Sony | BDV-NF7220 | Sony BDV-NF7220 Σύστημα Home Cinema με Blu-ray Disc και Bluetooth® Οδηγίες χρήσης

4-485-836-E1(1) (EL)
Σύστημα οικιακού
κινηματογράφου
Blu-ray Disc™/DVD
Οδηγίες χρήσης
BDV-NF7220
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή
σε περιορισμένο χώρο, όπως
βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ερμάριο.
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς, μην καλύπτετε τις θυρίδες
αερισμού της συσκευής με εφημερίδες,
τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε
πηγές με ακάλυπτες φλόγες
(όπως αναμμένα κεριά).
Για να μειώσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή
σε σταγόνες ή πιτσιλιές και μην
τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά,
όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
Μην εκθέτετε μπαταρίες ή συσκευές
με τοποθετημένες τις μπαταρίες
σε υπερβολική θερμότητα, όπως
ηλιακό φως ή φωτιά.
Για την αποφυγή τραυματισμού,
η συσκευή αυτή πρέπει να
τοποθετείται με ασφάλεια στο
δάπεδο/τοίχο σύμφωνα με τις
οδηγίες εγκατάστασης.
Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς
χώρους.
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί
και συμμορφώνεται με τα όρια που
καθορίζονται στην Οδηγία EMC όταν
χρησιμοποιείται με καλώδιο σύνδεσης
μήκους κάτω από 3 μέτρα.
Η ζώνη συχνοτήτων 5,15 GHz – 5,35 GHz
πρέπει να χρησιμοποιείται
αποκλειστικά και μόνο για λειτουργία
εξοπλισμού σε εσωτερικό χώρο.
Σχετικά με τις πηγές τροφοδοσίας
• Η συσκευή δεν αποσυνδέεται από το
δίκτυο ρεύματος εφόσον παραμένει
συνδεδεμένη στην πρίζα, ακόμη
κι εάν είναι απενεργοποιημένη.
• Καθώς για την αποσύνδεση της
συσκευής από το δίκτυο ρεύματος
χρησιμοποιείται το φις του καλωδίου
2EL
ρεύματος, συνδέστε τη συσκευή
σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε
μη φυσιολογική λειτουργία της
συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως
το φις του καλωδίου ρεύματος
από την πρίζα.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση οπτικών οργάνων με το
παρόν προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο
για τα μάτια.
Καθώς η ακτίνα λέιζερ που
χρησιμοποιείται σε αυτό το σύστημα
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray
Disc/DVD είναι επιβλαβής για τα
μάτια, μην επιχειρήσετε να
αποσυναρμολογήσετε το περίβλημα.
Αναθέστε την εκτέλεση εργασιών
επιδιόρθωσης μόνο σε εξειδικευμένο
προσωπικό.
Η μονάδα λήψης αυτής της συσκευής
έχει ταξινομηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3R. Εάν αφαιρεθεί
το προστατευτικό κάλυμμα του
μηχανισμού λέιζερ, εκπέμπεται
ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ.
Για το λόγο αυτό, βεβαιωθείτε ότι
αποφεύγετε την άμεση οπτική επαφή.
Η σήμανση αυτή βρίσκεται στην κάτω
εξωτερική πλευρά της κύριας
μονάδας.
Αυτή η συσκευή υπάγεται στην
κατηγορία προϊόντος CLASS 1 LASER Η
σήμανση αυτή βρίσκεται στην κάτω
εξωτερική πλευρά της κύριας μονάδας.
Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην
κάτω εξωτερική πλευρά της συσκευής.
Συνιστώμενα καλώδια
Πρέπει να χρησιμοποιούνται καλώδια
και υποδοχές επαρκώς θωρακισμένα
και γειωμένα για τη σύνδεση σε
κεντρικούς υπολογιστές ή/και
περιφερειακές συσκευές.
Απόρριψη
χρησιμοποιημένων
μπαταριών και
χρησιμοποιημένου
ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με ξεχωριστά συστήματα
συλλογής απορριμμάτων)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν,
την μπαταρία ή τη συσκευασία
υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
μεταχειρίζεστε το προϊόν και
την μπαταρία ως κοινά οικιακά
απορρίμματα. Σε ορισμένες
μπαταρίες, το σύμβολο αυτό
ενδέχεται να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο.
Τα χημικά σύμβολα του υδραργύρου
(Hg) ή του μολύβδου (Pb) προστίθενται
εάν η μπαταρία περιέχει περισσότερο
από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004%
μόλυβδο. Με τη διασφάλιση της
σωστής απόρριψης αυτών των
προϊόντων και μπαταριών
συμβάλλετε στην αποτροπή
ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων
προς το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες,
σε διαφορετική περίπτωση,
θα μπορούσαν να προκληθούν
από ακατάλληλη διαχείριση
απορριμμάτων. Η ανακύκλωση
υλικών συμβάλλει στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων τα οποία
για λόγους ασφάλειας, απόδοσης
ή ακεραιότητας των δεδομένων
απαιτούν μόνιμη σύνδεση με
μια ενσωματωμένη μπαταρία,
αυτή η μπαταρία θα πρέπει
να αντικαθίσταται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό
επιδιορθώσεων. Για τη διασφάλιση
της σωστής μεταχείρισης της
μπαταρίας και του ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
παραδώστε αυτά τα προϊόντα στο
τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής
τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής
για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για τις
μπαταρίες άλλου τύπου, ανατρέξτε
στην ενότητα σχετικά με τη
διαδικασία ασφαλούς αφαίρεσης
της μπαταρίας από το προϊόν.
Παραδώστε τη μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής για
την ανακύκλωση μεταχειρισμένων
μπαταριών. Για λεπτομερείς
πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος
ή των μπαταριών, επικοινωνήστε
με τις τοπικές δημοτικές αρχές, την
υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από
το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την
μπαταρία.
3EL
Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι
ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν
μόνο για εξοπλισμό που πωλείται
σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι
οδηγίες της ΕΕ.
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί
από ή για λογαριασμό της Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Ερωτήματα
σχετικά με τη συμμόρφωση του
προϊόντος με βάση τη νομοθεσία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να
απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο, την Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Γερμανία. Για
οποιαδήποτε θέματα επισκευής
ή εγγύησης, απευθυνθείτε στις
διευθύνσεις που παρέχονται στα
ξεχωριστά αντίστοιχα έγγραφα.
Με το παρόν, η Sony Corp. δηλώνει
ότι ο παρών εξοπλισμός
συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις
απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε
την ακόλουθη διεύθυνση URL:
http://www.compliance.sony.de/
Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση
στις ακόλουθες χώρες.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
EL, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB
Αυτό το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray Disc/DVD
προορίζεται για αναπαραγωγή ήχου
και βίντεο από δίσκους ή συσκευές
USB, ροή μουσικής από smartphone
συμβατά με NFC ή από συσκευές
BLUETOOTH και αναπαραγωγή
ήχου από ραδιοφωνικό δέκτη FM.
Το σύστημα υποστηρίζει, επίσης,
ροή σε δίκτυο και αντικατοπτρισμό
οθόνης.
4EL
Σχετικά με την παρακολούθηση
εικόνων βίντεο τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D)
Ορισμένα άτομα ενδέχεται να
αισθανθούν δυσφορία (όπως
καταπόνηση των ματιών, κόπωση
ή ναυτία) κατά την παρακολούθηση
εικόνων βίντεο τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D). Η Sony συνιστά σε
όλους τους θεατές να παρακολουθούν
τις εικόνες αυτές με συχνά
διαλείμματα. Η διάρκεια και
η συχνότητα των απαιτούμενων
διαλειμμάτων διαφέρουν μεταξύ
ατόμων. Πρέπει να επιλέξετε το
διάστημα που αποφέρει τα καλύτερα
αποτελέσματα. Εάν αισθανθείτε
οποιαδήποτε δυσφορία, θα πρέπει
να διακόψετε την παρακολούθηση
των εικόνων βίντεο τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D) μέχρι να αισθανθείτε
καλύτερα. Εάν είναι απαραίτητο,
συμβουλευθείτε ένα γιατρό.
Θα πρέπει επίσης να ανατρέξετε
(i) στο εγχειρίδιο χρήσης ή/και
στα μηνύματα προσοχής
οποιωνδήποτε άλλων συσκευών
που χρησιμοποιούνται με αυτό
το σύστημα,ή των περιεχομένων
της συσκευής Blu-ray Disc που
αναπαράγονται με αυτό το προϊόν,
καθώς και (ii) στην διαδικτυακή
τοποθεσία της εταιρείας μας
(http://esupport.sony.com/) για τις πιο
πρόσφατες πληροφορίες. Η όραση
των παιδιών σας (ιδιαίτερα των
παιδιών με ηλικία μικρότερη των
έξι ετών) συνεχίζει να αναπτύσσεται.
Συμβουλευθείτε το γιατρό σας
(παιδίατρο ή οφθαλμίατρο) πριν
επιτρέψετε σε μικρά παιδιά να
παρακολουθήσουν εικόνες βίντεο
τρισδιάστατης απεικόνισης (3D).
Οι ενήλικες θα πρέπει να επιβλέπουν
τα μικρά παιδιά ώστε να
διασφαλίσουν ότι ακολουθούν
τις συστάσεις που αναφέρονται
παραπάνω.
Προστασία από αντιγραφή
• Ενημερωθείτε σχετικά με τα
προηγμένα συστήματα προστασίας
περιεχομένου που χρησιμοποιούνται
στα μέσα Blu-ray Disc και DVD.
Τα συστήματα αυτά, με τις ονομασίες
AACS (Advanced Access Content
System) και CSS (Content Scramble
System), ενδέχεται να περιέχουν
ορισμένους περιορισμούς για την
αναπαραγωγή, την αναλογική έξοδο
και άλλες παρόμοιες δυνατότητες.
Η λειτουργία αυτού του προϊόντος
και οι ισχύοντες περιορισμοί
ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα
με την ημερομηνία αγοράς, καθώς
το διοικητικό συμβούλιο της AACS
ενδέχεται να υιοθετήσει ή να αλλάξει
τους κανόνες των περιορισμών της
μετά την αγορά.
• Ειδοποίηση Cinavia
Σε αυτό το προϊόν έχει
χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία
Cinavia για τον περιορισμό της
χρήσης μη εγκεκριμένων αντιγράφων
ορισμένων εμπορικών φιλμ και
βίντεο, καθώς και της μουσικής
τους επένδυσης. Όταν ανιχνεύεται
απαγορευμένη χρήση μη
εγκεκριμένου αντιγράφου,
εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή
ή αντιγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την τεχνολογία Cinavia
παρέχονται στο Ηλεκτρονικό
Κέντρο Πληροφοριών Καταναλωτή
της Cinavia, στη διεύθυνση
http://www.cinavia.com.
Αν θέλετε να ζητήσετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη Cinavia
μέσω ταχυδρομείου, αποστείλετε
κάρτα με τη διεύθυνσή σας στην
εξής διεύθυνση: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Πνευματικά δικαιώματα
και εμπορικά σήματα
• Το σύστημα αυτό διαθέτει
ενσωματωμένη δυνατότητα
αναπαραγωγής ήχου Dolby* Digital
και DTS** Digital Surround System.
* Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την Dolby Laboratories.
Το Dolby και το σύμβολο
του διπλού D είναι εμπορικά
σήματα της Dolby Laboratories.
** Για διπλώματα ευρεσιτεχνίας DTS,
ανατρέξτε στη διαδικτυακή
τοποθεσία http://patents.dts.com.
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας
από την DTS Licensing Limited.
Οι ονομασίες και τα σύμβολα
DTS και DTS-HD είναι σήματα
κατατεθέντα της DTS, Inc.
© DTS, Inc. Με την επιφύλαξη
παντός νόμιμου δικαιώματος.
• Στο σύστημα έχει ενσωματωθεί
τεχνολογία Διασύνδεσης πολυμέσων
υψηλής ευκρίνειας (HDMI®).
Οι ονομασίες HDMI® και «Διασύνδεση
πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας
HDMI®», καθώς και το λογότυπο
HDMI®, είναι εμπορικά σήματα
ή σήματα κατατεθέντα της HDMI
Licensing LLC στις Η.Π.Α. και σε
άλλες χώρες.
• Η ονομασία Java είναι εμπορικό σήμα
της Oracle ή/και των θυγατρικών της.
• Το Λογότυπο DVD είναι εμπορικό
σήμα της DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• Οι ονομασίες «Blu-ray Disc»,
«Blu­Ray», «Blu-Ray 3D», «BD-LIVE»,
«BONUSVIEW» και τα αντίστοιχα
λογότυπα είναι εμπορικά σήματα
της Blu-ray Disc Association.
• Τα λογότυπα «Blu-ray Disc»,
«DVD+RW», «DVD-RW», «DVD+R»,
«DVD-R», «DVD VIDEO» και «CD»
είναι εμπορικά σήματα.
• Η ονομασία «Super Audio CD»
είναι εμπορικό σήμα.
5EL
• Το App Store είναι σήμα υπηρεσίας
της Apple Inc.
• Η ονομασία «BRAVIA» είναι εμπορικό
σήμα της Sony Corporation.
• Η ονομασία «AVCHD 3D/Progressive»
και το λογότυπο «AVCHD 3D/
Progressive» είναι εμπορικά
σήματα των Panasonic Corporation
και Sony Corporation.
• Οι ονομασίες
, «XMB» και «xross
media bar» είναι εμπορικά σήματα
της Sony Corporation και της Sony
Computer Entertainment Inc.
• Η ονομασία «PlayStation» είναι
σήμα κατατεθέν της Sony Computer
Entertainment Inc.
• Το λογότυπο «Sony Entertainment
Network» και η ονομασία «Sony
Entertainment Network» είναι
εμπορικά σήματα της Sony
Corporation.
• Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής
και βίντεο και τα σχετικά δεδομένα
παρέχονται από την Gracenote®.
Η Gracenote είναι το βιομηχανικό
πρότυπο στην τεχνολογία
αναγνώρισης μουσικής και της
παράδοσης σχετικού περιεχομένου.
Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.gracenote.com.
Δεδομένα δίσκων CD, DVD, Blu-ray
Disc και δεδομένα σχετικά με
μουσική και βίντεο από την
Gracenote, Inc., αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία (copyright)
της Gracenote από το 2000 μέχρι
σήμερα. Το λογισμικό Gracenote
αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία
(copyright) © της Gracenote από
το 2000 μέχρι σήμερα. Σε αυτό
το προϊόν και την υπηρεσία
εφαρμόζονται ένα ή περισσότερα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας της
Gracenote. Ανατρέξτε στην
διαδικτυακή τοποθεσία της
Gracenote για ένα μη εξαντλητικό
κατάλογο των διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας της Gracenote
6EL
που εφαρμόζονται. Οι ονομασίες
Gracenote, CDDB, MusicID το
λογότυπο Gracenote και το λογότυπο
«Powered by Gracenote» είναι
σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά
σήματα της Gracenote, Inc. στις
Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε
άλλες χώρες.
• Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
και Wi-Fi Alliance® είναι σήματα
κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Τα Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™, Miracast™
και Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ είναι
εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance.
• Η ονομασία «N Mark» είναι σήμα
κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της
NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
• Το Android™ είναι εμπορικό σήμα
της Google Inc.
• Το Google Play™ είναι εμπορικό
σήμα της Google Inc.
• Η ονομασία «Xperia» είναι
εμπορικό σήμα της Sony Mobile
Communications AB.
• Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα
Bluetooth® είναι σήματα
κατατεθέντα ιδιοκτησίας της
Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε
χρήση αυτών των σημάτων από την
Sony Corporation πραγματοποιείται
στα πλαίσια σχετικής άδειας.
Άλλα εμπορικά σήματα και
εμπορικές ονομασίες ανήκουν
στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
• Η τεχνολογία και τα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας της κωδικοποίησης
ήχου MPEG Layer-3 παρέχονται
κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS
και Thomson.
• Αυτό το προϊόν ενσωματώνει
ιδιόκτητη τεχνολογία υπό την
άδεια της Verance Corporation και
προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ αριθ.
7,369,677 και άλλα διπλώματα
ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί
ή εκκρεμούν στις ΗΠΑ ή διεθνώς,
καθώς και νόμους περί προστασίας
των πνευματικών δικαιωμάτων
ή εμπορικών μυστικών για ορισμένες
πτυχές της εν λόγω τεχνολογίας.
Το Cinavia είναι εμπορικό σήμα
της Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation.
Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου
δικαιώματος της Verance.
Απαγορεύεται η αντίστροφη
μηχανική και η αποσυναρμολόγηση.
• Η ονομασία Windows Media είναι
κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα
ή εμπορικό σήμα της Microsoft
Corporation στις Ηνωμένες
Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
Το προϊόν αυτό προστατεύεται από
ορισμένες τεχνολογίες δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας της
Microsoft Corporation. Απαγορεύεται
η χρήση ή η διανομή της εν λόγω
τεχνολογίας εκτός του προϊόντος,
χωρίς άδεια χρήσης της Microsoft
ή εξουσιοδοτημένης θυγατρικής
εταιρείας της Microsoft.
Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου
χρησιμοποιούν την τεχνολογία
πρόσβασης περιεχομένου
PlayReady™ της Microsoft για την
προστασία της πνευματικής τους
ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου
του περιεχομένου πνευματικών
δικαιωμάτων. Η συσκευή αυτή
χρησιμοποιεί την τεχνολογία
PlayReady για την πρόσβαση
προστατευόμενου περιεχομένου
μέσω PlayReady ή/και
προστατευόμενου περιεχομένου
μέσω WMDRM. Εάν η συσκευή
αποτύχει στην κανονική επιβολή
περιορισμών για τη χρήση
περιεχομένου, οι ιδιοκτήτες
του περιεχομένου ενδέχεται
να απαιτήσουν από τη Microsoft
να ανακαλέσει τη δυνατότητα
της συσκευής να αναπαράγει
προστατευόμενο περιεχόμενο
μέσω της τεχνολογίας PlayReady.
Η ανάκληση δεν επηρεάζει το μη
προστατευόμενο περιεχόμενο
ή το περιεχόμενο που προστατεύεται
από άλλες τεχνολογίες πρόσβασης
περιεχομένου. Οι ιδιοκτήτες
περιεχομένου ενδέχεται να
απαιτήσουν την αναβάθμιση της
τεχνολογίας PlayReady για την
πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.
Εάν αρνηθείτε μια αναβάθμιση,
δεν θα έχετε τη δυνατότητα
πρόσβασης σε περιεχόμενο
που απαιτεί τη συγκεκριμένη
αναβάθμιση.
• Το DLNA™, το λογότυπο DLNA και
το DLNA CERTIFIED™ είναι εμπορικά
σήματα, σήματα υπηρεσίας
ή σήματα πιστοποίησης της
Digital Living Network Alliance.
• Η ονομασία Opera® Devices SDK
ανήκει στην Opera Software ASA.
Copyright 1995-2013 Opera Software
ASA. Με την επιφύλαξη παντός
νόμιμου δικαιώματος.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα
ανήκουν στους αντίστοιχους
ιδιοκτήτες τους.
• Άλλες ονομασίες συστημάτων και
προϊόντων είναι γενικά εμπορικά
σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά
σήματα των κατασκευαστών τους.
Τα σήματα ™ και ® δεν
επισημαίνονται στο παρόν έγγραφο.
7EL
Πληροφορίες άδειας χρήσης
τελικού χρήστη
Συμφωνητικό άδειας χρήσης
τελικού χρήστη της Gracenote®
Αυτή η εφαρμογή ή συσκευή
περιλαμβάνει λογισμικό της
Gracenote, Inc. of Emeryville,
California («Gracenote»). Το λογισμικό
της Gracenote (το «Λογισμικό
Gracenote») επιτρέπει σε αυτήν την
εφαρμογή να εκτελεί αναγνώριση
δίσκου ή/και αρχείων και να λαμβάνει
πληροφορίες σχετικά με μουσική,
όπως για παράδειγμα, πληροφορίες
σχετικά με το όνομα, τον καλλιτέχνη,
το κομμάτι και τον τίτλο («Δεδομένα
Gracenote») από διακομιστές στο
διαδίκτυο ή ενσωματωμένες βάσεις
δεδομένων (συλλογικά, «Διακομιστές
Gracenote») και να εκτελεί άλλες
λειτουργίες. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα
Gracenote μόνο μέσω των λειτουργιών
αυτής της εφαρμογής ή συσκευής, που
προορίζονται για τον τελικό χρήστη.
Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε
τα Δεδομένα Gracenote, το Λογισμικό
Gracenote και τους Διακομιστές
Gracenote μόνο για προσωπική,
μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε
ότι δεν θα εκχωρήσετε, αντιγράψετε,
μεταφέρετε ή μεταβιβάσετε το
Λογισμικό Gracenote ή άλλα Δεδομένα
Gracenote σε τρίτα μέρη. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ
ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ Ή
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΘΕΙΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
GRACENOTE, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
GRACENOTE ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ
GRACENOTE, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ
ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.
Συμφωνείτε ότι η μη-αποκλειστική
άδεια χρήσης των Δεδομένων
Gracenote, του Λογισμικού Gracenote
και των Διακομιστών Gracenote
θα λυθεί εάν παραβιάσετε τους εν
λόγω περιορισμούς. Εάν λυθεί η άδειά
σας, συμφωνείτε ότι θα διακόψετε
οποιαδήποτε και κάθε χρήση των
8EL
Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού
Gracenote και των Διακομιστών
Gracenote. Η Gracenote
επιφυλάσσεται του δικαιώματός της
επί των των Δεδομένων Gracenote,
του Λογισμικού Gracenote και των
Διακομιστών Gracenote,
συμπεριλαμβανομένου παντός
δικαιώματος ιδιοκτησίας. Σε καμία
περίπτωση η Gracenote δεν
υποχρεούται να σας αποζημιώσει
για τυχόν πληροφορίες που παρέχετε.
Συμφωνείτε ότι η Gracenote, Inc.
δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά
της που προκύπτουν από το εν λόγω
Συμφωνητικό απέναντι σε εσάς,
απευθείας και για λογαριασμό της.
Η υπηρεσία Gracenote χρησιμοποιεί
ένα μοναδικό σύστημα εντοπισμού
για να εντοπίζει ερωτήματα για
στατιστικούς σκοπούς. Ο σκοπός του
τυχαία εκχωρούμενου αριθμητικού
συστήματος εντοπισμού είναι να
διευκολύνει την υπηρεσία Gracenote
να υπολογίζει ερωτήματα χωρίς να
γνωρίζει πληροφορίες για το άτομό
σας. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ιστοσελίδα με την
Πολιτική Απορρήτου της Gracenote
σχετικά με την υπηρεσία Gracenote.
Το Λογισμικό Gracenote και κάθε
στοιχείο των Δεδομένων Gracenote
σας παραχωρούνται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ».
Η Gracenote δεν προβαίνει σε καμία
δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηλή,
σχετικά με την ακρίβεια των
Δεδομένων Gracenote που
εμπεριέχονται στους Διακομιστές
Gracenote. Η Gracenote διατηρεί
το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων
από τους Διακομιστές Gracenote
ή αλλαγής των κατηγοριών δεδομένων
για οποιονδήποτε λόγο κρίνει επαρκή.
Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι το
Λογισμικό Gracenote ή οι Διακομιστές
Gracenote είναι απαλλαγμένοι από
σφάλματα ή ότι η λειτουργία του
Λογισμικού Gracenote ή των
Διακομιστών Gracenote θα είναι
αδιάλειπτη. Η Gracenote δεν
υποχρεούται να σας παράσχει τους
νέους, βελτιωμένους ή πρόσθετους
τύπους ή κατηγορίες δεδομένων που
ενδέχεται να παρέχει στο μέλλον και
δύναται να διακόψει τις υπηρεσίες
της ανά πάσα στιγμή.
Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΛΗ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ,
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ
ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Ή
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ
GRACENOTE. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Η GRACENOTE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΑΙΕΣ Ή
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ
ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.
© Gracenote, Inc. 2013
Πληροφορίες σχετικά
με αυτές τις οδηγίες
χρήσης
• Οι οδηγίες σε αυτές τις Οδηγίες
χρήσης περιγράφουν τα στοιχεία
ελέγχου στο τηλεχειριστήριο.
Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία
ελέγχου στην κύρια μονάδα, εάν
διαθέτουν ίδια ή παρόμοια ονόματα
με αυτά του τηλεχειριστηρίου.
• Στο εγχειρίδιο αυτό, ο όρος «δίσκος»
χρησιμοποιείται ως γενική αναφορά
για τους δίσκους BD, DVD, Super
Audio CD ή CD, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στο κείμενο ή τις
εικόνες.
• Ορισμένες εικόνες παρουσιάζονται
σαν εννοιολογικά σχέδια και
ενδέχεται να είναι διαφορετικά
από τα πραγματικά προϊόντα.
• Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην
οθόνη της τηλεόρασης ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
• Η προεπιλεγμένη ρύθμιση
εμφανίζεται υπογραμμισμένη.
9EL
Πίνακας Περιεχομένων
Πληροφορίες σχετικά με
αυτές τις οδηγίες χρήσης ...9
Αφαίρεση περιεχομένων
συσκευασίας ..................... 12
Οδηγός Εξαρτημάτων και
Στοιχείων Ελέγχου ............ 13
Ξεκινώντας
Βήμα 1: Εγκατάσταση των
ηχείων ........................... 20
Βήμα 2: Σύνδεση του
συστήματος .................... 21
Σύνδεση των ηχείων ......... 21
Σύνδεση της
τηλεόρασης .................. 22
Σύνδεση άλλου
εξοπλισμού ................... 23
Σύνδεση της κεραίας ........ 25
Βήμα 3: Προετοιμασία για
σύνδεση δικτύου ...........
Βήμα 4: Εκτέλεση Εύκολης
διαμόρφωσης ................
Βήμα 5: Επιλογή της πηγής
αναπαραγωγής .............
Βήμα 6: Εμπειρία ήχου
Surround ........................
10EL
25
27
28
29
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή δίσκου ............ 31
Αναπαραγωγή από
συσκευή USB ...................... 33
Εμπειρία μουσικής από
συσκευή BLUETOOTH ........ 33
Χρήση του ειδώλου οθόνης ....36
Σύνδεση με συσκευή
τηλεχειρισμού με χρήση
της λειτουργίας με ένα
πάτημα (NFC) .....................36
Χρήση του «SongPal» ..............39
Αναπαραγωγή μέσω
δικτύου .............................. 40
Διαθέσιμες επιλογές ...............43
Ρύθμιση ήχου
Επιλογή μορφής ήχου,
πολύγλωσσων
κομματιών ή καναλιού .....45
Εμπειρία ήχου μεταδόσεων
multiplex ............................46
Ραδιοφωνικός δέκτης
Ακρόαση ραδιοφώνου ............ 47
Λήψη συστήματος
ραδιοφωνικών
δεδομένων (RDS) ...............48
Άλλοι χειρισμοί
Χρήση της λειτουργίας
Ρυθμιστικό για HDMI
για το «BRAVIA» Sync ....... 49
Ρύθμιση των ηχείων ............... 50
Χρήση του χρονοδιακόπτη
ύπνου .................................. 51
Απενεργοποίηση των
κουμπιών της κύριας
μονάδας .............................52
Αλλαγή της φωτεινότητας ......52
Εμπειρία του οπτικοποιητή
στην οθόνη της
τηλεόρασης ........................52
Εξοικονόμηση ενέργειας
στην κατάσταση
αναμονής ...........................53
Περιήγηση σε διαδικτυακές
τοποθεσίες .........................53
Πρόσθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις ........................... 66
Σημειώσεις για τους
δίσκους .............................. 69
Αντιμετώπιση
προβλημάτων ................... 70
Δίσκοι με δυνατότητα
αναπαραγωγής ..................77
Τύποι αρχείων
με δυνατότητα
αναπαραγωγής ..................78
Υποστηριζόμενες μορφές
ήχου ................................... 80
Τεχνικά χαρακτηριστικά ....... 80
Κατάλογος κωδικών
γλώσσας ............................ 82
Ευρετήριο ................................ 84
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Χρήση της οθόνης
διαμόρφωσης ....................55
[Ενημέρωση λογισμικού] ....... 56
[Ρυθμίσεις οθόνης] ..................57
[Ρυθμίσεις ήχου] ..................... 59
[Ρυθμίσεις προβολής
BD/DVD] ............................ 60
[Ρυθμίσεις γονικού
ελέγχου] ............................. 61
[Ρυθμίσεις μουσικής] .............. 61
[Ρυθμίσεις συστήματος] ........ 62
[Ρυθμίσεις εξωτερικής
εισόδου] ............................ 63
[Ρυθμίσεις δικτύου] ................ 64
[Εύκολες ρυθμίσεις
δικτύου] ............................. 65
[Επαναρρύθμιση] ................... 65
11EL
Αφαίρεση περιεχομένων συσκευασίας
• Οδηγός γρήγορης διαμόρφωσης
• Οδηγός εγκατάστασης ηχείων
• Οδηγός αναφοράς
• Τηλεχειριστήριο (1)
• Mπαταρίες R03 (μεγέθους AAA) (2)
• Ενσύρματη κεραία FM (1)
ή
• Εμπρός ηχεία (2)
• Υπογούφερ (1)
• Καλώδια ηχείων (2, κόκκινο/λευκό)
• Βάσεις (2)
• Βίδες (4)
12EL
Οδηγός Εξαρτημάτων και Στοιχείων Ελέγχου
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις σελίδες που επισημαίνονται
στις παρενθέσεις.
Κύρια μονάδα
Πάνω πάνελ και πρόσοψη
2
3
4
5
6
1 9
A "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή)
Ενεργοποιεί την κύρια μονάδα
ή την θέτει σε κατάσταση
αναμονής.
B Καπάκι δίσκου (σελίδα 31)
C Οθόνη ενδείξεων πάνω πάνελ
D
(ένδειξη N) (σελίδα 36)
Τοποθετήστε τη συμβατή με NFC
συσκευή κοντά σε αυτήν την
ένδειξη για να ενεργοποιηθεί
η λειτουργία NFC.
8
Υπο-
7 δοχή
E Ενδεικτική λυχνία LED
Λευκό: Ανάβει όταν είναι
ενεργοποιημένη η κύρια μονάδα.
Μπλε (για κατάσταση
BLUETOOTH):
– Το σύστημα είναι έτοιμο για
ζεύξη: Αναβοσβήνει γρήγορα
– Στη διάρκεια της ζεύξης:
Αναβοσβήνει γρήγορα
– Ανιχνεύτηκε συσκευή NFC:
Αναβοσβήνει
– Η σύνδεση εδραιώθηκε: Ανάβει
13EL
F Μαλακά κουμπιά/ενδείξεις
N* (αναπαραγωγή)
x* (διακοπή)
./> (προηγούμενο/
επόμενο)
VOL +/–
FUNCTION (σελίδα 28)
Επιλέγει την πηγή αναπαραγωγής.
* Αγγίξτε παρατεταμένα το N
στην κύρια μονάδα για πάνω
από 2 δευτερόλεπτα και
η ενσωματωμένη ηχητική επίδειξη
θα αναπαραχθεί στο σύστημα.
Εάν είναι συνδεδεμένη μια
συσκευή USB, αναπαράγονται
τα περιεχόμενα ήχου από αυτήν
τη συσκευή USB device ως ηχητική
επίδειξη.
Αγγίξτε x για να διακόψετε την
επίδειξη.
Σημείωση
Στη διάρκεια της επίδειξης, το
επίπεδο της έντασης του ήχου
μπορεί να είναι υψηλότερο από το
επίπεδο έντασης που έχετε ρυθμίσει.
G
H
(αισθητήρας
τηλεχειριστηρίου)
I Z (άνοιγμα/κλείσιμο)
Πληροφορίες σχετικά με τα
μαλακά κουμπιά/τις ενδείξεις
Οι ενδείξεις των μαλακών κουμπιών
αναβοσβήνουν κάθε φορά που
ενεργοποιείτε την κύρια μονάδα.
Περιμένετε μέχρι οι ενδείξεις να
σταματήσουν να αναβοσβήνουν.
Τα κουμπιά λειτουργούν μόνο
όταν είναι αναμμένες οι ενδείξεις.
Σημείωση
• Τα κουμπιά αυτά λειτουργούν όταν
τα αγγίζετε ελαφρά. Μην τα πατάτε
με υπερβολική δύναμη.
• Εάν το κουμπί δεν λειτουργεί,
απελευθερώστε το κουμπί και
περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
Έπειτα, πατήστε το κουμπί ξανά,
με το δάχτυλο να καλύπτει τον
ένδειξη επάνω στο κουμπί.
θύρα (USB) (σελίδα 33)
Ανοίξτε το κάλυμμα τοποθετώντας
το νύχι σας στην υποδοχή.
Ενδείξεις στην οθόνη ενδείξεων του πάνω πάνελ
Επανάληψη
αναπαραγωγής
Γίνεται λήψη
στερεοφωνικού
ήχου
(Μόνο κατά τη
λειτουργία του
ραδιοφώνου)
Η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη
Η κατάσταση του συστήματος
(ραδιοφωνική συχνότητα κ.λπ.)**
Η λειτουργία
BLUETOOTH είναι
ενεργοποιημένη
Η υποδοχή HDMI
(OUT) έχει συνδεθεί
σωστά με συμβατό
με HDCP*
εξοπλισμό που
διαθέτει είσοδο
HDMI
* Προστασία ψηφιακού περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων
** Όταν πατάτε το κουμπί DISPLAY, εμφανίζεται η κατάσταση ροής πληροφοριών/
αποκωδικοποίησης, εάν η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε «TV». Οι πληροφορίες
ροής/κατάσταση αποκωδικοποίησης ενδέχεται να μην εμφανίζονται ανάλογα
με τη ροή ή το στοιχείο που αποκωδικοποιείται.
14EL
Πίσω πλαίσιο
1
7
A Υποδοχή TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(σελίδες 22, 23)
B Υποδοχές AUDIO IN (L/R)
(σελίδες 22, 23)
C Υποδοχή ANTENNA
(FM COAXIAL 75 ) (σελίδα 25)
6
2
5
3
4
D Υποδοχή HDMI (OUT) (σελίδα 22)
E Υποδοχές HDMI (IN 1/IN 2)
(σελίδα 23)
F Ακροδέκτης δικτύου LAN (100)
(σελίδα 25)
G Υποδοχές SPEAKERS (σελίδα 21)
15EL
A Z (άνοιγμα/κλείσιμο)
Ανοίγει ή κλείνει το καπάκι
του δίσκου.
Τηλεχειριστήριο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• Τα κουμπιά AUDIO, N και 2 +
έχουν μια ανάγλυφη κουκκίδα.
Χρησιμοποιήστε την ανάγλυφη
κουκκίδα ως σημείο αναφοράς κατά
τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.
•
: Για τους χειρισμούς στην
τηλεόραση
(Για λεπτομέρειες, βλέπε
«Προετοιμασία του
τηλεχειριστηρίου για το χειρισμό
της τηλεόρασης» (σελίδα 18).)
16EL
SPEAKERS TVyAUDIO
Επιλέγει εάν ο ήχος της
τηλεόρασης θα εξέρχεται από
τα ηχεία του συστήματος ή το(α)
ηχείο(α) της τηλεόρασης.
Η λειτουργία αυτή εκτελείται
μόνο όταν θέσετε τη ρύθμιση
[Ρυθμιστικό για HDMI] σε [Ενεργό]
(σελίδα 62).
TV "/1 (ενεργοποίηση/αναμονή)
(σελίδα 18)
Ενεργοποιεί την τηλεόραση ή τη
θέτει σε κατάσταση αναμονής.
"/1 (ενεργοποίηση/αναμονή)
(σελίδα 27)
Ενεργοποιεί το σύστημα ή το
θέτει σε κατάσταση αναμονής.
B VISUALIZER (σελίδα 52)
Επιλέγει το μοτίβο οπτικοποίησης.
DIMMER (σελίδα 52)
Ρυθμίζει τη φωτεινότητα της
οθόνης ενδείξεων του πάνω
πάνελ, των μαλακών πλήκτρων
ενδείξεων και της ενδεικτικής
λυχνίας LED.
C Κουμπιά πεδίου ήχου
Βλέπε «Βήμα 6: Εμπειρία ήχου
Surround» (σελίδα 29).
CLEARAUDIO+, GAME, DIGITAL
MUSIC, FOOTBALL, MOVIE, MUSIC,
SOUND FIELD +/–, MUSIC EQ
D Χρωματιστά πλήκτρα
Πλήκτρα συντομεύσεων για την
επιλογή στοιχείων σε ορισμένα
μενού δίσκων BD (μπορούν
επίσης να χρησιμοποιηθούν
για διαδραστικές λειτουργίες
Java σε δίσκους BD).
E TOP MENU
Ανοίγει ή κλείνει το Άνω μενού
των δίσκων BD ή DVD.
POP UP/MENU
Ανοίγει ή κλείνει το Αναδυόμενο
μενού των δίσκων BD-ROM ή το
μενού των δίσκων DVD.
OPTIONS (σελίδες 29, 43, 54)
Εμφανίζει το μενού επιλογών στην
οθόνη της τηλεόρασης ή στην
οθόνη ενδείξεων, στην πάνω όψη.
(Η θέση διαφέρει ανάλογα με
την επιλεγμένη λειτουργία.)
RETURN
Επιστρέφει στην προηγούμενη
οθόνη.
B/V/v/b
Μετακινεί τη φωτεινή επισήμανση
σε ένα εμφανιζόμενο στοιχείο.
Συμβουλή
Τα κουμπιά V/v είναι πλήκτρα
συντόμευσης για την αναζήτηση
κομματιών κατά την αναπαραγωγή
CD μουσικής.
(εισαγωγή)
Εισάγει το επιλεγμένο στοιχείο.
F MIRRORING (σελίδες 36, 39)
Επιλέγει τη λειτουργία «SCR M».
BLUETOOTH (σελίδα 34)
Επιλέγει τη λειτουργία «BT».
HOME (σελίδες 28, 50, 55)
Μεταβαίνει ή εκτελεί έξοδο από
το αρχικό μενού του συστήματος.
SEN
Παρέχει πρόσβαση στην
ηλεκτρονική υπηρεσία
«Sony Entertainment Network™».
FUNCTION (σελίδα 28)
Επιλέγει την πηγή αναπαραγωγής.
Ρυθμίζοντας τη [Ρύθμιση
παράλειψης εισόδου] (σελίδα 63),
μπορείτε να παρακάμψετε
εισόδους που δεν
χρησιμοποιούνται κατά την
επιλογή μιας λειτουργίας.
G DISPLAY (σελίδες 32, 40, 48, 54)
Εμφανίζει τις πληροφορίες
αναπαραγωγής και περιήγησης
στο διαδίκτυο στην οθόνη της
τηλεόρασης.
Εμφανίζει τον αποθηκευμένο
ραδιοφωνικό σταθμό, τη
συχνότητα, κ.λπ., στην οθόνη
ενδείξεων του πάνω πάνελ.
SLEEP (σελίδα 51)
Ρυθμίζει τον χρονοδιακόπτη
ύπνου.
AUDIO (σελίδα 45)
Επιλέγει το φορμά ήχου/κομμάτι.
SUBTITLE
Επιλέγει τη γλώσσα των
υπότιτλων όταν έχουν εγγραφεί
πολλαπλοί υπότιτλοι σε ένα
δίσκο BD-ROM/DVD VIDEO.
3D
Μετατρέπει δισδιάστατο (2D)
περιεχόμενο σε προσομοιωμένο
3D περιεχόμενο όταν συνδέεται
σε συσκευή συμβατή με 3D.
17EL
H Κουμπιά χειρισμού
αναπαραγωγής
Βλέπε «Αναπαραγωγή»
(σελίδα 31).
m/M (αναπαραγωγή
με γρήγορη/αργή κίνηση/
πάγωμα καρέ)
Γρήγορη επαναφορά/γρήγορη
προώθηση κατά την
αναπαραγωγή. Κάθε φορά που
πατάτε το πλήκτρο, η ταχύτητα
αναζήτησης αλλάζει.
Ενεργοποιεί την αναπαραγωγή
με αργή κίνηση, εάν πατήσετε
για περισσότερο από ένα
δευτερόλεπτο στη λειτουργία
παύσης.
Αναπαράγει ένα καρέ κάθε φορά,
εάν το πατήσετε στη λειτουργία
παύσης.
Σημείωση
Κατά την αναπαραγωγή δίσκων
Blu­ray 3D, η αντίστροφη
αναπαραγωγή με αργή κίνηση
και ενός καρέ δεν είναι διαθέσιμες.
./> (προηγούμενο/
επόμενο)
Επιλέγει το προηγούμενο/
επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι
ή αρχείο.
N (αναπαραγωγή)
Εκκινεί ή επανεκκινεί την
αναπαραγωγή (συνέχιση
αναπαραγωγής).
Ενεργοποιεί τη Λειτουργία
με ένα πάτημα (σελίδα 49) όταν
το σύστημα είναι ενεργοποιημένο
και έχει τεθεί στη λειτουργία
«BD/DVD».
X (παύση)
Διακόπτει προσωρινά
ή επανεκκινεί την αναπαραγωγή.
18EL
x (διακοπή)
Διακόπτει την αναπαραγωγή και
αποθηκεύει το σημείο διακοπής
στη μνήμη (σημείο συνέχισης).
Το σημείο συνέχισης για έναν
τίτλο/κομμάτι είναι το τελευταίο
σημείο αναπαραγωγής
ή η τελευταία φωτογραφία
για ένα φάκελο φωτογραφιών.
Διακόπτει την ενσωματωμένη
επίδειξη ήχου ή την επίδειξη
ήχου από συσκευή USB.
Πλήκτρα λειτουργίας
ραδιοφώνου
Βλέπε «Ραδιοφωνικός δέκτης»
(σελίδα 47).
TUNING +/–
PRESET +/–
I
(σίγαση)
Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο.
2 (ένταση ήχου) +/–
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου.
TV 2 (ένταση ήχου) +/–
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της
τηλεόρασης.
TV t (είσοδος)
Εναλλάσσει την πηγή εισόδου
της τηλεόρασης μεταξύ της
τηλεόρασης και άλλων πηγών
εισόδου.
Προετοιμασία του
τηλεχειριστηρίου για το
χειρισμό της τηλεόρασης
Εάν ρυθμίσετε το σήμα του
τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να
χειρίζεστε την τηλεόρασή σας με
το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο.
Σημείωση
Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες
του τηλεχειριστηρίου, ο αριθμός του
κωδικού ενδέχεται να επανέλθει στην
προεπιλεγμένη του ρύθμιση (SONY).
Ρυθμίστε ξανά το τηλεχειριστήριο.
1
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
TV ?/1.
2
Πατήστε το αντίστοιχο κουμπί για
την τηλεόρασή σας (βλ. παρακάτω
πίνακα) και, κατόπιν, πατήστε
.
Κατασκευαστής Πλήκτρο
SONY
(προεπιλογή)
CLEARAUDIO+
LG
DIGITAL MUSIC
PANASONIC
FOOTBALL
PHILIPS
MOVIE,
SOUND FIELD +,
MUSIC EQ
SAMSUNG
GAME,
DIGITAL MUSIC,
MUSIC EQ
SHARP
MUSIC
TOSHIBA
SOUND FIELD –
Σημείωση
Οι κωδικοί του κατασκευαστή της
τηλεόρασης είναι καταχωρημένοι
στα κουμπιά που παρουσιάζονται
στον παραπάνω πίνακα.
Εάν η ρύθμιση δεν είναι επιτυχής,
ο τρέχων καταχωρημένος κωδικός
δεν θα αλλάξει. Πατήστε ξανά το
αντίστοιχο κουμπί.
Εάν αναφέρονται περισσότερα
από ένα κουμπιά, δοκιμάστε να τα
πατήσετε ένα-ένα κάθε φορά, μέχρι
να βρείτε το κουμπί που λειτουργεί
με την τηλεόρασή σας.
3
Απελευθερώστε το κουμπί TV ?/1.
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τα κουμπιά TV ?/1, TV 2 +/– και
TV t για να ελέγξετε την
τηλεόρασή σας.
19EL
Ξεκινώντας
Σημείωση
Ξεκινώντας
Βήμα 1: Εγκατάσταση
των ηχείων
Εγκαταστήστε τα ηχεία
συμβουλευόμενοι την παρακάτω
εικόνα.
Για να συναρμολογήσετε τα ηχεία,
ανατρέξτε στον παρεχόμενο
«Οδηγό εγκατάστασης ηχείων».
A Μπροστινό αριστερό ηχείο (L)
B Μπροστινό δεξί ηχείο (R)
C Υπογούφερ
D TV
A
D
B
C
Δεδομένου ότι το σύστημα είναι
εξοπλισμένο με την τεχνολογία
S-Force PRO Front Surround*,
μπορείτε να απολαύσετε ήχο
surround με τα ηχεία μπροστά
από τη θέση ακρόασης.
* Η τεχνολογία S-Force PRO Front
Surround αναπαράγει μια πειστική
αίσθηση απόστασης και χώρου,
με αποτέλεσμα μια πραγματική
εμπειρία ήχου surround, χωρίς να
απαιτούνται περιφερειακά ηχεία.
20EL
• Να είστε προσεκτικοί κατά την
τοποθέτηση των ηχείων ή/και των
συνδεδεμένων βάσεων στα ηχεία
σε δάπεδο όπου έχει χρησιμοποιηθεί
ειδική κατεργασία (κερί, λάδι,
γυαλιστικά προϊόντα κ.λπ.), καθώς
ενδέχεται να προκληθούν λεκέδες
ή αποχρωματισμός.
• Μην στηρίζεστε ή κρεμιέστε από
ένα ηχείο, καθώς υπάρχει κίνδυνος
να πέσει.
• Τα ηχεία αυτού του συστήματος
δεν έχουν μαγνητική θωράκιση.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει
ανομοιομορφία χρωμάτων όταν
τοποθετούνται κοντά σε τηλεόραση
ή συσκευή προβολής CRT.
Συμβουλή
Μπορείτε να εγκαταστήσετε τα ηχεία
σε τοίχο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στον παρεχόμενο «Οδηγό εγκατάστασης
ηχείων».
Ξεκινώντας
Βήμα 2: Σύνδεση του
συστήματος
Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) της κύριας μονάδας στην
πρίζα (κεντρικό δίκτυο), μέχρι να
εκτελέσετε όλες τις υπόλοιπες
συνδέσεις.
Σημείωση
Όταν συνδέετε άλλη συσκευή με έλεγχο
της έντασης του ήχου, χαμηλώστε την
ένταση της συσκευής σε επίπεδο στο
οποίο δεν προκαλείται παραμόρφωση
του ήχου.
Σύνδεση των ηχείων
Συνδέστε τα καλώδια του ηχείου
ώστε να αντιστοιχούν στο χρώμα
των υποδοχών SPEAKERS της κύριας
μονάδας. Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε την
υποδοχή ηχείου μέχρι να ασφαλίσει
στη θέση της με ένα κλικ.
Κόκκινο
(Μπροστινό
δεξί ηχείο (R))
Μωβ
(Υπογούφερ)
Λευκό
(Μπροστινό αριστερό ηχείο (L))
21EL
Ξεκινώντας
Σύνδεση της τηλεόρασης
Επιλέξτε μία από τις μεθόδους σύνδεσης, ανάλογα με τις υποδοχές εισόδου της
τηλεόρασης.
B
C
A
Σύνδεση βίντεο
A
Καλώδιο HDMI1) (δεν παρέχεται)
2)
ή
1)
2)
Καλώδιο HDMI® υψηλής ταχύτητας
Η λειτουργία Audio Return Channel (ARC) επιτρέπει στην τηλεόραση να αποδίδει
τον ήχο μέσω του συστήματος με τη χρήση σύνδεσης HDMI, χωρίς την εκτέλεση της
σύνδεσης B ή C που παρουσιάζεται παρακάτω. Για τη ρύθμιση της λειτουργίας
ARC σε αυτό το σύστημα, βλ. [Audio Return Channel] (σελίδα 62). Για να ελέγξετε
τη συμβατότητα της λειτουργίας ARC της τηλεόρασής σας, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης που παρέχονται με την τηλεόρασή σας.
Συνδέσεις ήχου
Εάν η υποδοχή HDMI της τηλεόρασής σας δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία
ARC, εκτελέστε την κατάλληλη σύνδεση ήχου (B ή C) για να ακούτε τον ήχο
της τηλεόρασης μέσω των ηχείων του συστήματος.
B
Οπτικό ψηφιακό καλώδιο
(δεν παρέχεται)
Υψηλή
ποιότητα
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Κανονική ποιότητα
22EL
Σημείωση
Ξεκινώντας
Για να απολαμβάνετε τον ήχο της τηλεόρασης, επιλέξτε τη λειτουργία «TV» για τη
σύνδεση B ή τη λειτουργία «AUDIO» για τη σύνδεση C.
Σύνδεση άλλου εξοπλισμού
Συνδέστε το σύστημα, την τηλεόραση και άλλον εξοπλισμό ως εξής.
Δεν μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο και το βίντεο από τον εξοπλισμό που
είναι συνδεδεμένος στην τηλεόραση μέσω αυτού του συστήματος όταν το
σύστημα είναι απενεργοποιημένο ή σε κατάσταση αναμονής.
Τηλεόραση
Έξοδος βίντεο*
Εξοπλισμός
(Αποκωδικοποιητής, VCR, PlayStation®
ή ψηφιακός δορυφορικός δέκτης κ.λπ.)
A
Σύστημα
B, C
Ροή σήματος
: Σήμα βίντεο
: Σήμα ήχου
* Αυτή η σύνδεση δεν είναι απαραίτητη για τη σύνδεση A (σύνδεση HDMI).
Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους σύνδεσης, ανάλογα με τον τύπο
υποδοχής του εξοπλισμού.
B
C
A
23EL
Ξεκινώντας
A
Καλώδιο HDMI* (δεν παρέχεται)
Υψηλή
ποιότητα
HDMI OUT
* Καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας
B
Οπτικό ψηφιακό καλώδιο
(δεν παρέχεται)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Κανονική ποιότητα
Κατά τη σύνδεση A
Αυτή η σύνδεση μπορεί να μεταδώσει σήματα βίντεο και ήχου.
Σημείωση
• Τα σήματα βίντεο από τις υποδοχές HDMI (IN 1/2) παρέχονται στην υποδοχή HDMI
(OUT) μόνο όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία «HDMI1» ή «HDMI2».
• Για έξοδο σήματος ήχου από τις υποδοχές HDMI (IN 1/2) στην υποδοχή HDMI (OUT),
ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε τη ρύθμιση εξόδου ήχου. Για λεπτομέρειες,
βλέπε [Έξοδος ήχου] στην ενότητα [Ρυθμίσεις ήχου] (σελίδα 60).
• Μπορείτε να αλλάξετε την είσοδο ήχου ενός εξοπλισμού ο οποίος είναι συνδεδεμένος
στην υποδοχή HDMI (IN 1) στην υποδοχή TV (DIGITAL IN OPTICAL). Για λεπτομέρειες,
βλέπε [Λειτουργία εισαγωγής ήχου HDMI1] στην ενότητα [Ρυθμίσεις HDMI] (σελίδα 62).
Κατά τη σύνδεση B, C
Συνδέστε το σύστημα έτσι, ώστε τα σήματα βίντεο από το σύστημα και άλλον
εξοπλισμό να αποστέλλονται στην τηλεόραση και τα σήματα ήχου από τον
εξοπλισμό να αποστέλλονται στο σύστημα.
Σημείωση
• Εάν εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω συνδέσεις, θέστε το [Ρυθμιστικό για
HDMI] στις [Ρυθμίσεις HDMI] στις [Ρυθμίσεις συστήματος] στο [Ανενεργό] (σελίδα 62).
• Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο του εξοπλισμού επιλέγοντας τη λειτουργία «TV» για
τη σύνδεση B ή τη λειτουργία «AUDIO» για τη σύνδεση C.
24EL
Σύνδεση της κεραίας
Συμβουλή
Για να συνδέσετε το σύστημα στο
δίκτυό σας, εκτελέστε τις [Εύκολες
ρυθμίσεις δικτύου]. Για λεπτομέρειες,
βλέπε «Βήμα 4: Εκτέλεση Εύκολης
διαμόρφωσης» (σελίδα 27).
ή
Ενσύρματη κεραία FM
(παρέχεται)
Σημείωση
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε επεκτείνει
πλήρως την ενσύρματη κεραία FM.
• Μετά τη σύνδεση της ενσύρματης
κεραίας FM, διατηρήστε την σε όσο
το δυνατόν πιο οριζόντια θέση.
Επιλέξτε τη μέθοδο βάσει του
περιβάλλοντος του δικτύου LAN
(Τοπικό δίκτυο) που διαθέτετε.
• Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματο
δίκτυο LAN
Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένο
Wi-Fi, επιτρέποντάς σας να το
συνδέσετε στο δίκτυο εκτελώντας
τις ρυθμίσεις του δικτύου.
• Εάν χρησιμοποιείτε ενσύρματο
δίκτυο LAN
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο
δικτύου LAN για να συνδεθείτε
στον ακροδέκτη δικτύου LAN (100)
της κύριας μονάδας.
Συμβουλή
Εάν η ποιότητα της λήψης FM είναι
χαμηλή, χρησιμοποιήστε ένα ομοαξονικό
καλώδιο 75-Ω (δεν παρέχεται) για να
συνδέσετε μια εξωτερική κεραία FM
στην κύρια μονάδα.
Ευρυζωνικός δρομολογητής
Καλώδιο δικτύου LAN (δεν παρέχεται)
25EL
Ξεκινώντας
Βήμα 3: Προετοιμασία
για σύνδεση δικτύου
Ξεκινώντας
Συμβουλή
Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε
θωρακισμένο και ευθείας σύνδεσης
καλώδιο διασύνδεσης (καλώδιο
δικτύου LAN).
Πριν εκτελέσετε τις ρυθμίσεις
δικτύου
Εάν ο δρομολογητής ασύρματου
δικτύου LAN (σημείο πρόσβασης)
είναι συμβατός με Wi-Fi Protected
Setup (WPS), μπορείτε εύκολα
να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις
δικτύου με το κουμπί WPS.
Εάν όχι, διαβάστε πρώτα τις
ακόλουθες πληροφορίες και
καταγράψτε τις στον χώρο
που παρέχεται παρακάτω.
• Το όνομα του δικτύου (SSID*)
που προσδιορίζει το δίκτυό σας.**
• Εάν έχετε ορίσει προστασία στο
ασύρματο δίκτυό σας, το κλειδί
ασφαλείας (κλειδί WEP, κλειδί WPA).**
* Το SSID (Αναγνωριστικό συνόλου
υπηρεσιών) είναι μια ονομασία
που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο
ασύρματο δίκτυο.
** Πρέπει να ελέγξετε τις ρυθμίσεις
του δρομολογητή ασύρματου δικτύου
LAN σας για να λάβετε πληροφορίες
σχετικά με το SSID και το κλειδί
ασφαλείας. Για λεπτομέρειες:
– επισκεφτείτε την παρακάτω
διαδικτυακή τοποθεσία:
http://support.sony-europe.com/
– ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
που παρέχονται μαζί με τον
δρομολογητή ασύρματου
δικτύου LAN
– συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή
του δρομολογητή ασύρματου
δικτύου LAN
26EL
Πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια των ασύρματων
δικτύων LAN
Καθώς η επικοινωνία μέσω της
λειτουργίας ασύρματου δικτύου
LAN επιτυγχάνεται με ραδιοκύματα,
το ασύρματο σήμα ενδέχεται να
αναχαιτίζεται. Για την προστασία
της ασύρματης επικοινωνίας, το
σύστημα αυτό υποστηρίζει διάφορες
λειτουργίες ασφάλειας. Βεβαιωθείτε
ότι διαμορφώνετε σωστά τις ρυθμίσεις
ασφάλειας, σύμφωνα με το
περιβάλλον του δικτύου σας.
x Χωρίς ασφάλεια
Παρά το γεγονός ότι μπορείτε
να εκτελέσετε ρυθμίσεις εύκολα,
οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να
διακόψει την ασύρματη επικοινωνία
ή να εισβάλλει στο ασύρματο δίκτυό
σας, ακόμα και χωρίς τη χρήση
εξειδικευμένων εργαλείων. Θα πρέπει
να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος
μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης
ή αναχαίτισης των δεδομένων.
x WEP
Το WEP ασφαλίζει τις επικοινωνίες
για την αποφυγή της αναχαίτισης
των επικοινωνιών ή της εισβολής
παρείσακτων στο ασύρματο δίκτυο.
Το WEP είναι μια παλαιού τύπου
τεχνολογία ασφάλειας που δίνει
τη δυνατότητα σε παλιές συσκευές,
που δεν υποστηρίζουν TKIP/AES,
να συνδεθούν.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
Το ΤΚΙΡ είναι μια τεχνολογία
ασφάλειας που έχει αναπτυχθεί ως
απάντηση στις ελλείψεις του WEP.
Η τεχνολογία TKIP διασφαλίζει
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας
από την τεχνολογία WEP.
4
Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου
στην τηλεόρασή σας έτσι ώστε
το σήμα του συστήματος να
εμφανίζεται στην οθόνη της
τηλεόρασης.
Εμφανίζεται η οθόνη [Εύκολες
αρχικές ρυθμίσεις] για την
επιλογή της γλώσσας ενδείξεων
στην οθόνη.
Βήμα 4: Εκτέλεση
Εύκολης διαμόρφωσης
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα
για να εκτελέσετε τις βασικές
ρυθμίσεις και τις ρυθμίσεις δικτύου
για τη χρήση του συστήματος.
Τα στοιχεία που εμφανίζονται
ποικίλλουν, ανάλογα με την περιοχή.
1
5
Εισαγάγετε δύο μπαταρίες
R03 (AAA) (παρέχονται)
αντιστοιχίζοντας τα άκρα 3
και # των μπαταριών με τις
ενδείξεις στο εσωτερικό της
θήκης των μπαταριών.
B/V/v/b
6
2
3
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
Πατήστε το κουμπί [/1 για να
ενεργοποιήσετε το σύστημα.
Εκτελέστε τις [Εύκολες αρχικές
ρυθμίσεις]. Ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης για να
κάνετε τις βασικές ρυθμίσεις
χρησιμοποιώντας τα B/V/v/b
και .
Αφού ολοκληρώσετε τις
[Εύκολες αρχικές ρυθμίσεις],
πατήστε V/v για να επιλέξετε
[Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου] και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί .
Εμφανίζεται η οθόνη [Εύκολες
ρυθμίσεις δικτύου].
27EL
Ξεκινώντας
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
Η τεχνολογία ασφάλειας AES
χρησιμοποιεί μια προηγμένη
μέθοδο ασφάλειας, διαφορετική
από τις τεχνολογίες WEP και TKIP.
Η τεχνολογία AES διασφαλίζει
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας
από τις τεχνολογίες WEP και TKIP.
Ξεκινώντας
7
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί
της οθόνης για να εκτελέσετε
τις ρυθμίσεις δικτύου
χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά B/V/v/b και .
Εάν το σύστημα δεν μπορεί να
συνδεθεί στο δίκτυο, ανατρέξτε
στην ενότητα «Σύνδεση δικτύου»
(σελίδα 75) ή «Σύνδεση
ασύρματου δικτύου LAN»
(σελίδα 75).
Για ανάκληση της οθόνης
[Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου]
1
Πατήστε το πλήκτρο HOME.
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2
Πατήστε τα κουμπιά B/b για να
επιλέξετε
[Διαμόρφωση].
3
Πατήστε τα κουμπιά V/v για
να επιλέξετε [Εύκολες ρυθμίσεις
δικτύου] και, έπειτα, πατήστε
το κουμπί .
«BD/DVD»
Δίσκος ή συσκευή δικτύου για
αναπαραγωγή από το σύστημα
«USB»
Συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη
στη θύρα (USB) (σελίδα 13)
«FM»
Ραδιόφωνο FM (σελίδα 47)
«HDMI1»/«HDMI2»
Εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος στην
υποδοχή HDMI (IN 1) ή HDMI (IN 2) (σελίδα 23)
«TV»
Εξοπλισμός (τηλεόραση κ.λπ.) που είναι
συνδεδεμένος στην υποδοχή TV (DIGITAL
IN OPTICAL) ή τηλεόραση συμβατή με τη
λειτουργία Audio Return Channel που είναι
συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI (OUT)
(σελίδες 22, 23)
«SCR M»
[Είδωλο οθόνης]
Συσκευή συμβατή με το Είδωλο οθόνης
(σελίδες 36, 38)
«BT»
[Bluetooth AUDIO]
Συσκευή BLUETOOTH που υποστηρίζει A2DP
«AUDIO»
Εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος στις
υποδοχές AUDIO IN (L/R) (σελίδες 22, 23)
Συμβουλή
Βήμα 5: Επιλογή της
πηγής αναπαραγωγής
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
FUNCTION.
Όταν πατάτε το κουμπί FUNCTION
μία φορά, η τρέχουσα λειτουργία
εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων
του πάνω πάνελ. Στη συνέχεια,
όποτε πατάτε το κουμπί FUNCTION,
η λειτουργία αλλάζει κυκλικά ως εξής.
«BD/DVD» t «USB» t «FM» t
«HDMI1» t «HDMI2» t «TV» t
«SCR M» t «BT» t «AUDIO»
28EL
• Μπορείτε να αλλάξετε ορισμένες
λειτουργίες από την οθόνη της
τηλεόρασης πατώντας τα κουμπιά
FUNCTION, V/v και .
• Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα
κουμπιά BLUETOOTH και MIRRORING
στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε
τις λειτουργίες «BT» και «SCR M»,
αντίστοιχα.
Αφού εκτελέσετε τα προηγούμενα
βήματα και ξεκινήσει η αναπαραγωγή,
μπορείτε εύκολα να απολαύσετε ήδη
προγραμματισμένα πεδία ήχου τα
οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα
για τα διάφορα είδη πηγών ήχου.
Οι ρυθμίσεις αυτές φέρνουν
συναρπαστικό και δυναμικό
ήχο στο σπίτι σας.
Σημείωση
Το πεδίο ήχου μπορεί να επιλεγεί μόνο
όταν το [Ηχητικό εφέ] είναι ρυθμισμένο
σε [Sound Field Ναι] (σελίδα 60). Όταν το
[Ηχητικό εφέ] είναι ρυθμισμένο σε άλλη
λειτουργία πέραν του [Sound Field Ναι],
δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση πεδίου ήχου.
Επιλογή του πεδίου ήχου
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
SOUND FIELD +/– κατά την
αναπαραγωγή.
Μπορείτε επίσης να πατήσετε τα
κουμπιά CLEARAUDIO+, GAME,
DIGITAL MUSIC, MOVIE και MUSIC
για να επιλέξετε το αντίστοιχο
πεδίο ήχου.
ClearAudio+
Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο με το
πεδίο ήχου που προτείνεται από τη Sony.
Το πεδίο ήχου βελτιστοποιείται αυτόματα,
ανάλογα με το περιεχόμενο και τη
λειτουργία αναπαραγωγής.
• Πηγή 2 καναλιών: Παρέχει ήχο 2 καναλιών
ως έχει.
• Πηγή πολλαπλών καναλιών: Εξομοιώνει
ήχο suround με δύο μπροστινά ηχεία και
ένα υπογούφερ.
Movie
Το σύστημα παρέχει το βελτιστοποιημένο
ήχο για προβολή ταινιών.
Μουσική
Το σύστημα παρέχει βελτιστοποιημένο
ήχο για ακρόαση μουσικής.
Ενισχυτής ψηφιακής μουσικής
[Ψηφιακή μουσική]
Πρόκειται για μια τεχνολογία που έχει
αναπτυχθεί από τη Sony με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας ήχου αρχείων
συμπιεσμένου ήχου, η οποία επιτυγχάνεται
με την επαναφορά ήχου εύρους υψηλών
συχνοτήτων μετά τη διαδικασία συμπίεσης.
Game
Το σύστημα παρέχει βελτιστοποιημένο
ήχο για παίξιμο βιντεοπαιχνιδιών.
Για να επιλέξετε το πεδίο ήχου
από το μενού επιλογών
1
Πατήστε τα κουμπιά OPTIONS
και V/v για να επιλέξετε [Sound
Field] και, έπειτα, πατήστε το
κουμπί .
2
Πατήστε τα κουμπιά V/v για
να επιλέξετε το πεδίο ήχου και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί .
Για να επιλέξετε τον
προ­προγραμματισμένο
ισοσταθμιστή μουσικής
Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο
MUSIC EQ κατά την αναπαραγωγή.
Μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο που
ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί,
οι ρυθμίσεις αλλάζουν κυκλικά
ως εξής.
[Σύνηθες] t [Rock] t [Hiphop] t
[Electronica]
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον
ισοσταθμιστή μουσικής από το μενού
επιλογών. Ακολουθήστε τα παραπάνω
βήματα 1 και 2. Επιλέξτε [Μουσική]
στο βήμα 2. Κατόπιν, πατήστε τα
κουμπιά V/v και
για να επιλέξετε
τη ρύθμιση.
29EL
Ξεκινώντας
Βήμα 6: Εμπειρία ήχου
Surround
Ξεκινώντας
Επιλογή λειτουργίας
ποδοσφαίρου
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
FOOTBALL ενώ παρακολουθείτε μια
μετάδοση αγώνα ποδοσφαίρου.
Μπορείτε να νιώσετε την αίσθηση
της παρουσίας στο γήπεδο όταν
παρακολουθείτε τη μετάδοση
του αγώνα ποδοσφαίρου.
• [Football : Αφήγηση Ενεργή]:
Μπορείτε να νιώσετε να σας κυριεύει
η αίσθηση ότι βρίσκεστε στο γήπεδο
με τη λειτουργία ενίσχυσης των
επευφημιών.
• [Football: Αφήγηση Ανενεργό]:
Μπορείτε να νιώσετε να σας κυριεύει
ακόμα περισσότερο η αίσθηση ότι
βρίσκεστε στο γήπεδο με τη
λειτουργία ελαχιστοποίησης
της έντασης της αφήγησης πέραν
της ενίσχυσης των επευφημιών.
• [Football Ανενεργό]: Απενεργοποιεί
τη λειτουργία football.
Σημείωση
• Σας συνιστούμε να επιλέγετε τη
λειτουργία ποδοσφαίρου όταν
παρακολουθείτε μια μετάδοση
αγώνα ποδοσφαίρου.
• Εάν ακούτε αφύσικο ήχο στα
περιεχόμενα όταν έχετε επιλέξει
[Football: Αφήγηση Ανενεργό],
σας συνιστούμε να επιλέξετε
[Football : Αφήγηση Ενεργή].
• Η λειτουργία ποδοσφαίρου ρυθμίζεται
αυτόματα σε [Football Ανενεργό] όταν
εκτελέσετε μία από τις ακόλουθες
ενέργειες.
– Όταν απενεργοποιήσετε το σύστημα.
– Όταν πατήσετε οποιοδήποτε από τα
κουμπιά πεδίου ήχου (σελίδα 16).
• Αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζει
μονοφωνικό ήχο.
30EL
Συμβουλή
• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη
λειτουργία ποδοσφαίρου από το
μενού επιλογών.
• Εάν διατίθεται ροή ήχου 5.1 καναλιών,
συνιστούμε να την επιλέξετε στην
τηλεόραση ή τον αποκωδικοποιητή σας.
Εμπειρία BONUSVIEW/
BD-LIVE
Αναπαραγωγή
Για πληροφορίες σχετικά με
τους αναπαραγόμενους δίσκους,
βλέπε «Δίσκοι με δυνατότητα
αναπαραγωγής» (σελίδα 77).
1
2
Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM με το
λογότυπο «BD-LIVE Logo*» διαθέτουν
πρόσθετο περιεχόμενο και άλλα
δεδομένα που μπορείτε να
απολαύσετε μέσω λήψης από
το διαδίκτυο.
*
Ρυθμίστε τον επιλογέα εισόδου
στην τηλεόρασή σας έτσι,
ώστε το σήμα του συστήματος
να εμφανίζεται στην οθόνη
της τηλεόρασης.
Πατήστε το κουμπί Z και
τοποθετήστε έναν δίσκο
στη θήκη του δίσκου μέχρι
να ακούσετε τον ήχο «κλικ».
1
2
3
3
Πατήστε το κουμπί Z για να
κλείσετε το καπάκι του δίσκου.
Η αναπαραγωγή ξεκινά.
Εάν η αναπαραγωγή δεν
ξεκινήσει αυτόματα, επιλέξτε
στην κατηγορία
[Βίντεο],
[Μουσική] ή
[Φωτογραφία]
και, κατόπιν, πατήστε
.
Συνδέστε τη συσκευή USB στη
θύρα (USB) (σελίδα 33).
Για τοπική αποθήκευση,
χρησιμοποιήστε μνήμη USB
χωρητικότητας 1 GB ή μεγαλύτερη.
Προετοιμασία για BD-LIVE
(μόνο για BD-LIVE).
• Συνδέστε το σύστημα σε
ένα δίκτυο (σελίδα 25).
• Ρυθμίστε τη [Σύνδεση Internet
BD] στο [Να επιτρέπεται]
(σελίδα 61).
Εισαγάγετε ένα δίσκο BD-ROM
με BONUSVIEW/BD-LIVE.
Η μέθοδος λειτουργίας διαφέρει
ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης του δίσκου.
Συμβουλή
Για να διαγράψετε δεδομένα από
τη μνήμη USB, επιλέξτε [Διαγραφή
δεδομένων BD] στο
[Βίντεο] και
πατήστε το . Όλα τα αποθηκευμένα
δεδομένα στο φάκελο buda θα
διαγραφούν.
31EL
Αναπαραγωγή
Αναπαραγωγή δίσκου
Εμπειρία Blu-ray 3D
Παράδειγμα: κατά την αναπαραγωγή
ενός δίσκου BD-ROM
Μπορείτε να απολαύσετε δίσκους
Blu­ray 3D με το λογότυπο 3D*.
*
1
2
Προετοιμασία για αναπαραγωγή
δίσκου Blu-ray 3D.
• Συνδέστε το σύστημα σε
τηλεόραση συμβατή με τη
λειτουργία τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D)
χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας (σελίδα 22).
• Ορίστε τη [Ρύθμιση εξόδου 3D]
και τη [Ρύθμιση μεγέθ. οθόνης TV
για 3D] στις [Ρυθμίσεις οθόνης]
(σελίδα 57).
Εισαγάγετε έναν δίσκο
Blu­ray 3D.
Η μέθοδος λειτουργίας διαφέρει
ανάλογα με το δίσκο. Ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται με το δίσκο.
Συμβουλή
Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης
της συμβατής με τη λειτουργία
τρισδιάστατης απεικόνισης (3D)
τηλεόρασης.
Εμφάνιση των
πληροφοριών
αναπαραγωγής
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες
αναπαραγωγής κ.λπ. πατώντας το
πλήκτρο DISPLAY.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται
διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο
του δίσκου και την κατάσταση του
συστήματος.
32EL
A Ανάλυση εξόδου/Συχνότητα
βίντεο
B Αριθμός ή όνομα τίτλου
C Τρέχουσα επιλεγμένη ρύθμιση
ήχου
D Διαθέσιμες λειτουργίες (
γωνία
λήψης,
ήχος,
υπότιτλοι)
E Πληροφορίες αναπαραγωγής
Εμφανίζει τη λειτουργία
αναπαραγωγής, τη γραμμή
κατάστασης της αναπαραγωγής,
τον τύπο δίσκου, τον
κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή
(codec) βίντεο, τον ρυθμό
μετάδοσης δεδομένων (bit rate),
τον τύπο της λειτουργίας
επανάληψης, τον χρόνο που
έχει παρέλθει, τον συνολικό
χρόνο αναπαραγωγής
F Αριθμός κεφαλαίου
G Τρέχουσα επιλεγμένη γωνία λήψης
Αναπαραγωγή από
συσκευή USB
1
2
3
4
Συνδέστε τη συσκευή USB στη
θύρα (USB).
Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της
συσκευής USB πριν τη σύνδεση.
Πατήστε το πλήκτρο HOME.
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Πατήστε τα κουμπιά B/b για
να επιλέξετε
[Βίντεο],
[Μουσική]
ή
[Φωτογραφία].
Πατήστε τα κουμπιά V/v για να
επιλέξετε
[Συσκευή USB] και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί
.
Σημείωση
Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά
τη λειτουργία. Για να αποφύγετε την
καταστροφή δεδομένων και την
πρόκληση βλάβης στη συσκευή USB,
απενεργοποιήστε το σύστημα πριν
συνδέσετε ή αφαιρέσετε τη συσκευή USB.
Σχετικά με την ασύρματη
τεχνολογία BLUETOOTH
Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH
είναι ασύρματη τεχνολογία μικρής
εμβέλειας που επιτρέπει την
ασύρματη επικοινωνία δεδομένων
μεταξύ ψηφιακών συσκευών.
Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH
λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου
10 μέτρων.
Υποστηριζόμενη έκδοση
και προφίλ BLUETOOTH
Το προφίλ αναφέρεται σε ένα σύνηθες
σύνολο δυνατοτήτων για διάφορες
δυνατότητες προϊόντων BLUETOOTH.
Για λεπτομέρειες σχετικά με την
υποστηριζόμενη έκδοση και τα
υποστηριζόμενα προφίλ BLUETOOTH,
ανατρέξτε στην ενότητα «BLUETOOTH»
(σελίδα 81).
Σημείωση
• Ανάλογα με τις προδιαγραφές της
συσκευής BLUETOOTH, οι λειτουργίες
ενδέχεται να διαφέρουν ακόμα και αν
η συσκευή υποστηρίζει το ίδιο προφίλ
με αυτό το σύστημα.
• Η αναπαραγωγή ήχου στο συγκεκριμένο
σύστημα ενδέχεται να καθυστερεί
σε σχέση με εκείνη στη συσκευή
BLUETOOTH, λόγω των
χαρακτηριστικών της ασύρματης
τεχνολογίας BLUETOOTH.
33EL
Αναπαραγωγή
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία
βίντεο/μουσικής/φωτογραφιών από
μια συνδεδεμένη συσκευή USB.
Για πληροφορίες σχετικά με τους
αναπαραγόμενους τύπους αρχείων,
βλέπε «Τύποι αρχείων με δυνατότητα
αναπαραγωγής» (σελίδα 78).
Εμπειρία μουσικής από
συσκευή BLUETOOTH
Συμβουλή
Ζεύξη αυτού του
συστήματος με συσκευή
BLUETOOTH
Η ζεύξη είναι μια λειτουργία κατά
την οποία οι συσκευές BLUETOOTH
καταχωρούνται η μία στην άλλη από
πριν. Αφού εκτελεστεί μια λειτουργία
ζεύξης, δεν χρειάζεται να
επαναληφθεί.
1
2
3
4
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα
συστήματος που εμφανίζεται στη
συσκευή σας χρησιμοποιώντας το
[Όνομα συσκευής] στις [Ρυθμίσεις
συστήματος] (σελίδα 63).
5
Τοποθετήστε τη συσκευή
BLUETOOTH σε απόσταση
έως και 1 μέτρο από την
κύρια μονάδα.
Πατήστε το κουμπί BLUETOOTH.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε
[Bluetooth AUDIO] από το
[Είσοδος] στο αρχικό μενού.
Θέστε τη συσκευή BLUETOOTH
σε κατάσταση ζεύξης.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη
θέση της συσκευής BLUETOOTH
σε κατάσταση ζεύξης, ανατρέξτε
στις οδηγίες χρήσης που
συνοδεύουν τη συσκευή.
Επιλέξτε το όνομα του
συστήματός σας («BDV-N7220»)
στην οθόνη της συσκευής.
Εκτελέστε αυτό το βήμα εντός
5 λεπτών, διαφορετικά η ζεύξη
θα ακυρωθεί.
Σημείωση
Εάν απαιτείται κλειδί πρόσβασης
στη συσκευή BLUETOOTH,
εισαγάγετε «0000». Το κλειδί
πρόσβασης ενδέχεται να
αποκαλείται αλλιώς «κωδικός
ελέγχου στοιχείων», «κωδικός PIN»,
«αριθμός PIN» ή «κωδικός
πρόσβασης».
34EL
Αφού ολοκληρωθεί η ζεύξη,
η συσκευή συνδέεται αυτόματα
με το σύστημα.
Το όνομα της συσκευής
εμφανίζεται στην οθόνη
της τηλεόρασης.
Σημείωση
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
ζεύξη έως και 9 συσκευών
BLUETOOTH. Εάν γίνει ζεύξη
10ης συσκευής BLUETOOTH, η νέα
συσκευή θα αντικαταστήσει την
πιο παλιά συνδεδεμένη συσκευή.
6
7
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
στη συσκευή BLUETOOTH.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Ρυθμίστε πρώτα την ένταση του
ήχου της συσκευής BLUETOOTH,
εάν το επίπεδο της έντασης
είναι ακόμα πολύ χαμηλό, και
προσαρμόστε το επίπεδο της
έντασης στην κύρια μονάδα.
Για ακύρωση της λειτουργίας
ζεύξης
Πατήστε το κουμπί HOME ή FUNCTION.
Σύνδεση με συσκευή
BLUETOOTH από αυτό
το σύστημα
1
Πατήστε το κουμπί BLUETOOTH.
Σημείωση
Για να συνδεθείτε με τη συσκευή
BLUETOOTH που συνδέθηκε πιο
πρόσφατα, πατήστε N. Έπειτα,
προχωρήστε στο βήμα 5.
2
3
4
5
6
Πατήστε το κουμπί OPTIONS.
Επιλέξτε [Λίστα συσκευών] και,
κατόπιν, πατήστε το κουμπί
.
Εμφανίζεται μια λίστα
συζευγμένων συσκευών
BLUETOOTH.
Συμβουλή
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λήψη ήχου AAC
από μια συσκευή BLUETOOTH (σελίδα 63).
Για να αποσυνδέσετε τη
συσκευή BLUETOOTH
Πατήστε το κουμπί HOME, FUNCTION
ή RETURN.
Για να διαγράψετε μια
συζευγμένη συσκευή
BLUETOOTH από τη λίστα
συσκευών
1
Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3
παραπάνω.
Πατήστε επανειλημμένα τα
κουμπιά V/v για να επιλέξετε
τη συσκευή που θέλετε και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί
.
2
Πατήστε επανειλημμένα το
κουμπί V/v για να επιλέξετε
τη συσκευή και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί OPTIONS.
Πατήστε το κουμπί N για να
ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.
3
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
V/v για να επιλέξετε [Αφαίρεση]
και, έπειτα, πατήστε
.
4
Πατήστε επανειλημμένα το
κουμπί B/b για να επιλέξετε
[OK] και, έπειτα, πατήστε
.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
Ρυθμίστε πρώτα την ένταση του
ήχου της συσκευής BLUETOOTH,
εάν το επίπεδο της έντασης
είναι ακόμα πολύ χαμηλό, και
προσαρμόστε το επίπεδο της
έντασης στην κύρια μονάδα.
35EL
Αναπαραγωγή
Μπορείτε να συνδεθείτε με μια
συσκευή BLUETOOTH από αυτή
την κύρια μονάδα.
Ελέγξτε τα εξής πριν την
αναπαραγωγή μουσικής:
– Η λειτουργία BLUETOOTH της
συσκευής BLUETOOTH είναι
ενεργοποιημένη.
– Η ζεύξη έχει ολοκληρωθεί
(σελίδα 34).
Σημείωση
• Αφού συνδεθούν μεταξύ τους η κύρια
μονάδα και η συσκευή BLUETOOTH,
μπορείτε να χειρίζεστε την
αναπαραγωγή πατώντας τα κουμπιά
N, X, x, m/M και ./>.
• Μπορείτε να συνδεθείτε με το σύστημα
από μια συζευγμένη συσκευή
BLUETOOTH σε άλλες λειτουργίες πέραν
της λειτουργίας «BT», εάν ορίσετε τη
[Ρύθμ. τροφοδοσίας Bluetooth] στις
[Ρυθμίσεις εξωτερικής εισόδου] σε
[Ενεργό] (σελίδα 64).
Χρήση του ειδώλου
οθόνης
Το «Είδωλο οθόνης» είναι μια
λειτουργία που σας επιτρέπει να
προβάλετε την οθόνη μιας κινητής
συσκευής στην τηλεόραση μέσω
της τεχνολογίας Miracast.
Η κύρια μονάδα μπορεί να συνδεθεί
απευθείας με μια συσκευή συμβατή
με τη λειτουργία Είδωλο οθόνης
(π.χ. smartphone, tablet). Μπορείτε
να απολαύσετε την οθόνη προβολής
της συσκευής στη μεγάλη οθόνη
της τηλεόρασης. Δεν απαιτείται
ασύρματος δρομολογητής (ή σημείο
πρόσβασης) για τη χρήση αυτής της
δυνατότητας.
1
2
Πατήστε το κουμπί MIRRORING.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί
της οθόνης.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Είδωλο οθόνης από τη συσκευή
σας.
Για λεπτομέρειες σχετικά με
τον τρόπο ενεργοποίησης αυτής
της λειτουργίας, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης που παρέχονται
με τη συσκευή σας.
• Ανάλογα με το περιβάλλον χρήσης,
η ποιότητα της εικόνας και του ήχου
ενδέχεται να είναι υποβαθμισμένη.
Συμβουλή
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε
ασύρματο αντικατοπτρισμό ολόκληρης
της οθόνης του smartphone σας Xperia
σε μια τηλεόραση μεγάλης οθόνης
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
αντικατοπτρισμού με ένα πάτημα
(NFC) (σελίδα 38).
Σύνδεση με συσκευή
τηλεχειρισμού με χρήση
της λειτουργίας με ένα
πάτημα (NFC)
Τι είναι το «NFC»;
Το NFC (Near Field Communication)
είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει
την ασύρματη επικοινωνία μικρής
εμβέλειας μεταξύ διαφόρων
συσκευών, όπως κινητών τηλεφώνων
και ετικετών IC. Χάρη στη λειτουργία
NFC, μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία
δεδομένων εύκολα, κρατώντας
απλώς τη συσκευή κοντά στο σήμα
(N­Mark) των συμβατών με NFC
συσκευών.
Σημείωση
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία
Είδωλο οθόνης, η ποιότητα της εικόνας
και του ήχου μπορεί μερικές φορές να
είναι αλλοιωμένη λόγω παρεμβολών
από άλλα δίκτυα.
• Ορισμένες δυνατότητες δικτύου μπορεί
να μην είναι διαθέσιμες κατά το Είδωλο
οθόνης.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
συμβατή με την τεχνολογία Miracast.
Δεν είναι εγγυημένη η συνδεσιμότητα
με όλες τις συμβατές με την τεχνολογία
Miracast συσκευές.
36EL
Σημείωση
• Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει
και να συνδεθεί μόνο με μία συμβατή
NFC συσκευή κάθε φορά.
Να σημειωθεί ότι το «NFC Easy
Connect» είναι δωρεάν, αλλά
η μετάδοση δεδομένων χρεώνεται
ξεχωριστά, όταν γίνεται λήψη.
Δισδιάστατος κωδικός* για
απευθείας πρόσβαση
* Χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή
ανάγνωσης δισδιάστατων κωδικών.
Σύνδεση με συσκευή
τηλεχειρισμού με χρήση
της λειτουργίας ακρόασης
με ένα πάτημα (NFC)
Κρατώντας μια συμβατή με το NFC
συσκευή τηλεχειρισμού κοντά στο
σήμα N-Mark της κύριας μονάδας,
πραγματοποιείται αυτόματα ζεύξη
και σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ της
κύριας μονάδας και της συσκευής
τηλεχειρισμού.
Συμβατές συσκευές τηλεχειρισμού
Συσκευές τηλεχειρισμού με
ενσωματωμένη λειτουργία NFC
(Λειτουργικό σύστημα: Android 2.3.3 –
4.x.x, εκτός του Android 3.x)
1
Πραγματοποιήστε λήψη και
εγκατάσταση της εφαρμογής
«NFC Easy Connect».
Το «NFC Easy Connect» είναι μια
δωρεάν εφαρμογή για συσκευές
τηλεχειρισμού Android την οποία
μπορείτε να βρείτε στο Google
Play. Αναζητήστε την εφαρμογή
χρησιμοποιώντας τη λέξη-κλειδί
«NFC Easy Connect» στη
διαδικτυακή τοποθεσία
ή συνδεθείτε απευθείας
στην τοποθεσία λήψεων
διαβάζοντας τον παρακάτω
δισδιάστατο κωδικό.
Σημείωση
Η εφαρμογή ενδέχεται να μην
είναι διαθέσιμη σε ορισμένες
χώρες/περιοχές.
2
3
Ξεκινήστε την εφαρμογή
«NFC Easy Connect» στη
συσκευή τηλεχειρισμού.
Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται
η οθόνη της εφαρμογής.
Κρατήσετε τη συσκευή
τηλεχειρισμού κοντά στο σήμα
N-Mark της κύριας μονάδας
(σελίδα 36) μέχρι να δονηθεί
η συσκευή τηλεχειρισμού.
Όταν η κύρια μονάδα αναγνωρίζει
τη συσκευή τηλεχειρισμού,
παράγεται δέσμη δονήσεων.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί
της οθόνης που εμφανίζονται
στη συσκευή τηλεχειρισμού
και ολοκληρώστε τη διαδικασία
για τη σύνδεση BLUETOOTH.
Μόλις εδραιωθεί η σύνδεση
BLUETOOTH, σταματάει να
αναβοσβήνει η μπλε ενδεικτική
λυχνία LED στο πάνω πάνελ.
Στην οθόνη ενδείξεων του πάνω
πάνελ εμφανίζεται ο χρόνος
αναπαραγωγής.
37EL
Αναπαραγωγή
• Ανάλογα με τη συσκευή τηλεχειρισμού
σας, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία NFC στη συσκευή
τηλεχειρισμού σας από πριν.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις
οδηγίες λειτουργίας της συσκευής
τηλεχειρισμού.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
NFC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει
το [NFC] σε [Ενεργό] (σελίδα 62).
Σημείωση
Σε ορισμένες συσκευές τηλεχειρισμού,
αυτή η λειτουργία ενδέχεται να είναι
διαθέσιμη χωρίς λήψη της εφαρμογής
«NFC Easy Connect». Στην περίπτωση
αυτή, ο χειρισμός και οι προδιαγραφές
της συσκευής τηλεχειρισμού ενδέχεται
να διαφέρουν από τις περιγραφές που
παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Συμβουλή
Εάν η ζεύξη και η σύνδεση BLUETOOTH
αποτύχουν, κάντε τα εξής.
– Επανεκκινήστε το «NFC Easy Connect»
και μετακινήστε αργά τη συσκευή
τηλεχειρισμού πάνω από το σήμα
N-Mark.
– Αφαιρέστε τη θήκη από τη συσκευή
τηλεχειρισμού, εάν χρησιμοποιείτε
θήκη συσκευής τηλεχειρισμού που
διατίθεται στο εμπόριο.
Για ακρόαση μουσικής
Ξεκινήστε την αναπαραγωγή
μιας πηγής ήχου στη συσκευή
τηλεχειρισμού. Για λεπτομέρειες
σχετικά με τους χειρισμούς της
αναπαραγωγής, ανατρέξτε στις
οδηγίες χρήσης της συσκευής
τηλεχειρισμού σας.
Συμβουλή
Εάν η ένταση του ήχου είναι χαμηλή,
ρυθμίστε την πρώτα στη συσκευή
τηλεχειρισμού. Εάν η ένταση του ήχου
εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή,
ρυθμίστε την στην κύρια μονάδα.
Για διακοπή της αναπαραγωγής
Η αναπαραγωγή διακόπτεται όταν
εκτελέσετε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες ενέργειες.
– Όταν κρατήσετε ξανά τη συσκευή
τηλεχειρισμού κοντά στο σήμα
N-Mark της κύριας μονάδας.
– Όταν διακόψετε την αναπαραγωγή
μουσικής στη συσκευή
τηλεχειρισμού.
– Όταν απενεργοποιήσετε την κύρια
μονάδα ή τη συσκευή τηλεχειρισμού.
– Όταν αλλάξετε τη λειτουργία.
– Όταν απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή
τηλεχειρισμού.
Σύνδεση με smartphone
Xperia με χρήση
της λειτουργίας
αντικατοπτρισμού
με ένα πάτημα (NFC)
Κρατώντας ένα Xperia που
είναι συμβατό με τη λειτουργία
αντικατοπτρισμού με ένα πάτημα
κοντά στο σήμα N-Mark της κύριας
μονάδας, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε ασύρματο
αντικατοπτρισμό ολόκληρης της
οθόνης του smartphone σας Xperia
σε μια τηλεόραση μεγάλης οθόνης.
Έτσι, μπορείτε να παρακολουθήσετε
βίντεο ή να περιηγηθείτε στο
διαδίκτυο μαζί με την οικογένεια
και τους φίλους σας. Δεν απαιτείται
ασύρματος δρομολογητής (ή σημείο
πρόσβασης) για τη χρήση αυτής της
λειτουργίας.
Συμβατά smartphone Xperia
Xperia με λειτουργία
αντικατοπτρισμού με ένα πάτημα
38EL
1
2
Κρατήσετε το smartphone Xperia
κοντά στο σήμα N-Mark της
κύριας μονάδας (σελίδα 36)
μέχρι να δονηθεί το smartphone
Xperia.
Όταν η κύρια μονάδα αναγνωρίζει
το smartphone Xperia, παράγεται
δέσμη δονήσεων.
Η κύρια μονάδα εδραιώνει
σύνδεση με το smartphone Xperia.
Αφού εδραιωθεί η σύνδεση, το
smartphone Xperia εμφανίζεται
στην οθόνη της τηλεόρασης.
Το smartphone Xperia
καταχωρείται στο σύστημα.
Για έξοδο από τη λειτουργία
αντικατοπτρισμού
Πατήστε το κουμπί HOME, RETURN
ή FUNCTION.
Χρήση του
«SongPal»
Στο Google Play και το App Store θα
βρείτε μια εφαρμογή ειδικά για αυτό
το μοντέλο. Αναζητήστε το «SongPal»
και κάντε λήψη της εφαρμογής
δωρεάν για να μάθετε περισσότερα
για τις πρακτικές δυνατότητες που
προσφέρει.
Αυτή η εφαρμογή εύκολου χειρισμού,
το «SongPal», υποστηρίζει ασύρματη
λειτουργία. Σας επιτρέπει:
– να επιλέγετε περιεχόμενα μουσικής/
ήχου από τις ενσωματωμένες
λειτουργίες των διάφορων
συσκευών και smartphone.
– να χειρίζεστε διαισθητικά τις
διάφορες ρυθμίσεις.
– να βελτιώνετε οπτικά τη μουσική
με την οθόνη του smartphone σας.
Σημείωση
Σημείωση
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
σε άλλα δίκτυα κατά τη διάρκεια του
αντικατοπτρισμού.
• Η ποιότητα της εικόνας και του
ήχου μπορεί, μερικές φορές, να είναι
υποβαθμισμένη λόγω παρεμβολών
από άλλα δίκτυα.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη
λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε
εκτελέσει την ενημέρωση λογισμικού
(σελίδα 56).
Συμβουλή
Κατά τη διάρκεια του αντικατοπτρισμού,
μπορείτε να επιλέξετε το πεδίο ήχου που
ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σας.
Πατήστε τα κουμπιά πεδίου ήχου
(σελίδα 16).
39EL
Αναπαραγωγή
3
Πατήστε το κουμπί MIRRORING.
Αναπαραγωγή μέσω
δικτύου
Εμπειρία του Sony
Entertainment Network
(SEN)
Πίνακας ελέγχου συνεχούς
ροής βίντεο
Ο πίνακας ελέγχου εμφανίζεται
όταν ξεκινήσει η αναπαραγωγή
ενός αρχείου βίντεο. Τα στοιχεία
που εμφανίζονται ενδέχεται να
διαφέρουν, ανάλογα με τον πάροχο
του διαδικτυακού περιεχομένου.
Για να τα εμφανίσετε ξανά, πατήστε
το πλήκτρο DISPLAY.
Το Sony Entertainment Network
λειτουργεί ως πύλη, παρέχοντας
επιλεγμένο διαδικτυακό περιεχόμενο,
καθώς και πληθώρα επιλογών
ψυχαγωγίας κατ' απαίτηση
απευθείας στην κύρια μονάδα σας.
Συμβουλή
• Ορισμένοι τύποι διαδικτυακού
περιεχομένου απαιτούν εγγραφή
μέσω υπολογιστή πριν από την
αναπαραγωγή τους. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την
ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:
http://support.sony-europe.com/
• Ορισμένα διαδικτυακά περιεχόμενα
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε
κάποιες χώρες/περιοχές.
1
2
3
Προετοιμασία για το Sony
Entertainment Network.
Συνδέστε το σύστημα σε ένα
δίκτυο (σελίδα 25).
Πατήστε το SEN.
Πατήστε τα κουμπιά B/V/v/b
για να επιλέξετε το διαδικτυακό
περιεχόμενο, καθώς και μια
πληθώρα επιλογών ψυχαγωγίας
κατ' απαίτηση και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί
.
40EL
A Εμφάνιση στοιχείων ελέγχου
Πατήστε τα κουμπιά B/V/v/b ή
για τις λειτουργίες αναπαραγωγής.
B Γραμμή κατάστασης
αναπαραγωγής
Γραμμή κατάστασης, δρομέας
που υποδεικνύει την τρέχουσα
θέση, χρόνος αναπαραγωγής,
διάρκεια του αρχείου βίντεο
C Ένδειξη κατάστασης δικτύου
Υποδεικνύει την ισχύ του
σήματος μιας ασύρματης
σύνδεσης.
Υποδεικνύει μια ενσύρματη
σύνδεση.
D Ταχύτητα μετάδοσης δικτύου
E Όνομα αρχείου επόμενου βίντεο
F Όνομα αρχείου τρέχοντος
επιλεγμένου βίντεο
Αναπαραγωγή αρχείων σε
οικιακό δίκτυο (DLNA)
Διακομιστής
Συσκευή
αναπαραγωγής
(Αυτό το
σύστημα)
Αυτή η κύρια μονάδα μπορεί
να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή
αναπαραγωγής και απόδοσης
(renderer).
• Διακομιστής: Αποθηκεύει και
εκτελεί κοινή χρήση ψηφιακού
περιεχομένου πολυμέσων
• Συσκευή αναπαραγωγής: Βρίσκει και
αναπαράγει ψηφιακό περιεχόμενο
πολυμέσων από το DMS
• Συσκευή απόδοσης (Renderer):
Λαμβάνει και αναπαράγει αρχεία
από το διακομιστή, ενώ ο χειρισμός
της μπορεί να εκτελεστεί από
άλλο εξοπλισμό (ελεγκτής)
• Ελεγκτής: Εκτελεί τον χειρισμό του
εξοπλισμού απόδοσης (renderer)
Προετοιμασία για χρήση της
λειτουργίας DLNA.
• Συνδέστε το σύστημα σε ένα δίκτυο
(σελίδα 25).
• Προετοιμάστε άλλες πιστοποιημένες
συσκευές DLNA. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας
των συσκευών.
Αναπαραγωγή αρχείων
αποθηκευμένων σε διακομιστή
DLNA μέσω του συστήματος
(Συσκευή αναπαραγωγής DLNA)
Επιλέξτε το εικονίδιο του διακομιστή
DLNA από τις επιλογές
[Βίντεο],
[Μουσική] ή
[Φωτογραφία]
στο αρχικό μενού, κι, έπειτα,
επιλέξτε το αρχείο που θέλετε
να αναπαράγετε.
Αναπαραγωγή
απομακρυσμένων αρχείων
με χειρισμό του συστήματος
(Συσκευή απόδοσης (Renderer))
μέσω ελεγκτή DLNA
Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα
με έναν πιστοποιημένο με DLNA
ελεγκτή (κινητό τηλέφωνο κ.λπ.)
κατά την αναπαραγωγή αρχείων
αποθηκευμένων σε ένα διακομιστή
DLNA.
Διακομιστής
Renderer
(Αυτό το σύστημα)
Ελεγκτής
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον
χειρισμό, ανατρέξτε στις οδηγίες
χρήσης του ελεγκτή DLNA.
Σημείωση
Μην χειρίζεστε το σύστημα με το
παρεχόμενο τηλεχειριστήριο και
ελεγκτή DLNA ταυτόχρονα.
Συμβουλή
Το σύστημα είναι συμβατό με τη
λειτουργία «Play To» του Windows Media®
Player 12 που παρέχεται στις βασικές
δυνατότητες των Windows 7.
41EL
Αναπαραγωγή
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία
βίντεο/μουσικής/φωτογραφιών
σε άλλον πιστοποιημένο με DLNA
εξοπλισμό συνδέοντάς τον στο
οικιακό σας δίκτυο.
Αναζήτηση πληροφοριών
βίντεο/μουσικής
Μπορείτε να αποκτήσετε
πληροφορίες περιεχομένου
χρησιμοποιώντας την τεχνολογία
Gracenote και να αναζητήσετε
σχετικές πληροφορίες.
1
2
3
4
Συνδέστε το σύστημα σε
ένα δίκτυο (σελίδα 25).
Εισαγάγετε ένα δίσκο με
περιεχόμενο σχετικά με το οποίο
θέλετε να πραγματοποιήσετε
αναζήτηση.
Μπορείτε να εκτελέσετε
αναζήτηση βίντεο από ένα
δίσκο BD-ROM ή DVD-ROM και
αναζήτηση μουσικής από ένα
δίσκο CD-DA (CD μουσικής).
Πατήστε τα κουμπιά B/b για
να επιλέξετε
[Βίντεο]
ή
[Μουσική].
Πατήστε τα κουμπιά V/v για να
επιλέξετε
[Αναζήτηση βίντεο]
ή
[Αναζήτηση μουσικής].
Εμφανίζονται οι πληροφορίες
περιεχομένου (όπως ο τίτλος,
το επιτελείο ηθοποιών, το κομμάτι
ή ο καλλιτέχνης) [Ιστορικό
αναπαραγωγής] και το [Ιστορικό
αναζήτησης].
• [Ιστορικό αναπαραγωγής]
Εμφανίζει έναν κατάλογο τίτλων
δίσκων BD-ROM/DVD-ROM/
CD­DA (CD μουσικής) που έχουν
αναπαραχθεί στο παρελθόν.
Επιλέξτε έναν τίτλο για να
αποκτήσετε πληροφορίες
περιεχομένου.
• [Ιστορικό αναζήτησης]
Εμφανίζει έναν κατάλογο των
προηγούμενων αναζητήσεων
που έχουν εκτελεστεί μέσω της
λειτουργίας [Αναζήτηση βίντεο]
ή [Αναζήτηση μουσικής].
42EL
Αναζήτηση περισσότερων
σχετικών πληροφοριών
Επιλέξτε ένα στοιχείο στις λίστες και,
κατόπιν, επιλέξτε την υπηρεσία για
αναζήτηση.
Χρήση του TV SideView
Το TV SideView είναι μια δωρεάν
εφαρμογή κινητών τηλεφώνων για
την συσκευή τηλεχειρισμού (όπως
smartphone κ.λπ.). Χρησιμοποιώντας
το «TV SideView» με αυτό το σύστημα,
μπορείτε εύκολα να απολαύσετε το
σύστημα με χειρισμούς από τη
συσκευή τηλεχειρισμού σας.
Μπορείτε να κάνετε έναρξη κάποιας
υπηρεσίας ή εφαρμογής απευθείας
από τη συσκευή τηλεχειρισμού και
να εμφανίσετε τις πληροφορίες
του δίσκου κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής του. Το «TV SideView»
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
ως τηλεχειριστήριο και εικονικό
πληκτρολόγιο.
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
«TV SideView» με αυτό το σύστημα
για πρώτη φορά, φροντίστε να έχετε
πραγματοποιήσει την εγγραφή της
συσκευής «TV SideView».
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη
στη συσκευή «TV SideView» για την
εγγραφή.
Σημείωση
Η εγγραφή θα είναι δυνατή μόνο
όταν εμφανίζεται το αρχικό μενού
στην οθόνη της τηλεόρασης.
Διαθέσιμες επιλογές
[Ρυθμίσεις βίντεο]
[Λειτ. ποιότητας εικόνας]: Επιλέγει τις
ρυθμίσεις εικόνας ([Άμεση], [Φωτεινό
δωμάτιο], [Κινηματογραφική αίθουσα],
[Αυτόματα], [Προσαρμογή1] και
[Προσαρμογή2]).
[3D Μενού]
[Προσομοίωση 3D]: Ρυθμίζει το
προσομοιωμένο 3D εφέ.
[Ρύθμιση βάθους 3D]: Ρυθμίζει το βάθος των
εικόνων τρισδιάστατης απεικόνισης (3D).
[Αναπαραγωγή 2D]: Ορίζει την
αναπαραγωγή σε δισδιάστατη εικόνα (2D).
Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ακόλουθες
ρυθμίσεις εικόνας ανάλογα με τις
προτιμήσεις σας και να τις αποθηκεύσετε
στις ρυθμίσεις [Προσαρμογή1]/
[Προσαρμογή2].
• [Remaster υφής]: Ρυθμίζει την ευκρίνεια
και τις λεπτομέρειες στις άκρες.
• [Υπερανάλυση]: Βελτιώνει την ανάλυση.
• [Ομαλοποίηση]: Μειώνει τη σκίαση επί της
οθόνης ομαλοποιώντας τις διαβαθμίσεις
σε επίπεδες επιφάνειες.
• [Remaster αντίθεσης]: Ρυθμίζει αυτόματα
τα επίπεδα λευκού-μαύρου, ώστε η οθόνη
να μην είναι πολύ σκοτεινή και η εικόνα
να διαμορφώνεται.
• [Εκκαθάριση μαύρου]: Ρυθμίζει την
προβολή των μαύρων στοιχείων της
εικόνας. Οι σκιές δεν περιορίζονται και οι
τόνοι του μαύρου αναπαράγονται όμορφα.
[Αναπαραγωγή/Διακοπή]
Εκκινεί ή διακόπτει την αναπαραγωγή.
[Παύση]
Διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.
[Αναπαραγ. από αρχή]
Αναπαράγει το στοιχείο από την αρχή.
[Άνω μενού]
Εμφανίζει το κύριο μενού των δίσκων BD
ή DVD.
Κοινές επιλογές
[Sound Field]
Αλλάζει τη ρύθμιση πεδίου ήχου (σελίδα 29).
[Football]
Επιλέγει τη λειτουργία ποδοσφαίρου
(σελίδα 30).
[Ρύθμ. επανάληψης]
Ορίζει την επαναλαμβανόμενη
αναπαραγωγή.
[Αλλαγή κατηγορίας]
Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ των
κατηγοριών
[Βίντεο],
[Μουσική] και
[Φωτογραφία] στη λειτουργία «BD/DVD»
(μόνο για δίσκο), στη λειτουργία «USB»
ή στο διακομιστή DLNA. Αυτό το στοιχείο
διατίθεται μόνο όταν διατίθεται η λίστα
προβολής για την κατηγορία.
[Βίντεο] μόνο
[ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ A/V]
Ρυθμίζει το χρονικό κενό μεταξύ εικόνας
και ήχου (σελίδα 44).
[Ρύθμιση εξόδου 3D]
Καθορίζει εάν θα παρέχεται αυτόματα
έξοδος βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης
(3D).
[Μενού/Αναδυόμενο μενού]
Εμφανίζει το αναδυόμενο μενού των δίσκων
BD-ROM ή το μενού των δίσκων DVD.
[Αναζήτηση τίτλων]
Εκτελεί αναζήτηση ενός τίτλου σε δίσκους
BD-ROM/DVD VIDEO και ξεκινά την
αναπαραγωγή από την αρχή.
[Αναζήτ. κεφαλαίων]
Εκτελεί αναζήτηση ενός κεφαλαίου και
ξεκινά την αναπαραγωγή από την αρχή.
[Ήχος]
Επιλέγει το φορμά ήχου/κομμάτι.
[Υπότιτλος]
Επιλέγει τη γλώσσα των υπότιτλων όταν
έχουν εγγραφεί υπότιτλοι σε πολλές
γλώσσες σε δίσκους BD-ROM/DVD VIDEO.
43EL
Αναπαραγωγή
Οι διάφορες ρυθμίσεις και οι
λειτουργίες αναπαραγωγής είναι
διαθέσιμες, εάν πατήσετε το
πλήκτρο OPTIONS. Τα διαθέσιμα
στοιχεία διαφέρουν ανάλογα με
την περίπτωση.
Σημείωση
Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση, από τις
υποδοχές HDMI (IN 1) ή HDMI (IN 2) παρέχεται
βίντεο τρισδιάστατης απεικόνισης (3D).
[Γωνία]
Εναλλάσσει τις γωνίες προβολής,
όταν έχουν εγγραφεί πολλαπλές
γωνίες προβολής στους δίσκους
BD-ROM/DVD VIDEO.
[IP Περιεχόμενο ΜΘ Pro]
Ρυθμίζει την ποιότητα βίντεο του
διαδικτυακού περιεχομένου.
[Αναζήτηση βίντεο]
Εμφανίζει πληροφορίες που υπάρχουν
σε δίσκους BD-ROM/DVD-ROM βάσει
της τεχνολογίας Gracenote.
[Αριθμός καταχώρ.]
Εισάγει αριθμούς. Χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά B/V/v/b για να επιλέξετε τον
αριθμό.
[Μουσική] μόνο
[Αναζήτ. Κομματιού]
Αναζητά τον αριθμό κομματιού κατά την
αναπαραγωγή CD μουσικής.
[Προσθ. BGM παρουσ.]
Καταχωρεί αρχεία μουσικής στη μνήμη
USB ως μουσική επένδυση (BGM) της
παρουσίασης.
[Αναζήτηση μουσικής]
Εμφανίζει πληροφορίες που υπάρχουν
σε δίσκους CD ήχου (CD-DA) βάσει της
τεχνολογίας Gracenote.
[Οπτικοποιητής]
Αλλάζει το εφέ χρωμάτων του
οπτικοποιητή στην οθόνη της
τηλεόρασης (σελίδα 52).
[Φωτογραφία] μόνο
[Αλλαγή οθόνης]
Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ [Προβολή
πλέγματος] και [Προβολή λίστας].
[Περιστροφή αριστερά]
Περιστρέφει τη φωτογραφία προς τα
αριστερά κατά 90 μοίρες.
[Περιστροφή δεξιά]
Περιστρέφει τη φωτογραφία προς τα δεξιά
κατά 90 μοίρες.
[Εμφάνιση εικόνας]
Εμφανίζει την επιλεγμένη εικόνα.
Ρύθμιση της καθυστέρησης
μεταξύ εικόνας και ήχου
(A/V SYNC)
Όταν ο ήχος δεν είναι συγχρονισμένος
με τις εικόνες της τηλεόρασης,
μπορείτε να ρυθμίσετε την
καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας
και του ήχου για τις ακόλουθες
λειτουργίες.
Η μέθοδος ρύθμισης διαφέρει
ανάλογα με τη λειτουργία.
Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία
«BD/DVD», «USB», «HDMI1»
ή «HDMI2»
1
2
[Παρουσίαση]
Ξεκινά μια παρουσίαση.
[Ταχύτητα παρουσίασης]
Αλλάζει την ταχύτητα της παρουσίασης.
[Εφέ παρουσίασης]
Καθορίζει το εφέ κατά την αναπαραγωγή
μιας παρουσίασης.
[BGM παρουσίασης]
• [Ανενεργό]: Απενεργοποιεί τη λειτουργία.
• [Μουσ. μου από USB]: Ορίζει τα μουσικά
αρχεία που έχουν καταχωρηθεί στην
επιλογή [Προσθ. BGM παρουσ.].
• [Αναπ. από CD μουσ.]: Ορίζει τα κομμάτια
σε δίσκους CD-DA.
44EL
3
Πατήστε το κουμπί OPTIONS.
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται το μενού επιλογών.
Πατήστε τα κουμπιά V/v για να
επιλέξετε [ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ A/V]
και, έπειτα, πατήστε το
κουμπί
.
Πατήστε τα κουμπιά B/b για να
ρυθμίσετε την καθυστέρηση και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί
.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την
καθυστέρηση από 0 ms έως
300 ms, σε βήματα 25 ms.
Όταν έχει επιλεγεί
η λειτουργία «TV»
1
4
Πατήστε το κουμπί
ή b.
Πατήστε τα κουμπιά V/v για να
ρυθμίσετε την καθυστέρηση και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί
.
Μπορείτε να ρυθμίσετε την
καθυστέρηση από 0 ms έως
300 ms, σε βήματα 25 ms.
Πατήστε το κουμπί OPTIONS.
Το μενού επιλογών στην οθόνη
ενδείξεων του πάνω πάνελ
απενεργοποιείται.
Επιλογή μορφής ήχου,
πολύγλωσσων
κομματιών ή καναλιού
Όταν το σύστημα αναπαράγει έναν
δίσκο BD/DVD VIDEO εγγεγραμμένο
σε πολλαπλές μορφές ήχου
(ήχο PCM, Dolby Digital, MPEG ή DTS)
ή πολύγλωσσα κομμάτια, μπορείτε
να αλλάξετε τη μορφή του ήχου
ή τη γλώσσα.
Με τους δίσκους CD, μπορείτε να
επιλέξετε τον ήχο από το δεξί ή το
αριστερό κανάλι και να ακούτε τον
ήχο του επιλεγμένου καναλιού και
από τα δεξιά και από τα αριστερά
ηχεία.
Πατήστε επανειλημμένα το
πλήκτρο AUDIO κατά την
αναπαραγωγή για να επιλέξετε
το επιθυμητό σήμα ήχου.
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζονται οι πληροφορίες ήχου.
x BD/DVD VIDEO
Η επιλογή της γλώσσας διαφέρει
ανάλογα με τον δίσκο BD/DVD VIDEO.
Όταν εμφανίζονται 4 ψηφία,
αντιπροσωπεύουν έναν κωδικό
γλώσσας. Βλέπε «Κατάλογος κωδικών
γλώσσας» (σελίδα 82). Όταν
εμφανίζεται η ίδια γλώσσα δύο
ή περισσότερες φορές, ο δίσκος
BD/DVD VIDEO έχει εγγραφεί σε
πολλές μορφές ήχου.
45EL
Ρύθμιση ήχου
2
3
Ρύθμιση ήχου
Πατήστε το κουμπί OPTIONS.
Η ένδειξη «AV.SYNC» εμφανίζεται
στην οθόνη ενδείξεων του πάνω
πάνελ.
x DVD-VR
Εμφανίζονται οι τύποι των
εγγεγραμμένων κομματιών
ήχου σε ένα δίσκο.
Παράδειγμα:
• [ Στέρεο]
• [ Στέρεο (Ήχος1)]
• [ Στέρεο (Ήχος2)]
• [ Κύριος]
• [ Βοηθητικός]
• [ Κύριος/Βοηθητικός]
Εμπειρία ήχου
μεταδόσεων multiplex
(DUAL MONO)
Μπορείτε να απολαύσετε ήχο
μεταδόσεων multiplex, όταν το
σύστημα λαμβάνει ή αναπαράγει
σήμα εκπομπών multiplex Dolby
Digital.
Σημείωση
Οι επιλογές [ Στέρεο (Ήχος1)] και
[ Στέρεο (Ήχος2)] δεν εμφανίζονται
εάν έχει εγγραφεί μόνο μία ροή ήχου
στο δίσκο.
x CD
• [ Στέρεο]: Τυπικός στερεοφωνικός
ήχος.
• [ 1/Α]: Ο ήχος του αριστερού
καναλιού (μονοφωνικός).
• [ 2/Δ]: Ο ήχος του δεξιού καναλιού
(μονοφωνικός).
• [ Α+Δ]: Ο ήχος του αριστερού
και του δεξιού καναλιού παρέχεται
από κάθε επιμέρους ηχείο.
46EL
Σημείωση
Για να λαμβάνετε σήμα Dolby Digital,
πρέπει να συνδέσετε μια τηλεόραση
ή άλλη συσκευή στην υποδοχή TV
(DIGITAL IN OPTICAL) με οπτικό
ψηφιακό καλώδιο (σελίδες 22, 23).
Εάν η υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασής
σας είναι συμβατή με τη λειτουργία Audio
Return Channel (σελίδες 22, 62), μπορείτε
να λάβετε το σήμα Dolby Digital μέσω
καλωδίου HDMI®.
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
AUDIO μέχρι να εμφανιστεί το
επιθυμητό σήμα στην οθόνη
ενδείξεων του πάνω πάνελ.
• «MAIN»: Εξέρχεται ο ήχος της
κύριας γλώσσας.
• «SUB»: Παρέχεται ο ήχος της
δευτερεύουσας γλώσσας.
• «MN/SUB»: Εξέρχεται μικτός
ήχος τόσο της κύριας όσο και
της δευτερεύουσας γλώσσας.
1
Ραδιοφωνικός δέκτης
Ακρόαση ραδιοφώνου
1
Επιλέξτε το ραδιοφωνικό
σταθμό.
Αυτόματος συντονισμός
Πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί TUNING +/– μέχρι να
ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση.
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται η ένδειξη [Αυτόματος
Συντονισμός]. Η σάρωση σταματά
όταν το σύστημα συντονιστεί
σε κάποιον σταθμό.
Για να ακυρώσετε τον αυτόματο
συντονισμό, πατήστε οποιοδήποτε
πλήκτρο.
Χειροκίνητος συντονισμός
Πατήστε επαναλαμβανόμενα
το πλήκτρο TUNING +/–.
3
3
Εάν ένα πρόγραμμα FM έχει θόρυβο,
μπορείτε να επιλέξετε λήψη
μονοφωνικού ήχου. Δεν θα υπάρχει
στερεοφωνικό εφέ, αλλά η λήψη
θα βελτιωθεί.
Πατήστε τα κουμπιά V/v για
να επιλέξετε [Μονοφωνική] και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί
.
• [Στέρεο]: Λήψη στερεοφωνικού
ήχου.
• [Μονοφωνική]: Λήψη
μονοφωνικού ήχου.
Συμβουλή
Μπορείτε να ορίσετε τη [Λειτουργία FM]
ξεχωριστά για κάθε προσυντονισμένο
σταθμό.
Προσυντονισμός
ραδιοφωνικών σταθμών
Μπορείτε να προσυντονίσετε
έως 20 σταθμούς. Πριν από τον
συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι
έχετε μειώσει την ένταση του
ήχου στο ελάχιστο.
1
Πατήστε επαναλαμβανόμενα
τα πλήκτρα 2 +/– για να
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
Εάν ένα πρόγραμμα FM έχει
θόρυβο
Πατήστε τα κουμπιά V/v για να
επιλέξετε [Λειτουργία FM] και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί
.
2
3
Πατήστε επανειλημμένα το
κουμπί FUNCTION μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη «FM»
στην οθόνη ενδείξεων του
πάνω πάνελ.
Πατήστε παρατεταμένα το
κουμπί TUNING +/– μέχρι να
ξεκινήσει η αυτόματη σάρωση.
Η σάρωση σταματά, όταν το
σύστημα συντονιστεί σε κάποιον
σταθμό.
Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS.
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται το μενού επιλογών.
47EL
Ραδιοφωνικός δέκτης
2
Πατήστε επανειλημμένα το
κουμπί FUNCTION μέχρι να
εμφανιστεί η ένδειξη «FM»
στην οθόνη ενδείξεων του
πάνω πάνελ.
2
Πατήστε το πλήκτρο OPTIONS.
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται το μενού επιλογών.
4
5
6
Πατήστε τα κουμπιά V/v για να
επιλέξετε [Προκαθ. Μνήμη] και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί
.
Πατήστε τα κουμπιά V/v για
να επιλέξετε τον επιθυμητό
προσυντονισμένο αριθμό και,
κατόπιν, πατήστε το κουμπί
.
Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5
για να αποθηκεύσετε άλλους
σταθμούς.
Αλλαγή προσυντονισμένου
αριθμού
Επιλέξτε τον προσυντονισμένο
αριθμό που θέλετε πατώντας
το κουμπί PRESET +/– και, έπειτα,
εκτελέστε τη διαδικασία από
το βήμα 3.
Επιλογή προσυντονισμένου
σταθμού
1
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
FUNCTION μέχρι να εμφανιστεί
η ένδειξη «FM» στην οθόνη
ενδείξεων του πάνω πάνελ.
Η συσκευή συντονίζεται στον
σταθμό που λήφθηκε τελευταία.
2
Πατήστε επανειλημμένα το
πλήκτρο PRESET +/– για να
επιλέξετε τον προσυντονισμένο
σταθμό.
Συμβουλή
Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο
DISPLAY, οι ενδείξεις στην οθόνη
στο πάνω πάνελ αλλάζουν ως εξής:
Συχνότητα y Προεπιλ. αριθμός
48EL
Λήψη συστήματος
ραδιοφωνικών
δεδομένων (RDS)
Το σύστημα προσφέρει λειτουργία
RDS, η οποία σας επιτρέπει να βλέπετε
πρόσθετες πληροφορίες από
ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Επιλέξτε απλά ένα σταθμό από
τη ζώνη FM.
Το όνομα του σταθμού εμφανίζεται
στην οθόνη της τηλεόρασης.
Σημείωση
• Η υπηρεσία RDS ενδέχεται να μην
λειτουργεί κανονικά εάν ο σταθμός
στον οποίο είστε συντονισμένοι δεν
μεταδίδει σωστά το σήμα RDS, ή εάν
η ισχύς του σήματος είναι αδύναμη.
• Η υπηρεσία RDS δεν παρέχεται από
όλους τους σταθμούς FM και δεν
παρέχουν όλοι τον ίδιο τύπο
υπηρεσιών. Εάν δεν είστε ενήμεροι
για το σύστημα RDS, ελέγξτε τους
τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς
για λεπτομέρειες σχετικά με τις
υπηρεσίες RDS στην περιοχή σας.
Αναπαραγωγή με ένα άγγιγμα
Άλλοι χειρισμοί
Χρήση της λειτουργίας
Ρυθμιστικό για HDMI
για το «BRAVIA» Sync
Σημείωση
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
«BRAVIA» Sync, φροντίστε να
ενεργοποιήσετε το σύστημα και
όλον το συνδεδεμένο εξοπλισμό
αφού εκτελέσετε τη σύνδεση
μέσω καλωδίου HDMI.
Ρυθμιστικό για HDMI - Εύκολη
ρύθμιση
Μπορείτε να ορίσετε αυτόματα τη
λειτουργία [Ρυθμιστικό για HDMI]
του συστήματος, ενεργοποιώντας την
αντίστοιχη ρύθμιση στην τηλεόραση.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη
λειτουργία «Ρυθμιστικό για HDMI»,
βλ. «[Ρυθμίσεις HDMI]» (σελίδα 62).
Απενεργοποίηση συστήματος
Μπορείτε να απενεργοποιείτε το
σύστημα μαζί με την τηλεόραση.
Σημείωση
Έλεγχος ήχου συστήματος
Μπορείτε να απολαύσετε τον
ήχο από την τηλεόραση ή άλλη
συσκευή με απλούς χειρισμούς.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία ελέγχου ήχου του
συστήματος με τον εξής τρόπο:
• Όταν το σύστημα είναι
ενεργοποιημένο, ο ήχος της
τηλεόρασης ή άλλης συσκευής
μπορεί να παρέχεται από τα
ηχεία του συστήματος.
• Όταν ο ήχος από την τηλεόραση
ή άλλη συσκευή παρέχεται μέσω των
ηχείων του συστήματος, μπορείτε να
αλλάξετε την έξοδο του ήχου στα
ηχεία της τηλεόρασης πατώντας
το SPEAKERS TVyAUDIO.
• Όταν ο ήχος από την τηλεόραση
ή άλλη συσκευή παρέχεται μέσω
των ηχείων του συστήματος,
μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση
και να απενεργοποιήσετε τον ήχο
του συστήματος, εκτελώντας τους
χειρισμούς από την τηλεόραση.
Audio Return Channel
Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο της
τηλεόρασης μέσω του συστήματος,
χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο
HDMI. Για λεπτομέρειες σχετικά με
τη ρύθμιση, βλέπε «[Audio Return
Channel]» (σελίδα 62).
Το σύστημα δεν απενεργοποιείται
αυτόματα κατά την αναπαραγωγή
μουσικής ή όταν έχετε επιλέξει τη
λειτουργία «FM».
49EL
Άλλοι χειρισμοί
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη
σε τηλεοράσεις που διαθέτουν
τη λειτουργία «BRAVIA» Sync.
Με τη σύνδεση συσκευών της Sony
οι οποίες είναι συμβατές με τη
λειτουργία «Ρυθμιστικό για HDMI»,
μέσω καλωδίου HDMI®, η λειτουργία
απλοποιείται.
Όταν πατάτε το πλήκτρο N στο
τηλεχειριστήριο, το σύστημα και
η τηλεόραση ενεργοποιούνται και
η είσοδος της τηλεόρασης μεταβαίνει
στην είσοδο HDMI, όπου είναι
συνδεδεμένο το σύστημα.
Ακολουθία γλώσσας
Όταν αλλάζετε τη γλώσσα για
τις ενδείξεις επί της οθόνης της
τηλεόρασης, αλλάζει επίσης
η γλώσσα των ενδείξεων επί της
οθόνης του συστήματος αφού
απενεργοποιήσετε και, κατόπιν,
ενεργοποιήσετε ξανά το σύστημα.
Έλεγχος δρομολόγησης
Όταν εκτελείτε τη λειτουργία με ένα
πάτημα στο συνδεδεμένο εξοπλισμό,
το σύστημα ενεργοποιείται και
καθορίζει τη λειτουργία του σε
«HDMI1» ή «HDMI2» (ανάλογα με
την υποδοχή εισόδου HDMI που
χρησιμοποιείται) και η είσοδος της
τηλεόρασής σας τίθεται αυτόματα
στην είσοδο HDMI στην οποία είναι
συνδεδεμένο το σύστημα.
Ρύθμιση των ηχείων
[Ρυθμίσεις ηχείου]
Για να επιτύχετε τον βέλτιστο ήχο
surround, ρυθμίστε την απόσταση
των ηχείων από τη θέση ακρόασης.
1
2
3
4
Πατήστε το πλήκτρο HOME.
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Πατήστε τα κουμπιά B/b για να
επιλέξετε
[Διαμόρφωση].
Πατήστε τα κουμπιά V/v για
να επιλέξετε [Ρυθμίσεις ήχου] κι,
έπειτα πατήστε το κουμπί
.
Πατήστε τα κουμπιά V/v για να
επιλέξετε το [Ρυθμίσεις ηχείου]
κι, έπειτα πατήστε το
.
Εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις
ηχείου].
50EL
5
6
7
Πατήστε τα κουμπιά V/v για
να επιλέξετε το στοιχείο και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί
.
Πατήστε τα πλήκτρα V/v για να
ρυθμίσετε την παράμετρο.
Πατήστε τα κουμπιά B/b και
για να επιβεβαιώσετε τις
ρυθμίσεις.
Ελέγξτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.
x [Απόσταση]
Όταν μετακινήσετε τα ηχεία,
φροντίστε να καθορίσετε τις
παραμέτρους της απόστασης
από τη θέση ακρόασης στα ηχεία.
Μπορείτε να καθορίσετε τις
παραμέτρους από 0,0 έως 7,0 μέτρα.
[Μπροστά Αριστ./Δεξιά] 3,0 m:
Καθορίστε την απόσταση του
μπροστινού ηχείου.
[Υπογούφερ] 3,0 m: Καθορίστε
την απόσταση του Subwoofer.
x [Επίπεδο]
Μπορείτε να προσαρμόσετε το
επίπεδο ήχου των ηχείων. Μπορείτε
να καθορίσετε τις παραμέτρους από
–6,0 dB έως +6,0 dB. Φροντίστε να
θέσετε τη ρύθμιση [Τόνος δοκιμής]
σε [Ενεργό] για εύκολη προσαρμογή.
[Μπροστά Αριστ./Δεξιά] 0,0 dB:
Ορίστε τη στάθμη του εμπρός ηχείου.
[Υπογούφερ] 0,0 dB: Ορίστε τη στάθμη
του Subwoofer.
x [Τόνος δοκιμής]
Τα ηχεία εκπέμπουν έναν τόνο δοκιμής
για την προσαρμογή της ρύθμισης
[Επίπεδο].
Σημείωση
Τα σήματα του τόνου δοκιμής δεν
παρέχονται από την υποδοχή HDMI (OUT).
Συμβουλή
Για να ρυθμίσετε την ένταση όλων
των ηχείων ταυτόχρονα, πατήστε
το κουμπί 2 +/–.
1
Ρυθμίστε την επιλογή [Τόνος
δοκιμής] στο [Ενεργό].
2
Πατήστε τα κουμπιά V/v για να
επιλέξετε [Επίπεδο] κι, έπειτα
πατήστε το κουμπί
.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το σύστημα
να απενεργοποιείται σε μια
προκαθορισμένη ώρα και να
κοιμηθείτε ακούγοντας μουσική.
3
Πατήστε τα κουμπιά V/v για να
επιλέξετε τον τύπο ηχείων που
θέλετε και, έπειτα, πατήστε το
κουμπί
.
4
Πατήστε τα πλήκτρα B/b για να
επιλέξετε το αριστερό ή το δεξί
ηχείο κι έπειτα πατήστε το πλήκτρο
V/v για να ρυθμίσετε το επίπεδο.
5
6
7
Πατήστε
8
9
.
Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5.
Χρήση του
χρονοδιακόπτη ύπνου
Πατήστε το κουμπί SLEEP.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
SLEEP, η ένδειξη των λεπτών
(υπόλοιπος χρόνος) στην οθόνη
ενδείξεων του πάνω πάνελ αλλάζει
κατά 10 λεπτά.
Όταν καθορίσετε τον χρονοδιακόπτη
ύπνου, ο υπόλοιπος χρόνος
εμφανίζεται κάθε 5 λεπτά.
Όταν ο υπόλοιπος χρόνος είναι
λιγότερος από 2 λεπτά, στην
οθόνη ενδείξεων του πάνω πάνελ
αναβοσβήνει η ένδειξη «SLEEP».
Πατήστε το πλήκτρο RETURN.
Το σύστημα επιστρέφει στην
προηγούμενη οθόνη.
Έλεγχος υπόλοιπου χρόνου
Πατήστε τα κουμπιά V/v για να
επιλέξετε [Τόνος δοκιμής] κι, έπειτα,
πατήστε το
.
Αλλαγή υπόλοιπου χρόνου
Πατήστε μία φορά το κουμπί SLEEP.
Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
SLEEP.
Πατήστε τα κουμπιά V/v για να
επιλέξετε [Ανενεργό] κι, έπειτα,
πατήστε το
.
51EL
Άλλοι χειρισμοί
[Ανενεργό]: Ο τόνος δοκιμής δεν
εκπέμπεται από τα ηχεία.
[Ενεργό]: Ο τόνος δοκιμής εκπέμπεται
από όλα τα ηχεία με τη σειρά κατά
την προσαρμογή του επιπέδου ήχου.
Όταν επιλέξετε ένα από τα στοιχεία
της επιλογής [Ρυθμίσεις ηχείου],
ο τόνος δοκιμής εκπέμπεται από
όλα τα ηχεία με τη σειρά.
Ρυθμίστε το επίπεδο ήχου ως εξής.
Απενεργοποίηση των
κουμπιών της κύριας
μονάδας
(Κλείδωμα για τα παιδιά)
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα
κουμπιά της κύριας μονάδας (εκτός
από το κουμπί "/1) για να αποφύγετε
λανθασμένους χειρισμούς, όπως
παιδικές αταξίες.
Αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί x
στην κύρια μονάδα για περισσότερο
από 5 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη «LOCKED» εμφανίζεται στην
οθόνη ενδείξεων του πάνω πάνελ.
Η λειτουργία κλειδώματος για τα
παιδιά ενεργοποιείται και τα κουμπιά
της κύριας μονάδας κλειδώνονται.
(Μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.)
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία,
αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί x
για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
«UNLOCK» στην οθόνη ενδείξεων
του πάνω πάνελ.
Αλλαγή της
φωτεινότητας
Μπορείτε να αλλάξετε τη φωτεινότητα
των ακόλουθων στοιχείων:
– Οθόνη ενδείξεων πάνω πάνελ
– Ενδείξεις στα μαλακά κουμπιά
– Ενδεικτική λυχνία LED στην οθόνη
ενδείξεων του πάνω πάνελ
52EL
Πατήστε το κουμπί DIMMER.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί,
η φωτεινότητα του στοιχείου αλλάζει.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
φωτεινότητα σε 3 επίπεδα.*
* Για την οθόνη ενδείξεων του πάνω
πάνελ, η φωτεινότητα για τις
ρυθμίσεις [Ρυθμιστής φωτισμού : 1],
[Ρυθμιστής φωτισμού : 2] και
[Ρυθμιστής φωτισμού : 3] είναι η ίδια.
Εμπειρία του
οπτικοποιητή στην
οθόνη της τηλεόρασης
Μπορείτε να απολαύσετε το εφέ
οπτικοποιητή, το οποίο προσομοιώνει
το ρυθμό των πηγών ήχου που
αναπαράγονται με πολύχρωμα
σχέδια και γραφικά. Μπορείτε να
πραγματοποιήσετε ροή αυτών των
εφέ κατά την αναπαραγωγή μουσικής
(μόνο για τις λειτουργίες «BD/DVD»,
«USB», «FM», «TV», «BT» και «AUDIO»)
και κατά την αναπαραγωγή της
ενσωματωμένης επίδειξης ήχου.
Πατήστε επανειλημμένα
το κουμπί VISUALIZER.
Η οπτικοποίηση εμφανίζεται
στην οθόνη της τηλεόρασης και
συγχρονίζεται με το ρυθμό της
μουσικής. Κάθε φορά που πατάτε
το κουμπί, το εφέ χρωμάτων
αλλάζει κυκλικά ως εξής:
[RAINBOW] t [PASSION] t [OCEAN] t
[FOREST] t [Ανενεργό]
Σημείωση
Το εφέ οπτικοποιητή μπορεί να
εμφανίζεται μη ομαλοποιημένο όταν
αναπαράγετε περιεχόμενο ήχου με
υψηλό ρυθμό μετάδοσης πάνω από
15 Mbps.
Συμβουλή
• Για να μην επικαλύπτουν την
οπτικοποίηση οι πληροφορίες που
εμφανίζονται στην οθόνη της
τηλεόρασης, ρυθμίστε την [Αυτόματη
προβολή] στις [Ρυθμίσεις συστήματος]
σε [Ανενεργό] (σελίδα 62).
• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το
εφέ οπτικοποιητή χρησιμοποιώντας
το μενού επιλογών.
3
4
Πατήστε τα κουμπιά B/b για
να επιλέξετε
[Δίκτυο].
Πατήστε τα κουμπιά V/v για
να επιλέξετε [Περιήγηση
Διαδικτύου] κι, έπειτα,
επιλέξτε το
.
Εμφανίζεται η οθόνη
[Περιήγηση Διαδικτύου].
Σημείωση
Ελέγξτε ότι έχετε εκτελέσει τις
παρακάτω ρυθμίσεις:
– Το [Ρυθμιστικό για HDMI] στις
[Ρυθμίσεις HDMI] έχει ρυθμιστεί
σε [Ανενεργό] (σελίδα 62).
– Η [Λειτουργία γρήγορης έναρξης]
έχει ρυθμιστεί σε [Ανενεργό]
(σελίδα 62).
– Η [Απομακρυσμένη έναρξη] έχει
ρυθμιστεί σε [Ανενεργό] (σελίδα 65).
– Η [NFC] έχει ρυθμιστεί σε [Ανενεργό]
(σελίδα 62).
Εισαγωγή διεύθυνσης URL
Επιλέξτε [Καταχώρηση URL] από
το μενού επιλογών.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL
χρησιμοποιώντας το εικονικό
πληκτρολόγιο και, κατόπιν,
επιλέξτε [Εισαγωγή].
Καθορισμός της
προεπιλεγμένης αρχικής
σελίδας
Ενώ εμφανίζεται η σελίδα που θέλετε
να καθορίσετε, επιλέξτε [Ορισμός ως
αρχ. σελ.] από το μενού επιλογών.
Για επιστροφή στην
προηγούμενη σελίδα
Περιήγηση σε
διαδικτυακές
τοποθεσίες
1
2
Προετοιμάστε το σύστημα για
περιήγηση στο Διαδίκτυο.
Συνδέστε το σύστημα σε ένα
δίκτυο (σελίδα 25).
Πατήστε το κουμπί HOME.
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Επιλέξτε [Προηγούμενη σελίδα]
από το μενού επιλογών.
Εάν η προηγούμενη σελίδα δεν
εμφανίζεται, ακόμη κι εάν επιλέξετε
[Προηγούμενη σελίδα], επιλέξτε
[Λίστα παραθύρων] από το μενού
επιλογών και επιλέξτε τη σελίδα
στην οποία επιθυμείτε να επιστρέψετε
από τη λίστα.
Για έξοδο από την Περιήγηση
Διαδικτύου
Πατήστε το πλήκτρο HOME.
53EL
Άλλοι χειρισμοί
Εξοικονόμηση ενέργειας
στην κατάσταση
αναμονής
Ορισμένες διαδικτυακές τοποθεσίες
ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά
ή να μη λειτουργούν.
Ενδείξεις Περιήγησης
Διαδικτύου
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες
της διαδικτυακής τοποθεσίας
πατώντας το πλήκτρο DISPLAY.
Οι πληροφορίες που εμφανίζονται
διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο
της διαδικτυακής τοποθεσίας και
την κατάσταση της σελίδας.
G Πεδίο καταχώρησης κειμένου
Πατήστε το κουμπί και, κατόπιν,
επιλέξτε [Είσοδος] από το μενού
επιλογών για να ανοίξετε το
εικονικό πληκτρολόγιο.
H Γραμμή κύλισης
Πατήστε τα πλήκτρα B/V/v/b
για να μετακινήσετε την οθόνη
της σελίδας αριστερά, επάνω,
κάτω ή δεξιά.
Διαθέσιμες επιλογές
Οι διάφορες ρυθμίσεις και οι
λειτουργίες είναι διαθέσιμες
πατώντας το κουμπί OPTIONS.
Τα διαθέσιμα στοιχεία διαφέρουν
ανάλογα με την περίπτωση.
A Τίτλος σελίδας
B Διεύθυνση σελίδας
C Δρομέας
Μετακινήστε τον δρομέα
πατώντας τα πλήκτρα B/V/v/b.
Τοποθετήστε το δρομέα στο
σύνδεσμο που θέλετε να
προβάλλετε και, κατόπιν,
πιέστε το πλήκτρο .
Εμφανίζεται η συνδεδεμένη
διαδικτυακή τοποθεσία.
D Εικονίδιο SSL
Εμφανίζεται όταν η συνδεδεμένη
διεύθυνση URL είναι ασφαλής.
E Ένδειξη ισχύος σήματος
Εμφανίζεται όταν το σύστημα
είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο
δίκτυο.
F Γραμμή προόδου/Εικονίδιο
φόρτωσης
Εμφανίζεται κατά την ανάγνωση
της σελίδας ή κατά τη λήψη/
μεταφορά αρχείων.
54EL
[Διαμόρφ. περιήγησης]
Εμφανίζει τις ρυθμίσεις της Περιήγησης
Διαδικτύου.
• [Ζουμ]: Αυξάνει ή μειώνει το μέγεθος
των περιεχομένων που εμφανίζονται.
• [Διαμόρφ. JavaScript]: Καθορίζει την
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
JavaScript.
• [Διαμόρφωση cookie]: Καθορίζει εάν
τα cookies της περιήγησης θα γίνονται
αποδεκτά.
• [Εμφ. συναγερ. SSL]: Καθορίζει την
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
υπηρεσίας SSL.
[Λίστα παραθύρων]
Εμφανίζει έναν κατάλογο όλων των
ανοιχτών διαδικτυακών τοποθεσιών
την τρέχουσα στιγμή.
Σας επιτρέπει να επιστρέψετε σε μια
διαδικτυακή τοποθεσία που εμφανίστηκε
προηγουμένως, επιλέγοντας το παράθυρο.
[Καταχώρηση URL]
Σας επιτρέπει να εισαγάγετε μια διεύθυνση
URL όταν εμφανίζεται το εικονικό
πληκτρολόγιο.
[Προηγούμενη σελίδα]
Μετακινείται σε μια σελίδα που
εμφανίστηκε προηγουμένως.
[Λίστα σελιδοδεικτών]
Εμφανίζει τη λίστα σελιδοδεικτών.
[Επόμενη σελίδα]
Μετακινείται στην επόμενη σελίδα.
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
[Ακύρωση φόρτωσης]
Διακόπτει τη φόρτωση μιας σελίδας.
[Επαναφόρτωση]
Επαναλαμβάνει τη φόρτωση της ίδιας
σελίδας.
[Προσθ. σε σελιδοδ.]
Προσθέτει την διαδικτυακή τοποθεσία
που εμφανίζεται την τρέχουσα στιγμή
στη λίστα σελιδοδεικτών.
[Ορισμός ως αρχ. σελ.]
Καθορίζει την διαδικτυακή τοποθεσία
που εμφανίζεται την τρέχουσα στιγμή
σαν προεπιλεγμένη αρχική σελίδα.
[Άνοιγ. σε νέο παράθ.]
Ανοίγει μια σύνδεση σε νέο παράθυρο.
[Εμφάν. πιστοποιητ.]
Εμφανίζει τα πιστοποιητικά διακομιστή
που αποστέλλονται από σελίδες οι οποίες
υποστηρίζουν την υπηρεσία SSL.
Μπορείτε να κάνετε διάφορες
προσαρμογές σε στοιχεία,
όπως η εικόνα και ο ήχος.
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
είναι υπογραμμισμένες.
Σημείωση
Οι ρυθμίσεις αναπαραγωγής που
είναι αποθηκευμένες στο δίσκο έχουν
προτεραιότητα έναντι των ρυθμίσεων
της οθόνης διαμόρφωσης. Επομένως,
κάποιες από τις λειτουργίες ενδέχεται
να μην εκτελούνται.
1
[Είσοδος]
Εμφανίζει το εικονικό πληκτρολόγιο
για την εισαγωγή χαρακτήρων κατά την
περιήγηση σε μια διαδικτυακή τοποθεσία.
2
[Αλλαγή]
Μετακινεί το δρομέα στην επόμενη σειρά
του πεδίου καταχώρησης κειμένου.
3
[Διαγραφ.]
Διαγράφει έναν χαρακτήρα στην αριστερή
πλευρά του δρομέα κατά την καταχώρηση
κειμένου.
Πατήστε το κουμπί HOME.
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Πατήστε τα κουμπιά B/b για να
επιλέξετε
[Διαμόρφωση].
Πατήστε τα κουμπιά V/v για
να επιλέξετε το εικονίδιο της
κατηγορίας διαμόρφωσης και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί .
Εικονίδιο
Επεξήγηση
[Ενημέρωση λογισμικού]
(σελίδα 56)
Ενημερώνει το λογισμικό
του συστήματος.
[Ρυθμίσεις οθόνης]
(σελίδα 57)
Εκτελεί τις ρυθμίσεις
οθόνης ανάλογα με τον
τύπο της τηλεόρασης.
[Ρυθμίσεις ήχου]
(σελίδα 59)
Εκτελεί τις ρυθμίσεις ήχου
ανάλογα με τον τύπο των
υποδοχών σύνδεσης.
55EL
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
[Κωδικοπ. χαρακτήρ.]
Ορίζει το σύστημα κωδικοποίησης
χαρακτήρων.
Χρήση της οθόνης
διαμόρφωσης
Εικονίδιο
Επεξήγηση
[Ρυθμίσεις προβολής
BD/DVD] (σελίδα 60)
Εκτελεί λεπτομερείς
ρυθμίσεις για την
αναπαραγωγή δίσκων
BD/DVD.
[Ρυθμίσεις γονικού
ελέγχου] (σελίδα 61)
Εκτελεί λεπτομερείς
ρυθμίσεις για τη λειτουργία
Γονικού ελέγχου.
[Ρυθμίσεις μουσικής]
(σελίδα 61)
Εκτελεί λεπτομερείς
ρυθμίσεις για την
αναπαραγωγή δίσκων
Super Audio CD.
[Ρυθμίσεις συστήματος]
(σελίδα 62)
Εκτελεί ρυθμίσεις σχετικά
με το σύστημα.
[Ρυθμίσεις εξωτερικής
εισόδου] (σελίδα 63)
Ορίζει τη ρύθμιση
παράλειψης εισόδου για
κάθε εξωτερική είσοδο
[Ρυθμίσεις δικτύου]
(σελίδα 64)
Εκτελεί λεπτομερείς
ρυθμίσεις σχετικά με το
Διαδίκτυο και το δίκτυο.
[Εύκολες ρυθμίσεις
δικτύου] (σελίδα 65)
Εκτελεί το [Εύκολες
ρυθμίσεις δικτύου] για
τον καθορισμό βασικών
ρυθμίσεων του δικτύου.
[Επαναρρύθμιση]
(σελίδα 65)
Επαναφέρει το σύστημα
στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις.
[Ενημέρωση
λογισμικού]
Με την ενημέρωση του λογισμικού σας
στην τελευταία έκδοση, μπορείτε να
επωφεληθείτε από τις πιο πρόσφατες
λειτουργίες.
Κατά την ενημέρωση λογισμικού,
στην οθόνη ενδείξεων του πάνω
πάνελ εμφανίζεται η ένδειξη
«UPDATE». Μετά την ολοκλήρωση
της ενημέρωσης, η κύρια μονάδα
απενεργοποιείται αυτόματα.
Όσο βρίσκεται σε εξέλιξη
η ενημέρωση, μην ενεργοποιείτε
ή απενεργοποιείτε την κύρια μονάδα
και μην θέτετε σε λειτουργία την κύρια
μονάδα ή την τηλεόραση. Περιμένετε
να ολοκληρωθεί η ενημέρωση
λογισμικού.
Σημείωση
Για πληροφορίες σχετικά με τις
λειτουργίες ενημέρωσης, ανατρέξτε
στην ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία:
http://support.sony-europe.com/
x [Ενημέρωση μέσω διαδικτύου]
Ενημερώνει το λογισμικό του
συστήματος χρησιμοποιώντας το
διαθέσιμο δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι
το δίκτυο είναι συνδεδεμένο στο
Διαδίκτυο. Για λεπτομέρειες, βλ.
«Βήμα 3: Προετοιμασία για σύνδεση
δικτύου» (σελίδα 25).
x [Ενημέρωση μέσω μνήμης USB]
Ενημερώνει το λογισμικό
χρησιμοποιώντας μνήμη USB.
Βεβαιωθείτε ότι ο φάκελος
ενημέρωσης λογισμικού έχει
ονομαστεί σωστά «UPDATE».
56EL
[Ρυθμίσεις οθόνης]
x [Ρύθμιση εξόδου 3D]
[Αυτόματα]: Συνήθως, επιλέγετε αυτήν
τη ρύθμιση.
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη
ρύθμιση για την προβολή όλων των
περιεχομένων σε δύο διαστάσεις (2D).
Σημείωση
Ανεξάρτητα από αυτήν τη ρύθμιση,
από τις υποδοχές HDMI (IN 1) ή HDMI (IN 2)
παρέχεται βίντεο τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D).
Σημείωση
Αυτή η ρύθμιση δεν λειτουργεί για
βίντεο 3D από την υποδοχή HDMI (IN 1)
ή HDMI (IN 2).
x [Τύπος τηλεόρασης]
[16:9]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά
τη σύνδεση σε μια τηλεόραση ευρείας
οθόνης ή μια τηλεόραση με λειτουργία
ευρείας οθόνης.
[4:3]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά
τη σύνδεση σε μια τηλεόραση 4:3
χωρίς λειτουργία ευρείας οθόνης.
x [Αναλογία διαστάσεων DVD]
[Letter Box]: Εμφανίζει μια ευρεία
εικόνα με μαύρες ζώνες στο επάνω
και στο κάτω μέρος.
[Pan & Scan]: Εμφανίζει μια εικόνα
πλήρους ύψους σε ολόκληρη την
οθόνη με αποκομμένες πλευρές.
x [Λειτουργία κινηματ. μετατροπής]
[Αυτόματα]: Συνήθως, επιλέγετε αυτήν
τη ρύθμιση. Η κύρια μονάδα ανιχνεύει
αυτόματα εάν το υλικό βασίζεται σε
βίντεο ή σε κινηματογραφική ταινία
και μεταβαίνει στην κατάλληλη
μέθοδο μετατροπής.
[Βίντεο]: Επιλέγεται πάντα
η κατάλληλη μέθοδος μετατροπής
για υλικό που βασίζεται σε βίντεο,
ανεξάρτητα από το υλικό.
57EL
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
x [Ρύθμιση μεγέθ. οθόνης TV για 3D]
Καθορίζει το μέγεθος οθόνης για
τη συμβατή με τη λειτουργία
τρισδιάστατης απεικόνισης (3D)
τηλεόραση.
x [Μορφή οθόνης]
[Πλήρες]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση,
κατά τη σύνδεση σε μια τηλεόραση
με λειτουργία ευρείας οθόνης.
Εμφανίζει μια εικόνα οθόνης 4:3
με αναλογία πλευρών οθόνης 16:9,
ακόμα και σε τηλεόραση ευρείας
οθόνης.
[Κανονικό]: Αλλάζει το μέγεθος της
εικόνας ώστε να ταιριάζει στο μέγεθος
της οθόνης με τις αρχικές αναλογίες
πλευρών οθόνης.
x [Ανάλυση βίντεο εξόδου]
[Αυτόματα]: Παρέχει σήμα βίντεο
σύμφωνα με την ανάλυση της
τηλεόρασης ή του συνδεδεμένου
εξοπλισμού.
[Αρχική ανάλυση]: Παρέχει σήμα
βίντεο ανάλογα με την εγγεγραμμένη
ανάλυση στον δίσκο. (Όταν η ανάλυση
είναι χαμηλότερη από την ανάλυση
SD, αναβαθμίζεται σε ανάλυση SD.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Παρέχει σήμα βίντεο
ανάλογα με την επιλεγμένη ρύθμιση
ανάλυσης.
* Αν το σύστημα χρωμάτων του
δίσκου σας είναι NTSC, η ανάλυση
των σημάτων βίντεο μπορεί να
μετατραπεί μόνο σε [480i] και [480p].
x [Έξοδος 24p BD-ROM]
[Αυτόματα]: Παρέχει σήματα βίντεο
24p μόνο όταν συνδέετε συμβατή
τηλεόραση 1080/24p μέσω σύνδεσης
HDMI και η [Ανάλυση βίντεο εξόδου]
έχει τεθεί στο [Αυτόματα] ή [1080p].
[Ενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση
όταν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή
με σήματα βίντεο 1080/24p.
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση
όταν η τηλεόρασή σας δεν είναι
συμβατή με σήματα βίντεο 1080/24p.
x [Έξοδος 24p DVD-ROM]
[Αυτόματα]: Παρέχει σήματα βίντεο
24p μόνο όταν συνδέετε συμβατή
τηλεόραση 1080/24p μέσω σύνδεσης
HDMI και η [Ανάλυση βίντεο εξόδου]
έχει τεθεί στο [Αυτόματα] ή [1080p].
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση
όταν η τηλεόρασή σας δεν είναι
συμβατή με σήματα βίντεο 1080/24p.
58EL
x [Έξοδος 4K]
[Αυτόματα1]: Παρέχει σήματα
βίντεο 2K (1920 × 1080) κατά την
αναπαραγωγή βίντεο και σήματα
βίντεο 4K κατά την αναπαραγωγή
φωτογραφιών όταν συνδέεστε σε
εξοπλισμό συμβατό με το Sony 4K.
Παρέχει σήματα βίντεο 4K κατά την
αναπαραγωγή περιεχομένων βίντεο
24p από δίσκους BD/DVD ROM ή κατά
την αναπαραγωγή φωτογραφιών όταν
συνδέεστε σε εξοπλισμό μη συμβατό
με το Sony 4K.
Αυτή η ρύθμιση δεν λειτουργεί για
την αναπαραγωγή εικόνων βίντεο 3D.
[Αυτόματα2]: Παρέχει αυτόματα
σήματα βίντεο 4K/24p όταν συνδέσετε
εξοπλισμό συμβατό με 4K/24p και
κάνετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις
στην επιλογή [Έξοδος 24p BD-ROM]
ή [Έξοδος 24p DVD-ROM]. Επίσης,
παρέχει φωτογραφικές εικόνες
4K/24p κατά την αναπαραγωγή
αρχείων φωτογραφίας 2D.
[Ανενεργό]: Απενεργοποιεί
τη λειτουργία.
Σημείωση
Εάν δεν ανιχνεύεται ο εξοπλισμός
σας Sony όταν είναι επιλεγμένο το
[Αυτόματα1], η ρύθμιση θα έχει την ίδια
επίδραση με τη ρύθμιση [Αυτόματα2].
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Αυτόματα]: Ανιχνεύει αυτόματα τον
τύπο του εξωτερικού εξοπλισμού και
αλλάζει στην αντίστοιχη ρύθμιση
χρώματος.
[YCbCr (4:2:2)]: Παρέχει σήματα βίντεο
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Παρέχει σήματα βίντεο
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση κατά
τη σύνδεση με εξοπλισμό που διαθέτει
υποδοχή DVI συμβατή με το HDCP.
x [Έξοδος βαθέος χρώμ. από HDMI]
[Αυτόματα]: Συνήθως, επιλέγετε αυτήν
τη ρύθμιση.
[16bit], [12bit], [10bit]: Παρέχει σήματα
βίντεο 16bit/ 12bit/10bit όταν
η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι
συμβατή με τη λειτουργία Deep Colour.
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση
όταν η εικόνα είναι ασταθής ή όταν τα
χρώματα δεν εμφανίζονται φυσικά.
x [IP Περιεχόμενο ΜΘ Pro]
[Βίντεο3]/[Βίντεο2]/[Βίντεο1]/
[Φιλμ1]/[Φιλμ2]/[Φιλμ3]: Ρυθμίζει
την ποιότητα βίντεο του διαδικτυακού
περιεχομένου. Αυτή η ρύθμιση είναι
η ίδια με τη ρύθμιση στο μενού
επιλογών όταν χρησιμοποιείται
η υπηρεσία διαδικτύου.
[Ανενεργό]: Ανενεργό.
x [Λειτουργία παύσης]
[Αυτόματα]: Συνήθως, επιλέγετε αυτήν
τη ρύθμιση. Η εικόνα,
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων
με δυναμική κίνηση, παρέχεται χωρίς
να τρεμοπαίζει.
[Καρέ]: Η εικόνα,
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων
χωρίς δυναμική κίνηση, παρέχεται
με υψηλή ανάλυση.
x [Ρύθμιση MIX ήχου BD]
[Ενεργό]: Παρέχει τον ήχο που
αποκτήθηκε από τη μίξη του
διαδραστικού και του δευτερεύοντος
ήχου στον κύριο ήχο κατά την
αναπαραγωγή BDMV.
[Ανενεργό]: Εξάγει μόνο τον
πρωτεύοντα ήχο.
x [DRC ήχου]
Μπορείτε να συμπιέσετε το δυναμικό
εύρος του ηχητικού υλικού.
[Αυτόματα]: Εκτελεί αναπαραγωγή
στο δυναμικό εύρος που καθορίζεται
από το δίσκο (μόνο για δίσκους
BD­ROM).
[Ενεργό]: Το σύστημα αναπαράγει το
ηχητικό υλικό με το δυναμικό εύρος
που προβλέπει ο τεχνικός εγγραφής.
[Ανενεργό]: Χωρίς συμπίεση
δυναμικού εύρους.
x [Ρυθμίσ. εξασθένησης - AUDIO]
Ενδέχεται να παρουσιαστεί
παραμόρφωση κατά την ακρόαση
από εξοπλισμό συνδεδεμένο στις
υποδοχές AUDIO IN (L/R). Μπορείτε
να αποτρέψετε την παραμόρφωση
μειώνοντας το επίπεδο ήχου εισόδου
στην κύρια μονάδα.
[Ενεργό]: Το επίπεδο ήχου εισόδου
μετριάζεται. Το επίπεδο ήχου εξόδου
μειώνεται σε αυτήν τη ρύθμιση.
[Ανενεργό]: Κανονικό επίπεδο ήχου
εισόδου.
59EL
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[Ενεργό]: Ομαλοποιεί τη διαβάθμιση
της εξόδου σημάτων βίντεο από την
υποδοχή HDMI (OUT).
[Ανενεργό]: Επιλέξτε αυτήν τη
λειτουργία σε περίπτωση
παραμορφωμένων σημάτων
βίντεο ή αφύσικου χρώματος.
[Ρυθμίσεις ήχου]
x [Έξοδος ήχου]
Μπορείτε να επιλέξετε τη μέθοδο
εξόδου που παρέχεται το σήμα ήχου.
[Ηχείο]: Παρέχει ήχο πολλαπλών
καναλιών μόνο από τα ηχεία του
συστήματος.
[Ηχείο + HDMI]: Το σύστημα παρέχει
ήχο πολλαπλών καναλιών από τα
ηχεία του συστήματος και σήματα
PCM γραμμικού ήχου 2 καναλιών
από την υποδοχή HDMI (OUT).
[HDMI]: Παρέχει ήχο μόνο από την
υποδοχή HDMI (OUT). Το φορμά
ήχου εξαρτάται από το συνδεδεμένο
εξοπλισμό.
Σημείωση
• Όταν η επιλογή [Ρυθμιστικό για HDMI]
έχει τεθεί σε [Ενεργό] (σελίδα 62),
η [Έξοδος ήχου] τίθεται αυτόματα σε
[Ηχείο + HDMI] και η ρύθμιση αυτή
δεν μπορεί να αλλάξει.
• Δεν παρέχονται σήματα ήχου από την
υποδοχή HDMI (OUT) όταν η [Έξοδος
ήχου] έχει ρυθμιστεί σε [Ηχείο + HDMI]
και η [Λειτουργία εισαγωγής ήχου
HDMI1] (σελίδα 62) έχει ρυθμιστεί
σε [Τηλεόραση].
x [Ηχητικό εφέ]
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τα ηχητικά εφέ του
συστήματος (ρύθμιση SOUND FIELD
(σελίδα 29)).
[Sound Field Ναι]: Ενεργοποιεί το
εφέ ήχου surround του πεδίου ήχου
(σελίδες 29, 30).
[2κάν. στερεοφ.]: Το συγκεκριμένο
σύστημα παρέχει τον ήχο μόνο από
τα μπροστινά αριστερά/δεξιά ηχεία
και το υπογούφερ.
Οι μορφές πολυκάναλου ήχου
surround συγχωνεύονται σε 2 κανάλια.
[Ανενεργό]: Τα ηχητικά εφέ
απενεργοποιούνται. Μπορείτε
να ακούσετε τον ήχο όπως έχει
καταγραφεί.
60EL
x [Ρυθμίσεις ηχείου]
Ρυθμίστε τα ηχεία για να πετύχετε
τον βέλτιστο ήχο suround.
Για λεπτομέρειες, βλέπε
«Ρύθμιση των ηχείων» (σελίδα 50).
[Ρυθμίσεις
προβολής BD/DVD]
x [Γλώσσα μενού BD/DVD]
Μπορείτε να επιλέξετε την
προκαθορισμένη γλώσσα του μενού
για δίσκους BD-ROM ή DVD ROM.
Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση [Επιλ.
κωδικού γλώσσας], εμφανίζεται
η οθόνη για την εισαγωγή του κωδικού
γλώσσας. Εισαγάγετε τον κωδικό για
τη γλώσσα σας, ανατρέχοντας στην
ενότητα «Κατάλογος κωδικών
γλώσσας» (σελίδα 82).
x [Γλώσσα ήχου]
Μπορείτε να επιλέξετε την
προεπιλεγμένη γλώσσα του
ηχητικού υλικού για δίσκους
BD­ROM ή DVD VIDEO.
Όταν επιλέγετε [Αρχική], επιλέγεται
η γλώσσα που έχει προτεραιότητα
στο δίσκο.
Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση [Επιλ.
κωδικού γλώσσας], εμφανίζεται
η οθόνη για την εισαγωγή του κωδικού
γλώσσας. Εισαγάγετε τον κωδικό για
τη γλώσσα σας, ανατρέχοντας στην
ενότητα «Κατάλογος κωδικών
γλώσσας» (σελίδα 82).
x [Γλώσσα υπότιτλων]
Μπορείτε να επιλέξετε την
προεπιλεγμένη γλώσσα των
υπότιτλων για δίσκους BD-ROM
ή DVD VIDEO.
Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση [Επιλ.
κωδικού γλώσσας], εμφανίζεται
η οθόνη για την εισαγωγή του κωδικού
γλώσσας. Εισαγάγετε τον κωδικό για
τη γλώσσα σας, ανατρέχοντας στην
ενότητα «Κατάλογος κωδικών
γλώσσας» (σελίδα 82).
x [Σύνδεση Internet BD]
[Να επιτρέπεται]: Συνήθως,
επιλέγετε αυτήν τη ρύθμιση.
[Να μην επιτρ.]: Απαγορεύει
τη σύνδεση με το Διαδίκτυο.
[Ρυθμίσεις γονικού
ελέγχου]
x [Κωδικός πρόσβασης]
Καθορίστε ή αλλάξτε τον κωδικό
πρόσβασης για τη λειτουργία
γονικού ελέγχου. Ο κωδικός
πρόσβασης σας επιτρέπει να
καθορίσετε περιορισμούς στην
αναπαραγωγή δίσκων BD-ROM,
DVD VIDEO, ή βίντεο από το Διαδίκτυο.
Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να
καθορίσετε διαφορετικά επίπεδα
περιορισμών για τους δίσκους
BD­ROM και DVD VIDEO.
x [Γονικός έλεγχος BD]/
[Γονικός έλεγχος DVD]/
[Γονικός έλεγχος Internet βίντεο]
Ρυθμίζοντας τη λειτουργία Γονικού
ελέγχου, μπορείτε να αποκλείσετε
σκηνές ή να τις αντικαταστήσετε
με άλλες. Ακολουθήστε τις οδηγίες
επί της οθόνης και εισαγάγετε τον
τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.
x [Internet βίντεο χωρίς αξιολόγηση]
[Να επιτρέπεται]: Επιτρέπει την
αναπαραγωγή διαδικτυακών
βίντεο χωρίς αξιολόγηση.
[Αποκλεισμός]: Αποκλείει την
αναπαραγωγή διαδικτυακών
βίντεο χωρίς αξιολόγηση.
[Ρυθμίσεις
μουσικής]
x [Επίπεδο αναπαρ. Super Audio CD]
[Super Audio CD]: Αναπαράγει
το επίπεδο Super Audio CD.
[CD]: Αναπαράγει το επίπεδο CD.
x [Κανάλια αναπαρ. Super Audio CD]
[DSD 2ch]: Αναπαράγει την περιοχή
των 2 καναλιών.
[Πολλαπλό DSD]: Αναπαράγει την
περιοχή των πολλαπλών καναλιών.
61EL
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
x [Επίπεδο αναπαρ. υβριδ.
δίσκου BD]
[BD]: Αναπαράγει το επίπεδο BD.
[DVD/CD]: Αναπαράγει το επίπεδο
DVD ή CD.
x [Κωδικός περιοχής γονικού
ελέγχου]
Η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων
BD-ROM ή DVD VIDEO μπορεί να
περιοριστεί, σύμφωνα με τη
γεωγραφική περιοχή. Οι σκηνές
αποκλείονται ή αντικαθίστανται
από άλλες σκηνές. Ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης και εισαγάγετε
τον τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης.
[Ρυθμίσεις
συστήματος]
x [Γλώσσα ενδείξεων στην οθόνη]
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή
γλώσσα των ενδείξεων οθόνης του
συστήματος.
x [Ρυθμίσεις HDMI]
[Ρυθμιστικό για HDMI]
[Ενεργό]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία
[Ρυθμιστικό για HDMI]. Μπορείτε να
χειριστείτε όλες τις συσκευές που
έχουν συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI®.
[Ανενεργό]: Ανενεργό.
[Audio Return Channel]
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη
όταν συνδέετε το σύστημα στην
υποδοχή HDMI IN μιας τηλεόρασης
συμβατής με τη λειτουργία Audio
Return Channel και το [Ρυθμιστικό
για HDMI] να έχει τεθεί στο [Ενεργό].
[Αυτόματα]: Το σύστημα μπορεί να
λάβει αυτόματα το σήμα ψηφιακού
ήχου της τηλεόρασης μέσω ενός
καλωδίου HDMI®.
[Ανενεργό]: Ανενεργό.
[Λειτουργία εισαγωγής ήχου HDMI1]
Μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο
ήχου ενός εξοπλισμού που είναι
συνδεδεμένος στην υποδοχή
HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Η είσοδος ήχου του
εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος
στην υποδοχή HDMI (IN 1) εκτελείται
από την υποδοχή HDMI (IN 1).
[Τηλεόραση]: Η είσοδος ήχου του
εξοπλισμού που είναι συνδεδεμένος
στην υποδοχή HDMI (IN 1) εκτελείται
από την υποδοχή Τηλεόραση
(DIGITAL IN OPTICAL).
62EL
x [NFC]
[Ενεργό]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία
NFC για να μπορείτε να απολαμβάνετε
τις λειτουργίες ακρόασης και
αντικατοπτρισμού με ένα άγγιγμα
σε αυτό το σύστημα (σελίδα 36).
[Ανενεργό]: Ανενεργό.
x [Λειτουργία γρήγορης έναρξης]
[Ενεργό]: Μειώνει το χρόνο εκκίνησης
από την κατάσταση αναμονής.
Μπορείτε να χειριστείτε γρήγορα
το σύστημα μετά από την
ενεργοποίησή του.
[Ανενεργό]: Προεπιλεγμένη ρύθμιση.
x [Μονάδα εξοικονόμησης
ενέργειας]
[Ενεργό]: Μειώνει την κατανάλωση
ρεύματος όταν το επίπεδο της έντασης
ήχου είναι χαμηλό.
[Ανενεργό]: Κανονική κατάσταση.
Το σύστημα μπορεί να παράγει
ένταση ήχου.
x [Αυτόματη Aναμονή]
[Ενεργό]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία
[Αυτόματη Aναμονή]. Εάν το σύστημα
δεν χρησιμοποιηθεί για περίπου
20 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα
στην κατάσταση αναμονής.
[Ανενεργό]: Ανενεργό.
x [Αυτόματη προβολή]
[Ενεργό]: Εμφανίζει αυτόματα
πληροφορίες στην οθόνη κατά την
αλλαγή των τίτλων προβολής, των
λειτουργιών εικόνας, των σημάτων
ήχου κ.λπ.
[Ανενεργό]: Εμφανίζονται
πληροφορίες μόνο όταν πατάτε
το κουμπί DISPLAY.
x [Προστασία οθόνης]
[Ενεργό]: Ενεργοποιεί τη λειτουργία
προστασίας οθόνης.
[Ανενεργό]: Ανενεργό.
x [Ειδοποίηση ενημέρωσης
λογισμικού]
[Ενεργό]: Ρυθμίζει το σύστημα ώστε
να σας παρέχει πληροφορίες για
τελευταίες εκδόσεις λογισμικού
(σελίδα 56).
[Ανενεργό]: Ανενεργό.
x [Όνομα συσκευής]
Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα αυτού
του συστήματος σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας, έτσι ώστε να
είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμο
κατά τη χρήση της λειτουργίας «BT»
ή «SCR M». Το όνομα χρησιμοποιείται
και σε άλλες λειτουργίες δικτύου,
όπως DLNA και TV SideView.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης και χρησιμοποιήστε το
εικονικό πληκτρολόγιο για να
εισαγάγετε το όνομα.
[Ρυθμίσεις
εξωτερικής εισόδου]
x [Ρύθμιση παράλειψης εισόδου]
Η ρύθμιση παράλειψης είναι ένα
πρακτικό χαρακτηριστικό που σας
επιτρέπει να παρακάμπτετε μη
χρησιμοποιούμενες εισόδους
κατά την επιλογή μιας λειτουργίας
πατώντας το κουμπί FUNCTION.
[Όχι παράλειψη]: Το σύστημα δεν
παρακάμπτει την επιλεγμένη
λειτουργία.
[Παράλειψη]: Το σύστημα
παρακάμπτει την επιλεγμένη
λειτουργία.
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και
να απενεργοποιήσετε τον ήχο AAC.
[Ενεργό]: Ήχος AAC εάν η συσκευή
BLUETOOTH υποστηρίζει AAC.
[Ανενεργό]: Ήχος SBC.
Σημείωση
Μπορείτε να απολαύσετε ήχο υψηλής
ποιότητας, εάν είναι ενεργοποιημένο
το AAC. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε
να ακούσετε ήχο AAC από τη συσκευή
σας, επιλέξτε [Ανενεργό].
x [Πληροφορίες συστήματος]
Μπορείτε να εμφανίσετε τις
πληροφορίες της έκδοσης λογισμικού
και της διεύθυνσης MAC του
συστήματος.
63EL
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
x [Ρυθμίσεις Gracenote]
[Αυτόματα]: Εκτελεί αυτόματα λήψη
των πληροφοριών του δίσκου όταν
ξεκινάτε ή διακόπτετε την
αναπαραγωγή του δίσκου. Για την
εκτέλεση της λήψης, το σύστημα
πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο
δίκτυο.
[Χειροκίνητα]: Κάνει λήψη
πληροφοριών του δίσκου όταν έχει
επιλεγεί το [Αναζήτηση βίντεο] ή το
[Αναζήτηση μουσικής].
x [Πληροφορίες άδειας χρήσης
λογισμικού]
Μπορείτε να εμφανίσετε τις
Πληροφορίες άδειας χρήσης
λογισμικού.
x [Ρύθμ. τροφοδοσίας Bluetooth]
[Ενεργό]: Το BLUETOOTH είναι
ενεργοποιημένο. Μια συζευγμένη
συσκευή BLUETOOTH μπορεί να
συνδεθεί με την κύρια μονάδα,
ανά πάσα στιγμή.
[Ανενεργό]: Το BLUETOOTH
ενεργοποιείται μόνο όποτε
επιλέγεται η λειτουργία «BT».
Συμβουλή
Για περισσότερες λεπτομέρειες,
επισκεφθείτε την ακόλουθη διαδικτυακή
τοποθεσία και ανατρέξτε στις Συνήθεις
ερωτήσεις:
http://support.sony-europe.com/
x [Κατάσταση σύνδεσης δικτύου]
Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση
της σύνδεσης του δικτύου.
Σημείωση
Σε ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται
να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε
τη σύνδεση απευθείας από τη συσκευή
BLUETOOTH, ακόμα και αν έχετε θέσει
τη [Ρύθμ. τροφοδοσίας Bluetooth]
σε [Ενεργό]. Στην περίπτωση αυτή,
πατήστε το κουμπί BLUETOOTH.
[Ρυθμίσεις δικτύου]
x [Ρυθμίσεις Internet]
Συνδέστε από πριν το σύστημα
στο δίκτυο. Για λεπτομέρειες, βλέπε
«Βήμα 3: Προετοιμασία για σύνδεση
δικτύου» (σελίδα 25).
[Ενσύρματη εγκατάσταση]: Επιλέξτε
αυτήν τη λειτουργία όταν συνδέεστε
σε ευρυζωνικό router μέσω καλωδίου
δικτύου LAN. Όταν επιλέξετε αυτήν τη
ρύθμιση, το ενσωματωμένο ασύρματο
δίκτυο LAN απενεργοποιείται
αυτόματα.
[Ασύρματη διαμόρφωση
(ενσωματωμένα)]: Επιλέξτε αυτήν
τη λειτουργία όταν χρησιμοποιείτε
το ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο
LAN του συστήματος για ασύρματη
σύνδεση δικτύου.
64EL
x [Διαγνωστικά σύνδεσης δικτύου]
Μπορείτε να εκτελέσετε το
διαγνωστικό έλεγχο του δικτύου
για να ελέγξετε εάν η σύνδεση του
δικτύου έχει εκτελεστεί κανονικά.
x [Ρυθμίσεις διακομιστή σύνδεσης]
Καθορίζει εάν θα εμφανίζεται
ο συνδεδεμένος διακομιστής DLNA.
x [Αυτόματη άδεια πρόσβασης]
[Ενεργό]: Επιτρέπει την αυτόματη
πρόσβαση από έναν νέο ανιχνευμένο
ελεγκτή DLNA.
[Ανενεργό]: Ανενεργό.
x [Έλεγχος πρόσβασης σε Renderer]
Καθορίζει εάν θα γίνονται αποδεκτές
εντολές από ελεγκτές DLNA.
x [Καταχωρημένες
απομακρυσμένες συσκευές]
Εμφανίζει τον κατάλογο των
καταχωρημένων συσκευών
τηλεχειρισμού σας.
x [Απομακρυσμένη έναρξη]
[Ενεργό]: Επιτρέπει την ενεργοποίηση
του συστήματος μέσω συσκευής
συνδεδεμένης μέσω δικτύου, όταν
το σύστημα είναι σε κατάσταση
αναμονής.
[Ανενεργό]: Το σύστημα δεν μπορεί
να ενεργοποιηθεί από συσκευή
συνδεδεμένη μέσω δικτύου.
[Εύκολες ρυθμίσεις
δικτύου]
x [Επαναφορά στις εργοστασιακές
προεπιλογές]
Μπορείτε να επαναφέρετε τις
ρυθμίσεις του συστήματος στις
εργασιακές προεπιλογές επιλέγοντας
την ομάδα των ρυθμίσεων. Όλες οι
ρυθμίσεις της ομάδας επανέρχονται
στις αρχικές τιμές τους.
x [Αρχικοποίηση προσωπικών
στοιχείων]
Μπορείτε να διαγράψετε τις
προσωπικές σας αποθηκευμένες
πληροφορίες στο σύστημα.
Σημείωση
Εάν απορρίψετε, μεταβιβάσετε
ή μεταπωλήσετε το σύστημα, διαγράψτε
όλες τις προσωπικές πληροφορίες για
λόγους ασφαλείας. Λαμβάνετε τα
κατάλληλα μέτρα, όπως αποσύνδεση
μετά τη χρήση μιας υπηρεσίας δικτύου.
65EL
Ρυθμίσεις και προσαρμογές
Εκτελεί τις [Εύκολες ρυθμίσεις
δικτύου] για τον καθορισμό βασικών
ρυθμίσεων του δικτύου. Ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης.
[Επαναρρύθμιση]
Πρόσθετες πληροφορίες
Προφυλάξεις
Σχετικά με την ασφάλεια
• Εάν οποιοδήποτε στερεό αντικείμενο
ή υγρό εισέλθει στο εσωτερικό του
περιβλήματος, αποσυνδέστε το
σύστημα από το ρεύμα και ζητήστε
από εξειδικευμένο προσωπικό να
το ελέγξει, πριν να το θέσετε ξανά
σε λειτουργία.
• Μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος
(καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο
ρεύματος) με υγρά χέρια. Η ενέργεια
αυτή ενδέχεται να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία.
Σχετικά με τις πηγές
τροφοδοσίας
Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε
το σύστημα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, φροντίστε να το
αποσυνδέσετε από την πρίζα.
Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο
ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με
το δίκτυο ρεύματος), κρατήστε το
σταθερά από το φις. Μην τραβάτε
ποτέ το καλώδιο.
Σχετικά με την τοποθέτηση
• Τοποθετήστε το σύστημα σε μια
θέση με επαρκή εξαερισμό, ώστε να
αποφύγετε την υπερθέρμανσή του.
• Παρά το γεγονός ότι το σύστημα
θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας, αυτό δεν αποτελεί
βλάβη. Εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς
αυτό το σύστημα με υψηλή ένταση
ήχου, η θερμοκρασία του
περιβλήματος στην επάνω,
την πλαϊνή και την κάτω πλευρά
αυξάνεται σημαντικά. Για την
αποφυγή πρόκλησης εγκαύματος,
μην αγγίζετε το περίβλημα.
66EL
• Μην τοποθετείτε το σύστημα
σε μαλακή επιφάνεια (χαλιά,
κουβέρτες κ.λπ.) που ενδέχεται
να φράσσει τις οπές αερισμού.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα
κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως
καλοριφέρ, ή αγωγούς αέρα ή σε
σημεία που εκτίθενται απευθείας
στο ηλιακό φως, σε υπερβολική
σκόνη, μηχανικές δονήσεις
ή κραδασμούς.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα σε
επικλινή θέση. Το σύστημα είναι
σχεδιασμένο να λειτουργεί μόνο
σε οριζόντια θέση.
• Κρατήστε το σύστημα και τους
δίσκους μακριά από συσκευές με
ισχυρούς μαγνήτες, όπως φούρνους
μικροκυμάτων ή μεγάλα ηχεία.
• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα
επάνω στο σύστημα.
• Μην τοποθετείτε μεταλλικά
αντικείμενα μπροστά από την
πρόσοψη της συσκευής. Ενδέχεται
να περιορίζουν τη λήψη των
ραδιοκυμάτων.
• Μην τοποθετείτε το σύστημα σε
χώρο όπου χρησιμοποιείται ιατρικός
εξοπλισμός. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία του ιατρικού
εξοπλισμού.
• Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη
ή άλλη ιατρική συσκευή,
συμβουλευθείτε τον γιατρό
σας ή τον κατασκευαστή της
ιατρικής σας συσκευής, πριν
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
του ασύρματου δικτύου LAN.
Σχετικά με τη λειτουργία
Αντικατάσταση εξαρτημάτων
Εάν το σύστημα μεταφερθεί
απευθείας από κρύο σε ζεστό χώρο
ή τοποθετηθεί σε ένα δωμάτιο με
πολύ υγρασία, ενδέχεται να υπάρξει
συμπύκνωση υγρασίας στους φακούς
στο εσωτερικό της κύριας μονάδας.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, το σύστημα
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
Σε αυτήν την περίπτωση, αφαιρέστε
το δίσκο και αφήστε το σύστημα
ενεργοποιημένο για περίπου μισή
ώρα, μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
εκτελούνται εργασίες επιδιόρθωσης
στο σύστημα, τα επιδιορθωμένα
εξαρτήματα ενδέχεται να μην
σας επιστραφούν, με σκοπό να
επαναχρησιμοποιηθούν ή να
ανακυκλωθούν.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου
Καθαρισμός
Καθαρίστε το περίβλημα, το πλαίσιο
και τα χειριστήρια με ένα μαλακό
πανί, ελαφρά νοτισμένο σε ήπιο
καθαριστικό διάλυμα. Μην
χρησιμοποιείτε σκληρά σφουγγάρια,
λειαντικές σκόνες ή διαλύτες, όπως
οινόπνευμα ή βενζίνη.
Δίσκοι καθαρισμού,
καθαριστικά δίσκων/φακών
Μην χρησιμοποιείτε δίσκους
καθαρισμού ή καθαριστικά δίσκων/
φακών (συμπεριλαμβανομένων των
προϊόντων σε υγρή μορφή ή τύπου
ψεκασμού). Τα προϊόντα αυτά
ενδέχεται να προκαλέσουν
δυσλειτουργία στη συσκευή.
Εάν τα ηχεία προκαλέσουν
παραμόρφωση χρωμάτων στην οθόνη
της τηλεόρασης, απενεργοποιήστε
την τηλεόραση και ενεργοποιήστε
την μετά από 15 έως 30 λεπτά.
Εάν εξακολουθεί να υπάρχει
παραμόρφωση χρωμάτων,
τοποθετήστε τα ηχεία σε μεγαλύτερη
απόσταση από την τηλεόραση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προσοχή: Το σύστημα μπορεί να
διατηρεί επ' άπειρον στην οθόνη
της τηλεόρασης μια στατική εικόνα
βίντεο ή μια εικόνα ενδείξεων επί
της οθόνης. Εάν αφήσετε τη στατική
εικόνα βίντεο ή την εικόνα ενδείξεων
επί της οθόνης στην τηλεόρασή
σας για μεγάλο χρονικό διάστημα,
υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί
μόνιμη βλάβη στην οθόνη της
τηλεόρασης. Οι τηλεοράσεις με
οθόνη Plasma και οι τηλεοράσεις
προβολής είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητες σε αυτό το θέμα.
Μετακίνηση του συστήματος
Πριν να μετακινήσετε το σύστημα,
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί
κανένας δίσκος και αποσυνδέστε
το καλώδιο ρεύματος (τροφοδοτικό)
από την πρίζα (κεντρικό δίκτυο).
67EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Μην αυξάνετε την ένταση του ήχου,
όταν ακούτε ένα τμήμα με πολύ
χαμηλές στάθμες εισόδου ή χωρίς
ηχητικά σήματα. Διαφορετικά,
ενδέχεται να παρουσιαστεί βλάβη
στα ηχεία, εάν γίνει ξαφνικά
αναπαραγωγή ενός τμήματος
με υψηλή στάθμη.
Χρώμα τηλεόρασης
Σχετικά με την επικοινωνία
BLUETOOTH
• Οι συσκευές BLUETOOTH πρέπει
να χρησιμοποιούνται σε απόσταση
περίπου 10 μέτρων (χωρίς εμπόδια)
η μία από την άλλη. Το εύρος της
αποτελεσματικής επικοινωνίας
ενδέχεται να μικρύνει υπό τις
ακόλουθες συνθήκες.
– Όταν παρεμβάλλεται κάποιο
πρόσωπο, μεταλλικό αντικείμενο,
τοίχος ή άλλο εμπόδιο ανάμεσα
στις συσκευές με σύνδεση
BLUETOOTH
– Θέσεις όπου είναι εγκατεστημένο
ασύρματο δίκτυο LAN
– Γύρω από φούρνους μικροκυμάτων
που χρησιμοποιούνται
– Θέσεις όπου υφίστανται άλλα
ηλεκτρομαγνητικά κύματα
• Οι συσκευές BLUETOOTH και
ασύρματου δικτύου LAN
(IEEE 802.11b/g) χρησιμοποιούν την
ίδια ζώνη συχνοτήτων (2,4 GHz).
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή
BLUETOOTH κοντά σε συσκευή με
δυνατότητα ασύρματου δικτύου
LAN, ενδέχεται να προκληθούν
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε
χαμηλότερους ρυθμούς μετάδοσης
δεδομένων, θόρυβο ή αδυναμία
σύνδεσης. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο,
δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις:
– Χρησιμοποιήστε αυτήν την κύρια
μονάδα σε απόσταση τουλάχιστον
10 μέτρων από τη συσκευή του
ασύρματου δικτύου LAN.
– Απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό
ασύρματου δικτύου LAN όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή
BLUETOOTH σε απόσταση
μικρότερη των 10 μέτρων.
– Εγκαταστήστε αυτήν την κύρια
μονάδα και τη συσκευή BLUETOOTH
όσο το δυνατό πιο κοντά τη μία
στην άλλη.
68EL
• Τα ραδιοφωνικά κύματα που
μεταδίδονται από αυτήν την
κύρια μονάδα ενδέχεται να
δημιουργήσουν παρεμβολές στη
λειτουργία ορισμένων ιατρικών
συσκευών. Δεδομένου ότι αυτές
οι παρεμβολές μπορούν να
οδηγήσουν σε κακή λειτουργία,
να απενεργοποιείτε πάντοτε αυτή
την κύρια μονάδα και τη συσκευή
BLUETOOTH στους παρακάτω
χώρους:
– Σε νοσοκομεία, τρένα, αεροπλάνα,
βενζινάδικα και οποιοδήποτε
χώρο όπου ενδέχεται να υπάρχουν
εύφλεκτα αέρια
– Κοντά σε αυτόματες θύρες
ή συναγερμούς πυροπροστασίας
• Αυτή η κύρια μονάδα υποστηρίζει
λειτουργίες ασφαλείας που είναι
συμβατές με την προδιαγραφή του
BLUETOOTH για να διασφαλίζεται
η ασφαλής σύνδεση στη διάρκεια
της επικοινωνίας, όταν γίνεται
χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH.
Εντούτοις, αυτή η ασφάλεια μπορεί
να είναι ανεπαρκής ανάλογα με
τα περιεχόμενα της ρύθμισης και
άλλους παράγοντες, επομένως
να είστε πάντα προσεκτικοί όταν
εκτελείτε επικοινωνία
χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία BLUETOOTH.
• Η Sony δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη κατά οποιονδήποτε τρόπο
για βλάβες ή άλλη απώλεια, που
οφείλεται σε διαρροές πληροφοριών
στη διάρκεια επικοινωνίας με τη
χρήση της τεχνολογίας BLUETOOTH.
• Η επικοινωνία BLUETOOTH δεν είναι
απαραίτητα εγγυημένη σε όλες τις
συσκευές BLUETOOTH που έχουν
το ίδιο προφίλ με αυτή την κύρια
μονάδα.
Αν έχετε απορίες ή αντιμετωπίζετε
προβλήματα με το σύστημα,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Σημειώσεις για τους
δίσκους
Χειρισμός δίσκων
• Για να παραμείνει ο δίσκος καθαρός,
κρατήστε τον από τα άκρα. Μην
αγγίζετε την επιφάνειά του.
• Μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες
στο δίσκο.
• Μην αφήνετε το δίσκο εκτεθειμένο
απευθείας στο ηλιακό φως ή σε
πηγές θερμότητας, όπως αγωγούς
θερμού αέρα και μην τον αφήνετε σε
σταθμευμένο όχημα σε απευθείας
επαφή με το ηλιακό φως, καθώς
η θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί
σημαντικά στο εσωτερικό του
οχήματος.
• Μετά την αναπαραγωγή,
τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη του.
Καθαρισμός
• Πριν από την αναπαραγωγή,
καθαρίστε το δίσκο με ένα πανί
καθαρισμού.
Σκουπίστε το δίσκο, με κινήσεις
από το κέντρο και προς τα έξω.
• Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως
βενζίνη, αραιωτικά, καθαριστικά του
εμπορίου ή αντιστατικά προϊόντα
ψεκασμού που προορίζονται για
δίσκους βινυλίου.
Το σύστημα αναπαράγει μόνο
τυπικούς, κυκλικούς δίσκους.
Η χρήση άλλων τύπων δίσκων
(π.χ. σε σχήμα κάρτας, καρδιάς
ή αστεριού) ενδέχεται να
προκαλέσει δυσλειτουργία.
Μην χρησιμοποιείτε δίσκους με
προσαρτημένα εμπορικά αξεσουάρ,
όπως ετικέτες ή δακτυλίους.
69EL
Πρόσθετες πληροφορίες
• Οι συσκευές BLUETOOTH που είναι
συνδεδεμένες με αυτήν την κύρια
μονάδα πρέπει να είναι συμβατές με
την προδιαγραφή BLUETOOTH που
ορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc.,
και πρέπει να φέρουν πιστοποίηση
σχετικής συμβατότητας. Ωστόσο,
ακόμα και όταν μια συσκευή είναι
συμβατή με την προδιαγραφή
BLUETOOTH, ενδέχεται να
υπάρχουν περιπτώσεις όπου τα
χαρακτηριστικά ή οι προδιαγραφές
της συσκευής BLUETOOTH να
καθιστούν αδύνατη τη σύνδεση
ή μπορεί να οδηγούν σε
διαφορετικές μεθόδους ελέγχου,
προβολής ή λειτουργίας.
• Μπορεί να υπάρχει θόρυβος ή ο ήχος
μπορεί να κόβεται, ανάλογα με τη
συσκευή BLUETOOTH που είναι
συνδεδεμένη με αυτήν την κύρια
μονάδα, το περιβάλλον των
επικοινωνιών ή τις επικρατούσες
συνθήκες.
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε
από τις παρακάτω δυσκολίες κατά
τη χρήση του συστήματος,
χρησιμοποιήστε αυτό τον οδηγό
αντιμετώπισης προβλημάτων, για
να προσπαθήσετε να επιλύσετε το
πρόβλημα, πριν να ζητήσετε επισκευή.
Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί,
επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Γενικά
Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος.
t Ελέγξτε αν έχει συνδεθεί σωστά
το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο
σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος).
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
t Η απόσταση μεταξύ του
τηλεχειριστηρίου και της κύριας
μονάδας είναι πολύ μεγάλη.
t Οι μπαταρίες του
τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει.
Το καπάκι του δίσκου δεν ανοίγει
και δεν μπορείτε να αφαιρέσετε
το δίσκο ακόμη και αφού πατήσετε
το κουμπί Z.
t Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
1 Πατήστε παρατεταμένα τα
κουμπιά N και Z στην κύρια
μονάδα για περισσότερο
από 5 δευτερόλεπτα για να
ανοίξετε το καπάκι του δίσκου.
2 Αφαιρέστε το δίσκο.
3 Αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης
με το δίκτυο ρεύματος) από
την πρίζα (κεντρικό δίκτυο)
και συνδέστε το ξανά μετά
από μερικά λεπτά.
70EL
Το σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά.
t Αποσυνδέστε το καλώδιο
ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με
το δίκτυο ρεύματος) από την πρίζα
(κεντρικό δίκτυο) και συνδέστε το
ξανά, έπειτα από αρκετά λεπτά.
Μηνύματα
Στην οθόνη της τηλεόρασης
εμφανίζεται η ένδειξη [Βρέθηκε
στο δίκτυο νέα έκδοση λογισμικού.
Μεταβείτε στην ενότητα
«Διαμόρφωση» του μενού και
επιλέξτε «Ενημέρωση λογισμικού»
για να εκτελέσετε την ενημέρωση.].
t Βλ. [Ενημέρωση λογισμικού]
(σελίδα 56) για πληροφορίες
σχετικά με την ενημέρωση
του συστήματος με την πιο
πρόσφατη έκδοση λογισμικού.
Οι ενδείξεις «PRTECT», «PUSH» και
«POWER» εμφανίζονται εναλλάξ
στην οθόνη ενδείξεων του πάνω
πάνελ.
t Πατήστε τα κουμπιά "/1 για να
απενεργοποιήσετε το σύστημα
και ελέγξτε τα ακόλουθα στοιχεία,
αφού εξαφανιστεί η ένδειξη
«STBY».
• Μήπως είναι βραχυκυκλωμένα
τα καλώδια των ηχείων + και – ;
• Χρησιμοποιείτε μόνο τα
παρεχόμενα ηχεία;
• Μήπως παρεμποδίζονται οι οπές
εξαερισμού του συστήματος;
• Αφού ελέγξετε τα παραπάνω
στοιχεία και διορθώσετε τυχόν
προβλήματα, ενεργοποιήστε
το σύστημα. Εάν δεν μπορείτε
να βρείτε την αιτία του
προβλήματος, ακόμα και
μετά τον έλεγχο των παραπάνω
στοιχείων, επικοινωνήστε με
τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο
της Sony.
Όταν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί
στην κύρια μονάδα, αρχίζει να
αναβοσβήνει η ένδειξη «LOCKED»
στην οθόνη ενδείξεων του πάνω
πάνελ.
t Απενεργοποιήστε τη λειτουργία
κλειδώματος για παιδιά
(σελίδα 52).
Η ένδειξη «D. Η ένδειξη «LOCK»
εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων
του πάνω πάνελ.
t Επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο
ή την τοπική εξουσιοδοτημένη
αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.
Το σύμβολο
εμφανίζεται χωρίς
κανένα μήνυμα σε ολόκληρη την
οθόνη της τηλεόρασης.
t Επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο
ή την τοπική εξουσιοδοτημένη
αντιπροσωπεία σέρβις της Sony.
Η ένδειξη «NOT.USE» εμφανίζεται
στην οθόνη ενδείξεων του πάνω
πάνελ όταν πατάτε τα κουμπιά
πεδίου ήχου (σελίδα 16).
t Η ρύθμιση για τα κουμπιά πεδίου
ήχου δεν μπορεί να αλλάξει όταν
το [Ηχητικό εφέ] είναι ρυθμισμένο
σε οποιαδήποτε άλλη επιλογή
εκτός από [Sound Field Ναι].
Ρυθμίστε το [Ηχητικό εφέ] στις
[Ρυθμίσεις ήχου] σε [Sound Field
Ναι] (σελίδα 60).
Δεν εμφανίζεται εικόνα ή η εικόνα
δεν παρέχεται σωστά.
t Ελέγξτε τη μέθοδο εξόδου
του συστήματος (σελίδα 22).
t Αγγίξτε παρατεταμένα τα
κουμπιά N and VOL – στην
κύρια μονάδα για περισσότερο
από 5 δευτερόλεπτα, για να
επαναφέρετε την ανάλυση εξόδου
βίντεο στη χαμηλότερη ρύθμιση
ανάλυσης.
t Για δίσκους BD-ROM, ελέγξτε τις
ρυθμίσεις [Έξοδος 24p BD-ROM]
στις [Ρυθμίσεις οθόνης]
(σελίδα 58).
Δεν υπάρχει εικόνα όταν γίνεται
σύνδεση με καλώδιο HDMI.
t Η κύρια μονάδα είναι συνδεδεμένη
σε μια συσκευή εισόδου, η οποία
δεν είναι συμβατή με το σύστημα
HDCP (Προστασία ψηφιακού
περιεχομένου ζώνης υψηλών
συχνοτήτων) (δεν ανάβει η ένδειξη
«HDMI» στην οθόνη ενδείξεων του
πάνω πάνελ) (σελίδα 22).
Δεν εμφανίζονται εικόνες
τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) από
την υποδοχή HDMI (IN 1) ή HDMI (IN 2)
στην οθόνη της τηλεόρασης.
t Οι εικόνες τρισδιάστατης
απεικόνισης (3D) ενδέχεται να
μην εμφανίζονται, ανάλογα με
την τηλεόραση ή τον εξοπλισμό
βίντεο.
Η σκοτεινή περιοχή της εικόνας είναι
πολύ σκοτεινή ή η φωτεινή περιοχή
είναι πολύ φωτεινή ή αφύσικη.
t Θέστε τη [Λειτ. ποιότητας εικόνας]
στο [Αυτόματα] (Προεπιλογή)
(σελίδα 43).
71EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Η ένδειξη «E xxxx» (όπου x είναι ένας
αριθμός) εμφανίζεται στην οθόνη
ενδείξεων του πάνω πάνελ.
t Επικοινωνήστε με τον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο
της Sony ή με την τοπική
εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπεία
σέρβις της Sony και δώστε τον
κωδικό σφάλματος.
Εικόνα
Εμφανίζεται θόρυβος εικόνας.
t Καθαρίστε το δίσκο.
t Εάν η εικόνα που παρέχεται
από το σύστημα περνά μέσω του
εξοπλισμού σας για έξοδο από την
τηλεόραση, το σήμα προστασίας
από αντιγραφή που εφαρμόζεται
σε ορισμένα προγράμματα δίσκων
BD/DVD μπορεί να επηρεάσει
την ποιότητα της εικόνας.
Εάν εξακολουθείτε να
αντιμετωπίζετε προβλήματα,
ακόμη και όταν συνδέσετε την
κύρια μονάδα απευθείας στην
τηλεόραση, προσπαθήστε να
συνδέσετε την κύρια μονάδα
στις άλλες υποδοχές εισόδου.
Δεν εμφανίζεται εικόνα σε ολόκληρη
την οθόνη της τηλεόρασης.
t Ελέγξτε τη ρύθμιση του [Τύπος
τηλεόρασης] στις [Ρυθμίσεις
οθόνης] (σελίδα 57).
t Ο λόγος διαστάσεων του δίσκου
είναι σταθερός.
Υπάρχει παραμόρφωση χρωμάτων
στην οθόνη της τηλεόρασης.
t Εάν τα ηχεία χρησιμοποιούνται
με μια τηλεόραση καθοδικού
σωλήνα (CRT) ή με προβολέα,
εγκαταστήστε τα σε απόσταση
τουλάχιστον 0,3 μέτρα από την
τηλεόραση.
t Εάν δεν διορθωθούν τα χρώματα,
απενεργοποιήστε την τηλεόραση
μία φορά και ενεργοποιήστε την
έπειτα από 15 έως 30 λεπτά.
t Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει
κανένα αντικείμενο με μαγνήτη
(μαγνητικό μάνδαλο στη βάση
της τηλεόρασης, ιατρική συσκευή,
παιχνίδι, κ.λπ.) κοντά στα ηχεία.
72EL
Ήχος
Δεν εκπέμπεται ήχος.
t Τα καλώδια του ηχείου δεν έχουν
συνδεθεί σωστά.
t Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των ηχείων
(σελίδα 50).
Δεν εξέρχεται ήχος δίσκου Super
Audio CD από εξοπλισμό που είναι
συνδεδεμένος στις υποδοχές
HDMI (IN 1) ή HDMI (IN 2).
t Οι υποδοχές HDMI (IN 1) και
HDMI (IN 2) δεν αποδέχονται
φορμά ήχου που περιέχουν
προστασία από αντιγραφή.
Συνδέστε την έξοδο αναλογικού
ήχου του εξοπλισμού στις
υποδοχές AUDIO IN (L/R)
της κύριας μονάδας.
Δεν εκπέμπεται ήχος από την
τηλεόραση μέσω της υποδοχής HDMI
(OUT) κατά τη χρήση της λειτουργίας
Audio Return Channel.
t Θέστε το [Ρυθμιστικό για HDMI]
στις [Ρυθμίσεις HDMI] στις
[Ρυθμίσεις συστήματος] στο
[Ενεργό] (σελίδα 62). Επίσης,
θέστε το [Audio Return Channel]
στις [Ρυθμίσεις HDMI] στις
[Ρυθμίσεις συστήματος] στο
[Αυτόματα] (σελίδα 62).
t Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας
είναι συμβατή με τη λειτουργία
Audio Return Channel (ARC).
t Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί
καλώδιο HDMI® σε μια υποδοχή
της τηλεόρασης που είναι
συμβατή με τη λειτουργία
Audio Return Channel.
Το σύστημα δεν αποδίδει σωστά τον
ήχο των προγραμμάτων τηλεόρασης,
όταν είναι συνδεδεμένο με
αποκωδικοποιητή.
t Θέστε το [Audio Return Channel]
στις [Ρυθμίσεις HDMI] στις
[Ρυθμίσεις συστήματος] στο
[Ανενεργό] (σελίδα 62).
t Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελίδα 23).
Ακούγεται δυνατός βόμβος
ή θόρυβος.
t Μετακινήστε τον εξοπλισμό ήχου
σας μακριά από την τηλεόραση.
t Καθαρίστε το δίσκο.
Εμφανίζεται παραμόρφωση στον
ήχο μιας συνδεδεμένης συσκευής.
t Μειώστε το επίπεδο εισόδου για
το συνδεδεμένο εξοπλισμό με τη
ρύθμιση [Ρυθμίσ. εξασθένησης AUDIO] (σελίδα 59).
Ακούγεται δυνατή μουσική ξαφνικά.
t Ενεργοποιείται η ενσωματωμένη
επίδειξη ήχου ή η επίδειξη ήχου
από συσκευή USB. Πατήστε το
2 – για να μειώσετε την ένταση
ήχου ή πατήστε το x για να
διακόψετε την επίδειξη.
Δεν είναι δυνατός ο συντονισμός
ραδιοφωνικών σταθμών.
t Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί
σωστά η κεραία. Ρυθμίστε την
κεραία ή συνδέστε μια εξωτερική
κεραία, εάν είναι απαραίτητο.
t Η ισχύς του σήματος των σταθμών
είναι εξαιρετικά αδύναμη (κατά
τον αυτόματο συντονισμό).
Χρησιμοποιήστε τον χειροκίνητο
συντονισμό.
Αναπαραγωγή
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
t Ο κωδικός περιοχής του δίσκου
BD/DVD δεν ταιριάζει με αυτόν
του συστήματος.
t Έχει συμπυκνωθεί υγρασία στο
εσωτερικό της κύριας μονάδας
και ενδέχεται να έχει προκαλέσει
βλάβη στους φακούς. Αφαιρέστε
το δίσκο και αφήστε την κύρια
μονάδα ενεργοποιημένη για
περίπου μισή ώρα.
t Το σύστημα δεν μπορεί να
αναπαράγει έναν εγγεγραμμένο
δίσκο που δεν έχει
οριστικοποιηθεί σωστά
(σελίδα 77).
Τα ονόματα των αρχείων
δεν εμφανίζονται σωστά.
t Το σύστημα μπορεί να εμφανίζει
μόνο τις μορφές χαρακτήρων που
είναι συμβατές με το πρότυπο
ISO 8859-1. Οι άλλες μορφές
χαρακτήρων ενδέχεται να
εμφανίζονται διαφορετικά.
t Ανάλογα με το λογισμικό
εγγραφής που χρησιμοποιείται,
οι καταχωρημένοι χαρακτήρες
ενδέχεται να εμφανίζονται
διαφορετικά.
73EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Το στερεοφωνικό εφέ του δίσκου
χάνεται κατά την αναπαραγωγή
ενός δίσκου CD.
t Επιλέξτε στερεοφωνικό ήχο,
πατώντας το πλήκτρο AUDIO
(σελίδα 45).
Ραδιοφωνικός δέκτης
Δεν γίνεται αναπαραγωγή ενός
δίσκου από την αρχή του.
t Έχει επιλεγεί η συνέχιση
αναπαραγωγής. Πατήστε το
κουμπί OPTIONS και επιλέξτε
[Αναπαραγ. από αρχή] και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί
.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά από
τη σημείο συνέχισης στο οποίο
διακόπηκε την τελευταία φορά.
t Το σημείο συνέχισης ενδέχεται
να διαγραφεί από τη μνήμη,
ανάλογα με το δίσκο όταν
• ανοίγετε το καπάκι του δίσκου.
• αποσυνδέετε τη συσκευή USB.
• αναπαραγάγετε άλλο
περιεχόμενο.
• απενεργοποιείτε την κύρια
μονάδα.
Η γλώσσα του ηχητικού υλικού/
υποτίτλων ή οι γωνίες λήψης δεν
αλλάζουν.
t Προσπαθήστε να
χρησιμοποιήσετε το μενού
του δίσκου BD ή DVD.
t Δεν έχουν εγγραφεί κομμάτια/
υπότιτλοι σε πολλές γλώσσες
ή πολλαπλές γωνίες λήψης
στο δίσκο BD ή DVD που
αναπαράγεται.
Τα πρόσθετα περιεχόμενα ή άλλα
δεδομένα που περιέχονται σε ένα
δίσκο BD-ROM δεν αναπαράγονται.
t Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
1 Αφαιρέστε το δίσκο.
2 Απενεργοποιήστε το σύστημα.
3 Αφαιρέστε και συνδέστε ξανά
τη συσκευή USB (σελίδα 33).
4 Ενεργοποιήστε το σύστημα.
5 Εισαγάγετε το δίσκο BD-ROM
με BONUSVIEW/BD-LIVE.
Συσκευή USB
Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.
t Δοκιμάστε τα ακόλουθα:
1 Απενεργοποιήστε το σύστημα.
2 Αφαιρέστε και συνδέστε ξανά
τη συσκευή USB.
3 Ενεργοποιήστε το σύστημα.
t Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB
είναι καλά συνδεδεμένη στη
θύρα (USB).
t Ελέγξτε εάν η συσκευή USB
ή κάποιο καλώδιο παρουσιάζουν
βλάβη.
t Ελέγξτε εάν η συσκευή USB
είναι ενεργοποιημένη.
t Εάν η συσκευή USB είναι
συνδεδεμένη μέσω διανομέα USB,
αποσυνδέστε την και συνδέστε
τη συσκευή USB απευθείας στην
κύρια μονάδα.
BRAVIA Internet Video
Η ποιότητα εικόνας/ήχου είναι
χαμηλή ή ορισμένα προγράμματα
εμφανίζονται με απώλειες στις
λεπτομέρειες, ιδιαίτερα στις σκηνές
με γρήγορη κίνηση ή τις σκοτεινές
σκηνές.
t Η ποιότητα της εικόνας/ήχου
ενδέχεται να είναι χαμηλή,
ανάλογα με τους παρόχους
του περιεχομένου Internet.
t Η ποιότητα εικόνας/ήχου μπορεί
να βελτιωθεί αλλάζοντας την
ταχύτητα σύνδεσης. Η Sony
συνιστά ταχύτητα σύνδεσης
τουλάχιστον 2,5 Mbps για βίντεο
συνηθισμένης ευκρίνειας και
10 Mbps για βίντεο υψηλής
ευκρίνειας.
t Δεν περιέχουν όλα τα βίντεο ήχο.
Το μέγεθος της εικόνας είναι μικρό.
t Πατήστε το κουμπί V για να
αυξήσετε τον συντελεστή ζουμ.
74EL
«BRAVIA» Sync
([Ρυθμιστικό για HDMI])
Σύνδεση δικτύου
Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί
στο δίκτυο.
t Ελέγξτε τη σύνδεση (σελίδα 25)
και τις ρυθμίσεις του δικτύου
(σελίδα 64).
Δεν μπορείτε να συνδέσετε τον
υπολογιστή σας στο Διαδίκτυο
μετά την εκτέλεση του
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)].
t Οι ασύρματες ρυθμίσεις του
δρομολογητή ενδέχεται να
αλλάξουν αυτόματα εάν
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Wi-Fi Protected Setup πριν
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις
στο δρομολογητή. Σε αυτή την
περίπτωση, αλλάξτε αντίστοιχα
τις ασύρματες ρυθμίσεις στον
Η/Υ σας.
Το σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί
στο δίκτυο ή η σύνδεση του δικτύου
είναι ασταθής.
t Ελέγξτε εάν ο δρομολογητής
ασύρματου δικτύου LAN είναι
ενεργοποιημένος.
t Ελέγξτε τη σύνδεση (σελίδα 25)
και τις ρυθμίσεις του δικτύου
(σελίδα 64).
t Ανάλογα με το περιβάλλον
χρήσης, συμπεριλαμβανομένων
των υλικών τοιχοποιίας, των
συνθηκών λήψης ραδιοκυμάτων
ή των εμποδίων μεταξύ του
συστήματος και του δρομολογητή
ασύρματου δικτύου LAN, η πιθανή
απόσταση επικοινωνίας ενδέχεται
να μειώνεται. Μετακινήστε το
σύστημα και τον δρομολογητή
του ασύρματου δικτύου LAN σε
μικρότερη απόσταση μεταξύ τους.
t Οι συσκευές που χρησιμοποιούν
ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz,
όπως οι φούρνοι μικροκυμάτων,
οι συσκευές BLUETOOTH ή οι
ψηφιακές ασύρματες συσκευές
ενδέχεται να διακόπτουν την
επικοινωνία. Απομακρύνετε
την κύρια μονάδα από
συσκευές αυτού του είδους
ή απενεργοποιήστε τις συσκευές.
75EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Η λειτουργία [Ρυθμιστικό για HDMI]
δεν δουλεύει («BRAVIA» Sync).
t Ελέγξτε εάν η ρύθμιση [Ρυθμιστικό
για HDMI] έχει οριστεί στο [Ενεργό]
(σελίδα 62).
t Εάν αλλάξετε τη σύνδεση HDMI®,
απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.
t Εάν συμβεί διακοπή ρεύματος,
θέστε την επιλογή [Ρυθμιστικό
για HDMI] στο [Ανενεργό] και στη
συνέχεια θέστε την επιλογή
[Ρυθμιστικό για HDMI] στο
[Ενεργό] (σελίδα 62).
t Ελέγξτε τα παρακάτω και
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης
που παρέχονται με τον εξοπλισμό.
• Ο συνδεδεμένος εξοπλισμός
είναι συμβατός με τη λειτουργία
[Ρυθμιστικό για HDMI].
• Η ρύθμιση του συνδεδεμένου
εξοπλισμού για τη λειτουργία
[Ρυθμιστικό για HDMI] είναι
σωστή.
Σύνδεση ασύρματου
δικτύου LAN
t Η σύνδεση μέσω ασύρματου
δικτύου LAN μπορεί να
παρουσιάζει αστάθεια,
ανάλογα με το περιβάλλον
χρήσης, ειδικά όταν γίνεται χρήση
της λειτουργίας BLUETOOTH του
συστήματος. Σε αυτήν την
περίπτωση, προσαρμόστε
το περιβάλλον χρήσης.
Ο επιθυμητός ασύρματος
δρομολογητής δεν εμφανίζεται
στη λίστα ασύρματων δικτύων.
t Πατήστε το κουμπί RETURN για να
επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθόνη και δοκιμάστε να
εκτελέσετε ξανά τη λειτουργία
[Ασύρματη διαμόρφωση
(ενσωματωμένα)]. Εάν
ο ασύρματος δρομολογητής,
που θέλετε εξακολουθεί να
μην εντοπίζεται, επιλέξτε
[Καταχώρηση νέας σύνδεσης.]
από τη λίστα δικτύων και, έπειτα,
επιλέξτε [Χειροκίν. καταχ.] για να
εισαγάγετε χειροκίνητα ένα όνομα
δικτύου (SSID).
Συσκευή BLUETOOTH
Αδυναμία εκτέλεσης ζεύξης.
t Μετακινήστε τη συσκευή
BLUETOOTH πιο κοντά στην
κύρια μονάδα.
t Η ζεύξη ενδέχεται να μην είναι
εφικτή, εάν υπάρχουν άλλες
συσκευές BLUETOOTH κοντά
στην κύρια μονάδα. Σε αυτήν την
περίπτωση, απενεργοποιήστε τις
άλλες συσκευές BLUETOOTH.
t Διαγράψτε το σύστημα από
τη συσκευή BLUETOOTH και
εκτελέστε ξανά τη ζεύξη
(σελίδα 34).
76EL
Αδυναμία εκτέλεσης σύνδεσης.
t Οι πληροφορίες καταχώρησης
ζεύξης απαλείφθηκαν. Εκτελέστε
ξανά τους χειρισμούς ζεύξης
(σελίδα 34).
Δεν εκπέμπεται ήχος.
t Βεβαιωθείτε ότι αυτή η κύρια
μονάδα δεν βρίσκεται σε πολύ
μεγάλη απόσταση από τη
συσκευή BLUETOOTH ή ότι αυτό το
σύστημα δεν δέχεται παρεμβολές
από δίκτυο Wi-Fi, άλλη ασύρματη
συσκευή 2,4 GHz ή φούρνο
μικροκυμάτων.
t Ελέγξτε ότι η σύνδεση BLUETOOTH
έχει γίνει σωστά ανάμεσα σε
αυτό το σύστημα και τη συσκευή
BLUETOOTH.
t Εκτελέστε ζεύξη αυτού του
συστήματος και της συσκευής
BLUETOOTH ξανά.
t Κρατήστε την κύρια μονάδα
σε απόσταση από μεταλλικά
αντικείμενα ή επιφάνειες.
t Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί
η λειτουργία «BT».
t Ρυθμίστε πρώτα την ένταση του
ήχου της συσκευής BLUETOOTH,
εάν το επίπεδο της έντασης
είναι ακόμα πολύ χαμηλό,
και προσαρμόστε το επίπεδο
της έντασης στην κύρια μονάδα.
Ο ήχος χάνεται ή έχει διακυμάνσεις
ή χάνεται η σύνδεση.
t Η κύρια μονάδα και η συσκευή
BLUETOOTH βρίσκονται σε μεγάλη
απόσταση μεταξύ τους.
t Εάν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα
στην κύρια μονάδα και τη συσκευή
BLUETOOTH, αφαιρέστε
ή αποφύγετε τα εμπόδια.
t Εάν υπάρχει πολύ κοντά
εξοπλισμός που παράγει
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,
όπως ένα ασύρματο δίκτυο LAN,
μια άλλη συσκευή BLUETOOTH
ή ένας φούρνος μικροκυμάτων,
απομακρύνετε αυτόν τον
εξοπλισμό.
Δίσκοι με δυνατότητα
αναπαραγωγής
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)4)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (CD μουσικής)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
• Δίσκοι BD με κασέτα (cartridge)
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• Δίσκοι ήχου DVD
• CD ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
• Τμήμα δεδομένων δίσκων CD-Extra
• Super VCD
• Πλευρά ηχητικού υλικού σε DualDisc
Σημειώσεις για τους δίσκους
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί
για την αναπαραγωγή δίσκων που
συμμορφώνονται με το πρότυπο
Compact Disc (CD).
Οι δίσκοι DualDisc και ορισμένοι δίσκοι
μουσικής που έχουν κωδικοποιηθεί με
τεχνολογίες προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων δεν συμμορφώνονται
με το πρότυπο Compact Disc (CD).
Επομένως, οι δίσκοι αυτοί ενδέχεται
να μην είναι συμβατοί με αυτό το
προϊόν.
1)
Καθώς οι προδιαγραφές των Blu-ray
Disc είναι νέες και εξελίσσονται
συνεχώς, ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται
να μην αναπαράγονται, ανάλογα με
τον τύπο και την έκδοση του δίσκου.
Επίσης, η έξοδος ήχου διαφέρει
ανάλογα με την πηγή, τη συνδεδεμένη
υποδοχή εξόδου και τις επιλεγμένες
ρυθμίσεις ήχου.
2)
BD-RE: Έκδ.2.1
BD-R: Έκδ.1.1, 1.2, 1.3
συμπεριλαμβανομένων των BD-R τύπου
οργανικής χρωστικής (τύπος LTH)
Οι εγγεγραμμένοι δίσκοι BD-R σε Η/Υ
δεν μπορούν να αναπαραχθούν εάν
τα υστερόγραφα είναι εγγράψιμα.
3)
Οι δίσκοι CD ή DVD δεν αναπαράγονται,
εάν δεν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά.
Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης που
παρέχονται με τη συσκευή εγγραφής.
4)
Το σύστημα δεν μπορεί να αναπαράγει
δίσκους DVD που έχουν εγγραφεί σε
φορμά AVCREC ή HD Rec.
Σημειώσεις για τις λειτουργίες
αναπαραγωγής δίσκων BD/DVD
Ορισμένες λειτουργίες αναπαραγωγής
των δίσκων BD/DVD ενδέχεται να
έχουν καθοριστεί σκόπιμα από
τους κατασκευαστές του λογισμικού.
Εφόσον αυτή η συσκευή
αναπαραγάγει δίσκους BD/DVD
σύμφωνα με τα περιεχόμενα
δίσκου που έχουν σχεδιάσει οι
κατασκευαστές λογισμικού, ορισμένες
δυνατότητες αναπαραγωγής ίσως
να μην είναι διαθέσιμες.
Σημείωση για τους δίσκους
BD/DVD διπλής επίστρωσης
Η εικόνα και ο ήχος αναπαραγωγής
ενδέχεται να διακοπούν στιγμιαία
κατά την εναλλαγή στρώσεων.
77EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Blu-ray Disc
Δίσκοι χωρίς δυνατότητα
αναπαραγωγής
Κωδικός περιοχής
(μόνο BD-ROM/DVD VIDEO)
Στο κάτω μέρος της κύριας μονάδας
είναι τυπωμένος ο κωδικός περιοχής
του συστήματος. Το σύστημα διαθέτει
τη δυνατότητα αναπαραγωγής μόνο
των δίσκων BD-ROM/DVD VIDEO (μόνο
αναπαραγωγή) που φέρουν τον ίδιο
κωδικό περιοχής ή το σήμα ALL .
Μορφή
AVCHD (Έκδ. 2.0)*1*7*8
Μουσική
Κωδικοποιητής
Επέκταση
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*11
.mp3
AAC/HE-AAC*1*11
.m4a, .aac*6
WMA9
Τύποι αρχείων
με δυνατότητα
αναπαραγωγής
Βίντεο
Κωδικοποιητής
Περιέκτης Επέκταση
Βίντεο MPEG-1 *1
PS
Βίντεο MPEG-2 *2
VC1*1
WMV9*1
Motion JPEG*6
.flac, .fla
Dolby Digital*6*11
.ac3
DSF*6
.dsf
DSDIFF*6*12
.dff
AIFF*6
.aiff, .aif
ALAC*6
.m4a
Φωτογραφία
Μορφή
Επέκταση
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*9
.mkv
.mpg,
.mpeg
GIF
.gif*9
.m2ts, .mts
MPO
.mpo*6*10
MKV*1
.mkv
AVI
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
*4
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
*5
FLV
.flv, .f4v
TS
.m2ts, .mts
MKV
.mkv
MKV
.mkv
ASF
.wmv, .asf
Quick Time .mov
AVI
78EL
.wav
FLAC*6
PS*3
TS
MPEG4/AVC*5
.wma
LPCM*11
MKV
*4
Xvid
.mpg,
.mpeg
Standard*1
.avi
*1
*2
*3
*6
*7
Το σύστημα ενδέχεται να μην
αναπαράγει αυτή τη μορφή
αρχείου σε διακομιστή DLNA.
Το σύστημα μπορεί να αναπαράγει
μόνο βίντεο τυπικής ανάλυσης σε
διακομιστή DLNA.
Το σύστημα δεν αναπαράγει αρχεία
της μορφής DTS σε διακομιστή DLNA.
Το σύστημα μπορεί να αναπαράγει
αρχεία της μορφής Dolby Digital σε
διακομιστή DLNA.
Το σύστημα υποστηρίζει AVC έως
το επίπεδο 4.1.
Το σύστημα δεν αναπαράγει αυτή τη
μορφή αρχείου σε διακομιστή DLNA.
Το σύστημα υποστηρίζει ρυθμό καρέ
έως 60 fps.
*8
Το σύστημα αναπαράγει αρχεία σε
μορφή AVCHD που έχουν εγγραφεί
σε ψηφιακή βιντεοκάμερα κ.λπ.
Δεν θα γίνει αναπαραγωγή δίσκου
της μορφής AVCHD, αν ο δίσκος δεν
έχει οριστικοποιηθεί σωστά.
*9
Το σύστημα δεν αναπαράγει
κινούμενα αρχεία PNG ή GIF.
*10
Για αρχεία MPO πέραν των 3D,
εμφανίζεται η βασική εικόνα
ή η πρώτη εικόνα.
*11
Το σύστημα έχει δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων «.mka».
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή
αυτού του τύπου αρχείου σε
διακομιστή DLNA.
*12 Το σύστημα δεν αναπαράγει
αρχεία με κωδικοποίηση DST.
Σημείωση
79EL
Πρόσθετες πληροφορίες
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην
αναπαράγονται, ανάλογα με το
φορμά ή την κωδικοποίηση του
αρχείου, την κατάσταση της εγγραφής
ή την κατάσταση του διακομιστή DLNA.
• Ορισμένα αρχεία που έχουν υποστεί
επεξεργασία σε υπολογιστή ενδέχεται
να μην αναπαράγονται.
• Ίσως να μην είναι δυνατή η εκτέλεση
της λειτουργίας γρήγορη προώθηση
ή γρήγορη επαναφορά σε ορισμένα
αρχεία.
• Το σύστημα δεν αναπαράγει
κωδικοποιημένα αρχεία, όπως
DRM και Lossless.
• Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει
τα ακόλουθα αρχεία ή φακέλους σε
δίσκους BD, DVD, CD και συσκευές USB:
– έως φακέλους στο 9ο επίπεδο
(συμπεριλαμβανομένου του ριζικού
φακέλου)
– έως 500 αρχεία/φακέλους σε ένα
επίπεδο
• Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει
τα ακόλουθα αποθηκευμένα αρχεία
ή φακέλους στο διακομιστή DLNA:
– έως τους φακέλους στο 19ο επίπεδο
– έως 999 αρχεία/φακέλους σε ένα
επίπεδο
• Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει
ρυθμό καρέ:
– έως 60 fps μόνο για AVCHD.
– έως 30 fps για άλλες κωδικοποιήσεις
βίντεο.
• Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει
βαθμό ροής δεδομένων βίντεο έως
40 Mbps.
• Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει
ανάλυση βίντεο έως 1920 × 1080p.
• Ορισμένες συσκευές USB ίσως να μη
λειτουργούν με αυτό το σύστημα.
• Το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει
συσκευές Κλάσης Μαζικής
Αποθήκευσης (MSC) (όπως μνήμη
τύπου flash ή HDD), συσκευές
καταγραφής στατικών εικόνων (SICD)
και πληκτρολόγια 101 πλήκτρων.
• Το σύστημα ενδέχεται να μην
αναπαράγει ομαλά αρχεία βίντεο με
υψηλό βαθμό ροής δεδομένων από έναν
δίσκο CD δεδομένων. Η αναπαραγωγή
αρχείων βίντεο με υψηλό ρυθμό
μετάδοσης δεδομένων συνιστάται να
εκτελείται χρησιμοποιώντας ένα DVD
ή BD δεδομένων.
Υποστηριζόμενες
μορφές ήχου
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Οι μορφές ήχου που υποστηρίζονται
από αυτό το σύστημα είναι οι εξής:
Τμήμα ενισχυτή
Λειτουργία
Μορφή
«BD/DVD» «HDMI1» «Τηλεόραση»
«HDMI2» (DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
a
DTS
a
a
a
DTS-ES Discrete
6.1,
DTS-ES Matrix
6.1
a*
a*
a*
DTS96/24
a
a*
a*
Ήχος DTS-HD
High Resolution
a
–
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
–
Είσοδοι (αναλογικές)
AUDIO IN
Ευαισθησία: 2 V/700 mV
Είσοδοι (ψηφιακές)
Τηλεόραση (Audio Return Channel/
OPTICAL)
Υποστηριζόμενα φορμά: LPCM 2CH
(έως 48 kHz), Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Υποστηριζόμενα φορμά: LPCM 5.1CH
(έως 48 kHz), LPCM 2CH (έως 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Τμήμα HDMI
a: Υποστηριζόμενο φορμά.
–: Μη υποστηριζόμενο φορμά.
* Αποκωδικοποιημένο ως DTS core.
Σημείωση
• Οι υποδοχές HDMI (IN 1/2) δεν
προσφέρουν είσοδο ήχου στην
περίπτωση φορμά ήχου που
περιέχουν προστασία από αντιγραφή,
όπως Super Audio CD ή DVD ήχου.
• Για τη μορφή LPCM 2 καναλιών,
η υποστηριζόμενη συχνότητα
δειγματοληψίας του ψηφιακού σήματος
είναι έως 96 kHz κατά τη χρήση της
λειτουργίας «HDMI1» ή «HDMI2» και
48 kHz κατά τη χρήση της λειτουργίας
«Τηλεόραση».
• Για τη μορφή LPCM 5.1 καναλιών,
η υποστηριζόμενη συχνότητα
δειγματοληψίας του ψηφιακού σήματος
είναι έως 48 kHz κατά τη χρήση της
λειτουργίας «HDMI1» ή «HDMI2».
80EL
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (ονομαστική)
Μπροστά L/Μπροστά R:
125 W + 125 W (στα 6 Ω, 1 kHz, 1% THD)
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ (αναφοράς)
Μπροστά L/Μπροστά R:
200 W (ανά κανάλι στα 6 Ω, 1 kHz)
Υπογούφερ:
200 W (στα 6 Ω, 80 Hz)
Βύσμα σύνδεσης
Τύπος A (19 ακίδων)
Σύστημα BD/DVD/Super Audio CD/CD
Σύστημα μορφής σήματος
NTSC/PAL
Τμήμα USB
Θύρα (USB):
Τύπος A (Για σύνδεση μνήμης USB,
συσκευής ανάγνωσης καρτών
μνήμης, ψηφιακής φωτογραφικής
μηχανής και ψηφιακής
βιντεοκάμερας)
Τμήμα δικτύου LAN
Ακροδέκτης δικτύου LAN (100)
Ακροδέκτης 100BASE-TX
Τμήμα ασύρματου δικτύου LAN
Συμμόρφωση με πρότυπα
IEEE 802.11 a/b/g/n
Ζώνη συχνοτήτων
2,4 GHz, 5 GHz
Τμήμα BLUETOOTH
1)
Το πραγματικό εύρος διαφέρει
ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια
ανάμεσα σε συσκευές, μαγνητικά πεδία
γύρω από φούρνο μικροκυμάτων,
στατικό ηλεκτρισμό, ασύρματο
τηλέφωνο, ευαισθησία λήψης,
απόδοση κεραίας, λειτουργικό
σύστημα, εφαρμογή λογισμικού κ.λπ.
2) Τα συνήθη προφίλ BLUETOOTH
υποδεικνύουν το σκοπό της
επικοινωνίας BLUETOOTH μεταξύ
συσκευών.
3)
Κωδικοποιητής: Συμπίεση σήματος
ήχου και φορμά μετατροπής
4) Κωδικοποιητής Subband
Ηχεία
Μπροστά (SS-TSB135)
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
100 mm × 450 mm × 57 mm (χωρίς
βάση)
147 mm × 455 mm × 147 mm (με βάση)
Βάρος (περίπου)
1,1 kg (χωρίς βάση)
1,2 kg (με βάση)
Υπογούφερ (SS-WSB126)
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
265 mm × 430 mm × 265 mm
Βάρος (περίπου)
6,3 kg
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
220 V – 240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ισχύος
Ενεργό: 85 W
Αναμονή: 0,3 W (Για λεπτομέρειες
σχετικά με τη ρύθμιση, βλέπε
σελίδα 53.)
Διαστάσεις (Π/Υ/Β) (κατά προσ.)
480 mm × 78 mm × 212,5 mm
συμπεριλαμβανομένων των
εξαρτημάτων που προεξέχουν
Βάρος (περίπου)
3,1 kg
Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές
μπορεί να αλλάξουν χωρίς
προειδοποίηση.
Τμήμα ραδιοφωνικού δέκτη FM
Σύστημα
Ψηφιακός συνθέτης PLL quartzlocked
Εύρος συντονισμού
87,5 MHz – 108,0 MHz
(βήμα των 50 kHz)
Κεραία (εξωτερική)
Ενσύρματη κεραία FM
Ακροδέκτες κεραίας
75 Ω, χωρίς εξισορρόπηση
81EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Σύστημα επικοινωνίας
Έκδοση προδιαγραφής
BLUETOOTH: 3.0
Έξοδος
Ισχύς προδιαγραφής BLUETOOTH
Κλάση 2
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας
Εμβέλεια περίπου 10 m1)
Ζώνη συχνοτήτων
2,4 GHz
Μέθοδος διαμόρφωσης
FHSS (Διασπορά φάσματος
μεταπήδησης συχνότητας)
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH profiles2)
A2DP 1.2 (Σύνθετο προφίλ διανομής
ήχου)
AVRCP 1.3 (Προφίλ τηλεχειριστηρίου
ήχου βίντεο)
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές3)
SBC4), AAC
Ρυθμός μετάδοσης (A2DP)
20 Hz – 20.000 Hz (Συχνότητα
δειγματοληψίας 44,1 kHz, 48 kHz)
Κατάλογος κωδικών
γλώσσας
Η ορθογραφία των γλωσσών
συμμορφώνεται με το πρότυπο
ISO 639: 1988 (E/F).
Κωδικός
1403
1028
1027
1032
1511
1039
1044
1233
1045
1051
1052
1053
1151
1066
1130
1060
1061
1070
1059
1363
1057
1299
1079
1684
1093
1226
1097
1105
1376
1144
1145
1150
1171
1166
1165
1174
1181
1194
1287
82EL
Γλώσσα
(Afan)Oromo
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Basque
Bengali;
Bangla
Bhutani
Bihari
Bislama
Breton
Bulgarian
Burmese
Byelorussian
Cambodian
Catalan
Chinese
Corsican
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Faroese
Fiji
Finnish
French
Frisian
Galician
Georgian
Κωδικός
1109
1142
1298
1196
1203
1209
1257
1217
1229
1253
1248
1235
1239
1245
1183
1254
1261
1283
1300
1305
1297
1491
1311
1482
1301
1307
1327
1313
1334
1326
1332
1349
1345
1357
1350
1358
1347
1356
1353
Γλώσσα
German
Greek
Greenlandic
Guarani
Gujarati
Hausa
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kinyarwanda
Kirghiz
Kirundi
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian;
Lettish
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
Marathi
Moldavian
Κωδικ
ός
1352
1365
1369
1379
1393
1408
1435
1157
1428
1436
1417
1463
1481
1483
1489
1507
1501
1495
1186
1512
1502
1514
1534
1508
1498
1503
1513
1505
1506
Γλώσσα
Mongolian
Nauru
Nepali
Norwegian
Occitan
Oriya
Pashto;
Pushto
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Quechua
RhaetoRomance
Romanian
Russian
Samoan
Sangho
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbian
SerboCroatian
Sesotho
Setswana
Shona
Sindhi
Singhalese
Siswati
Slovak
Slovenian
Κωδικ
ός
1509
1149
1515
1517
1516
1532
1527
1521
1540
1525
1528
1067
1529
1535
1539
1538
1531
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1103
1613
1632
1269
1665
1697
1703
Γλώσσα
Somali
Spanish
Sundanese
Swahili
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga
Tsonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
Δεν
καθορίζεται
Κατάλογος κωδικών
γονικού ελέγχου/περιοχής
Κωδικός
2044
2047
2046
2057
2586
2070
2174
2109
2115
2086
2200
2184
Αργεντινή
Αυστραλία
Αυστρία
Βέλγιο
Βιετνάμ
Βραζιλία
Γαλλία
Γερμανία
Δανία
Ελβετία
Ελλάδα
Ηνωμένο
Βασίλειο
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιρλανδία
Ισπανία
Ιταλία
Κίνα
Κωδικός
2093
2304
2333
2363
2362
2390
2379
2376
2427
2428
2436
2489
2501
2499
2543
2528
2424
2165
2090
2219
Περιοχή
Κολομβία
Κορέα
Λουξεμβούργο
Μαλαισία
Μεξικό
Νέα Ζηλανδία
Νορβηγία
Ολλανδία
Πακιστάν
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρωσία
Σιγκαπούρη
Σουηδία
Ταϊβάν
Ταϊλάνδη
Φιλιππίνες
Φινλανδία
Χιλή
Χονγκ Κονγκ
Πρόσθετες πληροφορίες
2276
2248
2238
2239
2149
2254
2092
Περιοχή
83EL
Ευρετήριο
A–Z
Γ
Audio Return Channel 62
BD-LIVE 31
BLUETOOTH 33
Bluetooth AUDIO - AAC 63
BONUSVIEW 31
BRAVIA Sync 49
CD 77
DLNA 41, 64
Dolby Digital 45
DRC ήχου 59
DTS 45
DVD 77
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 58
Internet βίντεο χωρίς αξιολόγηση 61
NFC 36
RDS 48
SBM 59
SLEEP 51
SongPal 39
TV SideView 42
USB 33
WEP 26
WPA2-PSK (AES) 26
WPA2-PSK (TKIP) 26
WPA-PSK (AES) 26
WPA-PSK (TKIP) 26
Γλώσσα ενδείξεων στην οθόνη 62
Γλώσσα ήχου 60
Γλώσσα μενού BD/DVD 60
Γλώσσα υπότιτλων 61
Γονικός έλεγχος BD 61
Γονικός έλεγχος DVD 61
Γονικός έλεγχος Internet βίντεο 61
Α
Αναλογία διαστάσεων DVD 57
Απομακρυσμένη έναρξη 65
Αρχικοποίηση προσωπικών
στοιχείων 65
Αυτόματη άδεια πρόσβασης 64
Αυτόματη Αναμονή 62
Αυτόματη προβολή 62
84EL
Δ
Διαγνωστικά σύνδεσης δικτύου 64
Διαδικτυακό περιεχόμενο 40
Δίσκοι με δυνατότητα
αναπαραγωγής 77
Ε
Είδωλο οθόνης 36, 38
Έλεγχος πρόσβασης σε Renderer 64
Ενημέρωση 56
Ενημέρωση λογισμικού 56
Έξοδος 24p BD-ROM 58
Έξοδος 24p DVD-ROM 58
Έξοδος βαθέος χρώμ. από HDMI 59
Έξοδος ήχου 60
Επαναρρύθμιση 65
Επαναφορά στις εργοστασιακές
προεπιλογές 65
Επίπεδο αναπαρ. Super Audio CD 61
Επίπεδο αναπαρ. υβριδ.
δίσκου BD 61
Εύκολες ρυθμίσεις δικτύου 65
Εύκολη διαμόρφωση 27
Η
Ηχητικό εφέ 60
Ήχος μεταδόσεων multiplex 46
Ρ
Κανάλια αναπαρ. Super Audio CD 61
Κατάλογος κωδικών γλώσσας 82
Καταχωρημένες απομακρυσμένες
συσκευές 64
Κλείδωμα για τα παιδιά 52
Κωδικός περιοχής 78
Κωδικός περιοχής γονικού
ελέγχου 61
Κωδικός πρόσβασης 61
Ρύθμ. τροφοδοσίας Bluetooth 64
Ρυθμίσ. εξασθένησης - AUDIO 59
Ρυθμίσεις Gracenote 63
Ρυθμίσεις Internet 64
Ρυθμίσεις γονικού ελέγχου 61
Ρυθμίσεις διακομιστή σύνδεσης 64
Ρυθμίσεις δικτύου 64
Ρυθμίσεις εξωτερικής εισόδου 63
Ρυθμίσεις ηχείου 50, 60
Απόσταση 50
Επίπεδο 50
Ρυθμίσεις ήχου 59
Ρυθμίσεις μουσικής 61
Ρυθμίσεις οθόνης 57
Ρυθμίσεις προβολής BD/DVD 60
Ρύθμιση MIX ήχου BD 59
Ρύθμιση εξόδου 3D 57
Ρύθμιση μεγέθ. οθόνης TV για 3D 57
Ρύθμιση παράλειψης εισόδου 63
Ρυθμιστής φωτισμού 52
Ρυθμιστικό για HDMI 49, 62
Λ
Λειτουργία FM 47
Λειτουργία γρήγορης έναρξης 62
Λειτουργία κινηματ. μετατροπής 57
Λειτουργία παύσης 59
Λειτουργία ποδοσφαίρου 30
Μ
Μονάδα εξοικονόμησης
ενέργειας 62
Μορφή οθόνης 57
Ο
Οθόνη ενδείξεων πάνω πάνελ 14
Οπτικοποιητής 52
Π
Πάνω πάνελ 13
Παρουσίαση 44
Περιήγηση σε διαδικτυακές
τοποθεσίες 53
Πίσω όψη 15
Πληροφορίες άδειας χρήσης
λογισμικού 63
Πληροφορίες αναπαραγωγής 32
Πληροφορίες συστήματος 63
Πρόσοψη 13
Προστασία οθόνης 63
Σ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ A/V 44
Σύνδεση Internet BD 61
Τ
Τηλεχειριστήριο 16
Τόνος δοκιμής 51
Τρισδιάστατη απεικόνιση (3D) 32
Τύπος τηλεόρασης 57
85EL
Πρόσθετες πληροφορίες
Κ
Ευρωπαϊκή Εγγύηση
Sony
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε
αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε
να μείνετε ικανοποιημένοι από τη
χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση
που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις
(επισκευή) κατά τη διάρκεια της
εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα
αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας
εξουσιοδοτημένων σέρβις (ASN) της
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (EOZ)
ή και άλλων χωρών που αναφέρονται
σ' αυτή την εγγύηση ή στα
συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια
(Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης).
Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για
τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους
τηλεφωνικούς καταλόγους, στους
καταλόγους προϊόντων μας και
στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περιττή
ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να
διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο
χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή
με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το
προϊόν της Sony που αγοράσατε,
εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται
στα φυλλάδια που συνόδευαν το
προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση
ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται
ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο
από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο
με τα υλικά ή την κατασκευή, για
μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την
ημερομηνία της αρχικής αγοράς.
Η αρμόδια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση
86EL
εταιρεία Sony, είναι αυτή που
αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη
χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή
κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν
(κατά την ημερομηνία της αρχικής
αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών
ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος
του δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της
Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά
ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα
ελαττωματικά εξαρτήματά του,
εντός εύλογου χρόνου, βάσει των
όρων και συνθηκών που εκτίθενται
παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις
ASN μπορούν να αντικαταστήσουν
ελαττωματικά προϊόντα
ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα
προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν
αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία
της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας
εγγύησης θα παρέχονται μόνο
εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο
τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης
(με την ένδειξη της ημερομηνίας
αγοράς, του μοντέλου του
προϊόντος και του ονόματος του
εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό
προϊόν εντός της περιόδου
εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις
ASN μπορούν να αρνηθούν τη
δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο
εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν
τα προαναφερόμενα έγγραφα
ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά
η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν
 Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν
που προκλήθηκαν από
 Κακή χρήση,
συμπεριλαμβανομένου:
 του χειρισμού που επιφέρει
φυσική, αισθητική
ή επιφανειακή ζημιά
ή αλλαγές στο προϊόν
ή βλάβη σε οθόνες υγρών
κρυστάλλων
 μη κανονική ή μη σύμφωνη
με τις οδηγίες της Sony
εγκατάσταση ή χρήση
του προϊόντος
 μη συντήρηση του προϊόντος
σύμφωνα με τις οδηγίες
σωστής συντήρησης
της Sony
 εγκατάσταση ή χρήση
του προϊόντος με τρόπο
μη σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα
πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν στη χώρα όπου
έχει εγκατασταθεί και
χρησιμοποιείται το προϊόν.
 Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του
προϊόντος με λογισμικό που δεν
παρέχεται με το προϊόν
ή λανθασμένη εγκατάσταση
του λογισμικού.
 Την κατάσταση ή τα ελαττώματα
των συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊόν εκτός
από άλλα προϊόντα της Sony
ειδικά σχεδιασμένα για να
χρησιμοποιούνται με το εν
λόγω προϊόν.
 Χρήση του προϊόντος με
εξαρτήματα, περιφερειακό
εξοπλισμό και άλλα προϊόντα
των οποίων ο τύπος,
η κατάσταση και το πρότυπο
δεν συνιστώνται από τη Sony.
87EL
Πρόσθετες πληροφορίες
ή το μοντέλο του προϊόντος
ή το όνομα του εμπόρου.
Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει
εάν ο τύπος του μοντέλου
ή ο σειριακός αριθμός του
προϊόντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί
ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη
ή απώλεια / διαγραφή σε
αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης
δεδομένων, οφείλετε να τα
αφαιρέσετε πριν παραδώσετε
το προϊόν σας για επισκευή κατά
την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει
τα έξοδα και τους κινδύνους
μεταφοράς που συνδέονται με
τη μεταφορά του προϊόντος σας
προς και από τη Sony ή μέλος
του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει
τα εξής:
 Περιοδική συντήρηση και επισκευή
ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
 Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για
τα οποία προβλέπεται περιοδική
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια
ζωής ενός προϊόντος όπως μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες,
λάμπες, κλπ.).
 Ζημιά ή ελαττώματα που
προκλήθηκαν λόγω χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική
ατομική ή οικιακή χρήση.
 Επισκευή ή επιχειρηθείσα
επισκευή από άτομα που δεν
είναι μέλη της Sony ή του
δικτύου ASN.
 Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς
την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Sony, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 η αναβάθμιση του προϊόντος
πέρα από τις προδιαγραφές
ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο
εγχειρίδιο χρήσης ή
 οι τροποποιήσεις του
προϊόντος με σκοπό να
συμμορφωθεί προς εθνικές
ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε
χώρες για τις οποίες το
προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί
και κατασκευαστεί ειδικά.
 Αμέλεια.
 Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά,
χημικές και άλλες ουσίες,
πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική
θερμότητα, ακατάλληλο
εξαερισμό, υπέρταση,
υπερβολική ή εσφαλμένη
τροφοδοσία ή τάση εισόδου,
ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις
συμπεριλαμβανομένου του
κεραυνού, άλλων εξωτερικών
δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο
τα υλικά μέρη του προϊόντος.
Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών)
για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται
να ισχύσει μια άδεια χρήσης από
τον τελικό χρήστη ή χωριστές
δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις
από την εγγύηση.
88EL
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται
ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία
εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου
ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την
επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία,
την καταλληλότητα του προϊόντος
ή του λογισμικού που παρέχεται
ή συνοδεύει το προϊόν, για
συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα
νομοθεσία απαγορεύει πλήρως
ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση,
η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση
που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν
εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που
το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα
περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος
της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony
σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση
είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση
προϊόντων που υπόκεινται στους
όρους και συνθήκες της εγγύησης.
Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε
απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με
τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα
εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων - των
οικονομικών και άυλων απωλειών του τιμήματος που καταβλήθηκε για
την αγορά του προϊόντος - της
απώλειας κερδών, εισοδήματος,
δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης
του προϊόντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεμένων προϊόντων - της
άμεσης, παρεμπίπτουσας
ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας
ακόμη και αν αυτή η απώλεια
ή ζημία αφορά σε:
 Μειωμένη λειτουργία ή μη
λειτουργία του προϊόντος
ή συνδεδεμένων προϊόντων
λόγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο
που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα
δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony
τα δικαιώματα που απορρέουν από
την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με
τους όρους που περιέχονται σε αυτήν,
χωρίς να παραβλάπτονται τα
δικαιώματά του που πηγάζουν
από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την
πώληση καταναλωτικών προϊόντων.
Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα
νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως
να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν
να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν,
ούτε δικαιώματά σας εναντίον των
προσώπων από τα οποία αγοράσατε
το προϊόν. Η διεκδίκηση
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας
εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών
Sony
00800 4412 1496 (για κλήσεις
από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό
τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/
κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr
89EL
Πρόσθετες πληροφορίες
μέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή
διαθεσιμότητας του προϊόντος,
απώλεια χρόνου χρήστη
ή διακοπή της εργασίας.
 Παροχή ανακριβών πληροφοριών
που ζητήθηκαν από το προϊόν
ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
 Ζημιά ή απώλεια λογισμικών
προγραμμάτων ή αφαιρούμενων
μέσων αποθήκευσης δεδομένων
ή Μολύνσεις από ιούς ή άλλες
αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες
και ζημιές, που υπόκεινται σε
οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας
ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης
σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής
εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης
(ακόμα και για θέματα για τα οποία
η Sony ή μέλος του δικτύου ASN
έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα
πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις
εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί
ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο
στη μέγιστη έκταση που της
επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Για παράδειγμα, μερικά κράτη
απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον
περιορισμό ζημιών που οφείλονται
σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε
εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο
και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία
περίπτωση, η ευθύνη της Sony
κατά την παρούσα εγγύηση, δεν
υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε
για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο
αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει
μόνο περιορισμούς ευθυνών
υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν
οι τελευταίοι.
Το λογισμικό αυτού του συστήματος ενδέχεται να ενημερωθεί στο μέλλον.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν διαθέσιμες ενημερώσεις, επισκεφθείτε
την παρακάτω διεύθυνση URL.
http://support.sony-europe.com/
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising