Sony BDV-E290, BDV-E190, BDV-E690, BDV-E490 Quick Start Guide and Installation

Sony BDV-E290, BDV-E190, BDV-E690, BDV-E490 Quick Start Guide and Installation

Sistema de Cinema em Casa Blu-ray Disc™/DVD

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc™/DVD

Blu-ray Disc™/DVD Ev Sinema Sistemi

BDV-E690

BDV-E490

BDV-E290

BDV-E190

PT

Comece aqui

Guia de início rápido

EL

Ξεκινήστε εδώ

Οδηγός γρήγορης έναρξης

TR

Buradan başlayın

Hızlı başlangıç kılavuzu

BDV-E290

BDV-E690

BDV-E490

BDV-E190

1

PT

Conteúdo da embalagem/Configurar os altifalantes

EL

Περιεχόμενα συσκευασίας/Ρύθμιση των ηχείων

TR

Kutunun içindekiler/Hoparlörlerin ayarlanması

2

PT

Ligar o televisor

EL

Σύνδεση τηλεόρασης

TR

TV’nizin bağlanması

3

PT

Ligar outros dispositivos

EL

Σύνδεση άλλων συσκευών

TR

Diğer cihazların bağlanması

4

PT

O ecrã Config. Fácil

EL

Η διαδικασία Εύκολης διαμόρφωσης επί της οθόνης

TR

Ekran üzerinde Kolay Kurulum

5

PT

Reproduzir um disco e utilizar outras funções

EL

Αναπαραγωγή δίσκου και χρήση άλλων λειτουργιών

TR

Diskin oynatılması ve diğer işlevlerin kullanılması

BDV-E690

   

BDV-E490

BDV-E290

 

  

BDV-E190

 

 

Unidade principal

Κύρια μονάδα

Ana birim

Εμπρός ηχεία

Ön hoparlörler

Altifalantes de surround

Περιφερειακά ηχεία

Surround hoparlörler

Κεντρικό ηχείο

Orta hoparlör

Υπογούφερ

Subwoofer

Telecomando

Τηλεχειριστήριο

Uzaktan kumanda

PT

Conteúdo da embalagem

Tampas inferiores dos altifalantes

Καλύμματα κάτω πλευράς ηχείων

Hoparlör alt kapakları

(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))

Pés de suporte

Μαξιλαράκια

Ayak altlıkları

(BDV-E190 (2))

EL

Περιεχόμενα συσκευασίας

Pilhas R6 (tamanho AA) (2)

Μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) (2)

R6 (AA boyutu) piller (2)

Antena de cabo FM

Ενσύρματη κεραία FM

FM kablo anteni ou / ή / veya

TR

Kutunun içindekiler

Parafusos (com anilha)

Βίδες (με ροδέλα)

Vidalar (pulla birlikte)

(BDV-E690 (4)/BDV-E490 (2))

Parafusos (sem anilha)

Βίδες (χωρίς ροδέλα)

Vidalar (pulsuz)

(BDV-E690 (12)/BDV-E490 (6))

Dock para iPod/iPhone

Σταθμός υποδοχής για iPod/iPhone iPod/iPhone için bağlantı istasyonu

Cabo de vídeo

Καλώδιο βίντεο

Video kablosu

(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)

(TDM-iP30)

Cabo USB

Καλώδιο USB

USB kablosu

(BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)

03

04

1

PT

Comece por posicionar os altifalantes de acordo com as etiquetas coloridas localizadas no painel traseiro.

EL

Ξεκινήστε τοποθετώντας τα

ηχεία σύμφωνα με τις έγχρωμες

ετικέτες στην πίσω πλευρά.

TR

Kuruluma, hoparlörleri arka paneldeki etiketlere uygun şekilde yerleştirerek başlayın.

SUBWOOFER FRONT L FRONT R CENTER Unidade principal / Κύρια μονάδα / Ana birim

SUR L SUR R

PT

De seguida, ligue os altifalantes

à unidade principal.

Para o modelo BDV-E690/

BDV-E490, consulte o “Guia de Instalação dos Altifalantes” fornecido para a montagem dos altifalantes.

EL

Στη συνέχεια, συνδέστε τα ηχεία

στην κύρια μονάδα.

Για τα μοντέλα BDV-E690/

BDV-E490, ανατρέξτε

στον παρεχόμενο “Οδηγό

εγκατάστασης ηχείων” για τη

συναρμολόγηση των ηχείων.

TR

Sonra, hoparlörleri ana birime bağlayın.

BDV-E690/BDV-E490 için, hoparlörleri monte etmek üzere cihazla birlikte verilen “Hoparlör

Kurulum Kılavuzu” na başvurun.

05

06

2

PT

Para desfrutar de vídeo e áudio de alta qualidade, ligue através de um cabo HDMI de alta velocidade

(não fornecido).

Se o seu televisor não tiver uma tomada HDMI ARC, necessita também de um cabo digital

óptico

(não fornecido) para desfrutar do som do televisor através dos altifalantes do sistema.

EL

Για να απολαύσετε βίντεο και ήχο

υψηλής ποιότητας, εκτελέστε

σύνδεση μέσω ενός καλωδίου

HDMI υψηλής ταχύτητας

(δεν παρέχεται).

Εάν η τηλεόρασή σας δεν

διαθέτει υποδοχή HDMI ARC,

χρειάζεστε επίσης ένα ψηφιακό

οπτικό καλώδιο

(δεν

παρέχεται), για να απολαύσετε

τον ήχο της τηλεόρασης μέσω

των ηχείων του συστήματος.

TR

Yüksek kaliteli video ve sesin keyfini çıkarmak için, bağlantıyı bir Yüksek Hızlı HDMI kablosuyla 

(cihazla birlikte verilmemiştir) yapın.

TV’nizde HDMI ARC jakı yoksa,

TV sesini sistem hoparlörlerinden dinlemek için ayrıca bir dijital optik kabloya

(cihazla birlikte verilmemiştir) ihtiyacınız vardır.

3

PT

Para ligar a sua caixa descodificadora, consola de jogos ou receptor digital por satélite, estabeleça uma ligação

áudio à unidade principal através de um cabo digital óptico

(não fornecido). Separadamente, estabeleça uma ligação de vídeo ao televisor.

Para rádio FM, ligue a antena de cabo fornecida e estique-a para assegurar uma recepção ideal.

Também pode ligar o seu iPod ou iPhone ao sistema e ao televisor através do dock fornecido.

(apenas no modelo BDV-E690/

BDV-E490/BDV-E290)

EL

Για σύνδεση του αποκωδικοποιητή,

της κονσόλας παιχνιδιών ή του

ψηφιακού δορυφορικού δέκτη,

εκτελέστε σύνδεση ήχου στην

κύρια μονάδα χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό οπτικό καλώδιο

(δεν παρέχεται). Εκτελέστε χωριστά

σύνδεση βίντεο με την τηλεόραση.

Για το ραδιόφωνο FM, συνδέστε την

παρεχόμενη ενσύρματη κεραία και

επεκτείνετέ την για την καλύτερη

δυνατή λήψη.

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε

το iPod ή το iPhone στο σύστημα

και στην τηλεόραση μέσω

του παρεχόμενου σταθμού

υποδοχής. 

(μόνο για τα μοντέλα

BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)

TR

Set üstü cihazınızı, oyun konsolunuzu veya dijital uydu alıcınızı bağlamak için ana birime ses bağlantısını bir dijital optik kabloyla

(cihazla birlikte verilmemiştir) yapın. Ayrı olarak,

TV’ye bir video bağlantısı yapın.

FM radyo için, cihazla birlikte verilen

FM kablo antenini takın ve sinyali en iyi şekilde alacak biçimde uzatın.

Ayrıca, cihazla birlikte verilen bağlantı istasyonunu kullanarak iPod’unuzu veya iPhone’unuzu da sisteme ve TV’nize bağlayabilirsiniz. 

(yalnızca

BDV-E690/BDV-E490/BDV-E290)

 ou / ή / veya

07

08

3

PT

Pode aceder à Internet e à sua rede doméstica utilizando um cabo LAN (não fornecido).

Se utilizar o Adaptador LAN sem fios USB opcional, terá Wi-Fi disponível.

As definições de rede encontramse no menu principal (página 12).

Para obter mais detalhes, visite: http://support.sony-europe.com/

EL

Μπορείτε να συνδέσετε το

σύστημα στο Internet και

στις υπηρεσίες του οικιακού

δικτύου χρησιμοποιώντας ένα

καλώδιο LAN (δεν παρέχεται).

Εάν χρησιμοποιήσετε τον

προαιρετικό Προσαρμογέα USB

ασύρματου δικτύου LAN, είναι

διαθέσιμο το Wi-Fi.

Οι ρυθμίσεις δικτύου παρέχονται

στο αρχικό μενού (σελ. 12).

Για περισσότερες λεπτομέρειες

επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://support.sony-europe.com/

TR

Bir LAN kablosuyla (cihazla birlikte verilmemiştir) İnternet’e ve ev ağına bağlanabilirsiniz.

İsteğe bağlı USB Kablosuz LAN

Adaptörü kullanıyorsanız, Wi-Fi

özelliği mevcuttur.

Ağ ayarlarını ana menüde bulabilirsiniz (12. sayfa).

Daha fazla bilgi için, şu adresi ziyaret edin: http://support.sony-europe.com/

Para um router de banda larga

Σε ευρυζωνικό δρομολογητή

Geniş bant yönlendiriciye

PT

Ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada de parede.

EL

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος

(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο

ρεύματος) σε μια πρίζα (δίκτυο

ρεύματος).

TR

AC güç kablosunu (şebeke kablosu) bir prize (şebeke) takın.

09

10

4

PT

Prima

/

para ligar o sistema.

“SETUP” é apresentado no visor do painel frontal.

Para preparar o sistema para utilização, percorra a Configuração

Inicial Fácil no ecrã com o telecomando fornecido.

Esta operação deverá demorar apenas alguns minutos.

Se o ecrã de configuração não for apresentado, seleccione a entrada

AV correcta no seu televisor.

Quando aparecer no ecrã a mensagem [Configuração Fácil está agora terminada], seleccione

[Terminar] e o sistema estará pronto para ser utilizado.

EL

Πιέστε το πλήκτρο

/

για να

ενεργοποιήσετε το σύστημα.

Η ένδειξη “ΡΥΘΜΙΣΗ” εμφανίζεται

στην εμπρός οθόνη ενδείξεων.

Για να ετοιμάσετε το σύστημα για

χρήση, μεταβείτε στις Εύκολες

αρχικές ρυθμίσεις επί της οθόνης,

χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο

τηλεχειριστήριο. Η διαδικασία

αυτή θα διαρκέσει μόλις μερικά

λεπτά.

Εάν δεν εμφανίζεται η οθόνη

ρύθμισης, επιλέξτε τη σωστή

είσοδο AV στην τηλεόρασή σας.

Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη

η ένδειξη [Ολοκλήρωση των

Εύκολων αρχικών ρυθμίσεων],

επιλέξτε [Τέλος] και το σύστημα

θα είναι έτοιμο προς χρήση.

TR

Sistemi açmak için

/

düğmesine basın. Ön panel ekranında “SETUP” ifadesi görünür.

Sistemi kullanıma hazırlamak için, cihazla birlikte verilen uzaktan kumandayı kullanarak ekrandaki

Kolay İlk Ayarları yapın. Bu işlem yalnızca birkaç dakika sürecektir.

Ayar ekranı görüntülenmezse,

TV’nizdeki doğru AV girişini seçin.

Ekranda [Easy Initial Settings are complete.] (Kolay İlk Ayarlar tamamlandı.) ifadesi göründükten sonra, [Finish]’i (Bitir) seçin. Sistem kullanıma hazırdır.

/

/

/

/

,

5

PT

Para reproduzir um disco, prima 

e, em seguida, coloque o disco no tabuleiro. Prima novamente

para fechar o tabuleiro.

Se a reprodução não começar automaticamente, seleccione na categoria [Vídeo],

[Música] ou [Foto] e prima .

Divirta-se!

EL

Για αναπαραγωγή δίσκου, πιέστε

το πλήκτρο

και, στη συνέχεια,

τοποθετήστε το δίσκο στο

συρτάρι του δίσκου. Πιέστε ξανά

το πλήκτρο

για να κλείσετε το

συρτάρι του δίσκου.

Εάν η αναπαραγωγή δεν

ξεκινήσει αυτόματα, επιλέξτε

στην κατηγορία [Βίντεο],

 [Μουσική] ή [Φωτογραφία]

και πιέστε το πλήκτρο .

TR

Bir disk oynatmak için,

 düğmesine basın, ardından diski disk tepsisine yerleştirin.

Disk tepsisini kapatmak için yeniden

düğmesine basın.

Oynatma işlemi otomatik olarak başlamazsa [Video] (Video),

 [Music] (Müzik) veya  [Photo]

(Fotoğraf ) kategorisinde simgesini seçin ve düğmesine basın.

Απολαύστε το σύστημά σας!

Keyfini çıkarın!

11

PT

Para ter acesso a mais funcionalidades, basta premir HOME.

Exemplos:

Ouvir rádio através dos altifalantes do sistema

Pré-programar estações de rádio

Aceder a conteúdo na Internet

Reproduzir o seu iPod ou iPhone através dos altifalantes do sistema

EL

Για πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες,

απλώς πιέστε το πλήκτρο HOME.

Παραδείγματα:

Ακρόαση ραδιοφώνου μέσω των ηχείων

του συστήματος

Προσυντονισμός ραδιοφωνικών

σταθμών

Πρόσβαση σε περιεχόμενο Internet

Αναπαραγωγή iPod ή iPhone μέσω των

ηχείων του συστήματος

TR

Daha fazla özelliğe erişmek için, HOME düğmesine basmanız yeterlidir.

Örnekler:

Sistem hoparlörlerinden radyo dinleme

Radyo istasyonlarını kaydetme

İnternet içeriğine erişme

Sistem hoparlörlerinden iPod veya iPhone dinleme

 

 

PT Pode configurar as definições de rede através deste menu quando a unidade principal está ligada a um router de banda larga.

EL Μπορείτε να εκτελέσετε

ρυθμίσεις δικτύου

μέσω αυτού του μενού, όταν η κύρια μονάδα

είναι συνδεδεμένη

σε έναν ευρυζωνικό

δρομολογητή.

TR Ana birim bir geniş bant yönlendiricisine bağlı olduğunda, ağ ayarlarını bu menüyü kullanarak yapabilirsiniz.

HOME

12

FUNCTION

/

/

/

,

OPTIONS

HOME

PRESET +/–

TUNING +/–

PT

Pré-programar estações de rádio

1

Prima FUNCTION repetidamente até que “FM” seja apresentado no visor do painel frontal.

2

Prima TUNING +/– sem soltar até que a sintonização automática comece.

3

Prima OPTIONS.

4

Prima

/

para seleccionar

[Memória Predefinida] e, em seguida, prima

.

5

Prima

/

para seleccionar o número predefinido pretendido e, em seguida, prima

.

6

Repita os Passos 2 a 5 para memorizar outras estações.

Seleccionar uma estação pré-programada

1

Prima FUNCTION repetidamente até que “FM” seja apresentado no visor do painel frontal.

2

Prima PRESET +/– repetidamente para seleccionar a estação pré-programada.

EL

Προσυντονισμός ραδιοφωνικών

σταθμών

1

Πιέστε επανειλημμένα το

πλήκτρο FUNCTION, μέχρι

να εμφανιστεί η ένδειξη “FM”

στην εμπρός οθόνη ενδείξεων.

2

Κρατήστε πατημένο το

πλήκτρο TUNING +/– μέχρι να

ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση.

3

Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS.

4

Πιέστε τα πλήκτρα

/

για να επιλέξετε [Προκαθ.

Μνήμη] και, κατόπιν, πιέστε

το πλήκτρο

.

5

Πιέστε τα πλήκτρα

/

για

να επιλέξετε τον επιθυμητό

προκαθορισμένο αριθμό και,

κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο

.

6

Επαναλάβετε τα βήματα

2 έως 5, για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

Επιλογή προσυντονισμένου

σταθμού

1

Πιέστε επανειλημμένα το

πλήκτρο FUNCTION, μέχρι

να εμφανιστεί η ένδειξη “FM”

στην εμπρός οθόνη ενδείξεων.

2

Πιέστε επανειλημμένα

το πλήκτρο PRESET +/–

για να επιλέξετε τον

προσυντονισμένο σταθμό.

TR

Radyo istasyonlarının kaydedilmesi

1

Ön panel ekranında “FM” ifadesi görüntülenene kadar

FUNCTION düğmesine art arda basın.

2

Otomatik tarama başlatılana kadar TUNING +/– düğmesini basılı tutun.

3

OPTIONS düğmesine basın.

4

[Preset Memory]’yi (Kayıt

Belleği) seçmek için

/

 düğmesine ve ardından

 düğmesine basın.

5

İstediğiniz kayıt numarasını seçmek için

/

düğmesine ve ardından

düğmesine basın.

6

Başka istasyon kaydetmek için

2.-5. Adımları tekrarlayın.

Kayıtlı bir istasyonun seçilmesi

1

Ön panel ekranında “FM” ifadesi görüntülenene kadar

FUNCTION düğmesine art arda basın.

2

Kayıtlı istasyonu seçmek için

PRESET +/– düğmesine art arda basın.

13

PT

Resolução de problemas

Se ocorrer algum dos problemas descritos abaixo durante a utilização do sistema, consulte este guia de resolução de problemas para tentar solucioná-lo antes de solicitar a reparação.

Consulte também o Manual de funcionamento no seguinte

Web site: http://support.sony-europe.com/

O aparelho não se liga.

Verifique se o cabo de alimentação CA está ligado com firmeza

à tomada de parede.

O sistema não funciona normalmente.

Desligue o cabo de alimentação CA da tomada de parede e ligue-o novamente após alguns minutos.

O sistema não emite correctamente o som do programa de televisão quando ligado a uma caixa descodificadora.

Verifique as ligações.

Seleccione a entrada correcta do sistema para ligar a caixa descodificadora.

Não consegue reproduzir um disco.

O código de região no disco não corresponde ao do sistema.

Existe humidade condensada nas lentes no interior da unidade principal. Retire o disco e deixe a unidade principal ligada durante cerca de meia hora.

O disco não é finalizado correctamente.

Reduzir a utilização de energia a menos de 0,3 W no modo de suspensão

Prima HOME e, em seguida, prima

/

/

/

para seleccionar

[Config.] em [Configurações do Sistema]. Certifique-se de que as definições seguintes estão configuradas:

[Controlo para HDMI] em [Definições HDMI] está definido como [Deslig.].

[Modo de Início Rápido] está definido como [Deslig.].

EL

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες

κατά τη χρήση του συστήματος, χρησιμοποιήστε αυτό τον οδηγό

αντιμετώπισης προβλημάτων, για να προσπαθήσετε να επιλύσετε

το πρόβλημα, πριν να ζητήσετε επισκευή.

Επίσης, συμβουλευθείτε τις Οδηγίες χρήσης στην ακόλουθη

διαδικτυακή τοποθεσία: http://support.sony-europe.com/

Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.

Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος

(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) στην πρίζα

(κεντρικό δίκτυο).

Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με

το δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα (κεντρικό δίκτυο) και

συνδέστε το ξανά, έπειτα από αρκετά λεπτά.

Το σύστημα δεν αποδίδει σωστά τον ήχο του

προγράμματος της τηλεόρασης όταν είναι συνδεδεμένο

με αποκωδικοποιητή.

Ελέγξτε τις συνδέσεις.

Επιλέξτε τη σωστή είσοδο του συστήματος στην οποία είναι

συνδεδεμένος ο αποκωδικοποιητής.

Δεν γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου.

Ο κωδικός περιοχής του δίσκου δεν ταιριάζει με αυτόν

του συστήματος.

Έχει συμπυκνωθεί υγρασία στους φακούς της κεντρικής

μονάδας. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε την κύρια μονάδα

ενεργοποιημένη για περίπου μισή ώρα.

Ο δίσκος δεν έχει οριστικοποιηθεί σωστά.

Μείωση της κατανάλωσης ισχύος σε λιγότερο

από 0,3 W στην κατάσταση αναμονής

Πιέστε το πλήκτρο HOME και, κατόπιν, πιέστε τα

πλήκτρα 

/

/

/

, για να επιλέξετε [Διαμόρφωση] στην επιλογή

[Ρυθμίσεις συστήματος]. Ελέγξτε εάν έχουν εκτελεστεί και οι

παρακάτω ρυθμίσεις:

Η επιλογή [Ρυθμιστικό για HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] έχει

τεθεί σε [Ανενεργό].

Η επιλογή [Λειτουργία γρήγορης έναρξης] έχει τεθεί σε

[Ανενεργό].

14

TR

Sorun Giderme

Sistemi kullanırken aşağıdaki sorunlardan birini yaşarsanız, onarım talep etmeden önce sorunun çözülmesine yardımcı olmak için bu sorun giderme kılavuzunu kullanın.

Ayrıca, aşağıdaki web sitesinde bulunan Kullanım Talimatlarına da bakabilirsiniz: http://support.sony-europe.com/

Cihaz açılmıyor.

AC güç kablosunun (şebeke kablosu) prize (şebeke) sıkı bir şekilde takıldığından emin olun.

Sistem normal şekilde çalışmıyor.

AC güç kablosunu (şebeke kablosu) prizden (şebeke) çıkarın, ardından birkaç dakika bekledikten sonra yeniden takın.

Sistem bir set üstü cihaza bağlıyken TV programının ses çıkışı sistemden alınamıyor.

Bağlantıları kontrol edin.

Sistemde, set üstü cihazın takılacağı doğru girişi seçin.

Disk oynatılmıyor.

Diskin bölge kodu sistemle uyumlu değildir.

Ana birimin içindeki lenslerde nem birikmiştir. Diski çıkarın ve ana birimi yarım saat kadar açık bırakın.

Disk doğru şekilde sonlandırılmamıştır.

Bekleme Modunda güç tüketiminin 0,3 W’ın altına düşürülmesi

HOME düğmesine ve ardından

/

/

/

düğmesine basarak

[System Settings] (Sistem Ayarları) bölümündeki [Setup]

(Kurulum) öğesini seçin. Aşağıdaki ayarların yapıldığından emin olun:

[HDMI Settings] (HDMI Ayarları) bölümündeki [Control for

HDMI] (HDMI Kontrolü), [Off ] (Kapalı) olarak ayarlanmalıdır.

[Quick Start Mode] (Hızlı Başlatma Modu) [Off ] (Kapalı) olarak ayarlanmalıdır.

15

Este guia de início rápido poupa papel

Para conservar os recursos naturais, a Sony reduziu consideravelmente o consumo de papel ao deixar de fornecer os manuais impressos integrais. No entanto, poderá encontrar as instruções de funcionamento completas, bem como outras informações, online:

Αυτός ο οδηγός γρήγορης έναρξης

εξοικονομεί χαρτί

Για την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, η Sony έχει μειώσει δραστικά τη χρήση χαρτιού,

καθώς δεν περιλαμβάνει πλέον πλήρη εγχειρίδια σε έντυπη μορφή με τα προϊόντα της.

Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε πλήρεις οδηγίες χρήσης, καθώς και πολλά περισσότερα, στην

ηλεκτρονική διεύθυνση:

Bu hızlı başlangıç kılavuzu kağıt tasarrufu sağlar

Sony, doğal kaynakları korumak amacıyla kılavuzları tamamen basılı şekilde vermeyerek kağıt tüketimini ciddi şekilde azaltmıştır. Ancak, tüm kullanım talimatlarını ve daha fazlasını şu adreste çevrimiçi olarak bulabilirsiniz:

http://support.sony-europe.com/

4-418-867-11(1) (PT-EL-TR)

2012 Sony Corporation EEE yönetmeliğine uygundur

(1)

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement