Sony | BDV-N590 | Sony BDV-N590 Σύστημα Home Cinema Blu-ray Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και έναρξης

Sistema de Cinema em Casa Blu-ray Disc™/DVD
Σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc™/DVD
Blu-ray Disc™/DVD Ev Sinema Sistemi
PT
Comece aqui
Guia de início rápido
EL
Ξεκινήστε εδώ
Οδηγός γρήγορης έναρξης
TR
BDV-N590
Buradan başlayın
Hızlı başlangıç kılavuzu
Μπροστινά ηχεία
1
2
3
4
5
PT
EL
TR
PT
EL
TR
PT
EL
TR
PT
EL
TR
PT
EL
TR
Conteúdo da embalagem/Configurar os altifalantes
Περιεχόμενα συσκευασίας/Ρύθμιση των ηχείων
Kutunun içindekiler/Hoparlörlerin ayarlanması
Ligar o televisor
Σύνδεση τηλεόρασης
TV’nizin bağlanması
Ligar outros dispositivos
Σύνδεση άλλων συσκευών
Diğer cihazların bağlanması
O ecrã Config. Fácil
Η διαδικασία Εύκολης διαμόρφωσης επί της οθόνης
Ekran üzerinde Kolay Kurulum
Reproduzir um disco e utilizar outras funções
Αναπαραγωγή δίσκου και χρήση άλλων λειτουργιών
Bir diskin oynatılması ve diğer işlevlerin kullanılması

 



Unidade principal
Κύρια μονάδα
Ana birim

Altifalantes frontais
Μπροστινά ηχεία
Ön hoparlörler

Altifalantes de surround
Surround ηχεία
Surround hoparlörler

Altifalante central
Κεντρικό ηχείο
Orta hoparlör

Subwoofer
Subwoofer
Subwoofer
 
Telecomando
Τηλεχειριστήριο
Uzaktan kumanda
PT
EL
TR
Conteúdo da embalagem
Περιεχόμενα συσκευασίας
Kutunun içindekiler
Pilhas R6 (tamanho AA) (2)
Μπαταρίες R6 (μέγεθος AA) (2)
R6 (AA boyutu) piller (2)
Antena de cabo FM
Ενσύρματη κεραία FM
FM kablo anteni
ou / ή / veya
Cabo de vídeo
Καλώδιο βίντεο
Video kablosu
Microfone de calibragem
Μικρόφωνο βαθμονόμησης
Kalibrasyon mikrofonu
Dock para iPod/iPhone
Βάση για iPod/iPhone
iPod/iPhone için bağlantı
istasyonu
(TDM-iP30)
Cabo USB
Καλώδιο USB
USB kablosu
03
1
SUBWOOFER
PT
EL
TR
Comece por posicionar os
altifalantes de acordo com as
etiquetas coloridas localizadas
no painel traseiro.
Ξεκινήστε τοποθετώντας τα
ηχεία σύμφωνα με τις έγχρωμες
ετικέτες στην πίσω πλευρά.
Kuruluma, hoparlörleri arka
paneldeki etiketlere uygun
şekilde yerleştirerek başlayın.
FRONT L
FRONT R
CENTER
Unidade principal
Κύρια μονάδα
Ana birim
SUR L
04
SUR R
PT
EL
TR
De seguida, ligue os altifalantes
à unidade principal.
Στη συνέχεια, συνδέστε τα ηχεία
στην κύρια μονάδα.
Sonra, hoparlörleri ana birime
bağlayın.
05
2
PT
EL
TR
Para desfrutar de vídeo e áudio
de alta qualidade, ligue através
de um cabo HDMI de alta
velocidade  (não fornecido).
Για να απολαύσετε βίντεο και ήχο
υψηλής ποιότητας, εκτελέστε
σύνδεση μέσω ενός καλωδίου
HDMI υψηλής ταχύτητας 
(δεν παρέχεται).
Yüksek kaliteli video ve sesin
keyfini çıkarmak için, bağlantıyı
bir Yüksek Hızlı HDMI kablosuyla
 (cihazla birlikte verilmemiştir)
yapın.
Εάν η τηλεόρασή σας δεν
διαθέτει υποδοχή HDMI ARC,
χρειάζεστε επίσης ένα ψηφιακό
οπτικό καλώδιο  (δεν
παρέχεται), για να απολαύσετε
τον ήχο της τηλεόρασης μέσω
των ηχείων του συστήματος.
TV’nizde HDMI ARC jakı yoksa,
TV sesini sistem hoparlörlerinden
dinlemek için ayrıca bir dijital
optik kabloya  (cihazla birlikte
verilmemiştir) ihtiyacınız vardır.
Se o seu televisor não tiver uma
tomada HDMI ARC, necessita
também de um cabo digital
óptico  (não fornecido) para
desfrutar do som do televisor
através dos altifalantes do
sistema.


06
3
PT
EL
TR
Para ligar uma caixa
descodificadora, consola de jogos
ou receptor digital por satélite,
basta utilizar um cabo HDMI .
Για να συνδέσετε τον
αποκωδικοποιητή, την κονσόλα
βιντεοπαιχνιδιών ή τον ψηφιακό
δορυφορικό δέκτη, συνδέστε τα
απλώς με ένα καλώδιο HDMI .
Set üstü cihazınızı, oyun
konsolunuzu veya dijital uydu
alıcınızı bağlamak için, bağlantıyı
HDMI kablosuyla  yapmanız
yeterlidir.
Για το ραδιόφωνο FM, συνδέστε
την παρεχόμενη ενσύρματη
κεραία και επεκτείνετέ την για την
καλύτερη δυνατή λήψη. 
FM radyo için, cihazla birlikte
verilen FM kablo antenini takın
ve sinyali en iyi şekilde alacak
biçimde uzatın. 
Μπορείτε επίσης να συνδέσετε
το iPod ή το iPhone στο σύστημα
και στην τηλεόραση μέσω της
παρεχόμενης βάσης. 
Ayrıca, cihazla birlikte verilen
bağlantı istasyonunu kullanarak
iPod’unuzu veya iPhone’unuzu
da sisteme ve TV’nize
bağlayabilirsiniz. 
Para rádio FM, ligue a antena de
cabo fornecida e estique-a para
assegurar uma recepção ideal. 
Também pode ligar o seu iPod ou
iPhone ao sistema e ao televisor
através do dock fornecido. 


ou /
ή/
veya

07
3
PT
EL
TR
Pode aceder à Internet e à sua
rede doméstica através de uma
LAN sem fios ou de um cabo LAN
(não fornecido).
Μπορείτε να συνδέσετε το
σύστημα στο Internet και στις
υπηρεσίες του οικιακού δικτύου
χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο
δίκτυο LAN ή ένα καλώδιο LAN
(δεν παρέχεται).
Bir kablosuz LAN veya LAN
kablosuyla (cihazla birlikte
verilmemiştir) İnternet’e ve
ev ağına bağlanabilirsiniz.
As definições de rede encontramse no menu principal (página 13).
Para obter mais detalhes, visite:
http://support.sony-europe.com/
Οι ρυθμίσεις δικτύου παρέχονται
στο αρχικό μενού (σελ. 13).
Για περισσότερες λεπτομέρειες
επισκεφθείτε τη διεύθυνση:
http://support.sony-europe.com/
Ağ ayarlarını ana menüde
bulabilirsiniz (13. sayfa).
Daha fazla bilgi için, şu adresi
ziyaret edin:
http://support.sony-europe.com/
Para um router de banda larga
Σε ευρυζωνικό router
Geniş bant yönlendiriciye
08
PT
EL
TR
Ligue o cabo de alimentação CA
a uma tomada de parede.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) σε μια πρίζα (δίκτυο
ρεύματος).
AC güç kablosunu (şebeke
kablosu) bir prize (şebeke) takın.
09
4
PT
EL
TR
Ligue o microfone de calibragem
e coloque-o onde se senta
habitualmente.
Συνδέστε το μικρόφωνο
βαθμονόμησης και τοποθετήστε
το εκεί όπου θα κάθεστε
συνήθως.
Kalibrasyon mikrofonunu
bağlayın ve normalde
oturduğunuz yere yerleştirin.
Isto será utilizado para optimizar
os altifalantes na próxima secção,
para lhe dar a melhor experiência
de som surround possível.
O microfone poderá ser removido
quando este processo estiver
concluído..
10
Θα χρησιμοποιηθεί για τη
βελτιστοποίηση των ηχείων
στην επόμενη ενότητα, ώστε να
απολαύσετε τη βέλτιστη δυνατή
εμπειρία ήχου surround. Το
μικρόφωνο μπορεί να αφαιρεθεί
πλήρως μετά την ολοκλήρωση
αυτής της διαδικασίας.
Bu, size mümkün olan en
iyi surround ses deneyimini
sağlamak için sonraki bölümde
hoparlörleri optimize etmek
üzere kullanılacaktır. Mikrofon
bu işlem tamamlandıktan sonra
tamamen çıkarılabilir.
PT
EL
TR
Prima / para ligar o sistema. “SETUP”
é apresentado no visor do painel frontal.
Πιέστε το πλήκτρο / για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα. Η ένδειξη
“SETUP” εμφανίζεται στην μπροστινή
οθόνη ενδείξεων.
Sistemi açmak için / düğmesine basın.
Ön panel ekranında “SETUP” ifadesi
görünür.
Para preparar o sistema para utilização,
percorra a Configuração Inicial Fácil
no ecrã com o telecomando fornecido.
Esta operação deverá demorar apenas
alguns minutos.
Se o ecrã de configuração não for
apresentado, seleccione a entrada AV
correcta no seu televisor.
Quando aparecer no ecrã a mensagem
[Configuração Inicial Fácil está concluída],
seleccione [Terminar] e o sistema estará
pronto para ser utilizado.
Για να ετοιμάσετε το σύστημα για χρήση,
μεταβείτε στις Εύκολες αρχικές ρυθμίσεις
επί της οθόνης, χρησιμοποιώντας το
παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. Η διαδικασία
αυτή θα διαρκέσει μόλις μερικά λεπτά.
Εάν δεν εμφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης,
επιλέξτε τη σωστή είσοδο AV στην
τηλεόρασή σας.
Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη
[Η Εύκολη αρχική διαμόρφωση έχει
ολοκληρωθεί], επιλέξτε [Τέλος] και το
σύστημα θα είναι έτοιμο προς χρήση.
Sistemi kullanıma hazırlamak için, cihazla
birlikte verilen uzaktan kumandayı
kullanarak ekrandaki Easy Initial Settings’i
(Kolay İlk Ayarlar) yapın. Bu işlem yalnızca
birkaç dakika sürecektir.
Ayar ekranı görüntülenmezse, TV’nizdeki
doğru AV girişini seçin.
Ekranda [Easy Initial Settings are
complete.] (Kolay İlk Ayarlar tamamlandı.)
ifadesi göründükten sonra, [Finish]’i (Bitir)
seçin. Sistem kullanıma hazırdır.
/
///,
11
5
PT
EL
TR
Para reproduzir um disco, basta
introduzi-lo na ranhura com
o lado da etiqueta virado para
a frente. Para o ejectar, prima .
Για να αναπαραγάγετε ένα δίσκο,
εισαγάγετε απλώς το δίσκο
στην υποδοχή με την πλευρά
της ετικέτας προς τα εμπρός.
Για εξαγωγή του δίσκου, πιέστε
το πλήκτρο .
Bir disk oynatmak için, diski
etiketli yüzü öne bakacak şekilde
disk yuvasına yerleştirmeniz
yeterlidir. Diski çıkarmak için 
düğmesine basın.
Se a reprodução não começar
automaticamente, seleccione
na categoria [Vídeo],
[Música] ou [Foto]
e prima .

Divirta-se!
Εάν η αναπαραγωγή δεν
ξεκινήσει αυτόματα, επιλέξτε
στην κατηγορία [Βίντεο],
[Μουσική] ή [Φωτογραφία]
και πιέστε το πλήκτρο .
Keyfini çıkarın!
Απολαύστε το σύστημά σας!

12
Oynatma işlemi otomatik olarak
başlamazsa [Video], [Music]
(Müzik) veya [Photo] (Fotoğraf )
kategorisinde simgesini seçin
ve düğmesine basın.
PT
EL
TR
Para ter acesso a mais funcionalidades,
basta premir HOME.
Για πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες,
απλώς πιέστε το πλήκτρο HOME.
Daha fazla özelliğe erişmek için, HOME
düğmesine basmanız yeterlidir.
Exemplos:
 Ouvir rádio através dos altifalantes
do sistema
 Pré-programar estações de rádio
 Aceder a conteúdo na Internet
 Reproduzir o seu iPod ou iPhone através
dos altifalantes do sistema
Παραδείγματα:
 Ακρόαση ραδιοφώνου μέσω των ηχείων
του συστήματος
 Προκαθορισμός ραδιοφωνικών σταθμών
 Πρόσβαση σε περιεχόμενο Internet
 Αναπαραγωγή iPod ή iPhone μέσω των
ηχείων του συστήματος
Örnekler:
 Radyoyu sistemin hoparlörlerinden
dinleme
 Radyo istasyonlarını kaydetme
 İnternet içeriğine erişme
 iPod veya iPhone’unuzu sistemin
hoparlörlerinden dinleme









PT Pode configurar as
definições de rede
através deste menu
quando a unidade
principal está ligada
a um router de
banda larga.
EL Μπορείτε να
εκτελέσετε ρυθμίσεις
δικτύου μέσω αυτού
του μενού, όταν
η κύρια μονάδα
είναι συνδεδεμένη
σε έναν ευρυζωνικό
router.
TR Ana birim bir geniş
bant yönlendiricisine
bağlı olduğunda,
ağ ayarlarını bu
menüyü kullanarak
yapabilirsiniz.
HOME
13
5
PT
EL
TR
Pré-programar estações de rádio
Προκαθορισμός ραδιοφωνικών
σταθμών
Radyo istasyonlarının
kaydedilmesi
1 Πιέστε επανειλημμένα το
1 Ön panel ekranında “FM”
1 Prima FUNCTION
repetidamente até que “FM”
seja apresentado no visor do
painel frontal.
2 Prima TUNING +/– sem
soltar até que a sintonização
automática comece.
FUNCTION
3 Prima OPTIONS.
4 Prima / para seleccionar
[Memória Predefinida] e,
em seguida, prima .
///,
OPTIONS
5 Prima / para seleccionar
o número predefinido
pretendido e, em seguida,
prima .
6 Repita os Passos 2 a 5 para
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
memorizar outras estações.
Seleccionar uma estação
pré-programada
1 Prima FUNCTION
repetidamente até que “FM”
seja apresentado no visor
do painel frontal.
2 Prima PRESET +/–
repetidamente para
seleccionar a estação
pré-programada.
14
πλήκτρο FUNCTION, μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη “FM” στην
μπροστινή οθόνη ενδείξεων.
2 Κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο TUNING +/– μέχρι να
ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση.
3 Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS.
4 Πιέστε τα πλήκτρα / για να
επιλέξετε [Προκαθ. Μνήμη] και,
κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .
5 Πιέστε τα πλήκτρα / για
να επιλέξετε τον επιθυμητό
προκαθορισμένο αριθμό και,
κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο .
6 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως
5, για να αποθηκεύσετε άλλους
σταθμούς.
ifadesi görüntülenene kadar
FUNCTION düğmesine art
arda basın.
2 Otomatik tarama başlatılana
kadar TUNING +/– düğmesini
basılı tutun.
3 OPTIONS düğmesine basın.
4 [Preset Memory]’yi (Kayıt
Belleği) seçmek için /
düğmesine ve ardından 
düğmesine basın.
5 İstediğiniz kayıt numarasını
seçmek için / düğmesine
ve ardından  düğmesine
basın.
6 Başka istasyon kaydetmek
için 2.-5. Adımları tekrarlayın.
Επιλογή προκαθορισμένου σταθμού
Kayıtlı bir istasyonun seçilmesi
1 Πιέστε επανειλημμένα το
1 Ön panel ekranında “FM”
πλήκτρο FUNCTION, μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη “FM” στην
μπροστινή οθόνη ενδείξεων.
2 Πιέστε επανειλημμένα το
πλήκτρο PRESET +/– για να
επιλέξετε τον προσυντονισμένο
σταθμό.
ifadesi görüntülenene kadar
FUNCTION düğmesine art
arda basın.
2 Kayıtlı istasyonu seçmek için
PRESET +/– düğmesine art
arda basın.
PT
EL
TR
Resolução de problemas
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Sorun Giderme
Se ocorrer algum dos problemas descritos abaixo durante
a utilização do sistema, consulte este guia de resolução de
problemas para tentar solucioná-lo antes de solicitar a reparação.
Consulte também o Manual de funcionamento no seguinte
Web site:
http://support.sony-europe.com/
Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε από τις παρακάτω δυσκολίες
κατά τη χρήση του συστήματος, χρησιμοποιήστε αυτό τον οδηγό
αντιμετώπισης προβλημάτων, για να προσπαθήσετε να επιλύσετε
το πρόβλημα, πριν να ζητήσετε επισκευή.
Επίσης, συμβουλευθείτε τις Οδηγίες χρήσης στην ακόλουθη
διαδικτυακή τοποθεσία:
http://support.sony-europe.com/
Sistemi kullanırken aşağıdaki sorunlardan birini yaşarsanız, onarım
talep etmeden önce sorunun çözülmesine yardımcı olmak için bu
sorun giderme kılavuzunu kullanın.
Ayrıca, aşağıdaki web sitesinde bulunan Kullanım Talimatlarına
da bakabilirsiniz:
http://support.sony-europe.com/
O aparelho não se liga.
 Verifique se o cabo de alimentação CA está ligado com firmeza
à tomada de parede.
O sistema não funciona normalmente.
 Desligue o cabo de alimentação CA da tomada de parede
e ligue-o novamente após alguns minutos.
O sistema não emite correctamente o som do programa
de televisão quando ligado a uma caixa descodificadora.
 Verifique as ligações.
 Seleccione a entrada correcta do sistema para ligar a caixa
descodificadora.
Não consegue reproduzir um disco.
 O código de região no disco não corresponde ao do sistema.
 Existe humidade condensada nas lentes no interior da unidade
principal. Retire o disco e deixe a unidade principal ligada
durante cerca de meia hora.
 O disco não é finalizado correctamente.
Reduzir a utilização de energia a menos de
0,3 W no modo de suspensão
Prima HOME e, em seguida, prima /// para seleccionar
[Config.] em [Configurações do Sistema]. Certifique-se de que
as definições seguintes estão configuradas:
 [Controlo para HDMI] em [Definições HDMI] está definido
como [Deslig.].
 [Modo de Início Rápido] está definido como [Deslig.].
Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.
 Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) στην πρίζα
(κεντρικό δίκτυο).
Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.
 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με
το δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα (κεντρικό δίκτυο) και
συνδέστε το ξανά, έπειτα από αρκετά λεπτά.
Το σύστημα δεν αποδίδει σωστά τον ήχο του
προγράμματος της τηλεόρασης όταν είναι συνδεδεμένο με
αποκωδικοποιητή.
 Ελέγξτε τις συνδέσεις.
 Επιλέξτε τη σωστή είσοδο του συστήματος στην οποία είναι
συνδεδεμένος ο αποκωδικοποιητής.
Δεν γίνεται αναπαραγωγή ενός δίσκου.
 Ο κωδικός περιοχής του δίσκου δεν ταιριάζει με αυτόν του
συστήματος.
 Έχει συμπυκνωθεί υγρασία στους φακούς της κεντρικής
μονάδας. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε την κύρια μονάδα
ενεργοποιημένη για περίπου μισή ώρα.
 Ο δίσκος δεν έχει οριστικοποιηθεί σωστά.
Μείωση της κατανάλωσης ισχύος σε λιγότερο
από 0,3 W στην κατάσταση αναμονής
Πιέστε το πλήκτρο HOME και, κατόπιν, πιέστε τα πλήκτρα ///,
για να επιλέξετε [Διαμόρφωση] στην επιλογή [Ρυθμίσεις συστήματος].
Ελέγξτε εάν έχουν εκτελεστεί και οι παρακάτω ρυθμίσεις:
 Η επιλογή [Ρυθμιστικό για HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] έχει
τεθεί σε [Ανενεργό].
 Η επιλογή [Λειτουργία γρήγορης έναρξης] έχει τεθεί σε [Ανενεργό].
Cihaz açılmıyor.
 AC güç kablosunun (şebeke kablosu) prize (şebeke) sıkı bir
şekilde takıldığından emin olun.
Sistem normal şekilde çalışmıyor.
 AC güç kablosunu (şebeke kablosu) prizden (şebeke) çıkarın,
ardından birkaç dakika bekledikten sonra yeniden takın.
Sistem bir set üstü cihaza bağlıyken TV programının ses çıkışı
sistemden alınamıyor.
 Bağlantıları kontrol edin.
 Sistemde, set üstü cihazın takılacağı doğru girişi seçin.
Disk oynatılmıyor.
 Diskin bölge kodu sistemle uyumlu değildir.
 Ana birimin içindeki lenslerde nem birikmiştir. Diski çıkarın
ve ana birimi yarım saat kadar açık bırakın.
 Disk doğru şekilde sonlandırılmamıştır.
Bekleme Modunda güç tüketiminin 0,3 W’ın
altına düşürülmesi
HOME düğmesine ve ardından /// düğmesine basarak
[System Settings] (Sistem Ayarları) bölümündeki [Setup]
(Kurulum) öğesini seçin. Aşağıdaki ayarların yapıldığından
emin olun:
 [HDMI Settings] (HDMI Ayarları) bölümündeki [Control for
HDMI] (HDMI Kontrolü), [Off ] (Kapalı) olarak ayarlanmalıdır.
 [Quick Start Mode] (Hızlı Başlatma Modu) [Off ] (Kapalı) olarak
ayarlanmalıdır.
15
Este guia de início rápido poupa papel
Para conservar os recursos naturais, a Sony reduziu consideravelmente o consumo de papel ao deixar de fornecer
os manuais impressos integrais. No entanto, poderá encontrar as instruções de funcionamento completas,
bem como outras informações, online:
Αυτός ο οδηγός γρήγορης έναρξης εξοικονομεί χαρτί
Για την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων, η Sony έχει μειώσει δραστικά τη χρήση χαρτιού, καθώς δεν
περιλαμβάνει πλέον πλήρη εγχειρίδια σε έντυπη μορφή με τα προϊόντα της. Ωστόσο, μπορείτε να βρείτε πλήρεις
οδηγίες χρήσης, καθώς και πολλά περισσότερα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
Bu hızlı başlangıç kılavuzu kağıt tasarrufu sağlar
Sony, doğal kaynakları korumak amacıyla kılavuzları tamamen basılı şekilde vermeyerek kağıt tüketimini ciddi
şekilde azaltmıştır. Ancak, tüm kullanım talimatlarını ve daha fazlasını şu adreste çevrimiçi olarak bulabilirsiniz:
http://support.sony-europe.com/
4-418-170-11(1) (PT-EL-TR)
2012 Sony Corporation
EEE yönetmeliğine uygundur
(1)
Download PDF