Sony | DCR-DVD404E | Sony DCR-DVD405E Инструкция по эксплуатации

D:\____SONY_FOR_READING_450\___SERU\cover SERU\fm\01Comb00Cov_100_SERU.fm
2-661-364-71(1)
Bruksanvisning
SE
Руководство по эксплуатации
RU
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E
© 2006 Sony Corporation
DCR-DVD105E/DVD205E/DVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E
2-661-364-71(1)
01GB01REG.fm/ 2006. January. 20 am10:47/2
Läs det här först
Innan du använder enheten bör du läsa
igenom den här bruksanvisningen noga.
Förvara den sedan så att du i framtiden kan
använda den som referens.
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller fukt
eftersom det kan medföra risk för brand
eller elstötar.
VARNING
Byt bara ut batteriet mot ett batteri av angivna
typen. Annars finns det risk för brand eller
personskador.
Att observera för kunder l Europa
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Applicable Accessories: Fjärrkontroll
Att observera angående
användning
TÄNK PÅ ATT..!
Elektromagnetiska fälten med vissa
frekvenser kan påverka bilden och
ljud på den här digitala kameran.
Denna product har testats och befunnits
uppfylla kraven I EMC-direktivet angående
anvã ndning av anslutningskablar på under
3 meter.
Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism
gör att informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar bort
anslutningskabeln (USB-kabel eller liknande)
och sätter tillbaka den igen.
Videokameran levereras med två olika
bruksanvisningar.
– ”Bruksanvisning” (den här handboken)
– ”Förenklad guide” när du använder
videokameran med datorn ansluten (finns på den
medföljande CD-ROM-skivan)*
* DCR-DVD404E innehåller inte ”Förenklad
guide” eftersom den inte går att använda med
en datoranslutning.
Om skivorna som du kan använda i
videokameran
Du kan använda 8 cm DVD-R-skivor, 8 cm
DVD-RW-skivor och 8 cm DVD+RWskivor. Använd skivor med märkningen
nedan. Mer information finns på sidan 12.
2
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REG.fm/ 2006. January. 20 am10:47/3
Om de typer av ”Memory Stick” som du
kan använda i videokameran
Det finns två storlekar på ”Memory Stick”.
Du kan använda ”Memory Stick Duo” som
har märkts med
eller
(sid.127).
Sökare
LCD-skärm
”Memory Stick Duo” (den här storleken kan
användas med videokameran.)
Batteri
”Memory Stick”
(den här kan du inte använda i videokameran.)
• Du kan inte använda några andra typer av
minneskort än ”Memory Stick Duo”.
• ”Memory Stick PRO” och ”Memory Stick
PRO Duo” kan bara användas tillsammans
med ”Memory Stick PRO”-kompatibel
utrustning.
När du använder ett ”Memory Stick
Duo” med ”Memory Stick”-kompatibel
utrustning
Se till att du sätter i ”Memory Stick Duo” i
Memory Stick Duo-adaptern.
Memory Stick Duo-adapter
• Videokameran är inte vattentät och står
heller inte emot vattenstänk och damm.
Mer information finns i ”Underhåll och
försiktighetsåtgärder” (sid.131).
• Om du vill skydda skivor från att skadas
eller inspelade bilder från att försvinna, bör
du inte utföra följande när respektive
lampor för POWER-omkopplaren (sid.20)
eller ACCESS-lampan (sid.24) lyser:
– ta bort batteriet eller koppla bort
nätadaptern från videokameran.
– utsätta videokameran för stötar eller
vibrationer.
• Innan du ansluter videokameran till andra
enheter via en USB-kabel eller annan kabel,
bör du vara säker på att du har vänt
kontakten rätt. Om du trycker in kontakten
felvänd kan terminalen skadas eller så kan
det orsaka funktionsstörning hos
videokameran.
SE
Att observera angående
inställningsalternativ, LCD-skärm,
sökare och lins
Att observera angående användning av
videokameran
• Håll eller bär inte videokameran i följande delar.
• Ett inställningsalternativ som är nedtonat
är inte tillgängligt under de aktuella
inspelnings- eller
uppspelningsförhållandena.
• LCD-skärmen och sökaren är tillverkade
med avancerad högprecisionsteknik. Över
99,99 % av bildpunkterna är tillgängliga för
effektiv användning. Det kan dock
förekomma ett fåtal svarta och/eller ljusa
prickar (vita, röda, blåa, gröna) som
konstant visas på LCD-skärmen och i
sökaren. Detta är helt normalt.
3
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REG.fm/ 2006. January. 20 am10:47/4
Läs det här först (Fortsättning)
Om den här bruksanvisningen
Svart punkt
Vit, röd, blå eller
grön punkt
• Om LCD-skärmen, sökaren eller linsen
utsätts för direkt solljus under längre tid kan
fel uppstå. Var försiktig om du lägger ifrån
dig kameran nära ett fönster eller utomhus.
• Rikta inte kameran direkt mot solen. Det
kan leda till funktionsstörningar. Vill du ta
bilder av solen bör du bara göra det när
ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen
håller på att gå ned.
Om inspelning
• Innan du startar inspelningen bör du göra
en testinspelning för att kontrollera att bild
och ljud spelas in utan problem. Du kan inte
ta bort bilderna när du har spelat in dem på
en DVD-R. Testa i stället inspelningen på
en DVD-RW- eller DVD+RW-skiva
(sid.12).
• Du kan inte räkna med att få ersättning för
innehållet i en inspelning om du inte har
kunnat göra en inspelning eller uppspelning
på grund av att det var fel på videokameran,
lagringsmediet eller liknande.
• Tv-färgsystem varierar mellan olika länder
och regioner. För att kunna se
inspelningarna på en tv måste tv:n vara
PAL-systembaserad.
• Tv-program, filmer, videoband och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Om
du gör inspelningar som du inte har rätt att
göra kan det innebära att du bryter mot
upphovsrättslagarna. Du får inte kopiera
copyright-skyddad programvara med
videokameran.
• Bilderna på LCD-skärmen och i sökaren i
den här manualen är tagna med en
stillbildskamera. De kan se annorlunda ut än
hur du ser dem i verkligheten.
• Utförande och specifikationer för
inspelningsmedia och tillbehör kan ändras
utan föregående meddelande.
• Illustrationerna i den här bruksanvisningen
är baserade på modellen DCR-DVD405E.
• Skivorna i bruksanvisningen är 8 cm DVDskivor.
• Vilka funktioner som finns är beroende av
vilken skiva som används. Följande
markeringar används för olika DVD-format.
DVD
+RW
• Skärmmenyerna på respektive språk
används för att beskriva de olika
procedurerna. Om det behövs byter du språk
för skärmmenyerna innan du använder
videokameran (sid.77).
Om Carl Zeiss-linsen
Videokameran är utrustad med Carl Zeissoptik, en lins som utvecklats i samarbete med
Carl Zeiss i Tyskland och Sony Corporation.
Linsen ger oöverträffad bildkvalitet.
Den använder mätsystemet MTF* för
videokameror och har samma kvalitet som
en typisk Carl Zeiss-lins.
Dessutom är videokamerans lins T*ytbehandlad för att eliminera oönskade
reflektioner och återge färger med stor
precision.
* MTF står för Modulation Transfer
Function. Värdet visar hur mycket av ljuset
från motivet som kommer in genom linsen.
4
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REG.fm/ 2006. January. 20 am10:47/5
5
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGTOC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/6
Innehall
Njut av din DVD Handycam
Vad du kan göra med din DVD Handycam ............................................. 10
Välja skiva............................................................................................... 12
Använda din DVD Handycam ................................................................. 14
Komma igång
Steg 1: Kontrollera att du fått med alla tillbehör ...................................... 16
Steg 2: Ladda batteriet ........................................................................... 17
Steg 3: Slå på strömmen och hålla videokameran ................................. 20
Steg 4: Justera LCD-skärmen och sökaren ............................................ 21
Steg 5: Använda pekskärmen................................................................. 22
Steg 6: Ställa in datum och tid ................................................................ 23
Steg 7: Sätt in en skiva eller ”Memory Stick Duo”................................... 24
Steg 8: Välja bildproportioner (16:9 eller 4:3) för inspelningen .............. 27
Easy Handycam – använda videokameran med
automatiska inställningar
Använda Easy Handycam....................................................................... 29
Förenklad inspelning............................................................................... 30
Förenklad uppspelning............................................................................ 32
Förbereda skivan för uppspelning på en DVD-spelare (färdigställa) ...... 34
Inspelning/uppspelning
Inspelning................................................................................................ 36
Uppspelning ............................................................................................ 38
Funktioner för inspelning/uppspelning m.m. ........................................... 40
Inspelning
Använda zoomfunktionen
Spela in ljud med mer närvaro (5.1-kanals surroundinspelning)
Använda blixten
Inspelning i mörker (NightShot)
Ställa in exponeringen för motiv i motljus (BACK LIGHT)
Ställa in fokus för motiv som inte ligger i mitten av bilden
6
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGTOC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/7
Låsa exponeringen för det valda motivet
Spela in i spegelläge
Lägga till specialeffekter
Använda stativ
Fästa axelremmen
Uppspelning
Använda zoomning under uppspelning
Spela upp en serie stillbilder (bildspel)
Inspelning/uppspelning
Kontrollera batteriets tillstånd
Stänga av ljudsignalen som bekräftar olika åtgärder
Återställa inställningarna (RESET)
Namn på övriga delar och deras funktioner
Kontrollera/ta bort den senaste scenen (Granska/Granska ta bort)........44
Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning...............................45
Fjärrkontroll .............................................................................................47
Visa filmen på en tv .................................................................................48
Uppspelning på DVD-enheter
Göra skivan kompatibel med DVD-spelare eller
DVD-enheter (färdigställa).......................................................................50
Spela upp en skiva på DVD-spelare, m.m. .............................................54
Spela upp en skiva på en dator med DVD-enhet ....................................55
Använda den inspelade skivan (DVD-RW/DVD+RW)
Spela in ytterligare scener efter färdigställning .......................................57
Ta bort alla scener på skivan (formatera)................................................58
Använda inställningsalternativ
Använda inställningsalternativ.................................................................60
Inställnings-alternativ...............................................................................62
CAMERA SET....................................................................................64
Inställningar som justerar videokameran efter inspelningsförhållanden (EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT, med flera)
STILL SET .........................................................................................68
Inställningar för stillbilder (BURST/QUALITY/IMAGE SIZE, m.m.)
PICT.APPLI......................................................................................70
Specialeffekter för bildbehandling och ytterligare funktioner
för inspelning/uppspelning (PICT.EFFECT/D.EFFECT, m.m.)
7
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGTOC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/8
Innehall (Fortsättning)
MEDIA SET ......................................................................................... 72
Inställningar för skivor och ”Memory Stick Duo”
(FORMAT/FINALIZE/UNFINALIZE, m.m.)
STANDARD SET.............................................................................. 73
Inställningar när du spelar in på en skiva och andra grundläggande
inställningar (REC MODE/LCD/VF SET/USB SPEED, m.m.)
TIME/LANGU. ................................................................................. 77
(CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE, o.s.v.)
Anpassa den personliga menyn.............................................................. 78
Redigera med DVD Handycam
Kopiera stillbilder..................................................................................... 80
Ta bort stillbilder från ”Memory Stick Duo”.............................................. 82
Redigera originaldata.............................................................................. 83
Skapa en spellista................................................................................... 84
Spela upp en spelningslista .................................................................... 87
Kopiering, Utskrift
Kopiera till videobandspelare och DVD-enheter ..................................... 88
Spela in bilder från en tv eller videobandspelare/DVD-enhet
(DCR-DVD405E/DVD805E).................................................................... 90
Skriva ut inspelade stillbilder (PictBridge-kompatibel skrivare)
(DCR-DVD405E/DVD805E).................................................................... 92
Kontakter för anslutning av externa enheter ........................................... 94
Använda en dator (DCR-DVD405E/DVD805E)
Innan du använder ”Förenklad guide” på datorn..................................... 95
Installera program och ”Förenklad guide” ............................................... 97
Visa ”Förenklad guide”.......................................................................... 100
Felsökning
Felsökning............................................................................................. 101
Varningsindikatorer och meddelanden ................................................. 119
8
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGTOC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/9
Övrig information
Använda videokameran utomlands ......................................................124
Om skivan .............................................................................................126
Om ”Memory Stick” ...............................................................................127
Om “InfoLITHIUM”-batteriet...................................................................129
Underhåll och försiktighetsåtgärder.......................................................131
Tekniska data ........................................................................................135
Ordlista, Index
Ordlista ..................................................................................................137
Index......................................................................................................139
9
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB02DVD.fm/ 2006. January. 20 am10:47/10
Njut av din DVD Handycam
Vad du kan göra med din DVD Handycam
Din DVD Handycam spelar in bilddata på 8 cm DVD*.
Det är mer praktiskt än videoband och mycket mer mångsidigt.
Ta vackra bilder på ett enkelt sätt
Du behöver inte spola tillbaka för att börja
spela in (sid.30, 36)
De inspelade bilderna lagras på tomma områden på
skivan så att du inte riskerar att spela över viktiga
inspelningar av misstag.
Eftersom du inte behöver spola tillbaka innan du
börjar spela in, kan du ta bilder när du vill.
På en skiva kan du lagra både filmer och stillbilder.
• Stillbilder kan spelas in på skivan eller ett ”Memory Stick
Duo”.
Du hittar snabbt ett avsnitt med hjälp av
skärmen VISUAL INDEX. (sid.32, 38)
Med hjälp av skärmen VISUAL INDEX kan du
snabbt kontrollera innehållet på en skiva. Allt du
behöver göra är att peka på avsnittet som du vill visa.
Skivan slits inte ut oavsett hur många gånger du
spelar upp den. De värdefulla ögonblick du har
fångat in på skivan varar för evigt.
Spelar in bredbildsformat och 5.1-kanals
surroundljud (sid.27, 40)
Du kan spela in bredbilder av hög kvalitet på en bred LCDskärm som visar samma 16:9-vinkel som en bredbilds-tv.
Naturtroget 5.1-kanals ljud kan också spelas in direkt på
skivan.
* DVD (Digital Versatile Disc) är en optisk skiva med hög kapacitet.
10
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB02DVD.fm/ 2006. January. 20 am10:47/11
En inspelad skiva kan spelas upp på en mängd olika enheter
Du kan spela upp inspelade och färdigställda **-skivor på en
hem-DVD-apparat, DVD-spelare eller en DVD-enhet i en
dator som kan spela upp 8 cm skivor.
När skivan är färdig kan du skapa bildspel med stillbilder
och DVD-menyer så att du snabbt hittar de avsnitt som du
vill visa.
Njut av din DVD Handycam
Uppspelning på en DVD-spelare eller DVD-enhet
(sid.34, 50)
Uppspelning på en bredbilds-tv eller
hembioanläggning (sid.40, 48)
Bilder som har spelats in i bredbildsformat kan spelas upp
på en bredbilds-tv med fullständigt panorama. Skivor som
också har spelats in med 5.1-kanals surroundljud återskapar
ett komplett ljud på en hembioanläggning.
Ansluta en DVD Handycam till en dator
• Vissa modeller kanske inte kan anslutas till en dator.
Höghastighetsöverföring av bilder (sid.95)
Bilddata kan snabbt överföras till en dator utan att
spelas upp.
Datorer med Hi-Speed USB (USB 2.0) kan överföra
bilder ännu snabbare.
Redigera och kopiera med det medföljande
programmet (sid.95)
Med Picture Package, det program som medföljer din DVD
Handycam, kan du lägga till musik och effekter om du vill
skapa eget DVD-material. Det är mycket enkelt att kopiera
skivor så att du kan dela med dig av dina värdefulla
ögonblick till vänner och bekanta.
** Färdigställa: en process som gör det möjligt att spela upp inspelade DVD-skivor på en annan DVD-enhet
(se sidan 34 och 50).
11
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB02DVD.fm/ 2006. January. 20 am10:47/12
Välja skiva
Din DVD Handycam är kompatibel med 8 cm DVD-R-, DVD-RW- och DVD+RW-skivor.
Den kan inte användas tillsammans med 12 cm skivor.
Inspelningsformat för DVD-RW
När du använder en DVD-RW kan du välja inspelningsformat från VIDEO-läget eller VR-läget.
I den här handboken anges VIDEO-läget med
och VR-läget med
.
Ett inspelningsläge som är kompatibelt med de flesta DVD-enheter, speciellt när
skivan har färdigställts.
I VIDEO-läget kan bara den senaste bilden raderas.
Ett inspelningsformat som gör det möjligt att redigera med din DVD Handycam
(ta bort och ändra ordning på bilderna).
En färdigställd skiva kan spelas upp på DVD-enheter som stöder VR-läget*1.
Skivor och inspelningsformat
Följande skivformat finns
Ordlista (sid.137)
Siffrorna inom parentes ( ) anger sidnummer.
DVD-R
DVD-RW
DVD+RW
Skivtyper och symboler
Symboler i handboken
Filmer i både formatet 16:9 (wide) och 4:3
kan spelas in på samma skiva *2
(27)
z
z
z
–
Ta bort den senaste inspelningen direkt
(44)
–
z
z
z
Ta bort inspelningar fritt
(83)
–
–
z
–
Redigera inspelningar på videokameran
(83)
–
–
z
–
Använda en skiva upprepade gånger även
om skivan blivit full genom formatering*3
(58)
–
z
z
z
Spela upp inspelningar på andra DVDenheter om du färdigställer skivan
(34, 50)
z
z
*1z*1
z
Spela upp inspelningar på andra DVD(50)
enheter även om du inte färdigställer skivan
–
–
–
*3z*4
Skapa DVD-menyn när du färdigställer
skivan
z
z
–
z
(53)
1
* Läs bruksanvisningen till DVD-enheten om du vill ha information om huruvida den stöder VR-läget för
DVD-RW.
*2 Du kan spela in stillbilder på alla typer av skivor.
*3 Om du formaterar tas alla inspelningar bort och inspelningsmediet återgår till sitt ursprungliga tomma läge.
(sid.58) Även när du använder en ny skiva ska du formatera den med din DVD Handycam (sid.24).
*4 Du ska inte använda en DVD+RW innan du har färdigställt den på en dator, eftersom den då
kanske inte fungerar.
12
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB02DVD.fm/ 2006. January. 20 am10:47/13
Inspelningstid
Inspelningsläge
Inspelningstid
HQ (hög kvalitet)
ca 20 (18)
SP (standardläge)
ca 30 (18)
LP (longplayläge)
ca 60 (44)
Din DVD Handycam använder VBR-formatet
(Variable Bit Rate) för att automatiskt justera
kvaliteten så att den passar det inspelade avsnittet.
Den här tekniken gör att inspelningstiden för en
skiva skiftar.
En film som innehåller snabbrörliga och
komplicerade bilder spelas in med en högre
bithastighet och då minskar inspelningstiden.
VBR
Ordlista (sid.138)
• Inspelningstiden för filmen minskar när skivan också innehåller stillbilder.
Njut av din DVD Handycam
Inspelningstid per skivsida
Den lägsta inspelningstiden anges inom
parentes.
enhet: min.
Hur skivan ska användas
Om du vill säkerställa hållbarheten för en inspelning/uppspelning bör du använda Sony-skivor
eller skivor med markeringen
* (for VIDEO CAMERA) till din DVD Handycam.
• Om du använder andra typer av skivor kan inspelningen/uppspelningen bli sämre eller så kanske du inte
kan ta ut skivan från din DVD Handycam.
* Beroende på inköpsstället har skivan markeringen
.
Använda dubbelsidiga skivor
Du kan spela in på båda sidorna av en dubbelsidig skiva.
Spela in på A-sidan
Sätt i skivan i din DVD Handycam med sidan med symbolen
klickar till.
symbol
i mitten riktad utåt tills det
Placera symbolen
riktad utåt.
Inspelningen görs på
baksidan.
• Var försiktig när du använder en dubbelsidig skiva så att du inte kladdar ned ytan med fingeravtryck.
• När en dubbelsidig skiva används i din DVD Handycam, utförs inspelning/uppspelning bara på en sida åt
gången. Du kan inte växla för att spela in eller spela upp på den andra sidan medan skivan sitter i din DVD
Handycam. När inspelningen/uppspelningen på den ena sidan är klar, tar du ut skivan och vänder på den så
att du kan utnyttja den andra sidan.
• Du kan utföra följande åtgärder på vardera sidan på en dubbelsidig skiva.
– Färdigställa (sid.50)
– Ta bort färdigställning (DVD-RW: VIDEO-läge) (sid.57)
– Formatera (sid.58)
13
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB02DVD.fm/ 2006. January. 20 am10:47/14
Använda din DVD Handycam
1Förbereda
(Se sidan 16 till och
med 27.)
Välj den skiva som passar bäst.
Upprepad användning av en skiva
Spara inspelade
bilder
Använda en
skiva upprepade
gånger
Vad vill du göra efter
inspelningen?
Ta bort och redigera
bilder i din DVD
Handycam
Spela upp
skivor på olika
DVD-enheter
Skivan kan spelas
upp på olika DVDenheter
Skivan kan spelas
upp även utan att den
har färdigställts
* Välj läge på din DVD
Handycam och format
(sid.24).
2Ta bilder, ta bort
och redigera
(Se sidorna 30, 36, 44
och 83.)
Du kan inte ta
bort en
inspelad bild.
Du kan när som helst
ta bort eller redigera
en inspelad bild
(sid.83).
Du kan bara ta bort
bilderna direkt efter att
du spelat in dem
(sid.44).
3Visa på din DVD Handycam
(Se sidorna 32 och 38)
Du kan också ansluta den till en tv där du kan
visa bilderna (sid.48).
Fortsätter på höger sida
14
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB02DVD.fm/ 2006. January. 20 am10:47/15
4Visa på en annan DVD-enhet
Om du vill visa en skiva som har spelats in på din DVD Handycam på andra DVDenheter, måste du först färdigställa den.
DVD-enhet/
DVD-spelare
DVD-enhet
Njut av din DVD Handycam
(Se sidorna 50 och 54.)
• Ju mindre inspelat material det finns på en skiva, desto längre tid tar det att färdigställa den.
Hur en färdigställd skiva fungerar beror på skivtypen.
Liksom med kommersiella
DVD-skivor kan den här
skivan spelas upp på de
flesta DVD-enheter när den
har färdigställts.
Skivan kan spelas upp på en
enhet som är kompatibel
med DVD-RW VR-läget.
Det går inte att lägga till
fler inspelningar, även om
det finns utrymme kvar.
Om du tar bort färdigställningen kan du lägga till
fler inspelningar (sid.57).
Du kan lägga till
inspelningar utan
färdigställning.
Skivan kan spelas upp utan färdigställning.
Färdigställning krävs emellertid i vissa fall.
Mer information finns på sidan 50.
Uppspelningskompatibilitet
Det är inte säkert att det går att spela upp på alla DVD-enheter. Mer information finns i
bruksanvisningen till DVD-enheten eller hos återförsäljaren.
15
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/16
Komma igång
Steg 1: Kontrollera att du fått med alla tillbehör
Kontrollera att du har följande tillbehör
som medföljer videokameran.
Siffran inom parentes anger hur många av
respektive tillbehör som medföljer.
• Skivor och ”Memory Stick Duo” ingår inte.
Uppladdningsbart batteri NP-FP60(1)
(sid.18)
Nätadapter (1) (sid.17)
Rengöringsduk (1)
CD-ROM-skiva med
”Picture Package Ver.1.8.1” (1)
(sid.95) (För DCR-DVD405E/DVD805E)
Nätkabel (1) (sid.17)
CD-ROM-skiva med ”Nero Express 6” (1)
(sid.95) (För DCR-DVD404E)
Du använder det här programmet när du
kopierar en skiva som har spelats in med
videokameran på en 12 cm DVD.
Bruksanvisning (den bruksanvisning du
läser just nu) (1)
A/V-kabel (1) (sid.48, 88, 90, 94)
USB-kabel (1) (sid.92, 94)
(För DCR-DVD405E/DVD805E)
Trådlös fjärrkontroll (1) (sid.47)
Ett litiumbatteri av knappcellstyp är redan
installerat i videokameran.
16
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/17
Steg 2: Ladda batteriet
Du kan ladda “InfoLITHIUM”-batteriet
genom att ansluta batteriet (P-serien)
(sid.129) till videokameran.
pilens riktning för att ställa in den
på OFF (CHG)
(standardinställningen).
POWERomkopplare
Komma igång
• Du kan inte använda ett NP-FP30-batteri
tillsammans med videokameran. (Modellnumret
finns på batteriets motsatta sida.) Om du tar i för
mycket när du installerar batteriet kanske
videokameran inte fungerar som den ska.
Batteriets kapacitet kan minska eller så kan det
bli svårt att ta ur batteriet.
2 Skjut POWER-omkopplaren i
CHG-lampa
DC IN-kontakt
3 Anslut nätadaptern till DC IN-
Batteri
kontakten på videokameran.
Kontaktskydd
Nätadapter
Likströmskontakt (DC)
Öppna kontaktskyddet och anslut till
nätadaptern.
Passa in
markeringen v på
likströmskontakten
mot markeringen v
på videokameran.
Nätkabel
Till vägguttaget
1 Skjut batteriet i pilens riktning tills
Kontaktskydd
det klickar till.
4 Anslut nätadaptern till ett
vägguttag med nätkabeln.
CHG-lampan (uppladdning) tänds och
laddningen börjar.
17
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/18
Steg 2: Ladda batteriet (Fortsättning)
Inspelningstid
5 CHG-lampan (uppladdning) släcks
när batteriet är helt laddat. Koppla
loss nätadaptern från DC INkontakten på videokameran.
• Håll i både videokameran och
likströmskontakten när du kopplar från
nätadaptern.
Ta bort batteriet
Skjut POWER-omkopplaren till OFF
(CHG). Skjut BATT-spaken
(batterispärrspaken) och ta bort batteriet.
BATT-spak
(batterispärrspak)
• När du tar bort batteriet måste du se till att ingen av
lamporna för POWER-omkopplaren (sid.20) lyser.
Förvaring av batteriet
Töm batteriet helt och hållet om du inte ska
använda det på länge (sid.129).
Använda extern strömförsörjning
Anslut på samma sätt som när du laddar
batteriet. I det här fallet laddas inte batteriet ur.
Uppladdningstid (fulladdning)
Ungefärlig tid (antal min.) som krävs för att
fulladda ett helt tomt batteri.
Batteri
NP-FP50
NP-FP60 (medföljer)
NP-FP70
NP-FP71
NP-FP90
Uppladdningstid
125
135
155
170
220
Ungefärlig tid som du har till förfogande
(antal min.) när du använder ett fulladdat
batteri.
Batteri
Oavbruten
Typisk
inspelningstid inspelningstid*
NP-FP50
055
060
060
025
030
030
NP-FP60
(medföljer)
085
090
095
040
045
045
NP-FP70
125
135
140
060
065
070
NP-FP71
145
155
160
070
075
080
NP-FP90
230
250
255
115
125
125
* Typisk inspelningstid visar tiden när du upprepar
start/stopp under inspelning, slår av/på strömmen
och utför zoomning.
• Tiderna som visas varierar utifrån följande
förhållanden.
– Övre raden: Med LCD-skärmen
bakgrundsbelyst.
– Mellersta raden: Med LCD-skärmens
bakgrundsbelysning avstängd.
– Undre raden: Inspelningstid när du spelar in
med sökaren och LCD-panelen är stängd.
Uppspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande
(antal min.) när du använder ett fulladdat
batteri.
Batteri
NP-FP50
NP-FP60
(medföljer)
NP-FP70
NP-FP71
NP-FP90
LCD-skärmen
öppen*
LCD-skärmen
stängd
090
110
110
120
200
235
235
280
345
415
* Med LCD-skärmen bakgrundsbelyst.
18
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/19
Komma igång
Om batteriet
• Innan du byter batteri skjuter du POWERomkopplaren till OFF (CHG).
• CHG-lampan (uppladdning) blinkar under
laddningen, i annat fall visas inte BATTERY
INFO (sid.43) på rätt sätt under följande
förhållanden.
– Batteriet är inte korrekt isatt.
– Batteriet är skadat.
– Batteriet är helt urladdat. (Enbart för
BATTERY INFO.)
• Strömförsörjningen sker inte från batteriet så
länge nätadaptern är ansluten till DC INkontakten på videokameran, även om nätkabeln
inte är ansluten till vägguttaget.
• Vi rekommenderar att du använder ett batteri av
typen NP-FP70, NP-FP71 eller NP-FP90 när du
ansluter videobelysning (tillval).
Om laddningstid/inspelningstid/
uppspelningstid
• Tiderna är uppmätta vid en kameratemperatur på
25 °C. (10–30°C rekommenderas.)
• Tillgänglig inspelnings- och uppspelningstid blir
kortare om du använder videokameran där det är
kallt.
• Tillgänglig inspelnings- och uppspelningstid kan
bli kortare beroende på under vilka förhållanden
som du använder videokameran.
Om nätadaptern
• Anslut nätadaptern till ett lättåtkomligt
vägguttag. Om det uppstår problem när du
använder adaptern måste du omedelbart slå av
strömmen genom att koppla bort kontakten från
vägguttaget.
• Placera inte nätadaptern i trånga utrymmen, t.ex.
mellan en möbel och väggen.
• Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt (DC)
eller batteriterminalen med något metallföremål.
Det kan orsaka funktionsstörningar.
VARNING!
• Apparaten kopplas inte från nätströmmen så
länge den är ansluten till vägguttaget, även om
själva apparaten har stängts av.
19
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/20
Steg 3: Slå på strömmen och hålla videokameran
När du vill börja spela in skjuter du POWERomkopplaren för att tända motsvarande
lampa.
När du använder videokameran första
gången visas skärmen [CLOCK SET]
(sid.23).
2 Håll videokameran på rätt sätt.
POWER-omkopplare
Linsskydd
3 Ta ett stadigt tag om kameran och
spänn sedan fast remmen.
1 Sätt på strömmen genom att skjuta
POWER-omkopplaren i pilens
riktning samtidigt som du trycker
på den gröna knappen i mitten.
När du spelar in byter du läge genom att
skjuta POWER-omkopplaren i pilens
riktning tills rätt lampa tänds.
Grön knapp
Stänga av strömmen
Skjut POWER-omkopplaren till OFF
(CHG).
• Vid leverans är strömmen inställd för att slås av
automatiskt om du låter videokameran stå
oanvänd under ungefär fem minuter. Det är en
funktion för att spara batteriet. ([A.SHUT OFF],
sid.76).
(film): för filminspelning
(stillbilder): Spela in stillbilder.
• När du sätter på videokameran öppnas
linsskyddet automatiskt.
• När du har ställt in datum och tid ([CLOCK SET],
sid.23), kommer aktuellt datum och aktuell tid
under ett par sekunder att visas på LCD-skärmen
nästa gång du sätter på videokameran.
20
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/21
Steg 4: Justera LCD-skärmen och sökaren
LCD-skärmen
Sökaren
2 Högst 180
grader
Du kan visa bilder med sökaren när LCDskärmen är stängd för att spara på batteriet
eller när bilden på LCD-skärmen är dålig.
Sökare
DISP/BATT INFO
Komma igång
Öppna LCD-skärmen 90 grader mot
videokameran (1) och vrid den sedan till
den vinkel som bäst passar för inspelning
eller uppspelning (2).
Sökarens lins och
justeringsspak
2 Högst 90
grader
1 90 grader mot
videokameran
• Se upp så att du inte råkar trycka på knapparna på
LCD-skärmens ram när du öppnar eller ställer in
LCD-skärmen.
• Om du öppnar LCD-skärmen 90 grader mot
videokameran och sedan vrider den 180 grader
mot linssidan, kan du stänga den med LCDskärmen riktad utåt. Det är ett praktiskt läge vid
uppspelning.
Lyft sökaren och flytta
den tills bilden är tydlig.
• Du kan ställa in ljusstyrkan för sökarens
bakgrundsbelysning genom att välja [LCD/VF
SET] - [VF B.LIGHT] (sid.74). Den inspelade
bilden påverkas inte av inställningen.
• Du kan ställa in [FADER] och [EXPOSURE]
medan du tittar genom sökaren (sid.65, 71).
Stänga av LCD-skärmens
bakgrundsbelysning så att batteriet
räcker längre
Tryck på och håll ned DISP/BATT INFO
under ett par sekunder tills
visas.
Den här inställningen är användbar när du
använder videokameran där det är ljust eller
när du vill spara batteri. Den inställning du
gör här påverkar inte det du spelar in. Avbryt
genom att trycka på och hålla ned DISP/
BATT INFO tills
inte visas längre.
• Hur du gör för att ställa in LCD-skärmens
ljusstyrka beskrivs under [LCD/VF SET] – [LCD
BRIGHT] (sid.74).
21
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/22
Steg 5: Använda pekskärmen
Du kan spela upp inspelade bilder (sid.32,
38) eller ändra inställningarna (sid.60) med
hjälp av pekskärmen.
Peka på de knappar som visas på skärmen.
Ändra språkinställningen
Du kan byta språk för menyerna och de
meddelanden som visas på skärmen. Välj
språk för menyerna under [LANGUAGE] på
TIME/LANGU. (sid.77).
Stöd LCD-skärmen genom att hålla
vänster hand bakom den. Sedan
pekar du på de knappar som visas på
skärmen.
Peka på knappen
på LCD-skärmen.
DISP/BATT INFO
• Utför samma procedurer som beskrivits ovan när
du trycker på knapparna på LCD-skärmens ram.
• Se upp så att du inte av misstag trycker på någon
av knapparna på LCD-skärmens ram när du
använder pekskärmen.
• Om knapparna på pekskärmen inte fungerar
justerar du LCD-skärmen. (CALIBRATION)
(sid.132)
Dölja skärmindikatorerna
Tryck på DISP/BATT INFO när du vill dölja
eller visa skärmindikatorerna (räkneverket,
m.m.).
22
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/23
Steg 6: Ställa in datum och tid
4 Välj önskat geografiskt område
med
.
/
och peka sedan på
Komma igång
Innan du använder videokameran för första
gången bör du ställa in datum och tid. Om du
inte ställer in datum och tid, visas skärmen
[CLOCK SET] varje gång som du sätter på
videokameran eller skjuter POWERomkopplaren.
• Om du inte använder videokameran under cirka
tre månader, laddas det inbyggda
laddningsbara batteriet ur och inställningarna för
datum och tid kan tas bort från minnet. I så fall
laddar du det laddningsbara batteriet och ställer
in datum och tid på nytt (sid.133).
5 Ställ in [SUMMERTIME] på [ON]
POWER-omkopplare
med
/
om det behövs och
peka sedan på
.
6 Ställ in [Y] (år) med
peka sedan på
/
och
.
Fortsätt med steg 4 om du ställer in klockan
för första gången.
1 Peka på
• Du kan ställa in vilket år som helst, fram till
år 2079.
t [SETUP].
7 Ställ in [M] (månad), [D] (dag),
timme och minut och peka sedan
på
.
Klockan startar.
2 Välj
(TIME/LANGU.) med
och peka sedan på
.
3 Välj [CLOCK SET] med
och peka sedan på
/
• Se sidan sidan 125 om du behöver information
om ”världstidsskillnader”.
• Inspelningsdatumet och -tiden visas inte under
inspelningen, men spelas automatiskt in på skivan
och du kan kontrollera dem under uppspelningen
([DATA CODE], sid. 74).
/
.
23
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/24
Steg 7: Sätt in en skiva eller ”Memory Stick Duo”
Sätta i en skiva
För att spela in behöver du en ny 8 cm
DVD-R-, DVD-RW- eller DVD+RW-skiva
(sid.12).
Skivluckans
OPENomkopplare
Läshuvud
• Ta först bort damm och fingeravtryck från
skivan. Använd trasan som medföljer
videokameran (sid.126).
ACCESS-lampa (skiva)
POWER-omkopplare
När skivluckan
öppnas en aning
öppnar du den
helt.
• Var noggrann med att inte hindra skivluckans
rörelse med handen eller något föremål när du
öppnar eller stänger den. Flytta remmen till
videokamerans undersida och öppna eller stäng
skivluckan.
• Om remmen fastnar när du stänger skivluckan
kanske inte videokameran fungerar som den ska.
1 Kontrollera att videokameran är
påslagen.
• Du kan ta ut skivan så länge videokameran är
ansluten till en spänningskälla även om den
är avstängd. Däremot startar inte
skividentifieringen (steg 4).
3 Sätt i skivan med inspelningssidan
vänd inåt mot videokameran och
tryck mitt på skivan tills den klickar
på plats.
2 Skjut skivluckans OPENomkopplare i pilens riktning
(OPEN B).
[PREPARING TO OPEN] visas på LCDskärmen. Sedan hörs öppningsmelodin
en gång och videokameran piper.
När pipet har tystnat öppnas skivluckan
en aning automatiskt.
Sätt i skivan med etikettsidan
utåt om den är enkelsidig.
• Vidrör inte skivans inspelningssida eller
läshuvudet (sid.133).Var försiktig när du använder
en dubbelsidig skiva så att du inte kladdar ned ytan
med fingeravtryck.
• Om du stänger skivluckan med skivan felaktigt isatt
kanske inte videokameran fungerar som den ska.
24
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/25
4 Stäng skivluckan.
6 Bestäm bildproportioner för
inspelningen ([16:9 WIDE] [4:3]) för
DVD+RW och peka sedan på
.
FORMAT :
xDVD-R
Du kan börja spela in direkt när [DISC
ACCESS] försvinner från LCDskärmen. Du behöver inte följa stegen
efter steg 5.
xDVD-RW
Välj inspelningsformat och formatera
skivan. Fortsätt till steg 5.
xDVD+RW
Bestäm bildproportioner för
inspelningen och formatera sedan skivan.
Fortsätt till steg 6.
• I Easy Handycam-läge (sid.29) visas [Format
the disc? If not, remove the disc.] (Vill du
formatera skivan? Om du inte gör det måste
den tas ut). Peka på
och fortsätt sedan
till steg 8.
5 Välj inspelningsformat för en
DVD-RW och peka på
sedan till steg 7.
FORMAT :
. Fortsätt
16:9
WIDE
4:3
OK
x16:9 WIDE
Du kan spela in högupplösta bilder med
bredbildsvisning. Om du tänker visa
bilderna på en bredbilds-tv bör du spela
in i läget [16:9 WIDE].
x4:3
Du kan spela upp bilderna på en tv med
formatet 4:3.
7 Peka på [YES] t [YES].
8 Peka på
när [Completed.]
visas.
När formateringen är klar kan du börja
spela in på DVD-RW- eller DVD+RWskiva.
• Ta inte ut batteriet och koppla inte från
nätadaptern under formateringen.
VIDEO
Can playback on
various DVD devices.
Cannot edit in Camcorder
VIDEO
16:9 WIDE
Select aspect ratio of
movie to be recorded.
Format again to change.
Komma igång
Skärmen [DISC ACCESS] visas.
Det kan ta en stund att identifiera skivan.
Det beror på skivans typ och skick.
VR
OK
Ta ut skivan
xVIDEO-läge
Du kan spela upp skivan på de flesta
DVD-enheter om du färdigställer den.
xVR-läge
Du kan redigera, ta bort bilder och dela
upp filmer med videokameran (sid.83).
Skivan kan emellertid bara spelas upp på
DVD-enheter som har stöd för VR-läge
när du har färdigställt den.
Utför steg 1 och 2 för att öppna skivluckan
och ta ut skivan.
• Utsätt inte videokameran för stötar eller
skakningar medan ACCESS-lampan lyser eller
blinkar eller när [DISC ACCESS] eller
[PREPARING TO OPEN] visas på LCDskärmen.
• Det kan ta en stund att ta ut skivan. Det beror på
skivans skick och det inspelade materialet.
• Det kan ta upp till tio minuter att ta ut en skiva
om den har skadats eller har kladdats ned med
fingeravtryck eller annat. I så fall kan skivan
skadas.
25
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/26
Steg 7: Sätt in en skiva eller ”Memory Stick Duo” (Fortsättning)
• När videokameran har identifierat skivan visas
skivinformation, t.ex. vilket datum den började
användas och information om tidigare inspelade
områden, i ungefär 8 sekunder. Informationen om
tidigare inspelade områden kanske inte visas
korrekt. Det beror på skivans skick.
• Om du vill ta bort allt inspelat material från en
DVD-RW- eller DVD+RW-skiva för att använda
den igen och spela in nytt material läser du ”Ta
bort alla scener på skivan (formatera)” på sidan
58.
3 Sätt i ”Memory Stick Duo” i
Memory Stick Duo-facket i rätt
riktning tills det klickar på plats.
Sätta in ”Memory Stick Duo”
Du kan bara använda ett ”Memory Stick
Duo” som markeras med
eller
(sid.127).
• Antalet bilder du kan spela in varierar beroende
på bildkvalitet och bildstorlek. Mer information
finns i sidan 69.
1 Lyft sökaren.
2 Öppna skyddet till Memory Stick
ACCESS-lampa
(”Memory Stick Duo”)
• Om du tvingar in ett felvänt ”Memory Stick
Duo” i facket finns det risk för att Memory
Stick Duo-facket eller bildinformationen
skadas.
4 Stäng Memory Stick Duo-facket
och sänk sökaren.
Duo.
Mata ut ”Memory Stick Duo”
Skydd för
Memory Stick
Duo
Tryck försiktigt in ”Memory Stick Duo” efter
steg 1 och 2.
• När ACCESS-lampan lyser eller blinkar skriver
eller läser videokameran information. Då måste
du vara extra försiktig så att du inte skakar eller
stöter till videokameran. Du får inte heller stänga
av den, mata ut ”Memory Stick Duo,” eller ta bort
batteriet. Du riskerar i så fall att bildinformationen
skadas.
• Se till att ”Memory Stick Duo” inte hoppar upp
och faller ut när du sätter i och tar ut det ur
videokameran.
26
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/27
Steg 8: Välja bildproportioner (16:9 eller 4:3) för
inspelningen
Genom att spela in i läget 16:9 (wide-läge)
kan du få bredbildsvisning med högupplösta
bilder.
• Om du tänker visa bilderna på en bredbilds-tv
rekommenderas du att spela in i läget 16:9 (wide).
WIDE SELECT
Filmer
Komma igång
POWER-omkopplare
* När du visar bilderna på LCD-skärmen. Det
är möjligt att bilderna ser annorlunda ut
jämfört med hur de ser ut i sökaren.
• Det går inte att ändra bildformatet i följande
fall:
– när du använder en DVD+RW-skiva
– när du spelar in filmer
– när [D.EFFECT] har ställts in på [OLD
MOVIE] (sid.71)
• Skillnaderna i visningsvinkel mellan
16:9(wide) och 4:3 beror på zoomläget.
• Tillgänglig inspelningstid blir kortare under
följande förhållanden.
– när du växlar mellan 16:9 (wide) och 4:3
när du spelar in på en DVD-R- eller DVDRW-skiva (VIDEO-läge).
– när du byter [REC MODE] (sid.73) eller
då en DVD-R-, DVD-RW- (VIDEO-läget)
eller DVD+RW-skiva har satts in med
inställningen 4:3.
Spela upp bilder efter att videokameran
anslutits till en tv
1 Skjut POWER-omkopplaren i
pilens riktning när du vill tända
lampan
(film).
Ställ in [TV TYPE] på [16:9] eller [4:3]
beroende på tv:n (16:9/4:3) (sid.48).
• När du visar bilder i läget 16:9 (wide) med [TV
TYPE] ställt på [4:3] kan vissa motiv göra bilden
oskarp.
Spela upp bilderna på en DVD-enhet
eller en DVD-spelare
Hur bilderna visas på tv-skärmen kan variera
på grund av enheten. Mer information finns
i bruksanvisningen för enheten som du
använder.
2 Välj önskade skärmproportioner
genom att trycka flera gånger på
WIDE SELECT.
16:9 (wide)*
4:3*
27
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am10:47/28
Steg 8: Välja bildproportioner (16:9 eller 4:3) för inspelningen (Fortsättning)
Stillbilder
1 Tänd lampan
(stillbild) genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt.
Bildens proportioner ändras till 4:3.
2 Välj inspelningsmedia för
stillbilderna.
1 Peka på
t [STILL MEDIA].
2 Välj inspelningsmedia för stillbilder och
peka på
.
• Standardinställningen är
[MEMORY STICK].
3 Välj inställning genom att trycka på
WIDE SELECT flera gånger.
• Stillbildstorleken är [
2.3M] (
) när 16:9
(wide) är inställt och högst [3.0M] (
) när 4:3
är inställt.
• Antalet stillbilder som kan spelas in varierar
beroende på bildkvalitet och bildstorlek. Mer
information finns i sid.69.
28
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/29
Easy Handycam – använda videokameran med automatiska inställningar
Använda Easy Handycam
Easy Handycam är ett läge där nästan alla
inställningar görs automatiskt när du har tryckt på
EASY-knappen. Videokameran utför de olika
inställningarna som behövs automatiskt, så du
behöver inte göra dem själv. Eftersom bara de
grundläggande funktionerna blir tillgängliga
samtidigt som skärmen blir mer lättläst genom att
teckenstorleken ökar kan även förstagångsanvändare
använda kameran utan besvär.
EASY-knapp
Peka på [SETUP] så att de tillgängliga inställningsalternativen visas.
Mer information om inställningar finns i sidan 60.
• Nästan alla inställningsalternativ får automatiskt inställningarna för Easy Handycam-läget.
•
visas inte i Easy Handycam-läget.
• Om du vill ställa in inställningar som att fokusera manuellt och lägga på specialeffekter, avbryter du
Easy Handycam-läget.
Ogiltiga knappar i Easy Handycam-läget
Du kan inte använda följande knappar eller funktioner eftersom de ställs in automatiskt. Om
du väljer ett ogiltigt alternativ visas [Invalid during Easy Handycam operation].
• BACK LIGHT (sid.41)
• Tryck på och håll ned DISP BATT/INFO (sid.43)
• Granska/granska ta bort (sid.44)
Easy Handycam – använda videokameran med automatiska
Inställningar för videokameran i Easy Handycam-läge
Avbryta Easy Handycam
Tryck på EASY igen.
försvinner från skärmen.
• Om du stänger av strömmen utan att avbryta Easy Handycam-läget kommer Easy Handycam-läget att
vara aktivt automatiskt nästa gång du slår på videokameran.
Försök nu spela in
sidan 30
Utför förberedelserna som beskrivs i steg 1 till 8 (sid.16 till 27) innan du använder videokameran.
• När du sätter i en ny DVD-RW-skiva är den formaterad för VIDEO-läge.
• När du använder en DVD-RW-skiva som formaterats för VR-läge går det inte att använda
redigeringsfunktionen på videokameran (sid.83).
Om du inte tänker använda Easy Handycam-läget går du till sidan 36.
29
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/30
Förenklad inspelning
Skjut POWERomkopplaren i pilens
riktning samtidigt som du
trycker på den gröna
knappen när POWERomkopplaren är i läget
OFF (CHG).
Spela in filmer
för inspelning av stillbilder
Filmer
1 Tänd lampan
(film) genom att skjuta POWER-omkopplaren A i pilens
riktning.
2 Tryck på START/STOP B (eller C).
• Standardinställningen är [SP] (sid.73).
REC
[STBY]
[REC]
Stoppa inspelningen genom att trycka på START/STOP igen.
Spela in nästa bilder
Utför steg 2.
• Du kan fortsätta spela in så länge du inte har färdigställt skivan (sid.50) och det finns utrymme kvar på den när:
– du stänger av strömmen och slår på den igen
– du tar ut skivan ur videokameran och sätter in den igen.
30
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/31
Innan du använder Easy Handycam-läget
Sätt på videokameran och tryck på EASY så att den ställs in på Easy
Handycam-läget (sid.29).
[Easy Handycam operation ON.] visas och därefter visas
på LCD-skärmen.
1 Tänd lampan
(stillbild) genom att skjuta POWER-omkopplaren A i pilens
riktning.
2 Välj var stillbilderna ska spelas in.
1 Peka på [SETUP] t [STILL MEDIA].
2 Välj media för inspelning av stillbilder och peka sedan på
.
Inspelningsskärmen visas igen med det valda mediet högst upp till höger.
1
Antal stillbilder som
kan spelas in och
inspelningsmedia
2
Easy Handycam – använda videokameran med automatiska
Stillbilder
• Standardinställningen är [MEMORY STICK].
3 Ställ in fokus A genom att hålla PHOTO D lätt intryckt. Tryck sedan in knappen
helt B.
• Standardinställningen är [FINE] (sid.69).
Blinkar bTänds
Ett ljud från slutaren hörs. När
slocknar har bilden spelats in.
31
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/32
Förenklad uppspelning
Skjut POWER-omkopplaren i
pilens riktning samtidigt som
du trycker på den gröna
knappen när POWERomkopplaren är i läget OFF
(CHG).
1 Tryck på
PLAY/EDIT A (eller B)
Skärmen VISUAL INDEX visas på LCD-skärmen.
Skivtyp
DVD-RWinspelningsformat
Föregående
Sex bilder
Nästa
Sex bilder
Visas med bilden på varje sida
av fliken som spelades upp/in
senast.
Återgår till
inspelningsskärmen
1 Fliken
2 Fliken
3 Fliken
1
2
3
: Visar filmerna.
: Visar stillbilderna på skivan.
: Visar stillbilderna på ”Memory Stick Duo.”
• Det kan ta en stund innan skärmen VISUAL INDEX visas.
• Välj fliken
om du vill spela upp de fem första sekunderna från filmklippen på skärmen VISUAL
INDEX.
2 Börja spela upp.
Filmer
Peka på fliken
så att filmen börjar spelas upp.
Växlar mellan
uppspelning och
paus när du pekar
Scenens början/
föregående scen
Stopp (gå till skärmen
VISUAL INDEX)
Nästa scen
Inspelningsdat
um/-tid
Framåt/bakåt
32
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/33
Innan du använder Easy Handycam-läget
Sätt på videokameran och tryck på EASY så att den ställs in på Easy
Handycam-läget (sid.29).
[Easy Handycam operation ON.] visas och därefter visas
på LCD-skärmen.
Stillbilder
Skiva:
Peka på fliken
så att stillbilden spelas upp.
Knapp för bildspel
(sid.42)
Mediatyp
Inspelningsdatum/-tid
Gå till skärmen
VISUAL INDEX
Föregående/nästa
”Memory Stick Duo”:
Peka på fliken
så att stillbilden spelas upp.
Easy Handycam – använda videokameran med automatiska
• När hela den valda filmen har spelats upp visas skärmen VISUAL INDEX igen.
• Peka på
/
under en paus om du vill spela upp filmen långsamt.
• Om du pekar på en film som är markerad med i kan du spela upp den från en punkt där du har stoppat
tidigare.
• Peka på [SETUP] t [VOLUME] och ställ in volymen med
/
.
Knapp för bildspel
(sid.42)
Mediatyp
Inspelningsdatum/-tid
Gå till skärmen
VISUAL INDEX
Föregående/nästa
• Peka på
om du vill spela upp en serie med stillbilder (sid.42).
• När du spelar upp i Easy Handycam-läge kan du inte använda följande funktioner:
– Uppspelningszoom (sid.42)
– Stänga av LCD-skärmens bakgrundsbelysning (sid.21)
33
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/34
Förbereda skivan för uppspelning på en
DVD-spelare (färdigställa)
Om du färdigställer den inspelade DVD-skivan kan den spelas upp på DVD-spelare och DVDenheter i datorer.
I Easy Handycam-läge används följande alternativ automatiskt. Därför är det enkelt att
färdigställa en skiva.
– skapa en DVD-meny om du vill visa bilder som miniatyrer på bland annat en DVD-spelare.
– skapa en Photomovie om du vill spela upp stillbilder på bland annat en DVD-spelare.
DVD-meny, Photomovie
Ordlista (sid.137, 138)
• Det går inte att spela över en DVD-R-skiva som har färdigställts, även om det
finns plats kvar att spela in på.
• Om du färdigställer en DVD-RW-skiva (VIDEO-läge) eller DVD+RW-skiva kan du
inte spela in mer material på skivan i Easy Handycam-läget. Avbryt Easy
Handycam-läget och följ stegen på sidan 57.
Förbereda en skiva för färdigställning
1 Placera videokameran stadigt. Anslut nätadaptern till DC IN-kontakten på
videokameran.
DC IN-kontakt
POWER-omkopplare
Nätadapter
Till vägguttag
• Använd nätadaptern för att förhindra att videokamerans batteri tar slut mitt i färdigställningen.
2 Sätt på videokameran och tryck på EASY så att den ställs in på Easy
Handycam (sid.29).
[Easy Handycam operation ON.] och
visas på skärmen.
3 Sätt in skivan som ska färdigställas.
34
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/35
Färdigställa en skiva
Peka på LCD-skärmen i följande steg.
2
3
4
5
6
• Utsätt inte videokameran för stötar eller vibrationer och koppla inte från nätadaptern när
färdigställningen pågår.
• Ju mindre material som spelats in, desto lägre tid tar det att färdigställa skivan.
Skivan är klar
Ta ut skivan ur videokameran.
Nu kan du titta på bilderna på till exempel en DVD-spelare eller DVD-enhet.
Se även bruksanvisningen som följer med DVD-enheten.
Ta bort alla scener efter uppspelning (formatering)
DVD
+RW
Om du formaterar skivan återställs tidigare använt utrymme så att skivan kan användas för
inspelning igen.
Om du vill återanvända en DVD-RW-skiva i VR-läge formaterar du skivan efter att ha avbrutit
Easy Handycam-läget (sid.58).
Easy Handycam – använda videokameran med automatiska inställningar
1
• Observera att det inte går att återställa en scen som har tagits bort.
Peka på LCD-skärmen i följande steg.
1 [SETUP]
2[
FORMAT]
3 [YES]
4 [YES]
5
35
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB05BAS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/36
Inspelning/uppspelning
Inspelning
Linsskydd
PHOTO
POWER-omkopplare
Öppnas enligt
inställningen för
POWERomkopplaren.
START/STOP A
START/STOP B
Filmer
1 Tänd lampan
(film) genom att
skjuta POWER-omkopplaren i pilens
riktning.
Skjut POWER-omkopplaren
i pilens riktning samtidigt
som du trycker på den gröna
knappen när POWERomkopplaren är i läget OFF
(CHG).
2 Tryck på START/STOP A (eller B).
REC
60min
[STBY]
[REC]
Stoppa inspelningen genom att trycka på START/STOP igen.
36
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB05BAS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/37
Stillbilder
1 Tänd lampan
(stillbild) genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt.
2 Välj inspelningsmedia för stillbilderna.
1 Peka på
t [STILL MEDIA].
2 Välj media för inspelning av stillbilder och peka sedan på
.
Inspelningsskärmen visas igen med det valda mediet högst upp till höger.
• Standardinställningen är [MEMORY STICK].
• Välj [STILL MEDIA] på [SETUP] om det inte finns i
2
Antal stillbilder som kan
spelas in och
inspelningsmedia
Inspelning/uppspelning
1
(sid.60).
3 Ställ in fokus A genom att hålla PHOTO lätt intryckt. Tryck sedan in knappen
helt B.
Blinkar bTänds
Ett ljud från slutaren hörs. När
slocknar har bilden spelats in.
Kontrollera eller ta bort den senaste
inspelningen (granska/granska ta bort)
Se sidan 44.
• Om ACCESS-lampan lyser efter att inspelningen
är klar, innebär det att information fortfarande
skrivs till skivan eller till ”Memory Stick Duo”.
Utsätt inte videokameran för stötar eller
vibrationer och koppla inte från batteriet eller
nätadaptern.
37
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB05BAS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/38
Uppspelning
Zoomspak
POWERomkopplare
Linsskydd
Stängs enligt
PLAY/EDIT.
PLAY/EDITB
PLAY/EDIT A
1 Sätt på videokameran genom att skjuta POWER-omkopplaren.
2 Tryck på
PLAY/EDIT A (eller B).
Skärmen VISUAL INDEX visas på LCD-skärmen.
Skivtyp
DVD-RWinspelningsformat
Föregående
Sex bilder
Nästa
Sex bilder
Visas med bilden på varje sida
av fliken som spelades upp/in
senast.
Återgår till inspelningsskärmen
1 Fliken
2 Fliken
3 Fliken
1
2
3
: Visar filmerna.
: Visar stillbilderna på skivan.
: Visar stillbilderna på ”Memory Stick Duo.”
• Det kan ta en stund innan skärmen VISUAL INDEX visas.
Användbara funktioner på skärmen VISUAL INDEX
• Om du flyttar zoomspaken ändras skärmindikationen för VISUAL INDEX från 6 till 12 och fler bilder
kan visas samtidigt. Peka på [
DISPLAY] i
STANDARD SET när du vill ställa in antalet
miniatyrer som visas på skärmen VISUAL INDEX (sid.75).
• Välj
om du vill spela upp de fem första sekunderna i varje filmklipp på skärmen VISUAL INDEX
i ordning, så att du kan kontrollera filmen. Ställ in [
MOVIE PB] på [OFF] i
STANDARD SET
om du inte vill spela upp filmen så att batteriet räcker längre (sid.75).
38
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB05BAS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/39
3 Börja spela upp.
Filmer
Stillbilder
Peka på fliken
så att filmen
börjar spelas upp.
Skiva:
Peka på fliken
upp.
så att stillbilden spelas
Växlar mellan
Scenens början/ uppspelning och Nästa
föregående scen paus när du pekar scen
Framåt/bakåt
• När hela den valda filmen har spelats upp visas
skärmen VISUAL INDEX igen.
• Peka på
/
under en paus om du
vill spela upp filmen långsamt.
• Om du pekar på snabbspolning framåt eller
bakåt en gång blir snabbspolningen ungefär
5 gånger snabbare, om du pekar två gånger blir
den ungefär 10 gånger* snabbare.
* Ungefär 8 gånger snabbare med en DVD+RW
• Om du pekar på en film som är markerad med
i kan du spela upp den från en punkt där du
har stoppat tidigare.
Gå till skärmen
VISUAL INDEX
Föregående/nästa
”Memory Stick Duo”:
Peka på fliken
så att stillbilden spelas
upp.
Inspelning/uppspelning
Stopp (gå till skärmen
VISUAL INDEX)
Knapp för
bildspel
(sid.42)
Knapp för
bildspel
(sid.42)
Föregående/nästa
Gå till skärmen
VISUAL INDEX
Ställa in volymen
Spela upp skivor på andra DVD-enheter
Peka på
t [VOLUME] och justera
den sedan med
/
.
Se sidan 50.
• Om du inte ser [VOLUME ] på
på [SETUP] (sid.60).
pekar du
39
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/40
Funktioner för inspelning/uppspelning m.m.
• Var försiktigt så att du inte flyttar fingrarna för
snabbt från zoomspaken 2. Om du gör det kan
ljudet från spaken spelas in.
• Du kan inte påverka zoomningshastigheten med
zoomknapparna 6 på LCD-skärmens ram.
• Det minsta avstånd som krävs mellan
videokamera och motiv för att bilden ska bli skarp
är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och ungefär
80 cm i teleläget.
• Om du vill använda en zoomning som är större
än 10 × kan du aktivera [DIGITAL ZOOM]
(sid.68).
Spela in ljud med mer närvaro
(5.1-kanals surroundinspelning).. 34
Videokameran har Dolby Digital 5.1 Creator
installerat vilket gör att du kan spela in med
5.1-kanals surroundljud. På så sätt får du
naturtroget ljud när du spelar upp skivan på
enheter som stöder 5.1-kanals surroundljud.
•
Inspelning
visas på skärmen vid 5.1-kanals
inspelning/uppspelning. 5.1-kanalsljudet
konverteras till två kanaler när du spelar upp det
med videokameran.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-kanals
surroundljud
Ordlista (sid.137)
Ljudet som registreras av den inbyggda
fyrkanalsmikrofonen 4 konverteras till
5.1-kanals surroundljud och spelas in.
Använda zoomfunktionen........ 26
Spela in med trådlös mikrofon
Flytta zoomspaken 2 en liten bit om du vill
zooma långsammare. Om du vill zooma
snabbare rör du spaken mer.
Du kan spela in ljud på avstånd med en trådlös
mikrofon (tillval)*.
Ljudet som registreras av mikrofonen fördelas till
det främre mittpartiet i 5.1-kanals surroundljudet,
blandat med ljudet som registreras av den interna
mikrofonen, och spelas in. Du kan få ut mer av
ljudet genom att spela upp skivan på enheter som
stöder 5.1-kanals surroundljud. Anslut den trådlösa
mikrofonen till den Active Interface Shoe 3
(sid.94). Mer information finns i bruksanvisningen
till den trådlösa mikrofonen.
* Trådlös tillvalsmikrofon är inte tillgänglig i alla
länder/regioner.
Bredare synfält:
(vidvinkel)
Motivet verkar närmare:
(teleläge)
40
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/41
Använda blixten ...................... 8
Om du vill välja inställning trycker du på
(blixt) 8 flera gånger.
• Rekommenderat avstånd till motivet när du
använder den inbyggda blixten är mellan 0,3 och
2,5 m.
• Om blixtlampan är smutsig bör du torka bort
smutsen innan du använder den. Blixtens effekt
kan försämras om lampan är smutsig eller
missfärgad av värme.
• Blixtens uppladdningslampa blinkar medan
blixten laddas. När batteriet är fulladdat lyser den
med fast sken.
• Om du använder blixten där det är ljust, t.ex. om
du spelar in ett motiv i motljus, är det möjligt att
blixten inte är så effektiv.
• Blixten fungerar inte när en konversionslins
(tillval) eller ett filter (tillval) är anslutet.
• Du kan ändra blixtens ljusstyrka genom att ställa
in [FLASH LEVEL], eller förhindra röda ögon
genom att ställa in [REDEYE REDUC] (sid.66).
För att ställa in exponeringen för motiv i
motljus trycker du på BACK LIGHT 9 så
att . visas. Du avbryter motljusfunktionen
genom att trycka på BACK LIGHT igen.
Ställa in fokus för motiv som inte
ligger i mitten av bilden ............ 7
Se [SPOT FOCUS] på sidan 66.
Låsa exponeringen för det
valda motivet ......................... 7
Se [SPOT METER] på sidan 64.
Inspelning/uppspelning
Ingen indikator visas: Blixten
utlöses automatiskt när belysningen i
omgivningen
inte räcker till.
r
(Framtvingad blixt): Blixten utlöses alltid,
oberoende av belysningen i
omgivningen.
r
(Ingen blixt): Inspelning utan blixt.
Ställa in exponeringen för motiv i
motljus (BACK LIGHT)............... 9
Inspelning i mörker (NightShot) ... 1
Ställ in NIGHTSHOT-omkopplaren 1 på
ON. (
och [”NIGHTSHOT”] visas.)
• Om du behöver spela in en ljusare bild använder
du funktionen Super NightShot (sid.67). Om du
behöver spela in en ljusare bild där belysningen
är otillräcklig använder du funktionen Color Slow
Shutter (sid.67).
• Funktionerna NightShot och Super NightShot
använder infrarött ljus. Se upp så att du inte
blockerar den infraröda sändaren 5 med
fingrarna eller på något annat sätt.
• Ta bort konversionslinsen (tillval).
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in skärpan
manuellt ([FOCUS], sid.66).
• Använd inte de här funktionerna där det är ljust.
Det kan orsaka funktionsstörningar.
41
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/42
Funktioner för inspelning/uppspelning m.m. (Fortsättning)
Lägga till specialeffekter ........... 7
Se
PICT. APPLI. på sidan 70.
Använda stativ........................ qj
Fäst stativet (tillval: skruven får vara högst
5,5 mm lång) i stativfästet qj med hjälp av
en stativskruv.
Fästa axelremmen ................... qh
Fäst axelremmen (tillval) i krokarna på
videokameran.
Uppspelning
Använda zoomning
under uppspelning ................ 26
Du kan förstora bilderna från ungefär 1,1 till
5 gånger den ursprungliga storleken.
Förstoringen kan justeras med zoomspaken
2 eller med zoomknapparna 6 på
LCD-skärmen.
1 Spela upp den bild du vill förstora.
2 Förstora bilden med T (telefoto).
En bildruta visas på LCD-skärmen.
3 Peka på den del som du vill visa mitt på
LCD-skärmen.
4 Justera förstoringen med W (vidvinkel)
eller T (telefoto).
Spela in i spegelläge ................ qd
Öppna LCD-skärmen qd så att den bildar 90
grader (rät vinkel mot videokameran (1))
och vrid den sedan 180 grader (ett halvt varv)
mot linssidan (2).
Om du vill avbryta pekar du på [END].
• Du kan inte påverka zoomningshastigheten med
zoomknapparna 6 på LCD-skärmens ram.
Spela upp en serie
stillbilder (bildspel) ................. 7
Peka på
uppspelningsskärmen för
stillbilder.
Bildspelet startar med den valda bilden.
Peka på
när du vill stoppa bildspelet.
Peka på
igen om du vill börja om.
• På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men
den inspelade bilden blir normal.
• Du pekar på
om du vill ställa in kontinuerlig
uppspelning av bildspel. Standardinställningen är
[ON] (kontinuerlig uppspelning).
• Du kan inte använda zoomning vid uppspelning
under ett bildspel.
42
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/43
Inspelning/uppspelning
Kontrollera batteriets tillstånd ..... qf
Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG)
och tryck sedan på DISP/BATT INFO qf.
Om du trycker på den här knappen en gång
visas BATTERY INFO på skärmen under
cirka 7 sekunder. Tryck på knappen medan
BATTERY INFO visas på skärmen om du
vill utöka indikationen till 20 sekunder som
är det högsta värdet.
qs Högtalare
Högtalarna används för att spela upp ljudet vid
uppspelning.
• Mer information om hur du justerar volymen
finns på sidan 39.
Inspelning/uppspelning
Återstående
batteritid
(ungefärlig)
Inspelningskapacitet
(ungefärlig)
Stänga av ljudsignalen
som bekräftar olika åtgärder ....... 7
Se [BEEP] på sidan 76.
Återställa inställningarna (RESET)... qg
Tryck på RESET qg om du vill återställa alla
inställningar, inklusive datum och
tid. (Inställningsalternativ som du ställt in på
den personliga menyn återställs inte.)
Namn på övriga delar och deras
funktioner
4 Inbyggd fyrkanalsmikrofon
När du ansluter en extern mikrofon (tillval) får
den prioritet över den interna mikrofonen
(sid.94).
q; Fjärrsensor
Du kontrollerar videokameran med
fjärrkontrollen genom att peka med den mot
fjärrsensorn (sid.47).
qa Inspelningslampa
Inspelningslampan lyser med rött ljus under
inspelning (sid.76).
Lampan blinkar när batteriet eller skivan börjar
ta slut.
43
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/44
Kontrollera/ta bort den senaste scenen
(Granska/Granska ta bort)
Bara den senast inspelade scenen kan
kontrolleras och tas bort.
Du kan inte ta bort den om:
– du har tagit ut skivan.
– du har spelat in nya filmer eller
stillbilder.
Ta bort den senaste scenen
(Granska ta bort)
DVD
+RW
Kontrollera den senaste scenen
(Granska)
1 Skjut POWER-omkopplaren för att
tända lampan
(film) eller
(stillbild) och peka sedan på
.
Den senaste scenen spelas upp.
Om den kontrollerade scenen inte behövs kan
du ta bort den direkt.
Använd samma metod när du vill ta bort
stillbilder som har spelats in på ”Memory
Stick Duo” tills du stänger av strömmen när
inspelningen är klar.
Den information som har spelats in på
DVD-R-skivor kan inte tas bort.
1 Tryck på
under
granskningen.
Film
Peka här om du vill visa
funktionsknapparna nedan.
: Återgå till början av
filmen som visas.
/
: Ställa in volymen
Stillbild
Återgå till inspelning
Peka på
.
• Kamerainformation (inspelningsdatum,
förhållanden o.s.v.) visas inte.
• När du granskar stillbilder kontinuerligt (sid.68)
kan du gå framåt och bakåt bland bilderna med
/
.
2 Peka på [YES].
• Det går inte att återställa en scen som har
tagits bort.
• Bara den senast inspelade scenen kan tas bort. Om
är nedtonad går det inte att ta bort scenen
av följande anledning.
– Den senast inspelade scenen har redan tagits
bort.
– Det finns en film eller stillbild som har spelats
in precis efter scenen som spelas upp.
• När du tar bort stillbilder som har spelats in
kontinuerligt (sid.68) tas alla bilder bort
samtidigt. Du kan ta bort specifika stillbilder om
de har spelats in på en DVD-RW (VR-läge) och
”Memory Stick Duo” (sid.82, 83).
44
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/45
Indikatorer som visas under inspelning/
uppspelning
( ) anger sidor med mer information (referenssidor).
Indikatorerna som visas under inspelningen spelas inte in.
Spela in filmer
Spela in stillbilder
q; knapp för PLAY/EDIT
2 Inspelningsläge (HQ / SP / LP) (73)
qa Bildstorlek (69)
3 Inspelningsstatus ([STBY] (standby) /
[REC] (inspelning))
qs Kvalitet ([FINE] / [STD]) (69)
4 Räkneverk (timmar: minuter: sekunder)
5 Skivtyp (12)
6 Inspelningsformat för en DVD-RW (12)
7 Återstående inspelningstid för filmen
(ungefärlig) (75)
qd Antal stillbilder som kan spelas in och
inspelningsmedia
qf Inspelningsmapp (enbart för ”Memory
Stick Duo”)*
* Allt eftersom antalet inspelade stillbilder på
”Memory Stick Duo” ökar, skapas nya mappar
automatiskt där bilderna sparas.
Inspelning/uppspelning
1 Återstående batteritid (ungefärlig) (43)
8 Knapp för granskning av inspelning (44)
9 Knapp för personlig meny (60)
Visa filmer
Visa stillbilder
60min
qg Uppspelningsläge
qh Knapp för föregående/nästa (32, 39)
qj Scennummer
qk Knappar för videokontroll (32, 39)
ql Antal uppspelade stillbilder/Totalt antal
inspelade stillbilder
w; Uppspelningsmapp
(enbart för ”Memory Stick Duo”)
wa Filnamn
ws VISUAL INDEX-knapp (33, 39)
wd Knapp för bildspel (42)
wf Knapp för föregående/nästa (33, 39)
45
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/46
Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning (Fortsättning)
( ) anger sidor med mer information (referenssidor).
Indikatorer på LCD-skärmen och
i sökaren
Mitten
Indikator
Betydelse
E
NightShot (41)
Super NightShot (67)
Color Slow Shutter (67)
PictBridge-anslutning (92)
Varning (119)
När du ändrar inställningsalternativen, eller
under uppspelning och inspelning, visas
följande indikatorer.
Vänster upptill Upptill i mitten
Höger upptill
Undersida
Undersida
Indikator
Betydelse
9
Bildeffekter (71)
Digitala effekter (71)
Manuell fokusering (66)
Mitten
Vänster upptill
Indikator
PROGRAM AE (64)
Betydelse
5.1-kanals
surroundinspelning/uppspelning (40)
Inspelning med
självutlösare (67)
Seriefotografering/
Skiftinspelning (68)
Blixt (66)
Låg MICREF LEVEL (73)
LCD-panel avstängd (71)
Upptill i mitten
Indikator
Betydelse
Upprepning av bildspel
(42)
.
n
Bakgrundsbelysning (41)
Vitbalans (65)
WIDE SELECT (27)
SteadyShot avstängd (68)
Flexibel
exponeringsmätare (64)/
Exponering (65)
DATA CODE under inspelning
Inspelningsdatumet och -tiden spelas in
automatiskt på skivan och ”Memory Stick
Duo.” Informationen visas inte under
inspelning. Du kan däremot se dem som
[DATA CODE] under uppspelning (sid.74).
Du kan visa inspelningsdatumet och -tiden
på en DVD-enhet, m.m. (sid.54,
[SUB-T DATE], sid.76).
Höger upptill
Indikator
Betydelse
Fader (70)
LCDbakgrundsbelysningen
avstängd (21)
46
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/47
Fjärrkontroll
Ta bort isoleringsarket innan du använder
fjärrkontrollen.
Isoleringsark
1 DATA CODE (sid.74)
Visar information om datum och tid eller
kamerans inställningar för inspelade bilder
(sid.74) när du trycker ned den här knappen
under uppspelning.
2 PHOTO (sid.31, 36)
Den bild som visas på skärmen när du trycker
på den här knappen spelas in som en stillbild.
3 SCAN/SLOW (sid.32, 39)
4 . > (Föregående/nästa) (sid.32,
33, 39)
5 PLAY (sid.32, 39)
7 DISPLAY (sid.22)
8 Sändare
9 START/STOP (sid.30, 36)
q; Zoomning (sid.40, 42)
qa PAUSE (sid.32, 39)
qs VISUAL INDEX (sid.32, 39)
Inspelning/uppspelning
6 STOP (sid.32, 39)
Visar skärmen VISUAL INDEX när du trycker
ned den här knappen under uppspelning.
qd b / B / v / V / ENTER
När du trycker på någon knapp visas en orange
bildruta på LCD-skärmen. Välj en knapp eller
ett objekt med b / B / v / V och öppna med
ENTER.
• Du kontrollerar videokameran med
fjärrkontrollen genom att peka med den mot
fjärrsensorn (sid.43).
• Om inga kommandon skickas från fjärrkontrollen
under en viss tid, försvinner den orangea
bildrutan. När du trycker på b / B / v / V eller
ENTER igen, visas bildrutan igen på den plats
den visades senast.
• Mer information om hur du byter batterier finns
på sidan 133.
47
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/48
Visa filmen på en tv
Anslut videokameran till ingången på tv:n eller videobandspelaren med A/V-kabeln 1 eller
A/V -kabeln med S VIDEO 2. Anslut videokameran till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern för den här åtgärden (sid.17). Se även bruksanvisningarna som följer med de
komponenter som du tänker ansluta.
(Gul)
A/V-kontakt
(Vit)
S VIDEO VIDEO
(Röd)
AUDIO
Videobandspelare
eller tv
: Signalflöde
1 A/V-kabel (medföljer)
Anslut till ingången på den andra enheten.
2 A/V-kabel med S VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via S
VIDEO-kontakten, genom att använda en A/Vkabel med S VIDEO-kabel (tillval), blir
bildkvaliteten högre än med en A/V-kabel.
Anslut den vita och röda kontakten (vänster och
höger ljudkanal) och S VIDEO-kontakten (S
VIDEO-kanalen) på A/V-kabeln med en S
VIDEO-kabel (tillval). Du behöver inte ansluta
den gula kontakten. Om du bara ansluter med
S VIDEO-kontakten hörs inget ljud.
När tv:n är ansluten till en
videobandspelare
Anslut videokameran till LINE IN-ingången
på videobandspelaren. Ställ
videobandspelarens ingångsväljare på LINE
(VIDEO 1, VIDEO 2 o.s.v.) om
videobandspelaren har en ingångsväljare.
Ställa in bildproportionerna efter den
anslutna tv:n (16:9/4:3)
Anpassa inställningen efter skärmproportionerna på den tv som du ska visa bilderna på.
1 Sätt på videokameran genom att skjuta
POWER-omkopplaren och tryck på
PLAY/EDIT.
2 Peka på
t [SETUP] t
STANDARD SET t [TV TYPE] t
[16:9] eller [4:3] t
.
• Om du ställer in [TV TYPE] på [4:3] kan
bildkvaliteten förvrängas. Om den inspelade
bildens bildproportioner växlar mellan 16:9
(wide) och 4:3 kan bilden dessutom fladdra.
• När du spelar upp en bild som har spelats in med
bildproportionerna 16:9 (wide) på en 4:3-tv som
inte är kompatibel med 16:9-signalen (wide),
ställer du in [TV TYPE] på [4:3].
48
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/49
Om du har en tv som ger ljudet i mono
(tv:n har bara en ljudingång)
Anslut den gula A/V-kontakten till
videobandspelarens videoingång och den
vita (vänster kanal) eller röda kontakten
(höger kanal) till ljudingången på tv:n eller
videobandspelaren.
• Du kan visa räknaren på tv-skärmen genom att
ställa [DISP OUTPUT] på [V-OUT/PANEL]
(sid.76).
Inspelning/uppspelning
Om tv:n eller videobandspelaren har en
adapter med 21 stift
(EUROCONNECTOR)
Använd en 21-stiftsadapter (tillval) för att
visa filmuppspelningen.
Tv/
videoband
spelare
49
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/50
Uppspelning på DVD-enheter
Göra skivan kompatibel med DVD-spelare eller
DVD-enheter (färdigställa)
Om du färdigställer den inspelade DVD-skivan kan den spelas upp på DVD-spelare och
DVD-enheter i datorer.
• Det är inte säkert att det går att spela upp på alla DVD-enheter.
Följande inställningar kan användas före färdigställande.
– Välj typen av DVD-meny som ska användas för att visa skivans innehåll (se sidan 53)*
– Skapa en Photomovie om du vill visa stillbilder (se sidan 53)*
– Ändra titlarna på skivan (se sidan 53)
DVD-typen bestämmer egenskaperna för färdigställandet.
Skivor som måste färdigställas...
DVD
Skivor som inte behöver färdigställas... +RW
Skivtypen
DVD
+RW
måste färdigställas i följande fall:
1 Om du vill skapa DVD-menyer eller en Photomovie
2 Om du vill möjliggöra uppspelning på DVD-enheter i datorer.
3 När bara lite material har spelats in
Fem minuter eller mindre i HQ-läge, åtta minuter eller mindre i SP-läge och 15 minuter eller
mindre i LP-läge.
Användning
Spela upp en skiva på en DVD-spelare för första gången (sid.52)
Uppspelning på
andra DVDspelare
I fallet 1, 2
eller 3.
Välj inställningarna.
BDVD-menyn*
BPhotomovie*
BSkivans titel
50
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/51
Lägga till inspelningar på en färdigställd skiva (sid.57)
Skapa en ny
inspelning
Inspelningar kan inte
läggas till.
Ta bort
färdigställningen.
Inspelningar kan läggas till som vanligt.
När DVD-menyn eller en Photomovie har
skapats, visas en skärm där du ombeds bekräfta
att du vill lägga till en inspelning.
Uppspelning på
andra DVDspelare
Endast i fall 1
* Inte möjligt för
Uppspelning på DVD-enheter
Spela upp en skiva på en DVD-spelare efter att en inspelning har lagts till
(sid.52)
Välj inställningarna.
BDVD-menyn*
BPhotomovie*
BSkivans titel
(sid.53).
51
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/52
Göra skivan kompatibel med DVD-spelare eller DVD-enheter (färdigställa)
(Fortsättning)
Färdigställa en skiva
• Det kan ta från en minut till ett par timmar
att färdigställa en skiva. Ju mindre
material som har spelats in på skivan,
desto längre tid tar det att färdigställa den.
• Använd nätadaptern för att förhindra att
videokamerans batteri tar slut mitt i
färdigställningen.
• När du färdigställer en dubbelsidig skiva måste
varje sida färdigställas separat.
1 Placera videokameran stadigt.
Anslut nätadaptern till DC INkontakten på videokameran.
5 Peka på
t [YES] t [YES].
Färdigställningen börjar.
• Utsätt inte videokameran för stötar eller
skakningar, och koppla inte från nätadaptern
under färdigställandet. När du måste koppla
från nätadaptern måste du stänga av
strömmen till videokameran och koppla från
adaptern när CHG-lampan (uppladdning)
släcks. Färdigställningen börjar om när du
ansluter nätadaptern och sätter på
videokameran igen. Det går inte att ta ut
skivan förrän färdigställningen är slutförd.
6 Peka på
när [Completed.]
visas.
2 Stäng av strömmen genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
3 Sätt in skivan som ska
färdigställas.
4 Peka på
t [FINALIZE] .
Genom att peka på [SET] kan du utföra
följande åtgärder.
– Välja ett DVD-menyformat (sid.53)
– Ändra inställning för Photomovie (sid.53)
– Ändra skivans titel (sid.53)
• När du använder en DVD-R-, DVD-RW(VIDEO-läge)- eller DVD+RW-skiva, blinkar
Z när färdigställningen är klar på
standbyskärmen för inspelning på videokameran.
Ta ut skivan ur videokameran.
• När du gör inställningen för att kunna skapa en
DVD-meny på en DVD-R-, DVD-RW(VIDEO-läge) eller DVD+RW-skiva, och sedan
färdigställer skivan, visas DVD-menyn i några
sekunder under färdigställningen.
• Du kan inte visa en Photomovie med DVD-Reller DVD-RW-skivor (VIDEO-läge) i
videokameran.
• När en skiva har färdigställts visas skivindikatorn
och inspelningsformatet enligt nedan:
DVD-R
DVD-RW (VIDEO-läge)
DVD-RW (VR-läge)
Gå till steg 5 om du vill färdigställa skivan
med följande standardinställningar.
DVD+RW
– DVD-meny: Format 1
– Photomovie: Skapa en Photomovie
– Skivans titel: Datumet när skivan användes
första gången
DVD-meny, Photomovie, skivans titel
Ordlista (sid.137, 138)
52
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/53
Välja ett DVD-menyformat
Ändra skivans titel
1 Peka på [DISC TITLE].
1 Peka på [DVD MENU].
2 Välj det önskade formatet utifrån fyra
mönstertyper med
/
.
2 Ta bort onödiga tecken genom att peka
på [T].
Den gula markören flyttas och tecken tas
bort från slutet.
3 Välj teckentyp och peka sedan på önskat
tecken.
Välj [NO MENU] om du inte vill skapa
någon DVD-meny.
t [END].
Ändra en Photomovie-inställning
Ta bort ett tecken: Peka på [T].
Infoga ett blanksteg: Peka på [t].
4 Peka på [t] när du skriver ett tecken för
att gå till nästa inmatning.
• Det finns plats för upp till 20 tecken.
1 Peka på [PHOTOMOVIE].
2 Peka på [YES].
Välj [NO] om du inte vill skapa en
Photomovie.
3 Peka på
t [END].
• Det kan ta längre tid att färdigställa om du
använder Photomovie eftersom Photomovien tar
längre tid att skapa ju fler bilder det finns på
skivan.
• Du kan visa stillbilder i JPEG-format på en DVDenhet i datorn utan att skapa en Photomovie
(sid.55).
• Du kan inte skapa en Photomovie på en
DVD-RW-skiva (VR-läge) i det här steget.
Anpassa den på skärmen EDIT (sid.86).
5 När du har skrivit klart pekar du på
Skivans titel ändras till det du angav.
.
6 Peka på [END].
• Du kan skriva en titel på högst 20 tecken.
• Om du ändrar en skivtitel som angetts av andra
enheter tas alla tecken över 21 bort.
Uppspelning på DVD-enheter
3 Peka på
53
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/54
Spela upp en skiva på DVD-spelare, m.m.
En färdigställd skiva som har spelats in med
videokameran kan spelas upp på en DVDspelare, m.m. (sid.50). DVD+RW-skivor kan
spelas upp utan att färdigställas.
• Använd inte 8 cm CD-adaptern med en
8 cm DVD-skiva. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• En lodrätt installerad DVD-enhet ska
placeras så att skivan kan placerad
vågrätt.
Uppspelningskompatibilitet
Det är inte säkert att det går att spela upp på
alla DVD-enheter. Mer information finns i
bruksanvisningen till DVD-enheten eller hos
återförsäljaren.
1 Sätt in en skiva i en DVD-enhet.
2 Spela upp skivan.
Hur uppspelningen går till varierar
beroende på DVD-enheten. Mer
information finns i bruksanvisningen
som medföljer DVD-enheten.
Om du har skapat en DVD-meny
DVD
+RW
Du kan välja önskad scen i menyn.
En Photomovie listas efter alla filmer på
menyn.
Photomovie
• På vissa DVD-enheter kan inte skivan spelas upp,
den kan fastna ett ögonblick mellan scener eller
så kanske inte alla funktioner kan användas.
• Stillbilder spelas upp som en Photomovie där
bilden byts var tredje sekund.
• DVD-enheter som stöder textning kan visa
inspelningsdatum och -tid där textremsan brukar
visas (sid.76). Mer information finns i
bruksanvisningen till DVD-enheten.
54
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/55
Spela upp en skiva på en dator med DVD-enhet
• Använd inte 8 cm CD-adaptern med en
8 cm DVD-skiva. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• Även när du använder en DVD+RW-skiva
måste du färdigställa skivan (sid.50).
Annars kan den orsaka
funktionsstörningar.
Spela upp filmer
Använd en DVD-enhet som stöder 8 cm
skivor. Dessutom måste ett DVDuppspelningsprogram vara installerat på
datorn.
1 Sätt in den färdigställda skivan i
2 Spela upp skivan med hjälp av ett
DVD-uppspelningsprogram.
• Skivan kanske inte kan spelas upp på alla datorer.
Mer information finns i bruksanvisningen för
datorn.
• Det går inte att spela upp eller redigera filmer som
har kopierats från skivan till datorns hårddisk.
Mer information om hur du importerar filmer
finns i ”Förenklad guide” på den medföljande
CD-ROM-skivan (för DCR-DVD405E/
DVD805E).
Stillbilder som lagras på skivan visas i JPEGformat.
Observera att du riskerar att ta bort eller ändra
originaldata när du utför den här åtgärden
eftersom du använder originalfilerna på
skivan.
1 Sätt in den färdigställda skivan i en
DVD-enhet i datorn.
2 Klicka på [Start] t [My Computer].
Du kan också dubbelklicka på ikonen
[My Computer] på skrivbordet.
3 Högerklicka på DVD-enheten med
skivan isatt och klicka sedan på
[Open].
4 Dubbelklicka på [DCIM] t
[100MSDCF].
Uppspelning på DVD-enheter
datorns DVD-enhet.
Spela upp stillbilder
5 Dubbelklicka på filen som ska
visas.
Den valda stillbilden visas på skärmen.
55
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/56
Spela upp en skiva på en dator med DVD-enhet (Fortsättning)
Datumet skivan först användes visas
på skivans volymetikett.
<Exempelvis>
Om skivan först användes klockan 18.00,
1 januari 2006:
2006_01_01_06H00M_PM
Volymetikett
Bilder sparas i följande mappar på
skivan.
x Filmer
DVD-R/DVD-RW(VIDEO-läge)/DVD+RW:
Mappen VIDEO_TS
DVD-RW (VR-läge):
Mappen DVD_RTAV
x Stillbilder
Mappen DCIM\100MSDCF
<Exempelvis>
Datamappen för DVD-R-skivor/DVD-RW-skivor
(VIDEO-läge)/DVD+RW-skivor när Windows XP
används:
Stillbildsmapp
56
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB08ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/57
Använda den inspelade skivan (DVD-RW/DVD+RW)
Spela in ytterligare scener efter färdigställning
DVD
+RW
Om det finns plats kvar kan du spela in
ytterligare material på färdigställda
DVD-RW-skivor (VIDEO-läge) och
DVD+RW-skivor genom att följa stegen
nedan.
När du använder den färdigställda
DVD-RW-skivan (VR-läge) kan du
spela in mer material på skivan utan
ytterligare steg.
När du använder en DVD-RWskiva (VIDEO-läge) (ta bort
färdigställning)
1 Anslut nätadaptern till DC INkontakten på videokameran och
anslut sedan nätkabeln till
vägguttaget.
sedan på
visas.
när [Completed.]
När du använder en DVD+RWskiva
Om du har skapat en Photomovie eller en
DVD-meny vid färdigställningen (sid.53)
måste du utföra följande steg.
1 Anslut nätadaptern till DC INkontakten på videokameran och
anslut sedan nätkabeln till
vägguttaget.
2 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
3 Sätt i den färdigställda skivan i
videokameran.
En bekräftelseruta visas där du får välja
om du vill spela in fler scener.
2 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
Använda den inspelade skivan (DVD-RW/DVD+RW)
• Använd en nätadapter som spänningskälla för att
förhindra att videokamerans batteri tar slut mitt i
åtgärden.
• Utsätt inte videokameran för stötar eller
vibrationer och koppla inte från nätadaptern
under användningen.
• Eventuella DVD-menyer och Photomovies som
skapats under färdigställningen tas bort.
• Om du använder en dubbelsidig skiva måste
följande utföras på båda sidorna.
6 Peka på [YES] t [YES] och peka
3 Sätt i den färdigställda skivan i
videokameran.
4 Peka på
4 Peka på [YES] t [YES].
t [SETUP].
[Completed.] visas och sedan visas
inspelningsskärmen igen.
5 Peka på
MEDIA SET t
[UNFINALIZE].
57
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB08ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/58
Ta bort alla scener på skivan (formatera)
DVD
+RW
Om du formaterar en inspelad skiva återställs den så att den kan återanvändas genom att allt
inspelat material tas bort. Inspelningsutrymmet på skivan återställs genom formateringen.
• Det går inte att formatera DVD-R-skivor. Byt ut den mot en ny skiva.
Formatera en färdigställd skiva
Skivans färdigställning har tagits bort och skivan måste färdigställas igen för att du ska
kunna spela upp den på en DVD-enhet.
När du formaterar tas alla bilder bort från en färdigställd skiva. Ikonen
eller
visas på skärmen, men du behöver inte färdigställa skivan innan du visar den på en
DVD-enhet.*
* För att du ska kunna använda en DVD-meny eller en Photomovie på en DVD+RW-skiva måste du
färdigställa den (sid.50).
• Använd en nätadapter som spänningskälla för att förhindra att videokamerans batteri tar slut när
formateringen pågår.
• Utsätt inte videokameran för stötar eller vibrationer och koppla inte från nätadaptern under formateringen.
• När du använder en dubbelsidig skiva måste du formatera varje sida.
1 Anslut nätadaptern till DC INkontakten på videokameran och
anslut sedan nätkabeln till
vägguttaget.
5 Välj inspelningsformatet för en
DVD-RW-skiva, peka på
fortsätt sedan till steg 7.
FORMAT :
VIDEO
Can playback on
various DVD devices.
Cannot edit in Camcorder
2 Sätt på videokameran genom att
VIDEO
skjuta POWER-omkopplaren.
3 Sätt i skivan som ska formateras i
och
VR
OK
• Mer information om inspelningsformat finns
på sidan 12.
videokameran.
4 Peka på
6 Bestäm bildproportioner för
t[
FORMAT].
xDVD-RW
Välj inspelningsformat och formatera
skivan. Fortsätt till steg 5.
xDVD+RW
Bestäm bildproportioner för
inspelningen och formatera sedan skivan.
Fortsätt till steg 6.
inspelningen ([16:9 WIDE] eller
[4:3]) för DVD+RW och peka sedan
på
.
• Mer information om filmens bildproportioner
finns på sidan 25.
7 Peka på [YES] t [YES] och sedan
på
när [Completed.] visas.
58
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB08ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/59
• Du kan inte ändra filmens bildproportioner som
du anger i steg 6 för DVD+RW-skivan. Formatera
skivan igen om du vill ändra bildproportionerna.
• När du använder Easy Handycam (sid.29) visas
inte skärmen i steg 5 även om du sätter i en DVDRW-skiva i videokameran. Fortsätt till steg 7.
• Du kan inte formatera en skiva som har skyddats
på andra enheter. Ta bort skyddet på den
ursprungliga enheten och formatera sedan skivan.
Använda den inspelade skivan (DVD-RW/DVD+RW)
59
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB09ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/60
Använda inställningsalternativ
Använda inställningsalternativ
1 Tänd lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren i pilens riktning.
Du ska bara skjuta POWER-omkopplaren medan du trycker på
den gröna knappen i mitten när POWER-omkopplaren är i läget
OFF (CHG).
: Inställningar för filmer
: Inställningar för stillbilder
Om du anger inställningar för uppspelning trycker du på
tillbaka till uppspelningsskärmen.
PLAY/EDIT när du vill gå
2 Välj inställningsalternativ genom att peka på LCD-skärmen.
Alternativ som inte är tillgängliga visas nedtonade.
x Använda genvägarna på den personliga menyn
Den personliga menyn är avsedd för genvägar till de inställningsalternativ som du använder ofta.
• Du kan anpassa den personliga menyn som du vill (sid.78).
1 Peka på
.
2 Peka på önskat inställningsalternativ.
Om önskat inställningsalternativ inte visas på skärmen pekar du på
visas.
3 Markera önskad inställning och peka sedan på
.
/
tills alternativet
x Ändra inställningsalternativ
Du kan anpassa inställningsalternativ som inte finns med i den personliga menyn.
1
2
3
4
0:00:00
VIDEO
60
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB09ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/61
1 Peka på
t[SETUP].
2 Markera önskat inställningsalternativ.
Välj ett alternativ genom att peka på
densamma som i steg 2.)
3 Markera önskat alternativ.
/
. Peka sedan på
. (Processen i steg 3 är
• Du kan också välja ett alternativ genom att direkt peka på det.
4 Anpassa alternativet.
När du är klar med inställningarna pekar du på
t
(stäng) så att inställningsskärmen
stängs.
Om du ångrar dig och inte vill ändra inställningen pekar du på
och kommer då tillbaka
till föregående skärm.
x Ändra inställningsalternativen medan Easy Handycam används
visas inte medan Easy Handycam används (sid.29).
• Avbryt användningen av Easy Handycam (sid.29) om du vill ändra inställningsalternativen för
standardåtgärden.
Använda inställningsalternativ
1 Peka på [SETUP].
Inställningsalternativen visas.
2 Markera önskat alternativ.
3 Anpassa alternativet.
Peka på
när du är klar med inställningarna.
Peka på
om du inte vill ändra alternativet utan att ändra inställning.
61
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB09ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/62
Inställningsalternativ
Vilka inställningsalternativ som finns (z) varierar beroende på
användningsläge.
Följande inställningar görs automatiskt medan Easy Handycam
används (sid.29).
Film
Stillbild
PLAY/EDIT
Easy Handycam
CAMERA SET (sid.64)
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
SPOT FOCUS
FOCUS
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
SELF-TIMER
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
z
z
–
AUTO
z
z
–
AUTO
z
z
–
AUTO
z
z
–
AUTO
z
–
–
ON
z
z
–
AUTO
AUTO
z
z
–
–
z
–
*1/OFF
z
–
–
OFF
z
z
–
ON
z
–
–
OFF
z
–
–
OFF
–
z
–
OFF
z
–
–
OFF
z
–
–
ON
–
z
–
OFF
–
z
–
FINE
–
z
–
z
–
z
–
–*1
z
–
–
OFF
z
–
–
OFF
z
–
–
OFF
–
–
z
–
–
–
z
–*3
z
–
–
ON
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
z
z
–
z
STILL SET (sid.68)
BURST
QUALITY
IMAGE SIZE
FILE NO.
PICT.APPLI. (sid.70)
FADER
D. EFFECT
PICT. EFFECT
REC CTRL *2
USB SELECT *2
DEMO MODE
MEDIA SET (sid.72)
FORMAT
FINALIZE
UNFINALIZE
DISC TITLE
FORMAT
62
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB09ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/63
Film
Stillbild
PLAY/EDIT
Easy Handycam
STANDARD SET (sid.73)
z
–
–
SP
–
z
–
z*1
–
–
z
–
–
z
z*1
OFF
z
–
–
NORMAL
z
–
–
–
z
z
z
–/NORMAL/–/
NORMAL/–*1
z
z
z
–*1
–
–
z
AUTO
–
–
z
DATE/TIME
–
–
z
–*1
–
–
z
–*1
z
–
–
AUTO
z
z
z
ON
z
z
–
ON
z
z
z
z
z
z
z*1
LCD PANEL
z
z
z
–*1
z
z
z
5 min
z
–
–
–*1
–
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z*1
–*1
z
z
z
–*1
z
z
z
–*1
TIME/LANGU. (sid.77)
CLOCK SET
AREA SET
SUMMERTIME
LANGUAGE
Använda inställningsalternativ
REC MODE
STILL MEDIA
VOLUME
MULTI-SOUND
MICREF LEVEL
SUR MONITOR
LCD/VF SET (inställningar för
LCD-skärm och sökare)
TV TYPE
USB SPEED *2
DATA CODE
DISPLAY
MOVIE PB
REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP
BEEP
DISP OUTPUT
SETUP ROTATE
A.SHUT OFF
SUB-T DATE
CALIBRATION
*1 Inställningsvärdena som fanns innan Easy Handycam började användas bevaras.
*2 DCR-DVD405E/DVD805E
*3 [USB SELECT] visas automatiskt när videokameran är ansluten till en dator eller en annan enhet med en
USB-kabel.
63
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/64
CAMERA SET
Inställningar som justerar
videokameran efter
inspelningsförhållanden (EXPOSURE/
WHITE BAL./STEADYSHOT, med flera)
Standardinställningarna markeras med B.
Indikatorerna inom parentes visas när du valt
alternativen.
Mer information om hur du väljer
inställningsalternativ finns på sidan 60.
PROGRAM AE
det är mycket ljust, t.ex. på en sandstrand i
sommarsol eller på vintern i en skidbacke.
SUNSET&MOON**(
)
Välj det här läget om du vill bevara
stämningen när du filmar solnedgångar,
nattmotiv och fyrverkerier.
LANDSCAPE**(
)
PROGRAM AE är ett effektivt verktyg för
inspelning av bilder i olika situationer.
B AUTO
Välj det här läget om du vill ha ett effektivt
inspelningsläge utan att använda
[PROGRAM AE].
SPOTLIGHT*(
)
Välj det här läget om du inte vill att ansikten
som spelas in i stark belysning ska bli så
extremt vita.
PORTRAIT (mjukt porträttläge) (
)
Välj det här läget om du vill att kameran ska
fokusera på motiv som ligger långt bort.
Läget gör att videokameran fokuserar på det
egentliga motivet i stället för på glaset i ett
fönster, eller nätet i en skärm, när du filmar
genom dem.
• Alternativ med en asterisk (*) kan du justera för
att inte bara fokusera på näraliggande motiv.
Alternativ med två asterisker (**) kan du justera
för att fokusera på mer avlägsna motiv.
• Inställningen återgår till [AUTO] när POWERomkopplaren stått i läget OFF (CHG) i mer än
12 timmar.
SPOT METER
(flexibel exponeringsmätare)
Välj det här läget när du vill framhäva
motivet, t.ex. människor eller blommor,
samtidigt som bakgrunden mjukas upp.
SPORTS* (sportläge) (
)
Du kan ställa in och låsa exponeringen på
motivet så att det spelas in tillräckligt ljust
även om det är stor kontrast mellan motivet
och bakgrunden, t.ex. strålkastarbelysta
motiv på en scen.
Välj det här läget om du behöver minimera
kameraskakningarna när du filmar motiv
som rör sig snabbt.
BEACH&SKI*(
)
1 På skärmen pekar du på den punkt som du
vill justera och låsa exponeringen för.
visas.
2 Peka på [END].
Välj det här läget om du inte vill att
människors ansikten ska bli för mörka, ett
fenomen som kan uppstå när du filmar där
Du återställer den automatiska exponeringen
genom att peka på [AUTO]t[END].
64
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/65
• Om du väljer [SPOT METER] ställs
[EXPOSURE] automatiskt på [MANUAL].
• Inställningen återgår till [AUTO] när POWERomkopplaren stått i läget OFF (CHG) i mer än 12
timmar.
EXPOSURE
Du kan låsa bildens ljusstyrka manuellt. Om
du t.ex. spelar in inomhus en dag när det är
vackert väder kan du undvika
motljusskuggor på personer som står nära
fönstren genom att låsa exponeringen på
rummets väggsida.
1 Peka på [MANUAL].
visas.
Du återställer den automatiska exponeringen
genom att peka på [AUTO] t
.
• Om du vrider LCD-panelen 180 grader och
stänger LCD-panelen med skärmen vänd utåt, kan
du justera [FADER] och [EXPOSURE] medan
du tittar genom sökaren (sid.71).
• Inställningen återgår till [AUTO] när POWERomkopplaren stått i läget OFF (CHG) i mer än 12
timmar.
WHITE BAL. (vitbalans)
Du kan ställa in färgbalansen efter
ljusförhållandena i omgivningen.
B AUTO
Vitbalansen ställs in automatiskt.
OUTDOOR (
)
Vitbalansen ställs in för att passa följande
inspelningsförhållanden:
– Utomhus
– Nattmotiv, neonskyltar och fyrverkerier
– Soluppgångar och solnedgångar
– Dagsljuslysrör
Vitbalansen ställs in för att passa följande
inspelningsförhållanden:
– Inomhus
– Partyscener eller i en studio där
ljusförhållandena ändras snabbt
– I belysningen från videolampor i en
studio, natriumlampor eller färgade
glödlampor
ONE PUSH (
)
Vitbalansen ställs in efter ljusförhållandena
i omgivningen.
1 Peka på [ONE PUSH].
2 Ställ upp ett vitt föremål, t.ex. en bit vitt
papper, som fyller ut hela skärmen under
samma ljusförhållanden som kommer att
gälla när du filmar motivet.
3 Peka på [
].
blinkar snabbt. När vitbalansen är
inställd och har lagrats i minnet slutar
indikatorn att blinka.
• Fortsätt att rama in ett vitt föremål
samtidigt som
blinkar snabbt.
•
blinkar långsamt om det inte gick att
ställa in vitbalansen.
•
fortsätter att blinka även efter att du
har pekat på
, ställ in [WHITE BAL.]
på [AUTO].
• Om du har bytt batteri samtidigt som du använder
läget [AUTO], eller om du tar med dig
videokameran ut från att ha varit inomhus
samtidigt som du använder låst exponering, väljer
du [AUTO] och riktar videokameran mot ett
näraliggande vitt föremål under tio sekunder, så
får du en bättre inställning av färgbalansen.
• Utför proceduren för [ONE PUSH] ytterligare en
gång om du ändrar inställningarna för
[PROGRAM AE] eller om du tar med dig
videokameran ut från att ha varit inomhus, eller
tvärtom, när [ONE PUSH] är inställt på på.
• Ställ [WHITE BAL.] på [AUTO] eller [ONE
PUSH] när du använder kameran i belysningen
från lysrör med vitt eller kallt vitt ljus.
• Inställningen återgår till [AUTO] när POWERomkopplaren stått i läget OFF (CHG) i mer än 12
timmar.
Använda inställningsalternativ
2 Justera exponeringen genom att peka på
/
.
3 Peka på
.
INDOOR (n)
65
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/66
CAMERA SET (Fortsättning)
AUTO SHUTTER
Aktiverar automatiskt den elektroniska
slutaren, så att slutarhastigheten anpassas när
du spelar in i ljusa omgivningar, om du ställer
den på [ON] (ursprunglig inställning).
SPOT FOCUS
Du kan välja att ställa in skärpan på ett motiv
som inte befinner sig i mitten av skärmen.
• Det är lättare att ställa in fokus om du först zoomar
in genom att föra zoomspaken mot T (telefoto),
sedan ställer du in det rätta zoomningsläget för
inspelningen genom att föra spaken mot W
(vidvinkel). Om du vill spela in på kort avstånd
flyttar du zoomspaken till W (vidvinkel) och
justerar sedan fokus.
• Det minsta avstånd som krävs mellan videokamera
och motiv för att bilden ska bli skarp är ungefär 1
cm i vidvinkelläget och ungefär 80 cm i teleläget.
• Inställningen återgår till [AUTO] när POWERomkopplaren stått i läget OFF (CHG) i mer än 12
timmar.
FLASH SET
1 Peka på motivet på skärmen.
9 visas.
2 Peka på [END].
Om du vill att fokus ska ställas in automatiskt
pekar du på [AUTO]t[END] i steg 1.
• Om du väljer [SPOT FOCUS] ställs [FOCUS]
automatiskt på [MANUAL].
• Inställningen återgår till [AUTO] när POWERomkopplaren stått i läget OFF (CHG) i mer än 12
timmar.
FOCUS
Du kan ställa in fokus manuellt. Om du
medvetet vill fokusera på ett visst motiv kan
du välja det här läget.
1 Peka på [MANUAL].
9 visas.
2 Ställ in skärpan genom att peka på
(fokusering på näraliggande motiv)/
(fokusering på avlägsna motiv). visas när
du nått det minsta möjliga avståndet för
fokuseringen och
visas när du nått det
största möjliga avståndet för fokuseringen.
3 Peka på
.
Om du vill att fokus ska ställas in automatiskt
pekar du på [AUTO]t
i steg 1.
Du kan ställa in den här funktionen när du
använder den inbyggda blixten eller en
extern blixt (tillval) som är kompatibel med
videokameran.
x FLASH LEVEL
HIGH(
)
Höjer nivån på blixten.
B NORMAL (
LOW (
)
)
Sänker nivån på blixten.
• Inställningen återgår till [NORMAL] när
POWER-omkopplaren har stått i läget OFF
(CHG) i mer än tolv timmar.
x REDEYE REDUC
Du kan motverka röda ögon-effekten genom
att aktivera blixten före inspelning.
Ställ [REDEYE REDUC] på [ON], välj
sedan en inställning genom att trycka flera
gånger på
(blixt) (sid.41).
(automatisk reducering av röda ögoneffekten): När belysningen i omgivningen
är otillräcklig utlöses en förblixt innan den
automatiska blixten utlöses.
r
(framtvingad reducering av röda
ögon-effekten): Blixten utlöses alltid, och
varje gång tillsammans med den förblixt
som minskar röda ögon-effekten.
r
(Ingen blixt): Inspelning utan blixt.
66
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/67
• Det är inte alltid säkert att det går att reducera
röda ögon-effekten, beroende på individuella
skillnader och andra förhållanden som påverkar
resultatet.
• Inställningen återgår till [OFF] när POWERomkopplaren har stått i läget OFF (CHG) i mer
än tolv timmar.
SUPER NS (Super NightShot)
Du kan spela in bilderna med upp till 16
gånger den känslighet som inspelning med
NightShot ger i mörker.
Ställ in [SUPER NS] på [ON] när
NIGHTSHOT-omkopplaren står på ON.
och [”SUPER NS”] blinkar på
skärmen.
Avbryt inställningen genom att ställa
[SUPER NS] på [OFF].
Du kan spela in bilder med klarare färger trots
att du spelar in där det är mörkt.
Ställ in [COLOR SLOW S] på [ON].
och
[COLOR SLOW SHUTTER] blinkar på
skärmen.
Avbryt [COLOR SLOW S] genom att peka
på [OFF].
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in skärpan
manuellt ([FOCUS], sid.66).
• Videokamerans slutarhastighet ställs automatiskt
in efter rådande ljusförhållanden. Det kan göra
rörelserna i filmen långsammare.
SELF-TIMER
Självutlösaren börjar spela in en film efter
ungefär tio sekunder.
Tryck på START/STOP när [
SELFTIMER] är inställd på [ON] ( ).
Om du vill avbryta nedräkningen pekar du
på [RESET].
Avbryt självutlösaren genom att välja [OFF].
• Du kan också använda självutlösaren med
START/STOP på fjärrkontrollen (sid.47).
SELF-TIMER
NS LIGHT (NightShot Light)
Du kan spela in klarare bilder med den
infraröda belysningen när du använder
NightShot. Standardinställningen är [ON].
• Se upp så att du inte blockerar infrarödsändaren
med fingrarna eller på något annat sätt (sid.41).
• Ta bort konversionslinsen (tillval).
• Det största avståndet vid fotografering med [NS
LIGHT] är ungefär 3 m.
Självutlösaren börjar spela in en stillbild efter
ungefär tio sekunder.
Använda inställningsalternativ
• Använd inte NightShot och [SUPER NS] där det
är ljust. Det kan orsaka funktionsstörningar.
• Se upp så att du inte blockerar infrarödsändaren
med fingrarna eller på något annat sätt (sid.41).
• Ta bort konversionslinsen (tillval).
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in skärpan
manuellt ([FOCUS], sid.66).
• Videokamerans slutarhastighet ställs automatiskt
in efter rådande ljusförhållanden. Det kan göra
rörelserna i filmen långsammare.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Tryck på PHOTO när [ SELF-TIMER] är
inställd på [ON] ( ).
Om du vill avbryta nedräkningen pekar du
på [RESET].
Avbryt självutlösaren genom att välja [OFF].
• Du kan också använda självutlösaren med
PHOTO på fjärrkontrollen (sid.47).
67
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/68
CAMERA SET (Fortsättning)
STILL SET
Inställningar för stillbilder (BURST/
QUALITY/IMAGE SIZE, m.m.)
DIGITAL ZOOM
Om du vill använda en zoomning som är
större än 10× (standardinställningen) kan du
välja maximal zoomningsnivå när du spelar
in på en skiva eller ”Memory Stick Duo”.
Tänk på att bildkvaliteten försämras när du
använder digital zoomning.
Standardinställningarna markeras med B.
Indikatorerna inom parentes visas när du valt
alternativen.
Mer information om hur du väljer
inställningsalternativ finns på sidan 60.
BURST
Du kan spela in flera stillbilder efter varandra
genom att trycka på PHOTO.
B OFF
Stapelns högra sida visar det digitala
zoomningsområdet. Zoomningsområdet
visas när du valt zoomningsnivå.
Välj det här läget när du inte spelar in
oavbrutet.
NORMAL (
)
Zoomning upp till 10 × utförs optiskt, efter
det utförs zooming upp till 20 × digitalt.
Ta stillbilder i serie med ungefär 0,5
sekunders mellanrum. Antal bilder som kan
tas är följande:
3.0 M (
) : 3 bilder
1.9 M (
) : 4 bilder
VGA (0.3 M) (
) : 21 bilder
2.3 M (
) : 3 bilder
120 ×
EXP. BRKTG (
Zoomning upp till 10 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 120 × digitalt.
Spelar in tre stillbilder efter varandra med
olika exponering, med ett intervall på
ungefär 0,5 sekunder. Du kan sedan jämföra
de tre stillbilderna och välja den bild som
har blivit bäst exponerad.
B OFF
Zoomning upp till 10 × utförs optiskt.
20 ×
STEADYSHOT
Du kan spela in med [STEADYSHOT]
(standardinställningen är [ON]). Ställ in
[STEADYSHOT] på [OFF] (
) när du
använder stativ eller konversionslinsen
(tillval).
)
• Du kan inte använda blixten med
seriefotografering.
• Maximala antalet stillbilder spelas in när du
använder självutlösaren eller använder
fjärrkontrollen.
• Det kanske inte går att spela in det maximala
antalet bilder i serie beroende på bildstorleken och
återstående utrymme på skivan eller på ”Memory
Stick Duo”.
• [EXP.BRKTG] fungerar inte när det ryms färre
än tre bilder på skivan eller på ”Memory Stick
Duo”.
• Det tar längre tid att spela in bildserier på skivan
jämfört med normal inspelning. Spela in nästa
stillbild när rullningslistindikatorn (
) och
ACCESS-lampan släcks.
68
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/69
Antalet bilder som kan tas på
”Memory Stick Duo” (ungefärligt)
QUALITY
B FINE (
)
3.0 M
Spelar in stillbilder med hög kvalitet.
STANDARD (
Storlek för stillbilder (ungefärlig kB)
FINE (FINE) 1540
STANDARD
640
(STD)
2.3 M
1.9 M
1150
960
150
128 MB
480
420
60
256 MB
512 MB
1 GB
)
VGA
(0.3 M)
Spelar in stillbilder med relativt god skärpa.
)
Spelar in maximalt antal stillbilder.
• När bildproportionerna ändras till 16:9
(bredbildsläge) ändras bildstorleken till [
2.3 M] (
) (sid. 28).
• Antalet bildpunkter för varje bildstorlek anges
nedan:
3.0 M: 2016×1512
1.9 M: 1600×1200
VGA (0.3 M): 640×480
2.3 M: 2016×1134
2 GB
0010
0024
0020
0048
0040
0098
0082
0195
0145
0355
0300
0720
0610
1450
1250
3000
0013
0032
0027
0065
0054
0130
0105
0260
0195
0470
0400
0960
0820
1950
1650
4000
0016
0037
0032
0075
0065
0150
0130
0300
0235
0540
0480
1100
0980
2250
2000
4650
00096
00240
00190
00485
00390
00980
00780
01970
01400
03550
02850
07200
05900
14500
12000
30000
Övre raden: [FINE]/Undre raden: [STANDARD]
• När du använder ”Memory Stick Duo” som har
tillverkats av Sony Corporation. Antalet
stillbilder som du kan ta varierar beroende på
inspelningsförhållandena.
Antal stillbilder som kan spelas in på
en skiva (ungefärligt)
3.0 M
2.3 M
1.9 M
VGA
(0.3 M)
0810
1750
1050
2250
1250
2550
5100
8100
0850
1850
1100
2400
1300
2700
5400
8600
0850
1850
1100
2400
1300
2700
5400
8600
0740
1450
0930
1750
1050
1850
2950
3800
Använda inställningsalternativ
)
VGA (0.3 M) (
32 MB
64 MB
Spelar in stillbilder med god skärpa.
1.9 M (
16 MB
VGA
(0.3 M)
IMAGE SIZE
B 3.0 M (
1.9 M
)
Spelar in stillbilder med normal bildkvalitet.
3.0 M
2.3 M
Övre raden: [FINE]/Undre raden: [STANDARD]
• Tabellen visar ungefärligt antal bilder som kan
spelas in. Sifforna ovan gäller för enkelsidiga
skivor, dubbelsidiga skivor rymmer dubbelt så
många bilder.
69
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/70
STILL SET (Fortsättning)
FILE NO.
PICT.APPLI.
Specialeffekter för bildbehandling och
ytterligare funktioner för inspelning/
uppspelning
(PICT.EFFECT/D.EFFECT, m.m.)
B SERIES
Tilldelar filer nummer i nummerordning
även om du byter skiva eller ”Memory Stick
Duo”.
RESET
Återställer filnumret till 0001 varje gång du
byter skiva eller ”Memory Stick Duo”.
Standardinställningarna markeras med B.
Indikatorerna inom parentes visas när du valt
alternativen.
Mer information om hur du väljer
inställningsalternativ finns på sidan 60.
FADER
Du kan använda följande effekter på det du
spelar in.
1 Välj önskad effekt under standbyläge
(intoning) eller inspelning (uttoning) och
peka sedan på
.
Om du väljer [OVERLAP] eller [WIPE] sparas
bilden på bandet som en stillbild. (Skärmen blir
blå medan bilden lagras.)
2 Tryck på START/STOP.
Toningsindikatorn slutar blinka och slocknar
när toningen är utförd.
Om du vill avbryta innan du utför åtgärden
pekar du på [OFF] i steg 1.
• Du avbryter inställningen genom att trycka på
START/STOP igen.
Uttoning
Intoning
WHITE FADER
BLACK FADER
OVERLAP (endast intoning)
WIPE (endast intoning)
70
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/71
Använda sökaren
Du kan justera [EXPOSURE] och [FADER]
när du använder sökaren genom att rotera
LCD-panelen 180 grader (ett halvt varv) och
sedan stänga den med skärmen riktad utåt.
1 Kontrollera att lampan
(film) tänds.
2 Stäng LCD-skrämen med LCD-skärmen
riktad utåt.
Du kan lägga specialeffekter till en film
under inspelning.
visas.
.
[Set LCD off?] visas på skärmen.
B OFF
4 Peka på [YES].
Inställningen [PICT. EFFECT] används
inte.
LCD-skärmen stängs av.
5 Peka på LCD-skärmen samtidigt som du
granskar bilden i sökaren.
SEPIA
[EXPOSURE] o.s.v. visas.
Bilden visas sepiafärgad (bruntonad).
6 Peka på knappen för det du vill ställa in.
B&W
[EXPOSURE] : Justera med
/
och
peka på
.
[FADER] : Välj effekt genom att peka på den
flera gånger.
: LCD-skärmen tänds.
Bilden visas svartvitt.
PASTEL
.
D. EFFECT (digitala effekter)
Du kan lägga digitala effekter till
inspelningarna.
visas.
1 Peka på önskad effekt.
2 Om du väljer [LUMI. KEY] justerar du
/
. Peka sedan på
.
effekten med
Bilden sparas som en stillbild när du trycker
på
.
3 Peka på
.
visas.
Avbryt [D. EFFECT] genom att peka på
[OFF] i steg 1.
LUMI. KEY (luminansknapp)
Du kan filma så att de ljusare områdena i en
tidigare inspelad stillbild (av t.ex. en person)
ersätts med det du filmar.
Bilden visas som blek pastellmålning.
MOSAIC
Bilden visas mosaikmönstrad.
REC CTRL
(DCR-DVD405E/DVD805E)
Använda inställningsalternativ
Du döljer knapparna genom att peka på
• Bildproportioner kan inte ändras när
[OLD MOVIE] är valt.
PICT. EFFECT (bildeffekt)
visas.
3 Peka på
OLD MOVIE
Filmen spelas in med effekter som gör att den
ser ut som en gammal film.
Scenen spelas in i 16:9-läge (bredbildsläge).
Se sidan 90.
USB SELECT
(DCR-DVD405E/DVD805E)
Du kan visa bilder på en dator när du ansluter
videokameran till datorn med USB-kabeln
eller ansluter den till en PictBridgekompatibel skrivare (sid.92).
71
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/72
PICT.APPLI. (Fortsättning)
COMPUTER
Välj det här läget om du vill visa bilderna
på skivan på en Windows-dator och kopiera
dem till datorn med det medföljande
programmet.
COMPUTER
Kopierar stillbilder på ”Memory Stick
Duo”.
PRINT
Skriver ut stillbilder på skivan med hjälp av
den PictBridge-kompatibla skrivaren.
MEDIA SET
Inställningar för skivor och ”Memory
Stick Duo”(FORMAT/FINALIZE/
UNFINALIZE, m.m.)
Mer information om hur du väljer
inställningsalternativ finns på sidan 60.
FORMAT
Se sidan 58.
FINALIZE
Se sidan 50.
PRINT
Skriver ut stillbilder på ”Memory Stick
Duo” på den PictBridge-kompatibla
skrivaren.
• [USB SELECT] visas automatiskt på skärmen:
– när du trycker på
PLAY/EDIT då
videokameran är ansluten till en annan enhet
med USB-kabeln.
– när du ansluter videokameran till en annan
enhet med USB-kabeln på
uppspelningsskärmen.
• Mer information om datoranslutningar finns i
”Förenklad guide” på den medföljande CDROM-skivan.
DEMO MODE
Standardinställningen är [ON] så att du kan
visa demonstrationen inom ungefär tio
minuter, efter att du har ställt POWERomkopplaren på
(film) utan att sätta i en
skiva eller ett ”Memory Stick Duo”.
• Demonstrationen avbryts eller skjuts upp i
nedanstående situationer.
– när du pekar på skärmen under
demonstrationen. (Demonstrationen startar
igen efter ungefär 10 minuter.)
– när du trycker på skivluckans OPENomkopplare.
– när du sätter in ett ”Memory Stick Duo”.
– när POWER-omkopplaren ställs in på
(stillbild).
– när du ställer NIGHTSHOT-omkopplaren på
ON (sid.41).
UNFINALIZE
Se sidan 57.
DISC TITLE
Du kan skapa en titel på varje skiva. Som
standardinställning för skivtitel används det
datum när skivan först användes.
Skriv skivans titel genom att följa steg 2 till
och med 5 i ”Ändra skivans titel” i ”Göra
skivan kompatibel med DVD-spelare och
DVD-enheter (färdigställa)” (sid.53).
Avbryt redigeringen av titeln genom att peka
på [CANCEL].
FORMAT
När ”Memory Stick Duo” formateras tas alla
data bort.
1 Formatera ”Memory Stick Duo” genom att
peka på [YES] t [YES].
2 Peka på
när [Completed.] visas.
• Även de stillbilder som skyddas med annan
utrustning tas bort.
• Försök inte att utföra följande åtgärder när
[Executing...] visas på skärmen.
– Använda POWER-omkopplaren eller
knapparna
– Ta ut ”Memory Stick Duo”
72
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/73
STANDARD SET
Inställningar när du spelar in på en
skiva och andra grundläggande
inställningar (REC MODE/LCD/VF SET/
USB SPEED, m.m.)
Standardinställningarna markeras med B.
Indikatorerna inom parentes visas när du valt
alternativen.
Mer information om hur du väljer
inställningsalternativ finns på sidan 60.
REC MODE (inspelningsläge)
Du kan välja en av tre bildkvaliteter för
filminspelning.
HQ ( HQ )
Spela in i högkvalitetsläge (ungefärlig
inspelningstid är upp till 20 min).
B SP ( SP )
Spelar in i standardkvalitetsläge (ungefärlig
inspelningstid är upp till 30 min).
LP ( LP )
• Tiden inom parentes anger den
ungefärliga inspelningsbara tiden när
bara en film spelas in på en enkelsidig
skiva. Om du spelar in på en dubbelsidig
skiva kan du spela in den tiden på båda
sidorna.
• Videokameran har ett VBRkodningssystem (sid.13). När är du spelar
in ett objekt som rör sig snabbt kan den
tillgängliga inspelningstiden förkortas.
VBR
Ordlista (sid.138)
• Om du spelar in i LP-läge kan scenernas kvalitet
försämras och scener med snabba rörelser kan
visas med störningar under uppspelning.
Du kan välja om du vill spela upp ljud som
du spelat in med andra enheter som ett
dubbelt ljudspår eller i stereo.
B STEREO
Ljudet spelas upp med huvudljud och
sekundärt ljud (eller stereoljud).
1
Det ljud som spelas upp är huvudljudet eller
ljudet från den vänstra kanalen.
2
Det ljud som spelas upp är sekundärljudet
eller ljudet från den vänstra kanalen.
• Inställningen återgår till [STEREO] när POWERomkopplaren har stått i läget OFF (CHG) i mer
än 12 timmar.
MICREF LEVEL
Du kan ställa in mikrofonnivå för
ljudinspelningen.
Välj [LOW] när du vill spela in spännande
och kraftfullt ljud i t.ex. ett konserthus.
B NORMAL
Spelar in varierande surroundljud och
omvandlar dem till samma nivå.
LOW (
)
Spelar in verklighetstroget surroundljud.
Inställningen är inte lämplig för att spela in
samtal.
Använda inställningsalternativ
Ökar inspelningstiden (longplayläge)
(ungefärlig inspelningstid är upp till 60
min).
MULTI-SOUND
• Inställningen återgår till [NORMAL] när
POWER-omkopplaren har stått i läget OFF
(CHG) i mer än tolv timmar.
SUR MONITOR
STILL MEDIA
Se sidan 31, 37.
Du kan visa vilken riktning inspelningsljudet
kommer från när du spelar upp i 5.1kanalsläge.
VOLUME
Se sidan 39.
73
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/74
STANDARD SET (Fortsättning)
LCD/VF SET (inställningar för
LCD-skärm och sökare)
Den inställning du gör här påverkar inte det
du spelar in.
x VF WIDE DISP
Du kan bestämma hur en bild med
proportionerna 16:9 (bredbildsläge) visas i
sökaren.
B LETTER BOX
x LCD BRIGHT
Normal inställning (skärmens standardtyp)
Du kan ställa in ljusstyrkan på LCDskärmen.
SQUEZE (ihoptryckt)
1 Justera ljusstyrkan med
2 Peka på
.
/
.
x LCD BL LEVEL
Du kan ställa in styrkan på LCD-skärmens
bakgrundsbelysning.
B NORMAL
Expanderar 16:9-bilden (bredbildsläge)
vertikalt när svarta band visas upptill och
nedtill på skärmen.
• När du kan ställa in POWER-omkopplaren på
(stillbild) visas inte [VF WIDE DISP].
TV TYPE
Se sidan 48.
Normal ljusstyrka.
BRIGHT
Gör LCD-skärmen ljusare.
• När du använder en nätadapter som
spänningskälla väljs automatiskt
ljusstyrkeinställningen [BRIGHT].
• Om du väljer [BRIGHT] minskar batteritiden
något under inspelning.
x LCD COLOR
Du kan ställa in LCD-skärmens färger med
/
.
USB SPEED
(DCR-DVD405E/DVD805E)
Du kan välja vilken överföringshastighet
som används för att överföra data till datorn.
B AUTO
Skickar data genom att automatiskt växla
mellan Hi-Speed USB (USB 2.0) och den
hastighet som motsvarar USB 1.1
(överföring med full hastighet).
FULL SPEED
Låg intensitet
Hög intensitet
x VF B.LIGHT
Du kan ställa in sökarens ljusstyrka.
B NORMAL
Normal ljusstyrka.
BRIGHT
Gör sökarskärmen ljusare.
• När du ansluter videokameran till en nätadapter
väljs automatiskt ljusstyrkeinställningen
[BRIGHT].
• Om du väljer [BRIGHT] minskar batteritiden
något under inspelning.
Skickar data motsvarande USB 1.1
(överföring med full hastighet).
DATA CODE
Du kan kontrollera den information som
automatiskt registreras under uppspelning
(informationskoden).
B OFF
Informationskoden visas inte.
DATE/TIME
Visar datum och tid för inspelade bilder.
CAMERA DATA
Visar kamerans inställningsinformation för
inspelade bilder.
74
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/75
DATE/TIME
DISPLAY
Du kan välja hur många miniatyrer som ska
visas på skärmen VISUAL INDEX.
Miniatyr
Ordlista (sid.138)
B ZOOM LINK
1Datum
2Tid
CAMERA DATA
Film
Ändra antalet miniatyrer (6 eller 12) med
videokamerans zoomspak.*
6IMAGES
Visar miniatyrer av 6 bilder.
12IMAGES
Visar miniatyrer av 12 bilder.
* Du kan använda zoomknapparna på LCDramen eller på fjärrkontrollen.
Stillbild
Eftersom standardinställningen är [ON],
kommer de fem första sekunderna av varje
film som visas på skärmen att spelas upp i
ordning när du väljer fliken
på skärmen
VISUAL INDEX.
• Spara batteri genom att ställa in [OFF].
• Uppspelningen av filmen avbryts när detta har
upprepats fem gånger.
REMAINING
B AUTO
•
visas för en bild som har tagits med blixt.
• Informationskoden visas på tv-skärmen om du
ansluter videokameran till en tv.
• Indikatorn växlar genom följande sekvenser när
du trycker på DATA CODE på fjärrkontrollen:
DATE/TIME t CAMERA DATA t OFF
(ingen indikation).
• Beroende på skivans skick visas [--:--:--].
• Inställningen återgår till [OFF] när POWERomkopplaren har stått i läget OFF (CHG) i mer
än tolv timmar.
Visar indikatorn för återstående skivtid under
ungefär åtta sekunder i följande situationer.
– När videokameran identifierar den
återstående skivtiden med POWERomkopplaren inställd på
(film).
– När du trycker på DISP/BATT INFO för
att byta indikator från avstängd till på med
POWER-omkopplaren inställd på
(film).
– När det går att spela in mindre än fem
minuter film.
– När du börjar att spela in från
linjeingången (för DCR-DVD405E/
DVD805E).
Använda inställningsalternativ
3SteadyShot avstängd
4Exponering
5Vitbalans
6Förstärkning
7Slutarhastighet
8Bländaröppning
9Exponering
MOVIE PB
ON
Indikatorn för återstående skivtid visas
alltid.
75
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/76
STANDARD SET (Fortsättning)
REMOTE CTRL (fjärrkontroll)
Standardinställningen är [ON] så att du kan
använda den medföljande fjärrkontrollen
(sid.47).
• Ställ den på [OFF] om du vill stänga av
fjärrkontrollfunktionen så att du inte riskerar att
kameran reagerar på signaler från fjärrkontroller
som tillhör annan enhet.
• Inställningen återgår till [ON] när POWERomkopplaren har varit i läget OFF (CHG) i mer
än 12 timmar.
A.SHUT OFF (funktion för
automatisk avstängning)
B 5 min
Videokameran stängs automatiskt av när
ungefär fem minuter har gått utan att du har
använt videokameran.
NEVER
Videokameran stängs inte automatiskt av.
• När du ansluter videokameran till ett vägguttag
ställs [A.SHUT OFF] automatiskt in på
[NEVER].
REC LAMP (inspelningslampa)
Inspelningslampan tänds inte under
inspelning när du ställer det här alternativet
på [OFF]. (Ursprunglig inställning är [ON].)
BEEP
B ON
En melodi spelas upp när du startar/avbryter
inspelningen eller utför åtgärder från
pekskärmen.
SUB-T DATE
Ställ på [ON] (standardinställningen) för att
visa inspelningsdatum och -tid när du spelar
upp en skiva på en DVD-enhet med
textningsfunktion. Mer information finns
i bruksanvisningen till DVD-enheten.
CALIBRATION
Se sidan 132.
OFF
Stänger av melodin.
DISP OUTPUT
B LCD PANEL
Visar bland annat räknaren på LCDskärmen och i sökaren.
V-OUT/PANEL
Visar även displayens innehåll på tvskärmen.
SETUP ROTATE
B NORMAL
Rullar inställningsalternativen nedåt när du
pekar på
.
OPPOSITE
Rullar inställningsalternativen uppåt när du
pekar på
.
76
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/77
TIME/LANGU.
(CLOCK SET/AREA SET/LANGUAGE,
o.s.v.)
Mer information om hur du väljer
inställningsalternativ finns på sidan 60.
CLOCK SET
Se sidan 23.
AREA SET
Du kan ställa in tidsskillnad utan att stanna
klockan.
Ange var du befinner dig med v/V när du
använder videokameran utomlands.
Mer information om världstidsskillnader
finns på sidan 125.
SUMMERTIME
Använda inställningsalternativ
Du kan ändra den här inställningen utan att
stanna klockan.
Ställ in på [ON] om du vill flytta fram tiden
en timme.
LANGUAGE
Du kan välja vilket språk som ska användas
på LCD-skärmen.
• Om ditt modersmål inte finns med bland de
olika alternativen kan du som alternativ
använda [ENG[SIMP]] (förenklad
engelska).
77
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/78
Anpassa den personliga menyn
Du kan lägga till önskade
inställningsalternativ i den personliga menyn
och göra egna inställningar i den personliga
menyn. Kameran blir mer lättarbetad om du
lägger in inställningsalternativ som du
använder ofta i den personliga menyn.
Lägga till ett
inställningsalternativ
Ta bort ett inställningsalternativ
1 Peka på
t
[P-MENU SET UP] t [DELETE].
Om önskat inställningsalternativ inte
visas pekar du på
/
.
Du kan lägga till upp till 27
inställningsalternativ för
(film),
(stillbild) och
PLAY/EDIT. Om du
vill lägga in fler inställningsalternativ måste
du ta bort ett som är mindre viktigt.
1 Peka på
t
[P-MENU SET UP] t [ADD].
2 Peka på
/
för att välja en
inställningskategori och peka
sedan på
.
2 Peka på det inställningsalternativ
som du vill ta bort.
3 Peka på [YES] t
.
• Det går inte att ta bort [SETUP], [FINALIZE]
och [P-MENU SET UP].
3 Peka på
/
för att välja ett
inställningsalternativ och peka
sedan på
t [YES] t
.
Inställningsalternativet läggs till i slutet
av listan.
78
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/79
Byta ordning på
inställningsalternativen som
visas på den personliga menyn
1 Peka på
t
[P-MENU SET UP] t [SORT].
Om inställningsalternativet inte visas
pekar du på
/
.
2 Peka på det inställningsalternativ
som du vill flytta.
3 Flytta inställningsalternativet till
önskad position genom att peka på
/
.
.
Använda inställningsalternativ
4 Peka på
Om du vill flytta fler alternativ upprepar
du steg 2 till och med 4.
5 Peka på [END] t
.
• Du kan inte flytta [P-MENU SET UP].
Återställa inställningarna för den
personliga menyn (Reset)
Peka på
t [P-MENU SET UP]
t [RESET] t [YES] t [YES] t
.
79
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/80
Redigera med DVD Handycam
Kopiera stillbilder
Du kan spela in stillbilder från ett ”Memory
Stick Duo” till en skiva eller från en skiva till
ett ”Memory Stick Duo.”
• Använd nätadaptern för att förhindra att
videokamerans batteri tar slut mitt i
kopieringen.
• Utsätt inte videokameran för stötar eller
vibrationer och koppla inte från
nätadaptern under kopieringen.
Kopiera stillbilder från
”Memory Stick Duo” till DVD
5 Peka på
t [YES].
Bilden kopieras.
6 Peka på
när [Completed.]
visas.
Sätt in det inspelade ”Memory Stick Duo”
och en skiva i videokameran.
Fliken
INDEX.
visas på skärmen VISUAL
1 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
Kopiera alla stillbilder på ”Memory
Stick Duo”
Peka på [COPY ALL
2
Peka på fliken
[EDIT].
3 Peka på [COPY
och sedan på
].
] i steg 3.
• Stillbilderna kan inte kopieras till den
färdigställda DVD-R-, DVD-RW- (VIDEOläget)
eller DVD+RW-skivan.
• Det kan ta en stund att kopiera ett större antal
bilder.
• När [Not enough memory space.] visas tar du bort
de bilder som inte behövs (sid.83) på skivan innan
du börjar använda videokameran igen.
• Vissa stillbilder kan inte kopieras:
– Bilder som har tagits med en annan
videokamera
– Bilder som har redigerats på datorn
4 Peka på stillbilden som ska tas bort
Den valda scenen markeras med .
Tryck på och håll ned bilden på LCDskärmen för att bekräfta bilden.
Du återgår till föregående skärm genom
att peka på
.
• Du kan markera upp till 100 bilder samtidigt.
80
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/81
Kopiera stillbilder på DVD till
”Memory Stick Duo”
Sätt in den inspelade DVD-skivan och
”Memory Stick Duo” i videokameran.
5 Peka på
t [YES].
Bilden kopieras.
1 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
2 Peka på fliken
6 Peka på
och sedan på
[EDIT].
när [Completed.]
visas.
Fliken
INDEX.
visas på skärmen VISUAL
Kopiera alla stillbilder på DVD-skivan
Peka på [COPY ALL t
3 Peka på [COPY t
].
Den valda scenen markeras med .
Tryck på och håll ned bilden på LCDskärmen för att bekräfta bilden.
Du återgår till föregående skärm genom
att peka på
.
Redigera med DVD Handycam
4 Peka på stillbilden som ska tas bort
] i steg 3.
• Det kan ibland ta en stund att kopiera en mängd
stillbilder.
• När [Not enough memory space.] visas tar du bort
de bilder som inte behövs (sid.82) på ”Memory
Stick Duo” innan du använder videokameran
igen.
• Vissa stillbilder kan inte kopieras:
– Bilder som har tagits med en annan
videokamera
– Bilder som har redigerats på datorn
• Du kan markera upp till 100 bilder samtidigt.
81
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/82
Ta bort stillbilder från ”Memory Stick Duo”
Sätt in det inspelade ”Memory Stick Duo” i
videokameran.
1 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
2 Peka på fliken
.
Ta bort alla stillbilder på ”Memory
Stick Duo”
Peka på [DELETE ALL] i steg 4.
• I följande situationer går det inte att ta bort:
– när skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo”
är i skrivskyddsläget (sid.127)
– när stillbilden har skyddats på andra enheter
• Om du vill ta bort alla stillbilder på ”Memory
Stick Duo” måste du formatera det (sid.72).
3 Peka på [EDIT].
4 Peka på [DELETE].
5 Peka på stillbilden som ska tas bort
Den valda scenen markeras med .
Tryck på och håll ned bilden på LCDskärmen för att bekräfta bilden.
Du återgår till föregående skärm genom
att peka på
.
• Du kan markera upp till 100 bilder samtidigt.
6 Peka på
t [YES].
• Det går inte att återställa en bild som har tagits
bort.
82
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/83
Redigera originaldata
För DVD-RW-skivor som har spelats in i
VR-läge kan du ta bort bilder eller dela upp
inspelade filmer på skivan med hjälp av
videokameran.
Sätt in den inspelade skivan i videokameran.
Original
Ordlista (sid.138)
Ta bort bilder
5 Peka på
t [YES].
• Det går inte att återställa en bild som har tagits
bort.
Ta bort alla filmer eller stillbilder på
skivan samtidigt
Peka på [DELETE ALL] i steg 3.
1 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
2 Markera fliken
eller
som
innehåller bilderna som du vill ta
bort och peka sedan på [EDIT].
• Om du tar bort en originalfilm som finns i en
spellista (sid.84) tas den också bort från spellistan.
• Att ta bort scener ger inte nödvändigtvis
tillräckligt med utrymme för att spela in fler filmer
eller stillbilder.
• Om du vill ta bort alla bilder på skivan och
återställa den ursprungliga inspelningstiden
formaterar du skivan (sid.58).
Dela upp en film
1 Sätt på videokameran genom att
3 Peka på [DELETE].
4 Markera bilden som ska tas bort.
2 Peka på fliken
t [EDIT].
3 Peka på [DIVIDE].
4 Peka på scenen som ska delas
Redigera med DVD Handycam
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
upp.
Den valda scenen markeras med .
Tryck på och håll ned bilden på LCDskärmen för att bekräfta bilden. Peka på
när du vill gå tillbaka till föregående
skärm.
Den valda filmen börjar spelas upp.
83
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/84
Skapa en spellista
Redigera originaldata
(Fortsättning)
5 Peka på
vid den punkt där du
vill dela upp filmen i scener.
Filmen pausas.
När du pekar på
ändras den till
och funktionsknapparna nedan visas.
Återgår till början av den
valda filmen.
I en spellista visas miniatyrer av stillbilderna
och filmerna som har markerats.
Originalscenerna ändras inte även om du
redigerar eller tar bort scenerna i spellistan.
Spellista
Ordlista (sid.138)
Sätt in den inspelade skivan i videokameran.
• Ta inte ur batteriet eller koppla bort nätadapatern
från videokameran medan du redigerar spellistan.
Det kan skada skivan.
• Du kan redigera upp till 999 scener i spellistan.
1 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
Ställa in
volymen
Justerar uppdelningspunkten med större
precision efter att uppdelningspunkten
har valts med
.
2 Markera fliken
eller
som
innehåller scenen som du vill
lägga till i spellistan och peka
sedan på [EDIT].
Du döljer knapparna genom att peka på
.
• Du växlar mellan uppspelning och paus med
.
• Det kan bli en liten skillnad mellan den punkt
du pekar på
och den faktiska
uppdelningspunkten eftersom videokameran
väljer uppdelningspunkten med
halvsekundssteg.
3 Peka på [
ADD].
• Peka på
/
så visas [
ADD] inte visas.
ADD] om [
4 Markera scenen som ska läggas till
6 Peka på
t [YES].
i spellistan.
• När du har delat upp en film går det inte att
återställa den till ursprungsskicket.
• Om filmen läggs till i spellistan, påverkas inte
filmen i spellistan om du delar upp den
ursprungliga filmen.
Den valda scenen markeras med .
Tryck på och håll ned bilden på LCDskärmen för att bekräfta bilden. Du
återgår till föregående skärm genom att
peka på
.
84
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/85
5 Peka på
t [YES].
3 Peka på [ERASE].
4 Markera scenen som ska tas bort
från listan.
6
Peka på [YES] för att visa
spellistan eller [NO] för att gå
.
tillbaka till fliken
eller
Lägga till alla filmer på skivan samtidigt
Peka på [
ADD ALL] i steg 3.
Lägga till alla stillbilder på skivan i en
spellista
Du bör skapa en Photomovie (sid.86) i förväg
som du sedan lägger till i en spellista.
Radera onödiga scener från
spellistan
1 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
t [EDIT].
5 Peka på
t [YES].
Ta bort alla scener samtidigt
Peka på [ERASE ALL] i steg 3 t [YES].
• Originalscenerna ändras inte även om du tar bort
scenerna från spellistan.
Ändra ordning på spellistan
1 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
2 Peka på
Redigera med DVD Handycam
• När du lägger till stillbilder i en spellista
konverteras de automatiskt till en film och läggs
till på fliken
. En film som konverterats från
stillbilder visas med
. De ursprungliga
stillbilderna finns kvar på skivan. Upplösningen
på den konverterade filmen kan bli lägre än hos
de ursprungliga stillbilderna.
2 Peka på
Den valda scenen markeras med .
Tryck på och håll ned bilden på LCDskärmen för att bekräfta bilden. Du
återgår till föregående skärm genom att
peka på
.
t [EDIT].
3 Peka på [MOVE].
85
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/86
Skapa en spellista (Fortsättning)
4 Markera scenen som ska flyttas.
4 Markera den scen som ska delas
upp.
Den valda scenen börjar spelas upp.
5 Peka på
Den valda scenen markeras med .
Tryck på och håll ned bilden på LCDskärmen för att bekräfta bilden.
Du återgår till föregående skärm genom
att peka på
.
5 Peka på
Flytta målstapel
t [YES].
• Om du har valt flera scener, flyttas scenerna
enligt ordningen som visas i spellistan.
Dela upp en film inom spellistan
1 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
2 Peka på
Filmen pausas.
.
6 Välj önskad position med [T]/[t].
7 Peka på
vid den punkt där du
vill dela upp filmen i scener.
t [EDIT].
3 Peka på [DIVIDE].
Peka här om du vill visa
funktionsknapparna.
Mer information finns i sidan 84.
• Du växlar mellan uppspelning och paus med
.
• Det kan bli en liten skillnad mellan den punkt
du pekar på
och den faktiska
uppdelningspunkten eftersom videokameran
väljer uppdelningspunkten med
halvsekundssteg.
6 Peka på
t [YES].
• Originalscenerna ändras inte även om du delar
upp scenerna inom spellistan.
Konvertera alla stillbilder på en
skiva till en filmfil (Photomovie)
Photomovie kategoriserar stillbilderna som
en film, och du kan lägga till fler bilder i
spellistan.
Photomovie
Ordlista (sid.138)
1 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
86
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/87
Spela upp en
spelningslista
2 Peka på fliken
t [EDIT] t
[PHOTOMOVIE].
3 Peka på [YES].
Alla stillbilder på skivan konverteras till
en enda filmfil och läggs sedan till på
fliken
. En film som har konverterats
från stillbilder visas med
i det övre
högra hörnet.
• Det kan ta längre tid att skapa en Photomovie
eftersom fler stillbilder skapas på skivan.
• Stillbilder som inte är kompatibla med
videokameran, t.ex. sådana som har tagits med en
digital stillbildskamera och sedan kopierats till en
dator, kan inte konverteras från stillbilder till en
Photomovie.
Sätt i skivan där spellistan finns i
videokameran.
1 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
2 Peka på
.
En lista med scener som har lagts till på
spellistan visas.
3 Peka på bilden som du vill spela
upp från.
Redigera med DVD Handycam
Skärmen återgår till skärmen VISUAL
INDEX när spellistan har spelats upp från
den valda scenen till slutet.
87
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/88
Kopiering, Utskrift
Kopiera till videobandspelare och DVD-enheter
Du kan kopiera bilder som har spelats upp på videokameran till andra inspelningsenheter, t.ex.
videobandspelare eller DVD-spelare.
När du har kopierat dem till en videoinspelare med hårddiskenhet, får du tillgång till bilderna
som lagras på inspelarens hårddisk.
Anslut videokameran till vägguttaget med den medföljande nätadaptern för den här åtgärden
(sid.17). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter som du tänker ansluta.
(Gul)
(Vit)
(Röd)
A/V-kontakt
S VIDEO VIDEO
AUDIO
Videobandspelare
eller DVD-spelare
: Video/signalflöde
1 A/V-kabel (medföljer)
Anslut till ingången på den andra enheten.
2 A/V-kabel med S VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via
S VIDEO-kontakten, genom att använda en
A/V-kabel med S VIDEO-kabel (tillval), blir
bildkvaliteten högre än med en A/V-kabel.
Anslut den vita och röda kontakten (vänster och
höger ljudkanal) och S VIDEO-kontakten
(S VIDEO-kanalen) på A/V-kabeln med en
S VIDEO-kabel (tillval). Du behöver inte
ansluta den gula kontakten. Om du bara ansluter
med S VIDEO-kontakten hörs inget ljud.
• Du döljer skärmindikatorerna (t.ex. räkneverket)
på skärmen för den anslutna enheten genom att
ställa in [DISP OUTPUT] på [LCD PANEL]
(standardinställningen, sid.76).
• Om du vill spela in datum- och tidsinställningar
samt kamerans inställningar visar du dem på
skärmen (sid.74).
• Om du ansluter videokameran till en enhet som
har ljudet i mono, ansluter du den gula kontakten
på A/V-kabeln till videokontakten och den röda
(höger kanal) eller vita kontakten (vänster kanal)
till ljudkontakten på videobandspelaren eller tv:n.
88
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/89
1 Sätt in den inspelade skivan i
videokameran.
2 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
Ange [TV TYPE] enligt
uppspelningsenheten (sid.48).
3 Sätt in inspelningsmediet i
videobandspelaren eller DVDspelaren.
Om inspelningsenheten har en
ingångsväljare ställer du den på rätt
ingångsläge.
4 Ansluta videokameran till
videobandspelaren eller DVDenheten med A/V-kabeln
(medföljer) 1 eller A/V-kabeln
med S VIDEO (tillval) 2.
Kopiering, Utskrift
• Anslut videokamera till ingångarna på en
videobandspelare eller en DVD-enhet.
5 Starta uppspelningen på
videokameran och spela in den på
inspelningsenheten.
Mer information finns i
bruksanvisningen som följer med
inspelningsenheten.
6 När kopieringen är klar stannar du
videokameran och
inspelningsenheten.
89
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/90
Spela in bilder från en tv eller videobandspelare/
DVD-enhet (DCR-DVD405E/DVD805E)
Du kan spela in bilder eller tv-program från en videobandspelare, tv eller DVD-enhet till en
skiva med hjälp av videokameran.
Anslut videokameran till vägguttaget med den medföljande nätadaptern för den här åtgärden
(sid.17). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter som du tänker ansluta.
(Gul)
(Vit)
(Röd)
A/V-kontakt
S VIDEO VIDEO
AUDIO
Videobandspelare,
DVD-enheter eller
tv-apparater
: Video/signalflöde
1 A/V-kabel (medföljer)
Anslut till den andra enhetens utgång.
2 A/V-kabel med S VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via S
VIDEO-kontakten, genom att använda en A/Vkabel med S VIDEO-kabel (tillval), blir
bildkvaliteten högre än med en A/V-kabel.
Anslut den vita och röda kontakten (vänster och
höger ljudkanal) och S VIDEO-kontakten
(S VIDEO-kanalen) på A/V-kabeln med en
S VIDEO-kabel (tillval). Du behöver inte
ansluta den gula kontakten. Om du bara ansluter
med S VIDEO-kontakten hörs inget ljud.
• Det går inte att spela in bilder från en tv utan
utgångar.
• Du kan inte spela in tv-program som bara kan
spelas in en gång eller som har teknik för
kopieringskontroll.
• Om du ansluter videokameran till en enhet som
har ljudet i mono, ansluter du den gula kontakten
på A/V-kabeln till videoutgången, och den röda
(höger kanal) eller den vita kontakten (vänster
kanal) till ljudutgången på videobandspelaren
eller tv:n.
• Videokameran kan bara spela in från PAL-källor.
Du kan t.ex. inte spela in franska video- och tvprogram (SECAM) korrekt. Mer information om
tv-system finns på sidan 124.
• Om du använder en 21-stiftsadapter för att ta emot
signalerna från en PAL-källa behöver du en
dubbelriktad 21-stiftsadapter (tillval).
90
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/91
1 Anslut videokameran till tv:n eller
videokameran/DVD-enheten med
A/V-kabeln (medföljer) 1 eller
A/V-kabeln med S VIDEO (tillval) 2.
• Anslut videokameran till utgångarna på tv:n
eller videobandspelaren/DVD-enheten.
2 Om du spelar in från en
videobandspelare eller DVD-enhet
sätter du i kassetten eller skivan i
uppspelningsenheten.
3 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
4 Peka på
t [REC CTRL].
Om du ansluter videokameran till
enheten som har S VIDEO-kontakten,
pekar du på [SET] t [VIDEO INPUT]
t [S VIDEO] t
.
6 Starta uppspelningen av kassetten
eller skivan i uppspelningsenheten
eller ställ in ett tv-program.
Det som spelas upp på den anslutna
enheten visas på videokamerans LCDskärm.
7 Peka på [REC] vid den punkt där
du vill börja spela in.
8 Peka på
vid den punkt där du
vill stoppa inspelningen.
9 Peka på [END].
• Det kan vara en viss tidsskillnad mellan den punkt
där du trycker på [REC] och den faktiska punkt
där inspelningen startar/stannar.
• Det går inte att spela in en bild som en stillbild
även om du trycker på PHOTO under
inspelningen.
Kopiering, Utskrift
• Peka på [SET] om du vill ändra
inspelningsläget eller justera volymen.
• Peka på [SET] t [
REMAIN] t [ON]
om du vill visa indikatorn för återstående
skivtid hela tiden.
5 Sätt in en tom skiva i
videokameran.
Formatera skivan om du använder en ny
DVD-RW- eller DVD+RW-skiva
(sid.58).
91
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/92
Skriva ut inspelade stillbilder
(PictBridge-kompatibel skrivare) (DCR-DVD405E/DVD805E)
Du kan skriva ut stillbilder med hjälp av en
PictBridge-kompatibel skrivare utan att
ansluta videokameran till en dator.
Anslut videokameran till vägguttaget med
den medföljande nätadaptern.
Sätt in skivan eller ”Memory Stick Duo” där
stillbilderna finns i videokameran och sätt på
skrivaren.
• Du kan också visa skärmen [USB SELECT]
genom att peka på
t [SETUP] t
PICT.APPLI. t [USB SELECT].
• Problemfri användning kan inte garanteras för
modeller som inte är PictBridge-kompatibla.
Utskrift
1 Markera bilden som ska skrivas ut
med
Ansluta videokameran till
skrivaren
1 Sätt på videokameran genom att
skjuta POWER-omkopplaren och
tryck på
PLAY/EDIT.
2 Peka på
/
.
t [COPIES].
3 Markera antalet kopior som ska
skrivas ut med
/
.
Du kan ange högst 20 utskrifter för en och
samma bild.
2 Anslut
kontakten (USB) på
videokameran till skrivaren med
hjälp av USB-kabeln (medföljer).
Skärmen [USB SELECT] visas på LCDskärmen.
3 Peka på [
PRINT] om du vill
skriva ut stillbilder från en skiva
eller [
PRINT] om du vill skriva
ut bilder från ”Memory Stick Duo.”
När anslutningen är klar visas
(PictBridge-anslutning) på
skärmen.
VGA
1 / 10
PRINT
101-0001
END
SET
EXEC
4 Peka på
t [END].
Om du vill skriva ut datumet på bilden
pekar du på
t [DATE/TIME] t
[DATE] eller [DAY&TIME] t
.
5 Peka på [EXEC] t [YES].
När utskriften är slutförd slocknar
[Printing...] och bildvalsskärmen visas
igen. Du kan fortsätta att skriva ut en
stillbild till.
6 När utskriften är klar pekar du på
[END] t [END].
• Om du vill skriva ut en bild från ett annat
medium väljer du [FUNC.SELECT] och
börjar från steg 3 i ”Anslut videokameran till
skrivaren”.
Stillbilden visas.
92
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/93
Kopiering, Utskrift
• Mer information finns också i bruksanvisningen
till skrivaren som används.
• Försök inte att utföra följande åtgärder medan
visas på skärmen. Resultatet blir förmodligen inte
vad du har väntat dig.
– Använda POWER-omkopplaren.
– Koppla från USB-kabeln (medföljer) från
skrivaren.
– Skjuta skivluckans OPEN-omkopplare.
– Ta ut ”Memory Stick Duo” från videokameran.
• Om skrivaren slutar fungera kopplar du bort USBkabeln (medföljer), stänger av skrivaren och
startar om proceduren från början.
• Om du skriver ut en stillbild som spelats in med
bildproportionerna 16:9 (bredbildsläge) finns det
risk att den får sina vänstra och högra kanter
beskurna.
• Vissa modeller av skrivare kan inte hantera
funktionen för datumutskrift. Mer information
finns i bruksanvisningen till skrivaren.
• Felfria utskrifter av bilder som spelats in med
andra enheter än den här videokameran kan inte
garanteras.
• Det går inte att skriva ut stillbilder som har spelats
in med andra enheter och har en filstorlek på över
2 MB eller som är större än 2 304 × 1 728
bildpunkter.
• PictBridge är en industristandard som definierats
av Camera & Imaging Products Association
(CIPA). Du kan skriva ut bilder utan att använda
en dator, du behöver bara ansluta skrivaren direkt
till en digital videokamera eller digital
stillbildskamera, oberoende av modell och
tillverkare.
93
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/94
Kontakter för anslutning av externa enheter
1 Active Interface Shoe
Den Active Interface Shoe förser de extra
tillbehören, t.ex. videobelysning, blixt
och mikrofon, med ström. Tillbehören
kan slås på och stängas av med POWERomkopplaren på videokameran. Mer
information finns också i
bruksanvisningen till tillbehöret.
• Den Active Interface Shoe har en
säkerhetsfunktion som låser de installerade
tillbehören så att de sitter fast ordentligt. Du
fäster ett tillbehör genom att trycka ned det,
skjuta in det så långt det går och sedan dra åt
skruven. Du tar loss ett tillbehör genom att
lossa skruven och sedan trycka ned och dra
ut tillbehöret.
• När du spelar in med extern blixt (tillbehör)
bör du slå av strömmen till den externa blixten
så att inte ljudet från blixtens uppladdning
spelas in.
• Du kan inte använda en extern blixt (tillval)
samtidigt med den inbyggda blixten.
• När du ansluter en extern mikrofon (tillval)
får den prioritet över den interna mikrofonen
(sid.40).
DCRDVD405E/
DVD805E
2 Skydd över tillbehörsskon
DCRDVD404E
3
(USB) -kontakt (sid.92, 95)
(för DCR-DVD405E/DVD805E)
4 REMOTE-kontakt
• Anslut till andra extra tillbehör.
5 A/V-kontakt (ljud/video) (sid.48, 88, 90)
1...Öppna skyddet på tillbehörsskon.
6 DC IN-kontakt (sid.17)
3456...Öppna kontaktskyddet.
94
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/95
Använda en dator (DCR-DVD405E/DVD805E)
Innan du använder ”Förenklad guide” på datorn
När du installerar programmet Picture
Package eller Nero Express 6 på en
Windows-dator från den medföljande
CD-ROM-skivan, får du tillgång till följande
funktioner om du ansluter videokameran till
datorn.
• Macintosh-datorer stöder inte de
medföljande programmen Picture
Package och Nero Express 6.
• DCR-DVD404E stöder inte
datoranslutning. Mer information om hur
du spelar upp bilder på datorn finns i
“Spela upp en skiva på en dator med DVDenhet” (sid.55).
• Du kan kopiera stillbilder när videokameran är
ansluten till en Macintosh-dator med USBkabeln. Mer information finns i ”Förenklad
guide” som finns på den medföljande CD-ROMskivan (sid.100).
Vad du kan göra med Picture
Package
x Visa och hantera bilder
t Picture Package DVD Viewer
Du kan visa filmen och stillbilderna genom att
välja dem från miniatyrer. Filmer och stillbilder
sparas i mappar utifrån datum.
Du kan ta bort onödiga scener i filmer och skapa
8 cm DVD-skivor med menyer.
x Skapa videofilmer och bildspel
t Picture Package Producer2
Du kan välja ut dina favoriter bland filmerna
och stillbilderna och enkelt skapa egna filmer
med pålagd musik och specialeffekter.
x Kopiera till en 8 cm DVD
t Picture Package Duplicator
Du kan kopiera skivan som du har spelat in med
videokameran till en 8 cm DVD-skiva.
Vad du kan göra med Nero
Express 6
x När du kopierar en skiva till en
12 cm DVD
Du kan kopiera skivan som du har spelat in med
videokameran till en 12 cm DVD.
• CD-ROM-skivan (medföljer) innehåller
följande program.
– USB-drivrutin
– Picture Package Ver.1.8.1
– Nero Express 6
– ”Förenklad guide”
”Förenklad guide” är en bruksanvisning som
du kan använda på datorn.
I bruksanvisningen beskrivs de
grundläggande funktionerna, från hur du
kopplar ihop videokameran med datorn och
vilka inställningar du behöver göra, till de
grundläggande åtgärder du utför första
gången du använder Picture Package som
finns på CD-ROM-skivan (medföljer). När
du har satt i CD-ROM-skivan läser du
“Installera program och ”Förenklad guide””
(sid.97): startar ”Förenklad guide” och följer
instruktionerna.
Använda en dator
(DCR-DVD405E/DVD805E)
Om ”Förenklad guide”
• Mer information om Nero Express 6 finns i den
medföljande bruksanvisningen.
95
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/96
Innan du använder ”Förenklad guide” på datorn (Fortsättning)
Om hjälpfunktionerna i
programmet
I direkthjälpen beskrivs alla programs
samtliga funktioner. I direkthjälpen finns
mer information som du kan behöva när du
har läst igenom ”Förenklad guide”. Du visar
direkthjälpen genom att klicka på [?] på
skärmen.
Systemkrav
x När du använder en Windows-dator
När du använder Picture Package på
en dator
Operativsystem: Microsoft Windows 2000
Professional / Windows XP Home Edition /
Windows XP Professional
(standardinstallation). Felfri användning
kan inte garanteras om du har uppgraderat
något av ovanstående operativsystem.
CPU: Intel Pentium III 600 MHz eller snabbare
(Pentium III 1 GHz eller snabbare
rekommenderas)
Program: DirectX 9.0c eller senare (den här
produkten baseras på DirectX-tekniken. Du
måste ha DirectX installerat.)/Windows
Media Player 7.0 eller senare/Macromedia
Flash Player 6.0 eller senare
Ljudsystem: 16 bitars stereoljudkort och
stereohögtalare
Minne: 128 MB eller mer (256 MB eller mer
rekommenderas)
Hårddisk:
Tillgängligt utrymme som krävs för
installationen: 250 MB eller mer (2 GB eller
mer när du använder Picture Package
Duplicator.)/Rekommenderat ledigt
diskutrymme: 6 GB eller mer (beroende på
hur stora filer du redigerar)
Skärm: Videokort med 4 MB VRAM, minst
800 × 600 bildpunkter, High color
(16=hbitarsfärg, 65 000 färger), möjlighet
att hantera bildskärmsdrivrutinen
DirectDraw (den här produkten fungerar inte
korrekt vid 800 × 600 bildpunkter eller färre
och 256 färger eller färre.)
Övrigt: (USB)-port (måste finnas som
standard)
När du spelar upp stillbilder som har
spelats in på ”Memory Stick Duo” på
en dator
Operativsystem: Microsoft Windows 2000
Professional/Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional
(standardinstallation).
Felfri användning kan inte garanteras om du
har uppgraderat något av ovanstående
operativsystem.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller snabbare
Övrigt: (USB)-port (måste finnas som
standard)
x När du använder Macintosh-dator
• Du kan bara kopiera stillbilder från ”Memory
Stick Duo.”
Operativsystem: Mac OS 9.1/9.2 eller
Mac OS X (v10.1/v10.2/v10.3/v10.4)
Övrigt: (USB)-port (måste finnas som
standard)
• Videokameran är kompatibel med Hi-Speed USB
(USB 2.0). Du kan överföra information snabbare
om du använder en dator som kan hantera
Hi-Speed USB. När du ansluter en USB-kontakt
som inte kan hantera Hi-Speed USB överförs
informationen med USB 1.1 (högsta USBhastighet).
• Problemfri användning kan inte garanteras i alla
rekommenderade datormiljöer.
• Om datorn har ett Memory Stick-fack sätter du in
”Memory Stick Duo” där stillbilderna finns i
Memory Stick Duo-adaptern (tillval), och sätter
sedan in den i Memory Stick-facket på datorn när
du vill kopiera stillbilder till datorn.
• När du använder ”Memory Stick PRO Duo” och
datorn inte kan hantera det, ansluter du
videokameran med USB-kabeln i stället för att
använda Memory Stick-facket på datorn.
96
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/97
Installera program och ”Förenklad guide”
Du måste installera programvaran på
Windows-datorn innan du ansluter
videokameran till datorn. Du behöver
bara installera programvaran första gången.
Vilket innehåll som ska installeras och vilka
procedurer som ska användas varierar
beroende på operativsystem.
4 Klicka på [Install] (Install).
Använda en Windows-dator
1 Kontrollera att videokameran inte
är ansluten till datorn.
2 Koppla på datorn.
• Logga in som administratör för installation.
• Innan du installerar programvaran bör du
stänga alla program som du eventuellt kör på
datorn.
• Beroende på vilket operativsystem du
använder kan ett meddelande visas om att
”Förenklad guide” inte kan installeras
automatiskt med guiden InstallShield. I så fall
kopierar du ”Förenklad guide” manuellt till
datorn enligt instruktionerna i meddelandet.
5 Välj språk för programmet som ska
installeras och klicka på [Next].
3 Sätt i den medföljande CD-ROMskivan i datorns enhet.
Installationsskärmen visas.
6 Klicka på [Next].
Använda en dator
(DCR-DVD405E/DVD805E)
• Om skärmen inte visas följer du proceduren
nedan.
1 Dubbelklicka på [My Computer] (om du
använder Windows XP klickar du på
[Start] och sedan på [My Computer].)
2 Dubbelklicka på [PICTUREPACKAGE]
(skivenhet).*
* Enhetsnamnen (som (E:)) kan variera
beroende på dator.
97
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/98
Installera program och ”Förenklad guide” (Fortsättning)
7 Läs [License Agreement], markera
[I accept the terms of the license
agreement] om du gör detta och
klicka på [Next].
11Klicka på [Next] och följ
instruktionerna på skärmen för att
installera ”Förenklad guide”.
På vissa datorer kan det hända att det här
fönstret inte visas. I så fall går du vidare
till steg steg 12.
8 Välj var du vill spara programmet
och klicka på [Next].
12Klicka på [Next] och följ
instruktionerna på skärmen för att
installera ”ImageMixer
EasyStepDVD.”
9 Markera [PAL] och klicka på
[Install].
13Om skärmen [Installing
10Klicka på [Install] på skärmen
[Ready to Install the Program].
Picture Package börjar installeras.
Microsoft (R) DirectX (R)] visas,
installerar du DirectX 9.0c genom
att följa stegen nedan. Om inte går
du vidare till steg 14.
1 Läs [License Agreement] och klicka på
[Next].
98
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/99
2 Klicka på [Next].
15Ta ut CD-ROM-skivan från
datorns skivenhet.
3 Klicka på [Finish].
• Om du ansluter videokameran till datorn
läser du ”Förenklad guide” på den
medföljande CD-ROM-skivan.
• Om du har några frågor om PicturePackage
läser du “För frågor om den här
programvaran” (sid.100).
Använda en Macintosh-dator
14Kontrollera att [Yes, I want to
restart my computer now.] är
markerat och klicka på [Finish].
Du kan kopiera stillbilder från ”Memory
Stick Duo” till en Macintosh-dator. Installera
”Förenklad guide” som finns på den
medföljande CD-ROM-skivan.
• Mer information om hur du ansluter
videokameran till datorn och kopierar stillbilder
finns i ”Förenklad guide”.
1 Kontrollera att videokameran inte
är ansluten till datorn.
2 Koppla på datorn.
Innan du installerar programvaran bör du
stänga alla program som du eventuellt kör
på datorn.
3 Sätt i den medföljande CD-ROMskivan i datorns enhet.
4 Dubbelklicka på ikonen för
CD-ROM-skivan.
Använda en dator
(DCR-DVD405E/DVD805E)
Datorn slås av en gång och startar sedan
om automatiskt (omstart).
Ikonerna för genvägarna till [Picture
Package Menu], [Picture Package Menu
destination Folder] (och ”Förenklad
guide”, om den installerades i steg 11),
visas på skrivbordet.
5 Kopiera ”FirstStepGuide.pdf,” på
önskat språk från mappen
[FirstStepGuide] till datorn.
99
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am10:47/100
Visa ”Förenklad guide”
Visa ”Förenklad guide”
Om du vill visa ”Förenklad guide” på datorn
bör du ha Microsoft Internet Explorer
Ver.6.0 eller senare.
Dubbelklicka på ikonen
på skrivbordet.
• Du kan också starta genom att välja [Start],
[Programs] ([All Programs] för Windows XP),
[Picture Package] och [First Step Guide] och
sedan starta [First Step Guide].
• Om du vill visa ”Förenklad guide” i HTML utan
att använda den automatiska installationen
kopierar du önskad språkmapp från mappen
[FirstStepGuide] på CD-ROM-skivan och
dubbelklickar sedan på [Index.html].
• Läs ”FirstStepGuide.pdf” i följande fall:
– När du skriver ut ”Förenklad guide”
– När ”Förenklad guide” inte visas på grund av
inställningarna för webbläsaren, även om du
använder rätt miljö.
– När HTML-versionen av ”Förenklad guide”
inte installeras automatiskt.
Starta på en Macintosh-dator
Dubbelklicka på ”FirstStepGuide.pdf”.
För att kunna visa PDF-filen måste du ha
Adobe Reader. Om det programmet inte
finns på datorn kan du hämta det från
Adobe Systems webbsida:
http://www.adobe.com/
För frågor om den här
programvaran
Pixela supportcenter för användare
Pixela hemsida
http://www.ppackage.com/
– Nordamerika (Los Angeles) telefon:
(Avgiftsfritt) +1-800-458-4029
+1-213-341-0163
– Europa (Storbritannien) telefon:
(Avgiftsfritt) Storbritannien, Tyskland,
Frankrike och Spanien:
+800-1532-4865
Övriga länder:
+44-1489-564-764
– Asien (Filippinerna) telefon:
+63-2-438-0090
Om upphovsrätt (copyright)
Musikstycken, ljudinspelningar och annat
musikaliskt innehåll från tredje part som du
eventuellt hämtar från CD-skivor, Internet
eller andra källor (”musikinnehållet”) är
upphovsrättsskyddade verk som tillhör
respektive ägare och skyddas av
upphovsrättslagar och andra tillämpliga
lagar i respektive land/region. Förutom vad
som tillåts enligt gällande lagar, får du inte
använda (gäller även, utan begränsning, att
kopiera, modifiera, reproducera, ladda upp,
överföra eller göra åtkomligt för ett externt
nätverk som är tillgängligt för allmänheten,
överföra, distribuera, låna ut, licensiera, sälja
och publicera) något musikinnehåll utan
fullmakt eller medgivande från respektive
ägare. Licensieringen av Picture Package
från Sony Corporation får inte tolkas som att
du fått ett medgivande eller på något sätt fått
rätten eller någon form av licens eller annan
tillåtelse att använda musikinnehållet.
100
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/101
Felsökning
Felsökning
Om du stöter på problem när du använder videokameran kan du försöka hitta
orsaken till problemet med hjälp av följande felsökningsschema. Om problemet
kvarstår kopplar du ur strömkällan och kontaktar Sony-återförsäljaren.
Allmänna funktioner/Easy Handycam
Videokameran fungerar inte trots att jag slagit på strömmen.
• Koppla bort nätadaptern från vägguttaget eller ta bort batteriet. Anslut sedan adaptern eller
batteriet igen efter ungefär en minut. Om du fortfarande inte kan använda funktionerna trycker
du på RESET-knappen (sid.43) med ett spetsigt föremål. (Om du trycker på RESET-knappen
återställs alla inställningar (även tidsinställningen) förutom alternativen i den personliga
menyn.)
• Videokamerans temperatur är extremt hög. Stäng av videokameran och ställ den på en sval
plats en stund.
Knapparna fungerar inte.
• När du använder Easy Handycam har du bara tillgång till ett begränsat antal knappar. Avbryt
Easy Handycam (sid.29).
Jag kan inte sätta på eller stänga av Easy Easy Handycam.
• Det går inte att sätta på eller stänga av Easy Handycam under inspelning eller när du
kommunicerar med andra enheter via en USB-kabel (för DCR-DVD405E/DVD805E ). Avbryt
Easy Handycam (sid.29).
Inställningarna ändras medan jag använder Easy Easy Handycam.
• En del av videokamerans inställningar återgår till standardinställningarna när du använder
Easy Handycam (sid.29).
[DEMO MODE] startar inte.
Videokameran vibrerar.
• Skivans kvalitet kan orsaka vibrationer. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Felsökning
• Du kan inte starta demonstrationen om NIGHTSHOT-omkopplaren är ställd på ON. Ställ in
NIGHTSHOT-omkopplaren på OFF (sid.41).
• Ta ut skivan och ”Memory Stick Duo” från videokameran (sid.25, 26).
• Ställ in POWER-omkopplaren på
(film).
Jag känner en vibration i handen eller hör ett svagt ljud när jag använder
videokameran.
• Det är inte ett tecken på att något är fel.
Ett motorljud hörs periodvis från videokameran.
• Det är inte ett tecken på att något är fel.
Ett motorljud hörs i videokameran när skivluckan stängs utan skiva.
• Det är videokameran som identifierar skivan. Detta är inte ett tecken på att något är fel.
101
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/102
Felsökning (Fortsättning)
Videokameran blir varm.
• Det beror på att strömmen till videokameran har varit påslagen under en längre tid. Det är inte
ett tecken på att något är fel. Stäng av videokameran och ställ den på en sval plats en stund.
Batterier/strömkällor
Strömmen slås inte på.
• Batteriet har inte satts in på rätt sätt i videokameran. Sätt in ett uppladdat batteri i videokameran
(sid.17).
• Batteriet är urladdat eller håller på att ta slut. Ladda batteriet (sid.17).
• Nätadapterns kontakt har tagits bort från vägguttaget. Anslut kontakten till vägguttaget (sid.17).
Strömmen stängs plötsligt av.
• Strömmen till videokameran stängs automatiskt av när ungefär fem minuter har gått utan att
du har använt videokameran (A.SHUT OFF). Ändra inställningen för [A.SHUT OFF] (sid.76)
eller slå på strömmen igen. Du kan också använda nätadaptern.
• Batteriet är urladdat eller håller på att ta slut. Ladda batteriet (sid.17).
CHG-lampan (uppladdning) lyser inte när batteriet laddas.
•
•
•
•
Skjut POWER-omkopplaren till OFF (CHG) (sid.17).
Sätt in batteriet på rätt sätt i videokameran (sid.17).
Anslut nätkabeln till vägguttaget.
Batteriet är färdigladdat (sid.17).
CHG-lampan (uppladdning) blinkar när batteriet laddas.
• Sätt in batteriet på rätt sätt i videokameran (sid.17). Om problemet kvarstår kopplar du bort
nätadaptern från vägguttaget och kontaktar Sony-återförsäljaren. Batteriet kan vara skadat.
Strömmen stängs ofta av, trots att indikatorn för återstående batteritid visar att
det finns tillräckligt med ström för att videokameran ska fungera.
• Ett problem har uppstått med batteritidsindikatorn, eller så har batteriet inte laddats tillräckligt.
Problemet med indikatorn kan du rätta till genom att ladda upp batteriet igen (sid.17).
Indikatorn för återstående batteritid visar inte rätt tid.
• Temperaturen i omgivningen är för hög eller för låg. Det är inte ett tecken på att något är fel.
• Batteriet har inte laddats tillräckligt. Ladda upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår bör
du byta ut batteriet mot ett nytt (sid.17).
• Beroende på i vilken miljö du använder videokameran kan det hända att den tid som visas inte
stämmer exakt. När du öppnar eller stänger LCD-skärmen tar det ungefär en minut innan korrekt
återstående batteritid visas.
Batteriet laddas snabbt ur.
• Temperaturen i omgivningen är för hög eller för låg. Det är inte ett tecken på att något är fel.
• Batteriet har inte laddats tillräckligt. Ladda upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår bör
du byta ut batteriet mot ett nytt (sid.17).
102
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/103
Ett problem uppstår när videokameran är ansluten till nätadaptern.
• Slå av strömmen och koppla bort nätadaptern från vägguttaget. Anslut nätadaptern igen.
LCD-skärm/sökare
En okänd bild visas på skärmen.
• Videokameran är i läget [DEMO MODE] (sid.72). Avbryt [DEMO MODE] genom att peka på
LCD-skärmen eller sätta i en skiva eller ett ”Memory Stick Duo”.
En okänd indikator visas på skärmen.
• Det kan vara varningsindikatorer eller varningsmeddelanden (sid.119).
Bilden dröjer kvar på LCD-skärmen.
• Det här orsakas av att du har kopplat bort nätadaptern från vägguttaget eller tagit bort batteriet
utan att slå av strömmen först. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Jag kan inte stänga av LCD-skärmens bakgrundsbelysning.
• När jag använder Easy Easy Handycam (sid.29) kan jag inte stänga av/slå på LCD-skärmens
bakgrundsbelysning med DISP/BATT INFO.
Knapparna visas inte på pekskärmen.
• Peka lätt på LCD-skärmen.
• Tryck på DISP/BATT INFO på videokameran (eller DISPLAY på fjärrkontrollen) (sid.22, 47).
Knapparna på pekskärmen fungerar inte som de ska eller kan inte användas alls.
• Justera skärmen ([CALIBRATION]) (sid.132).
Bilden i sökaren är inte skarp.
• Ställ in skärpan med sökarens linsjusteringsspak (sid.21).
• Bilden visas inte i sökaren när LCD-skärmen är öppen. Stäng LCD-skärmen (sid.21).
Felsökning
Bilden i sökaren har försvunnit.
103
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/104
Felsökning (Fortsättning)
Skiva
Skivan kan inte matas ut.
•
•
•
•
Kontrollera att strömkällan (batteriet eller nätadaptern) är korrekt ansluten (sid.17).
Ta bort batteriet från videokameran och sätt sedan in det igen (sid.18).
Sätt in ett uppladdat batteri i videokameran (sid.17).
Skivan är skadad eller nedsmutsad med fingeravtryck eller annat. I så fall kan det ta upp till
tio minuter att ta ut skivan.
• Videokamerans temperatur är extremt hög. Stäng av videokameran och ställ den på en sval
plats en stund.
• Det har bildats kondens på skivan. Stäng av videokameran och låt den stå oanvänd i ungefär
en timme (sid.131).
• Färdigställandet avbryts när videokameran stängs av. Slå på videokameran och mata ut skivan
när den har färdigställts (sid.50).
Indikatorn för återstående skivtid visas inte.
• Indikatorn för återstående skivtid visas alltid om du ställer [
(sid.75).
REMAINING] på [ON]
Indikatorerna för skivtyp och inspelningsformat på LCD-skärmen är nedtonade.
• Skivan har skapats på en annan videokamera. Du kan spela upp skivan med videokameran,
men du kan inte spela in på den.
”Memory Stick Duo”
Det finns funktioner som jag inte kan använda när jag använder ”Memory Stick
Duo.”
• Tänd lampan
(stillbild) genom att skjuta POWER-omkopplaren eller tryck på
PLAY/EDIT när videokameran är påslagen (sid.20).
• Sätt in ett ”Memory Stick Duo” i videokameran (sid.26).
• Om du använder ett ”Memory Stick Duo” som formaterats med en dator, formaterar du om det
med videokameran (sid.72).
Stillbilder kan inte tas bort.
•
•
•
•
Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge. (sid.127)
På granskningsskärmen kan bara den senast inspelade bilden tas bort (sid.44).
På redigeringsskärmen kan bara upp till 100 bilder tas bort och markeras samtidigt.
Bilder som skyddas av andra enheter kan inte tas bort. Ta bort skyddet med den ursprungliga
enheten.
Jag kan inte radera alla stillbilderna på en gång.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge (sid.127).
Det går inte att formatera ett ”Memory Stick Duo.”
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge (sid.127).
104
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/105
Namnet på datafilen visas inte korrekt.
• Om inte mappstrukturen följer den universella standarden visas bara filnamnet.
• Filen är skadad.
• Videokameran kan inte hantera filformatet (sid.127).
Filnamnet blinkar.
• Filen är skadad.
• Videokameran kan inte hantera filformatet (sid.127).
Inspelning
Se även “Justera bilden under inspelning” (sid.107).
Om du trycker på START/STOP eller PHOTO spelas inte filmer/stillbilder in på
skivan.
• Uppspelningsskärmen öppnas. Tryck på
PLAY/EDIT eller peka på
på LCDskärmen om du vill visa inspelningsskärmen (s. 32, 38).
• Videokameran spelar in det avsnitt du just har tagit på skivan. Du kan inte trycka på PHOTO
när [CAPTURE] eller
visas på LCD-skärmen (sid.31, 37).
• Det finns inget utrymme kvar på skivan. Använd en ny skiva eller formatera skivan (endast
DVD-RW/DVD+RW, sid.58). Du kan också ta bort de bilder som inte behövs (sid.83).
• DVD-RW- eller (VIDEO-läge) eller DVD+RW-skivan har färdigställts. Skapa en skiva så att
du kan spela in fler avsnitt (sid.57).
• Videokamerans temperatur är extremt hög. Stäng av videokameran och ställ den på en sval
plats en stund.
• Det har bildats kondens på skivan. Stäng av videokameran och låt den stå oanvänd i ungefär
en timme (sid.131).
Det går inte att spela in på ett ”Memory Stick Duo”.
ACCESS-lampan är tänd även när jag avbryter inspelningen.
Felsökning
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge (sid.127).
• Det finns inget utrymme kvar på ”Memory Stick Duo”. Använd ett nytt ”Memory Stick Duo”
eller formatera ”Memory Stick Duo” (sid.72). Du kan också ta bort de bilder som inte behövs
(sid.82).
• Videokameran spelar in det avsnitt som du just har tagit på skivan.
Inspelningsvinkeln ändras beroende på POWER-omkopplarens läge.
• Inspelningsvinkeln för stillbilden är bredare än för filmen.
Ljudet från slutaren hörs inte när jag tar stillbilder.
• Ställ [BEEP] på [ON] (sid.76).
105
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/106
Felsökning (Fortsättning)
Blixten fungerar inte.
• Det går inte att spela in med blixt:
– Vid inspelning av filmer
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [
BURST]
– Konversionslinsen (tillval) är ansluten
• Även om du valt automatisk blixt eller
(automatisk reducering av röda ögon-effekten) kan
du inte använda den interna blixten tillsammans med:
– NightShot
– [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] och [LANDSCAPE] i [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Den externa blixten (tillval) fungerar inte.
• Strömmen till blixten är inte påslagen, eller så sitter inte blixten fast ordentligt.
Den verkliga inspelningstiden för filmen är kortare än den planerade ungefärliga
inspelningstiden.
• När du spelar in motiv som rör sig snabbt kan den tillgängliga inspelningstiden förkortas
(sid.13, 73).
Inspelningen avbryts.
• Videokamerans temperatur är extremt hög. Stäng av videokameran och ställ den på en sval
plats en stund.
• Det har bildats kondens på skivan. Stäng av videokameran och låt den stå oanvänd i ungefär
en timme på en sval plats (sid.131).
Det är en tidsskillnad mellan då jag trycker på START/STOP-knappen och när
den inspelade filmen startar/stoppar.
• Det kan vara en liten tidsskillnad mellan då du trycker på START/STOP-knappen och när
inspelningen verkligen startar/stoppar. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Filmens bildproportioner kan inte ändras.
• Bildproportionerna för en DVD+RW-skiva kan inte ändras. Formatera skivan igen om du vill
ändra filmens bildproportioner.
106
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/107
Justera bilden under inspelning
Se även “Inställningsalternativ” (sid.109).
Den automatiska fokuseringen fungerar inte som den ska.
• Ställ in [FOCUS] på [AUTO] (sid.66).
• Inspelningsförhållandena passar inte för automatisk fokusering. Ställ in fokus manuellt (sid.66).
[STEADYSHOT] fungerar inte.
• Ställ in [STEADYSHOT] på [ON] (sid.68).
• Det kan hända att [STEADYSHOT] inte fungerar vid överdrivet skakande även om
[STEADYSHOT] är ställt på [ON].
Motljusfunktionen fungerar inte.
• Motljusfunktionen avbryts när du ställer [EXPOSURE] på [MANUAL] (sid.65) eller väljer
[SPOT METER] (sid.64).
• Motljusfunktionen kan inte användas tillsammans med Easy Handycam. Avbryt Easy
Handycam (sid.29).
Ett vertikalt band visas när jag spelar in levande ljus eller elektrisk belysning
i mörker.
• Det här orsakas av en allt för stor kontrast mellan motivet och bakgrunden. Det är inte ett tecken
på att något är fel.
Ett vertikalt band visas när jag spelar in ljusa motiv.
• Det här fenomenet kallas ”smear”. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Små vita, röda, blå eller gröna punkter visas på skärmen.
• Punkterna visas när du spelar in i lägena [SUPER NS] eller [COLOR SLOW S]. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Bildfärgerna stämmer inte med verkligheten.
Bilden på skärmen är för ljus och motivet visas inte.
• Ställ in NIGHTSHOT-omkopplaren på OFF (sid.41).
Felsökning
• Ställ in NIGHTSHOT-omkopplaren på OFF (sid.41).
Bilden är för mörk och motivet visas inte på skärmen.
• LCD-skärmens bakgrundsbelysning är avstängd. Slå på LCD-skärmens bakgrundsbelysning
genom att hålla ned knappen DISP/BATT INFO (sid.21).
Färgerna fladdrar och är inte stabila.
• Det här inträffar när du spelar in i belysningen från lysrör, natrium- eller kvicksilverbåglampor
i lägena [PORTRAIT] eller [SPORTS]. I så fall avbryter du [PROGRAM AE] (sid.64).
Svarta band visas när jag filmar en tv- eller datorskärm.
• Ställ in [STEADYSHOT] på [OFF] (sid.68).
107
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/108
Felsökning (Fortsättning)
Fjärrkontroll
Den medföljande fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.
• Ställ [REMOTE CTRL] på [ON] (sid.76).
• Sätt i ett batteri i batterifacket med polerna +/– rättvända, dvs. enligt markeringarna +/–
(sid.133).
• Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn.
• Rikta inte fjärrkontrollen mot starka ljuskällor, t.ex. direkt mot solen eller mot ljuset från en
storbildsprojektor. Det kan göra att fjärrkontrollen inte fungerar som den ska.
• Ta bort konversionslinsen (tillval) eftersom det är möjligt att den blockerar fjärrsensorn.
En annan DVD-enhet fungerar inte som den ska när jag använder den medföljande
fjärrkontrollen.
• Välj ett annat fjärrkontrolläge än DVD 2 på DVD-enheten, eller täck för fjärrsensorn på
DVD-enheten med en bit svart papper.
Spela upp en skiva i videokameran
Det går inte att spela upp en skiva.
•
•
•
•
Sätt på videokameran genom att skjuta POWER-omkopplaren och tryck på
PLAY/EDIT.
Kontrollera skivans kompatibilitet (sid.12).
Sätt in en skiva med inspelningssidan mot videokameran (sid.24).
Det är inte säkert att det går att spela upp skivor som spelats in med andra enheter i videokameran.
Den uppspelade bilden innehåller störningar
• Torka av skivan med rengöringsduken (medföljer, sid.126).
Stillbilder som lagras på ett ”Memory Stick Duo” spelas inte upp med den faktiska
storleken.
• Det är inte säkert att stillbilder som spelats in med andra enheter visas i sin rätta storlek. Det
är inte ett tecken på att något är fel.
Stillbilder som lagras på ett ”Memory Stick Duo” kan inte spelas upp.
• Stillbilder kan inte spelas upp om du har ändrat på filerna eller mapparna eller redigerat
informationen på en dator. (I så fall blinkar filnamnet.) Det är inte ett tecken på att något är fel
(sid.128).
• Det är inte säkert att det går att spela upp stillbilder som spelats in med andra enheter. Det är
inte ett tecken på att något är fel (sid.128).
”
” visas på en bild på VISUAL INDEX-skärmen.
• Torka av skivan med rengöringsduken (medföljer, sid.126).
• Det kan ha blivit fel vid inläsningen av informationen. Försök att visa informationen korrekt
genom att stänga av och slå på strömmen eller mata ut skivan en gång och sätta tillbaka den igen.
• Detta kan inträffa på stillbilder som tagits med andra enheter, redigerats på en dator etc.
108
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/109
Det hörs inget ljud eller så är ljudet mycket lågt när jag spelar upp en skiva.
•
•
•
•
Ställ [MULTI-SOUND] på [STEREO] (sid.73).
Vrid upp volymen (sid.39).
Ljudet spelas inte upp när LCD-skärmen är stängd. Öppna LCD-skärmen.
När du spelar in ljud med [MICREF LEVEL] (sid.73) ställt på [LOW] kan det inspelade ljudet
vara svårt att höra.
Spela upp en skiva i andra enheter
Jag kan inte spela upp skivan eller skivan kan inte identifieras.
• Torka av skivan med rengöringsduken (medföljer, sid.126).
• Färdigställ skivan (sid.50).
• En skiva som spelats in i VR-läge kan inte spelas upp på en spelare som inte hanterar VR-läge.
Kontrollera kompatibiliteten i uppspelningsenhetens bruksanvisning.
Den uppspelade bilden innehåller störningar
• Torka av skivan med rengöringsduken (medföljer, sid.126).
”
” visas på en bild på DVD-menyn.
• Det kan ha blivit fel vid inläsningen av information när skivan färdigställdes. För DVD-RW(VIDEO-läge) och DVD+RW-skivor gör du så att det går att spela in ytterligare på skivan
(sid.57), och skapar sedan DVD-menyn genom att färdigställa skivan igen (sid.53). DVD-menyn
kanske visas korrekt.
Uppspelningen fryses en kort stund mellan olika avsnitt.
• Bilden kan frysas en kort stund mellan de olika avsnitten beroende på vilken DVD-enhet du
använder. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Uppspelningen går inte till föregående avsnitt när jag trycker på ..
Inställningsalternativ
Felsökning
• Om uppspelningen sträcker sig över två titlar som filmats automatiskt av videokameran när du
trycker på . kan det hända att uppspelningen inte går till föregående avsnitt. Välj önskat
avsnitt på menyskärmen. Mer information finns i bruksanvisningen till uppspelningsenheten.
Alternativen i Setup-menyn är nedtonade.
• Du kan inte välja nedtonade alternativ i det aktuella läget.
visas inte.
• Du kan använda ett begränsat antal funktioner när du använder Easy Handycam. Avbryt Easy
Handycam (sid.29).
109
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/110
Felsökning (Fortsättning)
Jag kan inte använda [PROGRAM AE].
• Du kan inte använda [PROGRAM AE] samtidigt som du använder:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [OLD MOVIE]
• Du kan inte använda [SPORTS] (sportläge) när POWER-omkopplaren är ställd på
(stillbild).
Jag kan inte använda [SPOT METER].
• Du kan inte använda [SPOT METER] samtidigt som du använder:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
• Om du väljer [PROGRAM AE] ställs [SPOT METER] automatiskt på [AUTO].
Jag kan inte använda [EXPOSURE].
• Du kan inte använda [EXPOSURE] samtidigt som du använder:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
• Om du väljer [PROGRAM AE] ställs [EXPOSURE] automatiskt på [AUTO].
Jag kan inte använda [WHITE BAL.].
• Du kan inte använda [WHITE BAL.] samtidigt som du använder:
– NightShot
– [SUPER NS]
Jag kan inte använda [SPOT FOCUS].
• Du kan inte använda [SPOT FOCUS] samtidigt som du använder [PROGRAM AE].
Jag kan inte använda [SUPER NS].
• NIGHTSHOT-omkopplaren är inte inställd på ON.
• Du kan inte använda [SUPER NS] samtidigt som du använder:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
110
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/111
[COLOR SLOW S] fungerar inte som den ska.
• Det är inte säkert att [COLOR SLOW S] fungerar på rätt sätt i totalt mörker. Använd NightShot
eller [SUPER NS].
• Du kan inte använda [COLOR SLOW S] samtidigt som du använder:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Jag kan inte använda [
• Du kan inte använda [
SELF-TIMER].
SELF-TIMER] samtidigt som du använder [FADER].
Jag kan inte använda [FADER].
• Du kan inte använda [FADER] samtidigt som du använder:
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
Jag kan inte använda [D. EFFECT].
• Du kan inte använda [D. EFFECT] samtidigt som du använder:
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• Du kan inte använda [OLD MOVIE] samtidigt som du använder:
– [PROGRAM AE]
– [PICT. EFFECT]
Jag kan inte använda [PICT.EFFECT].
Jag kan inte visa [SUR MONITOR].
• Du kan inte visa [SUR MONITOR] varken när du spelar in med 5.1-kanals surroundljud eller
samtidigt som du använder [FADER].
Felsökning
• Du kan inte använda [PICT.EFFECT] samtidigt som du använder [OLD MOVIE].
Jag kan inte ställa in [LCD BL LEVEL].
• Du kan inte ställa in [LCD BL LEVEL] när strömförsörjningen kommer från nätadaptern eller
när du riktar LCD-panelen utåt när POWER-omkopplaren är ställd på
(film) eller
(stillbild).
111
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/112
Felsökning (Fortsättning)
Redigera filmer och stillbilder på skivan (DVD-RW:VR-läge)
Du kan inte redigera en DVD-R-, DVD-RW- (VIDEO-läge) eller DVD+RW-skiva med
videokameran.
Det går inte att redigera.
• Det finns inga inspelade bilder på skivan.
• Det går inte att redigera på grund av bildens kvalitet.
• Du kan inte redigera en bild som är skyddad på en annan enhet.
Det går inte att lägga till avsnitt i spellistan.
• Skivan är full eller de inlagda avsnitten är fler än 999. Ta bort avsnitt som du inte vill ha kvar
eller lägg till alla stillbilder genom att konvertera dem till en film (Photomovie, sid.86).
Det går inte att dela upp en film
• En film som är för kort kan inte delas upp.
• En film som är märkt med
kan inte delas upp (sid.83, 86.)
• En film som är skyddad på en annan enhet kan inte delas upp.
Det går inte att ta bort ett avsnitt.
• Ett avsnitt som är skyddat på en annan enhet går inte att ta bort.
Kopiering/anslutning till andra enheter
Bildproportionerna för uppspelningen är inte korrekta när du ansluter
videokameran till tv:n.
• Ställ in [TV TYPE] utifrån din tv (sid.48).
Bilder från anslutna enheter visas inte på LCD-skärmen eller i sökaren
(för DCR-DVD405E/DVD805E).
• Peka på
t [REC CTRL] (sid.90).
Det går inte att zooma in bilder från anslutna enheter
(för DCR-DVD405E/DVD805E).
• Du kan inte zooma avsnitt som tas emot från den andra enheten till videokameran.
Det hörs inget ljud när jag spelar upp en skiva.
• Det hörs inget ljud om du bara ansluter enheten via S VIDEO-kontakten. Anslut de vita och
röda kontakterna på A/V-kabeln också (sid.90).
Jag kan inte få kopieringen att fungera rätt när jag använder A/V-kabeln.
• A/V-kabeln är inte korrekt ansluten. Kontrollera att A/V-kabeln sitter i rätt kontakt, det vill
säga är ansluten till utgången på den enhet som du kopierar filmen från, eller till ingången på
den andra enheten om du kopierar en film från videokameran (sid.88, 90).
112
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/113
Jag kan inte kopiera skivan till en 12 cm DVD-skiva.
• Använd det medföljande programmet, Nero Express 6. Mer information finns i
bruksanvisningen som medföljer Nero Express 6.
Det går inte att skriva ut med en PictBridge-skrivare
(för DCR-DVD405E/DVD805E).
• Skrivaren kanske inte kan skriva ut bilder som har spelats in med andra enheter. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Övrigt
Jag kan inte ta bort en bild.
• Du kan inte ta bort bilder från en DVD-R.
• Med en DVD-RW- (VIDEO-läge) eller DVD+RW-skiva kan du bara ta bort den senast
inspelade bilden (sid.44).
• Du kan inte ta bort bilder från ett ”Memory Stick Duo” som skyddas med en annan enhet.
Jag kan inte kopiera stillbilder.
• Du kan inte kopiera stillbilder till en DVD-R- DVD-RW- (VIDEO-läge) eller DVD+RW-skiva
som har färdigställts. Utför den procedur som behövs för att spela in ytterligare material på en
DVD-RW- (VIDEO-läge) eller DVD+RW-skiva (sid.57).
• Det finns inte tillräckligt med utrymme för att kopiera skivan eller ”Memory Stick Duo”. Ta
bort de bilder som inte behövs (sid.82, 83).
• När destinationen är Memory Stick Duo med skrivskyddsfliken i låst läge flyttar du
skrivskyddsfliken till olåst läge på ”Memory Stick Duo” (sid.127)
• Du kanske inte kan kopiera stillbilder som har spelats in/redigerats med andra enheter.
Det går inte att färdigställa en skiva.
• Batteriet tar slut mitt i färdigställningen. Använd nätadaptern.
• Skivan har redan färdigställts. Om du använder en DVD-RW- (VIDEO-läge) eller DVD+RWskiva följer du proceduren för att spela in ytterligare material på skivan (sid.57).
• Du kanske inte kan redigera en skiva som har spelats in på videokameran med hjälp av en annan
enhet.
Felsökning
Jag kan inte redigera eller göra fler inspelningar på en skiva med andra enheter.
Skivtiteln kan inte ändras.
• Du kan inte spela in en skivtitel på en färdigställd DVD-R-skiva.
• Skivan har redan färdigställts. Om du använder en DVD-RW- (VIDEO-läge) eller DVD+RWskiva följer du proceduren för att spela in ytterligare material på skivan (sid.57).
• Det är inte säkert att det går att ändra skivtiteln med videokameran om skivtiteln har skapats
med en annan enhet.
Det går inte att skapa en Photomovie.
• Det finns inga stillbilder.
• Det kan finnas många stillbilder på en skiva och den återstående skivkapaciteten är låg. Ta bort
de bilder som inte behövs från skivan (sid.83).
113
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/114
Felsökning (Fortsättning)
Ljudsignalen hörs i fem sekunder.
• Videokamerans temperatur är extremt hög. Stäng av videokameran och ställ den på en sval
plats en stund.
• Det har bildats kondens på skivan. Stäng av videokameran och låt den stå oanvänd i ungefär
en timme och sätt sedan på den igen (sid.131).
• Det har inträffat fel i videokameran. Ta ur skivan, sätt tillbaka den igen och se om kameran går
att använda.
Det går inte att ta bort färdigställningen av en skiva.
• Du kan inte ta bort färdigställningen av en DVD-R-, DVD-RW- (VR-läge) eller DVD+RWskiva (sid.57).
• Videokameran används som Easy Handycam. Avbryt Easy Handycam (sid.29) så att du kan ta
bort färdigställningen av skivan (sid.57).
Ansluta till en dator (DCR-DVD405E/DVD805E)
Datorn identifierar inte videokameran.
• Koppla bort kabeln från datorn och videokameran och anslut den sedan igen ordentligt.
• Koppla bort eventuella USB-enheter, förutom tangentbordet, musen och videokameran från
datorn.
• Koppla bort kabeln från datorn och videokameran, starta om datorn och gör om anslutningen
igen på rätt sätt.
När jag redigerar bilderna på skivan kan datorn inte identifiera videokameran.
• Installera programvaran Picture Package (sid.97).
• Följ nedanstående procedur för att kontrollera att USB-drivrutinen är installerad på rätt sätt.
För Windows XP
1 Klicka på [Start] och sedan på [Control Panel].
2 Klicka på [Performance and Maintenance] och sedan på [System].
Fönstret [System Properties] visas.
3 Klicka på fliken [Hardware].
4 Klicka på [Device Manager].
Fönstret [Device Manager] visas.
5 Se till att [SONY DDX-C1002 USB Device] visas i [DVD/CD-ROM drives],
[Generic Volume] i [Storage Volumes] och [USB Mass Storage Device]
i [Universal Serial Bus controllers].
När alla enheter visas har USB-drivrutinen installerats på rätt sätt. Om någon av enheterna
inte visas installerar du USB-drivrutinen.
1 Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns enhet.
2 Dubbelklicka på [My Computer].
3 Högerklicka på ikonen [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)* och klicka sedan på [Open].
*Enhetsnamnen (som (E:)) kan variera beroende på dator.
114
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/115
4 Dubbelklicka på [Driver] t [Setup.exe].
För Windows 2000
1 Klicka på [Start], [Settings] och sedan på [Control Panel].
2 Klicka på [System].
Fönstret [System Properties] visas.
3 Klicka på fliken [Hardware].
4 Klicka på [Device Manager].
Fönstret [Device Manager] visas.
5 Se till att [SONY DDX-C1002 USB Device] visas i [DVD/CD-ROM drives],
[Generic Volume] i [Storage Volumes] och [USB Mass Storage Device]
i [Universal Serial Bus controllers].
När alla enheter visas har USB-drivrutinen installerats på rätt sätt. Om någon av enheterna
inte visas installerar du USB-drivrutinen.
Felsökning
1 Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns enhet.
2 Dubbelklicka på [My Computer].
3 Högerklicka på ikonen [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)* och klicka sedan på [Open].
*Enhetsnamnen (som (E:)) kan variera beroende på dator.
115
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/116
Felsökning (Fortsättning)
4 Dubbelklicka på [Driver] t [Setup.exe].
Ett felmeddelande visas när jag sätter in den medföljande CD-ROM-skivan
i datorn.
• Ställ in bildskärmen så här:
– 800 × 600 bildpunkter, High Color (16 bitar, 65 000 färger) eller mer
Det går inte att använda den medföljande CD-ROM-skivan på en Macintosh-dator.
• Den medföljande programvaran Picture Package kan inte användas på Macintosh-datorer.
Jag kan inte visa bilder som har spelats in med videokameran.
• Sätt in kontakten i rätt riktning och anslut sedan USB-kabeln till (USB)-kontakten på
videokameran.
• Koppla på videokameran och tryck på
PLAY/EDIT.
• Välj [USB SELECT] t [ COMPUTER] i videokamerans menyinställningar (sid.71).
• Koppla bort eventuella USB-enheter, förutom tangentbordet, musen och videokameran från
datorn.
Jag kan inte visa stillbilder från ett ”Memory Stick Duo” på datorn.
• Sätt in ”Memory Stick Duo” i rätt riktning.
• Välj [USB SELECT] t [
COMPUTER] i videokamerans menyinställningar (sid.71).
• Datorn identifierar inte ”Memory Stick Duo” när du utför vissa åtgärder som t.ex.
skivuppspelning eller -redigering. Avbryt det du gör på videokameran innan du ansluter den
till datorn igen.
Ikonen ”Memory Stick” ([Removable Disk]) visas inte på datorn.
• Koppla på videokameran och tryck på
PLAY/EDIT.
• Sätt in ett ”Memory Stick Duo” i videokameran.
• Koppla bort eventuella USB-enheter, förutom tangentbordet, musen och videokameran från
datorn.
116
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/117
• Välj [USB SELECT] t [
COMPUTER] i videokamerans menyinställningar (sid.71).
• Datorn identifierar inte ”Memory Stick Duo” när du utför vissa åtgärder som t.ex.
skivuppspelning eller -redigering. Avbryt det du gör på videokameran innan du ansluter den
till datorn igen.
[Cannot start Easy Handycam with USB connected] eller [Cannot cancel Easy
Handycam with USB connected] visas på videokamerans skärm.
• Du kan varken starta eller avbryta inställningarna för Easy Handycam så länge USB-kabeln är
ansluten. Koppla först bort USB-kabeln från videokameran.
Jag kan inte överföra bildinformation från videokameran till datorn.
• Ställ [USB SPEED] på [FULL SPEED] i inställningsalternativen (sid.74).
Bilderna eller ljudet i videokameran spelas inte upp på rätt sätt.
• Om du ansluter videokameran till en dator som inte kan hantera Hi-Speed USB (USB 2.0) är
det inte säkert att uppspelningen fungerar på rätt sätt. Det påverkar dock inte bilderna och ljudet
som överförs till datorn.
• Om du ställer [USB SPEED] på [FULL SPEED] (sid.74) är det inte säkert att uppspelningen
fungerar på rätt sätt. Det påverkar dock inte bilderna och ljudet som överförs till datorn.
• På vissa datorer kan det hända att den uppspelade bilden eller ljudet stoppar tillfälligt, men det
påverkar inte bilderna och ljudet som överförs till datorn.
Det går inte att skriva information från datorn till en skiva i videokameran med
USB-kabeln.
• Videokameran kan inte hantera skivan. Använd en skiva som videokameran kan hantera (sid.12).
• Du kan inte skriva information från något annat än Picture Package till en skiva i videokameran.
Filen som överförs från datorn skrivs inte till ”Memory Stick Duo” i videokameran.
• USB-kabeln kopplas bort på fel sätt. Anslut videokameran till datorn igen och överför
informationen.
Programvaran Picture Package fungerar inte som den ska.
Ett felmeddelande visas när jag använder Picture Package.
• Stäng först Picture Package, skjut sedan POWER-omkopplaren på videokameran så att en
annan lampa tänds.
Felsökning
• Stäng Picture Package och starta sedan om datorn.
• Kontrollera att operativsystemet kan använda Picture Package (sid.96).
Jag kan inte kopiera skivan till en 12 cm DVD-skiva med hjälp av Picture Package.
• Använd det medföljande programmet, Nero Express 6. Mer information finns i
bruksanvisningen som medföljer Nero Express 6.
117
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/118
Felsökning (Fortsättning)
”Förenklad guide” visas inte på rätt sätt.
• Följ proceduren nedan och läs ”Förenklad guide” (FirstStepGuide.pdf).
1 Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i datorns enhet.
2 Dubbelklicka på [My Computer].
3 Högerklicka på [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*
*Enhetsnamnen (som (E:)) kan variera beroende på dator.
4 Klicka på [Explorer].
5 Dubbelklicka på [FirstStepGuide].
6 Dubbelklicka på mappen för det önskade språket.
7 Dubbelklicka på ”FirstStepGuide.pdf.”
118
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB15TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/119
Varningsindikatorer och meddelanden
Teckenfönster för självdiagnos/
Varningsindikatorer
E:20:ss / E:31:ss / E:40:ss /
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss /
E:94:ss
Om indikatorer visas på LCD-skärmen eller
i sökaren kontrollerar du följande:
Vissa symptom kan du åtgärda själv. Om
problemet kvarstår även efter att du har gjort
några försök att åtgärda det, kontaktar du din
Sony-återförsäljare eller närmaste
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
• Ett fel som du inte kan åtgärda har
inträffat. Kontakta din Sonyåterförsäljare eller en auktoriserad Sonyserviceverkstad. Informera dem om den
femsiffriga koden som börjar med
bokstaven ”E.”.
C:21:00
100-001 (Varningsindikator som
gäller filer)
Blinkar långsamt
• Filen är skadad.
• Filen kan inte läsas.
C: (eller E:) ss:ss
(Teckenfönster för självdiagnos)
C:04:ss
• Du använder ett batteri som inte är av
typen “InfoLITHIUM”. Använd ett
“InfoLITHIUM”-batteri (sid.129).
• Anslut nätadapterns likströmskontakt
till DC IN-kontakten på videokameran
(sid.17).
C:13:ss
• Det är fel på skivan. Använd en skiva
som videokameran kan hantera (sid.12).
• Skivan är smutsig eller har repor. Torka
av skivan med den medföljande
rengöringsduken (sid.126).
C:32:ss
• Andra symptom än de som beskrivits
ovan har inträffat. Ta ur skivan, sätt
tillbaka den igen och se om kameran går
att använda.
• Koppla bort strömkällan. Koppla in den
igen och använd videokameran igen.
Blinkar långsamt
• Det finns ingen skiva i videokameran.*
• Mindre än fem minuter återstår för
filminspelning.
• Färre än 30 bilder får plats på det som
återstår av skivan.
Blinkar snabbt
• Det finns en oidentifierbar skiva i
videokameran.*
• En färdigställd DVD-RW- (VIDEOläge) eller DVD+RW-skiva är isatt i
videokameran när du skjuter POWERomkopplaren för att tända lampan
(film) eller
(stillbild).*
• Skivan är full.*
• Det finns en skiva som inte kan läsas
eller skrivas över i videokameran. Den
enkelsidiga skivan sitter t.ex. åt fel håll.
• Det finns en skiva som spelats in med ett
annat tv-färgsystem i videokameran när
(film) är valt.*
Felsökning
C:21:ss
• Det har bildats kondens på skivan. Stäng
av videokameran och låt den stå oanvänd
i ungefär en timme (sid.131).
(Varningsindikator som gäller
skivan)
Z Du måste ta ut skivan*
Blinkar snabbt
• Det finns en oidentifierbar skiva i
videokameran.
• Skivan är full.
• Det kan vara fel på skivenheten i
videokameran.
119
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB15TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/120
Varningsindikatorer och meddelanden (Fortsättning)
E (Varningsindikator för låg
batterinivå)
(Varningsindikator som gäller
blixten)*
Blinkar långsamt
Blinkar långsamt
• Batteriet är nästan urladdat.
• Beroende på användning, miljö och
batteriets kondition, kan det hända att
E-indikatorn blinkar trots att det finns
ungefär 20 minuters användningstid
kvar.
• Laddning pågår.
% (Varning för kondensbildning)*
Blinkar snabbt
• Det har bildats kondens på skivan. Stäng
av videokameran och låt den stå oanvänd
i ungefär en timme (sid.131).
(Varning för hög temperatur)
Blinkar långsamt
Blinkar snabbt
• Det är något fel på blixten.
(Varningsindikator relaterad till
varning för kameraskakning)
• Ljuset är inte tillräckligt så
kameraskakning uppstår lätt.
Använd blixt.
• Videokamera hålls inte stadigt, så
kameraskakning uppstår lätt.
Fotografera genom att hålla
videokameran stadigt med båda
händerna. Var medveten om att
skakindikatorn inte slocknar.
• Videokamerans temperatur stiger.
Blinkar snabbt
• Videokamerans temperatur är mycket
hög.* Stäng av videokameran och låt den
kallna på en sval plats.
(Varningsindikator som gäller
”Memory Stick Duo”)
• Det finns inget ”Memory Stick Duo” i
videokameran (sid.26).
(Varningsindikatorer som gäller
”Memory Stick Duo”)*
• ”Memory Stick Duo” är skadat.
• ”Memory Stick Duo” är inte korrekt
formaterat (sid.73, 127).
(Varningsindikator som gäller
inkompatibelt ”Memory Stick Duo”)*
• Ett inkompatibelt ”Memory Stick Duo”
är insatt (sid.127).
- (Varningsindikator som gäller
skrivskyddet på ”Memory Stick Duo”)*
• Skrivskyddsfliken på ”Memory Stick
Duo” är ställd i låst läge (sid.127).
* En melodi hörs när varningsindikatorerna visas
på skärmen (sid.76).
Beskrivning av
varningsmeddelanden
Om meddelanden visas på skärmen följer du
instruktionerna.
x Batteri
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
(sid.129)
Battery level is low. (sid.17, 129)
Old Battery. Use a new one. (sid.129)
x Enhet
Z Drive error. Turn on power again.
• Det kan vara fel på skivenheten. Stäng
av strömmen och slå på den igen.
120
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB15TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/121
x Kondensbildning
%Moisture condensation. Turn off for
1H. (sid.131)
% Condensation. Cannot open.
Remove disc later. (sid.131)
x Skiva
Z Disc finalized. Cannot record on
disc.
• Du kan inte spela in på en färdigställd
DVD-R-skiva. Använd en ny skiva.
Z Need to unfinalize disc.
• Om du vill spela in på den färdigställda
DVD-RW-skivan (VIDEO-läge) måste
du ta bort färdigställningen (sid.57).
Overheated. Recording on disc
disabled.
Cannot change movie aspect ratio on
DVD+RW. (sid.58)
Overheated. Cannot open. Try
later.
Records movies in 16:9. Format to set.
(sid.58)
Z Recording on disc disabled.
Records movies in 4:3. Format to set.
(sid.58)
• Ett fel har inträffat på skivan och den kan
inte användas.
Disc movie area full. Cannot
record movies.
• Ta bort avsnitt som du inte behöver ha
kvar (sid.83).
Scene number on disc is full.
• Ta bort avsnitt som du inte behöver ha
kvar (sid.83).
Z Disc full. Cannot record.
• Ta bort avsnitt som du inte behöver ha
kvar (sid.83).
Insert a disc or change STILL
MEDIA to Memory Stick.
(sid.24, 31, 37)
Unknown disc. Cannot record.
Cannot recover data. Please format
disc.
Z Disc error. Remove disc.
• Videokameran kan inte hantera skivan.
Skivan kan inte identifieras på grund av
fel. Skivan är t.ex. repig eller fel insatt .
• Det går inte att spela in filmer på grund
av vissa begränsningar på skivan.
Eventuellt kan du spela in stillbilder.
• Skivan har spelats in med en annan
formatkod än den videokameran har. Om
du formaterar skivan kan du kanske
använda den med videokameran (endast
DVD-RW/DVD+RW) (sid.58).
Felsökning
Z Disc error. Unsupported format.
Movie recording disabled.
Still recording on disc disabled.
• Det går inte att spela in stillbilder på
grund av vissa begränsningar på skivan.
Eventuellt kan du spela in filmer.
Playback prohibited.
• Du försöker spela upp en skiva som
videokameran inte kan hantera.
Data error.
• Ett fel inträffade när skivan lästes eller
skrevs över.
Access error.
• Ett fel inträffade när skivan lästes eller
skrevs över.
121
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB15TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/122
Varningsindikatorer och meddelanden (Fortsättning)
x ”Memory Stick Duo”
Reinsert the Memory Stick.
• Sätt in och ta ur ”Memory Stick Duo” ett
par gånger. Om indikatorn fortfarande
blinkar kan det betyda att ”Memory Stick
Duo” är skadat. Försök med ett annat
”Memory Stick Duo”.
• Du måste antingen formatera ”Memory
Stick Duo” (sid.72) eller radera dem med
hjälp av en dator.
Do not eject the Memory Stick during
writing.
Insert a Memory Stick or change
STILL MEDIA to DVD. (sid.26, 31, 37)
This is a read-only Memory Stick.
• Sätt i ett skrivbart ”Memory Stick Duo”.
Incompatible type of Memory Stick.
• Det ”Memory Stick Duo” som sitter i
videokameran är inkompatibelt med
kameran (sid.127).
This Memory Stick is not formatted
correctly.
• Kontrollera formatet och formatera
sedan ”Memory Stick Duo” med
videokameran om det behövs (sid.72,
127).
Cannot record. The Memory Stick is full.
• Ta bort bilder som du inte behöver ha
kvar (sid.82).
Cannot record still images on Memory
Stick. (sid.127)
-The Memory Stick is locked.
Check the tab. (sid.127)
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick. (sid.26)
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick. (sid.26)
Memory Stick has been removed.
Process canceled.
x PictBridge-kompatibel skrivare
Check the connected device.
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
(medföljer) och koppla sedan tillbaka
den igen.
Not connected to PictBridge
compatible printer.
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
(medföljer) och koppla sedan tillbaka
den igen.
Error. Cancel the task.
• Check the printer.
Cannot print. Check the printer.
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
(medföljer) och koppla sedan tillbaka
den igen.
x Blixt
Charging... Cannot record still images.
• Du försöker spela in en stillbild samtidigt
som blixten laddas upp.
Flash cannot charge. Not available.
Memory Stick folders are full.
• Du kan inte skapa mappar med nummer
som överstiger 999MSDCF. De mappar
du skapat kan inte skapas eller raderas
med videokameran.
• Ett fel har inträffat med strobe-effekten
och uppladdningen har avbrutits.
Lens accessory attached. Cannot use
flash.
122
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB15TBS.fm/ 2006. January. 20 am10:47/123
x Linsskydd
Lens cover not fully open. Turn power
off then on. (sid.20)
Lens cover is not closed. Turn the
power off once. (sid.20)
Cannot divide.
• Du kan inte dela upp stillbilder som har
konverterats till en film med
.
• Du kan inte dela upp en film som är
extremt kort.
Data protected.
• Skivan har skyddats på en annan enhet.
x Easy Handycam
Copy inhibit.
Cannot start Easy Handycam. (sid.29)
Cannot cancel Easy Handycam. (sid.29)
Cannot start Easy Handycam with
USB connected. (sid.29)
Cannot cancel Easy Handycam with
USB connected. (sid.29)
Invalid during Easy Handycam
operation. (sid.29)
No recording in Easy Handycam
operation. (sid.29)
• DVD+RW-skivan har färdigställts.
Skapa en skiva så att du kan spela in fler
avsnitt (sid.57).
x Övrigt
E Please connect AC adaptor.
Use new AC adapter or reinsert.
(sid.17)
Playlist full.
• Du kan inte skapa en spellista med fler
än 999 avsnitt.
• Det finns inte tillräckligt med utrymme
på skivan eller ”Memory Stick Duo.”
Not enough memory space.
(sid.80, 81)
This file cannot be copied. (sid.80, 81)
Cannot select any more files.
(sid.80, 81)
Disc cover open, accidentally. Turn
on power again.
Recovering data
vibration.
Avoid any
• Videokameran försöker att återställa
informationen automatiskt om den inte
kunde skrivas.
Cannot recover data on disc.
• Det gick inte att skriva information till
skivan. Försök gjordes att återställa
informationen, men de misslyckades.
Please wait.
• Detta visas om processen för att ta ut
skivan tar tid. Låt videokameran arbeta
i cirka 10 minuter, så att videokameran
inte utsätts för vibrationer.
Felsökning
• Du försöker färdigställa eller formatera
en skiva, eller göra en skiva tillgänglig
för ytterligare inspelning efter det att du
har färdigställt den med låg
batterikapacitet. Använd nätadaptern
som strömkälla för att förhindra att
batteriet tar slut mitt i funktionerna.
• Du kan inte kopiera avsnitt med
kopieringsskyddssignal.
Possibility of problem with disc.
• Processen för att ta ut skivan
misslyckades. Det kan vara fel på
skivan.
123
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/124
Övrig information
Använda videokameran utomlands
Strömförsörjning
Du kan använda videokameran i vilket land
eller vilken region som helst med hjälp av
den nätadapter som följer med
videokameran, bara spänningen ligger i
intervallet 100–240 V växelström (AC),
50/60 Hz.
Om färgsystem för tv
Videokameran är en PAL-systembaserad
videokamera. Om du vill visa den
uppspelade bilden på en tv måste den vara en
PAL-systembaserad tv med en AUDIO/
VIDEO-ingång.
System
Används i
PAL
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait, Malaysia,
Nya Zeeland, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore,
Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjeckien, Tyskland,
Ungern, Österrike, m.fl.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay, Uruguay.
NTSC
Bahamas, Bolivia,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador,
Filippinerna, Guyana, Jamaica,
Japan, Kanada, Korea, Mexiko,
Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m.fl.
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Ryssland,
Ukraina m.fl.
124
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/125
Ställa in på lokal tid
När du använder videokameran utomlands kan du ställa klockan på lokal tid genom att helt
enkelt ange tidsskillnaden. Ställ in [AREA SET] och [SUMMERTIME] i
TIME/LANGU.
(sid.23).
Världstidsskillnader
1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31
Område
Tidsskillnad
skod
Områdesinställning
Område
Tidsskillnad
skod
Områdesinställning
GMT
Lissabon, London
17
+11:00
Salomon öarna
2
+01:00
Berlin, Paris
18
+12:00
Fiji, Wellington
3
+02:00
Helsingfors, Cairo
19
–12:00
Eniwetok, Kwajalein
4
+03:00
Moskva, Nairobi
20
–11:00
Midway öarna, Samoa
5
+03:30
Teheran
21
–10:00
Hawaii
6
+04:00
Abu Dhabi, Baku
22
–09:00
Alaska
7
+04:30
Kabul
23
–08:00
LosAngeles, Tijuana
8
+05:00
Karachi, Islamabad
24
–07:00
Denver, Arizona
9
+05:30
Calcutta, New Delhi
25
–06:00
Chicago, Mexico City
10
+06:00
Almaty, Dhaka
26
–05:00
NewYork, Bogotá
11
+06:30
Rangoon
27
–04:00
Santiago
12
+07:00
Bangkok, Jakarta
28
–03:30
St. John’s
13
+08:00
Hongkong, Singapore
29
–03:00
Brasilien, Montevideo
14
+09:00
Seoul, Tokyo
30
–02:00
Fernando de Noronha
15
+09:30
Adelaide, Darwin
31
–01:00
Azorerna
16
+10:00
Melbourne, Sydney
Övrig information
1
125
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/126
Om skivan
Mer information om skivor som du kan
använda i videokameran finns på
sidan 12.
Att observera angående användning
• Håll skivan i kanterna med lätt stöd för
mitthålet. Vidrör inte inspelningssidan
(den sida av en enkelsidig skiva som saknar
tryck).
• Torka bort damm och fingeravtryck från
skivan med trasan som medföljer
videokameran innan du filmar. Annars
kanske det inte går att spela in eller spela
upp med den skivan i vissa situationer.
• Sätt skivan i videokameran och tryck
ordentligt på den tills den klickar på plats.
Om meddelandet [C:13:ss] visas på
LCD-skärmen öppnar du skivluckan och
sätter i skivan igen.
• Fäst inga klisterlappar eller liknande på
skivans yta. Om du gör det kan skivan bli
obalanserad, vilket kan leda till fel.
• Utsätt inte skivan för direkt solljus. Lämna
den inte på fuktiga platser.
• När du bär med dig eller förvarar skivan
bör du använda fodralet.
• Om du vill skriva något på skivan ska du
bara göra det på trycksidan av en enkelsidig
skiva. Använd en oljebaserad märkpenna
med filtspets. Vidrör inte bläcket förrän det
har torkat. Värm inte upp skivan och
använd inga vassa verktyg (som
kulspetspennor). Torka inte ytan genom
uppvärmning. Det går inte att skriva eller
göra märkningar på dubbelsidiga skivor.
Hur du sköter och förvarar skivorna
• Håll skivan ren, annars kan ljudets och
bildens kvalitet försämras.
• Torka av skivan med den medföljande
rengöringsduken. Torka skivan från mitten
och utåt. Om skivan är smutsig rengör du
den med en mjuk trasa som fuktats lätt med
vatten. Torka sedan av vattnet med en mjuk,
torr trasa. Använd inte lösningsmedel som
bensin, rengöringsmedel för vinylskivor
eller antistatisk spray eftersom de kan
skada skivan.
126
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/127
Om ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt, portabelt
IC-inspelningsmedium med möjlighet att
lagra mer information än en vanlig diskett.
Den här videokameran kan bara använda
”Memory Stick Duo”, som är ungefär hälften
så stort som ett vanligt ”Memory Stick”. Det
finns ingen garanti för att alla typerna av
”Memory Stick Duo” kan användas i
videokameran, trots att de finns med i
nedanstående lista.
Typer av ”Memory Stick”
”Memory Stick”
(utan MagicGate)
”Memory Stick Duo”*1
(utan MagicGate)
”MagicGate Memory Stick”
”Memory Stick Duo”*1
(med MagicGate)
”MagicGate Memory Stick
Duo” *1
”Memory Stick PRO”
”Memory Stick PRO Duo” *1
*1
*2
*3
Inspelning/
uppspelning
–
a
–
a*2*3
a*3
–
a*2*3
Ett ”Memory Stick Duo” är ungefär hälften så
stort som ett vanligt ”Memory Stick.”
Typer av ”Memory Stick” som kan hantera
hastighetsöverföring av data. Hastigheten på
informationsöverföringen varierar beroende på
vilken enhet som används.
”MagicGate” är en teknik för copyrightskydd
som spelar in och överför innehållet i kodad
form. Tänk på att information som använder
”MagicGate” varken kan spelas in eller spelas
upp på den här videokameran.
”Memory Stick Duo” med
skrivskyddsflik
Du kan förhindra oönskad radering av
bildmaterialet om du ställer skrivskyddsfliken
på ”Memory Stick Duo” i läget för skrivskydd
med hjälp av ett spetsigt föremål.
Att observera angående användning
Bildinformationen kan skadas i följande fall.
Du kan inte räkna med kompensation för
förlorad bildinformation.
• Om du matar ut ”Memory Stick Duo”, stänger av
videokameran eller tar bort batteriet för byte när
videokameran läser eller skriver bildinformation
till ”Memory Stick Duo” (när ACCESS-lampan
lyser eller blinkar).
• Om du använder ”Memory Stick Duo” nära
magneter eller magnetfält.
Du rekommenderas att göra en
säkerhetskopia av viktig information till
hårddisken på en dator.
x Om hantering av ”Memory Stick”
Tänk på följande när du hanterar ”Memory
Stick Duo”.
• Tryck inte för hårt med pennan när du skriver på
anteckningsytan på ett ”Memory Stick Duo”.
• Fäst inga etiketter eller liknande på ett ”Memory
Stick Duo” eller en Memory Stick Duo-adapter.
• När du bär med dig eller förvarar ett ”Memory
Stick Duo” bör du använda fodralet.
• Se till att inga metallföremål kommer i beröring
med kontakterna på kortet.
• Hantera ”Memory Stick Duo” varsamt: böj eller
tappa det inte och utsätt det inte för våld av något
slag.
• Plocka inte isär eller modifiera ”Memory Stick
Duo”.
• Skydda ”Memory Stick Duo” mot fukt och väta.
• Se till att inte små barn får tag i ”Memory Stick
Duo”. Det finns risk för att de sväljer det.
• Sätt inte in något annat än ”Memory Stick Duo”
i Memory Stick Duo-facket. Det kan leda till
funktionsstörningar.
Övrig information
• Stillbildsformat: Den här videokameran
komprimerar och spelar in bildinformation i
formatet JPEG (Joint Photographic Experts
Group). Filändelsen är ”.JPG.”.
• Filnamn för stillbilder:
– 101- 0001: Så här kan ett filnamn se ut på
videokamerans skärm.
– DSC00001.JPG: Så här kan ett filnamn se ut på
en dators bildskärm.
• Det är inte säkert att ett ”Memory Stick Duo” som
formaterats med en dator (Windows OS/Mac OS)
är kompatibelt med den här videokameran.
• Läs/skrivhastigheten kan variera beroende på
vilken kombination av ”Memory Stick” och
”Memory Stick”-kompatibel produkt du
använder.
127
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/128
Om ”Memory Stick” (Fortsättning)
x Om användning i vissa miljöer
I följande miljöer bör du varken använda eller
förvara ”Memory Stick Duo”.
• På platser där temperaturen är extremt hög, t.ex.
i en bil parkerad utomhus under sommaren.
• I direkt solbelysning.
• På platser med extremt hög fuktighet eller där det
finns frätande gaser.
• Vissa bilder kan eventuellt inte spelas upp med
videokameran:
– Bilder som modifierats på en dator.
– Bilder som tagits med annan utrustning.
x Om Memory Stick Duo-adaptern
När du satt i ett ”Memory Stick Duo” i en
Memory Stick Duo-adapter kan du använda
det med en vanlig ”Memory Stick”kompatibel enhet.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo” med en
”Memory Stick”-kompatibel enhet måste du först
placera ”Memory Stick Duo” i en Memory Stick
Duo-adapter.
• Se till att du vänder ”Memory Stick Duo” åt rätt
håll när du sätter in det i Memory Stick Duoadaptern och tryck sedan in det helt och hållet.
Tänk på att felaktig hantering kan skada enheten.
Om du tvingar in ett felvänt ”Memory Stick Duo”
i Memory Stick Duo-facket finns det risk att
Memory Stick Duo-facket skadas.
• Sätt inte in Memory Stick Duo-adaptern utan att
först ha satt i ett ”Memory Stick Duo”. I så fall
kan enheten råka ut för funktionsstörningar.
x Om ”Memory Stick PRO Duo”
• Maximalt lagringsutrymme för ett ”Memory
Stick PRO Duo” som kan användas med den här
videokameran är 2 GB.
Om kompatibla bildformat
• Bildinformation, som du spelar in på ett ”Memory
Stick Duo” med videokameran, följer den globala
standarden Design rule for Camera File system,
som utarbetats av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
• Med den här videokameran kan du inte spela upp
stillbilder som spelats in med annan utrustning
(DCR-TRV900E eller DSC-D700/D770) som
inte följer den globala standarden. (De här
modellerna säljs inte i vissa områden.)
• Om du inte kan använda ett ”Memory Stick Duo”
därför att det har använts med en annan
utrustning, formaterar du det med den här
videokameran (sid.73). Tänk på att formatering
raderar all information på ”Memory Stick Duo”.
128
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/129
Om “InfoLITHIUM”-batteriet
Den här enheten är kompatibel med
“InfoLITHIUM”-batterier (P-serien).
För den här videokameran kan du bara
använda batterier av typen “InfoLITHIUM”.
“InfoLITHIUM”-batterier i P-serien är
märkta med
.
Vad är ett “InfoLITHIUM”-batteri?
“InfoLITHIUM”-batterier är
litiumjonbatterier med funktioner som gör att
de kan utbyta information om drifttillståndet
mellan videokameran och en nätadapter/
laddare (tillval).
“InfoLITHIUM”-batterier kan beräkna
strömförbrukningen efter videokamerans
aktuella drifttillstånd och visar sedan den
återstående batteritiden i minuter.
Ladda batteriet
• Se till att batteriet är laddat innan du använder
videokameran.
• Du rekommenderas att ladda upp batteriet i en
temperatur mellan 10 °C och 30 °C tills CHGlampan (uppladdning) slocknar. Om du laddar
upp batteriet i en temperatur som ligger utanför
det rekommenderade intervallet, är det inte säkert
att det laddas upp effektivt.
• När laddningen är klar bör du antingen koppla
bort kabeln från videokamerans DC IN-kontakt
eller ta ur batteriet.
Hur du använder batteriet effektivt
Indikator för återstående batteritid
• Om strömmen slås av, trots att indikatorn för
återstående batteritid visar att det finns tillräckligt
med ström för att videokameran ska fungera,
laddar du upp batteriet igen. Observera att det kan
hända att återstående batteritid inte visas med
korrekt värde om du använt batteriet en längre tid
där det är varmt, om du lämnat det fulladdat eller
om du använt det ofta. Betrakta indikatorn för
återstående batteritid som en fingervisning om
hur länge du kan fortsätta filma.
• Symbolen E som visar att batteriet börjar bli
tomt kan ibland börja blinka beroende på
driftförhållandena, omgivningstemperaturen och
andra omständigheter, trots att det finns ungefär
20 minuter kvar av batteritiden.
Förvaring av batteriet
• Om du inte använder batteriet under en längre tid
bör du ladda upp det helt och sedan ladda ur det
med hjälp av videokameran en gång per år. På det
sättet upprätthåller du batteriets prestanda. Vid
förvaring av batteriet tar du bort det från
videokameran och förvarar det på en torr och sval
plats.
• Om du vill ladda ur batteriet med hjälp av
videokameran lämnar du videokameran i
standbyläge för inspelning utan någon skiva med
[A. SHUT OFF] ställt på [NEVER] i
STANDARD SET i SETUP tills strömmen tar
slut (sid.76).
Övrig information
• Batteriets prestanda minskar när omgivningens
temperatur är 10 °C eller lägre, vilket innebär att
den tid du kan använda batteriet blir kortare. I så
fall kan du försöka utöka användningstiden
genom att göra något av följande.
– Förvara batteriet i fickan, så att det värms upp,
och sätt in det i videokameran strax innan du
börjar filma.
– Använd ett högkapacitetsbatteri: NP-FP71/
NP-FP90.
• Om du ofta använder LCD-skärmen eller
funktioner som uppspelning, snabbspolning
framåt eller bakåt, tar batteriet slut snabbare. Du
rekommenderas att använda ett
högkapacitetsbatteri: NP-FP71/NP-FP90.
• Skjut POWER-omkopplaren uppåt till OFF
(CHG) när du inte använder videokameran. Det
går åt ström även när videokameran är i
standbyläge, liksom när uppspelningen är i
pausläge.
• Försök att alltid ha med dig laddade batterier så
att det räcker till två till tre gånger så lång tid som
den planerade inspelningstiden. Gör dessutom
provinspelningar på en DVD-RW- eller
DVD+RW-skiva (tillval) innan du börjar filma.
• Utsätt inte batterierna för vatten. Batteriet är inte
vattentätt.
129
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/130
Om “InfoLITHIUM”-batteriet (Fortsättning)
Batterilivslängd
• Batteriets livslängd är begränsad. Batteriets
kapacitet avtar gradvis med tiden och i och med
att du använder det. När driftstiden med batteri
blir mycket kortare än vanligt, är det antagligen
ett tecken på att batteriet håller på att ta slut. Då
är det dags att köpa ett nytt batteri.
• Batteriets livslängd varierar beroende på hur det
förvaras, efter inspelningsförhållandena och den
miljö där batteriet används.
130
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/131
Underhåll och försiktighetsåtgärder
Användning och underhåll
• Skada inte nätkabeln genom att t.ex. placera något
tungt på den.
• Håll metallkontakterna rena.
• Håll fjärrkontroll och knappcellsbatterier utom
räckhåll för småbarn. Om någon råkar svälja
batteriet måste läkare omedelbart uppsökas.
• Om det har läckt batterivätska från batteriet,
– kontaktar du närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
– tvätta bort den vätska som du eventuellt fått på
huden
– om du fått batterivätska i ögonen bör du
omedelbart skölja ögonen i rikligt med vatten
och sedan kontakta läkare.
x När du inte använder videokameran
under en längre tid
• Slå på kameran då och då och använd den i
ungefär tre minuter, t.ex. genom att spela upp eller
spela in skivor.
• Ta ur skivan ur videokameran.
• Töm batteriet helt och hållet innan du förvarar det.
Kondensbildning
Om du flyttar videokameran direkt från en
kall omgivning till en varm plats kan det
hända att det bildas kondens (fukt) inne i
videokameran, på skivans yta eller på
läshuvudet. Det kan leda till
funktionsstörningar. Om det har bildats fukt
inne i videokameran visas [% Moisture
condensation. Turn off for 1H.] eller [%
Condensation. Cannot open. Try later.].
Indikatorn visas inte vid kondensbildning på
kameralinsen.
x Om det har bildats kondens i kameran
Stäng av videokameran och använd den inte
på ungefär en timme.
x Om kondensbildning
Kondens kan bildas när du tar videokameran
från en kall till en varm plats (eller tvärtom),
liksom när du använder videokameran där
det är fuktigt. Här är några exempel på sådana
situationer:
Övrig information
• Använd eller förvara inte videokameran eller
tillbehören i följande miljöer.
– Där det är extremt varmt eller kallt. Utsätt dem
aldrig för temperaturer som överstiger 60 °C,
t.ex. i direkt solljus, nära ett värmeelement eller
i en bil som står parkerad i solen. Det kan orsaka
funktionsstörningar och deformera dem.
– Nära starka magnetfält eller där de utsätts för
mekaniska vibrationer. Det kan orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
– Nära starka radiovågor eller strålning. Under
sådana förhållanden är det inte säkert att
videokameran kan åstadkomma felfria
inspelningar.
– Nära AM-mottagare och videoutrustning. Det
finns risk för störningar.
– På sandstränder eller där det är mycket
dammigt. Om sand eller damm kommer in i
videokameran kan det orsaka
funktionsstörningar. I värsta fall kan det uppstå
fel som inte går att reparera.
– I närheten av fönster eller utomhus, där LCDskärmen, sökaren eller linsen kan utsättas för
direkt solljus. Det skadar sökarens insida eller
LCD-skärmen.
– Där det är mycket fuktigt.
• Driv videokameran med 7,2 V likström (DC)
(batteri) eller med 8,4 V likström (DC)
(nätadapter till växelströmsnätet).
• Vare sig du tänker driva videokameran med likeller växelström bör du använda de tillbehör som
anges i den här bruksanvisningen.
• Videokameran får inte bli blöt, av t.ex. regn eller
havsvatten. Om videokameran blir blöt kan det
leda till funktionsstörningar. I värsta fall kan det
uppstå fel som inte går att reparera.
• Om något föremål eller någon vätska råkar hamna
inne i videokameran bör du genast koppla bort
den från all strömförsörjning och låta en Sonyåterförsäljare kontrollera den innan du använder
den igen.
• Hantera videokameran varsamt, modifiera den
inte och utsätt den inte för stötar, t.ex. genom att
slå, tappa eller trampa på den. Var särskilt
försiktig med kameralinsen.
• Låt POWER-omkopplaren vara i läget OFF
(CHG) när du inte använder videokameran.
• Linda aldrig in videokameran i t.ex. en handduk
när du använder den. Då kan kameran överhettas.
• Dra i kontakten och inte i kabeln när du kopplar
bort nätkabeln.
• Du tar med dig videokameran från en skidbacke
och in i ett uppvärmt rum.
131
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/132
Underhåll och försiktighetsåtgärder (Fortsättning)
• Du tar med dig videokameran från en
luftkonditionerad bil eller ett svalt rum till värmen
utomhus.
• Du använder videokameran när det nyss har
regnat.
• Du använder videokameran där det är varmt och
fuktigt.
x Hur du förhindrar kondensbildning
Om du tänker ta med dig videokameran från
en kall till en varm plats bör du först placera
den i en plastpåse som du stänger till
ordentligt. Du kan ta ut videokameran ur
plastpåsen när innehållet i plastpåsen har
antagit samma temperatur som omgivningen
(brukar ta ungefär en timme).
Om LCD-skärmen
• Tryck inte hårt på LCD-skärmen. Suddighet
uppstår och det kan orsaka funktionsstörningar
hos videokameran.
• Om du använder videokameran i kyla kan det
hända att bilderna på LCD-skärmen släpar efter.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
• När du använder videokameran kan baksidan av
LCD-skärmen bli varm. Det är inte ett tecken på
att något är fel.
x Rengöring av LCD-skärmen
Om LCD-skärmen blivit smutsig av
fingeravtryck eller damm torkar du av den
med rengöringsduken (medföljer).
När du använder rengöringssetet LCD
Cleaning Kit (tillval) ska du vara försiktig så
att du inte häller rengöringsvätskan direkt på
LCD-skärmen. Använd vätskan för att fukta
rengöringspapperet.
x Om kalibrering av LCD-skärmen
(CALIBRATION)
Det kan inträffa att knapparna på pekskärmen
inte fungerar som de ska. I så fall utför du
nedanstående procedur. Du bör ansluta
videokameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern när du utför
proceduren.
1 Sätt på videokameran genom att skjuta
POWER-omkopplaren och tryck på
PLAY/EDIT.
2 Koppla bort eventuella kablar från
videokameran, förutom den till nätadaptern,
ta sedan ut skivan och ”Memory Stick Duo”
ur videokameran.
3 Peka på
t [SETUP] t
STANDARD SET t [CALIBRATION].
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
4 Peka på det ”×” som visas på skärmen med
något smalt föremål, t.ex. ena hörnet på ett
”Memory Stick Duo”.
Positionen för ”×” ändras.
Om du vill avbryta proceduren pekar du på
[CANCEL].
Om du inte tryckte på rätt punkt gör du om
kalibreringen.
• Använd inte något spetsigt verktyg när du
kalibrerar LCD-skärmen. Det kan skada
skärmens yta.
• Du kan inte kalibrera LCD-skärmen om den är
vriden eller vänd utåt.
Om kamerahusets skötsel
• Om kamerahuset blir smutsigt kan du rengöra det
med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten och sedan
torka det torrt med en mjuk, torr duk.
• Det här bör du undvika eftersom det kan skada
ytbehandlingen:
– Använd inte kemikalier, t.ex. thinner, bensin,
alkohol, kemikaliebehandlade dukar,
myggmedel och insektsmedel.
– Hantera inte videokameran med rester av
ovanstående ämnen på händerna.
– Låt inte kamerahuset vara i kontakt med
gummi- eller vinylföremål under en längre tid.
132
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/133
Om läshuvudet
• Vidrör inte linsen inne i skivfacket. Håll locket
till skivfacket stängt och öppna det bara när du
sätter in eller tar ur en skiva. På så sätt undviker
du att damm kommer in i videokameran.
• Om videokameran inte fungerar på grund av att
läshuvudet är smutsigt rengör du det med ett
blåsverktyg (medföljer ej). Vidrör inte läshuvudet
direkt under rengöringen eftersom det kan orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
läshuvud
Läshuvud
Ordlista (sid.138)
Hur du sköter och förvarar
kameralinsen
Videokameran har ett förinstallerat
återuppladdningsbart batteri så att datum, tid
och andra inställningar kan bevaras i minnet
även när POWER-omkopplaren är ställd på
OFF (CHG). Det förinstallerade
återuppladdningsbara batteriet laddas alltid
upp när du använder videokameran, men det
laddas gradvis ur om du inte använder
videokameran. Det återuppladdningsbara
batteriet laddas ur helt om du inte använt
kameran under ungefär tre månader. Att
det förinstallerade uppladdningsbara
batteriet är urladdat påverkar inte kamerans
funktioner så länge som du inte spelar in
datumet.
x Procedurer
Anslut videokameran till vägguttaget med
nätadaptern som medföljer videokameran.
Lämna videokameran med POWERomkopplaren avstängd i mer än ett dygn.
Byta batteri i fjärrkontrollen
1 Tryck på spärren samtidigt som du trycker
in nageln i skåran och drar ut batterifacket.
2 Sätt in ett nytt batteri med pluspolen (+) vänd
uppåt.
3 Skjut tillbaka batterifacket i fjärrkontrollen
tills det klickar på plats.
Spärr
Övrig information
• Torka av linsens yta med en mjuk duk i följande
fall:
– När det har kommit fingeravtryck på linsytan.
– När det är varmt och fuktigt
– När linsen utsätts för salthaltig luft, t.ex. i
närheten av havet.
• Förvara linsen på en välventilerad plats; en plats
som varken är smutsig eller dammig.
• Du förhindrar mögelbildning genom att periodvis
rengöra linsen på det sätt som beskrivits ovan. Du
rekommenderas att använda videokameran minst
en gång per månad; på det sättet kan du bevara
kameran i gott skick under lång tid.
Uppladdning av det förinstallerade
uppladdningsbara batteriet
133
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/134
Underhåll och försiktighetsåtgärder (Fortsättning)
VARNING!
Batteriet kan explodera om du hanterar det
fel. Ladda inte upp, plocka isär eller elda upp
det.
• Fjärrkontrollen drivs med ett litiumbatteri av
knappcellstyp (CR2025). Använd inga andra
batterier än CR2025.
• När litiumbatteriet börjar bli svagt, är det möjligt
att fjärrkontrollens räckvidd minskar eller så
fungerar inte fjärrkontrollen som den ska. I så fall
byter du ut batteriet mot ett nytt litiumbatteri av
typen Sony CR2025. Om du använder ett annat
batteri finns det risk för brand eller explosion.
134
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/135
Tekniska data
System
Videokomprimeringsformat
MPEG2/JPEG (stillbilder)
Ljudkomprimeringsformat
Dolby Digital 2/5,1-kanalsformat
Dolby Digital 5.1 Creator
Videosignal
PAL-färg, CCIR-standarder
Färgtemperatur
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minsta belysning
5 lx (lux) (F1,8)
0 lx (lux) (i funktionen NightShot)*3
*1
Användbara skivor
8 cm DVD-R/DVD-RW/DVD+RW
Inspelningsformat
Film
DVD-R: DVD-VIDEO
DVD-RW: DVD-VIDEO (VIDEO-läge),
DVD-Video Recording
(VR-läge)
DVD+RW: DVD+RW Video
Stillbild
Exif *1 Ver.2.2
Inspelningstid/uppspelningstid
HQ: Cirka 20 min
SP: Cirka 30 min
LP: Cirka 60 min
Sökare
Elektronisk sökare
färg
Bildenhet
5,9 mm (1/3-typ) CCD (Charge Coupled
Device)
Totalt:
Ca 3 310 000 bildpunkter
Effektivt (film, 4:3):
Ca 2 050 000 bildpunkter
Effektivt (film, 16:9):
Ca 2 060 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild, 4:3):
Ca 3 050 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild, 16:9):
Ca 2 290 000 bildpunkter
Brännvidd
f=5,1–51 mm
Vid konvertering till en 35 mm stillbildskamera
För filmer:
42,8–495 mm (16:9)*2
45–450 mm (4:3)
För stillbilder:
37–370 mm (4:3)
40,6–406 mm (16:9)
*3
• Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Ingångar/utgångar
DCR-DVD404E
Utgång för ljud/video
Anslutning med 10 stift
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), obalanserad
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Ljudsignal: 327 mV (vid en lastimpedans på
47 kΩ (kohm)), utimpedans mindre än
2,2 kΩ (kohm)
REMOTE-kontakt
Stereominikontakt (Ø 2,5 mm)
DCR-DVD405E/DVD805E
Ingång och utgång för ljud/video
Anslutning med 10 stift
Automatisk in/ut-omkoppling
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm), obalanserad
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Ljudsignal: 327 mV (vid en lastimpedans på
mer än 47 kΩ (kohm)), inimpedans mer än
47 kΩ (kohm), utimpedans mindre än
2,2 kΩ (kohm)
Övrig information
Lins
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Filterdiameter: 30 mm
Optisk:10×, Digital:20×, 120×
F=1,8–2,9
*2
”Exif” är ett filformat för stillbilder som tagits
fram av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Filer i detta format innehåller
tilläggsinformation, t.ex. vilka inställningar på
videokameran som användes vid
inspelningstillfället.
I 16:9-läge är siffrorna för brännvidd verkliga
siffror som kommer från vidvinkelbildpunkten.
Motiv, som inte kan ses på grund av mörker, kan
fotograferas med infraröd belysning.
USB-kontakt
mini-B
REMOTE-kontakt
Stereominikontakt (Ø 2,5 mm)
135
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/136
Tekniska data (Fortsättning)
LCD-skärm
Bild
6,9 cm (2,7-typ, bildproportion 16:9)
Totalt antal bildpunkter
123 200 (560 × 220)
Allmänt
Strömförsörjning
7,2 V (batteri)
8,4 V (nätadapter).
Uppladdningsbart batteri
NP-FP60
Maximal utspänning
Likström (DC) 8,4 V
Utspänning
Likström (DC) 7,2 V
Kapacitet
7,2 wh (1 000 mAh)
Storlek (ca)
31,8 × 33,3 × 45,0 mm (b×h×d)
Medelvärde för energiförbrukningen
Vid kamerainspelning med LCD
4,4 W
Sökare
4,0 W
Vikt (ca)
80 g
Drifttemperatur
0 °C till + 40 °C
Typ
Förvaringstemperatur
–20 °C till + 60 °C
Storlek (ca)
66 × 90 × 143 mm (b×h×d)
Drifttemperatur
0°C till +40°C
Litiumjon
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Vikt (ca)
510 g endast huvudenheten
590 g inklusive det uppladdningsbara batteriet
NP-FP60 och en skiva
Medföljande tillbehör
Se sidan 16.
Nätadapter AC-L200
Strömförsörjning
100–240 V växelström (AC), 50/60 Hz
Strömförbrukning
0,35–0,18 A
Energiförbrukning
18 W
Utspänning
Likström 8,4 V*
Drifttemperatur
0°C till +40°C
Förvaringstemperatur
-20°C till + 60°C
Storlek (ca)
48 × 29 × 81 mm (b×h×d)
exklusive utskjutande delar
Vikt (ca)
170 g exklusive nätkabel
* Mer information finns på etiketten på
nätadaptern.
136
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB17SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/137
Ordlista, Index
Ordlista
x 12cm skiva
En skiva med en diameter på 12 cm. Du kan
inte använda 12 cm skivor med denna DVD
Handycam.
x 5.1-kanals surroundljud
Ett system som spelar upp ljud på sex
högtalare, varav tre främre ljud (vänster,
höger och i mitten) och två bakre ljud (höger
och vänster) samt en ytterligare subwoofer
som räknas som 0,1 kanal för frekvenser på
120 Hz och lägre. Subwoofern räknas bara
som 0,1 kanal eftersom uppspelningsbandet
är så smalt. Den totala ljudåtergivningen blir
mer realistisk än stereo, som enbart återger
ljudrörelser från sida till sida.
x 8 cm skiva
En skiva med en diameter på 8cm. Du kan
använda 8 cm skivor med denna DVD
Handycam.
x Dolby Digital
Ett system för ljudkodning (komprimering)
som har utvecklats av Dolby Laboratories
Inc. Ljud kan spelas in i olika format, från
5.1-kanals surround till tvåkanals stereo
eller monoljud.
x Dolby Digital 5.1 Creator
x Dubbelsidig skiva
Skiva som kan spelas in på båda sidorna.
x DVD-meny
En menyskärm där du kan välja ett visst
avsnitt från en skiva som ska spelas upp på
en DVD-enhet eller annan enhet. Du kan
x DVD-R
Ett DVD-format där du inte kan spela över
materialet. Det används för det mesta för att
spara information som inte behöver
redigeras. Det är kompatibelt med en mängd
DVD-enheter. Innan du färdigställer en
skiva kan du lägga till mer material på
skivans lediga utrymme. När skivan är
färdigställd kan du däremot inte spela in på
den även som det finns plats kvar.
x DVD-RW
Ett DVD-format där du kan spela över det
gamla materialet. Dy kan välja mellan två
typer av inspelningslägen: VIDEO-läge där
uppspelningkompatibiliteten med andra
DVD-enheter är viktigast och VR-läge med
vilket du kan utföra olika typer av redigering
med din DVD Handycam efter
inspelningen.
x DVD+RW
Ett DVD-format där du kan spela över det
gamla materialet med nytt, och som kan
spelas upp på många andra DVD-enheter.
Skivorna behöver inte färdigställas så du
kan spela in igen på dem när du vill.
x Färdigställa
Att göra skivor som har spelats in på DVD
Handycam kompatibla med andra DVDenheter. DVD-R- och DVD-RW-skivor
måste färdigställas innan de kan spelas upp
på andra DVD-enheter.
x Formatera
Att ta bort alla inspelade filmer från en skiva
och återställa det ursprungliga
lagringsutrymmet så att du kan spela in på
skivan igen.
x Inspelningsläge
Genom att ställa in inspelningsläget innan
du börjar spela in kan du välja önskad
bildkvalitet. Det finns 3 lägen: HQ (hög
kvalitet), SP (standardläge) och LP
Ordlista, Index
En ljudkomprimeringsteknik utvecklat av
Dolby Laboratories Inc. som komprimerar
ljud samtidigt som den höga ljudkvaliteten
bevaras. Med detta kan du spela in 5.1kanals surroundljud och samtidigt använda
utrymmet på skivan mer effektivt. Skivor
som har skapats med Dolby Digital 5.1
Creator kan spelas upp på DVD-spelare och
enheter som är kompatibla med skivan på
DVD Handycam. Om du har ett 5.1kanalssystem (t.ex. en hembioanläggning)
får du ett mycket kraftfullt ljud.
skapa en DVD-meny med DVD Handycam
som visar inledningen på varje avsnitt
tillsammans med datum.
137
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB17SPC.fm/ 2006. January. 20 am10:47/138
Ordlista (Fortsättning)
(longplayläge). Ju högre inspelningskvalitet
du väljer, desto kortare blir
inspelningstiden.
x JPEG
JPEG står för Joint Photographic Experts
Group, en komprimeringsstandard för
stillbilder. DVD Handycam spelar in
stillbilder i JPEG-format.
x Läshuvud
Den komponent som optiskt läser signaler
från en inspelad skiva.
x Miniatyr
En förminskad bild som gör att du kan visa
många bilder samtidigt. DVD Handycam
”VISUAL INDEX” och ”DVD-menyn
använder ett miniatyrsystem.
x MPEG2
MPEG står för Moving Picture Experts
Group, en grupp med normer för kodning
(bildkomprimering) av video (film) och
ljud. Det finns MPEG1
(standarddefinitionen) och MPEG2 (hög
definition). DVD Handycam spelar in filmer
i MPEG2-format.
x Original
En film eller stillbild som har spelats in med
DVD Handycam på en skiva kallas för ett
”original”.
x Photomovie
En serie stillbilder (JPEG-format) som har
konverterats och sparats om som en film
(MPEG-format) på samma skiva, och som
kan spelas upp på andra DVD-enheter eller
på datorn.
Skapa en Photomovie om du vill visa
stillbilder på en DVD-enhet som inte stöder
JPEG-uppspelning. Stillbilder som har
konverterats till en Photomovie spelas upp
kontinuerligt som ett bildspel.
Upplösningen blir något sämre.
x Skivans titel
Titeln (namnet) som ges en inspelad skiva.
x Spellista
En lista med dina favoritoriginal bland
filmer och stillbilder. Med hjälp av denna
kan du på ett enkelt sätt redigera inspelade
originaldata, t.ex. ta bort bilder, dela upp
filer och ändra uppspelningsordning.
x Ta bort färdigställning
Att bearbeta en färdigställd skiva som har
visst oanvänt utrymme så att den kan spelas
in igen.
x VBR
VBR står för Variable Bit Rate, ett
inspelningsformat för att automatiskt
kontrollera bithastigheten (mängden
inspelningsinformation vid en given
tidsperiod) utifrån den scen som spelas in.
För snabbrörlig film används mycket
diskutrymme för att skapa en tydlig bild så
att inspelningstiden blir kort.
x VIDEO-läge
Ett av de inspelningsformat som du kan välja
när du använder en DVD-RW-skiva.
VIDEO-läget gör att du kan använda skivan
på en mängd olika DVD-enheter.
x VISUAL INDEX
Den här funktionen visar bilder av filmer
och stillbilder som du har spelat in så att du
kan välja vilka avsnitt som du vill spela upp.
x VR-läge
Ett av de inspelningsformat som du kan välja
när du använder en DVD-RW-skiva. VRläget gör så att du kan redigera (ta bort eller
ändra ordning på sekvenser) med DVD
Handycam. Om du färdigställer skivan kan
du spela upp den på en VR-lägeskompatibel
DVD-enhet.
138
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGIX.fm/ 2006. January. 20 am10:47/139
Index
Numeriski
BURST
16:9 WIDE......................27, 58
EXP. BRKTG................68
Exponeringsinställning
för motiv i motljus................ 41
21-stiftsadapter .....................49
NORMAL .....................68
EXPOSURE ................. 65, 110
4:3 ...................................27, 58
B&W ....................................71
5.1-kanals
surroundinspelning ...............40
C
FADER......................... 70, 111
5.1-kanals surroundljud ........40
CALIBRATION.................132
FILE NO. (filnummer) ......... 70
8 cm DVD.............................10
CAMERA DATA.................75
Film
F
CAMERA SET.....................64
Inspelning ............... 30, 36
A
CD-ROM ........................16, 95
A.SHUT OFF
(automatisk avstängning)......76
CHG-lampa
(uppladdning) .......................17
REC MODE
(inspelningsläge)........... 73
FINE..................................... 69
A/V-kabel ...........16, 48, 88, 90
CLOCK SET ........................23
Fireworks ....Se PROGRAM AE
A/V-kontakt ........48, 88, 90, 94
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter) ....67, 111
Fjärrkontroll ......................... 47
”Memory Stick Duo”.....26
Copyright................5, 100, 123
FLASH LEVEL ................... 66
Skiva..............................24
D
ACCESS-lampa
Aktiv tillbehörssko ...............94
Ansluta
Tv...................................48
Fjärrkontrollsensor ............... 43
FLASH SET ......................... 66
FOCUS......................... 66, 107
D.EFFECT
(digital effekt).......................71
Formatera
”Memory Stick Duo” .... 72
DATA CODE ...........23, 46, 74
Skiva ............................. 58
DATE/TIME ..................23, 75
FULL SPEED ...................... 74
Dator.....................................95
Full uppladdning .................. 18
DC IN-kontakt................17, 94
Fyrkanalsmikrofon ............... 40
Antal stillbilder
som kan tas ...........................69
DEMO MODE .....................72
Färdigställa........................... 50
DIGITAL ZOOM .................68
Använda Easy Handycam.....29
Förberedelse
DISP OUTPUT.....................76
Användning utomlands.......124
DISP/BATT INFO ...21, 22, 43
AUTO SHUTTER ................66
Videokamera................. 16
Dolby Digital 5.1 Creator.....40
Axelrem ................................42
Förenklad guide............ 95, 100
Dubbelsidig skiva .................13
B
Dubbla ljudspår ........................
.................. Se MULTI-SOUND
Förinstallerat
uppladdningsbart batteri..... 133
Videobandspelare/
DVD-enhet ..............88, 90
Antal stillbilder som kan
spelas in på en skiva .............69
Dator ............................. 95
G
DVD-meny ...........................53
Granska ................................ 44
BATTERY INFO ....22, 43
DVD-R .................................12
Granska ta bort ..................... 44
Återstående batteritid ....43
DVD-RW..............................12
Grepprem ............................. 20
BEACH&SKI .......................64
DVD-spelare.........................54
BEEP ....................................76
H
Bildproportioner ...................27
E
Bildspel .................................42
EASY-knapp ........................29
HQ ........................................ 73
BLACK FADER...................70
EasyStepDVD ......................98
Huvudljud............................. 73
Blixt ......................................41
Ordlista, Index
DVD+RW.............................12
Batteri ............................17
Batteri
Hjälp..................................... 96
Hålla videokameran ............. 20
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
139
01GB01REGIX.fm/ 2006. January. 20 am10:47/140
Index (Fortsättning)
Höghastighetsöverföring
........................................11, 96
Högtalare ..............................43
I
Ikon
...... Indikatorer i teckenfönstret
L
MOSAIC.............................. 71
Ladda batteriet...................... 17
Motljus ................................. 41
Batteri............................ 18
MPEG2 .............................. 138
LANDSCAPE (landskap) .... 64
MULTI-SOUND.................. 73
LANGUAGE........................ 77
N
LCD BL LEVEL .................. 74
IMAGE SIZE .......................69
LCD BRIGHT...................... 74
Inbyggd
fyrkanalsmikrofon ................43
LCD COLOR ....................... 74
Index
LCD/VF SET (inställningar för
LCD-skärm och sökare) ....... 74
DISPLAY......................75
LCD-skärm........................... 21
MOVIE PB....................75
LCD-skärmens
bakgrundsbelysning.............. 21
Indikatorer
i teckenfönstret ...............45, 46
LETTER BOX ..................... 74
Nero Express 6............... 16, 95
NightShot ............................. 41
NIGHTSHOT
-omkopplare ......................... 41
NORMAL ............................ 68
NS LIGHT
(NightShot Light)................. 67
NTSC ................................. 124
Nätadapter...................... 16, 17
INDOOR ..............................65
Likströmskontakt (DC) ........ 17
“InfoLITHIUM”-batteri .....129
Linsskydd ....................... 20, 36
Inspelning .......................30, 36
Ljudsignal som bekräftar
olika åtgärder..............Se BEEP
O
LP (longplayläge)................. 73
OLD MOVIE ....................... 71
LUMI. KEY
(luminansknapp)................... 71
ONE PUSH .......................... 65
Låsa exponeringen ............... 41
Dela upp........................ 83
Inspelningsformat ...........12, 25
Inspelningslampa
(REC LAMP) .................43, 76
Inspelningstid .......................18
Installation ............................97
Isoleringsark .........................47
J
JPEG ...................................138
Nätkabel ............................... 17
Originaldata ......................... 83
Läshuvud ............................ 133
Ta bort .......................... 83
OUTDOOR .......................... 65
M
OVERLAP ........................... 70
Macintosh............................. 95
MEDIA SET......................... 72
P
K
”Memory Stick” ............. 3, 127
PAL.................................... 124
Knapp för bildspel ....33, 39, 44
”Memory Stick Duo”
.................................. 3, 26, 127
PASTEL............................... 71
Antal bilder
som du kan ta ................ 69
Personlig meny .............. 60, 78
Knapp för
föregående/nästa .......32, 33, 39
Knapp för indexskärm ..........45
Knapp
för Personlig meny ...............45
Knappar
för videokontroll...................45
Knappcellsbatteri
av litiumtyp.........................134
Kondensbildning ................131
Kontakt .................................94
Kopiering..............................88
FORMAT...................... 72
Skrivskyddsflik ........... 127
Sätta i/mata ut ............... 26
Pekskärm.............................. 22
Bestämma ordningen .... 79
Lägga till....................... 78
Ta bort .......................... 78
Återställa....................... 79
Memory Stick Duo
-adapter........................... 3, 127
PHOTO-knapp ......... 31, 37, 47
Memory Stick Duo-fack....... 26
Photomovie .................... 53, 86
”Memory Stick
PRO Duo” .......................... 128
PICT.APPLI.
(bildprogram) ....................... 70
MICREF LEVEL ................. 73
PICT. EFFECT
(bildeffekt) ........................... 71
Miniatyr................................ 75
PictBridge ............................ 92
140
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGIX.fm/ 2006. January. 20 am10:47/141
Picture Package...............16, 95
Skydda ..........................58, 123
T
Pixela supportcenter
för användare ......................100
Skärmen
VISUAL INDEX............32, 38
Ta bort
PORTRAIT
(mjukt porträttläge)...............64
SP..........................................73
POWER-omkopplare............17
Spellista
”Memory Stick Duo”
................................ 44, 82
Spegelläge ............................42
Skiva ....................... 44, 83
Ta bort färdigställning.......... 57
PROGRAM AE ............64, 110
ADD ..............................84
Programvara..........................97
Tekniska data ..................... 135
DIVIDE .........................86
P.MENU .....Se Personlig meny
Teleläge ................................ 40
ERASE ..........................85
TIME/LANGU. (språk) ....... 77
MOVE...........................85
Tv ......................................... 48
SPORTS (sportläge) .............64
QUALITY.............................69
TV TYPE ............................. 48
SPOT FOCUS ......................66
Tv-färgsystem .................... 124
R
SPOT METER (flexibel
exponeringsmätare) ......64, 110
REC MODE..........................73
SPOTLIGHT ........................64
REDEYE REDUC ................66
Redigera................................83
BATT-spak
(batteri) spärrspak.................18
REMAINING .......................75
STANDARD ........................69
Rengöringsduk......................16
STANDARD SET ................73
RESET ..................................43
START/STOP ................30, 36
Räkneverk .............................45
Stativ.....................................42
Q
STEADYSHOT............68, 107
S
STILL MEDIA ...............31, 37
Sekundärt ljud.......................73
STILL SET ...........................68
SELF-TIMER .......................67
Stillbild
U
Underhåll............................ 131
Uppladdningsbart batteri
.................................. Se Batteri
Uppladdningstid ................... 18
Uppspelning ................... 32, 38
USB1.1 ........................... 74, 96
USB2.0 ........................... 74, 96
USB SELECT ...................... 71
USB SPEED......................... 74
USB-drivrutin....................... 95
USB-kabel ............................ 16
SEPIA ...................................71
IMAGE SIZE ..........31, 69
SETUP ROTATE .................76
Inspelning................31, 37
Setup-menyn .........................60
QUALITY .....................69
Använda
inställningsalternativ .....60
SUB-T DATE.......................75
CAMERA SET..............64
SUNSET&MOON................64
Inställningsalternativ .....62
MEDIA SET..................72
SUPER NS
(Super NightShot).........67, 110
Personlig meny ........60, 78
SUR MONITOR...................73
PICT.APPLI ..................70
S VIDEO-kabel ........48, 88, 90
STANDARD SET .........73
Systemkrav ...........................96
VF WIDE DISP
(bredbild i sökaren) .............. 74
STILL SET ....................68
S VIDEO-kontakt .....48, 88, 90
VIDEO-läge ......................... 12
TIME/LANGU. .............77
Sändare .................................47
Vidvinkel.............................. 40
Skivans titel ....................53, 72
Sökare...................................21
Skivluckans
OPEN-omkopplare ...............24
Justering av
sökarens lins ..................21
Visning
av självdiagnoskoder.......... 119
Skrivskyddsflik ...................127
Ljusstyrka......................74
SUMMERTIME.............23, 77
USB-kontakt......................... 94
Utskrift ................................. 92
V
Varningsindikatorer ........... 119
Varningsmeddelanden........ 119
VBR ............................... 13, 73
Ordlista, Index
VF B.LIGHT (sökarens
bakgrundsbelysning) ............ 74
Volym................................... 39
VR-läge ................................ 12
141
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGIX.fm/ 2006. January. 20 am10:47/142
Index (Fortsättning)
Vägguttag .............................17
Världstidsskillnader............125
W
WHITE BAL.
(vitbalans) .....................65, 110
WHITE FADER ...................70
WIDE SELECT ....................27
Windows...............................96
WIPE ....................................70
Y
Ytterligare inspelning ...........57
Z
Zoom ....................................40
Zoomning
under uppspelning ................42
Zoomspak .............................40
Å
Återstående batteritid ...........45
Återstående visningstid
Batteri............................43
”Memory Stick Duo” ....43
Skiva..............................45
Återställa (Reset) ..................43
142
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
Varumärken
Anmärkningar om licensen
• ”Handycam” och
är
registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
• ”Memory Stick,”
, ”Memory Stick Duo,”
, ”Memory Stick PRO Duo,”
, ”MagicGate,”
, ”MagicGate Memory
Stick” och ”MagicGate Memory Stick Duo” är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
• Picture Package är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• DVD-R, DVD-RW och logotypen DVD+RW är
varumärken.
• Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator är ett varumärke som
tillhör Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows och Windows Media är
antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder.
• Windows Media Player är ett varumärke som
tillhör Microsoft Corporation.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook
och PowerMac är varumärken som tillhör Apple
Computer, Inc i USA och andra länder.
• Macromedia och Macromedia Flash Player är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Macromedia, Inc. i USA och/eller andra
länder.
• Pentium är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör Intel Corporation.
• Nero 6 och andra programprodukter som har
utvecklats av Nero AG är registrerade
varumärken som tillhör Nero AG och dess
dotterbolag. Copyright © Nero AG och dess
licensgivare 1996-2005
DET ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET
ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT
FÖR ANNAT ÄN PERSONLIG
ANVÄNDNING PÅ SÄTT SOM
ÖVERENSSTÄMMER MED MPEG-2STANDARDEN FÖR KODNING AV
VIDEOINFORMATION FÖR
PAKETERADE MEDIA, UTAN EN
LICENS UNDER TILLÄMPLIGA
PATENT I PATENTPORTFÖLJEN FÖR
MPEG-2, VARS LICENS ÄR
TILLGÄNGLIG FRÅN MPEG LA, L.L.C.,
250 STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Alla övriga produktnamn som nämns i det här
dokumentet kan vara varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive företag. ™ och
”®” är inte utsatta i varje enskilt fall i den här
handledningen.
01GB01REG.fm/ 2006. January. 20 am11:05/2
Прочтите перед началом работы
Перед эксплуатацией аппарата
внимательно прочтите данное
руководство и сохраните его для
дальнейших справок.
Для покупателей в Европе
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения опасности
возгорания или поражения
электрическим током не
подвергайте аппарат
воздействию дождя или влаги.
ВНИМАНИЕ
Заменяйте батарею только на
батарею указанного типа.
Несоблюдение этого требования
может привести к возгоранию или
получению телесных повреждений.
ВНИМАНИЕ
Электромагнитные поля при
определенных частотах могут влиять на
качество изображения и звука данной
цифровой видеокамеры.
Это изделие прошло проверку на
соответствие требованиям Директивы
EMC для использования
соединительных кабелей, короче
3 метров.
Уведомление
Дата изготовления изделия.
Вы можете узнать дату изготовления
изделия, взглянув на обозначение
"P/D:", которое находится на этикетке
со штрих кодом картонной коробки.
Знаки, указанные на этикетке со
штрих кодом картонной коробки.
P/D:XX XXXX
1 2
1. Месяц изготовления
2. Год изготовления
A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6, H-7,
I-8, J-9.
Если статическое электричество или
электромагнитные силы приводят
к сбою в передаче данных,
перезапустите приложение или
отсоедините и вновь подсоедините
коммуникационный кабель
(USB и т.д.).
Утилизация
электрического
и электронного
оборудования
(директива
применяется в
странах Евросоюза и других
европейских странах, где
действуют системы
раздельного сбора отходов)
Данный знак на устройстве или его
упаковке обозначает, что данное
устройство нельзя утилизировать
вместе с прочими бытовыми отходами.
Его следует сдать в соответствующий
приемный пункт переработки
2
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REG.fm/ 2006. January. 20 am11:05/3
электрического и электронного
оборудования. Неправильная
утилизация данного изделия может
привести к потенциально негативному
влиянию на окружающую среду и
здоровье людей, поэтому для
предотвращения подобных
последствий необходимо выполнять
специальные требования по
утилизации этого изделия.
Переработка данных материалов
поможет сохранить природные
ресурсы. Для получения более
подробной информации о
переработке этого изделия обратитесь
в местные органы городского
управления, службу сбора бытовых
отходов или в магазин, где было
приобретено изделие.
Вспомогательные принадлежности:
пульт дистанционного управления.
Примечания по
эксплуатации
Диски, которые можно
использовать в видеокамере
Можно использовать только диски
DVD-R, DVD-RW и DVD+RW
диаметром 8 см. Используйте диски
с приведенной ниже маркировкой.
Подробнее см. стр. 12.
Типы “Memory Stick”, которые
можно использовать в
видеокамере
Карты памяти “Memory Stick”
выпускаются двух типоразмеров.
Можно использовать только карты
памяти “Memory Stick Duo” с маркировкой
или
(стр. 138).
RU
“Memory Stick Duo” (В данной видеокамере
можно использовать карты памяти этого
типоразмера)
К настоящей видеокамере
прилагается два руководства
по эксплуатации.
– “Руководство по эксплуатации” (данное
руководство)
– “Руководство по началу работы” для
использования видеокамеры, подключенной к компьютеру (на прилагаемом
компакт-диске CD-ROM)*
* В комплект поставки DCR-DVD404E не
входит “Руководство по началу работы”,
так как эта модель не поддерживает
подключение к компьютеру.
“Memory Stick” (Невозможно использовать
в видеокамере.)
• Не предусмотрено применение карт
памяти, отличных от “Memory Stick
Duo”.
• Карты памяти “Memory Stick PRO”
и “Memory Stick PRO Duo” можно
использовать только в аппаратуре,
совместимой с “Memory Stick PRO”.
3
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REG.fm/ 2006. January. 20 am11:05/4
Прочтите перед началом работы (продолжение)
При использовании карты
“Memory Stick Duo” в аппаратуре, совместимой
с “Memory Stick”
Обязательно вставляйте карту памяти
“Memory Stick Duo” в прилагаемый
адаптер для карт памяти Memory Stick
Duo.
Адаптер для карт памяти Memory Stick Duo
Использование видеокамеры
• Не держите камеру за указанные ниже
детали.
Видоискателя
Экран ЖКД
• Перед подсоединением видеокамеры
к другому устройству с помощью
кабеля USB и т.п. обязательно
вставляйте соединительный штекер
в правильной ориентации. Если
с усилием вставить штекер
неправильной стороной, можно
повредить контакты или вызвать
неисправность видеокамеры.
Примечания относительно
элементов меню, экрана ЖКД,
видоискателя и объектива
• Элемент меню, выделенный серым
цветом, не доступен при текущих
условиях съемки или
воспроизведения.
• Экран ЖКД и видоискатель изготовлены с использованием высокоточной технологии, благодаря
которой эффективно используется
более 99,99% пикселов. Однако на
экране ЖКД и в видоискателе могут
постоянно отображаться маленькие
черные или яркие цветные точки
(белые, красные, голубые или
зеленые). Такие точки не являются
неисправностью.
Батарея
• Видеокамера не имеет защиты от
пыли, брызг и влаги. См. раздел
“Уход и меры предосторожности”
(стр. 142).
• Во избежание повреждений дисков
или утраты записанных изображений
при горящем индикаторе
переключателя питания POWER
(стр. 20) или индикаторе ACCESS
(стр. 24) запрещается выполнять
следующие операции:
– отсоединять батарейный блок или
адаптер переменного тока от
видеокамеры;
– подвергать видеокамеру
механическим ударам или
вибрации.
Черная точка
Белая, красная, голубая
или зеленая точка
• Воздействие прямого солнечного
света на экран ЖКД, видоискатель
и объектив в течение длительного
времени может привести к их
неисправности. Будьте внимательны, когда оставляете камеру
вблизи окна или вне помещения.
• Не наводите видеокамеру на солнце.
Это может привести к неисправности
видеокамеры. Выполняйте съемку
4
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REG.fm/ 2006. January. 20 am11:05/5
солнца только в условиях низкой
освещенности, например, на закате.
Запись
• Прежде чем начать запись,
проверьте работу функции записи
и убедитесь в том, что изображение
и звук записываются нормально.
Изображения, записанные на диск
DVD-R, удалить невозможно. Для
пробной съемки используйте диски
DVD-RW/DVD+RW (стр. 12).
• Содержимое записанного материала
нельзя восстановить, если запись или
воспроизведение невозможны по
причине неисправности
видеокамеры, носителя и т.д.
• В разных странах/регионах
используются разные системы
цветного телевидения. Для
просмотра записей на экране
телевизора необходимо
использовать телевизор системы
PAL.
• Телевизионные программы,
кинофильмы, видеокассеты и другие
материалы могут быть защищены
авторскими правами.
Несанкционированная запись таких
материалов может противоречить
законам об авторском праве.
Видеокамера не позволяет
перезаписывать программное
обеспечение с защищенными
авторскими правами.
Данное руководство
• Изображения экрана ЖКД и видоискателя, приведенные в данном
руководстве, получены с помощью
цифровой фотокамеры, поэтому они
могут внешне отличаться от
реальных аналогов.
• Конструкция и технические характеристики носителей и дополнительных принадлежностей могут
изменяться без предварительного
уведомления.
• Рисунки в данном руководстве
относятся к модели DCR-DVD405E.
• Под термином «диск» в данном
руководстве по эксплуатации
понимаются диски DVD диаметром
8 см.
• Доступность операций определяется
типом используемого диска. Для
различных форматов дисков DVD
используются указанные ниже
символы.
DVD
+RW
• Экранные дисплеи с сообщениями на
языке той или иной страны служат
для иллюстрации рабочего процесса.
Если это необходимо, перед
использованием видеокамеры
измените язык сообщений на экране
(стр. 81).
Об объективе Carl Zeiss
Видеокамера оборудована объективом Carl Zeiss, разработанным
совместно компанией Carl Zeiss
(Германия) и корпорацией Sony
Corporation, который обеспечивает
высочайшее качество изображения. В
объективе используется система
измерения MTF и обеспечивается
уровень качества, привычный для
объективов Carl Zeiss.
Кроме того, объектив видеокамеры
имеет T -покрытие, предназначенное
для подавления нежелательных
отражений и для достоверной
передачи цветов.
* MTF является аббревиатурой
термина Modulation Transfer
Function (функция передачи
c модуляцией). Числовое значение
указывает, какое количество света
от объекта попадает в объектив.
5
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGTOC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/6
Содержание
Работа с видеокамерой DVD Handycam
Возможности видеокамеры DVD Handycam ...................................... 10
Выбор диска .......................................................................................... 12
Использование видеокамеры DVD Handycam ................................... 14
Подготовка к эксплуатации
Шаг 1. Проверка комплекта поставки................................................ 16
Шаг 2. Зарядка батарейного блока .................................................... 17
Шаг 3. Включение питания и правильное положение
видеокамеры в руках ........................................................................... 20
Шаг 4. Регулировка панели ЖКД и видоискателя ............................ 21
Шаг 5. Использование сенсорной панели .......................................... 22
Шаг 6. Установка даты и времени ...................................................... 23
Шаг 7. Установка диска и карты памяти “Memory Stick Duo” .......... 24
Шаг 8. Выбор форматного соотношения (16:9 или 4:3)
для записи изображения ..................................................................... 28
Easy Handycam - использование видеокамеры
с автоматическими настройками
Использование режима Easy Handycam ............................................ 30
Простая запись ..................................................................................... 32
Простое воспроизведение ................................................................... 34
Подготовка к воспроизведению в проигры-вателе DVD
(закрытие сессий диска) ...................................................................... 36
Съемка/воспроизведение
Запись .................................................................................................... 38
Воспроизведение.................................................................................. 40
Функции, используемые для съемки/воспроизведения и т.д........... 42
6
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGTOC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/7
Запись
Использование функции трансфокации
Запись звука с усилением эффекта присутствия
(запись 5.1-канального объемного звука)
Использование вспышки
Съемка в темноте (NightShot)
Настройка экспозиции для съемки с задней подсветкой
(BACK LIGHT)
Фокусировка на объект, смеще-нный относительно центра
Фиксация экспозиции для выбранного объекта
Съемка в зеркальном режиме
Добавление специальных эффектов
Использование штатива
Закрепление плечевого ремня
Воспроизведение
Использование функции масштаба воспроизведения
Воспроизведение последовательности фотографий
(показ слайдов)
Съемка/воспроизведение
Проверка уровня заряда батарейного блока
Отключение звукового сигнала подтверждения операции
Возврат установок к значе-ниям по умолчанию (RESET)
Названия и функции других деталей
Просмотр/удаление последнего эпизода
(просмотр/удаление при просмотре) ...................................................46
Индикаторы, отображаемые во время записи/воспроизведения....47
Пульт дистанционного управления .....................................................49
Воспроизведение изображения на экране телевизора ....................50
Воспроизведение на устройствах DVD
Подготовка диска к воспроизведению в устройствах DVD
или дисководах DVD (закрытие сессий диска)..................................52
Воспроизведение диска в устройствах DVD и т.п. ............................56
Воспроизведение диска на компьютере с установленным
дисководом DVD ...................................................................................57
Использование записанного диска
(DVD-RW/DVD+RW)
Запись дополнительных эпизодов после
закрытия сессий диска.........................................................................59
Удаление с диска всех записанных эпизодов
(форматирование) ................................................................................60
7
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGTOC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/8
Содержание (продолжение)
Использование элементов меню настройки
Использование элементов меню настройки ...................................... 62
Элементы меню настройки.................................................................. 64
УСТ КАМЕРЫ .................................................................................. 66
Установки для настройки камеры на определенные условия
съемки (ЭКСПОЗИЦИЯ/БАЛАНС БЕЛ/STEADYSHOT и т.д.)
УСТ ФОТО ....................................................................................... 72
Установки для фотографий
(ЗАПУСК/КАЧ.СНИМКА/РАЗМ СНИМК и т.д.)
ПРИЛ.ИЗОБР.................................................................................. 74
Специальные эффекты в изображениях или дополнительные
функции записи/воспроизведения
(ЭФФЕКТ ИЗОБР/ЦИФР ЭФФЕКТ и т.п.)
УСТАН НОСИТ ................................................................................... 76
Настройки для дисков и карт памяти “Memory Stick Duo”
(ФОРМАТ/ЗАКРЫТЬ/ОТКРЫТЬ и т.д.)
СТАНД НАБОР................................................................................ 77
Установки для записи на диск или другие основные установки
(РЕЖИМ ЗАПИСИ / УСТ LCD/ВИ / СКОР USB и т.д.)
ВРЕМЯ/LANGU. ............................................................................. 81
(УСТАН ЧАСОВ/УСТАН ЗОНЫ/LANGUAGE и т.д.)
Настройка персонального меню ......................................................... 82
Монтаж на видеокамере DVD Handycam
Копирование фотографий ................................................................... 84
Удаление фотографий с карты памяти “Memory Stick Duo” ............ 86
Монтаж исходных данных.................................................................... 87
Создание списка воспроизведения .................................................... 88
Воспроизведение списка воспроизведения ...................................... 92
Перезапись, печать
Перезапись на видеомагнитофон/устройства DVD .......................... 94
Запись изображений с телевизора или видеомагнитофона/
устройства DVD
(DCR-DVD405E/DVD805E).................................................................... 96
Печать записанных фотографий (PictBridge-совместимый принтер)
(DCR-DVD405E/DVD805E).................................................................... 98
Использование разъемов для подключения внешних устройств.. 100
8
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGTOC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/9
Использование компьютера (DCR-DVD405E/DVD805E)
Перед обращением к “Руководству по началу работы”
с компьютером ....................................................................................101
Установка программного обеспечения и
“Руководства по началу работы” ......................................................104
Просмотр “Руководства по началу работы” ....................................108
Устранение неполадок
Устранение неполадок .......................................................................110
Предупреждающие индикаторы и сообщения .................................129
Дополнительная информация
Использование видеокамеры за границей .......................................135
Информация о диске ..........................................................................137
Карта памяти “Memory Stick” .............................................................138
Информация о батарейном блоке “InfoLITHIUM” ...........................140
Уход и меры предосторожности........................................................142
Технические характеристики ............................................................146
Глоссарий, алфавитный указатель
Глоссарий.............................................................................................148
Алфавитный указатель ......................................................................151
9
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB02DVD.fm/ 2006. January. 20 am11:05/10
Работа с видеокамерой DVD Handycam
Возможности видеокамеры
DVD Handycam
Видеокамера DVD Handycam записывает данные изображений на 8-сантиметровые диски DVD*.
Эти диски удобнее, чем видеокассеты, и намного более универсальны.
Простая съемка превосходных изображений
Не требуется перемотка для начала
съемки (стр. 32, 38)
Снятые изображения записываются на
свободные участки диска, что исключает
опасность случайной перезаписи ценных
материалов.
Так как перед съемкой нет необходимости
перематывать кассету, съемку можно
начинать в любой требуемый момент.
На диске можно хранить как видеофильмы,
так и фотографии.
• Фотографии можно записывать на диск или карту
памяти “Memory Stick Duo.”
Возможен быстрый поиск эпизодов
с помощью экрана VISUAL INDEX.
(стр. 34, 40)
Экран VISUAL INDEX позволяет быстро
просмотреть содержимое всего диска.
Достаточно прикоснуться к изображению
эпизода, который требуется просмотреть.
Диск не изнашивается при многократном
воспроизведении. Записанные на диск
дорогие Вам мгновения жизни останутся
запечатленными навеки.
Запись в широкоэкранном формате и 5.1канального объемного звука (стр. 28, 42)
Широкоформатный экран ЖКД позволяет
снимать высококачественные широкоэкранные
изображения с тем же углом обзора 16:9, что и
у широкоэкранных телевизоров. Кроме того,
на диск можно непосредственно записывать
реалистичный 5.1-канальный объемный звук.
* DVD – это оптический диск высокой емкости, позволяющий записывать изображения.
10
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB02DVD.fm/ 2006. January. 20 am11:05/11
Воспроизведение в устройстве DVD или дисководе
DVD (стр. 36, 52)
Записанные диски с закрытыми сессиями** можно
воспроизводить в бытовой аппаратуре DVD,
DVD-проигрывателях или дисководах DVD компьютеров,
поддерживающих диски диаметром 8 см.
При закрытии сессий диска можно создать слайд-шоу из
фотографий, а также меню DVD, обеспечивающее быстрый
поиск эпизодов для просмотра.
Воспроизведение на широкоэкранных телевизорах
и домашних кинотеатрах (стр. 42, 50)
Изображения, записанный в широкоэкранном формате, можно
воспроизводить на широкоэкранных телевизорах с полным
панорамным эффектом. Кроме того, диски записываются
с 5.1-канальным объемным звуком, позволяющим полностью
использовать возможности домашнего кинотеатра.
Работа с видеокамерой DVD Handycam
Записанный диск можно воспроизводить
в различных устройствах
Подключение видеокамеры DVD Handycam к компьютеру
• Некоторые модели могут не поддерживать подключение к компьютеру.
Передача изображений с высокой скоростью
(стр. 101)
Данные изображений можно быстро передать в
компьютер без необходимости их воспроизведения.
Компьютеры, оснащенные интерфейсом
Hi-Speed USB (USB 2.0), обеспечивают еще более
быструю передачу изображений.
Использование прилагаемого программного
обеспечения для монтажа и копирования (стр. 101)
Программа Picture Package, входящая в комплект
поставки видеокамеры DVD Handycam, позволяет
добавлять музыкальное сопровождение и эффекты для
создания оригинальных дисков DVD. Очень простая в
использовании функция копирования дисков позволяет
создавать копии дисков для друзей и близких.
** Закрытие сессий дисков: операция, позволяющая воспроизводить записанные диски DVD
в других устройствах DVD (см. стр. 36 и 52).
11
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB02DVD.fm/ 2006. January. 20 am11:05/12
Выбор диска
Видеокамера DVD Handycam допускает использование 8-сантиметровых дисков
DVD-R, DVD-RW и DVD+RW. Диски диаметром 12 см не поддерживаются.
Формат записи для дисков DVD-RW
При использовании дисков DVD-RW для формата записи можно выбрать режим
VIDEO или VR.
В данном руководстве режим VIDEO обозначается
, а режим
VR –
.
Формат записи, совместимый с большинством устройств DVD, особенно
после закрытия сеансов диска.
В режиме VIDEO возможно стирание только самого последнего
записанного изображения.
Формат записи, обеспечивающий монтаж с помощью видеокамеры DVD
Handycam (удаление изображений и изменение порядка их следования).
Диск с закрытыми сессиями допускает воспроизведение в устройствах DVD,
поддерживающих режим VR*1.
Диски и форматы записи
Особенности форматов
дисков
Глоссарий (стр. 149)
Цифры в скобках ( ) обозначают номера
страниц.
DVD-R
DVD-RW
DVD+RW
Типы дисков и символы
Обозначения, используемые в данном руководстве
На один диск можно записывать видеофильмы
как в формате 16:9 (широкоэкранный), так и в (28)
z
z
z
–
формате 4:3*2
Немедленное удаление последнего эпизода
(46)
–
z
z
z
Удаление произвольных эпизодов
(87)
–
–
z
–
Монтаж записей на видеокамере
(87)
–
–
z
–
Многократное использование диска (путем
форматирования) даже после его полного
(60)
–
z
z
z
заполнения*3
Воспроизведение записей на других
*1z*1
(36, 52)
z
z
z
устройствах DVD после закрытия сессий диска
Воспроизведение записей на других устрой*3
(52)
–
–
–
z*4
ствах DVD даже без закрытия сессий диска
Создание меню диска DVD при закрытии
(55)
z
z
–
z
сессий диска
1 Для проверки, поддерживает ли устройство DVD режим VR дисков DVD-RW,
*
см. руководство по эксплуатации этого устройства.
*2 Фотографии можно записывать на диски любых типов.
3
* При форматировании удаляются все записи и восстанавливается исходное состояние чистого
носителя (стр. 60). Даже при использовании нового диска его следует отформатировать
в видеокамере DVD Handycam (стр. 24).
4 Не используйте в компьютере диски DVD+RW с открытыми сессиями, так как это может
*
привести к неполадкам.
12
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB02DVD.fm/ 2006. January. 20 am11:05/13
Время записи
Режим записи
Время съемки
HQ (высокое качество)
прибл. 20 (18)
SP (стандартный режим)
прибл. 30 (18)
LP (долгоиграющий
режим)
прибл. 60 (44)
В видеокамере DVD Handycam используется
формат VBR (Variable Bit Rate) для автоматической настройки качества изображения
в соответствии со снимаемым эпизодом. Эта
технология приводит к переменному времени
записи на диск.
Видеофильмы с быстро движущимися объектами и сложными изображениями записываются с более высокой скоростью передачи
данных, что сокращает общее время записи.
VBR
Глоссарий (стр. 149)
• При записи на диск фотографий время записи видеофильмов сокращается.
Использование диска
По соображениям надежности и долговечности записи/воспроизведения
рекомендуется использовать в видеокамере DVD Handycam диски компании Sony
или диски для видеокамер с меткой
* (for VIDEO CAMERA).
• Использование любых других дисков, кроме указанных выше, может привести к неудовлетворительному качеству записи/воспроизведения или неполадкам при извлечении диска из
видеокамеры DVD Handycam.
* Наличие метки
на диске зависит от места его приобретения.
Работа с видеокамерой DVD Handycam
Время записи одной поверхности диска
В скобках указано минимальное время
записи.
единицы измерения: мин.
Использование двусторонних дисков
Двусторонние диски позволяют записывать на обе стороны диска.
Запись на стороне A
Установите диск в видеокамеру DVD Handycam до щелчка в фиксаторах таким
образом, чтобы символ
в центре диска был обращен наружу.
символ
Символ
должен
быть обращен
наружу.
Запись
производится на
обратную сторону.
• При использовании двусторонних дисков следите, чтобы на поверхности диска не было следов пальцев.
• При использовании двусторонних дисков в видеокамере DVD Handycam запись и воспро-изведение
производятся только на одной стороне. Когда диск установлен в видеокамеру DVD Handycam,
переключение на запись или воспроизведение другой стороны невозможно. После завершения записи/
воспроизведения одной стороны для доступа к другой стороне извлеките диск и переверните его.
• Перечисленные ниже операции выполняются для каждой стороны двустороннего диска.
– Закрытие сессий диска (стр. 52)
– Открытие сессий диска (DVD-RW: режим VIDEO) (стр. 59)
– Форматирование (стр. 60)
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
13
01GB02DVD.fm/ 2006. January. 20 am11:05/14
Использование видеокамеры DVD Handycam
1Подготовка
(См. стр. 16 – 28.)
Выберите диск, лучше всего соответствующий
Вашим потребностям.
Многократное использование диска
Для сохранения
записанных
изображений
Многократное
использование
одного диска
Какие операции предполагается
выполнять после съемки?
Удаление и монтаж
изображений
в sвидеокамере
DVD Handycam
Воспроизведе
ние диска
в различных
устройствах
DVD
Этот диск можно
воспроизводить
в различных
устройствах DVD
Диск можно
воспроизводить,
даже не закрывая его
сессии
* Выберите режим в видеокамере DVD Handycam
и выполните форматирование (стр. 24).
2Съемка,
удаление
и монтаж
(См. стр. 32, 38,
46 и 87.)
Удаление
записанного
изображения
невозможно.
Удаление или
монтаж изображения
возможны в любой
момент (стр. 87).
Удаление возможно
исключительно для
только что снятого
изображения (стр. 46).
3Просмотр на видеокамере
DVD Handycam
(См. стр. 34 и 40.)
Можно также подключить видеокамеру
к телевизору для просмотра изображений
на его экране (стр. 50).
Продолжение на правой странице
14
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB02DVD.fm/ 2006. January. 20 am11:05/15
4Просмотр на другом устройстве DVD
Для просмотра диска, записанного в видеокамере DVD Handycam, на
других устройствах DVD необходимо предварительно закрыть сессии
диска.
Устройство DVD /
записывающее
устройство DVD
Дисковод DVD
• Чем меньше объем записей на диске, тем больше времени занимает закрытие
сессий диска.
Возможные операции с диском с закрытыми сессиями зависят от типа диска.
Как и в случае имеющихся
в продаже дисков DVD,
после закрытия сессий
диска его воспроизведение
возможно в большинстве
устройств DVD.
Воспроизведение диска
возможно в устройствах,
поддерживающих режим
VR дисков DVD-RW.
Добавление записей
невозможно даже при
наличии свободного места.
Работа с видеокамерой DVD Handycam
(См. стр. 52 и 56.)
Открытие сессий диска
позволяет добавлять
записи (стр. 59).
Добавление записей
возможно без открытия
сессий диска.
Диск можно воспроизводить, не закрывая его сессии
Однако в некоторых случаях требуется закрытие сессий
диска.
Подробнее см. стр. 52.
Совместимость для воспроизведения
Совместимость для воспроизведения в любом устройстве DVD не гарантируется. См. руководство по эксплуатации, входящее в комплект устройства DVD, или обратитесь к дилеру.
15
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/16
Подготовка к эксплуатации
Шаг 1. Проверка комплекта поставки
Убедитесь, что в комплект поставки
видеокамеры
входят следующие принадлежности.
Цифры в круглых скобках
обозначают
количество поставляемых
принадлежностей.
• Диски и карты памяти “Memory Stick
Duo” не входят в комплект поставки.
Перезаряжаемый батарейный блок
NP-FP60 (1) (стр. 18)
Адаптер переменного тока (1) (стр. 17)
CD-ROM “Picture Package Ver.1.8.1” (1)
(стр. 101) (для DCR-DVD405E/DVD805E)
Чистящая салфетка (1)
CD-ROM “Nero Express 6” (1)
(стр. 101) (для DCR-DVD404E)
Используйте для копирования
записанного в видеокамере диска на
диск DVD диаметром 12 см.
Провод питания (1) (стр. 17)
Соединительный кабель A/V (1) (стр. 50,
94, 96, 100)
Кабель USB (1) (стр. 98, 100)
(для DCR-DVD405E/DVD805E)
Беспроводной пульт дистанционного
управления (1) (стр. 49)
Литиевый элемент питания типа «таблетка»
уже установлен.
16
Руководство по эксплуатации (данное
Руководство) (1)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/17
Шаг 2. Зарядка батарейного блока
После установки в видеокамеру
батарейного блока “InfoLITHIUM”
(серии P) (стр. 140) его можно
зарядить.
POWER в направлении стрелки,
установите его в положение OFF
(CHG) (положение по
умолчанию).
Переключатель
POWER
Индикатор CHG
Гнездо DC IN
Батарея
Крышка гнезда
Адаптер
переменного тока
Штекер DC
(постоянного
тока)
Кабель питания
К сетевой розетке
3 Подсоедините адаптер пере-
Подготовка к эксплуатации
• Нельзя использовать в видеокамере
батарейный блок NP-FP30. (Номер модели
указан на обратной стороне батарейного
блока.) Применение излишней силы при
установке батарейного блока может
привести к неполадкам в работе
видеокамеры, например, к ухудшению
характеристик батарейного блока или
сложностям при снятии батарейного
блока.
2 Сдвинув переключатель
менного тока к гнезду DC IN
на видеокамере.
Для подсоединения адаптера
переменного тока откройте
крышку гнезда.
Совместите метку
v на штекере DC
с меткой v на
видеокамере.
Крышка гнезда
1 Передвиньте батарейный блок в
направлении стрелки до
щелчка.
17
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/18
Шаг 2. Зарядка батарейного блока (продолжение)
4 Подсоедините кабель питания
к адаптеру переменного тока,
затем к электрической розетке.
Загорается индикатор CHG
(зарядка), и начинается зарядка.
длительного времени, полностью
разрядите его (стр. 140).
Использование внешнего
источника питания
Выполните те же соединения, что
и при зарядке батарейного блока.
В этом случае батарейный блок не
разряжается.
Время зарядки (полная зарядка)
5 Индикатор CHG (зарядка)
гаснет, когда батарея полностью
заряжена. Отсоедините адаптер
переменного тока от гнезда
DC IN на видеокамере.
• При отсоединении адаптера
переменного тока держитесь за
штекер DC и придерживайте
видеокамеру.
Снятие батарейного блока
Переместите переключатель POWER
в положение OFF (CHG). Сдвиньте
рычаг фиксатора BATT (батарея)
и снимите батарейный блок.
Рычаг фиксатора батарейного
блока BATT (батарея)
• При снятии батарейного блока убедитесь,
что не горит ни один из соответствующих
индикаторов переключателя POWER
(стр. 20).
Приблизительное время полной
зарядки полностью разряженного
батарейного блока (в минутах).
Батарейный блок
Время зарядки
NP-FP50
NP-FP60 (прилагается)
NP-FP70
NP-FP71
NP-FP90
125
135
155
170
220
Время съемки
Приблизительное время при
использовании полностью заряженного
батарейного блока (в минутах).
Батарейный
блок
Время непре- Номинальрывной
ное время
съемки
съемки*
NP-FP50
055
060
060
225
030
030
NP-FP60
(прилагается)
085
090
095
040
045
045
NP-FP70
125
135
140
060
065
070
NP-FP71
145
155
160
070
075
080
NP-FP90
230
250
255
115
125
125
Хранение батарейного блока
Если батарейный блок не предполагается использовать в течение
18
* Номинальное время съемки – это время
съемки при неоднократном пуске/
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/19
Время воспроизведения
Приблизительное время при
использовании полностью
заряженного батарейного блока
(в минутах).
Батарейный
блок
Экран
ЖКД
открыт*
Экран
ЖКД
закрыт
NP-FP50
090
110
NP-FP60
(прилагается)
110
120
NP-FP70
200
235
NP-FP71
235
280
NP-FP90
345
415
* При включенной подсветке ЖКД.
Батарейный блок
• Прежде чем заменить батарейный блок,
переместите переключатель POWER
в положение OFF (CHG).
• Ниже перечислены случаи, когда
индикатор CHG (зарядка) мигает во время
зарядки или информация о состоянии
батареи BATTERY INFO (стр. 45)
отображается неправильно.
– Батарейный блок подсоединен
неправильно.
– Батарейный блок поврежден.
– Батарейный блок полностью разряжен
(только для BATTERY INFO).
• Если к гнезду DC IN видеокамеры
подсоединен адаптер переменного тока,
питание от батарейного блока не подается,
даже если кабель питания не включен
в электрическую розетку.
• При установке видеоподсветки
(приобретается дополнительно)
рекомендуется использовать батарейный
блок NP-FP70, NP-FP71 или NP-FP90.
Время зарядки/съемки/
воспроизведения
• Указаны значения времени, измеренные
для видеокамеры при температуре 25 °C
(рекомендуемая температура: 10-30 °C).
• При использовании видеокамеры в холодных условиях время съемки и воспроизведения сокращается.
• Время съемки и воспроизведения
сокращается в зависимости от условий,
в которых используется видеокамера.
Когда пользуетесь адаптером питания
• Когда Вы используете сетевой адаптер
переменного тока, разместите адаптер
переменного тока недалеко от стенной
розетки. В случае возникновения какихлибо проблем с этим устройством,
отсоедините штепсельную вилку от
стенной розетки как можно быстрее
для отключения питания.
Подготовка к эксплуатации
остановке записи, включении/
выключении питания и трансфокации.
• Указанные значения времени зависят от
следующих условий.
– Верхнее: при включенной подсветке
ЖКД.
– Среднее: при выключенной подсветке
ЖКД.
– Нижнее: время записи с видоискателем
при закрытом экране ЖКД.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Аппарат не отключается от источника
питания переменного тока (сетевой
розетки) до тех пор, пока он подсоединен
к электрической сети, даже если сам
аппарат и выключен.
• Не используйте сетевой адаптер
переменного тока в ограниченном
пространстве, например, между стеной
и мебелью.
• Во избежание короткого замыкания не
допускайте соприкосновения штекера
постоянного тока адаптера переменного
тока или контактов батарейного блока
с металлическими предметами. Это может
привести к неполадкам.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Устройство не отсоединяется от
источника питания переменного тока,
пока оно подсоединено к сетевой розетке,
даже если само устройство было
выключено.
19
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/20
Шаг 3. Включение питания и правильное
положение видеокамеры в руках
Для съемки переместите переключатель POWER, чтобы загорелся
соответствующий индикатор.
При первом использовании
видеокамеры открывается экран
[УСТАН ЧАСОВ] (стр. 23).
Переключатель POWER
Крышка
объектива
• После установки даты и времени ([УСТАН
ЧАСОВ], стр. 23) при следующем
включении питания видеокамеры на
экране ЖКД в течение нескольких секунд
отображаются текущая дата и время.
2 Правильно держите
видеокамеру.
1 Для включения питание
переместите переключатель
POWER в направлении стрелки
при нажатой зеленой кнопке
в центре переключателя.
3 Возьмите ее крепко в руку, затем
закрепите ремень.
Для переключения режима
питания во время съемки
перемещайте переключатель
POWER в направлении стрелки,
пока не загорится требуемый
индикатор.
Зеленая
кнопка
Выключение питания
Передвиньте переключатель POWER
в положение (CHG) OFF.
(Фильм): съемка видеофильмов
(Фото): съемка фотографий.
• При включении видеокамеры крышка
объектива открывается автоматически.
20
• Заводскими установками предусмотрено
автоматическое выключение питания,
если видеокамера не используется
в течение примерно 5 мин., что позволяет
экономить энергию батареи
([АВТОВЫКЛ], стр. 81).
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/21
Шаг 4. Регулировка панели ЖКД и
видоискателя
Экран ЖКД
Видоискатель
DISP/BATT INFO
Если требуется экономить заряд
батареи или если изображение на
экране ЖКД плохо различимо, можно
просматривать изображения
с помощью видоискателя при
закрытом экране ЖКД.
2 180° (макс.)
2 90° (макс.)
Видоискателя
1 Под углом 90°
к видеокамере
• Следите, чтобы при открытии или
регулировке экрана ЖКД случайно не
нажать отображаемые на нем кнопки.
• Если открыть экран ЖКД на 90° относительно корпуса видеокамеры, а затем
развернуть экран на 180° в сторону
объектива, ЖКД можно закрыть экраном
наружу. Это удобно во время
воспроизведения.
Выключение подсветки ЖКД
для увеличения времени
работы батареи
Рычаг регулировки
окуляра
видоискателя
Подготовка к эксплуатации
Откройте экран ЖКД, установив ее
под углом 90° к видеокамере (1),
затем поверните экран на нужный угол
для съемки или воспроизведения (2).
Приподнимите
видоискатель и
перемещайте его, пока
изображение не станет
четким.
• Яркость видоискателя можно
настраивать, выбрав [УСТ LCD/ВИ] [ПОДСВ В.ИСК] (стр. 78). Эта установка
не влияет на записываемое изображение.
• С помощью видоискателя можно
настроить параметры [ФЕЙДЕР]
и [ЭКСПОЗИЦИЯ] (стр. 67, 74).
Нажмите и удерживайте несколько
секунд кнопку DISP/BATT INFO, пока
не появится индикация
.
Эта настройка весьма удобна при
использовании видеокамеры в условиях яркого освещения или при
необходимости экономить энергию
батареи. Такая настройка не повлияет
на записываемое изображение. Для
отмены настройки нажмите кнопку
DISP/BATT INFO и удерживайте ее
нажатой до исчезновения символа
.
• Порядок настройки яркости экрана ЖКД
см. в разделе [УСТ LCD/ВИ] - [ЯРКОСТЬ
LCD] (стр. 78).
21
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/22
Шаг 5. Использование сенсорной панели
С помощью сенсорной панели можно
воспроизводить записанные
изображения (стр. 34, 40) или изменять
параметры (стр. 62).
Нажимайте кнопки, отображаемые
на экране.
Придерживайте экран ЖКД сзади
ладонью левой руки. Затем
нажимайте кнопки, отображаемые
на экране.
Легким касанием нажмите
кнопку на экране ЖКД.
DISP/BATT INFO
• При нажатии кнопок на панели ЖКД
выполняйте указанные выше действия.
• Следите за тем, чтобы случайно не нажать
кнопки на панели ЖКД при ее
использовании.
• Если кнопки на сенсорной панели
работают неправильно, настройте экран
ЖКД (КАЛИБРОВКА) (стр. 143).
Чтобы скрыть экранные
индикаторы
Для скрытия или отображения
экранных индикаторов (счетчик и т.п.)
нажимайте кнопку DISP/BATT INFO.
22
Изменение настроек языка
Можно изменять режим отображения
на экране, чтобы сообщения
отображались на выбранном языке.
Выберите язык сообщений на экране
в разделе [LANGUAGE] меню
ВРЕМЯ/LANGU. (стр. 81).
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/23
Шаг 6. Установка даты и времени
• Если видеокамера не использовалась
около 3 месяцев, встроенная аккумуляторная батарейка разрядится, а установки
даты и времени могут быть удалены из
памяти. В этом случае зарядите аккумуляторную батарейку, а затем повторно
установите дату и время (стр. 145).
3 Выберите [УСТАН ЧАСОВ] с помощью кнопок
нажмите
.
/
, затем
4 Выберите требуемый географический регион кнопками
, затем нажмите
.
/
Переключатель POWER
5 При необходимости кнопками
Подготовка к эксплуатации
При первом включении видеокамеры
выполните установку даты и времени.
Если дата и время не установлены,
экран [УСТАН ЧАСОВ] отображается при каждом включении видеокамеры или при каждом перемещении
переключателя POWER.
/
установите для параметра [ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ] значение [ВКЛ], затем нажмите
.
6 Установите для параметра [Г]
При первой установке часов
перейдите к шагу 4, пропустив
предыдущие пункты.
1 Нажмите
(год) значение с помощью кнопок
/
, затем нажмите
.
t [SETUP].
• Можно установить любой год вплоть
до 2079.
7 Установите [М] (месяц), [Д]
2 Выберите
(ВРЕМЯ/LANGU.)
с помощью кнопок
/
,
затем нажмите
.
(день), часы и минуты, затем
нажмите
.
Часы начинают работать.
• Информацию о “Разнице во времени в различных регионах мира” см. на стр. 136.
• Во время съемки дата и время не
отображаются, но автоматически
записываются на диск и их можно
проверить во время воспроизведения
([КОД ДАННЫХ], с. 79).
23
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/24
Шаг 7. Установка диска и карты памяти
“Memory Stick Duo”
Установка диска
Для записи требуется новый диск
DVD-R, DVD-RW или DVD+RW
диаметром 8 см (стр. 12).
Переключатель
открытия
крышки отсека
диска OPEN
Считывающий
объектив
• Заранее очистите диск от пыли и следов
пальцев с помощью чистящей салфетки,
прилагаемой к видеокамере (стр. 137).
Индикатор ACCESS (Диск)
Переключатель
POWER
1 Убедитесь в том, что питание
видеокамеры включено.
• При подключенном источнике
питания диск можно извлечь даже из
выключенной видеокамеры. Однако
процесс распознавания диска (шаг 4)
при этом не запускается.
2 Переместите переключатель
Когда крышка
отсека диска
немного
приоткроется,
откройте ее.
• Следите за тем, чтобы какие-либо
препятствия не помешали открытию или
закрытию крышки отсека диска (в том
числе рука оператора). Опустите ремень,
затем откройте или закройте крышку
отсека диска.
• Если при закрытии крышки отсека диска
под нее попадет ремень, это может
привести к неполадкам в работе
видеокамеры.
3 Установите диск записываемой
стороной в направлении
видеокамеры, затем нажмите на
центр диска до щелчка в фиксаторах.
открытия диска OPEN в направлении стрелки (OPEN B).
На экране ЖКД отображается
сообщение [ПОДГОТ.К
ОТКРЫТИЮ]. Затем один раз
звучит мелодия открытия крышки,
и видеокамера подает звуковой
сигнал.
После прекращения звуковых
сигналов крышка отсека диска
автоматически немного
приоткрывается.
24
При использовании одностороннего
диска его следует устанавливать
стороной с этикеткой наружу.
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/25
4 Закройте крышку отсека диска.
Открывается экран [ДОСТУП
К ДИСКУ].
Это занимает некоторое время,
зависящее от типа и состояния
установленного диска.
xDVD-R
Съемку можно начинать сразу же
после того, как с экрана ЖКД
исчезнет сообщение [ДОСТУП
К ДИСКУ]. Не требуется
выполнять шаги после шага 5.
xDVD-RW
Выберите формат записи, затем
отформатируйте диск. Переходите
к шагу 5.
xDVD+RW
Выберите форматное соотношение снимаемого изображения,
затем отформатируйте диск.
Переходите к шагу 6.
5 Выберите формат записи для
диска DVD-RW, нажмите
,
затем переходите к шагу 7.
xРежим VIDEO
Если сессии диска закрыты,
диск можно воспроизводить
в большинстве устройств DVD.
xРежим VR
Можно монтировать фильмы,
удалять изображения или делить
фильмы на фрагменты с помощью
видеокамеры (стр. 87). Однако
после закрытия сессий диска его
можно воспроизводить только
в устройствах DVD,
поддерживающих режим VR.
Подготовка к эксплуатации
• Не дотрагивайтесь до записываемой
стороны диска или до считывающего
объектива (стр. 144). При использовании
двусторонних дисков следите, чтобы на
поверхности диска не было следов
пальцев.
• Если закрыть крышку отсека диска при
неправильно установленном диске, это
может привести к неполадкам в работе
видеокамеры.
6 Выберите форматное
соотношение снимаемого
изображения ([16:9] или [4:3])
для диска DVD+RW, затем
нажмите
.
• В режиме Easy Handycam (стр. 30)
выводится сообщение [Форматировать
диск? Если нет, выньте диск.]. Нажмите
, затем переходите к шагу 8.
x16:9
Можно снимать широкоэкранные
изображения высокого
разрешения. Если планируется
просмотр изображений на
широкоэкранном телевизоре,
рекомендуется выбрать вариант
[16:9].
25
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/26
Шаг 7. Установка диска и карты памяти “Memory Stick Duo”
(продолжение)
x4:3
Изображения можно записать для
воспроизведения на обычных
телевизорах с соотношением
сторон экрана 4:3.
7 Нажмите [ДА] t [ДА].
8 После появления сообщения
[Завершено.] нажмите
.
После завершения
форматирования можно начинать
съемку на диск DVD-RW или
DVD+RW.
• Во время форматирования не снимайте
батарейный блок и не отсоединяйте
адаптер переменного тока.
записи новых изображений см. раздел
“Удаление с диска всех записанных
эпизодов (форматирование)” на стр. 60.
Установка карты “Memory
Stick Duo”
Допускается использовать только
карты памяти “Memory Stick Duo”
с маркировкой
или
(стр. 138).
• Количество записанных изображений
зависит от качества и размера
изображений. Подробнее см. стр. 73.
1 Поднимите видоискатель
2 Откройте крышку отсека карты
памяти Memory Stick Duo.
Извлечение диска
Откройте крышку отсека диска,
выполнив шаги 1 и 2, затем
извлеките диск.
• Не подвергайте видеокамеру ударам или
вибрации, когда горит или мигает
индикатор ACCESS либо когда на экране
ЖКД отображается сообщение [ДОСТУП
К ДИСКУ] или [ПОДГОТ.К
ОТКРЫТИЮ].
• Извлечение диска занимает некоторое
время, зависящее от состояния диска или
записанных материалов.
• Если диск поврежден, на нем имеются
следы пальцев и т.п., извлечение диска
может занять до 10 мин. В этом случае диск
может быть поврежден.
• После того, как видеокамера распознает
диск, приблизительно на 8 с выводится
информация о диске, например, дата
начала его использования и сведения
о ранее записанных разделах. В зависимости от состояния диска сведения
о ранее записанных разделах могут
отображаться неправильно.
• Для удаления с диска DVD-RW/DVD+RW
всех ранее записанных изображения
и повторного использования диска для
26
Крышка
отсека карты
памяти
Memory Stick
Duo
3 Вставьте карту памяти “Memory
Stick Duo” в гнездо для карт
памяти Memory Stick Duo
правильной стороной до щелчка.
Индикатор ACCESS
(“Memory Stick Duo”)
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/27
• Если с силой вставлять карту памяти
“Memory Stick Duo” в гнездо
неправильной стороной, существует
опасность повреждения гнезда для
карт памяти Memory Stick Duo или
данных изображений.
памяти Memory Stick Duo
и опустите видоискатель.
Извлечение карты “Memory
Stick Duo”
Слегка нажмите на карту памяти
“Memory Stick Duo” после шага 1 и 2.
• Если индикатор ACCESS горит или
мигает, значит видеокамера считывает/
записывает данные. Не допускайте
сотрясения или ударов по видеокамере, не
выключайте питание, не извлекайте карту
памяти “Memory Stick Duo” и не снимайте
батарейный блок. В противном случае
возможно повреждение данных
изображения.
• Убедитесь, что карта памяти “Memory
Stick Duo” не выскакивает и не выпадает
при ее установке и извлечении из
видеокамеры.
Подготовка к эксплуатации
4 Закройте крышку отсека карты
27
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/28
Шаг 8. Выбор форматного соотношения
(16:9 или 4:3) для записи изображения
При съемке в широкоэкранном
режиме 16:9 можно получить
широкоугольные изображения
с высоким разрешением.
• Если планируется просмотр изображений
на широкоэкранном телевизоре, то
рекомендуется производить съемку
в широкоэкранном режиме 16:9.
2 Выберите требуемое форматное
соотношение сторон экрана,
несколько раз нажав кнопку
WIDE SELECT.
16:9 (широкоэкранное)* 4:3*
Переключатель POWER
WIDE SELECT
Фильмы
1 Перемещайте переключатель
POWER в направлении стрелки
до тех пор, пока не загорится
индикатор
(Фильм).
* При просмотре на экране ЖКД.
Изображение в видоискателе может
выглядеть иначе.
• В следующих случаях изменить
форматное соотношение сторон
экрана невозможно:
– при использовании диска DVD+RW;
– во время съемки фильмов;
– если для параметра [ЦИФР
ЭФФЕКТ] задано значение
[СТАР КИНО] (стр. 75).
• Разница углов обзора в режимах
16:9(широкоэкранное) и 4:3 зависит от
положения трансфокации.
• В следующих случаях доступное время
съемки может уменьшаться:
– при переключении между режимами
16:9 (широкоэкранное) и 4:3 при
записи на диск DVD-R/DVD-RW
(режим VIDEO);
– при изменении значения параметра
[РЕЖИМ ЗАПИСИ] (стр. 77)/при
установленном диске DVD-R/DVDRW (режим VIDEO)/DVD+RW
и заданном форматном соотношении 4:3.
Воспроизведение изображений после подключения
видеокамеры к телевизору
Установите для параметра [ТИП
ЭКРАНА] значение [16:9] или [4:3]
в зависимости от модели телевизора
(16:9/4:3) (стр. 50).
28
01GB03GET.fm/ 2006. January. 20 am11:05/29
• Если при просмотре изображений в
формате 16:9 (широкоэкранное) для
параметра [ТИП ЭКРАНА] установлено
значение [4:3], возможно огрубление
изображения для некоторых типов
объектов.
Вид изображения на экране
телевизора зависит от используемого
устройства. Подробнее см. инструкции
по эксплуатации используемых
устройств.
Фотографии
Подготовка к эксплуатации
Воспроизведение
изображений на устройстве
DVD или записывающем
устройстве DVD
• Размер фотографий составляет [
2,3M]
(
), если выбрано форматное
соотношение 16:9 (широкоэкранное)
и максимум [3,0M] (
), если выбрано
форматное соотношение 4:3.
• Максимально возможное количество
записанных изображений зависит от
качества и размера изображений.
Подробнее см. стр. 72.
1 Переместите переключатель
POWER, чтобы загорелся
индикатор
(Фото).
Форматное соотношение сторон
изображения изменятся на 4:3.
2 Выберите носитель для записи
фотографий.
1 Нажмите
t [НОСИТ
ФОТО].
2 Выберите носитель для записи
фотографий и нажмите
.
• По умолчанию задано значение
[MEMORY STICK].
3 Выберите требуемую
настройку, несколько раз нажав
кнопку WIDE SELECT.
29
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/30
Easy Handycam - использование видеокамеры с автоматическими
настройками
Использование режима Easy Handycam
Функция Easy Handycam позволяет
автоматически устанавливать почти все
параметры одним нажатием кнопки EASY.
Видеокамера автоматически производит все
настройки, необходимые для съемки,
поэтому подробная установка параметров не
требуется. Даже начинающие пользова-тели
смогут без труда управлять камерой,
поскольку при этом доступны только основные функции, а размер шрифта на экране
увеличивается, что упрощает просмотр.
Кнопка EASY
Настройки видеокамеры в режиме Easy Handycam
Нажмите [SETUP] для отображения доступных пунктов меню настройки.
Подробнее настройка рассматривается на стр. 62.
• Практически для всех пунктов меню настройки автоматически устанавливаются
фиксированные значения режима Easy Handycam.
• При работе в режиме Easy Handycam значок
не отображается.
• Для выполнения таких настроек, как ручная фокусировка или добавление специальных
эффектов, отмените режим Easy Handycam.
Кнопки, недоступные в режиме Easy Handycam
Невозможно использовать перечисленные ниже кнопки или функции, так как они
устанавливаются автоматически. При выполнении недопустимой операции
отображается сообщение [Недопустимо в режиме Easy Handycam].
• BACK LIGHT (стр. 43)
• Нажмите и удерживайте кнопку DISP BATT/INFO (стр. 45)
• Просмотр/Удаление при просмотре (стр. 46)
Отмена режима Easy Handycam
Еще раз нажмите кнопку EASY. Символ
исчезает с экрана.
• При выключении питания без отмены режима Easy Handycam при следующем включении
питания видеокамера автоматически включается в режиме Easy Handycam.
Теперь попробуйте произвести съемку
стр. 32
Перед началом работы завершите подготовительные операции, описанные в шагах
с 1 по 8 (стр. 16 - 28).
• При установке нового диска DVD-RW он форматируется в режиме VIDEO.
• Для диска DVD-RW, отформатированного в режиме VR, функции монтажа не предусмотрены (стр. 87).
Если использовать режим Easy Handycam не планируется, переходите на стр. 38.
30
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/31
Easy Handycam - использование видеокамеры с автоматическими настройками
31
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/32
Простая запись
Переместите переключатель POWER в направлении стрелки, нажимая
зеленую кнопку только
в том случае, когда
переключатель POWER
находится в положении
OFF (CHG).
Съемка видеофильмов
Съемка фотографий
Фильмы
1 Перемещайте переключатель POWER A в направлении стрелки до тех
пор, пока не загорится индикатор
(Фильм).
2 Нажмите кнопку START/STOP B (или C).
• Установкой по умолчанию является [SP] (стр. 77).
[ЗАПИСЬ]
[ОЖИДАН]
Для остановки записи нажмите кнопку START/STOP еще раз.
Для съемки следующих изображений
Выполните 2
• Если сессии диска не закрыты (стр. 52) и на диске осталось свободное пространство для записи,
запись на диск можно продолжать:
– после выключения и последующего включения питания;
– после извлечения диска из видеокамеры и последующей установки его обратно.
32
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/33
Режим Easy Handycam
Для переключения в режим Easy Handycam включите видеокамеру
и нажмите кнопку EASY (стр. 30).
На экране ЖКД отображается сообщение [Запуск режима Easy Handycam.],
затем символ
.
1 Перемещайте переключатель POWER A в направлении стрелки до тех
пор, пока не загорится индикатор
(Фото).
2 Выберите носитель для записи фотографий.
1 Нажмите [SETUP] t [НОСИТ ФОТО].
2 Выберите носитель для записи фотографий и нажмите
.
Снова отображается экран съемки, в правом верхнем углу которого отображается
выбранный носитель для записи.
1
Возможное
количество
записываемых
изображений и
носитель
2
• По умолчанию задано значение [MEMORY STICK].
3 Слегка нажмите кнопку PHOTO D для выполнения фокусировки A,
затем полностью нажмите эту кнопку B.
• Значение по умолчанию – [ВЫСОКОЕ] (стр. 72).
Мигает bГорит
Будет слышен звук срабатывания затвора. Если индикация
означает, что изображение записано.
Easy Handycam - использование видеокамеры с автоматическими настройками
Неподвижные изображения
исчезла, это
33
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/34
Простое воспроизведение
Переместите переключатель
POWER в направлении
стрелки, нажимая зеленую
кнопку только в том случае,
когда переключатель
POWER находится в
положении OFF (CHG).
1 Нажмите кнопку
PLAY/EDIT A (или B)
На ЖКД отображается экран VISUAL INDEX.
Тип диска
Предыдущие
6 изображений
Следующие
6 изображений
Формат записи диска
DVD-RW
Отображается на каждой
вкладке на последнем
воспроизводившемся/
записанном изображении.
Возврат к экрану
съемки.
1 Вкладка
2 Вкладка
3 Вкладка
1
2
3
: отображаются фильмы.
: отображаются фотографии с диска.
: отображение фотографий с карты памяти “Memory Stick Duo”.
• Экран VISUAL INDEX может отображаться с некоторой задержкой.
• Выберите вкладку
для воспроизведения первых 5 с каждого видеофильма на экране
VISUAL INDEX.
2 Начните воспроизведение.
Фильмы
Нажмите вкладку
Начало эпизода/
предыдущий эпизод
Остановка
(переход на экран
VISUAL INDEX)
, затем фильм, который требуется воспроизвести.
Переключение в
режим воспроизведения или
паузы при нажатии
Следующий эпизод
Дата и время
съемки
Назад/вперед
34
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/35
Режим Easy Handycam
Для переключения в режим Easy Handycam включите видеокамеру
и нажмите кнопку EASY (стр. 30).
На экране ЖКД отображается сообщение [Запуск режима Easy Handycam.],
затем символ
.
.
Фотографии
Диск:
Нажмите вкладку
, затем фотографию, которую требуется воспроизвести.
Кнопка показа
слайдов (стр. 45)
Тип носителя
Дата и время съемки
Переход на экран
VISUAL INDEX
Предыдущее/следующее
“Memory Stick Duo”:
Нажмите вкладку
, затем фотографию, которую требуется воспроизвести.
Кнопка показа
слайдов (стр. 45)
Тип носителя
Дата и время съемки
Переход на экран
VISUAL INDEX
Предыдущее/следующее
• Нажмите
для воспроизведения последовательности фотографий (стр. 45).
Easy Handycam - использование видеокамеры с автоматическими настройками
• После завершения воспроизведения выбранного фильма снова отображается экран
VISUAL INDEX.
• Для замедленного воспроизведения фильма нажмите кнопку
/
в режиме
паузы.
• При нажатии фильма, помеченного значком i, его воспроизведение можно начать
с того места, где оно было ранее остановлено.
• Нажмите [SETUP] t [ГРОМКОСТЬ], затем настройте громкость кнопками
/
• При воспроизведении в режиме Easy Handycam следующие функции не работают:
– Увеличение при воспроизведении (стр. 44)
– Отключение подсветки экрана ЖКД (стр. 21)
35
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/36
Подготовка к воспроизведению в проигрывателе DVD (закрытие сессий диска)
Закрытие сессий записанного диска DVD обеспечивает его совместимость для
воспроизведения в устройствах DVD и дисководах DVD компьютеров.
В режиме Easy Handycam видеокамера DVD Handycam автоматически
устанавливает следующие параметры, позволяющие легко закрыть сессии диска:
– создание меню DVD для отображения эскизов изображений на проигрывателе DVD и т.п.;
– создание фотофильма для воспроизведения фотографий на проигрывателе DVD и т.п.
Меню DVD, фотофильм
Глоссарий (стр. 148, 150)
• A После закрытия сессий диска DVD-R запись на этот диск невозможна
даже в том случае, если на нем осталось свободное место.
• Если сессии диска DVD-RW (режим VIDEO)/DVD+RW закрыты, запись на
диск дополнительных материалов в режиме Easy Handycam невозможна.
Отмените режим Easy Handycam и следуйте пошаговым инструкциям,
приведенным на стр. стр. 59.
Подготовка к закрытию сессий диска
1 Установите видеокамеру в устойчивое положение. Подсоедините
адаптер переменного тока к гнезду DC IN видеокамеры.
Переключатель
POWER
Гнездо DC IN
Адаптер переменного
тока
К сетевой розетке
• Во время закрытия сессий диска во избежание выключения видеокамеры из-за
разряда батарейного блока обязательно пользуйтесь адаптером переменного тока.
2 Для переключения в режим Easy Handycam включите видеокамеру
и нажмите кнопку EASY (стр. 30).
На экране ЖКД отображается сообщение [Запуск режима Easy Handycam.]
и символ
.
3 Установите диск, сессии которого требуется закрыть.
36
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB04BAS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/37
Закрытие сессий диска
Нажимайте кнопки на сенсорном экране ЖКД в следующей последовательности.
2
3
4
5
6
• Во время закрытия сессий диска предохраняйте видеокамеру от ударов и вибрации, а также
не отсоединяйте адаптер переменного тока.
• Чем меньше объем записанного материала, тем больше времени занимает закрытие сессий.
Завершение работы с диском
Извлеките диск из видеокамеры.
Изображения можно просматривать на устройстве DVD или с помощью дисковода
DVD и т.п.
Дополнительную информацию можно также найти в инструкции по эксплуатации
проигрывателя DVD и т.п.
Удаление всех эпизодов после воспроизведения
(Форматирование)
DVD
+RW
После форматирования диска на нем освобождается пространство, занятое записями,
и диск готов для последующей записи.
Если требуется использовать диск DVD-RW для записи в режиме VR,
отформатируйте диск после отмены режима Easy Handycam (стр. 60).
• Помните, что восстановить удаленный эпизод невозможно.
Нажимайте кнопки на сенсорном экране ЖКД в следующей последовательности.
1 [SETUP]
2[
ФОРМАТ]
3 [ДА]
4 [ДА]
5
Easy Handycam - использование видеокамеры с автоматическими настройками
1
37
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB05BAS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/38
Съемка/воспроизведение
Запись
Крышка
объектива
PHOTO
Переключатель
POWER
Открывается
в зависимости
от положения
переключател
я POWER.
START/STOP A
START/STOP B
Фильмы
1 Перемещайте переключатель
Переместите переключатель POWER в направлении стрелки, нажимая
зеленую кнопку только
в том случае, когда переключатель POWER находится
в положении OFF (CHG).
POWER в направлении стрелки
до тех пор, пока не загорится
индикатор
(Фильм).
2 Нажмите кнопку START/STOP A (или B).
[ОЖИДАН]
[ЗАПИСЬ]
Для остановки записи нажмите кнопку START/STOP еще раз.
38
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB05BAS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/39
Фотографии
1 Переместите переключатель POWER, чтобы загорелся индикатор
(Фото).
2 Выберите носитель для записи фотографий.
1 Нажмите
t [НОСИТ ФОТО].
2 Выберите носитель для записи фотографий и нажмите
.
Снова отображается экран съемки, в правом верхнем углу которого отображается
выбранный носитель для записи.
1
(стр. 62) выберите этот пункт
2
Возможное количество
записываемых
изображений и носитель
Съемка/воспроизведение
• По умолчанию задано значение [MEMORY STICK].
• При отсутствии пункта [НОСИТ ФОТО] в меню
в меню [SETUP].
3 Слегка нажмите кнопку PHOTO для выполнения фокусировки A, затем
полностью нажмите эту кнопку B.
Мигает bГорит
Будет слышен звук срабатывания затвора. Если индикация
означает, что изображение записано.
Проверка или удаление
последней записи (Просмотр/
удаление при просмотре)
См. стр. 46.
исчезла, это
• Если после завершения съемки горит
индикатор ACCESS, это означает, что
выполняется запись данных на диск или
карту памяти “Memory Stick Duo”. Не
подвергайте видеокамеру ударам или
вибрации и не отсоединяйте батарейный
блок или адаптер переменного тока.
39
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB05BAS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/40
Воспроизведение
Рычаг привода
трансфокатора
Переключатель
POWER
Крышка объектива
Закрывается
в соответствии с
PLAY/EDIT.
PLAY/EDITB
PLAY/EDIT A
1 Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER.
2 Нажмите кнопку
PLAY/EDIT A (или B).
На ЖКД отображается экран VISUAL INDEX.
Тип диска
Предыдущие
6 изображений
Формат записи диска
DVD-RW
Следующие
6 изображений
Отображается на каждой
вкладке на последнем
воспроизводившемся/
записанном изображении.
Возврат к экрану съемки.
1 Вкладка
2 Вкладка
3 Вкладка
1
2
3
: отображаются фильмы.
: отображаются фотографии с диска.
: отображение фотографий с карты памяти “Memory Stick Duo”.
• Экран VISUAL INDEX может отображаться с некоторой задержкой.
Полезные функции на экране VISUAL INDEX
• При перемещении рычага зуммирования изменяется вид экрана VISUAL INDEX возможно одновременное отображение от 6 до 12 и более изображений. Нажмите
[
ОТОБРАЗИТЬ] в меню
СТАНД НАБОР для задания количества эскизов,
отображаемых на экране VISUAL INDEX (стр. 79).
• Выберите
для последовательного воспроизведения первых 5 секунд каждого фильма
на экране VISUAL INDEX, чтобы можно было проверять содержание фильмов. Задайте
для параметра [
ВОСП ФИЛЬМ] в меню
СТАНД НАБОР значение [ВЫКЛ],
чтобы не воспроизводить видеофильмы и экономить энергию батареи (стр. 79).
40
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB05BAS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/41
3 Начните воспроизведение.
Фильмы
Фотографии
Нажмите вкладку
, затем
фильм, который требуется
воспроизвести.
Начало
эпизода/
предыдущий
эпизод
Переключение в
режим воспроизведения или
паузы при нажатии
3,0
Кнопка
показа
слайдов
(стр. 44)
Назад/
вперед
• После завершения воспроизведения
выбранного фильма снова
отображается экран VISUAL INDEX.
• Для замедленного воспроизведения
фильма нажмите кнопку
/
в режиме паузы.
• При однократном нажатии скорость
воспроизведение назад/вперед
увеличивается приблизительно в 5 раз,
при двукратном нажатии –
приблизительно в 10 раз*.
* Приблизительно в 8 раз быстрее для
дисков DVD+RW
• При нажатии фильма, помеченного
значком i, его воспроизведение
можно начать с того места, где оно было
ранее остановлено.
Регулировка громкости
Нажмите
t [ГРОМКОСТЬ],
затем выполните регулировку
кнопками
/
.
Переход на экран
VISUAL INDEX
Предыдущее/
следующее
“Memory Stick Duo”:
Нажмите вкладку
, затем
фотографию, которую требуется
воспроизвести.
Съемка/воспроизведение
Остановка (переход на
экран VISUAL INDEX)
Следующий
эпизод
Диск:
Нажмите вкладку
, затем
фотографию, которую требуется
воспроизвести.
Кнопка
показа
слайдов
(стр. 44)
Переход на экран Предыдущее/
VISUAL INDEX следующее
Воспроизведение диска
в других устройствах DVD
См. стр. 52.
• Если не удается найти параметр
[ГРОМКОСТЬ] в
, нажмите
[SETUP] (стр. 62).
41
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/42
Функции, используемые для съемки/
воспроизведения и т.д.
• При работе с рычагом привода
трансфокатора 2 не следует резко
убирать с него палец. В противном случае
моет быть записан звук перемещения
рычага.
• Скорость трансфокации нельзя изменить
с помощью кнопок трансфокации 6 на
рамке ЖКД.
• Минимальное расстояние между
видеокамерой и объектом, необходимое
для получения четкой фокусировки,
составляет 1 см для режима
“широкоугольный” и 80 см для режима
“телефото”.
• Можно установить параметр
[ЦИФР.УВЕЛИЧ] (стр. 71), если
необходим уровень трансфокации,
превышающий 10-кратное увеличение.
Запись звука с усилением
эффекта присутствия
(запись 5.1-канального
объемного звука) .............. 34
Съемка
Использование функции
трансфокации.................... 26
Слегка передвиньте рычаг привода
трансфокатора 2 для медленной
трансфокации. Передвиньте его
дальше для ускоренной трансфокации.
Панорамные
изображения:
(Широкоугольный)
В видеокамеру установлено
программное обеспечение Dolby
Digital 5.1 Creator, предназначенное
для записи 5.1-канального объемного
звука. При воспроизведении диска на
устройствах, поддерживающих
5.1-канальный объемный звук,
достигается очень реалистичное
звучание.
• При записи/воспроизведении 5.1-канального звука на экране отображается символ
. При воспроизведении на
видеокамере 5.1-канальный звук
преобразуется в 2-канальный звук.
Dolby Digital 5.1 Creator, 5.1-канальный
объемный звук
Глоссарий
(стр. 148)
Звук, который принимается
встроенным 4-канальным микрофоном 4, конвертируется в 5.1-канальный объемный звук и записывается.
Изображение крупным
планом: (Телефото)
42
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/43
Запись при помощи беспроводного
микрофона
Использование вспышки .... 8
Для выбора требуемого параметра
нажмите несколько раз кнопку
(вспышка) 8.
Индикаторы не отображаются:
вспышка срабатывает автоматически
при недостаточном
внешнем освещении.
r
(Принудительная вспышка):
вспышка срабатывает всегда независимо от яркости внешнего освещения.
r
(Без вспышки): съемка выполняется
без вспышки.
• Рекомендуемое расстояние до объекта при
использовании встроенной вспышки
составляет 0,3 - 2,5 м.
• Перед использованием вспышки удалите
пыль с ее поверхности. Количество света
от вспышки может быть недостаточным,
если лампа изменила цвет при нагреве или
на нее налипла пыль.
• Во время зарядки индикатор зарядки
вспышки мигает, по окончании зарядки
он горит постоянно.
• Если вспышка используется в хорошо
освещенных местах, например при съемке
объекта с подсветкой, она может быть
неэффективна.
• Вспышка не работает при подключении
конвертора или фильтра (приобретаются
дополнительно).
Съемка в темноте
(NightShot) .............................. 1
Установите переключатель
NIGHTSHOT 1 в положение ON.
(Отображается символ
и
[”NIGHTSHOT”].)
• Для увеличения яркости записываемого
изображения используйте функцию Super
NightShot (стр. 70). Для записи более
яркого изображения при слабом
освещении используйте функцию Color
Slow Shutter (стр. 70).
• В режимах NightShot и Super NightShot
используется инфракрасная подсветка.
Поэтому не закрывайте излучатель
инфракрасных лучей 5 пальцами или
другими предметами.
• Снимите конвертор (приобретается
дополнительно).
• Если затруднительно выполнить
автоматическую фокусировку, настройте
ее вручную ([ФОКУСИРОВКА], стр. 68).
• Не используйте эти функции при ярком освещении. Это может привести к неполадкам.
Съемка/воспроизведение
Для беспроводной записи удаленного звука
может использоваться беспроводной
микрофон (приобретается дополнительно)*.
Звук, который он принимает, размещается
в передней средней части 5.1-канального
объемного звука, микшируется со звуком,
принимаемым внутренним микрофоном,
и записывается. При воспроизведении
диска на устройствах, поддерживающих
5.1-канальный объемный звук, достигается
очень реалистичное звучание. Беспроводной микрофон устанавливается на колодку
Active Interface Shoe 3 (стр. 100).
Подробнее см. инструкции по эксплуатации
беспроводного микрофона.
* Беспроводной микрофон не предоставляется дополнительно во всех странах/регионах.
• Можно отрегулировать яркость вспышки
с помощью параметра
[МОЩ.ВСПЫШКИ] или предотвратить
эффект красных глаз с помощью
параметра [ПОДАВ.КР.ГЛ.] (стр. 69).
Настройка экспозиции для
съемки с задней подсветкой
(BACK LIGHT).......................... 9
Для настройки экспозиции объектов
с задней подсветкой нажмите кнопку
BACK LIGHT 9, чтобы на экране
появился индикатор .. Для
отключения функции съемки с задней
подсветкой нажмите кнопку BACK
LIGHT еще раз.
Фокусировка на объект, смещенный относительно центра .. 7
См. раздел [ТОЧЕЧН ФОКУС] на стр. 68.
Фиксация экспозиции для
выбранного объекта ............ 7
См. раздел [ТОЧЕЧН.ЭКСП] на стр. 66.
43
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/44
Функции, используемые для съемки/воспроизведения и т.д.
(продолжение)
Добавление специальных
эффектов ................................ 7
См.
ПРИЛ. ИЗОБР. на стр. 74.
Использование штатива....... qj
Подсоедините штатив (приобретается
дополнительно: длина винта должна
быть менее 5,5 мм) к гнезду для
штатива qj, используя винт штатива.
Закрепление
плечевого ремня .................... qh
Закрепите плечевой ремень
(приобретается дополнительно)
к крючку для плечевого ремня.
Воспроизведение
Использование
функции масштаба
воспроизведения.............. 26
Можно выбрать коэффициент
увеличения исходного изображения
приблизительно от 1,1 до 5.
Коэффициент увеличения можно
настроить с помощью рычага привода
трансфокатора 2 или кнопок
трансфокации 6, расположенных на
рамке ЖКД.
Съемка в зеркальном
режиме ..................................... qd
Откройте экран ЖКД qd под углом 90°
к видеокамере (1), затем разверните
его на 180° к объективу (2).
1 Воспроизведите изображение,
которое необходимо увеличить.
2 Увеличьте изображение с
помощью T (Телефото).
На экране ЖКД отображается
рамка.
3 Прикоснитесь к фрагменту изображения, который должен отображаться в центре экрана ЖКД.
4 Отрегулируйте коэффициент
увеличения с помощью W
(Широкоугольный)/T (Телефото).
• На экране LCD появится зеркальное
изображение объекта съемки, однако
записанное изображение будет
нормальным.
Для отмены нажмите [КНЦ].
• Скорость трансфокации нельзя изменить
с помощью кнопок трансфокации 6 на
рамке ЖКД.
44
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/45
Воспроизведение
последовательности
фотографий
(показ слайдов) ..................... 7
Нажмите
на экране
воспроизведения фотографий.
Демонстрация слайдов начинается
с выбранного изображения.
Нажмите
для остановки
демонстрации слайдов. Для
возобновления демонстрации снова
нажмите
.
Съемка/воспроизведение
Проверка уровня заряда
батарейного блока................ qf
Установите переключатель POWER
в положение OFF (CHG), затем
нажмите кнопку DISP/BATT INFO qf.
Если нажать кнопку один раз, на
экране в течение прибл. 7 с
отображается индикация BATTERY
INFO. Нажмите эту кнопку во время
отображения на экране индикации
BATTERY INFO для увеличения
времени индикации макс. до 20 с.
Оставшееся время
работы
батарейного блока
(прибл.)
См. раздел [ОЗВУЧ.МЕНЮ] на
стр. 80.
Возврат установок к значениям по умолчанию (RESET)qg
Нажмите кнопку RESET qg для
возврата всех
установок, включая дату и время,
к значениям
по умолчанию. (Для элементов меню,
настроенных пользователем в персональном меню, возврат установок
к значениям по умолчанию не
выполняется.)
Названия и функции других
деталей
4 Встроенный 4-канальный
микрофон
Если подсоединен внешний микрофон
(приобретается дополнительно), он
имеет приоритет над встроенным
микрофоном (стр. 100).
Съемка/воспроизведение
• Для непрерывного повтора демонстрации
слайдов можно нажать
. По
умолчанию установлено значение [ВКЛ]
(непрерывное воспроизведение).
• Во время демонстрации слайдов
изменение масштаба воспроизведения
невозможно.
Отключение звукового
сигнала подтверждения
операции ................................. 7
q; Датчик дистанционного
управления
Для управления видеокамерой
направьте пульт дистанционного
управления (стр. 49) на датчик
дистанционного управления.
qa Индикатор записи
Во время записи индикатор записи горит
красным цветом (стр. 80).
Если батарея разряжается или
свободного места на диске
недостаточно, индикатор мигает.
qs Динамик
Возможная
продолжительност
ь записи (прибл.)
Во время воспроизведения через
динамик воспроизводится звук.
• Информацию о настройке громкости
см. на стр. 41.
45
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/46
Просмотр/удаление последнего эпизода
(просмотр/удаление при просмотре)
Можно проверить или удалить
последний записанный эпизод.
Удаление невозможно, если:
– был извлечен диск;
– были записаны новые фильмы
или фотографии.
Проверка последнего
эпизода (обзор)
1 Передвигайте переключатель
POWER, пока не загорится
индикатор
(Фильм) или
(Фото), затем нажмите
.
Начинается воспроизведение
последнего эпизода.
Удаление последнего
эпизода (удаление при
просмотре)
DVD
+RW
Если проверенный эпизод не нужен,
его можно сразу же удалить.
Таким же способом можно удалить
фото-графии, записанные на карты
памяти “Memory Stick Duo”, пока не
будет выключено питание после съемки.
Удаление данных, записанных на
диски DVD-R, невозможно.
1 Нажмите
во время
просмотра.
Фильм
Нажмите для отображения
указанных ниже
функциональных клавиш.
: Возврат в начало
просматриваемого фильма.
/
: Регулировка
громкости
Фотография
Возврат к съемке
Нажмите
.
• Данные настройки видеокамеры (дата
съемка, условия и т.п.) не отображаются.
• При просмотре фотографий, снятых
в непрерывном режиме (стр. 72), можно
перемещаться между изображениями
с помощью
/
.
2 Нажмите [ДА].
• Восстановить удаленный эпизод
невозможно.
• Можно удалить только последний
записанный эпизод. Если символ
отображается серым цветом, удаление
эпизода невозможно по следующим
причинам:
– последний записанный эпизод уже
удален;
– непосредственно после
воспроизводимого эпизода был записан
фильм или фотография.
• При удалении фотографий, снятых
в непрерывном режиме (стр. 72), все
изображения удаляются одновременно.
Конкретную фотографию можно удалить
при записи на диск DVD-RW (режим VR)
и карту памяти “Memory Stick Duo”
(стр. 86, 87).
46
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/47
Индикаторы, отображаемые во время
записи/воспроизведения
Цифра в скобках обозначает страницу для ссылки.
Индикаторы не записываются.
Запись фильмов
Просмотр фильмов
qg Режим воспроизведения
qh Кнопка перехода к предыдущему/
следующему изображению (34, 41)
qj Номер эпизода
qk Кнопки управления
видеоизображением (34, 41)
q; Кнопка PLAY/EDIT
qa Размер изображения (72)
qs Качество снимка ([FINE] / [STD]) (72)
qd Возможное количество
записываемых фотографий и
носитель
qf Папка для записи (только для карты
памяти “Memory Stick Duo”)*
* По мере увеличения количества
фотографий, записанных на карту памяти
“Memory Stick Duo”, для их сохранения
автоматически создаются новые папки.
Съемка/воспроизведение
1 Оставшееся время работы
батарейного блока (прибл.) (45)
2 Режим записи (HQ / SP / LP) (77)
3 Состояние записи ([ОЖИДАН]
(ожидание) или [ЗАПИСЬ] (запись))
4 Счетчик (часы: минуты: секунды)
5 Тип диска (12)
6 Формат записи для диска DVD-RW
(12)
7 Оставшееся время записи фильма
(прибл.) (80)
8 Кнопка просмотра (46)
9 Кнопка персонального меню (62)
Запись неподвижных
изображений
Просмотр фотографий
ql Количество воспроизведенных
фотографий/общее количество
записанных фотографий
w; Папка воспроизведения (только для
карты памяти “Memory Stick Duo”)
wa Имя файла данных
ws Кнопка VISUAL INDEX (35, 41)
wd Кнопка показа слайдов (44)
wf Кнопка перехода к предыдущему/
следующему изображению (35, 41)
47
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/48
Индикаторы, отображаемые во время записи/воспроизведения
(продолжение)
Цифра в скобках обозначает страницу для ссылки.
Индикаторы на экране
ЖКД и в видоискателе
В центре экрана
Индикатор
NightShot (43)
Следующие индикаторы
отображаются при съемке или
воспроизведении, либо когда можно
изменить элементы меню.
В левом
верхнем углу
Вверху в
центре
В правом
верхнем углу
Назначение
Super NightShot (70)
Color Slow Shutter (70)
Подключение
PictBridge (98)
Предупреждение (129)
E
В нижней части экрана
Индикатор
Назначение
Эффект изображения (75)
Цифровой эффект (74)
В нижней части экрана
В центре экрана
Ручная фокусировка (68)
9
В левом верхнем углу
Индикатор
Назначение
Запись/воспроизведение
5.1-канального
объемного звука (42)
Съемка по таймеру
самозапуска (70)
Непрерывная фотосъемка/Съемка с экспозиционной вилкой (72)
Вспышка (69)
Низкий ИСХ.УР МИКР.
(77)
ЖКД выключен (74)
Вверху в центре
Индикатор Назначение
Повтор показа слайдов (44)
В правом верхнем углу
Индикатор
Назначение
ПРОГР А/ЭКСП (66)
Подсветка (43)
.
n
Баланс белого (67)
ВЫБОР Ш/ФОРМ (28)
Функция SteadyShot
выключена (71)
Универсальный точечный
фотоэкспонометр (66)/
Экспозиция (67)
КОД ДАННЫХ во время
съемки
Дата и время съемки автоматически
записываются на диск и карту памяти
“Memory Stick Duo.” Во время съемки
они не отображаются. Однако во
время воспроизведения их можно
проверить с помощью параметра
[КОД ДАННЫХ] (стр. 79).
Дату и время съемки можно
просматривать на устройстве DVD
и т.п. (стр. 56, [ДАТА СУБТ],стр. 81).
Фейдер (74)
Подсветка ЖКД
выключена (21)
48
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/49
Пульт дистанционного управления
Перед использованием пульта
дистанционного управления удалите
изоляционную вкладку.
Изоляционная
вкладка
1 DATA CODE (стр. 79)
При нажатии этой кнопки во время
воспроизведения отображаются дата
и время съемки или данные о настройках
камеры для записанных изображений
(стр. 79).
2 PHOTO (стр. 33, 38)
При нажатии этой кнопки изображение,
отображаемое на экране, записывается
в виде фотографии.
3 SCAN/SLOW (стр. 34, 41)
4 . > (Предыдущее/
следующее) (стр. 34, 35, 41)
6 STOP (стр. 34, 41)
7 DISPLAY (стр. 22)
8 Передатчик
9 START/STOP (стр. 32, 38)
q; Кнопки привода трансфокатора
(стр. 42, 44)
qa PAUSE (стр. 34, 41)
qs VISUAL INDEX (стр. 34, 41)
Съемка/воспроизведение
5 PLAY (стр. 34, 41)
При нажатии этой кнопки во время
воспроизведения открывается экран
VISUAL INDEX.
qd b / B / v / V / ENTER
При нажатии любой кнопки на экране
ЖКД появляется оранжевая рамка.
Выберите требуемую кнопку или
элемент с помощью b / B / v / V, затем
нажмите ENTER для ввода.
• Для управления видеокамерой направьте
пульт дистанционного управления на
датчик дистанционного управления
(стр. 45).
• Если в течение определенного времени
с пульта дистанционного управления не
была подана ни одна команда, оранжевая
рамка исчезает. При повторном нажатии
любой из кнопок b / B / v / V или кнопки
ENTER рамка появляется в том же
положении, что и в последний раз.
• Информацию по замене батарейки см.
на стр. 145.
49
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/50
Воспроизведение изображения на экране
телевизора
Подсоедините видеокамеру ко входному разъему телевизора или видеокамеры
с помощью соединительного кабеля A/V 1 или соединительного кабеля A/V
со штекером S VIDEO 2. При выполнении этой операции подсоедините
видеокамеру к электрической розетке с помощью прилагаемого адаптера
переменного тока (стр. 17). См. также инструкции по эксплуатации, прилагаемые
к подключаемым устройствам.
(Желтый)
(Белый)
(Красный)
Гнездо A/V
S VIDEO VIDEO
AUDIO
Видеомагнитофоны
или телевизоры
: Прохождение сигнала
1 Соединительный кабель A/V
(прилагается)
Подключите к входному гнезду другого
устройства.
2 Соединительный кабель A/V со
штекером S VIDEO (приобретается дополнительно)
При подключении к другому устройству
с помощью гнезда S VIDEO с использованием соединительного кабеля A/V со
штекером S VIDEO (приобретается
дополнительно) возможно воспроизведение с более высоким качеством, чем
при использовании соединительного
кабеля A/V. Подсоедините белый и
красный штекеры (левый/правый
аудиосигналы) и штекер S VIDEO
(канал S VIDEO) соединительного
кабеля A/V со штекером S VIDEO
(приобретается дополнительно).
Подсоединять желтый штекер не
требуется. При подсоеди-нении только
штекера S VIDEO не будет
воспроизводиться звук.
Если телевизор подсоединен
к видеомагнитофону
Подсоедините видеокамеру к входному гнезду LINE IN на видеомагнитофоне. Если видеомагнитофон
оснащен селектором входного
сигнала, установите его в положение
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 и т. д.).
Настройка форматного
соотношения в соответствии
с подсоединенным
телевизором (16:9/4:3)
Измените настройку в соответствии
с соотношением сторон экрана
телевизора, на котором планируется
просмотр изображений.
50
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB06ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/51
1 Включите видеокамеру,
передвинув переключатель
POWER, и нажмите
PLAY/
EDIT.
Если телевизор/видеомагнитофон оснащен
21-штырьковым адаптером
(EUROCONNECTOR)
2 Нажмите
t [SETUP] t
СТАНД НАБОР t [ТИП
ЭКРАНА] t [16:9] или [4:3] t
Используйте 21-штырьковый адаптер
(приобретается дополнительно) для
просмотра воспроизводимого
изображения.
.
Телевизор/
видеомагнитофон
Съемка/воспроизведение
• Если для параметра [ТИП ЭКРАНА]
задано значение [4:3], качество
изображения может снизиться. Кроме
того, при переключении соотношения
сторон записанного изображения с 16:9
и 4:3 или наоборот возможно дрожание
изображения.
• При воспроизведении изображения,
записанного в режиме 16:9
(широкоэкранное), на телевизоре
формата 4:3, не совместимом с сигналом
16:9 (широкоэкранное), для параметра
[ТИП ЭКРАНА] необходимо установить
значение [4:3].
Если используется телевизор
монофонического типа
(т.е. телевизор, оборудованный только одним входным
аудиогнездом)
Подсоедините желтый штекер соединительного кабеля A/V к входному
видеогнезду, а белый (левый канал)
или красный (правый канал) штекер к входному аудиогнезду на телевизоре
или видеомагнитофоне.
• На экран телевизора можно вывести
счетчик, установив для параметра
[ВЫВОД ИЗОБР.] значение [В.ВЫХ /
LCD] (стр. 80).
51
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/52
Воспроизведение на устройствах DVD
Подготовка диска к воспроизведению
в устройствах DVD или дисководах DVD
(закрытие сессий диска)
Закрытие сессий записанного диска DVD обеспечивает его совместимость для
воспроизведения в устройствах DVD и дисководах DVD компьютеров.
• Совместимость для воспроизведения в любых устройствах DVD
не гарантируется.
Перед закрытием сессий диска можно выполнить следующие установки.
– Выбрать тип меню DVD для просмотра содержимого диска (см. стр. 55)*
– Создать фотофильм для просмотра фотографий (см. стр. 55)*
– Изменить заголовки диска (см. стр. 55)
Тип DVD определяет характеристики закрытия сессий диска.
Диски, для которых необходимо закрытие сессий...
DVD
Диски, не требующие закрытия сессий... +RW
Закрытие сессий дисков типа
DVD
+RW
требуется в следующих случаях:
1 Для создания меню DVD или фотофильма.
2 Для обеспечения воспроизведения в дисководах DVD компьютеров.
3 Если записан очень небольшой объем материала.
5 мин или менее в режиме HQ, 8 мин или менее в режиме SP и 15 мин или менее
в режиме LP.
Порядок выполнения операций
Первое воспроизведение диска в устройстве DVD (стр. 54)
Воспроизведе
ние в другом
устройстве
DVD
В случае 1,
2 или 3.
Произведите
требуемые настройки.
BМеню DVD*
BФотофильм*
BНазвание диска
52
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/53
Добавление записей на диск с закрытыми сессиями (стр. 59)
Добавление записей
невозможно.
Произведите
новую съемку.
Откройте сессии
диска.
Записи можно добавлять обычным образом.
Если было создано меню DVD или фотофильм,
открывается экран с запросом подтверждения
добавления записи.
Воспроизведени
е в другом
устройстве DVD
Только в случае 1
* Невозможно для
Произведите
требуемые настройки.
BМеню DVD*
BФотофильм*
BНазвание диска
Воспроизведение на устройствах DVD
Воспроизведение диска в устройстве DVD после добавления
записи (стр. 54)
(стр. 55).
53
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/54
Подготовка диска к воспроизведению в устройствах DVD или
дисководах DVD (закрытие сессий диска) (продолжение)
Закрытие сессий диска
• Закрытие сессий диска может
занимать от минуты до нескольких
часов. Чем меньше объем записанного
на диск материала, тем больше
времени занимает закрытие сессий.
• При закрытии сессий диска во
избежание выключения видеокамеры
из-за разряда батарейного блока
обязательно пользуйтесь адаптером
переменного тока.
• В случае двустороннего диска необходимо
закрыть сессии диска для обеих сторон.
1 Установите видеокамеру
в устойчивое положение.
Подсоедините адаптер
переменного тока к гнезду
DC IN видеокамеры.
2 Включите питание, переместив
переключатель POWER.
3 Установите диск, сессии
которого требуется закрыть.
с использованием следующих
установок по умолчанию.
– Меню DVD: стиль 1
– Фотофильм: создать фотофильм
– Название диска: дата первого
использования диска.
Меню DVD, фотофильм, название
диска
Глоссарий (стр. 148, 150)
5 Нажмите
t [ДА] t [ДА].
Начинается закрытие сессий диска.
• Во время закрытия сессий диска
предохраняйте видеокамеру от ударов
и вибрации, а также не отсоединяйте
адаптер переменного тока. Если
требуется отсоединить адаптер
переменного тока, убедитесь, что
видеокамера выключена, и отсоедините адаптер после того, как
выключиться индикатор CHG
(зарядка). Закрытие сессий диска
возобновится после подсоединения
адаптера переменного тока и включения видеокамеры. До завершения
закрытия сессий диска его невозможно
извлечь из видеокамеры.
6 После появления сообщения
[Завершено.] нажмите
4 Нажмите
.
t [ЗАКРЫТЬ].
Нажатие [SET] позволяет
выполнить указанные ниже
операции.
– Выбрать стиль меню DVD (стр. 55)
– Изменить настройку фотофильма
(стр. 55)
– Изменить название диска (стр. 55)
• При использовании диска DVD-R/DVDRW (режим VIDEO)/DVD+RW после
завершения закрытия сессий диска на
экране ожидания съемки видеокамеры
мигает индикатор
Z. Извлеките диск
из видеокамеры.
• Если для диска DVD-R/DVD-RW (режим
VIDEO)/DVD+RW при закрытии сессий
диска было задано создание меню DVD,
в процессе закрытия сессий на несколько
секунд выводится меню DVD.
• Просмотр фотофильмов на видеокамере
с дисков DVD-R/DVD-RW (режим
VIDEO) невозможен.
Переходите к шагу 5, если
требуется закрыть сессии диска
54
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/55
• После закрытия сессий диска индикатор
диска и формат записи отображаются
следующим образом:
DVD-R
• В случае диска DVD-RW (режим VR)
создать фотофильм на этом этапе
невозможно. Для его настройки
используйте экран РЕД. (стр. 90).
Изменение названия диска
DVD-RW (режим VIDEO)
1 Нажмите [ИМЯ ДИСКА].
DVD-RW (режим VR)
2 Удалите ненужные символы,
нажимая [T].
Желтый курсор перемещается,
и символы удаляются с конца.
DVD+RW
Выбор стиля меню DVD
3 Выберите тип символа, затем
нажмите требуемый символ.
1 Нажмите [МЕНЮ DVD].
Для удаления символа: нажмите
[T].
Для ввода пробела: нажмите [t].
Если создавать меню DVD не требуется, выберите [НЕТ МЕНЮ].
3 Нажмите
t [КНЦ].
Изменение настройки
фотофильма
4 После ввода символа для перехода
в следующую позицию нажмите
[t].
• Можно ввести максимум 20 символов.
5 Завершив ввод символов, нажмите
.
Название диска изменяется на
введенное.
6 Нажмите [КНЦ].
1 Нажмите [ФОТОФИЛЬМ].
2 Нажмите [ДА].
Выберите [НЕТ], если создавать
фотофильм не требуется.
3 Нажмите
Воспроизведение на устройствах DVD
2 Выберите требуемый стиль из 4
типов меню кнопками
/
.
• Можно ввести название длиной не более
20 символов.
• При изменении названия диска, заданного
на другом устройстве, 21-й и последующие
символы названия удаляются.
t [КНЦ].
• При создании фотофильма закрытие
сессий диска может занять больше
времени - чем больше фотографий
записано на диск, тем больше времени
занимает создание фотофильма.
• Фотографии формата JPEG можно
просматривать с помощью дисковода
DVD компьютера без создания
фотофильма (стр. 57).
55
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/56
Воспроизведение диска в устройствах DVD
и т.п.
Записанный в видеокамере диск
с закрытыми сессиями можно воспроизводить в устройстве DVD и т.п.
(стр. 52). Воспроизведение дисков
DVD+RW возможно без закрытия
сессий.
• Не используйте адаптер компактдисков диаметром 8 см с дисками DVD
диаметром 8 см - это может привести
к неполадкам.
• Убедитесь в том, что вертикально
установленное устройство DVD
находится в том положении, когда
диск расположен горизонтально.
1 Установите диск в устройство
DVD.
2 Начните воспроизведение
диска.
• На некоторых устройствах DVD между
эпизодами изображение на короткое
время может останавливаться, могут быть
отключены некоторые функции либо
воспроизведение диска может быть
невозможно.
• Фотографии воспроизводятся в виде
фотофильма со сменой изображения
каждые 3 с.
• Устройства DVD, поддерживающие
субтитры, могут отображать дату и время
съемки в том месте, где обычно
отображаются субтитры (стр. 81). См.
также инструкцию по эксплуатации
устройства DVD.
Совместимость для
воспроизведения
Совместимость для воспроизведения в любом устройстве DVD не гарантируется.
См. руководство по эксплуатации,
входящее в комплект устройства DVD, или
обратитесь к дилеру.
Способ воспроизведения зависит от
устройства DVD. Подробнее см.
руководство по эксплуатации,
входящее в комплект поставки
устройства DVD.
Если было создано меню DVD
DVD
+RW
В меню можно выбрать требуемый
эпизод.
Фотофильм располагается в меню
после всех фильмов.
Фотофиль
56
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/57
Воспроизведение диска на компьютере
с установленным дисководом DVD
• Не используйте адаптер компактдисков диаметром 8 см с дисками DVD
диаметром 8 см - это может привести
к неполадкам.
• Даже при использовании диска
DVD+RW необходимо закрыть сессии
диска (стр. 52). В противном случае
могут возникнуть неполадки.
Воспроизведение
фильмов
1 Установите диск с закрытыми
сессиями в дисковод DVD
компьютера.
2 Начните воспроизведение
диска с помощью программы
воспроизведения DVD.
• На некоторых компьютерах
воспроизведение диска может оказаться
невозможным. Подробнее см. инструкцию
по эксплуатации компьютера.
• Воспроизведение или редактирование
фильмов, скопированных с этого диска на
жесткий диск компьютера, невозможно.
Подробнее импорт видеофильмов
рассматривается в “Руководство по началу
работы” на прилагаемом компакт-диске
CD-ROM (для моделей DCR-DVD405E/
DVD805E).
Фотографии, хранящиеся на диске,
отображаются в формате JPEG.
Обратите внимание, что во время этой
операции возможно случайное
стирание или изменение исходных
данных, так как при этом
используются исходные данные
с диска.
1 Установите диск с закрытыми
сессиями в дисковод DVD
компьютера.
2 Щелкните мышью [Start] (Пуск) t
[My Computer] (Мой компьютер).
Можно также дважды щелкнуть
мышью на значке [My Computer]
(Мой компьютер) на рабочем
столе.
3 Щелкните правой кнопкой
мыши на значке дисковода DVD,
в который установлен диск,
затем щелкните мышью на
кнопке [Open] (Открыть).
Воспроизведение на устройствах DVD
Требуется дисковод DVD,
поддерживающий диски диаметром
8 см, а на компьютер должна быть
установлена программа
воспроизведения DVD.
Воспроизведение
фотографий
4 Дважды щелкните мышью
[DCIM] t [100MSDCF].
5 Дважды щелкните мышью на
файле, который требуется
отобразить.
Выбранная фотография
отображается на экране.
57
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB07ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/58
Воспроизведение диска на компьютере с установленным
дисководом DVD (продолжение)
В качестве метки тома
используется дата первого
использования диска.
<Пример.>
Если диск впервые использовался в 18:00
(6:00 вечера) 1-го января 2006 г.:
2006_01_01_06H00M_PM
Метка
тома
Изображения на диске хранятся
в следующих папках:
x Фильмы
DVD-R/DVD-RW (режим VIDEO)/
DVD+RW:
Папка VIDEO_TS
DVD-RW (режим VR):
Папка DVD_RTAV
x Фотографии
Папка DCIM\100MSDCF
<Пример.>
Папка для данных для дисков DVD-R/
DVD-RW (режим VIDEO)/DVD+RW
при использовании Windows XP:
Папка для
фотографий
58
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB08ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/59
Использование записанного диска (DVD-RW/DVD+RW)
Запись дополнительных эпизодов после
закрытия сессий диска
DVD
+RW
При наличии свободного места на диск
DVD-RW (режим VIDEO)/DVD+RW с
закрытыми сессиями можно записать
дополнительный материал, пользуясь
приведенными ниже инструкциями.
Для диска DVD-RW (режим VR)
с закрытыми сессиями запись
дополнительных материалов не
требует дополнительных операций.
При использовании диска
DVD-RW (режим VIDEO)
(открытие сессий диска)
нажмите
после появления
сообщения [Завершено.].
При использовании диска
DVD+RW
Если при закрытии сессий был создан
фотофильм или
меню DVD (стр. 55), требуется
выполнить следующие операции.
1 Подсоедините адаптер
переменного тока к гнезду DC IN
на видеокамере, затем
подсоедините кабель питания
к электрической розетке.
2 Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER.
1 Подсоедините адаптер
переменного тока к гнезду DC IN
на видеокамере, затем
подсоедините кабель питания
к электрической розетке.
3 Установите диск с закрытыми
сессиями в видеокамеру.
Открывается диалоговое окно
с запросом подтверждения записи
дополнительных эпизодов.
2 Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER.
3 Установите диск с закрытыми
сессиями в видеокамеру.
4 Нажмите
t [SETUP].
5 Нажмите
УСТАН НОСИТ t
4 Нажмите [ДА] t [ДА].
Использование записанного диска (DVD-RW/DVD+RW)
• При этой операции во избежание
выключения видеокамеры из-за разряда
батарейного блока обязательно
пользуйтесь адаптером переменного тока.
• Во время этой операции предохраняйте
видеокамеру от ударов и вибрации, а также
не отсоединяйте адаптер переменного тока.
• Меню DVD и фотофильмы, созданные во
время закрытия сессий диска, будут удалены.
• При использовании двустороннего диска
указанные ниже операции необходимо
выполнить для каждой из сторон.
6 Нажмите [ДА] t [ДА], затем
Отображается сообщение
[Завершено.], затем снова
открывается экран съемки.
[ОТКРЫТЬ].
59
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB08ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/60
Удаление с диска всех записанных эпизодов
(форматирование)
DVD
+RW
При форматировании диска с него удаляются все записанные данные, что
позволяет повторно использовать этот диск. С помощью форматирования
восстанавливается емкость диска для записи.
• Форматирование диска DVD-R невозможно. Замените его новым диском.
Форматирование диска с закрытыми сессиями
Сессии диска открываются, и для воспроизведения диска в устройстве DVD
необходимо снова закрыть сессии диска.
При форматировании диска с закрытыми сессиями с него удаляются все
изображения. На экране отображается значок
или
, однако
закрывать сессии диска перед его просмотром в устройстве DVD не
требуется.*
* Для использования меню DVD или фотофильма на диске DVD+RW необходимо закрыть
сессии диска (стр. 52).
• При форматировании во избежание выключения видеокамеры из-за разряда батарейного
блока обязательно пользуйтесь адаптером переменного тока.
• Во время форматирования предохраняйте видеокамеру от ударов и вибрации, а также не
отсоединяйте адаптер переменного тока.
• При использовании двустороннего диска форматирование необходимо выполнить для
каждой из сторон.
1 Подсоедините адаптер
переменного тока к гнезду DC IN
на видеокамере, затем
подсоедините кабель питания к
электрической розетке.
2 Включите видеокамеру,
передвинув переключатель
POWER.
4 Нажмите
t[
ФОРМАТ].
xDVD-RW
Выберите формат записи, затем
отформатируйте диск. Переходите
к шагу 5.
xDVD+RW
Выберите форматное
соотношение снимаемого
изображения, затем
отформатируйте диск. Переходите
к шагу 6.
3 Установите форматируемый
диск в видеокамеру.
60
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB08ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/61
5 Выберите формат записи для
диска DVD-RW, нажмите
,
затем переходите к шагу 7.
• Подробнее о форматах записи см. стр. 12.
6 Выберите форматное
соотношение снимаемого
изображения ([16:9] или [4:3])
для диска DVD+RW, затем
нажмите
.
Использование записанного диска (DVD-RW/DVD+RW)
• Подробнее о форматном соотношении
фильма см. стр. 25.
7 Нажмите [ДА] t [ДА]; после
появления сообщения
[Завершено.] нажмите
.
• Невозможно изменить форматное
соотношение фильма, заданное на шаге 6
для диска DVD+RW. Для изменения
форматного соотношения необходимо
заново отформатировать диск.
• При работе в режиме Easy Handycam
(стр. 30) экран, показанный на шаге 5, не
появляется даже в том случае, если в
видеокамеру установлен диск DVD-RW.
Переходите к шагу 7.
• Форматирование диска, защищенного
в другом устройстве, невозможно.
Отмените защиту в исходном устройстве,
затем отформатируйте диск.
61
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB09ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/62
Использование элементов меню настройки
Использование элементов меню настройки
1 Перемещайте переключатель POWER в направлении стрелки до тех пор,
пока не загорится соответствующий индикатор.
При перемещении переключателя POWER зеленую
кнопку в его центре необходимо нажимать только в том
случае, когда переключатель POWER находится в
положении OFF (CHG).
: установки для фильмов
: установки для фотографий
При задании параметров воспроизведения нажмите кнопку
для перехода на экран воспроизведения.
PLAY/EDIT
2 Нажмите экран ЖКД для выбора элемента меню настройки.
Недоступные элементы отображаются серым цветом.
x Использование ярлыков персонального меню
В персональное меню добавлены ярлыки часто используемых элементов
меню настройки.
• Персональное меню можно настроить по собственному желанию (стр. 82).
1 Нажмите
.
2 Нажмите требуемый элемент меню настройки.
Если требуемый элемент меню настройки не отображается на экране, нажимайте
/
до тех пор, пока он не появится.
3 Выберите нужную установку, затем нажмите
.
x Изменение элементов меню настройки
Можно настроить элементы меню настройки, которые не добавлены
в персональное меню.
1
2
3
4
62
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB09ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/63
1 Нажмите
t[SETUP].
2 Выберите требуемый элемент меню настройки.
Нажимая
/
, выберите требуемый элемент, затем нажмите
(Действия на шаге 3 аналогичны действиям шага 2.)
3 Выберите требуемый элемент.
.
• Для выбора элемента можно также просто на него нажать.
4 Выполните настройку элемента.
По окончании установки нажмите
t
(закрыть), чтобы скрыть экран
настройки.
Если изменять установку не требуется, нажмите
для возврата к предыдущему
экрану.
x Изменение элементов меню настройки при работе в режиме
Easy Handycam
При работе в режиме Easy Handycam (стр. 30) значок
не отображается.
.
• Отмените режим Easy Handycam (стр. 30) для изменения элементов настройки для
стандартного режима работы.
Использование элементов меню настройки
1 Нажмите[SETUP].
Отображаются доступные элементы настройки.
2 Выберите требуемый элемент.
3 Выполните настройку элемента.
После завершения настройки нажмите
.
Для выхода из операции без изменения настраиваемого элемента нажмите
63
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB09ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/64
Элементы меню
настройки
Доступные элементы меню настройки
(z) зависят от режима работы.
При работе в режиме Easy Handycam
(стр. 30) перечисле-нные ниже настройки
выполняются автоматически.
PLAY/EDIT Easy Handycam
Фильм
Фото
z
z
–
АВТО
z
z
–
АВТО
z
z
–
АВТО
z
z
–
АВТО
z
–
–
ВКЛ
z
z
–
АВТО
УСТ КАМЕРЫ (стр. 66)
ПРОГР А/ЭКСП
ТОЧЕЧН.ЭКСП
ЭКСПОЗИЦИЯ
БАЛАНС БЕЛ
АВТОЗАТВОР
ТОЧЕЧН ФОКУС
ФОКУСИРОВКА
НАСТР.ВСПЫШ.
SUPER NS
ИК ПОДСВ.
COLOR SLOW S
АВТОЗАПУСК
АВТОЗАПУСК
ЦИФР.УВЕЛИЧ
STEADYSHOT
z
z
–
АВТО
–
z
–
*1/ВЫКЛ
z
–
–
ВЫКЛ
z
z
–
ВКЛ
z
–
–
ВЫКЛ
z
–
–
ВЫКЛ
–
z
–
ВЫКЛ
z
–
–
ВЫКЛ
z
–
–
ВКЛ
–
z
–
ВЫКЛ
–
z
–
ВЫСОКОЕ
–
z
–
z
–
z
–
–*1
z
–
–
ВЫКЛ
z
–
–
ВЫКЛ
z
–
–
ВЫКЛ
–
–
z
–
–
–
z
–*3
z
–
–
ВКЛ
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
–
z
z
z
УСТ ФОТО (стр. 72)
ЗАПУСК
КАЧ.СНИМКА
РАЗМ СНИМК
НОМЕР ФАЙЛА
ПРИЛ.ИЗОБР. (стр. 74)
ФЕЙДЕР
ЦИФР ЭФФЕКТ
ЭФФЕКТ ИЗОБР
КОНТР.ЗАПИСИ *2
ВЫБОР USB *2
РЕЖИМ ДЕМО
УСТАН НОСИТ (стр. 76)
ФОРМАТ
ЗАКРЫТЬ
ОТКРЫТЬ
ИМЯ ДИСКА
ФОРМАТ
64
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB09ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/65
Фильм
Фото
PLAY/EDIT Easy Handycam
СТАНД НАБОР (стр. 77)
РЕЖИМ ЗАПИСИ
НОСИТ ФОТО
ГРОМКОСТЬ
МУЛЬТИЗВУК
ИСХ.УР.МИКР.
ОБЪЕМ.МОНИТ.
z
–
–
SP
–
z
–
z*1
–
–
z
–
z
z
–
–
НОРМАЛЬНЫЙ
z
–
–
УСТ LCD/ВИ
z
z
z
–
–/НОРМАЛЬНО/–/
НОРМАЛЬНО/–*1
ТИП ЭКРАНА
СКОР USB *2
КОД ДАННЫХ
ОТОБРАЗИТЬ
ВОСП ФИЛЬМ
ОСТАЛОСЬ
ПУЛЬТ ДУ
ЛАМПА ЗАПИСИ
ОЗВУЧ. МЕНЮ
ВЫВОД ИЗОБР.
SETUP НАЗАД
АВТОВЫКЛ
ДАТА СУБТ
КАЛИБРОВКА
z
z
z
–*1
–
–
z
АВТО
–
–
z
–
–
z
ДАТА/ВРЕМЯ
–*1
–
–
z
–*1
z
–
–
АВТО
z
z
z
ВКЛ
z
z
–
ВКЛ
z
z
z
z*1
z
z
z
LCD
z
z
z
–*1
z
z
z
5 мин
z
–
–
–*1
–
–
z
–
z
z
z
z
z
z
z*1
–*1
z
z
z
–*1
z
z
z
–*1
ВРЕМЯ/LANGU. (стр. 81)
УСТАН ЧАСОВ
УСТАН ЗОНЫ
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
LANGUAGE
*1 Сохраняются значения, которые были заданы до переключения в режим Easy Handycam.
*2 DCR-DVD405E/DVD805E
*3 Пункт [ВЫБОР USB] отображается автоматически при подключении видеокамеры
к компьютеру или другому устройству с помощью кабеля USB.
Использование элементов меню настройки
–
z*1
ВЫКЛ
65
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/66
УСТ КАМЕРЫ
Установки для настройки
камеры на определенные
условия съемки
(ЭКСПОЗИЦИЯ/БАЛАНС БЕЛ/
STEADYSHOT и т.д.)
Настройки по умолчанию отмечены
значком B.
При выборе элементов появляются
индикаторы в круглых скобках.
Подробнее о выборе элементов
меню настройки см. на стр. 62.
ПЛЯЖ/ЛЫЖИ*(
)
Выберите, чтобы лица людей не
выглядели слишком темными в зоне
сильного света или отраженного
света, например на пляже в разгар
лета или на снежном склоне.
ЗАКАТ/ЛУНА**(
)
ПРОГР А/ЭКСП
С помощью функции ПРОГР А/ЭКСП
можно эффективно записывать
изображения в разных ситуациях.
B АВТО
Выберите, чтобы эффективно
записывать изображения
автоматически без использования
функции [ПРОГР А/ЭКСП].
ЛАНДШАФТ**(
ПРОЖЕКТОР*(
Выберите для съемки удаленных
объектов с высокой четкостью. Этот
режим также предотвращает
фокусировку видеокамеры на стекло
или металлическую решетку на
окнах, если стекло или решетка
находятся между видеокамерой
и снимаемым объектом.
)
Выберите, чтобы лица людей не
выглядели слишком бледными при
ярком освещении.
ПОРТРЕТ (размытый
портретный режим) (
)
Выберите, чтобы выделить объект,
например, людей или цветы, на
размытом фоне.
СПОРТ* (спортивные
состязания) ( )
Выберите, чтобы минимизировать
дрожание при съемке быстро
движущихся объектов.
66
Выберите, чтобы в точности отразить
обстановку при съемке заходов
солнца, общих ночных видов или
фейерверков.
)
• Элементы с одной звездочкой (*) можно
настроить для фокусировки только на
объектах, находящихся на небольшом
расстоянии. Элементы с двумя
звездочками (**) можно настроить для
фокусировки на объектах, находящихся
на большем расстоянии.
• Параметр принимает значение [АВТО]
при установке переключателя POWER
в положение OFF (CHG) более, чем на
12 часов.
ТОЧЕЧН.ЭКСП
(Универсальный точечный
фотоэкспонометр)
Можно настроить и привязать
значение экспозиции к освещенности
объекта съемки, чтобы он был
записан с надлежащей яркостью даже
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/67
при наличии сильного контраста
между объектом и фоном (например,
объекты в свете рампы на сцене).
1 Нажмите на экран в той точке, по
которой следует зафиксировать
и настроить экспозицию.
Появляется
БАЛАНС БЕЛ
(Баланс белого)
.
Можно отрегулировать баланс цвета
в соответствии с яркостью
окружающего освещения, при
котором осуществляется запись.
2 Нажмите [КНЦ].
Чтобы вернуться к автоматической
экспозиции, нажмите
[АВТО]t[КНЦ].
• Если установлена функция
[ТОЧЕЧН.ЭКСП], то для функции
[ЭКСПОЗИЦИЯ] автоматически
устанавливается значение [РУЧНАЯ].
• Параметр принимает значение [АВТО]
при установке переключателя POWER
в положение OFF (CHG) более, чем на
12 часов.
B АВТО
Баланс белого настраивается
автоматически.
УЛИЦА (
ПОМЕЩЕНИЕ (n)
Баланс белого настраивается для
надлежащей съемки при следующих
условиях съемки:
– в помещении;
– на вечеринке или в студии, когда
условия освещения быстро
изменяются;
– в студии при свете телевизионных
ламп, натриевых ламп или цветных
ламп, имитирующих лампы
накаливания.
1 Нажмите [РУЧНАЯ].
.
2 Настройте экспозицию, нажимая
/
.
3 Нажмите
.
1 НАЖАТ (
.
Использование элементов меню настройки
Яркость изображения можно
настроить вручную. Например, при
съемке в ясный день в помещении
можно предотвратить отображение
теней на людях, находящихся у окна,
установив для экспозиции значение,
равное освещенности у стены
помещения.
Для возврата к автоматической
экспозиции нажмите [АВТО] t
)
Баланс белого настраивается для
надлежащей съемки при следующих
условиях съемки:
– на улице;
– ночные виды, неоновые рекламы
и фейерверки;
– восход и закат солнца;
– освещение флуоресцентными
лампами дневного света.
ЭКСПОЗИЦИЯ
Появляется
• Если развернуть панель ЖКД на 180°
и закрыть ее экраном наружу, можно
настраивать параметры [ФЕЙДЕР]
и [ЭКСПОЗИЦИЯ], контролируя
изображение в видоискателе (стр. 74).
• Параметр принимает значение [АВТО]
при установке переключателя POWER
в положение OFF (CHG) более, чем на
12 часов.
)
Баланс белого настраивается
в соответствии с окружающим
освещением.
67
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/68
УСТ КАМЕРЫ (продолжение)
1 Нажмите [1 НАЖАТ].
2 Наведите объектив видеокамеры
на белый объект, например, на
лист бумаги, чтобы достичь тех же
условий освещения, при которых
будет выполняться съемка.
3 нажмите [
].
Часто мигает индикатор
.
После настройки баланса белого и
сохранения его в памяти индикатор
перестанет мигать.
• Удерживайте белый объект в
кадре, пока
быстро мигает.
• Если установить баланс белого не
удается, индикатор
будет
мигать с низкой частотой.
• Если индикатор
продолжает
мигать даже после нажатия
,
установите для параметра
[БАЛАНС БЕЛ] значение [АВТО].
• Если был заменен батарейный блок и при
этом был выбран параметр [АВТО] или
видеокамера выносится из помещения на
улицу и при этом сохраняется
фиксированная экспозиция, тогда
выберите параметр [АВТО] и направьте
видеокамеру на ближайший белый
предмет примерно на 10 секунд для
улучшенной настройки баланса цвета.
• Повторите процедуру [1 НАЖАТ], если
при включенном режиме [1 НАЖАТ]
были изменены настройки параметра
[ПРОГР А/ЭКСП] или видеокамера была
вынесена из помещения на улицу или
наоборот.
• При освещении флуоресцентными
лампами, дающими белый или холодный
белый свет, установите для параметра
[БАЛАНС БЕЛ] значение [АВТО] или
[1 НАЖАТ].
• Параметр принимает значение [АВТО]
при установке переключателя POWER
в положение OFF (CHG) более, чем на
12 часов.
АВТОЗАТВОР
При выборе для этого параметра
значения [ВКЛ] (значения по
умолчанию) включается
автоматическое срабатывание
электронного затвора для
регулировки скорости затвора при
съемке в ярких условиях.
ТОЧЕЧН ФОКУС
Предусмотрен выбор и настройка
точки фокусировки для объекта,
находящегося не в центре экрана.
1 Нажмите объект на экране.
Появляется 9.
2 Нажмите [КНЦ].
Чтобы выполнить автоматическую
фокусировку, нажмите
[АВТО]t[КНЦ] на шаге 1.
• Если установлена функция [ТОЧЕЧН
ФОКУС], то для функции
[ФОКУСИРОВКА] автоматически
устанавливается значение [РУЧНАЯ].
• Параметр принимает значение [АВТО]
при установке переключателя POWER
в положение OFF (CHG) более, чем на
12 часов.
ФОКУСИРОВКА
Фокусировку можно выполнить
вручную. Выберите этот параметр при
необходимости фокусировки на
конкретном объекте.
1 Нажмите [РУЧНАЯ].
Появляется 9.
68
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/69
2 Нажмите
(фокусировка на
объектах, находящихся в непосредственной близости от объектива)/
(фокусировка на объектах,
находящихся на дальнем расстоянии),
чтобы настроить фокус. Индикатор
появляется в том случае, если
достигнуто минимальное расстояние
фокусировки, а индикатор
появляется в том случае, если
достигнуто максимальное расстояние
фокусировки.
3 Нажмите
.
Чтобы выполнить автоматическую
фокусировку, нажмите [АВТО]t
на шаге 1.
НАСТР.ВСПЫШ.
Эту функцию можно установить при
использовании встроенной вспышки
или совместимой с видеокамерой
внешней вспышки (приобретается
дополнительно).
x МОЩ.ВСПЫШКИ
ВЫСОКИЙ (
)
НИЗКИЙ (
)
)
Уменьшает уровень мощности
вспышки.
• Параметр принимает значение
[НОРМАЛЬНЫЙ] при установке
переключателя POWER в положение
OFF (CHG) более, чем на 12 часов.
x ПОДАВ.КР.ГЛ.
Чтобы предотвратить возникновение
эффекта "красных глаз", перед
съемкой должна срабатывать
вспышка.
Установите для параметра
[ПОДАВ.КР.ГЛ.] значение [ВКЛ],
а затем для выбора требуемой
настройки нажмите несколько раз
кнопку
(вспышка) (стр. 43).
(автоматическое уменьшение
эффекта “красных глаз”):
срабатывает предварительная
вспышка, чтобы уменьшить эффект
красных глаз тогда, когда в случае
недостаточности окружающего
освещения автоматически
срабатывает обычная вспышка.
r
(принудительная вспышка
с уменьшением эффекта “красных
глаз”): для снижения эффекта
красных глаз перед обычной
вспышкой всегда срабатывает
предварительная вспышка.
r
(без вспышки): съемка
выполняется без вспышки.
• Снижение эффекта красных глаз может не
иметь желаемого эффекта из-за
индивидуальных различий объектов
съемки и других условий.
• Параметр принимает значение [ВЫКЛ]
при установке переключателя POWER
в положение OFF (CHG) более, чем на
12 часов.
Использование элементов меню настройки
• Фокусировка на объект упрощается, если
передвигать рычаг привода трансфокатора
в направлении T (телефото) для
регулировки фокусировки, а затем в
направлении W (широкоугольный) для
регулировки увеличения. Если требуется
снять объект с близкого расстояния,
переместите рычаг привода трансфокатора
в положение W (широкоугольный), затем
настройте фокусировку.
• Минимальное расстояние между
видеокамерой и объектом, необходимое
для получения четкой фокусировки,
составляет 1 см для режима
“широкоугольный” и 80 см для режима
“телефото”.
• Параметр принимает значение [АВТО]
при установке переключателя POWER
в положение OFF (CHG) более, чем на
12 часов.
B НОРМАЛЬНЫЙ (
Увеличивает уровень мощности
вспышки.
69
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/70
УСТ КАМЕРЫ (продолжение)
SUPER NS (Super NightShot)
Изображения можно снимать
в темноте с максимальной
чувствительностью, в 16 раз
превышающей чувствительность при
съемке в режиме NightShot.
Установите для параметра [SUPER
NS] значение [ВКЛ], а переключатель
NIGHTSHOT установите в положение
ON. На экране мигают индикаторы
и [”SUPER NS”].
Для отмены этой функции установите
для параметра [SUPER NS] значение
[ВЫКЛ].
• Не используйте функции NightShot и
[SUPER NS] при ярком освещении. Это
может привести к неполадкам.
• Не закрывайте пальцами или другими
объектами излучатель инфракрасных
лучей (стр. 43).
• Снимите конвертор (приобретается
дополнительно).
• Если затруднительно выполнить
автоматическую фокусировку, настройте
ее вручную ([ФОКУСИРОВКА], стр. 68).
• Выдержка затвора видеокамеры
изменяется в зависимости от яркости
освещения. В эти моменты скорость
движущегося изображения может
замедляться.
ИК ПОДСВ.
(подсветка NightShot)
Функция NightShot позволяет снимать
более четкие изображения с помощью
инфракрасной подсветки. По умолчанию установлено значение [ВКЛ].
• Не закрывайте пальцами или другими
объектами излучатель инфракрасных
лучей (стр. 43).
• Снимите конвертор (приобретается
дополнительно).
• Максимальное расстояние для съемки при
использовании параметра [ИК ПОДСВ.]
составляет примерно 3 м.
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
Можно записывать цветное
изображение повышенной яркости
даже в темноте.
Установите для параметра [COLOR
SLOW S] значение [ВКЛ]. На экране
мигают индикаторы
и [COLOR
SLOW SHUTTER].
Чтобы отключить функцию [COLOR
SLOW S], нажмите [ВЫКЛ].
• Если затруднительно выполнить
автоматическую фокусировку, настройте
ее вручную ([ФОКУСИРОВКА], стр. 68).
• Выдержка затвора видеокамеры
изменяется в зависимости от яркости
освещения. В эти моменты скорость
движущегося изображения может
замедляться.
АВТОЗАПУСК
Съемка фильма по таймеру
автозапуска начинается примерно
через 10 с.
Нажмите кнопку START/STOP, когда
для параметра [
АВТОЗАПУСК]
задано значение [ВКЛ] ( ).
Для отмены обратного отсчета
времени нажмите [СБРОС].
Для отключения таймера автозапуска
выберите [ВЫКЛ].
• Таймер автозапуска можно также
использовать с кнопкой START/STOP на
пульте дистанционного управления
(стр. 49).
АВТОЗАПУСК
Съемка фотографии по таймеру
автозапуска производится примерно
через 10 с.
Нажмите кнопку PHOTO, когда для
параметра [
АВТОЗАПУСК]
задано значение [ВКЛ] ( ).
Для отмены обратного отсчета
времени нажмите [СБРОС].
70
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/71
Для отключения таймера автозапуска
выберите [ВЫКЛ].
• Таймер автозапуска можно также
использовать с кнопкой PHOTO на пульте
дистанционного управления (стр. 49).
ЦИФР.УВЕЛИЧ
Если при записи на диск или карту
памяти “Memory Stick Duo”
необходимо установить уровень
трансфокации выше 10× (значение по
умолчанию), то можно выбрать
максимальный уровень
трансфокации. Следует отметить, что
при использовании цифровой
трансфокации качество изображения
ухудшается.
STEADYSHOT
Изображения можно снимать с использованием функции [STEADYSHOT]
(значение по умолчанию - [ВКЛ]).
При использовании штатива или
конвертора (приобретается
дополнительно) установите для
параметра [STEADYSHOT]
значение [ВЫКЛ] (
).
Использование элементов меню настройки
Правая сторона шкалы на экране
показывает коэффициент цифровой
трансфокации. Зона трансфокации
B ВЫКЛ
Трансфокация до 10 × выполняется
оптическим способом.
20 ×
Трансфокация до 10 × выполняется
оптическим способом, а от этого
значения до 20 × - цифровым
способом.
120 ×
Трансфокация до 10 × выполняется
оптическим способом, а от этого
значения до 120 × - цифровым
способом.
71
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/72
УСТ ФОТО
Установки для фотографий
(ЗАПУСК/КАЧ.СНИМКА/РАЗМ
СНИМК и т.д.)
Настройки по умолчанию отмечены
значком B.
При выборе элементов появляются
индикаторы в круглых скобках.
Подробнее о выборе элементов
меню настройки см. на стр. 62.
ЗАПУСК
Можно выполнять съемку нескольких
фотографий подряд, нажимая кнопку
PHOTO.
КАЧ.СНИМКА
B ВЫСОКОЕ (
)
Фотографии записываются
с высоким уровнем качества.
B ВЫКЛ
Выберите эту функцию, если не
требуется производить непрерывную
съемку.
НОРМАЛЬНЫЙ (
СТАНДАРТ (
)
Фотографии записываются со
стандартным уровнем качества.
)
Непрерывная съемка фотографий
с интервалом приблизительно 0,5 с.
Максимально возможное количество
снимаемых изображений:
3,0M (
) : 3 изображения
1,9M (
) : 4 изображения
VGA (0,3M) (
) : 21 изображение
2,3M (
) : 3 изображения
ВАРИР. ЭКСП (
• Функция [ВАРИР.ЭКСП] не работает, если
на диске или карте памяти “Memory Stick
Duo” осталось места менее, чем на
3 изображения.
• Запись на диск изображений, снятых в непрерывном режиме, занимает больше времени,
чем запись при обычной съемке.
Следующую фотографию можно снимать
после исчезновения индикатора в виде
полосок (
) и выключения индикатора
ACCESS.
)
Последовательно снимаются
3 изображения с различными
экспозициями с интервалом
приблизительно 0,5 с. Можно
сравнить 3 изображения и выбрать
изображение с самой хорошей
экспозицией.
• Вспышка не работает во время
непрерывной съемки.
• Максимальное количество изображений
будет записано в режиме таймера
самозапуска или при использовании
пульта дистанционного управления.
• В зависимости от размера изображения
и свободной емкости диска или карты
памяти “Memory Stick Duo”, непрерывная
съемка максимального количества
изображений может оказаться
невозможной.
Размер фотографий (прибл.,
Кбайт)
3,0M
ВЫСОКОЕ
1540
(FINE)
СТАНДАРТ
640
(STD)
1,9M
VGA
(0,3M)
1150
960
150
480
420
60
2,3M
РАЗМ СНИМК
B 3,0M (
)
Запись фотографий с высокой
четкостью.
1,9M (
)
Обеспечивается запись большего
числа фотографий с относительно
высокой четкостью.
VGA (0,3M) (
)
Обеспечивается запись
максимального числа изображений.
• При изменении форматного соотношения
изображений на 16:9 для размера снимка
устанавливается значение [
2,3M]
(
) (стр. 29).
72
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/73
• Ниже указаны размеры изображений
в пикселах для каждого размера снимков:
3,0M : 2016×1512
1,9M : 1600×1200
VGA (0,3M) : 640×480
2,3M : 2016×1134
Количество фотографий,
которое можно записать на
карту памяти “Memory Stick
Duo” (прибл.)
3,0M
16 МБ
32 МБ
64 МБ
128 МБ
512 МБ
1 ГБ
2 ГБ
0013
0032
0027
0065
0054
0130
0105
0260
0195
0470
0400
0960
0820
1950
1650
4000
0016
0037
0032
0075
0065
0150
0130
0300
0235
0540
0480
1100
0980
2250
2000
4650
VGA
(0,3M)
00096
00240
00190
00485
00390
00980
00780
01970
01400
03550
02850
07200
05900
14500
12000
30000
Вверху:[ВЫСОКОЕ] / Внизу:[СТАНДАРТ]
• При использовании карт памяти “Memory
Stick Duo” производства корпорации Sony
Corporation. Количество фотографий,
которое можно записать на карту памяти,
зависит от условий съемки.
3,0M
2,3M
1,9M
VGA
(0,3M)
0810
1750
1050
2250
1250
2550
5100
8100
0850
1850
1100
2400
1300
2700
5400
8600
0850
1850
1100
2400
1300
2700
5400
8600
0740
1450
0930
1750
1050
1850
2950
3800
Вверху:[ВЫСОКОЕ] / Внизу:[СТАНДАРТ]
• В таблице приведено приблизительное
количество фотографий, которое можно
записать на односторонний диск; для
двустороннего диска количество
фотографий будет в два раза больше.
НОМЕР ФАЙЛА
B ПО ПОРЯДКУ
Файлам присваиваются
последовательные порядковые
номера даже при смене диска или
карты памяти “Memory Stick Duo”.
СБРОС
Номер файла сбрасывается на 0001
каждый раз при смене карты памяти
“Memory Stick Duo”.
Использование элементов меню настройки
256 МБ
0010
0024
0020
0048
0040
0098
0082
0195
0145
0355
0300
0720
0610
1450
1250
3000
2,3M
1,9M
Количество фотографий,
которое можно записать на
диск (прибл.)
73
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/74
ПРИЛ.ИЗОБР.
Специальные эффекты
в изображениях или
дополнительные функции
записи/воспроизведения
(ЭФФЕКТ ИЗОБР/ЦИФР
ЭФФЕКТ и т.п.)
Настройки по умолчанию отмечены
значком B.
При выборе элементов появляются
индикаторы в круглых скобках.
Подробнее о выборе элементов
меню настройки см. на стр. 62.
НАЛОЖЕНИЕ (только для
плавного появления)
ШТОРКИ (только для плавного
появления)
Использование видоискателя
ФЕЙДЕР
Ниже описаны эффекты, которые
можно добавить к записываемым
изображениям.
Чтобы настроить параметры
[ЭКСПОЗИЦИЯ] и [ФЕЙДЕР] при
использовании видоискателя,
разверните экран ЖКД на 180°
и закройте экраном наружу.
1 Выберите требуемый эффект
в режиме ожидания (для плавного
появления) или во время записи (для
плавного исчезновения), затем
нажмите
.
1 Убедитесь в том, что горит индикатор
(Фильм).
2 Закройте ЖКД экраном наружу.
При выборе параметра
[НАЛОЖЕНИЕ] или [ШТОРКИ]
изображение сохраняется как
фотография. (Во время сохранения
изображения экран становится синим.)
2 Нажмите кнопку START/STOP.
Мигание индикатора фейдера
прекратится, и он исчезнет по окончании
операции.
Для отмены операции до ее начала
нажмите [ВЫКЛ] на шаге 1.
• Эта установка отменяется повторным
нажатием кнопки START/STOP.
Плавное
исчезновение
Плавное
появление
Появляется
3 Нажмите
.
.
На экране появится индикация
[Откл.LCD?].
4 Нажмите [ДА].
Экран ЖКД выключается.
5 Нажмите на экран ЖКД, глядя на
изображение в видоискателе.
Отображается индикация
[ЭКСПОЗИЦИЯ] и т.д.
6 Нажмите кнопку функции, которую
необходимо установить.
[ЭКСПОЗИЦИЯ]:отрегулируйте
с помощью
/
и нажмите
.
[ФЕЙДЕР]:нажимайте для выбора
требуемого эффекта.
: экран ЖКД включается.
Чтобы скрыть кнопки, нажмите
.
БЕЛЫЙ ФЕЙДЕР
ЦИФР ЭФФЕКТ
(Цифровой эффект)
ЧЕРН.ФЕЙДЕР
К записям можно добавлять цифровые
эффекты. Появляется
.
1 Нажмите требуемый эффект.
74
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/75
2 Если выбран эффект [ЗАМЕЩ ЯРК.],
настройте этот эффект кнопками
/
, затем нажмите
.
Изображение, отображаемое при
нажатии кнопки
, сохраняется как
фотография.
3 Нажмите
.
Появляется
.
Для отключения функции [ЦИФР
ЭФФЕКТ] нажмите [ВЫКЛ] в пункте 1.
ЗАМЕЩ ЯРК. (замещение яркости)
Более светлые участки записанной
ранее фотографии (например,
человека) заменяются фильмом.
• Когда выбран параметр [СТАР КИНО],
форматное соотношение изменить
невозможно.
ЭФФЕКТ ИЗОБР
(Эффект изображения)
При съемке или воспроизведении
к изображению можно добавлять
специальные эффекты. Появляется
индикатор
.
B ВЫКЛ
Функция [ЭФФЕКТ ИЗОБР] не
используется.
СЕПИЯ
Изображение приобретает цвет сепии.
ЧЕРНО-БЕЛОЕ
Изображения становятся чернобелыми.
ПАСТЕЛЬ
Изображения отображаются
в пастельных тонах.
Изображение выглядит как мозаика.
КОНТР.ЗАПИСИ
(DCR-DVD405E/DVD805E)
См. стр. 96.
ВЫБОР USB
(DCR-DVD405E/DVD805E)
Изображения можно просматривать
на компьютере, подсоединив
видеокамеру к компьютеру с помощью кабеля USB, или можно подсоединить видеокамеру к PictBridgeсовместимому принтеру (стр. 98).
КОМПЬЮТЕР
Выберите это значение при
просмотре изображений с диска на
компьютере с ОС Windows и при
копировании изображений на
компьютер с помощью прилагаемого
программного изображения.
КОМПЬЮТЕР
Копирование фотографий с карты
памяти “Memory Stick Duo”.
ПЕЧАТЬ
Печать фотографий с диска
с помощью PictBridge-совместимого
принтера.
ПЕЧАТЬ
Печать фотографий с карты памяти
“Memory Stick Duo” с помощью
PictBridge-совместимого принтера.
Использование элементов меню настройки
СТАР КИНО
К изображению применяется эффект
старого кинофильма.
Эпизод записывается в режиме 16:9
(широкоэкранный).
МОЗАИКА
• Экран установки параметра [ВЫБОР
USB] автоматически открывается
в следующих случаях:
– при нажатии кнопку
PLAY/EDIT,
когда видеокамера подсоединена
к другому устройству с помощью
кабеля USB;
75
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/76
ПРИЛ.ИЗОБР. (продолжение)
– при подсоединении видеокамеры
к другому устройству с помощью кабеля
USB при открытом экране
воспроизведения.
• Подробнее о подсоединении к компьютеру
см. в “Руководстве по началу работы” на
прилагаемом CD-ROM.
РЕЖИМ ДЕМО
По умолчанию установлено значение
[ВКЛ], поэтому если в видеокамере
отсутствует диск или карта памяти
“Memory Stick Duo”, то демонстрация
начинается приблизительно через 10
мин после установки переключателя
POWER в положение
(Фильм).
• Режим демонстрации будет
приостановлен в следующих случаях:
– при прикосновении к экрану во время
демонстрации (демонстрация начнется
снова приблизительно через 10 минут);
– при перемещении переключателя
открытия крышки отсека диска OPEN;
– при установке карты памяти “Memory
Stick Duo”;
– при установке переключателя POWER
в положение
(Фото);
– при установке переключателя
NIGHTSHOT в положение ON (стр. 43).
УСТАН НОСИТ
Настройки для дисков и карт
памяти “Memory Stick
Duo”(ФОРМАТ/ЗАКРЫТЬ/
ОТКРЫТЬ и т.д.)
Подробнее о выборе элементов
меню настройки см. на стр. 62.
ФОРМАТ
См. стр. 60.
ЗАКРЫТЬ
См. стр. 52.
ОТКРЫТЬ
См. стр. 59.
ИМЯ ДИСКА
Для каждого диска можно задать
название. По умолчанию в качестве
названия диска устанавливается дата
его первого использования.
Введите название диска в соответствии с шагами 2 – 5 пункта “Изменить
название диска” раздела “Подготовка
диска к воспроизведению в устройствах DVD или дисководах DVD
(закрытие сессий диска)” (стр. 55).
Чтобы отменить редактирование
названия, нажмите [ОТМЕНА].
ФОРМАТ
При форматировании карты памяти
“Memory Stick Duo” с нее стираются
все данные.
1 Для форматирования карты памяти
“Memory Stick Duo” нажмите [ДА] t
[ДА].
2 После появления сообщения
[Завершено.] нажмите
.
76
• Удаляются даже изображения,
защищенные от случайного стирания на
другом оборудовании.
• Выполнение перечисленных ниже
операций запрещено, если на экране
отображается индикатор [Выполнение...].
– Использование переключателя или
кнопок POWER
– Извлечение карты памяти “Memory
Stick Duo”
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/77
СТАНД НАБОР
Установки для записи на диск
или другие основные
установки (РЕЖИМ ЗАПИСИ /
УСТ LCD/ВИ / СКОР USB и т.д.)
Настройки по умолчанию отмечены
значком B.
После выбора элемента появятся
индикаторы в круглых скобках.
Подробнее о выборе элементов
меню настройки см. на стр. 62.
РЕЖИМ ЗАПИСИ (Режим
записи)
Можно выбрать один из трех уровней
качества изображения для фильма.
ГРОМКОСТЬ
См. стр. 41.
МУЛЬТИЗВУК
При воспроизведении звука,
записанного с помощью других
устройств, можно выбрать двойной
или стереофонический звук.
B СТЕРЕО
Воспроизведение с основным и вспомогательным звуком (или стереофоническим звуком).
HQ ( HQ )
1
Запись в режиме высокого качества
(макс. время записи составляет прибл.
20 мин).
2
B SP ( SP )
LP ( LP )
Увеличение времени съемки
(долгоиграющий режим) (макс. время
записи составляет прибл. 60 мин).
• Время в скобках соответствует
приблизительному времени съемки
только фильма на односторонний
диск. При записи на двусторонний
диск эта величина относится к каждой
из сторон диска.
• В видеокамере используется система
кодирования VBR (стр. 13), поэтому
при съемке быстро движущихся
объектов доступное время съемки
может сократиться. VBR
Глоссарий
(стр. 149)
• При воспроизведении диска, записанного
в режиме LP, качество изображения для
эпизодов может снизиться или эпизоды
с быстро движущимися объектами могут
содержать блочные шумы.
НОСИТ ФОТО
См. стр. 33, 39.
Воспроизведение со
вспомогательным звуком или звуком
правого канала.
• Параметр принимает значение [СТЕРЕО]
при установке переключателя POWER
в положение OFF (CHG) более, чем на
12 часов.
ИСХ.УР.МИКР.
Можно выбрать уровень записи звука
с микрофона.
Выберите [НИЗКИЙ], если требуется
записать насыщенное и мощное
звучание в концертном зале и т.п.
B НОРМАЛЬНЫЙ
Предназначен для записи различных
окружающих звуков и
преобразования их к одному уровню.
НИЗКИЙ (
)
Служит для достоверной записи
окружающих звуков. Этот режим не
подходит для записи разговоров
между людьми.
Использование элементов меню настройки
Запись в режиме стандартного
качества (макс. время записи
составляет прибл. 30 мин).
Воспроизведение с основным звуком
или звуком левого канала.
• Параметр принимает значение
[НОРМАЛЬНЫЙ] при установке
переключателя POWER в положение OFF
(CHG) более, чем на 12 часов.
77
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/78
СТАНД НАБОР (продолжение)
ЯРЧЕ
ОБЪЕМ.МОНИТ.
При записи в 5.1-канальном режиме
можно контролировать направление,
с которого поступает записываемый
звук.
УСТ LCD/ВИ
Изменение этих настроек не повлияет
на записываемое изображение.
x ЯРКОСТЬ LCD
Можно отрегулировать яркость
экрана ЖКД.
1 Настройте яркость кнопками
.
2 Нажмите
.
Повышенная яркость экрана
видоискателя.
• Если подсоединить видеокамеру к адаптеру переменного тока, будет автоматически установлено значение [ЯРЧЕ].
• При выборе значения [ЯРЧЕ] время
работы от батарейного блока при съемке
немного уменьшается.
x ШИР.ИЗОБР.ВИ.
Можно выбрать то, как изображение
с соотношением сторон 16:9 будет
отображаться в видоискателе.
B LETTER BOX
/
x УР ПОДСВ LCD
Можно отрегулировать яркость
подсветки экрана ЖКД.
B НОРМАЛЬНЫЙ
Стандартная яркость.
ЯРЧЕ
Повышенная яркость экрана ЖКД.
• При питании от адаптера переменного
тока автоматически устанавливается
значение [ЯРЧЕ].
• При выборе значения [ЯРЧЕ] время
работы от батарейного блока при съемке
немного уменьшается.
x ЦВЕТ LCD
Цвета на экране ЖКД можно настро/
.
ить с помощью кнопок
Стандартное значение (стандартный
тип экрана)
СЖАТИЕ (Сжатие)
Изображение растягивается по
вертикали, если требуется убрать
черные полосы вверху и внизу экрана
при форматном соотношении 16:9
(широкоэкранный).
• Если переключатель POWER установлен
в положение
(Фото), пункт
[ШИР.ИЗОБР.ВИ] не отображается.
ТИП ЭКРАНА
См. стр. 50.
СКОР USB
(DCR-DVD405E/DVD805E)
Можно выбрать скорость передачи
данных в компьютер.
B АВТО
Низкая
интенсивность
Высокая
интенсивность
x ПОДСВ В.ИСК
Можно отрегулировать яркость
видоискателя.
B НОРМАЛЬНЫЙ
78
Стандартная яркость.
Скорость передачи данных переключается автоматически между высокой
скоростью интерфейса Hi-Speed USB
(USB2.0) и скоростью интерфейса
USB 1.1 (полноскоростная передача).
МАКС.СКОР.
Передача данных производится со
скоростью интерфейса USB 1.1
(передача с полной скоростью).
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/79
КОД ДАННЫХ
Во время воспроизведения можно
просматривать автоматически записанную информацию (код данных).
B ВЫКЛ
Код данных не отображается.
ДАТА/ВРЕМЯ
Отображаются дата и время съемки
изображений.
ДАТА КАМЕРЫ
Отображаются данные о параметрах,
установленных в камере во время
съемки изображений.
ДАТА/ВРЕМЯ
• Индикатор отображается для изображения, снятого с использованием вспышки.
• Если видеокамера подсоединена к телевизору, код данных отображается на экране
телевизора.
• При нажатии кнопки DATA CODE на
пульте дистанционного управления эта
индикация переключается в следующей
последовательности: ДАТА/ВРЕМЯ t
ДАТА КАМЕРЫ t ВЫКЛ (нет
индикации).
• В зависимости от состояния диска могут
отображаться черточки [--:--:--].
• Параметр принимает значение [ВЫКЛ]
при установке переключателя POWER
в положение OFF (CHG) более, чем на
12 часов.
ОТОБРАЗИТЬ
1Дата
2Время
ДАТА КАМЕРЫ
Фильм
B МАСШТАБ
Количество эскизов (6 или 12)
изменяется с помощью рычага
привода трансфокатора
видеокамеры.*
6ИЗОБРАЖЕНИЙ
Отображаются эскизы 6 изображений.
12ИЗОБРАЖ
Фотография
Отображаются эскизы 12
изображений.
* Можно использовать кнопки привода
трансфокатора на рамке ЖКД или на
пульте дистанционного управления.
ВОСП ФИЛЬМ
3SteadyShot выкл.
4Экспозиция
5Баланс белого
6Усиление
7Выдержка затвора
8Величина диафрагмы
9Величина экспозиции
Так как по умолчанию установлено
значение [ВКЛ], при выборе вкладки
на экране VISUAL INDEX
последовательно воспроизводятся
первые 5 с каждого фильма,
отображаемого на экране.
• Для экономии энергии батарейного блока
установите значение [ВЫКЛ].
• Воспроизведение видеофильма
останавливается после 5 повторов.
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
Использование элементов меню настройки
Можно выбрать количество эскизов,
отображаемых на экране VISUAL
INDEX.
Эскиз
Глоссарий (стр. 149)
79
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/80
СТАНД НАБОР (продолжение)
ОСТАЛОСЬ
B АВТО
Индикатор оставшейся емкости диска
отображается примерно в течение 8 с
в описанных ниже случаях.
– Когда видеокамера распознает
оставшуюся емкость диска при
переключателе POWER
в положении
(Фильм).
– Когда с помощью кнопки DISP/
BATT INFO индикация
переключается из выключенного
состояния во включенное при
переключателе POWER в положении
(Фильм).
– Когда оставшееся время записи для
фильмов составляет менее 5 мин.
– Когда начинается запись
с линейного входа (для моделей
DCR-DVD405E/DVD805E).
ВКЛ
Используется для постоянного
отображения индикатора оставшейся
емкости диска.
ПУЛЬТ ДУ (пульт
дистанционного
управления)
По умолчанию установлено значение
[ВКЛ], что позволяет использовать
прилагаемый пульт дистанционного
управления (стр. 49).
• Установите значение [ВЫКЛ] для
предотвращения реагирования
видеокамеры на команды, исходящие от
пульта дистанционного управления
другого устройства.
• Параметр принимает значение [ВКЛ] при
установке переключателя POWER
в положение OFF (CHG) более, чем на
12 часов.
ЛАМПА ЗАПИСИ
(Индикатор записи)
Если для этого параметра выбрать
значение [ВЫКЛ], то во время съемки
не будет гореть индикатор записи на
видеокамере (значение по умолчанию –
[ВКЛ.]).
ОЗВУЧ. МЕНЮ
B ВКЛ
При запуске/остановке съемки или
нажатии на сенсорную панель звучит
мелодичный звуковой сигнал.
ВЫКЛ
Сигнал отключается.
ВЫВОД ИЗОБР.
B LCD
Индикация (например, счетчик) выводится на экран ЖКД и в видоискатель.
В.ВЫХ/LCD
Индикация выводится также на экран
телевизора.
SETUP НАЗАД
B НОРМАЛЬНЫЙ
При нажатии кнопки
выполняется прокрутка элементов
меню настройки вниз.
ОБРАТНО
При нажатии кнопки
выполняется прокрутка элементов
меню настройки вверх.
80
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/81
ВРЕМЯ/LANGU.
(УСТАН ЧАСОВ/УСТАН ЗОНЫ/
LANGUAGE и т.д.)
АВТОВЫКЛ
(автоматическое
отключение)
B 5 мин
Если видеокамера не используется
в течение примерно 5 мин, то она
автоматически отключается.
НИКОГДА
Видеокамера не будет отключаться
автоматически.
• При подсоединении видеокамеры
к электрической розетке для функции
[АВТОВЫКЛ] автоматически
устанавливается значение [НИКОГДА].
ДАТА СУБТ
КАЛИБРОВКА
См. стр. 143.
УСТАН ЧАСОВ
См. стр. 23.
УСТАН ЗОНЫ
Разницу во времени можно настроить,
не останавливая часы.
При использовании видеокамеры за
границей установите свой местный
часовой пояс с помощью кнопок v/V.
См. раздел “Разница во времени в
различных регионах мира” на стр. 136.
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ
Эту настройку можно изменить, не
останавливая часы.
Установите значение [ВКЛ] для
перевода часов на один час вперед.
LANGUAGE
Можно выбрать язык, который будет
использоваться на экране ЖКД.
• Если среди предлагаемых вариантов
не удается найти родной язык,
предлагается использовать вариант
[ENG[SIMP]] (упрощенный
английский).
Использование элементов меню настройки
Установите значение [ВКЛ] (значение
по умолчанию) для отображения
времени и даты записи при
воспроизведении диска на устройстве
считывания DVD с соответствующей
функцией дисплея.
Подробнее о выборе элементов
меню настройки см. на стр. 62.
81
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/82
Настройка персонального меню
В персональное меню можно добавить
необходимые элементы меню, а также
настроить его параметры. Это удобно
при добавлении часто используемых
элементов настройки в персональное
меню.
Добавление элемента
меню
Удаление элемента меню
1 Нажмите
t [УСТ P-MENU]
t [УДАЛИТЬ].
Если требуемый элемент меню
настройки не отображается,
нажмите
/
.
Можно добавить до 27 элементов
меню для режимов
(Фильм),
(Фото) или
PLAY/EDIT.
Удалите менее важный элемент меню,
если требуется добавить новый
элемент сверх этого числа.
1 Нажмите
t [УСТ P-MENU]
t [ДОБАВИТЬ].
2 Нажмите элемент меню
настройки, который требуется
удалить.
2 Нажмите
/
, выберите
категорию меню, затем нажмите
.
3 Нажмите [ДА] t
.
• Нельзя удалить элементы [SETUP],
[ЗАКРЫТЬ] и [УСТ P-MENU].
3 Кнопками
/
выберите
элемент меню настройки, затем
нажмите
t [ДА] t
.
Элемент меню настройки
добавляется в конец списка.
82
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB10ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/83
Изменение порядка
элементов меню
настройки,
отображаемых
в персональном меню
1 Нажмите
t [УСТ P-MENU]
t [СОРТИРОВКА].
Если требуемый элемент меню
настройки не отображается,
нажмите
/
.
2 Нажмите элемент меню
настройки, который
необходимо переместить.
3 Нажмите
4 Нажмите
Использование элементов меню настройки
/
, чтобы
переместить элемент меню
настройки в нужное место.
.
Чтобы выполнить сортировку
других элементов, повторите шаги
2 – 4.
5 Нажмите [КНЦ] t
.
• Невозможно переместить
[УСТ P-MENU].
Возврат установок
персонального меню
к значениям по
умолчанию (сброс)
Нажмите
t [УСТ P-MENU] t
[СБРОС] t [ДА] t [ДА] t
.
83
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/84
Монтаж на видеокамере DVD Handycam
Копирование фотографий
Записанные фотографии можно
скопировать с карты памяти “Memory
Stick Duo” на диск или с диска на карту
памяти “Memory Stick Duo.”
• При копировании во избежание
выключения видеокамеры из-за
разряда батарейного блока
обязательно пользуйтесь адаптером
переменного тока.
• Во время копирования
предохраняйте видеокамеру от
ударов и вибрации, а также не отсоединяйте адаптер переменного тока.
Копирование фотографий
с карты памяти “Memory
Stick Duo” на DVD
Убедитесь, что в видеокамеру
установлены карта памяти “Memory
Stick Duo” с записанными
изображениями и диск.
Выбранный эпизод отмечается
значком .
Для подтверждения выбора
нажмите изображение на экране
ЖКД и удерживайте его нажатым.
Нажмите
для возврата к предыдущему экрану.
• Одновременно можно выбрать до 100
изображений.
5 Нажмите
t [ДА].
Начинается копирование
изображений.
1 Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER,
и нажмите
PLAY/EDIT.
2
6 После появления сообщения
Нажмите вкладку
нажмите [РЕД.].
, затем
[Завершено.] нажмите
.
На экране VISUAL INDEX
появляется вкладка
.
Копирование всех фотографий
с карты памяти “Memory Stick
Duo”
3 Нажмите [КОПИР
].
4 Нажмите фотографию, которую
требуется скопировать.
Нажмите [КОПИР ВСЕ
шаге 3.
] на
• Копирование фотографий на диски DVDR/DVD-RW (режим VIDEO)/DVD+RW
с закрытыми сессиями невозможно.
• Копирование большого количества
фотографий может занять некоторое
время.
• В случае появления сообщения
[Недостаточно памяти.] перед повторным
84
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/85
выполнением операции удалите с диска
ненужные изображения (стр. 87).
• Копирование некоторых фотографий
невозможно в следующих случаях:
– если изображения сняты другой
видеокамерой;
– если изображения отредактированы на
компьютере.
Копирование фотографий
с DVD на карту памяти
“Memory Stick Duo”
Для подтверждения выбора
нажмите изображение на экране
ЖКД и удерживайте его нажатым.
Нажмите
для возврата
к предыдущему экрану.
• Одновременно можно выбрать до 100
изображений.
5 Нажмите
t [ДА].
Начинается копирование
изображений.
Убедитесь, что в видеокамеру
установлен диск DVD с записанными
изображениями и карта памяти
“Memory Stick Duo”.
1 Включите видеокамеру,
передвинув переключатель
POWER, и нажмите
PLAY/
EDIT.
[Завершено.] нажмите
На экране VISUAL INDEX
появляется вкладка
.
, затем
[РЕД.].
Копирование всех фотографий
с диска DVD
Нажмите [КОПИР ВСЕ
шаге 3.
3 Нажмите [КОПИР
.
].
4 Нажмите фотографию, которую
требуется скопировать.
] на
• Копирование большого количества
фотографий может занимать некоторое
время.
• В случае появления сообщения
[Недостаточно памяти.] перед повторным
выполнением операции удалите с карты
памяти “Memory Stick Duo” ненужные
изображения (стр. 86).
• Копирование некоторых фотографий
невозможно в следующих случаях:
– если изображения сняты другой
видеокамерой;
– если изображения отредактированы
на компьютере.
Монтаж на видеокамере DVD Handycam
2 Нажмите вкладку
6 После появления сообщения
Выбранный эпизод отмечается
значком .
85
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/86
Удаление фотографий с карты памяти
“Memory Stick Duo”
Убедитесь, что в видеокамеру
установлена карта памяти “Memory
Stick Duo” с записанными
изображениями.
6 Нажмите
t [ДА].
• Восстановить удаленное изображение
невозможно.
1 Включите видеокамеру,
передвинув переключатель
POWER, и нажмите
PLAY/
EDIT.
Удаление всех фотографий
с карты памяти “Memory Stick
Duo”
Нажмите [УДАЛ. ВСЕ] на шаге 4.
2 Нажмите вкладку
.
3 Нажмите [РЕД.].
• Удаление невозможно в следующих
случаях:
– если язычок защиты от записи на карте
памяти “Memory Stick Duo” установлен
в положение защиты от записи (стр. 138);
– если для фотографии установлена
защита с помощью другого устройства.
• Для удаления всех фотографий с карты
памяти “Memory Stick Duo”
отформатируйте ее (стр. 76).
4 Нажмите [УДАЛИТЬ].
5 Нажмите фотографию, которую
требуется удалить.
Выбранный эпизод отмечается
значком .
Для подтверждения выбора
нажмите изображение на экране
ЖКД и удерживайте его нажатым.
Нажмите
для возврата
к предыдущему экрану.
• Одновременно можно выбрать до 100
изображений.
86
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/87
Монтаж исходных данных
При использовании диска DVD-RW,
записанного в режиме VR, с помощью
видеокамеры можно удалять
изображения или разделять фильмы.
Убедитесь, что в видеокамеру
установлен записанный диск.
Оригинал
Глоссарий (стр. 149)
Удаление изображений
1 Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER,
и нажмите
PLAY/EDIT.
2 Выберите вкладку
или
,
содержащую удаляемое изображение, затем нажмите [РЕД.].
5 Нажмите
t [ДА].
• Восстановить удаленное изображение
невозможно.
Одновременное удаление
с диска всех фильмов или
фотографий
Нажмите [УДАЛ. ВСЕ] на шаге 3.
• При удалении исходного фильма,
внесенного в список воспроизведения
(стр. 88), этот фильм удаляется также
и из списка воспроизведения.
• При удалении эпизодов освободившегося
пространства может не хватить для записи
дополнительных фильмов или
фотографий.
• Для удаления всех изображений и
восстановления исходной емкости диска
следует отформатировать диск (стр. 60).
3 Нажмите [УДАЛИТЬ].
4 Выберите изображение для
удаления.
1 Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER,
и нажмите
PLAY/EDIT.
2 Нажмите вкладку
t [РЕД.].
3 Нажмите [РАЗДЕЛИТЬ].
Выбранный эпизод отмечается
значком . Для подтверждения
выбора нажмите изображение на
экране ЖКД и удерживайте его
нажатым. Нажмите
для возврата к предыдущему
экрану.
4 Нажмите на эпизод, который
требуется разделить.
Начинается воспроизведение
выбранного фильма.
Монтаж на видеокамере DVD Handycam
Разделение фильма
5 Нажмите
в том месте,
в котором требуется разделить
фильм на эпизоды.
87
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/88
Монтаж исходных данных
(продолжение)
Создание списка
воспроизведения
Воспроизведение фильма
приостанавливается.
При нажатии кнопки
ее вид
изменяется на
и появляются
показанные ниже кнопки
управления.
Возврат в начало выбранного фильма.
Регулировка
громкости
Более точная настройка места
разделения после его выбора
кнопкой
.
Чтобы скрыть кнопки, нажмите
.
• При нажатии кнопки
воспроизведение попеременно
включается или приостанавливается.
• Возможно небольшое различие между
местом, в котором была нажата кнопка
, и фактическим местом
разделения, так как видеокамера выбирает место разделения с шагом 0,5 с.
6 Нажмите
Список воспроизведения содержит
эскизы выбранных пользователем
фотографий и фильмов. Исходные
эпизоды не изменяются даже при
редактировании и удалении эпизодов
в списке воспроизведения.
Список воспроизведения
Глоссарий (стр. 150)
Убедитесь, что в видеокамеру
установлен записанный диск.
• Во время редактирования списка
воспроизведения не отсоединяйте от
видеокамеры батарейный блок или
адаптер переменного тока. В противном
случае возможно повреждение диска.
• В список воспроизведения можно
добавить максимум 999 эпизодов.
1 Включите видеокамеру,
передвинув переключатель
POWER, и нажмите
PLAY/
EDIT.
2 Выберите вкладку
или
,
содержащую эпизод, который
требуется добавить в список
воспроизведения, затем
нажмите [РЕД.].
t [ДА].
• После разделения фильма
восстановить его исходное состояние
невозможно.
• Если фильм добавлен в список
воспроизведения, разделение исходного
фильма не влияет на фильм в списке
воспроизведения.
3 Нажмите [
ДОБАВИТЬ].
• Нажмите
/
для отображения
[
ДОБАВИТЬ], если пункт
[
ДОБАВИТЬ] не отображается.
88
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/89
4 Выберите эпизод, который
требуется добавить в список
воспроизведения.
Выбранный эпизод отмечается
значком .
Для подтверждения выбора
нажмите изображение на экране
ЖКД и удерживайте его нажатым.
Нажмите
для возврата к предыдущему экрану.
5 Нажмите
• При добавлении фотографий в список
воспроизведения они автоматически
преобразуются в фильм и добавляются на
вкладку
. Фильм, полученный
преобразованием фотографий,
помечается значком
. Исходные
фотографии сохраняются на диске.
Разрешение преобразованного фильма
может быть ниже, чем у исходных
фотографий.
Удаление ненужных
эпизодов из списка
воспроизведения
1 Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER,
и нажмите
PLAY/EDIT.
t [ДА].
2 Нажмите
Нажмите [ДА] для просмотра
списка воспроизведения или
[НЕТ] для возврата на вкладку
или
.
3 Нажмите [УДАЛИТЬ].
4 Выберите эпизод, который
требуется удалить из списка.
Одновременное добавление
всех фильмов, записанных на
диск
На шаге 3 нажмите [
ДОБ.ВСЕ].
Добавление в список воспроизведения всех фотографий,
записанных на диск
Рекомендуется предварительно
создать фотофильм (стр. 91), затем
добавить его в список
воспроизведения.
Выбранный эпизод отмечается
значком .
Для подтверждения выбора
нажмите изображение на экране
ЖКД и удерживайте его нажатым.
Нажмите
для возврата
к предыдущему экрану.
Монтаж на видеокамере DVD Handycam
6
t [РЕД.].
89
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/90
Создание списка воспроизведения (продолжение)
5 Нажмите
t [ДА].
Одновременное удаление всех
эпизодов
5 Нажмите
.
6 Выберите требуемое положение
кнопками [T]/[t].
Нажмите [УДАЛ.ВСЕ] на шаге 3 t
[ДА].
• Исходные эпизоды не изменяются даже
при удалении эпизодов из списка
воспроизведения.
Изменение порядка
элементов списка
воспроизведения
1 Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER,
и нажмите
PLAY/EDIT.
2 Нажмите
t [РЕД.].
3 Нажмите [ПЕРЕМЕСТ.].
Метка положения
7 Нажмите
t [ДА].
• Если выбрано несколько эпизодов,
они перемещаются в соответствии
с порядком их расположения в списке
воспроизведения.
Разделение фильма в
списке воспроизведения
1 Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER,
и нажмите
PLAY/EDIT.
4 Выберите эпизод, который
требуется переместить.
2 Нажмите
t [РЕД.].
3 Нажмите [РАЗДЕЛИТЬ].
Выбранный эпизод отмечается
значком .
Для подтверждения выбора
нажмите изображение на экране
ЖКД и удерживайте его нажатым.
Нажмите
для возврата
к предыдущему экрану.
4 Выберите эпизод, который
требуется разделить.
Начинается воспроизведение
выбранного эпизода.
90
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/91
5 Нажмите
в том месте,
в котором требуется разделить
фильм на эпизоды.
Воспроизведение фильма
приостанавливается.
1 Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER,
и нажмите
PLAY/EDIT.
2 Нажмите вкладку
t [РЕД.]
t [ФОТОФИЛЬМ].
3 Нажмите [ДА].
Нажмите для
отображения
функциональных
• При нажатии кнопки
воспроизведение попеременно
включается или приостанавливается.
• Возможно небольшое различие между
местом, в котором была нажата кнопка
, и фактическим местом разделения, так как видеокамера выбирает
место разделения с шагом 0,5 с.
t [ДА].
• Чем больше фотографий записано на диск,
тем больше времени может занимать
создание фотофильма.
• Фотографии, несовместимые с видеокамерой (например, снятые цифровым
фотоаппаратом и затем скопированные
в компьютер), не могут быть
преобразованы в фотофильм.
• Исходные эпизоды не изменяются даже
при разделении эпизодов в списке
воспроизведения.
Преобразование всех
фотографий, записанных
на диск, в файл фильма
(фотофильм)
Фотофильм переводит фотографии
в категорию фильмов, позволяя
добавлять в список воспроизведения
больше изображений.
Фотофильм
Монтаж на видеокамере DVD Handycam
6 Нажмите
Все фотографии с диска
преобразуются в один файл
фильма, который добавляется на
вкладку
. Фильм, полученный
преобразованием фотографий,
помечается значком
в правом
верхнем углу.
Глоссарий (стр. 150)
91
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/92
Воспроизведение
списка
воспроизведения
Убедитесь, что в видеокамеру
установлен диск, на котором создан
список воспроизведения.
1 Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER,
и нажмите
PLAY/EDIT.
2 Нажмите
.
Открывается список эпизодов,
добавленных в список
воспроизведения.
3 Нажмите изображение,
с которого требуется начать
воспроизведение.
После воспроизведения списка от
выбранного эпизода и до конца
вновь открывается экран VISUAL
INDEX.
92
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB11ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/93
Монтаж на видеокамере DVD Handycam
93
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/94
Перезапись, печать
Перезапись на видеомагнитофон/устройства
DVD
Можно копировать изображения, воспроизводимые на данной видеокамере, на
другие записывающие устройства (например, видеомагнитофоны или устройства
записи DVD).
После перезаписи изображений на жесткий диск видеомагнитофона их можно
воспроизводить с жесткого диска.
При выполнении этой операции подсоедините видеокамеру к электрической
розетке с помощью прилагаемого адаптера переменного тока (стр. 17). См. также
инструкции по эксплуатации, прилагаемые к подключаемым устройствам.
(Желтый)
(Белый)
(Красный)
Гнездо A/V
S VIDEO VIDEO
AUDIO
Видеомагнитофоны или
устройства
записи DVD
: Прохождение видеосигнала
1 Соединительный кабель A/V
(прилагается)
Подключите к входному гнезду другого
устройства.
2 Соединительный кабель A/V со
штекером S VIDEO (приобретается дополнительно)
При подключении к другому устройству
с помощью гнезда S VIDEO с использованием соединительного кабеля A/V
со штекером S VIDEO (приобретается
дополнительно) возможно воспроизведение с более высоким качеством, чем
при использовании соединительного
кабеля A/V. Подсоедините белый и
красный штекеры (левый/правый
аудиосигналы) и штекер S VIDEO
(канал S VIDEO) соединительного
кабеля A/V со штекером S VIDEO
(приобретается дополнительно).
Подсоединять желтый штекер не
требуется. При подсоединении только
штекера S VIDEO не будет
воспроизводиться звук.
• Чтобы убрать индикаторы (например,
счетчик и т.д.) с экрана подключенного
устройства, задайте для параметра
[ВЫВОД ИЗОБР.] значение [LCD]
(настройка по умолчанию, стр. 80).
• Чтобы записать дату/время, а также
данные о настройке камеры, выведите
их на экран (стр. 79).
• При подключении видеокамеры к монофоническому устройству подключите
желтый штекер соединительного кабеля
A/V к входному видеогнезду, а красный
(правый канал) или белый (левый канал)
штекер - к входному аудиогнезду на
видеомагнитофоне или телевизоре.
94
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/95
1 Установите записанный диск
в видеокамеру.
2 Включите видеокамеру,
передвинув переключатель
POWER, и нажмите
PLAY/EDIT.
Задайте значение параметра
[ТИП ЭКРАНА] в соответствии
с воспроизводящим устройством
(стр. 50).
5 Запустите воспроизведение на
видеокамере и запись на
записывающем устройстве.
Подробнее см. инструкции по
эксплуатации записывающего
устройства.
6 После завершения перезаписи
нажмите кнопки остановки
на видеокамере и на
записывающем устройстве.
3 Установите в видеомагнитофон
или устройство записи DVD
носитель для записи
изображений.
Если на записывающем устройстве
имеется селектор входного сигнала, установите его в режим входа.
Перезапись, печать
4 Подсоедините видеокамеру
к видеомагнитофону/
устройству DVD с помощью
соединительного кабеля A/V
(входит в комплект поставки) 1
или соединительного кабеля
A/V со штекером S VIDEO
(приобретается
дополнительно) 2.
• Подсоедините видеокамеру к входным
гнездам видеомагнитофона или
устройства DVD.
95
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/96
Запись изображений с телевизора или
видеомагнитофона/устройства DVD
(DCR-DVD405E/DVD805E)
С помощью видеокамеры можно записывать на диск изображения или
телевизионные передачи с видеомагнитофона, телевизора или устройства DVD.
При выполнении этой операции подсоедините видеокамеру к электрической
розетке с помощью прилагаемого адаптера переменного тока (стр. 17). См. также
инструкции по эксплуатации, прилагаемые к подключаемым устройствам.
(Желтый)
(Белый)
(Красный)
Гнездо A/V
S VIDEO VIDEO
AUDIO
Видеомагнитофоны,
устройства DVD или
телевизоры
: Прохождение видеосигнала
1 Соединительный кабель A/V
(прилагается)
Подключите к выходному гнезду
другого устройства.
2 Соединительный кабель A/V со
штекером S VIDEO (приобретается дополнительно)
При подключении к другому устройству
с помощью гнезда S VIDEO с использованием соединительного кабеля A/V со
штекером S VIDEO (приобретается
дополнительно) возможно воспроизведение с более высоким качеством, чем
при использовании соединительного
кабеля A/V. Подсоедините белый и
красный штекеры (левый/правый
аудиосигналы) и штекер S VIDEO
(канал S VIDEO) соединительного
кабеля A/V со штекером S VIDEO
(приобретается дополнительно).
Подсоединять желтый штекер не
требуется. При подсоединении только
штекера S VIDEO не будет
воспроизводиться звук.
• Запись изображений с телевизора,
у которого отсутствуют выходные гнезда,
невозможна.
• Невозможно записывать телевизионные
передачи, которые разрешено записывать
лишь один раз, а также программы,
в которых используется технология
контроля копирования.
• При подключении видеокамеры к
монофо-ническому устройству
подключите желтый штекер
соединительного кабеля A/V к выходному
видеогнезду, а красный (правый канал) или
белый (левый канал) штекер - к
выходному аудиогнезду на
видеомагнитофоне или телевизоре.
• Видеокамера допускает запись только из
источников стандарта PAL. Например,
французские телевизионные или
видеопрограммы (стандарт SECAM)
будут записаны неправильно. См. стр. 135,
на которой приведена подробная информация о системах цветного телевидения.
• Для ввода сигналов стандарта PAL
необходимо использовать двойной
21-штырьковый адаптер (приобретается
дополнительно).
96
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/97
1 Подсоедините видеокамеру
к телевизору или видеомагнитофону/устройству DVD
с помощью соединительного
кабеля A/V (входит в комплект
поставки) 1 или соединительного кабеля A/V со штекером
S VIDEO (приобретается
дополнительно) 2.
• Подсоедините видеокамеру к выходным гнездам телевизора или
видеомагнитофона/устройства DVD.
2 При записи с видеомагнитофона/устройства DVD установите
в него кассету или диск DVD.
3 Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER,
и нажмите
PLAY/EDIT.
t
[КОНТР.ЗАПИСИ].
Если видеокамера подсоединена
к устройству, оснащенному гнездом
S VIDEO, нажмите [SET] t
[ВИДЕОВХОД] t [S VIDEO] t
.
• Для изменения режима записи или
регулировки громкости нажмите
[SET].
• Нажмите [SET] t [
ОСТАЛОСЬ]
t [ВКЛ] для постоянного
отображения индикатора оставшегося
времени записи на диск.
чистый диск.
Если используется новый диск
DVD-RW/DVD+RW,
отформатируйте его (стр. 60).
6 Запустите воспроизведение
с кассеты или диска на
воспроизводящем устройстве
или выберите телевизионную
программу.
Изображение, воспроизводимое на
подключенном устройстве,
появляется на экране ЖКД
видеокамеры.
7 Нажмите [ЗАПИСЬ] в том месте,
с которого нужно начать запись.
8 Нажмите
в том месте,
в котором нужно завершить
запись.
9 Нажмите [КНЦ].
• Возможно небольшое отличие между
местом, в котором была нажата кнопка
[ЗАПИСЬ], и местом фактического
начала/остановки записи.
• Запись изображения в виде фотографии
невозможна, даже если нажать во время
записи кнопку PHOTO.
Перезапись, печать
4 Нажмите
5 Установите в видеокамеру
97
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/98
Печать записанных фотографий (PictBridgeсовместимый принтер) (DCR-DVD405E/DVD805E)
Можно распечатывать фотографии
с помощью PictBridge-совместимого
принтера, не подключая видеокамеру
к компьютеру.
При выполнении этой операции
подсоедините видеокамеру к электрической розетке с помощью прилагаемого адаптера переменного тока.
Установите в видеокамеру карту
памяти “Memory Stick Duo” с фотографиями и включите питание принтера.
Подсоедините
видеокамеру к принтеру
• Экран [ВЫБОР USB] можно также
открыть, нажав
t [SETUP] t
ПРИЛ.ИЗОБР. t [ВЫБОР USB].
• Работа с моделями, несовместимыми
с PictBridge, не гарантируется.
Печать
1 Выберите изображение для
печати с помощью
2 Нажмите
винув переключатель POWER,
и нажмите
PLAY/EDIT.
2 Подсоедините гнездо
(USB)
видеокамеры к принтеру с помощью кабеля USB (прилагается).
На ЖКД открывается экран
[ВЫБОР USB].
3 Нажмите [
ПЕЧАТЬ] для
печати фотографий с диска или
[
ПЕЧАТЬ] для печати
изображений с карты памяти
“Memory Stick Duo.”
По завершении подключения на
экране появляется индикатор
(Подключение PictBridge).
.
t [КОПИИ].
3 Выберите число копий для
печати с помощью
1 Включите видеокамеру, перед-
/
/
.
Для печати можно выбрать не
более 20 копий одного
изображения.
4 Нажмите
t [КНЦ].
Чтобы распечатать изображение
с датой, нажмите
t [ДАТА/
ВРЕМЯ] t [ДАТА] или [ДАТА
ВРЕМЯ] t
.
5 Нажмите [ВЫПЛН] t [ДА].
После завершения печати
индикация [Печать...] исчезает и
вновь появляется экран выбора
изображений. Можно продолжить
печать другого неподвижного
изображения.
6 После завершения печати
нажмите [КНЦ] t [КНЦ].
Отображается фотография.
•Для печати изображения с другого
носителя коснитесь [ВЫБОР
ФУНК.] и начните с пункта 3
раздела "Подсоединение
видеокамеры к принтеру".
98
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/99
Перезапись, печать
• См. также инструкцию по эксплуатации
используемого принтера.
• Выполнение перечисленных ниже
операций запрещено, если на экране
отображается индикатор
. Возможно,
операции будут выполнены неправильно.
– Перемещение переключателя POWER.
– Отсоединение кабеля USB
(прилагается) от принтера.
– Перемещение переключателя открытия
крышки отсека диска OPEN.
– Извлечение карты памяти “Memory
Stick Duo” из видеокамеры.
• Если принтер останавливается,
отсоедините кабель USB (прилагается),
выключите и вновь включите принтер,
затем повторите всю процедуру с начала.
• Если выполняется печать изображения,
записанного в режиме 16:9
(широкоэкранный), возможно, оно будет
напечатано с обрезанными левым и
правым краями.
• Некоторые модели принтеров могут не
поддерживать функцию печати даты.
Подробнее см. инструкцию по
эксплуатации принтера.
• Печать изображений, записанных
с помощью не видеокамеры, а другого
устройства, не гарантируется.
• Печать неподвижных изображений,
записанных другими устройствами,
с размером файла 2 Мбайт или более или
с разрешением выше 2304 × 1728 пикселов
не предусмотрена.
• PictBridge - это промышленный стандарт,
установленный ассоциацией CIPA.
Печатать фотографии можно без использования компьютера. Для этого подключите
цифровую видеокамеру или цифровую
фотокамеру любой модели и изготовителя
непосредственно к принтеру.
99
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB12ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/100
Использование разъемов для подключения
внешних устройств
1 Active Interface Shoe
Колодка Active Interface Shoe
используется для подачи питания на
вспомогательные
принадлежности, такие как
видеоподсветка, вспышка или
микрофон. Вспомогательные
принадлежности могут быть
включены или выключены
переключателем POWER на
видеокамере. Подробнее см.
руководство по эксплуатации,
входящее в комплект поставки
дополнительной принадлежности.
DCRDVD405E/
DVD805E
DCRDVD404E
1...Откройте крышку колодки.
3456...Откройте крышку гнезда.
• Колодка Active Interface Shoe имеет
предохранительное устройство для
надежной фиксации установленной
принадлежности. Для подсоединения
вспомогательной принадлежности
нажмите ее вниз и сдвиньте до упора,
а затем затяните винт. Для снятия
вспомогательной принадлежности
ослабьте винт, а затем нажмите ее вниз
и выньте.
• При съемке с использованием внешней
вспышки (приобретается
дополнительно) выключите питание
внешней вспышки во избежание
записи шума при ее зарядке.
• Нельзя одновременно использовать
внешнюю вспышку (приобретается
дополнительно) и встроенную
вспышку.
• Если подсоединен внешний микрофон
(приобретается дополнительно), он
имеет приоритет над встроенным
микрофоном (стр. 42).
2 Крышка колодки
3 Гнездо (USB) (стр. 98, 101)
(для моделей DCR-DVD405E/
DVD805E)
4 Гнездо REMOTE
• Служит для подключения других
дополнительных принадлежностей.
5 Гнездо A/V (аудио/видео) (стр. 50,
94, 96)
6 Гнездо DC IN (стр. 17)
100
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/101
Использование компьютера (DCR-DVD405E/DVD805E)
Перед обращением к “Руководству по началу
работы” с компьютером
После установки на компьютере
с системой Windows программного
обеспечения Picture Package или
Nero Express 6 с прилагаемого диска
CD-ROM при подключении видеокамеры к компьютеру можно будет
использовать перечисленные ниже
функции.
• Компьютеры Macintosh не поддерживают прилагаемое программное
обеспечение Picture Package и Nero
Express 6.
• Видеокамеры моделей DCR-DVD404E
не поддерживают подключение
к компьютеру. Для воспроизведения
изображений в компьютере см. раздел
“Воспроизведение диска на
компьютере с установленным
дисководом DVD” (стр. 57).
• При подключении видеокамеры к компьютеру Macintosh с помощью кабеля USB
возможно копирование фотографий.
См.“Руководство по началу работы” на
прилагаемом диске CD-ROM (стр. 108).
Возможности программы
Picture Package
x Просмотр изображений
и работа с ними t Picture
Package DVD Viewer
Фильмы и фотографии можно
просматривать, выбирая их эскизы.
Фильмы и фотографии сохраняются
в папках по дате.
Можно удалять ненужные эпизоды
фильмов или создавать диски DVD
диаметром 8 см с меню.
x Music Video/Slideshow
Producer (Инструмент
создания музыкальных
видеоклипов и
демонстрации слайдов)
t Picture Package Producer2
Можно выбрать любимые фильмы
и фотографии и легко создать из них
оригинальные фильмы с добавленным
музыкальным сопровождением
и визуальными эффектами.
Можно скопировать диск, записанный
с помощью видеокамеры, на диск DVD
диаметром 8 см.
Возможности программы
Nero Express 6
• На прилагаемом диске CD-ROM
содержится следующее программное
обеспечение:
– Драйвер USB
– Picture Package Ver.1.8.1
– Nero Express 6
– “Руководство по началу работы”
x При копировании диска на
диск DVD диаметром 12 см
Можно скопировать диск, записанный
с помощью видеокамеры, на диск DVD
диаметром 12 см.
Использование компьютера
(DCR-DVD405E/DVD805E)
x Дублирование на диск DVD
диаметром 8 см
t Picture Package Duplicator
101
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/102
Перед обращением к “Руководству по началу работы” с компьютером
(продолжение)
О “Руководствe по началу
работы”
“Руководство по началу работы” - это
инструкция по эксплуатации, которую
можно просматривать на компьютере.
В руководстве описаны основные
операции: от первоначального подключения видеокамеры к компьютеру и
настройки параметров до общих
принципов работы с помощью программного обеспечения Picture Package,
записанного на диске CD-ROM
(прилагается). После установки диска
CD-ROM в соответствии с инструкциями раздела “Установка программного
обеспечения и “Руководства по началу
работы”” (стр. 104), откройте
“Руководство по началу работы”
и следуйте содержащимся в нем
инструкциям.
• Подробную информацию о программе
Nero Express 6 см. в прилагаемой
инструкции по эксплуатации.
Функция справки
программного
обеспечения
В справке представлено описание всех
функций для всех приложений
программного обеспечения.
Внимательно ознакомившись
с “Руководством по началу работы”,
обращайтесь к справке, где приведены
подробные описания операций. Для
отображения справки щелкните
мышью на метке [?] на экране.
Системные требования
x При использовании
компьютера с ОС Windows
При использовании на компьютере
программы Picture Package
ОС: Microsoft Windows 2000 Professional/
Windows XP Home Edition/Windows
XP Professional
Требуется стандартная установка.
Правильная работа программ не
гарантируется, если выполнено
обновление какой-либо из вышеуказанных операционных систем.
CPU: Intel Pentium III с тактовой
частотой 600 МГц или выше
(рекомендуется Pentium III с тактовой
частотой 1 ГГц или выше)
Приложения: DirectX 9.0c или более
поздней версии (данная программа
основана на технологии DirectX.
Необходимо, чтобы был установлен
компонент DirectX.)/Windows Media
Player 7.0 или более поздней версии/
Macromedia Flash Player 6.0 или более
поздней версии
Звуковая система: стереофоническая
звуковая карта 16-бит и
стереофонические громкоговорители
ОЗУ: 128 Мбайт или более
(рекомендуется 256 Мбайт)
Жесткий диск:
Объем памяти, необходимый для
установки: 250 Мбайт или более
(2 Гбайта или более при
использовании программы Picture
Package Duplicator.)/ Рекомендуемое
свободное место на жестком диске:
6 Гбайт или более (в зависимости от
размера редактируемых файлов
изображений)
Дисплей: видеокарта с 4 Мбайт видео
ОЗУ, минимальное разрешение
800 × 600 точек, режим высокой
цветности High Color (глубина цвета
16 бит, 65000 цветов), драйвер дисплея,
поддерживающий DirectDraw
(при разрешении 800 × 600 точек или
менее и глубине цвета 256 цветов или
менее возможны сбои в работе).
Прочее: порт (USB) (должен входить
в стандартную комплектацию)
При воспроизведении на компьютере фотографий, записанных на
карту памяти “Memory Stick Duo”
ОС: Microsoft Windows 2000 Professional/
Windows XP Home Edition/Windows
XP Professional
102
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/103
Требуется стандартная установка.
Нормальная работа программ не
гарантируется, если выполнено
обновление какой-либо из
вышеуказанных операционных
систем.
CPU: MMX Pentium с тактовой частотой
200 МГц или выше
Прочее: порт (USB) (должен входить
в стандартную комплектацию)
x При использовании
компьютера Macintosh
• Возможно копирование фотографий
только с карты памяти “Memory Stick
Duo.”
ОС: Mac OS 9.1/9.2 или Mac OS X (v10.1/
v10.2/v10.3/v10.4)
Прочее: порт (USB) (должен входить
в стандартную комплектацию)
Использование компьютера
(DCR-DVD405E/DVD805E)
• Видеокамера совместима с
высокоскоростным интерфейсом
Hi-Speed USB (USB 2.0). С помощью
компьютера, совместимого с
высокоскоростным интерфейсом
Hi-Speed USB, можно передавать данные с
повышенной скоростью. При подключении интерфейса USB, не совместимого
с высокоскоростным интерфейсом HiSpeed USB, скорость передачи данных
соответствует скорости USB 1.1
(полноскоростной USB).
• Нормальная работа на всех компьютерах
с рекомендуемой конфигурацией не
гарантируется.
• Если на компьютере предусмотрено
гнездо для карт памяти Memory Stick,
установите карту памяти “Memory Stick
Duo”, на которой записаны изображения, в
адаптер Memory Stick Duo (прилагается),
затем установите его в гнездо Memory
Stick компьютера для копирования
фотографий на компьютер.
• Если используется карта памяти “Memory
Stick PRO Duo”, которая не совместима
с компьютером, подключите видеокамеру
с помощью кабеля USB (прилагается)
вместо использования гнезда карт памяти
Memory Stick на компьютере.
103
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/104
Установка программного обеспечения и
“Руководства по началу работы”
Программное обеспечение на
компьютер с ОС Windows необходимо
установить до подключения
видеокамеры к компьютеру.
Установка необходима только при
первом использовании.
Состав устанавливаемого
программного обеспечения и порядок
установки зависят от используемой
операционной системы.
Использование
компьютера с ОС Windows
щелкните [Start] (Пуск), затем
[My Computer] (Мой компьютер).)
2 Дважды щелкните мышью на
значке [PICTUREPACKAGE]
(значок дисковода).*
* Буква имени диска (например,
(E:)) может отличаться в зависимости от компьютера.
4 Щелкните мышью на кнопке
[Install] (Установить).
1 Убедитесь в том, что видеокамера не подключена
к компьютеру.
2 Включите компьютер.
• Чтобы выполнить установку, войдите в
систему с полномочиями
администратора.
• Перед установкой программного
обеспечения закройте все работающие
приложения.
3 Установите прилагаемый диск
CD-ROM в дисковод
компьютера.
Появляется экран установки.
• В зависимости от используемой
операционной системы компьютера
отображается сообщение, что
“Руководство по началу работы”
нельзя установить автоматически
с помощью мастера установки
InstallShield Wizard. В таком случае
скопируйте “Руководство по началу
работы” на компьютер вручную,
следуя отображаемым сообщениям
с инструкциями.
5 Выберите язык для
устанавливаемого приложения,
затем щелкните мышью на
кнопке [Next] (Далее).
• Если этот экран не отображается,
следуйте приведенным ниже
инструкциям.
1 Дважды щелкните мышью на
значке [My Computer] (Мой
компьютер) (В случае Windows XP
104
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/105
6 Щелкните мышью на кнопке
[Next] (Далее).
7 Прочитайте [License Agreement]
(Лицензионное соглашение),
установите флажок [I accept the
terms of the license agreement]
(Принимаю условия
лицензионного соглашения),
если принимаете условия
соглашения, затем щелкните
мышью на кнопке [Next] (Далее).
9 Выберите [PAL], затем щелкните
мышью на кнопке [Install]
(Установить).
10На экране [Ready to install the
program] (Все готово к
установке программы)
щелкните мышью на кнопке
[Install] (Установить).
Начинается установка программы
Picture Package.
8 Выберите папку для
сохранения программного
обеспечения, затем щелкните
мышью на кнопке [Next] (Далее).
[Next] (Далее) и следуйте
инструкциям на экране для
установки “Руководства по
началу работы”.
Возможно, на некоторых
компьютерах данный экран не
откроется. В этом случае
переходите к шагу 12.
Использование компьютера
(DCR-DVD405E/DVD805E)
11Щелкните мышью на кнопке
105
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/106
Установка программного обеспечения и “Руководства по началу
работы” (продолжение)
12Щелкните мышью на кнопке
3 Щелкните мышью на кнопке
[Finish] (Готово).
[Next] (Далее) и следуйте
инструкциям на экране для
установки программы
“ImageMixer EasyStepDVD”.
14Убедитесь в том, что
13Если открывается экран
[Installing Microsoft (R)
DirectX(R)] (Установка Microsoft
(R) DirectX(R)), следуйте
приведенным ниже
инструкциям для установки
DirectX 9.0c. В противном случае
переходите к шагу 14.
1 Прочитайте [License Agreement]
(Лицензионное соглашение),
затем щелкните мышью на кнопке
[Next] (Далее).
установлен флажок [Yes, I want
to restart my computer now.]
(Перезагрузить компьютер
сейчас), затем щелкните мышью
на кнопке [Finish] (Готово).
Компьютер выключится и
автоматически запустится снова
(этот процесс называется
перезагрузка).
На рабочем столе появляются
ярлыки для [Picture Package Menu]
и [Picture Package Menu destination
Folder] (а также ярлык для “Руководства по началу работы”,если оно
было установлено на шаге 11).
2 Щелкните мышью на кнопке
[Next] (Далее).
106
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/107
15Извлеките диск CD-ROM из
дисковода компьютера.
• Порядок подсоединения
видеокамеры к компьютеру см.
в “Руководстве по началу работы”
на прилагаемом диске CD-ROM.
• При возникновении вопросов по
программе Picture Package см. раздел
“Запрос информации о данном
программном обеспечении” (стр.
108).
4 Дважды щелкните мышью на
значке CD-ROM.
5 Скопируйте на компьютер
хранящийся в папке
[FirstStepGuide] файл
“FirstStepGuide.pdf” на
требуемом языке.
Использование
компьютера Macintosh
Можно копировать фотографии
с карты памяти “Memory Stick Duo”
на компьютер Macintosh. Установите
“Руководство по началу работы”
с прилагаемого диска CD-ROM.
• Подробную информацию о подсоединении видеокамеры к компьютеру
и копированию фотографий см.
в “Руководстве по началу работы”.
1 Убедитесь в том, что видеоИспользование компьютера
(DCR-DVD405E/DVD805E)
камера не подключена
к компьютеру.
2 Включите компьютер.
Перед установкой программного
обеспечения закройте все
работающие приложения.
3 Установите прилагаемый диск
CD-ROM в дисковод
компьютера.
107
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/108
Просмотр “Руководства по началу работы”
Отображение
“Руководства по началу
работы”
Запуск на компьютере
Macintosh
Дважды щелкните мышью
“FirstStepGuide.pdf”.
Для просмотра “Руководства по началу работы” на компьютере рекомендуется использовать Microsoft
Internet Explorer 6.0 или более
поздней версии.
Дважды нажмите значок
на
рабочем столе.
Для просмотра документов в формате PDF требуется программа
Adobe Reader. Если эта программа
не установлена на компьютере, ее
можно загрузить с Web-страницы
компании Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
• Можно также открыть руководство,
выбрав [Start] (Пуск), [Programs]
(Программы) ([All Programs] (Все
программы) в системе Windows XP),
[Picture Package] и [First Step Guide],
затем запустив [First Step Guide].
• Для просмотра “Руководства по началу
работы” в формате HTML без
использования автоматической установки
скопируйте папку требуемого языка из
папки [FirstStepGuide] на диске CD-ROM,
затем дважды щелкните мышью на файле
[Index.html].
• Используйте файл “FirstStepGuide.pdf”
в следующих случаях:
– при печати “Руководства по началу
работы”;
– если “Руководство по началу работы”
отображается неправильно даже
в рекомендуемой среде из-за настроек
браузера;
– если версия “Руководства по началу
работы” в формате HTML не
устанавливается автоматически.
Запрос информации
о данном программном
обеспечении
Центр поддержки
пользователей Pixela
Домашняя страница Pixela
http://www.ppackage.com/
– Северная Америка (Лос-Анджелес)
- телефон:
(звонок бесплатный)
+1-800-458-4029
+1-213-341-0163
– Европа (Великобритания) телефон:
(звонок бесплатный)
Великобритания, Германия,
Франция и Испания:
+800-1532-4865
Другие страны:
+44-1489-564-764
– Азия (Филиппины) - телефон:
+63-2-438-0090
108
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB13ADV.fm/ 2006. January. 20 am11:05/109
Авторские права
Использование компьютера
(DCR-DVD405E/DVD805E)
Музыкальные композиции, записи или
другие музыкальные материалы,
которые можно приобрести на
компакт-дисках, получить по сети
Интернет или из других источников
(“Музыкальное содержимое”),
являются произведениями, которые
охраняются авторским правом их
владельцев, и поэтому защищены
законом об авторском праве и другими
соответствующими законами каждой
отдельной страны/региона. За
исключением случаев, когда такие
действия явно разрешены
действующим законодательством,
запрещается использовать (включая,
без ограничений, копирование,
изменение, воспроизведение,
выгрузку, передачу или помещение во
внешнюю электронную сеть,
доступную широкой аудитории,
перенос, распространение, сдачу
в наем, выдачу лицензий, продажу или
выпуск в обращение) любое
музыкальное содержимое без
получения на это разрешения
соответствующих владельцев.
Предоставление корпорацией
Sony Corporation лицензии на
программу Picture Package не может
истолковываться как предоставление
каких-либо прав или лицензий на
использование музыкального
содержимого, возникающих как
неявное следствие, процессуальное
действие либо каким-либо иным
образом.
109
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/110
Устранение неполадок
Устранение неполадок
Если при использовании видеокамеры возникнут какие-либо неполадки,
воспользуйтесь следующей таблицей для их устранения. Если неполадка
не устраняется, отсоедините источник питания и обратитесь в сервисный
центр Sony.
Общие функции/Easy Handycam
Видеокамера не функционирует, даже если включено питание.
• Отсоедините адаптер переменного тока от электрической розетки или снимите
батарейный блок, затем приблизительно через одну минуту подсоедините снова.
Если функции по-прежнему не работают, острым предметом нажмите кнопку
RESET (стр. 45). (При нажатии кнопки RESET производится сброс всех установок,
включая настройку часов, кроме пунктов персонального меню.)
• Видеокамера очень сильно нагрелась. Выключите видеокамеру и оставьте ее на
некоторое время в прохладном месте.
Не работают кнопки.
• В режиме Easy Handycam некоторые кнопки не работают. Отмените режим
Easy Handycam (стр. 30).
Невозможно включить или отключить функцию Easy Handycam.
• Режим Easy Handycam невозможно включить или отключить во время съемки или
во время обмена данными с другим устройством по кабелю USB (для моделей
DCR-DVD405E/DVD805E ). Отмените режим Easy Handycam (стр. 30).
При использовании режима Easy Handycam изменяются настройки.
• При включении режима Easy Handycam для некоторых установок видеокамеры
восстанавливаются значения по умолчанию (стр. 30).
Не запускается [РЕЖИМ ДЕМО].
• Демонстрацию нельзя просмотреть, когда переключатель NIGHTSHOT
установлен в положение ON. Установите переключатель NIGHTSHOT
в положение OFF (стр. 43).
• Извлеките диск и карту памяти “Memory Stick Duo” из видеокамеры (стр. 26, 27).
• Установите переключатель POWER в положение
(Фильм).
Ощущается вибрация видеокамеры.
• Наличие вибрации зависит от состояния диска. Не является неисправностью.
Во время работы ощущается вибрация или слышен слабый звук.
• Не является неисправностью.
Периодически слышен звук работы электродвигателя видеокамеры.
• Не является неисправностью.
110
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/111
При закрытии крышки пустого дисковода слышен звук электродвигателя
видеокамеры.
• Видеокамера распознает диск. Не является неисправностью.
Видеокамера нагревается.
• Это происходит из-за того, что питание включено в течение долгого времени. Не
является неисправностью. Выключите видеокамеру и оставьте ее на некоторое
время в прохладном месте.
Батареи/Источники питания
Не включается питание.
• На видеокамеру не установлен батарейный блок. Установите на видеокамеру
заряженный батарейный блок (стр. 17).
• Батарейный блок разряжен или почти разряжен. Зарядите батарейный блок
(стр. 17).
• Вилка адаптера переменного тока отсоединена от электрической розетки.
Подсоедините ее к электрической розетке (стр. 17).
Внезапно отключается питание.
• Если видеокамера не используется в течение примерно 5 минут, то она
автоматически отключается (АВТОВЫКЛ). Измените настройку параметра
[АВТОВЫКЛ] (стр. 81), или вновь включите питание, или используйте адаптер
переменного тока.
• Батарейный блок разряжен или почти разряжен. Зарядите батарейный блок
(стр. 17).
Индикатор CHG (зарядка) не горит во время зарядки батарейного блока.
Индикатор CHG (зарядка) мигает во время зарядки батарейного блока.
• Правильно установите батарейный блок на видеокамеру (стр. 17). Если неполадка
не устраняется, отсоедините адаптер переменного тока от электрической розетки
и обратитесь в сервисный центр Sony. Возможно, батарейный блок поврежден.
Питание часто отключается, хотя индикатор оставшегося времени работы
батарейного блока указывает на наличие достаточного для работы заряда.
• Произошел сбой в показаниях индикатора оставшегося времени работы
батарейного блока, или батарейный блок был недостаточно заряжен. Снова
полностью зарядите батарейный блок для устранения искажений индикации
(стр. 17).
Устранение неполадок
• Передвиньте переключатель POWER в положение OFF (CHG) (стр. 17).
• Подсоедините батарейный блок к видеокамере должным образом (стр. 17).
• Должным образом подсоедините провод питания к сетевой розетке.
• Зарядка батарейного блока завершена (стр. 17).
111
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/112
Устранение неполадок (продолжение)
Индикатор оставшегося времени работы батарейного блока неправильно
отображает время.
• Слишком низкая или слишком высокая температура окружающей среды.
Не является неисправностью.
• Батарейный блок был недостаточно заряжен. Полностью зарядите батарейный
блок. Если неполадка не устраняется, установите новый батарейный блок (стр. 17).
• Неточное отображение времени может быть обусловлено условиями
эксплуатации. При открытии или закрытии экрана ЖКД требуется около
1 минуты, чтобы отобразить точное оставшееся время работы батарейного блока.
Батарейный блок быстро разряжается.
• Слишком низкая или слишком высокая температура окружающей среды.
Не является неисправностью.
• Батарейный блок был недостаточно заряжен. Полностью зарядите батарейный
блок. Если неполадка не устраняется, установите новый батарейный блок (стр. 17).
Происходит сбой при подсоединении видеокамеры к адаптеру
переменного тока.
• Выключите питание видеокамеры и отсоедините адаптер переменного тока
от электрической розетки. Затем вновь подсоедините его.
Экран ЖКД/видоискатель
На экране появляется необычное изображение.
• Видеокамера находится в режиме [РЕЖИМ ДЕМО] (стр. 76). Для отмены режима
[РЕЖИМ ДЕМО] коснитесь экрана ЖКД или установите диск либо карту памяти
“Memory Stick Duo”.
На экране появляется незнакомый индикатор.
• Возможно, это предупреждающий индикатор или сообщение (стр. 129).
Изображение постоянно отображается на экране ЖКД.
• Это происходит при отсоединении адаптера переменного тока от электрической
розетки или снятии батарейного блока без заблаговременного отключения
питания. Не является неисправностью.
Невозможно выключить подсветку экрана ЖКД.
• При использовании режима Easy Handycam (стр. 30) невозможно включать/
выключать подсветку экрана ЖКД, нажимая и удерживая кнопку DISP/BATT
INFO.
На сенсорной панели не отображаются кнопки.
• Слегка нажмите на экран ЖКД.
• Нажмите кнопку DISP/BATT INFO на видеокамере (или кнопку DISPLAY
на пульте дистанционного управления) (стр. 22, 49).
112
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/113
Кнопки на сенсорной панели работают неправильно или совсем
не работают.
• Выполните настройку экрана ([КАЛИБРОВКА]) (стр. 143).
Изображение на экране видоискателя нечеткое.
• Для настройки объектива используйте рычаг регулировки объектива
видоискателя (стр. 21).
Исчезло изображение в видоискателе.
• Если экран ЖКД открыт, изображение в видоискателе не отображается. Закройте
экран ЖКД (стр. 21).
Диск
Невозможно извлечь диск.
• Убедитесь, что источник питания (батарейный блок или адаптер переменного
тока) подсоединен должным образом (стр. 17).
• Снимите батарейный блок с видеокамеры, затем вновь присоедините его (стр. 18).
• Установите на видеокамеру заряженный батарейный блок (стр. 17).
• Диск поврежден или загрязнен (следы пальцев и т.п.). В этом случае извлечение
диска может занять до 10 мин.
• Видеокамера очень сильно нагрелась. Выключите видеокамеру и оставьте ее на
некоторое время в прохладном месте.
• Произошла конденсация влаги на диске. Выключите видеокамеру и подождите
приблизительно 1 час (стр. 143).
• Закрытие сессий диска было прервано из-за выключения видеокамеры. Включите
видеокамеру и извлеките диск после завершения закрытия сессий (стр. 52).
Не отображается индикатор оставшегося места на диске.
• Установите для параметра [
ОСТАЛОСЬ] значение [ВКЛ], чтобы индикатор
оставшегося места на диске отображался постоянно (стр. 80).
• Диск был создан в другом устройстве, а не в этой видеокамере. Можно
воспроизводить диск в видеокамере, но запись дополнительных эпизодов
невозможна.
“Memory Stick Duo”
Не работают функции, в которых используется карта памяти “Memory Stick Duo”.
• Переместите переключатель POWER, чтобы загорелся индикатор
(Фото),
или нажмите кнопку
PLAY/EDIT при включенной видеокамере (стр. 20).
• Установите в видеокамеру карту памяти “Memory Stick Duo” (стр. 26).
• При использовании карты памяти “Memory Stick Duo”, отформатированной
на компьютере, выполните ее форматирование в видеокамере (стр. 76).
Устранение неполадок
Индикаторы типа диска и формата записи на экране ЖКД отображаются
серым цветом.
113
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/114
Устранение неполадок (продолжение)
Удаление фотографий невозможно.
• Снимите блокировку, установленную с помощью язычка защиты от записи
на карте памяти “Memory Stick Duo” (стр. 138).
• На экране просмотра может быть удалено только последнее записанное
изображение (стр. 46).
• На экране редактирования можно одновременно выбрать для удаления не более
100 изображений.
• Невозможно удалить изображения, защищенные на другом устройстве. Отмените
защиту в исходном устройстве.
Не удается удалить сразу все фотографии.
• Снимите блокировку, установленную с помощью язычка защиты от записи на
карте памяти “Memory Stick Duo” (стр. 138).
Невозможно выполнить форматирование карты памяти “Memory Stick Duo”.
• Снимите блокировку, установленную с помощью язычка защиты от записи
на карте памяти “Memory Stick Duo” (стр. 138).
Имя файла данных отображается неправильно.
• Если структура каталога не соответствует универсальному стандарту, будет
отображаться только имя файла.
• Файл поврежден.
• Формат файла не поддерживается данной видеокамерой (стр. 138).
Мигает имя файла данных.
• Файл поврежден.
• Формат файла не поддерживается данной видеокамерой (стр. 138).
Запись
См. также раздел “Регулировка изображения во время съемки” (стр. 116).
При нажатии кнопки START/STOP или PHOTO запись фильмов/фотографий
на диск не производится.
• Отображается экран воспроизведения. Нажмите кнопку
PLAY/EDIT или
нажмите
на экране ЖКД для отображения экрана съемки (стр. 34, 40).
• Видеокамера записывает на диск только что снятый эпизод. Нельзя нажать кнопку
PHOTO, когда на экране ЖКД отображается символ [СЪЕМКА] или
(стр. 33, 39).
• На диске не осталось свободного места. Используйте новый диск или
отформатируйте старый (только DVD-RW/DVD+RW, стр. 60). Можно также
удалить ненужные изображения (стр. 87).
• Закрыты сессии диска DVD-RW (режим VIDEO)/DVD+RW. Подготовьте диск
для записи дополнительных эпизодов (стр. 59).
• Видеокамера очень сильно нагрелась. Выключите видеокамеру и оставьте ее
на некоторое время в прохладном месте.
114
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/115
• Произошла конденсация влаги на диске. Выключите видеокамеру и подождите
приблизительно 1 час (стр. 143).
Невозможно выполнить запись на карту памяти “Memory Stick Duo”.
• Снимите блокировку, установленную с помощью язычка защиты от записи на
карте памяти “Memory Stick Duo” (стр. 138).
• На карте памяти “Memory Stick Duo” не осталось свободного места. Используйте
новую карту памяти “Memory Stick Duo” или отформатируйте данную карту
памяти “Memory Stick Duo” (стр. 76). Можно также удалить ненужные
изображения (стр. 86).
Индикатор ACCESS горит даже после остановки съемки.
• Видеокамера записывает на диск только что снятый эпизод.
Угол обзора при съемке зависит от положения переключателя питания
POWER.
• Угол обзора при съемке фотографий шире, чем при съемке фильма.
Не слышен звук срабатывания затвора при съемке фотографии.
• Установите для параметра [ОЗВУЧ. МЕНЮ] значение [ВКЛ] (стр. 80).
Не работает вспышка.
Внешняя вспышка (приобретается дополнительно) не работает.
• Не включено питание вспышки, или вспышка не подсоединена должным образом.
Фактическое доступное время съемки фильма меньше приблизительного
ожидаемого времени записи.
Устранение неполадок
• В следующих режимах съемка со вспышкой невозможна:
– При съемке фильмов
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ЦИФР ЭФФЕКТ]
– [
ЗАПУСК]
– При установленном конверторе (приобретается дополнительно)
• Даже если выбран режим автоматической вспышки или
(автоматическое
снижение эффекта красных глаз), при использовании перечисленных ниже
функций встроенная вспышка не работает.
– NightShot
– [ПРОЖЕКТОР], [ЗАКАТ/ЛУНА] или [ЛАНДШАФТ] в меню
[ПРОГР А/ЭКСП]
– [ЭКСПОЗИЦИЯ]
– [ТОЧЕЧН.ЭКСП]
• При съемке быстро движущихся объектов время, доступное для съемки, может
сократиться (стр. 13, 77).
115
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/116
Устранение неполадок (продолжение)
Съемка останавливается.
• Видеокамера очень сильно нагрелась. Выключите видеокамеру и оставьте ее
на некоторое время в прохладном месте.
• Произошла конденсация влаги на диске. Выключите видеокамеру и оставьте
ее приблизительно на 1 час в прохладном месте (стр. 143).
Момент нажатия кнопки START/STOP не совпадает с моментом начала/
остановки съемки фильма.
• При использовании видеокамеры возможно небольшое отличие между местом,
в котором была нажата кнопка START/STOP, и местом фактического начала/
остановки записи. Не является неисправностью.
Невозможно изменить форматное соотношение фильма.
• Форматное соотношение для диска DVD+RW изменить невозможно. Для изменения форматного соотношения фильмов требуется снова отформатировать диск.
Регулировка изображения во время съемки
См. также раздел “Элементы меню Setup” (стр. 119).
Не работает функция автоматической фокусировки.
• Установите для параметра [ФОКУСИРОВКА] значение [АВТО] (стр. 68).
• Условия съемки не подходят для автоматической фокусировки. Настройте фокус
вручную (стр. 68).
The [Не работает функция [STEADYSHOT].
• Установите для параметра [STEADYSHOT] значение [ВКЛ] (стр. 71).
• Функция [STEADYSHOT] может не работать при слишком сильном дрожании
видеокамеры, даже если для параметра [STEADYSHOT] установлено значение
[ВКЛ].
Не работает функция съемки объектов с задней подсветкой.
• Функция съемки объектов с задней подсветкой (контровой свет) будет отменена,
если для функции [ЭКСПОЗИЦИЯ] установлено значение [РУЧНАЯ] (стр. 67)
или выбран параметр [ТОЧЕЧН ЭКСП] (стр. 66).
• Функция съемки объектов с задней подсветкой не работает в режиме
Easy Handycam. Отмените режим Easy Handycam (стр. 30).
При съемке в темноте таких объектов, как пламя свечи или электрическая
лампа, появляется вертикальная полоса.
• Это происходит при слишком высокой контрастности между объектом и фоном.
Не является неисправностью.
При съемке ярких объектов появляется вертикальная полоса.
• Это явление называется смазыванием или тянущимся продолжением. Не является
неисправностью.
116
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/117
На экране появляются небольшие белые, красные, синие или зеленые
точки.
• Точки появляются при съемке в режимах [SUPER NS] или [COLOR SLOW S].
Не является неисправностью.
Цвет изображения отображается неправильно.
• Установите переключатель NIGHTSHOT в положение OFF (стр. 43).
Изображение получается слишком ярким, и объект не отображается
на экране.
• Установите переключатель NIGHTSHOT в положение OFF (стр. 43).
Изображение получается слишком темным, и объект не отображается
на экране.
• Подсветка экрана ЖКД отключена. Включите подсветку ЖКД, нажав кнопку
DISP/BATT INFO и удерживая ее нажатой (стр. 21).
Имеет место мерцание или изменение цветности.
• Это происходит при съемке изображений в условиях освещения лампами дневного
света, натриевыми или ртутными лампами с использованием функции [ПОРТРЕТ]
или [СПОРТ]. В этом случае отключите функцию [ПРОГР А/ЭКСП] (стр. 66).
При съемке экрана телевизора или дисплея компьютера появляются
черные полосы.
• Установите для параметра [STEADYSHOT] значение [ВЫКЛ] (стр. 71).
Пульт дистанционного управления
Прилагаемый пульт дистанционного управления не работает.
Устранение неполадок
• Установите для параметра [ПУЛЬТ ДУ] значение [ВКЛ] (стр. 80).
• Вставьте батарейку в держатель так, чтобы ее полюса +/– совпали с
обозначениями +/– в держателе (стр. 144).
• Уберите любые препятствия между пультом дистанционного управления
и датчиком дистанционного управления.
• Не допускайте воздействия на датчик дистанционного управления сильных
источников света, например, прямых солнечных лучей или искусственного
освещения. В противном случае пульт дистанционного управления может
работать неправильно.
• Снимите конверсионный объектив (приобретается дополнительно), поскольку он
может закрывать датчик дистанционного управления.
117
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/118
Устранение неполадок (продолжение)
При использовании прилагаемого пульта дистанционного управления
возникают помехи работе другого устройства DVD.
• Выберите для дистанционного управления устройства DVD любой режим, кроме
DVD 2, или закройте датчик дистанционного управления на устройстве DVD
черной бумагой.
Воспроизведение диска в видеокамере
Не удается воспроизвести диск.
• Включите видеокамеру, передвинув переключатель POWER, и нажмите
PLAY/EDIT.
• Проверьте совместимость диска (стр. 12).
• Установите диск стороной, предназначенной для записи, к видеокамере (стр. 24).
• Диск, записанный в другом устройстве, может не воспроизводиться в этой
видеокамере.
Воспроизводимое изображение искажено.
• Очистите диск чистящей салфеткой (прилагается, стр. 137).
Фотографии, записанные на карте памяти “Memory Stick Duo”, не
воспроизводятся с действительным размером.
• Фотографии, записанные на другом оборудовании, могут не воспроизводиться
с действительным размером. Не является неисправностью.
Не удается воспроизвести фотографии, сохраненные на “Memory Stick Duo”.
• Изображения не воспроизводятся, если были изменены файлы или папки либо
если данные редактировались на компьютере (в этом случае имя файла мигает).
Не является неисправностью (стр. 139).
• Фотографии, записанные на другом оборудовании, могут не воспроизводиться.
Не является неисправностью (стр. 139).
На изображении на экране VISUAL INDEX отображается символ “
”.
• Очистите диск чистящей салфеткой (прилагается, стр. 137).
• Возможно, произошел сбой при загрузке данных. Правильная индикация может
восстановиться после выключения и включения питания или после извлечения
и повторной установки диска.
• Это может появляться на неподвижных изображениях, снятых другими
устройствами, отредактированных на компьютере и т. д.
При воспроизведении диска звук отсутствует или очень слабый.
• Установите для параметра [МУЛЬТИЗВУК] значение [СТЕРЕО] (стр. 77).
• Увеличьте громкость (стр. 41).
• Если экран ЖКД закрыт, звук не воспроизводится. Откройте экран ЖКД.
• Если при записи звука для параметра [ИСХ.УР.МИКР.] (стр. 77) установлено
значение [НИЗКИЙ], записанный звук может быть плохо слышен.
118
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/119
Воспроизведение диска в других устройствах
Невозможно воспроизвести диск или диск не распознается.
• Очистите диск чистящей салфеткой (прилагается, стр. 137).
• Закройте сессии диска (стр. 52).
• Диск, записанный в режиме VR, не может воспроизводиться в устройстве, которое
не поддерживает режим VR. Проверьте совместимость в инструкции по
эксплуатации воспроизводящего устройства.
Воспроизводимое изображение искажено.
• Очистите диск чистящей салфеткой (прилагается, стр. 137).
На изображении в меню DVD отображается символ “
”.
• Возможно, во время закрытия сессий диска произошел сбой загрузки данных.
В случае диска DVD-RW (режим VIDEO)/DVD+RW подготовьте диск к записи
дополнительных эпизодов (стр. 59), затем заново создайте меню DVD, повторно
закрыв сессии диска (стр. 55). Возможно, после этого меню DVD будет
отображаться правильно.
При переходе между эпизодами изображение на короткое время
останавливается.
• На некоторых устройствах DVD изображение может на короткое время
останавливаться между эпизодами. Не является неисправностью.
При нажатии кнопки . не происходит переход на предыдущий эпизод.
• Если при нажатии кнопки . происходит переход через 2 титра, автоматически
созданные видеокамерой, переход на предыдущий эпизод может не производиться. Выберите требуемый эпизод на экране меню. Более подробные сведения
приведены в инструкциях по эксплуатации воспроизводящего устройства.
Элементы меню Setup
• В текущих условиях невозможно выбрать элементы, выделенные серым цветом.
не отображается.
• В режиме Easy Handycam можно использовать только ограниченный набор
функций. Отмените режим Easy Handycam (стр. 30).
Невозможно использовать [ПРОГР А/ЭКСП].
• Нельзя использовать [ПРОГР А/ЭКСП] совместно со следующими функциями.
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [СТАР КИНО]
• Функция [СПОРТ] не будет работать, если переключатель POWER установлен
в положение
(Фото).
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
Устранение неполадок
Элементы меню Setup выделены серым цветом.
119
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/120
Устранение неполадок (продолжение)
Невозможно использовать [ТОЧЕЧН.ЭКСП].
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [ТОЧЕЧН.ЭКСП].
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
• Если установлена функция [ПРОГР А/ЭКСП], то для параметра
[ТОЧЕЧН.ЭКСП] автоматически устанавливается значение [АВТО].
Невозможно использовать [ЭКСПОЗИЦИЯ].
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [ЭКСПОЗИЦИЯ].
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
• Если установлена функция [ПРОГР А/ЭКСП], то для функции [ЭКСПОЗИЦИЯ]
автоматически устанавливается значение [АВТО].
Невозможно использовать [БАЛАНС БЕЛ].
• Параметр [БАЛАНС БЕЛ] нельзя использовать со следующими режимами:
– NightShot
– [SUPER NS]
Невозможно использовать [ТОЧЕЧН ФОКУС].
• Параметр [ТОЧЕЧН ФОКУС] невозможно использовать одновременно
с [ПРОГР А/ЭКСП].
Невозможно использовать режим [SUPER NS].
• Переключатель NIGHTSHOT не установлен в положение ON.
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [SUPER NS].
– [ФЕЙДЕР]
– [ЦИФР ЭФФЕКТ]
Неправильно работает функция [COLOR SLOW S].
• Функция [COLOR SLOW S] может не работать в полной темноте. Используйте
режим NightShot или [SUPER NS].
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [COLOR SLOW S].
– [ФЕЙДЕР]
– [ЦИФР ЭФФЕКТ]
– [ПРОГР А/ЭКСП]
– [ЭКСПОЗИЦИЯ]
– [ТОЧЕЧН.ЭКСП]
120
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/121
Невозможно использовать [
• Функцию [
АВТОЗАПУСК].
АВТОЗАПУСК] невозможно использовать с функцией [ФЕЙДЕР].
Невозможно использовать [ФЕЙДЕР].
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [ФЕЙДЕР].
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ЦИФР ЭФФЕКТ]
Невозможно использовать [ЦИФР ЭФФЕКТ].
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [ЦИФР ЭФФЕКТ].
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ФЕЙДЕР]
• Ниже указан параметр, одновременно с которым невозможно использовать
параметр [СТАР КИНО].
– [ПРОГР А/ЭКСП]
– [ЭФФЕКТ ИЗОБР]
Невозможно использовать [ЭФФЕКТ ИЗОБР].
• [ЭФФЕКТ ИЗОБР] невозможно использовать одновременно с эффектом
[СТАР КИНО].
Не отображается [ОБЪЕМ.МОНИТ.].
• [ОБЪЕМ.МОНИТ.] не отображается, если не производится запись 5.1-канального
объемного звука или если используется функция [ФЕЙДЕР].
Невозможно настроить [УР ПОДСВ LCD].
Редактирование фильмов и фотографий на диске
(DVD-RW: режим VR)
Редактирование в видеокамере дисков DVD-R/DVD-RW (режим VIDEO)/
DVD+RW невозможно.
Монтаж невозможен.
Устранение неполадок
• Параметр [УР ПОДСВ LCD] невозможно настраивать, если питание подается от
адаптера переменного тока или если экран ЖКД развернут от видеокамеры,
а переключатель POWER установлен в положение
(фильм) или
(фото).
• На диске отсутствуют изображения.
• Невозможен монтаж в связи с состоянием изображения.
• Редактирование изображений, защищенных на другом устройстве, невозможно.
121
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/122
Устранение неполадок (продолжение)
Невозможно добавление эпизодов в список воспроизведения.
• Диск полностью заполнен или количество добавленных эпизодов превышает 999.
Удалите ненужные эпизоды или добавьте все фотографии, преобразовав их
в фильм (фотофильм, стр. 91).
Невозможно разделить фильм.
• Разделение слишком короткого фильма невозможно.
• Невозможно разделить фильм с меткой
(стр. 87, 91).
• Невозможно разделить фильм, защищенный на другом устройстве.
Невозможно удалить эпизод.
• Невозможно удалить эпизод, защищенный на другом устройстве.
Перезапись/подключение к другим устройствам
Неправильное форматное соотношение при подключении видеокамеры
к телевизору.
• Установите значение параметра [ТИП ЭКРАНА] в соответствии с используемым
телевизором (стр. 50).
Изображения с подключенного оборудования не отображаются на экране
ЖКД и в видоискателе (для моделей DCR-DVD405E/DVD805E).
• Нажмите
t [КОНТР.ЗАПИСИ] (стр. 96).
Невозможно увеличить изображения с подключенного оборудования
(для моделей DCR-DVD405E/DVD805E).
• Видеокамера не позволяет увеличивать эпизоды, поступающие с другого
устройства.
При воспроизведении диска отсутствует звук.
• Если устройство подключено только с помощью штекера S VIDEO, звук не
воспроизводится. Подсоедините также белый и красный штекеры
соединительного кабеля A/V (стр. 96).
При использовании соединительного кабеля A/V перезапись не
выполняется должным образом.
• Неправильно подсоединен соединительный кабель A/V. Обязательно
подсоедините соединительный кабель A/V к соответствующему выходному гнезду
устройства, с которого перезаписывается изображение, или к входному гнезду
другого устройства для перезаписи изображения с этой видеокамеры (стр. 94, 96).
Невозможно скопировать диск на диск DVD диаметром 12 см.
• Используйте прилагаемую программу Nero Express 6. Подробную информацию
см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к программе Nero Express 6.
122
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/123
Невозможна печать с помощью PictBridge-совместимого принтера (для
моделей DCR-DVD405E/DVD805E).
• Невозможна печать на принтере изображений, записанных с помощью других
устройств. Не является неисправностью.
Прочее
Невозможно удалить изображение.
• Удаление изображений с диска DVD-R невозможно.
• В случае дисков DVD-RW (режим VIDEO)/DVD+RW возможно удаление только
изображения, записанного последним (стр. 46).
• Невозможно удалить с карты памяти “Memory Stick Duo” изображение,
защищенное в другом устройстве.
Невозможно скопировать фотографию.
• Невозможно копирование фотографий на диски DVD-R/DVD-RW
(режим VIDEO)/DVD+RW с закрытыми сессиями. Для записи дополнительного материала на диски DVD-RW (режим VIDEO)/DVD+RW
следуйте соответствующим инструкциям (стр. 59).
• На диске или карте памяти “Memory Stick Duo” недостаточно места для
копирования. Удалите ненужные изображения (стр. 86, 87).
• Когда целевым носителем является Memory Stick Duo с установленной защитой
от записи, снимите блокировку, установленную с помощью лепестка защиты от
записи на Memory Stick Duo (стр. 138).
• Невозможно копирование фотографий, записанных/отредактированных
на другом устройстве.
Невозможно закрыть сессии диска.
Невозможно редактировать диск или записывать на него дополнительные
материалы с помощью других устройств.
• Редактирование записанного в видеокамере диска с помощью другого устройства
может оказаться невозможным.
Невозможно изменить название диска.
• Невозможно записать название диска на диск DVD-R с закрытыми сессиями.
• Сессии диска уже закрыты. При использовании диска DVD-RW (режим VIDEO)/
DVD+RW для записи дополнительного материала следуйте соответствующим
инструкциям (стр. 59).
• Если название диска было задано на другом устройстве, изменение названия
с помощью видеокамеры может оказаться невозможным.
Устранение неполадок
• Батарейный блок разрядился во время закрытия сессий диска. Используйте
адаптер переменного тока.
• Сессии диска уже закрыты. При использовании диска DVD-RW (режим VIDEO)/
DVD+RW для записи дополнительного материала следуйте соответствующим
инструкциям (стр. 59).
123
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/124
Устранение неполадок (продолжение)
Невозможно создать фотофильм.
• Фотографии отсутствуют.
• Возможно, на диск записано много фотографий, а свободного места на диске мало.
Удалите с диска ненужные изображения (стр. 87).
В течение 5 с звучит зуммер.
• Видеокамера очень сильно нагрелась. Выключите видеокамеру и оставьте ее на
некоторое время в прохладном месте.
• Произошла конденсация влаги на диске. Выключите видеокамеру и подождите
приблизительно 1 час, затем снова включите видеокамеру (стр. 143).
• В видеокамере возникли неполадки. Извлеките диск и установите его обратно,
затем снова попробуйте выполнить операцию на видеокамере.
Невозможно открыть сессии диска.
• Открытие сессий дисков DVD-R/DVD-RW (режим VR)/DVD+RW невозможно
(стр. 59).
• В видеокамере включен режим Easy Handycam. Для открытия сессий диска
отмените режим Easy Handycam (стр. 30) (стр. 59).
Подключение к компьютеру (DCR-DVD405E/DVD805E)
Компьютер не распознает видеокамеру.
• Отсоедините кабель от видеокамеры и компьютера, затем надежно подсоедините
его снова.
• Отсоедините от компьютера все устройства USB, кроме клавиатуры, мыши
и видеокамеры.
• Отсоедините кабель от видеокамеры и компьютера, перезапустите компьютер,
затем снова правильно подсоедините их.
При редактировании изображений на диске компьютер не распознает
видеокамеру.
• Установите программное обеспечение Picture Package (стр. 104).
• Следуя приведенным ниже инструкциям, убедитесь в правильности установки
драйвера USB.
Для Windows XP
1 Нажмите [Start] (Пуск), затем [Control Panel] (Панель управления).
2 Нажмите [Performance and Maintenance] (Производительность и обслуживание), затем [System] (Система).
Открывается окно [System Properties] (Свойства: Система).
3 Выберите вкладку [Hardware] (Оборудование).
4 Нажмите [ Device Manager] (Диспетчер устройств).
Открывается окно [Device Manager] (Диспетчер устройств).
5 Убедитесь в том, что в разделе [DVD/CD-ROM drives] (DVD и CD-ROM
дисководы) отображается [SONY DDX-C1002 USB Device], в разделе
[Storage volumes] (Тома запоминающих устройств) - [Generic volume]
124
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/125
(Универсальный том), а в разделе [Universal Serial Bus controllers]
(Контроллеры универсальной последовательной шины USB) - [USB Mass
Storage Device] (Запоминающее устройство для USB) соответственно.
Если все эти устройства отображаются, значит, драйвер USB установлен
правильно. Если какое-либо из этих устройств не отображается, установите
драйвер USB.
1 Установите прилагаемый диск CD-ROM в дисковод компьютера.
2 Дважды нажмите значок [My Computer] (Мой компьютер).
3 Нажмите правой кнопкой мыши значок [PICTUREPACKAGE] (Дисковод)*,
затем нажмите [Open] (Открыть).
**Буква имени диска (например, (E:)) может отличаться в зависимости
от компьютера.
4 Дважды нажмите [Driver] t [Setup.exe].
Для Windows 2000
Устранение неполадок
1 Нажмите [Start] (Пуск), [Settings] (Настройка), затем [Control Panel]
(Панель управления).
2 Нажмите [System] (Система).
Открывается окно [System Properties] (Свойства: Система).
3 Выберите вкладку [Hardware] (Оборудование).
4 Нажмите [Device Manager] (Диспетчер устройств).
Открывается окно [Device Manager] (Диспетчер устройств).
5 Убедитесь в том, что в разделе [DVD/CD-ROM drives] (DVD и CD-ROM
дисководы) отображается [SONY DDX-C1002 USB Device], в разделе
[Storage volumes] (Тома запоминающих устройств) - [Generic volume]
(Универсальный том), а в разделе [Universal Serial Bus controllers]
(Контроллеры универсальной последовательной шины USB) - [USB Mass
Storage Device] (Запоминающее устройство для USB) соответственно.
125
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/126
Устранение неполадок (продолжение)
Если все эти устройства отображаются, значит, драйвер USB установлен
правильно. Если какое-либо из этих устройств не отображается, установите
драйвер USB.
1 Установите прилагаемый диск CD-ROM в дисковод компьютера.
2 Дважды нажмите значок [My Computer] (Мой компьютер).
3 Нажмите правой кнопкой мыши значок [PICTUREPACKAGE] (Дисковод)*,
затем нажмите [Open] (Открыть).
*Буква имени диска (например, (E:)) может отличаться в зависимости
от компьютера.
4 Дважды нажмите [Driver] t [Setup.exe].
После установки прилагаемого диска CD-ROM в дисковод компьютера
появляется сообщение об ошибке.
• Выполните для компьютера параметры экрана, приведенные ниже.
– 800 × 600 точек или более, режим цветности High Color (качество
цветопередачи 16 бит, 65000 цветов) или выше
Невозможно использовать прилагаемый диск CD-ROM на компьютере
Macintosh.
• Прилагаемое программное обеспечение Picture Package не совместимо
с компьютерами Macintosh.
Невозможен просмотр изображений, записанных видеокамерой.
• Убедившись в правильности ориентации разъема, надежно подсоедините кабель
USB к гнезду (USB) видеокамеры.
• Включите видеокамеру и нажмите кнопку
PLAY/EDIT.
• В установках меню видеокамеры выберите [ВЫБОР USB] t
[
КОМПЬЮТЕР] (стр. 75).
• Отсоедините от компьютера все устройства USB, кроме клавиатуры, мыши
и видеокамеры.
126
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/127
Фотографии, записанные на карту памяти “Memory Stick Duo”, невозможно
просмотреть на экране компьютера.
• Надежно установите карту памяти “Memory Stick Duo” в правильной ориентации.
• В установках меню видеокамеры выберите [ВЫБОР USB] t
[
КОМПЬЮТЕР] (стр. 75).
• Компьютер не распознает карту памяти “Memory Stick Duo” во время таких
операций с видеокамерой, как воспроизведение или редактирование. Перед
повторным подсоединением видеокамеры к компьютеру завершите выполнение
операций на видеокамере.
На компьютере не появляется значок карты памяти “Memory Stick”
([Removable Disk] (Съемный диск)).
• Включите видеокамеру и нажмите кнопку
PLAY/EDIT.
• Установите в видеокамеру карту памяти “Memory Stick Duo”.
• Отсоедините от компьютера все устройства USB, кроме клавиатуры, мыши
и видеокамеры.
• В установках меню видеокамеры выберите [ВЫБОР USB] t
[
КОМПЬЮТЕР] (стр. 75).
• Компьютер не распознает карту памяти “Memory Stick Duo” во время таких
операций с видеокамерой, как воспроизведение или редактирование. Перед
повторным подсоединением видеокамеры к компьютеру завершите выполнение
операций на видеокамере.
На экране видеокамеры отображается сообщение [Нельзя перейти в Easy
Handycam при использ. USB] или [Нельзя отменить Easy Handycam при
подключении USB].
• Невозможно включить или отключить режим Easy Handycam при подсоединенном кабеле USB. Сначала отсоедините от видеокамеры кабель USB.
Передача данных изображений из видеокамеры в компьютер невозможна.
• В меню настройки задайте для параметра [СКОР USB] значение [МАКС. СКОР.]
(стр. 78).
• При подсоединении видеокамеры к компьютеру, несовместимому с высокоскоростным интерфейсом Hi-Speed USB (USB 2.0), правильное воспроизведение
может оказаться невозможным. Однако это не влияет на изображения или
звукозаписи, переписанные в компьютер.
• Если для параметра [СКОР USB] задано значение [МАКС. СКОР.], (стр. 78),
правильное воспроизведение может оказаться невозможным. Однако это не
влияет на изображения или звукозаписи, переписанные в компьютер.
• В зависимости от используемого компьютера возможна временная приостановка
воспроизведения изображения или звука, однако это не влияет на изображения
или звук, переписанные в компьютер.
Устранение неполадок
Невозможно правильное воспроизведение изображений или звукозаписей
с видеокамеры.
127
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB14TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/128
Устранение неполадок (продолжение)
Невозможно произвести запись данных с компьютера на диск в видеокамере с помощью кабеля USB.
• Диск не поддерживается видеокамерой. Используйте диск, совместимый
с видеокамерой (стр. 12).
• На диск, установленный в видеокамеру, можно записывать данные только
с помощью программы Picture Package.
Файл, переданный с компьютера, не записывается на карту памяти “Memory
Stick Duo” в видеокамере.
• Кабель USB неправильно отсоединен. Подключите видеокамеру к компьютеру
и передайте данные.
Программа Picture Package работает неправильно.
• Закройте программу Picture Package, затем перезагрузите компьютер.
• Убедитесь, что ОС поддерживает программу Picture Package (стр. 102).
Во время работы программы Picture Package появилось сообщение об
ошибке.
• Сначала закройте программу Picture Package, затем переместите переключатель
POWER на видеокамере так, чтобы загорелся другой индикатор.
С помощью программы Picture Package невозможно скопировать диск
на диск DVD диаметром 12 см.
• Используйте прилагаемую программу Nero Express 6. Подробную информацию
см. в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к программе Nero Express 6.
“Руководство по началу работы” отображается неправильно.
• Выполните следующие действия, используя “Руководство по началу работы”
(FirstStepGuide.pdf).
1 Установите прилагаемый диск CD-ROM в дисковод компьютера.
2 Дважды нажмите значок [My Computer] (Мой компьютер).
3 Нажмите правой кнопкой мыши значок [PICTUREPACKAGE] (Дисковод)*.
*Буква имени диска (например, (E:)) может отличаться в зависимости от
компьютера.
4 Нажмите [Explorer].
5 Дважды нажмите [FirstStepGuide].
6 Дважды нажмите папку с требуемым языком.
7 Дважды нажмите “FirstStepGuide.pdf”.
128
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB15TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/129
Предупреждающие индикаторы и сообщения
Индикация
самодиагностики/
предупреждающие
индикаторы
Если на экране ЖКД или в видоискателе появятся индикаторы,
проверьте следующее.
Некоторые неполадки можно устранить самостоятельно. Если неполадка
не устраняется после нескольких попыток, обратитесь в сервисный центр
Sony или в местный уполномоченный
сервисный центр Sony.
C:21:00
вышеописанных. Извлеките диск
и установите его обратно, затем
снова попробуйте выполнить
операцию на видеокамере.
• Отсоедините источник питания.
Снова подсоедините его, затем
включите видеокамеру.
E:20:ss / E:31:ss / E:40:ss /
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss /
E:94:ss
• Возникла неполадка, которую
невозможно устранить
самостоятельно. Обратитесь
к дилеру Sony или в местный
уполномоченный сервисный центр
Sony. Сообщите 5-значный код,
начинающийся с символа “E.”
100-0001 (Предупреждающий индикатор, относящийся к файлам)
Редкое мигание
C:(или E:) ss:ss (Индикация
самодиагностики)
C:04:ss
• Батарейный блок не является
блоком “InfoLITHIUM”.
Используйте батарейный блок
“InfoLITHIUM” (стр. 140).
• Надежно подсоедините штекер DC
адаптера переменного тока
к гнезду DC IN видеокамеры
(стр. 17).
• Файл поврежден.
• Файл не читается.
(Предупреждающий индикатор,
относящийся к дискам)
Редкое мигание
• Диск не установлен.*
• Оставшееся время записи диска
меньше 5 мин.
• Оставшейся емкости диска хватит
для записи менее 30 изображений.
Частое мигание
• Установлен неизвестный диск.*
• С помощью переключателя
POWER включен индикатор
(Фильм) или
(Фото), но
в видеокамеру установлен диск
DVD-RW (режим VIDEO)/
DVD+RW с закрытыми сессиями.*
• Диск полностью заполнен.*
• Установлен диск, чтение или
запись которого невозможны
(например, односторонний диск
установлен неправильной
стороной).
C:21:ss
• Произошла конденсация влаги на
диске. Выключите видеокамеру и
подождите приблизительно 1 час
(стр. 142).
C:32:ss
• Выявлены симптомы неполадок,
не входящих в число
Устранение неполадок
C:13:ss
• Диск неисправен. Используйте
диск, совместимый с видеокамерой
(стр. 12).
• Диск загрязнен или поцарапан.
Очистите диск прилагаемой
чистящей салфеткой (стр. 137).
129
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB15TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/130
Предупреждающие индикаторы и сообщения (продолжение)
• При выборе режима
(Фильм)
в видеокамеру установлен диск,
записанный в системе цветного
телевидения, неподдерживаемой
видеокамерой.*
Z Необходимо извлечь диск*
Частое мигание
• Установлен неизвестный диск.
• Диск полностью заполнен.
• Возможно, возникла неполадка
дисковода видеокамеры.
E (Предупреждение об уровне
зарядки батареи)
Редкое мигание
• Батарейный блок почти
полностью разряжен.
• В зависимости от условий
эксплуатации и других внешних
факторов или от состояния
батареи, индикатор E может
мигать, даже если остается
примерно 20 минут работы.
% (Предупреждение о конденсации
влаги)*
Частое мигание
• Произошла конденсация влаги на
диске. Выключите видеокамеру
и подождите приблизительно 1 час
(стр. 143).
(Предупреждение о высокой
температуре)
Редкое мигание
• Видеокамера нагревается.
Частое мигание
• Видеокамера перегрелась.*
Выключите видеокамеру и
оставьте ее на некоторое время
в прохладном месте.
(Предупреждающий
индикатор, относящийся к карте
памяти “Memory Stick Duo”)
• Карта памяти “Memory Stick Duo”
не установлена (стр. 26).
(Предупреждающие
индикаторы, относящийся к карте
памяти “Memory Stick Duo”)*
• Карта памяти “Memory Stick Duo”
повреждена.
• Карта памяти “Memory Stick Duo”
не отформатирована надлежащим
образом (стр. 77, 138).
(Предупреждающие
индикаторы, относящийся
к несовместимой карте памяти
“Memory Stick Duo”)*
• Установлена несовместимая карта
памяти “Memory Stick Duo”
(стр. 138).
- (Предупреждающий
индикатор о защите карты “Memory
Stick Duo” от записи)*
• Язычок защиты от записи на карте
памяти “Memory Stick Duo”
установлен в положение
блокировки (стр. 138).
(Предупреждающий индикатор,
относящийся к вспышке)*
Редкое мигание
• Выполняется зарядка.
Частое мигание
• Неисправность вспышки.
(предупреждающий
индикатор, относящийся к
подрагиванию видеокамеры)
• Количество света недостаточно,
поэтому может возникнуть
подрагивание видеокамеры.
Используйте вспышку
130
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB15TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/131
• Видеокамера находится в
неустойчивом положении,
поэтому происходит подрагивание.
Во время съемки крепко
удерживайте видеокамеру обеими
руками. Обязательно следите за
тем, исчез ли предупреждающий
индикатор, относящийся к
подрагиванию видеокамеры.
* При отображении на экране
предупреждающих индикаторов звучит
мелодичный сигнал (стр. 80).
Описание предупреждающих сообщений
Если на экране появляются
сообщения, следуйте инструкциям.
x Батарея
Используйте батарею
“InfoLITHIUM”. (стр. 140)
Батарея почти разряжена.
(стр. 17, 140)
Ресурс батареи истек. Замените на
новую. (стр. 140)
x Дисковод
• Возможно, произошел сбой
в работе дисковода. Выключите
и снова включите питание.
x Конденсация влаги
% Конденсация влаги. Выключите
камеру на 1 час. (стр. 142)
% Конденсация влаги. Нельзя
открыть. Изв.диск позже.
(стр. 142)
Перегрев. Запись на диск
отключена.
Перегрев. Нельзя открыть.
Попробуйте позже.
Z Запись на диск отключена.
• Возникла неполадка диска; диск не
пригоден для использования.
Нет места на диске для
фильмов. Запись невозможна.
• Удалите ненужные эпизоды
(стр. 87).
Достигнуто максимальное
число сцен на диске.
• Удалите ненужные эпизоды
(стр. 87).
Z Диск переполнен. Запись
невозможна.
• Удалите ненужные эпизоды
(стр. 87).
Запись фильмов отключена.
• Запись фильмов на диск
невозможна из-за определенных
ограничений. Однако запись
фотографий может быть еще
возможна.
Запись неподвижных
изображений на диск отключена.
• Запись фотографий на диск
невозможна из-за определенных
ограничений. Однако запись
фильмов может быть еще
возможна.
Воспроизведение запрещено.
• Вы попытались воспроизвести
в видеокамере несовместимый
диск.
Устранение неполадок
Z Ошибка дисковода. Выключите
и снова включите питание.
x Диск
131
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB15TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/132
Предупреждающие индикаторы и сообщения (продолжение)
Z Сессии диска закрыты.
Запись на диск невозможна.
• Запись на диск DVD-R с закрытыми сессиями невозможна.
Используйте новый диск.
Z Необходимо открыть сессии
диска.
• Для записи на диск DVD-RW
(режим VIDEO) с закрытыми
сессиями необходимо открыть
сессии диска (стр. 59).
Невозможно изменить
соотношение на DVD+RW. (стр. 60)
Запись фильмов в формате 16:9.
Задание формата. (стр. 60)
Запись фильмов в формате 4:3.
Задание формата. (стр. 60)
Ошибка данных.
• Произошла ошибка при чтении
или записи диска.
Ошибка доступа.
• Произошла ошибка при чтении
или записи диска.
x “Memory Stick Duo”
Выньте и вставьте Memory Stick.
• Несколько раз извлеките и снова
установите карту памяти “Memory
Stick Duo”. Если даже после этого
индикатор продолжает мигать,
возможно, карта памяти “Memory
Stick Duo” повреждена. Повторите
попытку, используя другую карту
памяти “Memory Stick Duo”.
Memory Stick только для чтения.
Вставьте диск или измените
НОСИТ ФОТО на Memory Stick.
(стр. 24,33,39)
Неизвестный диск. Запись
невозможна.
Восстановить данные
невозможно. Форматируйте диск.
Z Ошибка диска. Извлеките
диск.
• Установлен диск, несовместимый
с видеокамерой. Видеокамера не
может распознать диск из-за
повреждений (например, царапин),
или диск установлен неправильно.
Z Ошибка диска.
Неподдерживаемый формат.
• Код формата записанного диска
отличается от используемого
в видеокамере. Для использования
этого диска в видеокамере требуется форматирование (только
DVD-RW/DVD+RW) (стр. 60).
• Установите карту памяти “Memory
Stick Duo”, на которую можно
выполнить запись.
Несовместимый тип Memory
Stick.
• Установлена карта памяти
“Memory Stick Duo”,тип которой не
поддерживается данной
видеокамерой (стр. 138).
Memory Stick отформатирован
некорректно.
• Проверьте формат и при
необходимости отформатируйте
карту памяти “Memory Stick Duo”
(стр. 76, 138).
Запись невозможна Memory Stick
переполнен.
• Удалите ненужные изображения
(стр. 86).
Нельзя записать неподв.изобр.
на Memory Stick. (стр. 138)
132
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB15TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/133
- Memory Stick защищен от
записи. (стр. 138)
Ошибка - Отм. задан.
Воспр-е невозможно Выньте и
вставьте Memory Stick. (стр. 26)
Печать невозможна. Проверьте
принтер.
Запись невозможна. Выньте и
вставьте Memory Stick. (стр. 26)
• Выключите и вновь включите
принтер, затем отсоедините
кабель USB (прилагается)
и повторно подсоедините его.
Memory Stick извлечена. Процесс
отменен.
Больше нельзя создавать папки на
Memory Stick.
• Невозможно создать папки
с именами, превышающими
999MSDCF. Нельзя использовать
видеокамеру для удаления
созданных папок.
• Необходимо отформатировать
карту памяти “Memory Stick Duo”
(стр. 76) или удалить созданные
папки с помощью компьютера.
Не извлекайте Memory Stick во
время записи.
Вставьте Memory Stick или
измените НОСИТ ФОТО на DVD.
(стр. 26,33,39)
Проверьте подключенное
устройство.
• Выключите и вновь включите
принтер, затем отсоедините
кабель USB (прилагается)
и повторно подсоедините его.
Не подключено к PictBridge
совместимому принтеру.
• Выключите и вновь включите
принтер, затем отсоедините
кабель USB (прилагается)
и повторно подсоедините его.
x Вспышка
Зарядка вспышки. Фотосъемка
невозможна.
• Предпринята попытка записать
неподвижное изображение во
время зарядки вспышки.
Ошибка зарядки
вспышки.Вспышка недоступна.
• Из-за неисправности вспышки
зарядка отключена.
На объективе доп. принадл. Нельзя
использ.вспышку.
x Крышка объектива
Кр.объект.открыта частично.
Выкл. и снова вкл.питание. (стр. 20)
Крышка объектива не закрыта.
Снова включите питание. (стр. 20)
x Easy Handycam
Не удается запустить режим Easy
Handycam. (стр. 30)
Не удается отменить режим Easy
Handycam. (стр. 30)
Устранение неполадок
x PictBridge-совместимый
принтер
• Проверьте принтер.
Нельзя перейти в Easy Handycam
при использ. USB (стр. 30)
133
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB15TBS.fm/ 2006. January. 20 am11:05/134
Предупреждающие индикаторы и сообщения (продолжение)
Нельзя отменить Easy Handycam
при подключении USB. (стр. 30)
Недопустимо в режиме Easy
Handycam (стр. 30)
В режиме Easy Handycam запись
невозможна (стр. 30)
• Закрыты сессии диска DVD+RW.
Подготовьте диск для записи
дополнительных эпизодов
(стр. 59).
• Невозможно разделить очень
короткий фильм.
Данные защищены
• Защита диска установлена
в другом устройстве.
Копирование запрещено
• Невозможно копировать эпизоды
с сигналом защиты авторских прав.
Недостаточно памяти. (стр. 84, 85)
x Прочее
Не удается скопировать файл.
(стр. 84, 85)
E Подсоедините адаптер
переменного тока.
Невозможно выбрать другие
файлы. (стр. 84, 85)
• Производится попытка закрыть
сессии диска, отформатировать
диск или подготовить диск для
записи дополнительных
материалов после закрытия сессий
диска, однако заряд батарейного
блока недостаточен. Во избежание
разрядки батарейного блока во
время выполнения этих операций
используйте в качестве источника
питания адаптер переменного
тока.
Используйте новый адаптер
питания или снова вставьте.
(стр. 17)
Список воспроизведения
переполнен
• Невозможно создать список
воспроизведения, содержащий
более 999 эпизодов.
• Недостаточно свободного места на
диске или карте памяти “Memory
Stick Duo”.
Невозможно разделить
• Разделение фотографий,
преобразованных в фильм
с помощью
, невозможно.
Случайно была открыта крышка
диска.Снова включите питание.
Восстановление данных.
Исключите вибрацию.
• Если запись данных не была
выполнена должным образом,
видеокамера произведет попытку
автоматического восстановления
данных.
Восстановить данные
невозможно.
• Сбой при записи данных на диск.
Были произведены попытки
восстановления данных, которые
закончились неудачно.
Подождите
• Это сообщение отображается,
если для извлечения диска
требуется некоторое время.
Поместите видеокамеру на
10 минут в такое место, где на нее
не воздействуют вибрации.
Возможно,диск неисправен.
• Сбой при извлечении диска.
Неисправность диска.
134
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/135
Дополнительная информация
Использование видеокамеры за границей
Электропитание
Видеокамеру можно использовать
в любой стране/регионе благодаря
прилагаемому к ней адаптеру
переменного тока, работающему
в диапазоне от 100 до 240 В
переменного тока с частотой 50/60 Гц.
Системы цветного
телевидения
Видеокамера работает в формате
PAL. Если требуется просмотреть
воспроизводимое изображение на
экране телевизора, необходимо
использовать телевизор, работающий
в системе PAL и оборудованный
входными гнездами AUDIO/VIDEO.
Система
Страна
PAL
Австралия, Австрия,
Бельгия, Великобритания,
Венгрия, Германия,
Голландия, Гонконг, Дания,
Испания, Италия, Китай,
Кувейт, Малайзия, Новая
Зеландия, Норвегия,
Польша, Португалия,
Сингапур, Словацкая
Республика, Финляндия,
Чешская Республика,
Швейцария, Швеция,
Таиланд и т.д.
Бразилия
PAL - N
Аргентина, Парагвай,
Уругвай.
NTSC
Багамские острова,
Боливия, Венесуэла, Гайана,
Канада, Колумбия, Корея,
Мексика, Перу, Суринам,
США, Тайвань, Филиппины,
Центральная Америка,
Чили, Эквадор, Ямайка,
Япония и т.д.
SECAM
Болгария, Гвиана, Ирак,
Иран, Монако, Россия,
Украина, Франция и т.д.
Дополнительная
информация
PAL - M
135
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/136
Использование видеокамеры за границей (продолжение)
Установка местного времени
При использовании видеокамеры за границей удобно установить часы на местное
время путем установки разницы во времени. Установите параметры
[УСТАН ЗОНЫ] и [ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ] в меню
ВРЕМЯ/LANGU. (стр. 23).
Разница во времени в различных регионах мира
1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31
Различные
Код
Города
часовые
региона
пояса
Различные
Код
Города
часовые
региона
пояса
1
2
3
4
5
6
7
8
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
17
18
+11:00
+12:00
19
–12:00
20
21
22
–11:00
–10:00
–09:00
23
–08:00
9
+05:30
10
11
12
13
14
15
16
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
24
25
26
27
28
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
29
–03:00
30
–02:00
31
–01:00
Лиссабон, Лондон
Берлин, Париж
Хельсинки, Каир
Москва, Найроби
Тегеран
Абу-Даби, Баку
Кабул
Карачи, Исламабад
Калькутта, НьюДели
Алма-Ата, Дакка
Рангун
Бангкок, Джакарта
Гонконг, Сингапур
Сеул, Токио
Аделаида, Дарвин
Мельбурн, Сидней
Соломоновы о-ва
Фиджи, Веллингтон
Эниветок,
Кваджалейн
О-в Мидуэй, Самоа
Гавайи
Аляска
Лос-Анджелес,
Тихуана
Денвер, Аризона
Чикаго, Мехико
Нью-Йорк, Богота
Сантьяго
Сент-Джонс
Бразилиа,
Монтевидео
Фернанду-диНоронья
Азорские о-ва
136
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/137
Информация о диске
Подробнее о дисках, которые
можно использовать в видеокамере, см. на стр. 12.
Примечания по эксплуатации
• Держите диск за края, слегка
поддерживая его за центральное
отверстие. Не дотрагивайтесь до
записываемой стороны (в случае
одностороннего диска это сторона,
противоположная печатной
этикетке).
• Содержите диски в чистоте;
в противном случае возможно
ухудшения качества звука
и изображения.
• Очистите диск прилагаемой
чистящей салфеткой. Протирайте
диск от центра наружу. Для удаления
загрязнения протрите диск мягкой
тканью, слегка смоченной в воде,
затем удалите влагу сухой мягкой
тканью. Не используйте
растворители (например, бензол),
чистящие средства для виниловых
пластинок или антистатические
аэрозоли, так как они могут вывести
диск из строя.
• Не оставляйте диск под прямыми
солнечными лучами или в местах
с повышенной влажностью.
• При переноске или хранении диска
необходимо положить его в футляр.
• Если требуется подписать или
пометить односторонний диск,
пишите только на стороне
с этикеткой фетровым маркером
с чернилами на основе растительных
масел и не дотрагивайтесь до текста,
пока чернила не высохнут. Не
нагревайте диск и не пользуйтесь
острыми предметами, например,
шариковой ручкой. Запрещается
нагревать поверхность для ускорения
высыхания. Наносить надписи или
пометки на двусторонние диски
нельзя.
Дополнительная
информация
• Перед съемкой обязательно
очистите диск от пыли и следов
пальцев с помощью чистящей
салфетки, прилагаемой к видеокамере. В противном случае
в некоторых ситуациях возможны
сбои при нормальной записи или
воспроизведении диска.
• При установке диска в видеокамеру
нажмите на диск до щелчка
в фиксаторах. При появлении на
экране ЖК-дисплея видеокамеры
сообщения [C:13:ss] откройте
крышку отсека диска и снова
правильно установите диск.
• Не приклеивайте каких-либо
материалов к поверхности диска
(например, наклеек). В противном
случае возможно нарушение
балансировки диска и, как следствие,
неполадки в работе диска или
видеокамеры.
Уход за дисками и их хранение
137
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/138
Карта памяти “Memory Stick”
“Memory Stick” - это компактный
портативный носитель для записи
данных на основе интегральной схемы
с емкостью, превышающей емкость
гибкого диска.
В данной видеокамере можно
использовать только карты памяти
“Memory Stick Duo”, размер которой
почти в два раза меньше размера
стандартной карты памяти “Memory
Stick”. Однако нет гарантии, что все
перечисленные в списке типы карты
памяти “Memory Stick Duo” будут
работать в данной видеокамере.
Типы карт памяти
“Memory Stick”
“Memory Stick”
(без MagicGate)
“Memory Stick Duo”*1
(без MagicGate)
“MagicGate Memory Stick”
“Memory Stick Duo”*1
(с MagicGate)
“MagicGate Memory
Stick Duo” *1
“Memory Stick PRO”
“Memory Stick PRO Duo” *1
*1
*2
*3
• Имена файлов фотографий:
– 101-0001: это имя файла отображается
на экране видеокамеры.
– DSC00001.JPG: это имя файла появится
на мониторе компьютера.
• Карта памяти “Memory Stick Duo”,
отформатированная на компьютере
(с операционной системой Windows или
Mac OS) не обладает гарантированной
совместимостью с этой видеокамерой.
• Скорость чтения/записи данных зависит от
комбинации карты памяти “Memory Stick”
и используемого устройства,
поддерживающего карты памяти
“Memory Stick”.
Съемка/
воспроизведение
Использование карт памяти
“Memory Stick Duo” с язычком
защиты от записи
–
Конусообразным предметом передвиньте язычок в положение защиты от
записи, чтобы предотвратить
случайное стирание изображений с
карты памяти “Memory Stick Duo”.
a
–
a*2*3
a*3
–
a*2*3
Размер карты памяти “Memory Stick Duo”
почти в два раза меньше размера стандартной карты памяти “Memory Stick”.
Этот тип карт памяти “Memory Stick”
поддерживает скоростную передачу
данных. Скорость передачи данных
зависит от используемого устройства.
“MagicGate” - это технология защиты
авторских прав, которая записывает
и преобразует содержимое в зашифрованный формат. Помните, что на этой
видеокамере невозможно записать или
воспроизвести данные, содержащие
сигналы защиты по технологии
“MagicGate”.
• Формат фотографий: видеокамера
сжимает и записывает данные
изображения в формате JPEG.
Расширение файла “.JPG.”
Примечания по эксплуатации
В перечисленных ниже случаях
данные изображения могут быть
повреждены. Поврежденные данные
изображения невозможно
восстановить.
• При извлечении карты памяти “Memory
Stick Duo”, отключении питания
видеокамеры или снятии батарейного
блока для замены в то время, когда
видеокамера считывает или записывает
файлы изображений на карту памяти
“Memory Stick Duo” (когда индикатор
ACCESS горит постоянно или мигает).
• При использовании карты памяти
“Memory Stick Duo” рядом с магнитами
или источниками магнитных полей.
Рекомендуется создавать резервные
копии важных данных на жестком
диске компьютера.
x Обращение с картами памяти
“Memory Stick”
Помните следующее при обращении
с картами памяти “Memory Stick Duo”.
138
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/139
• Не прилагайте чрезмерных усилий при
записи необходимых примечаний
в области для заметок на карте памяти
“Memory Stick Duo”.
• Не прикрепляйте этикетки или другие
наклейки на карту памяти “Memory Stick
Duo” или адаптер для карт памяти Memory
Stick Duo.
• При переноске или хранении карты
памяти “Memory Stick Duo” необходимо
положить ее в футляр.
• Не допускайте контакта металлических
предметов с контактами батарейного
блока и не прикасайтесь к ним.
• Не сгибайте карту памяти “Memory Stick
Duo”, не допускайте ее падения и не
прилагайте к ней излишних усилий.
• Не разбирайте карту памяти “Memory
Stick Duo” и не вносите изменений в ее
конструкцию.
• Не допускайте попадания влаги на карту
памяти “Memory Stick Duo”.
• Храните карту памяти “Memory Stick Duo”
в недоступном для детей месте.
Существует опасность того, что по неосторожности ребенок может ее проглотить.
• Не вставляйте в гнездо для карт памяти
“Memory Stick Duo” ничего, кроме карт
памяти Memory Stick Duo. Это может
привести к неисправности.
x Условия эксплуатации
Не используйте и не храните карту
памяти “Memory Stick Duo”:
x Адаптер Memory Stick Duo
Установив карту памяти “Memory
Stick Duo” в адаптер для Memory Stick
Duo, можно использовать ее с устройствами, совместимыми со стандартными картами памяти “Memory Stick”.
• При использовании карты памяти
“Memory Stick Duo” с устройством,
совместимым с картами памяти “Memory
Stick”, обязательно установите карту
памяти “Memory Stick Duo” в адаптер для
Memory Stick Duo.
x Информация о картах памяти
“Memory Stick PRO Duo”
• Максимальная емкость карт памяти
“Memory Stick PRO Duo”, которые можно
использовать на данной видеокамере,
составляет 2 Гбайта.
О совместимости данных
изображения
• Файлы данных изображения, записанные
видеокамерой на карту памяти “Memory
Stick Duo”, соответствуют требованиям
стандарта Design rule for Camera File
system, установленным ассоциацией
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• На этой видеокамере нельзя воспроизводить
фотографии, записанные на других
устройствах (DCR-TRV900E или
DSC-D700/D770), которые не соответствуют
требованиям универсального стандарта (эти
модели не продаются в некоторых регионах).
• Если не удается использовать карту
памяти “Memory Stick Duo”, которая
использовалась в другом устройстве,
отформатируйте ее с помощью данной
видеокамеры (стр. 77). Помните, что во
время форматирования удаляется вся
информация, сохраненная на карте памяти
“Memory Stick Duo”.
• Возможно, изображения не удастся
воспроизвести на этой видеокамере, если:
– воспроизводятся изображения, которые
были изменены на компьютере;
– воспроизводятся изображения, записанные с помощью другого устройства.
Дополнительная
информация
• в слишком жарких местах, например
в автомобиле, припаркованном в солнечном месте;
• под прямым солнечным светом;
• в местах, очень влажных или подверженных воздействию агрессивных газов.
• При установке карты памяти “Memory
Stick Duo” в адаптер для карт Memory Stick
Duo убедитесь в правильности установки
карты “Memory Stick Duo”,а затем вставьте
ее полностью. Помните, что неправильное
обращение может привести к
неисправности устройства. Кроме того,
если с силой вставлять карту памяти
“Memory Stick Duo” в гнездо для карт
памяти Memory Stick Duo неправильной
стороной, гнездо Memory Stick Duo может
быть повреждено.
• Не устанавливайте адаптер Memory Stick
Duo без установленной в него карты
памяти “Memory Stick Duo”. В противном
случае это может привести к
неисправности устройства.
139
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/140
Информация о батарейном блоке “InfoLITHIUM”
Это устройство совместимо с батарейным блоком “InfoLITHIUM” (серии P).
Эта видеокамера работает только с
батарейным блоком “InfoLITHIUM”.
На батарейном блоке “InfoLITHIUM”
серии Р имеется значок
.
Что представляет собой
батарейный блок
“InfoLITHIUM”?
Батарейный блок “InfoLITHIUM” это литий-ионный батарейный блок,
обладающий функцией передачи
информации об условиях
эксплуатации с видеокамеры на
адаптер переменного тока/зарядное
устройство (приобретается
дополнительно) и обратно.
Батарейный блок “InfoLITHIUM”
рассчитывает потребление
электроэнергии, исходя из условий
эксплуатации видеокамеры,
и отображает оставшееся время
работы батарейного блока в минутах.
Зарядка батарейного блока
• Перед использованием видеокамеры
обязательно зарядите батарейный блок.
• Рекомендуется выполнять зарядку
батарейного блока при температуре
окружающей среды от 10 до 30°C, пока не
выключится индикатор CHG (зарядка).
В процессе зарядки батарейного блока
при температуре, выходящей за пределы
указанного интервала, возможны
неполадки.
• По завершении зарядки отсоедините
кабель от гнезда DC IN на видеокамере
или снимите батарейный блок.
Оптимальное применение
батарейного блока
• Характеристики батарейного блока
ухудшаются при температуре
эксплуатации 10°C и ниже; сокращается
также время работы от батарейного
блока. В этом случае, чтобы увеличить
время работы от батарейного блока,
выполните одно из следующих действий:
– чтобы согреть батарейный блок,
положите его в карман и непосредственно перед началом съемки
подсоедините его к видеокамере;
– используйте батарейный блок большой
емкости: NP-FP71/NP-FP90.
• Частое использование экрана ЖКД или
функций воспроизведения, ускоренной
перемотки вперед и назад приводит
к ускоренной разрядке батарейного
блока. Рекомендуется использовать
батарейный блок большой емкости:
NP-FP71/NP-FP90.
• Обязательно устанавливайте
переключатель POWER в верхнее
положение OFF (CHG), если видеокамера
не используется для съемки или
воспроизведения. Батарейный блок
разряжается, если видеокамера находится
в режиме ожидания записи или
установлена пауза воспроизведения.
• Подготовьте запасные заряженные
батарейные блоки, обеспечивающие
время съемки, в два или три раза
превышающее ожидаемое. Перед
началом съемки выполняйте пробную
съемку на диск DVD-RW/DVD+RW.
• Избегайте попадания воды на батарейный
блок. Батарейный блок не является
водостойким.
Индикатор оставшегося
заряда батарейного блока
• Если питание отключается, хотя
индикатор оставшегося времени работы
батарейного блока показывает
достаточный заряд для работы
видеокамеры, снова полностью зарядите
батарейный блок, чтобы восстановить
правильность показаний индикатора
оставшегося времени работы батарейного
блока. Однако следует отметить, что при
эксплуатации батарейного блока
в течение длительного времени при
высокой температуре, при его
долговременном хранении в полностью
заряженном состоянии или частом
использовании правильная индикация
батарейного блока может не
восстановиться. Индикацию оставшегося
времени работы батарейного блока
следует рассматривать как
ориентировочное время съемки.
140
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/141
• Иногда, в зависимости от условий
эксплуатации, температуры и других
внешних факторов, индикатор E,
указывающий на малое оставшееся время
работы батарейного блока, мигает даже
в том случае, если оставшееся время
работы составляет приблизительно 20 мин.
Хранение батарейного блока
• Если батарейный блок не используется
в течение длительного времени, один раз
в год полностью заряжайте батарейный
блок и разряжайте его на видеокамере для
поддержания его нормальной работы. Для
хранения батарейного блока отсоедините
его от видеокамеры и поместите в сухое
прохладное место.
• Для разрядки батарейного блока в видеокамере установите в разделе
СТАНД
НАБОР экрана SETUP значение
[НИКОГДА] для параметра
[АВТОВЫКЛ] (стр. 81) и оставьте
видеокамеру без диска в режиме ожидания
записи до тех пор, пока не отключится
питание.
Срок службы батарейного
блока
• Срок службы батарейного блока
ограничен. По мере эксплуатации и
с течением времени емкость батарейного
блока понемногу снижается. Когда время
работы батарейного блока становится
значительно короче, вероятно, срок его
службы подошел к концу. Приобретите
новый батарейный блок.
• Срок службы каждого батарейного блока
зависит от условий его хранения,
эксплуатации и окружающей среды.
Дополнительная
информация
141
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/142
Уход и меры предосторожности
Использование видеокамеры и
уход за ней
• Не используйте и не храните видеокамеру
и принадлежности при условиях,
описанных ниже.
– В местах со слишком высокой или
низкой температурой. Избегайте мест,
где температура поднимается выше
60°C, например, под воздействием
прямых солнечных лучей, рядом с нагревательными приборами или в автомобиле, припаркованном на солнце. Это
может привести к неисправности или
деформации.
– Рядом с источниками сильных
магнитных полей или механической
вибрации. Это может привести
к неисправности видеокамеры.
– Рядом с источниками радиоволн или
радиации. Возможны неполадки
видеокамеры при записи.
– Рядом с приемниками диапазона AM
и видеооборудованием. Существует
вероятность помех.
– На песчаном пляже или в каком-либо
пыльном месте. Если в видеокамеру
попадет песок или пыль, это может
привести к ее неисправности. Иногда
такую неисправность устранить
невозможно.
– Рядом с окнами или вне помещения, где
прямой солнечный свет может
воздействовать на экран ЖКД,
видоискатель и объектив. Это может
привести к повреждению видоискателя
или экрана ЖКД.
– В очень влажных местах.
• Используйте для питания видеокамеры
постоянный ток напряжением 7,2 В
(батарейный блок) или 8,4 В (адаптер
переменного тока).
• Для работы от источника постоянного или
переменного тока используйте
принадлежности, рекомендуемые
в данной инструкции по эксплуатации.
• Не подвергайте видеокамеру воздействию
влаги, например, дождя или морской воды.
Попадание влаги на видеокамеру может
привести к ее неисправности. Иногда
такую неисправность устранить
невозможно.
• При попадании внутрь корпуса какоголибо твердого предмета или жидкости
выключите видеокамеру и перед
дальнейшей эксплуатацией проверьте ее
в сервисном центре Sony.
• Не допускайте неаккуратного обращения
с видеокамерой, механического
воздействия на нее (ударов, падений или
попадания под тяжелые предметы),
а также не разбирайте и не модифицируйте видеокамеру. Будьте особенно
осторожны с объективом.
• Если видеокамера не используется,
установите переключатель POWER
в положение OFF (CHG).
• Не эксплуатируйте видеокамеру,
завернутую, например, в полотенце.
В этом случае возможен перегрев
внутренних деталей видеокамеры.
• При отсоединение кабеля электропитания
беритесь за вилку, а не за шнур.
• Будьте осторожны, не кладите на провод
тяжелые предметы, которые могут его
повредить.
• Поддерживайте металлические контакты
в чистоте.
• Храните пульт дистанционного
управления и батарейку типа “таблетка”
в недоступном для детей месте. Если
ребенок случайно проглотил батарейку,
немедленно обратитесь к врачу.
• При утечке электролита из батареи
выполните следующие действия:
– обратитесь в сервисный центр или
в местное уполномоченное предприятие
по обслуживанию изделий Sony;
– смойте электролит, попавший на кожу;
– при попадании жидкости в глаза
промойте их большим количеством
воды и обратитесь к врачу.
x Если видеокамера не
используется в течение
длительного времени
• Время от времени включайте видеокамеру
и дайте ей поработать (включите
воспроизведение диска или произведите
съемку) в течение примерно 3 мин.
• Извлеките диск из видеокамеры.
• Полностью разрядите батарейный блок
перед тем, как поместить его на хранение.
142
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/143
Конденсация влаги
Если видеокамера принесена из
холодного места в теплое, то внутри
видеокамеры, на поверхности диска
или на объективе возможна конденсация влаги. Это может привести
к неисправности видеокамеры. Если
внутри видео-камеры произошла
конденсация влаги, на экране появится
сообщение [% Конденсация влаги.
Выключите камеру на 1 час.] или
[% Конденсация влаги. Нельзя
открыть. Попробуйте позже.].
Если влага сконденсировалась на объективе, сообщение не отображается.
x Если произошла конденсация
влаги
Выключите видеокамеру и подождите
приблизительно 1 час.
x Примечание по конденсации
влаги
Влага может образоваться, если
принести видеокамеру из холодного
места в теплое (или наоборот) или при
использовании видеокамеры в местах
с повышенной влажностью в перечисленных ниже случаях.
x Как предотвратить
конденсацию влаги
Если видеокамера принесена из
холодного места в теплое, положите
видеокамеру в полиэтиленовый пакет
и плотно закройте его. Выньте
видеокамеру из полиэтиленового
пакета, когда температура воздуха
Экран ЖКД
• Не нажимайте слишком сильно на экран
ЖКД. Изображение становится нечетким,
и возможны неполадки в работе
видеокамеры.
• При эксплуатации видеокамеры в холодном месте на экране ЖКД может
появляться остаточное изображение.
Это не является неисправностью.
• При эксплуатации видеокамеры задняя
сторона экрана ЖКД может нагреваться.
Это не является неисправностью.
x Очистка экрана ЖКД
Если на экране ЖКД видны следы
пальцев или пыль, очистите его
с помощью чистящей салфетки
(прилагается).
При использовании комплекта для
чистки ЖКД (приобретается
дополнительно) не наносите
чистящую жидкость непосредственно
на экран ЖКД. Используйте
чистящую бумагу, смоченную
жидкостью.
x Регулировка экрана ЖКД
(КАЛИБРОВКА)
Кнопки на сенсорной панели могут
работать неправильно. Если это
произойдет, выполните описанную
ниже процедуру. При ее выполнении
рекомендуется подсоединить
видеокамеру к розетке электросети
с помощью прилагаемого адаптера
переменного тока.
1 Включите видеокамеру, передвинув
переключатель POWER, и нажмите
PLAY/EDIT.
2 Отсоедините от видеокамеры все
кабели, кроме кабеля адаптера переменного тока, затем извлеките диск
и карту памяти “Memory Stick Duo”.
Дополнительная
информация
• Если видеокамера принесена, например,
с лыжной трассы в помещение, где
работает обогреватель.
• Если видеокамера вынесена из
автомобиля или помещения, в котором
работает кондиционер, в жаркое место
вне помещения.
• Если видеокамера используется после
грозы или дождя.
• Если видеокамера используется в местах с
повышенной влажностью и температурой.
внутри пакета достигнет температуры
окружающего воздуха
(приблизительно через один час).
143
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/144
Уход и меры предосторожности (продолжение)
3 Нажмите
t [SETUP] t
СТАНД НАБОР t
[КАЛИБРОВКА].
4 Прикоснитесь к отображаемому на
экране символу “×” тонким
предметом, например углом карты
памяти “Memory Stick Duo”.
Положение символа “×” изменяется.
Нажмите [ОТМЕНА], чтобы
отменить операцию.
Считывающий объектив
• Не дотрагивайтесь до объектива,
расположенного под крышкой отсека для
диска. Во избежание попадания пыли
держите крышку отсека для диска
закрытой; открывайте ее только для
установки и извлечения диска.
• Если видеокамера перестала работать изза загрязнения считывающего объектива,
очистите его с помощью специальной
груши (не входит в комплект поставки).
Во время чистки не дотрагивайтесь
непосредственно до считывающего
объектива, так как это может привести
к неполадкам в работе видеокамеры.
считывающий объектив
Если Вы прикоснетесь в неправильном
месте, повторите калибровку с начала.
• Не пользуйтесь для калибровки экрана
ЖКД острыми предметами. Это может
повредить поверхность экрана.
• Экран ЖКД нельзя откалибровать, если
панель ЖКД повернута или закрыта
экраном ЖКД наружу.
Обращение с корпусом
• Если корпус видеокамеры загрязнен,
очистите его с помощью мягкой ткани,
слегка смоченной в воде, а затем протрите
мягкой сухой тканью.
• Во избежание повреждения покрытия не
следует:
– использовать химические вещества,
например, разбавитель, бензин или
спирт, химические салфетки,
репелленты или инсектициды;
– работать с этими веществами голыми
руками;
– допускать соприкосновения корпуса
камеры с резиновыми или виниловыми
предметами в течение длительного
времени.
Считывающий объектив
(стр. 150)
Глоссарий
Уход за объективом
видеокамеры и его хранение
• Очищайте поверхность объектива мягкой
тканью в следующих случаях:
– если на поверхности объектива имеются
следы пальцев;
– в жарких или влажных местах;
– при использовании объектива в таких
местах, где он может подвергаться
воздействию соленого воздуха,
например, на морском побережье.
• Храните объектив в хорошо проветриваемом месте, защищенном от грязи и пыли.
• Во избежание появления плесени
периодически выполняйте очистку
объектива, как описано выше.
Рекомендуется включать видеокамеру
и пользоваться ею примерно один раз
в месяц для поддержания оптимального
рабочего состояния видеокамеры
в течение длительного времени.
144
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/145
Зарядка предварительно
установленной
аккумуляторной батарейки
Видеокамера оснащена
предварительно установленной
аккумуляторной батарейкой,
обеспечивающей сохранение даты,
времени и других настроек даже при
установке переключателя POWER
в положение OFF (CHG). Во время
работы камеры заряд предварительно
установленной аккумуляторной
батарейки сохраняется, но батарейка
постепенно разряжается, если
видеокамера не используется. Если
видеокамера совершенно не
используется в течение
приблизительно 3 месяцев, то
аккумуляторная батарейка полностью
разрядится. Однако даже если
предварительно установленная
аккумуляторная батарейка
разряжена, это не повлияет на работу
видеокамеру, кроме записи даты.
Язычок
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При неправильном обращении
батарейка может взорваться.
Запрещается перезаряжать,
разбирать и бросать в огонь.
• В пульте дистанционного управления
используется литиевая батарейка типа
“таблетка” (CR2025). Не используйте
какие-либо другие батарейки, кроме
CR2025.
• Если литиевая батарейка разряжается,
расстояние действия пульта дистанционного управления может сократиться, или
пульт будет работать неправильно. В этом
случае установите новую литиевую
батарейку Sony CR2025. При использовании батареек другого типа существует
опасность возгорания или взрыва.
x Процедуры
Подсоедините видеокамеру к электрической розетке с помощью прилагаемого адаптера переменного тока,
установите переключатель POWER
в выключенное положение и оставьте
видеокамеру не менее чем на 24 ч.
Замена батарейки пульта
дистанционного управления
Дополнительная
информация
1 Нажав на язычок, снимите корпус
батарейки, вставив ноготь в прорезь
и потянув корпус.
2 Вставьте новую батарейку стороной
с символом плюс (+) вверх.
3 Вставьте корпус батарейки в пульт
дистанционного управления до
фиксации со щелчком.
145
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/146
Технические характеристики
Система
Для фильмов:
42,8 - 495 мм (16:9)*2
45 - 450 мм (4:3)
Для фотографий:
37 - 370 мм (4:3)
40,6 - 406 мм (16:9)
Формат сжатия видео
MPEG2/JPEG (Фотографии)
Формат сжатия звука
Dolby Digital 2/5,1-канальный
Dolby Digital 5.1 Creator
Видеосигнал
Цвет PAL, стандарты CCIR
Используемые диски
DVD-R/DVD-RW/DVD+RW диаметром
8 см
Формат записи
Фильм
DVD-R: DVD-VIDEO
DVD-RW: DVD-VIDEO (режим VIDEO),
DVD-Video Recording
(режим VR)
DVD+RW:DVD+RW Video
Цветовая температура
[АВТО], [1 НАЖАТ], [ПОМЕЩЕНИЕ]
(3 200 K), [УЛИЦА] (5 800 K)
Минимальная освещенность
5 лк (люкс) (F1,8)
0 лк (люкс)
(при включенной функции NightShot)*3
*1
Фотография
Exif *1 Ver.2.2
Время записи/воспроизведения
HQ:прибл. 20 мин
SP: прибл. 30 мин
LP: прибл. 60 мин
Видоискателя
Электронный видоискатель
цветной
Устройство формирования
изображения
5,9 мм (типа 1/3) ПЗС
(прибор с зарядовой связью)
Всего:
прибл. 3 310 000 точек
Эффективные (фильм, формат 4:3):
прибл. 2 050 000 точек
Эффективные (фильм, формат 16:9):
прибл. 2 060 000 точек
Эффективные
(фотография, формат 4:3):
прибл. 3 050 000 точек
Эффективные
(фотография, формат 16:9):
прибл. 2 290 000 точек
Объектив
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Диаметр фильтра: 30 мм
Оптический: 10×, цифровой: 20×, 120×
F=1,8-2,9
Фокусное расстояние
f=5,1 - 51 мм
При преобразовании в эквивалент
для 35-мм фотокамеры
*2
*3
“Exif” - это формат файлов фотографий,
установленный ассоциацией JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). Файлы этого
формата могут содержать
дополнительную информацию,
например, сведения о параметрах камеры
во время съемки.
Для режима 16:9 указаны фактические
значения фокусного расстояния,
соответствующие считыванию
широкоугольных пикселов.
Съемку объектов, не видимых в темноте,
можно выполнять с помощью
инфракрасного освещения.
• Изготовлено по лицензии компании
Dolby Laboratories.
Разъемы входных/выходных
сигналов DCR-DVD404E
Выход аудио/видео
10-контактный разъем
Видеосигнал: размах 1 В, 75 Ом,
несимметричный
Сигнал яркости: размах 1 В, 75 Ом,
несимметричный
Сигнал цветности: размах 0,3 В, 75 Ом,
несимметричный
Звуковой сигнал: 327 мВ (при полном
сопротивлении нагрузки 47 кОм),
выходное полное сопротивление менее
2,2 кОм
Гнездо REMOTE
Стереофоническое мини-гнездо
(Ø 2,5 мм)
146
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB16SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/147
DCR-DVD405E/DVD805E
Вход/выход аудио/видео
10-контактный разъем
Автоматический переключатель входа/
выхода
Видеосигнал: размах 1 В, 75 Ом,
несимметричный
Сигнал яркости: размах 1 В, 75 Ом,
несимметричный
Сигнал цветности: размах 0,3 В, 75 Ом,
несимметричный
Звуковой сигнал: 327 мВ (при импедансе
нагрузки 47 кОм), входной импеданс
выше 47 кОм, выходной импеданс менее
2,2 кОм
Гнездо USB
мини-B
Гнездо REMOTE
Стереофоническое мини-гнездо
(Ø 2,5 мм)
Экран ЖКД
Изображение
6,9 см (тип 2,7, форматное
соотношение 16:9)
Адаптер переменного тока
AC-L200
Требования к питанию
100 - 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемый ток
0,35 - 0,18 A
Потребляемая мощность
18 Вт
Выходное напряжение
8,4 В=*
Рабочая температура
от 0 до + 40°C
Температура хранения
от -20 до + 60°C
Габариты (прибл.)
48 × 29 × 81 мм (ш×в×г)
(без выступающих частей)
Вес (прибл.)
170 г без провода питания
* Сведения о других технических
характеристиках см. на маркировке
адаптера переменного тока.
Общее количество пикселов
123 200 (560 × 220)
Перезаряжаемый батарейный
блок NP-FP60
Общие характеристики
Максимальное выходное напряжение
8,4 В=
Требования к питанию
7,2 В= (батарейный блок)
8,4 В= (адаптер переменного тока)
Выходное напряжение
7,2 В=
Емкость
7,2 Втч (1000 мАч)
Средняя потребляемая мощность
Во время съемки видеокамерой
с использованием ЖКД
4,4 Вт
Видоискателя
4,0 Вт
Вес (прибл.)
80 г
Рабочая температура
от 0 до + 40°C
Рабочая температура
от 0 до + 40°C
Температура хранения
от -20 до + 60°C
Тип
Литий-ионный
Вес (прибл.)
510 г (только видеокамера)
590 г (включая перезаряжаемый
батарейный блок NP-FP60 и диск)
Конструкция и технические характеристики
могут изменяться без предварительного
уведомления.
Дополнительная
информация
Габариты (прибл.)
66 × 90 × 143 мм (ш×в×г)
Габариты (прибл.)
31,8 × 33,3 × 45,0 мм (ш×в×г)
Прилагаемые принадлежности
См. стр. 16.
147
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB17SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/148
Глоссарий, алфавитный указатель
Глоссарий
x 5.1-канальный объемный
звук
Система воспроизведения звука
с использованием 6 динамиков; 3 передних динамика (левый, правый
и центральный), 2 задних динамика
(правый и левый) с дополнительным
низкочастотным сабвуфером,
учитываемым как 0.1 канал, для
частот 120 Гц и менее. Сабвуфер
считается за 0.1 канал, так как он
воспроизводит узкий диапазон частот.
Такое полнообъемное
воспроизведение звука реалистичнее
стереофонического воспроизведения, при котором передаются
перемещения источника звука только
в поперечном направлении.
x Dolby Digital
Система кодировки (сжатия) звука,
разработанная корпорацией Dolby
Laboratories. Звук может
записываться в различных форматах:
от 5.1-канального объемного звука до
2-канального стереофонического или
монофонического звука.
x Dolby Digital 5.1 Creator
Разработанная корпорацией Dolby
Laboratories технология сжатия звука,
более эффективно сжимающая звук
при сохранении высокого качества.
Обеспечивает запись
5.1-канального объемного звука при
более эффективном использовании
емкости диска. Диски, созданные
с использованием технологии Dolby
Digital 5.1 Creator, можно
воспроизводить на устройствах
записи DVD или устройствах,
совместимых с дисками, записанными
видеокамерой DVD Handycam. На 5.1канальной системе (например,
домашнем кинотеатре) достигается
чистое и мощное звучание.
x DVD-R
148
Формат DVD, не допускающий
повторную запись. В основном
используется для сохранения данных,
не требующих редактирования.
Характеризуется превосходной
совместимостью при воспроизведении на других устройствах DVD.
До закрытия сессий диска возможна
дополнительная запись на свободное
пространство диска. Однако после
закрытия сессий запись на диск
невозможна даже при наличии
свободного пространства.
x DVD-RW
Формат DVD, допускающий
повторную запись. Можно выбрать
один из двух режимов записи: режим
VIDEO, обеспечивающий высокую
совместимость при воспроизведении
на других устройствах DVD, и режим
VR, обеспечивающий различные
возможности редактирования
с помощью видеокамеры DVD
Handycam после записи.
x DVD+RW
Формат DVD, допускающий возможность перезаписи и обеспечивающий
высокую совместимость при воспроизведении на других устройствах DVD.
Диски не требуют закрытия сеансов,
поэтому перезапись возможна в любой
момент.
x JPEG
JPEG представляет собой стандарт
сжатия (уменьшения объема) данных
фотографий. Видеокамера DVD
Handycam записывает фотографии
в формате JPEG.
x MPEG2
MPEG представляет собой группу
стандартов кодирования (сжатия
изображения) видеоданных
(фильмы) и звука. Существуют
форматы MPEG1 (стандартное
разрешение) и MPEG2 (высокое
разрешение). Видеокамера DVD
Handycam записывает фильмы
в формате MPEG2.
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB17SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/149
x VBR
VBR представляет собой формат
записи с автоматическим управлением по скорости передачи данных
(объема записываемых данных
в определенный промежуток
времени) в соответствии с записываемым эпизодом. Для обеспечения
четкого изображения в эпизодах
с быстро перемещающимися
объектами используется большой
объем пространства на диске,
поэтому время съемки сокращается.
x VISUAL INDEX
Эта функция отображает
изображения снятых фильмов
и фотографий, позволяя выбрать
эпизоды для воспроизведения.
x Диск диаметром 12 см
Диск диаметром 12 см. Данная
видеокамера DVD Handycam не
допускает использования дисков
диаметром 12 см.
x Диск диаметром 8 см
Диск диаметром 8 см. Данная видеокамера DVD Handycam предназначена для дисков диаметром 8 см.
x Двусторонний диск
Диски, допускающие запись на обе
стороны.
x Эскиз
Процесс подготовки дисков,
записанных видеокамерой DVD
Handycam, к воспроизведению на
других устройствах DVD. Перед
воспроизведением дисков DVD-R/
DVD-RW на других устройствах DVD
необходимо закрыть сессии диска.
x Меню DVD
Экран меню, позволяющий выбрать
конкретный эпизод на диске,
воспроизводимом в устройстве DVD
или другом устройстве. С помощью
видеокамеры DVD Handycam можно
создать меню DVD, отображающее
начало и дату съемки каждого
эпизода.
x Название диска
Название (имя), присвоенное
записанному диску.
x Оригинал
Фильм или фотография, записанный
видеокамерой DVD Handycam на
диск, называется “оригиналом”.
x Открытие сессий диска
Процесс подготовки диска с закрытыми сессиями, на котором осталось
свободное пространство, для
дополнительной записи.
x Режим записи
Установив режим записи перед
съемкой, можно выбрать качество
изображения. Предусмотрены 3
режима: HQ (высокое качество), SP
(стандартный режим) и LP
(долгоиграющий режим). Чем выше
качество записи, тем меньше время
съемки.
Глоссарий, алфавитный
указатель
Уменьшенные изображения,
позволяющие просматривать
одновременно много изображений.
В видеокамере DVD Handycam на
экране “VISUAL INDEX” и в “меню
DVD” используются эскизы.
x Закрытие сессий диска
149
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB17SPC.fm/ 2006. January. 20 am11:05/150
Глоссарий (продолжение)
x Режим VIDEO
Один из форматов записи, который
можно выбрать при использовании
диска DVD-RW. Режим VIDEO
обеспечивает превосходную
совместимость с другими
устройствами DVD.
x Режим VR
Один из форматов записи, который
можно выбрать при использовании
диска DVD-RW. Режим VR
обеспечивает возможность
редактирования (удаления или
изменения порядка) с помощью
видеокамеры DVD Handycam.
Закрытие сессий диска позволяет
воспроизводить его на устройствах
DVD, поддерживающих режим VR.
уменьшается.
x Фотофильм
Серия фотографий (в формате
JPEG), преобразованная и записанная
в виде фильма (формат MPEG) на тот
же диск, допускающая
воспроизведение на другом
устройстве DVD или на компьютере.
Фотофильм следует создавать для
просмотра фотографий на устройстве
DVD, не поддерживающем
воспроизведение формата JPEG.
Фотографии, преобразованные
в фотофильм, воспроизводятся
непрерывно, как при демонстрации
слайдов. Разрешение несколько
x Считывающий объектив
Компонент, обеспечивающий
оптическое считывание сигналов
с записанного диска.
x Список воспроизведения
Список избранных исходных
фильмов или фотографий.
Обеспечивает простое
редактирование записанных
исходных данных, например,
удаление изображений, разделение
фильмов и изменение порядка
воспроизведения.
x Форматирование
Процесс удаления с диска всех
записанных фильмов и
восстановления исходной емкости
диска для повторной записи.
150
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGIX.fm/ 2006. January. 20 am11:05/151
Алфавитный указатель
Числа
M
1 НАЖАТ ..........................67
Macintosh..........................101
16:9 .................................28, 61
“Memory Stick” ...........3, 138
21-штырьковый
адаптер................................51
“Memory Stick Duo”
..................................3, 26, 138
4:3 ...................................28, 61
Количество
изображений, которые
можно записать .........72
4-канальный микрофон...42
5.1-канальный объемный
звук ......................................42
Установка/
извлечение..................26
A
Active Interface Shoe ......100
C
COLOR SLOW S (функция
Color Slow Shutter) ...70, 120
D
DISP/BATT
INFO........................21, 22, 45
ФОРМАТ....................76
U
Язычок защиты от
записи ........................138
USB1.1 ........................ 78, 103
USB2.0 ........................ 78, 103
“Memory Stick PRO Duo”
............................................139
V
MPEG2..............................148
VBR............................... 13, 77
N
W
Nero Express 6 ...........16, 101
WIDE SELECT................. 28
NightShot ............................43
Windows ........................... 102
NTSC .................................135
Dolby Digital 5.1 Creator..42
А
DVD 8 см ............................10
P
DVD+RW ...........................12
PAL....................................135
DVD-R ................................12
PictBridge............................98
DVD-RW ............................12
Picture Package ..........16, 101
E
P.MENU
..... См. Персональное меню
EasyStepDVD ..................106
H
HQ........................................77
J
УСТАН НОСИТ ...... 76
Элементы меню
настройки ................... 64
SETUP НАЗАД................ 80
SP ......................................... 77
START/STOP.............. 32, 38
STEADYSHOT......... 71, 116
SUPER NS (Super NightShot) ............................ 70, 120
RESET ................................45
АВТОВЫКЛ
(автоматическое
отключение) ..................... 81
АВТОЗАПУСК ............... 70
АВТОЗАТВОР ................ 68
Авторские права 5, 109, 134
Адаптер для карт памяти
Memory Stick Duo ...... 4, 138
Адаптер переменного
тока ............................... 16, 17
S
Б
R
Setup ....................................62
БАЛАНС БЕЛ
(Баланс белого)........ 67, 120
ВРЕМЯ/LANGU.......81
L
Использование
элементов меню
настройки....................62
Батарейный блок
“InfoLITHIUM” ............. 140
LETTER BOX ...................78
Персональное меню
.................................62, 82
BATTERY INFO 22, 45
LP (долгоиграющий
режим) ................................77
ПРИЛ.ИЗОБР. ..........74
LANGUAGE .....................81
Батарея
Батарейный блок...... 17
УСТ КАМЕРЫ .........66
Оставшееся время
работы батарейного
блока ........................... 45
УСТ ФОТО ................72
БЕЛЫЙ ФЕЙДЕР........... 74
СТАНД НАБОР .......77
Глоссарий, алфавитный
указатель
JPEG..................................148
151
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGIX.fm/ 2006. January. 20 am11:05/152
Алфавитный указатель (продолжение)
В
Двусторонний диск .......... 13
Видоискателя ....................21
Динамик ............................. 45
Рычаг регулировки
окуляра
видоискателя..............21
Диск CD-ROM.......... 16, 101
Дополнительная запись .. 59
Индикаторы
дисплея ......................... 47, 48
Индикация оставшейся
емкости
“Memory Stick Duo”
...................................... 45
Драйвер USB................... 101
Яркость .......................78
Возврат к установкам по
умолчанию (сброс)...........45
Воспроизведение ........34, 40
Время зарядки...................18
Время съемки....................18
ВРЕМЯ/LANGU.
(Язык) .................................81
Вспомогательный звук....77
Вспышка.............................43
Батарея ....................... 45
З
Диск ............................. 47
Задняя подсветка ............. 43
ЗАКАТ/ЛУНА................. 66
Закрытие сессий диска ... 52
ЗАМЕЩ ЯРК.
(замещение яркости)....... 75
Запись....................... 5, 32, 38
ВЫВОД ИЗОБР. .............80
ВЫСОКОЕ........................72
Защита........................ 60, 134
Высокоскоростная
передача .....................11, 102
Звуковой сигнал
подтверждения операции ...
см. ЗВ. СИГНАЛ
Г
Зеркальный режим.......... 44
Значок
..См. Индикаторы дисплея
Гнездо A/V.....50, 94, 96, 100
Гнездо DC IN ............17, 100
И
Гнездо S VIDEO ...50, 94, 96
Изоляционная вкладка ... 49
Гнездо USB ......................100
ИК ПОДСВ. (подсветка
NightShot) .......................... 70
ДАТА КАМЕРЫ .............79
ДАТА СУБТ .....................80
ДАТА/ВРЕМЯ............23, 79
Датчик дистанционного
управления .........................45
Двойной звук
............ См. МУЛЬТИЗВУК
Удалить....................... 87
НОРМАЛЬНЫЙ...... 72
Батарейный блок...... 18
Д
Исходные данные ............ 87
Разделить ................... 87
Зарядка батареи ............... 17
Громкость ..........................41
ИСХ.УР.МИКР................ 77
ВАРИР. ЭКСП.......... 72
ВЫБОР USB .....................75
Гнездо для карты памяти
Memory Stick Duo.............26
Использование за
границей........................... 135
ЗАПУСК
Встроенный 4-канальный
микрофон...........................45
Гнездо ...............................100
Индикация
самодиагностики............ 129
Имя диска .................... 55, 76
Индекс
ВОСП ФИЛЬМ......... 79
ОТОБРАЗИТЬ......... 79
Индикатор ACCESS
“Memory Stick Duo”
...................................... 27
Диск ............................. 24
Индикатор CHG
(зарядка) ............................ 17
Индикатор записи
(ЛАМПА ЗАПИСИ)
........................................ 45, 80
К
Кабель S VIDEO
................................. 50, 94, 96
Кабель USB ...................... 16
Кабель питания ................ 17
КАЛИБРОВКА............. 143
КАЧ.СНИМКА ............... 72
Кнопка EASY................... 31
Кнопка PHOTO ... 33, 39, 49
Кнопка отображения
индексного экрана........... 47
Кнопка персонального
меню ................................... 47
Кнопка показа слайдов
................................. 35, 41, 46
Кнопка Предыдущий/
следующий ............ 34, 35, 41
Рычаг фиксатора BATT
(батарея)............................ 18
Кнопки управления
видеоизображением ........ 47
КОД ДАННЫХ ... 23, 48, 79
Количество фотографий,
которое можно записать
на диск ................................ 73
Компьютер...................... 101
Конденсация влаги ........ 143
Крышка объектива ... 20, 38
152
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGIX.fm/ 2006. January. 20 am11:05/153
Л
ЛАНДШАФТ ....................66
ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ.......23, 81
Литиевая батарейка типа
“таблетка”........................145
М
МАКС. СКОР. ..................78
Максимальное количество
записываемых
фотографий .......................73
Перезаряжаемый
батарейный блок
..........................См. Батарея
ПРОГР А/ЭКСП ...... 66, 119
Переключатель
NIGHTSHOT ....................43
ПРОЖЕКТОР.................. 66
Переключатель
POWER ..............................17
Переключатель открытия
крышки отсека диска
OPEN ..................................24
Разница во времени
в различных регионах
мира................................... 136
Сброс ...........................83
МОЗАИКА .......................75
Удалить .......................82
Монтаж ...............................87
Печать ................................98
МОЩ.ВСПЫШКИ ..........69
Плечевой ремень..............44
МУЛЬТИЗВУК................77
ПЛЯЖ/ЛЫЖИ .................66
ПОДАВ.КР.ГЛ. ................69
Настройка экспозиции при
задней подсветке...............43
Р
РАЗМ СНИМК ................ 72
Меню DVD ........................55
НАСТР.ВСПЫШ. ............69
Пульт дистанционного
управления......................... 49
Добавить .....................82
Изменение порядка ..83
НАЛОЖЕНИЕ.................74
Просмотр ........................... 46
Персональное меню ..62, 82
МАСШТ ВОСПР .............44
Н
Программное
обеспечение..................... 104
Подготовка
Видеокамера ..............16
Компьютер...............101
Подключение
Режим Easy Handycam.... 31
Режим VIDEO .................. 12
Режим VR .......................... 12
РЕЖИМ ДЕМО ............... 76
РЕЖИМ ЗАПИСИ ......... 77
Ремень для захвата .......... 20
Руководство по началу
работы ...................... 102, 108
Рычаг привода
трансфокатора ................. 42
С
НОРМАЛЬНЫЙ .............72
Видеомагнитофон/
устройство
DVD .......................94, 96
НОСИТ ФОТО ...........33, 39
Телевизор ...................50
СЕПИЯ .............................. 75
ПОДСВ В.ИСК (Подсветка
видоискателя)....................78
Система цветного
телевидения..................... 135
Подсветка ЖКД ...............21
Показ слайдов ...................45
Системные
требования....................... 102
Полная зарядка.................18
СКОР USB ........................ 78
ПОМЕЩЕНИЕ ................67
Соединительный кабель
A/V .................... 16, 50, 94, 96
НОМЕР ФАЙЛА .............73
О
ОБЪЕМ.МОНИТ. ...........78
ОЗВУЧ. МЕНЮ ...............80
Основной звук ...................77
Оставшееся время работы
батарейного блока ...........47
ОСТАЛОСЬ ......................80
П
ПАСТЕЛЬ .........................75
Передатчик ........................49
Перезапись.........................94
Предварительно установленная аккумуляторная
батарейка .........................145
Предупреждающие
индикаторы......................129
Предупреждающие
сообщения........................129
ПРИЛ.ИЗОБР.
(Приложение
изображения) ....................74
Список воспроизведения
ДОБАВИТЬ .............. 88
ПЕРЕМЕСТ............... 90
РАЗДЕЛИТЬ ............ 90
УДАЛЕНИЕ.............. 89
СПОРТ (спортивные
состязания) ........................ 66
Справка ............................ 102
СТАНД НАБОР .............. 77
СТАНДАРТ ...................... 72
Глоссарий, алфавитный
указатель
Открытие сессий диска ...59
ПОРТРЕТ (размытый
портретный режим).........66
Сенсорная панель ............ 22
153
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
01GB01REGIX.fm/ 2006. January. 20 am11:05/154
Алфавитный указатель (продолжение)
СТАР КИНО.....................75
Э
Фильм
Счетчик ..............................47
Запись.................... 32, 38
Считывающий
объектив ..........................144
РЕЖИМ ЗАПИСИ
(Режим записи).......... 77
Т
ЭКСПОЗИЦИЯ ...... 67, 120
Формат
Электрическая розетка .. 17
Телефото............................42
“Memory Stick Duo”
...................................... 76
Технические
характеристики...............146
Формат записи ............ 12, 25
ТОЧЕЧН.ЭКСП
(Универсальный точечный
фотоэкспонометр) ...66, 120
Диск ............................. 60
Форматное
соотношение ..................... 28
Фотография
Запись.................... 33, 39
ТОЧЕЧН ФОКУС...........68
У
Удаление при просмотре 46
Ц
Диск........................46, 87
Удерживание видекамеры................................20
ЭФФЕКТ ИЗОБР (Эффект
изображения).................... 75
Я
Язычок защиты от
записи ............................... 138
ЯРКОСТЬ LCD ............... 78
РАЗМ СНИМК... 33, 72
Фотофильм.................. 55, 91
“Memory Stick Duo”
.................................46, 86
Эскиз................................... 79
КАЧ.СНИМКА ........ 72
Трансфокация ...................42
Удалить
Экран ЖКД....................... 21
ФОКУСИРОВКА ... 68, 116
Телевизор...........................50
ТИП ЭКРАНА .................50
Экран VISUAL INDEX
....................................... 34, 40
ЦВЕТ LCD ........................ 78
Центр поддержки
пользователей Pixela ..... 108
ЦИФР.УВЕЛИЧ .............. 71
ЦИФР ЭФФЕКТ
(Цифровой эффект)........ 74
УЛИЦА ..............................67
УР ПОДСВ LCD ..............78
УСТ LCD/ВИ ....................78
УСТ КАМЕРЫ.................66
УСТ ФОТО........................72
Ч
ЧЕРН.ФЕЙДЕР ............... 74
Чистящая салфетка ......... 16
ЧЕРНО-БЕЛОЕ .............. 75
УСТАН НОСИТ ..............76
УСТАН ЧАСОВ ..............23
Ш
Установка ........................104
ШИР.ИЗОБР.ВИ
(Широкоэкранный
видоискатель) ................... 78
Устройство DVD..............56
Уход...................................142
Широкоугольный............. 42
Ф
Штатив ............................... 44
ФЕЙДЕР ....................74, 121
Штекер постоянного
тока ..................................... 17
Фейерверки............................
См. ПРОГР А/ЭКСП
ШТОРКИ........................... 74
Фиксация экспозиции ......43
154
DCR-DVD404E/DVD405E/DVD805E 2-661-364-71(1)
Товарные знаки
• “Handycam” и
являются зарегистрированными
товарными знаками Sony Corporation.
• “Memory Stick,”
, “Memory Stick
Duo,”
, “Memory Stick
PRO Duo,”
,
“MagicGate,”
,
“MagicGate Memory Stick” и “MagicGate
Memory Stick Duo” являются товарными
знаками Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” является товарным
знаком Sony Corporation.
• Picture Package является товарным знаком
Sony Corporation.
• Логотипы DVD-R, DVD-RW и DVD+RW
являются товарными знаками.
• Dolby и символ двойного D являются
товарными знаками компании Dolby
Laboratories.
• Dolby Digital 5.1 Creator является
товарным знаком компании Dolby
Laboratories.
• Microsoft, Windows и Windows Media
являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными
знаками корпорации Microsoft Corporation
в США и/или других странах.
• Windows Media Player является товарным
знаком корпорации Microsoft.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS,
PowerBook и PowerMac являются
товарными знаками корпорации Apple
Computer, Inc в США и других странах.
• Macromedia и Macromedia Flash Player
являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными
знаками корпорации Macromedia, Inc.
в США и/или других странах.
• Pentium является товарным знаком или
зарегистрированным товарным знаком
корпорации Intel Corporation.
• Nero 6 и другие программные продукты,
разработанные компанией Nero AG
являются зарегистрированными
товарными знаками компании Nero AG
и ее дочерних компаний и филиалов.
© Nero AG и ее лицензиаров, 1996-2005 гг.
Все названия изделий, упомянутые в данном
руководстве, могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными
знаками соответствующих компаний.
Кроме того, символы ™ и “®”
употребляются в данном руководстве не
во всех случаях.
Примечания к лицензии
ЛЮБОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО
ПРОДУКТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ
КЛИЕНТА, ЛЮБЫМ МЕТОДОМ,
СОГЛАСУЮЩИМСЯ СО СТАНДАРТОМ
MPEG-2 КОДИРОВАНИЯ
ВИДЕОИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЕЕ
ХРАНЕНИЯ НА НОСИТЕЛЯХ В
СЖАТОМ ВИДЕ, БЕЗОГОВОРОЧНО
ЗАПРЕЩЕНО БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ НА
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПАТЕНТЫ ИЗ
ПАКЕТА ПАТЕНТОВ MPEG-2. ЭТУ
ЛИЦЕНЗИЮ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ У
ОРГАНИЗАЦИИ MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300, DENVER,
COLORADO 80206
D:\____SONY_FOR_READING_450\___SERU\cover SERU\fm\02Comb10BCov_100_SERU.fm
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår
kundtjänsts webbplats.
Дополнительная информация по данному
изделию и ответы на часто задаваемые
вопросы могут быть найдены на нашем Webсайте поддержки покупателей.
http://www.sony.net/
Tryckt på 100% återvunnet papper med
vegetabilisk olje-baserad färg utan
lättflyktiga organiska föreningar.
Hапечатано на бумаге, изготовленной
на 100% из бумажных отходов,
с использованием печатной краски
на основе растительного масла без
примесей ЛОC (летучиx органическиx
соединений).
SE/RU
Printed in Japan
DCR-DVD105E/DVD205E/DCVD304E/DVD305E/DVD605E/DVD705E/DVD755E
2-661-364-71(1)
Download PDF

advertising