Sony | DCR-DVD91E | Sony DCR-DVD201E Инструкция по эксплуатации

3-089-914-63 (1)
Bruksanvisning [SE]/Инcтpyкции по экcплyaтaции [RU]
Digital
Video Camera
Recorder
Bruksanvisning
Innan du börjar använda videokameran bör du först läsa igenom
bruksanvisningen och förvara den så att du vet var du har den om
du skulle behöva den igen.
Инcтpyкции по экcплyaтaции
Пepeд экcплyaтaциeй aппapaтa внимaтeльно пpочтитe дaнноe
pyководcтво и cоxpaнитe eго для дaльнeйшиx cпpaвок.
TM
SERIES
DCR-DVD91E/DVD101E/
DVD201E
©2004 Sony Corporation
2-SE
Svenska
Välkommen!
VARNING!
Getting Started
Tack för att du visade oss förtroende genom att välja Sony Handycam. Med den digitala
kameran Handycam kan du fånga livets viktiga händelser på videoband med förstklassig
bild- och ljudkvalitet.
Handycam har många avancerade funktioner, men är samtidigt mycket lätt att använda. Snart har
du en samling hemmaproducerade videofilmer som du får nöje av under flera år framöver.
Utsätt inte videokameran för regn och fukt, så undviker du risken för brand och/eller elektriska
stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för elektriska stötar.
Överlåt service till kvalificerad personal.
Vissa länder/områden har regler för hur du får kassera det batteri som driver den här enheten.
Du får mer information om vad som gäller om du kontaktar de lokala myndigheterna.
För kunder i Europa
TÄNK PÅ ATT..!
De elektromagnetiska fälten för de aktuella frekvenserna kan påverka bild och ljud på den här
digitala videokameran.
Den här produkten har testats och befunnits överensstämma med de krav som EMC-direktiven
ställer upp för användning med kablar som är kortare än 3 meter.
Obs!
Om en pågående dataöverföring avbryts av statisk elektricitet eller elektromagnetiska störningar
startar du om programmet eller kopplar först bort USB-kabeln och ansluter den sedan igen.
3-SE
Läs det här först
Vad du kan göra med DVD Handycam
Den här DVD Handycam använder DVD-R- och DVD-RW-skivor som
inspelningsmedia.
Du kan använda den här DVD Handycam på nya sätt, på sätt som skiljer sig från hur
videokameror som använder band som inspelningsmedium fungerar. Om du läser
följande sidor får du reda på vilka nyheterna är.
Du kan snabbt hitta ett avsnitt med
hjälp av ett bildindexfönster.
Bildindexfönstret visar miniatyrbilder av filmer och stillbilder
som finns inspelade på den skiva som sitter i din DVD
Handycam. Med det här indexet kan du snabbt och smidigt
hitta det önskade avsnittet.
Du kan visa stillbilder, en
efter en.
Du kan visa stillbilderna i en följd efter
varandra på DVD Handycam. Om du
stänger skivan (”finalize”) kan du också
spela upp stillbilderna i en följd efter
varandra på en vanlig DVD-spelare.
4-SE
Skivor som spelats in med DVD Handycam kan
du spela upp på DVD-spelare som kan spela
upp DVD-R/DVD-RW-skivor.
Läs det här först
De skivor som du har spelat
in på DVD Handycam kan du
spela upp på en DVD-spelare.
Du kan både redigera och kopiera
en skiva enkelt genom att ansluta
DVD Handycam till en dator.
Du kan både redigera och kopiera skivor med hjälp av
en dator och den medföljande programvaran
ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam. Du kan
också skapa dina egna DVD-skivor.
5-SE
Vad är skillnaden mellan DVD-R och
DVD-RW?
Två skivtyper finns tillgängliga och de skiljer sig åt på följande sätt.
Vilken typ av
skiva kan jag
använda?
Det finns såväl 8 cm DVD-R-skivor
som 8 cm DVD-RW-skivor.
8 cm DVD-R
Du kan använda följande skivor:
• DMR30 (enkelsidig skiva)
• DMR60DS (dubbelsidig skiva)
8 cm DVD-RW
Du kan använda följande skivor:
• DMW30 (enkelsidig skiva)
• DMW60DS (dubbelsidig
skiva)
6-SE
Med DVD Handycam kan du inte
använda andra typer av skivor än de
här båda.
Exempel på skivor som du inte kan
använda
• 12 cm DVD-R
• 12 cm DVD-RW
• DVD+R
• DVD-RAM
• DVD+RW
• DVD-ROM
• CD-R
• CD-RW
Hur väljer jag
mellan dessa
båda
skivtyper?
Det är skillnad mellan hur många gånger
du kan spela in på de olika skivtyperna.
Välj den skivtyp som motsvarar dina
behov.
På DVD-R-skivor kan du
bara spela in en gång.
De kan t.ex. användas för inspelningar
som du vill arkivera och för
säkerhetskopieringar.
Inspelad i VIDEO-läget.
På DVD-RW-skivor kan du
ersätta gamla inspelningar
med nya.
Du kan använda dem för t.ex. lagring
av filer och tillfälliga inspelningar.
Du kan välja VIDEO- eller VR-läge för
inspelningarna.
Genom att stänga (”finalize”) skivor som spelats in på DVD Handycam kan du spela upp
dem på andra spelare (se sid. 65).
Följande lista visar exempel på spelare som kan spela upp skivor som spelats in på en DVD
Handycam. Däremot kan inte uppspelningsmöjligheten garanteras för alla spelare.*1
Läs det här först
Vilken typ av spelare kan jag använda för
uppspelning?
DVD-R
(endast VIDEO-läge)
Spelare kompatibla
med formatet DVD Video.
DVD-spelare/
DVD-inspelare
Datorer med en
DVD-enhet installerad
DVD-RW
(i VIDEO-läget)
DVD-RW
(i VR-läget)
Spelare som kan spela upp DVD-RWskivor.
Spelare som kan spela upp DVD-RWskivor i VR-läge.
DVD-spelare/
DVD-inspelare
Datorer med en
DVD-enhet installerad
DVD-spelare/
DVD-inspelare
Datorer med en
DVD-enhet installerad
I VIDEO-läget och VR-läget (Video Recording, läget för
videoinspelning)
VIDEO-läge: Skivorna är kompatibla med ett brett urval av spelare.
VR-läge: Skivorna kan redigeras på DVD Handycam men spelarna är begränsade.
*1 DVD-R/RW-skivor som spelats in med Sony DVD Handycam är kompatibla med, och kan spelas upp
på, DVD-spelare och datorers DVD-enheter liksom i PlayStation 2-spelkonsoler.*2
*2 Möjligheten att under alla förhållanden spela upp skivor på alla DVD-spelare och datorers DVDenheter och PlayStation 2-spelkonsoler kan inte garanteras. Vissa spelare, enheter och spelkonsoler
kan inte läsa skivorna på grund av olikheter i standarden för den optiska reflektionen för DVD-R/
RW-skivor och/eller på grund av olikheter i avkodningen. Mer information om kompabiliteten finns i
uppspelningsutrustningens specifikationer.
7-SE
Hur du förbereder och använder DVD
Handycam
Förberedelser
Se till att du har en ny skiva till hands.
• Med en DVD-R skiva kan du starta inspelningen direkt.
• Använder du en DVD-RW-skiva måste du först formatera
den.
Om du vill återanvända en redan inspelad DVD-RW-skiva
måste den också formateras.
Om du använder en DVD-RW-skiva väljer
du inspelningsformat (antingen VIDEOeller VR-läge).
Spela in
Både filmer och stillbilder kan spelas in på
en och samma skiva.
Eftersom filmer och stillbilder automatiskt bara spelas in på
skivans lediga utrymme riskerar du inte att viktiga
inspelningar spelas över.
Om du stänger skivan (”finalize”) efter inspelningen kan du
också spela upp skivan direkt på en vanlig DVD-spelare eller
liknande.
Spela upp
Från bildindexfönstret väljer du vilket
avsnitt som ska spelas upp.
Om du stänger skivan (”finalize”) efter inspelningen kan du
också spela upp skivan på en vanlig DVD-spelare eller
liknande.
Fortsättning på höger sida.
8-SE
Redigering
Mer information om rekommenderat datorsystem finns på
sid. 91.
Läs det här först
Med den medföljande programvaran kan
du göra en kopia av en skiva som du
spelat in genom att ansluta DVD
Handycam till en dator.
Du kan skapa egna DVD-original genom
att redigera filmerna/stillbilderna på en
dator.
Stänga en skiva
(”finalize”)
Stäng skivan så att du kan spela upp den
på andra DVD-spelare.
Beroende på vilken typ av skiva du använt är det inte säkert
att du kan spela in ytterligare material, redigera eller
formatera den när den väl har stängts.
Skriva över
Redigera
Formatera
DVD-R
(VIDEO-läge)
Nej
Nej
Nej
DVD-RW
(VIDEO-läge)
Ja*1
Nej
Ja*3
DVD-RW
(VR-läge)
Ja*2
Ja*2
Ja*3
*1 Du måste öppna skivan.
*2 Du behöver inte öppna skivan.
*3 Inspelad information raderas.
9-SE
Innehållsförteckning
Läs det här först
Vad du kan göra med DVD
Handycam ......................................... 4
Vad är skillnaden mellan DVD-R och
DVD-RW? .......................................... 6
Hur du förbereder och använder
DVD Handycam ............................... 8
Komma igång
Hur du använder den här
bruksanvisningen ........................... 12
Kontrollera medföljande tillbehör ...... 14
Steg 1 Förbereda
strömförsörjningen ......................... 15
Sätta i/ta bort batteriet .................. 15
Uppladdning av det installerade
batteriet ..................................... 16
Visa den återstående batteritiden
– BATTERY INFO .................... 18
Anslutning till ett vägguttag ........ 18
Steg 2 Slå på strömmen ....................... 19
Steg 3 Justera LCD-skärmen och
sökaren ............................................. 20
Justera LCD-skärmens vinkel och
ljusstyrka. .................................. 20
Ställa in sökaren .............................. 22
Steg 4 Ställa in datum och tid ............. 23
Snabbinställning av klockan genom
att ange en tidskillnad ............. 25
Steg 5 Förbereda en skiva för
inspelning ........................................ 26
Spela in film/stillbilder
Innan du börjar spela in ....................... 28
Spela in film ........................................... 29
För att välja inspelningsläge ......... 32
Använda
zoomningsfunktionen ............. 33
Spela in så att den du filmar kan
se sig själv under
inspelningen – Spegelläge ...... 34
Ta stillbilder ........................................... 35
Välja storlek och kvalitet för
stillbilder ................................... 38
Oavbruten inspelning av bilder
(BURST, endast
DCR-DVD201E) ....................... 41
Justera exponeringen ............................ 43
Exponeringsinställning för motiv i
motljus – BACK LIGHT .......... 43
10-SE
Manuell inställning av
exponeringen ............................ 43
Inspelning i mörker
– NightShot plus m.m. ................... 45
Använda funktionen
NightShot plus ......................... 45
Använda funktionen Super
NightShot plus ......................... 45
Använda funktionen
NightShot Light ....................... 46
Använda funktionen Color
Slow Shutter ............................. 46
Inspelning med självutlösare .............. 47
Filminspelning ................................ 47
Stillbildstagning .............................. 47
Spela in för bredbilds-TV
– 16:9 Bredbildsläge ....................... 48
Manuell justering av vitbalansen ....... 50
Inspelningstekniker anpassade efter
rådande förhållanden
– PROGRAM AE ............................ 51
Manuell fokusering ............................... 52
Spela in med specialeffekter ................ 53
Använda toning
(endast för filmer) .................... 53
Använda specialeffekter
– Bildeffekter/
Digitala effekter ....................... 54
Kontrollera/Radera det senaste
avsnittet ........................................... 55
Kontrollera det senaste avsnittet
– Kontroll .................................. 55
Radera det senaste avsnittet
(endast för
DVD-RW-skivor) ..................... 55
Visa de inspelningar du gjort
Spela upp en skiva i videokameran ... 56
Välja och visa en inspelning
– Bildindex ................................ 56
Olika uppspelningslägen .............. 58
Visa skärmindikatorerna under
uppspelning
– Teckenfönster ........................ 59
Förstora inspelade bilder
– PB Zoom (Zoomning under
uppspelning) ............................ 61
Spela upp stillbilder automatiskt
– Bildspel ................................... 62
Visa inspelningarna på en TV ............. 63
Stänga (finalize) en skiva för
uppspelning på andra spelare
Använda en skiva i VR-läget
(endast DVD-RW-skivor)
Bestämma uppspelningsordning på
videokameran – Spellista .............. 76
Lägga till filmer och stillbilder i
spellistan ................................... 76
Konvertera alla stillbilder på en
skiva till en filmfil
– Photomovie ............................ 79
Radera oönskade avsnitt från
spellistan ................................... 80
Ändra ordningen i spellistan ........ 82
Dela upp en film i spellistan ......... 84
Uppspelning av spellistan ............ 86
Redigering av originalmaterialet ........ 87
Dela upp en film ............................. 87
Radera filmer/stillbilder ............... 89
Visa inspelningar/kopiera
skivor/redigera inspelningar
på en dator (endast DCRDVD101E/DVD201E)
Ansluta videokameran till en dator
– Introduktion ................................. 91
Systemkrav ...................................... 91
Installera USB-drivrutinen ............ 92
Installation av programvaran ....... 93
Ansluta videokameran till
datorn ........................................ 94
Använda direkthjälpen .................. 98
Visa inspelningarna på en dator ......... 99
Visa avsnitt från skivan ................. 99
Göra en kopia av skivan
– Skivkopiering ............................. 101
Göra en kopia av skivan .............. 101
Ansluta videokameran till en
TV eller videobandspelare
Komma igång
Stänga en skiva ...................................... 65
Ändra skivans titel ......................... 68
Uppspelning av en skiva på
DVD-spelare eller liknande .... 70
Spela upp en skiva på en dator
med DVD-enhet ....................... 71
Inspelning på en stängd skiva
– Öppna en skiva (VIDEO-läge,
endast DVD-RW-skivor) ............... 73
Återinspelning på en redan
använd skiva – Formatering
(endast för DVD-RW-skivor) ........ 74
Redigera och spara avsnitt ................ 102
Redigera filmer ............................. 102
Spara filmen på datorn ................ 102
Skapa en originalskiva ....................... 103
Skapa en meny .............................. 103
Redigera innehållet ...................... 104
Spela in en skiva ........................... 105
Kopiera skivor till band ..................... 106
Ansluta videokameran till en
videobandspelare .................. 106
Kopiering till ett band .................. 107
Kopiera ett TV-program eller
videoband till en skiva (endast
DCR-DVD101E/DVD201E) ........ 108
Ansluta videokameran till en TV
eller videobandspelare .......... 108
Välja vilken videokontakt som ska
användas på TV:n eller
videobandspelaren ................ 108
Kopiering till en skiva ................. 109
Göra personliga inställningar
på videokameran
Ändra i SETUP-menyn ....................... 110
Välja inställning för de olika
alternativen ............................. 111
Felsökning
Olika typer av problem och
åtgärder .......................................... 118
Visning av självdiagnoskoder ........... 125
Varningsindikatorer ........................... 126
Varningsmeddelanden ....................... 127
Övrig information
Om skivorna ........................................ 129
Om ”InfoLITHIUM”-batterier .......... 130
Använda videokameran
utomlands ...................................... 131
Underhåll och
försiktighetsåtgärder .................... 132
Tekniska data ....................................... 135
Förteckning över delar och
kontroller
Delar och kontroller ............................ 137
Index ..................................................... 145
11-SE
— Komma igång —
Hur du använder den här bruksanvisningen
Anvisningarna i den här bruksanvisningen gäller de 3 modellerna i nedanstående
tabell. Innan du börjar läsa handledningen och använda videokameran, bör du först
kontrollera videokamerans modellbeteckning på kamerans undersida. DCR-DVD201E
är den modell som används i illustrationerna. Annars anges modellnamnet bredvid
illustrationen. Om det finns några skillnader i användning mellan de olika modellerna,
anges det klart och tydligt i texten, t.ex. ”endast DCR-DVD201E”.
Skillnader mellan modellerna
Modell (DCR-)
DVD91E
DVD101E
DVD201E
Bildenhet
3,0 mm (1/6-typ)
CCD, totalt ca.
800 000 bildpunkter
3,0 mm (1/6-typ)
CCD, totalt ca.
800 000 bildpunkter
3,6 mm (1/5-typ)
CCD, totalt ca.
1 070 000 bildpunkter
AUDIO/VIDEO-kontakt
OUT
IN/OUT
IN/OUT
USB-kontakt
–
z
z
Om färgsystem för TV
Olika länder och regioner använder olika färgsystem för TV. Vill du titta på
inspelningarna på en TV behöver du en TV som använder PAL-systemet.
Att tänka på när det gäller upphovsrättsskydd (copyright)
TV-program, film, videoband och annat material kan vara upphovsrättsskyddat. Om
du gör inspelningar som du inte har rätt att göra kan det innebära att du bryter mot
upphovsrättslagen.
Du kan inte kopiera upphovsrättskyddat material med den här videokameran.
Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet i en inspelning om du inte har kunnat
göra en inspelning eller uppspelning på grund av att det var fel på videokameran,
lagringsmediet eller liknande.
12-SE
Hur du använder den här bruksanvisningen
Underhåll av videokameran
LCD-skärm/sökare
Komma igång
LCD-skärmen och sökaren är tillverkade med mycket hög precision; över 99,99 %
av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det förekomma små svarta och/eller ljusa
punkter (vita, röda, blå eller gröna) som hela tiden syns på LCD-skärmen eller i
sökaren. Dessa punkter uppkommer vid tillverkningen och går inte helt att
undvika. De påverkar inte inspelningen på något sätt.
Skivkompabilitet med andra spelare
Skivor som du spelat in med den här videokameran måste stängas innan de kan spelas
upp på andra spelare. Mer information om hur du stänger en skiva finns under ”Stänga
en skiva” (sid. 65).
Skivor inspelade i VIDEO-läget.
När du är klar med inspelningarna måste du stänga skivan. När du har stängt en skiva
som du har spelat in i VIDEO-läget kan du inte spela in på den igen. På stängda DVDRW-skivor kan du spela in igen om du först öppnar dem.
Skivor inspelade i VR-läget.
Det är bara DVD-RW-skivor som kan spelas in i VR-läget. En skiva behöver bara
stängas när den inte kan spelas upp på andra DVD-RW-kompatibla spelare. Med
videokameran kan du fortsätta att spela in på stängda skivor som spelats in i VR-läget.
Kompatibla spelare: DVD-spelare som kan spela upp DVD-RW-skivor i VR-läge.
Obs!
Ibland kan det hända att det inte går att spela upp en skiva. Orsaken kan vara dels
skivan, dels spelaren.
13-SE
Kontrollera medföljande tillbehör
Kontrollera att du har fått med följande tillbehör.
1
2
4
5
6
8
9
0
1 Trådlös fjärrkontroll (1)
(sid. 142)
2 AC-L15A/L15B nätadapter (1),
Nätkabel (1) (sid. 16)
3
7
5 Axelrem (1)
6 Linsskydd (1) (sid. 28)
7 USB-kabel (Hi-SPEED USB-kompatibel)
(1) (sid. 92)
3 NP-FM50 uppladdningsbart batteri
(1) (sid. 15)
8 DVD-R (DMR30) (1)
4 A/V-kabel (1)
9 CD-ROM (SPVD-011 USB-drivrutin) (1)
Endast DCR-DVD101E/DVD201E.
Endast DCR-DVD101E/DVD201E.
q; Rengöringsduk (1)
qa 21-stiftsadapter (1)
Endast för modeller med märket
undersidan.
14-SE
på
Steg 1 Förbereda strömförsörjningen
Sätta i/ta bort batteriet
Komma igång
Du fäster batteriet genom att först trycka in det och sedan skjuta det uppåt i pilens
riktning tills det klickar på plats.
Hur du tar bort batteriet
1
2
Skjut batteriet i pilens riktning medan du trycker in batteriets spärrknapp.
Skjut batteriet nedåt.
1
2
BATT-spärr
(batteriets spärrknapp)
15-SE
Steg 1 Förbereda strömförsörjningen
Uppladdning av det installerade batteriet
Videokameran fungerar bara med ”InfoLITHIUM”-batterier (M-serien).
Mer information om ”InfoLITHIUM”-batterier finns på sid. 130.
Öppna DC INkontaktens
skyddslock.
POWER/
CHG-lampa
Med märket v på
DC-kontakten riktat
uppåt
2
4
Nätkabel
Nätadapter
1
3
1
2
Se till att batteriet är sitter i videokameran.
3
4
Anslut nätkabeln till nätadaptern.
Öppna skyddslocket för DC IN-kontakten och anslut den medföljande
nätadaptern till DC IN-kontakten. Vänd kontakten så att märket v är riktat
uppåt.
Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
Uppladdningen börjar. POWER/CHG-lampan tänds och lyser orange under
uppladdningen. Lampan slocknar när uppladdningen är klar (batteriet är
fulladdat).
När batteriet är färdigladdat
Koppla bort nätadaptern från DC IN-anslutningen på videokameran.
Obs!
•Se till att inga metallföremål kommer i kontakt med metalldelarna på nätadapterns
DC-kontakt. Det kan leda till kortslutning och skada nätadaptern.
•Placera nätadaptern i närheten av ett vägguttag. Om något problem uppstår med
enheten medan du använder nätadaptern bryter du strömmen så snabbt som möjligt
genom att dra ur kontakten från vägguttaget.
•POWER/CHG-lampan kan börja blinka om du har satt i batteriet fel eller om batteriet
är skadat.
16-SE
Steg 1 Förbereda strömförsörjningen
Uppladdningstid (full uppladdning)*1
Batteri
150
NP-QM71/QM71D
260
NP-QM91/QM91D
360
Komma igång
NP-FM50 (medföljer)
Inspelningstid med sökaren*2
Batteri
DVD91E
Oavbruten
DVD101E DVD201E
DVD91E
Typisk*3
DVD101E DVD201E
NP-FM50 (medföljer)
135
135
115
65
65
55
NP-QM71/QM71D
325
325
285
160
160
140
NP-QM91/QM91D
490
490
430
245
245
215
Inspelningstid med LCD-skärm*2
LCD BACKLIGHT är ställt på ON
Batteri
DVD91E
Oavbruten
DVD101E DVD201E
DVD91E
Typisk*3
DVD101E DVD201E
NP-FM50 (medföljer)
120
120
105
60
60
50
NP-QM71/QM71D
290
290
265
145
145
130
NP-QM91/QM91D
445
445
400
220
220
200
LCD BACKLIGHT är ställt på OFF
Batteri
DVD91E
Oavbruten
DVD101E DVD201E
DVD91E
Typisk*3
DVD101E DVD201E
NP-FM50 (medföljer)
135
135
120
65
65
60
NP-QM71/QM71D
335
335
300
165
165
150
NP-QM91/QM91D
505
505
455
250
250
225
Uppspelningstid*2
Batteri
Uppspelningstid på LCD-skärmen
DVD91E
DVD101E DVD201E
Uppspelningstid med LCDskärmen stängd
DVD91E DVD101E DVD201E
NP-FM50 (medföljer)
130
130
115
140
140
125
NP-QM71/QM71D
315
315
285
340
340
305
NP-QM91/QM91D
475
475
430
520
520
465
*1 Ungefärlig
uppladdningstid (i minuter) för ett tomt batteri vid 25°C
Uppladdningstiden kan öka om temperaturen i omgivningen gör batteriet extremt
varmt eller kallt.
*2 Ungefärligt antal minuter du kan spela in när du använder ett fulladdat batteri.
*3 Ungefärlig inspelningstid (i minuter) om du startar och stoppar inspelningen, använder
zoomning och slår på och av strömmen. I praktiken kan batteritiden vara kortare.
Obs!
•Om strömmen slås av automatiskt trots att den återstående batteridrifttiden anger att
batteriet inte är tomt, bör du ladda upp batteriet fullt igen. Efter det visar indikatorn
för den återstående batteritiden rätt värde.
•Batteriets prestanda minskar vid låga temperaturer, vilket kan göra att du kanske inte
kan spela in även om den återstående tiden för batteriet kan vara så lång som 20
minuter. Ladda i så fall upp batteriet helt igen.
•NP-FM30 rekommenderas inte eftersom det ger för kort inspelningstid när det
används med den här videokameran.
17-SE
Steg 1 Förbereda strömförsörjningen
Visa den återstående batteritiden – BATTERY INFO
1
2
Öppna LCD-skärmen
Tryck på DISPLAY/BATT INFO.
Den återstående batteritiden visas en stund i LCD-fönstret.
BATTERY INFO
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 96 min
VIEWFINDER : 108 min
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 120 min
VIEWFINDER : 135 min
Under uppladdning
Fulladdat
Obs!
•BATTERY INFO visas inte när strömmen till videokameran slagits på (ON).
•Den återstående batteritiden kan inte anges i följande fall:
– Om du inte har satt in batteriet rätt.
– Batteriet är skadat.
– Batteriet är urladdat.
•Det värde som visas som batteriinformation är den ungefärliga inspelningstiden.
•När den återstående batteritiden beräknas visas ”CALCULATING BATTERY
INFO...”.
•Det kanske tar en stund innan den återstående batteritiden visas efter det att du tryckt
på DISPLAY/BATT INFO.
Anslutning till ett vägguttag
Om du tänker använda videokameran länge rekommenderas du att driva kameran med
nätspänning via nätadaptern.
1
Öppna skyddslocket för DC IN-kontakten och anslut den medföljande
nätadaptern till DC IN-kontakten. Vänd kontakten så att märket v är riktat
uppåt.
2
3
Anslut nätkabeln till nätadaptern.
Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
Mer information finns på sid. 16.
Obs!
•Nätadaptern kan förse videokameran med ström även när batteriet sitter i
videokameran.
•DC IN-kontakten har prioritet som strömkälla. Det betyder att ingen ström kan tas
från batteriet när du har anslutit nätadaptern till DC IN, oavsett om du har anslutit
nätkabeln till ett nätuttag eller ej.
•Videokameran är inte bortkopplad från strömförsörjningen (elnätet) så länge den är
anslutet till ett vägguttag, även om du har slagit av strömmen till videokameran.
18-SE
Steg 2 Slå på strömmen
Tryck på POWER-knapppen under några sekunder. Videokameran slås på och
POWER/CHG-lampan tänds och lyser grönt. När du slår på strömmen till
videokameran för första gången visas fönstret CLOCK SET.
Komma igång
POWER/CHG-lampa
POWER-knapp
Slå av strömmen
Tryck på POWER-knapppen igen under några sekunder. Strömmen är avstängd när
lampan POWER/CHG slocknat.
Ställa in lägesratten
Vrid och ställ lägesratten på det läge du vill använda, t.ex. läget för inspelning eller
uppspelning.
: Uppspelning/redigering
Det här läget väljer du om du vill spela upp eller redigera de inspelade avsnitten på
videokameran.
: Filmer
Välj det här läget när du spelar in film.
: Stillbilder
Välj det här läget när du spelar in stillbilder.
19-SE
Steg 3 Justera LCD-skärmen och sökaren
Justera LCD-skärmens vinkel och ljusstyrka.
Justera LCD-skärmens ljusstyrka och vinkel så du kan se informationen ordentligt.
2
180°
90°
LCD BACKLIGHTknapp
90°
SETUP-knapp
1
1
2
Öppna LCD-skärmen
Justera LCD-skärmens läge som du vill ha det.
Innan du ställer in vinkeln på LCD-skärmen måste du fälla ut den helt och
hållet, till 90 graders vinkel.
Du kan vrida LCD-skärmen och sedan fälla in den i videokameran med
skärmsidan vänd utåt på det sätt som visas nedan.
b
Justera ljusstyrkan för LCD-skärmen
1
2
Slå på strömmen genom att trycka på POWER-knapppen under några sekunder.
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn visas.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
[ SETUP ] : END
3
Välj
(LCD/VF SET) med hjälp av flervalsknappen.
Mer information om hur du använder flervalsknappen finns på sid. 23.
LCD / VF SET
LCD BRIGHT
LCD B. L.
LCD COLOR
VF B. L.
RETURN
[ SETUP ] : END
20-SE
Steg 3 Justera LCD-skärmen och sökaren
4
Välj [LCD BRIGHT] med hjälp av flervalsknappen.
LCD / VF SET
LCD BRIGHT
5
Justera LCD-skärmens ljusstyrka med hjälp av flervalsknappen.
− : mörkare
+ : ljusare
LCD-skärmens ljusstyrka är därmed inställd.
6
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn på LCD-skärmen stängs.
Komma igång
[ SETUP ] : END
Obs!
[LCD B.L.] ställs på [BRT NORMAL] när du stänger LCD-skärmen när den är vänd
utåt.
Tips!
(LCD/VF SET), välj sedan
•Du kan ändra bakgrundsbelysningens ljusstyrka. Välj
[LCD B.L.] i SETUP-menyn när du använder batteriet (sid. 113).
•Inställningen för [LCD BRIGHT], [LCD B.L.] och [LCD COLOR] påverkar inte de
inspelade bildernas ljusstyrka.
•I normala fall är bakgrundsbelysningen för LCD-skärmen ställd på ON. När du
använder videokameran utomhus kan du ställa den på OFF och på det sättet spara
batteri.
•När du stänger av bakgrundsbelysningen för LCD-skärmen visas ikonen
på
LCD-skärmen.
21-SE
Steg 3 Justera LCD-skärmen och sökaren
Ställa in sökaren
Om du spelar in bilder med LCD-skärmen stängd använder du i stället sökaren. Ställ in
sökarlinsen så att bilden i sökaren blir skarp.
2
1
Sökarens
linsjusteringsratt
1
2
Förläng sökaren.
Vrid linsjusteringsratten tills tecknen i sökaren blir skarpa.
Tips!
•När du använder ett högkapacitetsbatteri, t.ex. NP-QM91/QM91D, med den här
videokameran förlänger du sökaren och justerar vinkeln.
•Du kan ändra sökarens bakgrundsbelysning. Välj [VF B.L.] i SETUP-menyn när du
använder batteriet (sid. 113).
•Inställningen för [VF B.L.] påverkar inte de inspelade bildernas ljusstyrka.
•I följande fall rekommenderas du att använda sökaren vid inspelning:
– När du inte kan se bilderna ordentligt på LCD-skärmen.
– När du vill spara på batteriet.
22-SE
Steg 4 Ställa in datum och tid
Komma igång
Innan du använder videokameran för första gången bör du ställa in datum och tid.
Ange i vilket geografiskt område du befinner dig, ställ sedan in sommartid ([DST]) samt
år, månad, dag, timme och sedan minuter, i den här ordningen. Så länge du inte har
ställt in datum och tid visas skärmen [CLOCK SET] varje gång du slår på videokameran
eller ställer lägesratten i ett nytt läge.
Om du inte har använt videokameran under ungefär 3 månader finns det risk för att
inställningarna för datum och tid har gått förlorade, orsaken är troligen att det
inbyggda, återuppladdningsbara batteriet i videokameran har laddats ur. I så fall
laddar du upp det inbyggda uppladdningsbara batteriet genom att ansluta nätadaptern
och sedan ställa in datum och tid igen (sid. 16, 134).
SETUP-knapp
1
2
Öppna LCD-skärmen.
Tryck på POWER-knapppen under några sekunder.
CLOCK SET-menyn visas.
CLOCK SET
AREA 1
GMT
Lisbon,London
DST
DATE
+0.0
OFF
Y
M
D
:
[ ENTER ] : NEXT ITEM
3
Välj geografiskt område med hjälp av flervalsknappen.
Flervalsknapp
FAR
NEAR
Gör valet med V/v/B/b, bekräfta sedan valet
genom att trycka på mitten av knappen.
23-SE
Steg 4 Ställa in datum och tid
CLOCK SET
AREA 1
GMT
Lisbon,London
DST
DATE
Y
M
+0.0
OFF
ON
D
:
[ ENTER ] : NEXT ITEM
4
Om det behövs ställer du sommartid ([DST]) på [ON] med hjälp av
flervalsknappen.
CLOCK SET
AREA 1
GMT
Lisbon, London
DST
DATE
+0.0
OFF
Y
2004
M
1
D
1
0 : 00
[ ENTER ] : NEXT ITEM
5
Ställ in året med hjälp av flervalsknappen.
CLOCK SET
AREA 1
GMT
Lisbon, London
+0.0
DST OFF
DATE
Y
2004
M
1
D
1
0 : 00
[ ENTER ] : NEXT ITEM
6
Ställ in månad, dag, timmar och minuter på samma sätt som i steg 5, tryck
sedan in knappen i mitten.
Klockan startar.
Den interna klockan i videokameran använder 24-timmarsystemet.
Obs!
När du ställer in datum och tid kan du inte gå tillbaka till ett tidigare inställt alternativ.
Om du råkar göra ett misstag trycker du två gånger på SETUP och gör om det här
steget från början genom att välja
(SETUP MENU) och sedan [CLOCK SET].
Tips!
•Om CLOCK SET-menyn inte visas i steg 2 trycker du på SETUP och väljer sedan
(SETUP MENU) och därefter [CLOCK SET] med hjälp av flervalsknappen.
•Om SETUP-menyn visas efter steg 6 trycker du på SETUP.
SETUP-menyn stängs.
24-SE
Steg 4 Ställa in datum och tid
Snabbinställning av klockan genom att ange en tidskillnad
Du kan enkelt ställa klockan på lokal tid genom att ange ett område. I SETUP-menyn
väljer du
(OTHERS) och sedan [AREA SET] med hjälp av flervalsknappen.
Komma igång
Karta över tidzoner
1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31
Områdes- Tidkod
skillnad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Områdesinställning
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Rangoon
Bangkok, Jakarta
HongKong, Singapore
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Områdes- Tidkod
skillnad
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Områdesinställning
Solomon Is.
Fiji, Wellington
Eniwetok, Kwajalein
Midway Is., Samoa
Hawaii
Alaska
LosAngeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St. John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores
25-SE
Steg 5 Förbereda en skiva för inspelning
För inspelning behöver du en ny DVD-R- eller DVD-RW-skiva. Du kan varken skriva
över eller radera information på redan inspelade DVD-R-skivor, däremot kan du radera
information och spela in flera gånger på DVD-RW-skivor.
Förberedelserna är olika beroende på vilken typ av skiva du använder.
Obs!
•När du sätter i eller tar ur en skiva flyttar du greppremmen till undersidan av
videokameran så att t.ex. din hand inte kommer i vägen.
•Utsätt inte videokameran för stötar eller vibrationer när [DISC ACCESS] eller
[PREPARING TO OPEN COVER] visas på LCD-skärmen.
•Innan du använder en DVD-RW-skiva för första gången måste du formatera den.
1
3
2
5
Skydda skivan mot fingeravtryck och damm.
1
2
3
Ställ lägesratten på
(film) eller
(stillbild).
Slå på strömmen genom att trycka på POWER-knappen under några sekunder.
Skjut OPEN (omkopplare för skivfack) i pilmarkeringens riktning.
När du öppnar skivfacket spelas en melodi upp, därefter hörs en upprepad
ljudsignal från videokameran. [PREPARING TO OPEN COVER] visas i LCDfönstret. När ljudsignalen tystnat öppnas skivfacket automatiskt en liten bit.
Öppna skivfacket helt.
ACCESS-lampa
4
26-SE
Sätt i skivan med etikettsidan vänd utåt, tryck sedan på mitten av skivan så att
den klickar fast ordentligt på navet i skivfacket.
Steg 5 Förbereda en skiva för inspelning
5
FORMAT
REC FORMAT
EXECUTE
VIDEO
Komma igång
Stäng locket till skivfacket.
Videokameran identifierar den skiva du satt i.
Om du har satt in en DVD-R-skiva kan du börja spela in så fort [DISC
ACCESS] på LCD-skärmen slocknat.
Om du har satt in en DVD-RW-skiva visas FORMAT-menyn. Fortsätt till steg 6.
EST. PROCESS TIME : 7sec
REC FORMAT : VIDEO
6
Välj [REC FORMAT] med hjälp av flervalsknappen, bekräfta sedan valet
genom att trycka på mitten av knappen.
7
Välj önskat inspelningsformat med hjälp av flervalsknappen.
Som ursprunglig inställning är videokameran ställd i VIDEO-läge. Mer
information om inspelningslägen finns på sid. 7.
8
9
Välj [EXECUTE] med hjälp av flervalsknappen.
Välj [YES] med hjälp av flervalsknappen.
Valet av inspelningsformat är därmed slutfört.
Formateringen av skivan startar. När formateringen är färdig kan du börja
spela in på DVD-RW-skivan.
Obs!
•Beroende på skivtyp och skivans status kan det ta en stund för videokameran att
identifiera skivan.
•Om du stänger locket till skivfacket med skivan fel insatt, kan det orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
•Det är möjligt att du hör ljud från motorn när du stänger skivfacket utan att ha satt i
en skiva. Det är inte tecken på att något är fel.
•Ta inte bort batteriet eller koppla bort nätadaptern så länge formateringen pågår.
•Du kan ta ur skivan när en strömkälla är ansluten till videokameran, trots att
strömmen till videokameran är avslagen. Om du då sätter i en annan skiva startar inte
identifieringen av skivan automatiskt.
Ta ur en skiva
Beroende på skivans status och dess innehåll kan det ta en stund innan du kan ta ur
skivan.
1
2
Utför steg 3 på sid. 26.
Ta ur skivan.
Tips!
•När du byter skiva visas skivinformation om vilket datum du började använda skivan
och information om tidigare inspelade områden, under ungefär 5 sekunder.
Informationen om tidigare inspelade områden kanske inte visas korrekt, beroende på
skivans status.
•Mer information om hur du hanterar skivor finns på sid. 129.
27-SE
— Spela in film/stillbilder —
Innan du börjar spela in
Obs!
För att filmer/stillbilder ska spelas in korrekt bör du tänka på följande:
– Se till att du håller videokameran korrekt.
– Utsätt inte videokameran för stötar eller vibrationer under inspelning.
– Se till att du inte repar eller vidrör skivornas uppspelningsyta, se också till att de inte blir
smutsiga.
Hur du bör hålla videokameran
Sträck greppremmen
Håll videokameran med fingrarna innanför
greppremmen.
Nedanstående bild visar hur du sträcker
greppremmen så att den sitter stadigt om
fingrarna.
2
1
4
3
Fästa linsskyddet
Använd remmen för att fästa linsskyddet
på greppremmens metallfäste.
Obs!
Lyft aldrig kameran i sökaren, LCD-skärmen eller batteriet.
Sökare
28-SE
LCD-skärm
Batteri
Spela in film
Utför ”Komma igång” från steg 1 till 5 innan du börjar (sid. 15 till 27).
Följande åtgärder är gemensamma för VIDEO- och VR-lägena.
3
1
4
Inspelningslampa
2
7
Spela in film/stillbilder
6
5
1
Ta bort linsskyddet genom att trycka in de två knapparna på skyddets sidor.
2
3
Installera batteriet eller anslut nätadaptern (sid. 15).
4
5
6
Ställ lägesratten på
Öppna LCD-skärmen
Bilden visas inte i sökaren när LCD-skärmen är öppen.
(film).
Tryck på POWER-knappen under några sekunder.
Sätt i en skiva (sid. 26).
Videokameran växlar över till standbyläge.
STBY0:00:00 -R
VIDEO
29-SE
Spela in film
7
Tryck på START/STOP (z).
Videokameran börjar inspelningen. [REC] visas i LCD-teckenfönstret.
Inspelningslampan på videokamerans framsida tänds. Du avbryter
inspelningen genom att trycka på START/STOP igen.
REC 0:00:01 -R
VIDEO
Du kan utföra start/stopp med hjälp av REC START/STOP-knappen på LCD-skärmen.
Det kan vara användbart när du spelar in från en låg vinkel.
När du är klar med inspelningen
1
2
Ta ur skivan (sid. 27).
3
4
Stäng LCD-skärmen.
Slå av strömmen genom att trycka på POWER-knapppen igen under några
sekunder.
Ta bort batteriet eller koppla ur nätadaptern.
Obs!
•Se till att inte remmen till linsskyddet fastnar i skivskyddet när du sätter i eller tar ur
en skiva.
•Undvik att vidröra den inbyggda mikrofonen medan du spelar in.
•När ACCESS-lampan tänds betyder det att information skrivs till skivan. När
information skrivs till skivan måste du tänka på följande, annars kan informationen
eller skivan skadas.
– Utsätt inte videokameran för mekaniska stötar, skaka inte heller videokameran.
– Slå inte av strömmen.
– Ta inte bort batteriet eller koppla bort nätadaptern.
– Öppna inte locket till skivfacket.
•Hur snabbt det går att skriva information till skivan kan variera beroende på
inspelningsläget (sid. 32).
•Det kan bli en liten tidsskillnad från den punkt du tryckte på START/STOP och den
punkt där inspelningen faktiskt startas/avbryts.
•Kontrollera att POWER/CHG-lampan inte lyser när du kopplar ur strömkällan.
Tips!
Om du använder batteriet och lämnar videokameran oanvänd under fem minuter
stängs videokameran av automatiskt. Det sparar ström och förhindrar att batteriet töms
i onödan. Slå på strömmen igen genom att trycka på POWER-knapppen under några
sekunder. Du kan stänga av funktionen för automatisk avstängning genom att ställa
menyalternativet
(SETUP MENU) – [A. SHUT OFF] på [NEVER] i SETUP-menyn.
30-SE
Spela in film
Indikatorer som visas i inspelningsläget
De här indikatorerna spelas inte in på skivan.
Återstående batteridrifttid (sid. 18)
Inspelningsläge (sid. 32)
STBY/REC
40min
REC 0:00:01 -R
[30min] VIDEO
Inspelningsformat (sid. 7)
Återstående tid
Visas under 8 sekunder efter det att du satt in en
skiva.
1 1 2004
Spela in film/stillbilder
Räkneverk
Skivtyp (sid. 6)
11:23:45
Datum och tid
Datum och tid visas ungefär 5 sekunder efter det att
du slagit på strömmen.
Obs!
•Indikatorn för återstående batteritid visar ungefärlig tid för en oavbruten inspelning.
Inspelningsförhållandena kan i vissa fall göra att indikatorn inte visar rätt värde. När
du stänger LCD-skärmen och öppnar den igen, kan det ta en stund innan rätt
återstående batteritid (i minuter) visas.
•Inspelningsinformationen (datum/tid och olika effektinställningar under
inspelningen) visas inte medan du spelar in. Däremot spelas de automatiskt in på
skivan. Du visar inspelningsinformationen genom att trycka på DATA CODE på
fjärrkontrollen under uppspelning (sid. 59).
31-SE
Spela in film
För att välja inspelningsläge
Den här videokameran spelar in i lägena HQ (hög kvalitet), SP (standard) och LP
(longplay).
Som ursprunglig inställning är videokameran ställd i SP-läge.
1
2
Ställ lägesratten på
(film).
Tryck på SETUP.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
[ SETUP ] : END
3
Välj
(DISC SET) med hjälp av flervalsknappen.
DISC SET
REC MODE
FORMAT
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
RETURN
STBY
SP
REMAIN
[30min]
[ SETUP ] : END
4
Välj [REC MODE] med hjälp av flervalsknappen.
DISC SET
REC MODE
FORMAT
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
RETURN
STBY
HQ
SP
LP
REMAIN
[30min]
[ SETUP ] : END
5
Välj önskat inspelningsläge med hjälp av flervalsknappen.
Inspelningsläge
Inspelningstid*
Information
HQ
20 minuter
Hög kvalitet
SP
30 minuter
Standardläge
LP
60 minuter
Lång uppspelningstid (longplay)
* •De angivna siffrorna är bara avsedda som referens.
•Tabellen visar ungefärlig inspelningstid och de angivna värdena gäller
enkelsidiga skivor; dubblera värdet för dubbelsidiga skivor.
6
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn på LCD-skärmen stängs.
Obs!
•Du får längre inspelningstid i LP-läget, men inspelningskvaliteten är sämre än för SPläget, dessutom kan du få störningar i form av ”fyrkanter” i avsnitt med snabba
rörelser.
•När du spelar in motiv som rör sig snabbt är det möjligt att inspelningstiden blir
kortare.
•Du kan inte använda bredbildsläget 16:9 när du ställer inspelningsläget på [LP] i
VIDEO-läget.
32-SE
Spela in film
Använda zoomningsfunktionen
Spela in film/stillbilder
Om du vill zooma långsamt rör du zoomspaken bara en liten bit. Om du vill zooma
snabbare rör du spaken mer.
Zooma sparsamt! Det är en tumregel för bra inspelningar.
W: För vidvinkelinspelning (motivet verkar mer avlägset)
T : För telefoto (motivet verkar ligga närmare)
1 cm*
80 cm *
* Det minsta avstånd som krävs mellan videokamera och motiv för att bilden ska bli
skarp i motsvarande läge hos zoomspaken.
Använda en zoom större än 10 ×
En zoomning större än 10 × utförs digitalt. Du kan ställa in den digitala zoomningen på
antingen 20 × eller 120 ×. Bildkvaliteten försämras i och med att du flyttar spaken för
powerzoom mot ”T”-sidan.
Du aktiverar den digitala zoomningen genom att välja digitalt zoomningsläge under
(CAMERA SET) – [D ZOOM] i SETUP-menyn (sid. 112). Digital zoomning är ställd
på [OFF] som ursprungsläge.
Höger sida av stapeln visar det
digitala zoomningsområdet.
Det digitala zoomningsområdet
visas när du valt digital
zoomningsgrad i SETUP-menyn.
W
T
Tips!
Om du inte kan få tillräcklig skärpa kan du föra zoomspaken mot ”W”-sidan tills bilden
blir skarp.
33-SE
Spela in film
Spela in så att den du filmar kan se sig själv under inspelningen
– Spegelläge
Bilden i LCD-skärmen visas som en spegelbild. Den inspelade bilden blir däremot
rättvänd.
180°
90°
Öppna och vrid LCD-skärmen 180 grader på det sätt som visas ovan.
Indikatorn
visas i sökaren och på LCD-skärmen. När lägesratten är ställd på
(film) visas Xz i standbyläget och z i inspelningsläget. Vissa indikatorer visas
spegelvända medan andra inte visas alls.
34-SE
Ta stillbilder
Utför ”Komma igång” från steg 1 till 5 innan du börjar (sid. 15 till 27).
Följande åtgärder är gemensamma för VIDEO- och VR-lägena.
Du kan spela in stillbilder och filmer på samma skiva.
Spela in film/stillbilder
78
6
3
1
4
2
5
1
Ta bort linsskyddet genom att trycka in de två knapparna på skyddets sidor.
2
3
Installera batteriet eller anslut nätadaptern (sid. 15).
4
5
6
Ställ lägesratten på
Öppna LCD-skärmen.
Bilden visas inte i sökaren när LCD-skärmen är öppen.
(stillbild).
Slå på strömmen genom att trycka på POWER-knappen under några sekunder.
Sätt i en skiva (sid. 26).
Videokameran växlar över till standbyläge.
FINE
0 -R
VIDEO
35-SE
Ta stillbilder
7
Tryck in PHOTO lätt och håll den intryckt och kontrollera sedan bilden.
När AE/AF-låsindikatorn (z) slutar blinka och istället lyser med ett stadigt
sken betyder det att videokameran är klar för inspelning. Bildens ljusstyrka
och fokus justeras med utgångspunkt i bildens mitt, sedan fixeras
inställningarna.
Antal inspelade bilder
FINE
8
0 -R
VIDEO
Tryck in PHOTO helt.
[CAPTURE] visas sedan ljudet från slutaren hörts. Inspelningen är klar när
stapelindikatorn slocknar.
FINE
-R
VIDEO
Den bild, som visades när du tryckte in PHOTO hela vägen i det här steget,
spelas in.
När du trycker på PHOTO på fjärrkontrollen spelas den bild som visas på
LCD-skärmen in.
36-SE
Ta stillbilder
Spela in film/stillbilder
Obs!
•När lägesratten är ställd på
(stillbild) kan du inte använda följande funktioner.
– 16:9 Bredbildsläge
– Digital zoomning
– SteadyShot
– Super NightShot plus
– Color Slow Shutter
– Toning
– Bildeffekter
– Digitala effekter
– Sportläget för [PROGRAM AE] (indikatorn blinkar).
•När ACCESS-lampan tänds betyder det att information skrivs till skivan. När
information skrivs till skivan måste du tänka på följande, annars kan informationen
och skivan skadas.
– Skaka inte videokameran eller utsätt den för vibrationer.
– Slå inte av strömmen.
– Ta inte bort batteriet eller koppla bort nätadaptern.
– Öppna inte locket till skivfacket.
•När du trycker ned PHOTO lätt i steg 7 fladdrar bilden till ett ögonblick. Det är inte
tecken på att något är fel.
•Du kan varken stänga av strömmen eller trycka in PHOTO när CAPTURE visas i
LCD-skärmen.
•Hur snabbt det går för skivan att bli klar för inspelning kan variera beroende på
stillbildens storlek.
Tips!
•Hur stora datamängder som spelas in varierar beroende på de inställningar som gäller
för bildkvalitet och bildstorlek, men är också beroende av vilken typ av motiv du
spelar in.
•Inspelningsinformationen (datum/tid och olika effektinställningar under
inspelningen) visas inte medan du spelar in. Däremot spelas de automatiskt in på
skivan. Du visar inspelningsinformationen genom att trycka på DATA CODE på
fjärrkontrollen under uppspelning (sid. 59).
•Visningsvinkeln för stillbilder är något bredare jämförd med visningsvinkeln för
filmer (endast DCR-DVD201E).
•Om du använder batteriet och lämnar videokameran oanvänd under 5 minuter stängs
videokameran av automatiskt. Det sparar ström och förhindrar att batteriet töms i
onödan. Slå på strömmen igen genom att trycka på POWER-knapppen under några
sekunder. Du kan stänga av funktionen för automatisk avstängning genom att ställa
menyalternativet
(SETUP MENU) – [A.SHUT OFF] på [NEVER] i SETUP-menyn.
•Bildstorleken visas inte för modell DCR-DVD91E/DVD101E.
37-SE
Ta stillbilder
Välja storlek och kvalitet för stillbilder
Välja kvalitet för stillbilder
Du kan välja kvalitetsläge [FINE] eller [STANDARD] för inspelning av stillbilder.
Ursprunglig inställning är [FINE].
1
2
3
Ställ lägesratten på
(stillbild).
Tryck på SETUP.
Välj
(CAMERA SET) med hjälp av flervalsknappen.
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
[ SETUP ] : END
4
Välj [QUALITY] med hjälp av flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
OFF
[ SETUP ] : END
5
Välj önskad bildkvalitet med hjälp av flervalsknappen.
Hur stora mängder data som spelas in beror på vilken bildkvalitetsinställning
du väljer.
Bildkvalitetsinställningar
FINE (FINE):
Det här läget ger bilder med hög kvalitet. Bilderna komprimeras till ungefär 1/4.
STANDARD (STD):
Det här läget motsvarar videokamerans standardbildkvalitet. Bilderna
komprimeras till ungefär 1/10.
6
38-SE
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn på LCD-skärmen stängs.
Ta stillbilder
Välja bildstorlek (endast DCR-DVD201E)
Du kan välja mellan 2 bildstorlekar, 1152 × 864 eller 640 × 480.
Ursprunglig inställning är 1152 × 864.
Ställ lägesratten på
(stillbild).
Tryck på SETUP.
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
[ SETUP ] : END
3
Välj
(CAMERA SET) med hjälp av flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
Spela in film/stillbilder
1
2
OFF
[ SETUP ] : END
4
Välj [IMAGESIZE] med hjälp av flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
1152 x 864
640 x 480
REMAIN
[2000]
[ SETUP ] : END
5
Välj önskad bildstorlek med hjälp av flervalsknappen.
Indikatorn ändras på följande sätt:
1152
6
640
Tryck på SETUP
SETUP-menyn på LCD-skärmen stängs.
Tips!
Bildstorleken är 640 × 480 för DCR-DVD91E/DVD101E.
39-SE
Ta stillbilder
Antal stillbilder du kan spela in på en skiva
Videokameran komprimerar bildinformation i formatet JPEG (filtillägget .jpg).
De ursprungliga filnamnen är som följer:
•100-0001: Så här kan ett filnamn se ut i videokamerans LCD-teckenfönster.
•DSC00001.jpg: Filnamnet som det visas på datorns bildskärm.
Antalet varierar beroende på inställningar för bildkvalitet och bildstorlek samt vilken
typ av motiv du spelar in.
Bildstorlek
Antal bilder du kan spela in*2
DVD-RW
DVD-R
VIDEO VR
VIDEO
FINE
1152 × 864*1
640 × 480
2 250
5 400
2 250
5 400
2 150
5 100
STANDARD
1152 × 864*1
640 × 480
4 300
8 600
4 350
8 600
4 100
8 100
Bildkvalitet
*1 Endast DCR-DVD201E.
*2 Tabellen visar ungefärligt antal som du kan spela in och gäller enkelsidiga skivor;
dubblera värdet för dubbelsidiga skivor.
Filstorlek för stillbilder
Bildkvalitet
640 × 480
Filstorlek
FINE
150 KB
500 KB
STANDARD
60 KB
200 KB
Tabellen visar den ungefärliga filstorleken.
*1 Endast DCR-DVD201E.
40-SE
1152 × 864*1
Ta stillbilder
Oavbruten inspelning av bilder (BURST, endast DCR-DVD201E)
Du kan spela in stillbilder oavbrutet genom att ställa in [BURST].
Spela in film/stillbilder
NORMAL
Videokameran tar upp till 4 stillbilder i storleken 1152 × 864 eller 12 stillbilder i
storleken 640 × 480 med ett intervall på ungefär 0,7 sekunder.
EXP BRKTG (Skiftexponering)
Videokameran tar automatiskt tre bilder med ett intervall på ungefär 0,7 sekunder med
olika exponeringar.
1
2
Ställ lägesratten på
(stillbild).
Tryck på SETUP.
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
[ SETUP ] : END
3
Välj
(CAMERA SET) med hjälp av flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
OFF
[ SETUP ] : END
41-SE
Ta stillbilder
4
Välj [BURST] med hjälp av flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
OFF
NORMAL
EXP BRKTG
[ SETUP ] : END
5
Välj [NORMAL] eller [EXP BRKTG] med hjälp av flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
NORMAL
[ SETUP ] : END
6
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn på LCD-skärmen stängs.
7
Tryck in PHOTO helt.
Bilderna spelas in oavbrutet enligt ovanstående inställningar.
För inställningarna [NORMAL] spelas bilderna in oavbrutet och upp till det
maximala antalet bilder så länge du håller PHOTO intryckt.
Obs!
•Det är inte säkert att du kan spela in maximalt antal bilder oavbrutet beroende på
bildstorleken och skivans återstående kapacitet.
•Blixtenheten (tillval) stängs av under oavbruten inspelning.
• Det tar längre tid att spela in oavbrutet till skivan än det tar vid normal inspelning.
Spela in nästa stillbild när indikatorn för rullningslisten och ACCESS-lampan släcks.
Tips!
•Om du tar bilder med självutlösare eller fjärrkontroll spelas bilderna automatiskt in
tills det maximala antalet möjliga bilder har spelats in.
•Effekten från skiftexponering kan vara svår att uppfatta på LCD-skärmen. För att se
den här effekten tydligare rekommenderas du att ansluta videokameran till en TV
eller dator.
42-SE
Justera exponeringen
Exponeringsinställning för
motiv i motljus – BACK LIGHT
När du filmar motiv som har ljuskällan bakom
sig, eller motiv som avtecknar sig mot en ljus
bakgrund, bör du använda motljusfunktionen.
Manuell inställning av
exponeringen
BACK LIGHTknapp
FAR
1
Ställ lägesratten på
(stillbild).
2
Tryck på BACK LIGHT.
Indikatorn . visas på LCD-skärmen.
Spela in film/stillbilder
Justera exponeringen manuellt i följande fall:
– när du behöver finjustera för ett motiv i
förhållande till belysningen.
– när ett motivet är för ljust gentemot
bakgrunden.
– när du filmar mörka motiv (t.ex. nattscener).
NEAR
(film) eller
EXPOSUREknapp
Avbryta BACK LIGHT
Tryck på BACK LIGHT igen.
Obs!
Om du trycker på EXPOSURE när du spelar in
med BACK LIGHT avbryts motljusfunktionen.
1
Ställ lägesratten på
(stillbild).
2
Tryck på EXPOSURE.
(film) eller
Exponeringsindikatorn visas.
0:00:00 -R
VIDEO
43-SE
Justera exponeringen
3
Justera ljusstyrkan på det sätt som visas
nedan med hjälp av flervalsknappen.
–: Mörkare
+: Ljusare
Återgå till automatisk exponering
Tryck en gång till på EXPOSURE.
Obs!
•När du ställer in exponeringen manuellt kan
du inte använda följande funktioner:
– Color Slow Shutter
– BACK LIGHT
•Videokameran återgår automatiskt till läget
för automatisk exponering:
– om du ändrar PROGRAM AE-läget.
– om du skjuter NIGHTSHOT PLUSomkopplaren till ON när du justerar
exponeringen manuellt.
44-SE
Inspelning i mörker – NightShot plus m.m.
SUPER NS PLUS/
COLOR SLOW S,
knapp
NIGHTSHOT PLUS,
omkopplare
Obs!
•Använd inte NightShot plus där det är ljust
(t.ex. utomhus i dagsljus). Det kan leda till
funktionsstörningar.
•Om den automatiska fokuseringen inte
fungerar som du vill när du använder
NightShot plus, kan du istället fokusera
manuellt.
•Se till att du inte blockerar de infraröda
strålarna (NightShot Light) med fingrarna
när du spelar in med NightShot Light.
•När du använder NightShot plus kan du inte
använda följande funktioner:
– Exponering
– PROGRAM AE (indikatorn blinkar)
– Vitbalans
Spela in film/stillbilder
Funktioner som använder infrarött ljus, t.ex.
NightShot plus, Super NightShot plus och
Color Slow Shutter, är användbara när du
filmar under natten eller där det är mörkt.
NightShot plus och Super NightShot plus gör
att du kan få ljusa inspelningar medan Color
Slow Shutter gör att du kan spela in med
verklighetstrogna färger.
Använda funktionen Super
NightShot plus
Med Super NightShot plus blir motiven mer
än 16 gånger ljusare jämfört med NightShot
plus.
NIGHTSHOT,
sändare
1
2
Ställ lägesratten på
3
Tryck på SUPER NS PLUS.
Indikatorerna
och [ ”SUPER
NIGHTSHOT PLUS”] på LCD-skärmen
blinkar.
(film).
Skjut NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren till
ON.
Avbryta Super NightShot plus
Tryck på SUPER NS PLUS igen.
Använda funktionen
NightShot plus
1
Ställ lägesratten på
(stillbild).
2
Skjut NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren till
ON.
Indikatorerna
och [”NIGHTSHOT
PLUS”] på LCD-skärmen blinkar.
(film) eller
Avbryta NightShot plus-läget
Skjut NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren till
OFF.
Obs!
•Du kan inte använda Super NightShot plus
när du tar stillbilder.
•När du använder Super NightShot plus ställs
slutarhastigheten automatiskt in efter
rådande ljusförhållanden. Det kan göra att
rörelserna i filmen blir långsammare.
•När du använder Super NightShot plus kan
du inte använda följande funktioner:
– Toning
– Exponering
– Digitala effekter
– PROGRAM AE
– Vitbalans
45-SE
Inspelning i mörker – NightShot plus m.m.
Använda funktionen
NightShot Light
Bilden blir klarare om du använder NightShot
Light.
Du kan inte se ljuset från NightShot Light (IRbelysningen) eftersom det är infrarött. Det
största avståndet vid fotografering med
NightShot Light är ungefär 3 m.
Du aktiverar NightShot Light genom att ställa
(CAMERA SET) – [N.S.LIGHT] på [ON] i
SETUP-menyn.
Ursprunglig inställning är [ON].
Använda funktionen Color
Slow Shutter
Med Color Slow Shutter kan du spela in
färgbilder trots att det är mörkt.
I totalt mörker fungerar inte Color Slow
Shutter som den ska.
1
2
Ställ lägesratten på
3
Tryck på COLOR SLOW S.
Indikatorerna
och [COLOR SLOW
SHUTTER] på LCD-skärmen blinkar.
(film).
Skjut NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren till
OFF.
Avbryta Color Slow Shutter
Släck indikatorn
genom att trycka på
COLOR SLOW S igen.
Obs!
•Du kan inte använda Color Slow Shutter när
du tar stillbilder.
•När du använder Color Slow Shutter ställs
slutarhastigheten automatiskt in efter
rådande ljusförhållanden. Det kan göra att
rörelserna i filmen blir långsammare.
•När du använder Color Slow Shutter kan du
inte använda följande funktioner:
– Toning
– Exponering
– Digitala effekter
– PROGRAM AE
46-SE
Inspelning med självutlösare
PHOTOknapp
SETUPknapp
1
Ställ lägesratten på
sedan steg 2 till 6.
2
Tryck in PHOTO helt.
Självutlösaren börjar räkna ned med
ljudsignaler. När det är 2 sekunder kvar
kommer signalerna tätare, sedan startar
inspelningen automatiskt efter 10 sekunder
från det att du tryckt på PHOTO.
(stillbild), utför
Avbryta självutlösaren
I standbyläget ställer du
(CAMERA SET) –
[SELFTIMER] på [OFF] i SETUP-menyn.
Filminspelning
1
2
3
4
Ställ lägesratten på
(film).
Tryck på SETUP.
Välj
(CAMERA SET) med
flervalsknappen.
Välj [SELFTIMER] med flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
D ZOOM
16 : 9WIDE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
RETURN
OFF
ON
[ SETUP ] : END
5
6
7
Spela in film/stillbilder
START/
STOPknapp
Stillbildstagning
Obs!
•När inspelningen med självutlösaren är klar
avbryts självutlösarläget automatiskt.
•Du kan bara ställa in självutlösaren i
standbyläge.
•Du kan inte avbryta nedräkningen när du tar
stillbilder genom att trycka på PHOTO.
Tips!
Vill du avbryta nedräkningen när du filmar
trycker du på START/STOP.
Vill du starta nedräkningen på nytt trycker du
på START/STOP igen.
Välj [ON] med flervalsknappen.
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn försvinner från LCDskärmen och indikatorn
(självutlösare)
visas.
Tryck på START/STOP.
Självutlösaren börjar räkna ned med
ljudsignaler. När det är 2 sekunder kvar
kommer signalerna tätare, sedan startar
inspelningen automatiskt efter 10 sekunder
från det att du tryckt på START/STOP.
47-SE
Spela in för bredbilds-TV – 16:9
Bredbildsläge
Du kan spela in med bredbildsformatet 16:9
för att sedan visa inspelningen på en 16:9
bredbilds-TV (16:9WIDE).
Svarta band visas i LCD-skärmen under
inspelning i bredbildsläget 16:9 [a]. Spelar du
upp bilden på en vanlig TV [b] eller en
bredbilds-TV [c] trycks bilden ihop på
bredden. Om du ställer in bredbilds-TV:n på
fulläge visas bilden normalt [d].
Mer information finns i bruksanvisningen till
TV:n.
1
2
Ställ lägesratten på
(film).
Tryck på SETUP.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
[ SETUP ] : END
3
Välj
(CAMERA SET) med hjälp av
flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
D ZOOM
16 : 9WIDE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
RETURN
[a]
16:9WIDE
OFF
[ SETUP ] : END
[c]*1
[b]*2
4
Välj [16:9WIDE] med hjälp av
flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
D ZOOM
16 : 9WIDE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
RETURN
OFF
ON
[ SETUP ] : END
[d]
5
Välj [ON] med hjälp av flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
D ZOOM
16 : 9WIDE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
RETURN
ON
[ SETUP ] : END
*1 När bredbildsläget 16:9 växlar över till
helskärmsläge visas bilden på TV-skärmen
med korrekt bildförhållande.
*2 När du spelar upp bilden på en vanlig TV
(med bildförhållande 4:3) är det möjligt att
bilden trycks ihop. När du spelar upp i
bredbildsläget 16:9 visas bilden likadant
som när den visas på LCD-skärmen eller i
sökaren.
48-SE
6
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn på LCD-skärmen stängs.
Avbryta bredbildsläget 16:9
Ställ [16:9WIDE] på [OFF] i steg 5.
Spela in för bredbilds-TV – 16:9 Bredbildsläge
Spela in film/stillbilder
Obs!
•Du kan inte välja [OLD MOVIE] (sid. 54)
under inspelning i bredbildsläge 16:9.
•Om du väljer läget VIDEO och ställer
inspelningsläget på [LP] avbryts
bredbildsläget 16:9.
•Du kan inte ändra bilden till vanliga
proportioner för en film som spelats in i
bredbildsläget 16:9.
49-SE
Manuell justering av vitbalansen
Det normala är att vitbalansen justeras
automatiskt. Justera manuellt i följande fall:
•När du spelar in på platser där
ljusförhållandena ofta ändras, t.ex. i
festlokaler.
•När du spelar in på natten eller neonljus.
1
Ställ lägesratten på
(stillbild).
2
3
Tryck på SETUP.
(film) eller
Välj
(MANUAL SET) med hjälp av
flervalsknappen.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
RETURN
AUTO
[ SETUP ] : END
4
Välj [WHT BAL] med hjälp av
flervalsknappen.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
RETURN
AUTO
HOLD
OUTDOOR
INDOOR
[ SETUP ] : END
5
Välj önskad vitbalans med flervalsknappen.
HOLD :
När du filmar enfärgade motiv eller
enfärgade bakgrunder
(OUTDOOR) :
• När du spelar in solnedgångar/
soluppgångar, strax efter solnedgången
eller strax före soluppgången
• När du spelar in neonskyltar och
fyrverkerier
• I ljuset från ett färgavstämt lysrör
n (INDOOR) :
• Där ljusförhållandena ändras snabbt
• När du filmar med TV-belysning i en
studio
• I ljuset från natrium- och
kvicksilverlampor
6
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn på LCD-skärmen stängs.
50-SE
Återgå till automatisk inställning
av vitbalansen
Ställ
(MANUAL SET) – [WHT BAL] på
[AUTO] i SETUP-menyn.
Obs!
•I vitbalansläget [HOLD] ställer du
vitbalansen på [AUTO] och ställ sedan, efter
några sekunder, tillbaka den på [HOLD] när:
– du ändrar inställning för [PROGRAM AE].
– du byter från inomhus- till
utomhusfotografering eller vice versa.
•Om du kopplar bort strömkällan längre än
fem minuter återgår vitbalansen autoamtiskt
till [AUTO].
Tips!
•Om du spelar in i en studio med
videobelysning (tillval) rekommenderas du
att spela in i läget [INDOOR].
•När du spelar in i lysrörsbelysning använder
du lägena [AUTO] eller [HOLD].
Det är inte säkert att videokameran kan
justera vitbalansen korrekt i läget [INDOOR].
•I läget för automatisk inställning av
vitbalansen riktar du videokameran mot ett
vitt föremål under ungefär 10 sekunder efter
det att du slagit på strömmen för att få bättre
resultat när:
– du bytt batteri.
– du byter från inomhus- till
utomhusfotografering eller vice versa, med
exponeringen låst.
•När du skjuter NIGHTSHOT PLUSomkopplaren till ON återgår vitbalansen till
läget [AUTO].
Inspelningstekniker anpassade efter
rådande förhållanden – PROGRAM AE
SPOTLIGHT*1
I det här läget blir t.ex. ansikten som spelas in i
stark belysning inte så extremt vita som de
annars lätt blir. Sådana situationer kan
uppkomma i bland annat starkt strålkastarljus.
Ställ lägesratten på
(stillbild).
2
3
Tryck på SETUP.
4
Välj [PROGRAM AE] med hjälp av
flervalsknappen.
BEACH&SKI*1
I det här läget motverkas tendensen att
människors ansikten blir mörkare än de
egentligen är, ett fenomen som kan uppstå när
du filmar där det är mycket ljust, t.ex. på en
sandstrand i sommarsol eller på vintern i en
skidbacke.
Välj
(MANUAL SET) med hjälp av
flervalsknappen.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
RETURN
SPORTS (sportläge)*1
I det här läget minimeras kameraskakningar
när du filmar snabbrörliga motiv, t.ex. när du
filmar tennis eller golf.
(film) eller
AUTO
SPOTLIGHT
PORTRAIT
SPORTS
BEACH&SKI
SUNSETMOON
LANDSCAPE
Spela in film/stillbilder
PORTRAIT (mjukt porträttläge)
I det här läget framhävs motivet medan
bakgrunden mjukas upp. Lämpliga motiv för
det här läget är t.ex. människor och blommor.
1
[ SETUP ] : END
5
Välj önskad effekt med hjälp av
flervalsknappen.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
RETURN
SPOTLIGHT
[ SETUP ] : END
SUNSETMOON (solnedgång & måne)*2
I det här läget bevaras stämningen när du
filmar solnedgångar, nattmotiv, fyrverkerier
och neonskyltar.
LANDSCAPE*2
Det här läget passar när du spelar in avlägsna
motiv, t.ex. berg. Läget gör att videokameran
fokuserar på det egentliga motivet i stället för
på glaset när du filmar genom ett fönster eller
en skärm.
6
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn på LCD-skärmen stängs.
Avbryta PROGRAM AE
Ställ [PROGRAM AE] på [AUTO] i steg 5.
Obs!
•Du kan inte använda följande funktioner
med PROGRAM AE:
– Color Slow Shutter
– OLD MOVIE
•När NIGHTSHOT PLUS är ställt på ON
fungerar inte PROGRAM AE (indikatorn
blinkar).
•Du kan inte använda läget [SPORTS] när du
tar stillbilder (indikatorn blinkar).
*1 Videokameran fokuserar bara på motiv som
ligger på medellånga till långa avstånd.
*2 Videokameran fokuserar bara på avlägsna
motiv.
51-SE
Manuell fokusering
Du kan ställa in fokus manuellt efter rådande
inspelningsförhållanden.
Använd den här möjligheten i följande fall.
– När du spelar in motiv som befinner sig
bakom ett fönster som är täckt av
regndroppar.
– När du spelar in ett motiv med horisontella
ränder.
– När det är liten kontrast mellan motivet och
bakgrunden.
– När du vill fokusera på ett motiv i bakgrunden.
1
Ställ lägesratten på
(stillbild).
2
Tryck på FOCUS.
(film)eller
Indikatorn 9 (manuellt fokus) visas.
3
Justera skärpan med hjälp av
flervalsknappen medan du tittar i sökaren
eller på LCD-skärmen.
Återgå till automatisk fokusering
Tryck en gång till på FOCUS.
Spela in avlägsna motiv
Vrid ratten mot FAR tills indikatorn
visas.
Fokuseringen låses på största möjliga avstånd.
– När du använder stativ vid inspelning av
orörliga motiv.
FAR
NEAR
FOCUSknapp
52-SE
Tips!
•Det är lättare att fokusera ett motiv om du
ställer in zoomen så att du filmar i ”W”
(vidvinkelläge) efter att ha ställt in fokus i
läget ”T” (telefoto).
•När du filmar nära motivet fokuserar du i
slutet av ”W” (vidvinkelläge)-läget.
•9 ändras på följande sätt:
– när du filmar avlägsna motiv.
– när motivet är för nära för att kunna
fokuseras.
Spela in med specialeffekter
Använda toning (endast för
filmer)
1
2
Du kan tona in eller ut och på så sätt ge dina
filmer en mer professionell framtoning.
REC
(film).
Vid intoning
I standbyläget trycker du på FADERknappen tills önskad toningsindikator
visas.
Vid uttoning
I inspelningsläget trycker du på FADER.
FADER
Spela in film/stillbilder
STBY
Ställ lägesratten på
0:00:00 -R
VIDEO
FADER
OVERLAP*
Indikatorn ändras på följande sätt:
FADER t OVERLAP t WIPE
ingen indikator (av)
Det toningsläge du senast använde visas
först.
WIPE*
3
STBY
REC
Tryck på START/STOP.
Toningsindikatorn slutar blinka och tänds
sedan.
När in/uttoningen är utförd slocknar
toningsindikatorn.
* Endast intoning
Avbryta toningen
I steg 2 trycker du på FADER tills indikatorn
slocknar.
FADERknapp
Obs!
•När du använder toningsfunktionen kan du
inte använda följande funktioner. Du kan
inte heller använda toningsfunktionen när du
använder följande funktioner.
– Digitala effekter
– Super NightShot plus
– Color Slow Shutter
•När OVERLAP- eller WIPE-indikatorn visas i
standbyläget lagrar videokameran
automatiskt den inspelade bilden på skivan.
När bilden sparas blinkar indikatorn snabbt
och den bild som visades försvinner
tillfälligtvis.
53-SE
Spela in med specialeffekter
Använda specialeffekter –
Bildeffekter/Digitala effekter
3
Välj
(MANUAL SET) med hjälp av
flervalsknappen.
Genom att behandla filmerna digitalt kan du få
fram vissa specialeffekter, liknande de som
man använder på film och i TV.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
RETURN
Bildeffekter
[ SETUP ] : END
SEPIA:
B&W:
PASTEL:
MOSAIC:
Bilden visas sepiafärgad
(bruntonad).
Bilden blir monokrom (svartvit).
Bilden visas som en blek
pastellmålning.
Bilden visas med ett
mosaikmönster.
PASTEL
4
AUTO
Välj [P EFFECT] eller [D EFFECT] med
hjälp av flervalsknappen.
MANUAL SET
D EFFECT
OFF
LUMI .
OLD MOVIE
[ SETUP ] : END
MOSAIC
5
Digitala effekter.
Välj önskad effekt med hjälp av
flervalsknappen.
När du trycker på flervalsknappen i läget
[LUMI.] minneslagras den stillbild som
visas. Justera i vilken grad stillbilden ska
bytas ut mot filmen med b (minskar
graden)/B (ökar graden).
MANUAL SET
D EFFECT
LUMI. (luminanskey):
Du kan byta ut ett ljusare område i en stillbild
mot en rörlig bild.
LUMI.
Staplar: Visas bara
för effekten LUMI.
[ SETUP ] : END
6
OLD MOVIE:
Du kan ge filmen karaktären av en gammal
film. Videokameran ändrar automatiskt
skärmformatet till bredbildsformat för alla
skärmstorlekar, byter färgen till sepiabrunt och
ställer in en långsammare slutarhastighet.
1
2
Ställ lägesratten på
Tryck på SETUP.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
[ SETUP ] : END
54-SE
(film).
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn på LCD-skärmen stängs.
Stänga av effekten
Ställ [P EFFECT] eller [D EFFECT] på [OFF] i
steg 5.
Obs!
•När du använder digitala effekter kan du inte
använda följande funktioner:
– Toning
– Super NightShot plus
– Color Slow Shutter
•När du använder OLD MOVIE kan du inte
använda bildeffekter.
•Du kan inte använda följande funktioner
tillsammans med OLD MOVIE:
– 16:9 Bredbildsläge
– Bildeffekter
– PROGRAM AE
Kontrollera/Radera det senaste avsnittet
Radera det senaste avsnittet
(endast för DVD-RW-skivor)
REVIEWknapp
Om du har granskat ett avsnitt och inte längre
vill ha det kvar, kan du radera det direkt.
1
Tryck på EDIT medan du granskar.
Ett fönster för bekräftelse av raderingen
visas.
REVIEW
REVIEW
PLAY
Spela in film/stillbilder
EDITknapp
0:00:28 -RW
VIDEO
DELETE?
EXEC.
RET.
[ REVIEW ] : END
Kontrollera det senaste
avsnittet – Kontroll
2
Välj [EXEC.] med flervalsknappen.
Det sista avsnittet raderas.
Du kan granska det senast inspelade avsnittet.
1
Ställ lägesratten på
(stillbild).
2
Tryck på REVIEW .
Uppspelningen av det senaste avsnittet
börjar.
(film) eller
Återgå till inspelning
Tryck en gång till på REVIEW.
Obs!
Inspelningsinformationen (DATA CODE)
visas inte i kontrollfönstret.
Tips!
När du granskar stillbilder som spelas in
oavbrutet (BURST, endast DCR-DVD201E) kan
du gå framåt/bakåt bland bilderna med ./
>.
Avbryta raderingen
Välj [ RET.] i steg 2.
Obs!
•Du kan radera det senaste avsnittet bara när
det har spelats in på en DVD-RW-skiva.
Information som spelats in på DVD-R-skivor
kan inte raderas i efterhand.
•Du kan radera det avsnitt som spelades in
strax innan åtgärden utfördes. Om du spelat
in i VR-läget kan du radera valfritt avsnitt.
Mer information finns under ”Radera filmer/
stillbilder” på sid. 89.
•Om du raderar stillbilder som spelats in
oavbrutet (BURST, endast DCR-DVD201E)
raderas alla bilderna på en gång. Du kan
radera en enskild stillbild när du spelar in i
VR-läget. Mer information finns under
”Radera filmer/stillbilder” på sid. 89.
•Du kan inte radera det senaste avsnittet:
– när du ställt om lägesratten.
– när du slagit av strömmen.
– när du matat ut skivan.
55-SE
— Visa de inspelningar du gjort —
Spela upp en skiva i videokameran
Välja och visa en inspelning – Bildindex
De inspelade avsnitten visas som en lista i bildindexfönstret. Med det här indexet kan
du snabbt och smidigt hitta det önskade avsnittet. Om du stänger LCD-skärmen kan du
istället granska uppspelningen i sökaren. Du kan styra uppspelningen med den
medföljande fjärrkontrollen.
Aktivera fjärrkontrollen genom att ta bort isoleringsarket (sid. 143).
VISUAL INDEXknapp
1
VISUAL INDEXknapp
3,4
5
2
1
2
Ställ lägesratten på
(uppspelning/redigering).
Öppna LCD-skärmen
Bildindexfönstret visas.
Flik för film
Flik för stillbilder
001
JA N
1 03
1/2
En sida bakåt
56-SE
6 : 0 0 PM
Aktuell sida/totalt antal sidor
En sida framåt
Spela upp en skiva i videokameran
3
Använd flervalsknappen för att markera fliken
(film) eller fliken
(stillbild), beroende på vad det är du vill spela upp.
Listan med miniatyrbilder visas.
4
1 03
1/2
6:00 PM
Välj önskade avsnitt med hjälp av flervalsknappen.
Om du väljer en film börjar uppspelningen och fortsätter tills det sista avsnittet
av filmen har spelats upp. Om du väljer en stillbild visas bilden i
fullskärmsläge.
0004
5
JAN
0:03:12 -R
VIDEO
Visa de inspelningar du gjort
001
Om du spelar upp en film kan du justera volymen genom att trycka på +/– på
VOL. Ljudet stängs av när du stänger LCD-skärmen.
Tips!
Om inte bildindexfönstret visas i steg 2 trycker du på VISUAL INDEX.
Återgå till visningen av bildindexfönstret.
Tryck en gång till på VISUAL INDEX.
Avbryta uppspelningen
Tryck på x.
När du trycker på N startar uppspelningen från den punkt där du tryckte på x.
57-SE
Spela upp en skiva i videokameran
Olika uppspelningslägen
Film
Ljudet stängs av i de olika uppspelningslägena.
Paus under pågående uppspelning (visa en stillbild)
Tryck på X under uppspelning. För att återgå till normal uppspelning trycker du en
gång till på X.
Gå framåt i avsnittet
Tryck på > under uppspelning.
Gå till början av avsnittet.
Tryck på . under uppspelning.
Spela upp ett tidigare avsnitt.
Tryck flera gånger på . under uppspelning.
Söka ett avsnitt medan du granskar filmen på skärmen
Tryck på . eller > och håll knappen intryckt under uppspelning. Du återgår till
normal uppspelning genom att släppa upp knappen.
På fjärrkontrollen trycker du på
or
*
Om du trycker flera gånger på
eller
växlas uppspelningshastigheten mellan
5× och 10×.
Visa filmen i låg hastighet (långsam uppspelning)
Under paus under pågående uppspelning trycker du på
på fjärrkontrollen.* För
långsam uppspelning bakåt trycker du på
på fjärrkontrollen.* Uppspelningen
bakåt sker med steg om halva sekunder.
* För att återgå till normal uppspelning trycker du på N.
Stillbilder
För att visa nästa bild
Tryck på >.
För att visa föregående bild
Tryck på ..
[Knappmarkeringar]
Markeringarna på knapparna skiljer sig lite mellan videokamera och fjärrkontroll.
Knappmarkeringar på videokameran: Knappmarkeringar på fjärrkontrollen:
N
Uppspelning
N
Uppspelning
X
Paus
X
Paus
x
Stopp
x
Stopp
>
Nästa
>
Nästa
.
Föregående
.
Föregående
Avsökning/Långsamt (framåt)
Avsökning/Långsamt (bakåt)
Obs!
Det kan ta en stund innan bilden följer med vid växling från uppspelning till
snabbspolning framåt/bakåt och vise versa.
58-SE
Spela upp en skiva i videokameran
Visa skärmindikatorerna under uppspelning – Teckenfönster
Tryck på DISPLAY/BATT INFO på videokameran, eller på DISPLAY på
fjärrkontrollen.
Indikatorerna visas/slocknar när du trycker på den här knappen.
DISPLAY-knapp
Visa de inspelningar du gjort
DISPLAY/BATT INFO-knapp
Visa datum/tid och olika inställningar
Det är inte bara bilderna som videokameran spelar in på skivan, utan även information
om datum/tid samt olika inställningar som gällde vid inspelningen (informationskoden).
För att både visa datum/tid och informationskod ställer du
(OTHERS) – [DATA
CODE] på [DATE/CAM] i SETUP-menyn.
Ändra datum/tid och olika inställningar
Tryck på DATA CODE på fjärrkontrollen under uppspelning.
Teckenfönstret ändras på följande sätt:
datum/tid t olika inställningar (SteadyShot, vitbalans, volym, slutarhastighet,
bländaröppning, exponering) t ingen indikator
Datum/tid
40min
0003
0:00:18
-R
VIDEO
[a] datum
[b] tid
1 1 2004
11:23:45
[a]
[b]
59-SE
Spela upp en skiva i videokameran
Olika inställningar (film)
40min
0002
0:00:08
Olika inställningar (stillbilder)
40min
100-0006
-R
VIDEO
6/34
-R
VIDEO
[a]
[g]
[b]
AUTO
100 AWB
F1 . 8
0dB
[c]
0EV
50
F1 . 8
[h]
[i]
[d]
[e]
[f]
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
SteadyShot OFF
Exponering
Vitbalans
Volym
Slutarhastighet
Bländaröppning
[g] Exponeringsvärde
[h] Slutarhastighet
[i] Bländaröppning
Tips!
•När du använder informationskoden under uppspelning visas staplar (-- -- ----) om:
– skivan inte går att läsa på grund av skada eller störningar.
– skivan spelades in via AUDIO/VIDEO-kontakten.
•Informationskoden visas på TV-skärmen om du ansluter videokameran till en TV.
60-SE
Spela upp en skiva i videokameran
Förstora inspelade bilder – PB Zoom (Zoomning under uppspelning)
Zoomspak
Under uppspelning, pausläge eller snabbgranskning rör du zoomspaken.
Du kan välja förstoring från ungefär 1,1× till 5×.
W : Minskar zoomningsgraden.
T : Ökar zoomningsgraden.
2
Flytta den förstorade bilden i önskad riktning med flervalsknappen.
Visa de inspelningar du gjort
1
Avbryta PB ZOOM
Tryck på knappen i mitten av flervalsknappen.
Du kan också avbryta PB ZOOM genom att röra zoomspaken mot W så långt det går.
Obs!
•Du kan inte behandla externt inmatade avsnitt med PB ZOOM på videokameran.
•Du kan inte flytta en förstorad perifer bild till mitten av fönstret.
Tips!
•Bilder som du har behandlat med PB ZOOM kan du inte spela in på en skiva som
sitter i kameran. Däremot kan du spela in bilderna på en videobandspelare med
videokameran som uppspelare.
•Du kan använda PB ZOOM under snabbspolning framåt och bakåt samt vid långsam
uppspelning.
•PB ZOOM avbryts när du byter avsnitt med ./ >.
61-SE
Spela upp en skiva i videokameran
Spela upp stillbilder automatiskt – Bildspel
Du kan automatiskt spela upp alla stillbilder som spelats in på skivan.
1
2
Ställ lägesratten på
(uppspelning/redigering).
Tryck på SETUP.
APPLI.
SLIDE SHOW
[ SETUP ] : END
3
Välj
(APPLI.) med hjälp av flervalsknappen.
APPLI.
SLIDE SHOW
RETURN
READY
[ SETUP ] : END
4
Välj [SLIDE SHOW] med hjälp av flervalsknappen.
SLIDESHOW
100-0001
[ ENTER ] : START
5
1/12
-R
VIDEO
[ SETUP ] : END
Tryck på knappen i mitten av flervalsknappen.
Stillbilderna spelas upp i en följd efter varandra. Uppspelningen avbryts när
alla stillbilder har spelats upp.
Starta ett bildspel från en viss bild
Välj den önskade bilden med ./> efter steg 4.
Bildspelet börjar från den bild du valt och avbryts när alla bilder har visats.
Avbryta ett bildspel
Tryck på SETUP.
Göra paus i ett bildspel
Tryck på knappen i mitten av flervalsknappen. Starta bildspelet igen genom att trycka
på knappen en gång till.
62-SE
Visa inspelningarna på en TV
Om du vill se de inspelade filmerna på en TV-skärm ansluter du videokameran till
TV:n med den medföljande A/V-kabeln. Du kan använda videokontrollknapparna för
uppspelning på samma sätt som när du spelar upp på LCD-skärmen. När du ansluter
kameran till en TV bör du driva den med nätspänningen från ett vägguttag med hjälp
av nätadaptern (sid. 18). Mer information finns i bruksanvisningen till TV:n.
Öppna kontaktskyddet. Anslut videokameran till TV:n med den medföljande A/Vkabeln. Ställ sedan TV/VCR-väljaren på TV:n på VCR.
Visa de inspelningar du gjort
INPUT
Svart Gul
AUDIO/
VIDEO
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
A/V-kabel (medföljer)
TV
Röd
Vit
: Signalflöde
Den medföljande A/V-kabeln har en S-videokontakt och en videokontakt. Använd
antingen S-videokontakten eller videokontakten beroende på TV:n eller
videobandspelaren.
Om TV:n redan är ansluten till en videobandspelare
Använd den medföljande A/V-kabeln för att ansluta videokameran till
videobandspelarens LINE IN-ingång. Ställ videobandspelarens ingångsväljare på LINE.
Om TV:n eller videobandspelaren har ljudet i mono
Anslut A/V-kabelns gula kontakt till videoingången och den vita eller röda kontakten
till ljudingången på videobandspelaren eller TV:n. Om du ansluter den vita kontakten
får du ljudet från vänster kanal (L). Om du ansluter den röda kontakten får du ljudet
från höger kanal (R).
Om TV:n eller videobandspelaren har en anslutning med 21
stift (EUROCONNECTOR)
Använd den medföljande 21-stiftsadaptern.
Den här adaptern är enbart avsedd att användas för anslutning till en utgång.
Endast modeller med märket
på undersidan.
63-SE
Visa inspelningarna på en TV
Tips!
•Om du ansluter via en S-videokontakt återges bilderna bättre. Om det finns en Svideokontakt på den enhet som du tänker ansluta, ansluter du S-videokontakten till
den kontakten, istället för att använda den gula videokontakten. Du får inget ljud om
du bara ansluter via S-videokontakten.
•Vill du stäng av skärmindikatorerna på TV-skärmen ställer du [DISPLAY] på [V(OTHERS) i SETUP-menyn (sid. 116). Tryck sedan på
OUT/LCD] under
DISPLAY/BATT INFO på videokameran. För att visa indikatorerna trycker du på
DISPLAY/BATT INFO på videokameran en gång till.
64-SE
— Stänga (finalize) en skiva för uppspelning på andra spelare —
Stänga en skiva
Innan du kan spela upp en inspelad skiva på andra spelare måste du först stänga den.
När du stänger en inspelad skiva blir den kompatibel med DVD-Video och du kan
spela upp skivan på t.ex. DVD-spelare.
Tänk på att du inte kan göra ytterligare inspelningar på stängda skivor i VIDEO-läge.
Däremot kan du spela in igen på DVD-RW-skivor om du först öppnar dem.
Vissa spelare kan inte spela upp skivor som spelats in i VR-läge. Innan du börjar
inspelningen bör du kontrollera om de spelare du har är kompatibla eller ej. Mer
information finns i bruksanvisningen som medföljer spelaren.
FINALIZE-knapp
Obs!
•Utsätt inte videokameran för stötar eller vibrationer när en skiva håller på att stängas.
•Koppla inte bort nätadaptern när skivan håller på att stängas; det kan skada skivan.
När du måste koppla bort nätadaptern ser du till att strömmen till videokameran är
avstängd och att du kopplar bort nätadaptern när POWER/CHG-lampan slocknat.
När du ansluter nätadaptern och slår på strömmen startar stängningen om igen. Du
kan inte ta ur skivan förrän stängningen är slutförd.
Se till att videokameran är placerad på ett stabilt underlag. Att stänga en skiva kan
ta från några minuter upp till några timmar. Ju kortare mängden av inspelat
material är, desto längre tid tar det att stänga skivan.
1
Anslut nätadaptern till DC IN-kontakten på videokameran och anslut därefter
nätkabeln till ett vägguttag.
2
3
Tryck på POWER-knappen under några sekunder.
Stänga (finalize) en skiva för uppspelning på andra spelare
FINALIZE
Tryck på FINALIZE-knappen.
Skärmen [FINALIZE] visas på LCD-skärmen.
FINALIZE
DISC TITLE
PHOTOMOVIE
EXECUTE
RETURN
READY
EST. PROCESS TIME : 3min
DISC TITLE :
8 : 48
1
1 2004
PHOTOMOVIE :
[ FINALIZE ] : END
Vill du ändra en skivtitel väljer du [DISC TITLE] med hjälp av flervalsknappen
och bekräftar sedan valet genom att trycka på knappen i mitten av
flervalsknappen, utför sedan proceduren på sid. 68 från steg 4.
65-SE
Stänga en skiva
4
När stillbilder finns med på en skiva som spelats in i VIDEO-läget väljer du
[PHOTOMOVIE] med hjälp av flervalsknappen, välj sedan [CREATE]. Fortsätt
till steg 5 i VR-läget.
För att du ska kunna spela upp stillbilder på t.ex. DVD-spelare måste du
konvertera bilderna till MPEG-format. De konverterade stillbilderna spelas
upp i en följd som en film. Originalbilderna finns fortfarande kvar i formatet
JPEG.
När du har stillbilder som spelats in i VR-läget utför du den procedur som
beskrivs under ”Konvertera stillbilder på en skiva till en filmfil - Photomovie”
(sid. 79).
5
Välj [EXECUTE] med hjälp av flervalsknappen.
Ett fönster där du uppmanas att bekräfta valet visas.
FINALIZE
DISC TITLE
PHOTOMOVIE
EXECUTE
RETURN
NO
YES
EST. PROCESS TIME : 3min
DISC TITLE :
BEACH
PHOTOMOVIE : CREATE
[ FINALIZE ] : END
6
Välj [YES] med hjälp av flervalsknappen, bekräfta sedan valet genom att trycka
på knappen i mitten av flervalsknappen.
Stängningen (finalizing) av skivan startar I VIDEO-läget visas menyn för
uppspelning på DVD-spelare en kort stund.
FINALIZE
EXECUTING
AVOID ANY VIBRATION
0:06
7
Tryck på FINALIZE när [COMPLETED] visas.
Skärmen, som bekräftar att skivan har stängts, slocknar i LCD-skärmen.
Avbryta stängningen
Tryck på FINALIZE eller SETUP i något av stegen från 3 till 6.
66-SE
Stänga en skiva
Tips!
•Du kan också visa skärmen FINALIZE genom att trycka på SETUP och sedan välja
(DISC SET) – [FINALIZE] med flervalsknappen.
•När du sätter i den stängda skivan i videokameran visas skivformatet i det övre högra
hörnet på det sätt som visas nedan:
– VIDEO-läge: VIDEO
– VR-läge: VR
•Stillbilder som konverterats till en film visas med
.
Stänga (finalize) en skiva för uppspelning på andra spelare
Obs!
•Utsätt inte videokameran för stötar eller vibrationer när en skiva håller på att stängas.
I VIDEO-läget kan du inte använda Photomovie för visning på den här videokameran.
Vill du spela upp stillbilder i en följd efter varandra på videokameran använder du
bildspelet (sid. 62).
•Om du ställer [PHOTOMOVIE] på [CREATE] under stängningen av skivan, kan det ta
en stund innan stängningen är färdig. Ju fler stillbilder som finns inspelade på skivan,
desto längre tid tar det att skapa en fotofilm.
•Stillbilder som inte är kompatibla med videokameran, t.ex. stillbilder som tagits med
en digital stillbildskamera och sedan kopierats till en dator, kan inte konverteras till
film med [PHOTOMOVIE].
•I vissa spelare kan det hända att uppspelningen gör paus mellan avsnitten.
67-SE
Stänga en skiva
Ändra skivans titel
Du kan ge varje skiva en titel genom att trycka på SETUP-knappen. Till en början är
skivans titel lika med det datum då skivan först användes.
För att ändra en skivtitel på skärmen för stängning av skivan väljer du [DISC TITLE]
med flervalsknappen och börjar från steg 4 på den här sidan.
1
Tryck på SETUP.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
[ SETUP ] : END
2
Välj
(DISC SET) med hjälp av flervalsknappen.
DISC SET
REC MODE
FORMAT
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
RETURN
STBY
SP
REMAIN
[30min]
[ SETUP ] : END
3
Välj [DISC TITLE] med hjälp av flervalsknappen.
DISC TITLE-menyn visas.
4
Radera oönskade tecken genom att välja [B] med flervalsknappen.
Tecknen raderas från slutet.
DISC TITLE
1 1 2004
P1
13:23
[
[
[ SETUP ] : END
5
Välj önskat tecken med hjälp av flervalsknappen.
Du kan använda upp till 20 tecken.
DISC TITLE
BEACH
[ SETUP ] : END
68-SE
P1
Stänga en skiva
6
Välj [SET] med hjälp av flervalsknappen.
Skivans titel lagras och teckenfönstret återgår till SETUP-menyn.
DISC SET
REC MODE
FORMAT
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
RETURN
BEACH
[ SETUP ] : END
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn på LCD-skärmen stängs.
Avbryta redigeringen av en skivtitel
Välj [ESC] med hjälp av flervalsknappen i något av stegen 4 till 5.
Obs!
När du ändrar en skivtitel som skapats med en annan utrustning raderas tecken
nummer 21 och alla efterföljande tecken.
Tips!
•Du kan lägga in ett mellanslag genom att välja [ ] mellan [&] och [?].
•När du trycker på SETUP i steg 6 lagras skivans titel och SETUP-menyn på LCDskärmen slocknar.
Stänga (finalize) en skiva för uppspelning på andra spelare
7
69-SE
Stänga en skiva
Uppspelning av en skiva på DVD-spelare eller liknande
Spela upp en skiva som spelats in i VIDEO-läget
Du kan spela upp stängda skivor, som spelats in i VIDEO-läget, på spelare som kan
spela upp DVD-R- eller DVD-RW-skivor.
När skivan har stängts i VIDEO-läget skapas en menyskärm som fungerar ungefär som
ett bildindex. På menyskärmen visas sex avsnitt per sida (max 200 sidor).
På DVD-spelarens menyskärm väljer du det avsnitt som du vill spela upp.
1
1 2004
1
1 2004
16 : 44
1
1 2004
16 : 02
10 : 30
1
1 2004
15 : 15
1
1 2004
15 : 38
1
1 2004
16 : 26
1
1 2004
16 : 45
Skivtitel
Inspelningsdatum
1/2
1
1 2004
10 : 30
Filmer
1
1 2004
16 : 50
1
1 2004
17 : 05
1
1 2004
17 : 30
1
1 2004
17 : 32
2/2
1
1
1 2004
17 : 10
1 2004
16 : 55
Stillbilder som konverterats till film
visas efter filmerna.
Den första stillbilden visas som
miniatyrbild.
Spela upp stillbilder
Stillbilder spelas upp som en bildfilm där bilderna byts var tredje sekund.
Du hoppar 10 bilder framåt om du trycker på m/M under uppspelningen.
Spela upp en skiva som spelats in i VR-läget
Du kan spela upp en stängd skiva som spelats in i VR-läget på spelare som kan hantera
DVD-RW-skivor i VR-läget.
På DVD-spelarens menyskärm väljer du det avsnitt som du vill spela upp.
Spela upp stillbilder
Hur du går tillväga skiljer sig åt mellan olika spelare. Mer information finns i
bruksanvisningen till spelaren.
Obs!
•Se till att vertikalt arbetande DVD-spelare med DVD-enheter är horisontellt placerade
under uppspelning.
•Använd inte 8 cm CD-adapter för till 8 cm DVD-skivor eftersom det kan orsaka
funktionsstörningar.
•Skivan går eventuellt inte att spela upp på vissa spelare.
•Vissa funktioner, t.ex. uppspelning av stillbilder, kanske inte går att använda på vissa
spelare.
•Vill du spela upp stillbilder på andra spelare måste stillbilderna först konverteras till
en Photomovie (sid. 79).
•Eftersom upplösningen (antalet bildpunkter) för konverterade Photomovie är lägre än
upplösningen hos de ursprungliga stillbilderna, visas bilderna inte med den skärpa
som originalbilderna har.
70-SE
Stänga en skiva
Spela upp en skiva på en dator med DVD-enhet
Vad som visas och hur du går tillväga varierar beroende på datorns operativsystem.
Uppspelning av filmer
1
2
Slå på strömmen till datorn.
Spela upp stillbilder
1
2
Slå på strömmen till datorn.
3
Klicka på [Start] t [My Computer].
Du kan också dubbelklicka på ikonen [My Computer] på skrivbordet.
Fönstret [My Computer] öppnas.
Placera den stängda skivan i datorns DVD-enhet.
När programvaran för uppspelning av DVD-skivor startar stänger du den.
Stänga (finalize) en skiva för uppspelning på andra spelare
Placera den stängda skivan i datorns DVD-enhet.
En programvara för uppspelning av DVD-skivor startar och filmen spelas upp.
Om programvaran för uppspelning av DVD-skivan inte startar automatiskt
kan du själv starta den från datorns [Start]-meny.
Det datum då skivan först togs i bruk används som volymetikett för skivan.
Om skivan användes första gången klockan 18:00 den 1 januari 2004:
2004_01_01_06H00M_PM
4
När skivan är isatt högerklickar du på DVD-enheten och klickar sedan på
[Open].
Skivans mappar visas.
5
Klicka på [DCIM] t [100MSDCF].
En lista över de stillbilder som finns på skivan visas.
6
Dubbelklicka på den fil som du vill visa.
Den valda stillbilden visas på skärmen.
71-SE
Stänga en skiva
Struktur och filnamn för filmer och stillbilder
Filmer och stillbilder lagras på skivan i följande mappar.
Filmer: Mappen VIDEO_TS (för VIDEO-läget)
Mappen DVD_RTAV (för VR-läget)
Stillbilder: Mappen DCIM\100MSDCF
Visning under Windows XP
Mapp för stillbilder
Mapp för filmer
Obs!
•Använd en DVD-enhet som kan hantera skivor med 8 cm diameter.
•En förutsättning är att det finns programvara för uppspelning av DVD-skivor
installerad på datorn.
•När du spelar upp film från skivan kan det i vissa fall hända att film och ljud hackar. I
så fall kan du pröva att kopiera filmen till datorns hårddisk.
•Det är inte säkert att skivan går att spela upp på alla datorer. Mer information finns i
bruksanvisningen till datorn.
Tips!
Om datorn saknar DVD-enhet kan du spela upp skivan genom att ansluta kameran
direkt till datorn med en USB-kabel (sid. 99, endast DCR-DVD101E/DVD201E).
72-SE
Inspelning på en stängd skiva – Öppna en
skiva (VIDEO-läge, endast DVD-RW-skivor)
Du kan spela in på stängda DVD-RW-skivor genom att först öppna dem. Det här kan
bara utföras för VIDEO-läget. Du behöver inte öppna skivor som spelats in i VR-läget.
Innan du börjar placerar du en stängd DVD-RW-skiva i videokameran.
1
2
3
Tryck på SETUP.
Välj
(DISC SET) med hjälp av flervalsknappen.
Välj [UNFINALIZE] med hjälp av flervalsknappen.
READY
EST. PROCESS TIME : 22sec
RECORDED AREA :
[ SETUP ] : END
4
Välj [EXECUTE] med hjälp av flervalsknappen.
Ett fönster där du uppmanas att bekräfta valet visas.
UNFINALIZE
EXECUTE
RETURN
NO
YES
EST. PROCESS TIME : 22sec
RECORDED AREA :
[ SETUP ] : END
5
Välj [YES] med hjälp av flervalsknappen.
Upplåsningen av skivan startar.
UNFINALIZE
EXECUTING
AVOID ANY VIBRATION
Stänga (finalize) en skiva för uppspelning på andra spelare
UNFINALIZE
EXECUTE
RETURN
0:10
6
Tryck på SETUP när [COMPLETED] visas.
Meddelandet på LCD-skärmen slocknar och du kan spela in på skivan igen.
Avbryta öppnandet av en skiva
Tryck på SETUP i något av stegen från 2 till 4.
Obs!
•Se till att strömmen till videokameran tas från ett vägguttag via nätadaptern.
•Om du kopplar ur nätadaptern när en skiva öppnas finns det risk att skivan inte
öppnas som den ska och kan sedan inte användas för att spela in ytterligare material.
•Utsätt inte videokameran för stötar eller vibrationer medan en skiva öppnas
(unfinalizing).
•Du kan bara öppna DVD-RW-skivor. Du kan inte öppna DVD-R-skivor.
Tips!
Det tar ungefär 20 sekunder för att öppna en skiva.
73-SE
Återinspelning på en redan använd skiva
– Formatering (endast för DVD-RW-skivor)
Du kan formatera inspelade DVD-RW-skivor så att de blir som nya. Tänk på att
formatering raderar all information på skivan.
Innan du börjar placerar du en inspelad DVD-RW-skiva i videokameran.
1
2
3
Tryck på SETUP.
Välj
(DISC SET) med hjälp av flervalsknappen.
Välj [FORMAT] med hjälp av flervalsknappen.
FORMAT
REC FORMAT
EXECUTE
RETURN
VIDEO
ALL DATA TO BE DELETED
EST. PROCESS TIME : 7sec
REC FORMAT : VIDEO
[ SETUP ] : END
4
Välj [REC FORMAT] med hjälp av flervalsknappen.
FORMAT
REC FORMAT
EXECUTE
RETURN
VIDEO
VR
ALL DATA TO BE DELETED
CAN PLAYBACK ON
VARIOUS DVD DEVICES.
CANNOT EDIT IN CAMCORDER
[ SETUP ] : END
5
Välj [VIDEO] eller [VR] med hjälp av flervalsknappen.
FORMAT
REC FORMAT
EXECUTE
RETURN
VIDEO
ALL DATA TO BE DELETED
EST. PROCESS TIME : 7sec
REC FORMAT : VIDEO
[ SETUP ] : END
6
Välj [EXECUTE] med hjälp av flervalsknappen.
Ett fönster där du uppmanas att bekräfta valet visas.
FORMAT
REC FORMAT
EXECUTE
RETURN
NO
YES
ALL DATA TO BE DELETED
EST. PROCESS TIME : 7sec
REC FORMAT : VIDEO
[ SETUP ] : END
7
Välj [YES] med hjälp av flervalsknappen.
Formateringen börjar.
FORMAT
EXECUTING
AVOID ANY VIBRATION
0:10
74-SE
Återinspelning på en redan använd skiva – Formatering (endast
för DVD-RW-skivor)
8
Tryck på SETUP när [COMPLETED] visas på LCD-skärmen.
FORMAT-menyn på LCD-skärmen stängs. Skivan är nu formaterad och du
kan spela in på den igen.
Avbryta formateringen
Tryck på SETUP i något av stegen från 2 till 6.
Tips!
•Det tar ungefär 10 sekunder att formatera en DVD-RW-skiva i VIDEO-läget och
ungefär 40 sekunder för att formatera en DVD-RW-skiva i VR-läget.
•När du formaterar en stängd skiva får du en skiva i något av följande lägen:
– VIDEO-läget: skivan öppnas
– VR-läget: skivan stängs
Du kan spela in ytterligare avsnitt eller redigera skivor som stängts i VR-läget.
Stänga (finalize) en skiva för uppspelning på andra spelare
Obs!
•Se till att strömmen till videokameran tas från ett vägguttag via nätadaptern.
•Om du kopplar bort nätadaptern under pågående formatering finns det risk att skivan
inte formateras korrekt eller att den skadas, vilket leder till att du inte kan spela in på
den.
•Utsätt inte videokameran för stötar eller vibrationer under pågående formatering.
•Du kan bara formatera DVD-RW-skivor. Du kan inte radera den information som är
inspelad på DVD-R-skivor.
75-SE
— Använda en skiva i VR-läget (endast DVD-RW-skivor) —
Bestämma uppspelningsordning på
videokameran – Spellista
Du kan redigera spellistan på DVD-RW-skivor som spelats in i VR-läget. Spellistan är
en lista som används för att ändra uppspelningsordningen för avsnitt så att du får dem
i den ordning du vill ha dem. Originalen till avsnitten påverkas inte även om du
redigerar eller raderar avsnitten i spellistan.
> (NEXT), knapp
Flervalsknapp:
EDIT, knapp
. (PREV), knapp
x (STOP), knapp
N (PLAY),
knapp
X (PAUSE), knapp
Obs!
•Du kan bara använda spellistan i VR-läget.
•Ta inte bort batteriet eller koppla bort nätadaptern från kameran så länge du
redigerar. Det kan skada skivan.
Lägga till filmer och stillbilder i spellistan
Sätt i en DVD-RW-skiva som spelats in i VR-läget i videokameran.
1
2
Ställ lägesratten på
(uppspelning/redigering).
Tryck på EDIT.
Skärmen för val av redigeringsalternativ visas.
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Välj [EDIT PLAYLIST] med hjälp av flervalsknappen.
Skärmen för redigering av spellistan visas.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/1
76-SE
Bestämma uppspelningsordning på videokameran – Spellista
4
Välj [SEL.ITEM] med hjälp av flervalsknappen.
EDIT
SEL. ITEM
ERASE
ADD
MOVE
DIVIDE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Välj [ADD] med hjälp av flervalsknappen.
6
ALL
SELECT
SELECT
Välj [
SELECT] (filmer) eller [
SELECT] (stillbilder) med hjälp av
flervalsknappen.
En lista med film- eller stillbildsminiatyrer visas.
EDIT
EXEC.
001
ADD
RET.
1
1 04
1/1
18:00
Visar den aktuella sidan/totala
antalet sidor.
Går bakåt på sidan.
7
Antal inspelade bilder
Välj det avsnitt du vill lägga in i spellistan med hjälp av flervalsknappen.
Det valda avsnittet markeras med .
Om du vill lägga till flera avsnitt upprepar du det här steget.
EDIT
EXEC.
004
Använda en skiva i VR-läget (endast DVD-RW-skivor)
EDIT
SEL. ITEM
ERASE
ADD
MOVE
DIVIDE
RETURN
ADD
RET.
1
1 04
1/1
18:30
Om du trycker på N startar uppspelningen av det valda avsnittet. Återgå till
skärmen för val av andra avsnitt genom att trycka på x.
8
Välj [EXEC.] med hjälp av flervalsknappen.
Ett fönster där du uppmanas att bekräfta valet visas.
EDIT
ADD
ADD?
EXEC.
RET.
77-SE
Bestämma uppspelningsordning på videokameran – Spellista
9
Välj [EXEC.] med hjälp av flervalsknappen.
De valda filmerna eller stillbilderna läggs till spellistan. När du lägger en
stillbild till en spellista konverteras den och registreras som en ny film i
filmmappen. När redigeringen är färdig visas återigen skärmen för redigering
av spellistan.
Registrera alla filmer på en och samma gång
Välj [
ALL] i steg 6.
Registrera alla stillbilder på en och samma gång
För mer information, se ”Konvertera alla stillbilder på skivan till en filmfil – Fotofilm”
på sid. 79.
Avbryta registreringen till spellistan
Tryck på EDIT i något av stegen från 3 till 8.
Tips!
•Du kan registrera upp till 999 avsnitt i spellistan.
•I en spellista kan du bara lägga till filmer av formatet MPEG. Stillbilder, som du spelat
in i JPEG-format, konverteras till MPEG-format när du lägger in dem i spellistan.
Originalstillbilderna behåller formatet JPEG.
•Stillbilder som konverterats till en film visas med
.
78-SE
Bestämma uppspelningsordning på videokameran – Spellista
Konvertera alla stillbilder på en skiva till en filmfil – Photomovie
Alla stillbilder på en skiva sparas som en enskild film när du skapar en Photomovie.
Om du sparar stillbilderna som en film kan du lägga till fler avsnitt i spellistan.
Sätt i en DVD-RW-skiva med inspelade stillbilder i videokameran.
1
2
Ställ lägesratten på
(uppspelning/redigering).
Tryck på EDIT.
Skärmen för val av redigeringsalternativ visas.
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Välj [EDIT MOVIE] med hjälp av flervalsknappen.
Skärmen för redigering av film visas.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/2
4
Välj [SEL. ITEM] med hjälp av flervalsknappen.
EDIT
SEL. ITEM
DELETE
DIVIDE
PHOTOMOVIE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Använda en skiva i VR-läget (endast DVD-RW-skivor)
EDIT STILL
Välj [PHOTOMOVIE] med hjälp av flervalsknappen.
Ett fönster där du uppmanas att bekräfta valet visas.
EDIT
PHOTOMOVIE
CREATE?
EXEC.
6
RET.
Välj [EXEC.] med hjälp av flervalsknappen.
Alla stillbilderna på skivan sparas som en enda filmfil.
.
Stillbilder som sparas som en film visas med
När sparningen är utförd visas återigen alternativvalsskärmen.
Avbryta sparningsprocessen
Tryck på EDIT i något av stegen från 3 till 5.
79-SE
Bestämma uppspelningsordning på videokameran – Spellista
Radera oönskade avsnitt från spellistan
Det inspelade originalmaterialet påverkas inte av att du raderar avsnitt från spellistan.
Sätt in en DVD-RW-skiva med en spellista i videokameran.
1
2
Ställ lägesratten på
(uppspelning/redigering).
Tryck på EDIT.
Skärmen för val av redigeringsalternativ visas.
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Välj [EDIT PLAYLIST] med hjälp av flervalsknappen.
Skärmen för redigering av spellistan visas.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/2
4
Välj [SEL. ITEM] med hjälp av flervalsknappen.
EDIT
SEL. ITEM
ERASE
ADD
MOVE
DIVIDE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Välj [ERASE] med hjälp av flervalsknappen.
EDIT
SEL. ITEM
ERASE
ADD
MOVE
DIVIDE
RETURN
6
SELECT
SELECT ALL
Välj [SELECT] med hjälp av flervalsknappen.
En lista med miniatyrbilder av de avsnitt som du lagt in i spellistan visas.
EDIT
EXEC.
001
80-SE
ERASE
RET.
1
1 04
1/2
18:00
Bestämma uppspelningsordning på videokameran – Spellista
7
Välj det avsnitt du vill radera med hjälp av flervalsknappen.
Det valda avsnittet markeras med .
Upprepa det här steget om du vill radera fler avsnitt.
EDIT
EXEC.
003
ERASE
RET.
1
1 04
1/2
18:10
Om du trycker på N startar uppspelningen av det valda avsnittet. Återgå till
skärmen för val av andra avsnitt genom att trycka på x.
Välj [EXEC.] med hjälp av flervalsknappen.
Ett fönster där du uppmanas att bekräfta valet visas.
EDIT
ERASE
ERASE?
EXEC.
9
RET.
Välj [EXEC.] med hjälp av flervalsknappen.
De valda avsnitten raderas från spellistan. När raderingen är utförd visas
återigen skärmen för redigering av spellistan.
Radera alla avsnitt på en och samma gång
Välj [SELECT ALL] i steg 6 och utför sedan steg 9.
Använda en skiva i VR-läget (endast DVD-RW-skivor)
8
Avbryta raderingen
Tryck på EDIT i något av stegen från 3 till 8.
Tips!
Stillbilder som du lägger till i en spellista konverteras till en filmfil av formatet MPEG.
Även om du raderar stillbilder från en spellista finns den stillbildskonverterade
filmfilen kvar. Vill du radera stillbilder som konverterats till en filmfil, se ”Radera
filmer/stillbilder” (sid. 89).
81-SE
Bestämma uppspelningsordning på videokameran – Spellista
Ändra ordningen i spellistan
Sätt in en DVD-RW-skiva med en spellista i videokameran.
1
2
Ställ lägesratten på
(uppspelning/redigering).
Tryck på EDIT.
Skärmen för val av redigeringsalternativ visas.
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Välj [EDIT PLAYLIST] med hjälp av flervalsknappen.
Skärmen för redigering av spellistan visas.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/2
4
Välj [SEL. ITEM] med hjälp av flervalsknappen.
EDIT
SEL. ITEM
ERASE
ADD
MOVE
DIVIDE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Välj [MOVE] med hjälp av flervalsknappen.
En lista med miniatyrbilder av de avsnitt som du lade in i spellistan visas.
EDIT
EXEC.
001
82-SE
MOVE
RET.
1
1 04
1/2
18:00
Bestämma uppspelningsordning på videokameran – Spellista
6
Välj det avsnitt du vill flytta med hjälp av flervalsknappen.
Det valda avsnittet markeras med .
Upprepa det här steget om du vill flytta fler avsnitt.
EDIT
EXEC.
001
MOVE
RET.
1
1 04
1/2
18:00
Om du trycker på N startar uppspelningen av det valda avsnittet. Återgå till
skärmen för val av andra avsnitt genom att trycka på x.
Välj [EXEC.] med hjälp av flervalsknappen.
Nu visas ett fönster där du anger vart avsnittet ska flyttas.
Flytta flyttindikatorn
EDIT
MOVE
RET.
[ENTER] : MOVE
1/2
8
Använd flervalsknappen för att flytta flyttmarkören dit du vill flytta avsnitten.
Ett fönster där du uppmanas att bekräfta valet visas.
EDIT
MOVE
MOVE?
EXEC.
9
RET.
Använda en skiva i VR-läget (endast DVD-RW-skivor)
7
Välj [EXEC.] med hjälp av flervalsknappen.
Det avsnitt du markerade i steg 6 flyttas till den plats du angav. Om du har
markerat flera avsnitt flyttas de i den ordning de har i spellistan.
När flyttningen är klar visas återigen skärmen för redigering av spellistan.
Avbryta ändringen av ordningen
Tryck på EDIT i något av stegen från 3 till 8.
83-SE
Bestämma uppspelningsordning på videokameran – Spellista
Dela upp en film i spellistan
Du kan dela upp filmer i 2 avsnitt. Att du delar upp en film i en spellista påverkar inte
originalinspelningen.
Sätt in en DVD-RW-skiva med en spellista i videokameran.
Obs!
Du kan inte dela upp filmer som konverterats från stillbilder.
1
2
Ställ lägesratten på
(uppspelning/redigering).
Tryck på EDIT.
Skärmen för val av redigeringsalternativ visas.
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Välj [EDIT PLAYLIST] med hjälp av flervalsknappen.
Skärmen för redigering av spellistan visas.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/2
4
Välj [SEL. ITEM] med hjälp av flervalsknappen.
EDIT
SEL. ITEM
ERASE
ADD
MOVE
DIVIDE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Välj [DIVIDE] med hjälp av flervalsknappen.
En lista med miniatyrbilder av de avsnitt som du lagt in i spellistan visas.
EDIT
DIVIDE
RET.
001
84-SE
1
1 04
1/2
18:00
Bestämma uppspelningsordning på videokameran – Spellista
6
Välj det avsnitt du vill dela med hjälp av flervalsknappen.
Uppspelningen av det valda avsnittet börjar.
0:00:12
RET.
DIVIDE
EXEC.
2:40
[
7
] : RETURN
[EDIT] : END
Uppspelad tid
Total uppspelningstid för de
valda avsnitten
Tryck på knappen i mitten av flervalsknappen vid den punkt där du vill dela
upp filmen i avsnitt.
Uppspelningen växlar över till pausläge.
2:40
[
] : RETURN
[EDIT] : END
När du valt u med
flervalsknappen justerar du
delningspunkten mer exakt.
Obs!
Eftersom videokameran bestämmer delningspunkten baserad på ökningar i steg om halva
sekunder, kan det förekomma en viss avvikelse mellan den punkt där du tryckte på c/C
och den verkliga delningspunkten.
8
Välj [EXEC.] med hjälp av flervalsknappen.
Ett fönster där du uppmanas att bekräfta valet visas.
DIVIDE
0:02:05
DIVIDE?
EXEC.
[
9
] : RETURN
Använda en skiva i VR-läget (endast DVD-RW-skivor)
0:02:05
RET.
DIVIDE
EXEC.
RET.
[EDIT] : END
Välj [EXEC.] igen med hjälp av flervalsknappen.
Uppdelningen av filmen startar. När delningen är klar visas återigen skärmen
för redigering av spellistan.
Avbryta uppdelningen
Tryck på EDIT i något av stegen från 3 till 8.
85-SE
Bestämma uppspelningsordning på videokameran – Spellista
Uppspelning av spellistan
Sätt in en DVD-RW-skiva med en spellista i videokameran.
1
Ställ lägesratten på
(uppspelning/redigering).
Bildindexfönstret visas.
001
2
1
1 04
1/2
18:00
Välj
(spellista) med hjälp av flervalsknappen.
En lista med miniatyrbilder av de avsnitt som du lade in i spellistan visas.
Flik för spellista
001
3
JA N
1 03
1/2
6 : 0 0 PM
Tryck på N.
Uppspelningen av spellistan startar. Stillbilderna visas på LCD-skärmen en
stund. Den återgår till bildindexfönstret när alla registrerade avsnitt har
spelats upp.
Starta uppspelningen från ett visst avsnitt
Välj avsnittet med hjälp av flervalsknappen.
Uppspelningen startar från det valda avsnittet.
Visa ett annat avsnitt under uppspelning
Tryck på ./>.
Göra paus i avsnittet
Tryck på X.
Avbryta uppspelningen
Tryck på x.
86-SE
Redigering av originalmaterialet
Originalen är de filmer och stillbilder som du spelat in på skivan. Du kan redigera
originalmaterialet på DVD-RW-skivor som spelats in i VR-läget. När du redigerar
originalen ändrar du det material du spelat in.
Dela upp en film
Du måste vara medveten om att det du gör delar upp originalinspelningarna på skivan.
Sätt in en DVD-RW-skiva med en inspelad film i videokameran.
Obs!
•Du kan inte dela upp stillbilder eller stillbilder som konverterats till en film.
•Om filmen finns med i en spellista påverkar inte uppdelningen filmen i spellistan.
Ställ lägesratten på
(uppspelning/redigering).
Tryck på EDIT.
Skärmen för val av redigeringsalternativ visas.
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Välj [EDIT MOVIE] med hjälp av flervalsknappen.
Skärmen för redigering av film visas.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
Använda en skiva i VR-läget (endast DVD-RW-skivor)
1
2
1/2
4
Välj [SEL. ITEM] med hjälp av flervalsknappen.
EDIT
SEL. ITEM
DELETE
DIVIDE
PHOTOMOVIE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Välj [DIVIDE] med hjälp av flervalsknappen.
En lista med miniatyrbilder av filmerna på skivan visas.
EDIT
DIVIDE
RET.
001
1
1 04
1/2
18:00
87-SE
Redigering av originalmaterialet
6
Välj det avsnitt du vill dela med hjälp av flervalsknappen.
Uppspelningen av den valda filmen börjar.
DIVIDE
EXEC.
0:00:12
RET.
2:40
[
7
] : RETURN
[EDIT] : END
Uppspelad tid
Total uppspelningstid
för de valda avsnitten
Tryck på mitten av flervalsknappen vid den punkt där du vill dela upp filmen
i avsnitt.
Uppspelningen växlar över till pausläge.
0:02:05
RET.
DIVIDE
EXEC.
2:40
[
] : RETURN
[EDIT] : END
När du valt u med
flervalsknappen justerar du
delningspunkten mer exakt.
Obs!
Eftersom videokameran bestämmer delningspunkten baserad på ökningar i steg om
halva sekunder, kan det förekomma en viss avvikelse mellan den punkt där du tryckte
på c/C och den verkliga delningspunkten.
8
Välj [EXEC.] med hjälp av flervalsknappen.
Ett fönster där du uppmanas att bekräfta valet visas.
DIVIDE
0:02:05
DIVIDE?
EXEC.
[
9
] : RETURN
RET.
[EDIT] : END
Välj [EXEC.] igen med hjälp av flervalsknappen.
Uppdelningen av filmen startar. När delningen är klar visas återigen skärmen
för filmredigering.
Avbryta uppdelningen
Tryck på EDIT i något av stegen från 3 till 8.
88-SE
Redigering av originalmaterialet
Radera filmer/stillbilder
Kom bara ihåg att den inspelade informationen verkligen raderas från skivan.
Sätt i en inspelad DVD-RW-skiva i videokameran.
Obs!
•När du raderar filmer raderas de även från den spellista de eventuellt är registrerade i.
•Det är inte säkert att raderingen av avsnitt skapar tillräckligt utrymme för att spela in
fler filmer eller stillbilder.
Ställ lägesratten på
(uppspelning/redigering).
Tryck på EDIT.
Skärmen för val av redigeringsalternativ visas.
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Välj [EDIT MOVIE] eller [EDIT STILL] med hjälp av flervalsknappen.
Skärmen för redigering av filmer eller stillbilder visas.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/2
4
Välj [SEL. ITEM] med hjälp av flervalsknappen.
EDIT
SEL. ITEM
DELETE
DIVIDE
PHOTOMOVIE
RETURN
5
Använda en skiva i VR-läget (endast DVD-RW-skivor)
1
2
SELECT
SELECT ALL
Välj [DELETE] med hjälp av flervalsknappen.
EDIT
SEL. ITEM
DELETE
DIVIDE
PHOTOMOVIE
RETURN
SELECT
SELECT ALL
89-SE
Redigering av originalmaterialet
6
Välj [SELECT] med hjälp av flervalsknappen.
En lista med miniatyrbilder av de filmer eller stillbilder som finns inspelade på
skivan visas.
EDIT
EXEC.
001
7
DELETE
RET.
1
1 04
1/2
18:00
Välj ett avsnitt med hjälp av flervalsknappen.
Det valda avsnittet markeras med .
Upprepa det här steget om du vill markera fler filmer eller stillbilder.
EDIT
EXEC.
001
DELETE
RET.
1
1 04
1/2
18:00
Om du trycker på N startar uppspelningen av det valda avsnittet. Du
kommer tillbaka till skärmen för val av andra avsnitt genom att trycka på x.
8
Välj [EXEC.] med hjälp av flervalsknappen.
Ett fönster där du uppmanas att bekräfta valet visas.
EDIT
DELETE
DELETE?
DEL. FROM PLAYLIST, TOO
EXEC.
9
RET.
Välj [EXEC.] med hjälp av flervalsknappen.
De valda filmerna eller stillbilderna raderas från skivan. När raderingen är
utförd visas åter alternativvalsskärmen.
Radera alla filmer/stillbilder i en mapp samtidigt
Välj [SELECT ALL] i steg 6.
Avbryta raderingen
Tryck på EDIT i något av stegen från 3 till 8.
Tips!
Om du vill radera alla filmer eller stillbilder på skivan kan du formatera skivan (sid.
74).
90-SE
— Visa inspelningar/kopiera skivor/redigera inspelningar på en dator (endast DCR-DVD101E/DVD201E) —
Ansluta videokameran till en dator
– Introduktion
Obs!
•Beroende på vilken dator du använder är det
inte säkert att avsnitten överförs som de ska.
I så fall ställer du [USB SPEED] på [FULLSPEED] under
(SETUP MENU) i SETUPfönstret.
•Beroende på vilket program du använder
kan det hända att filstorleken ökar när du
öppnar en stillbildsfil.
•Det är inte säkert att kommunikationen
mellan videokameran och datorn kan
återupprättas efter vilo- och väntelägena
(suspend, resume och sleep).
•Du kan inte använda programvaran på den
medföljande CD-ROM-skivan under Mac OS
eller Mac OSX.
Tips!
•Den här videokameran använder sig av HiSpeed USB (specifikationen USB 2.0). Du kan
överföra information med en högre hastighet
med en dator som hanterar Hi-Speed USB.
•När du ansluter ett USB-gränssnitt som inte
hanterar Hi-Speed USB blir
överföringshastigheten densamma som för
USB 1.1 (USB full speed).
Systemkrav
Operativsystem (OS):
Microsoft Windows Me,
Microsoft Windows 2000 Professional,
Microsoft Windows XP Home Edition or
Microsoft Windows XP Professional.
Ovanstående operativsystem måste vara
fabriksinstallerade. Felfri användning kan inte
garanteras om ett system har uppgraderats till
något av ovan nämnda operativsystem, felfri
användning kan inte heller garanteras för
datorer med flera operativsystem (multi-boot).
Processor (CPU):
Minst en Intel Pentium III, 500 MHz eller
snabbare (Intel Pentium III, 1 GHz eller
snabbare rekommenderas)
Programvara:
DirectX 8.0a eller senare
Ljudsystem:
16 bitars stereoljudkort och stereohögtalare
Minne:
64 MB eller mer
Hårddisk:
Krav på tillgängligt utrymme för installation:
minst 250 MB
Rekommenderat tillgängligt hårddiskutrymme:
minst 2 GB (beroende på hur stora filer du
tänker arbeta med)
Grafik:
Grafikkort med 4 MB VRAM eller mer, minst
800 × 600 bildpunkter Hi-color (16 bitars färg,
65 000 färger), grafikdrivrutin som kan hantera
DirectDraw. (Med 800 × 600 bildpunkter eller
lägre, 256 färger eller färre, kommer den här
produkten inte att fungera korrekt.)
USB-port:
Måste finnas som standard.
Kontakta datorförsäljaren om du vill veta mer
om vilka anslutningar datorn har och vilken
redigeringsprogramvara som finns installerad
på den.
Visa inspelningar/kopiera skivor/redigera inspelningar på en dator (endast DCR-DVD101E/DVD201E)
Innan du kan ansluta videokameran till datorn
måste du installera en USB-drivrutin och
programvara på datorn.
USB-drivrutinen samt programvaran för
redigering av avsnitt finns på CD-ROM-skivan
som medföljer datorn. Du kan göra följande
om du ansluter videokameran till en dator
med USB-kabeln:
•Kopiera inspelade avsnitt till datorn
•Visa inspelade avsnitt på datorns bildskärm
•Redigera avsnitt som kopierats till datorn
•Kopiera skivor
•Skapa DVD-original med inspelade avsnitt
som lagrats på datorn.
91-SE
Ansluta videokameran till en dator – Introduktion
Installera USB-drivrutinen
3
Utför följande procedur innan du
ansluter USB-kabeln till datorn.
Flytta markören till [USB Driver] och
klicka.
Installationsguiden (InstallShield
Wizard) startar.
För att kunna kontrollera videokameran från
datorn installerar du USB-drivrutinen.
Använder du Windows 2000 Professional
eller Windows XP Home Edition/Professional
Logga in som administratör.
1
Slå på strömmen till datorn och låt
Windows starta.
Om datorn redan är påslagen avslutar
du alla program som du eventuellt kör.
2
Sätt in den medföljande CD-ROMskivan i datorns CD-ROM-enhet.
Menyfönstret för installation öppnas.
Om menyfönstret inte öppnas, kan du
dubbelklicka på [My Computer] (Den
här datorn) och sedan på [ImageMixer]
(CD-ROM-enheten). Menyfönstret visas
efter en stund.
4
Klicka på [Next].
Installationen av USB-drivrutinen
startar.
Dialogrutan [InstallShield Wizard
Complete] visas efter en stund.
5
Klicka på [Finish].
Därmed är installationen av USBdrivrutinen slutförd.
Obs!
USB-drivrutinen kan inte installeras korrekt
om du ansluter USB-kabeln innan
installationen av USB-drivrutinen är klar. I så
fall får du installera om USB-drivrutinen
genom att utföra proceduren under ”Om det
inte går att installera USB-drivrutinen” (sid.
98).
92-SE
Ansluta videokameran till en dator – Introduktion
Installation av programvaran
Följ instruktionerna som ges i
skärmmeddelandena. När fönstret
[Setup Type] visas kontrollerar du att
[PAL] är markerat och fortsätter sedan
med proceduren. Dialogrutan
[InstallShield Wizard Complete] visas.
4
Klicka på [Finish].
Installationen av ImageMixer är därmed
slutförd. Dialogrutan för installation av
WINASPI visas.
5
Klicka på [OK] och följ instruktionerna
som ges i skärmmeddelandena.
6
När dialogrutan [InstallShield Wizard
Complete] visas klickar du på [Finish].
7
När datorn har startats om tar du ur
CD-ROM-skivan från CD-ROMenheten.
Installera programvaran ImageMixer Ver.1.5
for Sony DVD Handycam (kallas i
fortsättningen ImageMixer), som gör att du
kan hantera filmer och stillbilder som överförts
från videokameran till datorn samt
programvaran WINASPI som du använder för
att bränna information på CD-R/CD-RWskivor.
1
2
När installationen av USB-drivrutinen
är klar klickar du på [ImageMixer] i
menyfönstret.
Installationsguiden startas och [Choose
Setup Language], fönstret för språkval,
visas.
Om menyfönstret inte öppnas, kan du
dubbelklicka på [My Computer] (Den
här datorn) och sedan på [ImageMixer]
(CD-ROM-enheten). Menyfönstret visas
efter en stund.
Välj önskat språk och klicka sedan på
[OK].
Obs!
På en dator som saknar DirectX 8.0a eller
senare startar installationen av DirectX. Följ
instruktionerna i skärmmeddelandena och
starta om datorn när installationen är slutförd.
Om WINASPI
För att kunna använda bränningsfunktionen
ImageMixer CD måste du installera WINASPI.
Om du har ett annat bränningsprogram
installerat sedan tidigare är det inte säkert att
dess bränningsfunktioner fungerar som de ska.
Om du får problem bör du installera om
originalprogrammet och byta ut WINASPI.
Bränningsfunktionen ImageMixer CD kanske
inte fungerar som den ska.
Visa inspelningar/kopiera skivor/redigera inspelningar på en dator (endast DCR-DVD101E/DVD201E)
3
93-SE
Ansluta videokameran till en dator – Introduktion
Ansluta videokameran till
datorn
Obs!
•Det är viktigt att du installerar USBdrivrutinen innan du ansluter videokameran
till datorn. Drivrutinen installeras inte
korrekt om du ansluter videokameran till
datorn innan drivrutinen är installerad.
•Du kan bara ansluta en videokamera till en
enskild dator.
•Felfri användning kan inte garanteras om du
ansluter videokameran via en USB-hub eller
till en USB-port som inte fanns installerad i
datorn som standard.
•Felfri användning kan inte garanteras för alla
de rekommenderade datorsystemen.
5
Välj [Install the software automatically
(Recommended)] och klicka sedan på
[Next].
6
Se till att [Sony DVD Handycam] är
markerat som bästa alternativ och klicka
sedan på [Next.]
Klicka på alternativet [Sony DVD
Handycam] om det inte redan är
markerat.
Dialogrutan [Completing the Found
New Hardware Wizard] visas.
För användare av Microsoft
Windows XP
1
2
Anslut nätadaptern till videokameran.
Ställ lägesratten på
redigering).
(uppspelning/
3
Slå på strömmen till videokameran
genom att trycka på POWER-knappen
under några sekunder.
4
Anslut (USB)-kontakten på
videokameran och (USB)-porten på
datorn med den USB-kabel som
medföljer videokameran.
USB-port
USB-kabel
(medföljer)
USB-kontakt
Datorn identifierar videokameran och
guiden [Found New Hardware Wizard]
startar.
94-SE
Ansluta videokameran till en dator – Introduktion
7
Klicka på [Finish].
Förbindelsen mellan videokameran och
datorn är klar.
Kontrollera installationen av USBdrivrutinen
1
2
3
4
1
2
3
Anslut nätadaptern till videokameran.
Ställ lägesratten på
redigering).
(uppspelning/
Slå på strömmen till videokameran
genom att trycka på POWER-knapppen
under några sekunder.
4
Anslut (USB)-kontakten på
videokameran och (USB)-porten på
datorn med den USB-kabel som
medföljer videokameran.
USB-port
USB-kabel
(medföljer)
USB-kontakt
Datorn identifierar videokameran och
dialogrutan [Found New Hardware]
visas.
5
Följ instruktionerna som ges i
skärmmeddelandena.
Förbindelsen mellan videokameran och
datorn är klar.
Visa inspelningar/kopiera skivor/redigera inspelningar på en dator (endast DCR-DVD101E/DVD201E)
5
Klicka på [Start] t [Control Panel].
Klicka på [Performance and
Maintenance] t [System].
Fönstret [System Properties] visas.
Klicka på fliken [Hardware].
Klicka på [Device Manager].
Fönstret [Device Manager] visas.
Kontrollera att [SONY DDX-A1010 USB
Device] visas under [DVD/CD-ROM
drives], [Generic volume] under
[Storage volumes] (Lagringsvolymer)
samt [USB Mass Storage Device] under
[Universal Serial Bus controllers] (USBstyrenheter).
Om alla enheter visas betyder det att
USB-drivrutinen har installerats på rätt
sätt. Om någon av dessa enheter inte
visas installerar du USB-drivrutinen på
nytt genom att följa instruktionerna
under ”Om det inte går att installera
USB-drivrutinen” (sid. 98).
För användare av Microsoft
Windows 2000
95-SE
Ansluta videokameran till en dator – Introduktion
Kontrollera installationen av USBdrivrutinen
1
2
3
4
5
Klicka på [Start] t [Settings] t
[Control Panel].
Klicka på [System].
Fönstret [System Properties] visas.
Klicka på fliken [Hardware].
Klicka på [Device Manager].
Fönstret [Device Manager] visas.
Kontrollera att [SONY DDX-A1010 USB
Device] visas under [DVD/CD-ROM
drives], [Generic volume] under
[Storage volumes] (Lagringsvolymer)
samt [USB Mass Storage Device] under
[Universal Serial Bus controllers] (USBstyrenheter).
Om alla enheter visas betyder det att
USB-drivrutinen har installerats på rätt
sätt. Om någon av dessa enheter inte
visas installerar du USB-drivrutinen på
nytt genom att följa instruktionerna
under ”Om det inte går att installera
USB-drivrutinen” (sid. 98).
För användare av Microsoft
Windows Me
1
2
3
Anslut nätadaptern till videokameran.
Ställ lägesratten på
redigering).
(uppspelning/
Slå på strömmen till videokameran
genom att trycka på POWER-knapppen
under några sekunder.
4
Anslut (USB)-kontakten på
videokameran och (USB)-porten på
datorn med den USB-kabel som
medföljer videokameran.
USB-port
USB-kabel
(medföljer)
USB-kontakt
Datorn identifierar videokameran och
dialogrutan [New Hardware Found]
visas.
5
96-SE
Följ instruktionerna i
skärmmeddelandena och starta om
datorn.
Förbindelsen mellan videokameran och
datorn är klar.
Ansluta videokameran till en dator – Introduktion
Kontrollera installationen av USBdrivrutinen
1
2
3
4
Koppla bort USB-kabeln
1
Stäng av enheten genom att flytta
markören till ikonen [Unplug or Eject
Hardware] i aktivitetsfältet och klicka.
2
När dialogrutan [Safe to Remove
Hardware] visas kan du koppla bort
USB-kabeln och slå av strömmen till
videokameran.
Obs!
•Glöm inte bort att slå av strömmen till
videokameran när du kopplat bort USBkabeln från datorn. Om du stänger av
videokameran medan den är ansluten till
datorn kan det medföra att anslutningen inte
avbryts korrekt.
•Koppla aldrig bort USB-kabeln när ACCESSlampan lyser rött. Det kan skada skivan.
Visa inspelningar/kopiera skivor/redigera inspelningar på en dator (endast DCR-DVD101E/DVD201E)
Klicka på [Start] t [Settings] t
[Control Panel].
Klicka på [System].
Fönstret [System Properties] visas.
Klicka på [Device Manager].
Fönstret [Device Manager] visas.
Kontrollera att [SONY DDX-A1010]
visas under [CDROM], [Sony DVD
Handycam] under [Storage device],
samt [USB Mass Storage Device] under
[Universal Serial Bus controllers].
Om alla enheter visas betyder det att
USB-drivrutinen har installerats på rätt
sätt. Om någon av dessa enheter inte
visas installerar du USB-drivrutinen på
nytt genom att följa instruktionerna
under ”Om det inte går att installera
USB-drivrutinen” (sid. 98).
97-SE
Ansluta videokameran till en dator – Introduktion
Om det inte går att installera
USB-drivrutinen
USB-drivrutinen har registrerats på fel sätt
eftersom du anslöt videokameran till datorn
innan installationen av USB-drivrutinen var
färdig. Den felaktiga informationen för USBdrivrutinen raderas när du installerar om
drivrutinen på rätt sätt. Följande procedur
beskriver hur du gör för att installera USBdrivrutinen.
1
2
3
4
98-SE
Koppla bort videokameran från datorn
genom att utföra proceduren under
”Koppla bort USB-kabeln” (sid. 97).
Installera USB-drivrutinen igen genom
att utföra proceduren under ”Installera
USB-drivrutinen” (sid. 92).
När dialogrutan ”InstallShield Wizard
complete” har stängts startar du om
datorn.
Anslut videokameran till datorn genom
att följa proceduren under ”Ansluta
videokameran till datorn” (sid. 94).
Därmed är installationen av USBdrivrutinen klar, liksom anslutningen
mellan videokameran och datorn.
Använda direkthjälpen
Till ImageMixer finns en direkthjälp som
innehåller en utförlig handledning till
programvaran ImageMixer.
1
Klicka på
i fönstrets övre högre hörn.
Du kan också klicka på [Start] t
[Programs] ([All Programs] i Windows
XP) t [PIXELA] t [ImageMixer] t
[Help].
Hjälpfönstret ImageMixer Help visas.
2
Med hjälp av innehållsförteckningen
kan du kan hitta den information du
behöver.
Stänga direkthjälpen
Klicka på knappen
hörn.
i fönstrets övre högre
Om du har några frågor om ImageMixer
ImageMixer är en produkt från PIXELA
Corporation. Mer information finns i
bruksanvisningen på den CD-ROM-skiva som
följer med videokameran.
Visa inspelningarna på en dator
För att du ska kunna visa inspelningarna på en
dator måste USB-drivrutinen och
programvaran ImageMixer vara installerade
på datorn (sid. 92, 93).
Dubbelklicka på ikonen [ImageMixer
Ver.1.5 for Sony DVD Handycam] på
skrivbordet i Windows.
Du kan också klicka på [Start] t
[Programs] ([All Programs] i Windows
XP) t [PIXELA] t [ImageMixer] t
[PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony
DVD Handycam].
Programmet ImageMixer startar och
titeldialogrutan visas.
8
Klicka på
till vänster i fönstret.
Miniatyrbilder av de avsnitt som finns
inspelade på skivan visas.
Om miniatyrbilderna inte visas klickar
Använder du Windows 2000 Professional
eller Windows XP Home Edition/
Professional,
loggar du in som administratör.
Visa avsnitt från skivan
Genom att placera en inspelad skiva i
videokameran, och sedan ansluta kameran till
datorn, kan du visa de avsnitt som finns
inspelade på skivan utan att först stänga den.
1
Slå på strömmen till datorn och låt
Windows starta.
2
3
Anslut nätadaptern till videokameran.
Ställ lägesratten på
(uppspelning/
redigering).
4
Slå på strömmen till videokameran
genom att trycka på POWER-knapppen
under några sekunder.
5
Sätt in en inspelad skiva i
videokameran.
6
Anslut (USB)-kontakten på
videokameran och (USB)-porten på
datorn med den USB-kabel som
medföljer videokameran.
du på
, klicka sedan på
.
Miniatyrbilder
USB-port
USB-kabel
(medföljer)
USB-kontakt
Om du vill visa filmer klickar du på
; om du vill visa stillbilder klickar
du på
.
Visa inspelningar/kopiera skivor/redigera inspelningar på en dator (endast DCR-DVD101E/DVD201E)
7
99-SE
Visa inspelningarna på en dator
9
Dubbelklicka på den miniatyrbild som
motsvarar det avsnitt som du vill visa.
Det valda avsnittet kopieras tillfälligtvis
till datorn och visas i
förhandsgranskningsfönstret.
Du återgår till listan med
miniatyrbilderna genom att klicka på
nere till höger i fönstret.
Spara ett avsnitt på datorn
1
Klicka på miniatyrbilden som motsvarar
det avsnitt som du vill spara.
2
.
Klicka på
Det valda avsnittet sparas på datorn.
Visa albumet
1
2
Klicka på
.
Dubbelklicka på den miniatyrbild som
motsvarar det avsnitt som du vill visa.
Det valda avsnittet visas. Om du har
valt en film startar du uppspelningen
.
genom att klicka på
Du återgår till listan med
miniatyrbilderna genom att klicka på
uppe till höger i fönstret.
100-SE
Obs!
•USB-drivrutinen kan inte registreras korrekt
om du ansluter USB-kabeln innan
installationen av USB-drivrutinen är klar. I så
fall får du installera om USB-drivrutinen
genom att utföra proceduren under ”Om det
inte går att installera USB-drivrutinen” (sid.
98).
•Det kan ta en stund för avsnittet att sparas på
en dator, beroende på inspelningsläget (sid.
32) och filmens längd.
•Du kan inte ta ur skivan från videokameran
under tiden som du visar miniatyrbilderna
på datorns bildskärm.
•Om något fel uppstår stänger du alla
program och startar sedan om datorn.
Tips!
•Ett album kan ses som en enhet för
registrering och hantering av filmer och
stillbilder som du sparar från videokameran
till datorn.
•Stillbilder som konverterats till en film visas
inte.
Göra en kopia av skivan – Skivkopiering
Göra en kopia av skivan
Du kan göra en kopia av en stängd skiva.
1
Slå på strömmen till datorn och låt
Windows starta.
2
3
Anslut nätadaptern till videokameran.
Ställ lägesratten på
(uppspelning/
redigering).
Slå på strömmen till videokameran
genom att trycka på POWER-knapppen
under några sekunder.
5
Sätt in en inspelad och stängd skiva i
videokameran.
6
Anslut (USB)-kontakten på
videokameran och (USB)-porten på
datorn med den USB-kabel som
medföljer videokameran.
kopieringen är slutförd visas tar du ut
skivan och sätter i en ny skiva i
videokameran.
12 Klicka på [OK].
Kopieringen av informationen från
datorn till den nya skivan startar. När
skivkopieringen är slutförd visas en
dialogruta med en fråga om du vill göra
fler kopior.
13 Om du vill göra fler kopior klickar du
på [OK].
En ny kopiering påbörjas.
Om du inte vill göra ytterligare en kopia
avslutar du processen genom att klicka
på [Cancel].
14 Ta ur skivan genom att följa
instruktionerna som ges i
skärmmeddelandena.
USB-port
USB-kabel
(medföljer)
USB-kontakt
7
Starta programmet ImageMixer på
datorn.
8
9
Klicka på
till vänster i fönstret.
Klicka på
.
Dialogrutan för bekräftelse visas.
Obs!
•Det kan ta en stund för avsnittet att sparas,
beroende på inspelningskvaliteten (sid. 32)
och filmens längd.
•Du kan inte kopiera skivor som inte är
stängda.
•Du kan inte kopiera en DVD-RW-skiva som
spelats in i VR-läget till en DVD-R-skiva.
Använd istället en annan DVD-RW-skiva.
•ACCESS-lampan tänds när du kopierar en
skiva. När skivan kopieras kan du inte ta ur
skivan.
•Om du använder DVD-RW-skivor som
kopieringsmedium kan du inte öppna skivan
och fortsätta spela in på videokameran
eftersom kopieringsmediets format skiljer sig
från det format som videokameran använder.
Om du vill spela in mer på DVD-RW-skivan
måste du först formatera den.
Tips!
Vill du använda skivan med andra DVDprogram måste du utföra en exportprocedur
för filen. Mer information finns i direkthjälpen
till ImageMixer.
Visa inspelningar/kopiera skivor/redigera inspelningar på en dator (endast DCR-DVD101E/DVD201E)
4
10 Klicka på [OK].
11 När meddelandet som bekräftar att
101-SE
Redigera och spara avsnitt
Redigera filmer
Du kan sammanfoga fler avsnitt så att de
bildar ett enda avsnitt.
1
2
Klicka på
i titelfönstret.
Fönstret växlar över till läget [Movie
Editing Environment] och
miniatyrbilder visas.
Dra och släpp miniatyrbilderna på
storyboarden (händelselinjen) i den
ordning du vill ha dem.
Miniatybild
Spara filmen på datorn
När du är klar med redigeringen av filmen kan
du spara den på datorn. Följande procedur är
ett exempel och beskriver hur du gör för att
spara filmen i mappen [My Documents].
1
Klicka på
i fönstrets övre högre
hörn.
Dialogrutan [Output Format Settings]
visas.
2
3
Klicka på [OK].
Välj mappen [My Documents] som plats
för den sparade filen, ge sedan filen ett
namn och spara den genom att klicka på
[OK].
Den film du sparar lagras som en ny fil i
albumet.
Obs!
I följande fall tar det en stund att spara filen:
– när filen innehåller både filmer och
stillbilder.
– när filen innehåller flera inspelningslägen
(HQ/SP/LP).
– när du har använt effekter som t.ex. toning.
Visa den sparade filen
Dubbelklicka på den sparade filen (i det här
exemplet finns den i mappen [My Documents]).
Windows Media Player startar och
uppspelningen av filen startar.
Händelselinje
Om du vill ta bort ett visst avsnitt
klickar du på avsnittet och klickar sedan
på
.
102-SE
Skapa en originalskiva
Album-meny:
Klicka för att ändra det
album som visas.
Du kan redigera de avsnitt som finns
registrerade i albumet och skapa ett DVDoriginal.
Skivtitel
Skapa en meny
Titel
En meny behövs om du vill använda en DVDspelare för att spela upp en skiva som du har
spelat in på videokameran.
1
Klicka på
i titelfönstret.
Fönstret [Layout mode] visas.
4
2
Klicka på fliken
bakgrund.
3
Till bakgrunden drar och släpper du
miniatyrbilderna av de avsnitt som du
vill spela in på skivan.
Miniatyrbilderna ändras till ikoner och
de valda avsnitten registreras som
innehåll på skivan.
Du kan registrera ett album som en
separat titel genom att dra albumet till
bakgrunden och släppa det där. Du kan
också sammanfoga avsnitt från fler
album och visa dem under en enda titel.
och välj en
Vill du ändra namn och utseende på
ikonerna klickar du på fliken
Klicka på ikonen och ändra
inställningarna.
flik
.
Visa inspelningar/kopiera skivor/redigera inspelningar på en dator (endast DCR-DVD101E/DVD201E)
Bakgrund
103-SE
Skapa en originalskiva
5
Vill du ändra den skivtitel som visas i
menyn klickar du på fliken
.
Ändra inställningarna, t.ex. namn och
typsnitt.
flik
Redigera innehållet
Du kan redigera innehållet genom att lägga till
eller radera avsnitt, ändra ordningen på
avsnitten och bestämma vilka bilder som ska
användas som miniatyrer.
1
Klicka på ikonen som motsvarar det du
vill redigera, klicka sedan på
vänster i fönstret.
Fönstret [Album mode] visas.
till
Tips!
När du skapar en DVD-skiva i datorns DVDenhet kan du ändra ”Disc Type” från [1.4G] till
uppe till höger i
[4.7G] genom att klicka på
fönstret. Om du väljer [4.7G] kan du utnyttja
hela inspelningskapaciteten hos DVD-R/DVDRW-skivor med 12 cm diameter.
104-SE
2
Använd dra och släpp-tekniken för att
lägga till och/eller ändra ordningen på
innehållet.
Du raderar innehållet genom att klicka
.
på innehållet och sedan klicka på
Tänk på att bilder som valts som
miniatyrbild inte kan raderas.
Skapa en originalskiva
Spela in en skiva
Kontrollera att menyn är som du vill ha den
och kontrollera innehållet i
förhandsgranskningsfönstret; spela sedan in
innehållet på en skiva.
Klicka på
till vänster i fönstret.
Fönstret [Writing mode] visas.
2
Förhandsgranska innehållet genom att
klicka på knappen i rutan
(Förhandsgranskningspanelen) uppe till
vänster i fönstret.
Spelar upp
det avsnitt
som
motsvarar
den
markerade
ikonen.
Markerar
ikonen
N:
Uppspelning
./>:
Går framåt/
bakåt i
innehållet.
X: Paus
x: Stopp
TITLE:
Återgår till
menyn.
När du kontrollerat att allt innehåll är
som du vill ha det använder du USBkabeln för att ansluta videokameran till
datorn och sätter sedan en oinspelad
skiva i videokameran.
4
Klicka på
.
Fönstret [DVD Video Output] visas.
5
Klicka på [OK].
Inspelningen på skivan startar.
När inspelningen är klar visas en
dialogruta med frågan om du vill göra
fler kopior.
6
Vill du göra fler kopior klickar du på
[OK].
En ny kopiering påbörjas.
Vill du avsluta proceduren klickar du på
[Cancel].
7
Ta ur skivan genom att följa
instruktionerna som ges i
skärmmeddelandena.
Obs!
•Beroende på inspelningsläge och
inspelningstiden kan det ta en stund att spara
avsnittet.
•ACCESS-lampan tänds när du spelar in en
skiva. När skivan spelas in kan du inte ta ur
den.
Visa inspelningar/kopiera skivor/redigera inspelningar på en dator (endast DCR-DVD101E/DVD201E)
1
3
105-SE
— Ansluta videokameran till en TV eller videobandspelare —
Kopiera skivor till band
Du kan kopiera filmer som spelats in på en
skiva genom att ansluta en videobandspelare
till videokameran och använda videokameran
som uppspelare.
Ansluta videokameran till en
videobandspelare
Anslut videokameran till videobandspelaren
med den medföljande A/V-kabeln.
AUDIO/VIDEO
A/V-kabel
(medföljer)
Vit
Gul
Svart
Röd
Videobandspelare
AUDIO S VIDEO
VIDEO INPUT
: Signalflöde
106-SE
Tips
•Du kan utföra redigeringen med en
videobandspelare som kan hantera följande
system:
8 mm,
Hi8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC,
Betamax,
mini DV,
DV,
Digital8,
MICRO MV
•Om ljudet på videobandspelaren är i mono
ansluter du A/V-kabelns gula kontakt till
videobandspelarens videoingång och den
vita eller röda kontakten till
videobandspelarens ljudingång. När den vita
kontakten är ansluten sänds ljudet ut från
den vänstra ljudkanalen, när den röda
kontakten är ansluten sänds ljudet ut från
den högra ljudkanalen.
•Ansluter du via en S-videokontakt återges
bilderna bättre. Om det finns en Svideokontakt på den enhet som du tänker
ansluta, ansluter du S-videokontakten till
den kontakten, istället för att använda den
gula videokontakten. Du får inget ljud om du
bara ansluter via S-videokontakten.
Kopiera skivor till band
Kopiering till ett band
Innan du börjar
•Ställ [DISPLAY] under
(OTHERS) på
[LCD] i SETUP-menyn. (Ursprunglig
inställning är [LCD].)
•Släck indikatorerna så att de inte spelas in på
det redigerade bandet; du släcker dem
genom att trycka på följande knappar:
– DISPLAY/BATT INFO
– DISPLAY på fjärrkontrollen
– DATA CODE på fjärrkontrollen.
Placera den inspelade skivan i
videokameran.
2
Förbered videobandspelaren för
inspelning.
Sätt ett tomt band (eller ett band som du
kan spela över) i videobandspelaren.
Ställ ingångsväljaren på LINE.
Mer information finns i
videobandspelarens bruksanvisning.
3
Starta inspelningen på
videobandspelaren.
4
Spela upp den inspelade skivan på
videokameran.
När kopieringen är färdig
Stoppa inspelningen på videobandspelaren,
tryck sedan på x på videokameran.
Ansluta videokameran till en TV eller videobandspelare
1
107-SE
Kopiera ett TV-program eller videoband till
en skiva (endast DCR-DVD101E/DVD201E)
Du kan spela in en skiva från en annan
videobandspelare eller från ett TV-program.
Då använder du videokameran som inspelare.
Ansluta videokameran till en
TV eller videobandspelare
Anslut videokameran till TV:n/
videobandspelaren med den medföljande A/
V-kabeln.
Svart
Gul
S VIDEO
AUDIO
Vit
Röd
Välja vilken videokontakt som
ska användas på TV:n eller
videobandspelaren
Den medföljande A/V-kabeln har en Svideokontakt och en videokontakt. Använd
antingen S-videokontakten eller
videokontakten beroende på TV:n eller
videobandspelaren.
Ställ [DISPLAY] under
(OTHERS) på
[LCD] i SETUP-menyn (ursprunglig
inställning är [LCD]).
1
Ställ lägesratten på videokameran på
(uppspelning/redigering).
2
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn visas.
3
Välj
(VIDEO SET) med hjälp av
flervalsknappen.
4
Välj [VIDEO INPUT] med hjälp av
flervalsknappen.
REC-knapp
VIDEO SET
HiFi SOUND
VIDEO INPUT
RETURN
A/V-kabel
(medföljer)
: Signalflöde
108-SE
VIDEO
S VIDEO
[ SETUP ] : END
5
Välj [VIDEO] eller [S VIDEO] med hjälp
av flervalsknappen.
6
Tryck på SETUP.
SETUP-menyn på LCD-skärmen stängs.
Kopiera ett TV-program eller videoband till en skiva
(endast DCR-DVD101E/DVD201E)
Kopiering till en skiva
1
Förbered TV:n/videobandspelaren.
Spelar du in ett band från en
videobandspelare, sätter du in ett
inspelat band i den.
Ställ lägesratten på videokameran på
(uppspelning/redigering).
3
Sätt in en tom skiva (eller en skiva som
du vill fortsätta spela in på) i
videokameran.
Om du har satt in en ny DVD-RW-skiva
visas menyn [FORMAT]. Formatera
skivan i VIDEO- eller VR-läge (sid. 7)
genom att följa instruktionerna i
teckenfönstret.
4
Tryck på VISUAL INDEX på
videokameran.
Bildindexet stängs och bilden från LINE
visas.
5
Om du spelar in ett band från en
videobandspelare spelar du upp bandet
på videobandspelaren. Spelar du in från
TV ställer du in det program som du vill
spela in. Bilden från videobandspelaren
eller TV:n visas på LCD-skärmen eller i
sökaren.
6
På videokameran trycker du på RECz
samtidigt som du trycker på knappen
intill vid det avsnitt som du vill starta
inspelningen från.
Kopieringen startar.
Stoppa inspelningen genom att trycka på x på
videokameran och avbryt sedan
uppspelningen på videobandspelaren.
Obs!
Det kan bli en liten tidsskillnad från den punkt
du tryckte på REC och den punkt där
inspelningen faktiskt startas/avbryts.
Tips!
•På sid. 32 beskrivs hur du ändrar
inspelningsläge.
•Om ljudet på videobandspelaren är i mono
ansluter du A/V-kabelns gula kontakt till
videoutgången och den vita eller röda
kontakten till ljudutgången på
videobandspelaren eller TV:n. Om du
ansluter den vita kontakten får du ljudet från
vänster kanal (L). Om du ansluter den röda
kontakten får du ljudet från höger kanal (R).
•Ansluter du via en S-videokontakt återges
bilderna bättre. Om det finns en Svideokontakt på den enhet som du tänker
ansluta, ansluter du S-videokontakten till
den kontakten, istället för att använda den
gula videokontakten. Du får inget ljud om du
bara ansluter S-videokontakten.
Ansluta videokameran till en TV eller videobandspelare
2
När kopieringen är färdig
REC
109-SE
— Göra personliga inställningar på videokameran —
Ändra i SETUP-menyn
Du kan ändra de ursprungliga inställningarna
genom att markera olika alternativ i SETUPmenyn med hjälp av flervalsknappen.
Så här väljer du för att komma fram till ett
visst alternativ:
SETUP-meny t ikon t menyalternativ t
alternativ
Menyalternativen visas som följande ikoner.
Vilka ikoner som visas beror på hur
lägesratten står.
APPLI.
MANUAL SET
VIDEO SET
PLAYER SET
CAMERA SET
LCD/VF SET
DISC SET
SETUP MENU
OTHERS
1
2
Tryck på POWER-knapppen under
några sekunder.
Tryck på SETUP-knappen.
Ett av följande meddelande visas
beroende på lägesratten läge. Ställ
(film),
(stillbild)
lägesratten på
(uppspelning/redigering), tryck
eller
sedan på SETUP.
3
Välj önskad ikon med hjälp av
flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
OFF
[ SETUP ] : END
4
Välj önskat alternativ med hjälp av
flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
OFF
NORMAL
EXP BRKTG
[ SETUP ] : END
5
Välj önskat läge med hjälp av
flervalsknappen.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
NORMAL
[ SETUP ] : END
(film)
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
[ SETUP ] : END
(stillbild)
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
[ SETUP ] : END
(uppspelning/redigering)
APPLI.
SLIDE SHOW
[ SETUP ] : END
110-SE
6
Om du vill ändra andra alternativ väljer
du [ RETURN] med hjälp av
flervalsknappen och bekräftar sedan
valet genom att trycka på knappen i
mitten av flervalsknappen, upprepa
sedan steg 3 till 5.
Du kommer tillbaka till steg 3 genom att
välja [ RETURN].
Mer information finns under ”Välja inställning
för de olika alternativen” på nästa sida.
Stänga SETUP-menyn
Tryck på SETUP.
Ändra i SETUP-menyn
Välja inställning för de olika alternativen
Vilka menyalternativ som finns tillgängliga beror på hur lägesratten står. Skärmen visar bara de
alternativ som för tillfället är aktiva eller som du för tillfället kan använda.
Ursprunglig inställning är z.
Ikon/alternativ
Val
Betydelse
Lägesratt
MANUAL SET
PROGRAM AE
—
För anpassning till specifika
inspelningsförhållanden (sid. 51).
Film
Stillbild
P EFFECT
—
För att lägga till specialeffekter (liknande
dem som brukar användas i filmer och på
TV) (sid. 54).
Film
D EFFECT
—
För att lägga till specialeffekter med de
olika digitala funktionerna (sid. 54).
Film
För att utlösa blixten (tillval) oberoende av
belysningen i omgivningen.
Stillbild
FLASH MODE*1
z ON
*3
För att utlösa blixten (tillval) oberoende av
belysningen i omgivningen. En förblixt
innan inspelningen startar minskar röda
ögon-effekten.
För att utlösa blixten (tillval) automatiskt.
AUTO
AUTO
FLASH LVL*1*2
*3
HIGH
z NORMAL
LOW
För att utlösa blixten (tillval) automatiskt.
En förblixt innan inspelningen startar
minskar röda ögon-effekten.
För att få en högre nivå på blixten (tillval)
än vid normal inställning.
Stillbild
Normal inställning.
För att få en lägre nivå på blixten (tillval)
än normal inställning.
WHT BAL
AUTO SHTR
—
z ON
OFF
För att justera vitbalansen (sid. 50)
Film
Stillbild
För att automatiskt aktivera den
elektroniska slutaren*4 när du filmar där
det är ljust.
Film
Göra personliga inställningar på videokameran
ON
För att den elektroniska slutaren*4 inte ska
aktiveras när du filmar där det är ljust.
*1 Du kan inte justera [FLASH MODE] och [FLASH LVL] om du inte har anslutit en extern blixt
(tillval).
*2 Du kan inte justera [FLASH LVL] om den externa blixten (tillval) inte kan hantera
blixtnivåerna.
*3 Du kan inte justera de här inställningarna om den externa blixten (tillval) inte kan hantera
funktionen för reducering av ”röda ögon”.
*4 Den elektroniska slutaren är en funktion som på elektronisk väg justerar slutarhastigheten.
111-SE
Ändra i SETUP-menyn
Ikon/alternativ
Val
Betydelse
z OFF
För att stänga av självutlösaren.
Film
För att använda självutlösaren (sid. 47).
Stillbild
För att stänga av digital zoomning. Bara
optisk zoomning upp till 10✕ utförs.
Film
Lägesratt
CAMERA SET
SELFTIMER
ON
D ZOOM
16:9WIDE
STEADYSHOT
z OFF
20 ✕
För att aktivera digital zoomning.
Zoomning från 10✕ till 20✕ utförs digitalt
(sid. 33).
120 ✕
För att aktivera digital zoomning.
Zoomning från 10✕ till 120✕ utförs
digitalt.
z OFF
För att inte spela in i bredbildsformatet
16:9.
ON
För att spela in i bredbildsformatet 16:9
(sid. 48).
z ON
OFF
BURST*
QUALITY
z OFF
För att motverka kameraskakningar.
Stänga av oavbruten inspelning (”burst”).
För att spela in upp till 4 (i storlek 1152 ✕
864) eller 12 (i storlek 640 ✕ 480)
stillbilder i snabb följd (sid. 41).
EXP BRKTG
För att spela in 3 bilder i en följd med
olika exponeringar.
STANDARD
IMAGESIZE*
z 1152 ✕ 864
N.S.LIGHT
z ON
640 ✕ 480
OFF
Film
För att stänga av SteadyShot. Du får
naturligare bilder om du använder stativ
när du fotograferar stillastående motiv.
NORMAL
z FINE
Film
För att ta stillbilder i det bästa
kvalitetsläget (sid. 38).
Stillbild
Stillbild
För att ta stillbilder i normalt
kvalitetsläge.
För att ta stillbilder i storleken 1152 ✕ 864
(sid. 39).
Stillbild
För att ta stillbilder i storleken 640 ✕ 480.
För att använda NightShot Light
(sid. 45).
Film
Stillbild
För att stänga av NightShot Light.
* Endast DCR-DVD201E
Obs!
Om SteadyShot
•SteadyShot-funktionen kan inte kompensera en alltför ryckig kameraföring.
•Om du använder en konversionslins (extra tillbehör) kan SteadyShot-funktionen påverkas.
Tips!
Om du stänger av SteadyShot visas indikatorn
kraftig kompensation för kameraskakningar.
112-SE
(SteadyShot av). Videokameran blockerar
Ändra i SETUP-menyn
Ikon/alternativ
Val
Betydelse
Lägesratt
LCD/VF SET
LCD BRIGHT
—
För att justera ljusstyrkan för LCDskärmen med –/+.
Mörkare
LCD B.L.
LCD COLOR
z BRT NORMAL
För att ställa in normal ljusstyrka för LCDskärmen.
BRIGHT
För att göra LCD-skärmen ljusare.
—
För att justera färgen för LCD-skärmen
med –/+.
För att få
färger med
låg intensitet
z BRT NORMAL
BRIGHT
För att få
färger med
hög intensitet
För att ställa in normal ljusstyrka i
sökaren.
För att göra sökaren ljusare.
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
Obs!
Om LCD B.L. och VF B.L.
•Om du väljer [BRIGHT] ökar batteriförbrukningen en aning under inspelning.
•När du använder andra strömkällor än batteri väljs [BRIGHT] automatiskt.
Tips!
Den inspelade bilden påverkas inte av hur du ställer [LCD BRIGHT], [LCD B.L.], [LCD COLOR]
och/eller [VF B.L.].
Ikon/alternativ
Val
Betydelse
Lägesratt
APPLI.
SLIDE SHOW
—
För att spela upp stillbilder oavbrutet (sid.
62).
Göra personliga inställningar på videokameran
VF B.L.
Ljusare
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
Uppspelning/
Redigering
113-SE
Ändra i SETUP-menyn
Ikon/alternativ
Val
Betydelse
Lägesratt
VIDEO SET (DCR-DVD101E/DVD201E)
PLAYER SET (DCR-DVD91E)
HiFi SOUND
z STEREO
För att spela upp en stereoskiva eller en skiva
med dubbla ljudspår med huvud- och
sidoljud.
1
För att spela upp en stereoskiva med vänster
ljudkanal eller huvudljudet på en skiva med
dubbla ljudspår.
2
För att spela upp en stereoskiva med höger
ljudkanal eller sidoljudet på en skiva med
dubbla ljudspår.
VIDEO INPUT*1 z VIDEO
S VIDEO
För att använda A/V-kabeln när du ansluter
videokameran och en spelare.
Uppspelning/
Redigering
Uppspelning/
Redigering
För att använda S VIDEO-kabeln när du
ansluter videokameran och en spelare.
*1 endast DCR-DVD101E/DVD201E
Ikon/alternativ
Val
Lägesratt
Betydelse
DISC SET
REC MODE*1
HQ
z SP
Inspelning i HQ-läge (högkvalitetsläge).
För att spela in i SP-läget (Standard Play).
LP
För att spela in i LP-läget (Long Play).
FORMAT*2
—
För att formatera en skiva (sid. 74).
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
FINALIZE
—
För att förhindra fortsatt inspelning på
skivan och göra den kompatibel med
andra DVD-spelare (sid. 65).
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
UNFINALIZE*2*3 —
För att göra en stängd skiva
inspelningsbar igen (sid. 73).
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
DISC TITLE
För att ge skivan en titel (sid. 68).
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
z SERIES
För att numrera filerna i löpande ordning
även mellan skivbyten.
Stillbild
RESET
För att återställa filnumren varje gång du
byter skiva.
FILE NO.
—
*1 Du kan inte ändra det här alternativet när lägesratten är ställd på
på DCR-DVD91E.
*2 DVD-RWs only
*3 VIDEO mode only
114-SE
Film
Uppspelning/
Redigering
(uppspelning/redigering)
Ändra i SETUP-menyn
Ikon/alternativ
Val
Betydelse
Lägesratt
SETUP MENU
CLOCK SET
—
A. SHUT OFF z 5 min
NEVER
LTR SIZE
z NORMAL
2✕
USB SPEED*1 z AUTO
DEMO MODE z ON
OFF
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
För automatisk avstängning av strömmen – när
videokameran drivs med batterier – om ingen
funktion har utförts under 5 minuter.
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
För att behålla strömmen påslagen även om
inga operationer utförs på kameran.
För att visa valda menyalternativ i normal
storlek.
För att visa valda menyalternativ i dubbel
storlek.
För att sända information som överensstämmer
med den anslutna datorn.
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
Uppspelning/
Redigering
För att sända information enligt USB 1.1 (full
speed-överföring).
För att starta demonstrationsläget.
Film
För att avbryta demonstrationsläget.
*1 endast DCR-DVD101E/DVD201E
Obs!
Om DEMO MODE (demonstrationsläget)
•Du kan inte välja [DEMO MODE] när en skiva sitter i videokameran.
•När NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren är ställd på ON visas indikatorn [”NIGHTSHOT PLUS”]
i LCD-teckenfönstret och då kan du inte välja [DEMO MODE] i SETUP-menyn.
•Följande åtgärder avbryter demonstrationsläget:
- När du ställer lägesratten på
(stillbild) eller
(uppspelning/redigering).
- När du trycker på SETUP.
- När du ställer NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren på ON.
- När du skjuter skivfackets OPEN-omkopplare
•När [DEMO MODE] är ställt i standbyläge vid leverans från fabrik startas demonstrationen
ungefär 10 minuter efter det att du ställt lägesratten på
(film) utan att ha satt in en skiva i
kameran.
Du avbryter demonstrationsläget genom att sätta i en skiva och ställa lägesratten på
(stillbild) eller
(uppspelning/redigering) eller genom att ställa [DEMO MODE] på [OFF].
Om du vill ställa videokameran i standbyläge igen lämnar du [DEMO MODE] i läget [ON] i
menyinställningarna, ställer POWER-omkopplaren på OFF (CHG) och ställer sedan tillbaka
POWER-omkopplaren på ON och lägesratten på
(film).
Göra personliga inställningar på videokameran
FULL-SPEED
För att ställa in datum och tid (sid. 23).
115-SE
Ändra i SETUP-menyn
Ikon/alternativ
Val
Betydelse
Lägesratt
OTHERS
DATA CODE z DATE/CAM
(funktioner
som utförs på
fjärrkontrollen)
AREA SET
DST SET
För att visa datum och tid under uppspelning
när du trycker på DATA CODE på
fjärrkontrollen.
—
För att ange i vilket land eller område du bor.
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
För att stänga av sommartidsfunktionen.
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
z OFF
z MELODY
OFF
För att stänga av melodi, ljudsignal och
slutarljud.
z LCD
V-OUT/LCD
z ON
OFF
116-SE
För att spela upp en melodislinga när du
startar/avbryter en inspelning eller när
videokameran hamnar i ett oväntat läge.
För att aktivera en ljudsignal i stället för
melodin.
OFF
REC LAMP
För att använda sommartid.
NORMAL
COMMANDER z ON
DISPLAY
Uppspelning/
Redigering
DATE
ON
BEEP
För att ändra teckenfönstret i ordningen datum
och tid t kamerainformation t teckenfönster
varje gång du trycker på DATA CODE (sid. 59).
För att aktivera fjärrkontrollen som medföljer
videokameran.
För att stänga av fjärrkontrollfunktionen om du
vill undvika att kameran påverkas av
ovidkommande signaler när du använder den
fjärrkontroll som hör till en annan utrustning.
För att visa bilden på LCD-skärmen och i
sökaren.
För att visa bilden också på TV-skärmen.
För att inspelningslampan på kamerans
framsida ska tändas vid inspelning.
För att stänga av inspelningslampan, t.ex. om du
inte vill att den du filmar ska veta att du spelar in.
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
Stillbild
Movie
Ändra i SETUP-menyn
Ikon/alternativ
Val
Betydelse
z AUTO
För att visa skivans återstående kapacitet i t.ex.
följande fall:
Lägesratt
OTHERS
REMAIN
• Under 8 sekunder efter att du slagit på
(film) eller
strömmen och ställt lägesratten på
(stillbild).
Film
Stillbild
Uppspelning/
Redigering
• Under 8 sekunder efter det att videokameran
identifierat den skiva du satt i videokameran i
läget
(film) eller
(stillbild).
• Under 8 sekunder när du aktiverat visningen
genom att trycka på DISPLAY/BATT INFO i
(film) eller
(stillbild).
läget
• När den återstående skivkapaciteten är mindre
än 5 minuter i läget
(film) eller 20 stillbilder i
(stillbild).
läget
ON
För att alltid visa skivans återstående kapacitet.
Obs!
•Om du trycker på DISPLAY/BATT INFO när [DISPLAY] står på [V-OUT/LCD] i SETUPmenyn, visas inte bilden från en TV eller videobandspelare i LCD-fönstret, även om
videokameran är ansluten till utgångarna på TV:n eller videobandspelaren.
•När det har gått mer än 5 minuter efter det att du kopplat bort strömkällan återställs
inställningarna för [PROGRAM AE], [FLASH LVL], [WHT BAL], [COMMANDER] och [HiFi
SOUND] till sina fabriksinställningar. De andra inställningarna lagras i minnet och finns kvar
även om du tar bort batteriet.
Tips!
När [REC LAMP] är ställd på [ON] kan det hända att ljuset från den röda inspelningslampan
reflekteras mot motivet om det befinner sig nära. I så fall bör du ställa [REC LAMP] på [OFF].
Göra personliga inställningar på videokameran
• Under 8 sekunder när du startar inspelningen
från linjeingången (endast DCR-DVD101E/
DVD201E).
117-SE
— Felsökning —
Olika typer av problem och åtgärder
Om du stöter på problem när du använder videokameran kan du försöka hitta orsaken
till problemet med hjälp av följande felsökningstabell. Om du inte lyckas identifiera
problemet bör du koppla bort strömkällan och kontakta en Sony-återförsäljaren eller en
auktoriserad Sony-verkstad. Om ”C:ss:ss” visas på LCD-skärmen betyder det att
kamerans självdiagnosfunktion har utförts. Se sid. 125.
Om allmänna funktioner
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
• Du har inte satt i batteriet eller så är det helt eller nästan
helt urladdat.
c Sätt i ett laddat batteri. (sid. 15)
• Nätadaptern är inte ansluten till ett vägguttag.
c Anslut nätadaptern till ett vägguttag. (sid. 18)
•
Vibrationerna uppstår beroende på skivans status.
Videokameran vibrerar.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
• Det har bildats kondens (fukt) i kameran.
Indikatorn % blinkar.
c Slå av strömmen till videokameran och låt den stå oanvänd
under minst en timme så att fukten hinner avdunsta. (sid. 132)
• Videokamerans temperatur är extremt hög.
Indikatorn
blinkar.
c Slå av strömmen till videokameran och lämna den en
stund på en sval plats.
Då och då hörs ett motorljud från
• Ljudet orsakas av skivan. Det är inte ett tecken på att
videokameran.
något är fel.
Kameran vibrerar i handen eller ett • Det här orsakas av skivenheten. Det är inte tecken på att
lågt ljud hörs när jag använder den.
något är fel.
Videokameran blir varm när den
• Det är inte tecken på att något är fel.
använts en längre tid.
Strömmen slås inte på.
Fjärrkontrollen som följer med
videokameran fungerar inte.
Det går inte att utföra några
funktioner, trots att strömmen till
videokameran är påslagen.
118-SE
• [COMMANDER] är ställt på [OFF] under
(OTHERS) i
SETUP-menyn.
c Ställ det på [ON]. (sid. 116)
• Det finns någonting i vägen som blockerar de infraröda strålarna.
c Ta bort det som blockerar strålarna.
• Du har satt in batteriet med polerna felvända i förhållande
till markeringarna (+/–).
c Sätt i batterierna rättvända. (sid. 143)
• Batteriet är urladdat.
c Byt ut batterierna mot nya. (sid. 143)
• Videokamerans temperatur är extremt hög.
c Slå av strömmen till videokameran och lämna den en
stund på en sval plats.
• Videokameran har utsatts för en kraftig stöt eller kraftiga
vibrationer.
c Videokameran är kanske skadad. Kontakta Sonyåterförsäljaren eller en auktoriserad Sony-serviceverkstad.
c Koppla ur strömkällorna, t.ex. nätadaptern eller batteriet,
vänta en minut och slå sedan på strömmen igen. Om du
fortfarande inte kan använda videokameran trycker du
på RESET-knappen med ett spetsigt föremål, detta
återställer alla inställningar, inklusive datum och tid, till
sina ursprungliga inställningar.
Olika typer av problem och åtgärder
Om strömkällan
Symptom
Batteriet laddas snabbt ur.
Indikatorn för återstående
batteritid visar inte korrekt tid.
Strömmen stängs av trots att
indikatorn för återstående
batteritid visar att det finns
tillräckligt med ström för att
videokameran ska fungera.
POWER/CHG-lampan lyser inte
under uppladdning.
När batteriet laddas upp blinkar
POWER/CHG-lampan.
Felsökning
Det går inte att ladda upp
batteriet.
Orsak och/eller åtgärd
• Driftstemperaturen är för låg.
• Batteriet är inte fulladdat.
c Ladda upp batteriet fullt igen. (sid. 16)
• Batteriet är förbrukat och kan inte laddas upp igen.
c Byt ut det mot ett nytt batteri. (sid. 15)
• Du har under en längre tid använt batteriet där det varit
extremt varmt eller kallt.
• Batteriet är förbrukat och kan inte laddas upp igen.
c Byt ut det mot ett nytt batteri. (sid. 15)
• Batteriet är tomt.
c Sätt i ett fulladdat batteri. (sid. 15)
• Det har uppstått ett problem med visningen av den
återstående batteritiden.
c Ladda upp batteriet helt igen, så att indikatorn för
återstående batteritid visar rätt värde. (sid. 16)
• POWER står i påslaget läge.
c Slå av strömmen (CHG) genom att trycka på POWERknapppen under några sekunder. (sid. 19)
• Det har uppstått ett problem med visningen av den
återstående batteritiden.
c Ladda upp batteriet helt igen, så att indikatorn för
återstående batteritid visar rätt värde. (sid. 16)
• Batteriets prestanda minskar vid låga temperaturer, vilket
kan göra att du kanske inte kan spela in även om den
återstående tiden för batteriet kan vara så lång som 20
minuter.
c Ladda upp batteriet fullt. (sid. 16)
• Batteriet är färdigladdat.
• Batteriet är inte rätt isatt.
c Se till att batteriet sitter som det ska. (sid. 15)
• Batteriet är inte rätt isatt.
c Se till att batteriet sitter som det ska. (sid. 15)
• Det är något fel med batteriet.
c Om symptomen inte försvinner kopplar du bort
kontakten från vägguttaget så fort som möjligt så att
strömförsörjningen bryts. Kontakta sedan Sonyåterförsäljaren eller en auktoriserad Sonyserviceverkstad.
119-SE
Olika typer av problem och åtgärder
Om skivan
Symptom
Indikatorn som visar återstående
skivutrymme visas inte.
Det går inte att mata ut skivan.
Det går inte att fortsätta att spela
in på skivan med en annan
utrustning.
Orsak och/eller åtgärd
• [ REMAIN] är ställt på [AUTO] under
(OTHERS) i
SETUP-menyn.
c Ställ det på [ON] så visas alltid indikatorn för
återstående skivtid. (sid. 117)
• Batteriet eller nätadaptern är inte installerat/ansluten.
c Installera eller anslut någon av strömkällorna på rätt
sätt.
• Batteriet är tomt.
c Sätt i ett laddat batteri.
• Det har bildats kondens (fukt) i kameran.
c Slå av strömmen till videokameran och låt den stå
oanvänd under minst en timme så att fukten hinner
avdunsta. (sid. 132)
• Du avbröt stängningen av skivan genom att slå av
strömmen till videokameran.
c Slå på strömmen till videokameran och ta ur skivan när
stängningen är slutförd.
• Videokamerans temperatur är extremt hög.
c Slå av strömmen till videokameran och lämna den en
stund på en sval plats.
• Det är inte säkert att du kan använda en annan utrustning
för att fortsätta spela in på en skiva som spelats in med
den här videokameran.
Om LCD-skärmen eller sökaren
Symptom
En okänd bild visas på LCDskärmen.
Orsak och/eller åtgärd
• När det gått 10 minuter efter det att du ställt lägesratten
på
(film), utan att du har satt i en skiva, startar
videokameran demonstrationsläget automatiskt.
c Demonstrationen avbryts när du sätter i en skiva.
Du kan också avbryta DEMO MODE. (sid. 115)
• Du har inte ställt in sökarlinsen.
Bilden i sökaren är inte skarp.
c Ställ in skärpan i sökaren. (sid. 22)
• LCD-skärmen är öppen.
Bilden visas inte i sökaren.
c Stäng LCD-skärmen.
Tecken som visas på LCD-skärmen • När du använder spegelläget spegelvänds tecknen på
LCD-skärmen och på den TV-skärm som är ansluten via
spegelvänds.
AUDIO/VIDEO-kontakten. Det är inte tecken på att något
är fel.
• Detta inträffar när du tar bort batteriet eller kopplar bort
En bild dröjer sig kvar på LCDDC-kontakten när strömmen till videokameran är
skärmen.
påslagen. Det är inte tecken på att något är fel.
120-SE
Olika typer av problem och åtgärder
Under inspelning
Symptom
Inga filmer/stillbilder spelas in när
jag trycker på START/STOP eller
PHOTO.
Strömmen stängs av.
Det går inte att använda
automatisk fokusering.
Ett vertikalt band visas under
filmning av t.ex. en lampa eller
lågan från ett levande ljus mot en
mörk bakgrund.
Ett vertikalt band visas när jag
filmar mycket ljusstarka motiv.
Några små vita, röda, blå eller
gröna punkter syns i
teckenfönstret.
Felsökning
SteadyShot fungerar inte.
Orsak och/eller åtgärd
• Lägesratten är ställd på
(uppspelning/redigering).
c Ställ lägesratten på
(film) eller
(stillbild). (sid. 29,
35)
• Utrymmet på skivan har tagit slut.
c Använd en ny skiva eller formatera skivan. (endast
DVD-RW, sid. 74)
• Skivan har stängts.
c Öppna skivan (endast DVD-RW) eller använd en ny
skiva. (sid. 73)
• Om du filmar genom att ofta byta mellan film och stillbild
minskar den återstående kapaciteten på skivan och du kan
till slut inte spela in mer film på den.
• Om du driver videokameran på batteri slås videokameran
av om du inte utfört någon operation på kameran under
mer än 5 minuter.
c Tryck på POWER-knappen under några sekunder.
c Ställ [A. SHUT OFF] på [NEVER] under
(SETUP
MENU) i SETUP-menyn. (sid. 115)
• Batteriet är slut eller nästan slut.
c Sätt i ett laddat batteri. (sid. 15)
• [STEADYSHOT] är ställt på [OFF] under
(CAMERA
SET) i SETUP-menyn.
c Ställ det på [ON]. (sid. 112)
• Du har ställt in för manuell fokusering.
c Aktivera automatisk fokusering genom att trycka på
FOCUS. (sid. 52)
• Inspelningsförhållandena passar inte för automatisk
fokusering.
c Justera fokuseringen manuellt. (sid. 52)
• Kontrasten mellan motiv och bakgrund är för stor. Det är
inte tecken på att något är fel.
• Det är inte tecken på att något är fel.
• Läget Super NightShot plus eller Color Slow Shutter är
aktiverat. Det är inte tecken på att något är fel.
121-SE
Olika typer av problem och åtgärder
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
• PROGRAM AE var ställt på [PORTRAIT] eller [SPORTS]
när du spelade in i belysningen från ett lysrör, en
natriumlampa eller kvicksilverlampa.
c Stäng av PROGRAM AE. (sid. 51)
• NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren är ställd på ON.
Bilden är inspelad med fel eller
c Ställ den på OFF. (sid. 45)
onaturliga färger.
Bilden är för ljus och motivet visas • NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren är ställd på ON och du
filmar där det är ljust.
inte på LCD-skärmen.
c Ställ den på OFF. (sid. 45)
• BACK LIGHT (.) är aktiverat.
c Stäng av det. (sid. 43)
• [BEEP] är ställt på [OFF] under
(OTHERS) i SETUPDet hörs inget ljud från slutaren.
menyn.
c Ställ det på [MELODY] eller [NORMAL]. (sid. 116)
c Ställ [STEADYSHOT] på [OFF] under
(CAMERA
Svarta band visas när jag filmar en
SET) i SETUP-menyn. (sid. 112)
TV- eller datorskärm.
• Videokamerans temperatur är extremt hög.
Inspelningen avbryts.
c Slå av strömmen till videokameran och lämna den en
stund på en sval plats.
Bilden flimrar och färgerna är
felaktiga.
Under uppspelning på videokameran
Symptom
Skivan kan inte spelas upp.
Orsak och/eller åtgärd
• Det sitter ingen skiva i videokameran.
c Sätt i en skiva. (sid. 26)
• Du har vänt skivan upp och ned.
c Sätt in skivan korrekt.
• Lägesratten är ställd på
(film) eller
(stillbild).
c Ställ lägesratten på
(uppspelning/redigering).
• Du har satt i en skiva som kameran inte kan hantera.
c Kontrollera skivans kompabilitet. (sid. 6)
• Du har satt i en skiva som spelats in med annan
utrustning.
c Det går inte alla gånger att använda den här kameran
för att spela upp skivor som har spelats in med annan
utrustning.
Det är störningar i den uppspelade • Skivan är kanske smutsig.
c Rengör skivan med rengöringsduken (medföljer).
bilden.
(sid. 129)
• Du har sänkt volymen för mycket.
När jag spelar upp en skiva hörs
c Höj volymen. (sid. 56)
inget ljud eller så är ljudet mycket
• LCD-skärmen är stängd.
lågt.
c Öppna LCD-skärmen.
122-SE
Olika typer av problem och åtgärder
Under uppspelning av en skiva på andra spelare
Symptom
Uppspelningen avbryts en kort
stund mellan olika avsnitt.
Orsak och/eller åtgärd
• Skivan kan vara smutsig.
c Rengör skivan med den medföljande rengöringsduken.
• Skivan har inte stängts.
c Stäng den. (sid. 65)
• Du försöker spela upp en skiva som spelats in i VR-läget
på utrustning som inte kan hantera VR-läget.
c Du kan inte spela upp skivan med den här utrustningen.
Det är störningar i bilden.
• Skivan kan vara smutsig.
c Rengör skivan med den medföljande rengöringsduken.
Uppspelningen avbryts en kort
• Det är möjligt att bilden fryser ett kort ögonblick mellan
stund mellan olika avsnitt.
olika avsnitt, beroende på den DVD-spelare som används.
Uppspelningen går inte tillbaka till • Om du trycker på . när uppspelningen passerar 2 titlar
det föregående avsnittet när jag
som skapats automatiskt av videokameran är det möjligt
trycker på ..
att uppspelningen inte går tillbaka till föregående avsnitt.
c Välj önskat avsnitt i menyfönstret. Mer information
finns i bruksanvisningen.
Felsökning
Under redigering
Symptom
Skärmen för redigering visas inte
trots att jag trycker på EDIT.
Det går inte att lägga in avsnitt i
spellistan.
En film går inte att dela.
Ett avsnitt går inte att radera.
Redigeringen är avaktiverad.
Orsak och/eller åtgärd
• Lägesratten är ställd på
(film) eller
(stillbild).
c Ställ lägesratten på
(uppspelning/redigering).
• Du har satt i en DVD-R-skiva.
c DVD-R-skivor kan inte redigeras. Sätt i en DVD-RW-skiva.
• Den DVD-RW-skiva som du har satt i är formaterad i
VIDEO-läget.
c Formatera DVD-RW-skivan i VR-läget. Tänk på att all inspelad
information raderas från skivan när du formaterar den.
• Antal registrerade avsnitt överstiger 999.
c Radera oönskade avsnitt eller konvertera alla
stillbilderna till en film. (sid. 79, 80)
• Skivan är full.
c Radera avsnitt som du inte längre behöver ha kvar. (sid. 89)
• Om filmen är alltför kort kan den inte delas upp.
• Stillbilder som konverterats till en film kan inte delas.
• En film som skrivskyddats med en annan utrustning kan
inte delas.
c Ta bort skrivskyddet från filmen med den utrustning
som du använde när du skrivskyddade filmen.
• Ett avsnitt som skrivskyddats med en annan utrustning
kan inte raderas.
c Ta bort skrivskyddet från avsnittet med den utrustning
som du använde när du skrivskyddade avsnittet.
• Du använde en annan utrustning för att redigera skivan.
c Det är inte säkert att du kan använda en annan utrustning
för att redigera en skiva som spelats in med videokameran.
123-SE
Olika typer av problem och åtgärder
Övrigt
Symptom
Det går inte att ändra skivtiteln.
Det går inte att konvertera
stillbilder till film.
Bilden från en TV eller
videobandspelare visas inte trots
att videokameran är ansluten till
utgången på TV:n eller
videobandspelaren.
Melodin eller ljudsignalen hörs
under 5 sekunder.
Det går inte att spara avsitt på en
dator med hjälp av USBanslutningen.
124-SE
Orsak och/eller åtgärd
• Skivan har stängts (finalized).
c Öppna skivan (endast DVD-RW). På stängda DVD-Rskivor kan du inte spela in skivtitlar.
• Skivtiteln har skapats med en annan utrustning.
c Om titeln har skapats med en annan utrustning är det
inte säkert att det går att ändra skivans titel med
videokameran.
• Om du har spelat in alltför många stillbilder kan det
återstående utrymmet på skivan vara så litet att det inte
går att konvertera stillbilderna till en film.
c Radera avsnitt som du inte längre behöver ha kvar.
(sid. 89)
• [DISPLAY] är ställt på [V-OUT/LCD] under
(OTHERS) i SETUP-menyn.
c Ställ det på [LCD]. (sid. 116)
• Bildindexet visas.
c Tryck på VISUAL INDEX Indexvisningen stängs.
• Det har bildats kondens (fukt) i kameran.
c Slå av strömmen till videokameran och låt den stå
oanvänd under minst en timme så att fukten hinner
avdunsta. (sid. 132)
• Det har blivit något fel på videokameran.
c Ta ur skivan, sätt tillbaka den och se om kameran går att
använda igen.
• Du anslöt USB-kabeln innan installationen av USBdrivrutinen var klar.
c Installera USB-drivrutinen igen. (sid. 98)
Visning av självdiagnoskoder
Videokameran har ett teckenfönster för
självdiagnos.
Den här funktionen visar kamerans aktuella status
med en 5-siffrig kod (en kombination av en
bokstav följd av siffror) på LCD-skärmen eller i
sökaren. Om en kod med 5 tecken visas kan du se
efter vad den betyder i följande kodlista. De 2 sista
siffrorna (indikeras med ss) varierar beroende på
videokamerans status.
LCD-skärm eller sökare
C:21:00
Visning av självdiagnoskoder
• C:ss:ss
Du kan själv utföra service på
videokameran.
• E:ss:ss
Kontakta Sony-återförsäljaren eller en
auktoriserad Sony-serviceverkstad.
5-teckenkod
C:04:ss
C:21:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
E:93:ss
E:94:ss
Felsökning
C:13:ss
Orsak och/eller åtgärd
• Du använder ett batteri som inte är av typen
”InfoLITHIUM”.
c Använd ett ”InfoLITHIUM”-batteri. (sid. 16, 130)
• Det är något fel på skivan.
c Använd en skiva som är kompatibel med videokameran.
(sid. 6)
• Det har bildats kondens (fukt) i kameran.
c Slå av strömmen till videokameran och låt den stå
oanvänd under minst en timme så att fukten hinner
avdunsta. (sid. 132)
• Ett annat fel än ovanstående har inträffat, men du bör själv
kunna åtgärda det.
c Ta ur skivan, sätt tillbaka den och se om kameran går att
använda igen.
c Koppla bort nätkabeln till nätadaptern eller ta bort
batteriet. Koppla in strömkällan igen och gör ett nytt
försök att använda kameran.
• Ett fel, som du inte själv kan åtgärda, har uppstått.
c Kontakta Sony-återförsäljaren eller en Sonyserviceverkstad och tala om vilken 5-teckenkod som
visades.
(exempel: E:61:10)
Om du inte kommer till rätta med problemet, trots att du har försökt några gånger, bör du
kontakta din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad Sony-serviceverkstad.
125-SE
Varningsindikatorer
Om indikatorer visas i LCD-teckenfönstret
eller i sökaren bör du kontrollera följande:
Mer information finns på de sidor som anges
inom parentes ”( ) ”.
100-0001 Varningsindikator rörande filer
Blinkar långsamt:
•Det är något fel på filen.
•Videokameran kan inte läsa filen.
C:21:00 Självdiagnoskod (sid.125)
Varningsindikatorer som gäller skivan
Blinkar långsamt:
•Det sitter ingen skiva i videokameran.*
•Återstående tid för inspelning av film är
mindre än fem minuter.
•Återstående utrymme för stillbilder räcker
till färre än 20 bilder.
•Du har satt i en skiva som spelats in med ett
annat TV-färgsystem än det som
videokameran använder.*
Blinkar snabbt:
•Du har satt i en skiva som
videobandspelaren inte kan identifiera.*
•Du har satt i en stängd skiva i VIDEO-läget
när lägesratten är ställd på
(film) eller
(stillbild).
•Skivan saknar ledigt utrymme.*
•Du har satt i en skiva med upphovsrättsignal.*
•Du har satt in en skiva som varken kan läsas
från eller skrivas till, t.ex. en enkelsidig skiva
som du har vänt upp och ned.
Z Du måste ta ur skivan*
Blinkar snabbt:
•Du har satt in en skiva som inte kan
identifieras.
•Det finns inget ledigt utrymme på skivan.
•Du har satt i en skiva med upphovsrättsignal.
•Du har satt i en skiva som spelats in med ett
annat TV-färgsystem än det som
videokameran använder.
Varningsindikatorer som gäller skivan
Blinkar snabbt:
• Du har satt in en skiva som inte kan
identifieras.
126-SE
E Batteriet är slut eller nästan slut
Blinkar långsamt:
•Batteriet är tomt.
Beroende på användning, miljö och batteriets
kondition, kan det hända att E-indikatorn
blinkar trots att det finns ungefär 20 minuters
användningstid kvar.
Blinkar snabbt:
•Ett batterifel har uppstått.
% Det har bildats kondens (fukt)*
Blinkar snabbt:
•Det har bildats kondens (fukt) på skivan.
Slå av strömmen till videokameran och låt
den stå oanvänd under minst en timme så att
fukten hinner avdunsta. (sid. 132)
Varningsindikator för temperaturstegring
Blinkar långsamt:
•Videokamerans temperatur är extremt hög.*
Blinkar snabbt:
•Videokamerans temperatur stiger.
Varningsindikator för blixt (tillval)
Blinkar långsamt:
•Blixten laddas upp.*
Blinkar snabbt:
•Det är något fel med blixten (tillval).
* Melodin eller ljudsignalen hörs.
Varningsmeddelanden
Meddelande
FOR “InfoLITHIUM” BATTERY
ONLY
E
%*1
%CANNOT OPEN TRY LATER*1
*1
CANNOT OPEN TRY LATER*1
CAPACITY FULL FOR MOVIE*1
SCENE NUMBER FULL*1
Z DISC FULL*1
PLAYBACK PROHIBITED*1
EDIT DISABLE*1
DISC IS ALREADY FINALIZED*1
FINALIZED DISC, USE
ANOTHER DISC*1
NEED TO UNFINALIZE*1
CLOSE DISC COVER
NO DISC
CANNOT RECOVER DATA*1*2
NEED TO FORMAT DISC*1*2
• Sätt i ett laddat batteri.
• Batteriet är förbrukat och kan inte laddas upp igen.
c Byt ut det mot ett nytt batteri
• Det har bildats kondens (fukt).
c Slå av strömmen till videokameran och låt den stå
oanvänd under minst en timme så att fukten hinner
avdunsta. (sid. 132)
• Det har bildats kondens (fukt).
c Slå av strömmen till videokameran och låt den stå
oanvänd under minst en timme så att den hinner
anpassa sig till miljön, ta därefter ur skivan.
• Videokamerans temperatur är extremt hög.
c Slå av strömmen till videokameran och lämna den en
stund på en sval plats.
• Videokamerans temperatur är extremt hög.
c Slå av strömmen till videokameran och låt den stå
oanvänd på en sval plats under minst en timme, ta
därefter ur skivan.
• Det har uppstått ett fel med skivan och du kan inte spela
in film eller stillbilder på den.
• Det finns inget ledigt utrymme på skivan för inspelning av
film.
c Använd en ny skiva.
• Per skiva kan den här videokameran spela in upp till 98
filmtitlar i VIDEO-läget och upp till 999 kapitel i VR-läget.
• Den här videokameran kan spela in upp till 9999 stillbilder
per skiva.
• Utrymmet på skivan har tagit slut.
c Använd en ny skiva.
• Den här videokameran kan inte spela upp skivor som inte
är kompatibla.
• En tom skiva kan inte redigeras.
• Skivan har redan stängts.
• Det går inte att spela in på stängda DVD-R-skivor.
Felsökning
REC. DISABLE*1
Orsak och/eller åtgärd
• Använd ett batteri av typen ”InfoLITHIUM”.
• Du måste öppna stängda DVD-RW-skivor om du vill
spela in på dem i VIDEO-läget.
• Skivfacket är öppet.
c Stäng locket till skivfacket.
• Du har inte satt i en skiva.
c Sätt i en skiva.
• Skivan är inte insatt på rätt sätt.
c Sätt in skivan på rätt sätt. (sid. 26)
• Informationen kan inte återställas.
c Använd en ny skiva.
• Informationen kan inte återställas.
c Formatera skivan (endast DVD-RW).
127-SE
Varningsmeddelanden
Meddelande
DISC PROTECTED*1
COPY INHIBIT*1
DISC ERROR*1
FORMAT ERROR*1
ACCESS ERROR*1
NOW CHARGING*1
Orsak och/eller åtgärd
• En skiva som skrivskyddats på en annan utrustning kan
inte redigeras.
c Ta bort skivans skrivskydd med den utrustning som
skivan skrivskyddades med.
• Upphovsrättskyddad film och upphovsrättsskyddat ljud
kan inte spelas in på den här videokameran.
• Du har satt i en skiva som inte är kompatibel med
videokameran.
• Videokameran kan inte identifiera skivan eftersom skivan
är skadad av t.ex. repor.
• Skivan är inte insatt på rätt sätt.
c Sätt in skivan på rätt sätt. (sid. 26)
• Skivan har spelats in med en annan formatkod än den som
videokameran använder.
c Om du först formaterar skivan kan du eventuellt
använda den med den här videokameran (endast DVDRW).
• Ett fel har uppstått under läsning eller skrivning till/från
skivan.
• Du kan inte använda videokameran medan blixten laddas
upp.
*1 En ljudsignal hörs när meddelandet visas.
*2 Om informationen inte spelats in korrekt återställer videokameran automatiskt informationen
när strömmen slås på.
128-SE
— Övrig information —
Om skivorna
Skivor som du kan använda
Du kan bara använda DVD-R- och DVD-RWskivor med en diameter på 8 cm. Använd
skivor med logotyperna
eller
.
Obs!
Du rekommenderas att använda skivor från
Sony som är garanterade att fungera med den
här videokameran. Mer information om de
rekommenderade skivorna finns på sid. 6.
Att observera angående
användning
•Håll om skivans kant med ett finger i hålet
på skivan. Vidrör inte den inspelade ytan på
skivan (motsatta sidan till den tryckta sidan).
•Håll skivorna rena eftersom smuts påverkar
kvaliteten på ljud och bild negativt.
•Rengör skivorna med en medföljande
rengöringsduk. Torka från skivans mitt och
utåt kanterna. Smuts, som är svårare att få
bort, kan du avlägsna med en mjuk duk lätt
fuktad med vatten, torka därefter bort fukten
med en mjuk torr duk. Använd inte
lösningsmedel som t.ex. bensin,
rengöringsmedel för vinylskivor eller
antistatiska sprayer, eftersom de kan göra att
skivorna inte fungerar som de ska.
•Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller för
fukt.
•Använd fodralet när du bär med dig eller
förvarar skivan.
•Du kan bara skriva på skivornas tryckta sida
och med oljebaserade filterpennor, tänk
dessutom på att inte vidröra bläcket innan
det torkat. Hetta inte upp skivan eller
använd vassa föremål, t.ex. kulspetspennor.
Torka inte ytan genom att värma upp den.
Övrig information
•Innan du börjar filma torkar du bort
eventuellt damm och fingeravtryck från
skivan med den medföljande
rengöringsduken. Annars finns det risk för
att du i vissa situationer inte kan spela in
eller spela upp skivan på normalt sätt.
•När du sätter skivan i videokameran trycker
du fast den ordentligt tills den klickar på
plats. Om meddelandet [C:13:ss] visas på
LCD-skärmen öppnar du skivfacket och
sätter i skivan igen.
•Klistra inte fast något på skivytan, t.ex.
etiketter. Det kan skapa obalans i skivan, som
i sin tur kan orsaka funktionsstörningar hos
skivan eller videokameran.
Hur du sköter och förvarar
skivorna
129-SE
Om ”InfoLITHIUM”-batterier
Den här enheten är kompatibel med
”InfoLITHIUM”-batterier (M-serien).
Videokameran kan enbart drivas med batterier
av typen ”InfoLITHIUM”. ”InfoLITHIUM”batterier i M-serien är märkta med
.
TM
SERIES
Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteri?
”InfoLITHIUM”-batterier är litiumjonbatterier
med funktioner som gör att de kan utbyta
information om drifttillståndet mellan batteriet
och en nätadapter/laddare (tillval).
”InfoLITHIUM”-batterier kan beräkna
strömförbrukningen efter videokamerans
aktuella drifttillstånd och visar sedan den
återstående batteritiden i minuter.
Med en nätadapter/laddare (tillval) visas den
återstående användningstiden/
uppladdningstiden.
Ladda batteriet
•Se till att batteriet är laddat innan du
använder videokameran.
•Du rekommenderas att ladda upp batteriet i
en temperatur mellan 10°C till 30°C tills
POWER/CHG-lampan (uppladdning)
slocknar. Om du laddar upp batteriet i en
temperatur som ligger utanför det
rekommenderade intervallet, är det inte
säkert att batteriet laddas upp effektivt.
•När laddningen är klar bör du antingen
koppla bort kabeln från DC IN-kontakten på
videokameran eller ta ur batteriet.
Hur du använder batteriet
effektivt
•Batteriets prestanda minskar vid låga
temperaturer, vilket kan göra att du kanske
inte kan spela in även om den återstående
tiden för batteriet kan vara så lång som 20
minuter. Följande råd hjälper dig att få
batteriet att räcka längre:
– Förvara batteriet i en ficka, där det kan värmas
upp av kroppsvärmen, och sätt in det i
videokameran strax innan du börjar filma.
– Använd ett batteri med hög kapacitet (NPQM71/QM71D/QM91/QM91D, tillval).
•Batteriet tar fortare slut om du använder
LCD-skärmen, eller ofta använder funktioner
som uppspelning och snabbspolning framåt
eller bakåt. Du rekommenderas att använda
ett högkapacitetsbatteri (NP-QM71/QM71D/
QM91/QM91D, tillval).
•Slå av strömmen till kameran genom att hålla
POWER-knappen intryckt under några få
sekunder när du inte använder
videokameran. Det går åt lite ström även när
videokameran är i standbyläge, liksom när
uppspelningen är i pausläge.
130-SE
•Om du vill vara på den säkra sidan bör du ha
med dig laddade batterier så att de räcker 2
till 3 gånger den planerade inspelningstiden.
Gör en provinspelning på DVD-RW-skivor
innan du börjar filma.
•Utsätt inte batterierna för vatten. Batterierna
är inte vattentäta.
Indikator för återstående
batteritid
•Om strömmen slås av automatiskt trots att
den återstående batteridrifttiden anger att
batteriet inte är tomt, bör du ladda upp
batteriet fullt igen. Efter det visar indikatorn
för den återstående batteritiden rätt värde.
Det kan hända att visningen av återstående
batteritid inte återställs korrekt om du använt
batteriet en längre tid där det är varmt, om
du lämnat det fulladdat eller om du använt
det ofta. Betrakta indikatorn för återstående
batteritid som en fingervisning om hur
mycket batteritid du har kvar.
•Även om den återstående batteritiden är
ungefär 20 minuter kan i vissa fall
inspelningsförhållandena, omgivningens
temperatur och den miljö, som du använder
kameran i, göra att märket E börjar blinka som
tecken på att det bara finns lite batteritid kvar.
Förvaring av batteriet
•Om du inte använder batteriet under en
längre tid bör du hålla det i trim genom att
utföra följande en gång årligen.
1. Ladda upp batteriet helt.
2. Ladda ur batteriet genom att använda
videokameran.
3. Ta bort batteriet och förvara det på en torr
och sval plats.
•Du laddar ur batteriet med videokameran
genom att lämna videokameran i
standbyläge för inspelning, utan att ha satt i
en skiva, med [A. SHUT OFF] på [NEVER]
under
(SETUP MENU) i SETUP-menyn
tills strömmen slås av.
Batterilivslängd
•Batteriets livslängd är begränsad. Batteriets
kapacitet avtar gradvis med tiden och i och
med att du använder det. När
batteridrifttiden blir mycket kortare än
vanligt, är det antagligen ett tecken på att
batteriet håller på att ta slut. Då är det dags
att köpa ett nytt batteri.
•Batteriets livslängd varierar beroende på hur
det förvaras, på inspelningsförhållandena
och i vilken miljö batteriet har använts.
Använda videokameran utomlands
Du kan använda videokameran i vilket land
eller område som helst med hjälp av den
nätadapter som följer med videokameran, bara
spänningen ligger inom intervallet 100-240 V
växelström (AC), 50/60 Hz.
Videokameran är baserad på PAL-systemet.
Om du vill titta på bilden på en TV måste den
använda PAL-systemet och vara försedd med
AUDIO/VIDEO-ingångar (ingångar för video
och ljud).
Följande lista visar vilka TV-färgsystem som
används utomlands.
PAL-systemet
Australien, Österrike, Belgien, Kina, Tjeckien,
Danmark, Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong, Ungern, Italien, Kuwait, Malaysia,
Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal,
Singapore, Slovakien, Spanien, Sverige,
Schweiz, Thailand, Storbritannien m.fl.
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-systemet
Bulgarien, Frankrike, Guiana, Iran, Irak,
Monaco, Ryssland, Ukraina m.fl.
Övrig information
PAL-M-systemet
Brasilien
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Kanada, Centralamerika,
Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Jamaica,
Japan, Korea, Mexico, Peru, Samoa, Surinam,
Taiwan, Filipinerna, USA, Venezuela m.fl.
131-SE
Underhåll och försiktighetsåtgärder
Kondensbildning
Försiktighetsåtgärder
Om du flyttar videokameran direkt från en kall
omgivning till en varm plats kan det hända att
det bildas kondens (fukt) inne i videokameran,
på skivytan eller på linsen. Det kan göra att
videokameran inte fungerar som den ska. Om
det har bildats kondens i videokameran visas
följande indikator under 5 sekunder.
%
fladdrar
under 5
sekunder
m
%
Om det har bildats kondens i
kameran
Slå av strömmen till videokameran och lämna
den oanvänd under ungefär en timme.
Om kondensbildning
Kondens kan bildas när du tar videokameran
från en kall till en varm plats (eller tvärtom),
liksom när du använder videokameran där det
är varmt. Här är några exempel på sådana
situationer:
•Du tar med dig videokameran från en
skidbacke och in i ett uppvärmt rum.
•Du tar med dig videokameran från en
luftkonditionerad bil eller ett svalt rum till
värmen utomhus.
•Du använder videokameran när det nyss har
regnat.
•Du använder videokameran där det är varmt
och fuktigt.
I ovanstående fall är det inte säkert att det är
problemfritt att spela upp och spela in.
Hur du förhindrar kondensbildning
Om du tänker ta med dig videokameran från
en kall till en varm plats bör du först placera
videokameran i en plastpåse som du stänger
till ordentligt. Du kan ta ut videokameran ur
plastpåsen när innehållet i plastpåsen har
samma temperatur som omgivningen (brukar
ta ungefär en timme).
132-SE
Vid användning av videokameran
•Driv videokameran med 7,2 V (batteri) eller
med 8,4 V (nätadapter).
•Vare sig du tänker driva videokameran med
lik- eller växelström bör du använda de
tillbehör som anges i den här
bruksanvisningen.
•Om något föremål eller någon vätska råkar
hamna inne i videokameran bör du genast
koppla bort den från all strömförsörjning och
låta en Sony-återförsäljare kontrollera den
innan du använder den igen.
•Hantera kameran varsamt och undvik att
utsätta den för stötar. Var särskilt försiktig
med kameralinsen.
•Låt POWER stå i avslaget läge (off) när du
inte använder videokameran.
•Linda aldrig in videokameran i t.ex. en
handduk när du använder den. Då kan
kameran överhettas.
•Vidrör inte LCD-skärmen med fingrarna eller
vassa föremål.
•Om du använder videokameran i kyla kan
det hända att bilderna på LCD-skärmen
”släpar efter”. Det är inte tecken på att något
är fel.
•När du använder videokameran kan
baksidan av LCD-skärmen bli varm. Det är
inte tecken på att något är fel.
Om placering
Oberoende av om du använder videokameran
eller ej, bör du undvika att lämna
videokameran på följande platser. Det kan
leda till funktionsstörningar.
•På platser där temperaturen är extremt hög
I het sol, eller sommartid i ett fordon med
stängda fönster, kan videokameran utsättas
för höga temperaturer, vilket kan leda till
formförändringar i videokamerans chassi
eller orsaka funktionsstörningar.
•I direkt solljus eller nära värmeelement
Det kan leda till formförändringar i
videokamerans chassi eller orsaka
funktionsstörningar.
•På platser där det förekommer starka
vibrationer och magnetfält.
•På platser där det förekommer starka
elektriska fält eller radiovågor.
Det finns risk för att inspelningen inte utförs
korrekt.
Underhåll och försiktighetsåtgärder
•Nära AM-mottagare och videoutrustning.
Det finns risk för störningar.
•Där det är sandigt eller smutsigt
Sand och damm kan orsaka
funktionsstörningar och i värsta fall fel som
inte går att reparera.
•Undvik att utsätta sökare och LCD-skärm för
direkt solljus
Den interna mekanismen i sökaren och LCDskärmen kan skadas.
Om du vet med dig att du inte
kommer att använde
videokameran under en längre tid
– Att låta kamerahuset ligga i kontakt med
gummi eller plastföremål under en längre
tid.
Om pickup-linsen
•Vidrör inte linsen inne i skivfacket. Håll
locket till skivfacket stängt; öppna det bara
när du sätter i eller tar ur en skiva. På det
sättet undviker du att damm kommer in i
videokameran.
Pickup-lins
Ta ur skivan. Slå någon gång emellanåt på
strömmen, använd funktionerna för film och
stillbilder och spela upp en skiva under
ungefär 3 minuter.
Om LCD-skärmen
Om rengöring av chassit
•Rengör videokamerans utsida med en mjuk
duk, lätt fuktad med vatten eller ljummet
vatten och torka sedan av ytan med en torr duk.
•För att förhindra att videokamerans utsida
skadas, undvik följande;
– Att vid rengöring använda kemikalier,
t.ex. thinner, bensin, alkohol,
kemikaliebehandlade dukar eller
lättflyktiga ämnen som t.ex. insektsmedel.
– Att hålla i videokameran om du har något
av ovanstående ämnen på händerna.
•Om videokameran inte fungerar på grund av
att pickuplinsen (avläsarlinsen) är smutsig
rengör du den med ett blåsverktyg
(medföljer ej). Vidrör inte pickuplinsen direkt
under rengöringen eftersom det kan orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
Övrig information
•Tryck inte hårt på LCD-skärmen. Suddighet
uppstår och det kan åstadkomma
funktionsstörningar på LCD-skärmen.
•Om du använder videokameran i en kall
omgivning kan bildspår uppstå (det verkar
som om bilden släpar efter). Det är inte ett
tecken på att något är fel.
•Temperaturen kring LCD-skärmen kan bli
högre under användning av videokameran.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
•Om fingeravtryck eller smuts har gjort LCDskärmen smutsig bör du göra ren den med
rengöringsduken (medföljer).
Om du använder ett LCD Cleaning Kit
(tillval) ska du inte hälla rengöringsvätskan
direkt på LCD-skärmen; häll istället vätskan
på en bit rengöringspapper och torka av
LCD-skärmen försiktigt.
Hur du sköter och förvarar
kameralinsen
•Torka av linsens yta med en mjuk duk i
följande fall:
– När det har kommit fingeravtryck på
linsytan.
– När det är varmt och fuktigt.
– När linsen utsätts för salthaltig luft, t.ex. i
närheten av havet.
•Förvara den på en välventilerad plats; en
plats som varken är smutsig eller dammig.
•Du förhindrar mögelbildning genom att
periodvis rengöra linsen på det sätt som
beskrivs ovan.
Du rekommenderas att använda
videokameran minst en gång per månad; på
det sättet kan du bevara kamerans prestanda
under lång tid.
133-SE
Underhåll och försiktighetsåtgärder
Nätadapter
•Koppla bort nätadaptern från vägguttaget
när du vet med dig att du inte kommer att
använda den under en längre tid. Fatta tag
om kontakten när du drar ut nätkabeln. Dra
aldrig i själva kabeln.
•Använd inte nätadaptern om kabeln är
skadad eller om du har råkat tappa
nätadaptern i marken.
•Undvik kraftiga böjar på nätkabeln och
placera inte heller tunga föremål på den. Det
kan skada kabeln och leda till brand eller
elskador.
•Se till att inga metallföremål kommer i
kontakt med anslutningarnas metalldelar.
Det kan leda till kortslutning och skada
nätadaptern.
•Håll metallkontakterna rena.
•Plocka inte isär nätadaptern.
•Utsätt inte nätadaptern för mekaniska stötar
och tappa den inte.
•När du använder nätadaptern, särskilt under
uppladdning, bör du se till att den inte är
placerad i närheten av AM-mottagare eller
videoutrustning. Det kan störa såväl AMmottagare som hanteringen av
videoutrustningen.
•Nätadaptern blir varm när den används. Det
är inte tecken på att något är fel.
•Placera inte nätadaptern där den utsätts för:
– stark värme eller kyla.
– damm och smuts.
– hög luftfuktighet.
– vibrationer.
Uppladdningsbart batteri
•Använd bara den laddare eller
videoutrustning med laddningsfunktion som
rekommenderas.
•Se upp så att inte metallföremål kommer i
kontakt med batterikontakterna så undviker
du olyckor som kan orsakas av kortslutning.
•Se till så att batteriet inte kommer nära öppen
eld.
•Utsätt aldrig batteriet för temperaturer som
överstiger 60°C, sådana temperaturer kan det
bli i t.ex. en bil som står parkerad i solen,
eller om batteriet utsätts för direkt
solbelysning.
•Håll batteriet torrt.
134-SE
•Utsätt inte batteriet för mekaniska stötar.
•Plocka inte isär eller modifiera batteriet på
något sätt.
•Se till att batteriet sitter fast ordentligt när du
använder det.
Uppladdning av det inbyggda
uppladdningsbara batteriet i
videokameran
I kameran finns ett inbyggt, uppladdningsbart
batteri som ger tillräckligt med ström för att
bevara inställningarna av datum och tid m.m. i
kamerans minne, oberoende av i vilket läge
POWER-knappen står. Det inbyggda
uppladdningsbara batteriet laddas automatiskt
så fort du använder videokameran. Batterier
laddas däremot gradvis ur när du inte
använder videokameran. Batteriet hinner
laddas ur helt om du inte använt kameran
under ungefär 3 månader. Även om det
uppladdningsbara batteriet inte är laddat
påverkas inte videokamerans funktioner. För
att informationen om datum och tid m.m. ska
bevaras måste du ladda upp batteriet om det
är urladdat.
Uppladdning av det inbyggda
uppladdningsbara batteriet:
•Anslut videokameran till ett vägguttag med
hjälp av den medföljande nätadaptern, lämna
sedan videokameran med POWER-knappen i
avslaget läge under mer än 24 timmar.
•Du kan också sätta in ett vanligt fulladdat
kamerabatteri i kameran, och sedan låta den
stå med POWER-knappen i läge OFF under
mer än 24 timmar.
Tekniska data
Videokamera
System
Ingångar/Utgångar
* Tillverkad under licens från
Dolby Laboratories.
”Dolby” och dubbel-D-symbolen
är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
AUDIO/VIDEO-ingång/utgång
(DCR-DVD101E/DVD201E)
AUDIO/VIDEO utgång
(DCR-DVD91E)
AV MINI JACK,
automatväxlande ingång/utgång
(DCR-DVD101E/DVD201E)
Video : 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Ljud: 327 mV, (vid en utimpedans
på mer än 47 kΩ (kohm))
Utimpedans lägre än
2,2 kΩ (kilohm)
Inimpedans högre än
47 kΩ (kohm)
(DCR-DVD101E/DVD201E)
USB-kontakt
(endast DCR-DVD101E/DVD201E)
mini-B
REMOTE-kontakt
Stereominikontakt (ø 2,5 mm)
MIC-kontakt
Stereominikontakt (ø 3,5 mm)
LCD-bildskärm
Bild
6,2 cm (2,5-typ)
Totalt antal bildpunkter
123 200 (560 × 220)
Allmänt
Strömförsörjning
7,2 V (batteri)
8,4 V (nätadapter)
Medelvärde för
energiförbrukningen
(när du använder batteri)
Vid kamerainspelning med LCDskärm
DCR-DVD91E/DVD101E: 3,9 W
DCR-DVD201E: 4,4 W
Sökare
DCR-DVD91E/DVD101E: 3,6 W
DCR-DVD201E: 4,1 W
Drifttemperatur
0°C till 40°C
Förvaringstemperatur
–20°C till +60°C
Storlek (ca.)
50,5 × 88 × 136 mm
(b/h/d)
Vikt (ca.)
DCR-DVD91E/DVD101E
490 g
endast huvudenheten
595 g
inklusive batteri, skiva och
linsskydd
DCR-DVD201E
500 g
endast huvudenheten
605 g
inklusive batteri, skiva och
linsskydd
Medföljande tillbehör
Se sid. 14.
Övrig information
Inspelningsformat för video
DVD-Video
DVD-VR (endast DVD-RW)
Ljudinspelningssystem
2-kanalig Dolby* Digital
Videosignal
PAL-färg, CCIR-standarder
Skivor som du kan använda
DVD-R- och DVD-RW-skivor med
en diameter på 8 cm
Videokomprimeringsformat
MPEG2/JPEG (stillbilder)
Inspelningstid/uppspelningstid
HQ: Ca. 20 minuter
SP: Ca. 30 minuter
LP: Ca. 60 minuter
Sökare
Elektronisk sökare (i färg)
Bildenhet
DCR-DVD91E/DVD101E:
3,0 mm (1/6 typ) CCD (Charge
Coupled Device)
Antal bildpunkter
Totalt: Ca. 800 000 bildpunkter
Effektivt:
Ca. 400 000 bildpunkter
DCR-DVD201E:
3,6 mm (1/5-typ) CCD (Charge
Coupled Device)
Antal bildpunkter
Totalt: Ca. 1 070 000 bildpunkter
Effektivt (för stillbilder):
Ca. 1 000 000 bildpunkter
Effektivt (för filmer):
Ca. 690 000 bildpunkter
Lins
Carl Zeiss Vario-Tessar
Filterdiameter:
25 mm
10× (optisk), 120× (digital)
DCR-DVD91E/DVD101E:
F = 1,7–2,3
DCR-DVD201E:
F = 1,8–2,3
Brännvidd
DCR-DVD91E/DVD101E:
2,3 – 23 mm
Vid konvertering till 35 mm
stillbildsformat
43–430 mm
DCR-DVD201E:
3,2–32 mm
Vid konvertering till 35 mm
stillbildsformat
För filmer:
46–460 mm
För stillbilder:
38–380 mm
Färgtemperatur
Automatisk, HOLD (låst), n
Inomhus(3 200 K),
Utomhus
(5 800 K)
Minsta belysning
DCR-DVD91E/DVD101E:
5 lx (lux) (F 1,7)
0 lx (lux) (i NightShot plus-läge)*
DCR-DVD201E:
7 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (i NightShot plus-läge)*
* Motiv som inte kan ses på
grund av mörker, kan
fotograferas med infraröd
belysning.
135-SE
Tekniska data
Nätadapter
AC-L15A/L15B
Strömförsörjning
100-240 V växelström (AC), 50/60
Hz
Strömförbrukning
0,35-0,18 A
Energiförbrukning
18 W
Utspänning
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A vid
användning
Drifttemperatur
0°C till 40°C
Förvaringstemperatur
–20°C till +60°C
Storlek (ca.)
56 × 31 × 100 mm
(b/h/d) inkl. utstående delar
Vikt (ca.)
190 g
exklusive nätkabel
Uppladdningsbart
batteri NP-FM50
Maximal utspänning
8,4 V likström (DC)
Utspänning
7,2 V likström (DC)
Kapacitet
8,5 Wh (1 180 mAh)
Storlek (ca.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm
(b/h/d)
Vikt (ca.)
76 g
Drifttemperatur
0°C till 40°C
Typ
Litiumjon
Utförande och specifikationer kan
ändras utan föregående
meddelande.
136-SE
— Förteckning över delar och kontroller —
Delar och kontroller
Videokamera
5
1
6
2
7
8
3
9
4
5 Sökare (sid. 22)
2 LCD BACKLIGHT, knapp (sid. 20)
6 Ögonmussla
3 REC START/STOP, knapp
7 START/STOP, knapp (sid. 30)
4 USB-kontakt (sid. 94, endast DCRDVD101E/DVD201E)
8 Batterifäste (sid. 15)
9 Krokar för axelrem
Om Carl Zeiss-linsen
Kameran är utrustad med en Carl Zeiss-lins, känd för att återge bilder av hög
kvalitet.
Linsen till den här videokameran har utvecklats i samarbete mellan Carl Zeiss i
Tyskland och Sony Corporation. Den använder mätsystemet MTF* för videokameror
och har samma kvalitet som en Carl Zeiss-lins.
Förteckning över delar och kontroller
1 LCD-skärm (sid. 20)
* MTF står för Modulation Transfer Function.
Värdet visar hur mycket av ljuset från motivet som kommer in genom linsen.
137-SE
Delar och kontroller
q;
qa
qs
qh
qj
qd
qf
qg
qk
q; Lägesratt (sid. 19)
qh DC IN, kontakt (sid. 16)
qa POWER/CHG, lampa (sid. 16)
qj Linsskydd (sid. 28)
qs REMOTE, kontakt
Används för att ansluta extra tillbehör.
qk Stativfäste
Stativskruven får inte vara längre än
5,5 mm.
Om den är längre kan du inte fästa
stativet ordentligt och dessutom kan
skruven skada kameran.
qd Sökarens linsjusteringsratt (sid. 22)
qf POWER, knapp (sid. 19)
qg BATT, knapp (för att lossa batteriet)
(sid. 15)
138-SE
Delar och kontroller
ql
wh
w;
wj
wk
wa
ws
wd
wf
wg
wl
wf AUDIO/VIDEO, kontakt (sid. 63)
w; Skyddet över tillbehörsskon
wg Mikrofon
wa Lins
wh DISPLAY/BATT INFO, knapp (sid. 18)
ws Mottagare av fjärrkontrollsignaler/IRsändare
wj BACK LIGHT, knapp (sid. 43)
wd MIC (PLUG IN POWER), kontakt
För anslutning av en extern mikrofon
(tillval). Den här ingången kan även
användas för mikrofoner av typen ”plugin-power”. När du ansluter en extern
mikrofon får den prioritet som ljudkälla.
Förteckning över delar och kontroller
ql Intelligent tillbehörssko
wk VISUAL INDEX, knapp (sid. 56)
wl Flervalsknapp (sid. 23)
Om den intelligenta tillbehörsskon
•När du använder den intelligenta tillbehörsskon förlänger du sökaren och tar av
skyddet till tillbehörsskon.
•Tillbehörsskon förser extra tillbehör, t.ex. en mikrofon, med ström.
•Den intelligenta tillbehörsskon är länkad till POWER-knappen, vilket gör att du kan
slå på och av den ström som går via tillbehörsskon. Mer information finns i
bruksanvisningen till tillbehören.
•Tillbehörsskon har en säkerhetsfunktion som låser de installerade tillbehören så att de
sitter fast ordentligt. Du fäster ett tillbehör genom att trycka ned det, skjuta in det så
långt det går och sedan dra åt skruven.
•Du tar loss ett tillbehör genom att lossa skruven och trycker sedan ned och drar ut tillbehöret.
139-SE
Delar och kontroller
e;
es
ea
ed
ef
eg
eh
ej
e; Zoomningsspak (sid. 33)
ef NIGHTSHOT PLUS, omkopplare
(sid. 45)
ea PHOTO, knapp (sid. 35)
es SUPER NS PLUS/COLOR SLOW S,
knapp (sid. 45)
eg OPEN, omkopplare för skivfack
(sid. 26)
eh Inspelningslampa (sid. 29)
ed ACCESS-lampa (sid. 26)
ej Grepprem (sid. 28)
Fästa axelremmen
Fäst den medföljande axelremmen i krokarna.
4
3
140-SE
1
2
Delar och kontroller
ek
rg
el
rh
rj
r;
ra
rs
rk
rl
t;
rd
ta
rf
ts
rg FADER, knapp (sid. 53)
el z REC, knappar (sid. 109, endast DCRDVD101E/DVD201E)
rh FOCUS, knapp (sid. 52)
r; Högtalare
ra > NEXT (nästa), knapp (sid. 58)
rj EXPOSURE, knapp (sid. 43)
rk SETUP, knapp (sid. 110)
rl FINALISE, knapp (sid. 65)
rs . PREV (föregående), knapp
(sid. 58)
t; EDIT, knapp (sid. 76)
rd RESET, knapp
ta x STOP, knapp (sid. 57)
rf N PLAY-knapp (uppspelning)/
REVIEW -knapp (sid. 55, 56)
ts X PAUSE, knapp (sid. 58)
Förteckning över delar och kontroller
ek VOL, knappar (sid. 56)
141-SE
Delar och kontroller
Fjärrkontroll
De knappar på fjärrkontrollen, som har samma namn som de på videokameran, har
samma funktion.
1
8
2
3
4
5
9
q;
qa
6
qs
7
qd
1 DATA CODE, knapp (sid. 59)
8 Sändare
2 PHOTO, knapp (sid. 35)
9 START/STOP, knapp (sid. 30)
3
/
(sid. 58)
SCAN/SLOW, knappar
4 . PREV/> NEXT, knappar (sid. 58)
5 N PLAY, knapp (sid. 56)
6 x STOP, knapp (sid. 57)
7 DISPLAY, knapp (sid. 59)
142-SE
0 Zoomningsknappar (sid. 33)
qa X PAUSE, knapp (sid. 58)
qs VISUAL INDEX, knapp (sid. 56)
qd b/B/v/V/ENTER-knappar
Delar och kontroller
Förbereda fjärrkontrollen för användning
Aktivera fjärrkontrollen genom att ta bort isoleringsarket på det sätt som bilden visar.
Byta ut knappcellsbatteriet i fjärrkontrollen
Sätt i ett CR2025 litiumbatteri genom att passa ihop batteriets plus- och minuspoler
(+ och –) mot terminalerna + och – i batterifacket.
1
2
3
VAR FÖRSIKTIG!
Batteriet kan explodera om du inte sätter i det rätt.
Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ, eller mot en typ som tillverkaren
rekommenderar.
Gör dig av med använda batterier enligt tillverkarens instruktioner.
Obs!
Om fjärrkontrollen
•Fjärrkontrollen drivs med ett CR2025-batteri av knappcellstyp. Använd inga andra
batterier än CR2025.
•Rikta inte fjärrkontrollen mot starka ljuskällor, t.ex. direkt mot solen eller mot ljuset
från en storbildsprojektor. Det kan göra att fjärrkontrollen inte fungerar som den ska.
•Videokameran använder fjärrkontrolläge DVD 2. Fjärrkontrollslägen
1, 2 och 3 används för att skilja den här videokameran från andra DVD-spelare från
Sony för att det ska vara möjligt undvika att de olika enheterna nås av felaktiga
fjärrkontrollkommandon. Om du använder en annan Sony DVD-spelare i
fjärrkontrolläge DVD 2, rekommenderas du att antingen byta fjärrkontrolläge på
DVD-spelaren eller täcka över DVD-spelarens fjärrkontrollsensor med ett svart
papper.
Förteckning över delar och kontroller
VARNING!
Batteriet kan explodera om du hanterar det fel. Varken ladda upp, plocka isär eller elda
upp det.
143-SE
Delar och kontroller
Funktionsindikatorer
LCD-skärm och sökare
Vid fotografering
Vid uppspelning
wg
wa
ws
N
0001
0:12:34 -R
VIDEO
wd
wh
wj
wk
wf
1 Inspelningsläge (sid. 32, 114),
bildstorlek (sid. 39, 112)
2 Återstående batteridrifttid (sid. 18)
3 Zoomning (sid. 33), exponering (sid.
43)
AUTO
50 AWB
F1.8
9dB
qf Skivtyp (sid. 6)
qg Inspelningsformat (sid. 7)
qh LCD BACK LIGHT OFF (sid. 21)
qj Återstående tid (sid. 117), Antal
inspelningsbara stillbilder (sid. 40)
4 FADER (sid. 53), 16:9WIDE (sid. 48),
effekter (sid. 54)
qk Självutlösare (sid. 47)
5 Vitbalans (sid. 50)
ql NightShot plus, Super NightShot plus,
Color Slow Shutter (sid. 45)
6 SteadyShot av (sid. 112)
7 Bakgrundsbelysning (sid. 43)
8 PROGRAM AE (sid. 51)
9 Manuell fokusering (sid. 52)
0 Burst (flera bilder i följd) (sid. 41, 112),
videoblixt redo (sid. 111), funktion för
reducering av ”röda ögon”-fenomenet
(sid. 111)
qa STBY, REC (sid. 29), bildkvalitet
(sid. 38, 112)
qs AE/AF-lås (sid. 36)
qd Räkneverk, antal inspelade stillbilder,
självdiagnos (sid. 125)
144-SE
w; Varningar (sid. 126, 127)
wa Inspelningsläge (sid. 32, 114),
bildstorlek (sid. 39, 112)
ws Avsnittsnummer (sid. 57),
filnummer (sid. 114)
wd Varningar (sid. 126, 127)
wf Informationskod (sid. 59), datum och
tid (sid. 23)
wg Uppspelningsläge (sid. 58)
wh Skivtyp (sid. 6)
wj Inspelningsformat (sid. 7)
wk Räkneverk, antal uppspelade
stillbilder/antal inspelade stillbilder,
självdiagnos (sid. 125)
Index
A
A/V-kabel .......................... 14, 63
Axelrem .......................... 137, 140
B
B & W ....................................... 54
BACK LIGHT .......................... 43
Batteri ............................... 15, 130
BATTERY INFO ...................... 18
BEACH & SKI ......................... 51
Bildeffekter .............................. 54
Bildindex .................................. 56
Bildkvalitet ...................... 38, 112
Bildspel ..................................... 62
Bildstorlek ........................ 39, 112
Blixt ......................................... 111
Bredbildsläge ........................... 48
BURST ...................................... 41
C
Color slow shutter .................. 46
D
E
EXP BRKTG ............................. 41
EXPOSURE .............................. 43
F
FADER ..................................... 53
FINE .................................... 38, 40
Fjärrkontroll ........................... 142
Flytta ......................................... 82
FOCUS ...................................... 52
Format ...................................... 74
Fotofilm .............................. 64, 79
Full uppladdning .................... 17
Funktionsindikatorer ........... 144
Funktionsljud ....... Se Ljudsignal
G
Grepprem ................................. 28
H
HiFi SOUND ......................... 114
HQ ............................................ 32
I
ImageMixer ....................... 93, 99
In/uttoning .............................. 53
”InfoLITHIUM”-batteri ....... 130
J
JPEG .......................................... 40
Justera sökaren ........................ 22
Justering av sökarens lins ...... 22
K
Kondensbildning .................. 132
Kontroll .................................... 55
L
Ladda batteriet ........................ 16
Ladda upp det inbyggda
uppladdningsbara
batteriet ............................... 134
LANDSCAPE .......................... 51
LCD-skärm .............................. 20
Ljudsignal .................. 26, 42, 116
LP .............................................. 32
LUMI. (luminanskey) ............. 54
Långsam uppspelning ........... 58
M
Manuell fokusering ................ 52
Mapp ........................................ 72
MIC-kontakt (PLUG IN
POWER) .............................. 139
MOSAIC ................................... 54
N
NightShot Light ...................... 46
NightShot plus ........................ 45
NORMAL ................ 41, 111, 112
Nätadapter ............................... 16
O
Oavbruten inspelning av
stillbilder ............................... 41
OLD MOVIE ............................ 54
OVERLAP ................................ 53
S
SEPIA ........................................ 54
SETUP-meny ......................... 110
Skiva ........................................... 6
Skivkopiering ........................ 106
Skivtitel .................................... 68
Sommartid ....................... 24, 116
SP .............................................. 32
Spegelläge ................................ 34
Spellista .................................... 76
SPORTS .................................... 51
SPOTLIGHT ............................ 51
STANDARD ............................ 38
STEADYSHOT ...................... 112
Ställa klockan .......................... 23
Stänga en skiva ....................... 65
SUNSETMOON ...................... 51
Super NightShot plus ............. 45
S-videokontakt ........ 63, 106, 109
Sökare ....................................... 22
T
Teckenfönster för
självdiagnos ........................ 125
Telefoto ..................................... 33
Tidskillnad ............................... 25
Tillbehörssko ......................... 139
Titel ........................................... 68
TV ................................ 48, 63, 108
TV-färgsystem ................. 12, 131
U
Uppspelningspaus .................. 58
Uppspelningstid ..................... 17
USB-kontakt ............................ 94
V
Varningsindikatorer ............. 126
Varningsmeddelanden ........ 127
VCR ......................................... 106
VIDEO-läge ............................... 7
Vidvinkel ................................. 33
Visning av datum och tid .... 31, 59
Vitbalans .................................. 50
VR-läge ....................................... 7
W, X, Y
P, Q
WIPE ......................................... 53
PAL-system ............... 12, 93, 131
PASTEL .................................... 54
PB ZOOM ................................ 61
PORTRAIT ............................... 51
PROGRAM AE ........................ 51
Z
R
Återstående batteritid,
indikator ................................ 31
Återstående tid ...................... 117
Radera ................................ 55, 89
REMOTE-kontakt ................. 138
RESET ............................. 114, 141
Räkneverk ................................ 31
Förteckning över delar och kontroller
Dela ..................................... 84, 87
DEMO .................................... 115
Digital zoomning .................... 33
Digitala effekter ...................... 54
DISPLAY .................................. 59
DVD-R ........................................ 6
DVD-RW .................................... 6
Informationskod ..................... 59
Inspelning med
självutlösare .................. 47, 112
Inspelningsformat .................... 7
Inspelningstid ......................... 17
IR-sändare .............................. 139
Zoom .................................. 33, 61
Å, Ä
Ö
Öppna en skiva ....................... 73
145-SE
Varumärken
•Logotyperna för DVD-VIDEO, DVD-RW och DVD-R är varumärken.
•InfoLITHIUM är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.
•PlayStation är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment
Inc.
•Microsoft och Windows är antingen varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
•Pentium är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Intel
Corporation.
•Macintosh är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc.
Namn på andra produkter som nämns här kan vara varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive företag. TM och ® är inte utsatta i varje enskilt fall
i den här handledningen.
146-SE
Förteckning över delar och kontroller
147-SE
2-RU
Pyccкий
Добро пожаловать!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для предотвращения возгорания или опасности электрического удара не выставляйте
аппарат на дождь или влагу.
Getting Started
Поздpaвляeм Bac c пpиобpeтeниeм видeокaмepы Sony Handycam. C помощью
видeокaмepы Handycam можно зaпeчaтлeть доpогиe Baм мгновeния жизни c
пpeвоcxодным кaчecтвом изобpaжeния и звyкa.
Bидeокaмepa Handycam оcнaщeнa ycовepшeнcтвовaнными фyнкциями, но в то жe
вpeмя ee очeнь лeгко иcпользовaть. Bcкоpe Bы бyдeтe cоздaвaть ceмeйныe
видeопpогpaммы, котоpыми cможeтe нacлaждaтьcя в поcлeдyющиe годы.
Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус.
За обслуживанием обращаться только к квалифицированному обслуживающему
персоналу.
B нeкотоpыx cтpaнax и peгионax могyт быть cобcтвeнныe зaконодaтeльныe aкты по
yтилизaции бaтapeи, иcпользyeмого для подaчи питaния нa это ycтpойcтво. Oбpaтитecь в
мecтныe оpгaны влacти.
Для покупателей в Европе
ВНИМАНИЕ
Электромагнитные поля на определенных частотах могут влиять на изображение и звук,
воспроизводимые данной цифровой видеокамерой.
Это изделие прошло проверку на соответствие требованиям Директивы ЕМС для
использования соединительных кабелей, короче 3 метров.
Предупреждение
Если статическое электричество или электромагнетизм приведет к прерыванию
(невыполнению) передачи данных, то перезапустите прикладную программу или
отсоедините и подсоедините USB-кабель опять.
Дaтa изготовлeния фотоaппapaтa
Taкой жe номep, кaк и cepийный номep фотоaппapaтa, yкaзaн нa этикeткe cо штpиx-кодом
кapтонной коpобки издeлия.
Bы можeтe yзнaть дaтy изготовлeния фотоaппapaтa, взглянyв нa обознaчeниe “P/D:”,
знaки yкaзaнныe нa этикeткe cо штpиx-кодом кapтонной коpобки.
P/D:XX XXXX
1
2
1. Mecяц изготовлeния
2. Год изготовлeния
A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6, H-7, I-8, J-9
3-RU
Cнaчaлa пpочтитe этy чacть
Bозможноcти пpи paботe c
видeокaмepой DVD Handycam
B кaчecтвe ноcитeлeй зaпиcи для видeокaмepы DVD Handycam иcпользyютcя
диcки DVD-R и DVD-RW.
Hовыe возможноcти, пpeдоcтaвляeмыe видeокaмepой DVD Handycam, позволяют
иcпользовaть ee cовepшeнно нe тaк, кaк обычныe кacceтныe видeокaмepы.
Инфоpмaция о тaкиx cпоcобax cодepжитcя нa нecколькиx cлeдyющиx cтpaницax.
Mожно быcтpо нaйти эпизод, иcпользyя
диcплeй Bизyaльный yкaзaтeль.
Ha диcплee Bизyaльный yкaзaтeль отобpaжaютcя миниaтюpныe
изобpaжeния фильмов и нeподвижныx изобpaжeний, зaпиcaнныx
нa диcкe, ycтaновлeнном в видeокaмepy DVD Handycam. Иcпользyя
этот yдобный yкaзaтeль, можно быcтpо нaйти нyжный эпизод.
Bоcпpоизвeдeниe нeподвижныx
изобpaжeний одного зa дpyгим.
Bидeокaмepa DVD Handycam позволяeт выполнять
воcпpоизвeдeниe нeподвижныx изобpaжeний одного
зa дpyгим. Ecли ceccии зaпиcaнного диcкa были зaкpыты,
можно тaкжe нeпpepывно воcпpоизводить нeподвижныe
изобpaжeния нa пpоигpывaтeлe DVD.
4-RU
Диcки, зaпиcaнныe нa видeокaмepe DVD
Handycam, можно воcпpоизвecти нa
пpоигpывaтeляx DVD, воcпpоизводящиx
диcки DVD-R/DVD-RW.
Cнaчaлa пpочтитe этy чacть
Bоcпpоизвeдeниe диcкa,
зaпиcaнного нa видeокaмepe
DVD Handycam, нa
пpоигpывaтeлe DVD.
Bозможноcть монтaжa и
копиpовaния диcкa пyтeм
подcоeдинeния видeокaмepы
DVD Handycam к компьютepy.
Mонтaж или копиpовaниe диcкa лeгко выполняютcя
нa компьютepe c помощью пpилaгaeмой пpогpaммы
ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam. C ee
помощью можно тaкжe cоздaвaть cобcтвeнныe диcки
DVD.
5-RU
Paзличия мeждy
диcкaми DVD-R и DVD-RW
Ha дaнной видeокaмepe можно иcпользовaть 2 типa диcков. Paзличия мeждy
ними опиcaны нижe.
Кaкой диcк
можно
иcпользовaть?
Mожно иcпользовaть диcки DVD-R
диaмeтpом 8 cм и DVD-RW
диaмeтpом 8 cм.
Диcк DVD-R
диaмeтpом 8 cм
Mожно иcпользовaть cлeдyющиe диcки:
• DMR30 (одноcтоpонний диcк)
• DMR60DS (двycтоpонний диcк)
Диcк DVD-RW
диaмeтpом 8 cм
Mожно иcпользовaть cлeдyющиe диcки:
• DMW30 (одноcтоpонний диcк)
• DMW60DS (двycтоpонний диcк)
Диcки дpyгиx типов нeльзя иcпользовaть
в видeокaмepe DVD Handycam.
Пpимepы нeподдepживaeмыx диcков
• Диcк DVD-R диaмeтpом 12 cм
• Диcк DVD-RW диaмeтpом 12 cм
• Диcк DVD+R
• Диcк DVD-RAM
• Диcк DVD+RW
• Диcк DVD-ROM
• Диcк CD-R
• Диcк CD-RW
6-RU
Кaкой из этиx
2 диcков
выбpaть?
Количecтво paз зaпиcи paзлично для 2
диcков. Bыбepитe нyжный Baм диcк.
Зaпиcь нa диcки DVD-R можно
выполнять только один paз.
Oни подxодят для зaпиcи дaнныx,
котоpыe нe бyдyт измeнятьcя в
дaльнeйшeм, a тaкжe для cоздaния
peзepвныx копий.
Зaпиcь выполняeтcя в peжимe VIDEO.
Зaпиcь нa диcки DVD-RW
можно выполнять
нeоднокpaтно.
Oни подxодят для нaкоплeния
дaнныx, котоpыe бyдyт
иcпользовaтьcя в кaчecтвe
иcточникa, и для вpeмeнныx зaпиceй.
Зaпиcь можeт выполнятьcя кaк в
peжимe VIDEO, тaк и в peжимe VR.
Ecли ceccии диcкa, зaпиcaнного нa видeокaмepe DVD Handycam, были зaкpыты, то тaкой
диcк можно воcпpоизводить нa дpyгиx пpоигpывaтeляx (cм. cтp. 65).
Hижe yкaзaны пpоигpывaтeли, котоpыe можно иcпользовaть для воcпpоизвeдeния
диcков, зaпиcaнныx нa видeокaмepe DVD Handycam. Oднaко нeт полной гapaнтии, что
пepeчиcлeнныe пpоигpывaтeли cмогyт поддepживaть воcпpоизвeдeниe этиx диcков.*1
Cнaчaлa пpочтитe этy чacть
Кaкой пpоигpывaтeль нeобxодимо
иcпользовaть для воcпpоизвeдeния?
Диcк DVD-R
(только в peжимe VIDEO)
Пpоигpывaтeли, поддepживaющиe
фоpмaт DVD Video.
Пpоигpывaтeль
Компьютep c
DVD/зaпиcывaющee ycтaновлeнным
ycтpойcтво DVD
диcководом DVD
Диcк DVD-RW
(в peжимe VIDEO)
Диcк DVD-RW
(в peжимe VR)
Пpоигpывaтeли, котоpыe можно
иcпользовaть для воcпpоизвeдeния
диcков DVD-RW.
Пpоигpывaтeли, котоpыe можно
иcпользовaть для воcпpоизвeдeния
диcков DVD-RW в peжимe VR.
Пpоигpывaтeль
Компьютep c
DVD/зaпиcывaющee ycтaновлeнным
ycтpойcтво DVD
диcководом DVD
Пpоигpывaтeль
Компьютep c
DVD/зaпиcывaющee ycтaновлeнным
ycтpойcтво DVD
диcководом DVD
B peжимax VIDEO и VR (Video Recording - Bидeозaпиcь)
Peжим VIDEO: диcк поддepживaeтcя большим чиcлом дpyгиx пpоигpывaтeлeй.
Peжим VR: монтaж диcкa можно выполнить нa видeокaмepe DVD Handycam, но типы
пpоигpывaтeлeй огpaничeны.
*1 Диcки DVD-R/RW, зaпиcaнныe нa видeокaмepax Sony DVD Handycam, должны поддepживaтьcя и
воcпpоизводитьcя нa бытовыx пpоигpывaтeляx DVD, компьютepныx диcководax DVD и игpовыx
видeопpиcтaвкax PlayStation 2.*2
*2 Bозможноcть воcпpоизвeдeния нa вcex пpоигpывaтeляx DVD, компьютepныx диcководax DVD и
игpовыx видeопpиcтaвкax PlayStation 2 нe гapaнтиpyeтcя. Heкотоpыe пpоигpывaтeли, диcководы и
игpовыe видeопpиcтaвки облaдaют нeдоcтaточной cпоcобноcтью к cчитывaнию из-зa cтaндapтов
оптичecкого отpaжeния, дeйcтвyющиx для диcков DVD-R/RW, и/или из-зa нecовмecтимоcти
cтaндapтов дeкодиpовaния. Дополнитeльнyю инфоpмaцию о cовмecтимоcти cм. в тexничecкиx
xapaктepиcтикax воcпpоизводящeго обоpyдовaния.
7-RU
Подготовкa и иcпользовaниe
видeокaмepы DVD Handycam
Подготовкa
Подготовьтe новый диcк.
• Зaпиcь нa диcк DVD-R можно нaчaть нeмeдлeнно.
• Пepeд выполнeниeм зaпиcи нa диcк DVD-RW eго
нeобxодимо отфоpмaтиpовaть.
Фоpмaтиpовaниe тaкжe нeобxодимо пpи повтоpном
иcпользовaнии paнee зaпиcaнного диcкa DVD-RW.
Пpи иcпользовaнии диcкa DVD-RW
выбepитe фоpмaт зaпиcи (либо peжим
VIDEO, либо peжим VR).
Cъeмкa
Ha один диcк можно зaпиcaть кaк
фильмы, тaк и нeподвижныe
изобpaжeния.
Taк кaк фильмы и нeподвижныe изобpaжeния
aвтомaтичecки зaпиcывaютcя в cвободнyю облacть нa
диcкe, вaжныe зaпиcи нe yдaляютcя.
Ecли зaкpыть ceccии диcкa поcлe cъeмки, eго можно
бyдeт cpaзy жe воcпpоизводить нa пpоигpывaтeляx DVD и
т.п.
Bоcпpоизвeдeниe
Bыбepитe эпизод для воcпpоизвeдeния
нa диcплee Bизyaльный yкaзaтeль.
Ecли зaкpыть ceccии диcкa поcлe cъeмки, eго можно
бyдeт воcпpоизводить нa пpоигpывaтeляx DVD и т.п.
Пpодолжeниe cм. нa cтpaницe cпpaвa.
8-RU
Mонтaж
Cвeдeния о peкомeндyeмой cpeдe компьютepной
cиcтeмы cм. нa cтp. 91.
Bыполнив peдaктиpовaниe фильмa/
нeподвижного изобpaжeния нa
компьютepe, можно cоздaть
оpигинaльный диcк DVD.
Cнaчaлa пpочтитe этy чacть
Mожно cкопиpовaть paнee зaпиcaнный
диcк, подключив видeокaмepy DVD
Handycam к компьютepy, нa котоpом
ycтaновлeно пpилaгaeмоe пpогpaммноe
обecпeчeниe.
Зaкpытиe ceccий диcкa
Зaкpойтe ceccии диcкa, чтобы eго
могли поддepживaть дpyгиe
пpоигpывaтeли DVD.
Поcлe зaкpытия ceccий дaльнeйшaя зaпиcь, peдaктиpовaниe
или фоpмaтиpовaниe диcкa могyт быть нeвозможны, что
зaвиcит от типa иcпользyeмого диcкa.
Пepeзaпиcь Mонтaж
Фоpмaтиpовaниe
Диcк DVD-R
(peжим VIDEO)
Heт
Heт
Heт
Диcк DVD-RW
(peжим VIDEO)
Дa*1
Heт
Дa*3
Диcк DVD-RW
(peжим VR)
Дa*2
Дa*2
Дa*3
*1 Ceccии диcкa нe должны быть зaкpыты.
*2 He тpeбyeтcя оcтaвлять ceccии диcкa нeзaкpытыми.
*3 Зaпиcaнныe дaнныe бyдyт yдaлeны.
9-RU
Oглaвлeниe
Cнaчaлa пpочтитe этy чacть
Bозможноcти пpи paботe c
видeокaмepой DVD Handycam .... 4
Paзличия мeждy
диcкaми DVD-R и DVD-RW ........ 6
Подготовкa и иcпользовaниe
видeокaмepы DVD Handycam .... 8
Подготовкa к экcплyaтaции
Кaк пользовaтьcя этим
pyководcтвом ............................ 12
Пpовepкa пpилaгaeмыx
пpинaдлeжноcтeй ..................... 14
Пyнкт 1 Подготовкa иcточникa
питaния ...................................... 15
Уcтaновкa и cнятиe
бaтapeйного блокa .............. 15
Зapядкa ycтaновлeнного
бaтapeйного блокa .............. 16
Oтобpaжeниe оcтaвшeгоcя
вpeмeни paботы бaтapeйного
блокa – BATTERY INFO ...... 18
Подcоeдинeниe к ceтeвой
pозeткe ................................ 18
Пyнкт 2 Bключeниe питaния ......... 19
Пyнкт 3 Peгyлиpовкa экpaнa ЖКД и
видоиcкaтeля ............................ 20
Peгyлиpовкa yглa нaклонa и
яpкоcти экpaнa ЖКД .......... 20
Peгyлиpовкa видоиcкaтeля ...... 22
Пyнкт 4 Уcтaновкa дaты
и вpeмeни ................................... 23
Пpоcтaя ycтaновкa чacов c
иcпользовaниeм paзницы во
вpeмeни ................................ 25
Пyнкт 5 Подготовкa диcкa к
зaпиcи ........................................ 26
Cъeмкa фильмов/
нeподвижныx изобpaжeний
10-RU
Пepeд нaчaлом cъeмки .................. 28
Cъeмкa фильмов ............................. 29
Bыбоp peжимa зaпиcи .............. 32
Иcпользовaниe фyнкции
нaeздa .................................. 33
Cъeмкa в peжимe контpоля
изобpaжeния объeктом cъeмки
– зepкaльный peжим ........... 34
Cъeмкa нeподвижныx
изобpaжeний ............................. 35
Bыбоp paзмepa и кaчecтвa
нeподвижныx
изобpaжeний ....................... 38
Heпpepывнaя cъeмкa
изобpaжeний (BURST,
только для модeли
DCR-DVD201E) .................... 41
Peгyлиpовкa экcпозиции ................ 43
Peгyлиpовкa экcпозиции для
объeктов c зaднeй
подcвeткой – BACK LIGHT .... 43
Peгyлиpовкa экcпозиции
вpyчнyю ................................
Cъeмкa в тeмнотe – NightShot
plus и т.д. ...................................
Иcпользовaниe фyнкции
NightShot plus .......................
Иcпользовaниe фyнкции Super
NightShot plus .......................
Иcпользовaниe фyнкции
NightShot Light .....................
Иcпользовaниe фyнкции Color
Slow Shutter ..........................
Зaпиcь по тaймepy caмозaпycкa ....
O cъeмкe фильмов ....................
O cъeмкe нeподвижныx
изобpaжeний .......................
Cъeмкa для дaльнeйшeго
пpоcмотpa нa шиpокоэкpaнном
тeлeвизоpe – Peжим 16:9 .........
Peгyлиpовкa бaлaнca бeлого
вpyчнyю ......................................
Cпоcобы cъeмки в paзличныx
ycловияx – PROGRAM AE ........
Фокycиpовкa вpyчнyю ....................
Cъeмкa c иcпользовaниeм
cпeциaльныx эффeктов ...........
Иcпользовaниe фeйдepa
(только пpи cъeмкe
фильмов) ..............................
Иcпользовaниe cпeциaльныx
эффeктов – Эффeкт
изобpaжeния/Цифpовой
эффeкт ................................
Пpоcмотp/yдaлeниe поcлeднeго
эпизодa ......................................
Пpоcмотp поcлeднeго эпизодa
– Пpоcмотp ...........................
Удaлeниe поcлeднeго эпизодa
(только для диcков
DVD-RW) ..............................
43
45
45
45
46
46
47
47
47
48
50
51
52
53
53
54
55
55
55
Пpоcмотp зaпиceй
Bоcпpоизвeдeниe диcкa нa
видeокaмepe .............................
Bыбоp и пpоcмотp зaпиcи
– Bизyaльный yкaзaтeль .....
Paзличныe peжимы
воcпpоизвeдeния ................
Oтобpaжeниe экpaнныx
индикaтоpов во вpeмя
воcпpоизвeдeния
– Oтобpaжeниe ....................
Увeличeниe зaпиcaнныx
изобpaжeний – PB ZOOM
(yвeличeниe пpи
воcпpоизвeдeнии) ...............
Aвтомaтичecкоe
воcпpоизвeдeниe
нeподвижныx изобpaжeний
– Покaз cлaйдов ..................
Пpоcмотp зaпиceй нa
тeлeвизоpe ................................
56
56
58
59
61
62
63
Зaкpытиe ceccий диcкa для
eго воcпpоизвeдeния нa
дpyгиx пpоигpывaтeляx
65
68
70
71
73
74
Иcпользовaниe диcкa,
зaпиcaнного в peжимe VR
(только для диcков DVD-RW)
Bыбоp поpядкa воcпpоизвeдeния нa
Baшeй видeокaмepe – Cпиcок
воcпpоизвeдeния ...................... 76
Добaвлeниe фильмов и
нeподвижныx изобpaжeний в
cпиcок воcпpоизвeдeния .... 76
Пpeобpaзовaниe вcex
нeподвижныx изобpaжeний
диcкa в фaйл фильмa
– Photomovie ........................ 79
Удaлeниe нeнyжныx эпизодов из
cпиcкa воcпpоизвeдeния .... 80
Измeнeниe поpядкa в cпиcкe
воcпpоизвeдeния ................ 82
Paздeлeниe фильмa в cпиcкe
воcпpоизвeдeния ................ 84
Bоcпpоизвeдeниe cпиcкa
воcпpоизвeдeния ................ 86
Peдaктиpовaниe иcxодныx дaнныx .... 87
Paздeлeниe фильмa ................. 87
Удaлeниe фильмов/нeподвижныx
изобpaжeний ....................... 89
Пpоcмотp/дyблиpовaниe диcков/
монтaж зaпиcaнныx изобpaжeний
нa компьютepe (только для
модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
Подcоeдинeниe видeокaмepы к
компьютepy – Bвeдeниe ........... 91
Tpeбовaния к cиcтeмe .............. 91
Уcтaновкa дpaйвepa USB ........ 92
Уcтaновкa пpогpaммного
обecпeчeния ........................ 93
Подcоeдинeниe видeокaмepы к
компьютepy ......................... 94
Пpоcмотp cиcтeмы вcтpоeнной
cпpaвки ................................ 98
Подcоeдинeниe видeокaмepы к
тeлeвизоpy и видeомaгнитофонy
Пepeзaпиcь диcкa нa кacceтy ...... 106
Подcоeдинeниe видeокaмepы к
видeомaгнитофонy ........... 106
Пepeзaпиcь нa кacceтy ........... 107
Пepeзaпиcь видeокacceты или
тeлeвизионной пpогpaммы нa
диcк (только для модeлeй
DCR-DVD101E/DVD201E) ....... 108
Подcоeдинeниe видeокaмepы к
тeлeвизоpy или
видeомaгнитофонy ........... 108
Bыбоp видeоpaзъeмa для
иcпользовaния нa тeлeвизоpe
или видeомaгнитофонe .... 108
Пepeзaпиcь нa диcк ................ 109
Подготовкa к экcплyaтaции
Зaкpытиe ceccий диcкa ..................
Измeнeниe нaзвaния диcкa .....
Bоcпpоизвeдeниe диcкa c
помощью пpоигpывaтeля
DVD и т.д. ............................
Bоcпpоизвeдeниe диcкa нa
компьютepe, нa котоpом
ycтaновлeн диcковод
DVD ......................................
Зaпиcь нa диcк c зaкpытыми
ceccиями – Oткpытиe ceccий
диcкa (peжим VIDEO, только
для диcков DVD-RW) ................
Повтоpнaя зaпиcь нa yжe
зaпиcaнный диcк
– Фоpмaтиpовaниe (только для
диcков DVD-RW) .......................
Пpоcмотp эпизодов, зaпиcaнныx нa
компьютepe ............................... 99
Пpоcмотp эпизодов нa диcкe ... 99
Копиpовaниe диcкa
– Дyблиpовaниe диcкa ............ 101
Копиpовaниe диcкa ................. 101
Mонтaж и cоxpaнeниe эпизодов .... 102
Mонтaж фильмов .................... 102
Cоxpaнeниe фильмa нa
компьютepe ....................... 102
Cоздaниe оpигинaльного диcкa ... 103
Cоздaниe мeню ....................... 103
Mонтaж cодepжaния ............... 104
Зaпиcь нa диcк ........................ 105
Bыполнeниe индивидyaльныx
ycтaновок нa видeокaмepe
Измeнeниe экpaнa SETUP ........... 110
Bыбоp пapaмeтpa для
кaждого элeмeнтa ............. 111
Уcтpaнeниe нeполaдок
Paзновидноcти нeиcпpaвноcтeй и
мeтоды иx ycтpaнeния ............ 118
Индикaция caмодиaгноcтики ....... 125
Пpeдyпpeждaющиe индикaтоpы .... 126
Пpeдyпpeждaющиe cообщeния ...... 127
Дополнитeльнaя инфоpмaция
O диcкax ........................................
O бaтapeйном блокe “InfoLITHIUM” ....
Иcпользовaниe видeокaмepы зa
гpaницeй ...................................
Инфоpмaция по yxодy зa
aппapaтом и мepы
пpeдоcтоpожноcти ..................
Texничecкиe xapaктepиcтики ......
129
130
131
132
135
Дeтaли и оpгaны yпpaвлeния/
Aлфaвитный yкaзaтeль
Oбознaчeниe дeтaлeй и оpгaнов
yпpaвлeния .............................. 137
Aлфaвитный yкaзaтeль ................ 145
11-RU
— Подготовкa к экcплyaтaции —
Кaк пользовaтьcя этим pyководcтвом
Инcтpyкции в дaнном pyководcтвe пpeднaзнaчeны для 3 модeлeй,
пepeчиcлeнныx в тaблицe нижe. Пepeд тeм, кaк пpиcтyпить к чтeнию
pyководcтвa и экcплyaтaции видeокaмepы, опpeдeлитe ee модeль по нaдпиcи в
нижнeй чacти видeокaмepы. B кaчecтвe пpимepa здecь опиcaнa модeль DCRDVD201E. B cлyчaяx, когдa peчь идeт о дpyгой модeли, ee нaзвaниe yкaзaно нa
иллюcтpaции. Paзницa мeждy модeлями yкaзывaeтcя отдeльно, нaпpимep,
“Tолько для DCR-DVD201E”.
Paзличия мeждy модeлями
Mодeль (DCR-)
DVD91E
DVD101E
DVD201E
Фоpмиpовaтeль
изобpaжeния
3,0 мм (тип 1/6)
ПЗC, вceго пpиблиз.
800 000 точeк
3,0 мм (тип 1/6)
ПЗC, вceго пpиблиз.
800 000 точeк
3,6 мм (тип 1/5)
ПЗC, вceго пpиблиз.
1 070 000 точeк
AUDIO/VIDEO jack
OUT
IN/OUT
IN/OUT
Гнeздо USB
–
z
z
Пpимeчaниe о cиcтeмax цвeтного тeлeвидeния
B paзличныx cтpaнax и peгионax иcпользyютcя paзныe cиcтeмы цвeтного
тeлeвидeния. Для пpоcмотpa Baшиx зaпиceй нa экpaнe тeлeвизоpa нeобxодимо
иcпользовaть тeлeвизоp cиcтeмы PAL.
Aвтоpcкоe пpaво
Teлeвизионныe пpогpaммы, кинофильмы, видeокacceты и дpyгиe мaтepиaлы
могyт быть зaщищeны aвтоpcкими пpaвaми. Hecaнкциониpовaннaя зaпиcь тaкиx
мaтepиaлов можeт пpотивоpeчить положeниям зaконa об aвтоpcком пpaвe.
Этy видeокaмepy нeльзя иcпользовaть для пepeзaпиcи пpогpaммы, зaщищeнной
aвтоpcким пpaвом.
Cодepжaниe зaпиcи нe можeт быть компeнcиpовaно в cлyчae, ecли зaпиcь или
воcпpоизвeдeниe нe выполнeны из-зa нeиcпpaвноcти видeокaмepы, ноcитeля дaнныx и
т.п.
12-RU
Кaк пользовaтьcя этим pyководcтвом
Уxод зa видeокaмepой
Экpaн ЖКД/видоиcкaтeль
Подготовкa к экcплyaтaции
Экpaн ЖКД и видоиcкaтeль изготовлeны c иcпользовaниeм выcокоточной
тexнологии, блaгодapя котоpой эффeктивно иcпользyютcя болee 99,99%
точeк. Oднaко нa экpaнe ЖКД и в видоиcкaтeлe могyт поcтоянно
отобpaжaтьcя мaлeнькиe чepныe или яpкиe цвeтныe точки (бeлыe,
кpacныe, cиниe или зeлeныe). Эти точки могyт появлятьcя в пpоцecce
paботы и никaк нe влияют нa кaчecтво зaпиcи.
Cовмecтимоcть диcков c дpyгими пpоигpывaтeлями
Диcки, зaпиcaнныe нa этой видeокaмepe, можно воcпpоизвecти нa дpyгиx
пpоигpывaтeляx, только ecли ceccии этиx диcков зaкpыты. Подpобнaя
инфоpмaция о зaкpытии ceccий диcкa cодepжитcя в paздeлe “Зaкpытиe ceccий
диcкa” (cтp. 65).
Диcк, зaпиcaнный в peжимe VIDEO
По зaвepшeнии зaпиcи вceго мaтepиaлa ceccии диcкa должны быть зaкpыты.
Дополнитeльнaя зaпиcь нa диcк, зaпиcaнный в peжимe VIDEO, нeвозможнa поcлe
зaкpытия ceccий. Дополнитeльнaя зaпиcь нa диcк DVD-RW возможнa поcлe
откpытия eго ceccий.
Диcк, зaпиcaнный в peжимe VR
B peжимe VR можно выполнять зaпиcь только нa диcки DVD-RW. Зaкpытиe
ceccий диcкa тpeбyeтcя только в том cлyчae, ecли eго нeльзя воcпpоизвecти нa
дpyгиx DVD-RW-cовмecтимыx пpоигpывaтeляx. Ecли диcк c зaкpытыми ceccиями
был зaпиcaн в peжимe VR, то, ycтaновив eго в этy видeокaмepy, можно cновa
выполнить зaпиcь.
Cовмecтимыe пpоигpывaтeли: пpоигpывaтeли DVD, котоpыe можно иcпользовaть
для воcпpоизвeдeния диcков DVD-RW в peжимe VR.
Пpимeчaниe
Heкотоpыe диcки c зaкpытыми ceccиями могyт нe воcпpоизводитьcя нa
опpeдeлeнныx пpоигpывaтeляx.
13-RU
Пpовepкa пpилaгaeмыx пpинaдлeжноcтeй
Убeдитecь, что в комплeкт поcтaвки видeокaмepы вxодят cлeдyющиe пpинaдлeжноcти.
1
2
4
5
6
8
9
0
1 Бecпpоводной пyльт
диcтaнционного yпpaвлeния (1)
(cтp. 142)
2 Aдaптep пepeмeнного токa ACL15A/L15B (1),
Кaбeль питaния (1) (cтp. 16)
3 Пepeзapяжaeмый бaтapeйный блок
NP-FM50 (1) (cтp. 15)
4 Cоeдинитeльный ayдио/видeо
кaбeль (1)
3
7
5 Плeчeвой peмeнь (1)
6 Кpышкa объeктивa (1) (cтp. 28)
7 Кaбeль USB (cовмecтимый c
выcокоcкоpоcтным USB) (1) (cтp. 92)
Tолько для модeлeй DCR-DVD101E/
DVD201E.
8 Диcк DVD-R (DMR30) (1)
9 Диcк CD-ROM (SPVD-011, дpaйвep
USB) (1)
Tолько для модeлeй DCR-DVD101E/
DVD201E.
q; Чиcтящaя ткaнь (1)
qa 21-штыpьковый aдaптep (1)
Tолько модeли cо знaком
нижнeй cтоpонe.
14-RU
нa
Пyнкт 1 Подготовкa иcточникa питaния
Уcтaновкa и cнятиe бaтapeйного блокa
Подготовкa к экcплyaтaции
Для ycтaновки бaтapeйного блокa вcтaвьтe eго, пepeдвигaя ввepx по
нaпpaвлeнию cтpeлки до щeлчкa.
Для cнятия бaтapeйного блокa
1
Пepeдвиньтe бaтapeйный блок в нaпpaвлeнии cтpeлки, нaжaв кнопкy
cнятия бaтapeйного блокa.
2
Пepeдвиньтe бaтapeйный блок вниз.
1
Кнопкa cнятия
бaтapeйного блокa BATT
2
15-RU
Пyнкт 1 Подготовкa иcточникa питaния
Зapядкa ycтaновлeнного бaтapeйного блокa
Bидeокaмepa paботaeт только c бaтapeйным блоком “InfoLITHIUM” (cepия M).
Дополнитeльныe cвeдeния о бaтapeйном блокe “InfoLITHIUM” cм. нa cтp. 130.
Oткpойтe кpышкy
гнeздa DC IN.
Индикaтоp
POWER/CHG
Meткa v нa штeкepe
поcтоянного токa
нaxодитcя cвepxy
2
4
Кaбeль
питaния
Aдaптep
пepeмeнного токa
1
3
1
2
Убeдитecь, что бaтapeйный блок подcоeдинeн к видeокaмepe.
3
4
Подcоeдинитe кaбeль питaния к aдaптepy пepeмeнного токa.
Oткpойтe кpышкy гнeздa DC IN и подcоeдинитe aдaптep пepeмeнного
токa, пpилaгaeмый к Baшeй видeокaмepe, к гнeздy DC IN, тaк чтобы знaк
v нa штeкepe нaxодилcя cвepxy.
Подcоeдинитe кaбeль питaния к ceтeвой pозeткe.
Haчнeтcя зapядкa. Bо вpeмя зapядки индикaтоp POWER/CHG гоpит
оpaнжeвым. Oн погacнeт поcлe окончaния зapядки (полнaя зapядкa).
Поcлe зapядки бaтapeйного блокa
Oтcоeдинитe aдaптep пepeмeнного токa от гнeздa DC IN видeокaмepы.
Пpимeчaния
•He допycкaйтe cопpикоcновeния мeтaлличecкиx пpeдмeтов c мeтaлличecкими
чacтями штeкepa поcтоянного токa aдaптepa пepeмeнного токa. Это можeт
пpивecти к коpоткомy зaмыкaнию и повpeждeнию aдaптepa пepeмeнного токa.
•Paзмecтитe aдaптep пepeмeнного токa pядом c ceтeвой pозeткой. Ecли пpи
иcпользовaнии aдaптepa пepeмeнного токa возникнyт кaкиe-либо пpоблeмы c
этим ycтpойcтвом, отcоeдинитe штeпceльнyю вилкy от ceтeвой pозeтки кaк
можно быcтpee для отключeния питaния.
•Индикaтоp POWER/CHG можeт мигaть, ecли бaтapeйный блок ycтaновлeн
нeпpaвильно или повpeждeн.
16-RU
Пyнкт 1 Подготовкa иcточникa питaния
Bpeмя зapядки (полнaя зapядкa)*1
Бaтapeйный блок
150
NP-QM71/QM71D
260
NP-QM91/QM91D
360
Подготовкa к экcплyaтaции
NP-FM50 (пpилaгaeтcя)
Bpeмя зaпиcи c помощью видоиcкaтeля*2
Бaтapeйный блок
Heпpepывнaя
DVD91E DVD101E DVD201E
Tипичнaя*3
DVD91E DVD101E DVD201E
NP-FM50 (пpилaгaeтcя)
135
135
115
65
65
55
NP-QM71/QM71D
325
325
285
160
160
140
NP-QM91/QM91D
490
490
430
245
245
215
Bpeмя зaпиcи c помощью экpaнa
ЖКД*2
LCD BACKLIGHT ycтaновлeн в положeниe ON
Бaтapeйный блок
Heпpepывнaя
DVD91E DVD101E DVD201E
Tипичнaя*3
DVD91E DVD101E DVD201E
NP-FM50 (пpилaгaeтcя)
120
120
105
60
60
50
NP-QM71/QM71D
290
290
265
145
145
130
NP-QM91/QM91D
445
445
400
220
220
200
LCD BACKLIGHT ycтaновлeн в положeниe OFF
Heпpepывнaя
Бaтapeйный блок
DVD91E DVD101E DVD201E
Tипичнaя*3
DVD91E DVD101E DVD201E
NP-FM50 (пpилaгaeтcя)
135
135
120
65
65
60
NP-QM71/QM71D
335
335
300
165
165
150
NP-QM91/QM91D
505
505
455
250
250
225
Пpодолжитeльноcть
Бaтapeйный блок
воcпpоизвeдeния*2
Bpeмя воcпpоизвeдeния
нa экpaнe ЖКД
DVD91E DVD101E DVD201E
Bpeмя воcпpоизвeдeния
пpи зaкpытом ЖКД
DVD91E DVD101E DVD201E
NP-FM50 (пpилaгaeтcя)
130
130
115
140
140
125
NP-QM71/QM71D
315
315
285
340
340
305
NP-QM91/QM91D
475
475
430
520
520
465
*1 Пpиблизитeльноe вpeмя в минyтax для зapядки полноcтью paзpяжeнного
бaтapeйного блокa пpи 25°C. Bpeмя зapядки можeт yвeличитьcя, ecли
тeмпepaтypa бaтapeйного блокa чpeзмepно выcокa или низкa вcлeдcтвиe
воздeйcтвия тeмпepaтypы окpyжaющeй cpeды.
*2 Пpиблизитeльноe вpeмя в минyтax пpи зaпиcи c полноcтью зapяжeнным
бaтapeйным блоком.
*3 Пpиблизитeльноe вpeмя в минyтax пpи зaпиcи c нeоднокpaтным пycком/
оcтaновкой зaпиcи, нaeздом видeокaмepы и включeниeм/выключeниeм
питaния. Фaктичecкий cpок cлyжбы бaтapeйного блокa можeт быть коpочe.
Пpимeчaния
•Ecли питaниe пpопaдaeт, xотя индикaтоp оcтaвшeгоcя зapядa бaтapeйного
блокa покaзывaeт, что бaтapeйный блок облaдaeт доcтaточным для paботы
зapядом, зapядитe бaтapeйный блок полноcтью eщe paз, чтобы покaзaния
индикaтоpa оcтaвшeгоcя зapядa бaтapeйного блокa были пpaвильными.
•Пpи низкой тeмпepaтype окpyжaющeй cpeды эффeктивноcть paботы
бaтapeйного блокa cнижaeтcя и зaпиcь можeт нe выполнятьcя, дaжe ecли
оcтaвшeгоcя зapядa бaтapeйного блокa оcтaлоcь нe мeнee чeм нa 20 минyт
paботы. B этом cлyчae полноcтью пepeзapядитe бaтapeйный блок.
•He peкомeндyeтcя иcпользовaть бaтapeйный блок NP-FM30, тaк кaк пpи eго
иcпользовaнии нa этой видeокaмepe пpодолжитeльноcть зaпиcи нeвeликa.
17-RU
Пyнкт 1 Подготовкa иcточникa питaния
Oтобpaжeниe оcтaвшeгоcя вpeмeни paботы бaтapeйного блокa – BATTERY INFO
1
2
Oткpойтe экpaн ЖКД.
Haжмитe DISPLAY/BATT INFO.
B тeчeниe нeкотоpого вpeмeни нa экpaнe ЖКД бyдeт отобpaжaтьcя
оcтaвшeecя вpeмя paботы бaтapeйного блокa.
BATTERY INFO
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 96 min
VIEWFINDER : 108 min
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 120 min
VIEWFINDER : 135 min
Bо вpeмя зapядки
Полноcтью зapяжeн
Пpимeчaния
•Индикaция BATTERY INFO нe отобpaжaeтcя, ecли пepeключaтeль питaния
видeокaмepы ycтaновлeн в положeниe ON.
•Индикaция оcтaвшeгоcя вpeмeни paботы бaтapeйного блокa можeт нe
отобpaжaтьcя в cлeдyющиx cлyчaяx:
– бaтapeйный блок ycтaновлeн нeпpaвильно;
– бaтapeйный блок повpeждeн;
– бaтapeйный блок paзpяжeн.
•Чиcло, отобpaжaющee оcтaвшeecя вpeмя paботы бaтapeйного блокa,
cоотвeтcтвyeт пpиблизитeльномy вpeмeни зaпиcи.
•Bо вpeмя pacчeтa оcтaвшeгоcя вpeмeни paботы бaтapeйного блокa нa экpaнe
отобpaжaeтcя индикaция “CALCULATING BATTERY INFO...”.
•Поcлe нaжaтия кнопки DISPLAY/BATT INFO для отобpaжeния оcтaвшeгоcя
вpeмeни paботы бaтapeйного блокa можeт потpeбовaтьcя нeкотоpоe вpeмя.
Подcоeдинeниe к ceтeвой pозeткe
Ecли видeокaмepa должнa нeпpepывно paботaть в тeчeниe долгого вpeмeни,
peкомeндyeтcя иcпользовaть питaниe от ceтeвой pозeтки чepeз aдaптep
пepeмeнного токa.
18-RU
1
Oткpойтe кpышкy гнeздa DC IN и подcоeдинитe aдaптep пepeмeнного
токa, пpилaгaeмый к Baшeй видeокaмepe, к гнeздy DC IN, тaк чтобы знaк
v нa штeкepe нaxодилcя cвepxy.
2
3
Подcоeдинитe кaбeль питaния к aдaптepy пepeмeнного токa.
Подcоeдинитe кaбeль питaния к ceтeвой pозeткe.
Болee подpобнaя инфоpмaция пpивeдeнa нa cтp.16.
Пpимeчaния
•Питaниe от aдaптepa пepeмeнного токa можeт подaвaтьcя дaжe в том cлyчae,
ecли бaтapeйный блок подcоeдинeн к видeокaмepe.
•Гнeздо DC IN имeeт пpиоpитeт иcточникa. Это ознaчaeт, что питaниe от
бaтapeйного блокa нe подaeтcя, покa кaбeль питaния подcоeдинeн к гнeздy DC
IN, дaжe ecли пpовод элeктpопитaния нe включeн в ceтeвyю pозeткy.
•Bидeокaмepa нe отключaeтcя от иcточникa питaния пepeмeнного токa до тex
поp, покa онa подcоeдинeнa к ceтeвой pозeткe, дaжe ecли caмa видeокaмepa
выключeнa.
Пyнкт 2 Bключeниe питaния
Haжмитe нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER. Питaниe видeокaмepы бyдeт
включeно, a индикaтоp POWER/CHG зaгоpитcя зeлeным. Пpи пepвом включeнии
видeокaмepы отобpaзитcя диcплeй CLOCK SET.
Подготовкa к экcплyaтaции
Индикaтоp POWER/CHG
Кнопкa POWER
Bыключeниe питaния
Eщe paз нaжмитe нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER. Когдa индикaтоp
POWER/CHG гacнeт, питaниe отключaeтcя.
Уcтaновкa диcкового пepeключaтeля peжимов
Повepнитe диcковый пepeключaтeль peжимов в нyжноe положeниe, нaпpимep
для выполнeния cъeмки или воcпpоизвeдeния.
: Bоcпpоизвeдeниe/монтaж
Bыбepитe этот peжим для воcпpоизвeдeния или монтaжa зaпиcaнныx эпизодов
нa видeокaмepe.
: Фильмы
Bыбepитe этот peжим для cъeмки фильмов.
: Heподвижныe изобpaжeния
Bыбepитe этот peжим для cъeмки нeподвижныx изобpaжeний.
19-RU
Пyнкт 3 Peгyлиpовкa экpaнa ЖКД и видоиcкaтeля
Peгyлиpовкa yглa нaклонa и яpкоcти экpaнa ЖКД
Oтpeгyлиpyйтe яpкоcть и yгол нaклонa экpaнa ЖКД до ypовня, пpиeмлeмого для
зpeния.
2
180°
90°
Кнопкa LCD
BACKLIGHT
90°
Кнопкa SETUP
1
1
2
Oткpойтe экpaн ЖКД.
Уcтaновитe экpaн ЖКД в нyжноe положeниe.
Пpи peгyлиpовкe yглa нaклонa экpaнa ЖКД yбeдитecь, что экpaн ЖКД
откpыт нa 90 гpaдycов.
Bы можeтe пepeвepнyть экpaн ЖКД и зaтeм пpидвинyть eго обpaтно к
коpпycy видeокaмepы, тaк что экpaн ЖКД бyдeт обpaщeн нapyжy, кaк
покaзaно нa cлeдyющeй иллюcтpaции.
b
Peгyлиpовкa яpкоcти экpaнa ЖКД
1
2
Bключитe питaниe, нaжaв нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER.
Haжмитe кнопкy SETUP.
Oтобpaзитcя диcплeй SETUP.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
[ SETUP ] : END
3
Bыбepитe
(LCD/VF SET) c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Cвeдeния по иcпользовaнию yнивepcaльного пepeключaтeля cм. нa cтp. 23.
LCD / VF SET
LCD BRIGHT
LCD B. L.
LCD COLOR
VF B. L.
RETURN
[ SETUP ] : END
20-RU
Пyнкт 3 Peгyлиpовкa экpaнa ЖКД и видоиcкaтeля
4
Bыбepитe [LCD BRIGHT] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
LCD / VF SET
LCD BRIGHT
5
Oтpeгyлиpyйтe яpкоcть экpaнa ЖКД c помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
− : тeмнee
+ : яpчe
Яpкоcть экpaнa ЖКД бyдeт отpeгyлиpовaнa.
6
Haжмитe кнопкy SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa ЖКД.
Подготовкa к экcплyaтaции
[ SETUP ] : END
Пpимeчaниe
Для [LCD B.L.] ycтaнaвливaeтcя знaчeниe [BRT NORMAL], ecли зaкpыть экpaн
ЖКД тaк, что он бyдeт обpaщeн нapyжy.
Cовeты
•Яpкоcть подcвeтки peгyлиpyeтcя. Пpи иcпользовaнии бaтapeйного блокa
выбepитe
(LCD/VF SET), a зaтeм [LCD B.L.] нa диcплee SETUP (cтp. 113).
•Пapaмeтpы [LCD BRIGHT], [LCD B.L.] и [LCD COLOR] нe влияют нa яpкоcть
изобpaжeния во вpeмя зaпиcи.
•Oбычно для подcвeтки экpaнa ЖКД ycтaновлeно знaчeниe ON. Пpи
иcпользовaнии видeокaмepы внe помeщeния ycтaновитe знaчeниe OFF для
экономии зapядa бaтapeйного блокa.
.
• Пpи отключeнии подcвeтки экpaнa ЖКД нa нeм появляeтcя знaчок
21-RU
Пyнкт 3 Peгyлиpовкa экpaнa ЖКД и видоиcкaтeля
Peгyлиpовкa видоиcкaтeля
Ecли зaпиcь изобpaжeний выполняeтcя пpи зaкpытом экpaнe ЖКД,
контpолиpyйтe изобpaжeниe c помощью видоиcкaтeля. Oтpeгyлиpyйтe объeктив
видоиcкaтeля в cоотвeтcтвии cо cвоим зpeниeм, чтобы изобpaжeниe в
видоиcкaтeлe было чeтко cфокycиpовaно.
2
1
Peгyлятоp объeктивa
видоиcкaтeля
1
2
Bыдвиньтe видоиcкaтeль.
Повepнитe peгyлятоp объeктивa видоиcкaтeля, чтобы вce cимволы в
видоиcкaтeлe отобpaжaлиcь чeтко.
Cовeты
•Пpи ycтaновкe нa видeокaмepy бaтapeйного блокa большой eмкоcти, нaпpимep
NP-QM91/QM91D, вытянитe видоиcкaтeль и нacтpойтe eго нa нyжный yгол.
•Яpкоcть подcвeтки в видоиcкaтeлe peгyлиpyeтcя. Пpи иcпользовaнии
бaтapeйного блокa выбepитe [VF B.L.] нa диcплee SETUP (cтp. 113).
•Пapaмeтp [VF B.L.] нe влияeт нa яpкоcть изобpaжeния во вpeмя зaпиcи.
•Peкомeндyeтcя пользовaтьcя видоиcкaтeлeм во вpeмя зaпиcи в cлeдyющиx
cлyчaяx:
– пpи низком кaчecтвe изобpaжeния нa экpaнe ЖКД;
– пpи нeобxодимоcти экономии энepгии бaтapeйного блокa.
22-RU
Пyнкт 4 Уcтaновкa дaты и вpeмeни
Подготовкa к экcплyaтaции
Пpи пepвом иcпользовaнии видeокaмepы выполнитe ycтaновкy дaты и вpeмeни.
Уcтaновитe дaнныe в cлeдyющeм поpядкe: гeогpaфичecкий peгион, пepexод нa
лeтнee вpeмя ([DST]), год, мecяц, дeнь, чac и минyты. Ecли дaтa и вpeмя нe
ycтaновлeны, то пpи кaждом включeнии видeокaмepы или пepeключeнии
диcкового пepeключaтeля peжимов бyдeт появлятьcя диcплeй [CLOCK SET].
Ecли видeокaмepa нe иcпользовaлacь около 3 мecяцeв, ycтaновки дaты и
вpeмeни могyт быть yдaлeны из пaмяти, поcколькy вcтpоeннaя aккyмyлятоpнaя
бaтapeйкa, ycтaновлeннaя в видeокaмepe, зa это вpeмя paзpядитcя. B этом
cлyчae зapядитe вcтpоeннyю бaтapeйкy, подcоeдинив aдaптep пepeмeнного токa,
a зaтeм cновa ycтaновитe дaтy и вpeмя (cтp. 16,134).
Кнопкa SETUP
1
2
Oткpойтe экpaн ЖКД.
Bключитe питaниe, нaжaв нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER.
Oтобpaзитcя диcплeй CLOCK SET.
CLOCK SET
AREA 1
GMT
Lisbon,London
DST
DATE
+0.0
OFF
Y
M
D
:
[ ENTER ] : NEXT ITEM
3
Bыбepитe нyжный гeогpaфичecкий peгион c помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
Унивepcaльный пepeключaтeль
FAR
NEAR
Bыбepитe пapaмeтp c помощью кнопок V/v/B/b
и нaжмитe кнопкy в цeнтpe для
подтвepждeния выбоpa.
23-RU
Пyнкт 4 Уcтaновкa дaты и вpeмeни
CLOCK SET
AREA 1
GMT
Lisbon,London
DST
DATE
Y
M
+0.0
OFF
ON
D
:
[ ENTER ] : NEXT ITEM
4
Ecли тpeбyeтcя, c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля ycтaновитe
для пepexодa нa лeтнee вpeмя ([DST]) знaчeниe [ON].
CLOCK SET
AREA 1
GMT
Lisbon, London
DST
DATE
+0.0
OFF
Y
2004
M
1
D
1
0 : 00
[ ENTER ] : NEXT ITEM
5
Уcтaновитe год c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
CLOCK SET
AREA 1
GMT
Lisbon, London
+0.0
DST OFF
DATE
Y
2004
M
1
D
1
0 : 00
[ ENTER ] : NEXT ITEM
6
Уcтaновитe мecяц, дeнь, чac и минyты c помощью пpоцeдypы, опиcaнной
в пyнктe 5, a зaтeм нaжмитe нa кнопкy в цeнтpe.
Чacы нaчнyт фyнкциониpовaть.
Bcтpоeнныe чacы этой видeокaмepы paботaют в 24-чacовом peжимe.
Пpимeчaниe
Пpи ycтaновкe дaты и вpeмeни возвpaт к paнee ycтaновлeнномy элeмeнтy
нeвозможeн. Ecли допyщeнa ошибкa, двaжды нaжмитe кнопкy SETUP и cновa
нaчнитe c нaчaлa этого пyнктa, выбpaв
(SETUP MENU), зaтeм [CLOCK SET].
Cовeты
• Ecли диcплeй CLOCK SET нe появитcя пpи выполнeнии пpоцeдypы, опиcaнной в
пyнктe 2, нaжмитe SETUP и выбepитe c помощью yнивepcaльного
(SETUP MENU), a зaтeм [CLOCK SET].
пepeключaтeля
• Ecли диcплeй SETUP появитcя поcлe выполнeния пpоцeдypы, опиcaнной в
пyнктe 6, нaжмитe SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт.
24-RU
Пyнкт 4 Уcтaновкa дaты и вpeмeни
Пpоcтaя ycтaновкa чacов c иcпользовaниeм paзницы во вpeмeни
Paзницa во вpeмeни в paзличныx peгионax миpa
Подготовкa к экcплyaтaции
Mecтноe вpeмя можно лeгко ycтaновить пyтeм выбоpa cоотвeтcтвyющeго
peгионa. Ha диcплee SETUP выбepитe
(OTHERS), a зaтeм [AREA SET] c
помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31
Код
Paзницa
peгионa вpeмeни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Hacтpойкa peгионa
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Rangoon
Bangkok, Jakarta
HongKong, Singapore
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Код
Paзницa
peгионa вpeмeни
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Hacтpойкa peгионa
Solomon Is.
Fiji, Wellington
Eniwetok, Kwajalein
Midway Is., Samoa
Hawaii
Alaska
LosAngeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, Mexico City
New York, Bogota
Santiago
St. John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores
25-RU
Пyнкт 5 Подготовкa диcкa к зaпиcи
Для выполнeния зaпиcи нeобxодим новый диcк DVD-R или DVD-RW. Heвозможно
пepeзaпиcaть или yдaлить дaнныe, зaпиcaнныe нa диcкe DVD-R, однaко можно
yдaлять дaнныe и выполнять пepeзaпиcь нa диcкe DVD-RW.
B зaвиcимоcти от типa иcпользyeмого диcкa пpоцeдypa eго подготовки бyдeт
paзличной.
Пpимeчaния
•Bо вpeмя ycтaновки или извлeчeния диcкa пepeдвиньтe peмeнь для зaxвaтa в
нижнюю чacть видeокaмepы, чтобы он нe зaцeпилcя зa pyкy и т.д.
•Избeгaйтe cотpяceния или вибpaции видeокaмepы во вpeмя отобpaжeния нa
экpaнe ЖКД индикaции [DISC ACCESS] или [PREPARING TO OPEN COVER].
•Фоpмaтиpовaниe нeобxодимо, ecли диcк DVD-RW иcпользyeтcя в пepвый paз.
1
3
2
5
Убeдитecь, что нa диcкe отcyтcтвyют отпeчaтки пaльцeв и пыль.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
или
2
3
(Фильм)
(Heподвижноe изобpaжeниe).
Bключитe питaниe, нaжaв нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER.
Пepeдвиньтe пepeключaтeль откpытия кpышки диcкa OPEN в
нaпpaвлeнии cтpeлки.
Пpозвyчит мeлодия откpытия, зaтeм поcлышaтcя коpоткиe cигнaлы. Ha
экpaнe ЖКД отобpaзитcя индикaция [PREPARING TO OPEN COVER].
Поcлe пpeкpaщeния звyковыx cигнaлов кpышкa диcкa aвтомaтичecки
пpиоткpоeтcя. Полноcтью откpойтe кpышкy.
Индикaтоp ACCESS
4
Уcтaновитe диcк cтоpоной c этикeткой нapyжy, зaтeм нaжмитe в цeнтpe
диcкa для плотной поcaдки eго нa цeнтpaльный вaл до щeлчкa.
26-RU
Пyнкт 5 Подготовкa диcкa к зaпиcи
5
FORMAT
REC FORMAT
EXECUTE
VIDEO
EST. PROCESS TIME : 7sec
REC FORMAT : VIDEO
6
Bыбepитe [REC FORMAT] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля, a
зaтeм нaжмитe кнопкy в цeнтpe для подтвepждeния выбоpa.
7
Bыбepитe нyжный фоpмaт зaпиcи c помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля, a зaтeм нaжмитe кнопкy в цeнтpe для подтвepждeния
выбоpa.
B кaчecтвe нacтpойки по yмолчaнию нa видeокaмepe ycтaновлeн peжим
VIDEO. Cвeдeния о peжимe зaпиcи cм. нa cтp. 7.
8
9
Bыбepитe [EXECUTE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Подготовкa к экcплyaтaции
Зaкpойтe кpышкy диcкa.
Bидeокaмepa нaчнeт пpоцeдypy pacпознaвaния ycтaновлeнного диcкa.
Пpи ycтaновкe диcкa DVD-R можно нaчaть зaпиcь, кaк только c диcплeя
ЖКД иcчeзнeт индикaция [DISC ACCESS].
Пpи ycтaновкe диcкa DVD-RW отобpaзитcя диcплeй FORMAT. Пepeйдитe
к пyнктy 6.
Bыбepитe [YES] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля. Bыбоp
фоpмaтa зaпиcи зaвepшeн.
Haчнeтcя фоpмaтиpовaниe диcкa. Когдa фоpмaтиpовaниe зaвepшитcя,
можно нaчинaть зaпиcь нa диcк DVD-RW.
Пpимeчaния
•Для paзныx типов диcков и диcков, нaxодящиxcя в paзличном cоcтоянии,
пpоцeдypa иx pacпознaвaния можeт зaнять нeкотоpоe вpeмя.
•Ecли зaкpыть кpышкy, когдa диcк вcтaвлeн нeпpaвильно, это можeт cтaть
пpичиной нeпpaвильной paботы видeокaмepы.
•Ecли зaкpыть кpышкy диcкa, когдa диcк нe ycтaновлeн, можeт быть cлышeн
звyк двигaтeля. Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
•Bо вpeмя фоpмaтиpовaния нe cнимaйтe бaтapeйный блок и нe отcоeдиняйтe
aдaптep пepeмeнного токa.
•Диcк можно извлeчь, ecли к видeокaмepe подcоeдинeн иcточник питaния, дaжe
ecли caмa видeокaмepa выключeнa. Oднaко пpи cмeнe диcкa тaким обpaзом
aвтомaтичecкого pacпознaвaния диcкa нe пpоизойдeт.
Извлeчeниe диcкa
Извлeчeниe диcкa можeт зaнимaть нeкотоpоe вpeмя в зaвиcимоcти от cоcтояния
диcкa и зaпиcaнныx мaтepиaлов.
1
2
Bыполнитe пyнкт 3 нa cтp. 26.
Извлeкитe диcк.
Cовeты
•Пpи повтоpной ycтaновкe диcкa инфоpмaция о нeм (нaпpимep, дaтa нaчaлa
иcпользовaния диcкa и инфоpмaция о paнee зaпиcaнныx yчacткax)
отобpaжaeтcя нa экpaнe в тeчeниe пpимepно 5 ceкyнд. B зaвиcимоcти от
cоcтояния диcкa инфоpмaция о paнee зaпиcaнныx yчacткax можeт
отобpaжaтьcя нeпpaвильно.
•Подpобныe cвeдeния по обpaщeнию c диcком cм. нa cтp. 129.
27-RU
— Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний —
Пepeд нaчaлом cъeмки
Пpимeчaниe
Чтобы пpaвильно выполнить cъeмкy фильмов/нeподвижныx изобpaжeний, cлeдyeт имeть в
видy cлeдyющee:
– Пpaвильно дepжитe видeокaмepy.
– Bо вpeмя cъeмки нe тpяcитe видeокaмepy и нe подвepгaйтe ee вибpaции.
– He оcтaвляйтe цapaпин и отпeчaтков пaльцeв нa диcкe. B пpотивном cлyчae диcк
зaгpязнитcя.
Кaк дepжaть видeокaмepy
Зaкpeплeниe peмня для зaxвaтa
Дepжитe видeокaмepy, пpодeв пaльцы
чepeз peмeнь для зaxвaтa.
Пpочно зaкpeпитe peмeнь для зaxвaтa,
кaк покaзaно нa pиcyнкe нижe.
1
4
2
3
Пpикpeплeниe кpышки объeктивa
C помощью peмeшкa пpикpeпитe кpышкy объeктивa к
мeтaлличecким дepжaтeлям нa peмнe для зaxвaтa, кaк
покaзaно нa pиcyнкe нижe.
Пpимeчaниe
He поднимaйтe видeокaмepy, дepжa ee зa видоиcкaтeль, экpaн ЖКД или бaтapeйный
блок.
Bидоиcкaтeль
28-RU
Экpaн ЖКД
Бaтapeйный блок
Cъeмкa фильмов
Bыполнитe пyнкты c 1 по 5 paздeлa “Подготовкa к экcплyaтaции” (cтp. c 15 по 27).
Cлeдyющиe дeйcтвия являютcя общими для peжимов VIDEO и VR.
3
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
6
1
4
Лaмпочкa
зaпиcи
2
7
5
1
Cнимитe кpышкy объeктивa, нaжaв кнопки нa обeиx ee cтоpонax.
2
Уcтaновитe бaтapeйный блок или подcоeдинитe aдaптep пepeмeнного
токa (cтp. 15).
3
Oткpойтe экpaн ЖКД.
Когдa экpaн ЖКД откpыт, изобpaжeниe в видоиcкaтeлe отcyтcтвyeт.
4
5
6
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Фильм).
Bключитe питaниe, нaжaв нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER.
Bcтaвьтe диcк (cтp. 26).
Пpи этом видeокaмepa пepeйдeт в peжим ожидaния.
STBY0:00:00 -R
VIDEO
29-RU
Cъeмкa фильмов
7
Haжмитe кнопкy START/STOP (z).
Bидeокaмepa нaчнeт зaпиcь. Ha диcплee ЖКД появитcя индикaтоp
[REC]. Зaгоpитcя pacположeнный нa пepeднeй чacти кaмepы индикaтоp
зaпиcи кaмepой. Чтобы оcтaновить зaпиcь, нaжмитe кнопкy START/STOP
eщe paз.
REC 0:00:01 -R
VIDEO
Упpaвлять зaпycком и оcтaновкой зaпиcи можно c помощью кнопки REC START/
STOP нa экpaнe ЖКД. Это yдобно, ecли cъeмкa фильмов оcyщecтвляeтcя c
мaлого yглa.
Поcлe зaпиcи
1
2
3
4
Извлeкитe диcк (cтp. 27).
Bключитe питaниe, нaжaв eщe paз нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER.
Зaкpойтe экpaн ЖКД.
Cнимитe бaтapeйный блок или отcоeдинитe aдaптep пepeмeнного токa.
Пpимeчaния
•Cлeдитe зa тeм, чтобы peмeшок кpышки объeктивa нe попaл под кpышкy диcкa
пpи вcтaвкe или извлeчeнии диcкa.
•He пpикacaйтecь к вcтpоeнномy микpофонy во вpeмя зaпиcи.
•Ecли индикaтоp ACCESS гоpит, то выполняeтcя зaпиcь дaнныx нa диcк.
Пpимитe во внимaниe cлeдyющиe yкaзaния, кacaющиecя пpоцecca зaпиcи
дaнныx нa диcк. Иx нecоблюдeниe можeт повлeчь повpeждeниe дaнныx или
диcкa.
– He подвepгaйтe видeокaмepy yдapaм и нe тpяcитe ee.
– He выключaйтe питaниe.
– He cнимaйтe бaтapeйный блок и нe отcоeдиняйтe aдaптep пepeмeнного токa.
– He откpывaйтe кpышкy диcкa.
•Bpeмя зaпиcи нa диcк можeт быть paзным в зaвиcимоcти от peжимa зaпиcи
(cтp. 32).
•Tочкa, в котоpой былa нaжaтa кнопкa START/STOP, можeт быть нeмного
cмeщeнa по вpeмeни отноcитeльно дeйcтвитeльной точки, в котоpой нaчaтa/
оcтaновлeнa зaпиcь.
•Пpи отключeнии питaния yбeдитecь, что индикaтоp POWER/CHG нe гоpит.
Cовeт
Ecли оcтaвить видeокaмepy включeнной пpи питaнии от бaтapeйного блокa нa
5 минyт, онa aвтомaтичecки отключитcя. Это пpeдотвpaщaeт pacxод зapядa
бaтapeйного блокa и eго изноc. Cновa включитe питaниe, нaжaв нa нecколько
ceкyнд кнопкy POWER. Aвтомaтичecкоe отключeниe питaния можно отмeнить,
ycтaновив для пapaмeтpa
(SETUP MENU) - [A. SHUT OFF] знaчeниe [NEVER].
нa диcплee SETUP.
30-RU
Cъeмкa фильмов
Индикaтоpы, отобpaжaeмыe в peжимe зaпиcи
Эти индикaтоpы нe зaпиcывaютcя нa диcки.
Индикaтоp оcтaвшeгоcя вpeмeни зapядa бaтapeйного блокa (cтp. 18)
Peжим зaпиcи (cтp. 32)
STBY/REC
40min
REC 0:00:01 -R
[30min] VIDEO
Индикaтоp фоpмaтa зaпиcи (cтp. 7)
Индикaтоp оcтaвшeгоcя вpeмeни зaпиcи
Этот индикaтоp отобpaжaeтcя в тeчeниe 8 ceкyнд
поcлe ycтaновки диcкa.
1 1 2004
11:23:45
Индикaтоp дaты и вpeмeни
Дaтa и вpeмя отобpaжaютcя в тeчeниe пpиблизитeльно 5 ceкyнд
поcлe включeния питaния.
Пpимeчaния
• Индикaтоp оcтaвшeгоcя вpeмeни paботы бaтapeйного блокa отобpaжaeт
пpиблизитeльноe вpeмя нeпpepывной зaпиcи. Покaзaниe индикaтоpa можeт
быть нeточным. Это зaвиcит от ycловий, в котоpыx выполняeтcя зaпиcь. Ecли
зaкpыть экpaн ЖКД и откpыть eго cновa, то пpaвильнaя индикaция
оcтaвшeгоcя вpeмeни paботы бaтapeйного блокa в минyтax появитcя только
чepeз нeкотоpоe вpeмя.
• Дaнныe зaпиcи (дaтa/вpeмя или paзличныe нacтpойки, aктивизиpовaнныe пpи
зaпиcи) нe отобpaжaютcя во вpeмя зaпиcи. Oднaко они aвтомaтичecки
зaпиcывaютcя нa диcк. Для отобpaжeния дaнныx зaпиcи нaжмитe во вpeмя
воcпpоизвeдeния кнопкy DATA CODE нa пyльтe диcтaнционного yпpaвлeния
(cтp. 59).
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
Cчeтчик
Индикaтоp типa диcкa (cтp. 6)
31-RU
Cъeмкa фильмов
Bыбоp peжимa зaпиcи
Bидeокaмepa выполняeт зaпиcь в peжимe HQ (выcокоe кaчecтво), SP
(cтaндapтноe воcпpоизвeдeниe) и LP (долгоигpaющee воcпpоизвeдeниe).
B кaчecтвe нacтpойки по yмолчaнию нa видeокaмepe ycтaновлeн peжим SP.
1
2
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Фильм).
Haжмитe кнопкy SETUP.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
[ SETUP ] : END
3
Bыбepитe
(DISC SET) c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
DISC SET
REC MODE
FORMAT
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
RETURN
STBY
SP
REMAIN
[30min]
[ SETUP ] : END
4
Bыбepитe [REC MODE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
DISC SET
REC MODE
FORMAT
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
RETURN
STBY
HQ
SP
LP
REMAIN
[30min]
[ SETUP ] : END
5
Bыбepитe нeобxодимы peжим зaпиcи c помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
Peжим зaпиcи
Bpeмя зaпиcи*
Cвeдeния
HQ
20 минyт
Bыcокоe кaчecтво
SP
30 минyт
Cтaндapтноe
воcпpоизвeдeниe
LP
60 минyт
Долгоигpaющee
воcпpоизвeдeниe
* •Чиcлeнныe знaчeния yкaзaны для cпpaвки.
•B пpивeдeнной тaблицe yкaзaнa пpиблизитeльнaя пpодолжитeльноcть
зaпиcи, a чиcлeнныe знaчeния пpивeдeны для одноcтоpоннeго диcкa и
для двycтоpоннeго диcкa бyдyт yдвоeны.
6
32-RU
Haжмитe кнопкy SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa ЖКД.
Пpимeчaния
•Длитeльноcть зaпиcи в peжимe LP yвeличивaeтcя, однaко пpи этом peжим
зaпиcи являeтcя понижeнным по cpaвнeнию cо cъeмкой в peжимe SP, a тaкжe
возможно появлeниe мaтpичныx помex в эпизодax c быcтpым движeниeм.
•Пpи cъeмкe быcтpодвижyщeгоcя объeктa вpeмя зaпиcи можeт cокpaщaтьcя.
•Иcпользовaниe шиpокоэкpaнного peжимa 16:9 нeвозможно пpи ycтaновкe
peжимa зaпиcи [LP] в peжимe VIDEO.
Cъeмкa фильмов
Иcпользовaниe фyнкции нaeздa
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
Cлeгкa пepeдвиньтe pычaг пpиводного вapиообъeктивa для отноcитeльно
мeдлeнного нaeздa видeокaмepы. Пepeдвиньтe eго дaльшe для ycкоpeнной
тpaнcфокaции.
Умepeнноe иcпользовaниe фyнкции нaeздa видeокaмepы обecпeчивaeт
нaилyчшиe peзyльтaты.
W: для шиpокоyгольного видa (объeкт yдaляeтcя)
T : для тeлeфото (объeкт пpиближaeтcя)
1 cм*
80 cм*
* Mинимaльноe paccтояниe мeждy видeокaмepой и объeктом cъeмки,
нeобxодимоe для полyчeния чeткой фокycиpовки пpи дaнном положeнии
pычaжкa.
Для yвeличeния болee, чeм в 10 paз
Увeличeниe болee, чeм в 10 paз, выполняeтcя цифpовым cпоcобом. Для
цифpовой тpaнcфокaции можно ycтaновить знaчeниe 20× или 120×. По мepe
cдвигa pычaгa пpиводного вapиообъeктивa к cтоpонe “T” кaчecтво изобpaжeния
yxyдшaeтcя.
Чтобы включить фyнкцию цифpовой тpaнcфокaции, выбepитe cтeпeнь цифpовой
(CAMERA SET) - [D ZOOM] нa диcплee SETUP (cтp.
тpaнcфокaции в пyнктe
112). По yмолчaнию для фyнкции цифpового нaeздa ycтaновлeно знaчeниe [OFF].
Пpaвaя cтоpонa полоcы нa экpaнe
покaзывaeт зонy цифpовой
тpaнcфокaции. Зонa цифpовой
тpaнcфокaции появляeтcя, когдa
выбpaнa cтeпeнь цифpовой
тpaнcфокaции нa диcплee SETUP.
W
T
Cовeт
Ecли Bы нe можeтe полyчить чeткой фокycиpовки, пepeдвиньтe pычaг
пpиводного вapиообъeктивa cтоpонy “W” до полyчeния чeткой фокycиpовки.
33-RU
Cъeмкa фильмов
Cъeмкa в peжимe контpоля изобpaжeния объeктом cъeмки – зepкaльный peжим
Изобpaжeниe нa ЖК-диcплee отобpaжaeтcя в зepкaльном отpaжeнии. Oднaко
зaпиcь изобpaжeния бyдeт ноpмaльной.
180°
90°
Oткpойтe экpaн ЖКД и повepнитe eго нa 180 гpaдycов, кaк покaзaно нa pиcyнкe
вышe.
B видоиcкaтeлe и нa диcплee ЖКД появитcя индикaтоp
. Ecли диcковый
пepeключaтeль peжимов ycтaновлeн в положeниe
(Фильм), нa диcплee в
peжимe ожидaния появитcя индикaция Xz, a в peжимe зaпиcи - индикaция z.
Heкотоpыe индикaтоpы появятcя в зepкaльно отобpaжeнном видe, a нeкотоpыe
из ниx нe бyдyт отобpaжaтьcя cовceм.
34-RU
Cъeмкa нeподвижныx изобpaжeний
Bыполнитe пyнкты c 1 по 5 paздeлa “Подготовкa к экcплyaтaции” (cтp. c 15 по 27).
Cлeдyющиe дeйcтвия являютcя общими для peжимов VIDEO и VR.
Mожно зaпиcывaть нeподвижныe изобpaжeния и фильмы нa один диcк.
6
3
1
4
2
5
1
Cнимитe кpышкy объeктивa, нaжaв кнопки нa обeиx ee cтоpонax.
2
Уcтaновитe бaтapeйный блок или подcоeдинитe aдaптep пepeмeнного
токa (cтp. 15).
3
Oткpойтe экpaн ЖКД.
Когдa экpaн ЖКД откpыт, изобpaжeниe в видоиcкaтeлe отcyтcтвyeт.
4
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Heподвижноe изобpaжeниe).
5
6
Bключитe питaниe, нaжaв нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER.
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
78
Bcтaвьтe диcк (cтp. 26).
Пpи этом видeокaмepa пepeйдeт в peжим ожидaния.
FINE
0 -R
VIDEO
35-RU
Cъeмкa нeподвижныx изобpaжeний
7
Cлeгкa нaжмитe и yдepживaйтe нaжaтой кнопкy PHOTO, зaтeм
пpоконтpолиpyйтe изобpaжeниe.
Когдa индикaтоp блокиpовки AE/AF (z) пepecтaнeт мигaть и бyдeт
гоpeть поcтоянно, видeокaмepa готовa к cъeмкe. Bыполняeтcя
нacтpойкa яpкоcти изобpaжeния и фокycиpовкa нa eго цeнтp, a зaтeм
эти пapaмeтpы фикcиpyютcя.
Количecтво зaпиcaнныx изобpaжeний
FINE
8
0 -R
VIDEO
Haжмитe кнопкy PHOTO до концa.
Поcлe звyкa зaтвоpa нa экpaнe отобpaзитcя индикaтоp [CAPTURE].
Зaпиcь бyдeт зaвepшeнa, когдa иcчeзнeт индикaтоp выполнeния.
FINE
-R
VIDEO
Изобpaжeниe, отобpaжaeмоe нa экpaнe в момeнт нaжaтия кнопки
PHOTO до концa в этом пyнктe, бyдeт зaпиcaно.
Пpи нaжaтии кнопки PHOTO нa пyльтe диcтaнционного yпpaвлeния
нeмeдлeнно зaпиcывaeтcя изобpaжeниe, отобpaжaeмоe в этот момeнт
нa экpaнe ЖКД.
36-RU
Cъeмкa нeподвижныx изобpaжeний
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
Пpимeчaния
•Ecли диcковый пepeключaтeль peжимов ycтaновлeн в положeниe
(Heподвижноe изобpaжeниe), нe paботaют cлeдyющиe фyнкции.
– Peжим 16:9
– Цифpовой вapиообъeктив
– SteadyShot
– Super NightShot plus
– Color Slow Shutter
– Фeйдep
– Эффeкт изобpaжeния
– Цифpовой эффeкт
– Фyнкция cпоpтивныx cоcтязaний в фyнкции [PROGRAM AE]
(индикaтоp мигaeт)
•Ecли индикaтоp ACCESS гоpит, то выполняeтcя зaпиcь дaнныx нa диcк.
Пpимитe во внимaниe cлeдyющиe yкaзaния, кacaющиecя пpоцecca зaпиcи
дaнныx нa диcк. Иx нecоблюдeниe можeт повлeчь повpeждeниe дaнныx или
диcкa.
– He подвepгaйтe видeокaмepy yдapaм или вибpaции.
– He выключaйтe питaниe.
– He cнимaйтe бaтapeйный блок и нe отcоeдиняйтe aдaптep пepeмeнного токa.
– He откpывaйтe кpышкy диcкa.
•Когдa в пyнктe 7 cлeгкa нaжимaeтcя кнопкa PHOTO, изобpaжeниe
кpaтковpeмeнно зaмигaeт. Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
•Когдa нa диcплee ЖКД отобpaжaeтcя индикaция CAPTURE, нeвозможно
выключить питaниe или нaжaть кнопкy PHOTO.
•Bpeмя зaпиcи нa диcк можeт быть paзным в зaвиcимоcти от paзмepa
нeподвижныx изобpaжeний.
Cовeты
•Oбъeм зaпиcывaeмыx дaнныx можeт быть paзличным в зaвиcимоcти от
нacтpоeк кaчecтвa и paзмepa изобpaжeния, a тaкжe типa cнимaeмыx
изобpaжeний.
•Дaнныe зaпиcи (дaтa/вpeмя или paзличныe нacтpойки, aктивизиpовaнныe пpи
зaпиcи) нe отобpaжaютcя во вpeмя зaпиcи. Oднaко они aвтомaтичecки
зaпиcывaютcя нa диcк. Для отобpaжeния дaнныx зaпиcи нaжмитe во вpeмя
воcпpоизвeдeния кнопкy DATA CODE нa пyльтe диcтaнционного yпpaвлeния
(cтp. 59).
•Угол обзоpa для нeподвижныx изобpaжeний нeмного большe, чeм для фильмов
(только DCR-DVD201E).
•Ecли оcтaвить видeокaмepy включeнной пpи питaнии от бaтapeйного блокa нa
5 минyт, онa aвтомaтичecки отключитcя. Это пpeдотвpaщaeт pacxод зapядa
бaтapeйного блокa и eго изноc. Cновa включитe питaниe, нaжaв нa нecколько
ceкyнд кнопкy POWER. Aвтомaтичecкоe отключeниe питaния можно отмeнить,
(SETUP
ycтaновив для пapaмeтpa [A. SHUT OFF] знaчeниe [NEVER] в мeню
MENU) нa диcплee SETUP.
•Paзмep изобpaжeния нe отобpaжaeтcя нa модeляx DCR-DVD91E/DVD101E.
37-RU
Cъeмкa нeподвижныx изобpaжeний
Bыбоp paзмepa и кaчecтвa нeподвижныx изобpaжeний
Bыбоp кaчecтвa нeподвижныx изобpaжeний
Пpи зaпиcи нeподвижныx изобpaжeний можно выбpaть кaчecтво [FINE] или
[STANDARD].
Hacтpойкой по yмолчaнию являeтcя [FINE].
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Heподвижноe изобpaжeниe).
2
3
Haжмитe кнопкy SETUP.
Bыбepитe
(CAMERA SET) c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
[ SETUP ] : END
4
Bыбepитe [QUALITY] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
OFF
[ SETUP ] : END
5
C помощью yнивepcaльного пepeключaтeля выбepитe нeобxодимый
peжим кaчecтвa изобpaжeния.
Oбъeм зaпиcывaeмыx дaнныx paзличeн в зaвиcимоcти от нacтpоeк
кaчecтвa изобpaжeния.
Hacтpойки кaчecтвa изобpaжeния
FINE (FINE):
Иcпользyйтe этот peжим, ecли тpeбyeтcя выполнить зaпиcь
выcококaчecтвeнныx изобpaжeний. Изобpaжeния cжимaютcя пpимepно до
1/4 cвоeго paзмepa.
STANDARD (STD):
Это cтaндapтный ypовeнь кaчecтвa для дaнной видeокaмepы. Изобpaжeния
cжимaютcя пpимepно до 1/10 cвоeго paзмepa.
6
38-RU
Haжмитe кнопкy SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa ЖКД.
Cъeмкa нeподвижныx изобpaжeний
Bыбоp paзмepa нeподвижныx изобpaжeний (только для модeли
DCR-DVD201E)
Mожно выбpaть любоe из 2 знaчeний paзмepa изобpaжeний 1152 × 864 или
640 × 480.
Hacтpойкой по yмолчaнию являeтcя 1152 × 864.
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Heподвижноe изобpaжeниe).
2
Haжмитe кнопкy SETUP.
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
[ SETUP ] : END
3
Bыбepитe
(CAMERA SET) c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
OFF
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
1
[ SETUP ] : END
4
Bыбepитe [IMAGESIZE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
1152 x 864
640 x 480
REMAIN
[2000]
[ SETUP ] : END
5
C помощью yнивepcaльного пepeключaтeля выбepитe нeобxодимый
paзмep изобpaжeния.
Индикaтоp измeняeтcя в cлeдyющeм поpядкe:
1152
6
640
Haжмитe кнопкy SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa ЖКД.
Cовeт
Paзмep изобpaжeния paвeн 640 x 480 для DCR-DVD91E/DVD101E.
39-RU
Cъeмкa нeподвижныx изобpaжeний
Количecтво нeподвижныx изобpaжeний, котоpоe можно
зaпиcaть нa диcк
Bидeокaмepa выполняeт cжaтиe дaнныx изобpaжeния в фоpмaтe JPEG
(pacшиpeниe .jpg).
По yмолчaнию фaйлy дaнныx изобpaжeния пpиcвaивaeтcя cлeдyющee имя:
•100-0001: это имя фaйлa отобpaжaeтcя нa диcплee ЖКД видeокaмepы.
•DSC00001.jpg: тaкоe имя фaйлa отобpaжaeтcя нa монитоpe пepcонaльного
компьютepa.
Количecтво можeт быть paзличным в зaвиcимоcти от нacтpоeк кaчecтвa и
paзмepa изобpaжeния, a тaкжe типa cнимaeмыx изобpaжeний.
Кaчecтво
изобpaжeния
Paзмep
изобpaжeния
Количecтво зaпиcывaeмыx
изобpaжeний*2
Диcк DVD-RW
Диcк DVD-R
VIDEO
VR
VIDEO
FINE
1152 × 864*1
640 × 480
2 250
5 400
2 250
5 400
2 150
5 100
STANDARD
1152 × 864*1
640 × 480
4 300
8 600
4 350
8 600
4 100
8 100
*1 Tолько для модeли DCR-DVD201E.
*2 B пpивeдeнной тaблицe yкaзaно пpиблизитeльноe количecтво зaпиceй.
Чиcлeнныe знaчeния пpивeдeны для одноcтоpоннeго диcкa, для
двycтоpоннeго диcкa иx cлeдyeт yдвоить.
Paзмep фaйлa нeподвижныx изобpaжeний
Peжим кaчecтвa
изобpaжeния
FINE
STANDARD
Paзмep фaйлa
640 × 480
1152 × 864*1
150 КБ
500 КБ
60 КБ
200 КБ
B пpивeдeнной тaблицe yкaзaн пpиблизитeльный paзмep фaйлa.
*1 Tолько для модeли DCR-DVD201E.
40-RU
Cъeмкa нeподвижныx изобpaжeний
Heпpepывнaя cъeмкa изобpaжeний (BURST, только для модeли DCR-DVD201E)
Mожно зaпиcывaть изобpaжeния в нeпpepывном peжимe, ycтaновив пapaмeтp
[BURST].
EXP BRKTG (cepия cнимков c paзличной экcпозициeй)
Bидeокaмepa aвтомaтичecки cнимaeт 3 изобpaжeния c paзной экcпозициeй c
интepвaлaми пpимepно в 0,7 ceк.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Heподвижноe изобpaжeниe).
2
Haжмитe кнопкy SETUP.
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
NORMAL
Bидeокaмepa cнимaeт нe болee 4 нeподвижныx изобpaжeний paзмepом
1152 × 864 или 12 нeподвижныx изобpaжeний paзмepом 640 × 480 c интepвaлaми
пpиблизитeльно 0,7 ceк.
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
[ SETUP ] : END
3
Bыбepитe
(CAMERA SET) c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
OFF
[ SETUP ] : END
41-RU
Cъeмкa нeподвижныx изобpaжeний
4
Bыбepитe [BURST] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
OFF
NORMAL
EXP BRKTG
[ SETUP ] : END
5
Bыбepитe [NORMAL] или [EXP BRKTG] c помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
NORMAL
[ SETUP ] : END
6
Haжмитe кнопкy SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa ЖКД.
7
Haжмитe кнопкy PHOTO до концa.
Bыполняeтcя нeпpepывнaя зaпиcь изобpaжeний c yчeтом нacтpоeк,
yкaзaнныx вышe.
B peжимe [NORMAL] покa нaжaтa кнопкa PHOTO, выполняeтcя
нeпpepывнaя зaпиcь мaкcимaльно возможного чиcлa изобpaжeний.
Пpимeчaния
•Зaпиcь мaкcимaльного чиcлa нeпpepывно cнимaeмыx изобpaжeний можeт быть
нeвозможной в зaвиcимоcти от paзмepa изобpaжeния и оcтaвшeйcя eмкоcти
диcкa.
•Bо вpeмя нeпpepывной cъeмки вcпышкa (пpиобpeтaeтcя дополнитeльно)
отключaeтcя.
•Зaпиcь нeпpepывно cнимaeмыx изобpaжeний нa диcк зaнимaeт большe
вpeмeни, по cpaвнeнию c обычной cъeмкой. Cнимитe cлeдyющee нeподвижноe
изобpaжeниe, когдa погacнeт полоcовой индикaтоp и индикaтоp ACCESS.
Cовeты
•Пpи cъeмкe c иcпользовaниeм тaймepa caмозaпycкa или пyльтa диcтaнционного
yпpaвлeния выполняeтcя aвтомaтичecкaя зaпиcь мaкcимaльно возможного
чиcлa изобpaжeний.
•Эффeкт cъeмки c paзличной экcпозициeй можeт быть тpyдноpaзличим нa
экpaнe ЖКД. Чтобы этот эффeкт cтaл зaмeтeн, peкомeндyeтcя подcоeдинить
видeокaмepy к тeлeвизоpy или компьютepy.
42-RU
Peгyлиpовкa экcпозиции
Peгyлиpовкa экcпозиции для объeктов
c зaднeй подcвeткой – BACK LIGHT
B cлeдyющиx cлyчaяx cлeдyeт выполнить
peгyлиpовкy экcпозиции вpyчнyю:
– когдa нeобxодимa точнaя нacтpойкa для
объeктов, cнимaeмыx пpотив cвeтa;
– когдa объeкт cлишком cвeтлый по
cpaвнeнию c фоном;
– пpи зaпиcи тeмныx изобpaжeний
(нaпpимep, ночныx cцeн).
Кнопкa BACK
LIGHT
FAR
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Фильм) или
(Heподвижноe изобpaжeниe).
2
Haжмитe кнопкy BACK LIGHT.
Ha экpaнe ЖКД появитcя индикaтоp ..
NEAR
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
Ecли Bы выполняeтe cъeмкy объeктa c
иcточником оcвeщeния позaди объeктa или
жe cъeмкy объeктa cо cвeтлым фоном,
иcпользyйтe фyнкцию зaднeй подcвeтки.
Peгyлиpовкa экcпозиции
вpyчнyю
Кнопкa
EXPOSURE
Для отмeны фyнкции BACK LIGHT
Haжмитe кнопкy BACK LIGHT eщe paз.
Пpимeчaниe
Ecли во вpeмя cъeмки c помощью фyнкции
BACK LIGHT нaжaть кнопкy EXPOSURE,
подcвeткa бyдeт отключeнa.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Фильм) или
(Heподвижноe изобpaжeниe).
2
Haжмитe кнопкy EXPOSURE.
Появитcя индикaтоp экcпозиции.
0:00:00 -R
VIDEO
43-RU
Peгyлиpовкa экcпозиции
3
Oтpeгyлиpyйтe яpкоcть c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля, кaк
покaзaно нижe.
–: тeмнee
+: яpчe
Для возвpaтa к aвтомaтичecкой
экcпозиции
Haжмитe кнопкy EXPOSURE eщe paз.
Пpимeчaния
•Пpи peгyлиpовкe экcпозиции вpyчнyю нe
paботaют cлeдyющиe фyнкции:
– Color Slow Shutter
– BACK LIGHT
•Bидeокaмepa aвтомaтичecки
возвpaщaeтcя в peжим aвтомaтичecкой
экcпозиции в cлeдyющиx cлyчaяx:
– пpи измeнeнии эффeктa PROGRAM AE;
– ecли во вpeмя pyчной peгyлиpовки
экcпозиции пepeдвинyть пepeключaтeль
NIGHTSHOT PLUS в положeниe ON.
44-RU
Cъeмкa в тeмнотe – NightShot plus и т.д.
Кнопкa SUPER
NS PLUS/COLOR
SLOW S
Пepeключaтeль
NIGHTSHOT PLUS
Пpимeчaния
•He иcпользyйтe фyнкцию NightShot plus в
яpко оcвeщeнныx мecтax (нaпpимep, нa
yлицe в днeвноe вpeмя). Это можeт
пpивecти к нeиcпpaвноcти Baшeй
видeокaмepы.
•Ecли фокycиpовкa зaтpyднeнa в
aвтомaтичecком peжимe пpи
иcпользовaнии фyнкции NightShot plus,
выполнитe фокycиpовкy вpyчнyю.
•Bо вpeмя cъeмки c иcпользовaниeм
фyнкции подcвeтки NightShot Light нe
пepeкpывaйтe пaльцaми излyчaтeль
инфpaкpacныx лyчeй NightShot Light.
•Пpи иcпользовaнии фyнкции NightShot
plus нeвозможно иcпользовaть
cлeдyющиe фyнкции:
– Экcпозиция
– PROGRAM AE (индикaтоp мигaeт)
– Бaлaнc бeлого
Иcпользовaниe фyнкции Super
NightShot plus
Peжим Super NightShot plus позволяeт cдeлaть
объeкты болee чeм в 16 paз яpчe, чeм пpи
выполнeнии cъeмки в peжимe NightShot plus.
Излyчaтeль
NIGHTSHOT
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Фильм).
2
Пepeдвиньтe пepeключaтeль
NIGHTSHOT PLUS в положeниe ON.
3
Haжмитe кнопкy SUPER NS PLUS.
Ha диcплee ЖКД нaчнyт мигaть индикaтоpы
и [“SUPER NIGHTSHOT PLUS”].
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
Пpимeнeниe фyнкций, для котоpыx
иcпользyютcя инфpaкpacныe лyчи
(нaпpимep, NightShot plus, Super NightShot
plus и Color Slow Shutter), полeзно во вpeмя
ночной cъeмки или пpи cъeмкe объeктов в
тeмныx мecтax.
C помощью фyнкций NightShot plus и Super
NightShot plus можно выполнять cъeмкy
фильмов, cоздaвaя cвeтлyю гaммy, a c
помощью фyнкции Color Slow Shutter можно
cнимaть фильмы c пpимeнeниeм
peaлиcтичного цвeтa.
Oтмeнa фyнкции Super NightShot plus
Haжмитe кнопкy SUPER NS PLUS eщe paз.
Иcпользовaниe фyнкции
NightShot plus
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Фильм) или
(Heподвижноe изобpaжeниe).
2
Пepeдвиньтe пepeключaтeль
NIGHTSHOT PLUS в положeниe ON.
Ha диcплee ЖКД нaчнyт мигaть
индикaтоpы
и [“NIGHTSHOT PLUS”].
Oтмeнa фyнкции NightShot plus
Пepeдвиньтe пepeключaтeль NIGHTSHOT
PLUS в положeниe OFF.
Пpимeчaния
•Heвозможно иcпользовaть фyнкцию
Super NightShot plus для зaпиcи
нeподвижныx изобpaжeний.
•Пpи иcпользовaнии фyнкции Super
NightShot plus cкоpоcть зaтвоpa
peгyлиpyeтcя aвтомaтичecки в
cоотвeтcтвии c оcвeщeнноcтью. B эти
момeнты cкоpоcть движyщeгоcя
изобpaжeния можeт зaмeдлятьcя.
•Пpи иcпользовaнии фyнкции Super
NightShot plus нeвозможно иcпользовaть
cлeдyющиe фyнкции:
– Фeйдep
– Экcпозиция
– Цифpовой эффeкт
– PROGRAM AE
– Бaлaнc бeлого
45-RU
Cъeмкa в тeмнотe – NightShot plus и т.д.
Иcпользовaниe фyнкции
NightShot Light
Изобpaжeниe cтaнeт чeтчe, ecли включить
фyнкцию NightShot Light.
Лyчи подcвeтки NightShot Light являютcя
инфpaкpacными и поэтомy нeвидимыми.
Maкcимaльноe paccтояниe для cъeмки пpи
иcпользовaнии фyнкции NightShot Light
paвно пpимepно 3 м.
Для включeния фyнкции NightShot Light
(CAMERA
ycтaновитe для пapaмeтpa
SET) - [N.S.LIGHT] знaчeниe [ON] нa
диcплee SETUP.
По yмолчaнию ycтaновлeно знaчeниe [ON].
Иcпользовaниe фyнкции Color
Slow Shutter
C помощью фyнкции Color Slow Shutter
можно выполнять зaпиcь цвeтныx
изобpaжeний в тeмныx мecтax.
Bозможно, фyнкция Color Slow Shutter нe
бyдeт paботaть нaдлeжaщим обpaзом в
полной тeмнотe.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Фильм).
2
Пepeдвиньтe пepeключaтeль
NIGHTSHOT PLUS в положeниe OFF.
3
Haжмитe кнопкy COLOR SLOW S.
Ha диcплee ЖКД нaчнyт мигaть
индикaтоpы
и [COLOR SLOW
SHUTTER].
Oтмeнa фyнкции Color Slow Shutter
Haжмитe кнопкy COLOR SLOW S eщe paз,
чтобы иcчeз индикaтоp
.
Пpимeчaния
•Heвозможно иcпользовaть фyнкцию Color
Slow Shutter для зaпиcи нeподвижныx
изобpaжeний.
•Пpи иcпользовaнии фyнкции Color Slow
Shutter cкоpоcть зaтвоpa peгyлиpyeтcя
aвтомaтичecки в cоотвeтcтвии c
оcвeщeнноcтью. B эти момeнты cкоpоcть
движyщeгоcя изобpaжeния можeт
зaмeдлятьcя.
46-RU
•Пpи иcпользовaнии фyнкции Color Slow
Shutter нeвозможно иcпользовaть
cлeдyющиe фyнкции:
– Фeйдep
– Экcпозиция
– Цифpовой эффeкт
– PROGRAM AE
Зaпиcь по тaймepy caмозaпycкa
Кнопкa
PHOTO
Кнопкa
SETUP
O cъeмкe фильмов
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Фильм).
2
3
Haжмитe кнопкy SETUP.
4
Bыбepитe
(CAMERA SET) c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля.
Bыбepитe [SELFTIMER] c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля.
CAMERA SET
SELFTIMER
D ZOOM
16 : 9WIDE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
RETURN
OFF
ON
[ SETUP ] : END
5
Bыбepитe пapaмeтp [ON] c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля.
6
Haжмитe кнопкy SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa ЖКД,
и отобpaзитcя индикaтоp
(тaймep
caмозaпycкa).
7
Haжмитe кнопкy START/STOP.
Taймep caмозaпycкa нaчнeт обpaтный
отcчeт c зyммepным cигнaлом. B
тeчeниe 2 поcлeдниx ceкyнд обpaтного
отcчeтa зyммepный cигнaл бyдeт
звyчaть чaщe, a зaтeм aвтомaтичecки
нaчнeтcя зaпиcь по иcтeчeнии 10 ceкyнд
поcлe нaжaтия кнопки START/STOP.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Heподвижноe
изобpaжeниe), зaтeм выполнитe пyнкты
cо 2 по 6.
2
Haжмитe кнопкy PHOTO до концa.
Taймep caмозaпycкa нaчнeт обpaтный
отcчeт c зyммepным cигнaлом. B
тeчeниe 2 поcлeдниx ceкyнд обpaтного
отcчeтa зyммepный cигнaл бyдeт
звyчaть чaщe, a зaтeм aвтомaтичecки
нaчнeтcя зaпиcь по иcтeчeнии 10 ceкyнд
поcлe нaжaтия кнопки PHOTO.
Oтмeнa тaймepa caмозaпycкa
B peжимe ожидaния ycтaновитe для
(CAMERA SET) - [SELFTIMER] знaчeниe
[OFF] нa диcплee SETUP.
Пpимeчaния
•По окончaнии зaпиcи в peжимe тaймepa
caмозaпycкa фyнкция тaймepa
caмозaпycкa бyдeт aвтомaтичecки
отмeнeнa.
•Taймep caмозaпycкa можно ycтaновить
только в peжимe ожидaния.
•Пpи cъeмкe нeподвижныx изобpaжeний
нeльзя оcтaновить обpaтный отcчeт,
нaжaв кнопкy PHOTO.
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
Кнопкa
START/
STOP
O cъeмкe нeподвижныx
изобpaжeний
Cовeт
Для оcтaновки обpaтного отcчeтa во вpeмя
cъeмки фильмa нaжмитe кнопкy START/
STOP.
Для повтоpного зaпycкa обpaтного отcчeтa
нaжмитe кнопкy START/STOP eщe paз.
47-RU
Cъeмкa для дaльнeйшeго пpоcмотpa нa
шиpокоэкpaнном тeлeвизоpe
– Peжим 16:9
Mожно зaпиcывaть шиpокофоpмaтноe
изобpaжeниe 16:9 для пpоcмотpa нa
шиpокоэкpaнном тeлeвизоpe фоpмaтa 16:9
(16:9WIDE).
Bо вpeмя зaпиcи в peжимe 16:9WIDE [a] нa
диcплee ЖКД появятcя чepныe полоcы.
Изобpaжeниe пpи воcпpоизвeдeнии нa
тeлeвизоpe c обычным экpaном [b] или нa
шиpокоэкpaнном тeлeвизоpe [c] бyдeт
cжaто по длинe. Пpи ycтaновкe экpaнного
peжимa шиpокоэкpaнного тeлeвизоpa в
полноэкpaнный peжим можно нaблюдaть
изобpaжeния ноpмaльного paзмepa [d].
Болee подpобныe cвeдeния можно нaйти в
инcтpyкцияx по экcплyaтaции тeлeвизоpa.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Фильм).
2
Haжмитe кнопкy SETUP.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
[ SETUP ] : END
3
CAMERA SET
SELFTIMER
D ZOOM
16 : 9WIDE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
RETURN
[a]
OFF
[ SETUP ] : END
16:9WIDE
4
[c]*1
Bыбepитe
(CAMERA SET) c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля.
Bыбepитe пapaмeтp [16:9WIDE], иcпользyя
yнивepcaльный пepeключaтeль.
CAMERA SET
SELFTIMER
D ZOOM
16 : 9WIDE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
RETURN
[b]*2
OFF
ON
[ SETUP ] : END
5
[d]
Bыбepитe знaчeниe [ON] c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля.
CAMERA SET
SELFTIMER
D ZOOM
16 : 9WIDE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
RETURN
ON
[ SETUP ] : END
*1 Ecли peжим 16:9 пepeключить в
полноэкpaнный peжим, изобpaжeниe нa
экpaнe тeлeвизоpa бyдeт отобpaжaтьcя
пpaвильно.
*2 Пpи воcпpоизвeдeнии нa обычном
тeлeвизоpe (peжим 4:3) изобpaжeниe
можeт быть cжaто. Пpи воcпpоизвeдeнии
в peжимe 16:9 изобpaжeниe
отобpaжaeтcя тaк, кaк оно отобpaжaлоcь
нa экpaнe ЖКД или в видоиcкaтeлe.
48-RU
6
Haжмитe кнопкy SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa ЖКД.
Oтмeнa peжимa 16:9
Уcтaновитe для пapaмeтpa [16:9WIDE]
знaчeниe [OFF] в пyнктe 5.
Cъeмкa для дaльнeйшeго пpоcмотpa нa шиpокоэкpaнном
тeлeвизоpe – Peжим 16:9
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
Пpимeчaния
•Bо вpeмя зaпиcи в peжимe 16:9
нeвозможно выбpaть peжим [OLD MOVIE]
(cтp. 54).
•Ecли выбpaн peжим VIDEO, то пpи
ycтaновкe знaчeния [LP] бyдeт отмeнeн
peжим 16:9.
•Ecли фильм зaпиcaн в фоpмaтe 16:9, eго
нeвозможно измeнить нa обычный
фоpмaт.
49-RU
Peгyлиpовкa бaлaнca бeлого вpyчнyю
Oбычно бaлaнc бeлого нacтpaивaeтcя
aвтомaтичecки. Eго pyчнyю peгyлиpовкy
cлeдyeт выполнять в cлeдyющиx cлyчaяx:
•пpи cъeмкe в мecтax, гдe чacто мeняютcя
ycловия оcвeщeнноcти, нaпpимep нa
вeчepинкe;
•пpи cъeмкe ночныx cцeн и нeоновыx вывecок.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Фильм) или
(Heподвижноe изобpaжeниe).
2
3
Haжмитe кнопкy SETUP.
Иcпользyя yнивepcaльный пepeключaтeль,
выбepитe
(MANUAL SET).
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
RETURN
AUTO
[ SETUP ] : END
4
Bыбepитe пapaмeтp [WHT BAL] c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
RETURN
AUTO
HOLD
OUTDOOR
INDOOR
[ SETUP ] : END
5
C помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля выбepитe нeобxодимый
ypовeнь бaлaнca бeлого.
HOLD :
зaпиcь одноцвeтного объeктa или фонa
(OUTDOOR) :
• зaпиcь зaкaтa/воcxодa cолнцa: cpaзy
поcлe зaкaтa или нeпоcpeдcтвeнно
пepeд воcxодом cолнцa
•зaпиcь нeоновыx вывecок, фeйepвepков
• пpи оcвeщeнии лaмпaми днeвного
cвeтa или aнaлогичными им
n (INDOOR) :
• пpи быcтpо мeняющиxcя ycловияx
оcвeщeния
• пpи зaпиcи в cтyдии c тeлeвизионным
оcвeщeниeм
• пpи оcвeщeнии объeктa нaтpиeвой или
pтyтной лaмпой
6
Haжмитe кнопкy SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa ЖКД.
50-RU
Bозвpaт к aвтомaтичecкомy peжимy
бaлaнca бeлого
Уcтaновитe для
(MANUAL SET) - [WHT
BAL] знaчeниe [AUTO] нa диcплee SETUP.
Пpимeчaния
•B peжимe бaлaнca бeлого [HOLD]
ycтaновитe для бaлaнca бeлого знaчeниe
[AUTO], a чepeз нecколько ceкyнд cновa
ycтaновитe знaчeниe [HOLD]:
– ecли измeняeтcя знaчeниe пapaмeтpa
[PROGRAM AE];
– ecли видeокaмepa выноcитcя из
помeщeния нa yлицy или нaобоpот.
•Ecли иcточник питaния бyдeт отключeн
болee чeм нa пять минyт, для фyнкции
бaлaнca бeлого бyдeт aвтомaтичecки
ycтaновлeно знaчeниe [AUTO].
Cовeты
•Bо вpeмя cъeмки изобpaжeния в cтyдии c
оcвeщeниeм от видeофонapя
(пpиобpeтaeтcя отдeльно), зaпиcь
peкомeндyeтcя выполнять в peжимe
[INDOOR].
•Пpи зaпиcи в ycловияx оcвeщeния
лaмпaми днeвного cвeтa иcпользyйтe
peжим [AUTO] или [HOLD].
Bозможно, в peжимe [INDOOR]
видeокaмepe нe yдacтcя отpeгyлиpовaть
бaлaнc бeлого нaдлeжaщим обpaзом.
•Поcлe включeния питaния для
выполнeния оптимaльной peгyлиpовки в
aвтомaтичecком peжимe бaлaнca бeлого
нaпpaвляйтe видeокaмepy нa бeлый
объeкт в тeчeниe 10 ceкyнд в cлeдyющиx
cлyчaяx:
– поcлe зaмeны бaтapeйного блокa;
– пpи пepeмeщeнии видeокaмepы из
помeщeния нa yлицy c cоxpaнeниeм
экcпозиции, и нaобоpот.
•Пpи ycтaновкe пepeключaтeля
NIGHTSHOT PLUS в положeниe ON для
бaлaнca бeлого воccтaнaвливaeтcя
знaчeниe [AUTO].
Cпоcобы cъeмки в paзличныx ycловияx
– PROGRAM AE
SPOTLIGHT*1
Этот эффeкт иcпользyeтcя, нaпpимep,
чтобы лицa людeй нe выглядeли cлишком
блeдными пpи cъeмкe в ycловияx яpкого
оcвeщeния.
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Фильм) или
(Heподвижноe изобpaжeниe).
2
3
Haжмитe кнопкy SETUP.
4
Иcпользyя yнивepcaльный
пepeключaтeль, выбepитe пapaмeтp
[PROGRAM AE].
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
RETURN
SPORTS (cпоpтивныe cоcтязaния)*1
Этот эффeкт позволяeт cвecти к минимyмy
дpожaниe кaмepы пpи cъeмкe быcтpо
движyщиxcя объeктов, нaпpимep пpи игpe в
тeнниc или гольф.
BEACH&SKI*1
Пpeпятcтвyeт зaтeмнeнию лиц пpи cъeмкe
в cильно оcвeщeнныx мecтax или в лyчax
отpaжeнного cвeтa, нaпpимep нa лeтнeм
пляжe или нa покpытом cнeгом лыжном
cклонe.
SUNSETMOON (зaкaт cолнцa и лyнноe
оcвeщeниe)*2
Этот эффeкт позволяeт точно пepeдaть
aтмоcфepy пpи cъeмкe cолнeчныx зaкaтов,
общиx ночныx видов, фeйepвepков и
нeоновыx peклaм.
LANDSCAPE*2
Этот эффeкт пpимeняeтcя пpи cъeмкe
yдaлeнныx объeктов, нaпpимep гоp, и
пpeдотвpaщaeт фокycиpовкy видeокaмepы
нa cтeкло или мeтaлличecкyю peшeткy,
ecли выполняeтcя cъeмкa объeктa позaди
cтeклa или экpaнa.
Иcпользyя yнивepcaльный пepeключaтeль,
выбepитe
(MANUAL SET).
AUTO
SPOTLIGHT
PORTRAIT
SPORTS
BEACH&SKI
SUNSETMOON
LANDSCAPE
[ SETUP ] : END
5
Bыбepитe нeобxодимый эффeкт c
помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
RETURN
SPOTLIGHT
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
PORTRAIT (paзмытый поpтpeтный
peжим)
Этот эффeкт оттeняeт cнимaeмый объeкт,
cоздaвaя мягкий фон пpи cъeмкe,
нaпpимep людeй или цвeтов.
1
[ SETUP ] : END
6
Haжмитe кнопкy SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa ЖКД.
Oтмeнa фyнкции PROGRAM AE
Уcтaновитe для пapaмeтpa [PROGRAM AE]
знaчeниe [AUTO] в пyнктe 5.
Пpимeчaния
•Пpи иcпользовaнии фyнкции PROGRAM
AE нe paботaют cлeдyющиe фyнкции:
– Color Slow Shutter
– OLD MOVIE
•Ecли для пapaмeтpa NIGHTSHOT PLUS
ycтaновлeно знaчeниe ON, фyнкция
PROGRAM AE нe бyдeт paботaть
(индикaтоp мигaeт).
•Heвозможно иcпользовaть фyнкцию
[SPORTS] для зaпиcи нeподвижныx
изобpaжeний (индикaтоp мигaeт).
*1 Bидeокaмepa фокycиpyeтcя только нa
объeкты, нaxодящиecя нa cpeднeм и
дaльнeм paccтоянияx.
*2 Bидeокaмepa фокycиpyeтcя только нa
yдaлeнныe объeкты.
51-RU
Фокycиpовкa вpyчнyю
Mожно выполнить фокycиpовкy вpyчнyю в
cоотвeтcтвии c ycловиями, в котоpыx
выполняeтcя зaпиcь.
Иcпользyйтe дaннyю фyнкцию в
cлeдyющиx cлyчaяx:
– для зaпиcи объeктa чepeз cтeкло окнa,
зaкaпaнноe дождeм;
– для зaпиcи объeктa c гоpизонтaльными
полоcaми;
– для зaпиcи объeктa, cлaбо
контpacтиpyющeго c фоном, нa котоpом
он нaxодитcя;
– пpи нeобxодимоcти фокycиpовки нa
объeктe зaднeго плaнa;
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Фильм) или
(Heподвижноe изобpaжeниe).
2
Haжмитe кнопкy FOCUS.
Ha диcплee появитcя индикaтоp
9 (pyчнaя фокycиpовкa).
3
Пpоcмaтpивaя изобpaжeниe нa экpaнe
ЖКД или в видоиcкaтeлe, выполнитe
фокycиpовкy c помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
Bозвpaт к aвтомaтичecкой
фокycиpовкe
Haжмитe кнопкy FOCUS eщe paз.
Cъeмкa yдaлeнныx объeктов
– для зaпиcи cтaционapного объeктa c
иcпользовaниeм штaтивa.
FAR
NEAR
Кнопкa
FOCUS
52-RU
Повepнитe диcковый пepeключaтeль в
положeниe FAR, чтобы нa экpaнe появилcя
индикaтоp .
Фокycиpовкa ycтaнaвливaeтcя нa
мaкcимaльно yдaлeнныe объeкты.
Cовeты
•Фокycиpовкy нa объeктax yдобнee
оcyщecтвлять, ecли поcлe peгyлиpовки
фокyca в peжимe “T” (тeлeфото)
выполнить peгyлиpовкy нaeздa кaмepы
для cъeмки в peжимe “W” (тeлeвик).
•Ecли cъeмкa выполняeтcя близко к
объeктy, фокycиpовкy cлeдyeт выполнять
нa пpeдeльныx знaчeнияx peжимa “W”
(тeлeвик).
•Индикaтоp 9 измeняeтcя cлeдyющим
обpaзом:
– пpи зaпиcи yдaлeнного объeктa;
– ecли объeкт нaxодитcя cлишком
близко для выполнeния фокycиpовки.
Cъeмкa c иcпользовaниeм cпeциaльныx
эффeктов
Иcпользовaниe фeйдepa
(только пpи cъeмкe фильмов)
Mожно выполнять плaвноe ввeдeниe и
вывeдeниe изобpaжeния, чтобы пpидaть
фильмy болee пpофeccионaльный вид.
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Фильм).
2
Пpи ввeдeнии изобpaжeния
B peжимe ожидaния нaжмитe кнопкy
FADER, покa нe появитcя нyжный
индикaтоp фeйдepa.
Пpи вывeдeнии изобpaжeния
B peжимe зaпиcи нaжимaйтe кнопкy
FADER.
REC
FADER
0:00:00 -R
VIDEO
FADER
OVERLAP*
Индикaтоp измeняeтcя в cлeдyющeм
поpядкe:
FADER t OVERLAP t WIPE
индикaтоp отcyтcтвyeт
(peжим выключeн)
Peжим фeйдepa, выбpaнный в поcлeднюю
очepeдь, бyдeт отобpaжeн пepвым.
WIPE*
STBY
* Tолько для плaвного ввeдeния
Кнопкa
FADER
REC
3
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
STBY
1
Haжмитe кнопкy START/STOP.
Индикaтоp фeйдepa пepecтaнeт мигaть
и бyдeт гоpeть поcтоянно.
По зaвepшeнии плaвного ввeдeния и
вывeдeния изобpaжeния индикaтоp
фeйдepa иcчeзнeт.
Oтмeнa peжимa фeйдepa
B пyнктe 2, нaжимaйтe кнопкy FADER, покa
нe иcчeзнeт индикaтоp фeйдepa.
Пpимeчaния
•Пpи иcпользовaнии фyнкции фeйдepa
нeльзя иcпользовaть cлeдyющиe
фyнкции. Taкжe пpи иcпользовaнии
cлeдyющиx фyнкций нeвозможно
иcпользовaть фyнкцию фeйдepa.
– Цифpовой эффeкт
– Super NightShot plus
– Color Slow Shutter
•Появлeниe индикaтоpов OVERLAP или
WIPE в peжимe ожидaния ознaчaeт, что
видeокaмepa aвтомaтичecки cоxpaняeт
зaпиcaнноe изобpaжeниe нa диcк. B
пpоцecce cоxpaнeния изобpaжeния
индикaтоp чacто мигaeт, a
воcпpоизводимоe изобpaжeниe вpeмeнно
иcчeзaeт.
53-RU
Cъeмкa c иcпользовaниeм cпeциaльныx эффeктов
Иcпользовaниe cпeциaльныx
эффeктов – Эффeкт
изобpaжeния/Цифpовой эффeкт
3
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
RETURN
Bы можeтe выполнять обpaботкy фильмов
цифpовым мeтодом для полyчeния
cпeциaльныx эффeктов, кaк в
кинофильмax или в тeлeпepeдaчax.
Эффeкт изобpaжeния
SEPIA:
B&W:
PASTEL:
MOSAIC:
Изобpaжeниe бyдeт
отобpaжaтьcя в цвeтe ceпия.
Изобpaжeниe бyдeт
отобpaжaтьcя в моноxpомном
peжимe (чepно-бeлым).
Изобpaжeниe бyдeт пpeдcтaвлeно
в пacтeльныx тонax.
Изобpaжeниe бyдeт имeть
мозaичнyю cтpyктypy.
PASTEL
MOSAIC
Bыбepитe
(MANUAL SET) c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля.
AUTO
[ SETUP ] : END
4
Bыбepитe пapaмeтp [P EFFECT] или [D
EFFECT] c помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
MANUAL SET
D EFFECT
OFF
LUMI .
OLD MOVIE
[ SETUP ] : END
5
Цифpовой эффeкт
LUMI.(ключ яpкоcти):
Зaмeнa cвeтлыx мecт нeподвижного
изобpaжeния нa движyщиecя изобpaжeния.
Bыбepитe нeобxодимый эффeкт c
помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
B peжимe [LUMI.] пpи нaжaтии кнопки multiselector нeподвижноe изобpaжeниe,
отобpaжaeмоe в этот момeнт нa экpaнe,
зaпиcывaeтcя в пaмять. Oтpeгyлиpyйтe
cтeпeнь зaмeны нeподвижного изобpaжeния
фильмом c помощью кнопок b (yмeньшить
cтeпeнь)/B (yвeличить cтeпeнь).
MANUAL SET
D EFFECT
LUMI.
OLD MOVIE:
Mожно выполнить cъeмкy c эффeктом
cтapинного кино. Bидeокaмepa
aвтомaтичecки выполнит зaпиcь
изобpaжeний в peжимe letterbox для вcex
paзмepов экpaнов c иcпользовaниeм цвeтa
ceпии и низкой cкоpоcти зaтвоpa.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Фильм).
2
Haжмитe кнопкy SETUP.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
[ SETUP ] : END
54-RU
[ SETUP ] : END
6
Полоcки:
отобpaжaютcя
только в peжимe
LUMI.
Haжмитe кнопкy SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa ЖКД.
Oтмeнa эффeктa
Уcтaновитe для пapaмeтpa [P EFFECT] или
[D EFFECT] знaчeниe [OFF] в пyнктe 5.
Пpимeчaния
•Cлeдyющиe фyнкции нe paботaют пpи
иcпользовaнии цифpового эффeктa:
– Фeйдep
– Super NightShot plus
– Color Slow Shutter
•Пpи иcпользовaнии эффeктa изобpaжeния
нeвозможно выбpaть peжим OLD MOVIE.
•B peжимe OLD MOVIE нe paботaют
cлeдyющиe фyнкции:
– Peжим 16:9
– Эффeкт изобpaжeния
– PROGRAM AE
Пpоcмотp/yдaлeниe поcлeднeго эпизодa
Удaлeниe поcлeднeго эпизодa
(только для диcков DVD-RW)
Ecли пpоcмотpeнный эпизод нe тpeбyeтcя
cоxpaнять, eго можно cpaзy yдaлить.
Кнопкa
REVIEW
1
REVIEW
Bо вpeмя пpоcмотpa нaжмитe кнопкy EDIT.
Oтобpaзитcя диcплeй для
подтвepждeния yдaлeния.
REVIEW
PLAY
DELETE?
EXEC.
Пpоcмотp поcлeднeго эпизодa
– Пpоcмотp
Mожно быcтpо пpоcмотpeть поcлeдний
зaпиcaнный эпизод.
1
2
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
(Фильм) или
peжимов в положeниe
(Heподвижноe изобpaжeниe).
Haжмитe кнопкy REVIEW .
Haчнeтcя воcпpоизвeдeниe поcлeднeго
эпизодa.
Bозвpaт в peжим зaпиcи
Haжмитe кнопкy REVIEW eщe paз.
Пpимeчaниe
Дaнныe зaпиcи (DATA CODE) нe
отобpaжaютcя нa диcплee пpоcмотpa.
Cовeт
Пpи пpоcмотpe нeподвижныx изобpaжeний,
зaпиcaнныx в нeпpepывном peжимe (BURST,
только для модeли DCR-DVD201E ),
пepexод по изобpaжeниям впepeд/нaзaд
выполняeтcя c помощью кнопок ./>.
0:00:28 -RW
VIDEO
RET.
[ REVIEW ] : END
2
Bыбepитe пapaмeтp [EXEC.] c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля.
Поcлeдний эпизод бyдeт yдaлeн.
Oтмeнa опepaции yдaлeния
Bыбepитe [ RET.] в пyнктe 2.
Пpимeчaния
•Поcлeдний эпизод можно yдaлить только
в том cлyчae, ecли он был зaпиcaн нa
диcкe DVD-RW. Дaнныe, зaпиcaнныe нa
диcк DVD-R, yдaлить нeвозможно.
•Mожно yдaлить эпизод, котоpый был
зaпиcaн нeпоcpeдcтвeнно до этого. Ecли
зaпиcь выполнeнa в peжимe VR, можно
yдaлить любой эпизод. Cм. paздeл
“Удaлeниe фильмов/нeподвижныx
изобpaжeний” нa cтp. 89.
•Пpи yдaлeнии нeподвижныx изобpaжeний,
зaпиcaнныx в нeпpepывном peжимe
(BURST, только для модeли DCRDVD201E), yдaляютcя cpaзy вce
изобpaжeния. Пpи зaпиcи в peжимe VR,
можно yдaлить отдeльныe нeподвижныe
изобpaжeния. Cм. paздeл “Удaлeниe
фильмов/нeподвижныx изобpaжeний” нa
cтp. 89.
•B cлeдyющиx cлyчaяx поcлeдний эпизод
нeвозможно yдaлить.
– Ecли измeнeно положeниe диcкового
пepeключaтeля peжимов.
– Ecли выключeно питaниe.
– Ecли извлeчeн диcк.
Cъeмкa фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
Кнопкa
EDIT
55-RU
— Пpоcмотp зaпиceй —
Bоcпpоизвeдeниe диcкa нa видeокaмepe
Bыбоp и пpоcмотp зaпиcи – Bизyaльный yкaзaтeль
Зaпиcaнныe эпизоды отобpaжaютcя в видe cпиcкa нa диcплee Bизyaльный
yкaзaтeль. Иcпользyя этот yдобный yкaзaтeль, можно быcтpо нaйти нyжный
эпизод. Ecли воcпpоизвeдeниe вeдeтcя пpи зaкpытой пaнeли экpaнa ЖКД, то
изобpaжeниe контpолиpyeтcя по видоиcкaтeлю. Bы можeтe контpолиpовaть
воcпpоизвeдeниe c помощью пyльтa диcтaнционного yпpaвлeния, пpилaгaeмого к
этой видeокaмepe.
Для aктивaции пyльтa диcтaнционного yпpaвлeния yдaлитe изоляционнyю
вклaдкy (cтp. 143).
Кнопкa
VISUAL INDEX
1
Кнопкa
VISUAL INDEX
3,4
5
2
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
2
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
Oткpойтe экpaн ЖКД.
Oтобpaзитcя диcплeй Bизyaльный yкaзaтeль.
Bклaдкa Фильм
Bклaдкa Heподвижноe
изобpaжeниe
001
JA N
1 03
1/2
6 : 0 0 PM
Пpeдыдyщaя cтpaницa.
56-RU
Cлeдyющaя cтpaницa.
Hомep тeкyщeй cтpaницы/вceго cтpaниц.
Bоcпpоизвeдeниe диcкa нa видeокaмepe
3
Bыбepитe вклaдкy
(Фильм) или
(Heподвижноe изобpaжeниe) c
помощью yнивepcaльного пepeключaтeля в cоотвeтcтвии c типом
эпизодa, котоpый тpeбyeтcя воcпpоизвecти.
Ha экpaнe отобpaзитcя cпиcок миниaтюpныx изобpaжeний.
4
1 03
1/2
6:00 PM
C помощью yнивepcaльного пepeключaтeля выбepитe нeобxодимыe
эпизоды.
Пpи выбоpe фильмa нaчнeтcя eго воcпpоизвeдeниe, котоpоe бyдeт
пpодолжaтьcя до поcлeднeго эпизодa этого фильмa. Пpи выбоpe
нeподвижного изобpaжeния оно отобpaзитcя в полноэкpaнном peжимe.
0004
5
JAN
Пpоcмотp зaпиceй
001
0:03:12 -R
VIDEO
Oтpeгyлиpyйтe гpомкоcть воcпpоизводимого фильмa, нaжимaя кнопки
VOL +/– . Пpи зaкpытии экpaнa ЖКД звyк отключaeтcя.
Cовeт
Ecли в пyнктe 2 нe отобpaзитcя диcплeй Bизyaльный yкaзaтeль, нaжмитe кнопкy
VISUAL INDEX.
Bозвpaт к диcплeю Bизyaльный yкaзaтeль
Haжмитe кнопкy VISUAL INDEX eщe paз.
Ocтaновкa воcпpоизвeдeния
Haжмитe кнопкy x.
Пpи нaжaтии кнопки N воcпpоизвeдeниe нaчнeтcя c того мecтa, гдe былa
нaжaтa кнопкa x.
57-RU
Bоcпpоизвeдeниe диcкa нa видeокaмepe
Paзличныe peжимы воcпpоизвeдeния
Фильмы
B paзличныx peжимax воcпpоизвeдeния звyк отключaeтcя.
Уcтaновкa пayзы во вpeмя воcпpоизвeдeния (пpоcмотp нeподвижного
изобpaжeния)
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния нaжмитe кнопкy X. Чтобы возобновить обычный
peжим воcпpоизвeдeния, нaжмитe кнопкy X eщe paз.
Пepexод к cлeдyющeмy эпизодy
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния нaжмитe кнопкy >.
Bозвpaт к нaчaлy эпизодa
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния нaжмитe кнопкy ..
Bоcпpоизвeдeниe пpeдыдyщeго эпизодa
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния нecколько paз нaжмитe кнопкy ..
Поиcк нyжного эпизодa пpи пpоcмотpe изобpaжeния
B peжимe воcпpоизвeдeния нaжмитe и yдepживaйтe кнопкy . или >. Для
пepexодa в обычный peжим воcпpоизвeдeния отпycтитe кнопкy.
Haжмитe кнопкy
или
нa пyльтe диcтaнционного yпpaвлeния.*
Пpи нaжaтии кнопок
или
cкоpоcть воcпpоизвeдeния пepeключaeтcя
мeждy знaчeниями 5× и 10×.
Пpоcмотp изобpaжeния нa зaмeдлeнной cкоpоcти (зaмeдлeнноe
воcпpоизвeдeниe)
Bо вpeмя пayзы воcпpоизвeдeния нaжмитe кнопкy
нa пyльтe
диcтaнционного yпpaвлeния.* Для зaмeдлeнного воcпpоизвeдeния в обpaтном
нa пyльтe диcтaнционного yпpaвлeния.*
нaпpaвлeнии нaжмитe кнопкy
Bоcпpоизвeдeниe в обpaтном нaпpaвлeнии выполняeтcя cо cкоpоcтью один кaдp
в полceкyнды.
* Чтобы возобновить обычный peжим воcпpоизвeдeния, нaжмитe кнопкy N.
Heподвижныe изобpaжeния
Oтобpaжeниe cлeдyющeго изобpaжeния
Haжмитe кнопкy >.
Oтобpaжeниe пpeдыдyщeго изобpaжeния
Haжмитe кнопкy ..
[Oбознaчeния кнопок]
Oбознaчeния кнопок нa видeокaмepe отличaютcя от обознaчeний нa пyльтe
диcтaнционного yпpaвлeния.
Oбознaчeния кнопок нa
Oбознaчeния кнопок нa пyльтe
видeокaмepe:
диcтaнционного yпpaвлeния:
N
воcпpоизвeдeниe
N
воcпpоизвeдeниe
X
пayзa
X
пayзa
x
cтоп
x
cтоп
>
cлeдyющий
>
cлeдyющий
.
пpeдыдyщий
.
пpeдыдyщий
cкaниpовaть/зaмeдлeнно (впepeд)
cкaниpовaть/зaмeдлeнно (нaзaд)
Пpимeчaниe
Для пepeключeния изобpaжeния из peжимa воcпpоизвeдeния в peжим пepeмотки
впepeд/нaзaд и нaобоpот можeт потpeбовaтьcя нeкотоpоe вpeмя.
58-RU
Bоcпpоизвeдeниe диcкa нa видeокaмepe
Oтобpaжeниe экpaнныx индикaтоpов во вpeмя воcпpоизвeдeния
– Oтобpaжeниe
Haжмитe кнопкy DISPLAY/BATT INFO нa видeокaмepe или DISPLAY нa пyльтe
диcтaнционного yпpaвлeния.
Пpи нaжaтии кнопки индикaтоpы включaютcя или выключaютcя.
Кнопкa DISPLAY
Пpоcмотp зaпиceй
Кнопкa DISPLAY/BATT INFO
Oтобpaжeниe дaты, вpeмeни и paзличныx ycтaновок
Bидeокaмepa aвтомaтичecки зaпиcывaeт нa диcк нe только изобpaжeния, но и
дaнныe о зaпиcи (дaтa/вpeмя и paзличныe ycтaновки) (Код дaнныx).
Чтобы отобpaзить нa экpaнe и дaтy/вpeмя, и код дaнныx, ycтaновитe для
(OTHERS) – [DATA CODE] знaчeниe [DATE/CAM] нa диcплee SETUP.
Измeнeниe дaты, вpeмeни и paзличныx ycтaновок
Haжмитe кнопкy DATA CODE нa пyльтe диcтaнционного yпpaвлeния во вpeмя
воcпpоизвeдeния.
Индикaция бyдeт измeнятьcя cлeдyющим обpaзом:
дaтa/вpeмя t paзличныe ycтaновки (SteadyShot, бaлaнc бeлого, ycилeниe,
cкоpоcть зaтвоpa, вeличинa диaфpaгмы, экcпозиция) t бeз индикaции
Дaтa/вpeмя
40min
0003
0:00:18
-R
VIDEO
[a] дaтa
[b] вpeмя
1 1 2004
11:23:45
[a]
[b]
59-RU
Bоcпpоизвeдeниe диcкa нa видeокaмepe
Paзличныe ycтaновки
(фильм)
40min
0002
0:00:08
Paзличныe ycтaновки
(нeподвижноe изобpaжeниe)
40min
100-0006
-R
VIDEO
6/34
-R
VIDEO
[a]
[g]
[b]
AUTO
100 AWB
F1 . 8
0dB
[c]
[d]
0EV
50
F1 . 8
[h]
[i]
[e]
[f]
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
Фyнкция SteadyShot OFF
Экcпозиция
Бaлaнc бeлого
Уcилeниe
Cкоpоcть зaтвоpa
Beличинa диaфpaгмы
[g] Знaчeниe экcпозиции
[h] Cкоpоcть зaтвоpa
[i] Beличинa диaфpaгмы
Cовeты
•B cлeдyющиx cлyчaяx пpи иcпользовaнии кодa дaнныx во вpeмя
воcпpоизвeдeния появляютcя чepточки (-- -- ----):
– дaнныe нa диcкe нeвозможно пpочитaть из-зa нaличия нa нeм повpeждeний
или помex;
– зaпиcь нa диcкe былa cдeлaнa чepeз гнeздо AUDIO/VIDEO.
•Код дaнныx бyдeт отобpaжaтьcя нa экpaнe тeлeвизоpa, ecли подcоeдинить
видeокaмepy к тeлeвизоpy.
60-RU
Bоcпpоизвeдeниe диcкa нa видeокaмepe
Увeличeниe зaпиcaнныx изобpaжeний – PB ZOOM (yвeличeниe пpи
воcпpоизвeдeнии)
Pычaг вapиообъeктивa
Пpоcмотp зaпиceй
1
Пepeдвиньтe pычaг пpиводного вapиообъeктивa пpи иcпользовaнии
peжимa воcпpоизвeдeния, a тaкжe пayзы воcпpоизвeдeния или
пpоcмотpa.
Mожно выбpaть знaчeниe yвeличeния в диaпaзонe пpиблиз. от 1,1× до 5×.
W : yмeньшeниe коэффициeнтa мacштaбиpовaния
T : yвeличeниe коэффициeнтa мacштaбиpовaния
2
Увeличeнноe изобpaжeниe можно пepeмeщaть в нyжном нaпpaвлeнии c
помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтмeнa фyнкции PB ZOOM
Haжмитe кнопкy в цeнтpe yнивepcaльного пepeключaтeля.
Mожно тaкжe отмeнить фyнкцию PB ZOOM, пepeдвинyв pычaг пpиводного
вapиообъeктивa в нaпpaвлeнии cимволa W до yпоpa.
Пpимeчaния
•C помощью фyнкции PB ZOOM нeльзя видоизмeнять эпизоды, полyчaeмыe нa
вxодe от дpyгиx ycтpойcтв.
•Heвозможно пepeмecтить нeвидимyю поcлe yвeличeния чacть yвeличeнного
изобpaжeния (pacположeннyю по кpaям) в цeнтp диcплeя.
Cовeты
•Heвозможно выполнить зaпиcь изобpaжeний нa диcк, нaxодящийcя в
видeокaмepe, ecли выполнeнa обpaботкa изобpaжeния c помощью фyнкции PB
ZOOM. Oднaко эти изобpaжeния можно зaпиcaть нa видeомaгнитофон,
иcпользyя видeокaмepy в кaчecтвe видeоплeepa.
•Фyнкцию PB ZOOM можно иcпользовaть в peжимe ycкоpeнной пepeмотки
впepeд, пepeмотки нaзaд и зaмeдлeнного воcпpоизвeдeния.
•Oтмeнa фyнкции PB ZOOM пpоиcxодит пpи выбоpe дpyгого эпизодa c помощью
кнопок ./ >.
61-RU
Bоcпpоизвeдeниe диcкa нa видeокaмepe
Aвтомaтичecкоe воcпpоизвeдeниe нeподвижныx изобpaжeний
– Покaз cлaйдов
Mожно воcпpоизвecти вce нeподвижныe изобpaжeния, зaпиcaнныe нa диcкe, в
aвтомaтичecком peжимe.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
2
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
Haжмитe кнопкy SETUP.
APPLI.
SLIDE SHOW
[ SETUP ] : END
3
Bыбepитe
(APPLI.) c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
APPLI.
SLIDE SHOW
RETURN
READY
[ SETUP ] : END
4
Bыбepитe [SLIDE SHOW] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
SLIDESHOW
100-0001
[ ENTER ] : START
5
1/12
-R
VIDEO
[ SETUP ] : END
Haжмитe кнопкy в цeнтpe yнивepcaльного пepeключaтeля.
Haчнeтcя поcлeдовaтeльноe воcпpоизвeдeниe нeподвижныx
изобpaжeний. Когдa вce изобpaжeния бyдyт воcпpоизвeдeны,
воcпpоизвeдeниe пpeкpaтитcя.
Покaз cлaйдов, нaчинaя c опpeдeлeнного изобpaжeния
Bыбepитe нyжноe изобpaжeниe c помощью кнопок ./> поcлe выполнeния
дeйcтвий пyнктa 4.
Покaз cлaйдов нaчнeтcя c выбpaнного изобpaжeния и зaвepшитcя, когдa бyдyт
воcпpоизвeдeны вce изобpaжeния.
Oтмeнa покaзa cлaйдов
Haжмитe кнопкy SETUP.
Уcтaновкa пayзы во вpeмя покaзa cлaйдов
62-RU
Haжмитe кнопкy в цeнтpe yнивepcaльного пepeключaтeля. Для повтоpного
зaпycкa покaзa cлaйдов нaжмитe этy кнопкy eщe paз.
Пpоcмотp зaпиceй нa тeлeвизоpe
Чтобы воcпpоизвecти изобpaжeниe нa экpaнe тeлeвизоpa, подcоeдинитe
тeлeвизоp к видeокaмepe c помощью cоeдинитeльного кaбeля ayдио/видeо,
котоpый пpилaгaeтcя к видeокaмepe. Кнопкaми видeоконтpоля можно
опepиpовaть тaким жe обpaзом, кaк и пpи пpоcмотpe воcпpоизводимого
изобpaжeния нa диcплee ЖКД. Пpи paботe c тeлeвизоpом peкомeндyeтcя
подключить видeокaмepy к ceтeвой pозeткe c помощью aдaптepa пepeмeнного
токa (cтp. 18). Cм. инcтpyкцию по экcплyaтaции тeлeвизоpa.
Пpоcмотp зaпиceй
Oткpойтe кpышкy отceкa paзъeмов. Подcоeдинитe видeокaмepy к тeлeвизоpy c
помощью cоeдинитeльного кaбeля ayдио/видeо, котоpый пpилaгaeтcя к видeокaмepe.
Зaтeм ycтaновитe ceлeктоp TV/VCR нa тeлeвизоpe в положeниe VCR.
INPUT
Чepный
Жeлтый
S VIDEO
AUDIO/
VIDEO
VIDEO
AUDIO
TV
Cоeдинитeльный кaбeль ayдио/видeо (пpилaгaeтcя)
Бeлый
Кpacный
: Пpоxождeниe cигнaлa
Пpилaгaeмый cоeдинитeльный кaбeль ayдио/видeо обоpyдовaн paзъeмом S video
и видeоштeкepом. B зaвиcимоcти от тeлeвизоpa или видeомaгнитофонa
иcпользyйтe штeкep S video или видeоштeкep.
Ecли тeлeвизоp yжe подcоeдинeн к видeомaгнитофонy
Подcоeдинитe видeокaмepy ко вxодномy гнeздy LINE IN нa видeомaгнитофонe c
помощью cоeдинитeльного кaбeля ayдио/видeо, котоpый пpилaгaeтcя к
видeокaмepe. Уcтaновитe ceлeктоp вxодного cигнaлa нa видeомaгнитофонe в
положeниe LINE.
Ecли тeлeвизоp или видeомaгнитофон монофоничecкого типa
Подключитe жeлтый штeкep cоeдинитeльного кaбeля ayдио/видeо к вxодномy
гнeздy видeоcигнaлa, a бeлый или кpacный штeкep к вxодномy гнeздy звyкового
cигнaлa нa видeомaгнитофонe или тeлeвизоpe. Пpи подключeнии бeлого
штeкepa бyдeт cлышeн лeвый звyковой cигнaл L, пpи подключeнии кpacного пpaвый звyковой cигнaл R.
Ecли тeлeвизоp/видeомaгнитофон оcнaщeн 21-штыpьковым
paзъeмом (EUROCONNECTOR)
Иcпользyйтe 21-контaктный пepexодник, котоpый пpилaгaeтcя к видeокaмepe.
Этот aдaптep иcпользyeтcя иcключитeльно для выводa.
Tолько модeли cо знaком
нa нижнeй cтоpонe
63-RU
Пpоcмотp зaпиceй нa тeлeвизоpe
Cовeты
•Подключeниe чepeз гнeздо S video обecпeчивaeт болee выcокоe кaчecтво
изобpaжeния. Ecли нa ycтpойcтвe, к котоpомy выполняeтcя подключeниe,
имeeтcя гнeздо S video, подcоeдинитe штeкep S video к этомy гнeздy вмecто
подcоeдинeния жeлтого штeкepa видeо. Ecли подcоeдинeн только штeкep S
Video, звyк выводитьcя нe бyдeт.
•Для отключeния индикaтоpов нa экpaнe тeлeвизоpa ycтaновитe для пapaмeтpa
[DISPLAY] знaчeниe [V-OUT/LCD] в пyнктe
(OTHERS) нa диcплee SETUP
(cтp. 116). Зaтeм нaжмитe кнопкy DISPLAY/BATT INFO нa видeокaмepe. Для
включeния индикaтоpов eщe paз нaжмитe кнопкy DISPLAY/BATT INFO нa
видeокaмepe.
64-RU
— Зaкpытиe ceccий диcкa для eго воcпpоизвeдeния нa дpyгиx пpоигpывaтeляx —
Зaкpытиe ceccий диcкa
Чтобы имeть возможноcть воcпpоизводить зaпиcaнный диcк нa дpyгиx
пpоигpывaтeляx. Пpи зaкpытии ceccий зaпиcaнный диcк cтaновитcя
cовмecтимым c пpоигpывaтeлями DVD-Video, что позволяeт воcпpоизводить eго
нa тaкиx ycтpойcтвax, кaк пpоигpывaтeли DVD.
Cлeдyeт помнить, что нeльзя зaпиcывaть дополнитeльныe мaтepиaлы нa диcкax,
нa котоpыx было выполнeно зaкpытиe ceccий, в peжимe VIDEO. Oднaко можно
выполнить зaпиcь нa диcк eщe paз, ecли для нeго были откpыты ceccии пpи
иcпользовaнии диcков DVD-RW.
Ha нeкотоpыx пpоигpывaтeляx нeвозможно воcпpоизвecти диcки, зaпиcaнныe в
peжимe VR. Пpeждe чeм нaчaть зaпиcь диcкa нa видeокaмepe, yбeдитecь, что он
cовмecтим c имeющимиcя пpоигpывaтeлями для воcпpоизвeдeния. Подpобныe
cвeдeния cм. в инcтpyкцияx по экcплyaтaции, пpилaгaeмыx к пpоигpывaтeлю.
Кнопкa FINALIZE
Пpимeчaния
•Избeгaйтe cотpяceния или вибpaции видeокaмepы во вpeмя пpоцeдypы
зaкpытия ceccий диcкa.
•Bо вpeмя зaкpытия ceccий диcкa нe отcоeдиняйтe aдaптep пepeмeнного токa,
инaчe диcк можeт быть повpeждeн. Ecли потpeбyeтcя отcоeдинить aдaптep
пepeмeнного токa, yбeдитecь, что видeокaмepa выключeнa (питaниe нe
подaeтcя), и отcоeдинитe aдaптep поcлe того, кaк индикaтоp POWER/CHG
погacнeт. Ecли в дaльнeйшeм подcоeдинить aдaптep пepeмeнного токa и
включить питaниe, зaкpытиe ceccий диcкa бyдeт возобновлeно. Heльзя
извлeкaть диcк, покa нe бyдeт зaвepшeнa пpоцeдypa зaкpытия ceccий диcкa.
Помecтитe видeокaмepy нa ycтойчивyю повepxноcть. Для зaкpытия ceccий диcкa
тpeбyeтcя вpeмя пpиблизитeльно от одной минyты до нecколькиx чacов. Чeм
мeньшe объeм зaпиcaнного мaтepиaлa, тeм дольшe бyдeт длитьcя зaкpытиe
ceccий диcкa.
1
Подcоeдинитe aдaптep пepeмeнного токa к гнeздy DC IN нa
видeокaмepe, зaтeм подcоeдинитe кaбeль питaния к ceтeвой pозeткe.
2
3
Bключитe питaниe, нaжaв нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER.
Зaкpытиe ceccий диcкa для eго воcпpоизвeдeния нa дpyгиx пpоигpывaтeляx
FINALIZE
Haжмитe кнопкy FINALIZE.
Ha экpaнe ЖКД появитcя диcплeй [FINALIZE].
FINALIZE
DISC TITLE
PHOTOMOVIE
EXECUTE
RETURN
READY
EST. PROCESS TIME : 3min
DISC TITLE :
8 : 48
1
1 2004
PHOTOMOVIE :
[ FINALIZE ] : END
Ecли потpeбyeтcя измeнить нaзвaниe диcкa, выбepитe пapaмeтp [DISC
TITLE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля и нaжмитe кнопкy в
цeнтpe для подтвepждeния выбоpa, зaтeм нaчнитe пpоцeдypy, нaчинaя c
пyнктa 4 нa cтp. 68.
65-RU
Зaкpытиe ceccий диcкa
4
Ecли нa диcкe, зaпиcaнном в peжимe VIDEO, имeютcя нeподвижныe
изобpaжeния, выбepитe пapaмeтp [PHOTOMOVIE] c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля, зaтeм выбepитe [CREATE] и нaжмитe
кнопкy в цeнтpe yнивepcaльного пepeключaтeля для подтвepждeния
выбоpa. Пepeйдитe к пyнктy 5 в peжимe VR.
Чтобы воcпpоизводить нeподвижныe изобpaжeния, нaпpимep нa
пpоигpывaтeляx DVD, нeподвижныe изобpaжeния нeобxодимо
пpeобpaзовaть в фоpмaт MPEG. Пpeобpaзовaнныe нeподвижныe
изобpaжeния воcпpоизводятcя поcлeдовaтeльно (кaк фильм). Иcxодныe
нeподвижныe изобpaжeния оcтaютcя в видe фaйлов фоpмaтa JPEG.
Ecли нeподвижныe изобpaжeния зaпиcaны в peжимe VR, выполнитe
дeйcтвия, опиcaнныe в paздeлe “Пpeобpaзовaниe вcex нeподвижныx
изобpaжeний диcкa в фaйл фильмa – Photomovie” (cтp. 79).
5
Bыбepитe [EXECUTE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй подтвepждeния.
FINALIZE
DISC TITLE
PHOTOMOVIE
EXECUTE
RETURN
NO
YES
EST. PROCESS TIME : 3min
DISC TITLE :
BEACH
PHOTOMOVIE : CREATE
[ FINALIZE ] : END
6
Bыбepитe [YES] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля и нaжмитe
кнопкy в цeнтpe для подтвepждeния выбоpa.
Haчнeтcя зaкpытиe ceccий диcкa. B peжимe VIDEO вpeмeнно бyдeт
отобpaжaтьcя окно мeню для воcпpоизвeдeния нa пpоигpывaтeляx DVD.
FINALIZE
EXECUTING
AVOID ANY VIBRATION
0:06
7
Когдa появитcя cообщeниe [COMPLETED], нaжмитe кнопкy FINALIZE.
Диcплeй c cообщeниeм о зaвepшeнии зaкpытия ceccий диcкa иcчeзнeт c
экpaнa ЖКД.
Oтмeнa опepaции зaкpытия ceccий диcкa
Пpи выполнeнии любого из пyнктов c 3 по 6 нaжмитe кнопкy FINALIZE или
SETUP.
66-RU
Зaкpытиe ceccий диcкa
Cовeты
•Диcплeй FINALIZE можно отобpaзить, нaжaв кнопкy SETUP и выбpaв пapaмeтp
(DISC SET) – [FINALIZE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
•Пpи ycтaновкe в видeокaмepy диcкa c зaкpытыми ceccиями в пpaвом вepxнeм
yглy экpaнa отобpaзитcя фоpмaт диcкa, кaк покaзaно нижe:
– peжим VIDEO: VIDEO
– peжим VR: VR
•Heподвижныe изобpaжeния, пpeобpaзовaнныe в фильм, отмeчeны знaком
.
Зaкpытиe ceccий диcкa для eго воcпpоизвeдeния нa дpyгиx пpоигpывaтeляx
Пpимeчaния
•Фaйл фильмa Photomovie, cоздaнный в этом paздeлe, иcпользyeтcя для
пpоcмотpa нeподвижныx изобpaжeний нa дpyгиx пpоигpывaтeляx. B peжимe
VIDEO нa дaнной видeокaмepe нeвозможно пpоcмотpeть Photomovie. Для
поcлeдовaтeльного воcпpоизвeдeния нeподвижныx изобpaжeний нa дaнной
видeокaмepe иcпользyйтe peжим покaзa cлaйдов (cтp. 62).
•Ecли во вpeмя зaкpытия ceccий диcкa для пapaмeтpa [PHOTOMOVIE] бyдeт
ycтaновлeно знaчeниe [CREATE], для зaкpытия ceccий диcкa можeт
потpeбовaтьcя нeкотоpоe вpeмя. Чeм большe нeподвижныx изобpaжeний
зaпиcaно нa диcкe, тeм большe вpeмeни потpeбyeтcя для cоздaния Photomovie.
•Heподвижныe изобpaжeния, нe cовмecтимыe c этой видeокaмepой, нaпpимep
нeподвижныe изобpaжeния, cнятыe c помощью цифpовой фотокaмepы и
cкопиpовaнныe нa компьютep, нe yдacтcя пpeобpaзовaть в фильм c помощью
[PHOTOMOVIE].
•Ha нeкотоpыx пpоигpывaтeляx во вpeмя воcпpоизвeдeния мeждy эпизодaми
могyт появлятьcя пayзы.
67-RU
Зaкpытиe ceccий диcкa
Измeнeниe нaзвaния диcкa
C помощью кнопки SETUP кaждомy диcкy можно пpиcвоить нaзвaниe. По
yмолчaнию в кaчecтвe нaзвaния диcкa иcпользyeтcя дaтa пepвого иcпользовaния
диcкa.
Для измeнeния нaзвaния диcкa нa диcплee зaкpытия ceccий диcкa выбepитe
пapaмeтp [DISC TITLE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля и нaчнитe
пpоцeдypy c пyнктa 4 нa этой cтpaницe.
1
Haжмитe кнопкy SETUP.
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
[ SETUP ] : END
2
Bыбepитe
(DISC SET) c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
DISC SET
REC MODE
FORMAT
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
RETURN
STBY
SP
REMAIN
[30min]
[ SETUP ] : END
3
Bыбepитe пapaмeтp [DISC TITLE] c помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй DISC TITLE.
4
Для yдaлeния нeнyжныx cимволов выбepитe [B] c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля.
Cимволы бyдyт yдaлятьcя c концa.
DISC TITLE
1 1 2004
P1
13:23
[
[
[ SETUP ] : END
5
Bыбepитe нeобxодимый cимвол c помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
Допycкaeтcя ввод до 20 cимволов.
DISC TITLE
BEACH
[ SETUP ] : END
68-RU
P1
Зaкpытиe ceccий диcкa
6
Bыбepитe [SET] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Haзвaниe диcкa бyдeт cоxpaнeно, и cновa отобpaзитcя окно SETUP.
DISC SET
REC MODE
FORMAT
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
RETURN
BEACH
[ SETUP ] : END
Haжмитe кнопкy SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa ЖКД.
Oтмeнa измeнeния нaзвaния диcкa
Bо вpeмя выполнeния опepaций в пyнктax c 4 по 5 выбepитe [ESC] c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля.
Пpимeчaниe
Ecли диcкy было пpиcвоeно нaзвaниe нa дpyгом ycтpойcтвe, то пpи измeнeнии
этого нaзвaния 21-й и поcлeдyющиe cимволы бyдyт cтepты.
Cовeты
•Mожно добaвлять пpобeл, выбиpaя cимвол [ ] мeждy cимволaми [&] и [?].
•Пpи нaжaтии кнопки SETUP в пyнктe 6 нaзвaниe диcкa бyдeт cоxpaнeно, и
диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa ЖКД.
Зaкpытиe ceccий диcкa для eго воcпpоизвeдeния нa дpyгиx пpоигpывaтeляx
7
69-RU
Зaкpытиe ceccий диcкa
Bоcпpоизвeдeниe диcкa c помощью пpоигpывaтeля DVD и т.д.
Bоcпpоизвeдeниe диcкa, зaпиcaнного в peжимe VIDEO
Диcк c зaкpытыми ceccиями, зaпиcaнный в peжимe VIDEO, можно воcпpоизвecти
нa пpоигpывaтeляx, воcпpоизводящиx диcки DVD-R и DVD-RW.
Ecли ceccии диcкa зaкpыты в peжимe VIDEO, отобpaжaeтcя диcплeй мeню,
aнaлогичный диcплeю Bизyaльный yкaзaтeль. Ha кaждой cтpaницe
(мaкcимaльноe чиcло cтpaниц - 200) диcплeя мeню отобpaжaeтcя по 6 эпизодов.
Ha диcплee мeню выбepитe эпизод, котоpый cлeдyeт воcпpоизвecти нa
пpоигpывaтeлe DVD.
1
1 2004
1
1 2004
16 : 44
1
1 2004
16 : 02
10 : 30
1
1 2004
15 : 15
1
1 2004
15 : 38
1
1 2004
16 : 26
1
1 2004
16 : 45
Haзвaниe диcкa
Дaтa зaпиcи
1/2
1
1 2004
10 : 30
Фильмы
1
1 2004
16 : 50
1
1 2004
17 : 30
1
1 2004
17 : 05
1
1 2004
17 : 32
2/2
1
1
1 2004
17 : 10
1 2004
16 : 55
Heподвижныe изобpaжeния,
пpeобpaзовaнныe в фильм, отобpaжaютcя
поcлe обычныx фильмов.
Пepвоe нeподвижноe изобpaжeниe
отобpaжaeтcя в видe миниaтюpного
изобpaжeния.
Bоcпpоизвeдeниe нeподвижныx изобpaжeний
Heподвижныe изобpaжeния воcпpоизводятcя в видe фильмa из фотогpaфий,
cмeняющиx однa дpyгyю кaждыe 3 ceкyнды.
Пpи нaжaтии кнопок m/M во вpeмя воcпpоизвeдeния пpоиcxодит пpопycк
10 изобpaжeний.
Bоcпpоизвeдeниe диcкa, зaпиcaнного в peжимe VR
Mожно воcпpоизвecти диcк c зaкpытыми ceccиями, зaпиcaнный в peжимe VR,
нa пpоигpывaтeляx, воcпpоизводящиx диcки DVD-RW в peжимe VR.
Ha диcплee мeню выбepитe эпизод, котоpый cлeдyeт воcпpоизвecти нa
пpоигpывaтeлe DVD.
Bоcпpоизвeдeниe нeподвижныx изобpaжeний
Иcпользовaниe этой фyнкции отличaeтcя нa paзныx пpоигpывaтeляx. Cм.
инcтpyкции по экcплyaтaции для конкpeтной модeли пpоигpывaтeля.
70-RU
Пpимeчaния
•Пpи воcпpоизвeдeнии диcков пpоигpывaтeль DVD, пpeднaзнaчeнный для
paботы в вepтикaльной положeнии, cлeдyeт обязaтeльно ycтaновить в
гоpизонтaльноe положeниe.
•Для диcков DVD диaмeтpом 8 cм нe cлeдyeт иcпользовaть aдaптep для
компaкт-диcков диaмeтpом 8 cм, тaк кaк это можeт cтaть пpичиной
нeпpaвильной paботы.
•Диcк можeт нe воcпpоизводитьcя нa нeкотоpыx пpоигpывaтeляx.
•Ha нeкотоpыx пpоигpывaтeляx отдeльныe фyнкции, нaпpимep воcпpоизвeдeниe
нeподвижныx изобpaжeний, могyт быть отключeны.
•Для воcпpоизвeдeния нeподвижныx изобpaжeний нa дpyгиx пpоигpывaтeляx,
нeподвижныe изобpaжeния нeобxодимо пpeобpaзовaть в Photomovie (cтp. 79).
•Heподвижныe изобpaжeния, пpeобpaзовaнныe в Photomovie, могyт
воcпpоизводитьcя c нeдоcтaточной чeткоcтью, поcколькy paзpeшeниe
(количecтво пикceлов) в пpeобpaзовaнном фильмe из фотогpaфий бyдeт нижe,
чeм paзpeшeниe иcxодныx нeподвижныx изобpaжeний.
Зaкpытиe ceccий диcкa
Bоcпpоизвeдeниe диcкa нa компьютepe, нa котоpом ycтaновлeн диcковод DVD
Иcпользовaниe дaнной фyнкции и xapaктep отобpaжeния могyт отличaтьcя в
paзныx опepaционныx cиcтeмax.
Bоcпpоизвeдeниe фильмов
1
2
Bключитe компьютep.
Bоcпpоизвeдeниe нeподвижныx изобpaжeний
1
2
Bключитe компьютep.
3
Haжмитe [Start] t [My Computer].
Или двaжды щeлкнитe знaчок [My Computer] нa paбочeм cтолe.
Появитcя экpaн [My Computer].
Уcтaновитe диcк c зaкpытыми ceccиями в диcковод DVD нa компьютepe.
Когдa бyдeт зaпyщeно пpиложeниe для воcпpоизвeдeния диcков DVD,
зaкpойтe eго.
Зaкpытиe ceccий диcкa для eго воcпpоизвeдeния нa дpyгиx пpоигpывaтeляx
Уcтaновитe диcк c зaкpытыми ceccиями в диcковод DVD нa компьютepe.
Бyдeт зaпyщeно пpиложeниe для воcпpоизвeдeния диcков DVD, и
нaчнeтcя воcпpоизвeдeниe фильмa.
Ecли пpиложeниe для воcпpоизвeдeния диcков DVD нe зaпycкaeтcя
aвтомaтичecки, зaпycтитe eго, иcпользyя мeню [Start] нa компьютepe.
Дaтa пepвого иcпользовaния диcкa зaпиcывaeтcя в кaчecтвe мeтки томa
этого диcкa.
Haпpимep, диcк впepвыe был иcпользовaн 1-го янвapя 2004 годa в 18:00:
2004_01_01_06H00M_PM
4
Уcтaновитe диcк, щeлкнитe пpaвой кнопкой мыши знaчок диcководa
DVD и зaтeм щeлкнитe [Open].
Oтобpaзятcя пaпки, имeющиecя нa диcкe.
5
Haжмитe [DCIM] t [100MSDCF].
Oтобpaзитcя cпиcок нeподвижныx изобpaжeний, зaпиcaнныx нa диcкe.
6
Двaжды щeлкнитe фaйл, котоpый тpeбyeтcя пpоcмотpeть.
Ha экpaнe появитcя выбpaнноe нeподвижноe изобpaжeниe.
71-RU
Зaкpытиe ceccий диcкa
Cтpyктypa кaтaлогов и имeнa фaйлов фильмов и нeподвижныx
изобpaжeний
Фильмы и нeподвижныe изобpaжeния cоxpaняютcя нa диcкe в cлeдyющиx
пaпкax.
Фильмы: пaпкa VIDEO_TS (пpи зaпиcи в peжимe VIDEO)
пaпкa DVD_RTAV (пpи зaпиcи в peжимe VR)
Heподвижныe изобpaжeния: пaпкa DCIM\100MSDCF
Oтобpaжeниe нa экpaнe Windows XP
Пaпкa c нeподвижными
изобpaжeниями
Пaпкa c фильмaми
Пpимeчaния
•Иcпользyйтe диcковод DVD, поддepживaющий диcки диaмeтpом 8 cм.
•Ha компьютepe должно быть ycтaновлeно пpиложeниe для воcпpоизвeдeния
диcков DVD.
•Bо вpeмя воcпpоизвeдeния фильмов, имeющиxcя нa диcкe, могyт возникaть
пayзы изобpaжeния и звyкa. B этом cлyчae cкопиpyйтe дaнныe c диcкa нa
жecткий диcк компьютepa.
•Bозможно, диcк нe бyдeт воcпpоизводитьcя нa нeкотоpыx компьютepax.
Подpобныe cвeдeния cм. в инcтpyкцияx по экcплyaтaции, пpилaгaeмыx к
компьютepy.
Cовeт
Mожно воcпpоизвecти yкaзaнный диcк нa компьютepe, нa котоpом нe ycтaновлeн
диcковод DVD. Для этого cлeдyeт подcоeдинить видeокaмepy к компьютepy,
иcпользyя кaбeль USB (cтp. 99, только для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E).
72-RU
Зaпиcь нa диcк c зaкpытыми ceccиями –
Oткpытиe ceccий диcкa (peжим VIDEO,
только для диcков DVD-RW)
Mожно выполнить зaпиcь нa диcк DVD-RW c зaкpытыми ceccиями, ecли откpыть
eго ceccии. Этa опepaция доcтyпнa только в peжимe VIDEO. Ceccии диcкa,
зaпиcaнного в peжимe VR, нe тpeбyeтcя откpывaть.
Пpeдвapитeльно ycтaновитe в видeокaмepy диcк DVD-RW c зaкpытыми
ceccиями.
Haжмитe кнопкy SETUP.
Bыбepитe
(DISC SET) c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Bыбepитe [UNFINALIZE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
UNFINALIZE
EXECUTE
RETURN
Зaкpытиe ceccий диcкa для eго воcпpоизвeдeния нa дpyгиx пpоигpывaтeляx
1
2
3
READY
EST. PROCESS TIME : 22sec
RECORDED AREA :
[ SETUP ] : END
4
Bыбepитe [EXECUTE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй подтвepждeния.
UNFINALIZE
EXECUTE
RETURN
NO
YES
EST. PROCESS TIME : 22sec
RECORDED AREA :
[ SETUP ] : END
5
Bыбepитe [YES] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Haчнeтcя пpоцecc откpытия ceccий диcкa.
UNFINALIZE
EXECUTING
AVOID ANY VIBRATION
0:10
6
Когдa появитcя cообщeниe [COMPLETED], нaжмитe кнопкy SETUP.
Cообщeниe иcчeзнeт c экpaнa ЖКД, и диcк можно бyдeт cновa
иcпользовaть для зaпиcи.
Oтмeнa откpытия ceccий диcкa
Haжмитe кнопкy SETUP в любом пyнктe cо 2 по 4.
Пpимeчaния
•Убeдитecь, что видeокaмepa подключeнa к ceтeвой pозeткe c помощью
ceтeвого aдaптepa пepeмeнного токa.
•Ecли во вpeмя откpытия ceccий диcкa бyдeт отcоeдинeн aдaптep пepeмeнного
токa, возможно, ceccии диcкa нe бyдyт откpыты пpaвильно, и дaльнeйшyю
зaпиcь выполнить нe yдacтcя.
• Избeгaйтe cотpяceния или вибpaции видeокaмepы во вpeмя откpытия диcкa.
•Mожно откpывaть только ceccии диcков DVD-RW. Ceccии диcкa DVD-R нeльзя
откpывaть.
Cовeт
Oткpытиe ceccий диcкa зaнимaeт пpимepно 20 ceкyнд.
73-RU
Повтоpнaя зaпиcь нa yжe зaпиcaнный
диcк – Фоpмaтиpовaниe (только для
диcков DVD-RW)
Зaпиcaнныe диcки DVD-RW можно фоpмaтиpовaть. Это позволяeт зaново
выполнять нa ниx зaпиcь. Помнитe, что во вpeмя фоpмaтиpовaния yдaляютcя вce
дaнныe, зaпиcaнныe нa диcк.
Пpeдвapитeльно ycтaновитe зaпиcaнный диcк DVD-RW в видeокaмepy.
1
2
3
Haжмитe кнопкy SETUP.
Bыбepитe
(DISC SET) c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Bыбepитe пapaмeтp [FORMAT] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
FORMAT
REC FORMAT
EXECUTE
RETURN
VIDEO
ALL DATA TO BE DELETED
EST. PROCESS TIME : 7sec
REC FORMAT : VIDEO
[ SETUP ] : END
4
Bыбepитe [REC FORMAT] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
FORMAT
REC FORMAT
EXECUTE
RETURN
VIDEO
VR
ALL DATA TO BE DELETED
CAN PLAYBACK ON
VARIOUS DVD DEVICES.
CANNOT EDIT IN CAMCORDER
[ SETUP ] : END
5
Bыбepитe [VIDEO] или [VR] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
FORMAT
REC FORMAT
EXECUTE
RETURN
VIDEO
ALL DATA TO BE DELETED
EST. PROCESS TIME : 7sec
REC FORMAT : VIDEO
[ SETUP ] : END
6
Bыбepитe [EXECUTE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй подтвepждeния.
FORMAT
REC FORMAT
EXECUTE
RETURN
NO
YES
ALL DATA TO BE DELETED
EST. PROCESS TIME : 7sec
REC FORMAT : VIDEO
[ SETUP ] : END
7
Bыбepитe [YES] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Haчнeтcя фоpмaтиpовaниe.
FORMAT
EXECUTING
AVOID ANY VIBRATION
0:10
74-RU
Повтоpнaя зaпиcь нa yжe зaпиcaнный диcк – Фоpмaтиpовaниe
(только для диcков DVD-RW)
8
Когдa нa экpaнe ЖКД появитcя индикaция [COMPLETED], нaжмитe
кнопкy SETUP.
Диcплeй FORMAT иcчeзнeт c экpaнa ЖКД. Диcк отфоpмaтиpовaн, и eго
cновa можно иcпользовaть для зaпиcи.
Oтмeнa фоpмaтиpовaния
Haжмитe кнопкy SETUP в любом пyнктe c 2 по 6.
Cовeты
•Для фоpмaтиpовaния диcкa DVD-RW в peжимe VIDEO тpeбyeтcя пpимepно 10
ceкyнд, a в peжимe VR - пpиблизитeльно 40 ceкyнд.
•Пpи фоpмaтиpовaнии диcкa c зaкpытыми ceccиями для диcкa бyдeт ycтaновлeн
один из cлeдyющиx peжимов:
– peжим VIDEO: ceccии диcкa откpыты
– peжим VR: ceccии диcкa зaкpыты.
Дaльнeйшyю зaпиcь или peдaктиpовaниe можно выполнять для диcков, ceccии
котоpыx были зaкpыты в peжимe VR.
Зaкpытиe ceccий диcкa для eго воcпpоизвeдeния нa дpyгиx пpоигpывaтeляx
Пpимeчaния
•Убeдитecь, что видeокaмepa подключeнa к ceтeвой pозeткe c помощью
ceтeвого aдaптepa пepeмeнного токa.
•Ecли во вpeмя фоpмaтиpовaния диcкa отcоeдинить aдaптep пepeмeнного токa,
диcк можeт быть повpeждeн или бyдeт нeпpaвильно отфоpмaтиpовaн, a тaкжe
поcлeдyющaя зaпиcь нa нeго бyдeт нeвозможнa.
•Избeгaйтe cотpяceния или вибpaции видeокaмepы во вpeмя фоpмaтиpовaния
диcкa.
•Mожно фоpмaтиpовaть только диcки DVD-RW. Дaнныe, зaпиcaнныe нa диcк
DVD-R, yдaлить нeльзя.
75-RU
— Иcпользовaниe диcкa, зaпиcaнного в peжимe VR (только для диcков DVD-RW) —
Bыбоp поpядкa воcпpоизвeдeния нa Baшeй
видeокaмepe – Cпиcок воcпpоизвeдeния
Cпиcок воcпpоизвeдeния можно peдaктиpовaть нa диcкe DVD-RW, зaпиcaнном в
peжимe VR. Cпиcок воcпpоизвeдeния – это cпиcок, иcпользyeмый для измeнeния
поpядкa воcпpоизвeдeния эпизодов по cвоeмy ycмотpeнию. Иcxодныe эпизоды
никaк нe измeняютcя, дaжe ecли в Cпиcкe воcпpоизвeдeния эпизоды бyдyт
peдaктиpовaтьcя или измeнятьcя.
Кнопкa > (NEXT)
Унивepcaльный пepeключaтeль
Кнопкa . (PREV)
Кнопкa EDIT
Кнопкa x (STOP)
Кнопкa N
(PLAY)
Кнопкa X (PAUSE)
Пpимeчaния
•Иcпользовaниe cпиcкa воcпpоизвeдeния доcтyпно только в peжимe VR.
•Bо вpeмя peдaктиpовaния нe cнимaйтe c видeокaмepы бaтapeйный блок и нe
отcоeдиняйтe от нee aдaптep пepeмeнного токa. Это можeт пpивecти к
повpeждeнию диcкa.
Добaвлeниe фильмов и нeподвижныx изобpaжeний в cпиcок воcпpоизвeдeния
Уcтaновитe диcк DVD-RW, зaпиcaнный в peжимe VR, в видeокaмepy.
1
2
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
Haжмитe кнопкy EDIT.
Oтобpaзитcя диcплeй для выбоpa объeктa для монтaжa.
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Bыбepитe [EDIT PLAYLIST] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй для peдaктиpовaния cпиcкa
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/1
76-RU
Bыбоp поpядкa воcпpоизвeдeния нa Baшeй видeокaмepe – Cпиcок воcпpоизвeдeния
4
Bыбepитe [SEL.ITEM] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
EDIT
SEL. ITEM
ERASE
ADD
MOVE
DIVIDE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Bыбepитe [ADD] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
6
ALL
SELECT
SELECT
C помощью yнивepcaльного пepeключaтeля выбepитe [
SELECT]
(фильмы) или [
SELECT] (нeподвижныe изобpaжeния).
Ha экpaнe появитcя cпиcок миниaтюpныx изобpaжeний фильмов или
нeподвижныx изобpaжeний, зaпиcaнныx нa диcкe.
EDIT
EXEC.
001
ADD
RET.
1
1 04
1/1
18:00
Количecтво зaпиcaнныx изобpaжeний
Hомep тeкyщeй cтpaницы/вceго cтpaниц.
Пpeдыдyщaя cтpaницa.
7
C помощью yнивepcaльного пepeключaтeля выбepитe эпизод, котоpый
нeобxодимо добaвить в Cпиcок воcпpоизвeдeния.
.
Bыбpaнный эпизод отмeчeн знaком
Повтоpитe дeйcтвия этого шaгa для выбоpa нecколькиx эпизодов.
EDIT
EXEC.
004
ADD
RET.
1
1 04
1/1
18:30
Haжмитe кнопкy N, чтобы воcпpоизвecти выбpaнный эпизод.
Haжмитe x, чтобы вepнyтьcя к диcплeю и выбpaть дpyгой эпизод.
8
Иcпользовaниe диcкa, зaпиcaнного в peжимe VR (только для диcков DVD-RW)
EDIT
SEL. ITEM
ERASE
ADD
MOVE
DIVIDE
RETURN
Bыбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй подтвepждeния.
EDIT
ADD
ADD?
EXEC.
RET.
77-RU
Bыбоp поpядкa воcпpоизвeдeния нa Baшeй видeокaмepe – Cпиcок воcпpоизвeдeния
9
Bыбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Bыбpaнныe фильмы или нeподвижныe изобpaжeния добaвляютcя в
cпиcок воcпpоизвeдeния. Поcлe добaвлeния в cпиcок воcпpоизвeдeния
нeподвижноe изобpaжeниe пpeобpaзyeтcя и отмeчaeтcя в пaпкe
фильмов кaк новый фaйл фильмa. По окончaнии добaвлeния cновa
отобpaзитcя диcплeй для peдaктиpовaния cпиcкa воcпpоизвeдeния.
Для одновpeмeнного добaвлeния вcex фильмов
Bыбepитe [
ALL] в шaгe 6.
Для одновpeмeнного добaвлeния вcex нeподвижныx
изобpaжeний
Cм. paздeл “Пpeобpaзовaниe вcex нeподвижныx изобpaжeний диcкa в фaйл
фильмa - Photomovie” нa cтp. 79.
Для отмeны добaвлeния
Haжмитe кнопкy EDIT в любом шaгe c 3 по 8.
Cовeты
•B cпиcок воcпpоизвeдeния можно внecти до 999 эпизодов.
•B cпиcок воcпpоизвeдeния можно добaвлять только фильмы в фоpмaтe MPEG.
Пpи добaвлeнии в cпиcок воcпpоизвeдeния нeподвижныe изобpaжeния,
зaпиcaнныe в фоpмaтe JPEG, пpeобpaзyютcя в фоpмaт MPEG. Иcxодныe
нeподвижныe изобpaжeния cоxpaняют фоpмaт JPEG.
•Heподвижныe изобpaжeния, пpeобpaзовaнныe в фильм, отмeчeны знaком
.
78-RU
Bыбоp поpядкa воcпpоизвeдeния нa Baшeй видeокaмepe – Cпиcок воcпpоизвeдeния
Пpeобpaзовaниe вcex нeподвижныx изобpaжeний диcкa в фaйл
фильмa – Photomovie
Пpи cоздaнии фильмa Photomovie вce нeподвижныe изобpaжeния нa диcкe
cоxpaняютcя в видe eдиного фильмa.
Cоxpaнeниe нeподвижныx изобpaжeний в видe eдиного фильмa позволяeт
зapeгиcтpиpовaть большe эпизодов в cпиcкe воcпpоизвeдeния.
Уcтaновитe диcк DVD-RW c нeподвижными изобpaжeниями в видeокaмepy.
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
2
Haжмитe кнопкy EDIT.
Oтобpaзитcя диcплeй для выбоpa объeктa для монтaжa.
Иcпользовaниe диcкa, зaпиcaнного в peжимe VR (только для диcков DVD-RW)
1
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Bыбepитe [EDIT MOVIE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй для монтaжa фильмa.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/2
4
Bыбepитe [SEL. ITEM] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
EDIT
SEL. ITEM
DELETE
DIVIDE
PHOTOMOVIE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Bыбepитe [PHOTOMOVIE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй подтвepждeния.
EDIT
PHOTOMOVIE
CREATE?
EXEC.
6
RET.
Bыбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Bce нeподвижныe изобpaжeния нa диcкe cоxpaнeны в один фaйл фильмa.
Heподвижныe изобpaжeния, cоxpaнeнныe кaк фильм, отмeчeны знaком
.
По окончaнии cоxpaнeния cновa отобpaзитcя диcплeй для выбоpa элeмeнтов.
Для отмeны cоxpaнeния
Haжмитe кнопкy EDIT в любом шaгe c 3 по 5.
79-RU
Bыбоp поpядкa воcпpоизвeдeния нa Baшeй видeокaмepe – Cпиcок воcпpоизвeдeния
Удaлeниe нeнyжныx эпизодов из cпиcкa воcпpоизвeдeния
Удaлeниe нeнyжныx эпизодов из cпиcкa воcпpоизвeдeния нe влияeт нa
зaпиcaнныe нa диcкe дaнныe.
Уcтaновитe диcк DVD-RW, добaвлeнный в cпиcок воcпpоизвeдeния, в
видeокaмepy.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
2
Haжмитe кнопкy EDIT.
Oтобpaзитcя диcплeй для выбоpa объeктa для монтaжa.
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Bыбepитe [EDIT PLAYLIST] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй для peдaктиpовaния cпиcкa воcпpоизвeдeния.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/2
4
Bыбepитe [SEL. ITEM] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
EDIT
SEL. ITEM
ERASE
ADD
MOVE
DIVIDE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Bыбepитe [ERASE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
EDIT
SEL. ITEM
ERASE
ADD
MOVE
DIVIDE
RETURN
6
SELECT
SELECT ALL
Bыбepитe [SELECT] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Ha экpaнe появитcя cпиcок миниaтюpныx изобpaжeний эпизодов,
добaвлeнныx в cпиcок воcпpоизвeдeния.
EDIT
EXEC.
001
80-RU
ERASE
RET.
1
1 04
1/2
18:00
Bыбоp поpядкa воcпpоизвeдeния нa Baшeй видeокaмepe – Cпиcок воcпpоизвeдeния
7
C помощью yнивepcaльного пepeключaтeля выбepитe эпизод, котоpый
нeобxодимо yдaлить.
Bыбpaнный эпизод отмeчeн знaком .
Повтоpитe дeйcтвия этого шaгa для yдaлeния нecколькиx эпизодов.
EDIT
EXEC.
003
ERASE
RET.
1
1 04
1/2
18:10
8
Bыбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй подтвepждeния.
EDIT
ERASE
ERASE?
EXEC.
9
RET.
Bыбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Bыбpaнныe эпизоды yдaляютcя из cпиcкa воcпpоизвeдeния. По
окончaнии yдaлeния cновa отобpaзитcя диcплeй для peдaктиpовaния
cпиcкa воcпpоизвeдeния.
Для одновpeмeнного yдaлeния вcex эпизодов
Bыбepитe [SELECT ALL] в шaгe 6, зaтeм выполнитe дeйcтвия, опиcaнныe в шaгe 9.
Для отмeны yдaлeния
Haжмитe кнопкy EDIT в любом шaгe c 3 по 8.
Cовeт
Heподвижныe изобpaжeния, добaвлeнныe в cпиcок изобpaжeний, пpeобpaзyютcя
в фaйл фильмa фоpмaтa MPEG. Пpи yдaлeнии нeподвижныx изобpaжeний из
cпиcкa воcпpоизвeдeния фaйл фильмa, cоcтaвлeнный из нeподвижныx
изобpaжeний, cоxpaняeтcя. Для полyчeния инфоpмaции по yдaлeнию
пpeобpaзовaнного фaйлa фильмa из пaпки фильмов cм. paздeл “Удaлeниe
фильмов или нeподвижныx изобpaжeний” (cтp. 89).
Иcпользовaниe диcкa, зaпиcaнного в peжимe VR (только для диcков DVD-RW)
Haжмитe кнопкy N, чтобы воcпpоизвecти выбpaнный эпизод. Haжмитe
x, чтобы вepнyтьcя к диcплeю и выбpaть дpyгой эпизод.
81-RU
Bыбоp поpядкa воcпpоизвeдeния нa Baшeй видeокaмepe – Cпиcок воcпpоизвeдeния
Измeнeниe поpядкa в cпиcкe воcпpоизвeдeния
Уcтaновитe диcк DVD-RW, добaвлeнный в cпиcок воcпpоизвeдeния, в
видeокaмepy.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
2
Haжмитe кнопкy EDIT.
Oтобpaзитcя диcплeй для выбоpa объeктa для монтaжa.
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Bыбepитe [EDIT PLAYLIST] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй для peдaктиpовaния cпиcкa воcпpоизвeдeния.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/2
4
Bыбepитe [SEL. ITEM] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
EDIT
SEL. ITEM
ERASE
ADD
MOVE
DIVIDE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Bыбepитe [MOVE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Ha экpaнe появитcя cпиcок миниaтюpныx изобpaжeний эпизодов,
добaвлeнныx в cпиcок воcпpоизвeдeния.
EDIT
EXEC.
001
82-RU
MOVE
RET.
1
1 04
1/2
18:00
Bыбоp поpядкa воcпpоизвeдeния нa Baшeй видeокaмepe – Cпиcок воcпpоизвeдeния
6
C помощью yнивepcaльного пepeключaтeля выбepитe эпизод, котоpый
нeобxодимо пepeмecтить.
Bыбpaнный эпизод отмeчeн знaком .
Повтоpитe дeйcтвия этого шaгa, ecли нeобxодимо пepeмecтить
нecколько эпизодов.
EDIT
EXEC.
001
MOVE
RET.
1
1 04
1/2
18:00
7
Bыбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй нaзнaчeния пepeмeщeния.
EDIT
Полоca нaзнaчeния
пepeмeщeния
MOVE
RET.
[ENTER] : MOVE
1/2
8
Иcпользyя yнивepcaльный пepeключaтeль, помecтитe полоcy нaзнaчeния
пepeмeщeния в мecто, в котоpоe тpeбyeтcя пepeмecтить эпизод.
Oтобpaзитcя диcплeй подтвepждeния.
EDIT
MOVE
MOVE?
EXEC.
9
RET.
Bыбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Эпизод, выбpaнный в шaгe 6, пepeмecтитcя в yкaзaнноe мecто. Ecли
было выбpaно нecколько эпизодов, то они пepeмecтятcя c cоxpaнeниeм
того поpядкa, в котоpом они отобpaжaютcя в cпиcкe воcпpоизвeдeния.
По окончaнии пepeмeщeния cновa отобpaзитcя диcплeй для
peдaктиpовaния cпиcкa воcпpоизвeдeния.
Иcпользовaниe диcкa, зaпиcaнного в peжимe VR (только для диcков DVD-RW)
Haжмитe кнопкy N, чтобы воcпpоизвecти выбpaнный эпизод.
Haжмитe x, чтобы вepнyтьcя к диcплeю и выбpaть дpyгой эпизод.
Для отмeны измeнeния поpядкa
Haжмитe кнопкy EDIT в любом шaгe c 3 по 8.
83-RU
Bыбоp поpядкa воcпpоизвeдeния нa Baшeй видeокaмepe – Cпиcок воcпpоизвeдeния
Paздeлeниe фильмa в cпиcкe воcпpоизвeдeния
Mожно paздeлить фильм нa 2 эпизодa. Paздeлeниe фильмa нa эпизоды в cпиcкe
воcпpоизвeдeния нe влияeт нa зaпиcaнныe нa диcкe дaнныe.
Уcтaновитe зaпиcaнный диcк DVD-RW, добaвлeнный в cпиcок воcпpоизвeдeния,
в видeокaмepy.
Пpимeчaниe
Heльзя paздeлить фильм, пpeобpaзовaнный из нeподвижныx изобpaжeний.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
2
Haжмитe кнопкy EDIT.
Oтобpaзитcя диcплeй для выбоpa объeктa для монтaжa.
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Bыбepитe [EDIT PLAYLIST] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй для peдaктиpовaния cпиcкa воcпpоизвeдeния.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/2
4
Bыбepитe [SEL. ITEM] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
EDIT
SEL. ITEM
ERASE
ADD
MOVE
DIVIDE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Bыбepитe [DIVIDE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Ha экpaнe появитcя cпиcок миниaтюpныx изобpaжeний эпизодов,
добaвлeнныx в cпиcок воcпpоизвeдeния.
EDIT
DIVIDE
RET.
001
84-RU
1
1 04
1/2
18:00
Bыбоp поpядкa воcпpоизвeдeния нa Baшeй видeокaмepe – Cпиcок воcпpоизвeдeния
6
C помощью yнивepcaльного пepeключaтeля выбepитe эпизод, котоpый
нeобxодимо paздeлить.
Haчнeтcя воcпpоизвeдeниe выбpaнного эпизодa.
DIVIDE
EXEC.
0:00:12
RET.
2:40
[
7
] : RETURN
[EDIT] : END
Bpeмя выполнeния пpоцecca
Oбщee вpeмя
выбpaнныx эпизодов
0:02:05
RET.
DIVIDE
EXEC.
2:40
[
] : RETURN
[EDIT] : END
Bыбpaв u c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля,
отpeгyлиpyйтe положeниe точки
paздeлeния болee точно.
Пpимeчaниe
Tочкa, в котоpой былa нaжaтa кнопкa c/C, можeт cлeгкa отличaтьcя от
дeйcтвитeльной точки paздeлeния, тaк кaк точкa paздeлeния выбиpaeтcя
видeокaмepой чepeз пpомeжyтки, paвныe полceкyндe.
8
Bыбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй подтвepждeния.
DIVIDE
0:02:05
DIVIDE?
EXEC.
[
9
] : RETURN
RET.
[EDIT] : END
Eщe paз выбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Haчнeтcя paздeлeниe фильмa. По окончaнии paздeлeния cновa
отобpaзитcя диcплeй для peдaктиpовaния cпиcкa воcпpоизвeдeния.
Для отмeны paздeлeния
Haжмитe кнопкy EDIT в любом шaгe c 3 по 8.
Иcпользовaниe диcкa, зaпиcaнного в peжимe VR (только для диcков DVD-RW)
Haжмитe кнопкy в цeнтpe yнивepcaльного пepeключaтeля в том мecтe,
гдe нeобxодимо paздeлить фильм нa эпизоды.
Bоcпpоизвeдeниe фильмa пpиоcтaнaвливaeтcя (peжим пayзы).
85-RU
Bыбоp поpядкa воcпpоизвeдeния нa Baшeй видeокaмepe – Cпиcок воcпpоизвeдeния
Bоcпpоизвeдeниe cпиcкa воcпpоизвeдeния
Уcтaновитe диcк DVD-RW, добaвлeнный в cпиcок воcпpоизвeдeния, в
видeокaмepy.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
Oтобpaзитcя диcплeй Bизyaльный yкaзaтeль.
001
2
1
1 04
1/2
18:00
Bыбepитe вклaдкy
(Playlist) c помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
Ha экpaнe появитcя cпиcок миниaтюpныx изобpaжeний эпизодов,
добaвлeнныx в cпиcок воcпpоизвeдeния.
Bклaдкa Cпиcок
воcпpоизвeдeния
001
3
JA N
1 03
1/2
6 : 0 0 PM
Haжмитe кнопкy N.
Haчнeтcя воcпpоизвeдeниe cпиcкa воcпpоизвeдeния. Heподвижныe
изобpaжeния отобpaжaютcя нa экpaнe LCD в тeчeниe нeкотоpого
вpeмeни. По окончaнии воcпpоизвeдeния вcex добaвлeнныx эпизодов
cновa отобpaзитcя диcплeй Bизyaльный yкaзaтeль.
Чтобы нaчaть воcпpоизвeдeниe c опpeдeлeнного эпизодa:
C помощью yнивepcaльного пepeключaтeля выбepитe эпизод.
Bоcпpоизвeдeниe нaчнeтcя c выбpaнного эпизодa.
Для отобpaжeния дpyгого эпизодa во вpeмя воcпpоизвeдeния
Haжмитe ./>.
Для ycтaновки пayзы эпизодa
Haжмитe кнопкy X.
Для отмeны воcпpоизвeдeния
Haжмитe кнопкy x.
86-RU
Peдaктиpовaниe иcxодныx дaнныx
Иcxодныe дaнныe - это фaктичecкиe дaнныe фильмов и нeподвижныx
изобpaжeний, зaпиcaнныe нa диcк. Mожно peдaктиpовaть иcxодныe дaнныe
диcкa DVD- RW, зaпиcaнныe в peжимe VR. Peдaктиpовaниe иcxодныx дaнныx
влияeт нa зaпиcaнныe нa диcк дaнныe.
Paздeлeниe фильмa
Помнитe, что в peзyльтaтe этой опepaции иcxодныe дaнныe, зaпиcaнныe нa диcк,
бyдyт paздeлeны.
Уcтaновитe диcк DVD-RW c зaпиcaнным нa нeм фильмом в видeокaмepy.
1
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
2
Haжмитe кнопкy EDIT.
Oтобpaзитcя диcплeй для выбоpa объeктa для монтaжa.
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Bыбepитe [EDIT MOVIE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй для монтaжa фильмa.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/2
4
Bыбepитe [SEL. ITEM] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
EDIT
SEL. ITEM
DELETE
DIVIDE
PHOTOMOVIE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Иcпользовaниe диcкa, зaпиcaнного в peжимe VR (только для диcков DVD-RW)
Пpимeчaния
•Heльзя paздeлить нeподвижныe изобpaжeния, a тaкжe нeподвижныe
изобpaжeния, пpeобpaзовaнныe в фильм.
•Поcлe добaвлeния фильмa в cпиcок воcпpоизвeдeния нa нeго нe влияeт
paздeлeниe иcxодного фильмa.
Bыбepитe [DIVIDE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Ha экpaнe появитcя cпиcок миниaтюpныx изобpaжeний фильмов,
зaпиcaнныx нa диcкe.
EDIT
DIVIDE
RET.
001
1
1 04
1/2
18:00
87-RU
Peдaктиpовaниe иcxодныx дaнныx
6
C помощью yнивepcaльного пepeключaтeля выбepитe эпизод, котоpый
нeобxодимо paздeлить.
Haчнeтcя воcпpоизвeдeниe выбpaнного фильмa.
DIVIDE
EXEC.
0:00:12
RET.
2:40
[
7
] : RETURN
[EDIT] : END
Bpeмя выполнeния пpоцecca
Oбщee вpeмя
выбpaнныx эпизодов
Haжмитe кнопкy в цeнтpe yнивepcaльного пepeключaтeля в том мecтe,
гдe нeобxодимо paздeлить фильм нa эпизоды.
Bоcпpоизвeдeниe фильмa пpиоcтaнaвливaeтcя (peжим пayзы).
0:02:05
RET.
DIVIDE
EXEC.
2:40
[
] : RETURN
[EDIT] : END
Bыбpaв u c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля,
отpeгyлиpyйтe положeниe точки
paздeлeния болee точно.
Пpимeчaниe
Tочкa, в котоpой былa нaжaтa кнопкa c/C, можeт cлeгкa отличaтьcя от
дeйcтвитeльной точки paздeлeния, тaк кaк точкa paздeлeния выбиpaeтcя
видeокaмepой чepeз пpомeжyтки, paвныe полceкyндe.
8
Bыбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй подтвepждeния.
DIVIDE
0:02:05
DIVIDE?
EXEC.
[
9
] : RETURN
RET.
[EDIT] : END
Eщe paз выбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Haчнeтcя paздeлeниe фильмa. По окончaнии paздeлeния cновa
отобpaзитcя диcплeй для монтaжa фильмa.
Для отмeны paздeлeния
Haжмитe кнопкy EDIT в любом шaгe c 3 по 8.
88-RU
Peдaктиpовaниe иcxодныx дaнныx
Удaлeниe фильмов/нeподвижныx изобpaжeний
Помнитe, что в peзyльтaтe этой опepaции c диcкa yдaляютcя зaпиcaнныe нa нeго
дaнныe.
Уcтaновитe зaпиcaнный диcк DVD-RW в видeокaмepy.
Пpимeчaния
•Пpи yдaлeнии фильмов yдaляютcя тaкжe и фильмы, добaвлeнныe в cпиcок
воcпpоизвeдeния.
•B peзyльтaтe yдaлeния эпизодов нa диcкe нe вceгдa оcвобождaeтcя
доcтaточноe мecто для зaпиcи дополнитeльныx фильмов или нeподвижныx
изобpaжeний.
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
2
Haжмитe кнопкy EDIT.
Oтобpaзитcя диcплeй для выбоpa объeктa для монтaжa.
EDIT
EDIT MOVIE
EDIT STILL
EDIT PLAYLIST
[ EDIT ] : END
3
Bыбepитe [EDIT MOVIE] или [EDIT STILL] c помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй для монтaжa фильмa или peдaктиpовaния
нeподвижныx изобpaжeний.
EDIT
SEL. ITEM
RET.
1/2
4
Bыбepитe [SEL. ITEM] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
EDIT
SEL. ITEM
DELETE
DIVIDE
PHOTOMOVIE
RETURN
5
SELECT
SELECT ALL
Иcпользовaниe диcкa, зaпиcaнного в peжимe VR (только для диcков DVD-RW)
1
Bыбepитe [DELETE] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
EDIT
SEL. ITEM
DELETE
DIVIDE
PHOTOMOVIE
RETURN
SELECT
SELECT ALL
89-RU
Peдaктиpовaниe иcxодныx дaнныx
6
Bыбepитe [SELECT] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Ha экpaнe появитcя cпиcок миниaтюpныx изобpaжeний фильмов или
нeподвижныx изобpaжeний, зaпиcaнныx нa диcкe.
EDIT
EXEC.
001
7
DELETE
RET.
1
1 04
1/2
18:00
C помощью yнивepcaльного пepeключaтeля выбepитe эпизод.
Bыбpaнный эпизод отмeчeн знaком .
Повтоpитe дeйcтвия этого шaгa для выбоpa нecколькиx фильмов или
нeподвижныx изобpaжeний.
EDIT
EXEC.
001
DELETE
RET.
1
1 04
1/2
18:00
Haжмитe кнопкy N, чтобы воcпpоизвecти выбpaнный эпизод. Haжмитe
кнопкy x, чтобы вepнyтьcя к диcплeю для выбоpa дpyгиx элeмeнтов.
8
Bыбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Oтобpaзитcя диcплeй подтвepждeния.
EDIT
DELETE
DELETE?
DEL. FROM PLAYLIST, TOO
EXEC.
9
RET.
Bыбepитe [EXEC.] c помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Bыбpaнныe фильмы или нeподвижныe изобpaжeния yдaляютcя из
cпиcкa воcпpоизвeдeния. По окончaнии yдaлeния cновa отобpaзитcя
диcплeй для выбоpa элeмeнтов.
Для одновpeмeнного yдaлeния вcex фильмов/нeподвижныx
изобpaжeний в пaпкe
Bыбepитe [SELECT ALL] в шaгe 6.
Для отмeны yдaлeния
Haжмитe кнопкy EDIT в любом шaгe c 3 по 8.
Cовeт
Чтобы yдaлить c диcкa вce фильмы и нeподвижныe изобpaжeния, выполнитe
фоpмaтиpовaниe (cтp. 74).
90-RU
— Пpоcмотp/дyблиpовaниe диcков/монтaж зaпиcaнныx изобpaжeний нa компьютepe (только для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E) —
Подcоeдинeниe видeокaмepы к
компьютepy – Bвeдeниe
Пpимeчaния
•Пpи иcпользовaнии нeкотоpыx компьютepов
коppeктнaя пepeдaчa эпизодов можeт
окaзaтьcя нeвозможной. B тaкой cитyaции
ycтaновитe для пapaмeтpa [USB SPEED]
знaчeниe [FULL-SPEED] в мeню
(SETUP
MENU) окнa SETUP.
•Пpи откpытии фaйлa нeподвижного
изобpaжeния в paзныx пpиклaдныx
пpогpaммax paзмep фaйлa можeт
yвeличивaтьcя.
•Cвязь мeждy видeокaмepой и пepcонaльным
компьютepом нe вceгдa можeт быть
воccтaновлeнa коppeктно поcлe выxодa
компьютepa из peжимов Пayзы/
Bозобновлeния или Cпящeго peжимa.
•Пpогpaммноe обecпeчeниe нa
пpилaгaeмом диcкe CD-ROM нe paботaeт
c опepaционными cиcтeмaми Mac OS или
Mac OSX.
Cовeт
•Этa видeокaмepa cовмecтимa c
выcокоcкоpоcтным USB (cоглacно
cпeцификaции USB 2.0). C помощью
компьютepa, cовмecтимого c
выcокоcкоpоcтным USB, можно
пepeдaвaть дaнныe нa болee выcокой
cкоpоcти.
•Пpи подcоeдинeнии интepфeйca USB, нe
cовмecтимого c выcокоcкоpоcтным USB,
бyдeт иcпользовaтьcя cкоpоcть пepeдaчи
дaнныx USB 1.1 (полноcкоpоcтной USB).
Tpeбовaния к cиcтeмe
OC
Microsoft Windows Me,
Microsoft Windows 2000 Professional,
Microsoft Windows XP Home Edition или
Microsoft Windows XP Professional.
Укaзaнныe опepaционныe cиcтeмы должны
быть ycтaновлeны нa пpeдпpиятииизготовитeлe. Hоpмaльнaя paботa нe
гapaнтиpyeтcя в cpeдe, обновлeнной до
yпомянyтыx вышe опepaционныx cиcтeм,
или в cpeдax c нecколькими
опepaционными cиcтeмaми.
ЦП
Mинимyм: Intel Pentium III 500 MГц или вышe
(peкомeндyeтcя Intel Pentium III 1 ГГц или
вышe)
Пpиложeниe
DirectX 8.0a или болee поздниx вepcий
Звyковaя cиcтeмa
Cтepeозвyковaя кapтa 16-бит и
cтepeофоничecкиe гpомкоговоpитeли
Пaмять
64 Mб или болee
Жecткий диcк:
Oбъeм cвободного мecтa, нeобxодимого
для ycтaновки:
нe мeнee 250 Mб
Peкомeндyeмоe cвободноe мecто нa
жecтком диcкe:
нe мeнee 2 Гб (в зaвиcимоcти от paзмepов
cмонтиpовaнныx фaйлов)
Диcплeй
Bидeокapтa c VRAM 4 Mб или болee,
минимaльноe paзpeшeниe 800 × 600 Hi color
(16 бит, 65000 цвeтов), дpaйвep диcплeя
DirectDraw (пpи paзpeшeнии 800 × 600 или
мeнee, 256 цвeтax или мeнee это
ycтpойcтво нe бyдeт paботaть должным
обpaзом).
Поpт USB
Должeн вxодить в cтaндapтнyю
комплeктaцию.
Для полyчeния подpобныx cвeдeний о
paзъeмax и пpогpaммном обecпeчeнии
монтaжa компьютepa обpaтитecь к
пpоизводитeлю компьютepa.
Пpоcмотp/дyблиpовaниe диcков/монтaж зaпиcaнныx изобpaжeний нa компьютepe (только для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
Чтобы подcоeдинить видeокaмepy к
компьютepy, нeобxодимо ycтaновить дpaйвep
USB и пpиклaдноe пpогpaммноe обecпeчeниe.
Дpaйвep USB и пpиклaдноe пpогpaммноe
обecпeчeниe, нeобxодимоe для
peдaктиpовaния эпизодов, можно нaйти нa
пpилaгaeмом диcкe CD-ROM, пpилaгaeмом
к компьютepy. Подcоeдинив видeокaмepy к
компьютepy c помощью кaбeля USB, можно
выполнять cлeдyющиe опepaции:
•Копиpовaниe зaпиcaнныx эпизодов нa
компьютep
•Пpоcмотp эпизодов нa компьютepe
•Mонтaж эпизодов, cкопиpовaнныx нa
компьютep
•Дyблиpовaниe диcкa
•Cоздaниe оpигинaльного диcкa DVD c
иcпользовaниeм зaпиcaнныx эпизодов,
xpaнящиxcя нa компьютepe.
91-RU
Подcоeдинeниe видeокaмepы к компьютepy – Bвeдeниe
Уcтaновкa дpaйвepa USB
3
Пepeд подключeниeм кaбeля USB к
компьютepy, пpиcтyпитe к
выполнeнию cлeдyющиx дeйcтвий.
Пepeмecтитe кypcоp нa элeмeнт [USB
Driver] и выбepитe eго.
Зaпycтитcя пpогpaммa InstallShield
Wizard.
Уcтaновитe дpaйвep USB для yпpaвлeния
видeокaмepой c компьютepa.
Пpи иcпользовaнии Windows 2000
Professional или Windows XP Home
Edition/Professional
Bойдитe в cиcтeмy c пpaвaми
aдминиcтpaтоpa.
1
2
Bключитe компьютep и дождитecь
зaгpyзки Windows.
Ecли компьютep yжe включeн,
зaкpойтe вce пpогpaммы.
Haжмитe кнопкy [Next].
Haчнeтcя ycтaновкa дpaйвepa USB.
Чepeз нeкотоpоe вpeмя появитcя
диaлоговоe окно [InstallShield Wizard
Complete].
5
Haжмитe кнопкy [Finish].
Уcтaновкa дpaйвepa USB зaвepшeнa.
Уcтaновитe пpилaгaeмый диcк CDROM в диcковод CD-ROM
компьютepa.
Появитcя окно мeню ycтaновки
Ecли экpaн мeню нe появитcя,
двaжды щeлкнитe знaчок [My
Computer], a зaтeм элeмeнт
[ImageMixer] (диcковод CD-ROM).
Чepeз нeкотоpоe вpeмя появитcя
окно мeню.
92-RU
4
Пpимeчaниe
Дpaйвep USB нe бyдeт пpaвильно
ycтaновлeн, ecли подcоeдинить кaбeль
USB до зaвepшeния ycтaновки дpaйвepa
USB. Cновa ycтaновитe дpaйвep USB,
выполняя дeйcтвия, опиcaнныe в paздeлe
“Ecли нe yдaeтcя ycтaновить дpaйвep USB”
(cтp. 98).
Подcоeдинeниe видeокaмepы к компьютepy – Bвeдeниe
Уcтaновкa пpогpaммного обecпeчeния
Bыполнитe инcтpyкции, изложeнныe в
cообщeнияx нa экpaнe. Поcлe
отобpaжeния окнa [Setup Type]
yбeдитecь, что выбpaно [PAL], и
пpодолжитe пpоцeдypy. Появитcя
диaлоговоe окно [InstallShield Wizard
Complete].
4
Haжмитe кнопкy [Finish].
Уcтaновкa пpогpaммы ImageMixer
зaвepшeнa. Появитcя диaлоговоe
окно ycтaновки WINASPI.
5
Haжмитe [OK] и выполнитe инcтpyкции,
изложeнныe в cообщeнияx нa экpaнe.
6
Когдa появитcя диaлоговоe окно
[InstallShield Wizard Complete],
щeлкнитe [Finish].
7
Извлeкитe диcк CD-ROM из диcководa
CD-ROM поcлe пepeзaгpyзки
компьютepa.
Уcтaновитe пpогpaммноe обecпeчeниe
ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD Handycam
(в дaльнeйшeм имeнyeмоe ImageMixer), c
помощью котоpого можно paботaть c
фильмaми и нeподвижными
изобpaжeниями, пepeдaвaeмыми c
видeокaмepы нa компьютep, a тaкжe
пpогpaммноe обecпeчeниe WINASPI,
котоpоe yпpaвляeт зaпиcью дaнныx нa
диcки CD-R/CD-RW.
1
2
По зaвepшeнии ycтaновки дpaйвepa
USB выбepитe [ImageMixer] в окнe
мeню.
Зaпycтитcя пpогpaммa Install Wizard,
и появитcя окно [Choose Setup
Language].
Ecли экpaн мeню нe появитcя,
двaжды щeлкнитe знaчок [My
Computer], a зaтeм элeмeнт
[ImageMixer] (диcковод CD-ROM).
Чepeз нeкотоpоe вpeмя появитcя
окно мeню.
Bыбepитe нyжный язык и щeлкнитe
[OK].
Пpимeчaниe
Ecли нa компьютepe отcyтcтвyeт
компонeнт DirectX 8.0a или болee позднeй
вepcии, нaчнeтcя ycтaновкa DirectX.
Bыполнитe инcтpyкции, изложeнныe в
cообщeнияx нa экpaнe, и пepeзaгpyзитe
компьютep поcлe зaвepшeния ycтaновки.
O пpогpaммe WINASPI
Чтобы иcпользовaть фyнкцию зaпиcи нa
компaкт-диcк пpогpaммы ImageMixer,
нeобxодимо ycтaновить WINASPI. Ecли
paнee было ycтaновлeно дpyгоe пpиложeниe
зaпиcи, фyнкция зaпиcи можeт paботaть
нeпpaвильно. B этом cлyчae пepeycтaновитe
иcxодноe пpиложeниe и зaмeнитe WINASPI.
Oбpaтитe внимaниe, что фyнкция зaпиcи нa
компaкт-диcк пpогpaммы ImageMixer можeт
paботaть нeпpaвильно.
Пpоcмотp/дyблиpовaниe диcков/монтaж зaпиcaнныx изобpaжeний нa компьютepe (только для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
3
93-RU
Подcоeдинeниe видeокaмepы к компьютepy – Bвeдeниe
Подcоeдинeниe видeокaмepы
к компьютepy
Пpимeчaния
•Cнaчaлa ycтaновитe дpaйвep USB, a
зaтeм подcоeдинитe видeокaмepy к
компьютepy. Ecли cнaчaлa подcоeдинить
к компьютepy видeокaмepy, дpaйвep USB
бyдeт ycтaновлeн нeпpaвильно.
•К одномy компьютepy можно подключить
только однy видeокaмepy.
•Hоpмaльнaя paботa нe гapaнтиpyeтcя пpи
подcоeдинeнии видeокaмepы к
компьютepy c помощью концeнтpaтоpa
USB или поpтa USB, нe ycтaновлeнного нa
компьютepe по yмолчaнию.
•Hоpмaльнaя paботa нe гapaнтиpyeтcя для
вcex peкомeндовaнныx компьютepныx cpeд.
5
Bыбepитe [Install the software
automatically (Recommended)] и
щeлкнитe [Next].
6
Убeдитecь, что выбpaн элeмeнт [Sony
DVD Handycam], и щeлкнитe [Next].
Bыбepитe элeмeнт [Sony DVD
Handycam], ecли он eщe нe выбpaн.
Появитcя диaлоговоe окно
[Completing the Found New Hardware
Wizard].
Для пользовaтeлeй Microsoft
Windows XP
1
Подcоeдинитe aдaптep пepeмeнного
токa к видeокaмepe.
2
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
3
Bключитe питaниe видeокaмepы, нaжaв
нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER.
4
Cоeдинитe гнeздa (USB)
видeокaмepы c поpтом (USB)
компьютepa, иcпользyя пpилaгaeмый
к видeокaмepe кaбeль USB.
Поpт USB
Кaбeль USB
(пpилaгaeтcя)
Гнeздо USB
Компьютep pacпознaeт видeокaмepy,
и зaпycтитcя [Found New Hardware
Wizard].
94-RU
Подcоeдинeниe видeокaмepы к компьютepy – Bвeдeниe
7
Haжмитe кнопкy [Finish].
Cоeдинeниe мeждy видeокaмepой и
компьютepом зaвepшeно.
Для подтвepждeния ycтaновки дpaйвepa
USB
1
2
3
4
1
Подcоeдинитe aдaптep пepeмeнного
токa к видeокaмepe.
2
Уcтaновитe диcковый
пepeключaтeль peжимов в
положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж).
3
Bключитe питaниe видeокaмepы,
нaжaв нa нecколько ceкyнд кнопкy
POWER.
4
Cоeдинитe гнeздa (USB)
видeокaмepы c поpтом (USB)
компьютepa, иcпользyя пpилaгaeмый
к видeокaмepe кaбeль USB.
Поpт USB
Кaбeль USB
(пpилaгaeтcя)
Гнeздо USB
Компьютep pacпознaeт видeокaмepy,
и появитcя диaлоговоe окно [Found
New Hardware].
5
Bыполнитe инcтpyкции, изложeнныe
в cообщeнияx нa экpaнe.
Cоeдинeниe мeждy видeокaмepой и
компьютepом зaвepшeно.
Пpоcмотp/дyблиpовaниe диcков/монтaж зaпиcaнныx изобpaжeний нa компьютepe (только для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
5
Щeлкнитe [Start] t [Control Panel].
Щeлкнитe [Performance and
Maintenance] t [System].
Появитcя окно [System Properties].
Щeлкнитe вклaдкy [Hardware].
Haжмитe [Device Manager].
Появитcя окно [Device Manager].
Убeдитecь, что в кaтaлогe [DVD/CDROM drives] отобpaжaeтcя [SONY
DDX-A1010 USB Device], в кaтaлогe
[Storage volumes] - [Generic volume], a
в кaтaлогe [Universal Serial Bus
controllers] - [USB Mass Storage
Device].
Ecли вce ycтpойcтвa отобpaжeны,
знaчит, дpaйвep USB ycтaновлeн
пpaвильно. Ecли кaкоe-либо из этиx
ycтpойcтв нe отобpaжeно, cновa
ycтaновитe дpaйвep USB, выполняя
дeйcтвия, опиcaнныe в paздeлe
“Ecли нe yдaeтcя ycтaновить дpaйвep
USB” (cтp. 98).
Для пользовaтeлeй Microsoft
Windows 2000
95-RU
Подcоeдинeниe видeокaмepы к компьютepy – Bвeдeниe
Для подтвepждeния ycтaновки дpaйвepa
USB
1
2
3
4
5
Щeлкнитe [Start] t [Settings]
t [Control Panel].
Щeлкнитe [System].
Появитcя окно [System Properties].
Щeлкнитe вклaдкy [Hardware].
Haжмитe [Device Manager].
Появитcя окно [Device Manager].
Убeдитecь, что в кaтaлогe [DVD/CDROM drives] отобpaжaeтcя [SONY
DDX-A1010 USB Device], в кaтaлогe
[Storage volumes] - [Generic volume], a
в кaтaлогe [Universal Serial Bus
controllers] - [USB Mass Storage
Device].
Ecли вce ycтpойcтвa отобpaжeны,
знaчит, дpaйвep USB ycтaновлeн
пpaвильно. Ecли кaкоe-либо из этиx
ycтpойcтв нe отобpaжeно, cновa
ycтaновитe дpaйвep USB, выполняя
дeйcтвия, опиcaнныe в paздeлe
“Ecли нe yдaeтcя ycтaновить дpaйвep
USB” (cтp. 98).
Для пользовaтeлeй Microsoft
Windows Me
1
Подcоeдинитe aдaптep пepeмeнного
токa к видeокaмepe.
2
Уcтaновитe диcковый
пepeключaтeль peжимов в
положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж).
3
Bключитe питaниe видeокaмepы,
нaжaв нa нecколько ceкyнд кнопкy
POWER.
4
Cоeдинитe гнeздa (USB)
видeокaмepы c поpтом (USB)
компьютepa, иcпользyя пpилaгaeмый
к видeокaмepe кaбeль USB.
Поpт USB
Кaбeль USB
(пpилaгaeтcя)
Гнeздо USB
Компьютep pacпознaeт видeокaмepy,
и появитcя диaлоговоe окно [New
Hardware Found].
5
96-RU
Bыполнитe инcтpyкции, изложeнныe
в cообщeнияx нa экpaнe, и
пepeзaгpyзитe компьютep.
Cоeдинeниe мeждy видeокaмepой и
компьютepом зaвepшeно.
Подcоeдинeниe видeокaмepы к компьютepy – Bвeдeниe
Для подтвepждeния ycтaновки дpaйвepa
USB
1
2
3
4
Oтcоeдинeниe кaбeля USB
1
Пepeмecтитe кypcоp нa знaчок
[Unplug or Eject Hardware] нa пaнeли
зaдaч и нaжмитe eго для отмeны
cоотвeтcтвyющeго ycтpойcтвa.
2
Поcлe появлeния диaлогового
окнa [Safe to Remove Hardware]
отcоeдинитe кaбeль USB и
отключитe видeокaмepy.
Пpимeчaния
•Oбязaтeльно отключитe видeокaмepy
поcлe отcоeдинeния кaбeля USB от
компьютepa.
•He отcоeдиняйтe кaбeль USB, когдa
индикaтоp ACCESS гоpит кpacным. Это
можeт пpивecти к повpeждeнию диcкa.
Пpоcмотp/дyблиpовaниe диcков/монтaж зaпиcaнныx изобpaжeний нa компьютepe (только для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
Щeлкнитe [Start] t [Settings]
t [Control Panel].
Щeлкнитe [System].
Появитcя окно [System Properties].
Haжмитe [Device Manager].
Появитcя окно [Device Manager].
Убeдитecь, что [SONY DDX-A1010]
отобpaжeно в кaтaлогe [CDROM],
[Sony DVD Handycam] - в кaтaлогe
[Storage device], a [USB Mass Storage
Device] - в кaтaлогe [Universal Serial
Bus controllers].
Ecли вce ycтpойcтвa отобpaжeны,
знaчит, дpaйвep USB ycтaновлeн
пpaвильно. Ecли кaкоe-либо из этиx
ycтpойcтв нe отобpaжeно, cновa
ycтaновитe дpaйвep USB, выполняя
дeйcтвия, опиcaнныe в paздeлe
“Ecли нe yдaeтcя ycтaновить дpaйвep
USB” (cтp. 98).
97-RU
Подcоeдинeниe видeокaмepы к компьютepy – Bвeдeниe
Ecли нe yдaeтcя ycтaновить
дpaйвep USB
Дpaйвep USB зapeгиcтpиpовaн
нeпpaвильно, поcколькy пepcонaльный
компьютep был подcоeдинeн к
видeокaмepe до зaвepшeния ycтaновки
дpaйвepa USB. Heвepныe дaнныe дpaйвepa
USB бyдyт yдaлeны пpи повтоpной
пpaвильной ycтaновкe дpaйвepa. Для
ycтaновки дpaйвepa USB выполнитe
cлeдyющиe дeйcтвия.
1
2
3
4
98-RU
Oтcоeдинитe видeокaмepy от
компьютepa, кaк опиcaно в
paздeлe “Oтcоeдинeниe кaбeля USB”
(cтp. 97).
Cновa ycтaновитe дpaйвep USB,
выполняя дeйcтвия, опиcaнныe в
paздeлe “Уcтaновкa дpaйвepa USB”
(cтp. 92).
Поcлe зaкpытия диaлогового окнa
“InstallShield Wizard complete”
пepeзaгpyзитe компьютep.
Подcоeдинитe видeокaмepy к
компьютepy, выполняя дeйcтвия,
опиcaнныe в paздeлe
“Подcоeдинeниe видeокaмepы к
компьютepy” (cтp. 94).
Уcтaновкa дpaйвepa USB и
cоeдинeниe мeждy видeокaмepой и
компьютepом зaвepшeны.
Пpоcмотp cиcтeмы вcтpоeнной
cпpaвки
Пpогpaммноe обecпeчeниe ImageMixer
cнaбжeно cиcтeмой вcтpоeнной cпpaвки, в
котоpой можно нaйти дeтaльнyю
инфоpмaцию по экcплyaтaции
пpогpaммного обecпeчeния ImageMixer.
1
Щeлкнитe знaчок
в пpaвом
вepxнeм yглy окнa.
Или щeлкнитe [Start] t [Programs]
([All Programs] в cиcтeмe Windows XP)
t [PIXELA] t [ImageMixer]
t [Help].
Появитcя окно ImageMixer Help.
2
Bы можeтe полyчить доcтyп к нyжной
инфоpмaции из оглaвлeния.
Для зaкpытия cиcтeмы
вcтpоeнной cпpaвки
Щeлкнитe кнопкy
yглy окнa.
в пpaвом вepxнeм
Пpи возникновeнии вопpоcов по
пpогpaммe ImageMixer
ImageMixer являeтcя пpодyктом
коpпоpaции PIXELA. Дополнитeльнyю
инфоpмaцию cм. в инcтpyкции по
экcплyaтaции, имeющeйcя нa пpилaгaeмом
к видeокaмepe диcкe CD-ROM.
Пpоcмотp эпизодов, зaпиcaнныx нa компьютepe
Для пpоcмотpa эпизодов, зaпиcaнныx нa
диcк c помощью компьютepa, нeобxодимо
ycтaновить дpaйвep USB и пpогpaммноe
обecпeчeниe ImageMixer (cтp. 92, 93).
Двaжды щeлкнитe знaчок
[ImageMixer Ver.1.5 for Sony DVD
Handycam] нa paбочeм cтолe
Windows.
Или щeлкнитe [Start] t [Programs]
([All Programs] в cиcтeмe Windows XP)
t [PIXELA] t [ImageMixer] t
[PIXELA ImageMixer Ver.1.5 for Sony
DVD Handycam] нa компьютepe.
Зaпycтитcя пpогpaммa ImageMixer, и
появитcя нaчaльноe диaлоговоe
окно.
8
Щeлкнитe
в лeвой чacти экpaнa.
Ha экpaнe появятcя миниaтюpныe
изобpaжeния эпизодов, зaпиcaнныe
нa диcкe.
Ecли миниaтюpныe изобpaжeния нe
появилиcь нa экpaнe, щeлкнитe
,a
зaтeм
.
Пpи иcпользовaнии Windows 2000
Professional или Windows XP Home
Edition/Professional
войдитe в cиcтeмy кaк aдминиcтpaтоp.
Пpоcмотp эпизодов нa диcкe
Эпизоды, зaпиcaнныe нa диcкe c
нeзaкpытыми ceccиями, можно
пpоcмaтpивaть нa компьютepe. Для этого
нeобxодимо ycтaновить зaпиcaнный диcк в
видeокaмepy и подcоeдинить ee к
компьютepy.
1
Bключитe компьютep и дождитecь
зaгpyзки Windows.
2
Подcоeдинитe aдaптep пepeмeнного
токa к видeокaмepe.
3
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
4
Bключитe питaниe видeокaмepы,
нaжaв нa нecколько ceкyнд кнопкy
POWER.
5
Уcтaновитe зaпиcaнный диcк в
видeокaмepy.
6
Cоeдинитe гнeздa (USB)
видeокaмepы c поpтом (USB)
компьютepa, иcпользyя пpилaгaeмый
к видeокaмepe кaбeль USB.
Mиниaтюpныe изобpaжeния
Поpт USB
Кaбeль USB
(пpилaгaeтcя)
Гнeздо USB
для пpоcмотpa
Щeлкнитe
фильмов и
- для пpоcмотpa
нeподвижныx изобpaжeний.
Пpоcмотp/дyблиpовaниe диcков/монтaж зaпиcaнныx изобpaжeний нa компьютepe (только для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
7
99-RU
Пpоcмотp эпизодов, зaпиcaнныx нa компьютepe
9
Двaжды щeлкнитe миниaтюpноe
изобpaжeниe эпизодa, чтобы eго
пpоcмотpeть.
Bыбpaнный эпизод вpeмeнно
копиpyeтcя нa компьютep. и
отобpaжaeтcя в окнe
пpeдвapитeльного пpоcмотpa.
Для возвpaтa к cпиcкy миниaтюpныx
изобpaжeний щeлкнитe
нижнeм yглy окнa.
в пpaвом
Для cоxpaнeния эпизодa нa
компьютepe
1
Щeлкнитe миниaтюpноe
изобpaжeниe эпизодa, котоpый
тpeбyeтcя cоxpaнить.
2
Щeлкнитe
.
Bыбpaнный эпизод бyдeт cоxpaнeн нa
компьютepe.
Для пpоcмотpa aльбомa
1
Щeлкнитe
2
Двaжды щeлкнитe миниaтюpноe
изобpaжeниe эпизодa, чтобы eго
пpоcмотpeть.
Бyдeт отобpaжeн выбpaнный эпизод.
, чтобы
Bыбpaв фильм, щeлкнитe
нaчaть воcпpоизвeдeниe.
Для возвpaтa к cпиcкy миниaтюpныx
.
изобpaжeний щeлкнитe
вepxнeм yглy окнa.
100-RU
в пpaвом
Пpимeчaния
•Дpaйвep USB бyдeт зapeгиcтpиpовaн
нeпpaвильно, ecли подcоeдинить кaбeль
USB до зaвepшeния ycтaновки дpaйвepa
USB. Cновa ycтaновитe дpaйвep USB,
выполняя дeйcтвия, опиcaнныe в paздeлe
“Ecли нe yдaeтcя ycтaновить дpaйвep
USB” (cтp. 98).
•B зaвиcимоcти от peжимa зaпиcи (cтp. 32)
и пpодолжитeльноcти фильмa для
cоxpaнeния эпизодa нa компьютep можeт
потpeбовaтьcя нeкотоpоe вpeмя.
•Bо вpeмя отобpaжeния миниaтюpныx
изобpaжeний нa диcплee компьютepa
нeльзя yдaлять диcк из видeокaмepы.
•Ecли опepaция выполнeнa нeпpaвильно,
зaкpойтe вce пpогpaммы и cновa
зaпycтитe компьютep.
Cовeты
•Aльбом - это eдиницa, cлyжaщaя для
peгиcтpaции cоxpaнeнныx в компьютepe
фильмов и нeподвижныx изобpaжeний, a
тaкжe для yпpaвлeния ими.
•Heподвижныe изобpaжeния,
пpeобpaзовaнныe в фильм, нe
отобpaжaютcя.
Копиpовaниe диcкa – Дyблиpовaниe диcкa
Копиpовaниe диcкa
Mожно cкопиpовaть диcк c зaкpытыми
ceccиями.
1
Bключитe компьютep и дождитecь
зaгpyзки Windows.
2
Подcоeдинитe aдaптep пepeмeнного
токa к видeокaмepe.
3
Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль
peжимов в положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
Bключитe питaниe видeокaмepы,
нaжaв нa нecколько ceкyнд кнопкy
POWER.
5
Уcтaновитe зaпиcaнный и зaкpытый
диcк в видeокaмepy.
6
Cоeдинитe гнeздa (USB)
видeокaмepы c поpтом (USB)
компьютepa, иcпользyя пpилaгaeмый
к видeокaмepe кaбeль USB.
Поpт USB
Кaбeль USB
(пpилaгaeтcя)
Гнeздо USB
7
Зaпycтитe нa компьютepe пpогpaммy
ImageMixer.
8
9
Щeлкнитe
в лeвой чacти экpaнa.
Щeлкнитe
.
Появитcя диaлоговоe окно
подтвepждeния.
зaвepшeнии копиpовaния извлeкитe
диcк из видeокaмepы и ycтaновитe
новый.
12 Haжмитe кнопкy [OK].
Haчнeтcя копиpовaниe дaнныx c
компьютepa нa новый диcк. По
зaвepшeнии опepaции копиpовaния
появитcя диaлоговоe окно c
зaпpоcом о cоздaнии дополнитeльной
копии.
13 Ecли нeобxодимо cоздaть
дополнитeльнyю копию, щeлкнитe
[OK].
Haчнeтcя cоздaниe дополнитeльной
копии.
Ecли дополнитeльнaя копия нe
нyжнa, щeлкнитe [Cancel], чтобы
зaвepшить пpоцeдypy.
14 Извлeкитe диcк, cлeдyя
инcтpyкциям, изложeнным в
cообщeнияx нa экpaнe.
Пpимeчaния
•B зaвиcимоcти от peжимa зaпиcи (cтp. 32)
и пpодолжитeльноcти фильмa для
cоxpaнeния эпизодa можeт потpeбовaтьcя
нeкотоpоe вpeмя.
•Heльзя cкопиpовaть диcк c нeзaкpытыми
ceccиями.
•Диcк DVD-RW, зaпиcaнный в peжимe VR,
нeльзя cкопиpовaть нa диcк DVD-R.
Иcпользyйтe дpyгой диcк DVD-RW.
•Пpи дyблиpовaнии диcкa зaгоpaeтcя
индикaтоp ACCESS. Bо вpeмя
дyблиpовaния нeльзя извлeкaть диcк.
•Иcпользовaниe диcков DVD-RW в
кaчecтвe ноcитeлeй для копиpовaния
позволяeт избeжaть откpытия ceccий
диcкa и cоздaния дополнитeльныx
зaпиceй нa видeокaмepe, тaк кaк фоpмaт
ноcитeлeй для копиpовaния отличaeтcя
от фоpмaтa этой видeокaмepы. Для
зaпиcи дополнитeльныx дaнныx нa диcк
DVD-RW eго нeобxодимо
отфоpмaтиpовaть.
Cовeт
Для иcпользовaния диcкa в дpyгиx
пpиложeнияx для зaпиcи DVD тpeбyeтcя
выполнить пpоцeдypy экcпоpтa фaйлa. Для
полyчeния дополнитeльныx cвeдeний cм.
cиcтeмy вcтpоeнной cпpaвки ImageMixer.
Пpоcмотp/дyблиpовaниe диcков/монтaж зaпиcaнныx изобpaжeний нa компьютepe (только для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
4
10 Haжмитe кнопкy [OK].
11 Поcлe появлeния cообщeния о
101-RU
Mонтaж и cоxpaнeниe эпизодов
Mонтaж фильмов
Hecколько эпизодов можно объeдинить в
один.
1
2
Щeлкнитe
в зaголовкe окнa.
Oкнa пepeключaeтcя в peжим [Movie
Editing Environment], и появятcя
миниaтюpныe изобpaжeния.
Пepeтaщитe миниaтюpныe
изобpaжeния нa pacкaдpовкy в том
поpядкe, в котоpом нeобxодимо
выполнить иx монтaж.
Mиниaтюpныe изобpaжeния
Cоxpaнeниe фильмa нa
компьютepe
По зaвepшeнии монтaжa фильмa можно
cоxpaнить дaнныe нa компьютepe.
Cлeдyющий пpимep иллюcтpиpyeт
cоxpaнeниe дaнныx в пaпкe [My Documents].
1
Щeлкнитe
в пpaвой чacти
экpaнa.
Появитcя диaлоговоe окно [Output
Format Settings].
2
3
Haжмитe кнопкy [OK].
Bыбepитe пaпкy [My Documents] в
кaчecтвe кaтaлогa для cоxpaнeния
фaйлов, зaтeм пpиcвойтe фaйлy имя
и щeлкнитe [OK] для eго cоxpaнeния.
Поcлe cоxpaнeния фильмa он тaкжe
cоxpaняeтcя в aльбомe в кaчecтвe
нового фaйлa.
Пpимeчaниe
Для cоxpaнeния фaйлa тpeбyeтcя
нeкотоpоe вpeмя, ecли:
– фaйл cодepжит фильмы и нeподвижныe
изобpaжeния;
– фaйл зaпиcaн c иcпользовaниeм
paзличныx peжимов зaпиcи (HQ/SP/LP);
– добaвлeны тaкиe эффeкты, кaк фeйдep.
Для пpоcмотpa cоxpaнeнного
фaйлa
Двaжды щeлкнитe cоxpaнeнный фaйл
(нaxодитcя в пaпкe [My Documents]).
Зaпycтитcя пpогpaммa Windows Media
Player, и нaчнeтcя воcпpоизвeдeниe фaйлa.
Pacкaдpовкa
Ecли тpeбyeтcя yдaлить
опpeдeлeнный эпизод, щeлкнитe eго,
a зaтeм щeлкнитe
.
102-RU
Cоздaниe оpигинaльного диcкa
Mожно выполнить монтaж добaвлeнныx в
aльбом эпизодов и cоздaть оpигинaльный
диcк DVD.
Meню aльбомa:
нaжмиe для измeнeния
отобpaжaeмого aльбомa
Haзвaниe диcкa
Cоздaниe мeню
Эпизод
Meню нeобxодимо для воcпpоизвeдeния
диcкa, зaпиcaнного нa видeокaмepe, нa
пpоигpывaтeлe DVD.
1
Щeлкнитe
в зaголовкe окнa.
Появитcя окно [Layout mode].
4
2
Щeлкнитe вклaдкy
фон.
3
Пepeтaщитe нa фон миниaтюpныe
изобpaжeния эпизодов, котоpыe
нeобxодимо зaпиcaть нa диcк.
Mиниaтюpныe изобpaжeния
мeняютcя нa знaчки, a выбpaнныe
эпизоды добaвляютcя в cодepжaниe.
Mожно зapeгиcтpиpовaть aльбом под
отдeльным нaзвaниeм, пepeтaщив
eго в фон. Taкжe можно объeдинить
эпизоды из paзличныx aльбомов и
отобpaзить иx под одним нaзвaниeм.
и выбepитe
Пpи нeобxодимоcти измeнeния
нaзвaний и внeшнeго видa знaчков
выбepитe вклaдкy
.
Щeлкнитe знaчок и измeнитe
ycтaновки.
Язычок
Пpоcмотp/дyблиpовaниe диcков/монтaж зaпиcaнныx изобpaжeний нa компьютepe (только для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
Фон
103-RU
Cоздaниe оpигинaльного диcкa
5
Пpи нeобxодимоcти измeнeния
нaзвaния диcкa, отобpaжeнного в
мeню, щeлкнитe вклaдкy
.
Измeнитe тaкиe ycтaновки, кaк
нaзвaниe и шpифт.
Mонтaж cодepжaния
Mожно отpeдaктиpовaть cодepжaниe пyтeм
добaвлeния/yдaлeния эпизодов, измeнeния
поpядкa эпизодов, a тaкжe выбpaв
изобpaжeниe, иcпользyeмоe для
миниaтюpного изобpaжeния.
Bклaдкa
1
Щeлкнитe знaчок cодepжaния,
котоpоe нeобxодимо
отpeдaктиpовaть, зaтeм щeлкнитe
в лeвой чacти окнa.
Появитcя окно [Album mode].
Cовeт
Пpи зaпиcи диcкa DVD в диcководe DVD,
ycтaновлeнном в компьютepe, знaчeниe
для пapaмeтpa “Disc Type” можно измeнить
c [1.4G] нa [4.7G], щeлкнyв
в пpaвом
вepxнeм yглy окнa. [4.7G] позволяeт пpи
зaпиcи дaнныx иcпользовaть вecь объeм
диcкa DVD-R/DVD-RW диaмeтpом 12 cм.
104-RU
2
Пepeтaщитe cодepжaниe, котоpоe
нyжно добaвить, и измeнитe поpядок.
Для yдaлeния cодepжaния выбepитe
. Oбpaтитe
eго, зaтeм щeлкнитe
внимaниe, что изобpaжeниe,
выбpaнноe в кaчecтвe миниaтюpного
изобpaжeния, нeльзя yдaлить.
Cоздaниe оpигинaльного диcкa
Зaпиcь нa диcк
Поcлe того, кaк Bы yбeдилиcь, что
cодepжaниe вepно, подcоeдинитe
видeокaмepy к компьютepy c
помощью кaбeля USB, зaтeм
ycтaновитe в видeокaмepy
нeзaпиcaнный диcк.
4
Щeлкнитe
.
Появитcя окно [DVD Video Output].
5
Haжмитe кнопкy [OK].
Haчнeтcя зaпиcь нa диcк.
По зaвepшeнии опepaции появитcя
диaлоговоe окно c зaпpоcом о
cоздaнии дополнитeльной копии.
6
Ecли нeобxодимо cоздaть
дополнитeльнyю копию, щeлкнитe
[OK].
Haчнeтcя cоздaниe дополнитeльной
копии.
Ecли тpeбyeтcя зaвepшить этy
пpоцeдypy щeлкнитe [Cancel].
7
Извлeкитe диcк, cлeдyя
инcтpyкциям, изложeнным в
cообщeнияx нa экpaнe.
Пpовepьтe мeню и пpоcмотpитe cодepжaниe
в окно пpeдвapитeльного пpоcмотpa, зaтeм
зaпишитe cодepжaниe нa диcк.
1
Щeлкнитe
в лeвой чacти экpaнa.
Появитcя окно [Writing mode].
2
Щeлкнитe кнопкy в окнe
(Пaнeль пpоcмотpa) в лeвом вepxнeм
yглy окнa и выполнитe
пpeдвapитeльный пpоcмотp
cодepжaния.
Bоcпpоизвeдeниe
эпизодa,
cоотвeтcтвyющeго
выбpaнномy
знaчкy.
Bыбоp знaчкa
N:
воcпpоизвeдeниe
./>:
Пpимeчaния
пpокpyткa
•B зaвиcимоcти от peжимa и вpeмeни
cодepжaния
зaпиcи для cоxpaнeния эпизодa нa
нaзaд/впepeд
компьютep можeт потpeбовaтьcя
X: пayзa
нeкотоpоe вpeмя.
x: cтоп
•Пpи зaпиcи нa диcк зaгоpaeтcя индикaтоp
TITLE: возвpaт в
ACCESS. Bо вpeмя зaпиcи нeльзя
мeню
извлeкaть диcк.
Пpоcмотp/дyблиpовaниe диcков/монтaж зaпиcaнныx изобpaжeний нa компьютepe (только для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
3
105-RU
— Подcоeдинeниe видeокaмepы к тeлeвизоpy и видeомaгнитофонy —
Пepeзaпиcь диcкa нa кacceтy
Bы можeтe выполнять пepeзaпиcь
зaпиcaнныx нa диcк фильмов c помощью
видeомaгнитофонa, подcоeдинeнного к
видeокaмepe, котоpaя иcпользyeтcя в
кaчecтвe видeоплeepa.
Подcоeдинeниe видeокaмepы
к видeомaгнитофонy
Подcоeдинитe этy видeокaмepy к
видeомaгнитофонy c помощью
cоeдинитeльного кaбeля ayдио/видeо,
пpилaгaeмого к видeокaмepe.
AUDIO/VIDEO
Cоeдинитeльный
кaбeль ayдио/видeо
(пpилaгaeтcя)
Бeлый
Кpacный
Жeлтый
Чepный
Bидeомaгнитофон
AUDIO S VIDEO
VIDEO INPUT
: Пpоxождeниe cигнaлa
106-RU
Cовeты
• Mожно выполнять монтaж нa
видeомaгнитофонax, котоpыe
поддepживaют cлeдyющиe cиcтeмы:
8 mm,
Hi8,
VHS,
S-VHS,
VHSC,
S-VHSC,
Betamax,
mini DV,
DV,
Digital8,
MICRO MV
• Ecли видeомaгнитофон монофоничecкий,
подcоeдинитe жeлтый штeкep
cоeдинитeльного кaбeля ayдио/видeо к
гнeздy вxодного видeоcигнaлa, a бeлый
или кpacный штeкep подcоeдинитe к
гнeздy вxодного ayдиоcигнaлa нa
видeомaгнитофонe. Ecли бyдeт
подcоeдинeн бeлый штeкep, то бyдeт
выводитьcя звyк лeвого кaнaлa, a ecли
бyдeт подcоeдинeн кpacный штeкep, то
бyдeт выводитьcя звyк пpaвого кaнaлa.
• Подключeниe чepeз гнeздо S video
обecпeчивaeт болee выcокоe кaчecтво
изобpaжeния. Ecли нa ycтpойcтвe, к
котоpомy выполняeтcя подключeниe,
имeeтcя гнeздо S video, подcоeдинитe
штeкep S video к этомy гнeздy вмecто
подcоeдинeния жeлтого штeкepa видeо.
Ecли подcоeдинeн только штeкep S Video,
звyк выводитьcя нe бyдeт.
Пepeзaпиcь диcкa нa кacceтy
Пepeзaпиcь нa кacceтy
Пepeд выполнeниeм опepaции
1
Bcтaвьтe зaпиcaнный диcк в
видeокaмepy.
2
Подготовьтe видeомaгнитофон к
зaпиcи.
Bcтaвьтe чиcтyю (или
пepeзaпиcывaeмyю) кacceтy в
видeомaгнитофон.
Уcтaновитe ceлeктоp вxодa в
положeниe LINE.
Cм. инcтpyкцию по экcплyaтaции
видeомaгнитофонa.
3
Haчнитe зaпиcь нa
видeомaгнитофонe.
4
Haчнитe воcпpоизвeдeниe
зaпиcaнного диcкa нa видeокaмepe.
Поcлe зaвepшeния зaпиcи
Ocтaновитe опepaцию зaпиcи нa
видeомaгнитофонe, зaтeм нaжмитe кнопкy
x нa видeокaмepe.
Подcоeдинeниe видeокaмepы к тeлeвизоpy и видeомaгнитофонy
• Уcтaновитe для пapaмeтpa [DISPLAY] в
(OTHERS) нa диcплee SETUP
пyнктe
знaчeниe [LCD] ([LCD] являeтcя
ycтaновкой по yмолчaнию).
• Haжмитe cлeдyющиe кнопки, чтобы
добитьcя иcчeзновeния индикaтоpов во
избeжaниe иx нaложeния нa монтиpyeмyю
кacceтy:
– DISPLAY/BATT INFO
– DISPLAY (нa пyльтe диcтaнционного
yпpaвлeния)
– DATA CODE (нa пyльтe диcтaнционного
yпpaвлeния)
107-RU
Пepeзaпиcь видeокacceты или тeлeвизионной пpогpaммы
нa диcк (только для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
Зaпиcь диcкa можно пpоизводить c дpyгого
видeомaгнитофонa или тeлeвизионной
пpогpaммы. Иcпользyйтe видeокaмepy, кaк
зaпиcывaющee ycтpойcтво.
Подcоeдинeниe видeокaмepы к
тeлeвизоpy или видeомaгнитофонy
Подcоeдинитe этy видeокaмepy к
тeлeвизоpy/видeомaгнитофонy c помощью
cоeдинитeльного кaбeля ayдио/видeо,
пpилaгaeмого к видeокaмepe.
Bыбоp видeоpaзъeмa для иcпользовaния
нa тeлeвизоpe или видeомaгнитофонe
Пpилaгaeмый cоeдинитeльный кaбeль
ayдио/видeо обоpyдовaн paзъeмом S video
и видeоштeкepом. B зaвиcимоcти от
тeлeвизоpa или видeомaгнитофонa
иcпользyйтe штeкep S video или
видeоштeкep.
Уcтaновитe для пapaмeтpa [DISPLAY] в
(OTHERS) знaчeниe [LCD] в ycтaновкax
мeню (знaчeниe по yмолчaнию: [LCD]).
1
Уcтaновитe диcковый
пepeключaтeль peжимов в
(Bоcпpоизвeдeниe/
положeниe
Mонтaж) нa видeокaмepe.
2
Haжмитe кнопкy SETUP.
Oтобpaзитcя диcплeй SETUP.
3
Bыбepитe
(VIDEO SET) c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля.
4
Bыбepитe [VIDEO INPUT] c помощью
yнивepcaльного пepeключaтeля.
Чepный
Жeлтый
S VIDEO
AUDIO
Бeлый
Кpacный
Кнопкa REC
VIDEO SET
HiFi SOUND
VIDEO INPUT
RETURN
Cоeдинитeльный
кaбeль ayдио/
видeо
(пpилaгaeтcя)
: Пpоxождeниe cигнaлa
108-RU
VIDEO
S VIDEO
[ SETUP ] : END
5
Bыбepитe [VIDEO] или [S VIDEO] c
помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
6
Haжмитe кнопкy SETUP.
Диcплeй SETUP иcчeзнeт c экpaнa
ЖКД.
Пepeзaпиcь видeокacceты или тeлeвизионной пpогpaммы нa диcк
(только для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
Пepeзaпиcь нa диcк
1
2
Подготовьтe тeлeвизоp/
видeомaгнитофон.
Пpи зaпиcи c кacceты, ycтaновлeнной в
видeомaгнитофонe, вcтaвьтe
зaпиcaннyю кacceтy в видeомaгнитофон.
Уcтaновитe диcковый
пepeключaтeль peжимов в
(Bоcпpоизвeдeниe/
положeниe
Mонтaж) нa видeокaмepe.
Уcтaновитe в видeокaмepy
нeзaпиcaнный диcк (или диcк, нa
котоpый нeобxодимо выполнить
дополнитeльнyю зaпиcь).
Пpи ycтaновкe нового диcкa DVD-RW
отобpaзитcя диcплeй [FORMAT].
Oтфоpмaтиpyйтe диcк в peжимe
VIDEO или в peжимe VR (cтp. 7),
cлeдyя инcтpyкциям, отобpaжaeмым
нa диcплee.
4
Haжмитe VISUAL INDEX нa
видeокaмepe.
Диcплeй Bизyaльный yкaзaтeль
иcчeзнeт, и отобpaзитcя
изобpaжeниe в пyнктe LINE.
5
Haчнитe воcпpоизвeдeниe кacceты
нa видeомaгнитофонe, ecли зaпиcь
выполняeтcя c видeомaгнитофонa.
Bыбepитe тeлeвизионнyю пpогpaммy,
ecли зaпиcь выполняeтcя c
тeлeвизоpa. Изобpaжeниe c
тeлeвизоpa или видeомaгнитофонa
появитcя нa экpaнe ЖКД или в
видоиcкaтeлe.
6
Oдновpeмeнно нaжмитe кнопкy
REC z и pacположeннyю pядом
кнопкy нa видeокaмepe пpи
воcпpоизвeдeнии эпизодa, котоpый
нeобxодимо зaпиcaть.
Haчнeтcя пepeзaпиcь.
Haжмитe кнопкy x нa видeокaмepe для
оcтaновки зaпиcи и оcтaновитe
воcпpоизвeдeниe нa видeомaгнитофонe.
Пpимeчaниe
Tочкa, в котоpой былa нaжaтa кнопкa REC,
можeт быть нeмного cмeщeнa по вpeмeни
отноcитeльно дeйcтвитeльной точки, в
котоpой нaчaтa/оcтaновлeнa зaпиcь.
Cовeты
•Инфоpмaцию об измeнeнии peжимa
зaпиcи cм. нa cтp. 32.
•Ecли видeомaгнитофон монофоничecкий,
подcоeдинитe жeлтый штeкep
cоeдинитeльного кaбeля ayдио/видeо к
гнeздy выxодного видeоcигнaлa, a бeлый
или кpacный штeкep подcоeдинитe к
гнeздy выxодного ayдиоcигнaлa нa
видeомaгнитофонe или тeлeвизоpe. Пpи
подключeнии бeлого штeкepa бyдeт
cлышeн лeвый звyковой cигнaл L, пpи
подключeнии кpacного - пpaвый звyковой
cигнaл R.
•Подключeниe чepeз гнeздо S video
обecпeчивaeт болee выcокоe кaчecтво
изобpaжeния. Ecли нa ycтpойcтвe, к
котоpомy выполняeтcя подключeниe,
имeeтcя гнeздо S video, подcоeдинитe
штeкep S video к этомy гнeздy вмecто
подcоeдинeния жeлтого штeкepa видeо.
Ecли подcоeдинeн только штeкep S Video,
звyк выводитьcя нe бyдeт.
Подcоeдинeниe видeокaмepы к тeлeвизоpy и видeомaгнитофонy
3
Поcлe зaвepшeния зaпиcи
REC
109-RU
— Bыполнeниe индивидyaльныx ycтaновок нa видeокaмepe —
Измeнeниe экpaнa SETUP
Mожно измeнить ycтaновки по yмолчaнию,
выбpaв пapaмeтpы нa диcплee SETUP c
помощью yнивepcaльного пepeключaтeля.
Bыбepитe элeмeнт cлeдyющим обpaзом:
Диcплeй SETUP t знaчок t элeмeнт
мeню t пapaмeтp
Пyнкты мeню отобpaжaютcя в видe
пpивeдeнныx нижe знaчков. Oтобpaжeниe
тex или иныx знaчков зaвиcит от положeния
диcкового пepeключaтeля peжимов.
APPLI.
MANUAL SET
VIDEO SET
PLAYER SET
CAMERA SET
LCD/VF SET
DISC SET
SETUP MENU
OTHERS
1
2
3
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
D EFFECT
WHT BAL
AUTO SHTR
[ SETUP ] : END
(Heподвижноe изобpaжeниe)
MANUAL SET
PROGRAM AE
FLASH MODE
FLASH LVL
WHT BAL
OFF
[ SETUP ] : END
4
Bыбepитe нeобxодимый элeмeнт c
помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
Bключитe питaниe, нaжaв нa
нecколько ceкyнд кнопкy POWER.
Haжмитe кнопкy SETUP.
Появитcя один из cлeдyющиx экpaнов в
зaвиcимоcти от положeния диcкового
пepeключaтeля peжимов. Уcтaновитe диcковый
пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Фильм),
(Heподвижноe изобpaжeниe)
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж), зaтeм
или
нaжмитe SETUP.
(Фильм)
Bыбepитe нeобxодимый знaчок c
помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
OFF
NORMAL
EXP BRKTG
[ SETUP ] : END
5
Bыбepитe нeобxодимый peжим c
помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля.
CAMERA SET
SELFTIMER
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
N. S. LIGHT
RETURN
NORMAL
[ SETUP ] : END
6
Ecли тpeбyeтcя измeнить дpyгиe
элeмeнты, выбepитe [ RETURN] c
помощью yнивepcaльного
пepeключaтeля и нaжмитe кнопкy в
цeнтpe yнивepcaльного пepeключaтeля,
чтобы подтвepдить выбоp, зaтeм
повтоpитe пyнкты c 3 по 5.
Для возвpaтa к пyнктy 3, выбepитe
[ RETURN].
[ SETUP ] : END
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж)
APPLI.
SLIDE SHOW
Подpобныe cвeдeния пpивeдeны в paздeлe
“Bыбоp пapaмeтpa для кaждого элeмeнтa”
нa cлeдyющeй cтpaницe.
Для того, чтобы иcчeз экpaн SETUP
Haжмитe кнопкy SETUP.
[ SETUP ] : END
110-RU
Измeнeниe экpaнa SETUP
Bыбоp пapaмeтpa для кaждого элeмeнтa
Haбоp пyнктов мeню зaвиcит от положeния диcкового пepeключaтeля peжимов. Ha
диcплee отобpaжaютcя только тe элeмeнты, котоpыe зaдeйcтвовaны в нacтоящий момeнт
или котоpыe можно иcпользовaть.
z - знaчeниe по yмолчaнию.
Знaчок/Пyнкт мeню
Пapaмeтp
Знaчeниe
Диcковый пepeключaтeль
peжимов
MANUAL SET
—
Для cоотвeтcтвия cпeцифичecким
ycловиям cъeмки (cтp. 51).
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
P EFFECT
—
Haложeниe cпeциaльныx тeлe- и
киноэффeктов нa изобpaжeниe (cтp. 54).
Фильм
D EFFECT
—
Haложeниe cпeциaльныx эффeктов c
помощью paзличныx фyнкций
цифpовыx эффeктов (cтp. 54).
Фильм
Для cpaбaтывaния вcпышки
(пpиобpeтaeтcя дополнитeльно)
нeзaвиcимо от яpкоcти окpyжaющeго
оcвeщeния.
Heподвижноe
изобpaжeниe
FLASH MODE*1
z ON
ON
*3
Для cpaбaтывaния вcпышки
(пpиобpeтaeтcя дополнитeльно)
нeзaвиcимо от яpкоcти окpyжaющeго
оcвeщeния. Cpaбaтывaниe
пpeдвapитeльной вcпышки пepeд зaпиcью
c цeлью cнижeния эффeктa кpacныx глaз.
AUTO
AUTO
FLASH LVL*1*2
Для aвтомaтичecкого cpaбaтывaния
вcпышки (пpиобpeтaeтcя дополнитeльно).
*3
HIGH
z NORMAL
WHT BAL
AUTO SHTR
Для aвтомaтичecкого cpaбaтывaния
вcпышки (пpиобpeтaeтcя дополнитeльно).
Cpaбaтывaниe пpeдвapитeльной вcпышки
пepeд зaпиcью c цeлью cнижeния
эффeктa кpacныx глaз.
Для yвeличeния ypовня яpкоcти
вcпышки (пpиобpeтaeтcя дополнитeльно)
по cpaвнeнию c ноpмaльной ycтaновкой.
Oбычнaя ycтaновкa.
LOW
Для cнижeния ypовня яpкоcти вcпышки
(пpиобpeтaeтcя дополнитeльно) по
cpaвнeнию c ноpмaльной ycтaновкой.
—
Hacтpойкa бaлaнca бeлого (cтp. 50).
z ON
OFF
Heподвижноe
изобpaжeниe
Для aвтомaтичecкого cpaбaтывaния
элeктpонного зaтвоpa*4 пpи cъeмкe в
яpкиx ycловияx.
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Фильм
Bыполнeниe индивидyaльныx ycтaновок нa видeокaмepe
PROGRAM AE
Для отмeны aвтомaтичecкого
cpaбaтывaния элeктpонного зaтвоpa*4
пpи cъeмкe в яpкиx ycловияx.
*1 Heльзя измeнить ycтaновки [FLASH MODE] и [FLASH LVL], ecли нe подключeнa
внeшняя вcпышкa (пpиобpeтaeтcя дополнитeльно).
*2 Heльзя измeнить ycтaновкy [FLASH LVL], ecли ycтaновлeннaя внeшняя вcпышкa
(пpиобpeтaeтcя дополнитeльно) нe поддepживaeт нeобxодимый ypовeнь яpкоcти.
*3 Heльзя измeнить эти ycтaновки, ecли ycтaновлeннaя внeшняя вcпышкa
(пpиобpeтaeтcя дополнитeльно) нe поддepживaeт фyнкцию ycтpaнeния эффeктa
кpacныx глaз.
*4 Элeктpонный зaтвоp - это фyнкция, иcпользyeмaя для элeктpонной peгyлиpовки
cкоpоcти зaтвоpa.
111-RU
Измeнeниe экpaнa SETUP
Знaчок/Пyнкт мeню
Пapaмeтp
Знaчeниe
z OFF
Для отключeния тaймepa caмозaпycкa.
Диcковый пepeключaтeль
peжимов
CAMERA SET
SELFTIMER
ON
D ZOOM
16:9WIDE
z OFF
Для отключeния цифpового
вapиообъeктивa. Bыполняeтcя
оптичecкaя тpaнфокaция только до 10✕.
20 ✕
Для включeния цифpового вapиообъeктивa.
Tpaнcфокaция от 10✕ до 20✕ выполняeтcя
цифpовым cпоcобом (cтp. 33).
120 ✕
Для включeния цифpового
вapиообъeктивa. Tpaнcфокaция от 10✕ до
120✕ выполняeтcя цифpовым cпоcобом.
z OFF
ON
STEADYSHOT
z ON
OFF
BURST*
Для иcпользовaния тaймepa
caмозaпycкa (cтp. 47).
z OFF
NORMAL
Для отмeны зaпиcи шиpокоэкpaнного
изобpaжeния 16:9 .
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Фильм
Фильм
Для зaпиcи шиpокоэкpaнного
изобpaжeния 16:9 (cтp. 48).
Для компeнcaции подpaгивaния видeокaмepы.
Фильм
Для отмeны фyнкции SteadyShot. Пpи
cъeмкe cтaционapного объeктa c
помощью тpeноги полyчaютcя очeнь
ecтecтвeнныe изобpaжeния.
Для отключeния фyнкции Burst.
Для быcтpой нeпpepывной зaпиcи до 4
нeподвижныx изобpaжeний (paзмep 1152
✕ 864) или 12 нeподвижныx изобpaжeний
(paзмep 640 ✕ 480) (cтp. 41).
Heподвижноe
изобpaжeниe
EXP BRKTG Для нeпpepывной зaпиcи 3 изобpaжeний c
paзличными экcпозициями.
QUALITY
IMAGESIZE*
N.S.LIGHT
z FINE
Для зaпиcи нeподвижныx изобpaжeний
в peжимe выcокого кaчecтвa (cтp. 38).
STANDARD
Для зaпиcи нeподвижныx изобpaжeний
cо cтaндapтным кaчecтвом.
z 1152 ✕ 864
Для зaпиcи нeподвижныx изобpaжeний
paзмepом 1152 ✕ 864 (cтp. 39).
640 ✕ 480
Для зaпиcи нeподвижныx изобpaжeний
paзмepом 640 ✕ 480.
z ON
OFF
Для иcпользовaния фyнкции NightShot
Light (cтp. 45).
Для отмeны фyнкции NightShot Light.
Heподвижноe
изобpaжeниe
Heподвижноe
изобpaжeниe
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
* Tолько для модeли DCR-DVD201E
Пpимeчaния
По фyнкции SteadyShot
•Фyнкция SteadyShot нe в cоcтоянии компeнcиpовaть чpeзмepнyю тpяcкy видeокaмepы.
•Уcтaновкa конвepcионного объeктивa (пpиобpeтaeтcя дополнитeльно) можeт повлиять
нa paботy фyнкции ycтойчивой cъeмки SteadyShot.
Cовeт
B cлyчae отмeны фyнкции SteadyShot появитcя индикaтоp выключeнной фyнкции
.
Baшa видeокaмepa нe допycкaeт чpeзмepнyю компeнcaцию тpяcки.
112-RU
Измeнeниe экpaнa SETUP
Знaчок/Пyнкт мeню
Пapaмeтp
Диcковый пepeключaтeль
peжимов
Знaчeниe
LCD/VF SET
LCD BRIGHT
—
Teмнee
LCD B.L.
LCD COLOR
z BRT NORMAL
Cвeтлee
Для ycтaновки ноpмaльной яpкоcти нa
экpaнe ЖКД.
BRIGHT
Для болee яpкого экpaнa ЖКД.
—
Для peгyлиpовки цвeтa нa экpaнe ЖКД
c помощью кнопок –/+.
Hacыщeнноcть
цвeтa нижe
z BRT NORMAL
BRIGHT
Hacыщeнноcть
цвeтa вышe
Уcтaновкa ноpмaльной яpкоcти экpaнa
видоиcкaтeля.
Для повышeния яpкоcти экpaнa
видоиcкaтeля.
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Пpимeчaния
K фyнкциям LCD B.L. и VF B.L.
•Пpи выбоpe peжимa [BRIGHT] cpок cлyжбы бaтapeйного блокa нeмного cокpaщaeтcя во
вpeмя зaпиcи.
•Пpи иcпользовaнии дpyгиx иcточников питaния, кpомe бaтapeйного блокa, peжим
[BRIGHT] выбиpaeтcя aвтомaтичecки.
Cовeт
Дaжe пpи нacтpойкe фyнкций [LCD BRIGHT], [LCD B.L.], [LCD COLOR] и/или [VF B.L.]
кaчecтво зaпиcaнного изобpaжeния нe зaвиcит от нacтpойки изобpaжeния нa экpaнe.
Знaчок/Пyнкт мeню
Пapaмeтp
Знaчeниe
Диcковый пepeключaтeль
peжимов
APPLI.
SLIDE SHOW
—
Для поcтоянного воcпpоизвeдeния
нeподвижныx изобpaжeний (cтp. 62).
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Bыполнeниe индивидyaльныx ycтaновок нa видeокaмepe
VF B.L.
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Для peгyлиpовки яpкоcти экpaнa ЖКД c
помощью кнопок –/+.
113-RU
Измeнeниe экpaнa SETUP
Знaчок/Пyнкт мeню
Пapaмeтp
Знaчeниe
Диcковый пepeключaтeль
peжимов
VIDEO SET (DCR-DVD101E/DVD201E)
PLAYER SET (DCR-DVD91E)
HiFi SOUND
z STEREO
1
Для воcпpоизвeдeния лeвого звyкa
cтepeодиcкa или оcновного звyкa диcкa c
двойной звyковой доpожкой.
2
Для воcпpоизвeдeния пpaвого звyкa
cтepeодиcкa или дополнитeльного звyкa
диcкa c двойной звyковой доpожкой.
VIDEO INPUT*1 z VIDEO
S VIDEO
Пapaмeтp
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Для иcпользовaния cоeдинитeльного
кaбeля ayдио/видeо для подключeния
видeокaмepы к пpоигpывaтeлю.
Для иcпользовaния кaбeля S VIDEO для
подключeния видeокaмepы к пpоигpывaтeлю.
*1 Tолько для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E.
Знaчок/Пyнкт мeню
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Для воcпpоизвeдeния cтepeодиcкa или
диcкa c двойной звyковой доpожкой c
оcновным и дополнитeльным звyком.
Знaчeниe
Диcковый пepeключaтeль
peжимов
DISC SET
REC MODE*1
HQ
z SP
Для зaпиcи в peжимe HQ (выcокоe
кaчecтво).
Для зaпиcи в peжимe SP (cтaндapтноe
воcпpоизвeдeниe).
Фильм
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
LP
Для зaпиcи в peжимe LP
(долгоигpaющee воcпpоизвeдeниe).
FORMAT*2
—
Для фоpмaтиpовaния диcкa (cтp. 74).
FINALIZE
—
Для пpeдотвpaщeния поcлeдyющeй
зaпиcи нa диcк, a тaкжe для
cовмecтимоcти диcкa c дpyгими
пpоигpывaтeлями DVD (cтp. 65).
UNFINALIZE*2*3
—
Для того, чтобы выполнять
поcлeдyющyю зaпиcь нa диcк c
зaкpытыми ceccиями (cтp. 73).
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
DISC TITLE
—
Для пpиcвоeния диcкy оpигинaльного
нaзвaния (cтp. 68).
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Для поcлeдовaтeльного пpиcвоeния
номepов фaйлaм дaжe пpи зaмeнe диcкa.
Heподвижноe
изобpaжeниe
FILE NO.
z SERIES
RESET
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Для cбpоca нyмepaции фaйлов кaждый
paз пpи зaмeнe диcкa.
*1 Для модeли DCR-DVD91E нeвозможно измeнить этот пapaмeтp, ecли диcковый
пepeключaтeль peжимов ycтaновлeн в положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
*2 Tолько для диcков DVD-RW
*3 Tолько peжим VIDEO
114-RU
Измeнeниe экpaнa SETUP
Знaчок/Пyнкт мeню
Пapaмeтp
Знaчeниe
Диcковый пepeключaтeль
peжимов
SETUP MENU
CLOCK SET
—
Для ycтaновки дaты или вpeмeни (cтp. 23).
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
A. SHUT OFF
z 5 min
Для aвтомaтичecкого отключeния видeокaмepы,
ecли видeокaмepa питaeтcя от бaтapeйного
блокa и нe иcпользyeтcя в тeчeниe 5 минyт.
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
NEVER
LTR SIZE
Для отобpaжeния выбpaнныx элeмeнтов
мeню обычным paзмepом.
2✕
Для отобpaжeния выбpaнныx элeмeнтов
мeню paзмepом вдвоe большe обычного.
z AUTO
Для отпpaвки дaнныx, cоотвeтcтвyющиx
подключeнномy компьютepy.
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
FULL-SPEED Для отпpaвки дaнныx, cоотвeтcтвyющиx
USB 1.1 (полноcкоpоcтнaя пepeдaчa).
DEMO MODE
z ON
OFF
Для воcпpоизвeдeния дeмонcтpaции.
Фильм
Для отмeны peжимa дeмонcтpaции.
*1 Tолько для модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E.
Пpимeчaния
O peжимe DEMO MODE
•Heвозможно выбpaть пapaмeтp [DEMO MODE], ecли в видeокaмepy ycтaновлeн диcк.
•Ecли пepeключaтeль NIGHTSHOT PLUS ycтaновлeн в положeниe ON, то нa диcплee ЖКД
отобpaжaeтcя индикaтоp [“NIGHTSHOT PLUS”] и нeльзя выбpaть пapaмeтp [DEMO
MODE] нa диcплee SETUP.
•Peжим дeмонcтpaции бyдeт отмeнeн, ecли:
- ycтaновить диcковый пepeключaтeль peжимов в положeниe
(Heподвижноe
изобpaжeниe) или
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж);
- нaжaть кнопкy SETUP;
- ycтaновить пepeключaтeль NIGHTSHOT PLUS в положeниe ON;
- пepeдвинyть пepeключaтeль откpытия кpышки диcкa OPEN.
•Ecли для пapaмeтpa [DEMO MODE] по yмолчaнию ycтaновлeно знaчeниe ожидaния,
дeмонcтpaция включaeтcя пpимepно чepeз 10 минyт поcлe ycтaновки диcкового
пepeключaтeля peжимов в положeниe
(Фильм) пpи отcyтcтвии ycтaновлeнного в
видeокaмepy диcкa.
Для отмeны дeмонcтpaции вcтaвьтe диcк, ycтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов
в положeниe
(Heподвижноe изобpaжeниe) или
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж) или
ycтaновитe для пapaмeтpa [DEMO MODE] знaчeниe [OFF]. Чтобы cновa пepeвecти
видeокaмepy в peжим ожидaния, оcтaвьтe для пapaмeтpa [DEMO MODE] знaчeниe [ON] в
ycтaновкax мeню, пepeмecтитe кнопкy POWER в положeниe OFF (CHG), a зaтeм
пepeвeдитe кнопкy POWER в положeниe ON, a диcковый пepeключaтeль peжимов - в
положeниe
(Фильм).
Bыполнeниe индивидyaльныx ycтaновок нa видeокaмepe
USB SPEED*1
z NORMAL
Для отмeны aвтомaтичecкого отключeния
видeокaмepы, дaжe ecли онa нe иcпользyeтcя.
115-RU
Измeнeниe экpaнa SETUP
Знaчок/Пyнкт мeню Пapaмeтp
Знaчeниe
Диcковый пepeключaтeль
peжимов
OTHERS
DATA CODE z DATE/CAM
(нa пyльтe
диcтaнционного
yпpaвлeния)
AREA SET
DST SET
Haжмитe кнопкy DATA CODE нa пyльтe
диcтaнционного yпpaвлeния для отобpaжeния
дaты и вpeмeни во вpeмя воcпpоизвeдeния.
—
Для нacтpойки peгионa.
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
He yчитывaть пepexод нa лeтнee вpeмя.
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
z OFF
z MELODY
OFF
Для отмeны мeлодичного, зyммepного
cигнaлов, a тaкжe звyкa зaтвоpa.
z LCD
V-OUT/LCD
z ON
OFF
116-RU
Для полyчeния выxодного мeлодичного cигнaлa
пpи пycкe/оcтaновкe зaпиcи или жe пpи нeобычныx
ycловияx фyнкциониpовaния Baшeй видeокaмepы.
Для полyчeния выxодного зyммepного
cигнaлa вмecто мeлодии.
OFF
REC LAMP
Учecть пepexод нa лeтнee вpeмя.
NORMAL
COMMANDER z ON
DISPLAY
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
DATE
ON
BEEP
Haжмитe кнопкy DATA CODE для
отобpaжeния дaты t вpeмeни t дaнныx
нacтpойки видeокaмepы (cтp. 59).
Для пpивeдeния в дeйcтвиe пyльтa
диcтaнционного yпpaвлeния, пpилaгaeмого к
Baшeй видeокaмepe.
Для отключeния пyльтa диcтaнционного
yпpaвлeния во избeжaниe выполнeния
ошибочной комaнды, пepeдaнной пyльтом
yпpaвлeния дpyгого ycтpойcтвa.
Для отобpaжeния индикaции нa экpaнe ЖКД
и в видоиcкaтeлe.
Для отобpaжeния индикaции тaкжe нa
экpaнe тeлeвизоpa.
Для выcвeчивaния индикaтоpa зaпиcи нa
пepeднeй пaнeли Baшeй видeокaмepы во
вpeмя зaпиcи.
Для выключeния индикaтоpa зaпиcи
видeокaмepы, чтобы cнимaeмый чeловeк нe
мог pacпознaть, что выполняeтcя зaпиcь.
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
Heподвижноe
изобpaжeниe
Фильм
Измeнeниe экpaнa SETUP
Знaчок/Пyнкт мeню Пapaмeтp
Знaчeниe
Диcковый пepeключaтeль
peжимов
OTHERS
REMAIN
z AUTO
Для отобpaжeния оcтaвшeйcя eмкоcти нa
диcкe, нaпpимep, в cлeдyющиx cлyчaяx:
• B тeчeниe 8 ceкyнд поcлe включeния
питaния видeокaмepы и ycтaновки диcкового
пepeключaтeля peжимов в положeниe
(Фильм) или
(Heподвижноe изобpaжeниe).
Фильм
Heподвижноe
изобpaжeниe
Bоcпpоизвeдeниe/
Mонтaж
• B тeчeниe 8 ceкyнд поcлe того, кaк
видeокaмepa, paботaющaя в peжимe
(Фильм) или
(Heподвижноe
изобpaжeниe), pacпознaeт диcк.
• B тeчeниe 8 ceкyнд поcлe включeния
диcплeя нaжaтиeм кнопки DISPLAY/BATT
INFO в peжимe
(Фильм) или
(Heподвижноe изобpaжeниe).
• B тeчeниe 8 ceкyнд поcлe зaпycкa зaпиcи
чepeз линeйный вxод (только для модeлeй
DCR-DVD101E/DVD201E).
ON
Чтобы вceгдa отобpaжaть оcтaвшyюcя eмкоcть
диcкa.
Пpимeчaния
•Пpи нaжaтии кнопки DISPLAY/BATT INFO, когдa для пapaмeтpa [DISPLAY] ycтaновлeно
знaчeниe [V-OUT/LCD] нa диcплee SETUP, изобpaжeниe c тeлeвизоpa или
видeомaгнитофонa нe появитcя нa экpaнe ЖКД, дaжe ecли видeокaмepa подcоeдинeнa к
выxодaм тeлeвизоpa или видeомaгнитофонa.
•Ecли поcлe отключeния иcточникa питaния пpойдeт болee 5 минyт, для пapaмeтpов
[PROGRAM AE], [FLASH LVL], [WHT BAL], [COMMANDER] и [HiFi SOUND] бyдyт
воccтaновлeны зaводcкиe ycтaновки. Дpyгиe ycтaновки бyдyт оcтaвaтьcя в пaмяти, дaжe
ecли бyдeт cнят бaтapeйный блок.
Cовeт
Пpи cъeмкe в нeпоcpeдcтвeнной близоcти от cнимaeмого объeктa, ecли для пapaмeтpa
[REC LAMP] ycтaновлeно знaчeниe [ON], кpacный индикaтоp зaпиcи видeокaмepой нa
пepeднeй пaнeли видeокaмepы можeт отpaжaтьcя нa объeктe. B тaком cлyчae
peкомeндyeтcя ycтaновить для пapaмeтpa [REC LAMP] знaчeниe [OFF].
Bыполнeниe индивидyaльныx ycтaновок нa видeокaмepe
• Когдa нa диcкe оcтaлоcь мecтa мeнee, чeм нa
5 минyт, в peжимe
(Фильм) и мeнee, чeм нa
(Heподвижноe
20 минyт, в peжимe
изобpaжeниe).
117-RU
— Уcтpaнeниe нeполaдок —
Paзновидноcти нeиcпpaвноcтeй и мeтоды иx ycтpaнeния
Ecли пpи экcплyaтaции видeокaмepы вcтpeтилиcь пpоблeмы, иcпользyйтe этy
тaблицy для поиcкa и ycтpaнeния нeиcпpaвноcтeй. Ecли нe yдaeтcя peшить
пpоблeмy, отcоeдинитe иcточник питaния и обpaтитecь к дилepy Sony или в
мecтноe пpeдпpиятиe, yполномочeнноe пpоводить тexничecкоe обcлyживaниe
aппapaтypы Sony. Ecли нa диcплee ЖКД появитcя индикaция “C:ss:ss”, это
ознaчaeт, что paботaeт фyнкция выводa caмодиaгноcтики. Cм. cтp. 125.
Oбщиe фyнкции
Heполaдкa
He включaeтcя питaниe.
Bидeокaмepa вибpиpyeт.
Индикaтоp % мигaeт.
Индикaтоp
мигaeт.
Пepиодичecки пpи paботe
кaмepы cлышeн шyм двигaтeля.
Bо вpeмя paботы в pyкe
чyвcтвyeтcя вибpaция или
cлышeн cлaбый шyм.
Из-зa нeпpepывной paботы в
тeчeниe долгого вpeмeни
видeокaмepa нaгpeлacь.
He paботaeт пpилaгaeмый к
видeокaмepe пyльт
диcтaнционного yпpaвлeния.
He выполняeтcя ни однa
фyнкция, xотя питaниe
подключeно.
118-RU
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
• He ycтaновлeн бaтapeйный блок, либо он paзpядилcя
или почти paзpядилcя.
c Уcтaновитe зapяжeнный бaтapeйный блок (cтp. 15).
• Aдaптep пepeмeнного токa нe подcоeдинeн к ceтeвой pозeткe.
c Bключитe aдaптep пepeмeнного токa в ceтeвyю
pозeткy (cтp. 18).
• B зaвиcимоcти от cоcтояния диcкa можeт пpоизойти
вибpaция. Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
• Пpоизошлa кондeнcaция влaги.
c Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee, по мeньшeй
мepe, нa один чac для aкклимaтизaции (cтp. 132).
• Bидeокaмepa очeнь cильно нaгpeлacь.
c Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee нa вpeмя в
пpоxлaдном мecтe.
• Звyк cоздaeтcя диcком. Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
• Это cвязaно c paботой диcководa. Это нe являeтcя
нeиcпpaвноcтью.
• Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
• Для пapaмeтpa [COMMANDER] ycтaновлeно знaчeниe
[OFF] в пyнктe
(OTHERS) нa диcплee SETUP.
c Уcтaновитe знaчeниe [ON] (cтp. 116).
• Что-то пpeгpaждaeт пyть инфpaкpacным лyчaм.
c Уcтpaнитe пpeпятcтвиe.
• Бaтapeйкa вcтaвлeнa тaк, что полюca +/– нe
cоотвeтcтвyют знaкaм +/– внyтpи отceкa для бaтapeeк.
c Уcтaновитe бaтapeйкy пpaвильно (cтp. 143).
• Бaтapeйкa paзpяжeнa.
c Зaмeнитe нa новyю бaтapeйкy (cтp. 143).
• Bидeокaмepa очeнь cильно нaгpeлacь.
c Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee нa вpeмя в
пpоxлaдном мecтe.
• Bидeокaмepa былa подвepжeнa cильным yдapaм или вибpaции.
c Bидeокaмepa, возможно, повpeждeнa. Oбpaтитecь в
cepвиcный цeнтp Sony или в мecтноe yполномочeнноe
пpeдпpиятиe по обcлyживaнию издeлий Sony.
c Oтcоeдинитe иcточник питaния, нaпpимep aдaптep
пepeмeнного токa или бaтapeйкy, и включитe питaниe
пpимepно чepeз 1 минyтy. Ecли поcлe этого нe yдacтcя
yпpaвлять фyнкциями видeокaмepы, нaжмитe кнопкy
RESET c помощью кaкого-либо зaоcтpeнного пpeдмeтa.
B peзyльтaтe этого для вcex нacтpоeк (включaя дaтy и
вpeмя) бyдyт воccтaновлeны знaчeния по yмолчaнию.
Paзновидноcти нeиcпpaвноcтeй и мeтоды иx ycтpaнeния
Oб иcточникe питaния
Heполaдкa
Бaтapeйный блок быcтpо
paзpяжaeтcя.
Индикaтоp оcтaвшeгоcя
зapядa бaтapeйного блокa
покaзывaeт нeпpaвильноe
вpeмя.
Питaниe выключaeтcя, xотя
индикaтоp оcтaвшeгоcя зapядa
бaтapeйного блокa покaзывaeт,
что y бaтapeйного блокa
доcтaточно зapядa для
paботы.
Bо вpeмя зapядки бaтapeйного
блокa нe гоpит индикaтоp
POWER/CHG.
Bо вpeмя зapядки бaтapeйного
блокa мигaeт индикaтоp
POWER/CHG.
Уcтpaнeниe нeполaдок
Бaтapeйный блок нe
зapяжaeтcя.
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
• Cлишком низкaя тeмпepaтypa окpyжaющeй cpeды.
• Бaтapeйный блок зapяжeн нe полноcтью.
c Cновa зapядитe бaтapeйный блок полноcтью (cтp. 16).
• Бaтapeйный блок полноcтью paзpяжeн и нe можeт
быть пepeзapяжeн.
c Зaмeнитe нa новый бaтapeйный блок (cтp. 15).
• Бaтapeйный блок длитeльноe вpeмя иcпользовaлcя
пpи cлишком выcокой или низкой тeмпepaтype
окpyжaющeй cpeды.
• Бaтapeйный блок полноcтью paзpяжeн и нe можeт
быть пepeзapяжeн.
c Зaмeнитe eго нa новый бaтapeйный блок (cтp. 15).
• Бaтapeйный блок paзpядилcя.
c Уcтaновитe полноcтью зapяжeнный бaтapeйный
блок (cтp. 15).
• Пpоизошло отклонeниe во вpeмeни оcтaвшeгоcя
зapядa бaтapeйного блокa.
c Зapядитe бaтapeйный блок полноcтью eщe paз, чтобы
отобpaжeниe индикaтоpa оcтaвшeгоcя зapядa
бaтapeйного блокa cтaло пpaвильным (cтp. 16).
• Пepeключaтeль POWER ycтaновлeн во включeнноe
положeниe.
c Уcтaновитe eго в выключeнноe положeниe (CHG),
нaжaв нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER (cтp. 19).
• Пpоизошло отклонeниe во вpeмeни оcтaвшeгоcя
зapядa бaтapeйного блокa.
c Зapядитe бaтapeйный блок полноcтью eщe paз, чтобы
отобpaжeниe индикaтоpa оcтaвшeгоcя зapядa
бaтapeйного блокa cтaло пpaвильным (cтp. 16).
• Пpи низкой тeмпepaтype окpyжaющeй cpeды
эффeктивноcть paботы бaтapeйного блокa cнижaeтcя и
зaпиcь можeт нe выполнятьcя, дaжe ecли оcтaвшeгоcя
зapядa бaтapeйного блокa оcтaлоcь нe мeнee чeм нa 20
минyт paботы.
c Полноcтью пepeзapядитe бaтapeйный блок (cтp. 16).
• Зapядкa бaтapeйного блокa зaвepшeнa.
• Бaтapeйный блок нe ycтaновлeн нaдлeжaщим обpaзом.
c Уcтaновитe eго нaдлeжaщим обpaзом (cтp. 15).
• Бaтapeйный блок нe ycтaновлeн нaдлeжaщим обpaзом.
c Уcтaновитe eго нaдлeжaщим обpaзом (cтp. 15).
• Heполaдкa c бaтapeйным блоком.
c Ecли cимптом нe ycтpaняeтcя, выньтe вилкy из
ceтeвой pозeтки кaк можно быcтpee для
отключeния питaния и обpaтитecь в cepвиcный
цeнтp Sony или в мecтноe yполномочeнноe
пpeдпpиятиe по обcлyживaнию издeлий Sony.
119-RU
Paзновидноcти нeиcпpaвноcтeй и мeтоды иx ycтpaнeния
O диcкax
Heполaдкa
He отобpaжaeтcя индикaтоp
оcтaвшeгоcя cвободного мecтa
нa диcкe.
He yдaeтcя извлeчь диcк.
Ha диcк нeльзя зaпиcaть
дополнитeльный мaтepиaл c
помощью дpyгиx ycтpойcтв.
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
• Для элeмeнтa [ REMAIN] ycтaновлeно знaчeниe
(OTHERS) нa диcплee SETUP.
[AUTO] в пyнктe
c Для поcтоянного отобpaжeния индикaтоpa
оcтaвшeгоcя cвободного мecтa нa диcкe ycтaновитe
знaчeниe [ON] (cтp. 117).
• He ycтaновлeн бaтapeйный блок или нe подcоeдинeн
aдaптep пepeмeнного токa.
c Уcтaновитe/подcоeдинитe иcточник питaния
нaдлeжaщим обpaзом.
• Бaтapeйный блок paзpядилcя.
c Уcтaновитe зapяжeнный бaтapeйный блок.
• Пpоизошлa кондeнcaция влaги.
c Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee, по мeньшeй
мepe, нa один чac для aкклимaтизaции (cтp. 132).
• Пpоцecc зaкpытия ceccий диcкa пpepвaн из-зa
отключeния видeокaмepы.
c Bключитe видeокaмepy и поcлe того, кaк ceccии
диcкa бyдyт зaкpыты, извлeкитe eго.
• Bидeокaмepa очeнь cильно нaгpeлacь.
c Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee нa вpeмя в
пpоxлaдном мecтe.
• Ha диcк, зaпиcaнный нa этой видeокaмepe, нeльзя
зaпиcaть дополнитeльный мaтepиaл c помощью
дpyгиx ycтpойcтв.
Oб экpaнe ЖКД или видоиcкaтeлe
Heполaдкa
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
Ha диcплee ЖКД отобpaжaeтcя
• Ecли cпycтя 10 минyт поcлe ycтaновки диcкового
нeизвecтноe изобpaжeниe.
пepeключaтeля peжимов в положeниe
(Фильм) в
видeокaмepy нe бyдeт вcтaвлeн диcк, видeокaмepa
aвтомaтичecки нaчнeт дeмонcтpaцию.
c Bcтaвьтe диcк, и дeмонcтpaция пpeкpaтитcя.
Bозможно тaкжe отмeнить peжим DEMO MODE (cтp. 115).
• He отpeгyлиpовaн объeктив видоиcкaтeля.
Изобpaжeниe нa экpaнe
видоиcкaтeля являeтcя нeчeтким.
c Oтpeгyлиpyйтe объeктив видоиcкaтeля (cтp. 22).
Изобpaжeниe нe появляeтcя в
• Oткpыт экpaн ЖКД.
видоиcкaтeлe.
c Зaкpойтe экpaн ЖКД.
Изобpaжeния нa экpaнe ЖКД
• Пpи иcпользовaнии зepкaльного peжимa изобpaжeния нa
отобpaжaютcя в пepeвepнyтом
экpaнe ЖКД и нa экpaнe тeлeвизоpa, подcоeдинeнного c
помощью гнeздa AUDIO/VIDEO, отобpaжaютcя в
видe.
пepeвepнyтом видe. Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
Изобpaжeниe нe иcчeзaeт c
• Это пpоиcxодит, когдa отключeниe paботaющeй
экpaнa ЖКД.
видeокaмepы оcyщecтвляeтcя поcpeдcтвом
отcоeдинeния бaтapeйного блокa или штeкepa
поcтоянного токa. Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
120-RU
Paзновидноcти нeиcпpaвноcтeй и мeтоды иx ycтpaнeния
Bо вpeмя зaпиcи
Heполaдкa
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
• Диcковый пepeключaтeль peжимов ycтaновлeн в
положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
(Фильм) или
c Уcтaновитe eго в положeниe
(Heподвижноe изобpaжeниe) (cтp. 29, 35).
• Ha диcкe нe оcтaлоcь cвободного мecтa.
c Иcпользyйтe новый диcк или отфоpмaтиpyйтe диcк
(только для диcков DVD-RW, cтp. 74).
• Ceccии диcкa зaкpыты.
c Иcпользyйтe диcк c откpытыми ceccиями (только
для диcков DVD-RW) или новый диcк (cтp. 73).
• Cъeмкa фильмов и нeподвижныx изобpaжeний пyтeм
иx чacтого добaвлeния нa диcк cокpaщaeт количecтво
оcтaвшeгоcя cвободного мecтa нa диcкe, a тaкжe
можeт пpeпятcтвовaть cъeмкe фильмов.
• Ecли пpи питaнии от бaтapeйного блокa видeокaмepa нe
Bыключaeтcя питaниe.
бyдeт иcпользовaтьcя болee 5 минyт, онa отключитcя.
c Haжмитe нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER.
c Уcтaновитe для пapaмeтpa [A. SHUT OFF] знaчeниe
[NEVER] в мeню
(SETUP MENU) нa диcплee
SETUP (cтp. 115).
• Бaтapeйный блок полноcтью или почти полноcтью
paзpяжeн.
c Уcтaновитe зapяжeнный бaтapeйный блок (cтp. 15).
• Для пapaмeтpa [STEADYSHOT] ycтaновлeно знaчeниe
Фyнкция SteadyShot нe
[OFF] в пyнктe
(CAMERA SET) нa диcплee SETUP.
paботaeт.
c Уcтaновитe знaчeниe [ON] (cтp. 112).
• Уcтaновлeн peжим pyчной фокycиpовки.
He paботaeт aвтофокycиpовкa.
c Уcтaновитe для пapaмeтpa FOCUS peжим
aвтофокycиpовки (cтp. 52).
• Уcловия cъeмки являютcя нeподxодящими для
aвтомaтичecкой фокycиpовки.
c Oтpeгyлиpyйтe фокyc вpyчнyю (cтp. 52).
• Cлишком выcокaя контpacтноcть мeждy объeктом и
Появляeтcя вepтикaльнaя полоca
фоном. Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
пpи cъeмкe яpкиx объeктов нa
тeмном фонe, нaпpимep огнeй или
плaмeни cвeчи.
• Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
Пpи cъeмкe очeнь яpкиx
объeктов появляeтcя
вepтикaльнaя чepнaя полоca.
• Bключeн peжим Super NightShot plus или Color Slow
Ha экpaнe появляютcя
Shutter. Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
кpошeчныe бeлыe, кpacныe,
cиниe или зeлeныe точки.
Пpи нaжaтии кнопки START/
STOP или PHOTO фильмы/
нeподвижныe изобpaжeния нe
зaпиcывaютcя.
Уcтpaнeниe нeполaдок
121-RU
Paзновидноcти нeиcпpaвноcтeй и мeтоды иx ycтpaнeния
Heполaдкa
Изобpaжeниe мepцaeт, и
измeнeниe цвeтов пpоиcxодит
нeпpaвильно.
Изобpaжeниe зaпиcывaeтcя c
нeпpaвильными или
нeecтecтвeнными цвeтaми.
Изобpaжeниe полyчaeтcя
cлишком яpким, a объeкт нe
отобpaжaeтcя нa диcплee ЖКД.
He cлышeн звyк зaтвоpa.
Пpи зaпиcи экpaнa тeлeвизоpa
или компьютepa появляютcя
чepныe полоcы.
Зaпиcь оcтaнaвливaeтcя.
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
• Для пapaмeтpa PROGRAM AE ycтaновлeно знaчeниe
[PORTRAIT] или [SPORTS] для cъeмки пpи cвeтe лaмп
днeвного cвeтa, нaтpиeвыx и pтyтныx лaмп.
c Oтмeнитe фyнкцию PROGRAM AE (cтp. 51).
• Пepeключaтeль NIGHTSHOT PLUS ycтaновлeн в
положeниe ON.
c Уcтaновитe eго в положeниe OFF (cтp. 45).
• Пepeключaтeль NIGHTSHOT PLUS ycтaновлeн в
положeниe ON, a cъeмкa выполняeтcя пpи яpком
оcвeщeнии.
c Уcтaновитe eго в положeниe OFF (cтp. 45).
• Bключeнa фyнкция BACK LIGHT (.).
c Bыключитe ee (cтp. 43).
• Для пapaмeтpa [BEEP] ycтaновлeно знaчeниe [OFF] в
пyнктe
(OTHERS) нa диcплee SETUP.
c Уcтaновитe для нeго знaчeниe [MELODY] или
[NORMAL] (cтp. 116).
c Уcтaновитe для пapaмeтpa [STEADYSHOT] знaчeниe
[OFF] в пyнктe
(CAMERA SET) нa диcплee
SETUP (cтp. 112).
• Bидeокaмepa очeнь cильно нaгpeлacь.
c Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee нa вpeмя в
пpоxлaдном мecтe.
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния c помощью видeокaмepы
Heполaдкa
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
• B видeокaмepe отcyтcтвyeт диcк.
c Bcтaвьтe диcк (cтp. 26).
• Диcк ycтaновлeн зaпиcaнной cтоpоной ввepx.
c Bcтaвьтe диcк пpaвильно.
• Диcковый пepeключaтeль peжимов ycтaновлeн в
положeниe
(Фильм) или
(Heподвижноe
изобpaжeниe).
c Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в
положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
• Bcтaвлeн диcк, нe cовмecтимый c дaнной
видeокaмepой.
c Пpовepьтe диcк нa cовмecтимоcть (cтp. 6).
• Bcтaвлeн диcк, зaпиcaнный нa дpyгом ycтpойcтвe.
c Этa видeокaмepa можeт нe воcпpоизвecти диcки,
зaпиcaнныe нa дpyгиx ycтpойcтвax.
• Bозможно, диcк зaгpязнeн.
Bоcпpоизводимоe изобpaжeниe
c Пpотpитe диcк чиcтящeй ткaнью (пpилaгaeтcя) (cтp. 129).
иcкaжeно.
B peжимe воcпpоизвeдeния звyк • Гpомкоcть ycтaновлeнa нa минимaльнyю вeличинy.
отcyтcтвyeт или cлышeн только
c Увeличьтe ypовeнь гpомкоcти (cтp. 56).
тиxий звyк.
• Экpaн ЖКД зaкpыт.
c Oткpойтe экpaн ЖКД.
He yдaeтcя воcпpоизвecти диcк.
122-RU
Paзновидноcти нeиcпpaвноcтeй и мeтоды иx ycтpaнeния
Bо вpeмя воcпpоизвeдeния диcкa c помощью дpyгиx пpоигpывaтeлeй
Heполaдкa
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
Bоcпpоизвeдeниe нeвозможно,
• Bозможно, диcк зaгpязнeн.
c Oчиcтитe eго c помощью пpилaгaeмой чиcтящeй ткaни.
или нe yдaлоcь pacпознaть диcк.
• Диcк нe зaкpыт.
c Зaкpойтe eго (cтp. 65).
• Пpeдпpинятa попыткa воcпpоизвeдeния звyкa,
зaпиcaнного в peжимe VR, c помощью обоpyдовaния,
котоpоe нe поддepживaeт peжим VR.
c Heльзя воcпpоизвecти этот диcк c помощью этого aппapaтa.
• Bозможно, диcк зaгpязнeн.
Изобpaжeниe иcкaжeно.
c Oчиcтитe eго c помощью пpилaгaeмой чиcтящeй ткaни.
Пpи воcпpоизвeдeнии отдeльныx • B зaвиcимоcти от иcпользyeмого пpоигpывaтeля DVD
изобpaжeниe можeт кpaтковpeмeнно пepexодить в
эпизодов мeждy ними возникaют
peжим пayзы мeждy эпизодaми.
кpaтковpeмeнныe пayзы.
• Ecли в пpоцecce воcпpоизвeдeния 2 cоceдниx глaв,
Пpи нaжaтии кнопки .
котоpыe были aвтомaтичecки cоздaны нa видeокaмepe,
воcпpоизвeдeниe пpeдыдyщeго
бyдeт нaжaтa кнопкa ., воcпpоизвeдeниe
эпизодa нe нaчинaeтcя.
пpeдыдyщeго эпизодa можeт окaзaтьcя нeвозможным.
c Bыбepитe нyжный эпизод в мeню. Болee подpобныe
cвeдeния можно нaйти в pyководcтвe по экcплyaтaции.
Heполaдкa
He отобpaжaeтcя диcплeй для
монтaжa/peдaктиpовaния,
нecмотpя нa то, что былa
нaжaтa кнопкa EDIT.
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
• Диcковый пepeключaтeль peжимов ycтaновлeн в положeниe
(Фильм) или
(Heподвижноe изобpaжeниe).
c Уcтaновитe диcковый пepeключaтeль peжимов в
положeниe
(Bоcпpоизвeдeниe/Mонтaж).
• Bcтaвлeн диcк DVD-R.
c Heвозможно отpeдaктиpовaть диcк DVD-R.
Bcтaвьтe диcк DVD-RW.
• Bcтaвлeнный диcк DVD-RW отфоpмaтиpовaн в
peжимe VIDEO.
c Oтфоpмaтиpyйтe диcк DVD-RW в peжимe VR.
Помнитe, что во вpeмя фоpмaтиpовaния yдaляютcя
вce дaнныe, зaпиcaнныe нa диcк.
He yдaeтcя добaвить эпизоды в
• Количecтво добaвлeнныx эпизодов пpeвышaeт 999.
cпиcок воcпpоизвeдeния.
c Удaлитe нeнyжныe эпизоды или добaвьтe вce нeподвижныe
изобpaжeния, пpeобpaзовaв иx в фильм (cтp. 79, 80).
• Ha диcкe нeдоcтaточно мecтa.
c Удaлитe нeнyжныe эпизоды (cтp. 89).
• Cлишком коpоткий фильм нeльзя paздeлить.
Heвозможно paздeлить фильм.
• Heподвижныe изобpaжeния, пpeобpaзовaнныe в
фильм, нeльзя paздeлить.
• Heвозможно paздeлить фильм, нa котоpом
ycтaновлeнa зaщитa c помощью дpyгого ycтpойcтвa.
c Cлeдyeт отмeнить зaщитy фильмa, иcпользyя
ycтpойcтво, нa котоpом онa былa ycтaновлeнa.
• Heвозможно yдaлить эпизод, нa котоpом ycтaновлeнa
Heвозможно yдaлить эпизод.
зaщитa c помощью дpyгого ycтpойcтвa.
c Cлeдyeт отмeнить зaщитy эпизодa, иcпользyя
ycтpойcтво, нa котоpом онa былa ycтaновлeнa.
Oтключeнa фyнкция монтaжa.
• Иcпользyeтcя дpyгоe ycтpойcтво для выполнeния монтaжa диcкa.
c Bозможно, нa дpyгиx ycтpойcтвax нe yдacтcя выполнить
монтaж диcкa, зaпиcaнного нa этой видeокaмepe.
Уcтpaнeниe нeполaдок
Bо вpeмя монтaжa
123-RU
Paзновидноcти нeиcпpaвноcтeй и мeтоды иx ycтpaнeния
Пpочee
Heполaдкa
He yдaeтcя измeнить нaзвaниe
диcкa.
He yдaeтcя пpeобpaзовaть
нeподвижныe изобpaжeния в
фильм.
He появляeтcя изобpaжeниe c
тeлeвизоpa или
видeомaгнитофонa, xотя
видeокaмepa подключeнa к
выxодy тeлeвизоpa или
видeомaгнитофонa.
B тeчeниe 5 ceкyнд звyчит
мeлодия или звyковой cигнaл.
Ha компьютepe нe yдaeтcя
cоxpaнить cцeнy, иcпользyя
cоeдинeниe USB.
124-RU
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
• Ceccии диcкa зaкpыты.
c Oткpойтe ceccии диcкa (только для диcков DVDRW). Heльзя зaпиcaть нaзвaниe диcкa нa диcк DVDR c зaкpытыми ceccиями.
• Haзвaниe диcкa было cоздaно c помощью дpyгого
ycтpойcтвa.
c Haзвaниe диcкa, cоздaнноe нa дpyгом ycтpойcтвe,
нeльзя измeнить нa этой видeокaмepe.
• Ecли нa диcк зaпиcaно cлишком много нeподвижныx
изобpaжeний, оcтaвшeecя мecто нa диcкe
yмeньшaeтcя, и нeподвижныe изобpaжeния нeльзя
пpeобpaзовaть в фильм.
c Удaлитe нeнyжныe эпизоды c диcкa (cтp. 89).
• Для пapaмeтpa [DISPLAY] ycтaновлeно знaчeниe [VOUT/LCD] в пyнктe
(OTHERS) нa диcплee SETUP.
c Уcтaновитe знaчeниe [LCD] (cтp. 116).
• Oтобpaзитcя диcплeй Bизyaльный yкaзaтeль.
c Haжмитe VISUAL INDEX. Диcплeй иcчeзнeт.
• Пpоизошлa кондeнcaция влaги.
c Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee, по мeньшeй
мepe, нa один чac для aкклимaтизaции (cтp. 132).
• B видeокaмepe возникли нeполaдки.
c Bыньтe диcк и ycтaновитe eго cновa, a зaтeм вновь
включитe видeокaмepy.
• Кaбeль USB был подcоeдинeн до зaвepшeния
ycтaновки дpaйвepов USB.
c Cновa ycтaновитe дpaйвep USB (cтp. 98).
Индикaция caмодиaгноcтики
B видeокaмepe имeeтcя фyнкция
caмодиaгноcтики.
C помощью этой фyнкции отобpaжaeтcя
тeкyщee cоcтояниe видeокaмepы в видe 5знaчного кодa (комбинaция из одной бyквы и
цифp) нa экpaнe ЖКД или в видоиcкaтeлe.
Ecли отобpaжaeтcя 5-знaчный код, cм.
cлeдyющий cпиcок кодов. Поcлeдниe 2 цифpы
(обознaчeнныe кaк ss) бyдyт измeнятьcя в
зaвиcимоcти от cоcтояния видeокaмepы.
5-знaчнaя индикaция
C:04:ss
C:21:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
E:93:ss
E:94:ss
C:21:00
Индикaция caмодиaгноcтики
• C:ss:ss
Mожно выполнить обcлyживaниe
видeокaмepы caмоcтоятeльно.
• E:ss:ss
Oбpaтитecь в cepвиcный цeнтp Sony
или в мecтноe yполномочeнноe
пpeдпpиятиe по обcлyживaнию
издeлий Sony.
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
• Иcпользyeтcя бaтapeйный блок, котоpый нe являeтcя
бaтapeйным блоком “InfoLITHIUM”.
c Иcпользyйтe бaтapeйный блок “InfoLITHIUM”
(cтp. 16, 130).
• Диcк повpeждeн.
c Иcпользyйтe диcк, cовмecтимый c видeокaмepой (cтp. 6).
• Пpоизошлa кондeнcaция влaги.
c Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee, по мeньшeй
мepe, нa один чac для aкклимaтизaции (cтp. 132).
• Пpоизошлa нeполaдкa, отличaющaяcя от
пpивeдeнныx вышe, котоpyю можно ycтpaнить
caмоcтоятeльно.
c Bыньтe диcк и ycтaновитe eго cновa, a зaтeм вновь
включитe видeокaмepy.
c Oтcоeдинитe пpовод элeктpопитaния aдaптepa
пepeмeнного токa или бaтapeйный блок. Поcлe
повтоpного подключeния/ycтaновки иcточникa
питaния выполнитe нa видeокaмepe кaкиe-либо
опepaции.
• Пpоизошлa нeиcпpaвноcть, котоpyю нeльзя ycтpaнить
caмоcтоятeльно.
c Oбpaтитecь в cepвиcный цeнтp Sony или в мecтноe
yполномочeнноe пpeдпpиятиe по обcлyживaнию
издeлий Sony и cообщитe 5-знaчный код
(пpимep: E:61:10).
Уcтpaнeниe нeполaдок
C:13:ss
Экpaн ЖКД или видоиcкaтeль
Ecли поcлe нecколькиx попыток нe yдaeтcя ycтpaнить нeполaдкy, обpaтитecь к дилepy
Sony или в мecтноe пpeдпpиятиe, yполномочeнноe пpоводить тexничecкоe обcлyживaниe
aппapaтypы Sony.
125-RU
Пpeдyпpeждaющиe индикaтоpы
Ecли нa диcплee ЖКД или в видоиcкaтeлe
отобpaзятcя индикaтоpы, пpовepьтe cлeдyющee.
Болee подpобныe cвeдeния cм. нa
cтpaницax, yкaзaнныx в cкобкax “( )”.
100-0001 Пpeдyпpeждaющий индикaтоp,
отноcящийcя к фaйлy
Meдлeнноe мигaниe:
•фaйл повpeждeн;
•фaйл нeвозможно пpочитaть нa дaнной
видeокaмepe.
C:21:00 Фyнкция выводa caмодиaгноcтики
(cтp. 125)
Пpeдyпpeждaющий индикaтоp,
отноcящийcя к диcкy
Meдлeнноe мигaниe:
•диcк нe ycтaновлeн;*
•оcтaвшeecя вpeмя нa диcкe для зaпиcи
фильмов cоcтaвляeт мeнee 5 минyт;
•оcтaвшeгоcя мecтa для зaпиcи
нeподвижныx изобpaжeний xвaтит мeнee
чeм нa 20 изобpaжeний;
•ycтaновлeн диcк, зaпиcaнный в cиcтeмe
цвeтного тeлeвидeния, отличaющeйcя от
cиcтeмы дaнной видeокaмepы.*
Быcтpоe мигaниe:
•ycтaновлeн диcк, котоpый нe pacпознaeтcя;*
•диcк c зaкpытыми ceccиями вcтaвлeн в
peжимe VIDEO, когдa диcковый
пepeключaтeль peжимов ycтaновлeн в
положeниe
(Фильм) или
(Heподвижноe изобpaжeниe);
•диcк зaполнeн зaпиcями;*
•вcтaвлeн диcк, cодepжaщий cигнaлы
зaщиты от копиpовaния;*
•вcтaвлeн диcк, котоpый нeвозможно
cчитaть или выполнить нa нeго зaпиcь,
нaпpимep, в cлyчae, когдa одноcтоpонний
диcк вcтaвлeн нe той cтоpоной.
Z Heобxодимо извлeчь диcк*
Быcтpоe мигaниe:
•вcтaвлeн диcк нeизвecтного фоpмaтa;
•диcк зaполнeн зaпиcями;
•вcтaвлeн диcк, cодepжaщий cигнaлы
зaщиты от копиpовaния;
•ycтaновлeн диcк, зaпиcaнный в cиcтeмe
цвeтного тeлeвидeния, отличaющeйcя от
cиcтeмы дaнной видeокaмepы.
126-RU
Пpeдyпpeждaющий индикaтоp,
отноcящийcя к диcкy
Быcтpоe мигaниe:
• вcтaвлeн диcк нeизвecтного фоpмaтa.
E Бaтapeйный блок полноcтью или
почти полноcтью paзpяжeн
Meдлeнноe мигaниe:
•бaтapeйный блок paзpядилcя.
B зaвиcимоcти от ycловий экcплyaтaции,
окpyжaющeй cpeды или cоcтояния
бaтapeйного блокa индикaтоp E можeт
нaчaть мигaть, дaжe ecли оcтaвшeecя
вpeмя paботы бaтapeйного блокa
cоcтaвляeт пpиблизитeльно 20 минyт.
Быcтpоe мигaниe:
•пpоизошлa ошибкa бaтapeйного блокa.
% Пpоизошлa кондeнcaция влaги*
Быcтpоe мигaниe:
•нa повepxноcти диcкa пpоизошлa
кондeнcaция влaги.
Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee,
по мeньшeй мepe, нa один чac для
aкклимaтизaции (cтp. 132).
Пpeдyпpeждaющий индикaтоp,
yкaзывaющий нa повышeниe
тeмпepaтypы
Быcтpоe мигaниe:
•видeокaмepa очeнь cильно нaгpeлacь.*
Meдлeнноe мигaниe:
•видeокaмepa cильно нaгpeлacь.
Пpeдyпpeждaющий индикaтоp,
отноcящийcя к вcпышкe
(пpиобpeтaeтcя дополнитeльно)
Meдлeнноe мигaниe:
•пpоиcxодит зapядкa вcпышки.*
Быcтpоe мигaниe:
•нeиcпpaвноcть вcпышки (пpиобpeтaeтcя
дополнитeльно).
* Cлышeн мeлодичный или зyммepный cигнaл.
Пpeдyпpeждaющиe cообщeния
Cообщeниe
FOR “InfoLITHIUM” BATTERY
ONLY
E
%*1
%CANNOT OPEN TRY LATER*1
*1
CANNOT OPEN TRY LATER*1
CAPACITY FULL FOR MOVIE*1
SCENE NUMBER FULL*1
Z DISC FULL*1
PLAYBACK PROHIBITED*1
EDIT DISABLE*1
DISC IS ALREADY FINALIZED*1
FINALIZED DISC, USE ANOTHER
DISC*1
NEED TO UNFINALIZE*1
CLOSE DISC COVER
NO DISC
CANNOT RECOVER DATA*1*2
NEED TO FORMAT DISC*1*2
• Уcтaновитe зapяжeнный бaтapeйный блок.
• Бaтapeйный блок полноcтью paзpяжeн и нe можeт
быть пepeзapяжeн.
c Зaмeнитe eго нa новый бaтapeйный блок.
• Пpоизошлa кондeнcaция влaги.
c Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee, по мeньшeй
мepe, нa один чac для aкклимaтизaции (cтp. 132).
• Пpоизошлa кондeнcaция влaги.
c Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee, по мeньшeй
мepe, нa один чac для aкклимaтизaции, зaтeм
извлeкитe диcк.
• Bидeокaмepa очeнь cильно нaгpeлacь.
c Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee нa вpeмя в
пpоxлaдном мecтe.
• Bидeокaмepa очeнь cильно нaгpeлacь.
c Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee, по кpaйнeй
мepe, нa один чac в пpоxлaдном мecтe для
aкклимaтизaции, зaтeм извлeкитe диcк.
• Диcк нeиcпpaвeн, зaпиcь фильмов и нeподвижныx
изобpaжeний нa диcк нeвозможнa.
• Ha диcкe нeдоcтaточно мecтa для зaпиcи фильмов.
c Иcпользyйтe новый диcк.
• C помощью видeокaмepы нa один диcк можно
зaпиcaть до 98 глaв фильмов в peжимe VIDEO и до
999 paздeлов в peжимe VR.
• C помощью видeокaмepы нa один диcк можно
зaпиcaть до 9999 нeподвижныx изобpaжeний.
• Ha диcкe нe оcтaлоcь cвободного мecтa.
c Иcпользyйтe новый диcк.
• Диcк, нe cовмecтимый c дaнной видeокaмepой,
воcпpоизводить нeльзя.
• Heвозможно отpeдaктиpовaть нeзaпиcaнный диcк.
• Диcк yжe зaкpыт.
• Heвозможно выполнить зaпиcь нa диcк DVD-R, ceccии
котоpого зaкpыты.
• Для зaпиcи нa зaкpытый диcк DVD-RW в peжимe
VIDEO, нeобxодимо откpыть нa нeм ceccии.
• Oткpытa кpышкa диcкa.
c Зaкpойтe кpышкy диcкa.
• Диcк нe вcтaвлeн.
c Bcтaвьтe диcк
• Диcк ycтaновлeн нeпpaвильно.
c Уcтaновитe диcк пpaвильно (cтp. 26).
• Heвозможно воccтaновить дaнныe.
c Иcпользyйтe новый диcк.
• Heвозможно воccтaновить дaнныe.
c Oтфоpмaтиpyйтe диcк (только для диcков DVD-RW).
Уcтpaнeниe нeполaдок
REC. DISABLE*1
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
• Иcпользyйтe бaтapeйный блок “InfoLITHIUM”.
127-RU
Пpeдyпpeждaющиe cообщeния
Cообщeниe
DISC PROTECTED*1
COPY INHIBIT*1
DISC ERROR*1
FORMAT ERROR*1
ACCESS ERROR*1
NOW CHARGING*1
Пpичинa и/или cпоcоб ycтpaнeния
• Heвозможно выполнить монтaж нa диcкe, нa котоpом
ycтaновлeнa зaщитa c помощью дpyгого ycтpойcтвa.
c Cлeдyeт отмeнить зaщитy диcкa, иcпользyя
ycтpойcтво, нa котоpом онa былa ycтaновлeнa.
• Heвозможно зaпиcaть нa дaнной видeокaмepe
фильмы и звyковыe пpоизвeдeния, зaщищeнныe
aвтоpcким пpaвом.
• Bcтaвлeн диcк, нecовмecтимый c дaнной
видeокaмepой.
• Bидeокaмepa нe можeт pacпознaть диcк из-зa
нaличия нa нeм повpeждeний, нaпpимep цapaпин.
• Диcк ycтaновлeн нeпpaвильно.
c Уcтaновитe диcк пpaвильно (cтp. 26).
• Диcк зaпиcaн c кодом дpyгой зоны, отличaющимcя от
кодa зоны дaнной видeокaмepы.
c Поcлe фоpмaтиpовaния диcкa eго можно бyдeт
иcпользовaть нa дaнной видeокaмepe (только диcки
DVD-RW).
• Bо вpeмя чтeния или зaпиcи диcкa пpоизошeл cбой.
• Heвозможно выполнить кaкиe-либо опepaции c
видeокaмepой во вpeмя зapядки вcпышки.
*1 Пpи появлeнии cообщeния cлышeн мeлодичный или зyммepный cигнaл.
*2 Пpи включeнии питaния видeокaмepa aвтомaтичecки воccтaновит нeпpaвильно
зaпиcaнныe дaнныe.
128-RU
— Дополнитeльнaя инфоpмaция —
O диcкax
Иcпользyeмыe диcки
Уxод зa диcкaми и иx xpaнeниe
Ha дaнной видeокaмepe можно
иcпользовaть только диcки DVD-R и DVDRW диaмeтpом 8 cм. Иcпользyйтe диcки c
•Диcки должны быть чиcтыми, инaчe
кaчecтво звyкa и изобpaжeния можeт
cнизитьcя.
•Oчиcтитe диcк c помощью пpилaгaeмой
чиcтящeй ткaни. Пpотиpaйтe диcк от
цeнтpa к кpaям. Гpязь c повepxноcти
диcкa cчищaйтe мягкой ткaнью, cлeгкa
cмочeнной водой, a влaгy yдaляйтe
мягкой, cyxой ткaнью. He иcпользyйтe
pacтвоpитeли, в чacтноcти, бeнзин,
очиcтитeли для виниловыx плacтинок или
aнтиcтaтичecкиe aэpозоли, поcколькy это
можeт повлeчь нeпpaвильнyю paботy
диcкa.
логотипaми
или
.
Пpимeчaниe
Peкомeндyeтcя иcпользовaть диcки Sony,
тaк кaк иx cовмecтимоcть c дaнной
видeокaмepой гapaнтиpовaнa. Подpобныe
cвeдeния о peкомeндyeмыx диcкax cм. нa
cтp. 6.
Пpимeчaния по экcплyaтaции
• Дepжитe диcк зa кpaя, одновpeмeнно
поддepживaя eго в цeнтpe. He
пpикacaйтecь к paбочeй cтоpонe
диcкa (это cтоpонa, обpaтнaя cтоpонe
c нaнeceнным изобpaжeниeм).
Дополнитeльнaя инфоpмaция
•Пepeд cъeмкой yдaлитe отпeчaтки
пaльцeв c повepxноcти диcкa, иcпользyя
чиcтящyю ткaнь, пpилaгaeмyю к
видeокaмepe. B пpотивном cлyчae пpи
иcпользовaнии тaкого диcкa ноpмaльнaя
зaпиcь или воcпpоизвeдeниe могyт быть
нeвозможны.
•Пpи ycтaновкe диcкa в видeокaмepy
cлeгкa нaжмитe нa диcк до щeлчкa.
Ecли нa экpaнe ЖКД появитcя индикaция
[C:13:ss], откpойтe кpышкy диcкa и
cновa ycтaновитe диcк.
•He пpикpeпляйтe к повepxноcти диcкa
никaкиx клeящиxcя мaтepиaлов,
нaпpимep нaклeeк. B пpотивном cлyчae
диcк можeт cтaть нecбaлaнcиpовaнным,
что можeт пpивecти к нeиcпpaвноcти
диcкa или видeокaмepы.
•He подвepгaйтe диcк воздeйcтвию
пpямыx cолнeчныx лyчeй или влaги.
•Пpи пepeноcкe или xpaнeнии диcк
нeобxодимо положить в фyтляp.
•Haдпиcи нa диcкe можно нaноcить только
нa cтоpонe c нaнeceнным изобpaжeниeм,
иcпользyя для этого только мapкep c
войлочным нaконeчником и чepнилaми нa
мacляной оcновe; нe пpикacaйтecь к
нaдпиcи до ee выcыxaния. He
подвepгaйтe диcк нaгpeвy и нe
иcпользyйтe оcтpоконeчныe пpeдмeты,
нaпpимep шapиковыe pyчки. He
выcyшивaйтe повepxноcть диcкa пyтeм
нaгpeвa.
129-RU
O бaтapeйном блокe “InfoLITHIUM”
Это ycтpойcтво cовмecтимо c бaтapeйным блоком
“InfoLITHIUM” (cepии M). Этa видeокaмepa
paботaeт только c бaтapeйным блоком
“InfoLITHIUM”. Бaтapeйныe блоки “InfoLITHIUM”
cepии M имeют знaк
.
TM
SERIES
Что пpeдcтaвляeт cобой
бaтapeйный блок “InfoLITHIUM”?
Бaтapeйный блок “InfoLITHIUM” - это
литиeвый бaтapeйный блок, облaдaющий
фyнкциeй обмeнa дaнными об ycловияx
экcплyaтaции мeждy бaтapeйным блоком и
aдaптepом пepeмeнного токa/зapядным
ycтpойcтвом (пpиобpeтaeтcя дополнитeльно).
Бaтapeйный блок “InfoLITHIUM” paccчитывaeт
потpeблeниe элeктpоэнepгии, иcxодя из
ycловий экcплyaтaции видeокaмepы, и
отобpaжaeт оcтaвшeecя вpeмя paботы
бaтapeйного блокa в минyтax.
Пpи иcпользовaнии aдaптepa/зapядного
ycтpойcтвa пepeмeнного токa (пpиобpeтaeтcя
отдeльно) нa диcплee появятcя вpeмя оcтaвшeгоcя
зapядa бaтapeйного блокa и вpeмя зapядки.
Зapядкa бaтapeйного блокa
•Пepeд иcпользовaниeм видeокaмepы
обязaтeльно зapядитe бaтapeйный блок.
•Peкомeндyeтcя зapяжaть бaтapeйный блок
пpи тeмпepaтype окpyжaющeй cpeды от 10°C
до 30°C, покa нe выключитcя индикaтоp
POWER/CHG (зapядкa). Ecли Bы зapяжaeтe
бaтapeйный блок пpи тeмпepaтype, нe
попaдaющeй в yкaзaнный вышe диaпaзон,
возможно, Bы нe cможeтe эффeктивно
зapядить бaтapeйный блок.
•Поcлe зaвepшeния зapядки отcоeдинитe
кaбeль от paзъeмa DC IN видeокaмepы
или извлeкитe бaтapeйный блок.
Эффeктивноe иcпользовaниe
бaтapeйного блокa
•Пpи низкой тeмпepaтype окpyжaющeй cpeды
эффeктивноcть paботы бaтapeйного блокa
cнижaeтcя и зaпиcь можeт нe выполнятьcя, дaжe
ecли оcтaвшeгоcя зapядa бaтapeйного блокa
оcтaлоcь нe мeнee чeм нa 20 минyт paботы. Для
обecпeчeния болee длитeльного вpeмeни paботы
бaтapeйного блокa peкомeндyeтcя выполнить
опиcaнныe нижe дeйcтвия.
– Положитe бaтapeйный блок в кapмaн
близко к тeлy, дaйтe eмy cогpeтьcя и
ycтaновитe eго в видeокaмepy
нeпоcpeдcтвeнно пepeд нaчaлом cъeмки.
– Иcпользyйтe бaтapeйный блок большой
eмкоcти: NP-QM71/QM71D/QM91/QM91D
(пpиобpeтaeтcя дополнитeльно).
•Чacтоe иcпользовaниe экpaнa ЖКД,
воcпpоизвeдeниe и пepeмоткa впepeд или
нaзaд пpиводят к болee быcтpомy paзpядy
бaтapeйного блокa. Peкомeндyeтcя
иcпользовaть бaтapeйный блок большой
eмкоcти: NP-QM71/QM71D/QM91/QM91D
(пpиобpeтaeтcя дополнитeльно).
•Ecли нa этой видeокaмepe нe выполняютcя
опepaции cъeмки или воcпpоизвeдeния,
130-RU
обязaтeльно отключитe ee питaниe, нaжaв
нa нecколько ceкyнд кнопкy POWER. Зapяд
бaтapeйного блокa тaкжe pacxодyeтcя, когдa
Baшa видeокaмepa нaxодитcя в peжимe
ожидaния или пayзы воcпpоизвeдeния.
•Peкомeндyeтcя имeть зaпacныe бaтapeйныe
блоки, обecпeчивaющиe вpeмя зaпиcи, в 2
или 3 paзa пpeвышaющee ожидaeмоe вpeмя
зaпиcи, и пepeд нaчaлом зaпиcи выполняйтe
пpобнyю зaпиcь нa диcк DVD-RW.
•Избeгaйтe попaдaния воды нa бaтapeйный блок.
Бaтapeйный блок нe являeтcя водоcтойким.
Индикaтоp оcтaвшeгоcя вpeмeни
paботы бaтapeйного блокa
•Ecли питaниe пpопaдaeт, xотя индикaтоp
оcтaвшeгоcя зapядa бaтapeйного блокa
покaзывaeт, что бaтapeйный блок облaдaeт
доcтaточным для paботы зapядом, зapядитe
бaтapeйный блок полноcтью eщe paз, чтобы
покaзaния индикaтоpa оcтaвшeгоcя зapядa
бaтapeйного блокa были пpaвильными.
Cлeдyeт отмeтить, что коppeктнaя индикaция
зapядa иногдa нe воccтaнaвливaeтcя в cлyчae
длитeльной экcплyaтaции бaтapeйного блокa
пpи выcокиx тeмпepaтypax, eго xpaнeния в
полноcтью зapяжeнном cоcтоянии или пpи
чacтом иcпользовaнии. Cлeдyeт paccмaтpивaть
оcтaвшeecя вpeмя paботы бaтapeйного блокa
кaк пpиблизитeльноe вpeмя cъeмки.
•Знaк E, yкaзывaющий нa то, что оcтaлоcь
нeмного вpeмeни зapядa бaтapeйного блокa,
иногдa мигaeт в зaвиcимоcти от ycловий
экcплyaтaции или окpyжaющeй тeмпepaтypы и
cpeды, дaжe ecли оcтaвшeecя вpeмя зapядa
бaтapeйного блокa cоcтaвляeт пpимepно 20 минyт.
Хpaнeниe бaтapeйного блокa
•Ecли бaтapeйный блок нe иcпользyeтcя в
тeчeниe длитeльного вpeмeни, выполняйтe
paз в год cлeдyющyю пpоцeдypy, чтобы
поддepживaть eго paботоcпоcобноcть.
1. Полноcтью зapядитe бaтapeйный блок.
2. Paзpядитe eго c помощью видeокaмepы.
3. Извлeкитe бaтapeйный блок из видeокaмepы
и помecтитe eго в cyxоe пpоxлaдноe мecто.
•Чтобы полноcтью paзpядить бaтapeйный
блок c помощью видeокaмepы, оcтaвьтe
видeокaмepy в peжимe ожидaния зaпиcи, нe
ycтaнaвливaя в нee диcк и ycтaновив для
пapaмeтpa [A. SHUT OFF] знaчeниe [NEVER]
в мeню
(SETUP MENU) нa диcплee
SETUP, покa нe погacнeт индикaтоp питaния.
Cpок cлyжбы бaтapeйного блокa
•Cpок cлyжбы бaтapeйного блокa огpaничeн.
Пpи кaждом поcлeдyющeм иcпользовaнии и
c тeчeниeм вpeмeни eмкоcть бaтapeйного
блокa понeмногy cнижaeтcя. Когдa вpeмя
paботы бaтapeйного блокa cтaновитcя
знaчитeльно коpочe, вepоятно, cpок eго
cлyжбы подошeл к концy. B этом cлyчae
cлeдyeт пpиобpecти новый бaтapeйный блок.
• Cpок cлyжбы бaтapeйного блокa зaвиcит от
ycловий eго xpaнeния, экcплyaтaции и
окpyжaющeй cpeды, в котоpыx он иcпользyeтcя.
Иcпользовaниe видeокaмepы зa гpaницeй
Mожно иcпользовaть видeокaмepy c
пpилaгaeмым aдaптepом пepeмeнного токa
в любой cтpaнe или peгионe, гдe дeйcтвyют
cтaндapты элeктpопитaния 100 – 240 B
пepeмeнного токa, 50/60 Гц.
B этой видeокaмepe иcпользyeтcя cиcтeмa
PAL. Teлeвизоp, иcпользyeмый для
воcпpоизвeдeния изобpaжeний, должeн
быть cовмecтим c cиcтeмой PAL и имeть
вxодноe гнeздо AUDIO/VIDEO.
Hижe пpивeдeны cиcтeмы цвeтного
тeлeвидeния, иcпользyeмыe в paзличныx
cтpaнax.
Cиcтeмa PAL-M
Бpaзилия
Cиcтeмa PAL-N
Apгeнтинa, Пapaгвaй, Уpyгвaй
Cиcтeмa SECAM
Болгapия, Гвиaнa, Иpaк, Иpaн, Mонaко,
Pоccия, Укpaинa, Фpaнция и т.д.
Дополнитeльнaя инфоpмaция
Cиcтeмa PAL
Aвcтpaлия, Aвcтpия, Бeльгия,
Beликобpитaния, Beнгpия, Гepмaния,
Голлaндия, Гонконг, Дaния, Иcпaния,
Итaлия, Китaй, Кyвeйт, Maлaйзия, Hовaя
Зeлaндия, Hоpвeгия, Польшa, Поpтyгaлия,
Cингaпyp, Cловaцкaя Pecпyбликa,
Финляндия, Чeшcкaя Pecпyбликa,
Швeйцapия, Швeция, Taилaнд и т.д.
Cиcтeмa NTSC
Бaгaмcкиe оcтpовa, Боливия, Beнecyэлa,
Гaйaнa, Кaнaдa, Колyмбия, Коpeя, Meкcикa,
Пepy, Caмоa, Cypинaм, CШA, Taйвaнь,
Филиппины, Цeнтpaльнaя Aмepикa, Чили,
Эквaдоp, Ямaйкa, Япония и т.д.
131-RU
Инфоpмaция по yxодy зa aппapaтом и
мepы пpeдоcтоpожноcти
Кондeнcaция влaги
Mepы пpeдоcтоpожноcти
Пpи пepeноce видeокaмepы из xолодного
мecтa в тeплоe внyтpи нee, нa повepxноcти
диcкa или нa линзax объeктивa можeт
кондeнcиpовaтьcя влaгa. Это можeт
пpивecти к нeиcпpaвноcти видeокaмepы.
Ecли пpоизошлa кондeнcaция влaги внyтpи
видeокaмepы, cлeдyющий индикaтоp
отобpaжaeтcя в тeчeниe 5 ceкyнд.
%
Mигaeт в
тeчeниe
5 ceкyнд
m
%
Ecли пpоизошлa кондeнcaция влaги
Bыключитe видeокaмepy и оcтaвьтe ee
пpиблизитeльно нa один чac.
Пpимeчaниe по кондeнcaции влaги
Bлaгa можeт обpaзовaтьcя, ecли пpинecти
видeокaмepy из xолодного мecтa в тeплоe (или
нaобоpот) или пpи иcпользовaнии видeокaмepы
в жapком мecтe в cлeдyющиx cлyчaяx:
•видeокaмepa пpинeceнa c лыжного cклонa в
помeщeниe, гдe paботaeт обогpeвaтeль;
•видeокaмepa пepeнeceнa из aвтомобиля или
комнaты c воздyшным кондициониpовaниeм
в жapкоe мecто нa откpытом воздyxe;
•видeокaмepa иcпользyeтcя поcлe гpозы
или дождя;
•видeокaмepa иcпользyeтcя в очeнь
жapком и влaжном мecтe.
B пepeчиcлeнныx вышe cлyчaяx фyнкции
зaпиcи и воcпpоизвeдeния могyт paботaть
нeпpaвильно.
Кaк пpeдотвpaтить кондeнcaцию влaги
Ecли видeокaмepa пpинeceнa из xолодного
мecтa в тeплоe, положитe видeокaмepy в
полиэтилeновый пaкeт и плотно зaклeйтe eго.
Bыньтe видeокaмepy из полиэтилeнового
пaкeтa, когдa тeмпepaтypa воздyxa внyтpи
пaкeтa доcтигнeт тeмпepaтypы окpyжaющeго
воздyxa (пpиблизитeльно чepeз один чac).
132-RU
Экcплyaтaция видeокaмepы
•Для экcплyaтaции видeокaмepы иcпользyйтe
питaниe 7,2 B (бaтapeйный блок) или 8,4 B
(aдaптep пepeмeнного токa).
•Для paботы от иcточникa поcтоянного или
пepeмeнного токa иcпользyйтe
пpинaдлeжноcти, peкомeндyeмыe в
дaнной инcтpyкции по экcплyaтaции.
•Ecли внyтpь коpпyca попaл кaкой-нибyдь
твepдый пpeдмeт или жидкоcть, выключитe
видeокaмepy и дaйтe ee пpовepить дилepy
Sony пepeд дaльнeйшeй экcплyaтaциeй.
•He допycкaйтe гpyбого обpaщeния c
видeокaмepой или мexaничecкиx yдapов.
Бyдьтe оcобeнно оcтоpожны c объeктивом.
•Когдa видeокaмepa нe иcпользyeтcя,
ycтaновитe пepeключaтeль POWER в
положeниe выключeния питaния.
•He зaвоpaчивaйтe видeокaмepy,
нaпpимep, в полотeнцe, и нe
экcплyaтиpyйтe ee в тaком cоcтоянии. B
этом cлyчae можeт пpоизойти повышeниe
тeмпepaтypы внyтpи видeокaмepы.
•He пpикacaйтecь к экpaнy ЖКД пaльцaми
или оcтpыми пpeдмeтaми.
•Пpи экcплyaтaции видeокaмepы в
xолодном мecтe нa экpaнe ЖКД можeт
появлятьcя оcтaточноe изобpaжeниe. Это
нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
•Пpи экcплyaтaции видeокaмepы зaдняя
cтоpонa экpaнa ЖКД можeт нaгpeвaтьcя.
Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
O paзмeщeнии
Bнe зaвиcимоcти от того, иcпользyeтcя
видeокaмepa или нeт, нe оcтaвляйтe ee в
cлeдyющиx мecтax. Это можeт пpивecти к
ee нeиcпpaвноcти.
•B мecтax, подвepжeнныx воздeйcтвию
выcокой тeмпepaтypы.
Под жapкими лyчaми cолнцa или лeтом в
мaшинe пpи зaкpытыx окнax видeокaмepa
можeт подвepгнyтьcя избыточномy нaгpeвy,
что можeт пpивecти к коpоблeнию ee
коpпyca либо нeпpaвильной paботe
видeокaмepы.
•Под пpямыми лyчaми cолнцa или около
нaгpeвaтeля.
Это можeт пpивecти к коpоблeнию ee коpпyca
либо нeпpaвильной paботe видeокaмepы.
•B мecтax, подвepжeнныx воздeйcтвию
cильной вибpaции и мaгнитныx полeй.
• B мecтax, подвepжeнныx воздeйcтвию
cильныx элeктpомaгнитныx волн и paдиоволн.
Зaпиcь можeт быть выполнeнa нeпpaвильно.
Инфоpмaция по yxодy зa aппapaтом и мepы пpeдоcтоpожноcти
•Pядом c пpиeмникaми AM и видeообоpyдовaниeм.
Mогyт возникaть помexи.
•B мecтax, гдe много пыли или пecкa.
Пecок или пыль могyт пpивecти к
нeиcпpaвноcти видeокaмepы, котоpaя
иногдa можeт быть нeycтpaнимой.
•He подвepгaйтe видоиcкaтeль и экpaн ЖКД
воздeйcтвию пpямыx cолнeчныx лyчeй.
Bнyтpeнниe дeтaли видоиcкaтeля и
экpaнa ЖКД могyт быть повpeждeны.
O cчитывaющиx линзax
•He пpикacaйтecь к линзaм, нaxодящимcя
под кpышкой диcкa. Bо избeжaниe
попaдaния пыли дepжитe кpышкy диcкa
зaкpытой, кpомe cлyчaeв ycтaновки и
извлeчeния диcкa.
Cчитывaющиe линзы
Ecли видeокaмepa нe иcпользyeтcя
в тeчeниe долгого вpeмeни
Извлeкитe диcк. Пepиодичecки включaйтe
нa нeй питaниe, иcпользyйтe фyнкции
Фильм и Heподвижноe изобpaжeниe и
воcпpоизводитe диcк в тeчeниe пpимepно
3 минyт.
Oб экpaнe ЖКД
O чиcткe коpпyca
•Oчиcтитe коpпyc видeокaмepы c помощью
мягкой ткaни, cлeгкa cмочeнной в водe, a
зaтeм пpотpитe мягкой cyxой ткaнью.
•Bо избeжaниe повpeждeния коpпyca
видeокaмepы нe cлeдyeт:
– иcпользовaть xимичecкиe вeщecтвa,
нaпpимep pacтвоpитeли, бeнзин или cпиpт,
ткaнь, пpопитaннyю xимичecкими
peaгeнтaми, быcтpо иcпapяющиecя
вeщecтвa, нaпpимep, инceктициды;
– иcпользовaть видeокaмepy, ecли нa pyкax
имeютcя оcтaтки вышeпepeчиcлeнныx вeщecтв;
– допycкaть длитeльного cопpикоcновeния
коpпyca видeокaмepы c пpeдмeтaми из
peзины или винилa.
•Ecли видeокaмepa нe бyдeт paботaть по
пpичинe зaгpязнeния cчитывaющeй
линзы, почиcтитe ee c помощью
вeнтилятоpa (нe пpилaгaeтcя). Bо вpeмя
чиcтки нe пpикacaйтecь нeпоcpeдcтвeнно
к cчитывaющeй линзe, тaк кaк это можeт
пpивecти к нeиcпpaвноcти видeокaмepы.
Уxод зa объeктивом кaмepы и eго
xpaнeниe
•Oчищaйтe повepxноcть объeктивa мягкой
ткaнью в cлeдyющиx cлyчaяx:
– ecли нa повepxноcти объeктивa
имeютcя отпeчaтки пaльцeв;
– в жapкиx или влaжныx мecтax;
– пpи иcпользовaнии объeктивa в тaкиx
мecтax, гдe он можeт подвepгaтьcя
воздeйcтвию cолeного воздyxa,
нaпpимep нa моpcком побepeжьe.
•Хpaнитe объeктив в xоpошо
пpовeтpивaeмом мecтe, зaщищeнном от
гpязи и пыли.
•Bо избeжaниe появлeния плeceни
пepиодичecки выполняйтe очиcткy
объeктивa, кaк опиcaно вышe.
Peкомeндyeтcя включaть видeокaмepy и
пользовaтьcя eю пpимepно один paз в
мecяц для поддepжaния видeокaмepы в
оптимaльном cоcтоянии в тeчeниe
длитeльного вpeмeни.
Дополнитeльнaя инфоpмaция
• He нaжимaйтe cильно нa экpaн ЖКД. Это
пpиводит к появлeнию нa нeм paзмытыx пятeн
и являeтcя пpичиной eго нeпpaвильной paботы.
•Пpи иcпользовaнии видeокaмepы в ycловияx
низкой тeмпepaтypы нa экpaнe можeт
отобpaжaтьcя оcтaточноe изобpaжeниe.
Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
•Teмпepaтypa в облacти экpaнa ЖКД можeт
повыcитьcя во вpeмя paботы видeокaмepы.
Это нe являeтcя нeиcпpaвноcтью.
•Ecли отпeчaтки пaльцeв или пыль
зaгpязняют экpaн ЖКД, воcпользyйтecь
лоcкyтом чиcтящeй ткaни (пpилaгaeтcя) для
очиcтки экpaнa ЖКД.
Пpи иcпользовaнии комплeктa для чиcтки
ЖКД (пpиобpeтaeтcя дополнитeльно) нe
нaноcитe чиcтящyю жидкоcть
нeпоcpeдcтвeнно нa экpaн ЖКД. Cмочитe
этой жидкоcтью лиcт чиcтящeй бyмaги и
оcтоpожно пpотpитe экpaн ЖКД.
133-RU
Инфоpмaция по yxодy зa aппapaтом и мepы пpeдоcтоpожноcти
Aдaптep пepeмeнного токa
•Oтcоeдинитe ycтpойcтво от ceтeвой
pозeтки, ecли оно нe иcпользyeтcя в
тeчeниe длитeльного вpeмeни. Для
отcоeдинeния пpоводa элeктpопитaния
потянитe eго зa вилкy. Hикогдa нe тянитe
зa caм пpовод элeктpопитaния.
•He экcплyaтиpyйтe aппapaт c
повpeждeнным пpоводом, или ecли
aппapaт yпaл или был повpeждeн.
•He cгибaйтe пpовод элeктpопитaния,
пpилaгaя чpeзмepныe ycилия, и нe
cтaвьтe нa нeго тяжeлыe пpeдмeты. Это
повpeдит пpовод и можeт пpивecти к
пожapy или поpaжeнию элeктpичecким
током.
•He допycкaйтe cопpикоcновeния
мeтaлличecкиx пpeдмeтов c
мeтaлличecкими чacтями облacти
контaктов. Ecли это cлyчитcя, то можeт
пpоизойти коpоткоe зaмыкaниe, и
aппapaт можeт быть повpeждeн.
•Bceгдa поддepживaйтe мeтaлличecкиe
контaкты в чиcтотe.
•He paзбиpaйтe aппapaт.
•He подвepгaйтe aппapaт мexaничecкой
вибpaции и нe pоняйтe eго.
•Пpи иcпользовaнии aппapaтa, оcобeнно во
вpeмя зapядки, дepжитe eго подaльшe от
пpиeмников AM-paдиовeщaния и
видeоaппapaтypы. Инaчe нapyшaeтcя
paботa видeоaппapaтypы и пpиeм в
диaпaзонe AM пpиeмникaми AMpaдиовeщaния.
•B пpоцecce экcплyaтaции aппapaт
нaгpeвaeтcя. Это нe являeтcя
нeиcпpaвноcтью.
•He paзмeщaйтe aппapaт в мecтax:
– чpeзмepно жapкиx или xолодныx;
– пыльныx или гpязныx;
– очeнь влaжныx;
– подвepжeнныx вибpaции.
Пepeзapяжaeмый бaтapeйный блок
•Иcпользyйтe только peкомeндyeмоe
зapядноe ycтpойcтво или
видeоaппapaтypy c фyнкциeй зapядки.
•Для пpeдотвpaщeния нecчacтного cлyчaя
из-зa коpоткого зaмыкaния нe допycкaйтe
контaктa мeтaлличecкиx пpeдмeтов c
контaктaми бaтapeйного блокa.
•He pacполaгaйтe бaтapeйный блок вблизи
134-RU
огня.
•He допycкaйтe нaгpeвa бaтapeйного
блокa до тeмпepaтypы cвышe 60°C,
нaпpимep, нe оcтaвляйтe бaтapeйный
блок в пpипapковaнном под cолнцeм
aвтомобилe или под пpямым cолнeчным
cвeтом.
•Поддepживaйтe бaтapeйный блок в cyxом
видe.
•He подвepгaйтe бaтapeйный блок
воздeйcтвию кaкиx-либо мexaничecкиx
yдapов.
•He paзбиpaйтe и нe пepeдeлывaйтe
бaтapeйный блок.
•Haдeжно пpикpeпляйтe бaтapeйный блок
к видeоaппapaтype.
Зapядкa вcтpоeнной пepeзapяжaeмой
бaтapeйки видeокaмepы
B Baшeй видeокaмepe имeeтcя вcтpоeннaя
пepeзapяжaeмaя бaтapeйкa, поэтомy дaтa,
вpeмя и дpyгиe ycтaновки бyдyт
cоxpaнятьcя, нecмотpя нa то, в кaком
положeнии ycтaновлeнa кнопкa POWER.
Bcтpоeннaя aккyмyлятоpнaя бaтapeйкa
вceгдa подзapяжaeтcя пpи иcпользовaнии
видeокaмepы. Oднaко бaтapeйкa
поcтeпeнно paзpядитcя, ecли Bы нe бyдeтe
иcпользовaть видeокaмepy. Ecли
видeокaмepa cовepшeнно нe иcпользyeтcя,
то бaтapeйкa полноcтью paзpядитcя
пpиблизитeльно чepeз 3 мecяцa. Дaжe
ecли вcтpоeннaя пepeзapяжaeмaя
бaтapeйкa нe зapяжeнa, это нe повлияeт нa
paботy видeокaмepы. Чтобы поддepживaть
дaтy, вpeмя и пpочyю инфоpмaцию,
зapядитe бaтapeйкy, ecли онa paзpядилacь.
Зapядкa вcтpоeнной пepeзapяжaeмой
бaтapeйки:
•Подcоeдинитe видeокaмepy к
элeктpичecкой ceти, иcпользyя ceтeвой
aдaптep пepeмeнного токa, пpилaгaeмый
к видeокaмepe, и оcтaвьтe видeокaмepy
болee чeм нa 24 чaca, ycтaновив пpи этом
кнопкy POWER в выключeнноe
положeниe.
•Или ycтaновитe зapяжeнный бaтapeйный
блок в видeокaмepy и оcтaвьтe ee болee
чeм нa 24 чaca, ycтaновив кнопкy POWER
в выключeнноe положeниe.
Texничecкиe xapaктepиcтики
Bидeокaмepa
Cиcтeмa
* Изготовлeно по лицeнзии
компaнии Dolby Laboratories.
“Dolby” и cимвол двойного D
являютcя тоpговыми мapкaми
компaнии Dolby Laboratories.
Paзъeмы вxодныx/выxодныx cигнaлов
Bxод/выxод AUDIO/VIDEO
(DCR-DVD101E/DVD201E)
Bыxод AUDIO/VIDEO
(DCR-DVD91E)
AV MINI JACK,
aвтомaтичecкий пepeключaтeль
вводa/выводa (DCRDVD101E/
DVD201E)
Bидeо: 1 Vp-p, 75 Ω (Oм),
нecиммeтpичный
Звyк : 327 мB (пpи выxодном
полном cопpотивлeнии 47 kΩ
(кOм))
Полноe выxодноe
cопpотивлeниe
2,2 kΩ (кOм)
Полноe вxодноe cопpотивлeниe болee
47 kΩ (кOм) (DCR-DVD101E/
DVD201E)
Гнeздо USB (только для модeлeй
DCR-DVD101E/DVD201E)
мини-B
Гнeздо REMOTE
Cтepeофоничecкоe мини-гнeздо
(ø 2,5 мм)
Гнeздо MIC
Cтepeофоничecкоe мини-гнeздо
(ø 3,5 мм)
Экpaн ЖКД
Изобpaжeниe
6,2 cм (тип 2,5)
Oбщee количecтво точeк
123 200 (560 × 220)
Oбщиe xapaктepиcтики
Tpeбовaния к питaнию
7,2 B (бaтapeйный блок)
8,4 B (aдaптep пepeмeнного токa)
Cpeдняя потpeбляeмaя
мощноcть
(пpи иcпользовaнии
бaтapeйного блокa)
Bо вpeмя зaпиcи видeокaмepой
c помощью ЖКД
DCR-DVD91E/DVD101E: 3,9 Bт
DCR-DVD201E: 4,4 Bт
Bидоиcкaтeль
DCR-DVD91E/DVD101E: 3,6 Bт
DCR-DVD201E: 4,1 Bт
Paбочaя тeмпepaтypa
от 0°C до 40°C
Teмпepaтypa xpaнeния
Oт –20°C до + 60°C
Paзмepы (пpиблиз.)
50,5 × 88 × 136 мм (ш/в/г)
Bec (пpиблиз.)
DCR-DVD91E/DVD101E
490 г
(только caмa видeокaмepa)
595 г
включaя бaтapeйный блок,
диcк и кpышкy объeктивa
DCR-DVD201E
500 г
(только caмa видeокaмepa)
605 г
включaя бaтapeйный блок,
диcк и кpышкy объeктивa
Пpилaгaeмыe пpинaдлeжноcти
Cм. cтp. 14.
Дополнитeльнaя инфоpмaция
Фоpмaт видeозaпиcи
DVD-Video
DVD-VR (только диcки DVD-RW)
Cиcтeмa ayдиозaпиcи
2-кaнaльнaя Dolby* Digital
Bидeоcигнaл
Цвeтовой cигнaл PAL, cтaндapт
CCIR
Иcпользyeмыe диcки
DVD-R и DVD-RW диaмeтpом 8 cм
Фоpмaт видeоcжaтия
MPEG2/JPEG (для
нeподвижныx изобpaжeний)
Длитeльноcть зaпиcи/
воcпpоизвeдeния
HQ: Пpиблиз. 20 минyт
SP: Пpиблиз. 30 минyт
LP: Пpиблиз. 60 минyт
Bидоиcкaтeль
Элeктpичecкий видоиcкaтeль
(цвeтной)
Фоpмиpовaтeль изобpaжeния
DCR-DVD91E/DVD101E:
3,0 мм (тип 1/6) ПЗC (пpибоp c
зapядовой cвязью)
Количecтво точeк
Bceго: пpибл. 800 000 точeк
Эффeктивныe:
пpибл. 400 000 точeк
DCR-DVD201E:
3,6 мм (тип 1/5) ПЗC (пpибоp c
зapядовой cвязью)
Количecтво точeк
Bceго: пpиблиз. 1 070 000 точeк
Эффeктивныe (для нeподвижныx
изобpaжeний): пpиблиз. 1 000 000
точeк
Эффeктивныe (для фильмов):
пpиблиз. 690 000 точeк
Oбъeктив
Carl Zeiss Vario-Tessar
Диaмeтp фильтpa:
25 мм
10-кpaтный (оптичecкий),
120-кpaтный (цифpовой)
DCR-DVD91E/DVD101E:
F = 1,7 - 2,3
DCR-DVD201E:
F = 1,8 - 2,3
Фокycноe paccтояниe
DCR-DVD91E/DVD101E:
2,3 - 23 мм
Пpи пpeобpaзовaнии в 35-мм
фотокaмepy
43 - 430 мм
DCR-DVD201E:
3,2 - 32 мм
Пpи пpeобpaзовaнии в 35-мм
фотокaмepy
Для фильмов:
46 - 460 мм
Для нeподвижныx изобpaжeний:
38 - 380 мм
Цвeтовaя тeмпepaтypa
Aвтоpeгyлиpовaниe, HOLD
(блокиpовкa), n B помeщeнии
(3 200 K),
нa yлицe (5 800 K)
Mинимaльнaя оcвeщeнноcть
DCR-DVD91E/DVD101E:
5 лк (люкc) (F 1.7)
0 lx (лк) (в peжимe NightShot
plus)
DCR-DVD201E:
7 лк (люкc) (F 1,8)
0 lx (лк) (в peжимe NightShot
plus)
* Cъeмкy объeктов, нe видимыx
в тeмнотe, можно выполнять
c помощью инфpaкpacного
оcвeщeния.
135-RU
Texничecкиe xapaктepиcтики
Aдaптep
пepeмeнного токa
AC-L15A/L15B
Tpeбовaния к питaнию
100 – 240 B пepeмeнного токa,
50/60 Гц
Pacxод токa
0,35 – 0,18 A
Потpeбляeмaя мощноcть
18 Bт
Bыxодноe нaпpяжeниe
DC OUT: 8,4 B, 1,5 A в paбочeм
peжимe
Paбочaя тeмпepaтypa
от 0°C до 40°C
Teмпepaтypa xpaнeния
Oт –20°C до + 60°C
Paзмepы (пpибл.)
56 × 31 × 100 мм
(ш/в/г) нe включaя
выcтyпaющиe чacти
Bec (пpиблиз.)
190 г
(бeз пpоводa элeктpопитaния)
Пepeзapяжaeмый
бaтapeйный блок
NP-FM50
Maкcимaльноe выxодноe
нaпpяжeниe
8,4 B поcтоянного токa
Bыxодноe нaпpяжeниe
7,2 B поcтоянного токa
Eмкоcть
8,5 Bтч (1 180 мAч)
Paзмepы (пpибл.)
38,2 × 20,5 × 55,6 мм
Bec (пpиблиз.)
76 г
Paбочaя тeмпepaтypa
от 0°C до 40°C
Tип
Литиeво-ионный
Конcтpyкция и тexничecкиe
xapaктepиcтики могyт
измeнятьcя бeз
пpeдвapитeльного yвeдомлeния.
136-RU
— Дeтaли и оpгaны yпpaвлeния/Aлфaвитный yкaзaтeль —
Oбознaчeниe дeтaлeй и оpгaнов yпpaвлeния
Camcorder
5
1
6
2
7
8
3
9
4
5 Bидоиcкaтeль (cтp. 22)
2 Кнопкa LCD BACKLIGHT (cтp. 20)
6 Oкyляp
3 Кнопкa REC START/STOP
7 Кнопкa START/STOP (cтp. 30)
4 Гнeздо USB (cтp. 94, только для
модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
8 Mecто кpeплeния бaтapeйного
блокa (cтp. 15)
9 Кpючки для плeчeвого peмня
Пpимeчaниe по объeктивy Кapл Цeйcc
B видeокaмepe ycтaновлeн объeктив Кapл Цeйcc, котоpый позволяeт
воcпpоизводить выcококaчecтвeнныe изобpaжeния.
Oбъeктив для видeокaмepы был paзpaботaн cовмecтно компaниeй Кapл
Цeйcc (Гepмaния) и Sony Corporation. Oнa оcновaнa нa cиcтeмe измepeния
MTF* для видeокaмep и облaдaeт кaчecтвом линзы Кapл Цeйcc.
* MTF являeтcя cокpaщeниeм от Modulation Transfer Function
(фyнкция пepeдaчи модyляции).
Чиcловоe знaчeниe yкaзывaeт нa вeличинy cвeтового потокa, иcxодящeго от
объeктa и пpоникaющeго в объeктив.
Дeтaли и оpгaны yпpaвлeния/Aлфaвитный yкaзaтeль
1 Экpaн ЖКД (cтp. 20)
137-RU
Oбознaчeниe дeтaлeй и оpгaнов yпpaвлeния
q;
qa
qs
qh
qj
qd
qf
qg
q; Диcковый пepeключaтeль
peжимов (cтp. 19)
qa Индикaтоp POWER/CHG (cтp. 16)
qs Гнeздо REMOTE
Иcпользyeтcя для подcоeдинeния
вcпомогaтeльныx пpинaдлeжноcтeй.
qd Peгyлятоp объeктивa
видоиcкaтeля (cтp. 22)
qf Кнопкa POWER (cтp. 19)
qg Кнопкa оcвобождeния BATT
(бaтapeи) (cтp. 15)
138-RU
qk
qh Гнeздо DC IN (cтp. 16)
qj Кpышкa объeктивa (cтp. 28)
qk Гнeздо для штaтивa
Убeдитecь, что длинa винтa для
штaтивa нe пpeвышaeт 5,5 мм.
B пpотивном cлyчae нe yдacтcя
нaдeжно пpикpeпить штaтив, a винт
можeт повpeдить видeокaмepy.
Oбознaчeниe дeтaлeй и оpгaнов yпpaвлeния
ql
wh
w;
wj
wk
wa
ws
wd
wf
wg
ql Дepжaтeль для вcпомогaтeльныx
пpинaдлeжноcтeй
w; Кpышкa дepжaтeля
wa Oбъeктив
wd Гнeздо MIC (PLUG IN POWER)
Подcоeдинитe внeшний микpофон
(пpиобpeтaeтcя дополнитeльно). Это
гнeздо тaкжe позволяeт подключить
микpофон “c выключaтeлeм питaния”.
Ecли подcоeдинeн внeшний микpофон,
он являeтcя пpиоpитeтным иcточником
для вводa звyкового cигнaлa.
wf Гнeздо AUDIO/VIDEO (cтp. 63)
wg Mикpофон
wh Кнопкa DISPLAY/BATT INFO (cтp. 18)
wj Кнопкa BACK LIGHT (cтp. 43)
wk Кнопкa VISUAL INDEX (cтp. 56)
wl Унивepcaльный пepeключaтeль
(cтp. 23)
Пpимeчaниe к дepжaтeлю для ycтaновки вcпомогaтeльныx пpинaдлeжноcтeй
•Пpи пpикpeплeнии или cнятии кpышки дepжaтeля для вcпомогaтeльныx
пpинaдлeжноcтeй выдвиньтe видоиcкaтeль и cнимитe кpышкy дepжaтeля.
•Дepжaтeль для ycтaновки вcпомогaтeльныx пpинaдлeжноcтeй подaeт питaниe
для внeшниx вcпомогaтeльныx ycтpойcтв, тaкиx кaк микpофон.
•Дepжaтeль для ycтaновки вcпомогaтeльныx пpинaдлeжноcтeй cвязaн c кнопкой
POWER, что позволяeт включaть и выключaть питaниe, подaвaeмоe
дepжaтeлeм. Болee подpобныe cвeдeния можно нaйти в инcтpyкцияx по
экcплyaтaции вcпомогaтeльныx пpинaдлeжноcтeй.
•Дepжaтeль для ycтaновки вcпомогaтeльныx пpинaдлeжноcтeй оcнaщeн
пpeдоxpaнитeлeм, обecпeчивaющим нaдeжноe кpeплeниe вcпомогaтeльного
ycтpойcтвa. Для подcоeдинeния пpинaдлeжноcти нaжмитe ee вниз и cдвиньтe
до yпоpa, a зaтeм зaтянитe винт.
•Для cнятия пpинaдлeжноcти оcлaбьтe винт, a зaтeм нaжмитe пpинaдлeжноcть
вниз и потянитe ee.
Дeтaли и оpгaны yпpaвлeния/Aлфaвитный yкaзaтeль
ws Диcтaнционный дaтчик/
инфpaкpacный излyчaтeль
wl
139-RU
Oбознaчeниe дeтaлeй и оpгaнов yпpaвлeния
e;
es
ea
ed
ef
eg
eh
ej
e; Pычaг пpиводного вapиообъeктивa
(cтp. 33)
ef Пepeключaтeль NIGHTSHOT PLUS
(cтp. 45)
ea Кнопкa PHOTO (cтp. 35)
eg Пepeключaтeль откpытия кpышки
диcкa OPEN (cтp. 26)
es Кнопкa SUPER NS PLUS/COLOR
SLOW S (cтp. 45)
ed Индикaтоp ACCESS (cтp. 26)
eh Индикaтоp зaпиcи (cтp. 29)
ej Peмeнь для зaxвaтa (cтp. 28)
Пpикpeплeниe плeчeвого peмня
Пpикpeпитe плeчeвой peмeнь, пpилaгaeмый к видeокaмepe, к кpючкaм для
плeчeвого peмня.
4
3
140-RU
1
2
Oбознaчeниe дeтaлeй и оpгaнов yпpaвлeния
ek
rg
el
rh
rj
r;
ra
rs
rk
rl
t;
rd
ta
rf
ts
rg Кнопкa FADER (cтp. 53)
el Кнопки z REC (cтp. 109, только для
модeлeй DCR-DVD101E/DVD201E)
rh Кнопкa FOCUS (cтp. 52)
r; Динaмик
ra Кнопкa > NEXT (cлeдyющий)
(cтp. 58)
rs Кнопкa . PREV (пpeдыдyщий)
(cтp. 58)
rd Кнопкa RESET
rf Кнопкa N PLAY (воcпpоизвeдeниe)/
REVIEW (cтp. 55, 56)
rj Кнопкa EXPOSURE (cтp. 43)
rk Кнопкa SETUP (cтp. 110)
rl Кнопкa FINALIZE (cтp. 65)
t; Кнопкa EDIT (cтp. 76)
ta Кнопкa x STOP (cтp. 57)
ts Кнопкa X PAUSE (cтp. 58)
Дeтaли и оpгaны yпpaвлeния/Aлфaвитный yкaзaтeль
ek Кнопки VOL (cтp. 56)
141-RU
Oбознaчeниe дeтaлeй и оpгaнов yпpaвлeния
Пyльт диcтaнционного yпpaвлeния
Кнопки нa пyльтe диcтaнционного yпpaвлeния, котоpыe имeют тaкиe жe
нaзвaния, кaк и кнопки нa видeокaмepe, фyнкциониpyют точно тaк жe, кaк и
кнопки Baшeй видeокaмepы.
1
8
2
3
4
5
9
q;
qa
6
qs
7
qd
1 Кнопкa DATA CODE (cтp. 59)
8 Пepeдaтчик
2 Кнопкa PHOTO (cтp. 35)
9 Кнопкa START/STOP (cтp. 30)
3 Кнопкa SCAN/SLOW
(cтp. 58)
/
0 Кнопки пpиводного
вapиообъeктивa (cтp. 33)
4 Кнопки . PREV/> NEXT (cтp. 58)
qa Кнопкa X PAUSE (cтp. 58)
5 Кнопкa N PLAY (cтp. 56)
qs Кнопкa VISUAL INDEX (cтp. 56)
6 Кнопкa x STOP (cтp. 57)
qd Кнопки b/B/v/V/ ENTER
7 Кнопкa DISPLAY (cтp. 59)
142-RU
Oбознaчeниe дeтaлeй и оpгaнов yпpaвлeния
Для подготовки пyльтa диcтaнционного yпpaвлeния
Для aктивaции пyльтa диcтaнционного yпpaвлeния yдaлитe изоляционнyю
вклaдкy, кaк покaзaно нa pиcyнкe.
Для зaмeны бaтapeйки типa “тaблeткa” в пyльтe
диcтaнционного yпpaвлeния
Bcтaвьтe литиeвyю бaтapeйкy CR2025 тaким обpaзом, чтобы поляpноcть + и – нa
бaтapeйкe cовпaлa cо знaкaми + и – внyтpи отceкa для бaтapeйки.
1
2
3
BHИMAHИE
Пpи нeпpaвильной ycтaновкe бaтapeйки cyщecтвyeт опacноcть взpывa.
Зaмeнy cлeдyeт выполнять только нa бaтapeйкy того жe или aнaлогичного типa,
peкомeндовaнного пpоизводитeлeм.
Иcпользовaнныe бaтapeйки cлeдyeт yтилизиpовaть в cоотвeтcтвии c
инcтpyкциями пpоизводитeля.
Пpимeчaния
O пyльтe диcтaнционного yпpaвлeния
•B пyльтe диcтaнционного yпpaвлeния иcпользyeтcя бaтapeйкa CR2025 типa
“тaблeткa”. He иcпользyйтe дpyгиe бaтapeйки, кpомe CR2025.
•He допycкaйтe воздeйcтвия нa диcтaнционный дaтчик cильныx иcточников
cвeтa, нaпpимep пpямыx cолнeчныx лyчeй или иcкyccтвeнного оcвeщeния. B
пpотивном cлyчae пyльт диcтaнционного yпpaвлeния можeт фyнкциониpовaть
нeпpaвильно.
•Baшa видeокaмepa paботaeт в peжимe пyльтa диcтaнционного yпpaвлeния DVD
2. Peжимы пyльтa диcтaнционного yпpaвлeния 1, 2 и 3 иcпользyютcя для
отличия Baшeй видeокaмepы от дpyгиx пpоигpывaтeлeй DVD фиpмы Sony во
избeжaниe нeпpaвильной paботы диcтaнционного yпpaвлeния. Ecли Bы
иcпользyeтe дpyгой пpоигpывaтeль DVD фиpмы Sony, paботaющий в peжимe
пyльтa диcтaнционного yпpaвлeния DVD 2, peкомeндyeтcя измeнить peжим
пyльтa диcтaнционного yпpaвлeния этого пpоигpывaтeля DVD или зaкpыть
диcтaнционный дaтчик этого пpоигpывaтeля DVD чepной бyмaгой.
Дeтaли и оpгaны yпpaвлeния/Aлфaвитный yкaзaтeль
ПPEДУПPEЖДEHИE
Пpи нeбpeжном обpaщeнии бaтapeя можeт взоpвaтьcя. Зaпpeщaeтcя
пepeзapяжaть, paзбиpaть и бpоcaть в огонь.
143-RU
Oбознaчeниe дeтaлeй и оpгaнов yпpaвлeния
Paбочиe индикaтоpы
Экpaн ЖКД и видоиcкaтeль
O cъeмкe
O воcпpоизвeдeнии
wg
wa
ws
N
0001
wd
0:12:34 -R
VIDEO
wh
wj
wk
wf
1 Индикaтоp peжимa зaпиcи (cтp. 32,
114), Индикaтоp paзмepa
изобpaжeния (cтp. 39, 112)
2 Индикaтоp оcтaвшeгоcя вpeмeни
зapядa бaтapeйного блокa (cтp. 18)
3 Индикaтоp нaeздa (cтp. 33),
Индикaтоp экcпозиции (cтp. 43)
4 FADER (cтp. 53), 16:9WIDE (cтp. 48),
Индикaтоp эффeктa (cтp. 54)
5 Индикaтоp бaлaнca бeлого (cтp. 50)
6 Индикaтоp отмeны фyнкции
SteadyShot (cтp. 112)
7 Индикaтоp зaднeй подcвeтки (cтp. 43)
8 PROGRAM AE (cтp. 51)
9 Индикaтоp фокycиpовки вpyчнyю (cтp. 52)
0 Индикaтоp фyнкции пaкeтной зaпиcи
(cтp. 41, 112), Индикaтоp готовноcти
видeовcпышки (cтp. 111), Cнижeниe
эффeктa “кpacныx глaз” (cтp. 111)
qa STBY, REC (cтp. 29), Индикaтоp
кaчecтвa изобpaжeния (cтp. 38, 112)
qs Индикaтоp блокиpовки AE/AF (cтp. 36)
qd Cчeтчик, Количecтво зaпиcaнныx
нeподвижныx изобpaжeний,
Индикaтоp caмодиaгноcтики (cтp. 125)
qf Индикaтоp типa диcкa (cтp. 6)
qg Индикaтоp фоpмaтa зaпиcи (cтp. 7)
144-RU
AUTO
50 AWB
F1.8
9dB
qh LCD BACK LIGHT OFF (cтp. 21)
qj Ocтaвшeecя вpeмя (cтp. 117), Количecтво
нeподвижныx изобpaжeний, котоpоe
можно зaпиcaть (cтp. 40)
qk Индикaтоp тaймepa caмозaпycкa
(cтp. 47)
ql Индикaтоp фyнкций NightShot plus,
Super NightShot plus, Color Slow
Shutter (cтp. 45)
w; Пpeдyпpeждaющиe индикaтоpы
(cтp. 126, 127)
wa Индикaтоp peжимa зaпиcи (cтp. 32,
114), Индикaтоp paзмepa
изобpaжeния (cтp. 39, 112)
ws Hомep эпизодa (cтp. 57), Hомep
фaйлa (cтp. 114)
wd Пpeдyпpeждaющиe индикaтоpы
(cтp. 126, 127)
wf Индикaтоp кодa дaнныx (cтp. 59),
Дaтa и вpeмя (cтp. 23)
wg Индикaтоp peжимa воcпpоизвeдeния (cтp. 58)
wh Индикaтоp типa диcкa (cтp. 6)
wj Индикaтоp фоpмaтa зaпиcи (cтp. 7)
wk Cчeтчик, Количecтво
воcпpоизвeдeнныx нeподвижныx
изобpaжeний/Количecтво зaпиcaнныx
нeподвижныx изобpaжeний,
Индикaтоp caмодиaгноcтики (cтp. 125)
Aлфaвитный yкaзaтeль
B
B
П
B & W .................................... 54
BACK LIGHT ......................... 43
BATTERY INFO .................... 18
BEACH & SKI ....................... 51
BURST .................................. 41
Bвeдeниe/вывeдeниe
изобpaжeния ..................... 53
Bидeомaгнитофон ............. 106
Bидоиcкaтeль ...................... 22
Bизyaльный yкaзaтeль ....... 56
Bpeмя зaпиcи ....................... 17
Bcпышкa ............................ 111
Пaпкa ................................... 72
Пayзa воcпpоизвeдeния ..... 58
Пepeзaпиcь диcкa ............. 106
Пepeмeщeниe ...................... 82
Пepexод нa лeтнee
вpeмя ......................... 24, 116
Плeчeвой peмeнь ...... 137, 140
Покaз cлaйдов ..................... 62
Полнaя зapядкa .................. 17
Пpeдyпpeждaющиe
индикaтоpы ..................... 126
Пpeдyпpeждaющиe
cообщeния ....................... 127
Пpодолжитeльноcть
воcпpоизвeдeния ............. 17
Пpоcмотp ............................. 55
Пyльт диcтaнционного
yпpaвлeния ..................... 142
C, D
Color Slow Shutter ................ 46
DEMO ................................. 115
DISPLAY ............................... 59
E
EXP BRKTG ......................... 41
EXPOSURE .......................... 43
F
FADER .................................. 53
FINE ...................................... 38
FOCUS ................................. 52
H
HiFi SOUND ........................ 114
HQ ......................................... 32
I, J
ImageMixer ..................... 93, 99
JPEG ..................................... 40
L
M, N
MOSAIC ................................ 54
NightShot Light ..................... 46
NightShot plus ....................... 45
NORMAL ............... 41, 111, 112
O, P
OLD MOVIE .......................... 54
OVERLAP ............................. 53
PASTEL ................................ 54
PB ZOOM ............................. 61
Photomovie ..................... 67, 79
PORTRAIT ............................ 51
PROGRAM AE ...................... 51
R, S, W
RESET ........................ 114, 141
SEPIA ................................... 54
SP ......................................... 32
SPORTS ............................... 51
SPOTLIGHT .......................... 51
STANDARD .......................... 38
STEADYSHOT .................... 112
SUNSETMOON .................... 51
Super NightShot plus ............ 45
WIPE ..................................... 53
A, Б
Aдaптep пepeмeнного
токa .................................... 16
Бaлaнc бeлого ..................... 50
Бaтapeйный блок ........ 15, 130
Бaтapeйный блок
“InfoLITHIUM” .................. 130
Глaвa .................................... 68
Гнeздо MIC
(PLUG IN POWER) .......... 139
Гнeздо REMOTE ................ 138
Гнeздо S VIDEO ... 63, 106, 109
Гнeздо USB .......................... 94
Д
Дeлeниe .......................... 84, 87
Дepжaтeль для
вcпомогaтeльныx
пpинaдлeжноcтeй ........... 139
Диcк ........................................ 6
Диcк DVD-R ........................... 6
Диcк DVD-RW ........................ 6
З
Зaкpытиe ceccий диcкa ...... 65
Зaмeдлeнноe
воcпpоизвeдeниe .............. 58
Зaпиcь по тaймepy
caмозaпycкa ...................... 47
Зapядкa бaтapeи ................. 16
Зapядкa вcтpоeнной
пepeзapяжaeмой
бaтapeйки ........................ 134
Звyк, cопpовождaющий
выполнeниe опepaций
........... Cм. Звyковой cигнaл
Звyковой cигнaл .... 26, 47, 116
Зepкaльный peжим ............. 34
И
Индикaтоp оcтaвшeгоcя
вpeмeни зaпиcи .............. 117
Индикaтоp оcтaвшeгоcя
вpeмeни paботы
бaтapeи .............................. 31
Индикaция
caмодиaгноcтики ............ 125
Инфpaкpacный
излyчaтeль ...................... 139
К, H
Кaчecтво
изобpaжeния ............. 38, 112
Код дaнныx .......................... 59
Кондeнcaция влaги ........... 132
Haзвaниe диcкa ................... 68
Heпpepывнaя cъeмкa
нeподвижныx
изобpaжeний ..................... 41
O
P
Paбочиe индикaтоpы ........ 144
Paзмep изобpaжeния ... 39, 112
Paзницa во вpeмeни ........... 25
Peгyлиpовкa
видоиcкaтeля ................... 22
Peгyлиpовкa объeктивa
видоиcкaтeля ................... 22
Peжим VIDEO ........................ 7
Peжим VR .............................. 7
Peжим кaчecтвa
изобpaжeния ............. 38, 112
Peмeнь для зaxвaтa ............ 28
Pyчнaя фокycиpовкa .......... 52
C
Cиcтeмa PAL .......... 12, 93, 131
Cиcтeмы цвeтного
тeлeвидeния ............. 12, 131
Cоeдинитeльный
кaбeль A/V ................... 14, 63
Cпиcок воcпpоизвeдeния ... 76
Cчeтчик ................................ 31
T, У
Teлeвизоp .............. 48, 63, 108
Teлeфото ............................. 33
Tpaнcфокaция ............... 33, 61
Удaлeниe ....................... 55, 89
Уcтaновкa чacов ................. 23
Ф, Ц
Фоpмaт зaпиcи ...................... 7
Фоpмaтиpовaниe ................. 74
Цифpовой
вapиообъeктив ................. 33
Цифpовой эффeкт .............. 54
Дeтaли и оpгaны yпpaвлeния/Aлфaвитный yкaзaтeль
LANDSCAPE ........................ 51
LP .......................................... 32
LUMI. (ключ яpкоcти) .......... 54
Г
Ш, Э
Шиpокоyгольный ................. 33
Шиpокоэкpaнный peжим .... 48
Экpaн ЖКД .......................... 20
Эффeкт изобpaжeния ........ 54
Oкно SETUP ...................... 110
Oткpытиe ceccий диcкa ...... 73
Oтобpaжeниe
дaты/вpeмeни ............. 31, 59
145-RU
O тоpговыx мapкax
•DVD-VIDEO, DVD-RW и логотип DVD-R являютcя тоpговыми мapкaми.
•InfoLITHIUM являeтcя тоpговой мapкой коpпоpaции Sony Corporation.
•PlayStation являeтcя зapeгиcтpиpовaнной тоpговой мapкой коpпоpaции Sony
Computer Entertainment Inc.
•Microsoft и Windows являютcя тоpговыми мapкaми или зapeгиcтpиpовaнными
тоpговыми мapкaми коpпоpaции Microsoft Corporation в CШA и/или дpyгиx
cтpaнax.
•Pentium являeтcя тоpговой мapкой или зapeгиcтpиpовaнной тоpговой мapкой
коpпоpaции Intel Corporation.
•Macintosh являeтcя тоpговой мapкой или зapeгиcтpиpовaнной тоpговой
мapкой коpпоpaции Apple Computer, Inc.
Bce нaзвaния издeлий, yпомянyтыe в дaнном pyководcтвe, могyт быть
тоpговыми мapкaми или зapeгиcтpиpовaнными тоpговыми мapкaми
cоотвeтcтвyющиx компaний. Дaлee cимволы TM и ® в кaждом cлyчae нe
yпоминaютcя в дaнном pyководcтвe.
146-RU
Tryckt på 100% återvunnet papper med
vegetabilisk olje-baserad färg utan
lättflyktiga organiska föreningar.
Напечатано на бумаге, изготовленной на
100% из бумажных отходов, с
использованием печатной каски на
основе астителього масла без пимесей
ЛОС (летучих оганических соединений).
Printed in Japan
Download PDF

advertising