Sony | ICD-SX850 | Sony ICD-SX850 SX850 Ψηφιακή συσκευή εγγραφής φωνής με τριπλό μικρόφωνο Οδηγίες χρήσης

Sony ICD-SX850 SX850 Ψηφιακή συσκευή εγγραφής φωνής με τριπλό μικρόφωνο Οδηγίες χρήσης
14XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
27XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
54XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
71XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
79XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
93XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
110XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
125XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
131XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Για πελάτες στην Ευρώπη
Απορριψη παλαιών ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών συσκευών (Ισχύει
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή
στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το
προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνηθισμένα
οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα
πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο
σημείο αποκομιδής για την
ανακύκλωση ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό απορρίπτεται
σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον
που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη διαχείριση
των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση
των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση των φυσικών
πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με
τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία
διάθεσης των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα
από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Σχετικά αξεσουάρ: Καλώδιο USB, Υποδοχή
GR
Εναλλακτική διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο αυτό επάνω στη μπαταρία ή
στη συσκευασία δείχνει ότι η μπαταρία
που παρέχεται με αυτό το προϊόν δεν
πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα
οικιακά απορρίμματα.
Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα
χημικό σύμβολο. Τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο
(Hg) ή τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η μπαταρία
περιέχει περισσότερο από 0,0005% υδραργύρου ή
0,004% μολύβδου.
Με το να βεβαιωθείτε ότι οι συγκεκριμένες μπαταρίες
συλλέχτηκαν σωστά, βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία.
Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας,
επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη
μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή
η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό.
Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της
μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας
ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών,
παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να
αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν.
Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο
συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών για
ανακύκλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα
ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το
προϊόν.
Σημείωση για τους πελάτες: οι
παρακάτω πληροφορίες αφορούν
μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες
όπου ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony
corporation , 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075
Ιαπωνία. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για
το EMC και την ασφάλεια των προϊόντων είναι η
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Στουτγκάρδη, Γερμανία. Για οποιαδήποτε
θέμα υπηρεσίας ή εγγύησης, παρακαλώ ανατρέξτε
στις διευθύνσεις που δίνονται στα χωριστά έγγραφα
υπηρεσιών ή εγγύησης.



Η ηχογραφημένη μουσική περιορίζεται στην
ιδιωτική χρήση μόνο. Για να χρησιμοποιήσετε
μουσικά αρχεία πέραν του περιορισμού αυτού
απαιτείται άδεια από τους κατόχους των
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η Sony δεν ευθύνεται για τη μη ολοκληρωμένη
εγγραφή/λήψη ή για κατεστραμμένα δεδομένα
λόγω προβλημάτων της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής ή του υπολογιστή.
Ανάλογα με τους τύπους κειμένου και
χαρακτήρων, το κείμενο που εμφανίζεται στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής ενδέχεται να μην
εμφανίζεται σωστά. Αυτό οφείλεται στους εξής
παράγοντες:
 Στη χωρητικότητα της συνδεδεμένης
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
 Στη μη κανονική λειτουργία της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
 Στην καταγραφή των πληροφοριών
σε γλώσσα ή χαρακτήρες που δεν
υποστηρίζονται από τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής.
Σημείωση για τους
χρήστες
Πρόγραμμα © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporation
Documentation ©2009 Sony Corporation
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Δεν είναι
δυνατή η ολική ή μερική αναπαραγωγή, μετάφραση ή
μείωση σε μέγεθος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου
ή του λογισμικού που περιγράφεται στο παρόν, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Sony Corporation.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ Η SONY
CORPORATION ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ Ή
ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ,
ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΩΣ, ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΑΛΛΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ.
Η Sony Corporation διατηρεί το δικαίωμα να
πραγματοποιήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στο παρόν
εγχειρίδιο ή στις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν,
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.
Το λογισμικό που περιγράφεται στο παρόν μπορεί ακόμη
να διέπεται από τους όρους μιας ξεχωριστής άδειας χρήσης
χρήστη.
 Το παρόν λογισμικό προορίζεται για Windows και δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Macintosh.
 Το παρεχόμενο καλώδιο προορίζεται για τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής ICD-SX750/SX850. Δεν
μπορείτε να συνδέσετε άλλες συσκευές ψηφιακής
εγγραφής.
GR
Πίνακας
περιεχομένων
Έλεγχος των περιεχομένων της
συσκευασίας......................................................... 7
Ευρετήριο εξαρτημάτων και
χειριστηρίων......................................................... 8
Έναρξη
Βήμα 1: Προετοιμασία ηλεκτρικής
πηγής.......................................................................14
Εισαγωγή των μπαταριών......................14
Αποσύνδεση συσκευής ψηφιακής
εγγραφής από υπολογιστή...................15
Όταν φορτίζετε/αλλάζετε τις
μπαταρίες.........................................................16
Βήμα 2: Ρύθμιση του ρολογιού...............19
Ρύθμιση ρολογιού μετά την
επαναφόρτιση μπαταριών....................19
Ρύθμιση του ρολογιού με χρήση
του μενού.........................................................20
Βήμα 3: Ρύθμιση της γλώσσας που θα
χρησιμοποιηθεί στο παράθυρο
ενδείξεων..............................................................21
Βήμα 4: Προετοιμασίες που
απαιτούνται πριν από την εγγραφή.....23
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής...............25
GR
Απενεργοποίηση.........................................26
Ενεργοποίηση . ............................................26
Εγγραφή
Εγγραφή μηνυμάτων.....................................27
Επιλογή του τρόπου εγγραφής...............30
Ρύθμιση της στάθμης εγγραφής............33
Τρόπος χειροκίνητης εγγραφής.............35
Αυτόματη ρύθμιση της στάθμης
εισόδου για να εμποδίσετε την
παραμόρφωση του ήχου
– το χαρακτηριστικό LIMITER...................37
Εγγραφή λίγα δευτερόλεπτα πριν από
την έναρξη της εγγραφής
– το χαρακτηριστικό προεγγραφής.....38
Αποκλεισμός χαμηλών συχνοτήτων
– το χαρακτηριστικό LCF............................41
Έναρξη της εγγραφής αυτόματα σε
ανταπόκριση του ήχου
– το χαρακτηριστικό VOR...........................42
Διαίρεση μηνύματος σε δύο μέρη κατά
την εγγραφή.......................................................43
Προσθήκη εγγραφής σε μήνυμα που
έχει εγγραφεί ήδη............................................45
Προσθήκη μιας επεγγραφής κατά την
αναπαραγωγή....................................................47
Εγγραφή με εξωτερικό μικρόφωνο......49
Εγγραφή ήχου από τηλέφωνο ή
κινητό τηλέφωνο.........................................50
Αναπαραγωγή μηνύματος σε
επιθυμητή ώρα με ειδοποίηση...............67
Εγγραφή από άλλο εξοπλισμό................50
Για να εγγράψετε με τη λειτουργία
συγχρονισμένης εγγραφής...................51
Για να εγγράψετε χωρίς τη λειτουργία
συγχρονισμένης εγγραφής...................52
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή μηνυμάτων........................54
Επιλογή του τρόπου
αναπαραγωγής.................................................57
Αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου
τμήματος επανειλημμένα
– Επανάληψη A-B........................................58
Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής
– το χαρακτηριστικό DPC...........................59
Ενίσχυση του ήχου των μπάσων............60
Μείωση της παραμόρφωσης για
πιο καθαρή ανθρώπινη φωνή
– το χαρακτηριστικό Noise Cut..............61
Ρύθμιση του ήχου αναπαραγωγής με
ενίσχυση του αδύναμου ήχου
– το χαρακτηριστικό Digital
Voice Up................................................................63
Προσθήκη σελιδοδείκτη.............................64
Εγγραφή με άλλο εξοπλισμό....................66
Επεξεργασία μηνυμάτων
Σβήσιμο μηνυμάτων.....................................71
Σβήσιμο μηνυμάτων ένα-ένα..............71
Σβήσιμο όλων των μηνυμάτων
σε φάκελο........................................................72
Μεταφορά μηνύματος σε
διαφορετικό φάκελο......................................73
Διαίρεση μηνύματος σε δύο μέρη........75
Προσθήκη ενδείξεων προτεραιότητας
– λειτουργία ενδείξεων
προτεραιότητας................................................77
Αποφυγή τυχαίας λειτουργίας
– το χαρακτηριστικό HOLD.......................78
Χρήση της Λειτουργίας του
Μενού
Δημιουργώντας Ρυθμίσεις για το
Μενού.....................................................................79
GR
Χρήση του υπολογιστή σας
Τι μπορείτε να κάνετε
χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.......93
Απαιτήσεις συστήματος για τον
υπολογιστή σας............................................94
Σύνδεση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής με τον υπολογιστή σας....95
Αποσύνδεση συσκευής ψηφιακής
εγγραφής από υπολογιστή...................96
Αντιγραφή αρχείων από τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής στον
υπολογιστή σας................................................96
Αντιγραφή αρχείων από τον
υπολογιστή σας στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής και
αναπαραγωγή των αρχείων......................97
Δομή φακέλων και αρχείων..................99
Χρήση του παρεχόμενου λογισμικού
Digital Voice Editor.......................................101
Τι μπορείτε να κάνετε
χρησιμοποιώντας το λογισμικό
Digital Voice Editor..................................101
Απαιτήσεις συστήματος.......................103
Εγκατάσταση του λογισμικού...........104
Χρήση των αρχείων βοήθειας.........108
Μεταφορά αρχείων με το λογισμικό
Digital Voice Editor..................................108
GR
Χρήση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής ως συσκευή μαζικής
αποθήκευσης USB.......................................109
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων................110
Συσκευή ψηφιακής εγγραφής..........110
Μηνύματα σφαλμάτων.........................120
Περιορισμοί συστήματος....................123
Πρόσθετες πληροφορίες
Χρήση προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος USB
(δεν παρέχεται)..............................................125
Αποσύνδεση συσκευής
ψηφιακής εγγραφής από πρίζα
εναλλασσόμενου ρεύματος..............126
Προφυλάξεις....................................................127
Προδιαγραφές................................................129
Ευρετήριο..........................................................131
Έλεγχος των περιεχομένων
της συσκευασίας
Προστατευτικό αντιανεμικό κάλυμμα
μικροφώνου (1)
Χρησιμοποιήστε το για να
καλύψετε τα ενσωματωμένα
μικρόφωνα.
Συσκευή ψηφιακής εγγραφής (1)
Λογισμικό εφαρμογής, Digital Voice
Editor (CD-ROM)
Αφαιρέστε τη μεμβράνη από το παράθυρο
ενδείξεων πριν να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
NH‑AAA (μέγεθος ΑΑΑ) (2)
Στερεοφωνικά ακουστικά* (1)
Λογισμικό εφαρμογής, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)*
Υποδοχή* (1)
Βάση (1)
Θήκη μεταφοράς (1)
Μικρόφωνο ηχογράφησης τηλεφώνου* (1)
Θήκη μπαταριών (1)
Οδηγίες λειτουργίας
* Τα στερεοφωνικά ακουστικά, η θήκη
μεταφοράς, το μικρόφωνο και κάποια
από τα λογισμικά παρέχονται με ορισμένα
μοντέλα και σε ορισμένες περιοχές μόνο.
Καλώδιο USB (1)
Λάβετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές ή
τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά
από αυτό το εγχειρίδιο θα μπορούσαν να
ακυρώσουν την άδεια χρήσης αυτού του
εξοπλισμού.
GR
Ευρετήριο
εξαρτημάτων και
χειριστηρίων
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις σελίδες
που υποδεικνύονται στις παρενθέσεις.
Μπροστινό μέρος
Κουμπί DIVIDE/
(44, 65, 75)
(σελιδοδείκτης)
Κουμπί (φάκελος)/MENU
(27, 54, 79)
Βύσμα  (ακουστικά)*2 (29, 55, 66)
Κουμπί  (εγγραφή/παύση)
(27, 29, 40)
Κουμπί  (διακοπή) (28, 54, 69, 79)
Κουμπί  (ταχεία αναπαραγωγή/
γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά)
(27, 54, 55, 65, 79)
Κουμπί  (αναπαραγωγή/
διακοπή/εισαγωγή)*3 (29, 54, 56, 79)
Κουμπί  (ανασκόπηση/γρήγορη
κίνηση προς τα πίσω) (27, 54, 55, 65, 79)
Κουμπί VOL (ένταση ήχου) +*3/– (29,
54)
Κουμπί (επανάληψη) A-B/
(προτεραιότητα) (58, 77)
Κουμπί ERASE (71)
Ενσωματωμένο μικρόφωνο
(κατευθυντικό)*1 (28, 36)
Ενσωματωμένα μικρόφωνα
(στερεοφωνικά)*1 (28, 36)
Ένδειξη λειτουργίας (15, 18, 27, 54, 91)
Παράθυρο ενδείξεων (10)
GR
Άνοιγμα για ιμάντα χειρός
(Ο ιμάντας χειρός δεν παρέχεται.)
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής σε εξωτερικούς χώρους, τοποθετήστε
το παρεχόμενο αντιανεμικό κάλυμμα στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής, έτσι ώστε το αντιανεμικό
κάλυμμα να καλύπτει τα ενσωματωμένα μικρόφωνα,
για να μειώνεται ο θόρυβος από τον αέρα.
*1
Πίσω μέρος
Συνδέστε τα παρεχόμενα στερεοφωνικά
ακουστικά ή τα ακουστικά που διατίθενται στο
εμπόριο στο βύσμα  (ακουστικά). Αν ακούγεται
ανεπιθύμητος θόρυβος, σκουπίστε την υποδοχή
των ακουστικών για να την καθαρίσετε.
*2
Ηχείο
Διακόπτης HOLD (21, 26, 78)
Διακόπτης NOISE CUT (61)
Προς βύσμα
 (ακουστικά)
Διακόπτης DPC (59)
Διακόπτης DIRECTNL (κατευθυντικός) (29)
Βύσμα  (μικρόφωνο)*3 (49, 51)
Σύνδεση
Αυτά τα κουμπιά και το βύσμα φέρουν μια ανάγλυφη
κουκίδα. Χρησιμοποιήστε τη ως σημείο αναφοράς για
τις λειτουργίες, ή για να αναγνωρίσετε κάθε υποδοχή.
(USB) (14, 95, 125)
Χώρος μπαταριών (14)
*3
GR
Παράθυρο ενδείξεων
Εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή και
διακοπή
Ένδειξη τρόπου λειτουργίας
Εμφανίζει τα ακόλουθα, ανάλογα με
το τρέχοντα τρόπο λειτουργίας
: διακοπή
: αναπαραγωγή
: ανασκόπηση (γρήγορη
κίνηση προς τα πίσω)/ταχεία
αναπαραγωγή (γρήγορη κίνηση
προς τα μπροστά)
: κίνηση προς τα πίσω/
μπροστά συνεχόμενα
Ένδειξη φακέλου
: Φάκελος για μηνύματα που
εγγράφονται με χρήση της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
: Φάκελος για μηνύματα/μουσική
που αντιγράφεται από υπολογιστή,
μόνο με δυνατότητα αναπαραγωγής.
10
GR
Ένδειξη χρόνου που παρήλθε/
χρόνου που απομένει/ημερομηνίας
και ώρας εγγραφής
Ένδειξη για όνομα φακέλου/τίτλο
μηνύματος/όνομα καλλιτέχνη/όνομα
αρχείου
Ένδειξη μπαταριών
Όταν χρησιμοποιούνται
επαναφορτιζόμενες ή ξηρές
μπαταρίες, η ένδειξη εμφανίζει την
εναπομένουσα ισχύ μπαταριών.
Όταν φορτίζονται οι
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα.
Αριθμός μηνύματος
Ο αριθμός του επιλεγμένου μηνύματος
εμφανίζεται στον αριθμητή και ο
συνολικός αριθμός των μηνυμάτων του
φακέλου εμφανίζεται στον παρανομαστή.
Ενδείξεις προτεραιότητας
Εμφανίζονται όταν ένα μήνυμα
έχει επισημανθεί με ενδείξεις
προτεραιότητας.
Ένδειξη σελιδοδείκτη
Εμφανίζεται όταν έχει οριστεί
σελιδοδείκτης για ένα μήνυμα.
Ένδειξη ειδοποίησης
Εμφανίζεται όταν έχει ρυθμιστεί η
ειδοποίηση για ένα μήνυμα.
Ένδειξη αναπαραγωγής επανάληψης
: Εμφανίζεται όταν ένα μήνυμα
αναπαράγεται επανειλημμένα.
: Εμφανίζεται όταν τα μηνύματα
σε έναν φάκελο αναπαράγονται
επανειλημμένα.
: Εμφανίζεται όταν όλα
τα μηνύματα αναπαράγονται
επανειλημμένα.
Ένδειξη ηχητικού εφέ
Εμφανίζει τη ρύθμιση "EFFECT" στο μενού.
: Έγινε επιλογή του "BASS1".
Ενισχύεται ο ήχος των μπάσων.
: Έγινε επιλογή του "BASS2".
Ενισχύεται περισσότερο ο ήχος
των μπάσων.
Ένδειξη τρόπου εγγραφής
Εμφανίζει τον τρόπο εγγραφής που
ορίστηκε με τη χρήση του μενού όταν η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται
σε τρόπο διακοπής και εμφανίζει τον
τρέχοντα τρόπο εγγραφής όταν η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται
σε τρόπο αναπαραγωγής.
,
,
: Εγγραφή αρχείων
MP3 με χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
,
: Εγγραφή αρχείων LPCM
με χρήση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής.
,
,
,
,
: Εγγραφή
αρχείων LPEC με χρήση της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα "Επιλογή του τρόπου
εγγραφής" (σελίδα 30).
Εμφανίζει ένα από τα παρακάτω όταν
μεταφέρεται ένα αρχείο από τον
υπολογιστή.
: Μεταφορά αρχείων MP3.
: Μεταφορά αρχείων LPCM.
: Μεταφορά αρχείων WMA.
Εμφανίζει το παρακάτω εικονίδιο αν
η συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν
αναγνωρίζει το αρχείο.
Ένδειξη στάθμης εγγραφής
Εμφανίζει την τρέχουσα επιλεγμένη
ευαισθησία του μικροφώνου για την
εγγραφή.
: Εγγραφή με χαμηλή στάθμη
εγγραφής.
: Εγγραφή με υψηλή στάθμη
εγγραφής.
: Εγγραφή με την πιο υψηλή
στάθμη εγγραφής.
: Εγγραφή με σωστή ισορροπία
για μουσική.
: Εγγραφή με τρόπο
χειροκίνητης εγγραφής.
11
GR
Ένδειξη εναπομένοντος χρόνου
εγγραφής
Εμφανίζει τον εναπομένοντα χρόνο
εγγραφής σε ώρες, λεπτά και
δευτερόλεπτα.
Αν απομένουν περισσότερες από 10
ώρες, ο χρόνος εμφανίζεται σε ώρες.
Αν απομένουν περισσότερα από 10
λεπτά και λιγότερες από 10 ώρες,
ο χρόνος εμφανίζεται σε ώρες και
λεπτά.
Αν απομένουν λιγότερα από 10
λεπτά, ο χρόνος εμφανίζεται σε λεπτά
και δευτερόλεπτα.
Εμφανίζεται κατά την εγγραφή
Ένδειξη τρόπου λειτουργίας
Εμφανίζει τα ακόλουθα, ανάλογα με
τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
: εγγραφή.
: Αναβοσβήνει κατά την
αναμονή εγγραφής/παύση
εγγραφής.
: εγγραφή με την
λειτουργία VOR.
: παύση εγγραφής με την
λειτουργία VOR (αναβοσβήνει).
12
GR
Αν πιέσετε  (εγγραφή/παύση) για
να κάνετε παύση όταν το "VOR" είναι
ρυθμισμένο στο "ON" στο μενού,
αναβοσβήνει μόνο το "
".
: Συγχρονισμένη εγγραφή
: Αναβοσβήνει όταν η
συγχρονισμένη εγγραφή έχει
ρυθμιστεί σε παύση.
Μετρητής στάθμης εγγραφής
Εάν έχουν περάσει λιγότερες από 100
ώρες από την έναρξη της εγγραφής,
ο χρόνος εμφανίζεται σε ώρες, λεπτά
και δευτερόλεπτα.
Όταν η ρύθμιση "PRE REC" είναι
"ON" στο μενού, ο χρόνος αναμονής
προεγγραφής εμφανίζεται σε
δευτερόλεπτα από 0 έως 5.
Ένδειξη ειδοποίησης
Ένδειξη στάθμης εγγραφής
Εμφανίζει την τρέχουσα ευαισθησία
του μικροφώνου κατά την εγγραφή.
: Για να εγγράψετε υπαγόρευση
ή να εγγράψετε σε θορυβώδες
μέρος.
: Για να εγγράψετε μια συνάντηση
σε ήσυχο/ευρύχωρο μέρος.
: Για να εγγράψετε με ακόμα
υψηλότερη ευαισθησία.
: Για να εγγράψετε μουσική.
Εμφανίζει τη στάθμη εγγραφής κατά
τη χειροκίνητη εγγραφή.
Ένδειξη χρόνου εγγραφής που
παρήλθε/χρόνου αναμονής
προεγγραφής
Εάν έχουν περάσει περισσότερες
από 100 ώρες από την έναρξη της
εγγραφής, ο χρόνος εμφανίζεται σε
ώρες και λεπτά.
Ένδειξη τρόπου εγγραφής
Εμφανίζει τον τρόπο εγγραφής που
έχει ρυθμιστεί στο μενού.
Ένδειξη περιοριστή
: Όταν η ρύθμιση "LIMITER"
είναι "ON" στο μενού.
: Όταν κάνετε εγγραφή με
άλλον τρόπο εκτός από τον τρόπο
χειροκίνητης εγγραφής.
Ένδειξη εναπομένοντος χρόνου
εγγραφής
Ένδειξη μπαταριών
Ένδειξη LCF (Low Cut Filter)
: Όταν η ρύθμιση "LCF (LOW
CUT)" είναι "ON" στο μενού.
: Όταν η ρύθμιση "LCF (LOW
CUT)" είναι "OFF" στο μενού.
13
GR
Έναρξη
Βήμα 1: Προετοιμασία
ηλεκτρικής πηγής
Αφαιρέστε τη μεμβράνη από το παράθυρο
ενδείξεων πριν να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
3 Φορτίστε τις μπαταρίες μέσω της
σύνδεσης
(USB) της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής, την οποία
θα συνδέσετε με ενεργοποιημένο
υπολογιστή.
Υπολογιστής
Προς τη θύρα
USB του
υπολογιστή
σας
Εισαγωγή των μπαταριών
1 Ολισθήστε και ανυψώστε το καπάκι
του χώρου μπαταριών.
Στον σύνδεση
(USB)
Καλώδιο USB
Συσκευή ψηφιακής εγγραφής
2 Τοποθετήστε δύο επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες NH-AAA με τη σωστή
πολικότητα και κλείστε το καπάκι.
14
GR
Ενώ φορτίζονται οι μπαταρίες,
εμφανίζεται η ένδειξη "CONNECTING"
και η ένδειξη μπαταριών ως κινούμενη
εικόνα.
Όταν η ένδειξη μπαταριών είναι " ", η
φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. (Χρόνος
φόρτισης: περίπου 4 ώρες*)
Όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής για πρώτη φορά
ή αφού δεν έχετε χρησιμοποιήσει
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής για
αρκετό χρόνο, συνιστάται να φορτίσετε
τις μπαταρίες συνεχόμενα έως ότου
εμφανιστεί η ένδειξη " ".
* Αυτή είναι μια προσεγγιστική τιμή για
τον χρόνο που απαιτείται για να γίνει
φόρτιση από μηδενική εναπομένουσα ισχύ
μπαταριών έως πλήρη ισχύ μπαταριών
σε θερμοκρασία δωματίου. Διαφέρει
ανάλογα με την εναπομένουσα ισχύ και
την κατάσταση των μπαταριών. Επίσης,
απαιτείται περισσότερος χρόνος αν η
θερμοκρασία των μπαταριών είναι χαμηλή ή
αν φορτίζετε τις μπαταρίες ενώ μεταφέρετε
δεδομένα στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία,
διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί
καταστροφή δεδομένων.
1 Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη
λειτουργίας δεν αναβοσβήνει.
2 Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης
USB που είναι συνδεδεμένο στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής από
τη θύρα USB του υπολογιστή.
Έναρξη
Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη μπαταριών,
η φόρτιση δεν έχει γίνει σωστά. Συνεχίστε
ξανά με το βήμα 1.
Αποσύνδεση συσκευής
ψηφιακής εγγραφής από
υπολογιστή
Στην οθόνη των Windows, κάντε
αριστερό κλικ στην επιλογή "Ασφαλής
κατάργηση συσκευών υλικού" στη
γραμμή εργασιών και επιλέξτε
"Ασφαλής κατάργηση συσκευής
αποθήκευσης USB".
Στην οθόνη Macintosh, σύρετε
το εικονίδιο "IC RECORDER"
στην επιφάνεια εργασίας στα
"Απορρίμματα" και αφήστε το εκεί.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
αποσύνδεση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας που συνοδεύουν τον
υπολογιστή σας.
15
GR
 Συμβουλές
 Μπορείτε να φορτίσετε τις επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες αν συνδέσετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος
με τη χρήση προσαρμογέα εναλλασσόμενου
ρεύματος USB (δεν παρέχεται) (σελίδα 125).
 Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, τα
μηνύματα που έχουν εγγραφεί ή οι ρυθμίσεις
ειδοποίησης δεν διαγράφονται ακόμα και αν
αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
 Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, το ρολόι
συνεχίζει να κινείται για συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα μετά από την αφαίρεση των μπαταριών.
 Παρατηρήσεις





16
GR
Ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη "
"ή
η ένδειξη "
" αντί για την ένδειξη
μπαταριών, δεν μπορείτε να φορτίσετε
τις μπαταρίες. Φορτίστε τις μπαταρίες σε
περιβάλλον με θερμοκρασία 5 °C – 35 °C.
Αν το "USB CHARGE" στο "DETAIL MENU"
είναι ρυθμισμένο σε "OFF", δεν μπορείτε να
φορτίσετε τις μπαταρίες με τη χρήση του
υπολογιστής σας. Ρυθμίστε το "USB CHARGE"
σε "ON" (σελίδα 92).
Κατά την αναπαραγωγή με χρήση εσωτερικού
ηχείου, δεν μπορείτε να φορτίσετε τις μπαταρίες.
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
η ένδειξη μπαταριών ενδέχεται να μην
ανάβει πλήρως.
Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των μπαταριών της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής ενώ ο υπολογιστής
βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, ακόμα και εάν
ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
Εμφανίζεται η ένδειξη ρύθμισης ρολογιού
και αναβοσβήνει το τμήμα έτους όταν
εισάγετε μπαταρίες για την πρώτη φορά
ή όταν εισάγετε μπαταρίες αφού η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής ήταν χωρίς
μπαταρίες για αρκετό χρονικό διάστημα.
Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση
ρολογιού μετά την επαναφόρτιση
μπαταριών" στη σελίδα 19 για να
ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα.
Όταν φορτίζετε/αλλάζετε τις
μπαταρίες
Η ένδειξη μπαταριών στην οθόνη δείχνει
την κατάσταση των μπαταριών.
Ένδειξη υπολοίπου μπαταριών
: Φορτίστε τις επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες ή αντικαταστήστε τις
παλιές μπαταρίες με καινούριες.

: Εμφανίζεται η ένδειξη "LOW BATTERY"
και σταματάει η λειτουργία της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλκαλικές
μπαταρίες LR03 (μέγεθος AAA) που
διατίθενται στο εμπόριο αλλά δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μπαταρίες
μαγγανίου.
Διάρκεια μπαταριών*1
Όταν χρησιμοποιείτε αλκαλικές
μπαταρίες Sony LR03 (SG) (μέγεθος AAA)
Όταν χρησιμοποιείτε τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
Sony NH‑AAA
Εγγραφή
Εγγραφή
Αναπαραγωγή*2 Αναπαραγωγή
μέσω ηχείου με χρήση
ακουστικών
Αναπαραγωγή*2 Αναπαραγωγή
μέσω ηχείου με χρήση
ακουστικών
LPCM 44/16*3
Περίπου 25 ώ.
Περίπου 21 ώ.
Περίπου 26 ώ.
LPCM 22/16*4
Περίπου 23 ώ.
Περίπου 19 ώ.
Περίπου 23 ώ.
Περίπου 19 ώ.
Περίπου 16 ώ.
Περίπου 20 ώ.
MP3 192k*5
Περίπου 22 ώ.
Περίπου 21 ώ.
Περίπου 26 ώ.
LPCM 22/16*4
Περίπου 17 ώ.
Περίπου 15 ώ.
Περίπου 18 ώ.
MP3 128k*6
Περίπου 22 ώ.
Περίπου 21 ώ.
Περίπου 26 ώ.
MP3 192k*5
Περίπου 17 ώ.
Περίπου 16 ώ.
Περίπου 20 ώ.
MP3 48k*7
Περίπου 25 ώ.
Περίπου 21 ώ.
Περίπου 26 ώ.
MP3 128k*6
Περίπου 17 ώ.
Περίπου 16 ώ.
Περίπου 20 ώ.
LPEC STHQ*8
Περίπου 18 ώ.
Περίπου 20 ώ.
Περίπου 24 ώ.
MP3 48k*7
Περίπου 19 ώ.
Περίπου 16 ώ.
Περίπου 20 ώ.
LPEC ST*9
Περίπου 20 ώ.
Περίπου 21 ώ.
Περίπου 25 ώ.
LPEC STHQ*8
Περίπου 14 ώ.
Περίπου 15 ώ.
Περίπου 18 ώ.
LPEC STLP*10
Περίπου 22 ώ.
Περίπου 21 ώ.
Περίπου 27 ώ.
LPEC ST*9
Περίπου 15 ώ.
Περίπου 16 ώ.
Περίπου 19 ώ.
LPEC SP*11
Περίπου 22 ώ.
Περίπου 22 ώ.
Περίπου 28 ώ.
LPEC STLP*10
Περίπου 17 ώ.
Περίπου 16 ώ.
Περίπου 20 ώ.
LPEC LP*12
Περίπου 26 ώ.
Περίπου 24 ώ.
Περίπου 30 ώ.
LPEC SP*11
Περίπου 17 ώ.
Περίπου 17 ώ.
Περίπου 21 ώ.
Περίπου 20 ώ.
Περίπου 25 ώ.
LPEC LP*12
Περίπου 19 ώ.
Περίπου 18 ώ.
Περίπου 22 ώ.
Περίπου 16 ώ.
Περίπου 19 ώ.
Μουσικό αρχείο —
(WMA 128
kbps/44,1 kHz)
Μουσικό αρχείο —
(WMA 128
kbps/44,1 kHz)
Έναρξη
LPCM 44/16*3
(ώ.: ώρες)
(ώ.: ώρες)
17
GR
Οι μετρήσεις για τη διάρκεια ζωής της
μπαταρίας πραγματοποιούνται μέσω δοκιμών
καθορισμένων από τη Sony. Η διάρκεια των μπαταριών ενδέχεται να μειωθεί
ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
*2
Όταν αναπαράγετε μουσική μέσω του
εσωτερικού ηχείου με τη στάθμη έντασης
ήχου ρυθμισμένη σε 20
*3
LPCM 44/16: Εγγραφή αρχείου LPCM με
χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
με τρόπο στερεοφωνικής εγγραφής υψηλής
ποιότητας
*4
LPCM 22/16: Εγγραφή αρχείου LPCM με
χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
με τρόπο στερεοφωνικής εγγραφής μακράς
αναπαραγωγής
*5
MP3 192k: Εγγραφή αρχείου MP3 με χρήση
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής με τρόπο
στερεοφωνικής εγγραφής υψηλής ποιότητας
*6
MP3 128k: Εγγραφή αρχείου MP3 με χρήση
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής με τρόπο
τυπικής στερεοφωνικής εγγραφής
*7
MP3 48k: Εγγραφή αρχείου MP3 με χρήση
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής με τρόπο
τυπικής μονοφωνικής εγγραφής
*8
LPEC STHQ: Τρόπος στερεοφωνικής
εγγραφής υψηλής ποιότητας LPEC
*9
LPEC ST: Τρόπος τυπικής στερεοφωνικής
εγγραφής LPEC
*10
LPEC STLP: Τρόπος στερεοφωνικής
εγγραφής μακράς αναπαραγωγής LPEC
*11
LPEC SP: Τρόπος μονοφωνικής εγγραφής
τυπικής αναπαραγωγής LPEC
*12
LPEC LP: Τρόπος μονοφωνικής εγγραφής
μακράς αναπαραγωγής LPEC
*1
18
GR
Σημείωση για την πρόσβαση
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
αποκτάει πρόσβαση σε δεδομένα
όταν εμφανίζεται μια κινούμενη
εικόνα ενημέρωσης και το μήνυμα
"UPDATING DATABASE..." στο παράθυρο
ενδείξεων ή όταν η ένδειξη λειτουργίας
αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.
Ενώ η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
αποκτάει πρόσβαση σε δεδομένα, μην
αφαιρείτε τις μπαταρίες και μη συνδέετε
ή αποσυνδέετε τον προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος USB (δεν
παρέχεται). Αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται
να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα.
 Παρατήρηση
Αν απαιτείται από τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής να κάνει επεξεργασία μεγάλης
ποσότητας δεδομένων, ενδέχεται να
εμφανιστεί μια κινούμενη εικόνα ενημέρωσης
και το μήνυμα "UPDATING DATABASE..."
για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Αυτό
δεν αποτελεί δυσλειτουργία της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
Περιμένετε έως ότου σβήσει η κινούμενη
εικόνα και το μήνυμα πριν αρχίσετε τη
λειτουργία.
Βήμα 2: Ρύθμιση του
ρολογιού
Ρύθμιση ρολογιού μετά την
επαναφόρτιση μπαταριών
1 Πιέστε  ή 
για να ρυθμίσετε
το έτος, τον μήνα, την ημέρα, την
ώρα και τα λεπτά με σειρά και
κατόπιν πιέστε .

, 

Έναρξη
/MENU
Εμφανίζεται η ένδειξη "EXECUTING…."
και το ρολόι ρυθμίζεται.
2 Πιέστε  (διακοπή) για να
επιστρέψετε στην οθόνη του
τρόπου διακοπής.
Πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι για να
χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό
ειδοποιήσεων ή για να εγγράψετε την
ημερομηνία και ώρα.
Εμφανίζεται η ένδειξη ρύθμισης ρολογιού όταν
εισάγετε μπαταρίες για πρώτη φορά ή όταν
εισάγετε μπαταρίες αφού η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής ήταν χωρίς μπαταρίες για αρκετό
χρονικό διάστημα, εμφανίζεται το μήνυμα
"SET DATE & TIME" και ύστερα αναβοσβήνει το
τμήμα έτους στο παράθυρο ενδείξεων.
19
GR
Ρύθμιση του ρολογιού με
χρήση του μενού
Ενώ η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι
σε τρόπο διακοπής, μπορείτε να ρυθμίσετε
το ρολόι χρησιμοποιώντας το μενού.
1 Επιλέξτε "DATE & TIME" στο μενού.
Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU για να
μεταβείτε στον τρόπο μενού.Εμφανίζεται
το παράθυρο με τον τρόπο μενού.
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το
"DETAIL MENU" και πιέστε .
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε το
"DATE & TIME" και πιέστε .
Όταν επιλέγετε "AUTO", το ρολόι
ρυθμίζεται αυτόματα χρησιμοποιώντας
το ρολόι στον υπολογιστή που είναι
συνδεδεμένος με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής και στον οποίο γίνεται
εκκίνηση του παρεχόμενου λογισμικού
του Digital Voice Editor.
Όταν επιλέγετε "MANUAL", συνεχίστε
στα επόμενα βήματα.
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"09y1m1d" και ύστερα πιέστε .
4 Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε
το έτος, τον μήνα, την ημέρα, την
ώρα και τα λεπτά με σειρά και
κατόπιν πιέστε .
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"AUTO" ή "MANUAL" και πιέστε .
20
GR
Εμφανίζεται η ένδειξη "EXECUTING…."
και το ρολόι ρυθμίζεται.
5 Πιέστε  (διακοπή) για να
επιστρέψετε στην οθόνη του
τρόπου διακοπής.
 Συμβουλές
 Πιέστε το
/MENU για να επιστρέψτε στην
προηγούμενη λειτουργία.
 Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή ώρας του
ρολογιού σε "12-HOUR" ή "24-HOUR" στο
μενού. Όταν επιλέξτε το "12-HOUR", στο
παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται το "AM"
ή το "PM".
Αν δεν πιέσετε  εντός ενός λεπτού από
την εισαγωγή των δεδομένων ρύθμισης
ρολογιού, ακυρώνεται ο τρόπος ρύθμισης
ρολογιού και το παράθυρο επιστρέφει στην
οθόνη του τρόπου διακοπής.
Για να εμφανίσετε την τρέχουσα
ώρα
Ολισθήστε τον διακόπτη HOLD προς
την κατεύθυνση του βέλους για να
εμφανίσετε την τρέχουσα ώρα.

Έναρξη
 Παρατήρηση
Βήμα 3: Ρύθμιση
της γλώσσας που θα
χρησιμοποιηθεί στο
παράθυρο ενδείξεων

, 
/MENU
Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που
θα χρησιμοποιείται για μηνύματα, μενού,
ονόματα φακέλων, ονόματα αρχείων, κτλ.
από 6 γλώσσες (Ευρωπαϊκό μοντέλο)/11
γλώσσες (άλλα μοντέλα).
21
GR
1 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"DETAIL MENU" και πιέστε .
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"MENU LANGUAGE" και πιέστε .
Μπορείτε να επιλέξετε τις παρακάτω
γλώσσες.
Ευρωπαϊκό μοντέλο:
Deutsch (Γερμανικά), English
(Αγγλικά), Español (Ισπανικά),
Français (Γαλλικά), Italiano
(Ιταλικά), Pyccкий (Ρωσικά)
Άλλα μοντέλα:
Deutsch (Γερμανικά), English
(Αγγλικά), Español (Ισπανικά),
Français (Γαλλικά), Italiano
(Ιταλικά), Pyccкий (Ρωσικά),
(Ιαπωνικά),
(Κορεατικά),
(Κινεζικά),
(Κινεζικά),
(Ταϊλανδικά)
5 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
4 Πιέστε  ή  για να
επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε
να χρησιμοποιήσετε και ύστερα
πιέστε .
22
GR
Βήμα 4: Προετοιμασίες
που απαιτούνται πριν
από την εγγραφή
Εγγραφή μουσικής παράστασης

Εγγραφή σε συνάντηση





Έναρξη

Ορίστε τη ρύθμιση "REC LEVEL" στην
επιλογή "HIGH " ή "S‑HIGH " στο
μενού (σελίδα 33).
Ολισθήστε τον διακόπτη DIRECTNL
στην επιλογή "ON" για να εγγράψετε μια
φωνή από συγκεκριμένη κατεύθυνση
(σελίδα 29).
Ορίστε τη ρύθμιση "LCF (LOW CUT)"
στην επιλογή "ON" στο μενού για να
εμποδίσετε τον θόρυβο που δημιουργεί
μια συσκευή προβολής κ.λπ. (σελίδα 41).
Τοποθετώντας τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στη βάση, μπορείτε να
ηχογραφήσετε με καθαρό ήχο, χωρίς
θόρυβο κραδασμών από το γραφείο.
Ορίστε τη ρύθμιση "REC LEVEL" στην
επιλογή "MUSIC " (σελίδα 33) στο
μενού για να εγγράψετε πιο φυσικό
ακουστικό ήχο, χωρίς παραμόρφωση.
Για εγγραφή πιο ρεαλιστικού ήχου,
μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα
τη στάθμη εγγραφής ορίζοντας τη
ρύθμιση "REC LEVEL" στην επιλογή
"MANUAL" (σελίδα 35).
Ορίστε τη ρύθμιση "LIMITER" στην
επιλογή "ON" στο μενού (σελίδα 37), για
να εμποδίσετε την παραμόρφωση όταν
εισάγεται ξαφνικά ένας δυνατός ήχος.
Συνδέοντας ένα τρίποδο (δεν
παρέχεται) και χρησιμοποιώντας τη
βάση, μπορείτε να ρυθμίσετε τις γωνίες
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
και τα ενσωματωμένα μικρόφωνα με
μεγαλύτερη ακρίβεια.
23
GR
Πηγή ήχου
Εγγραφή υπαγόρευσης
(με χρήση του λογισμικού
αναγνώρισης φωνής)

Περίπου 2 έως 3 μέτρα

Τοποθετήστε τη
συσκευή ψηφιακής
εγγραφής με το
παράθυρο ενδείξεων
στραμμένο προς
τα πάνω και τα
ενσωματωμένα
μικρόφωνα
στραμμένα προς την
πηγή του ήχου.

Ορίστε τη ρύθμιση "REC LEVEL" στην
επιλογή "LOW " στο μενού (σελίδα 33).
Ολισθήστε τον διακόπτη DIRECTNL
στην επιλογή "ON" για να εγγράψετε
μια φωνή από συγκεκριμένη
κατεύθυνση (σελίδα 29).
Για να μεταγράψετε ένα μήνυμα που
εγγράφηκε στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής χρησιμοποιώντας το
λογισμικό αναγνώρισης φωνής (δεν
παρέχεται), ορίστε τη ρύθμιση "REC
MODE" στον τρόπο LPCM, MP3 ή
LPEC (εκτός από LP) (σελίδα 30).
Τρίποδο (δεν παρέχεται)
Μικρόφωνο

24
GR
Πριν προβείτε σε μεταγραφή εγγεγραμμένων
μηνυμάτων, πρέπει να δημιουργήσετε ένα
αρχείο χρήστη ειδικά προσαρμοσμένο
στον ήχο της εγγεγραμμένης ομιλίας
σας. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται



Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της
συσκευής ψηφιακής
εγγραφής
Έναρξη

"εκπαίδευση". Για λεπτομέρειες σχετικά με
την "εκπαίδευση", ανατρέξτε στα αρχεία
βοήθειας που παρέχονται με το λογισμικό
αναγνώρισης φωνής που χρησιμοποιείτε.
Για να επιτύχετε μέγιστη ακρίβεια στην
αναγνώριση, κρατήστε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής με τρόπο ώστε το
μικρόφωνο να απέχει περίπου 2 - 3 εκατοστά
από τη γωνία του στόματός σας.
Για να ελαχιστοποιήσετε τον θόρυβο της
αναπνοής σας στις εγγραφές, μην κρατάτε το
μικρόφωνο απευθείας μπροστά στο στόμα
σας.
Για να επιτύχετε μέγιστη ακρίβεια στην
αναγνώριση, αποφεύγετε την εγγραφή σε
θορυβώδες μέρος.
Δεν μπορείτε να κάνετε μεταγραφή μιας
εγγραφής μηνύματος με φωνές από
περισσότερα από ένα άτομα.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής, μπορείτε να
προστατεύσετε τις μπαταρίες από
την εξάντληση απενεργοποιώντας τη
συσκευή.
25
GR
Απενεργοποίηση
Ολισθήστε τον διακόπτη HOLD προς
την κατεύθυνση του βέλους στον τρόπο
διακοπής. Εμφανίζεται η ένδειξη "HOLD"
με την ένδειξη κλειδιού και την τρέχουσα
ώρα και στη συνέχεια εμφανίζεται
η ένδειξη "POWER OFF". Η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής απενεργοποιείται
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Ενεργοποίηση
Ολισθήστε τον διακόπτη HOLD σε
αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν του
βέλους. Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
ενεργοποιείται και εμφανίζεται μια
κινούμενη εικόνα πρόσβασης.
 Συμβουλές
 Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής για μεγάλο
χρονικό διάστημα, συνιστάται να την
απενεργοποιείτε.
 Δέκα λεπτά μετά από την ενεργοποίηση της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής και εφόσον
δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία,
η οθόνη, καθώς και η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής, απενεργοποιούνται αυτόματα.
(Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να
ενεργοποιηθεί η οθόνη.)
26
GR
Εγγραφή
Εγγραφή μηνυμάτων
Ενσωματωμένο
κατευθυντικό
μικρόφωνο
Ενσωματωμένα
στερεοφωνικά
μικρόφωνα
Ένδειξη
λειτουργίας
Βύσμα 
(ακουστικά)

DIRECTNL

HOLD

Εγγραφή
, 
/MENU
1 Επιλέξτε έναν φάκελο.
Πιέστε
/MENU για να εμφανίσετε το
παράθυρο επιλογής φακέλου.
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
τον φάκελο στον οποίο θέλετε να
εγγράψετε μηνύματα και ύστερα
πιέστε .
2 Αρχίστε την εγγραφή.
Πιέστε  (εγγραφή/παύση) σε τρόπο
διακοπής.
Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει με
κόκκινο χρώμα. (Όταν το "LED" είναι
ρυθμισμένο στο "OFF" στο μενού
(σελίδα 91), δεν ανάβει η ένδειξη
λειτουργίας.) Δεν χρειάζεται να πιέζετε
παρατεταμένα το  (εγγραφή/παύση)
ενώ εγγράφετε.
27
GR
Όταν πιέζετε και κρατάτε πατημένο
το κουμπί  (εγγραφή/παύση),
η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
προχωράει σε παύση της εγγραφής.
Το νέο μήνυμα θα εγγραφεί αυτόματα
μετά το τελευταίο εγγεγραμμένο
μήνυμα.
Μιλήστε στα ενσωματωμένα
μικρόφωνα.
3 Πιέστε  (διακοπή) για να
 Παρατηρήσεις


σταματήσετε την εγγραφή.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
σταματάει στην αρχή της τρέχουσας
εγγραφής.
 Συμβουλές
 Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, συνιστάται να
κάνετε πρώτα μια δοκιμαστική εγγραφή.
 Όταν αγοράσετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής, διατίθενται ήδη 5 φάκελοι και
μπορείτε να εγγράψετε έως 999 μηνύματα σε
κάθε φάκελο.
 Μπορείτε να δημιουργήσετε νέους
φακέλους ή να διαγράψετε φακέλους που
δεν χρειάζεστε με το παρεχόμενο λογισμικό
Digital Voice Editor (σελίδα 101).
 Ενώ εγγράφετε, μπορείτε να κλειδώσετε
όλες τις λειτουργίες όλων των πλήκτρων για
να εμποδίσετε τις ανεπιθύμητες λειτουργίες
ολισθαίνοντας τον διακόπτη HOLD προς την
κατεύθυνση του βέλους.
28
GR





Δεν μπορείτε να εγγράψετε μήνυμα σε
έναν φάκελο
που έχει μεταφερθεί από
υπολογιστή. Αν πιέσετε  (εγγραφή/παύση)
ενώ έχετε επιλέξει φάκελο , ο φάκελος
θα αλλάξει αυτόματα σε φάκελο
στον
οποίο μπορείτε να εγγράψετε μήνυμα και
το μήνυμα που θα εγγραφεί θα είναι το
τελευταίο του φακέλου.
Ενώ η ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει
ή είναι αναμμένη με κόκκινο ή πορτοκαλί
χρώμα, μην αφαιρέσετε τις μπαταρίες
και μη συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τον
προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος
USB. Αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να
προκληθεί ζημιά στα δεδομένα.
Ενδέχεται να εγγραφεί θόρυβος αν κάποιο
αντικείμενο, όπως το δάκτυλό σας, κ.τ.λ.,
ακουμπήσει ή γρατσουνίσει τυχαία τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής κατά την εγγραφή.
Πριν κάνετε μια εγγραφή, ελέγξτε την
ένδειξη εναπομένουσας ισχύος των
μπαταριών (σελίδα 16).
Όταν η ρύθμιση "REC LEVEL" έχει οριστεί
στην επιλογή "LOW ", "HIGH ", "S-HIGH " ή "MUSIC ", το χαρακτηριστικό LIMITER δεν
λειτουργεί.
Για να αποφευχθεί η αλλαγή των μπαταριών
κατά τη διάρκεια μιας μακράς συνεδρίας
εγγραφής, χρησιμοποιήστε προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος USB (δεν
παρέχεται) (σελίδα 125).
Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής διαφέρει αν
εγγράφετε μηνύματα σε διαφορετικούς
τρόπους εγγραφής.
Εκτελέστε το εξής
Πιέστε  (εγγραφή/παύση).
Κατά την παύση εγγραφής, η
ένδειξη λειτουργίας αναβοσβήνει
με κόκκινο χρώμα και η ένδειξη
"
" αναβοσβήνει στο
παράθυρο ενδείξεων.
κατάργηση
παύσης και
συνέχιση
εγγραφής
Πιέστε ξανά  (εγγραφή/παύση).
Η εγγραφή αρχίζει από αυτό το
σημείο. (Για να σταματήσετε την
εγγραφή μετά από την παύση
εγγραφής, πιέστε  (διακοπή).)
αναθεώρηση
της τρέχουσας
εγγραφής
αμέσως**
Πιέστε .
Η εγγραφή σταματάει και η
αναπαραγωγή αρχίζει από την
αρχή του μηνύματος που μόλις
εγγράφηκε.
αναθεώρηση
κατά την
εγγραφή**
Πιέστε παρατεταμένα το 
κατά την εγγραφή ή την παύση
της εγγραφής. Η εγγραφή
σταματάει και μπορείτε να
αναζητήσετε προς τα πίσω
ενώ ακούτε ήχο σε γρήγορη
αναπαραγωγή. Μόλις αφήσετε
το , η αναπαραγωγή αρχίζει
από αυτό το σημείο.
* Μία ώρα αφού κάνετε παύση της εγγραφής, η
παύση της εγγραφής καταργείται αυτόματα και η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής εισέρχεται σε τρόπο
διακοπής.
**Δεν μπορείτε να επιλέξετε αυτήν τη λειτουργία στον
τρόπο χειροκίνητης εγγραφής.
Παρακολούθηση της εγγραφής
Συνδέστε τα παρεχόμενα στερεοφωνικά
ακουστικά στο βύσμα  (ακουστικά)
και παρακολουθήστε την εγγραφή.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση
ήχου παρακολούθησης πιέζοντας VOL
+ ή – αλλά η στάθμη εγγραφής είναι
σταθερή.
Εγγραφή ήχου που εστιάζει σε
συγκεκριμένη κατεύθυνση
Για να εγγράψετε ήχο που εστιάζει σε
συγκεκριμένη κατεύθυνση, ολισθήστε
τον διακόπτη DIRECTNL στη θέση "ON".
Αυτό σας εξυπηρετεί όταν θέλετε να
εγγράψετε συγκεκριμένο ήχο σε ένα
συνέδριο/μια συνάντηση κ.λπ.
Όταν ο διακόπτης DIRECTNL είναι στο
"ON", χρησιμοποιείται το κατευθυντικό
μικρόφωνο και συνεπώς ο ήχος
εγγράφεται σε μονοφωνικό τρόπο ακόμα
και όταν επιλέγετε τρόπο στερεοφωνικής
εγγραφής (LPCM 44/16, LPCM 22/16,
MP3 192k, MP3 128k, LPEC STHQ, LPEC ST
ή LPEC STLP).
Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικό
μικρόφωνο, ο διακόπτης DIRECTNL δεν
λειτουργεί.
Εγγραφή
Για
παύση
εγγραφής*
29
GR
Όταν ο διακόπτης DIRECTNL είναι στο
"OFF"
Όταν ο διακόπτης DIRECTNL είναι στο "OΝ"
Επιλογή του τρόπου
εγγραφής


, 
/MENU
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι συμβατή
με 3 είδη κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή,
LPCM (Linear PCM), MP3 και LPEC. Τα
χαρακτηριστικά του καθενός είναι τα εξής.
LPCM (Linear PCM): Πρόκειται για ένα αρχείο
WAV και μπορείτε να εγγράψετε ήχο χωρίς
συμπίεση, με υψηλότερη ποιότητα από τις
μορφές MP3 ή LPEC. Από την άλλη πλευρά,
το μέγεθος του αρχείου είναι πολύ μεγάλο,
χρειάζεται χρόνος για τη μεταφορά σε
υπολογιστή και ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής
30
GR
είναι μικρότερος από το MP3 ή το LPEC.
Αυτός ο κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής
συνιστάται για εγγραφή μόνο όταν η ποιότητα
του ήχου είναι σημαντική, όπως η εγγραφή
μιας μουσικής παράστασης.
MP3 : Τυπική μέθοδος συμπίεσης ήχου,
με δυνατότητα αναπαραγωγής με πολλά
διαφορετικά είδη υπολογιστών. Αυτός ο
κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής συνιστάται
για την αποστολή εγγεγραμμένων μηνυμάτων
με e-mail ή για κοινή χρήση με άλλους.
Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εγγραφής
στο μενού όταν η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής έχει σταματήσει.
Η ρύθμιση "REC MODE" είναι στην επιλογή
"MP3 " όταν αγοράζετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"REC MODE" και πιέστε.
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
Εγγραφή
LPEC: Μέθοδος συμπίεσης ήχου που παρέχεται
αποκλειστικά από την Sony. Μπορείτε να
κάνετε αναπαραγωγή, επεξεργασία και
μετατροπή αρχείων σε μορφή MP3 ή WAV
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο λογισμικό
εφαρμογής, "Digital Voice Editor". Συνιστάται
να χρησιμοποιείτε το λογισμικό όταν θέλετε να
επεξεργαστείτε μηνύματα/μουσική που έχουν
εγγραφεί με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής
σε υπολογιστή. Όταν εγγράφετε μηνύματα
χρησιμοποιώντας τη μορφή LPEC, μπορείτε
να προσθέσετε σελιδοδείκτες ή/και ενδείξεις
προτεραιότητας στα μηνύματα.
1 Πιέστε παρατεταμένα το
τον τρόπο εγγραφής που θέλετε και
ύστερα πιέστε .
LPCM 44/16: Στερεοφωνικά (44,1
kHz/16 bit/WAV) Μπορείτε να εγγράψετε
στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας,
ισότιμο ενός CD.
LPCM 22/16: Στερεοφωνικά (22,05
kHz/16 bit/WAV) Μπορείτε να εγγράψετε για
περισσότερο χρόνο στερεοφωνικό
ήχο υψηλής ποιότητας.
31
GR
MP3 192k: Στερεοφωνικά (44,1 kHz/192
kbps, MPEG1 Layer3) Μπορείτε να εγγράψετε
στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας.
MP3 128k: Στερεοφωνικά (44,1 kHz/128
kbps, MPEG1 Layer3) Μπορείτε να εγγράψετε
στερεοφωνικό ήχο.
MP3 48k: Μονοφωνικά (44,1 kHz/48
kbps, MPEG1 Layer3) Μπορείτε να εγγράψετε μονοφωνικό ήχο.
LPEC STHQ: Στερεοφωνικά (44,1
kHz/128 kbps) Μπορείτε να εγγράψετε
στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας.
LPEC ST: Στερεοφωνικά (44,1 kHz/48 kbps) Μπορείτε να εγγράψετε τυπικό
στερεοφωνικό ήχο.
LPEC STLP: Στερεοφωνικά (44,1 kHz/24 kbps) Μπορείτε να εγγράψετε για
περισσότερο χρόνο στερεοφωνικό ήχο.
LPEC SP: Μονοφωνικά (16 kHz/16 kbps) Μπορείτε να εγγράψετε τυπικό
μονοφωνικό ήχο.
LPEC LP: Μονοφωνικά (8 kHz/6 kbps) Μπορείτε να εγγράψετε για
περισσότερο χρόνο μονοφωνικό ήχο.
4 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
32
GR
 Παρατήρηση
Δεν μπορείτε να ορίσετε τρόπο εγγραφής ενώ
κάνετε εγγραφή.
Μέγιστος χρόνος εγγραφής
Όταν όλα τα μηνύματα εγγράφονται με
τον ίδιο τρόπο εγγραφής, ο μέγιστος
χρόνος εγγραφής όλων των φακέλων
είναι ο εξής.
ICD-SX750
Τρόπος LPCM
44/16
Τρόπος LPCM
22/16
Τρόπος MP3 192k
3 ώ. 10 λεπ.
6 ώ. 25 λεπ.
23 ώ. 35 λεπ.
Τρόπος MP3 128k Τρόπος MP3 48k
Τρόπος LPEC STHQ
35 ώ. 25 λεπ.
94 ώ. 40 λεπ.
34 ώ. 55 λεπ.
Τρόπος LPEC ST
Τρόπος LPEC STLP Τρόπος LPEC SP
92 ώ. 15 λεπ.
177 ώ. 40 λεπ.
Τρόπος LPEC LP
750 ώ. 15 λεπ.
281 ώ. 20 λεπ.
ICD-SX850
Τρόπος LPCM
44/16
Τρόπος LPCM
22/16
Τρόπος MP3 192k
6 ώ. 25 λεπ.
12 ώ. 50 λεπ.
47 ώ. 30 λεπ.
Τρόπος MP3 128k Τρόπος MP3 48k
Τρόπος LPEC STHQ
71 ώ. 15 λεπ.
190 ώ. 5 λεπ.
70 ώ. 10 λεπ.
Τρόπος LPEC ST
Τρόπος LPEC STLP Τρόπος LPEC SP
185 ώ. 20 λεπ.
356 ώ. 45 λεπ.
564 ώ. 40 λεπ.
Τρόπος LPEC LP
Ρύθμιση της στάθμης
εγγραφής


1.505 ώ. 55 λεπ.
, 
Εγγραφή
(ώ.: ώρες/λεπ.: λεπτά)
/MENU
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη
εγγραφής στο μενού όταν η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής έχει σταματήσει ή
πραγματοποιεί εγγραφή.
Η ρύθμιση "REC LEVEL" είναι στην επιλογή
"HIGH " όταν αγοράζετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
33
GR
1 Πιέστε παρατεταμένα το
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
S-HIGH : Για να εγγράψετε έναν ήχο
μακριά από τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής ή έναν σιγανό ήχο, όπως
η εγγραφή που πραγματοποιείται σε
ένα ευρύχωρο μέρος.
MUSIC : Για να εγγράψετε πιο
φυσικό ακουστικό ήχο και να
εμποδίσετε την παραμόρφωση.
MANUAL: Κατά τη χειροκίνητη
εγγραφή, μπορείτε να ρυθμίζετε τη
στάθμη εγγραφής χειροκίνητα.
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
4 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
"REC LEVEL" και πιέστε.
τη στάθμη εγγραφής που θέλετε και
ύστερα πιέστε .
LOW : Για να εγγράψετε
υπαγόρευση με το μικρόφωνο
μπροστά στο στόμα σας, έναν
ήχο κοντά στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής ή έναν δυνατό ήχο.
HIGH : Για να εγγράψετε τον
ήχο μιας κανονικής συζήτησης ή
συνάντησης, όπως η εγγραφή που
πραγματοποιείται σε μια αίθουσα
συνεδριάσεων ή σε μια συνέντευξη.
34
GR
από τον τρόπο μενού.
Τρόπος χειροκίνητης
εγγραφής
Ενσωματωμένα
μικρόφωνα
2 Επιλέξτε έναν φάκελο.
Πιέστε
/MENU για να εμφανίσετε το
παράθυρο επιλογής φακέλου.
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε τον
φάκελο στον οποίο θέλετε να εγγράψετε
μηνύματα και ύστερα πιέστε .
3 Πιέστε παρατεταμένα το 
Ένδειξη
λειτουργίας





Όταν η ρύθμιση "REC LEVEL" έχει οριστεί
στην επιλογή "MANUAL", μπορείτε
να ρυθμίσετε τη στάθμη εγγραφής
χειροκίνητα.
1 Ορίστε τη ρύθμιση "REC LEVEL" σε
"MANUAL" στο μενού.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην
ενότητα "Ρύθμιση της στάθμης
εγγραφής" (σελίδα 33).
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
εισέρχεται στον τρόπο αναμονής
εγγραφής. Όταν μιλάτε στο
μικρόφωνο, κινείται ο μετρητής
στάθμης στο παράθυρο ενδείξεων.
Εγγραφή
/MENU
(εγγραφή/παύση).
4 Πατήστε  ή  για να
προσαρμόσετε το επίπεδο
εγγραφής ανάλογα με την πηγή
ήχου.
Ρυθμίστε τη μέγιστη στάθμη του ήχου
που θα εγγράψετε σε περίπου –12 dB
στον μετρητή στάθμης, ανάλογα με
την πηγή ήχου.
Αν εμφανιστεί η ένδειξη "
", πιέστε
 ή  και ρυθμίστε τη στάθμη
εγγραφής προς τα κάτω ώστε να μην
εμφανίζεται η ένδειξη "
" για να
εμποδίσετε την παραμόρφωση του ήχου.
35
GR
7 Πιέστε  (διακοπή) για να
σταματήσετε την εγγραφή.
Ενδεικτική λυχνία OVER
Ρυθμίστε τη μέγιστη
στάθμη του ήχου σε
περίπου –12 dB.
Πιέστε παρατεταμένα το  ή το
 για να αλλάζετε συνέχεια τη
στάθμη του ήχου. Η στάθμη του ήχου
εμφανίζεται επίσης ως αριθμός κάτω
από τον μετρητή στάθμης.
5 Ορίστε άλλες ρυθμίσεις για την
εγγραφή όπως "LIMITER", "LCF (LOW
CUT)", κ.λπ., στο μενού.
6 Αρχίστε την εγγραφή.
Πιέστε  (εγγραφή/παύση).
Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει με
κόκκινο χρώμα και εμφανίζεται η
ένδειξη "
". Δεν χρειάζεται να
πιέζετε παρατεταμένα το  (εγγραφή/
παύση) κατά την εγγραφή.
Μιλήστε μέσα στο ενσωματωμένο
μικρόφωνο.
36
GR
 Συμβουλή
Οι ρυθμίσεις που έχετε ορίσει για τον τρόπο
χειροκίνητης εγγραφής αποθηκεύονται μετά
το τέλος της εγγραφής ή η στάθμη εγγραφής
αλλάζει σε άλλη ρύθμιση εκτός από την
"MANUAL", όπως στη ρύθμιση "LOW ".
Μπορείτε να ξεκινήσετε χειροκίνητη εγγραφή με
τις ίδιες ρυθμίσεις την επόμενη φορά.
 Παρατηρήσεις


Στον τρόπο χειροκίνητης εγγραφής, δεν
μπορείτε να εγγράψετε με το χαρακτηριστικό
VOR (σελίδα 42).
Στον τρόπο χειροκίνητης εγγραφής,
δεν μπορείτε να κάνετε ανασκόπηση
της τρέχουσας εγγραφής, ακόμα και αν
πιέσετε .
Αυτόματη ρύθμιση
της στάθμης εισόδου
για να εμποδίσετε την
παραμόρφωση του ήχου – το
χαρακτηριστικό LIMITER
αυτόματα στη σωστή στάθμη για να μην
παρουσιαστεί παραμόρφωση.
Η ρύθμιση "LIMITER" είναι στην επιλογή
"ΟΝ" όταν αγοράζετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
1 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"DETAIL MENU" και πιέστε .
Εγγραφή


, 
/MENU
Σε τρόπο διακοπής ή εγγραφής ορίστε
τη ρύθμιση "LIMITER" στο "ON" και η
στάθμη εισόδου ρυθμίζεται αυτόματα
μέχρι τη μέγιστη στάθμη εισόδου για να
εμποδίσει την παραμόρφωση του ήχου
που προκύπτει σε είσοδο πολύ δυνατού
ήχου. Ο πολύ δυνατός ήχος ρυθμίζεται
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"LIMITER" και πιέστε .
4 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"ΟΝ" και πιέστε .
37
GR
5 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
 Παρατήρηση
Όταν η ρύθμιση "REC LEVEL" έχει οριστεί στην
επιλογή "LOW ", "HIGH ", "S-HIGH " ή
"MUSIC ", το χαρακτηριστικό LIMITER δεν
λειτουργεί.
Για να ακυρώσετε το
χαρακτηριστικό LIMITER
Εγγραφή λίγα
δευτερόλεπτα πριν
από την έναρξη
της εγγραφής
– το χαρακτηριστικό
προεγγραφής
Ρυθμίστε το "LIMITER" σε "OFF" στο
βήμα 4.



, 
/MENU
Με το χαρακτηριστικό προεγγραφής
μπορείτε να εγγράψετε πηγές ήχου
για μέχρι και 5 δευτερόλεπτα πριν
από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η
εγγραφή. Οι ήχοι των 5 δευτερολέπτων
αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη.
38
GR
Είναι χρήσιμη λειτουργία για εγγραφή
συνεντεύξεων ή για εγγραφή σε ανοικτό
χώρο, ώστε να μην χάνετε την έναρξη
της εγγραφής.
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"PRE REC" και πιέστε .
Οι ήχοι των 5 δευτερολέπτων
αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη
4 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
Πιέστε παρατεταμένα το
 (εγγραφή/παύση) για
να εισέλθετε στον τρόπο
παραμονής εγγραφής.
Πιέστε  (εγγραφή/παύση).
"ΟΝ" και πιέστε .
Ξεκινάει η εγγραφή.
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"DETAIL MENU" και πιέστε .
Εγγραφή
1 Πιέστε παρατεταμένα το
5 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
6 Επιλέξτε έναν φάκελο.
Πιέστε
/MENU για να εμφανίσετε το
παράθυρο επιλογής φακέλου.
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
τον φάκελο στον οποίο θέλετε να
εγγράψετε μηνύματα και ύστερα
πιέστε .
39
GR
7 Πιέστε παρατεταμένα το
 (εγγραφή/παύση) για να
 Παρατηρήσεις

εισέλθετε στον τρόπο παραμονής
εγγραφής.
Οι ήχοι των τελευταίων 0 έως 5
δευτερολέπτων αποθηκεύονται
προσωρινά στη μνήμη.


Ένδειξη για τον ήχο των
0 έως 5 δευτερολέπτων
που αποθηκεύεται
προσωρινά στη μνήμη.
8 Πιέστε  (εγγραφή/παύση) για να
ξεκινήσετε την εγγραφή.
Καταργείται η αναμονή για τον τρόπο
εγγραφής και ξεκινάει η εγγραφή.
Οι ήχοι αποθηκεύονται για 0 έως 5
δευτερόλεπτα πριν από τη στιγμή που
πατάτε το κουμπί.
9 Πιέστε  (διακοπή) για να
σταματήσετε την εγγραφή.
40
GR

Αν ξεκινήσετε εγγραφή με το χαρακτηριστικό
προεγγραφής χρησιμοποιώντας τα
ενσωματωμένα μικρόφωνα, ενδέχεται να
καταγραφεί ο ήχος ενός κλικ όταν πιέσετε
 (εγγραφή/παύση). Για εγγραφή με το
χαρακτηριστικό προεγγραφής, συνιστάται να
χρησιμοποιείτε εξωτερικό μικρόφωνο.
Όταν ο χρόνος εγγραφής που απομένει
είναι λιγότερος από 10 δευτερόλεπτα,
απενεργοποιείται το χαρακτηριστικό
προεγγραφής.
Όταν περάσουν 60 λεπτά μετά από την
είσοδο της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
σε τρόπο αναμονής, η τρόπος αναμονής
ακυρώνεται και η εγγραφή σταματάει.
Αν σταματήσετε την εγγραφή πριν από το
βήμα 8, δεν θα αποθηκευτούν οι προσωρινά
αποθηκευμένοι ήχοι.
Για να ακυρώσετε το
χαρακτηριστικό προεγγραφής
Ρυθμίστε το "PRE REC" σε "OFF" στο
βήμα 4.
Αποκλεισμός χαμηλών
συχνοτήτων – το
χαρακτηριστικό LCF
1 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"LCF (LOW CUT)" και ύστερα πιέστε
.

, 
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
Εγγραφή

"ΟΝ" και πιέστε .
/MENU
Όταν ρυθμίζετε το χαρακτηριστικό LCF
(Low Cut Filter) στο "ON" στον τρόπο
διακοπής ή εγγραφής, αποκόβετε τις
συχνότητες που είναι πιο χαμηλές από
200 Hz για να μειώσετε τον θόρυβο του
αέρα κ.λπ. και να εγγράψετε πιο καθαρά
την πηγή του ήχου.
Το χαρακτηριστικό LCF είναι στην
επιλογή "OFF" όταν αγοράζετε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
4 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
Για να ακυρώσετε το
χαρακτηριστικό LCF
Ρυθμίστε το "LCF (LOW CUT)" στο "OFF"
στο βήμα 3.
41
GR
Έναρξη της
εγγραφής αυτόματα
σε ανταπόκριση
του ήχου – το
χαρακτηριστικό VOR
ήχος, εξαλείφοντας την εγγραφή κατά τη
διάρκεια περιόδων χωρίς ήχο.
Το χαρακτηριστικό VOR είναι στην
επιλογή "OFF" όταν αγοράζετε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
1 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"VOR" και πιέστε .



, 
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"ΟΝ" και πιέστε .
/MENU
Μπορείτε να ρυθμίσετε το
χαρακτηριστικό VOR (Voice Operated
Recording) στο "ON", ώστε η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής να ξεκινάει την
εγγραφή όταν ανιχνεύει ήχο και να κάνει
παύση όταν δεν ακούγεται κανένας
42
GR
4 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
5 Πιέστε  (εγγραφή/παύση).
Στην οθόνη εμφανίζονται οι ενδείξεις " " και " ".
Η εγγραφή αρχίζει όταν η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής ανιχνεύσει ήχο.
Η εγγραφή κάνει παύση όταν δεν
ανιχνεύεται ήχος και αναβοσβήνουν
οι ενδείξεις " " και " ". Όταν η
συσκευή ψηφιακού ήχου ανιχνεύσει ξανά
ήχο, αρχίζει ξανά η εγγραφή.
Διαίρεση μηνύματος
σε δύο μέρη κατά την
εγγραφή
Για να ακυρώσετε το
χαρακτηριστικό VOR
Ρυθμίστε το "VOR" σε "OFF" στο βήμα 3.
 Παρατηρήσεις


Το χαρακτηριστικό VOR επηρεάζεται από
τον ήχο που βρίσκεται γύρω σας. Ρυθμίστε
το "REC LEVEL" στο μενού ανάλογα με τις
συνθήκες εγγραφής. Αν η εγγραφή δεν
είναι ικανοποιητική αφού αλλάξετε την
ευαισθησία του μικροφώνου ή για μια
σημαντική εγγραφή, ρυθμίστε το "VOR" σε
"OFF" στο μενού.
Εάν πατήσετε  (εγγραφή/παύση) για
να κάνετε παύση μιας εγγραφής κατά τη
διάρκεια μιας εγγραφής VOR, αναβοσβήνει
μόνο το "
".
Κατά τη συγχρονισμένη εγγραφή (σελίδα 51),
τη χειροκίνητη εγγραφή (σελίδα 35) και την
προεγγραφή (σελίδα 38), το χαρακτηριστικό
VOR δεν λειτουργεί.
Εγγραφή

DIVIDE/
Μπορείτε να διαιρέσετε ένα μήνυμα
κατά την εγγραφή ώστε να χωριστεί σε
δύο μέρη και ο νέος αριθμός μηνύματος
προστίθεται στο νεότερο τμήμα του
διαιρεμένου μηνύματος.
43
GR
Πιέστε DIVIDE/ κατά την εγγραφή.
Μια κινούμενη εικόνα εμφανίζεται στην
οθόνη και ο νέος αριθμός μηνύματος
προστίθεται στο σημείο που πιέσατε το
κουμπί. Το μήνυμα θα εγγραφεί σαν δύο
μηνύματα, αλλά η εγγραφή θα συνεχιστεί
χωρίς διακοπή.
Μήνυμα 1
Μήνυμα 2
Μήνυμα 3
Το μήνυμα διαιρείται.
Το μήνυμα 2 και το μήνυμα 3
εγγράφονται χωρίς διακοπή.
 Συμβουλή
Μπορείτε να διαιρέσετε το μήνυμα που
εγγράφεται κατά την παύση της εγγραφής.
 Παρατηρήσεις







44
GR
Χρειάζεστε συγκεκριμένο ελεύθερο χώρο
στη μνήμη για να διαιρέσετε ένα μήνυμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα "Περιορισμοί συστήματος" στη
σελίδα 123.
Αν έχουν εγγραφεί 999 μηνύματα σε έναν
φάκελο, δεν μπορείτε να διαιρέσετε κάποιο
μήνυμα του φακέλου.
Από τη στιγμή που διαιρείται ένα μήνυμα,
δεν μπορείτε να το ενώσετε ξανά με τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Δεν μπορείτε να διαιρέσετε ένα μήνυμα στην
αρχή (στα πρώτα 0,5 δευτερόλεπτα) του
μηνύματος.
Όταν διαιρείτε ένα μήνυμα σε δύο μέρη, στο
σημείο της διαίρεσης, το τέλος του πρώτου
μηνύματος και η αρχή του δεύτερου μπορεί
να διακοπούν.
Στη συγχρονισμένη εγγραφή (σελίδα 51), δεν
μπορείτε να διαιρέσετε ένα μήνυμα.
Αν διαιρείτε πολύ συχνά μηνύματα
ενώ τα εγγράφει η συσκευή, μπορεί να
παρουσιαστεί το εξής φαινόμενο: Η ένδειξη
λειτουργίας αναβοσβήνει συνέχεια και δεν
μπορεί να λειτουργήσει η συσκευή για
ένα διάστημα. Δεν είναι δυσλειτουργία.
Περιμένετε να σβήσει η ένδειξη λειτουργίας.
Προσθήκη εγγραφής
σε μήνυμα που έχει
εγγραφεί ήδη
Ένδειξη
λειτουργίας
Κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος 3
Μήνυμα 3
Μήνυμα 4
Μετά από την προσθήκη εγγραφής
Μήνυμα 3
Μήνυμα 4
Πρόσθετη εγγραφή

Επιλέξτε πρώτα το μήνυμα στο οποίο
θέλετε να προσθέσετε εγγραφή.

1 Πιέστε παρατεταμένα το
, 
/MENU
Εγγραφή

/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"ADD/OVERWRITE" και πιέστε .
Όταν η ρύθμιση "ADD/OVERWRITE" στο
μενού έχει οριστεί σε "ADD", μπορείτε να
προσθέσετε μια εγγραφή στο μήνυμα
που αναπαράγεται. Η πρόσθετη εγγραφή
θα τοποθετηθεί μετά από το τρέχον
μήνυμα και θα υπολογιστεί σαν τμήμα
του μηνύματος.
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"ADD" και πιέστε .
45
GR
4 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
 Παρατηρήσεις

5 Όταν γίνεται αναπαραγωγή του
μηνύματος που θα προστεθεί,
πιέστε  (εγγραφή/παύση).
Εμφανίζεται το μήνυμα "ADD REC?
[REC] TO EXECUTE".
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
αναπαραγωγή, βλ. σελίδα 54.




6 Όσο εμφανίζεται το μήνυμα "ADD
REC? [REC] TO EXECUTE", πιέστε 
(εγγραφή/παύση).
Η ένδειξη λειτουργίας θα γίνει κόκκινη.
Η νέα εγγραφή θα προστεθεί στο
τέλος του τρέχοντος μηνύματος.
7 Πιέστε  (διακοπή) για να
σταματήσετε την εγγραφή.
46
GR
Δεν μπορείτε να προσθέσετε εγγραφή όταν
το αρχείο του μηνύματος έχει φτάσει στο
μέγιστο μέγεθος (1 GB για αρχεία LPEC ή
αρχεία MP3 και 2 GB για αρχεία LPCM).
Δεν μπορείτε να προσθέσετε εγγραφή
σε αρχείο LPCM ή αρχείο MP3 που δεν
εγγράφηκε με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής.
Εάν μετά το βήμα 5 έχουν περάσει 10 λεπτά,
πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία ξανά από
το βήμα 5.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε εγγραφή αν η
εναπομένουσα μνήμη δεν επαρκεί.
Το πρόσθετο τμήμα του μηνύματος θα
εγγραφεί με τον ίδιο τρόπο εγγραφής.
Προσθήκη μιας
επεγγραφής κατά την
αναπαραγωγή
Το σημείο έναρξης μιας
επεγγραφής
Μήνυμα 2
Μήνυμα 3
Μήνυμα 4
Το διαγραμμένο τμήμα
του μηνύματος 2
Ένδειξη
λειτουργίας

Μήνυμα 2
Μήνυμα 3
Μήνυμα 4
Προσθήκη επεγγραφής στο μήνυμα 2

Επιλέξτε πρώτα το μήνυμα στο οποίο
θέλετε να προσθέσετε επεγγραφή.
, 
1 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
Εγγραφή

/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"ADD/OVERWRITE" και πιέστε .
Όταν η ρύθμιση "ADD/OVERWRITE"
στο μενού έχει οριστεί σε "OVERWRITE",
μπορείτε να προσθέσετε μια επεγγραφή
μετά από επιλεγμένο σημείο στο
εγγεγραμμένο μήνυμα. Το τμήμα του
μηνύματος μετά από το επιλεγμένο
σημείο διαγράφεται.
47
GR
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"OVERWRITE" και πιέστε .
 Παρατηρήσεις

4 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
5 Όταν γίνεται αναπαραγωγή του

μηνύματος που θα γίνει η επεγγραφή,
πιέστε  (εγγραφή/παύση).
Εμφανίζεται το μήνυμα "OVERWRITE
REC? [REC] TO EXECUTE".
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
αναπαραγωγή, βλ. σελίδα 54.
6 Όσο εμφανίζεται το μήνυμα
"OVERWRITE REC? [REC] TO EXECUTE",
πιέστε  (εγγραφή/παύση).
Η ένδειξη λειτουργίας θα γίνει κόκκινη.
Ύστερα ξεκινά η εγγραφή.
7 Πιέστε  (διακοπή) για να
σταματήσετε την εγγραφή.
48
GR

Δεν μπορείτε να προσθέσετε επεγγραφή
σε αρχείο άλλης μορφής εκτός από LPCM
όταν το αρχείο μηνύματος/μουσικής
έχει φτάσει στο μέγιστο μέγεθος (1 GB).
Μπορείτε να προσθέσετε επεγγραφή σε
αρχείο LPCM, ακόμα και όταν το αρχείο
μηνύματος/μουσικής έχει φτάσει στο μέγιστο
μέγεθος (2 GB), όταν η αρχή του σημείου
της επεγγραφής δεν έχει φτάσει το μέγιστο
μέγεθος.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε επεγγραφή
σε αρχείο LPCM ή αρχείο MP3 που δεν
εγγράφηκε με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής.
Εάν μετά το βήμα 5 έχουν περάσει 10 λεπτά,
πρέπει να ξεκινήσετε τη διαδικασία ξανά από
το βήμα 5.
Εγγραφή με
εξωτερικό μικρόφωνο
Στερεοφωνικό
μικρόφωνο


,

 Συμβουλή
Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, συνιστάται να
κάνετε πρώτα μια δοκιμαστική εγγραφή.
1 Συνδέστε ένα εξωτερικό
μικρόφωνο στο βύσμα 
(μικρόφωνο) όταν η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται σε
ρύθμιση διακοπής.
"MIC IN" και πιέστε .
3 Πιέστε  (εγγραφή/παύση) για να
ξεκινήσετε την εγγραφή.
Τα ενσωματωμένα μικρόφωνα
αποκόβονται αυτόματα.
Αν η στάθμη εισόδου δεν είναι αρκετά
ισχυρή, ρυθμίστε τη στάθμη εισόδου
στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Όταν είναι συνδεδεμένο ηλεκτρικό
μικρόφωνο, η ισχύς παρέχεται
αυτόματα στο μικρόφωνο από τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Εγγραφή
Προς
βύσμα
(μικρόφωνο)

2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
 Παρατήρηση
Αν δεν εμφανιστεί η ένδειξη "SELECT INPUT",
ορίστε τη στο μενού (σελίδα 89).
 Συνιστώμενα μικρόφωνα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πυκνωτικό
μικρόφωνο ηλεκτρίτη Sony ECM-CS10 ή ECMCZ10 (δεν παρέχεται).
Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη "SELECT INPUT".
49
GR
Εγγραφή ήχου από τηλέφωνο
ή κινητό τηλέφωνο
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το
παρεχόμενο μικρόφωνο ηχογράφησης
τηλεφώνου ή το πυκνωτικό μικρόφωνο
ηλεκτρίτη ECM-TL1 (δεν παρέχεται) για να
ηχογραφήσετε από τηλέφωνο ή κινητό.
Τοποθετήστε το ακουστικό του μικροφώνου
στο αυτί σας και κρατώντας το ακουστικό στο
αυτί, συνδέστε το βύσμα του ακουστικού στην
υποδοχή της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
 Παρατηρήσεις





50
GR
Αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, ελέγξτε
την ποιότητα ήχου της συζήτησης και τη στάθμη
εγγραφής πριν αρχίσετε την εγγραφή.
Αν εγγραφεί ο χαρακτηριστικός ήχος ή ο τόνος
επιλογής του τηλεφώνου, η συζήτηση ενδέχεται
να εγγραφεί με χαμηλότερη στάθμη ήχου. Σε
αυτή την περίπτωση, αρχίστε την εγγραφή αφού
αρχίζει η συζήτηση.
Το χαρακτηριστικό VOR ενδέχεται να μη
λειτουργεί, ανάλογα με τον τύπο του τηλεφώνου
ή την κατάσταση της γραμμής.
Δεν αναλαμβάνουμε απολύτως καμία ευθύνη
για οποιαδήποτε ενόχληση, ακόμη και αν δεν
μπορείτε να εγγράψετε μια συζήτηση με τη χρήση
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Ο τοπικός σας αντιπρόσωπος ενδέχεται να μη
διαθέτει μερικά από τα παραπάνω προαιρετικά
αξεσουάρ. Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο
για λεπτομερείς πληροφορίες.
Εγγραφή από άλλο
εξοπλισμό
Συσκευή
αναπαραγωγής
CD κ.λπ.


Προς
βύσμα
(μικρόφωνο)

,

/
MENU
Μπορείτε να δημιουργήσετε αρχεία
μουσικής χωρίς να χρησιμοποιήσετε
υπολογιστή εγγράφοντας τον ήχο από
άλλο εξοπλισμό, όπως μια συσκευή
αναπαραγωγής CD, που θα συνδέσετε
στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
συγχρονισμένης εγγραφής, η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής εισέρχεται σε τρόπο
παύσης εγγραφής όταν δεν ανιχνεύει ήχο
για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα και
ξεκινάει ξανά την εγγραφή σαν καινούριο
μήνυμα όταν ανιχνεύσει ήχο.
4 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"ΟΝ" και πιέστε .
 Συμβουλή
Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, συνιστάται να
κάνετε πρώτα μια δοκιμαστική εγγραφή.
Για να εγγράψετε με τη
λειτουργία συγχρονισμένης
εγγραφής
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"DETAIL MENU" και πιέστε .
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
από τον τρόπο μενού.
6 Συνδέστε άλλον εξοπλισμό στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής όταν
η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
βρίσκεται σε τρόπο διακοπής.
Εγγραφή
1 Πιέστε παρατεταμένα το
5 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
Συνδέστε τη σύνδεση εξόδου ήχου
(στερεοφωνικό μίνι βύσμα) του
άλλου εξοπλισμού στο βύσμα 
(μικρόφωνο) της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής με τη χρήση καλωδίου
ήχου*.
Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη "SELECT INPUT".
7 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"AUDIO IN" και πιέστε .
"SYNC REC" και πιέστε .
51
GR
8 Πιέστε  (εγγραφή/παύση) για να
ξεκινήσετε την εγγραφή.
Αναβοσβήνει η ένδειξη "
" και η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής εισέρχεται
στον τρόπο παύσης εγγραφής.
9 Ξεκινήστε αναπαραγωγή στη
συσκευή που είναι συνδεδεμένη
στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Στην οθόνη εμφανίζονται οι
ενδείξεις "
" και ξεκινάει η
συγχρονισμένη εγγραφή.
Η συγχρονισμένη εγγραφή κάνει
παύση όταν δεν ανιχνεύεται ήχος για
περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα και
αναβοσβήνει η ένδειξη "
".
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής ξεκινάει
ξανά την εγγραφή σαν καινούριο μήνυμα
όταν ανιχνεύσει ήχο.
Για να εγγράψετε χωρίς τη
λειτουργία συγχρονισμένης
εγγραφής
1 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"DETAIL MENU" και πιέστε .
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"SYNC REC" και πιέστε .
 Παρατηρήσεις


52
GR
Κατά τη συγχρονισμένη εγγραφή, δεν μπορείτε
να διαιρέσετε ένα μήνυμα που εγγράφεται
(σελίδα 43), δεν μπορείτε να κάνετε παύση
εγγραφής (σελίδα 29), δεν μπορείτε να κάνετε
εγγραφή με το χαρακτηριστικό VOR και δεν
μπορείτε να κάνετε προεγγραφή.
Ανάλογα με τον εξοπλισμό που είναι
συνδεδεμένος με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής, ενδέχεται η λειτουργία συγχρονισμένης
εγγραφής να μην λειτουργεί σωστά εξαιτίας
διαφοράς στη στάθμη εισόδου ήχου.
4 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"OFF" και πιέστε .
5 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
9 Ξεκινήστε αναπαραγωγή στη
συσκευή που είναι συνδεδεμένη
στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
6 Συνδέστε άλλον εξοπλισμό στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής όταν
η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
βρίσκεται σε τρόπο διακοπής.
7 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"AUDIO IN" και πιέστε .
8 Πιέστε  (εγγραφή/παύση) για να
ξεκινήσετε την εγγραφή.
Αποκόβονται αυτόματα τα
ενσωματωμένα μικρόφωνα
και εγγράφεται ο ήχος από τον
συνδεδεμένο εξοπλισμό.
RK-G139
RK-G136
Προς τη
συσκευή
ψηφιακής
εγγραφής
Στερεοφωνικό
μίνι βύσμα
Στερεοφωνικό
μίνι βύσμα
Προς άλλο
εξοπλισμό
Μίνι βύσμα
(μονοφωνικό)
Στερεοφωνικό
μίνι βύσμα
Εγγραφή
Συνδέστε τη σύνδεση εξόδου ήχου
(στερεοφωνικό μίνι βύσμα) του
άλλου εξοπλισμού στο βύσμα 
(μικρόφωνο) της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής με τη χρήση καλωδίου
ήχου*.
Στο παράθυρο ενδείξεων εμφανίζεται
η ένδειξη "SELECT INPUT".
* Προαιρετικά καλώδια ήχου (δεν
παρέχεται)
 Παρατηρήσεις



Αν η στάθμη εισόδου δεν είναι αρκετά
ισχυρή, συνδέστε το βύσμα ακουστικών
(μίνι βύσμα, στερεοφωνικό) του άλλου
εξοπλισμού στο βύσμα  (μικρόφωνο) της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής στο βήμα 6
και ρυθμίστε τη στάθμη έντασης ήχου στον
εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Αν δεν εμφανιστεί η ένδειξη "SELECT INPUT",
ορίστε τη στο μενού (σελίδα 89).
Ο τοπικός σας αντιπρόσωπος ενδέχεται
να μη διαθέτει μερικά από τα παραπάνω
προαιρετικά αξεσουάρ. Ρωτήστε τον
τοπικό σας αντιπρόσωπο για λεπτομερείς
πληροφορίες.
53
GR
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή μηνυμάτων
Βύσμα 
(ακουστικό)
Ένδειξη
λειτουργίας

HOLD
, 

/MENU
VOL +, –
1 Επιλέξτε έναν φάκελο.
Πιέστε /MENU.
Πιέστε το  ή το  για να
επιλέξετε τον φάκελο και ύστερα
πιέστε .
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
το μήνυμα που θέλετε να
αναπαράγετε.
3 Πιέστε  για να διακόψετε την
αναπαραγωγή.
Η ένδειξη λειτουργίας ανάβει με πράσινο
χρώμα. (Όταν το "LED" είναι ρυθμισμένο
στο "OFF" στο μενού (σελίδα 91), δεν
ανάβει η ένδειξη λειτουργίας.)
4 Πιέστε το VOL + ή – για να
ρυθμίσετε την ένταση ήχου.
5 Πιέστε  (διακοπή) για να
διακόψετε την αναπαραγωγή.
54
GR
 Συμβουλή
Ενώ εγγράφετε, μπορείτε να κλειδώσετε
όλες τις λειτουργίες όλων των πλήκτρων για
να εμποδίσετε τις ανεπιθύμητες λειτουργίες
ολισθαίνοντας το διακόπτη HOLD προς την
κατεύθυνση του βέλους.
τα μπροστά κατά 10 δευτερόλεπτα
περίπου αν πιέσετε  μία φορά.
Το χαρακτηριστικό αυτό είναι χρήσιμο
για να εντοπίζετε ένα επιθυμητό σημείο
σε μια μεγάλη εγγραφή.
Ακρόαση με καλύτερη ποιότητα
ήχου
Αναζήτηση προς τα μπροστά/
πίσω κατά την αναπαραγωγή
(ταχεία αναπαραγωγή/
ανασκόπηση)

Γρήγορος εντοπισμός του
σημείου από το οποίο θέλετε
να αρχίσετε την αναπαραγωγή
(Εύκολη αναζήτηση)
Όταν το "EASY SEARCH" είναι ρυθμισμένο
στο "ON" (σελίδα 85) στο μενού, μπορείτε
να εντοπίσετε γρήγορα το σημείο από το
οποίο θέλετε να αρχίσει η αναπαραγωγή
αν πιέσετε επανειλημμένα  ή 
κατά την αναπαραγωγή.
Μπορείτε να μεταβείτε προς τα
πίσω κατά 3 δευτερόλεπτα περίπου
αν πιέστε το  μία φορά ή προς


Για να κάνετε αναζήτηση προς τα
μπροστά (ταχεία αναπαραγωγή): Πιέστε παρατεταμένα το  κατά την
αναπαραγωγή και αφήστε το τη στιγμή
που επιθυμείτε να συνεχίσετε την
αναπαραγωγή.
Για να κάνετε αναζήτηση προς
τα πίσω (ανασκόπηση): Πιέστε
παρατεταμένα το  κατά την
αναπαραγωγή και αφήστε το στο
σημείο που επιθυμείτε να συνεχίσει η
αναπαραγωγή.
Αναπαραγωγή

Για να ακούσετε με ακουστικά:
Συνδέστε τα στερεοφωνικά ακουστικά
στο βύσμα  (ακουστικά). Το
ενσωματωμένο ηχείο θα αποσυνδεθεί
αυτόματα.
Για να ακούσετε από το εξωτερικό
ηχείο:
Συνδέστε ένα ενεργό ηχείο (δεν
παρέχεται) στο βύσμα  (ακουστικά).
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής κάνει
πρώτα αναζήτηση σε χαμηλή ταχύτητα
με ήχο αναπαραγωγής. Αυτό είναι
χρήσιμο για να ελέγξετε μία λέξη προς
τα μπροστά ή προς τα πίσω. Κατόπιν, αν
πιέσετε παρατεταμένα το πλήκτρο, η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής αρχίζει να
κάνει αναζήτηση σε υψηλή ταχύτητα.
55
GR
 Όταν γίνεται αναπαραγωγή των
μηνυμάτων έως το τέλος του
τελευταίου μηνύματος





56
GR
Όταν κάνετε αναπαραγωγή ή ταχεία
αναπαραγωγή έως το τέλος του τελευταίου
μηνύματος, η ένδειξη "MESSAGE END"
ανάβει για 5 δευτερόλεπτα και η ένδειξη
λειτουργίας ανάβει με πράσινο χρώμα.
(Δεν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο
αναπαραγωγής.)
Όταν σβήσει η ένδειξη "MESSAGE END" και
η ένδειξη λειτουργίας, η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής σταματάει στην αρχή του
τελευταίου μηνύματος.
Αν πιέσετε παρατεταμένα το  ενώ
είναι αναμμένη η ένδειξη "MESSAGE END",
τα μηνύματα αναπαράγονται ταχέως και
η κανονική αναπαραγωγή αρχίζει από το
σημείο στο οποίο αφήσατε το πλήκτρο.
Αν το τελευταίο μήνυμα είναι μεγάλο και
επιθυμείτε να αρχίσετε την αναπαραγωγή
σε μεταγενέστερο σημείο του μηνύματος,
πιέστε παρατεταμένα το  για να
μεταβείτε στο τέλος του μηνύματος και
κατόπιν πιέστε το  ενώ είναι αναμμένη
η ένδειξη "MESSAGE END" για να μεταβείτε
πίσω στο επιθυμητό σημείο.
Για μηνύματα διαφορετικά από το τελευταίο,
μεταβείτε στην αρχή του επόμενου
μηνύματος και κάντε αναπαραγωγή προς τα
πίσω έως το επιθυμητό σημείο.
Για
Εκτελέστε το εξής
διακοπή
στο τρέχον
σημείο (παύση
αναπαραγωγής)
Πιέστε  (διακοπή) ή
. Για να συνεχίσετε
μετάβαση
στην αρχή
του τρέχοντος
μηνύματος*
μετάβαση στο
προηγούμενο
μήνυμα
την αναπαραγωγή από
αυτό το σημείο, πιέστε
ξανά .
Πιέστε το  μία
φορά.**
Πιέστε επανειλημμένα
. (Κατά τη διάρκεια
διακοπής, κρατήστε
πιεσμένο το πλήκτρο για
να μεταβείτε πίσω στα
μηνύματα συνεχόμενα.)
μετάβαση
στο επόμενο
μήνυμα*
Πιέστε το  μία
φορά.**
μετάβαση
στα διαδοχικά
μηνύματα
Πιέστε επανειλημμένα
. (Κατά τη διάρκεια
διακοπής, κρατήστε
πιεσμένο το πλήκτρο για να
παραλείπετε συνεχόμενα
τα μηνύματα.)
* Αν έχετε ορίσει σελιδοδείκτη στο μήνυμα,
η συσκευή ψηφιακής εγγραφής σταματάει
στον σελιδοδείκτη.
**Οι λειτουργίες αυτές είναι για όταν το
"EASY SEARCH" είναι ρυθμισμένο στο "OFF"
(σελίδα 85).
Αναπαραγωγή μηνύματος
επανειλημμένα
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πιέστε παρατεταμένα  έως ότου
εμφανιστεί η ένδειξη " 1". Το επιλεγμένο
μήνυμα αναπαράγεται επανειλημμένα.
Για να επαναφέρετε την κανονική
αναπαραγωγή, πιέστε ξανά .
Επιλογή του τρόπου
αναπαραγωγής


Αναπαραγωγή
, 
A-B/
/MENU
Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο
αναπαραγωγής στο μενού.
1 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
57
GR
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"PLAY MODE" και πιέστε .
Αναπαραγωγή ενός
συγκεκριμένου τμήματος
επανειλημμένα – Επανάληψη A-B
3 Πιέστε ή  για να επιλέξετε
"1", " ", "ALL", " 1", " " ALL" και πιέστε .
"ή


1
ALL
1
ALL
Γίνεται αναπαραγωγή
μηνύματος.
Τα μηνύματα σε ένα φάκελο
αναπαράγονται συνεχόμενα.
Όλα τα μηνύματα
αναπαράγονται συνεχόμενα.
Ένα μήνυμα αναπαράγεται
επανειλημμένα.
Τα μηνύματα σε ένα φάκελο
αναπαράγονται επανειλημμένα.
Όλα τα μηνύματα
αναπαράγονται επανειλημμένα.
4 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
58
GR
A-B/
1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πιέστε (επανάληψη) A‑B/ για να
καθορίσετε το σημείο αρχής A.
Εμφανίζεται η ένδειξη "A‑B B?".
2 Πιέστε ξανά
(επανάληψη) A‑B/
για να καθορίσετε το σημείο τέλους B.
Εμφανίζεται η ένδειξη " A‑B" και γίνεται
αναπαραγωγή του συγκεκριμένου
τμήματος επανειλημμένα.
Για να επαναφέρετε την κανονική
αναπαραγωγή
Πιέστε .
Για να διακόψετε την
αναπαραγωγή επανάληψης A‑B
Πιέστε  (διακοπή).
Για να αλλάξετε το τμήμα
που καθορίστηκε για την
αναπαραγωγή επανάληψης A‑B
 Παρατηρήσεις


Δεν μπορείτε να ορίσετε σημείο A και σημείο
B στην αρχή (στα πρώτα 0,5 δευτερόλεπτα) ή
στο τέλος (στα τελευταία 0,5 δευτερόλεπτα)
του μηνύματος.
Δεν μπορείτε να ορίσετε σημείο A και σημείο
B κοντά σε έναν σελιδοδείκτη που έχετε
ορίσει (0,5 δευτερόλεπτα πριν ή μετά τον
σελιδοδείκτη).

, 
Αναπαραγωγή
Κατά την αναπαραγωγή επανάληψης A‑B,
πιέστε ξανά (επανάληψη) A‑B/ για να
καθορίσετε ένα καινούργιο σημείο αρχής
A. Κατόπιν, καθορίστε ένα καινούργιο
σημείο τέλους B, όπως στο βήμα 2.
Ρύθμιση της
ταχύτητας
αναπαραγωγής – το
χαρακτηριστικό DPC

DPC
/MENU
Όταν ολισθαίνετε τον διακόπτη DPC
(Digital Pitch Control) στην επιλογή "ON",
μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα
αναπαραγωγής μεταξύ +200% και –75%
της κανονικής ταχύτητας στο μενού.
Το μήνυμα αναπαράγεται σε φυσικούς
τόνους από τη λειτουργία ψηφιακής
επεξεργασίας.
59
GR
1 Ολισθήστε το διακόπτη DPC στο "ON".
2 Πιέστε παρατεταμένα το /MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Ενίσχυση του ήχου
των μπάσων
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"DPC" και πιέστε .


4 Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε
την ταχύτητα αναπαραγωγής και
πιέστε .
Μπορείτε να ρυθμίστε την ταχύτητα
κατά 10% για τη ρύθμιση + και κατά
5% για τη ρύθμιση –.
5 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
Για να επαναφέρετε την κανονική
αναπαραγωγή
Ολισθήστε το διακόπτη DPC στο "OFF".
60
GR
, 
/MENU
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο
των μπάσων που θέλετε για την
αναπαραγωγή στο μενού. Ωστόσο, όταν
κάνετε αναπαραγωγή με τη χρήση του
ενσωματωμένου ηχείου, η ρύθμιση δεν
λειτουργεί.
1 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"EFFECT" και πιέστε .
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
Μείωση της
παραμόρφωσης για πιο
καθαρή ανθρώπινη φωνή
– το χαρακτηριστικό
Noise Cut
τον ήχο των μπάσων που θέλετε και
ύστερα πιέστε .
OFF
Ενισχύεται ο ήχος των μπάσων.
Ενισχύεται περισσότερο ο ήχος
των μπάσων.
Ο ήχος των μπάσων δεν μπορεί
να ενισχυθεί.
Αναπαραγωγή
BASS 1
BASS 2
NOISE CUT
4 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
 Παρατήρηση
Ο ήχος των μπάσων δεν μπορεί να ενισχυθεί
αν η ρύθμιση NOISE CUT έχει οριστεί στην
επιλογή "ON".
Όταν ο διακόπτης NOISE CUT είναι
στο "ON", μειώνεται η παραμόρφωση
πολύ χαμηλών και υψηλών συχνοτήτων
οι οποίες είναι εκτός του εύρους της
ανθρώπινης φωνής και έτσι μπορείτε να
ακούτε την ανθρώπινη φωνή πιο καθαρά.
61
GR
Όταν χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο
ηχείο, το χαρακτηριστικό Noise Cut δεν
λειτουργεί.
Κατά την αναπαραγωγή, ρυθμίστε τον
διακόπτη NOISE CUT στο "ON".
Ήχος
υψηλής
συχνότητας
Συχνότητα
Ήχος
χαμηλής
συχνότητας
62
GR
Θόρυβος
υψηλής
συχνότητας
όπως μια
ηλεκτρονική
συσκευή
Η ανθρώπινη
φωνή
ακούγεται πιο
καθαρά.
Θόρυβος
χαμηλής
συχνότητας
όπως το
βουητό του
αέρα
 Παρατηρήσεις


Ο ήχος των μπάσων δεν μπορεί να ενισχυθεί
αν η ρύθμιση NOISE CUT έχει οριστεί στην
επιλογή "ON".
Το εφέ του χαρακτηριστικού Noise Cut
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την
κατάσταση της ηχογραφημένης φωνής.
Για να ακυρώσετε το
χαρακτηριστικό Noise Cut
Ρυθμίστε τον διακόπτη NOISE CUT στο
"OFF".
Ρύθμιση του ήχου
αναπαραγωγής με
ενίσχυση του αδύναμου
ήχου – το χαρακτηριστικό
Digital Voice Up
1 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"V-UP" και πιέστε .
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
Αναπαραγωγή
"MEDIUM" ή "MAXIMUM" και
πιέστε .


, 
/MENU
Όταν η ρύθμιση "V-UP" έχει οριστεί
στην επιλογή "MEDIUM" ή "MAXIMUM",
ενισχύεται το τμήμα χαμηλής στάθμης
του εγγεγραμμένου μηνύματος, δίνοντας
τη δυνατότητα να ακούσετε πιο εύκολα
ακόμα και τις αδύναμες φωνές.
MEDIUM: Μπορείτε να ρυθμίσετε το
χαρακτηριστικό Digital Voice Up με
λιγότερη ακρίβεια.
MAXIMUM: Μπορείτε να ρυθμίσετε το
χαρακτηριστικό Digital Voice Up πιο
αποτελεσματικά.
OFF: Το χαρακτηριστικό Digital Voice
Up δεν λειτουργεί.
4 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
63
GR
Για να ακυρώσετε το
χαρακτηριστικό Digital Voice Up
Ρυθμίστε το "V-UP" σε "OFF" στο βήμα 3.
Προσθήκη
σελιδοδείκτη

, 

/MENU
DIVIDE/
Μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτη
σε ένα σημείο ενός μηνύματος και
να τον χρησιμοποιήσετε κατά την
αναπαραγωγή. Μπορείτε να προσθέσετε
μόνο έναν σελιδοδείκτη σε κάθε μήνυμα.
64
GR
Κατά την αναπαραγωγή ή τη διακοπή,
πιέστε παρατεταμένα το DIVIDE/
(σελιδοδείκτης) στο σημείο που
θέλετε να προσθέσετε σελιδοδείκτη.
Προστίθεται σελιδοδείκτης και
αναβοσβήνει η ένδειξη " "
(σελιδοδείκτης) τρεις φορές.
Αν προσθέσατε σελιδοδείκτη σε ένα
μήνυμα που είχε ήδη σελιδοδείκτη, ο
προηγούμενος σελιδοδείκτης που είχατε
προσθέσει διαγράφεται και προστίθεται
ένας νέος στο νέο σημείο που ορίσατε.
"YES" και πιέστε .
Εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα
διαγραφής και η ένδειξη "ERASING..."
και ο σελιδοδείκτης διαγράφεται.
4 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
 Παρατηρήσεις


Δεν μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτη
σε αρχεία MP3, LPCM και WMA.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτη
ακριβώς στην αρχή ή στο τέλος του
μηνύματος.
Αναπαραγωγή
Για να ξεκινήσετε αναπαραγωγή
από τον σελιδοδείκτη
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
Πιέστε  ή  όταν η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής βρίσκεται σε
τρόπο διακοπής. Όταν η ένδειξη " "
(σελιδοδείκτης) αναβοσβήσει μία φορά,
πιέστε .
Για να διαγράψετε τον
σελιδοδείκτη
1 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU για
να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε "ERASE
BOOKMARK" και πιέστε .
Εμφανίζεται η ένδειξη "ERASE BOOKMARK?".
65
GR
Εγγραφή με άλλο
εξοπλισμό
Προς σύνδεση
εισόδου ήχου
Κασετόφωνο
κ.λπ.
Προς βύσμα 
(ακουστικά)
1 Συνδέστε το βύσμα  (ακουστικά)
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
στη σύνδεση εισόδου ήχου
(στερεοφωνικό μίνι βύσμα) του
άλλου εξοπλισμού με τη χρήση
καλωδίου ήχου*.
2 Πιέστε  για να ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή και ταυτόχρονα
ρυθμίστε τον συνδεδεμένο
εξοπλισμό σε τρόπο εγγραφής.
Θα εγγραφεί μήνυμα από τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής στον
συνδεδεμένο εξοπλισμό.
3 Πιέστε  (διακοπή) στη


Για να εγγράψετε τον ήχο της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής σε άλλον εξοπλισμό, συνδέστε το
βύσμα  (ακουστικά) της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής στη σύνδεση εισόδου ήχου (μίνι βύσμα,
στερεοφωνικό) του άλλου εξοπλισμού με τη
χρήση καλωδίου ήχου* (δεν παρέχεται).
66
GR
συσκευή ψηφιακής εγγραφής
και τον συνδεδεμένο εξοπλισμό
ταυτόχρονα για να σταματήσετε την
εγγραφή.
* Προαιρετικά καλώδια ήχου (δεν
παρέχεται)
Προς τη
συσκευή
ψηφιακής
εγγραφής
Προς άλλο
εξοπλισμό
RK-G139
Στερεοφωνικό Μίνι βύσμα
μίνι βύσμα
(μονοφωνικό)
RK-G136
Στερεοφωνικό Στερεοφωνικό
μίνι βύσμα
μίνι βύσμα
 Παρατήρηση
Ο τοπικός σας αντιπρόσωπος ενδέχεται να μη
διαθέτει μερικά από τα παραπάνω προαιρετικά
αξεσουάρ. Ρωτήστε τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο για λεπτομερείς πληροφορίες.

Αναπαραγωγή
 Συμβουλή
Πριν ξεκινήσετε την εγγραφή, συνιστάται να
κάνετε πρώτα μια δοκιμαστική εγγραφή.
Αναπαραγωγή
μηνύματος σε
επιθυμητή ώρα με
ειδοποίηση

, 
/MENU
Μπορείτε να εκκινήσετε μια ειδοποίηση
και να αρχίσετε την αναπαραγωγή ενός
επιλεγμένου μηνύματος μια επιθυμητή
ώρα.
Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή του
μηνύματος μια καθορισμένη ημερομηνία,
μία φορά κάθε εβδομάδα ή την ίδια ώρα
κάθε ημέρα.
67
GR
1 Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε
να κάνετε αναπαραγωγή με
ειδοποίηση.
2 Εισέλθετε στον τρόπο ρύθμισης
ειδοποίησης.
Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"ALARM" και ύστερα πιέστε .
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"NEW" και ύστερα πιέστε .
3 Ρυθμίζει την ημερομηνία και ώρα
της ειδοποίησης.
Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"DATE", ημέρα της εβδομάδας ή
"DAILY" και ύστερα πιέστε .
Όταν επιλέγετε "DATE":
Ρυθμίστε έτος, μήνα, ημέρα, ώρα και
λεπτά με τη σειρά, όπως περιγράφεται
στο "Βήμα 2: Ρύθμιση του ρολογιού"
στη σελίδα 19 και ύστερα πιέστε
. "EXECUTING..." και οι ρυθμίσεις
σας εμφανίζονται.
Όταν επιλέγετε ημέρα της
εβδομάδας ή "DAILY":
Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε
την ώρα και ύστερα πιέστε ,
πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε
τα λεπτά και ύστερα .
"EXECUTING..." και οι ρυθμίσεις σας
εμφανίζονται.
Ολοκληρώνεται η διαδικασία ρύθμισης
και εμφανίζεται η ένδειξη ""
(ένδειξη ειδοποίησης) στο παράθυρο
ενδείξεων.
4 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
68
GR
Όταν φτάσει η καθορισμένη
ημερομηνία και ώρα
Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της
ειδοποίησης
Την καθορισμένη ώρα, θα ηχήσει η
ειδοποίηση για περίπου 10 δευτερόλεπτα
ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "ALARM"
στο παράθυρο ενδείξεων και θα
γίνει αναπαραγωγή του επιλεγμένου
μηνύματος.
Όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή, η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής σταματάει
αυτόματα στην αρχή αυτού του
μηνύματος.
1 Επιλέξτε "ALARM" - "LIST" στο
Για να ακούσετε ξανά το ίδιο
μήνυμα
4 Επιλέξτε "DATE", μια ημέρα της
Για να διακόψετε την ειδοποίηση
πριν αρχίσει η αναπαραγωγή
Πιέστε  (διακοπή) ενώ ακούγεται
ο ήχος της ειδοποίησης. Μπορείτε
να σταματήσετε την αναπαραγωγή
της ειδοποίησης ακόμη κι αν είναι
ενεργοποιημένο το χαρακτηριστικό
HOLD.
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε
και πιέστε .
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"EDIT" και πιέστε .
Αναπαραγωγή
Πιέστε  και θα γίνει αναπαραγωγή
του ίδιου μηνύματος από την αρχή.
μενού και πιέστε .
Εμφανίζεται η λίστα ειδοποιήσεων.
εβδομάδας ή "DAILY" και ύστερα
πιέστε .
5 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την
ώρα και πιέστε .
"EXECUTING..." και οι ρυθμίσεις σας
εμφανίζονται.
6 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
69
GR
Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση
ειδοποίησης
Ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 της
ενότητας "Για να αλλάξετε τη ρύθμιση
της ειδοποίησης". Στο βήμα 3, επιλέξτε
"CANCEL" και πιέστε . Εμφανίζεται η
ένδειξη "CANCEL ALARM?" Πιέστε 
ή  για να επιλέξετε "YES" και πιέστε
. Η ειδοποίηση ακυρώνεται και
η ένδειξη ειδοποίησης σβήνει από το
παράθυρο ενδείξεων.
 Παρατηρήσεις







70
GR
Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο μία ειδοποίηση
σε κάθε μήνυμα.
Όταν δεν έχει ρυθμιστεί το ρολόι ή δεν
έχουν εγγραφεί μηνύματα, δεν μπορείτε να
ρυθμίσετε την ειδοποίηση.
Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο " " σαν ένδειξη φακέλου, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε
την ειδοποίηση (σελίδα 67).
Η ειδοποίηση ηχεί ακόμη κι αν ρυθμίσετε το
"BEEP" στο "OFF" στο μενού (σελίδα 90).
Αν η ώρα της ειδοποίησης φτάσει κατά την
εγγραφή, θα ηχήσει η ειδοποίηση αφού
ολοκληρωθεί η εγγραφή. “Θα αναβοσβήσει
το "" όταν φτάσει η ώρα της ειδοποίησης.
Αν η ώρα της ειδοποίησης φτάσει κατά
τη διαγραφή μηνύματος, θα ηχήσει η
ειδοποίηση αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Αν η ώρα της ειδοποίησης φτάσει κατά την
ενημέρωση δεδομένων, η ειδοποίηση θα
ακυρωθεί αυτόματα.






Αν συμπέσουν περισσότερες ειδοποιήσεις,
θα γίνει αναπαραγωγή μόνο του πρώτου
μηνύματος με ειδοποίηση.
Αφού οριστεί η ειδοποίηση, δεν ακυρώνεται
ούτε και μετά από την αναπαραγωγή του
μηνύματος.
Αν η ώρα της ειδοποίησης συμπέσει με
την αναπαραγωγή άλλου μηνύματος με
ειδοποίηση, η αναπαραγωγή διακόπτεται και
γίνεται αναπαραγωγή του νέου μηνύματος.
Αν φτάσει η ώρα της ειδοποίησης όταν
ρυθμίζετε το μενού, η ειδοποίηση ηχεί και η
λειτουργία μενού ακυρώνεται.
Αν διαιρέσετε το μήνυμα στο οποίο
έχετε ρυθμίσει ειδοποίηση, η ειδοποίηση
παραμένει μόνο στο πρώτο τμήμα του
διαιρεμένου μηνύματος.
Αν διαγράψετε ένα μήνυμα στο οποίο έχετε
ρυθμίσει ειδοποίηση, ακυρώνεται και η
ειδοποίηση.
Επεξεργασία μηνυμάτων
Σβήσιμο μηνυμάτων
Μπορείτε να σβήσετε τα εγγεγραμμένα
μηνύματα ένα-ένα ή όλα τα μηνύματα σε
ένα φάκελο ταυτόχρονα.
 Παρατήρηση
Μόλις σβήσετε μια εγγραφή, δεν μπορείτε να
την ανακτήσετε.
Μπορείτε να σβήσετε ανεπιθύμητα
μηνύματα, διατηρώντας όλα τα άλλα
μηνύματα όταν η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής βρίσκεται σε τρόπο διακοπής ή
αναπαραγωγής.
Όταν σβηστεί ένα μήνυμα, τα υπόλοιπα
μηνύματα θα προχωρήσουν μπροστά
και θα γίνει νέα αρίθμηση ώστε να
μην υπάρχει κενός χώρος μεταξύ των
μηνυμάτων.
Σβήσιμο μηνυμάτων ένα-ένα

Επεξεργασία μηνυμάτων
1 Πιέστε ERASE ενώ γίνεται
αναπαραγωγή του μηνύματος που
θέλετε να σβήσετε ή πιέστε ERASE
ενώ η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
είναι σε τρόπο διακοπής.
Θα εμφανιστεί ο τίτλος του μηνύματος,
ο αριθμός μηνύματος και η ένδειξη
"ERASE? [ERASE] TO EXECUTE" και θα
γίνει αναπαραγωγή του μηνύματος.
2 Πιέστε ξανά ERASE ενώ εμφανίζεται
η ένδειξη "ERASE? [ERASE] TO
EXECUTE".
ERASE
Εμφανίζεται η ένδειξη "ERASING...",
διαγράφεται ένα μήνυμα και στα
υπόλοιπα μηνύματα γίνεται νέα
αρίθμηση.
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή
Πιέστε  (διακοπή) στο βήμα 1.
71
GR
Για να σβήσετε άλλο μήνυμα
Ακολουθήστε τα ίδια βήματα ξανά από
την αρχή.
Σβήσιμο όλων των
μηνυμάτων σε φάκελο
Για να σβήσετε ένα τμήμα του
μηνύματος
Πρώτα διαιρέστε το μήνυμα σε δύο
μηνύματα και ύστερα ακολουθήστε τα
ίδια βήματα από την αρχή.


, 
/MENU
1 Επιλέξτε τον φάκελο που περιέχει
τα μηνύματα που θέλετε να
σβήσετε όταν η συσκευή ψηφιακή
εγγραφής βρίσκεται σε τρόπο
διακοπής.
2 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
72
GR
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"ERASE ALL" και πιέστε .
Εμφανίζεται η ένδειξη "ERASE ALL?".
Μεταφορά μηνύματος
σε διαφορετικό
φάκελο
4 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"YES" και πιέστε .
Επεξεργασία μηνυμάτων


, 
Εμφανίζεται η ένδειξη "ERASING ..." με
μια κινούμενη εικόνα και διαγράφονται
όλα τα μηνύματα στον επιλεγμένο
φάκελο.
/MENU
5 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
Για να ακυρώσετε τη διαγραφή
Επιλέξτε "NO" στο βήμα 4 και πιέστε
.
 Παρατηρήσεις


Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο " "
για ένδειξη φακέλου, δεν μπορείτε να
μεταφέρετε ένα μήνυμα (σελίδα 99).
Δεν μπορείτε να μεταφέρετε μήνυμα σε
φάκελο .
73
GR
1 Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να
5 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
2 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Για να ακυρώσετε τη μεταφορά
του μηνύματος
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης μενού.
Πιέστε  (διακοπή) πριν από το βήμα 4.
μεταφέρετε.
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
"MOVE" και πιέστε .
Θα πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή
του μηνύματος προς μεταφορά.
4 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
τον φάκελο στον οποίο θέλετε να
μεταφέρετε το μήνυμα και ύστερα
πιέστε .
Εμφανίζεται η ένδειξη "EXECUTING…." και
το μήνυμα μεταφέρεται στην τελευταία
θέση του φακέλου προορισμού.
Όταν μεταφέρετε ένα μήνυμα σε
άλλο φάκελο, διαγράφεται το αρχικό
μήνυμα στον προηγούμενο φάκελο.
74
GR
από τον τρόπο μενού.
Διαίρεση μηνύματος
σε δύο μέρη
στον φάκελο να φτάσει τα 999 ή μέχρι ο
συνολικός αριθμός μηνυμάτων σε όλους
τους φακέλους να φτάσει τα 1.012 αν
υπάρχουν 5 φάκελοι .
1 Πιέστε DIVIDE/
(σελιδοδείκτης)
ενώ κάνετε αναπαραγωγή
του μηνύματος που θέλετε να
διαιρέσετε.
DIVIDE
Εμφανίζεται η ένδειξη "DIVIDE?
[DIVIDE] TO EXECUTE" με τον τίτλο
μηνύματος ή το όνομα αρχείου και
έναν αριθμό μηνύματος.
2 Πιέστε DIVIDE/
Μπορείτε να διαιρέσετε ένα μήνυμα κατά
την αναπαραγωγή ώστε να χωριστεί σε
δύο μέρη και ο νέος αριθμός μηνύματος
προστίθεται στο νεότερο τμήμα του
διαιρεμένου μηνύματος. Διαιρώντας
ένα μήνυμα, μπορείτε εύκολα να βρείτε
το σημείο στο οποίο θέλετε να κάνετε
αναπαραγωγή όταν κάνετε μια μεγάλη
εγγραφή όπως σε μια συνάντηση.
Μπορείτε να διαιρέσετε ένα μήνυμα
μέχρι ο τελικός αριθμός των μηνυμάτων
Επεξεργασία μηνυμάτων
, 
(σελιδοδείκτης).
Εμφανίζεται η ένδειξη "DIVIDING..."
με μια κινούμενη εικόνα, ένας νέος
αριθμός προστίθεται στο νεότερο
τμήμα του διαιρεμένου μηνύματος και
οι αριθμοί μηνύματος των επόμενων
μηνυμάτων αυξάνουν κατά ένα.
Μήνυμα 1
Μήνυμα 2
Μήνυμα 3
Το μήνυμα διαιρέθηκε.
Μήνυμα 1
Μήνυμα 2
Μήνυμα 3
Μήνυμα 4
Οι αριθμοί μηνύματος επαυξάνουν.
75
GR
 Παρατηρήσεις







76
GR
Χρειάζεστε συγκεκριμένο ελεύθερο χώρο
στη μνήμη για να διαιρέσετε ένα μήνυμα.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα "Περιορισμοί συστήματος" στη
σελίδα 123.
Όταν διαιρείτε ένα μήνυμα με τίτλο και
όνομα καλλιτέχνη, το νεότερο τμήμα έχει τον
ίδιο τίτλο και το ίδιο όνομα καλλιτέχνη.
Αν διαιρέσετε ένα μήνυμα με ενδείξεις
προτεραιότητας, οι ενδείξεις προτεραιότητας
θα προστεθούν και στα δύο μέρη του
διαιρεμένου μηνύματος.
Αν διαιρέσετε ένα μήνυμα στο σημείο
όπου έχετε τοποθετήσει σελιδοδείκτη, ο
σελιδοδείκτης διαγράφεται.
Ο χρόνος εγγραφής του δεύτερου τμήματος
του διαιρεμένου μηνύματος είναι ίδιος με
του διαιρεμένου σημείου. Αν διαιρέσετε
αρχείο LPCM ή MP3 που έχει εγγραφεί με
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής, ο χρόνος
εγγραφής του δεύτερου αρχείου θα είναι
ίδιος με του αρχικού αρχείου.
Αν διαιρέσετε μήνυμα κατά την
αναπαραγωγή επανάληψης A-B ή κατά την
αναπαραγωγή επανάληψης ενός μηνύματος,
η ρύθμιση επανάληψης ακυρώνεται.
Αν περάσουν περισσότερα από 10
δευτερόλεπτα μετά από το βήμα 1, πρέπει
να ξεκινήσετε τη διαδικασία ξανά από την
αρχή.







Δεν μπορείτε να διαιρέσετε μήνυμα που
δεν έχει εγγραφεί με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής (αρχείο MP3/LPCM/WMA που έχει
μεταφερθεί από υπολογιστή).
Από τη στιγμή που διαιρείται ένα μήνυμα,
δεν μπορείτε να το ενώσετε ξανά με τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Αν διαιρείτε συχνά ένα μήνυμα, η συσκευή
ενδέχεται να μην μπορεί να το διαιρέσει
περισσότερο.
Αν διαιρέσετε ένα μήνυμα με ρύθμιση
ειδοποίησης, η ρύθμιση ειδοποίησης
παραμένει μόνο στο πρώτο μήνυμα που
διαιρέθηκε.
Δεν μπορείτε να διαιρέσετε ένα μήνυμα στην
αρχή (στα πρώτα 0,5 δευτερόλεπτα) ή στο
τέλος (στα τελευταία 0,5 δευτερόλεπτα) του
μηνύματος.
Δεν μπορείτε να διαιρέσετε ένα μήνυμα 0,5
δευτερόλεπτα πριν και μετά από το σημείο
του σελιδοδείκτη.
Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο " " για
ένδειξη φακέλου, δεν μπορείτε να διαιρέσετε
ένα μήνυμα.
Για την αναπαραγωγή του
διαιρεμένου μηνύματος
Πιέστε  ή  για να εμφανίσετε τον
αριθμό μηνύματος, διότι τα διαιρεμένα
μηνύματα έχουν πλέον ξεχωριστούς
αριθμούς μηνύματος.
Προσθήκη ενδείξεων
προτεραιότητας –
λειτουργία ενδείξεων
προτεραιότητας
1 Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να
επισημάνετε.
2 Πιέστε παρατεταμένα
(προτεραιότητα).
A-B/
Θα αναβοσβήσει η ένδειξη " ".
3 Πιέστε ξανά παρατεταμένα
A-B/
(προτεραιότητα) για να προσθέσετε
την ένδειξη προτεραιότητας.

Καμία ένδειξη


Επεξεργασία μηνυμάτων
Κάθε φορά που πιέζετε παρατεταμένα
A-B/ , οι ενδείξεις προτεραιότητας
αλλάζουν ως εξής:

 Παρατηρήσεις

A-B/

Δεν μπορείτε να προσθέσετε ενδείξεις
προτεραιότητας σε αρχείο LPCM, MP3
ή WMA.
Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο " "
σαν ένδειξη φακέλου, δεν μπορείτε να
προσθέσετε ένδειξη προτεραιότητας.
Μπορείτε να προσθέσετε ενδείξεις
προτεραιότητας σε σημαντικά μηνύματα.
Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα, "
"
(το πιο σημαντικό), " ", " " και χωρίς
ένδειξη προτεραιότητας. Μπορείτε να
προσθέσετε ενδείξεις προτεραιότητας
στον τρόπο διακοπής και στον τρόπο
αναπαραγωγής.
77
GR
Αποφυγή τυχαίας
λειτουργίας – το
χαρακτηριστικό HOLD
για 3 δευτερόλεπτα δηλώνοντας ότι
όλες οι λειτουργίες των πλήκτρων είναι
κλειδωμένες.
Για να ακυρώσετε το
χαρακτηριστικό HOLD
Ολισθήστε τον διακόπτη HOLD σε
αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν του
βέλους.
 Παρατήρηση
Όταν το χαρακτηριστικό HOLD ενεργοποιείται
κατά την εγγραφή, ακυρώστε πρώτα το
χαρακτηριστικό HOLD για να διακόψετε την
εγγραφή.
Για να αποφύγετε την τυχαία λειτουργία,
ολισθήστε τον διακόπτη HOLD προς
την κατεύθυνση του βέλους στον τρόπο
εγγραφής ή αναπαραγωγής.
Εμφανίζεται η ένδειξη "HOLD" με την
ένδειξη κλειδιού και την τρέχουσα ώρα
78
GR
 Συμβουλή
Ακόμα και αν το χαρακτηριστικό HOLD είναι
ενεργοποιημένο, μπορείτε να διακόψετε την
αναπαραγωγή ειδοποίησης. Για να διακόψετε
την ειδοποίηση ή την αναπαραγωγή, πιέστε
 (διακοπή).
Χρήση της Λειτουργίας του Μενού
Δημιουργώντας
Ρυθμίσεις για το Μενού
2 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
το στοιχείο μενού για το οποίο
θέλετε να δημιουργήσετε ρυθμίσεις
και ύστερα πιέστε .
Χρήση της Λειτουργίας του Μενού
3 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
τη ρύθμιση που θέλετε να ορίσετε
και ύστερα πιέστε .


, 
/MENU
4 Πιέστε  (διακοπή) για να εξέλθετε
από τον τρόπο μενού.
 Παρατήρηση
1 Πιέστε παρατεταμένα το
/MENU
για να εισέλθετε στον τρόπο μενού.
Εμφανίζεται το παράθυρο ρύθμισης
μενού.
Αν δεν πιέσετε κανένα πλήκτρο για ένα
λεπτό, ακυρώνεται αυτόματα το μενού και το
παράθυρο επιστρέφει στην κανονική ένδειξη.
Για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο παράθυρο
Πιέστε /MENU κατά τη διάρκεια της
ρύθμισης μενού.
Για να διακόψετε τη λειτουργία
μενού στη μέση
Πιέστε  (διακοπή).
79
GR
Ρυθμίσεις μενού
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις
Τρόπος λειτουργίας
( : η ρύθμιση μπορεί να
πραγματοποιηθεί/ : η ρύθμιση δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί)
Τρόπος Τρόπος
Τρόπος
διακοπής αναπαραγωγής εγγραφής






ON, OFF



ON, OFF



DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE



DPC
n% (n = –75 - +200)



V-UP
MEDIUM, MAXIMUM, OFF



EFFECT
BASS1, BASS2, OFF



EASY SEARCH
ON, OFF



PLAY MODE
1,






REC MODE
MP3
LPCM
LPEC
, MP3
, LPEC
, LPEC
REC LEVEL
LOW , HIGH
MANUAL
LCF (LOW CUT)
VOR
, ALL,
1,
, MP3
, LPEC
, S-HIGH
,
, LPCM
, LPEC
, MUSIC
ALL
ADD/OVERWRITE ADD, OVERWRITE, OFF
80
,
,
,
ERASE ALL?  YES, NO



ERASE
BOOKMARK
ERASE BOOKMARK?  YES, NO



MOVE
(Φάκελος που θα μετακινηθεί)



GR
ERASE ALL
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις
Τρόπος λειτουργίας
( : η ρύθμιση μπορεί να
πραγματοποιηθεί/ : η ρύθμιση δεν
μπορεί να πραγματοποιηθεί)
Τρόπος Τρόπος
Τρόπος
διακοπής αναπαραγωγής εγγραφής
ALARM
NEW, LIST
DETAIL MENU






ON, OFF



PRE REC
ON, OFF



SYNC REC
ON, OFF



SELECT INPUT
MIC IN, AUDIO IN



DATE&TIME
AUTO, MANUAL



TIME DISPLAY
12-HOUR, 24-HOUR



FORMAT
ERASE ALL DATA?  YES, NO



BEEP
ON, OFF



LED
ON, OFF



BACKLIGHT
10SEC, 60SEC, OFF



MENU
LANGUAGE
Ευρωπαϊκό μοντέλο:

Deutsch (Γερμανικά), English (Αγγλικά),
Español (Ισπανικά), Français (Γαλλικά),
Italiano (Ιταλικά), Pyccкий (Ρωσικά)
Άλλα μοντέλα:
Deutsch (Γερμανικά), English (Αγγλικά),
Español (Ισπανικά), Français (Γαλλικά), Italiano
(Ιταλικά), Pyccкий (Ρωσικά),
(Ιαπωνικά),
(Κορεατικά),
(Κινεζικά),
(Κινεζικά), (Ταϊλανδικά)


USB CHARGE
ON, OFF



Χρήση της Λειτουργίας του Μενού
LIMITER
81
GR
82
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
REC MODE
Ρυθμίζει τον τρόπο εγγραφής.
MP3
:
Τρόπος τυπικής μονοφωνικής εγγραφής.
MP3
:
Τρόπος τυπικής στερεοφωνικής εγγραφής.
MP3
*:
Τρόπος στερεοφωνικής εγγραφής υψηλής ποιότητας.
LPCM
:
Τρόπος στερεοφωνικής εγγραφής μακράς αναπαραγωγής
υψηλής ποιότητας.
LPCM
:
Τρόπος στερεοφωνικής εγγραφής υψηλής ποιότητας.
LPEC
:
Τρόπος μονοφωνικής εγγραφής μακράς αναπαραγωγής.
LPEC
:
Τρόπος τυπικής μονοφωνικής εγγραφής.
LPEC
:
Τρόπος στερεοφωνικής εγγραφής μακράς αναπαραγωγής.
LPEC
:
Τρόπος τυπικής στερεοφωνικής εγγραφής.
LPEC
:
Τρόπος στερεοφωνικής εγγραφής υψηλής ποιότητας.
GR
Στοιχεία μενού
Βλ. σελίδα
30
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
REC LEVEL
Ρυθμίζει την ευαισθησία του μικροφώνου.
LOW :
Για να εγγράψετε υπαγόρευση με το μικρόφωνο μπροστά
στο στόμα σας, έναν ήχο κοντά στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής ή έναν δυνατό ήχο.
HIGH *:
Για να εγγράψετε τον ήχο μιας κανονικής συζήτησης ή
συνάντησης, όπως η εγγραφή που πραγματοποιείται σε μια
αίθουσα συνεδριάσεων ή σε μια συνέντευξη.
S-HIGH :
Για να εγγράψετε έναν ήχο μακριά από τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής ή έναν σιγανό ήχο, όπως η εγγραφή
που πραγματοποιείται σε ένα ευρύχωρο μέρος.
MUSIC :
Για να εγγράψετε πιο φυσικό ακουστικό ήχο και να
εμποδίσετε την παραμόρφωση.
MANUAL:
Κατά τη χειροκίνητη εγγραφή, μπορείτε να ρυθμίζετε τη
στάθμη εγγραφής χειροκίνητα.
Βλ. σελίδα
33
LCF (LOW CUT)
Ρυθμίζει το χαρακτηριστικό LCF (Low Cut Filter) ώστε να
αποκόβει τις χαμηλές συχνότητες και να μειώνει το βουητό
του αέρα. Έτσι μπορείτε να εγγράψετε ένα μήνυμα πιο
καθαρά.
ON:
Το χαρακτηριστικό LCF είναι ενεργοποιημένο.
OFF*:
Το χαρακτηριστικό LCF ακυρώθηκε.
41
Χρήση της Λειτουργίας του Μενού
Στοιχεία μενού
83
GR
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
VOR
Ρυθμίζει το χαρακτηριστικό VOR (Voice Operated
Recording).
ON:
Η εγγραφή αρχίζει όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
ανιχνεύσει ήχο και κάνει παύση όταν δεν ακούγεται ήχος,
εξαλείφοντας την εγγραφή κατά τη διάρκεια περιόδων
χωρίς ήχο. Το χαρακτηριστικό VOR ενεργοποιείται όταν
πιέζετε το  (εγγραφή/παύση).
OFF*:
Το χαρακτηριστικό VOR δεν λειτουργεί.
Βλ. σελίδα
42
 Παρατήρηση
Αν η ρύθμιση "REC LEVEL" έχει οριστεί στην επιλογή "MANUAL", το
χαρακτηριστικό VOR δεν λειτουργεί.
84
Αλλάζει τον τρόπο ενδείξεων στον τρόπο αναπαραγωγής/
διακοπής.
ELAPSE*:
Ο χρόνος αναπαραγωγής ενός μηνύματος που έχει
παρέλθει
REMAIN:
Ο υπόλοιπος χρόνος ενός μηνύματος
REC DATE:
Η ημερομηνία που έγινε η εγγραφή
–
DPC
Ρυθμίζει το χαρακτηριστικό DPC (Digital Pitch Control).
Όταν ρυθμίζετε τον διακόπτη DPC σε "ON", μπορείτε να
ρυθμίσετε την ταχύτητα της αναπαραγωγής σε ένα εύρος που
κυμαίνεται από +200% έως –75%. Ρυθμίστε την ταχύτητα κατά
10% για τη ρύθμιση + και κατά 5% για τη ρύθμιση –.
–30%*
59
GR
DISPLAY
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
V-UP
Ενισχύεται το τμήμα χαμηλής στάθμης του εγγεγραμμένου
μηνύματος, δίνοντας τη δυνατότητα να ακούσετε πιο
εύκολα ακόμα και τις αδύναμες φωνές.
MEDIUM:
Ρυθμίζει το χαρακτηριστικό V-UP με λιγότερη ακρίβεια.
MAXIMUM:
Ρυθμίζει το χαρακτηριστικό V-UP πιο αποτελεσματικά.
OFF*:
Το χαρακτηριστικό V-UP δεν λειτουργεί.
Βλ. σελίδα
63
EFFECT
Ρυθμίζει την ενίσχυση των μπάσων του ήχου κατά την
αναπαραγωγή.
BASS1:
Ενισχύεται ο ήχος των μπάσων.
BASS2:
Ενισχύεται περισσότερο ο ήχος των μπάσων.
OFF*:
Το χαρακτηριστικό EFFECT δεν λειτουργεί.
60
Χρήση της Λειτουργίας του Μενού
Στοιχεία μενού
 Παρατήρηση
Όταν αναπαράγετε μηνύματα με τη χρήση ενός ενσωματωμένου
ηχείου, το χαρακτηριστικό EFFECT δεν λειτουργεί.
EASY SEARCH
Ρυθμίζει το χαρακτηριστικό εύκολης αναζήτησης.
ON:
Μπορείτε να προχωρήσετε μπροστά για περίπου 10
δευτερόλεπτα αν πιέσετε  και να μεταβείτε προς τα
πίσω για περίπου 3 δευτερόλεπτα αν πιέσετε . Το
χαρακτηριστικό αυτό είναι χρήσιμο όταν προσπαθείτε να
εντοπίσετε ένα επιθυμητό σημείο σε μια μεγάλη εγγραφή.
OFF*:
Το χαρακτηριστικό εύκολης αναζήτησης δεν λειτουργεί.
Όταν πιέσετε  ή , ένα μήνυμα μεταφέρετε προς τα
μπροστά ή προς τα πίσω.
55
85
GR
86
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
PLAY MODE
Ρυθμίζει τον τρόπο αναπαραγωγής.
1:
Γίνεται αναπαραγωγή ενός μηνύματος και η συσκευή ψηφιακής
αναπαραγωγής σταματάει μετά από την αναπαραγωγή.
*:
Γίνεται συνεχόμενη αναπαραγωγή των μηνυμάτων σε έναν
φάκελο και η συσκευή ψηφιακής αναπαραγωγής σταματάει
μετά από την αναπαραγωγή.
ALL:
Γίνεται συνεχόμενη αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων και
η συσκευή ψηφιακής αναπαραγωγής σταματάει μετά από
την αναπαραγωγή.
1:
Ένα μήνυμα αναπαράγεται επανειλημμένα.
:
Τα μηνύματα σε ένα φάκελο αναπαράγονται επανειλημμένα.
ALL:
Όλα τα μηνύματα αναπαράγονται επανειλημμένα.
ADD/OVERWRITE
Μπορείτε να προσθέσετε μια εγγραφή σε μήνυμα που έχει
εγγραφεί ήδη ή μια επεγγραφή κατά την αναπαραγωγή.
ADD:
Μπορείτε να προσθέσετε εγγραφή.
OVERWRITE:
Μπορείτε να προσθέσετε επεγγραφή.
OFF*:
Δεν μπορείτε να προσθέσετε εγγραφή ή επεγγραφή.
45, 47
ERASE ALL
Θα σβηστούν όλα τα μηνύματα στον επιλεγμένο φάκελο.
Πιέστε /MENU για να επιστρέψετε στο παράθυρο φακέλου
πριν σβήσετε τα μηνύματα και επιλέξτε ένα φάκελο από τον
οποίο θα σβηστούν όλα τα μηνύματα και κατόπιν μεταβείτε
στο παράθυρο μενού και επιλέξτε "YES".
NO*: Το χαρακτηριστικό διαγραφής ακυρώθηκε.
72
GR
Στοιχεία μενού
Βλ. σελίδα
57
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Βλ. σελίδα
65
MOVE
Το επιλεγμένο μήνυμα μεταφέρεται στον επιλεγμένο
φάκελο.
Πιέστε /MENU για να επιστρέψετε στο παράθυρο φακέλου
πριν να μετακινήσετε το μήνυμα και επιλέξτε φάκελο από τον
οποίο θα μετακινηθεί το μήνυμα.
73
ALARM
Ρυθμίζει την ειδοποίηση.
NEW*:
Ρυθμίστε DATE για αναπαραγωγή, SUN (Κυριακή), MON
(Δευτέρα), TUE (Τρίτη), WED (Τετάρτη), THU (Πέμπτη), FRI
(Παρασκευή), SAT (Σάββατο) ή DAILY.
LIST: Θα εμφανιστεί μια λίστα με τους αριθμούς μηνυμάτων, την
ημερομηνία ή τις ημέρες της εβδομάδας για τις οποίες έχει
ήδη ρυθμιστεί ειδοποίηση.
EDIT: Μπορείτε να αλλάξετε την επιλεγμένη ημερομηνία ή
ημέρα της εβδομάδας.
CANCEL: Μπορείτε να ακυρώσετε την ειδοποίηση για την
επιλεγμένη ημερομηνία ή ημέρα της εβδομάδας.
67
Χρήση της Λειτουργίας του Μενού
ERASE BOOKMARK Θα ακυρωθεί ο σελιδοδείκτης του επιλεγμένου μηνύματος.
Πιέστε /MENU για να επιστρέψετε στο παράθυρο φακέλου
πριν σβήσετε τον σελιδοδείκτη και επιλέξτε ένα φάκελο από
τον οποίο θα σβηστεί ο σελιδοδείκτης και κατόπιν μεταβείτε
στο παράθυρο μενού και επιλέξτε "YES".
NO*: Το χαρακτηριστικό διαγραφής ακυρώθηκε.
87
GR
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Βλ. σελίδα
DETAIL MENU
LIMITER
Ρυθμίζει αυτόματα τη στάθμη εισόδου για να εμποδίσει την
παραμόρφωση του ήχου που προκύπτει με την είσοδο ενός
πολύ δυνατού ήχου.
ON*:
Το χαρακτηριστικό LIMITER είναι ενεργοποιημένο.
OFF:
Το χαρακτηριστικό LIMITER ακυρώθηκε.
37
 Παρατήρηση
Όταν η ρύθμιση "REC LEVEL" έχει οριστεί στην επιλογή "MANUAL",
η ρύθμιση είναι ενεργή.
PRE REC
Μπορείτε να εγγράψετε πηγές ήχου για μέχρι και 5 δευτερόλεπτα
πριν από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η εγγραφή. Οι ήχοι των 5
δευτερολέπτων αποθηκεύονται προσωρινά στη μνήμη.
ON:
Το χαρακτηριστικό προεγγραφής είναι ενεργοποιημένο.
OFF*:
Το χαρακτηριστικό προεγγραφής ακυρώθηκε.
38
SYNC REC
Όταν είναι στο "ΟΝ", η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
εισέρχεται σε τρόπο παύσης εγγραφής όταν δεν ανιχνεύει
ήχο για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα και ξεκινάει ξανά
την εγγραφή σαν καινούριο μήνυμα όταν ανιχνεύσει ήχο.
ON:
Το χαρακτηριστικό συγχρονισμένης εγγραφής είναι ενεργοποιημένο.
OFF*:
Το χαρακτηριστικό συγχρονισμένης εγγραφής ακυρώθηκε.
51
 Παρατήρηση
Μπορείτε να κάνετε εγγραφή με το χαρακτηριστικό
συγχρονισμένης εγγραφής μόνο όταν έχετε συνδέσει άλλον
εξοπλισμό στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής με καλώδιο ήχου και
έχετε ορίσει τη ρύθμιση "SELECT INPUT" στο "AUDIO IN".
88
GR
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Βλ. σελίδα
49, 50
DATE & TIME Ρυθμίζει το ρολόι.
AUTO*:
Όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι συνδεδεμένη
σε υπολογιστή που εκτελεί το Digital Voice Editor, το ρολόι
ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τον υπολογιστή.
MANUAL:
Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι καθορίζοντας έτος, μήνα,
ημέρα, ώρα και λεπτά με τη σειρά.
19
TIME DISPLAY Ρυθμίζει την ένδειξη ρολογιού.
12-HOUR:
12:00AM = μεσάνυχτα, 12:00PM = μεσημέρι
24-HOUR*:
0:00 = μεσάνυχτα, 12:00 = μεσημέρι
–
Χρήση της Λειτουργίας του Μενού
SELECT INPUT Επιλέγει την εξωτερική είσοδο που πρόκειται να εγγραφεί
και που είναι συνδεδεμένη στο βύσμα  (μικρόφωνο).
MIC IN*:
Επιλέξτε όταν εγγράφετε μηνύματα χρησιμοποιώντας
εξωτερικό μικρόφωνο.
AUDIO IN:
Επιλέξτε όταν εγγράφετε χρησιμοποιώντας άλλον
εξοπλισμό.
89
GR
Στοιχεία μενού
FORMAT
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Καθορίζει τη μορφοποίηση της μονάδας μετά από την
εμφάνιση της ένδειξης "ERASE ALL DATA?".
YES:
Γίνεται μορφοποίηση της μονάδας.
NO*:
Δεν γίνεται μορφοποίηση της μονάδας.
Βλ. σελίδα
–
 Παρατηρήσεις


BEEP
Χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό μορφοποίησης της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής για να μορφοποιήσετε τη
μνήμη. Αν μορφοποιήσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής
χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας, ο ήχος μπορεί να
διακοπεί ξαφνικά και μπορεί να μειωθεί ο χρόνος εγγραφής.
Όταν κάνετε μορφοποίηση της μνήμης, διαγράφονται όλα τα
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής. Μετά από τη διαγραφή των δεδομένων, δεν μπορείτε
να τα ανακτήσετε.
Ρυθμίζει αν θα ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος "μπιπ"
ή όχι.
ON*:
Θα ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος "μπιπ" για να
υποδείξει ότι μια λειτουργία έχει γίνει αποδεκτή.
OFF:
Δεν θα ακούγεται καθόλου χαρακτηριστικός ήχος "μπιπ".
 Παρατήρηση
Η ειδοποίηση ηχεί ακόμη και αν ρυθμίσετε το "BEEP" στο "OFF"
στο μενού.
90
GR
–
Στοιχεία μενού
LED
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ένδειξη λειτουργίας
κατά τη λειτουργία.
ON*:
Κατά τη διάρκεια εγγραφής ή αναπαραγωγής, ανάβει ή
αναβοσβήνει η ένδειξη λειτουργίας.
OFF:
Η ένδειξη λειτουργίας δεν ανάβει ούτε αναβοσβήνει, ακόμη
και κατά τη λειτουργία.
Βλ. σελίδα
–
Χρήση της Λειτουργίας του Μενού
 Παρατήρηση
Όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι συνδεδεμένη σε
υπολογιστή, η ένδειξη λειτουργίας ανάβει ή αναβοσβήνει ακόμη
και αν το "LED" είναι ρυθμισμένο στο "OFF".
BACKLIGHT
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το φωτισμό στο παράθυρο
ενδείξεων.
10 SEC*:
Ο φωτισμός στο παράθυρο ενδείξεων ανάβει για 10 δευτερόλεπτα.
60 SEC:
Ο φωτισμός στο παράθυρο ενδείξεων ανάβει για 60 δευτερόλεπτα.
OFF:
Ο φωτισμός στο παράθυρο ενδείξεων δεν ανάβει, ακόμη
και κατά τη λειτουργία.
–
MENU
LANGUAGE
Ρυθμίζει τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στα μηνύματα,
τα μενού, τα ονόματα φακέλων, τα ονόματα αρχείων κ.λπ.
Ευρωπαϊκό μοντέλο:
Deutsch (Γερμανικά), English (Αγγλικά)*, Español (Ισπανικά),
Français (Γαλλικά), Italiano (Ιταλικά), Pyccкий (Ρωσικά)
Άλλα μοντέλα:
Deutsch (Γερμανικά), English (Αγγλικά)*, Español (Ισπανικά),
Français (Γαλλικά), Italiano (Ιταλικά), Pyccкий (Ρωσικά),
(Ιαπωνικά),
(Κορεατικά),
(Κινεζικά),
(Κινεζικά), (Ταϊλανδικά)
21
91
GR
Στοιχεία μενού
Ρυθμίσεις (*: Αρχική ρύθμιση)
USB CHARGE Ρυθμίζει αν οι μπαταρίες θα φορτίζονται με τη χρήση
σύνδεσης USB ή όχι.
ON*:
Οι μπαταρίες θα φορτιστούν.
OFF:
Οι μπαταρίες δεν θα φορτιστούν.
 Παρατήρηση
Αν χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος
USB (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, μπορείτε να
φορτίσετε τις μπαταρίες ανεξάρτητα από τη ρύθμιση αυτή.
92
GR
Βλ. σελίδα
–
Χρήση του υπολογιστή σας
Τι μπορείτε να κάνετε
χρησιμοποιώντας τον
υπολογιστή
Μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω
όταν συνδέετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
καλώδιο USB.
Μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία και
τους φακέλους που έχετε εγγράψει στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής για να τα
αποθηκεύσετε.
Αντιγραφή αρχείων από τον
υπολογιστή στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής και
αναπαραγωγή (σελίδα 97)
Διαχείριση και επεξεργασία
αρχείων με το λογισμικό Digital
Voice Editor (σελίδα 101)
Με το λογισμικό Digital Voice Editor
μπορείτε να μεταφέρετε τα μηνύματα
που έχετε εγγράψει με τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής στον υπολογιστή
σας για να τα διαχειριστείτε και να τα
επεξεργαστείτε. Μπορείτε επίσης να
μεταφέρετε στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής αρχεία μουσικής που έχουν
αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.
Χρήση του υπολογιστή σας
Αντιγραφή αρχείων από τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής
στον υπολογιστή για
αποθήκευση (σελίδα 96)
παρεχόμενο καλώδιο USB. Μπορείτε
επίσης να κάνετε αναπαραγωγή των
αρχείων που αντιγράψατε.
Χρήση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής ως συσκευή μαζικής
αποθήκευσης USB (σελίδα 109)
Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά
στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής
τα δεδομένα εικόνας ή τα δεδομένα
κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον
υπολογιστή.
Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία WAV/
MP3/WMA που είναι αποθηκευμένα στον
υπολογιστή σας, απλά με τη λειτουργία
μεταφοράς και απόθεσης, όταν συνδέετε
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής στον
υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το
93
GR
Απαιτήσεις συστήματος για
τον υπολογιστή σας
Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή
σας με το λογισμικό Digital Voice Editor
Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας με
το λογισμικό Digital Voice Editor, ανατρέξτε στην
ενότητα "Απαιτήσεις συστήματος" στη σελίδα 103.
Για να χρησιμοποιήσετε τον
υπολογιστή σας χωρίς το
λογισμικό Digital Voice Editor
Για να χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας με τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής χωρίς το λογισμικό
Digital Voice Editor ή για να χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής ως συσκευή
μαζικής αποθήκευσης USB, ο υπολογιστής σας
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις λειτουργικού
συστήματος και να διαθέτει κατάλληλη θύρα,
σύμφωνα με την παρακάτω λίστα.
Λειτουργικά συστήματα:
Windows® 7 Ultimate
Windows® 7 Professional
Windows® 7 Home Premium
Windows® 7 Home Basic
Windows® 7 Starter
Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 ή νεότερο
Windows Vista® Business Service Pack 1 ή νεότερο
Windows Vista® Home Premium Service
Pack 1 ή νεότερο
Windows Vista® Home Basic Service Pack 1
ή νεότερο
94
GR
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 ή νεότερο
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 ή νεότερο
Windows® XP Media Center Edition Service
Pack 3 ή νεότερο
Windows® XP Professional Service Pack 3 ή νεότερο
Windows® XP Home Edition Service Pack 3
ή νεότερο
Windows® 2000 Professional Service Pack 4
ή νεότερο
Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Προεγκατεστημένα
Περιβάλλον υλισμικού:
 Θύρα: θύρα USB
 Κάρτα ήχου: Κάρτες ήχου συμβατές με
οποιοδήποτε από τα υποστηριζόμενα
λειτουργικά συστήματα Microsoft®
Windows®
 Παρατήρηση
Τα ακόλουθα συστήματα δεν υποστηρίζονται:
Εκδόσεις 64 bit των Windows® XP
Οποιαδήποτε λειτουργικά συστήματα εκτός
από όσα αναφέρονται παραπάνω
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή λειτουργικά
συστήματα που έχετε δημιουργήσει εσείς οι ίδιοι
 Αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα
 Περιβάλλον πολλαπλής εκκίνησης
 Περιβάλλον πολλαπλών οθονών
 Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και τη
συμβατόττηα με το λειτουργικό σας σύστημα,
παρακαλούμε επισκεφθτείτε την ιστοσελίδα
υποστήριξης για τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής: 

Ευρώπη: http://support.sony-europe.com/DNA Ασία: http://www.sony-asia.com/support
Υπολογιστής
Προς τη θύρα USB
του υπολογιστή
σας
Σύνδεση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής με τον
υπολογιστή σας
Καλώδιο USB
Συσκευή ψηφιακής εγγραφής
Χρήση του υπολογιστή σας
Μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής στον
υπολογιστή σας αν συνδέσετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής με τον υπολογιστή.
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που
παρέχεται με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής για να συνδέσετε τη σύνδεση
(USB) της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής και τη θύρα USB του
υπολογιστή σας.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή
αμέσως μόλις συνδεθεί το καλώδιο.
Μπορείτε να συνδέσετε ή να
αποσυνδέσετε το καλώδιο όταν η
συσκευή ψηφιακής εγγραφής και ο
υπολογιστής έχουν απενεργοποιηθεί.
Ενώ η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή,
εμφανίζεται η ένδειξη "CONNECTING"
στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
Στον σύνδεσης
(USB)
 Παρατηρήσεις





Μην συνδέετε περισσότερες από δύο συσκευές
USB στον υπολογιστή σας. Δεν υπάρχει εγγύηση
ότι η λειτουργία θα γίνει κανονικά.
Δεν υπάρχει εγγύηση για τη χρήση αυτής
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής αν
χρησιμοποιήσετε κόμβο USB ή καλώδιο
προέκτασης USB.
Ενδέχεται να προκύψει δυσλειτουργία
ανάλογα με τις συσκευές USB που είναι
συνδεδεμένες ταυτόχρονα.
Πριν συνδέσετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή, βεβαιωθείτε
ότι οι μπαταρίες είναι τοποθετημένες στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Συνιστάται να αποσυνδέετε το καλώδιο από
τον υπολογιστή όταν δεν χρησιμοποιείτε το
Digital Voice Editor.
95
GR
Αποσύνδεση συσκευής
ψηφιακής εγγραφής από
υπολογιστή
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία,
διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί
καταστροφή δεδομένων.
1 Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη
λειτουργίας δεν αναβοσβήνει.
2 Αποσυνδέστε το καλώδιο σύνδεσης
USB που είναι συνδεδεμένο στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής από
τη θύρα USB του υπολογιστή.
Στην οθόνη των Windows, κάντε
αριστερό κλικ στην επιλογή "Ασφαλής
κατάργηση συσκευών υλικού" στη
γραμμή εργασιών και επιλέξτε
"Ασφαλής κατάργηση συσκευής
αποθήκευσης USB".
Στην οθόνη Macintosh, σύρετε
το εικονίδιο "IC RECORDER"
στην επιφάνεια εργασίας στα
"Απορρίμματα" και αφήστε το εκεί.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
αποσύνδεση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας που συνοδεύουν τον
υπολογιστή σας.
96
GR
Αντιγραφή αρχείων
από τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής
στον υπολογιστή σας
Μπορείτε να αποθηκεύσετε αρχεία ή
φακέλους μεταφέροντάς τους από τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής στον
υπολογιστή σας.
1 Συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή σας
(σελίδα ���
95���
).
��
Στην οθόνη των Windows, ανοίξτε
τον φάκελο "Ο Υπολογιστής μου"
και βεβαιωθείτε ότι αναγνωρίζεται
το στοιχείο "IC RECORDER". Σε
οθόνη Macintosh, βεβαιωθείτε
ότι εμφανίζεται μια μονάδα "IC
RECORDER" στην επιφάνεια εργασίας.
2 Αντιγράψτε τα αρχεία ή τους
φακέλους που θέλετε να
μεταφέρετε στον υπολογιστή σας.
Μεταφέρετε και αποθέστε τους
φακέλους που περιλαμβάνουν τα
αρχεία που θέλετε από το στοιχείο "IC
RECORDER" στον τοπικό δίσκο στον
υπολογιστή σας.
 Για να αντιγράψετε έναν φάκελο
(μεταφορά και απόθεση)
Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία μουσικής
ή άλλα αρχεία ήχου (WAV/MP3/WMA) από
τον υπολογιστή σας στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής απλά με τη λειτουργία μεταφοράς
και απόθεσης χωρίς να χρησιμοποιήσετε το
λογισμικό Digital Voice Editor , και μπορείτε
να τα αναπαράγετε χρησιμοποιώντας τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Χρήση του υπολογιστή σας
 Επιλέξτε και κρατήστε πατημένο,
 μεταφέρατε,
 και μετά αφήστε το.
Αντιγραφή αρχείων
από τον υπολογιστή
σας στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής
και αναπαραγωγή των
αρχείων
Ο μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής
(κομμάτια*), όταν αναπαράγετε αρχεία
μουσικής με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής παρουσιάζεται παρακάτω.
48 kbps
ICD-SX750 94 ώ. 40 λεπ.
(1.420 κομμάτια)
ICD-SX850 190 ώ. 5 λεπ.
(2.851 κομμάτια)
128 kbps
35 ώ. 25 λεπ.
(531 κομμάτια)
71 ώ. 15 λεπ.
(1.068 κομμάτια)
* Στην περίπτωση στην οποία μεταφέρονται
κομμάτια 4 λεπτών το καθένα στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
97
GR
1 Συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή σας
(σελίδα 95 ).
Στην οθόνη των Windows, ανοίξτε
τον φάκελο "Ο Υπολογιστής μου"
και βεβαιωθείτε ότι αναγνωρίζεται
το στοιχείο "IC RECORDER". Σε
οθόνη Macintosh, βεβαιωθείτε
ότι εμφανίζεται μια μονάδα "IC
RECORDER" στην επιφάνεια εργασίας.
2 Αντιγράψτε τον φάκελο στον
οποίο βρίσκονται αποθηκευμένα
τα αρχεία μουσικής στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
Σε οθόνη Windows με τη χρήση της
Εξερεύνησης και σε οθόνη Macintosh
με τη χρήση της Εύρεσης, σύρετε και
αποθέστε τον φάκελο στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί
να αναγνωρίσει έως 500 φακέλους.
Μπορείτε να αντιγράψετε έως 999
αρχεία σε ένα φάκελο και έως 5.000
αρχεία συνολικά.
3 Αφαιρέστε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής από τον υπολογιστή
σας και πιέστε /MENU για να
επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε.
98
GR
4 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
το αρχείο που θέλετε για
αναπαραγωγή και πιέστε .
5 Πιέστε  για να διακόψετε την
αναπαραγωγή.
 Παρατηρήσεις


Όταν αντιγράφετε ένα αρχείο μουσικής από
τον υπολογιστή σας, μπορείτε να κάνετε
αναπαραγωγή αλλά δεν μπορείτε να το
διαιρέσετε ή να το μετακινήσετε.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής από τον υπολογιστή σας,
ανατρέξτε στη σελίδα 96.
Δομή φακέλων και αρχείων
Φάκελος για μηνύματα
που εγγράφονται με
χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής*4
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
Φάκελος που
αντιγράφηκε από τον
υπολογιστή σας
Χρήση του υπολογιστή σας
Οι φάκελοι και τα αρχεία εμφανίζονται
στην οθόνη του υπολογιστή όπως
απεικονίζονται εδώ.
Οι ενδείξεις φακέλου στο παράθυρο
ενδείξεων της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής είναι ως εξής:
: Φάκελος για μηνύματα που
εγγράφονται με τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής (Έχουν ήδη
δημιουργηθεί όταν αγοράσατε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.)
: Φάκελοι που μεταφέρονται από
υπολογιστή (Εμφανίζονται όταν
έχουν μεταφερθεί αρχεία μουσικής
από υπολογιστή.)
"IC RECORDER"
Conversation
 Παρατήρηση
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείου,
ακόμα και αν το μεταφέρετε σε φάκελο VOICE.
MUSIC
POP
OLDIES *1
*2
*3
99
GR
Το όνομα ενός φακέλου στον οποίο
αποθηκεύονται αρχεία μουσικής θα
εμφανίζεται στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής όπως δημιουργήθηκε, για αυτό
είναι βολικό να δώσετε προκαταβολικά
στον φάκελο ένα όνομα που είναι εύκολο
να θυμάστε. Οι φάκελοι στην εικόνα
περιλαμβάνουν παραδείγματα ονομάτων
φακέλων.
*2
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί να
αναγνωρίσει έως τρία επίπεδα φακέλων που
έχουν αντιγραφεί σε αυτή, δηλαδή έως τον
φάκελο "OLDIES" της εικόνας.
*3
Αν αντιγράψετε μεμονωμένα
αρχεία μουσικής, ταξινομούνται ως
"NO FOLDER".
*4
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείου,
ακόμα και αν το μεταφέρετε απευθείας
στον φάκελο VOICE. Όταν πρόκειται να
μεταφέρετε ένα αρχείο, να το μεταφέρετε σε
φάκελο μέσα στον φάκελο VOICE.
*1
 Συμβουλή
Μπορείτε να εισάγετε τίτλο ή όνομα
καλλιτέχνη, κ.λπ. στα αρχεία μουσικής. Οι
τίτλοι και τα ονόματα καλλιτεχνών μπορούν
να εμφανίζονται στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής. Είναι χρήσιμο να εισάγετε στοιχεία
με το λογισμικό που χρησιμοποιείτε για
να δημιουργείτε τα αρχεία μουσικής στον
υπολογιστή σας.
100
GR
 Παρατηρήσεις





Δεν μπορείτε να αντιγράψετε 511 ή
περισσότερα αρχεία (εκτός από τα αρχεία
VOICE) ή αρχεία στο ριζικό κατάλογο που
βρίσκεται αμέσως κάτω από το στοιχείο
"IC RECORDER" στον υπολογιστή. Αυτό
γίνεται λόγω περιορισμών του συστήματος
αρχείων FAT. Δεν μπορείτε πάντα να μεταφέρετε όλα
τα αρχεία ή τους φακέλους σας, ανάλογα
είτε με τον αριθμό των χαρακτήρων που
χρησιμοποιείτε στα ονόματα των αρχείων ή
των φακέλων ή ανάλογα με το λειτουργικό
σύστημα. (με εξαίρεση το ICD SX-850)
Αν δεν έχει εισαχθεί τίτλος ή όνομα
καλλιτέχνη, εμφανίζεται η ένδειξη
"Unknown".
Αν δεν έχει εισαχθεί τίτλος, εμφανίζεται ένα
όνομα αρχείου.
Ο τίτλος ή το όνομα καλλιτέχνη που
συνδέεται με αρχείο LPCM, δεν εμφανίζεται
με χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται ένα
όνομα αρχείου.
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής από τον υπολογιστή σας,
ανατρέξτε στη σελίδα 96.
Χρήση του παρεχόμενου
λογισμικού Digital Voice
Editor
Τι μπορείτε να κάνετε
χρησιμοποιώντας το λογισμικό
Digital Voice Editor
Μεταφορά μηνυμάτων που
εγγράφηκαν στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή σας
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα που
έχετε εγγράψει με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή
σας ανά μήνυμα, ανά φάκελο ή όλα τα
μηνύματα ταυτόχρονα. Μπορείτε να επιλέξετε
Αναπαραγωγή μηνυμάτων στον
υπολογιστή
Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή
μηνυμάτων στον υπολογιστή
χρησιμοποιώντας τα παρακάτω
χαρακτηριστικά, αναπαραγωγή επανάληψης
ενός μηνύματος, αναπαραγωγή επανάληψης
A-B, εύκολης αναζήτηση, αναπαραγωγή
με σελιδοδείκτες καθώς και κανονική
αναπαραγωγή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε
την ταχύτητα της αναπαραγωγής.
Μεταφορά μηνυμάτων που
αποθηκεύτηκαν στον υπολογιστή
σας στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής για αναπαραγωγή
Μπορείτε να μεταφέρετε μηνύματα που
αποθηκεύτηκαν στον υπολογιστή σας, καθώς
και άλλα αρχεία, όπως αρχεία φωνής που
έχουν σταλεί με e-mail, αρχεία MSV (LPEC/
ADPCM), αρχεία WAV, αρχεία MP3, αρχεία
WMA, ανά αρχείο ή ανά φάκελο, στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής. Μπορείτε επίσης να
κάνετε αναπαραγωγή στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής. Χρήση του υπολογιστή σας
Με το λογισμικό Digital Voice Editor
μπορείτε να μεταφέρετε τα μηνύματα που
έχετε εγγράψει με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή σας. Μπορείτε
να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας,
να κάνετε αναπαραγωγή και επεξεργασία.
Μπορείτε επίσης να μεταφέρετε στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής αρχεία μουσικής που
έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του
λογισμικού Digital Voice Editor, ανατρέξτε στα
αρχεία βοήθειας.
τη μορφή που θα χρησιμοποιηθεί για την
αποθήκευση των μηνυμάτων: αρχεία MSV
(LPEC), αρχεία MSV (ADPCM), αρχεία MP3,
τυπικά αρχεία WAV των Windows.
101
GR
Επεξεργασία μηνυμάτων που
αποθηκεύτηκαν στον υπολογιστή
σας ή στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής με χρήση του υπολογιστή
Μπορείτε να αλλάξετε τίτλους μηνυμάτων
ή ονόματα χρήστη, να ταξινομήσετε
μηνύματα, να ορίσετε/να διαγράψετε
ενδείξεις προτεραιότητας ή σελιδοδείκτες,
να διαιρέσετε/να ενώσετε μηνύματα κ.λπ.
στον υπολογιστή σας, ανάλογα με τη μορφή
του αρχείου. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά
των μηνυμάτων στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.
Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μηνύματα
που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή
σας μετατρέποντας τη μορφή φωνής σε πιο
κατάλληλη μορφή.
Δημιουργώντας τα δικά σας CD ήχου
ή δεδομένων
Χρησιμοποιώντας το CD Burning Tool
για το Digital Voice Editor, μπορείτε να
δημιουργήσετε πρωτότυπα μουσικά CD ή CD
δεδομένων από αρχεία που έχουν εγγραφεί
με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής ή από
αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό
δίσκο του υπολογιστή σας με χρήση του
Digital Voice Editor.
102
GR
Άλλες πρακτικές δυνατότητες




Μπορείτε να στείλετε φωνητικά μηνύματα
e-mail με το λογισμικό e-mail MAPI.
Μπορείτε να μεταγράψετε μηνύματα της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής με το λογισμικό
αναγνώρισης ομιλίας Dragon NaturallySpeaking®
(Μόνο όταν έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή
σας το Dragon NaturallySpeaking 5.0 (ή νεότερο)
έκδοσης Preferred ή Professional Edition).
Μπορείτε να ορίσετε/να ακυρώσετε το
όνομα χρήστη της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, να αλλάξετε ρυθμίσεις
ειδοποίησης κ.λπ. στον υπολογιστή σας.
Χρησιμοποιώντας το CD Recording Tool για
το Digital Voice Editor, μπορείτε να κάνετε
αναπαραγωγή κομματιών ενός CD που έχει
τοποθετηθεί στη μονάδα CD του υπολογιστή
και αποθήκευση κομματιών CD στον σκληρό
δίσκο του υπολογιστή με μορφή αρχείου
που υποστηρίζει το Digital Voice Editor. Τα
αποθηκευμένα αρχεία μπορούν στη συνέχεια
να μεταφερθούν σε μια συσκευή ψηφιακής
εγγραφής με το Digital Voice Editor.
Το CD Recording Tool για DVE
προορίζεται μόνο για προσωπική
χρήση.
 Παρατήρηση
Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του
Dragon NaturallySpeaking, ανατρέξτε στο
έντυπο υλικό που συνοδεύει το λογισμικό.
Απαιτήσεις συστήματος
Για να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο λογισμικό,
ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις
λειτουργικού συστήματος και περιβάλλοντος
υλικού που αναφέρονται παρακάτω.
Χρήση του υπολογιστή σας
Λειτουργικά συστήματα:
Windows® 7 Ultimate
Windows® 7 Professional
Windows® 7 Home Premium
Windows® 7 Home Basic
Windows® 7 Starter
Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 ή νεότερο
Windows Vista® Business Service Pack 1 ή νεότερο
Windows Vista® Home Premium Service
Pack 1 ή νεότερο
Windows Vista® Home Basic Service Pack
1 ή νεότερο
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 ή νεότερο
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 ή νεότερο
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 3 ή νεότερο
Windows® XP Professional Service Pack 3
ή νεότερο
Windows® XP Home Edition Service Pack
3 ή νεότερο
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 ή νεότερο
Προεγκατεστημένα
Περιβάλλον υλισμικού:
 Υπολογιστής: IBM PC/AT ή συμβατός
 CPU: Επεξεργαστής 1 GHz Pentium® III ή
μεγαλύτερος (για Windows® 7), επεξεργαστής
800 MHz Pentium® III ή μεγαλύτερος (για
Windows Vista®), επεξεργαστής 266 MHz
Pentium® II ή μεγαλύτερος (για Windows® XP
ή Windows® 2000)
 RAM: 1 GB ή περισσότερο (για
Windows® 7 (έκδοση 32 bit)), 2 GB ή
περισσότερο (για Windows® 7 (έκδοση
64 bit)), 512 MB ή περισσότερο (για
Windows Vista®), 128 MB ή περισσότερο
(για Windows® XP ή Windows® 2000)
 Χώρος στον σκληρό δίσκο: 300 MB ή
περισσότερο
 Μονάδα CD-ROM (Όταν δημιουργείτε CD
ήχου ή CD δεδομένων, απαιτείται μονάδα
CD-R/RW)
 Θύρα: θύρα USB
 Κάρτα ήχου: Κάρτες ήχου συμβατές με
οποιοδήποτε από τα υποστηριζόμενα
λειτουργικά συστήματα Microsoft® Windows®
 Οθόνη: Πολλών χρωμάτων (16 bit) ή
περισσότερα και 800x480 κουκκίδες ή
περισσότερες
 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο για τη λειτουργία
του Voice Mail και υπηρεσία βάσης
δεδομένων CD
 Παρατήρηση
Τα ακόλουθα συστήματα δεν υποστηρίζονται:
 Εκδόσεις 64 bit των Windows® XP
 Οποιαδήποτε λειτουργικά συστήματα εκτός
από όσα αναφέρονται παραπάνω
103
GR
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές ή λειτουργικά
συστήματα που έχετε δημιουργήσει εσείς
οι ίδιοι
 Αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα
 Περιβάλλον πολλαπλής εκκίνησης
 Περιβάλλον πολλαπλών οθονών
 Για τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες και
τη συμβατόττηα με το λειτουργικό σας
σύστημα, παρακαλούμε επισκεφθτείτε την
ιστοσελίδα υποστήριξης για τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής: Ευρώπη: http://support.sony-europe.com/DNA Ασία: http://www.sony-asia.com/support

Παρατήρηση για τη μεταγραφή
μηνύματος
Όταν χρησιμοποιείτε το λογισμικό
αναγνώρισης ομιλίας Dragon
NaturallySpeaking® για να μεταγράψετε ένα
μήνυμα, ο υπολογιστής σας πρέπει να πληροί
τις απαιτήσεις συστήματος που απαιτούνται
για το Dragon NaturallySpeaking.
Παρατήρηση για την αποστολή
φωνητικού e-mail
Όταν χρησιμοποιείτε Microsoft® Outlook
Express 5.5/6.0/7.0, Microsoft® Outlook
2000/2002/2003/2007 και Microsoft®
Windows Mail για να στείλετε φωνητικό
μήνυμα e-mail, ο υπολογιστής σας πρέπει
να πληροί τις απαιτήσεις συστήματος
που προϋποθέτει το Outlook Express.
104
GR
Εγκατάσταση του λογισμικού
Εγκαταστήστε το λογισμικό Digital Voice Editor
στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.
 Παρατηρήσεις




Δεν υποστηρίζονται οι εκδόσεις 64 bit των
Windows® XP.
Κατά την εγκατάσταση του λογισμικού μην
συνδέετε το καλώδιο USB. Το λογισμικό ενδέχεται
να μην εγκατασταθεί σωστά.
Όταν κάνετε εγκατάσταση ή κατάργηση
εγκατάστασης του λογισμικού σε Windows®
2000 Professional, βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε
στα Windows με όνομα χρήστη "Διαχειριστής".
Όταν κάνετε εγκατάσταση ή κατάργηση
εγκατάστασης του λογισμικού σε Windows® 7
Ultimate/Windows® 7 Professional/
Windows® 7 Home Premium/Windows® 7
Home Basic/Windows® 7 Starter/Windows
Vista® Ultimate Service Pack 1 ή νεότερο/
Windows Vista® Business Service Pack 1 ή
νεότερο/Windows Vista® Home Premium
Service Pack 1 ή νεότερο/Windows Vista®
Home Basic Service Pack 1 ή νεότερο/
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 ή νεότερο/Windows® XP Media
Center Edition 2004 Service Pack 3 ή νεότερο/
Windows® XP Media Center Edition Service
Pack 3 ή νεότερο/Windows® XP Professional
Service Pack 3 ή νεότερο/Windows® XP Home
Edition Service Pack 3 ή νεότερο, συνδεθείτε
με όνομα χρήστη με λογαριασμό "διαχειριστή
υπολογιστή". (Για να βρείτε όνομα χρήστη με
λογαριασμό "διαχειριστή υπολογιστή", ανοίξτε



1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής δεν είναι
συνδεδεμένη και ενεργοποιήστε
τον υπολογιστή και κάντε εκκίνηση
των Windows.
2 Τοποθετήστε το παρεχόμενο
CD‑ROM στη μονάδα CD-ROM.
Το μενού [IC Recorder Software Setup]
ξεκινά αυτόματα και εμφανίζεται το
παράθυρο [Welcome to IC Recorder
Software Setup]. Αν το μενού
[Welcome to IC Recorder Software
Setup] δεν ξεκινήσει, ανοίξτε τον
φάκελο [DVE] στον φάκελο [Setup]
του CD-ROM και κάντε διπλό κλικ στο
[setup.exe].
3 Βεβαιωθείτε ότι αποδέχεστε τους
όρους της άδειας χρήσης, επιλέξτε
[I accept the terms of the license
agreement] και κάντε κλικ στο
στοιχείο [Next].
Χρήση του υπολογιστή σας

το στοιχείο "Λογαριασμοί χρηστών"από τον
"Πίνακα Ελέγχου" και ανατρέξτε στην ενότητα
κάτω από το όνομα χρήστη που εμφανίζεται.)
Μετά από την εγκατάσταση, εγκαθίσταται
επίσης η λειτουργική μονάδα Microsoft
DirectX ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα
του υπολογιστή σας. Η λειτουργική μονάδα
δεν διαγράφεται μετά από την κατάργηση
της εγκατάστασης του λογισμικού.
Βεβαιωθείτε ότι κλείσατε όλα τα
προγράμματα που εκτελούνταν πριν από την
εγκατάσταση του λογισμικού Digital Voice
Editor.
Μετά από την εγκατάσταση του Digital
Voice Editor, μην εγκαθιστάτε το λογισμικό
"Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0".
Το Digital Voice Editor δεν θα λειτουργεί
σωστά. (Με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής, μπορείτε να αποθηκεύσετε ή να
επεξεργαστείτε μηνύματα στο "Memory
Stick".)
Όταν έχει εγκατασταθεί ήδη το λογισμικό
"Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0", η
εγκατάσταση του παρεχόμενου λογισμικού
θα αφαιρέσει αυτόματα το λογισμικό
"Memory Stick Voice Editor". (Τα μηνύματα
δεν αφαιρούνται.)
Εμφανίζεται το παράθυρο [Software
Install].
105
GR
4 Επιλέξτε [Digital Voice Editor] και
ύστερα επιλέξτε [Install].
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη για να κάνετε τις απαραίτητες
ρυθμίσεις για την εγκατάσταση.
Αν έχετε εγκαταστήσει ήδη
προηγούμενη έκδοση του Digital
Voice Editor ή κάποια έκδοση του
"Memory Stick Voice Editor"
Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου
που χρησιμοποιείται για την
κατάργηση προηγούμενης έκδοσης
του Digital Voice Editor ή κάποιας
έκδοσης του "Memory Stick Voice
Editor" Ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη για να καταργήσετε την
εγκατάσταση του λογισμικού. Τα
αρχεία μηνύματος δεν αφαιρούνται.
 Παρατήρηση
Αν γίνει οποιαδήποτε απόπειρα παράνομης
τροποποίησης δεδομένων ή αν ένα αρχείο
χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της
ιδιωτικής χρήσης, το αρχείο ίσως να μην
μπορεί να αναπαραχθεί ή το Digital Voice
Editor μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο
διαλόγου που χρησιμοποιείται
για την επιλογή του τρόπου
αποθήκευσης αρχείων
Όταν αποθηκεύετε αρχεία που
εγγράφηκαν χρησιμοποιώντας τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής στον
υπολογιστή που προαναφέρθηκε,
μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να τα
μετατρέψετε σε μορφή ΜΡ3. Επιλέξτε
τη ρύθμιση που θέλετε.
Όταν εμφανίζεται το πλαίσιο
διαλόγου που χρησιμοποιείται για
την επιλογή της σειράς ICD-P
Επιλέξτε [Yes] για να επεξεργαστείτε
μηνύματα που έχουν εγγραφεί με τη
σειρά ICD-P.
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο
διαλόγου που χρησιμοποιείται για
να επιλέξετε τη γλώσσα που θα
χρησιμοποιηθεί στη βοήθεια
Κάντε κλικ στη γλώσσα που θέλετε να
χρησιμοποιηθεί στη βοήθεια.
5 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο
[Ready to Install the Program],
επιλέξτε [Install].
Η εγκατάσταση ξεκινά.
106
GR
6 Όταν εμφανιστεί το παράθυρο
Για Windows Vista
[InstallShield Wizard Complete],
επιλέξτε [Yes, I want to restart my
computer now] και κάντε κλικ στο
κουμπί [Finish].
1 Κάντε κλικ στην [Έναρξη] – [Πίνακας
Ελέγχου] – [Προγράμματα] και ύστερα
Θα γίνει επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Όταν γίνει επανεκκίνηση του
υπολογιστή, η εγκατάσταση έχει
ολοκληρωθεί.
2 Επιλέξτε [Digital Voice Editor 3] από
Κατάργηση εγκατάστασης του
λογισμικού
Για Windows 2000 ή Windows XP
1 Κάντε κλικ στην [Έναρξη] και επιλέξτε
[Ρυθμίσεις], [Πίνακας Ελέγχου]
και ύστερα [Προσθαφαίρεση
προγραμμάτων] ή [Προσθαφαίρεση
εφαρμογών].
2 Επιλέξτε [Digital Voice Editor 3] από
τη λίστα και κάντε κλικ στο κουμπί
[Κατάργηση].
3 Κάντε κλικ στη [Συνέχεια] στο
παράθυρο [Έλεγχος λογαριασμού
χρήστη].
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
 Παρατήρηση
Αν θέλετε να μεταφέρετε το λογισμικό σε
άλλη μονάδα ή κατάλογο μετά από την
εγκατάσταση, πρέπει να καταργήσετε πρώτα
το λογισμικό και ύστερα να το εγκαταστήσετε
ξανά. Το λογισμικό δεν λειτουργεί σωστά αν
μεταφέρετε απλά τα αρχεία του.
 Συμβουλή
Η κατάργηση της εγκατάστασης δεν αφαιρεί
τα αρχεία μηνύματος.
Χρήση του υπολογιστή σας
Όταν θέλετε να καταργήσετε την
εγκατάσταση του λογισμικού,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
[Κατάργηση προγράμματος] από την
κατηγορία.
τη λίστα και κάντε κλικ στην επιλογή
[Κατάργηση] ή [Αλλαγή/Κατάργηση].
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
107
GR
Χρήση των αρχείων
βοήθειας
Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε
λειτουργία, ανατρέξτε στα αρχεία
βοήθειας.
Βοήθεια
2 Ξεκινήστε το λογισμικό Digital
Voice Editor και μεταφέρετε
αρχεία μουσικής ή γλώσσας από
τον υπολογιστή σας στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί
να αναγνωρίσει έως 511 φακέλους.
Όταν υπάρχει ένα αρχείο σε κάθε
φάκελο, μπορείτε να δημιουργήσετε
έως 340 φακέλους και όταν υπάρχουν
5 φάκελοι, μπορείτε να αντιγράψετε
έως 1.012 συνολικά, με έως και 999
αρχεία σε έναν φάκελο.
3 Αφαιρέστε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής από τον υπολογιστή
σας και πιέστε /MENU για να
επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε.
4 Πιέστε  ή  για να επιλέξετε
Μεταφορά αρχείων με το
λογισμικό Digital Voice
Editor
1 Συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
καλώδιο USB (σελίδα 95).
108
GR
το αρχείο που θέλετε για
αναπαραγωγή και πιέστε .
5 Πιέστε  για να διακόψετε την
αναπαραγωγή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του
λογισμικού Digital Voice Editor, ανατρέξτε
στα αρχεία βοήθειας.
Χρήση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής
ως συσκευή μαζικής
αποθήκευσης USB
1 Συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής στον υπολογιστή σας
χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο
καλώδιο USB (σελίδα 95).
Στην οθόνη των Windows, ανοίξτε
τον φάκελο "Ο Υπολογιστής μου"
και βεβαιωθείτε ότι αναγνωρίζεται
το στοιχείο "IC RECORDER". Σε
οθόνη Macintosh, βεβαιωθείτε
ότι εμφανίζεται μια μονάδα "IC
RECORDER" στην επιφάνεια εργασίας.
τα αρχεία δεδομένων που θα
αποθηκευτούν στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής με μεταφορά
και απόθεση.
Σε οθόνη Windows με τη χρήση της
Εξερεύνησης και σε οθόνη Macintosh
με τη χρήση της Εύρεσης, σύρετε και
αποθέστε τον φάκελο στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί
να αναγνωρίσει έως 500 φακέλους.
Μπορείτε να αντιγράψετε έως 999
αρχεία σε ένα φάκελο και έως 5.000
αρχεία συνολικά.
 Παρατηρήσεις


Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής από τον υπολογιστή σας,
ανατρέξτε στη σελίδα 96.
Δεν μπορείτε να καθορίσετε τη σειρά με
την οποία θα αναπαράγονται τα μηνύματα
στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Για
να καθορίσετε συγκεκριμένη σειρά,
χρησιμοποιήστε το λογισμικό Digital Voice
Editor.
Χρήση του υπολογιστή σας
Όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή
σας, τα δεδομένα εικόνας ή τα δεδομένα
κειμένου, καθώς και τα μηνύματα ή τα
αρχεία που έχουν εγγραφεί με τη χρήση
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής,
μπορούν να αποθηκευτούν προσωρινά
στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις
απαιτήσεις συστήματος, ανατρέξτε στη
σελίδα 94.
2 Αντιγράψτε τον φάκελο με
109
GR
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν δώσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής για επισκευή, ελέγξτε τα ακόλουθα. Αν
εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα αφού έχετε κάνει αυτούς τους ελέγχους,
συμβουλευτείτε τον πλησιέστερό σας αντιπρόσωπο της Sony.
Συσκευή ψηφιακής εγγραφής
Σύμπτωμα
Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η
απενεργοποίηση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.

Ολισθήστε τον διακόπτη HOLD προς την κατεύθυνση του βέλους
όταν η συσκευή ψηφιακής εγγραφής είναι σταματημένη (σελίδα 25).
Δεν είναι δυνατή η
ενεργοποίηση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.

Είναι ρυθμισμένος ο διακόπτης HOLD. Ολισθήστε τον διακόπτη HOLD
σε αντίθετη κατεύθυνση από του βέλους (σελίδα 25).
Η ένδειξη δεν σβήνει. Η ένδειξη είναι θολή.

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το παράθυρο ενδείξεων
πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής δεν λειτουργεί.

Έχετε εισάγει τις μπαταρίες με λανθασμένη πολικότητα (σελίδα 14).
Οι μπαταρίες είναι εξαντλημένες (σελίδα 16).
Τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα με τον διακόπτη HOLD (σελίδα 78). (Αν
πιέσετε κάποιο κουμπί, το "HOLD" αναβοσβήνει για 3 δευτερόλεπτα.)


110

Βγαίνει ήχος από το
ηχείο ακόμη κι όταν είναι
συνδεδεμένα τα ακουστικά.

GR
Δεν βγαίνει ήχος από το
ηχείο.

Η ένταση του ήχου είναι χαμηλωμένη τελείως (σελίδα 54).
Τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα (σελίδα 55).
Αν δεν συνδέσετε καλά τα ακουστικά κατά την αναπαραγωγή,
ενδέχεται να βγαίνει ήχος από το ηχείο. Αποσυνδέστε τα ακουστικά
και κατόπιν εισάγετέ τα καλά.
Επίλυση
Δεν ανάβει η ένδειξη
λειτουργίας.

Το "LED" είναι ρυθμισμένο σε "OFF" (σελίδα 91). Εμφανίστε το μενού
και ρυθμίστε το "LED" σε "ON".
Εμφανίζεται η ένδειξη
"MEMORY FULL" και δεν
μπορείτε να αρχίσετε την
εγγραφή.

Η μνήμη είναι γεμάτη. Σβήστε μερικά από τα μηνύματα (σελίδα 71)
ή σβήστε όλα τα μηνύματα αφού τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή
σας.
Εμφανίζεται η ένδειξη "FILE
FULL" και δεν μπορείτε να
θέσετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής σε λειτουργία.

Έχουν εγγραφεί 999 μηνύματα στον επιλεγμένο
φάκελο ή έχουν
εγγραφεί 1.012 μηνύματα (όταν υπάρχουν 5 φάκελοι) συνολικά.
Συνεπώς, δεν μπορείτε να εγγράψετε κάποιο άλλο μήνυμα, να
διαιρέσετε ή να μεταφέρετε κάποιο μήνυμα. Σβήστε μερικά από
τα μηνύματα (σελίδα 71) ή σβήστε όλα τα μηνύματα αφού τα
αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε
εγγραφή ή επεγγραφή.

Η εργοστασιακή ρύθμιση του "ADD/OVERWRITE" στο μενού είναι
"OFF". Εμφανίστε το μενού και αλλάξτε το "ADD/OVERWRITE" σε "ADD"
ή "OVERWRITE" (σελίδα 45, 47).
Η χωρητικότητα της μνήμης που απομένει δεν είναι επαρκής. Το
τμήμα της επεγγραφής θα διαγραφεί αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή
του. Συνεπώς, μπορείτε να κάνετε επεγγραφή μόνο μέσα στον
εναπομένοντα χρόνο εγγραφής.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε επεγγραφή ή εγγραφή σε αρχείο LPCM,
WMA ή MP3 που δεν εγγράφηκε με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο " " για ένδειξη φακέλου, δεν
μπορείτε να επεξεργαστείτε μηνύματα στον φάκελο.



Η εγγραφή διακόπτεται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
Είναι ενεργοποιημένο το χαρακτηριστικό VOR (σελίδα 42) ή το
χαρακτηριστικό συγχρονισμένης εγγραφής. Ρυθμίστε το "VOR" σε
"OFF" (σελίδα 84) ή το "SYNC REC" σε "OFF" (σελίδα 88) στο μενού.
111
GR
Σύμπτωμα
Επίλυση
Ακούγεται θόρυβος.





Η στάθμη εγγραφής είναι
χαμηλή.



112

Η ταχύτητα αναπαραγωγής
είναι πολύ γρήγορη ή πολύ
αργή.

GR
Όταν εγγράφετε από άλλο
εξοπλισμό, η στάθμη εισόδου
είναι πολύ ισχυρή ή δεν είναι
πολύ ισχυρή.
Ένα αντικείμενο, όπως το δάκτυλό σας, κ.τ.λ., ακούμπησε κατά λάθος
ή γρατσούνισε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής κατά την εγγραφή και
εγγράφηκε αυτός ο θόρυβος.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής τοποθετήθηκε κοντά σε
πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος, λάμπα φθορισμού ή κινητό
τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή της αναπαραγωγής.
Το βύσμα του συνδεδεμένου μικρόφωνου ήταν βρόμικο κατά την
εγγραφή. Καθαρίστε το βύσμα.
Το βύσμα  (ακουστικά) είναι βρόμικο. Καθαρίστε το βύσμα.
Μπορεί να ακουστεί θόρυβος κατά την παύση εγγραφής ενός αρχείου
MP3, κατά την εγγραφή VOR ή τη συγχρονισμένη εγγραφή. Μπορεί
επίσης να ακουστεί θόρυβος στο σημείο που προσθέτετε μια εγγραφή
ή επεγγραφή.
Η ρύθμιση "REC LEVEL" είναι στο "LOW ". Εμφανίστε το μενού και
ορίστε τη ρύθμιση "REC LEVEL" στην επιλογή "HIGH " ή "S-HIGH " (σελίδα 33).
Όταν η ρύθμιση "REC LEVEL" έχει οριστεί στην επιλογή "MANUAL",
μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη εγγραφής χειροκίνητα με  ή .
Αν είναι δύσκολο να ακούσετε τους αδύναμους ήχους ενός
εγγεγραμμένου μηνύματος, ορίστε τη ρύθμιση "V-UP" στην επιλογή
"MAXIMUM" ή "MEDIUM" (σελίδα 63). Ο ήχος αναπαραγωγής μπορεί
να ενισχυθεί.
Συνδέστε το βύσμα ακουστικών του άλλου εξοπλισμού στο βύσμα
 (μικρόφωνο) της συσκευής ψηφιακής εγγραφής και ρυθμίστε τη
στάθμη έντασης ήχου στον εξοπλισμό που είναι συνδεδεμένος στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Η ταχύτητα αναπαραγωγής ρυθμίζεται στο DPC. Ολισθήστε το
διακόπτη DPC στο "OFF" ή εμφανίστε το μενού και ρυθμίστε την
ταχύτητα στο DPC ξανά (σελίδες 59, 84).
Επίλυση
Εμφανίζεται "--:--".

Δεν έχετε ρυθμίσει το ρολόι (σελίδα 19).
Εμφανίζεται "--y--m--d" ή
"--:--".

Η ημερομηνία της εγγραφής δεν εμφανίζεται αν δεν ήταν ρυθμισμένο
το ρολόι όταν εγγράψετε το μήνυμα.
Εμφανίζονται λιγότερα
στοιχεία μενού στο μενού.

Τα στοιχεία μενού που εμφανίζονται είναι διαφορετικά ανάλογα με
τους τρόπους λειτουργίας (τρόπος διακοπής, τρόπος αναπαραγωγής
και τρόπος εγγραφής) (σελίδες 80, 81).
Ο υπόλοιπος χρόνος που
εμφανίζεται στο παράθυρο
ενδείξεων είναι λιγότερος
από εκείνον που εμφανίζεται
στο παρεχόμενο λογισμικό
Digital Voice Editor.

Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής απαιτεί συγκεκριμένη χωρητικότητα
μνήμης για τη λειτουργία συστήματος. Αυτή αφαιρείται από τον
υπόλοιπο χρόνο και εκεί οφείλεται η διαφορά.
Η διάρκεια των μπαταριών
είναι μικρή.

Η διάρκεια των μπαταριών στη σελίδα 17 βασίζεται στην
αναπαραγωγή με στάθμη έντασης ήχου ρυθμισμένη στο 20.
Η διάρκεια των μπαταριών ενδέχεται να μειωθεί ανάλογα με τη
λειτουργία της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Δεν απομένει ισχύς
μπαταριών αν έχετε αφήσει
τις μπαταρίες τοποθετημένες
για μεγάλο χρονικό
διάστημα χωρίς να έχετε
χρησιμοποιήσει τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.

Ακόμη κι αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής,
οι μπαταρίες καταναλώνονται λίγο. Η διάρκεια των μπαταριών σε
αυτή την περίπτωση διαφέρει ανάλογα με την υγρασία ή άλλες
περιβαλλοντικές συνθήκες. Συνήθως, οι μπαταρίες έχουν διάρκεια
ζωής τριών μηνών. Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής για εκτεταμένη χρονική περίοδο, συνιστάται να
την απενεργοποιήσετε (σελίδα 25) ή να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
113
GR
Σύμπτωμα
Επίλυση
Ενώ φορτίζετε τις μπαταρίες,
δεν εμφανίζεται κινούμενη
εικόνα της ένδειξης
μπαταριών.






Η κινούμενη εικόνα της
ένδειξης μπαταριών σβήνει
στη μέση της φόρτισης.

Αναβοσβήνει το " "
ή το " " αντί για την
ένδειξη μπαταριών.

Η περιβαλλοντική θερμοκρασία είναι εκτός εύρους για τη φόρτιση.
Φορτίστε τις μπαταρίες σε περιβάλλον με θερμοκρασία 5 °C έως 35 °C.
Η διάρκεια των
επαναφορτιζόμενων
μπαταριών είναι σύντομη.

Χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε περιβάλλον με
θερμοκρασία κάτω των 5 °C.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετό χρόνο.
Φορτίστε και εκφορτίστε αρκετές φορές τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
με τη βοήθεια της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Αντικαταστήστε τις παλιές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με καινούργιες.
Η ένδειξη μπαταριών εμφανίζεται μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα,
ωστόσο οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν είναι πλήρως φορτισμένες.
Χρειάζονται περίπου 4 ώρες για να φορτιστούν πλήρως οι εξαντλημένες
μπαταρίες.





114
Δεν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Έχετε εισάγει τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με λανθασμένη πολικότητα.
Το καλώδιο σύνδεσης USB δεν είναι συνδεδεμένο σωστά.
Το "USB CHARGE" στο "DETAIL MENU" είναι ρυθμισμένο στο "OFF" στο
μενού. Για να φορτίσετε τις μπαταρίες με τη χρήση του υπολογιστή σας,
ρυθμίστε το στο "ON".
Ενώ γίνεται αναπαραγωγή μηνυμάτων με τη χρήση του ενσωματωμένου
ηχείου, δεν μπορείτε να φορτίσετε τις μπαταρίες.
Δεν μπορείτε να φορτίσετε τις μπαταρίες ενώ ο υπολογιστής βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής.
GR
Έχουν τοποθετηθεί επαναφορτιζόμενες μπαταρίες διαφορετικές από NH-AAA.
Έχουν φθαρεί οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Ενώ γίνεται αναπαραγωγή μηνυμάτων με τη χρήση του ενσωματωμένου
ηχείου, δεν μπορείτε να φορτίσετε τις μπαταρίες.
Επίλυση
Η ρύθμιση μενού που
αλλάξατε δεν λειτουργεί.

Αν οι μπαταρίες αφαιρεθούν αμέσως μετά από την αλλαγή της ρύθμισης
μενού ή αν η ρύθμιση μενού αλλάξει με την επιλογή "IC Recorder
Setting" του λογισμικού Digital Voice Editor ενώ είναι τοποθετημένες οι
εξαντλημένες μπαταρίες, η ρύθμιση μενού μπορεί να μην λειτουργεί.
Δεν σβήνει η ένδειξη
"UPDATING DATABASE...".

Αν απαιτείται από τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής να κάνει επεξεργασία
μεγάλης ποσότητας δεδομένων, ενδέχεται το μήνυμα "UPDATING
DATABASE..." να εμφανιστεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν
αποτελεί δυσλειτουργία της συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Περιμένετε
έως ότου σβήσει το μήνυμα.
Δεν μπορείτε να συνδέσετε
τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής σε υπολογιστή.

Ανατρέξτε στα αρχεία βοήθειας του λογισμικού Digital Voice Editor 3.
Απαιτείται χρόνος για την
εκκίνηση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.

Όταν υπάρχουν πολλά μηνύματα αποθηκευμένα στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής, ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος για την εκκίνηση. Δεν είναι
δυσλειτουργία. Περιμένετε να εμφανιστεί η ένδειξη τρόπου διακοπής.
Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής
δεν λειτουργεί σωστά.

Βγάλτε και εισάγετε ξανά τις μπαταρίες (σελίδα 14).
Η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής δεν λειτουργεί.

Ενδέχεται να μορφοποιήσατε τη μνήμη της συσκευής ψηφιακής εγγραφής με
τη χρήση του υπολογιστή. Χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό μορφοποίησης
της συσκευής ψηφιακής εγγραφής για να μορφοποιήσει τη μνήμη (σελίδα ����
90��).
Η συσκευή ψηφιακής
εγγραφής δεν αναγνωρίζεται
από τον υπολογιστή σας.
Ο φάκελος/το αρχείο δεν
μπορεί να μεταφερθεί από
τον υπολογιστή σας.

Αποσυνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής από τον υπολογιστή και
συνδέστε την ξανά.
Μην χρησιμοποιείτε άλλον κόμβο USB ή καλώδιο προέκτασης USB
εκτός από το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης USB. Συνδέστε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το
παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης USB.
Η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη αν χρησιμοποιήσετε άλλες απαιτήσεις
συστήματος από αυτές που αναφέρονται στη σελίδα 94.
Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει πολλαπλές θύρες USB, συνδέστε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής σε διαφορετική θύρα USB.



Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
115
GR
Σύμπτωμα
Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του αρχείου
που μεταφέρθηκε από τον
υπολογιστή σας.

Η μορφή αρχείου ενδέχεται να διαφέρει από τη μορφή που μπορεί να
αναπαραχθεί με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής (.mp3/.wma /.msv/.wav)
(σελίδα 101). Ελέγξτε το όνομα αρχείου.
Το όνομα αρχείου δεν
εμφανίζεται.

Αν ένα αρχείο LPEC, MP3 ή WMA δεν έχει τίτλο, εμφανίζεται ένα όνομα
αρχείου. Αν θέλετε να εμφανίσετε έναν τίτλο, εισάγετέ τον με τον
υπολογιστή.
Ο τίτλος/το όνομα καλλιτέχνη ενός αρχείου LPCM δεν μπορεί να
εμφανιστεί διότι ο τίτλος/το όνομα καλλιτέχνη δεν υποστηρίζεται.
Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται ένα όνομα αρχείου.

Ο ήχος της αναπαραγωγής
δυναμώνει ξαφνικά.

Η ρύθμιση "V-UP" έχει οριστεί στην επιλογή "MAXIMUM" ή "MEDIUM".
Ορίστε την επιλογή "OFF" (σελίδα 85).
Σημειώσετε ότι τα εγγεγραμμένα μηνύματα ενδέχεται να σβηστούν κατά τις εργασίες συντηρήσεως
ή επισκευής.
116
GR
Digital Voice Editor
Ανατρέξτε επίσης στα αρχεία βοήθειας του λογισμικού Digital Voice Editor.
Σύμπτωμα
Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η
εγκατάσταση του λογισμικού
Digital Voice Editor.



Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο ελεύθερος χώρος στον σκληρό δίσκο ή στη μνήμη του υπολογιστή
είναι πολύ μικρός. Ελέγξτε τη χωρητικότητα του σκληρού δίσκου και
της μνήμης.
Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό σε λειτουργικό σύστημα
που δεν υποστηρίζει το λογισμικό Digital Voice Editor.
Σε Windows® 7 Ultimate/Windows® 7 Professional/Windows® 7 Home
Premium/Windows® 7 Home Basic/Windows® 7 Starter/Windows
Vista® Ultimate Service Pack 1 ή νεότερο/Windows Vista® Business
Service Pack 1 ή νεότερο/Windows Vista® Home Premium Service Pack
1 ή νεότερο/Windows Vista® Home Basic Service Pack 1 ή νεότερο/
Windows® XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 ή νεότερο/
Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 ή νεότερο/
Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3 ή νεότερο/Windows®
XP Professional Service Pack 3 ή νεότερο/Windows® XP Home Edition
Service Pack 3 ή νεότερο, συνδεθείτε με όνομα χρήστη που ανήκει σε
λογαριασμό χρήστη χωρίς περιορισμούς. Βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε με
όνομα χρήστη με λογαριασμό "διαχειριστή υπολογιστή".
Στα Windows® 2000 Professional Service Pack 4 ή νεότερο,
βεβαιωθείτε ότι συνδέεστε με όνομα χρήστη "Διαχειριστής".
117
GR
Σύμπτωμα
Επίλυση
Δεν είναι δυνατή η σωστή
σύνδεση της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής ή του "Memory Stick ".

Ο ήχος που αναπαράγεται
από τον υπολογιστή είναι
χαμηλής έντασης / Δεν
αναπαράγεται ήχος από τον
υπολογιστή.
Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικό κόμβο USB, συνδέστε τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής απευθείας στον υπολογιστή.
 Αποσυνδέστε και συνδέστε το καλώδιο με τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής.
 Συνδέστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής σε άλλη θύρα USB.


Ο υπολογιστής ίσως βρίσκεται σε τρόπο αναμονής/αδρανοποίησης.
Μην αφήνετε τον υπολογιστή να εισέρχεται στον τρόπο αναμονής/
αδρανοποίησης του συστήματος ενώ είναι συνδεδεμένος με τη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.

Δεν έχει εγκατασταθεί κάρτα ήχου.
Δεν υπάρχει ενσωματωμένο ηχείο ή συνδεδεμένο στον υπολογιστή.
Η ένταση του ήχου είναι χαμηλωμένη.
Ανεβάστε την ένταση ήχου του υπολογιστή. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
οδηγιών του υπολογιστή.)
Η ένταση των αρχείων WAV μπορεί να αλλάξει και να αποθηκευτεί
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Increase Volume " του Microsoft
Sound Recorder.




118
Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση του λογισμικού ήταν επιτυχής. Ελέγξτε
επίσης τη σύνδεση ως εξής:

Δεν μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή ενός μηνύματος με μορφή
αρχείου που δεν υποστηρίζει το λογισμικό Digital Voice Editor.
Ανάλογα με τη μορφή αρχείου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
κάποιες λειτουργίες επεξεργασίας του λογισμικού.
Ο μετρητής ή το ρυθμιστικό
δεν κινείται σωστά.
Ακούγεται θόρυβος.

Αυτό συμβαίνει όταν κάνετε αναπαραγωγή μηνυμάτων με διαίρεση,
συνδυασμό, επεγγραφή ή προσθήκη εγγραφής. Αποθηκεύστε
ένα μήνυμα πρώτα στον υπολογιστή σας και ύστερα προσθέστε
το στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Επιλέξτε μορφή αρχείου για
αποθήκευση που ταιριάζει με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής που
χρησιμοποιείτε.
GR
Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή ή η επεξεργασία
των αποθηκευμένων αρχείων
μηνυμάτων.
Επίλυση
Η λειτουργία είναι αργή όταν
υπάρχουν πολλά μηνύματα.

Όταν αυξάνει ο συνολικός αριθμός μηνυμάτων, η λειτουργία γίνεται
πιο αργή, ανεξάρτητα από τη διάρκεια του χρόνου εγγραφής.
Η οθόνη δεν λειτουργεί κατά
την αποθήκευση, προσθήκη
ή διαγραφή μηνυμάτων.

Χρειάζεται περισσότερη ώρα για την αντιγραφή ή διαγραφή μεγάλων
μηνυμάτων. Μετά από την ολοκλήρωση των λειτουργιών, η οθόνη
λειτουργεί κανονικά.
Χρειάζεται πολλή ώρα για
τη μετατροπή μιας μορφής
αρχείου.

Ο χρόνος που απαιτείται για τη μετατροπή αρχείου αυξάνει όσο
μεγαλώνει το μέγεθος του αρχείου.
Το λογισμικό "πέφτει" όταν
ξεκινάει το λογισμικό Digital
Voice Editor.

Μην αποσυνδέετε τη σύνδεση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
ενώ ο υπολογιστής επικοινωνεί με τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Διαφορετικά οι λειτουργίες του υπολογιστή θα είναι ασταθείς
ή τα δεδομένα στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής μπορεί να
καταστραφούν.
Ενδέχεται να υπάρχει διένεξη ανάμεσα στο λογισμικό και σε άλλο
πρόγραμμα οδήγησης ή εφαρμογή.
Μην εγκαθιστάτε το λογισμικό "Memory Stick Voice Editor" και το
Digital Voice Editor Ver. 2x αφού έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό
Digital Voice Editor. Το λογισμικό Digital Voice Editor μπορεί να μην
λειτουργήσει σωστά.


Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σύμπτωμα
119
GR
Μηνύματα σφαλμάτων
Μήνυμα σφάλματος
Αιτία/Διόρθωση
BATTERY LOWER-LEVEL

Δεν μπορείτε να μορφοποιήσετε τη μνήμη ή να σβήσετε όλα τα
αρχεία στον φάκελο επειδή η ισχύς των μπαταριών είναι ανεπαρκής.
Προετοιμάστε καινούριες μπαταρίες για να αντικαταστήσετε τις
τρέχουσες.
LOW BATTERY

Οι μπαταρίες είναι εξαντλημένες. Αντικαταστήστε τις παλιές
μπαταρίες με καινούριες. Φορτίστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
ή αντικαταστήστε τις παλιές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με
καινούριες.
MEMORY FULL

Η υπόλοιπη χωρητικότητα μνήμης της συσκευής ψηφιακής εγγραφής
δεν είναι επαρκής. Σβήστε μερικά μηνύματα πριν από την εγγραφή.
FILE FULL

Όταν υπάρχουν ήδη 999 μηνύματα στον επιλεγμένο φάκελο ή
ο συνολικός αριθμός των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής φτάσει στο μέγιστο όριο, δεν μπορείτε
να εγγράψετε καινούργιο μήνυμα. Σβήστε μερικά μηνύματα πριν από
την εγγραφή ενός μηνύματος.
FILE DAMAGED

Δεν είναι δυνατό να αναπαράγετε ή να επεξεργαστείτε μηνύματα,
επειδή τα δεδομένα του επιλεγμένου αρχείου είναι κατεστραμμένα.
FORMAT ERROR

Δεν είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί η συσκευή ψηφιακής εγγραφής με
τη χρήση του υπολογιστή επειδή δεν υπάρχει αντίγραφο του αρχείου
ελέγχου που απαιτείται για τη λειτουργία. Μορφοποιήστε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής με τη χρήση του χαρακτηριστικού μορφοποίησης
στο μενού.
PROCESS ERROR

Η συσκευή ψηφιακής εγγραφής απέτυχε κατά την προσπάθεια
πρόσβασης στη μνήμη. Βγάλτε και μετά τοποθετήστε ξανά‑ τις
μπαταρίες.
Αποθηκεύστε ένα αντίγραφο ασφάλειας των δεδομένων σας και
μορφοποιήστε τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής με τη χρήση του
μενού.

120
GR
Αιτία/Διόρθωση
SET DATE&TIME

Ρυθμίστε το ρολόι, διαφορετικά δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την
ειδοποίηση.
SET ADD/OVERWRITE

Η ρύθμιση "ADD/OVERWRITE" στο μενού είναι "OFF". Δεν μπορείτε να
προσθέσετε εγγραφή ή επεγγραφή.
NO FILE

Ο επιλεγμένος φάκελος δεν περιέχει κανένα μήνυμα. Δεν μπορείτε
να μεταφέρετε ένα μήνυμα ούτε να ρυθμίσετε την ειδοποίηση, κ.τ.λ..
λόγω αυτού του γεγονότος.
ALREADY SET

Ρυθμίσατε την ειδοποίηση για αναπαραγωγή μηνύματος σε
ημερομηνία και ώρα στην οποία έχει ήδη ρυθμιστεί ένα άλλο μήνυμα.
Αλλάξτε τη ρύθμιση της ειδοποίησης.
PAST DATE/TIME

Ρυθμίσατε την ειδοποίηση σε χρόνο που έχει ήδη παρέλθει. Ελέγξτε
την και ρυθμίστε την κατάλληλη ημερομηνία και ώρα.
NO SETTING

Αν δεν έχετε ρυθμίσει την ειδοποίηση, η λίστα ειδοποιήσεων δεν
εμφανίζεται. Ρυθμίστε την ειδοποίηση στην επιλογή "NEW".
Αν δεν έχετε ορίσει σελιδοδείκτη σε ένα μήνυμα, δεν μπορείτε να τον
ακυρώσετε.

FILE PROTECTED

Το επιλεγμένο μήνυμα προστατεύεται και είναι τώρα ένα αρχείο
"Μόνο για ανάγνωση". Δεν μπορείτε να το σβήσετε. Ακυρώστε το
χαρακτηριστικό "Μόνο για ανάγνωση" από τον υπολογιστή σας για
να επεξεργαστείτε το μήνυμα με τη χρήση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής.
UNKNOWN DATA

Τα δεδομένα δεν είναι σε μορφή αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
Η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή σε αρχείο που προστατεύεται με
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μήνυμα σφάλματος
121
GR
Μήνυμα σφάλματος
Αιτία/Διόρθωση
CANNOT OPERATE



122
Αν το επιλεγμένο αρχείο είναι αρχείο LPCM ή αρχείο MP3, δεν
μπορείτε να προσθέσετε ενδείξεις προτεραιότητας ή σελιδοδείκτες.
Αν το επιλεγμένο αρχείο είναι αρχείο WMA, δεν μπορείτε να
προσθέσετε ενδείξεις προτεραιότητας ή σελιδοδείκτες, να
διαιρέσετε ένα μήνυμα, να προσθέσετε εγγραφή ή επεγγραφή.
Αν εμφανιστεί το εικονίδιο " " σαν ένδειξη φακέλου, δεν μπορείτε
να προσθέσετε ενδείξεις προτεραιότητας ή σελιδοδείκτες, να
διαιρέσετε ένα μήνυμα, να προσθέσετε εγγραφή ή επεγγραφή.
Δεν μπορείτε να μεταφέρετε ή να διαιρέσετε ένα μήνυμα επειδή
υπάρχουν ένας ή περισσότεροι φάκελοι που περιέχουν αρχεία με το
ίδιο όνομα. Αλλάξτε τα ονόματα των αρχείων.

Η ρύθμιση "REC LEVEL" στο μενού είναι "MANUAL". Το χαρακτηριστικό
VOR δεν λειτουργεί και δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία του
μικροφώνου.
MANUAL SETTING ONLY

Η ρύθμιση "REC LEVEL" στο μενού δεν είναι "MANUAL".
Το χαρακτηριστικό LIMITER δεν λειτουργεί.
FULL SETTING

Μπορείτε να ρυθμίσετε έως 30 ειδοποιήσεις. Ακυρώστε τις
ειδοποιήσεις που δεν θέλετε.
NEW TRACK

Όταν το μέγεθος του αρχείου μηνύματος/μουσικής που
εγγράφεται υπερβεί το μέγιστο όριο (1GR για αρχεία MP3 ή LPEC,
2 GB για αρχεία LPCM), η επιπλέον εγγραφή γίνεται σε νέο μήνυμα.
CHANGE FOLDER

Αν δεν υπάρχουν αρχεία στον φάκελο , δεν εμφανίζονται φάκελοι
στο παράθυρο ενδείξεων και συνεπώς η ρύθμιση φακέλου θα
αλλαχθεί.
INVALID IN [NOISE CUT] ON

Όταν ο διακόπτης NOISE CUT είναι στη θέση "ON", η ρύθμιση του
μενού EFFECT δεν λειτουργεί.
SYSTEM ERROR

Προέκυψε σφάλμα συστήματος διαφορετικό από αυτά που
αναφέρονται παραπάνω. Βγάλτε και εισάγετε ξανά τις μπαταρίες.
GR
INVALID IN MANUAL SETTING
Περιορισμοί συστήματος
Υπάρχουν μερικοί περιορισμοί συστήματος για τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Τα
προβλήματα που αναφέρονται παρακάτω δεν αποτελούν δυσλειτουργία της συσκευής
ψηφιακής εγγραφής.
Σύμπτωμα
Αιτία/Διόρθωση
Δεν είναι δυνατή η εγγραφή
μηνυμάτων έως το μέγιστο
χρόνο εγγραφής.


Δεν μπορείτε να εμφανίσετε
αρχεία μουσικής σε σειρά.

Αν έχετε μεταφέρει αρχεία μουσικής με τη χρήση του υπολογιστή
σας, αυτά τα αρχεία ενδέχεται να μην έχουν αντιγραφεί στη σειρά της
μεταφοράς τους λόγω του περιορισμού συστήματος.
Το αρχείο μηνύματος/
μουσικής διαιρέθηκε
αυτόματα.

Το αρχείο μηνύματος/μουσικής έφτασε στο μέγιστο όριο μεγέθους
(1 GB για αρχείο MP3 ή LPEC, 2 GB για αρχείο LPCM) και συνεπώς
διαιρέθηκε αυτόματα.
Δεν μπορείτε να εισάγετε
χαρακτήρες πεζών
γραμμάτων.

Ανάλογα με τον συνδυασμό των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται
για το όνομα φακέλου που δημιουργήθηκε στον υπολογιστή σας,
αυτοί οι χαρακτήρες ενδέχεται να αλλάζουν όλοι σε κεφαλαία
γράμματα. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή μηνυμάτων
με ονόματα που περιλαμβάνουν μη επιτρεπόμενους χαρακτήρες.
Η ένδειξη "" εμφανίζεται
στη θέση ονόματος φακέλου,
τίτλου, ονόματος καλλιτέχνη
ή ονόματος αρχείου.

Έχει χρησιμοποιηθεί χαρακτήρας που δεν μπορεί να εμφανιστεί στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας
για να τον αντικαταστήσετε με χαρακτήρα που μπορεί να εμφανιστεί
στη συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν εγγράψετε μηνύματα με συνδυασμό τρόπων εγγραφής, ο
χρόνος εγγραφής ποικίλει από τον μέγιστο χρόνο εγγραφής για
τον τρόπο LPCM 44/16 έως τον μέγιστο χρόνο εγγραφής για τον
τρόπο LPEC LP.
Το άθροισμα του αριθμού στο μετρητή (χρόνος εγγραφής που έχει
παρέλθει) και του χρόνου εγγραφής που απομένει ενδέχεται να είναι
μικρότερο από τον μέγιστο χρόνο εγγραφής της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής.
123
GR
124
Σύμπτωμα
Αιτία/Διόρθωση
Όταν ορίζετε αναπαραγωγή
επανάληψης A-B, τα σημεία
που ορίζετε μετακινούνται
λίγο.

Ανάλογα με τα αρχεία που μεταφέρονται στη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής από τον υπολογιστή σας, τα σημεία που ορίζετε μπορεί να
μετακινηθούν.
Δεν είναι δυνατή η διαίρεση
ενός μηνύματος κατά την
εγγραφή.

Αν η μνήμη είναι ανεπαρκής, δεν μπορείτε να διαιρέσετε το μήνυμα.
Όταν διαιρείτε ένα μήνυμα
κατά την εγγραφή, η εγγραφή
διακόπτεται στην αρχή του
διαιρεμένου μηνύματος.

Ανάλογα με τη μνήμη που απομένει, ενδέχεται η εγγραφή να διακοπεί
στην αρχή του διαιρεμένου μηνύματος.
GR
Πρόσθετες πληροφορίες
Χρήση προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος
USB (δεν παρέχεται)
ψηφιακής εγγραφής, ώστε να μπορείτε
να τις χρησιμοποιήσετε όταν θέλετε να
εγγράψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 Παρατήρηση
Ο τοπικός σας αντιπρόσωπος ενδέχεται να μη
διαθέτει μερικά από τα προαιρετικά αξεσουάρ.
Ρωτήστε τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για
λεπτομερείς πληροφορίες.
1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο
Στη σύνδεση
(USB)
Καλώδιο USB
USB στη σύνδεση (USB) στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής.
2 Συνδέστε έναν προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος USB
(δεν παρ έχεται) στο καλώδιο USB.
εναλλασσόμενου ρεύματος USB σε
πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
Μπορείτε να φορτίσετε τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αν
συνδέσετε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής σε πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος με τη χρήση προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος USB ACU50A (δεν παρέχεται).
Μπορείτε να φορτίσετε τις μπαταρίες
ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής ενώ
φορτίζετε τις μπαταρίες.
Ενώ φορτίζονται οι μπαταρίες,
εμφανίζεται η ένδειξη μπαταριών ως
κινούμενη εικόνα.
Όταν η ένδειξη μπαταριών είναι " ",
η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί. (Χρόνος
φόρτισης: περίπου 4 ώρες*)
Πρόσθετες πληροφορίες
3 Συνδέστε τον προσαρμογέα
125
GR
Όταν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής για πρώτη φορά,
ή αφού δεν έχετε χρησιμοποιήσει
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής
για αρκετό χρόνο, συνιστάται
να φορτίσετε τις μπαταρίες
επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί η
ένδειξη " ".
Αν δεν εμφανίζεται η ένδειξη
μπαταριών, η φόρτιση δεν έχει γίνει
σωστά. Συνεχίστε ξανά με το βήμα 1.
* Αυτή είναι μια προσεγγιστική τιμή για τον
χρόνο που απαιτείται για να γίνει φόρτιση
από μηδενική εναπομένουσα ισχύ
μπαταριών έως πλήρη ισχύ μπαταριών
σε θερμοκρασία δωματίου. Διαφέρει
ανάλογα με την εναπομένουσα ισχύ και
την κατάσταση των μπαταριών. Επίσης,
απαιτείται περισσότερος χρόνος αν
η θερμοκρασία των μπαταριών είναι
χαμηλή ή αν φορτίζετε τις μπαταρίες
ενώ μεταφέρετε δεδομένα στη συσκευή
ψηφιακής εγγραφής.
Αποσύνδεση συσκευής
ψηφιακής εγγραφής από πρίζα
εναλλασσόμενου ρεύματος
Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία,
διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί
καταστροφή δεδομένων.
1 Εάν πραγματοποιείτε εγγραφή ή
αναπαραγωγή μηνύματος, πιέστε
 (διακοπή) για να εισέλθει η συσκευή
ψηφιακής εγγραφής σε τρόπο διακοπής.
2 Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη
λειτουργίας δεν αναβοσβήνει.
3 Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος USB
από την πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος και στη συνέχεια
αποσυνδέστε τη συσκευή ψηφιακής
εγγραφής από τον προσαρμογέα
εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
 Παρατηρήσεις


126
GR
Ενώ εμφανίζεται η ένδειξη "
" ή η ένδειξη
"
" αντί για την ένδειξη μπαταριών, δεν
μπορείτε να φορτίσετε τις μπαταρίες. Φορτίστε
τις μπαταρίες σε περιβάλλον με θερμοκρασία
5 °C έως 35 °C.
Ενώ γίνεται αναπαραγωγή μηνυμάτων με
τη χρήση του ενσωματωμένου ηχείου, δεν
μπορείτε να φορτίσετε τις μπαταρίες.
Προφυλάξεις
Σχετικά με την ισχύ

Η λειτουργία της μονάδας πρέπει
να γίνεται μόνο με συνεχές ρεύμα
2,4 V ή 3,0 V. Χρησιμοποιήστε δύο
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NH‑AAA
ή δύο αλκαλικές μπαταρίες LR03
(μέγεθος AAA).
Σχετικά με την ασφάλεια

Μη θέτετε η μονάδα σε λειτουργία ενώ
οδηγείτε, κάνετε ποδήλατο ή χειρίζεστε
κάποιο μηχανοκίνητο όχημα.
Σχετικά με το χειρισμό



Μην αφήνετε τη μονάδα σε μέρος
κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε μέρος
που υπόκειται σε άμεση ηλιοβολή,
υπερβολική σκόνη ή μηχανικούς
κραδασμούς.
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε
στερεό αντικείμενο ή υγρό πέσει μέσα
στη μονάδα, βγάλτε τις μπαταρίες και
πηγαίνετε τη μονάδα για έλεγχο από
αρμόδιο προσωπικό πριν τη θέσετε
ξανά σε λειτουργία.
Προσέξτε να μην πέσει νερό επάνω στη
μονάδα. Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.
Πρόσθετες πληροφορίες
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής (η ένδειξη
λειτουργίας ανάβει ή αναβοσβήνει με
κόκκινο χρώμα) ή ενώ αποκτάται πρόσβαση
σε δεδομένα (η ένδειξη λειτουργίας
αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα),
 η συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν πρέπει
να συνδεθεί ή να αποσυνδεθεί από τον
προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος
USB που είναι συνδεδεμένος στην πρίζα
εναλλασσόμενου ρεύματος.
 ο προσαρμογέας εναλλασσόμενου
ρεύματος USB που είναι συνδεδεμένος στη
συσκευή ψηφιακής εγγραφής δεν πρέπει
να συνδεθεί ή να αποσυνδεθεί από την
πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
Αν το κάνετε αυτό, ενδέχεται να προκληθεί
ζημιά στα δεδομένα. Αν απαιτείται από
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής να κάνει
επεξεργασία μεγάλης ποσότητας δεδομένων,
ενδέχεται να εμφανιστεί το παράθυρο
εκκίνησης για εκτεταμένο χρονικό διάστημα.
Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής. Περιμένετε
έως ότου σβήσει η ένδειξη εκκίνησης από το
παράθυρο ενδείξεων.
 Ενώ χρησιμοποιείται ο προσαρμογέας
εναλλασσόμενου ρεύματος USB (δεν
παρέχεται), η ένδειξη μπαταριών δεν
εμφανίζεται στο παράθυρο ενδείξεων.

127
GR

Πιο συγκεκριμένα, να είστε προσεκτικοί
στις ακόλουθες συνθήκες.
 Όταν έχετε τη μονάδα στην τσέπη σας
και επισκέπτεστε την τουαλέτα, κτλ. Όταν σκύβετε, η μονάδα ενδέχεται
να πέσει στο νερό και να βραχεί.
 Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε
περιβάλλον όπου είναι εκτεθειμένη
στη βροχή, στο χιόνι ή σε υγρασία.
 Σε συνθήκες όπου ιδρώνετε. Εάν αγγίξετε τη μονάδα με βρεγμένα
χέρια ή την τοποθετήσετε σε τσέπη
ιδρωμένων ρούχων, η μονάδα
ενδέχεται να βραχεί.
Ενδέχεται να νιώσετε πόνο στα αυτιά σας
εάν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε
περιβάλλον με πολύ ξηρό ατμοσφαιρικό
αέρα. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία
των ακουστικών, αλλά οφείλεται στο
στατικό ηλεκτρισμό που συσσωρεύει
στο σώμα σας. Μπορείτε να μειώσετε
το στατικό ηλεκτρισμό φορώντας μη
συνθετικά ρούχα που παρεμποδίσουν τη
δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού.
Σχετικά με τον θόρυβο

128
GR
Ενδέχεται να ακούγεται θόρυβος
όταν η μονάδα τοποθετείται κοντά
σε πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος,
λάμπα φθορισμού ή κινητό τηλέφωνο
κατά τη διάρκεια της εγγραφής ή της
αναπαραγωγής.

Ενδέχεται να εγγραφεί θόρυβος όταν
κάποιο αντικείμενο, όπως το δάκτυλό
σας, κ.τ.λ.., ακουμπήσει ή γρατσουνίσει
τη συσκευή ψηφιακής εγγραφής κατά
την εγγραφή.
Σχετικά με τη συντήρηση

Για να καθαρίσετε το εξωτερικό της
συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό
πανί υγραμένο ελαφρά με νερό. Μη
χρησιμοποιείτε οινόπνευμα, βενζίνη ή
νέφτι.
Σε περίπτωση που έχετε τυχόν ερωτήσεις
ή προβλήματα σχετικά με τη μονάδα σας,
παρακαλείστε να συμβουλευτείτε τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Συστάσεις για τη δημιουργία
αντιγράφων ασφάλειας
Για να αποφύγετε τον πιθανό κίνδυνο
απώλειας δεδομένων που προκαλούνται
από την τυχαία λειτουργία ή
δυσλειτουργία της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής, συνιστούμε να αποθηκεύετε
ένα αντίγραφο ασφάλειας των
εγγεγραμμένων μηνυμάτων σας σε
κασετόφωνο ή σε υπολογιστή, κ.τ.λ.
Προδιαγραφές
Συσκευή ψηφιακής εγγραφής
Χωρητικότητα (χωρητικότητα
διαθέσιμη στο χρήστη)
Ταχύτητες μεταφοράς bit και
συχνότητες δειγματοληψίας για
αρχεία MP3*2
Ταχύτητα μεταφοράς bit: 32 - 320 kbps, VBR
Συχνότητες δειγματοληψίας: 16/22,05/24/32/
44,1/48 kHz
ICD-SX750:
2 GB (περίπου 1,9 GB = 2.047.737.856 Byte)
ICD-SX850:
4 GB (περίπου 3,82 GB = 4.108.156.928 Byte)
*2Υποστηρίζεται επίσης αναπαραγωγή
αρχείων MP3 που έχουν εγγραφεί με τη
χρήση της συσκευής ψηφιακής εγγραφής.
Δεν υποστηρίζονται όλοι οι κωδικοποιητές.
Ένα μέρος της χωρητικότητας της μνήμης
χρησιμοποιείται ως περιοχή διαχείρισης.
Ταχύτητα μεταφοράς bit και
συχνότητες δειγματοληψίας*3 για
αρχεία WMA
Χρόνος εγγραφής*1
Βλ. σελίδα 32.
Εύρος συχνότητας










LPCM 44/16: 50 - 20.000 Hz
LPCM 22/16: 50 - 10.000 Hz
MP3 192k: 50 - 16.000 Hz
MP3 128k: 50 - 16.000 Hz
MP3 48k: 50 - 14.000 Hz
LPEC STHQ: 50 - 20.000 Hz
LPEC ST: 50 - 16.500 Hz
LPEC STLP: 50 - 7.000 Hz
LPEC SP: 50 - 6.000 Hz
LPEC LP: 50 - 3.500 Hz
*3WMA Ver. 9 είναι συμβατό αλλά δεν
υποστηρίζονται τα MBR (Multi Bit Rate),
Lossless, Professional, και Voice.
Η αναπαραγωγή δεν είναι δυνατή σε
αρχείο που προστατεύεται με δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας.
Δεν υποστηρίζονται όλοι οι κωδικοποιητές.
Γενικά
Ηχείο
Πρόσθετες πληροφορίες
*1Όταν πρόκειται να εγγράψετε συνεχόμενα
για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται
να πρέπει αλλάξετε τις μπαταρίες με
καινούργιες στη μέση της εγγραφής. Για
λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια των
μπαταριών, ανατρέξτε στη σελίδα 17.
Ταχύτητα μεταφοράς bit: 32 - 192 kbps, VBR
Συχνότητες δειγματοληψίας: 44,1 kHz
Περίπου 16 mm διάμετρος
Έξοδος ισχύος
150 mW
129
GR
Είσοδος/Έξοδος



Βύσμα μικροφώνου (μίνι βύσμα, στερεοφωνικό)
 είσοδος για μικρόφωνο που συνδέεται σε
ισχύ, με ελάχιστο επίπεδο εισόδου 0,9 mV
και σύνθετη αντίσταση 3 kΩ ή χαμηλότερα
Βύσμα ακουστικών (μίνι βύσμα, στερεοφωνικό)
 έξοδος για ακουστικά 8 έως 300 Ω
Σύνδεση USB
 Συμβατή με USB υψηλής ταχύτητας
Έλεγχος ταχύτητας αναπαραγωγής
(DPC)
–75% έως +200%
Απαιτήσεις ισχύος
Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NH-AAA:
συνεχές ρεύμα 2,4 V
Δύο αλκαλικές μπαταρίες LR03 (μέγεθος AAA):
συνεχές ρεύμα 3,0 V
Θερμοκρασία λειτουργίας
5˚C - 35˚C
Διαστάσεις (π/υ/β) (δεν
περιλαμβάνονται μέρη που προεξέχουν
και τα χειριστήρια) (JEITA)*4
31,3 × 130,0 × 15,4 mm
Βάρος (JEITA)*4
Περίπου 77 γρ. περιλαμβανομένων δύο
επαναφορτιζόμενων μπαταριών NH-AAA
*4Μετρούμενη τιμή σύμφωνα με το πρότυπο
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association)
130
GR
Παρεχόμενα αξεσουάρ
Βλ. σελίδα 7.
Προαιρετικά αξεσουάρ
Ενεργό ηχείο SRS-M50
Πυκνωτικό μικρόφωνο ηλεκτρίτη ECM�������
‑������
CS10,
ECM��������������
‑�������������
CZ10, ECM����
‑���
TL1
Καλώδιο ήχου RK‑G136, RK-G139 (εκτός
Ευρώπης).
Προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος
USB AC-U50A
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ����������
NH‑AAA‑B2K
Φορτιστής μπαταριών �����������
BCG-34HS2KA
Ο τοπικός σας αντιπρόσωπος ενδέχεται
να μη διαθέτει μερικά από τα παραπάνω
προαιρετικά αξεσουάρ. Ρωτήστε τον
τοπικό σας αντιπρόσωπο για λεπτομερείς
πληροφορίες.
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές
υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.
ww
Ευρετήριο
Α
Αναπαραγωγή επανάληψης ενός
μηνύματος......................................................57, 58, 86
Αναπαραγωγή μηνυμάτων...................................54
Ανασκόπηση..................................................................55
Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή
σας.......................................................................................97
Αντιγραφή αρχείων στον υπολογιστή
σας.......................................................................................96
Αντιμετώπιση προβλημάτων...........................110
Digital Voice Editor...........................................117
Συσκευή ψηφιακής εγγραφής...................110
Αποκλεισμός χαμηλών συχνοτήτων.......41, 83
Αριθμός μηνύματος..................................................10
Αρχείο MP3.................................................. 30, 97, 129
Αρχείο WMA........................................................97, 129
Βάση..............................................................................7, 23
Δ
Διαίρεση μηνύματος.................................43, 75, 86
Διακόπτης DIRECTNL...............................................29
Διάρκεια μπαταριών.................................................17
Εγγραφή από άλλο εξοπλισμό...........................50
Εγγραφή από τηλέφωνο........................................50
Εγγραφή με άλλο εξοπλισμό...............................66
Εγγραφή με εξωτερικό μικρόφωνο.................49
Εγγραφή μηνυμάτων................................................27
Ειδοποίηση.............................................................67, 87
Ενδείξεις προτεραιότητας.....................................77
Ένδειξη εναπομένοντος χρόνου
εγγραφής.........................................................................12
Ένδειξη μπαταριών............................................14, 16
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής ψηφιακής εγγραφής..........................25
Ενίσχυση του ήχου των μπάσων...............60, 85
Ενσωματωμένα μικρόφωνα.........................28, 36
Εξωτερικό μικρόφωνο.....................................49, 89
Επανάληψη A-B............................................................58
Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες............7, 14, 16
Επεξεργασία μηνυμάτων.......................................71
Εύκολη αναζήτηση............................................55, 85
Ευρετήριο εξαρτημάτων και χειριστηρίων
Μπροστινό μέρος...................................................8
Παράθυρο ενδείξεων........................................10
Πίσω μέρος..................................................................9
Ευρετήριο
Β
Ε
Θ
Θόρυβος.......................................................................128
131
GR
Μ
Μενού
ADD/OVER WRITE.........................................80, 86
ALARM.................................................................81, 87
BACKLIGHT.......................................................81, 91
BEEP......................................................................81, 90
DATE & TIME.....................................................81, 89
DETAIL MENU..................................................81, 88
DISPLAY..............................................................80, 84
DPC........................................................................80, 84
EASY SEARCH..................................................80, 85
EFFECT.................................................................80, 85
ERASE ALL.........................................................80, 86
ERASE BOOKMARK.......................................80, 87
FORMAT..............................................................81, 90
LCF (LOW CUT)...............................................80, 83
LED........................................................................81, 91
LIMITER................................................................23, 88
MENU LANGUAGE........................................81, 91
MOVE...................................................................80, 87
PLAY MODE......................................................80, 86
PRE REC...............................................................81, 88
REC LEVEL..........................................................80, 83
REC MODE.........................................................80, 82
SELECT INPUT.................................................81, 89
SYNC REC...........................................................81, 88
132
GR
TIME DISPLAY..................................................81, 89
USB CHARGE...................................................81, 92
V-UP......................................................................80, 85
VOR........................................................................80, 84
Δημιουργία ρυθμίσεων....................................79
Ρυθμίσεις μενού....................................................80
Μεταφορά αρχείων................................................108
Μεταφορά μηνύματος....................................73, 87
Μηνύματα σφαλμάτων........................................120
Μπαταρία...........................................................7, 14, 16
Π
Παράθυρο ενδείξεων
Κατά την αναπαραγωγή και διακοπή.......10
Κατά την εγγραφή................................................12
Παρακολούθηση της εγγραφής........................29
Παύση εγγραφής........................................29, 43, 52
Περιορισμοί συστήματος...................................123
Προδιαγραφές...........................................................129
Προετοιμασία ηλεκτρικής πηγής......................14
Προσαρμογέας εναλλασσόμενου
ρεύματος USB............................................................125
Προσθήκη εγγραφής.......................................45, 86
Προσθήκη μια επεγγραφής.........................47, 86
Προφυλάξεις...............................................................127
Ρ
Χ
Ρύθμιση της γλώσσας......................................21, 91
Ρύθμιση της έντασης ήχου...........................29, 54
Ρύθμιση του ρολογιού............................................19
Χαρακτηριστικό LCF.........................................41, 83
Χαρακτηριστικό VOR................................42, 80, 84
Χρόνος εγγραφής.......................................................32
Χρόνος που απομένει..............................................84
Σ
Σβήσιμο μηνυμάτων................................................71
Σελιδοδείκτης.......................................................64, 87
Στάθμη εγγραφής...............................................33, 83
Συγχρονισμένη εγγραφή...............................51, 88
Σύνδεση της συσκευής ψηφιακής
εγγραφής με τον υπολογιστή σας....................95
Συντήρηση..................................................................128
Συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB..........109
B
Τ
HOLD..........................................................................25, 78
Ταχεία αναπαραγωγή...............................................55
Τρόπος αναμονής εγγραφής...............................35
Τρόπος αναπαραγωγής..................................57, 86
Τρόπος εγγραφής...............................................30, 82
Τρόπος χειροκίνητης εγγραφής........................35
L
Φάκελος.................................................... 27, 54, 97, 99
Φόρτιση USB.................................................................92
D
Digital Voice Editor.............................................7, 101
Εγκατάσταση........................................................104
DPC (Digital Pitch Control)............................59, 84
H
LPCM 22/16............................................ 17, 30, 32, 82
LPCM 44/16............................................ 17, 30, 32, 82
LPEC LP..................................................... 17, 30, 32, 82
LPEC SP..................................................... 17, 30, 32, 82
LPEC ST..................................................... 17, 30, 32, 82
LPEC STHQ.............................................. 17, 30, 32, 82
LPEC STLP................................................ 17, 30, 32, 82
Ευρετήριο
Φ
BEEP....................................................................................90
133
GR
M
MP3 128k................................................. 17, 30, 32, 82
MP3 192k................................................. 17, 30, 32, 82
MP3 48k.................................................... 17, 30, 32, 82
S
Software........................................................................101
V
Voice Up...................................................................63, 85
134
GR
Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούµε πoυ αγοράσατε αυτό τo προϊόν
της Sony. Ελπίζουµε να µείνετε ικανοποιηµένοι από τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν
σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια
της εγγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήστε µε
το κατάστηµα αγοράς ή µ’ ένα µέλος του δικτύου
εξουσιοδοτηµένων σέρβις µας (ASN) της Ευρωπαϊκής
Οικονοµικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που
αναφέρονται σ’ αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα
αυτήν φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτοµέρειες για τα µέλη του
δικτύου µας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους,
στους καταλόγους προϊόντων µας και στις ιστοσελίδες
µας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας
συνιστούµε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο
χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή µε τον
προµηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτηµένων
σέρβις µας.
Η Εγγύησή Σας
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι
απαλλαγµένο από κάθε ελάττωµα σχετιζόµενο µε τα
υλικά ή την κατασκευή, για µια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
από την ηµεροµηνία της αρχικής αγοράς. Η αρµόδια
για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα
εγγύηση, εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ’
αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτής φυλλάδιο
στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Όροι
1. Επισκευές δυνάµει της παρούσας εγγύησης θα
παρέχονται µόνο εάν προσκοµισθεί το πρωτότυπο
τιµολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (µε την ένδειξη της
ηµεροµηνίας αγοράς, του µοντέλου του προϊόντος και
της επωνυµίας του εµπόρου) µαζί µε το ελαττωµατικό
προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα
µέλη του δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN
µπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά
την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκοµισθούν τα
προαναφερόµενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν
από αυτά η ηµεροµηνία αγοράς, το προϊόν ή το
µοντέλο του προϊόντος ή η επωνυµία του εµπόρου.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του
µοντέλου ή ο σειριακός αριθµός του προϊόντος
έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
Ευρετήριο
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony
που αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα
φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την
προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί
ελαττωµατικό το προϊόν (κατά την ηµεροµηνία
της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών
ή κατασκευής, η Sony ή ένα µέλος του δικτύου
Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony) χωρίς
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το
προϊόν ή τα ελαττωµατικά εξαρτήµατα του, εντός
εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών
που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα µέλη του
δικτύου Εξουσιοδοτηµένων Σέρβις ASN µπορούν
να αντικαταστήσουν ελαττωµατικά προϊόντα ή
εξαρτήµατα µε νέα ή ανακυκλωµένα προϊόντα ή
εξαρτήµατα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήµατα που
έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή
σε αφαιρούµενα ή αποσπώµενα µέσα ή εξαρτήµατα
αποθήκευσης δεδοµένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε
πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά
την περίοδο εγγύησης.
135
GR
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και
τους κινδύνους µεταφοράς που συνδέονται µε τη
µεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή
µέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτηµάτων ως αποτέλεσµα
φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιµα (συστατικά µέρη για τα οποία
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά
τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως µη
επαναφορτιζόµενες µπαταρίες, φυσίγγια
εκτύπωσης, γραφίδες, λάµπες, καλώδια κλπ.),
 Ζηµιά ή ελαττώµατα που προκλήθηκαν λόγω
χρήσης, λειτουργίας ή χειρισµού ασύµβατων µε την
κανονική ατοµική ή οικιακή χρήση,
 Ζηµιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν
από:
 Κακή χρήση, συµπεριλαµβανοµένου:
 του χειρισµού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή
επιφανειακή ζηµιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη
σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 µη κανονική ή µη σύµφωνη µε τις οδηγίες της
Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 µη συντήρηση του προϊόντος σύµφωνα µε τις
οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος µε τρόπο
µη σύµφωνο µε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου
έχει εγκατασταθεί και χρησιµοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος µε
λογισµικό που δεν παρέχεται µε το προϊόν ή
λανθασµένη εγκατάσταση του λογισµικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώµατα των συστηµάτων
µε τα οποία χρησιµοποιείται ή στα οποία
ενσωµατώνεται το προϊόν εκτός από άλλα
προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασµένα για να
χρησιµοποιούνται µε το εν λόγω προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος µε εξαρτήµατα, περιφερειακό
εξοπλισµό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος,
136
GR




η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από
τη Sony.
Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτοµα που
δεν είναι µέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
Ρυθµίσεις ή προσαρµογές χωρίς την προηγούµενη
γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται:
 η αναβάθµιση του προϊόντος πέρα από τις
προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του προϊόντος µε σκοπό να
συµµορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν
είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
Αµέλεια.
Ατυχήµατα, πυρκαγιά, υγρά, χηµικές και άλλες
ουσίες, πληµµύρα, δονήσεις, υπερβολική
θερµότητα, ακατάλληλο εξαερισµό, υπέρταση,
υπερβολική ή εσφαλµένη τροφοδοσία ή τάση
εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συµπεριλαµβανοµένου του κεραυνού, άλλων
εξωτερικών δυνάµεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τα υλικά
µέρη του προϊόντος. ∆εν καλύπτει το λογισµικό (είτε
της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο
παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει µια άδεια χρήσης
από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης
ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισµοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η
Sony δεν παρέχει καµία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή,
εκ του νόµου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα,
την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την
καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισµικού που
παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριµένο
σκοπό. Εάν η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει
πλήρως ή µερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της µόνο στη
µέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως
(στο µέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόµος) θα
περιορίζεται στη διάρκεια ισχύς της παρούσας
εγγύησης.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζηµιές, που
υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συµπεριλαµβανοµένης της αµέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύµβασης, ρητής ή
σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόµα και
Στο µέτρο που η ισχύουσα νοµοθεσία απαγορεύει
ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της µόνο στη µέγιστη
έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νοµοθεσία.
Για παράδειγµα, µερικά κράτη απαγορεύουν την
εξαίρεση ή τον περιορισµό ζηµιών που οφείλονται
σε αµέλεια, σε βαριά αµέλεια, σε εκ προθέσεως
παράπτωµα, σε δόλο και παρόµοιες πράξεις. Σε καµία
περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα
εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιµή που καταβλήθηκε
για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα
νοµοθεσία επιτρέπει µόνο περιορισµούς ευθυνών
υψηλότερου βαθµού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόµενα νόµιµα δικαιώµατά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώµατα
που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύµφωνα
µε τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώµατά του που πηγάζουν
από την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία σχετικά µε την
πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα νόµιµα δικαιώµατα που
ενδεχοµένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν µπορούν
να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώµατά
σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε
το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων
σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Ευρετήριο
Η µοναδική υποχρέωση της Sony σύµφωνα
µε την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η
αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους
όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµιά που
σχετίζεται µε τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα
εγγύηση, συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών και
άυλων απωλειών, του τιµήµατος που καταβλήθηκε
για την αγορά του προϊόντος, της απώλειας κερδών,
εισοδήµατος, δεδοµένων, απόλαυσης ή χρήσης του
προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεµένων προϊόντων
– της άµεσης, παρεµπίπτουσας ή επακόλουθης
απώλειας ή ζηµίας ακόµη και αν αυτή η απώλεια ή
ζηµία αφορά σε:
 Μειωµένη λειτουργία ή µη λειτουργία του
προϊόντος ή συνδεδεµένων προϊόντων λόγω
ελαττωµάτων ή µη διαθεσιµότητας κατά την
περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε µέλος
του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή
διαθεσιµότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου
χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν
από το προϊόν ή από συνδεδεµένα προϊόντα.
 Ζηµιά ή απώλεια λογισµικών προγραµµάτων ή
αφαιρούµενων µέσων αποθήκευσης δεδοµένων
ή
 Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
για θέµατα για τα οποία η Sony ή µέλος του δικτύου
ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης
τέτοιων ζηµιών).
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 01.2009
137
GR
Εμπορικά σήματα








Οι ονομασίες και τα λογότυπα Microsoft, Windows,
Windows Vista, Windows Media, Outlook, DirectX είναι
σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή/και σε
άλλες χώρες.
Οι επωνυμίες Apple και Macintosh είναι εμπορικά σήματα
της Apple Inc., καταχωρημένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες
χώρες.
Η επωνυμία Pentium είναι σήμα κατατεθέν της Intel
Corporation.
Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks and/or
registered trademarks of Nuance Communications Inc.,
and/or its affiliates in the United States and/or other
countries.
Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και τα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας χρησιμοποιούνται με άδεια από
τις εταιρείες Fraunhofer IIS και Thomson.
είναι εμπορικά σήματα της Sony
"Memory Stick" και
Corporation.
είναι σήματα κατατεθέντα της Sony
"LPEC" και
Corporation.
Αμερικανικά και ξένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν
εκχωρηθεί από τα Dolby Laboratories.
Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα
είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των
αντίστοιχων κατόχων τους. Επιπλέον, τα σήματα " ™ " και " ® "
δεν αναφέρονται σε κάθε περίπτωση στο παρόν εγχειρίδιο.
138
GR
Το λογισμικό "Digital Voice Editor" χρησιμοποιεί τις
παρακάτω λειτουργικές μονάδες λογισμικού:
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
©2004 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου
δικαιώματος.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising