινήστε το διακ!πτη NOISE CUT στη
θέση "OFF".
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα
αναπαραγωγής σε μια περιοχή απ! 0,50
φορές έως 2,00 φορές. Το αρχείο
αναπαράγεται σε φυσικούς τ!νους χάρη
στη λειτουργία ψηφιακής επεξεργασίας.
Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής
Για να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία μείωσης θορύβου
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής ή
αναπαραγωγής για μετάβαση στη
λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"DPC(Speed Control)" και, στη
57
GR
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"ON" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
vταν πατάτε παρατεταμένα κάθε
κουμπί, μπορείτε να αλλάξετε την
ταχύτητα συνεχ!μενα.
Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, η ταχύτητα αναπαραγωγής
είναι ρυθμισμένη σε "×0,70".
Για να επαναφέρετε την
κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής
Επιλέξτε "OFF" στο βήμα 3.
P Παρατήρηση
4 Πατήστε –. ή >+ για να ρυθμίσετε
τον τ!νο αναπαραγωγής.
–.: Μειώνει την ταχύτητα κατά 0,05
φορές κάθε φορά που πατάτε αυτ! το
κουμπί (απ! ×0,50 έως ×1,00).
>+: Αυξάνει την ταχύτητα κατά 0,10
φορές κάθε φορά που πατάτε αυτ! το
κουμπί (απ! ×1,00 έως ×2,00).
58
GR
Η λειτουργία μείωσης θορύβου (σελίδα 55) δεν
λειτουργεί αν ορίσετε τη ρύθμιση
"DPC(Speed Control)" σε "ON".
Επιλογή του τρ,που
αναπαραγωγής
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Detail Menu" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
A-B
x
– . , >+
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Continuous Play" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Για την αναπαραγωγή ,λων των
αρχείων σε ένα φάκελο συνεχώς
– συνεχής αναπαραγωγή
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής ή
αναπαραγωγής για μετάβαση στη
λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού ή
να χειριστείτε τα κουμπιά για να επιλέξετε
τη λειτουργία αναπαραγωγής σύμφωνα με
τις καταστάσεις αναπαραγωγής.
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"ON" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
59
GR
ένδειξη " 1". Το επιλεγμένο αρχείο
αναπαράγεται επανειλημμένα.
Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, η λειτουργία "Continuous
Play" ορίζεται στην επιλογή "OFF".
5 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
Για να συνεχίσετε με την
κανονική λειτουργία
αναπαραγωγής – αναπαραγωγή
εν,ς αρχείου
Επιλέξτε "OFF" στο βήμα 4.
Για την αναπαραγωγή εν,ς
αρχείου επανειλημμένα
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε παρατεταμένα N PLAY/
STOP•ENTER μέχρι να εμφανιστεί η
60
GR
Για να επαναφέρετε την κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε ξανά N PLAY/
STOP•ENTER.
Για την αναπαραγωγή εν,ς
συγκεκριμένου τμήματος
επανειλημμένα – επανάληψη
A-B
1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε
(επανάληψη) A-B για να
καθορίσετε το σημείο έναρξης A.
Εμφανίζεται η ένδειξη "A-B B?".
2 Πατήστε ξανά
(επανάληψη) A-B για
να καθορίσετε το σημείο τέλους B.
Εμφανίζεται η ένδειξη "
A-B" και
γίνεται επανειλημμένα αναπαραγωγή
του συγκεκριμένου τμήματος.
P Παρατήρηση
Δεν μπορείτε να ορίσετε τα σημεία A και B
κοντά στην αρχή ή στο τέλος εν!ς αρχείου και
γύρω απ! τις ενδείξεις κομματιού.
Για να επαναφέρετε την κανονική
αναπαραγωγή:
Πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής
Για να διακ!ψετε την αναπαραγωγή
επανάληψης A-B:
Πατήστε x (διακοπή).
Για να αλλάξετε το καθορισμένο τμήμα για
την αναπαραγωγή επανάληψης A-B:
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
επανάληψης A-B, πατήστε πάλι Κoυμπί
(Επανάληψη) A-B για να καθορίσετε
ένα νέο σημείο έναρξης A. Στη συνέχεια
καθορίστε ένα σημείο τέλους B, !πως στο
βήμα 2.
61
GR
Αναπαραγωγή αρχείου σε επιθυμητή ώρα με
τη χρήση ειδοποίησης
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια
ειδοποίηση και να ξεκινήσει η
αναπαραγωγή εν!ς επιλεγμένου αρχείου
μια επιθυμητή ώρα. Μπορείτε να κάνετε
αναπαραγωγή εν!ς αρχείου μια
καθορισμένη ημερομηνία, μία φορά κάθε
εβδομάδα ή την ίδια ώρα κάθε ημέρα.
Μπορείτε να ορίσετε μια ειδοποίηση για
ένα αρχείο.
1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
αναπαραχθεί με ειδοποίηση.
2 Μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης
ειδοποίησης.
62
GR
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/
MENU σε λειτουργία διακοπής για
μετάβαση στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο
λειτουργίας μενού.
2 Πατήστε –. ή >+ για να
επιλέξετε "Alarm" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
3 Πατήστε –. ή >+ για να
επιλέξετε "ON" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Κατά την αγορά της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής, η λειτουργία
"Alarm" ορίζεται στην επιλογή
"OFF".
και, στη συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα
της ειδοποίησης.
1 Πατήστε –. ή >+ για να
Το μοτίβο ειδοποίησης κατά την αγορά
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής έχει
ρυθμιστεί σε "Beep&Play".
Εμφανίζεται η κινούμενη εικ!να
"Executing...".
5 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
Beep&Play
Γίνεται αναπαραγωγή του
επιλεγμένου αρχείου μετά την
ειδοποίηση.
Beep
Θα ηχήσει μ!νο η ειδοποίηση.
Play
Θα αναπαραχθεί μ!νο το
επιλεγμένο αρχείο.
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
ένα προτιμώμενο μοτίβο ειδοποίησης
Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής
επιλέξετε "Date", μια ημέρα της
εβδομάδας ή "Daily" και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
2 ταν επιλέγετε "Date":
Ρυθμίστε το έτος, το μήνα, την
ημέρα, την ώρα και τα λεπτά με τη
σειρά, !πως περιγράφεται στο
"Βήμα 4: Ρύθμιση του ρολογιού"
στη σελίδα 18.
ταν επιλέγετε μια ημέρα της
εβδομάδας ή "Daily":
Πατήστε –. ή >+ για να
ρυθμίσετε την ώρα και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER, πατήστε –. ή
>+ για να ρυθμίσετε τα λεπτά
και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
63
GR
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της
ειδοποίησης
Επιλέξτε το αρχείο για το οποίο θέλετε να
αλλάξετε τη ρύθμιση ειδοποίησης και
έπειτα ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 5.
Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση
ειδοποίησης
Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2. Στο βήμα
2-3 επιλέξτε "OFF" και πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER. Η ειδοποίηση
ακυρώνεται και η ένδειξη ειδοποίησης
σβήνει απ! το παράθυρο ενδείξεων.
>ταν φτάσει η καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα
Την καθορισμένη ώρα, θα εμφανιστεί η
ένδειξη "ALARM" στο παράθυρο
ενδείξεων και θα γίνει αναπαραγωγή της
ειδοποίησης και του επιλεγμένου αρχείου
με τη χρήση του επιλεγμένου μοτίβου
ειδοποίησης.
64
GR
vταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή, η
λειτουργία της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής θα τερματιστεί αυτ!ματα. (vταν
ως μοτίβο ειδοποίησης έχει επιλεγεί
"Beep&Play" ή "Play", η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής σταματάει στην αρχή
του επιλεγμένου αρχείου.)
Για να διακ,ψετε την
αναπαραγωγή της ειδοποίησης
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτ!ς απ! το
VOL –/+ ενώ ακούγεται ο ήχος της
ειδοποίησης. Αν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία HOLD, μπορείτε να διακ!ψετε
την αναπαραγωγή της ειδοποίησης με το
πάτημα οποιουδήποτε κουμπιού.
P Παρατηρήσεις
• Μπορείτε να ρυθμίσετε μ!νο μία ειδοποίηση
για κάθε αρχείο.
• vταν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολ!ι ή δεν έχουν
εγγραφεί αρχεία, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε
την ειδοποίηση.
• Η ειδοποίηση ηχεί, ακ!μη και αν στη
ρύθμιση "Beep" έχει επιλεγεί "OFF" στο
μενού (σελίδα 107).
• Αν επέλθει η ώρα της ειδοποίησης ενώ η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής αποκτά
πρ!σβαση στα δεδομένα κ.λπ., η ειδοποίηση
μπορεί να ακυρωθεί αυτ!ματα.
• Αν συμπίπτουν περισσ!τερες απ! μία ώρες
ειδοποίησης, θα γίνει αναπαραγωγή μ!νο
του πρώτου αρχείου με ειδοποίηση.
• Αν διαιρέσετε ένα αρχείο στο οποίο έχετε
ορίσει ειδοποίηση, η ειδοποίηση διατηρείται
μ!νο στο πρώτο τμήμα του διαιρεμένου
αρχείου.
• Αν διαγράψετε ένα αρχείο στο οποίο έχετε
ρυθμίσει ειδοποίηση, ακυρώνεται επίσης και
αυτή η ειδοποίηση.
• Δεν μπορείτε να ορίσετε ειδοποίηση σε
αρχεία podcast.
• Δεν μπορείτε να ορίσετε ειδοποίηση σε
αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα
μνήμης.
Άλλες λειτουργίες αναπαραγωγής
65
GR
Αναπαραγωγή με άλλες συσκευές
Εγγραφή με άλλο
εξοπλισμ,
Κασετφωνο,
συσκευή εγγραφής
mini disc, κ.λπ.
1 Συνδέστε την υποδοχή i (ακουστικά)
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής στην
εξωτερική σύνδεση εισ!δου ήχου του
άλλου εξοπλισμού με τη χρήση καλωδίου
ήχου που διατίθεται στο εμπ!ριο.
2 Πατήστε N PLAY/STOP•ENTER για
Υποδοχή i
(ακουστικά)
να αρχίσει η αναπαραγωγή και
ταυτ!χρονα ρυθμίστε το συνδεδεμένο
εξοπλισμ! σε λειτουργία εγγραφής.
Θα εγγραφεί ένα αρχείο απ! τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής στο συνδεδεμένο
εξοπλισμ!.
3 Πατήστε ταυτ!χρονα x (διακοπή) στη
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Μπορείτε να εγγράψετε ήχο απ! τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής με τη χρήση
άλλου εξοπλισμού.
Πριν αρχίσετε την εγγραφή, συνιστάται να
προχωρήσετε πρώτα σε δοκιμαστική
εγγραφή.
66
GR
συσκευή ψηφιακής εγγραφής και στο
συνδεδεμένο εξοπλισμ!, για να
διακ!ψετε την εγγραφή.
z Συμβουλή
Αν η ένταση του εγγεγραμμένου ήχου δεν
είναι αρκετά ισχυρή, ρυθμίστε τον ήχο
αναπαραγωγής της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής (σελίδα 28).
Επεξεργασία αρχείων
Οργάνωση αρχείων σε ένα φάκελο
Μετακίνηση εν,ς αρχείου
σε διαφορετικ, φάκελο
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Move & Copy" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
μετακινήσετε.
"Move File" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Επεξεργασία αρχείων
2 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής για μετάβαση
στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
67
GR
5 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
το φάκελο στον οποίο θέλετε να
μετακινήσετε το αρχείο και ύστερα
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
P Παρατηρήσεις
• Δεν μπορείτε να μετακινήσετε αρχεία
podcast.
• Δεν μπορείτε να μετακινήσετε
προστατευμένα αρχεία (σελίδα 80).
• Δεν μπορείτε να μετακινήσετε αρχεία στο
άλλο μέσο μνήμης.
Αντιγραφή αρχείου στην
άλλη μνήμη
Εμφανίζεται η κινούμενη εικ!να
"Moving File..." και το αρχείο
μεταφέρεται στην τελευταία θέση του
φακέλου προορισμού.
vταν μεταφέρετε ένα αρχείο σε άλλο
φάκελο, διαγράφεται το αρχικ! αρχείο
στον προηγούμενο φάκελο.
6 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
Υποδοχή κάρτας
μνήμης
DISP/MENU
N PLAY/
STOP•ENTER
x
–., >+
απ! τη λειτουργία μενού.
Για ακύρωση της μεταφοράς του
αρχείου
Πατήστε x (διακοπή) πριν απ! το βήμα 5.
68
GR
Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία ανάμεσα
στην ενσωματωμένη μνήμη και μια κάρτα
μνήμης, δυνατ!τητα χρήσιμη για
αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας. Πριν
να ξεκινήσετε τη διαδικασία, τοποθετήστε
στην υποδοχή κάρτας μνήμης την κάρτα
μνήμης την οποία θα χρησιμοποιήσετε για
αντιγραφή.
1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
αντιγράψετε.
vταν θέλετε να αντιγράψετε ένα αρχείο
απ! κάρτα μνήμης στην ενσωματωμένη
μνήμη, ορίστε το μέσο μνήμης πηγής σε
"Memory Card" (σελίδα 47).
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"File Copy" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής για μετάβαση
στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Move & Copy" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Εμφανίζεται η ένδειξη "Copy to Memory
Card" ή "Copy to Built-In Memory" και
το παράθυρο επιλογής φακέλου.
5 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
Επεξεργασία αρχείων
το φάκελο στον οποίο θέλετε να
αντιγράψετε το αρχείο και ύστερα
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Εμφανίζεται η κινούμενη εικ!να
"Copying..." και το αρχείο αντιγράφεται
ως το τελευταίο αρχείο στο φάκελο
προορισμού. Ένα αρχείο αντιγράφεται
έχοντας ακριβώς το ίδιο !νομα αρχείου.
69
GR
6 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
Για να ακυρώσετε τη διαδικασία
αντιγραφής
Πατήστε x (διακοπή) πριν απ! το βήμα 5.
ψηφιακής εγγραφής κατά την αντιγραφή.
Ενδέχεται να καταστραφούν τα αρχεία.
Διαγραφή ,λων των
αρχείων σε ένα φάκελο
Για να ακυρώσετε τη διαδικασία
αντιγραφής κατά τη διάρκεια
αντιγραφής
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
Ενώ η κινούμενη εικ!να "Copying..."
εμφανίζεται στο βήμα 5, πατήστε
x (διακοπή).
x
–., >+
P Παρατηρήσεις
• Πριν να ξεκινήσετε να αντιγράφετε το
αρχείο, βεβαιωθείτε !τι έχετε ελέγξει την
ένδειξη μπαταριών (σελίδα 16). Αν η ισχύς
των μπαταριών είναι χαμηλή, ενδέχεται να
μην μπορέσετε να αντιγράψετε αρχεία.
• Αν η χωρητικ!τητα του μέσου μνήμης
προορισμού που απομένει δεν είναι
επαρκής, ενδέχεται να μην μπορέσετε να
αντιγράψετε αρχεία.
• Δεν μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία
podcast.
• Μην αφαιρείτε, μην τοποθετείτε κάρτα
μνήμης και μην απενεργοποιείτε τη συσκευή
P Παρατήρηση
Αν ο επιλεγμένος φάκελος περιλαμβάνει ένα
αρχείο με προστασία (σελίδα 80), δεν είναι
δυνατή η διαγραφή του προστατευμένου
αρχείου στο φάκελο.
1 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τα
αρχεία που θέλετε να διαγράψετε !ταν η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται
σε κατάσταση διακοπής.
2 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
70
GR
3 Πατήστε –. ή >+ για να
επιλέξετε "Delete" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
6 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
Για ακύρωση της διαγραφής
Επιλέξτε "NO" στο βήμα 5 και πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Erase All" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Επεξεργασία αρχείων
Εμφανίζεται το παράθυρο "Erase All?".
5 Πατήστε –. ή >+ για να
επιλέξετε "YES" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Η κινούμενη εικ!να "Erasing..."
εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων
και !λα τα επιλεγμένα αρχεία στο
φάκελο διαγράφονται.
71
GR
Χρήση ένδειξης κομματιού
Προσθήκη ένδειξης
κομματιού
Η ένδειξη
(ένδειξη κομματιού)
αναβοσβήνει και προστίθεται η ένδειξη
κομματιού.
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
T-MARK
Μπορείτε να προσθέσετε ένδειξη
κομματιού στο σημείο στο οποίο θα θέλατε
να διαιρέσετε αργ!τερα το αρχείο ή να το
εντοπίσετε στην αναπαραγωγή. Μπορείτε
να προσθέσετε έως και 98 ενδείξεις
κομματιού σε κάθε αρχείο.
Κατά την εγγραφή, την αναπαραγωγή ή
την παύση, πατήστε T-MARK στη θέση
στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένδειξη
κομματιούύ.
72
GR
P Παρατηρήσεις
• Μπορείτε να προσθέσετε ένδειξη κομματιού
μ!νο σε αρχεία που έχουν εγγραφεί με τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Ωστ!σο, !ταν
επεξεργάζεστε αρχεία με τη χρήση του
παρεχ!μενου λογισμικού Sound Organizer, η
προσθήκη ένδειξης κομματιού στα αρχεία
μπορεί να μην είναι εφικτή.
• Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένδειξη
κομματιού σε σημείο που απέχει 0,5
δευτερ!λεπτα απ! άλλη ένδειξη κομματιού.
• Δεν μπορείτε να προσθέσετε ένδειξη
κομματιού ακριβώς στην αρχή ή στο τέλος
του αρχείου.
• Αν υπάρχουν ήδη 98 ενδείξεις σε ένα αρχείο,
δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσ!τερες.
• vταν προστίθεται μια ένδειξη κομματιού
κατά την αναπαραγωγή, η αναπαραγωγή
σταματάει.
Για εντοπισμ, μιας ένδειξης
κομματιού και έναρξη
αναπαραγωγής απ, την ένδειξη
κομματιού
3 Πατήστε –. ή >+ για να
επιλέξετε "Delete" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Πατήστε –. ή >+ στη λειτουργία
διακοπής. vταν η ένδειξη (ένδειξη
κομματιού) αναβοσβήσει μία φορά,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Διαγραφή ένδειξης
κομματιού
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Erase Track Mark" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Επεξεργασία αρχείων
x
– . , >+
1 Σταματήστε σε σημείο μετά απ! την
ένδειξη κομματιού που θέλετε να
διαγράψετε.
Εμφανίζεται το "Erase Track Mark?" και
η ένδειξη κομματιού μαζί με τον αριθμ!
ένδειξης κομματιού για διαγραφή
αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
2 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής για μετάβαση
στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
73
GR
5 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"YES" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Η κινούμενη εικ!να "Erasing..."
εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων
και η επιλεγμένη ένδειξη κομματιού
διαγράφεται.
Σημείο διακοπής
Διαγραφή ,λων των
ενδείξεων κομματιού στο
επιλεγμένο αρχείο
ταυτ,χρονα
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
Διαγραφή
ένδειξης
κομματιού
Διαγράφεται η ένδειξη κομματιού πριν
ακριβώς απ το σημείο διακοπής.
6 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
–., >+
1 Επιλέξτε ένα αρχείο απ! το οποίο θέλετε
να διαγράψετε τις ενδείξεις κομματιού.
2 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής για μετάβαση
στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
Για ακύρωση της διαγραφής
Επιλέξτε "NO" στο βήμα 5 και πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
74
GR
3 Πατήστε –. ή >+ για να
επιλέξετε "Delete" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
5 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"YES" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Η κινούμενη εικ!να "Erasing..."
εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων
και !λες οι ενδείξεις κομματιού
διαγράφονται ταυτ!χρονα.
6 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Erase All Track Marks" και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
Για ακύρωση της διαγραφής
Επιλέξτε "NO" στο βήμα 5 και πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Επεξεργασία αρχείων
Εμφανίζεται το παράθυρο "Erase All
Track Marks?".
75
GR
Διαίρεση αρχείου
Διαίρεση αρχείου στο
τρέχον σημείο
1 Σταματήστε το αρχείο στο σημείο !που
θέλετε να διαιρέσετε το αρχείο.
2 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
σε λειτουργία διακοπής για μετάβαση
στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
3 Πατήστε –. ή >+ για να
επιλέξετε "Divide" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Μπορείτε να διαιρέσετε ένα αρχείο σε
κατάσταση διακοπής, ώστε το αρχείο να
διαιρεθεί σε δύο μέρη. Στο νε!τερο μέρος
του διαιρεμένου αρχείου προστίθεται νέος
αριθμ!ς αρχείου. Διαιρώντας ένα αρχείο,
μπορείτε εύκολα να εντοπίσετε το σημείο
απ! το οποίο θέλετε να γίνει η
αναπαραγωγή !ταν πραγματοποιείτε
εγγραφή μεγάλης διάρκειας, !πως σε
σύσκεψη. Μπορείτε να διαιρέσετε ένα
αρχείο έως !του ο συνολικ!ς αριθμ!ς
αρχείων στο φάκελο να φτάσει το μέγιστο
επιτρεπ!μενο αριθμ!.
76
GR
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Divide Current Position" και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
P Παρατηρήσεις
Εμφανίζεται το παράθυρο "Divide?".
5 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"YES" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Εμφανίζεται η κινούμενη εικ!να
"Dividing..." και στα διαιρεμένα αρχεία
προστίθεται ένας αύξων αριθμ!ς ("_1"
για το αρχικ! αρχείο και "_2" για το νέο
αρχείο).
Αρχείο 2
Αρχείο 3
Διαιρείται ένα αρχείο.
Αρχείο 1 Αρχείο 2_1Αρχείο 2_2 Αρχείο 3
Προστίθεται ένας αύξων αριθμς σε
κάθε διαιρεμένο αρχείο.
Για ακύρωση της διαίρεσης
Επιλέξτε "NO" στο βήμα 5 και πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Επεξεργασία αρχείων
Αρχείο 1
• Χρειάζεστε συγκεκριμένο ελεύθερο χώρο
στο μέσο μνήμης για να διαιρέσετε ένα
αρχείο.
• vταν διαιρείτε ένα αρχείο με τίτλο και
!νομα καλλιτέχνη, το νε!τερο τμήμα έχει τον
ίδιο τίτλο και το ίδιο !νομα καλλιτέχνη.
• Δεν μπορείτε να διαιρέσετε αρχεία που δεν
έχουν εγγραφεί με τη χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής (π.χ. αρχείο που έχει
μεταφερθεί απ! υπολογιστή). Επιπλέον,
!ταν επεξεργάζεστε αρχεία με τη χρήση του
παρεχ!μενου λογισμικού Sound Organizer, η
διαίρεση αρχείων μπορεί να μην είναι
εφικτή.
• Αφού το αρχείο διαιρεθεί, δεν μπορείτε να
το επαναφέρετε στην αρχική του κατάσταση.
• Αν διαιρέσετε ένα αρχείο σε σημείο σε
απ!σταση 0,5 δευτερολέπτων απ! μια
ένδειξη κομματιού, η ένδειξη κομματιού θα
διαγραφεί.
• Λ!γω των περιορισμών που ισχύουν στο
σύστημα, δεν μπορείτε να διαιρέσετε ένα
αρχείο στην αρχή ή στο τέλος του.
6 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
77
GR
Διαίρεση αρχείου σε ,λα τα
σημεία με ένδειξη
κομματιού
3 Πατήστε –. ή >+ για να
επιλέξετε "Divide" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Divide All Track Marks" και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
διαιρέσετε.
2 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής για μετάβαση
στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο "Divide All
Track Marks?".
78
GR
5 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"YES" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Εμφανίζεται η κινούμενη εικ!να
"Dividing..." και το αρχείο διαιρείται σε
!λα τα σημεία με ένδειξη κομματιού.
vλες οι υπάρχουσες ενδείξεις κομματιού
στα αρχεία θα διαγραφούν.
Αρχείο 1
Διαιρείται ένα αρχείο.
Αρχείο 1_01 Αρχείο 1_02
Αρχείο 1_03
Προστίθεται ένας αύξων αριθμς σε κάθε
διαιρεμένο αρχείο.
P Παρατηρήσεις
• Χρειάζεστε συγκεκριμένο ελεύθερο χώρο
στο μέσο μνήμης για να διαιρέσετε ένα
αρχείο.
• vταν διαιρείτε ένα αρχείο με τίτλο και
!νομα καλλιτέχνη, το νε!τερο τμήμα έχει τον
ίδιο τίτλο και το ίδιο !νομα καλλιτέχνη.
• Δεν μπορείτε να διαιρέσετε αρχεία που δεν
έχουν εγγραφεί με τη χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής (π.χ. αρχείο που έχει
μεταφερθεί απ! υπολογιστή). Επιπλέον,
!ταν επεξεργάζεστε αρχεία με τη χρήση του
παρεχ!μενου λογισμικού Sound Organizer, η
διαίρεση αρχείων μπορεί να μην είναι
εφικτή.
• Αφού το αρχείο διαιρεθεί, δεν μπορείτε να
το επαναφέρετε στην αρχική του κατάσταση.
Επεξεργασία αρχείων
6 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
Για ακύρωση της διαίρεσης
Επιλέξτε "NO" στο βήμα 5 και πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
z Συμβουλή
Για να ακυρώσετε τη διαίρεση κατά τη
διαδικασία σε !λες τις υπ!λοιπες ενδείξεις
κομματιού, πατήστε x (διακοπή). Τα αρχεία
που διαιρέθηκαν πριν απ! την ακύρωση
παραμένουν διαιρεμένα.
79
GR
Προστασία αρχείου
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Protect" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
Για να προφυλάξετε ένα σημαντικ! αρχείο
απ! τυχαία διαγραφή ή επεξεργασία,
μπορείτε να το προστατεύσετε. Ένα αρχείο
με προστασία έχει το σύμβολο
(προστασία) και θεωρείται αρχείο μ!νο
για ανάγνωση, το οποίο δεν μπορείτε να
διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε.
1 Εμφανίστε το αρχείο που θέλετε να
προστατεύσετε.
2 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής για μετάβαση
στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
80
GR
4 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"ON" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
Ένδειξη προστασίας
Για να καταργήσετε την
προστασία
Επιλέξτε το προστατευμένο αρχείο και, στη
συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα 2 έως 5.
Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε "OFF"
στο βήμα 4 και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Επεξεργασία αρχείων
P Παρατήρηση
Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την προστασία για
αρχεία podcast.
81
GR
Áêñüáóç ôïõ ñáäéïöþíïõ FM
Ακρ,αση του ραδιοφώνου FM (για ICD-PX312F μ,νο)
Συντονισμ,ς σταθμών ραδιοφώνου FM
Συντονισμ,ς σε
ραδιοφωνικ, σταθμ, με
σάρωση συχνοτήτων
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"FM Radio" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως
κεραία FM, συνεπώς, θα πρέπει να
συνδέετε τα ακουστικά στην υποδοχή
i (ακουστικά) !ταν ακούτε ραδι!φωνο
FM.
P Παρατήρηση
Κατά τη λήψη FM, δεν είναι δυνατή η χρήση
της λειτουργίας DPC και της λειτουργίας
μείωσης θορύβου.
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής για μετάβαση
στη λειτουργία μενού.
82
GR
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
εισέρχεται στη λειτουργία
ραδιοφώνου FM.
3 Πατήστε το DISP/MENU για λίγο ώστε
να μετακινήσετε τους δρομείς (b, B) και
στις δύο πλευρές της ένδειξης
συχν!τητας στην επάνω γραμμή, στο
παράθυρο ενδείξεων.
Αν δεν μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα
σταθμ!, πατήστε –. ή >+
επανειλημμένα για να αλλάξετε τη
συχν!τητα βήμα προς βήμα.
Εμφάνιση οθ,νης κατά την
ακρ,αση ραδιοφώνου FM
Ένδειξη FM
Ραδιοφωνική συχντητα
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι
τώρα έτοιμη για τη λήψη σταθμού
πραγματοποιώντας σάρωση των
συχνοτήτων.
Ευαισθησία λήψης
Αριθμς
προεπιλεγμένου
σταθμού
4 Πατήστε –. ή >+ επανειλημμένα
για το συντονισμ! σε σταθμ!.
5 Πατήστε x (διακοπή) για να
απενεργοποιήσετε το ραδι!φωνο FM.
Στο βήμα 4, πατήστε παρατεταμένα –. ή
>+ μέχρι τα ψηφία συχν!τητας αρχίσουν
να αλλάζουν στο παράθυρο ενδείξεων.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής σαρώνει
αυτ!ματα τις ραδιοφωνικές συχν!τητες και
σταματά, !ταν ανιχνεύει σταθμ! που
ακούγεται καθαρά.
Ακραση του ραδιοφώνου FM
Για να σαρώνετε αυτ,ματα
ραδιοφωνικές συχν,τητες
Συντονισμ,ς σε έναν
προεπιλεγμένο
ραδιοφωνικ, σταθμ,
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
83
GR
vταν έχετε ήδη προεπιλεγμένους
ραδιοφωνικούς σταθμούς FM (σελίδα 86),
μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα σταθμ!
επιλέγοντας τον αριθμ! του
προεπιλεγμένου σταθμού.
του προεπιλεγμένου σταθμού στην κάτω
γραμμή, στο παράθυρο ενδείξεων.
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
σε λειτουργία διακοπής για μετάβαση
στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"FM Radio" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι
τώρα έτοιμη για τη λήψη ραδιοφωνικού
σταθμού πραγματοποιώντας σάρωση
επιλέγοντας τον αριθμ! του
προεπιλεγμένου σταθμού.
4 Πατήστε –. ή >+ επανειλημμένα
μέχρι να εμφανιστεί ο προρυθμισμένος
αριθμ!ς (P) που θέλετε.
5 Πατήστε x (διακοπή) για να
απενεργοποιήσετε το ραδι!φωνο FM.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
εισέρχεται στη λειτουργία ραδιοφώνου
FM.
3 Πατήστε το DISP/MENU για λίγο ώστε
να μετακινήσετε τους δρομείς (b, B) και
στις δύο πλευρές της ένδειξης αριθμού
84
GR
Εγγραφή εκπομπών FM
z REC/PAUSE
x
1 Συντονιστείτε στο σταθμ! που θέλετε να
εγγράψετε.
2 Πατήστε z REC/PAUSE για να
ξεκινήσει η εγγραφή.
3 Πατήστε x (διακοπή) για διακοπή της
εγγραφής.
P Παρατηρήσεις
Ακραση του ραδιοφώνου FM
• vταν το ραδι!φωνο FM είναι
ενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να αλλάξετε
μέσο μνήμης ή να επιλέξετε ένα φάκελο.
Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή ραδιοφώνου
FM, επιλέξτε εκ των προτέρων το μέσο
μνήμης και το φάκελο που θέλετε να
χρησιμοποιήσετε για την εγγραφή της
εκπομπής FM.
• Κατά τη διάρκεια εγγραφής FM, οι
ρυθμίσεις "Mic Sensitivity" (σελίδα 103),
"VOR" (σελίδα 43) και "LCF(Low Cut)"
(σελίδα 104) απενεργοποιούνται.
85
GR
Αυτ,ματη προεπιλογή ραδιοφωνικών
σταθμών FM
Αυτ,ματη προεπιλογή
ραδιοφωνικών σταθμών FM
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Auto Preset" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Εμφανίζεται το παράθυρο "Auto
Preset?".
Μπορείτε να συντονίζεστε αυτ!ματα σε
ραδιοφωνικούς σταθμούς και, στη
συνέχεια, να τους καταχωρίζετε με
προεπιλεγμένους αριθμούς. Μπορείτε να
προεπιλέξετε αυτ!ματα έως 30 σταθμούς
ραδιοφώνου FM με τη βοήθεια του μενού
προεπιλογής.
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
κατά τη διάρκεια της λήψης FM για
μετάβαση στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
86
GR
3 Πατήστε –. ή >+ για να
επιλέξετε "YES" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής εκτελεί
αυτ!ματα σάρωση, ώστε να εντοπίσει τις
διαθέσιμες ραδιοφωνικές συχν!τητες,
και οι σταθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη
με αύξουσα σειρά, απ! τη χαμηλ!τερη
συχν!τητα προς την υψηλ!τερη.
Κατά την αυτ!ματη προεπιλογή
σταθμών ραδιοφώνου FM, αναβοσβήνει
ο αριθμ!ς προεπιλογής που πρ!κειται να
αντιστοιχιστεί σε κάθε σταθμ!.
Για να διακ,ψετε την αυτ,ματη
προεπιλογή
Πατήστε x (διακοπή). Οι αριθμοί των
προεπιλεγμένων σταθμών που
αποθηκεύθηκαν έως τη στιγμή που
πατήσατε το κουμπί x (διακοπή)
παραμένουν αποθηκευμένοι στη μνήμη.
Χειροκίνητη προεπιλογή
ραδιοφωνικών σταθμών FM
"- -/P". Μπορείτε να τον εγγράψετε με
νέο αριθμ! για προεπιλεγμένο σταθμ!.
2 Πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Θα εμφανιστεί ο αριθμ!ς
προεπιλεγμένου σταθμού και η ένδειξη
"Assign to Preset?".
3 Πατήστε –. ή >+ για να
επιλέξετε "YES" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
1 Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4
Ο σταθμ!ς θα αποθηκευτεί στη μνήμη
στον προεπιλεγμένο αριθμ!.
Ακραση του ραδιοφώνου FM
Μπορείτε να αποθηκεύσετε ένα μη
καταχωρισμένο ραδιοφωνικ! σταθμ! FM
σε έναν προεπιλεγμένο αριθμ!. Μπορείτε
να προρυθμίσετε μέχρι και 30
ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
P Παρατήρηση
Αν έχουν περάσει 10 δευτερ!λεπτα αφού
εμφανιστεί η ένδειξη "Assign to Preset?", οι
λειτουργίες ρύθμισης ακυρώνονται.
"Συντονισμ!ς σε ραδιοφωνικ! σταθμ! με
σάρωση συχνοτήτων" στη σελίδα 82 και
συντονιστείτε στο σταθμ! που θέλετε να
προρυθμίσετε. vταν ο σταθμ!ς δεν είναι
προρυθμισμένος, εμφανίζεται η ένδειξη
87
GR
Διαγραφή προεπιλεγμένων
σταθμών ραδιοφώνου FM
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
1 Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4
"Συντονισμ!ς σε έναν προεπιλεγμένο
ραδιοφωνικ! σταθμ!" στη σελίδα 83 και
συντονιστείτε στο σταθμ! για να
εμφανιστεί ο αριθμ!ς του
προεπιλεγμένου σταθμού που θέλετε να
διαγράψετε.
2 Πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Θα εμφανιστεί ο αριθμ!ς
προεπιλεγμένου σταθμού και η ένδειξη
"Erase Preset?".
3 Πατήστε –.ή
>+ για να επιλέξετε
"YES" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER.
Στη θέση του αριθμού του
προεπιλεγμένου σταθμού θα εμφανιστεί
η ένδειξη "- -/P".
88
GR
Αλλαγή των ρυθμίσεων λήψης σήματος
ραδιοφώνου FM
Αλλαγή της ευαισθησίας
λήψης του ραδιοφώνου FM
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"DX/LOCAL" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία
λήψης κατά την ακρ!αση ραδιοφώνου FM.
"DX" ή "LOCAL" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Ακραση του ραδιοφώνου FM
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
κατά τη διάρκεια της λήψης FM για
μετάβαση στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
89
GR
4 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
DX
Κανονικά, επιλέξτε αυτή τη
ρύθμιση.
LOCAL Σε περίπτωση παρεμβολών ή
ασθενούς σήματος λ!γω έντονου
ηλεκτρικού πεδίου γύρω απ! την
κεραία μετάδοσης του σταθμού,
κτλ. επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση.
Κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, η λειτουργία "DX/LOCAL"
ορίζεται στην επιλογή "DX".
P Παρατήρηση
Επιλέξτε "DX" !ταν η κατάσταση λήψης της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής δεν είναι καλή
λ!γω αδύναμου σήματος.
Αλλαγή της ευαισθησίας
σάρωσης
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία
σάρωσης κατά την προεπιλογή σταθμών
ραδιοφώνου FM.
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
κατά τη διάρκεια της λήψης FM για
μετάβαση στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
2 Πατήστε –. ή >+ για να
επιλέξετε "Scan Sensitivity" και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
90
GR
Εναλλαγή της εξ,δου
ραδιοφώνου FM μεταξύ των
ηχείων και των ακουστικών
3 Πατήστε –. ή >+ για να
επιλέξετε "High" ή "Low" και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
Κατά τη λήψη ή την εγγραφή FM μπορείτε
να εναλλάσσετε τον ήχο απ! το ηχείο και
τον ήχο απ! τα ακουστικά με τη βοήθεια
του μενού.
4 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
κατά τη διάρκεια της λήψης FM για
μετάβαση στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
Ακραση του ραδιοφώνου FM
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ευαισθησίας
σάρωσης κατά την αγορά της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής είναι "High".
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Audio Output" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
91
GR
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Headphones" ή "Speaker" και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση εξ!δου
ραδιοφώνου FM είναι "Headphones"
κατά την αγορά της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής.
4 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
92
GR
Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μενού
Προσαρμογή των ρυθμίσεων μενού
x
– . , >+
vταν επιλέξετε "Divide", "Move &
Copy", "Delete" ή "Detail Menu",
πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
το στοιχείο υπομενού για το οποίο θέλετε
να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση και,
στη συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μενού
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
1 Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU
για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο λειτουργίας
μενού.
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
τη ρύθμιση που θέλετε να ορίσετε και,
στη συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
το στοιχείο μενού για το οποίο θέλετε να
πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
93
GR
4 Πατήστε –. ή >+ για να
πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Πατήστε x (διακοπή) για να εξέλθετε
απ! τη λειτουργία μενού.
P Παρατήρηση
Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 60
δευτερ!λεπτα, ακυρώνεται αυτ!ματα η
λειτουργία μενού και το παράθυρο επιστρέφει
στην κανονική ένδειξη.
Για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο παράθυρο
Κατά τη διάρκεια των λειτουργιών μενού,
πατήστε DISP/MENU.
vταν εμφανιστεί η οθ!νη επιλογής του
υπομενού αφού επιλέξετε "Divide", "Move
& Copy", "Delete" ή "Detail Menu",
πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"[Back]" και, στη συνέχεια, πατήστε
N PLAY/STOP•ENTER για επιστροφή
στο παράθυρο του κύριου μενού.
Για να εξέλθετε απ, τη
λειτουργία μενού
Πατήστε x (διακοπή).
94
GR
Ρυθμίσεις μενού
Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μενού
Στοιχεία μενού
Κατάσταση λειτουργίας
(a: η ρύθμιση μπορεί να γίνει /—: η ρύθμιση δεν μπορεί να γίνει)
Κατάσταση
διακοπής
Λειτουργία
αναπαραγωγής
Λειτουργία
εγγραφής
Λειτουργία
λήψης
ραδιοφώνου
FM*
Λειτουργία
εγγραφής
ραδιοφώνου
FM*
Add/Overwrite
a
—
—
—
VOR
a
—
a
—
—
DPC(Speed Control)
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide
—
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
Erase All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
Move & Copy
Delete
* Μ!νο για το μοντέλο ICD-PX312F
95
GR
Στοιχεία μενού
Κατάσταση λειτουργίας
(a: η ρύθμιση μπορεί να γίνει /—: η ρύθμιση δεν μπορεί να γίνει)
Κατάσταση
διακοπής
Λειτουργία
εγγραφής
Λειτουργία
λήψης
ραδιοφώνου
FM*
Λειτουργία
εγγραφής
ραδιοφώνου
FM*
Select Memory
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
Auto Preset*
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
Detail Menu
a
a
a
a
—
REC Mode
a
—
—
a
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Continuous Play
a
a
—
—
—
Noise Cut Level
a
a
—
—
—
LED
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
[Back]
a
a
a
—
—
* Μ!νο για το μοντέλο ICD-PX312F
96
Λειτουργία
αναπαραγωγής
GR
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Add/Overwrite
Σας επιτρέπει να προσθέσετε μια εγγραφή σε αρχείο που
είχατε εγγράψει προηγουμένως ή μια εγγραφή
αντικατάστασης κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής.
Add:
Μπορείτε να προσθέσετε μια εγγραφή.
Overwrite:
Μπορείτε να αντικαταστήσετε μια εγγραφή.
OFF*:
Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε μια
εγγραφή.
VOR
Ρυθμίζει τη λειτουργία VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Η εγγραφή αρχίζει !ταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
ανιχνεύσει ήχο και διακ!πτεται !ταν δεν ακούγεται ήχος,
απενεργοποιώντας την εγγραφή κατά τη διάρκεια
περι!δων χωρίς ήχο. Η λειτουργία VOR ενεργοποιείται
!ταν πατάτε το z REC/PAUSE.
OFF*:
Η λειτουργία VOR είναι απενεργοποιημένη.
Βλ.
σελίδα
38, 40
Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μενού
Στοιχεία μενού
43
P Παρατήρηση
Κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής FM (σελίδα 85), η
λειτουργία VOR είναι απενεργοποιημένη (μ!νο για το
ICD-PX312F).
DPC(Speed Control)
Ρυθμίζει τη λειτουργία DPC (Digital Pitch Control).
ON:
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής σε
μια περιοχή απ! 0,50 φορές έως 2,00 φορές.
OFF*:
Η λειτουργία DPC ακυρώνεται.
57
97
GR
98
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Easy Search
Ρυθμίζει το χαρακτηριστικ! εύκολης αναζήτησης.
ON:
Μπορείτε να μεταβείτε προς τα εμπρ!ς κατά 10
δευτερ!λεπτα περίπου πατώντας >+ και προς τα πίσω
κατά 3 δευτερ!λεπτα περίπου πατώντας –.. Η
λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη !ταν προσπαθείτε να
εντοπίσετε ένα επιθυμητ! σημείο σε μια μεγάλη εγγραφή.
OFF*:
Η λειτουργία εύκολης αναζήτησης είναι
απενεργοποιημένη. vταν πατάτε >+ ή –., τα
αρχεία μετακινούνται προς τα εμπρ!ς ή προς τα πίσω.
54
Alarm
Ρυθμίζει την ειδοποίηση.
ON:
Η λειτουργία ειδοποίησης είναι ενεργοποιημένη. Ορίστε
την ημερομηνία, την ώρα ή την ημέρα της εβδομάδας ή
επιλέξτε καθημερινή αναπαραγωγή και ορίστε το
παρακάτω μοτίβο ειδοποίησης.
Beep&Play: Ηχεί η ειδοποίηση και, στη συνέχεια,
γίνεται αναπαραγωγή του επιλεγμένου αρχείου.
Beep: Ακούγεται μ!νο η ειδοποίηση.
Play: Γίνεται αναπαραγωγή μ!νο του επιλεγμένου
αρχείου.
OFF*:
Η λειτουργία ειδοποίησης απενεργοποιείται.
62
GR
Βλ.
σελίδα
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
AVLS
Ρυθμίζει τη λειτουργία AVLS (Automatic Volume Limiter
System).
ON*:
Η λειτουργία AVLS που διατηρεί μια μέτρια στάθμη
έντασης ήχου ισχύει κατά την ακρ!αση με ακουστικά.
OFF:
Η λειτουργία AVLS δεν λειτουργεί και η αναπαραγωγή
του ήχου γίνεται στην αρχική ένταση.
Βλ.
σελίδα
14
Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μενού
Στοιχεία μενού
P Παρατηρήσεις
• Αν απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να
προσέχετε για να μην είναι υπερβολικά υψηλή η ένταση
ήχου.
• vταν ακούτε τον ήχο με ακουστικά για συγκεκριμένο
διάστημα, η λειτουργία AVLS ενεργοποιείται αυτ!ματα,
ακ!μα και αν έχετε ρυθμίσει την επιλογή "AVLS" σε
"OFF" στο μενού.
• Αν ρυθμίσετε την ένταση ήχου σε στάθμη που υπερβαίνει
την καθορισμένη στάθμη για τη λειτουργία AVLS, η
ένταση θα ρυθμιστεί σε μέτρια στάθμη !ταν
απενεργοποιήσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Protect
Προστατεύει το επιλεγμένο αρχείο για την αποφυγή της
διαγραφής, της διαίρεσης ή της μετακίνησης του αρχείου.
ON:
Η λειτουργία προστασίας ενεργοποιείται.
OFF*:
Η λειτουργία προστασίας απενεργοποιείται.
80
99
GR
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Divide
Διαιρεί ένα αρχείο στα δύο.
YES:
Ένα αρχείο θα διαιρεθεί στα δύο.
NO:
Η διαίρεση δεν εκτελείται.
Divide Current
Position
100
GR
76
Divide All Track Διαιρεί ένα αρχείο σε !λα τα σημεία με ένδειξη κομματιού.
Marks
YES:
Εκτελείται η διαίρεση στην ένδειξη κομματιού.
NO:
Δεν εκτελείται η διαίρεση στην ένδειξη κομματιού.
78
Μετακινεί το επιλεγμένο αρχείο στον επιλεγμένο φάκελο.
Πριν επιχειρήσετε να μεταφέρετε ένα αρχείο, επιλέξτε το
αρχείο που πρ!κειται να μεταφέρετε και κατ!πιν μεταβείτε
στο παράθυρο μενού.
67
File Copy
Αντιγράφει το επιλεγμένο αρχείο απ! την ενσωματωμένη
μνήμη στον επιθυμητ! φάκελο της κάρτας μνήμης ή απ! την
κάρτα μνήμης στον επιθυμητ! φάκελο της ενσωματωμένης
μνήμης.
Πριν επιχειρήσετε να αντιγράψετε ένα αρχείο, επιλέξτε το
αρχείο που πρ!κειται να αντιγράψετε και κατ!πιν μεταβείτε
στο παράθυρο μενού.
68
Erase Track
Mark
Διαγράφει την ένδειξη κομματιού λίγο πριν το τρέχον
σημείο.
YES:
Η ένδειξη κομματιού διαγράφεται.
NO:
Η ένδειξη κομματιού δεν διαγράφεται.
73
Move & Move File
Copy
Delete
Βλ.
σελίδα
Στοιχεία μενού
Erase All Track Διαγράφει !λες τις ενδείξεις κομματιού του επιλεγμένου
Marks
αρχείου.
YES:
Διαγράφονται !λες οι ενδείξεις κομματιού.
NO:
Δεν διαγράφονται !λες οι ενδείξεις κομματιού.
Erase All
Select Memory
Βλ.
σελίδα
74
Διαγράφει !λα τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο.
Πατήστε
(φάκελος) για να εμφανιστεί το παράθυρο
επιλογής φακέλου πριν διαγράψετε τα αρχεία και επιλέξτε
ένα φάκελο απ! τον οποίο θα διαγραφούν !λα τα αρχεία και
κατ!πιν μεταβείτε στο παράθυρο μενού.
YES:
Θα διαγραφούν !λα τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο.
NO:
Δεν θα διαγραφούν !λα τα αρχεία.
70
Επιλέγει το μέσο μνήμης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε
ένα αρχείο, !που περιλαμβάνεται το αρχείο που θέλετε να
αναπαράγετε, τα επεξεργαστείτε ή να αντιγράψετε.
Built-In Memory*:
Επιλέγεται η ενσωματωμένη μνήμης της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
Memory Card:
Επιλέγεται η κάρτα μνήμης που έχει τοποθετηθεί στην
υποδοχή κάρτας μνήμης.
47
Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μενού
Delete
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
P Παρατήρηση
Αν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής, επιλέγεται αυτ!ματα η ενσωματωμένη
μνήμη.
FM Radio
(μ,νο για το μοντέλο
ICD-PX312F)
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής εισέρχεται στη λειτουργία
ραδιοφώνου FM.
82
101
GR
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Βλ.
σελίδα
Auto Preset
(μ,νο για το μοντέλο
ICD-PX312F)
Πραγματοποιεί αυτ!ματη σάρωση των διαθέσιμων
συχνοτήτων. Οι σταθμοί θα αποθηκευθούν στη μνήμη.
YES:
Ενεργοποιείται η αυτ!ματη προεπιλογή.
NO:
Απενεργοποιείται η αυτ!ματη προεπιλογή.
86
DX/LOCAL
(μ,νο για το μοντέλο
ICD-PX312F)
Ρυθμίζει την ευαισθησία του δέκτη κατά την ακρ!αση
ραδιοφώνου FM.
DX*:
Κανονικά, επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση.
LOCAL:
Σε περίπτωση παρεμβολών ή ασθενούς σήματος λ!γω
έντονου ηλεκτρικού πεδίου γύρω απ! την κεραία
μετάδοσης του σταθμού, κτλ. επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση.
89
P Παρατήρηση
Επιλέξτε "DX" !ταν η κατάσταση λήψης της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής δεν είναι καλή λ!γω αδύναμου
σήματος.
102
Scan Sensitivity
(μ,νο για το μοντέλο
ICD-PX312F)
Ρυθμίζει την ευαισθησία της σάρωσης κατά την προεπιλογή
σταθμών ραδιοφώνου FM.
High*:
Η ευαισθησία σάρωσης έχει ρυθμιστεί στο υψηλ! επίπεδο.
Low:
Η ευαισθησία σάρωσης έχει ρυθμιστεί στο χαμηλ!
επίπεδο.
90
Audio Output
(μ,νο για το μοντέλο
ICD-PX312F)
Κατά τη λήψη ή την εγγραφή FM, πραγματοποιεί εναλλαγή
τον ήχο απ! το ηχείο και τον ήχο απ! τα ακουστικά.
Headphones*:
Ο ήχος ακούγεται απ! τα ακουστικά.
Speaker:
Ο ήχος ακούγεται απ! το ηχείο/τα ηχεία.
91
GR
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Βλ.
σελίδα
Detail
Menu
REC Mode
Ρυθμίζει τη λειτουργία εγγραφής, συμπεριλαμβανομένης της
ποι!τητας ήχου.
192kbps(MONO)*:
Λειτουργία μονοφωνικής εγγραφής εξαιρετικά υψηλής
ποι!τητας (εμφανίζεται ως "SHQ" στο παράθυρο)
128kbps(MONO):
Λειτουργία μονοφωνικής εγγραφής υψηλής ποι!τητας
(εμφανίζεται ως "HQ" στο παράθυρο)
48kbps(MONO):
Λειτουργία μονοφωνικής εγγραφής τυπικής ποι!τητας
(εμφανίζεται ως "SP" στο παράθυρο)
8kbps(MONO):
Λειτουργία μονοφωνικής εγγραφής μακράς
αναπαραγωγής (εμφανίζεται ως "LP" στο παράθυρο)
–
Mic Sensitivity
Ρυθμίζει την ευαισθησία του μικροφώνου.
High:
Για την εγγραφή εν!ς ήχου σε μεγάλη απ!σταση απ! τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής ή εν!ς ήχου χαμηλής
έντασης, !πως εγγραφή σε μεγάλο χώρο (εμφανίζεται ως
"
" στο παράθυρο).
Medium*:
Για την εγγραφή του ήχου μιας κανονικής συνομιλίας ή
συνάντησης, !πως εγγραφές σε χώρους συνεδριάσεων ή
κατά τη διάρκεια συνέντευξης (εμφανίζεται ως "
"
στο παράθυρο).
Low:
Για την εγγραφή υπαγ!ρευσης με το μικρ!φωνο κοντά
στο στ!μα, εν!ς ήχου σε κοντινή απ!σταση απ! τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής ή εν!ς δυνατού ήχου
(εμφανίζεται ως " " στο παράθυρο).
–
Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μενού
Στοιχεία μενού
P Παρατήρηση
Κατά τη διάρκεια εγγραφής FM (σελίδα 85), η ρύθμιση Mic
Sensitivity απενεργοποιείται (μ!νο για ICD-PX312F).
103
GR
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Detail
Menu
Ρυθμίζει τη λειτουργία LCF (Low Cut Filter), ώστε να
αφαιρεί τις χαμηλές συχν!τητες, για τη μείωση της βοής του
αέρα. Με αυτ!ν τον τρ!πο μπορείτε να εγγράψετε αρχεία με
μεγαλύτερη ευκρίνεια ήχου.
ON:
Η λειτουργία LCF ενεργοποιείται.
OFF*:
Η λειτουργία LCF ακυρώνεται.
LCF(Low Cut)
Βλ.
σελίδα
–
P Παρατήρηση
Κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής FM (σελίδα 85), η
λειτουργία LCF είναι απενεργοποιημένη (μ!νο για το
ICD-PX312F).
Select Input
Επιλέγει την εξωτερική είσοδο που θέλετε να εγγράψετε η
οποία είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή m (μικρ!φωνο).
MIC IN*:
Επιλέξτε !ταν εγγράφετε αρχεία χρησιμοποιώντας
εξωτερικ! μικρ!φωνο.
Audio IN:
Επιλέξτε !ταν εγγράφετε χρησιμοποιώντας άλλον
εξοπλισμ!.
Continuous Play Ρυθμίζει τη λειτουργία συνεχούς αναπαραγωγής.
ON:
Τα αρχεία σε ένα φάκελο αναπαράγονται συνεχ!μενα.
OFF*:
Πραγματοποιείται αναπαραγωγή του αρχείου και η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής σταματάει στην αρχή του
επ!μενου αρχείου.
104
GR
49, 51
59
Στοιχεία μενού
Noise Cut Level Ορίζει το επίπεδο μείωσης θορύβου !ταν η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής πραγματοποιεί αναπαραγωγή εν!ς
αρχείου που έχει εγγραφεί με τη λειτουργία μείωσης
θορύβου.
Maximum*:
Το επίπεδο μείωσης θορύβου θα είναι πιο έντονο.
Medium:
Το επίπεδο μείωσης θορύβου θα είναι εξασθενημένο.
Επιλέξτε το !ταν δεν μπορείτε να αποτυπώσετε εύκολα
ήχο ρυθμίζοντας την επιλογή "Noise Cut Level" σε
"Maximum".
LED
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ένδειξη λειτουργίας
κατά τη λειτουργία.
ON*:
Κατά τη διάρκεια πρ!σβασης στη μνήμη, εγγραφής ή
αναπαραγωγής, ανάβει ή αναβοσβήνει η ένδειξη.
OFF:
Η ένδειξη δεν ανάβει ούτε αναβοσβήνει, ακ!μη και κατά
τη λειτουργία.
Βλ.
σελίδα
56
–
P Παρατήρηση
Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μενού
Detail
Menu
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
vταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι συνδεδεμένη σε
υπολογιστή, η ένδειξη λειτουργίας ανάβει ή αναβοσβήνει
ακ!μη και αν στη ρύθμιση "LED" έχει επιλεγεί "OFF".
Language
Ρυθμίζει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για τα
μηνύματα, τα μενού, τα ον!ματα φακέλων, τα ον!ματα
αρχείων κ.λπ.
Deutsch (Γερμανικά), English (Αγγλικά)*,
Español (Ισπανικά), Français (Γαλλικά), Italiano (Ιταλικά),
Русский (Ρωσικά)
20
105
GR
106
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Detail
Menu
Date&Time
Ρυθμίζει το ρολ!ι για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
ειδοποιήσεων ή για να εγγράψετε την ημερομηνία και την
ώρα.
1Πατήστε παρατεταμένα το DISP/MENU για να
μεταβείτε στη λειτουργία μενού. Επιλέξτε "Detail Menu"
και, στη συνέχεια, "Date&Time".
2Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
"Auto(Synchronizing)" ή "Manual" και, στη συνέχεια,
πατήστε N PLAY/STOP•ENTER.
Auto(Synchronizing)*:
vταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι
συνδεδεμένη με υπολογιστή στον οποίο εκτελείται το
λογισμικ! Sound Organizer, το ρολ!ι προσαρμ!ζεται
αυτ!ματα σύμφωνα με το ρολ!ι του υπολογιστή.
Manual:
Ρυθμίζει το ρολ!ι καθορίζοντας έτος, μήνα, ημέρα,
ώρα και λεπτά με τη σειρά.
3vταν επιλέγετε "Manual", πατήστε –. ή >+ για να
ρυθμίσετε το έτος, το μήνα, την ημέρα, την ώρα και τα
λεπτά με τη σειρά, έπειτα πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
Επιλέξτε τα δύο τελευταία ψηφία του έτους !ταν
ρυθμίζετε το έτος. vταν ρυθμίσετε τα λεπτά, εμφανίζεται
η κινούμενη εικ!να "Executing...".
18
Time Display
Ρυθμίζει την εμφάνιση του ρολογιού.
12-Hour:
12:00AM = μεσάνυχτα, 12:00PM = μεσημέρι
24-Hour*:
0:00 = μεσάνυχτα, 12:00 = μεσημέρι
–
GR
Βλ.
σελίδα
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Detail
Menu
Ρυθμίζει αν θα ακούγεται ένας χαρακτηριστικ!ς ήχος
"μπιπ" ή !χι.
ON*:
Ακούγεται ένας χαρακτηριστικ!ς ήχος "μπιπ" για να
δηλώσει την αποδοχή μιας λειτουργίας ή την εμφάνιση
εν!ς σφάλματος.
OFF:
Δεν θα ακούγεται καθ!λου χαρακτηριστικ!ς ήχος "μπιπ".
Beep
Βλ.
σελίδα
–
P Παρατήρηση
Η ειδοποίηση ηχεί, ακ!μη και αν στη ρύθμιση "Beep" έχει
επιλεγεί "OFF" στο μενού.
Auto Power Off Αν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι ενεργοποιημένη και
δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια για το χρονικ! διάστημα που
έχετε ορίσει, η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
απενεργοποιείται αυτ!ματα.
5min:
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής θα απενεργοποιηθεί μετά
απ! περίπου 5 λεπτά.
10min*:
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής θα απενεργοποιηθεί μετά
απ! περίπου 10 λεπτά.
30min:
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής θα απενεργοποιηθεί μετά
απ! περίπου 30 λεπτά.
60min:
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής θα απενεργοποιηθεί μετά
απ! περίπου 60 λεπτά.
OFF:
Δεν είναι δυνατή η αυτ!ματη απενεργοποίηση της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
–
Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μενού
Στοιχεία μενού
107
GR
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Detail
Menu
Μορφοποιεί το επιλεγμένο μέσο μνήμης (την ενσωματωμένη
μνήμη ή την κάρτα μνήμης), διαγράφοντας !λα τα δεδομένα
στη μνήμη και ρυθμίζοντας ξανά τη δομή του φακέλου στην
προεπιλεγμένη κατάσταση.
YES:
Εμφανίζεται η κινούμενη εικ!να "Formatting..." και
εκτελείται μορφοποίηση του μέσου μνήμης.
NO:
Δεν γίνεται μορφοποίηση του μέσου μνήμης.
Format
P Παρατηρήσεις
• Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μορφοποίησης της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής για να μορφοποιήσετε το
μέσο μνήμης.
• Αλλάξτε το μέσο μνήμης στο μορφοποιημένο πριν
ξεκινήσετε τη λειτουργία μορφοποίησης (σελίδα 47).
• Κατά τη μορφοποίηση του μέσου μνήμης, θα διαγραφούν
!λα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής. Μετά τη διαγραφή του μέσου μνήμης,
δεν μπορείτε να ανακτήσετε τα δεδομένα που
διαγράφηκαν.
• vταν μορφοποιείτε την ενσωματωμένη μνήμη, οι οδηγίες
λειτουργίας που είναι αποθηκευμένες στην ενσωματωμένη
μνήμη διαγράφονται επίσης. Για να αποκτήσετε νέο
αντίγραφο των οδηγιών λειτουργίας, επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα υποστήριξης της Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
108
GR
Βλ.
σελίδα
–
Χρήση του υπολογιστή σας
Χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής με
τον υπολογιστή σας
vταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι
συνδεδεμένη στον υπολογιστή, μπορείτε να
μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ τους.
Αντιγραφή αρχείων απ, τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής
για αποθήκευση στον
υπολογιστή (σελίδα 117)
Χρήση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής ως μνήμη USB
(σελίδα 120)
Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεδομένα
εικ!νας ή κειμένου που είναι
αποθηκευμένα στον υπολογιστή.
Το παρεχ!μενο λογισμικ! Sound Organizer
επιτρέπει τη μεταφορά αρχείων που έχετε
εγγράψει με τη χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής στον υπολογιστή για
τη διαχείριση και επεξεργασία τους. Στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορείτε
επίσης να μεταφέρετε αρχεία MP3 και
podcast που είναι αποθηκευμένα στον
υπολογιστή.
Απαιτήσεις συστήματος για τον
υπολογιστή σας
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις
συστήματος για τον υπολογιστή, ανατρέξτε
στη σελίδα 123, 133.
Χρήση του υπολογιστή σας
Αντιγραφή αρχείων MP3 απ, τον
υπολογιστή στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής για
αναπαραγωγή (σελίδα 118)
Διαχείριση και επεξεργασία
αρχείων με τη χρήση του
λογισμικού Sound Organizer
(σελίδα 121)
P Παρατήρηση
Ενώ η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι
συνδεδεμένη με το υπολογιστή, οι λειτουργίες
της και η λήψη FM απενεργοποιούνται.
109
GR
Σύνδεση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής με τον
υπολογιστή
Υπολογιστής
Στη θύρα USB του
υπολογιστή
Συσκευή
ψηφιακής
εγγραφής
Στη σύνδεση
(USB)
2 Βεβαιωθείτε !τι ο υπολογιστής
αναγνωρίζει κανονικά τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
Στην οθ!νη των Windows, ανοίξτε το
στοιχείο "Ο Υπολογιστής μου" ή
"Υπολογιστής" και βεβαιωθείτε !τι
αναγνωρίζονται οι "IC RECORDER" ή
"MEMORY CARD".
Στην οθ!νη Macintosh, βεβαιωθείτε !τι
εμφανίζεται μια μονάδα "IC
RECORDER" ή "MEMORY CARD"
στην επιφάνεια εργασίας.
Για την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής και του
υπολογιστή, συνδέστε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής με τον υπολογιστή.
Ο υπολογιστής αναγνωρίζει τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής αμέσως μ!λις
ολοκληρωθεί η σύνδεση. vσο η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής είναι συνδεδεμένη με
τον υπολογιστή, στο παράθυρο ενδείξεων
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
εμφανίζεται η ένδειξη "Connecting".
1 Συνδέστε τη σύνδεση
P Παρατηρήσεις
Καλώδιο
σύνδεσης USB
(USB) της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής με τη
θύρα USB του ενεργοποιημένου
υπολογιστή με το παρεχ!μενο καλώδιο
σύνδεσης USB που έχει εισαχθεί καλά
110
στις συνδέσεις, μέχρι κάθε βύσμα να
εισαχθεί πλήρως.
GR
• Αν συνδέσετε περισσ!τερες απ! δύο
συσκευές USB στον υπολογιστή σας, δεν
διασφαλίζεται η κανονική λειτουργία.
• Δεν διασφαλίζεται η χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής με διανομέα USB ή
καλώδιο σύνδεσης USB διαφορετικ! απ! το
παρεχ!μενο.
• Ενδέχεται να προκύψει δυσλειτουργία
ανάλογα με τις συσκευές USB που είναι
συνδεδεμένες ταυτ!χρονα.
• Πριν συνδέσετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή, ελέγξτε !τι
έχουν τοποθετηθεί οι μπαταρίες στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
• Συνιστάται να αποσυνδέετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής απ! τον υπολογιστή
!ταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής που είναι συνδεδεμένη
στον υπολογιστή.
Ενσωματωμένη μνήμη
"IC RECORDER"
Φάκελος για αρχεία που
έχουν εγγραφεί με χρήση της
συσκευής ψηφιακής
εγγραφής
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
Φάκελος που έχει
μεταφερθεί απ τον
υπολογιστή σας
MUSIC
POP
Οι φάκελοι και τα αρχεία εμφανίζονται
στην οθ!νη υπολογιστή !πως
απεικονίζονται εδώ.
Στην οθ!νη των Windows με τη χρήση της
λειτουργίας Explorer και στην οθ!νη
Macintosh με τη χρήση της λειτουργίας
Finder, μπορείτε να εμφανίσετε φακέλους
και αρχεία ανοίγοντας τη μονάδα "IC
RECORDER" ή "MEMORY CARD".
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS*2
MP3
MP3
Conversation*
2
*3
*3
Χρήση του υπολογιστή σας
J-POP*2
Δομή φακέλων και αρχείων
MP3
MP3
MP3
MP3
*4
Instructions*5
111
GR
*1 vταν ένα αρχείο μεταφέρεται απευθείας στο
φάκελο VOICE, η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
τον αναγνωρίζει και τον χειρίζεται ως αρχείο που
μεταφέρεται απ! τον υπολογιστή. vταν
μεταφέρετε ένα αρχείο απ! τον υπολογιστή στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής, τοποθετήστε το
αρχείο στους φακέλους, κάτω απ! το φάκελο
VOICE.
*2 Το !νομα εν!ς φακέλου στον οποίο αποθηκεύονται
αρχεία MP3 θα εμφανίζεται στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής !πως δημιουργήθηκε, για αυτ!
συνιστάται να χρησιμοποιείτε ον!ματα που
θυμάστε εύκολα.
Οι φάκελοι που εμφανίζονται στην εικ!να είναι
παραδείγματα ονομάτων φακέλων.
*3 Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί να
αναγνωρίσει έως 8 επίπεδα φακέλων που έχουν
μεταφερθεί στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
*4 Αν μεταφέρετε ξεχωριστά αρχεία MP3,
ταξινομούνται ως "No Folder".
*5 Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής είναι αποθηκευμένες στο φάκελο
"Instructions" απευθείας κάτω απ! το φάκελο "IC
RECORDER".
z Συμβουλές
• Ο τίτλος ή το !νομα καλλιτέχνη κτλ. που έχει
καταχωρηθεί στα αρχεία MP3 εμφανίζεται
στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Είναι
χρήσιμο αν εισάγετε τις πληροφορίες
ετικέτας ID3 με τη χρήση του λογισμικού
112
GR
που χρησιμοποιείτε για να δημιουργείτε τα
αρχεία MP3 στον υπολογιστή σας.
• Αν δεν έχει καταχωρηθεί τίτλος ή !νομα
καλλιτέχνη, εμφανίζεται η ένδειξη "No
Data" στο παράθυρο ενδείξεων της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Αν συνδέσετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής με τον υπολογιστή αφού το μέσο
μνήμης προορισμού έχει οριστεί σε
"Memory Card" (σελίδα 47), η δομή των
φακέλων διαφέρει απ! τον ορισμ! του
μέσου μνήμης προορισμού ως "Built-In
Memory".
Memory Stick Micro™ (M2™)
"MEMORY CARD"
MSSONY
Κάρτα microSD
"MEMORY CARD"
PRIVATE
Φάκελος για αρχεία που έχουν
εγγραφεί με χρήση της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής
VOICE
Sony
Φάκελος για αρχεία που έχουν
εγγραφεί με χρήση της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Φάκελος που έχει
μεταφερθεί απ τον
υπολογιστή σας
MUSIC
POP
J-POP
J-POP
MP3
MP3
MP3
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
Conversation
MP3
MP3
NEWS
MP3
Conversation
MP3
Χρήση του υπολογιστή σας
Φάκελος που έχει
μεταφερθεί απ τον
υπολογιστή σας
MUSIC
POP
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
113
GR
Δομή φακέλων που εμφανίζεται
στο παράθυρο ενδείξεων της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής
Η οθ!νη της δομής των φακέλων που
εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής διαφέρει
απ! τη δομή που εμφανίζεται στον
υπολογιστή.
Οι ενδείξεις φακέλου στο παράθυρο
ενδείξεων της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής είναι ως εξής:
114
GR
:
Φάκελος για αρχεία που έχουν
εγγραφεί με χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής
:
Φάκελος που έχει μεταφερθεί απ!
έναν υπολογιστή (Εμφανίζονται
!ταν έχουν μεταφερθεί αρχεία MP3
απ! έναν υπολογιστή.)
:
Φάκελος για αρχεία podcast που
έχουν μεταφερθεί απ! έναν
υπολογιστή (Αυτοί οι φάκελοι
εμφανίζονται !ταν έχουν
μεταφερθεί αρχεία podcast απ!
έναν υπολογιστή.)
P Παρατήρηση
Αν οι φάκελοι
ή
δεν έχουν αρχεία των
οποίων η αναπαραγωγή είναι δυνατή με τη
χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής,
αυτοί οι φάκελοι δεν θα εμφανιστούν στο
παράθυρο ενδείξεων της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής. Ωστ!σο, ακ!μα και αν οι φάκελοι
δεν περιέχουν αρχεία, είναι δυνατή η
εμφάνισή τους.
Εμφάνιση αρχείου που έχει
εγγραφεί με συσκευή ψηφιακής
εγγραφής
Θα εμφανιστούν φάκελοι για αρχεία που
εγγράφονται με τη χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής (φάκελοι κάτω απ! το
φάκελο VOICE).
Εμφάνιση εν,ς αρχείου MP3 που
μεταφέρεται απ, τον υπολογιστή
Εμφανίζονται οι φάκελοι για αρχεία
podcast που μεταφέρθηκαν απ!
υπολογιστή.
vταν μεταφέρετε αρχεία podcast απ! τον
υπολογιστή στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής, χρησιμοποιήστε το παρεχ!μενο
λογισμικ! Sound Organizer.
Αποσύνδεση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής απ,
τον υπολογιστή σας
Χρήση του υπολογιστή σας
Οι παρακάτω φάκελοι θα εμφανιστούν
μεταξύ των φακέλων που προωθήθηκαν
απ! τον υπολογιστή.
• Οι φάκελοι κάτω απ! το φάκελο MUSIC
που περιέχει ένα αρχείο (!ταν ορισμένοι
φάκελοι έχουν πολλαπλά επίπεδα, !λοι οι
φάκελοι θα εμφανίζονται παράλληλα.)
• Φάκελοι που μεταφέρονται σε θέσεις
άλλες εκτ!ς κάτω απ! το φάκελο MUSIC
ή το φάκελο PODCASTS
• Φάκελος που ονομάζεται "No Folder"
(Αν μεταφέρετε αρχεία MP3 ξεχωριστά,
αυτά τα αρχεία θα εμφανίζονται κάτω
απ! αυτ!ν το φάκελο.)
Εμφάνιση εν,ς αρχείου podcast
που μεταφέρεται απ, τον
υπολογιστή
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία,
διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί
καταστροφή δεδομένων.
1 Βεβαιωθείτε !τι δεν είναι αναμμένη η
ένδειξη λειτουργίας της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
115
GR
2 Εκτελέστε την παρακάτω λειτουργία
στον υπολογιστή σας.
Σε μια οθ!νη των Windows, κάντε
αριστερ! κλικ στο εικονίδιο στο κάτω
μέρος της επιφάνειας εργασίας του
υπολογιστή.
t Κάντε αριστερ! κλικ στο "Εξαγωγή
IC RECORDER".
Το εικονίδιο και το μενού που
εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με το λειτουργικ! σύστημα.
Σε μια οθ!νη του Macintosh, σύρετε το
στοιχείο "IC RECORDER" στην
επιφάνεια εργασίας προς το
"Απορρίμματα" και αποθέστε το εκεί.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
αποσύνδεση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής απ! τον υπολογιστή σας,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που
παρέχονται μαζί με τον υπολογιστή σας.
3 Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης USB
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής απ!
τη θύρα USB του υπολογιστή σας.
116
GR
Αντιγραφή αρχείων απ, τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής στον υπολογιστή
z Για αντιγραφή εν,ς αρχείου ή
φακέλου (με μεταφορά και
απ,θεση)
1 Συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή σας
(σελίδα 110).
2 Αντιγράψτε τα αρχεία ή τους φακέλους
που θέλετε να μεταφέρετε στον
υπολογιστή σας.
Σύρετε και αποθέστε τα αρχεία ή τους
φακέλους που θέλετε απ! τη μονάδα "IC
RECORDER" ή "MEMORY CARD"
στην τοπική μονάδα δίσκου του
υπολογιστή σας.
1 Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο
το κουμπί,
2 σύρετε
3 και στη συνέχεια αποθέστε το
στοιχείο.
3 Αποσυνδέστε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής απ! τον υπολογιστή σας
(σελίδα 115).
Χρήση του υπολογιστή σας
Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία και
φακέλους απ! τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή για να τα
αποθηκεύσετε.
117
GR
Αντιγραφή αρχείων MP3 απ, τον
υπολογιστή στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής και αναπαραγωγή τους
2 Αντιγράψτε το φάκελο στον οποίο είναι
Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία MP3 απ!
τον υπολογιστή σας στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής με μεταφορά και απ!θεση και,
στη συνέχεια, να εκτελέσετε αναπαραγωγή
στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Αντιγραφή εν,ς αρχείου
MP3 απ, τον υπολογιστή
σας στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής (μεταφορά και
απ,θεση)
1 Συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή σας
(σελίδα 110).
118
GR
αποθηκευμένα τα αρχεία MP3 στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Σε μια οθ!νη των Windows με τη χρήση
της λειτουργίας Explorer ή σε μια οθ!νη
του Macintosh με τη χρήση της
λειτουργίας Finder, σύρετε και αποθέστε
το φάκελο που περιέχει τα αρχεία MP3
στο "IC RECORDER" ή στο
"MEMORY CARD".
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί
να αναγνωρίσει έως 400 φακέλους.
Μπορείτε να αντιγράψετε έως 199
αρχεία σε κάθε φάκελο. Επιπλέον, η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί να
αναγνωρίσει συνολικά μέχρι 4.095
φακέλους και αρχεία για ένα μέσο
μνήμης.
3 Αποσυνδέστε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής απ! τον υπολογιστή σας
(σελίδα 115).
Αναπαραγωγή των αρχείων
MP3 που αντιγράφονται
απ, τον υπολογιστή με τη
χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής
1 Πατήστε
(φάκελος).
2 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
3 Πατήστε –. ή >+ για να επιλέξετε
το αρχείο MP3 που θέλετε να
αναπαραγάγετε.
Εμφάνιση κατά την
αναπαραγωγή εν,ς αρχείου MP3
Πατήστε DISP/MENU για να ελέγξετε τις
πληροφορίες αρχείου MP3 κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
4 Πατήστε N PLAY/STOP•ENTER για
να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
5 Πατήστε x (διακοπή) για διακοπή της
αναπαραγωγής.
P Παρατηρήσεις
• Αρχείο MP3 που αντιγράφετε απ! το
υπολογιστή μπορεί να αναπαραχθεί με τη
συσκευή ψηφιακής αντιγραφής. Ωστ!σο, δεν
Χρήση του υπολογιστή σας
το φάκελο ( ) στον οποίο είναι
αποθηκευμένα αρχεία MP3 και, στη
συνέχεια, πατήστε N PLAY/
STOP•ENTER.
είναι δυνατή η διαίρεση εν!ς αρχείου και η
ρύθμιση μιας ένδειξης κομματιού.
• Αν έχετε αντιγράψει αρχεία MP3 με τη
χρήση του υπολογιστή σας, αυτά τα αρχεία
ενδέχεται να μην έχουν αντιγραφεί με τη
σειρά της μεταφοράς τους λ!γω
περιορισμών του συστήματος. Αν
αντιγράψετε αρχεία MP3 απ! τον
υπολογιστή σας στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής ένα προς ένα, μπορείτε να
εμφανίσετε και να αναπαραγάγετε τα αρχεία
MP3 με τη σειρά που τα αντιγράψατε.
: <νομα φακέλου
: <νομα αρχείου
: Τίτλος
: <νομα καλλιτέχνη
119
GR
Χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
ως μνήμη USB
vταν είναι συνδεδεμένη η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής στον υπολογιστή σας,
δεδομένα εικ!νας ή δεδομένα κειμένου
στον υπολογιστή, καθώς και αρχεία που
έχουν εγγραφεί με τη χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής, μπορούν να
αποθηκευτούν προσωρινά στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
Ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις
καθορισμένες απαιτήσεις συστήματος για
τη χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
ως μνήμης USB.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις
συστήματος, ανατρέξτε στη σελίδα 133.
120
GR
Χρήση του παρεχ,μενου λογισμικού Sound
Organizer
Τι μπορείτε να κάνετε
χρησιμοποιώντας το Sound
Organizer
Μπορείτε να εισαγάγετε αρχεία εγγραφής
που πραγματοποιήθηκε με μια συσκευή
ψηφιακής εγγραφής στο Sound Organizer.
Το εισηγμένα αρχεία αποθηκεύονται στον
υπολογιστή.
Εισαγωγή τραγουδιών απ, CD
μουσικής
Μπορείτε να εισαγάγετε τα τραγούδια εν!ς
CD μουσικής στο Sound Organizer.
Το εισηγμένα τραγούδια αποθηκεύονται
στον υπολογιστή.
Εισαγωγή τραγουδιών στον
υπολογιστή
Μπορείτε να εισαγάγετε μουσική και άλλα
αρχεία που αποθηκεύονται στον
υπολογιστή στο Sound Organizer.
Χρήση του υπολογιστή σας
Το Sound Organizer επιτρέπει την
ανταλλαγή αρχείων με μια συσκευή
ψηφιακής εγγραφής ή κάρτα μνήμης. Τα
τραγούδια που εισάγονται απ! CD
μουσικής και άλλα μέσα, MP3 και άλλα
αρχεία ήχου που εισάγονται απ!
υπολογιστή, και τα podcast μπορούν να
αναπαραχθούν και να μεταφερθούν σε μια
συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Για τα
εισηγμένα αρχεία μπορούν να
πραγματοποιηθούν διάφορες λειτουργίες,
!πως αναπαραγωγή, επεξεργασία και
μετατροπή σε MP3 και άλλες μορφές.
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε CD με τη
μουσική που σας αρέσει και να στείλετε
αρχεία ήχου με ηλεκτρονικ! ταχυδρομείο.
Εισαγωγή αρχείων που έχουν
εγγραφεί με συσκευή ψηφιακής
εγγραφής
Συνδρομή και ενημέρωση για
podcast
Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για
podcast στο Sound Organizer.
121
GR
Η συνδρομή και ενημέρωση για podcast
επιτρέπει τη λήψη (συνδρομή) και
αξιοποίηση των πιο πρ!σφατων δεδομένων
απ! το Internet.
ψηφιακής εγγραφής ή !ταν υπάρχουν
αρχεία που δεν είναι απαραίτητα.
Αναπαραγωγή αρχείων
Μπορείτε να μεταφέρετε ένα αρχείο απ! το
Sound Organizer σε συσκευή ψηφιακής
εγγραφής ή σε κάρτα μνήμης.
Μπορείτε να μεταφέρετε και να
απολαύσετε μουσική, podcast και άλλο
περιεχ!μενο απ! τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε τα αρχεία
που εισάγονται στο Sound Organizer.
Αλλαγή των πληροφοριών
αρχείων
Μπορείτε να αλλάξετε το !νομα τίτλου, το
!νομα καλλιτέχνη και άλλες πληροφορίες
που εμφανίζονται στη λίστα αρχείων.
Διαίρεση αρχείων
Μπορείτε να διαιρέσετε ένα αρχείο σε
πολλά αρχεία.
Συνδυασμ,ς αρχείων
Μπορείτε να συνδυάσετε πολλά αρχεία σε
ένα αρχείο.
Διαγραφή αρχείων απ, συσκευή
ψηφιακής εγγραφής
Μπορείτε να διαγράψετε ένα αρχείο που
αποθηκεύθηκε σε συσκευή ψηφιακής
εγγραφής.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να
διαγράψετε αρχεία στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής !ταν θέλετε να αυξήσετε την
ποσ!τητα ελεύθερου χώρου στη συσκευή
122
GR
Μεταφορά αρχείων σε συσκευή
ψηφιακής εγγραφής
Αντιγραφή CD μουσικής
Μπορείτε να επιλέξετε τα αγαπημένα
τραγούδια σας απ! τα τραγούδια που
εισαγάγατε στο Sound Organizer και, στη
συνέχεια, να εγγράψετε το δικ! σας
αυθεντικ! CD μουσικής.
Άλλες πρακτικές χρήσεις
• Μπορείτε να ξεκινήσετε το λογισμικ!
ταχυδρομείου και να στείλετε ένα
εγγεγραμμένο αρχείο συνημμένο σε
μήνυμα.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
λογισμικ! φωνητικής αναγνώρισης
Dragon NaturallySpeaking* που είναι
συμβατ! με το Sound Organizer για την
πραγματοποίηση φωνητικής
αναγνώρισης για ένα αρχείο και τη
μετατροπή της φωνής σε κείμενο.
* Το λογισμικ! εφαρμογής Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) παρέχεται
με ορισμένα μοντέλα και σε ορισμένες
περιοχές μ!νο.
• Windows XP Professional Service Pack 3 ή
νε!τερη έκδοση
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 ή νε!τερη έκδοση
Προεγκατεστημένα.
P Παρατηρήσεις
Απαιτήσεις συστήματος για
τον υπολογιστή σας
Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαιτήσεις
συστήματος για τη χρήση του Sound
Organizer.
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Starter (έκδοση 32 bit)
• Windows Vista Ultimate Service Pack 2 ή
νε!τερη έκδοση
• Windows Vista Business Service Pack 2 ή
νε!τερη έκδοση
• Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 ή νε!τερη έκδοση
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 ή νε!τερη έκδοση
• Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 ή νε!τερη έκδοση
• Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 ή νε!τερη έκδοση
IBM PC/AT ή συμβατ,
• CPU
Windows XP: Επεξεργαστής Pentium III
των 500 MHz ή ταχύτερος
Windows Vista: Επεξεργαστής Pentium
III των 800 MHz ή ταχύτερος
Windows 7: Επεξεργαστής Pentium III
των 1 GHz ή ταχύτερος
• Μνήμη
Windows XP: Τουλάχιστον 256 MB
Windows Vista: Τουλάχιστον 512 MB
(Στην περίπτωση των Windows Vista
Ultimate/Business/Home Premium,
συνιστάται μνήμη τουλάχιστον 1 GB.)
Windows 7: Τουλάχιστον 1 GB (έκδοση
32 bit)/Τουλάχιστον 2 GB (έκδοση 64 bit)
Χρήση του υπολογιστή σας
Λειτουργικά συστήματα
• Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η σωστή
λειτουργία αν χρησιμοποιείται λειτουργικ!
σύστημα διαφορετικ! απ! αυτά που
ορίζονται παραπάνω (σελίδα 123).
• Δεν υποστηρίζονται οι εκδ!σεις 64 bit των
Windows XP.
123
GR
• Ελεύθερος χώρος στο δίσκο
Απαιτούνται τουλάχιστον 400 MB.
Ανάλογα με την έκδοση των Windows,
μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσ!τερα
απ! 400 MB.
Επίσης, απαιτείται ελεύθερος χώρος για
το χειρισμ! δεδομένων μουσικής.
• Ρυθμίσεις οθ!νης
Ανάλυση οθ!νης: 800 × 600 pixel ή
περισσ!τερο (συνιστάται ανάλυση 1.024 ×
768 pixel)
Χρώμα οθ!νης: High Color (16 bit) ή
περισσ!τερο
• Κάρτα ήχου
Συνιστάται συμβατή κάρτα SoundBlaster.
• Θύρα USB
Απαιτείται συμβατή θύρα USB για τη
χρήση συσκευών και μέσων.
Η λειτουργία μέσω διανομέα USB δεν
είναι εγγυημένη εκτ!ς για τα μοντέλα
με τα οποία η λειτουργία είναι ειδικά
εγγυημένη.
Εγκατάσταση του Sound
Organizer
Εγκαταστήστε το Sound Organizer στον
υπολογιστή σας.
124
GR
P Παρατηρήσεις
• vταν εγκαθιστάτε το Sound Organizer,
συνδεθείτε σε ένα λογαριασμ! με
δικαιώματα διαχειριστή.
Επίσης, αν χρησιμοποιείτε τα Windows 7 και
εμφανιστεί η οθ!νη [Έλεγχος λογαριασμού
χρήστη], επιβεβαιώστε τα περιεχ!μενα στην
οθ!νη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην
επιλογή [Ναι] ([Συνέχεια] για τα Windows
Vista).
• Οι χρήστες με περιορισμένα δικαιώματα στα
Windows XP δεν μπορούν να εκκινήσουν το
Sound Organizer.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
ενημέρωσης λογισμικού στα Windows XP,
πρέπει να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμ! με
δικαιώματα διαχειριστή του υπολογιστή.
• Η μονάδα Windows Media Format Runtime
προστίθεται απ! τον εγκαταστάτη του
Sound Organizer. Αυτή η μονάδα δεν μπορεί
να καταργηθεί !ταν έχει καταργηθεί η
εγκατάσταση του Sound Organizer.
Ωστ!σο, μπορεί να μην εγκατασταθεί αν
είναι προεγκατεστημένη.
• Τα δεδομένα στους φακέλους αποθήκευσης
περιεχομένου δεν διαγράφονται !ταν
καταργείται η εγκατάσταση του Sound
Organizer.
• Σε ένα περιβάλλον εγκατάστασης !που
έχουν εγκατασταθεί πολλαπλά λειτουργικά
συστήματα σε έναν υπολογιστή, δεν πρέπει
να εγκαταστήσετε το Sound Organizer σε
κάθε ένα λειτουργικ! σύστημα. Αν το κάνετε
αυτ!, ενδέχεται να προκληθεί ασυνέπεια στα
δεδομένα.
1 Βεβαιωθείτε !τι η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής δεν είναι συνδεδεμένη,
ενεργοποιήστε τον υπολογιστή και
εκκινήστε τα Windows.
2 Τοποθετήστε το παρεχ!μενο CD-ROM
5 vταν εμφανιστεί το παράθυρο [Ready to
Install the Program], κάντε κλικ στην
επιλογή [Install].
Ξεκινάει η εγκατάσταση.
6 vταν εμφανιστεί το παράθυρο [Sound
Organizer has been installed
successfully.], επιλέξτε [Launch Sound
Organizer Now] και, στη συνέχεια, κάντε
κλικ στην επιλογή [Finish].
P Παρατήρηση
Ίσως χρειαστεί να επανεκκινήσετε τον
υπολογιστή μετά την εγκατάσταση του Sound
Organizer.
Χρήση του υπολογιστή σας
στη μονάδα CD-ROM.
Το μενού [Sound Organizer InstallShield Wizard] εκκινείται
αυτ!ματα και εμφανίζεται το παράθυρο
[Welcome to Sound Organizer Installer].
Αν το μενού [Welcome to Sound
Organizer Installer] δεν εκκινείται,
ανοίξτε το Windows Explorer, κάντε
δεξι! κλικ στη μονάδα δίσκου CD-ROM,
κάντε διπλ! κλικ στο
[SoundOrganizerInstaller.exe] και, στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθ!νη.
και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην
επιλογή [Next].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθ!νη και
ορίστε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης !ταν
επιλέξετε [Custom].
3 Βεβαιωθείτε !τι έχετε αποδεχτεί τους
!ρους της άδειας χρήσης, επιλέξτε [I
accept the terms in the license agreement]
και κάντε κλικ στο [Next].
4 vταν εμφανιστεί το παράθυρο [Setup
Type], επιλέξτε [Standard] ή [Custom]
125
GR
Το παράθυρο Sound
Organizer
A Help
Εμφανίζει τη βοήθεια του Sound
Organizer. Για λεπτομέρειες σχετικά με
κάθε λειτουργία, ανατρέξτε σε αυτά τα
αρχεία βοήθειας.
B Η λίστα αρχείων του Sound Organizer
(My Library)
Εμφανίζει μια λίστα των αρχείων που
συμπεριλαμβάνονται στο My Library
του Sound Organizer ανάλογα με τη
λειτουργία.
Recording Files: Εμφανίζει μια
λίστα αρχείων εγγραφής.
126
GR
Τα αρχεία που έχουν εγγραφεί με
συσκευή ψηφιακής εγγραφής
εμφανίζονται σε αυτή τη βιβλιοθήκη
!ταν γίνεται εισαγωγή τους.
Music: Εμφανίζει μια λίστα αρχείων
μουσικής.
Τα τραγούδια που εισάγονται απ! CD
μουσικής εμφανίζονται σε αυτή τη
βιβλιοθήκη.
Podcast: Εμφανίζει μια λίστα
podcast.
C Η λίστα αρχείων της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής
Εμφανίζει τα αρχεία που
αποθηκεύθηκαν στη συνδεδεμένη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής ή σε
κάρτα μνήμης.
D Κουμπί Edit Mode
Εμφανίζει την περιοχή επεξεργασίας
ώστε να μπορέσετε να επεξεργαστείτε
ένα αρχείο.
E Κουμπί Quick Operation Guide
Εμφανίζει τον Quick Operation Guide
για οδηγίες σχετικά με τις βασικές
δυνατ!τητες του Sound Organizer.
Χρήση του υπολογιστή σας
F Πλευρική γραμμή (Import/Transfer)
IC Recorder: Εμφανίζει την οθ!νη
μεταφοράς. Εμφανίζεται μια λίστα
αρχείων σε μια συνδεδεμένη συσκευή.
Import CD: Εμφανίζει την οθ!νη
για την εισαγωγή CD μουσικής.
Burn CD/DVD: Εμφανίζει την
οθ!νη για την εγγραφή δίσκων.
G Κουμπιά μεταφοράς
: Μεταφέρει τα αρχεία του Sound
Organizer σε μια συσκευή ψηφιακής
εγγραφής ή σε κάρτα μνήμης.
: Εισαγάγει τα αρχεία μιας
συσκευής ψηφιακής εγγραφής ή
κάρτας μνήμης στο My Library του
Sound Organizer.
127
GR
Πρ,σθετες πληροφορίες
Χρήση προσαρμογέα εναλλασσ,μενου
ρεύματος USB
3 Συνδέστε το καλώδιο σύνδεσης USB στη
Στη σύνδεση
(USB)
Καλώδιο
σύνδεσης USB
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής ενώ είναι συνδεδεμένη
σε πρίζα εναλλασσ!μενου ρεύματος με τη
χρήση AC-U50AG USB προσαρμογέα
εναλλασσ!μενου ρεύματος (δεν παρέχεται).
Αυτ! είναι χρήσιμο !ταν θέλετε να
εγγράψετε για μεγάλο χρονικ! διάστημα.
1 Συνδέστε τον προσαρμογέα
εναλλασσ!μενου ρεύματος USB (δεν
παρέχεται) σε μια πρίζα
εναλλασσ!μενου ρεύματος.
2 Συνδέστε τον προσαρμογέα
εναλλασσ!μενου ρεύματος USB στο
παρεχ!μενο καλώδιο σύνδεσης USB.
128
GR
σύνδεση
(USB) της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
Αποσύνδεση συσκευής
ψηφιακής εγγραφής απ,
πρίζα εναλλασσ,μενου
ρεύματος
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία,
διαφορετικά, αν η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής περιέχει αρχεία δεδομένων,
ενδέχεται να καταστραφούν τα αρχεία ή να
μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή τους.
1 Αν πραγματοποιείτε εγγραφή ή
αναπαραγωγή αρχείου, πατήστε
x (διακοπή) για να μεταβεί η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής σε κατάσταση
διακοπής.
2 Βεβαιωθείτε !τι δεν είναι αναμμένη η
ένδειξη λειτουργίας της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
3 Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης USB
απ! τη σύνδεση
(USB) της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής, στη
συνέχεια αποσυνδέστε τον προσαρμογέα
εναλλασσ!μενου ρεύματος USB απ! το
καλώδιο σύνδεσης USB, και έπειτα
αποσυνδέστε τον προσαρμογέα
εναλλασσ!μενου ρεύματος USB απ! την
πρίζα εναλλασσ!μενου ρεύματος.
συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Περιμένετε
μέχρι να σβήσει η ένδειξη εκκίνησης απ! το
παράθυρο ενδείξεων.
• vταν χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας
εναλλασσ!μενου ρεύματος USB, η ένδειξη
μπαταρίας δεν εμφανίζεται στο παράθυρο
ενδείξεων.
P Παρατηρήσεις
Πρσθετες πληροφορίες
• Κατά τη διάρκεια της εγγραφής (η ένδειξη
λειτουργίας ανάβει ή αναβοσβήνει με
κ!κκινο χρώμα) ή ενώ αποκτάται πρ!σβαση
σε δεδομένα (η ένδειξη λειτουργίας
αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα),
– η συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν πρέπει
να συνδεθεί ή να αποσυνδεθεί απ! τον
προσαρμογέα εναλλασσ!μενου ρεύματος
USB που είναι συνδεδεμένος στην πρίζα
εναλλασσ!μενου ρεύματος.
– ο προσαρμογέας εναλλασσ!μενου
ρεύματος USB που είναι συνδεδεμένος στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν πρέπει
να συνδεθεί ή να αποσυνδεθεί απ! την
πρίζα εναλλασσ!μενου ρεύματος.
Αν το κάνετε αυτ!, ενδέχεται να προκληθεί
ζημιά στα δεδομένα. Αν απαιτείται απ! τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής να κάνει
επεξεργασία μεγάλης ποσ!τητας δεδομένων,
ενδέχεται να εμφανιστεί το παράθυρο
εκκίνησης για εκτεταμένο χρονικ! διάστημα.
Αυτ! δεν αποτελεί δυσλειτουργία της
129
GR
Προφυλάξεις
Σχετικά με την ισχύ
Η λειτουργία της μονάδας πρέπει να γίνεται
μ!νο με συνεχές ρεύμα 3,0 V ή 2,4 V.
Χρησιμοποιήστε δύο αλκαλικές μπαταρίες
LR03 (μεγέθους AAA) ή δύο
επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες
NH-AAA-B2KN.
Σχετικά με την ασφάλεια
Μην θέτετε τη μονάδα σε λειτουργία ενώ
οδηγείτε, κάνετε ποδήλατο ή χειρίζεστε
κάποιο μηχανοκίνητο !χημα.
Σχετικά με το χειρισμ,
• Μην αφήνετε τη μονάδα κοντά σε πηγές
θερμ!τητας ή σε μέρη που εκτίθενται σε
άμεση ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολική
σκ!νη ή μηχανικούς κραδασμούς.
• Σε περίπτωση που οποιοδήποτε στερε!
αντικείμενο ή υγρ! πέσει μέσα στη
μονάδα, βγάλτε τις μπαταρίες και
πηγαίνετε τη μονάδα για έλεγχο απ!
αρμ!διο προσωπικ! πριν τη θέσετε ξανά
σε λειτουργία.
• Προσέξτε να μην πέσει νερ! επάνω στη
μονάδα. Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.
Πιο συγκεκριμένα, να είστε προσεκτικοί
στις ακ!λουθες συνθήκες.
130
GR
– vταν έχετε τη μονάδα στην τσέπη σας
και επισκέπτεστε την τουαλέτα, κτλ.
vταν σκύβετε, η μονάδα ενδέχεται να
πέσει στο νερ! και να βραχεί.
– vταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε
περιβάλλον !που είναι εκτεθειμένη στη
βροχή, στο χι!νι ή σε υγρασία.
– Σε συνθήκες !που ιδρώνετε. Εάν
αγγίξετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια
ή την τοποθετήσετε σε τσέπη
ιδρωμένων ρούχων, η μονάδα ενδέχεται
να βραχεί.
• Ενδέχεται να νιώσετε π!νο στα αυτιά σας
εάν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε
περιβάλλον με πολύ ξηρ! ατμοσφαιρικ!
αέρα. Αυτ! δεν αποτελεί δυσλειτουργία
των ακουστικών, αλλά οφείλεται στο
στατικ! ηλεκτρισμ! που συσσωρεύει στο
σώμα σας. Μπορείτε να μειώσετε το
στατικ! ηλεκτρισμ! φορώντας μη
συνθετικά ρούχα που παρεμποδίσουν τη
δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού.
Σχετικά με το θ,ρυβο
• Ενδέχεται να ακούγεται θ!ρυβος !ταν η
μονάδα βρίσκεται κοντά σε πηγή
εναλλασσ!μενου ρεύματος, λάμπα
φθορισμού ή κινητ! τηλέφωνο κατά τη
διάρκεια της εγγραφής ή της
αναπαραγωγής.
• Ενδέχεται να εγγραφεί θ!ρυβος !ταν
κάποιο αντικείμενο, !πως το δάκτυλ!
σας, κτλ., ακουμπήσει ή γρατσουνίσει τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής κατά την
εγγραφή.
Σχετικά με τη συντήρηση
Για να αποφύγετε τον πιθαν! κίνδυνο
απώλειας δεδομένων που προκαλούνται
απ! την τυχαία λειτουργία ή
δυσλειτουργία της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, συνιστούμε να αποθηκεύετε
ένα αντίγραφο ασφάλειας των
εγγεγραμμένων αρχείων σας σε
υπολογιστή, κτλ.
Σχετικά με τη χρήση κάρτας
μνήμης
P Παρατηρήσεις
• Για τη μορφοποίηση (αρχική ρύθμιση) μιας
κάρτας μνήμης χρησιμοποιήστε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής. Οι λειτουργίες στις
κάρτες μνήμης που μορφοποιούνται με
Windows ή άλλες συσκευές δεν είναι
εγγυημένες.
• Αν μορφοποιήσετε κάρτα μνήμης που
περιέχει εγγεγραμμένα δεδομένα, τα
εγγεγραμμένα δεδομένα θα διαγραφούν.
Προσέξτε να μην διαγράψετε σημαντικά
δεδομένα.
• Μην αφήνετε την κάρτα μνήμης σε σημείο
!που έχουν πρ!σβαση μικρά παιδιά.
Υπάρχει κίνδυνος να την καταπιούν.
• Μην τοποθετείτε και μην αφαιρείτε μια
κάρτα μνήμης κατά την εγγραφή/
Πρσθετες πληροφορίες
Για να καθαρίσετε το εξωτερικ! της
συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα μαλακ!
πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερ!. Στη
συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα στεγν! πανί
για να σκουπίσετε το εξωτερικ!. Μην
χρησιμοποιείτε οιν!πνευμα, βενζίνη ή
νέφτι.
Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή
προβλήματα σχετικά με τη μονάδα σας,
συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο
αντιπρ!σωπο της Sony.
Συστάσεις για τη δημιουργία
αντιγράφων ασφάλειας
131
GR
•
•
•
•
•
•
•
132
GR
αναπαραγωγή/μορφοποίηση. Αν το κάνετε
ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης ενώ
εμφανίζεται η κινούμενη εικ!να
"Accessing..." στο παράθυρο ενδείξεων ή αν
αναβοσβήνει η ένδειξη με πορτοκαλί χρώμα.
Αν το κάνετε αυτ!, ενδέχεται να προκληθεί
ζημιά στα δεδομένα.
Δεν υπάρχει εγγύηση για τη λειτουργία !λων
των τύπων συμβατών καρτών μνήμης με τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Για συμβατή M2™, ανατρέξτε στο
διαδικτυακ! τ!πο της Sony (σελίδα 134).
"MagicGate™" είναι το συλλογικ! !νομα
τεχνολογιών προστασίας περιεχομένου που
έχουν αναπτυχθεί απ! τη Sony. Η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής δεν υποστηρίζει
δεδομένα εγγραφής/αναπαραγωγής που
απαιτούν λειτουργίες MagicGate™.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν
υποστηρίζει παράλληλη μεταφορά
δεδομένων.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάρτα
μνήμης τύπου ROM (read-only-memory) ή
με προστασία απ! εγγραφή.
Τα δεδομένα μπορεί να καταστραφούν στις
παρακάτω περιπτώσεις:
– vταν μια κάρτα μνήμης αφαιρείται ή !ταν
η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια
λειτουργίας ανάγνωσης ή εγγραφής.
•
•
•
•
•
•
•
•
– vταν μια κάρτα μνήμης χρησιμοποιείται
σε χώρους με στατικ! ηλεκτρισμ! ή
ηλεκτρικ! θ!ρυβο.
Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχ!ν
απώλεια ή καταστροφή εγγεγραμμένων
δεδομένων.
Συνιστάται να αποθηκεύετε ένα αντίγραφο
ασφάλειας των σημαντικών δεδομένων.
Μην ακουμπάτε τον ακροδέκτη μιας κάρτας
μνήμης με το χέρι σας ή με κάποιο μεταλλικ!
αντικείμενο.
Προσέξτε να μην χτυπηθεί, να μην λυγίσει
και να μην πέσει η κάρτα μνήμης.
Μην αποσυναρμολογείτε και μην
τροποποιείτε μια κάρτα μνήμης.
Μην φέρνετε την κάρτα μνήμης σε επαφή με
νερ!.
Μην χρησιμοποιείτε την κάρτα μνήμης στις
παρακάτω συνθήκες:
– Σε χώρους χωρίς τις απαιτούμενες
συνθήκες λειτουργίας, !πως το ζεστ!
εσωτερικ! εν!ς αυτοκινήτου που είναι
σταθμευμένο στον ήλιο ή/και το καλοκαίρι,
ένας εξωτερικ!ς χώρος σε άμεση ηλιοβολή
ή ένας χώρος κοντά σε σύστημα
θέρμανσης.
– Σε χώρους με υγρασία ή σε χώρους !που
υπάρχουν διαβρωτικές ουσίες.
vταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα μνήμης,
βεβαιωθείτε !τι η τοποθέτηση στην υποδοχή
κάρτας μνήμης γίνεται προς τη σωστή
κατεύθυνση.
Προδιαγραφές
Απαιτήσεις συστήματος
Για να χρησιμοποιήσετε τον
υπολογιστή με το λογισμικ,
Sound Organizer
Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή με
το λογισμικ! Sound Organizer, ανατρέξτε
στη σελίδα "Απαιτήσεις συστήματος για
τον υπολογιστή σας" στη σελίδα 123.
Για να χρησιμοποιήσετε τον
υπολογιστή χωρίς το λογισμικ,
Sound Organizer
Λειτουργικά συστήματα:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
Πρσθετες πληροφορίες
Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή με
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής χωρίς το
λογισμικ! Sound Organizer ή για να
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής ως συσκευή μαζικής
αποθήκευσης USB, ο υπολογιστής πρέπει
να πληροί τις απαιτήσεις του λειτουργικού
συστήματος και το περιβάλλον θυρών που
περιγράφεται παρακάτω.
– Windows 7 Starter
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2 ή
νε!τερη έκδοση
– Windows Vista Business Service Pack 2 ή
νε!τερη έκδοση
– Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 ή νε!τερη έκδοση
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 ή νε!τερη έκδοση
– Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 ή νε!τερη έκδοση
– Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 ή νε!τερη έκδοση
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 ή νε!τερη έκδοση
– Windows XP Professional Service Pack 3 ή
νε!τερη έκδοση
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 ή νε!τερη έκδοση
– Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Προεγκατεστημένα
P Παρατηρήσεις
• Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η σωστή
λειτουργία αν χρησιμοποιείται λειτουργικ!
σύστημα διαφορετικ! απ! αυτά που
133
GR
ορίζονται αριστερά (Windows 98,
Windows 2000 ή Linux, κτλ.).
• Δεν υποστηρίζονται οι εκδ!σεις 64 bit των
Windows XP.
• Για πληροφορίες σχετικά με τις πιο
πρ!σφατες εκδ!σεις και τη συμβατ!τητα με
το λειτουργικ! σας σύστημα, επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα υποστήριξης για τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής:
http://support.sony-europe.com/DNA
Περιβάλλον υλικού:
– Κάρτα ήχου: Κάρτες ήχου συμβατές με τα
υποστηριζ!μενα λειτουργικά συστήματα
Microsoft Windows
– Θύρα: Θύρα USB
P Παρατήρηση
• Τα ακ!λουθα συστήματα δεν
υποστηρίζονται:
– Λειτουργικά συστήματα διαφορετικά απ!
αυτά που υποδεικνύονται στη σελίδα 133
– Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή λειτουργικά
συστήματα που έχετε κατασκευάσει εσείς
οι ίδιοι
– Αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα
– Περιβάλλον πολλαπλής εκκίνησης
– Περιβάλλον πολλαπλών οθονών
134
GR
Σχεδιασμ,ς και
προδιαγραφές
Τμήμα συσκευής ψηφιακής
εγγραφής
Χωρητικτητα (χωρητικτητα
διαθέσιμη στο χρήστη)
2 GB
(περίπου. 1,80 GB = 1.932.735.283 Byte)
Ένα μέρος της χωρητικ!τητας της μνήμης
χρησιμοποιείται ως περιοχή διαχείρισης.
Εύρος συχντητας
• SHQ: 75 Hz - 20.000 Hz
• HQ: 75 Hz - 17.000 Hz
• SP: 75 Hz - 14.000 Hz
• LP: 75 Hz - 3.500 Hz
Ταχύτητα μεταφοράς bit και
συχντητες δειγματοληψίας για
αρχεία MP3*1
Ταχύτητα μεταφοράς bit: 32 kbps - 320 kbps,
VBR
Συχν!τητες δειγματοληψίας:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Επέκταση αρχείου: .mp3
*1 Υποστηρίζεται επίσης η αναπαραγωγή
αρχείων MP3 που έχουν εγγραφεί με τη
χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Δεν υποστηρίζονται !λοι οι κωδικοποιητές.
Τμήμα ραδιοφώνου FM
(μ,νο για το μοντέλο
ICD-PX312F)
Έξοδος ισχύος
Εύρος συχντητας
Δύο αλκαλικές μπαταρίες LR03 (μεγέθους
AAA) (παρέχονται): 3,0 V DC
Δύο επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες
NH-AAA-B2KN (δεν παρέχονται): 2,4 V DC
87,50 MHz - 108,00 MHz
IF 128 kHz
Κεραία
Κεραία καλωδίου στερεοφωνικών ακουστικών
300 mW
Απαιτήσεις ισχύος
Θερμοκρασία λειτουργίας
5°C - 35°C
Γενικά
Ηχείο
Διάμετρος περίπου 28 mm
Είσοδος/Έξοδος
Έλεγχος ταχύτητας αναπαραγωγής
(DPC)
2,00 φορές – 0,50 φορές
20,9 mm
Βάρος (JEITA)*2
Διάμετρος περίπου 74 g με δύο αλκαλικές
μπαταρίες LR03
*2 Μετρούμενη τιμή σύμφωνα με το πρ!τυπο
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
Παρεχμενα εξαρτήματα
Βλ. σελίδα 9.
Πρσθετες πληροφορίες
• Βύσμα μικροφώνου (μίνι βύσμα,
στερεοφωνικ!)
– είσοδος για βύσμα τροφοδοσίας, ελάχιστο
επίπεδο εισ!δου
– 0,6 mV
• Βύσμα ακουστικών (μίνι βύσμα,
στερεοφωνικ!)
– έξοδος για ακουστικά αντίστασης
8 Ω - 300 Ω
• Σύνδεση USB (βύσμα USB Mini-B)
– Συμβατή με High-Speed USB
• Υποδοχή κάρτας μνήμης Memory Stick
Micro™ (M2™)/microSD
Διαστάσεις (π/υ/β) (δεν
περιλαμβάνονται τα μέρη που
προεξέχουν και τα χειριστήρια)
(JEITA)*2
Διάμετρος περίπου 37,5 mm × 114 mm ×
Προαιρετικά εξαρτήματα
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Ενεργ! ηχείο SRS-M50
135
GR
Μικρ!φωνο συμπυκνωτή ηλεκτρίτη
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1
Επαναφορτιζ!μενη μπαταρία
NH-AAA-B2KN
Προσαρμογέας εναλλασσ!μενου ρεύματος
USB AC-U50AG
Φορτιστής μπαταρίας BCG-34HSN
Ο τοπικ!ς σας αντιπρ!σωπος ενδέχεται να μη
διαθέτει ορισμένα απ! τα παραπάνω
προαιρετικά αξεσουάρ. Απευθυνθείτε στον
τοπικ! σας αντιπρ!σωπο για λεπτομερείς
πληροφορίες.
Ο σχεδιασμ!ς και οι προδιαγραφές υπ!κεινται
σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
136
GR
Μέγιστος χρ,νος εγγραφής*3*4
Ο μέγιστος χρ!νος εγγραφής !λων των φακέλων είναι !πως περιγράφεται παρακάτω.
REC Mode
Σκηνή εγγραφής
192kbps(MONO) Meeting ( )
(SHQ)
Interview ( )
Lecture ( )
Audio IN ( )
128kbps(MONO) Voice Notes (
(HQ)
Ενσωμα
τωμένη
μνήμη 2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
22 ώ.
20 λεπ.
22 ώ.
20 λεπ.
44 ώ.
40 λεπ.
89 ώ.
25 λεπ.
178 ώ.
0 λεπ.
357 ώ.
0 λεπ.
) 33 ώ.
30 λεπ.
33 ώ.
30 λεπ.
67 ώ.
5 λεπ.
134 ώ.
0 λεπ.
268 ώ.
0 λεπ.
536 ώ.
0 λεπ.
357 ώ.
0 λεπ.
715 ώ.
0 λεπ.
1.431 ώ.
0 λεπ.
4.294 ώ.
0 λεπ.
8.589 ώ.
0 λεπ.
Κάρτα μνήμης
48kbps(MONO)
(SP)
–
89 ώ.
25 λεπ.
89 ώ.
25 λεπ.
178 ώ.
0 λεπ.
8kbps(MONO)
(LP)
–
536 ώ.
0 λεπ.
536 ώ.
0 λεπ.
1.073 ώ. 2.147 ώ.
0 λεπ.
0 λεπ.
vταν πρ!κειται να πραγματοποιήσετε συνεχ!μενη εγγραφή για μεγάλο χρονικ! διάστημα, ίσως
χρειαστεί να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με καινούριες κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, ανατρέξτε στον επ!μενο πίνακα.
*4 Ο μέγιστος χρ!νος εγγραφής διαφέρει αν εγγράφετε αρχεία με διαφορετικές λειτουργίες
εγγραφής.
Πρσθετες πληροφορίες
(ώ.: ώρες/λεπ.: λεπτά)
*3
137
GR
Διάρκεια μπαταρίας
>ταν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες Sony LR03 (SG) (μεγέθους AAA)*1
REC Mode
Εγγραφή
Αναπαραγωγή
μέσω ηχείου*2
Αναπαραγωγή
με χρήση
ακουστικών
Εγγραφή FM*3
192kbps(MONO) (SHQ)
55 ώ.
16 ώ.
41 ώ.
20 ώ.
128kbps(MONO) (HQ)
55 ώ.
16 ώ.
41 ώ.
20 ώ.
48kbps(MONO) (SP)
60 ώ.
16 ώ.
41 ώ.
20 ώ.
8kbps(MONO) (LP)
72 ώ.
16 ώ.
41 ώ.
20 ώ.
Λήψη FM*3 : 22 ώ
(ώ.: ώρες)
>ταν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζ,μενες μπαταρίες Sony NH-AAA-B2KN*1
REC Mode
Εγγραφή
Αναπαραγωγή
μέσω ηχείου*2
Αναπαραγωγή
με χρήση
ακουστικών
Εγγραφή FM*3
192kbps(MONO) (SHQ)
37 ώ.
11 ώ.
30 ώ.
14 ώ.
128kbps(MONO) (HQ)
37 ώ.
11 ώ.
30 ώ.
14 ώ.
48kbps(MONO) (SP)
39 ώ.
11 ώ.
30 ώ.
14 ώ.
8kbps(MONO) (LP)
50 ώ.
11 ώ.
30 ώ.
14 ώ.
Λήψη FM*3 : 14 ώ
(ώ.: ώρες)
*1 Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μετρείται κατά τις δοκιμές με τη χρήση ιδι!κτητων μεθ!δων της
Sony. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τον τρ!πο λειτουργίας
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
*2 Κατά την αναπαραγωγή μουσικής απ! το εσωτερικ! ηχείο με ένταση ήχου στο επίπεδο 14
*3 Μ!νο για το μοντέλο ICD-PX312F
138
GR
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν δώσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής για επισκευή, ελέγξτε τα ακ!λουθα. Αν
εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο πρ!βλημα αφού έχετε κάνει αυτούς τους ελέγχους,
συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρ!σωπο της Sony.
Λάβετε υπ!ψη !τι τα εγγεγραμμένα αρχεία ενδέχεται να διαγραφούν κατά τις εργασίες
συντήρησης ή επισκευής.
Επίλυση
Ακούγεται θ!ρυβος.
• Ένα αντικείμενο, !πως το δάκτυλ! σας κτλ, ακούμπησε κατά
λάθος ή γρατσούνισε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής κατά την
εγγραφή και εγγράφηκε αυτ!ς ο θ!ρυβος.
• Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής τοποθετήθηκε κοντά σε πηγή
εναλλασσ!μενου ρεύματος, λάμπα φθορισμού ή κινητ! τηλέφωνο
κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή της αναπαραγωγής.
• Το βύσμα του συνδεδεμένου μικροφώνου είναι βρώμικο.
Καθαρίστε το βύσμα.
• Το βύσμα των συνδεδεμένων ακουστικών είναι βρώμικο.
Καθαρίστε το βύσμα.
• Μπορεί να ακουστεί θ!ρυβος κατά τη διάρκεια παύσης της
εγγραφής εν!ς αρχείου ή εγγραφής VOR.
Δεν είναι δυνατή η
απενεργοποίηση της
συσκευής ψηφιακής
εγγραφής.
• Μετακινήστε το διακ!πτη HOLD•POWER ON/OFF προς την
κατεύθυνση "POWER ON/OFF" για περισσ!τερο απ! 2
δευτερ!λεπτα !ταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι σε
κατάσταση διακοπής (σελίδα 17).
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Δεν είναι δυνατή η
• Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι απενεργοποιημένη.
ενεργοποίηση της συσκευής
Μετακινήστε το διακ!πτη HOLD•POWER ON/OFF προς την
κατεύθυνση "POWER ON/OFF" για περισσ!τερο απ! 1
ψηφιακής εγγραφής.
δευτερ!λεπτο (σελίδα 17).
• Έχετε τοποθετήσει τις μπαταρίες με λάθος πολικ!τητα
(σελίδα 15).
139
GR
Σύμπτωμα
Επίλυση
Η συσκευή ψηφιακής
• Αν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται σε κατάσταση
εγγραφής απενεργοποιείται
διακοπής και την αφήσετε χωρίς να τη χρησιμοποιήσετε για
αυτ!ματα.
συγκεκριμένο χρονικ! διάστημα, ενεργοποιείται η λειτουργία
αυτ!ματης απενεργοποίησης. (Ο προεπιλεγμένος χρ!νος
αυτ!ματης απενεργοποίησης κατά την αγορά της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής είναι "10min".) Μπορείτε να επιλέξετε το
χρ!νο αυτ!ματης απενεργοποίησης απ! το μενού (σελίδα 107).
140
Η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής δεν λειτουργεί
σωστά.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις ξανά.
Απαιτείται αρκετ!ς χρ!νος
για την ενεργοποίηση της
συσκευής ψηφιακής
εγγραφής.
• Αν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής χρειάζεται να επεξεργαστεί
μεγάλο !γκο δεδομένων, ενδέχεται να απαιτείται περισσ!τερος
χρ!νος για την εκκίνησή της. Αυτ! δεν αποτελεί δυσλειτουργία
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Περιμένετε μέχρι να σβήσει η
ένδειξη εκκίνησης.
Η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής δεν λειτουργεί.
• Ίσως μορφοποιήσατε τη μνήμη της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
με τη χρήση του υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
μορφοποίησης για να μορφοποιήσετε τη μνήμη της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής (σελίδα 108).
Η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής δεν λειτουργεί
ακ!μα και αν πατήσετε
κάποιο κουμπί.
• Οι μπαταρίες είναι εξαντλημένες (σελίδα 16).
• Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι απενεργοποιημένη.
Μετακινήστε το διακ!πτη HOLD•POWER ON/OFF προς την
κατεύθυνση "POWER ON/OFF" για περισσ!τερο απ! 1
δευτερ!λεπτο (σελίδα 17).
• Η λειτουργία HOLD ενεργοποιείται. Μετακινήστε το διακ!πτη
HOLD•POWER ON/OFF προς το κέντρο (σελίδα 12).
Δεν ακούγεται ήχος απ! το
ηχείο.
• Η ένταση του ήχου είναι εντελώς απενεργοποιημένη (σελίδα 28).
• Είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά (σελίδα 54).
• vταν ακούτε ραδι!φωνο FM, η επιλογή "Audio Output" ορίζεται
στη ρύθμιση "Headphones". Ορίστε την στη ρύθμιση "Speaker"
(σελίδα 91) (μ!νο για το μοντέλο ICD-PX312F).
GR
Σύμπτωμα
Επίλυση
Ο ήχος ακούγεται απ! ένα • vταν η έξοδος ήχου μιας εξωτερικής συσκευής, που είναι
μ!νο κανάλι.
συνδεδεμένη στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής, είναι
μονοφωνική και η λειτουργία εγγραφής έχει οριστεί σε
"192kbps(MONO)" (SHQ) ή "128kbps(MONO)" (HQ), οι
ήχοι εγγράφονται σε ένα κανάλι. Σε αυτήν την περίπτωση,
ορίστε απ! το μενού τη λειτουργία εγγραφής σε
"48kbps(MONO)" (SP) ή "8kbps(MONO)" (LP)
(σελίδα 103).
Ακούγεται ήχος απ! το ηχείο • Αν δεν συνδέσετε καλά τα ακουστικά κατά την αναπαραγωγή,
ακ!μη κι !ταν είναι
ενδέχεται να ακούγεται ήχος απ! το ηχείο. Αποσυνδέστε τα
συνδεδεμένα τα ακουστικά.
ακουστικά και τοποθετήστε τα καλά.
• vταν ακούτε ραδι!φωνο FM, η επιλογή "Audio Output" ορίζεται
στη ρύθμιση "Speaker". Ορίστε την στη ρύθμιση "Headphones"
(σελίδα 91) (μ!νο για το μοντέλο ICD-PX312F).
Δεν ανάβει η ένδειξη
λειτουργίας.
• Η επιλογή "LED" ορίζεται στη ρύθμιση "OFF". Εμφανίστε το
μενού και ορίστε την επιλογή "LED" στη ρύθμιση "ON"
(σελίδα 105).
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εμφανίζεται η ένδειξη
• Η μνήμη είναι πλήρης. Διαγράψτε μερικά αρχεία (σελίδα 32) ή
διαγράψτε !λα τα αρχεία αφού τα αποθηκεύσετε σε άλλο μέσο
"Memory Full" και δεν είναι
δυνατή η έναρξη της
μνήμης ή στον υπολογιστή σας.
εγγραφής.
Εμφανίζεται η ένδειξη "File • Έχουν εγγραφεί 199 αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο ( ) ή
Full" και δεν είναι δυνατή η
έχουν εγγραφεί συνολικά 4.074 αρχεία (!ταν υπάρχουν 21
λειτουργία της συσκευής
φάκελοι). Συνεπώς, δεν μπορείτε να εγγράψετε κάποιο άλλο
ψηφιακής εγγραφής.
αρχείο ή να μεταφέρετε κάποιο αρχείο. Διαγράψτε μερικά αρχεία
(σελίδα 32) ή διαγράψτε !λα τα αρχεία αφού τα αποθηκεύσετε σε
άλλο μέσο μνήμης ή στον υπολογιστή σας.
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή • Η χωρητικ!τητα μνήμης που απομένει δεν επαρκεί.
εν!ς αρχείου.
• εν μπορείτε να εγγράψετε ένα αρχείο !ταν επιλέγετε φάκελο
(μουσική) ή
(podcast) στην περιοχή που προορίζεται μ!νο
για αναπαραγωγή.
141
GR
Σύμπτωμα
Επίλυση
Η ένταση ήχου
αναπαραγωγής είναι
χαμηλή.
• Η ένταση του ήχου είναι εντελώς απενεργοποιημένη. Πατήστε
VOL – ή + για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου (σελίδα 28).
• Η σκηνή εγγραφής ρυθμίζεται σε "Voice Notes" ( ) ή "Audio
IN" ( ). Επιλέξτε μια σκηνή εγγραφής ανάλογα με την
τρέχουσα θέση (σελίδα 35).
• Η επιλογή "Mic Sensitivity" ρυθμίζεται σε "Low" ( ). Ρυθμίστε
την σε "High" (
) ή "Medium" ( ) (σελίδα 103).
Η ένταση ήχου
αναπαραγωγής είναι
χαμηλή. Εμφανίζεται η
ένδειξη "AVLS".
• Η λειτουργία AVLS (Automatic Volume Limiter System)
περιορίζει τη μέγιστη ένταση των ήχων αναπαραγωγής !ταν
χρησιμοποιείτε ακουστικά. Στη ρύθμιση "AVLS" επιλέξτε "OFF"
στο μενού. Αν ορίσετε τη λειτουργία σε "OFF", πρέπει να
προσέχετε για να μην είναι υπερβολικά υψηλή η ένταση ήχου.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε • Η επιλογή "Add/Overwrite" ρυθμίζεται σε "OFF" στο μενού.
μια εγγραφή ή μια εγγραφή
Ρυθμίστε την επιλογή "Add/Overwrite" σε "Add" ή "Overwrite"
αντικατάστασης.
(σελίδα 38, 40).
• Η χωρητικ!τητα μνήμης που απομένει δεν επαρκεί. Το τμήμα που
αντικαταστάθηκε θα διαγραφεί αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή
του τμήματος αντικατάστασης. Συνεπώς, μπορείτε να
αντικαταστήσετε μ!νο εντ!ς του χρ!νου εγγραφής που απομένει.
• Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε μια εγγραφή
σε ένα αρχείο που δεν εγγράφηκε με τη χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
• Δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αντικαταστήσετε μια εγγραφή
σε ένα αρχείο !ταν επιλέγετε φάκελο σε περιοχή μ!νο για
αναπαραγωγή (το φάκελο
(μουσική) και το φάκελο
(podcast)).
142
Η εγγραφή διακ!πτεται.
• Η λειτουργία VOR ενεργοποιείται. Στη ρύθμιση "VOR" επιλέξτε
"OFF" στο μενού (σελίδα 43).
Η λειτουργία VOR είναι
απενεργοποιημένη.
• Κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής FM, η λειτουργία VOR είναι
απενεργοποιημένη (μ!νο για το ICD-PX312F).
GR
Σύμπτωμα
Επίλυση
Κατά την εγγραφή απ! άλλο • Συνδέστε το βύσμα ακουστικών του άλλου εξοπλισμού στην
εξοπλισμ!, η στάθμη εισ!δου υποδοχή m (μικρ!φωνο) της συσκευής ψηφιακής εγγραφής και
είναι υπερβολικά υψηλή ή
ρυθμίστε τη στάθμη έντασης ήχου στον εξοπλισμ! που είναι
χαμηλή.
συνδεδεμένος στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Η ταχύτητα αναπαραγωγής • Η ταχύτητα αναπαραγωγής ρυθμίζεται στη λειτουργία DPC.
είναι πολύ γρήγορη ή πολύ
Ρυθμίστε την ταχύτητα στο DPC, στο μενού (σελίδα 57).
αργή.
Η κάρτα μνήμης δεν
αναγνωρίζεται.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν είναι δυνατή η διαίρεση • Χρειάζεστε συγκεκριμένο ελεύθερο χώρο στη μνήμη για να
εν!ς αρχείου.
διαιρέσετε ένα αρχείο.
• Έχουν εγγραφεί 199 αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο ( ).
Διαγράψτε μερικά αρχεία (σελίδα 32) ή διαγράψτε !λα τα αρχεία
αφού τα αποθηκεύσετε σε άλλο μέσο μνήμης ή στον υπολογιστή
σας.
• Λ!γω των περιορισμών που ισχύουν στο σύστημα, ίσως να μην
μπορέσετε να διαιρέσετε ένα αρχείο στην αρχή ή στο τέλος του.
• Δεν μπορείτε να διαιρέσετε αρχεία που δεν έχουν εγγραφεί με τη
χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής (π.χ. αρχείο που έχει
μεταφερθεί απ! υπολογιστή).
• Καθώς η κάρτα μνήμης μπορεί να περιέχει δεδομένα εικ!νας ή
άλλα αρχεία, η μνήμη που απαιτείται για τη δημιουργία αρχικών
φακέλων δεν είναι επαρκής. Χρησιμοποιήστε την επιφάνεια
εργασίας των Windows Explorer, Macintosh ή άλλα εργαλεία για
να διαγράψετε ανεπιθύμητα αρχεία ή για να προετοιμάσετε την
κάρτα μνήμης στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
• Αλλάξτε το μέσο μνήμης της συσκευής ψηφιακή εγγραφής σε
"Memory Card" (σελίδα 47).
• Βγάλτε μια κάρτα μνήμης και ελέγξτε την πλευρά της. Στη
συνέχεια, τοποθετήστε την με τη σωστή πλευρά και κατεύθυνση.
Εμφανίζεται η ένδειξη "--:--". • Δεν έχετε ρυθμίσει το ρολ!ι (σελίδα 18).
143
GR
Σύμπτωμα
Επίλυση
Η ένδειξη "--y--m--d" ή "--:--" • Η ημερομηνία της εγγραφής δεν εμφανίζεται αν δεν ήταν
εμφανίζεται στην οθ!νη
ρυθμισμένο το ρολ!ι !ταν εγγράψετε το αρχείο.
ημερομηνίας εγγραφής.
Εμφανίζονται λιγ!τερα
στοιχεία μενού στη
λειτουργία μενού.
• Τα στοιχεία μενού που εμφανίζονται είναι διαφορετικά ανάλογα
με την κατάσταση λειτουργίας (κατάσταση διακοπής, λειτουργία
αναπαραγωγής, λειτουργία εγγραφής και λειτουργία ραδιοφώνου
FM) (μ!νο για το ICD-PX312F)) (σελίδα 95).
Ο χρ!νος που απομένει και • Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής απαιτεί κάποια ποσ!τητα μνήμης
εμφανίζεται στο παράθυρο
για τη λειτουργία του συστήματος. Αυτή η ποσ!τητα αφαιρείται
ενδείξεων είναι μικρ!τερος
απ! το χρ!νο που απομένει. Αυτ!ς είναι ο λ!γος της διαφοράς.
απ! το χρ!νο που
εμφανίζεται στο παρεχ!μενο
λογισμικ! Sound Organizer.
Η διάρκεια της μπαταρίας
είναι μικρή.
• Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας που αναφέρεται στη σελίδα 138
βασίζεται σε αναπαραγωγή με ένταση ήχου στο επίπεδο 14. Η
διάρκεια ζωής της μπαταρίας ενδέχεται να είναι μικρ!τερη
ανάλογα με το χειρισμ! της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Δεν παραμένει ισχύς
• Ακ!μη κι !ταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ψηφιακής
μπαταρίας αν έχετε αφήσει
εγγραφής, οι μπαταρίες καταναλώνονται λίγο. Αν δεν σκοπεύετε
τις μπαταρίες τοποθετημένες να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής για
για μεγάλο χρονικ!
εκτεταμένη χρονική περίοδο, συνιστάται να την
διάστημα χωρίς να έχετε
απενεργοποιήσετε (σελίδα 17) ή να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
χρησιμοποιήσει τη συσκευή
Επιπλέον, αν στη ρύθμιση "Auto Power Off" επιλέξετε ένα
ψηφιακής εγγραφής.
σύντομο χρονικ! διάστημα στο μενού (σελίδα 107), μπορείτε να
αποτρέψετε την κατανάλωση των μπαταριών σε περίπτωση που
ξεχάσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
144
GR
Σύμπτωμα
Επίλυση
Η διάρκεια των
επαναφορτιζ!μενων
μπαταριών είναι σύντομη.
• Χρησιμοποιείτε τις επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες σε περιβάλλον
με θερμοκρασία μικρ!τερη απ! 5 °C. Φορτίστε τις μπαταρίες σε
περιβάλλον με θερμοκρασία 5 °C - 35 °C.
• Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
αρκετ! χρονικ! διάστημα. Φορτίστε και εκφορτίστε αρκετές
φορές τις επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες με τη βοήθεια της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
• Αντικαταστήστε τις παλιές επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες με
καινούριες.
• Η ένδειξη μπαταρίας εμφανίζεται μ!νο για σύντομο χρονικ!
διάστημα, ωστ!σο οι επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες δεν είναι
πλήρως φορτισμένες. Φορτίστε τις μπαταρίες πλήρως.
Το μενού δεν
• Αν οι μπαταρίες αφαιρεθούν αμέσως μετά την αλλαγή της
αντικατοπτρίζει την αλλαγή
ρύθμισης μενού ή αν η ρύθμιση μενού αλλάξει με τη χρήση της
στις ρυθμίσεις.
επιλογής "IC Recorder Settings" του λογισμικού Sound Organizer
ενώ οι εξαντλημένες μπαταρίες είναι τοποθετημένες, η ρύθμιση
μενού μπορεί να μην λειτουργήσει.
Η κινούμενη εικ!να
"Accessing..." δεν
εμφανίζεται.
• Αν απαιτείται απ! τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής να κάνει
επεξεργασία υπερβολικά μεγάλης ποσ!τητας δεδομένων, η
κινούμενη εικ!να ενδέχεται να εμφανιστεί για εκτεταμένο χρονικ!
διάστημα. Αυτ! δεν αποτελεί δυσλειτουργία της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής. Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα.
Για την αντιγραφή εν!ς
αρχείου χρειάζεται πολύς
χρ!νος.
• Αν το μέγεθος αρχείου είναι μεγάλο, για την ολοκλήρωση της
αντιγραφής θα χρειαστεί αρκετ!ς χρ!νος. Περιμένετε μέχρι να
ολοκληρωθεί η αντιγραφή.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ένας χαρακτήρας το !νομα • Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν μπορεί να υποστηρίξει ή να
φακέλου ή αρχείου
εμφανίσει ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες και σύμβολα που
εμφανίζεται με μη
εισάγονται σε υπολογιστή με τη χρήση του Windows Explorer ή
αναγνώσιμους χαρακτήρες.
της επιφάνειας εργασίας Macintosh.
145
GR
Σύμπτωμα
Επίλυση
Τα αρχεία που
μεταφέρθηκαν δεν
εμφανίζονται.
• Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί να αναγνωρίσει έως 8
επίπεδα φακέλων που έχουν μεταφερθεί στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής.
• Αν τα αρχεία δεν είναι συμβατά, δηλαδή δεν είναι αρχείο
MP3(.mp3) που υποστηρίζεται απ! τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής, μπορεί να μην εμφανιστούν. Βλ. σελίδα 134.
• Αποσυνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής απ! τον
Ο υπολογιστής σας δεν
αναγνωρίζει τη συσκευή
υπολογιστή σας και συνδέστε την ξανά.
ψηφιακής εγγραφής.
• Μην χρησιμοποιείτε διανομέα USB ή καλώδιο επέκτασης USB
Δεν είναι δυνατή η
διαφορετικ! απ! το παρεχ!μενο καλώδιο σύνδεσης USB.
μεταφορά εν!ς φακέλου/
• Δεν μπορεί να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία αν δεν
αρχείου απ! τον υπολογιστή πληρούνται οι απαιτήσεις συστήματος που περιγράφονται στη
σας.
σελίδα 133.
• Ανάλογα με τη θέση της θύρας USB, ο υπολογιστής ενδέχεται να
μην αναγνωρίζει τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Σε αυτή την
περίπτωση, χρησιμοποιήστε μια διαφορετική θύρα.
146
Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του αρχείου
που μεταφέρθηκε απ! τον
υπολογιστή σας.
• Η μορφή του αρχείου ενδέχεται να διαφέρει απ! τις μορφές που
υποστηρίζει η συσκευή ψηφιακής εγγραφής (MP3(.mp3)).
Ελέγξτε το !νομα του αρχείου (σελίδα 134).
Δεν είναι δυνατή η
ενεργοποίηση του
υπολογιστή.
• Αν πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του υπολογιστή ενώ η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή,
ο υπολογιστής ενδέχεται να "κολλήσει" ή να μην ξεκινήσει σωστά.
Αποσυνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής απ! τον
υπολογιστή και πραγματοποιήστε ξανά επανεκκίνηση.
Ο ήχος είναι αδύναμος ή
κακής ποι!τητας κατά την
ακρ!αση ραδιοφώνου.
(μ!νο για το μοντέλο
ICD-PX312F)
• Οι μπαταρίες είναι εξαντλημένες. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
με καινούριες (σελίδα 15).
• Απομακρύνετε τη μονάδα απ! την τηλε!ραση.
GR
Σύμπτωμα
Επίλυση
Η εικ!να της τηλε!ρασης
γίνεται ασταθής.
(μ!νο για το μοντέλο
ICD-PX312F)
• Αν ακούτε ραδι!φωνο ενώ βρίσκεστε κοντά σε συσκευή
τηλε!ρασης με κεραία εσωτερικού χώρου, απομακρύνετε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής απ! την τηλε!ραση.
Δεν είναι δυνατή η λήψη
• Δεν έχουν συνδεθεί ακουστικά (το καλώδιο των ακουστικών
ραδιοφωνικών σταθμών FM
λειτουργεί ως κεραία FM). Συνδέστε τα ακουστικά στο βύσμα
i (ακουστικά) και προεκτείνετε το καλώδιο των ακουστικών.
ή υπάρχουν έντονες
παρεμβολές.
• Η επιλογή "DX/LOCAL" έχει οριστεί σε "LOCAL". Ορίστε την
(μ!νο για το μοντέλο
σε "DX" (σελίδα 89).
ICD-PX312F)
Δεν είναι δυνατή η
• Έχετε ήδη προεπιλέξει 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
προεπιλογή εν!ς
Διαγράψτε τους προεπιλεγμένους σταθμούς που δεν χρειάζεστε
ραδιοφωνικού σταθμού FM. (σελίδα 87).
(μ!νο για το μοντέλο
• Η επιλογή "Scan Sensitivity" έχει οριστεί σε "Low". Ορίστε την σε
ICD-PX312F)
"High" (σελίδα 90).
Αντιμετώπιση προβλημάτων
147
GR
Sound Organizer
Ανατρέξτε επίσης στα αρχεία βοήθειας του λογισμικού Sound Organizer.
Σύμπτωμα
Αιτία/Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η
• Ο ελεύθερος χώρος στο δίσκο ή στη μνήμη του υπολογιστή είναι
εγκατάσταση του λογισμικού πολύ μικρ!ς. Ελέγξτε το σκληρ! δίσκο και το χώρο μνήμης.
Sound Organizer.
• Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικ! σε λειτουργικ!
σύστημα που δεν υποστηρίζεται απ! το λογισμικ! Sound
Organizer. Εγκαταστήστε το λογισμικ! σε υποστηριζ!μενο
λειτουργικ! σύστημα (σελίδα 123).
• Στα Windows XP, συνδεθήκατε χρησιμοποιώντας ένα !νομα
χρήστη που ανήκει σε λογαριασμ! χρήστη με περιορισμούς. Στα
Windows Vista ή στα Windows 7, συνδεθήκατε χρησιμοποιώντας
ένα λογαριασμ! επισκέπτη. Βεβαιωθείτε !τι έχετε συνδεθεί
χρησιμοποιώντας !νομα χρήστη που διαθέτει δικαιώματα
διαχειριστή για τον υπολογιστή.
Δεν είναι δυνατή η σωστή
σύνδεση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
148
GR
• Ελέγξτε !τι η εγκατάσταση του λογισμικού ήταν επιτυχής. Επίσης
ελέγξτε τη σύνδεση ως εξής:
– vταν χρησιμοποιείτε εξωτερικ! δίαυλο USB, χρησιμοποιήστε
το παρεχ!μενο καλώδιο σύνδεσης USB.
– Αποσυνδέστε και συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
– Συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής σε άλλη θύρα USB.
• Ο υπολογιστής μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής/
αδρανοποίησης. Μην αφήσετε τον υπολογιστή σας να μεταβεί σε
κατάσταση αναμονής/αδρανοποίησης ενώ είναι συνδεδεμένος με
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
• Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο ασφαλείας !λων των δεδομένων
που είναι αποθηκευμένα στην ενσωματωμένη μνήμη ή στην κάρτα
μνήμης και, στη συνέχεια, μορφοποιήστε την ενσωματωμένη
μνήμη ή την κάρτα μνήμης με τη χρήση της λειτουργίας
μορφοποίησης στο μενού (σελίδα 108).
Σύμπτωμα
Αιτία/Επίλυση
Ο ήχος αναπαραγωγής απ! • Δεν έχει εγκατασταθεί κάρτα ήχου.
τον υπολογιστή είναι
• Δεν υπάρχει ενσωματωμένο ηχείο ή συνδεδεμένο ηχείο με τον
χαμηλ!ς./Δεν εκπέμπεται
υπολογιστή.
ήχος απ! τον υπολογιστή.
• Η ένταση του ήχου είναι απενεργοποιημένη.
• Αυξήστε την ένταση στον υπολογιστή. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών του υπολογιστή.)
• Η ένταση ήχου των αρχείων WAV μπορεί να αλλάξει και να
αποθηκευθεί με τη χρήση της δυνατ!τητας "Increase Volume"
του Microsoft Sound Recorder.
Για τα αποθηκευμένα αρχεία • Δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε αρχεία των οποίων η μορφή δεν
δεν είναι δυνατή η
υποστηρίζεται απ! το λογισμικ! Sound Organizer. Ανάλογα με τη
αναπαραγωγή ή η
μορφή αρχείου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες
επεξεργασία.
δυνατ!τητες επεξεργασίας του λογισμικού. Ανατρέξτε στα αρχεία
βοήθειας του λογισμικού Sound Organizer.
Η λειτουργία είναι αργή
!ταν υπάρχουν πολλά
αρχεία.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο μετρητής ή το ρυθμιστικ! • Αυτ! συμβαίνει !ταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή αρχείων
κινείται εσφαλμένα ή
που διαιρείτε. Αποθηκεύστε ένα αρχείο πρώτα στον υπολογιστή*
ακούγεται θ!ρυβος.
και, στη συνέχεια, προσθέστε το στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής. (*Επιλέξτε τη μορφή αρχείου για αποθήκευση που
ταιριάζει με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής που χρησιμοποιείτε).
• vταν αυξηθεί ο συνολικ!ς αριθμ!ς αρχείων, η λειτουργία γίνεται
πιο αργή, ανεξάρτητα απ! τη διάρκεια του χρ!νου εγγραφής.
Η οθ!νη δεν λειτουργεί κατά • Για την αντιγραφή ή διαγραφή αρχείων μεγάλης διάρκειας
τη διάρκεια αποθήκευσης,
χρειάζεται περισσ!τερος χρ!νος. Περιμένετε μέχρι να
προσθήκης ή διαγραφής
ολοκληρωθεί η αντιγραφή. Αφού ολοκληρωθούν οι λειτουργίες, η
αρχείων.
οθ!νη λειτουργεί κανονικά.
149
GR
Σύμπτωμα
Αιτία/Επίλυση
Το λογισμικ! "κολλάει" !ταν • Μην αποσυνδέσετε τη σύνδεση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
εκκινηθεί το λογισμικ!
ενώ ο υπολογιστής επικοινωνεί μαζί της. Διαφορετικά, οι
Sound Organizer.
λειτουργίες του υπολογιστή θα γίνουν ασταθείς ή τα δεδομένα
μέσα στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί να καταστραφούν.
• Μπορεί να υπάρξουν διενέξεις μεταξύ του λογισμικού και άλλου
προγράμματος οδήγησης ή εφαρμογής.
150
GR
Λίστα μηνυμάτων
Αιτία/Επίλυση
HOLD
• vλες οι λειτουργίες κουμπιών απενεργοποιούνται επειδή η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται σε κατάσταση HOLD για
την αποφυγή ακούσιων λειτουργιών. Μετακινήστε το διακ!πτη
HOLD•POWER ON/OFF προς το κέντρο για να ελευθερώσετε
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής απ! την κατάσταση HOLD
(σελίδα 12).
Low Battery
• Οι μπαταρίες είναι εξαντλημένες. Αντικαταστήστε τις παλιές
αλκαλικές μπαταρίες LR03 (μεγέθους AAA) με καινούριες
(σελίδα 15). Εναλλακτικά, αντικαταστήστε τις παλιές
επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες με καινούριες.
Memory Card Error
• Σημειώθηκε σφάλμα κατά την τοποθέτηση της κάρτας μνήμης
στην υποδοχή της. Αφαιρέστε την και προσπαθήστε να την
τοποθετήσετε ξανά. Αν το μήνυμα συνεχίζει να εμφανίζεται,
χρησιμοποιήστε νέα κάρτα μνήμης.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα
Memory Card Not Supported • Έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης που δεν υποστηρίζεται απ! τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Βλ. "Πληροφορίες για τις συμβατές
κάρτες μνήμης" στη σελίδα 45.
• Έχει τοποθετηθεί κάρτα M2™ που δεν εξουσιοδοτείται απ! τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Βλ. "Πληροφορίες για τις συμβατές
κάρτες μνήμης" στη σελίδα 45.
Read Only Memory Card
• Τοποθετείται κάρτα μνήμης μ!νο για ανάγνωση. Με τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάρτα μνήμης
μ!νο για ανάγνωση.
Memory Card Locked
• Η κάρτα μνήμης έχει προστασία απ! εγγραφή. Με τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάρτα μνήμης
με προστασία απ! εγγραφή.
151
GR
Μήνυμα
Αιτία/Επίλυση
Memory Card Access Denied • Καθώς έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης που περιέχει λειτουργία
ελέγχου πρ!σβασης, δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε.
152
Memory Full
• Η υπ!λοιπη χωρητικ!τητα μνήμης της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής δεν επαρκεί. Διαγράψτε μερικά αρχεία πριν απ! την
εγγραφή.
File Full
• vταν υπάρχει ήδη ο μέγιστος αριθμ!ς αρχείων στον επιλεγμένο
φάκελο ή ο συνολικ!ς αριθμ!ς των αρχείων που είναι
αποθηκευμένα στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής έχει υπερβεί το
μέγιστο !ριο, δεν μπορείτε να εγγράψετε νέο αρχείο. Διαγράψτε
μερικά αρχεία πριν απ! την εγγραφή.
File Damaged
• Δεν είναι δυνατ! να αναπαράγετε ή να επεξεργαστείτε αρχεία,
επειδή τα δεδομένα του επιλεγμένου αρχείου είναι
κατεστραμμένα.
Format Error
• Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής με τη χρήση του υπολογιστή επειδή δεν υπάρχει
αντίγραφο του αρχείου ελέγχου που απαιτείται για τη λειτουργία.
Φορμάρετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής με τη λειτουργία
φορμαρίσματος στο μενού (σελίδα 108). Μη χρησιμοποιείτε τον
υπολογιστή σας για να φορμάρετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής.
Process Error
• Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής απέτυχε κατά την προσπάθεια
πρ!σβασης στη μνήμη. Αφαιρέστε και, στη συνέχεια, τοποθετήστε
ξανά τις μπαταρίες.
• Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο ασφάλειας των δεδομένων σας και
μορφοποιήστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής με τη χρήση του
μενού (σελίδα 108).
Stop and Reinsert Memory
Card
• Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης κατά τη διάρκεια εγγραφής ή
αναπαραγωγής. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης και τοποθετήστε
την ενώ η συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται σε κατάσταση
διακοπής.
GR
Αιτία/Επίλυση
Set Date&Time
• Ρυθμίστε το ρολ!ι, διαφορετικά δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την
ειδοποίηση.
Track Marks are Full
• Μπορείτε να ορίσετε μέχρι και 98 ενδείξεις κομματιού για ένα
αρχείο. Ακυρώστε τις ανεπιθύμητες ενδείξεις κομματιού
(σελίδα 73).
No File
• Ο επιλεγμένος φάκελος δεν περιέχει κανένα αρχείο. Κατ'
επέκταση, δεν μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία ούτε να ρυθμίσετε
μια ειδοποίηση κτλ.
No Track Marks
• Δεν υπάρχουν ενδείξεις κομματιού !ταν προσπαθείτε να
διαγράψετε μια ένδειξη ή ενδείξεις κομματιού ή να διαιρέσετε ένα
αρχείο σε !λα τα σημεία με ένδειξη κομματιού.
Low Battery Level
• Δεν μπορείτε να φορμάρετε τη μνήμη ή να διαγράψετε !λα τα
αρχεία σε έναν φάκελο επειδή η ισχύς της μπαταρίας δεν επαρκεί.
Αντικαταστήστε τις παλιές αλκαλικές μπαταρίες LR03 (μεγέθους
AAA) με καινούριες (σελίδα 15). Εναλλακτικά, αντικαταστήστε
τις παλιές επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες με καινούριες.
Already Set
• Το επιλεγμένο αρχείο έχει ήδη ρυθμιστεί για αναπαραγωγή
ειδοποίησης. Επιλέξτε το άλλο αρχείο.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε την αναπαραγωγή εν!ς αρχείου ως
ειδοποίηση κατά μια ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί
προηγουμένως σε διαφορετικ! αρχείο. Αλλάξτε τη ρύθμιση
ειδοποίησης.
Past Date/Time
• Ρυθμίσατε την ειδοποίηση σε χρ!νο που έχει ήδη παρέλθει.
Ελέγξτε την ειδοποίηση και ρυθμίστε την κατάλληλη ημερομηνία
και ώρα (σελίδα 62).
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα
153
GR
154
Μήνυμα
Αιτία/Επίλυση
File Protected
• Το επιλεγμένο αρχείο προστατεύεται ή είναι αρχείο "Μ!νο για
ανάγνωση". Δεν μπορείτε να το σβήσετε. Ακυρώστε την
προστασία στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής ή το χαρακτηριστικ!
"Μ!νο για ανάγνωση" στον υπολογιστή σας για να
επεξεργαστείτε το αρχείο με τη χρήση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής (σελίδα 80).
Settings are Full
• vταν έχετε ήδη αποθηκεύσει 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς FM
στη μνήμη της συσκευής ψηφιακής εγγραφής, δεν μπορείτε να
προσθέσετε καινούριους σταθμούς FM στους προεπιλεγμένους
(μ!νο για το ICD-PX312F).
Set Add/Overwrite
• Η επιλογή "Add/Overwrite"στο μενού είναι ρυθμισμένη σε
"OFF". Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια εγγραφή ή μια εγγραφή
αντικατάστασης (σελίδες 38, 40).
Unknown Data
• Αυτά τα δεδομένα δεν βρίσκονται σε μορφή αρχείου που
υποστηρίζεται απ! τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής υποστηρίζει μ!νο αρχεία MP3(.mp3). Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην εν!τητα "Σχεδιασμ!ς και
προδιαγραφές", στη σελίδα 134.
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που προστατεύονται
απ! πνευματικά δικαιώματα.
GR
Αιτία/Επίλυση
Invalid Operation
• Δεν μπορείτε να διαιρέσετε ή ορίσετε μια ένδειξη κομματιού σε
φάκελο
(μουσική) ή
(podcast) σε περιοχή μ!νο για
αναπαραγωγή.
• vταν η κάρτα μνήμης έχει κατεστραμμένη περιοχή, δεν είναι
δυνατή η εγγραφή σε αυτή. Προετοιμάστε μια καινούργια κάρτα
μνήμης για να αντικαταστήσετε την τρέχουσα.
• Το !νομα αρχείο περιέχει το μέγιστο αριθμ! χαρακτήρων. Δεν
μπορείτε να το διαιρέσετε. Συντομεύστε το !νομα του αρχείου.
• Η λειτουργία "Divide All Track Marks" δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί επειδή υπάρχει ένδειξη κομματιού εντ!ς 0,5
δευτερολέπτων απ! το σημείο διαίρεσης.
• Η λειτουργία "Divide All Track Marks" δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί επειδή υπάρχει ένδειξη κομματιού εντ!ς 0,5
δευτερολέπτων απ! την αρχή ή το τέλος εν!ς αρχείου.
• Το διάρκεια του αρχείου είναι λιγ!τερο απ! 1 δευτερ!λεπτο. Δεν
μπορείτε να διαιρέσετε τ!σο σύντομο αρχείο.
• Η λειτουργία "Divide Current Position" δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε σημείο εντ!ς 0,5 δευτερολέπτων απ! την
αρχή ή το τέλος εν!ς αρχείου.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα
Cannot Divide - Max # Files • vταν υπάρχουν ήδη 199 αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο ή ο
συνολικ!ς αριθμ!ς των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής υπερβαίνει το μέγιστο !ριο, δεν
μπορείτε να διαιρέσετε ένα αρχείο. Διαγράψτε μερικά αρχεία πριν
απ! τη διαίρεση εν!ς αρχείου.
Same File Name Exists
• Υπάρχει ήδη αρχείο με το ίδιο !νομα αρχείου στο φάκελο !ταν
γίνεται διαίρεση, αντιγραφή ή μετακίνηση εν!ς αρχείου.
No Memory Card
• Δεν είχε τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στην υποδοχή !ταν
προσπαθήσατε να ρυθμίσετε τα μενού "Select Memory" ή "File
Copy".
155
GR
Μήνυμα
Αιτία/Επίλυση
New File
• Το αρχείο που εγγράφεται έχει φτάσει το μέγιστο !ριο μεγέθους
(500 MB). Θα αρχείο θα διαιρεθεί αυτ!ματα και η εγγραφή θα
συνεχιστεί ως νέο αρχείο.
Erased-too near Track Marks • vταν έχει οριστεί ένδειξη κομματιού εντ!ς 0,5 δευτερολέπτων
απ! τη θέση διαίρεσης, η ένδειξη κομματιού διαγράφεται
αυτ!ματα.
156
No operation with Memory
Card
• Δεν μπορείτε να ορίσετε ειδοποίηση σε αρχείο που είναι
αποθηκευμένο σε κάρτα μνήμης. Αλλάξτε το μέσο μνήμης της
συσκευής ψηφιακή εγγραφής σε "Built-In Memory" (σελίδα 47).
AVLS
• Η ένταση του ήχου αναπαραγωγής υπερβαίνει την καθορισμένη
στάθμη AVLS. Ρυθμίστε την ένταση ήχου σε μέτρια στάθμη.
• Πραγματοποιείτε αναπαραγωγή αρχείων με ακουστικά σε ένταση
που υπερβαίνει την καθορισμένη στάθμη AVLS για μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η επιλογή "AVLS" στο μενού
ρυθμίζεται αυτ!ματα σε "ON".
Change Folder
• Αν δεν υπάρχουν αρχεία σε ένα φάκελο
(μουσική) ή
(podcast) στην περιοχή μ!νο για αναπαραγωγή, δεν
εμφανίζονται φάκελοι στο παράθυρο ενδείξεων. Εμφανίζονται
μ!νο φάκελοι που περιέχουν αρχεία.
System Error
• Προέκυψε σφάλμα συστήματος διαφορετικ! απ! αυτά που
αναφέρονται παραπάνω. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και
τοποθετήστε τις ξανά.
GR
Περιορισμοί συστήματος
Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί συστήματος για τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Τα
προβλήματα που αναφέρονται παρακάτω δεν αποτελούν δυσλειτουργία της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
Σύμπτωμα
Αιτία/Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η
εγγραφή αρχείων έως
το μέγιστο χρ!νο
εγγραφής.
• Αν εγγράφετε αρχεία σε διάφορες λειτουργίες εγγραφής, ο χρ!νος
εγγραφής διαφέρει απ! το μέγιστο χρ!νο εγγραφής της υψηλ!τερης
λειτουργίας εγγραφής μέχρι τους χρ!νους της χαμηλ!τερης λειτουργίας
εγγραφής.
• Το άθροισμα του αριθμού στο μετρητή (χρ!νος εγγραφής που έχει
παρέλθει) και ο εναπομένων χρ!νος εγγραφής ενδέχεται να είναι
μικρ!τερο απ! το μέγιστο χρ!νο εγγραφής της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής.
Ένα αρχείο διαιρείται
αυτ!ματα.
• Το αρχείο που εγγράφεται έχει φτάσει το μέγιστο !ριο μεγέθους
(500 MB). Συνεπώς, διαιρείται αυτ!ματα.
Δεν μπορείτε να
εισάγετε χαρακτήρες
πεζών γραμμάτων.
• Ανάλογα με το συνδυασμ! των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται για
το !νομα φακέλου που δημιουργήθηκε στον υπολογιστή σας, αυτοί οι
χαρακτήρες ενδέχεται να αλλάζουν !λοι σε κεφαλαία γράμματα.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν είναι δυνατή η
• Αν έχετε μεταφέρει αρχεία MP3 με τη χρήση του υπολογιστή σας, αυτά
εμφάνιση ή η
τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν μεταφερθεί με τη σειρά της
αναπαραγωγή αρχείων μεταφοράς τους λ!γω περιορισμών του συστήματος. Αν μεταφέρατε
MP3 με σειρά.
αρχεία MP3 απ! τον υπολογιστή σας στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής
ένα προς ένα, μπορείτε να εμφανίσετε και να αναπαραγάγετε τα αρχεία
MP3 με τη σειρά που τα μεταφέρατε.
157
GR
158
Σύμπτωμα
Αιτία/Επίλυση
Η ένδειξη "s"
εμφανίζεται στη θέση
του ον!ματος
φακέλου, του τίτλου,
του ον!ματος
καλλιτέχνη ή του
ον!ματος αρχείου.
• Χρησιμοποιήθηκε χαρακτήρας που δεν υποστηρίζει η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να
αντικαταστήσετε το χαρακτήρα με κάποιον άλλο, τον οποίο
υποστηρίζει η συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
vταν επιλέγετε
αναπαραγωγή
επανάληψης A-B, οι
καθορισμένες θέσεις
μετακινούνται
ελαφρώς.
• Ανάλογα με τα αρχεία, οι καθορισμένες θέσεις ενδέχεται να
μετακινηθούν.
Ο χρ!νος εγγραφής
που απομένει
συντομεύει !ταν
διαιρείτε ένα αρχείο.
• Χρειάζεστε μια συγκεκριμένη ποσ!τητα ελεύθερου χώρου ώστε να
είναι δυνατή η διαίρεση εν!ς αρχείου σε περιοχή διαχείρισης αρχείων,
συνεπώς ο χρ!νος εγγραφής που απομένει συντομεύεται.
GR
Οδηγ,ς παράθυρου ενδείξεων
Ένδειξη κατά τη διακοπή
D
E
F
G
H
Αντιμετώπιση προβλημάτων
A Ένδειξη κομματιού
Εμφανίζει τον αριθμ! ένδειξης
κομματιού λίγο πριν το τρέχον σημείο.
Εμφανίζεται !ταν έχει οριστεί ένδειξη
κομματιού για ένα αρχείο.
B Ένδειξη νεοαφιχθέντος podcast
C Ένδειξη πληροφοριών φακέλου
: Ένας φάκελος !που μπορείτε να
εγγράψετε ένα αρχείο
: Ένας φάκελος μ!νο για
αναπαραγωγή
: Ένας φάκελος για αρχεία podcast
Ένδειξη ον!ματος φακέλου
Ένδειξη πληροφοριών αρχείου
Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση
των πληροφοριών αρχείου με τη σειρά
πατώντας DISP/MENU για λίγο:
Χρ!νος που έχει παρέλθει c Χρ!νος
που απομένει c Ημερομηνία και ώρα
εγγραφής c vνομα αρχείου c Τίτλος c
vνομα καλλιτέχνη
: vνομα αρχείου
: Τίτλος
: vνομα καλλιτέχνη (μ!νο κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής)
Ένδειξη θέσης αρχείου
Εμφανίζεται ο επιλεγμένος αριθμ!ς
αρχείου στον αριθμητή και ο συνολικ!ς
αριθμ!ς αρχείων στο φάκελο
εμφανίζεται στον παρανομαστή.
Ένδειξη προστασίας
Εμφανίζεται !ταν έχει ρυθμιστεί η
προστασία για ένα αρχείο.
Ένδειξη ειδοποίησης
159
GR
I Ένδειξη εναπομένουσας μνήμης
Εμφανίζει την εναπομένουσα μνήμη
και μειώνεται μία-μία γραμμή κατά την
εγγραφή.
J Ένδειξη κάρτας μνήμης
vταν η επιλογή "Memory Card"
ρυθμίζεται ως "Select Memory",
εμφανίζεται η ένδειξη. vταν επιλέγεται
"Built-In Memory", δεν εμφανίζεται η
ένδειξη.
K Ένδειξη μπαταρίας
Ένδειξη ,ταν γίνεται εγγραφή
160
GR
L Κινούμενη ένδειξη προ!δου εγγραφής
Εμφανίζει την πρ!οδο μιας εγγραφής
σε κινούμενη εικ!να.
M Ένδειξη εγγραφής
Εμφανίζεται ενώ εγγράφει η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής
N Ένδειξη εγγραφής VOR
Εμφανίζεται !ταν στη ρύθμιση "VOR"
έχει επιλεγεί "ON" στο μενού.
O Ένδειξη επιλογής σκηνής
Εμφανίζει την επιλεγμένη σκηνή που
χρησιμοποιείται για την εγγραφή.
Εμφανίζεται !ταν οριστεί μια σκηνή.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
P Ένδειξη LCF (Low Cut Filter)
Εμφανίζεται !ταν στη ρύθμιση
"LCF(Low Cut)" έχει επιλεγεί "ON"
στο μενού.
Q Ένδειξη ευαισθησίας μικροφώνου
: High
: Medium
: Low
Εμφάνιση οθ,νης κατά την
εγγραφή
S Ένδειξη λειτουργίας αναπαραγωγής
1: Εμφανίζεται !ταν ένα αρχείο
αναπαράγεται επανειλημμένα.
A-B: Εμφανίζεται !ταν μια
καθορισμένη περίοδος A-B
αναπαράγεται επανειλημμένα.
×0,50 έως ×2,00: αναπαραγωγή DPC
ALARM: Αναπαραγωγή ειδοποίησης
T Ένδειξη EASY-S (Easy Search)
Εμφανίζεται !ταν στη ρύθμιση "Easy
Search" έχει επιλεγεί "ON" στο μενού.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
R Ένδειξη λειτουργίας εγγραφής
Εμφανίζει τη λειτουργία εγγραφής που
έχει ρυθμιστεί στο μενού !ταν η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται
σε κατάσταση διακοπής και την
τρέχουσα λειτουργία εγγραφής !ταν η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται
σε λειτουργία αναπαραγωγής ή
εγγραφής.
SHQ: Λειτουργία μονοφωνικής
εγγραφής εξαιρετικά υψηλής ποι!τητας
(192kbps(MONO))
HQ: Λειτουργία μονοφωνικής
εγγραφής υψηλής ποι!τητας
(128kbps(MONO))
SP: Λειτουργία μονοφωνικής εγγραφής
τυπικής αναπαραγωγής
(48kbps(MONO))
LP: Λειτουργία μονοφωνικής εγγραφής
μακράς αναπαραγωγής
(8kbps(MONO))
161
GR
Ένδειξη κατά την ακρ,αση
ραδιοφώνου FM (μ,νο για
ICD-PX312F)
U Ένδειξη FM
V Ραδιοφωνική συχν!τητα
W Ευαισθησία λήψης
LOCAL: LOCAL
DX: DX
X Αριθμ!ς προεπιλεγμένου σταθμού
162
GR
Ένδειξη κατά την εγγραφή
εκπομπής ραδιοφώνου FM (μ,νο
για ICD-PX312F)
Ένδειξη σε κατάσταση HOLD
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Y Ένδειξη HOLD
Εμφανίζεται !ταν η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής βρίσκεται σε κατάσταση
HOLD για αποτροπή ανεπιθύμητων
λειτουργιών.
Για να ελευθερώσετε την κατάσταση
HOLD, μετακινήστε το διακ!πτη
HOLD•POWER ON/OFF προς το
κέντρο (σελίδα 12).
163
GR
Ευρετήριο
A
Α
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ............................... 14, 95, 99
Podcast ....................................................... 121
Αλκαλικές μπαταρίες .........................15, 138
Αλλαγή της μνήμης .......................47, 96, 101
Αλλαγή των ρυθμίσεων επιλογής
σκηνής .......................................................... 35
Αναπαραγωγή .......................................27, 54
Ανασκ!πηση ..........................................25, 54
Αντιγραφή αρχείου στο άλλο
μέσο μνήμης ...................................68, 95, 100
Αντιγραφή αρχείων MP3 μουσικής
στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής .......... 118
Αντιγραφή αρχείων στον υπολογιστή ... 117
Αντιμετώπιση προβλημάτων ................... 139
Απαιτήσεις συστήματος ...................123, 133
Αρχεία MP3 ............................................... 134
S
Δ
Sound Organizer ....................................... 121
Διαγραφή ..................................................... 32
Διαγραφή ένδειξης κομματιού ....73, 95, 100
Διαγραφή !λων των αρχείων σε
ένα φάκελο .....................................70, 95, 101
Διαγραφή !λων των ενδείξεων
κομματιού ......................................74, 95, 101
Διαίρεση αρχείου σε !λα τα
σημεία με ένδειξη κομματιού ......78, 95, 100
D
DPC (Digital Pitch Control) ..........57, 95, 97
H
HOLD .......................................................... 12
M
Memory Stick Micro™ (M2™) ......... 45, 113
microSD/microSDHC ........................ 46, 113
P
V
VOR (Voice Operated
Recording) ....................................... 43, 95, 97
164
GR
Διαίρεση αρχείου στο τρέχον
σημείο ............................................. 76, 95, 100
Διακ!πτης HOLD•POWER ON/
OFF ......................................................... 12, 17
Διατήρηση της μέτριας έντασης
ήχου ..................................................14, 95, 99
Διάρκεια μπαταρίας ................................. 138
Ε
Εγγραφή ................................................ 22, 35
Εγγραφή αντικατάστασης ........................ 40
Εγγραφή απ! άλλο εξοπλισμ! ................. 51
Εγγραφή απ! τηλέφωνο ............................ 50
Εγγραφή με άλλο εξοπλισμ! .................... 66
Ειδοποίηση ...................................... 62, 95, 98
Εμφάνιση οθ!νης κατά την εγγραφή ...... 31
Εμφάνιση της τρέχουσας
ημερομηνίας και ώρας ............................... 19
Εξωτερικ! μικρ!φωνο ............................... 49
Επαναφορτιζ!μενες μπαταρίες .............. 138
Επανάληψη A-B ......................................... 60
Επεξεργασία αρχείων ................................ 67
Επιλογή εισ!δου .....................49, 51, 96, 104
Επιλογή σκηνής .......................................... 35
Επιλογή φακέλου και αρχείου .................. 28
Επίπεδο μείωσης θορύβου .......... 56, 96, 105
Ευρετήριο εξαρτημάτων και χειριστηρίων
Μπροστιν! μέρος ................................... 10
Παράθυρο ενδείξεων ........................... 159
Πίσω μέρος .............................................. 11
Εύκολη αναζήτηση .........................54, 95, 98
Έ
Ένδειξη κομματιού .................................... 72
Ένδειξη μπαταρίας .................................... 16
Θ
Θ!ρυβος ..................................................... 130
Κ
Κάρτα μνήμης .....................................45, 131
Λ
Λίστα μηνυμάτων ..................................... 151
Μ
Μείωση θορύβου ......................................... 55
Μενού
Add/Overwrite ..................................95, 97
Alarm .................................................95, 98
Audio Output ..................................96, 102
Auto Power Off ..............................96, 107
Auto Preset .....................................96, 102
AVLS .................................................95, 99
165
GR
Beep ................................................. 96, 107
Continuous Play ............................. 96, 104
Date&Time ..................................... 96, 106
Delete .............................................. 95, 100
Detail Menu .................................... 96, 103
Divide .............................................. 95, 100
Divide All Track Marks ................ 95, 100
Divide Current Position ................ 95, 100
DPC(Speed Control) ....................... 95, 97
DX/LOCAL .................................... 96, 102
Easy Search ....................................... 95, 98
Erase All .......................................... 95, 101
Erase All Track Marks .................. 95, 101
Erase Track Mark .......................... 95, 100
File Copy ......................................... 95, 100
FM Radio ........................................ 96, 101
Format ............................................. 96, 108
Language ......................................... 96, 105
LCF(Low Cut) ................................ 96, 104
LED ................................................. 96, 105
Mic Sensitivity ................................ 96, 103
Move & Copy ................................. 95, 100
Move File ........................................ 95, 100
Noise Cut Level .............................. 96, 105
Protect ............................................... 95, 99
REC Mode ...................................... 96, 103
Scan Sensitivity ............................... 96, 102
166
GR
Select Input .....................................96, 104
Select Memory ................................96, 101
Time Display ...................................96, 106
VOR ...................................................95, 97
Προσαρμογή ρυθμίσεων ....................... 93
Ρυθμίσεις μενού ...................................... 95
Μετακίνηση αρχείου ....................67, 95, 100
Μνήμη USB ............................................... 120
Π
Παρακολούθηση της εγγραφής ................ 53
Παύση εγγραφής ......................................... 25
Περιορισμοί συστήματος ......................... 157
Προδιαγραφές ........................................... 133
Προσαρμογέας εναλλασσ!μενου
ρεύματος USB ........................................... 128
Προστασία αρχείου ........................80, 95, 99
Προσθήκη εγγραφής .................................. 38
Προσθήκη εγγραφής αντικατάστασης .... 40
Προφυλάξεις ............................................. 130
Ρ
Ραδι!φωνο FM
Ακρ!αση ραδιοφώνου ..... 82, 83, 96, 101
Αλλαγή της εξ!δου
ραδιοφώνου FM .......................91, 96, 102
Αλλαγή της ευαισθησίας
λήψης .........................................89, 96, 102
Αλλαγή της ευαισθησίας
σάρωσης .................................... 90, 96, 102
Αυτ!ματη προεπιλογή
ραδιοφωνικών σταθμών
FM .............................................. 86, 96, 102
Εγγραφή εκπομπών FM ....................... 85
Προεπιλογή ραδιοφωνικών
σταθμών FM χειροκίνητη ..................... 87
Ρύθμιση της γλώσσας ................... 20, 96, 105
Ρύθμιση της έντασης ήχου .................. 28, 53
Ρύθμιση του ρολογιού .................. 18, 96, 106
Χ
Χρήση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής με τον υπολογιστή σας ........... 109
Χρ!νος εγγραφής ..................................... 137
Σ
Συνεχής αναπαραγωγή ................ 59, 96, 104
Συντήρηση ................................................. 131
Σύνδεση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής με τον υπολογιστή .................. 110
Τ
Ταχεία αναπαραγωγή ................................ 54
Τοποθέτηση μπαταριών ............................ 15
Τρ!ποι αναπαραγωγής .............................. 59
Φ
Φάκελος ......................................... 28, 67, 111
167
GR
Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY
168
Αγαπητέ πελάτη,
Η Εγγύησή Σας
Σας ευχαριστού”ε πoυ αγοράσατε αυτ! τo
προϊ!ν της Sony. Ελπίζου”ε να ”είνετε
ικανοποιη”ένοι απ! τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊ!ν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήστε ”ε το κατάστη”α αγοράς ή
”’ ένα ”έλος του δικτύου
εξουσιοδοτη”ένων σέρβις ”ας (ASN) της
Ευρωπαϊκής Οικονο”ικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή
και άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή
την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν
φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της
Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε
λεπτο”έρειες για τα ”έλη του δικτύου ”ας
ASN, στους τηλεφωνικούς καταλ!γους,
στους καταλ!γους προϊ!ντων ”ας και στις
ιστοσελίδες ”ας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή
ταλαιπωρία, σας συνιστού”ε να διαβάσετε
προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να
έρθετε σε επαφή ”ε τον προ”ηθευτή σας ή
το δίκτυο εξουσιοδοτη”ένων σέρβις ”ας.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊ!ν
της Sony που αγοράσατε, εφ’ !σον κάτι
τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που
συν!δευαν το προϊ!ν σας, υπ! την
προϋπ!θεση !τι αγοράστηκε εντ!ς της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
GR
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται !τι το
προϊ!ν είναι απαλλαγ”ένο απ! κάθε
ελάττω”α σχετιζ!”ενο ”ε τα υλικά ή την
κατασκευή, για ”ια περίοδο ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ απ! την η”ερο”ηνία της αρχικής
αγοράς. Η αρ”!δια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση, εταιρεία
Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν
την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτής
φυλλάδιο στη χώρα !που επιδιώκεται η
επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντ!ς της περι!δου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττω”ατικ! το προϊ!ν (κατά
την η”ερο”ηνία της αρχικής αγοράς) λ!γω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony
ή ένα ”έλος του δικτύου
Εξουσιοδοτη”ένων Σέρβις ASN της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα
επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ’
επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για
εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊ!ν ή τα
ελαττω”ατικά εξαρτή”ατα του, εντ!ς
εύλογου χρ!νου, βάσει των !ρων και
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω.
Η Sony και τα ”έλη του δικτύου
Εξουσιοδοτη”ένων Σέρβις ASN ”πορούν
να αντικαταστήσουν ελαττω”ατικά
προϊ!ντα ή εξαρτή”ατα ”ε νέα ή
ανακυκλω”ένα προϊ!ντα ή εξαρτή”ατα.
vλα τα προϊ!ντα και εξαρτή”ατα που
έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία
της Sony.
>ροι
1. Επισκευές δυνά”ει της παρούσας
εγγύησης θα παρέχονται ”!νο εάν
προσκο”ισθεί το πρωτ!τυπο τι”ολ!γιο ή η
απ!δειξη πώλησης (”ε την ένδειξη της
η”ερο”ηνίας αγοράς, του ”οντέλου του
προϊ!ντος και της επωνυ”ίας του ε”π!ρου)
”αζί ”ε το ελαττω”ατικ! προϊ!ν εντ!ς της
περι!δου εγγύησης. Η Sony και τα ”έλη του
δικτύου Εξουσιοδοτη”ένων Σέρβις ASN
”πορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή
κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν
προσκο”ισθούν τα προαναφερ!”ενα
έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν απ! αυτά η
η”ερο”ηνία αγοράς, το προϊ!ν ή το
”οντέλο του προϊ!ντος ή η επωνυ”ία του
ε”π!ρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει
εάν ο τύπος του ”οντέλου ή ο σειριακ!ς
αριθ”!ς του προϊ!ντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια /
διαγραφή σε αφαιρού”ενα ή αποσπώ”ενα
”έσα ή εξαρτή”ατα αποθήκευσης
δεδο”ένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν
παραδώσετε το προϊ!ν σας για επισκευή
κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
έξοδα και τους κινδύνους ”εταφοράς που
συνδέονται ”ε τη ”εταφορά του προϊ!ντος
σας προς και απ! τη Sony ή ”έλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
εξής:
• Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτη”άτων ως
αποτέλεσ”α φυσιολογικής φθοράς.
• Αναλώσι”α (συστατικά ”έρη για τα
οποία προβλέπεται περιοδική
169
GR
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής
εν!ς προϊ!ντος !πως ”η
επαναφορτιζ!”ενες ”παταρίες, φυσίγγια
εκτύπωσης, γραφίδες, λά”πες, καλώδια
κλπ.),
• Ζη”ιά ή ελαττώ”ατα που προκλήθηκαν
λ!γω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισ”ού
ασύ”βατων ”ε την κανονική ατο”ική ή
οικιακή χρήση,
• Ζη”ιές ή αλλαγές στο προϊ!ν που
προκλήθηκαν απ!:
– Κακή χρήση, συ”περιλα”βανο”ένου:
– του χειρισ”ού που επιφέρει φυσική,
αισθητική ή επιφανειακή ζη”ιά ή
αλλαγές στο προϊ!ν ή βλάβη σε οθ!νες
υγρών κρυστάλλων
– ”η κανονική ή ”η σύ”φωνη ”ε τις
οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση
του προϊ!ντος
– ”η συντήρηση του προϊ!ντος σύ”φωνα
”ε τις οδηγίες σωστής συντήρησης της
Sony
– εγκατάσταση ή χρήση του προϊ!ντος ”ε
τρ!πο ”η σύ”φωνο ”ε τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα πρ!τυπα
ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα !που
έχει εγκατασταθεί και χρησι”οποιείται
το προϊ!ν.
• Μολύνσεις απ! ιούς ή χρήση του
προϊ!ντος ”ε λογισ”ικ! που δεν
170
GR
παρέχεται ”ε το προϊ!ν ή λανθασ”ένη
εγκατάσταση του λογισ”ικού.
• Την κατάσταση ή τα ελαττώ”ατα των
συστη”άτων ”ε τα οποία χρησι”οποιείται
ή στα οποία ενσω”ατώνεται το προϊ!ν
εκτ!ς απ! άλλα προϊ!ντα της Sony ειδικά
σχεδιασ”ένα για να χρησι”οποιούνται ”ε
το εν λ!γω προϊ!ν.
• Χρήση του προϊ!ντος ”ε εξαρτή”ατα,
περιφερειακ! εξοπλισ”! και άλλα
προϊ!ντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρ!τυπο δεν
συνιστώνται απ! τη Sony.
• Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή απ!
άτο”α που δεν είναι ”έλη της Sony ή του
δικτύου ASN.
• Ρυθ”ίσεις ή προσαρ”ογές χωρίς την
προηγού”ενη γραπτή συγκατάθεση της
Sony, στις οποίες συ”περιλα”βάνονται:
– η αναβάθ”ιση του προϊ!ντος πέρα απ!
τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά
που περιγράφονται στο εγχειρίδιο
χρήσης ή
– οι τροποποιήσεις του προϊ!ντος ”ε
σκοπ! να συ””ορφωθεί προς εθνικές ή
τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και
πρ!τυπα ασφαλείας που ισχύουν σε
χώρες για τις οποίες το προϊ!ν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
• Α”έλεια.
• Ατυχή”ατα, πυρκαγιά, υγρά, χη”ικές και
άλλες ουσίες, πλη””ύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερ”!τητα, ακατάλληλο
εξαερισ”!, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλ”ένη τροφοδοσία ή τάση εισ!δου,
ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συ”περιλα”βανο”ένου του κεραυνού,
άλλων εξωτερικών δυνά”εων και
επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μ!νο τα
υλικά μέρη του προϊ!ντος. Δεν καλύπτει το
λογισμικ! (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή
πρ!κειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης απ!
τον τελικ! χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις απ! την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισ^οί
Με εξαίρεση των !σων αναφέρονται
ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει κα”ία
εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του ν!”ου ή
άλλη) !σον αφορά την ποι!τητα, την
επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την
καταλληλ!τητα του προϊ!ντος ή του
λογισ”ικού που παρέχεται ή συνοδεύει το
προϊ!ν, για συγκεκρι”ένο σκοπ!. Εάν η
ισχύουσα νο”οθεσία απαγορεύει πλήρως ή
”ερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της ”!νο
στη ”έγιστη έκταση που επιτρέπει η
ισχύουσα νο”οθεσία. Οποιαδήποτε
εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως
(στο ”έτρο που το επιτρέπει ο ισχύων
ν!”ος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύς
της παρούσας εγγύησης.
Η ”οναδική υποχρέωση της Sony σύ”φωνα
”ε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή
η αντικατάσταση προϊ!ντων που
υπ!κεινται στους !ρους και συνθήκες της
εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε απώλεια ή ζη”ιά που
σχετίζεται ”ε τα προϊ!ντα, το σέρβις, την
παρούσα εγγύηση, συ”περιλα”βανο”ένων
των οικονο”ικών και άυλων απωλειών, του
τι”ή”ατος που καταβλήθηκε για την αγορά
του προϊ!ντος, της απώλειας κερδών,
εισοδή”ατος, δεδο”ένων, απ!λαυσης ή
χρήσης του προϊ!ντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδε”ένων προϊ!ντων – της ά”εσης,
παρε”πίπτουσας ή επακ!λουθης απώλειας
ή ζη”ίας ακ!”η και αν αυτή η απώλεια ή
ζη”ία αφορά σε:
– Μειω”ένη λειτουργία ή ”η λειτουργία του
προϊ!ντος ή συνδεδε”ένων προϊ!ντων
λ!γω ελαττω”άτων ή ”η διαθεσι”!τητας
κατά την περίοδο που αυτ! βρίσκεται στη
Sony ή σε ”έλος του δικτύου ASN, η
171
GR
οποία προκάλεσε διακοπή
διαθεσι”!τητας του προϊ!ντος, απώλεια
χρ!νου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
– Παροχή ανακριβών πληροφοριών που
ζητήθηκαν απ! το προϊ!ν ή απ!
συνδεδε”ένα προϊ!ντα.
– Ζη”ιά ή απώλεια λογισ”ικών
προγρα””άτων ή αφαιρού”ενων ”έσων
αποθήκευσης δεδο”ένων ή
– Μολύνσεις απ! ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες
και ζη”ιές, που υπ!κεινται σε οιεσδήποτε
γενικές αρχές δικαίου,
συ”περιλα”βανο”ένης της α”έλειας
ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης
σύ”βασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και
απ!λυτης ευθύνης (ακ!”α και για θέ”ατα
για τα οποία η Sony ή ”έλος του δικτύου
ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατ!τητα
πρ!κλησης τέτοιων ζη”ιών).
Στο ”έτρο που η ισχύουσα νο”οθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις
εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την ευθύνη της ”!νο στη ”έγιστη
έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα
νο”οθεσία. Για παράδειγ”α, ”ερικά κράτη
απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον
περιορισ”! ζη”ιών που οφείλονται σε
172
GR
α”έλεια, σε βαριά α”έλεια, σε εκ
προθέσεως παράπτω”α, σε δ!λο και
παρ!”οιες πράξεις. Σε κα”ία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα
εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τι”ή που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊ!ντος,
ωστ!σο αν η ισχύουσα νο”οθεσία επιτρέπει
”!νο περιορισ”ούς ευθυνών υψηλ!τερου
βαθ”ού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσ,^ενα ν,^ι^α
δικαιώ^ατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα
δικαιώ”ατα που απορρέουν απ! την
παρούσα εγγύηση, σύ”φωνα ”ε τους !ρους
που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώ”ατά του που
πηγάζουν απ! την ισχύουσα εθνική
νο”οθεσία σχετικά ”ε την πώληση
καταναλωτικών προϊ!ντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα ν!”ι”α δικαιώ”ατα
που ενδεχο”ένως να έχετε, ούτε εκείνα που
δεν ”πορούν να εξαιρεθούν ή να
περιοριστούν, ούτε δικαιώ”ατά σας
εναντίον των προσώπων απ! τα οποία
αγοράσατε το προϊ!ν. Η διεκδίκηση
οποιωνδήποτε δικαιω”άτων σας
εναπ!κειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τ^ή^α Εξυπηρέτησης Πελατών
Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : [email protected]
Version 01.2009
173
GR
© 2011 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement