Sony | DCR-HC90E | Sony DCR-HC90E Инструкция по эксплуатации

2-548-308-61 (1)
Digital Video Camera Recorder
Bruksanvisning
SE
Руководство по эксплуатации
RU
DCR-HC90E
Printed in Japan
© 2005 Sony Corporation
Läs det här först
Innan du använder enheten bör läsa igenom
den här bruksanvisningen noga. Förvara
den sedan så att du i framtiden kan använda
den som referens.
VARNING!
Utsätt inte videokameran för regn
och fukt, så undviker du risken för
brand och/eller elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i
risk för elektriska stötar.
Överlåt service till kvalificerad
personal.
Om de olika typer av
inspelningsmedia som du kan
använda med den här videokameran
• Mini-DV-kassetter med märket
(videokameran hanterar inte mini-DVkassetter med Cassette Memory)
(sid. 104).
• ”Memory Stick Duo” med märket
,
(sid. 105).
Att observera angående användning
av videokameran
• Håll eller bär inte videokameran i
följande delar.
FÖR KUNDER I EUROPA
TÄNK PÅ ATT..!
De elektromagnetiska fälten för de aktuella
frekvenserna kan påverka bild och ljud på
den här digitala videokameran.
Den här produkten har testats och befunnits
överensstämma med de krav som EMCdirektiven ställer upp för användning med
kablar som är kortare än 3 meter.
LCD-panel
Skydd till
batteriet/”Memory
Stick Duo”.
Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism
gör att informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar bort anslutningskabeln
(USB-kabel eller liknande) och sätter tillbaka
den igen.
Att observera angående
användning
Videokameran levereras med två
olika bruksanvisningar.
– ”Bruksanvisning” (den bruksanvisning du
läser just nu)
– ”First Step Guide (Förenklad guide)”
för hantering av den medföljande
programvaran (medföljer på den
medföljande CD-ROM-skivan)
2
Skydd över tillbehörsskon
• Innan du ansluter videokameran till andra
enheter med en USB- eller i.LINKkabel, bör du vara säker på att du har
vänt kontakten rätt. Om du trycker in
kontakten felvänd kan terminalen skadas
eller så kan det orsaka funktionsstörning
hos videokameran.
Om menyalternativen, LCD-panelen,
sökaren och linsen
• Ett menyalternativ som är nedtonat är inte
tillgängligt under de aktuella inspelningseller uppspelningsförhållandena.
• LCD-skärm och sökare är tillverkade
med mycket hög precision; över 99,99%
av bildpunkterna är aktiva. Trots det kan
det förekomma små svarta och/eller ljusa
punkter (vita, röda, blå eller gröna), som
hela tiden syns på LCD-skärmen eller i
sökaren. De här punkterna uppkommer
vid tillverkningen och går inte helt att
undvika. De påverkar inte inspelningen
på något sätt.
• Om LCD-skärmen, sökaren eller linsen
utsätts för direkt solljus under en längre
tid kan det leda till funktionsstörningar.
• Rikta inte kameran direkt mot solen. Det
kan leda till funktionsstörningar. Vill du
ta bilder av solen bör du bara göra det när
ljuset inte är så intensivt, t.ex. när solen
håller på att gå ned.
Om inspelning
• Innan du startar inspelningen bör du göra
en testinspelning för att kontrollera att
bild och ljud spelas in utan problem.
• Du kan inte räkna med att få ersättning
för innehållet i en inspelning om du
inte har kunnat göra en inspelning eller
uppspelning på grund av att det var fel
på videokameran, lagringsmediet eller
liknande.
• Olika länder och regioner använder
olika TV-färgsystem. Om du vill titta på
inspelningarna på en TV behöver du en
TV som använder PAL-systemet.
• TV-program, filmer, videoband och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat.
Om du gör inspelningar som du inte har
rätt att göra kan det innebära att du bryter
mot upphovsrättslagarna.
Om den här bruksanvisningen
• Bilderna av LCD-skärmen och sökaren
som används i den här bruksanvisningen
som illustrationer har tagits med en
digitalkamera och kan därför skilja sig
från hur du ser dem.
• Skärmmenyerna på respektive språk
används för att beskriva de olika
procedurerna. Om det behövs byter
du språk för skärmmenyerna innan du
använder videokameran (sid. 13).
Om Carl Zeiss-linsen
Den här videokameran är utrustad med en
Carl Zeiss-lins, en lins som utvecklats i
samarbete med Carl Zeiss i Tyskland och
av Sony Corporation. Carl Zeiss-linsen ger
oöverträffad bildkvalitet. Den använder
mätsystemet MTF för videokameror och
har samma kvalitet som en typisk Carl
Zeiss-lins. Linsen till videokameran har
dessutom en T*-ytbehandling som tar bort
störande reflexer och bidrar till naturtrogen
färgåtergivning.
MTF = Modulation Transfer Function.
Värdet visar hur mycket av ljuset från
motivet som kommer in genom linsen.
SE
3
Innehållsförteckning
Komma igång
Steg 1: Kontrollera de medföljande tillbehören ..........................................7
Steg 2: Ladda batteriet ..............................................................................8
Steg 3: Slå på videokameran och se till att du håller den stadigt ............11
Steg 4: Ställ in LCD-panelen och sökaren ...............................................12
Steg 5: Använda pekskärmen .................................................................13
Ändra språkinställningen ...............................................................................13
Visa information om skärmindikatorerna (Display guide) ..............................13
Steg 6: Ställa in datum och tid .................................................................14
Steg 7: Sätt in ett band eller ett ”Memory Stick Duo”...............................15
Steg 8: Välj bildproportioner för inspelningen (16:9 eller 4:3) ..................17
Inspelning/uppspelning
Förenklad inspelning/uppspelning (Easy Handycam) .............................18
Inspelning ................................................................................................20
Uppspelning ............................................................................................21
Funktioner för inspelning/uppspelning m.m.............................................22
Inspelning
Använda zoomfunktionen
Inspelning av ljud med mer närvaro (4CH MIC REC-inspelning)
Inspelning i mörker (NightShot)
Använda blixten
Ställa in exponeringen för motiv i motljus
Ställa in fokus för motiv som inte ligger i mitten av bilden
(SPOT FOCUS)
Låsa exponeringen för det valda motivet (flexibel exponeringsmätare)
Spela in i spegelläge
Använda stativ
Uppspelning
Spela upp bilder i en följd efter varandra
Använda zoomning vid uppspelning
Inspelning/uppspelning
Kontrollera batteriets tillstånd (batteriinformation)
Stänga av ljudsignalen som bekräftar olika åtgärder
Använda specialeffekter
Återställa inställningarna
Namn på övriga delar och deras funktioner
4
Indikatorer som visas under inspelning/uppspelning...............................26
Söka efter startpunkten ...........................................................................29
Söka efter det sista avsnittet i den senaste inspelningen (END SEARCH)....29
Manuell sökning (EDIT SEARCH) ..................................................................29
Granska de senast inspelade avsnitten (inspelningsgranskning) .................29
Fjärrkontroll .............................................................................................30
Snabbsökning efter önskat avsnitt (nollställningsminne) ...............................30
Söka avsnitt efter inspelningsdatum (datumsökning) ....................................31
Visa filmen på en TV ...............................................................................32
Använda menyerna
Använda menyalternativen ....................................................34
Menyalternativ .........................................................................................36
CAMERA SET-menyn.........................................................................38
Inställningar för att justera videokameran efter inspelningsförhållandena
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT osv.)
MEMORY SET-menyn .......................................................................43
Inställningar för ”Memory Stick Duo”(QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/ALL
ERASE/NEW FOLDER osv.)
PICT.APPLI.-menyn..........................................................................46
Specialeffekter för bildbehandling och ytterligare funktioner för inspelning/
uppspelning (PICT. EFFECT/SLIDE SHOW/SMTH INT.REC/INT.REC-STL osv.)
EDIT/PLAY-menyn ...........................................................................51
Inställningar för redigering eller uppspelning i olika lägen (VAR.SPD PB/END
SEARCH osv.)
STANDARD SET-menyn ...................................................................52
Inställningar när du spelar in på band och andra grundläggande
inställningar (REC MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP OUTPUT/USB
osv.)
Menyn TIME/LANGU. .......................................................................56
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Egna inställningar för den personliga menyn ..........................................57
Kopiering/redigering
Ansluta till en videobandspelare eller TV ................................................59
Kopiering till andra inspelningsenheter ...................................................60
Spela in bilder från en videobandspelare eller en TV ..............................61
Kopiera bilder från band till ”Memory Stick Duo” .....................................62
Lägga till ljud på ett inspelat band ...........................................................63
Radera inspelade bilder från ”Memory Stick Duo” ..................................65
Fortsättning 
5
Märka bilder på ”Memory Stick Duo” med specifik information
(bildskydd/utskriftsmärkning) .........................................................65
Skriva ut inspelade bilder (PictBridge-kompatibel skrivare) ....................66
Kontakter för anslutning av externa enheter............................................68
Använda en dator
Innan du använder ”Förenklad guide” på datorn .....................................69
Installation av programvaran och ”Förenklad guide” på en dator ............71
Visa ”Förenklad guide” ............................................................................75
Skapa en DVD-skiva (Direktåtkomst av ”Click to DVD”) ..........................76
Ansluta en analog videobandspelare till datorn via videokameran
(funktion för signalkonvertering) ....................................................79
Felsökning
Felsökning ...............................................................................................81
Varningsindikatorer och meddelanden ....................................................99
Övrig information
Använda videokameran utomlands .......................................................103
Användbara kassettband .......................................................................104
Om ”Memory Stick” ...............................................................................105
Om ”InfoLITHIUM”-batterier ..................................................................107
Om i.LINK ..............................................................................................108
Underhåll och försiktighetsåtgärder.......................................................109
Använda greppremmen som handlovsrem ...........................................113
Fästa axelremmen .................................................................................113
Tekniska data ........................................................................................114
Index .....................................................................................................116
6
Steg 1: Kontrollera de medföljande tillbehören
Kontrollera att du fått med följande
tillbehör tillsammans med videokameran.
Siffran inom parentes visar antalet av
respektive tillbehör.
USB-kabel (1) (sid. 69)
”Memory Stick Duo” 16 MB (1) (sid. 15,
105)
Axelrem (1) (sid. 113)
Memory Stick Duo-adapter (1) (sid. 106)
Komma igång
Uppladdningsbart batteri NP-FA50 (1)
(sid. 8, 107)
CD-ROM-skiva ”Picture Package Ver.1.5”
(1) (sid. 71)
Bruksanvisning (den bruksanvisning du
läser just nu) (1)
Nätadapter (1) (sid. 8)
Nätkabel (1) (sid. 8)
Trådlös fjärrkontroll (1) (sid. 30)
Ett litiumbatteri av knappcellstyp är redan
installerat i videokameran.
A/V-kabel (1) (sid. 32, 59)
7
Steg 2: Ladda batteriet
Du kan ladda upp ”InfoLITHIUM”batteriet genom att sätta in batteriet (Aserien) (sid. 107) i videokameran.
DC INkontakt
2 Sätt i batteriet genom att passa in
toppen på märket  på sidan av
batteriet mot toppen på märket 
på videokameran tills den klickar
på plats.
Likströmskontakt (DC)
POWER-omkopplare
Till ett vägguttag
Nätadapter
Nätkabel
1 Öppna skyddet till batteriet/
”Memory Stick Duo” genom att
skjuta det i pilens riktning.
Spärrspak för batteri
Det är lättare att sätta i batteriet om du
trycker in spärrspaken för batteriet med
hörnet av batteriet.
3 Stäng skyddet till batteriet/
”Memory Stick Duo”.
1
2
Öppna skyddet helt och hållet.
Se till att skyddet är ordentligt stängt.
8
4 Skjut upp POWER-omkopplaren
till OFF (CHG). (Ursprunglig
inställning.)
7 CHG-lampan (uppladdning)
släcks när batteriet har laddats
upp helt. Koppla bort nätadaptern
från videokamerans DC INkontakt.
/CHG-lampa
(uppladdning)
5 Anslut nätadaptern till DC IN-
anslutningen på videokameran.
Komma igång
Koppla bort nätadaptern från DC INanslutningen på videokameran genom
att greppa om både videokameran och
kontakten.
Hur du tar bort batteriet
Stäng av strömmen. Ta bort batteriet
genom att först öppna skyddet till
batteriet/”Memory Stick Duo”. Tryck sedan
batteriets spärrspak i pilens  riktning.
POWER-omkopplare
2
Märket  riktat åt höger
6 Anslut nätkabeln till nätadaptern
och till ett vägguttag.
CHG-lampan (uppladdning) tänds och
uppladdningen börjar.
1
Spärrspak för batteri
Förvaring av batteriet
Innan du förvarar batteriet under en längre
tid bör du ladda ur det helt (sid. 107).
Använda extern strömförsörjning
Du kan driva videokameran med ström
från ett vägguttag genom att göra samma
anslutningar som när du laddar upp
batteriet. I det här fallet laddas inte batteriet
ur.
Fortsättning 
9
Steg 2: Ladda batteriet (fortsättning)
Uppladdningstid
Ungefärlig tid (antal min.) som krävs för
att fulladda ett helt tomt batteri.
Batteri
Uppladdningstid
NP-FA50 (medföljer)
125
NP-FA70
155
Inspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande
(antal min.) när du använder ett fulladdat
batteri.
Batteri
Oavbruten
Typisk
inspelningstid* inspelningstid*
NP-FA50
(medföljer)
85
95
100
45
50
55
NP-FA70
165
175
180
90
95
95
* Övre raden: Med LCD-skärmen
bakgrundsbelyst.
Mellersta raden: Med LCD-skärmens
bakgrundsbelysning avstängd.
Undre raden: Inspelningstid när du spelar in
med sökaren och LCD-panelen är stängd.
• Typisk inspelningstid visar tiden när du
upprepar start/stopp under inspelning, slår av/på
strömmen och utför zoomning.
Uppspelningstid
Ungefärlig tid som du har till förfogande
(antal min.) när du använder ett fulladdat
batteri.
LCDpanelen
öppen*
LCDpanelen
stängd
NP-FA50
(medföljer)
125
150
NP-FA70
235
275
Batteri
* Med LCD-skärmen bakgrundsbelyst.
10
Om batteriet
• Innan du byter batteri skjuter du upp POWERomkopplaren till OFF (CHG).
• CHG-lampan (uppladdning) blinkar
under uppladdning eller så visas inte
batteriinformationen (sid. 24) korrekt i följande
situationer.
– Batteriet är inte korrekt isatt.
– Batteriet är skadat.
– Batteriet är helt urladdat. (Endast
batteriinformation.)
• Strömmen tas inte från batteriet så länge
nätadaptern är ansluten till kamerans DC INanslutning, även om nätkabeln är bortkopplad
från vägguttaget.
Om uppladdningstid/inspelningstid/
uppspelningstid
• Tiderna är uppmätta vid en kameratemperatur
på 25 °C. (10 till 30 °C rekommenderas.)
• Inspelnings- och uppspelningstiden blir kortare
om du använder videokameran där det är kallt.
• Inspelnings- och uppspelningstiden kan bli
kortare beroende på under vilka förhållanden
som du använder videokameran.
Om nätadaptern
• När du använder nätadaptern bör du använda
ett lättåtkomligt vägguttag. Om du råkar ut
för en funktionsstörning av något slag när du
använder videokameran bör du genast koppla
bort nätadaptern från vägguttaget.
• Använd inte nätadaptern om den ligger i ett
trångt utrymme, t.ex. mellan en vägg och en
möbel.
• Kortslut inte nätadapterns likströmskontakt
(DC) eller batteriterminalen med
något metallföremål. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
VARNING!
• Även om videokameran är avstängd, ligger
strömmen från nätet på så länge kameran är
ansluten till ett vägguttag via nätadaptern.
Steg 3: Slå på videokameran och se till att du
håller den stadigt
För att spela in eller spela upp skjuter du
POWER-omkopplaren flera gånger så att
respektive lampa tänds.
När du använder den för första gången
visas skärmen [CLOCK SET] (sid. 14).
2 Se till att du håller videokameran
rätt.
Komma igång
POWER-omkopplare
1 Tänd respektive lampa genom att
3 Ta ett stadigt tag om kameran och
spänn sedan fast greppremmen.
skjuta POWER-omkopplaren flera
gånger i pilens riktning.
Linsskyddet öppnas automatiskt när
POWER-omkopplaren är ställd på
CAMERA-TAPE eller CAMERAMEMORY.
Om POWERomkopplaren är
ställd på OFF
skjuter du den nedåt
samtidigt som du
trycker på den gröna
knappen.
Lampor som tänds
CAMERA-TAPE: För inspelning på
band.
CAMERA-MEMORY: För inspelning
på ett ”Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: För att spela upp eller
redigera bilder.
• När du skjuter POWER-omkopplaren från
OFF (CHG) till CAMERA-TAPE eller
CAMERA-MEMORY, visas aktuellt datum
och aktuell tid på LCD-skärmen under
ungefär 5 sekunder.
Flytta handkudden tills den når
kroken.
Stänga av strömmen
Skjut POWER-omkopplaren uppåt till OFF
(CHG) samtidigt som du trycker på den
gröna knappen.
• Vid leverans är strömmen inställd för att slås
av automatiskt om du låter videokameran stå
oanvänd under ungefär 5 minuter. Det är en
funktion för att spara batteriet. ([A.SHUT
OFF], sid. 56).
11
Steg 4: Ställ in LCD-panelen och sökaren
Sökaren
LCD-panelen
Öppna LCD-panelen 90 grader mot
videokameran () och vrid den sedan till
den vinkel som bäst passar för inspelning
eller uppspelning ().
När du stänger LCD-skärmen kan du kan
titta på bilden i sökaren. På det sättet sparar
du batteri.
DISP/BATT INFO
Sökarens
lins och
justeringsspak
Använd
inställningsspaken
och ställ in bilden
i sökaren så att den
blir skarp.
Högst 180
grader
2
1 90 grader mot
videokameran
Högst 90 grader
• Se upp så att du inte råkar trycka på knapparna
på LCD-skärmens ram när du öppnar eller
ställer in LCD-panelen.
• Om du vrider LCD-panelen 180 grader mot
linsen kan du stänga LCD-panelen med LCDskärmen riktad utåt. Det är ett praktiskt läge vid
uppspelning.
• Om du roterar LCD-skärmen 180 grader mot
linsen, kan du se bilden i sökaren.
Göra LCD-skärmen mörkare
Tryck in DISP/BATT INFO under några
sekunder tills
visas.
Den här inställningen är användbar när du
använder videokameran där det är ljust eller
när du vill spara batteri. Den inställning
du gör här påverkar inte det du spelar in.
Tryck och håll ner DISP/BATT INFO några
sekunder tills
försvinner, för att tända
LCD-skärmens bakgrundsbelysning.
• Hur du gör för att ställa in LCD-skärmens
ljusstyrka finns beskrivet under [LCD
BRIGHT] (sid. 53).
12
• Du kan ställa in sökarens bakgrundsbelysning
genom att välja [LCD/VF SET] - [VF
B.LIGHT] (sid. 53).
• Du kan justera inställningen för [FADER] och
[EXPOSURE] med hjälp av sökaren (sid. 47).
Steg 5: Använda pekskärmen
Du kan spela upp inspelade bilder (sid. 21)
och ändra inställningar (sid. 34) med hjälp
av pekskärmen.
Peka på knappen på LCD-skärmen.
.
Peka på [MENU] när du använder Easy
Handycam (sid. 18).
60min
0:00:00
MENU
1/3
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
Komma igång
Stöd LCD-panelen genom att hålla
handen bakom den när du använder
pekskärmen. Sedan pekar du på de
knappar som visas på skärmen.
1 Peka på
2 Peka på [DISP GUIDE].
Indikatorerna varierar efter
inställningarna.
Select area for guide.
DISP/BATT INFO
• Utför samma procedurer som beskrivits ovan
när du trycker på knapparna på LCD-skärmens
ram.
• Se upp så att du inte av misstag trycker på
någon av knapparna på LCD-skärmens ram när
du använder pekskärmen.
Dölja skärmindikatorerna
Växla mellan att stänga av eller slå på
skärmindikatorerna (t.ex. tidskoden osv.)
genom att trycka på DISP/BATT INFO.
Ändra språkinställningen
Du kan byta språk för menyerna och de
meddelanden som visas på skärmen. Välj
språk för menyerna under [LANGUAGE] i
menyn
(TIME/LANGU.) (sid. 34, 56).
Visa information om
skärmindikatorerna (Display
guide)
Du kan enkelt ta reda på vad de olika
skärmindikatorerna som visas på LCDskärmen betyder.
END
DISP GUIDE
3 Peka på området med den
indikator som du vill ha
information om.
Vad indikatorerna inom det valda
området betyder visas på skärmen.
Om du inte ser den indikator du vill ha
information om kan du växla mellan
indikatorerna genom att peka på
/
.
När du pekar på
återgår skärmen
till fönstret för val av område.
DISP GUIDE
END
1/2
FOCUS:
MANUAL
PROGRAM AE:
SPOTLIGHT
WIDE SELECT:
16:9 WIDE
4 Peka på [END].
13
Steg 6: Ställa in datum och tid
Innan du använder videokameran för första
gången bör du ställa in datum och tid. Så
länge du inte har ställt in datum och tid
visas skärmen [CLOCK SET] varje gång
du slår på videokameran eller ändrar läge
på POWER-omkopplaren.
• Om du inte använder videokameran under
ungefär 3 månader laddas det inbyggda
uppladdningsbara batteriet ur och det finns risk
för att tidsinställningarna raderas ur minnet.
I så fall laddar du upp det uppladdningsbara
batteriet och ställer in datum och tid igen
(sid. 112).
3 Välj [CLOCK SET] med
Peka sedan på
.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
/
.
1M
1D
0: 00
OK
4 Välj [Y] (year) med
sedan på
/
. Peka
.
Du kan ställa in vilket år som helst,
fram till år 2079.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2005 Y
1
M
1D
0: 00
OK
POWER-omkopplare
Om det är första gången du ställer klockan
fortsätter du med steg 4.
5 Ställ in [M] (månad), [D] (dag),
timme och minut. Peka sedan på
.
Klockan startar.
1 Peka på
[MENU].
–:––:––
60min
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
2 Välj menyn
med
/
OK
(TIME/LANGU.)
. Peka sedan på
.
–:––:––
60min
DISP OUTPUT
MENU ROTATE
A.SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM
14
AE
OK
Steg 7: Sätt in ett band eller ett ”Memory Stick
Duo”
Kassettband
Du kan bara använda kassetter av formatet
mini-DV
(sid. 104).
• Inspelningstiden varierar beroende på läget för
[REC MODE] (sid. 52).
OPEN/EJECTspaken i pilens riktning och
öppna sedan locket.
OPEN/EJECT-spak
3 Stäng locket.
Mata ut kassetten
Fortsätt med samma steg som när du sätter
in ett kassettband.
”Memory Stick Duo”
Komma igång
1 Skjut och håll
Kassettfacket skjuts automatiskt in.
Sätt inte in kassetten i kassettfacket
med våld. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
Du kan bara använda ”Memory Stick Duo”
som är märkta med
eller
(sid. 105).
• Antalet bilder och den tid du kan spela
in varierar beroende på bildkvalitet och
bildstorlek. Mer information finns på sid.44.
1 Öppna skyddet till batteriet/
Lock
Kassettfacket skjuts ut och öppnas
automatiskt.
2 Sätt in en kassett med
bandfönstret riktat utåt. Tryck
sedan på
.
”Memory Stick Duo” genom att
skjuta det i pilens riktning.
1
2
Tryck lätt mitt på
kassettens baksida
Bandfönster
Öppna skyddet helt och hållet.
Fortsättning 
15
Steg 7: Sätt in ett band eller ett ”Memory Stick Duo” (fortsättning)
2 Håll ”Memory Stick Duo” rättvänt
och skjut in det i ”Memory Stick
Duo”-facket tills det klickar på
plats.
Aktivitetslampa
Med märket 
åt vänster
• Om du tvingar in ett felvänt ”Memory Stick
Duo” i facket finns det risk att ”Memory
Stick Duo”, ”Memory Stick Duo”-facket
eller bildinformationen skadas.
3 Stäng skyddet till batteriet/
”Memory Stick Duo”.
Se till att skyddet är ordentligt stängt.
16
Mata ut ett ”Memory Stick Duo”
Öppna luckan till batteriet/”Memory Stick
Duo”. Tryck in ”Memory Stick Duo” lätt
en gång.
• När aktivitetslampan lyser eller blinkar skriver
eller läser videokameran information. Då måste
du vara extra försiktig så att du inte skakar
eller stöter till videokameran; du får inte heller
stänga av den, mata ut ”Memory Stick Duo”
eller ta bort batteriet. Du riskerar i så fall att
bildinformationen skadas.
Steg 8: Välj bildproportioner för inspelningen
(16:9 eller 4:3)
Genom att spela in i läget 16:9
(bredbildsläge) kan du få bredbildsvisning
med högupplösta bilder.
• Om du tänker visa bilderna på en bredbildsTV rekommenderas du att spela in i läget 16:9
(bredbildsläge).
Spela in filmer eller stillbilder på
”Memory Stick Duo”
 Ställ POWER-omkopplaren på
CAMERA-MEMORY.
Bildproportionerna för bilden växlar
över till 4:3.
WIDE SELECT-knapp
POWER-omkopplare
• Storleken för stillbilder är låst på 2016 × 1134
(
) i läget 16:9 (bredbildsläge). I läget 4:3
kan du välja upp till 2016 × 1512 (
).
• Om du spelat in film (MPEG MOVIE EX) i
läget 16:9 (bredbildsläge), visas svarta band
upptill och nedtill på skärmen när du spelar upp
filmen.
• Information om antalet inspelningsbara bilder
finns på sid. 44.
Komma igång
 Välj önskade skärmproportioner
genom att trycka flera gånger på WIDE
SELECT.
Välja bildproportioner för
filminspelning på band
Ställ POWER-omkopplaren på CAMERATAPE.
Välj önskade skärmproportioner
genom att trycka flera gånger på
WIDE SELECT.
16:9*
4:3*
* När du visar bilderna på en LCD-skärm.
Det är möjligt att bilderna ser annorlunda ut
jämfört med hur de ter sig i sökaren.
• Skillnaderna i betraktningsvinkeln mellan 4:3
och 16:9 varierar beroende på zoomläget.
• När du spelar upp på en TV bör du ställa in
bildproportionerna med [TV TYPE] efter TV:n
(sid. 32).
• När du visar bilder som spelats in i läget 16:9
med [TV TYPE] ställt på [4:3] kan vissa motiv
göra bilden oskarp (sid. 32).
17
Förenklad inspelning/uppspelning
(Easy Handycam)
Med Easy Handycam är de flesta av videokamerans
inställningar automatiskt optimalt inställda, vilket gör att
du slipper tänka på finjusteringar.
Eftersom bara de grundläggande funktionerna
blir tillgängliga, samtidigt som skärmen blir mer
lättläst genom att teckenstorleken ökar, kan även
förstagångsanvändare använda kameran utan besvär.
Innan du börjar bör du gå igenom procedurerna som
beskrivs under steg 1 till 8 (sid. 7 till 17).
B
E
D
C
A
Förenklad inspelning
1 Välj inspelningsmedium genom att tända motsvarande lampa genom att
skjuta POWER-omkopplaren  flera gånger i pilens riktning.
Spela in filmer
lampan.
Om POWERomkopplaren 
är ställd på OFF
skjuter du den nedåt
samtidigt som du
trycker på den gröna
knappen.
: Tänd CAMERA-TAPE-
Spela in stillbilder
MEMORY-lampan.
: Tänd CAMERA-
2 Tryck på EASY .
EASY tänds och lyser blått.
EASY
Easy Handycam
operation
ON
3 Starta inspelningen.
Filmer
Stillbilder (4:3)
Tryck på REC START/STOP 
(eller ).
A
Indikatorn () ändrar [STBY] till
[REC].
Du stoppar inspelningen genom att peka
på  (eller ) en gång till.
18
Tryck på PHOTO .
Ljudsignal
Ljud från slutaren
Blinkar Fast sken
Ställ in fokus genom
att trycka lätt på den
här knappen och
hålla den intryckt.
Spela in genom att
trycka in den helt.
Förenklad uppspelning
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren  flera
gånger i pilens riktning.
2 Tryck på EASY .
Easy Handycam
operation
ON
EASY tänds och lyser blått.
EASY
Filmer
Stillbilder
Starta uppspelningen genom att
peka på
. Peka sedan på
.
Uppspelning med låg hastighet
kan utföras med fjärrkontrollen.
A
Välj bild genom att peka på

/
.
A
B
C
B
 Stopp
 Pekknapp för att växla mellan
C
Inspelning/uppspelning
3 Starta uppspelningen.
MENU
 Banduppspelning
 Föregående/nästa
 Radera (sid. 65)
uppspelning och paus
 Snabbspolning bakåt/framåt
Om du vill avbryta Easy Handycam
Tryck på EASY  en gång till.
EASY-lampan släcks och alla inställningar
återgår till sina tidigare lägen.
• Inspelningsläge för band och bildstorlek och
kvalitet för ”Memory Stick Duo” återgår till
standardinställningar.
• Vad du kan göra när du använder Easy
Handycam
– Ställa in vissa menyalternativ (sid. 36)
Om du rör vid [MENU], visas justerbara
alternativ. Alternativ som inte visas återgår
till standardinställningar.
–
–
–
–
–
Zooma (under inspelning) (sid. 22)
NightShot (sid. 22)
Visa/släcka skärmindikatorerna (sid. 13)
”Visa filmen på en TV” (sid. 32)
”Kopiering till andra inspelningsenheter”
(sid. 60)
• [Invalid during Easy Handycam operation]
visas om du försöker utföra funktioner som inte
är tillgängliga när du använder Easy Handycam.
19
Inspelning
Linsskydd
Öppnas enligt POWERomkopplarens inställning.
PHOTO
POWER-omkopplare
REC START/STOP 
REC START/
STOP 
1 Välj inspelningsmedium genom att tända motsvarande lampa genom att
skjuta POWER-omkopplaren flera gånger i pilens riktning.
Om POWERomkopplaren är
ställd på OFF
skjuter du den nedåt
samtidigt som du
trycker på den gröna
knappen.
För inspelning på band tänder du
CAMERA-TAPE-lampan.
För inspelning på ”Memory Stick Duo”
tänder du CAMERA-MEMORY-lampan.
2 Starta inspelningen.
Filmer
Stillbilder
Tryck på REC START/STOP 
(eller ).
A
Indikatorn () ändras [STBY] (endast
band) till [REC].
• Ljudet för filmer (MPEG MOVIE EX) som
spelas in på ”Memory Stick Duo” blir i
mono.
Avbryta filminspelning
Tryck på REC START/STOP en gång till.
• Du kan spela in en stillbild på ett ”Memory
Stick Duo” samtidigt som du spelar in film på
band eller när kameran är i standbyläge.
Storleken för stillbilder är låst på [640 × 360]
på en 16:9-skärm och [640 × 480] på en 4:3skärm.
20
Ställ in fokus genom att hålla
PHOTO lätt intryckt (). Tryck
sedan in knappen helt ().
Ljudsignal
Ljud från slutaren
A
B
Blinkar Fast sken
Ett ljud från slutaren hörs. När
slocknar har bilden spelats in.
Granska den senaste inspelningen
som du har gjort på ett ”Memory Stick
Duo”.
Peka på
. Om du vill radera bilden
pekar du på
 [YES]. Du återgår till
standbyläget genom att peka på
.
Uppspelning
1 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren flera
gånger i pilens riktning.
2 Starta uppspelningen.
Filmer
Stillbilder
A
Peka på
.
Den bild du spelade in senast visas.
A
B
C
C
B
 Stopp
 Pekknapp för att växla mellan
uppspelning och paus
 Snabbspolning bakåt/framåt
• Uppspelningen avbryts automatiskt om
pausläget varar längre än 3 minuter.
 Banduppspelning
 Föregående/nästa
 Knapp för indexskärm
• Du kan radera bilder från ett ”Memory
Stick Duo” som du inte längre vill ha kvar
(sid. 65).
Inspelning/uppspelning
Från band:
Starta uppspelningen genom att
peka på
. Peka sedan på
.
På ”Memory Stick Duo”:
Peka på

/
för att
välja en bild med ,. Peka sedan på
.
Ställa in volymen
Du ställer in volymen genom att peka på
[VOLUME]. Peka sedan på
/
.
• Om du inte hittar [VOLUME] under
pekar du på [MENU].
Söka efter ett avsnitt under uppspelning
Fortsätt att peka på
/
under
uppspelning (bildsökning) eller
/
under snabbspolning av bandet framåt eller
bakåt (snabbsökning).
• Du kan spela upp i olika lägen ([VAR. SPD
PB], sid. 51).
Visa bilder från ett ”Memory Stick
Duo” på indexskärmen
Peka på
. Peka på den bild du vill visa
i läget för enbildsvisning.
Om du vill visa bilder i andra mappar pekar
du på

[PB FOLDER] och
väljer en mapp med
/
. Peka sedan
på
(sid. 46).
B
A
C
 Föregående/nästa 6 bilder
 Bilden som visades innan du växlade över
till indexskärmen.
 Film-ikon
21
Funktioner för inspelning/uppspelning m.m.
1
2
5
3
• Det minsta avstånd som krävs mellan
videokamera och motiv för att bilden ska bli
skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och
ungefär 80 cm i teleläget.
• Om du vill använda en zoomning som är större
än 10 × kan du aktivera [DIGITAL ZOOM].
4
Inspelning av ljud med mer närvaro
(4CH MIC REC-inspelning) ..........
8
6
Inspelning i mörker (NightShot)
...........................................
9
7
q;
Inspelning
Använda zoomfunktionen .......  
Om du vill zooma långsamt rör du
zoomspaken  bara en liten bit. Om du
vill zooma snabbare rör du spaken mer.
Bredare synfält:
(Vidvinkel)
Motivet verkar närmare: (Teleläge)
• Du kan inte påverka zoomningshastigheten med
zoomknapparna  på LCD-skärmens ram.
22
Ansluta mikrofon (ECM-HQP1, tillval) till
den Active Interface Shoe  (sid. 68).
Mer information finns under [EXT SUR
MIC] på sid. 53
Ställ NIGHTSHOT-omkopplaren  på
ON. (
och [“NIGHTSHOT”] visas.)
• Om du behöver spela in en ljusare bild kan du
använda Super NightShot (sid. 41).
Om du behöver spela in en ljusare bild i färg
där belysningen är otillräcklig kan du använda
Color Slow Shutter (sid. 41).
• NightShot och Super NightShot använder
infraröd belysning. Se upp så att du inte
blockerar den infraröda sändaren  med
fingrarna eller på något annat sätt. Ta bort
eventuell konversionslins (tillval).
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen får du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], sid. 40).
• Använd inte de här funktionerna där det är ljust.
Det kan orsaka funktionsstörningar.
Använda blixten .......................
Välj inställning genom att trycka flera
gånger på (blixt).
Ingen indikator visas: Blixten utlöses
automatiskt när belysningen i omgivningen
inte räcker till.

(Framtvingad blixt): Blixten utlöses
oberoende av belysningen i omgivningen.

(Ingen blixt): Inspelning sker utan blixt.
• Rekommenderat avstånd till motivet när du
använder den inbyggda blixten är mellan 0,3 till
2,5 m.
Ställa in exponeringen för motiv i
motljus ................................. 
För att ställa in exponeringen för motiv i
motljus trycker du på BACK LIGHT  så
att  visas. Du avbryter motljusfunktionen
genom att trycka på BACK LIGHT igen.
Ställa in fokus för motiv som inte
ligger i mitten av bilden (SPOT
FOCUS) ................................. 
Se [SPOT FOCUS] på sid. 40.
Låsa exponeringen för det valda
motivet (flexibel exponeringsmätare)
........................................... 
Se [SPOT METER] på sid. 38.
Spela in i spegelläge................. 
Öppna LCD-panelen  så att den bildar
90 grader (rät vinkel) mot videokameran
() och vrid den sedan 180 grader (ett
halvt varv) mot linssidan ().
• På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men
den inspelade bilden blir normal.
Använda stativ......................... 
Fäst stativet (tillval: skruvlängden måste
vara mindre än 5,5 mm) i stativfästet 
med en stativskruv.
Uppspelning
Spela upp bilder i en följd efter
varandra ................................
Inspelning/uppspelning
• Om blixtlampan är smutsig bör du torka bort
smutsen innan du använder den. Blixtens effekt
kan försämras om lampan är smutsig eller
missfärgad av värme.
• Blixtens uppladdningslampa blinkar medan
blixten laddas. När batteriet är fulladdat lyser
den med fast sken. (I läget CAMERA-TAPE tar
det en stund innan blixten är fulladdad eftersom
batteriet laddas upp med blixtlampan öppen.)
• Om du använder blixten där det är ljust, t.ex.
om du spelar in ett motiv i motljus, är det
möjligt att blixten inte är så effektiv.
• Om du använder en konversionslins (tillval) kan
du råka ut för skuggbildningar.
• Du kan ändra blixtens ljusstyrka genom att
ställa in [FLASH LEVEL], du kan även
motverka effekten av röda ögon genom att ställa
in [REDEYE REDUC] under [FLASH SET]
(sid. 41).
Se [SLIDE SHOW] på sid. 47.
Använda zoomning vid uppspelning
......................................  
Du kan förstora bilderna från ungefär 1,1
till 5 gånger den ursprungliga storleken.
Förstoringen kan justeras med hjälp av
zoomspaken  eller zoomknapparna på
 LCD-skärmens ram.

Spela upp den bild du vill förstora.

Förstora bilden med T (telefoto).

Peka på skärmen på det område av
bilden som du vill förstora inom den
givna ramen.

Justera förstoringen med W (vidvinkel)/
T (telefoto).
Om du vill avbryta pekar du på [END].
• Du kan inte påverka zoomningshastigheten med
zoomknapparna  på LCD-skärmens ram.
Fortsättning 
23
Funktioner för inspelning/uppspelning m.m. (fortsättning)
Använda specialeffekter ............. 
Se menyn
qa
qs
qd
qf
qh
Återställa inställningarna ........... 
Du återställer alla inställningarna, även
datum och tid, genom att trycka på
RESET .
(Menyalternativ som du ställt in i den
personliga menyn återställs inte.)
Namn på övriga delar och deras
funktioner

Högtalare
Högtalarna används för att spela upp
ljudet.
• Hur du gör för att ställa in ljudvolymen
finns beskrivet på sid. 21.
qg
7
Inspelning/uppspelning

REC-lampa
REC-lampan lyser rött under inspelning
(sid. 55).

Fjärrkontrollsensor
Du kan utföra olika åtgärder på
videokameran om du pekar med
fjärrkontrollen (sid. 30) mot
fjärrsensorn.

Inbyggd stereomikrofon
När du ansluter en extern mikrofon får
den prioritet över alla andra ljudkällor.
Kontrollera batteriets tillstånd
(batteriinformation) .................. 
Ställ upp POWER-omkopplaren på OFF
(CHG). Tryck sedan på DISP/BATT
INFO . Batteriinformationen visas
under ungefär 7 sekunder. Om du vill visa
informationen under ungefär 20 sekunder
håller du knappen intryckt.
Återstående batteritid (ungefärlig)
Inspelningskapacitet (ungefärlig)
Stänga av ljudsignalen som bekräftar
olika åtgärder ......................... 
Se [BEEP], (sid. 56) för att ställa in
ljudsignalen som bekräftar olika åtgärder.
24
(PICT.APPLI.) (sid. 46).
Inspelning/uppspelning
25
Indikatorer som visas under inspelning/
uppspelning
Inspelning av filmer
Spela in stillbilder
På band
1
2
3
4
5
8
1
60min
90
2016 FINE
qa
30
101
P-MENU
6
7
qs 7

Återstående batteritid (ungefärlig)

Inspelningsmapp (46)

Inspelningsläge ( eller ) (52)

Bildstorlek (17, 44)

Inspelningsstatus ([STBY]
(standbyläge) eller [REC] (inspelning))

Kvalitet ([FINE] eller [STD]) (44)

Indikator för ”Memory Stick Duo”
och antal bilder som kan spelas in
(ungefärligt antal)

Knapp för granskning av inspelning
(20)

Tidkod (timmar: minuter: sekunder:
bildrutor)/Bandräkneverk (timmar:
minuter: sekunder)

Bandets inspelningskapacitet
(ungefärlig) (55)

END SEARCH/EDIT SEARCH/Knapp
för granskning av inspelning (29)

Knapp för personlig meny (34)
På ett ”Memory Stick Duo”
A
B
C
D
E




Inspelningsmapp (46)
Inspelningskapacitet (ungefärlig)
Filmstorlek (45)
Indikator för inspelningsstart
(visas under ungefär 5 sekunder)
 Knapp för granskning av inspelning (20)
26
Informationskod under
uppspelning
Information om datum/tid och kamerans
inställningar spelas in automatiskt. De visas
inte på skärmen under inspelning, men du
kan däremot kontrollera dem som [DATA
CODE] under uppspelning (sid. 55).
( ) anger sidor med mer information (referenssidor).
Indikatorerna som visas under inspelningen spelas inte in.
Visa filmer
Visa stillbilder
På band
1
2
qd
4
5
1
qg 9
qh qj
2016
MEMORY PLAY
wd wf
qk
ql
qf

w;
ws
7
Indikator för bandtransport
Filnamn
Knappar för videokontroll (21)

Bildnummer/Totalt antal
inspelade bilder i den aktuella
uppspelningsmappen

Uppspelningsmapp (46)

Ikon för föregående/nästa mapp
När det sitter ett ”Memory Stick Duo” i
videokameran ändras
(STOP) till
(”Memory Stick Duo”-uppspelning)
om du inte använder ett band för uppspelning.
På ”Memory Stick Duo”
Följande indikatorer visas när den första
eller sista bilden i den aktuella mappen visas
och det finns flera mappar på ett och samma
”Memory Stick Duo”.
: Du kan gå till föregående mapp genom
att peka på
.
: Du kan gå till nästa mapp genom att
peka på
.
: Du kan gå till föregående eller nästa
mapp genom att peka på
/
.
D
A
0:00:00
E
B
F
C






wa

Filnamn
Knapp för uppspelning/paus (21)
Knapp för föregående/nästa bild (21)
Bildstorlek (45)
Uppspelningstid
Knapp för föregående/nästa avsnitt
En filmfil kan maximalt delas upp i 60
avsnitt. Antalet uppdelade avsnitt beror på
hur lång filmen är. När du bestämt från vilket
avsnitt uppspelningen ska starta, startar du
uppspelningen genom att peka på
.

Knapp för radering av bilder (65)

Knapp för val av banduppspelning (21)

Knapp för föregående/nästa bild (21)

Knapp för indexskärm (21)

Bildskyddsmärke (65)

Utskriftsmärke (66)
Fortsättning 
Inspelning/uppspelning

7
27
Indikatorer som visas under
inspelning/uppspelning
(fortsättning)
Indikatorer när du gjort
ändringar
( ) anger sidor med mer information
(referenssidor).
Mitten
Indikator
NightShot (22)
Med hjälp av [DISP GUIDE] (sid. 13)
kan du se efter vilken funktion de olika
indikatorerna som visas på LCD-skärmen
har.
Vänster upptill
Betydelse
Super NightShot (41)
Color Slow Shutter (41)
PictBridge-anslutning
(66)
Höger upptill

Varning! (99)
Nedtill
+3
Nedtill
Indikator
AE SHIFT (40)
Mitten
Bildeffekter (48)
Vänster upptill
Indikator
Digitala effekter (47)
Betydelse

Manuell fokusering (40)
EXT SUR MIC (53)
PROGRAM AE (38)
4CH MIC RECinspelning (53)
AUDIO MODE (52)
Seriefotografering (43)
Inspelning med
självutlösare (42)
Intervallinspelning av
stillbilder (50)

Bakgrundsbelysning (23)

Vitbalans (39)
WIDE SELECT (17)
SteadyShot av (42)
Progressiv inspelning (42)
Bildruteinspelning (49)
Zebramönster (42)
Telemakro (40)
Betydelse
A/VDV OUT (54)
DV-ingång (61)
Nollställningsminne (zero
set memory) (30)
Bildspel (47)
LCDbakgrundsbelysningen
avstängd (12)
28
Skärpa (39)
Blixt (41)
Höger upptill
Indikator
Betydelse
Söka efter startpunkten
Se till att CAMERA-TAPE-lampan tänds.
Manuell sökning (EDIT SEARCH)
Söka efter det sista avsnittet i den
senaste inspelningen (END SEARCH)
Du kan söka efter startpunkten där nästa
inspelning ska startas från samtidigt som du
granskar bilden på skärmen. Ljudet spelas
inte upp under sökningen.
Du kan inte använda funktionen [END
SEARCH] om du har matat ut kassetten
efter inspelningen.
Peka på
60min
END SEARCH
1 Peka på
60min
.

1
.
STBY
0:00:00
0:00:00
EDIT
CANCEL
Peka här om
du vill avbryta
proceduren.
Det sista avsnittet av den allra senaste
inspelningen spelas upp under ungefär
5 sekunder och videokameran växlar
sedan över till standbyläge vid den
punkt där den senaste inspelningen
avslutades.
• Funktionen [END SEARCH] fungerar inte
som den ska om det finns oinspelade avsnitt
mellan de inspelade avsnitten på bandet.
• Du kan också välja [END SEARCH] från
menyn. När PLAY/EDIT-lampan tänds
väljer du genvägen [END SEARCH] i den
personliga menyn (sid. 34).
2 Fortsätt att peka på
(för att
gå bakåt)/
(för att gå framåt)
och avbryt pekandet där du vill
att inspelningen ska starta.
Inspelning/uppspelning
EXECUTING
Granska de senast
inspelade avsnitten
(inspelningsgranskning)
Du kan visa ungefär 2 sekunder av det
avsnitt du spelade in alldeles innan du
avbröt inspelningen.
Peka på
.

60min
STBY
0:00:00
EDIT
De sista 2 sekunderna (ungefär) av det
senast inspelade avsnittet spelas upp. Sedan
växlar videokameran över till standbyläge.
29
Fjärrkontroll
Ta bort isoleringsarket innan du använder
fjärrkontrollen.
Isoleringsark
fjärrsensorn (sid. 24).
• Mer information om hur du byter batterier finns
på sid. 112.
Snabbsökning efter önskat
avsnitt (nollställningsminne)
6
7
1
q;
8
2
3
1 Under uppspelning trycker du på
ZERO SET MEMORY  vid den
punkt som du senare vill hitta
tillbaka till.
Bandräkneverket nollställs på ”0:00:00”
och
visas på skärmen.
60min
4
0:00:00
9
5
P-MENU
Om bandräkneverket inte visas trycker
du på DISPLAY .
 PHOTO (sid. 20)
Den bild som visas på skärmen när du trycker
på den här knappen spelas in som en stillbild.
 SEARCH M. (sid. 29)


 Videokontrollknappar (snabbspolning
bakåt, uppspelning, snabbspolning
framåt, paus, stopp, långsam
uppspelning) (sid. 21)
 ZERO SET MEMORY
 Sändare
 REC START/STOP (sid. 20)
 Zoomning (sid. 22)
 DISPLAY (sid. 13)
 Minneskontrollknappar (index, –/+,
minnesuppspelning) (sid. 21)
30
• Du kontrollerar videokameran med
fjärrkontrollen genom att peka med den mot
2 När du vill avbryta uppspelningen
trycker du på STOP .
3 Tryck på REW .
Bandet stannar automatiskt när
bandräkneverket når ”0:00:00”.
4 Tryck på PLAY .
Uppspelningen startar från punkten
”0:00:00” på bandräkneverket.
• Skillnaden i tid mellan tidskoden och
bandräkneverket kan vara flera sekunder.
• Nollställning av minnet fungerar inte som det
ska om det finns oinspelade partier mellan
inspelade avsnitt på bandet.
Avbryta proceduren
Tryck en gång till på ZERO SET
MEMORY .
Söka avsnitt efter
inspelningsdatum
(datumsökning)
Du kan söka efter en punkt där
inspelningsdatum ändras.
1 Slå på PLAY/EDIT-lampan genom
2 Tryck på SEARCH M. .
3 Välj inspelningsdatum genom
att trycka på (föregående)/
(nästa) .
60 min
Inspelning/uppspelning
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt.
0:00:00:00
30 min
DATE -01
SEACH
P.MENU
Avbryta proceduren
Tryck på STOP .
• Funktionen för datumsökning fungerar inte som
den ska om det finns oinspelade partier mellan
de inspelade avsnitten på bandet.
31
Visa filmen på en TV
För den här funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern (sid. 8). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker
ansluta.
A/V-kontakt
1
A/V
(Gul)
(Vit)
(Röd)
Videobandspelare
eller TV
2
: Signalflöde

A/V-kabel (medföljer)
Anslut till ingången på den andra enheten.

A/V-kabel med S VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via
S VIDEO-kontakten med en A/V-kabel
med S VIDEO-kabel (tillval), får du mer
verklighetstrogna bilder än om du ansluter
med den medföljande A/V-kabeln.
Anslut de vita och röda kontakterna (vänster
och höger ljudkanal) och S VIDEO-kontakten
(S VIDEO-kanalen) på en A/V-kabel (tillval).
I det här fallet behöver du inte ansluta den
gula kontakten (standardvideo). Om du bara
använder S VIDEO-anslutningen får du inget
ljud.
När TV:n är ansluten till en
videobandspelare
32
Anslut videokameran till LINE INingången på videobandspelaren. Ställ
videobandspelarens ingångsväljare på
LINE.
Ställa in bildproportionerna efter den
anslutna TV:n (16:9/4:3)
Anpassa inställningen efter skärmstorleken
på den TV som du ska visa bilderna på.
 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta
POWER-omkopplaren nedåt.
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [TV TYPE] 
[16:9] eller [4:3] 
.
 Peka på 
• När du ställer [TV TYPE] på [4:3], eller när
bildens proportioner växlar mellan lägena 16:9
och 4:3, är det möjligt att bilden fladdrar.
• På vissa TV-apparater med 4:3-format
visas inte stillbilder, som spelats in med
bildproportionerna 4:3, som fullskärmsbilder.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
• När du spelar upp en film som spelats in med
bildproportionerna 16:9 på en 4:3-formats TV
som inte kan hantera 16:9-signaler, ställer du
[TV TYPE] på [4:3].
Om du har en TV som ger ljudet i
mono (TV:n har bara en ljudingång)
• Du kan visa tidskoden på TV-skärmen genom
att ställa [DISP OUTPUT] på [V-OUT/PANEL]
(sid. 56).
Om TV:n eller videobandspelaren
har en adapter med 21 stift
(EUROCONNECTOR)
Inspelning/uppspelning
Anslut A/V-kabelns gula kontakt till
videobandspelarens videoingång och den
vita (vänster kanal) eller röda kontakten
(höger kanal) till ljudingången på TV:n
eller videobandspelaren.
Använd en 21-stiftsadapter (tillval) för att
visa filmuppspelningen.
TV/
videobandspelare
33
Använda menyalternativen
Nedanstående instruktioner beskriver hur du använder de olika menyalternativ som finns med
i listan som följer efter den här sidan.
1 Tänd respektive lampa genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt.
[CAMERA-TAPE]-lampa:
inställningar för band
[CAMERA-MEMORY]-lampa:
inställningar för ”Memory
Stick Duo”
[PLAY/EDIT]-lampa: inställningar för visning/redigering
2 Välj menyalternativ genom att peka på LCD-skärmen.
Alternativ som inte är tillgängliga visas nedtonade.
 Använda den personliga menyns genvägar
Den personliga menyn är avsedd för genvägar till de menyalternativ du ofta använder.
• Du kan anpassa den personliga menyn så att du får den som du själv vill ha den (sid. 57).
 Peka på
60min
0:00:00:00
MENU
1/3
.
DISP
GUIDE
END
SEARCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
 Peka på önskat alternativ.
Om önskat alternativ inte visas på skärmen pekar du på
.
/
tills alternativet visas.
 Välj önskad inställning och peka sedan på
 Att använda menyalternativen
Du kan anpassa menyalternativ som inte finns med i den personliga menyn.




BURN DVD
BURN VCD
END SEARCH
 Peka på
[MENU].
Menyindexskärmen visas.
 Välj önskad meny.
Välj alternativ genom att peka på
densamma som för steg .)
 Välj önskat alternativ.
/
. Peka sedan på
• Du kan också välja ett alternativ genom att direkt peka på det.
34
. (Proceduren för steg  är
 Anpassa alternativet.
När inställningarna är klara stänger du menyskärmen genom att peka på

(stäng).
Om du ångrar dig och inte vill ändra inställningen pekar du på
och kommer då tillbaka
till föregående skärm.
Använda menyerna
35
Menyalternativ
Lampans läge:
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT











×











×



×



*
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×




×









×


×

×
×
×
×
×
×
×


×
CAMERA SET-menyn (sid. 38)
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
AUTO SHUTTER
AE SHIFT
SPOT FOCUS
FOCUS
TELE MACRO
FLASH SET
SUPER NS
NS LIGHT
COLOR SLOW S
ZEBRA
SELF-TIMER
DIGITAL ZOOM
STEADYSHOT
PROGRES. REC



MEMORY SET-menyn (sid. 43)
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE*
FORMAT
FILE NO.
NEW FOLDER
REC FOLDER
PB FOLDER
PICT.APPLI.-menyn (sid. 46)
36
FADER
SLIDE SHOW
D. EFFECT
PICT. EFFECT
FRAME REC
SMTH INT. REC
INT.REC-STL
DEMO MODE
×






×
×
×
×
Vilka menyalternativ () som är tillgängliga beror på vilket läge som lampan visar.
*De här funktionerna är tillgängliga när du använder Easy Handycam.
Lampans läge:
PRINT
TAPE
×
MEMORY
×
PLAY/EDIT

EDIT/PLAY-menyn (sid. 51)
BURN VCD
×
×
×
×
×
×
END SEARCH

VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUB CTRL
REC MOVIE
BURN DVD
×
×
×
×
×
×
×








STANDARD SET-menyn (sid. 52)
AUDIO MIX
×
×
×
EXT SUR MIC

×
×
×
×
×
×
LCD/VF SET



×
×

VIDEO INPUT
×
×
TV TYPE



USB-CAMERA

×
REC MODE
AUDIO MODE
MULTI-SOUND
A/V  DV OUT





×

USB-PLY/EDT
×
×
×
DISP GUIDE*



GUIDEFRAME


×
×


×
×
REMOTE CTRL



REC LAMP


×
BEEP*



DISP OUTPUT



MENU ROTATE



A.SHUT OFF



×
×

CLOCK SET*



WORLD TIME



LANGUAGE



DATA CODE*
REMAINING
CALIBRATION
Använda menyerna
VOLUME*



TIME/LANGU.-menyn (sid. 56)
37
CAMERA SET-menyn
Inställningar för att justera videokameran
efter inspelningsförhållandena
(EXPOSURE/WHITE BAL./STEADYSHOT
osv.)
De ursprungliga inställningarna
(standardinställningarna) är markerade
med .
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 34.
Välj det här läget om du behöver motverka
tendensen att människors ansikten blir för
mörka, ett fenomen som kan uppstå när du
filmar där det är mycket ljust, t.ex. på en
sandstrand i sommarsol eller på vintern i
en skidbacke.
SUNSET&MOON**(
)
Välj det här läget om du vill bevara
stämningen när du filmar solnedgångar,
nattmotiv och fyrverkerier.
PROGRAM AE
PROGRAM AE är ett effektivt verktyg för
inspelning av bilder i olika situationer.
LANDSCAPE**(
)
 AUTO
Välj det här läget om du vill ha ett
effektivt inspelningsläge utan att använda
[PROGRAM AE].
SPOTLIGHT*( )
Välj det här läget om du vill motverka
tendensen att ansikten som spelas in i stark
belysning blir så extremt vita.
PORTRAIT (mjukt porträttläge) (
)
Välj det här läget om du vill att kameran
ska fokusera på motiv som ligger långt
bort. Läget gör att videokameran fokuserar
på det egentliga motivet istället för på
glaset i ett fönster, eller nätet i en skärm,
när du filmar genom dem.
• Alternativ med en asterisk (*) kan du bara
justera för att fokusera på näraliggande
motiv. Alternativ med två asterisker (**)
kan du justera för att fokusera på mer
avlägsna motiv.
SPOT METER (flexibel
exponeringsmätare)
Välj det här läget när du vill framhäva
motivet, t.ex. människor eller blommor,
samtidigt som bakgrunden mjukas upp.
SPORTS* (sportläge) ( )
Du kan ställa in och låsa exponeringen på
motivet så att det spelas in tillräckligt ljust
även om det är stor kontrast mellan motivet
och bakgrunden, t.ex. strålkastarbelysta
motiv på en scen.
1
Välj det här läget om du behöver minimera
kameraskakningarna när du filmar motiv
som rör sig snabbt.
BEACH&SKI*( )
2
 På skärmen pekar du på den punkt som du
vill justera och låsa exponeringen för.
visas.
 Peka på [END].
38
ONE PUSH (
Du återställer den automatiska
exponeringen genom att peka på
[AUTO][END].
• Om du väljer [SPOT METER] ställs
[EXPOSURE] automatiskt på [MANUAL].
EXPOSURE
Du kan låsa bildens ljusstyrka manuellt.
Om du t.ex. spelar in inomhus en dag
när det är vackert väder kan du undvika
motljusskuggor på personer som står nära
fönstren genom att låsa exponeringen på
rummets väggsida.
2
 Peka på [MANUAL].
 Justera exponeringen genom att peka på
/
 Peka på
.
.
visas.
Du återställer den automatiska
exponeringen genom att peka på [AUTO]
.
• Du kan justera [EXPOSURE] och [FADER]
när du använder sökaren genom att vrida LCDpanelen 180 grader (ett halvt varv) och sedan
stänga den med skärmen riktad utåt (sid. 47).
WHITE BAL. (vitbalans)
Du kan ställa in färgbalansen efter
ljusförhållandena i omgivningen.
 AUTO
Vitbalansen ställs in automatiskt.
OUTDOOR (
)
Vitbalansen ställs in för att passa
inspelning utomhus eller i ljuset från
dagsljuslysrör.
INDOOR ()
• Skaka inte videokameran när
blinkar snabbt.
•
blinkar långsamt om det inte gick
att ställa in vitbalansen.
• Om
fortsätter att blinka även efter
det att du har pekat på
ställer du
[WHITE BAL.] på [AUTO].
• Om du har bytt batteri samtidigt som du
använder läget [AUTO], eller om du tar med
dig videokameran ut från att ha varit inomhus
samtidigt som du använder låst exponering,
väljer du [AUTO] och riktar videokameran mot
ett näraliggande vitt föremål under 10 sekunder,
så får du en bättre inställning av färgbalansen.
• Utför proceduren för [ONE PUSH] ytterligare
en gång om du ändrar inställningarna för
[PROGRAM AE] eller om du tar med dig
videokameran ut från att ha varit inomhus, eller
tvärtom.
• Ställ [WHITE BAL.] på [AUTO] eller [ONE
PUSH] när du använder kameran i belysningen
från lysrör med vitt eller kallt vitt ljus.
• Inställningen återgår till [AUTO] när strömmen
till videokameran varit bortkopplad under mer
än 5 minuter.
Använda menyerna
3
1
)
Vitbalansen ställs in efter
ljusförhållandena i omgivningen.
 Peka på [ONE PUSH].
 Ställ upp ett vitt föremål, t.ex. en bit
vitt papper, som fyller ut hela skärmen
under samma ljusförhållanden som
kommer att gälla när du filmar motivet.
 Peka på [
].
blinkar snabbt. När vitbalansen är
inställd och har lagrats i minnet slutar
indikatorn att blinka.
SHARPNESS
Du kan ställa in skärpan på bildens
konturer med
/
.
visas när
skärpan är ställd på något annat läge än den
ursprungliga inställningen.
Mjukare
Skarpare
Vitbalansen ställs in efter vitheten hos
ljuset från ett lysrör med varmt, vitt sken.
Fortsättning 
39
CAMERA SET-menyn (fortsättning)
AUTO SHUTTER
Aktiverar automatiskt den elektroniska
slutaren, så att slutarhastigheten anpassas
när du spelar in i ljusa omgivningar,
om du ställer den på [ON] (ursprunglig
inställning).
AE SHIFT
Du kan justera exponeringen med
/
.
och det inställda värdet visas när
exponeringen är ställd på något annat än
den ursprungliga inställningen.
• Om motivet är vitt eller om motljuset är starkt
kan du peka på
. Om motivet är svart eller
om belysningen är svag kan du peka på
.
• När [EXPOSURE] är ställt på [AUTO] kan du
justera den automatiska exponeringsnivån mot
antingen ljusare eller mörkare.
SPOT FOCUS
Du kan välja att ställa in skärpan på ett
motiv som inte befinner sig i mitten av
skärmen.
1
 Peka på [MANUAL].
 visas.
 Peka på
(fokusering på näraliggande
motiv)/
(fokusering på avlägsna
motiv) för att ställa in skärpan. visas när
du nått det minsta möjliga avståndet för
fokuseringen och visas när du nått det
största möjliga avståndet för fokuseringen.
 Peka på
.
Om du vill att fokus ska ställas in
automatiskt pekar du på [AUTO]
steg .
i
• Det är lättare att ställa in fokus om du först
zoomar in genom att föra zoomspaken mot
T (telefoto), sedan ställer du in det rätta
zoomningsläget för inspelningen genom att föra
spaken mot W (vidvinkel). När du vill spela in
ett motiv på nära håll, flyttar du zoomspaken
mot W (vidvinkel), sedan justerar du fokus.
• Det minsta avstånd som krävs mellan
videokamera och motiv för att bilden ska bli
skarp är ungefär 1 cm i vidvinkelläget och
ungefär 80 cm i teleläget.
TELE MACRO
2
 Peka på motivet på skärmen.
 visas.
 Peka på [END].
Om du vill att fokus ska ställas in
automatiskt pekar du på [AUTO][END].
• Om du väljer [SPOT FOCUS] ställs [FOCUS]
automatiskt på [MANUAL].
Då kan du spela in små motiv, som t.ex.
blommor och insekter. Eftersom du kan ta
närbilder på avstånd slipper du att få med
din egen skugga på bilden samtidigt som
motivet framträder tydligare.
När du ställer [TELE MACRO] på [ON]
( ), flyttas zoomen (sid. 22) automatiskt
till översidan av T (telephoto) vilket gör att
du kan spela in näraliggande motiv, så nära
som ungefär 37 cm från kameran.
FOCUS
Du kan ställa in fokus manuellt. Om du
medvetet vill fokusera på ett visst motiv
kan du välja det här läget.
40
Du avbryter det här läget genom att peka
på [OFF] eller föra zoomspaken mot
vidvinkelsidan (W-sidan).
• Om du spelar in ett avlägset motiv kan det vara
svårt att fokusera på det och fokuseringen kan
ta lång tid.
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen får du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], sid. 40).
FLASH SET
Tänk på att de här inställningarna inte kan
användas med externa blixtar (tillval) som
inte kan hantera följande inställningar.
 FLASH LEVEL
HIGH(
)
Höjer nivån på blixten.
LOW(
)
Sänker nivån på blixten.
• Inställningen återställs till [NORMAL] när
strömmen till videokameran varit bortkopplad
under mer än 5 minuter.
 REDEYE REDUC
Du kan motverka röda ögon-effekten
genom att aktivera blixten innan inspelning.
Ställ [REDEYE REDUC] på [ON], välj
sedan en inställning genom att trycka flera
gånger på (blixt) (sid. 22).
(automatisk reducering av röda ögoneffekten): När belysningen i omgivningen
är otillräcklig utlöses en förblixt innan den
automatiska blixten utlöses.

(framtvingad reducering av röda
ögon-effekten): Blixten utlöses alltid, och
varje gång tillsammans med en förblixt som
minskar röda ögon-effekten.

(Ingen blixt): Spelas in utan blixt.
• Det är inte alltid säkert att det går att reducera
röda ögon-effekten, beroende på individuella
skillnader och andra förhållanden som påverkar
resultatet.
Om du vill återgå till den normala
inställningen ställer du NIGHTSHOTomkopplaren på OFF.
• Använd inte NightShot/[SUPER NS] där det är
ljust. Det kan orsaka funktionsstörningar.
• Se upp så att du inte blockerar infrarödsändaren
med fingrarna eller på något annat sätt. Ta bort
eventuell konversionslins (tillval).
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen får du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], sid. 40).
• Videokamerans slutarhastighet ställs
automatiskt in efter rådande ljusförhållanden.
Det kan göra rörelserna i filmen långsammare.
Använda menyerna
 NORMAL( )
SUPER NS (Super NightShot)
Bilden spelas in med upp till 16 gånger den
känslighet som inspelning med NightShot
ger om du ställer [SUPER NS] på [ON] när
NIGHTSHOT-omkopplaren (sid. 22) också
är ställd på ON.
och [”SUPER NIGHTSHOT”] visas
på skärmen.
NS LIGHT (NightShot Light)
När du spelar in med antingen NightShot
(sid. 22) eller [SUPER NS] (sid. 41) kan
du få klarare bilder om du använder den
(osynliga) infraröda belysningen genom att
ställa [NS LIGHT] på [ON] (ursprunglig
inställning).
• Se upp så att du inte blockerar infrarödsändaren
med fingrarna eller på något annat sätt.
• Ta bort eventuell konversionslins (tillval).
• Det största avståndet vid fotografering med [NS
LIGHT] är ungefär 3 m .
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter)
När du ställer [COLOR SLOW S] på [ON]
kan du spela in bilder med klarare färger
trots att du spelar in där det är mörkt.
och [COLOR SLOW SHUTTER] visas
på skärmen.
Fortsättning 
41
CAMERA SET-menyn (fortsättning)
Om du vill avbryta [COLOR SLOW S]
pekar du på [OFF].
• Videokamerans slutarhastighet ställs
automatiskt in efter rådande ljusförhållanden.
Det kan göra rörelserna i filmen långsammare.
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen får du ställa in
skärpan manuellt ([FOCUS], sid. 40).
DIGITAL ZOOM
Om du vill använda en zoomning som är
större än 10 × (ursprunglig inställning) när
du spelar in på band kan du välja maximal
zoomningsnivå. Tänk på att bildkvaliteten
försämras när du använder digital
zoomning.
ZEBRA
Det här läget kan du använda som referens
när du ställer in ljusstyrkan. När du ändrar
den ursprungliga inställningen visas .
Zebramönstret spelas inte in.
 OFF
Zebramönstret visas inte.
70
Zebramönstret visas vid en
skärmljusstyrka på ungefär 70 IRE.
100
Zebramönstret visas vid en
skärmljusstyrka på ungefär 100 IRE eller
högre.
• De delar av skärmen där ljusstyrkan är ungefär
100 IRE och högre kan verka överexponerade.
• Zebramönstret är diagonala ränder som visas
i vissa partier av skärmen där ljusstyrkan
motsvarar en förinställd nivå.
SELF-TIMER
Självutlösaren börjar spela in efter ungefär
10 sekunder.
 Peka på
[SELF-TIMER]
[ON]
.
visas.
 Om du vill filma trycker du på REC
START/STOP, om du vill spela in
stillbilder trycker du på PHOTO.
Om du vill avbryta nedräkningen pekar du
på [RESET].
Om du vill stänga av självutlösaren väljer
du [OFF] i steg .
42
• Du kan också använda självutlösaren med
fjärrkontrollen (sid. 30).
Stapelns högra sida visar det digitala
zoomningsområdet. Zoomningsområdet
visas när du valt zoomningsnivå.
 OFF
Zoomning upp till 10 × utförs optiskt.
20 ×
Zoomning upp till10 × utförs optiskt, efter
det utförs zoomning upp till 20 × digitalt.
120 ×
Zoomning upp till 10 × utförs optiskt,
efter det utförs zoomning upp till 120 ×
digitalt.
STEADYSHOT
Du kan kompensera kameraskakning
(standardinställning är [ON]). Ställ
[STEADYSHOT] på [OFF] ( ) när
du använder stativ (tillval) eller när du
använder en konversionslins (tillval).
PROGRES. REC
Du kan minska oskärpan i bandinspelade
rörliga bilder, som du senare tänker
överföra till en dator, genom att ställa
[PROGRES. REC] på [ON] (
).
Den här funktionen är särskilt användbar
vid analys av snabba rörelser inom t.ex.
sporter av olika slag. Om du vill avbryta
det här läget pekar du på [OFF].
MEMORY SET-menyn
Om det progressiva inspelningsläget
Vid en normal TV-sändning delas skärmen
in i 2 finare fält som visas växelvis var 1/50
sekund. Den bild som visas på en gång
täcker alltså bara hälften av den bild som
visas. Vid progressiv inspelning visas hela
bilden med alla sina bildpunkter. Bilder
som spelas in i det här läget ser skarpare ut,
men rörliga föremål kan se egendomliga ut.
• Om du spelar in i belysningen från ett lysrör
eller en glödlampa är det möjligt att det uppstår
flimmer på skärmen. Om du vill återgå till
normal inspelning pekar du på [OFF].
Inställningar för ”Memory Stick Duo”
(QUALITY/IMAGE SIZE/BURST/ALL ERASE/
NEW FOLDER osv.)
De ursprungliga inställningarna är
markerade med .
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 34.
STILL SET

BURST
Du kan spela in flera stillbilder efter
varandra genom att trycka på PHOTO.
 OFF
NORMAL (
)
Spelar in från 3 (bildstorlek 2 016 ×
1 512), 4 (bildstorlek 1 600 × 1 200)
till 21 (bildstorlek 640 × 480) bilder i
en oavbruten följd med ett intervall på
ungefär 0,5 sekunder.
Maximalt antal stillbilder spelas in när du
trycker in PHOTO helt och håller knappen
intryckt.
HIGH SPEED (
Använda menyerna
Välj det här läget när du inte spelar in
oavbrutet.
)
Spelar in upp till 32 stillbilder (bildstorlek
640 × 480) med ett intervall på ungefär
0,07 sekunder.
EXP. BRKTG (
)
Spelar in 3 stillbilder efter varandra
med olika exponering, med ett intervall
på ungefär 0,5 sekunder. Du kan sedan
jämföra de 3 stillbilderna och välja den
bild som har blivit bäst exponerad.
• Du kan inte använda blixten när du fotograferar
med [BURST].
• Maximala antalet stillbilder spelas in när
du använder självutlösaren eller använder
fjärrkontrollen.
• Det är möjligt att bilderna blir flimriga eller
missfärgade om du väljer [HIGH SPEED].
• Du kan inte använda läget [EXP. BRKTG] om
det tillgängliga utrymmet på ”Memory Stick
Duo” har plats för färre än 3 bilder.
Fortsättning 
43
MEMORY SET-menyn (fortsättning)
• Du kan bara välja [NORMAL] och [EXP.
BRKTG] när du ställt in bildformatet WIDE
(16:9) för skärmen. Spelar in 3 stillbilder
(bildstorlek 2 016 × 1 134) i en oavbruten följd.

1600 ×
1200 *
256 MB
145
355
235
540
1400
3550
512 MB
300
720
480
1100
2850
7200
610
1450
980
2250
5900
14500
QUALITY
 FINE (
)
Spelar in stillbilder med hög kvalitet.
STANDARD (
)
Spelar in stillbilder med normal
bildkvalitet.

1 GB
2016 × 1134 * 640 × 360*
)
Spelar in stillbilder med god skärpa.
1600 × 1200 (
)
Spelar in stillbilder med relativt god
skärpa.
640 × 480 (
640 ×
480*
Med bildproportionerna 16:9
IMAGE SIZE
 2016 × 1512 (
8 MB
6
16
60
120
16 MB
(medföljer)
13
32
115
240
32 MB
27
65
240
485
64 MB
54
130
490
980
128 MB
105
260
980
1970
256 MB
195
470
1750
3550
512 MB
400
960
3600
7200
820
1950
7300
14500
)
Spelar in maximalt antal stillbilder.
• Om du väljer bildformatet 16:9
(bredbildsformat) för skärmen ställs [IMAGE
SIZE] automatiskt in på [2016 × 1134] (sid.
17).
Kapacitet för ”Memory Stick Duo”
(MB) och antal inspelningsbara
stillbilder
1 GB
Med bildproportionerna 4:3
44
2016 ×
1512 *
2016 ×
1512 *
1600 ×
1200 *
640 ×
480*
8 MB
5
12
8
18
50
120
16 MB
(medföljer)
10
24
16
37
96
240
32 MB
20
48
32
75
190
485
64 MB
40
98
65
150
390
980
128 MB
82
195
130
300
780
1970
* Övre raden: [FINE] är vald som bildkvalitet.
Undre raden: [STANDARD] är vald som
bildkvalitet.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo”
som är tillverkat av Sony Corporation. Antalet
stillbilder som du kan ta varierar beroende på
inspelningsförhållandena.
• Bildstorleken för 4:3-bilder är som följer.
– [FINE] är valt för bildstorleken [2016 ×
1512] - ca 1 540kB.
– [FINE] är valt för bildstorleken [1600 ×
1200] - ca 960 kB.
– [FINE] är valt för bildstorleken [640 × 480]
- ca 150 kB.
– [STANDARD] är valt för bildstorleken [2016
× 1512] – ca 640 kB.
– [STANDARD] är valt för bildstorleken [1600
× 1200] - ca 420 KB.
– [STANDARD] är valt för bildstorleken [640
× 480] - ca 60 kB.
• Bildstorleken för 16:9-bilder är som följer.
– [FINE] är valt för bildstorleken [2016 ×
1134] - ca 1 150 kB.
– [FINE] är valt för bildstorleken [640 × 360]
- ca 130 kB.
– [STANDARD] är valt för bildstorleken [2016
× 1134] - ca 480 kB.
– [STANDARD] är valt för bildstorleken [640
× 360] - ca 60 kB.
MOVIE SET
IMAGE SIZE
 320 × 240 (
)
Spelar in film med hög upplösning.
160 × 112 (
)
Med det här alternativet får du längre
inspelningstid.
Kapacitet för ”Memory Stick Duo”
(MB) och inspelningsbar tid (timmar:
minuter: sekunder)
Med bildproportionerna 4:3 eller 16:9
320 × 240
160 × 112
8 MB
00:01:20
00:05:20
16 MB
(medföljer)
00:02:40
00:10:40
32 MB
00:05:20
00:21:20
64 MB
00:10:40
00:42:40
128 MB
00:21:20
01:25:20
256 MB
00:42:40
02:50:40
512 MB
01:25:20
05:41:20
1 GB
02:50:40
11:22:40
ALL ERASE
Raderar alla bilder från ett ”Memory Stick
Duo” utan bildskydd, eller i den valda
mappen.
 Välj [ALL FILES] eller [CURRENT
FOLDER].
[ALL FILES]: Raderar samtliga bilder från
”Memory Stick Duo”.
[CURRENT FOLDER]: Raderar alla bilderna
i den valda mappen.
 Peka två gånger på [YES] 
.
• Om du använder ett ”Memory Stick Duo” med
skrivskyddsflik måste du se till bildskyddet på
”Memory Stick Duo” är avaktiverat innan du
börjar (sid. 105).
• Själva mappen raderas inte även om du raderar
alla bilderna i den.
• När [ Erasing all data...] visas får du inte:
– Använda POWER-omkopplaren/
funktionsknapparna.
– Mata ut ”Memory Stick Duo”.
Använda menyerna

• När du använder ett ”Memory Stick Duo”
som är tillverkat av Sony Corporation.
Inspelningstiden varierar beroende på
inspelningsförhållandena.
FORMAT
Ett medföljande eller nyinköpt ”Memory
Stick Duo” är formaterat redan vid leverans
från fabriken och kräver ingen ytterligare
formatering.
Peka två gånger på [YES] 
.
Formateringen är klar och alla bilderna har
raderats.
• Medan [ Formatting…] visas får du inte:
– Använda POWER-omkopplaren/
funktionsknapparna.
– Mata ut ”Memory Stick Duo”.
• Formateringen raderar all information
från ”Memory Stick Duo”, även skyddad
bildinformation och nyskapade mappar.
Fortsättning 
45
PICT.APPLI.-menyn
MEMORY SET-menyn
(fortsättning)
Specialeffekter för bildbehandling och
ytterligare funktioner för inspelning/
uppspelning (PICT. EFFECT/SLIDE SHOW/
SMTH INT.REC/INT.REC-STL osv.)
FILE NO.
 SERIES
Filerna numreras i löpande följd, även
om du byter ”Memory Stick Duo”.
Filnumreringen återställs när du skapar en
ny mapp eller byter inspelningsmapp.
RESET
Återställer filnumret till 0001 varje gång
du byter ”Memory Stick Duo”.
FADER
NEW FOLDER
Du kan skapa nya mappar (102MSDCF till
999MSDCF) på ett ”Memory Stick Duo”.
När en mapp är full (när högst 9999 bilder
lagrats) skapas en ny mapp automatiskt.
Peka på [YES] 
De ursprungliga inställningarna
(standardinställningarna) är markerade
med .
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 34.
.
• De mappar som du har skapat kan du inte
radera med videokameran. Du måste antingen
formatera ”Memory Stick Duo” (sid. 45) eller
radera dem med hjälp av en dator.
• Antal bilder som du kan spela in på ”Memory
Stick Duo” kan minska när antalet mappar ökar.
REC FOLDER (inspelningsmapp)
Välj inspelningsmapp med
peka sedan på
.
/
och
• Med ursprungsinställningen sparas bilderna i
mappen 101MSDCF.
• Om du har spelat in i en viss mapp används
samma mapp som standardmapp för
uppspelning.
Du kan använda följande effekter på det du
spelar in.
 Välj önskad effekt och peka sedan på
Om du väljer [OVERLAP], [WIPE] eller
[DOT FADER] sparas bilden på bandet
som en stillbild. (Skärmen blir blå medan
bilden lagras.)
 Tryck på REC START/STOP.
Toningsindikatorn slutar blinka och
slocknar när toningen är utförd.
Om du vill avbryta pekar du på [OFF] i
steg .
STBY
Uttoning
REC
Intoning
WHITE FADER
BLACK FADER
PB FOLDER (uppspelningsmapp)
Välj uppspelningsmapp med
peka sedan på
.
/
och
MOSAIC FADER
MONOTONE
Vid intoning växlar bilden gradvis över
från svartvitt till färg. Vid uttoning växlar
bilden gradvis över från färg till svartvitt.
46
.
OVERLAP (endast intoning)
WIPE (endast intoning)
DOT FADER (endast intoning)
 Se till att CAMERA-TAPE- eller
CAMERA-MEMORY-lampan tänds.
 Stäng LCD-panelen med skärmen riktad
utåt.
visas.
FOLDER ( )]. Peka sedan på
.
Om du väljer [CURRENT FOLDER
( )], spelas alla bilderna i den mapp, som
du valt som aktuell mapp för uppspelning
under [PB FOLDER] (sid. 46), upp i en
följd efter varandra.
 Peka på [REPEAT].
 Välj [ON] eller [OFF] och välj sedan
.
Om du vill upprepa bildspelet väljer du
[ON
].
Om du bara vill spela upp bildspelet en
gång väljer du [OFF].
 Peka på [END][START].
Om du vill avbryta [SLIDE SHOW] pekar
du på [END]. Om du vill göra paus pekar
du på [PAUSE].
• Du kan bestämma startbild för bildspelet med
/
innan du pekar på [START].
• Om filmer ingår i bildspelet kan du ställa in
ljudvolymen med
/
.
Använda menyerna
Använda sökaren
Du kan justera [EXPOSURE] och
[FADER] när du använder sökaren genom
att rotera LCD-panelen 180 grader (ett
halvt varv) och sedan stänga den med
skärmen riktad utåt.
 Peka på
[PB FOLDER].
 Välj [ALL FILES (
)] eller [CURRENT
 Peka på
.
[Set LCD off?] visas på skärmen.
 Peka på [YES].
LCD-skärmen stängs av.
 Peka på LCD-skärmen samtidigt som du
granskar bilden i sökaren.
[EXPOSURE] osv. visas.
 Peka på knappen för det du vill ställa in.
[EXPOSURE] : Justera med
/
och
peka sedan på
.
[FADER] : Välj önskad effekt genom
att peka på den flera gånger (bara när
CAMERA-TAPE-lampan är tänd).
: LCD-skärmen tänds.
Du döljer knapparna genom att peka på
.
SLIDE SHOW
Med den här funktionen (bildspel) kan
du spela upp bilder som du lagrat på ett
”Memory Stick Duo”, eller i en mapp, i en
följd efter varandra.
D. EFFECT (digital effekt)
Du kan lägga digitala effekter till
inspelningarna.
 Peka på önskad effekt.
 Justera effekten med hjälp av
/
.
Peka sedan på
.
Om du väljer [STILL] eller [LUMI. KEY]
sparas den bild som visas när du trycker på
som en stillbild.
Effekt
Justeringsmöjligheter
CINEMA
EFECT*
Du behöver inte göra
några inställningar.
DELAY
MOTION
Hastigheten för
upprepningen
STILL
Graden av
genomskinlighet för
den stillbild som du
tänker lägga på filmen.
Fortsättning 
47
PICT.APPLI.-menyn (fortsättning)
FLASH
Intervallet vid
uppspelning med en
bildruta i taget.
TRAIL
Du kan filma så att rörelser lämnar
tillfälliga, eftersläpande spår efter sig.
LUMI. KEY
Färgschemat för det
område i stillbilden
som ska ersättas med
filmen.
TRAIL
Uttoningstiden för den
identiska bilden.
SLOW SHUTTR (långsam slutare)
Du kan filma med sänkt slutarhastighet.
Det här läget kan du använda när du vill
spela in motiv så att de syns bättre fast det
är mörkt.
SLOW
SHUTTR*
Slutarhastighet (1 =
1/25, 2 = 1/12, 3 =
1/6, 4 = 1/3).
OLD MOVIE*
Du behöver inte göra
några inställningar.
* Bara tillgänglig under inspelning.
 Peka på
.
• Använd stativ och ställ in fokus manuellt
eftersom det är svårt att få ett bra resultat med
automatisk fokusinställning när du använder
[SLOW SHUTTR]. ([FOCUS], sid. 40)
OLD MOVIE
Filmen spelas in med sepiabruna nyanser
vilket gör att den ser ut som en gammal
film.
• Du kan inte växla över till en annan digital
visas.
Om du vill avbryta [D. EFFECT] pekar du
på [OFF] i steg .
•
CINEMA EFECT (filmisk effekt)
Du kan ge dina filmer ett förstärkt filmiskt
intryck genom att ställa om till 16:9-skärm
och progressivt bildformat.
•
DELAY MOTION (bildfördröjning)
Du kan filma med en repetitionseffekt.
•
STILL
Du kan spela in en film och samtidigt lägga
den ovanpå en redan inspelad stillbild.
FLASH (ryckiga rörelser)
Du kan filma så att resultatet blir som en
stillbildsserie (strobe-effekt).
LUMI. KEY (luminanskey)
Du kan filma så att de ljusare områdena
i en tidigare inspelad stillbild (av t.ex.
en persons bakgrund) ersätts med det du
filmar.
•
•
•
effekt när du spelar in bilder på ett band och har
valt [CINEMA EFECT].
Den digitala effekten avbryts om du använder
zoomning och har valt [DELAY MOTION].
När du använder [DELAY MOTION]
rekommenderas du att montera videokameran
på ett stativ.
Du kan inte välja bildproportionerna 16:9/4:3
för [OLD MOVIE].
Du kan inte spela in bilder, som du har redigerat
med specialeffekter, på bandet i videokameran.
Du kan inte lägga effekter på bilder från
externa källor. Du kan inte heller sända digitalt
behandlade bilder via DV-gränssnittet.
Du kan spara bilder som du har redigerat med
specialeffekter på ett ”Memory Stick Duo”
(sid. 62) eller spela in dem på ett annat band
(sid. 60).
PICT. EFFECT (bildeffekt)
Du kan lägga specialeffekter till en film
under såväl inspelning som uppspelning.
visas.
 OFF
Inställningen [PICT. EFFECT] används
inte.
NEG.ART
48
Färger och ljusstyrka inverteras (byts ut
mot sina motsatser).
 Flytta motivet en liten bit och upprepa
sedan steg .
SEPIA
• Den återstående bandtiden visas inte korrekt.
• Det sista avsnittet blir längre än övriga avsnitt.
Bilderna visas sepiafärgade (bruntonade).
B&W
SMTH INT. REC
(Jämn intervallinspelning)
Bilderna visas svartvita.
SOLARIZE
Bilderna visas som illustrationer med
starka kontraster.
PASTEL
Bilderna visas som bleka
pastellmålningar.*
MOSAIC
[a]: Inspelning
[b]: Intervall
Bilderna visas mosaikmönstrade.*
 Peka på
* Bara tillgänglig under inspelning.
• Du kan inte lägga effekter på bilder från
externa källor. Du kan inte heller sända bilder
behandlade med bildeffekter via DVgränssnittet.
• Du kan spara bilder som du har redigerat med
specialeffekter på ett ”Memory Stick Duo”
(sid. 62) eller spela in dem på ett annat band
(sid. 60).
FRAME REC (bildruteinspelning)
Du kan spela in animerade filmer genom att
spela in en bildruta i taget och däremellan
ändra motivet lite grann. För att inte
rubba videokamerans läge bör du använda
fjärrkontrollen för att styra den.
 Peka på [ON] ( ) 

 Tryck på REC START/STOP.
Använda menyerna
Videokameran spelar in 1 bildruta av bilden
efter ett förinställt intervall och lagrar dem
i minnet tills några bildrutor har lagrats.
Den här funktionen kan du t.ex. använda
om du vill se hur molnen rör sig eller hur
dagsljuset ändrar sig. Rörelserna i filmen
verkar jämna när de spelas upp. För den
här funktionen ansluter du videokameran
till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern.
.
En bild (ungefär 6 bildrutor) spelas in
och videokameran växlar sedan över till
standbyläge.

/
för att välja
önskad intervalltid (1 till 120 sekunder)
.
 Peka på [REC START].
Inspelningen startar och  ändras till röd.
Om du vill avbryta pekar du på [REC
STOP] i steg .
Om du vill återuppta inspelningen pekar du
på [REC START].
Om du vill avbryta helt och hållet pekar
du på [REC STOP] och pekar sedan på
[END].
• När ett visst antal bildrutor spelats in spelas de
över till bandet, efter det att funktionen END
SEARCH utförts, beroende på intervallängden.
• Stäng inte av strömmen eller koppla bort
strömkällan när ett meddelande visas på
skärmen.
• Videokameran spelar in flera bildrutor för
de första och sista partierna av den mjuka
intervallinspelningen.
Fortsättning 
49
PICT.APPLI.-menyn (fortsättning)
• Videokameran avbryter mjuk
•
•
•
•
•
intervallinspelning efter ungefär 12 timmar från
det att inspelningen startat.
Ljudet spelas inte in.
De allra sista bildrutorna kanske inte spelas in
om bandet eller batteriet tagit slut.
Det är möjligt att det förekommer avvikelser i
det inställda intervallet.
Om du ställer in fokus manuellt kan du spela in
skarpa bilder även om ljusförhållandena ändras
([FOCUS], sid. 40).
Du kan stänga av ljudsignalerna under
inspelning.
INT.REC-STL
(intervallfotografering)
Du kan spela in stillbilder på ett ”Memory
Stick Duo” med ett angivet intervall. Den
här funktionen kan du t.ex. använda om
du vill se hur molnen rör sig eller hur
dagsljuset ändrar sig.
[a]: Inspelning
[b]: Intervall
 Peka på
 en önskad intervalltid (1, 5
eller 10 minuter) 
 [ON] 

.
 Tryck in PHOTO helt.
slutar blinka och
intervallfotograferingen av stillbilder
startar.
Om du vill avbryta [INT.REC-STL] väljer
du [OFF] i steg .
DEMO MODE
Ursprunglig inställning är [ON] så att du
kan se demonstrationen efter ungefär 10
minuter efter det att du har tagit ur både
kassetten och ”Memory Stick Duo” från
videokameran och skjutit ned POWERomkopplaren så att CAMERA-TAPElampan tänds.
50
• Demonstrationen avbryts eller skjuts upp i
nedanstående situationer.
– Om du pekar på skärmen under
demonstrationen. (Demonstrationen startar
igen efter ungefär 10 minuter.)
– Om du sätter i en kassett eller ett ”Memory
Stick Duo”.
– När POWER-omkopplaren är ställd på ett
annat läge än CAMERA-TAPE.
– När NIGHTSHOT-omkopplaren är ställd på
ON.
PRINT
Se sid. 66.
EDIT/PLAY-menyn
Inställningar för redigering eller
uppspelning i olika lägen (VAR.SPD
PB/END SEARCH osv.)
De ursprungliga inställningarna
(standardinställningarna) är markerade
med .
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 34.
VAR.SPD PB
(variabel uppspelningshastighet)
• Det inspelade ljudet hörs inte. Det är möjligt att
du ser mosaikmönstrade rester av den nyligen
uppspelade bilden.
REC CTRL (filminspelningsko
ntroll)
Se sid. 61.
AUD DUB CTRL (ljudpålägg)
Se sid. 64.
Du kan spela upp filmer i olika lägen.
 Tryck på följande knappar under
uppspelning.
Peka på
ändra
uppspelningsriktning*
uppspelning med
låg hastighet** Ändra riktningen på
uppspelningen:
(bildruta) 
spela upp 2
gånger snabbare
(dubbel
hastighet)
(dubbel hastighet)
Ändra riktningen på
uppspelningen:
(bildruta) 
(dubbel hastighet)
uppspelning med
(bildruta) under
en bildruta i taget paus i uppspelningen.
Ändra riktningen på
uppspelningen:
(bildruta) vid
bildruteuppspelning.
* Horisontella linjer kan visas upptill, nedtill
eller på mitten av skärmen. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
**I läget för långsam uppspelning kan inte
bilder som sänds via DV-gränssnittet
spelas upp jämnt.
 Peka på

Se sid. 62.
(bildruta)
.
Du återgår till normal uppspelning genom
att peka på
(uppspelning/paus) två
gånger (vid bildruteuppspelning behöver du
bara peka på knappen en gång).
BURN DVD
När videokameran är ansluten till en dator
i Sony VAIO-serien kan du med det här
kommandot enkelt bränna bilder från
bandet till en DVD-skiva (Direktåtkomst
av ”Click to DVD”). Mer information
finns under ”Skapa en DVD-skiva
(Direktåtkomst av ”Click to DVD”)”
(sid. 76)
Använda menyerna
För att
REC MOVIE
(inspelningskontroll)
BURN VCD
När videokameran är ansluten till en dator
kan du med det här kommandot enkelt
bränna bilder från bandet till en CD-Rskiva (Direktåtkomst till Video CD Burn).
Mer information finns i ”Förenklad guide”
på den medföljande CD-ROM-skivan.
END SEARCH
EXEC
Den senast inspelade filmen spelas upp
under ungefär 5 sekunder, sedan avbryts
uppspelningen automatiskt.
CANCEL
Avbryter [END SEARCH].
51
STANDARD SET-menyn
Inställningar när du spelar in på band och
andra grundläggande inställningar (REC
MODE/MULTI-SOUND/LCD/VF SET/DISP
OUTPUT/USB osv.)
De ursprungliga inställningarna
(standardinställningarna) är markerade
med .
Indikatorerna inom parentes visas när du
valt alternativen.
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 34.
REC MODE (inspelningsläge)
 SP ()
Det här alternativet väljer du om du vill
spela in på band i SP-läget (Standard
Play).
LP ()
Det här alternativet förlänger
inspelningstiden ungefär 1,5 gånger den
inspelningstid som gäller för SP-läget
(longplay).
• Om du spelat in i LP-läget och spelar
upp bandet på andra videokameror eller
videobandspelare, kan det hända att du får
mosaikmönstrade störningar i bilden eller att
ljudet ibland faller bort.
• Om du på ett och samma band blandar
inspelningar gjorda i SP- och LP-läget, kan
det ibland uppstå störningar när du spelar upp
filmen, och det är inte heller säkert att tidskoden
skrivs som den ska mellan de olika avsnitten.
AUDIO MODE
 12BIT
MULTI-SOUND
Du kan välja om du vill spela upp ljud som
du spelat in med andra enheter som ett
dubbelt ljudspår eller i stereo.
 STEREO
Ljudet spelas upp med huvudljud och
sekundärt ljud (eller stereoljud).
1
Det ljud som spelas upp är huvudljudet
eller ljudet från den vänstra kanalen.
2
Det ljud som spelas upp är sekundärljudet
eller ljudet från den högra kanalen.
• Du kan spela upp – men inte spela in – kassetter
med dubbla ljudspår på videokameran.
• Inställningen återställs till [STEREO] när
strömmen till videokameran varit bortkopplad
under mer än 5 minuter.
AUDIO MIX
Under uppspelning kan du lyssna på ljud
som spelats in som pålägg eller med 4CH
MIC.
Uppspelning av en inspelning med
ljudpålägg
Se sid. 64.
Uppspelning av en inspelning med 4CH
MIC
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1/
FRONT
ST2/
REAR
Det här alternativet väljer du när du
vill spela in ljudet i 12-bitarsläget (2
stereoljud).
16BIT (
)
Det här alternativet väljer du när du vill
spela in ljudet i 16-bitarsläget (1 stereoljud
med hög kvalitet).
VOLUME
Se sid. 21.
52
Justera balansen mellan det främre och det
bakre ljudet genom att peka på
/ .
Peka sedan på
.
Du kan lyssna på det främre ljudet från
-sidan och det bakre ljudet från
-sidan.
Den här videokameran kan inte spela upp
alla kanalerna i ett 4-kanaligt ljud samtidigt
eftersom den bara kan hantera uppspelning
av 2-kanaligt ljud. När du ställer markören
för ljudbalansen i mitten spelas det främre
och det bakre ljudet upp med samma
volym. Den ljudbalans du ställt in återgår
till standardinställningen efter ungefär
5 minuter efter det att du kopplat bort
batteriet eller annan strömförsörjning.
EXT SUR MIC
(Extern sourroundmikrofon)
Med hjälp av en mikrofon (tillval) och en
dator i Sony VAIO-serien (tillval) kan du få
5.1-kanaligt surroundljud genom att utföra
nedanstående procedur.
 Ansluta mikrofonen ECM-HQP1 (tillval)
till den Active Interface Shoe. Mer
information finns i bruksanvisningen till
mikrofonen.
 Välj ljudinställning.
 4CH MIC (
)
Spelar in 4-kanaligt ljud, främre L/R och
bakre L/R, samtidigt med hjälp av en
ansluten extra mikrofon (tillval).
WIDE STEREO (
)
Spelar in 2-kanaligt ljud med mer närvaro
med hjälp av en ansluten extra mikrofon
(tillval).
Spelar in stereoljudet som vanligt.
• Den här bruksanvisningen beskriver hur du
gör för att spela in ljud. Mer information
om hur du gör för att skapa en DVD-skiva
(funktionen ”Click to DVD”) finns på sid. 69
och i ”Förenklad guide” på den medföljande
CD-ROM-skivan (sid. 76).
• När du spelar in ljud med inställningen [4CH
MIC] eller [WIDE STEREO] måste du använda
ett kompatibelt tillbehör, som t.ex. mikrofonen
ECM-HQP1 (tillval).
• Ljudet spelas in med inställningen [STEREO]
om du inte ansluter mikrofonen, även om du
valt en annan inställning.
• Med [4CH MIC] spelas ljudet in i 12bitarsläget. Om du har ställt [AUDIO MODE]
på [16BIT(
)] växlar den automatiskt
över till 12-bitarsläget. Ljudinställningen
återgår till de föregående lägena om du ändrar
inställningen [4CH MIC] till [WIDE STEREO]
eller [STEREO].
• Du kan kontrollera det inspelade främre och
bakre ljudet efter inspelningen ([AUDIO MIX],
sid. 52).
• Videokameran kan inte spela upp 5.1-kanalers
surroundljud.
• För att skapa en DVD-skiva som kan hantera
5.1 kanalers surroundljud måste du ha
programvara och en enhet som kan hantera den
här funktionen. Den produkt från Sony som
klarar av att hantera den här funktionen är en
dator i VAIO-serien, förinstallerad med ”Click
to DVD” (Ver.2.0 eller senare).
• Vissa programvaror som följer med en dator i
VAIO-serien tillåter inte inspelning med 4CH
MIC REC.
Använda menyerna
Inspelning
Fäst mikrofonen ECM-HQP1 (tillval) på
videokameran och gör en inspelning.
Spela in fyra ljudkanaler (främre-vänster,
främre-höger, bakre-vänster och bakrehöger) samtidigt.

Skapa en DVD-skiva
Skapa, med hjälp av en dator i Sony VAIOserien och ”Click to DVD” (Ver.2.0 eller
senare), en DVD-skiva som kan hantera
uppspelning av 5.1-kanaligt surroundljud.

Uppspelning
Spela upp den DVD-skiva som du skapade
i ett hemmabiosystem som kan återge 5.1
kanaler.
STEREO
LCD/VF SET
Inställningar du gör här påverkar inte den
inspelade filmen.
 LCD BRIGHT
Du kan ställa in ljusstyrkan på LCDskärmen.
 Justera ljusstyrkan med
 Peka på
.
/
.
Fortsättning 
53
STANDARD SET-menyn (fortsättning)
 LCD BL LEVEL
Du kan ställa in styrkan på LCD-skärmens
bakgrundsbelysning.
 NORMAL
Normal ljusstyrka.
BRIGHT
Gör LCD-skärmen ljusare.
• När du ansluter videokameran till
externa strömkällor väljs automatiskt
ljusstyrkeinställningen [BRIGHT].
• Om du väljer [BRIGHT] minskas batteritiden
med ungefär 10 procent under inspelning.
A/V DV OUT
Om du ställer [A/VDV OUT] (
)
på [ON] kan du konvertera signalen till rätt
format genom att ansluta en digital och
en analog enhet till videokameran. Mer
information finns på sid. 79.
VIDEO INPUT
Anger vilken videokontakt som du tänker
använda för att ta emot bilder från en annan
enhet via en A/V-kabel.
 VIDEO
 LCD COLOR
Du kan ställa in LCD-skärmens färger med
/
.
Anslutningen sker via videokontakten på
A/V-kabeln (medföljer).
S VIDEO
Låg intensitet
Hög intensitet
 VF B.LIGHT
Du kan ställa in sökarens ljusstyrka.
 NORMAL
Anslutningen sker via S VIDEO-kontakten
på en A/V-kabel med S VIDEO-kabel
(tillval).
TV TYPE
Se sid. 32.
Normal ljusstyrka.
BRIGHT
Gör sökarskärmen ljusare.
• När du ansluter videokameran till
externa strömkällor väljs automatiskt
ljusstyrkeinställningen [BRIGHT].
• Om du väljer [BRIGHT] minskas batteritiden
med ungefär 10 procent under inspelning.
 VF WIDE DISP
Du kan bestämma hur en bild med
proportionerna 16:9 visas i sökaren.
 LETTER BOX
Normal inställning (standardvisning)
SQUEZE (ihoptryckt)
Expanderar 16:9-bilden vertikalt när svarta
band visas upptill och nedtill på skärmen.
USB-CAMERA
Du kan visa bilderna som visas på
videokamerans skärm på bildskärmen
till en dator (USB Streaming) med hjälp
av USB-kabeln. Mer information finns i
”Förenklad guide” på den medföljande CDROM-skivan (sid. 69).
USB-PLY/EDT (USB-uppspelning/
redigering)
Välj det här läget när du tänker använda
datorns bildskärm för att visa bilder som
du har sparat i videokameran (sid. 69)
eller när du har anslutit videokameran till
en PictBridge-kompatibel skrivare via en
USB-kabel (medföljer) (sid. 66).
 STD-USB
54
Visar bilder som sparats på ”Memory
Stick Duo”.
PictBridge
Se sid. 66.
USB STREAM
Visar bilder som sparats på bandet.
DISP GUIDE
Se sid. 13.
GUIDEFRAME
DATA CODE
Visar den information som automatiskt
registreras under inspelning
(informationskoden).
 OFF
REMAINING
 AUTO
Visar indikatorn för återstående bandtid
under ungefär 8 sekunder i nedanstående
situationer.
• När du ställer POWER-omkopplaren på
PLAY/EDIT eller på CAMERA-TAPE med
en kassett insatt i videokameran.
• När du pekar på
(uppspelning/paus).
ON
Indikatorn för återstående bandtid visas
alltid.
Använda menyerna
Du kan visa ramen och kontrollera att
motivet ligger rätt horisontell och vertikalt
genom att ställa [GUIDEFRAME] på
[ON]. Själva ramen spelas inte in. Du
stänger ramen genom att trycka på DISP/
BATT INFO.
• Information om kamerainställningarna visas
inte när filmer spelas upp från ett ”Memory
Stick Duo”.
• Värdena för inställd exponering (0EV),
slutarhastighet och bländaröppning visas när
stillbilder från ett ”Memory Stick Duo” visas.
• visas för bilder som spelats in med blixt.
• I fönstret DATE/TIME visas datum och tid i
samma område. Om du spelar in utan att först
ha ställt klockan visas i stället [-- -- ----] och
[--:--:--].
Informationskoden visas inte.
REMOTE CTRL (fjärrkontroll)
DATE/TIME
Visar datum och tid.
CAMERA DATA (se nedanstående bild)
Visar videokamerans inställningar.
Detta kan inte väljas när du använder Easy
Handycam.
60min
0:00:00:00
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
1
2
3
4
 SteadyShot av*
 Exponering*
 Vitbalans*
 Förstärkning*
Standardinställningen är [ON], vilket gör
att fjärrkontrollen kan användas (sid. 30).
• Ställ den på [OFF] om du vill stänga av
fjärrkontrollfunktionen så att du inte riskerar att
kameran reagerar på signaler från fjärrkontroller
som tillhör annan videoutrustning.
• Inställningen återställs till [ON] när strömmen
till videokameran varit bortkopplad under mer
än 5 minuter.
REC LAMP (inspelningslampa)
Inspelningslampan tänds inte under
inspelning när du ställer det här alternativet
på [OFF]. (Ursprunglig inställning är
[ON].)
 Slutarhastighet
 Bländaröppning
* Visas bara under uppspelning av band.
Fortsättning 
55
STANDARD SET-menyn
(fortsättning)
BEEP
 ON
En melodi spelas upp när du startar/
avbryter inspelningen eller utför åtgärder
från pekskärmen.
OFF
Stänger av melodin.
DISP OUTPUT
 LCD PANEL
Visar information som t.ex. tidkoden, på
LCD-skärmen och i sökaren.
V-OUT/PANEL
Visar information som t.ex. tidkoden
på TV-skärmen, på LCD-skärmen och i
sökaren.
MENU ROTATE
 NORMAL
Rullar menyalternativen nedåt när du
pekar på
.
OPPOSITE
Rullar menyalternativen uppåt när du
pekar på
.
A.SHUT OFF (funktion för
automatisk avstängning)
 5 min
Videokameran stängs automatiskt av när
ungefär 5 minuter har gått utan att du har
använt videokameran.
NEVER
Videokameran stängs inte automatiskt av.
• När du ansluter videokameran till ett vägguttag,
[A.SHUT OFF] ställs automatiskt på [NEVER].
CALIBRATION
Se sid. 111.
56
Menyn TIME/LANGU.
(CLOCK SET/WORLD TIME/LANGUAGE)
Mer information om hur du väljer
menyalternativ finns på sid. 34.
CLOCK SET
För mer information, se sid.14.
WORLD TIME
När du använder videokameran utomlands
kan du ange tidsskillnaden genom att peka
på
/
. Då ställs klockan om efter
den tidsskillnad du angav.
Om du anger 0 som tidsskillnad återgår
klockan till den tid som den var inställd på
från början.
LANGUAGE
Du kan välja vilket språk som ska användas
på LCD-skärmen.
Du kan välja mellan engelska, förenklad
engelska, traditionell kinesiska, förenklad
kinesiska, franska, spanska, portugisiska,
tyska, holländska, italienska, grekiska,
ryska, arabiska, persiska och thailändska.
• Om ditt modersmål inte finns med bland de
olika alternativen kan du som alternativ använda
[ENG [SIMP]] (förenklad engelska).
Egna inställningar för
den personliga menyn
Du kan lägga till önskade menyalternativ
i den personliga menyn och göra egna
inställningar i den personliga menyn
för POWER-omkopplarens olika lägen.
Kameran blir mer lättarbetad om du lägger
in menyalternativ som du använder ofta i
den personliga menyn.
Lägga till ett menyalternativ
Du kan lägga till upp till 28 menyalternativ
för vart och ett av POWER-omkopplarens
olika lägen. Om du vill du lägga in fler
menyalternativ måste du radera ett som är
mindre viktigt.
[P-MENU
SET UP]
[ADD].
1 Peka på
[P-MENU
Om menyalternativet inte visas pekar
du på
/ .
60min
STBY
Select button to delete.
1/3
0:00:00
MENU
DISP
GUIDE
TELE
MACRO
EXPOSURE
SPOT
FOCUS
FADER
END
2 Peka på det menyalternativ som
du vill ta bort.
Om menyalternativet inte visas pekar
du på
/ .
60min
STBY
Select the category.
60min
DELETE
YES
END
OK
2 Välj en menykategori genom att
/
60min
Select the item.
. Peka sedan på
STBY
0:00:00
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
SHARPNESS
0:00:00
STBY
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
0:00:00
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
peka på
.
SET UP]
[DELETE].
NO
3 Peka på [YES]
Använda menyerna
1 Peka på
Ta bort ett menyalternativ
.
• Du kan inte ta bort [MENU] och [P-MENU
SET UP].
Bestäm i vilken ordning
menyalternativen ska visas i den
personliga menyn
OK
3 Välj ett menyalternativ genom att
peka på
/
[YES]
. Peka sedan på
.
1 Peka på
[P-MENU
SET UP]
[SORT].
Om menyalternativet inte visas pekar
du på
/ .
Menyalternativet läggs till i slutet av
listan.
Fortsättning 
57
Egna inställningar för den personliga menyn (fortsättning)
2 Peka på det menyalternativ som
du vill flytta.
3 Flytta menyalternativet till önskad
position genom att peka på
.
4 Peka på
/
.
Om du vill flytta fler alternativ upprepar
du steg 2 till 4.
5 Peka på [END]
.
• Du kan inte flytta [P-MENU SET UP].
Återställa inställningarna för
den personliga menyn
Peka på
[P-MENU SET UP]
[RESET][YES][YES]
.
Om menyalternativet inte visas pekar du på
/ .
58
Ansluta till en videobandspelare eller TV
För den här funktionen ansluter du videokameran till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern (sid. 8). Se även bruksanvisningarna som följer med de komponenter du tänker
ansluta.
A/V-kontakt
1
A/V
AUDIO/VIDEOkontakter
(Gul)
(Vit)
(Röd)
Videobandspelare
eller TV
Till S VIDEO-kontakt
2
DV
3
i.LINK-kompatibel
enhet
Till DV-gränssnitt
: Signalflöde


A/V-kabel (medföljer)

Anslut A/V-kabeln till videokameran. A/Vkontakten fungerar både som in- och utgång
– den växlar automatiskt mellan in- och
utgång beroende på användningsstatus.
Använd en i.LINK-kabel (tillval) när du
ansluter videokameran till en annan enhet.
Video- och ljudsignalerna överförs digitalt,
vilket ger bilder med hög kvalitet. Tänk på att
du inte kan sända ut ljud och bild separerade.
• Anslut A/V-kabeln till utgången på den enhet
du kopierar en film från, eller till ingången på
en annan enhet om du kopierar en film från
videokameran.
• Om du ansluter videokameran till en enhet
som har ljudet i mono, ansluter du den gula
kontakten på A/V-kabeln till videokontakten
och den röda (höger kanal) eller vita
kontakten (vänster kanal) till ljudkontakten på
videobandspelaren eller TV:n.
• Om du ansluter en enhet via en A/V-kabel
(medföljer), ställer du [DISP OUTPUT] på
[LCD PANEL] (ursprunglig inställning) (sid.
56), så att du slipper få bildpålägg på skärmen.
A/V-kabel med S VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via
S VIDEO-kontakten med en A/V-kabel
med S VIDEO-kabel (tillval), får du mer
verklighetstrogna bilder än om du ansluter
med den medföljande A/V-kabeln.
Anslut den vita och den röda kontakten
(vänster och höger ljudkanal) och S VIDEOkontakten (S VIDEO-kanalen) på en A/Vkabel (tillval). I så fall behöver du inte ansluta
den gula kontakten (standardvideo). Om du
bara ansluter med S VIDEO-kontakten hörs
inget ljud.
Kopiering/redigering
Till i.LINKanslutning
(IEEE 1394)
i.LINK-kabel (tillval)
59
Kopiering till andra
inspelningsenheter
Du kan kopiera de bilder som spelas upp på
videokameran till andra inspelningsenheter
(t.ex. videobandspelare).
1 Anslut videobandspelaren
som inspelningsenhet till
videokameran.
Mer information om anslutningar finns
på sid. 59.
2 Förbered videobandspelaren för
inspelning.
Om du kopierar till en videobandspelare
sätter du in en kassett som du kan spela
in på.
Om du kopierar till en DVD-inspelare
sätter du in en DVD-skiva som du kan
spela in på.
Om inspelningsenheten har en
ingångsväljare ställer du den på rätt
ingångsläge.
3 Förbered videokameran för
uppspelning.
Sätt in den inspelade kassetten.
Ställ [TV TYPE] efter vilken
uppspelningsenhet du använder (TV
eller liknande) (sid.32).
4 Starta uppspelningen på
videokameran och inspelningen
på videobandspelaren.
Mer information finns i
bruksanvisningen som följer med
inspelningsenheten.
5 Stoppa både videokameran
och videobandspelaren när
inspelningen är klar.
60
• Följande kan inte sändas ut via DVgränssnittet:
– Indikatorer
– [PICT. EFFECT] (sid. 48), [D. EFFECT]
(sid. 47) eller Zoomning vid uppspelning (PB
Zoom) (sid. 23).
– Titlar som spelats in på en annan
videokamera.
• Om du vill spela in datum/tid och
kamerainställningar ställer du in så att de visas
på skärmen (sid. 55).
• Vid anslutning med en i.LINK-kabel (tillval)
blir den inspelade bildens kvalitet dålig om
du gör paus på videokameran samtidigt som
inspelningen på videobandspelaren fortsätter.
Spela in bilder från en
videobandspelare eller en
TV
Du kan spela in bilder eller TV-program
från en videobandspelare eller en TV på
ett band eller på ett ”Memory Stick Duo”.
Du kan också spela in ett avsnitt som en
stillbild på ett ”Memory Stick Duo”.
Sätt in en kassett eller ett ”Memory Stick
Duo”, som du kan använda för att spela in
på, i videokameran i förväg.
• Den här videokameran kan bara spela in från
PAL-källor. Du kan t.ex. inte spela in franska
video och TV-program (SECAM) korrekt. Mer
information om TV-färgsystem finns på sid.
103.
• Om du använder en 21-stiftsadapter för att ta
emot signalerna från en PAL-källa, behöver du
en dubbelriktad 21-stiftsadapter (tillval).
1 Anslut TV:n eller
videobandspelaren till
videokameran.
Mer information om anslutningar finns
på sid. 59.
• Indikatorn
visas när du ansluter
videokameran och andra enheter via en
i.LINK-kabel. (Det är möjligt att den här
indikatorn också visas på TV:n.)
2 Om du spelar in från en
videobandspelare sätter du in en
kassett.
filminspelning.
När du spelar in på ett band pekar du
på
[
REC CTRL][REC
PAUSE].
När du spelar in på ett ”Memory Stick
Duo” pekar du på
[MENU]
(EDIT/PLAY)[ REC
MOVIE].
5 Starta uppspelningen av bandet
i videobandspelaren, eller ställ in
ett TV-program.
Det som spelas upp på den anslutna
enheten visas på videokamerans LCDskärm.
6 Peka på [REC START] vid
den punkt där du vill starta
inspelningen.
7 Stoppa inspelningen.
Kopiering/redigering
Spela in filmer
4 Använda videokameran för
När du spelar in på ett band pekar du på
(STOP) eller [REC PAUSE].
När du spelar in på ett ”Memory Stick
Duo” pekar du på [REC STOP].
8 Peka på

.
3 Slå på PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt.
Fortsättning 
61
Spela in bilder från en
videobandspelare eller en TV
(fortsättning)
Spela in stillbilder
1 Utför steg 1 till 3 under ”Spela in
filmer”.
2 Spela upp videon eller ställ in det
TV-program som du tänker spela
in.
Bilderna från videobandspelaren eller
TV:n visas på videokamerans skärm.
3 Tryck in PHOTO halvvägs vid
det avsnitt som du vill spela
in. Kontrollera bilden och tryck
sedan in knappen helt.
Kopiera bilder från band till
”Memory Stick Duo”
Du kan spela in filmer och stillbilder på ett
”Memory Stick Duo”. Se till att det sitter
ett inspelat band och ett ”Memory Stick
Duo” i videokameran.
1 Slå på PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt.
2 Sök efter det avsnitt dom du vill
spela in och spela in det.
När du kopierar bilder som stillbilder
Spela upp bandet genom att peka
på
(PLAY) och tryck sedan in
PHOTO halvvägs vid det avsnitt som
du vill spela in. Kontrollera bilden och
tryck sedan in knappen helt.
När du kopierar bilder som en film
Spela upp bandet genom att peka
på
[MENU]
(EDIT/
PLAY)[ REC MOVIE]
(PLAY). Peka sedan på [REC START]
vid den punkt som du vill starta
inspelningen från.
Peka på [REC STOP]
(STOP)

vid den punkt där du vill
avbryta inspelningen.
• Du kan inte kopiera bilder till ett ”Memory
Stick Duo” vid uppspelning med [DELAY
MOTION] som du valt under [D. EFFECT].
• Informationskoden som spelats in på band
kan inte spelas in på ett ”Memory Stick Duo”.
Datum och tid för när bilden spelades in på
”Memory Stick Duo” spelas in.
• Ljudet spelas in i mono med
samplingsfrekvensen 32 kHz.
• Information om inspelningstiden för filmer
finns på sid. 45.
• Storleken för stillbilder är låst på [640 × 360]
när du spelar upp bilder i läget 16:9 och på [640
× 480] när du spelar upp bilder i läget 4:3.
62
Lägga till ljud på ett inspelat band
Du kan lägga ytterligare ljud till ett band som redan har ljud inspelat i 12-bitarsläget (sid. 52),
utan att det ursprungliga ljudet raderas.
Ansluta
 Active
Interface Shoe
A/V
A/V-kabel (medföljer)
(vit)
Anslut inte videokontakten (gul).
 A/V-kontakt
(röd)
AUDIO OUT
Kopiering/redigering
 Inbyggd
mikrofon
R
L
LINE OUT
: Signalflöde
Ljuduppspelare (t.ex.
CD/MD-spelare)
Du kan spela in ljud på något av följande
sätt.
 Genom att ansluta en extern mikrofon
(tillval) till den Active Interface Shoe.
 Genom att använda A/V-kabeln för att
ansluta en ljudenhet till videokameran.
 Genom att använda den inbyggda
mikrofonen (inga anslutningar krävs).
Vid inspelning gäller följande
prioritetsordning för insignalen .
Du kan inte spela in ytterligare ljud:
– När videokameran är ansluten via en i.LINKkabel.
– På band som spelats in i läget 4CH MIC REC.
– När bandet spelats in med ett annat TVfärgsystem än det som videokameran använder.
– På oinspelade partier av bandet.
– När kassettens skrivskyddsflik är ställd i läget
SAVE.
• När du använder A/V-kontakten eller den
interna mikrofonen sänds ingen bild ut via
A/V-kontakten. Du kan granska filmen på LCDskärmen eller i sökaren.
– På band som spelats in i 16-bitarsläge (sid. 52).
– På band som spelats in i LP-läget.
Fortsättning 
63
Lägga till ljud på ett inspelat band (fortsättning)
• När du ansluter en extern mikrofon (tillval) till
den Active Interface Shoe, kan du granska
bild och ljud genom att ansluta videokameran
till en TV eller en annan enhet med A/V-kabeln.
Det ljud som spelas in sänds emellertid inte ut
via videokameran. Du får kontrollera ljudet via
en TV eller en annan enhet.
Spela in ljud
Se till att det sitter ett inspelat band i
videokameran.
1 Slå på PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt.
2 Spela upp bandet genom att
peka på
(uppspelning/paus)
och peka sedan på den igen
vid den punkt där du vill starta
ljudinspelningen.
3 Peka på
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)  [AUD DUB CTRL]

 [AUDIO DUB].
visas.
60min
AUD DUB CTRL
0:00:00:00
5 När du vill avbryta inspelningen
pekar du på
(stopp).
Om du vill spela in ytterligare ljud för
andra avsnitt väljer du önskat avsnitt
genom att upprepa steg 2 och pekar
sedan på [AUDIO DUB].
6 Peka på

.
• Om du i förväg vill ange var inspelningen
av ljudpålägget ska upphöra trycker du på
ZERO SET MEMORY på fjärrkontrollen vid
det avsnitt där du vill avbryta inspelningen
av tilläggsljudet. Efter steg 2 till 4 avbryts
inspelningen automatiskt vid det valda avsnittet.
• Du kan bara spela in tilläggsljud på band som
har spelats in med den här videokameran.
Ljudkvaliteten kan försämras när du spelar
in tilläggsljud på ett band som spelats in med
en annan videokamera (gäller även andra
videokameror av modellen DCR-HC90E).
Kontrollera det inspelade ljudet
 Spela upp bandet som du spelat in ljudet på
(sid. 21).
 [MENU] 
(STANDARD SET) 
 [AUDIO
MIX] 
.
 Peka på
60min
0:00:00:00
AUDIO MIX
ST1/
FRONT
ST2/
REAR
AUDIO
DUB
 Justera balansen mellan det ursprungliga
4 Peka på
(uppspelning) och
starta samtidigt uppspelningen
av det ljud som du vill spela in.
visas när det nya ljudet spelas in i
stereo 2 (ST2) under uppspelning av
bandet.
64
ljudet (ST1) och det ljud som du spelat in
senare (ST2) genom att peka på
/ .
Peka sedan på
.
• Den ursprungliga inställningen är att
originalljudet (ST1) spelas upp.
• Den ljudbalans du ställt in återgår till sin
ursprungliga inställning ungefär 5 minuter efter
det att du kopplat bort batteriet eller annan
strömförsörjning.
Radera inspelade bilder
från ”Memory Stick Duo”
Märka bilder på ”Memory
Stick Duo” med specifik
information (bildskydd/
1 Slå på PLAY/EDIT-lampan genom
utskriftsmärkning)
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt.
2 Peka på
60min
101–0001
.
2016
2 / 10 101
MEMORY PLAY
P-MENU
3 Ange vilken bild som ska raderas
med hjälp av
/
.
4 Peka på

[YES].
• Bilder som du har raderat kan inte
återställas.
Förhindra oönskad radering
(bildskydd)
Du kan märka de bilder du är rädd om så
att de inte raderas av misstag.
1 Slå på PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt.
2 Peka på


[PROTECT].
3 Peka på den bild du vill skydda.
PROTECT
• Du kan radera bilder från indexskärmen (sid.
21). Du kan enkelt söka efter den bild du tänker
radera genom att visa 6 bilder på samma gång.
Peka på
 [ DELETE]  den bild du
vill radera 
 [YES].
• Du kan inte radera bilder när skrivskyddsfliken
på ”Memory Stick Duo” är ställd i läget för
skrivskydd (sid. 105) eller när den valda bilden
är skyddad (sid. 65).
101–0002
2/ 10
4 Peka på
Kopiering/redigering
• Om du vill radera alla bilderna på en gång
väljer du [ALL ERASE] (sid. 45).
Om du använder ett ”Memory Stick
Duo” med skrivskyddsflik ser du till att
skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo”
inte står i skrivskyddat läge (sid. 105).

visas
101
OK
[END].
• Om du vill ta bort bildskyddet pekar du på
bilden igen i steg 3.
Fortsättning 
65
Märka bilder på ”Memory Stick
Duo” med specifik information
(bildskydd/utskriftsmärkning)
(fortsättning)
Märka stillbilder för utskrift
(utskriftsmärkning)
Standarden DPOF (Digital Print Order
Format) används för att utskriftsmärka
bilderna på videokameran.
Genom att märka de bilder du vill skriva
ut behöver du inte välja om dem när det är
dags att skriva ut dem. (Du kan inte ange
antalet utskrifter.)
1 Slå på PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt.
2 Peka på


[PRINT
MARK].
3 Peka på den bild du vill skriva ut
senare.
PRINT MARK
visas
Skriva ut inspelade bilder
(PictBridge-kompatibel skrivare)
Om du har en skrivare som hanterar
PictBridge kan du skriva ut bilder utan att
ansluta videokameran till en dator.
Ordna strömförsörjningen genom att
ansluta den medföljande nätadaptern till ett
vägguttag.
Sätt i förväg i ett ”Memory Stick Duo” som
innehåller stillbilder i videokameran.
Anslut videokameran till
skrivaren
1 Slå på PLAY/EDIT-lampan genom
att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt.
2 Peka på
[MENU]
(STANDARD SET)[USB-PLY/

EDT][PictBridge]
.
3 Anslut videokamerans USB-
kontakt (sid. 68) till en skrivare
med USB-kabeln.
101–0002
2/ 10
4 Peka på
101
OK
[END].
• Om du vill ta bort utskriftsmärket pekar du på
bilden igen i steg 3.
• Märk inte bilder på videokameran om
”Memory Stick Duo” redan innehåller bilder
med utskriftsmärkning som gjorts med andra
enheter. Det finns risk att informationen
ändras för bilderna med de andra enheternas
utskriftsmärkning.
4 Peka på
(PICT. APPLI.)
[PRINT].
När anslutningen är klar visas
indikatorn (PictBridgeanslutning) på skärmen.
PRINT
101-0001
-
2016
1 / 10
101
END
+
SET
EXEC
En av bilderna från ”Memory Stick
Duo” visas.
66
• Problemfri användning kan inte garanteras för
modeller som inte är PictBridge-kompatibla.
Utskrift
1 Ange vilken bild som ska skrivas
ut med hjälp av
2 Peka på
/
.
[COPIES].
3 Ange antalet kopior som ska
skrivas ut med hjälp av
/
.
Du kan ange högst 20 utskrifter för en
och samma bild.
[END].
Om du vill att datumet ska skrivas ut
på bilden pekar du på
[DATE/
TIME][DATE] eller [DAY &
TIME]
.
Kopiering/redigering
4 Peka på
• Om skrivaren slutar fungera kopplar du bort
USB-kabeln och startar om proceduren från
början.
• Om du skriver ut en stillbild som spelats in med
bildproportionerna 16:9 finns det risk att den får
sina vänstra och högra kanter beskurna.
• Vissa modeller av skrivare kan inte hantera
funktionen för datumutskrift. Mer information
finns i bruksanvisningen till skrivaren.
• Felfria utskrifter av bilder som spelats in med
andra enheter än den här videokameran kan inte
garanteras.
• PictBridge är en industristandard som
definierats av Camera & Imaging Products
Association (CIPA). Du kan skriva ut bilder
utan att använda en dator, du behöver
bara ansluta skrivaren direkt till en digital
videokamera eller digital stillbildskamera,
oberoende av modell och tillverkare.
5 Peka på [EXEC][YES].
När utskriften är slutförd slocknar
[Printing...] och bildvalsskärmen visas
igen.
Peka på [END] när utskriften är
slutförd.
• Mer information finns också i bruksanvisningen
till den skrivare du använder.
• Försök inte att utföra följande åtgärder
medan
visas på skärmen. Resultatet blir
förmodligen inte vad du har väntat dig.
– Använda POWER-omkopplaren.
– Koppla bort USB-kabeln från videokameran
eller skrivaren.
– Ta ur ”Memory Stick Duo” från
videokameran.
67
Kontakter för anslutning av externa enheter

LANC-kontakt (blå)
• LANC-kontrollkontakten använder
du för att styra bandtransporten för
videoutrustning och annan kringutrustning
som är ansluten till den.
1
 A/V-kontakt (ljud/video) (sid. 32, 59,
79)
 DC IN-kontakt (sid. 8)
 (USB)-kontakt (sid. 69)
2
5
3
4
6
DV
 Active Interface Shoe
(sid. 63)
Den Active Interface Shoe förser de
extra tillbehören, t.ex. videobelysning,
blixt och mikrofon, med ström.
Tillbehören kan slås på/stängas
av med POWER-omkopplaren på
videokameran. Mer information finns
i bruksanvisningen som följer med
tillbehöret.
• När du ansluter ett tillbehör tar du först bort
skyddet till tillbehörsskon. Dra upp skyddet
till tillbehörsskon och öppna det sedan
genom att vrida det i pilens riktning.
• Den Active Interface Shoe har en
säkerhetsfunktion som låser de installerade
tillbehören så att de sitter fast ordentligt. Du
fäster ett tillbehör genom att trycka ned det,
skjuta in det så långt det går och sedan dra
åt skruven. Du tar loss ett tillbehör genom
att lossa skruven och sedan trycka ned och
drar ut tillbehöret.
• När du spelar in på ett ”Memory Stick
Duo” med extern blixt (tillval) ansluten till
tillbehörsskon bör du slå av strömmen till
den externa blixten så att inte ljudet från
blixtens uppladdning spelas in.
• Du kan inte använda en extern blixt (tillval)
samtidigt med den inbyggda blixten.
• När du ansluter en extern mikrofon
(tillval) får den prioritet över den interna
mikrofonen (sid. 24).
68
 DV-gränssnittets kontakt (sid. 59, 76)
Innan du använder ”Förenklad guide” på datorn
När du har installerat programvaran Picture
Package (finns på den medföljande CDROM-skivan) på en Windows-dator, får
du tillgång till följande funktioner om du
ansluter videokameran till datorn.
favoritstillbilder bland de inspelningar som
du har sparat på datorn och på ett enkelt sätt
skapa egna korta videofilmer och bildspel
med pålagd musik och specialeffekter.
• För Macintosh-datorer är programvaran och de
funktioner som är tillgängliga inte desamma
som för Windows-datorer. Mer information
finns i kapitel 6 i ”Förenklad guide” på CDROM. ”Förenklad guide” beskrivs närmare i
nästa avsnitt.
• Du kan ansluta videokameran till datorn på 2
olika sätt.
– USB-kabel
Det här är en bra metod när du kopierar
video och ljud från ett band till datorn, när du
kopierar filer från ett ”Memory Stick Duo”
till datorn och när du kopierar filer till ett
”Memory Stick Duo”.
– i.LINK-kabel
Det här är en bra metod när du kopierar video
och ljud från ett band. Bildinformationen förs
över med större skärpa än med en USB-kabel.
Du kan använda bandinspelat material
för att på ett enkelt sätt skapa korta
originalvideor med pålagd musik och
specialeffekter.
Copying tape to Video CD
Du kan skapa video-CD-skivor genom att
kopiera över innehållet från ett band.
Save the images on CD-R
Bilder, som du kopierat till datorn, kan du
spara på CD-R-skivor som säkerhetskopior.
Burning Video CD
Du kan skapa video-CD-skivor med
menyer över videofilmer och bildspel.
ImageMixer VCD2 kan hantera stillbilder
med hög upplösning.
USB Streaming Tool
Bilder, som du spelar upp på videokameran
eller som videokameran registrerar, kan du
visa på datorn.
Använda en dator
Mer information om anslutningar finns i
”Förenklad guide”.
Automatic Music Video Producer
Video Capturing Tool
Du kan föra över hela innehållet på ett band
till en dator.
Viewing video and pictures on a
computer
Du kan visa bilderna som kopierats
från videokameran genom att välja
miniatyrbilder. Stillbilder och filmer sparas
i mappar i datumordning.
Music Video/Slideshow Producer
Du kan välja dina favoritfilmer och
• Följande programvara finns på den medföljande
CD-ROM-skivan.
– USB-drivrutin
– Picture Package Ver.1.5
– ImageMixer VCD2
– ”First Step Guide (Förenklad guide)”
Om ”Förenklad guide (First
Step Guide)”
”Förenklad guide” är en bruksanvisning
som du kan använda direkt på datorn.
I bruksanvisningen ”Förenklad guide”
Fortsättning 
69
Innan du använder ”Förenklad guide” på datorn (fortsättning)
beskrivs de grundläggande funktionerna,
från hur du kopplar ihop videokameran med
datorn och vilka inställningar du behöver
göra, till de grundläggande åtgärder du utför
första gången du använder programvaran
som finns på den medföljande CDROM-skivan. När du har installerat
CD-ROM-skivan och läst ”Installation av
programvaran och ”Förenklad guide” på
en dator” (sid. 71), startar du ”Förenklad
guide” och följer sedan instruktionerna.
Programvarans hjälpfunktion
I direkthjälpen beskrivs alla programs
samtliga funktioner. I direkthjälpen finns
mer information som du kan behöva när
du har läst igenom ”Förenklad guide”
ordentligt. Du visar direkthjälpen genom
att klicka på [?] på skärmen.
Systemkrav
 För Windows-användare
När du använder Picture Package
Operativsystem: Du måste använda
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition eller Windows XP Professional
(standardinstallation).
Felfri användning kan inte garanteras om
du har uppgraderat något av ovanstående
operativsystem.
I Windows 98 saknas stöd för USB
Streaming.
I Windows 98 och Windows 98SE saknas
stöd för DV-överföring (DV capturing).
CPU: Intel Pentium III 500 MHz eller
snabbare (800 MHz eller snabbare
rekommenderas). (För ImageMixer
VCD2 rekommenderas minst Intel
Pentium III 800 MHz.)
70
Program: DirectX 9.0c eller senare. (Den
här produkten baseras på DirectXteknik. DirectX måste finnas installerat
på datorn.)
Windows Media Player 7.0 eller senare.
Macromedia Flash Player 6.0 eller
senare.
Ljudsystem: 16 bitars stereoljudkort och
stereohögtalare.
Minne: 64 MB eller mer
Hårddisk: Tillgängligt utrymme som krävs
för installationen: 500 MB eller mer
Rekommenderat tillgängligt utrymme på
hårddisken: 6 GB eller mer (beroende
på hur stora filer du redigerar)
Skärm: Videokort med 4 MB VRAM,
minst 800 × 600 bildpunkter,
High color (16-bitars färg, 65 000
färger), möjlighet att hantera
bildskärmsdrivrutinen DirectDraw.
(Den här produkten fungerar inte
korrekt vid 800 × 600 punkter och lägre
upplösningar och 256 färger eller färre.)
Övrigt: USB-port (måste finnas som
standard), DV-gränssnitt (IEEE1394,
i.LINK) (för anslutning via en i.LINKkabel) samt skivenhet. (För att du ska
kunna skapa video-CD-skivor måste
datorn vara utrustad med en CD-Renhet.
Information om kompatibla enheter
finns på följande webbadress:
http://www.ppackage.com/)
När du spelar upp filmer som är inspelade
på ett ”Memory Stick Duo” på en dator
Operativsystem: Du måste använda
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP
Home Edition eller Windows XP
Professional (standardinstallation).
Felfri användning kan inte garanteras
om du har uppgraderat något av
ovanstående operativsystem.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller
snabbare
Program: Windows Media Player (måste
vara installerat om du tänker spela upp
filmer).
Övrigt: USB-port (måste finnas som
standard) samt skivenhet.
 För Macintosh-användare
Om du tänker använda ImageMixer VCD2
Operativsystem: Mac OS X (v 10.1.5
eller senare)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook
eller PowerMac G3/G4/G5-serien.
Minne: 128 MB eller mer
Hårddisk: Tillgängligt utrymme som
krävs för installationen: 250 MB
eller mer Rekommenderat tillgängligt
utrymme på hårddisken: 4 GB eller
mer (beroende på hur stora filer du
redigerar)
Program: QuickTime 4 eller senare
(QuickTime 5 rekommenderas)
Övrigt: Skivenhet
Om du bara tänker kopiera filmer som du
spelat in på ett ”Memory Stick Duo” på
en dator
Operativsystem: Mac OS 9.1/9.2 eller
Mac OS X (v 10.0/v 10.1/v 10.2/v 10.3)
Program: QuickTime 3.0 eller senare
(måste finnas installerat om du vill
spela upp filmer).
Övrigt: USB-port (måste finnas som
standard)
• När du ansluter videokameran till en
Macintosh-dator via en USB-kabel kan
du inte kopiera bandinspelade bilder till
datorn. Om du vill kopiera inspelningarna
från ett band ansluter du videokameran till
datorn med en i.LINK-kabel, och använder
sedan operativsystemets standardmetod för
filkopiering.
Du måste installera programvaran
m.m. på datorn från den medföljande
CD-ROM-skivan innan du ansluter
videokameran till datorn. När du väl
utfört installationen behövs inga fler
installationer.
Vilken programvara som ska användas
varierar beroende på vilket operativsystem
du använder.
Windows-datorer: Picture Package
(inklusive ImageMixer VCD2)
Macintosh-datorer: ImageMixer VCD2
Mer information om programvaran finns i
”Förenklad guide”.
Installation på en Windowsdator
Logga in som administratör i Windows
2000/Windows XP.
1 Kontrollera att videokameran inte
är ansluten till datorn.
Använda en dator
Skärm: Minst 1 024 × 768 bildpunkter,
32 000 färger. (Den här produkten
fungerar inte korrekt vid upplösningar
som är lägre än 1 024 × 768 bildpunkter
eller 256 färger.)
Installation av
programvaran och
”Förenklad guide” på en
dator
2 Slå på datorn.
Innan du installerar programvaran
bör du stänga alla program som du
eventuellt kör på datorn.
3 Sätt in CD-ROM-skivan i datorns
skivenhet.
Installationsfönstret öppnas.
Fortsättning 
71
Installation av programvaran och ”Förenklad guide” på en dator
(fortsättning)
Om fönstret inte visas.
 Dubbelklicka på [My Computer].
 Dubbelklicka på
[PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*.
* Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera
beroende på dator.
7 Läs [License Agreement] och
om du godtar licensvillkoren
markerar du [I accept the terms
of the license agreement] och
klickar sedan på [Next].
4 Klicka på [Install].
8 Välj var på hårddisken du vill ha
Beroende på vilket operativsystem du
använder på datorn kan det hända att
ett meddelande visas som talar om att
”Förenklad guide” inte kan installeras
automatiskt med installationsguiden. I
så fall får du kopiera ”Förenklad guide”
manuellt på datorn med ledning av de
instruktioner som du får i meddelandet.
5 Välj språkversion för de program
som ska installeras. Klicka sedan
på [Next].
programvaran installerad. Klicka
sedan på [Next].
9 Klicka på [Install] i fönstret
[Ready to Install the Program].
Installationen av Picture Package börjar.
6 Klicka på [Next].
72
10 Välj språkversion för ”Förenklad
guide”. Klicka sedan på [Next].
På vissa datorer kan det hända att det
här fönstret inte visas. I så fall fortsätter
du med steg 12.
11 Klicka på [Next] så installeras
 Klicka på [Next].
 Klicka på [Finish].
”Förenklad guide”.
12 Klicka på [Next] och installera
my computer now.] är markerat
och klicka sedan på [Finish].
sedan ImageMixer VCD2 genom
att följa instruktionerna på
skärmen.
13 Om fönstret [Installing Microsoft
(R) DirectX(R)] visas, installerar
du DirectX 9.0c genom att följa
nedanstående steg. Annars
fortsätter du med steg 14.
Använda en dator
14 Se till att [Yes, I want to restart
Datorn slås av en gång och startar sedan
om automatiskt (omstart). Ikonerna för
genvägarna till [Picture Package Menu]
och [Picture Package Menu destination
Folder] (och för ”Förenklad guide” om
den installerades i steg 11–12) visas på
skrivbordet.
 Läs [License Agreement] och klicka
sedan på [Next].
Fortsättning 
73
Installation av programvaran och ”Förenklad guide” på en dator
(fortsättning)
15 Ta bort CD-ROM-skivan från
datorns skivenhet.
• Om du har några frågor om Picture Package
finns information om vem du kan vända dig till
på sid. 75.
Installation på en Macintoshdator
1 Kontrollera att videokameran inte
är ansluten till datorn.
2 Slå på datorn.
Innan du installerar programvaran
bör du stänga alla program som du
eventuellt kör på datorn.
3 Sätt in CD-ROM-skivan i datorns
skivenhet.
4 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen.
5 Kopiera ”FirstStepGuide.pdf”
från önskad språkmapp i mappen
[FirstStepGuide], till datorn.
6 Kopiera filen [IMXINST.SIT] från
mappen [MAC] på CD-ROMskivan till önskad mapp.
7 Dubbelklicka på [IMXINST.SIT] i
den mapp du kopierade den till.
74
8 Dubbelklicka på den uppackade
filen [ImageMixerVCD2_Install].
9 När fönstret för
användarbekräftelse visas anger
du ditt namn och ditt lösenord.
Installationen av ImageMixer VCD2
börjar.
• Mer information om hur du använder
ImageMixer VCD2 finns i programvarans
direkthjälp.
Visa ”Förenklad guide”
Visa ”Förenklad guide”
Starta på en Windows-dator
Visning med Microsoft Internet Explorer
Ver.6.0 eller senare rekommenderas.
Dubbelklicka på ikonen
på skrivbordet.
Du kan även starta genom att välja
[Start], [Programs] ([All Programs]
för Windows XP), [Picture Package]
och [First Step Guide] och sedan starta
[First Step Guide].
Starta på en Macintosh-dator
Dubbelklicka på ”FirstStepGuide.pdf”.
För att visa PDF-filer behöver du Adobe
Reader. Om det inte redan är installerat
på datorn kan du ladda hem det från
Adobe Systems hemsida:
http://www.adobe.com/
Pixela supportcenter för användare
Pixelas hemsida
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.com/
– Nordamerika (Los Angeles) telefon:
+1-213-341-0163
– Europa (Storbritannien) telefon:
+44-1489-564-764
– Asien (Filippinerna) telefon:
+63-2-438-0090
Om upphovsrätt (copyright)
Musikstycken, ljudinspelningar och annat
musikaliskt innehåll från tredje part som du
eventuellt hämtar från CD-skivor, Internet
eller andra källor (”musikinnehållet”)
är upphovsrättsskyddade verk som
tillhör respektive ägare och skyddas av
upphovsrättslagar och andra tillämpliga
lagar i respektive land/region. Förutom vad
som tillåts enligt gällande lagar, får du
inte använda (gäller även, utan
begränsning, att kopiera, modifiera,
reproducera, ladda upp, överföra eller
göra åtkomligt för ett externt nätverk som
är tillgängligt för allmänheten, överföra,
distribuera, låna ut, licensiera, sälja och
publicera) något musikinnehåll utan
fullmakt eller medgivande från respektive
ägare. Licensieringen av Picture Package
från Sony Corporation får inte tolkas
som att du fått ett medgivande eller på
något sätt fått rätten eller någon form av
licens eller annan tillåtelse att använda
musikinnehållet.
Använda en dator
• Om du vill visa ”Förenklad guide” i
HTML-format på datorn utan att använda
automatisk installation, kopierar du önskad
språkmapp från mappen [FirstStepGuide]
på CD-ROM-skivan, till datorn.
Dubbelklicka sedan på ”index.html”.
• I följande fall kan du använda
”FirstStepGuide.pdf”:
– När du vill skriva ut ”Förenklad guide”
– När ”Förenklad guide” inte visas som
den ska på grund av inställningar i
webbläsaren, trots att du använder den
rekommenderade datormiljön.
– När HTML-versionen av ”Förenklad
guide” inte installeras automatiskt.
För frågor om den här
programvaran
75
Skapa en DVD-skiva
(Direktåtkomst av ”Click to
DVD”)
Du kan skapa DVD-skivor om du ansluter
videokameran till en dator i Sony VAIOserien* som hanterar ”Click to DVD” via
en i.LINK-kabel (tillval). Filmen kopieras
och skrivs automatiskt till en DVD-skiva.
Följande procedurer beskriver hur du
skapar en DVD-skiva av en film som finns
inspelad på band. Mer information om
systemkrav och krav på operativsystem
finns på följande adress:
– Europa
http://www.vaio-link.com/
– USA
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Asien och Stillahavsområdet
http://www.css.ap.sony.com/
– Korea
http://scs.sony.co.kr/
– Taiwan
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Kina
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Thailand
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Latinamerika
http://vaio-online.sony.com/
i.LINK-kabel
(tillval)
till i.LINK-uttaget
(IEEE1394)
till
DV-gränssnitt
• Du kan bara använda en i.LINK-kabel för
den här åtgärden. Du kan inte använda en
USB-kabel.
* Tänk på att du behöver en Sony VAIOdator med en DVD-enhet som kan
bränna DVD-skivor. Datorn måste också
ha ”Click to DVD Ver.1.2” eller senare
(originalprogram från Sony) installerat.
Använda funktionen Direktåtkomst av
”Click to DVD” för första gången
Med funktionen Direktåtkomst av ”Click to
DVD” är det lätt att kopiera bandinspelade
filmer till DVD-skivor när videokameran
är ansluten till en dator. Innan du använder
funktionen Direktåtkomst av ”Click to
DVD” gör du så här för att starta ”Click to
DVD Automatic Mode Launcher”:
 Slå på datorn.
 Klicka på startmenyn, välj sedan [All
Programs].
 Välj [Click to DVD] bland de program
som visas. Klicka sedan på [Click to DVD
Automatic Mode Launcher].
[Click to DVD Automatic Mode
Launcher] startar.
• När du väl har startat [Click to DVD
Automatic Mode Launcher] en gång
startas det i fortsättningen automatiskt när
du slår på datorn.
• [Click to DVD Automatic Mode
Launcher] ställs in för varje Windows
XP-användare.
1 Slå på datorn.
Stäng av alla program som använder
i.LINK.
2 Anslut strömförsörjningen till
videokameran och skjut sedan
POWER-omkopplaren nedåt så
att PLAY/EDIT-lampan tänds.
76
Använd den medföljande nätadaptern
som strömförsörjning eftersom det tar
några timmar att skapa en DVD-skiva.
3 Sätt in ett inspelat band i
videokameran.
4 Anslut videokameran till en dator
via en i.LINK-kabel (tillval)
(sid. 76).
• Se till att du vänder kontakten rätt när du
ansluter videokameran till datorn. Om
du tvingar i kontakten med våld kan den
skadas och orsaka funktionsstörningar i
videokameran.
• Mer information finns i ”Förenklad guide”.
5 Peka på
”Click to DVD” startar och
skärminstruktionerna visas på datorns
bildskärm.
6 Sätt in en skrivbar DVD-skiva i
datorns skivenhet.
7 Peka på [EXEC] på
videokamerans skärm.
0:00:00:00
60min
BURN DVD
START
CREATE DVD?
EXEC
CANCEL
Datorns användningsstatus visas på
videokamerans LCD-skärm.
CAPTURING: Filmen som finns
inspelad på bandet kopieras till datorn.
CONVERTING: Filmen konverteras till
formatet MPEG2.
• Om du använder en DVD-RW/+RW-skiva
som redan innehåller information, visas
meddelandet [This is a recorded disc.
Delete and overwrite?] på videokamerans
LCD-skärm. Om du väljer [EXEC] skrivs
den information som redan finns på skivan
över med den nya informationen.
8 Färdigställ DVD-skivan genom att
peka på [NO].
60min
0:00:00:00
BURN DVD
COMPLETED
Create another
copy?
Disctray opens.
YES
NO
Skivfacket öppnas automatiskt. Om du
vill skapa en annan DVD-skiva med
samma innehåll pekar du på [YES].
Skivfacket matas ut. Sätt in en ny DVDskiva i skivenheten. Upprepa sedan steg
7 och 8.
Avbryta proceduren
Använda en dator
 [MENU] 
(EDIT/PLAY)  [BURN DVD] 
.
WRITING: Filmen skrivs över till
DVD-skivan.
Peka på [CANCEL] på videokamerans
LCD-skärm.
• Du kan inte avbryta proceduren efter det att
[Finalizing DVD.] har visats på videokamerans
LCD-skärm.
• Koppla inte bort i.LINK-kabeln eller ställ
POWER-omkopplaren i ett annat läge på
videokameran förrän filmen i sin helhet har
kopierats till datorn.
• När [CONVERTING] eller [WRITING] visas
på skärmen har filmerna redan överförts. Även
om du kopplar bort i.LINK-kabeln i det här
skedet fortsätter skapandet av DVD-skivan från
datorn.
• När något av följande inträffar avbryts
kopieringen av filmen. Då skapas en DVD-skiva
som innehåller information fram till den punkt
då proceduren avbröts. Mer information finns i
hjälpfilerna till ”Click to DVD Automatic Mode
Launcher”.
Fortsättning 
77
Skapa en DVD-skiva (Direktåtkomst av ”Click to DVD”) (fortsättning)
– Om det finns ett oinspelat parti på bandet som
är 10 sekunder eller längre.
– När informationen på bandet innehåller ett
datum som kommer före inspelningsdatumet
för de senare bilderna.
– När normala bilder och bredbildsbilder är
inspelade på ett och samma band.
• Du kan inte utföra några åtgärder på
videokameran i följande situationer:
– Under uppspelning av ett band
– Medan du spelar in bilder på ett ”Memory
Stick Duo”
– När ”Click to DVD” startats från datorn
– När [A/VDV OUT] i videokamerans
menyinställningar är ställt på [ON].
78
Ansluta en analog videobandspelare till datorn via
videokameran (funktion för signalkonvertering)
Genom att använda en A/V-kabel och en i.LINK-kabel (tillval) kan du konvertera analoga
utsignaler från analoga enheter, t.ex. en videobandspelare, till digitala signaler och överföra
dem till en digital enhet, t.ex. en dator, via videokameran.
Programvara som kan spela in videosignalerna måste i förväg finnas installerat på datorn.
A/V-kontakt
1
A/V
(Gul)
(Vit)
(Röd)
Videobandspelare
Dator
Till S VIDEO-kontakt
DV
i.LINK-kabel (tillval)
i.LINKkontakt
DV-gränssnitt
: Signalflöde

A/V-kabel (medföljer)
Anslut A/V-kabeln till videokameran.
A/V-kontakten klarar av att hantera analoga
signaler.

A/V-kabel med S VIDEO (tillval)
När du ansluter till en annan enhet via
S VIDEO-kontakten med en A/V-kabel
med S VIDEO-kabel (tillval), får du mer
verklighetstrogna bilder än om du ansluter
med den medföljande A/V-kabeln.
Anslut den vita och den röda kontakten
(vänster och höger ljudkanal) och S VIDEOkontakten (S VIDEO-kanalen) på en A/Vkabel (tillval). I så fall behöver du inte ansluta
den gula kontakten (standardvideo). Om du
bara ansluter med S VIDEO-kontakten hörs
inget ljud.
Använda en dator
Till i.LINK-anslutning
2 (IEEE 1394)
Ställ [DISP OUTPUT] på [LCD PANEL]
i förväg i menyn (sid. 56). (Ursprunglig
inställning är [LCD PANEL].)
1 Slå på den analoga videoenheten.
2 Slå på PLAY/EDIT-lampan på
videokameran genom att skjuta
POWER-omkopplaren nedåt.
Använd den medföljande nätadaptern
som strömkälla.
Fortsättning 
79
Ansluta en analog videobandspelare till datorn via videokameran
(funktion för signalkonvertering) (fortsättning)
3 På LCD-skärmen pekar du
 [MENU] 
på
(STANDARD SET)  [A/VDV
OUT]  [ON] 
.
4 Starta uppspelningen på den
analoga videoutrustningen.
5 Starta inspelningsfunktionen på
datorn.
Mer information finns i den
bruksanvisning och direkthjälp som
medföljer programvaran.
När bild och ljud har spelats in
avbryter du överföringen på datorn och
stoppar uppspelningen på den analoga
videoutrustningen.
• Programpaketet Picture Package eller
ImageMixer VCD2 kan inte hantera
signalkonverteringsfunktionen.
• Det är inte säkert att du får perfekta bilder; det
beror på kvaliteten på de analoga signaler som
videokameran tar emot.
• Bilder som innehåller copyrightsignaler går inte
att överföra till en dator.
• Du kan använda en USB-kabel i stället för en
i.LINK-kabel (tillval) för att föra över filmer till
en dator. Du kan inte räkna med att filmen som
visas flyter jämt och utan en viss knyckighet.
• När du ansluter kameran till en dator via en
USB-kabel eller en i.LINK-kabel måste du
se till att du vänder kontakterna rätt. Om du
tvingar i kontakterna med våld kan de skadas
och orsaka funktionsfel hos videokameran.
80
Felsökning
Om du stöter på problem när du använder videokameran kan du försöka hitta orsaken till
problemet med hjälp av följande felsökningsschema. Om problemet kvarstår kopplar du ur
strömkällan och kontaktar Sony-återförsäljaren.
Allmänna funktioner/Easy Handycam
Strömmen slås inte på.
• Batteriet är urladdat, håller på att ta slut eller är inte installerat i videokameran.
• Sätt in ett uppladdat batteri i videokameran (sid. 8).
• Använd nätadaptern för att ansluta videokameran till ett vägguttag (sid. 8).
Videokameran fungerar inte trots att jag slagit på strömmen.
• Koppla bort nätadaptern från vägguttaget eller ta bort batteripaketet, vänta ungefär 1 minut
och koppla sedan in strömkällan igen. Om du fortfarande inte kan använda funktionerna
trycker du på RESET-knappen (sid. 24) med ett spetsigt föremål. (När du trycker på RESETknappen återställs alla inställningar, inklusive klockans inställningar; däremot återställs inte
inställningarna för den personliga menyn.)
Knapparna fungerar inte.
• När du använder Easy Handycam har du bara tillgång till ett begränsat antal knappar (sid.
18).
• Du kan inte slå på eller stänga av Easy Handycam under pågående inspelning eller medan
det pågår kommunikation med en annan enhet via USB-kabel.
Felsökning
Jag kan inte slå på eller stänga av Easy Handycam.
Inställningarna ändras medan jag använder Easy Handycam.
• När du använder Easy Handycam ställs inställningarna för de funktioner som inte visas på
skärmen tillbaka till sina ursprungliga värden. Du får tillbaka dina tidigare inställningar när
du avbryter Easy Handycam.
[DEMO MODE] startar inte.
• Du kan inte starta demonstrationen om NIGHTSHOT-omkopplaren är ställd på ON.
• Ta ur kassetten och ”Memory Stick Duo” från videokameran (sid. 15).
Videokameran blir varm.
• Det beror på att strömmen till videokameran har varit påslagen under en längre tid. Det är
inte ett tecken på att något är fel.
Fortsättning 
81
Felsökning (fortsättning)
Batterier/strömkällor
Strömmen stängs plötsligt av.
• Strömmen till videokameran stängs automatiskt av när ungefär 5 minuter har gått utan att du
har använt videokameran (A.SHUT OFF). Ändra inställningen för [A.SHUT OFF] (sid. 56)
eller slå på strömmen igen (sid. 11). Du kan också använda nätadaptern.
• Ladda batteriet (sid. 8).
CHG-lampan (uppladdning) lyser inte när batteriet laddas.
• Skjut upp POWER-omkopplaren till OFF (CHG) (sid. 8).
• Sätt in batteriet på rätt sätt i videokameran (sid. 8).
• Vägguttaget lämnar ingen ström. (sid. 8).
• Batteriet är färdigladdat (sid. 8).
CHG-lampan (uppladdning) blinkar när batteriet laddas.
• Sätt in batteriet på rätt sätt i videokameran. Om problemet kvarstår kopplar du bort
nätadaptern från vägguttaget och kontaktar din Sony-återförsäljare. Batteriet kan vara skadat.
Strömmen stängs ofta av, trots att indikatorn för återstående batteritid visar att
det finns tillräckligt med ström för att videokameran ska fungera.
• Ett problem har uppstått med batteritidsindikatorn, eller så har batteriet inte laddats
tillräckligt. Problemet med indikatorn kan du rätta till genom att ladda upp batteriet igen
(sid. 8).
Indikatorn för återstående batteritid visar inte rätt tid.
• Temperaturen i omgivningen är för hög eller för låg eller så har batteriet inte laddats
tillräckligt. Det är inte ett tecken på att något är fel.
• Ladda upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår bör du byta ut batteriet mot ett nytt.
Det kan vara skadat (sid. 8, 107).
• Beroende på i vilken miljö du använder videokameran kan det hända att den tid som visas
inte stämmer exakt. När du öppnar eller stänger LCD-panelen tar det ungefär 1 minut innan
korrekt återstående batteritid visas.
Batteriet laddas snabbt ur.
• Temperaturen i omgivningen är för hög eller för låg eller så har batteriet inte laddats
tillräckligt. Det är inte ett tecken på att något är fel.
• Ladda upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår bör du byta ut batteriet mot ett nytt.
Det kan vara skadat (sid. 8, 107).
Ett problem uppstår när videokameran är ansluten till nätadaptern.
• Slå av strömmen och koppla bort nätadaptern från vägguttaget. Anslut den sedan igen.
82
LCD-skärm/sökare
En okänd bild visas på LCD-skärmen eller i sökaren.
• Videokameran är i läget [DEMO MODE] (sid. 50). Avbryt [DEMO MODE] genom att peka
på LCD-skärmen eller sätta i en kassett eller ett ”Memory Stick Duo”.
En okänd indikator visas på skärmen.
• Se indikatorlistan (sid. 99).
Bilden dröjer kvar på LCD-skärmen.
• Det här inträffar om du kopplar bort nätadaptern från vägguttaget eller tar bort batteriet utan
att först slå av strömmen. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Jag kan inte stänga av LCD-skärmens bakgrundsbelysning.
• När du använder Easy Handycam (sid. 18) kan du inte stänga av/slå på LCD-skärmens
bakgrundsbelysning med DISP/BATT INFO.
Knapparna visas inte på pekskärmen.
• Peka lätt på LCD-skärmen.
• Tryck på DISP/BATT INFO på videokameran (eller DISPLAY på fjärrkontrollen) (sid. 13).
• Justera skärmen ([CALIBRATION]) (sid. 111).
• Om du ändrar bildens proportioner ändras även proportionerna på de knappar och indikatorer
som visas på pekskärmen till de proportioner du valt (sid. 17).
Felsökning
Knapparna på tryckpanelen fungerar inte som de ska eller kan inte användas
alls.
Bilden i sökaren är inte skarp.
• Ställ in skärpan med linsjusteringsspaken (sid. 12).
Bilden i sökaren har försvunnit.
• Stäng LCD-panelen. Bilden visas inte i sökaren när LCD-panelen är öppen (sid. 12).
Bandkassetter
Det går inte att mata ut bandet från kassettfacket.
• Kontrollera att strömkällan (batteriet eller nätadaptern) är korrekt ansluten (sid. 8).
• Ta bort batteriet från videokameran och sätt sedan in det igen (sid. 9).
• Sätt in ett uppladdat batteri i videokameran (sid. 8).
Fortsättning 
83
Felsökning (fortsättning)
Kassetten matas inte ut trots att kassettfacket är öppet.
• Fukt har börjat avsättas i videokameran (sid. 110).
Varken indikatorn Cassette Memory (kassettminne) eller titelvisningen visas
trots att bandet har Cassette Memory.
• Indikatorn kan inte visas eftersom den här videokameran inte hanterar Cassette Memory.
Indikatorn för återstående bandtid visas inte.
• Indikatorn för återstående bandtid visas alltid om du ställer [
(sid. 55).
REMAINING] på [ON]
Kassetten ger ifrån sig mer ljud under snabbspolning bakåt eller framåt.
• När du använder nätadaptern ökar hastigheten för snabbspolning bakåt/framåt (jämfört med
hastigheten när du använder batteri), därmed ökar även ljudnivån.
”Memory Stick Duo”
Det finns funktioner som jag inte kan använda när jag använder ”Memory Stick
Duo”.
• Se till att CAMERA-MEMORY- eller PLAY/EDIT-lampan lyser genom att skjuta POWERomkopplaren nedåt (sid. 11).
• Sätt i ett ”Memory Stick Duo” i videokameran (sid. 15).
• Om du använder ett ”Memory Stick Duo” som formaterats med en dator formaterar du om
det med videokameran (sid. 105).
Det går inte att radera bilder.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge.
(sid. 105)
• Ta bort bildskyddet för bilden (sid. 65).
• Du kan inte radera fler än 100 bilder åt gången.
Jag kan inte radera alla bilderna på en gång.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge.
(sid. 105)
• Ta bort bildskyddet för bilderna (sid. 65).
Det går inte att formatera ett ”Memory Stick Duo”.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge.
(sid. 105)
84
Det går inte att använda bildskyddet.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge.
(sid. 105)
• Utför åtgärden igen från indexskärmen (sid. 65).
Det går inte att utskriftsmärka bilder.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge.
(sid. 105)
• Utför åtgärden igen från indexskärmen (sid. 66).
• Du kan inte märka fler än 999 bilder för utskrift.
• Filmer kan inte utskriftsmärkas.
Namnet på datafilen visas inte korrekt.
• Om inte mappstrukturen följer den universella standarden visas bara filnamnet.
• Filen är skadad.
• Videokameran kan inte hantera filformatet (sid. 105).
Filnamnet blinkar.
• Filen är skadad.
• Videokameran kan inte hantera filformatet (sid. 105).
Mer information finns i avsnitten ”Justera bilden under inspelning” (sid. 87) och ”Memory
Stick Duo” (sid. 84).
Felsökning
Inspelning
Bandet startar inte när jag trycker på REC START/STOP.
• Se till att CAMERA-TAPE-lampan lyser genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt
(sid. 20).
• Bandet har nått slutet. Spola tillbaka bandet eller sätt i en ny kassett.
• Ställ skrivskyddsfliken på REC eller sätt in en ny kassett (sid. 104).
• Kondens har gjort att bandet har fastnat mot bandhuvudet. Ta ur kassetten och låt
videokameran stå minst 1 timme så att fukten hinner avdunsta och sätt sedan in kassetten
igen (sid. 110).
Jag kan inte spela in på ”Memory Stick Duo”.
• Ställ skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” så att den inte står i skrivskyddat läge.
(sid. 105)
• Kapaciteten är fullt utnyttjad. Radera de bilder på ”Memory Stick Duo” som du kan avvara.
(sid. 65)
• Formatera ”Memory Stick Duo” med videokameran eller sätt i ett nytt ”Memory Stick Duo”.
(sid. 45)
Fortsättning 
85
Felsökning (fortsättning)
• Under bandinspelning går det inte att spela in stillbilder på ett ”Memory Stick Duo” med
följande inställningar.
– [PROGRES. REC]
– [SMTH INT. REC]
Inspelningsvinkel skiljer sig åt beroende på POWER-omkopplarens inställning.
• Inspelningsvinkeln är vidare när POWER-omkopplaren är inställd till CAMERA-MEMORY
än när den är inställd till CAMERA-TAPE.
Jag får inga jämna övergångar mellan det senast inspelade avsnittet och
nästföljande avsnitt när jag spelar in på band.
• Tänk på följande.
– Utför END SEARCH. (sid. 29)
– Ta inte ur kassetten. (Om du låter kassetten sitta kvar spelas bilderna in utan skarvar även
om du slår av strömmen.)
– Blanda inte SP- och LP-lägena på samma band när du filmar.
– Undvik att avbryta inspelningen när du spelar in i LP-läget.
Ljudet från slutaren hörs inte när jag tar stillbilder.
• Ställ [BEEP] på [ON] (sid. 56).
Den interna blixten fungerar inte.
• Du kan inte använda den interna blixten tillsammans med:
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [PROGRES. REC]
– [BURST]
– Bandinspelning
• Även om du valt automatisk blixt eller
(automatisk reducering av röda ögon-effekten) kan
du inte använda den interna blixten tillsammans med:
– NightShot
– [SPOTLIGHT], [SUNSET&MOON] och [LANDSCAPE] för [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Den externa blixten (tillval) fungerar inte.
• Strömmen till blixten är inte påslagen, eller så sitter inte blixten fast ordentligt.
[END SEARCH] fungerar inte.
• Du matade ut kassetten efter inspelningen (sid. 29).
• Kassetten är ny och det finns ingenting inspelat på den.
86
[END SEARCH] fungerar inte som den ska.
• Det finns ett oinspelat parti i början av eller mitt på bandet. Det är inte ett tecken på att något
är fel.
Den jämna intervallinspelningen avbryts/[Smooth interval rec discontinued
due to error.] visas och inspelningen avbryts.
• Videohuvudet kan vara smutsigt. Använd en rengöringskassett (tillval).
• Försök att starta om från början.
• Använd en kassett av formatet Sony mini DV.
Justera bilden under inspelning
Mer information finns under ”Meny” (sid. 90).
Den automatiska fokuseringen fungerar inte som den ska.
• Ställ [FOCUS] på [AUTO] (sid. 40).
• Inspelningsförhållandena passar inte för automatisk fokusering. Ställ in fokus manuellt
(sid. 40).
[STEADYSHOT] fungerar inte.
• Ställ [STEADYSHOT] på [ON] (sid. 42).
• BACK LIGHT avbryts när du ställer [EXPOSURE] på [MANUAL] (sid. 39) eller väljer
[SPOT METER] (sid. 38).
• BACK LIGHT kan inte användas tillsammans med Easy Handycam.
Felsökning
BACK LIGHT fungerar inte.
Det går inte att ändra [FLASH LEVEL].
• Du kan inte ändra [FLASH LEVEL] när du använder Easy Handycam (sid. 41).
[DIGITAL ZOOM] fungerar inte.
• Du kan inte använda [DIGITAL ZOOM] när [TELE MACRO] är ställd på [ON].
Ett vertikalt band visas när du spelar in levande ljus eller elektrisk belysning i
mörker.
• Det här orsakas av en allt för stor kontrast mellan motivet och bakgrunden. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Ett vertikalt band visas när jag spelar in ljusa motiv.
• Det här fenomenet kallas ”smear”. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Fortsättning 
87
Felsökning (fortsättning)
Små vita, röda, blå eller gröna punkter syns på skärmen.
• Punkterna visas när du spelar in i lägena [SLOW SHUTTR], [SUPER NS] eller [COLOR
SLOW S]. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Bildfärgerna stämmer inte med verkligheten.
• Stäng av NightShot (sid. 22).
Bilden på skärmen är för ljus och motivet visas inte.
• Stäng av NightShot (sid. 22).
• Stäng av BACK LIGHT (sid. 23).
Bilden är för mörk och motivet visas inte på skärmen.
• LCD-skärmens bakgrundsbelysning är avstängd. Slå på bakgrundsbelysningen genom att
hålla DISP/BATT INFO intryckt under några sekunder (sid. 12).
Färgerna fladdrar och är inte stabila.
• Det här inträffar när du spelar in i belysningen från lysrör, natrium- eller
kvicksilverbåglampor i lägena [PORTRAIT] eller [SPORTS]. I så fall avbryter du
[PROGRAM AE] (sid. 38).
Svarta band visas när jag filmar en TV- eller datorskärm.
• Ställ [STEADYSHOT] på [OFF] (sid. 42).
Uppspelning
Om du spelar upp bilder från ett ”Memory Stick Duo” finns mer information i avsnittet
”Memory Stick Duo” (sid. 84).
Det går inte att spela upp bandet.
• Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt.
• Spola tillbaka bandet (sid. 21).
Bilderna på ett ”Memory Stick Duo” spelas inte upp i rätt storlek eller med rätta
proportioner.
• Det är inte säkert att bilder som spelats in med andra enheter visas i sin rätta storlek. Det är
inte ett tecken på att något är fel.
• Om du spelar upp en film som spelats in på ett ”Memory Stick Duo” med bildproportionerna
16:9, visas svarta band upptill och nedtill på skärmen. Det är inte ett tecken på att något är
fel.
88
Det går inte att spela upp bildinformationen från ett ”Memory Stick Duo”.
• Bildinformation kan inte spelas upp om du har ändrat på filerna eller mapparna eller
redigerat informationen på en dator. (I så fall blinkar filnamnet.) Det är inte ett tecken på att
något är fel (sid. 106).
• Det är inte säkert att det går att spela upp bilder som spelats in med andra enheter. Det är inte
ett tecken på att något är fel (sid. 106).
• Det är inte säkert att det går att spela upp bilder som redigerats på en dator eller spelats in
med andra enheter.
Horisontella linjer visas på bilden. Bilderna som visas är inte skarpa eller visas
inte alls.
• Rengör bandhuvudet med en rengöringskassett (tillval) (sid. 110).
Det ljud som jag spelade in i läget 4CH MIC REC hörs inte.
• Justera [AUDIO MIX] (sid. 52).
Fina mönster flimrar och diagonala linjer ser ojämna ut.
• Ställ [SHARPNESS] mot
(mjuka upp) (sid. 39).
Det hörs inget ljud eller så är ljudet mycket lågt.
Felsökning
• Ställ [MULTI-SOUND] på [STEREO] (sid. 52).
• Vrid upp volymen (sid. 21).
• Justera [AUDIO MIX] från [ST2/REAR]-sidan (tilläggsljud) tills ljudet hörs som det ska
(sid. 64).
• Om du använder en S VIDEO-kontakt måste du se till att också de röda och vita kontakterna
på A/V-kabeln är anslutna (sid. 32).
Ljudet försvinner då och då.
• Rengör bandhuvudet med en rengöringskassett (tillval) (sid. 110).
”---” visas på skärmen.
• Det band du spelar upp spelades in utan att datum och tid var inställt.
• Du spelar upp ett oinspelat parti av bandet.
• Informationskoden kan inte läsas om bandet har repor eller innehåller störningar.
Det är störningar och
visas på skärmen.
• Bandet spelades in med ett annat TV-färgsystem än det som videokameran använder (PAL).
Det är inte ett tecken på att något är fel (sid. 103).
Fortsättning 
89
Felsökning (fortsättning)
Datumsökningen fungerar inte som den ska.
• Om du under en dag har spelat in under kortare tid än 2 minuter kan det hända att
videokameran inte hittar den punkt där inspelningsdatum ändras.
• Det finns ett oinspelat parti i början av eller mitt på bandet. Det är inte ett tecken på att något
är fel.
Fjärrkontroll
Den medföljande fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.
• Ställ [REMOTE CTRL] på [ON] (sid. 55).
• Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn.
• Rikta inte fjärrkontrollen mot starka ljuskällor, t.ex. direkt mot solen eller mot ljuset från en
storbildsprojektor. Det kan göra att fjärrkontrollen inte fungerar som den ska.
• Sätt i ett nytt batteri. Sätt i ett batteri i batterifacket med polerna +/– rättvända, dvs. enligt
markeringarna +/–. (sid. 112).
• Ta bort konversionslinsen (tillval) eftersom det är möjligt att den blockerar fjärrsensorn.
En annan videoenhet fungerar inte som den ska när jag använder den
medföljande fjärrkontrollen.
• Välj ett annat fjärrkontrolläge än VTR 2 på videoenheten, eller täck för fjärrsensorn på
videoenheten med en bit svart papper.
Meny
Menyalternativ visas nedtonade.
• Du kan inte välja nedtonade alternativ i det aktuella läget för inspelning/uppspelning.
Jag kan inte använda [PROGRAM AE].
• Du kan inte använda [PROGRAM AE] samtidigt som du använder:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [TELE MACRO]
• Du kan inte använda [SPORTS] (sportläge) när POWER-omkopplaren är ställd på
CAMERA-MEMORY.
Jag kan inte använda [SPOT METER].
• Du kan inte använda [SPOT METER] samtidigt som du använder:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
• Om du väljer [PROGRAM AE] ställs [SPOT METER] automatiskt på [AUTO].
90
Jag kan inte använda [EXPOSURE].
• Du kan inte använda [EXPOSURE] samtidigt som du använder:
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [CINEMA EFECT] för [D. EFFECT]
• Om du väljer [PROGRAM AE] ställs [EXPOSURE] automatiskt på [AUTO].
Jag kan inte använda [WHITE BAL.].
• Du kan inte använda [WHITE BAL.] när du använder NightShot eller [SUPER NS].
Jag kan inte använda [SHARPNESS].
• Du kan inte justera [SHARPNESS] med [CINEMA EFECT] för [D. EFFECT].
Jag kan inte använda [SPOT FOCUS].
• Du kan inte använda [SPOT FOCUS] samtidigt som du använder [PROGRAM AE].
Jag kan inte använda [TELE MACRO].
• Du kan inte använda [TELE MACRO] samtidigt som du använder:
– [PROGRAM AE]
– Filminspelning på band eller ”Memory Stick Duo”.
Felsökning
Jag kan inte använda [SUPER NS].
• Du kan inte använda [SUPER NS] samtidigt som du använder:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
[COLOR SLOW S] fungerar inte som den ska.
• Det är inte säkert att [COLOR SLOW S] fungerar som den ska i totalt mörker. Använd
NightShot eller [SUPER NS].
• Du kan inte använda [COLOR SLOW S] samtidigt som du använder:
– [FADER]
– [D. EFFECT]
– [PROGRAM AE]
– [EXPOSURE]
– [SPOT METER]
Du kan inte använda [PROGRES. REC].
• Du kan inte använda [PROGRES. REC] med [CINEMA EFECT] för [D. EFFECT].
Fortsättning 
91
Felsökning (fortsättning)
Jag kan inte använda [FADER].
• Du kan inte använda [FADER] samtidigt som du använder:
– [SELF-TIMER]
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [D. EFFECT]
– [FRAME REC]
– [SMTH INT. REC]
Jag kan inte använda [D. EFFECT].
• Du kan inte använda [D. EFFECT] samtidigt som du använder:
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [FADER]
• Du kan inte använda [CINEMA EFECT], [SLOW SHUTTR] och [OLD MOVIE] samtidigt
som du använder [PROGRAM AE] (med undantag för [AUTO]).
• Du kan inte använda [OLD MOVIE] samtidigt som du använder:
– [PICT. EFFECT]
• Du kan inte använda [CINEMA EFECT] samtidigt som du använder:
– [EXPOSURE] ställd på [MANUAL]
– Några andra inställningar än 0 för [AE SHIFT]
– [PROGRES. REC]
– [PICT. EFFECT]
Du kan inte använda [SMTH INT. REC].
• Du kan inte använda [SMTH INT. REC] samtidigt som du använder [CINEMA EFECT]
eller [DELAY MOTION] från [D. EFFECT].
Kopiering/redigering/anslutning till andra enheter
Bilder från anslutna enheter visas inte på LCD-skärmen eller i sökaren.
• Ställ [DISP OUTPUT] på [LCD PANEL] (sid. 56).
• Du kan inte ta emot en signal på videokameran om du trycker på DISP/BATT INFO
samtidigt som [DISP OUTPUT] är ställd på [V-OUT/PANEL] (sid. 56).
Jag kan inte zooma bilderna från anslutna enheter.
• Du kan inte zooma bilder från anslutna enheter på den här videokameran (sid. 23).
Tidkod och annan information visas i teckenfönstret på den anslutna enheten.
• Ställ [DISP OUTPUT] på [LCD PANEL] när du ansluter med en A/V-kabel (sid. 56).
Jag kan inte få kopieringen att fungera rätt när jag använder A/V-kabeln.
• Ställ [DISP OUTPUT] på [LCD PANEL] (sid. 56).
92
• A/V-kabeln är inte korrekt ansluten. Kontrollera att A/V-kabeln sitter i rätt kontakt, det vill
säga är ansluten till utgången på den enhet som du kopierar filmen från, eller till ingången på
den andra enheten om du kopierar en film från videokameran.
Det ljudpålägg som jag gör på det inspelade bandet hörs inte.
• Justera [AUDIO MIX] från [ST1/FRONT]-sidan (ursprungsljud) tills ljudet hörs som det ska
(sid. 64).
Det går inte att kopiera stillbilder från ett band till ett ”Memory Stick Duo”.
• Om du har spelat in många gånger på ett band kan det hända att du får mycket störningar i
inspelningarna eller så går det inte alls att spela in på bandet längre.
Det går inte att kopiera filmer från ett band till ett ”Memory Stick Duo”.
• I följande fall kan det hända att du inte kan spela in eller att du får bildstörningar i
inspelningen:
– Det finns ett oinspelat parti på bandet.
– Bandet har använts många gånger för inspelning.
– Insignalen har avbrutits eller stängts av.
Det går inte att ta emot bilder.
• Du kan inte ta emot bilder när [DISP OUTPUT] är ställd på [V-OUT/PANEL] (sid. 56).
• Du kan inte ta emot bilder om du trycker på DISP/BATT INFO-knappen.
Felsökning
Ansluta till en dator
Datorn identifierar inte videokameran.
• Koppla bort kabeln från datorn och videokameran och anslut den sedan igen ordentligt.
• Koppla bort eventuella USB-enheter, förutom tangentbordet, musen och videokameran från
datorn.
• Koppla bort kabeln från datorn och videokameran, starta om datorn och gör om anslutningen
igen på rätt sätt.
Ett felmeddelande visas när jag sätter in den medföljande CD-ROM-skivan i
datorn.
• Ställ in bildskärmen så här:
– Windows: minst 800 × 600 bildpunkter, High Color (16 bitar, 65 000 färger eller mer)
– Macintosh: minst 1 024 × 768 bildpunkter, 32 000 färger eller mer
Det kameran registrerar går inte att visa på datorn.
• Tänd CAMERA-TAPE-lampan genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt, ställ sedan
[USB-CAMERA] på [USB STREAM] (sid. 54). (Bara när du ansluter till en Windows-dator
med en USB-kabel)
Fortsättning 
93
Felsökning (fortsättning)
• Koppla bort kabeln från datorn, slå på strömmen till videokameran, anslut sedan kabeln igen.
Jag kan inte visa bandinspelade bilder på datorn.
• Skjut POWER-omkopplaren nedåt för att tända lampan PLAY/EDIT på din videokamera,
och ställ in [USB-PLY/EDT] till [USB STREAM] (sid. 54). (Bara när du ansluter till en
Windows-dator med en USB-kabel)
• Koppla bort kabeln från datorn och anslut den sedan igen.
Jag kan inte visa bandinspelade bilder på en Macintosh-dator.
• När du ansluter videokameran till en Macintosh-dator med en USB-kabel kan du inte
kopiera bandinspelade bilder till datorn. För att kopiera inspelningar från ett band ansluter
du videokameran till datorn med en i.LINK-kabel och använder sedan operativsystemets
standardprogram för filkopiering.
Jag kan inte visa bilder från ett ”Memory Stick Duo” på datorn.
• Se till att du vänder ”Memory Stick Duo” åt rätt håll, tryck sedan in det helt och hållet.
• Det går inte att använda en i.LINK-kabel. Anslut videokameran och datorn med USBkabeln.
• Tänd PLAY/EDIT-lampan på videokameran genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt
och ställ sedan [USB-PLY/EDT] på [STD-USB] (sid. 54).
• Datorn identifierar inte ”Memory Stick Duo” när du utför vissa åtgärder som t.ex.
banduppspelning eller bandredigering. Avbryt det du gör på videokameran innan du ansluter
den till datorn.
Ikonen ”Memory Stick” ([Removable Disk] eller [Sony Memory Stick]) visas inte
på datorns bildskärm.
• Sätt in ett ”Memory Stick Duo” i videokameran.
• Koppla bort eventuella USB-enheter, förutom tangentbordet, musen och videokameran från
datorn.
• Tänd PLAY/EDIT-lampan på videokameran genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt
och ställ sedan [USB-PLY/EDT] på [STD-USB] (sid. 54).
• Datorn identifierar inte ”Memory Stick Duo” när du utför vissa åtgärder som t.ex.
banduppspelning eller bandredigering. Avbryt det du gör på videokameran innan du ansluter
den till datorn.
Bilden visas inte på skärmen till Windows-datorn när jag använder USB-kabeln.
• USB-drivrutinen har inte registrerats korrekt eftersom du anslöt datorn till videokameran
innan installationen av USB-drivrutinen var färdig. Installera USB-drivrutinen på rätt sätt
genom att följa nedanstående procedur.
 För Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
94
När du kopierar eller spelar upp bilder från ett band på en dator kan inte felfri användning
garanteras för Windows 98.
1 Se till att videokameran är ansluten till datorn.
Felsökning
2 Högerklicka på [My Computer] och klicka sedan på [Properties].
Fönstret [System Properties] visas.
3 Klicka på fliken [Device Manager].
4 Om nedanstående enheter redan är installerade högerklickar du på dem och raderar dem
genom att klicka på [Remove].
Om du vill kopiera och visa bilder från band
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] i mappen [Other devices]
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
Om du vill kopiera och visa bilder som är inspelade på ”Memory Stick Duo”
– [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] med ett ”?” i mappen [Other devices]
5 När fönstret [Confirm Device Removal] visas klickar du på [OK].
6 Slå av strömmen till videokameran och koppla bort USB-kabeln och starta sedan om
datorn.
7 Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i datorns skivenhet.
8 Försök att installera USB-drivrutinen igen genom att följa nedanstående steg.
1 Dubbelklicka på [My Computer].
2 Högerklicka på [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*.
* Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera beroende på dator.
3 Klicka på [Open].
4 Dubbelklicka på [Driver].
5 Dubbelklicka på [Setup.exe].
• Om du raderar något annat än [USB Audio Device], [USB Device], [USB Composite
Device], [? Sony Handycam] och [? Sony DSC] kan du göra att datorn inte fungerar
som den ska.
 För Windows 2000
Logga in som administratör.
1 Se till att videokameran är ansluten till datorn.
2 Högerklicka på [My Computer] och klicka sedan på [Properties].
Fönstret [System Properties] visas.
3 Klicka på fliken [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by type].
4 Om nedanstående enheter redan är installerade högerklickar du på dem och raderar dem
genom att klicka på [Uninstall].
Om du vill kopiera och visa bilder från band
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] i mappen [Other devices]
Om du vill kopiera och visa bilder som är inspelade på ”Memory Stick Duo”
– [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] med ett ”?” i mappen [Other devices]
5 När fönstret [Confirm Device Removal] visas klickar du på [OK].
6 Slå av strömmen till videokameran och koppla bort USB-kabeln och starta sedan om
datorn.
Fortsättning 
95
Felsökning (fortsättning)
7 Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i skivenheten.
8 Försök att installera USB-drivrutinen igen genom att följa nedanstående steg.
1 Dubbelklicka på [My Computer].
2 Högerklicka på [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*.
* Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera beroende på dator.
3 Klicka på [Open].
4 Dubbelklicka på [Driver].
5 Dubbelklicka på [Setup.exe].
• Om du raderar något annat än [USB Composite Device], [USB Audio Device],
[Composite USB Device], [? Sony Handycam] och [? Sony DSC] kan du göra att
datorn inte fungerar som den ska.
 För Windows XP
Logga in som administratör.
1 Se till att videokameran är ansluten till datorn.
2 Klicka på [Start].
3 Högerklicka på [My Computer] och klicka sedan på [Properties].
Fönstret [System Properties] visas.
4 Klicka på och välj fliken [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by
type].
5 Om nedanstående enheter redan är installerade högerklickar du på dem och raderar dem
genom att klicka på [Uninstall].
Om du vill kopiera och visa bilder från band
– [USB Composite Device] i mappen [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] i mappen [Sound, video and game controller]
– [USB Device] i mappen [Other devices]
Om du vill kopiera och visa bilder som är inspelade på ”Memory Stick Duo”
– [? Sony Handycam] eller [? Sony DSC] med ett ”?” i mappen [Other devices]
6 När fönstret [Confirm Device Removal] visas klickar du på [OK].
7 Slå av strömmen till videokameran och koppla bort USB-kabeln och starta sedan om
datorn.
8 Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i datorns skivenhet.
9 Försök att installera USB-drivrutinen igen genom att följa nedanstående steg.
1 Dubbelklicka på [My Computer].
2 Högerklicka på [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*.
* Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera beroende på dator.
3 Klicka på [Open].
4 Dubbelklicka på [Driver].
5 Dubbelklicka på [Setup.exe].
• Om du raderar något annat än [USB Composite Device], [USB Audio Device], [USB
Device], [? Sony Handycam] och [? Sony DSC] kan du göra att datorn inte fungerar
som den ska.
96
Jag kan inte kopiera bilder till en Windows-dator.
• På följande sätt kan du visa bilder från ett ”Memory Stick Duo”.
1 Dubbelklicka på [My Computer].
2 Dubbelklicka på ikonen för den nyligen identifierade enheten [Removable Disk (F:)] (För
Windows XP, [Sony Memory Stick]). Det kan ta en stund innan enheten identifierats. Om
datorn inte identifierar enheten kan orsaken vara att USB-drivrutinen är felinstallerad.
3 Dubbelklicka på den önskade bildfilen.
[Cannot start Easy Handycam with USB connected] eller [Cannot cancel Easy
Handycam with USB connected] visas på videokamerans skärm.
• Du kan varken starta eller avbryta inställningarna för Easy Handycam så länge USB-kabeln
är ansluten. Koppla först bort USB-kabeln från videokameran.
Jag hör inget ljud när videokameran är ansluten till en Windows-dator via en
USB-kabel.
• Ändra inställningarna för datorns systemmiljö på det sätt som beskrivs i följande procedur:
1 Välj [Start][Programs]([All Programs] för Windows XP)[Picture Package]
[Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Välj en annan enhet i fönstret [Select audio device].
3 Följ instruktionerna på skärmen, klicka sedan på [Next] och därefter på [Done].
• Ljudhantering stöds inte av Windows 98.
• Ändra inställningarna enligt följande procedur:
1 Välj [Start][Programs]( [All Programs] för Windows XP)[Picture Package]
[Handycam Tools][USB Streaming Tool].
2 Ställ om reglaget i riktning mot (-) under [Select video quality].
3 Följ instruktionerna på skärmen, klicka sedan på [Next] och därefter på [Done].
Felsökning
Filmen rör sig ryckigt (rörelserna är inte jämna) under USB Streaming.
Picture Package fungerar inte som det ska.
• Stäng Picture Package och starta sedan om datorn.
Ett felmeddelande visas när jag använder Picture Package.
• Stäng först Picture Package, skjut sedan POWER-omkopplaren på videokameran så att en
annan lampa tänds.
CD-R-enheten identifieras inte eller information kan inte skrivas till CD-Rskivan med Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup eller VCD Maker.
• Information om kompatibla enheter finns på följande webbadress:
http://www.ppackage.com/
Fortsättning 
97
Felsökning (fortsättning)
[USB streaming... This function is not available.] visas på videokamerans
skärm.
• Starta inspelningen eller uppspelningen av bilder inspelade på ett ”Memory Stick Duo” när
USB Streaming är avslutat.
”Förenklad guide” visas inte som det ska.
• Följ nedanstående procedur och se ”Förenklad guide” (FirstStepGuide.pdf).
1 Sätt in den medföljande CD-ROM-skivan i datorns skivenhet.
2 Dubbelklicka på [My Computer].
3 Högerklicka på [PICTUREPACKAGE] (skivenhet)*.
* Enhetens namn (t.ex. (E:)) kan variera beroende på dator.
4 Klicka på [Explorer].
5 Dubbelklicka på [FirstStepGuide].
6 Dubbelklicka på mappen för det önskade språket.
7 Dubbelklicka på ”FirstStepGuide.pdf”.
98
Varningsindikatorer och meddelanden
Teckenfönster för självdiagnos/
Varningsindikatorer
Om indikatorer visas på LCD-skärmen
eller i sökaren bör du kontrollera följande.
Vissa symptom kan du åtgärda själv. Om
problemet kvarstår även efter det att du har
gjort några försök att åtgärda det, kontaktar
du din Sony-återförsäljare eller lokala
auktoriserade Sony-servicecenter.
C: (eller E:) : (Så här visas
självdiagnoskoden)
C:04:
• Du använder ett batteri som inte är av
typen ”InfoLITHIUM”. Använd ett
”InfoLITHIUM”-batteri (sid. 107).
C:21:
• Filen är skadad.
• Filen kan inte läsas (sid. 106).
 (Varningsindikator för låg
batterinivå)
• Batteriet är nästan urladdat.
• Beroende på användning, miljö och
batteriets kondition, kan det hända
att -indikatorn blinkar trots att
det finns mellan 5 och 10 minuters
användningstid kvar.
 (Varning för kondensbildning)*
• Ta ur kassetten, koppla ur strömkällan
till videokameran och låt den stå
oanvänd ungefär 1 timme med
kassettluckan öppen (sid. 110).
• Det har bildats kondens (fukt) i
kameran. Ta ur kassetten och låt
videokameran stå minst 1 timme så att
fukten hinner avdunsta och sätt sedan
in kassetten igen (sid. 110).
(Varningsindikator som gäller
”Memory Stick Duo”)
C:22:
(Varningsindikatorer som gäller
formatering av ”Memory Stick Duo”)*
C:31: / C:32:
• Andra symptom än de som beskrivits
ovan har inträffat. Ta ur kassetten,
sätt tillbaka den och se om kameran
går att använda igen. Utför inte den
här proceduren om fukt har börjat
kondenserats i kameran (sid. 110).
• Koppla bort strömkällan. Koppla in den
igen och använd videokameran igen.
• Byt ut kassetten. Tryck på RESETknappen (sid. 24) och använd
videokameran igen.
• ”Memory Stick Duo” är skadat.
• ”Memory Stick Duo” är inte korrekt
formaterat (sid. 45).
(Varningsindikator som gäller
inkompatibelt ”Memory Stick Duo”)*
• Om du har satt in ett inkompatibelt
”Memory Stick Duo” (sid. 105).
 (Varningsindikatorer som gäller
bandet)
E:61: / E:62: / E:91:
Blinkar långsamt:
• Kontakta din Sony-återförsäljare eller
en auktoriserad Sony-serviceverkstad.
Informera dem om den 5-siffriga koden
som börjar med bokstaven ”E”.
• Det finns mindre än 5 minuter kvar av
bandet.
• Det finns ingen kassett i
videokameran.*
• Kassettens skrivskyddsflik är ställd i
låst läge (sid. 104).*
101-1001 (Varningsindikator som
gäller filer)
Felsökning
• Rengör bandhuvudet med en
rengöringskassett (tillval) (sid. 110).
• Det finns inget ”Memory Stick Duo” i
videokameran (sid. 15).
Fortsättning 
99
Varningsindikatorer och meddelanden (fortsättning)
Blinkar snabbt:
• Bandet har tagit slut.*
 (Varningsindikator för utmatning
av kassett)*
Blinkar långsamt:
• Kassettens skrivskyddsflik är ställd i
låst läge (sid. 104).
Blinkar snabbt:
• Det har bildats kondens
(fuktavsättning) i videokameran
(sid. 110).
• Självdiagnoskoden visas (sid. 99).
 (Varningsindikator som gäller
bildradering)*
• Bilden är skyddad (sid. 65).
 (Varningsindikator som gäller
skrivskyddet på ”Memory Stick
Duo”)*
• Skrivskyddsfliken på ”Memory Stick
Duo” är ställd i låst läge (sid. 105).
(Varningsindikator som gäller
blixten)
Blinkar långsamt:
• Laddning pågår
Blinkar snabbt:
• Självdiagnoskoden visas (sid. 99).*
• Det är något fel på blixten.
(Varningsindikator som gäller
kameraskakningar)
• Belysningen är otillräcklig; därför
registreras kameraskakningarna lätt.
Använd blixt.
• Greppet om videokameran är inte
stadigt nog; därför uppkommer
kameraskakningarna lätt. Fotografera
genom att hålla videokameran stadigt
med båda händerna. Var medveten om
att skakindikatorn inte slocknar.
100
* En melodi hörs när varningsindikatorer visas på
skärmen (sid. 56).
Beskrivning av
varningsmeddelanden
Om meddelanden visas på skärmen följer
du instruktionerna.
 Batteriet
Use the “InfoLITHIUM” battery pack
(sid. 107).
Battery level is low.
• Byt batteri (sid. 8, 107)
Old battery. Use a new one (sid. 107).
Re-attach the power source (sid. 8).
 Kondensbildning
Moisture condensation. Eject the
cassette (sid. 110)
Moisture condensation. Turn off
for 1H (sid. 110).
 Kassett/band
Insert a cassette (sid. 15).
Reinsert the cassette.
• Se efter om kassetten är skadad.
The tape is locked - check the
tab (sid. 104).
The tape has reached the end.
• Spola tillbaka bandet eller byt till ett
nytt.
Cannot record. Reinsert the Memory
Stick (sid. 15).
No file.
 ”Memory Stick Duo”
Insert a Memory Stick (sid. 15).
Reinsert the Memory Stick.
• Sätt in och ta ur ”Memory Stick
Duo” några gånger. Om indikatorn
fortfarande blinkar kan det betyda att
”Memory Stick Duo” är skadat. Pröva
med ett annat ”Memory Stick Duo”.
This is a read-only Memory Stick.
• Sätt i ett skrivbart ”Memory Stick
Duo”.
• Det ”Memory Stick Duo” som sitter i
videokameran är inkompatibelt med
kameran (sid. 105).
This Memory Stick is not
formatted correctly.
• Kontrollera formatet och formatera
”Memory Stick Duo” om det behövs
(sid. 45, 105).
Cannot record. The Memory Stick is
full.
• Radera bilder som du inte behöver ha
kvar (sid. 65).
The Memory Stick is locked.
Check the tab (sid. 105).
Cannot playback. Reinsert the
Memory Stick (sid. 15).
USB streaming... This function is not
available.
• Du har försökt att spela upp eller spela
in på ett ”Memory Stick Duo” under
USB Streaming.
Memory Stick folders are full.
• Du kan inte skapa mappar med
nummer som överstiger 999MSDCF.
De mappar du skapat kan inte raderas
med videokameran.
• Du måste antingen formatera ”Memory
Stick Duo” (sid. 45) eller radera
mapparna med hjälp av en dator.
Cannot record still images on
Memory Stick (sid. 105).
Felsökning
Incompatible type of Memory
Stick.
• Inga filer finns inspelade på ”Memory
Stick Duo” eller de filer som finns kan
inte läsas.
Cannot record movies on Memory
Stick (sid. 105).
 PictBridge-kompatibel skrivare
Check the connected device.
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
och koppla sedan tillbaka den igen.
Connect the camcorder to a
PictBridge compatible printer.
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
och koppla sedan tillbaka den igen.
Fortsättning 
101
Varningsindikatorer och meddelanden (fortsättning)
Error-Cancel the task.
• Kontrollera skrivaren.
Cannot print. Check the printer.
• Stäng av skrivaren och slå sedan på den
igen, koppla därefter ur USB-kabeln
och koppla sedan tillbaka den igen.
 Blixt
Charging… Cannot record still
images.
• Du försöker spela in en stillbild
samtidigt som blixten (tillval) laddas
upp.
Cannot add audio (sid. 64).
• Du kan inte lägga till ljud på band som
spelats in i läget 4CH MIC REC.
Cannot use 4CH MIC REC (sid. 53).
• Koppla bort den externa 4CHmikrofonen (tillval) och anslut den
sedan igen.
 Dirty video head. Use a cleaning
cassette (sid. 110).
 Linsskydd
Cannot start Easy Handycam
Cannot cancel Easy Handycam
(sid. 18).
Lens cover not fully open. Turn
power off once and on again (sid. 20).
USB is invalid in this mode during
Easy Handycam
Lens cover is not closed. Turn the
power off once (sid. 11).
 Övrigt
Cannot record due to copyright
protection (sid. 104).
Cannot add audio. Disconnect the
i.LINK cable (sid. 63).
Not recorded in SP mode. Cannot
add audio (sid. 63).
Not recorded in 12-bit audio. Cannot
add audio (sid. 63).
102
Cannot add audio on the blank
portion of a tape (sid. 63).
• Du kan välja [STD-USB] när du ställer
POWER-omkopplaren i läget PLAY/
EDIT och använder Easy Handycam,
men du kan inte välja [PictBridge]
eller [USB STREAM]. (Meddelandet
försvinner när du pekar på
.)
HDV recorded tape. Cannot
playback.
• Videokameran kan inte spela upp det
här formatet. Spela upp bandet med
den utrustning det spelades in med.
HDV recorded tape. Cannot add
audio.
• Videokameran kan inte spela in
ytterligare ljud på ett avsnitt av ett band
som spelats in i HDV-format.
Använda
videokameran
utomlands
Strömförsörjning
Du kan använda videokameran i vilket
land eller vilken region som helst med
hjälp av den nätadapter som följer med
videokameran, bara spänningen ligger i
intervallet 100 - 240 V växelström (AC),
50/60 Hz.
Enkel tidsinställning genom att ange
tidsskillnaden
När du använder videokameran utomlands
kan du ställa klockan på lokal tid genom
att helt enkelt ange tidsskillnaden. Välj
[WORLD TIME] i menyn
(TIME/
LANGU.) och ställ sedan in tidsskillnaden
(sid. 56).
Om färgsystem för TV
Videokameran är baserad på PAL-systemet.
Vill du titta på bilden på en TV, måste det
vara en TV som använder PAL-systemet (se
följande lista) och är försedd med AUDIO/
VIDEO-ingång (ingång för video och ljud).
Används i
NTSC
Bahamas, Bolivia,
Centralamerika, Chile,
Colombia, Ecuador,
Filippinerna, Guyana, Jamaica,
Japan, Kanada, Korea, Mexiko,
Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m.fl.
PAL
Australien, Belgien, Danmark,
Finland, Holland, Hongkong,
Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, Nya Zeeland, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz,
Singapore, Slovakien, Spanien,
Storbritannien, Sverige,
Thailand, Tjeckien, Tyskland,
Ungern, Österrike, m.fl.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay, Uruguay.
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guyana,
Iran, Irak, Monaco, Ryssland,
Ukraina m.fl.
Övrig information
System
103
Användbara kassettband
Du kan bara använda kassetter av formatet
mini-DV.
Använd kassetter märkta med
.
 Förhindra oönskad radering
Skjut skrivskyddsfliken på kassetten till
läget SAVE.
är ett varumärke.
Den här videokameran hanterar inte
kassetter med Cassette Memory
(kassettminne).
Hur du förhindrar att ett oinspelat
parti uppstår på bandet
Innan du påbörjar nästa inspelning går du
till slutet av det inspelade avsnittet med
hjälp av END SEARCH (sid. 29) i följande
fall:
• När du har spelat upp bandet.
• När du hart använt EDIT SEARCH.
Copyrightsignal
 Vid uppspelning
Om kassetten du spelar upp innehåller
copyrightsignaler (signaler för
upphovsrättsskydd) kan du inte kopiera det
till ett band i en annan videokamera som du
har anslutit till den här videokameran.
 Vid inspelning
Du kan inte använda videokameran för
att spela in program som innehåller
kontrollsignaler för copyrightskydd. Om
du försöker spela in sådana program
visas [Cannot record due to copyright
protection.] på LCD-skärmen eller i
sökaren. Videokameran lägger inte till
någon copyrightsignal på bandet när du
spelar in.
Att observera angående användning
 När du inte använder videokameran
under en längre tid
Ta ur kassetten och förvara det.
REC: Du kan spela in på
bandet.
SAVE: Du kan inte spela in
på bandet (skrivskyddat).
REC
SAVE
 Sätta etikett på kassetten
Fäst etiketten bara på det område som
följande bild visar, så undviker du
funktionsstörningar i videokameran.
Fäst inte etiketter
över den här
linjen.
Här sätter du etiketten
 När du har använt kassetten
Spola tillbaka bandet till början så minskar
du risken för distorsion i bild och ljud.
Förvara sedan kassetten stående på högkant
i sitt fodral.
 Rengöring av den guldpläterade
anslutningen
I allmänhet bör du rengöra de guldpläterade
anslutningarna på kassetterna med en
bomullspinne efter var 10:e utmatning.
Om bandets guldpläterade anslutningar är
smutsiga eller dammiga kan det hända att
indikatorn för återstående bandtid inte visas
korrekt.
Guldpläterad anslutning
104
Om ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt, portabelt
IC-inspelningsmedium med möjlighet att
lagra mer information än en vanlig diskett.
Den här videokameran kan bara använda
”Memory Stick Duo”, som är ungefär
hälften så stort som ett vanligt ”Memory
Stick”. Det finns ingen garanti för att
alla typerna av ”Memory Stick Duo” kan
användas i videokameran, trots att de finns
med i nedanstående lista.
Olika typer av ”Memory Stick”
Inspelning/
Uppspelning
”Memory Stick”
–
”Memory Stick Duo”*1

”MagicGate Memory Stick”
–
”Memory Stick Duo”
*2*3
• Filnamn för filmer:
– MOV00001: Så här kan ett filnamn se ut på
videokamerans skärm.
– MOV00001.MPG: Så här kan ett filnamn se
ut på en dators bildskärm.
• Det är inte säkert att ett ”Memory Stick Duo”
som formaterats med en dator (Windows
OS/Mac OS) är kompatibelt med den här
videokameran.
• Läs/skrivhastigheten kan variera beroende
på vilken kombination av ”Memory Stick”
och ”Memory Stick”-kompatibel produkt du
använder.
”Memory Stick Duo” med
skrivskyddsflik
*3
Du kan förhindra oönskad radering
av bildmaterialet om du ställer
skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo”
i läget för skrivskydd med hjälp av ett
spetsigt föremål.
Det ”Memory Stick Duo” som medföljer
videokameran saknar skrivskyddsflik.
”Memory Stick PRO”
–
Att observera angående användning
”Memory Stick PRO Duo” *1
*2*3
Bildinformationen kan skadas i följande
fall. Du kan inte räkna med kompensation
för förlorad bildinformation.
(MagicGate/Parallel Transfer)*1
”MagicGate Memory Stick
Duo” *1
*1
• Stillbildsformat: Den här videokameran
komprimerar och spelar in bildinformation i
formatet JPEG (Joint Photographic Experts
Group). Filändelsen är ”.JPG”.
• Filmformat: Den här videokameran
komprimerar och spelar in bildinformation
i formatet MPEG (Moving Picture Experts
Group). Filändelsen är ”.MPG”.
• Filnamn för stillbilder:
– 101- 0001: Så här kan ett filnamn se ut på
videokamerans skärm.
– DSC00001.JPG: Så här kan ett filnamn se ut
på en dators bildskärm.
• Om du matar ut ”Memory Stick Duo”, stänger
av videokameran eller tar bort batteriet för
byte när videokameran läser eller skriver
bildinformation till ”Memory Stick Duo” (när
aktivitetslampan lyser eller blinkar).
• Om du använder ”Memory Stick Duo” nära
magneter eller magnetfält.
Övrig information
Ett ”Memory Stick Duo” är ungefär hälften så
stort som ett vanligt standard ”Memory Stick”.
*2
De typer av ”Memory Stick” som klarar
informationsöverföring i hög hastighet.
Hastigheten på informationsöverföringen
varierar beroende på vilken enhet som används.
*3
”MagicGate” är en teknik för copyrightskydd
som spelar in och överför innehållet i kodad
form. Tänk på att information som använder
”MagicGate” varken kan spelas in eller spelas
upp på den här videokameran.
Du rekommenderas att göra en
säkerhetskopia av viktig information till
hårddisken på en dator.
 Om hantering av ”Memory Stick”
Tänk på följande när du hanterar ”Memory
Stick Duo”.
• Tryck inte för hårt med pennan när du skriver
på anteckningsytan på ett ”Memory Stick Duo”.
• Fäst inga etiketter eller liknande på ett
”Memory Stick Duo” eller en Memory Stick
Duo-adapter.
• När du bär med dig eller förvarar ett ”Memory
Stick Duo” bör du använda fodralet.
• Se till att inga metallföremål kommer i beröring
med kontakterna på kortet.
Fortsättning 
105
Om ”Memory Stick” (fortsättning)
• Hantera ”Memory Stick Duo” varsamt böj eller
tappa det inte och utsätt det inte för våld av
något slag.
• Plocka inte isär eller modifiera ”Memory Stick
Duo”.
• Skydda ”Memory Stick Duo” mot fukt och
väta.
• Se till att inte små barn får tag i ”Memory Stick
Duo”. Det finns risk för att de sväljer det.
• Sätt inte in något annat än ”Memory Stick Duo”
i ”Memory Stick Duo”-facket. Det kan leda till
funktionsstörningar.
 Om användning i vissa miljöer
I följande miljöer bör du varken använda
eller förvara ”Memory Stick Duo”.
• På platser där temperaturen är extremt hög, t.ex.
i en bil parkerad utomhus under sommaren.
• I direkt solbelysning.
• På platser med extremt hög fuktighet eller där
det finns frätande gaser.
 Om Memory Stick Duo-adapter
(medföljer)
När du satt i ett ”Memory Stick Duo” i en
Memory Stick Duo-adapter kan du använda
det med en vanlig standard ”Memory
Stick”-kompatibel enhet.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo” med
en ”Memory Stick”-kompatibel enhet måste du
först placera ”Memory Stick Duo” i en Memory
Stick Duo-adapter.
• Se till att du vänder ”Memory Stick Duo” åt
rätt håll när du sätter in det i Memory Stick
Duo-adaptern och tryck sedan in det helt och
hållet. Tänk på att felaktig hantering kan skada
enheten. Om du tvingar in ett felvänt ”Memory
Stick Duo” i ”Memory Stick Duo”-facket finns
det risk att ”Memory Stick Duo”-facket skadas.
• Sätt inte in Memory Stick Duo-adaptern utan att
först satt i ett ”Memory Stick Duo”. I så fall kan
enheten råka ut för funktionsstörningar.
 Om ”Memory Stick PRO Duo”
• Maximalt lagringsutrymme för ett ”Memory
Stick PRO Duo” som kan användas med den
här videokameran är 1 GB.
• Den här enheten hanterar inte
höghastighetsöverföring av information.
106
Om kompatibla bildformat
• Bildinformation, som du spelar in på ett
”Memory Stick Duo” med videokameran,
följer den globala standarden Design Rule for
Camera File Systems, som utarbetats av JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Med den här videokameran kan du inte spela
upp stillbilder som spelats in med annan
utrustning (DCR-TRV900E eller DSC-D700/
D770) som inte följer den globala standarden.
(De här modellerna säljs inte i vissa områden.)
• Om du inte kan använda ett ”Memory Stick
Duo” därför att det har använts med en annan
utrustning, formaterar du det med den här
videokameran (sid. 45). Tänk på att formatering
raderar all information på ”Memory Stick
Duo”.
• Vissa bilder kan eventuellt inte spelas upp med
videokameran:
– Bilder som modifierats på en dator.
– Bilder som tagits med annan utrustning.
Om ”InfoLITHIUM”batterier
Den här enheten är kompatibel med
”InfoLITHIUM”-batterier (A-serien).
För den här videokameran kan du
bara använda batterier av typen
”InfoLITHIUM”.
”InfoLITHIUM”-batterier i A-serien är
märkta med
.
Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteri?
”InfoLITHIUM”-batterier är
litiumjonbatterier med funktioner som
gör att de kan utbyta information om
drifttillståndet mellan videokameran och en
nätadapter/laddare (tillval).
”InfoLITHIUM”-batterier kan beräkna
strömförbrukningen efter videokamerans
aktuella drifttillstånd och visar sedan den
återstående batteritiden i minuter.
Ladda batteriet
Effektiv användning av batteriet
• Batteriets prestanda minskar när omgivningens
temperatur är 10°C eller lägre, vilket innebär
att den tid du kan använda batteriet blir kortare.
I så fall kan du försöka utöka användningstiden
genom att göra något av följande.
– Förvara batteriet i fickan, så att det värms
upp, och sätt in det i videokameran strax
innan du börjar filma.
– Använd ett högkapacitetsbatteri: NP-FA70
(tillval).
• Om du ofta använder LCD-skärmen eller
funktioner som uppspelning, snabbspolning
framåt eller bakåt, tar batteriet slut snabbare.
Du rekommenderas att använda ett
högkapacitetsbatteri: NP-FA70 (tillval).
Om indikatorn för återstående
batteritid
• Om strömmen stängs av, trots att indikatorn
för återstående batteritid visar att det finns
tillräckligt med ström för att videokameran
ska fungera, laddar du upp batteriet igen.
Indikatorn för återstående batteritid kommer
sedan att visa rätt värde. Observera att det kan
hända att återstående batteritid inte visas med
korrekt värde om du använt batteriet en längre
tid där det är varmt, om du lämnat det fulladdat
eller använt det ofta. Betrakta indikatorn för
återstående batteritid som en fingervisning om
hur länge du kan fortsätta filma.
• Symbolen , som visar att batteriet börjar bli
tomt, kan börja blinka trots att det finns 5 till
10 minuter kvar av batteritiden, beroende på
driftförhållandena, omgivningstemperaturen
och andra omständigheter.
Förvaring av batteriet
• Om du inte använder batteriet under en längre
tid bör du ladda upp det helt och sedan ladda
ur det med hjälp av videokameran en gång
per år; på det sättet upprätthåller du batteriets
prestanda. Vid förvaring av batteriet tar du bort
det från videokameran och förvarar det på en
torr och sval plats.
• Om du vill ladda ur batteriet med hjälp av
videokameran ställer du [A.SHUT OFF] på
[NEVER] i menyn
(STANDARD SET)
och lämnar sedan videokameran i standbyläge
för bandinspelning tills strömmen tar slut
(sid. 56).
Fortsättning 
Övrig information
• Se till att batteriet är laddat innan du använder
videokameran.
• Du rekommenderas att ladda upp batteriet på
en plats där temperaturen håller sig mellan
10°C och 30°C och tills CHG-lampan
(uppladdning) slocknar. Om du laddar upp
batteriet i en temperatur som ligger utanför det
rekommenderade intervallet, är det inte säkert
att batteriet laddas upp effektivt.
• När laddningen är klar bör du koppla bort
kabeln från videokamerans DC IN-kontakt eller
ta ur batteriet.
• Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG) när
du inte använder videokameran. Det går åt lite
ström även när videokameran är i standbyläge
för inspelning, liksom när uppspelningen är i
pausläge.
• Försök att alltid ha med dig laddade batterier,
så att de räcker två till tre gånger den
planerade inspelningstiden, gör dessutom
provinspelningar innan du börjar filma.
• Utsätt inte batterierna för vatten. Batteriet är
inte vattentätt.
107
Om ”InfoLITHIUM”-batterier
(fortsättning)
Om i.LINK
Batterilivslängd
DV-gränssnittet på den här enheten är
i.LINK-kompatibelt. I det här avsnittet
beskrivs i.LINK-standarden och dess
funktioner.
• Batteriets livslängd är begränsad. Batteriets
kapacitet avtar gradvis med tiden och i och med
att du använder det. När driftstiden med batteri
blir mycket kortare än vanligt, är det antagligen
ett tecken på att batteriet håller på att ta slut. Då
är det dags att köpa ett nytt batteri.
• Batteriets livslängd varierar beroende på hur det
förvaras, efter inspelningsförhållandena och den
miljö där batteriet används.
Vad är i.LINK?
i.LINK är ett digitalt seriegränssnitt
för överföring av digital video, digitalt
ljud och annan information, till andra
i.LINK-kompatibla enheter. Du kan även
kontrollera andra enheter via i.LINK.
i.LINK-kompatibla enheter kan
anslutas med en i.LINK-kabel. Typiska
användningsområden är överföring av
styrsignaler och data mellan olika digitala
AV-enheter.
Om du kedjekopplar två eller fler i.LINKkompatibla enheter till den här enheten, kan
du föra över information och kommandon,
inte bara till den direktanslutna enheten,
utan också till de enheter som ligger längre
bort i anslutningskedjan.
Exakt hur du gör i praktiken
varierar beroende på de anslutna
enheternas egenskaper och
specifikationer. Vissa anslutna enheter
tillåter inte fjärranvändning och
informationsöverföring.
• I normalfallet kan bara en enhet anslutas till
den här enheten med i.LINK-kabeln. När
du ansluter den här enheten till en i.LINKkompatibel utrustning med två eller fler
DV-gränssnitt, bör du ta del av den information
som finns i bruksanvisningen för den aktuella
utrustningen.
• i.LINK är en mer välkänd term för databussen
IEEE 1394, ett namn som föreslagits av Sony
och är ett varumärke som har godkänts av
många företag.
• IEEE 1394 är en internationell standard
som utarbetats av Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
Om överföringshastigheten för i.LINK
(baudtalet)
Den maximala överföringshastigheten för
i.LINK varierar beroende på vilken enhet
det är fråga om. Det finns tre typer.
108
Underhåll och
försiktighetsåtgärder
S100 (ca 100 Mbps*)
S200 (ca 200 Mbps)
S400 (ca 400 Mbps)
Överföringshastigheten (baudtalet) anges i
avsnittet ”Specifikationer” eller ”Tekniska
data” i de olika enheternas bruksanvisning.
Ibland finns den också angiven vid i.LINKgränssnittet på vissa enheter.
När enheten är ansluten till en enhet
med en annan överföringshastighet kan
överföringshastigheten avvika från det
angivna värdet.
* Vad är Mbps?
Mbps betyder ”megabitar per sekund”,
den mängd information som kan skickas
eller tas emot under en sekund. En
överföringshastiget på 100 Mbps innebär
att en informationsmängd på 100 megabitar
överförs på en sekund.
Använda i.LINK-funktioner på den här
enheten
Om den i.LINK-kabel som krävs
Använd kabeln Sony i.LINK 4-4-stift (vid
DV-kopiering).
• Använd eller förvara inte videokameran eller
tillbehören i följande miljöer.
– Där det är extremt varmt eller kallt. Utsätt
dem aldrig för temperaturer som överstiger
60°C , t.ex. i direkt solljus, nära ett
värmeelement eller i en bil som står parkerad
i solen. Det kan orsaka funktionsstörningar
och deformera dem.
– Nära starka magnetfält eller där de utsätts
för mekaniska vibrationer. Det kan orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
– Nära starka radiovågor eller strålning.
Under sådana förhållanden är det inte säkert
att videokameran kan åstadkomma felfria
inspelningar.
– Nära AM-mottagare och videoutrustning. Det
finns risk för störningar.
– På sandstränder eller där det är mycket
dammigt. Om sand eller damm kommer
in i videokameran kan det orsaka
funktionsstörningar. I värsta fall kan det
uppstå fel som inte går att reparera.
– Nära fönster eller utomhus, där LCDskärmen, sökaren eller linsen riskerar att
bli utsatta för direkt solljus. Det kan skada
sökarens eller LCD-skärmens inre delar.
– Där det är mycket fuktigt.
• Driv videokameran med 7,2 V likström
(DC) (batteri) eller med 8,4 V likström (DC)
(nätadapter till växelströmsnätet).
• Vare sig du tänker driva videokameran med
lik- eller växelström bör du använda de tillbehör
som anges i den här bruksanvisningen.
• Videokameran får inte bli blöt, av t.ex. regn
eller havsvatten. Om videokameran blir blöt kan
det leda till funktionsstörningar. I värsta fall kan
det uppstå fel som inte går att reparera.
• Om något föremål eller någon vätska råkar
hamna inne i videokameran bör du genast
koppla bort den från all strömförsörjning och
låta en Sony-återförsäljare kontrollera den innan
du använder den igen.
• Hantera videokameran varsamt, montera inte
isär den, modifiera den inte, utsätt den inte
för stötar eller kollision som till exempel slag,
tappa eller trampa inte på produkten. Var
särskilt försiktig med kameralinsen.
• Låt POWER-omkopplaren stå i läget OFF
(CHG) när du inte använder videokameran.
• Linda aldrig in videokameran i t.ex. en
handduk när du använder den. Då kan kameran
överhettas.
Fortsättning 
Övrig information
Mer information om hur du utför
kopiering när enheten är ansluten till andra
videoenheter med DV-gränssnitt finns på
sid. 59.
Den här enheten kan också anslutas
till andra kompatibla i.LINK-enheter
(DV-gränssnitt) från Sony (t.ex. en
dator av serien VAIO), liksom till andra
videoenheter.
Innan du ansluter videokameran till en
dator bör du se till att den har ett program
som kan hantera videokameran.
Vissa i.LINK-kompatibla videoenheter,
t.ex. Digital Televisions, DVD-,
MICROMV- eller HDV-inspelare/spelare,
är inte kompatibla med DV-enheter.
Innan du ansluter en annan enhet bör
du ta reda på om enheten är kompatibel
med DV-enheter. Mer information om
försiktighetsåtgärder och kompatibla
programvaror finns i bruksanvisningen som
medföljer den enhet som du tänker ansluta.
Användning och underhåll
109
Underhåll och försiktighetsåtgärder (fortsättning)
• Ta tag om kontakten när du kopplar bort
nätkabeln; dra aldrig i själva sladden.
• Se upp så att du inte skadar nätkabeln genom att
t.ex. placera tunga föremål på den.
• Håll metallkontakterna rena.
• Håll fjärrkontroll och knappcellsbatterier utom
räckhåll för småbarn. Om någon råkar svälja
batteriet måste läkare omedelbart uppsökas.
• Om det har läckt batterivätska från batteriet,
– kontakta närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
– tvätta bort den vätska som du eventuellt fått
på huden
– om du fått batterivätska i ögonen bör du
omedelbart skölja ögonen i rikligt med vatten
och sedan kontakta läkare.
 När du inte använder videokameran
under en längre tid
• Slå på kameran då och då och använd den i
ungefär 3 minuter, t.ex. genom att spela upp
band.
• Töm batteriet helt och hållet innan du förvarar
det.
Kondensbildning
Om du flyttar videokameran direkt från en
kall omgivning till en varm plats kan det
hända att det bildas kondens (fukt) inne
i videokameran, på bandets yta eller på
linsen. Fukt kan göra att bandet klibbar
fast på bandhuvudet och skadas, med
funktionsstörningar som följd. Om det
har bildats fukt inne i videokameran visas
[ Moisture condensation. Eject the
cassette.] eller [ Moisture condensation.
Turn off for 1H.]. Indikatorn visas inte vid
kondensbildning på linsen.
 Om det har bildats kondens i kameran
Ingen funktion, förutom utmatning
av kassetten, går att använda. Ta ur
kassetten, stäng av videokameran och låt
den stå oanvänd ungefär en timme med
kassettluckan öppen. Du kan använda
videokameran om indikatorn  eller 
inte visas när du slår på kameran igen.
Det är inte säkert att kameran registrerar
kondensen omedelbart när den börjar
bildas. Då kan det ibland hända att
110
kassetten inte matas ut inom 10 sekunder
efter det att luckan till kassettfacket har
öppnats. Det är inte ett tecken på att något
är fel. Stäng inte locket till kassettfacket
innan kassetten har matats ut.
 Om kondensbildning
Kondens kan bildas när du tar
videokameran från en kall till en varm plats
(eller tvärtom), liksom när du använder
videokameran där det är fuktigt. Här är
några exempel på sådana situationer:
• När du tar med dig videokameran från en
skidbacke och in i ett uppvärmt rum.
• När du tar med dig videokameran från en
luftkonditionerad bil eller ett svalt rum till
värmen utomhus.
• När du använder videokameran när det nyss har
regnat.
• När du använder videokameran där det är varmt
och fuktigt.
 Hur du förhindrar kondensbildning
Om du tänker ta med dig videokameran
från en kall till en varm plats bör du först
placera den i en plastpåse som du stänger
till ordentligt. Du kan ta ut videokameran
ur plastpåsen när innehållet i plastpåsen
har antagit samma temperatur som
omgivningen (brukar ta ungefär en timme).
Videohuvud
• När videohuvudet blir smutsigt spelas bilderna
inte längre in med god kvalitet, dessutom kan
det bli störningar (distorsion) i både bild och
ljud vid uppspelningen.
• Om följande problem uppstår bör du rengöra
videohuvudena under 10 sekunder med
rengöringskassetten Sony DVM-12CLD
(tillval).
– Det blir mosaikmönstrade störningar i den
uppspelade bilden eller skärmbilden är blå.
– När den uppspelade bilden inte rör sig.
– När den uppspelade bilden inte visas eller när
ljudet försvinner bort.
– [ Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] visas på skärmen under inspelning.
– [ Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] visas på skärmen under
uppspelning.
• Efter lång tids användning börjar det märkas
att videohuvudet blivit slitet. Om du inte
får en skarp bild trots att du har använt
en rengöringskassett kan det bero på att
videohuvudet är slitet. Kontakta din Sonyåterförsäljare eller en auktoriserad Sonyserviceverkstad för byte av videohuvud.
LCD-skärm
• Utsätt inte LCD-skärmen för starkt tryck,
eftersom det kan skada den.
• Om du använder videokameran i kyla kan det
hända att bilderna på LCD-skärmen ”släpar
efter”. Det är inte ett tecken på att något är fel.
• När du använder videokameran kan baksidan av
LCD-skärmen bli varm. Det är inte ett tecken på
att något är fel.
 Rengöring av LCD-skärmen
 Om kalibrering av LCD-skärmen
(CALIBRATION)
Det kan inträffa att knapparna på
pekskärmen inte fungerar som de ska. I så
fall utför du nedanstående procedur. Du
rekommenderas att ansluta videokameran
till vägguttaget med den medföljande
nätadaptern när du utför proceduren.
 Tänd PLAY/EDIT-lampan genom att skjuta
POWER-omkopplaren nedåt.
 Koppla bort eventuella kablar från
videokameran, förutom den till
nätadaptern, mata sedan ut kassetten och
”Memory Stick Duo” ur videokameran.
 Peka på
 [MENU] 
(STANDARD SET)  [CALIBRATION]

.
CALIBRATION
1/3
Touch the "x"
CANCEL
 Peka på det ”×” som visas på skärmen
med t.ex. ena hörnet på det medföljande
”Memory Stick Duo”.
Positionen för ”×” ändras.
Om du vill avbryta proceduren pekar du på
[CANCEL].
Om du inte tryckte på rätt punkt börjar du
om från steg  igen.
• Du kan inte kalibrera LCD-skärmen om den är
roterad.
Om kamerahusets skötsel
• Om kamerahuset blir smutsigt kan du rengöra
det med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten
och sedan torka det torrt med en mjuk, torr duk.
• Det här bör du undvika eftersom det kan skada
ytbehandlingen:
– Kemikalier som t.ex. thinner, bensin, alkohol,
kemikaliebehandlade dukar, myggmedel och
insektsmedel.
– Hantera inte kameran om du har rester av
sådana ämnen på händerna.
– Låta chassit komma i kontakt med gummi
eller vinylföremål under en längre tid.
Övrig information
Om LCD-skärmen blivit smutsig av
fingeravtryck och damm rekommenderas
du att torka av den med en mjuk duk. När
du använder rengöringssetet LCD Cleaning
Kit (tillval) måste du se upp så att du inte
häller rengöringsvätskan direkt på LCDskärmen. Använd vätskan för att fukta
rengöringspapperet.
• Skärmen ändras till proportionerna 16:9 när
du använder inställningen 4:3.
Hur du sköter och förvarar linsen
• Torka av linsens yta med en mjuk duk i följande
fall:
– När det har kommit fingeravtryck på linsytan.
– När det är varmt och fuktigt
– När linsen utsätts för salthaltig luft, t.ex. i
närheten av havet.
• Förvara den på en välventilerad plats; en plats
som varken är smutsig eller dammig.
Fortsättning 
111
Underhåll och försiktighetsåtgärder (fortsättning)
• Du förhindrar mögelbildning genom att
periodvis rengöra linsen på det sätt som
beskrivits ovan. Du rekommenderas att använda
videokameran minst en gång per månad; på det
sättet kan du bevara kamerans i gott skick under
lång tid.
Uppladdning av det förinstallerade
uppladdningsbara batteriet
Videokameran har ett förinstallerat
återuppladdningsbart batteri så att datum,
tid och andra inställningar kan bevaras i
minnet även när POWER-omkopplaren är
ställd på OFF (CHG). Det förinstallerade
återuppladdningsbara batteriet laddas alltid
upp när du använder videokameran, men
det laddas gradvis ur om du inte använder
videokameran. Det återuppladdningsbara
batteriet laddas ur helt om du inte använt
kameran alls under ungefär 3 månader.
Att det förinstallerade uppladdningsbara
batteriet är urladdat påverkar inte kamerans
funktioner så länge som du inte spelar in
datumet.
 Procedurer
Anslut videokameran till ett vägguttag med
den medföljande nätadaptern, lämna sedan
videokameran med POWER-omkopplaren
ställd på OFF (CHG) i mer än 24 timmar.
Byta batteri i fjärrkontrollen
 Tryck på spärren samtidigt som du trycker
in nageln i skåran och drar ut batterifacket.
 Sätt i ett nytt batteri med pluspolen (+)
vänd uppåt.
 Skjut tillbaka batterifacket i fjärrkontrollen
tills det klickar på plats.
Spärr
VARNING!
Batteriet kan explodera om du hanterar det
fel. Ladda inte upp, plocka isär eller elda
upp det.
112
Se upp!
Batteriet kan explodera om du inte sätter
i det rätt. Byt bara ut batteriet mot ett
batteri av samma typ, eller mot en typ
som tillverkaren rekommenderar.
Gör dig av med använda batterier enligt
tillverkarens anvisningar.
• Fjärrkontrollen drivs med ett litiumbatteri av
knappcellstyp (CR2025). Använd inga andra
batterier än CR2025.
• När litiumbatteriet börjar bli svagt, är det
möjligt att fjärrkontrollens räckvidd minskar
eller så fungerar inte fjärrkontrollen som den
ska. I så fall byter du ut batteriet mot ett nytt
litiumbatteri av typen Sony CR2025. Om du
använder ett annat batteri finns det risk för
brand eller explosion.
Använda
greppremmen som
handlovsrem
Så här kan du bära videokameran.
Fästa axelremmen
Du kan fästa axelremmen i kroken till
axelremmen.
1 Öppna kroken och spännet för
handkudden  och ta bort den
från ringen .
Handkudde
2 Flytta handkudden helt åt höger
 och stäng sedan kroken och
spännet igen .
handlovsrem som bilden visar.
Övrig information
3 Använd greppremmen som
113
Tekniska data
System
Videoinspelningssystem 2 roterande huvuden,
spiralavsökning
System för
Exif Ver. 2.2*1
inspelning av
stillbilder
Ljudinspelningssystem Roterande huvuden, PCM
Kvantisering: 12 bitar (Fs
32 kHz, stereo 1, stereo 2),
16 bitar (Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL-färg, CCIR-standarder
Användbar
Mini-DV-kassett märkt med
videokassett
Bandhastighet
SP: Ca 18,81 mm/s
LP: Ca 12,56 mm/s
Inspelningstid/
SP: 60 min (med en DVM60uppspelningstid kassett)
LP: 90 min (med en DVM60kassett)
Tid för
Ca 2 min 40 s
snabbspolning
(med en DVM60-kassett och
framåt/bakåt
uppladdningsbart batteri)
Ca 1 min 45 s (med en
DVM60-kassett och
nätadapter)
Sökare
Elektronisk sökare (med färg)
Bildenhet
5,9 mm (1/3-typ) CCD
(Charge Coupled Device)
Totalt: Ca 3 310 000
bildpunkter
Effektivt (stillbild): Ca
3 050 000 bildpunkter
Effektivt (film): Ca 2 050 000
bildpunkter
Lins
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10 × (optisk), 120 × (digital)
Brännvidd
f=5,1 - 51 mm
Vid konvertering till en 35 mm
stillbildskamera
I CAMERA-TAPE-läget:
42,8 ~ 495 mm (16:9)*2,
45 ~ 450 mm (4:3)
I läget CAMERA-MEMORY:
37 ~ 370 mm (4:3),
40,6 ~ 406 mm (16:9)
F1,8 ~ 2,9
Filterdiameter: 30 mm
Färgtemperatur
[AUTO], [ONE PUSH],
[INDOOR] (3 200 K),
[OUTDOOR] (5 800 K)
Minsta belysning 5 lx (lux) (F 1,8) 0 lx (lux)
(med NightShot)*3
114
*1”Exif” är ett filformat för stillbilder som
tagits fram av JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association). Filer i detta format innehåller
tilläggsinformation som t.ex. vilka inställningar
på videokameran som användes vid
inspelningstillfället.
*2I läget 16:9 är värdet på brännvidden det
aktuella värdet från bildpunktsavläsningen i
vidvinkelläget.
*3 Motiv, som inte kan ses på grund av mörker,
kan fotograferas med infraröd belysning.
Ingångar/Utgångar
Ingång och
utgång för
ljud/video
USB-kontakt
LANC-kontakt
DV-kontakt
Anslutning med 10 stift
Automatisk in/ut-omkoppling
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω
(ohm), obalanserad
Luminanssignal: 1 Vp-p,
75 Ω (ohm), obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vp-p,
75 Ω (ohm), obalanserad
Ljudsignal: 327 mV (vid en
utimpedans på mer än 47 kΩ
(kohm)), inimpedans mer än
47 kΩ (kohm), Utimpedans
mindre än 2,2 kΩ (kohm)
mini-B
Stereominikontakt (Ø 2,5 mm)
Anslutning med 4 stift, S100
LCD-skärm
Bild
6,9 cm (2,7-typ,
bildförhållande 16:9)
Totalt antal punkter 123 200 (560 × 220)
Allmänt
Strömförsörjning 7,2 V likström (DC) (batteri)
8,4 V likström (DC)
(nätadapter)
Medelvärde för
Vid kamerainspelning med
energiförbrukningen sökare 2,8 W
(med batteri)
Vid kamerainspelning med
LCD 3,1 W
(med batteri)
Drifttemperatur 0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur -20 °C till + 60 °C
Storlek (ca)
66 × 91 × 110 mm (b/h/d)
Vikt (ca)
Medföljande
tillbehör
440 g endast huvudenhet
540 g inklusive det
uppladdningsbara batteriet
NP-FA50, en DVM60-kassett
och axelrem.
Mer information finns på
sid. 7.
Nätadapter AC-L200
Strömförsörjning 100 - 240 V växelström (AC),
50/60 Hz
Strömförbrukning 0,35 - 0,18 A
Energiförbrukning 18 W
Utspänning
8,4 V likström (DC)*
Drifttemperatur 0 °C till 40 °C
Förvaringstemperatur -20 °C till + 60 °C
Storlek (ca)
48 × 29 × 81 mm (b/h/d)
exklusive utstickande delar
Vikt (ca)
170 g exklusive nätkabeln
* Mer information finns på etiketten på
nätadaptern.
Uppladdningsbart batteri (NP-FA50)
Vikt (ca)
Drifttemperatur
Typ
8,4 V likspänning (DC)
7,2 V likspänning (DC)
4,9 wh (680 mAh)
47,2 × 6,8 × 75,5 mm
(b/h/d)
50 g
0 °C till 40 °C
Litiumjon
Övrig information
Maximal
utspänning
Utspänning
Kapacitet
Storlek (ca)
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
115
Index
Numeriskt
Bildproportioner................... 17
4CH MIC REC-inspelning
........................................ 22, 53
Bildsökning .......................... 21
4 kanalers ljudkontroll
........................ Se AUDIO MIX
A
A/V-kabel ........... 32, 59, 63, 79
A/V-kontakt ........ 32, 59, 63, 79
A/V DV OUT ....................... 54
Active Interface Shoe ........... 68
AE SHIFT ............................ 40
Aktivitetslampa .................... 16
ALL ERASE ........................ 45
Ansluta
Bildstorlek
(IMAGE SIZE) .................... 44
D. EFFECT
(digitala effekter)............ 47, 92
E
EASY-knapp ........................ 18
Film ............................... 45
Easy Handycam ................... 18
Stillbild ......................... 44
EDIT/PLAY-menyn.............. 51
BLACK FADER .................. 46
EDIT SEARCH.................... 29
Blixtknapp ...................... 22, 86
END SEARCH............... 29, 51
BURN DVD ......................... 51
END SEARCH/EDIT
SEARCH/Knapp för
granskning av inspelning ..... 26
BURN VCD ......................... 51
BURST ................................. 43
B&W .................................... 49
C
ERASE
ALL ERASE ................. 45
Bilder ............................ 65
Etikett ................................. 104
dator .............................. 69
CAMERA DATA ................. 55
TV ........................... 32, 59
CAMERA SET-menyn ........ 38
Exponeringsinställning för
motiv i motljus ..................... 87
Antal stillbilder som du kan
spela in ................................. 44
CD-ROM .............................. 69
EXPOSURE ................... 39, 91
CHG-lampa (uppladdning) .... 9
Användning utomlands ...... 103
EXP. BRKTG
(skiftexponering) .................. 43
AUDIO MIX .................. 52, 64
CINEMA EFECT
(filmisk effekt) ..................... 48
AUDIO MODE .................... 52
Click to DVD ....................... 75
AUD DUB CTRL
(ljudpålägg) .......................... 51
CLOCK SET .................. 14, 56
AUTO SHUTTER ................ 40
Axelrem.............................. 113
A.SHUT OFF (funktion för
automatisk avstängning) ...... 56
B
COLOR SLOW S
(Color Slow Shutter) ...... 41, 91
D
DATA CODE ....................... 55
EXT SUR MIC .................... 53
F
FADER ........................... 46, 92
FILE NO. (filnummer) ......... 46
Film
Filmformat .................. 105
DATE/TIME......................... 55
REC MODE
(inspelningsläge) ........... 52
Dator .................................... 71
BACK LIGHT ................ 23, 87
FINE..................................... 44
Datumsökning ...................... 31
Band ........................ Se Kassett
Fjärrkontroll ......................... 30
DC IN-kontakt ....................... 8
Bandräkneverk ..................... 26
Fjärrkontrollsensor ............... 24
DELAY MOTION................ 48
Batteri
FLASH (ryckiga rörelser) .... 48
DEMO MODE ............... 50, 81
Återstående batteritid .... 24
FLASH LEVEL ................... 87
DIGITAL ZOOM ........... 42, 87
Batteri ............................. 7
FLASH SET ......................... 41
Direktåtkomst av ”Click to
DVD” ........ Se ”Click to DVD”
FOCUS........................... 40, 87
BATT INFO
(batteriinformation) ...... 24
BEACH&SKI
(sand och snö) ...................... 38
BEEP .................................... 56
116
Bildskydd ............................. 65
Bildkvalitet (QUALITY) ..... 44
DISP/BATT INFO-knapp .... 24
DISP OUTPUT .................... 56
Förenklad guide ............. 69, 75
FORMAT ..................... 45, 105
DOT FADER ........................ 47
FRAME REC
(bildruteinspelning) .............. 49
DV-gränssnitt ................. 59, 76
Full uppladdning .................... 9
Funktion för
signalkonvertering ................ 79
G
Grepprem ........................... 113
GUIDEFRAME ................... 55
J
JPEG .................................. 105
K
Kalibrering ......................... 111
Kassett .......................... 15, 104
Sätta i/mata ut ............... 15
H
Hålla videokameran ............. 11
Handkudde ......................... 113
Handlovsrem ...................... 113
Knappar för videokontroll.... 27
Knappcellsbatteri av litiumtyp
............................................ 112
LCD-skärmens
bakgrundsbelysning ....... 12, 83
LCD BL LEVEL
(LCD-skärmens
bakgrundsbelysning) ............ 54
LCD BRIGHT...................... 53
LCD COLOR ....................... 54
LCD/VF SET (inställningar för
LCD-skärm och sökare) ....... 53
Likströmskontakt (DC) .......... 8
Linsskydd ............................. 20
Litiumbatteri ...................... 112
Hjälp..................................... 70
Knapp för föregående/nästa
bild ....................................... 27
Hjälpinformation
(Display guide)..................... 13
Knapp för granskning av
inspelning ............................. 26
Högtalare .............................. 24
Knapp för indexskärm.......... 27
LP (longplayläge)................. 52
Huvudljud ............................ 52
Knapp för Personlig meny ... 26
LUMI. KEY
(luminanskey) ...................... 48
Knapp för radering av bilder
.............................................. 27
I
Ikon ................. Se Indikatorer i
teckenfönstret
Inbyggd mikrofon ................ 24
Indexskärm ........................... 21
INDOOR .............................. 39
”InfoLITHIUM”-batteri ..... 107
Komma igång ............. 7, 71, 75
Komprimeringsformat ........ 105
Kondensbildning ................ 110
Kontakt ................................. 68
Kopiering ............................. 60
Infrarödsändare .................... 22
L
Inspelning............................. 20
Ladda batteriet ....................... 8
Inspelningsgranskning ......... 29
Batteri ............................. 8
Inspelningskapacitet............. 26
Förinstallerat
uppladdningsbart batteri
.................................... 112
Kassett .......................... 26
Memory Stick ............... 26
Inspelningstid ................. 10, 45
Installation............................ 71
INT.REC-STL
(intervallfotografering)......... 50
Isoleringsark......................... 30
i.LINK ................................ 108
i.LINK-kabel ............ 59, 76, 79
Lock ..................................... 15
M
Macintosh....................... 71, 74
Mapp
NEW FOLDER............. 46
PB FOLDER
(uppspelningsmapp)...... 46
REC FOLDER
(inspelningsmapp) ........ 46
MEMORY SET-menyn ........ 43
”Memory Stick” ................. 105
”Memory Stick Duo” ........... 15
Antal stillbilder som du
kan spela in ................... 44
FORMAT ...................... 45
LANC-kontakt ..................... 68
Inspelningsbar tid ......... 45
LANDSCAPE (landskap) .... 38
Sätta i/mata ut ............... 15
LANGUAGE........................ 56
Skrivskyddsflik ........... 105
Låsa exponeringen ............... 23
Memory Stick Duo-adapter
........................................ 7, 106
LCD-panel............................ 12
LCD BL LEVEL .......... 54
LCD BRIGHT .............. 53
LCD COLOR ................ 54
LCD-skärm .......................... 12
Övrig information
Indikatorer i teckenfönstret
.............................................. 26
Knapp för val av
banduppspelning .................. 27
Ljudsignal som bekräftar olika
åtgärder ..................... Se BEEP
”Memory Stick Duo”-fack ... 16
MENU ROTATE .................. 56
Meny .................................... 34
Använda menyerna ....... 34
Fortsättning 
117
Index (fortsättning)
CAMERA SET-menyn
...................................... 38
EDIT/PLAY-menyn ...... 51
MEMORY SET-menyn
...................................... 43
Menyalternativ .............. 36
REDEYE REDUC ............... 41
PAL .............................. 89, 103
PASTEL ............................... 49
PB FOLDER
(uppspelningsmapp) ............. 46
PB zoom ............................... 23
REMAINING....................... 55
REMOTE CTRL
(fjärrkontroll) ....................... 55
RESET-knapp....................... 24
Pekskärm .............................. 13
S
Personlig meny............... 34, 57
Sändare................................. 30
Återställa ....................... 58
Sekundärt ljud ...................... 52
TIME/LANGU.-menyn
...................................... 56
Bestämma ordningen .... 57
SELF-TIMER ...................... 42
Egna inställningar ......... 57
SEPIA .................................. 49
MONOTONE ....................... 46
Lägga till ....................... 57
SHARPNESS ................. 39, 91
MOSAIC .............................. 49
Ta bort ........................... 57
Skrivskyddsflik........... 104, 105
MOSAIC FADER ................ 46
PHOTO-knapp ............... 20, 30
SLIDE SHOW...................... 47
MOVIE SET ........................ 45
PictBridge ............................ 66
MPEG ................................ 105
Picture Package .................... 71
SLOW SHUTTR
(långsam slutare) .................. 48
MPEG MOVIE EX .............. 20
PICT.APPLI.-menyn
(bildprogramsmenyn) ........... 46
Personlig meny ............. 57
PICT.APPLI.-menyn..... 46
STANDARD SET-menyn
...................................... 52
MULTI-SOUND .................. 52
N
PICT. EFFECT
(bildeffekt) ........................... 48
SMTH INT. REC (Jämn
intervallinspelning) ........ 49, 92
Snabbsökning ....................... 21
SOLARIZE .......................... 49
Pixela supportcenter för
användare ............................. 75
SP (standardläge) ................. 52
Spegelläge ............................ 23
NEG.ART............................. 48
PORTRAIT
(mjukt porträttläge) .............. 38
NEW FOLDER .................... 46
POWER-omkopplare ........... 11
NightShot ............................. 22
Programvara ......................... 71
NIGHTSHOT-omkopplare ... 22
PROGRAM AE .............. 38, 90
Nollställningsminne ............. 30
PROGRES. REC ............ 42, 91
SPOT METER (flexibel
exponeringsmätare) ........ 38, 90
NORMAL ............................ 43
P.MENU ..... Se Personlig meny
Ställa in datum och tid ......... 14
Nätadapter .............................. 7
Nätkabel ................................. 7
NS LIGHT
(NightShot Light) ................. 41
NTSC ................................. 103
R
Spärrspak för batteri............... 8
SPORTS (sportläge) ............. 38
SPOTLIGHT ........................ 38
SPOT FOCUS ................ 40, 91
STANDARD ........................ 44
STANDARD SET-menyn .... 52
Radera bilder ........................ 65
Stativ .................................... 23
O
REC-lampa
(inspelningslampa) ............... 24
STD-USB ............................. 54
OLD MOVIE ....................... 48
REC CTRL
(inspelningskontroll) ............ 61
STILL................................... 48
REC FOLDER
(inspelningsmapp) ................ 46
Bildstorlek .................... 44
Om upphovsrätt .................... 75
ONE PUSH .......................... 39
OPEN/EJECT-spak .............. 15
OUTDOOR .......................... 39
OVERLAP ........................... 47
118
P
REC LAMP.......................... 55
STEADYSHOT .................... 87
Stillbild
Kvalitet ......................... 44
Stillbildsformat ........... 105
REC MODE
(inspelningsläge) .................. 52
STILL SET........................... 43
REC START/STOP .............. 20
SUNSET&MOON
(solnedgång och måne) ........ 38
SUPER NS
(Super NightShot) ................ 41
USB-kontakt ........................ 68
Systemkrav ........................... 70
USB-PLY/EDT (USBuppspelning/redigering) ....... 54
S VIDEO-kabel .............. 32, 59
USB Streaming .................... 54
S VIDEO-kontakt ........... 32, 59
Utskrift ................................. 66
Sökare .................................. 12
Utskriftsmärke...................... 66
Ljusstyrka ..................... 54
Sökarens lins och
justeringsspak....................... 12
Söka efter startpunkten ........ 29
Å
Återstående batteritid ........... 26
Återställa (Reset) ................. 24
V
Varningsindikatorer .............. 99
Varningsmeddelanden .......... 99
Varumärken ........................ 121
T
Tekniska data ..................... 114
Teleläge ................................ 22
TELE MACRO .............. 40, 91
Tidskod................................. 26
TIME/LANGU.-menyn ....... 56
TRAIL .................................. 48
TV .................................. 32, 59
VAR.SPD PB (variabel
uppspelningshastighet)......... 51
VF B.LIGHT
(sökarens ljusstyrka) ............ 54
VF WIDE DISP
(sökarens visningsbredd) ..... 54
Videohuvud ........................ 110
VIDEO INPUT .................... 54
TV-färgsystem .................... 103
Visning av självdiagnoskoder
.............................................. 99
TV TYPE ............................. 32
Volym ................................... 21
Vägguttag ............................... 8
U
W
Uppladdningsbart batteri
.................................. Se Batteri
WHITE BAL. (vitbalans) ..... 39
Uppladdningstid ................... 10
Uppspelning ......................... 21
Bildruta ......................... 51
Med dubbel hastighet.... 51
Med låg hastighet.......... 51
Motsatt riktning ............ 51
Uppspelningstid ................... 10
Uppspelning i motsatt riktning
.............................................. 51
Uppspelning med dubbel
hastighet ............................... 51
Uppspelning med en bildruta i
taget ...................................... 51
WHITE FADER ................... 46
WIDE SELECT ................... 17
Windows ........................ 70, 71
WIPE .................................... 47
Övrig information
Underhåll............................ 109
WORLD TIME .................... 56
Z
ZEBRA ................................ 42
ZERO SET MEMORY-knapp
.............................................. 30
Zoom .................................... 22
Zoomspak............................. 22
Uppspelning med låg hastighet
.............................................. 51
USB-CAMERA ................... 54
119
Varumärken
• ”Memory Stick”, ”
”, ”Memory Stick
Duo”, ”
”, ”Memory Stick
PRO Duo”, ”
”,
”MagicGate”, ”
”,
”MagicGate Memory Stick” och ”MagicGate
Memory Stick Duo” är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Sony
Corporation.
• ”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
• i.LINK och är varumärken som tillhör Sony
Corporation.
• Picture Package är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
•
är ett varumärke.
• Microsoft, Windows och Windows Media är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör U.S. Microsoft Corporation i USA och
andra länder.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook
och PowerMac är varumärken som tillhör Apple
Computer Inc., finns registrerat i USA och
andra länder.
• eMac är ett varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc.
• QuickTime och QuickTime-logotypen är
varumärken som tillhör Apple Computer, Inc.
• Roxio är ett registrerat varumärke som tillhör
Roxio, Inc.
• Toast är ett varumärke som tillhör Roxio, Inc.
• Windows Media Player är ett varumärke som
tillhör Microsoft Corporation.
• Macromedia och Macromedia Flash Player är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Macromedia Inc. i USA och/eller andra
länder.
• Pentium är ett varumärke eller registrerat
varumärke som tillhör Intel Corporation.
Alla övriga produktnamn som nämns i det
här dokumentet kan vara varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör respektive
företag. TM och ”®” är inte utsatta i varje enskilt
fall i den här handledningen.
Прочтите перед началом работы
Перед эксплуатацией аппарата
внимательно прочтите данное
руководство и сохраните его для
дальнейших справок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание пожара или поражения
электрическим током не допускайте
попадания аппарата под дождь или во
влажные места.
Во избежание поражения
электрическим током не
открывайте корпус. Обслуживание
должно производиться только
квалифицированным персоналом.
Дата изготовления фотоаппарата
Такой же номер, как и серийный номер
фотоаппарата, указан на этикетке со
штрих-кодом картонной коробки изделия.
Вы можете узнать дату изготовления
фотоаппарата, взглянув на обозначение
“P/D:”, знаки указанные на этикетке со
штрих-кодом картонной коробки.
Примечания по эксплуатации
К настоящей видеокамере
прилагается два руководства по
эксплуатации.
– “Руководство по эксплуатации”
(данное руководство)
– “First Step Guide (Руководство по
началу работы)” для использования
приложений (на прилагаемом диске
CD-ROM)
Типы носителей, которые можно
использовать в видеокамере
• Кассета mini DV со значком
(видеокамера несовместима с
кассетами mini DV с функцией
Cassette Memory) (стр. 119).
• “Memory Stick Duo” с надписями
,
(стр. 120).
Использование видеокамеры
• Не держите камеру за указанные
ниже детали.
P/D:XX XXXX
1
2
1. Месяц изготовления
2. Год изготовления
A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6,
H-7, I-8, J-9
ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ
ВНИМАНИЕ
Электромагнитные поля на определенных
частотах могут влиять на изображение
и звук, воспроизводимые данной
видеокамерой.
Данное изделие прошло испытания
и соответствует ограничениям,
установленным в Директиве EMC в
отношении соединительных кабелей,
длина которых не превышает 3 метров.
Уведомление
Если статическое электричество или
электромагнитные силы приводят к сбою в
передаче данных, перезапустите приложение
или отключите и снова подключите
коммуникационный кабель (USB и т.д.).
2
Панель ЖКД
Крышка
батареи/“Memory
Stick Duo”
Крышка держателя
• Прежде чем подключить
видеокамеру к другому устройству
с помощью кабелей USB или
i.LINK, убедитесь, что штекер
вставляется правильной стороной.
Если с силой вставить штекер
неправильной стороной, можно
повредить контакты. Также это
может привести к неисправности
видеокамеры.
Элементы меню, панель ЖКД,
видоискатель и объектив
• Элемент меню, выделенный
серым цветом, недоступен при
текущих настройках записи или
воспроизведения.
• Экран ЖКД и видоискатель
изготовлены с использованием
высокоточной технологии,
благодаря которой эффективно
используются более 99,99%
точек. Однако на экране ЖКД и
в видоискателе могут постоянно
отображаться маленькие черные
или яркие цветные точки (белые,
красные, синие или зеленые).
Появление этих точек является
нормальным следствием
производственного процесса и
никоим образом не влияет на
качество записи.
• Воздействие прямого солнечного
света на экран ЖКД, видоискатель
и объектив в течение длительного
времени может привести к их
неисправности.
• Не наводите видеокамеру на
солнце. Это может привести к
неисправности видеокамеры.
Выполняйте съемку солнца только
в условиях низкой освещенности,
например на закате.
Запись
• Прежде чем начать запись,
проверьте работу функции записи и
убедитесь, что изображение и звук
записываются нормально.
• Содержимое записанного материала
нельзя восстановить, если запись
или воспроизведение невозможны
по причине неисправности
видеокамеры, носителя и т.д.
• В разных странах/регионах
используются разные системы
цветного телевидения. Для
просмотра записей на экране
телевизора необходимо
использовать телевизор системы
PAL.
• Телевизионные программы,
кинофильмы, видеокассеты и
другие материалы могут быть
защищены авторскими правами.
Несанкционированная запись таких
материалов может противоречить
законам об авторском праве.
Данное руководство
• Изображения на экране ЖКД и
в видоискателе, приведенные в
данном руководстве в качестве
примеров, получены с помощью
цифровой фотокамеры, поэтому
они могут внешне отличаться от
реальных аналогов.
• Экранные дисплеи с сообщениями
на языке той или иной страны
используются для иллюстрации
рабочего процесса. Если это
необходимо, перед использованием
видеокамеры измените язык
сообщений на экране (стр. 16).
RU
Об объективе Carl Zeiss
Видеокамера оборудована
объективом Carl Zeiss,
разработанным совместно компанией
Carl Zeiss (Германия) и Sony
Corporation, что обеспечивает
высочайшее качество изображения.
Он основан на системе измерения
MTF для видеокамер и обеспечивает
уровень качества, привычный для
объективов Carl Zeiss. Кроме того,
объектив имеет T*-покрытие,
предназначенное для подавления
нежелательных отражений и для
достоверной передачи цветов.
Продолжение 
3
Прочтите перед началом работы (продолжение)
MTF является сокращением от
Modulation Transfer Function
(функция передачи модуляции).
Числовое значение указывает,
какое количество света от объекта
попадает на объектив.
4
5
Содержание
Подготовка к эксплуатации
Пункт 1. Проверка прилагаемых деталей ............................................9
Пункт 2. Зарядка батарейного блока ..................................................10
Пункт 3. Включение питания и удерживание видеокамеры ...........14
Пункт 4. Регулировка панели ЖКД и видоискателя .........................15
Пункт 5. Использование сенсорной панели........................................16
Изменение настроек языка ........................................................................16
Проверка экранных индикаторов (справка для индикаторов) ...............16
Пункт 6. Установка даты и времени ...................................................18
Пункт 7. Установка кассеты или “Memory Stick Duo” ........................19
Пункт 8. Выбор форматного соотношения (16:9 или 4:3) для записи
изображения ................................................................................21
Запись/воспроизведение
Простая запись и воспроизведение (Easy Handycam) ......................22
Запись.....................................................................................................24
Воспроизведение ..................................................................................25
Функции, используемые для записи/воспроизведения и т.д. ...........26
Запись
Использование функции трансфокации
Запись с усиленным эффектом присутствия
(запись 4CH MIC REC)
Съемка в темноте (NightShot)
Использование вспышки
Регулировка экспозиции объектов с подсветкой
Фокусировка на объекте съемки, смещенном относительно
центра (ТОЧЕЧН ФОКУС)
Фиксация экспозиции для выбранного объекта
(универсальный точечный фотоэкспонометр)
Запись в зеркальном режиме
Использование штатива
Воспроизведение
Использование масштаба воспроизведения
Последовательное воспроизведение изображений
Запись/воспроизведение
Проверка оставшегося заряда батареи
(Информация о состоянии батарейного блока)
Отключение звукового сигнала подтверждения операции
Использование специальных эффектов
6
Возврат установок к значениям по умолчанию
Названия и функции других деталей
Индикаторы, отображаемые во время записи/воспроизведения ....30
Поиск начальной точки ........................................................................33
Поиск последнего эпизода самой последней записи (END SEARCH) ....33
Ручной поиск (EDIT SEARCH).....................................................................33
Просмотр последних записанных эпизодов (Просмотр записи) .............33
Пульт дистанционного управления .....................................................34
Быстрый поиск нужного эпизода (Память нулевой отметки) .................34
Поиск эпизода по дате записи (Поиск даты) ............................................35
Воспроизведение изображения на экране телевизора ....................36
Использование меню
Использование элементов меню .......................................38
Элементы меню .....................................................................................40
Меню
УСТ КАМЕРЫ .........................................................................42
Установки для настройки видеокамеры в соответствии с условиями
съемки (ЭКСПОЗИЦИЯ/БАЛАНС БЕЛ/STEADYSHOT и т.д.)
Меню
УСТ ПАМЯТИ ........................................................................49
Параметры для “Memory Stick Duo” (КАЧ.СНИМКА/РАЗМ СНИМК/
ЗАПУСК/УДАЛ.ВСЕ/НОВАЯ ПАПКА и т.д.)
Меню
ПРИЛ.ИЗОБР. ....................................................................53
Специальные эффекты в изображениях или дополнительные функции
записи/воспроизведения (ЭФФЕКТ ИЗОБР/ПОКАЗ СЛАЙД./ИНТЕРВ.
ЗАП./З.ИНТ-НЕПОДВ и т.д.)
Меню
РЕД И ВОСПР......................................................................58
Настройки для редактирования или воспроизведения в различных
режимах (ИЗМ.СКОР./ПОСЛ ФРАГМ и т.д.)
Меню
СТАНД НАБОР .....................................................................59
Настройки, используемые при записи на кассету, или другие основные
настройки (РЕЖИМ ЗАП/МУЛЬТИЗВУК/УСТ ЖКД/ВИ/ВЫВОД ИЗОБР./
USB и т.д.)
Меню
ВРЕМЯ/LANGU. ...................................................................65
(УСТАН ЧАСОВ/ЧАСОВОЙ ПОЯС/LANGUAGE)
Настройка персонального меню ..........................................................65
Перезапись/Монтаж
Подключение к видеомагнитофону или телевизору.........................67
Перезапись на другие записывающие устройства ............................68
Запись изображений с видеомагнитофона или телевизора.............69
Перезапись изображений с кассеты на “Memory Stick Duo” ............71
Продолжение 
7
Перезапись звука на записанную кассету .........................................72
Удаление записанных изображений с “Memory Stick Duo” ...............74
Добавление в изображения на “Memory Stick Duo” меток с
определенной информацией (Защита изображений/Знак
печати) ..........................................................................................75
Печать записанных изображений (принтер, совместимый с
PictBridge) .....................................................................................76
Использование разъемов для подключения внешних устройств ....78
Использование компьютера
Прежде чем смотреть “Руководство по началу работы” на
компьютере ..................................................................................79
Установка программного обеспечения и “Руководство по началу
работы” на компьютер ................................................................82
Просмотр “Руководство по началу работы” ......................................86
Создание диска DVD (Прямой доступ для “Click to DVD”) ...............88
Подключение аналогового видеомагнитофона к компьютеру через
данную видеокамеру (функция преобразования сигнала) .....91
Устранение неполадок
Устранение неполадок .........................................................................93
Предупреждающие индикаторы и сообщения .................................113
Дополнительная информация
Использование видеокамеры за границей .......................................118
Используемые кассеты ......................................................................119
О “Memory Stick” .................................................................................120
О батарейном блоке “InfoLITHIUM” ...................................................122
О стандарте i.LINK .............................................................................124
Уход и меры предосторожности ........................................................125
Использование ремня для захвата в качестве ремешка на запястье
.....................................................................................................129
Прикрепление плечевого ремня ........................................................130
Спецификации .....................................................................................130
Указатель ............................................................................................133
8
Пункт 1. Проверка прилагаемых деталей
Убедитесь, что в комплект поставки
видеокамеры входят следующие
принадлежности.
Цифра в круглых скобках обозначает
количество поставляемых деталей.
Соединительный кабель A/V (1)
(стр. 36, 67)
“Memory Stick Duo” 16 МБ (1) (стр. 19,
120)
Кабель USB (1) (стр. 79)
Подготовка к эксплуатации
Плечевой ремень (1) (стр. 130)
Адаптер для Memory Stick Duo (1)
(стр. 121)
Перезаряжаемый батарейный блок
NP-FA50 (1) (стр. 10, 122)
Диск CD-ROM “Picture Package Ver.1.5”
(1) (стр. 82)
Адаптер переменного тока (1) (стр. 10)
Руководство по эксплуатации (данное
руководство) (1)
Провод электропитания (1) (стр. 10)
Беспроводной пульт дистанционного
управления (1)
(стр. 34)
Литиевая батарейка типа “таблетка” уже
установлена.
9
Пункт 2. Зарядка батарейного блока
Чтобы зарядить батарейный блок
“InfoLITHIUM” (серии A) (стр. 122),
подключите его к видеокамере.
Гнездо DC
IN
Переключатель
POWER
К сетевой розетке
2 Вставляйте батарейный блок
до щелчка, выровняв верхнюю
часть отметки  с одной
стороны с верхней частью
отметки  на видеокамере.
Штекер
постоянного тока
Адаптер переменного тока
Провод электропитания
1 Сдвиньте крышку батареи/
“Memory Stick Duo” в
направлении стрелки, чтобы
открыть ее.
Рычажок снятия
батарейного блока
Можно гораздо проще установить
батарею, нажав рычажок снятия
батарейного блока уголком
батарейного блока.
3 Закройте крышку батареи/
1
2
“Memory Stick Duo”.
Откройте крышку полностью.
Закройте крышку полностью.
10
4 Переместите переключатель
POWER в положение OFF (CHG)
(установка по умолчанию).
Отсоедините адаптер
переменного тока от гнезда
DC IN, придерживая при этом
видеокамеру и держась за штекер
постоянного тока.
Снятие батарейного блока
Переключатель
POWER
5 Подсоедините адаптер
переменного тока к гнезду DC
IN видеокамеры.
Подготовка к эксплуатации
Индикатор /CHG
(зарядка)
Выключите питание. Откройте
крышку батареи/“Memory Stick Duo”,
а затем переместите рычажок снятия
батарейного блока в направлении
стрелки , чтобы снять батарейный
блок.
2
1
Рычажок снятия батарейного блока
Метка  направлена в правую
сторону
6 Подсоедините провод питания
к адаптеру переменного тока и
сетевой розетке.
Загорится индикатор CHG
(зарядка), и начнется зарядка.
7 Индикатор CHG (зарядка)
гаснет, когда батарея
полностью заряжена.
Отсоедините адаптер
переменного тока от гнезда DC
IN видеокамеры.
Хранение батарейного блока
Полностью разрядите батарейный
блок, а затем поместите его на
длительное хранение (стр. 123).
Использование внешнего источника
питания
Выполнив такое же подсоединение,
как и в случае с зарядкой
батарейного блока, видеокамерой
можно управлять, используя питание
от сетевой розетки. В этом случае
батарейный блок не разрядится.
Продолжение 
11
Пункт 2. Зарядка батарейного блока (продолжение)
Время зарядки
Приблизительное время полной
зарядки абсолютно разряженного
батарейного блока (в минутах).
Батарейный блок
Время зарядки
NP-FA50
(прилагается)
NP-FA70
125
155
Время записи
Приблизительное время при
использовании полностью
заряженного батарейного блока (в
минутах).
Время
непрерывной
записи*
Время
обычной
записи*
NP-FA50
(прилагается)
85
95
100
45
50
55
NP-FA70
165
175
180
90
95
95
Батарейный блок
* Верхнее значение: когда подсветка ЖКД
включена.
Среднее значение: когда подсветка ЖКД
выключена.
Нижнее значение: время записи с
видоискателем при закрытом экране
ЖКД.
• Время обычной записи - это время
неоднократного пуска/остановки записи,
включения/выключения питания и
трансфокации.
Время воспроизведения
Приблизительное время при
использовании полностью
заряженного батарейного блока (в
минутах).
12
Батарейный блок
Открытая
панель
ЖКД*
Закрытая
панель
ЖКД
NP-FA50
(прилагается)
125
150
NP-FA70
235
275
* Когда подсветка ЖКД включена.
Батарейный блок
• Прежде чем заменить батарейный блок,
переместите переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
• Ниже перечислены случаи, когда
индикатор CHG (зарядка) мигает
во время зарядки или информация о
состоянии батареи (стр. 28) отображается
неправильно.
– Батарейный блок подсоединен
неправильно.
– Батарейный блок поврежден.
– Батарейный блок полностью разряжен
(только для информации о состоянии
батареи).
• Питание от батареи не подается, если
адаптер переменного тока подключен к
гнезду DC IN видеокамеры, даже если
провод питания не подсоединен к сетевой
розетке.
Время зарядки/записи/
воспроизведения
• Значения времени для видеокамеры,
измеренные при температуре 25 °C
(рекомендуемая температура: 10-30 °C).
• При использовании видеокамеры в
холодных условиях время записи и
воспроизведения сокращается.
• Время записи и воспроизведения
сокращается в зависимости от условий, в
которых используется видеокамера.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
• Если видеокамера подключена к сетевой
розетке с помощью сетевого адаптера,
питание от сети переменного тока
подается, даже когда камера отключена.
Подготовка к эксплуатации
Адаптер переменного тока
• Подключайте адаптер переменного
тока в ближайшую сетевую розетку.
Немедленно отключите адаптер
переменного тока из сетевой розетки,
если во время эксплуатации видеокамеры
возникнет какая-либо неисправность.
• Не используйте адаптер переменного
тока, если он находится в узком месте,
например между стеной и мебелью.
• Во избежание короткого замыкания не
допускайте соприкосновения штекера
постоянного тока адаптера переменного
тока или контактов батарейного блока
с металлическими предметами. Это
может привести к неправильной работе
видеокамеры.
13
Пункт 3. Включение питания и удерживание
видеокамеры
Для записи или воспроизведения
перемещайте переключатель
POWER, пока не загорится
соответствующий индикатор.
При первом использовании
переключателя отобразится экран
[УСТАН ЧАСОВ] (стр. 18).
в режим CAMERA-TAPE или
CAMERA-MEMORY на экране ЖКД
в течение 5 секунд отображается
текущая дата и время.
2 Держите видеокамеру
правильно.
Переключатель POWER
1 Перемещайте переключатель
POWER в направлении
стрелки, пока не загорится
соответствующий индикатор.
3 Возьмите ее крепко в руку, а
затем закрепите ремень для
захвата.
Крышка объектива открывается
автоматически при перемещении
переключателя POWER в
положение CAMERA-TAPE или
CAMERA-MEMORY.
Если переключатель
POWER установлен
в положение OFF,
переместите его вниз,
удерживая нажатой
зеленую кнопку.
Загорающиеся индикаторы
CAMERA-TAPE: запись на кассету.
CAMERA-MEMORY: запись на
“Memory Stick Duo”.
PLAY/EDIT: воспроизведение или
монтаж изображений.
• При перемещении переключателя
POWER из положения OFF (CHG)
14
Отводите подушечку, пока она не
соприкоснется с крепежом “липучкой”.
Выключение питания
Переместите переключатель
POWER вверх в положение OFF
(CHG), удерживая нажатой зеленую
кнопку.
• Заводскими установками предусмотрено
автоматическое выключение питания,
если видеокамера не используется
в течение примерно 5 минут, что
позволяет экономить энергию батареи.
([АВТОВЫКЛ], стр. 64).
Пункт 4. Регулировка панели ЖКД и видоискателя
• См. [ЯРКОСТЬ ЖКД] (стр. 61) для
регулировки яркости экрана ЖКД.
Панель ЖКД
Откройте панель ЖКД, установив ее
под углом 90 градусов к видеокамере
(), а затем поверните панель
на нужный угол для записи или
воспроизведения ().
DISP/BATT INFO
Видоискатель
180 градусов
(макс.)
2
1 Под углом 90
градусов к
видеокамере
90 градусов (макс.)
• Не нажимайте случайно кнопки на
панели ЖКД при ее открытии или
регулировке.
• Если повернуть панель ЖКД на 180
градусов к объективу, то можно закрыть
панель ЖКД экраном ЖКД наружу.
Такой вариант подходит для режима
воспроизведения.
• Если повернуть панель ЖКД на 180
градусов к объективу, то можно увидеть
изображение через видоискатель.
Рычаг регулировки
объектива
видоискателя
Перемещайте его,
чтобы изображение
стало четким.
Подготовка к эксплуатации
Для экономии заряда батареи можно
просматривать изображения с
помощью видоискателя, если панель
ЖКД закрыта.
• Чтобы отрегулировать яркость
подсветки видоискателя, выберите [УСТ
ЖКД/ВИ] - [ПОДСВ В.ИСК] (стр. 61).
• С помощью видоискателя можно
настроить параметры [ФЕЙДЕР] и
[ЭКСПОЗИЦИЯ] (стр. 53).
Затемнение экрана ЖКД
Нажмите и удерживайте несколько
секунд кнопку DISP/BATT INFO,
пока не появится индикация
.
Этот параметр весьма удобен при
использовании видеокамеры в
условиях яркого освещения или при
необходимости экономить энергию
батареи. Этот параметр не повлияет
на записанное изображение. Для
включения подсветки дисплея ЖКД
нажмите и удерживайте несколько
секунд кнопку DISP/BATT INFO,
пока
не исчезнет.
15
Пункт 5. Использование сенсорной панели
С помощью сенсорной панели можно
воспроизводить изображения (стр.
25) или изменять параметры (стр. 38).
Придерживайте рукой панель
ЖКД с обратной стороны. Легким
касанием нажимайте кнопки,
отображаемые на экране.
Легким касанием нажмите кнопку
на экране ЖКД.
Проверка экранных
индикаторов (справка для
индикаторов)
Значение любого индикатора,
отображаемого на экране ЖКД,
можно легко узнать.
1 Нажмите
.
При использовании функции Easy
Handycam нажмите [MENU] (стр.
22).
0:00:00
60мин
1/3
DISP/BATT INFO
• При нажатии кнопок на панели ЖКД
выполняйте указанные выше действия.
• Следите за тем, чтобы случайно не
нажать кнопки на панели ЖКД при ее
использовании.
MENU
УПРАВЛ
ОТОБР
ТЕЛЕМАКРО
ЭКСПОЗИЦИЯ
ТОЧЕЧН
ФОКУС
ФЕЙДЕР
2 Нажмите [УПРАВЛ ОТОБР].
Отображаемые индикаторы могут
отличаться в зависимости от
настроек.
Чтобы скрыть экранные индикаторы
Нажмите кнопку DISP/BATT INFO,
чтобы включить или отключить
экранные индикаторы (например, код
времени).
Изменение настроек языка
Можно изменять экранные дисплеи
так, чтобы сообщения отображались
на выбранном языке. Выберите
язык сообщений на экране в разделе
[LANGUAGE] меню
(ВРЕМЯ/
LANGU. (TIME/LANGU.)) (стр. 38,
65).
16
Выберите обл.управления.
УПР.ОТОБР
КНЦ
3 Нажмите в области
индикатора, который
требуется проверить.
УПРАВЛ.ОТОБР
КНЦ
1/2
ФОКУСИРОВКА:
РУЧНАЯ
ПРОГР А/ЭКСП:
ПРОЖЕКТОР
ВЫБОР Ш/ФОРМ:
16:9
Подготовка к эксплуатации
На экране будут отображены
значения индикаторов в этой
области. Если не удается найти
индикатор, который требуется
проверить, нажмите
/
для
переключения.
При нажатии
на панели
снова отобразится экран выбора
области.
4 Нажмите [КНЦ].
17
Пункт 6. Установка даты и времени
При первом использовании
видеокамеры выполните установку
даты и времени. Если дата и
время не установлены, то при
каждом включении видеокамеры
или изменении положения
переключателя POWER будет
появляться экран [УСТАН ЧАСОВ].
• Если видеокамера не использовалась
около 3 месяцев, встроенная
аккумуляторная батарейка разрядится,
а установки даты и времени могут
быть удалены из памяти. В этом случае
зарядите аккумуляторную батарейку, а
затем снова установите дату и время (стр.
128).
2 Выберите меню
(ВРЕМЯ/
LANGU.) с помощью кнопок
/
, затем нажмите
.
–:––:––
60мин
ВЫВОД ИЗОБР
.
MENU НАЗАД
АВТОВЫКЛ
УСТАН ЧАСОВ
––:––:––
ЧАСОВОЙ ПОЯС
LANGUAGE
OK
ПРОГР А/ЭКСП
3 Выберите [УСТАН ЧАСОВ] с
помощью кнопок
нажмите
.
/
УСТАН ЧАСОВ
–:––:––
ДАТА
2005 Г
1М
1Д
, затем
0: 00
OK
4 Установите для параметра
Переключатель
POWER
При первой установке часов
перейдите к пункту 4, пропустив
предыдущие пункты.
[Г] (год) значение с помощью
кнопок
/
, затем нажмите
.
Можно установить любой год
вплоть до 2079.
–:––:––
УСТАН ЧАСОВ
1 Нажмите
[MENU].
60мин
–:––:––
ДАТА
2005 Г
1 М
1Д
0: 00
OK
УСТ КАМЕРЫ
ПРОГР А/ЭКСП
ТОЧЕЧН.ЭКСП
ЭКСПОЗИЦИЯ
OK
5 Установите [М] (месяц), [Д]
(день), час и минуты, затем
нажмите
.
Часы начнут работать.
18
Пункт 7. Установка кассеты или “Memory Stick Duo”
Кассета
Можно использовать только кассеты
mini DV
(стр. 119).
• Время записи меняется в зависимости от
параметра [РЕЖИМ ЗАП] (стр. 59).
OPEN/
EJECT в направлении стрелки
и откройте крышку.
Рычажок
OPEN/EJECT
3 Закройте крышку.
Извлечение кассеты
Выполните те же действия, что и при
установке кассеты.
“Memory Stick Duo”
Можно использовать только
“Memory Stick Duo” с надписью
или
(стр. 120).
• Количество и время записанных
изображений зависят от качества и
размера изображений. Дополнительную
информацию см. на стр. 49.
Крышка
Кассетный отсек автоматически
выдвинется и откроется.
2 Вставьте кассету так, чтобы
сторона с окошком была
направлена вверх, затем
нажмите
.
Слегка нажмите
на центр задней
стороны кассеты
Подготовка к эксплуатации
1 Сдвиньте рычажок
Кассетный отсек самостоятельно
задвинется обратно. Не
вставляйте кассету в кассетный
отсек с силой. Это может
привести к неправильной работе
видеокамеры.
1 Сдвиньте крышку батареи/
“Memory Stick Duo” в
направлении стрелки, чтобы
открыть ее.
1
Окошко
2
Откройте крышку полностью.
Продолжение 
19
Пункт 7. Установка кассеты или “Memory Stick Duo” (продолжение)
2 Вставьте “Memory Stick Duo”
в слот для “Memory Stick
Duo” правильной стороной до
щелчка.
Индикатор
обращения
Отметка 
находится
слева
• Если с силой вставлять “Memory Stick
Duo” в слот неправильной стороной,
существует опасность повреждения
“Memory Stick Duo”, слота для
“Memory Stick Duo” или данных
изображений.
3 Закройте крышку батареи/
“Memory Stick Duo”.
Закройте крышку полностью.
20
Извлечение “Memory Stick Duo”
Откройте крышку батареи/“Memory
Stick Duo”. Слегка нажмите один раз
на “Memory Stick Duo”.
• Если индикатор обращения горит
постоянно или мигает, значит,
видеокамера считывает или записывает
данные. Не трясите видеокамеру и не
ударяйте по ней, не выключайте питание,
не вынимайте “Memory Stick Duo” и не
снимайте батарейный блок. В противном
случае данные изображения могут быть
повреждены.
Пункт 8. Выбор форматного соотношения (16:9 или 4:3)
для записи изображения
При записи в широкоэкранном
режиме 16:9 можно получить
широкоугольные изображения с
высоким разрешением.
• Если планируется просмотр изображений
на широкоэкранном телевизоре, то
рекомендуется выполнять запись в
широкоэкранном режиме 16:9.
Запись движущегося или
неподвижного изображения на
“Memory Stick Duo”
Кнопка WIDE SELECT
Переключатель POWER
Выбор форматного
соотношения для записи
фильмов на кассету
Убедитесь, что переключатель
POWER установлен в положение
CAMERA-TAPE.
Несколько раз нажмите кнопку
WIDE SELECT, чтобы выбрать
нужное соотношение экрана.
16:9*
4:3*
 Установите переключатель
POWER в положение CAMERAMEMORY.
Форматное соотношение
изображения переключится на 4:3.
Подготовка к эксплуатации
• При воспроизведении на экране
телевизора укажите значение для
параметра [ТИП ЭКРАНА] для
воспроизведения в форматном
соотношении телевизора (стр. 37).
• При просмотре изображений, записанных
в форматном соотношении 16:9, когда
для параметра [ТИП ЭКРАНА]
установлено значение [4:3], изображения
могут получиться грубыми в зависимости
от объектов (стр. 37).
 Несколько раз нажмите кнопку
WIDE SELECT, чтобы выбрать
нужное соотношение экрана.
• Неподвижные изображения будут
записаны с фиксированным размером
2016 × 1134 (
) в широкоэкранном
режиме 16:9. В режиме 4:3 можно
выбрать до 2016 × 1512 (
).
• При записи фильма (MPEG MOVIE EX)
в широкоэкранном режиме 16:9 во время
его воспроизведения в верхней и нижней
части изображений появляются черные
полосы.
• Сведения о количестве изображений,
которое можно записать, см. на стр. 50.
* При просмотре на экране ЖКД.
Изображение в видоискателе может
отличаться.
• Разница в угле обзора в форматных
соотношениях 4:3 и 16:9 зависит от
положения трансфокации.
21
Простая запись и воспроизведение
(Easy Handycam)
Функция Easy Handycam обеспечивает оптимальную
настройку большинства настроек видеокамеры, что
освобождает пользователя от выполнения полной настройки.
Поскольку становятся доступными только основные
функции, а размер шрифта на экране увеличивается для
облегчения просмотра, управлять камерой без труда могут
даже начинающие пользователи.
Перед работой выполните действия, указанные в пунктах с 1 D
по 8 (стр. 9 - 21).
B
E
C
A
Простая запись
1 Перемещайте переключатель POWER  в направлении стрелки,
чтобы загорелся соответствующий индикатор и можно было выбрать
носитель для записи.
Запись фильмов
CAMERA-TAPE.
Если переключатель
POWER 
установлен в
положение OFF,
переместите его вниз,
удерживая нажатой
зеленую кнопку.
: загорится индикатор
Запись неподвижных изображений
:
загорится индикатор CAMERA-MEMORY.
2 Нажмите кнопку EASY .
EASY
Индикатор EASY будет гореть
синим.
Запуск режима
Easy Handycam.
3 Начните запись.
Фильмы
Нажмите кнопку REC START/
STOP  (или ).
60мин
ЗАПИСЬ 0:00:00
Неподвижные изображения
(4:3)
Нажмите кнопку PHOTO .
Зуммерный сигнал
A
Щелчок затвора
60мин
30
MENU
MENU
Показание индикатора ()
изменяется с [ОЖИДАН] на
[ЗАПИСЬ].
Для остановки записи нажмите
кнопку  (или ) еще раз.
22
Мигает Горит
Нажмите эту кнопку Нажмите
и удерживайте ее
кнопку до конца
слегка нажатой
для записи.
для выполнения
фокусировки.
Простое воспроизведение
1 Перемещайте переключатель POWER  в направлении стрелки, пока
не загорится индикатор PLAY/EDIT.
2 Нажмите кнопку EASY .
Индикатор EASY будет гореть
синим.
EASY
Запуск режима
Easy Handycam.
Неподвижные изображения
Фильмы
Нажмите
, а затем
,
чтобы начать воспроизведение.
Кнопка замедленного
воспроизведения
имеется на
пульте дистанционного управления.
A
Нажмите

/
,
чтобы выбрать изображение.
A
B
C
C
MENU
B
 Стоп
 Переключение между режимами
Запись/воспроизведение
3 Начните воспроизведение.
 Воспроизведение кассеты
 Предыдущее/следующее
 Удалить (стр. 74)
воспроизведения/паузы при
нажатии этой кнопки
 Ускоренная перемотка назад/вперед
Отмена функции Easy Handycam
Нажмите кнопку EASY  еще раз.
Индикатор EASY выключится, и
будут восстановлены предыдущие
значения всех установок.
• Параметры режима видеозаписи, размера
и качества изображения для “Memory
Stick Duo” возвращаются к значениям по
умолчанию.
• При использовании функции Easy Handycam
можно выполнять следующие действия.
– Настраивать некоторые установки
меню (стр. 40)
При прикосновении к значку [MENU]
на экран выводятся настраиваемые
параметры. Не отображаемые параметры
возвращаются к настройкам по умолчанию.
– Использовать трансфокацию (во время
записи) (стр. 26)
– Использовать функцию NightShot (стр. 26)
– Включать/выключать экранные
индикаторы (стр. 16)
– “Воспроизведение изображения на
экране телевизора” (стр. 36)
– “Перезапись на другие записывающие
устройства” (стр. 68)
• Индикация [Недопустимо в режиме
Easy Handycam] появляется, если
производится попытка выполнить действия,
которые невозможно осуществить при
использовании функции Easy Handycam.
23
Запись
Крышка объектива
Открывается в зависимости
от положения переключателя
POWER.
PHOTO
Переключатель
POWER
REC START/STOP 
REC START/
STOP 
1 Перемещайте переключатель POWER в направлении стрелки, чтобы загорелся
соответствующий индикатор и можно было выбрать носитель для записи.
Если переключатель
POWER установлен
в положение OFF,
переместите его вниз,
удерживая нажатой
зеленую кнопку.
Для записи на кассету должен
загореться индикатор CAMERA-TAPE.
Для записи на “Memory Stick Duo”
должен загореться индикатор
CAMERA-MEMORY.
2 Начните запись.
Фильмы
Неподвижные изображения
Нажмите кнопку REC START/
STOP  (или ).
60мин
ЗАПИСЬ
0:00:00
60 мин
A
P-MENU
Нажмите кнопку PHOTO и
удерживайте ее слегка нажатой для
выполнения фокусировки (), затем
нажмите эту кнопку до конца ().
Щелчок затвора
Зуммерный сигнал
60мин
1152 FINE
30
101
В области () индикация
[ОЖИДАН] (только при
использовании кассеты) изменится
на индикацию [ЗАПИСЬ].
• Звук фильма (MPEG MOVIE EX),
записанного на “Memory Stick Duo”,
будет монофоническим.
Остановка записи фильма
Нажмите кнопку REC START/STOP
еще раз.
24
• Можно записать неподвижное
изображение на “Memory Stick Duo” во
время записи фильма на кассету или в
режиме ожидания.
Неподвижные изображения будут
записаны с фиксированным размером
изображения: [640 × 360] для экрана 16:9
или [640 × 480] для экрана 4:3.
A
P-MENU
B
Мигает Горит
Будет слышен звук затвора. Если
индикация
исчезла, значит,
изображение записано.
Проверка последней записи на
“Memory Stick Duo”
Нажмите
. Чтобы удалить
изображение, нажмите
 [ДА].
Нажмите
, чтобы вернуться в
режим ожидания.
Воспроизведение
1 Перемещайте переключатель POWER в
направлении стрелки до тех пор, пока не
загорится индикатор PLAY/EDIT.
2 Начните воспроизведение.
Неподвижные изображения
Фильмы
A
C
Нажмите
.
Появится последнее записанное
изображение.
A
B
 Стоп
 Переключение между режимами
воспроизведения/паузы при нажатии
этой кнопки
 Ускоренная перемотка назад/вперед
• Воспроизведение останавливается
автоматически, если пауза длится
более 3 минут.
На “Memory Stick Duo” :
B
C
 Воспроизведение с кассеты
 Предыдущее/следующее
 Отображение индексного экрана
• Можно удалить ненужные
изображения с “Memory Stick Duo”
(стр. 74).
Запись/воспроизведение
На кассету:
Нажмите
, а затем
, чтобы
начать воспроизведение.
Нажмите

/
,
чтобы выбрать изображение с ,
затем нажмите
.
Регулировка громкости
Нажмите
затем
/
громкости.
[ГРОМКОСТЬ],
для регулировки
• Если не удается найти параметр
[ГРОМКОСТЬ] в
, нажмите
кнопку [MENU].
Поиск эпизода во время
воспроизведения
Нажмите и удерживайте кнопку
/
во время воспроизведения
(Поиск изображения) или кнопку
/
во время ускоренной
перемотки вперед или назад (Поиск
методом прогона).
• Для воспроизведения можно выбрать один из
нескольких режимов ([ИЗМ.СКОР.], стр 58).
Отображение изображений с “Memory
Stick Duo” на индексном экране
Нажмите
. Нажмите на
изображение, которое необходимо
отобразить в режиме одиночного экрана.
Для просмотра изображений в других
папках нажмите

[ПАПКА
ВОСПР.], выберите папку с помощью
кнопок
/
и нажмите
(стр. 52).
КНЦ
B
A
C
101–0002
2 / 10
101
SET
 Предыдущие/следующие 6 изображений
 Изображение, которое отображалось перед
переключением в режим индексного экрана.
 Значок фильма
25
Функции, используемые для записи/воспроизведения
и т.д.
3
1
2
4
8
5
6
СЬ
ПИ
ЗА
60
:0 0
0: 00 н
30ми
н
ми
P-MENU
9
7
q;
Запись
Использование функции
трансфокации ...................  
Слегка передвиньте рычаг привода
трансфокатора  для медленной
трансфокации. Передвиньте его
дальше для ускоренной трансфокации.
Панорамные изображения:
(широкоугольный)
Изображение крупным планом:
(телефото)
26
• Скорость трансфокации нельзя изменить
с помощью кнопок трансфокации  на
панели ЖКД.
• Минимальное расстояние между
видеокамерой и объектом, необходимое
для получения четкой фокусировки,
составляет 1 см для режима
“широкоугольный” и 80 см для режима
“телефото”.
• Можно установить параметр [ЦИФР.
УВЕЛИЧ], если необходимо увеличить
уровень трансфокации, превышающий
10 ×.
Запись с усиленным
эффектом присутствия
(запись 4CH MIC REC) ........... 
Подсоедините микрофон
(ECM-HQP1), приобретаемый
дополнительно, к Active Interface
Shoe  (стр. 78).
Для получения подробной
информации см. раздел [ВНЕШ.
ОБ.МИК.] на стр. 60.
Съемка в темноте
(NightShot) ............................... 
Установите переключатель
NIGHTSHOT  в положение ON
(
и [“NIGHTSHOT”] отобразятся
при этом).
• Функция Super NightShot позволяет
записывать более яркое изображение
(стр. 46).
Функция Color Slow Shutter позволяет
записывать более яркое изображение при
слабом освещении (стр. 46).
• В функциях NightShot и Super NightShot
используется инфракрасное излучение.
Поэтому не закрывайте излучатель
инфракрасных лучей  пальцами или
какими-либо предметами. Снимите
конверсионный объектив (приобретается
дополнительно), если он прикреплен.
• Если затруднительно выполнить
автоматическую фокусировку, настройте
ее вручную ([ФОКУСИРОВКА], стр. 44).
• Не используйте эти функции в хорошо
освещенных местах. Это может привести
к неправильной работе видеокамеры.
Использование вспышки ..... 
Для выбора нужной настройки
нажмите несколько раз кнопку
(вспышка).
Индикатор не отображается:
вспышка автоматически срабатывает
при недостаточном окружающем
освещении.

(принудительная вспышка): вспышка
срабатывает всегда независимо от
яркости окружающего освещения.

(без вспышки): запись выполняется
без вспышки.
Регулировка экспозиции
объектов с подсветкой ........ 
Для регулировки экспозиции объектов
с подсветкой нажмите кнопку BACK
LIGHT , чтобы отобразилась
индикация . Для отключения
функции подсветки нажмите кнопку
BACK LIGHT еще раз.
Фокусировка на объекте съемки,
смещенном относительно центра
(ТОЧЕЧН ФОКУС) .................... 
Фиксация экспозиции
для выбранного объекта
(универсальный точечный
фотоэкспонометр) ................ 
См. раздел [ТОЧЕЧН.ЭКСП] на стр. 43.
Запись в зеркальном режиме ... 
Откройте панель ЖКД ,
установив ее под углом 90 градусов к
видеокамере (), поверните ее на 180
градусов в сторону объектива ().
• На экране ЖКД появится зеркальное
изображение объекта съемки, однако
записанное изображение будет
нормальным.
Запись/воспроизведение
• Рекомендуемое расстояние до объекта
при использовании встроенной вспышки
составляет 0,3-2,5 м.
• Перед использованием вспышки удалите
пыль с ее поверхности. Количество света
от вспышки может быть недостаточным,
если лампа изменила цвет при нагреве
или на нее налипла пыль.
• Во время зарядки индикатор зарядки
вспышки мигает, по окончании зарядки
он горит постоянно (в режиме CAMERATAPE для полной зарядки вспышки
требуется некоторое время, поскольку
зарядка батареи осуществляется при
открытой лампе вспышки).
• Если вспышка используется в хорошо
освещенных местах, например при
съемке объекта с подсветкой, она может
быть неэффективна.
• При подсоединении конверсионного
объектива (приобретается
дополнительно) может появиться тень.
• Можно отрегулировать яркость
вспышки с помощью параметра [МОЩ.
ВСПЫШКИ] или предотвратить эффект
красных глаз с помощью параметра
[ПОДАВ.КР.ГЛ.] в меню [НАСТР.
ВСПЫШ.] (стр. 45).
См. раздел [ТОЧЕЧН ФОКУС] на
стр. 44.
Использование штатива ...... 
Подсоедините штатив
(приобретается дополнительно:
длина винта должна быть менее
5,5 мм) к гнезду для штатива ,
используя винт для штатива.
Воспроизведение
Использование масштаба
воспроизведения .............  
Можно выбрать коэффициент
увеличения изображений
приблизительно от 1,1 до 5 крат от
оригинального размера.
Степень увеличения можно
отрегулировать с помощью рычага
привода трансфокатора  или кнопок
трансфокации  на панели ЖКД.
Продолжение 
27
Функции, используемые для записи/воспроизведения и т.д.
(продолжение)
Запись/воспроизведение
qa
qs
qd
qf
qh
СЬ
ПИ
ЗА
60
:0 0
0: 00 н
30ми
н
ми
P-MENU
qg
7

Установите переключатель POWER
в положение OFF (CHG), затем
нажмите кнопку DISP/BATT
INFO . Информация о состоянии
батарейного блока отображается
приблизительно в течение 7 секунд.
Если держать эту кнопку нажатой,
то информация отображается
приблизительно в течение 20 секунд.
Оставшееся время работы батарейного
блока (прибл.)
BATTERY INFO
Воспроизведите изображение,
которое необходимо увеличить.

Увеличьте изображение с
помощью T (Телефото).

Нажмите на экран в том месте,
которое необходимо увеличить в
отображенном кадре.
Отрегулируйте степень
увеличения с помощью W
(Широкоугольный)/T (Телефото).
Для отмены нажмите [КНЦ].

• Скорость трансфокации нельзя изменить
с помощью кнопок трансфокации  на
панели ЖКД.
Последовательное
воспроизведение
изображений .......................... 
См. раздел [ПОКАЗ СЛАЙД.] на
стр. 54.
28
Проверка оставшегося заряда
батареи (Информация о
состоянии батарейного блока)
................................................... 
УРОВЕНЬ ЗАРЯДКИ БАТ.
0%
50%
100%
ДОСТУПН. ВРЕМЯ ЗАП.
ЭКРАН ЖКД :
76 мин
90 мин
В/ИСКАТЕЛЬ:
Возможная продолжительность записи
(прибл.)
Отключение звукового
сигнала подтверждения
операции ................................. 
Информацию об установке звукового
сигнала подтверждения операции см.
в разделе [ОЗВУЧ. МЕНЮ] (стр. 64).
Использование специальных
эффектов ................................ 
См. меню
(стр. 53).
(ПРИЛ.ИЗОБР.)
Возврат установок к
значениям по умолчанию .... 
Нажмите кнопку RESET  для
возврата всех установок, включая
дату и время, к значениям по
умолчанию.
(Для элементов меню, настроенных
пользователем в персональном меню,
возврат установок к значениям по
умолчанию не выполняется.)
Названия и функции других
деталей

Динамик
Через динамик выводится звук.
• Информацию о настройке громкости
см. на стр. 25.
Индикатор REC
Во время записи индикатор REC
горит красным (стр. 64).
 Датчик дистанционного управления
Для управления видеокамерой
направьте пульт дистанционного
управления (стр. 34) на датчик
дистанционного управления.

Встроенный стереофонический
микрофон
Если подсоединен внешний
микрофон, входной аудиосигнал
с внешнего микрофона имеет
приоритет над другими сигналами.
Запись/воспроизведение

29
Индикаторы, отображаемые во время записи/
воспроизведения
Запись фильмов
Запись неподвижных
изображений
На кассету
1
2
60мин
3
4
ЗАПИСЬ
0:00:00
60 мин
8
5
P-MENU
6
90
qa
30
2016 FINE
P-MENU
qs 7
7
Оставшееся время работы
батарейного блока (прибл.)

Папка для записи (52)

Размер изображения (21, 49)

Режим записи ( или ) (59)

Качество ([FINE] или [STD]) (49)

Состояние записи ([ОЖИДАН]
(ожидание) или [ЗАПИСЬ])


Код времени (час: минуты:
секунды: кадр)/счетчик ленты
(час: минуты: секунды)
Индикатор “Memory Stick Duo” и
количество изображений, которое
можно записать (прибл.)

Кнопка просмотра (24)


Возможная продолжительность
записи на кассету (прибл.) (64)

Кнопка переключения экрана
END SEARCH/EDIT SEARCH/
Просмотр записи (33)

Кнопка персонального меню (38)
На “Memory Stick Duo”
A
60мин
ЗАПИСЬ
101
0:00:00
320 2мин
B
C
D
E
P-MENU
 Папка для записи (52)
 Возможная продолжительность
записи (прибл.)
 Размер фильма (51)
 Индикатор начала записи
(отображается приблизительно в
течение 5 секунд)
 Кнопка просмотра (24)
30
1
60мин
101
Код данных во время
воспроизведения
Дата и время, а также данные
настройки видеокамеры
записываются автоматически.
Эта информация не отображается
на экране в процессе записи, но
ее можно просмотреть во время
воспроизведения, выбрав на экране
[КОД ДАННЫХ] (стр. 63).
Цифра в скобках обозначает страницу для ссылки.
Индикаторы не записываются.
Просмотр фильмов
Просмотр неподвижных
изображений
С кассеты
1
2
qd
60мин
4
1
5
qg 9
60мин
101–0010
0:00:00:15
60мин
qh qj
10 / 10
2016
101
ВОСПР ПАМ
wd wf
qk
ql
P-MENU
P-MENU
qf

wa
ws
7
Индикатор движения ленты

Имя файла данных
Кнопки управления
видеоизображением (25)

Номер изображения/общее
число записанных изображений в
текущей папке воспроизведения

Папка воспроизведения (52)

Значок перехода к предыдущей/
следующей папке
Если в видеокамеру вставлена “Memory
Stick Duo”, индикатор
(STOP)
изменится на
(воспроизведение
“Memory Stick Duo”), если кассета не
воспроизводится.
Следующие индикаторы появляются,
если отображается первое или
последнее изображение в текущей
папке и если на одной “Memory Stick
Duo” имеется несколько папок.
: нажмите кнопку
для
перехода к предыдущей папке.
: нажмите кнопку
для
перехода к следующей папке.
: нажмите кнопку
/
для
перехода либо к предыдущей, либо
к следующей папке.
С “Memory Stick Duo”
D
A
60мин
MOV00002
320
2 / 10
101
0:00:00
MPEG
E
B
F
P-MENU
C
 Имя файла данных
 Кнопка воспроизведения/паузы (25)
 Кнопка перехода к предыдущему/
следующему изображению (25)
 Размер изображения (51)
 Время воспроизведения
 Кнопка перехода к предыдущему/
следующему эпизоду
Фильм можно разделить мак симально
на 60 эпизодов. Количество эпизодов,
на которые можно разделить фильм,
зависит от продолжительности фильма.
После выбора эпизода, с которого
необходимо начать воспроизведение,
нажмите кнопку
, чтобы начать
воспроизведение.

Кнопка удаления изображений
(74)

Кнопка выбора воспроизведения
кассеты (25)

Кнопка перехода к предыдущему/
следующему изображению (25)

Кнопка отображения индексного
экрана (25)

Знак защиты изображения (75)

Знак печати (75)
Продолжение 
Запись/воспроизведение

w;
7
31
Индикаторы, отображаемые во
время записи/воспроизведения
(продолжение)
Индикаторы, отображающиеся
при внесении изменений
Цифра в скобках обозначает
страницу для ссылки.
В центре экрана
Индикатор
NightShot (26)
С помощью параметра [УПРАВЛ
ОТОБР] (стр. 16) можно проверить
функцию каждого индикатора,
отображаемого на экране ЖКД.
Super NightShot (46)
Color Slow Shutter (46)
Подсоединение
PictBridge (76)
В правом
В левом верхнем углу верхнем углу
60мин
ОЖИДАН
0:00:00
60мин
Назначение

Предупреждение (113)
В нижней части экрана
+3
В нижней части экрана
P-MENU
Индикатор
СДВИГ А/ЭКСП (44)
В центре
экрана
Эффект изображения
(55)
В левом верхнем углу
Индикатор
Цифровой эффект
(54)
Назначение
ВНЕШ.ОБ.МИК. (60)
Назначение

Ручная фокусировка
(44)
Запись в формате
4CH MIC REC (60)
ПРОГР А/ЭКСП (42)
АУДИОРЕЖИМ (59)
Непрерывная
фотосъемка (49)
Запись по таймеру
самозапуска (47)
Подсветка (27)

Баланс белого (43)
ВЫБОР Ш/ФОРМ
(21)
Вспышка (45)
Индикатор
выключенной
функции SteadyShot
(47)
В правом верхнем углу
Назначение
Прогрессивная съемка
(48)
ВЫХОД A/VDV (62)
Зебра (47)
Вход DV (69)
Память нулевой
отметки (34)
Демонстрация слайдов
(54)
Подсветка панели
ЖКД выключена (15)
32

Фотосъемка с
интервалом (57)
Покадровая запись (56)
Индикатор
Резкость (44)
Телемакро (45)
Поиск начальной точки
Убедитесь, что индикатор CAMERATAPE горит.
Поиск последнего эпизода
самой последней записи (END
SEARCH)
1 Нажмите
.
60мин
Функция [ПОСЛ ФРАГМ] перестанет
работать после завершения записи на
кассету и ее извлечения.

60мин
ПОСЛ ФРАГМ
1
2 Нажмите и удерживайте
.
0:00:00
ВЫПОЛНЕНИЕ
ОТМЕНА
М.ПСК
Нажмите
здесь для
отмены
операции.
В течение примерно 5 секунд
будет воспроизведен последний
эпизод самой последней записи,
а затем камера переключится
в режим ожидания в точке
окончания последней записи.
• Функция [ПОСЛ ФРАГМ] будет
работать неправильно, если на ленте
между записанными частями имеется
незаписанный участок.
• Можно также выбрать [ПОСЛ
ФРАГМ] в меню. Когда загорится
индикатор PLAY/EDIT, выберите
значок [ПОСЛ ФРАГМ] в
персональном меню (стр. 38).
кнопку
(для перемотки
назад)/
(для перемотки
вперед) и отпустите ее в точке,
с которой требуется начать
запись.
Просмотр последних
записанных эпизодов
(Просмотр записи)
Запись/воспроизведение
Нажмите
0:00:00
ОЖИДАН
Можно просмотреть примерно
2 секунды эпизода, записанного
непосредственно перед остановкой
кассеты.
Нажмите
60мин
.

ОЖИДАН
0:00:00
М.ПСК
Ручной поиск (EDIT SEARCH)
При просмотре изображений
на экране можно выполнить
поиск точки начала следующей
записи. Во время поиска звук не
воспроизводится.
Будут воспроизведены последние 2
секунды (приблизительно) наиболее
позднего по времени записанного
эпизода. Затем видеокамера
переключится в режим ожидания.
33
Пульт дистанционного управления
Перед использованием пульта
дистанционного управления удалите
изоляционную вкладку.
Изоляционная вкладка
6
7
1
q;
8
2
3
 Кнопки управления операциями с
картой памяти (Индексный экран,
–/+, Воспроизведение с карты
памяти) (стр. 25)
• Для управления видеокамерой направьте
пульт дистанционного управления на
датчик дистанционного управления
(стр. 29).
• Информацию по замене батарейки см. на
стр. 129.
Быстрый поиск нужного
эпизода (Память нулевой
отметки)
1 Во время воспроизведения
4
9
5
 Кнопка PHOTO (стр. 24)
При нажатии этой кнопки
изображение, отображаемое на экране,
будет записано как неподвижное.
нажмите кнопку ZERO SET
MEMORY  в той точке,
которую будет необходимо
найти позже.
Произойдет сброс счетчика ленты
до значения “0:00:00”, и на экране
отобразится индикация
.
60мин
0:00:00
 Кнопка SEARCH M. (стр. 33)


 Кнопки видеоконтроля
(Ускоренная перемотка назад,
Воспроизведение, Ускоренная
перемотка вперед, Пауза, Стоп,
Замедленно) (стр. 25)
 Кнопка ZERO SET MEMORY
 Передатчик
 Кнопка REC START/STOP (стр.
24)
 Кнопки привода трансфокатора
(стр. 26)
 Кнопка DISPLAY (стр. 16)
34
P-MENU
Если счетчик ленты не
отображается, нажмите кнопку
DISPLAY .
2 Нажмите кнопку STOP ,
если требуется остановить
воспроизведение.
3 Нажмите кнопку REW .
Кассета остановится
автоматически, когда счетчик
ленты достигнет отметки
“0:00:00”.
3 Нажимайте кнопки
(предыдущая)/
(следующая) , чтобы
выбрать дату записи.
60 мин
0:00:00:00
30 мин
ДАТА -01
ПОИСК
4 Нажмите кнопку PLAY .
Воспроизведение начнется с
точки, обозначенной на счетчике
ленты отметкой “0:00:00”.
P.MENU
Отмена операции
Нажмите кнопку ZERO SET
MEMORY  еще раз.
Нажмите кнопку STOP .
• Функция поиска даты не будет
работать правильно, если на ленте
между записанными частями имеется
незаписанный участок.
Запись/воспроизведение
Отмена операции
• Между кодом времени и счетчиком
ленты может быть расхождение в
несколько секунд.
• Функция памяти нулевой отметки не
будет работать правильно, если на ленте
между записанными частями имеется
незаписанный участок.
Поиск эпизода по дате записи
(Поиск даты)
Можно найти точку смены даты
записи.
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Нажмите кнопку SEARCH M. .
35
Воспроизведение изображения на экране телевизора
Для выполнения этой операции подсоедините видеокамеру к сетевой
розетке с помощью прилагаемого к ней адаптера переменного тока (стр.
10). Дополнительную информацию можно также найти в инструкциях по
эксплуатации, прилагаемых к подключаемым устройствам.
Гнездо A/V
1
A/V
(Желтый) (Белый) (Красный)
Видеомагнитофоны
или телевизоры
2
: Прохождение сигнала

Соединительный кабель A/V
(прилагается)
Подключите к входному гнезду другого
устройства.

36
Соединительный кабель
A/V со штекером S
VIDEO (приобретается
дополнительно)
При подсоединении к другому
устройству с помощью гнезда S VIDEO
и при использовании соединительного
кабеля A/V с кабелем S VIDEO
(приобретается дополнительно)
изображение может быть
воспроизведено более достоверно,
чем с помощью прилагаемого
соединительного кабеля A/V.
Подсоедините красный и
белый штекеры (левый/правый
аудиосигналы) и штекер S VIDEO
(канал S VIDEO) соединительного
кабеля A/V (приобретается
дополнительно). В этом случае не
нужно подключать желтый штекер
(стандартный видеоштекер). Звук
выводиться не будет, если подсоединен
только кабель S VIDEO.
Если телевизор подсоединен к
видеомагнитофону
Подключите видеокамеру к
входному гнезду LINE IN на
видеомагнитофоне. Установите
селектор входного сигнала на
видеомагнитофоне в положение
LINE.
Настройка форматного соотношения
в соответствии с подсоединенным
телевизором (16:9/4:3)
Измените настройку в соответствии
с размером экрана телевизора, на
котором планируется просмотр
изображений.
 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
 Нажмите 
 [MENU] 
(СТАНД НАБОР)  [ТИП
ЭКРАНА]  [16:9] или [4:3] 
.
Подсоедините желтый штекер
соединительного кабеля A/V к
входному видеогнезду, а белый
(левый канал) или красный (правый
канал) штекер - к входному
аудиогнезду на телевизоре или
видеомагнитофоне.
• На экране телевизора можно отобразить
код времени, установив для параметра
[ВЫВОД ИЗОБР.] значение [ВИДЕО/
ЖКД] (стр. 64).
Если телевизор/видеомагнитофон
оснащен 21-штырьковым адаптером
(EUROCONNECTOR)
Используйте 21-штырьковый адаптер
(приобретается дополнительно)
для просмотра воспроизводимого
изображения.
Телевизор/
видеомагнитофон
Запись/воспроизведение
• Если для параметра [ТИП ЭКРАНА]
установлено значение [4:3] или
форматное соотношение изображения
переключается с 16:9 на 4:3 или
наоборот, возможно, изображение будет
подрагивать.
• На некоторых телевизорах формата 4:3
неподвижное изображение, записанное
в режиме 4:3, возможно, не будет
отображаться во весь экран. Это не
является неисправностью.
Если используется телевизор
монофонического типа (т.е.
телевизор, оборудованный только
одним входным аудиогнездом)
• При воспроизведении изображения,
записанного в режиме 16:9, на телевизоре
формата 4:3, не совместимом с сигналом
16:9, для параметра [ТИП ЭКРАНА]
необходимо установить значение [4:3].
37
Использование элементов меню
Следуйте указанным ниже инструкциям для использования каждого из
перечисленных далее элементов меню.
1 Переместите переключатель POWER вниз, чтобы загорелся
соответствующий индикатор.
Индикатор [CAMERA-TAPE]: настройки
для кассеты
Индикатор [CAMERA-MEMORY]: настройки
для
“Memory Stick Duo”
Индикатор [PLAY/EDIT]: настройки для просмотра/
монтажа
2 Нажмите экран ЖКД, чтобы выбрать элемент меню.
Недоступные элементы будут выделены серым цветом.
 Использование значков персонального меню
В персональное меню добавлены значки для часто используемых элементов.
• Персональное меню можно настроить по собственному желанию (стр. 65).
 Нажмите
.
60мин
1/3
0:00:00:00
MENU
УПРАВЛ
ОТОБР
ПОСЛ
ФРАГМ
ГРОМКОСТЬ
ИЗМ.
СКОР.
УПР
ЗАП
 Нажмите нужный элемент.
Если требуемый элемент не отображается на экране, нажмите
несколько раз, пока он не появится.
 Выберите нужную установку, затем нажмите
.
/
 Использование элементов меню
Можно настроить элементы меню, которые не добавлены в персональное меню.

60мин

0:00:00:00

0:00:00:00
60мин
ЗАПИСЬ VCD
УСТ ПАМЯТИ
УСТ ФОТО
УСТАН ФИЛЬМА
УДАЛ.ВСЕ
OK
ПОСЛ ФРАГМ
РЕЖИМ ЗАП
АУДИОРЕЖИМ SP
ГРОМКОСТЬ
МУЛЬТИЗВУК

60мин
0:00:00:00
ВКЛ
60мин
0:00:00:00
ПУЛЬТ ДУ: ВЫКЛ
ПУЛЬТ ДУ: ВКЛ
ЗАПИСЬ DVD
ВЫКЛ
ВКЛ
ВЫКЛ
OK
OK
 Нажмите
[MENU].
Отобразится индексный экран меню.
 Выберите нужное меню.
Нажмите
/
, чтобы выбрать элемент меню, а затем нажмите
(действия пункта  аналогичны действиям пункта ).
38
.
 Выберите нужный элемент.
• Для выбора элемента можно также просто на него нажать.
 Выполните настройку элемента.
По окончании установки нажмите

(закрыть), чтобы скрыть экран
меню.
Если изменять установку не требуется, нажмите
для возврата к
предыдущему экрану.
Использование меню
39
Элементы меню
Положение индикатора:
Меню
Меню
TAPE
MEMORY
PLAY/EDIT
ПРОГР А/ЭКСП


ТОЧЕЧН.ЭКСП


ЭКСПОЗИЦИЯ


БАЛАНС БЕЛ


РЕЗКОСТЬ


АВТОЗАТВОР

×
СДВИГ А/ЭКСП


ТОЧЕЧН ФОКУС


ФОКУСИРОВКА


ТЕЛЕМАКРО


НАСТР.ВСПЫШ.


SUPER NS

×
ИК ПОДСВ.


COLOR SLOW S

×
ЗЕБРА


АВТОЗАПУСК

*
ЦИФР.УВЕЛИЧ

STEADYSHOT

ПРОГР ЗАПИСЬ

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×




×









×


×
УСТ КАМЕРЫ (стр. 42)
УСТ ПАМЯТИ (стр. 49)
УСТ ФОТО
УСТАН ФИЛЬМА
УДАЛ.ВСЕ*
ФОРМАТ
НОМЕР ФАЙЛА
НОВАЯ ПАПКА
ПАПКА ЗАПИСИ
ПАПКА ВОСПР
Меню
ПРИЛ.ИЗОБР. (стр. 53)
ПОКАЗ СЛАЙД.
×
ЦИФР ЭФФЕКТ

ЭФФЕКТ ИЗОБР

ПОКАДР ЗАП

ИНТЕРВ.ЗАП.

×
×
×
×
×
×
З.ИНТ-НЕПОДВ
×

РЕЖИМ ДЕМО

×
ФЕЙДЕР
40



×
×
×
×
Набор доступных элементов меню () зависит от того, какой из индикаторов горит.
*Этими функциями можно воспользоваться в режиме Easy Handycam.
Положение индикатора:
ПЕЧАТЬ
Меню
ЗАПИСЬ VCD
×
×
×
×
×
×
ПОСЛ ФРАГМ

КОНТР.ЗАП
АУДИО ПРЗПС
ЗАП.ФИЛЬМА
ЗАПИСЬ DVD
MEMORY
×
PLAY/EDIT

×
×
×
×
×
×
×








СТАНД НАБОР (стр. 59)
БАЛАНС ЗВУКА
×
×
×
ВНЕШ.ОБ.МИК.

×
×
×
×
×
×
УСТ ЖКД/ВИ



×
×

ВИДЕОВХОД
×
×
ТИП ЭКРАНА



USB-CAMERA

×
РЕЖИМ ЗАП
АУДИОРЕЖИМ
МУЛЬТИЗВУК
ВЫХОД A/V  DV






×

USB-PLY/EDT
×
×
×
УПРАВЛ.ОТОБР*



КОНТР РАМКА


×
КОД ДАННЫХ*
×

ОСТАЛОСЬ

×
×
ПУЛЬТ ДУ



ЛАМПА ЗАПИСИ


×
ОЗВУЧ. МЕНЮ*



ВЫВОД ИЗОБР.



MENU НАЗАД



АВТОВЫКЛ



×
×

УСТАН ЧАСОВ*



ЧАСОВОЙ ПОЯС



LANGUAGE



КАЛИБРОВКА
Использование меню
ГРОМКОСТЬ*
Меню
×
РЕД И ВОСПР (стр. 58)
ИЗМ.СКОР.
Меню
TAPE


ВРЕМЯ/LANGU. (стр. 65)
41
Меню
УСТ КАМЕРЫ
Установки для настройки видеокамеры
в соответствии с условиями съемки
(ЭКСПОЗИЦИЯ/БАЛАНС БЕЛ/STEADYSHOT
и т.д.)
Настройки по умолчанию отмечены
значком .
После выбора элементов появятся
индикаторы в круглых скобках.
Подробную информацию о
выборе элементов меню см. на
стр. 38.
ПЛЯЖ ЛЫЖИ*( )
Выберите, чтобы лица людей не
выглядели слишком темными в зоне
сильного света или отраженного
света, например на пляже в разгар
лета или на снежном склоне.
ЗАКАТ ЛУНА**(
)
ПРОГР А/ЭКСП
С помощью функции ПРОГР
А/ЭКСП можно эффективно
записывать изображения в разных
ситуациях.
 АВТО
Выберите, чтобы эффективно
записывать изображения без
использования функции [ПРОГР
А/ЭКСП].
ПРОЖЕКТОР*( )
Выберите, чтобы лица людей не
выглядели слишком бледными при
ярком освещении.
ПОРТРЕТ (размытый портретный
режим) ( )
Выберите, чтобы выделить объект,
например людей или цветы, на
размытом фоне.
СПОРТ* (спортивные состязания) ( )
Выберите, чтобы минимизировать
дрожание при съемке быстро
движущихся объектов.
42
Выберите, чтобы в точности
отразить обстановку при съемке
заходов солнца, общих ночных видов
или фейерверков.
ЛАНДШАФТ**(
)
Выберите для выполнения съемки
объектов, находящихся на дальнем
расстоянии, с высокой точностью.
Этот режим также предотвращает
фокусировку видеокамеры на стекло
или металлическую решетку на
окнах, если стекло или решетка
находятся между видеокамерой и
снимаемым объектом.
• Элементы с одной звездочкой (*)
можно настроить для фокусировки
только на объектах, находящихся на
небольшом расстоянии. Элементы
с двумя звездочками (**) можно
настроить для фокусировки на
объектах, находящихся на большем
расстоянии.
ТОЧЕЧН.ЭКСП (универсальный
точечный фотоэкспонометр)
Можно настроить и привязать
значение экспозиции к освещенности
объекта съемки, чтобы он был
записан с надлежащей яркостью даже
при наличии сильного контраста
между объектом и фоном (например,
объекты в свете рампы на сцене).
ТОЧЕЧН.ЭКСП ОЖИДАН
КНЦ
2
 Нажмите на экран в той точке,
Чтобы вернуться к автоматической
экспозиции, нажмите
[АВТО][КНЦ].
• Если установлена функция
[ТОЧЕЧН.ЭКСП], то для функции
[ЭКСПОЗИЦИЯ] автоматически
устанавливается значение [РУЧНАЯ].
ЭКСПОЗИЦИЯ
60мин
АВТО
ОЖИДАН
РУЧНАЯ
0:00:00
РУЧНАЯ
OK
1
3
 Нажмите [РУЧНАЯ].
 Отрегулируйте экспозицию, нажимая
/
.
.
• Чтобы настроить параметры
[ЭКСПОЗИЦИЯ] и [ФЕЙДЕР] с
помощью видоискателя, поверните
панель ЖКД на 180 градусов и закройте
экраном наружу (стр. 53).
Можно отрегулировать баланс
цвета в соответствии с яркостью
окружающего освещения, при
котором осуществляется запись.
 АВТО
Баланс белого настраивается
автоматически.
УЛИЦА (
)
Баланс белого настроен для
надлежащей съемки на улице или
при освещении флуоресцентными
лампами дневного света.
ПОМЕЩЕНИЕ ()
Баланс белого устанавливается на
уровне освещения флуоресцентными
лампами белого теплого света.
1 НАЖАТ (
Яркость изображения можно
настроить вручную. Например, при
записи в ясный день в помещении
можно предотвратить отображение
теней на людях, находящихся у окна,
установив для экспозиции значение,
равное освещенности у стены
помещения.
ЭКСПОЗИЦИЯ:
.
Для возврата к автоматической
экспозиции нажмите [АВТО]
Использование меню
по которой следует настроить
экспозицию.
Появится индикация
.
 Нажмите [КНЦ].
2
.
Появится индикация
БАЛАНС БЕЛ (баланс белого)
0:00:00
1
АВТО
 Нажмите
)
Баланс белого будет настроен
в соответствии с окружающим
освещением.
 Нажмите [1 НАЖАТ].
 Наведите объектив видеокамеры
на белый объект, например на
лист бумаги, чтобы получить на
экране изображение с такими же
условиями освещения, что и при
выполнении съемки объекта.
 Нажмите [
].
Индикатор
будет быстро
мигать. После настройки баланса
белого и сохранения его в памяти
индикатор перестанет мигать.
• Не трясите видеокамеру, если
индикатор
мигает быстро.
Продолжение 
43
Меню
УСТ КАМЕРЫ (продолжение)
• Индикатор
будет мигать
медленно, если установить баланс
белого не удается.
• Если индикатор
продолжает
мигать даже после нажатия
,
установите для параметра
[БАЛАНС БЕЛ] значение [АВТО].
• Если был заменен батарейный блок
и при этом был выбран параметр
[АВТО] или видеокамера выносится
из помещения на улицу и при этом
сохраняется фиксированная экспозиция,
тогда выберите параметр [АВТО] и
направьте видеокамеру на ближайший
белый предмет примерно на 10 секунд
для улучшенной настройки баланса
цвета.
• Повторите процедуру [1 НАЖАТ], если
настройки параметра [ПРОГР А/ЭКСП]
были изменены или видеокамера
выносится из помещения на улицу или
наоборот.
• При освещении флуоресцентными
лампами, дающими белый или холодный
белый свет, установите для параметра
[БАЛАНС БЕЛ] значение [АВТО] или [1
НАЖАТ].
• Если отключить видеокамеру от
источника питания более чем на 5 минут,
будет восстановлено значение [АВТО].
РЕЗКОСТЬ
Более резко
АВТОЗАТВОР
44
• Нажмите
, если снимается объект
белого цвета или имеется яркая
подсветка сзади, или нажмите
, если
снимается объект черного цвета или
имеет место слабое освещение.
• Когда для функции [ЭКСПОЗИЦИЯ]
установлено значение [АВТО], уровень
автоматической экспозиции можно
регулировать и делать светлее или
темнее.
ТОЧЕЧН ФОКУС
Можно выбрать и отрегулировать
фокусировку объекта, находящегося
не в центре экрана.
ТОЧЕЧН ФОКУС ОЖИДАН
0:00:00
1
АВТО
КНЦ
2
 Нажмите объект на экране.
Можно отрегулировать резкость
контуров изображений с помощью
кнопок
/
.
отобразится
на экране, если значение резкости
отличается от значения по
умолчанию.
Менее резко
СДВИГ А/ЭКСП
Экспозицию можно настроить с
помощью кнопок
/
.
и
значение параметра отобразятся,
когда значение экспозиции
отличается от значения по
умолчанию.
При выборе для этого параметра
значения [ВКЛ] (значения
по умолчанию) включается
автоматическое срабатывание
электронного затвора для
регулировки скорости затвора при
съемке в ярких условиях.
Появится индикация .
 Нажмите [КНЦ].
Для автоматической фокусировки
нажмите [АВТО][КНЦ].
• Если установлена функция
[ТОЧЕЧН ФОКУС], то для функции
[ФОКУСИРОВКА] автоматически
устанавливается значение [РУЧНАЯ].
ФОКУСИРОВКА
Фокусировку можно выполнить
вручную. Выберите этот параметр
при необходимости фокусировки на
конкретном объекте.
 Нажмите [РУЧНАЯ].
Появится индикация .
(фокусировка
на близких объектах)/
(фокусировка на удаленных
объектах) для выполнения
фокусировки. Когда будет достигнут
предел близости фокусировки,
появится индикация , а когда
будет достигнут предел дальности
фокусировки, появится индикация .
 Нажмите
.
 Нажмите
Чтобы выполнить автоматическую
фокусировку, нажмите [АВТО]
в шаге .
ТЕЛЕМАКРО
Этот параметр полезен для съемки
небольших объектов, например
растений или насекомых. Поскольку
съемка объекта крупным планом
ведется с расстояния, ваша тень не
попадает на изображение и объект
отображается более четко.
Если для параметра [ТЕЛЕМАКРО]
установлено значение [ВКЛ]
( ), трансфокатор (стр. 26)
автоматически перемещается в
сторону положения T (телефото) и
позволяет записывать объекты на
близком расстоянии, примерно до 37
см.
• При записи объекта, находящегося
на дальнем расстоянии, возможно,
возникнут затруднения при фокусировке
и потребуется больше времени для
фокусировки.
• Если затруднительно выполнить
автоматическую фокусировку, настройте
ее вручную ([ФОКУСИРОВКА], стр. 44).
НАСТР.ВСПЫШ.
Следует отметить, что эти установки
не будут работать при использовании
внешней вспышки (приобретается
дополнительно), не поддерживающей
следующие функции.
 МОЩ.ВСПЫШКИ
ВЫСОКИЙ (
)
Использование меню
• Фокусировку на объект выполнить
проще, если передвигать рычаг
привода трансфокатора в направлении
T (телефото) для регулировки
фокусировки, а затем в направлении
W (широкоугольный) для регулировки
увеличения. Если необходимо записать
изображение объекта крупным планом,
передвиньте рычаг трансфокатора в
направлении W (широкоугольный), а
затем отрегулируйте фокусировку.
• Минимальное расстояние между
видеокамерой и объектом, необходимое
для получения четкой фокусировки,
составляет 1 см для режима
“широкоугольный” и 80 см для режима
“телефото”.
Для отмены нажмите [ВЫКЛ] или
увеличьте до широкоугольного
(сторона W).
Увеличивает мощность вспышки.
 НОРМАЛЬНЫЙ ( )
НИЗКИЙ (
)
Уменьшает мощность вспышки.
• Если отключить видеокамеру от
источника питания более чем на 5
минут, то будет восстановлено значение
[НОРМАЛЬНЫЙ],
 ПОДАВ.КР.ГЛ.
Чтобы предотвратить возникновение
эффекта красных глаз, вспышку
должна срабатывать перед записью.
Установите для параметра [ПОДАВ.
КР.ГЛ.] значение [ВКЛ], а затем для
выбора нужной настройки нажмите
несколько раз кнопку (вспышка)
(стр. 26).
Продолжение 
45
Меню
УСТ КАМЕРЫ (продолжение)
(автоматическое снижение
эффекта красных глаз): срабатывает
предварительная вспышка, чтобы
уменьшить эффект красных глаз
тогда, когда в случае недостаточности
окружающего освещения
автоматически срабатывает обычная
вспышка.

(принудительное снижение
эффекта красных глаз): для снижения
эффекта красных глаз перед обычной
вспышкой всегда срабатывает
предварительная вспышка.

(без вспышки): запись выполняется
без вспышки.
• Снижение эффекта красных глаз может
не иметь желаемого эффекта из-за
индивидуальных различий объектов
съемки и других условий.
SUPER NS (Super NightShot)
Изображение будет записываться с
максимальной чувствительностью,
в 16 раз превышающей
чувствительность при записи
в режиме NightShot, если для
параметра [SUPER NS] установлено
значение [ВКЛ], а переключатель
NIGHTSHOT (стр. 26) также
находится в положении ON.
На экране отображаются индикации
и [“SUPER NIGHTSHOT”].
46
• Скорость затвора видеокамеры
изменяется в зависимости от яркости
освещения. В эти моменты скорость
движущегося изображения может
замедляться.
ИК ПОДСВ. (NightShot Light)
При использовании для записи
функции NightShot (стр. 26) или
[SUPER NS] (стр. 46) можно
записать более четкие изображения,
установив для параметра [ИК
ПОДСВ.] значение [ВКЛ] (значение
по умолчанию). В результате
при съемке будет использоваться
инфракрасный свет (невидимый).
• Не закрывайте пальцами излучатель
инфракрасных лучей.
• Снимите конверсионный объектив
(приобретается дополнительно), если он
прикреплен.
• Максимальное расстояние для съемки
при использовании параметра [ИК
ПОДСВ.] составляет примерно 3 м.
COLOR SLOW S
(функция Color Slow Shutter)
При выборе для параметра [COLOR
SLOW S] значения [ВКЛ] можно
записывать более яркое цветное
изображение даже в темноте.
На экране отображаются индикации
Чтобы вернуться к нормальному
режиму, установите переключатель
NIGHTSHOT в положение OFF.
и [COLOR SLOW SHUTTER].
• Не используйте функцию NightShot/
[SUPER NS] в хорошо освещенных
местах. Это может привести к
неправильной работе видеокамеры.
• Не закрывайте пальцами излучатель
инфракрасных лучей. Снимите
конверсионный объектив (приобретается
дополнительно), если он прикреплен.
• Если затруднительно выполнить
автоматическую фокусировку, настройте
ее вручную ([ФОКУСИРОВКА], стр. 44).
• Скорость затвора видеокамеры
изменяется в зависимости от яркости
освещения. В эти моменты скорость
движущегося изображения может
замедляться.
• Если затруднительно выполнить
автоматическую фокусировку, настройте
ее вручную ([ФОКУСИРОВКА], стр. 44).
Чтобы отключить параметр [COLOR
SLOW S], нажмите [ВЫКЛ].
ЗЕБРА
ЦИФР.УВЕЛИЧ
Этот параметр полезен в
качестве справочного материала
при настройке яркости. При
изменении значения по умолчанию
отображается индикация .
Полосатый шаблон не записывается.
 ВЫКЛ
Полосатый шаблон не
отображается.
Если при записи на кассету
необходимо установить уровень
трансфокации выше 10 × (значение
по умолчанию), то можно
выбрать максимальный уровень
трансфокации. Следует отметить,
что при использовании цифровой
трансфокации качество изображения
ухудшается.
70
Полосатый шаблон отображается
при уровне яркости экрана около
70 IRE.
Полосатый шаблон отображается
при уровне яркости экрана около
100 IRE или выше.
• Области экрана, где яркость составляет
около 100 IRE, могут казаться
переэкспонированными.
• Полосатый шаблон представляет
собой диагональные полосы,
которые появляются в тех областях
экрана, где яркость соответствует
предустановленному уровню.
АВТОЗАПУСК
Запись по таймеру самозапуска
начинается примерно через 10 секунд.
 Нажмите

[АВТОЗАПУСК][ВКЛ]
.
Отображается индикация .
 Нажмите кнопку REC START/STOP
для записи фильмов или кнопку
PHOTO для записи неподвижных
изображений.
Для отмены времени обратного
отсчета нажмите [СБРОС].
Для отключения таймера
самозапуска выберите [ВЫКЛ] в
пункте .
• Таймер самозапуска можно также
активизировать с помощью пульта
дистанционного управления (стр. 34).
Правая сторона полосы на
экране показывает коэффициент
цифровой трансфокации. Зона
трансфокации отобразится после
выбора уровня трансфокации.
 ВЫКЛ
Трансфокация до 10 × выполняется
оптическим способом.
20 ×
Использование меню
100
Трансфокация до 10 × выполняется
оптическим способом, а после этого
и до 20 × - цифровым способом.
120 ×
Трансфокация до 10 × выполняется
оптическим способом, а после этого
и до 120 × - цифровым способом.
STEADYSHOT
Подрагивание камеры можно
компенсировать (настройка по
умолчанию - [ВКЛ]). Если съемка
выполняется с использованием
штатива (приобретается
дополнительно) или при помощи
конверсионного объектива
(приобретается дополнительно),
установите для параметра
[STEADYSHOT] значение
[ВЫКЛ] ( ).
Продолжение 
47
Меню
УСТ КАМЕРЫ (продолжение)
ПРОГР ЗАПИСЬ
Степень размытости движущегося
изображения, записываемого на
кассету и предназначенного для
последующей передачи на компьютер
в виде неподвижного изображения,
можно снизить. Для этого установите
для параметра [ПРОГР ЗАПИСЬ]
значение [ВКЛ] (
).
Это особенно удобно для анализа
динамичных сцен, например
спортивных состязаний. Нажмите
[ВЫКЛ], чтобы отключить этот
режим.
Примечание по режиму прогрессивной
съемки
При обычной телетрансляции
изображение экрана делится на две
области меньшего размера, которые
отображаются попеременно каждую
1/50 секунды. Таким образом,
реальное изображение в каждый
момент времени отображается
только на половине видимого
экрана. При прогрессивной съемке
изображение отображается
полностью со всеми точками.
Изображение, записанное в этом
режиме, отображается более четко,
однако движущийся объект может
отображаться некорректно.
• Во время записи при освещении лампами
дневного света или лампами накаливания
экран может мерцать. Нажмите [ВЫКЛ],
чтобы вернуться к нормальному режиму
записи.
48
Меню
УСТ ПАМЯТИ
Параметры для “Memory Stick Duo” (КАЧ.
СНИМКА/РАЗМ СНИМК/ЗАПУСК/УДАЛ.
ВСЕ/НОВАЯ ПАПКА и т.д.)
Настройки по умолчанию отмечены
значком .
После выбора элементов появятся
индикаторы в круглых скобках.
Подробную информацию о
выборе элементов меню см. на
стр. 38.
УСТ ФОТО

ЗАПУСК
 ВЫКЛ
Выберите эту функцию, если не
осуществляется непрерывная запись.
НОРМАЛЬНЫЙ (
СЕРИЯ КАДРОВ (
)
Осуществляется непрерывная запись
до 32 изображений (размер 640 ×
480) с интервалами примерно в 0,07
секунды.
)
Последовательно записываются
3 изображения с различными
экспозициями с интервалами
примерно в 0,5 секунды. Можно
сравнить 3 изображения и выбрать
изображение с самой хорошей
экспозицией.
• Вспышка не работает, если установлен
параметр [ЗАПУСК].
КАЧ.СНИМКА
 ВЫСОКОЕ (
)
Неподвижные изображения
записываются с высоким уровнем
качества.
)
Осуществляется запись от 3 (размер
2016 × 1512), 4 (размер 1600 × 1200)
до 21 (размер 640 × 480) изображения
с интервалами примерно в 0,5
секунды.
Максимальное количество
изображений будет записано, если
нажать кнопку PHOTO до конца и
не отпускать ее.
ВАРИР.ЭКСП (

СТАНДАРТ (
)
Неподвижные изображения
записываются со стандартным
уровнем качества.

Использование меню
Можно выполнять съемку
нескольких неподвижных
изображений одного за другим,
нажимая кнопку PHOTO.
• Максимальное количество изображений
будет записано в режиме таймера
самозапуска или при использовании
пульта дистанционного управления.
• При записи в режиме [СЕРИЯ КАДР]
на изображениях могут появляться
блики, а также может измениться цвет
изображений.
• Функция [ВАРИР.ЭКСП] не будет
работать, если свободного места на
“Memory Stick Duo” хватает не более чем
на 3 изображения.
• Можно выбрать только параметры
[НОРМАЛЬНЫЙ] и [ВАРИР.ЭКСП],
если для форматного соотношения
экрана установлено значение WIDE
(16:9). Осуществляется непрерывная
запись 3 изображений (размер 2016 ×
1134).
РАЗМ СНИМК
 2016 × 1512 (
)
Неподвижные изображения
записываются с высокой точностью.
1600 × 1200 (
)
Обеспечивается запись большего
числа неподвижных изображений с
относительно высокой четкостью.
640 × 480 (
)
Обеспечивается запись
максимального числа изображений.
• При выборе форматного соотношения
экрана 16:9 (широкоэкранный)
для параметра [РАЗМ СНИМК]
автоматически устанавливается значение
[2016 × 1134] (стр. 21).
Продолжение 
49
Меню
УСТ ПАМЯТИ (продолжение)
Емкость “Memory Stick Duo” (МБ) и
количество изображений, которые
можно записать.
При выборе форматного соотношения 4:3
2016 ×
1512 *
1600 ×
1200 *
640 × 480*
8 МБ
5
12
8
18
50
120
16 МБ
(прилагается)
10
24
16
37
96
240
32 МБ
20
48
32
75
190
485
64 МБ
40
98
65
150
390
980
128 МБ
82
195
130
300
780
1970
256 МБ
145
355
235
540
1400
3550
512 МБ
300
720
480
1100
2850
7200
610
1450
980
2250
5900
14500
1 ГБ
При выборе форматного соотношения 16:9
2016 × 1134 *
8 МБ
6
16
60
120
16 МБ
(прилагается)
13
32
115
240
32 МБ
27
65
240
485
64 МБ
54
130
490
980
128 МБ
105
260
980
1970
256 МБ
195
470
1750
3550
512 МБ
400
960
3600
7200
820
1950
7300
14500
1 ГБ
50
640 × 360*
* Верхнее значение: для качества
изображения установлен параметр
[ВЫСОКОЕ].
Нижнее значение: для качества
изображения установлен параметр
[СТАНДАРТ].
• При использовании “Memory Stick
Duo” производства Sony Corporation.
Количество изображений, которое
можно записать, зависит от условий
съемки.
• Ниже указаны размеры изображений при
форматном соотношении 4:3.
– [ВЫСОКОЕ] используется для размера
файла, содержащего изображение
формата [2016 × 1512] - прибл. 1540 КБ.
– [ВЫСОКОЕ] используется для размера
файла, содержащего изображение
формата [1600 × 1200] - прибл. 960 КБ.
– [ВЫСОКОЕ] используется для размера
файла, содержащего изображение
формата [640 × 480] - прибл. 150 КБ.
– [СТАНДАРТ] используется для
размера файла, содержащего
изображение формата [2016 × 1512]
- прибл. 640 КБ.
– [СТАНДАРТ] используется для
размера файла, содержащего
изображение формата [1600 × 1200]
- прибл. 420 КБ.
– [СТАНДАРТ] используется для
размера файла, содержащего
изображение формата [640 × 480]
- прибл. 60 КБ.
• Ниже указаны размеры изображений при
форматном соотношении 16:9.
– [ВЫСОКОЕ] используется для размера
файла, содержащего изображение
формата [2016 × 1134] - прибл. 1150 КБ.
– [ВЫСОКОЕ] используется для размера
файла, содержащего изображение
формата [640 × 360] - прибл. 130 КБ.
– [СТАНДАРТ] используется для
размера файла, содержащего
изображение формата [2016 × 1134]
- прибл. 480 КБ.
– [СТАНДАРТ] используется для
размера файла, содержащего
изображение формата [640 × 360]
- прибл. 60 КБ.
УСТАН ФИЛЬМА

 Нажмите дважды [ДА] 
РАЗМ ИЗОБР
 320 × 240 (
)
Фильмы записываются с высоким
разрешением.
160 × 112 (
)
Увеличивается время записи
фильма.
Емкость “Memory Stick Duo” (МБ)
и возможное время записи (часы:
минуты: секунды)
320 × 240
160 × 112
8 МБ
00:01:20
00:05:20
16 МБ
(прилагается)
00:02:40
00:10:40
32 МБ
00:05:20
00:21:20
64 МБ
00:10:40
00:42:40
128 МБ
00:21:20
01:25:20
256 МБ
00:42:40
02:50:40
512 МБ
01:25:20
05:41:20
1 ГБ
02:50:40
11:22:40
• При использовании “Memory Stick Duo”
производства Sony Corporation. Время
записи зависит от условий съемки.
УДАЛ.ВСЕ
Удаляются все незащищенные
изображения с “Memory Stick Duo”
или из выбранной папки.
 Выберите [ВСЕ ФАЙЛЫ] или
[ТЕКУЩ ПАПКА].
[ВСЕ ФАЙЛЫ]: удаляются все
изображения с “Memory Stick Duo”.
[ТЕКУЩ ПАПКА]: удаляются все
изображения в выбранной папке.
ФОРМАТ
Прилагаемая или новая
карта “Memory Stick Duo”
отформатирована на предприятииизготовителе, и ее не требуется
форматировать.
Нажмите дважды [ДА] 
.
Форматирование будет завершено, а
все изображения будут удалены.
• Во время отображения индикации [
Форматирование…] не следует:
– перемещать переключатель POWER и
нажимать кнопки управления;
– вынимать “Memory Stick Duo”.
• При форматировании с “Memory Stick
Duo” удаляются все данные, включая
защищенные изображения и вновь
созданные папки.
Использование меню
При выборе форматного соотношения 4:3
или 16:9
.
• Заранее отключите защиту изображений
на “Memory Stick Duo”, если
используется “Memory Stick Duo” с
лепестком защиты от записи (стр. 120).
• Папка не будет удалена даже при
удалении из нее всех изображений.
• Когда отображается индикация [
Удаление всех данных...] не следует:
– перемещать переключатель POWER и
нажимать кнопки управления;
– вынимать “Memory Stick Duo”.
НОМЕР ФАЙЛА
 ПО ПОРЯДКУ
Файлам присваиваются
последовательные номера даже в
случае замены “Memory Stick Duo”.
При создании новой папки или смене
папки для записи номер файла будет
сброшен.
СБРОС
Номер файла сбрасывается на 0001
каждый раз при смене “Memory Stick
Duo”.
Продолжение 
51
Меню
УСТ ПАМЯТИ (продолжение)
НОВАЯ ПАПКА
На “Memory Stick Duo” можно
создать новую папку (с именем
в диапазоне от 102MSDCF до
999MSDCF). Когда папка заполнится
(можно сохранить не более 9999
изображений), будет автоматически
создана новая папка.
Нажмите [ДА] 
.
• Нельзя использовать видеокамеру
для удаления созданных папок.
Форматировать “Memory Stick Duo” (стр.
51) и удалять созданные папки можно
только с помощью компьютера.
• Количество изображений, которые
можно записать на “Memory Stick Duo”,
может уменьшаться по мере увеличения
количества папок.
ПАПКА ЗАПИСИ (папка записи)
Выберите папку для записи с
помощью кнопок
/
, затем
нажмите
.
• По умолчанию изображения сохраняются
в папке 101MSDCF.
• После записи изображения в папку
она будет определена как папка по
умолчанию для воспроизведения.
ПАПКА ВОСПР (папка
воспроизведения)
Выберите папку воспроизведения
с помощью кнопок
/
, затем
нажмите
.
52
Меню
ПРИЛ.ИЗОБР.
Специальные эффекты в изображениях
или дополнительные функции записи/
воспроизведения (ЭФФЕКТ ИЗОБР/ПОКАЗ
СЛАЙД./ИНТЕРВ.ЗАП./З.ИНТ-НЕПОДВ и
т.д.)
МОЗ.ФЕЙДЕР
Настройки по умолчанию отмечены
значком .
После выбора элементов появятся
индикаторы в круглых скобках.
Подробную информацию о
выборе элементов меню см. на
стр. 38.
МОНОХРОМ
При появлении изображение
постепенно изменяется с чернобелого на цветное. При исчезновении
оно постепенно изменяется с
цветного на черно-белое.
ФЕЙДЕР
ШТОРКИ (только для плавного появления)
 Выберите нужный эффект, затем
нажмите
.
При выборе параметра
[НАЛОЖЕНИЕ], [ШТОРКИ]
или [ТОЧ.ФЕЙДЕР] изображение
с кассеты будет сохранено как
неподвижное изображение (во время
сохранения изображения экран
становится синим).
 Нажмите кнопку REC START/STOP.
Мигание индикатора фейдера
прекратится, и он исчезнет по
окончании операции.
Для отмены операции нажмите
[ВЫКЛ] в шаге .
ОЖИДАН
Плавное
исчезновение
БЕЛЫЙ ФЕЙДЕР
ЗАПИСЬ
Плавное
появление
ТОЧ.ФЕЙДЕР (только для плавного
появления)
Использование видоискателя
Чтобы настроить параметры
[ЭКСПОЗИЦИЯ] и [ФЕЙДЕР]
при использовании видоискателя,
поверните панель ЖКД на 180
градусов и закройте экраном наружу.
 Убедитесь, что индикатор



ЧЕРН.ФЕЙДЕР
Использование меню
Ниже описаны эффекты, которые
можно добавить к записываемым
изображениям.
НАЛОЖЕНИЕ (только для плавного
появления)


CAMERA-TAPE или CAMERAMEMORY горит.
Закройте панель ЖКД экраном
наружу.
Появится индикация
.
Нажмите
.
На экране появится индикация
[Откл. ЖКД?].
Нажмите [ДА].
Экран ЖКД выключится.
Прикоснитесь к экрану ЖКД, глядя
на изображение в видоискателе.
Отображается индикация
[ЭКСПОЗИЦИЯ] и т.д.
Нажмите кнопку функции, которую
необходимо установить.
Продолжение 
53
Меню
ПРИЛ.ИЗОБР. (продолжение)
[ЭКСПОЗИЦИЯ] : отрегулируйте с
помощью
/
и нажмите
.
[ФЕЙДЕР] : нажмите несколько раз для
выбора требуемого эффекта (только
если горит индикатор CAMERATAPE).
: экран ЖКД включится.
Чтобы скрыть кнопки, нажмите
.
ПОКАЗ СЛАЙД.
Изображения, сохраненные на
“Memory Stick Duo” или папке,
воспроизводятся в непрерывной
последовательности (демонстрация
слайдов).
 Нажмите
[ПАПКА ВОСПР.].
 Выберите [ВСЕ ФАЙЛЫ (
)]
или [ТЕКУЩ ПАПКА ( )], затем
нажмите
.
При выборе параметра [ТЕКУЩ
ПАПКА ( )] все изображения в
текущей папке воспроизведения,
выбранной в разделе [ПАПКА
ВОСПР.] (стр. 52), будут
воспроизведены в непрерывной
последовательности.
 Нажмите [ПОВТОР].
 Выберите [ВКЛ] или [ВЫКЛ], затем
нажмите
.
Для повторного выполнения
демонстрации слайдов выберите
[ВКЛ
].
Для выполнения демонстрации
слайдов только один раз выберите
[ВЫКЛ].
 Нажмите [КНЦ][ПУСК].
Для отключения параметра [ПОКАЗ
СЛАЙД.] нажмите [КНЦ]. Для
выбора режима паузы нажмите
[ПАУЗА].
• Прежде чем нажимать [ПУСК], можно
выбрать первое изображение для
демонстрации слайдов с помощью
/
.
54
• Если воспроизведение фильмов
осуществляется в режиме демонстрации
слайдов, громкость можно
отрегулировать с помощью
/
.
ЦИФР ЭФФЕКТ (цифровой
эффект)
К записям можно добавлять
цифровые эффекты.
 Нажмите нужный эффект.
 Отрегулируйте эффект с помощью
кнопок
/
, затем нажмите
.
Если будет выбран параметр
[НЕПОДВИЖН] или [ЗАМЕЩ
ЯРК.], то при нажатии
изображение сохраняется как
неподвижное.
Эффект
Элементы для
регулировки
ЭФФЕКТ
КИНО*
Регулировка не
требуется.
ПРЕРЫВ
ДВИЖ
Скорость
повторов
НЕПОДВИЖН Степень прозрачности
неподвижного
изображения, которое
требуется наложить
на фильм.
ПРЕРЫВИСТ
Интервал для покадрового
воспроизведения.
ЗАМЕЩ ЯРК.
Цветовая гамма той
области неподвижного
изображения, которая
будет заменена фильмом.
СЛЕД
Время исчезновения
побочного изображения.
МЕДЛ ЗАТВ*
Скорость затвора
(1 - 1/25, 2 - 1/12, 3
- 1/6, 4 - 1/3).
СТАР КИНО*
Регулировка не
требуется.
* Доступен только во время записи.
 Нажмите
.
Появится индикация
.
Для отключения параметра [ЦИФР
ЭФФЕКТ] нажмите [ВЫКЛ] в пункте
.
ЭФФЕКТ КИНО (кинематографический
эффект)
Можно стилизовать изображения
в духе кинематографа, выполнив
настройку экрана 16:9 и
прогрессивного изображения.
ПРЕРЫВ ДВИЖ (эффект задержки)
Можно записывать фильм, используя
эффект повтора.
ПРЕРЫВИСТ (прерывистое движение)
Фильм записывается с
использованием эффекта
последовательного отображения
неподвижных элементов (эффект
стробирования).
ЗАМЕЩ ЯРК. (ключ яркости)
Более светлые участки в записанном
ранее неподвижном изображении
(например, задний план, на фоне
которого изображен человек)
заменяются фильмом.
СЛЕД
Изображение записывается с
эффектом запаздывания.
МЕДЛ ЗАТВ (медленный затвор)
Скорость затвора замедляется. Этот
параметр позволяет выполнить
съемку объекта в темном месте с
более высокой четкостью.
СТАР КИНО
Используется для добавления в
изображения эффекта старинного
кино и оттенка сепии.
• При записи изображений с включенным
параметром [ЭФФЕКТ КИНО] нельзя
выбрать другой цифровой эффект.
• Когда при выбранном параметре
[ПРЕРЫВ ДВИЖ] используется
трансфокация, действие функции
цифрового эффекта будет
приостановлено.
• При выборе параметра [ПРЕРЫВ
ДВИЖ] рекомендуется устанавливать
видеокамеру на штатив.
• При выборе параметра [СТАР КИНО]
нельзя выбрать форматное соотношение
16:9/4:3.
• Невозможно записать изображения,
отредактированные с помощью
специальных эффектов, на кассету в
видеокамере.
• Невозможно добавить эффекты в
изображения, введенные с внешнего
источника. Кроме того, во время
воспроизведения нельзя вывести
изображения, отредактированные с
помощью цифрового эффекта, через
интерфейс DV.
• Изображения, отредактированные с
помощью специальных эффектов, можно
сохранять на “Memory Stick Duo” (стр.
71) или записывать на другую кассету
(стр. 68).
Использование меню
НЕПОДВИЖН
Запись фильма выполняется с его
наложением на ранее записанное
неподвижное изображение.
• Следует выполнить фокусировку
вручную с помощью штатива, так как,
когда выбран параметр [МЕДЛ ЗАТВ],
автоматическая фокусировка затруднена.
([ФОКУСИРОВКА], стр. 44)
ЭФФЕКТ ИЗОБР (эффект
изображения)
Во время записи или воспроизведения
в изображение можно добавлять
специальные эффекты. Появится
индикация
.
 ВЫКЛ
Параметр [ЭФФЕКТ ИЗОБР] не
используется.
Продолжение 
55
Меню
ПРИЛ.ИЗОБР. (продолжение)
НЕГАТИВ
Цвет и яркость сохраняются.
СЕПИЯ
Изображения приобретают цвет
сепии.
ЧЕРНО-БЕЛОЕ
Изображения становятся чернобелыми.
 Нажмите [ВКЛ] ( ) 

.
 Нажмите кнопку REC START/STOP.
ПЕРЕДЕРЖКА
Изображение (примерно 6 кадров)
запишется, и видеокамера перейдет в
режим ожидания.
 Переместите объект и повторите
действия пункта .
Изображения выглядят как
высококонтрастные иллюстрации.
ПАСТЕЛЬ
Изображения отображаются в
пастельных тонах.*
МОЗАИКА
Изображения выглядят как
мозаика.*
* Доступен только во время записи.
• Невозможно добавить эффекты в
изображения, введенные с внешнего
источника. Кроме того, во время
воспроизведения нельзя вывести
изображения, отредактированные с
помощью эффектов изображений, через
интерфейс DV.
• Изображения, отредактированные с
помощью специальных эффектов, можно
сохранять на “Memory Stick Duo” (стр.
71) или записывать на другую кассету
(стр. 68).
56
ПОКАДР ЗАП (покадровая запись)
Используя покадровую запись и
понемногу перемещая объект,
можно выполнить запись
с эффектом замедленного
анимационного изображения. Во
избежание дрожания видеокамеры
управляйте ею с помощью пульта
дистанционного управления.
• Оставшееся время записи на кассете
будет отображаться неверно.
• Последний эпизод будет дольше
остальных.
ИНТЕРВ.ЗАП. (плавная запись
на кассету с интервалами)
Видеокамера будет выполнять
съемку кадров изображения по
одному (1) через установленные
интервалы времени и сохранять их
в памяти, пока не будет сохранено
несколько кадров. Эта функция
полезна для наблюдения за
перемещением облаков или за
изменением дневного освещения.
При воспроизведении изображения
переходы между кадрами будут
плавными. Для выполнения этой
операции подсоедините видеокамеру
к сетевой розетке с помощью
прилагаемого к ней адаптера
переменного тока.
[a]: запись
[b]: интервал
 Нажмите
за перемещением облаков или за
изменением дневного освещения и
т.д.
Для остановки нажмите [ЗАПС
СТОП] в пункте .
Чтобы ее возобновления нажмите
[НАЧ ЗАПИС].
Для отмены нажмите [ЗАПС СТОП],
а затем [КНЦ].
[a]: запись
[b]: интервал

/
,
чтобы выбрать необходимую
продолжительность интервала (от 1
до 120 секунд)
.
 Нажмите [НАЧ ЗАПИС].
Начнется запись, а индикатор 
изменит цвет на красный.
• Когда видеокамера снимет несколько
•
•
•
•
•
•
•
З.ИНТ-НЕПОДВ
(фотосъемка с интервалом)
Можно записывать неподвижные
изображения на “Memory Stick
Duo” с выбранным интервалом. Эта
функция полезна для наблюдения
 выберите
необходимую продолжительность
интервала (1, 5 или 10 минут) 
 [ВКЛ] 

.
 Нажмите кнопку PHOTO до конца.
Индикатор
перестанет мигать,
и начнется запись неподвижных
изображений с интервалом.
Для отключения параметра [З.ИНТНЕПОДВ] выберите [ВЫКЛ] в
пункте .
РЕЖИМ ДЕМО
Значением по умолчанию является
[ВКЛ]; оно позволяет просматривать
демонстрацию примерно через 10
минут, после того как вы извлечете
и кассету, и “Memory Stick Duo”
из видеокамеры и переместите
переключатель POWER вниз, чтобы
загорелся индикатор CAMERA-TAPE.
Использование меню
•
кадров, она записывает их на кассету,
выполнив предварительно функцию END
SEARCH в зависимости от длительности
интервала.
Пока на экране отображается
сообщение, не выключайте видеокамеру
и не отключайте ее от источника
питания.
Для первого и последнего снимка в
режиме плавной записи с интервалами
видеокамера снимет по несколько
кадров.
Плавная запись с интервалами
прекратится по истечении примерно 12
часов после начала съемки.
Звук не записывается.
Если разрядится батарейный блок
или подойдет к концу лента в кассете,
несколько последних кадров могут не
записаться.
Могут возникать отклонения в
интервале.
При регулировке фокуса вручную
можно записывать четкие изображения,
даже если меняется освещение
([ФОКУСИРОВКА], стр. 44).
Во время записи можно отключить
зуммерные сигналы.
 Нажмите
• Режим демонстрации будет
приостановлен в следующих случаях:
– если во время демонстрации
произойдет прикосновение к экрану
(демонстрация начнется снова
приблизительно через 10 минут);
– если будет вставлена кассета или
“Memory Stick Duo”;
– если переключатель POWER
устанавливается в любое положение,
кроме CAMERA-TAPE.
– Если переключатель NIGHTSHOT
установлен в положение ON.
ПЕЧАТЬ
См. стр. 76.
57
Меню
РЕД И ВОСПР
Настройки для редактирования или
воспроизведения в различных режимах
(ИЗМ.СКОР./ПОСЛ ФРАГМ и т.д.)
Настройки по умолчанию отмечены
значком .
После выбора элементов появятся
индикаторы в круглых скобках.
Подробную информацию о
выборе элементов меню см. на
стр. 38.
ИЗМ.СКОР.
(воспроизведение с различной
скоростью)
При просмотре фильмов можно
выбрать для воспроизведения один из
нескольких режимов.
* Вверху, внизу или в центре экрана
могут появляться горизонтальные
линии. Это не является
неисправностью.
**Изображения, выведенные
через интерфейс DV, нельзя
воспроизвести в замедленном режиме
без помех.
 Нажмите

.
Для возврата в обычный режим
воспроизведения дважды нажмите
кнопку
(воспроизведение/пауза)
(один раз для отмены режима
покадрового воспроизведения).
• Записанный звук не будет слышен.
Возможно, на экране останутся
мозаичные элементы ранее
воспроизведенного изображения.
 Нажмите следующие кнопки во
время воспроизведения.
Действие
изменение
направления
воспроизведения*
Нажмите
(по кадрам)
замедленное
воспроизведение** Чтобы изменить
направление :
(по кадрам) 
воспроизведение
(удвоенная
в 2 раза быстрее скорость)
(удвоенная
Чтобы изменить
скорость)
направление:
(по кадрам) 
(удвоенная
скорость)
покадровое
(по кадрам)
воспроизведение во время паузы
воспроизведения.
Чтобы изменить
направление:
(по кадрам) во
время покадрового
воспроизведения.
58
КОНТР.ЗАП (управление
записью фильма)
См. стр. 69.
АУДИО ПРЗПС (аудиоперезапись)
См. стр. 73.
ЗАП.ФИЛЬМА (управление
записью)
См. стр. 71.
ЗАПИСЬ DVD
Когда видеокамера подсоединена
к персональному компьютеру
серии Sony VAIO, с помощью этой
команды можно легко записать
изображение, записанное на кассете,
на диск DVD (Прямой доступ
для “Click to DVD”). Подробную
информацию см. в разделе “Создание
диска DVD (Прямой доступ для
“Click to DVD”)” (стр. 88).
Меню
ЗАПИСЬ VCD
Когда видеокамера подсоединена
к персональному компьютеру, с
помощью этой команды можно легко
записать изображение, записанное
на кассете, на диск CD-R (Direct
Access для Video CD Burn). Для
получения подробной информации
см. “Руководство по началу работы”
на прилагаемом диске CD-ROM.
ПОСЛ ФРАГМ
ВЫПОЛН.
ОТМЕНА
Останавливает работу функции
[ПОСЛ ФРАГМ].
РЕЖИМ ЗАП (режим записи)
 SP ()
Запись на кассету осуществляется в
режиме SP (стандартный режим).
LP ()
Время записи в режиме длительного
воспроизведения увеличивается в 1,5
раза по сравнению с режимом SP.
• При воспроизведении кассеты,
записанной в режиме LP, на других
видеокамерах или видеомагнитофонах
могут появиться мозаичные помехи или
прерывистый звук.
• Если на одной кассете выполнялась
запись в двух режимах (SP и LP),
возможно, воспроизводимое
изображение будет искажено, или код
времени между эпизодами будет записан
неправильно.
Использование меню
Последнее записанное изображение
будет воспроизводиться в течение
5 секунд, а затем автоматически
остановится.
СТАНД НАБОР
Настройки, используемые при записи на
кассету, или другие основные настройки
(РЕЖИМ ЗАП/МУЛЬТИЗВУК/УСТ ЖКД/ВИ/
ВЫВОД ИЗОБР./USB и т.д.)
Настройки по умолчанию отмечены
значком .
После выбора элементов появятся
индикаторы в круглых скобках.
Подробную информацию о
выборе элементов меню см. на
стр. 38.
АУДИОРЕЖИМ
 12BIT
Запись выполняется в 12-битовом
режиме (2 стереофонических звука).
16BIT (
)
Записывает в 16-битовом
режиме (1 стереофонический
высококачественный звук).
ГРОМКОСТЬ
См. стр. 25.
МУЛЬТИЗВУК
При воспроизведении звука,
Продолжение 
59
Меню
СТАНД НАБОР (продолжение)
записанного с помощью других
устройств, можно выбрать двойной
или стереофонический звук.
 СТЕРЕО
Воспроизведение с основным и
вспомогательным звуком (или
стереофоническим звуком).
1
Воспроизведение с основным звуком
или звуком левого канала.
2
Воспроизведение со
вспомогательным звуком или звуком
правого канала.
• С помощью данной видеокамеры
можно воспроизвести кассету с двойной
звуковой дорожкой, но не записать.
• Если отключить видеокамеру от
источника питания более чем на 5
минут, будет восстановлено значение
[СТЕРЕО].
БАЛАНС ЗВУКА
Можно прослушивать звук,
записанный на кассету путем
аудиоперезаписи или записи
МИКРОФ 4CH во время
воспроизведения.
При воспроизведении звука, созданного
путем перезаписи
См. стр. 73.
При воспроизведении звука, созданного с
помощью МИКРОФ 4CH
60мин
0:00:00:00
БАЛАНС ЗВУКА
ST1/
FRONT
ST2/
REAR
Нажмите
/ , чтобы
отрегулировать баланс звука
передних и задних каналов. Затем
нажмите
.
60
Передний звук можно прослушать со
стороны
, а задний - со стороны
. Вывод 4-канального звука
невозможен, поскольку видеокамера
поддерживает вывод только 2канального звука. При установке
баланса звука в центральное
положение передние и задние
каналы выводятся с одинаковым
уровнем. Отрегулированный баланс
аудио возвращается к значению по
умолчанию примерно через 5 минут
после отсоединения батарейного
блока или какого-либо другого
источника питания.
ВНЕШ.ОБ.МИК. (Внешний
микрофон объемного звука)
Выполнение следующей процедуры
с использованием дополнительного
микрофона и персонального
компьютера серии Sony VAIO
позволит насладиться 5.1-канальным
объемным звучанием.
Запись
Подсоедините микрофон ECM-HQP1
(приобретается дополнительно) к
видеокамере и выполните запись.
Запишите одновременно четыре
аудиоканала (передний левый,
передний правый, задний левый и
задний правый).

Создание диска DVD
Создайте диск DVD с возможностью
воспроизведения 5.1-канального
объемного звука на персональном
компьютере серии Sony VAIO с
использованием программы “Click
to DVD” (версии 2.0 или более
поздней).

Воспроизведение
Воспроизведите созданный диск
DVD с помощью системы домашнего
кинотеатра с системой 5.1.
 Подсоедините микрофон ECM-HQP1
(приобретается дополнительно) к
Active Interface Shoe. Подробную
информацию см. в руководстве по
микрофону.
 Выберите параметр для звука.
 МИКРОФ 4CH (
)
При подключении микрофона
(приобретается дополнительно)
осуществляется запись 4-канального
звука: одновременно передний
левый, передний правый, задний
левый и задний правый.
ШИРОК.СТЕРЕО (
)
СТЕРЕО
Стереофонический звук
записывается в обычном режиме.
• В настоящем руководстве приведено
описание процедуры записи. Для
получения подробной информации о
создании диска DVD (функции “Click to
DVD”) см. стр. 79 или “Руководство по
началу работы” на прилагаемом диске
CD-ROM (стр. 88).
• Для записи звука в режиме
[МИКРОФ 4CH] или [ШИРОК.
СТЕРЕО] необходимы совместимые
вспомогательные принадлежности,
например микрофон ECM-HQP1
(приобретается дополнительно).
• Если микрофон не подключен, звук будет
записан в режиме [СТЕРЕО], даже если
выбран другой режим.
• Звук записывается в 12-битовом
режиме в режиме [МИКРОФ 4CH].
Если для параметра [АУДИОРЕЖИМ]
установлено значение [16BIT(
)],
то произойдет автоматическое
переключение в 12-битовый режим.
Для аудиорежима восстановятся
предыдущие значения установок, если
вместо параметра [МИКРОФ 4CH] будет
установлен параметр [ШИРОК.СТЕРЕО]
или [СТЕРЕО].
УСТ ЖКД/ВИ
Эта операция не повлияет на
записанное изображение.
 ЯРКОСТЬ ЖКД
Можно отрегулировать яркость
экрана ЖКД.
Использование меню
При подключении микрофона
(приобретается дополнительно)
осуществляется запись 2-канального
звука с усиленным эффектом
присутствия.
• По завершении записи можно проверить
записанный звук ([БАЛАНС ЗВУКА],
стр. 60).
• Видеокамера не может воспроизводить
5.1-канальный объемный звук.
• Для создания диска DVD с
возможностью воспроизведения 5.1канального объемного звука требуется
программное обеспечение и устройство,
поддерживающие такую функцию. Такой
возможностью обладают и изделия
Sony: эта функция поддерживается
персональным компьютером серии
VAIO с предварительно установленным
приложением “Click to DVD” (версии 2.0
или более поздней).
• Некоторые прикладные программы,
поставляемые с компьютерами VAIO, не
позволяют выполнить запись сигнала в
формате 4CH MIC REC.
 Отрегулируйте яркость с помощью
кнопок
 Нажмите
/
.
.
 УР ПОДСВ ЖКД
Можно отрегулировать яркость
подсветки экрана ЖКД.
 НОРМАЛЬНЫЙ
Стандартная яркость.
ЯРЧЕ
Повышенная яркость экрана ЖКД.
• Если подсоединить видеокамеру к
внешнему источнику питания, будет
автоматически установлен параметр
[ЯРЧЕ].
• При выборе параметра [ЯРЧЕ] срок
службы батарейного блока во время
записи сократится примерно на 10
процентов.
Продолжение 
61
Меню
СТАНД НАБОР (продолжение)
 ЦВЕТ ЖКД
Цвет на экране ЖКД можно
настроить с помощью кнопок
.
Низкая
интенсивность
ВЫХОД A/VDV
/
Высокая
интенсивность
 ПОДСВ В.ИСК
Можно отрегулировать яркость
видоискателя.
 НОРМАЛЬНЫЙ
Стандартная яркость.
ЯРЧЕ
Повышенная яркость экрана
видоискателя.
• Если подсоединить видеокамеру к
внешнему источнику питания, будет
автоматически установлен параметр
[ЯРЧЕ].
• При выборе параметра [ЯРЧЕ] срок
службы батарейного блока во время
записи сократится примерно на 10
процентов.
 ШИР.ИЗОБР.ВИ
Можно выбрать то, как изображение
с форматным соотношением 16:9
будет отображаться в видоискателе.
 LETTER BOX
Стандартное значение (стандартный
тип дисплея)
СЖАТИЕ (Сжатие)
Изображение будет вытянуто по
вертикали, когда в форматном
соотношении 16:9 вверху или внизу
экрана появятся черные полосы.
62
Если для параметра [ВЫХОД
A/VDV] (
) установить
значение [ВКЛ], можно будет
преобразовать сигнал в подходящий
для видеокамеры сигнал, подсоединив
цифровое и аналоговое устройства
к видеокамере. См. стр. 91 для
получения дополнительных сведений.
ВИДЕОВХОД
Видеоштeкep выбирается для
подсоединения, когда выполняется
ввод изображения с другого
устройства через соединительный
кабель A/V.
 ВИДЕО
Подключение осуществляется через
видеоштекер или соединительный
кабель A/V (прилагается).
S VIDEO
Подключение выполняется с
помощью штекера S VIDEO
соединительного кабеля A/V со
штекером S VIDEO (приобретается
дополнительно).
ТИП ЭКРАНА
См. стр. 37.
USB-CAMERA
Изображения, отображаемые
на экране видоискателя, можно
просматривать на экране компьютера
(передача потоком по USB),
выполнив подключение с помощью
кабеля USB. См. “Руководство по
началу работы” на прилагаемом
диске CD-ROM (стр. 79).
USB-PLY/EDT (воспроизведение/
монтаж по соединению USB)
Выберите этот параметр для
просмотра изображений,
сохраненных на видеокамере, с
помощью компьютера (стр. 79) или
при подключении видеокамеры к
принтеру, совместимому с PictBridge,
через кабель USB (прилагается)
(стр. 76).
 СТАНД USB
Осуществляется воспроизведение
изображений, сохраненных на
“Memory Stick Duo”.
См. стр. 76.
USB ПОТОК
Осуществляется воспроизведение
изображений, сохраненных на
кассете.
УПРАВЛ.ОТОБР
См. стр. 16.
КОНТР РАМКА
Для отображения рамки и проверки
горизонтального или вертикального
положения объекта, установите
для параметра [КОНТР РАМКА]
значение [ВКЛ]. Рамка не
записывается. Нажмите кнопку DISP/
BATT INFO, чтобы скрыть рамку.
КОД ДАННЫХ
Используется для отображения
информации (кода данных),
автоматически записанной во время
записи.
Используется для отображения даты
и времени.
ДАТА КАМЕРЫ (см. ниже)
Используется для отображения
данных настройки видеокамеры.
Эту опцию нельзя выбирать во
время работы Easy Handycam.
60мин
0:00:00:00
6
5
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
1
2
3
4
 Индикатор выключенной
функции SteadyShot*
 Экспозиция*
 Баланс белого*
 Усиление*
 Скорость затвора
 Величина диафрагмы
* Отображается только во время
воспроизведения.
• Данные настройки камеры не
отображаются во время воспроизведения
фильмов, записанных на “Memory Stick
Duo”.
• Значение настройки экспозиции (0EV),
скорость затвора и величина диафрагмы
отображаются при воспроизведении
неподвижных изображений с “Memory
Stick Duo”.
• Индикация отображается для
изображения, записанного с помощью
вспышки.
• На экране данных ДАТА/ВРЕМЯ
дата и время отображаются в одной
и той же области. Если запись
изображения выполняется, когда часы
еще не установлены, на экране будут
отображаться индикации [-- -- ----] и [--:--:--].
Использование меню
PictBridge
ДАТА/ВРЕМЯ
 ВЫКЛ
Код данных не отображается.
Продолжение 
63
Меню
СТАНД НАБОР (продолжение)
ОСТАЛОСЬ
ВЫКЛ
Сигнал отключается.
 АВТО
Индикатор оставшейся ленты
отображается примерно 8 секунд в
описанных ниже случаях.
• Переключатель POWER установлен
в положение PLAY/EDIT или
CAMERA-TAPE, а кассета вставлена.
• Нажата кнопка
(воспроизведение/пауза).
ВКЛ
Используется для постоянного
отображения индикатора
оставшейся ленты.
ПУЛЬТ ДУ (пульт дистанционного
управления)
Установив значение по умолчанию
[ВКЛ], можно использовать пульт
дистанционного управления (стр. 34).
• Установите значение [ВЫКЛ] для
предотвращения реагирования
видеокамеры на команды, исходящие
от пульта дистанционного управления
другого аппарата, например
видеомагнитофона.
• Если отключить видеокамеру от
источника питания более чем на 5 минут,
будет восстановлено значение [ВКЛ].
ЛАМПА ЗАПИСИ (индикатор
записи)
Если для этого параметра выбрать
значение [ВЫКЛ], то во время записи
не будет гореть индикатор записи
с помощью видеокамеры ([ВКЛ]
является значением по умолчанию).
ОЗВУЧ. МЕНЮ
 ВКЛ
64
При запуске/остановке записи или
управлении сенсорной панелью
будет звучать мелодичный звуковой
сигнал.
ВЫВОД ИЗОБР.
 ЖКД
Отображение индикаторов,
например кода времени, на экране
ЖКД и в видоискателе.
В.ВЫХ/ЖКД
Отображение индикаторов,
например кода времени, на экране
телевизора, на экране ЖКД и в
видоискателе.
MENU НАЗАД
 НОРМАЛЬНО
При нажатии кнопки
выполняется прокрутка элементов
меню вниз.
ОБРАТНО
При нажатии кнопки
выполняется прокрутка элементов
меню вверх.
АВТОВЫКЛ (автоматическое
отключение)
 5мин
Если видеокамера не используется
в течение примерно 5 минут, то она
автоматически отключается.
НИКОГДА
Видеокамера не будет отключаться
автоматически.
• При подсоединении видеокамеры
к сетевой розетке, Для параметра
[АВТОВЫКЛ] автоматически
устанавливается значение [НИКОГДА].
КАЛИБРОВКА
См. стр. 127.
Меню
ВРЕМЯ/LANGU.
(УСТАН ЧАСОВ/ЧАСОВОЙ ПОЯС/
LANGUAGE)
Подробную информацию о
выборе элементов меню см. на
стр. 38.
УСТАН ЧАСОВ
См. стр. 18.
ЧАСОВОЙ ПОЯС
LANGUAGE
Можно выбрать язык, который будет
использоваться на экране ЖКД.
Можно выбрать один из следующих
языков: английский, упрощенный
английский, традиционный
китайский, упрощенный китайский,
французский, испанский,
португальский, немецкий,
голландский, итальянский, греческий,
русский, арабский, персидский или
тайский.
• Если вы не сможете среди предлагаемых
вариантов найти свой родной язык,
видеокамера предложит выбрать [ENG
[SIMP]] (упрощенный английский).
В персональное меню можно
добавить необходимые элементы
меню, а также настроить его
параметры для каждого положения
переключателя POWER. Это
удобно, если вы добавляете
часто используемые элементы в
персональное меню.
Добавление элемента меню
Для каждого положения
переключателя POWER можно
добавить до 28 элементов меню.
Удалите менее важный элемент
меню, если требуется добавить
новый.
1 Нажмите
[УСТ
P-MENU]
[ДОБАВИТЬ].
Если требуемый элемент меню не
отображается, нажмите
/ .
60мин
ОЖИДАН
Выберите категорию.
0:00:00
КНЦ
Использование меню
При использовании видеокамеры за
границей можно установить разницу
во времени с помощью кнопок
/
. Установка часов будет
выполнена с учетом разницы во
времени.
Если для разницы во времени
установить значение 0, то часы
вернутся к первоначально
установленному времени.
Настройка персонального
меню
УСТ КАМЕРЫ
ПРИЛ.ИЗОБР.
РЕД И ВОСПР
СТАНД НАБОР
ВРЕМЯ/LANGU.
OK
2 Нажмите
/
, чтобы
выбрать категорию меню,
затем нажмите
.
60мин
ОЖИДАН
Выберите элемент.
0:00:00
КНЦ
ПРОГР А/ЭКСП
ТОЧЕЧН.ЭКСП
ЭКСПОЗИЦИЯ
БАЛАНС БЕЛ
РЕЗКОСТЬ
OK
Продолжение 
65
Настройка персонального меню (продолжение)
3 Нажмите
/
, чтобы
выбрать элемент меню, затем
[ДА]
нажмите
.
Элемент меню добавляется в
конец списка.
Изменение порядка
элементов меню,
отображаемых в
персональном меню
1 Нажмите
[УСТ
P-MENU]
[СОРТИРОВКА].
Удаление элемента меню
1 Нажмите
[УСТ
P-MENU]
[УДАЛИТЬ].
Если требуемый элемент меню не
отображается, нажмите
/ .
60мин
ОЖИДАН
Какую кнопку удалить?
1/3
0:00:00
MENU
УПРАВЛ
ОТОБР
ТЕЛЕМАКРО
ЭКСПОЗИЦИЯ
ТОЧЕЧН
ФОКУС
ФЕЙДЕР
КНЦ
который требуется удалить.
0:00:00
ОЖИДАН
Удалить кнопку из
P-MENU режима
CAMERA-TAPE?
ДА
3 Нажмите [ДА]
2 Нажмите элемент меню,
который необходимо
переместить.
3 Нажмите
/
, чтобы
переместить элемент меню в
нужное место.
4 Нажмите
2 Нажмите элемент меню,
60мин
УДАЛИТЬ
Если требуемый элемент меню не
отображается, нажмите
/ .
НЕТ
.
• Нельзя удалить [MENU] и [УСТ PMENU].
.
Чтобы выполнить сортировку
других элементов, повторите
пункты с 2 по 4.
5 Нажмите [КНЦ]
.
• Невозможно переместить [УСТ
P-MENU].
Возврат установок
персонального меню к
значениям по умолчанию
(Сброс)
Нажмите
[УСТ P-MENU]
[СБРОС][ДА][ДА]
.
Если требуемый элемент меню не
отображается, нажмите
/ .
66
Подключение к видеомагнитофону или телевизору
Для выполнения этой операции подсоедините видеокамеру к сетевой
розетке с помощью прилагаемого к ней адаптера переменного тока (стр. 10).
Дополнительную информацию можно также найти в инструкциях по
эксплуатации, прилагаемых к подключаемым устройствам.
Гнездо A/V
1
A/V
Гнезда
AUDIO/VIDEO (Желтый)
(Белый) (Красный)
Видеомагнитофоны
или телевизоры
К гнезду
i.LINK (IEEE
1394)
2
DV
3
i.LINK-совместимое
устройство
К интерфейсу DV
: Прохождение сигнала

Подсоедините красный и
белый штекеры (левый/правый
аудиосигналы) и штекер S VIDEO
(канал S VIDEO) соединительного
кабеля A/V (приобретается
дополнительно). В этом случае не
нужно подключать желтый штекер
(стандартный видеоштекер). Звук
выводиться не будет, если подсоединен
только кабель S VIDEO.
Соединительный кабель A/V
(прилагается)
Подключите соединительный кабель
A/V к видеокамере. Гнездо A/V
является одновременно и входом, и
выходом. Переключение выполняется
автоматически в зависимости от
режима работы.

Соединительный кабель
A/V со штекером S
VIDEO (приобретается
дополнительно)
При подсоединении к другому
устройству с помощью гнезда S VIDEO
и при использовании соединительного
кабеля A/V с кабелем S VIDEO
(приобретается дополнительно)
изображение может быть
воспроизведено более достоверно,
чем с помощью прилагаемого
соединительного кабеля A/V.
Перезапись/Монтаж
К гнезду S VIDEO

Кабель i.LINK (приобретается
дополнительно)
Используйте кабель i.LINK
(приобретается дополнительно) для
подсоединения видеокамеры к другому
устройству. Видео- и аудиосигналы
передаются в цифровом виде, что
обеспечивает высокое качество
изображений. Следует помнить, что
невозможно вывести изображение и
звук отдельно друг от друга.
Продолжение 
67
Подключение к
видеомагнитофону или
телевизору (продолжение)
• Подключите соединительный кабель
A/V к выходному гнезду устройства,
с которого перезаписывается
изображение, или к входному гнезду
другого устройства для перезаписи
изображения с этой видеокамеры.
• При подключении видеокамеры
к монофоническому устройству
подключите желтый штекер
соединительного кабеля A/V к
видеогнезду, а красный (правый канал)
или белый (левый канал) штекер - к
аудиогнезду на видеомагнитофоне или
телевизоре.
• При подключении устройства с
помощью соединительного кабеля A/V
(прилагается) установите для параметра
[ВЫВОД ИЗОБР.] значение [ЖКД]
(значение по умолчанию) (стр. 64), чтобы
избежать отображения на экране двух
изображений.
Перезапись на другие
записывающие
устройства
Можно копировать изображение,
воспроизводимое на данной
видеокамере, на другие
записывающие устройства
(например, видеомагнитофон).
1 Подключите видеомагнитофон
к видеокамере в качестве
записывающего устройства.
Подробную информацию о
подключении см. на стр. 67.
2 Подготовьте видеомагнитофон
к записи.
При перезаписи на
видеомагнитофон вставьте
кассету для записи.
При перезаписи на записывающее
устройство DVD вставьте диск
DVD для записи.
Если на записывающем
устройстве имеется селектор
входного сигнала, установите его в
режим входа.
3 Подготовьте видеокамеру к
воспроизведению.
Вставьте кассету с записью.
Установите значение для
параметра [ТИП ЭКРАНА] (стр.
37) в соответствии с устройством
воспроизведения (телевизор и
т.д.).
68
4 Запустите воспроизведение
на видеокамере и запись на
видеомагнитофоне.
Подробную информацию см.
в инструкции по эксплуатации
записывающего устройства.
5 По завершении перезаписи
нажмите кнопку остановки
на видеокамере и
видеомагнитофоне.
Можно записывать изображения
с видеомагнитофона или
телевизионные программы с
телевизора на вставленную в
видеокамеру кассету или “Memory
Stick Duo”. Можно также
записать эпизод как неподвижное
изображение на “Memory Stick Duo”.
Заранее вставьте в видеокамеру
кассету или “Memory Stick Duo” для
записи.
• На видеокамеру можно записывать
сигналы, передаваемые только
источником стандарта PAL. Например,
французские телевизионные или
видеопрограммы (стандарт SECAM)
будут записаны неправильно.
Дополнительную информацию о
системах цветного телевидения см. на
стр. 118.
• Для ввода сигналов стандарта PAL
необходимо использовать двойной 21штырьковый адаптер (приобретается
дополнительно).
Запись фильмов
Перезапись/Монтаж
• Через интерфейс DV нельзя передать
следующее:
– индикаторы;
– [ЭФФЕКТ ИЗОБР] (стр. 55), [ЦИФР
ЭФФЕКТ] (стр. 54) или масштаб
воспроизведения (стр. 27).
– титры, записанные на другой
видеокамере.
• Чтобы записать дату/время, а также
данные о настройке камеры, отобразите
их на экране (стр. 63).
• Если подключение выполнено с
помощью кабеля i.LINK (приобретается
дополнительно), то при включении
паузы на видеокамере во время записи
на видеомагнитофон записанное
изображение станет нечетким.
Запись изображений с
видеомагнитофона или
телевизора
1 Подключите телевизор
или видеомагнитофон к
видеокамере.
Подробную информацию о
подключении см. на стр. 67.
• Если видеокамера подключена к
другим устройствам с помощью
кабеля i.LINK, отобразится
индикатор
(этот индикатор
может также отобразиться на экране
телевизора).
2 Если запись осуществляется с
видеомагнитофона, вставьте в
него кассету.
Продолжение 
69
Запись изображений с видеомагнитофона или телевизора
(продолжение)
3 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
4 Используйте видеокамеру для
записи фильмов.
При записи на кассету нажмите
[
КОНТЗАПИСИ]
[ПАУЗ ЗАПИС].
При записи на “Memory Stick
Duo” нажмите
[MENU]
(РЕД И ВОСПР)[ ЗАП.
ФИЛЬМА].
5 Запустите воспроизведение
кассеты на видеомагнитофоне
или выберите телевизионную
программу.
Изображение, воспроизводимое
на подключенном устройстве,
появится на экране ЖКД
видеокамеры.
6 Нажмите [НАЧ ЗАПИС] в точке,
с которой нужно начать запись.
7 Остановите запись.
При записи на кассету нажмите
(STOP) или [ПАУЗ ЗАПИС].
При записи на “Memory Stick Duo”
нажмите [ЗАПС СТОП].
8 Нажмите
70

.
Запись неподвижных
изображений
1 Выполните пункты 1-3 в
разделе “Запись фильмов”.
2 Воспроизведите
видеоизображение или
выберите телевизионную
программу, которую
необходимо записать.
Изображения с видеомагнитофона
или телевизора появятся на экране
видеокамеры.
3 Слегка нажмите кнопку PHOTO
при появлении эпизода,
который требуется записать.
Проверьте изображение и
нажмите указанную кнопку до
конца.
Перезапись изображений
с кассеты на “Memory
Stick Duo”
Фильмы или неподвижные
изображения можно записывать на
“Memory Stick Duo”. Убедитесь, что
кассета с записью и “Memory Stick
Duo” вставлены в видеокамеру.
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Найдите и выполните запись
нужного эпизода.
При перезаписи изображений как
фильма
Нажмите
[MENU]
(РЕД И ВОСПР)[ ЗАП.
ФИЛЬМА]
(PLAY) для
воспроизведения кассеты, затем
нажмите [НАЧ ЗАПИС] в точке,
с которой требуется начать
запись.
В том месте, в котором нужно
остановить запись, нажмите
[ЗАПС СТОП]
(STOP)

.
Перезапись/Монтаж
При перезаписи изображений как
неподвижных изображений
Нажмите
(PLAY) для
воспроизведения кассеты, затем
слегка нажмите кнопку PHOTO
при появлении эпизода, который
требуется записать. Проверьте
изображение и нажмите
указанную кнопку до конца.
• Если при воспроизведении для параметра
[ЦИФР ЭФФЕКТ] установлено значение
[ПРЕРЫВ ДВИЖ], то выполнить
перезапись изображения на “Memory
Stick Duo” невозможно.
• Код данных, записанный на кассете, не
будет записан на “Memory Stick Duo”.
Дата и время записи изображения будут
записаны на “Memory Stick Duo”.
• Звук записывается в монофоническом
режиме с частотой 32 кГц.
• Значения времени записи фильмов
указаны на стр. 51.
• Неподвижные изображения будут
записаны с фиксированным размером
[640 × 360] при воспроизведении
изображений в режиме 16:9 или [640 ×
480] при воспроизведении изображений в
режиме 4:3.
71
Перезапись звука на записанную кассету
Можно добавлять звук на кассету, уже записанную в режиме 12 бит (стр. 59), не
стирая первоначальный звуковой сигнал.
Подключение
 Active
Interface Shoe
 Встроенный
микрофон
A/V
Соединительный кабель
A/V (прилагается)
(белый)
 Гнездо A/V
Не подключайте
видеоштекер (желтый).
AUDIO OUT
(красный)
R
L
LINE OUT
: Прохождение сигнала
Звуковоспроизводящее устройство
(например, проигрыватель CD/MD)
Запись звука можно выполнить
одним из следующих способов.
 Через внешний микрофон
(приобретается дополнительно),
подключенный к Active Interface
Shoe.
 Подключив аудиоустройство
к видеокамере с помощью
соединительного кабеля A/V.
 Используя встроенный микрофон
(подключение не требуется).
Записываемый входной
аудиосигнал имеет приоритет над
72
другими сигналами в следующей
последовательности .
Невозможно выполнить запись
дополнительного аудиосигнала:
– если кассета записана в режиме 16 бит
(стр. 59);
– если кассета записана в режиме LP;
– если видеокамера подключена с
помощью кабеля i.LINK;
– если кассета записана в режиме 4CH MIC
REC;
– если кассета записана не в той системе
цветного телевидения, которая
используется в этой видеокамере;
– при попытке записи на незаписанный
участок кассеты;
– когда лепесток защиты от записи на
кассете установлен в положение SAVE.
• Если для записи дополнительного
звукового сигнала используется гнездо
A/V или встроенный микрофон,
изображение не выводится через гнездо
A/V. Просматривайте изображение на
экране ЖКД или в видоискателе.
• При подключении внешнего микрофона
(приобретается дополнительно) к Active
Interface Shoe можно контролировать
изображение и звук, подсоединив
видеокамеру к телевизору или другому
устройству с помощью соединительного
кабеля A/V. Однако записываемый
звук не выводится через динамик
видеокамеры. Проверьте звук с помощью
телевизора или другого устройства.
Заранее вставьте кассету с записью в
видеокамеру.
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Нажмите кнопку
(воспроизведение/пауза) для
воспроизведения кассеты,
затем повторно нажмите ее
в точке, с которой требуется
начать запись звука.
 [MENU] 
(РЕД И ВОСПР)  [АУДИО
ПРЗПС] 
 [АУДИО
ПРЗПС].
Появится индикация
60 мин
АУДИО ПРЗПС

0:00:00:00
АУДИО
ПРЗПС
4 Нажмите
(PLAY) и
одновременно запустите
воспроизведение
аудиосигнала, который
требуется записать.
- отображается во время
записи нового звукового сигнала
в режиме стерео 2 (ST2) при
воспроизведении кассеты.
5 Нажмите
Перезапись/Монтаж
Запись звука
3 Нажмите
(STOP), когда
потребуется остановить
запись.
Для перезаписи звука в другие
эпизоды повторите действия
пункта 2 и выберите эпизоды,
затем нажмите [АУДИО ПРЗПС].
6 Нажмите

.
Продолжение 
73
Перезапись звука на
записанную кассету
(продолжение)
• Чтобы установить конечную точку
для перезаписи звука, во время
воспроизведения нажмите кнопку
ZERO SET MEMORY на пульте
дистанционного управления при
отображении эпизода, для которого
требуется остановить перезапись звука.
После выполнения пунктов со 2 по 4
запись будет автоматически остановлена
на выбранном эпизоде.
• Дополнительный звуковой сигнал
можно записать только на кассету,
которая записана с помощью данной
видеокамеры. Качество звука
может ухудшиться, если перезапись
аудиосигнала осуществляется на
кассету, которая записана с помощью
другой видеокамеры (включая другие
видеокамеры DCR-HC90E).
Проверка записанного звука
 Воспроизведите кассету, на которую
записывался звук (стр. 25).
 Нажмите
 [MENU] 
(СТАНД НАБОР) 

[БАЛАНС ЗВУКА] 
.
60мин
0:00:00:00
Удаление записанных
изображений с “Memory
Stick Duo”
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Нажмите
60мин
101–0001
.
2 / 10 101
ВОСПР ПАМ
2016
P-MENU
3 Выберите изображение,
которое требуется удалить, с
помощью
/
.
• Чтобы удалить сразу все
изображения, выберите [УДАЛ.ВСЕ]
(стр. 51).
БАЛАНС ЗВУКА
ST1/
FRONT
ST2/
REAR
/ , отрегулируйте
баланс между первоначальным
звуком (ST1) и записанным
впоследствии звуком (ST2), а затем
нажмите
.
 Нажимая
• По умолчанию выводится
первоначальный звук (ST1).
• Отрегулированный баланс звука
возвращается к значению по умолчанию
примерно через 5 минут после
отсоединения батарейного блока или
отключения другого источника питания.
74
4 Нажмите

[ДА].
• После удаления восстановить
изображения невозможно.
• Можно удалить изображения на
индексном экране (стр. 25). Можно легко
найти изображение, которое требуется
удалить, отображая одновременно по 6
изображений.
Нажмите
 [ УДАЛ.]  на
изображении, которое требуется удалить

 [ДА].
• Невозможно удалить изображения, если
лепесток защиты от записи на “Memory
Stick Duo” установлен в положение
защиты от записи (стр. 120) или на
выбранном изображении установлена
защита (стр. 75).
Добавление в изображения
на “Memory Stick Duo”
меток с определенной
информацией (Защита
изображений/Знак печати)
При использовании “Memory Stick
Duo” с лепестком защиты от записи
убедитесь, что этот лепесток на
“Memory Stick Duo” не установлен
в положение защиты от записи (стр.
120).
Предотвращение случайного
стирания (Защита изображения)
Можно выбрать и пометить
изображения для предотвращения их
случайного удаления.
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Нажмите

Для выбора изображений, которые
требуется напечатать, в видеокамере
используется стандарт DPOF
(Цифрой формат порядка печати).
Отметив изображения, которые
необходимо напечатать, их не
требуется повторно выбирать
при печати (количество
распечатываемых копий указать
невозможно).
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Нажмите


[ОТМЕТ.ПЕЧАТИ].
3 Нажмите изображение, которое

требуется впоследствии
распечатать.
[ЗАЩИТА].
3 Нажмите изображение, для
Появится
индикация
ОТМET.ПЕЧАТИ
которого требуется установить
защиту.
101–0002
2/ 10
ЗАЩИТА
101–0002
2/ 10
4 Нажмите
Появится
индикация

101
4 Нажмите
Перезапись/Монтаж
1 Переместите переключатель
Выбор неподвижных
изображений для печати (Знак
печати)
101
OK
[КНЦ].
OK
[КНЦ].
• Чтобы отключить защиту изображения,
нажмите изображение еще раз для снятия
защиты, установленной в пункте 3.
Продолжение 
75
Добавление в изображения на “Memory Stick Duo”
меток с определенной информацией (Защита
изображений/Знак печати) (продолжение)
• Чтобы отменить знак печати, нажмите
изображение еще раз для снятия знака
печати, установленного в пункте 3.
• Не отмечайте изображения на
видеокамере, если на “Memory Stick Duo”
уже сохранено несколько изображений
со знаком печати, установленным с
помощью других устройств. Это может
привести к изменению информации
изображений, знак печати для которых
установлен с помощью другого
устройства.
Печать записанных
изображений (принтер,
совместимый с PictBridge)
Можно распечатывать изображения
с помощью принтера, совместимого
с PictBridge, не подключая
видеокамеру к компьютеру.
Подсоедините прилагаемый к
видеокамере адаптер переменного
тока к сетевой розетке для подачи
питания.
Заранее вставьте “Memory Stick
Duo”, на которой сохранены
неподвижные изображения, в
видеокамеру.
Подсоедините видеокамеру к
принтеру
1 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
2 Нажмите
[MENU]
(СТАНД НАБОР)[USB-PLY/

EDT][PictBridge]
.
3 С помощью кабеля USB
подсоедините принтер к гнезду
USB на видеокамере (стр. 78).
76
4 Нажмите
(ПРИЛ.ИЗОБР.)
[ПЕЧАТЬ].
По завершении печати
индикация [Печать...] исчезнет,
и снова появится экран выбора
изображений.
После выполнения
подключения на экране
появится индикатор
(соединение PictBridge).
ПЕЧАТЬ
101-0001
-
2016
1 / 10
По завершении печати нажмите
[КНЦ].
101
КНЦ
+
УСТАНОВИТЬ ВЫПЛН
Появится одно из изображений,
сохраненных на “Memory Stick
Duo”.
Печать
1 Выберите изображение для
печати с помощью
/
.
[КОПИИ].
3 Выберите число копий для
печати с помощью
/
.
Для печати можно выбрать
не более 20 копий одного
изображения.
4 Нажмите
[КНЦ].
Чтобы распечатать изображение
с датой, нажмите
[ДАТА/
ВРЕМЯ][ДАТА] или [ДАТА
ВРЕМЯ]
.
• См. также инструкцию по эксплуатации
используемого принтера.
• Выполнение перечисленных ниже
операций запрещено, если на
экране отображается индикатор .
Возможно, операции будут выполнены
ненадлежащим образом.
– Перемещение переключателя POWER.
– Отсоединение кабеля USB от
видеокамеры или принтера.
– Извлечение “Memory Stick Duo” из
видеокамеры.
• Если принтер перестанет работать,
отсоедините кабель USB и начните всю
процедуру заново.
• Если выполняется печать изображения,
записанного в режиме 16:9, возможно,
оно будет напечатано с обрезанными
левым и правым краями.
• Некоторые модели принтеров могут не
поддерживать функцию печати даты. Для
получения дополнительных сведений см.
инструкцию по эксплуатации принтера.
• Печать изображений, записанных с
помощью не видеокамеры, а другого
устройства, не гарантируется.
• PictBridge - это промышленный стандарт,
установленный ассоциацией CIPA
(Camera & Imaging Products Association).
Печатать неподвижные изображения
можно без использования компьютера.
Для этого подключите цифровую
видеокамеру или цифровую фотокамеру
любой модели или производителя
непосредственно к принтеру.
Перезапись/Монтаж
• Функционирование моделей,
не совместимых с PictBridge, не
гарантируется.
2 Нажмите
5 Нажмите [ВЫПЛН][ДА].
77
Использование разъемов для подключения внешних
устройств
1
2
5
3
4
6
DV
• При записи на “Memory Stick Duo” с
использованием внешней вспышки
(приобретается дополнительно),
подсоединенной к держателю,
выключите питание внешней
вспышки во избежание записи шума
при ее зарядке.
• Нельзя одновременно использовать
внешнюю вспышку (приобретается
дополнительно) и встроенную
вспышку.
• Если подсоединен внешний микрофон
(приобретается дополнительно), он
имеет приоритет над встроенным
микрофоном (стр. 29).
 Гнездо
 Active Interface Shoe
(стр.
72)
Active Interface Shoe
используется для подачи
питания на вспомогательные
принадлежности, такие как
видеоподсветка, вспышка или
микрофон. Вспомогательные
принадлежности могут быть
включены или выключены
переключателем POWER
на видеокамере. Подробную
информацию см. в инструкции по
эксплуатации вспомогательной
принадлежности.
• При подключении вспомогательной
принадлежности откройте крышку
держателя. Потяните крышку
держателя вверх, затем поверните
ее в направлении стрелки, чтобы
открыть.
• На Active interface shoe имеется
предохранительное устройство для
надежной фиксации установленной
принадлежности. Для подсоединения
вспомогательной принадлежности
нажмите ее вниз и сдвиньте до упора,
а затем затяните винт. Для снятия
вспомогательной принадлежности
ослабьте винт, а затем нажмите ее
вниз и выньте.
78
LANC (голубого цвета)
• Гнездо управления LANC
используется для управления
движением ленты на видео- и
периферийных устройствах,
подключенных к этому гнезду.
 Гнездо A/V (аудио/видео) (стр. 36,
67, 91)
 Гнездо DC IN (стр. 10)
 Гнездо (USB) (стр. 79)
 Гнездо интерфейса DV (стр. 67,
88)
Прежде чем смотреть “Руководство по началу работы”
на компьютере
После установки на компьютере с
системой Windows программного
обеспечения Picture Package с
прилагаемого диска CD-ROM
при подключении видеокамеры
к компьютеру можно будет
использовать следующие функции.
Для получения подробной
информации о подключении см.
“Руководство по началу работы”.
Выбрав соответствующие
пиктограммы, можно просмотреть
изображения, скопированные
с видеокамеры. Неподвижные
изображения и фильмы сохраняются
в папках по дате.
Music Video/Slideshow Producer
Можно выбрать любимые фильмы
и неподвижные изображения,
сохраненные на компьютере,
и без труда создать короткий
оригинальный фильм или
демонстрацию слайдов с добавлением
музыки и визуальных стилей.
Automatic Music Video Producer
Можно без труда создать короткий
оригинальный видеофильм с
добавлением музыки и визуальных
стилей, используя изображения,
записанные на кассете.
Copying tape to Video CD
Можно импортировать содержимое
кассеты для создания диска Video
CD.
Save the images on CD-R
Можно сохранить изображения,
скопированные на компьютер, на
диск CD-R в качестве резервной
копии.
Использование компьютера
• Программное обеспечение и функции,
которые можно использовать на
компьютерах Macintosh, отличаются от
программного обеспечения и функций,
используемых на компьютерах с
системой Windows. Для получения
подробной информации см. главу 6
“Руководство по началу работы” на диске
CD-ROM. Информацию о “Руководство
по началу работы” см. в следующем
разделе.
• Существует два способа подключения
видеокамеры к компьютеру.
– Кабель USB
Этот способ подходит для копирования
видеоизображений и звука, записанных
на кассете, на компьютер, копирования
файлов с “Memory Stick Duo” на
компьютер и копирования файлов на
“Memory Stick Duo”.
– Кабель i.LINK
Этот способ подходит для копирования
видеоизображений и звука, записанных
на кассете. Данные изображений
передаются с более высокой
четкостью, чем при использовании
кабеля USB.
Viewing video and pictures on a
computer
Burning Video CD
Можно создать диск Video CD,
содержащий меню видеофильмов и
демонстраций слайдов. ImageMixer
VCD2 поддерживает неподвижные
изображения с высоким
разрешением.
Продолжение 
79
Прежде чем смотреть “Руководство по началу работы” на
компьютере (продолжение)
USB Streaming Tool
Можно просматривать изображение,
воспроизводимое с кассеты или
принимаемое видеокамерой, на
компьютере.
Video Capturing Tool
Можно импортировать все
содержимое кассеты на компьютер.
• На прилагаемом диске CD-ROM
(прилагается) содержится следующее
программное обеспечение.
– Драйвер USB
– Picture Package Ver. 1.5
– ImageMixer VCD2
– “First Step Guide (Руководство по
началу работы)”
О “Руководство по началу
работы (First Step Guide)”
“Руководство по началу работы”
- это инструкция по эксплуатации,
к которой можно обратиться с
помощью компьютера.
В “Руководство по началу работы”
описаны основные операции: от
первоначального подключения
видеокамеры к компьютеру и
настройки параметров до общих
принципов работы с помощью
программного обеспечения,
записанного на диске CD-ROM
(прилагается). Установите диск CDROM, прочитайте на компьютере
“Установка программного
обеспечения и “Руководство по
началу работы” на компьютер” (стр.
82), а затем запустите “Руководство
по началу работы” и следуйте
инструкциям.
80
Функция справки программного
обеспечения
В справке представлено описание
всех функций для всех приложений
программного обеспечения.
Внимательно прочитав “Руководство
по началу работы”, обратитесь к
справке для получения подробного
описания операций. Для отображения
справки нажмите метку [?] на экране.
Системные требования
 Для пользователей Windows
Использование Picture Package
ОС: требуется стандартная установка
Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition или
Windows XP Professional.
Нормальная работа программ не
гарантируется, если выполнено
обновление какой-либо из
вышеуказанных операционных
систем.
В системе Windows 98
передача потоком по USB не
поддерживается.
В системах Windows 98 и Windows
98SE захват в формате DV не
поддерживается.
ЦП: Intel Pentium III 500 МГц или
выше (рекомендуется 800 МГц
или выше) (для использования
ImageMixer VCD2 рекомендуется
использовать Intel Pentium III 800
МГц или выше)
Приложение: DirectX 9.0c или более
поздней версии. (Этот продукт
разработан на основе технологии
DirectX. Для работы программы
необходимо установить DirectX.)
Проигрыватель Windows Media
Player 7.0 или более поздней
версии
Проигрыватель Macromedia
Flash Player 6.0 или более поздней
версии
Звуковая система: стереозвуковая
карта 16 бит и стереофонические
громкоговорители
Память: 64 МБ или более
Жесткий диск: объем памяти,
необходимый для установки: 500
МБ или более;
рекомендуемое свободное
место на жестком диске: 6 ГБ
или более (в зависимости от
размера редактируемых файлов
изображений)
Прочее: порт USB (поставляется
в качестве стандартного
устройства), интерфейс DV
(IEEE1394, i.LINK) (для
подсоединения с помощью кабеля
i.LINK), дисковод (для создания
дисков Video CD требуется
дисковод CD-R.
Список совместимых дисководов
представлен на веб-узле по
следующему адресу
URL: http://www.ppackage.com/)
ОС: требуется стандартная установка
Microsoft Windows 98, Windows
98SE, Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition,
Windows XP Home Edition или
Windows XP Professional.
Нормальная работа программ не
гарантируется, если выполнено
обновление какой-либо из
вышеуказанных операционных
систем.
ЦП: MMX Pentium 200МГц или выше
Приложение: проигрыватель
Windows Media Player
(необходимо установить для
воспроизведения фильмов).
Прочее: порт USB (поставляется
в качестве стандартного
устройства), дисковод
 Для пользователей Macintosh
При использовании ImageMixer VCD2
ОС: Mac OS X (v10.1.5 или более
поздней версии)
ЦП: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
PowerMac серии G3/G4/G5
Память: 128 МБ или более
Жесткий диск: объем памяти,
необходимый для установки: 250
МБ или более
Рекомендуемое свободное
место на жестком диске: 4 ГБ
или более (в зависимости от
размера редактируемых файлов
изображений)
Использование компьютера
Дисплей: Видеокарта с 4 МБ
VRAM, драйвер дисплея,
поддерживающий минимум 800 ×
600 точек, режим цветности
High color (16 бит, 65 000 цветов)
и DirectDraw (это устройство
будет неправильно работать при
установке разрешения 800 × 600
точек или ниже, 256 цветов или
меньше).
Воспроизведение изображений,
записанных на “Memory Stick Duo”, с
помощью компьютера
Дисплей: минимальное разрешение
1024 × 768 точек, 32000 цветов
(при разрешении менее 1024 ×
768 точек и глубине цвета менее
256 цветов этот продукт будет
работать неправильно).
Продолжение 
81
Прежде чем смотреть
“Руководство по началу работы”
на компьютере (продолжение)
Приложение: QuickTime 4 или более
поздней версии (рекомендуется
QuickTime 5)
Прочее: дисковод
Только копирование на компьютер
изображений, записанных нa “Memory
Stick Duo”
ОС: Mac OS 9.1/9.2 или Mac OS X (v
10.0/v 10.1/v 10.2/v 10.3)
Приложение: QuickTime 3.0 или
более поздней версии (необходимо
установить для воспроизведения
фильмов).
Прочее: прочее USB (поставляется в
качестве стандартного устройства)
• Если видеокамера подсоединена к
компьютеру Macintosh с помощью кабеля
USB, невозможно будет копировать на
компьютер изображения, записанные на
кассете. Для копирования записанного
материала с кассеты подсоедините
видеокамеру к компьютеру с помощью
кабеля i.LINK и воспользуйтесь
стандартным программным
обеспечением операционной системы.
Установка программного
обеспечения и
“Руководство по началу
работы” на компьютер
До подключения видеокамеры и
компьютера необходимо установить
программное обеспечение и т.д. на
компьютер с прилагаемого диска
CD-ROM. Впоследствии установка
больше не потребуется.
Используемое программное
обеспечение отличается в
зависимости от используемой
операционной системы.
Компьютер с операционной системой
Windows: Picture Package (включая
ImageMixer VCD2)
Компьютер с системой Macintosh:
ImageMixer VCD2
Для получения подробной
информации о программном
обеспечении см. “Руководство по
началу работы”.
Установка на компьютер с
системой Windows
Для установки на компьютер с
операционной системой Windows
2000/Windows XP войдите в систему с
правами администратора.
1 Убедитесь, что видеокамера не
подключена к компьютеру.
2 Включите компьютер.
Перед установкой программного
обеспечения закройте все
работающие приложения.
82
3 Установите диск CD-ROM в
дисковод компьютера.
Появится экран установки.
Если начальный экран не
отображается
 Дважды нажмите значок [My
Computer].
 Дважды нажмите
[PICTUREPACKAGE]
(дисковод).*
5 Выберите язык для
устанавливаемого
приложения, затем нажмите
кнопку [Next].
6 Нажмите кнопку [Next].
4 Нажмите [Install].
7 Прочитайте [License
Agreement], установите флажок
[I accept the terms of the license
agreement], если принимаете
условия соглашения, затем
нажмите [Next].
В зависимости от используемой
операционной системы
компьютера отобразится
сообщение, что “Руководство по
началу работы” нельзя установить
автоматически с помощью
программы InstallShield Wizard.
В таком случае скопируйте
“Руководство по началу работы”
на компьютер вручную, следуя
отображаемым сообщениям с
инструкциями.
Продолжение 
Использование компьютера
* Имена дисков (например, (E:))
могут отличаться в зависимости от
компьютера.
83
Установка программного обеспечения и “Руководство по началу
работы” на компьютер (продолжение)
8 Выберите каталог для
сохранения программного
обеспечения, затем нажмите
[Next].
9 На экране [Ready to Install the
Program] нажмите [Install].
11 Для установки “Руководство
по началу работы” нажмите
[Next].
12 Нажмите [Next] и следуйте
инструкциям на экране для
установки ImageMixer VCD2.
Начнется установка Picture
Package.
13 Если отобразится экран
10 Выберите язык
устанавливаемого
“Руководство по началу
работы” и нажмите [Next].
Возможно, на некоторых
компьютерах данный экран
не отобразится. В этом случае
перейдите к пункту 12.
84
[Installing Microsoft (R)
DirectX(R)], следуйте
приведенным ниже
инструкциям для установки
DirectX 9.0c. В противном
случае переходите к пункту 14.
 Прочитайте [License Agreement],
затем нажмите [Next].
 Нажмите кнопку [Next].
15 Извлеките диск CD-ROM из
дисковода компьютера.
 Нажмите [Finish].
• При возникновении вопросов по
программе Picture Package см.
контактную информацию на стр. 87.
Установка на компьютер
Macintosh
1 Убедитесь, что видеокамера не
14 Убедитесь, что установлен
флажок [Yes, I want to restart
my computer now.], затем
нажмите [Finish].
подключена к компьютеру.
2 Включите компьютер.
3 Установите диск CD-ROM в
дисковод компьютера.
Компьютер выключится и
автоматически запустится
снова (этот процесс называется
перезагрузка). На рабочем столе
появятся значки для [Picture
Package Menu] и [Picture Package
Menu destination Folder] (а также
значок для “Руководство по
началу работы”, если оно было
установлено при выполнении
пунктов 11-12 ).
4 Дважды нажмите на значок
дисковода CD-ROM.
5 Скопируйте на компьютер
Использование компьютера
Перед установкой программного
обеспечения закройте все
работающие приложения.
файл “FirstStepGuide.pdf”,
который хранится в папке
[FirstStepGuide] на нужном
языке.
6 Скопируйте файл [IMXINST.SIT]
в папке [MAC] на диске CD-ROM
в любую выбранную папку.
Продолжение 
85
Установка программного обеспечения
и “Руководство по началу работы” на
компьютер (продолжение)
7 Дважды нажмите [IMXINST.
SIT] в той папке, в которую его
скопировали.
8 Дважды нажмите на
разархивированный файл
[ImageMixerVCD2_Install].
9 При появлении окна
Просмотр “Руководство
по началу работы”
Отображение “Руководство по
началу работы”
Запуск на компьютере с системой
Windows
Для просмотра рекомендуется
использовать Microsoft Internet
Explorer 6.0 или более поздней
версии.
Дважды нажмите значок
на
рабочем столе.
подтверждения пользователя
введите имя и пароль.
Начнется установка ImageMixer
VCD2.
• Подробную информацию по
использованию ImageMixer VCD2 см. в
интерактивной справке к программному
обеспечению.
Чтобы запустить руководство,
выберите [Start], [Programs] ([All
Programs] в системе Windows
XP), [Picture Package] и [First Step
Guide], затем запустите [First Step
Guide].
• Для просмотра “Руководство по
началу работы” в формате HTML
без использования автоматической
установки скопируйте из папки
[FirstStepGuide] на диске CD-ROM
папку с необходимым языком, а затем
дважды нажмите файл “index.html”.
• Используйте файл “FirstStepGuide.
pdf” в следующих случаях.
– При печати “Руководство по
началу работы”
– Если “Руководство по началу
работы” отображается
неправильно даже в рекомендуемой
среде из-за настроек браузера.
– Если версия HTML “Руководство
по началу работы” не
устанавливается автоматически.
86
Запуск на компьютере с системой
Macintosh
Дважды нажмите “FirstStepGuide.
pdf”.
Для просмотра файла PDF
необходима программа Adobe
Reader. Если программа не
установлена на компьютере, ее
можно загрузить с Web-страницы
компании Adobe Systems:
http://www.adobe.com/
Центр поддержки пользователя
Pixela
Домашняя страница Pixela
Windows: http://www.ppackage.com/
Macintosh: http://www.ImageMixer.
com/
– Северная Америка (Лос-Анджелес)
- телефон:
+1-213-341-0163
– Европа (Великобритания) телефон:
+44-1489-564-764
– Азия (Филиппины) - телефон:
+63-2-438-0090
Музыкальные композиции, записи
или другие музыкальные материалы,
которые можно приобрести на
компакт-дисках, получить по сети
Интернет или из других источников
(“Музыкальное содержимое”)
являются произведениями, которые
охраняются авторским правом их
владельцев, и поэтому защищены
законом об авторском праве и
другими соответствующими законами
каждой отдельной страны/региона.
За исключением случаев, когда
такие действия явно разрешены
действующим законодательством,
запрещается использовать (включая
без ограничений копирование,
изменение, воспроизведение,
выгрузку, передачу или помещение
во внешнюю электронную сеть,
доступную широкой аудитории,
перенос, распространение, сдачу
внаем, выдачу лицензий, продажу
или выпуск в обращение) любое
музыкальное содержимое без
получения на это разрешения
соответствующих владельцев.
Предоставление корпорацией
Sony Corporation лицензии на
программу Picture Package не следует
истолковывать как предоставление
какого-либо права или лицензии
на использование музыкального
содержимого, возникающих либо
по смыслу документа, либо в
силу конклюдентных действий
патентообладателя, либо каким-либо
иным образом.
Использование компьютера
Запрос информации о данном
программном обеспечении
Авторские права
87
Создание диска DVD
(Прямой доступ для
“Click to DVD”)
Создание дисков DVD возможно
в том случае, если видеокамера
подключена к компьютеру
серии Sony VAIO*, на котором
установлена программа “Click to
DVD”, с помощью кабеля i.LINK
(приобретается дополнительно).
Изображение автоматически
копируется и записывается на диск
DVD.
Ниже приведено описание того,
как создать диск DVD на основе
изображения, записанного на кассете.
Информация о требованиях к системе
и оборудованию представлена на вебузле по следующему адресу URL:
– Европа
http://www.vaio-link.com/
– США
http://www.ita.sel.sony.com/support/
dvimag/
– Азиатско-тихоокеанский регион
http://www.css.ap.sony.com/
– Корея
http://scs.sony.co.kr/
– Тайвань
http://vaio-online.sony.com/tw/vaio/
– Китай
http://www.sonystyle.com.cn/vaio/
– Таиланд
http://www.sony.co.th/vaio/index.html
– Латинская Америка
http://vaio-online.sony.com/
Кабель i.LINK
(приобретается
дополнительно)
к разъему i.LINK
(IEEE1394)
к интерфейсу
• Для этой операции можно
использовать только кабель i.LINK.
Нельзя использовать кабель USB.
* Обратите внимание, что требуется
компьютер серии Sony VAIO,
оснащенный дисководом DVD,
который поддерживает запись
дисков DVD. Необходимо
использовать также компьютер,
на котором установлена
программа “Click to DVD Ver.1.2”
(производства компании Sony) или
более поздней версии.
Первое использование функции
Прямой доступ для “Click to DVD”
Если видеокамера подсоединена к
компьютеру, то с помощью функции
Прямой доступ для “Click to DVD”
можно без труда создавать диски
DVD. Прежде чем использовать
функцию Прямой доступ для “Click
to DVD”, выполните описанные ниже
действия для запуска приложения
“Click to DVD Automatic Mode
Launcher”.
 Включите компьютер.
 Нажмите кнопку [Start], затем
выберите [All Programs].
88
DV
 В списке отображаемых программ
выберите [Click to DVD], а затем
[Click to DVD Automatic Mode
Launcher].
Запустится приложение [Click to
DVD Automatic Mode Launcher].
• После того, как приложение [Click
to DVD Automatic Mode Launcher]
будет запущено в первый раз,
в дальнейшем при включении
компьютера оно будет запускаться
автоматически.
• Приложение [Click to DVD
Automatic Mode Launcher]
устанавливается для каждого
отдельного пользователя Windows
XP.
1 Включите компьютер.
2 Подготовьте источник питания
для видеокамеры, затем
переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
Используйте прилагаемый
адаптер переменного тока в
качестве источника питания,
поскольку для создания диска
DVD потребуется несколько
часов.
3 Вставьте кассету с записью в
видеокамеру.
к компьютеру с помощью
кабеля i.LINK (приобретается
дополнительно) (стр. 88).
• При подсоединении видеокамеры к
компьютеру убедитесь, что штекер
вставляется правильной стороной.
Если штекер вставить с силой,
его можно повредить, а также это
может привести к неисправности
видеокамеры.
• Для получения подробной
информации см. “Руководство по
началу работы”.
5 Нажмите
 [MENU] 
(РЕД И ВОСПР)  [ЗАПИСЬ
DVD] 
.
Будет запущена программа “Click
to DVD”, и на экране компьютера
появятся необходимые
инструкции.
6 Установите записываемый
диск DVD в дисковод
компьютера.
7 Нажмите кнопку [ВЫПОЛН.] на
экране видеокамеры.
Использование компьютера
Закройте все работающие
приложения, использующие
соединение i.LINK.
4 Подключите видеокамеру
0:00:00:00
60мин
ЗАПИСЬ DVD
ПУСК
СОЗДАТЬ DVD?
ВЫПОЛН.
ОТМЕНА
Состояние процесса,
выполняемого на компьютере,
отображается на экране ЖКД
видеокамеры.
ЗАХВАТ: копирование
изображения, записанного на
кассете, на компьютер.
Продолжение 
89
Создание диска DVD (Прямой доступ для “Click to DVD”)
(продолжение)
ПРЕОБРАЗ-Е: преобразование
изображения в формат MPEG2.
ЗАПИСЬ: запись изображения на
диск DVD.
• Если используется диск DVDRW/+RW, на котором уже записаны
другие данные, на экране ЖКД
видеокамеры отобразится сообщение
[Диск содержит запись. Удалить
и перезаписать?]. При нажатии
[ВЫПОЛН.] имеющиеся на диске
данные будут удалены, а новые будут
записаны.
8 Нажмите [НЕТ] для завершения
создания диска DVD.
60мин
0:00:00:00
ЗАПИСЬ DVD
ЗАВЕРШЕНО
Создать еще
од н у ко п и ю ?
Откроется
лоток.
ДА
НЕТ
Автоматически откроется лоток
для дисков. Чтобы создать
следующий диск DVD с тем же
содержимым, нажмите [ДА].
Лоток для дисков откроется.
Установите в дисковод новый
записываемый диск DVD. Затем
повторите действия пунктов 7 и 8.
Отмена операции
Нажмите кнопку [ОТМЕНА] на
экране ЖКД видеокамеры.
• Невозможно отменить операцию после
отображения индикации [Выполняется
закрытие диска DVD.] на экране ЖКД
видеокамеры.
• Не отсоединяйте кабель i.LINK и не
устанавливайте переключатель POWER
в другое положение на видеокамере
до полного завершения копирования
изображения на компьютер.
90
• Если на экране отображается индикация
[ПРЕОБРАЗ-Е] или [ЗАПИСЬ], значит,
захват изображений уже завершен.
Даже если на этом этапе отсоединить
кабель i.LINK или выключить питание
видеокамеры, создание диска DVD
продолжится на компьютере.
• Копирование изображения будет
отменено в случае возникновения любого
из нижеперечисленных обстоятельств.
При этом будет создан диск DVD с
данными, которые уже содержались
на нем к моменту отмены операции.
Подробную информацию см. в справке
по программе “Click to DVD Automatic
Mode Launcher”.
– Если на кассете имеется незаписанный
участок продолжительностью 10 или
более секунд.
– Если на кассете имеются данные с
датой записи, предшествующей дате
записи последующих изображений.
– Если на одной кассете записаны
изображения как в обычном, так и в
широкоэкранном формате.
• Управление видеокамерой невозможно в
следующих случаях:
– при воспроизведении кассеты;
– при записи изображений на “Memory
Stick Duo”;
– в случае запуска программы “Click to
DVD” с компьютера;
– если в установках меню видеокамеры
для параметра [ВЫХОД A/VDV]
установлено значение [ВКЛ].
Подключение аналогового видеомагнитофона к
компьютеру через данную видеокамеру (функция
преобразования сигнала)
С помощью соединительного кабеля A/V и кабеля i.LINK (приобретается
дополнительно) можно преобразовать аналоговый сигнал, выводимый с
аналогового устройства, например видеомагнитофона, в цифровой сигнал
и передать его на цифровое устройство, например компьютер, с помощью
видеокамеры.
На компьютере необходимо заранее установить программное обеспечение,
которое может записывать видеосигнал.
Гнездо A/V
1
A/V
(Желтый) (Белый) (Красный)
Видеомагнитофоны
Компьютер
К гнезду i.LINK
2 (IEEE 1394)
Кабель i.LINK (приобретается
дополнительно)
DV
Интерфейс
Гнездо
i.LINK
DV
: Прохождение сигнала

Соединительный кабель A/V
(прилагается)
Подключите соединительный
кабель A/V к видеокамере. Гнездо
A/V предназначено для аналоговых
сигналов.

Соединительный кабель
A/V со штекером S
VIDEO (приобретается
дополнительно)
При подсоединении к другому
устройству с помощью гнезда S VIDEO
и при использовании соединительного
кабеля A/V с кабелем S VIDEO
(приобретается дополнительно)
изображение может быть
воспроизведено более достоверно,
чем с помощью прилагаемого
соединительного кабеля A/V.
Подсоедините красный и
белый штекеры (левый/правый
аудиосигналы) и штекер S VIDEO
(канал S VIDEO) соединительного
кабеля A/V (приобретается
дополнительно). В этом случае не
нужно подключать желтый штекер
(стандартный видеоштекер). Звук
выводиться не будет, если подсоединен
только кабель S VIDEO.
Продолжение 
Использование компьютера
К гнезду S VIDEO
91
Подключение аналогового видеомагнитофона к компьютеру
через данную видеокамеру (функция преобразования сигнала)
(продолжение)
В меню заранее установите для
параметра [ВЫВОД ИЗОБР.]
значение [ЖКД] (стр. 64) ([ЖКД]
является значением по умолчанию).
1 Включите аналоговое
видеоустройство.
2 Переместите переключатель
POWER на видеокамере вниз,
чтобы загорелся индикатор
PLAY/EDIT.
Используйте прилагаемый
адаптер переменного тока в
качестве источника питания.
3 На экране ЖКД нажмите
 [MENU] 
(СТАНД
НАБОР)  [ВЫХОД A/VDV] 
[ВКЛ] 
.
4 Включите воспроизведение на
аналоговом видеоустройстве.
5 Начните процедуру захвата на
компьютере.
В зависимости от выполняемой
операции см. инструкции
по эксплуатации, входящие
в комплект программного
обеспечения, или интерактивную
справку.
После захвата изображений и
звука остановите процедуру
захвата на компьютере и
воспроизведение на аналоговом
видеоустройстве.
92
• Прилагаемое программное обеспечение
Picture Package или ImageMixer VCD2 не
поддерживает функцию преобразования
сигнала.
• Изображения могут отображаться
неправильно в зависимости от качества
аналогового видеосигнала, вводимого в
эту видеокамеру.
• На компьютер невозможно передать
изображения, защищенные авторским
правом.
• Для передачи изображений на
компьютер вместо кабеля i.LINK
(приобретается дополнительно) можно
использовать кабель USB. Однако
следует иметь в виду, что в этом случае
изображения могут отображаться с теми
же помехами.
• При подключении видеокамеры к
компьютеру с помощью кабеля USB
или i.LINK убедитесь, что штекеры
вставляются правильной стороной. Если
штекеры вставить с силой, их можно
повредить, что также может привести к
неисправности видеокамеры.
Устранение неполадок
Если при использовании видеокамеры возникнут какие-либо неполадки,
воспользуйтесь следующей таблицей для их устранения. Если неполадка не
устраняется, отсоедините источник питания и обратитесь в сервисный центр
Sony.
Общие функции/Easy Handycam
Не включается питание.
• Батарейный блок разряжен, близок к разрядке или не подсоединен к
видеокамере.
• Подсоедините к видеокамере заряженный батарейный блок (стр. 10).
• Для подсоединения к сетевой розетке воспользуйтесь адаптером переменного
тока (стр. 10).
Видеокамера не функционирует, даже если включено питание.
• Отсоедините адаптер переменного тока от сетевой розетки или снимите
батарейный блок, затем приблизительно через одну минуту подсоедините снова.
Если функции по-прежнему не работают, нажмите кнопку RESET (стр. 28),
используя острый предмет. (При нажатии кнопки RESET произойдет сброс всех
установок, включая настройку часов, кроме элементов персонального меню.)
Не работают кнопки.
Нельзя включить или отключить функцию Easy Handycam.
• Во время записи или связи с другим устройством по кабелю USB нельзя
включить или отключить функцию Easy Handycam.
При использовании функции Easy Handycam изменяются настройки.
• При использовании функции Easy Handycam настройки функций, которые
не отображаются на экране, возвращаются к значениям по умолчанию. При
отмене функции Easy Handycam ранее заданные настройки восстанавливаются.
Устранение неполадок
• При использовании функции Easy Handycam не все кнопки доступны (стр. 22).
Не запускается [РЕЖИМ ДЕМО].
• Демонстрацию нельзя просмотреть, когда переключатель NIGHTSHOT
установлен в положение ON.
• Извлеките кассету и “Memory Stick Duo” из видеокамеры (стр. 19).
Видеокамера нагревается.
• Это происходит из-за того, что питание включено в течение долгого времени.
Это не является неисправностью.
Продолжение 
93
Устранение неполадок (продолжение)
Батарейки/источники питания
Внезапно отключается питание.
• Если видеокамера не используется в течение примерно 5 минут, то она
автоматически отключается (АВТОВЫКЛ). Измените настройку параметра
[АВТОВЫКЛ] (стр. 64), снова включите питание (стр. 14) или используйте
адаптер переменного тока.
• Зарядите батарейный блок (стр. 10).
Индикатор CHG (зарядка) не горит во время зарядки батарейного блока.
• Переместите переключатель POWER вверх в положение OFF (CHG) (стр. 10).
• Подсоедините батарейный блок к видеокамере должным образом (стр. 10).
• Питание от сетевой розетки не подается. (стр. 10).
• Зарядка батарейного блока завершена (стр. 10).
Индикатор CHG (зарядка) мигает во время зарядки батарейного блока.
• Подсоедините батарейный блок к видеокамере должным образом. Если не
удается устранить неисправность, отсоедините адаптер переменного тока от
сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр Sony. Возможно, батарейный
блок поврежден.
Питание часто отключается, хотя индикатор оставшегося времени
работы батарейного блока указывает на наличие достаточного для
работы заряда.
• Произошел сбой в показаниях индикатора оставшегося времени работы
батарейного блока, или батарейный блок не имеет достаточного заряда.
Снова полностью зарядите батарейный блок, чтобы индикация отображалась
правильно (стр. 10).
Индикатор оставшегося времени работы батарейного блока неправильно
отображает время.
• Слишком низкая или слишком высокая температура окружающей среды,
или батарейный блок не имеет достаточного заряда. Это не является
неисправностью.
• Снова полностью зарядите батарейный блок. Если неполадка не устраняется,
установите новый батарейный блок. Возможно, он поврежден (стр. 10, 122).
• Неточное отображение времени может быть обусловлено условиями, в которых
выполняется запись. При открытии или закрытии панели ЖКД требуется около
1 минуты, чтобы отобразить точное оставшееся время работы батарейного
блока.
94
Батарейный блок быстро разряжается.
• Слишком низкая или слишком высокая температура окружающей среды,
или батарейный блок не имеет достаточного заряда. Это не является
неисправностью.
• Снова полностью зарядите батарейный блок. Если неполадка не устраняется,
установите новый батарейный блок. Возможно, он поврежден (стр. 10, 122).
Происходит сбой при подсоединении видеокамеры к адаптеру
переменного тока.
• Выключите питание видеокамеры и отсоедините адаптер переменного тока от
сетевой розетки. Затем вновь подсоедините его.
Экран ЖКД/видоискатель
На экране ЖКД или в видоискателе появляется необычное изображение.
• Видеокамера находится в режиме [РЕЖИМ ДЕМО] (стр. 57). Для отмены
функции [РЕЖИМ ДЕМО] нажмите на экран ЖКД либо вставьте кассету или
“Memory Stick Duo”.
На экране появляется незнакомый индикатор.
• См. список индикаторов (стр. 113).
• Это происходит при отсоединении адаптера переменного тока от сетевой
розетки или снятии батарейного блока без заблаговременного отключения
питания. Это не является неисправностью.
Невозможно выключить подсветку панели ЖКД.
• При использовании функции Easy Handycam (стр. 22) невозможно включить/
выключить подсветку панели ЖКД с помощью кнопки DISP/BATT INFO.
Устранение неполадок
Изображение постоянно отображается на экране ЖКД.
На сенсорной панели не отображаются кнопки.
• Слегка нажмите на экран ЖКД.
• Нажмите кнопку DISP/BATT INFO на видеокамере (или кнопку DISPLAY на
пульте дистанционного управления) (стр. 16).
Кнопки на сенсорной панели работают неправильно или совсем не
работают.
• Выполните настройку экрана ([КАЛИБРОВКА]) (стр. 127).
• При изменении форматного соотношения изображения форматное
соотношение кнопок сенсорной панели и индикаторов изменится
соответствующим образом (стр. 21).
Продолжение 
95
Устранение неполадок (продолжение)
Изображение на экране видоискателя нечеткое.
• Для настройки объектива используйте рычаг регулировки объектива
видоискателя (стр. 15).
Исчезло изображение в видоискателе.
• Закройте панель ЖКД. Если панель ЖКД открыта, изображение в
видоискателе не отображается (стр. 15).
Кассеты
Кассета не извлекается из отсека.
• Убедитесь, что источник питания (батарейный блок или адаптер переменного
тока) подсоединен должным образом (стр. 10).
• Отсоедините батарейный блок от видеокамеры, затем вновь подсоедините его
(стр. 11).
• Подсоедините к видеокамере заряженный батарейный блок (стр. 10).
Кассета не извлекается даже при открытой крышке кассетного отсека.
• В видеокамере начинает конденсироваться влага (стр. 126).
При использовании кассеты с функцией Cassette Memory не
отображается индикатор Cassette Memory или титр.
• Эта видеокамера не поддерживает функцию Cassette Memory, поэтому
индикатор не отображается.
Не отображается индикатор оставшейся ленты.
• Установите для параметра [
ОСТАЛОСЬ] значение [ВКЛ], чтобы индикатор
оставшейся ленты отображался постоянно (стр. 64).
Кассета шумит при перемотке назад или ускоренной перемотке вперед.
• При использовании адаптера переменного тока скорость перемотки назад/
ускоренной перемотки вперед возрастает (по сравнению с режимом работы от
батарейного блока) и, следовательно, усиливается шум.
“Memory Stick Duo”
При использовании “Memory Stick Duo” работа с функциями невозможна.
96
• Переместите переключатель POWER вниз, чтобы загорелся индикатор
CAMERA-MEMORY или PLAY/EDIT (стр. 14).
• Вставьте “Memory Stick Duo” в видеокамеру (стр. 19).
• При использовании “Memory Stick Duo”, отформатированной на компьютере,
выполните ее форматирование на видеокамере (стр. 120).
Не удается удалить изображения.
• Снимите блокировку, установленную с помощью лепестка защиты от записи на
“Memory Stick Duo” (стр. 120).
• Отключите защиту изображений (стр. 75).
• Максимальное число изображений, которое можно удалить за один раз,
составляет 100.
Не удается удалить сразу все изображения.
• Снимите блокировку, установленную с помощью лепестка защиты от записи на
“Memory Stick Duo” (стр. 120).
• Отключите защиту изображений (стр. 75).
Невозможно выполнить форматирование “Memory Stick Duo”.
• Снимите блокировку, установленную с помощью лепестка защиты от записи на
“Memory Stick Duo” (стр. 120).
Не удается установить защиту изображения.
• Снимите блокировку, установленную с помощью лепестка защиты от записи на
“Memory Stick Duo” (стр. 120).
• Выполните данное действие еще раз на индексном экране (стр. 75).
• Снимите блокировку, установленную с помощью лепестка защиты от записи на
“Memory Stick Duo” (стр. 120).
• Выполните данное действие еще раз на индексном экране (стр. 75).
• Максимальное число изображений, которое можно пометить для печати,
составляет 999.
• Фильмы нельзя пометить для печати.
Имя файла данных отображается неправильно.
• Если структура каталога не соответствует универсальному стандарту, будет
отображаться только имя файла.
• Файл поврежден.
• Формат файла не поддерживается на данной видеокамере (стр. 120).
Устранение неполадок
Не удается пометить изображения для печати.
Мигает имя файла данных.
• Файл поврежден.
• Формат файла не поддерживается на данной видеокамере (стр. 120).
Продолжение 
97
Устранение неполадок (продолжение)
Запись
См. также разделы “Регулировка изображения во время записи” (стр. 99) и
“Memory Stick Duo” (стр. 96).
При нажатии кнопки REC START/STOP лента в кассете не двигается.
• Переместите переключатель POWER вниз, чтобы загорелся индикатор
CAMERA-TAPE (стр. 24).
• Лента подошла к концу. Перемотайте ее на начало или вставьте новую кассету.
• Установите лепесток защиты от записи в положение REC или вставьте новую
кассету (стр. 119).
• Лента прилипла к барабану из-за конденсации влаги. Извлеките кассету и
оставьте видеокамеру приблизительно на 1 час, затем снова вставьте кассету
(стр. 126).
Не удается выполнить запись на “Memory Stick Duo”.
• Снимите блокировку, установленную с помощью лепестка защиты от записи на
“Memory Stick Duo” (стр. 120).
• Нет свободного места. Удалите ненужные изображения, записанные на
“Memory Stick Duo” (стр. 74).
• Выполните форматирование “Memory Stick Duo” на видеокамере или вставьте
другую “Memory Stick Duo” (стр. 51).
• Во время записи на кассету неподвижные изображения невозможно записать на
“Memory Stick Duo”, если установлены указанные ниже значения параметров.
– [ПРОГР ЗАПИСЬ]
– [ИНТЕРВ.ЗАП.]
Угол съемки отличается в зависимости от положения переключателя
POWER.
• Если переключатель POWER установлен в положение CAMERA-MEMORY,
угол записи шире, чем при установке переключателя в положение CAMERATAPE.
Не удается записать плавный переход от последнего записанного на
кассете эпизода к следующему.
• Соблюдайте приведенные ниже правила.
– Выполните функцию ПОСЛ ФРАГМ. (стр. 33)
– Не извлекайте кассету (изображение будет записано последовательно и без
перерывов, даже если производилось выключение питания).
– Не записывайте вместе на одной кассете изображения в режимах SP и LP.
– Старайтесь выполнять запись в режиме LP непрерывно.
Не слышен звук затвора при записи неподвижного изображения.
• Установите для параметра [ОЗВУЧ. МЕНЮ] значение [ВКЛ] (стр. 64).
98
Не работает встроенная вспышка.
• При использовании перечисленных ниже функций встроенная вспышка не
работает.
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ЦИФР ЭФФЕКТ]
– [ПРОГР ЗАПИСЬ]
– [ЗАПУСК]
– Запись на кассету
• Даже если выбран режим автоматической вспышки или
(автоматическое
снижение эффекта красных глаз), при использовании перечисленных ниже
функций встроенная вспышка не работает.
– NightShot
– [ПРОЖЕКТОР], [ЗАКАТ ЛУНА] и [ЛАНДШАФТ] в меню [ПРОГР А/ЭКСП]
– [ЭКСПОЗИЦИЯ]
– [ТОЧЕЧН.ЭКСП]
Не работает внешняя вспышка (приобретается дополнительно).
• Не включено питание вспышки, или вспышка не подсоединена должным
образом.
Не работает функция [ПОСЛ ФРАГМ].
Функция [ПОСЛ ФРАГМ] работает неправильно.
• В начале или середине кассеты имеется незаписанный участок. Это не является
неисправностью.
Прекращается плавная запись с интервалами/появляется сообщение
[Плавная запись прервана из-за ошибки.], и запись прекращается.
• Возможно, загрязнена видеоголовка. Используйте чистящую кассету
(приобретается дополнительно).
• Попробуйте начать с начала.
• Используйте кассету Sony mini DV.
Устранение неполадок
• После записи кассета была извлечена (стр. 33).
• Кассета является новой и не содержит никаких записей.
Регулировка изображения во время записи
См. также раздел “Meню” (стр. 103).
Не работает функция автоматической фокусировки.
• Установите для параметра [ФОКУСИРОВКА] значение [АВТО] (стр. 44).
• Условия съемки не подходят для автоматической фокусировки. Настройте
фокусировку вручную (стр. 44).
Продолжение 
99
Устранение неполадок (продолжение)
Не работает функция [STEADYSHOT].
• Установите для параметра [STEADYSHOT] значение [ВКЛ] (стр. 47).
Не работает функция BACK LIGHT.
• Функция BACK LIGHT будет отменена, если для параметра [ЭКСПОЗИЦИЯ]
установлено значение [РУЧНАЯ] (стр. 43) или выбран параметр [ТОЧЕЧН.
ЭКСП] (стр. 43).
• Функция BACK LIGHT не работает при использовании функции Easy
Handycam.
Не удается изменить значение параметра [МОЩ.ВСПЫШКИ].
• Значение параметра [МОЩ.ВСПЫШКИ] нельзя изменить при использовании
функции Easy Handycam (стр. 45).
Не работает функция [ЦИФР.УВЕЛИЧ].
• Функция [ЦИФР.УВЕЛИЧ] не работает, если для параметра [ТЕЛЕМАКРО]
установлено значение [ВКЛ].
При съемке в темноте таких объектов, как пламя свечи или
электрическая лампа, появляется вертикальная полоса.
• Это происходит при слишком высокой контрастности между объектом и фоном.
Это не является неисправностью.
При съемке ярких объектов появляется вертикальная полоса.
• Проявляется эффект смазывания. Это не является неисправностью.
На экране появляются небольшие белые, красные, синие или зеленые
точки.
• Точки появляются при записи в режимах [МЕДЛ ЗАТВ], [SUPER NS] или
[COLOR SLOW S]. Это не является неисправностью.
Цвет изображения отображается неправильно.
• Отключите функцию NightShot (стр. 26).
Изображение получается слишком ярким, и объект не отображается на
экране.
• Отключите функцию NightShot (стр. 26).
• Отключите функцию BACK LIGHT (стр. 27).
100
Изображение получается слишком темным, и объект не отображается на
экране.
• Подсветка панели ЖКД выключена. Нажмите кнопку DISP/BATT INFO и
удерживайте ее в течение нескольких секунд, чтобы включить подсветку (стр.
15).
Имеет место мерцание или изменение цветности.
• Это происходит при записи изображений в условиях освещения лампами
дневного света, натриевыми или ртутными лампами с использованием функции
[ПОРТРЕТ] или [СПОРТ]. В этом случае отключите функцию [ПРОГР А/
ЭКСП] (стр. 42).
При записи с экрана телевизора или дисплея компьютера появляются
черные полосы.
• Установите для параметра [STEADYSHOT] значение [ВЫКЛ] (стр. 47).
Воспроизведение
При воспроизведении изображений, записанных на “Memory Stick Duo”, см.
также раздел “Memory Stick Duo” (стр. 96).
• Переместите переключатель POWER вниз, чтобы загорелся индикатор PLAY/
EDIT.
• Перемотайте ленту назад (стр. 25).
Изображения, сохраненные на “Memory Stick Duo”, не воспроизводятся с
действительным размером или форматным соотношением.
• Изображения, записанные на другом оборудовании, могут не воспроизводиться
с действительным размером. Это не является неисправностью.
• При воспроизведении фильма, записанного на “Memory Stick Duo” в режиме
16:9, в верхней и нижней частях экрана появятся черные полосы. Это не
является неисправностью.
Устранение неполадок
Не удается воспроизвести кассету.
Не удается воспроизвести данные изображения, сохраненные на
“Memory Stick Duo”.
• Изображения не воспроизводятся, если были изменены файлы или папки или
данные редактировались на компьютере (в этом случае имя файла мигает). Это
не является неисправностью (стр. 121).
• Изображения, записанные на другом оборудовании, могут не воспроизводиться.
Это не является неисправностью (стр. 121).
• Изображения, отредактированные на компьютере или записанные на другом
оборудовании, могут не воспроизводиться.
Продолжение 
101
Устранение неполадок (продолжение)
На изображении появляются горизонтальные полосы. Изображения
отображаются нечетко или не отображаются совсем.
• Почистите головку с помощью чистящей кассеты (приобретается
дополнительно) (стр. 127).
Звук, записанный с помощью 4CH MIC REC, нельзя услышать.
• Отрегулируйте значение параметра [БАЛАНС ЗВУКА] (стр. 60).
На четких изображениях появляются блики, диагональные линии
выглядят неровными.
• Отрегулируйте параметр [РЕЗКОСТЬ], переместив регулятор в сторону
(менее резко) (стр. 44).
Звук не слышен или слышен тихо.
• Установите для параметра [МУЛЬТИЗВУК] значение [СТЕРЕО] (стр. 59).
• Увеличьте громкость (стр. 25).
• Отрегулируйте значение параметра [БАЛАНС ЗВУКА] со стороны [ST2/REAR]
(дополнительный звук) так, чтобы звук был слышен нормально (стр. 74).
• При использовании штекера S VIDEO обязательно подсоедините также
красный и белый штекеры соединительного кабеля A/V (стр. 36).
Звук прерывается.
• Почистите головку с помощью чистящей кассеты (приобретается
дополнительно) (стр. 127).
На экране отображается индикация “---”.
• Воспроизводимая кассета записана без установки даты и времени.
• Воспроизводится незаписанный участок кассеты.
• В точке, где записан код данных, на ленте имеется царапина или записаны
помехи, что мешает ее считыванию.
Появляются помехи, а на экране отображается индикация
.
• Кассета записана не в той в системе цветного телевидения, которая
используется в этой видеокамере (PAL). Это не является неисправностью (стр.
118).
Неправильно работает функция поиска даты.
102
• Если продолжительность записи в течение одного дня составляет менее 2 минут,
видеокамера может не совсем точно находить точку, в которой изменяется дата
записи.
• В начале или середине кассеты имеется незаписанный участок. Это не является
неисправностью.
Пульт дистанционного управления
Прилагаемый пульт дистанционного управления не работает.
• Установите для параметра [ПУЛЬТ ДУ] значение [ВКЛ] (стр. 64).
• Уберите любые препятствия между пультом дистанционного управления и
датчиком дистанционного управления.
• Не допускайте воздействия на датчик дистанционного управления сильных
источников света, например прямых солнечных лучей или искусственного
освещения. В противном случае пульт дистанционного управления может
работать неправильно.
• Вставьте новую батарейку. Вставьте батарейку в держатель так, чтобы ее
полюса +/– совпали с обозначениями +/– в держателе (стр. 129).
• Снимите конверсионный объектив (приобретается дополнительно), поскольку
он может закрывать датчик дистанционного управления.
При использовании прилагаемого пульта дистанционного управления
другой видеомагнитофон работает неправильно.
• Выберите для пульта дистанционного управления видеомагнитофоном любой
режим, кроме VTR 2, или закройте датчик дистанционного управления на
видеомагнитофоне черной бумагой.
Меню
• В текущих условиях записи/воспроизведения элементы, выделенные серым
цветом, выбрать невозможно.
Невозможно использовать [ПРОГР А/ЭКСП].
• Нельзя использовать [ПРОГР А/ЭКСП] совместно со следующими функциями.
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ТЕЛЕМАКРО]
• Функция [СПОРТ] не будет работать, если переключатель POWER установлен
в положение CAMERA-MEMORY.
Устранение неполадок
Элементы меню выделены серым цветом.
Невозможно использовать [ТОЧЕЧН.ЭКСП].
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [ТОЧЕЧН.ЭКСП].
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
• Если установлена функция [ПРОГР А/ЭКСП], то для параметра [ТОЧЕЧН.
ЭКСП] автоматически устанавливается значение [АВТО].
Продолжение 
103
Устранение неполадок (продолжение)
Невозможно использовать [ЭКСПОЗИЦИЯ].
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [ЭКСПОЗИЦИЯ].
– NightShot
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ЭФФЕКТ КИНО] в меню [ЦИФР ЭФФЕКТ]
• Если установлена функция [ПРОГР А/ЭКСП], то для функции
[ЭКСПОЗИЦИЯ] автоматически устанавливается значение [АВТО].
Невозможно использовать [БАЛАНС БЕЛ].
• Функцию [БАЛАНС БЕЛ] использовать невозможно, если используется
функция NightShot или [SUPER NS].
Невозможно отрегулировать параметр [РЕЗКОСТЬ].
• Невозможно отрегулировать параметр [РЕЗКОСТЬ], если выбран [ЭФФЕКТ
КИНО] в меню [ЦИФР ЭФФЕКТ].
Невозможно использовать [ТОЧЕЧН ФОКУС].
• Параметр [ТОЧЕЧН ФОКУС] невозможно использовать одновременно с
[ПРОГР А/ЭКСП].
Невозможно использовать [ТЕЛЕМАКРО].
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [ТЕЛЕМАКРО].
– [ПРОГР А/ЭКСП]
– Запись фильма на кассету или “Memory Stick Duo”.
Невозможно использовать [SUPER NS].
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [SUPER NS].
– [ФЕЙДЕР]
– [ЦИФР ЭФФЕКТ]
– [ПРОГР А/ЭКСП]
Неправильно работает функция [COLOR SLOW S].
104
• Функция [COLOR SLOW S] может не работать должным образом в полной
темноте. Используйте функцию NightShot или [SUPER NS].
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [COLOR SLOW S].
– [ФЕЙДЕР]
– [ЦИФР ЭФФЕКТ]
– [ПРОГР А/ЭКСП]
– [ЭКСПОЗИЦИЯ]
– [ТОЧЕЧН.ЭКСП]
Невозможно использовать [ПРОГР ЗАПИСЬ].
• Невозможно использовать [ПРОГР ЗАПИСЬ], если выбран параметр
[ЭФФЕКТ КИНО] в меню [ЦИФР ЭФФЕКТ].
Невозможно использовать [ФЕЙДЕР].
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [ФЕЙДЕР].
– [АВТОЗАПУСК]
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ЦИФР ЭФФЕКТ]
– [ПОКАДР ЗАП]
– [ИНТЕРВ.ЗАП.]
Невозможно использовать [ЦИФР ЭФФЕКТ].
Невозможно использовать [ИНТЕРВ.ЗАП.] .
• Невозможно использовать [ИНТЕРВ.ЗАП.], ЗАП], если выбран параметр
[ЭФФЕКТ КИНО] или [ПРЕРЫВ ДВИЖ] в меню [ЦИФР ЭФФЕКТ].
Устранение неполадок
• Ниже перечислены параметры, одновременно с которыми невозможно
использовать параметр [ЦИФР ЭФФЕКТ].
– [SUPER NS]
– [COLOR SLOW S]
– [ФЕЙДЕР]
• Невозможно использовать параметры [ЭФФЕКТ КИНО], [МЕДЛ ЗАТВ] и
[СТАР КИНО] одновременно с [ПРОГР А/ЭКСП] (кроме [АВТО]).
• Ниже указан параметр, одновременно с которым невозможно использовать
параметр [СТАР КИНО].
– [ЭФФЕКТ ИЗОБР]
• Невозможно использовать параметр [ЭФФЕКТ КИНО] одновременно с:
– Значение [РУЧНАЯ] для параметра [ЭКСПОЗИЦИЯ]
– Любое значение, кроме 0, для параметра [СДВИГ А/ЭКСП]
– [ПРОГР ЗАПИСЬ]
– [ЭФФЕКТ ИЗОБР]
Перезапись/монтаж/подключение к другим устройствам
Изображения с подключенного оборудования не отображаются на
экране ЖКД и в видоискателе.
• Установите для параметра [ВЫВОД ИЗОБР.] значение [ЖКД] (стр. 64).
• Входной сигнал не будет подаваться на видеокамеру, если нажать кнопку DISP/
BATT INFO, когда для параметра [ВЫВОД ИЗОБР.] установлено значение
[В.ВЫХ/ЖКД]. (стр. 64).
Продолжение 
105
Устранение неполадок (продолжение)
Невозможно увеличить изображения с подключенного оборудования.
• Изображения с подключенного оборудования невозможно увеличить на
видеокамере (стр. 27).
На дисплее подключенного оборудования отображается код времени и
другая информация.
• При подключении с помощью соединительного кабеля A/V установите для
параметра [ВЫВОД ИЗОБР.] значение [ЖКД] (стр. 64).
При использовании соединительного кабеля A/V перезапись не
выполняется должным образом.
• Установите для параметра [ВЫВОД ИЗОБР.] значение [ЖКД] (стр. 64).
• Соединительный кабель A/V подключен неправильно. Обязательно
подключите соединительный кабель A/V к соответствующему выходному
гнезду устройства, с которого перезаписывается изображение, или к входному
гнезду другого устройства для перезаписи изображения с этой видеокамеры.
Не слышен новый звук, добавленный на кассету с записью.
• Отрегулируйте значение параметра [БАЛАНС ЗВУКА] со стороны [ST1/
FRONT] (первоначальный звук) так, чтобы звук был слышен нормально (стр.
74).
Не удается перезаписать неподвижные изображения с кассеты на
“Memory Stick Duo”.
• Если запись на кассету выполнялась несколько раз, то запись может оказаться
невозможной, или изображение может быть записано с ошибками.
Не удается перезаписать фильмы с кассеты на “Memory Stick Duo”.
• Ниже перечислены случаи, когда запись будет невозможной или изображение
может быть записано с ошибками.
– На кассете имеется незаписанный участок.
– Запись на кассету выполнялась много раз.
– Входной сигнал был прервано или отключен.
Невозможно ввести изображения.
• Невозможно ввести изображения, когда для параметра [ВЫВОД ИЗОБР.]
установлено значение [В.ВЫХ/ЖКД] (стр. 64).
• Изображения невозможно ввести, если нажать кнопку DISP/BATT INFO.
106
Подключение к компьютеру
Компьютер не распознает видеокамеру.
• Отсоедините кабель от видеокамеры и компьютера, затем надежно
подсоедините его снова.
• Отсоедините от компьютера все устройства USB, кроме клавиатуры, мыши и
видеокамеры.
• Отсоедините кабель от видеокамеры и компьютера, перезапустите компьютер,
затем снова правильно подсоедините их.
После установки прилагаемого диска CD-ROM в дисковод компьютера
появляется сообщение об ошибке.
• Выполните для компьютера параметры экрана, приведенные ниже.
– Windows: 800 × 600 точек или более, режим цветности High Color (качество
цветопередачи 16 бит, 65 000 цветов или выше)
– Macintosh: 1024 × 768 точек или более, 32 000 цветов или более
На компьютере не отображается изображение, которое снимается на
видеокамеру.
Записанные на кассете изображения невозможно просмотреть на экране
компьютера.
• Передвиньте переключатель POWER в положение, при котором загорится
индикатор PLAY/EDIT, и установите для параметра [USB-PLY/EDT] значение
[USB ПОТОК] (стр. 63). (только при подключении к компьютеру с системой
Windows с помощью кабеля USB)
• Отсоедините кабель от компьютера, затем надежно подсоедините его снова.
Устранение неполадок
• Передвиньте переключатель POWER в положение, при котором загорится
индикатор CAMERA-TAPE, и установите для параметра [USB-CAMERA]
значение [USB ПОТОК] (стр. 62). (только при подключении к компьютеру с
системой Windows с помощью кабеля USB)
• Отсоедините кабель от компьютера, включите видеокамеру, а затем снова
подсоедините кабель.
Записанные на кассете изображения невозможно просмотреть на экране
компьютера Macintosh.
• Если видеокамера подсоединена к компьютеру Macintosh с помощью кабеля
USB, невозможно будет копировать на компьютер изображения, записанные
на кассете. Для копирования записанного материала с кассеты подсоедините
видеокамеру к компьютеру с помощью кабеля i.LINK и воспользуйтесь
стандартным программным обеспечением операционной системы.
Продолжение 
107
Устранение неполадок (продолжение)
Изображения, записанные на “Memory Stick Duo”, невозможно
просмотреть на экране компьютера.
• Вставьте “Memory Stick Duo” правильной стороной до упора.
• Нельзя использовать кабель i.LINK. Подключите видеокамеру к компьютеру с
помощью кабеля USB.
• Переместите переключатель POWER на видеокамере вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT, установите для параметра [USB-PLY/EDT] значение
[СТАНД USB] (стр. 63).
• Во время эксплуатации видеокамеры (например, воспроизведение или монтаж
кассеты) компьютер не распознает “Memory Stick Duo”. Перед подключением
видеокамеры к компьютеру завершите все операции, выполняемые на
видеокамере.
На экране не отображается значок “Memory Stick” ([Removable Disk] или
[Sony Memory Stick]).
• Вставьте “Memory Stick Duo” в видеокамеру.
• Отсоедините от компьютера все устройства USB, кроме клавиатуры, мыши и
видеокамеры
• Переместите переключатель POWER на видеокамере вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT, установите для параметра [USB-PLY/EDT] значение
[СТАНД USB] (стр. 63).
• Во время эксплуатации видеокамеры (например, воспроизведение или монтаж
кассеты) компьютер не распознает “Memory Stick Duo”. Перед подключением
видеокамеры к компьютеру завершите операции, выполняемые на видеокамере.
При подключении с помощью кабеля USB изображение не отображается
на экране компьютера с системой Windows.
• Драйвер USB зарегистрирован неверно, поскольку компьютер был подключен
к видеокамере до завершения установки драйвера USB. Выполните описанные
ниже действия для правильной установки драйвера USB.
 В системах Windows 98/Windows 98SE/Windows Me
108
При копировании или воспроизведении изображений с кассеты с помощью
компьютера с операционной системой Windows 98 нормальная работа не
гарантируется.
1 Убедитесь, что видеокамера подключена к компьютеру.
2 Нажмите правой кнопкой мыши значок [My Computer] и выберите [Properties].
Появится экран [System Properties].
3 Выберите вкладку [Device Manager].
4 Если устройства, указанные ниже, уже установлены, нажмите на них правой
кнопкой мыши, затем нажмите кнопку [Remove], чтобы удалить их.
Для копирования и просмотра изображений, записанных на кассету
– [USB Audio Device] в папке [Sound, video and game controllers]
– [USB Device] в папке [Other devices]
– [USB Composite Device] в папке [Universal Serial Bus Controller]
5
6
7
8
Для копирования и просмотра изображений, записанных на “Memory
Stick Duo”
– [? Sony Handycam] или [? Sony DSC] со значком “?” в папке [Other devices]
После отображения экрана [Confirm Device Removal] нажмите кнопку [OK].
Выключите питание видеокамеры, отсоедините кабель USB, затем
перезагрузите компьютер.
Установите прилагаемый диск CD-ROM в дисковод компьютера.
Выполните указанные ниже действия и попробуйте повторно установить
драйвер USB.
1 Дважды нажмите значок [My Computer].
2 Нажмите правой кнопкой мыши [PICTUREPACKAGE] (дисковод)*.
* Имена дисков (например, (E:)) могут отличаться в зависимости от
компьютера.
3 Выберите [Open].
4 Дважды нажмите [Driver].
5 Дважды нажмите [Setup.exe].
• Удалите только элементы [USB Audio Device], [USB Device], [USB
Composite Device], [? Sony Handycam] и [? Sony DSC]. Удаление других
устройств может привести к неисправности компьютера.
 В системе Windows 2000
Продолжение 
Устранение неполадок
Войдите в систему с правами администратора.
1 Убедитесь, что видеокамера подключена к компьютеру.
2 Нажмите правой кнопкой мыши значок [My Computer] и выберите
[Properties].
Появится экран [System Properties].
3 Выберите вкладку [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by
type].
4 Если устройства, указанные ниже, уже установлены, нажмите на них правой
кнопкой мыши, затем выберите [Uninstall], чтобы удалить их.
Для копирования и просмотра изображений, записанных на кассету
– [USB Composite Device] в папке [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] в папке [Sound, video and game controller]
– [Composite USB Device] в папке [Other devices]
Для копирования и просмотра изображений, записанных на “Memory
Stick Duo”
– [? Sony Handycam] или [? Sony DSC] со значком “?” в папке [Other devices]
5 После отображения экрана [Confirm Device Removal] нажмите кнопку [OK].
6 Выключите питание видеокамеры, отсоедините кабель USB, затем
перезагрузите компьютер.
7 Установите прилагаемый диск CD-ROM в дисковод.
8 Выполните указанные ниже действия и попробуйте повторно установить
драйвер USB.
1 Дважды нажмите значок [My Computer].
109
Устранение неполадок (продолжение)
2 Нажмите правой кнопкой мыши [PICTUREPACKAGE] (дисковод)*.
* Имена дисков (например, (E:)) могут отличаться в зависимости от
компьютера.
3 Выберите [Open].
4 Дважды нажмите [Driver].
5 Дважды нажмите [Setup.exe].
• Удалите только элементы [USB Composite Device], [USB Audio Device],
[Composite USB Device], [? Sony Handycam] и [? Sony DSC]. Удаление
других устройств может привести к неисправности компьютера.
 В системе Windows XP
Войдите в систему с правами администратора.
1 Убедитесь, что видеокамера подключена к компьютеру.
2 Нажмите кнопку [Start].
3 Нажмите правой кнопкой мыши значок [My Computer] и выберите
[Properties].
Появится экран [System Properties].
4 Выберите вкладку [Hardware]  [Device Manager]  [View]  [Devices by
type].
5 Если устройства, указанные ниже, уже установлены, нажмите на них правой
кнопкой мыши, затем выберите [Uninstall], чтобы удалить их.
Для копирования и просмотра изображений, записанных на кассету
– [USB Composite Device] в папке [Universal Serial Bus Controller]
– [USB Audio Device] в папке [Sound, video and game controller]
– [USB Device] в папке [Other devices]
Для копирования и просмотра изображений, записанных на “Memory
Stick Duo”
– [? Sony Handycam] или [? Sony DSC] со значком “?” в папке [Other devices]
6 После отображения экрана [Confirm Device Removal] нажмите кнопку [OK].
7 Выключите питание видеокамеры, отсоедините кабель USB, затем
перезагрузите компьютер.
8 Установите прилагаемый диск CD-ROM в дисковод компьютера.
9 Выполните указанные ниже действия и попробуйте повторно установить
драйвер USB.
1 Дважды нажмите значок [My Computer].
2 Нажмите правой кнопкой мыши [PICTUREPACKAGE] (дисковод)*.
* Имена дисков (например, (E:)) могут отличаться в зависимости от
компьютера.
3 Выберите [Open].
4 Дважды нажмите [Driver].
5 Дважды нажмите [Setup.exe].
• Удалите только элементы [USB Composite Device], [USB Audio Device],
[USB Device], [? Sony Handycam] и [? Sony DSC]. Удаление других
устройств может привести к неисправности компьютера.
110
Невозможно скопировать изображения на компьютер Windows.
• Воспроизведите изображения, записанные на “Memory Stick Duo”, выполнив
указанные ниже действия.
1 Дважды нажмите значок [My Computer].
2 Дважды нажмите на значок только что обнаруженного дисковода
[Removable Disk (F:)] (в системе Windows XP - [Sony Memory Stick]).
Возможно, для обнаружения дисковода потребуется некоторое время.
Если компьютер не может распознать дисковод, возможно, драйвер USB
установлен неправильно.
3 Дважды нажмите на файл нужного изображения.
На экране видеокамеры отображается сообщение [Нельзя перейти в Easy
Handycam при использ. USB] или [Нельзя отменить Easy Handycam при
подключении USB.].
• Нельзя запустить или отменить настройки Easy Handycam при подключенном
кабеле USB. Сначала отсоедините кабель USB от видеокамеры.
Отсутствует звук при подключении видеокамеры к компьютеру Windows
с помощью кабеля USB.
При передаче потоком по USB фильм воспроизводится рывками.
• Измените настройки, следуя приведенным ниже инструкциям.
1 Выберите [Start][Programs] ([All Programs] в системе Windows XP)[Picture
Package] [Handycam Tools], затем запустите программу [USB Streaming
Tool].
2 Переместите регулятор в сторону знака (-) на экране [Select video quality].
3 Выполнив инструкции на экране, нажмите [Next], после чего нажмите
[Done].
Устранение неполадок
• Измените настройку операционной системы на вашем компьютере, следуя
приведенным ниже инструкциям.
1 Выберите [Start][Programs] ([All Programs] в системе Windows XP)[Picture
Package] [Handycam Tools], затем запустите программу [USB Streaming
Tool].
2 Выберите другое устройство на экране [Select audio device].
3 Выполнив инструкции на экране, нажмите [Next], после чего нажмите
[Done].
• В системе Windows 98 звук не поддерживается.
Picture Package работает неправильно.
• Закройте Picture Package, затем перезагрузите компьютер.
Продолжение 
111
Устранение неполадок (продолжение)
Во время работы программы Picture Package появилось сообщение об
ошибке.
• Сначала закройте Picture Package, затем переместите переключатель POWER
на видеокамере так, чтобы загорелся другой индикатор.
Привод CD-R не распознается, или данные не могут быть записаны на
диск CD-R в Picture Package Auto Video, Producer, CD Backup или VCD
Maker.
• Список совместимых дисководов представлен на веб-узле по следующему адресу
URL:
http://www.ppackage.com/
На экране видеокамеры отображается индикация [Передача потоком по
USB... Эта функция недоступна].
• Когда передача потоком по USB будет завершена, выполните запись или
воспроизведение изображений, записанных на “Memory Stick Duo”.
“Руководство по началу работы” отображается неправильно.
• Выполните следующие действия, используя “Руководство по началу работы”
(FirstStepGuide.pdf).
1 Установите прилагаемый диск CD-ROM в дисковод компьютера.
2 Дважды нажмите значок [My Computer].
3 Нажмите правой кнопкой мыши [PICTUREPACKAGE] (дисковод)*.
* Имена дисков (например, (E:)) могут отличаться в зависимости от
компьютера.
4 Нажмите [Explorer].
5 Дважды нажмите [FirstStepGuide].
6 Дважды нажмите папку с необходимым языком.
7 Дважды нажмите “FirstStepGuide.pdf.”
112
Предупреждающие индикаторы и сообщения
Индикация самодиагностики/
предупреждающие индикаторы
Если на экране ЖКД или в
видоискателе появятся индикаторы,
проверьте следующее.
Некоторые неполадки можно
устранить самостоятельно. Если
неполадка не устраняется после
нескольких попыток, обратитесь в
сервисный центр Sony или в местное
уполномоченное предприятие по
обслуживанию изделий Sony.
C:(или E:) : (индикация
самодиагностики)
C:04:
• Батарейный блок не является
блоком “InfoLITHIUM”.
Используйте батарейный блок
“InfoLITHIUM” (стр. 122).
C:21:
C:22:
• Почистите головку с помощью
чистящей кассеты (приобретается
дополнительно) (стр. 127).
C:31: / C:32:
• Выявлены симптомы
неполадок, не входящих в
число вышеописанных. Выньте
кассету и вставьте ее снова, а
затем включите видеокамеру.
Не делайте этого в случае
конденсации влаги (стр. 126).
• Отсоедините источник питания.
Подключите его снова, а затем
включите видеокамеру.
• Замените кассету. Нажмите
кнопку RESET (стр. 28), а затем
включите видеокамеру.
101-1001 (предупреждающий
индикатор, относящийся к
файлам)
• Файл поврежден.
• Файл невозможно прочитать (стр.
121).
 (предупреждение об уровне
заряда батареи)
• Батарейный блок почти
полностью разряжен.
• В зависимости от условий
эксплуатации и других внешних
факторов или состояния батареи
индикация  может мигать,
даже если остается примерно 5-10
минут.
 (предупреждение о
конденсации влаги)*
• Выньте кассету, снимите
источник питания и оставьте
его примерно на 1 час, открыв
крышку кассетного отсека (стр.
126).
Устранение неполадок
• Произошла конденсация влаги.
Извлеките кассету и оставьте
видеокамеру приблизительно на 1
час, затем снова вставьте кассету
(стр. 126).
E:61: / E:62: / E:91:
• Обратитесь в сервисный
центр Sony или в местное
уполномоченное предприятие
по обслуживанию изделий
Sony. Сообщите 5-значный код,
начинающийся с символа “E”.
(предупреждающий индикатор,
относящийся к “Memory Stick
Duo”)
• “Memory Stick Duo” не вставлена
(стр. 19).
(Предупреждающие
индикаторы о форматировании
“Memory Stick Duo”)*
• “Memory Stick Duo” повреждена.
Продолжение 
113
Предупреждающие индикаторы и сообщения (продолжение)
• “Memory Stick Duo” не
отформатирована надлежащим
образом (стр. 51).
(предупреждающий индикатор,
относящийся к несовместимой
“Memory Stick Duo”)*
• Вставлена несовместимая
“Memory Stick Duo” (стр. 120).
 (предупреждающие
индикаторы, относящиеся к
кассете)
Медленное мигание
• На кассете осталось менее 5
минут.
• Кассета не вставлена.*
• Лепесток защиты от записи на
кассете установлен в положение
блокировки (стр. 119).*
Быстрое мигание
• Лента в кассете подошла к концу.*
 (предупреждение об
извлечении кассеты)*
Медленное мигание
• Лепесток защиты от записи на
кассете установлен в положение
блокировки (стр. 119).
Быстрое мигание
• Произошла конденсация влаги
(стр. 126).
• Отображается код функции
самодиагностики (стр. 113).
 (предупреждающий
индикатор, относящийся к
удалению изображения)*
• На изображении установлена
защита (стр. 75).
114
 (предупреждающий
индикатор о защите “Memory Stick
Duo” от записи)*
• Лепесток защиты от записи на
“Memory Stick Duo” установлен в
положение блокировки (стр. 120).
(предупреждающий индикатор,
относящийся к вспышке)
Медленное мигание
• Выполняется зарядка
Быстрое мигание
• Отображается код функции
самодиагностики (стр. 113).*
• Неисправность вспышки
(предупреждающий индикатор,
относящийся к подрагиванию
видеокамеры)
• Количество света недостаточно,
поэтому может возникнуть
подрагивание видеокамеры.
Используйте вспышку.
• Видеокамера находится в
неустойчивом положении,
поэтому происходит
подрагивание. Во время
съемки крепко удерживайте
видеокамеру обеими руками. Все
же обратите внимание, исчез ли
предупреждающий индикатор,
относящийся к подрагиванию
видеокамеры.
* При отображении на экране
предупреждающих индикаторов звучит
мелодичный сигнал (стр. 64).
Описание предупреждающих
индикаторов
Если на экране появляются
сообщения, следуйте инструкциям.
 Батарея
Используйте батарею
“InfoLITHIUM” (стр. 122).
Кассета закончилась.
• Перемотайте ленту назад или
замените ее.
 “Memory Stick Duo”
Вставьте Memory Stick (стр. 19).
Выньте и вставьте Memory Stick.
Батарея почти разряжена
• Замените батарею (стр. 10, 122)
Ресурс батареи истек. Замените
на новую (стр. 122).
Снимите и снова установите
источник питания (стр. 10).
Конденсация влаги. Извлеките
кассету (стр. 126).
Конденсация влаги. Выключите
камеру на 1 час (стр. 126).
 Кассета/лента
Вставьте кассету (стр. 19).
Выньте и снова вставьте
кассету.
• Проверьте, не повреждена ли
кассета.
Кассета защищена от записи
(стр. 119).
Memory Stick только для чтения.
• Вставьте “Memory Stick Duo”,
на которую можно выполнить
запись.
Несовместимый тип Memory
Stick.
• Вставлена “Memory Stick Duo”,
тип которой не поддерживается
данной видеокамерой (стр. 120).
Memory Stick отформатирован
некорректно.
• Проверьте формат и при
необходимости отформатируйте
“Memory Stick Duo” (стр. 51, 120).
Устранение неполадок
 Конденсация влаги
• Выньте и вставьте “Memory
Stick Duo” несколько раз. Если
даже после этого индикатор
продолжает мигать, возможно,
“Memory Stick Duo” повреждена.
Повторите попытку, используя
другую “Memory Stick Duo”.
Запись невозможна Memory Stick
переполнен.
• Удалите ненужные изображения
(стр. 74).
Memory Stick защищен от
записи (стр. 120).
Продолжение 
115
Предупреждающие индикаторы и сообщения (продолжение)
Воспр-е невозможно Выньте и
вставьте Memory Stick (стр. 19).
Запись невозможна. Выньте и
вставьте Memory Stick (стр. 19).
Нет файлов.
• На “Memory Stick Duo”
отсутствуют файлы, или файлы
невозможно прочесть.
Передача потоком по USB... Эта
функция недоступна
• Предпринята попытка
воспроизведения или записи на
“Memory Stick Duo” во время
передачи потоком по соединению
USB.
Больше нельзя создавать папки
на Memory Stick.
• Невозможно создать папки
с именами, превышающими
999MSDCF. Нельзя использовать
видеокамеру для удаления
созданных папок.
• Форматировать “Memory
Stick Duo” (стр. 51) и удалять
созданные папки можно только с
помощью компьютера.
Нельзя записать неподв. изобр. на
Memory Stick (стр. 120).
Фильмы нельзя записать на карту
Memory Stick (стр. 120).
 Принтер, совместимый с PictBridge
Проверьте подсоединенное
устройство.
• Выключите и снова включите
принтер, затем отключите кабель
USB и снова подключите его.
Подсоедините камеру к принтеру,
совместимому с PictBridge.
• Выключите и снова включите
принтер, затем отключите кабель
USB и снова подключите его.
Ошибка - Отм. задан.
• Проверьте принтер.
Печать невозможна. Проверьте
принтер.
• Выключите и снова включите
принтер, затем отключите кабель
USB и снова подключите его.
 Вспышка
Зарядка вспышки. Фотосъемка
невозможна.
• Предпринята попытка записать
неподвижное изображение
во время зарядки вспышки
(приобретается дополнительно).
 Крышка объектива
Кр.объект.открыта частично.
Выкл. и снова вкл.питание (стр. 24).
116
Крышка объектива не закрыта.
Снова включите питание (стр. 14).
 Прочее
Запись невозможна. Сигнал
защищен от копирования (стр. 119).
Нельзя наложить звук.
Отсоедините кабель i.LINK (стр. 72).
Запись не в режиме SP. Нельзя
наложить звук (стр. 72).
Звук не 12-bit формата. Нельзя
наложить звук (стр. 72).
Нельзя наложить звук на
незаписанную часть ленты (стр. 72).
• На кассету, записанную с
помощью 4CH MIC REC, нельзя
добавить звук.
Нельзя исп. ЗАП 4CH МИК (стр. 60).
• Отсоедините внешний
микрофон 4CH (приобретается
дополнительно), затем
подсоедините его снова.
USB недопустимо в этом режиме
для Easy Handycam.
• Когда переключатель POWER
находится в положении PLAY/
EDIT в режиме Easy Handycam,
можно выбрать [СТАНД USB], но
нельзя выбрать [PictBridge] или
[USB ПОТОК] (это сообщение
исчезнет при нажатии
).
Кассета HDV, не воспроизводится.
• На этой видеокамере нельзя
воспроизводить этот формат.
Воспроизводить такие кассеты
необходимо на оборудовании, на
котором они были записаны.
Кассета записана в формате HDV.
Нельзя доб. звук.
• На данной видеокамере
невозможно добавить
аудиосигнал на участок кассеты,
записанный в формате HDV.
Устранение неполадок
Нельзя наложить звук (стр. 73).
Не удается запустить режим Easy
Handycam.
Не удается отменить режим Easy
Handycam (стр. 22).
 Грязная видеоголовка.
Примените чистящую кассету
(стр. 127).
 Загрязнена видеоголовка.
Примените чистящую кассету
(стр. 127).
117
Использование
видеокамеры за
границей
Подача питания
Видеокамеру можно использовать
в любой стране/регионе благодаря
прилагаемому к ней адаптеру
переменного тока, который можно
использовать в диапазоне от 100 до
240 В переменного тока с частотой
50/60 Гц.
Системы цветного телевидения
В этой видеокамере используется
система PAL. Если необходимо
просмотреть воспроизводимое
изображение на экране телевизора,
то это должен быть телевизор,
работающий в системе PAL (см.
следующий список) и оборудованный
входным гнездом AUDIO/VIDEO.
118
Система
Страна
NTSC
Багамские острова, Боливия,
Венесуэла, Гайана, Канада,
Колумбия, Корея, Мексика,
Перу, Суринам, США, Тайвань,
Филиппины, Центральная
Америка, Чили, Эквадор,
Ямайка, Япония и т.д.
PAL
Австралия, Австрия, Бельгия,
Великобритания, Венгрия,
Германия, Голландия, Гонконг,
Дания, Испания, Италия, Китай,
Кувейт, Малайзия, Новая
Зеландия, Норвегия, Польша,
Португалия, Сингапур, Словацкая
Республика, Финляндия, Чешская
Республика, Швейцария, Швеция,
Таиланд и т.д.
PAL - M
Бразилия
PAL - N
Аргентина, Парагвай, Уругвай.
SECAM
Болгария, Гвиана, Ирак,
Иран, Монако, Россия,
Украина, Франция и т.д.
Простая установка разницы во
времени на часах
При использовании видеокамеры за
границей можно легко установить
часы на местное время путем
установки разницы во времени.
Выберите [ЧАСОВОЙ ПОЯС] в
меню
(ВРЕМЯ/LANGU.), затем
установите разницу во времени (стр.
65).
Используемые кассеты
Можно использовать только кассеты
формата mini DV.
Используйте кассету со знаком
.
является товарным
знаком.
Видеокамера несовместима с
кассетами с функцией Cassette
Memory.
Предотвращение появления на ленте
незаписанных участков
Нажмите END SEARCH (стр. 33)
для перехода к концу записанного
участка, прежде чем начать
следующую запись, если:
• воспроизводилась кассета;
• использовалась функция EDIT
SEARCH.
Сигнал авторского права
 Предотвращение случайного стирания
Передвиньте лепесток защиты от
записи на кассете в положение SAVE.
REC: запись возможна.
SAVE: запись
невозможна (кассета
защищена от записи).
REC
SAVE
 При прикреплении этикетки на кассету
Чтобы этикетки не стали причиной
неправильной работы видеокамеры, их
следует прикреплять только в тех местах,
которые указаны на рисунке ниже.
Не прикрепляйте
этикетку вдоль
этой границы.
 При воспроизведении
 При записи
На этой видеокамере нельзя
выполнять запись программы,
которая содержит сигналы
авторского права для защиты
авторских прав. При попытке
записи таких программ на экране
ЖКД или в видоискателе появится
индикация [Запись невозможна.
Сигнал защищен от копирования.].
Во время записи эта видеокамера
не записывает на кассету сигналы
авторского права.
Место для
этикетки
 После использования кассеты
Во избежание искажения звука или
изображения перемотайте кассету
на начало. Затем положите кассету в
футляр и храните ее в вертикальном
положении.
 При чистке позолоченного разъема
Обычно позолоченный разъем
кассеты необходимо очищать с
помощью хлопчатобумажного
тампона примерно после 10 раз
использования кассеты.
Если позолоченный разъем кассеты
будет загрязнен или запылен,
показания индикатора оставшейся
ленты могут быть неправильными.
Дополнительная информация
Если кассета, воспроизводимая на
видеокамере, содержит сигналы
авторского права, то ее невозможно
скопировать на кассету другой
видеокамеры, подключенной к этой
видеокамере.
Примечания по эксплуатации
 Если видеокамера не используется в
течение длительного времени
Извлеките кассету и храните ее
отдельно.
Позолоченный разъем
119
О “Memory Stick”
“Memory Stick” - это компактный
портативный носитель для записи
данных на основе интегральной
схемы с емкостью, превышающей
емкость гибкого диска.
На данной видеокамере можно
использовать только “Memory Stick
Duo”, размер которой почти в два
раза меньше размера стандартной
“Memory Stick”. Однако нет
гарантии, что все перечисленные
в списке типы “Memory Stick
Duo” будут работать на данной
видеокамере.
Типы “Memory Stick”
“Memory Stick”
–
“Memory Stick Duo”*1
“MagicGate Memory
Stick”

“Memory Stick Duo”
(MagicGate/Parallel
Transfer)*1
“MagicGate Memory Stick
Duo” *1
“Memory Stick PRO”
“Memory Stick PRO
Duo” *1
*1
*2
*3
120
Запись/
воспроизведение
–
*2*3
*3
–
*2*3
Размер “Memory Stick Duo” почти в
два раза меньше размера стандартной
“Memory Stick”.
Этот тип “Memory Stick” поддерживает
скоростную передачу данных.
Скорость передачи данных зависит от
используемого устройства.
“MagicGate” - это технология
защиты авторских прав, которая
записывает и преобразует содержание
в зашифрованный формат. Помните,
что на этой видеокамере невозможно
записать или воспроизвести данные,
содержащие сигналы защиты по
технологии “MagicGate”.
• Формат неподвижных изображений:
видеокамера сжимает и записывает
данные изображения в формате JPEG
(Joint Photographic Experts Group).
Расширение файла - “.JPG”.
• Формат фильмов: видеокамера сжимает
и записывает данные изображения в
формате MPEG (Moving Picture Experts
Group). Расширение файла - “.MPG”.
• Имена файлов неподвижных
изображений:
– 101- 0001: это имя файла появится на
экране видеокамеры.
– DSC00001.JPG: это имя файла появится
на мониторе компьютера.
• Имена файлов фильмов:
– MOV00001: это имя файла появится на
экране видеокамеры.
– MOV00001.MPG: это имя файла
появится на мониторе компьютера.
• “Memory Stick Duo”, отформатированная
на компьютере (с операционной системой
Windows или Mac OS) не обладает
гарантированной совместимостью с этой
видеокамерой.
• Скорость чтения/записи данных
зависит от того, какая “Memory
Stick” используется для устройства,
поддерживающего “Memory Stick”.
Использование “Memory Stick Duo” с
лепестком защиты от записи
Конусообразным предметом
передвиньте лепесток в положение
защиты от записи, чтобы
предотвратить случайное стирание
изображений с “Memory Stick Duo”.
“Memory Stick Duo”, прилагаемая
к этой видеокамере, не оснащена
лепестком защиты от записи.
Примечания по эксплуатации
Данные изображения могут быть
повреждены в перечисленных
ниже случаях. Поврежденные
данные изображения невозможно
восстановить.
• При извлечении “Memory Stick Duo”,
отключении питания видеокамеры или
снятии батарейного блока для замены в
то время, когда видеокамера считывает
или записывает файлы изображений на
“Memory Stick Duo” (когда индикатор
обращения горит постоянно или мигает).
• При использовании “Memory Stick Duo”
рядом с магнитами или источниками
магнитных полей.
Рекомендуется создавать резервные
копии важных данных на жестком
диске компьютера.
 Обращение с “Memory Stick”
Помните следующее при обращении
с “Memory Stick Duo”.
 Места использования
Не используйте и не храните
“Memory Stick Duo”:
• в слишком жарких местах, например
в автомобиле, припаркованном в
солнечном месте;
• под прямым солнечным светом;
• в местах, очень влажных или
подверженных воздействию агрессивных
газов.
(прилагается)
Предварительно вставив “Memory
Stick Duo” в адаптер для Memory
Stick Duo, можно использовать ее
с устройствами, совместимыми со
стандартными “Memory Stick”.
• При использовании “Memory Stick Duo”
с устройством, совместимом с “Memory
Stick”, обязательно вставьте “Memory
Stick Duo” в адаптер для Memory Stick
Duo.
• При установке “Memory Stick Duo” в
адаптер для Memory Stick Duo, убедитесь,
что Вы правильно устанавливаете
“Memory Stick Duo”, а затем вставьте ее
полностью. Помните, что неправильное
обращение может привести к
неисправности устройства. Кроме того,
если с силой вставлять “Memory Stick
Duo” в слот для “Memory Stick Duo”
неверной стороной, слот может быть
поврежден.
• Не используйте адаптер для Memory Stick
Duo, не установив него “Memory Stick
Duo”. В противном случае это может
привести к неисправности аппарата.
 О “Memory Stick PRO Duo”
• Максимальная емкость памяти “Memory
Stick PRO Duo”, которую можно
использовать на данной видеокамере,
составляет 1 ГБ.
• Этот аппарат не поддерживает
скоростную передачу данных.
О совместимости данных
изображения
• Файлы данных изображения, записанные
видеокамерой на “Memory Stick
Duo”, соответствуют требованиям
универсального стандарта по правилам
проектирования файловых систем для
видеокамер, установленным ассоциацией
JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Продолжение 
Дополнительная информация
• Не прилагайте чрезмерных усилий,
когда будете записывать необходимые
примечания в области для заметок на
“Memory Stick Duo”.
• Не прикрепляйте этикетки или другие
наклейки на “Memory Stick Duo” или
адаптер для Memory Stick Duo.
• При переноске или хранении “Memory
Stick Duo” необходимо положить ее в
футляр.
• Не допускайте контакта металлических
предметов с контактами батарейного
блока и не прикасайтесь к ним.
• Не сгибайте, не роняйте “Memory Stick
Duo” и не прилагайте излишних усилий
при ее использовании.
• Не разбирайте и не вносите изменений в
конструкцию “Memory Stick Duo”.
• Не допускайте попадания влаги на
“Memory Stick Duo”.
• Храните “Memory Stick Duo” в
недоступном для детей месте. Существует
опасность того, что по неосторожности
ребенок может ее проглотить.
• Не вставляйте в слот “Memory Stick Duo”
ничего, кроме “Memory Stick Duo”. Это
может привести к неисправности.
 Адаптер для Memory Stick Duo
121
О “Memory Stick”
(продолжение)
О батарейном блоке
“InfoLITHIUM”
• На этой видеокамере нельзя
воспроизводить неподвижные
изображения, записанные на других
устройствах (DCR-TRV900E или DSCD700/D770), которые не соответствуют
требованиям универсального стандарта
(эти модели не продаются в некоторых
регионах).
• Если не удается использовать “Memory
Stick Duo”, которая использовалась на
другом устройстве, отформатируйте ее с
помощью данной видеокамеры (стр. 51).
Помните, что во время форматирования
удаляется вся информация, сохраненная
на “Memory Stick Duo”.
• Возможно, изображения не удастся
воспроизвести на этой видеокамере, если:
– воспроизводятся изображения, которые
были изменены на компьютере;
– воспроизводятся изображения,
записанные с помощью другого
устройства.
Это устройство совместимо с
батарейным блоком “InfoLITHIUM”
(серии A).
Эта видеокамера работает только с
батарейным блоком “InfoLITHIUM”.
На батарейном блоке
“InfoLITHIUM” серии A имеется
значок
.
Что представляет собой батарейный
блок “InfoLITHIUM”?
Батарейный блок “InfoLITHIUM”
– это литиево-ионный батарейный
блок, обладающий функцией
передачи информации об условиях
эксплуатации с видеокамеры на
адаптер переменного тока/зарядное
устройство и обратно.
Батарейный блок “InfoLITHIUM”
рассчитывает потребление
электроэнергии, исходя из условий
эксплуатации видеокамеры, и
отображает оставшееся время
работы батарейного блока в минутах.
Зарядка батарейного блока
• Перед использованием видеокамеры
обязательно зарядите батарейный блок.
• Рекомендуется выполнять зарядку
батарейного блока при температуре
окружающей среды от 10°C до 30°C,
пока не выключится индикатор CHG
(зарядка). При зарядке батарейного
блока при температуре, выходящей
за пределы указанного интервала,
возможно, не удастся зарядить
батарейный блок надлежащим образом.
• По завершении зарядки либо отключите
кабель от гнезда DC IN на видеокамере,
либо отсоедините батарейный блок.
Эффективное использование
батарейного блока
• Эффективность действия батарейного
блока уменьшается при температуре
окружающей среды 10°C и ниже,
сокращается также время использования
батарейного блока. В этом случае,
122
Об индикаторе оставшегося времени
работы батарейного блока
• Если питание отключается, даже
если индикатор оставшегося времени
работы батарейного блока показывает,
что в нем остался достаточный заряд
для его функционирования, снова
полностью зарядите батарейный блок.
Индикатор оставшегося времени работы
батарейного блока будет отображаться
правильно. Однако следует отметить,
что при использовании батарейного
блока в течение длительного времени
при высокой температуре, при его
хранении в течение долгого времени
в полностью заряженном состоянии
или при его частом использовании
индикация батарейного блока может не
восстановиться. Следует рассматривать
оставшееся время работы батарейного
блока как приблизительное время
съемки.
• Даже если оставшееся время работы
батарейного блока составляет 5-10
минут, знак , указывающий на то, что
оставшееся время работы батарейного
блока заканчивается, будет мигать.
Это зависит от условий эксплуатации,
температуры и других внешних
факторов.
О хранении батарейного блока
• Если батарейный блок не используется в
течение длительного времени, один раз
в год полностью заряжайте батарейный
блок и используйте его на видеокамере
для поддержания его нормальной
работы. Для хранения батарейного
блока отсоедините его от видеокамеры и
поместите в сухое прохладное место.
• Для полной разрядки батарейного блока
с помощью видеокамеры, установите
для параметра [АВТОВЫКЛ] значение
[НИКОГДА] в меню
(СТАНД
НАБОР) и оставьте видеокамеру в
режиме ожидания записи на кассету, пока
вся энергия не будет израсходована (стр.
64).
О сроке службы батарейного блока
• Срок службы батарейного блока
ограничен. При каждом последующем
использовании и с течением времени
емкость батарейного блока понемногу
снижается. Когда время работы
батарейного блока становится
значительно короче, вероятно, срок его
службы подошел к концу. Купите новый
батарейный блок.
• Срок службы каждого батарейного
блока зависит от условий его хранения,
эксплуатации и окружающей среды.
Дополнительная информация
чтобы увеличить время использования
батарейного блока, выполните одно из
следующих действий:
– чтобы согреть батарейный
блок, положите его в карман и
непосредственно перед началом съемки
подсоедините его к видеокамере;
– используйте батарейный блок большой
емкости: NP-FA70 (приобретается
дополнительно).
• Частое использование экрана ЖКД или
функций воспроизведения, ускоренной
перемотки ленты вперед и назад
приводит к более быстрой разрядке
батарейного блока.
Рекомендуется использовать батарейный
блок большой емкости: NP-FA70
(приобретается дополнительно).
• Устанавливайте переключатель
POWER в положение OFF (CHG), если
видеокамера не используется для записи
или воспроизведения. Батарейный
блок разряжается, если видеокамера
находится в режиме ожидания записи или
установлена пауза воспроизведения.
• Имейте запасные заряженные
батарейные блоки, обеспечивающие
время записи, в два или три раза
превышающее ожидаемое время записи,
и перед началом записи выполняйте
пробную запись.
• Избегайте попадания воды на
батарейный блок. Батарейный блок не
является водостойким.
123
О стандарте i.LINK
Интерфейс DV на данном аппарате
является i.LINK-совместимым
интерфейсом DV. В данном разделе
описывается стандарт i.LINK и его
особенности.
Что представляет собой стандарт
i.LINK?
i.LINK – это цифровой
последовательный интерфейс
для передачи цифровых видео- и
аудиосигналов и других данных
на другие i.LINK-совместимые
устройства. i.LINK можно также
использовать для управления другими
устройствами.
i.LINK-совместимые устройства
можно подключить с помощью
кабеля i.LINK. Возможными
способами применения является
управление и передача данных
при использовании различного
цифрового аудио-видео
оборудования.
Когда два или несколько
i.LINK-совместимых устройств
подключены к данному аппарату
по последовательной схеме опроса,
управление и передача данных
возможны не только для устройства,
к которому подключен данный
аппарат, но также и для других
устройств через оборудование,
подключенное напрямую.
Следует, однако, иметь в виду, что
метод управления иногда меняется
в соответствии с характеристиками
и спецификациями подключенного
устройства. Кроме этого,
управление и передача данных
бывают невозможны на некоторых
подключенных устройствах.
124
• Обычно к данному устройству с
помощью кабеля i.LINK можно
подключить только один аппарат. При
подключении данного аппарата к i.LINKсовместимому устройству, имеющему два
или более интерфейсов DV, обратитесь
к инструкциям по эксплуатации
подключаемого оборудования.
• i.LINK является более знакомым
термином для шины передачи данных
стандарта IEEE 1394, предложенной
Sony, а также является товарным знаком,
признанным многими корпорациями.
• IEEE 1394 – это международный
стандарт, принятый институтом
инженеров по электротехнике и
радиоэлектронике.
О скорости передачи в бодах по
кабелю i.LINK
Максимальная скорость передачи
в бодах по кабелю i.LINK зависит
от устройства. Существует три типа
скорости.
S100 (прибл. 100 Mbps*)
S200 (прибл. 200 Mbps)
S400 (прибл. 400 Mbps)
Скорость передачи в бодах
указывается в разделе “Технические
характеристики” инструкций по
эксплуатации каждого устройства.
На некоторых устройствах она
указывается рядом с интерфейсом
i.LINK.
Максимальная скорость передачи в
бодах может отличаться от указанной
величины, если аппарат подключен
к устройству, имеющему другую
максимальную скорость передачи в
бодах.
* Что такое Mbps?
Mbps означает число “мегабит в
секунду” или объем данных, которые
можно принимать или передавать за
одну секунду. Например, скорость
передачи в бодах, равная 100 Mbps,
означает, что за одну секунду можно
передать 100 мегабит данных.
Уход и меры
предосторожности
Использование видеокамеры и уход
за ней
Для получения дополнительных
сведений о перезаписи, когда этот
аппарат подключен к другому
видеоустройству, имеющему
интерфейс DV, см. стр. 67.
Кроме видеоустройств, данный
аппарат можно также подключать
к другому i.LINK-совместимому
(интерфейс DV) оборудованию
фирмы Sony (например, к
персональному компьютеру серии
VAIO).
Перед подключением этого
аппарата к компьютеру проверьте,
установлено ли на компьютере
программное обеспечение,
поддерживаемое данным аппаратом.
Некоторые i.LINK-совместимые
видеоустройства, например
цифровые телевизоры или
записывающие устройства/
проигрыватели DVD, MICROMV или
HDV, несовместимы с устройствами
DV. Перед подключением к другим
устройствам обязательно проверьте,
являются ли это устройство
совместимым с устройством DV.
Дополнительные сведения о мерах
предосторожности и совместимом
прикладном программном
обеспечении можно также найти
в инструкциях по эксплуатации
подключаемого оборудования.
• Не используйте и не храните
видеокамеру и принадлежности при
условиях, описанных ниже.
– В местах со слишком высокой или
низкой температурой. Никогда
не оставляйте их в местах, где
температура поднимается выше
60°C, например под воздействием
прямых солнечных лучей, рядом с
нагревательными приборами или
в автомобиле, припаркованном в
солнечном месте. Это может привести
к их неисправности или деформации.
– Рядом с источниками сильных
магнитных полей или механической
вибрации. Это может привести к
неисправности видеокамеры.
– Рядом с источниками радиоволн или
радиации. Возможно, видеокамера
не запишет изображение должным
образом.
– Рядом с приемниками AM и
видеооборудованием. Могут возникать
помехи.
– На песчаном пляже или в каком-либо
пыльном месте. Если в видеокамеру
попадет песок или пыль, это может
привести к ее неисправности. Иногда
неисправность устранить невозможно.
– Рядом с окнами или вне помещения,
где прямой солнечный свет может
воздействовать на экран ЖКД,
видоискатель и объектив. Это может
привести к повреждению видоискателя
или экрана ЖКД.
– В очень влажных местах.
• Используйте для питания видеокамеры
постоянный ток напряжением 7,2 В
(батарейный блок) или 8,4 В (адаптер
переменного тока).
• Для работы от источника постоянного
или переменного тока используйте
принадлежности, рекомендуемые в
данной инструкции по эксплуатации.
• Не подвергайте видеокамеру
воздействию влаги, например дождя
или морской воды. Попадание влаги
на видеокамеру может привести к ее
неисправности. Иногда неисправность
устранить невозможно.
О требуемом кабеле i.LINK
Используйте кабель Sony i.LINK
4-на-4 штырька (во время перезаписи
DV).
Продолжение 
Дополнительная информация
Использование функций i.LINK на
данном аппарате
125
Уход и меры предосторожности (продолжение)
• Если внутрь корпуса попадет какойнибудь твердый предмет или жидкость,
выключите видеокамеру и перед
дальнейшей ее эксплуатацией проверьте
ее в сервисном центре Sony.
• Обращайтесь с изделием бережно,
не разбирайте, не модифицируйте
его, берегите от ударов и падений, не
наступайте на него. Будьте особенно
осторожны с объективом.
• Когда видеокамера не используется,
установите переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
• Не заворачивайте видеокамеру, например
в полотенце, и не эксплуатируйте ее в
таком состоянии. В этом случае может
произойти повышение температуры
внутри видеокамеры.
• При отсоединении провода
электропитания тяните за штекер, а не за
сам провод.
• Будьте осторожны, не кладите на провод
тяжелые предметы, которые могут его
повредить.
• Поддерживайте металлические контакты
в чистоте.
• Храните пульт дистанционного
управления и батарейку типа “таблетка”
в недоступном для детей месте. При
случайном проглатывании батареи
немедленно обратитесь к врачу.
• При утечке электролита из батареи
выполните следующие действия:
– обратитесь в сервисный центр или в
местное уполномоченное предприятие
по обслуживанию изделий Sony;
– смойте электролит, попавший на кожу;
– при попадании жидкости в глаза
промойте их большим количеством
воды и обратитесь к врачу.
 Если видеокамера не используется в
течение длительного времени
• Время от времени включайте
видеокамеру и воспроизводите на ней
кассеты примерно в течение трех минут.
• Полностью разрядите батарейный
блок перед тем, как поместить его на
хранение.
126
Конденсация влаги
Если видеокамера принесена из
холодного места в теплое, то внутри
видеокамеры, на поверхности ленты
или на объективе может произойти
конденсация влаги. В таком состоянии
лента может прилипнуть к барабану
головки и будет повреждена или
видеокамера не сможет работать
надлежащим образом. Если внутри
видеокамеры произошла конденсация
влаги, на экране появится индикация
[ Конденсация влаги. Извлеките
кассету.] или [ Конденсация влаги.
Выключите камеру на 1 час.]. Если
влага сконденсировалась на объективе,
индикатор появляться не будет.
 Если произошла конденсация влаги
Ни одна из функций, кроме
извлечения кассеты, не будет
работать. Извлеките кассету,
выключите видеокамеру и оставьте
ее примерно на один час с открытой
крышкой кассетного отсека.
Если при повторном включении
питания индикатор  или  не
появится, можно снова пользоваться
видеокамерой.
Если начнет конденсироваться влага,
видеокамера не всегда сможет это
определить. Если это произойдет,
то иногда после открытия крышки
кассетного отсека кассета не будет
извлекаться в течение 10 секунд.
Это не является неисправностью.
Не закрывайте крышку кассетного
отсека, пока кассета не будет
извлечена.
 Примечание по конденсации влаги
Влага может образоваться, если
принести видеокамеру из холодного
места в теплое (или наоборот) или
при использовании видеокамеры
во влажном месте в перечисленных
ниже случаях.
• Если видеокамера принесена с лыжного
склона в помещение, где работает
обогреватель.
• Если видеокамера принесена из
автомобиля или помещения, в котором
работает кондиционер, в жаркое место
вне помещения.
• Если видеокамера используется после
грозы или дождя.
• Если видеокамера используется во
влажном или жарком месте.
 Как предотвратить конденсацию влаги
Если видеокамера принесена из
холодного места в теплое, положите
видеокамеру в полиэтиленовый
пакет и плотно заклейте его. Выньте
видеокамеру из полиэтиленового
пакета, когда температура
воздуха внутри пакета достигнет
температуры окружающего воздуха
(приблизительно через один час).
Видеоголовка
– воспроизводимые изображения не
движутся;
– не появляется изображение или
прерывается звук;
– во время записи на зкране иоявлястся
индикация [ Грязная видеоголовка.
Примените чистящую кассету.].
– во время восироизведения на экране
появлястся индикация [ Загрязнена
видеоголовка. Примените чистящую
кассету.].
Экран ЖКД
• Не допускайте чрезмерного
надавливания на экран ЖКД, так как это
может привести к неисправности.
• При эксплуатации видеокамеры в
холодном месте на экране ЖКД может
появляться остаточное изображение. Это
не является неисправностью.
• При эксплуатации видеокамеры задняя
сторона экрана ЖКД может нагреваться.
Это не является неисправностью.
 Очистка экрана ЖКД
Если на экране ЖКД появятся
отпечатки пальцев или пыль,
рекомендуется воспользоваться
мягкой тканью для его очистки. При
использовании комплекта для чистки
ЖКД (приобретается дополнительно)
не наносите чистящую жидкость
непосредственно на экран ЖКД.
Используйте чистящую бумагу,
смоченную жидкостью.
 Регулировка экрана ЖКД
(КАЛИБРОВКА)
Кнопки на сенсорной панели могут
работать неправильно. Если это
произойдет, выполните описанную
ниже процедуру. При ее выполнении
рекомендуется подсоединить
видеокамеру к сетевой розетке
с помощью прилагаемого к ней
адаптера переменного тока.
 Переместите переключатель
POWER вниз, чтобы загорелся
индикатор PLAY/EDIT.
 Отсоедините от видеокамеры все
кабели, кроме кабеля адаптера
переменного тока, затем извлеките
кассету и “Memory Stick Duo”.
Продолжение 
Дополнительная информация
• Если видеоголовка загрязнена,
то качество записи ухудшится, а
воспроизведение звука и изображения
будет искажено.
• В течение 10 секунд почистите
видеоголовки с помощью чистящей
кассеты Sony DVM-12CLD
(приобретается дополнительно), если:
– во время воспроизведения изображения
появляются мозаичные помехи или
отображается синий экран;
• Видеоголовка изнашивается в
результате длительного использования.
Если не удается получить четкое
изображение даже после использования
чистящей кассеты, возможно,
износилась видеоголовка. Обратитесь
в сервисный центр Sony или в местное
уполномоченное предприятие по
обслуживанию изделий Sony для замены
видеоголовки.
127
Уход и меры предосторожности (продолжение)
 Нажмите
 [MENU]

(СТАНД НАБОР) 
[КАЛИБРОВКА] 
.
• Используемое форматное
соотношение 4:3 изменится на 16:9.
КАЛИБРОВКА
1/3
Нажмите "x"
ОТМЕНА
 Нажмите на знак “×”, отображаемый
на экране, углом прилагаемой
“Memory Stick Duo”.
Знак “×” переместится в другое
положение.
Нажмите [ОТМЕНА], чтобы
отменить операцию.
Если Вы прикоснетесь не в нужном
месте, повторите процедуру, начиная
с пункта .
• Калибровку экрана ЖКД нельзя
выполнить, если он повернут.
Обращение с корпусом
• Если корпус видеокамеры загрязнен,
очистите его с помощью мягкой ткани,
слегка смоченной в воде, а затем
протрите мягкой сухой тканью.
• Во избежание повреждения покрытия не
следует:
– использовать химические вещества,
например разбавитель, бензин
или спирт, химические салфетки,
репелленты или инсектициды;
– работать с этими веществами голыми
руками;
– допускать соприкосновения корпуса
камеры с резиновыми или виниловыми
предметами в течение долгого времени.
Об уходе за объективом и его хранении
• Очищайте поверхность объектива
мягкой тканью в следующих случаях:
– если на поверхности объектива
имеются отпечатки пальцев;
128
– в жарких или влажных местах;
– при использовании объектива в таких
местах, где он может подвергаться
воздействию соленого воздуха,
например на морском побережье.
• Храните объектив в хорошо
проветриваемом месте, защищенном от
грязи и пыли.
• Во избежание появления плесени
периодически выполняйте очистку
объектива, как описано выше.
Рекомендуется включать видеокамеру
и пользоваться ею примерно один раз
в месяц для поддержания видеокамеры
в оптимальном состоянии в течение
длительного времени.
Зарядка предварительно
установленной аккумуляторной
батарейки
Видеокамера оснащена
предварительно установленной
аккумуляторной батарейкой,
обеспечивающей сохранение даты,
времени и других установок даже
при установке переключателя
POWER в положение OFF (CHG).
Во время использования камеры
предварительно установленная
аккумуляторная батарейка не теряет
заряд, но она постепенно разрядится,
если видеокамера не будет
использоваться. Если видеокамера
совершенно не используется в
течение приблизительно 3 месяцев,
то аккумуляторная батарейка
полностью разрядится. Однако, даже
если предварительно установленная
аккумуляторная батарейка
разряжена, на функционирование
видеокамеры не повлияет тот факт,
что дата не записывается.
 Процедуры
Подсоедините видеокамеру к сетевой
розетке с помощью прилагаемого
адаптера переменного тока и,
установив переключатель POWER в
положение OFF (CHG), оставьте ее
более чем на 24 часа.
Замена батарейки пульта
дистанционного управления
 Нажав на язычок, снимите корпус
батарейки, уцепившись и потянув
пальцем за прорезь.
 Вставьте новую батарейку стороной
со знаком плюс (+) вверх.
 Вставьте корпус батарейки на место
в пульт дистанционного управления
до щелчка.
Использование ремня
для захвата в качестве
ремешка на запястье
Он удобен при переноске
видеокамеры.
1 Отсоедините крепеж “липучку”
от подушечки для руки  и
извлеките его через кольцо .
Язычок
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При небрежном обращении
батарейка может взорваться.
Запрещается перезаряжать,
разбирать и бросать в огонь.
• В пульте дистанционного управления
используется литиевая батарейка типа
“таблетка” (CR2025). Не используйте
какие-либо другие батарейки, кроме
CR2025.
• Если литиевая батарейка разряжается,
расстояние действия пульта
дистанционного управления может
сократиться, или пульт будет работать
неправильно. В этом случае замените
батарейку литиевой батарейкой Sony
CR2025. При использовании батареек
другого типа существует опасность
пожара или взрыва.
2 Отведите подушечку вправо
до конца , затем снова
прикрепите крепеж “липучку”
.
3 Ремень для захвата можно
также использовать как
ремешок на запястье, как
показано на рисунке.
Дополнительная информация
Внимание
При неправильной установке
батарейки существует опасность
взрыва. Замену следует
выполнять только на батарейку
того же или аналогичного типа,
рекомендованного производителем.
Использованные батарейки следует
утилизировать в соответствии с
инструкциями производителя.
Подушечка для руки
129
Прикрепление плечевого
ремня
Спецификации
Прилагаемый к видеокамере
плечевой ремень можно прикрепить
к крючку для плечевого ремня.
Система
Система
видеозаписи
2 вращающиеся головки,
система наклонной
механической развертки
Exif вер. 2.2*1
Система
записи
неподвижного
изображения
Система
Вращающиеся головки,
аудиозаписи
система PCM
Дискретизация: 12 бит
(сдвиг частоты 32 кГц,
стерео 1, стерео 2), 16 бит
(сдвиг частоты 48 кГц,
стерео)
Видеосигнал
Цветовой сигнал PAL,
стандарт CCIR
Используемые Кассеты mini DV со
кассеты
знаком
Скорость
SP: прибл. 18,81 мм/с
ленты
LP: прибл. 12,56 мм/с
Время записи/
SP: 60 мин (при
воспроизведения использовании кассеты
DVM60)
LP: 90 мин (при
использовании кассеты
DVM60)
Время
Прибл. 2 мин 40 сек
ускоренной
(при использовании
перемотки
кассеты DVM60 и
вперед/назад
перезаряжаемого
батарейного блока)
прибл. 1 мин 45 сек (при
использовании кассеты
DVM60 и адаптера
переменного тока)
Видоискатель Электрический
видоискатель (цветной)
Формирователь 5,9 мм (типа 1/3) CCD
изображения
(прибор с зарядовой
связью)
Всего: прибл. 3 310 000
точек
Эффективные
(неподвижное
изображение): прибл.
3 050 000 точек
Эффективные (фильм):
прибл.
2 050 000 точек
Объектив
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10 × (оптический), 120 ×
(цифровой)
130
Фокусное
расстояние
Цветовая
температура
Минимальная
освещенность
f=5,1 - 51 мм
В эквиваленте для 35-мм
фотокамеры
В режиме CAMERATAPE:
42,8 ~ 495 мм (16:9)*2,
45 ~ 450 мм (4:3)
В режиме CAMERAMEMORY:
37 ~ 370 мм (4:3),
40,6 ~ 406 мм (16:9)
F1,8 ~ 2,9
Диаметр фильтра: 30 мм
[АВТО], [1 НАЖАТ],
[ПОМЕЩЕНИЕ] (3 200
K), [УЛИЦА] (5 800 K)
5 лк (люкс) (F 1,8)
0 лк (люкс) (при
использовании функции
NightShot)*3
Вход/выход
аудио/видео
Гнездо USB
Гнездо LANC
Гнездо
интерфейса
DV
10-штырьковый разъем
Автоматический
переключатель входа/
выхода
Видеосигнал: 1 Vp-p, 75 Ω
(Ом), несимметричный
Сигнал яркости: 1 Vp-p,
75 Ω (Ом),
несимметричный
Сигнал цветности:
0,3 Vp-p, 75 Ω (Ом),
несимметричный
Звуковой сигнал: 327 мВ
(при выходном полном
сопротивлении 47 kΩ
(кОм)), входное полное
сопротивление более
47 kΩ (кОм), выходное
полное сопротивление
менее 2,2 kΩ (кОм)
мини-B
Стереофоническое минигнездо (∅ 2,5 мм)
4-штырьковый разъем,
S100
Экран ЖКД
Изображение
Общее
количество
элементов
изображения
6,9 см (типа 2,7,
форматное соотношение
– 16:9)
123 200 (560 × 220)
Продолжение 
Дополнительная информация
*1 “Exif” – это формат файлов
неподвижных изображений,
установленный ассоциацией JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Файлы этого формата могут содержать
дополнительную информацию, например
сведения о параметрах камеры во время
записи.
*2 В режиме 16:9 цифры фокусного
расстояния - это цифры при
использовании широкоугольного
объектива.
*3 Съемку объектов, не видимых в
темноте, можно выполнять с помощью
инфракрасного освещения.
Разъемы входных/выходных
сигналов
131
Спецификации (продолжение)
Общие характеристики
Требования
к источнику
питания
Средняя
потребляемая
мощность
Рабочая
температура
Температура
хранения
Размеры
(прибл.)
Вес (прибл.)
Прилагаемые
принадлежности
7,2 В постоянного тока
(батарейный блок)
8,4 В постоянного тока
(адаптер переменного
тока)
Во время записи
видеокамерой с помощью
видоискателя 2,8 W (Вт)
(при использовании
батарейного блока)
Во время записи
видеокамерой с помощью
ЖКД 3,1 W (Вт)
(при использовании
батарейного блока)
0°C - 40°C
-20°C - + 60°C
66 × 91 × 110 мм (ш/в/г)
440 г только видеокамера
540 г вместе с
перезаряжаемым
батарейным блоком NPFA50, кассетой DVM60 и
плечевым ремнем.
См. стр. 9.
Адаптер переменного тока AC-L200
Требования
к источнику
питания
Расход тока
Потребляемая
мощность
Выходное
напряжение
Рабочая
температура
Температура
хранения
Размеры
(прибл.)
Вес (прибл.)
132
100 - 240 В переменного
тока, 50/60 Гц
0,35 - 0,18 A
18 Вт
8,4 В постоянного тока*
0°C - 40°C
-20°C - + 60°C
48 × 29 × 81 мм
(ш/в/г), не включая
выступающие части
170 г без провода
электропитания
* Чтобы ознакомиться с другими
спецификациями, см. этикетку на
адаптере переменного тока.
Перезаряжаемый батарейных блок
(NP-FA50)
Максимальное
выходное
напряжение
Выходное
напряжение
Емкость
Размеры
(прибл.)
Вес (прибл.)
Рабочая
температура
Тип
8,4 В постоянного тока
7,2 В постоянного тока
4,9 Втч (680 мАч)
47,2 × 6,8 × 75,5 мм
(ш/в/г)
50 г
0°C - 40°C
Литиево-ионный
Конструкция и технические
характеристики могут изменяться без
предварительного уведомления.
Указатель
Числа
1 НАЖАТ.......................... 43
А
Возврат к установкам по
умолчанию (Сброс) ......... 28
Диск CD-ROM.................. 79
Возможная
продолжительность записи
.............................................. 30
З
Memory Stick .............. 30
З.ИНТ-НЕПОДВ
(фотосъемка с
интервалом) ...................... 57
АВТОВЫКЛ
(автоматическое
отключение) ..................... 64
Воспроизведение ............. 25
АВТОЗАПУСК ............... 47
Замедленно ................ 58
АВТОЗАТВОР ................ 44
Замедленное
воспроизведение .............. 58
Изменение
направления ............... 58
ЗАМЕЩ ЯРК.
(ключ яркости) ................. 55
Кадр ............................. 58
Запись ................................. 24
Удвоенная скорость
...................................... 58
ЗАПИСЬ DVD ................ 58
Кассета........................ 30
Авторские права .............. 87
Адаптер для Memory Stick
Duo ................................ 9, 121
Адаптер переменного тока
................................................ 9
АУДИОРЕЖИМ ............. 59
Воспроизведение в другом
направлении ...................... 58
АУДИО ПРЗПС
(аудиоперезапись)............ 58
Воспроизведение с
удвоенной скоростью ...... 58
Б
БАЛАНС БЕЛ
(баланс белого) ................ 43
БАЛАНС ЗВУКА..... 60, 74
Батарейный блок
“InfoLITHIUM” ............. 122
Время записи .............. 12, 51
Вспомогательный звук ... 60
Предварительно
установленная
аккумуляторная
батарейка ................. 128
Встроенный микрофон... 29
Защита изображения ...... 75
ВЫВОД ИЗОБР. ............. 64
Звуковой сигнал
подтверждения операции
............См. ОЗВУЧ. МЕНЮ
ВЫСОКОЕ ....................... 49
Г
Гнездо ................................ 78
Гнездо A/V ...... 36, 67, 72, 91
Гнездо LANC .................... 78
Гнездо S VIDEO ........ 36, 67
Громкость .......................... 25
ВИДЕОВХОД .................. 62
Видеоголовка ................. 127
Видоискатель .................... 15
Яркость ....................... 62
ВНЕШ.ОБ.МИК. ........... 60
ЗЕБРА ............................... 47
Зеркальный режим ......... 27
Знак печати ....................... 75
Значок ................ См. раздел
“Индикаторы дисплея”
Гнездо DC IN .................... 10
Гнездо USB ....................... 78
ВАРИР.ЭКСП (изменение
экспозиции) ....................... 49
Батарейный блок ..... 10
Время зарядки .................. 12
ВЫХОД A/VDV .......... 62
В
ЗАПУСК ........................... 49
Зарядка батареи ............... 10
BATT INFO
(информация о
состоянии батарейного
блока) .......................... 28
БЕЛЫЙ ФЕЙДЕР ........... 53
Запись в формате 4CH
MIC REC ..................... 26, 60
Время воспроизведения
.............................................. 12
Батарейный блок ....... 9
Оставшееся время
работы батарейного
блока ........................... 28
ЗАПИСЬ VCD ................. 59
Д
ДАТА/ВРЕМЯ ................. 63
И
Излучатель инфракрасных
лучей ................................... 26
ИЗМ.СКОР.
(воспроизведение с
различной скоростью) .... 58
Дополнительная информация
Батарея
ЗАКАТ ЛУНА ................. 42
Изоляционная вкладка ... 34
ДАТА КАМЕРЫ ............. 63
ИК ПОДСВ.
(подсветка NightShot) ..... 46
Датчик дистанционного
управления ........................ 29
Индексный экран ............. 25
Динамик ............................. 29
Продолжение 
133
Указатель (продолжение)
Индикатор CHG
(зарядка) ............................ 11
Кнопка персонального
меню ................................... 30
Меню УСТ КАМЕРЫ
...................................... 42
Индикатор REC
(индикатор записи) .......... 29
Кнопка просмотра ........... 30
Меню УСТ ПАМЯТИ
...................................... 49
Индикаторы дисплея....... 30
Индикатор обращения.... 20
Индикация
самодиагностики ............ 113
ИНТЕРВ.ЗАП. (плавная
запись на кассету с
интервалами) ............ 56, 105
Интерфейс DV ........... 67, 88
Использование за
границей........................... 118
Персональное меню
...................................... 65
Кнопки управления
видеоизображением ........ 31
Код времени ...................... 30
КОД ДАННЫХ ............... 63
Количество изображений,
которые можно записать
.............................................. 50
Компьютер ........................ 82
Конденсация влаги ........ 126
Элементы меню ........ 40
Меню ВРЕМЯ/LANGU.
.............................................. 65
Меню ПРИЛ.ИЗОБР.
(меню “Приложение
изображения”) .................. 53
Меню РЕД И ВОСПР ..... 58
Меню СТАНД НАБОР
.............................................. 59
К
КОНТP.ЗАП (управление
записью) ............................. 70
Кабель i.LINK ...... 67, 88, 91
КОНТР РАМКА.............. 63
Кабель S VIDEO........ 36, 67
Крышка.............................. 19
Калибровка ..................... 127
Крышка объектива ......... 24
МОЗАИКА....................... 56
Л
МОЩ.ВСПЫШКИ ....... 100
Кассета ....................... 19, 119
Установка/извлечение
...................................... 19
...См. раздел “Кассета”
Качество изображения
(КАЧ.СНИМКА) ............ 49
Кнопка DISP/BATT INFO
.............................................. 28
Кнопка EASY ................... 22
Кнопка PHOTO ......... 24, 34
Кнопка RESET ................. 28
Кнопка ZERO SET
MEMORY.......................... 34
Кнопка вспышки ........ 26, 99
Кнопка выбора
воспроизведения кассеты
.............................................. 31
Кнопка отображения
индексного экрана ........... 31
Кнопка переключения
экрана END SEARCH/
EDIT SEARCH/Просмотр
записи ................................. 30
Кнопка перехода к
предыдущему/следующему
изображению .................... 31
134
Кнопка удаления
изображений ..................... 31
ЛАМПА ЗАПИСИ ......... 64
ЛАНДШАФТ ................... 42
Лепесток защиты от
записи ....................... 119, 120
Литиевая батарейка типа
“таблетка” ....................... 129
Меню УСТ КАМЕРЫ .... 42
Меню УСТ ПАМЯТИ .... 49
МОЗ.ФЕЙДЕР ................. 53
МОНОХРОМ ................... 53
МУЛЬТИЗВУК ............... 59
Н
НАЛОЖЕНИЕ ................ 53
НАСТР.ВСПЫШ. ........... 45
НЕГАТИВ......................... 56
НЕПОДВИЖН ................ 55
М
Неподвижное изображение
Масштаб воспроизведения
.............................................. 27
Кач.снимка ................. 49
МЕДЛ ЗАТВ
(медленный затвор)......... 55
Формат неподвижных
изображений ............ 120
Меню .................................. 38
Использование меню
...................................... 38
Меню ВРЕМЯ/
LANGU. ..................... 65
Разм снимк ................. 49
НОВАЯ ПАПКА ............ 52
НОМЕР ФАЙЛА
(номер файла) .................. 51
НОРМАЛЬНЫЙ ............. 49
Меню ПРИЛ.ИЗОБР.
...................................... 53
О
Меню РЕД И ВОСПР
...................................... 58
ОЗВУЧ. МЕНЮ .............. 64
Меню СТАНД
НАБОР ....................... 59
Оставшееся время работы
батарейного блока .......... 30
Основной звук .................. 60
ОСТАЛОСЬ ..................... 64
ПОДАВ.КР.ГЛ. ................ 45
Подготовка к
эксплуатации .......... 9, 82, 86
П
Память нулевой отметки
.............................................. 34
Подключение
Компьютер ................ 79
Панель ЖКД..................... 15
Телевизор ............. 36, 67
УР ПОДСВ ЖКД ..... 61
Подсветка панели ЖКД
........................................ 15, 95
ЦВЕТ ЖКД ............... 62
ЯРКОСТЬ ЖКД ....... 61
Папка
НОВАЯ ПАПКА ..... 52
ПАПКА ВОСПР
(папка
воспроизведения)...... 52
ПАПКА ЗАПИСИ
(папка записи) ........... 52
ПАПКА ВОСПР (папка
воспроизведения) ............. 52
ПАПКА ЗАПИСИ
(папка записи) .................. 52
ПАСТЕЛЬ......................... 56
Передатчик ....................... 34
Передача потоком по
соединению USB .............. 62
Перезапись ........................ 68
Подушечка для руки ..... 129
Поиск даты ........................ 35
Пульт дистанционного
управления ........................ 34
ПУЛЬТ ДУ
(пульт дистанционного
управления) ....................... 64
Р
Размер изображения
(РАЗМ СНИМК) ............. 49
Неподвижное
изображение .............. 49
Поиск изображения ........ 25
Поиск методом прогона
.............................................. 25
Поиск начальной точки
.............................................. 33
Покадровое
воспроизведение .............. 58
ПОКАДР ЗАП
(покадровая запись) ........ 56
ПОКАЗ СЛАЙД. ............ 54
Полная зарядка ................ 11
ПОМЕЩЕНИЕ................ 43
ПОРТРЕТ (размытый
портретный режим) ........ 42
ПОСЛ ФРАГМ ........... 33, 59
Фильм .......................... 51
Регулировка экспозиции
для подсветки.................. 100
РЕЖИМ ДЕМО ......... 57, 93
РЕЖИМ ЗАП
(режим записи) ................. 59
РЕЗКОСТЬ............... 44, 104
Ремень для захвата ........ 129
Ремешок на запястье ..... 129
Руководство по началу
работы .......................... 79, 86
Рычаг привода
трансфокатора ................. 26
Предупреждающие
индикаторы ..................... 113
Рычаг регулировки
объектива видоискателя
.............................................. 15
Переключатель
NIGHTSHOT .................... 26
Предупреждающие
сообщения ....................... 113
Рычажок OPEN/EJECT
.............................................. 19
Переключатель POWER
.............................................. 14
ПРЕРЫВИСТ
(прерывистое движение)
.............................................. 55
Рычажок снятия
батарейного блока .......... 10
ПРЕРЫВ ДВИЖ ............. 55
С
Перезаряжаемый
батарейных блок
.......... См. раздел “Батарея”
Персональное меню
........................................ 38, 65
Добавить ..................... 65
Изменение порядка
...................................... 66
Настроить .................. 65
Сброс ........................... 66
Удалить ....................... 66
Печать ................................ 76
Плечевой ремень ........... 130
ПЛЯЖ ЛЫЖИ ................. 42
Проверка 4-канального
звука
........См. БАЛАНС ЗВУКА
Программное обеспечение
.............................................. 82
ПРОГР А/ЭКСП ...... 42, 103
ПРОГР ЗАПИСЬ .... 48, 105
ПРОЖЕКТОР .................. 42
Просмотр записи.............. 33
СДВИГ А/ЭКСП ............. 44
Сенсорная панель ............ 16
Дополнительная информация
ПЕРЕДЕРЖКА ............... 56
ПОДСВ В.ИСК (яркость
видоискателя) ................... 62
Прямой доступ для “Click
to DVD”
.............. См. “Click to DVD”
СЕПИЯ .............................. 56
Сетевая розетка ............... 10
Системные требования
.............................................. 80
Системы цветного
телевидения..................... 118
СЛЕД .................................. 55
Продолжение 
135
Указатель (продолжение)
Слот для “Memory Stick
Duo” .................................... 20
УСТ ЖКД/ВИ .................. 61
Соединительный кабель
A/V .................... 36, 67, 72, 91
Уход .................................. 125
Спецификации ................ 130
СПОРТ (спортивные
состязания) ........................ 42
ФЕЙДЕР .................... 53, 105
Фиксация экспозиции ..... 27
Справка для индикаторов
.............................................. 16
Фильм
СТАНДАРТ ...................... 49
РЕЖИМ ЗАП
(режим записи) .......... 59
СТАНД USB ..................... 63
Формат фильмов .... 120
СТАР КИНО .................... 55
ФОКУСИРОВКА ..... 44, 99
Счетчик ленты ................. 30
ФОРМАТ................... 51, 120
Телевизор .................... 36, 67
ТЕЛЕМАКРО .......... 45, 104
Телефото ........................... 26
ТИП ЭКРАНА ................. 37
Товарный знак ................ 139
ТОЧ.ФЕЙДЕР.................. 53
ТОЧЕЧН.ЭКСП
(универсальный точечный
фотоэкспонометр)... 43, 103
ТОЧЕЧН ФОКУС
...................................... 44, 104
Трансфокация................... 26
У
УДАЛ.ВСЕ........................ 51
Удаление изображения
.............................................. 74
Удерживание
видеокамеры ..................... 14
УЛИЦА ............................. 43
Э
Экран ЖКД ....................... 15
ЭКСПОЗИЦИЯ ...... 43, 104
Этикетка .......................... 119
Ф
Справка .............................. 80
Т
136
УСТ ФОТО ....................... 49
Форматное соотношение
.............................................. 21
Формат сжатия ............... 120
Функция преобразования
сигнала ............................... 91
ЭФФЕКТ ИЗОБР
(эффект изображения) ... 55
ЭФФЕКТ КИНО
(кинематографический
эффект) ............................. 55
Я
ЯРКОСТЬ ЖКД .............. 61
A
Active Interface Shoe ....... 78
B
BACK LIGHT ........... 27, 100
Ц
ЦВЕТ ЖКД ...................... 62
Центр поддержки
пользователя Pixela ......... 87
ЦИФР.УВЕЛИЧ ...... 47, 100
ЦИФР ЭФФЕКТ
(цифровой эффект)
...................................... 54, 105
Ч
ЧАСОВОЙ ПОЯС .......... 65
C
Click to DVD ..................... 86
COLOR SLOW S (Color
Slow Shutter).............. 46, 104
E
Easy Handycam ................. 22
EDIT SEARCH ................ 33
ERASE
Изображения ............. 74
ЧЕРН.ФЕЙДЕР ............... 53
УДАЛ.ВСЕ ................ 51
ЧЕРНО-БЕЛОЕ .............. 56
Ш
УР ПОДСВ ЖКД
(подсветка ЖКД) ............. 61
ШИР.ИЗОБР.ВИ
(широкоэкранный режим
видоискателя) ................... 62
Установка .......................... 82
Шнур питания ..................... 9
Установка даты и времени
.............................................. 18
Штатив ............................... 27
УСТАН ФИЛЬМА ......... 51
Штекер постоянного тока
.............................................. 10
УСТАН ЧАСОВ........ 18, 65
ШТОРКИ .......................... 53
I
i.LINK ............................... 124
J
JPEG ................................. 120
L
LANGUAGE .................... 65
LP (экономный режим)
.............................................. 59
U
M
USB-PLY/EDT
(воспроизведение/монтаж
по соединению USB) ....... 63
Macintosh ..................... 81, 85
“Memory Stick” ............... 120
“Memory Stick Duo” ........ 19
USB-CAMERA ................ 62
W
Время записи ............. 51
WIDE SELECT................. 21
Количество
изображений, которые
можно записать ......... 50
Windows ....................... 80, 82
Лепесток защиты от
записи ........................ 120
Установка/извлечение
...................................... 19
ФОРМАТ ................... 51
MENU НАЗАД ................ 64
MPEG ............................... 120
MPEG MOVIE EX .......... 24
N
NightShot ............................ 26
NTSC................................. 118
PAL ........................... 102, 118
PictBridge ........................... 76
Picture Package.................. 82
P.MENU ............. См. раздел
“Персональное меню”
R
REC START/STOP .......... 24
S
Дополнительная информация
P
SP (стандартный режим)
.............................................. 59
STEADYSHOT .............. 100
SUPER NS
(Super NightShot) ............. 46
137
Товарные знаки
• “Memory Stick”, “
”, “Memory Stick
Duo”, “
”, “Memory Stick
PRO Duo”, “
”,
“MagicGate”, “
”,
“MagicGate Memory Stick” и “MagicGate
Memory Stick Duo” являются товарными
знаками или зарегистрированными
товарными знаками Sony Corporation.
• “InfoLITHIUM” является товарным
знаком Sony Corporation.
• i.LINK и являются товарными знаками
Sony Corporation.
• Picture Package является товарным
знаком Sony Corporation.
•
знаком.
является товарным
• Microsoft, Windows и Windows Media
являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными
знаками Microsoft Corporation в США и
других странах.
• iMac, iBook, Macintosh, Mac OS
PowerBook и Power Mac являются
товарными знаками корпорации Apple
Computer, Inc., зарегистрированными в
США и других странах.
• eMac является товарным знаком Apple
Computer, Inc.
• QuickTime и логотип QuickTime
являются товарными знаками Apple
Computer, Inc.
• Roxio является зарегистрированным
товарным знаком Roxio, Inc.
• Toast является товарным знаком Roxio,
Inc.
• Windows Media Player является товарным
знаком Microsoft Corporation.
• Macromedia и Macromedia Flash Player
являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными
знаками Macromedia, Inc. в США и/или
других странах.
• Pentium является товарным знаком или
зарегистрированным товарным знаком
Intel Corporation.
Все названия изделий, упомянутые
в данном руководстве, могут
быть товарными знаками или
зарегистрированными товарными
знаками соответствующих компаний.
Далее символы TM и “®” в каждом случае не
упоминаются в данном руководстве.
Download PDF

advertising