Sony | BDV-E6100 | Sony BDV-E6100 Σύστημα Home Cinema με Blu-ray Disc και Bluetooth® Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και έναρξης

4-446-743-21(1) (GB-DK-FI-SE-PT-EL-TR)
English
1


(1)
Spread a cloth on the floor to avoid damaging the floor when you
assemble the speakers.
Coloque um pano no chão para evitar danificar o chão durante
a montagem dos altifalantes.
1 Place the base () on the lower part of the speaker (), and secure it with
four screws ().
1 Coloque a base () na parte inferior do altifalante () e fixe-a com quatro
parafusos ().
Be sure use four screws for each speaker.
There is an arrow mark at the bottom of the base (). Before installing the base to the speaker,
make sure the arrow direction is facing the front of the speaker.
2 Thread the speaker cord of the upper part of the speaker () into the top of
the lower part of the speaker (), then pull the speaker cord from below the
base ().
3 Place the upper part of the speaker () onto the lower part of the speaker ()
while gently pulling the speaker cord from below the base. Then secure the
upper and lower parts of the speaker with a screw ().
4 Remove any slack of the speaker cord in the speaker by gently pulling it from
below the base ().

Speaker Installation Guide
Vejledning til installation af højttalere
Kaiuttimen asennusohje
Högtalarinstallationsguide
Guia de instalação dos altifalantes
Οδηγός εγκατάστασης ηχείων
Hoparlör Kurulum Kılavuzu
2

Bred et tæppe eller lignende ud på gulvet for at beskytte gulvet,
mens du samler højttalerne.
1 Anbring foden () på den nederste del af højttaleren (), og fastgør
den med fire skruer ().
Sørg for at bruge fire skruer til hver højttaler.
Der er et pilemærke nederst på foden (). Før du monterer foden på højttaleren, skal
du sørge for, at pilen peger mod forsiden af højttaleren.
2 Før højttalerkablet på den øverste del af højttaleren () ind i toppen af den
nederste del af højttaleren (), og træk derefter højttalerkablet ud under
foden ().
3 Placer den øverste del af højttaleren () på den nederste del af højttaleren
(), mens du forsigtigt trækker højttalerkablet ud under foden. Fastgør
derefter den øverste og nederste del af højttaleren med en skrue ().
4 Fjern eventuel overskydende højttalerkablet ved forsigtigt at trække
i det under foden ().
Suomi
1 Aseta alusta () kaiuttimen alaosaan () ja kiinnitä se neljällä ruuvilla ().
Varmista, että käytät jokaiseen kaiuttimeen neljä ruuvia.
Alustan () pohjassa on nuolimerkki. Varmista, että nuolen suunta on kohti kaiuttimen etuosaa,
ennen kuin asennat alustan kaiuttimeen.
©2013 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur

To install speakers on a wall, see the reverse side.
Oplysninger om montering af højttalerne på væggen finder
du på modstående side.
Jos kaiuttimet asennetaan seinälle, katso ohjeet kääntöpuolelta.
Se baksidan om du ska montera högtalarna på en vägg.
Para instalar os altifalantes numa parede, consulte a face inversa.
Για να εγκαταστήσετε τα ηχεία σε τοίχο, βλέπε στην πίσω πλευρά.
Hoparlörleri duvara takmakla ilgili talimatlar için arka
sayfaya bakın.
2 Pujota kaiuttimen yläosan () kaiutinjohto kaiuttimen alaosan () yläosaan
ja vedä sitten kaiutinjohtoa alustan alta ().
3 Aseta kaiuttimen yläosa () kaiuttimen alaosaan () päälle ja vedä varovasti
kaiutinjohtoa alusta alta. Kiinnitä sitten kaiuttimen ylä- ja alaosat ruuvilla ().
4 Kiristä kaiutinjohto tiukalle vetämällä sitä varovasti alustan alta ().
Svenska
Lägg ut en duk på golvet så att det inte skadas när du monterar
högtalarna.


1 Placera bottenplattan () på högtalarens undre del () och fäst den med
fyra skruvar ().
Se till att använda fyra skruvar för varje högtalare.
På högtalarens undre del finns en pilmarkering (). Innan du monterar bottenplattan
på högtalaren kontrollerar du att pilen pekar mot högtalarens framsida.




4
Απλώστε ένα ύφασμα στο δάπεδο για να αποφύγετε την πρόκληση
φθοράς κατά τη συναρμολόγηση των ηχείων.
1 Τοποθετήστε τη βάση () στο κάτω τμήμα του ηχείου () και στερεώστε
τη με τέσσερις βίδες ().
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τέσσερις βίδες για κάθε ηχείο.
Στο κάτω μέρος της βάσης, υπάρχει ένα ενδεικτικό βέλος (). Προτού τοποθετήσετε
τη βάση στο ηχείο, φροντίστε ότι η κατεύθυνση του βέλους βλέπει προς την μπροστινή
πλευρά του ηχείου.
2 Περάστε το καλώδιο του ηχείου του πάνω τμήματος του ηχείου () στην πάνω
πλευρά του κάτω τμήματος του ηχείου (), έπειτα τραβήξτε το καλώδιο του
ηχείου από την κάτω πλευρά της βάσης ().
3 Τοποθετήστε το πάνω τμήμα του ηχείου () στο κάτω τμήμα του ηχείου ()
ενώ τραβάτε προσεκτικά το καλώδιο του ηχείου από την κάτω πλευρά
της βάσης. Έπειτα, στερεώστε το πάνω και το κάτω τμήμα του ηχείου
με μια βίδα ().
4 Εξαλείψτε τυχόν χαλαρότητα από το καλώδιο του ηχείου στο ηχείο, τραβώντας
το απαλά από τη βάση ().
Levitä lattialle kangas, ettei lattia vahingoitu, kun asennat kaiuttimia.
3

2 Passe o cabo do altifalante desde a parte superior do altifalante () até à parte
inferior do altifalante () e, em seguida, puxe o cabo do altifalante pela parte
inferior da base ().
3 Coloque a parte superior do altifalante () na parte inferior do altifalante ()
ao mesmo tempo que puxa o cabo do altifalante pela parte inferior da base.
Em seguida, fixe as partes inferior e superior do altifalante com um
parafuso ().
4 Remova qualquer folga do cabo do altifalante puxando-o delicadamente pela
parte inferior da base ().
Ελληνικά

BDV-E6100/E4100/E3100/E2100
List of parts/Oversigt over delene/Osaluettelo/Lista över delar/Lista de peças/
Κατάλογος εξαρτημάτων/Parça listesi
Certifique-se de que utiliza quatro parafusos para cada altifalante.
Existe uma seta na parte inferior da base (). Antes de instalar a base no altifalante, certifique-se
de que a seta está virada na direcção do altifalante.
Dansk

Assembling the tall-type speakers (BDV-E6100/E4100 only)
Samling af de høje højttalere (kun BDV-E6100/E4100)
Pystykaiuttimien kokoaminen (vain BDV-E6100/E4100)
Montera pelarhögtalare (endast BDV-E6100/E4100)
Montar os altifalantes altos (apenas BDV-E6100/E4100)
Συναρμολόγηση των ηχείων μεγάλου ύψους
(μόνο για τα μοντέλα BDV-E6100/E4100)
Uzun tip hoparlörlerin monte edilmesi (yalnızca BDV-E6100/E4100)
Português

2 Dra högtalarkabeln från högtalarens övre del () in i högtalarens nedre del,
uppifrån (). Dra sedan högtalarkabeln från bottenplattans undersida ().
3 Placera högtalarens övre del () på högtalarens nedre del () samtidigt som
du försiktigt drar högtalarkabeln från bottenplattans undersida. Montera
sedan ihop högtalarens övre och undre del med en skruv ().
4 Sträck ut högtalarkabeln så att den ligger an genom att försiktigt dra den
från bottenplattans undersida ().
Türkçe
Hoparlörlerin montajını yaparken zeminin zarar görmesini önlemek için
yere bir bez serin.
1 Tabanı () hoparlörün alt kısmına () takın ve dört vidayla () sabitleyin.
Her hoparlör için dört vida kullandığınızdan emin olun.
Tabanın () altında bir ok işareti bulunur. Tabanı hoparlöre takmadan önce, okun yönünün
hoparlörün önünü gösterdiğinden emin olun.
2 Hoparlörün üst kısmındaki hoparlör kablosunu () hoparlörün alt kısmının
üst tarafına () geçirin, ardından hoparlör kablosunu tabandan () çekin.
3 Hoparlörü tabanın altından yavaşça çekerken hoparlörün üst kısmını ()
hoparlörün alt kısmının üstüne () yerleştirin. Ardından hoparlörün üst
ve alt kısımlarını bir vidayla () sabitleyin.
4 Varsa hoparlördeki hoparlör kablosunun boşluğunu kabloyu yavaşça tabanın
altından çekerek alın ().
4
Installing speakers on a wall
Montering af højttalerne på en væg
Kaiuttimien asentaminen seinälle
Montera högtalarna på en vägg
Instalar os altifalantes numa parede
Εγκατάσταση ηχείων σε τοίχο
Hoparlörlerin duvara takılması
1
Suomi
Huomio
 Kysy seinämateriaaliin ja sopiviin ruuveihin liittyviä neuvoja alan liikkeestä tai
asentajalta.
 Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten
kiinnitä ruuvit lujasti levyn takana olevaan koolinkiin. Asenna kaiuttimet
pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on vahvistettu asianmukaisella tavalla.
 Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä
asennuksesta, heikosta seinän rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä,
luonnonmullistuksesta tms.
1 Vain pystykaiuttimet (vain BDV-E6100/E4100): Irrota kaksipuolisen teipin
suojapaperi kaiuttimen pohjasuojuksesta ja kiinnitä suojus sitten
pystykaiuttimen yläosan pohjaan.
2 Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka sopivat kaiuttimien takana oleviin reikiin.
3 Kiinnitä ruuvit seinään.
For the tall-type speakers only
(BDV-E6100/E4100 only)
Kun for de høje højttalere (kun BDV-E6100/E4100)
Vain pystykaiuttimille (vain BDV-E6100/E4100)
Endast för pelarhögtalarna (endast BDV-E6100/E4100)
Apenas para os altifalantes altos
(apenas BDV-E6100/E4100)
Μόνο για τα ηχεία μεγάλου ύψους
(μόνο για τα μοντέλα BDV-E6100/E4100)
Yalnızca uzun tip hoparlörler için
(yalnızca BDV-E6100/E4100)
Jätä noin 5–7 mm:n väli seinän ja ruuvin kannan väliin. Mittaa keskikaiuttimen ja
pystykaiuttimien kiinnitysruuvien välinen etäisyys ennen ruuvien kiinnittämistä seinään.
Keskuskaiutin:
Pystykaiuttimet: : 170 mm
126 mm (vain BDV-E6100/E4100/E3100)
110 mm (vain BDV-E2100)
4 Ripusta kaiutin ruuvi(e)n varaan.
Svenska
English
Caution
 Contact a screw shop or installer regarding the wall material or screws to
be used.
 Use screws that are suitable for the wall material and strength. As a plaster board
wall is especially fragile, attach the screws securely to a beam and fasten them
to the wall. Install the speakers on a vertical and flat wall where reinforcement
is applied.
 Sony is not responsible for accidents or damage caused by improper installation,
insufficient wall strength or improper screw installation, natural calamity, etc.
2
4 mm
30 mm
5 mm
3
Hole on the back of the speaker
Hul på bagsiden af højttaleren
Kaiuttimen takana oleva reikä
Hål på baksidan av högtalaren
Orifício na parte traseira do altifalante
Οπή στην πίσω πλευρά του ηχείου
Hoparlörün arkasındaki delik
BDV-E6100/E4100/E3100:
126 mm
BDV-E2100:
110 mm
5 mm to 7 mm
5 mm til 7 mm
5 mm - 7 mm
5 mm till 7 mm
5 mm a 7 mm
5 mm έως 7 mm
5 mm - 7 mm
For the center speaker
For centerhøjttaleren
Keskikaiutin
För centerhögtalaren
Para o altifalante central
Για το κεντρικό ηχείο
Orta hoparlör için
1 For the tall-type speakers only (BDV-E6100/E4100 only): Remove the protection
sheet from the double-sided tape on the speaker-bottom cover, then attach the
speaker-bottom cover to the bottom of the upper part of the tall-type speaker.
2 Prepare screws (not supplied) that are suitable for the hole on the back of
each speaker.
3 Fasten the screws to the wall.
Leave a space of about 5 mm to 7 mm between the wall and the head of the screw. For the center
speaker and tall-type speakers, measure the distance between the screws before fastening the
screws to the wall.
For the center speaker:
For the tall-type speakers: 170 mm
126 mm (BDV-E6100/E4100/E3100 only)
110 mm (BDV-E2100 only)
4 Hang the speaker on the screw(s).
Dansk
Forsigtig!
 Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer
eller de skruer, der skal bruges.
 Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du skruer
i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på en skinne og montere den på væggen.
Monter højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg.
 Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt
montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller ukorrekt iskruning af skruer,
naturkatastrofer osv.
1 Kun for de høje højttalere (kun BDV-E6100/E4100): Fjern beskyttelsesarket
fra den dobbeltsidede tape på højttalerens bunddæksel, og fastgør derefter
højttalerens bunddæksel til bunden af den øverste del af den høje højttaler.
2 Find nogle skruer (medfølger ikke), der passer til hullet på bagsiden
af hver højttaler.
3 Skru skruerne i væggen.
Efterlad tom plads på ca. 5 mm til 7 mm mellem væggen og hovedet på skruen.
Til centerhøjttaleren og de høje højttalere skal du måle afstanden mellem skruerne,
før du skruer skruerne i væggen.
For centerhøjttaleren:
For de høje højttalere: 170 mm
126 mm (kun BDV-E6100/E4100/E3100)
110 mm (kun BDV-E2100)
170 mm
4 Hæng højttaleren på skruen (skruerne).
For the tall-type speakers
(BDV-E6100/E4100 only)
For de høje højttalere
(kun BDV-E6100/E4100)
Pystykaiuttimille
(vain BDV-E6100/E4100)
För pelarhögtalarna
(endast BDV-E6100/E4100)
Apenas para os altifalantes altos
(apenas BDV-E6100/E4100)
Μόνο για τα ηχεία μεγάλου ύψους
(μόνο για τα μοντέλα BDV-E6100/E4100)
Uzun tip hoparlörler için
(yalnızca BDV-E6100/E4100)
For the other speakers
(Except for BDV-E6100)
For de andre højttalere
(bortset fra BDV-E6100)
Muille kaiuttimille
(Lukuun ottamatta BDV-E6100)
För övriga högtalare (utom BDV-E6100)
Para os outros altifalantes
(Excepto para o BDV-E6100)
Για τα υπόλοιπα ηχεία
(Με εξαίρεση το μοντέλο BDV-E6100)
Diğer hoparlörler için (BDV-E6100 hariç)
Försiktighet!
 Tala med en järnhandel eller en installatör om väggmaterialet eller vilka skruvar
du ska använda.
 Använd skruvar som är lämpliga för väggmaterialet och väggens hårdhet.
Skruvarna bör inte fästas direkt i gipsväggar eftersom dessa är särskilt ömtåliga.
Fäst dem i stället i en balk som sedan fästs på väggen. Installera högtalarna på
en lodrät och plan vägg på den plats där förstärkningen har fästs.
Sony
tar inte på sig ansvaret för olyckor eller skador som orsakats av felaktig

montering, svaga väggar eller felaktigt installerade skruvar, naturkatastrofer etc.
1 Endast för pelarhögtalarna (endast BDV-E6100/E4100): Ta bort skyddspapperet
från den dubbelsidiga tejpen på högtalarens underdelsskydd. Fäst sedan
underdelsskyddet på undersidan av pelarhögtalarens övre del.
2 Se till att ha skruvar (medföljer ej) som passar hålet baktill på högtalaren.
3 Fäst skruvarna i väggen.
Lämna ett mellanrum på 5–7 mm mellan väggen och skruvens huvud. Mät avståndet mellan
skruvarna för centerhögtalaren och pelarhögtalarna innan du fäster skruvarna i väggen.
För centerhögtalaren:
För pelarhögtalarna: 170 mm
126 mm (endast BDV-E6100/E4100/E3100)
110 mm (endast BDV-E2100)
4 Häng högtalaren på skruvarna.
Português
Cuidado
 Contacte uma serralharia ou um instalador para mais informações sobre
o material de construção da parede e os parafusos a utilizar.
 Utilize parafusos adequados ao material de construção e à resistência da parede.
Uma parede com estuque é particularmente frágil, pelo que deve fixar os
parafusos a uma trave e depois à parede. Instale os altifalantes numa parede
vertical e lisa, onde seja aplicado um reforço.
 A Sony não é responsável por acidentes ou danos causados por uma instalação
inadequada, pela pouca resistência da parede, por uma fixação incorrecta dos
parafusos, por calamidades naturais, etc.
1 Apenas para os altifalantes altos (apenas BDV-E6100/E4100): Retire a película
de protecção da fita adesiva de dupla face existente na tampa inferior do
altifalante e, em seguida, fixe a tampa inferior do altifalante à base da parte
superior do altifalante alto.
2 Prepare parafusos (não fornecidos) adequados ao orifício da parte traseira
de cada altifalante.
3 Fixe os parafusos à parede.
Deixe um espaço aproximado de 5 mm a 7 mm entre a parede e a cabeça do parafuso. Para
o altifalante central e os altifalantes altos, meça a distância entre os parafusos antes de os apertar
à parede.
Para o altifalante central:
Para os altifalantes altos: 170 mm
126 mm (apenas BDV-E6100/E4100/E3100)
110 mm (apenas BDV-E2100)
4 Pendure o altifalante no(s) parafuso(s).
Ελληνικά
Προσοχή
 Επικοινωνήστε με ένα σιδηροπωλείο ή έναν τεχνικό εγκατάστασης για τα υλικά
τοιχοποιίας ή τις βίδες που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.
Χρησιμοποιήστε
βίδες κατάλληλες για το υλικό και την ανθεκτικότητα

του τοίχου. Καθώς οι τοίχοι από γυψοσανίδες είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι,
τοποθετήστε με ασφάλεια τις βίδες σε μια δοκό και σφίξτε τις στον τοίχο.
Εγκαταστήστε τα ηχεία σε κατακόρυφο, επίπεδο τοίχο σε σημεία όπου υπάρχει
ενίσχυση.
 Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από
ακατάλληλη εγκατάσταση, ανεπαρκή ανθεκτικότητα του τοίχου ή ακατάλληλη
εγκατάσταση των βιδών, φυσικές καταστροφές, κ.λπ.
1 Μόνο για τα ηχεία μεγάλου ύψους (μόνο για τα μοντέλα BDV-E6100/E4100):
Αφαιρέστε το προστατευτικό φύλλο από την ταινία διπλής όψης στο κάλυμμα
της κάτω πλευράς του ηχείου και, κατόπιν, τοποθετήστε το κάλυμμα της κάτω
πλευράς του ηχείου στην κάτω πλευρά του επάνω τμήματος του ηχείου
μεγάλου ύψους.
2 Προετοιμάστε κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για την οπή στην πίσω
πλευρά κάθε ηχείου.
3 Σφίξτε τις βίδες στον τοίχο.
Αφήστε κενό διάστημα περίπου 5 mm έως 7 mm μεταξύ του τοίχου και της κεφαλής της βίδας.
Για το κεντρικό ηχείο και τα ηχεία μεγάλου ύψους, μετρήστε την απόσταση μεταξύ των βιδών
πριν σφίξετε τις βίδες στον τοίχο.
Για το κεντρικό ηχείο:
Για τα ηχεία μεγάλου ύψους:
126 mm (μόνο για τα μοντέλα BDV-E6100/E4100/E3100)
170 mm
110 mm (μόνο για τα μοντέλα BDV-E2100)
4 Κρεμάστε το ηχείο στη βίδα ή στις βίδες.
Türkçe
Dikkat
 Duvarın yapıldığı malzemeyle veya kullanılması gereken vidalarla ilgili olarak bir
nalbura veya montaj uzmanına danışın.
 Duvarın yapıldığı malzemeye ve duvarın dayanıklılığına uygun vidalar kullanın.
Alçı levha duvarlar çok kırılgan olduğundan, vidaları bir kirişe sağlam şekilde
tutturarak duvara sabitleyin. Hoparlörleri dikey ve düz bir duvardaki
güçlendirilmiş bir yere takın.
 Sony, hatalı kurulum, duvarın yeterince dayanıklı olmaması, hatalı vida takılması
veya doğal afet vb. nedenlerle oluşan kaza veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.
1 Yalnızca uzun tip hoparlörler için (yalnızca BDV-E6100/E4100): Hoparlörün alt
kapağında bulunan çift taraflı bandın koruyucu kağıdını çıkarın ve hoparlörün
alt kapağını uzun tip hoparlörün üst kısmının alt tarafına takın.
2 Her hoparlörün arkasında bulunan delik için uygun vidaları (cihazla birlikte
verilmemiştir) hazırlayın.
3 Vidaları duvara sabitleyin.
Duvar ile vidanın başı arasında 5 mm ila 7 mm boşluk bırakın. Orta hoparlör ve uzun
tip hoparlörlerde, vidaları duvara takmadan önce vidaların arasındaki mesafeyi ölçün.
Orta hoparlör için:
Uzun tip hoparlörler için:: 170 mm
126 mm (yalnızca BDV-E6100/E4100/E3100)
110 mm (yalnızca BDV-E2100)
4 Hoparlörü vidalara asın.
Download PDF

advertising