Sony | DCR-HC96E | Sony DCR-HC96E Инструкция по эксплуатации

2-659-814-63(1)
Digital Video Camera Recorder
Bruksanvisning
SE
Руководство по эксплуатации
RU
DCR-HC36E/HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E
© 2006 Sony Corporation
Läs detta först
Innan du använder enheten bör läsa igenom
den här bruksanvisningen noga. Förvara
den sedan så att du i framtiden kan använda
den som referens.
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
VARNING!
Byt bara ut batteriet mot ett batteri
av den angivna typen. Annars finns
det risk för brand eller
personskador.
FÖR KUNDER I EUROPA
TÄNK PÅ ATT..!
De elektromagnetiska fälten för de aktuella
frekvenserna kan påverka bild och ljud på den här
digitala videokameran.
Den här produkten har testats och befunnits
överensstämma med de krav som EMC-direktiven
ställer upp för användning med kablar som är
kortare än 3 meter.
Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör
att informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar bort anslutningskabeln
(USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka den
igen.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser.
För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
Användbara tillbehör: Fjärrkontroll
Att observera angående
användning
Din videokamera levereras med två
olika bruksanvisningar.
– ”Bruksanvisning” (Denna handbok du
läser nu)
– ”First Step Guide (Förenklad guide)” för
anslutning av videokameran till en dator
och användning av medföljande
programvara (finns på medföljande CDROM)
Olika typer av kassetter som kan
användas på din videokamera
Det går att använda mini-DVkassetter av
märket
. Den här videokameran
hanterar inte kassetter med Cassette
Memory-funktionen (s. 120).
SE
2
Olika typer av ”Memory Stick” som
kan användas på din videokamera
De finns två olika format av ”Memory
Stick”. Du kan använda ”Memory Stick
Duo” märkt med
eller
(s. 121).
Använda videokameran
• Håll eller bär inte videokameran i följande
delar.
”Memory Stick Duo”
(Detta format kan användas med din
videokamera.)
Sökare
Batteri
”Memory Stick”
(Det går inte att använda med din
videokamera.)
SE
LCD-panel
• Du kan inte använda andra typer av
minneskort förutom ”Memory Stick
Duo”.
• ”Memory Stick PRO” och ”Memory Stick
PRO Duo” kan endast användas
tillsammans med utrustning som är
kompatibel med ”Memory Stick PRO”.
Använda ett ”Memory Stick Duo”
tillsammans med utrustning som är
kompatibel med ”Memory Stick”
Se till att installera ”Memory Stick Duo” i
Memory Stick Duo-adaptern.
Memory Stick Duo-adapter
Skydd över
tillbehörsskon
(DCR-HC94E/HC96E)
• Videokameran är inte dammsäker,
droppsäker eller vattensäker.
Se ”Underhåll och försiktighetsåtgärder”
(s. 125).
• Innan videokameran ansluts till en annan
enhet via en USB- eller i.LINK-kabel, bör
du se till att anslutningskontakten
installerats på rätt sätt och utan tvång för
att undvika att terminalen skadas eller att
funktionsstörning sker.
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E:
Koppla från nätkabeln från din Handycam
Station genom att hålla både din
Handycam Station och
likströmskontakten (DC).
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E:
Se till att POWER-omkopplaren är i läge
OFF (CHG) när du installerar
videokameran i din Handycam Station
eller när du tar bort videokameran från
den.
SE
Fortsättning ,
3
Läs detta först (fortsättning)
Om menyalternativen, LCD-panelen,
sökaren och linsen
• Ett menyalternativ som är nedtonat är inte
tillgängligt under de aktuella inspelningseller uppspelningsförhållandena.
• LCD-skärm och sökare är tillverkade med
mycket hög precision; över 99,99% av
bildpunkterna är aktiva. Trots det kan det
förekomma små svarta och/eller ljusa
punkter (vita, röda, blå eller gröna), som
hela tiden syns på LCD-skärmen eller i
sökaren. De här punkterna uppkommer
vid tillverkningen och går inte helt att
undvika. De påverkar inte inspelningen på
något sätt.
Inspelning
• Innan du startar inspelningen bör du göra
en testinspelning för att kontrollera att
bild och ljud spelas in utan problem.
• Du kan inte räkna med att få ersättning för
innehållet i en inspelning om du inte har
kunnat göra en inspelning eller
uppspelning på grund av att det var fel på
videokameran, lagringsmediet eller
liknande.
• Olika länder och regioner använder olika
TV-färgsystem. Om du vill titta på
inspelningarna på en TV behöver du en
TV som använder PAL-systemet.
• TV-program, filmer, videoband och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat.
Om du gör inspelningar som du inte har
rätt att göra kan det innebära att du bryter
mot upphovsrättslagarna.
Om denna bruksanvisning
Svartpunkt
Vit, röd, blå eller
grön punkt
• Om LCD-skärmen, sökaren eller linsen
utsätts för direkt solljus under en längre
tid kan det leda till funktionsstörningar.
• Rikta inte kameran direkt mot solen. Det
kan leda till funktionsstörningar. Vill du
ta bilder av solen bör du bara göra det när
ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen
håller på att gå ned.
SE
4
• Bilderna av LCD-skärmen och sökaren
som används i den här bruksanvisningen
som illustrationer har tagits med en
digitalkamera och kan därför skilja sig
från hur du ser dem.
• Skärmmenyerna på respektive språk
används för att beskriva de olika
procedurerna. Om det behövs byter du
språk för skärmmenyerna innan du
använder videokameran (s. 66).
• Illustrationerna som används i denna
bruksanvisning syftar till modellen DCRHC96E. Modellnamnet för din
videokamera finns på kamerans
undersida.
• Design och specifikationer för
inspelningsenhet och tillbehör är föremål
för ändring utan förvarning.
Om Carl Zeiss-linsen
• Den här videokameran är utrustad med en
Carl Zeiss-lins, en lins som utvecklats i
samarbete med Carl Zeiss i Tyskland och
av Sony Corporation. Carl Zeiss-linsen
ger oöverträffad bildkvalitet. Den
använder mätsystemet MTF för
videokameror och har samma kvalitet som
en typisk Carl Zeiss-lins.
MTF= Modulation Transfer Function.
Värdet visar hur mycket av ljuset från
motivet som kommer in genom linsen.
• För DCR-HC94E/HC96E:
Videokamerans lins har dessutom en T ytbehandling som tar bort störande
reflexer och bidrar till naturtrogen
färgåtergivning.
SE
5
Innehållsförteckning
Läs detta först .......................................................................................... 2
Komma igång
Steg 1: Kontrollera att du har alla tillbehör ............................................... 9
Steg 2: Ladda batteriet ........................................................................... 10
Steg 3: Slå på strömmen och håll videokameran med ett stadigt
grepp ............................................................................................ 15
Steg 4: Ställ in LCD-panelen och sökaren ............................................. 17
Steg 5: Använd pekskärmen .................................................................. 18
Ändra språkinställningen .............................................................................. 18
Kontrollera skärmindikatorerna (Display guide) ........................................... 18
Steg 6: Ställ in datum och tid ................................................................. 20
Steg 7: Installera ett band eller ett ”Memory Stick Duo” ........................ 21
Steg 8: Välja proportioner (16:9 eller 4:3) för inspelningen
(DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E) ......................................... 23
Inspelning/uppspelning
Enkel inspelning/uppspelning (Easy Handycam) ................................... 24
Spela in .................................................................................................. 26
Uppspelning ........................................................................................... 27
Funktioner för inspelning/uppspelning m.m. .......................................... 28
SE
6
Spela in
Använda zoom
Använda blixten (DCR-HC94E/HC96E)
Spela in på mörka platser (NightShot plus)
(DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
Spela in på mörka platser (NightShot) (DCR-HC94E/HC96E)
Ställa in exponeringen för motiv i motljus (BACK LIGHT)
Ställa in fokus för motiv som inte ligger i mitten av bilden (SPOT FOCUS)
Låsa exponeringen för det valda motivet (flexibel exponeringsmätare)
Spela in i spegelläge
Använda stativ
Använda en axelrem
Uppspelning
Spela upp bilder i följd (SLIDE SHOW)
Använda zoomning under uppspelning
Inspelning/uppspelning
Kontrollera återstående batteritid (Batteriinformation)
Stänga av ljudsignalen som bekräftar olika åtgärder (BEEP)
Använda specialeffekter
Återställa inställningarna (RESET)
Namn på övriga delar och deras funktioner
Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning ..............................32
Söka efter startpunkten ..........................................................................35
Söka efter det sista avsnittet i den senaste inspelningen
(END SEARCH) .................................................................................. 35
Manuell sökning (EDIT SEARCH) ................................................................. 35
Granska de senast inspelade avsnitten (inspelningsgranskning) ............... 35
Fjärrkontroll ............................................................................................36
Snabbsökning efter önskat avsnitt (nollställningsminne) ............................. 36
Söka avsnitt efter inspelningsdatum (datumsökning) .................................. 37
Visa filmen på en TV ..............................................................................38
Använda menyn
Använda menyalternativen ................................................... 40
Menyalternativ ........................................................................................42
CAMERA SET-meny ........................................................................45
Inställningar för att justera videokameran efter inspelningsförhållandena
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT osv.)
MEMORY SET-meny .......................................................................52
Inställningar för ”Memory Stick Duo” (BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/ALL
ERASE/NEW FOLDER, osv.)
PICT.APPLI.-meny ..........................................................................56
Specialeffekter för bildbehandling och ytterligare funktioner för inspelning/
uppspelning (SLIDE SHOW/PICT. EFFECT/FRAME REC, osv.)
EDIT/PLAY-meny ...........................................................................61
Inställningar för redigering eller uppspelning i olika lägen (VAR. SPD PB/END
SEARCH, osv.)
STANDARD SET-meny ..................................................................62
Inställningar när du spelar in på band och andra grundläggande inställningar
(REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT, osv.)
TIME/LANGU.-meny .......................................................................66
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Egna inställningar för den personliga menyn .........................................66
Kopiering/redigering
Kopiering till videobandspelare/DVD-enhet etc. .....................................68
Spela in bilder från en TV eller videobandspelare etc.
(DCR-HC36E/HC46E/HC96E) ......................................................71
Kopiera bilder från ett band till ett ”Memory Stick Duo” ..........................74
Lägga till ljud på ett inspelat band ..........................................................75
Radera inspelade bilder från ”Memory Stick Duo” .................................77
SE
Fortsättning ,
7
Markera bilder på ”Memory Stick Duo” med specifik information
(Utskriftsmärke/bildskydd) ............................................................ 78
Skriva ut inspelade bilder (PictBridge-kompatibel skrivare) ................... 79
Kontakter för anslutning av externa enheter .......................................... 81
Använda en dator
Innan du använder ”Förenklad guide” på din dator ................................ 83
Installera programvaran och ”Förenklad guide” på en dator .................. 86
Se ”Förenklad guide” ............................................................................. 90
Skapa en DVD-skiva (Direktåtkomst av ”Click to DVD”) ........................ 91
Ansluta en analog videobandspelare till datorn via videokameran
(funktion för signalkonvertering) (DCR-HC96E) ........................... 94
Felsökning
Felsökning .............................................................................................. 96
Varningsindikatorer och meddelanden ................................................ 114
Övrig information
Använda videokameran utomlands ...................................................... 119
Användbara kassettband ..................................................................... 120
Om ”Memory Stick” .............................................................................. 121
Om ”InfoLITHIUM”-batteriet ................................................................. 123
Om i.LINK ............................................................................................ 124
Underhåll och försiktighetsåtgärder ..................................................... 125
Specifikationer ..................................................................................... 128
Index .................................................................................................... 134
SE
8
Komma igång
Steg 1: Kontrollera att du har alla tillbehör
Kontrollera att du fått med följande
tillbehör tillsammans med videokameran.
Siffran inom parentes visar antalet av
respektive tillbehör.
• Kassettbandet och ”Memory Stick Duo”
medföljer ej. Se sid. 2, 120, 121 för kassetter
”Memory Stick Duo” som passar din
videokamera.
USB-kabel (1) (s. 79, 83)
Linskåpa (1)
(DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
(s. 15, 24, 26)
Nätkabel (1) (s. 10)
• Ansluta linskåpan
Anslut linskåpan i greppremmens metallfästen
med hjälp av remmen, enligt illustrationen
nedan.
Handycam Station (1)
(DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
(s. 10)
Uppladdningsbart batteri (1) (s. 10, 123)
Komma igång
Nätadapter (1) (s. 10)
NP-FP30 (DCR-HC36E)
NP-FP50 (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
Trådlös fjärrkontroll (1) (s. 36)
CD-ROM ”Picture Package Ver.1.5.1” (1)
(s. 83)
Ett litiumbatteri av knappcellstyp är redan
installerat i videokameran.
A/V-kabel (1) (s. 38, 71, 94)
21-stiftsadapter (1)
(DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
(s. 39)
Endast för modeller med märket
undersidan.
tryck på
Bruksanvisning (den handbok du läser nu)
(1)
SE
9
Steg 2: Ladda batteriet
Du kan ladda ”InfoLITHIUM” batteriet (P-serien) (s. 123) efter att
du anslutit det till din videokamera.
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
1 Passa in batteriets terminaler till
din videokameras (1), anslut
sedan batteriet genom att klicka
det på plats (2).
POWERomkopplare
2
DC IN-kontakt
Handycam Likströmskontakt
Station
(DC)
Till vägguttaget
1
2 För POWER-omkopplaren i pilens
riktning till OFF (CHG)
(standardinställning).
Nätadapter
Nätkabeln
För DCR-HC36E:
POWER-omkopplare
3 Anslut nätadaptern till DC INkontakten på din Handycam
Station för DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E eller på din
videokamera för DCR-HC36E.
DC INkontakt
Likströmskontakt (DC)
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E:
DC IN-kontakt
Till vägguttaget
Nätadapter
Nätkabel
Med märket v riktat uppåt
SE
10
För DCR-HC36E:
CHG-lampan (uppladdning) tänds och
uppladdningen börjar.
• Stäng skyddet över DC IN-kontakten när du
sätter videokameran i din Handycam
Station.
Med märket v
riktat mot LCDskärmen
För DCR-HC36E:
Anslut nätkabeln till nätadaptern
och till ett vägguttag.
Komma igång
DC IN-kontakt
CHG-lampa (uppladdning)
4 För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E:
Anslut nätkabeln till nätadaptern
och till ett vägguttag. Sätt
videokameran i din Handycam
Station och tryck ned den så att
den sitter ordenligt.
DCR-HC94E/HC96E:
CHG-lampan (uppladdning) tänds och
uppladdningen börjar.
5 CHG-lampan (uppladdning)
släcks när batteriet har laddats
upp helt. Koppla bort nätadaptern
från DC IN-kontakten.
/CHG-lampa
(uppladdning)
DCR-HC44E/HC46E:
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E:
Koppla bort nätadaptern från DC INkontakten på videokameran genom att
greppa om både din Handycam Station
och likströmskontakten (DC).
CHG-lampa (uppladdning)
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Ladda batteriet enbart med hjälp av
nätadaptern
Slå av strömmen och anslut sedan
nätadaptern till DC IN-kontakten på
videokameran.
SE
Fortsättning ,
11
Steg 2: Ladda batteriet (fortsättning)
• Du kan använda videokameran när den är
ansluten till en strömkälla som till exempel ett
vägguttag som på bilden. I det här fallet laddas
inte batteriet ur.
POWER-omkopplare
Med märket v
riktat mot LCDskärmen
Likströmskontakt
(DC)
För DCR-HC36E:
Använda extern strömförsörjning
Du kan driva videokameran med ström från
ett vägguttag genom att göra samma
anslutningar som när du laddar upp
batteriet. I det här fallet laddas inte batteriet
ur.
Hur du tar bort batteriet
1 Skjut POWER-omkopplaren till OFF
(CHG). Håll ner låsspärren V BATT
(batteri) med en hand.
DC IN-kontakt
2 Ta ur batteriet i pilens riktning med den
andra handen.
POWER-omkopplare
Till vägguttaget
Nätadapter
1
Nätkabel
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Ta bort videokameran från Handycam
Station
2
Slå av strömmen och ta sedan bort
videokameran från din Handycam Station
genom att greppa både videokameran och
Handycam Station.
Låsspärr
V BATT (batteri)
Förvaring av batteriet
Innan du förvarar batteriet under en längre
tid bör du ladda ur det helt (s. 123).
Uppladdningstid
Ungefärlig tid (antal min.) som krävs för att
fulladda ett helt tomt batteri.
Batteri
115
NP-FP50*2
125
NP-FP70
155
NP-FP71
170
NP-FP90
220
* medföljer DCR-HC36E
*2 medföljer DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E
1
SE
12
Uppladdningstid
NP-FP30*1
Inspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande
(antal min.) när du använder ett fulladdat
batteri.
DCR-HC36E
Batteri
Oavbruten
Typisk
inspelningstid inspelningstid*
NP-FP30
(medföljer)
85
105
40
50
NP-FP50
120
150
60
75
NP-FP70
255
310
125
155
NP-FP50
(medföljer)
NP-FP71
300
370
150
185
NP-FP90
455
550
225
275
• Alla tiderna är uppmätta under följande
förhållanden:
Överst: Inspelning med LCD-skärmen.
Undre raden: Inspelning med sökaren när LCDpanelen är stängd.
* Typisk inspelningstid visar tiden när du
upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på
strömmen och utför zoomning.
DCR-HC44E/HC46E
Batteri
Oavbruten
Typisk
inspelningstid inspelningstid*
NP-FP50
(medföljer)
100
115
115
55
65
65
NP-FP70
215
240
240
120
130
130
NP-FP71
255
290
290
140
160
160
NP-FP90
385
435
435
210
240
240
Komma igång
• Alla tiderna är uppmätta under följande
förhållanden:
Överst: Inspelning med LCD-skärmen.
Mellersta raden: Med LCD-skärmens
bakgrundsbelysning avstängd.
Undre raden: Inspelning med sökaren när LCDpanelen är stängd.
* Typisk inspelningstid visar tiden när du
upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på
strömmen och utför zoomning.
DCR-HC94E/HC96E
Batteri
Oavbruten
Typisk
inspelningstid inspelningstid*
80
90
95
45
50
50
NP-FP70
175
190
200
95
105
110
NP-FP71
205
230
235
110
125
130
NP-FP90
310
345
355
170
190
195
• Alla tiderna är uppmätta under följande
förhållanden:
Överst: Inspelning med LCD-skärmen.
Mellersta raden: Med LCD-skärmens
bakgrundsbelysning avstängd.
Undre raden: Inspelning med sökaren när LCDpanelen är stängd.
* Typisk inspelningstid visar tiden när du
upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på
strömmen och utför zoomning.
SE
Fortsättning ,
13
Steg 2: Ladda batteriet (fortsättning)
Uppspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande
(antal min.) när du använder ett fulladdat
batteri.
DCR-HC36E
Batteri
LCD-panelen
öppen
NP-FP30
(medföljer)
LCD-panelen
stängd
90
110
NP-FP50
125
160
NP-FP70
265
330
NP-FP71
315
395
NP-FP90
475
580
LCD-panelen
öppen*
LCD-panelen
stängd
NP-FP50
(medföljer)
120
150
NP-FP70
255
310
NP-FP71
300
370
NP-FP90
455
550
DCR-HC44E/HC46E
Batteri
* När LCD-skärmens bakgrundsbelysning tänds.
DCR-HC94E/HC96E
LCD-panelen
öppen*
LCD-panelen
stängd
NP-FP50
(medföljer)
115
140
NP-FP70
240
295
NP-FP71
290
350
NP-FP90
435
525
Batteri
* När LCD-skärmens bakgrundsbelysning tänds.
Om batteriet
• Innan du laddar batteriet skjuter du upp
POWER-omkopplaren till OFF (CHG).
• CHG-lampan (uppladdning) blinkar under
uppladdning eller så visas inte
batteriinformationen (s. 31) korrekt i följande
situationer.
– Batteriet är inte korrekt isatt.
SE
14
– Batteriet är skadat.
– Batteriet är utslitet (endast för
batteriinformation).
• Strömmen tas inte från batteriet så länge
nätadaptern är ansluten till videokamerans eller
din Handycam Stations DC IN-kontakt som
medföljer DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E, även om nätkabeln är bortkopplad från
vägguttaget.
Om uppladdningstid/inspelningstid/
uppspelningstid
• Tiderna är uppmätta vid en kameratemperatur
på 25 °C. (10–30 °C rekommenderas.)
• Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare
om du använder videokameran där det är kallt.
• Inspelnings- och uppspelningstiden kan bli
kortare beroende på under vilka förhållanden
som du använder videokameran.
Om nätadaptern
• När du använder nätadaptern bör du använda ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du råkar ut för en
funktionsstörning av något slag när du använder
videokameran bör du genast koppla bort
nätadaptern från vägguttaget.
• Använd inte nätadaptern om den ligger i ett
trångt utrymme, t.ex. mellan en vägg och en
möbel.
• Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt
(DC) eller batteriterminalen med något
metallföremål. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
VARNING!
• Även om videokameran är avstängd, ligger
strömmen från nätet på så länge kameran är
ansluten till ett vägguttag via nätadaptern.
Steg 3: Slå på strömmen och håll videokameran
med ett stadigt grepp
För att spela in eller spela upp skjuter du
POWER-omkopplaren flera gånger så att
respektive lampa tänds.
När kameran används för första gången
visas skärmbilden [CLOCK SET] (s. 20).
• Efter att du ställt in datum och tid ([CLOCK
SET], s. 20), visas aktuellt datum och tid på
LCD-skärmen under några sekunder nästa
gång du startar videokameran.
Komma igång
POWERomkopplare
Lampor som tänds
CAMERA-TAPE: För inspelning på
band.
CAMERA-MEMORY: För inspelning
på ett ”Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: För att spela upp eller
redigera bilder.
2 Se till att du håller videokameran
rätt.
1 Tänd respektive lampa genom att
skjuta POWER-omkopplaren flera
gånger i pilens riktning.
För DCR-HC36E/HC44E/HC46E:
Ta bort linskåpan genom att trycka på
knapparna på kåpans båda sidor.
3 Ta ett stadigt tag om kameran och
spänn sedan fast greppremmen.
För DCR-HC94E/HC96E:
Linsskyddet öppnas automatiskt när
POWER-omkopplaren är ställd på
CAMERA-TAPE eller CAMERAMEMORY.
4
1
Om POWERomkopplaren är
ställd på OFF (CHG)
skjuter du den nedåt
samtidigt som du
trycker på den gröna
knappen.
2
3
SE
Fortsättning ,
15
Steg 3: Slå på strömmen och håll videokameran med ett stadigt grepp
(fortsättning)
Stänga av strömmen
Skjut POWER-omkopplaren till OFF
(CHG).
För DCR-HC36E/HC44E/HC46E:
Anslut linskåpan efter att du stängt av
strömmen.
• Vid leverans är strömmen inställd för att slås av
automatiskt om du låter videokameran stå
oanvänd under ungefär 5 minuter. Det är en
funktion för att spara batteriet ([A.SHUT OFF],
s. 65).
• Om varningsmeddelanden visas på skärmen
följer du instruktionerna (s. 115).
SE
16
Steg 4: Ställ in LCD-panelen och sökaren
LCD-panelen
Sökaren
Öppna LCD-panelen 90 grader mot
videokameran (1) och vrid den sedan till
den vinkel som bäst passar för inspelning
eller uppspelning (2).
DISP/BATT INFO
Du kan se på bilder i sökaren för att
undvika att slita ut batteriet eller när bilden
som visas på LCD-skärmen är dålig.
Sökare
Komma igång
Högst 180
grader
2
1
Högst 90
grader
90 grader mot
videokameran
• Se upp så att du inte råkar trycka på knapparna
på LCD-skärmens ram när du öppnar eller
ställer in LCD-panelen.
• Om du vrider LCD-panelen 180 grader mot
linsen kan du stänga LCD-panelen med LCDskärmen riktad utåt. Det är ett praktiskt läge vid
uppspelning.
Sökarens lins och
justeringsspak
Använd inställningsspaken och
ställ in bilden i sökaren så att
den blir skarp.
• Du kan ställa in ljusstyrkan för sökarens
bakgrundsbelysning genom att välja [LCD/VF
SET] - [VF B.LIGHT] (s. 63).
• Du kan justera inställningen för [FADER] och
[EXPOSURE] genom att använda sökaren
(s. 56).
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Stänga av LCD-skärmens
bakgrundsbelysning för att batteriet
skall hålla längre
Tryck och håll in DISP/BATT INFO under
några sekunder tills
visas.
Den här inställningen är användbar när du
använder videokameran där det är ljust eller
när du vill spara batteri. Den inställning du
gör här påverkar inte det du spelar in. Tryck
och håll ner DISP/BATT INFO några
sekunder tills
försvinner, för att tända
LCD-skärmens bakgrundsbelysning.
• Se [LCD/VF SET] [LCD BRIGHT] (s. 63) för
att justera LCD-skärmens ljusstyrka.
SE
17
Steg 5: Använd pekskärmen
Du kan spela upp inspelade bilder (s. 27)
eller ändra inställningar (s. 40) med hjälp
av pekskärmen.
Stöd LCD-panelen genom att hålla
handen bakom den när du använder
pekskärmen. Sedan pekar du på de
knappar som visas på skärmen.
DISP/BATT INFO
DCR-HC36E/
HC44E/HC46E
DCR-HC94E/
HC96E
Ändra språkinställningen
Du kan byta språk för menyerna och de
meddelanden som visas på skärmen. Välj
skärmspråk i [LANGUAGE] på
(TIME/LANGU.)-menyn (s. 40, 66).
Kontrollera skärmindikatorerna
(Display guide)
Du kan enkelt ta reda på vad de olika
skärmindikatorerna (s. 34) som visas på
LCD-skärmen betyder.
1 Peka på
.
60min
1/3
Peka på knappen på LCD-skärmen.
• Utför samma procedurer som beskrivits ovan
när du trycker på knapparna på LCD-skärmens
ram.
• Se upp så att du inte av misstag trycker på någon
av knapparna på LCD-skärmens ram när du
använder pekskärmen.
• Om pekskärmens knappar inte fungerar som de
ska justerar du LCD-skärmen
(CALIBRATION) (s. 126).
• Det kan hända att punkter i rader visas på LCDskärmen men detta är inget fel. Dessa punkter
spelas inte in.
Dölja skärmindikatorerna
Växla mellan att stänga av eller på
skärmindikatorerna (t.ex. tidskoden osv.)
genom att trycka på DISP/BATT INFO.
SE
18
–:––:––
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
Peka på [MENU] när du använder Easy
Handycam (s. 24).
2 Peka på [DISP GUIDE].
S e l e c t a r e a fo r g u i d e.
DISP GUIDE
Indikatorerna varierar efter
inställningarna.
END
3 Peka på området med den
indikator som du vill ha
information om.
DISP GUIDE
END
1/2
Komma igång
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
STEADYSHOT:
OFF
Vad indikatorerna inom det valda
området betyder visas på skärmen. Om
du inte ser den indikator du vill ha
information om kan du växla mellan
indikatorerna genom att peka på
/
.
När du pekar på
återgår skärmen till
fönstret för val av område.
Avbryta proceduren
Peka på [END].
SE
19
Steg 6: Ställ in datum och tid
Innan du använder videokameran för första
gången bör du ställa in datum och tid. Så
länge du inte har ställt in datum och tid
visas skärmen [CLOCK SET] varje gång du
slår på videokameran eller ändrar läge på
POWER-omkopplaren.
• Om du inte använder videokameran under
ungefär 3 månader laddas det inbyggda
uppladdningsbara batteriet ur och det finns risk
för att tidsinställningarna raderas ur minnet. I så
fall laddar du upp det uppladdningsbara batteriet
och ställer in datum och tid igen (s. 127).
3 Välj [CLOCK SET] med
peka därefter på
,
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2006 Y
/
.
1M
1D
0: 00
OK
4 Ställ in [Y] (år) med
därefter på
/
, peka
.
Du kan ställa in vilket år som helst, fram
till år 2079.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2006 Y
POWERomkopplare
Om det är första gången du ställer klockan
fortsätter du med steg 4.
1 Peka på
t [MENU].
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
med
.
OK
(TIME/LANGU.)-menyn
/
, peka därefter på
–:––:––
60min
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A. SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM
SE
20
M
1D
0: 00
OK
5 Ställ in [M] (månad), [D] (dag),
timme och minut. Peka sedan på
.
Klockan startar.
–:––:––
60min
2 Välj
1
AE
OK
• Datum och tid visas inte under inspelning men
spelas automatiskt in på bandet och kan visas
under uppspelning (se sidan 64 för [DATA
CODE] (när funktionen Easy Handycam
används kan du endast ställa in [DATE/
TIME])).
Steg 7: Installera ett band eller ett ”Memory
Stick Duo”
Kassettband
2 Sätt in en kassett med
Du kan bara använda kassetter av formatet
mini-DV
(s. 120).
• Inspelningstiden varierar beroende på
[
REC MODE] (s. 62).
bandfönstret riktat utåt. Tryck
sedan på
.
Tryck lätt mitt på kassettens
baksida.
Bandfönster
1 Skjut och håll
Komma igång
OPEN/EJECTspaken i pilens riktning och
öppna sedan locket.
OPEN/EJECT-spak
Kassettfack
Kassettfacket stängs automatiskt.
Loc
Kassettfacket skjuts ut och öppnas
automatiskt.
• Stäng inte kassettfacket med tvång
genom att trycka på {DO NOT PUSH}
samtidigt som det stängs. Detta kan
orsaka funktionsfel.
3 Stäng locket.
Mata ut kassetten
Öppna locket genom att följa samma
förfarande som i Steg 1 och ta ur kassetten.
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Mata inte in/ut kassetten när din videokamera är
ansluten till din Handycam Station. Det kan
orsaka funktionsstörningar.
SE
Fortsättning ,
21
Steg 7: Installera ett band eller ett ”Memory Stick Duo” (fortsattning)
DCR-HC36E/HC44E/HC46E:
”Memory Stick Duo”
Åtkomstlampa
Du kan endast använda ett ”Memory Stick
Duo” märkt med
eller
(s. 121).
• Antalet bilder och den tid du kan spela in
varierar beroende på bildkvalitet och
bildstorlek. Mer information finns på sid. 52.
1 Öppna panelen.
Med märket v riktat mot
LCD-skärmen
• Om du tvingar in ”Memory Stick Duo” i
facket i fel riktning, kan ”Memory Stick
Duo”, ”Memory Stick Duo”-facket eller
bilddatan skadas.
2 Installera ”Memory Stick Duo” i
”Memory Stick Duo”-facket i rätt
riktning tills det klickar på plats.
DCR-HC94E/HC96E:
Åtkomstlampa
Med märket v riktat mot
LCD-skärmen
SE
22
Mata ut ett ”Memory Stick Duo”
Tryck med lätt hand in och för ut ”Memory
Stick Duo” längs med videokameran.
• Ta inte ut ”Memory Stick Duo” med tvång
eftersom den då kan skadas.
• När aktivitetslampan lyser eller blinkar skriver
eller läser videokameran information. Då måste
du vara extra försiktig så att du inte skakar eller
stöter till videokameran; du får inte heller stänga
av den, mata ut ”Memory Stick Duo” eller ta
bort batteriet. Du riskerar i så fall att
bildinformationen skadas.
• Var försiktig när du matar in eller ut ”Memory
Stick Duo” så att inte ”Memory Stick Duo”
hoppar ut och ramlar.
Steg 8: Välja proportioner (16:9 eller 4:3) för
inspelningen (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
Genom att spela in i läget 16:9
(bredbildsläge) kan du få bredbildvisning
med högupplösta bilder.
Spela in en bild i rörelse eller stillbild
på ”Memory Stick Duo”
• Om du tänker visa bilderna på en bredbilds-TV
rekommenderas du att spela in i läget 16:9
(bredbildsläge).
1 Ställ POWER-omkopplaren på
CAMERA-MEMORY.
Bildproportionerna för bilden växlar
över till 4:3.
WIDE SELECT-knapp
POWERomkopplare
Välja bildproportioner för
filminspelning på band
Ställ POWER-omkopplaren på CAMERATAPE.
Komma igång
2 Välj önskade skärmproportioner genom
att trycka flera gånger på WIDE
SELECT.
• Om du spelat in film (MPEG MOVIE EX) i
läget 16:9 (bredbildsläge), visas svarta band
upptill och nedtill på skärmen när du spelar upp
filmen.
• Information om antalet inspelningsbara bilder
finns på sid.53.
• För DCR-HC44E/HC46E:
Storleken för stillbilder är låst på [0.7M]
(
) i läget 16:9 (bredbildsläge). I läget 4:3
kan du välja upp till [1.0M] (
).
• För DCR-HC94E/HC96E:
Storleken för stillbilder är låst på [2.3M]
(
) i läget 16:9 (bredbildsläge). I läget 4:3
kan du välja upp till [3.0M] (
).
Välj önskade skärmproportioner
genom att trycka flera gånger på
WIDE SELECT.
16:9*
4:3*
* När du visar bilderna på en LCD-skärm är det
möjligt att bilderna ser annorlunda ut jämfört
med hur de ter sig i sökaren.
• Skillnaderna i betraktningsvinkeln mellan 4:3
och 16:9 varierar beroende på zoomläget.
• När du spelar upp på en TV bör du ställa in
bildproportionerna med [TV TYPE] efter TV:n
(s. 39).
• När du visar bilder som spelats in i läget 16:9
med [TV TYPE] ställt på [4:3] kan vissa motiv
göra bilden oskarp (s. 39).
SE
23
Inspelning/uppspelning
Enkel inspelning/uppspelning (Easy
Handycam)
Med funktionen Easy Handycam är de flesta av videokamerans inställningar automatiskt
optimalt inställda, vilket gör att du slipper tänka på finjusteringar. Skärmen blir mer lättläst
genom att teckenstorleken ökar.
A
DCR-HC36E/HC44E/HC46E:
Ta bort linsskyddet (s. 15).
E
DCR-HC36E/
HC44E/HC46E
DCR-HC94E/
HC96E
Om POWER-omkopplaren
är ställd på OFF (CHG)
skjuter du den nedåt
samtidigt som du trycker på
den gröna knappen.
DCR-HC36E:
D
B
F
C
Filmer
Stillbilder (4:3)
1 Se till att CAMERA-
1 Se till att CAMERATAPE-lampan lyser
genom att skjuta
POWER-omkopplaren E nedåt.
MEMORY-lampan lyser
genom att skjuta
POWER-omkopplaren E nedåt.
2 Tryck på EASY A.
2 Tryck på EASY A.
visas på skärmen B.
visas på skärmen B.
3 Tryck på REC START/STOP F
(eller C) för att starta
inspelningen.*1
60min
EASY
3 Tryck på PHOTO D för att spela
in.*2
Ljudsignal
60min EASY
3.0M
30
Ljud från slutaren
REC
MENU
MENU
Indikatorn ändras från [STBY] till [REC].
Tryck på F igen för att stoppa
inspelningen.
Blinkar t Tänd
Ställ in fokus genom
Spela in genom att
att trycka lätt på den
trycka in den helt.
här knappen och
hålla den intryckt.
När
slocknar har bilden spelats in.
*1 Filmer spelas in i läget SP (Standard Play) på en kassett.
*2 Stillbilder spelas in i kvalitet [FINE] på ett ”Memory Stick Duo”.
SE
24
Spela upp filmer/stillbilder
Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren E nedåt.
Peka på knapparna på skärmen B enligt följande.
Filmer
Stillbilder
Starta uppspelningen
genom att peka på
.
Peka sedan på
.
Peka på
t
/
för att välja en bild.
A
C
A
B
C
MENU
B
Inspelning/uppspelning
A Stopp
B Växla mellan
uppspelning/paus
C Snabbspolning bakåt/
framåt
A Banduppspelning
B Föregående/nästa
C Radera (s. 77)
x Att avbryta funktionen Easy Handycam
Tryck på EASY A igen.
försvinner från skärmen.
x Justerbara menyinställningar när funktionen Easy Handycam
används
Peka på [MENU] för att visa justerbara menyinställningar. Se sid. 41 för mer information
om inställningar.
• Nästan alla inställningar återgår automatiskt till respektive standardinställning (s. 42).
•
visas inte när Easy Handycam används.
• Avbryt funktionen Easy Handycam om du vill lägga till effekter eller justera inställningar för
bilderna. Nästan alla inställningar återgår till föregående läge.
x Otillgängliga knappar under Easy Handycam
Under funktionen Easy Handycam är följande knappar otillgängliga eftersom dessa poster
ställs in automatiskt. [Invalid during Easy Handycam operation.] visas om åtgärder som ej
är tillgängliga för funktionen Easy Handycam utövas.
•
•
•
•
BACK LIGHT-knapp (s. 29)
PHOTO-knapp (i CAMERA-TAPE-läge) (s. 26)
REC START/STOP-knapp (i CAMERA-MEMORY-läge) (s. 26).
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Trycka och hålla ner DISP/BATT INFO-knappen (s. 17)
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
WIDE SELECT-knapp (i CAMERA-MEMORY-läge) (s. 23)
SE
25
Spela in
Linskåpa (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
Ta bort linskåpan genom att trycka på knapparna på kåpans
båda sidor.
Linsskydd (DCR-HC94E/HC96E)
Öppnas enligt POWER-omkopplarens inställning.
PHOTO
DCR-HC36E:
POWER-omkopplare
REC START/STOP A
REC START/STOP B
1 Välj inspelningsmedium genom att tända motsvarande lampa genom att
skjuta POWER-omkopplaren flera gånger i pilens riktning.
För inspelning på band tänder du
CAMERA-TAPE-lampan.
För inspelning på ”Memory Stick Duo”
tänder du CAMERA-MEMORY-lampan.
Om POWERomkopplaren är
ställd på OFF (CHG)
skjuter du den nedåt
samtidigt som du
trycker på den gröna
knappen.
2 Starta inspelningen.
Filmer
Stillbilder
Tryck på REC START/STOP A
(eller B).
60min
REC
Tryck och håll ner PHOTO något för
att justera fokus (A), tryck sedan ner
knappen helt (B).
60min
A
Ljudsignal
Indikatorn (A) ändras från [STBY]
(endast band) till [REC].
• Ljudet från en film (MPEG MOVIE EX)
som spelats in på ett ”Memory Stick Duo”
spelas upp i mono.
Avbryta filminspelning
Tryck på REC START/STOP en gång till.
• Vid inspelning av film på ett band eller i
standby-läge kan du spela in en stillbild på en
”Memory Stick Duo” genom att trycka ner
PHOTO helt.
Stillbilder blir låsta till bildformatet [0.2M] i
SE
26
3.0M
Ljud från slutaren
Blinkar t Lyser
Ett ljud från slutaren hörs. När
har bilden spelats in.
slocknar
läget 16:9 (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E), eller [VGA (0.3M)] i läget 4:3.
Kontrollera den senaste inspelningen
på ett ”Memory Stick Duo”
Peka på
. Om du vill radera bilden
pekar du på
t [YES].
Uppspelning
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning.
2 Starta uppspelningen.
Filmer
Stillbilder
A
Peka på
.
Den bild du spelade in senast visas.
A
B
Inspelning/uppspelning
Från band:
Starta uppspelningen genom att
peka på
. Peka sedan på
.
C
C
P-MENU
B
A Banduppspelning
B Föregående/nästa
C Indexskärm
A Stopp
B Pekknapp för att växla mellan
uppspelning och paus
• Uppspelningen avbryts automatiskt om
pausläget varar längre än 3 minuter.
C Snabbspolning bakåt/framåt
• När du matat in ett ”Memory Stick Duo”
pekar du på
för att visa
.
visas inte när en inmatad ”Memory Stick
Duo” inte innehåller någon bildinformation.
På ett ”Memory Stick Duo”:
Peka på
t
/
för att
välja en bild med . Peka sedan
på
.
Att justera volymen
Peka på
. Peka på en av bilderna för att
återgå till enbildsvisning.
Du ställer in volymen genom att peka på
t [VOLUME]. Peka sedan på
/
.
• Om du inte kan hitta [VOLUME] under
pekar du på [MENU] (s. 40).
B
,
A
C
Söka efter ett avsnitt under uppspelning
Peka och håll ner
/
under
uppspelning (bildsökning) eller
/
under snabbspolning av bandet framåt eller
bakåt (snabbsökning).
A Föregående/nästa 6 bilder
B Bilden som visades innan du växlade över
till indexskärmen.
C Film-ikon
• Du kan spela upp i olika lägen ([
PB], s. 61).
Om du vill visa bilder i andra mappar pekar
du på
t
t [PB FOLDER], och
väljer en mapp med
/
. Peka sedan
på
(s. 55).
VAR. SPD
Visa bilder från ett ”Memory Stick
Duo” på indexskärmen
SE
27
Funktioner för inspelning/uppspelning m.m.
Spela in
2
Använda zoom ................... 2 5
1
Om du vill zooma långsamt rör du
zoomspaken 2 bara en liten bit. Om du
vill zooma snabbare rör du spaken mer.
Bredare synfält: (Vidvinkel)
För DCR-HC36E:
6
3
Motivet verkar närmare: (Teleläge)
5
4
För DCR-HC44E/HC46E:
6
3
5
4
Använda blixten (DCR-HC94E/HC96E)
.......................................... 7
För DCR-HC94E/HC96E:
6
5
4
SE
28
• Du kan inte påverka zoomningshastigheten med
zoomknapparna 5 på LCD-skärmen.
• Det minsta avståndet som krävs mellan
videokameran och motivet för att bilden ska bli
skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och
ungefär 80 cm i teleläget.
• Om du vill använda en zoomning som är större
än följande kan du ställa in [DIGITAL ZOOM]
(s. 50):
– 20 × (DCR-HC36E)
– 12 × (DCR-HC44E/HC46E)
– 10 × (DCR-HC94E/HC96E)
• Se till att du håller kvar fingret på zoomreglaget.
Om du tar bort ditt finger från zoomreglaget kan
det hända att funktionsljudet för zoomreglaget
också spelas in.
7
8
Välj inställning genom att trycka flera
gånger på (blixt).
Ingen indikator visas (Automatisk
blixt): Blixten utlöses automatiskt när
belysningen i omgivningen inte räcker till.
r
(Framtvingad blixt): Blixten utlöses
oberoende av belysningen i omgivningen.
r
(Ingen blixt): Inspelning sker utan
blixt.
Spela in på mörka platser (NightShot
plus) (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
......................................... 3
Ställ in NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren
3 till ON. (
och [“NIGHTSHOT
PLUS”] visas.)
• Spela in en ljusare bild genom att använda
funktionen Super NightShot plus (s. 48).
Om du vill spela in med mer naturtrogna färger
använder du funktionen Color Slow Shutter
(s. 49).
• Funktionen NightShot plus och Super
NightShot plus använder infrarött ljus. Se därför
upp så att du inte blockerar den infraröda
sändaren 1 med fingrarna eller på något annat
sätt. Ta bort eventuell konversionslins (tillval).
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], s. 47).
• Använd inte de här funktionerna där det är ljust.
Det kan orsaka funktionsstörningar.
Spela in på mörka platser (NightShot)
(DCR-HC94E/HC96E) ................ 8
Ställ NIGHTSHOT-omkopplaren 8 på
ON. (
och [“NIGHTSHOT”] visas.)
• Spela in en ljusare bild genom att använda
funktionen Super NightShot (s. 49).
Om du vill spela in en ljusare bild i färg där
belysningen är otillräcklig använder du
funktionen Color Slow Shutter (s. 49).
• Funktionen NightShot och Super NightShot
använder infrarött ljus. Se därför upp så att du
inte blockerar den infraröda sändaren 1 med
fingrarna eller på något annat sätt. Ta bort
eventuell konversionslins (tillval).
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], s. 47).
• Använd inte de här funktionerna där det är ljust.
Det kan orsaka funktionsstörningar.
Inspelning/uppspelning
• Rekommenderat avstånd till motivet när du
använder den inbyggda blixten är mellan 0,3 till
2,5 m.
• Om blixtlampan är smutsig bör du torka bort
smutsen innan du använder den. Blixtens effekt
kan försämras om lampan är smutsig eller
missfärgad av värme.
• Blixtens uppladdningslampa blinkar medan
blixten laddas. När batteriet är fulladdat lyser
den med fast sken (I CAMERA-TAPE-läget tar
det en stund innan blixten är fulladdad).
• Om du använder blixten där det är ljust, t.ex. om
du spelar in ett motiv i motljus, är det möjligt att
blixten inte är så effektiv.
• Om du använder en konversionslins (tillval) kan
du råka ut för skuggbildningar.
• Du kan ändra blixtens ljusstyrka genom att
ställa in [FLASH LEVEL], du kan även
motverka effekten av röda ögon genom att ställa
in [REDEYE REDUC] under [FLASH SET]
(s. 48).
Ställa in exponeringen för motiv i
motljus (BACK LIGHT)............... 6
För att ställa in exponeringen för motiv i
motljus trycker du på BACK LIGHT 6 för
att visa .. Du avbryter motljusfunktionen
genom att trycka på BACK LIGHT igen.
Ställa in fokus för motiv som inte
ligger i mitten av bilden (SPOT
FOCUS) ................................ 4
Se [SPOT FOCUS] på sid. 47.
Låsa exponeringen för det valda
motivet (flexibel exponeringsmätare)
.......................................... 4
Se [SPOT METER] på sid. 45.
SE
Fortsättning ,
29
Funktioner för inspelning/uppspelning m.m. (fortsättning)
2
1
9
q;
qs
qa
För DCR-HC36E:
• På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men
den inspelade bilden blir normal.
Använda stativ........................ qj
qd
qh
2
Fäst stativet (tillval: skruvlängden måste
vara mindre än 5,5 mm) i stativfästet qj
med en stativskruv.
Använda en axelrem................. qs
Anslut axelremmen (tillval) vid tilldelad
krok qs.
5
4
qg
Uppspelning
qf
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
qh
5
4
qg
Spela upp bilder i följd
(SLIDE SHOW)........................ 4
qd
Se [SLIDE SHOW] på sid. 57.
2
Använda zoomning under
uppspelning ..................... 2 5
Du kan förstora bilderna från ungefär 1,1
till 5 gånger den ursprungliga storleken.
Förstoringen kan justeras med hjälp av
zoomspaken 2 eller zoomknapparna på
5 LCD-skärmen.
qf
1 Spela upp den bild du vill förstora.
2 Förstora bilden med T (telefoto).
qj
3 Peka på skärmen på det område av
bilden du vill förstora inom den givna
ramen.
4 Justera förstoringen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Spela in i spegelläge ............... qh
SE
30
Öppna LCD-panelen qh så att den bildar 90
grader (rät vinkel) mot videokameran (1)
och vrid den sedan 180 grader (ett halvt
varv) mot linssidan (2).
Om du vill avbryta pekar du på [END].
• Du kan inte påverka zoomningshastigheten med
zoomknapparna 5 på LCD-skärmen.
Inspelning/uppspelning
Kontrollera återstående batteritid
(Batteriinformation)................. qd
Ställ POWER-omkopplaren på OFF
(CHG). Tryck sedan på DISP/BATT INFO
qd. Batteriinformationen visas under
ungefär 7 sekunder. Du kan visa
batteriinformationen i upp till 20 sekunder
genom att trycka på DISP/BATT INFO
igen när batteriinformationen visas.
Återstående batteritid (ungefärlig)
Namn på övriga delar och deras
funktioner
I Fjärrkontrollsensor
Du kan utföra olika åtgärder på
videokameran om du pekar med
fjärrkontrollen (s. 36) mot fjärrsensorn.
J Inspelningslampa
(DCR-HC94E/HC96E)
Inspelningslampan lyser rött under
inspelning (s. 65).
• Inspelningslampan blinkar om bandet eller
den batteritid som återstår är låg.
Inspelningskapacitet (ungefärlig)
Stänga av ljudsignalen som bekräftar
olika åtgärder (BEEP) ............... 4
Se [BEEP] på sid. 65.
Inspelning/uppspelning
K Inbyggd stereomikrofon
För DCR-HC94E/HC96E:
En Active Interface Shoe-kompatibel
mikrofon har prioritet när den ansluts
(s. 75).
O Högtalare
Högtalarna används för att spela upp
ljudet.
• Hur du gör för att ställa in ljudvolymen
finns beskrivet på sid. 27.
Använda specialeffekter ........... 4
Se
(PICT.APPLI.)-menyn på sid. 56.
Återställa inställningarna
(RESET) ............................... qf
Du återställer alla inställningarna, även
datum och tid, genom att trycka på RESET
qf.
(Menyalternativ som du ställt in i den
personliga menyn återställs inte.)
SE
31
Indikatorer som visas under inspelning/
uppspelning
Spela in filmer
Spela in stillbilder
I CAMERA-TAPE-läget
1
2
3
4
5
8
1
60min
90
3.0M FINE
qa
11
101
P-MENU
6
7
qs 7
A Återstående batteritid (ungefärlig)
H Inspelningsmapp (55)
B Inspelningsläge (SP eller LP) (62)
I Bildstorlek (23, 52) (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E)
C Inspelningsstatus ([STBY]
(standbyläge) eller [REC] (inspelning))
D Inspelning: Bandräkneverk (timme:
minut: sekund)
Uppspelning: Bandräkneverk (timme:
minut: sekund)/Tidskod (timme: minut:
sekund: ram)
E Bandets inspelningskapacitet
(ungefärlig) (65)
F END SEARCH/EDIT SEARCH/Knapp
för granskning av inspelning (35)
I CAMERA-MEMORY-läget
B
C
D
E
A Inspelningsmapp (55)
B Beräknad inspelbar tid
C Filmstorlek (54)
D Indikator för inspelningsstart
(visas under ungefär 5 sekunder)
E Knapp för granskning av inspelning (26)
SE
32
eller
) (52)
K ”Memory Stick Duo”-indikator och
antal bilder som kan spelas in
(ungefärligt antal)
L Knapp för granskning av inspelning
(26)
Informationskod under
inspelning
Information om datum/tid och kamerans
inställningar spelas in automatiskt. De visas
inte på skärmen under inspelning, men du
kan däremot kontrollera dem som [DATA
CODE] under uppspelning (s. 64).
G Knapp för personlig meny (40)
A
J Kvalitet (
( ) anger sidor med mer information (referenssidor).
Indikatorerna som visas under inspelningen spelas inte in.
Visa filmer
Se på stillbilder
På band
1
2
qd
4
5
1
qg 9
qh qj
3.0M
MEMORY PLAY
qk
wd wf
ql
qf
w;
7
wa
ws
7
O Filnamn
N Knappar för videokontroll (27)
P Bildnummer/Totalt antal inspelade
bilder i den aktuella
uppspelningsmappen
På ett ”Memory Stick Duo”
A
0:00:00
D
Q Uppspelningsmapp (55)
E
R Ikon för föregående/nästa mapp
B
F
Inspelning/uppspelning
M Indikator för bandtransport
Följande indikatorer visas när den första eller
sista bilden i den aktuella mappen visas och
det finns flera mappar på en och samma
”Memory Stick Duo”.
: Du kan gå till föregående mapp genom
C
att peka på
.
: Du kan gå till nästa mapp genom att
A Filnamn
B Knapp för uppspelning/paus (27)
C Knapp för föregående/nästa bild (27)
D Bildstorlek (54)
E Uppspelningstid
F Knapp för föregående/nästa avsnitt
En filmfil kan maximalt delas upp i 60 avsnitt.
Antalet uppdelade avsnitt beror på hur lång
filmen är. När du bestämt från vilket avsnitt
uppspelningen ska starta, startar du
uppspelningen genom att peka på
.
peka på
.
: Du kan gå till föregående eller nästa
mapp genom att peka på
/
.
S Knapp för radering av bilder (77)
T Knapp för val av banduppspelning (27)
U Knapp för föregående/nästa bild (27)
V Knapp för indexskärm (27)
W Bildskyddsmärke (78)
X Utskriftsmärke (78)
SE
Fortsättning ,
33
Indikatorer som visas under
inspelning/uppspelning
(fortsättning)
( ) anger sidor med mer information
(referenssidor).
Mitt
Indikatorer när du gjort
ändringar
Indikator
Night Shot/NightShot
plus (29)
Med hjälp av [DISP GUIDE] (s. 18) kan du
se efter vilken funktion de olika
indikatorerna på LCD-skärmen har.
Super NightShot/Super
NightShot plus (48)
• Det kan hända att vissa indikatorer inte visas när
du använder [DISP GUIDE].
Vänster upptill
Color Slow Shutter (49)
Höger upptill
PictBridge-anslutning
(79)
EZ
Mitt
Indikator
Bildeffekter (58)
Betyder att
AUDIO MODE (62)
Digitala effekter (57)
Manuell fokusering (47)
9
Seriefotografering (52)
PROGRAM AE (45)
Inspelning med
självutlösare (50)
WIDE SELECT (23, 50)
Intervallinspelning av
stillbilder (60)
Skärpa (47)
Bakgrundsbelysning (29)
.
n
SteadyShot från (51)
Bildruteinspelning (59)
Progressiv inspelning
(51)
Höger upptill
Zebramönster (49)
Betyder att
Telemakro (48)
A/V t DV OUT
(64, 94)
DV-ingång (71)
Flexibel
exponeringsmätare (45)/
EXPOSURE (46)
DV-utmatning (68)
Panel från (56)
i.LINK-anslutning
(68, 71)
Nollställningsminne (zero
set memory) (36)
Bildspel (57)
SE
34
Vitbalans (46)
FLD/FRAME (53)
Blixt (48)
Indikator
Betyder att
AE SHIFT (47)
Vänster upptill
Indikator
Varning! (114)
Undersidan
+3
Undersidan
Betyder att
LCDbakgrundsbelysningen
avstängd (17)
Övriga indikatorer
Indikator
Betyder att
Information (115)
Söka efter startpunkten
Se till att CAMERA-TAPE-lampan
tänds (s. 26).
Söka efter det sista avsnittet i
den senaste inspelningen
(END SEARCH)
[END SEARCH] går inte att använda om
du har matat ut kassetten efter inspelningen.
Manuell sökning (EDIT SEARCH)
Du kan söka efter startpunkten där nästa
inspelning ska startas från samtidigt som du
granskar bilden på skärmen. Ljudet spelas
inte upp under sökningen.
1 Peka på
.
60min
Peka på
t
0:00:00
1
0:00:00
EXECUTING
Inspelning/uppspelning
60min
END SEARCH
STBY
.
EDIT
CANCEL
Peka här om du vill avbryta proceduren.
Det sista avsnittet av den allra senaste
inspelningen spelas upp under ungefär 5
sekunder och videokameran växlar
sedan över till standbyläge vid den
punkt där den senaste inspelningen
avslutades.
• Funktionen [END SEARCH] fungerar inte som
den ska om det finns oinspelade avsnitt mellan
de inspelade avsnitten på bandet.
• Du kan också välja [END SEARCH] från
menyn. När PLAY/EDIT-lampan tänds väljer
du genvägen [END SEARCH] i den personliga
menyn (s. 40).
2 Fortsätt att peka på
(för att
gå bakåt)/
(för att gå framåt)
och avbryt pekandet där du vill att
inspelningen ska starta.
Granska de senast inspelade
avsnitten
(inspelningsgranskning)
Du kan visa ungefär 2 sekunder av det
avsnitt du spelade in alldeles innan du
avbröt inspelningen.
Peka på
t
60min
.
STBY
0:00:00
EDIT
De sista 2 sekunderna (ungefär) av det
senast inspelade avsnittet spelas upp.
Sedan växlar videokameran över till
standbyläge.
SE
35
Fjärrkontroll
Ta bort isoleringsarket innan du använder
fjärrkontrollen.
• Du kan utföra olika åtgärder på videokameran
om du pekar med fjärrkontrollen mot
fjärrsensorn (s. 31).
• Mer information om hur du byter batterier finns
på sid. 128.
Isoleringsark
6
1
1 Under uppspelning trycker du på
8
3
ZERO SET MEMORY 5 vid den
punkt som du senare vill hitta
tillbaka till.
Bandräkneverket nollställs på ”0:00:00”
och
visas på skärmen.
4
5
Snabbsökning efter önskat
avsnitt (nollställningsminne)
7
q;
2
*2 Ej tillgängligt när funktionen Easy Handycam
används.
9
60min
0:00:00
P-MENU
A PHOTO*1 (s. 26)
Den bild som visas på skärmen när du trycker
på den här knappen spelas in på ”Memory
Stick Duo” som en stillbild.
Om bandräkneverket inte visas trycker
du på DISPLAY 9.
B SEARCH M. (s. 37)*2
C . >*2
D Videokontrollknappar (snabbspolning
bakåt, uppspelning, snabbspolning
framåt, paus, stopp, långsam
uppspelning) (s. 27)
E ZERO SET MEMORY*2
F Sändare
G REC START/STOP (s. 24, 26)
H Zoomning (s. 28, 30)
I DISPLAY (s. 18)
J Minneskontrollknappar (index*2 –/+,
minnesuppspelning) (s. 27)
SE
36
*1 Finns ej tillgängligt när funktionen Easy
Handycam används och POWER-omkopplaren
är inställd till CAMERA-TAPE.
2 När du vill avbryta uppspelningen
trycker du på STOP 4.
3 Tryck på mREW 4.
Bandet stannar automatiskt när
bandräkneverket når ”0:00:00”.
Bandräkneverket återgår till visning av
tidskod och visning av
nollställningsminnet försvinner.
Avbryta proceduren
4 Tryck på PLAY 4.
Tryck på STOP 4.
Uppspelningen startar från punkten
”0:00:00” på bandräkneverket.
• Funktionen för datumsökning fungerar inte som
den ska om det finns oinspelade partier mellan
de inspelade avsnitten på bandet.
Avbryta proceduren
Tryck igen på ZERO SET MEMORY 5
innan du spolar tillbaka.
Inspelning/uppspelning
• Skillnaden i tid mellan tidskoden och
bandräkneverket kan vara flera sekunder.
• Nollställning av minnet fungerar inte som det
ska om det finns oinspelade partier mellan
inspelade avsnitt på bandet.
Söka avsnitt efter
inspelningsdatum
(datumsökning)
Du kan söka efter en punkt där
inspelningsdatum ändras.
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
2 Tryck på SEARCH M. 2.
3 Tryck på .(föregående)/>
(nästa) 3 för att välja
inspelningsdatum.
60 min
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
P.MENU
SE
37
Visa filmen på en TV
Du kan ansluta din videokamera till din TV-apparats ingångsanslutning eller till en
videobandspelare via A/V-kabeln (1) eller A/V-kabel med S VIDEO (2). För den här
funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande nätadaptern
(s. 10). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker ansluta.
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Mata inte in/ut kassetten när din videokamera är ansluten till din Handycam Station. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
DCR-HC36E:
A/V OUT-kontakt
1
(Gul)
A/V OUT
(Vit)
(Röd)
Videobandspelare
eller TV
Till S VIDEO-kontakt
2
: Signalflöde
DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
A/V eller A/V OUT-kontakt
1
(Gul)
A/V
(Vit)
(Röd)
Videobandspelare
eller TV
Till S VIDEO-kontakt
: Signalflöde
SE
38
2
A A/V-kabel (medföljer)
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Din Handycam Station och din videokamera
är båda utrustade med A/V-kontakter (s. 81).
Anslut A/V-kabeln till antingen din
Handycam Station eller till din
videobandspelare, beroende på inställning.
• På vissa TV-apparater med 4:3-format visas inte
stillbilder, som spelats in med
bildproportionerna 4:3, som fullskärmsbilder.
Detta är inget fel.
B A/V-kabel med S VIDEO (tillval)
• Du kan visa tidskoden på din TV genom att
ställa in [DISP OUTPUT] till [V-OUT/PANEL]
(s. 65).
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Anslut inte A/V-kabeln till både din Handycam
Station och din videokamera samtidigt eftersom
bildstörning då kan uppträda.
Ansluta din videokamera till en TV via
en videobandspelare
Anslut videokameran till LINE INingången på videobandspelaren. Ställ in
ingångsväljaren på videobandspelaren till
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, osv.), om
videobandspelaren har en ingångsväljare.
Ställa in bildproportionerna efter den
anslutna TV:n (16:9/4:3) (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E)
Ändra bildförhållandet efter storleken på
din TV-skärm.
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta
POWER-omkopplaren nedåt flera gånger.
2 Peka på
t [MENU] t
(STANDARD SET) t [TV TYPE] t
[16:9] eller [4:3] t
.
• När du ställer in [TV TYPE] till [4:3], eller när
bildens proportioner växlar mellan lägena 16:9
och 4:3, är det möjligt att bilden fladdrar.
• När du spelar upp en film som spelats in med
bildproportionerna 16:9 på en 4:3-formats TV
som inte kan hantera 16:9-signaler, ställer du in
[TV TYPE] till [4:3].
Inspelning/uppspelning
När du ansluter till en annan enhet via S
VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med S
VIDEO-kabel (tillval), får du mer
verklighetstrogna bilder än om du ansluter
med den medföljande A/V-kabeln.
Anslut den vita och den röda kontakten
(vänster och höger ljudkanal) och S VIDEOkontakten (S VIDEO-kanalen) på en A/Vkabel (tillval). I så fall behöver du inte ansluta
den gula kontakten (standardvideo). Om du
bara ansluter med S VIDEO-kontakten hörs
inget ljud.
Om du har en mono-TV (endast en
ljudingång)
Anslut A/V-kabelns gula kontakt till
videobandspelarens videoingång och anslut
den vita (vänster kanal) eller röda kontakten
(höger kanal) till ljudingången på TV:n
eller videobandspelaren.
Om TV:n eller videobandspelaren har
en adapter med 21 stift
(EUROCONNECTOR)
Du måste ha 21-stiftsadaptern för att
ansluta din videokamera till en TV för att
kunna se på inspelade bilder. Den här
adaptern är bara avsedd för utsignaler.
Denna adapter endast för utmatning
medföljer modellerna DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E med etiketten
på den undre panelen, ej modellen DCRHC36E.
TV/
videobandspelare
SE
39
Använda menyn
Använda menyalternativen
Nedanstående instruktioner beskriver hur du använder de olika menyalternativ som finns med
i listan som följer efter den här sidan.
1 Tänd respektive lampa genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger i pilens riktning.
[CAMERA-TAPE]-lampa:
inställningar för ett band
CAMERA-MEMORY-lampa:
Stick Duo”
inställningar för ett ”Memory
PLAY/EDIT-lampa: inställningar för visning/redigering
2 Välj menyalternativ genom att peka på LCD-skärmen.
Alternativ som inte är tillgängliga visas nedtonade.
x Använda den personliga menyns genvägar
Den personliga menyn är avsedd för genvägar till de menyalternativ du ofta använder.
• Du kan anpassa den personliga menyn så att du får den som du själv vill ha den (s. 66).
1 Peka på
.
STBY
60min
1/3
0:00:00
DISP
GUIDE
MENU
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
2 Peka på önskat alternativ.
Om önskat alternativ inte visas på skärmen pekar du på
3 Välj önskad inställning och peka sedan på
.
/
tills alternativet visas.
x Att använda menyalternativen
Du kan anpassa menyalternativ som inte finns med i den personliga menyn.
1
2
60min
STBY
0:00:00
60min
3
STBY
0:00:00
60min
4
STBY
STEADYSHOT:
ZEBRA
0:00:00
ON
60min
STBY
STEADYSHOT:
0:00:00
OFF
SELF-TIMER
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
ON
PROGRES. REC
FADER
D.EFFECT
1 Peka på
t [MENU].
Menyindexskärmen visas.
2 Välj önskad meny.
Välj ett alternativ genom att peka på
densamma som i steg 2.)
3 Välj önskat alternativ.
/
. Peka sedan på
• Du kan också välja ett alternativ genom att direkt peka på det.
SE
40
. (Proceduren i steg 3 är
4 Anpassa alternativet.
När inställningarna är färdiga stänger du menyskärmen genom att peka på
t
(stäng).
Om du ångrar dig och inte vill ändra inställningen pekar du på
och kommer då tillbaka
till föregående skärm.
x Använda menyalternativ när funktionen Easy Handycam används
visas inte när funktionen Easy Handycam används (s. 24).
60min
EASY
STBY
MENU
Använda menyn
1 Peka på [MENU].
Menyindexskärmen visas.
2 Välj önskad meny.
3 Ändra inställningen för ditt alternativ.
Peka på
efter att du gjort alla inställningar.
Om du ångrar dig och inte vill ändra inställningen pekar du på
till föregående skärm.
och kommer då tillbaka
• Avbryt funktionen Easy Handycam för att använda menyalternativen på vanligt sätt (s. 25).
SE
41
Menyalternativ
De ursprungliga inställningarna (z) varierar beroende på vilken lampa
som lyser.
Vid funktionen Easy Handycam, används följande inställningar
automatiskt (s. 24).
TAPE
MEMORY PLAY/EDIT
Easy Handycam
CAMERA SET-meny (s. 45)
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
–
z
–
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
STILL SET
–
z
z
MOVIE SET
ALL ERASE
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
–
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS*1
AUTO SHUTTER
AE SHIFT*1
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
FLASH SET*1
SUPER NSPLUS*2
SUPER NS*1
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA*1
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
WIDE SELECT*3
STEADYSHOT
PROGRES. REC*1
AUTO
–
AUTO
AUTO
–
ON
OFF
–
AUTO
OFF
*8/OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
z*7
OFF
4:3
ON
OFF
MEMORY SET-meny (s. 52)
SE
42
OFF*5/FINE/z*5/
FIELD*3
–
z
–
SERIES
–
–*8
–*8
TAPE
MEMORY PLAY/EDIT
Easy Handycam
PICT.APPLI.-meny (s. 56)
FADER
SLIDE SHOW
D. EFFECT
PICT. EFFECT
FRAME REC*1
SMTH INT. REC*5
INT.REC-STL
DEMO MODE
PictBridge PRINT
USB SELECT
z
–
z
z
z
z
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
–
–
–
–
z
z
OFF
–
OFF
OFF
OFF
–
OFF
ON
–
z
–
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
EDIT/PLAY-meny (s. 61)
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
Använda menyn
VAR. SPD PB
REC CTRL*6
AUD DUB CTRL
REC MOVIE
BURN DVD
BURN VCD
END SEARCH
DCR-HC94E/HC96E
DCR-HC36E/HC44E/HC46E
DCR-HC36E
DCR-HC96E
DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E
DCR-HC36E/HC46E/HC96E
Kan inte användas i CAMERA-TAPE-läge.
Videokameran återställs till det inställda värdet före funktionen Easy Handycam.
SE
Fortsättning ,
43
Menyalternativ (fortsättning)
TAPE
MEMORY PLAY/EDIT
Easy Handycam
STANDARD SET-meny (s. 62)
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI-SOUND
AUDIO MIX
LCD/VF SET
A/V t DV OUT*
VIDEO INPUT*4
TV TYPE*5
USB CAMERA
DISP GUIDE
GUIDEFRAME*1
DATA CODE
REMAINING
REMOTE CTRL
REC LAMP*1
BEEP
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CALIBRATION
4
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
z*6
z*4
z
z
z
z
z
z
–
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
z
–
z
z
–
–
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
z
–
z
z
z
–
z
z
z
z
z
SP
12BIT
z
STEREO
–
– /NORMAL/ – /
NORMAL/ –*8
OFF
–*8
–*8
OFF
z
OFF
z
AUTO
ON
ON
z
LCD PANEL
–
5 min
–
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
–*8
–*8
TIME/LANGU.-meny (s. 66)
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
SE
44
DCR-HC94E/HC96E
DCR-HC36E/HC44E/HC46E
DCR-HC36E
DCR-HC96E
DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E
DCR-HC36E/HC46E/HC96E
Kan inte användas i CAMERA-TAPE-läge.
Videokameran återställs till det inställda värdet före funktionen Easy Handycam.
CAMERA SET-meny
Inställningar för att justera videokameran
efter inspelningsförhållandena
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT
osv.)
De ursprungliga inställningarna är
markerade med B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 40.
BEACH&SKI*(
)
Välj det här läget om du behöver motverka
tendensen att människors ansikten blir för
mörka, ett fenomen som kan uppstå när du
filmar där det är mycket ljust, t.ex. på en
sandstrand i sommarsol eller på vintern i
en skidbacke.
SUNSET&MOON**(
PROGRAM AE
PROGRAM AE är ett effektivt verktyg för
inspelning av bilder i olika situationer.
)
Välj det här läget om du vill bevara
stämningen när du filmar solnedgångar,
nattmotiv eller fyrverkerier.
B AUTO
SPOTLIGHT*(
)
Välj det här läget om du vill motverka
tendensen att ansikten som spelas in i stark
belysning blir så extremt vita.
PORTRAIT (mjukt porträttläge) (
)
Välj det här läget om du vill att kameran
ska fokusera på motiv som ligger långt
bort. Läget gör att videokameran fokuserar
på det egentliga motivet istället för på
glaset i ett fönster, eller nätet i en skärm,
när du filmar genom dem.
)
Välj det här läget när du vill framhäva
motivet, t.ex. människor eller blommor,
samtidigt som bakgrunden mjukas upp.
SPORTS* (sportläge) (
LANDSCAPE**(
Använda menyn
Välj det här läget om du vill ha ett effektivt
inspelningsläge utan att använda
[PROGRAM AE].
• Alternativ med en asterisk (*) kan du bara
justera för att fokusera på närliggande
motiv. Alternativ med två asterisker (**) kan
du justera för att fokusera på mer avlägsna
motiv.
• Inställningarna återgår till [AUTO] när du
stänger av strömmen i mer än 12 timmar.
)
Välj det här läget om du behöver minimera
kameraskakningarna när du filmar motiv
som rör sig snabbt.
SPOT METER (Flexibel
exponeringsmätare)
Du kan ställa in och låsa exponeringen på
motivet så att det spelas in tillräckligt ljust
även om det är stor kontrast mellan motivet
och bakgrunden, t.ex. strålkastarbelysta
motiv på en scen.
SE
Fortsättning ,
45
CAMERA SET-meny (fortsättning)
WHITE BAL. (Vitbalans)
1
Du kan ställa in färgbalansen efter
ljusförhållandena i omgivningen.
2
Vitbalansen ställs in automatiskt.
Du återställer den automatiska
exponeringen genom att peka på [AUTO]
t [END].
– Utomhus
– Nattfilmning, neonskyltar och fyrverkerier
– Soluppgång eller solnedgång
– Under ljusrör på dagtid
• Om du ställer in [SPOT METER], ställs
[EXPOSURE] automatiskt in till [MANUAL].
• Inställningarna återgår till [AUTO] när du
stänger av strömmen i mer än 12 timmar.
EXPOSURE
Du kan låsa bildens ljusstyrka manuellt.
Om du t.ex. spelar in inomhus en dag när
det är vackert väder kan du undvika
motljusskuggor på personer som står nära
fönstren genom att låsa exponeringen på
rummets väggsida.
2
1
3
1 Peka på [MANUAL].
visas.
2 Justera exponeringen genom att peka på
/
.
3 Peka på
.
Du återställer den automatiska
exponeringen genom att peka på [AUTO]
t
.
• Du kan justera [EXPOSURE] och [FADER] när
du använder sökaren genom att rotera LCDpanelen 180 grader (ett halvt varv) och sedan
stänga den med skärmen riktad utåt (s. 56).
• Inställningarna återgår till [AUTO] när du
stänger av strömmen i mer än 12 timmar.
SE
46
B AUTO
1 På skärmen pekar du på den punkt som du
vill justera och låsa exponeringen för.
visas.
2 Peka på [END].
OUTDOOR (
)
Vitbalansen justeras efter följande
inspelningsförhållanden:
INDOOR (n)
Vitbalansen justeras efter följande
inspelningsförhållanden:
– Inomhus
– På en festscen eller i studion där
belysningen förändras snabbt
– Under videolampor i en studio eller under
natriumlampor eller lysrörsliknande
färglampor
ONE PUSH (
)
Vitbalansen ställs in efter
ljusförhållandena i omgivningen.
1 Peka på [ONE PUSH].
2 Ställ upp ett vitt föremål, t.ex. en bit vitt
papper, som fyller ut hela skärmen
under samma ljusförhållanden som
kommer att gälla när du filmar motivet.
3 Peka på [
].
blinkar snabbt. När vitbalansen är
inställd och har lagrats i minnet slutar
indikatorn att blinka.
• Skaka inte videokameran när
blinkar snabbt.
•
blinkar långsamt om det inte gick
att ställa in vitbalansen.
• Om
fortsätter att blinka även efter
det att du har pekat på
ställer du
[WHITE BAL.] till [AUTO].
• Om du har bytt batteri samtidigt som du
använder läget [AUTO] eller om du tar med dig
videokameran ut från att ha varit inomhus
samtidigt som du använder låst exponering,
väljer du [AUTO] och riktar videokameran mot
ett näraliggande vitt föremål under 10 sekunder,
så får du en bättre inställning av färgbalansen.
• Utför proceduren för [ONE PUSH] ytterligare
en gång om du ändrar inställningarna för
[PROGRAM AE] eller om du tar med dig
videokameran ut från att ha varit inomhus, eller
tvärtom.
• Ställ in [WHITE BAL.] till [AUTO] eller [ONE
PUSH] när kameran används i belysning från
ljusrör med vitt eller kallt vitt sken.
• Inställningarna återgår till [AUTO] när du
stänger av strömmen i mer än 12 timmar.
Du kan ställa in skärpan på bildens konturer
med
/
.
visas när skärpan är
ställd på något annat än den ursprungliga
inställningen.
Mjukare
Skarpare
AUTO SHUTTER
Aktiverar automatiskt den elektroniska
slutaren, så att slutarhastigheten anpassas
när du spelar in i ljusa omgivningar, om du
ställer den på [ON] (ursprunglig
inställning).
AE SHIFT (DCR-HC94E/HC96E)
Du kan justera exponeringen med hjälp av
(mörk)/
(ljus).
och det
inställda värdet visas när du ställt in [AE
SHIFT].
• Om motivet är vitt eller om motljuset är starkt
kan du peka på
; om motivet är svart eller
om belysningen är svag kan du peka på
.
• När [EXPOSURE] är inställt till [AUTO] kan
du justera den automatiska exponeringsnivån
mot antingen ljusare eller mörkare.
Du kan välja att ställa in skärpan på ett
motiv som inte befinner sig i mitten av
skärmen.
1
2
1 Peka på motivet på skärmen.
9 visas.
2 Peka på [END].
Om du vill att fokus ska ställas in
automatiskt pekar du på [AUTO] t [END]
i steg 1.
Använda menyn
SHARPNESS (DCR-HC94E/HC96E)
SPOT FOCUS
• Om du ställer in [SPOT FOCUS], ställs
[FOCUS] automatiskt in till [MANUAL].
• Inställningarna återgår till [AUTO] när du
stänger av strömmen i mer än 12 timmar.
FOCUS
Du kan ställa in fokus manuellt. Om du
medvetet vill fokusera på ett visst motiv
kan du välja det här läget.
1 Peka på [MANUAL].
9 visas.
2 Peka på
(fokusering på närliggande
motiv)/
(fokusering på avlägsna
motiv) för att ställa in skärpan. visas när
du nått det minsta möjliga avståndet för
fokuseringen och
visas när du nått det
största möjliga avståndet för fokuseringen.
3 Peka på
.
Om du vill att fokus ska ställas in
automatiskt pekar du på [AUTO] t
steg 1.
i
SE
Fortsättning ,
47
CAMERA SET-meny (fortsättning)
• Det är lättare att ställa in fokus om du först
zoomar in genom att föra zoomspaken mot T
(telefoto), sedan ställer du in det rätta
zoomningsläget för inspelningen genom att föra
spaken mot W (vidvinkel). När du vill spela in
ett motiv på nära håll, flyttar du zoomspaken
mot W (vidvinkel), sedan justerar du fokus.
• Det minsta avståndet som krävs mellan
videokameran och motivet för att bilden ska bli
skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och
ungefär 80 cm i teleläget.
• Inställningarna återgår till [AUTO] när du
stänger av strömmen i mer än 12 timmar.
TELE MACRO
Med detta alternativ kan du spela in små
motiv, som t.ex. blommor och insekter. Du
kan sudda ut bakgrunder så att motivet
framträder tydligare.
När du ställer [TELE MACRO] till [ON]
( ), flyttas zoomen (s. 28) automatiskt till
översidan av T (telefoto) vilket gör att du
kan spela in närliggande motiv enligt
följande:
För DCR-HC36E: nedåt till cirka 39 cm.
För DCR-HC44E/HC46E: nedåt till cirka
35 cm.
För DCR-HC94E/HC96E: nedåt till cirka
37 cm.
Peka på [OFF] eller zooma in vidvinkel
(W-sida).
• Om du spelar in ett avlägset motiv kan det vara
svårt att fokusera på det och fokuseringen kan ta
lång tid.
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], s. 47).
FLASH SET (DCR-HC94E/HC96E)
SE
48
Du kan ställa in denna funktion när du
använder den inbyggda blixten eller en
extern blixt (tillval) som är kompatibel med
din videokamera.
x FLASH LEVEL
HIGH(
)
Höjer nivån på blixten.
B NORMAL( )
LOW(
)
Sänker nivån på blixten.
x REDEYE REDUC
Du kan motverka röda ögon-effekten
genom att aktivera blixten innan inspelning.
Ställ [REDEYE REDUC] till [ON], välj
sedan en inställning genom att trycka flera
gånger på (blixt) (s. 28).
(automatisk reducering av röda ögoneffekten): När belysningen i omgivningen är
otillräcklig utlöses en förblixt innan den
automatiska blixten utlöses.
r
(framtvingad reducering av röda ögoneffekten): Blixten utlöses alltid, och varje
gång tillsammans med den förblixt som
minskar röda ögon-effekten.
r
(Ingen blixt): Inspelning sker utan blixt.
• Det är inte alltid säkert att det går att reducera
röda ögon-effekten, beroende på individuella
skillnader och andra förhållanden som påverkar
resultatet.
SUPER NSPLUS (Super NightShot
plus) (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
Bilden spelas in med upp till 16 gånger den
känslighet som inspelning med NightShot
plus ger om du ställer [SUPER NSPLUS]
till [ON] när också NIGHTSHOT PLUSomkopplaren (s. 29) är ställd på ON.
och [”SUPER NIGHTSHOT PLUS”]
visas på skärmen.
Avbryt inställningen genom att ställa in
[SUPER NSPLUS] till [OFF] eller
NIGHTSHOT-omkopplaren till OFF.
• Använd inte NightShot plus/[SUPER NSPLUS]
där det är ljust. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• Se upp så att du inte blockerar sändaren av
infrarött ljus med fingrarna eller på något annat
sätt (s. 29).
• Ta bort eventuell konversionslins (tillval).
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], s. 47).
• Videokamerans slutarhastighet ställs
automatiskt in efter rådande ljusförhållanden.
Det kan göra rörelserna i filmen långsammare.
SUPER NS (Super NightShot)
(DCR-HC94E/HC96E)
Avbryt inställningen genom att ställa in
[SUPER NS] till [OFF] eller
NIGHTSHOT-omkopplaren till OFF.
• Använd inte NightShot/[SUPER NS] där det är
ljust. Det kan orsaka funktionsstörningar.
• Se upp så att du inte blockerar sändaren av
infrarött ljus med fingrarna eller på något annat
sätt (s. 29).
• Ta bort eventuell konversionslins (tillval).
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], s. 47).
• Videokamerans slutarhastighet ställs
automatiskt in efter rådande ljusförhållanden.
Det kan göra rörelserna i filmen långsammare.
• Se upp så att du inte blockerar sändaren av
infrarött ljus med fingrarna eller på något annat
sätt (s. 29).
• Ta bort eventuell konversionslins (tillval)
(s. 29).
• Det största avståndet vid fotografering med [NS
LIGHT] är ungefär 3 m.
• För DCR-HC36E/HC44E/HC46E:
Om du spelar in där det är mörkt, t.ex. tar
nattscener eller filmar i månljus, ställer du in
[NS LIGHT] till [OFF]. På det här sättet kan du
få djupare färger i bilden.
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
Använda menyn
Bilden spelas in med upp till 16 gånger den
känslighet som inspelning med NightShot
ger om du ställer [SUPER NS] till [ON] när
också NIGHTSHOT-omkopplaren (s. 29)
är ställd på ON.
och [”SUPER NIGHTSHOT”] visas
på skärmen.
– För DCR-HC94E/HC96E:
NightShot eller [SUPER NS] (s. 48).
När du ställer [COLOR SLOW S] på [ON]
kan du spela in bilder med klarare färger
trots att du spelar in där det är mörkt.
och [COLOR SLOW SHUTTER] visas
på skärmen.
Om du vill avbryta [COLOR SLOW S]
pekar du på [OFF].
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen kan du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], s. 47).
• Videokamerans slutarhastighet ställs
automatiskt in efter rådande ljusförhållanden.
Det kan göra rörelserna i filmen långsammare.
ZEBRA (DCR-HC94E/HC96E)
Det här läget kan du använda som referens
när du ställer in ljusstyrkan. När du ändrar
den ursprungliga inställningen visas .
Zebramönstret spelas inte in.
B OFF
NS LIGHT (NightShot-belysning)
Du kan spela in en tydligare bild genom att
ställa in [NS LIGHT], vilken sänder
infrarött ljus, till [ON] (standardinställning)
genom att använda någon av funktionerna
nedan:
Zebramönstret visas inte.
70
Zebramönstret visas vid en
skärmljusstyrka på ungefär 70 IRE.
– För DCR-HC36E/HC44E/HC46E:
NightShot plus eller [SUPER NSPLUS] (s. 29).
SE
Fortsättning ,
49
CAMERA SET-meny (fortsättning)
100
Zebramönstret visas vid en
skärmljusstyrka på ungefär 100 IRE eller
högre.
• De delar av skärmen där ljusstyrkan är ungefär
100 IRE och högre kan verka överexponerade.
• Zebramönstret är diagonala ränder som visas i
vissa partier av skärmen där ljusstyrkan
motsvarar en förinställd nivå.
SELF-TIMER
När du ställer in [SELF-TIMER] till [ON]
( ), börjar självutlösaren spela in cirka 10
sekunder efter att du tryckt på REC
START/STOP för att spela in filmen eller
på PHOTO för att spela in stillbilder.
Om du vill avbryta nedräkningen pekar du
på [RESET].
Om du vill avbryta [SELF-TIMER], pekar
du på [OFF].
• Du kan också ställa in självutlösaren med
knappen REC START/STOP eller PHOTO på
fjärrkontrollen (s. 36).
DIGITAL ZOOM
Om du vill använda en zoomning som är
större än 20 × (DCR-HC36E)/12 × (DCRHC44E/HC46E)/10 × (DCR-HC94E/
HC96E) (ursprunglig inställning) när du
spelar in på band kan du välja maximal
zoomningsnivå. Tänk på att bildkvaliteten
försämras när du använder digital
zoomning.
För DCR-HC36E:
B OFF
Zoomning upp till 20 × utförs optiskt.
40 ×
Zoomning upp till 20 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 40 × digitalt.
800 ×
Zoomning upp till 20 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 800 × digitalt.
För DCR-HC44E/HC46E:
B OFF
Zoomning upp till 12 × utförs optiskt.
24 ×
Zoomning upp till 12 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 24 × digitalt.
800 ×
Zoomning upp till 12 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 800 × digitalt.
För DCR-HC94E/HC96E:
B OFF
Zoomning upp till 10 × utförs optiskt.
20 ×
Zoomning upp till 10 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 20 × digitalt.
120 ×
Zoomning upp till 10 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 120 × digitalt.
WIDE SELECT (DCR-HC36E)
Du kan spela in bilder med bildproportioner
som passar skärmen som bilderna ska visas
på.
Mer information finns i bruksanvisningen
som följer med din TV-apparat.
Stapelns högra sida visar det digitala
zoomningsområdet. Zoomningsområdet
visas när du valt zoomningsnivå.
SE
50
B 4:3
Normal inställning (för att spela in bilder
för uppspelning på en TV med formatet
4:3).
16:9 WIDE (
)
Spelar in bilder för uppspelning på en 16:9
bredbilds-TV i fullskärmsläge.
När du visar bilderna på LCD-skärmen/
sökaren med [16:9 WIDE] valt.
När du visar bilderna på en
bredbilds-TV av formatet 16:9 *1
När du visar bilderna på en
vanlig TV*2
Om det progressiva inspelningsläget
Vid en normal TV-sändning delas skärmen
in i 2 finare fält som visas växelvis var 1/50
sekund. Den bild som visas på en gång
täcker alltså bara hälften av den bild som
visas. Vid progressiv inspelning visas hela
bilden med alla sina bildpunkter. Bilder
som spelas in i det här läget ser skarpare ut,
men rörliga föremål kan se egendomliga ut.
• Om du spelar in i belysningen från ett lysrör
eller en glödlampa är det möjligt att det uppstår
flimmer på skärmen. Om du vill återgå till
normal inspelning pekar du på [OFF].
Använda menyn
*1 Bilderna visas i fullskärmsläge när bredbildsTV:n växlar över till fullskärmsläge.
*2 Bilderna spelas upp i läget 4:3. När du spelar
upp bilder i bredbildsläget visas de på det sätt
som de visades på LCD-skärmen eller i
sökaren.
STEADYSHOT
Du kan kompensera kameraskakning
(standardinställning är [ON]).
Ställ in [STEADYSHOT] till [OFF] ( )
när du använder stativ (tillval) eller när du
använder en konversionslins (tillval), då
blir bilden naturlig.
PROGRES. REC
(DCR-HC94E/HC96E)
Du kan minska oskärpan i bandinspelade
rörliga bilder, som du senare tänker
överföra till en dator som stillbilder, genom
att ställa in [PROGRES. REC] till [ON]
(
).
Den här funktionen är särskilt användbar
vid analys av snabba rörelser inom t.ex.
sporter av olika slag.
Om du vill avbryta [PROGRES. REC],
pekar du på [OFF].
SE
51
MEMORY SET-meny
Inställningar för ”Memory Stick Duo”
(BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/ALL ERASE/
NEW FOLDER, osv.)
De ursprungliga inställningarna är
markerade med B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 40.
STILL SET
BURST (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E)
Du kan spela in flera stillbilder efter
varandra genom att trycka på PHOTO.
x
B OFF
Välj det här läget när du inte spelar in
oavbrutet.
NORMAL (
)
Spelar oavbrutet in stillbilder i 0,5sekunders intervaller.
Maximalt antal stillbilder spelas in när du
trycker in PHOTO helt och håller knappen
intryckt.
EXP. BRKTG (
• [BURST] kan endast ställas in när POWERomkopplaren är ställd till CAMERAMEMORY.
• [BURST] kan inte ställas in när funktionen Easy
Handycam används.
• Maximala antalet stillbilder spelas in när du
använder självutlösaren eller använder
fjärrkontrollen.
• [EXP. BRKTG] fungerar inte när det endast
finns ett utrymme på mindre än 3 bilder som
återstår på ”Memory Stick Duo”.
• För DCR-HC94E/HC96E:
Du kan inte använda blixten när du fotograferar
med [BURST].
• För DCR-HC94E/HC96E:
Det är möjligt att bilderna flimrar eller blir
missfärgade om du väljer [HIGH SPEED].
x
1.9M
1.0M
VGA
HC44E/
HC46E
–
–
4
13
HC94E/
HC96E
3
4
–
21
STANDARD (
2.3M
0.7M
HC44E/HC46E
–
4
HC94E/HC96E
3
–
) (DCR-HC94E/
Spelar in upp till 32 stillbilder (bildstorlek
VGA) med ett intervall på ungefär 0,07
sekunder.
)
Spelar in stillbilder med normal
bildkvalitet.
• Bildkvaliteten låser sig automatiskt till [FINE]
när funktionen Easy Handycam används.
x
Med bildproportionerna 16:9
HIGH SPEED (
HC96E)
)
Spelar in stillbilder med hög kvalitet.
3.0M
DCR-
QUALITY
B FINE (
Med bildproportionerna 4:3
DCR-
)
Spelar in 3 stillbilder efter varandra med
olika exponering, med ett intervall på
ungefär 0,5 sekunder. Du kan sedan
jämföra de 3 stillbilderna och välja den
bild som har blivit bäst exponerad.
IMAGE SIZE (DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E)
För DCR-HC44E/HC46E:
B 1.0M (
)
Spelar in stillbilder med relativt god
skärpa.
VGA (0.3M) (
)
Spelar in maximalt antal stillbilder.
För DCR-HC94E/HC96E:
B 3.0M (
)
Spelar in stillbilder med god skärpa.
SE
52
1.9M (
)
*1 DCR-HC94E/HC96E
*2 DCR-HC44E/HC46E
Spelar in stillbilder med relativt god
skärpa.
VGA (0.3M) (
)
Spelar in maximalt antal stillbilder.
• Om du ställer in ett bildförhållande på 16:9
(bredbild), låser sig [IMAGE SIZE] automatiskt
till [0.7M] (DCR-HC44E/HC46E)/[2.3M]
(DCR-HC94E/HC96E) (s. 23).
• [IMAGE SIZE] kan endast ställas in när
POWER-omkopplaren är ställd till CAMERAMEMORY.
FLD/FRAME (DCR-HC36E)
x
B FIELD
FRAME (
Med bildproportionerna 16:9 (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E)
2.3M*1
(2016 ×
1134)
)
0.7M*2
(1152 ×
648)
Använda menyn
Spela in korrigeringsflimmer för bilder i
rörelse (s. 26).
• Alla värden är uppmätta med följande
inställning:
Övre raden: [FINE] är vald som bildkvalitet.
Undre raden: [STANDARD] är vald som
bildkvalitet.
• När ”Memory Stick Duo” från Sony
Corporation används.
Antalet stillbilder som du kan ta varierar
beroende på inspelningsförhållandena.
• För DCR-HC36E:
Vid inspelning av stillbilder är storleken alltid
låst till VGA (640 × 480).
0.2M*3
(640 ×
360)
Spela in fasta föremål med hög kvalitet.
Kapaciteten för ”Memory Stick Duo”
(MB) och antalet inspelbara bilder
Med bildproportionerna 4:3
16 MB
13
32
40
96
115
240
32 MB
27
65
81
190
240
485
64 MB
54
130
160
390
490
980
128 MB
105
260
320
780
980
1970
3.0M*1
(2016 ×
1512)
1.9M*1
(1600 ×
1200)
1.0M*2
(1152 ×
864)
VGA
(640 ×
480)
16 MB
10
24
16
37
30
74
96
240
256 MB
195
470
590
1400
1750
3550
32 MB
20
48
32
75
61
150
190
485
512 MB
400
960
1200
2850
3600
7200
64 MB
40
98
65
150
120
300
390
980
1 GB
820
1950
2450
5900
7300
14500
128 MB
82
195
130
300
245
600
780
1970
2 GB
1650
4000
5000
12000
15000
30000
256 MB
145
355
235
540
445
1000
1400
3550
512 MB
300
720
480
1100
900
2050
2850
7200
1 GB
610
1450
980
2250
1800 5900
4200 14500
2 GB
1250
3000
2000
4650
3750 12000
8600 30000
*1 DCR-HC94E/HC96E
*2 DCR-HC44E/HC46E
*3 Om du spelar in en stillbild på ett ”Memory
Stick Duo” med POWER-omkopplaren inställd
till CAMERA-TAPE, är [IMAGE SIZE]
automatiskt låst till [0.2M]. Det går inte att
välja bildstorleken [0.2M] i [STILL SET].
SE
Fortsättning ,
53
MEMORY SET-meny (fortsättning)
• Alla värden är uppmätta med följande
inställning:
Övre raden: [FINE] är vald som bildkvalitet.
Undre raden: [STANDARD] är vald som
bildkvalitet.
• När ”Memory Stick Duo” från Sony
Corporation används.
Antalet stillbilder som du kan ta varierar
beroende på inspelningsförhållandena.
160 × 112
00:02:40
00:10:40
32 MB
00:05:20
00:21:20
En bilds ungefärliga datastorlek (kB)
64 MB
00:10:40
00:42:40
4:3-bild
128 MB
00:21:20
01:25:20
256 MB
00:42:40
02:50:40
512 MB
01:25:20
05:41:20
1 GB
02:50:40
11:22:40
2 GB
05:41:20
22:45:20
1.9M*1
1.0M*2
VGA
960
420
500
210
150
60
1540
640
• För DCR-HC36E:
Vid inspelning av stillbilder är storleken alltid
låst till VGA (640 × 480).
16:9-bild (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E)
2.3M*1
0.7M*2
0.2M*3
1150
480
380
160
130
60
*1 DCR-HC94E/HC96E
*2 DCR-HC44E/HC46E
*3 Om du spelar in en stillbild på ett ”Memory
Stick Duo” med POWER-omkopplaren inställd
till CAMERA-TAPE, är [IMAGE SIZE]
automatiskt låst till [0.2M]. Det går inte att
välja bildstorleken [0.2M] i [STILL SET].
• Värden uppmätta med följande inställning:
Övre raden: [FINE] är vald som bildkvalitet.
Undre raden: [STANDARD] är vald som
bildkvalitet.
MOVIE SET
x
IMAGE SIZE
B 320 × 240 (
)
Spelar in film med hög upplösning.
160 × 112 (
)
Med det här alternativet får du längre
inspelningstid.
SE
320 × 240
16 MB
3.0M*1
54
Kapacitet för ”Memory Stick Duo”
(MB) och inspelningstid (timmar:
minuter: sekunder)
• När ”Memory Stick Duo” från Sony
Corporation används.
Inspelningstiden varierar beroende på
inspelningsförhållandena.
ALL ERASE
Raderar alla bilder från ett ”Memory Stick
Duo” utan bildskydd, eller i den valda
mappen.
1 Välj [ALL FILES] eller [CURRENT
FOLDER].
[ALL FILES]: Raderar alla bilder på
”Memory Stick Duo”.
[CURRENT FOLDER]: Raderar alla
bilderna i den valda mappen.
2 Peka två gånger på [YES] t
.
• Avbryt i förväg bildskyddet på ditt ”Memory
Stick Duo” när du använder ”Memory Stick
Duo” med skrivskyddsfliken (s. 121).
• Själva mappen raderas inte även om du raderar
alla bilderna i den.
• Medan [
Erasing all data...] visas får du inte:
– Använda POWER-omkopplaren/
funktionsknapparna.
– Mata ut ”Memory Stick Duo”.
FORMAT
REC FOLDER (Inspelningsmapp)
”Memory Stick Duo” har formaterats på
fabriken och behöver inte formateras igen.
Välj inspelningsmapp med
peka sedan på
.
Peka två gånger på [YES] för att formatera
t
.
Formateringen är klar och alla bilderna har
raderats.
• Med ursprungsinställningen sparas bilderna i
mappen 101MSDCF.
• Om du har spelat in i en viss mapp används
samma mapp som standardmapp för
uppspelning.
• Medan [
Formatting...] visas får du inte:
– Använda POWER-omkopplaren/
funktionsknapparna.
– Mata ut ”Memory Stick Duo”.
• Formateringen raderar all information från
”Memory Stick Duo” även skyddad
bildinformation och nyskapade mappar.
/
och
PB FOLDER (uppspelningsmapp)
Välj uppspelningsmapp med
peka sedan på
.
/
och
Använda menyn
FILE NO.
B SERIES
Filerna numreras i löpande följd, även om
du byter ”Memory Stick Duo”.
Filnumreringen återställs när du skapar en
ny mapp eller byter inspelningsmapp.
RESET
Återställer filnumret till 0001 varje gång
du byter ”Memory Stick Duo”.
NEW FOLDER
Du kan skapa en ny mapp (102MSDCF till
999MSDCF) på ett ”Memory Stick Duo”.
När 9 999 bilder har lagrats i aktuell mapp
skapas en ny mapp automatiskt för lagring
av efterföljande bilder.
Peka på [YES] t
.
• De mappar som du har skapat kan du inte radera
med videokameran. Du måste formatera
”Memory Stick Duo” (s. 55), eller radera dem
via din dator.
• Antal bilder som du kan spela in på ett
”Memory Stick Duo” kan minska när antalet
mappar ökar.
SE
55
PICT.APPLI.-meny
Specialeffekter för bildbehandling och
ytterligare funktioner för inspelning/
uppspelning (SLIDE SHOW/PICT. EFFECT/
FRAME REC, osv.)
De ursprungliga inställningarna är
markerade med B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 40.
MONOTONE
Vid intoning växlar bilden gradvis över från
svartvitt till färg. Vid uttoning växlar bilden
gradvis över från färg till svartvitt.
OVERLAP (endast intoning)
WIPE (endast intoning)
FADER
Du kan använda följande effekter på det du
spelar in.
1 Välj önskad effekt i standby-läge (för att
tona in) eller inspelningsläge (för att tona
ut). Peka sedan på
.
När du valt [OVERLAP], [WIPE] eller
[DOT FADER] blir skärmbilden blå när
bilden lagras, sedan lagras bilden på bandet
som en stillbild.
2 Tryck på REC START/STOP.
Toningsindikatorn slutar blinka och
slocknar när toningen är utförd.
För att avbryta [FADER] innan proceduren
startar pekar du på [OFF] i steg 1.
• Om du trycker en gång på REC START/STOP,
avbryts inställningen.
STBY
Uttoning
WHITE FADER
BLACK FADER
MOSAIC FADER
REC
Intoning
DOT FADER (endast intoning)
Använda sökaren
Du kan justera [EXPOSURE] och
[FADER] när du använder sökaren genom
att rotera LCD-panelen 180 grader (ett halvt
varv) och sedan stänga den med skärmen
riktad utåt.
1 Se till att CAMERA-TAPE- eller
CAMERA-MEMORY-lampan tänds.
2 Stäng LCD-panelen med skärmen riktad
utåt.
visas.
3 Peka på
.
[Set LCD off?] visas på skärmen.
4 Peka på [YES].
LCD-skärmen stängs av.
5 Peka på LCD-skärmen samtidigt som du
granskar bilden i sökaren.
[EXPOSURE] osv. visas.
6 Peka på knappen för det du vill ställa in.
[EXPOSURE]: Justera med
/
,
och peka på
.
[FADER]: Välj önskad effekt genom att
peka på den flera gånger (bara när
CAMERA-TAPE-lampan är tänd).
: LCD-skärmen tänds.
Du döljer knapparna genom att peka på
.
SE
56
SLIDE SHOW
Med den här funktionen (bildspel) kan du
spela upp bilder som du lagrat på ett
”Memory Stick Duo”, eller i en mapp, i en
följd efter varandra.
Om du vill avbryta [SLIDE SHOW], pekar
du på [END]. Om du vill ta paus pekar du
på [PAUSE].
• Du kan bestämma startbild för bildspelet med
/
innan du pekar på [START].
• Om filmer ingår i bildspelet kan du ställa in
ljudvolymen med
/
.
D. EFFECT (Digital effekt)
Du kan lägga digitala effekter till
inspelningarna.
1 Peka på önskad effekt.
När du väljer [STILL] eller [LUMI. KEY],
sparas bilden som en stillbild.
2 Justera effekten med hjälp av
/
peka sedan på
.
Effekt
Justeringsmöjligheter
CINEMA
EFECT*1*2
Du behöver inte göra
några inställningar.
DELAY
MOTION*2
Hastigheten för
upprepningen.
Justeringsmöjligheter
STILL
Graden av
genomskinlighet för den
stillbild som du tänker
lägga på under filmen.
FLASH
Intervallet vid
uppspelning med en
bildruta i taget.
LUMI. KEY
Färgschemat för det
område i stillbilden som
ska ersättas med filmen.
TRAIL
Uttoningstiden för den
identiska bilden.
SLOW
SHUTTR*1
Slutarhastighet (1 = 1/25,
2 = 1/12, 3 = 1/6, 4 = 1/3).
OLD MOVIE*1
Du behöver inte göra
några inställningar.
Använda menyn
1 Peka på
t [PB FOLDER].
2 Välj [ALL FILES ( )] eller [CURRENT
FOLDER ( )], peka därefter på
.
Om du väljer [CURRENT FOLDER
( )], spelas alla bilderna i den mapp, som
du valt som aktuell mapp för uppspelning
under [PB FOLDER] (s. 55) upp i en följd
efter varandra.
3 Peka på [REPEAT].
4 Välj [ON] eller [OFF] därefter
.
Om du vill upprepa bildspelet väljer du
[ON] (
).
Om du bara vill spela upp bildspelet en
gång väljer du [OFF].
5 Peka på [END] t [START].
Effekt
*1 Endast tillgängligt vid inspelning på ett band.
*2 DCR-HC94E/HC96E
3 Peka på
.
visas.
Om du vill avbryta [D. EFFECT] pekar du
på [OFF] i steg 1.
B OFF
Använder inte inställningen [D. EFFECT].
CINEMA EFECT (filmisk effekt)
(DCR-HC94E/HC96E)
Du kan ge dina filmer ett förstärkt filmiskt
intryck genom att ställa om till 16:9-skärm
och progressivt bildformat.
DELAY MOTION (bildfördröjning)
(DCR-HC94E/HC96E)
Du kan filma med en repetitionseffekt.
STILL
Du kan spela in en film och samtidigt
lägga den ovanpå en redan inspelad
stillbild.
SE
Fortsättning ,
57
PICT.APPLI.-menyn (fortsättning)
FLASH (ryckiga rörelser)
Du kan filma så att resultatet blir som en
stillbildsserie (strobe-effekt).
LUMI. KEY (luminanskey)
Du kan filma så att de ljusare områdena i
en tidigare inspelad stillbild (av t.ex. en
persons bakgrund) ersätts med det du
filmar.
TRAIL
Du kan filma så att rörelser lämnar
tillfälliga, eftersläpande spår efter sig.
SLOW SHUTTR (långsam slutare)
Du kan filma med sänkt slutarhastighet.
Det här läget kan du använda när du vill
spela in motiv så att de syns bättre fast det
är mörkt.
• Använd stativ (tillval) och ställ in fokus
manuellt eftersom det är svårt att få ett bra
resultat med automatisk fokusinställning när
du använder [SLOW SHUTTR]. ([FOCUS],
s. 47)
OLD MOVIE
Filmen spelas in med sepiabruna nyanser
vilket gör att den ser ut som en gammal
film.
• Du kan inte spela in bilder, som du har redigerat
med specialeffekter, på bandet i videokameran.
• Du kan spara redigerade bilder på ett ”Memory
Stick Duo” (s. 74) eller spela in dem på en
annan videobandspelare/DVD-enhet (s. 68).
• Du kan inte spela upp bilder behandlade med
digitala bildeffekter via DV-gränssnittet
(i.LINK).
• För DCR-HC36E/HC46E/HC96E:
Du kan inte lägga effekter på bilder från externa
källor.
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Du kan inte välja bildproportionerna 16:9/4:3
för [OLD MOVIE].
• För DCR-HC94E/HC96E:
Du kan inte växla över till en annan digital
effekt när du spelar in bilder på ett band och har
valt [CINEMA EFECT].
SE
58
• För DCR-HC94E/HC96E:
Den digitala effekten avbryts om du använder
zoomning och har valt [DELAY MOTION].
• För DCR-HC94E/HC96E:
När du använder [DELAY MOTION]
rekommenderas du att montera videokameran
på ett stativ (tillval).
PICT. EFFECT (Bildeffekt)
Du kan lägga specialeffekter till en film
under såväl inspelning som uppspelning.
visas.
B OFF
Använder inte inställningen [PICT.
EFFECT].
NEG.ART
Färger och ljusstyrka inverteras (byts ut
mot sina motsatser).
SEPIA
Bilderna visas sepiafärgade (bruntonade).
B&W
Bilderna visas svartvita.
SOLARIZE
Bilderna visas som illustrationer med
starka kontraster.
PASTEL*
Bilderna visas som bleka pastellmålningar.
MOSAIC*
Bilderna visas mosaikmönstrade.
* Ej tillgängligt under uppspelning.
• Du kan spara redigerade bilder på ett ”Memory
Stick Duo” (s. 74) eller spela in dem på en
annan videobandspelare/DVD-enhet (s. 68).
• Du kan inte spela upp bilder behandlade med
bildeffekter via DV-gränssnittet (i.LINK).
• För DCR-HC36E/HC46E/HC96E:
Du kan inte lägga effekter på bilder från externa
källor.
FRAME REC (bildruteinspelning)
(DCR-HC94E/HC96E)
Du kan spela in animerade filmer genom att
spela in en bildruta i taget och däremellan
ändra motivet lite grann. För att inte rubba
videokamerans läge bör du använda
fjärrkontrollen för att styra den.
Om du vill avbryta [FRAME REC] pekar
du på [OFF] i steg 1.
• Den återstående bandtiden visas inte korrekt.
• Det sista avsnittet blir längre än övriga avsnitt.
SMTH INT. REC (Jämn
intervallinspelning) (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E)
Videokameran spelar in 1 bildruta av bilden
efter ett förinställt intervall och lagrar dem i
minnet tills några bildrutor har lagrats. Den
här funktionen kan du t.ex. använda om du
vill se hur molnen rör sig eller hur
dagsljuset ändrar sig. Rörelserna i filmen
verkar jämna när de spelas upp. För den här
funktionen ansluter du videokameran till
vägguttaget med den medföljande
nätadaptern.
1 Peka på
t
/
för att välja
önskad intervalltid (1 till 120 sekunder) t
.
2 Peka på [REC START].
Inspelningen startar och z ändras till röd.
Om du vill avbryta pekar du på [REC
STOP] i steg 2.
Om du vill återuppta inspelningen pekar du
på [REC START].
Om du vill avbryta pekar du på [REC
STOP] därefter [END] i steg 2.
Använda menyn
1 Peka på [ON] ( ) t
t
.
2 Tryck på REC START/STOP.
En bild (ungefär 5 bildrutor) spelas in och
videokameran växlar sedan över till
standbyläge.
3 Flytta motivet och upprepa sedan steg 2.
[a]: Inspelning
[b]: Intervall
• Under mjuk intervallinspelning kan din
videokamera utföra funktionen END SEARCH
för att hitta slutet av aktuell inspelning på
bandet efter att flera bildrutor spelats in.
• Stäng inte av strömmen eller koppla bort
strömkällan när ett meddelande visas på
skärmen.
• Videokameran spelar in flera bildrutor för de
första och sista partierna av den mjuka
intervallinspelningen.
• Videokameran avbryter mjuk
intervallinspelning efter ungefär 12 timmar från
det att inspelningen startat.
• Ljudet spelas inte in.
• De allra sista bildrutorna kanske inte spelas in
om bandet eller batteriet tagit slut.
• Det är möjligt att det förekommer avvikelser i
det inställda intervallet.
• Om du ställer in fokus manuellt kan du spela in
skarpa bilder även om ljusförhållandena ändras
([FOCUS], s. 47).
• Du kan tysta ner inspelningssignalen genom att
ställa in [BEEP] (s. 65).
SE
Fortsättning ,
59
PICT.APPLI.-menyn (fortsättning)
INT.REC-STL (Intervallinspelning
av stillbilder)
Du kan spela in stillbilder på ”Memory
Stick Duo” i ett önskat intervall. Den här
funktionen kan du t.ex. använda om du vill
se hur molnen rör sig eller hur dagsljuset
ändrar sig.
USB SELECT
Det går att ansluta videokameran till en
dator via en USB-kabel och se på bilder på
datorn. Du kan även ansluta videokameran
till en PictBridge-kompatibel skrivare
(s. 79) genom att använda denna funktion.
Se ”Förenklad guide” på medföljande CDROM för mer information.
Memory Stick
[a]: Inspelning
[b]: Intervall
1 Peka på
t i det intervall som önskas
(1, 5 eller 10 minuter) t
t [ON]
(
)t
t
.
2 Tryck in PHOTO helt.
slutar blinka och
intervallfotograferingen av stillbilder
startar.
Om du vill avbryta [INT.REC-STL] pekar
du på [OFF] i steg 1.
DEMO MODE
Ursprunglig inställning är [ON], så att du
kan se demonstrationen efter ungefär 10
minuter efter det att du har tagit ur både
kassetten och ”Memory Stick Duo” från
videokameran och skjutit ned POWERomkopplaren flera gånger så att CAMERATAPE-lampan tänds.
• Demonstrationen avbryts eller skjuts upp i
nedanstående situationer.
– Om du pekar på skärmen under
demonstrationen. (Demonstrationen startar
igen efter ungefär 10 minuter.)
– När en kassett eller ett ”Memory Stick Duo”
matas in.
– När POWER-omkopplaren är ställd på ett
annat läge än CAMERA-TAPE.
PictBridge PRINT
Se sid. 79.
SE
60
Välj detta alternativ för att se på bilder från
ett ”Memory Stick Duo” på datorn eller för
att importera dem på datorn.
PictBridge PRINT
Välj detta alternativ när du ansluter
videokameran till en PictBridgekompatibel skrivare för direktutskrift
(s. 79).
STREAM
Välj detta alternativ för att se på bilder från
ett band på datorn eller för att importera
dem på datorn.
BURN VCD
Välj detta alternativ för att bränna bilden
från ett band till en CD-R-skiva. Se
”Förenklad guide” på medföljande CDROM för mer information (s. 90).
• När funktionen Easy Handycam används går det
inte att ställa in [
STREAM] och [BURN
VCD].
EDIT/PLAY-meny
Inställningar för redigering eller
uppspelning i olika lägen (VAR. SPD PB/
END SEARCH, osv.)
De ursprungliga inställningarna är
markerade med B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 40.
VAR. SPD PB
(Variabel uppspelningshastighet)
Du kan spela upp filmer i olika lägen.
2 Peka på
t
.
Du återgår till normal uppspelning genom
att peka på
(uppspelning/paus) två
gånger (vid bildruteuppspelning behöver du
bara peka på knappen en gång).
• Det inspelade ljudet hörs inte. Det är möjligt att
du ser mosaikmönstrade rester av den nyligen
uppspelade bilden.
REC CTRL
(Filminspelningskontroll)
(DCR-HC36E/HC46E/HC96E)
Se sid. 73.
1 Tryck på följande knappar under
uppspelning.
ändra
uppspelningsrikt
ning*
spela upp med
låg hastighet**
Peka på
(bildruta)
AUD DUB CTRL (Ljudpålägg)
Se sid. 76.
REC MOVIE
(Inspelningskontroll)
Ändra riktningen på
uppspelningen:
(bildruta) t
Se sid. 74.
spela upp 2
gånger snabbare
(dubbel
hastighet)
(dubbel
hastighet)
Ändra riktningen på
uppspelningen:
(bildruta) t
(dubbel
hastighet)
När videokameran är ansluten till en dator i
Sony VAIO-serien kan du med det här
kommandot enkelt bränna bilder från
bandet till en DVD (Direktåtkomst av
”Click to DVD”) (s. 91).
spela upp med
en bildruta i
taget
(bildruta) under
paus i uppspelningen.
Ändra riktningen på
uppspelningen:
(bildruta) vid
bildruteuppspelning.
* Horisontella linjer kan visas upptill, nedtill
eller på mitten av skärmen. Detta är inget
fel.
**I läget för långsam uppspelning kan inte
bilder som sänds via DV-gränssnittet
(i.LINK) spelas upp jämnt.
Använda menyn
För att
BURN DVD
BURN VCD
När videokameran är ansluten till en dator
kan du med det här kommandot enkelt
bränna bilder från bandet till en CD-Rskiva (Direktåtkomst till Video CD Burn).
Se ”Förenklad guide” på medföljande CDROM för mer information (s. 90).
SE
Fortsättning ,
61
EDIT/PLAY-meny (fortsättning)
END SEARCH
EXEC
Den senast inspelade filmen spelas upp
under ungefär 5 sekunder, sedan avbryts
uppspelningen automatiskt.
CANCEL
Stoppar [END SEARCH].
• Efter att du matat ut kassetten finns inte
funktionen END SEARCH tillgänglig.
STANDARD SETmeny
Inställningar när du spelar in på band och
andra grundläggande inställningar (REC
MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP
OUTPUT, osv.)
De ursprungliga inställningarna är
markerade med B.
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 40.
REC MODE (Inspelningsläge)
B SP (SP)
Det här alternativet väljer du om du vill
spela in på band i SP-läget (Standard Play).
LP (LP)
Det här alternativet förlänger
inspelningstiden ungefär 1,5 gånger den
inspelningstid som gäller för SP-läget
(longplay).
• Om du spelat in i LP-läget och spelar upp
bandet på andra videokameror eller
videobandspelare, kan det hända att du får
mosaikmönstrade störningar i bilden eller att
ljudet ibland faller bort.
• Om du på ett och samma band blandar
inspelningar gjorda i SP- och LP-läget, kan det
ibland uppstå störningar när du spelar upp
filmen, och det är inte heller säkert att tidskoden
skrivs som den ska mellan de olika avsnitten.
AUDIO MODE
B 12BIT
Det här alternativet väljer du när du vill
spela in ljudet i 12-bitarsläget (2
stereoljud).
16BIT (
)
Det här alternativet väljer du när du vill
spela in ljudet i 16-bitarsläget (1 stereoljud
med hög kvalitet).
VOLUME
SE
62
Se sid. 27.
• När du väljer [BRIGHT], minskar batteriets
livslängd något under inspelning.
MULTI-SOUND
Du kan välja om du vill spela upp ljud som
du spelat in med andra enheter som ett
dubbelt ljudspår eller i stereo.
x LCD COLOR
Du kan ställa in LCD-skärmens färger med
/
.
B STEREO
Ljudet spelas upp med huvudljud och
sekundärt ljud (eller stereoljud).
1
Det ljud som spelas upp är huvudljudet
eller ljudet från den vänstra kanalen.
Låg intensitet
B NORMAL
2
Normal ljusstyrka.
Det ljud som spelas upp är sekundärljudet
eller ljudet från den högra kanalen.
BRIGHT
AUDIO MIX
Se sid. 77.
LCD/VF SET
Inställningar du gör här påverkar inte den
inspelade filmen.
/
x WIDE DISPLAY (DCR-HC36E)
Du kan välja hur ett bildförhållande på 16:9
visas i sökaren och på LCD-skärmen
genom att ställa in [WIDE SELECT] till
[16:9 WIDE]. Inställningar du gör här
påverkar inte den inspelade filmen.
B LETTER BOX
Normal inställning (standardvisning)
x LCD BRIGHT
Du kan ställa in ljusstyrkan på LCDskärmen.
1 Justera ljusstyrkan med
2 Peka på
.
Gör sökarskärmen ljusare.
• När du ansluter videokameran till externa
strömkällor väljs automatiskt
ljusstyrkeinställningen [BRIGHT].
• När du väljer [BRIGHT], minskar batteriets
livslängd något under inspelning.
Använda menyn
• Du kan spela upp – men inte spela in – kassetter
med dubbla ljudspår på videokameran.
• Inställningarna återgår till [STEREO] när du
stänger av strömmen i mer än 12 timmar.
Hög intensitet
x VF B.LIGHT
Du kan ställa in sökarens ljusstyrka.
SQUEZE (ihoptryckt)
.
x LCD BL LEVEL
Du kan ställa in styrkan på LCD-skärmens
bakgrundsbelysning.
B NORMAL
Normal ljusstyrka.
BRIGHT
Gör LCD-skärmen ljusare.
• När du ansluter videokameran till externa
strömkällor väljs automatiskt
ljusstyrkeinställningen [BRIGHT].
Utökar bilden vertikalt om svarta band på
den övre och undre delen av bilden i
bildförhållandet 16:9 inte önskas.
x VF WIDE DISP (DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E)
Du kan bestämma hur en bild med
proportionerna 16:9 visas i sökaren.
B LETTER BOX
Normal inställning (standardvisning)
SQUEZE (ihoptryckt)
Utökar bilden vertikalt om svarta band på
den övre och undre delen av bilden i
bildförhållandet 16:9 inte önskas.
SE
Fortsättning ,
63
STANDARD SET-meny (fortsättning)
A/V t DV OUT (DCR-HC96E)
När du ställer in [A/V t DV OUT]
(
) till [ON], kan du konvertera
analoga signaler till digitala genom att
ansluta en digital och en analog enhet till
din videokamera. Mer information finns på
sid. 94.
VIDEO INPUT (DCR-HC96E)
Anger vilken videokontakt som skall
användas för att ta emot bilder från en
annan enhet via en A/V-kabel.
B VIDEO
Anslutningen sker via videokontakten på
A/V-kabeln.
S VIDEO
Ansluter via S VIDEO-kontakten på A/Vkabeln med S VIDEO-kabel.
TV TYPE (DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E)
Se sid. 39.
GUIDEFRAME
(DCR-HC94E/HC96E)
Du kan visa ramen och kontrollera att
motivet ligger rätt horisontell och vertikalt
genom att ställa in [GUIDEFRAME] till
[ON]. Själva ramen spelas inte in. Du
stänger ramen genom att trycka på DISP/
BATT INFO.
• Genom att peka mot föremålet vid riktramens
skärningspunkt blir bilden mer balanserad.
DATA CODE
Visar den information som automatiskt
registreras under inspelning
(informationskoden).
B OFF
Informationskoden visas inte.
DATE/TIME
Visar datum och tid.
CAMERA DATA (nedan)
Visar videokamerans inställningar.
60min
0:00:00:00
USB CAMERA
När du ställer in [
STREAM] och
ansluter din videokamera till din dator via
USB-kabeln kan du se på den bild som din
videokamera visar på en dator, precis som
direktsändning.
Du kan även importera bilden till din dator.
Se ”Förenklad guide” på medföljande CDROM för mer information (s. 90).
DISP GUIDE
Se sid. 18.
SE
64
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
1
2
3
4
A SteadyShot av
B Exponering
C Vitbalans
D Förstärkning
E Slutarhastighet
F Bländaröppning
• Information om kamerainställningarna visas inte
när filmer spelas upp från ett ”Memory Stick
Duo”.
• Värdena för inställd exponering (0EV),
slutarhastighet och bländaröppning visas när
stillbilder från ett ”Memory Stick Duo” visas.
• I fönstret [DATE/TIME] visas datum och tid i
samma område. Om du spelar in utan att först ha
ställt klockan visas i stället [-- -- ----] och
[--:--:--].
• Under funktionen Easy Handycam kan du
endast ställa in [DATE/TIME].
• För DCR-HC94E/HC96E:
visas för bilder som spelats in med blixt.
REMAINING
B AUTO
Visar indikatorn för återstående bandtid
under ungefär 8 sekunder i nedanstående
situationer.
• När du ställer POWER-omkopplaren på
PLAY/EDIT eller på CAMERA-TAPE med
en kassett insatt i videokameran.
• När du pekar på
(uppspelning/paus).
ON
REMOTE CTRL (Fjärrkontroll)
Standardinställningen är [ON], vilket gör
att fjärrkontrollen kan användas (s. 36).
• Ställ den på [OFF] så att du inte riskerar att
kameran reagerar på signaler från fjärrkontroller
som tillhör annan videoutrustning.
REC LAMP (Inspelningslampa)
(DCR-HC94E/HC96E)
Inspelningslampan tänds inte under
inspelning när du ställer det här alternativet
på [OFF] (Standardinställningen är [ON])
(s. 31).
BEEP
B LCD PANEL
Visar information som t.ex. tidskoden, på
LCD-skärmen och i sökaren.
V-OUT/PANEL
Visar information som t.ex. tidskoden på
TV-skärmen, på LCD-skärmen och i
sökaren.
MENU ROTATE
B NORMAL
Rullar menyalternativen nedåt när du
pekar på
.
OPPOSITE
Använda menyn
Indikatorn för återstående bandtid visas
alltid.
DISP OUTPUT
Rullar menyalternativen uppåt när du
pekar på
.
A.SHUT OFF (Automatisk
avstängning)
B 5 min
Videokameran stängs automatiskt av när
ungefär 5 minuter har gått utan att du har
använt videokameran.
NEVER
Videokameran stängs inte av automatiskt.
• När du ansluter videokameran till ett vägguttag
ställs [A.SHUT OFF] automatiskt in till
[NEVER].
CALIBRATION
Se sid. 126.
B ON
En melodi spelas upp när du startar/
avbryter inspelningen eller utför åtgärder
från pekskärmen.
OFF
Stänger av melodin.
SE
65
TIME/LANGU.meny
Egna inställningar för
den personliga menyn
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Du kan lägga till de menyalternativ som
önskas till en personlig meny som fördelats
till den lampposition som lyser. Kameran
blir mer lättarbetad om du lägger in
menyalternativ som du använder ofta i den
personliga menyn.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 40.
CLOCK SET
Se sid. 20.
WORLD TIME
När du använder videokameran utomlands
kan du ange tidsskillnaden genom att peka
på
/
, klockan ställs om efter den
tidsskillnad du angav.
Om du anger 0 som tidsskillnad återgår
klockan till den tid som den var inställd på
från början.
LANGUAGE
Du kan välja vilket språk som ska användas
på LCD-skärmen.
Lägga till ett menyalternativ
Du kan lägga till upp till 28 menyalternativ
för varje personlig meny. Om du vill lägga
in fler menyalternativ måste du radera ett
som är mindre viktigt.
1 Peka på
t [P-MENU SET
UP] t [ADD].
Om menyalternativet inte visas pekar du
på
/ .
60min
STBY
Select the category.
0:00:00
END
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
• Om ditt modersmål inte finns med bland de
olika alternativen kan du som alternativ använda
[ENG [SIMP]] (förenklad engelska).
OK
2 Välj en menykategori genom att
peka på
.
/
60min
Select the item.
, peka sedan på
STBY
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
OK
3 Välj ett menyalternativ genom att
peka på
/
peka därefter på
t [YES] t
.
Menyalternativet läggs till i slutet av
listan.
SE
66
Ta bort ett menyalternativ
1 Peka på
t [P-MENU SET
UP] t [DELETE].
Om menyalternativet inte visas pekar du
på
/ .
60min
STBY
Select button to delete.
MENU
1/3
0:00:00
END
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
1 Peka på
t [P-MENU SET
UP] t [SORT].
Om menyalternativet inte visas pekar du
på
/ .
2 Peka på det menyalternativ som
du vill flytta.
du vill ta bort.
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
NO
3 Flytta menyalternativet till önskad
position genom att peka på
.
4 Peka på
Använda menyn
2 Peka på det menyalternativ som
60min
DELETE
Bestämma i vilken ordning
menyalternativen ska visas i
den personliga menyn
/
.
Om du vill flytta fler alternativ upprepar
du steg 2 till 4.
3 Peka på [YES] t
.
• Du kan inte radera [MENU] och [P-MENU
SET UP].
5 Peka på [END] t
.
• Det går inte att flytta [P-MENU SET UP].
Återställa inställningarna för
den personliga menyn
(Återställ)
Peka på
t [P-MENU SET UP]
t [RESET] t [YES] t [YES] t
.
Om menyalternativet inte visas pekar du på
/ .
SE
67
Kopiering/redigering
Kopiering till videobandspelare/DVD-enhet etc.
Du kan kopiera de bilder som spelas upp på videokameran till andra inspelningsenheter (t.ex.
videobandspelare/DVD-enheter).
Det går inte att ansluta videokameran till en videobandspelare/DVD-enhet etc. via en A/Vkabel (1), A/V-kabel med S VIDEO (2), eller i.LINK-kabel (3).
För den här funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern (s. 10). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker
ansluta.
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Mata inte in/ut kassetten när din videokamera är ansluten till din Handycam Station. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
DCR-HC36E:
A/V OUT-kontakt
1
AUDIO/
VIDEO-kontakter
(Gul)
A/V OUT
(Vit)
(Röd)
Videobandspelare/
DVD-enhet etc.
Till S VIDEO-kontakt
Till i.LINKkontakt
2
DV
Till
: Signalflöde
SE
68
DV-gränssnitt (i.LINK)
3
DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
A/V eller A/V OUT-kontakt
1
AUDIO/
VIDEO-kontakter
(Gul)
A/V
(Vit)
(Röd)
Videobandspelare/
DVD-enhet etc.
Till S VIDEO-kontakt
Till i.LINKkontakt
DV
2
DV eller
Kopiering/redigering
Till gränssnittet
(i.LINK)
DV OUT 3
: Signalflöde
A A/V-kabel (medföljer)
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Din Handycam Station och din videokamera
är båda utrustade med A/V-kontakter (s. 81).
Anslut A/V-kabeln till antingen din
Handycam Station eller till din
videobandspelare, beroende på inställning.
B A/V-kabel med S VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via S
VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med S
VIDEO-kabel (tillval), får du mer
verklighetstrogna bilder än om du ansluter
med den medföljande A/V-kabeln. Anslut den
vita och den röda kontakten (vänster och
höger ljudkanal) och S VIDEO-kontakten (S
VIDEO-kanalen) på en A/V-kabel (tillval). I
så fall behöver du inte ansluta den gula
kontakten (standardvideo). Om du bara
ansluter med S VIDEO-kontakten hörs inget
ljud.
C i.LINK-kabel (tillval)
Använd en i.LINK-kabel för att ansluta din
videokamera till en annan enhet som är
utrustad med en i.LINK-kontakt. Video- och
ljudsignalerna överförs digitalt, vilket ger
bilder och ljud av hög kvalitet. Tänk på att du
inte kan sända ut ljud och bild separerade.
• Om du ansluter videokameran till en enhet som
har monoljud, ansluter du den gula kontakten på
A/V-kabeln till videokontakten och den röda
(höger kanal) eller vita kontakten (vänster
kanal) till ljudkontakten på videobandspelaren
eller TV:n.
• När du ansluter en enhet via en A/V-kabel
ställer du in [DISP OUTPUT] till [LCD
PANEL] (standardinställning) (s. 65).
• När din videokamera sänder signaler till en
annan enhet via en i.LINK-kabel, visas
på din videokameras LCD-skärm.
SE
Fortsättning ,
69
Kopiering till videobandspelare/DVD-enhet etc. (fortsättning)
1 Förbered videokameran för
uppspelning.
Sätt in den inspelade kassetten.
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E:
Ställ in [TV TYPE] efter vilken
uppspelningsenhet du använder (TV
eller liknande) (s. 39).
2 Förbered videobandspelaren/
DVD-enheten för inspelning.
Om du kopierar till en videobandspelare
sätter du in en kassett som du kan spela
in på.
Om du kopierar till en DVD-brännare
sätter du in en DVD-skiva som du kan
spela in på.
Om inspelningsenheten har en
ingångsväljare ställer du den på rätt
ingångsläge (till exempel videoingång1,
videoingång2).
3 Anslut videobandspelaren/DVDenheten som inspelningsenhet till
videokameran.
Anslut din videokamera till ingången på
en videobandspelare eller en DVDenhet.
4 Starta uppspelningen på
videokameran och inspelningen
på videobandspelaren/DVDenheten.
Mer information finns i
bruksanvisningen som följer med
inspelningsenheten.
SE
70
5 När kopieringen slutförts stoppar
du videokameran och
videobandspelaren/DVD-enheten.
• Om du vill spela in datum/tid och
kamerainställningar när kameran är ansluten via
A/V-kabeln, ställer du in så att de visas på
skärmen (s. 64, 65).
• Följande kan inte sändas ut via DVgränssnittet (i.LINK):
– Indikatorer
– Bilder som redigerats med [PICT. EFFECT]
(s. 58), [D. EFFECT] (s. 57) eller zoomning
vid uppspelning (s. 30).
• Vid anslutning med i.LINK-kabeln blir den
inspelade bildens kvalitet dålig om du gör paus
på videokameran samtidigt som inspelningen på
videobandspelaren fortsätter.
• Vid anslutning med en i.LINK-kabel kan det
hända att informationskoder (datum/tid/
kamerainställningar) inte visas eller spelas in
beroende på vilken enhet eller vilket program
som används.
Spela in bilder från en TV eller
videobandspelare etc.
(DCR-HC36E/HC46E/HC96E)
Du kan spela in bilder eller TV-program från en TV eller en videobandspelare etc. på ett band
eller ett ”Memory Stick Duo”. Du kan också spela in ett avsnitt som en stillbild på ett
”Memory Stick Duo”.
Se till att en kassett eller ett ”Memory Stick Duo” för inspelning i förväg har matats in i din
videokamera.
Du kan ansluta din videokamera till en TV, videobandspelare etc. eller en i.LINK-kompatibel
enhet via en A/V-kabel (1), A/V-kabel med S VIDEO (2) eller i.LINK-kabel (3).
För den här funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern (s. 10). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker
ansluta.
Kopiering/redigering
• Du kan inte spela in bilder på din videokamera från en TV eller videobandspelare etc. som inte har en
utgång.
• Din videokamera kan bara spela in från PAL-källor. Det franska systemet för video/sändningar (SECAM)
kommer till exempel inte att spelas in korrekt. Mer information om TV-färgsystem finns på sid. 119.
• Om du använder en 21-stiftsadapter för att ta emot signalerna från en PAL-källa, behöver du en
dubbelriktad 21-stiftsadapter (tillval).
• För DCR-HC96E:
Om du vill spela in bilder från en TV ansluter du videokameran med A/V-kabeln till utgången på TV:n.
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Mata inte in/ut kassetten när din videokamera är ansluten till din Handycam Station. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
DCR-HC36E:
AV-enhet med
i.LINK-utgång
Till i.LINK-kontakt
DV
Till
DV-gränssnitt (i.LINK)
3
: Signalflöde
SE
Fortsättning ,
71
Spela in bilder från en TV eller videobandspelare etc. (fortsättning)
DCR-HC46E/HC96E:
A/V-kontakt (DCR-HC96E)
1
AUDIO/
VIDEO-kontakter
(Gul)
A/V
(Vit)
(Röd)
TV eller
videobandspelare
etc.
Till S VIDEO-kontakt
DV
2
Till DV-gränssnitt
(i.LINK)
3
Till i.LINKkontakt
AV-enhet
med
i.LINKutgång
: Signalflöde
A För DCR-HC96E:
A/V-kabel (medföljer)
Din Handycam Station och din videokamera
är båda utrustade med A/V-kontakter. Anslut
A/V-kabeln till antingen din Handycam
Station eller till din videobandspelare,
beroende på inställning.
B För DCR-HC96E:
A/V-kabel med S VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via S
VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med S
VIDEO-kabel, får du mer verklighetstrogna
bilder än om du ansluter med den
medföljande A/V -kabeln. Anslut den vita och
den röda kontakten (vänster och höger
ljudkanal) och S VIDEO-kontakten (S
VIDEO-kanalen) på en A/V-kabel (tillval). I
så fall behöver du inte ansluta den gula
kontakten (standardvideo). Om du bara
ansluter med S VIDEO-kontakten hörs inget
ljud.
SE
72
C i.LINK-kabel (tillval)
Använd en i.LINK-kabel för att ansluta din
videokamera till en annan enhet som är
utrustad med en i.LINK-kontakt. Video- och
ljudsignalerna överförs digitalt, vilket ger
bilder och ljud av hög kvalitet. Tänk på att du
inte kan sända ut ljud och bild separerade.
• Samtidigt som videokameran tar emot signaler
från en annan enhet via en i.LINK-kabel, visas
på din videokameras LCD-skärm
(det kan hända att denna indikator också visas
på ansluten enhet).
• För DCR-HC96E:
Om du ansluter videokameran till en enhet som
har monoljud, ansluter du den gula kontakten på
A/V-kabeln till videokontakten och den röda
(höger kanal) eller vita kontakten (vänster
kanal) till ljudkontakten på videobandspelaren
eller TV:n.
• För DCR-HC96E:
När du ansluter en enhet via en A/V-kabel
ställer du in [DISP OUTPUT] till [LCD
PANEL] (standardinställning) (s. 65).
Spela in filmer
1 Anslut din TV eller
videobandspelare till din
videokamera som en
uppspelningsenhet.
Anslut din videokamera till
utgångskontakterna på en TV eller
videobandspelare.
2 Sätt in en kassett i
videobandspelaren för
uppspelning.
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
4 Ställ in videokameran till
pausläge under inspelning.
Det som spelas upp på den anslutna
enheten visas på videokamerans LCDskärm.
6 Peka på [REC START] vid den
punkt där du vill starta
inspelningen.
7 Stoppa inspelningen.
Vid inspelning på ett band pekar du på
(Stopp) eller [REC PAUSE].
Vid inspelning på ett ”Memory Stick
Duo”, pekar du på [REC STOP].
8 Peka på
t
.
Spela in stillbilder
Vid inspelning på ett band pekar du på
t[
REC CTRL] t [REC
PAUSE].
1 Utför steg 1 till 3 under ”Spela in
Vid inspelning på ett ”Memory Stick
Duo”, pekar du på
t [MENU]
t
(EDIT/PLAY) t [
REC
MOVIE].
2 Spela kassetten på
För DCR-HC96E:
Vid anslutning via en S VIDEOkontakt, pekar du på
t [MENU]
t
(STANDARD SET) t
[VIDEO INPUT] t [S VIDEO].
5 Vid inspelning av bilder från en
videobandspelare:
Starta uppspelning av kassetten i
videobandspelaren.
Kopiering/redigering
3 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
Spela in bilder från en TV:
Välj ett TV-program.
filmer”.
uppspelningsenheten eller välj ett
TV-program.
Bilderna från videobandspelaren eller
TV:n visas på videokamerans skärm.
3 Tryck in PHOTO halvvägs vid det
avsnitt som du vill spela in.
Kontrollera bilden och tryck
sedan in knappen helt.
SE
73
Kopiera bilder från ett band till ett ”Memory
Stick Duo”
Du kan spela in filmer och stillbilder på ett
”Memory Stick Duo”. Se till att det sitter ett
inspelat band och ett ”Memory Stick Duo” i
videokameran.
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Mata inte in/ut kassetten när din videokamera är
ansluten till din Handycam Station. Det kan
orsaka funktionsstörningar.
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
2 Sök efter det avsnitt som du vill
spela in och spela in det.
När du kopierar bilder som stillbilder
Spela upp bandet genom att peka på
(Uppspelning) och tryck sedan in
PHOTO halvvägs vid det avsnitt som du
vill spela in. Kontrollera bilden och
tryck sedan in knappen helt.
När du kopierar bilder som en film
Peka på
t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t [
REC MOVIE]
t
(Uppspelning) för att spela upp
bandet, peka därefter på [REC START]
vid den punkt du vill starta
inspelningen.
Vid den punkt du vill stoppa
inspelningen pekar du på [REC
STOP]t
(Stopp) t
t
.
• Datum och tid då bilden spelades in på bandet
och lagrades på ”Memory Stick Duo” spelas in.
Datum och tid då bilden spelades in på bandet
visas på din videokamera.
Information om kamerainställningar som spelats
in på band kan inte lagras på ett ”Memory Stick
Duo”.
• Ljudet spelas in i mono med
samplingsfrekvensen 32 kHz.
SE
74
• Information om inspelningstiden för filmer finns
på sid. 54.
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Storleken för stillbilder är låst på [0.2M] när du
spelar upp bilder i läget 16:9 eller på [VGA
(0.3M)] när du spelar upp bilder i läget 4:3.
• För DCR-HC94E/HC96E:
Bilder som redigerats med hjälp av [DELAY
MOTION] under [D. EFFECT] kan inte
kopieras till ett ”Memory Stick Duo”.
Lägga till ljud på ett inspelat band
Du kan lägga ytterligare ljud till ett band som redan har ljud inspelat i 12-bitarsläget (s. 62),
utan att det ursprungliga ljudet raderas.
Ansluta
A Active
Interface Shoe
C Inbyggd
stereomikrofon
A/V-kabel (medföljer)
Kopiering/redigering
Anslut inte
videokontakten
B A/V-kontakt (gul).
(Vit)
A/V
(Röd)
AUDIO OUT
: Signalflöde
Ljuduppspelare (t.ex.
CD/MD-spelare)
För DCR-HC96E:
Din Handycam Station och din
videokamera är båda utrustade med A/Vkontakter. Anslut A/V-kabeln till antingen
din Handycam Station eller till din
videobandspelare, beroende på inställning.
Du kan mata in ljud på följande sätt:
A För DCR-HC94E/HC96E:
En extern mikrofon (tillval) till Active
Interface Shoe.
B För DCR-HC96E:
En A/V-kabel för att ansluta en ljudenhet
till Handycam Station eller din
videokamera.
C Genom att använda den inbyggda
mikrofonen (inga anslutningar krävs).
Vid inspelning gäller följande
prioritetsordning för insignalen A t B
t C.
Du kan inte spela in ytterligare ljud:
– På band som spelats in i 16-bitarsläge (s. 62).
– På band som spelats in i LP-läget.
– När videokameran är ansluten via en i.LINKkabel.
– På band som spelats in i 4CH MIC-läget.
– På oinspelade partier av bandet.
– När bandet spelats in med ett annat TVfärgsystem än det som videokameran använder
(s. 119).
SE
Fortsättning ,
75
Lägga till ljud på ett inspelat band (fortsättning)
– När kassettens skrivskyddsflik är ställd i läget
SAVE (s. 120).
– På avsnitt som spelats in i HDV-format.
• Active Interface Shoe har en säkerhetsfunktion
som låser den installerade, externa mikrofonen
(tillval) så att den sitter fast ordentligt. Du fäster
ett tillbehör genom att trycka ned det, skjuta in
det så långt det går och sedan dra åt skruven. Du
avlägsnar tillbehör genom att lossa på skruven
och skjuter sedan ut det samtidigt som du
trycker ned det.
• När du använder A/V-kontakten (DCR-HC96E)
eller den interna stereomikrofonen sänds ingen
bild ut via A/V-kontakten. Du kan granska
filmen på LCD-skärmen eller i sökaren.
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Mata inte in/ut kassetten när din videokamera är
ansluten till din Handycam Station. Det kan
orsaka funktionsstörningar.
• För DCR-HC94E/HC96E:
När du ansluter en extern mikrofon (tillval) till
Active Interface Shoe, kan du granska bild och
ljud genom att ansluta videokameran till en TV
eller en annan enhet med A/V-kabeln. Det ljud
som spelas in sänds emellertid inte ut via
videokamerans högtalare. Du får kontrollera
ljudet via en TV eller en annan enhet.
Spela in ljud
Se till att det sitter ett inspelat band i
videokameran.
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
2 Spela upp bandet genom att peka
på
(uppspelning/paus) och
peka sedan på den igen vid den
punkt där du vill starta
ljudinspelningen.
SE
76
3 Peka på
t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t
t [AUD DUB
CTRL] t
t [AUDIO DUB].
X visas.
60min
AUD DUB CTRL
0:00:00:00
AUDIO
DUB
4 Peka på
(uppspelning) och
starta samtidigt uppspelningen
av det ljud som du vill spela in.
visas när det nya ljudet spelas in i
stereo 2 (ST2) under uppspelning av
bandet.
5 När du vill avbryta inspelningen
pekar du på
(Stopp).
Om du vill spela in ytterligare ljud för
andra avsnitt väljer du önskat avsnitt
genom att upprepa steg 2 och pekar
sedan på [AUDIO DUB].
6 Peka på
t
.
• Om du i förväg vill ange var inspelningen av
ljudpålägget ska upphöra trycker du på ZERO
SET MEMORY på fjärrkontrollen vid det
avsnitt där du vill avbryta inspelningen av
tilläggsljudet. Efter steg 2 till 4 avbryts
inspelningen automatiskt vid det valda avsnittet.
• Du kan bara spela in tilläggsljud på band som
har spelats in med den här videokameran.
Ljudkvaliteten kan försämras när du spelar in
ljud på ett band som spelats in med en annan
videokamera (gäller även andra videokameror
av modellen DCR-HC36E/HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E).
Kontrollera det inspelade ljudet
1 Spela upp bandet som du spelat in ljudet på
(s. 27).
2 Peka på
t [MENU] t
(STANDARD SET) t
t [AUDIO
MIX] t
.
60min
Radera inspelade
bilder från ”Memory
Stick Duo”
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1
ST2
2 Peka på
60 min
60min
101–0001
0001
101
101–0002
.
3.0M
2 / 10 101
MEMORY PLAY
3 Justera balansen mellan det ursprungliga
ljudet (ST1) och det nya ljudet (ST2)
genom att peka på
/
. Peka sedan
på
.
3 Ange vilken bild som ska raderas
med hjälp av
/
.
Kopiering/redigering
• Den ursprungliga inställningen är att
originalljudet (ST1) spelas upp.
• Justering av ljudbalans återgår till
standardinställningar när videokameran har varit
avstängd i över 12 timmar.
P-MENU
• Om du vill radera alla bilderna på en gång
väljer du [
ALL ERASE] (s. 54).
4 Peka på
t [YES].
• Bilder som du har raderat kan inte
återställas.
• Du kan radera bilder från indexskärmen (s. 27).
Du kan enkelt söka efter den bild du tänker
radera genom att visa 6 bilder på samma gång.
Peka på
t [ DELETE] t bilden du
vill radera t
t [YES].
• Du kan inte radera bilder när skrivskyddsfliken
på ”Memory Stick Duo” är ställd i läget för
skrivskydd (s. 121) eller när den valda bilden är
skyddad (s. 78).
SE
77
Markera bilder på ”Memory Stick Duo” med
specifik information (Utskriftsmärke/bildskydd)
Om du använder ett ”Memory Stick Duo”
med skrivskyddsflik ser du till att
skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo”
inte står i skrivskyddat läge (s. 121).
Välja stillbilder för utskrift
(utskriftsmärkning)
Standarden DPOF (Digital Print Order
Format) används för att utskriftsmärka
bilderna på videokameran.
Genom att märka de bilder du vill skriva ut
behöver du inte välja om dem när det är
dags att skriva ut dem. (Du kan inte ange
antalet utskrifter.)
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
2 Peka på
t
[PRINT MARK].
t
t
3 Peka på den bild du vill skriva ut
Förhindra oönskad radering
(bildskydd)
Du kan märka de bilder du är rädd om så att
de inte raderas av misstag.
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
2 Peka på
t
t
t
[PROTECT].
3 Peka på den bild du vill skydda.
PROTECT
101–0002
2/ 10
4 Peka på
visas.
101
OK
t [END].
senare.
PRINT MARK
visas.
101–0002
2/ 10
4 Peka på
SE
78
101
OK
t [END].
• Om du vill ta bort utskriftsmärket pekar du på
bilden igen i steg 3.
• Märk inte bilder på videokameran om ”Memory
Stick Duo” redan innehåller bilder med
utskriftsmärkning som gjorts med andra enheter.
Det finns risk att informationen ändras för
bilderna med de andra enheternas
utskriftsmärkning.
• Om du vill ta bort bildskyddet pekar du på
bilden igen i steg 3.
Skriva ut inspelade bilder (PictBridge-kompatibel
skrivare)
Om du har en skrivare som hanterar
PictBridge kan du skriva ut bilder utan att
ansluta videokameran till en dator.
Anslut nätadaptern för att få ström från
vägguttaget.
Installera ”Memory Stick Duo” som
innehåller stillbilder i din videokamera och
starta skrivaren.
Ansluta videokameran till
skrivaren
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
(DCR-HC36E) eller Handycam
Stations (DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E) (USB)-kontakt
till skrivaren via en USB-kabel.
[USB SELECT] visas automatiskt
på skärmen.
Utskrift
1 Ange vilken bild som ska skrivas
ut med hjälp av
2 Peka på
/
.
t [COPIES].
3 Ange antalet kopior som ska
skrivas ut med hjälp av
/
Kopiering/redigering
2 Anslut din videokameras
• Det går också att välja i följande ordning.
– Peka på
t [MENU] t
(PICT.APPLI.) t [USB SELECT] t
[PictBridge PRINT]
– Peka på
t [MENU] t
(PICT.APPLI.) t [PictBridge PRINT]
• Problemfri användning kan inte garanteras för
modeller som inte är PictBridge-kompatibla.
.
Maximalt 20 kopior av bilden kan
skrivas ut.
4 Peka på
t [END].
Peka på
t [DATE/TIME] t
[DATE] eller [DAY&TIME] t
för att skriva ut datum och tid på bilden.
3 Peka på [PictBridge PRINT].
När anslutningen är klar visas
indikatorn
(PictBridgeanslutning) på skärmen.
3.0M
1 / 10
PictBridge PRINT
101-0001
-
+
När utskriften är slutförd försvinner
[Printing...] och bildvalsskärmen visas
igen.
101
END
SET
5 Peka på [EXEC] t [YES].
Peka på [END] när utskriften är
slutförd.
EXEC
En av bilderna som lagrats på ”Memory
Stick Duo” visas.
• Mer information finns också i bruksanvisningen
till den skrivare du använder.
• Försök inte att utföra följande åtgärder medan
visas på skärmen. Resultatet blir
förmodligen inte vad du har väntat dig.
– Använda POWER-omkopplaren.
– Koppla från nätkabeln.
Fortsättning ,
SE
79
Skriva ut inspelade bilder (PictBridge-kompatibel skrivare) (fortsättning)
•
•
•
•
•
SE
80
– Ta bort din videokamera från Handycam
Station (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E).
– Koppla från USB-kabeln från din
videokamera (DCR-HC36E) eller Handycam
Station (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E) eller skrivaren.
– Ta bort ”Memory Stick Duo” från din
videokamera.
Om skrivaren slutar fungera kopplar du bort
USB-kabeln, stänger av och på skrivaren igen
och startar om proceduren från början.
Vissa modeller av skrivare kan inte hantera
funktionen för datumutskrift. Mer information
finns i bruksanvisningen till skrivaren.
Felfria utskrifter av bilder som spelats in med
andra enheter än den här videokameran kan inte
garanteras.
PictBridge är en industristandard som
definierats av Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan skriva ut bilder
utan att använda en dator, du behöver bara
ansluta skrivaren direkt till en digital
videokamera eller digital stillbildskamera,
oberoende av modell och tillverkare.
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Om du skriver ut en stillbild som spelats in med
bildproportionerna 16:9 finns det risk att den får
sina vänstra och högra kanter beskurna.
Kontakter för anslutning av externa enheter
Videokamera
Handycam Station
(DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
7
3
1
6
5
4
DCR-HC36E
4
5
3
DCR-HC44E/HC46E
3
DCR-HC94E/HC96E
2
3
Undersidan
6
7
1 ...Öppna skyddet till tillbehörsskon.
2 - 6 ...Öppna kontaktskyddet.
Kopiering/redigering
A För DCR-HC94E/HC96E:
Active Interface Shoe
(s. 75)
Active Interface Shoe förser de extra
tillbehören, t.ex. videobelysning, blixt
och mikrofon, med ström. Tillbehören
kan slås på/stängas av med POWERomkopplaren på videokameran. Mer
information finns i bruksanvisningen
som följer med tillbehöret.
• När du ansluter ett tillbehör tar du först bort
skyddet till tillbehörsskon.
• Active Interface Shoe har en
säkerhetsfunktion som låser de installerade
tillbehören så att de sitter fast ordentligt. Du
fäster ett tillbehör genom att trycka ned det,
skjuta in det så långt det går och sedan dra åt
skruven. Du avlägsnar tillbehör genom att
lossa på skruven och skjuter sedan ut det
samtidigt som du trycker ned det.
• Anslutning till en extern enhet gör att
batteriet slits ut snabbare.
• När du spelar in filmer med en extern blixt
(tillval) ansluten till tillbehörsskon bör du
slå av strömmen till den externa blixten så
att inte ljudet från blixtens uppladdning
spelas in.
• Du kan inte använda en extern blixt (tillval)
samtidigt med den inbyggda blixten.
• När du ansluter en extern mikrofon (tillval)
får den prioritet över den interna
stereomikrofonen (s. 31).
B För DCR-HC94E/HC96E:
LANC-kontakt (blå)
• LANC-kontrollkontakten använder du för
att styra bandtransporten för
videoutrustning och annan kringutrustning
som är ansluten till den.
SE
Fortsättning ,
81
Kontakter för anslutning av externa enheter (fortsättning)
C För DCR-HC96E:
A/V-kontakt (ljud/video) (s. 38, 68, 94)
För DCR-HC36E/HC44E/HC46E/
HC94E:
A/V (ljud/video) OUT-kontakt (s. 38,
68)
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Din Handycam Station och din videokamera
är båda utrustade med A/V-kontakter.
D
(USB)-kontakt (s. 83)
E För DCR-HC36E/HC46E/HC96E:
DV-gränssnitt (i.LINK) (s. 68, 91)
För DCR-HC44E/HC94E:
DV OUT-gränssnitt (i.LINK) (s. 68,
91)
F DC IN-kontakt (s. 10)
G Gränssnittsanslutning
SE
82
Använda en dator
Innan du använder ”Förenklad guide” på din
dator
När du har installerat programvaran Picture
Package från medföljande CD-ROM-skiva
på en Windows-dator, får du tillgång till
följande funktioner om du ansluter
videokameran till datorn.
Mer information om anslutningar finns i
”Förenklad guide”.
Du kan välja dina favoritfilmer och
favoritstillbilder bland de inspelningar som
du har sparat på datorn och på ett enkelt sätt
skapa egna korta videofilmer och bildspel
med pålagd musik och specialeffekter.
Automatic Music Video Producer
Du kan använda bandinspelat material för
att på ett enkelt sätt skapa korta
originalvideor med pålagd musik och
specialeffekter.
Copying tape to Video CD
Du kan skapa video-CD-skivor genom att
kopiera över hela innehållet från ett band.
Save the images on CD-R
Du kan spara film och stillbilder som
kopierats till en dator på en CD-R-skiva.
Använda en dator
• För Macintosh-datorer är programvaran och de
funktioner som är tillgängliga inte desamma
som för Windows-datorer. Mer information
finns i kapitel 6 i ”Förenklad guide” på
medföljande CD-ROM-skiva. För ”Förenklad
guide” se sid. 86.
• Du kan ansluta videokameran till datorn på 2
olika sätt.
– USB-kabel
Det här är en bra metod när du kopierar video
och ljud från ett band till datorn, när du
kopierar filer från ett ”Memory Stick Duo” till
datorn och när du kopierar filer till ett
”Memory Stick Duo”.
Programvaran krävs inte för att kopiera filer
från ett ”Memory Stick Duo” till en dator. (Du
kan ansluta din videokamera via datorns
drivrutin.)
– i.LINK-kabel
Det här är en bra metod när du kopierar video
och ljud från ett band. Bildinformationen förs
över med större skärpa än med en USB-kabel.
Music Video/Slideshow Producer
Burning Video CD
Du kan komponera en video CD-skiva med
en meny över filmer och bildspel.
ImageMixer VCD2 är kompatibel med
stillbilder av hög upplösning.
USB Streaming Tool
Bilder som du spelar upp på videokameran
eller som videokameran registrerar kan
visas på datorn.
Video Capturing Tool
Du kan föra över hela innehållet på ett band
till en dator.
Viewing video and pictures on PC
Du kan visa film och stillbilder som
kopierats från videokameran genom att
välja miniatyrbilder. Film och stillbilder
sparas i mappar i datumordning.
• Följande programvara finns på den medföljande
CD-ROM-skivan:
– USB-drivrutin
– Picture Package Ver.1.5.1
– ImageMixer VCD2
– ”First Step Guide (Förenklad guide)”
SE
Fortsättning ,
83
Innan du använder ”Förenklad guide” på din dator (fortsättning)
Om ”Förenklad guide (First Step
Guide)”
”Förenklad guide” är en bruksanvisning
som du kan använda direkt på datorn.
I bruksanvisningen ”Förenklad guide”
beskrivs de grundläggande funktionerna,
från hur du kopplar ihop videokameran med
datorn och vilka inställningar du behöver
göra, till de grundläggande åtgärder du
utför första gången du använder
programvaran som finns på medföljande
CD-ROM-skiva. Installera CD-ROMskivan, läs ”Installera programvaran och
”Förenklad guide” på en dator” (s. 86),
starta ”Förenklad guide” följ sedan
instruktionerna.
Om programvarans
hjälpfunktion
Direkthjälpen förklarar programvarans
funktioner. I direkthjälpen finns mer
information som du kan behöva när du har
läst igenom ”Förenklad guide” ordentligt.
Du visar direkthjälpen genom att klicka på
[?] på skärmen.
Systemkrav
x För Windows-användare
När Picture Package används
Operativsystem: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition eller Windows XP
Professional
Standardinstallation krävs. Felfri
användning kan inte garanteras om du
har uppgraderat något av ovanstående
operativsystem.
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller
snabbare (800 MHz eller snabbare
rekommenderas) (Om ImageMixer
VCD2 används rekommenderas Intel
Pentium 4 1.3 GHz eller snabbare)
SE
84
Program: DirectX 9.0c eller senare. (Den
här produkten baseras på DirectXteknik. DirectX måste finnas installerat
på datorn.)
Windows Media Player 7.0 eller senare
Macromedia Flash Player 6.0 eller
senare
Ljudsystem: 16 bitars stereoljudkort och
stereohögtalare.
Minne: 64 MB eller mer.
Hårddisk: Tillgängligt minne som krävs
för installation: 500 MB eller mer
Tillgängligt hårddiskutrymme som
rekommenderas: 6 GB eller mer
(beroende på hur stora bildfiler du
redigerar)
Skärm: Videokort med 4 MB VRAM,
minst 800 × 600 bildpunkter, High color
(16-bitars färger, 65 000 färger),
möjlighet att hantera
bildskärmsdrivrutinen DirectDraw.
(Den här produkten fungerar inte
korrekt vid 800 × 600 punkter och lägre
upplösningar och 256 färger eller färre.)
Övrigt: USB-kontakt (måste finnas som
standard), DV-gränssnitt (IEEE1394,
i.LINK) (för anslutning via en i.LINKkabel) samt skivenhet. (För att du ska
kunna skapa video-CD-skivor måste
datorn vara utrustad med en CD-Renhet. Information om kompatibla
enheter finns på följande webbadress:
http://www.ppackage.com/)
Spela upp bilder från ett ”Memory Stick
Duo” på en dator
Operativsystem: Microsoft Windows
2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition eller Windows XP
Professional
Standardinstallation krävs.
Felfri användning kan inte garanteras
om du har uppgraderat något av
ovanstående operativsystem.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller
snabbare
Programvara: Windows Media Player
(måste vara installerat om du tänker
spela upp filmer).
Övrigt: USB-port (måste finnas som
standard) samt skivenhet.
• Om din dator har ett Memory Stick-fack skall
du installera ”Memory Stick Duo”, på vilket du
spelat in bilder, i Memory Stick Duo-adaptern
(tillval), installera det sedan i Memory Stickfacket på din dator för att kopiera stillbilder till
datorn.
• Om du försöker använda ”Memory Stick PRO
Duo” på en dator som inte är kompatibel med
”Memory Stick PRO Duo”, ansluter du din
videokamera till datorn via USB-kabeln istället
för att använda ”Memory Stick”-facket.
Endast kopiera bilder från ett ”Memory
Stick Duo” till en dator
Operativsystem: Mac OS 9.1/9.2 eller
Mac OS X (v 10.1/v 10.2/v 10.3/v 10.4)
Programvara: QuickTime 3.0 eller senare
(måste finnas installerat om du vill spela
upp filmer).
Övrigt: USB-port (måste finnas som
standard).
• När du ansluter videokameran till en Macintoshdator via en USB-kabel kan du inte kopiera
bandinspelade bilder till datorn. Om du vill
kopiera inspelningarna från ett band ansluter du
videokameran till datorn med en i.LINK-kabel,
och använder sedan operativsystemets
standardprogram för filkopiering.
x För Macintosh-användare
Använda en dator
När ImageMixer VCD2 används
Operativsystem: Mac OS X (v10.1.5
eller senare)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac G3/G4/G5-serien
Minne: 128 MB eller mer
Hårddisk: Tillgängligt minne som krävs
för installation: 250 MB eller mer
Tillgängligt hårddiskutrymme som
rekommenderas: 4 GB eller mer
(beroende på hur stora bildfiler du
redigerar)
Skärm: minst 1 024 × 768 punkter, 32 000
färger (denna produkt fungerar inte
korrekt med 1 024 × 768 punkter eller
färre eller 256 färger eller färre.)
Program: QuickTime 4 eller senare
(QuickTime 5 rekommenderas).
Övrigt: Skivenhet.
SE
85
Installera programvaran och ”Förenklad guide”
på en dator
Du måste installera programvaran m.m. på
datorn från medföljande CD-ROMskiva innan du ansluter
videokameran till datorn. Ingen
ytterligare installation krävs när den väl
installerats. Vilken programvara som ska
användas varierar beroende på vilket
operativsystem datorn använder.
Windows-dator: Picture Package (inklusive
ImageMixer VCD2)
Macintosh dator: ImageMixer VCD2
Mer information om programvaran finns i
”Förenklad guide”.
Installation på en Windowsdator
Logga in som administratör för att installera
Windows 2000/Windows XP.
1 Kontrollera att videokameran inte
är ansluten till datorn.
2 Slå på datorn.
Innan du installerar programvaran bör
du stänga alla program som du
eventuellt kör på datorn.
2 Dubbelklicka på
[PICTUREPACKAGE] (skivenhet).*
* Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera
beroende på dator.
4 Klicka på [Install].
Programversionen för Picture Package
visas som ”1.5”.
Beroende på vilket operativsystem du
använder på datorn kan det hända att ett
meddelande visas som talar om att
”Förenklad guide” inte kan installeras
automatiskt med installationsguiden. I
så fall får du kopiera ”Förenklad guide”
manuellt på datorn med ledning av de
instruktioner som du får i meddelandet.
5 Välj språkversion för de program
som ska installeras. Klicka sedan
på [Next].
3 Sätt in medföljande CD-ROMskiva i datorns skivenhet.
Installationsfönstret öppnas.
6 Klicka på [Next].
Programversionen för Picture Package
visas som ”1.5”.
Om fönstret inte visas.
SE
86
1 Dubbelklicka på [My Computer].
7 Läs [License Agreement] och om
du godtar licensvillkoren
markerar du [I accept the terms of
the license agreement] och
klickar sedan på [Next].
Programversionen för Picture Package
visas som ”1.5”.
8 Välj var på hårddisken du vill ha
10Klicka på [Next] för att installera
”Förenklad guide”.
På vissa datorer kan det hända att det
här fönstret inte visas. I så fall fortsätter
du med steg 11.
11Klicka på [Next] och installera
sedan ImageMixer VCD2 genom
att följa instruktionerna på
skärmen.
programvaran installerad. Klicka
sedan på [Next].
Använda en dator
9 Klicka på [Install] i fönstret
[Ready to Install the Program].
Installationen av Picture Package
startar.
SE
Fortsättning ,
87
Installera programvaran och ”Förenklad guide” på en dator (fortsättning)
12Om skärmbilden [Installing
Microsoft(R) DirectX(R)] visas
följer du stegen nedan för att
installera DirectX 9.0c. Annars
fortsätter du med steg 13.
13Se till att [Yes, I want to restart
my computer now.] är markerat
och klicka sedan på [Finish].
1 Läs Licensavtalet och klicka sedan på
[Next].
2 Klicka på [Next].
Datorn slås av en gång och startar sedan
om automatiskt (omstart). Ikonerna för
genvägarna till [Picture Package Menu]
och [Picture Package destination folder]
(och för ”Förenklad guide” om den
installerades i steg 10) visas på
skrivbordet.
3 Klicka på [Finish].
14Ta bort CD-ROM-skivan från
datorns skivenhet.
• För mer information om hur du ansluter din
videokamera och din dator, se ”Förenklad
guide” på medföljande CD-ROM-skiva (s. 90).
• Om du har några frågor om Picture Package
finns information om vem du kan vända dig till
på sid. 90.
SE
88
Installation på en Macintoshdator
1 Kontrollera att videokameran inte
är ansluten till datorn.
2 Slå på datorn.
Innan du installerar programvaran bör
du stänga alla program som du
eventuellt kör på datorn.
9 När fönstret för
användarbekräftelse visas anger
du ditt namn och password.
Installationen av ImageMixer VCD2
startar.
• För mer information om hur du ansluter din
videokamera och din dator, se ”Förenklad
guide” på medföljande CD-ROM-skiva (s. 90).
• Mer information om hur du använder
ImageMixer VCD2 finns i programvarans
direkthjälp.
3 Sätt in medföljande CD-ROMskiva i datorns skivenhet.
4 Dubbelklicka på ikonen CD-ROM.
Använda en dator
5 Kopiera ”FirstStepGuide.pdf” från
önskad språkmapp i mappen
[FirstStepGuide], till datorn.
6 Kopiera filen [IMXINST.SIT] från
mappen [MAC] på CD-ROMskivan till önskad mapp.
7 Dubbelklicka på [IMXINST.SIT] i
den mapp du kopierade den till.
8 Dubbelklicka på den uppackade
filen [ImageMixerVCD2_Install].
SE
89
Se ”Förenklad guide”
Visa ”Förenklad guide”
Starta på en Windows-dator
Visning med Microsoft Internet Explorer
Ver.6.0 eller senare rekommenderas.
Dubbelklicka på ikonen
på skrivbordet.
Du kan även starta [First Step Guide]
genom att välja [Start], [Programs] ([All
Programs] för Windows XP), [Picture
Package] och [First Step Guide].
• Om du vill visa ”Förenklad guide” i HTMLformat på datorn utan att använda
automatisk installation, kopierar du önskad
språkmapp från mappen [FirstStepGuide]
på CD-ROM-skivan, till datorn.
Dubbelklicka sedan på ”index.html”.
• Se ”FirstStepGuide.pdf” som finns i den
språkmapp som önskas i följande fall:
– Vid utskrift av ”Förenklad guide”.
– När ”Förenklad guide” inte visas som den
ska på grund av inställningar i
webbläsaren, trots att du använder den
rekommenderade datormiljön.
– När HTML-versionen av ”Förenklad
guide” inte installeras automatiskt.
Starta på en Macintosh-dator
Dubbelklicka på ”FirstStepGuide.pdf”.
För att visa PDF-filer behöver du Adobe
Reader. Om det inte redan är installerat
på datorn kan du ladda hem det från
Adobe Systems hemsida:
http://www.adobe.com/
SE
90
För frågor om den här
programvaran
Pixela supportcenter för användare
Pixelas hemsida
Picture Package:
http://www.ppackage.com/
ImageMixer VCD2:
http://www.ImageMixer.com/
– Nordamerika (Los Angeles) telefon:
(Avgiftsfritt) +1-800-458-4029
+1-213-341-0163
– Europa (Storbritannien) telefon:
(Avgiftsfritt) Storbritannien, Tyskland,
Frankrike och Spanien:
+800-1532-4865
Övriga länder:
+44-1489-564-764
– Asien (Filippinerna) telefon:
+63-2-438-0090
Om upphovsrätt (copyright)
Musikstycken, ljudinspelningar och annat
musikaliskt innehåll från tredje part som du
eventuellt hämtar från CD-skivor, Internet
eller andra källor (”musikinnehållet”) är
upphovsrättsskyddade verk som tillhör
respektive ägare och skyddas av
upphovsrättslagar och andra tillämpliga
lagar i respektive land/
region. Förutom vad som tillåts enligt
gällande lagar får du inte använda (gäller
även, utan begränsning, att kopiera,
modifiera, reproducera, ladda upp, överföra
eller göra åtkomligt för ett externt nätverk
som är tillgängligt för allmänheten,
överföra, distribuera, låna ut, licensiera,
sälja och publicera) något musikinnehåll
utan fullmakt eller medgivande från
respektive ägare. Licensieringen av Picture
Package från Sony Corporation får inte
tolkas som att du fått ett medgivande eller
på något sätt fått rätten eller någon form av
licens eller annan tillåtelse att använda
musikinnehållet.
Skapa en DVD-skiva (Direktåtkomst av ”Click to
DVD”)
Du kan skapa en DVD-skiva från ett band
med en dator av Sony VAIO-serien* som
installerats med ”Click to DVD Ver.1.2”
(Ursprunglig programvara från Sony) eller
senare via en i.LINK-kabel. Filmen
kopieras och skrivs automatiskt till en
DVD-skiva.
Följande förfarande beskriver hur man
skapar en DVD-skiva av ett inspelat band.
Mer information om systemkrav och
driftskrav och ”Click to DVD” finns på
följande webbsida:
• Du kan bara använda en i.LINK-kabel för
den här åtgärden. Du kan inte använda en
USB-kabel.
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E:
Mata inte in/ut kassetten när din
videokamera är ansluten till din
Handycam Station. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
* Notera att det krävs en dator som är
utrustad med en DVD-enhet som kan
bränna DVD-skivor.
– Europa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://ciscdb.sel.sony.com/perl/select-pn.pl
– Asien och Stillahavsområdet
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kina
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thailand
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinamerika
http://www.sony-latin.com/vaio/info/
index.jsp
Använda funktionen Direktåtkomst av
”Click to DVD” för första gången
i.LINK-kabel
(tillval)
DV
Till DVgränssnitt
(i.LINK)
Använda en dator
Till i.LINKanslutning
Med funktionen Direktåtkomst av ”Click to
DVD” är det lätt att kopiera bilder från ett
band till DVD-skivor när videokameran är
ansluten till en dator. Innan du använder
funktionen Direktåtkomst av ”Click to
DVD” gör du så här för att starta ”Click to
DVD Automatic Mode Launcher”.
1 Slå på datorn.
2 Klicka på startmenyn, välj sedan [All
Programs].
3 Välj [Click to DVD] bland de program som
visas. Klicka sedan på [Click to DVD
Automatic Mode Launcher].
[Click to DVD Automatic Mode Launcher]
startar.
• När du väl har startat [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] en gång
startas det i fortsättningen automatiskt när
du slår på datorn.
• [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] ställs in för varje Windows XPanvändare.
1 Slå på datorn.
Stäng av alla program som använder
i.LINK.
SE
Fortsättning ,
91
Skapa en DVD-skiva (Direktåtkomst av ”Click to DVD”) (fortsättning)
2 Anslut videokameran till en
strömkälla.
Använd den medföljande nätadaptern
som strömförsörjning eftersom det tar
några timmar att skapa en DVD-skiva.
3 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt flera gånger.
4 Sätt in ett inspelat band i
videokameran.
5 Anslut din videokamera
(DCR-HC36E) eller din Handycam
Station (DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E) till en dator via en
i.LINK-kabel (s. 91).
• Se till att du vänder kontakten rätt när du
ansluter videokameran till datorn. Om du
vänder den åt fel håll kan videokameran
skadas och orsaka funktionsstörningar.
• Mer information finns i ”Förenklad guide”
på medföljande CD-ROM-skiva (s. 90).
6 Peka på
t [MENU] t
(EDIT/PLAY) t [BURN DVD] t
.
”Click to DVD” startar och
skärminstruktionerna visas på datorns
bildskärm.
7 Sätt in en skrivbar DVD-skiva i
datorns skivenhet.
SE
92
8 Peka på [EXEC] på
videokamerans skärm.
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
CANCEL
Datorns användningsstatus visas på
videokamerans LCD-skärm.
[CAPTURING]: Filmen som finns
inspelad på bandet kopieras till datorn.
[CONVERTING]: Filmen konverteras
till formatet MPEG2.
[WRITING]: Filmen skrivs över till
DVD-skivan.
• Om du använder en DVD-RW/+RW-skiva
som redan har data inspelat visas
meddelandet [This is a recorded disc. Delete
and overwrite?] på din videokameras LCDskärm. Om du väljer [EXEC] skrivs den
information som redan finns på skivan över
med den nya informationen.
9 Peka på [NO] för att skapa färdigt
DVD-skivan.
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
Skivfacket öppnas automatiskt. Om du
vill skapa en annan DVD-skiva med
samma innehåll pekar du på [YES].
Skivfacket matas ut. Sätt in en ny DVDskiva i skivenheten. Upprepa sedan steg
8 och 9.
Avbryta proceduren
Peka på [CANCEL] på videokamerans
LCD-skärm.
Använda en dator
• Du kan inte avbryta proceduren efter det att
[Finalizing DVD.] visas på videokamerans
LCD-skärm.
• Koppla inte bort i.LINK-kabeln eller ställ
POWER-omkopplaren i ett annat läge på
videokameran förrän filmen i sin helhet har
kopierats till datorn.
• När [CONVERTING] eller [WRITING] visas
på skärmen har filmerna redan överförts. Även
om du kopplar bort i.LINK-kabeln i det här
skedet fortsätter skapandet av DVD-skivan på
datorn.
• När något av följande inträffar avbryts
kopieringen av filmen. Då skapas en DVD-skiva
som innehåller information fram till den punkt
då proceduren avbröts. Se direkthjälpen på
”Click to DVD” för mer information.
– Bandet innehåller ett tomt avsnitt på 10
sekunder.
– Informationen på bandet innehåller ett datum
som kommer före inspelningsdatumet för de
senare bilderna.
– När både normala bilder och bilder i bredbild
spelats in på samma band (endast för ”Click
to DVD” äldre än Ver.2.2).
• Du kan inte använda [BURN DVD] i följande
situationer:
– Under uppspelning av ett band.
– När du spelar in bilder på ett ”Memory Stick
Duo”.
– När ”Click to DVD” startas från datorn.
– För DCR-HC96E:
När [A/V t DV OUT] i videokamerans
menyinställning ställts in till [ON].
SE
93
Ansluta en analog videobandspelare till datorn
via videokameran (funktion för
signalkonvertering) (DCR-HC96E)
Använd en i.LINK-kabel (3) och A/V-kabeln (1) eller A/V-kabeln med S VIDEO (2), för
att konvertera en analog signalutgång från en analog enhet, som till exempel en
videobandspelare, till en digital signal och överföra den till en digital enhet, som till exempel
en dator, via din videokamera.
För den här funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern (s. 10).
Programvara som kan spela in videosignalerna måste i förväg finnas installerat på datorn.
A/V-kontakt
1
A/V
(Gul)
(Vit)
(Röd)
Videobandspelare
Dator
Till S VIDEO-kontakt
2
DV
DV-gränssnitt (i.LINK)
Till i.LINK-kontakt
3
: Signalflöde
A A/V-kabel (medföljer)
Din Handycam Station och din videokamera
är båda utrustade med A/V-kontakter. Anslut
A/V-kabeln till antingen din Handycam
Station eller till din videobandspelare,
beroende på inställning. A/V-kontakten
accepterar analoga signaler.
B A/V-kabel med S VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via S
VIDEO-kontakten med en A/V-kabel med S
VIDEO-kabel (tillval), får du mer
verklighetstrogna bilder än om du ansluter
med den medföljande A/V-kabeln.
SE
94
Anslut den vita och den röda kontakten
(vänster och höger ljudkanal) och S VIDEOkontakten (S VIDEO-kanalen) på en A/Vkabel (tillval). I så fall behöver du inte ansluta
den gula kontakten (standardvideo). Om du
bara ansluter med S VIDEO-kontakten hörs
inget ljud.
C i.LINK-kabel (tillval)
Ställ i förväg in [DISP OUTPUT] till [LCD
PANEL] i menyn (s. 65). (Ursprunglig
inställning är [LCD PANEL].)
1 Slå på den analoga videoenheten.
2 Tänd PLAY/EDIT-lampan på
• När du ansluter kameran till en dator via en
USB-kabel eller en i.LINK-kabel måste du se
till att du vänder kontakterna rätt. Om du
installerar kontakterna med våld kan
videokameran skadas och orsaka
funktionsstörningar.
videokameran genom att skjuta
POWER-omkopplaren upprepade
gånger nedåt.
3 Peka på
t [MENU] t
(STANDARD SET) t [A/V t DV
OUT] t [ON] t
t
på
LCD-skärmen.
4 Starta uppspelningen på den
analoga videoutrustningen.
Använda en dator
5 Starta inspelningsfunktionen på
datorn.
Mer information finns i programvarans
bruksanvisning eller direkthjälp.
När bild och ljud har spelats in avbryter
du överföringen på datorn och stoppar
uppspelningen på den analoga
videoutrustningen.
• Medföljande programvara Picture Package eller
ImageMixer VCD2 stödjer inte funktionen
signalkonvertering.
• Det är inte säkert att du får perfekta bilder; det
beror på kvaliteten på de analoga signaler som
videokameran tar emot.
• Bilder som innehåller copyrightsignaler går inte
att överföra till en dator.
• Du kan använda en USB-kabel i stället för en
i.LINK-kabel för att föra över bilder till en
dator. Du kan inte räkna med att filmen som
visas flyter jämt och utan en viss knyckighet.
SE
95
Felsökning
Felsökning
Om du stöter på problem när du använder videokameran kan du försöka hitta orsaken till
problemet med hjälp av följande felsökningsschema. Om problemet kvarstår kopplar du ur
strömkällan och kontaktar din Sony-återförsäljare.
Allmänna funktioner/Easy Handycam
Det går inte att slå på strömmen.
• Sätt in ett uppladdat batteri i videokameran (s. 10).
• Använd nätadaptern för att ansluta videokameran till ett vägguttag (s. 10).
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Anslut din videokamera till din Handycam Station på ett korrekt sätt (s. 11).
Videokameran fungerar inte trots att jag slagit på strömmen.
• Koppla bort nätadaptern från vägguttaget eller ta bort batteripaketet, vänta ungefär 1 minut
och koppla sedan in strömkällan igen.
• Tryck på RESET-knappen (s. 31) genom att använda ett spetsigt föremål. (Om du trycker på
RESET-knappen återställs alla inställningar förutom inställningarna i din personliga meny.)
Knapparna fungerar inte.
• När funktionen Easy Handycam används fungerar inte alla knappar (s. 25).
Det går inte att ändra till normalt funktionsläge när funktionen Easy Handycam
används.
• Det går inte att ändra till normalt funktionsläge från Easy Handycam under pågående
inspelning eller medan det pågår kommunikation med en annan enhet via USB-kabeln.
Inställningarna ändras när jag använder Easy Handycam.
• När du använder Easy Handycam ställs inställningarna för de funktioner som inte visas på
skärmen tillbaka till sina ursprungliga värden. Du får tillbaka dina tidigare inställningar när
du avbryter Easy Handycam (s. 24, 42).
[DEMO MODE] startar inte.
• Du kan inte se demonstrationen när NIGHTSHOT PLUS (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/
NIGHTSHOT (DCR-HC94E/HC96E)-omkopplaren är inställd till ON (s. 29).
• Mata ut kassetten och ditt ”Memory Stick Duo” från din videokamera (s. 21, 22).
Videokameran blir varm.
• Det kan hända att videokameran blir varm när den används. Detta är inget fel.
SE
96
Batterier/strömkällor
Strömmen stängs plötsligt av.
• Strömmen till videokameran stängs automatiskt av när ungefär 5 minuter har gått utan att du
har använt videokameran (A.SHUT OFF). Ändra inställningen för [A.SHUT OFF] (s. 65)
eller slå på strömmen igen (s. 15), eller använd nätadaptern.
• Ladda batteriet (s. 10).
CHG-lampan (uppladdning) lyser inte när batteriet laddas.
•
•
•
•
•
Skjut POWER-omkopplaren till OFF (CHG) (s. 10).
Sätt in batteriet på rätt sätt i videokameran (s. 10).
Anslut nätkabeln till vägguttaget på rätt sätt.
Batteriet är färdigladdat (s. 11).
För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Anslut din videokamera till din Handycam Station på ett korrekt sätt (s. 11).
CHG-lampan (uppladdning) blinkar när batteriet laddas.
• Sätt in batteriet på rätt sätt i videokameran (s. 10). Om problemet kvarstår kopplar du bort
nätadaptern från vägguttaget och kontaktar din Sony-återförsäljare. Batteriet kan vara utslitet.
Strömmen stängs ofta av, trots att indikatorn för återstående batteritid visar att
det finns tillräckligt med ström för att videokameran ska fungera.
Felsökning
• Ett problem har uppstått med batteritidsindikatorn, eller så har batteriet inte laddats
tillräckligt. Problemet med indikatorn kan du rätta till genom att ladda upp batteriet igen
(s. 10).
Indikatorn för återstående batteritid visar inte rätt tid.
• Omgivande temperatur är för hög eller för låg eller så har batteriet inte laddats tillräckligt.
Detta är inget fel.
• Ladda upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår kan det hända att batteriet är utslitet.
Byt ut batteriet mot ett nytt (s. 10, 123).
• Indikatorn för återstående batteritid visar i vissa fall inte rätt. När du öppnar eller stänger
LCD-panelen tar det ungefär 1 minut innan korrekt återstående batteritid visas.
Batteriet laddas ur för snabbt.
• Omgivande temperatur är för hög eller för låg eller så har batteriet inte laddats tillräckligt.
Detta är inget fel.
• Ladda upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår kan det hända att batteriet är utslitet.
Byt ut batteriet mot ett nytt (s. 10, 123).
Ett problem uppstår när videokameran är ansluten till nätadaptern.
• Slå av strömmen och koppla bort nätadaptern från vägguttaget. Anslut den sedan igen.
SE
Fortsättning ,
97
Felsökning (fortsättning)
LCD-skärm/sökare
När du rör vid LCD-skärmen krusar bilden sig.
• Detta är inget fel. Tryck inte för hårt på LCD-skärmen.
En okänd bild visas på LCD-skärmen eller i sökaren.
• Videokameran befinner sig i [DEMO MODE] (s. 60). Peka på LCD-skärmen eller mata in en
kassett eller ett ”Memory Stick Duo” för att avbryta [DEMO MODE].
En okänd indikator visas på skärmen.
• En varningsindikator eller -meddelande visas på skärmen (s. 114).
Bilden dröjer kvar på LCD-skärmen.
• Det här inträffar om du kopplar bort likströmskontakten (DC) från vägguttaget eller tar bort
batteriet utan att först slå av strömmen. Detta är inget fel.
Det går inte att stänga av LCD-skärmens bakgrundsbelysning (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E).
• När funktionen Easy Handycam används (s. 24), kan du inte stänga av eller på LCDskärmens bakgrundsbelysning genom att trycka och hålla ner DISP/BATT INFO.
Det går inte att stänga av visningen av indikatorer.
• Det går inte att stäng av
(s. 115).
. Peka på
för att kontrollera varningsmeddelanden
Knapparna visas inte på pekskärmen.
• Peka lätt på LCD-skärmen.
• Tryck på DISP/BATT INFO på videokameran (eller DISPLAY på fjärrkontrollen) (s. 18,
36).
Knapparna på pekskärmen fungerar inte som de ska eller kan inte användas
alls.
• Justera skärmen ([CALIBRATION]) (s. 126).
• Om du ändrar bildens proportioner ändras även proportionerna på de knappar och indikatorer
som visas på pekskärmen till de proportioner du valt (s. 23).
Bilden i sökaren är inte skarp.
• Ställ in skärpan med linsjusteringsspaken (s. 17).
Bilden i sökaren har försvunnit.
• Stäng LCD-panelen. Bilden visas inte i sökaren när LCD-panelen är öppen (s. 17).
SE
98
Punkter i linjer visas på LCD-skärmen.
• Detta är inget fel. Dessa punkter spelas inte in.
Bandkassetter
Det går inte att mata ut bandet från kassettfacket.
•
•
•
•
Kontrollera att strömkällan (batteriet eller nätadaptern) är korrekt ansluten (s. 10).
Ta bort batteriet från videokameran och sätt sedan in det igen (s. 12).
Sätt in ett uppladdat batteri i videokameran (s. 10).
Fuktkondensation finns inuti videokameran (s. 125).
Varken indikatorn Cassette Memory eller titelvisningen visas trots att bandet
har Cassette Memory.
• Indikatorn kan inte visas eftersom den här videokameran inte hanterar Cassette Memory.
Indikatorn för återstående bandtid visas inte.
• Ställ in [
(s. 65).
REMAINING] till [ON] för att alltid visa indikatorn för återstående bandtid
Kassetten ger ifrån sig mer ljud under snabbspolning bakåt eller framåt.
Felsökning
• När du använder nätadaptern ökar hastigheten för snabbspolning bakåt/framåt (jämfört med
hastigheten när du använder batteri), därmed ökar även ljudnivån. Detta är inget fel.
”Memory Stick Duo”
Det går inte att manövrera funktioner via ”Memory Stick Duo”.
• Se till att CAMERA-MEMORY- eller PLAY/EDIT-lampan lyser genom att skjuta POWERomkopplaren flera gånger nedåt (s. 15).
• Sätt in ett ”Memory Stick Duo” i videokameran (s. 22).
• Om du använder ett ”Memory Stick Duo” som formaterats på en dator måste det formateras
igen på din videokamera (s. 55).
Det går inte att radera bilder.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge
(s. 121).
• Ta bort bildskyddet för bilden (s. 78).
• Du kan inte radera fler än 100 bilder åt gången på indexskärmen.
Jag kan inte radera alla bilderna på en gång.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge
(s. 121).
• Ta bort bildskyddet för bilderna (s. 78).
SE
Fortsättning ,
99
Felsökning (fortsättning)
Det går inte att formatera ”Memory Stick Duo”.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge
(s. 121).
Det går inte att använda bildskyddet.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge
(s. 121).
• Utför åtgärden igen från indexskärmen (s. 78).
Det går inte att utskriftsmärka bilder.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge
(s. 121).
• Utför åtgärden igen från indexskärmen (s. 78).
• Du kan inte märka fler än 999 bilder för utskrift.
• Filmer kan inte utskriftsmärkas.
Namnet på datafilen visas inte korrekt.
• Om inte mappstrukturen följer den universella standarden visas bara filnamnet.
• Filen är skadad.
• Videokameran kan inte hantera filformatet (s. 121).
Filnamnet blinkar.
• Filen är skadad.
• Videokameran kan inte hantera filformatet (s. 121).
Spela in
Se också avsnittet ”Justera bilden under inspelning” (s. 102) och ”Memory Stick Duo” (s. 99).
Bandet startar inte när jag trycker på REC START/STOP.
• Tänd CAMERA-TAPE-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt flera gånger
(s. 26).
• Bandet är slut. Spola tillbaka bandet eller sätt i en ny kassett.
• Ställ skrivskyddsfliken på REC eller sätt in en ny kassett (s. 120).
• Kondens har gjort att bandet har fastnat mot bandhuvudet. Ta ur kassetten och låt
videokameran stå minst 1 timme så att fukten hinner avdunsta och sätt sedan in kassetten igen
(s. 125).
Det går inte att spela in på ”Memory Stick Duo”.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge
(s. 121).
SE
100
• Kapaciteten är fullt utnyttjad på ditt ”Memory Stick Duo”. Radera onödiga bilder som spelats
in på ”Memory Stick Duo” (s. 77).
• Formatera ”Memory Stick Duo” på din videokamera (s. 55) eller installera ett annat
”Memory Stick Duo” (s. 22).
• Under bandinspelning går det inte att spela in stillbilder på ett ”Memory Stick Duo” med
följande inställningar.
– [PROGRES. REC] (DCR-HC94E/HC96E)
– [SMTH INT. REC] (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
• För DCR-HC36E:
Det går inte att spela in stillbilder på ”Memory Stick Duo” genom att använda läget [WIDE
SELECT] (s. 50).
Inspelningsvinklarna varierar beroende på i vilket läge POWER-omkopplaren är
inställd (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E).
• Inspelningsvinkeln är vidare när POWER-omkopplaren är inställd till CAMERA-MEMORY
än när den är inställd till CAMERA-TAPE.
Jag får inga jämna övergångar mellan det senast inspelade avsnittet och
nästföljande avsnitt när jag spelar in på band.
Felsökning
• Utför END SEARCH (s. 35).
• Ta inte ur kassetten. (Om du låter kassetten sitta kvar spelas bilderna in utan skarvar även om
du slår av strömmen.)
• Blanda inte SP- och LP-lägena på samma band när du filmar.
• Undvik att avbryta inspelningen när du spelar in i LP-läget.
Ljudet från slutaren hörs inte när jag tar stillbilder.
• Ställ in [BEEP] till [ON] (s. 65).
Den interna blixten fungerar inte (DCR-HC94E/HC96E).
• Du kan inte använda den interna blixten tillsammans med:
– Bandinspelning
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [PROGRES. REC]
– [BURST]
• Även om du valt automatisk blixt eller
(automatisk reducering av röda ögon-effekten) kan
du inte använda den interna blixten tillsammans med:
– NightShot
– [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON], och [LANDSCAPE] för [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Den externa blixten (tillval) fungerar inte (DCR-HC94E/HC96E).
• Strömmen till blixten är inte påslagen, eller så sitter inte blixten fast ordentligt.
SE
Fortsättning ,
101
Felsökning (fortsättning)
[END SEARCH] fungerar inte.
• Mata inte ut kassetten efter inspelning (s. 35).
• Det finns inget inspelat på kassetten.
[END SEARCH] fungerar inte korrekt.
• Det finns ett tomt avsnitt mellan inspelade avsnitt på bandet. Detta är inget fel.
Jämn intervallinspelning avbryts/[Smooth interval rec discontinued due to
error.] visas och inspelningen avbryts (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E).
• Videohuvudet kan vara smutsigt. Använd en rengöringskassett (tillval).
• Försök att starta om från början.
• Använd en kassett av formatet Sony mini DV.
Justera bilden under inspelning
Se också ”Meny” (s. 105).
Den automatiska fokuseringen fungerar inte som den ska.
• Ställ in [FOCUS] till [AUTO] (s. 47).
• Inspelningsförhållandena passar inte för automatisk fokusering. Ställ in fokus manuellt
(s. 47).
[STEADYSHOT] fungerar inte.
• Ställ [STEADYSHOT] på [ON] (s. 51).
Funktionen BACK LIGHT fungerar inte.
• När följande inställningar görs avbryts funktionen BACK LIGHT.
– [MANUAL] för [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
• Funktionen BACK LIGHT fungerar inte när Easy Handycam används (s. 25).
[FLASH LEVEL] kan inte ändras (DCR-HC94E/HC96E).
• [FLASH LEVEL] kan inte ändras när funktionen Easy Handycam används (s. 48).
[DIGITAL ZOOM] fungerar inte.
• [DIGITAL ZOOM] fungerar inte när du ställer in [TELE MACRO] till [ON].
Ett vertikalt band visas när du spelar in levande ljus eller elektrisk belysning i
mörker.
• Det här orsakas av en allt för stor kontrast mellan motivet och bakgrunden. Detta är inget fel.
SE
102
Ett vertikalt band visas när jag spelar in ljusa motiv.
• Det här fenomenet kallas ”smear”. Detta är inget fel.
Små vita, röda, blå eller gröna punkter syns på skärmen.
• Punkterna visas när du spelar in i [SLOW SHUTTR], [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/
HC44E/HC46E), [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E) eller [COLOR SLOW S]. Detta är
inget fel.
Bildens färger stämmer inte med verkligheten.
• Avaktivera funktionen NightShot plus (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/NightShot (DCRHC94E/HC96E) (s. 29).
Skärmen är för ljus och motivet visas inte på skärmen.
• Avaktivera funktionen NightShot plus (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/NightShot (DCRHC94E/HC96E) (s. 29), eller avbryt funktionen BACK LIGHT (s. 29).
Skärmens bild är mörk och motivet visas inte på skärmen (DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E).
• Tänd bakgrundsbelysningen genom att hålla DISP/BATT INFO intryckt under några
sekunder (s. 17).
Felsökning
Bilden verkar för ljus, flimrar eller ändrar färg.
• Detta kan ske när du spelar in bilder med belysning genom lysrör, natrium- eller
kvicksilverlampor med [PORTRAIT] eller [SPORTS]. Detta är inget fel. Avbryt i så fall
[PROGRAM AE] (s. 45).
Svarta band visas när jag filmar en TV- eller datorskärm.
• Ställ [STEADYSHOT] på [OFF] (s. 51).
Uppspelning
Om du spelar upp bilder som lagrats på ett ”Memory Stick Duo” se också avsnittet ”Memory
Stick Duo” (s. 99).
Det går inte att spela upp bandet.
• Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt flera gånger.
• Spola tillbaka bandet (s. 27).
Bilderna som lagrats på ett ”Memory Stick Duo” spelas inte upp i korrekt
storlek eller bildförhållande.
• Det är inte säkert att bilder som spelats in med andra enheter visas i sin rätta storlek. Detta är
inget fel.
Fortsättning ,
SE
103
Felsökning (fortsättning)
• Om du spelar upp en film som spelats in på ett ”Memory Stick Duo” med bildproportionerna
16:9, visas svarta band upptill och nedtill på skärmen. Detta är inget fel.
Bilddata som lagrats på ett ”Memory Stick Duo” kan inte spelas upp.
• Bildinformation kan inte spelas upp om du har ändrat på filerna eller mapparna eller redigerat
informationen på en dator (om så är fallet blinkar filnamnet). Detta är inget fel (s. 122).
• Det är inte säkert att det går att spela upp bilder som spelats in med andra enheter. Detta är
inget fel (s. 122).
Horisontella linjer visas på bilden. Bilderna som visas är inte skarpa eller visas
inte alls.
• Rengör bandhuvudet med en rengöringskassett (tillval) (s. 126).
Fina mönster flimrar och diagonala linjer ser ojämna ut (DCR-HC94E/HC96E).
• Justera [SHARPNESS] mot
(mjuka upp) (s. 47).
Det hörs inget ljud eller så är ljudet mycket lågt.
•
•
•
•
Ställ in [MULTI-SOUND] till [STEREO] (s. 63).
Vrid upp volymen (s. 27).
Justera [AUDIO MIX] från [ST2]-sidan (tilläggsljud) tills ljudet hörs som det ska (s. 77).
Om du använder en S VIDEO-kontakt måste du se till att också de röda och vita kontakterna
på A/V-kabeln är anslutna (s. 38).
Ljudet försvinner då och då.
• Rengör bandhuvudet med en rengöringskassett (tillval) (s. 126).
”---” visas på skärmen.
• Det band du spelar upp spelades in utan att datum och tid var inställt.
• Du spelar upp ett oinspelat avsnitt av bandet.
• Informationskoden kan inte läsas om bandet har repor eller innehåller störningar.
Det är störningar och
visas på skärmen.
• Bandet spelades in med ett annat TV-färgsystem än det som videokameran använder (PAL).
Detta är inget fel (s. 119).
visas på skärmen.
• Bandet som du spelar upp har spelats in på en annan enhet med en 4-kanalig mikrofon (4CH
MIC REC). Den här videokameran kan inte hantera inspelningar som gjorts med 4-kanaliga
mikrofoner.
SE
104
Datumsökningen fungerar inte som den ska.
• Se till att spela in mer än två minuter efter att du ändrat datum. Om du under en dag har spelat
in under kortare tid än 2 minuter kan det hända att videokameran inte hittar den punkt där
inspelningsdatumet ändras.
• Det finns ett oinspelat parti i början av eller mitt på bandet. Detta är inget fel.
Fjärrkontroll
Den medföljande fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.
• Ställ in [REMOTE CTRL] till [ON] (s. 65).
• Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn.
• Rikta inte fjärrkontrollen mot starka ljuskällor som till exempel direkt mot solen eller ljuset
från en storbildsprojektor. Det kan göra att fjärrkontrollen inte fungerar som den ska.
• Sätt i ett nytt batteri i facket med polerna +/– rättvända enligt markeringarna i facket (s. 128).
• Ta bort konversionslinsen (tillval) eftersom det är möjligt att den blockerar fjärrsensorn.
En annan videoenhet fungerar inte som den ska när jag använder den
medföljande fjärrkontrollen.
• Välj ett annat fjärrkontrolläge än VTR 2 för din videobandspelare.
• Dölj din videobandspelares sensor med svart papper.
Meny
Felsökning
Menyalternativ visas nedtonade.
• Du kan inte välja nedtonade alternativ i det aktuella läget för inspelning/uppspelning.
visas inte.
• När funktionen Easy Handycam används fungerar inte all menyalternativ. Avbryt funktionen
Easy Handycam (s. 24).
Det går inte att använda [PROGRAM AE].
• Det går inte att använda [PROGRAM AE] tillsammans med:
– NightShot plus (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– NightShot (DCR-HC94E/HC96E)
– [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E)
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
• Du kan inte använda [SPORTS] när POWER-omkopplaren är ställd på CAMERAMEMORY.
Det går inte att använda [SPOT METER].
• Det går inte att använda [SPOT METER] tillsammans med:
– NightShot plus (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
SE
Fortsättning ,
105
Felsökning (fortsättning)
– [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– NightShot (DCR-HC94E/HC96E)
– [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E)
– [COLOR SLOW S]
– [CINEMA EFECT] för [D. EFFECT] (DCR-HC94E/HC96E)
• Om du ställer in [PROGRAM AE], ställs [SPOT METER] automatiskt in till [AUTO].
Det går inte att använda [EXPOSURE].
• Det går inte att använda [EXPOSURE] tillsammans med:
– NightShot plus (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– NightShot (DCR-HC94E/HC96E)
– [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E)
– [COLOR SLOW S]
– [CINEMA EFECT] för [D. EFFECT] (DCR-HC94E/HC96E)
• Om du ställer in [PROGRAM AE], ställs [EXPOSURE] automatiskt in till [AUTO].
Det går inte att använda [WHITE BAL.].
• Det går inte att använda [WHITE BAL.] när man använder NightShot plus eller [SUPER
NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/NightShot eller [SUPER NS](DCR-HC94E/
HC96E).
Det går inte att justera [SHARPNESS] (DCR-HC94E/HC96E).
• Det går inte att justera [SHARPNESS] med [CINEMA EFECT] under [D. EFFECT].
[AE SHIFT] kan inte användas (DCR-HC94E/HC96E).
• [AE SHIFT] kan inte väljas när [EXPOSURE] är inställt till [MANUAL].
Det går inte att använda [SPOT FOCUS].
• Det går inte att använda [SPOT FOCUS] tillsammans med [PROGRAM AE].
Det går inte att använda [TELE MACRO].
• Det går inte att använda [TELE MACRO] tillsammans med:
– [PROGRAM AE]
– Inspelning av en film på ett band eller ett ”Memory Stick Duo”.
Det går inte att använda [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/
[SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E).
• Det går inte att använda [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/[SUPER NS]
(DCR-HC94E/HC96E) tillsammans med:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
SE
106
[COLOR SLOW S] fungerar inte som den ska.
• Det är inte säkert att [COLOR SLOW S] fungerar som den ska i totalt mörker. Använd
NightShot plus eller [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/NightShot eller
[SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E).
• Du kan inte använda [COLOR SLOW S] samtidigt som du använder:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Det går inte att använda [PROGRES. REC] (DCR-HC94E/HC96E).
• Det går inte att använda [PROGRES. REC] med [CINEMA EFECT] under [D. EFFECT].
Det går inte att använda [FADER].
• Det går inte att använda [FADER] tillsammans med:
– [SELF-TIMER]
– [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E)
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [FRAME REC] (DCR-HC94E/HC96E)
– [SMTH INT. REC] (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
Felsökning
Det går inte att använda [D. EFFECT].
• Det går inte att använda [D. EFFECT] tillsammans med:
– [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E)
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• Det går inte att använda [CINEMA EFECT] (DCR-HC94E/HC96E), [SLOW SHUTTR], och
[OLD MOVIE] tillsammans med [PROGRAM AE] (förutom [AUTO]).
• Det går inte att använda [OLD MOVIE] tillsammans med:
– [PICT. EFFECT]
– [WIDE SELECT] (DCR-HC36E)
• För DCR-HC94E/HC96E:
Det går inte att använda [CINEMA EFECT] tillsammans med:
– [EXPOSURE] inställt till [MANUAL]
– Några andra inställningar än 0 för [AE SHIFT]
– [PROGRES. REC]
– [PICT. EFFECT]
Det går inte att använda [SMTH INT. REC] (DCR-HC94E/HC96E).
• Du kan inte använda [SMTH INT.REC] samtidigt som du använder [CINEMA EFECT] eller
[DELAY MOTION] från [D. EFFECT].
SE
Fortsättning ,
107
Felsökning (fortsättning)
Kopiering/redigering/anslutning till andra enheter
Utmatade bilder från videokameran visas inte på den anslutna enhetens skärm
(DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E).
• När du ansluter videokameran till Handycam Station, stänger du DC IN-kontaktens skydd på
videokameran och installerar sedan videokameran helt i Handycam Station på rätt sätt (s. 11).
Bilder från anslutna enheter visas inte på LCD-skärmen eller i sökaren (DCRHC96E).
• Ställ in [DISP OUTPUT] till [LCD PANEL] (s. 65).
• Du kan inte ta emot en signal på videokameran om du trycker på DISP/BATT INFO
samtidigt som [DISP OUTPUT] är inställd till [V-OUT/PANEL] (s. 65).
• Se till att rätt videokontakt är ansluten till den andra enheten och ställ sedan in [VIDEO
INPUT] korrekt (s. 64).
Bilder från anslutna enheter går inte att zooma (DCR-HC36E/HC46E/HC96E).
• Det går inte att zooma bilder från anslutna enheter på den här videokameran (s. 30).
Tidskod och annan information visas i teckenfönstret på den anslutna enheten.
• Ställ in [DISP OUTPUT] till [LCD PANEL] när videokameran är ansluten via en A/V-kabel
(s. 65).
Kopieringen fungerar inte som den ska när jag använder A/V-kabeln.
• A/V-kabeln är inte ansluten på rätt sätt. Kontrollera att A/V-kabeln sitter i rätt kontakt, det
vill säga till utgången på den enhet du kopierar filmen från (DCR-HC96E) eller till ingången
på den andra enheten om du kopierar en film från videokameran (s. 68, 71).
• För DCR-HC96E:
Ställ in [DISP OUTPUT] till [LCD PANEL] (s. 65).
Det ljudpålägg som jag gör på det inspelade bandet hörs inte.
• Justera [AUDIO MIX] från [ST1]-sidan (originalljud) tills ljudet hörs som det ska (s. 77).
Bilder från anslutna enheter visas inte på rätt sätt.
• Ingångssignalen är inte PAL (s. 119).
Det går inte att kopiera stillbilder från ett band till ett ”Memory Stick Duo”.
• Om du har spelat in många gånger på ett band kan det hända att du får mycket störningar i
inspelningarna eller så går det inte alls att spela in på bandet längre.
Det går inte att kopiera filmer från ett band till ett ”Memory Stick Duo”.
SE
108
• I följande fall kan det hända att du inte kan spela in eller att du får bildstörningar i
inspelningen:
– Det finns ett oinspelat parti på bandet.
– Bandet har använts många gånger för inspelning.
– Insignalen har avbrutits eller stängts av.
Det går inte att ta emot bilder via A/V-kabeln (DCR-HC96E).
• Det går inte att ta emot bilder när [DISP OUTPUT] är inställt till [V-OUT/PANEL] (s. 65).
• Du kan inte ta emot bilder om du trycker på DISP/BATT INFO-knappen.
Bilden blir förvrängd eller för mörk samt ljudet blir förvrängt (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E).
• A/V-kablarna är anslutna till både din videokamera och Handycam Station. Koppla bort en
av A/V-kablarna.
Ansluta till en dator
Datorn identifierar inte videokameran.
• Koppla bort kabeln från datorn och videokameran och anslut den sedan igen ordentligt.
• Koppla bort eventuella USB-enheter, förutom tangentbordet, musen och videokameran från
datorns (USB-kontakt).
• Koppla bort kabeln från datorn och videokameran, starta om datorn och gör om anslutningen
igen på rätt sätt.
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Anslut din videokamera till din Handycam Station på ett korrekt sätt (s. 11).
Felsökning
Ett felmeddelande visas när jag sätter in medföljande CD-ROM-skiva i datorn.
• Ställ in bildskärmen så här:
– Windows: minst 800 × 600 bildpunkter, High Color (16 bitar, 65 000 färger eller mer)
– Macintosh: minst 1 024 × 768 punkter, minst 32 000 färger
Det videokameran registrerar går inte att visa på datorn.
• Koppla bort kabeln från datorn, slå på strömmen till videokameran, anslut sedan kabeln igen.
• Tänd CAMERA-TAPE-lampan på din dator genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt
flera gånger och ställ in [USB CAMERA] till [
STREAM] (s. 64). (Bara när du ansluter
till en Windows-dator med en USB-kabel).
Jag kan inte visa bandinspelade bilder på datorn.
• Koppla bort kabeln från datorn och anslut den sedan igen.
• Tänd PLAY/EDIT-lampan på din dator genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt flera
gånger och ställ in [USB SELECT] till [
STREAM] (s. 60). (Bara när du ansluter till en
Windows-dator med en USB-kabel).
SE
Fortsättning ,
109
Felsökning (fortsättning)
Jag kan inte visa bandinspelade bilder på en Macintosh-dator.
• När du ansluter videokameran till en Macintosh-dator via en USB-kabel kan du inte kopiera
bandinspelade bilder till datorn. Om du vill kopiera inspelningarna från ett band ansluter du
videokameran till datorn med en i.LINK-kabel, och använder sedan operativsystemets
standardprogram för filkopiering.
Det går inte att visa film och stillbilder från ett ”Memory Stick Duo” på datorn.
• Se till att du vänder ”Memory Stick Duo” åt rätt håll, tryck sedan in det helt och hållet.
• Det går inte att använda en i.LINK-kabel. Anslut videokameran och datorn med USB-kabeln.
• Tänd PLAY/EDIT-lampan på din dator genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt flera
gånger och ställ in [USB SELECT] till [
Memory Stick] (s. 60).
• Datorn identifierar inte ”Memory Stick Duo” när du utför vissa åtgärder som t.ex.
banduppspelning eller bandredigering. Avbryt det du gör på videokameran innan du ansluter
den till datorn igen.
Den borttagbara hårddisken visas inte på datorskärmen.
• Sätt in ett ”Memory Stick Duo” i videokameran.
• Koppla bort eventuella USB-enheter, förutom tangentbordet, musen och videokameran från
datorn.
• Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt flera gånger och
ställ in [USB SELECT] till [
Memory Stick] (s. 60).
• Datorn identifierar inte ”Memory Stick Duo” när du utför vissa åtgärder som t.ex.
banduppspelning eller bandredigering. Avbryt det du gör på videokameran innan du ansluter
den till datorn igen.
Bilden på bandet visas inte på Windows-datorns skärm under USB Streaming.
• USB-drivrutinen har inte registrerats korrekt eftersom du anslöt datorn till videokameran
innan installationen av USB-drivrutinen var färdig. Installera USB-drivrutinen på rätt sätt
genom att följa nedanstående procedur.
x För Windows Me
1 Se till att videokameran är ansluten till datorn.
2 Högerklicka på [My Computer] och klicka sedan på [Properties].
Fönstret [System Properties] visas.
3 Klicka på fliken [Device Manager].
4 Om nedanstående enheter redan är installerade högerklickar du på dem och raderar dem
genom att klicka på [Remove].
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] i mappen [Other devices]
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
5 När fönstret [Confirm Device Removal] visas klickar du på [OK].
SE
110
6 Slå av strömmen till videokameran och koppla bort USB-kabeln och starta sedan om
datorn.
7 Sätt in medföljande CD-ROM-skiva i datorns skivenhet.
8 Försök att installera USB-drivrutinen igen genom att följa nedanstående steg.
1 Dubbelklicka på [My Computer].
2 Högerklicka på [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*.
* Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera beroende på dator.
3 Klicka på [Open].
4 Dubbelklicka på [Driver].
5 Dubbelklicka på [Setup.exe].
• Om du raderar något annat än [USB Audio Device], [USB Device] och [USB
Composite Device], kan det göra att datorn inte fungerar som den ska.
Felsökning
x För Windows 2000
Logga in som administratör.
1 Se till att videokameran är ansluten till datorn.
2 Högerklicka på [My Computer] och klicka sedan på [Properties].
Fönstret [System Properties] visas.
3 Klicka på fliken [Hardware] t [Device Manager] t [View] t [Devices by type].
4 Om nedanstående enheter redan är installerade högerklickar du på dem och raderar dem
genom att klicka på [Uninstall].
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] i mappen [Other devices]
5 När fönstret [Confirm Device Removal] visas klickar du på [OK].
6 Slå av strömmen till videokameran och koppla bort USB-kabeln och starta sedan om
datorn.
7 Sätt in medföljande CD-ROM-skiva i datorns skivenhet.
8 Försök att installera USB-drivrutinen igen genom att följa nedanstående steg.
1 Dubbelklicka på [My Computer].
2 Högerklicka på [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*.
* Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera beroende på dator.
3 Klicka på [Open].
4 Dubbelklicka på [Driver].
5 Dubbelklicka på [Setup.exe].
• Om du raderar något annat än [USB Composite Device], [USB Audio Device] och
[Composite USB Device], kan det göra att datorn inte fungerar som den ska.
x För Windows XP
Logga in som administratör.
1 Se till att videokameran är ansluten till datorn.
2 Klicka på [Start].
SE
Fortsättning ,
111
Felsökning (fortsättning)
3 Högerklicka på [My Computer] och klicka sedan på [Properties].
Fönstret [System Properties] visas.
4 Klicka på fliken [Hardware] t [Device Manager] t [View] t [Devices by type].
5 Om nedanstående enheter redan är installerade högerklickar du på dem och raderar dem
genom att klicka på [Uninstall].
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controller]
– [USB Device] i mappen [Other devices]
6 När fönstret [Confirm Device Removal] visas klickar du på [OK].
7 Slå av strömmen till videokameran och koppla bort USB-kabeln och starta sedan om
datorn.
8 Sätt in medföljande CD-ROM-skiva i datorns skivenhet.
9 Försök att installera USB-drivrutinen igen genom att följa nedanstående steg.
1 Dubbelklicka på [My Computer].
2 Högerklicka på [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*.
* Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera beroende på dator.
3 Klicka på [Open].
4 Dubbelklicka på [Driver].
5 Dubbelklicka på [Setup.exe].
• Om du raderar något annat än [USB Composite Device], [USB Audio Device] och
[USB Device], kan det göra att datorn inte fungerar som den ska.
Det går inte att kopiera film och stillbilder till en Windows-dator.
• Visa bilder från ett ”Memory Stick Duo” genom att göra följande.
1 Dubbelklicka på [My Computer].
2 Dubbelklicka på ikonen för den nyligen identifierade enheten [Removable Disk].
Det kan ta en stund innan enheten identifierats.
3 Dubbelklicka på den önskade bildfilen.
[Cannot start Easy Handycam.] eller [Cannot cancel Easy Handycam.] visas på
din videokameras skärm.
• Det går inte att starta eller avbryta inställningarna för Easy Handycam när USB-kabeln är
ansluten. Koppla först bort USB-kabeln från videokameran.
Inget ljud hörs när videokameran är ansluten till Windows-datorn via en USBkabel.
• Ändra inställningarna för datorns systemmiljö på det sätt som beskrivs i följande procedur:
1 Välj [Start] t [Programs] ([All Programs] för Windows XP) t [Picture Package] t
[Handycam Tools] t [USB Streaming Tool].
2 Välj en annan enhet i fönstret [Select audio device].
3 Följ instruktionerna på skärmen, klicka sedan på [Next] och därefter på [Done].
SE
112
Filmen rör sig ryckigt (rörelserna är inte jämna) under USB Streaming.
• Ändra inställningarna enligt följande procedur:
1 Välj [Start] t [Programs] ([All Programs] för Windows XP) t [Picture Package] t
[Handycam Tools] t [USB Streaming Tool].
2 Ställ om reglaget i riktning mot (-) under [Select video quality].
3 Följ instruktionerna på skärmen, klicka sedan på [Next] och därefter på [Done].
Picture Package fungerar inte korrekt.
• Stäng Picture Package och starta sedan om datorn.
Ett felmeddelande visas när jag använder Picture Package.
• Stäng först Picture Package, skjut sedan POWER-omkopplaren på videokameran så att en
annan lampa tänds.
CD-R-enheten identifieras inte eller information kan inte skrivas till CD-Rskivan med Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup eller VCD
Maker.
• Information om kompatibla enheter finns på följande webbadress:
http://www.ppackage.com/
Felsökning
[USB streaming... This function is not available.] visas på din videokameras
skärm.
• Starta inspelning eller uppspelning av bilder på ett ”Memory Stick Duo” efter att USB
Streaming slutförts.
”Förenklad guide” visas inte som den ska.
• Följ nedanstående procedur och se ”Förenklad guide” (FirstStepGuide.pdf).
1 Sätt in medföljande CD-ROM-skiva i datorns skivenhet.
2 Dubbelklicka på [My Computer].
3 Högerklicka på [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*.
* Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera beroende på dator.
4 Klicka på [Explorer].
5 Dubbelklicka på [FirstStepGuide].
6 Dubbelklicka på mappen för det önskade språket.
7 Dubbelklicka på ”FirstStepGuide.pdf”.
SE
113
Varningsindikatorer och meddelanden
Teckenfönster för självdiagnos/
Varningsindikatorer
Om indikatorer visas på LCD-skärmen eller
i sökaren bör du kontrollera följande.
Vissa symptom kan du åtgärda själv. Om
problemet kvarstår även efter det att du har
gjort några försök att åtgärda det, kontaktar
du din Sony-återförsäljare eller lokala
auktoriserade Sony-servicecenter.
C: (eller E:) ss:ss (Så här visas
självdiagnoskoden)
101-1001 (Varningsindikator som
gäller filer)
• Filen är skadad.
• Filen går inte att läsa (s. 121).
E (Varningsindikator för låg
batterinivå)
• Batteriet är nästan urladdat.
• Beroende på användning, miljö och
batteriets kondition, kan det hända att
E-indikatorn blinkar trots att det finns
mellan 5 och 10 minuters
användningstid kvar.
C:04:ss
• Du använder ett batteri som inte är av
typen ”InfoLITHIUM”. Använd ett
”InfoLITHIUM”-batteri (s. 123).
• Anslut nätadapterns likströmskontakt
(DC) till din videokameras DC INkontakt (s. 10).
C:21:ss
• Det har bildats kondens (fukt) i
kameran. Ta ur kassetten och låt
videokameran stå minst 1 timme så att
fukten hinner avdunsta och sätt sedan
in kassetten igen (s. 125).
C:22:ss
• Rengör bandhuvudet med en
rengöringskassett (tillval) (s. 126).
C:31:ss / C:32:ss
• Andra symptom än de som beskrivits
ovan har inträffat. Ta ur kassetten, sätt
tillbaka den och se om kameran går att
använda igen. Utför inte den här
proceduren om fukt har börjat
kondenserats i kameran (s. 125).
• Koppla bort strömkällan. Koppla in den
igen och använd videokameran igen.
• Byt ut kassetten. Tryck på RESET
(s. 31), och använd videokameran igen.
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss
• Kontakta din Sony-återförsäljare eller
lokala auktoriserade Sony-reparatör.
Informera dem om den 5-siffriga koden
som börjar med bokstaven ”E”.
SE
114
% (Varning för kondensbildning)*
• Ta ur kassetten, koppla ur strömkällan
till videokameran och låt den stå
oanvänd ungefär 1 timme med
kassettluckan öppen (s. 125).
(Varningsindikator som gäller
”Memory Stick Duo”)
• Det finns inget ”Memory Stick Duo”
installerat (s. 22).
(Varningsindikatorer som gäller
formatering av ”Memory Stick
Duo”)*
• ”Memory Stick Duo” är skadat.
• ”Memory Stick Duo” har inte
formaterats på rätt sätt (s. 55, 121).
(Varningsindikator som gäller
inkompatibla ”Memory Stick Duo”)*
• Ett inkompatibelt ”Memory Stick Duo”
har installerats (s. 121).
Q (Varningsindikatorer som gäller
bandet)
(Varningsindikator som gäller
kameraskakningar)
• Belysningen är otillräcklig; därför
registreras kameraskakningarna lätt.
Använda blixten (DCR-HC94E/
HC96E).
• Greppet om videokameran är inte
stadigt nog; därför uppkommer
kameraskakningarna lätt. Fotografera
genom att hålla videokameran stadigt
med båda händerna. Var medveten om
att skakindikatorn inte slocknar.
Blinkar långsamt:
• Det finns mindre än 5 minuter kvar av
bandet.
• Det finns ingen kassett i
videokameran.*
• Kassettens skrivskyddsflik är ställd i
låst läge (s. 120).*
Blinkar snabbt:
• Bandet har tagit slut.*
Z (Varningsindikator för utmatning
av kassett)*
Blinkar långsamt:
• Kassettens skrivskyddsflik är ställd i
låst läge (s. 120).
Blinkar snabbt:
• Det har bildats kondens (fukt) i
kameran (s. 125).
• Självdiagnoskoden visas (s. 114).
• Bilden är skyddad (s. 78).
- (Varningsindikator som gäller
skrivskyddet på ”Memory Stick
Duo”)*
• Skrivskyddsfliken på ”Memory Stick
Duo” är ställd i låst läge (s. 121).
(Varningsindikator som gäller
blixten) (DCR-HC94E/HC96E)
Blinkar långsamt:
• Laddning pågår
Beskrivning av
varningsmeddelanden
Om meddelanden visas på skärmen följer
du instruktionerna.
• När
visas kan meddelandet ändras till
genom att peka på
. Peka på
för
att visa meddelandet igen.
Felsökning
- (Varningsindikator som gäller
bildradering)*
* En melodi hörs när varningsindikatorer visas på
skärmen (s. 65).
x Batteri/ström
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
(s. 123)
Battery level is low.
• Byt batteriet (s. 10, 123).
Old battery. Use a new one. (s. 123)
Z Re-attach the power source. (s. 10)
Use new AC adapter or reinsert.
(s. 11)
Blinkar snabbt:
• Självdiagnoskoden visas (s. 114).*
• Det är något fel på blixten.
SE
Fortsättning ,
115
Varningsindikatorer och meddelanden (fortsättning)
x Kondensbildning
%Z Moisture condensation. Eject
the cassette. (s. 125)
% Moisture condensation. Turn off
for 1H. (s. 125)
x Kassett/band
Q Insert a cassette. (s. 21)
Z Reinsert the cassette. (s. 21)
• Se efter om kassetten är skadad.
QZ The tape is locked - check the
tab. (s. 120)
Q The tape has reached the end.
(s. 21, 27)
• Spola tillbaka bandet eller byt till ett
nytt.
x ”Memory Stick Duo”
Insert a Memory Stick. (s. 22)
Reinsert the Memory Stick.
(s. 22, 121)
• Återinstallera ”Memory Stick Duo”
några gånger. Om även indikatorn
blinkar kan ditt ”Memory Stick Duo”
vara skadat. Försök med ett annat
”Memory Stick Duo”.
This is a read-only Memory Stick.
• Installera ett skrivbart ”Memory Stick
Duo”.
SE
116
Incompatible type of Memory
Stick.
• Ett ”Memory Stick Duo” som inte är
kompatibelt med din videokamera har
installerats (s. 121).
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Kontrollera formatet, formatera sedan
”Memory Stick Duo” efter behov
(s. 55, 121).
Cannot record. The Memory Stick is
full.
• Radera bilder som du inte behöver ha
kvar (s. 77).
- The Memory Stick is locked.
Check the tab. (s. 121)
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick. (s. 22)
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick. (s. 22)
No file.
• Ingen fil finns inspelad på ”Memory
Stick Duo” eller de filer som finns kan
inte läsas.
USB streaming... This function is not
available.
• Du försökte spela upp från eller spela in
på ett ”Memory Stick Duo” under USB
Streaming.
Memory Stick folders are full.
• Du kan inte skapa mappar med nummer
som överstiger 999MSDCF. De mappar
du skapat kan inte raderas med
videokameran.
• Du måste formatera ”Memory Stick
Duo” (s. 55), eller radera dem via din
dator.
Cannot record still images on
Memory Stick. (s. 121)
Cannot record movies on Memory
Stick. (s. 121)
x PictBridge-kompatibel skrivare
Check the connected device.
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
och koppla sedan tillbaka den igen.
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
och koppla sedan tillbaka den igen.
Error. Cancel the task.
• Kontrollera skrivaren.
Cannot print. Check the printer.
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
och koppla sedan tillbaka den igen.
x Blixt (DCR-HC94E/HC96E)
Charging… Cannot record still
images.
Lens cover not fully open. Turn
power off then on. (s. 15)
Lens cover is not closed. Turn the
power off once. (s. 15)
x Övrigt
Cannot record due to copyright
protection. (s. 120)
Cannot add audio. Disconnect the
i.LINK cable. (s. 75)
Not recorded in SP mode. Cannot
add audio. (s. 75)
Not recorded in 12-bit audio. Cannot
add audio. (s. 75)
Felsökning
Connect the camcorder to a
PictBridge compatible printer.
x Linsskydd (DCR-HC94E/HC96E)
Cannot add audio on the blank
portion of a tape. (s. 75)
Cannot add audio. (s. 75)
• Det går inte att spela in ljud på ett band
som spelats in av annan enheten med
4CH MIC REC.
x Dirty video head. Use a
cleaning cassette. (s. 126)
Cannot start Easy Handycam.
(s. 24, 96)
Cannot cancel Easy Handycam.
(s. 24, 96)
• Du försöker spela in en stillbild
samtidigt som blixten laddas upp.
SE
Fortsättning ,
117
Varningsindikatorer och meddelanden (fortsättning)
Invalid during Easy Handycam
operation. (s. 25)
USB is invalid in this mode during
Easy Handycam.
• Det går inte att använda en USB-kabel
när funktionen Easy Handycam
används tillsammans med [
STREAM] under [USB CAMERA]
och POWER-omkopplaren är inställd
till CAMERA-TAPE.
HDV recorded tape. Cannot
playback.
• Videokameran kan inte spela upp det
här formatet. Spela upp bandet med den
utrustning det spelades in med.
HDV recorded tape. Cannot add
audio.
• Videokameran kan inte spela in
ytterligare ljud på ett avsnitt av ett band
som spelats in i HDV-format (s. 75).
Disconnect one AV cable. (DCRHC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
• A/V-kablarna är anslutna till både din
videokamera och Handycam Station.
Koppla bort en av dem.
• Om A/V-kabeln bara är ansluten till
videokameran är videokameran inte
korrekt ansluten till Handycam Station.
Anslut Handycam Station på rätt sätt.
SE
118
Övrig information
Använda videokameran utomlands
Strömförsörjning
Du kan använda videokameran i vilket land
eller vilken region som helst med hjälp av
den nätadapter som följer med
videokameran, bara spänningen ligger i
intervallet 100 - 240 V växelström (AC),
50/60 Hz.
Om färgsystem för TV
Enkel tidsinställning genom att ange
tidsskillnaden
När du använder videokameran utomlands
kan du enkelt ställa in den lokala tiden
genom att ange tidsskillnaden. Välj
[WORLD TIME] i menyn
(TIME/
LANGU.) ställ sedan in tidsskillnaden
(s. 66).
Din videokamera använder PAL-systemet
därför kan bilden endast ses på en TV med
PAL-systemet som har en AUDIO/VIDEOkontakt.
System
Används i
PAL
Australien, Österrike, Belgien,
Kina, Tjeckien, Danmark,
Finland, Tyskland, Holland,
Hongkong, Ungern, Italien,
Kuwait, Malaysia,
Nya Zeeland, Norge, Polen,
Portugal, Singapore,
Slovakien, Spanien, Sverige,
Schweiz, Thailand,
Storbritannien m.fl.
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Ryssland,
Ukraina m.fl.
NTSC
Bahamas, Bolivia, Kanada,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador, Guyana,
Jamaica, Japan, Korea, Mexiko,
Peru, Surinam, Taiwan,
Filippinerna, USA, Venezuela
m.fl.
Övrig information
PAL - M
SE
119
Användbara kassettband
Du kan bara använda kassetter av formatet
mini-DV.
Använd kassetter märkta med
.
Den här videokameran hanterar inte
kassetter med Cassette Memoryfunktionen.
Hur du förhindrar att ett oinspelat
avsnitt uppstår på bandet
Innan du påbörjar nästa inspelning går du
till slutet av det inspelade avsnittet med
hjälp av END SEARCH (s. 35) i följande
fall:
• När du har spelat upp bandet.
• När du använder EDIT SEARCH.
Copyrightsignal
x Vid uppspelning
Om kassetten du spelar upp innehåller
copyrightsignaler (signaler för
upphovsrättsskydd) kan du inte kopiera det
till ett band i en annan videokamera som du
har anslutit till den här videokameran.
x Vid inspelning (DCR-HC36E/HC46E/
HC96E)
Du kan inte använda videokameran för att
spela in program som innehåller
kontrollsignaler för copyrightskydd.
[Cannot record due to copyright
protection.] visas på LCD-skärmen eller i
sökaren om du försöker spela in sådan
programvara. Videokameran lägger inte till
någon copyrightsignal på bandet när du
spelar in.
Att observera angående användning
x När du inte använder videokameran
under en längre tid
Ta ur kassetten och förvara den.
x Förhindra oönskad radering
Skjut skrivskyddsfliken på kassetten till
läget SAVE.
REC: Du kan spela in på
bandet.
SAVE: Du kan inte spela in
på bandet (skrivskyddat).
REC
SAVE
x Sätta etikett på kassetten
Fäst etiketten bara på det område som
följande bild visar, så undviker du
funktionsstörningar i videokameran.
Fäst inte etiketter
över den här
linjen.
Här sätter du
etiketten
x När du har använt kassetten
Spola tillbaka bandet till början så minskar
du risken för förvrängning av bild och ljud.
Förvara sedan kassetten stående på högkant
i sitt fodral.
x Rengöring av den guldpläterade
anslutningen
I allmänhet bör du rengöra de guldpläterade
anslutningarna på kassetterna med en
bomullspinne efter var 10:e utmatning.
Om bandets guldpläterade anslutningar är
smutsiga eller dammiga kan det hända att
indikatorn för återstående bandtid inte visas
korrekt.
Guldpläterad anslutning
SE
120
Om ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt, portabelt
IC-inspelningsmedium med möjlighet att
lagra mer information än en vanlig diskett.
Den här videokameran kan bara använda
”Memory Stick Duo” som är ungefär
hälften så stort som ett vanligt ”Memory
Stick”. Det finns ingen garanti för att alla
typerna av ”Memory Stick Duo” kan
användas i videokameran, trots att de finns
med i nedanstående lista.
Inspelning/
uppspelning
Olika typer av ”Memory Stick”
– DSC00001.JPG: Så här kan ett filnamn se ut
på en dators bildskärm.
• Filnamn för filmer:
– MOV00001: Så här kan ett filnamn se ut på
videokamerans skärm.
– MOV00001.MPG: Så här kan ett filnamn se
ut på en dators bildskärm.
• Det finns inga garantier att ett ”Memory Stick
Duo” som formateras med en dator (Windows
OS/Mac OS) fungerar med din videokamera.
• Läs/skrivhastigheten kan variera beroende på
vilken kombination av ”Memory Stick” och
”Memory Stick”-kompatibel produkt du
använder.
”Memory Stick”
(utan MagicGate)
–
”Memory Stick Duo”
(utan MagicGate)*1
a
”MagicGate Memory Stick”
–
”Memory Stick Duo”
(med MagicGate)*1
a* *
”MagicGate Memory Stick
Duo” *1
a*3
Du kan förhindra oönskad radering av
bildmaterialet om du ställer
skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo”
i läget för skrivskydd med hjälp av ett
spetsigt föremål.
–
Att observera angående användning
2 3
”Memory Stick PRO”
”Memory Stick PRO Duo” *
På ett ”Memory Stick Duo” med en
skrivskyddsflik
1
a* *
2 3
• Stillbildsformat: Din videokamera komprimerar
och spelar in bildinformation i formatet JPEG
(Joint Photographic Experts Group). Filändelsen
är ”.JPG”.
• Filmformat: Din videokamera komprimerar och
spelar in bildinformation i formatet MPEG
(Moving Picture Experts Group). Filändelsen är
”.MPG”.
• Filnamn för stillbilder:
– 101-0001: Så här kan ett filnamn se ut på
videokamerans skärm.
• Om du matar ut ”Memory Stick Duo”, stänger
av videokameran eller tar bort batteriet för byte
när videokameran läser eller skriver
bildinformation till ”Memory Stick Duo” (när
aktivitetslampan lyser eller blinkar).
• Om du använder ”Memory Stick Duo” i
närheten av magneter eller magnetfält.
Övrig information
*1 Ett ”Memory Stick Duo” är ungefär halva
storleken av ett vanligt ”Memory Stick”.
*2 De typer av ”Memory Stick” som klarar
informationsöverföring i hög hastighet.
Hastigheten på informationsöverföringen
varierar beroende på vilken enhet som används.
*3 ”MagicGate” är en teknik för copyrightskydd
som spelar in och överför innehållet i kodad
form. Tänk på att information som använder
”MagicGate” varken kan spelas in eller spelas
upp på den här videokameran.
Skadad eller förlorad bildinformation går
inte att återfå och kan ske i följande fall:
Du rekommenderas att göra en
säkerhetskopia av viktig information till
hårddisken på en dator.
x Hantering av ”Memory Stick”
Tänk på följande när du hanterar ”Memory
Stick Duo”.
• Tryck inte för hårt med pennan när du skriver på
anteckningsytan på ett ”Memory Stick Duo”.
• Det går inte att fästa en etikett eller liknande på
ett ”Memory Stick Duo” eller en Memory Stick
Duo-adapter.
• När du bär med dig eller förvarar ett ”Memory
Stick Duo” bör du använda det medföljande
fodralet.
SE
Fortsättning ,
121
Om ”Memory Stick” (fortsättning)
• Se till att inga metallföremål kommer i beröring
med kontakterna på kortet.
• Hantera ”Memory Stick Duo” varsamt: böj eller
tappa det inte och utsätt det inte för mekaniska
stötar.
• Plocka inte isär eller modifiera ”Memory Stick
Duo”.
• Se till så att ”Memory Stick Duo” inte blir vått.
• Se till att inte små barn får tag i ”Memory Stick
Duo”. Det finns risk för att de sväljer det.
• Installera endast ett ”Memory Stick Duo” i
”Memory Stick Duo”-facket och ingenting
annat. Det kan leda till funktionsstörningar.
x Om användning i vissa miljöer
Använd eller förvara inte ”Memory Stick
Duo” på följande platser.
• På platser där temperaturen är extremt hög, t.ex.
i en bil parkerad utomhus under sommaren.
• I direkt solbelysning.
• På platser med extremt hög fuktighet eller där
det finns frätande gaser.
x På Memory Stick Duo-adaptern
Efter att du installerat ett ”Memory Stick
Duo” i Memory Stick Duo-adaptern kan du
använda det tillsammans med en vanlig
”Memory Stick”-kompatibel enhet.
• När ett ”Memory Stick Duo” används
tillsammans med en ”Memory Stick”kompatibel enhet bör du se till att installera ditt
”Memory Stick Duo” i en Memory Stick Duoadapter.
• När du installerar ett ”Memory Stick Duo” i en
Memory Stick Duo-adapter bör du se till
att”Memory Stick Duo” installeras i rätt riktning
och tryck sedan in det helt. Notera att felaktig
användning kan orsaka funktionsstörning. Om
du tvingar in ett felvänt ”Memory Stick Duo” i
”Memory Stick Duo”-facket finns det risk att
Memory Stick Duo-adaptern skadas.
• Sätt inte in en Memory Stick Duo-adapter utan
ett ”Memory Stick Duo”. I så fall kan enheten
råka ut för funktionsstörningar.
x På ett ”Memory Stick PRO Duo”
• Maximal minneskapacitet för ett ”Memory Stick
PRO Duo” som kan användas på din
videokamera är 2 GB.
• Den här enheten hanterar inte
höghastighetsöverföring av information.
SE
122
Om kompatibla bildformat
• Bildinformation, som du spelar in på ett
”Memory Stick Duo” med videokameran, följer
den globala standarden ”Design rule for Camera
File system”, som utarbetats av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Med den här videokameran kan du inte spela
upp stillbilder som spelats in med annan
utrustning (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770) som inte följer den globala standarden.
(De här modellerna säljs inte i vissa områden.)
• Om det inte går att använda ett ”Memory Stick
Duo” som användts på annan enhet kan du
formatera det på din videokamera (s. 55). Tänk
på att formatering raderar all information på
”Memory Stick Duo”.
• Vissa bilder kan eventuellt inte spelas upp med
videokameran:
– Bilder som modifierats på en dator.
– Bilder som tagits med annan utrustning.
Om ”InfoLITHIUM”-batteriet
Den här enheten är kompatibel med
”InfoLITHIUM”-batterier (P-serien).
För den här videokameran kan du bara
använda batterier av typen
”InfoLITHIUM”.
”InfoLITHIUM”-batterier i P-serien är
märkta med
.
Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteri?
”InfoLITHIUM”-batterier är
litiumjonbatterier med funktioner som gör
att de kan utbyta information om
drifttillståndet mellan videokameran och en
nätadapter/laddare (tillval).
”InfoLITHIUM”-batterier kan beräkna
strömförbrukningen efter videokamerans
aktuella drifttillstånd och visar sedan den
återstående batteritiden i minuter.
Ladda batteriet
Effektiv användning av batteriet
• Batteriets prestanda minskar när omgivningens
temperatur är 10 °C eller lägre, vilket innebär att
den tid du kan använda batteriet blir kortare. I så
fall kan du försöka utöka användningstiden
genom att göra något av följande.
– Förvara batteriet i fickan, så att det värms
upp, och sätt in det i videokameran strax
innan du börjar filma.
– Använd ett batteri med extra hög kapacitet:
NP-FP70/FP71/FP90 (tillval).
• Om du ofta använder LCD-skärmen eller
funktioner som uppspelning, snabbspolning
framåt eller bakåt, tar batteriet slut snabbare.
Använd ett batteri med extra hög kapacitet: NPFP70/FP71/FP90 (tillval).
Om indikatorn för återstående
batteritid
• Om strömmen stängs av, trots att indikatorn för
återstående batteritid visar att det finns
tillräckligt med ström för att videokameran ska
fungera, laddar du upp batteriet igen.
Återstående batteritid visas korrekt. Observera
att det kan hända att återstående batteritid inte
visas med korrekt värde om du använt batteriet
en längre tid där det är varmt, om du lämnat det
fulladdat eller använt det ofta. Se endast
indikatorn för återstående batteritid som en
fingervisning.
• Symbolen E, som visar att batteriet börjar bli
tomt, kan börja blinka trots att det finns 5 till 10
minuter kvar av batteritiden, beroende på
driftförhållandena eller omgivande temperatur.
Övrig information
• Se till att batteriet är laddat innan du använder
videokameran.
• Du rekommenderas att ladda upp batteriet på en
plats där temperaturen håller sig mellan 10 °C
och 30 °C och tills CHG-lampan (uppladdning)
slocknar. Om du laddar upp batteriet i en
temperatur som ligger utanför det
rekommenderade intervallet, är det inte säkert
att batteriet laddas upp effektivt.
• Koppla från kabeln från din videokameras DC
IN-kontakt eller ta ur batteriet när du laddat
färdigt batteriet samtidigt som nätadaptern är
ansluten till din videokamera.
• Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG) när
du inte använder videokameran. Det går åt lite
ström även när videokameran är i standbyläge
för inspelning, liksom när uppspelningen är i
pausläge.
• Försök att alltid ha med dig laddade batterier, så
att de räcker två till tre gånger den planerade
inspelningstiden, gör dessutom
provinspelningar innan du börjar filma.
• Utsätt inte batterierna för vatten. Batteriet är inte
vattentätt.
Förvaring av batteriet
• Om du inte använder batteriet under en längre
tid bör du ladda upp det helt och sedan ladda ur
det med hjälp av videokameran en gång per år;
på det sättet upprätthåller du batteriets
prestanda. Vid förvaring av batteriet tar du bort
det från videokameran och förvarar det på en
torr och sval plats.
• Om du vill ladda ur batteriet med hjälp av
videokameran ställer du [A.SHUT OFF] till
[NEVER] i menyn
(STANDARD SET)
och lämnar sedan videokameran i standbyläge
för inspelning tills strömmen tar slut (s. 65).
Batterilivslängd
• Batteriets kapacitet minskar med tiden och efter
upprepat användande. Om användningstiden
mellan uppladdningar minskar märkbart är det
dags att byta batteriet mot ett nytt.
• Varje batteris livslängd styrs av förvarning,
drifts- och miljöförhållanden.
SE
123
Om i.LINK
DV-gränssnittet på den här enheten är ett
i.LINK-kompatibelt DV-gränssnitt. Detta
avsnitt beskriver standard och funktioner
gällande i.LINK.
Vad är i.LINK?
i.LINK är ett digitalt seriegränssnitt för
överföring av digital video, digitalt ljud och
annan information, till andra i.LINKkompatibla enheter. Du kan även
kontrollera andra enheter via i.LINK.
i.LINK-kompatibla enheter kan anslutas
med en i.LINK-kabel. Typiska
användningsområden är överföring av
styrsignaler och data mellan olika digitala
AV-enheter.
Om du kedjekopplar två eller fler i.LINKkompatibla enheter till videokameran, är
det möjligt att använda alla enheter i
kedjan. Exakt hur du gör i praktiken
varierar beroende på de anslutna enheternas
specifikationer och egenskaper. Vissa
enheter tillåter inte dataöverföring.
• I normalfallet kan bara en enhet anslutas till den
här enheten med i.LINK-kabeln. När du ansluter
den här enheten till en i.LINK-kompatibel
utrustning med två eller fler DV-gränssnitt, bör
du ta del av den information som finns i
bruksanvisningen för den aktuella utrustningen.
• i.LINK är en mer välkänd term för databussen
IEEE 1394, ett namn som föreslagits av Sony
och är ett varumärke som har godkänts av
många företag.
• IEEE 1394 är en internationell standard som
standardiserats av Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
Om överföringshastigheten för i.LINK
(baudtalet)
Den maximala överföringshastigheten för
i.LINK varierar beroende på vilken enhet
det är fråga om. Det finns tre typer.
S100 (ca 100 Mbps*)
S200 (ca. 200Mbps)
S400 (ca. 400Mbps)
SE
124
Överföringshastigheten (baudtalet) anges i
avsnittet ”Specifikationer” i de olika
enheternas bruksanvisning. Ibland finns den
också angiven vid i.LINK-gränssnittet på
vissa enheter.
När enheten är ansluten till en enhet med en
annan överföringshastighet kan
överföringshastigheten avvika från det
angivna värdet.
* Vad är Mbps?
Mbps står för ”megabits per sekund” eller
mängden data som kan skickas eller mottas
på en sekund. En överföringshastiget på
100 Mbps innebär att en
informationsmängd på 100 megabitar
överförs på en sekund.
Använda i.LINK-funktioner på den här
enheten
Mer information om hur du utför kopiering
när enheten är ansluten till andra
videoenheter med DV-gränssnitt finns på
sid. 68, 71.
Den här enheten kan också anslutas till
andra kompatibla i.LINK-enheter (DVgränssnitt) från Sony (t.ex. en dator av
serien VAIO), liksom till andra
videoenheter.
Vissa i.LINK-kompatibla videoenheter,
t.ex. Digital Televisions, DVD-,
MICROMV- eller HDV-brännare/spelare,
är inte kompatibla med DV-enheter. Innan
du ansluter en annan enhet bör du ta reda på
om enheten är kompatibel med DV-enheter.
Mer information om försiktighetsåtgärder
och kompatibla programvaror finns i
bruksanvisningen som medföljer den enhet
som du tänker ansluta.
Om den i.LINK-kabel som krävs
Använd kabeln Sony i.LINK 4-4-stift (vid
DV-kopiering).
Underhåll och försiktighetsåtgärder
Användning och underhåll
• Linda aldrig in videokameran i t.ex. en handduk
när du använder den. Då kan kameran
överhettas.
• Ta tag om kontakten när du kopplar bort
nätkabeln; dra aldrig i själva sladden.
• Se upp så att du inte skadar nätkabeln genom att
t.ex. placera tunga föremål på den.
• Håll metallkontakterna rena.
• Håll fjärrkontroll och knappcellsbatterier utom
räckhåll för småbarn. Om någon råkar svälja
batteriet måste läkare omedelbart uppsökas.
• Om det har läckt batterivätska från batteriet,
– kontakta närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
– tvätta bort den vätska som du eventuellt fått
på huden.
– om du fått batterivätska i ögonen bör du
omedelbart skölja ögonen i rikligt med vatten
och sedan kontakta läkare.
x När du inte använder videokameran
under en längre tid
• Starta regelbundet videokameran och spela upp
en kassett i cirka tre minuter.
• Töm batteriet helt och hållet innan du förvarar
det.
Kondensbildning
Om du flyttar videokameran direkt från en
kall omgivning till en varm plats kan det
hända att det bildas kondens (fukt) inne i
videokameran, på bandets yta eller på
linsen. Fukt kan göra att bandet klibbar fast
på bandhuvudet och skadas, med
funktionsstörningar som följd. Om det finns
fukt inuti videokameran visas [%Z
Moisture condensation. Eject the cassette]
eller [% Moisture condensation. Turn off
for 1H.]. Indikatorn visas inte vid
kondensbildning på linsen.
Övrig information
• Använd eller förvara inte videokameran eller
tillbehören i följande miljöer.
– Där det är extremt varmt eller kallt. Utsätt
dem aldrig för temperaturer som överstiger
60 °C , t.ex. i direkt solljus, nära ett
värmeelement eller i en bil som står parkerad i
solen. Det kan orsaka funktionsstörningar och
deformera dem.
– Nära starka magnetfält eller där de utsätts för
mekaniska vibrationer. Det kan orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
– Nära starka radiovågor eller strålning. Under
sådana förhållanden är det inte säkert att
videokameran kan åstadkomma felfria
inspelningar.
– Nära AM-mottagare och videoutrustning. Det
finns risk för störningar.
– På sandstränder eller där det är mycket
dammigt. Om sand eller damm kommer in i
videokameran kan det orsaka
funktionsstörningar. I värsta fall kan det
uppstå fel som inte går att reparera.
– Nära fönster eller utomhus, där LCDskärmen, sökaren eller linsen riskerar att bli
utsatta för direkt solljus. Det kan skada
sökarens eller LCD-skärmens inre delar.
– Där det är mycket fuktigt.
• Driv videokameran med 7,2 V likström (DC)
(batteri) eller med 8,4 V likström (DC)
(nätadapter till växelströmsnätet).
• Vare sig du tänker driva videokameran med likeller växelström bör du använda de tillbehör
som anges i den här bruksanvisningen.
• Videokameran får inte bli blöt, av t.ex. regn
eller havsvatten. Om videokameran blir blöt kan
det leda till funktionsstörningar. I värsta fall kan
det uppstå fel som inte går att reparera.
• Om något föremål eller någon vätska råkar
hamna inne i videokameran bör du genast
koppla bort den från all strömförsörjning och
låta en Sony-återförsäljare kontrollera den innan
du använder den igen.
• Hantera videokameran varsamt, montera inte
isär den, modifiera den inte, utsätt den inte för
stötar eller kollision som till exempel slag, tappa
eller trampa inte på produkten. Var särskilt
försiktig med kameralinsen.
• Låt POWER-omkopplaren stå i läget OFF
(CHG) när du inte använder videokameran.
x Om det har bildats kondens i kameran
Ingen funktion, förutom utmatning av
kassetten, går att använda. Ta ur kassetten,
stäng av videokameran och låt den stå
oanvänd ungefär en timme med
kassettluckan öppen. Videokameran kan
användas igen när följande sker:
• Varningsmeddelandet visas inte när strömmen
slås på.
Fortsättning ,
SE
125
Underhåll och försiktighetsåtgärder (fortsättning)
• Varken % eller Z blinkar när en kassett matas
in och du pekar på funktionsknapparna.
Det är inte säkert att kameran registrerar
kondensen omedelbart när den börjar
bildas. Då kan det ibland hända att
kassetten inte matas ut inom 10 sekunder
efter det att luckan till kassettfacket har
öppnats. Detta är inget fel. Stäng inte locket
till kassettfacket innan kassetten har matats
ut.
x Om kondensbildning
Kondens kan bildas när du tar
videokameran från en kall till en varm plats
(eller tvärtom), liksom när du använder
videokameran där det är fuktigt. Här är
några exempel på sådana situationer:
• När du tar med dig videokameran från en
skidbacke och in i ett uppvärmt rum.
• När du tar med dig videokameran från en
luftkonditionerad bil eller ett svalt rum till
värmen utomhus.
• När du använder videokameran när det nyss har
regnat.
• När du använder videokameran där det är varmt
och fuktigt.
x Hur du förhindrar kondensbildning
Om du tänker ta med dig videokameran
från en kall till en varm plats bör du först
placera den i en plastpåse som du stänger
till ordentligt. Du kan ta ut videokameran ur
plastpåsen när innehållet i plastpåsen har
antagit samma temperatur som
omgivningen (brukar ta ungefär en timme).
Videohuvud
• Om videohuvudena är smutsiga kan bild- eller
ljudförvrängning ske.
• Om följande problem uppstår bör du rengöra
videohuvudena under 10 sekunder med
rengöringskassetten Sony DVM-12CLD
(tillval).
– Det blir mosaikmönstrade störningar i den
uppspelade bilden eller skärmbilden är blå.
SE
126
– När den uppspelade bilden inte rör sig.
– När den uppspelade bilden inte visas eller när
ljudet försvinner bort.
– [x
Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] visas på skärmen under inspelning/
uppspelning.
• Efter lång tids användning börjar det märkas att
videohuvudena blivit slitna. Om du inte får en
skarp bild trots att du har använt en
rengöringskassett (tillval) kan det bero på att
videohuvudet är slitet. Kontakta din Sonyåterförsäljare eller en auktoriserad Sonyserviceverkstad för byte av videohuvud.
LCD-skärm
• Utsätt inte LCD-skärmen för starkt tryck,
eftersom det kan skada den.
• Om du använder videokameran i kyla kan det
hända att bilderna på LCD-skärmen ”släpar
efter”. Detta är inget fel.
• När du använder videokameran kan baksidan av
LCD-skärmen bli varm. Detta är inget fel.
x Rengöring av LCD-skärmen
Om LCD-skärmen blivit smutsig av
fingeravtryck och damm rekommenderas
du att torka av den med en mjuk duk. När
du använder rengöringssetet LCD Cleaning
Kit (tillval) måste du se upp så att du inte
häller rengöringsvätskan direkt på LCDskärmen. Använd vätskan för att fukta
rengöringspapperet.
x Om kalibrering av LCD-skärmen
(CALIBRATION)
Det kan inträffa att knapparna på
pekskärmen inte fungerar som de ska. I så
fall utför du nedanstående procedur. Du bör
ansluta din videokamera eller Handycam
Station (som medföljer DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E) till vägguttaget
via medföljande nätadapter när den
används.
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att
skjuta POWER-omkopplaren nedåt flera
gånger.
2 Koppla från alla kablar förutom
nätadaptern från din videokamera eller din
Handycam Station (följer med DCRHC44E/HC46E/HC94E/HC96E), mata
sedan ut kassetten och ditt ”Memory Stick
Duo” från din videokamera.
3 Peka på
t [MENU] t
(STANDARD SET) t [CALIBRATION]
t
.
• För DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Skärmen ändras till proportionerna 16:9 när
du använder inställningen 4:3.
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
4 Peka på ”×” som visas på skärmen med ena
hörnet av ”Memory Stick Duo” eller
liknande.
Positionen för ”×” ändras.
Om du vill avbryta [CALIBRATION]
pekar du på [CANCEL] i steg 4.
• Du kan inte kalibrera LCD-skärmen om den är
roterad.
Om kamerahusets skötsel
• Om kamerahuset blir smutsigt kan du rengöra
det med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten och
sedan torka det torrt med en mjuk, torr duk.
• Det här bör du undvika eftersom det kan skada
ytbehandlingen:
– Kemikalier som t.ex. thinner, bensin, alkohol,
kemikaliebehandlade dukar, myggmedel,
insektsmedel och solskyddsmedel.
– Hantera inte kameran om du har rester av
sådana ämnen på händerna.
– Låt inte chassit komma i kontakt med gummi
eller vinylföremål under en längre tid.
• Torka av linsens yta med en mjuk duk i följande
fall:
– När det har kommit fingeravtryck på linsytan.
– När det är varmt och fuktigt.
– När linsen utsätts för salthaltig luft, t.ex. i
närheten av havet.
• Förvara den på en välventilerad plats; en plats
som varken är smutsig eller dammig.
• Du förhindrar mögelbildning genom att
periodvis rengöra linsen på det sätt som
beskrivits ovan. Du rekommenderas att använda
videokameran minst en gång per månad; på det
sättet kan du bevara kameran i gott skick under
lång tid.
Uppladdning av det förinstallerade
uppladdningsbara batteriet
Videokameran har ett förinstallerat
återuppladdningsbart batteri så att datum,
tid och andra inställningar kan bevaras i
minnet även när POWER-omkopplaren är
ställd på OFF (CHG). Det förinstallerade,
uppladdningsbara batteriet är alltid
uppladdat när din videokamera är ansluten
till vägguttaget via nätadaptern eller när
batteriet är installerat. Det
uppladdningsbara batteriet laddas ur helt
om du inte har använt videokameran på
cirka 3 månader utan att nätadaptern är
ansluten eller batteriet installerat. Använd
videokameran efter att du laddat det
förinstallerade, uppladdningsbara batteriet.
Att det förinstallerade uppladdningsbara
batteriet är urladdat påverkar inte kamerans
funktioner så länge som du inte spelar in
datumet.
Övrig information
Om du inte tryckte på rätt punkt börjar du
om från steg 4 igen.
Hur du sköter och förvarar linsen
x Procedurer
Anslut videokameran till ett vägguttag med
den medföljande nätadaptern, lämna sedan
videokameran med POWER-omkopplaren
ställd på OFF (CHG) i mer än 24 timmar.
SE
Fortsättning ,
127
Underhåll och
försiktighetsåtgärder
(fortsättning)
Specifikationer
Byta batteri i fjärrkontrollen
System
1 Tryck på spärren samtidigt som du trycker
in nageln i skåran och drar ut batterifacket.
2 Sätt i ett nytt batteri med pluspolen (+)
vänd uppåt.
3 Skjut tillbaka batterifacket i fjärrkontrollen
tills det klickar på plats.
Videoinspelningssystem
2 roterande huvuden, spiralavsökning
System för inspelning av stillbilder
Exif Ver. 2.2*1
Ljudinspelningssystem
Roterande huvuden, PCM
Kvantisering: 12 bitar (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bitar (Fs 48 kHz,
stereo)
Videosignal
PAL-färg, CCIR-standarder
Användbar videokassett
Mini-DV-kassett märkt med
Bandhastighet
SP: Ca 18,81 mm/s
LP: Ca 12,56 mm/s
Inspelningstid/uppspelningstid
SP: 60 min (med en DVM60-kassett)
LP: 90 min (med en DVM60-kassett)
Tid för snabbspolning framåt/bakåt
Ca 2 min 40 s (med en DVM60-kassett
och uppladdningsbart batteri)
Ca 1 min 45 s (med en DVM60-kassett
och nätadapter)
Sökare
Elektronisk sökare (med färg)
Bildenhet
DCR-HC36E:
3,0 mm (1/6-typ) CCD (Charge
Coupled Device)
Totalt: Ca 800 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild): 400 000
bildpunkter
Effektivt (film): 400 000 bildpunkter
Flik
VARNING!
Batteriet kan explodera om du hanterar det
fel. Ladda inte upp, plocka isär eller elda
upp det.
• Fjärrkontrollen drivs med ett litiumbatteri av
knappcellstyp (CR2025). Använd inga andra
batterier än CR2025.
• När litiumbatteriet börjar bli svagt, är det
möjligt att fjärrkontrollens räckvidd minskar
eller så fungerar inte fjärrkontrollen som den
ska. I så fall byter du ut batteriet mot ett nytt
litiumbatteri av typen Sony CR2025. Om du
använder ett annat batteri finns det risk för
brand eller explosion.
DCR-HC44E/HC46E:
3,27 mm (1/5,5-typ) CCD (Chargre
Coupled Device)
Totalt: Ca 1 070 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild): 1 000 000
bildpunkter
Effektivt (film): 690 000 bildpunkter
SE
128
DCR-HC94E/HC96E:
5,9 mm (1/3-typ) CCD (Charge
Coupled Device)
Totalt: Ca 3 310 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild): 3 050 000
bildpunkter
Effektivt (film): 2 050 000 bildpunkter
Lins
DCR-HC36E:
Carl Zeiss Vario-Tessar
20 × (optisk), 800 × (digital)
DCR-HC44E/HC46E:
Carl Zeiss Vario-Tessar
12 × (optisk), 800 × (digital)
DCR-HC44E/HC46E:
f=3,0 - 36 mm
Vid konvertering till en 35 mm
stillbildskamera
I CAMERA-TAPE-läget:
46 ~ 628,5 mm (16:9)*2
48 ~ 576 mm (4:3)
I CAMERA-MEMORY-läget:
43,6 ~ 523,2 mm (16:9)
40 ~ 480 mm (4:3)
F1,8 ~ 2,5
Filterdiameter: 25 mm
DCR-HC44E/HC46E:
7 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (funktionen NightShot plus)*3
*1 ”Exif” är ett filformat för stillbilder som
tagits fram av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Filer i detta format
innehåller tilläggsinformation som t.ex.
vilka inställningar på videokameran som
användes vid inspelningstillfället.
*2 I läget 16:9 är värdet på brännvidden det
aktuella värdet från
bildpunktsavläsningen i vidvinkelläget.
*3 Motiv, som inte kan ses på grund av
mörker, kan fotograferas med infraröd
belysning.
Övrig information
DCR-HC94E/HC96E:
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
10 × (optisk), 120 × (digital)
Brännvidd
DCR-HC36E:
f=2,3 - 46 mm
Vid konvertering till en 35 mm
stillbildskamera
I CAMERA-TAPE-läget:
44 ~ 880 mm
I CAMERA-MEMORY-läget:
44 ~ 880 mm
F1,8 ~ 3,1
Filterdiameter: 25 mm
DCR-HC94E/HC96E:
f=5,1 ~ 51 mm
Vid konvertering till en 35 mm
stillbildskamera
I CAMERA-TAPE-läget:
42,8 ~ 495 mm (16:9)*2
45 ~ 450 mm (4:3)
I CAMERA-MEMORY-läget:
40,6 ~ 406 mm (16:9)
37 ~ 370 mm (4:3)
F1,8 ~ 2,9
Filterdiameter: 30 mm
Färgtemperatur
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minsta belysning
DCR-HC36E/HC94E/HC96E:
5 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (när funktionen NightShot
plus (DCR-HC36E)/NightShot (DCRHC94E/HC96E) används)*3
SE
Fortsättning ,
129
Specifikationer (fortsättning)
Ingångar/Utgångar
Utgång för ljud/video
DCR-HC36E/HC44E/HC46E/HC94E:
Anslutning med 10 stift
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm), obalanserad
Ljudsignal: 327 mV (vid en
belastningsimpedans på mer än 47 kΩ
(kohm)), utimpedans på mindre än 2,2
kΩ (kohm)
Ingång och utgång för ljud/video
DCR-HC96E:
Anslutning med 10 stift
Automatisk in/ut-omkoppling
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm), obalanserad
Ljudsignal: 327 mV (vid en
belastningsimpedans på mer än 47 kΩ
(kohm)), inimpedans på mer än 47 kΩ
(kohm), utimpedans på mindre än 2,2
kΩ (kohm)
USB-kontakt (DCR-HC36E)
mini-B
LANC-kontakt (DCR-HC94E/HC96E)
Stereominikontakt (Ø 2,5 mm)
DV-ingång/utgång (DCR-HC36E)
i.LINK-gränssnitt (IEEE1394,
Anslutning med 4 stift, S100)
LCD-skärm
Bild
DCR-HC36E:
6,2 cm (2,5-typ)
DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
6,9 cm (2,7-typ, bildförhållande 16:9)
SE
130
Totalt antal punkter
123 200 (560 × 220)
Allmänt
Strömförsörjningskrav
7,2 V likström (DC) (batteri)
8,4 V likström (DC) (nätadapter)
Medelvärde för energiförbrukningen
DCR-HC36E:
Vid kamerainspelning med sökare
1,9 W
Vid kamerainspelning med LCD-skärm
2,3 W
DCR-HC44E/HC46E:
Vid kamerainspelning med sökare
2,4 W
Vid kamerainspelning med LCD-skärm
2,7 W
DCR-HC94E/HC96E:
Vid kamerainspelning med sökare
2,9 W
Vid kamerainspelning med LCD-skärm
3,3 W
Vid kamerainspelning med sökare och
LCD-skärm 3,5 W
Temperatur vid användning
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur
-20 °C till + 60 °C
Storlek (ca)
DCR-HC36E/HC44E/HC46E:
65 × 79 × 113 mm (b/h/d)
DCR-HC94E/HC96E:
72 × 91 × 120 mm (b/h/d)
Vikt (ca)
DCR-HC36E:
370 g endast huvudenhet,
430 g inklusive uppladdningsbart
batteri NP-FP30 och DVM60-kassett
DCR-HC44E/HC46E:
380 g endast huvudenhet,
445 g inklusive uppladdningsbart
batteri NP-FP50 och DVM60-kassett
DCR-HC94E/HC96E:
460 g endast huvudenhet,
525 g inklusive uppladdningsbart
batteri NP-FP50 och DVM60-kassett
Medföljande tillbehör
Se sid. 9.
Handycam Station-ingångar/utgångar
DCRA-C150 (DCR-HC44E/HC94E)
DCRA-C151 (DCR-HC46E)
Utgång för ljud/video
Anslutning med 10 stift
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm), obalanserad
Ljudsignal: 327 mV (vid en
belastningsimpedans på mer än 47 kΩ
(kohm)), utimpedans på mindre än 2,2
kΩ (kohm)
USB-kontakt
mini-B
DV-ingång/utgång
i.LINK-gränssnitt (IEEE1394,
Anslutning med 4 stift, S100)
Ingång och utgång för ljud/video
Anslutning med 10 stift
Automatisk in/ut-omkoppling
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm), obalanserad
Ljudsignal: 327 mV (vid en
belastningsimpedans på mer än 47 kΩ
(kohm)), inimpedans på mer än 47 kΩ
(kohm), utimpedans på mindre än 2,2
kΩ (kohm)
USB-kontakt
mini-B
DV-ingång/utgång
i.LINK-gränssnitt (IEEE1394,
Anslutning med 4 stift, S100)
Nätadapter AC-L25A/L25B
Strömförsörjningskrav
100 V - 240 V växelström (AC),
50/60 Hz
Effektförbrukning
0,35 - 0,18 A
Strömförbrukning
18 W
Utspänning
8,4 V likström (DC)*
Temperatur vid användning
0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur
-20 °C till + 60 °C
Storlek (ca)
56 × 31 × 100 mm (b/h/d) exklusive
utstickande delar
Vikt (ca)
190 g exklusive nätkabel
Övrig information
Utgång för ljud/video
Anslutning med 10 stift
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω
(ohm), obalanserad
Ljudsignal: 327 mV (vid en
belastningsimpedans på mer än 47 kΩ
(kohm)), utimpedans på mindre än 2,2
kΩ (kohm)
USB-kontakt
mini-B
DV-utmatning
i.LINK-gränssnitt (IEEE1394,
Anslutning med 4 stift, S100)
DCRA-C152 (DCR-HC96E)
* Mer information finns på etiketten på
nätadaptern.
SE
Fortsättning ,
131
Specifikationer (fortsättning)
Uppladdningsbart batteri
NP-FP30 (DCR-HC36E)
Maximal utspänning
8,4 V likström (DC)
Utspänning
7,2 V likström (DC)
Kapacitet
3,6 Wh (500 mAh)
Storlek (ca)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(b/h/d)
Vikt (ca)
40 g
Temperatur vid användning
0 °C till 40 °C
Typ
Litiumjon
NP-FP50 (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E)
Maximal utspänning
8,4 V likström (DC)
Utspänning
7,2 V likström (DC)
Kapacitet
4,9 Wh (680 mAh)
Storlek (ca)
31,8 × 18,5 × 45,0 mm
(b/h/d)
Vikt (ca)
45 g
Temperatur vid användning
0 °C till 40 °C
Typ
Litiumjon
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
SE
132
Viktiga skillnader
DCR-HC
A/V-kontakt
DV-gränssnitt
Handycam Station
LANC-kontakt
DCR-HC
A/V-kontakt
DV-gränssnitt
Handycam Station
LANC-kontakt
DCR-HC
A/V-kontakt
DV-gränssnitt
Handycam Station
LANC-kontakt
z medföljer
– medföljer ej
36E
OUT
IN/OUT
–
–
44E
46E
OUT
OUT
OUT
IN/OUT
z
z
–
–
94E
96E
OUT
IN/OUT
OUT
IN/OUT
z
z
z
z
Om varumärken
• ”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick
Duo”, ”
”, ”Memory Stick
PRO Duo”, ”
”,
”MagicGate”, ”
”,
”MagicGate Memory Stick” och ”MagicGate
Memory Stick Duo” är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
• ”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
• i.LINK och är varumärken som tillhör Sony
Corporation.
• Picture Package är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
•
är ett varumärke.
• ”Handycam” och
•
•
•
•
•
•
•
•
Övrig information
•
är
registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
Microsoft, Windows och Windows Media är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör U.S. Microsoft Corporation i USA och
andra länder.
Windows Media Player är ett varumärke som
ägs av Microsoft Corporation.
iMac, iBook, eMac, Macintosh, Mac OS,
PowerBook och Power Mac är varumärken som
tillhör Apple Computer, Inc i USA och andra
länder.
QuickTime och QuickTime-logotypen är
varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.
Adobe, logotypen Adobe och Adobe Acrobat är
varumärken eller registrerade varumärken som
ägs av Adobe Systems Incorporated i USA och/
eller andra länder.
Roxio är ett registrerat varumärke som tillhör
Roxio, Inc.
Toast är ett varumärke som tillhör Roxio, Inc.
Macromedia och Macromedia Flash Player är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Macromedia, Inc. i USA och andra
länder.
Pentium är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör Intel Corporation.
Alla övriga produktnamn som nämns i det här
dokumentet kan vara varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive
företag. ™ och ”®” är inte utsatta i varje enskilt
fall i den här handboken.
SE
133
Index
Numeriskt/Symboler
Batteri
DELAY MOTION ............... 57
Inspelningstid ............... 13
DIGITAL ZOOM ......... 50, 102
Uppladdningstid ........... 12
Uppspelningstid ............ 14
DISP GUIDE
(Hjälpinformation) ............... 18
Återstående batteritid.... 31
DISP OUTPUT ....................65
BEACH&SKI ...................... 45
BEEP.................................... 65
DISP/BATT INFO-knapp
........................................17, 31
Bildkvalitet (QUALITY) ..... 52
DOT FADER........................ 56
Bildproportioner................... 23
DV-gränssnitt
..........68, 69, 71, 72, 82, 91, 94
16:9 WIDE ...........................51
16BIT....................................62
21-stiftsadapter .....................39
4:3.........................................50
Memory Stick...............60
STREAM .....................60
A
A.SHUT OFF (funktion för
automatisk avstängning).......65
A/V t DV OUT .................64
A/V-kabel .....39, 69, 72, 75, 94
Bildskydd ............................. 78
Bildstorlek (IMAGE SIZE)
....................................... 52, 54
AE SHIFT.....................47, 106
ALL ERASE.........................54
Ansluta
Dator..............................83
TV .................................38
Videobandspelare
.....................68, 69, 71, 72
134
E
Easy Handycam..............24, 41
Stillbild ......................... 52
EASY-knapp ........................ 24
Bildsökning.......................... 27
EDIT SEARCH ....................35
BLACK FADER.................. 56
EDIT/PLAY-menyn .............61
Blixtknapp.................... 28, 101
END SEARCH ...............35, 62
BURN DVD................... 61, 91
BURN VCD ......................... 60
END SEARCH/EDIT
SEARCH/Knapp för
granskning av inspelning...... 32
BURST................................. 52
ERASE
ALL ERASE ................. 54
C
Antal stillbilder som du kan
spela in..................................53
CALIBRATION ................ 126
Användning utomlands.......119
CAMERA SET-meny .......... 45
AUD DUB CTRL (ljudpålägg)
..............................................76
CD-ROM ............................. 83
CAMERA DATA ................ 64
Bilder.............................77
EXP. BRKTG
(skiftexponering) ..................52
Exponeringsinställning för
motiv i motljus ............. 29, 102
EXPOSURE .................46, 106
AUDIO MIX ..................63, 77
CINEMA EFECT (filmisk
effekt)................................... 57
AUDIO MODE ....................62
Click to DVD ....................... 91
F
AUTO SHUTTER................47
CLOCK SET........................ 20
FADER......................... 56, 107
Axelrem ................................30
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)......................... 49, 107
FILE NO. (filnummer) .........55
B
SE
DEMO MODE ...............60, 96
Film............................... 54
A/V-kontakt
................38, 68, 69, 72, 75, 94
Active Interface Shoe .....75, 81
DC IN-kontakt......................10
BATT INFO
(batteriinformation) ...... 31
12BIT....................................62
Film
Filmformat ..................121
B&W ....................................58
D
BACK LIGHT..............29, 102
Band......................... Se Kassett
D. EFFECT (digitala effekter)
..................................... 57, 107
FINE ..................................... 52
Bandräkneverk......................32
DATA CODE .......... 20, 32, 64
Fjärrkontroll .........................36
DATE/TIME............ 20, 32, 64
Fjärrkontrollsensor ............... 31
Dator .............................. 83, 86
FLASH (ryckiga rörelser) ....58
Datumsökning...................... 37
FLASH LEVEL............48, 102
REC MODE
(inspelningsläge) ...........62
FLASH SET .........................48
Installation............................ 86
Flexibel exponeringsmätare
.................... Se SPOT METER
INT.REC-STL
(intervallfotografering)......... 60
LCD BL LEVEL (LCDskärmens bakgrundsbelysning)
..............................................63
FOCUS .........................47, 102
Isoleringsark......................... 36
LCD BRIGHT ......................63
LCD COLOR........................63
FORMAT......................55, 121
FRAME REC
(bildruteinspelning) ..............59
Funktionen för
signalkonvertering ................94
Fyrverkerier ..........................45
Förenklad guide ..............83, 90
J
LCD PANEL ........................65
JPEG................................... 121
LCD/VF SET........................63
LCD-panel ............................17
K
LCD-skärm ...........................17
Kassett .......................... 21, 120
Kassettfack.................... 21
Förinstallerat uppladdningsbart
batteri ..................................127
Skrivskyddsflik ........... 120
Sätta i/mata ut ............... 21
G
Grepprem ..............................15
Knapp för föregående/nästa
bild ....................................... 33
LCD-skärmens
bakgrundsbelysning ........17, 98
LETTER BOX......................63
Likströmskontakt (DC).........10
Linskåpa ...........................9, 26
Linsskydd .......................15, 26
Gränssnittsanslutning............82
Knapp för granskning av
inspelning ............................. 32
Ljudsignal som bekräftar olika
åtgärder ......................Se BEEP
GUIDEFRAME ....................64
Knapp för indexskärm.......... 33
Lock ......................................21
Knapp för Personlig meny ... 32
LP (longplayläge) .................62
Knapp för radering av bilder
.............................................. 33
LUMI. KEY (luminanskey)
..............................................58
Knapp för val av
banduppspelning .................. 33
Låsspärr BATT (batteri) .......12
H
Handycam Station...........10, 81
Hjälp .....................................84
Huvudljud .............................63
Hålla videokameran ..............15
I
Knappcellsbatteri av litiumtyp
............................................ 128
Komma igång ......................... 9
M
Macintosh .......................85, 89
Mapp
NEW FOLDER .............55
PB FOLDER
(uppspelningsmapp) ......55
i.LINK.................................124
Komprimeringsformat........ 121
i.LINK-kabel.......69, 72, 91, 94
Kondensbildning ................ 125
Ikon ..................Se Indikatorer i
teckenfönstret
Kontakt ................................. 81
REC FOLDER
(inspelningsmapp) .........55
Kopiering ................. 68, 74, 75
MEMORY SET-menyn........52
ImageMixer VCD2 .........83, 86
Inbyggd stereomikrofon........31
Indexskärm ...........................27
Indikatorer.............................34
Indikatorer i teckenfönstret...32
”Memory Stick”..................121
L
”Memory Stick Duo”............21
Ladda batteriet...................... 10
Batteri............................ 10
Antal stillbilder som du
kan spela in....................53
FORMAT ......................55
”InfoLITHIUM”-batteri......123
Förinstallerat
uppladdningsbart batteri
.................................... 127
Inspelningsgranskning ..........35
LANC-kontakt ..................... 81
Sätta i/mata ut................22
Inspelningskapacitet .............32
LANDSCAPE ...................... 45
Inspelningslampa ..................31
LANGUAGE ....................... 66
Memory Stick Duo-adapter
............................................122
INDOOR...............................46
Övrig information
Högtalare...............................31
Knappar för videokontroll
........................................ 33, 36
Inspelningstid ................54
Skrivskyddsflik ...........121
Inspelningstid........................54
SE
Fortsättning ,
135
Index (fortsättning)
”Memory Stick Duo”-facket
..............................................22
MENU ROTATE .................65
Meny.....................................40
Använda menyerna........40
CAMERA SET-meny ...45
EDIT/PLAY-menyn ......61
Radera bilder ........................ 77
ONE PUSH .......................... 46
REC CTRL
(inspelningskontroll) ............ 73
OPEN/EJECT-spak.............. 21
OUTDOOR.......................... 46
OVERLAP ........................... 56
REC FOLDER
(inspelningsmapp) ................ 55
REC LAMP
(inspelningslampa) ............... 65
P
Menyalternativ ..............42
P.MENU .... Se Personlig meny
REC MODE (inspelningsläge)
.............................................. 62
Menyn TIME/LANGU.
.......................................66
PAL............................ 104, 119
REC MOVIE ........................ 74
PASTEL............................... 58
Personlig meny........40, 66
PB FOLDER
(uppspelningsmapp)............. 55
REC START/STOP-knapp
........................................24, 26
REDEYE REDUC................ 48
STANDARD SET-menyn
.......................................62
Pekskärm.............................. 18
REMAINING ....................... 65
Personlig meny .............. 40, 66
Menyn TIME/LANGU.........66
Användning .................. 40
REMOTE CTRL (fjärrkontroll)
.............................................. 65
MONOTONE .......................56
Bestämma ordningen .... 67
RESET-knapp....................... 31
MOSAIC ..............................58
Egna inställningar......... 66
MOSAIC FADER ................56
Lägg till ........................ 66
S
MOVIE SET.........................54
Ta bort .......................... 67
S VIDEO-kabel
............................ 39, 69, 72, 94
MPEG.................................121
Återställ ........................ 67
MPEG MOVIE EX ..............26
PHOTO-knapp ......... 24, 26, 36
S VIDEO-kontakt
............................ 39, 69, 72, 94
MULTI-SOUND ..................63
PICT. EFFECT (bildeffekt)
............................................. 58
Sekundärt ljud ......................63
N
PICT.APPLI.-menyn
(bildprogramsmenyn)........... 56
SEPIA................................... 58
Namn ..................................120
SELF-TIMER....................... 50
PictBridge ............................ 79
SHARPNESS ............... 47, 106
PictBridge PRINT................ 60
Skrivskyddsflik........... 120, 121
Picture Package.................... 83
SLIDE SHOW......................57
NightShot plus......................29
Pixela supportcenter för
användare ............................. 90
SLOW SHUTTR (långsam
slutare) ..................................58
NIGHTSHOT PLUSomkopplare.....................29, 48
PORTRAIT (mjukt
porträttläge).......................... 45
SMTH INT. REC (Jämn
intervallinspelning)....... 59, 107
NIGHTSHOT-omkopplare
........................................29, 49
POWER-omkopplare ..... 10, 15
Snabbsökning ....................... 27
PROGRAM AE ........... 45, 105
SOLARIZE...........................58
Programvara......................... 86
SP (standardläge)..................62
PROGRES. REC.......... 51, 107
Specifikationer ...................128
NEG.ART.............................58
NEW FOLDER ....................55
NightShot..............................29
Nollställningsminne..............36
NORMAL.............................52
NS LIGHT (NightShot Light)
..............................................49
Spegelläge ............................ 30
NTSC..................................119
Q
Spela in ................................. 26
Nätadapter ............................10
QUALITY............................ 52
SPORTS (sportläge) .............45
Nätkabel................................10
SE
R
OLD MOVIE ....................... 58
MEMORY SET-menyn
.......................................52
PICT.APPLI.-menyn.....56
136
O
SPOT FOCUS ..............47, 106
SPOT METER (flexibel
exponeringsmätare).......45, 105
SPOTLIGHT ........................45
SQUEZE (ihoptryckt)...........63
U
W
Underhåll............................ 125
Uppspelning ......................... 27
WHITE BAL. (vitbalans)
......................................46, 106
Bildruta ......................... 61
WHITE FADER ...................56
Långsam........................ 61
WIDE DISPLAY..................63
Med dubbel hastighet.... 61
WIDE SELECT ....................50
Motsatt riktning............. 61
WIDE SELECT-knapp .........23
Uppspelning i motsatt riktning
.............................................. 61
Windows.........................84, 86
Uppspelning med dubbel
hastighet ............................... 61
WORLD TIME.....................66
Uppspelning med en bildruta i
taget ...................................... 61
Z
STANDARD ........................52
STANDARD SET-menyn ....62
Stativ .....................................30
STEADYSHOT ............51, 102
STEREO ...............................63
STILL ...................................57
STILL SET ...........................52
Stillbild
Bildstorlek .....................52
Kvalitet ..........................52
Stillbildsformat............121
Ställa in datum och tid ..........20
SUNSET&MOON................45
SUPER NS (Super NightShot)
..............................................49
SUPER NSPLUS (Super
NightShot plus).............48, 106
Systemkrav ...........................84
Sändare .................................36
Uppspelning med låg hastighet
.............................................. 61
USB CAMERA.................... 64
USB SELECT ...................... 60
Zoomspak .............................28
Utskriftsmärke...................... 78
V
Ljusstyrka ......................63
Varningsmeddelanden........ 114
Sökarens lins och
justeringsspak .......................17
Varumärken........................ 133
T
VF WIDE DISP (sökarens
visningsbredd) ...................... 63
Å
Återstående batteritid............32
Återställa (Reset) ..................31
Åtkomstlampa.......................22
Övrig information
Varningsindikatorer ........... 114
TRAIL ..................................58
Zooma...................................28
Utskrift ................................. 79
Sökare ...................................17
Tidskod .................................32
ZERO SET MEMORY-knapp
..............................................36
Zoomning under uppspelning
..............................................30
Söka efter startpunkten .........35
Teleläge.................................28
ZEBRA .................................49
USB-kontakt......................... 82
VAR.SPD PB (Variabel
uppspelningshastighet)......... 61
TELE MACRO .............48, 106
WIPE ....................................56
VF B.LIGHT (sökarens
ljusstyrka)............................. 63
VIDEO INPUT .................... 64
Videohuvud ........................ 126
Vidvinkel.............................. 28
TV .........................................38
Visning av självdiagnoskoder
............................................ 114
TV TYPE ..............................39
VOLUME............................. 27
TV-färgsystem ....................119
V-OUT/PANEL ................... 65
Vägguttag ............................. 10
SE
137
Прочтите перед началом работы
Перед эксплуатацией аппарата
внимательно прочтите данное
руководство и сохраните его для
дальнейших справок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для уменьшения опасности
возгорания или поражения
электрическим током не
подвергайте аппарат воздействию
дождя или влаги.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заменяйте батарею только на
батарею указанного типа.
Несоблюдение этого требования
может привести к возгоранию или
получению телесных
повреждений.
Дата изготовления изделия.
Вы можете узнать дату изготовления
изделия, взглянув на обозначение “P/D:”,
которое находится на этикетке со штрих
кодом картонной коробки.
Знаки, указанные на этикетке со штрих
кодом картонной коробки.
P/D:XX XXXX
1
2
1. Месяц изготовления
2. Год изготовления
A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6,
H-7, I-8, J-9.
RU
2
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В
ЕВРОПЕ
ВНИМАНИЕ
Электромагнитные поля на определенных
частотах могут влиять на изображение и
звук, воспроизводимые данной
видеокамерой.
Данное изделие прошло испытания и
соответствует ограничениям,
установленным в Директиве EMC в
отношении соединительных кабелей, длина
которых не превышает 3 метров.
Уведомление
Если статическое электричество или
электромагнитные силы приводят к сбою в
передаче данных, перезапустите
приложение или отключите и снова
подключите коммуникационный кабель
(USB и т.д.).
Утилизaция
элeктpичecкого и
элeктpонного
обоpyдовaния
(диpeктивa
пpимeняeтcя в
cтpaнax Eвpоcоюзa и
дpyгиx eвpопeйcкиx
cтpaнax, гдe
дeйcтвyют cиcтeмы
paздeльного cбоpa
отxодов)
Дaнный знaк нa ycтpойcтвe или eго
yпaковкe обознaчaeт, что дaнноe
ycтpойcтво нeльзя yтилизиpовaть вмecтe c
пpочими бытовыми отxодaми. Eго cлeдyeт
cдaть в cоотвeтcтвyющий пpиeмный пyнкт
пepepaботки элeктpичecкого и
элeктpонного обоpyдовaния.
Heпpaвильнaя yтилизaция дaнного издeлия
можeт пpивecти к потeнциaльно
нeгaтивномy влиянию нa окpyжaющyю
cpeдy и здоpовьe людeй, поэтомy для
пpeдотвpaщeния подобныx поcлeдcтвий
нeобxодимо выполнять cпeциaльныe
тpeбовaния по yтилизaции этого издeлия.
Пepepaботкa дaнныx мaтepиaлов поможeт
cоxpaнить пpиpодныe pecypcы. Для
полyчeния болee подpобной инфоpмaции о
пepepaботкe этого издeлия обpaтитecь в
мecтныe оpгaны гоpодcкого yпpaвлeния,
cлyжбy cбоpa бытовыx отxодов или в
мaгaзин, гдe было пpиобpeтeно издeлиe.
Bcпомогaтeльныe пpинaдлeжноcти: Пyльт
диcтaнционного yпpaвлeния
Примечания по
эксплуатации
К настоящей видеокамере
прилагается два руководства
по эксплуатации.
– “Руководство по эксплуатации”
(данное руководство)
– “First Step Guide” (Руководство по
началу работы) для использования
приложений (на прилагаемом диске
CD-ROM)
Типы кассет, которые можно
использовать в видеокамере
Можно использовать кассеты mini
DV со значком
. Видеокамера
несовместима с кассетами с функцией
Cassette Memory (стр. 137).
Типы карт “Memory Stick”,
которые можно использовать
в этой видеокамере
“Memory Stick Duo”
(Карты этого размера можно
использовать в этой видеокамере.)
“Memory Stick”
(Непригодна для использования в этой
видеокамере.)
• Нельзя использовать какие-либо
типы карт памяти, кроме “Memory
Stick Duo”.
• “Memory Stick PRO” и “Memory
Stick PRO Duo” можно
использовать только с “Memory
Stick PRO”-совместимым
оборудованием.
RU
Использование карт “Memory
Stick Duo” с “Memory Stick”совместимым оборудованием
Вставьте “Memory Stick Duo” в
адаптер Memory Stick Duo.
Адаптер Memory Stick Duo
Использование видеокамеры
• Не держите камеру за указанные
ниже детали.
Карты “Memory Stick” выпускаются
двух размеров. Можно использовать
карты “Memory Stick Duo”,
помеченные значком
или
(стр. 138).
Видоискатель
Батарейный
блок
RU
Продолжение ,
3
Прочтите перед началом работы (продолжение)
Панель ЖКД
Крышка держателя
(DCR-HC94E/HC96E)
• Видеокамера не имеет защиты от
пыли и не герметична.
См. “Уход и меры
предосторожности” (стр. 143).
• Прежде чем подключить
видеокамеру к другому устройству с
помощью кабелей USB или i.LINK,
убедитесь, что штекер вставляется
правильной стороной. Если с силой
вставить штекер неправильной
стороной, можно повредить
контакты. Также это может
привести к неисправности
видеокамеры.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Отсоедините адаптер переменного
тока от Handycam Station,
придерживая при этом Handycam
Station и держась за штекер
постоянного тока.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
При установке видеокамеры на
Handycam Station или снятии ее с
док-станции сдвиньте
переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
Примечания относительно
пунктов меню, панели ЖКД,
видоискателя и объектива
• Пункт меню, выделенный серым
цветом, недоступен при текущих
настройках записи или
воспроизведения.
RU
4
• Экран ЖКД и видоискатель
изготовлены с использованием
высокоточной технологии,
благодаря которой эффективно
используются более 99,99% точек.
Однако на экране ЖКД и в
видоискателе могут постоянно
отображаться маленькие черные
или яркие цветные точки (белые,
красные, синие или зеленые).
Появление этих точек является
нормальным следствием
производственного процесса и
никоим образом не влияет на
качество записи.
Черная точка
Белая, красная, синяя
или зеленая точка
• Воздействие прямого солнечного
света на экран ЖКД, видоискатель и
объектив в течение длительного
времени может привести к их
неисправности.
• Не наводите видеокамеру на солнце.
Это может привести к
неисправности видеокамеры.
Выполняйте съемку солнца только в
условиях низкой освещенности,
например на закате.
Запись
• Прежде чем начать запись,
проверьте работу функции записи и
убедитесь, что изображение и звук
записываются нормально.
• Компенсация за содержание
записанных материалов не
выплачивается, даже если запись
или воспроизведение невозможны
по причине неисправности
видеокамеры, носителя и т.д.
• В разных странах/регионах
используются разные системы
цветного телевидения. Для
просмотра Ваших записей на экране
телевизора необходимо
использовать телевизор системы
PAL.
• Телевизионные программы,
кинофильмы, видеокассеты и другие
материалы могут быть защищены
авторскими правами.
Несанкционированная запись таких
материалов может противоречить
законам об авторском праве.
Об объективе Carl Zeiss
• Видеокамера оборудована
объективом Carl Zeiss,
разработанным совместно
компанией Carl Zeiss (Германия) и
Sony Corporation, что обеспечивает
высочайшее качество изображения.
Он основан на системе измерения
MTF для видеокамер и обеспечивает
уровень качества, привычный для
объективов Carl Zeiss.
MTF= Modulation Transfer Function.
Числовое значение указывает,
какое количество света от объекта
попадает на объектив.
• Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
Объектив видеокамеры имеет T покрытие для подавления
нежелательных бликов и
достоверной цветопередачи.
Сведения об этом
руководстве
• Изображения на экране ЖКД и в
видоискателе, приведенные в
данном руководстве в качестве
примеров, получены с помощью
цифровой фотокамеры, поэтому
они могут внешне отличаться от
реальных аналогов.
• Экранные дисплеи с сообщениями
на языке той или иной страны
используются для иллюстрации
рабочего процесса. Если это
необходимо, перед использованием
видеокамеры измените язык
сообщений на экране (стр. 76).
• Рисунки, используемые в данном
руководстве, выполнены на основе
модели DCR-HC96E. Название
модели указано на нижней панели
видеокамеры.
• Конструкция и технические
характеристики носителей записи и
принадлежностей могут быть
изменены без предупреждения.
RU
5
Содержание
Прочтите перед началом работы ......................................................... 2
Начало работы
Шаг 1: Проверка прилагаемых деталей .............................................. 9
Шаг 2: Зарядка батарейного блока ................................................... 10
Шаг 3: Включение питания и удерживание видеокамеры .............. 16
Шаг 4: Регулировка панели ЖКД и видоискателя ........................... 18
Шаг 5: Использование сенсорной панели ......................................... 19
Изменение настроек языка ....................................................................... 19
Проверка экранных индикаторов (Управление отображением) ........... 19
Шаг 6: Установка даты и времени ..................................................... 21
Шаг 7: Установка кассеты или “Memory Stick Duo” ......................... 22
Шаг 8: Выбор форматного соотношения (16:9 или 4:3) для записи
изображения (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E) ................. 24
Запись/воспроизведение
Простая запись/воспроизведение (Easy Handycam) ........................ 26
Запись ................................................................................................... 28
Воспроизведение ................................................................................. 29
Функции, используемые для записи/воспроизведения и т.д. ......... 30
Запись
Использование трансфокации
Использование вспышки (DCR-HC94E/HC96E)
Съемка в условиях недостаточной освещенности (NightShot plus)
(DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
Съемка в условиях недостаточной освещенности (NightShot)
(DCR-HC94E/HC96E)
Регулировка экспозиции объектов с подсветкой сзади
(BACK LIGHT)
Фокусировка на объекте съемки, смещенном относительно центра
(SPOT FOCUS)
Фиксация экспозиции для выбранного объекта (Универсальный
точечный фотоэкспонометр)
Съемка в зеркальном режиме
Использование штатива
Использование плечевого ремня
Воспроизведение
Последовательное воспроизведение снимков (ПОКАЗ СЛАЙД.)
Использование трансфокации при воспроизведении (PB zoom)
RU
6
Запись/воспроизведение
Проверка оставшегося времени работы батарейного блока
(Информация о состоянии батарейного блока)
Отключение звукового сигнала подтверждения операции
(ОЗВУЧ.МЕНЮ)
Использование специальных эффектов
Возврат установок к значениям по умолчанию (СБРОС)
Названия и функции других деталей
Индикаторы, отображаемые во время записи/воспроизведения ...34
Поиск начала записи ...........................................................................38
Поиск последнего эпизода самой последней записи
(END SEARCH) ................................................................................. 38
Ручной поиск (EDIT SEARCH) ................................................................... 38
Просмотр последних записанных эпизодов (Просмотр записи) ............ 39
Пульт дистанционного управления ....................................................40
Быстрый поиск нужного эпизода (Память нулевой отметки) ................ 40
Поиск эпизода по дате записи (Поиск даты) .......................................... 41
Воспроизведение изображения на экране ТВ ..................................42
Использование меню
Использование элементов меню ...................................... 46
Пункты меню ........................................................................................48
Meню
УСТ КАМЕРЫ ......................................................................51
Установки для настройки видеокамеры в соответствии с условиями
съемки (ЭКСПОЗИЦИЯ/БАЛАНС БЕЛ/STEADYSHOT и т.д.)
Meню
УСТ ПАМЯТИ ......................................................................59
Установки для “Memory Stick Duo” (ЗАПУСК/КАЧ.СНИМКА/РАЗМ
СНИМК/УДАЛ.ВСЕ/НОВАЯ ПАПКА и т.д.)
Meню
ПРИЛ.ИЗОБР. ....................................................................64
Специальные эффекты на изображениях или дополнительные функции
на устройстве записи/воспроизведения (ПОКАЗ СЛАЙД./ЭФФЕКТ
ИЗОБР/ПОКАДР ЗАП и т.д.)
Meню
РЕД И ВОСПР ....................................................................70
Настройки для редактирования или воспроизведения в различных
режимах (ИЗМ.СКОР./ПОСЛ ФРАГМ и т.д.)
Meню
СТАНД НАБОР ...................................................................71
Установочные параметры при записи на кассете или другие основные
установочные параметры (РЕЖИМ ЗАП/МУЛЬТИЗВУК/УСТ LCD/ВИ/
ВЫВОД ИЗОБР. и т.д.)
Meню
ВРЕМЯ/LANGU. ..................................................................76
(УСТАН ЧАСОВ/ЧАСОВОЙ ПОЯС/LANGUAGE)
Настройка персонального меню .........................................................76
RU
Продолжение ,
7
Перезапись/Монтаж
Перезапись на видеомагнитофон/DVD-устройство и т.д. ............... 78
Запись изображений с телевизора или видеомагнитофона и т.п.
(DCR-HC36E/HC46E/HC96E) ..................................................... 81
Дублирование изображений с кассеты на “Memory Stick Duo” ....... 84
Перезапись звука на записанную кассету ........................................ 86
Удаление записанных изображений с “Memory Stick Duo” ............. 89
Создание на “Memory Stick Duo” изображений с определенной
информацией (Метка печати/Защита изображения) .............. 89
Печать записанных изображений (на PictBridge-совместимом
принтере) .................................................................................... 91
Использование разъемов для подключения внешних устройств ... 93
Использование компьютера
Прежде чем ознакомиться с “Руководство по началу работы” на
компьютере ................................................................................. 95
Установка на компьютер программного обеспечения и “Руководство
по началу работы” ...................................................................... 99
Просмотр “Руководство по началу работы” ................................... 103
Создание DVD (Прямой доступ для “Click to DVD”) ....................... 105
Подключение аналогового видеомагнитофона к компьютеру через
данную видеокамеру (функция преобразования сигнала)
(DCR-HC96E) ............................................................................ 108
Поиск и устранение неисправностей
Поиск и устранение неисправностей ............................................... 110
Предупреждающие индикаторы и сообщения ................................ 131
Дополнительная информация
Использование видеокамеры за границей ..................................... 136
Используемые кассеты ..................................................................... 137
О картах памяти “Memory Stick” ...................................................... 138
О батарейном блоке “InfoLITHIUM” ................................................. 140
О стандарте i.LINK ............................................................................. 142
Уход и меры предосторожности ...................................................... 143
Технические характеристики ........................................................... 148
Указатель ........................................................................................... 155
RU
8
Начало работы
Шаг 1: Проверка прилагаемых деталей
Убедитесь, что в комплект поставки
видеокамеры входят следующие
принадлежности.
Цифра в круглых скобках обозначает
количество поставляемых деталей.
Крышка объектива (1)
(DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
(стр. 16, 26, 28)
Начало работы
• Кассета и “Memory Stick Duo”
приобретаются отдельно. Перечень
кассет и карт “Memory Stick Duo”,
пригодных для использования с
видеокамерой, см. на стр.3, 137, 138.
Кабель USB (1) (стр. 91, 95)
Адаптер переменного тока (1) (стр. 10)
• Прикрепление крышки объектива:
Прикрепите крышку объектива к
металлическому кольцу ремня для
захвата как показано на рисунке.
Провод питания (1) (стр. 10)
Handycam Station (1)
(DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
(стр. 10)
Перезаряжаемый батарейный блок (1)
(стр. 10, 140)
NP-FP30 (DCR-HC36E)
NP-FP50 (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E)
Беспроводной пульт дистанционного
управления (1) (стр. 40)
CD-ROM “Picture Package Ver.1.5.1” (1)
(стр. 95)
Литиевая батарейка типа “таблетка” уже
установлена.
Соединительный кабель A/V (1)
(стр. 42, 81, 108)
21-штырьковый адаптер (1)
(DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
(стр. 44)
Только для моделей со знаком
нижней стороне.
на
Руководство по эксплуатации (данное
руководство) (1)
RU
9
Шаг 2: Зарядка батарейного блока
Чтобы зарядить батарейный блок
“InfoLITHIUM” (серии P) (стр. 140),
подключите его к видеокамере.
Для моделей DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E:
1 Совместите контакты
батарейного блока и
видеокамеры (1), затем
установите батарейный блок
на место до щелчка (2).
Переключатель
POWER
2
Гнездо DC IN
1
Handycam
Station
Штекер
постоянного
тока
К сетевой розетке
Адаптер
Шнур питания переменного
тока
2 Переместите переключатель
POWER по стрелке в
положение OFF (CHG)
(установка по умолчанию).
Для модели DCR-HC36E:
Переключатель POWER
3 Подсоедините адаптер
Гнездо DC
IN
Штекер
постоянного тока
К сетевой
розетке
Шнур питания
RU
10
Адаптер
переменного
тока
переменного тока к гнезду DC
IN на устройстве Handycam
Station для моделей DCRHC44E/HC46E/HC94E/HC96E или
на видеокамере для модели
DCR-HC36E.
Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
DCR-HC44E/HC46E:
Индикатор CHG (зарядка)
Гнездо DC IN
Начало работы
Меткой v вверх
Для модели DCR-HC36E:
Загорится индикатор CHG
(зарядка), и начнется зарядка.
• Перед установкой видеокамеры в
устройство Handycam Station
закройте крышку гнезда DC IN.
Меткой v к
экрану ЖКД
Гнездо DC IN
4 Для моделей DCR-HC44E/
Для модели DCR-HC36E:
Подсоедините провод питания
к адаптеру переменного тока и
сетевой розетке.
Индикатор CHG (зарядка)
HC46E/HC94E/HC96E:
Подсоедините провод питания
к адаптеру переменного тока и
сетевой розетке. Вставьте
видеокамеру в устройство
Handycam Station надежно, до
упора.
DCR-HC94E/HC96E:
Загорится индикатор CHG
(зарядка), и начнется зарядка.
/Индикатор
CHG (зарядка)
RU
Продолжение ,
11
Шаг 2: Зарядка батарейного блока (продолжение)
5 Индикатор CHG (зарядка)
гаснет, когда батарея
полностью заряжена.
Отсоедините адаптер
переменного тока от гнезда DC
IN.
Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Отсоедините адаптер переменного
тока от гнезда DC IN,
придерживая как Handycam
Station, так и штекер постоянного
тока.
Для моделей DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E:
Зарядка батарейного блока
только с помощью адаптера
переменного тока
Выключите питание, потом
подключите адаптер переменного
тока к гнезду DC IN на видеокамере.
• На рисунке показана работа
видеокамеры, подключенной к источнику
питания, такому как сетевая розетка. В
этом случае батарейный блок не
разряжается.
Переключатель POWER
Для моделей DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E:
Извлечение видеокамеры из
устройства Handycam Station
Выключите питание, затем извлеките
видеокамеру из устройства Handycam
Station, придерживая как
видеокамеру, так и Handycam Station.
Для модели DCR-HC36E:
Использование внешнего
источника питания
С видеокамерой можно работать,
используя питание от сетевой
розетки; при этом выполняются те же
подключения, что и при зарядке
батарейного блока. В этом случае
батарейный блок не разряжается.
Удаление батарейного блока
1 Переместите переключатель
POWER (питание) в положение
OFF (CHG). Одной рукой
нажмите рычажок V BATT
(батарея).
Меткой v к
экрану ЖКД
Штекер
постоянного
тока
Гнездо DC IN
К сетевой розетке
Шнур питания
RU
12
Адаптер
переменного
тока
2 Другой рукой извлеките
батарейный блок в направлении
стрелки.
Переключатель POWER
DCR-HC36E
Батарейный
блок
1
2
Хранение батарейного блока
Если предполагается хранение
батареи в течение долгого срока,
полностью разрядите ее (стр. 141).
Время зарядки
Приблизительное время полной
зарядки полностью разряженного
батарейного блока (в минутах).
Батарейный блок
NP-FP30*1
Время
зарядки
115
NP-FP50*2
125
NP-FP70
155
NP-FP71
170
NP-FP90
220
*1 поставляется в комплекте модели DCRHC36E
*2 посталяется в комплекте с моделями
DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E
NP-FP30
(прилагается)
85
105
40
50
NP-FP50
120
150
60
75
NP-FP70
255
310
125
155
NP-FP71
300
370
150
185
NP-FP90
455
550
225
275
• Все измерения времени проводились в
следующих условиях:
Верхнее значение: Запись с помощью
экрана ЖКД.
Нижнее значение: Запись с помощью
видоискателя при закрытой панели ЖКД.
* Время обычной записи - запись с
неоднократным пуском/остановкой,
трансфокацией и включением/
выключением питания.
DCR-HC44E/HC46E
Батарейный
блок
Время
Время
непрерывной обычной
записи
записи*
NP-FP50
(прилагается)
100
115
115
55
65
65
NP-FP70
215
240
240
120
130
130
NP-FP71
255
290
290
140
160
160
NP-FP90
385
435
435
210
240
240
Время записи
Приблизительное время при
использовании полностью
заряженного батарейного блока (в
минутах).
Начало работы
Рычажок V
BATT (батарея)
Время
Время
непрерывной обычной
записи
записи*
• Все измерения времени проводились в
следующих условиях:
Верхнее значение: Запись с помощью
экрана ЖКД.
Среднее значение: когда подсветка ЖКД
выключена.
Продолжение ,
RU
13
Шаг 2: Зарядка батарейного блока (продолжение)
Нижнее значение: Запись с помощью
видоискателя при закрытой панели ЖКД.
* Время обычной записи - запись с
неоднократным пуском/остановкой,
трансфокацией и включением/
выключением питания.
DCR-HC94E/HC96E
Батарейный
блок
NP-FP50
(прилагается)
Время
Время
непрерывной обычной
записи
записи*
80
90
95
45
50
50
NP-FP70
175
190
200
95
105
110
NP-FP71
205
230
235
110
125
130
310
345
355
170
190
195
NP-FP90
• Все измерения времени проводились в
следующих условиях:
Верхнее значение: Запись с помощью
экрана ЖКД.
Среднее значение: когда подсветка ЖКД
выключена.
Нижнее значение: Запись с помощью
видоискателя при закрытой панели ЖКД.
* Время обычной записи - запись с
неоднократным пуском/остановкой,
трансфокацией и включением/
выключением питания.
RU
14
DCR-HC36E
Батарейный
блок
Открытая
панель
ЖКД
NP-FP30
(прилагается)
Закрытая
панель
ЖКД
90
110
NP-FP50
125
160
NP-FP70
265
330
NP-FP71
315
395
NP-FP90
475
580
DCR-HC44E/HC46E
Батарейный
блок
Открытая
панель
ЖКД*
Закрытая
панель
ЖКД
NP-FP50
(прилагается)
120
150
NP-FP70
255
310
NP-FP71
300
370
NP-FP90
455
550
* Когда подсветка ЖКД включена.
DCR-HC94E/HC96E
Батарейный
блок
Открытая
панель
ЖКД*
Закрытая
панель
ЖКД
NP-FP50
(прилагается)
115
140
NP-FP70
240
295
NP-FP71
290
350
NP-FP90
435
525
Время воспроизведения
* Когда подсветка ЖКД включена.
Приблизительное время при
использовании полностью
заряженного батарейного блока (в
минутах).
Батарейный блок
• Прежде чем заменить батарейный блок,
переместите переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
• Ниже перечислены случаи, когда
индикатор CHG (зарядка) мигает во
время зарядки или информация о
состоянии батареи (стр. 33) отображается
неправильно.
– Батарейный блок подсоединен
неправильно.
– Батарейный блок поврежден.
Начало работы
– Батарейный блок выработал свой
ресурс (только в случае неправильного
отображения информации о батареее).
• Если адаптер переменного тока
подключен к гнезду DC IN на
видеокамере или устройстве Handycam
Station, поставляемом с моделями DCRHC44E/HC46E/HC94E/HC96E, то
питание не будет подаваться с
батарейного блока даже в том случае,
если провод электропитания отключен от
стенной розетки.
Время зарядки/записи/
воспроизведения
• Время измерялось во время работы
видеокамеры при температуре 25°C.
(Рекомендуется использовать
видеокамеру в диапазоне температур 10 30°C ).
• При использовании видеокамеры в
холодных условиях время записи и
воспроизведения сокращается.
• Время записи и воспроизведения
сокращается в зависимости от условий, в
которых используется видеокамера.
Адаптер переменного тока
• Подключайте адаптер переменного тока
в ближайшую сетевую розетку.
Немедленно отключите адаптер
переменного тока от сетевой розетки,
если возникнет какая-либо неисправность
в работе видеокамеры.
• Не включайте адаптер переменного тока,
когда он находится в узком месте,
например, между стеной и мебелью.
• Во избежание короткого замыкания не
допускайте соприкосновения штекера
постоянного тока адаптера переменного
тока или контактов батарейного блока с
металлическими предметами. Это может
привести к неправильной работе
видеокамеры.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Если видеокамера подключена к
настенной розетке с помощью адаптера
переменного тока, питание от сети
подается, даже когда камера отключена.
RU
15
Шаг 3: Включение питания и удерживание
видеокамеры
Для записи или воспроизведения
перемещайте переключатель
POWER, пока не загорится
соответствующий индикатор.
При первом использовании
видеокамеры отобразится экран
[УСТАН ЧАСОВ] (стр. 21).
Переключатель
POWER
1 Перемещайте переключатель
POWER в направлении
стрелки, пока не загорится
соответствующий индикатор.
Для моделей DCR-HC36E/HC44E/
HC46E:
Снимите крышку объектива,
нажав на выступы на краях
крышки.
Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
Защитная шторка объектива
открывается автоматически при
перемещении переключателя
POWER в положение CAMERATAPE или CAMERA-MEMORY.
RU
16
Если
переключатель
POWER установлен
в положение OFF
(CHG), переместите
его, удерживая
нажатой зеленую
кнопку.
Загорающиеся индикаторы
CAMERA-TAPE: Запись на
кассету.
CAMERA-MEMORY: Запись на
“Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: воспроизведение или
монтаж изображений.
• После установки даты и времени
([УСТАН ЧАСОВ], стр. 21) при
включении видеокамеры на экране
ЖКД в течение нескольких секунд
отображается текущая дата и время.
2 Держите камеру правильно.
3 Возьмите ее крепко в руку, а
затем закрепите ремень для
захвата.
Начало работы
4
1
2
3
Для отключения питания
Переместите переключатель
POWER (питание) в положение
OFF(CHG).
Для моделей DCR-HC36E/HC44E/
HC46E:
После выключения питания закройте
крышку объектива.
• Заводскими установками предусмотрено
автоматическое выключение питания,
если видеокамера не используется в
течение примерно 5 минут, что позволяет
экономить энергию батареи
([АВТОВЫКЛ], стр. 75).
• Если на экране появляются
предупреждающие сообщения, следуйте
инструкциям (стр. 133).
RU
17
Шаг 4: Регулировка панели ЖКД и
видоискателя
Панель ЖКД
Откройте панель ЖКД, установив ее
под углом 90 градусов к видеокамере
(1), а затем поверните панель на
нужный угол для записи или
воспроизведения (2).
DISP/BATT INFO
180 градусов
(макс.)
• См. [УСТ LCD/ВИ] - [ЯРКОСТЬ LCD]
(стр. 72) для регулировки яркости экрана
ЖКД.
Видоискатель
Изображения можно просматривать с
помощью видоискателя для экономии
заряда батареи или если качество
изображения на экране ЖКД
недостаточно.
Видоискатель
2
1
Под углом 90
90 градусов градусов к
(макс.)
видеокамере
• Не нажмите случайно кнопки на панели
ЖКД при ее открытии или регулировке.
• Если повернуть панель ЖКД на 180
градусов к объективу, то можно закрыть
ee экраном ЖКД наружу. Такой вариант
подходит для режима воспроизведения.
Для моделей DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E:
Выключение подсветки ЖКД
для увеличения времени
работы от батареи
Нажмите и удерживайте несколько
секунд кнопку DISP/BATT INFO,
пока не появится индикация
.
Этот режим весьма удобен при
использовании видеокамеры в
условиях яркого освещения или при
необходимости экономить энергию
батареи. Этот параметр не повлияет
на записанное изображение. Для
включения подсветки дисплея ЖКД
нажмите и удерживайте несколько
секунд кнопку DISP/BATT INFO,
пока
не исчезнет.
RU
18
Рычаг регулировки
объектива видоискателя
Перемещайте его, чтобы
изображение стало четким.
• Чтобы отрегулировать яркость
подсветки видоискателя, выберите [УСТ
LCD/ВИ] - [ПОДСВ В.ИСК] (стр. 72).
• С помощью видоискателя можно
отрегулировать параметры [ФЕЙДЕР] и
[ЭКСПОЗИЦИЯ] (стр. 64).
Шаг 5: Использование сенсорной панели
С помощью сенсорной панели можно
воспроизводить записанные
изображения (стр. 29) и изменять
параметры (стр. 46).
DISP/BATT INFO
DCR-HC36E/
HC44E/HC46E
DCR-HC94E/
HC96E
Можно изменять язык отображения
сообщений на экране. Выберите язык
сообщений на экране в разделе
[LANGUAGE] в меню
(ВРЕМЯ/
LANGU.) (стр. 46, 76).
Проверка экранных
индикаторов
(Управление
отображением)
Значение любого индикатора
(стр. 36), отображаемого на экране
ЖКД, можно легко узнать.
1 Нажмите
.
–:––:––
60мин
Нажмите кнопку на экране ЖКД.
• При нажатии кнопок на панели ЖКД
выполняйте указанные выше действия.
• Следите за тем, чтобы случайно не
нажать кнопки на панели ЖКД при ее
использовании.
• Если кнопки на сенсорной панели
работают неправильно, настройте экран
ЖКД (КАЛИБРОВКА) (стр. 146).
• На экране ЖКД могут появиться точки и
полосы; это не является признаком
неисправности. Эти точки не
записываются.
Начало работы
Придерживайте рукой панель
ЖКД с обратной стороны. Легким
касанием нажимайте кнопки,
отображаемые на экране.
Изменение настроек
языка
1/3
MENU
УПРАВЛ
ОТОБР
ТЕЛЕМАКРО
ЭКСПОЗИЦИЯ
ТОЧЕЧН
ФОКУС
ФЕЙДЕР
Коснитесь позиции [MENU] во
время работы Easy Handycam
(стр. 26).
2 Коснитесь [УПРАВЛ ОТОБР].
В ы б е р и т е о бл . у п ра в л е н и я .
У П РА В Л . О Т О Б Р
Чтобы скрыть экранные
индикаторы
Нажмите кнопку DISP/BATT INFO,
чтобы включить или отключить
экранные индикаторы (например, код
времени).
КНЦ
Отображаемые индикаторы могут
отличаться в зависимости от
настроек.
RU
Продолжение ,
19
Шаг 5: Использование сенсорной панели (продолжение)
3 Коснитесь области экранного
индикатора, который
требуется проверить.
УПРАВЛ.ОТОБР
КНЦ
1/2
ФОКУСИРОВКА:
РУЧНАЯ
ПРОГР А/ЭКСП:
ПРОЖЕКТОР
STEADYSHOT:
ВЫКЛ
На экране будут отображены
значения индикаторов в этой
области. Если не удается найти
индикатор, который требуется
проверить, нажимайте
/
для
переключения.
При касании
на панели снова
отобразится экран выбора
области.
Завершение операции
Коснитесь [КНЦ].
RU
20
Шаг 6: Установка даты и времени
При первом использовании
видеокамеры выполните установку
даты и времени. Если дата и время не
установлены, то при каждом
включении видеокамеры или
изменении положения
переключателя POWER будет
появляться экран [УСТАН ЧАСОВ].
ВЫВОД ИЗОБР
.
MENU НАЗАД
АВТОВЫКЛ
УСТАН ЧАСОВ
––:––:––
ЧАСОВОЙ ПОЯС
LANGUAGE
OK
ПРОГР А/ЭКСП
3 Выберите [УСТАН ЧАСОВ]
кнопками
нажмите
/
, потом
.
–:––:––
УСТАН ЧАСОВ
ДАТА
2006 Г
Начало работы
• Если видеокамера не использовалась
около 3 месяцев, встроенная
аккумуляторная батарейка разрядится, а
установки даты и времени могут быть
удалены из памяти. В этом случае
зарядите аккумуляторную батарейку, а
затем снова установите дату и время
(стр. 147).
–:––:––
60мин
1М
1Д
0: 00
OK
4 Установите для параметра [Г]
(год) значение с помощью
кнопок
/
, затем нажмите
.
Переключатель POWER
При первой установке часов
перейдите к пункту 4, пропустив
предыдущие пункты.
1 Нажмите
Можно установить любой год
вплоть до 2079.
–:––:––
УСТАН ЧАСОВ
ДАТА
2006 Г
1 М
1Д
0: 00
OK
t [MENU].
–:––:––
60мин
(день), час и минуты, потом
нажмите
.
УСТ КАМЕРЫ
ПРОГР А/ЭКСП
ТОЧЕЧН.ЭКСП
ЭКСПОЗИЦИЯ
2 Выберите меню
5 Установите [М] (месяц), [Д]
OK
(ВРЕМЯ/
LANGU.) с помощью
/
,
затем нажмите
.
Часы начнут работать.
• Дата и время не отображаются на дисплее
при записи, однако они автоматически
записываются на пленку и могут быть
показаны при воспроизведении (см.
стр. 74 для параметра [КОД ДАННЫХ]
(при использовании функции Easy
Handycam можно установить только
[ДАТА/ВРЕМЯ])).
RU
21
Шаг 7: Установка кассеты или “Memory Stick
Duo”
Кассета
2 Вставьте кассету так, чтобы
Можно использовать только кассеты
mini DV
(стр. 137).
• Время записи меняется в зависимости от
параметра [
РЕЖИМ ЗАП] (стр. 71).
сторона с окошком была
направлена наружу, затем
нажмите
.
Слегка нажмите на центр
задней стороны кассеты.
Окошко
1 Передвиньте рычажок
OPEN/
EJECT в направлении стрелки
и откройте крышку.
Рычажок
OPEN/EJECT
Кассетный отсек
Кассетный отсек
самостоятельно задвинется
обратно.
Крышка
Кассетный отсек автоматически
выдвинется и откроется.
• Не закрывайте кассетный отсек
принудительно, нажимая на ту его
часть, которая помечена
{DO NOT PUSH} , когда он втягивается.
Это может привести к неисправности.
3 Закройте крышку.
Извлечение кассеты
Выполните действия, описанные в
пункте 1, и извлеките кассету.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Не вставляйте и не извлекайте кассету,
пока видеокамера установлена на
Handycam Station. Это может привести к
неправильной работе видеокамеры.
RU
22
“Memory Stick Duo”
DCR-HC36E/HC44E/HC46E:
Индикатор доступа
Можно использовать только карты
“Memory Stick Duo”, помеченные
значком
или
(стр. 138).
1 Откройте панель ЖКД.
Начало работы
• Количество и время записанных
изображений зависят от качества и
размера изображений. Для получения
подробной информации см. стр.60.
Меткой v к экрану ЖКД
• Если вставлять “Memory Stick Duo” в
гнездо в неправильном направлении и
при этом прилагать усилия, то можно
повредить “Memory Stick Duo”, гнездо
“Memory Stick Duo” или повредить
файлы изображений.
2 Вставьте “Memory Stick Duo” в
гнездо “Memory Stick Duo”
вправо до щелчка.
DCR-HC94E/HC96E:
Индикатор доступа
Меткой v к экрану ЖКД
Чтобы извлечь “Memory Stick
Duo”
Легко нажмите один раз и извлеките
“Memory Stick Duo” из корпуса
видеокамеры.
• Не тяните “Memory Stick Duo” с усилием,
так как можно повредить карту.
• Если индикатор доступа горит постоянно
или мигает, значит, видеокамера
считывает или записывает данные. Не
трясите видеокамеру и не бейте по ней, не
выключайте питание, не вынимайте
“Memory Stick Duo” или батарейный
блок. В противном случае файлы
изображений могут быть повреждены.
• При установке и извлечении “Memory
Stick Duo” соблюдайте осторожность,
чтобы карта “Memory Stick Duo” не
выпала.
RU
23
Шаг 8: Выбор форматного соотношения (16:9
или 4:3) для записи изображения (DCRHC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
При записи в широкоэкранном
режиме 16:9 можно получить
широкоугольные изображения с
высоким разрешением.
• Если планируется просмотр изображений
на широкоэкранном телевизоре, то
рекомендуется выполнять запись в
широкоэкранном режиме 16:9.
• При воспроизведении на экране
телевизора установите [ТИП ЭКРАНА]
для воспроизведения в форматном
соотношении телевизора (стр. 43).
• При просмотре изображений, записанных
в форматном соотношении 16:9, когда для
параметра [ТИП ЭКРАНА] установлено
значение [4:3], изображения могут
получиться грубыми в зависимости от
объектов (стр. 43).
Запись движущегося или
неподвижного изображения
на “Memory Stick Duo”
Кнопка WIDE SELECT Переключатель
POWER
Выбор форматного
соотношения для записи
фильмов на кассету
Убедитесь, что переключатель
POWER установлен в положение
CAMERA-TAPE.
Несколько раз нажмите кнопку
WIDE SELECT, чтобы выбрать
нужное соотношение экрана.
16:9*
4:3*
* При просмотре на экране ЖКД.
Изображение в видоискателе может
отличаться.
• Разница в угле обзора в форматных
соотношениях 4:3 и 16:9 зависит от
положения трансфокации.
RU
24
1 Установите переключатель
POWER в положение CAMERAMEMORY.
Форматное соотношение
изображения переключится на 4:3.
2 Нажмите кнопку WIDE SELECT,
чтобы выбрать нужное
соотношение экрана.
• При записи фильма (MPEG MOVIE EX)
в широкоэкранном режиме 16:9 во время
его воспроизведения в верхней и нижней
части изображений появляются черные
полосы.
• Сведения о количестве изображений,
которое можно записать, см. на стр.61.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E:
Неподвижные изображения будут
записаны с фиксированным размером
[0,7M] ( 0,7M ) в широкоэкранном режиме
16:9. В режиме 4:3 можно выбрать до
[1,0M] ( 1,0M ).
• Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
Неподвижные изображения будут
записаны с фиксированным размером
[2,3M] ( 2,3M ) в широкоэкранном режиме
16:9. В режиме 4:3 можно выбрать до
[3,0M] ( 3,0M ).
Начало работы
RU
25
Запись/воспроизведение
Простая запись/воспроизведение (Easy
Handycam)
Функция Easy Handycam обеспечивает оптимальную настройку большинства
параметров видеокамеры, что освобождает пользователя от выполнения полной
настройки. Размер шрифта на экране увеличивается для облегчения просмотра.
A
DCR-HC36E/
HC44E/HC46E
DCR-HC36E/HC44E/HC46E:
Снимите крышку объектива
(стр. 16).
DCR-HC94E/
HC96E
DCR-HC36E:
E
Если переключатель
POWER установлен в
положение OFF
(CHG), переместите
его, удерживая
нажатой зеленую
кнопку.
D
B
F
C
Фильмы
Неподвижные
изображения (4:3)
1 Передвиньте
переключатель
POWER E, чтобы
загорелся индикатор CAMERATAPE.
2 Нажмите кнопку EASY A.
Появится сообщение
экране B.
на
3 Начните запись, нажав кнопку
REC START/STOP F (или C).*1
60 мин EASY
1 Передвиньте
переключатель POWER
E, чтобы загорелся
индикатор CAMERA-MEMORY.
2 Нажмите кнопку EASY A.
Появится сообщение
экране B.
на
3 Нажмите кнопку PHOTO D для
записи.*2
ЗАПИСЬ
Зуммерный
сигнал
60 мин EASY
3,0M
Щелчок затвора
30
MENU
Индикатор изменится с [ОЖИДАН]
на [ЗАПИСЬ].
Для остановки записи нажмите
кнопку F еще раз.
MENU
Мигает t Горит
Слегка нажмите и
Нажмите кнопку
удерживайте эту кнопку полностью для записи.
для выполнения
фокусировки.
Когда исчезнет
записано.
, изображение
*1 Запись изображения на кассету производится в режиме SP (стандартный режим).
*2 Неподвижные изображения записываются на “Memory Stick Duo” с разрешением [ВЫСОКОЕ].
RU
26
Воспроизведение фильмов/неподвижных изображений
Переместите переключатель POWER E, чтобы загорелся индикатор
PLAY/EDIT. Нажмите кнопки на экране B следующим образом.
Фильмы
Нажмите кнопку
,
затем нажмите кнопку
, чтобы начать
воспроизведение.
A
C
Неподвижные
изображения
Нажмите кнопку
t
/
, чтобы
выбрать изображение.
A
B
C
MENU
B
A Воспроизведение
кассеты
B Предыдущее/
следующее
C Удалить (стр. 89)
Запись/воспроизведение
A Стоп
B Переключение
режимов Play/Pause
C Ускоренная
перемотка назад/
вперед
x Отмена функции Easy Handycam
Нажмите EASY A еще раз. Индикатор
выключится.
x Настраиваемые параметры меню при пользовании
функцией Easy Handycam
Коснитесь [MENU] для отображения установок меню. См. стр. 47 для
получения более подробной информации.
• Почти все параметры автоматически восстанавливают значения по умолчанию (стр. 48).
•
не отображается во время работы Easy Handycam.
• Если Вы хотите применить к изображению какие-либо эффекты или изменить
настройки, отмените функцию Easy Handycam. Почти все параметры автоматически
возвращаются к предыдущим значениям.
x Кнопки, недоступные во время работы Easy Handycam
В режиме Easy Handycam невозможно воспользоваться следующими кнопками,
поскольку соответствующие функции настраиваются автоматически.
Сообщение [Недопустимо в режиме Easy Handycam] может появиться при
попытке использования недоступной функции в режиме Easy Handycam.
• Кнопка BACK LIGHT (стр. 31)
• Кнопка PHOTO (в режиме CAMERA-TAPE) (стр. 28)
• Кнопка REC START/STOP (в режиме CAMERA-MEMORY) (стр. 28).
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Нажатие и удержание кнопки DISP/BATT INFO (стр. 18)
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Кнопка WIDE SELECT (в режиме CAMERA-MEMORY) (стр. 24)
RU
27
Запись
Крышка объектива (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
Снимите крышку объектива, нажав на выступы на краях крышки.
Защитная шторка объектива (DCR-HC94E/HC96E)
Открывается в соответствии с установкой переключателя POWER.
PHOTO
DCR-HC36E:
Переключатель
POWER
REC START/STOP A
REC START/STOP B
1 Перемещайте переключатель POWER в направлении стрелки, чтобы
загорелся соответствующий индикатор и можно было выбрать
носитель для записи.
Для записи на кассету необходимо,
чтобы включился индикатор
CAMERA-TAPE.
Для записи на карту “Memory Stick
Duo” необходимо, чтобы загорелся
индикатор CAMERA-MEMORY.
Если
переключатель
POWER установлен
в положение OFF
(CHG), переместите
его, удерживая
нажатой зеленую
кнопку.
2 Начните запись.
Фильмы
Неподвижные изображения
Нажмите кнопку REC START/
STOP A (или B).
60мин
ЗАПИСЬ
60мин
A
Нажмите кнопку PHOTO и
удерживайте ее слегка нажатой
для настройки фокуса (A), затем
нажмите эту кнопку до конца (B).
Зуммерный
сигнал
Индикатор (A) изменится с
[ОЖИДАН] (только при записи на
кассету) на [ЗАПИСЬ].
• Звук в фильме (MPEG MOVIE EX),
записанном на “Memory Stick Duo”,
будет монофоническим.
Остановка записи фильма
Нажмите кнопку REC START/STOP
еще раз.
RU
28
• При записи фильма на кассету или в режиме
ожидания вы можете записать неподвижное
изображение на “Memory Stick Duo”,
полностью нажав кнопку PHOTO.
Неподвижные изображения будут
записываться в фиксированном формате
60мин
3,0M
Щелчок затвора
Мигает t Горит
Слышен звук срабатывания затвора. Когда
исчезнет
, изображение записано.
[0,2M] на экране 16:9 (DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E) или в формате [VGA
(0,3M)] на экране 4:3.
Просмотр последних записей
на “Memory Stick Duo”
Нажмите
. Чтобы удалить
изображение, нажмите
t [ДА].
Воспроизведение
1 Перемещайте переключатель POWER в направлении
стрелки, пока не загорится индикатор PLAY/EDIT.
2 Начните воспроизведение.
Фильмы
Неподвижные изображения
A
Нажмите
.
Появится последнее записанное
изображение.
A
B
Запись/воспроизведение
С кассеты:
Нажмите кнопку
, затем
нажмите кнопку
, чтобы
начать воспроизведение.
C
C
P-MENU
B
A Стоп
B Переключение между режимами
воспроизведения/паузы при
нажатии этой кнопки
• Воспроизведение останавливается
автоматически, если режим паузы
длится более 3 минут.
C Ускоренная перемотка назад/вперед
A Воспроизведение кассеты
B Предыдущее/следующее
C Индексный экран
• Если вставлена “Memory Stick Duo”,
нажмите
, чтобы отобразить
.
не отображается, если
вставленная “Memory Stick Duo” не
содержит изображений.
С “Memory Stick Duo”:
Нажмите
t
/
,
чтобы выбрать изображение при
помощи , потом нажмите
.
Регулировка громкости
Нажмите
затем
/
громкости.
t [ГРОМКОСТЬ],
для регулировки
• Если не удается найти параметр [ГРОМКОСТЬ] в
, нажмите кнопку
[MENU] (стр. 46).
Отображение изображений,
записанных на “Memory Stick
Duo”, на индексном экране.
Нажмите
. Нажмите на одно из
изображений, чтобы вернуться в
режим отображения одного кадра.
КНЦ
Поиск эпизода во время
воспроизведения
Нажмите и удерживайте кнопку
/
во время воспроизведения
(Поиск изображения) или кнопку
/
во время ускоренной
перемотки вперед или назад (Поиск
методом прогона).
• Можно выбрать для воспроизведения
один из нескольких режимов
([
ИЗМ.СКОР.], стр. 70).
B
A
C
A Предыдущие/следующие 6 изображений
B Изображение, которое отображалось перед
переключением в режим индексного экрана.
C Значок фильма
Чтобы просмотреть изображения в других
t
t [ПАПКА
папках, нажмите
ВОСПР.], выберите папку кнопками
/
, затем нажмите
(стр. 63).
RU
29
Функции, используемые для записи/
воспроизведения и т.д.
Запись
2
Использование трансфокации
............................................. 2 5
1
Панорамные изображения:
(широкоугольный)
Для модели DCR-HC36E:
6
Слегка передвиньте рычаг привода
трансфокатора 2 для медленной
трансфокации. Передвиньте его дальше
для ускоренной трансфокации.
3
5
Изображение крупным планом:
(телефото)
4
Для моделей DCR-HC44E/
HC46E:
6
3
5
4
Для моделей DCR-HC94E/
HC96E:
6
7
• Скорость трансфокации нельзя изменить
с помощью кнопок трансфокации 5 на
панели ЖКД.
• Минимальное расстояние между
видеокамерой и объектом съемки,
необходимое для получения четкой
фокусировки, составляет 1 см в положении
“широкоугольный” и примерно 80 см для
режима “телефото”.
• Используйте параметр [ЦИФР.УВЕЛИЧ]
(стр. 57), если необходимо увеличить
уровни трансфокации свыше:
– 20 × (DCR-HC36E)
– 12 × (DCR-HC44E/HC46E)
– 10 × (DCR-HC94E/HC96E)
• Не отпускайте рычаг привода трансфокатора.
В противном случае запишется и звук
срабатывания рычага привода трансфокатора.
Использование вспышки
(DCR-HC94E/HC96E)
.................................................. 7
Для выбора нужной настройки нажмите
несколько раз кнопку (вспышка).
5
4
RU
30
8
Индикатор не отображается
(автовспышка): при недостаточной
освещенности вспышка срабатывает
автоматически.
r
(Принудительная вспышка):
вспышка срабатывает всегда независимо
от яркости окружающего освещения.
r
Съемка в условиях
недостаточной освещенности
(NightShot plus) (DCR-HC36E/
HC44E/HC46E)......................... 3
Установите переключатель
NIGHTSHOT PLUS 3 в положение
ON. (На экране появятся
и
[“NIGHTSHOT PLUS”].)
• Чтобы сделать снимок ярче, используйте
функцию Super NightShot plus (стр. 55).
Чтобы обеспечить правильную
цветопередачу, используйте функцию
Color Slow Shutter (стр. 56).
• В режимах NightShot plus и Super NightShot
plus используется инфракрасное освещение.
Поэтому не закрывайте излучатель
инфракрасных лучей 1 пальцами или
какими-либо предметами. Снимите
переходное кольцо (приобретается
отдельно), если оно установлено.
• Если затруднительно выполнить
автоматическую фокусировку, настройте
ее вручную ([ФОКУСИРОВКА], стр. 54).
• Не используйте эти функции в хорошо
освещенных местах. Это может привести
к неправильной работе видеокамеры.
Съемка в условиях недостаточной
освещенности (NightShot) (DCRHC94E/HC96E) ............................... 8
Установите переключатель NIGHTSHOT
8 в положение ON. (на экране появятся
и [“NIGHTSHOT”].)
• Чтобы сделать снимок ярче, используйте
функцию Super NightShot (стр. 56).
Чтобы сделать снимок более ярким при
слабом освещении, используйте функцию
Color Slow Shutter (стр. 56).
• В режимах NightShot и Super NightShot
используется инфракрасное освещение.
Поэтому не закрывайте излучатель
инфракрасных лучей 1 пальцами или
какими-либо предметами. Снимите
переходное кольцо (приобретается
отдельно), если оно установлено.
• Если затруднительно выполнить
автоматическую фокусировку, настройте
ее вручную ([ФОКУСИРОВКА], стр. 54).
• Не используйте эти функции в хорошо
освещенных местах. Это может привести
к неправильной работе видеокамеры.
Запись/воспроизведение
(Без вспышки): запись
выполняется без вспышки.
• Рекомендуемое расстояние до объекта
съемки при использовании встроенной
вспышки составляет 0,3-2,5 м.
• Перед использованием вспышки удалите
пыль с ее поверхности. Количество света
от вспышки может быть недостаточным,
если лампа загрязнена или изменила цвет
вследствие нагрева.
• Во время зарядки вспышки ее индикатор
мигает, по окончании зарядки он горит
постоянно. (В режиме CAMERA-TAPE
для полной зарядки вспышки требуется
некоторое время.)
• Если вспышка используется в хорошо
освещенных местах, например, при
съемке объекта с подсветкой, она может
быть неэффективна.
• При подсоединении переходного кольца
(приобретается отдельно) может
появиться тень.
• Яркость вспышки можно изменить
установкой параметра
[МОЩ.ВСПЫШКИ], а эффект красных
глаз можно убрать, задав для параметра
[НАСТР.ВСПЫШ.] значение
[ПОДАВ.КР.ГЛ.] (стр. 55).
Регулировка экспозиции
объектов с подсветкой сзади
(BACK LIGHT) ......................... 6
Для регулировки экспозиции
объектов с подсветкой сзади нажмите
кнопку BACK LIGHT 6, чтобы
отобразилась индикация .. Чтобы
отключить функцию подсветки, еще
раз нажмите кнопку BACK LIGHT.
Фокусировка на объекте съемки,
смещенном относительно центра
(SPOT FOCUS) .......................... 4
См. раздел [ТОЧЕЧН ФОКУС] на
стр. 54.
Фиксация экспозиции для
выбранного объекта
(Универсальный точечный
фотоэкспонометр) ................ 4
См. раздел [ТОЧЕЧН.ЭКСП] на
стр. 52.
RU
Продолжение ,
31
Функции, используемые для записи/воспроизведения и т.д.
(продолжение)
на 180 градусов в сторону объектива
(2).
9
q;
2
1
qs
qa
Для модели DCR-HC36E:
qd
qh
2
Использование штатива...... qj
Присоедините штатив
(приобретается отдельно; длина
винта должна быть менее 5,5 мм) к
гнезду для штатива qj, используя
винт штатива.
5
4
• На экране ЖКД появится зеркальное
изображение объекта съемки, однако
записанное изображение будет
нормальным.
qg
qf
Использование плечевого
ремня....................................... qs
Для моделей DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E:
qd
qh
Присоедините плечевой ремень
(приобретается отдельно) к
специальному креплению qs.
2
Воспроизведение
5
4
Последовательное
воспроизведение снимков
(ПОКАЗ СЛАЙД.).................... 4
qg
См. раздел [ПОКАЗ СЛАЙД.] на
стр. 65.
qf
qj
Съемка в зеркальном режиме
.................................................. qh
Откройте панель ЖКД qh, установив
ее под углом 90 градусов к
видеокамере (1), затем поверните ее
RU
32
Использование трансфокации
при воспроизведении (PB
zoom) .................................. 2 5
Можно выбрать коэффициент
увеличения изображений
приблизительно от 1,1 до 5 крат от
оригинального размера.
Степень увеличения можно
регулировать с помощью рычага
привода трансфокатора 2 или
кнопками трансфокации 5 на панели
экрана ЖКД.
1 Откройте снимок, который
необходимо увеличить.
2 Увеличьте изображение с
помощью T (Телефото).
3 Нажмите на экран в том месте,
которое вы хотите увидеть в
центре увеличенного кадра.
4 Отрегулируйте степень
увеличения с помощью W
(Широкоугольный)/T (Телефото).
Для отмены нажмите [КНЦ].
Запись/воспроизведение
Проверка оставшегося
времени работы батарейного
блока (Информация о
состоянии батарейного блока)
.................................................. qd
Установите переключатель POWER
в положение OFF (CHG), затем
нажмите кнопку DISP/BATT INFO
qd. Информация о состоянии
батарейного блока отображается
приблизительно в течение 7 секунд.
Если нажать DISP/BATT INFO еще
раз, пока на экране отображается
информация о батарее, то время
отображения увеличится до 20 секунд.
Оставшееся время работы
батарейного блока (прибл.)
BATTERY INFO
УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ БАТ.
0%
50%
100%
ДОСТУПН. ВРЕМЯ ЗАП.
ЭКРАН LCD
72 мин
86 мин
В/ИСКАТЕЛЬ
Возможная продолжительность
записи (прибл.)
См. раздел [ОЗВУЧ.МЕНЮ] на
стр. 75.
Использование специальных
эффектов ............................... 4
См. меню
стр. 64.
(ПРИЛ.ИЗОБР.) на
Возврат установок к
значениям по умолчанию
(СБРОС)................................... qf
Запись/воспроизведение
• Скорость трансфокации нельзя изменить
с помощью кнопок трансфокации 5 на
панели ЖКД.
Отключение звукового
сигнала подтверждения
операции (ОЗВУЧ.МЕНЮ) .... 4
Нажмите кнопку RESET qf для
возврата всех установок, включая
дату и время, к значениям по
умолчанию.
(Для элементов меню, настроенных
пользователем в персональном меню,
возврат установок к значениям по
умолчанию не выполняется.)
Названия и функции других
деталей
I Датчик дистанционного
управления
Для управления видеокамерой
направьте пульт дистанционного
управления (стр. 40) на датчик
дистанционного управления.
J Лампа записи (DCR-HC94E/
HC96E)
Во время записи лампа записи
горит красным цветом (стр. 74).
• Лампа записи начинает мигать, если
заканчивается лента или заряд
батареи.
K Встроенный стереомикрофон
Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
При подключении микрофона,
совместимого с Active Interface
Shoe, он будет иметь приоритет
(стр. 86).
O Динамик
Через динамик выводится звук.
• Информацию о настройке громкости
см. на стр. 29.
RU
33
Индикаторы, отображаемые во время
записи/воспроизведения
Запись фильмов
Запись неподвижных
изображений
В режиме CAMERA-TAPE
1
2
60мин
3
4
ЗАПИСЬ
0:00:00
60 мин
5
8
1
60 мин
90
qa
11
3,0M FINE
101
P-MENU
6
7
A Оставшееся время работы
батарейного блока (прибл.)
B Режим записи (SP или LP) (71)
C Состояние записи ([ОЖИДАН]
(ожидание) или [ЗАПИСЬ]
(запись))
D Запись: Счетчик ленты (часы:
минуты: секунды)
Воспроизведение: Счетчик ленты
(часы: минуты: секунды)/Код
времени (часы: минуты: секунды:
кадр)
E Возможная продолжительность
записи на кассету (прибл.) (74)
F Кнопка переключения режимов
END SEARCH/EDIT SEARCH/
Просмотр записи (38)
G Кнопка персонального меню (46)
В режиме CAMERA-MEMORY
60мин
A
101
ЗАПИСЬ
0:00:00
320 2мин
B
C
D
E
P-MENU
A Папка для записи (63)
B Приблизительное время записи
C Размер фильма (62)
D Индикатор начала записи
(отображается приблизительно в
течение 5 секунд)
E Кнопка просмотра (28)
RU
34
P-MENU
qs 7
H Папка для записи (63)
I Размер изображения (24, 60)
(DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E)
J Качество (
или
) (60)
K Индикатор “Memory Stick Duo” и
количество изображений, которое
можно записать (прибл.)
L Кнопка просмотра (28)
Кодирование данных во
время записи
Дата и время записи, а также данные
настройки видеокамеры
регистрируются автоматически. Эта
информация не отображается на
экране в процессе записи, но ее
можно просмотреть во время
воспроизведения, выбрав на экране
[КОД ДАННЫХ] (стр. 74).
Цифра в скобках обозначает страницу для ссылки.
Индикаторы при съемке не записываются.
Просмотр фильмов
Просмотр неподвижных
изображений
С кассеты
1
2
qd
60мин
4
5
1
0:00:00:15
60мин
qg 9
60мин
qh qj
3,0M
ВОСПР ПАМ
qk
wd wf
ql
P-MENU
qf
7
D
A
2 / 10
7
P Номер изображения/общее число
записанных изображений в
текущей папке воспроизведения
С “Memory Stick Duo”:
320
ws
O Имя файла данных
N Кнопки управления
видеоизображением (29)
60мин
MOV00002
wa
Запись/воспроизведение
w;
M Индикатор движения ленты
101
0:00:00
E
MPEG
B
F
P-MENU
C
A Имя файла данных
B Кнопка воспроизведения/паузы (29)
C Кнопка перехода к предыдущему/
следующему изображению (29)
D Размер изображения (62)
E Время воспроизведения
F Кнопка перехода к предыдущему/
следующему эпизоду
Фильм можно разделить максимум на 60
эпизодов. Количество эпизодов, на
которые можно разделить фильм,
зависит от продолжительности фильма.
После выбора эпизода, с которого
необходимо начать просмотр, нажмите
кнопку
, чтобы начать
воспроизведение.
Q Папка с воспроизводимыми
изображениями (63)
R Значок перехода к предыдущей/
следующей папке
Следующие индикаторы появляются,
если отображается первое или
последнее изображение в текущей
папке и если на одной “Memory Stick
Duo.” имеется несколько папок.
: Нажмите кнопку
для
перехода к предыдущей папке.
для
: Нажмите кнопку
перехода к следующей папке.
/
для
: Нажмите кнопку
перехода к предыдущей либо к
следующей папке.
S Кнопка удаления изображений
(89)
T Кнопка выбора режима
воспроизведения кассеты (29)
U Кнопка перехода к предыдущему/
следующему изображению (29)
V Кнопка отображения индексного
экрана (29)
W Знак защиты изображения (90)
X Знак печати (89)
RU
Продолжение ,
35
Индикаторы, отображаемые во время
записи/воспроизведения (продолжение)
Индикаторы,
отображающиеся при
внесении изменений
Цифра в скобках обозначает
страницу для ссылки.
Индикатор
Назначение
Выход DV (78)
Соединение i.LINK
(78, 81)
Можно использовать параметр
[УПРАВЛ ОТОБР] (стр. 19) для
проверки функции каждого
индикатора, отображающегося на
экране ЖКД.
Память нулевой
отметки (40)
• При использовании функции [УПРАВЛ
ОТОБР] некоторые индикаторы могут не
отображаться.
Подсветка панели
ЖКД выключена (18)
В левом
верхнем углу
60мин
В правом
верхнем углу
ОЖИДАН
60мин
Демонстрация
слайдов (65)
В центре экрана
Индикатор
Назначение
Night Shot/NightShot
plus (31)
Super NightShot/Super
NightShot plus (55)
+3
В нижней
части экрана
В центре
экрана
Color Slow Shutter (56)
Подключение
PictBridge (91)
В левом верхнем углу
EZ
Индикатор
Предупреждение (131)
Назначение
АУДИОРЕЖИМ (71)
Непрерывная
фотосъемка (59)
В нижней части экрана
Индикатор
Эффект изображения
(67)
ВЫБОР Ш/ФОРМ
(24, 58)
Интервальная
фотосъемка (69)
Назначение
СДВИГ А/ЭКСП (53)
Запись по таймеру
самозапуска (57)
Цифровой эффект
(65)
Ручная фокусировка
(54)
9
Вспышка (55)
ПРОГР А/ЭКСП (51)
Покадровая запись
(67)
Резкость (53)
В правом верхнем углу
Индикатор
RU
36
Назначение
Подсветка (31)
.
n
Баланс белого (52)
ВЫХОД A/V t DV
(73, 108)
РУЧ/ШТАТИВ (60)
Вход DV (81)
Поэтапная запись (58)
SteadyShot выкл (58)
Индикатор
Назначение
Зебра (57)
Телемакро (54)
Универсальный
точечный
фотоэкспонометр
(51)/ЭКСПОЗИЦИЯ
(52)
Отключение панели
(64)
Другой индикатор
Запись/воспроизведение
Индикатор
Назначение
Сведения (133)
RU
37
Поиск начала записи
Убедитесь, что индикатор
CAMERA-TAPE горит (стр. 28).
Поиск последнего
эпизода самой последней
записи (END SEARCH)
Функция [ПОСЛ ФРАГМ] не будет
работать после извлечения кассеты
по окончании записи на нее.
Нажмите
t
60мин
ПОСЛ ФРАГМ
.
1
Ручной поиск
(EDIT SEARCH)
При просмотре изображений на
экране можно выполнить поиск
точки начала следующей записи. Во
время поиска звук не
воспроизводится.
1 Нажмите
60мин
.
ОЖИДАН
0:00:00
0:00:00
ВЫПОЛНЕНИЕ
М.ПСК
ОТМЕНА
Нажмите здесь для отмены
В течение примерно 5 секунд
будет воспроизводиться последний
эпизод самой последней записи, а
затем камера переключится в
режим ожидания в точке
окончания последней записи.
• Функция [ПОСЛ ФРАГМ] будет работать
неправильно, если на ленте между
записанными частями имеется
незаписанный участок.
• В меню можно также выбрать [ПОСЛ
ФРАГМ]. Когда загорится индикатор
PLAY/EDIT, выберите значок [ПОСЛ
ФРАГМ] в персональном меню (стр. 46).
RU
38
2 Нажмите и удерживайте кнопку
(для перемотки назад)/
(для перемотки вперед) и
отпустите ее в точке, с которой
требуется начать запись.
Просмотр последних
записанных эпизодов
(Просмотр записи)
Можно просмотреть примерно 2
секунды эпизода, записанного
непосредственно перед остановкой
кассеты.
t
Нажмите
60мин
.
ОЖИДАН
0:00:00
Запись/воспроизведение
М.ПСК
Будут воспроизведены последние
2 секунды (приблизительно)
наиболее позднего по времени
записанного эпизода. Затем
видеокамера переключится в
режим ожидания.
RU
39
Пульт дистанционного управления
Перед использованием пульта
дистанционного управления удалите
изолирующую вкладку.
Изолирующая
вкладка
6
1
7
q;
2
8
J Кнопки управления операциями с
картой памяти (Индексный
экран*2, –/+, Воспроизведение с
карты памяти) (стр. 29)
*1 Кнопка недоступна во время работы Easy
Handycam, когда переключатель
POWER установлен в положение
CAMERA-TAPE.
*2 Недоступна во время работы Easy
Handycam.
• Для управления видеокамерой направьте
пульт дистанционного управления на
датчик дистанционного управления
(стр. 33).
• Информацию по замене батареи см. на
стр. 147.
3
Быстрый поиск нужного
эпизода (Память нулевой
отметки)
4
5
9
1 Во время воспроизведения
A Кнопка PHOTO*1 (стр. 28)
При нажатии этой кнопки
изображение, отображаемое на экране,
будет записано на “Memory Stick Duo”
как фотография.
B Кнопка SEARCH M. (стр. 41)*2
C . >*2
D Кнопки управления видео
(ускоренная перемотка назад,
воспроизведение, ускоренная
перемотка вперед, пауза, стоп,
замедленно) стр. 29
E Кнопка ZERO SET MEMORY*2
F Передатчик
нажмите кнопку ZERO SET
MEMORY 5 в той точке,
которую будет необходимо
найти позже.
Произойдет сброс счетчика ленты
до значения “0:00:00”, и на экране
отобразится индикация
.
60мин
0:00:00
P-MENU
Если счетчик ленты не
отображается, нажмите кнопку
DISPLAY 9.
G REC START/STOP (стр. 26, 28)
H Кнопка привода трансфокатора
(стр. 30, 32)
I Кнопка DISPLAY (стр. 19)
RU
40
2 Нажмите кнопку STOP 4, если
требуется остановить
воспроизведение.
3 Нажмите кнопку mREW 4.
Кассета остановится
автоматически, когда счетчик
ленты достигнет отметки
“0:00:00”.
3 Нажимайте кнопки
.(предыдущая)/
>(следующая) 3, чтобы
выбрать дату записи.
60 мин
Счетчик ленты возвращается к
дисплею кода времени, и дисплей
памяти нулевой отметки исчезает.
0:00:00:00
30 мин
ДАТА -01
ПОИСК
P.MENU
4 Нажмите кнопку PLAY 4.
Отмена операции
Запись/воспроизведение
Воспроизведение начнется с
точки, обозначенной на счетчике
ленты отметкой “0:00:00”.
Отмена операции
Нажмите кнопку STOP 4.
• Функция поиска даты не будет работать
правильно, если на ленте между
записанными частями имеется
незаписанный участок.
Перед перемоткой назад нажмите
кнопку ZERO SET MEMORY 5 еще
раз.
• Между кодом времени и счетчиком
ленты может быть расхождение в
несколько секунд.
• Функция памяти нулевой отметки не
будет работать правильно, если на ленте
между записанными частями имеется
незаписанный участок.
Поиск эпизода по дате
записи (Поиск даты)
Можно найти точку смены даты
записи.
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Нажмите кнопку SEARCH M. 2.
RU
41
Воспроизведение изображения на экране ТВ
Видеокамеру можно подключить к входному гнезду ТВ или видеомагнитофона с
помощью соединительного кабеля A/V (1) или кабеля A/V с разъемом S VIDEO (2).
Для этого подсоедините видеокамеру к сетевой розетке с помощью прилагаемого
адаптера переменного тока (стр. 10). Дополнительную информацию можно также
найти в инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к подключаемым устройствам.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Не вставляйте и не извлекайте кассету, пока видеокамера установлена на Handycam Station.
Это может привести к неправильной работе видеокамеры.
DCR-HC36E:
Гнездо A/V OUT
1
(желтый)
A/V OUT
(белый)
(красный)
Видеомагнит
офоны или
телевизоры
К гнезду S VIDEO
: прохождение сигнала
2
DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Гнездо A/V или A/V OUT
A/V
1
(желтый)
(белый)
(красный)
Видеомагнит
офоны или
телевизоры
К гнезду S VIDEO
: прохождение сигнала
RU
42
2
A Соединительный кабель A/V
(прилагается)
Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Устройство Handycam Station и
видеокамера оснащены гнездами A/V
(стр. 93). Подключите соединительный
кабель A/V к Handycam Station или
видеокамере, в зависимости от схемы
подключения.
B Соединительный кабель A/V со
штекером S VIDEO
(приобретается отдельно)
• Код времени можно отобразить на
экране ТВ, выбрав для параметра
[ВЫВОД ИЗОБР.] значение [ВИДЕО/
LCD] (стр. 75).
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Не подключайте соединительный кабель
A/V к Handycam Station и видеокамере
одновременно, в этом случае возможны
искажения изображения.
Если видеокамера
подключена к телевизору
через видеомагнитофон
Настройка форматного
соотношения в соответствии с
подсоединенным телевизором
(16:9/4:3) (DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E)
Измените форматное соотношение
изображения соответственно размеру
экрана используемого телевизора.
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Коснитесь
t [MENU] t
(СТАНД НАБОР) t [ТИП
ЭКРАНА] t [16:9] или [4:3] t
Запись/воспроизведение
При подсоединении к другому
устройству с помощью гнезда S VIDEO
и при использовании соединительного
кабеля A/V с кабелем S VIDEO
(приобретается дополнительно)
изображение может быть
воспроизведено более достоверно, чем
с помощью прилагаемого
соединительного кабеля A/V.
Подсоедините красный и белый
штекеры (левый/правый
аудиосигналы) и штекер S VIDEO
(канал S VIDEO) соединительного
кабеля A/V (приобретается
дополнительно). В этом случае не
нужно подключать желтый штекер
(стандартный видеоштекер). Звук
выводиться не будет, если подсоединен
только кабель S VIDEO.
видеомагнитофоне в положение
LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 и т.д.),
если видеомагнитофон оснащен
селектором входного сигнала.
.
• Если для параметра [ТИП ЭКРАНА]
установлено значение [4:3] или
форматное соотношение изображения
переключается с 16:9 на 4:3 или наоборот,
возможно, изображение будет
подрагивать.
• На некоторых телевизорах формата 4:3
неподвижное изображение, записанное в
режиме 4:3, возможно, не будет
отображаться во весь экран. Это не
является неисправностью.
• При воспроизведении изображения,
записанного в режиме 16:9, на телевизоре
формата 4:3, несовместимом с сигналом
16:9, для параметра [ТИП ЭКРАНА]
необходимо установить значение [4:3].
Подключите видеокамеру к входному
гнезду LINE IN на
видеомагнитофоне. Установите
селектор входного сигнала на
RU
Продолжение ,
43
Воспроизведение изображения на экране ТВ (продолжение)
Если используется телевизор
монофонического типа
(только одно входное
аудиогнездо)
Подсоедините желтый штекер
соединительного кабеля A/V к
входному гнезду видеосигнала, а
белый (левый канал) или красный
(правый канал) штекер - к входному
гнезду аудиосигнала на ТВ или
видеомагнитофоне.
Если ТВ или
видеомагнитофон оснащен 21штырьковым адаптером
(EUROCONNECTOR)
21-штырьковый адаптер требуется
для подключения видеокамеры к
телевизору для просмотра
записанных изображений. Данный
адаптер предназначен
исключительно для вывода.
Данный адаптер, предназначенный
только для вывода сигнала,
прилагается к моделям DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E с этикеткой
на днище, но не прилагается к
модели DCR-HC36E.
Телевизор/
видеомагнитофон
RU
44
Запись/воспроизведение
RU
45
Использование меню
Использование элементов меню
Следуйте приведенным ниже инструкциям для использования каждого из
перечисленных далее элементов меню.
1 Перемещайте переключатель POWER в направлении
стрелки, пока не загорится соответствующий
индикатор.
Индикатор CAMERA-TAPE:
настройки для кассет
Индикатор CAMERA-MEMORY:
“Memory Stick Duo”
настройки для
Индикатор PLAY/EDIT: настройки для просмотра/
монтажа
2 Нажмите экран ЖКД, чтобы выбрать элемент меню.
Недоступные элементы будут выделены серым цветом.
x Использование значков персонального меню
В персональное меню добавлены значки для часто используемых элементов.
• Персональное меню можно настроить по собственному желанию (стр. 76).
1 Нажмите
.
ОЖИДАН
60мин
1/3
0:00:00
MENU
УПРАВЛ
ОТОБР
ТЕЛЕМАКРО
ЭКСПОЗИЦИЯ
ТОЧЕЧН
ФОКУС
ФЕЙДЕР
2 Нажмите на нужный элемент.
Если нужный элемент не отображается на экране, нажимайте
появится.
3 Выберите нужную установку, затем нажмите
.
/
, пока он не
x Использование элементов меню
Можно настроить элементы меню, которые не добавлены в персональное
меню.
1
60мин
2
ОЖИДАН
0:00:00
60мин
3
ОЖИДАН
0:00:00
ЗЕБРА
4
60мин
ОЖИДАН
STEADYSHOT:
0:00:00
60мин
ОЖИДАН
STEADYSHOT:
ВКЛ
0:00:00
ВЫКЛ
АВТОЗАПУСК
УСТ КАМЕРЫ
ПРОГР А/ЭКСП
ТОЧЕЧН.ЭКСП
ЭКСПОЗИЦИЯ
ЦИФР.УВЕЛИЧ
STEADYSHOT
ВКЛ
ПРОГР ЗАПИСЬ
ФЕЙДЕР
ЦИФР ЭФФЕКТ
1 Нажмите
t [MENU].
Отобразится индексный экран меню.
RU
46
ВКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
2 Выберите нужное меню.
Нажмите
/
, чтобы выбрать элемент меню, а затем нажмите
(Действия на шаге 3 такие же, как на шаге 2.)
3 Выберите нужный элемент.
.
• Для выбора элемента можно также просто его коснуться.
4 Выполните настройку элемента.
По окончании установки нажмите
t
(закрыть), чтобы скрыть экран
меню.
Если изменять установку не требуется, нажмите
для возврата к
предыдущему экрану.
x Использование элементов меню при применении функции
Easy Handycam
не отображается во время работы Easy Handycam (стр. 26).
60 мин EASY ОЖИДАН
Использование меню
MENU
1 Нажмите [MENU].
Отобразится индексный экран меню.
2 Выберите нужное меню.
3 Выполните настройку элемента.
По завершении настройки нажмите
.
Если изменять установку не требуется, нажмите
предыдущему экрану.
для возврата к
• Отмените функцию Easy Handycam, чтобы использовать элементы меню в
нормальном режиме (стр. 27).
RU
47
Пункты
меню
Набор доступных элементов меню (z) зависит от того, какой
из индикаторов горит.
В режиме Easy Handycam автоматически устанавливаются
следующие настройки (стр. 26).
TAPE
Meню
RU
48
PLAY/
EDIT
z
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
–
–
z
–
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Easy Handycam
УСТ КАМЕРЫ (стр. 51)
ПРОГР А/ЭКСП
ТОЧЕЧН.ЭКСП
ЭКСПОЗИЦИЯ
БАЛАНС БЕЛ
РЕЗКОСТЬ*1
АВТОЗАТВОР
СДВИГ А/ЭКСП*1
ТОЧЕЧН ФОКУС
ФОКУСИРОВКА
ТЕЛЕМАКРО
НАСТР.ВСПЫШ.*1
SUPER NSPLUS*2
SUPER NS*1
ИК ПОДСВ.
COLOR SLOW S
ЗЕБРА*1
АВТОЗАПУСК
ЦИФР.УВЕЛИЧ
ВЫБОР Ш/ФОРМ*3
STEADYSHOT
ПРОГР ЗАПИСЬ*1
Meню
MEMORY
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
АВТО
–
АВТО
АВТО
–
ВКЛ
ВЫКЛ
–
АВТО
ВЫКЛ
*8/ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
z*7
ВЫКЛ
4:3
ВКЛ
ВЫКЛ
УСТ ПАМЯТИ (стр. 59)
УСТ ФОТО
–
z
z
УСТАН ФИЛЬМА
УДАЛ.ВСЕ
ФОРМАТ
НОМЕР ФАЙЛА
НОВАЯ ПАПКА
ПАПКА ЗАПИСИ
ПАПКА ВОСПР
–
–
–
–
–
–
–
z
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
ВЫКЛ*5/ВЫСОКОЕ/z*5/
ПОЛЕ*3
–
z
–
ПО ПОРЯДКУ
–
–*8
–*8
TAPE
Meню
Easy Handycam
z
–
z
z
z
z
–
z
–
–
–
–
–
–
–
–
z
–
–
–
–
z
z
z
–
–
–
–
z
z
ВЫКЛ
–
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ВЫКЛ
–
ВЫКЛ
ВКЛ
–
z
–
–
–
–
–
–
–
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
–
–
–
–
РЕД И ВОСПР (стр. 70)
–
–
–
–
–
–
z
Использование меню
ИЗМ.СКОР.
КОНТР.ЗАП*6
АУДИО ПРЗПС
ЗАП.ФИЛЬМА
ЗАПИСЬ DVD
ЗАПИСЬ VCD
ПОСЛ ФРАГМ
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
PLAY/
EDIT
ПРИЛ.ИЗОБР. (стр. 64)
ФЕЙДЕР
ПОКАЗ СЛАЙД.
ЦИФР ЭФФЕКТ
ЭФФЕКТ ИЗОБР
ПОКАДР ЗАП*1
ИНТЕРВ.ЗАП.*5
З.ИНТ-НЕПОДВ
РЕЖИМ ДЕМО
PictBridge ПЕЧАТЬ
ВЫБОР USB
Meню
MEMORY
DCR-HC94E/HC96E
DCR-HC36E/HC44E/HC46E
Модель DCR-HC36E
Модель DCR-HC96E
DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E
DCR-HC36E/HC46E/HC96E
Не работает в режиме CAMERA-TAPE.
Значение установки перед вводом Easy Handycam операции будет сохранено.
RU
Продолжение ,
49
Пункты меню (продолжение)
TAPE
Meню
RU
Easy Handycam
СТАНД НАБОР (стр. 71)
z
z
–
–
–
–
–
–
–
–
z*6
z*4
z
z
z
УСТ LCD/ВИ
z
z
z
ВЫХОД A/V t DV*4
ВИДЕОВХОД*4
ТИП ЭКРАНА*5
КАМЕРА USB
УПРАВЛ.ОТОБР
КОНТР РАМКА*1
КОД ДАННЫХ
ОСТАЛОСЬ
ПУЛЬТ ДУ
ЛАМПА ЗАПИСИ*1
ОЗВУЧ.МЕНЮ
ВЫВОД ИЗОБР.
MENU НАЗАД
АВТОВЫКЛ
КАЛИБРОВКА
–
–
z
z
z
z
–
z
z
z
z
z
z
z
–
–
–
z
–
z
z
–
–
z
z
z
z
z
z
–
z
z
z
–
z
–
z
z
z
–
z
z
z
z
z
SP
12BIT
z
СТЕРЕО
–
– /НОРМАЛЬНЫЙ/
– /НОРМАЛЬНЫЙ/
–*8
ВЫКЛ
–*8
–*8
ВЫКЛ
z
ВЫКЛ
z
АВТО
ВКЛ
ВКЛ
z
LCD
–
5 мин
–
z
z
z
z
z
z
z
–*8
–*8
ВРЕМЯ/LANGU. (стр. 76)
УСТАН ЧАСОВ
ЧАСОВОЙ ПОЯС
LANGUAGE
50
PLAY/
EDIT
РЕЖИМ ЗАП
АУДИОРЕЖИМ
ГРОМКОСТЬ
МУЛЬТИЗВУК
БАЛАНС ЗВУКА
Meню
*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7
*8
MEMORY
z
z
z
DCR-HC94E/HC96E
DCR-HC36E/HC44E/HC46E
Модель DCR-HC36E
Модель DCR-HC96E
DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E
DCR-HC36E/HC46E/HC96E
Не работает в режиме CAMERA-TAPE.
Значение установки перед вводом Easy Handycam операции будет сохранено.
Meню
УСТ КАМЕРЫ
Установки для настройки
видеокамеры в соответствии с
условиями съемки
(ЭКСПОЗИЦИЯ/БАЛАНС БЕЛ/
STEADYSHOT и т.д.)
Настройки по умолчанию отмечены
значком B.
После выбора элементов появятся
индикаторы в круглых скобках.
См. стр.46 о выборе элементов
меню.
ПРОГР А/ЭКСП
)
Выберите, чтобы лица людей не
выглядели слишком темными в зоне
сильного света или отраженного
света, например на пляже в разгар
лета или на снежном склоне.
ЗАКАТ ЛУНА**(
)
Выбирается, когда требуется в
точности сохранить атмосферу
ситуации, например при съемке в
период захода солнца, при съемке
общих ночных видов или
фейерверков.
Использование меню
С помощью функции ПРОГР А/
ЭКСП можно эффективно
записывать изображения в разных
ситуациях.
ПЛЯЖ ЛЫЖИ*(
B АВТО
Выберите, чтобы эффективно
записывать изображения без
использования функции [ПРОГР А/
ЭКСП].
ПРОЖЕКТОР*(
)
Выберите, чтобы лица людей не
выглядели слишком бледными при
ярком освещении.
ЛАНДШАФТ**(
)
Выбирается для получения четких
снимков объектов, находящихся на
дальнем расстоянии. Этот режим
также предотвращает фокусировку
видеокамеры на стекло или на
металлическую решетку на окнах,
если стекло или решетка находятся
между видеокамерой и снимаемым
объектом.
ПОРТРЕТ (Мягкий портретный
режим) ( )
Выберите, чтобы получить снимки,
например, людей или цветов на
размытом фоне.
СПОРТ* (спортивные
состязания) ( )
Выберите, чтобы минимизировать
дрожание камеры при съемке
быстро движущихся объектов.
• Элементы с одной звездочкой (*)
можно настроить для фокусировки
только на объектах, находящихся на
небольшом расстоянии. Элементы с
двумя звездочками (**) можно
настроить для фокусировки на
объектах, находящихся на большом
расстоянии.
• При выключении питания более чем на
12 часов настройка вернется к значению
[ABTO].
RU
Продолжение ,
51
Меню
УСТ КАМЕРЫ (продолжение)
ТОЧЕЧН.ЭКСП
(Универсальный точечный
фотоэкспонометр)
60мин
2
ЭКСПОЗИЦИЯ:
АВТО
Можно настроить и привязать
значение экспозиции к освещенности
объекта съемки, чтобы он был
записан с надлежащей яркостью даже
при наличии сильного контраста
между объектом и фоном (например,
объекты в свете рампы на сцене).
ТОЧЕЧН.ЭКСП ОЖИДАН
0:00:00
КНЦ
0:00:00
РУЧНАЯ
OK
1
2
1 Нажмите на экран в той точке, по
которой следует настроить
экспозицию.
Появится индикация
.
2 Коснитесь [КНЦ].
Для возврата к автоматической
экспозиции нажмите [АВТО] t
[КНЦ].
• Если установлена функция
[ТОЧЕЧН.ЭКСП], то для функции
[ЭКСПОЗИЦИЯ] автоматически
устанавливается значение [РУЧНАЯ].
• При выключении питания более чем на
12 часов настройка вернется к значению
[ABTO].
ЭКСПОЗИЦИЯ
Яркость изображения можно
настроить вручную. Например, при
записи в ясный день в помещении
можно предотвратить отображение
теней на людях, находящихся у окна,
установив для экспозиции значение,
равное освещенности у стены
помещения.
1 Коснитесь [РУЧНАЯ].
Появится индикация
.
2 Отрегулируйте экспозицию, нажимая
/
.
3 Нажмите
.
RU
.
• Чтобы настроить параметры [ЭКСПОЗИЦИЯ] и [ФЕЙДЕР] при использовании
видоискателя, поверните панель ЖКД на
180 градусов и закройте экраном наружу
(стр. 64).
• При выключении питания более чем на
12 часов настройка вернется к значению
[ABTO].
БАЛАНС БЕЛ (Баланс
белого)
Можно отрегулировать баланс цвета
в соответствии с яркостью
окружающего освещения, при
котором осуществляется запись.
B АВТО
Баланс белого настраивается
автоматически.
УЛИЦА (
)
Баланс белого регулируется в
соответствии со следующими
условиями записи:
– На улице
– Ночные сцены, неоновые огни,
салюты
– Восход и закат
– Флуоресцентные лампы дневного
света
ПОМЕЩЕНИЕ (n)
52
3
Для возврата к автоматической
экспозиции нажмите [АВТО] t
1
АВТО
ОЖИДАН
РУЧНАЯ
Баланс белого регулируется в
соответствии со следующими
условиями записи:
– В помещении
– При съемке на вечеринке или в
студии, когда условия освещения
быстро изменяются
– При съемке с софитами для
видеосъемки, натриевыми лампами
или цветными лампами накаливания.
1 НАЖАТ (
)
• Не трясите видеокамеру, пока
индикатор
мигает быстро.
• Индикатор
будет мигать
медленно, если установить баланс
белого не удается.
• Если индикатор
продолжает
мигать даже после нажатия
,
установите для параметра
[БАЛАНС БЕЛ] значение
[АВТО].
• Если был заменен батарейный блок и при
этом был выбран параметр [АВТО] или
видеокамера выносится из помещения на
улицу, либо вносится с улицы в
помещение и при этом сохраняется
фиксированная экспозиция, тогда
выберите параметр [АВТО] и направьте
видеокамеру на ближайший белый
предмет примерно на 10 секунд для
улучшенной настройки баланса цвета.
• Повторите процедуру [1 НАЖАТ], если
настройки параметра [ПРОГР А/ЭКСП]
были изменены или видеокамера
выносится из помещения на улицу или
наоборот.
РЕЗКОСТЬ (DCR-HC94E/
HC96E)
Можно отрегулировать резкость
контуров изображений с помощью
кнопок
/
.
отобразится на
экране, если значение резкости
отличается от значения по
умолчанию.
Смягчить
Использование меню
Баланс белого будет настроен в
соответствии с окружающим
освещением.
1 Коснитесь [1 НАЖАТ].
2 Наведите объектив видеокамеры
на белый объект, например на
лист бумаги, чтобы получить на
экране изображение с такими же
условиями освещения, что и при
выполнении съемки объекта.
3 Коснитесь [
].
Индикатор
будет быстро
мигать. После настройки баланса
белого и сохранения его в памяти
индикатор перестанет мигать.
• Установите [БАЛАНС БЕЛ] в
положение [АВТО] или [1 НАЖАТ] при
освещении флуоресцентными лампами
белого или голубовато-белого света.
• При выключении питания более чем на
12 часов настройка вернется к значению
[АВТО].
Повысить
резкость
АВТОЗАТВОР
При выборе для этого параметра
значения [ВКЛ] (значения по
умолчанию) включается
автоматическое срабатывание
электронного затвора для
регулировки скорости затвора при
съемке в ярких условиях.
СДВИГ А/ЭКСП (DCRHC94E/HC96E)
Экспозицию можно настроить
кнопками
(темно)/
(ярко).
и значение параметра настройки
появляется, когда настраивается
[СДВИГ А/ЭКСП].
• Нажмите
, если снимается объект
белого цвета или имеется яркая
подсветка сзади, или нажмите
, если
снимается объект черного цвета или
имеет место слабое освещение.
• Можно отрегулировать автоматически
настраиваемый уровень экспозиции для
более яркой или более темной съемки,
когда для параметра [ЭКСПОЗИЦИЯ]
установлено значение [АВТО].
Продолжение ,
RU
53
Меню
УСТ КАМЕРЫ (продолжение)
ТОЧЕЧН ФОКУС
Можно выбрать и отрегулировать
фокусировку объекта, находящегося
не в центре экрана.
ТОЧЕЧН ФОКУС ОЖИДАН
0:00:00
1
АВТО
КНЦ
2
1 Нажмите объект на экране.
Появится индикация 9.
2 Коснитесь [КНЦ].
Чтобы выполнить автоматическую
фокусировку, нажмите [АВТО] t
[КНЦ] на шаге 1.
• Если установлена функция [ТОЧЕЧН
ФОКУС], то для функции
[ФОКУСИРОВКА] автоматически
устанавливается значение [РУЧНАЯ].
• При выключении питания более чем на
12 часов настройка вернется к значению
[ABTO].
ФОКУСИРОВКА
Фокусировку можно выполнить
вручную. Выберите этот параметр
при необходимости фокусировки на
конкретном объекте.
1 Коснитесь [РУЧНАЯ].
Появится индикация 9.
2 Нажимайте
(фокусировка на
близких объектах)/
(фокусировка на удаленных
объектах) до достижения нужной
фокусировки.
появится, когда
будет достигнут предел близости
фокусировки, а
появится, когда
будет достигнут предел дальности
фокусировки.
3 Нажмите
.
RU
54
Чтобы выполнить автоматическую
фокусировку, нажмите [АВТО] t
на шаге 1.
• Фокусировку на объект выполнить
проще, если передвигать рычаг привода
трансфокатора в направлении T
(телефото) для регулировки
фокусировки, а затем в направлении W
(широкоугольный) для регулировки
увеличения. Если необходимо записать
изображение объекта крупным планом,
передвиньте рычаг трансфокатора в
направлении W (широкоугольный), а
затем отрегулируйте фокусировку.
• Минимальное расстояние между
видеокамерой и объектом съемки,
необходимое для получения четкой
фокусировки, составляет 1 см в
положении “широкоугольный” и
примерно 80 см для режима “телефото”.
• При выключении питания более чем на
12 часов настройка вернется к значению
[АВТО].
ТЕЛЕМАКРО
Этот параметр полезен для съемки
небольших объектов, например
растений или насекомых. Вы можете
сделать фон размытым, и объект
будет выглядеть четче.
Когда параметру [ТЕЛЕМАКРО]
задается значение [ВКЛ] ( ),
трансфокатор (стр. 30)
автоматически перемещается в
сторону обозначения T (Телефото) и
позволяет выполнять съемку
предметов на дальнем расстоянии,
как будто они находятся рядом,
следующим образом:
Для модели DCR-HC36E: вниз
приблизительно до фокусного
расстояния 39 см
Для моделей DCR-HC44E/HC46E:
вниз приблизительно до фокусного
расстояния 35 см
Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
вниз приблизительно до фокусного
расстояния 37 см
Для отмены нажмите [ВЫКЛ], или
увеличьте до широкоугольного
(сторона W)
• При съемке удаленных объектов
фокусировка может быть затруднена и
может занять некоторое время.
• Выполните фокусировку вручную
([ФОКУСИРОВКА], стр. 54) если
затруднительно сделать это
автоматически.
Эту функцию можно настроить, когда
используется встроенная вспышка
или внешняя вспышка
(приобретается отдельно), который
совместима с видеокамерой.
x МОЩ.ВСПЫШКИ
ВЫСОКИЙ(
)
Увеличивает мощность вспышки.
B НОРМАЛЬНЫЙ( )
НИЗКИЙ(
)
Уменьшает мощность вспышки.
x ПОДАВ.КР.ГЛ.
Чтобы предотвратить возникновение
эффекта красных глаз, вспышка
должна срабатывать, опережая
съемку.
Для параметра [ПОДАВ.КР.ГЛ.]
установите значение [ВКЛ], потом
несколько раз нажмите кнопку
(вспышка) (стр. 30) для выбора
настройки.
(Автоматическое подавление
эффекта красных глаз): Срабатывает
предварительная вспышка, чтобы
уменьшить эффект красных глаз потом
• Снижение эффекта красных глаз может
не иметь желаемого эффекта из-за
индивидуальных различий объектов
съемки и других условий.
Использование меню
НАСТР.ВСПЫШ. (DCRHC94E/HC96E)
при недостаточности окружающего
освещения вспышка автоматически
срабатывает.
r
(Принудительное подавление
эффекта красных глаз): Для снижения
эффекта красных глаз перед обычной
вспышкой всегда срабатывает
предварительная вспышка.
r
(Без вспышки): Съемка без
вспышки.
SUPER NSPLUS (Super
NightShot plus) (DCRHC36E/HC44E/HC46E)
Съемка будет выполняться с
максимальной чувствительностью, в
16 раз превышающей
чувствительность съемки NightShot
plus, если для параметра [SUPER
NSPLUS] установлено значение
[ВКЛ], когда переключатель
NIGHTSHOT PLUS (стр. 31)
установлен в положение ON.
На экране появляется индикация
и [“SUPER NIGHTSHOT PLUS”].
Чтобы отменить установку,
установите параметр [SUPER
NSPLUS] на значение [ВЫКЛ] или
установите переключатель
NIGHTSHOT в положение OFF.
• Не используйте функцию NightShot plus/
[SUPER NSPLUS] в ярко освещенных
местах. Это может привести к
неправильной работе видеокамеры.
• Не закрывайте пальцами излучатель
инфракрасных лучей (стр. 31).
• Снимите переходное кольцо
(приобретается отдельно), если оно
установлено.
RU
Продолжение ,
55
Меню
УСТ КАМЕРЫ (продолжение)
• Выполните фокусировку вручную
([ФОКУСИРОВКА], стр. 54) если
затруднительно сделать это
автоматически.
• Скорость затвора видеокамеры
изменяется в зависимости от яркости
освещения. В этом случае скорость
движущегося изображения может
замедляться.
SUPER NS (Super NightShot)
(DCR-HC94E/HC96E)
Съемка будет выполняться с
максимальной чувствительностью, в
16 раз превышающей
чувствительность обычной съемки
NightShot, если для параметра
[SUPER NS] задано значение [ВКЛ],
когда переключатель NIGHTSHOT
(стр. 31) также установлен в
положение ON.
На экране появляется индикация
и [“SUPER NIGHTSHOT”].
Чтобы отменить установку,
установите параметр [SUPER NS] на
значение [ВЫКЛ] или установите
переключатель NIGHTSHOT в
положение OFF.
• Не используйте функцию NightShot/
[SUPER NS] в ярко освещенных местах.
Это может привести к неправильной
работе видеокамеры.
• Не закрывайте пальцами излучатель
инфракрасных лучей (стр. 31).
• Снимите переходное кольцо
(приобретается отдельно), если оно
установлено.
• Выполните фокусировку вручную
([ФОКУСИРОВКА], стр. 54), если
затруднительно сделать это
автоматически.
• Скорость затвора видеокамеры
изменяется в зависимости от яркости
освещения. В этом случае скорость
движущегося изображения может
замедляться.
RU
56
ИК ПОДСВ. (NightShot
Light)
Снимки могут получаться более
четкими при задании для устройства
[ИК ПОДСВ.], которое испускает
инфракрасные лучи (невидимые),
значения [ВКЛ] (по умолчанию),
используя любую из функций,
перечисленных ниже:
– Для моделей DCR-HC36E/HC44E/
HC46E:
NightShot plus или [SUPER NSPLUS]
(стр. 31).
– Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
NightShot или [SUPER NS] (стр. 55).
• Не закрывайте пальцами излучатель
инфракрасных лучей (стр. 31).
• Снимите переходное кольцо
(приобретается отдельно), если оно
установлено (стр. 31).
• Максимальное расстояние для съемки
при использовании [ИК ПОДСВ.] равно
примерно 3 м.
• Для моделей DCR-HC36E/HC44E/
HC46E:
Если снимаемые объекты находятся в
темноте (например, при съемке ночью
или при лунном освещении), установите
для параметра [ИК ПОДСВ.] значение
[ВЫКЛ]. Более глубоким цвет
изображения можно сделать следующим
образом.
COLOR SLOW S (Color Slow
Shutter)
При выборе для параметра [COLOR
SLOW S] значения [ВКЛ], можно
записывать более яркое цветное
изображение даже в темноте.
На экране появляется индикация
и
[COLOR SLOW SHUTTER].
Чтобы отключить параметр [COLOR
SLOW S], нажмите [ВЫКЛ].
• Выполните фокусировку вручную
([ФОКУСИРОВКА], стр. 54) если
затруднительно сделать это
автоматически.
• Скорость затвора видеокамеры
изменяется в зависимости от яркости
освещения. В эти моменты скорость
движущегося изображения может
замедляться.
ЗЕБРА (DCR-HC94E/HC96E)
Этот параметр полезен в качестве
эталонного материала при настройке
яркости. При изменении значения по
умолчанию отображается индикация
. Полосатый шаблон не
записывается.
B ВЫКЛ
Полосатый шаблон не
отображается.
• Таймер самозапуска можно также задать
кнопкой REC START/STOP или PHOTO
с пульта дистанционного управления
(стр. 40).
ЦИФР.УВЕЛИЧ
При записи на кассету можно
выбрать максимальный уровень
трансфокации выше 20 × (DCRHC36E)/12 × (DCR-HC44E/HC46E)/10
× (DCR-HC94E/HC96E) (значение по
умолчанию). Следует отметить, что
при использовании цифровой
трансфокации качество изображения
ухудшается.
Использование меню
70
Полосатый шаблон отображается
при уровне яркости экрана около 70
IRE.
100
Полосатый шаблон отображается
при уровне яркости экрана около 100
IRE или выше.
• Области экрана, где яркость составляет
около 100 IRE, могут казаться
переэкспонированными.
• Полосатый шаблон представляет собой
диагональные полосы, которые
появляются в тех областях экрана, где
яркость соответствует
предустановленному уровню.
АВТОЗАПУСК
При установке для [АВТО-ЗАПУСК]
значения [ВКЛ] ( ), автозапуск
начинает съемку через 10 секунд
после нажатия кнопки REC START/
STOP для записи фильма или кнопки
PHOTO для съемки неподвижных
изображений.
Для отмены времени обратного
отсчета нажмите [СБРОС].
Правая сторона полосы на экране
показывает коэффициент
цифровой трансфокации. Зона
трансфокации отобразится после
выбора уровня трансфокации.
Для модели DCR-HC36E:
B ВЫКЛ
Трансфокация до 20 × выполняется
оптическим способом.
40 ×
Трансфокация до 20 × выполняется
оптическим способом, а после этого
до 40 × - цифровым способом.
800 ×
Трансфокация до 20 × выполняется
оптическим способом, а после этого
до 800 × - цифровым способом.
Для моделей DCR-HC44E/HC46E:
B ВЫКЛ
Трансфокация до 12 × выполняется
оптическим способом.
Для отмены [АВТОЗАПУСК]
нажмите [ВЫКЛ].
RU
Продолжение ,
57
Меню
УСТ КАМЕРЫ (продолжение)
24 ×
Трансфокация до 12 × выполняется
оптическим способом, а после этого
и до 24 × - цифровым способом.
800 ×
Трансфокация до 12 × выполняется
оптическим способом, а после этого
до 800 × - цифровым способом.
Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
B ВЫКЛ
При просмотре на экране ЖКД и в
видоискателе при выбранном
значении [16:09].
При просмотре на
широкоэкранном
телевизоре формата 16:9*1
При просмотре на экране
обычного телевизора*2
Трансфокация до 10 × выполняется
оптическим способом.
20 ×
Трансфокация до 10 × выполняется
оптическим способом, а после этого
до 20 × - цифровым способом.
120 ×
Трансфокация до 10 × выполняется
оптическим способом, а после этого
до 120 × - цифровым способом.
ВЫБОР Ш/ФОРМ
(DCR-HC36E)
Изображение можно записывать,
используя экранное соотношение,
подходящее для экрана, на котором
оно будут отображено.
Подробную информацию см. также в
инструкции по эксплуатации вашего
телевизора.
B 4:3
Стандартная установка (для записи
изображений с последующим их
воспроизведением на экране
телевизора формата 4:3).
16:09 (
)
Используется для записи
изображений, воспроизведение
которых будет осуществляться на
экране телевизора формата 16:9 в
полноэкранном режиме.
RU
58
*1 Изображение отображается во весь
экран, если переключить
широкоэкранный телевизор в
полноэкранный режим.
*2 Воспроизведение в режиме 4:3. При
воспроизведении в широкоэкранном
режиме изображение отображается так,
как оно отображалось на экране ЖКД
или в видоискателе.
STEADYSHOT
Подрагивание камеры можно
компенсировать (настройка по
умолчанию - [ВКЛ]).
Для [STEADYSHOT] установите
значение [ВЫКЛ] ( ), если
используется штатив (приобретается
отдельно) или конверсионный
объектив (приобретается отдельно),
тогда изображение становится более
естественным.
ПРОГР ЗАПИСЬ
(DCR-HC94E/HC96E)
Степень размытости движущегося
изображения, записываемого на
кассету и предназначенного для
последующей передачи на компьютер
в виде неподвижного изображения,
можно снизить, задав для параметра
[ПРОГР ЗАПИСЬ] значение [ВКЛ]
(
).
Meню
УСТ
ПАМЯТИ
Это особенно удобно для анализа
динамичных сцен, например
спортивных состязаний.
Для отмены [ПРОГР ЗАПИСЬ]
нажмите [ВЫКЛ].
• Во время записи при освещении лампами
дневного света или лампами накаливания
экран может мерцать. Нажмите [ВЫКЛ],
чтобы вернуться к нормальному режиму
записи.
Настройки по умолчанию отмечены
значком B.
После выбора элементов появятся
индикаторы в круглых скобках.
Подробную информацию о
выборе элементов меню см. на
стр. 46.
УСТ ФОТО
x
ЗАПУСК (DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E)
Можно выполнять съемку
нескольких неподвижных
изображений одного за другим,
нажимая кнопку PHOTO.
Использование меню
Примечание по режиму
прогрессивной съемки
При обычной телетрансляции
изображение экрана делится на две
области меньшего размера, которые
отображаются попеременно каждую
1/50 секунды. Таким образом,
реальное изображение в каждый
момент времени отображается
только на половине видимого экрана.
При прогрессивной съемке
изображение отображается
полностью со всеми точками.
Изображение, записанное в этом
режиме, отображается более четко,
однако движущийся объект может
отображаться некорректно.
Установки для “Memory Stick Duo”
(ЗАПУСК/КАЧ.СНИМКА/РАЗМ
СНИМК/УДАЛ.ВСЕ/НОВАЯ ПАПКА
и т.д.)
B ВЫКЛ
Выберите эту функцию, если не
осуществляется непрерывная запись.
НОРМАЛЬНЫЙ (
)
Съемка неподвижных изображений
выполняется непрерывно с
интервалами приблизительно 0,5
секунды.
Съемка максимального количества
изображений будет выполняться,
если нажать кнопку PHOTO до
конца и не отпускать ее.
При выборе форматного
соотношения 4:3
DCR-
3,0M
1,9M
1,0M
VGA
HC44E/
HC46E
–
–
4
13
HC94E/
HC96E
3
4
–
21
RU
Продолжение ,
59
Меню
УСТ ПАМЯТИ (продолжение)
При выборе форматного
соотношения 16:9
DCR-
СТАНДАРТ (
2,3M
0,7M
HC44E/HC46E
–
4
HC94E/HC96E
3
–
СЕРИЯ КАДР (
HC96E)
) (DCR-HC94E/
ВАРИР. ЭКСП (
• [ЗАПУСК] можно задать, только когда
переключатель POWER установлен в
положение CAMERA-MEMORY.
• [ЗАПУСК] невозможно установить во
время операции Easy Handycam.
• Максимальное количество изображений
будет сниматься в режиме таймера
самозапуска или при использовании
пульта дистанционного управления.
• [ВАРИР. ЭКСП] не будет
функционировать, когда остается
пространство меньше чем для трех
снимков на “Memory Stick Duo.”
• Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
Вспышка не работает, если установлен
параметр [ЗАПУСК].
• Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
На изображениях могут появляться
блики, а также может измениться цвет
изображений при записи в режиме
[СЕРИЯ КАДР].
КАЧ.СНИМКА
B ВЫСОКОЕ (
)
Неподвижные изображения
записываются с высоким уровнем
качества.
RU
60
РАЗМ СНИМК (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E)
Для моделей DCR-HC44E/HC46E:
B 1,0M ( 1,0M )
)
Последовательно записываются 3
изображения с различными
экспозициями с интервалами
примерно в 0,5 секунды. Можно
сравнить 3 изображения и выбрать
изображение с самой хорошей
экспозицией.
x
• Качество изображения автоматически
фиксируется в [ВЫСО-КОЕ] в процессе
Easy Handycam работы.
x
Осуществляется непрерывная запись
до 32 изображений (размера VGA) с
интервалами примерно в 0,07
секунды.
)
Неподвижные изображения
записываются со стандартным
уровнем качества.
Обеспечивается запись большего
числа неподвижных изображений с
относительно высокой четкостью.
VGA(0,3M) (
)
Обеспечивается запись
максимального числа изображений.
Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
B 3,0M ( 3,0M )
Неподвижные изображения
записываются с высокой точностью.
1,9M ( 1,9M )
Обеспечивается запись большего
числа неподвижных изображений с
относительно высокой четкостью.
VGA(0,3M) (
)
Обеспечивается запись
максимального числа изображений.
• Если установлено форматное
соотношение 16:9 (широкий экран), то
[РАЗМ СНИМК] фиксируется на
значение [0,7M] (DCR-HC44E/HC46E)/
[2,3M] (DCR-HC94E/HC96E)
автоматически (стр. 24).
• [РАЗМ СНИМК] можно задать, только
когда переключатель POWER
установлен в положение CAMERAMEMORY.
x
РУЧ/ШТАТИВ (DCR-HC36E)
B ПОЛЕ
Съемка движущихся объектов с
коррекцией подрагивания (стр. 28).
КАДР (
)
Съемка неподвижных объектов с
высоким качеством.
Емкость “Memory Stick Duo”
(МБ) и число записываемых
изображений
• Для модели DCR-HC36E:
При записи неподвижных изображений
всегда устанавливается размер VGA
(640 × 480).
При выборе форматного
соотношения 16:9 (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E)
При выборе форматного
соотношения 4:3
3,0M*1
(2016
×
1512)
1,9M*1
(1600
×
1200)
1,0M*2
(1152
× 864)
1,0M
VGA
(640
×
480)
2,3M*1
(2016 ×
1134)
0,7M*2
(1152 ×
648)
0,2M*3
(640 ×
360)
2,3M
0,7M
0,2M
16 МБ
13
32
40
96
115
240
10
24
16
37
30
74
96
240
27
65
81
190
240
485
64 МБ
32 МБ
20
48
32
75
61
150
190
485
54
130
160
390
490
980
128 МБ
64 МБ
40
98
65
150
120
300
390
980
105
260
320
780
980
1970
256 МБ
128
МБ
82
195
130
300
245
600
780
1970
195
470
590
1400
1750
3550
512 МБ
256
МБ
145
355
235
540
445
1000
1400
3550
400
960
1200
2850
3600
7200
1 ГБ
512
МБ
300
720
480
1100
900
2050
2850
7200
820
1950
2450
5900
7300
14500
2 ГБ
1 ГБ
610
1450
980
2250
1800 5900
4200 14500
1650
4000
5000
12000
15000
30000
2 ГБ
1250
3000
2000
4650
3750 12000
8600 30000
3,0M
1,9M
*1 DCR-HC94E/HC96E
*2 DCR-HC44E/HC46E
• Все числа измерены при следующей
установке:
Верхнее значение: для качества
изображения установлен параметр
[ВЫСОКОЕ].
Нижнее значение: для качества
изображения установлен параметр
[СТАНДАРТ].
• При использовании “Memory Stick Duo”,
сделанном Sony Corporation.
Количество изображений, которое
можно записать, зависит от условий
съемки.
Использование меню
32 МБ
16 МБ
*1 DCR-HC94E/HC96E
*2 DCR-HC44E/HC46E
*3 Если выбирается неподвижное
изображение на “Memory Stick Duo” с
переключателем POWER,
установленным в положение CAMERATAPE, то [РАЗМ СНИМК]
автоматически фиксируется при [0,2M].
Нельзя выбрать [0,2M] для размера
изображения в [УСТ ФОТО].
• Все числа измерены при следующей
установке:
Верхнее значение: для качества
изображения установлен параметр
[ВЫСОКОЕ].
Нижнее значение: для качества
изображения установлен параметр
[СТАНДАРТ].
RU
Продолжение ,
61
Меню
УСТ ПАМЯТИ (продолжение)
• При использовании “Memory Stick Duo”,
сделанном Sony Corporation.
Количество изображений, которое
можно записать, зависит от условий
съемки.
РАЗМ ИЗОБР
B 320 × 240 (
)
Фильмы записываются с высоким
разрешением.
Изображение с форматным
соотношением 4:3
Увеличивается время записи фильма.
1540
640
1,9M*1
1,0M*2
960
420
500
210
160 × 112 (
VGA
150
60
• Для модели DCR-HC36E: При записи
неподвижных изображений всегда
устанавливается размер VGA
(640 × 480).
Изображение с форматным
соотношением 16:9 (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E)
)
Емкость “Memory Stick Duo”
(МБ) и возможное время
записи (часы: минуты:
секунды)
320 × 240
160 × 112
16 МБ
00:02:40
00:10:40
32 МБ
00:05:20
00:21:20
64 МБ
00:10:40
00:42:40
2,3M*1
0,7M*2
0,2M*3
128 МБ
00:21:20
01:25:20
1150
480
380
160
130
60
256 МБ
00:42:40
02:50:40
512 МБ
01:25:20
05:41:20
1 ГБ
02:50:40
11:22:40
2 ГБ
05:41:20
22:45:20
*1 DCR-HC94E/HC96E
*2 DCR-HC44E/HC46E
*3 Если выбирается неподвижное
изображение на “Memory Stick Duo” с
переключателем POWER,
установленным в положение CAMERATAPE, то [РАЗМ СНИМК]
автоматически фиксируется при [0,2M].
Нельзя выбрать [0,2M] для размера
изображения в [УСТ ФОТО].
• Все числа измерены при следующих
установках:
Верхнее значение: для качества
изображения установлен параметр
[ВЫСО-КОЕ].
Нижнее значение: для качества
изображения установлен параметр
[СТАН-ДАРТ].
RU
x
Приблизительный размер
файла изображения (КБ)
3,0M*1
62
УСТАН ФИЛЬМА
• При использовании “Memory Stick Duo”,
сделанной Sony Corporation.
Время записи зависит от условий съемки.
УДАЛ.ВСЕ
Удаляются все незащищенные на
“Memory Stick Duo” или из
выбранной папки.
1 Выберите [ВСЕ ФАЙЛЫ] или
[ТЕКУЩ ПАПКА].
[ВСЕ ФАЙЛЫ]: Удаляет все
изображения на “Memory Stick Duo”.
[ТЕКУЩ ПАПКА]: Удаляются все
изображения в выбранной папке.
2 Нажмите [ДА] дважды t
.
• Заблаговременно снимите защиту
изображений на “Memory Stick Duo”,
когда используете “Memory Stick Duo” с
наклейкой защиты от записи (стр. 138).
• Папка не будет удалена даже при
удалении из нее всех изображений.
• Во время отображения индикации [
Удаление всех данных…] не следует:
– перемещать переключатель POWER и
нажимать кнопки управления;
– извлекать “Memory Stick Duo”.
ФОРМАТ
“Memory Stick Duo” форматируется
на заводе-изготовителе и не требует
форматирования.
• Во время отображения индикации [
Форматирование…] не следует:
– Перемещать переключатель POWER и
нажимать кнопки управления;
– Извлекать “Memory Stick Duo”.
• При форматировании удаляются все
данные с “Memory Stick Duo”, включая
защищенные изображения и вновь
созданные папки.
НОМЕР ФАЙЛА
Можно создать новую папку (с
именем в диапазоне от 102MSDCF до
999MSDCF) на “Memory Stick Duo”.
Когда 9999 изображений сохранены в
текущей папке, автоматически
создается новая папка для того,
чтобы сохранить следующие
изображения.
Нажмите [ДА] t
.
• Нельзя использовать видеокамеру для
удаления созданных папок. Вам
потребуется отформатировать “Memory
Stick Duo” (стр. 63) или удалить их,
используя компьютер.
• Количество изображений, которые
можно записать на “Memory Stick Duo”
может уменьшаться по мере увеличения
количества папок.
Использование меню
Для выполнения форматирования
нажмите [ДА] дважды t
.
Форматирование будет завершено, а
все изображения будут удалены.
НОВАЯ ПАПКА
ПАПКА ЗАПИСИ (Папка для
записи)
Выберите папку для записи с
помощью кнопок
/
, затем
нажмите
.
• По умолчанию изображения сохраняются
в папке 101MSDCF.
• После записи изображения в папку она
будет определена как папка по
умолчанию для воспроизведения.
B ПО ПОРЯДКУ
Файлам присваиваются
последовательные номера даже в
случае замены “Memory Stick Duo”.
При создании новой папки или при
смене папки для записи номер файла
будет сброшен.
ПАПКА ВОСПР (папка
воспроизведения)
Выберите папку воспроизведения с
помощью кнопок
/
, затем
нажмите
.
СБРОС
При каждой замене “Memory Stick
Duo” номер файла изменяется на
0001.
RU
63
Meню
ПРИЛ.ИЗОБР.
Специальные эффекты на
изображениях или
дополнительные функции на
устройстве записи/
воспроизведения (ПОКАЗ СЛАЙД./
ЭФФЕКТ ИЗОБР/ПОКАДР ЗАП и
т.д.)
Настройки по умолчанию отмечены
значком B.
После выбора элементов появятся
индикаторы в круглых скобках.
Подробную информацию о
выборе элементов меню см. на
стр. 46.
ФЕЙДЕР
Ниже описаны эффекты, которые
можно добавить к записываемым
изображениям.
1 Выберите требуемый эффект в
режиме ожидания (для плавного
введения) или в режиме записи (для
плавного выведения), а затем
нажмите
.
При выборе [НАЛОЖЕНИЕ],
[ШТОРКИ] или [ТОЧ. ФЕЙДЕР]
экран становится синим во время
сохранения изображения, потом
изображение на кассете сохраняется
как неподвижное изображение.
2 Нажмите кнопку REC START/STOP.
Мигание индикатора фейдера
прекратится, и он исчезнет по
окончании операции.
Чтобы отменить [ФЕЙДЕР] перед
началом работы, нажмите [ВЫКЛ] на
шаге 1.
• Если нажать кнопку REC START/STOP
один раз, настройка будет отменена.
ОЖИДАН
Плавное
исчезновение
RU
64
ЗАПИСЬ
Плавное
появление
БЕЛЫЙ ФЕЙДЕР
ЧЕРН. ФЕЙДЕР
МОЗ. ФЕЙДЕР
МОНО-ХРОМ
При появлении изображение
постепенно изменяется с чернобелого на цветное. При исчезновении
оно постепенно изменяется с
цветного на черно-белое.
НАЛОЖЕНИЕ (только для
плавного появления)
ШТОРКИ (только для плавного
появления)
ТОЧ. ФЕЙДЕР (только для
плавного появления)
Использование видоискателя
Чтобы настроить параметры
[ЭКСПОЗИЦИЯ] и [ФЕЙДЕР] при
использовании видоискателя,
поверните панель ЖКД на 180
градусов и закройте экраном наружу.
1 Убедитесь, что индикатор CAMERATAPE или CAMERA-MEMORY
горит.
2 Закройте панель ЖКД экраном
наружу.
Появится индикация
.
Чтобы скрыть кнопки, нажмите
.
ПОКАЗ СЛАЙД.
Изображения, сохраненные на
“Memory Stick Duo” или в папке,
воспроизводятся в непрерывной
последовательности (демонстрация
слайдов).
1 Нажмите
t [ПАПКА ВОСПР.].
2 Выберите кнопками [ВСЕ ФАЙЛЫ
( )] или [ТЕКУЩ ПАПКА ( )],
потом нажмите
.
При выборе параметра [ТЕКУЩ
ПАПКА ( )] все изображения в
текущей папке воспроизведения,
выбранной в разделе [ПАПКА
ВОСПР.] (стр. 63) воспроизводятся в
непрерывной последовательности.
3 Коснитесь [ПОВТОР].
4 Выберите [ВКЛ] или [ВЫКЛ], потом
.
Для повторного выполнения
демонстрации слайдов выберите
[ВКЛ] (
).
Для выполнения демонстрации
слайдов только один раз выберите
[ВЫКЛ].
5 Нажмите [КНЦ] t [ПУСК].
Для отмены [ПОКАЗ СЛАЙД.]
нажмите [КНЦ]. Для выбора режима
паузы нажмите [ПАУЗА].
• Можно выбрать первое изображение для
демонстрации слайдов с помощью
/
прежде чем нажать [ПУСК].
• Если воспроизведение фильмов
осуществляется в режиме демонстрации
слайдов, громкость можно
отрегулировать с помощью
/
.
ЦИФР ЭФФЕКТ (Цифровой
эффект )
К записям можно добавлять
цифровые эффекты.
Использование меню
3 Нажмите
.
[Откл.LCD?] появится на экране.
4 Коснитесь [ДА].
Экран ЖКД выключится.
5 Прикоснитесь к экрану ЖКД, глядя
на изображение в видоискателе.
[ЭКСПОЗИЦИЯ] и т.д.
отображаются на экране.
6 Нажмите кнопку функции, которую
необходимо установить.
[ЭКСПОЗИЦИЯ]: отрегулируйте с
помощью
/
и нажмите
.
[ФЕЙДЕР]: Нажмите несколько раз
для выбора требуемого эффекта
(только если горит индикатор
CAMERA-TAPE).
: Экран ЖКД включится.
1 Нажмите нужный эффект.
При выборе [НЕПОДВИЖН] или
[ЗАМЕЩ ЯРК.] изображение
сохраняется как неподвижное.
2 Отрегулируйте эффект с помощью
кнопок
/
, затем нажмите
.
Эффект
Элементы для
регулировки
ЭФФЕКТ
КИНО*1*2
Регулировка не
требуется.
ПРЕРЫВ
ДВИЖ*2
Скорость повторов
НЕПОДВИЖН
Степень прозрачности
неподвижного
изображения, которое
требуется наложить
на фильм.
ПРЕРЫВИСТ
Интервал для
покадрового
воспроизведения.
ЗАМЕЩ
ЯРК.
Цветовая гамма той
области
неподвижного
изображения, которая
будет заменена
фильмом.
RU
Продолжение ,
65
Меню
ПРИЛ.ИЗОБР. (продолжение)
Эффект
Элементы для
регулировки
ПРЕРЫВИСТ (прерывистое
движение)
СЛЕД
Время исчезновения
побочного
изображения.
МЕДЛ
ЗАТВ*1
Скорость затвора (1 1/25, 2 - 1/12, 3 - 1/6, 4 1/3).
Фильм записывается с
использованием эффекта
последовательного отображения
неподвижных элементов (эффект
стробирования).
СТАР
КИНО*1
Регулировка не
требуется.
*1 Доступно только во время записи на
кассете.
*2 DCR-HC94E/HC96E
3 Нажмите
.
Появится индикация
.
Для отмены [ЦИФР ЭФФЕКТ]
нажмите [ВЫКЛ] на шаге 1.
B ВЫКЛ
не использует параметр [ЦИФР
ЭФФЕКТ].
ЭФФЕКТ КИНО
(Кинематографический
эффект)
(DCR-HC94E/HC96E)
Можно стилизовать изображения в
духе кинематографа, выполнив
настройку экрана 16:9 и
прогрессивного изображения.
ПРЕРЫВ ДВИЖ (Прерывание
движения)
(DCR-HC94E/HC96E)
Можно записывать фильм,
используя эффект повтора.
НЕПОДВИЖН
Запись фильма выполняется с его
наложением на ранее записанное
неподвижное изображение.
RU
66
ЗАМЕЩ ЯРК. (ключ яркости)
Более светлые участки в записанном
ранее неподвижном изображении
(например, задний план, на фоне
которого изображен человек)
заменяются фильмом.
СЛЕД
Изображение записывается с
эффектом запаздывания.
МЕДЛ ЗАТВ (медленный
затвор)
Скорость затвора замедляется. Этот
параметр позволяет выполнить
съемку объекта в темном месте с
более высокой четкостью.
• Следует выполнить фокусировку
вручную с помощью штатива
(приобретается отдельно), так как,
когда выбран параметр [МЕДЛ
ЗАТВ], автоматическая фокусировка
затруднена . ([ФОКУСИРОВКА],
стр. 54)
СТАР КИНО
Используется для добавления в
изображения эффекта старинного
кино и оттенка сепии.
• Невозможно записать изображения,
отредактированные с помощью
специальных эффектов, на кассету в
видеокамере.
• Вы можете сохранить изображения,
отредактированные с использование
специальных эффектов, на “Memory Stick
Duo” (стр. 84) или записать их на другой
кассетный видеомагнитофон/DVD
(стр. 78).
ЭФФЕКТ ИЗОБР (эффект
изображения)
Во время записи или воспроизведения
в изображение можно добавлять
специальные эффекты. На экране
появится индикатор
.
B ВЫКЛ
не использует параметр [ЭФФЕКТ
ИЗОБР].
НЕГАТИВ
Цвет и яркость полностью
изменяются.
СЕПИЯ
Изображения приобретают цвет
сепии.
ЧЕРНО-БЕЛОЕ
Изображения становятся чернобелыми.
ПЕРЕДЕРЖКА
Изображения выглядят как
высококонтрастные иллюстрации.
ПАСТЕЛЬ*
Изображения отображаются в
пастельных тонах.
МОЗАИКА*
Использование меню
• Нельзя вывести изображения,
отредактированные с помощью
эффектов изображений, через DV
интерфейс (i.LINK).
• Для DCR-HC36E/HC46E/HC96E:
Невозможно добавить эффекты в
изображения, введенные с внешнего
источника.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Нельзя выбрать форматное соотношение
16:9/4:3 при выборе параметра при
выборе параметра [СТАР КИНО].
• Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
Нельзя выбрать другой цифровой
эффект при записи изображений с
включенным параметром [ЭФФЕКТ
КИНО].
• Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
Когда используется трансфокация при
выбранном параметре [ПРЕРЫВ ДВИЖ]
действие функции цифрового эффекта
будет приостановлено.
• Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
Рекомендуется устанавливать
видеокамеру на штатив (приобретается
отдельно) при выборе параметра
[ПРЕРЫВ ДВИЖ].
Изображения выглядят как мозаика.
* При воспроизведении недоступно.
• Вы можете сохранить изображения,
отредактированные с использованием
специальных эффектов, на “Memory Stick
Duo” (стр. 84) или записать их на другой
кассетный видеомагнитофон/DVD.
(стр. 78).
• Во время воспроизведения нельзя вывести
изображения, отредактированные с
помощью эффектов изображений, через
интерфейс DV (i.LINK).
• Для DCR-HC36E/HC46E/HC96E:
Невозможно добавить эффекты в
изображения, введенные с внешнего
источника.
ПОКАДР ЗАП (Покадровая
запись) (DCR-HC94E/HC96E)
Используя покадровую запись и
понемногу перемещая объект, можно
выполнить запись с эффектом
замедленного анимационного
изображения. Во избежание
дрожания видеокамеры управляйте
ею с помощью пульта
дистанционного управления.
Продолжение ,
RU
67
Меню
ПРИЛ.ИЗОБР. (продолжение)
1 Нажмите [ВКЛ] ( ) t
t
.
2 Нажмите кнопку REC START/STOP.
Изображение (примерно 5 кадров)
запишется, и видеокамера перейдет в
режим ожидания.
3 Переместите объект и повторите
действия пункта 2.
Для отмены [ПОКАДР ЗАП]
нажмите [ВЫКЛ] на шаге 1.
• Оставшееся время записи на кассете
будет отображаться неверно.
• Последний эпизод будет дольше
остальных.
ИНТЕРВ.ЗАП. (Интервал
плавной записи на кассету)
(DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E)
Видеокамера будет выполнять
съемку кадров изображения по
одному через установленные
интервалы времени и сохранять их в
памяти, пока не будет сохранено
несколько кадров. Эта функция
полезна для наблюдения за
перемещением облаков или за
изменением дневного освещения. При
воспроизведении изображения
переходы между кадрами будут
плавными. Для выполнения этой
операции подсоедините видеокамеру
к сетевой розетке с помощью
прилагаемого к ней адаптера
переменного тока.
[a]: Запись
[b]: Интервал
1 Нажмите
t
/
, чтобы
выбрать необходимую
продолжительность интервала (от 1
до 120 секунд) t
.
RU
68
2 Нажмите [НАЧ ЗАПИС].
Начнется запись, а z изменит цвет на
красный.
Для прерывания нажмите [ЗАПС
СТОП] на шаге 2.
Для отмены нажмите [НАЧ ЗАПИС].
Для отмены нажмите [ЗАПС СТОП],
потом [КНЦ] на шаге 2.
• Во время плавной интервальной записи,
видеокамера может выполнять функцию
END SEARCH чтобы найти конец
текущих записей на кассете после того,
как несколько кадров были записаны.
• Пока на экране отображается сообщение,
не выключайте видеокамеру и не
отключайте ее от источника питания.
• Для первого и последнего снимка в
режиме плавной записи с интервалами
видеокамера снимет по несколько кадров.
• Плавная запись с интервалами
прекратится по истечении примерно 12
часов после начала съемки.
• Звук не записывается.
• Если разрядится батарейный блок или
подойдет к концу лента в кассете,
несколько последних кадров могут не
записаться.
• Могут возникать отклонения в
интервале.
• При регулировке фокуса вручную можно
записывать четкие изображения, даже
если меняется освещение
([ФОКУСИРОВКА], стр. 54).
• Вы можете отключить звуковой сигнал
записи, установив параметр
[ОЗВУЧ.МЕНЮ] (стр. 75).
З.ИНТ-НЕПОДВ
(Интервальная
фотосъемка)
Можно записывать неподвижные
изображения на “Memory Stick Duo” с
выбранным интервалом времени. Эта
функция полезна для наблюдения за
перемещением облаков или за
изменением дневного освещения и
т.д.
1 Нажмите
t нужный интервал
времени (1, 5 или 10 минут) t
t
[ВКЛ] (
)t
t
.
2 Нажмите кнопку PHOTO до конца.
Индикатор
перестанет мигать, и
начинается запись неподвижных
изображений с интервалом.
Для отмены [З.ИНТ-НЕПОДВ]
нажмите [ВЫКЛ] на шаге 1.
РЕЖИМ ДЕМО
Значением по умолчанию является
[ВКЛ], оно позволяет просматривать
демонстрацию примерно через 10
минут после того, как вы извлечете и
“Memory Stick Duo” кассету из
видеокамеры и переместите
переключатель POWER, чтобы
загорелся индикатор CAMERATAPE.
• Режим демонстрации будет
приостановлен в следующих случаях:
– Если во время демонстрации
произойдет прикосновение к экрану
(демонстрация начнется снова
приблизительно через 10 минут);
– При установке кассеты или “Memory
Stick Duo”.
PictBridge ПЕЧАТЬ
См. стр.91.
ВЫБОР USB
Нельзя подключить видеокамеру к
компьютеру кабелем USB и
просматривать изображения на
компьютере. Можно только
подключить видеокамеру к
PictBridge-совместимому принтеру
для печати изображения (стр. 91),
используя эту функцию. Для
получения подробной информации
см. “Руководство по началу работы”
на прилагаемом CD-ROM.
Использование меню
[a]: Запись
[b]: Интервал
– Если переключатель POWER
устанавливается в любое положение,
кроме CAMERA-TAPE.
Memory Stick
Выберите это, чтобы просмотреть
снимки на “Memory Stick Duo” на
компьютере или импортировать их в
компьютер.
PictBridge ПЕЧАТЬ
Выберите это, когда подключаете
видеокамеру к PictBridgeсовместимому принтеру, чтобы
печатать прямо с камеры (стр. 91).
ПОТОК
Выберите это, чтобы смотреть
фильмы с кассеты на компьютере
или импортировать их в компьютер.
ЗАПИСЬ VCD
Выберите это, чтобы переписать на
CD-R изображение с кассеты. Для
получения подробной информации
см. “Руководство по началу работы”
на прилагаемом CD-ROM (стр. 103).
• Во время работы Easy Handycam
параметры [
ПОТОК] и [ЗАПИСЬ
VCD] устанавливать нельзя.
RU
69
Meню
РЕД И ВОСПР
Настройки для редактирования
или воспроизведения в
различных режимах (ИЗМ.СКОР./
ПОСЛ ФРАГМ и т.д.)
Настройки по умолчанию отмечены
значком B.
После выбора элементов появятся
индикаторы в круглых скобках.
Подробную информацию о
выборе элементов меню см. на
стр. 46.
ИЗМ.СКОР.
(воспроизведение с
различной скоростью)
При просмотре фильмов можно
выбрать для воспроизведения один из
нескольких режимов.
1 Нажмите следующие кнопки во
время воспроизведения.
Действие
изменение
направления
воспроизведения*
замедленное
воспроизведение**
RU
70
Нажмите
(по кадрам)
Чтобы изменить
направление:
(кадр) t
воспроизведение в 2 раза
быстрее
(удвоенная
скорость)
(удвоенная
скорость)
Чтобы изменить
направление:
(по кадрам)
t
(удвоенная
скорость)
покадровое
воспроизведение
(по кадрам) во
время
воспроизведения.
Чтобы изменить
направление:
(по кадрам) во
время покадрового
воспроизведения.
* Вверху, внизу или в центре экрана
могут появляться горизонтальные
линии. Это не является
неисправностью.
**Изображения, выведенные через
интерфейс DV (i.LINK), нельзя
воспроизвести в замедленном режиме
без помех.
2 Нажмите
t
.
Для возврата в обычный режим
воспроизведения дважды нажмите
кнопку
(воспроизведение/пауза)
(один раз для отмены режима
покадрового воспроизведения).
• Записанный звук не будет слышен.
Возможно, на экране останутся
мозаичные элементы ранее
воспроизведенного изображения.
КОНТР.ЗАП
(Управление записью
фильма)
(DCR-HC36E/HC46E/HC96E)
См. стр.83.
АУДИО ПРЗПС
(аудиоперезапись)
См. стр.87.
ЗАП.ФИЛЬМА
(Управление записью)
См. стр.84.
ЗАПИСЬ DVD
Когда видеокамера подсоединена к
персональному компьютеру серии
Sony VAIO, с помощью этой команды
можно легко записать изображение,
записанное на кассете, на диск DVD
(Прямой доступ для “Click to DVD”)
(стр. 105).
Meню
НАБОР
ЗАПИСЬ VCD
Когда видеокамера подсоединена к
персональному компьютеру, с
помощью этой команды можно легко
записать изображение, записанное на
кассете, на диск CD-R (Direct Access
для Video CD Burn). Для получения
подробной информации см.
“Руководство по началу работы” на
прилагаемом CD-ROM (стр. 103).
ПОСЛ ФРАГМ
ВЫПОЛН.
ОТМЕНА
Остановить [ПОСЛ ФРАГМ].
• После извлечения кассеты функция END
SEARCH недоступна.
Установочные параметры при
записи на кассете или другие
основные установочные
параметры (РЕЖИМ ЗАП/
МУЛЬТИЗВУК/УСТ LCD/ВИ/ВЫВОД
ИЗОБР. и т.д.)
Настройки по умолчанию отмечены
значком B.
После выбора элементов появятся
индикаторы в круглых скобках.
Подробную информацию о
выборе элементов меню см. на
стр. 46.
РЕЖИМ ЗАП (режим
записи)
Использование меню
Последнее записанное изображение
будет воспроизводиться в течение 5
секунд, а затем автоматически
остановится.
СТАНД
B SP (SP)
Запись на кассету осуществляется в
режиме SP (стандартный режим).
LP (LP)
Время записи в режиме длительного
воспроизведения увеличивается в 1,5
раза по сравнению с режимом SP.
• При воспроизведении кассеты,
записанной в режиме LP, на других
видеокамерах или видеомагнитофонах
могут появиться мозаичные помехи или
прерывистый звук.
• Если на одной кассете выполнялась
запись в двух режимах (SP и LP),
возможно, воспроизводимое
изображение будет искажено, или код
времени между эпизодами будет записан
неправильно.
АУДИОРЕЖИМ
B 12BIT
Запись выполняется в 12-битовом
режиме (2 стереофонических звука).
16BIT (
)
Записывает в 16-битовом режиме (1
стереофонический
высококачественный звук).
RU
Продолжение ,
71
Meню
СТАНД НАБОР (Продолжение)
ГРОМКОСТЬ
См. стр.29.
x УР ПОДСВ LCD
Можно отрегулировать яркость
подсветки экрана ЖКД.
B НОРМАЛЬНЫЙ
МУЛЬТИЗВУК
При воспроизведении звука,
записанного с помощью других
устройств, можно выбрать двойной
или стереофонический звук.
B СТЕРЕО
Воспроизведение с основным и
вспомогательным звуком (или
стереофоническим звуком).
1
Воспроизведение с основным звуком
или звуком левого канала.
2
Воспроизведение со
вспомогательным звуком или звуком
правого канала.
• С помощью данной видеокамеры можно
воспроизвести кассету с двойной
звуковой дорожкой, но не записать.
• При выключении питания более чем на
12 часов настройка вернется к значению
[СТЕРЕО].
Стандартная яркость.
ЯРЧЕ
Повышенная яркость экрана ЖКД.
• Если подсоединить видеокамеру к
внешнему источнику питания, будет
автоматически установлен параметр
[ЯРЧЕ].
• При выборе параметра [ЯРЧЕ] срок
службы батарейного блока во время
записи немного сократится.
x ЦВЕТ LCD
Цвет на экране ЖКД можно
настроить с помощью кнопок
.
Низкая
интенсивность
/
Высокая
интенсивность
x ПОДСВ В.ИСК
Можно отрегулировать яркость
видоискателя.
B НОРМАЛЬНЫЙ
Стандартная яркость.
БАЛАНС ЗВУКА
См. стр.88.
УСТ LCD/ВИ
Эта операция не повлияет на
записанное изображение.
x ЯРКОСТЬ LCD
Можно отрегулировать яркость
экрана ЖКД.
1 Отрегулируйте яркость с помощью
кнопок
/
.
2 Нажмите
.
RU
72
ЯРЧЕ
Повышенная яркость экрана
видоискателя.
• Если подсоединить видеокамеру к
внешнему источнику питания, будет
автоматически установлен параметр
[ЯРЧЕ].
• При выборе параметра [ЯРЧЕ] срок
службы батарейного блока во время
записи немного сократится.
x ШИРОК.ИЗОБР. (DCR-HC36E)
Можно установить отображение в
видоискателе и экране ЖКД
изображение в формате 16:9,
настроив [ВЫБОР Ш/ФОРМ] на
[16:09]. Эта операция не повлияет на
записанное изображение.
B LETTER BOX
Стандартное значение (стандартный
тип дисплея)
СЖАТИЕ (Сжатие)
Изображение будет вытянуто по
вертикали, если в форматном
соотношении 16:9 вверху или внизу
экрана появятся черные полосы.
x ШИР.ИЗОБР.ВИ (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E)
Можно выбрать то, как изображение
с форматным соотношением 16:9
будет отображаться в видоискателе.
B LETTER BOX
СЖАТИЕ (Сжатие)
Изображение будет вытянуто по
вертикали, если в форматном
соотношении 16:9 вверху или внизу
экрана появятся черные полосы.
ВЫХОД A/V t DV (DCRHC96E)
При установке [ВЫХОД A/V t DV]
(
) на значение [ВКЛ] вы можете
преобразовывать аналоговые
сигналы в цифровые, подключив
цифровое устройство и аналоговое к
видеокамере. См. подробности на
стр.108.
ВИДЕОВХОД (DCR-HC96E)
Видеоштeкep выбирается для
подсоединения, когда выполняется
ввод изображения с другого
устройства через соединительный
кабель A/V.
Соединение через штекер S VIDEO
соединительного кабеля A/V,
соединяющего кабель с кабелем
S VIDEO.
ТИП ЭКРАНА (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E)
См. стр.43.
КАМЕРА USB
При установке [
ПОТОК] и
соединении видеокамеры с
компьютером через кабель USB вы
можете просматривать изображения,
показываемые на видеокамере на
компьютере, словно на камере.
Можно также импортировать
изображения на компьютер. Для
получения подробной информации
см. “Руководство по началу работы”
на прилагаемом CD-ROM (стр. 103).
Использование меню
Стандартное значение (стандартный
тип дисплея)
S VIDEO
УПРАВЛ.ОТОБР
См. стр.19.
КОНТР РАМКА
(DCR-HC94E/HC96E)
Для отображения рамки и проверки
горизонтального или вертикального
положения объекта, установите для
параметра [КОНТР РАМКА]
значение [ВКЛ]. Рамка не
записывается. Нажмите кнопку DISP/
BATT INFO, чтобы скрыть рамку.
• Указывая объект в перекрестии
направляющей рамки, рамка делает
композицию симметричной.
B ВИДЕО
Подключение через видеоштекер
соединительного кабеля A/V.
RU
Продолжение ,
73
Meню
СТАНД НАБОР (Продолжение)
КОД ДАННЫХ
Используется для отображения
информации (кода данных),
автоматически записанной во время
записи.
B ВЫКЛ
Код данных не отображается.
ДАТА/ВРЕМЯ
Используется для отображения даты
и времени.
ДАТА КАМЕРЫ (см. ниже)
Используется для отображения
данных настройки видеокамеры.
60мин
0:00:00:00
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
1
2
3
4
A Индикатор SteadyShot ВЫКЛ
B Экспозиция:
C баланс белого
D Усиление
E Величина выдержки
F Величина диафрагмы
• Данные настройки камеры не
отображаются во время воспроизведения
фильмов, записанных на “Memory Stick
Duo”.
• Значение настройки экспозиции (0EV),
скорость затвора и величина диафрагмы
отображаются при воспроизведении
неподвижных изображений с “Memory
Stick Duo”.
• На экране данных [ДАТА/ВРЕМЯ] дата и
время отображаются в одной и той же
области. Если запись изображения
выполняется, когда часы еще не
установлены, на экране будут
отображаться индикации [-- -- ----] и
[--:--:--].
• При использовании функции Easy
Handycam можно задать только
настройку [ДАТА/ВРЕМЯ].
RU
74
• Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
отображается для изображения,
записанного с помощью вспышки.
ОСТАЛОСЬ
B АВТО
Индикатор оставшейся ленты
отображается примерно 8 секунд в
описанных ниже случаях.
• Переключатель POWER установлен
в положение PLAY/EDIT или
CAMERA-TAPE, а кассета вставлена.
• Нажата кнопка
(воспроизведение/пауза).
ВКЛ
Используется для постоянного
отображения индикатора
оставшейся ленты.
ПУЛЬТ ДУ (Дистанционное
управление)
Установив значение по умолчанию
[ВКЛ], можно использовать пульт
дистанционного управления (стр. 40).
• Установите значение [ВЫКЛ] для
предотвращения реагирования
видеокамеры на команды, исходящие от
пульта дистанционного управления
другого аппарата, например
видеомагнитофона.
ЛАМПА ЗАПИСИ
(Индикатор записи) (DCRHC94E/HC96E)
Если для этого параметра выбрать
значение [ВЫКЛ] , то во время
записи не будет гореть индикатор
записи с помощью видеокамеры
(установка по умолчанию [ВКЛ])
(стр. 33).
ОЗВУЧ.МЕНЮ
B ВКЛ
При запуске/остановке записи или
управлении сенсорной панелью
будет звучать мелодичный звуковой
сигнал.
• При подсоединении видеокамеры к
сетевой розетке для функции
[АВТОВЫКЛ] автоматически
устанавливается значение [НИКОГДА].
КАЛИБРОВКА
См. стр.146.
ВЫКЛ
Сигнал отключается.
ВЫВОД ИЗОБР.
B LCD
Для отображения индикаторов
(таких, как код времени) на экране
ЖКД и в видоискателе.
Использование меню
В.ВЫХ/LCD
Для отображения индикаторов
(таких, как код времени) на экране
телевизора, на экране ЖКД и в
видоискателе.
MENU НАЗАД
B НОРМАЛЬНО
При нажатии кнопки
выполняется прокрутка элементов
меню вниз.
ОБРАТНО
При нажатии кнопки
выполняется прокрутка элементов
меню вверх.
АВТОВЫКЛ
(автоматическое
отключение)
B 5 мин
Если видеокамера не используется в
течение примерно 5 минут, то она
автоматически отключается.
НИКОГДА
Видеокамера не будет отключаться
автоматически.
RU
75
Meню
LANGU.
ВРЕМЯ/
(УСТАН ЧАСОВ/ЧАСОВОЙ ПОЯС/
LANGUAGE)
См. стр.46 подробную
информацию о выборе элементов
меню.
УСТАН ЧАСОВ
См. стр.21.
ЧАСОВОЙ ПОЯС
При использовании видеокамеры за
границей можно установить разницу
во времени с помощью кнопок
/
. Установка часов будет
выполнена с учетом разницы во
времени.
Если для разницы во времени
установить значение 0, то часы
вернутся к первоначально
установленному времени.
Настройка
персонального меню
Вы можете добавить нужные пункты
меню к любому персональному,
размещенному у горящего
индикатора. Это удобно, если вы
добавляете часто используемые
элементы в персональное меню.
Добавление элемента
меню
Можно добавить до 28 элементов
меню в каждое персональное меню.
Удалите менее важный элемент
меню, если требуется добавить
новый.
1 Нажмите
t [УСТ P-MENU]
t [ДОБАВИТЬ].
Если требуемый элемент меню не
отображается, нажмите
/ .
60мин
ОЖИДАН
Выберите категорию.
0:00:00
КНЦ
LANGUAGE
УСТ КАМЕРЫ
ПРИЛ.ИЗОБР.
РЕД И ВОСПР
СТАНД НАБОР
ВРЕМЯ/LANGU.
Можно выбрать язык, который будет
использоваться на экране ЖКД.
• Если вы не сможете среди предлагаемых
вариантов найти свой родной язык,
видеокамера предложит выбрать [ENG
[SIMP]] (упрощенный английский).
OK
2 Нажмите
/
, чтобы
выбрать категорию меню,
затем нажмите
.
60мин
ОЖИДАН
Выберите элемент.
0:00:00
КНЦ
ПРОГР А/ЭКСП
ТОЧЕЧН.ЭКСП
ЭКСПОЗИЦИЯ
БАЛАНС БЕЛ
РЕЗКОСТЬ
OK
3 Нажмите
/
, чтобы
выбрать элемент меню, потом
нажмите
t [ДА] t
.
Элемент меню добавляется в
конец списка.
RU
76
Удаление элемента меню
1 Нажмите
t [УСТ P-MENU]
t [УДАЛИТЬ].
Если требуемый элемент меню не
отображается, нажмите
/ .
60мин
ОЖИДАН
Какую кнопку удалить?
MENU
1/3
0:00:00
КНЦ
УПРАВЛ
ОТОБР
ТЕЛЕМАКРО
ЭКСПОЗИЦИЯ
ТОЧЕЧН
ФОКУС
ФЕЙДЕР
Изменение порядка
элементов меню,
отображаемых в
персональном меню
1 Нажмите
t [УСТ P-MENU]
t [СОРТИРОВКА].
Если требуемый элемент меню не
отображается, нажмите
/ .
2 Нажмите элемент меню,
который необходимо
переместить.
Использование меню
2 Нажмите элемент меню,
который требуется удалить.
60мин
УДАЛИТЬ
ОЖИДАН
0:00:00
Удалить кнопку из
P-MENU режима
CAMERA-TAPE?
ДА
3 Нажмите
/
, чтобы
переместить элемент меню в
нужное место.
НЕТ
4 Нажмите
3 Нажмите [ДА] t
.
• Нельзя удалить [MENU] и [УСТ PMENU].
.
Чтобы выполнить сортировку
других элементов, повторите
пункты с 2 по 4.
5 Нажмите [КНЦ] t
.
• Невозможно переместить [УСТ PMENU].
Инициализация
установок персонального
меню (Сброс)
Нажмите
t [УСТ P-MENU] t
[СБРОС] t [ДА] t [ДА] t
.
Если требуемый элемент меню не
отображается, нажмите
/ .
RU
77
Перезапись/Монтаж
Перезапись на видеомагнитофон/DVDустройство и т.д.
Можно копировать изображение, воспроизводимое на данной видеокамере, на
другие записывающие устройства (видеомагнитофон/DVD-устройство и т.д.).
Видеокамеру можно подключить к видеомагнитофону/DVD-устройству с
помощью соединительного кабеля A/V (1) или кабеля A/V с разъемом
S VIDEO (2) или кабеля i.LINK (3).
Для этого подсоедините видеокамеру к сетевой розетке с помощью
прилагаемого адаптера переменного тока (стр. 10). Дополнительную
информацию можно также найти в инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к
подключаемым устройствам.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Не вставляйте и не извлекайте кассету, пока видеокамера установлена на Handycam Station.
Это может привести к неправильной работе видеокамеры.
DCR-HC36E:
Гнездо A/V OUT
1
Гнезда AUDIO/
VIDEO
(желтый)
A/V OUT
(белый)
(красный)
Видеомагнитофон/
DVDустройство
и т.д.
К гнезду S VIDEO
К гнезду
i.LINK
2
DV
К интерфейсу
: прохождение сигнала
RU
78
DV (i.LINK)
3
DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Гнездо A/V или A/V OUT
1
Гнезда AUDIO/
VIDEO
(желтый)
A/V
(белый)
(красный)
Видеомагнитофон/
DVDустройство
и т.д.
К гнезду S VIDEO
К гнезду
i.LINK
DV
2
Перезапись/Монтаж
Чтобы интерфейс DV или
DV OUT (i.LINK)
3
: прохождение сигнала
A Соединительный кабель A/V
(прилагается)
Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Устройство Handycam Station и
видеокамера оснащены гнездами A/V
(стр. 93). Подключите соединительный
кабель A/V к Handycam Station или
видеокамере, в зависимости от схемы
подключения.
B Соединительный кабель A/V со
штекером S VIDEO
(приобретается отдельно)
При подсоединении к другому
устройству с помощью гнезда S VIDEO
и при использовании соединительного
кабеля A/V с кабелем S VIDEO
изображение может быть
воспроизведено более достоверно, чем
с помощью прилагаемого
соединительного кабеля A/V.
Подсоедините красный и белый
штекеры (левый/правый
аудиосигналы) и штекер S VIDEO
(канал S VIDEO) соединительного
кабеля A/V (приобретается
дополнительно). В этом случае не
нужно подключать желтый штекер
(стандартный видеоштекер). Звук
выводиться не будет, если подсоединен
только кабель S VIDEO.
C Кабель i.LINK (приобретается
отдельно)
Используйте кабель i.LINK для
подсоединения видеокамеры к другим
устройствам, оснащенным разъемом
i.LINK. Видео- и аудиосигналы
передаются в цифровом виде, что
обеспечивает высокое качество
изображения и звука. Следует помнить,
что невозможно вывести изображение
и звук отдельно друг от друга.
RU
Продолжение ,
79
Перезапись на видеомагнитофон/DVD-устройство и т.д.
(продолжение)
• При подключении видеокамеры к
монофоническому устройству
подсоедините желтый штекер
соединительного кабеля A/V к
видеогнезду, а красный (правый канал)
или белый (левый канал) штекер - к
входному аудиогнезду на
видеомагнитофоне или ТВ.
• При подключении устройства с помощью
соединительного кабеля A/V установите
для параметра [ВЫВОД ИЗОБР.]
значение [LCD] (значение по умолчанию)
(стр. 75).
• Когда видеокамера посылает сигналы к
другому устройству через кабель i.LINK,
на экране ЖКД появляется индикация
.
1 Подготовьте видеокамеру к
3 Подключите видеомагнитофон/
DVD-устройство к видеокамере
в качестве записывающего
устройства.
Подсоедините видеокамеру к
входным гнездам
видеомагнитофона или DVDустройства.
4 Запустите воспроизведение на
видеокамере и запись на
видеомагнитофоне/DVDустройстве.
Подробную информацию см. в
инструкции по эксплуатации
записывающего устройства.
воспроизведению.
Вставьте кассету с записью.
Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Установите значение для
параметра [ТИП ЭКРАНА] в
соответствии с устройством
воспроизведения (телевизор и т.д.)
(стр. 43).
2 Подготовьте видеомагнитофон/
DVD-устройство к записи.
При перезаписи на
видеомагнитофон вставьте кассету
для записи.
При перезаписи на записывающее
устройство DVD вставьте диск
DVD для записи.
Если на записывающем
устройстве имеется селектор
входного сигнала, установите его
на соответствующий вход
(например, video input1, video
input2).
RU
80
5 Когда закончится перезапись,
выключите видеокамеру и
видеомагнитофон/DVDустройство.
• Чтобы записать дату/время, а также
данные о настройке камеры при
подключении с помощью
соединительного кабеля A/V, отобразите
их на экране (стр. 74, 75).
• Через интерфейс DV (i.LINK) нельзя
передать следующее:
– Индикаторы
– Изображения, смонтированные с
использованием [ЭФФЕКТ ИЗОБР]
(стр. 67), [ЦИФР ЭФФЕКТ] (стр. 65)
или функции увеличения при
воспроизведении (стр. 32).
• Если подключение выполнено с
помощью кабеля i.LINK, то при
включении паузы на видеокамере во
время записи на видеомагнитофон
записанное изображение станет
нечетким.
• При подключении кабелем i.LINK код
данных (дата/время/данные о настройке
камеры) может не отображаться или не
записываться в зависимости от
устройства или приложения.
Запись изображений с телевизора или
видеомагнитофона и т.п. (DCR-HC36E/HC46E/
HC96E)
Предусмотрена запись изображений или телевизионных программ с телевизора
или видеомагнитофона и т.п. на кассету или модуль памяти “Memory Stick Duo”.
На модуль памяти “Memory Stick Duo” предусмотрена также запись отдельного
кадра в качестве неподвижного изображения. Прежде чем выполнять запись,
установите в видеокамеру кассету или модуль памяти “Memory Stick Duo”.
Видеокамеру можно подсоединить к телевизору или видеомагнитофону и т.п.,
или к устройству, поддерживающему стандарт i.LINK, с помощью
соединительного аудио-видео кабеля A/V (1), аудио-видео соединительного
кабеля A/V с разъемом S VIDEO (2) или кабеля i.LINK (3).
Для этого подсоедините видеокамеру к сетевой розетке с помощью
прилагаемого адаптера переменного тока (стр. 10). Дополнительную
информацию можно также найти в инструкциях по эксплуатации, прилагаемых к
подключаемым устройствам.
Перезапись/Монтаж
• Не предусмотрена запись изображений на видеокамеру с телевизора или
видеомагнитофона и т.п., не имеющих выходного гнезда.
• Видеокамера может записывать только с источника сигналов стандарта PAL. Например,
французские телевизионные или видеопрограммы (стандарт SECAM) будут записаны
неправильно. Дополнительную информацию о системах цветного телевидения см. на
стр.136.
• Для ввода сигналов стандарта PAL необходимо использовать двойной 21-штырьковый
адаптер (приобретается отдельно).
• Для модели DCR-HC96E:
Для записи изображений с телевизора подсоедините видеокамеру к выходному гнезду
телевизора с помощью соединительного аудио/видео кабеля A/V.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Не вставляйте и не извлекайте кассету, пока видеокамера установлена на Handycam Station.
Это может привести к неправильной работе видеокамеры.
DCR-HC36E:
К гнезду i.LINK
DV
К интерфейсу
DV (i.LINK)
Аудио-видео
устройство с
выходным гнездом
i.LINK
3
: прохождение сигнала
RU
Продолжение ,
81
Запись изображений с телевизора или видеомагнитофона и т.п.
(продолжение)
DCR-HC46E/HC96E:
Гнездо A/V (DCR-HC96E)
1
Гнезда AUDIO/
VIDEO
(желтый)
A/V
(белый)
(красный)
Телевизор
или
видеомагнитофон и
т.п.
К гнезду S VIDEO
DV
2
К интерфейсу
(i.LINK)
DV
: прохождение сигнала
A Для модели DCR-HC96E:
соединительный кабель A/V
(прилагается)
Устройство Handycam Station и
видеокамера оснащены гнездами A/V.
Подключите соединительный кабель
A/V к Handycam Station или
видеокамере, в зависимости от схемы
подключения.
B Для модели DCR-HC96E:
соединительный кабель A/V со
штекером S VIDEO
(приобретается отдельно)
RU
82
При подсоединении к другому
устройству с помощью гнезда S VIDEO
с использованием соединительного
кабеля A/V с кабелем S VIDEO
изображение может быть
воспроизведено более достоверно, чем
с помощью прилагаемого
соединительного кабеля A/V.
Подсоедините красный и белый
штекеры (левый/правый
аудиосигналы) и штекер S VIDEO
3
К гнезду
i.LINK
Аудиовидео
устройство
с выходным
гнездом
i.LINK
(канал S VIDEO) соединительного
кабеля A/V. В этом случае не нужно
подключать желтый штекер
(стандартный видеоштекер). Звук
выводиться не будет, если подсоединен
только кабель S VIDEO.
C Кабель i.LINK (приобретается
отдельно)
Используйте кабель i.LINK для
подсоединения видеокамеры к другим
устройствам, оснащенным гнездом
i.LINK. Видео- и аудиосигналы
передаются в цифровом виде, что
обеспечивает высокое качество
изображения и звука. Следует помнить,
что невозможно вывести изображение
и звук отдельно друг от друга.
• Когда видеокамера получает сигналы от
другого устройства через кабель i.LINK,
на экране появляется индикация
(Этот индикатор может также
появиться на подключенном устройстве).
• Для модели DCR-HC96E:
При подключении видеокамеры к
монофоническому устройству
подсоедините желтый штекер
соединительного кабеля A/V к
видеогнезду, а красный (правый канал)
или белый (левый канал) штекером - к
входному аудиогнезду на
видеомагнитофоне или ТВ.
• Для модели DCR-HC96E:
При подключении устройства с помощью
соединительного кабеля A/V установите
для параметра [ВЫВОД ИЗОБР.]
значение [LCD] (значение по умолчанию)
(стр. 75).
1 Подсоедините к видеокамере
телевизор или
видеомагнитофон в качестве
устройства воспроизведения.
Подсоедините видеокамеру к
выходным гнездам телевизора или
видеомагнитофона.
2 Вставьте кассету в
видеомагнитофон,
используемый для
воспроизведения.
3 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
режим паузы во время записи.
При записи на кассету нажмите
t[
КОНТ ЗАПИСИ] t
[ПАУЗ ЗАПИС].
При записи на “Memory Stick
Duo,” нажмите
t [MENU]
t
РЕД И ВОСПР t [
ЗАП.ФИЛЬМА].
Для модели DCR-HC96E:
При подключении штекером S
VIDEO нажмите
t
[MENU] t
(СТАНД
НАБОР) t [ВИДЕОВХОД] t [S
VIDEO].
5 Во время записи изображений
Перезапись/Монтаж
Запись фильмов
4 Переключите видеокамеру в
с видеомагнитофона:
Запустите воспроизведение
кассеты или диска на
видеомагнитофоне.
Запись изображений с ТВ:
Выберите телепрограмму.
Изображение, воспроизводимое на
подключенном устройстве,
появится на экране ЖКД
видеокамеры.
6 Нажмите [НАЧ ЗАПИС] в точке,
с которой нужно начать запись.
7 Остановите запись.
При записи на кассету нажмите
(Стоп) или [ПАУЗ ЗАПИС].
При записи на “Memory Stick
Duo,” нажмите [ЗАПС СТОП].
8 Нажмите
t
.
RU
Продолжение ,
83
Запись изображений с телевизора
или видеомагнитофона и т.п.
(продолжение)
Запись неподвижных
изображений
1 Выполните пункты 1-3 в
разделе “Запись фильмов”.
2 Запустите на воспроизводящем
устройстве воспроизведение с
кассеты или выберите
телевизионную программу.
Изображения с видеомагнитофона
или телевизора появляются на
экране видеокамеры.
3 Слегка нажмите кнопку PHOTO
при появлении эпизода,
который требуется записать.
Проверьте изображение и
нажмите указанную кнопку до
конца.
Дублирование
изображений с
кассеты на “Memory
Stick Duo”
Можете записывать фильмы или
неподвижные изображения на
“Memory Stick Duo”. Убедитесь, что
кассета с записью и “Memory Stick
Duo” вставлены в видеокамеру.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Не вставляйте и не извлекайте кассету,
пока видеокамера установлена на
Handycam Station. Это может привести к
неправильной работе видеокамеры.
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Найдите и выполните запись
нужного эпизода.
При перезаписи изображений
как неподвижных изображений
Нажмите
(воспроизведение)
для воспроизведения кассеты,
затем слегка нажмите кнопку
PHOTO при появлении эпизода,
который требуется записать.
Проверьте изображение и
нажмите указанную кнопку до
конца.
При перезаписи изображений
как фильма
Нажмите
t [MENU] t
РЕД И ВОСПР t [
ЗАП.ФИЛЬМА] t
(воспроизведение) для
воспроизведения кассеты, потом
нажмите [НАЧ ЗАПИС] в тот
момент, когда вы хотите начать
запись.
RU
84
Когда вы захотите остановить
запись, нажмите [ЗАПС СТОП]t
(Стоп) t
t
.
Перезапись/Монтаж
• Дата и время изображения записываются
на кассете и сохраняются на “Memory
Stick Duo”. На видеокамере дата и время
изображение записываются на
отображаемой кассете.
Данные настройки камеры, записанные
на пленку, невозможно сохранить на
карту “Memory Stick Duo”.
• Звук записывается в монофоническом
режиме с частотой 32 кГц.
• Значения времени записи фильмов
указаны на стр.62.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Неподвижные изображения будут
записаны с фиксированным размером
[0,2M] при воспроизведении изображений
в режиме 16:9 или [VGA(0,3M)] при
воспроизведении изображений в режиме
4:3.
• Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
Воспроизводимые изображения,
отредактированные при помощи
[ПРЕРЫВ ДВИЖ] в [ЦИФР ЭФФЕКТ],
нельзя скопировать на “Memory Stick
Duo”.
RU
85
Перезапись звука на записанную кассету
Можно добавлять звук на кассету, уже записанную в режиме 12 бит (стр. 71), не
стирая первоначальный звуковой сигнал.
Подключение
A Active
Interface Shoe
C Встроенный
стереомикрофон
Соединительный кабель A/V (прилагается)
Не
подключайте
B Гнездо A/V видео разъем
(Желтый).
(белый)
A/V
(красный)
AUDIO OUT
: прохождение сигнала
Аудио устройство
(например, CD/MD плееры)
Для модели DCR-HC96E:
Устройство Handycam Station и
видеокамера оснащены гнездами A/
V. Подключите соединительный
кабель A/V к Handycam Station или
видеокамере, в зависимости от схемы
подключения.
Вы можете обеспечить аудиовход
следующими способами:
A Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
Внешний микрофон (приобретается
отдельно) к Active Interface Shoe.
RU
86
B Для модели DCR-HC96E:
Аудио устройство к Handycam Station
или к видеокамере, используя
соединительный кабель A/V.
C Используя встроенный микрофон
(подключение не требуется).
Вход записываемого звукового
сигнала имеет приоритет над другими
в порядке A t B t C.
Невозможно выполнить запись
дополнительного аудиосигнала:
– если кассета записана в режиме 16 бит
(стр. 71);
– Если кассета записана в режиме LP;
– Если видеокамера подключена с
помощью кабеля i.LINK.
Запись звука
Заранее вставьте кассету с записью в
видеокамеру.
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Нажмите
(воспроизведение/пауза) для
воспроизведения кассеты,
затем повторно нажмите ее в
точке, с которой требуется
начать запись звука.
Перезапись/Монтаж
– Если кассета записана в режиме 4канального микрофона (4CH MIC).
– При попытке записи на незаписанный
участок кассеты.
– если кассета записана не в той системе
цветного телевидения, которая
используется в этой видеокамере
(стр. 136);
– когда язычок защиты от записи на
кассете установлен в положение SAVE
(стр. 137).
– Участки записи в формате HDV.
• Active Interface Shoe имеет безопасное
устройство для надежной фиксации
внешнего микрофона (приобретается
отдельно). Для подсоединения
вспомогательной принадлежности
нажмите ее вниз и сдвиньте до упора, а
затем затяните винт. Чтобы снять
микрофон, ослабьте винт и выдвиньте
его, нажав вниз.
• Если для записи дополнительного
звукового сигнала используется гнездо A/
V (DCR-HC96E) или встроенный
микрофон, изображение не выводится
через гнездо A/V. Просматривайте
изображение на экране ЖКД или в
видоискателе.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Не вставляйте и не извлекайте кассету,
пока видеокамера установлена на
Handycam Station. Это может привести к
неправильной работе видеокамеры.
• Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
При подключении внешнего микрофона
(приобретается отдельно) к Active
Interface Shoe можно контролировать
изображение и звук, подсоединив
видеокамеру к телевизору или другому
устройству с помощью соединительного
кабеля A/V. Однако записываемый звук
не выводится через динамик
видеокамеры. Проверьте звук с помощью
телевизора или другого устройства.
3 Коснитесь
t [MENU] t
(РЕД И ВОСПР) t
t
[АУДИО ПРЗПС] t
t
[АУДИО ПРЗПС].
Появится
индикация
60 мин
АУДИО ПРЗПС
X.
0:00:00:00
АУДИО
ПРЗПС
4 Нажмите
(воспр.) и
одновременно запустите
воспроизведение
аудиосигнала, который
требуется записать.
- отображается во время записи
нового звукового сигнала в
режиме стерео 2 (ST2) при
воспроизведении кассеты.
RU
Продолжение ,
87
Перезапись звука на записанную кассету (продолжение)
5 Нажмите
(стоп), когда
потребуется остановить
запись.
Для перезаписи звука в другие
эпизоды повторите шаг 2 и
выберите эпизоды, затем нажмите
[АУДИО ПРЗПС].
6 Нажмите
t
.
• Чтобы установить конечную точку для
перезаписи звука, во время
воспроизведения нажмите кнопку ZERO
SET MEMORY на пульте
дистанционного управления при
отображении эпизода, для которого
требуется остановить перезапись звука.
После выполнения пунктов со 2 по 4
запись будет автоматически остановлена
на выбранном эпизоде.
• Дополнительный звуковой сигнал можно
записать только на кассету, которая
записана с помощью данной
видеокамеры. Качество звука может
ухудшиться, если перезапись
аудиосигнала осуществляется на кассету,
которая записана с помощью другой
видеокамеры (включая другие
видеокамеры DCR-HC36E/HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E).
Проверка записанного звука
1 Воспроизведите кассету, на которую
записывался звук (стр. 29).
2 Коснитесь
t [MENU] t
(СТАНД НАБОР) t
t
[БАЛАНС ЗВУКА] t
.
60мин
0:00:00:00
БАЛАНС ЗВУКА
ST1
RU
88
ST2
3 Нажмите
/
, чтобы
отрегулировать баланс
первоначального звука (ST1) и
записанный впоследствии звук (ST2),
потом нажмите
.
• По умолчанию выводится
первоначальный звук (ST1).
• Настройка баланса звука возвращается к
первоначальному значению через 12
часов после выключения питания.
Удаление
записанных
изображений с
“Memory Stick Duo”
Создание на
“Memory Stick Duo”
изображений с
определенной
информацией (Метка
1 Переместите переключатель
печати/Защита
изображения)
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Нажмите
60 мин
60мин
101–0001
0001
101
101–0002
.
3,0M
2 / 10 101
ВОСПР ПАМ
P-MENU
которое требуется удалить, с
помощью
/
.
• Чтобы удалить сразу все
изображения, выберите [
УДАЛ.ВСЕ] (стр. 62).
4 Нажмите
t [ДА].
• После удаления восстановить
изображения невозможно.
Выбор неподвижных
изображений для печати
(Знак печати)
Перезапись/Монтаж
3 Выберите изображение,
Когда используется “Memory Stick
Duo” с язычком защиты от записи,
убедитесь, что язычок на “Memory
Stick Duo” не установлен в
положение защиты от записи
(стр. 138).
Для выбора изображений, которые
требуется напечатать, в видеокамере
используется стандарт DPOF
(Цифрой формат порядка печати).
Отметив изображения, которые
необходимо напечатать, их не
требуется повторно выбирать при
печати (количество
распечатываемых копий указать
невозможно).
1 Переместите переключатель
• Можно удалить изображения на
индексном экране (стр. 29). Можно легко
найти изображение, которое требуется
удалить, отображая одновременно по 6
изображений.
Нажмите
t [ УДАЛ.] t
изображение, которое требуется удалить
t
t [ДА].
• Невозможно удалить изображения, если
на “Memory Stick Duo” язычок защиты от
записи установлен в положение защиты
от записи (стр. 138) или на выбранном
изображении установлена защита
(стр. 90).
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Нажмите
t
[ОТМЕТ. ПЕЧАТИ].
t
t
RU
Продолжение ,
89
Создание на “Memory Stick Duo” изображений с определенной
информацией (Метка печати/Защита изображения) (продолжение)
3 Нажмите изображение, которое
требуется впоследствии
распечатать.
3 Нажмите изображение, для
которого требуется установить
защиту.
ЗАЩИТА
ОТМET.ПЕЧАТИ
появится
на
экране.
появится
на
экране.
101–0002
2/ 10
4 Нажмите
101
101–0002
2/ 10
OK
4 Нажмите
t [КНЦ].
• Чтобы отменить знак печати, нажмите
изображение еще раз для снятия знака
печати, установленного на шаге 3.
• Не отмечайте изображения на
видеокамере, если на “Memory Stick Duo”
уже сохранено несколько изображений со
знаком печати, установленным с
помощью других устройств. Это может
привести к изменению информации
изображений, знак печати для которых
установлен с помощью другого
устройства.
Предотвращение
случайного стирания
(Защита изображения)
Можно выбрать и пометить
изображения для предотвращения их
случайного удаления.
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Нажмите
[ЗАЩИТА].
RU
90
t
t
t
101
OK
t [КНЦ].
• Чтобы отключить защиту изображения,
нажмите изображение еще раз для снятия
защиты, установленной на шаге 3.
Печать записанных изображений
(на PictBridge-совместимом принтере)
Можно распечатывать изображения с
помощью принтера, совместимого с
PictBridge, не подключая
видеокамеру к компьютеру.
Подключите адаптер переменного
тока к настенной розетке.
Вставьте “Memory Stick Duo” с
неподвижными изображениями в
видеокамеру и включите принтер.
Подсоединение
видеокамеры к принтеру
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
(USB)
видеокамеры (DCR-HC36E) или
устройства Handycam Station
(DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E) к принтеру с помощью
кабеля USB. На экране
автоматически появится
параметр [ВЫБОР USB].
3 Нажмите [PictBridge ПЕЧАТЬ].
После выполнения
подключения на экране
появится индикатор
(PictBridge-подключение).
Печать
1 Выберите изображение для
печати с помощью
2 Нажмите
/
.
Перезапись/Монтаж
2 Подключите разъем
• Вы можете также работать, выбирая в
следующем порядке:
– Коснитесь
t [MENU] t
(ПРИЛ.ИЗОБР.) t [ВЫБОР USB] t
[PictBridge ПЕЧАТЬ]
– Коснитесь
t [MENU] t
(ПРИЛ.ИЗОБР.) t [PictBridge
ПЕЧАТЬ]
• Функционирование моделей, не
совместимых с PictBridge не
гарантируется.
t [КОПИИ].
3 Выберите число копий для
печати с помощью
/
.
Можно напечатать до 20 копий
изображения.
4 Нажмите
t [КНЦ].
Чтобы печатать дату и время на
изображении, нажмите
t
[ДАТА/ВРЕМЯ] t [ДАТА] или
[ДАТА ВРЕМЯ] t
.
5 Нажмите [ВЫПЛН] t [ДА].
3,0M
PictBridge ПЕЧАТЬ
101-0001
-
+
1 / 10
101
КНЦ
По завершении печати индикация
[Печать…] исчезнет, и снова
появится экран выбора
изображений.
УСТАНОВИТЬ ВЫПЛН
Отобразится одно из
изображений, записанных на
“Memory Stick Duo”.
По завершении печати нажмите
[КНЦ].
RU
Продолжение ,
91
Печать записанных изображений (на PictBridge-совместимом
принтере) (продолжение)
• См. также инструкцию по эксплуатации
используемого принтера.
• Выполнение перечисленных ниже
операций запрещено, если на экране
отображается индикатор
. Возможно,
операции будут выполнены
ненадлежащим образом.
– Перемещение переключателя POWER.
– Отсоедините шнур питания.
– Снимите видеокамеру с Handycam
Station (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E).
– Отсоедините кабель USB от
видеокамеры (DCR-HC36E) или
Handycam Station (DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E) или принтера.
– Извлеките “Memory Stick Duo” из
видеокамеры.
• Если принтер прекратил работу,
отсоедините кабель USB, выключите
принтер, включите его снова и начните с
начала.
• Некоторые модели принтеров могут не
поддерживать функцию печати даты и
времени. Для получения дополнительных
сведений см. инструкцию по
эксплуатации принтера.
• Печать изображений, записанных не с
помощью видеокамеры, а с помощью
другого устройства, не гарантируется.
• PictBridge - это промышленный стандарт,
установленный ассоциацией CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
Печатать неподвижные изображения
можно без использования компьютера.
Для этого подключите цифровую
видеокамеру или цифровую фотокамеру
любой модели или производителя
непосредственно к принтеру.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Если выполняется печать изображения,
записанного в режиме 16:9, возможно,
оно будет напечатано с обрезанными
левым и правым краями.
RU
92
Использование разъемов для подключения
внешних устройств
Видеокамера
Handycam Station
(DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E)
7
1
3
6
5
4
DCR-HC36E
4
5
DCR-HC44E/HC46E
3
DCR-HC94E/HC96E
2
3
В нижней части экрана
6
7
1 ...Откройте крышку крепления.
2 - 6 ...Откройте крышку гнезда.
Перезапись/Монтаж
3
A Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
Active Interface Shoe
(стр. 86)
Active Interface Shoe используется
для подачи питания на
вспомогательные
принадлежности, такие как
видеоподсветка, вспышка или
микрофон. Вспомогательные
принадлежности могут быть
включены или выключены
переключателем POWER на
видеокамере. Подробную
информацию см. в инструкции по
эксплуатации вспомогательной
принадлежности.
• При подключении вспомогательной
принадлежности откройте крышку
держателя.
• Active Interface Shoe имеет
безопасное устройство для надежной
фиксации установленного
вспомогательного устройства. Для
подсоединения вспомогательного
устройства нажмите его вниз и
сдвиньте до упора, а затем затяните
винт. Чтобы снять устройство,
ослабьте винт и выдвиньте его, нажав
вниз.
• При подключении вспомогательного
устройства батарейный блок
истощается быстрее.
RU
Продолжение ,
93
Использование разъемов для подключения внешних устройств
(продолжение)
• При записи с использованием
внешней вспышки (приобретается
отдельно), подсоединенной к
держателю, выключите питание
внешней вспышки во избежание
записи шума при ее зарядке.
• Нельзя одновременно использовать
внешнюю вспышку (приобретается
отдельно) и встроенную вспышку.
• Если подсоединен внешний микрофон
(приобретается отдельно), он имеет
приоритет над встроенным
микрофоном (стр. 33).
B Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
Гнездо
LANC (голубого цвета)
• Гнездо управления LANC
используется для управления
движением ленты на видео- и
периферийных устройствах,
подключенных к этому гнезду.
C Для модели DCR-HC96E:
Гнездо A/V (аудио/видео) (стр. 42,
78, 108)
Для моделей DCR-HC36E/HC44E/
HC46E/HC94E:
Гнездо A/V (аудио/видео) OUT
(стр. 42, 78)
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Устройство Handycam Station и
видеокамера оснащены гнездами A/V.
D Гнездо
(USB) (стр. 95)
E Для DCR-HC36E/HC46E/HC96E:
Интерфейс DV (i.LINK) (стр. 78,
105)
Для моделей DCR-HC44E/HC94E:
Интерфейс DV OUT (i.LINK)
(стр. 78, 105)
F Гнездо DC IN (стр. 10)
G Разъем интерфейса
RU
94
Использование компьютера
Прежде чем ознакомиться с “Руководство
по началу работы” на компьютере
После установки на компьютере с
системой Windows программного
обеспечения Picture Package с
прилагаемого диска CD-ROM при
подключении видеокамеры к
компьютеру можно будет
использовать следующие функции.
Для получения подробной
информации о подключении см.
“Руководство по началу работы”.
Viewing video and pictures on
PC
Выбрав соответствующие
пиктограммы, можно просмотреть
видеоклипы и фотографии,
скопированные с видеокамеры.
Видеоклипы и фотографии
сохраняются в папках по датам.
Использование компьютера
• Программное обеспечение и функции,
которые можно использовать на
компьютерах на компьютерах Macintosh.,
отличаются от программного
обеспечения и функций, используемых на
компьютерах с системой Windows. Для
получения подробной информации см.
главу 6 “Руководство по началу работы”
на диске CD-ROM. Информацию о
“Руководство по началу работы” см. на
стр.99.
• Существует два способа подключения
видеокамеры к компьютеру.
– Кабель USB
Этот метод хорош для копирования на
компьютер видео и звука, записанного
на кассете, для копирования файлов с
“Memory Stick Duo” на компьютер для
копирования файлов на “Memory Stick
Duo”.
Для копирования файлов с “Memory
Stick Duo” на компьютер не требуется
никаких программ. (Можно
подсоединить видеокамеру к
компьютеру, используя стандартный
драйвер компьютера).
– Кабель i.LINK
Этот способ хорошо подходит для
перезаписи видео и звука, записанных
на кассету. Данные изображения
передаются с большей четкостью, чем
при применении кабеля USB.
Music Video/Slideshow
Producer
Вы можете выбрать любимые
видеоклипы и фотографии,
сохранённые на вашем компьютере и
легко создать оригинальный
видеоклип или слайд-шоу с
использованием визуальных
эффектов и добавлением музыки.
Automatic Music Video Producer
Используя изображения, записанные
на кассету, можно легко создавать
оригинальные видеоклипы, в
которые будет добавлена музыка и
различные эффекты.
Copying tape to Video CD
На диск Video CD можно
скопировать всё содержимое кассеты.
RU
Продолжение ,
95
Прежде чем ознакомиться с “Руководство по началу работы” на
компьютере (продолжение)
Save the images on CD-R
Видеоклипы и фотографии,
скопированные на компьютер, можно
сохранить на диск CD-R.
Burning Video CD
Можно создать диск Video CD,
содержащий меню видеофильмов и
демонстраций слайдов. ImageMixer
VCD2 поддерживает фотографии с
высоким разрешением.
USB Streaming Tool
Можно просматривать изображение,
воспроизводимое с кассеты или
принимаемое видеокамерой, на
компьютере.
Video Capturing Tool
Вы можете скопировать все
содержимое кассеты на компьютер.
• На прилагаемом диске CD-ROM
содержится следующее программное
обеспечение:
– Драйвер USB
– Picture Package Ver.1.5.1
– ImageMixer VCD2
– “First Step Guide (Руководство по
началу работы)”
RU
96
О “Руководство по
началу работы” (First Step
Guide)
“Руководство по началу работы” это
инструкция по эксплуатации, к
которой можно обратиться с
помощью компьютера.
В “Руководство по началу работы”
описаны основные операции: от
первоначального подключения
видеокамеры к компьютеру и
настройки параметров до общих
принципов работы с помощью
программного обеспечения,
записанного на CD-ROM
(прилагается). Установите диск CDROM, прочитайте раздел “Установка
программного обеспечения” и
“Руководство по началу работы” на
компьютер” (стр. 99), затем запустите
“Руководство по началу работы” и
следуйте инструкциям.
О функции справки
программного
обеспечения
В справке представлено описание
всех функций для всех приложений
программного обеспечения.
Внимательно прочитав “Руководство
по началу работы”, обратитесь к
справке для получения подробного
описания операций. Для отображения
справки нажмите значок [?] на
экране.
Системные требования
x Для пользователей
Windows
При использовании Picture
Package
ОС: Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
или Windows XP Professional
Требуется стандартная установка.
Нормальная работа программ не
гарантируется, если проведено
обновление какой-либо из
вышеуказанных операционных
систем.
Приложение: DirectX 9.0c или
последующих версий. (В этом
устройстве используется
технология DirectX. Для работы
программ необходимо установить
DirectX.)
Windows Media Player 7.0 или
последующих версий
Macromedia Flash Player 6.0 или
последующих версий
Звуковая система: стереозвуковая
карта 16-бит и стереофонические
громкоговорители
Память: 64 МБ или более
Жесткий диск: Объем памяти,
необходимый для установки: 500
МБ или более
Рекомендуемое свободное место
на жестком диске: 6 ГБ или более
(в зависимости от размера
редактируемых файлов
изображений)
Прочее: Порт USB (поставляется в
качестве стандартного
устройства), интерфейс DV
(IEEE1394, i.LINK) (для
подсоединения с помощью кабеля
i.LINK), дисковод (для создания
дисков Video CD требуется
дисковод CD-R. Список
совместимых дисководов
представлен на сайте по
следующему адресу URL: http://
www.ppackage.com/)
Использование компьютера
CPU: Intel Pentium III 500 МГц или
выше (рекомендуется 800 МГц или
выше) (для использования
ImageMixer VCD2 рекомендуется
использовать Intel Pentium 4 1.3
ГГц или выше)
Дисплей: видеокарта с 4 МБ видео
ОЗУ, минимальное разрешение
800 × 600 точек, режим цветности
High color (глубина цвета 16 бит,
65000 цветов), драйвер дисплея,
поддерживающий DirectDraw (при
разрешении 800 × 600 точек или
менее и глубине цвета 256 цветов
или менее этот продукт будет
работать неправильно).
При воспроизведении на
компьютере изображений,
записанных на “Memory Stick Duo”
ОС: Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition
или Windows XP Professional
Требуется стандартная установка.
Нормальная работа программ не
гарантируется, если проведено
обновление какой-либо из
вышеуказанных операционных
систем.
CPU: MMX Pentium 200 МГц или
более мощный
Приложение: Windows Media Player
(его необходимо установить,
чтобы воспроизводить
видеофильмы).
Прочее: Порт USB (стандартный),
дисковый накопитель
RU
Продолжение ,
97
Прежде чем ознакомиться с “Руководство по началу работы” на
компьютере (продолжение)
• Если на компьютере имеется гнездо
Memory Stick, вставьте “Memory Stick
Duo” с записанными изображениями в
адаптер карты памяти Memory Stick Duo
(приобретается отдельно), потом
вставьте ее в гнездо Memory Stick на
компьютере, чтобы скопировать
неподвижные изображения на
компьютер.
• Если вы попробуете использовать
“Memory Stick PRO Duo” на компьютере,
который не совместим с “Memory Stick
PRO Duo”, подключите видеокамеру к
компьютеру при помощи кабеля USB, не
используя гнездо “Memory Stick”.
x Для пользователей на
компьютерах Macintosh.
При использовании ImageMixer
VCD2
OС: Mac OS X (v10.1.5 или более
поздней версии)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac серии G3/G4/G5
Память: 128 МБ или более
Жесткий диск: Объем памяти,
необходимый для установки: 250
МБ или более
Рекомендуемое свободное место
на жестком диске: 4 ГБ или более
(в зависимости от размера
редактируемых файлов
изображений)
Дисплей: Mинимальное разрешение
1024 × 768 точек, 32000 цветов (при
разрешении менее 1024 × 768
точек и глубине цвета менее 256
цветов этот продукт будет
работать неправильно).
Приложение: QuickTime 4 или
последующих версий
(рекомендуется QuickTime 5).
Прочее: Дисковод
RU
98
При воспроизведении на
компьютере изображений,
записанных на “Memory Stick Duo”
OS: Mac OS 9.1/9.2 или Mac OS X (v
10.1/v 10.2/v 10.3/v 10.4)
Приложение: QuickTime 3.0 или
более поздней версии (его
необходимо установить, чтобы
воспроизводить видеофильмы).
Прочее: Порт USB (стандартный).
• При подсоединении видеокамеры к
компьютеру на компьютерах Macintosh. с
помощью кабеля USB невозможно
копировать на компьютер изображения,
записанные на кассете. Для копирования
записанного материала с кассеты
подсоедините видеокамеру к компьютеру
с помощью кабеля i.LINK и
воспользуйтесь стандартным
программным обеспечением
операционной системы.
Установка на компьютер программного
обеспечения и “Руководство по началу
работы”
Необходимо установить программное
обеспечение и прочее с прилагаемого
CD-ROM на компьютер перед
соединением видеокамеры и
компьютера. Впоследствии установка
больше не потребуется.
Используемое программное
обеспечение отличается в
зависимости от используемой на
компьютере операционной системы.
Компьютер с операционной системой
Windows: Picture Package (включая
ImageMixer VCD2)
на компьютерах Macintosh.
компьютер: ImageMixer VCD2
Для получения подробной
информации о программном
обеспечении см. “Руководство по
началу работы”.
Войдите в систему с правами
администратора для установки
Windows 2000/Windows XP.
1 Убедитесь, что видеокамера не
дисковод компьютера.
Появится экран установки.
Версия программного обеспечения
Picture Package отображается как
“1.5.”
Если начальный экран не
отображается
1 Дважды щелкните по значку [My
Computer].
2 Дважды нажмите
[PICTUREPACKAGE]
(дисковод)*.
Использование компьютера
Установка на компьютер
с системой Windows
3 Установите диск CD-ROM в
* Имена дисков (например, (E:))
могут отличаться в зависимости от
компьютера.
4 Нажмите [Install].
подключена к компьютеру.
2 Включите компьютер.
Перед установкой программного
обеспечения закройте все
работающие приложения.
Версия программного обеспечения
Picture Package отображается как
“1.5.”
RU
Продолжение ,
99
Установка на компьютер программного обеспечения и “Руководство
по началу работы” (продолжение)
В зависимости от операционной
системы компьютера может
появиться сообщение, что
“Руководство по началу работы”
не может быть установлено
автоматически с помощью
программы InstallShield Wizard. В
таком случае скопируйте
“Руководство по началу работы”
на компьютер вручную, следуя
появляющимся подсказкам.
7 Прочитайте [License
Agreement], установите флажок
[I accept the terms of the license
agreement], если принимаете
условия соглашения, затем
нажмите [Next].
5 Выберите язык для
устанавливаемого
приложения, затем нажмите
кнопку [Next].
Версия программного обеспечения
Picture Package отображается как
“1.5.”
8 Выберите каталог для
сохранения программного
обеспечения, затем нажмите
[Next].
6 Щелкните [Next].
9 На экране [Ready to Install the
Program] нажмите [Install].
Начинается установка программы
Picture Package.
RU
100
10Для установки “Руководство
по началу работы” нажмите
[Next].
На некоторых компьютерах этот
экран может не отображаться. В
этом случае перейдите к пункту 11.
12Если отобразится экран
[Installing Microsoft(R)
DirectX(R)] следуйте
приведенным ниже
инструкциям для установки
DirectX 9.0c. В противном
случае переходите к пункту 13.
1 Прочитайте License Agreement,
затем нажмите [Next].
11Нажмите [Next] и следуйте
инструкциям на экране для
установки ImageMixer VCD2.
2 Щелкните [Next].
Использование компьютера
3 Щелкните [Finish].
RU
Продолжение ,
101
Установка на компьютер программного обеспечения и “Руководство
по началу работы” (продолжение)
13Убедитесь, что установлен
флажок [Yes, I want to restart my
computer now.], затем нажмите
[Finish].
Установка на компьютер
с системой на
компьютерах Macintosh.
1 Убедитесь, что видеокамера не
подключена к компьютеру.
2 Включите компьютер.
Компьютер выключится и
автоматически запустится снова
(этот процесс называется
перезагрузка). На рабочем столе
появятся значки для [Picture
Package Menu] и [Picture Package
destination folder] (а также значок
“Руководство по началу работы”,
если оно было установлено при
выполнении пункта 10).
Перед установкой программного
обеспечения закройте все
работающие приложения.
3 Установите диск CD-ROM в
дисковод компьютера.
4 Дважды щелкните значок CDROM.
5 Скопируйте на компьютер
“FirstStepGuide.pdf”, которое
хранится в папке
[FirstStepGuide] на нужном
языке.
14Извлеките диск CD-ROM из
дисковода компьютера.
6 Скопируйте файл [IMXINST.SIT]
в папке [MAC] на диске CD-ROM
в любую выбранную папку.
• Для получения подробной информации о
подключении видеокамеры к
компьютеру см. “Руководство по началу
работы” на диске CD-ROM (стр. 103).
• При возникновении вопросов по
программе Picture Package, см.
контактную информацию на стр.104.
7 Дважды нажмите на файл
[IMXINST.SIT], скопированный в
папку.
8 Дважды нажмите на
разархивированный файл
[ImageMixerVCD2_Install].
RU
102
9 При появлении окна
подтверждения пользователя
введите имя и Пароль.
Начинается установка программы
ImageMixer VCD2.
Просмотр
“Руководство по
началу работы”
Отображение
“Руководство по началу
работы”
Запуск на компьютере с
системой Windows
• Для получения подробной информации о
подключении видеокамеры к
компьютеру см. “Руководство по началу
работы” на диске CD-ROM (стр. 103).
• Подробную информацию по
использованию ImageMixer VCD2 см. в
интерактивной справке к программному
обеспечению.
Для просмотра рекомендуется
использовать Microsoft Интернет
Explorer 6.0 или более поздней
версии.
Дважды нажмите значок
на
рабочем столе.
Использование компьютера
Чтобы запустить руководство
[First Step Guide], выберите [Start],
[Programs] ([All Programs] в
системе Windows XP), [Picture
Package] и [First Step Guide].
• Для просмотра “Руководство по
началу работы” в формате HTML без
использования автоматической
установки скопируйте из папки
[FirstStepGuide] на диске CD-ROM
файл с необходимым языком, а затем
дважды нажмите файл “index.html”.
• Обращайтесь к файлу
“FirstStepGuide.pdf” в следующих
случаях:
– При распечатывании “Руководство
по началу работы”.
– Если “Руководство по началу
работы” отображается неправильно
даже в рекомендуемой среде из-за
настроек браузера.
– Когда HTML-версия “Руководство
по началу работы” не была
установлена автоматически.
RU
Продолжение ,
103
Просмотр “Руководство по началу работы” (продолжение)
Запуск на компьютере с
системой на компьютерах
Macintosh.
Дважды нажмите
“FirstStepGuide.pdf”.
Для просмотра файла PDF
необходима программа Adobe
Reader. Если программа не
установлена на компьютере, ее
можно загрузить с Web-страницы
компании Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Запрос информации о
данном программном
обеспечении
Центр поддержки
пользователя Pixela
Домашняя страница Pixela
Picture Package:
http://www.ppackage.com/
на компьютерах
ImageMixer VCD2:
http://www.ImageMixer.com/
– Северная Америка (Лос-Анджелес)
- телефон:
(Бесплатный) +1-800-458-4029
+1-213-341-0163
– Европа (Великобритания) телефон:
(Бесплатный) Великобритания,
Германия, Франция и Испания:
+800-1532-4865
Другие страны:
+44-1489-564-764
– Азия (Филиппины) - телефон:
+63-2-438-0090
RU
104
Авторские права
Музыкальные композиции, записи и
другие музыкальные материалы,
которые можно приобрести на
компакт-дисках, получить из сети
Интернет или из других источников
(“Музыкальное содержимое”),
являются произведениями,
охраняемыми авторским правом их
владельцев, и поэтому защищены
законом об авторском праве и
другими соответствующими законами
каждой отдельной страны/
региона. За исключением случаев,
когда такие действия явно разрешены
действующим законодательством,
запрещается использовать (включая,
без ограничений, копирование,
изменение, воспроизведение,
выгрузку, передачу или помещение во
внешнюю электронную сеть,
доступную широкой аудитории,
перенос, распространение, сдачу в
наем, выдачу лицензий, продажу или
выпуск в обращение) любое
музыкальное содержимое без
получения на это разрешения
соответствующих владельцев.
Предоставление корпорацией Sony
Corporation лицензии на Picture
Package не следует истолковывать
как предоставление какого-либо
права или лицензии на использование
музыкального содержимого,
возникающих либо по смыслу
документа, либо в силу
конклюдентных действий
патентообладателя, либо каким-либо
иным образом.
Создание DVD (Прямой доступ для “Click to
DVD”)
Используя кабель i.LINK, можно
переписать материалы с кассеты на
диск DVD с помощью компьютера
серии Sony VAIO*, на котором
установлена программа “Click to
DVD Ver.1.2” (оригинальное
программное обеспечение Sony) или
более поздняя версия. Изображение
автоматически копируется и
записывается на диск DVD.
Ниже приведено описание того, как
создать диск DVD на основе
изображения, записанного на кассете.
Информация о требованиях к системе
и оборудованию, а также о
программе “Click to DVD”
представлена на сайте по
следующему адресу URL:
Кабель i.LINK
(приобретается
отдельно)
DV
К
интерфейсу
DV
(i.LINK)
• Для этой операции можно
использовать только кабель i.LINK.
Не допускается использование
кабеля USB.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Не вставляйте и не извлекайте
кассету, пока видеокамера
установлена на Handycam Station.
Это может привести к неправильной
работе видеокамеры.
* Обратите внимание, что требуется
компьютер с дисководом DVD,
который поддерживает запись
дисков DVD.
Использование компьютера
– Европа
http://www.vaio-link.com/
– США
http://ciscdb.sel.sony.com/perl/selectp-n.pl
– Азиатско-тихоокеанский регион
http://www.css.ap.sony.com/
– Корея
http://scs.sony.co.kr/
– Тайвань
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Китай
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Таиланд
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Латинская Америка
http://www.sony-latin.com/vaio/info/
index.jsp
К разъему
i.LINK
Первое использование
функции Прямой доступ для
“Click to DVD”
Если видеокамера подсоединена к
компьютеру, то с помощью функции
Прямой доступ для “Click to DVD”,
можно без труда создавать диски
DVD. Прежде чем использовать
функцию Прямой доступ для “Click to
DVD”, выполните описанные ниже
действия для запуска приложения
“Click to DVD Automatic Mode
Launcher”.
1 Включите компьютер.
2 Нажмите кнопку [Start], затем
выберите [All Programs].
RU
Продолжение ,
105
Создание DVD (Прямой доступ для “Click to DVD”) (продолжение)
3 В списке отображаемых программ
выберите [Click to DVD], затем
щелкните по [Click to DVD
Automatic Mode Launcher].
Запустится приложение [Click to
DVD Automatic Mode Launcher].
• После того, как приложение [Click
to DVD Automatic Mode Launcher]
будет запущено в первый раз, в
дальнейшем при включении
компьютера оно будет запускаться
автоматически.
• Приложение [Click to DVD
Automatic Mode Launcher]
устанавливается для каждого
отдельного пользователя Windows
XP.
1 Включите компьютер.
Закройте все работающие
приложения, использующие
соединение i.LINK.
2 Подготовьте источник питания
для видеокамеры.
Используйте прилагаемый
адаптер переменного тока в
качестве источника питания,
поскольку для создания диска
DVD потребуется несколько
часов.
3 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
5 Подключите видеокамеру
(DCR-HC36E) или устройство
Handycam Station (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E) к
компьютеру с помощью кабеля
i.LINK (стр. 105).
• При подсоединении видеокамеры к
компьютеру убедитесь, что штекер
вставляется правильной стороной.
Если штекер вставить с силой, его
можно повредить, а также это может
привести к неисправности
видеокамеры.
• Для получения подробной
информации о подключении см
“Руководство по началу работы” на
прилагаемом диске CD-ROM
(стр. 103).
6 Коснитесь
t [MENU] t
(РЕД И ВОСПР) t [ЗАПИСЬ
DVD] t
.
Запустится программа “Click to
DVD”, и на экране компьютера
появятся необходимые
инструкции.
7 Установите записываемый
диск DVD в дисковод
компьютера.
8 Нажмите кнопку [ВЫПОЛН.] на
экране видеокамеры.
0:00:00:00
60мин
ЗАПИСЬ DVD
ПУСК
СОЗДАТЬ DVD?
4 Вставьте кассету с записью в
видеокамеру.
ВЫПОЛН.
ОТМЕНА
Состояние процесса,
выполняемого на компьютере,
RU
106
отображается на экране ЖКД
видеокамеры.
[ЗАХВАТ]: копирование
изображения, записанного на
кассете, на компьютер.
[ПРЕОБРАЗ-Е]: преобразование
изображения в формат MPEG2.
[ЗАПИСЬ]: запись изображения
на диск DVD.
• Если используется диск DVD-RW/
+RW, на котором уже записаны
какие-либо данные, на экране ЖКД
видеокамеры отобразится сообщение
[Диск содержит запись. Удалить и
перезаписать?]. При нажатии [ВЫПОЛН.] имеющиеся на диске данные
будут удалены, а новые будут
записаны.
9 Нажмите [НЕТ] для завершения
60мин
0:00:00:00
ЗАПИСЬ DVD
ЗАВЕРШЕНО
Создать еще
од н у ко п и ю ?
Откроется
лоток.
ДА
НЕТ
Автоматически откроется лоток
для дисков. Чтобы создать
следующий диск DVD с тем же
содержимым, нажмите [ДА].
Лоток для дисков откроется.
Установите в дисковод новый
записываемый диск DVD. Затем
повторите действия пунктов 8 и 9.
Использование компьютера
создания диска DVD.
• Не отсоединяйте кабель i.LINK и не
устанавливайте переключатель POWER
в другое положение на видеокамере, пока
копирование изображения на компьютер
не будет полностью завершено.
• При отображении на экране
[ПРЕОБРАЗ-Е] или [ЗАПИСЬ], запись
изображения уже завершена. Даже после
отсоединения кабеля i.LINK и
выключения камеры создание DVD на
компьютере будет продолжаться.
• Копирование изображения будет
отменено в случае возникновения любого
из нижеперечисленных обстоятельств.
При этом создается диск DVD с данными,
которые уже содержались на нем к
моменту отмены операции. Подробную
информацию см. в файлах справки
программы “Click to DVD”.
– Если на кассете имеется незаписанный
участок продолжительностью 10
секунд.
– Если на кассете имеются данные с
датой записи, предшествующей дате
записи последующих изображений.
– Если на одной кассете записаны
изображения как в обычном, так и в
широкоэкранном формате. (Только для
версий программы “Click to DVD”,
предшествующих Ver.2.2).
• [ЗАПИСЬ DVD] невозможно
использовать в следующих случаях:
– при воспроизведении кассеты;
– При записи изображений на “Memory
Stick Duo”.
– в случае запуска программы “Click to
DVD” с компьютера.
– Для модели DCR-HC96E:
Если для [ВЫХОД A/V t DV] в меню
видеокамеры задано значение [ВКЛ].
Отмена операции
Нажмите кнопку [ОТМЕНА] на
экране ЖКД видеокамеры.
• Невозможно отменить операцию после
отображения индикации [Выполняется
закрытие диска DVD.] на экране ЖКД
видеокамеры.
RU
107
Подключение аналогового
видеомагнитофона к компьютеру через
данную видеокамеру (функция
преобразования сигнала) (DCR-HC96E)
Используя кабель i.LINK (3) и соединительный кабель A/V (1) или
соединительный кабель A/V с S VIDEO (2), можно преобразовывать выход
аналогового сигнала с аналогового устройства, например, с видеомагнитофона, в
цифровой сигнал и передавать его на цифровое устройство, например, на
компьютер, через видеокамеру.
Для этого подсоедините видеокамеру к сетевой розетке с помощью
прилагаемого адаптера переменного тока (стр. 10).
Программное обеспечение, которое может делать запись видеосигнала, должно
быть установлено на вашем компьютере заранее.
Гнездо A/V
1
A/V
(желтый)
(белый)
(красный)
Видеомагнитофоны
Компьютер
К гнезду S VIDEO
2
DV
Интерфейс
К гнезду i.LINK
DV (i.LINK) 3
: прохождение сигнала
A Соединительный кабель A/V
(прилагается)
Устройство Handycam Station и
видеокамера оснащены гнездами A/V.
Подключите соединительный кабель
A/V к Handycam Station или
видеокамере, в зависимости от схемы
подключения. Гнездо A/V принимает
аналоговые сигналы.
RU
108
B Соединительный кабель A/V со
штекером S VIDEO (приобретается
отдельно)
При подсоединении к другому
устройству с помощью гнезда S VIDEO
и при использовании соединительного
кабеля A/V с кабелем S VIDEO
(приобретается дополнительно)
изображение может быть
воспроизведено более достоверно, чем
с помощью прилагаемого
соединительного кабеля A/V.
Подсоедините красный и белый
штекеры (левый/правый
аудиосигналы) и штекер S VIDEO
(канал S VIDEO) соединительного
кабеля A/V (приобретается
дополнительно). В этом случае не
нужно подключать желтый штекер
(стандартный видеоштекер). Звук
выводиться не будет, если подсоединен
только кабель S VIDEO.
C Кабель i.LINK (приобретается
отдельно)
Заблаговременно установите для
[ВЫВОД ИЗОБР.] значение [LCD] в
меню (стр. 75). (Значение по
умолчанию [LCD].)
1 Включите аналоговое
видеоустройство.
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
3 На экране нажмите
t
[MENU] t
(СТАНД НАБОР)
t [ВЫХОД A/V t DV] t [ВКЛ]
t
t
.
4 Запустите аналоговое
захвата на компьютере.
О работе см. инструкцию по
эксплуатации, поставляемую с
программным обеспечением или в
интерактивной справке.
После захвата изображений и
звука прекратите выполнение
процедур захвата на компьютере и
остановите воспроизведение на
аналоговом видеоустройстве.
• Прилагаемые программные средства
Picture Package или ImageMixer VCD2 не
поддерживает функцию преобразования
сигнала.
• Вы не сможете правильно выводить
изображения в зависимости от состояния
входа аналогового видеосигнала
видеокамеры.
• Вы не можете передавать изображения с
сигналами защиты авторского права на
компьютер.
• Вы можете использовать кабель USB
вместо кабеля i.LINK, чтобы передавать
изображения на компьютер. Отметьте,
однако, что отображенное изображение
может быть недостаточно ровным.
• При использовании кабеля USB или
i.LINK для подключения видеокамеры к
компьютеру, убедитесь, что разъемы
подключены правильно. Если штекер
вставить с силой, его можно повредить, а
также это может привести к
неисправности видеокамеры.
Использование компьютера
2 Переместите переключатель
5 Начните выполнение процедур
видеоустройство.
RU
109
Поиск и устранение неисправностей
Поиск и устранение неисправностей
Если при использовании видеокамеры возникнут какие-либо неполадки,
воспользуйтесь следующей таблицей для их устранения. Если неполадка не
устраняется, отсоедините источник питания и обратитесь в сервисный центр
Sony.
Общие функции/Easy Handycam
Не включается питание.
• Подсоедините к видеокамере заряженный батарейный блок (стр. 10).
• Воспользуйтесь адаптером переменного тока для подсоединения к сетевой
розетке (стр. 10).
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Правильно установите видеокамеру в Handycam Station (стр. 11).
Видеокамера не функционирует, даже если включено питание.
• Отсоедините адаптер переменного тока от сетевой розетки или снимите
батарейный блок, затем приблизительно через одну минуту подсоедините снова.
• Нажмите кнопку RESET (стр. 33), используя острый предмет. (При нажатии
кнопки RESET произойдет сброс всех установок за исключением элементов
персонального меню.)
Не работают кнопки.
• В режиме Easy Handycam работают не все кнопки (стр. 27).
Из режима Easy Handycam нельзя перейти в режим нормальной работы.
• Во время записи или связи с другим устройством по кабелю USB нельзя перейти
из режима Easy Handycam в режим нормальной работы.
При использовании функции Easy Handycam изменяются настройки.
• При использовании функции Easy Handycam настройки функций, которые не
отображаются на экране, возвращаются к значениям по умолчанию. При отмене
функции Easy Handycam ранее заданные настройки восстанавливаются (стр. 26,
48).
Не запускается [РЕЖИМ ДЕМО].
• Невозможно использовать демонстрационный режим, если переключатель
NIGHTSHOT PLUS (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/NIGHTSHOT (DCR-HC94E/
HC96E) установлен в положение ON (стр. 31).
• Извлеките кассету и “Memory Stick Duo” из видеокамеры (стр. 22, 23).
Видеокамера нагревается.
• Видеокамера может нагреваться в процессе эксплуатации. Это не является
неисправностью.
RU
110
Батарейки/источники питания
Внезапно отключается питание.
• Если видеокамера не используется в течение примерно 5 минут, происходит ее
автоматическое отключение (АВТОВЫКЛ). Измените настройку параметра
[АВТОВЫКЛ] (стр. 75) или снова включите питание (стр. 16), либо используйте
адаптер переменного тока.
• Зарядите батарейный блок (стр. 10).
Индикатор CHG (зарядка) не горит во время зарядки батарейного блока.
• Переместите переключатель POWER в положение OFF(CHG) (стр. 10).
• Подсоедините батарейный блок к видеокамере должным образом (стр. 10).
• Правильно подсоедините провод питания к сетевой розетке.
• Зарядка батарейного блока завершена (стр. 11).
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Правильно установите видеокамеру в Handycam Station (стр. 11).
Индикатор CHG (зарядка) мигает во время зарядки батарейного блока.
• Подсоедините батарейный блок к видеокамере должным образом (стр. 10). Если
неполадка не устраняется, отсоедините адаптер переменного тока от сетевой
розетки и обратитесь в сервисный центр Sony. Батарейный блок может быть
полностью разряжен.
Поиск и устранение неисправностей
Питание часто отключается, хотя индикатор оставшегося времени
работы батарейного блока указывает на наличие достаточного для
работы заряда.
• Произошел сбой в показаниях индикатора оставшегося времени работы
батарейного блока, или батарейный блок не имеет достаточного заряда. Снова
полностью зарядите батарейный блок, чтобы индикация отображалась
правильно (стр. 10).
Индикатор оставшегося времени работы батарейного блока неправильно
отображает время.
• Слишком низкая или слишком высокая температура окружающей среды, или
батарейный блок не имеет достаточного заряда. Это не является
неисправностью.
• Снова полностью зарядите батарейный блок. Если неполадка не устраняется,
батарейный блок может быть полностью разряжен. Установите новый
батарейный блок (стр. 10, 140).
• Неточное отображение времени может быть обусловлено обстоятельствами, в
которых выполняется запись. Например, при открытии или закрытии панели
ЖКД требуется около 1 минуты, чтобы отобразить точное оставшееся время
работы батарейного блока.
RU
Продолжение ,
111
Поиск и устранение неисправностей (продолжение)
Батарейный блок быстро разряжается.
• Слишком низкая или слишком высокая температура окружающей среды, или
батарейный блок не имеет достаточного заряда. Это не является
неисправностью.
• Снова полностью зарядите батарейный блок. Если неполадка не устраняется,
батарейный блок может быть полностью разряжен. Установите новый
батарейный блок (стр. 10, 140).
Происходит сбой при подсоединении видеокамеры к адаптеру
переменного тока.
• Выключите питание видеокамеры и отсоедините адаптер переменного тока от
сетевой розетки. Затем вновь подсоедините его.
Экран ЖКД/видоискатель
При прикосновении к экрану ЖКД возникает “волнистый” эффект.
• Это не является неисправностью. Не нажимайте слишком сильно на экран ЖКД.
На экране ЖКД или в видоискателе появляется необычное изображение.
• Видеокамера находится в режиме [РЕЖИМ ДЕМО] (стр. 69). Коснитесь экрана
ЖКД или вставьте кассету либо “Memory Stick Duo” для отмены режима
[РЕЖИМ ДЕМО].
На экране появляется незнакомый индикатор.
• На экран выводится предупреждающий индикатор или сообщение (стр. 131).
Изображение постоянно отображается на экране ЖКД.
• Это происходит при отсоединении штекера постоянного тока от видеокамеры
или снятии батарейного блока без заблаговременного отключения питания. Это
не является неисправностью.
Вы не можете отключить подсветку ЖКД (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E).
• Во время работы Easy Handycam (стр. 26), невозможно включать и отключать
подсветку ЖКД нажатием и удержанием кнопки DISP/BATT INFO.
Вы не можете отключить отображение индикаторов.
• Вы не можете отключить
. Нажмите
предупреждающие сообщения (стр. 133).
RU
112
, чтобы посмотреть
На сенсорной панели не отображаются кнопки.
• Слегка нажмите на экран ЖКД.
• Нажмите кнопку DISP/BATT INFO на видеокамере (или кнопку DISPLAY на
пульте дистанционного управления) (стр. 19, 40).
Кнопки на сенсорной панели работают неправильно или совсем не
работают.
• Настройте экран ([КАЛИБРОВКА]) (стр. 145).
• При изменении форматного соотношения изображения форматное
соотношение кнопок сенсорной панели и индикаторов изменится
соответствующим образом (стр. 24).
Изображение на экране видоискателя нечеткое.
• Для настройки объектива используйте рычаг регулировки объектива
видоискателя (стр. 18).
Исчезло изображение в видоискателе.
• Закройте панель ЖКД. Если панель ЖКД открыта, изображение в
видоискателе не отображается (стр. 18).
На экране ЖКД появляются точки и линии.
Поиск и устранение неисправностей
• Это не является неисправностью. Эти точки не записываются.
Кассеты
Кассета не извлекается из отсека.
• Убедитесь, что источник питания (батарейный блок или адаптер переменного
тока) подсоединен должным образом (стр. 10).
• Снимите батарейный блок с видеокамеры, затем вновь присоедините его
(стр. 12).
• Подсоедините к видеокамере заряженный батарейный блок (стр. 10).
• Внутри видеокамеры сконденсировалась влага (стр. 144).
При использовании кассеты с функцией Cassette Memory не
отображается индикатор Cassette Memory или титр.
• Эта видеокамера не поддерживает функцию Cassette Memory, поэтому
индикатор не отображается.
Не отображается индикатор оставшейся ленты.
• Установите для параметра [
ОСТАЛОСЬ] значение [ВКЛ], чтобы
отобразить индикатор оставшейся ленты (стр. 74).
RU
Продолжение ,
113
Поиск и устранение неисправностей (продолжение)
Кассета шумит при перемотке назад или ускоренной перемотке вперед.
• При использовании адаптера переменного тока скорость перемотки назад/
ускоренной перемотки вперед возрастает (по сравнению с режимом работы от
батарейного блока) и, следовательно, усиливается шум. Это не является
неисправностью.
“Memory Stick Duo”
Невозможно работать с функциями, используя “Memory Stick Duo”.
• Переместите переключатель POWER вниз, чтобы загорелся индикатор
CAMERA-MEMORY или PLAY/EDIT (стр. 16).
• Вставьте “Memory Stick Duo” в видеокамеру (стр. 23).
• Если используется “Memory Stick Duo”, отформатированная на компьютере,
отформатируйте ее заново на видеокамере (стр. 63).
Не удается удалить изображения.
• Снимите блокировку на язычке защиты от записи “Memory Stick Duo”, если
таковой имеется (стр. 138).
• Отключите защиту изображений (стр. 90).
• Максимальное число изображений, которое можно удалить за один раз,
составляет 100.
Не удается удалить сразу все изображения.
• Снимите блокировку на язычке защиты от записи “Memory Stick Duo”, если
таковой имеется (стр. 138).
• Отключите защиту изображений (стр. 90).
Невозможно отформатировать “Memory Stick Duo”.
• Снимите блокировку на язычке защиты от записи “Memory Stick Duo”, если
таковой имеется (стр. 138).
Не удается установить защиту изображения.
• Снимите блокировку на язычке защиты от записи “Memory Stick Duo”, если
таковой имеется (стр. 138).
• Выполните данное действие еще раз на индексном экране (стр. 90).
Не удается пометить изображения для печати.
• Снимите блокировку на язычке защиты от записи “Memory Stick Duo”, если
таковой имеется (стр. 138).
• Выполните данное действие еще раз на индексном экране (стр. 89).
• Максимальное число изображений, которое можно пометить для печати,
составляет 999.
• Фильмы нельзя пометить для печати.
RU
114
Имя файла данных отображается неправильно.
• Если структура каталога не соответствует универсальному стандарту, то будет
отображаться только имя файла.
• Файл поврежден.
• Формат файла не поддерживается на данной видеокамере (стр. 138).
Мигает имя файла данных.
• Файл поврежден.
• Формат файла не поддерживается на данной видеокамере (стр. 138).
Запись
См. также “Регулировка изображения во время записи” (стр. 117) и раздел
“Memory Stick Duo” (стр. 114).
При нажатии кнопки REC START/STOP лента в кассете не двигается.
Поиск и устранение неисправностей
• Передвиньте переключатель POWER несколько раз в положение, при котором
загорится индикатор CAMERA-TAPE (стр. 28).
• Достигнут конец ленты. Перемотайте ее на начало или вставьте новую кассету.
• Установите язычок защиты от записи в положение REC или вставьте новую
кассету (стр. 137).
• Лента прилипла к барабану из-за конденсации влаги. Извлеките кассету и
оставьте видеокамеру приблизительно на 1 час, затем вновь вставьте кассету
(стр. 144).
Невозможно выполнить запись на “Memory Stick Duo”.
• Снимите блокировку на язычке защиты от записи “Memory Stick Duo” если
таковой имеется (стр. 138).
• Нет свободного места на “Memory Stick Duo”. Удалите ненужные изображения с
“Memory Stick Duo” (стр. 89).
• Отформатируйте “Memory Stick Duo” на видеокамере (стр. 63) или вставьте
другую “Memory Stick Duo” (стр. 23).
• Во время записи на кассету неподвижные изображения невозможно записать на
“Memory Stick Duo”, если установлены указанные ниже значения параметров.
– [ПРОГР ЗАПИСЬ] (DCR-HC94E/HC96E)
– [ИНТЕРВ.ЗАП.] (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
• Для модели DCR-HC36E:
Невозможно записать неподвижные изображения на “Memory Stick Duo” в
режиме [ВЫБОР Ш/ФОРМ] (стр. 58).
RU
Продолжение ,
115
Поиск и устранение неисправностей (продолжение)
Угол записи отличается в зависимости от положения переключателя
POWER (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E).
• Если переключатель POWER установлен в положение CAMERA-MEMORY,
угол записи шире, чем при установке переключателя в положение CAMERATAPE.
Не удается записать плавный переход от последнего записанного на
кассете эпизода к следующему.
• Выполните ПОСЛ ФРАГМ (стр. 38).
• Не извлекайте кассету. (Изображение будет записано последовательно и без
перерывов, даже если производилось выключение питания).
• Не записывайте вместе на одной кассете изображения в режимах SP и LP.
• Старайтесь выполнять запись в режиме LP непрерывно.
Не слышен звук затвора при записи неподвижного изображения.
• Установите [ОЗВУЧ.МЕНЮ] в положение [ВКЛ] (стр. 75).
Встроенная вспышка не работает (DCR-HC94E/HC96E).
• При использовании перечисленных ниже функций встроенная вспышка не
работает.
– Запись на кассету
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ЦИФР ЭФФЕКТ]
– [ПРОГР ЗАПИСЬ]
– [ЗАПУСК]
• Даже если выбран режим автоматической вспышки или
(автоматическое
снижение эффекта красных глаз), при использовании перечисленных ниже
функций встроенная вспышка не работает.
– NightShot
– [ПРОЖЕКТОР], [ЗАКАТ ЛУНА], и [ЛАНДШАФТ] меню [ПРОГР А/ЭКСП]
– [ЭКСПОЗИЦИЯ]
– [ТОЧЕЧН.ЭКСП]
Внешняя вспышка (приобретается отдельно) не работает (DCR-HC94E/
HC96E).
• Не включено питание вспышки, или вспышка не подсоединена должным
образом.
Не работает функция [ПОСЛ ФРАГМ].
• Не извлекайте кассету после записи (стр. 38).
• На кассете нет записи.
RU
116
Функция [ПОСЛ ФРАГМ] работает неправильно.
• Между фрагментами записи на кассете есть незаписанный участок. Это не
является неисправностью.
Появляется сообщение Интервал плавной записи прекращается/[Плавная
запись прервана из-за ошибки.] и запись прекращается (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E).
• Возможно, загрязнена видеоголовка. Используйте чистящую кассету
(приобретается отдельно).
• Попробуйте начать с начала.
• Используйте кассету Sony mini DV.
Регулировка изображения во время записи
См. также “Меню” (стр. 121).
Не работает функция автоматической фокусировки.
• Установите [ФОКУСИРОВКА] в положение [АВТО] (стр. 54).
• Условия съемки не подходят для автоматической фокусировки. Настройте
фокус вручную (стр. 54).
Поиск и устранение неисправностей
Не работает функция [STEADYSHOT].
• Установите для параметра [STEADYSHOT] значение [ВКЛ] (стр. 58).
Функция BACK LIGHT не работает.
• Функция BACK LIGHT будет отменена при следующих настройках параметров.
– [РУЧНАЯ] для [ЭКСПОЗИЦИЯ]
– [ТОЧЕЧН.ЭКСП]
• Функция BACK LIGHT не работает при использовании режима Easy Handycam
(стр. 27).
Невозможно изменить [МОЩ.ВСПЫШКИ] (DCR-HC94E/HC96E).
• [МОЩ.ВСПЫШКИ] невозможно изменить во время работы Easy Handycam
(стр. 55).
[ЦИФР.УВЕЛИЧ] не функционирует.
• [ЦИФР.УВЕЛИЧ] не функционирует когда для [ТЕЛЕМАКРО] задано
значение [ВКЛ].
RU
Продолжение ,
117
Поиск и устранение неисправностей (продолжение)
При съемке в темноте таких объектов, как пламя свечи или
электрическая лампа, появляется вертикальная полоса.
• Это происходит при слишком высокой контрастности между объектом и фоном.
Это не является неисправностью.
При съемке ярких объектов появляется вертикальная полоса.
• Это явление называется эффектом смазывания. Это не является
неисправностью.
На экране появляются белые, красные, синие или зеленые точки.
• Точки появляются при записи в [МЕДЛ ЗАТВ], [SUPER NSPLUS] (DCRHC36E/HC44E/HC46E), [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E) или [COLOR SLOW
S]. Это не является неисправностью.
Цвет изображения отображается неправильно.
• Деактивируйте функцию NightShot plus (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/NightShot
(DCR-HC94E/HC96E) (стр. 31).
Изображение получается слишком ярким, и объект не отображается на
экране.
• Деактивируйте функцию NightShot plus (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/NightShot
(DCR-HC94E/HC96E) (стр. 31) или отмените функцию BACK LIGHT (стр. 31).
Изображение на экране темное, и объект не виден на экране (DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E).
• Нажмите кнопку DISP/BATT INFO и удерживайте ее в течение нескольких
секунд, чтобы включить подсветку (стр. 18).
Изображение выглядит слишком светлым, мерцает, или изменяется цвет.
• Это происходит при записи изображений в условиях освещения лампами
дневного света, натриевыми или ртутными лампами с использованием функции
[ПОРТ-РЕТ] или [СПОРТ]. Это не является неисправностью. В этом случае
отключите функцию [ПРОГР А/ЭКСП] (стр. 51).
При записи с экрана телевизора или дисплея компьютера появляются
черные полосы.
• Установите для параметра [STEADYSHOT] значение [ВЫКЛ] (стр. 58).
Воспроизведение
Если воспроизводятся изображения, записанные на “Memory Stick Duo”, см.
раздел “Memory Stick Duo” (стр. 114).
RU
118
Не удается воспроизвести кассету.
• Переместите переключатель POWER вниз, чтобы загорелся индикатор PLAY/
EDIT.
• Перемотайте ленту назад (стр. 29).
Размер и форматное соотношение изображений, записанных на “Memory
Stick Duo”, воспроизводятся неправильно.
• Изображения, записанные на другом оборудовании, могут не воспроизводиться с
действительным размером. Это не является неисправностью.
• При воспроизведении фильма, записанного на “Memory Stick Duo” в режиме
16:9, в верхней и нижней частях экрана появятся черные полосы. Это не является
неисправностью.
Изображения на “Memory Stick Duo” не воспроизводятся.
• Изображения не могут воспроизводиться, если изменено имя файла или имя
папки, или данные отредактированы на компьютере (в этом случае мигает имя
файла). Это не является неисправностью (стр. 139).
• Изображения, записанные на другом оборудовании, могут не воспроизводиться.
Это не является неисправностью (стр. 139).
На изображении появляются горизонтальные полосы. Изображения
отображаются нечетко или не отображаются совсем.
Поиск и устранение неисправностей
• Почистите головку с помощью чистящей кассеты (приобретается отдельно)
(стр. 145).
На четких изображениях появляются блики, диагональные линии
выглядят неровными (DCR-HC94E/HC96E).
• Отрегулируйте [РЕЗКОСТЬ] в сторону
(смягчения) (стр. 53).
Звук не слышен или слышен тихо.
• Установите [МУЛЬТИЗВУК] в положение [СТЕ-РЕО] (стр. 72).
• Увеличьте громкость (стр. 29).
• Отрегулируйте значение параметра [БАЛАНС ЗВУКА] со стороны [ST2]
(дополнительный звук) так, чтобы звук был слышен нормально (стр. 88).
• При использовании штекера S VIDEO обязательно подсоедините также
красный и белый штекеры соединительного кабеля A/V (стр. 42).
Звук прерывается.
• Почистите головку с помощью чистящей кассеты (приобретается отдельно)
(стр. 145).
RU
Продолжение ,
119
Поиск и устранение неисправностей (продолжение)
На экране отображается индикация “---”.
• Воспроизводимая кассета записана без установки даты и времени.
• Воспроизводится незаписанный участок кассеты.
• В точке, где записан код данных, на ленте имеется царапина или записаны
помехи, что мешает ее считыванию.
Появляются помехи, а на экране отображается индикация
.
• Кассета записана не в той в системе цветного телевидения, которая
используется в этой видеокамере (PAL). Это не является неисправностью
(стр. 136).
На экране отображается индикация
.
• Воспроизводимая кассета записана на другом устройстве с помощью 4канального микрофона (4CH MIC REC). Видеокамера не поддерживает запись с
помощью 4-канального микрофона.
Неправильно работает функция поиска даты.
• После смены даты делайте запись продолжительностью не менее 2 минут. Если
запись, выполненная в какой-то день, слишком короткая, то видеокамера может
не совсем точно находить место, где изменяется дата записи.
• В начале или между фрагментами записи на кассете имеется незаписанный
участок. Это не является неисправностью.
Пульт дистанционного управления
Прилагаемый пульт дистанционного управления не работает.
• Установите [ПУЛЬТ ДУ] в положение [ВКЛ] (стр. 74).
• Уберите любые препятствия между пультом дистанционного управления и
датчиком дистанционного управления.
• Не допускайте воздействия на датчик дистанционного управления сильных
источников света, например прямых солнечных лучей или искусственного
освещения, в противном случае пульт дистанционного управления может
работать неправильно.
• Вставьте новую батарейку в батарейный отсек так, чтобы ее полюса +/ совпали
с обозначениями +/– в отсеке (стр. 147).
• Снимите конверсионный объектив (приобретается отдельно), поскольку он
может закрывать датчик дистанционного управления.
При использовании прилагаемого пульта дистанционного управления
другой видеомагнитофон работает неправильно.
• Выберите для пульта дистанционного управления видеомагнитофоном любой
режим, кроме VTR 2.
• Закройте датчик дистанционного управления на видеомагнитофоне черной
бумагой.
RU
120
Меню
Элементы меню выделены серым цветом.
• В текущих условиях записи/воспроизведения элементы, выделенные серым
цветом, выбрать невозможно.
не отображается.
• Во время работы Easy Handycam доступны не все элементы меню. Выключите
функцию Easy Handycam (стр. 26).
Невозможно использовать [ПРОГР А/ЭКСП].
• Функция [ПРОГР А/ЭКСП] не работает совместно со следующими функциями:
– NightShot plus (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– NightShot (DCR-HC94E/HC96E)
– [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E)
– [COLOR SLOW S]
– [ТЕЛЕМАКРО]
• Функция [СПОРТ] не будет работать, если переключатель POWER установлен
в положение CAMERA-MEMORY.
Невозможно использовать [ТОЧЕЧН.ЭКСП].
Поиск и устранение неисправностей
• Функция [ТОЧЕЧН.ЭКСП] не работает совместно со следующими функциями:
– NightShot plus (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– NightShot (DCR-HC94E/HC96E)
– [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E)
– [COLOR SLOW S]
– [ЭФФЕКТ КИНО] в меню [ЦИФР ЭФФЕКТ] (DCR-HC94E/HC96E)
• Если установлена функция [ПРОГР А/ЭКСП], то для функции
[ТОЧЕЧН.ЭКСП] автоматически устанавливается значение [АВТО].
Невозможно использовать [ЭКСПОЗИЦИЯ].
• Функция [ЭКСПОЗИЦИЯ] не работает совместно со следующими функциями:
– NightShot plus (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– NightShot (DCR-HC94E/HC96E)
– [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E)
– [COLOR SLOW S]
– [ЭФФЕКТ КИНО] в меню [ЦИФР ЭФФЕКТ] (DCR-HC94E/HC96E)
• Если установлена функция [ПРОГР А/ЭКСП], то для функции
[ЭКСПОЗИЦИЯ] автоматически устанавливается значение [АВТО].
RU
Продолжение ,
121
Поиск и устранение неисправностей (продолжение)
Невозможно использовать [БАЛАНС БЕЛ].
• Невозможно использовать [БАЛАНС БЕЛ] при использовании NightShot plus
или [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/NightShot или [SUPER
NS](DCR-HC94E/HC96E).
Невозможно отрегулировать [РЕЗКОСТЬ] (DCR-HC94E/HC96E).
• Невозможно отрегулировать [РЕЗКОСТЬ] при помощи [ЭФФЕКТ КИНО]
[ЦИФР ЭФФЕКТ].
[СДВИГ А/ЭКСП] не работает (DCR-HC94E/HC96E).
• [СДВИГ А/ЭКСП] невозможно выбрать, когда для параметра [ЭКСПОЗИЦИЯ]
установлено значение [РУЧНАЯ].
Невозможно использовать [ТОЧЕЧН ФОКУС].
• Параметр [ТОЧЕЧН ФОКУС] невозможно использовать одновременно с
[ПРОГР А/ЭКСП].
Невозможно использовать [ТЕЛЕМАКРО].
• Функция [ТЕЛЕМАКРО] не работает совместно со следующими функциями:
– [ПРОГР А/ЭКСП]
– Запись фильма на кассету или “Memory Stick Duo”.
Невозможно использовать [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/
[SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E).
• Невозможно использовать [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)/
[SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E) вместе с:
– [ФЕЙДЕР]
– [ЦИФР ЭФФЕКТ]
– [ПРОГР А/ЭКСП]
[COLOR SLOW S] работает неправильно.
• Функция [COLOR SLOW S] может не работать должным образом в полной
темноте. Используйте NightShot plus или [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/
HC44E/HC46E)/NightShot или [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E).
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [COLOR SLOW S].
– [ФЕЙДЕР]
– [ЦИФР ЭФФЕКТ]
– [ПРОГР А/ЭКСП]
– [ЭКСПОЗИЦИЯ]
– [ТОЧЕЧН.ЭКСП]
RU
122
Невозможно использовать [ПРОГР ЗАПИСЬ] (DCR-HC94E/HC96E).
• Невозможно использовать [ПРОГР ЗАПИСЬ] с [ЭФФЕКТ КИНО] меню
[ЦИФР ЭФФЕКТ].
Невозможно использовать [ФЕЙДЕР].
• Функция [ФЕЙДЕР] не работает совместно со следующими функциями:
– [АВТОЗАПУСК]
– [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E)
– [COLOR SLOW S]
– [ЦИФР ЭФФЕКТ]
– [ПОКАДР ЗАП] (DCR-HC94E/HC96E)
– [ИНТЕРВ.ЗАП.] (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
Невозможно использовать [ЦИФР ЭФФЕКТ].
Поиск и устранение неисправностей
• Функция [ЦИФР ЭФФЕКТ] не работает совместно со следующими функциями:
– [SUPER NSPLUS] (DCR-HC36E/HC44E/HC46E)
– [SUPER NS] (DCR-HC94E/HC96E)
– [COLOR SLOW S]
– [ФЕЙДЕР]
• Невозможно использовать [ЭФФЕКТ КИНО] (DCR-HC94E/HC96E), [МЕДЛ
ЗАТВ] и [СТАР КИНО] с [ПРОГР А/ЭКСП] (за исключением [АВТО]).
• Функция [СТАР КИНО] не работает совместно со следующими функциями:
– [ЭФФЕКТ ИЗОБР]
– [ВЫБОР Ш/ФОРМ] (DCR-HC36E)
• Для моделей DCR-HC94E/HC96E:
Функция [ЭФФЕКТ КИНО] не работает совместно со следующими функциями:
– Для параметра [ЭКСПОЗИЦИЯ] задано значение [РУЧНАЯ]
– В [СДВИГ А/ЭКСП] выбрано значение, отличающееся от 0.
– [ПРОГР ЗАПИСЬ]
– [ЭФФЕКТ ИЗОБР]
Невозможно использовать [ИНТЕРВ.ЗАП.] (DCR-HC94E/HC96E).
• Невозможно использовать [ИНТЕРВ.ЗАП.], если выбран параметр [ЭФФЕКТ
КИНО] или [ПРЕРЫВ ДВИЖ] в меню [ЦИФР ЭФФЕКТ].
Перезапись/монтаж/подключение к другим устройствам
Изображение, которое выводится с камеры, не отображается на экране
устройства, подсоединенного к камере (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E).
• При установке видеокамеры на Handycam Station закройте крышку разъема DC
IN видеокамеры и вставьте видеокамеру до упора в Handycam Station (стр. 11).
RU
Продолжение ,
123
Поиск и устранение неисправностей (продолжение)
Изображения с подключенного оборудования не отображаются на
экране ЖКД и в видоискателе (DCR-HC96E).
• Установите [ВЫВОД ИЗОБР.] в положение [LCD] (стр. 75).
• Если нажать кнопку DISP/BATT INFO когда для [ВЫВОД ИЗОБР.]
установлено значение [В.ВЫХ/LCD], входной сигнал на видеокамеру подаваться
не будет (стр. 75).
• Убедитесь, что соответствующий видео штекер подключен к другому
устройству, затем правильно установите [ВИДЕОВХОД] (стр. 73).
Изображения, полученные от подключенных устройств невозможно
увеличить (DCR-HC36E/HC46E/HC96E).
• Изображения с подключенного оборудования невозможно увеличить на
видеокамере (стр. 32).
На дисплее подключенного оборудования отображается код времени и
другая информация.
• Задайте для параметра [ВЫВОД ИЗОБР.] значение [LCD] при подключении
через соединительный кабель A/V (стр. 75).
При использовании соединительного кабеля A/V перезапись не
выполняется должным образом.
• Неправильно подключен соединительный кабель A/V. Убедитесь что
соединительный кабель A/V подключен к правильному гнезду, то есть к гнезду
выхода устройства, с которого копируется изображение (DCR-HC96E), или к
входному гнезду другого устройства для копирования изображения с
видеокамеры (стр. 78, 81).
• Для модели DCR-HC96E:
Установите [ВЫВОД ИЗОБР.] в положение [LCD] (стр. 75).
Не слышен новый звук, добавленный на кассету с записью.
• Отрегулируйте значение параметра [БАЛАНС ЗВУКА] со стороны [ST1]
(основной звук) так, чтобы звук был слышен нормально (стр. 88).
Изображения с подключенного оборудования отображаются
неправильно.
• Входной сигнал не является сигналом PAL (стр. 136).
Не удается перезаписать неподвижные изображения с кассеты на
“Memory Stick Duo”.
• Если запись на кассету выполнялась несколько раз, то запись может оказаться
невозможной, или изображение может быть записано с ошибками.
RU
124
Не удается перезаписать видеофильмы с кассеты на “Memory Stick Duo”.
• Ниже перечислены случаи, когда запись будет невозможной или изображение
может быть записано с ошибками.
– На кассете имеется незаписанный участок.
– Запись на кассету выполнялась много раз.
– Входной сигнал был прервано или отключен.
Невозможно ввести изображения, используя соединительный кабель A/V
(DCR-HC96E).
• Невозможно ввести изображения, если для параметра [ВЫВОД ИЗОБР.]
установлено значение [В.ВЫХ/LCD] (стр. 75).
• Изображения невозможно ввести, если нажать кнопку DISP/BATT INFO.
Изображение слишком темное, возникают искажения изображения или
звука (DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E).
• Соединительные кабели A/V подсоединены одновременно и к видеокамере, и к
устройству Handycam Station. Отсоедините один из соединительных кабелей
A/V.
Подключение к компьютеру
Компьютер не распознает видеокамеру.
Поиск и устранение неисправностей
• Отсоедините кабель от видеокамеры и компьютера, затем надежно
подсоедините его снова.
• Отсоедините все устройства USB кроме клавиатуры, мыши и видеокамеры от
гнезда (USB) на компьютере.
• Отсоедините кабель от видеокамеры и компьютера, перезапустите компьютер,
затем снова правильно подсоедините их.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E:
Правильно установите видеокамеру в Handycam Station (стр. 11).
После установки прилагаемого диска CD-ROM в дисковод компьютера
появляется сообщение об ошибке.
• Задайте для компьютера параметры экрана, приведенные ниже.
– Windows: 800 × 600 точек или более, режим цветности High Color (16 бит, 65000
цветов) или более
– Macintosh: 1024 × 768 точек или более, 32000 цветов или более
На компьютере не отображается изображение, которое снимается на
видеокамеру.
• Отсоедините кабель от компьютера, включите видеокамеру, а затем снова
подсоедините кабель.
RU
Продолжение ,
125
Поиск и устранение неисправностей (продолжение)
• Переместите переключатель POWER несколько раз, чтобы на видеокамере
загорелся индикатор CAMERA-TAPE, и установите параметр [КАМЕРА USB]
в положение [
ПОТОК] (стр. 73). (Только при подключении к компьютеру с
Windows через кабель USB)
Записанные на кассете видеоклипы невозможно просмотреть на экране
компьютера.
• Отсоедините кабель от компьютера, затем надежно подсоедините его снова.
• Переместите переключатель POWER несколько раз, чтобы на видеокамере
загорелся индикатор PLAY/EDIT, установите для параметра [ВЫБОР USB]
значение [
ПОТОК] (стр. 69). (Только при подключении к компьютеру с
Windows через кабель USB)
Записанные на кассете видеоклипы невозможно просмотреть на экране
компьютера Macintosh.
• При подсоединении видеокамеры к компьютеру Macintosh с помощью кабеля
USB невозможно копировать на компьютер изображения, записанные на
кассете. Для копирования записанного материала с кассеты подсоедините
видеокамеру к компьютеру с помощью кабеля i.LINK и воспользуйтесь
стандартным программным обеспечением операционной системы.
Невозможно просмотреть на экране компьютера записанные на “Memory
Stick Duo” неподвижные изображения.
• Вставьте “Memory Stick Duo” в правильном направлении, потом нажмите его до
конца.
• Не допускается использование кабеля i.LINK. Подключите видеокамеру к
компьютеру с помощью кабеля USB.
• Переместите переключатель POWER несколько раз, чтобы на видеокамере
загорелся индикатор PLAY/EDIT, установите для параметра [ВЫБОР USB]
значение [
Memory Stick] (стр. 69).
• Во время эксплуатации видеокамеры (например, воспроизведение или монтаж
кассеты) компьютер не распознает “Memory Stick Duo”. Перед подключением
видеокамеры к компьютеру завершите все операции, выполняемые на
видеокамере.
Съемный диск не появляется на компьютерном экране.
• Вставьте “Memory Stick Duo” в видеокамеру.
• Отсоедините от компьютера все устройства USB, кроме клавиатуры, мыши и
видеокамеры.
• Переместите переключатель POWER несколько раз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT, установите для параметра [ВЫБОР USB] значение
[
Memory Stick] (стр. 69).
• Во время эксплуатации видеокамеры (например, воспроизведение или монтаж
кассеты) компьютер не распознает “Memory Stick Duo”. Перед подключением
видеокамеры к компьютеру завершите операции, выполняемые на видеокамере.
RU
126
При использовании потоковой передачи через USB запись на кассете не
отображается на экране компьютера с операционной системой Windows.
• Драйвер USB зарегистрирован неверно, поскольку компьютер был подключен к
видеокамере до завершения установки драйвера USB. Выполните следующие
действия для правильной установки драйвера USB.
Поиск и устранение неисправностей
x В системах Windows Me
1 Убедитесь, что видеокамера подключена к компьютеру.
2 Нажмите правой кнопкой мыши значок [My Computer] и выберите
[Properties].
Появится экран [System Properties].
3 Выберите вкладку [Device Manager].
4 Если устройства, указанные ниже, уже установлены, нажмите на них правой
кнопкой мыши, затем нажмите кнопку [Remove], чтобы удалить их.
– [USB Audio Device] в папке [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] в папке [Other devices]
– [USB Composite Device] в папке [Universal Serial Bus Controller]
5 После отображения экрана [Confirm Device Removal] нажмите кнопку [OK].
6 Выключите питание видеокамеры, отсоедините кабель USB, затем
перезагрузите компьютер.
7 Установите диск CD-ROM в дисковод компьютера.
8 Выполните указанные ниже действия и попробуйте повторно установить
драйвер USB.
1 Дважды щелкните по значку [My Computer].
2 Нажмите правой кнопкой мыши [PICTUREPACKAGE] (дисковод)*.
* Имена дисков (например, (E:)) могут отличаться в зависимости от
компьютера.
3 Выберите [Open].
4 Дважды нажмите [Driver].
5 Дважды нажмите [Setup.exe].
• Удалите только элементы [USB Audio Device], [USB Device], [USB
Composite Device]. Удаление других устройств может привести к
неисправности компьютера.
x Для Windows 2000
Войдите в систему с правами администратора.
1 Убедитесь, что видеокамера подключена к компьютеру.
2 Нажмите правой кнопкой мыши значок [My Computer] и выберите
[Properties].
Появится экран [System Properties].
3 Выберите вкладку [Hardware] t [Device Manager] t [View] t [Devices by
type].
RU
Продолжение ,
127
Поиск и устранение неисправностей (продолжение)
4 Если устройства, указанные ниже, уже установлены, нажмите на них правой
кнопкой мыши, затем выберите [Uninstall], чтобы удалить их.
– [USB Composite Device] в папке [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] в папке [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] в папке [Other devices]
5 После отображения экрана [Confirm Device Removal] нажмите кнопку [OK].
6 Выключите питание видеокамеры, отсоедините кабель USB, затем
перезагрузите компьютер.
7 Установите диск CD-ROM в дисковод компьютера.
8 Выполните указанные ниже действия и попробуйте повторно установить
драйвер USB.
1 Дважды щелкните по значку [My Computer].
2 Нажмите правой кнопкой мыши [PICTUREPACKAGE] (дисковод)*.
* Имена дисков (например, (E:)) могут отличаться в зависимости от
компьютера.
3 Выберите [Open].
4 Дважды нажмите [Driver].
5 Дважды нажмите [Setup.exe].
• Удалите только элементы [USB Composite Device], [USB Audio Device],
[Composite USB Device]. Удаление других устройств может привести к
неисправности компьютера.
RU
128
x Для Windows XP
Войдите в систему с правами администратора.
1 Убедитесь, что видеокамера подключена к компьютеру.
2 Нажмите кнопку [Start].
3 Нажмите правой кнопкой мыши значок [My Computer] и выберите
[Properties].
Появится экран [System Properties].
4 Выберите вкладку [Hardware] t [Device Manager] t [View] t [Devices by
type].
5 Если устройства, указанные ниже, уже установлены, нажмите на них правой
кнопкой мыши, затем выберите [Uninstall], чтобы удалить их.
– [USB Composite Device] в папке [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] в папке [Sound, video and game controller]
– [USB Device] в папке [Other devices]
6 После отображения экрана [Confirm Device Removal] нажмите кнопку [OK].
7 Выключите питание видеокамеры, отсоедините кабель USB, затем
перезагрузите компьютер.
8 Установите диск CD-ROM в дисковод компьютера.
9 Выполните указанные ниже действия и попробуйте повторно установить
драйвер USB.
1 Дважды щелкните по значку [My Computer].
2 Нажмите правой кнопкой мыши [PICTUREPACKAGE] (дисковод)*.
* Имена дисков (например, (E:)) могут отличаться в зависимости от
компьютера.
3 Выберите [Open].
4 Дважды нажмите [Driver].
5 Дважды нажмите [Setup.exe].
• Удалите только элементы [USB Composite Device], [USB Audio Device] и
[USB Device]. Удаление других устройств может привести к неисправности
компьютера.
Невозможно скопировать видео и неподвижные изображения на
компьютер Windows.
• Отобразите изображения, записанные на “Memory Stick Duo”, используя
следующие процедуры.
1 Дважды щелкните по значку [My Computer].
2 Дважды щелкните по значку для вновь распознанного накопителя
[Removable Disk].
Возможно, для обнаружения дисковода потребуется некоторое время.
3 Дважды нажмите на файл нужного изображения.
На экране видеокамеры появляется сообщение [Не удается запустить
режим Easy Handycam.] или [Не удается отменить режим Easy Handycam.].
Поиск и устранение неисправностей
• Нельзя перейти в настройки Easy Handycam при подключенном кабеле USB.
Сначала отсоедините кабель USB от видеокамеры.
Отсутствует звук при подключении видеокамеры к компьютеру Windows
с помощью кабеля USB.
• Измените настройку операционной системы на вашем компьютере, следуя
приведенным ниже инструкциям.
1 Выберите [Start] t [Programs] ([All Programs] для Windows XP) t [Picture
Package] t [Handycam Tools] t [USB Streaming Tool].
2 Выберите другое устройство на экране [Select audio device].
3 Выполнив инструкции на экране, нажмите [Next], после чего нажмите [Done].
При передаче потоком по USB фильм воспроизводится рывками.
• Измените настройки, следуя приведенным ниже инструкциям.
1 Выберите [Start] t [Programs] ([All Programs] для Windows XP) t [Picture
Package] t [Handycam Tools] t [USB Streaming Tool].
2 Переместите регулятор в сторону знака (-) на экране [Select video quality].
3 Выполнив инструкции на экране, нажмите [Next], после чего нажмите [Done].
Программа Picture Package не работает должным образом.
• Закройте программу Picture Package, затем перезагрузите компьютер.
Продолжение ,
RU
129
Поиск и устранение неисправностей (продолжение)
Во время работы программы Picture Package появилось сообщение об
ошибке.
• Сначала закройте Picture Package, затем переместите переключатель POWER
на видеокамере так, чтобы загорелся другой индикатор.
Привод CD-R не распознается, или данные не могут быть записаны на
диск CD-R в Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup или VCD
Maker.
• Список совместимых дисководов представлен на сайте по следующему адресу
URL:
http://www.ppackage.com/
На экране видеокамеры появляется сообщение [Передача потоком по
USB… Эта функция недоступна].
• Начните запись или воспроизведение изображений, записанных на “Memory
Stick Duo” после завершения потоковой передачи USB.
“Руководство по началу работы” отображается с ошибками.
• Выполните следующие действия, используя “Руководство по началу работы”
(FirstStepGuide.pdf).
1 Установите диск CD-ROM в дисковод компьютера.
2 Дважды щелкните по значку [My Computer].
3 Нажмите правой кнопкой мыши [PICTUREPACKAGE] (дисковод)*.
* Имена дисков (например, (E:)) могут отличаться в зависимости от
компьютера.
4 Нажмите [Explorer].
5 Дважды нажмите [FirstStepGuide].
6 Дважды нажмите папку с необходимым языком.
7 Дважды нажмите “FirstStepGuide.pdf”.
RU
130
Предупреждающие индикаторы и
сообщения
Индикация
самодиагностики/
Предупреждающие
индикаторы
Если на экране ЖКД или в
видоискателе появятся индикаторы,
проверьте следующее.
Некоторые неполадки можно
устранить самостоятельно. Если
неполадка не устраняется после
нескольких попыток, обратитесь к
дилеру Sony или в местное
уполномоченное предприятие по
обслуживанию изделий Sony.
C:(или E:) ss:ss (индикация
самодиагностики)
• Отсоедините источник питания.
Подключите его снова, а затем
включите видеокамеру.
• Замените кассету. Нажмите
кнопку RESET (стр. 33), а затем
включите видеокамеру.
E:61:ss / E:62:ss / E:91:ss
• Обратитесь в сервисный центр
Sony или в местное
уполномоченное предприятие по
обслуживанию изделий Sony.
Сообщите 5-значный код,
начинающийся с символа “E”.
101-1001 (предупреждающий
индикатор, относящийся к
файлам)
• Файл поврежден.
• Файл не читается (стр. 138).
C:04:ss
C:21:ss
• Произошла конденсация влаги.
Извлеките кассету и оставьте
видеокамеру приблизительно на 1
час, затем вновь вставьте кассету
(стр. 144).
C:22:ss
• Почистите головку с помощью
чистящей кассеты (приобретается
отдельно) (стр. 145).
E (Предупреждение об уровне
зарядки батареи)
• Батарейный блок почти
полностью разряжен.
• В зависимости от условий
эксплуатации и других внешних
факторов или состояния батареи,
индикатор E может мигать, даже
если остается примерно 5-10
минут.
Поиск и устранение неисправностей
• Батарейный блок не является
блоком “InfoLITHIUM”.
Используйте батарейный блок
“InfoLITHIUM” (стр. 140).
• Подсоедините штекер DC
адаптера переменного тока к
гнезду DC IN видеокамеры
(стр. 10).
% (Предупреждение о
конденсации влаги)*
• Выньте кассету, извлеките
источник питания и оставьте его
примерно на 1 час, открыв
крышку кассетного отсека
(стр. 144).
C:31:ss / C:32:ss
• Выявлены симптомы неполадок,
не входящих в число
вышеописанных. Выньте кассету
и вставьте ее снова, а затем
включите видеокамеру. Не
делайте этого в случае
конденсации влаги (стр. 144).
(Предупреждающий
индикатор, имеющий отношение к
“Memory Stick Duo”)
• Не вставлена “Memory Stick Duo”
(стр. 23).
RU
Продолжение ,
131
Предупреждающие индикаторы и сообщения (продолжение)
(Предупреждающий
индикатор, имеющий отношение к
форматированию “Memory Stick
Duo”)*
• “Memory Stick Duo” повреждена.
• “Memory Stick Duo”
отформатирована неправильно
(стр. 63, 138).
(Предупреждающий
индикатор, имеющий отношение к
несовместимости “Memory Stick
Duo”)*
• Вставлена несовместимая
“Memory Stick Duo”(стр. 138).
Q (Предупреждающие
индикаторы, относящиеся к
кассете)
Медленное мигание
• На кассете осталось менее 5
минут.
• Кассета не вставлена.*
• Язычок защиты от записи на
кассете установлен в положение
блокировки (стр. 137)*.
Быстрое мигание
• Лента в кассете подошла к концу.*
Z (Предупреждение об
извлечении кассеты)*
Медленное мигание
• Язычок защиты от записи на
кассете установлен в положение
блокировки (стр. 137).
Быстрое мигание
• Произошла конденсация влаги
(стр. 144).
• Отображается код функции
самодиагностики (стр. 131).
- (Предупреждающий
индикатор, относящийся к
удалению изображения)*
• Изображение защищено (стр. 90).
- (Предупреждающий
индикатор, относящийся к защите
от записи “Memory Stick Duo”)*
• Язычок защиты от записи на
“Memory Stick Duo” установлен в
положение блокировки (стр. 138).
(Предупреждающий индикатор,
относящийся к вспышке) (DCRHC94E/HC96E)
Медленное мигание
• Выполняется зарядка
Быстрое мигание
• Отображается код функции
самодиагностики (стр. 131).*
• Неисправность вспышки
(Предупреждающий
индикатор, относящийся к
подрагиванию видеокамеры)
• Количество света недостаточно,
поэтому может возникнуть
подрагивание видеокамеры.
Используйте вспышку (DCRHC94E/HC96E).
• Видеокамера находится в
неустойчивом положении,
поэтому происходит
подрагивание. Во время съемки
крепко удерживайте видеокамеру
обеими руками. Все же обратите
внимание, исчез ли
предупреждающий индикатор,
относящийся к подрагиванию
видеокамеры.
* При отображении на экране
предупреждающих индикаторов звучит
мелодичный сигнал (стр. 75).
RU
132
Описание
предупреждающих
сообщений
Если на экране появляются
сообщения, следуйте инструкциям.
• Когда отображается
, можно
получить сообщение
, нажав
.
Нажмите
, чтобы снова отобразить
сообщение.
x Батарея/Питание
Используйте батарею
”InfoLITHIUM”. (стр. 140)
Батарея почти разряжена.
Z Выньте и снова вставьте
кассету. (стр. 22)
• Проверьте, не повреждена ли
кассета.
QZ Кассета защищена от записи.
(стр. 137)
Q Кассета закончилась. (стр. 22,
29)
• Перемотайте ленту назад или
замените ее.
x “Memory Stick Duo”
Вставьте Memory Stick. (стр. 23)
• Замените батарею (стр. 10, 140).
Ресурс батареи истек. Замените на
новую. (стр. 140)
Используйте новый адаптер
питания или снова вставьте.
(стр. 12)
x Конденсация влаги
%Z Конденсация влаги.
Извлеките кассету. (стр. 144)
% Конденсация влаги. Выключите
камеру на 1 час. (стр. 144)
x Кассета/лента
Q Вставьте кассету. (стр. 22)
• Заново вставьте “Memory Stick
Duo” несколько раз. Если даже
после этого индикатор
продолжает мигать, то “Memory
Stick Duo” может быть
повреждена. Попробуйте
использовать другую “Memory
Stick Duo”.
Поиск и устранение неисправностей
Z Снимите и снова установите
источник питания. (стр. 10)
Выньте и вставьте Memory
Stick.
(стр. 23, 138)
Memory Stick только для чтения.
• Вставьте записываемую “Memory
Stick Duo”.
Несовместимый тип Memory
Stick.
• Вставлена “Memory Stick Duo”,
несовместимая с видеокамерой
(стр. 138).
Memory Stick отформатирован
некорректно.
RU
Продолжение ,
133
Предупреждающие индикаторы и сообщения (продолжение)
• Проверьте формат, потом
отформатируйте “Memory Stick
Duo” как положено (стр. 63, 138).
Запись невозможна Memory Stick
переполнен.
• Удалите ненужные изображения
(стр. 89).
- Memory Stick защи-щен от
записи. (стр. 138)
Воспр-е невозможно Выньте и
вставьте Memory Stick. (стр. 23)
Запись невозможна. Выньте и
вставьте Memory Stick. (стр. 23)
Фильмы нельзя записать на карту
Memory Stick. (стр. 138)
x PictBridge-совместимый
принтер
Проверьте подсоединенное
устройство.
• Выключите и снова включите
принтер, затем отключите кабель
USB и снова подключите его.
Подсоедините камеру к
принтеру,совместимому с
PictBridge.
• Выключите и снова включите
принтер, затем отключите кабель
USB и снова подключите его.
Нет файлов.
• На “Memory Stick Duo” нет
записанных файлов или нет
читаемых файлов.
Передача потоком по USB… Эта
функция недоступна.
• Попытка воспроизведения или
записи на “Memory Stick Duo” во
время потоковой передачи по
USB.
Больше нельзя создавать папки
на Memory Stick.
• Невозможно создать папки с
именами, превышающими
999MSDCF. Нельзя использовать
видеокамеру для удаления
созданных папок.
• Необходимо отформатировать
“Memory Stick Duo” (стр. 63) или
удалить папки с помощью
компьютера.
Нельзя записать неподв. изобр. на
Memory Stick. (стр. 138)
RU
134
Ошибка-Отм.задан.
• Проверьте принтер.
Печать невозможна. Проверьте
принтер.
• Выключите и снова включите
принтер, затем отключите кабель
USB и снова подключите его.
x Вспышка (DCR-HC94E/
HC96E)
Зарядка вспышки. Фотосъемка
невозможна.
• Предпринята попытка записать
неподвижное изображение во
время зарядки вспышки.
x Защитная шторка
объектива (DCR-HC94E/
HC96E)
Кр.объект.открыта частично.
Выкл. и снова вкл.питание.
(стр. 16)
Крышка объектива не закрыта.
Снова включите питание. (стр. 16)
Недопустимо в режиме Easy
Handycam (стр. 27)
x Прочее
USB недопустимо в этом режиме
для Easy Handycam.
Запись невозможна. Сигнал
защищен от копирования.
(стр. 137)
Нельзя наложить
звук.Отсоедините кабель i. LINK.
(стр. 86)
• Нельзя использовать кабель USB
во время работы Easy Handycam,
если параметр [
ПОТОК] в
меню [КАМЕРА USB] выбран,
когда переключатель POWER
установлен в положение
CAMERA-TAPE.
Кассета HDV, не воспроизводится.
Запись не в режиме SP. Нельзя
наложить звук. (стр. 86)
Звук не 12-bit формата. Нельзя
наложить звук. (стр. 86)
Нельзя наложить звук. (стр. 86)
• На кассету, записанную на другом
устройстве с помощью 4CH MIC
REC, нельзя добавить звук.
x Грязная видеого-ловка.
Примените чистящую кассету.
(стр. 145)
x Загрязнена видео-головка.
Примените чистящую кассету.
(стр. 145)
Не удается запустить режим Easy
Handycam. (стр. 26,110)
Не удается отменить режим Easy
Handycam. (стр. 26,110)
Кассета записана в формате HDV.
Нельзя доб. звук.
• На данной видеокамере
невозможно добавить
аудиосигнал на участок кассеты,
записанный в формате HDV
(стр. 86).
Поиск и устранение неисправностей
Нельзя наложить звук на
незаписан-ную часть ленты.
(стр. 86)
• На этой видеокамере нельзя
воспроизводить этот формат.
Воспроизводить такие кассеты
необходимо на оборудовании, на
котором они были записаны.
Отсоедините кабель AV. (DCRHC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
• Соединительные кабели A/V
подсоединены одновременно и к
видеокамере, и к устройству
Handycam Station. Отсоедините
одно из устройств.
• Если соединительный кабель A/V
подсоединен только к
видеокамере, значит,
подсоединение видеокамеры к
устройству Handycam Station
выполнено неправильно.
Подсоедините устройство
Handycam Station надлежащим
образом.
RU
135
Дополнительная информация
Использование видеокамеры за границей
Питание
Видеокамеру можно использовать в
любой стране/регионе благодаря
прилагаемому к ней адаптеру
переменного тока, который можно
использовать в диапазоне от 100 до
240 В переменного тока с частотой 50/
60 Гц.
Системы цветного
телевидения
В этой видеокамере используется
система PAL, поэтому запись можно
просмотреть только на телевизоре,
работающем в системе PAL и
оборудованном входным гнездом
AUDIO/VIDEO.
RU
136
Система
Страна
PAL
Австралия, Австрия,
Бельгия, Великобритания,
Венгрия, Германия,
Голландия, Гонконг, Дания,
Испания, Италия, Китай,
Кувейт, Малайзия,
Новая Зеландия, Норвегия,
Польша, Португалия,
Сингапур, Словакия,
Таиланд, Финляндия,
Швеция, Швейцария и пр.
PAL - M
Бразилия
PAL - N
Аргентина, Парагвай,
Уругвай.
SECAM
Болгария, Гвиана, Ирак,
Иран, Монако, Россия,
Украина, Франция и т.д.
NTSC
Багамские острова,
Боливия, Канада,
Центральная Америка,
Чили, Колумбия, Эквадор,
Гайана, Ямайка,
Япония,Корея, Мексика,
Перу, Суринам, Тайвань,
Филиппины, США,
Венесуэла, и т.д.
Простая установка разницы
во времени на часах
При использовании видеокамеры за
границей можно легко установить
часы на местное время путем
установки разницы во времени.
Выберите [ЧАСОВОЙ ПОЯС] в
меню
(ВРЕМЯ/LANGU.), потом
задайте разницу во времени (стр. 76).
Используемые кассеты
Можно использовать только кассеты
формата mini DV.
Используйте кассету со знаком
.
Видеокамера несовместима с
кассетами с функцией Cassette
Memory.
Предотвращение появления
на ленте незаписанных
участков
Перейдите к концу записанной части
ленты с помощью функции ПОСЛ
ФРАГМ (стр. 38) перед началом
следующей записи в следующих
случаях:
• воспроизводилась кассета.
• использовалась функция EDIT SEARCH.
Сигнал авторского права
x При воспроизведении
Если кассета, воспроизводимая на
видеокамере, содержит сигналы
авторского права, то ее невозможно
скопировать на кассету другой
видеокамеры, подключенной к этой
видеокамере.
Примечания по эксплуатации
x Если видеокамера не
используется в течение
длительного времени
Извлеките кассету и храните ее
отдельно.
REC: запись возможна.
SAVE: запись
невозможна (кассета
защищена от записи).
REC
SAVE
x При прикреплении этикетки на
кассету
Чтобы этикетки не стали причиной
неправильной работы видеокамеры,
их следует прикреплять только в тех
местах, которые указаны на рисунке
ниже.
Не прикрепляйте
этикетку вдоль
этой границы.
Место для
этикетки
x После использования кассеты
Во избежание искажения звука или
изображения перемотайте кассету на
начало. Затем положите кассету в
футляр и храните ее в вертикальном
положении.
Дополнительная информация
x При записи (DCR-HC36E/HC46E/
HC96E)
На этой видеокамере нельзя
выполнять запись программы,
которая содержит сигналы
авторского права для защиты
авторских прав. При попытке записи
таких программ на экране ЖКД или в
видоискателе появится сообщение
[Запись невозможна. Сигнал
защищен от копирования.]. Во время
записи эта видеокамера не
записывает на кассету сигналы
авторского права.
x Для предотвращения
случайного стирания
Передвиньте язычок защиты от
записи на кассете в положение SAVE.
x При чистке позолоченного разъема
Обычно позолоченный разъем
кассеты необходимо очищать с
помощью хлопчатобумажного
тампона примерно после 10 раз
использования кассеты.
Если позолоченный разъем кассеты
будет загрязнен или запылен,
показания индикатора оставшейся
ленты могут быть неправильными.
Позолоченный разъем
RU
137
О картах памяти “Memory Stick”
“Memory Stick” - это компактный
портативный носитель для записи
данных на основе интегральной
схемы с емкостью, превышающей
емкость гибкого диска.
На данной видеокамере можно
использовать только “Memory Stick
Duo”, размер которой почти в два
раза меньше размера стандартной
“Memory Stick”. Однако нет гарантии,
что все перечисленные в списке типы
“Memory Stick Duo” будут работать
на данной видеокамере.
Типы “Memory Stick”
Запись/
воспроиз
ведение
“Memory Stick”
(без MagicGate)
–
“Memory Stick Duo”
(без MagicGate)*1
a
“MagicGate Memory Stick”
–
“Memory Stick Duo”
(без MagicGate)*1
a*2*3
“MagicGate Memory Stick
Duo” *1
a*3
“Memory Stick PRO”
–
“Memory Stick PRO Duo” *1
a*2*3
* Размер “Memory Stick Duo” почти в два
раза меньше размера стандартной
“Memory Stick”.
*2 Типы “Memory Stick”, которые
поддерживают скоростную передачу
данных. Скорость передачи данных
зависит от используемого устройства.
*3 “MagicGate” - это технология защиты
авторских прав, которая записывает и
преобразует содержание в
зашифрованный формат. Помните, что
на этой видеокамере невозможно
записать или воспроизвести данные,
содержащие сигналы защиты по
технологии “MagicGate”.
• Формат видео: видеокамера сжимает и
записывает данные изображения в
формате MPEG (Moving Picture Experts
Group). Расширение файла - “.MPG”.
• Имена файлов неподвижных
изображений:
– 101- 0001: это имя файла появится на
экране видеокамеры.
– DSC00001.JPG: это имя файла появится
на мониторе компьютера.
• Имена файлов фильмов:
– MOV00001: это имя файла появится на
экране видеокамеры.
– MOV00001.MPG: это имя файла
появится на мониторе компьютера.
• “Memory Stick Duo”, отформатированная
на компьютере (Windows OS/Mac OS), не
гарантирует совместимость с камерой.
• Скорость чтения/записи данных зависит
от того, какая карта “Memory Stick”
используется для устройства,
совместимого с “Memory Stick”.
На “Memory Stick Duo” с
язычком защиты от записи
Заостренным предметом передвиньте
язычок на “Memory Stick Duo” в
положение защиты от записи, чтобы
предотвратить случайное стирание
изображений.
1
RU
138
• Формат неподвижного изображения:
видеокамера сжимает и записывает
данные изображения в формате JPEG
(Joint Photographic Experts Group).
Расширение файла - “.JPG”.
Примечания по эксплуатации
Компенсация за поврежденные или
потерянные файлы изображений не
выплачивается; это может произойти
в следующих случаях:
• Если при извлечении “Memory Stick Duo”
выключается питание видеокамеры или
удаляется батарейный блок для замены,
когда видеокамера считывает или
записывает файлы изображений на
“Memory Stick Duo” (когда индикатор
обращения горит постоянно или мигает).
• Если вы используете “Memory Stick Duo”
рядом с магнитом или в магнитном поле.
Рекомендуется создавать резервные
копии важных данных на жестком
диске компьютера.
x Обращение с “Memory Stick”
При обращении с картой “Memory
Stick Duo” соблюдайте следующие
правила.
x Места использования
Не используйте и не храните
“Memory Stick Duo” в следующих
местах:
• в слишком жарких местах, например в
автомобиле, припаркованном в
солнечном месте;
• под прямым солнечным светом;
• в местах, очень влажных или
подверженных воздействию агрессивных
газов.
x На адаптере Memory Stick Duo
После вставки “Memory Stick Duo” в
адаптер Memory Stick Duo можно
использовать ее со стандартным
“Memory Stick”-совместимым
устройством.
x О картах памяти “Memory Stick
PRO Duo”:
• Максимальный объем памяти “Memory
Stick PRO Duo”, который можно
использовать на данной видеокамере,
составляет 2 ГБ.
• Этот аппарат не поддерживает
скоростную передачу данных.
О совместимости данных
изображения
Дополнительная информация
• Не прилагайте чрезмерных усилий, когда
будете записывать необходимые
примечания в области для заметок на
“Memory Stick Duo”.
• Не прикрепляйте ярлыки на “Memory
Stick Duo” или адаптер Memory Stick Duo.
• При переноске или хранении “Memory
Stick Duo” помещайте ее в футляр.
• Не допускайте контакта металлических
предметов с контактами батарейного
блока и не прикасайтесь к ним.
• Не сгибайте, не роняйте “Memory Stick
Duo” и не прилагайте излишних усилий
при ее использовании.
• Не разбирайте и не модифицируйте
“Memory Stick Duo”.
• Не допускайте попадания влаги на
“Memory Stick Duo”.
• Держите “Memory Stick Duo” подальше
от маленьких детей. Существует
опасность того, что по неосторожности
ребенок может ее проглотить.
• Не вставляйте ничего, кроме “Memory
Stick Duo” в гнездо для “Memory Stick
Duo”. Это может привести к
неисправности.
• При использовании “Memory Stick Duo” с
“Memory Stick”-совместимым
устройством убедитесь, что вставили
“Memory Stick Duo” в адаптер Memory
Stick Duo.
• При вставке “Memory Stick Duo” в
адаптер Memory Stick Duo убедитесь, что
“Memory Stick Duo” вставляется лицевой
стороной в правильном направлении,
потом вставьте ее до конца.
Неправильное использование может
привести к неисправности. Кроме того,
если с силой вставлять карту “Memory
Stick Duo” в слот для карты “Memory
Stick Duo” неверной стороной, можно
повредить адаптер Memory Stick Duo.
• Не вставляйте адаптер Memory Stick Duo
без “Memory Stick Duo”. В противном
случае это может привести к
неисправности аппарата.
• Файлы данных изображения, записанные
видеокамерой на “Memory Stick Duo”
соответствуют требованиям
универсального стандарта по правилам
проектирования файловых систем для
видеокамер “Design rule for Camera File
system”, установленным ассоциацией
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• На этой видеокамере нельзя
воспроизводить неподвижные
изображения, записанные на других
устройствах (DCR-TRV900E или DSCD700/D770), которые не соответствуют
требованиям универсального стандарта.
(эти модели не продаются в некоторых
регионах).
RU
Продолжение ,
139
О картах памяти “Memory
Stick” (продолжение)
О батарейном блоке
“InfoLITHIUM”
• Нельзя использовать “Memory Stick
Duo”, которая использовалась с другим
устройством, отформатируйте ее при
помощи своей видеокамеры (стр. 63).
Помните, что во время форматирования
удаляется вся информация, сохраненная
на “Memory Stick Duo”.
• Возможно, изображения не удастся
воспроизвести на этой видеокамере, если:
– воспроизводятся изображения, которые
были изменены на компьютере;
– воспроизводятся изображения,
записанные с помощью другого
устройства.
Это устройство совместимо с
батарейным блоком “InfoLITHIUM”
(серии Р).
Эта видеокамера работает только с
батарейным блоком “InfoLITHIUM”.
На батарейном блоке
“InfoLITHIUM” серии Р имеется
значок
.
Что представляет собой
батарейный блок
“InfoLITHIUM”?
Батарейный блок “InfoLITHIUM”
это литиево-ионный батарейный
блок, обладающий функцией
передачи информации об условиях
эксплуатации с видеокамеры на
адаптер переменного тока/зарядное
устройство и обратно.
Батарейный блок “InfoLITHIUM”
рассчитывает потребление
электроэнергии, исходя из условий
эксплуатации видеокамеры, и
отображает оставшееся время
работы батарейного блока в минутах.
Зарядка батарейного блока
• Перед использованием видеокамеры
обязательно зарядите батарейный блок.
• Рекомендуется выполнять зарядку
батарейного блока при температуре
окружающей среды от 10°C до 30°C, пока
не выключится индикатор CHG
(зарядка). При зарядке батарейного
блока при температуре, выходящей за
пределы указанного интервала,
возможно, не удастся зарядить
батарейный блок надлежащим образом.
• По завершении зарядки отсоедините
кабель от гнезда DC IN на видеокамере,
либо отсоедините батарейный блок.
RU
140
Эффективное использование
батарейного блока
Об индикаторе оставшегося
времени работы батарейного
блока
• Если питание отключается, даже если
индикатор оставшегося времени работы
батарейного блока показывает, что в нем
остался достаточный заряд для его
функционирования, снова полностью
зарядите батарейный блок. Оставшееся
О хранении батарейного блока
• Если батарейный блок не используется в
течение длительного времени, один раз в
год полностью заряжайте батарейный
блок и используйте его на видеокамере
для поддержания его нормальной работы.
Для хранения батарейного блока
отсоедините его от видеокамеры и
поместите в сухое прохладное место.
• Для полной разрядки батарейного блока
с помощью видеокамеры установите для
параметра [АВТОВЫКЛ] значение [НИКОГДА] в меню
(СТАНД НАБОР)
и оставьте видеокамеру в режиме
ожидания записи на кассету, пока вся
энергия не будет израсходована (стр. 75).
Дополнительная информация
• Эффективность действия батарейного
блока уменьшается при температуре
окружающей среды 10°C и ниже,
сокращается также время использования
батарейного блока. В этом случае, чтобы
увеличить время использования
батарейного блока, выполните одно из
следующих действий:
– Чтобы согреть батарейный блок,
положите его в карман и
непосредственно перед началом съемки
подсоедините его к видеокамере;
– Используйте батарейный блок
большой емкости: NP-FP70/FP71/FP90
(приобретается отдельно).
• Частое использование экрана ЖКД или
функций воспроизведения, ускоренной
перемотки ленты вперед и назад
приводит к более быстрой разрядке
батарейного блока.
Рекомендуется использовать батарейный
блок большой емкости: NP-FP70/FP71/
FP90 (приобретается отдельно).
• Устанавливайте переключатель POWER
в положение OFF(CHG), если
видеокамера не используется для записи
или воспроизведения. Батарейный блок
разряжается, если видеокамера находится
в режиме ожидания записи или
установлена пауза воспроизведения.
• Имейте запасные заряженные
батарейные блоки, обеспечивающие
время записи, в два или три раза
превышающее ожидаемое время записи,
и перед началом записи выполняйте
пробную запись.
• Не подвергайте батарейный блок
воздействию воды. Батарейный блок не
является водостойким.
время работы батарейного блока будет
отображаться правильно. Однако следует
отметить, что при использовании
батарейного блока в течение длительного
времени при высокой температуре, при
его хранении в течение долгого времени в
полностью заряженном состоянии или
при его частом использовании индикация
батарейного блока может не
восстановиться. Следует рассматривать
оставшееся время работы батарейного
блока только как приблизительный
показатель.
• Даже если оставшееся время работы
батарейного блока составляет 5-10 минут,
знак E, указывающий на то, что
оставшееся время работы батарейного
блока заканчивается, будет мигать. Это
зависит от условий эксплуатации и
температуры окружающей среды.
О сроке службы батарейного
блока
• С течением времени и в процессе
эксплуатации емкость батарейного блока
постепенно снижается. Когда время
работы батарейного блока становится
значительно короче, вероятно, срок его
службы подошел к концу.
• Срок службы каждого батарейного блока
зависит от условий его хранения,
эксплуатации и окружающей среды.
RU
141
О стандарте i.LINK
Интерфейс DV на данном аппарате
является i.LINK-совместимым
интерфейсом DV. В данном разделе
описывается стандарт i.LINK и его
особенности.
Что такое i.LINK?
i.LINK- это цифровой
последовательный интерфейс для
передачи цифровых видео- и
аудиосигналов и других данных на
другие i.LINK-совместимые
устройства. i.LINK можно также
использовать для управления другими
устройствами.
i.LINK-совместимые устройства
можно подключить с помощью
кабеля i.LINK. Возможными
способами применения является
управление и передача данных при
использовании различного
цифрового аудио-видео
оборудования.
Когда два или несколько i.LINKсовместимых устройств подключены
к данному аппарату по
последовательной схеме опроса,
управление и передача данных
возможны и для других устройств.
Следует, однако, иметь в виду, что в
соответствии с характеристиками и
спецификациями подключенного
устройства способ управления может
отличаться, и передача данных может
быть доступна не всегда.
• Обычно к данному аппарату с помощью
кабеля i.LINK можно подключить только
одно устройство. При подключении
данного аппарата к i.LINK-совместимому
устройству, имеющему два или более
интерфейсов DV, обратитесь к
инструкции по эксплуатации
подключаемого оборудования.
• i.LINK является более знакомым
термином для шины передачи данных
стандарта IEEE 1394, предложенной
Sony, а также является торговой маркой,
признанной многими корпорациями.
RU
142
• IEEE 1394 – это международный
стандарт, принятый институтом
инженеров по электротехнике и
радиоэлектронике.
О скорости передачи по
кабелю i.LINK
Максимальная скорость передачи по
кабелю i.LINK зависит от устройства.
Существует 3 типа.
S100 (прибл. 100 Mbps*)
S200 (прибл. 200 Mbps)
S400 (прибл. 400 Mbps)
Скорость передачи в бодах
указывается в разделе “Технические
характеристики” инструкций по
эксплуатации каждого устройства. На
интерфейсе некоторых устройств она
указывается рядом с гнездом i.LINK.
Максимальная скорость передачи в
бодах может отличаться от указанной
величины, если аппарат подключен к
устройству, имеющему другую
максимальную скорость передачи в
бодах.
* Что такое Mbps?
Mbps означает “мегабит в секунду”
или объем данных, которые можно
принимать или передавать за одну
секунду. Например, скорость
передачи, равная 100 Mbps, означает,
что за одну секунду можно передать
100 мегабит данных.
Использование функций
i.LINK на данном аппарате
Для получения дополнительных
сведений о перезаписи, когда этот
аппарат подключен к другому
видеоустройству, имеющему
интерфейс DV, стр.78, 81.
Кроме видеоустройства, данный
аппарат также можно подключать к
другим i.LINK-совместимым
(интерфейс DV) устройствам фирмы
Уход и меры
предосторожности
Sony (например, к персональному
компьютеру серии VAIO), а также
видеоустройствам.
Некоторые i.LINK-совместимые
видеоустройства, например,
цифровые телевизоры или
записывающие устройства/
проигрыватели DVD, MICROMV или
HDV, несовместимы с устройствами
DV. Перед подключением к другим
устройствам обязательно проверьте,
является ли это устройство
совместимым с устройством DV.
Дополнительные сведения о мерах
предосторожности и совместимом
прикладном программном
обеспечении можно также найти в
инструкциях по эксплуатации
подключаемого оборудования.
О требуемом кабеле i.LINK
Используйте кабель Sony i.LINK 4-на4-штырька (во время перезаписи DV).
Использование видеокамеры
и уход за ней
Дополнительная информация
• Не используйте и не храните видеокамеру
и принадлежности при условиях,
описанных ниже.
– В местах со слишком высокой или
низкой температурой. Никогда не
оставляйте их в местах, где температура
поднимается выше 60°C, например, под
воздействием прямых солнечных лучей,
рядом с нагревательными приборами
или в автомобиле, припаркованном в
солнечном месте. Это может привести к
их неисправности или деформации.
– Рядом с источниками сильных
магнитных полей или механической
вибрации. Это может привести к
неисправности видеокамеры.
– Рядом с источниками радиоволн или
радиации. Возможно, видеокамера не
запишет изображение должным
образом.
– Рядом с приемниками AM и
видеооборудованием. Могут возникать
помехи.
– На песчаном пляже или в каком-либо
пыльном месте. Если в видеокамеру
попадет песок или пыль, это может
привести к ее неисправности. Иногда
неисправность устранить невозможно.
– Рядом с окнами или вне помещения, где
прямой солнечный свет может
воздействовать на экран ЖКД,
видоискатель и объектив. Это может
привести к повреждению видоискателя
или экрана ЖКД.
– В очень влажных местах.
• Используйте для питания видеокамеры
постоянный ток напряжением 7,2 В
(батарейный блок) или 8,4 В (адаптер
переменного тока).
• Для работы от источника постоянного
или переменного тока используйте
принадлежности, рекомендуемые в
данной инструкции по эксплуатации.
• Не подвергайте видеокамеру
воздействию влаги, например, дождя или
морской воды. Попадание влаги на
видеокамеру может привести к ее
неисправности. Иногда неисправность
устранить невозможно.
RU
Продолжение ,
143
Уход и меры предосторожности (продолжение)
• Если внутрь корпуса попадет какойнибудь твердый предмет или жидкость,
выключите видеокамеру и перед
дальнейшей ее эксплуатацией проверьте
ее в сервисном центре Sony.
• Обращайтесь с изделием бережно, не
разбирайте, не модифицируйте его,
берегите от ударов и падений, не
наступайте на него. Будьте особенно
осторожны с объективом.
• Когда видеокамера не используется,
установите переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
• Не заворачивайте видеокамеру, например
в полотенце, и не эксплуатируйте ее в
таком состоянии. В этом случае может
произойти повышение температуры
внутри видеокамеры.
• При отсоединении провода
электропитания тяните за штекер, а не за
сам провод.
• Будьте осторожны, не кладите на провод
тяжелые предметы, которые могут его
повредить.
• Поддерживайте металлические контакты
в чистоте.
• Храните пульт дистанционного
управления и батарейку типа “таблетка”
в недоступном для детей месте. При
случайном проглатывании батареи
немедленно обратитесь к врачу.
• При утечке электролита из батареи
выполните следующие действия:
– Обратитесь в местное уполномоченное
предприятие по обслуживанию изделий
Sony.
– смойте электролит, попавший на кожу.
– при попадании жидкости в глаза
промойте их большим количеством
воды и обратитесь к врачу.
x Если видеокамера не
используется в течение
длительного времени
• Время от времени включайте
видеокамеру и воспроизводите на ней
кассеты примерно в течение трех минут.
• Полностью разрядите батарейный блок
перед тем, как поместить его на хранение.
RU
144
Конденсация влаги
Если видеокамера принесена из
холодного места в теплое, то внутри
видеокамеры, на поверхности ленты
или на объективе может произойти
конденсация влаги. В таком
состоянии лента может прилипнуть к
барабану головки и будет
повреждена, или видеокамера не
сможет работать надлежащим
образом. Если внутри видеокамеры
произошла конденсация влаги, на
экране появится индикация [%Z
Конденсация влаги. Извлеките
кассету.] или [% Конденсация влаги.
Выключите камеру на 1 час.]. Если
влага сконденсировалась на
объективе, индикатор появляться не
будет.
x Если произошла конденсация
влаги
Ни одна из функций, кроме
извлечения кассеты, не будет
работать. Извлеките кассету,
выключите видеокамеру и оставьте
ее примерно на один час с открытой
крышкой кассетного отсека.
Видеокамерой можно снова
пользоваться при соблюдении
следующих условий:
• При включении питания на экране не
появляется предупреждение об ошибке.
• При установке кассеты или нажатии
кнопок управления видеосъемкой не
мигает индикатор % или Z.
Если начнет конденсироваться влага,
видеокамера не всегда сможет это
определить. Если это произойдет, то
иногда после открытия крышки
кассетного отсека кассета не будет
извлекаться в течение 10 секунд. Это
не является неисправностью. Не
закрывайте крышку кассетного
отсека, пока кассета не будет
извлечена.
x Примечание по конденсации
влаги
Влага может образоваться, если
принести видеокамеру из холодного
места в теплое (или наоборот) или
при использовании видеокамеры во
влажном месте в перечисленных
ниже случаях.
• Если видеокамера принесена с лыжного
склона в помещение, где работает
обогреватель.
• Если видеокамера принесена из
автомобиля или помещения, в котором
работает кондиционер, в жаркое место
вне помещения.
• Если видеокамера используется после
грозы или дождя.
• Если видеокамера используется во
влажном или жарком месте.
Видеоголовка
• Если видеоголовки загрязнены, могут
появиться искажения при
воспроизведении звука или изображения.
• В течение 10 секунд почистите
видеоголовки с помощью чистящей
кассеты Sony DVM-12CLD
(приобретается отдельно), если:
– во время воспроизведения изображения
появляются мозаичные помехи или
отображается синий экран;
Экран ЖКД
• Не допускайте чрезмерного
надавливания на экран ЖКД, так как это
может привести к неисправности.
• При эксплуатации видеокамеры в
холодном месте на экране ЖКД может
появляться остаточное изображение. Это
не является неисправностью.
• При эксплуатации видеокамеры задняя
сторона экрана ЖКД может нагреваться.
Это не является неисправностью.
Дополнительная информация
x Как предотвратить
конденсацию влаги
Если видеокамера принесена из
холодного места в теплое, положите
видеокамеру в полиэтиленовый пакет
и плотно заклейте его. Выньте
видеокамеру из полиэтиленового
пакета, когда температура воздуха
внутри пакета достигнет
температуры окружающего воздуха
(приблизительно через один час).
– не появляется изображение или
прерывается звук;
– При записи на экране появляется
индикация [x
Грязная видеоголовка. Примените чистящую кассету.].
– При воспроизведении на экране
появляется индикация [x
Загрязнена видео-головка. Примените
чистящую кассету.].
• Видеоголовки изнашиваются в
результате длительного использования.
Если не удается получить четкое
изображение даже после использования
чистящей кассеты (приобретается
отдельно), возможно, износилась
видеоголовка. Обратитесь в сервисный
центр Sony или в местное
уполномоченное предприятие по
обслуживанию изделий Sony для замены
видеоголовок.
x Очистка экрана ЖКД
Если на экране LCD появятся
отпечатки пальцев или пыль,
рекомендуется воспользоваться
мягкой тканью для его очистки. При
использовании комплекта для чистки
ЖКД (приобретается отдельно) не
наносите чистящую жидкость
непосредственно на экран ЖКД.
Используйте чистящую бумагу,
смоченную жидкостью.
– воспроизводимые изображения не
движутся;
RU
Продолжение ,
145
Уход и меры предосторожности (продолжение)
x Регулировка экрана ЖКД
(КАЛИБРОВКА)
Кнопки на сенсорной панели могут
работать неправильно. Если это
произойдет, выполните описанную
ниже процедуру. Рекомендуется
подключать видеокамеру или
Handycam Station (поставляется с
DCR-HC44E/HC46E/HC94E/HC96E)
к настенной сетевой розетке,
используя прилагаемый адаптер
переменного тока.
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Отсоедините от видеокамеры все
кабели, кроме кабеля адаптера
переменного тока или Handycam
Station (поставляемой с DCR-HC44E/
HC46E/HC94E/HC96E), потом
извлеките кассету и “Memory Stick
Duo”.
3 Коснитесь
t [MENU] t
(СТАНД НАБОР) t
[КАЛИБРОВКА] t
.
• Для моделей DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E:
Используемое форматное
соотношение 4:3 изменится на 16:9.
КАЛИБРОВКА
1/3
Нажмите "x"
ОТМЕНА
4 Прикоснитесь к знаку “×”,
отображаемому на экране, углом
прилагаемой карты “Memory Stick
Duo” или каким-либо подобным
предметом.
Знак “×” переместится в другое
положение.
Для отмены [КАЛИБРОВКА]
нажмите [ОТМЕНА] при
выполнении шага 4.
RU
146
Если Вы прикоснетесь не в нужном
месте, повторите процедуру, начиная
с пункта 4.
• Калибровку экрана ЖКД нельзя
выполнить, если он повернут.
Обращение с корпусом
• Если корпус видеокамеры загрязнен,
очистите его с помощью мягкой ткани,
слегка смоченной в воде, а затем
протрите мягкой сухой тканью.
• Во избежание повреждения покрытия не
следует:
– использовать химические вещества,
например, разбавитель, бензин или
спирт, химические салфетки,
репелленты, инсектициды или
фотозащитный состав;
– работать с этими веществами без
защитных перчаток;
– допускать соприкосновения корпуса
камеры с резиновыми или виниловыми
предметами в течение долгого времени.
Об уходе за объективом и его
хранении
• Очищайте поверхность объектива
мягкой тканью в следующих случаях:
– если на поверхности объектива
имеются отпечатки пальцев;
– в жарких или влажных местах
– при использовании объектива в таких
местах, где он может подвергаться
воздействию соленого воздуха,
например на морском побережье.
• Храните объектив в хорошо
проветриваемом месте, защищенном от
грязи и пыли.
• Во избежание появления плесени
периодически выполняйте очистку
объектива, как описано выше.
Рекомендуется включать видеокамеру и
пользоваться ею примерно один раз в
месяц для поддержания видеокамеры в
оптимальном состоянии в течение
длительного времени.
Зарядка предварительно
установленной
аккумуляторной батарейки
x Процедуры
Подсоедините видеокамеру к сетевой
розетке с помощью прилагаемого
адаптера переменного тока и,
установив переключатель POWER в
положение OFF (CHG), оставьте ее
более чем на 24 часа.
1 Нажав на язычок, снимите корпус
батарейки, уцепившись и потянув
пальцем за прорезь.
2 Вставьте новую батарейку стороной
со знаком плюс (+) вверх.
3 Вставьте корпус батарейки на место
в пульт дистанционного управления
до щелчка.
Вкладка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При небрежном обращении
батарейка может взорваться.
Запрещается перезаряжать,
разбирать и бросать в огонь.
• В пульте дистанционного управления
используется литиевая батарейка типа
“таблетка” (CR2025). Не используйте
какие-либо другие батарейки, кроме
CR2025.
• Если литиевая батарейка разряжается,
расстояние действия пульта
дистанционного управления может
сократиться, или пульт будет работать
неправильно. В этом случае замените
батарейку литиевой батарейкой Sony
CR2025. При использовании батареек
другого типа существует опасность
пожара или взрыва.
Дополнительная информация
Видеокамера оснащена
предварительно установленной
аккумуляторной батарейкой,
обеспечивающей сохранение даты,
времени и других установок даже при
установке переключателя POWER в
положение OFF (CHG).
Предварительно установленная
аккумуляторная батарейка
подзаряжается, пока видеокамера
подключена к сети электропитания
через адаптер переменного тока или
при установке в видеокамеру
батарейного блока. Если
видеокамера совершенно не
используется в течение
приблизительно 3 месяцев, и к ней
не подключен адаптер переменного
тока или батарейный блок, то
аккумуляторная батарейка
полностью разрядится. Видеокамерой
следует пользоваться после зарядки
предварительно установленной
аккумуляторной батарейки.
Однако, даже если предварительно
установленная аккумуляторная
батарейка разряжена, на
функционирование видеокамеры не
повлияет тот факт, что дата не
записывается.
Замена батарейки пульта
дистанционного управления
RU
147
Технические характеристики
Система
Система видеозаписи
2 вращающиеся головки, система
наклонной механической
развертки
Система записи неподвижного
изображения
Exif Ver. 2.2*1
Система аудиозаписи
Вращающиеся головки, система
PCM
Дискретизация: 12 бит (сдвиг
частоты 32 кГц, стерео 1, стерео
2), 16 бит (сдвиг частоты 48 кГц,
стерео)
Видеосигнал
Цветовой сигнал PAL, стандарт
CCIR
Используемые кассеты
Кассеты Mini DV со знаком
Скорость ленты
SP: прибл. 18,81 мм/с
LP: прибл. 12,56 мм/с
Время записи/воспроизведения
SP: 60 мин (при использовании
кассеты DVM60)
LP: 90 мин (при использовании
кассеты DVM60)
Время ускоренной перемотки вперед/
назад
прибл. 2 мин 40 с (при
использовании кассеты DVM60 и
перезаряжаемого батарейного
блока)
прибл. 1 мин 45 с (при
использовании кассеты DVM60 и
адаптера переменного тока)
Видоискатель
Электрический видоискатель
(цветной)
Формирователь изображения
DCR-HC36E:
3,0 мм (типа 1/6) CCD (прибор с
зарядовой связью)
Всего: прибл. 800 000 точек
Эффективные (неподвижное
изображение): прибл. 400 000
точек
Эффективные (движущееся
изображение): прибл. 400 000
точек
DCR-HC44E/HC46E:
3,27 мм (типа 1/5,5) CCD (прибор с
зарядовой связью)
Всего: прибл. 1 070 000 точек
Эффективные (неподвижное
изображение): прибл. 1 000 000
точек
Эффективные (движущееся
изображение): прибл. 690 000
точек
DCR-HC94E/HC96E:
5,9 мм (типа 1/3) CCD (прибор с
зарядовой связью)
Всего: прибл. 3 310 000 точек
Эффективные (неподвижное
изображение): 3 050 000 точек
Эффективные (движущееся
изображение): прибл. 2 050 000
точек
Объектив
DCR-HC36E:
Carl Zeiss Vario-Tessar
20 × (оптический), 800 ×
(цифровой)
DCR-HC44E/HC46E:
Carl Zeiss Vario-Tessar
12 × (оптический), 800 ×
(цифровой)
DCR-HC94E/HC96E:
Carl Zeiss Vario-Sonnar T
RU
148
10 × (оптический), 120 ×
(цифровой)
Фокусное расстояние
DCR-HC36E:
f=2,3 - 46 мм
В эквиваленте 35-мм фотокамеры
В режиме CAMERA-TAPE:
44 ~ 880 мм
В режиме CAMERA-MEMORY:
44 ~ 880 мм
F1,8 ~ 3,1
Диаметр фильтра: 25 мм
DCR-HC44E/HC46E:
f=3,0 ~ 36 мм
В эквиваленте 35-мм фотокамеры
В режиме CAMERA-TAPE:
46 ~ 628,5 мм (16:9)*2
48 ~ 576 мм (4:3)
В режиме CAMERA-MEMORY:
43,6 ~ 523,2 мм (16:9)
40 ~ 480 мм (4:3)
F1,8 ~ 2,5
Диаметр фильтра: 25 мм
DCR-HC44E/HC46E:
7 лк (люкс) (F 1,8)
0 лк (люкс) (при использовании
функции NightShot plus)*3
*1 “Exif” – это формат файлов
неподвижных изображений,
установленный ассоциацией
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association). Файлы этого
формата могут содержать
дополнительную информацию,
например сведения о параметрах
камеры во время записи.
*2 В режиме 16:9 цифры фокусного
расстояния - это цифры при
использовании широкоугольного
объектива.
*3 Съемку объектов, не видимых в
темноте, можно выполнять с
помощью инфракрасного
освещения.
Дополнительная информация
DCR-HC94E/HC96E:
f=5,1 ~ 51 мм
В эквиваленте 35-мм фотокамеры
В режиме CAMERA-TAPE:
42,8 ~ 495 мм (16:9)*2
45 ~ 450 мм (4:3)
В режиме CAMERA-MEMORY:
40,6 ~ 406 мм (16:9)
37 ~ 370 мм (4:3)
F1,8 ~ 2,9
Диаметр фильтра: 30 мм
Цветовая температура
[АВТО], [1 НАЖАТ], [ПОМЕЩЕНИЕ] (3 200 K), [УЛИЦА]
(5 800 K)
Минимальная освещенность
DCR-HC36E/HC94E/HC96E:
5 лк (люкс) (F 1,8)
0 лк (люкс) (при использовании
функций NightShot plus (DCRHC36E)/NightShot (DCR-HC94E/
HC96E)*3
Разъемы входных/выходных
сигналов
Выход аудио/видео
DCR-HC36E/HC44E/HC46E/
HC94E:
10-штырьковый разъем
Видеосигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (Ом),
несимметричный
Сигнал яркости: 1 Vp-p, 75Ω (Ом),
несимметричный
Сигнал цветности: 0,3 Vp-p, 75Ω
(Ом), несимметричный
Звуковой сигнал: 327 мВ (при
сопротивлении нагрузки 47 кΩ
(кОм)), выходное полное
сопротивление менее 2,2 кΩ (кОм)
RU
Продолжение ,
149
Технические характеристики (продолжение)
Вход/выход аудио/видео
DCR-HC96E:
10-штырьковый разъем
Автоматический переключатель
входа/выхода
Видеосигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (Ом),
несимметричный
Сигнал яркости: 1 Vp-p, 75Ω (Ом),
несимметричный
Сигнал цветности: 0,3 Vp-p, 75Ω
(Ом), несимметричный
Звуковой сигнал: 327 мВ (при
сопротивлении нагрузки 47 кΩ
(кОм)), входное полное
сопротивление более 47 кΩ (кОм),
выходное полное сопротивление
меньше 2,2 кΩ (кОм)
Гнездо USB (DCR-HC36E)
мини-B
Гнездо LANC (DCR-HC94E/HC96E)
Стереофоническое мини-гнездо
(Ø 2,5 мм)
Вход/выход DV (DCR-HC36E)
Интерфейс i.LINK (IEEE1394, 4штырьковый разъем S100)
Экран ЖКД
Изображение
DCR-HC36E:
6,2 см (тип 2,5)
DCR-HC44E/HC46E/HC94E/
HC96E:
6,9 см (типа 2,7, форматное
соотношение – 16:9)
Общее количество элементов
изображения
123 200 (560 × 220)
RU
150
Общие технические
характеристики
Требования к источнику питания
7,2 B постоянного тока
(батарейный блок)
8,4 B постоянного тока (адаптер
переменного тока)
Средняя потребляемая мощность
DCR-HC36E:
Во время записи видеокамерой с
помощью видоискателя 1,9 Вт
Во время записи видеокамерой с
помощью ЖКД 2,3 Вт
DCR-HC44E/HC46E:
Во время записи видеокамерой с
помощью видоискателя 2,4 Вт
Во время записи видеокамерой с
помощью ЖКД 2,7 Вт
DCR-HC94E/HC96E:
Во время записи видеокамерой с
помощью видоискателя 2,9 Вт
Во время записи видеокамерой с
помощью ЖКД 3,3 Вт
Во время записи видеокамерой с
помощью видоискателя и ЖКД
3,5 Вт
Рабочая температура
0°C - 40°C
Температура хранения
-20°C - + 60°C
Размеры (прибл.)
DCR-HC36E/HC44E/HC46E:
65 × 79 × 113 мм
(ш/в/г)
DCR-HC94E/HC96E:
72 × 91 × 120 мм
(ш/в/г)
Вес (прибл.)
DCR-HC36E:
370 г только видеокамера
430 г вместе с перезаряжаемым
батарейным блоком NP-FP30 и
кассетой DVM60
DCR-HC44E/HC46E:
380 г только видеокамера
445 г вместе с перезаряжаемым
батарейным блоком NP-FP50 и
кассетой DVM60
DCR-HC94E/HC96E:
460 г только видеокамера
525 г вместе с перезаряжаемым
батарейным блоком NP-FP50 и
кассетой DVM60
Принадлежности, входящие в
комплект поставки
См. стр.9.
Выход аудио/видео
10-штырьковый разъем
Видеосигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (Ом),
несимметричный
Сигнал яркости: 1 Vp-p, 75Ω (Ом),
несимметричный
Сигнал цветности: 0,3 Vp-p, 75Ω
(Ом), несимметричный
Звуковой сигнал: 327 мВ (при
сопротивлении нагрузки 47 кΩ
(кОм)), выходное полное
сопротивление менее 2,2 кΩ (кОм)
Гнездо USB
мини-B
Выход DV
Интерфейс i.LINK (IEEE1394, 4штырьковый разъем S100)
Выход аудио/видео
10-штырьковый разъем
Видеосигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (Ом),
несимметричный
Сигнал яркости: 1 Vp-p, 75Ω (Ом),
несимметричный
Сигнал цветности: 0,3 Vp-p, 75Ω
(Ом), несимметричный
Звуковой сигнал: 327 мВ (при
сопротивлении нагрузки 47 кΩ
(кОм)), выходное полное
сопротивление менее 2,2 кΩ (кОм)
Гнездо USB
мини-B
Вход/выход DV
Интерфейс i.LINK (IEEE1394, 4штырьковый разъем S100)
DCRA-C152 (DCR-HC96E)
Вход/выход аудио/видео
10-штырьковый разъем
Автоматический переключатель
входа/выхода
Видеосигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (Ом),
несимметричный
Сигнал яркости: 1 Vp-p, 75Ω (Ом),
несимметричный
Сигнал цветности: 0,3 Vp-p, 75Ω
(Ом), несимметричный
Звуковой сигнал: 327 мВ (при
сопротивлении нагрузки 47 кΩ
(кОм)), входное полное
сопротивление более 47 кΩ (кОм),
выходное полное сопротивление
меньше 2,2 кΩ (кОм)
Гнездо USB
мини-B
Вход/выход DV
Интерфейс i.LINK (IEEE1394, 4штырьковый разъем S100)
Дополнительная информация
Разъемы Handycam Station
для входных/выходных
сигналов
DCRA-C150 (DCR-HC44E/
HC94E)
DCRA-C151 (DCR-HC46E)
RU
Продолжение ,
151
Технические характеристики (продолжение)
Адаптер переменного тока ACL25A/L25B
NP-FP50 (DCR-HC44E/HC46E/
HC94E/HC96E)
Требования к источнику питания
100 В - 240 В переменного тока,
50/60 Гц
Потребление тока
0,35 - 0,18 A
Потребляемая мощность
18 Вт
Выходное напряжение
8,4 В постоянного тока *
Рабочая температура
0°C - 40°C
Температура хранения
-20°C - + 60°C
Размеры (прибл.)
56 × 31 × 100 мм (ш/в/г), не
включая выступающие части
Вес (прибл.)
190 г без провода питания
Максимальное выходное напряжение
8,4 В постоянного тока
Выходное напряжение
7,2 В постоянного тока
Емкость
4,9 Вт/ч (680 мА/ч)
Размеры (прибл.)
31,8 × 18,5 × 45,0 мм
(ш/в/г)
Вес (прибл.)
45 г
Рабочая температура
0°C - 40°C
Тип
Литиево-ионный
* Чтобы ознакомиться с другими
спецификациями, см. этикетку на
адаптере переменного тока.
Перезаряжаемый батарейный
блок
NP-FP30 (DCR-HC36E)
Максимальное выходное напряжение
8,4 В постоянного тока
Выходное напряжение
7,2 В постоянного тока
Емкость
3,6 Втч (500 мАч)
Размеры (прибл.)
31,8 × 18,5 × 45,0 мм
(ш/в/г)
Вес (прибл.)
40 г
Рабочая температура
0°C - 40°C
Тип
Литиево-ионный
RU
152
Конструкция и характеристики могут
изменяться без предварительного
уведомления.
Товарные знаки
Типы различий
DCR-HC
36E
Гнездо A/V
OUT
Интерфейс DV
IN/OUT
Handycam Station
–
Гнездо LANC
–
DCR-HC
44E
46E
Гнездо A/V
OUT
OUT
Интерфейс DV
OUT
IN/
OUT
Handycam Station
z
z
Гнездо LANC
–
–
DCR-HC
94E
96E
Гнездо A/V
OUT
IN/
OUT
Интерфейс DV
OUT
IN/
OUT
Handycam Station
z
z
Гнездо LANC
z
z
•
является товарным
знаком.
• “Handycam” и
являются
зарегистрированными товарными
знаками Sony Corporation.
• Microsoft, Windows и Windows Media
являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными
знаками Microsoft Corporation в США и
других странах.
• Windows Media Player является товарным
знаком Microsoft Corporation.
• iMac, iBook, eMac, Macintosh, Mac OS,
PowerBook и Power Mac являются
товарными знаками Apple Computer, Inc
в США и других странах.
• QuickTime и логотип QuickTime
являются товарными знаками Apple
Computer, Inc.
• Adobe, логотип Adobe и Adobe Acrobat
являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными
знаками Adobe Systems Incorporated в
США и других странах.
• Roxio является зарегистрированным
товарным знаком Roxio, Inc.
• Toast является товарным знаком Roxio,
Inc.
• Macromedia и Macromedia Flash Player
являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными
знаками Macromedia, Inc. в США и других
странах.
• Pentium является товарным знаком или
зарегистрированным товарным знаком
Intel Corporation.
Дополнительная информация
z Имеется
– Отсутствует
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory Stick
PRO Duo”, “
”,
“MagicGate”, “
”,
“MagicGate Memory Stick” и “MagicGate
Memory Stick Duo” являются товарными
знаками Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” является товарным
знаком Sony Corporation.
• i.LINK и являются товарными знаками
Sony Corporation.
• Picture Package является товарным
знаком Sony Corporation.
RU
Продолжение ,
153
Технические характеристики (продолжение)
Все названия изделий, упомянутые в
данном руководстве, могут быть
товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками
соответствующих компаний. Далее
символы ™ и “®” в каждом случае не
упоминаются в данном руководстве.
RU
154
Указатель
Цифры/
Символы
L
1 НАЖАТ ..........................53
LCD..................................... 75
12BIT ...................................71
LETTER BOX .................. 73
SUPER NSPLUS
(Super NightShot plus)
......................................55, 122
16:9 .......................................58
16BIT ...................................71
LP (экономный режим)
.............................................. 71
W
21-штырьковый адаптер
..............................................44
M
4:3 .........................................58
Macintosh ................... 98, 102
А
Memory Stick .............69
“Memory Stick” ............... 138
ПОТОК ......................69
“Memory Stick Duo” ........ 22
АВТОВЫКЛ
(автоматическое
отключение) ......................75
LANGUAGE .................... 76
Windows ........................97, 99
Время записи ............. 62
A
Установка/извлечение
...................................... 23
Active Interface Shoe
........................................86, 93
ФОРМАТ ................... 63
Число записываемых
изображений.............. 61
B
Язычок защиты от
записи ........................ 138
BACK LIGHT ...........31, 117
MENU НАЗАД ................ 75
C
CD-ROM.............................95
Click to DVD....................105
COLOR SLOW S (функция
Color Slow Shutter) ...56, 122
MPEG ............................... 138
Handycam Station ........10, 93
I
АУДИО ПРЗПС
(аудиоперезапись) ............87
АУДИОРЕЖИМ .............71
P
БАЛАНС ЗВУКА .....72, 88
батарейный блок
“InfoLITHIUM” ..............140
Батарея
BATT INFO
(Информация о
состоянии батарейного
блока) ..........................33
P.MENU
...См. раздел Персональное
меню
Время
воспроизведения........14
PAL ........................... 120, 136
PictBridge ........................... 91
Время записи..............13
PictBridge ПЕЧАТЬ ........ 69
Время зарядки............13
Picture Package.................. 96
Оставшееся время
работы батарейного
блока............................33
i.LINK................................142
S
ImageMixer VCD2.......96, 99
SP (стандартный режим)
.............................................. 71
БЕЛЫЙ ФЕЙДЕР ...........64
STEADYSHOT......... 58, 117
В
J
JPEG..................................138
Дополнительная информация
NTSC................................. 136
H
Адаптер переменного тока
..............................................10
БАЛАНС БЕЛ
(баланс белого) .........52, 122
Easy Handycam ............26, 47
УДАЛ.ВСЕ .................62
Адаптер для Memory Stick
Duo ....................................139
N
NightShot plus.................... 31
Изображения..............89
АВТОЗАТВОР.................53
Б
NightShot ............................ 31
ERASE
АВТОЗАПУСК ...............57
MPEG MOVIE EX........... 28
E
EDIT SEARCH .................38
SUPER NS
(Super NightShot) ..............56
В.ВЫХ/LCD ......................75
Продолжение ,
RU
155
Указатель (продолжение)
ВАРИР. ЭКСП
(Определение экспозиции
по смежным значениям)
..............................................60
Гнездо для “Memory Stick
Duo”.................................... 23
Видео
Гнездо USB ....................... 94
РЕЖИМ ЗАП.
(режим записи) ..........71
ГРОМКОСТЬ .................. 29
Формат видео...........138
Д
ВИДЕОВХОД ..................73
Видеоголовка ..................145
Видоискатель ....................18
Изолирующая вкладка....40
ИК ПОДСВ.
(NightShot Light)............... 56
Индексный экран .............29
ДАТА КАМЕРЫ............. 74
Индикатор доступа .......... 23
ДАТА/ВРЕМЯ ..... 21, 34, 74
Индикаторы ......................36
Индикаторы дисплея ....... 34
Яркость .......................72
Возврат к установкам по
умолчанию (Сброс) .........33
Динамик ............................. 33
Индикация
самодиагностики ............131
Возможная
продолжительность записи
..............................................34
З
ИНТЕРВ.ЗАП.
(плавная запись на кассету
с интервалами)..........68, 123
Замедленное ..............70
Изменение
направления ...............70
Кадр .............................70
Удвоенная скорость
.......................................70
Воспроизведение в другом
направлении ......................70
З.ИНТ-НЕПОДВ
(фотосъемка с
интервалом) ...................... 69
ЗАКАТ ЛУНА................. 51
Замедленное
воспроизведение .............. 70
ЗАМЕЩ ЯРК.
(ключ яркости)................. 66
ЗАП.ФИЛЬМА ............... 84
Запись................................. 28
Воспроизведение с
удвоенной скоростью ......70
ЗАПИСЬ DVD ........ 70, 105
Время записи .....................62
ЗАПУСК ........................... 59
Вспомогательный звук....72
Зарядка аккумулятора.... 10
Встроенный
стереомикрофон...............33
Батарейный блок ..... 10
ВЫБОР USB.....................69
ВЫБОР Ш/ФОРМ ...........58
ВЫВОД ИЗОБР. .............75
ЗАПИСЬ VCD................. 69
Предварительно
установленная
аккумуляторная
батарейка ................. 147
интерфейс DV
......78, 79, 81, 82, 94, 105, 108
Использование за границей
............................................136
К
Кабель i.LINK
........................79, 82, 105, 109
Кабель S VIDEO
..........................43, 79, 82, 108
КАЛИБРОВКА .............146
КАМЕРА USB..................73
Кассета ....................... 22, 137
Кассетный отсек ....... 22
Установка/извлечение
....................................... 22
Язычок защиты от
записи ........................137
Защита изображения ...... 90
КАЧ.СНИМКА................ 60
ВЫХОД A/V t DV........73
Защитная шторка
объектива .................... 16, 28
Качество снимка
(КАЧ.СНИМКА) ............ 60
Г
Звуковой сигнал
подтверждения операции
............См. ОЗВУЧ.МЕНЮ
Кнопка DISP/BATT INFO
........................................18, 33
Гнездо A/V
..............42, 78, 79, 82, 86, 108
ЗЕБРА ............................... 57
Кнопка Flash..............30, 116
Зеркальный режим ......... 32
Кнопка PHOTO.... 26, 28, 40
Гнездо DC IN ....................10
Знак печати....................... 89
Кнопка REC START/STOP
........................................26, 28
ВЫСОКОЕ........................60
Гнездо .................................93
Гнездо LANC ....................94
RU
ИЗМ.СКОР.
(воспроизведение с
различной скоростью) ....70
Датчик дистанционного
управления ........................ 33
Воспроизведение ..............29
156
Гнездо S VIDEO
......................... 43, 79, 82, 108
И
Кнопка EASY ................... 26
Кнопка RESET .................33
Кнопка WIDE SELECT
..............................................24
Кнопка ZERO SET
MEMORY ..........................40
М
НЕПОДВИЖН.................66
МЕДЛ ЗАТВ
(медленный затвор)......... 66
Меню ПРИЛ.ИЗОБР.
...................................... 64
Меню РЕД И ВОСПР
...................................... 70
Меню СТАНД НАБОР
...................................... 71
Кнопка перехода к
предыдущему/следующему
изображению.....................35
Меню УСТ КАМЕРЫ
...................................... 51
Кнопка персонального
меню ....................................34
Меню УСТ ПАМЯТИ
...................................... 59
Кнопка просмотра............34
Персональное меню
................................ 46, 76
Кнопка удаления
изображений......................35
Пункты меню ............ 48
Меню ВРЕМЯ/LANGU.
.............................................. 76
Кнопки управления
видеоизображением .........35
Меню ПРИЛ.ИЗОБР.
(Меню Приложение для
обработки изображений)
.............................................. 64
Меню РЕД И ВОСПР ..... 70
Конденсация влаги .........144
Меню СТАНД НАБОР
.............................................. 71
КОНТ ЗАПИСИ
(управление записью)......83
Меню УСТ КАМЕРЫ .... 51
Крышка ..............................22
Крышка объектива......9, 28
Л
Лампа записи .....................33
ЛАМПА ЗАПИСИ
(индикатор записи)...........74
ЛАНДШАФТ ....................51
Литиевая батарейка типа
“таблетка”........................147
Меню УСТ ПАМЯТИ .... 59
МОЗ. ФЕЙДЕР ................ 64
МОЗАИКА....................... 67
МОНОХРОМ ................... 64
МОЩ.ВСПЫШКИ
...................................... 55, 117
МУЛЬТИЗВУК ............... 72
Н
НАЛОЖЕНИЕ ................ 64
НАСТР.ВСПЫШ............. 55
Начало работы ................... 9
НЕГАТИВ......................... 67
НОВАЯ ПАПКА.............63
НОМЕР ФАЙЛА
(Номер файла) ..................63
НОРМАЛЬНЫЙ .............59
О
ОЗВУЧ.МЕНЮ ................75
Основной звук ...................72
Оставшееся время работы
батарейного блока ...........34
ОСТАЛОСЬ......................74
П
Память нулевой отметки
..............................................40
Панель ЖКД .....................18
Папка
Дополнительная информация
Кнопки управления видео
..............................................40
КОНТР РАМКА ..............73
Формат неподвижных
изображений ............138
Меню ВРЕМЯ/
LANGU....................... 76
Кнопка переключения
режимов END SEARCH/
EDIT SEARCH/Просмотр
записи ..................................34
Компьютер...................95, 99
Размер изображения
.......................................60
Использование меню
...................................... 46
Кнопка отображения
индексного экрана............35
КОД ДАННЫХ ....21, 34, 74
Качество снимка .......60
Меню .................................. 46
Кнопка выбора режима
воспроизведения кассеты
..............................................35
Код времени.......................34
Неподвижные
изображения
НОВАЯ ПАПКА......63
ПАПКА ВОСПР
(папка
воспроизведения) ......63
ПАПКА ЗАПИСИ
(папка записи)............63
ПАПКА ВОСПР
(папка воспроизведения)
..............................................63
ПАПКА ЗАПИСИ
(папка записи) ...................63
ПАСТЕЛЬ .........................67
Передатчик ........................40
ПЕРЕДЕРЖКА................67
Перезапись.............78, 84, 86
Переключатель
NIGHTSHOT...............31, 56
Переключатель
NIGHTSHOT PLUS ...31, 55
RU
Продолжение ,
157
Указатель (продолжение)
Переключатель POWER
........................................10, 16
Персональное меню
........................................46, 76
Добавить .....................76
Изменение порядка
.......................................77
Используйте ...............46
Предупреждающие
сообщения ....................... 131
Рычажок OPEN/EJECT
.............................................. 22
С
СДВИГ А/ЭКСП...... 53, 122
Сенсорная панель.............19
СЕПИЯ............................... 67
Удалить .......................77
ПРЕРЫВИСТ
(прерывистое движение)
............................................. 66
Печать.................................91
ПРОГР А/ЭКСП...... 51, 121
Пиктограмма
... См. Индикаторы дисплея
ПРОГР ЗАПИСЬ .... 58, 123
Системные требования
.............................................. 97
Пленка ..............См. Кассета
Программное обеспечение
............................................. 99
Системы цветного
телевидения .....................136
Плечевой ремень..............32
ПРОЖЕКТОР.................. 51
СЛЕД ..................................66
ПЛЯЖ ЛЫЖИ .................51
Просмотр записи.............. 39
ПОДАВ.КР.ГЛ. ................55
Пульт дистанционного
управления ........................ 40
Соединительный кабель
A/V ............43, 79, 82, 86, 108
Сброс ...........................77
Подключение
Видеомагнитофон
.....................78, 79, 81, 82
Компьютер .................95
ТВ .................................42
ПОДСВ В.ИСК
(Яркость видоискателя)
..............................................72
ПУЛЬТ ДУ
(пульт дистанционного
управления)....................... 74
СЖАТИЕ (Сжатие) ........ 73
СПОРТ (спортивные
состязания) ........................ 51
Справка .............................. 96
СТАН ДАРТ ..................... 60
СТЕРЕО.............................72
Размер изображения
(РАЗМ СНИМК)....... 60, 62
Видео........................... 62
Поиск даты ........................41
Неподвижные
изображения .............. 60
Поиск методом прогона
..............................................29
Сетевая розетка................ 10
СТАР КИНО ....................66
Р
Подсветка ЖКД .......18, 112
Поиск изображения .........29
Счетчик ленты..................34
Т
ТВ ........................................ 42
Разъем интерфейса ......... 94
ТЕЛЕМАКРО........... 54, 122
Регулировка экспозиции
для подсветки............ 31, 117
Телефото ...........................30
РЕЖИМ ДЕМО....... 69, 110
Технические
характеристики...............148
РЕЖИМ ЗАП
(режим записи)................. 71
Техническое обслуживание
............................................143
РЕЗКОСТЬ .............. 53, 122
ТИП ЭКРАНА ................. 43
ПОКАЗ СЛАЙД..............65
Ремень для захвата .......... 17
Товарный знак ................153
ПОМЕЩЕНИЕ ................52
Руководство по началу
работы........................ 95, 103
ТОЧ. ФЕЙДЕР ................. 64
Рычаг привода
трансфокатора ................. 30
ТОЧЕЧН.ЭКСП
(универсальный точечный
фотоэкспонометр) ...52, 121
Поиск начала записи .......38
ПОКАДР ЗАП
(покадровая запись).........67
Покадровое
воспроизведение ...............70
ПОРТ РЕТ (Мягкий
портретный режим).........51
ПОСЛ ФРАГМ ...........38, 71
158
Предупреждающие
индикаторы ..................... 131
Рычажок BATT (батарея)
.............................................. 13
ПРЕРЫВ ДВИЖ ............. 66
Настройка...................76
RU
Предварительно
установленная
аккумуляторная батарейка
........................................... 147
Рычаг регулировки
объектива видоискателя
............................................. 18
ТОЧЕЧН ФОКУС...54, 122
Трансфокация ................... 30
Трансфокация PB zoom
.............................................. 32
У
Ч
УДАЛ.ВСЕ ........................62
ЧАСОВОЙ ПОЯС .......... 76
Удалите изображения .....89
ЧЕРН. ФЕЙДЕР .............. 64
Удерживание видеокамеры
..............................................16
ЧЕРНО -БЕЛОЕ ............. 67
УЛИЦА ..............................52
Универсальный точечный
фотоэкспонометр
.......... См. ТОЧЕЧН.ЭКСП
УПРАВЛ.ОТОБР
(Управление
отображением)..................19
УР ПОДСВ LCD
(Управление уровнем
подсветки экрана ЖКД)
..............................................72
УСТ LCD/ВИ ....................72
Число записываемых
изображений ..................... 61
Ш
ШИР.ИЗОБР.ВИ
(Широкое изображение в
видоискателе) ................... 73
ШИРОК.ИЗОБР.............. 72
Широкоугольный............. 30
Шнур питания ................... 10
Штатив ............................... 32
УСТ ФОТО ........................59
Штекер постоянного тока
.............................................. 10
УСТАН ФИЛЬМА ..........62
ШТОРКИ........................... 64
УСТАН ЧАСОВ ..............21
Установить.........................99
Установка даты и времени
..............................................21
Ф
Фейерверки........................51
ФОКУСИРОВКА ....54, 117
ФОРМАТ ...................63, 138
Формат сжатия................138
Форматное соотношение
..............................................24
Функция преобразования
сигнала ..............................108
Экран ЖКД ....................... 18
ЭКСПОЗИЦИЯ....... 52, 121
ЭФФЕКТ ИЗОБР
(эффект изображения) ... 67
ЭФФЕКТ КИНО
(кинематографический
эффект).............................. 66
Дополнительная информация
ФЕЙДЕР ....................64, 123
Э
Я
Язычок защиты от записи
.................................... 137, 138
ЯРКОСТЬ LCD................ 72
Ярлык ............................... 137
Ц
ЦВЕТ LCD.........................72
Центр поддержки
пользователя Pixela........104
ЦИФР ЭФФЕКТ
(Цифровой эффект)
......................................65, 123
ЦИФР.УВЕЛИЧ.......57, 117
RU
159
http://www.sony.net/
SE/RU
Printed in Japan
Download PDF

advertising