Sony | BDV-E780W | Sony BDV-E380 E380 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και έναρξης

4-270-009-11(1) (EL-RO-BG-HU-SK-CZ)
(1)
Εγκατάσταση ηχείων σε τοίχο
Montarea difuzoarelor pe un perete
Монтиране на високоговорителите на стена
1
Έγχρωμος σωλήνας
Manşon colorat
Цветна изолация
Ελληνικά
Αποσυναρμολόγηση εμπρός ηχείων (μόνο για το μοντέλο BDV-E780W)
Разглобяване на предните високоговорители (само за BDV-E780W)
1 Ξεβιδώστε τη βίδα και, κατόπιν, αποσυνδέστε τη βάση.
2 Κρατήστε προς τα κάτω το μοχλό με το δάχτυλό σας και αφαιρέστε
το καλώδιο του ηχείου. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για το άλλο
καλώδιο του ηχείου.
3 Τραβήξτε τα καλώδια του ηχείου από τη βάση.
1 Отвийте винта и отделете конзолата.
2 Задръжте лостчето натиснато с пръст и извадете кабела
на високоговорителя. Повторете това и за другия кабел
на високоговорителя.
3 Издърпайте кабелите на високоговорителя от конзолата.
Σημείωση
Забележка
Εγκατάσταση σε τοίχο
Монтиране на стена
Προσοχή
Внимание
Πριν εγκαταστήσετε τα εμπρός ηχεία σε τοίχο, αφαιρέστε τη βάση.
Κρατήστε τη βάση που αφαιρέσατε για μελλοντική χρήση.
Οδηγός εγκατάστασης ηχείων
Ghid de instalare a difuzoarelor
Ръководство за монтиране
на високоговорителите
Útmutató a hangsugárzók telepítéséhez
Sprievodca inštaláciou reproduktorov
Návod k montáži reproduktorů
2
4 mm, 4 мм (3/16 ίντσες, 3/16 in, 3/16 инча)
30 mm, 30 мм (1 3/16 ίντσες, 1 3/16 in, 1 3/16 инча)
5 mm, 5 мм
(7/32 ίντσες, 7/32 in, 7/32 инча)
10 mm, 10 мм
(13/32 ίντσες, 13/32 in, 13/32 инча)
Οπή στην πίσω πλευρά του ηχείου
Gaură din spatele difuzorului
Отвор на гърба на високоговорителя
3
209 mm, 209 мм (8 1/4 ίντσες, 8 1/4 in, 8 1/4 инча)
©2011 Sony Corporation
Για το κεντρικό ηχείο
Pentru difuzorul central
За централния високоговорител
Για άλλα ηχεία
Pentru alte difuzoare
За останалите високоговорители
1 Συνδέστε το καλώδιο του ηχείου στο ηχείου.
1 Свържете кабела на високоговорителя към него.
Βεβαιωθείτε ότι αντιστοιχίζετε τα καλώδια των ηχείων με τους κατάλληλους
ακροδέκτες στα ηχεία: το καλώδιο του ηχείου με τον έγχρωμο σωλήνα στον
ακροδέκτη  και το καλώδιο του ηχείου χωρίς τον έγχρωμο σωλήνα στον
ακροδέκτη .
Χρώματα σωλήνων:
Εμπρός αριστερό ηχείο (Α): Λευκό
Εμπρός δεξί ηχείο (Δ): Κόκκινο
Κεντρικό ηχείο: Πράσινο
Αριστερό περιφερειακό ηχείο (Α): Μπλε
Δεξί περιφερειακό ηχείο (Δ): Γκρι
Αφήστε κενό διάστημα περίπου 8 mm έως 10 mm μεταξύ του τοίχου και της
κεφαλής της βίδας.
Για το κεντρικό ηχείο, μετρήστε την απόσταση μεταξύ των βιδών πριν σφίξετε
τις βίδες στον τοίχο.
4 Κρεμάστε το ηχείο στη βίδα ή στις βίδες.
Dezasamblarea difuzoarelor frontale (doar pentru BDV-E780W)
Înainte de montarea difuzoarelor frontale pe perete, îndepărtaţi suportul.
1
8 mm έως 10 mm (11/32 ίντσες έως 13/32 ίντσες)
Între 8 mm şi 10 mm (între 11/32 in şi 13/32 in)
от 8 мм до 10 мм (от 11/32 инча до 13/32 инча)
1 Desfaceţi şuruburile şi apoi îndepărtaţi suportul.
2 Ţineţi de mâner în jos cu degetul şi scoateţi cablul difuzorului.
Repetaţi acest procedeu pentru celălalt cablu al difuzorului.
3 Scoateţi cablurile difuzoarelor din suport.
Notă
4
Păstraţi suportul scos pentru a-l putea utiliza în viitor.
Montarea pe un perete
Atenţie
2
3
Запазете свалената конзола за бъдеща употреба.
Свържете се с магазин за крепежни елементи или техник относно материала
на стените или винтовете, които трябва да се използват.
Използвайте винтове, които са подходящи за материала и здравината на стената.
Тъй като стените от гипсокартон са особено трошливи, закрепете винтовете към
носещ елемент и така ги прикрепете към стената. Монтирайте високоговорителите
на вертикална и плоска стена, която е достатъчно здрава.
Sony не носи отговорност за инциденти или повреди, причинени от неправилен
монтаж, недостатъчна здравина на стената или неправилно монтиране на винтовете,
природно бедствие и др.
Română
Αποσυναρμολόγηση εμπρός ηχείων (μόνο για το μοντέλο BDV-E780W)
Dezasamblarea difuzoarelor frontale (doar pentru BDV-E780W)
Разглобяване на предните високоговорители (само за BDV-E780W)
Преди да монтирате предните високоговорители на стена, премахнете конзолата.
Επικοινωνήστε με ένα σιδηροπωλείο ή έναν τεχνικό εγκατάστασης σχετικά με τα υλικά
τοιχοποιίας ή τις βίδες που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε.
Χρησιμοποιήστε βίδες κατάλληλες για το υλικό και την ανθεκτικότητα του τοίχου. Καθώς
οι τοίχοι από γυψοσανίδες είναι ιδιαίτερα εύθραυστοι, τοποθετήστε με ασφάλεια τις βίδες
σε μια δοκό και σφίξτε τις στον τοίχο. Εγκαταστήστε τα ηχεία σε κατακόρυφο, επίπεδο
τοίχο σε σημεία όπου υπάρχει ενίσχυση.
Η Sony δεν είναι υπεύθυνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη
εγκατάσταση, ανεπαρκή ανθεκτικότητα του τοίχου ή ακατάλληλη εγκατάσταση των βιδών,
φυσικές καταστροφές, κ.τ.λ.
2 Προετοιμάστε κατάλληλες βίδες (δεν παρέχονται) για την οπή
στην πίσω πλευρά κάθε ηχείου.
3 Σφίξτε τις βίδες στον τοίχο.
BDV-E780W/E580/E380
BDV-T58
Български
Contactaţi un atelier de montaj sau un instalator pentru detalii legate de materialul
peretelui sau de şuruburile ce trebuie utilizate.
Utilizaţi şuruburi adecvate materialului şi rezistenţei peretelui. Deoarece plăcile din gips
sunt destul de fragile, prindeţi şuruburile bine de o grindă şi fixaţi-le în perete. Montaţi
difuzoarele pe un perete vertical şi plat, unde este aplicată ranforsare.
Sony nu este responsabil pentru accidente sau daune cauzate de montarea necorespunzătoare,
de rezistenţa insuficientă a peretelui sau de montarea necorespunzătoare prin înşurubare,
de calamităţi naturale etc.
1 Conectaţi cablul difuzorului la difuzor.
Asiguraţi-vă că potriviţi cablurile difuzoarelor la bornele corespunzătoare de
pe difuzoare: cablul difuzorului cu manşon colorat la , iar cablul difuzorului
fără manşon colorat la .
Culori manşoane:
Difuzor frontal stânga (L): Alb
Difuzor frontal dreapta (R): Roşu
Difuzor central: Verde
Difuzor surround stânga (L): Albastru
Difuzor surround dreapta (R): Gri
2 Pregătiţi şuruburi (nefurnizate) potrivite pentru gaura din spatele
fiecărui difuzor.
3 Prindeţi şuruburile în perete.
Lăsaţi un spaţiu de 8 - 10 mm între perete şi capul şurubului.
Pentru difuzorul central, măsuraţi distanţa dintre şuruburi înainte de a prinde
şuruburile în perete.
4 Agăţaţi difuzorul în şurub(uri).
Уверете се, че кабелите съвпадат със съответните клеми на високоговорителите:
кабелът с цветната изолация отговаря на , а кабелът без такава – на .
Цветове на изолацията:
Преден ляв високоговорител (L): Бял
Преден десен високоговорител (R): Червен
Централен високоговорител: Зелен
Ляв съраунд високоговорител (L): Син
Десен съраунд високоговорител (R): Сив
2 Пригответе винтове (не са включени в комплекта), които
са подходящи за отвора на гърба на всеки високоговорител.
3 Завийте винтовете в стената.
Оставете разстояние от 8–10 мм между стената и главата на винта.
За централния високоговорител измерете разстоянието между винтовете,
преди да ги завиете.
4 Закачете високоговорителя на винта или винтовете.
Az első hangsugárzók szétszerelése (csak BDV-E780W esetén)
Rozobratie predných reproduktorov (iba model BDV-E780W)
Demontáž předních reproduktorů (pouze BDV-E780W)
3
Slovenčina
209 mm (8 1/4 palca, 8 1/4")
Rozobratie predných reproduktorov (iba model BDV-E780W)
Skôr než nainštalujete predné reproduktory na stenu, odoberte podstavec.
1 Uvoľnite skrutku a odpojte podstavec.
2 Prstom podržte páčku a vyberte reproduktorový kábel.
Tento postup zopakujte aj pri druhom reproduktorovom kábli.
3 Vytiahnite reproduktorové káble zo stojana.
1
A középső hangsugárzóhoz
Stredový reproduktor
Středový reproduktor
A többi hangsugárzóhoz
Iné reproduktory
Ostatní reproduktory
Poznámka
Odobratý podstavec si odložte, pretože v budúcnosti ho môžete potrebovať.
Inštalácia na stenu
Upozornenie
2
3
8–10 mm
8 až 10 mm (11/32 až 13/32 palca)
8 mm až 10 mm (11/32" až 13/32")
Obráťte sa na predajcu skrutiek alebo odborníka na inštaláciu, aby ste získali informácie
o materiáli steny alebo skrutkách, ktoré máte použiť.
Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena zo sadrokartónu
je výnimočne krehká, pripevnite skrutky bezpečne do nosníka a potom do steny. Reproduktory
nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú stenu.
Spoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani škody spôsobené nesprávnou inštaláciou,
nedostatočnou pevnosťou steny alebo nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými
katastrofami atď.
1 Pripojte reproduktorový kábel k reproduktoru.
Reproduktorové káble musíte pripojiť k príslušným konektorom na reproduktoroch:
reproduktorový kábel s farebnou rúrkou ku konektoru  a reproduktorový kábel
bez farebnej rúrky ku konektoru .
Farby rúrok:
Ľavý predný reproduktor (L): biela
Pravý predný reproduktor (R): červená
Stredový reproduktor: zelená
Ľavý reproduktor na priestorový zvuk (L): modrá
Pravý reproduktor na priestorový zvuk (R): sivá
4
2 Pripravte si skrutky (nedodávajú sa) vhodné pre otvor na zadnej
strane každého reproduktora.
3 Pripevnite skrutky do steny.
Medzi stenou a hlavičkou skrutky nechajte priestor 8 až 10 mm.
V prípade stredového reproduktora odmerajte vzdialenosť medzi skrutkami
ešte pred ich pripevnením do steny.
4 Zaveste reproduktor na skrutky.
A hangsugárzók felszerelése a falra
Inštalácia reproduktorov na stenu
Montáž reproduktorů na zeď
Magyar
Az első hangsugárzók szétszerelése (csak BDV-E780W esetén)
1
Színes cső
Farebná rúrka
Barevná objímka
4 mm (3/16 palca, 3/16")
30 mm (1 3/16 palca, 1 3/16")
5 mm
(7/32 palca, 7/32") Furat a hangsugárzó hátulján
Otvor na zadnej strane reproduktora
10 mm
Otvor v zadní části reproduktoru
(13/32 palca, 13/32")
Demontáž předních reproduktorů (pouze BDV-E780W)
Az első hangsugárzók falra való felszerelése előtt távolítsa el az állványt.
Před montáží předních reproduktorů na zeď odmontujte stojan.
1 Csavarja ki a csavart, majd vegye le az állványt.
2 Az ujjával tartsa lehúzva a kart, és távolítsa el a hangsugárzóvezetéket. Ismételje meg ezt a másik hangsugárzó-vezetékkel.
3 Húzza ki a hangsugárzó-vezetékeket az állványból.
1 Odšroubujte šroub a poté odejměte stojan.
2 Prstem podržte páčku dole a odstraňte reproduktorový kabel.
Stejný postup opakujte u druhého reproduktorového kabelu.
3 Vytáhněte reproduktorové kabely ze stojanu.
Megjegyzés
Poznámka
Felszerelés a falra
Montáž na zeď
Figyelem!
Pozor
Tegye el az állványt, hogy később használhassa.
2
Česky
Odmontovaný stojan uschovejte pro pozdější použití.
A fal építőanyagával vagy a használandó csavarokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon
szakemberhez.
Az építőanyagnak és a falvastagságnak megfelelő csavarokat használjon. Miután
a gipszkartonfalak különösen gyengék, a csavarokat gerendába rögzítve erősítse
a falhoz. A hangsugárzókat függőleges, egyenes felületű, megerősített falra szerelje.
A Sony nem felelős a nem megfelelő felszerelésből, falvastagságból, csavarrögzítésből
vagy természeti csapásból eredő balesetekért és károkért stb.
V železářství nebo u montéra zjistěte, jaké šrouby máte s ohledem na materiál zdí použít.
Použijte takové šrouby, které jsou vhodné vzhledem k materiálu a pevnosti zdí. Sádrokartonové
zdi jsou velmi křehké, proto upevněte šrouby k nosníku a poté je upevněte do zdi. Reproduktory
namontujte na kolmou a plochou zeď v místě jejího zpevnění.
Společnost Sony není zodpovědná za jakékoli nehody či poškození způsobené nesprávnou
montáží, nedostatečnou pevností zdí nebo použitím nevhodného šroubu, přírodní
katastrofou apod.
1 A hangsugárzó-vezeték csatlakoztatása a hangsugárzóhoz.
1 Připojte reproduktorový kabel k reproduktoru.
Ügyeljen rá, hogy a hangsugárzó-vezetékeket a hangsugárzók megfelelő
csatlakozóihoz párosítva csatlakoztassa: a színes csővel ellátott hangsugárzóvezetéket a  csatlakozóba, a színes cső nélküli hangsugárzó-vezetéket pedig
a  csatlakozóba.
A csövek színei:
Bal első hangsugárzó (L): fehér
Jobb első hangsugárzó (R): piros
Középső hangsugárzó: zöld
Bal hátsó hangsugárzó (L): kék
Jobb hátsó hangsugárzó (R): szürke
2 Készítse elő a hangsugárzók hátulján található furatokba
illeszkedő csavarokat (külön megvásárolható).
3 Erősítse a csavarokat a falba.
Hagyjon egy körülbelül 8–10 mm-es rést a fal és csavarfej között.
A középső hangsugárzónál mérje le a csavarok közötti távolságot, mielőtt
a csavarokat a falba rögzíti.
4 Függessze a hangsugárzót a csavar(ok)ra.
Dejte pozor, abyste připojili reproduktorové kabely k příslušným svorkám
reproduktoru: reproduktorový kabel s barevnou objímkou na  a reproduktorový
kabel bez barevné objímky na .
Barvy objímek:
Levý přední reproduktor (L): Bílá
Pravý přední reproduktor (R): Červená
Středový reproduktor: Zelená
Levý prostorový reproduktor (L): Modrá
Pravý prostorový reproduktor (R): Šedá
2 Připravte si šrouby (nejsou součástí dodávky), které jsou vhodné
pro otvor na zadní straně každého reproduktoru.
3 Upevněte šrouby do zdi.
Mezi zdí a hlavou šroubu nechejte prostor přibližně 8 mm až 10 mm.
U středového reproduktoru změřte vzdálenost mezi šrouby, ještě než
je upevníte do zdi.
4 Zavěste reproduktor na šroub(y).
Download PDF

advertising