Sony | HDR-AS20 | Sony HDR-AS20 Камера AS20 Action Cam с поддержкой Wi-Fi Инструкция по эксплуатации

4-542-352-41(1)
Digital HD-videokamera
Цифровая видеокамера HD
Цифрова відеокамера HD
Bruksanvisning
Руководство по эксплуатации
Посібник з експлуатації
Kontrollera den senaste fasta programvaran på webbplatsen nedan innan du
använder kameran.
Перед использованием видеокамеры проверьте наличие последних версий
встроенного программного обеспечения на веб-сайте.
Перш ніж користуватися відеокамерою, перевірте наявність останньої версії
мікропрограми на веб-сайті нижче.
www.sony.net/SonyInfo/Support/
Delar och reglage
Menyalternativ
REC/aktivitetslampa
REC-knapp (film/foto)/
ENTER-knapp (utför menyval)
 REC HOLD-brytare
Skärm
Högtalare
PREV-knapp
NEXT-knapp
Mikrofoner
Objektiv
Anslutningslock
-uttag (Mikrofon)
Utökad anslutning
CHG-lampa (laddning)
HDMI OUT-uttag
Multi/mikro-USB-terminal
Stöder Mikro-USB-kompatibla
enheter.
Batteri-/minneskortslock
Minneskortsfack
Batteriutmatningsspak
Batterifack
Komma igång
1
Öppna locket.
HDR-AS20
Indikator
Lägen
Indikator
Alternativ
MOVIE
Filmläge
VIDEO
Inspelningsläge
PHOTO
Fotoläge
STEDY
SteadyShot
INTVL
Läge för
intervallinspelning av
foton
FLIP
Fälla upp
SETUP
Inställningsläge
SCENE
Scen
PLAY
Uppspelningsläge
LAPSE
Intervallinspelning av foton
PwOFF
Avstängning
Wi-Fi
Wi-Fi-fjärrkontroll
PLANE
Flygplansläge
A.OFF
Automatisk avstängning
BEEP
Signal
DATE
Inställning av datum och tid
DST
Inställning sommartid
USBPw
USB-strömförsörjning
V.SYS
Växla mellan NTSC/PAL
RESET
Återställa inställningarna
FORMT
Formatera
Sätt i ett minneskort i kameran, slå på kameran, välj sedan tagningsläge:
[MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Öppna [Settings] på din smartphone.
Välj [Wi-Fi] på din smartphone.
Välj SSID, enligt den tryckta etikett som sitter på bruksanvisningen.
Ange lösenordet från samma etikett. (Endast första gången.)
Bekräfta att kamerans SSID visas på din smartphone.
Återgå till startskärmen, starta sedan ”PlayMemories Mobile”.
Välj läget för kameran på din smartphone: Wi-Fi-fjärrkontrollsläget eller
kopieringsläget.



2
Utför funktionerna i steg 1 i motsatt ordning för att stänga locket.
Se till så att kameran är avstängd.
Anslut kamerans Multi/mikro-USB-terminal till en dator med
mikro-USB-kabeln (medföljer).
Batteriet går endast att ladda när kameran är avstängd.
1
2
3
Tryck på knappen NEXT eller PREV för att slå på strömmen.
Välj ett av tagningslägena [MOVIE], [PHOTO] och [INTVL].
Tryck på REC-knappen för att starta inspelningen.
Stoppa filminspelning/intervallinspelning av foto




Du behöver informationen på etiketten (i den perforerade rutan nedan) när du
ansluter kameran till en smartphone. Se den medföljande engelska versionen av
bruksanvisningen om det inte finns någon etikett.
Du kan hämta ditt användar-ID och lösenord på följande sätt om du tappar
etiketten.
Sätt i ett uppladdat batteri i kameran.
Anslut kameran till en dator med mikro-USB-kabeln (medföljer).
Tryck på knappen NEXT eller PREV för att slå på strömmen.
Visa [Dator]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] på din dator,
bekräfta sedan ditt ID och ditt lösenord.
Tryck på knappen REC igen.
 OBS!
 Uppspelning av bilder som spelats in med andra kameror kan inte garanteras på denna
kamera.
 Kamerans temperatur kan stiga till en punkt där tagningen stoppas automatiskt vid
perioder av en längre tids tagning.
Se ”Notering om tidskrävande inspelning” för information om vad du gör när detta händer.
Svenska
Övrigt



Låt kameran ligga i minst 10 minuter om strömmen till kameran stängs av, för att låta
temperaturen inuti kameran sjunka till en säker nivå.
Kamerans temperatur stiger snabbt i omgivningar med hög temperatur.
Bildkvaliteten kan försämras när kamerans temperatur stiger. Du bör vänta tills kamerans
temperatur har sjunkit innan du fortsätter tagningen.
Kamerans yta kan bli mycket varm. Detta är inte ett tecken på att något är fel.
Notering om användning

När en varning visas, blinkar hela skärmen och meddelandet visas. Se Bruksanvisning
(PDF) för mer information.
Du kan ladda ner bildhanteringsprogrammet ”PlayMemories Home” på följande
URL-adress.
Läs detta först
De grundläggande funktionerna tas upp i denna bruksanvisning. För mer
information om funktionerna, se Bruksanvisning (PDF) som finns i denna kamera
genom att göra följande.
Sätt i ett uppladdat batteri i kameran.
Anslut kameran till en dator med mikro-USB-kabeln (medföljer).
Tryck på knappen NEXT eller PREV för att slå på strömmen.
Visa [Dator]  [PMHOME]  [HANDBOOK] på din dator, läs sedan
igenom Bruksanvisning (PDF).
Kontrollera medföljande delar
Kamera (1)
Kameran ligger i det vattentäta fodralet. Öppna fodralets lock enligt beskrivningen nedan.
Sök efter ”PlayMemories Mobile” på Google Play, installera det sedan.
Om minneskortets format
Se Bruksanvisning (PDF) för mer information.
 OBS!
 Felfri användning av alla minneskort kan inte garanteras.
 Se till att du vänder minneskortet åt rätt håll. Om du tvingar in ett felvänt minneskort finns
det risk för att minneskortet, minneskortsfacket eller bildinformationen skadas.
 Formatera minneskortet före användning.
 Tryck försiktigt in minneskortet en gång för att mata ut det.
Sök efter ”PlayMemories Mobile” på App Store, installera det sedan.
 OBS!
 Uppdatera ”PlayMemories Mobile” till den senaste versionen om den redan finns
installerad på din smartphone.
 Användning av detta program med alla smartphones och handdatorer garanteras inte.
 Kompatibel OS-version enligt information från 1 april, 2014.
 Programmets funktionsmetoder och skärmbilder kan ändras genom framtida
uppgraderingar utan föregående meddelande.
 Se följande webbplats för mer information om ”PlayMemories Mobile”.
(http://www.sony.net/pmm/)
Anslutning
Ställa in klockan
Välj [SETUP]  [DATE] för att ställa in datum, tid och region.
Android
NEXT: Går till nästa meny
PREV: Går till föregående meny
ENTER: Utför menyvalet
Sätt i ett minneskort i kameran, slå på kameran, välj sedan tagningsläge:
[MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Starta ”PlayMemories Mobile” på din smartphone.
Välj SSID, enligt den tryckta etikett som sitter på bruksanvisningen.
Ange lösenordet från samma etikett. (Endast första gången.)
Välj läget för kameran på din smartphone: Wi-Fi-fjärrkontrollsläget eller
kopieringsläget.

Signalformat:NTSC-färg, EIA-standarder
HDTV 1080/60i, 1080/60p-specifikation
PAL-färg, CCIR-standarder
HDTV 1080/50i, 1080/50p-specifikation
Strömförsörjning:Uppladdningsbart batteri 3,6 V (NP-BX1)
USB, 5,0 V
USB-laddning (Multi/mikro-USB-terminal):5,0 V DC 500 mA/800 mA
Uppladdningsbart batteri NP-BX1:
Max. laddningsspänning: 4,2 V likström
Max. laddningsström: 1,89 A

Nätadapter
Använd närmaste vägguttag för att ansluta nätadaptern. Dra genast ut
nätadapterns stickkontakt ur vägguttaget om det skulle uppstå något problem
medan apparaten används.
För kunder i Europa
Anmärkning för kunder i de länder som följer EU-direktiv


Прочтите перед началом работы
Сторона с изображением
В этом руководстве описываются основные операции. Для получения
подробной информации об операциях см. руководство (в формате PDF),
встроенное в видеокамеру, выполнив следующие действия.
Вставьте заряженный батарейный блок в видеокамеру.
Подключите видеокамеру к компьютеру с помощью кабеля Micro USB
(прилагается).
Нажмите кнопку NEXT или PREV для включения питания.
Отобразите [Компьютер]  [PMHOME]  [HANDBOOK] на
компьютере, затем прочтите руководство (PDF).
Карта microSD/
карта microSDHC/
карта microSDXC
Проверка прилагаемых элементов
Видеокамера (1)
Видеокамера установлена в водонепроницаемый футляр. Откройте крышку футляра,
как показано ниже.
Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör att informationsöverföringen
avbryts (överföringen misslyckas) startar du om programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den igen.
Denna produkt har testats och befunnits motsvara kraven som ställs i EMCreglerna för anslutningskablar på upp till 3 meter.
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan påverka bilden och ljudet på den
här produkten.
Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier och elektronisk utrustning (gäller i
EU och andra europiska länder med separata insamlingssystem)
Denna symbol på produkten, batteriet eller på förpackningen
betyder att produkten samt batteriet inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en
kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly
(Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
För att säkerställa för att dessa produkter och batterier blir hanterade på ett
riktigt sätt, kommer du att bidra till att skydda miljön och människors hälsa från
potentiella negativa konsekvenser som annars orsakats av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl
kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet och de elektriska produkter blir behandlat korrekt
skall dessa produkter levereras till en återvinningsstation för batterier och
elektriska produkter när de är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett
säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt
eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten eller batteriet.
Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.
”Memory Stick” och
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
 Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och
andra länder.
 Mac är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. i USA och andra länder.
 iOS är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc.
 Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.
 iPhone är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc.
 Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, Wi-Fi PROTECTED SET-UP är registrerade varumärken som
tillhör Wi-Fi Alliance.
 Adobe, Adobe-logotypen och Adobe Acrobat är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder.
 microSDXC-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
Även alla andra system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i
regel varumärken eller registrerade varumärken för respektive utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna  och  har däremot inte satts ut i varje enskilt fall i den här bruksanvisningen.

Использование функции Wi-Fi
Сторона с контактами
Вставьте карту памяти надлежащим образом, соблюдая правильное
расположение соответствующих сторон.
Форматирование карты памяти
Находится во внутренней памяти видеокамеры.
Набор напечатанной документации
Детали и элементы управления
кнопка ENTER (открытие меню)
Переключатель  REC HOLD
Панель дисплея
Динамик
Кнопка PREV
Кнопка NEXT
Микрофоны
Объектив
Крышка разъема
Разъем  (микрофон)
Разъем расширения
Индикатор CHG (зарядка)
Разъем HDMI OUT
Разъем Multi/Micro USB
Поддерживает устройства,
совместимые с Micro USB.
Крышка отсека батарейного
блока/карты памяти
Слот для карты памяти
Рычажок извлечения батареи
Слот для установки батареи
 Примечания
 Не гарантируется работа со всеми картами памяти.
 Убедитесь в правильной ориентации карты памяти. Если принудительно вставить
карту памяти в неправильном направлении, это может привести к повреждению
карты памяти, слота для карт памяти или данных изображений.
 Отформатируйте карту памяти перед использованием.
 Чтобы извлечь карту памяти, слегка однократно нажмите на нее.
Настройка
Управление с помощью кнопок
NEXT: переход к следующему меню
PREV: переход к предыдущему меню
ENTER: открытие меню
Зарядка батареи
1
Откройте крышку.
Выполните поиск приложения “PlayMemories Mobile” в магазине Google Play,
затем установите его.
Список режимов
iOS
Выполните поиск приложения “PlayMemories Mobile” в магазине App Store,
затем установите его.
 Примечания
 Обновите приложение “PlayMemories Mobile” до последней версии, если оно уже
установлено на смартфоне.
 Не гарантируется работа этого приложения со всеми смартфонами и планшетами.
 Сведения о поддерживаемых версиях ОС приводятся на 1 апреля 2014 года.
 Способы работы и экраны дисплея для этого приложения подлежат изменению без
предварительного уведомления при будущих обновлениях.
 Для получения дополнительной информации о приложении “PlayMemories Mobile”
см. следующий веб-сайт.
(http://www.sony.net/pmm/)
Подключение
Пункты меню
Элементы, которые можно настроить в
режиме SETUP (режим настройки)
При отсутствии наклейки см. прилагаемую версию инструкции по
эксплуатации на английском языке.
Android
Дисплей Режимы
Дисплей Элементы
MOVIE
Режим видеосъемки
VIDEO
Режим записи
PHOTO
Режим фотосъемки
STEDY
SteadyShot
INTVL
Режим фотосъемки с
интервалом
FLIP
Переворот
SETUP
Режим настройки
SCENE
Сцена
PLAY
Режим
воспроизведения
LAPSE
Фотосъемка с интервалом
PwOFF
Выключение питания
Wi-Fi
Дистанционное
управление Wi-Fi
PLANE
Режим полета
A.OFF
Автовыключение питания
BEEP
Сигнал
DATE
Установка даты и времени
DST
Установка летнего времени
iPhone
USBPw
Источник питания USB
V.SYS
Переключение режимов
NTSC/PAL
RESET
Сброс настроек
FORMT
Форматирование
Вставьте карту памяти в видеокамеру, включите ее, затем выберите
режим съемки: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Откройте пункт [Settings] на смартфоне.
Выберите [Wi-Fi] на смартфоне.
Выберите код SSID, который напечатан на наклейке, прикрепленной к
этому руководству.
Введите пароль, указанный на той же наклейке. (Только в первый раз.)
Убедитесь, что код SSID камеры отображается на смартфоне.
Вернитесь к начальному экрану, затем запустите приложение
“PlayMemories Mobile”.
На смартфоне выберите режим видеокамеры: режим удаленного
управления Wi-Fi или режим копирования.
 Примечания
 При повторных нажатиях кнопки NEXT или PREV будут отображаться
соответствующие режимы/элементы настройки.
 Чтобы вернуться к меню [SETUP] из каждого элемента настройки, выберите [BACK],
затем нажмите кнопку ENTER.
 При отключенном питании видеокамеры доступны следующие операции.
- Нажмите кнопку PREV или NEXT, чтобы включить фотоаппарат.
- Нажмите кнопку ENTER, чтобы начать запись в режиме съемки, заданном до
отключения питания видеокамеры.
 Язык дисплея нельзя изменить.
Приступая к работе
ОС Android
Для получения дополнительной информации см. руководство (в формате
PDF).
Выберите [SETUP]  [DATE] для установки даты, времени и региона.
Кабель Micro USB (1)
Перезаряжаемый батарейный блок (NP-BX1) (1)
Водонепроницаемый футляр (поликарбонат, сделано в Китае) (1)
Фиксатор крепления (1)
Плоское клейкое крепление (1)
Изогнутое клейкое крепление (1)
Руководство
Установка приложения “PlayMemories
Mobile” на смартфоне
“Memory Stick Micro”
(Mark2)
Установка часов
Вставьте карту памяти в видеокамеру, включите ее, затем выберите
режим съемки: [MOVIE], [PHOTO], [INTVL]
Запустите приложение “PlayMemories Mobile” на смартфоне.
Выберите код SSID, который напечатан на наклейке, прикрепленной к
этому руководству.
Введите пароль, указанный на той же наклейке. (Только в первый раз.)
На смартфоне выберите режим видеокамеры: режим удаленного
управления Wi-Fi или режим копирования.







Запись
При необходимости присоедините принадлежности к видеокамере.
2
Вставьте батарейный блок.
Сдвиньте рычажок извлечения
батареи.
Se ”Tekniska data” i Bruksanvisning (PDF) för mer teknisk information.
Om varumärken
Se den medföljande engelska versionen av bruksanvisningen om det inte finns
någon etikett.
Inställning
Vi påtar oss inget ansvar överhuvudtaget för skador som orsakats av obehörig tillgång till,
eller obehörig användning av, information som laddats ner på kameran, på grund av förlust
eller stöld.
Tekniska data
iOS
Knappfunktioner
Mikro-USB-kabel (1)
Uppladdningsbart batteri (NP-BX1) (1)
Vattentätt fodral (1)
Anslutningsspänne (1)
Självhäftande platt fäste (1)
Självhäftande böjt fäste (1)
Bruksanvisning

Kontaktsida
Sätt i minneskortet på rätt sätt genom att se till att kortets sidor är vända åt rätt
håll.

Härmed intygar Sony Corporation att denna utrustning står i överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskraven och övriga relevanta bestämmelser i direktiv
1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Om programvaran
Android-operativsystem
”Memory Stick Micro”
(Mark2)

Plocka inte isär.
Se till att inte batteriet kommer i kläm och skydda det mot våld och stötar och se upp så att
du inte utsätter det för slag, tappar det eller trampar på det.
Kortslut inte batteriet och låt inte metallföremål komma i kontakt med batteriets kontakter.
Utsätt inte batteriet för temperaturer som överstiger 60 °C. Sådana temperaturer kan uppstå
t.ex. i direkt solljus eller i en bil som står parkerad i solen.
Bränn inte upp det eller kasta in det i en eld.
Använd inte skadade eller läckande litiumjonbatterier.
Ladda upp batteriet med en batteriladdare från Sony eller med en enhet som kan ladda upp
batteriet.
Förvara batteriet utom räckhåll för små barn.
Håll batteriet torrt.
Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ, eller mot en typ som rekommenderas av
Sony.
Kassera förbrukade batterier omedelbart på det sätt som beskrivs i instruktionerna.
Установка карты памяти
Русский
Индикатор REC/доступа
Кнопка REC (видео/фото)/
Anmärkning om funktionen trådlöst nätverk
microSD-kort/
microSDHC-kort/
microSDXC-kort


www.sony.net/pm/
© 2014 Sony Corporation Printed in China
http://www.sony.net/
Batteriet kan brista om det hanteras ovarsamt, vilket kan leda till brand eller risk
för kemiska brännskador. Vidta följande försiktighetsåtgärder.


Mikro-USB-kabel
Tryckt sida
Batteri
Tillverkare: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
För EU:s produktöverensstämmelse: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland
Installera ”PlayMemories Mobile” på din
smartphone
Sätta i ett minneskort
VARNING!

Använda Wi-Fi-funktionen
CHG-lampa (laddning)
Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex. solsken, eld eller
liknande.

Notering om tidskrävande inspelning
Tryck flera gånger på NEXT-knappen för att visa [PwOFF], tryck sedan på
ENTER-knappen för att stänga av kameran.
För att reducera risken för brand eller elstötar,
1) utsätt inte enheten för regn eller fukt.
2) placera inte föremål som innehåller vätskor, t.ex. vaser, på apparaten.

Anslut tillbehören på kameran efter behov.
Skjut batteriutmatningsspaken åt sidan.
VARNING

Inspelning
Sätt i batteriet.
4
Alternativ du kan ställa in under SETUP
(Inställningsläget)
 OBS!
 Genom att trycka upprepade gånger på knappen NEXT eller PREV bläddrar man igenom
respektive alternativ i listan över lägen/inställningar.
 För att återgå till menyn [SETUP] från varje inställningsalternativ väljer du [BACK], tryck
sedan på ENTER-knappen.
 Följande funktioner är tillgängliga när kameran är avstängd.
- Tryck på knappen PREV eller NEXT för att slå på kameran.
- Tryck på ENTER-knappen för att starta inspelningen i det tagningsläge du ställde in innan
kameran stängdes av.
 Visningsspråket kan inte ändras.
Ladda batteriet
3
iPhone
Lista över lägen
3
Чтобы закрыть крышку, выполните операции шага 1 в обратном
порядке.
Убедитесь, что видеокамера выключена.
4
Чтобы выключить видеокамеру, несколько раз нажмите кнопку NEXT,
чтобы отобразить [PwOFF], затем нажмите кнопку ENTER.
Подключите разъем Multi/Micro USB видеокамеры к
компьютеру с помощью кабеля Micro USB (прилагается).
1
2
3
Нажмите кнопку NEXT или PREV для включения питания.
Выберите режим съемки: [MOVIE], [PHOTO] и [INTVL].
Нажмите кнопку REC для начала записи.
Остановка видеозаписи/фотосъемки с интервалом
Повторно нажмите кнопку REC.
 Примечания
 Не гарантируется воспроизведение на этой видеокамере изображений, записанных с
помощью других камер.
 Во время периодов продолжительной съемки температура видеокамеры может
повыситься до уровня, при котором съемка автоматически остановится.
Для получения информации о том, что делать в этом случае, см. “Примечания
относительно длительной записи”.


Информация на наклейке (расположена ниже в пунктирной рамке)
потребуется при подключении видеокамеры к смартфону. При отсутствии
наклейки см. прилагаемую версию инструкции по эксплуатации на
английском языке.
При утере наклейки можно восстановить идентификатор пользователя и
пароль, выполнив следующие действия.
Вставьте заряженный батарейный блок в видеокамеру.
Подключите видеокамеру к компьютеру с помощью кабеля Micro USB
(прилагается).
Нажмите кнопку NEXT или PREV для включения питания.
Отобразите [Компьютер]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT]
на компьютере, затем проверьте идентификатор и пароль.
Батарейный блок можно зарядить, только когда видеокамера
выключена.
Индикатор CHG
(зарядка)
Кабель Micro USB
Finns i denna kameras internminne.
Uppsättning tryckt dokumentation
Продолжение на последней странице
Прочее
Примечания относительно длительной записи




Если произошло отключение питания, оставьте видеокамеру на 10 минут или более,
чтобы внутренняя температура видеокамеры снизилась до безопасного уровня.
При высокой температуре окружающего воздуха температура видеокамеры
повышается быстрее.
При повышении температуры видеокамеры качество изображения может
ухудшиться. Перед продолжением съемки рекомендуется подождать, пока
температура видеокамеры снизится.
Поверхность видеокамеры может нагреваться. Это не является неисправностью.
ИНФОРМАЦИЯ О ДЕКЛАРИРОВАНИИ ПРОДУКЦИИ
Модуль беспроводной передачи данных, модель TypeWN зарегистрирована
Федеральным Агентством Связи (Регистрационный номер в Госреестре:
Д-РД-1983 от 20.07.2012)
Примечание по использованию

При отображении предупреждения мигает весь экран с отображаемым сообщением.
Для получения дополнительной информации см. руководство (в формате PDF).
Декларация соответствия:
Д-РД–1983
Дата принятия декларации:
12.07.2012
Декларация действительна до:
12.07.2018
Модуль беспроводной передачи
данных, модель TypeWN
соответствует требованиям
нормативных документов:
«Правила применения
оборудования радиодоступа.
Часть 1. Правила применения
оборудования радиодоступа для
беспроводной передачи данных в
диапазоне от 30МГц до 66 ГГц»
утвержденные Приказом
Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ № 124 от
14.09.2010 (зарегистрирован
Минюстом России 12.10.2010.
Регистрационный № 18695)
О программном обеспечении
Программное обеспечение для управления изображениями “PlayMemories
Home” можно загрузить, перейдя по следующему URL-адресу.
www.sony.net/pm/
Примечание о функции беспроводной сети

Мы не будем нести никакой ответственности за какие-либо повреждения,
вызванные несанкционированным доступом или несанкционированным
использованием адресов назначения, загруженных на видеокамеру, в результате
потери или кражи.
Технические характеристики
Размеры: прибл. 24,5 мм × 47,0 мм × 82,0 мм
(Ш/В/Г, исключая выступающие части)
Вес:прибл. 65 г (только видеокамера)
Формат сигнала: система цветности NTSC, стандарты EIA
Спецификации HDTV 1080/60i, 1080/60p
Система цветности PAL, стандарты CCIR
Спецификации HDTV 1080/50i, 1080/50p
Требования к питанию:
перезаряжаемый батарейный блок 3,6 В (NP-BX1)
USB, 5,0 В
Зарядка USB: (Разъем Multi/Micro USB): постоянный ток 5,0 В
500 mА/800 mА
Перезаряжаемый батарейный блок NP-BX1:
Максимальное напряжение зарядки:
4,2 В постоянного тока
Максимальный ток зарядки: 1,89 А
Для получения дополнительной информации о технических
характеристиках см. раздел “Технические характеристики” в руководстве (в
формате PDF).
Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления.
Товарные знаки
“Memory Stick” и
являются товарными знаками или зарегистрированными
товарными знаками Sony Corporation.
 Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI
Licensing LLC в США и других странах.
 Mac является зарегистрированным товарным знаком Apple Inc. в США и других
странах.
 iOS является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком Cisco
Systems, Inc.
 Android и Google Play являются товарными знаками Google Inc.
 iPhone является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Apple
Inc.
 Wi-Fi, логотип Wi-Fi, Wi-Fi PROTECTED SET-UP являются зарегистрированными
товарными знаками Wi-Fi Alliance.
 Adobe, логотип Adobe и Adobe Acrobat являются зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других
странах.
 Логотип microSDXC является товарным знаком SD-3C, LLC.
Кроме того, названия систем и изделий, используемые в данном руководстве, являются
в общем случае товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками
их соответствующих разработчиков или производителей. Однако знаки  или  в
данном руководстве используются не во всех случаях.
Для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим
током:
1) не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.
2) не устанавливайте на устройство предметы, заполненные
жидкостью, например, вазы.
Не подвергайте аккумуляторные батареи воздействию интенсивного
солнечного света, огня или какого-либо источника излучения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Батарейный блок
Неправильное обращение с батарейным блоком может стать причиной его
взрыва, возгорания, а также химических ожогов. Соблюдайте следующие
меры предосторожности.











Не разбирайте блок.
Не подвергайте батарейный блок каким бы то ни было механическим воздействиям:
ударам, падениям или попаданиям под тяжелые предметы.
Во избежание короткого замыкания не допускайте контакта металлических
предметов с контактами батарейного блока.
Не допускайте нагрева батарейного блока до температуры выше 60 °C:
избегайте воздействия на него прямых солнечных лучей, а также не оставляйте в
припаркованном на солнце автомобиле.
Запрещается сжигать блок или бросать его в огонь.
Не следует использовать поврежденные и протекшие литий-ионные батареи.
Для зарядки батарейного блока используйте оригинальное зарядное устройство Sony
или другое совместимое зарядное устройство.
Храните батарейный блок в недоступном для детей месте.
Храните батарейный блок в сухом месте.
Замену следует выполнять только на батарейный блок того же или аналогичного
типа, рекомендованный Sony.
Утилизация использованных батарейных блоков должна производиться
надлежащим образом в соответствии с инструкциями.
WiFi функцию следует использовать исключительно внутри помещений.
Организация, уполномоченная принимать
претензии от потребителей на территории Казахстана
ЗАО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане,
050059,Алматы, улица Иванилова, д. 58
Вставлення карти пам’яті
Українська
Прочитайте перед початком роботи
Цей посібник містить відомості про базові операції. Детальніше про
операції див. у посібнику (у форматі PDF), вбудованому у відеокамеру,
виконавши дії нижче.
Вставте заряджену акумуляторну батарею у відеокамеру.
Підключіть відеокамеру до комп’ютера за допомогою кабелю з роз’ємом
мікро-USB (додається).
Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб увімкнути живлення.
Відобразіть [Computer]  [PMHOME]  [HANDBOOK] на комп’ютері
та прочитайте посібник (у форматі PDF).
Перевірка комплектації
Відеокамера (1)
Відеокамеру встановлено у водонепроникний футляр. Відкрийте кришку футляра, як
зображено нижче.
При использовании сетевого адаптера переменного тока воспользуйтесь
близлежащей сетевой розеткой. Если при использовании аппарата
возникает неисправность, немедленно отсоедините сетевой адаптер
переменного тока от сетевой розетки.
Только для модели предназначеных для рынков России и стран СНГ
Дата изготовления изделия.
Дата изготовления указана на изделии и упаковке на этикетке со штрихкодом в следующем формате: MM-YYYY, где MM – месяц, YYYY – год
изготовления.
Дата изготовления литий-ионного батарейного блока указаны на боковой
стороне или на поверхности с наклейкой.
Изготовитель: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan
Для запросов относительно соответствия данного изделия законодательству
Европейского Союза: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany
Настоящим Sony Corporation заявляет, что данное оборудование
соответствует основным требованиям и другим необходимым положениям
директивы 1999/5/EC. Для получения более подробной информации,
пожалуйста, обратитесь по следующему URL-адресу:
http://www.compliance.sony.de/
Уведомление
Если статическое электричество или электромагнитныe силы приводят к
сбою в передачe данных, перезапустите приложение или отключите и снова
подключите коммуникационный кабель (USB и т.д.).
Данное изделие было испытано и признано соответствующим диапазону,
установленному инструкцией EMC, по использованию соединительных
кабелей короче 3 метров.
Электромагнитные поля определенных частот могут влиять на изображение
и звук данного аппарата.
Кабель із роз’ємом мікро-USB (1)
Перезаряджувана акумуляторна батарея (NP-BX1) (1)
Водонепроникний футляр (1)
Пряжка для кріплення (1)
Пласке клейке кріплення (1)
Вигнуте клейке кріплення (1)
Посібник
Присутній також на внутрішній пам’яті відеокамери.
Вставте карту пам’яті у відеокамеру, увімкніть відеокамеру та виберіть
режим зйомки [MOVIE], [PHOTO] або [INTVL].
Запустіть програму «PlayMemories Mobile» на смартфоні.
Виберіть ім’я SSID, надруковане на наклейці, прикріпленій до цього
посібника.
Введіть пароль, зазначений на наклейці (лише перший раз).
Виберіть режим відеокамери на смартфоні: режим дистанційного
керування Wi-Fi або режим копіювання.
 Примітки
 Робота з усіма картами пам’яті не гарантується.
 Перевірте напрямок карти пам’яті. Примусове вставлення карти пам’яті в
неправильному напрямку може призвести до пошкодження карти пам’яті, гнізда для
карти пам’яті або даних зображень.
 Відформатуйте карту пам’яті перед використанням.
 Щоб вийняти карту пам’яті, злегка натисніть на неї одним рухом.




Операції із кнопками
NEXT: перехід до наступного меню.
PREV: перехід до попереднього меню.
ENTER: виконання меню.
iPhone
Пункти меню
Список режимів
Пункти, які можна налаштувати в режимі
SETUP (режим налаштування)
MOVIE
Режим відео
VIDEO
Режим записування
PHOTO
Режим фото
STEDY
SteadyShot
INTVL
Режим інтервальної
фотозйомки
FLIP
Перевертання
SETUP
Режим налаштування
SCENE
Сцена
PLAY
Режим відтворення
LAPSE
Інтервальна фотозйомка
PwOFF
Вимкнення
Wi-Fi
Дистанційне керування
Wi-Fi
PLANE
Режим польоту
A.OFF
Автоматичне вимкнення
живлення
BEEP
Звуковий сигнал
DATE
Налаштування дати й часу
DST
Налаштування літнього
часу
Перемикач  REC HOLD
Панель дисплея
Динамік
Кнопка PREV
Кнопка NEXT
Мікрофони
Об’єктив
Кришка роз’ємів
Роз’єм  (мікрофон)
Роз’єм розширення
Індикатор CHG (заряджання)
Роз’єм HDMI OUT
Роз’єм Multi/Micro USB
Підтримує підключення
пристроїв, сумісних із роз’ємом
мікро-USB.
Кришка відсіку для
акумуляторної батареї/гнізда
для карти пам’яті
Гніздо для вставлення карти
пам’яті
Важіль виштовхування батареї
Відсік для вставлення батареї
Початок роботи
Заряджання акумуляторної батареї
1
Відкрийте кришку.
USBPw
Живлення через USB
V.SYS
Перемикання NTSC/PAL
RESET
Скидання налаштувань
FORMT
Форматування
 Примітки
 Повторне натискання кнопки NEXT або PREV дає змогу прокручувати відповідний
список режимів/пунктів налаштування.
 Щоб повернутися до меню [SETUP] від кожного пункту налаштування, виберіть [BACK], а
потім натисніть кнопку ENTER.
 Коли живлення відеокамери вимкнено, можна виконати дії нижче.
- Натисніть кнопку PREV або NEXT, щоб увімкнути відеокамеру.
- Натисніть кнопку ENTER, щоб розпочати записування в режимі зйомки,
встановленому на момент вимкнення живлення відеокамери.
 Мову дисплея не можна змінити.
Вставте карту пам’яті у відеокамеру, увімкніть відеокамеру та виберіть
режим зйомки [MOVIE], [PHOTO] або [INTVL].
Відкрийте [Settings] на смартфоні.
Виберіть [Wi-Fi] на смартфоні.
Виберіть ім’я SSID, надруковане на наклейці, прикріпленій до цього
посібника.
Введіть пароль, зазначений на наклейці (лише перший раз).
Переконайтеся, що ім’я SSID відеокамери відображається на смартфоні.
Поверніться на головний екран, потім запустіть програму «PlayMemories
Mobile».
Виберіть режим відеокамери на смартфоні: режим дистанційного
керування Wi-Fi або режим копіювання.



Посуньте важіль виштовхування
батареї.
3
Щоб закрити кришку, виконайте дії із кроку 1 у зворотному порядку.
Переконайтеся, що відеокамеру вимкнено.
4
Щоб вимкнути відеокамеру, натисніть кнопку NEXT кілька разів для
відображення [PwOFF], а потім натисніть кнопку ENTER.
Підключіть роз’єм Multi/Micro USB відеокамери до
комп’ютера за допомогою кабелю з роз’ємом мікро-USB
(додається).
Акумуляторну батарею можна заряджати, лише коли відеокамеру
вимкнено.
1
2
3


Інформація на наклейці (у полі, виділеному пунктиром, нижче) потрібна
в разі підключення відеокамери до смартфону. Якщо наклейки немає, див.
українську версію посібника з експлуатації, що додається.
У разі втрати наклейки можна відновити ідентифікатор користувача та
пароль, виконавши дії нижче.
Вставте заряджену акумуляторну батарею у відеокамеру.
Підключіть відеокамеру до комп’ютера за допомогою кабелю з роз’ємом
мікро-USB (додається).
Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб увімкнути живлення.
Відобразіть [Computer]  [PMHOME]  [INFO]  [WIFI_INF.TXT] на
комп’ютері, а потім підтвердьте ідентифікатор і пароль.
Кабель із роз’ємом
мікро-USB
Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом,
1) не піддавайте виріб впливу дощової води або вологи;
2) на ставте на пристрій речі, наповнені рідиною, наприклад вази.
Запобігайте перегріву елементів живлення, наприклад, під впливом
сонячного світла, вогню тощо.
Якщо неправильно поводитися з акумуляторною батареєю, вона може
вибухнути, спричинити пожежу або навіть викликати хімічні опіки.
Дотримуйтеся наведених нижче застережень.








Не розбирайте акумуляторну батарею.
Не роздавлюйте, не бийте та не прикладайте силу до акумуляторної батареї. Не бийте
її молотком, не кидайте та не наступайте на неї.
Не замикайте контакти акумуляторної батареї та запобігайте потраплянню між
ними металевих предметів.
Не піддавайте акумуляторну батарею дії температури понад 60 °C, наприклад під
впливом прямих сонячних променів у припаркованому автомобілі.
Не підпалюйте акумуляторну батарею та не кидайте її у вогонь.
Не торкайтеся пошкодженої літій-іонної батареї або такої, з якої витікає рідина.
Заряджайте акумуляторну батарею, лише використовуючи оригінальний зарядний
пристрій Sony або пристрій, який може заряджати акумуляторні батареї.
Тримайте акумуляторну батарею поза досяжністю маленьких дітей.
Тримайте акумуляторну батарею сухою.
Замінюйте акумуляторну батарею лише на таку саму або еквівалентну, яку
рекомендує компанія Sony.
Швидко утилізуйте використані акумуляторні батареї, як описано в інструкціях.
Адаптер змінного струму
Дата виготовлення зазначена на виробі та упаковці на етикетці зі штрихкодом у наступному форматі: MM-YYYY, де MM – місяць, YYYY – рік
виготовлення.
Інше
Рік та місяць виробництва літієво-іонного батарейного блоку
проштамповані на боковій поверхні або на поверхні з етикеткою.
XXXXXXXXXXX
Примітки щодо тривалого записування
 Примітки
 Відтворення на цій відеокамері зображень, записаних за допомогою інших
відеокамер, не гарантується.
 У разі здійснення зйомки протягом тривалого періоду часу температура відеокамери
може значно підвищитися, у результаті чого зйомка зупиниться автоматично.
Що робити, якщо це станеться, див. у «Примітки щодо тривалого записування».


Якщо живлення вимкнулося, залиште відеокамеру на 10 хвилин або довше, щоб дати
температурі всередині відеокамери знизитися до безпечного рівня.
За високої температури навколишнього середовища температура відеокамери
швидко зростає.
За підвищення температури відеокамери якість зображення може погіршитися.
Рекомендується зачекати, доки температура відеокамери не знизиться, перш ніж
продовжити зйомку.
Поверхня відеокамери може нагріватися. Це не є несправністю.
Примітка щодо використання

Використання функції Wi-Fi
Знайдіть програму «PlayMemories Mobile» у магазині App Store та встановіть
її.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Дата виготовлення виробу.

ОС iOS
«Memory Stick» і
є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками
Sony Corporation.
 Терміни HDMI і HDMI High-Definition Multimedia Interface, а також логотип HDMI є
товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing LLC у
США та інших країнах.
 Mac є зареєстрованим товарним знаком корпорації Apple Inc. у США та інших
країнах.
 iOS є зареєстрованим товарним знаком або товарним знаком Cisco Systems, Inc.
 Android і Google Play є товарними знаками Google Inc.
 iPhone є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Apple Inc.
 Wi-Fi, логотип Wi-Fi та Wi-Fi PROTECTED SET-UP є зареєстрованими товарними
знаками Wi-Fi Alliance.
 Adobe, логотип Adobe та Adobe Acrobat є зареєстрованими товарними знаками або
товарними знаками Adobe Systems Incorporated у США та/або інших країнах.
 Логотип microSDXC є товарним знаком SD-3C, LLC.
Крім того, назви систем і продуктів, які використовуються в цьому посібнику,
є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками їх відповідних
розробників або виробників. Однак позначки  або  використовуються не в усіх
випадках у цьому посібнику.

Для застосування адаптера змінного струму використовуйте розетку, яка
знаходиться поблизу. Якщо під час використання пристрою виникне збій у
його роботі, слід негайно від’єднати адаптер змінного струму від розетки.
Натисніть кнопку REC знову.
Знайдіть програму «PlayMemories Mobile» у магазині Google Play та
встановіть її.
Про товарні знаки

Щоб зупинити записування відео/інтервальну фотозйомку
ОС Android
Дизайн і технічні характеристики можуть бути змінені виробником без
попереднього повідомлення.

У разі відображення попередження весь екран блимає та відображається
повідомлення. Детальніше див. у посібнику (у форматі PDF).
Місяць виготовлення (з 01 до 12)
Рік виготовлення
Для споживачів з Європи
Примітка для покупців у країнах, де діють директиви ЄС
Виробник: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
(Японія)
Для запитів щодо відповідності виробу згідно законодавчих актів ЄС:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany
(Німеччина)
Про програмне забезпечення
Програмне забезпечення для керування зображеннями «PlayMemories
Home» можна завантажити за URL-адресою нижче.
www.sony.net/pm/
Індикатор CHG
(заряджання)
Детальніше про технічні характеристики див. у розділі «Технічні
характеристики» посібника (у форматі PDF).


Установлення програми «PlayMemories
Mobile» на смартфон
Формат сигналів: колірна система NTSC, стандарти EIA
HDTV 1080/60i, 1080/60p
колірна система PAL, стандарти CCIR
HDTV 1080/50i, 1080/50p
Вимоги щодо живлення: перезаряджувана акумуляторна батарея,
3,6 В (NP-BX1)
USB, 5,0 В
Заряджання через USB (роз’єм Multi/Micro USB):
постійний струм 5,0 В, 500 мА/800 мА
Перезаряджувана акумуляторна батарея NP-BX1:
Максимальна напруга заряджання: постійний струм 4,2 В
Максимальний струм заряджання: 1,89 А
Акумуляторна батарея
Записування
Натисніть кнопку NEXT або PREV, щоб увімкнути живлення.
Виберіть режим зйомки [MOVIE], [PHOTO] або [INTVL].
Натисніть кнопку REC, щоб розпочати записування.
Технічні характеристики
УВАГА!
За потреби приєднайте до відеокамери додаткове обладнання.
Уполномоченный представитель в Украине по вопросам соответствия
требованиям технических регламентов: ООО “Сони Украина”, ул. Спасская
30, г. Киев, 04070, Украина.
Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Сделано: Япония/Китай
Страну изготовления смотри на упаковке и на модели
Android
Детальніше див. у посібнику (у форматі PDF).
Компоненти та елементи керування
Информация для покупателей в Украине
Производитель Сони Корпорейшн этим декларирует, что оборудование
HDR-AS20/Цифровая видеокамера HD отвечает требованиям и другим
применимым положениям Технического регламента радиооборудования
и телекоммуникационного конечного (терминального) оборудования.
Получить декларацию соответствия можно по адресу ООО “Сони Украина”,
ул. Спасская 30, г. Киев, 04070, Украина, e-mail info@sony.ua.
Про формат карти пам’яті
Дисплей Пункти
2
Технического регламента ограничения использования некоторых опасных веществ в
электрическом и электронном оборудовании (постановление КМУ от 03.12.2008 No.
1057);
 Технического регламента безопасности низковольтного электрического
оборудования (постановление КМУ от 29.10.2009 No. 1149);
 Технического регламента по электромагнитной совместимости оборудования
(постановление КМУ от 29.07.2009 No. 785);
Якщо наклейки немає, див. українську версію посібника з експлуатації, що
додається.
Дисплей Режими
Вставте акумуляторну батарею.

Підключення
Вставте карту пам’яті належним чином, перевіривши правильність напрямку
сторін.
Набір друкованої документації
Утилизация использованных элементов питания и отслужившего
электрического и электронного оборудования (Директива применяется в
странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы
раздельного сбора отходов)
Оборудование отвечает требованиям:
«Memory Stick Micro»
(Mark2)
Налаштування
кнопка ENTER (виконання меню)
Примечание для клиентов в странах, на которые распространяются Директивы
ЕС
Карти microSD/
microSDHC/
microSDXC
Сторона контактів
 Примітки
 Оновіть програму «PlayMemories Mobile» до останньої версії, якщо її вже
встановлено на смартфоні.
 Робота цієї програми з усіма смартфонами та планшетами не гарантується.
 Сумісна версія ОС на 1 квітня 2014 року.
 У зв’язку з майбутніми оновленнями способи керування та екрани відображення
програми можуть змінюватися без попередження.
 Детальніше про програму «PlayMemories Mobile» див. на веб-сайті нижче.
(http://www.sony.net/pmm/)
Виберіть [SETUP]  [DATE], щоб налаштувати дату, час і регіон.
Індикатор REC/доступу
Кнопка REC (відео/фото)/
Для покупателей в Европе
Друкована сторона
Налаштування годинника
Адаптер переменного тока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Импортер на территории стран Таможенного союза ЗАО «Сони
Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6
Примітка щодо функції бездротової мережі

Ми не несемо відповідальності за будь-які збитки, завдані через несанкціонований
доступ до завантажених на відеокамеру призначень чи їх несанкціоноване
використання внаслідок втрати або крадіжки.
Цим корпорація Sony Corporation підтверджує, що це обладнання відповідає
обов’язковим вимогам та іншим відповідним положенням Директиви
1999/5/EC. Для отримання детальної інформації відвідайте веб-сайт:
http://www.compliance.sony.de/
Примітка
Якщо під впливом статичної електрики або електромагнітного поля процес
передачі даних буде перерваний, перезапустіть пристрій або від’єднайте та
повторно приєднайте кабель, що використовується для передачі даних (USB,
тощо).
Результати тестувань цього виробу демонструють його відповідність
вимогам щодо обмежень, зазначених у директиві EMC, які стосуються
використання з’єднувальних кабелів, коротших за 3 метри.
На відповідних частотах електромагнітні поля можуть впливати на якість
зображення і звука, відтворюваних виробом.
Переробка використаних елементів живлення, старого електричного та
електронного обладнання (застосовується в Європейському союзі та інших
європейських країнах із системами роздільного збирання сміття)
Інформація для споживачів в Україні
Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам
технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070,
Україна.
Обладнання відповідає вимогам:
Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в
електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).
 Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання
(постанова КМУ від 29.10.2009 № 1149)
 Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ
від 29.07.2009 № 785)

Виробник Соні Корпорейшн цим оголошує, що пристрій HDR-AS20/
Цифрова відеокамера HD відповідає вимогам та іншим застосовним
положенням Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного
кінцевого (термінального) обладнання. Отримати декларацію відповідності
можна за адресою ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070,
Україна, e-mail info@sony.ua.
Виробник: Соні Корпорейшн,
1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія.
Країна виробництва: Китай
Download PDF

advertising