Sony | DCR-PC109E | Sony DCR-PC109E Инструкция по эксплуатации

3-089-182-63(1)
Bruksanvisning för Videokamera [SE]/Руководство по эксплуатации видеокамеры [RU]
Bruksanvisning för
Videokamera
SE
Läs det här först
Руководство по
эксплуатации видеокамеры
Прочтите перед началом работы
Digital Video Camera Recorder
DCR-PC108E/PC109E
© 2004 Sony Corporation
RU
Läs det här först
Innan du använder enheten bör du läsa igenom
den här bruksanvisningen noga. Förvara den
sedan så att du i framtiden kan använda den som
referens.
Om den typ av ”Memory Stick” du kan
använda med den här videokameran
Den här videokameran kan bara använda ”Memory
Stick Duo”, som är ungefär är hälften så stort som ett
vanligt ”Memory Stick” (sid. 129).
Märket
sitter på ”Memory Stick
Duo”.
Om inspelning
VARNING!
Utsätt inte videokameran för regn och
fukt, så undviker du risken för brand
och/eller elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk
för elektriska stötar.
Överlåt service till kvalificerad personal.
FÖR KUNDER I EUROPA
TÄNK PÅ ATT..!
De elektromagnetiska fälten för de aktuella
frekvenserna kan påverka bild och ljud på den här
digitala videokameran.
Den här produkten har testats och befunnits
överensstämma med de krav som EMC-direktiven
ställer upp för användning med kablar som är kortare
än 3 meter.
b Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetiska
störningar gör att informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas), starta i så fall om
programmet eller koppla bort USB-kabeln och sätt
sedan tillbaka den igen.
Att observera angående
användning
Om Cassette Memory
Den här videokameran är baserad på DV-formatet.
Kameran fungerar bara med mini-DV-kassetter. Du
rekommenderas att använda mini-DV-kassetter med
Kassettminne eftersom du då kan använda funktioner
som titelsökning (sid. 60), datumsökning (sid. 61),
[
TITLE] (sid. 81), [
TAPE TITLE] (sid. 83).
Kassetter med Cassette Memory är märkta med
.
2
Läs det här först
• Innan du startar inspelningen bör du göra en
testinspelning för att kontrollera att bild och ljud
spelas in utan problem.
• Du kan inte räkna med att få ersättning för innehållet
i en inspelning om du inte har kunnat göra en
inspelning eller uppspelning på grund av att det var
fel på videokameran, lagringsmediet eller liknande.
• Olika länder och regioner använder olika TVfärgsystem. Om du vill titta på inspelningarna på en
TV behöver du en TV som använder PAL-systemet.
• TV-program, filmer, videoband och annat material
kan vara upphovsrättsskyddat. Om du gör
inspelningar som du inte har rätt att göra kan det
innebära att du bryter mot upphovsrättslagarna.
Om LCD-panelen, sökaren och linsen
• LCD-skärm och sökare är tillverkade med mycket
hög precision; över 99,99% av bildpunkterna är
aktiva.
Trots det kan det förekomma små svarta och/eller
ljusa punkter (vita, röda, blå eller gröna) som hela
tiden syns på LCD-skärmen eller i sökaren.
Dessa punkter uppkommer vid tillverkningen och
går inte helt att undvika. De påverkar inte
inspelningen på något sätt.
• Om LCD-skärmen, sökaren eller linsen utsätts för
direkt solljus under en längre tid kan det leda till
funktionsstörningar. Tänk dig för innan du lämnar
kameran i närheten av ett fönster eller lägger den
ifrån dig utomhus.
• Rikta inte kameran direkt mot solen. Det kan leda till
funktionsstörningar. Vill du ta bilder av solen bör du
bara göra det när ljuset inte är så intensivt, t.ex. när
solen håller på att gå ned.
Om anslutning av kringutrustning
Innan du ansluter videokameran till andra enheter,
t.ex. en videobandspelare eller en dator med en USBeller i.LINK-kabel bör du vara säker på att du har vänt
kontakten rätt. Om du trycker in kontakten felvänd kan
terminalen skadas eller så kan det orsaka
funktionsstörning hos videokameran.
Om bruksanvisningen
• Bilderna av LCD-skärmen och sökaren som används
i den här bruksanvisningen har tagits med en
digitalkamera och kan därför skilja sig från hur du
ser dem.
• Bilderna som används i den här bruksanvisningen är
baserade på modell DCR-PC109E.
Att observera angående användning av
videokameran
• Håll videokameran genom att föra in handloven
genom remmen och låt fingrarna ligga lätt mot
fingerstödet.
• Du kan byta språk för det som visas på
videokamerans skärm (sid. 25).
• Var försiktig så att du inte råkar trycka på någon
knapp på LCD-ramen när du öppnar eller stänger
LCD-panelen eller justerar LCD-panelens vinkel.
• Håll eller bär inte videokameran i följande delar.
SE
Sökaren
LCD-panelen
Fingerstöd
• Du försäkrar dig om ett bra grepp genom att spänna
greppremmen som följande bild visar. Om
greppremmen hänger ut för långt kan du föra in den
biten av remmen i handkudden.
Batteriet
Att observera angående hantering av
Handycam Station
• När du ansluter videokameran till Handycam Station
sätter du in videokameran i pilens riktning på det sätt
som följande bild visar. Var noga med att föra in
videokameran så långt det går.
• Greppremmen kan också användas som
handlovsrem (sid. 144).
• När du tar bort videokameran från Handycam
Station håller du både videokameran och Handycam
Station på det sätt som följande bild visar och tar
sedan bort den från Handycam Station.
• När du använder pekskärmen placerar du handen på
baksidan av LCD-panelen som stöd. Sedan pekar du
på knapparna som visas på skärmen.
Peka på knappen på LCD-skärmen.
,forts.
Läs det här först
3
b Obs!
• När du kopplar bort nätadaptern från Handycam
Station greppar du både om DC-kontakten och
Handycam Station och kopplar sedan bort
nätadaptern.
• Se till att du har slagit av strömmen till
videokameran innan du ansluter eller kopplar bort
den till/från Handycam Station.
• Det är inte säkert att videokameran kan anslutas
ordentligt till Handycam Station om videokamerans
DC IN-kontaktskydd är öppet eller om
greppremmen kläms mellan videokameran och
Handycam Station.
• Anslut inte A/V-kablarna eller nätadaptrarna till
både videokameran och Handycam Station
samtidigt när du använder videokameran. Det kan
orsaka funktionsstörningar.
4
Läs det här först
Läs det här först
5
Innehållsförteckning
: Funktioner som bara gäller band.
: Funktioner som bara gäller ”Memory Stick
Duo”.
Läs det här först ......................................................................................... 2
Snabbstartguide
Spela in filmer ........................................................................................... 10
Spela in stillbilder ...................................................................................... 12
Enkel inspelning/uppspelning.................................................................... 14
Komma igång
Steg 1: Kontrollera att du fått med alla tillbehör ........................................ 15
Steg 2: Ladda batteriet.............................................................................. 16
Använda extern strömförsörjning................................................................................ 19
Steg 3: Slå på strömmen........................................................................... 20
Steg 4: Ställ in LCD-panelen och sökaren ................................................ 21
Ställa in LCD-panelen................................................................................................. 21
Ställa in sökaren ......................................................................................................... 21
Steg 5: Ställ in datum och tid .................................................................... 22
Steg 6: Sätt i inspelningsmediet................................................................ 23
Sätta i en kassett ........................................................................................................ 23
Sätta i ett ”Memory Stick Duo”.................................................................................... 24
Steg 7: Ange språk för skärmen................................................................ 25
Inspelning
Spela in filmer ........................................................................................... 27
Inspelning under längre tid ......................................................................................... 29
Använda zoomfunktionen ........................................................................................... 29
Inspelning i spegelläge ............................................................................................... 30
Använda självutlösaren .............................................................................................. 30
Spela in stillbilder
– Minnesfotografering ............................................ 31
Välja bildkvalitet eller storlek ...................................................................................... 32
Använda självutlösaren .............................................................................................. 33
Inspelning av stillbilder på ”Memory Stick Duo” när du spelar in film på band ........... 34
Förenklad inspelning – Easy Handycam................................................... 35
Spela in film
......................................................................................................... 35
Spela in stillbilder
................................................................................................. 36
Använda Easy Handycam till fullo .............................................................................. 36
6
Justera exponeringen................................................................................ 37
Exponeringsinställning för motiv i motljus .................................................................. 37
Låsa exponeringen på det valda motivet – Flexibel punktmätning ............................ 38
Manuell exponeringsinställning .................................................................................. 38
Inspelning i mörker – NightShot plus osv.................................................. 39
Ställa in fokus............................................................................................ 41
Inställning av fokus för ett motiv som inte ligger i mitten av bilden
– SPOT FOCUS .................................................................................................. 41
Manuell inställning av fokus ....................................................................................... 41
Inspelning med olika effekter .................................................................... 42
In och uttoning av ett avsnitt
– FADER ............................................................... 42
Använda specialeffekter
– Digitala effekter ........................................................ 44
Lägga stillbilder på bandinspelade filmer – MEMORY MIX ....................................... 45
Söka efter startpunkten
....................................................................... 47
Söka efter det sista avsnittet i den senaste inspelningen – END SEARCH............... 47
Manuell sökning – EDIT SEARCH ............................................................................. 48
Granska de senast inspelade avsnitten – Inspelningsgranskning ............................. 48
Uppspelning
Visa bandinspelade filmer
................................................................... 49
Uppspelning i olika lägen ........................................................................................... 50
Titta på inspelningar med pålagda effekter – Digitala effekter ................................... 51
Titta på inspelningar från ”Memory Stick Duo”
................................... 52
Uppspelning i olika lägen från ”Memory Stick Duo” ................................................... 53
Förenklad uppspelning – Easy Handycam................................................ 54
Använda Easy Handycam till fullo.............................................................................. 55
Olika uppspelningsfunktioner .................................................................... 56
Förstora bilder – Zoomning vid banduppspelning/Zoomning vid uppspelning från
minnet .................................................................................................................. 56
Visa skärmindikatorerna ............................................................................................ 57
Visa datum/tid och information om kamerainställningarna – Informationskod ........... 57
Visa bilden på en TV ................................................................................. 59
Hitta ett avsnitt på ett band för uppspelning
....................................... 60
Snabbsökning efter önskat avsnitt – Nollställningsminne .......................................... 60
Söka efter ett avsnitt med Cassette Memory – Titelsökning ...................................... 60
Söka avsnitt efter inspelningsdatum – Datumsökning ............................................... 61
,forts.
7
Avancerade funktioner
Kopiering/redigering
Använda menyerna
Ansluta till en videobandspelare
eller TV..........................................93
Välja menyalternativ ........................... 62
Kopiera till ett annat band
Använda menyn
(CAMERA SET)
– PROGRAM AE/WHITE BAL./
16:9 WIDE osv. ............................. 64
Spela in bilder från en videobandspelare
eller en TV.....................................95
Använda menyn
(MEMORY SET)
– BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/
ALL ERASE/NEW FOLDER
osv. ............................................... 70
Använda menyn
(PICT. APPLI.)
– PICT. EFFECT/SLIDE SHOW/
FRAME REC/INTERVAL REC/
INT. REC–STL osv. ..................... 74
Använda menyn
–
TITLE/
(EDIT/PLAY)
TAPE TITLE osv. .. 80
Använda menyn
(STANDARD SET)
–
REC MODE/MULTI-SOUND/
AUDIO MIX/USB-CAMERA
osv. .............................................. 84
Använda menyn
(TIME/LANGU.)
– CLOCK SET/WORLD
TIME osv....................................... 89
Anpassa den personliga menyn ......... 90
.............94
Kopiera bilder från band till ”Memory
Stick Duo”......................................97
Kopiera stillbilder från ”Memory Stick
Duo” till band. ................................98
Kopiera valda avsnitt från band
– Digital programredigering...........99
Lägga till ljud på ett inspelat
band
......................................106
Radera inspelade bilder
..............108
Märka inspelade bilder med specifik
information
– Bildskydd/Utskriftsmarkering
....................................................109
Skriva ut inspelade bilder (PictBridgekompatibel skrivare)
..............111
Felsökning
Felsökning .......................................114
Varningsindikatorer och
meddelanden .............................122
8
Ytterligare information
Använda videokameran
utomlands....................................127
Användbara videokassetter ..............128
Om ”Memory Stick” ...........................129
Om ”InfoLITHIUM”-batterier ..............132
Om i.LINK .........................................133
Underhåll och
försiktighetsåtgärder ...................135
Tekniska data ...................................138
Snabbreferens
Delar och kontroller...........................141
Index .................................................150
Se även de andra bruksanvisningarna som följer
med videokameran:
• Redigera bilder med hjälp av dator
cProgramvaruguide
9
Snabbstartguide
Spela in filmer
1
Sätt in det uppladdade batteriet i videokameran.
För uppladdning av batteriet, se sid. 16.
a Skjut BATT
-spaken
(batterispärren) och ta bort
batteriterminalskyddet.
BATT
2
b Fäst batteriet med terminalsidan mot
videokameran på det sätt som bilden
visar, tryck sedan ned batteriet tills
det klickar på plats.
-spak (batterispärr)
Sätt i en kassett i videokameran.
a Öppna locket genom b Sätt in kassetten med
att skjuta OPEN/
ZEJECT -spaken i
pilens riktning.
bandfönstret riktat
uppåt, tryck sedan mitt
på bandets rygg.
Facket öppnas
automatiskt.
OPEN/ZEJECT
10
Snabbstartguide
-spak
Bandfönster
c Tryck på
.
Stäng kassettluckan när
kassettfacket har dragits
tillbaka automatiskt.
3
Starta inspelningen samtidigt som du granskar motivet på
LCD-skärmen.
Datum och tid är inte inställda från början. Ställa in datum och tid, se sid. 22.
a Ställ LENS COVERomkopplaren på OPEN.
Snabbstartguide
b Öppna LCD-panelen.
c Tänd CAMERA-TAPElampan genom att
trycka på den gröna
knappen samtidigt som
du skjuter POWERomkopplaren nedåt.
Strömmen slås på.
d Tryck på REC START/
STOP.
Inspelningen startar. Växla
över till standbyläge genom
att trycka på REC START/
STOP igen.
Du kan även använda REC
START/STOP på LCDpanelen.
4
Du kan granska den inspelade bilden på LCD-skärmen.
a Skjut POWERomkopplaren flera
gånger tills PLAY/EDITlampan tänds.
b Peka på
(snabbspolning bakåt).
c Starta uppspelningen
genom att peka på
(uppspelning).
Du stoppar uppspelningen
genom att peka på
.
Du slår av strömmen genom att
skjuta POWER-omkopplaren
uppåt till OFF (CHG).
Ställ LENS COVERomkopplaren på CLOSE.
Snabbstartguide
11
Spela in stillbilder
1
Sätt in det uppladdade batteriet i videokameran.
För uppladdning av batteriet, se sid. 16.
a Skjut BATT
b Fäst batteriet med terminalsidan mot
-spaken
(batterispärren) och ta bort
batteriterminalskyddet.
BATT
2
videokameran på det sätt som bilden
visar, tryck sedan ned batteriet tills
det klickar på plats.
-spak (batterispärr)
Sätt i ett ”Memory Stick Duo” i videokameran.
Sätt i det med märket B
vänt upp mot det högra
hörnet. Tryck in det tills det
klickar på plats.
B-märke
12
Snabbstartguide
3
Starta inspelningen samtidigt som du granskar motivet på
LCD-skärmen.
Datum och tid är inte inställda från början. För att ställa datum och tid, se sid. 22.
a Ställ LENS COVERomkopplaren på
OPEN.
Snabbstartguide
b Öppna LCD-panelen.
c Tänd CAMERA-MEMlampan genom att
trycka på den gröna
knappen samtidigt
som du skjuter
POWER-omkopplaren
flera gånger.
Strömmen slås på.
d Tryck lätt på PHOTO.
En kort ljudsignal hörs när
fokus ställs in.
e Tryck ned PHOTO helt.
Ljudet från slutaren hörs och
stillbilden har spelats in.
4
Du kan granska den inspelade bilden på LCD-skärmen.
a Skjut POWERomkopplaren flera
gånger tills PLAY/
EDIT-lampan tänds.
b Peka på
.
Den bild du spelade in
senast visas.
c Du visar de inspelade
bilderna genom att
peka på
(nästa)
eller
(föregående).
Du slår av strömmen genom att
skjuta POWER-omkopplaren
uppåt till OFF (CHG).
Ställ LENS COVERomkopplaren på CLOSE.
Snabbstartguide
13
Enkel inspelning/uppspelning
Om du växlar över till Easy Handycam blir inspelning/uppspelning ännu
lättare att utföra.
Easy Handycam gör att även nybörjare enkelt kan börja spela in/spela upp
genom att bara de grundläggande funktionerna för inspelning och
uppspelning är tillgängliga.
Under inspelning/
uppspelning trycker du på
EASY.
EASY visas i blått (1) och tecknen
på skärmen blir större (2) när Easy
Handycam är aktivt.
Easy Handycam
operation
ON
Mer information finns i instruktionerna för de olika funktionerna.
För inspelning, se sid. 35, för uppspelning, se sid. 54.
14
Snabbstartguide
Komma igång
Steg 1: Kontrollera att
du fått med alla
tillbehör
Handycam Station (1)
Trådlös fjärrkontroll (1)
Ett litiumbatteri av knappcellstyp är redan installerat.
Kontrollera att du fått med följande tillbehör
tillsammans med videokameran.
”Memory Stick Duo” 8MB (1)
Den här videokameran kan bara använda ”Memory
Stick Duo”, som är ungefär hälften av storleken på ett
vanligt ”Memory Stick”. För mer information,
se sid. 129.
Komma igång
Siffran inom parentes visar antalet av respektive
tillbehör.
A/V-anslutningskabel (1)
USB-kabel (1)
Memory Stick Duo-adapter (1)
Om du använder en Memory Stick Duo-adapter med
”Memory Stick Duo” kan du använda ”Memory Stick
Duo” med någon av de enheter som hanterar vanliga
”Memory Stick”.
Uppladdningsbart batteri NP-FF51 (1)
Den silverfärgade modellen av batteriet NP-FF51 säljs
bara tillsammans med videokameran.
Batteriterminalskydd (1)
Sitter på videokameran.
Nätadapter (1)
CD-ROM ”SPVD-012 USB Driver”
(USB-drivrutin) (1)
Rengöringsduk (1)
21-stiftsadapter (1)
Nätkabel (1)
Endast modeller med märket
undersidan.
tryckt på
Bruksanvisning för Videokamera (den
bruksanvisning du läser just nu) (1)
Programvaruguide (1)
Komma igång
15
1
Steg 2: Ladda
batteriet
Skjut BATT
-spaken
(batterispärren) och ta bort
batteriterminalskyddet.
Du kan ladda upp batteriet genom att
installera batteriet ”InfoLITHIUM”
(F-serien) på videokameran.
b Obs!
• Du kan inte använda några andra batterier än
”InfoLITHIUM” (F-serien) (sid. 132).
• Kortslut inte nätadaptern likströmskontakt (DC)
eller batteriterminalerna med metallföremål. Det kan
orsaka funktionsstörningar.
• När du använder nätadaptern bör du använda ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du råkar ut för en
funktionsstörning av något slag bör du genast koppla
bort nätadaptern från vägguttaget.
BATT
-spak (batterispärr)
2
Fäst batteriet med terminalsidan mot
videokameran på det sätt som följande
bild visar, tryck sedan ned batteriet tills
det klickar på plats.
3
Med markeringen v på
likströmskontakten (DC) riktad uppåt
ansluter du nätadaptern till DC INkontakt på Handycam Station.
Liströmskontakt (DC)
DC IN-kontakt
Handycam Station
Nätkabel
Nätadapter
Till ett vägguttag
v -märke
DC IN-kontakt
16
Komma igång
4
Anslut nätkabeln till nätadaptern.
5
Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
6
Anslut videokameran till Handycam
Station.
När batteriet är färdigladdat
CHARGE-lampan släcks när batteriet har
laddats upp helt. Koppla bort nätadaptern från
DC IN-kontakten.
Hur du tar bort batteriet
Batteri
Skjut upp POWER-omkopplaren till
OFF (CHG).
CHARGE-lampan tänds och
uppladdningen börjar.
Komma igång
7
POWERomkopplare
BATT
-spak (batterispärr)
1 Ställ POWER-omkopplaren på OFF
(CHG).
2 Skjut BATT
-spaken
(batterispärren) i pilens riktning som
bilden visar och ta bort batteriet.
Uppladdning av batteriet med endast
nätadaptern
b Obs!
• Skydda batteriterminalerna genom att alltid sätta fast
batteriterminalskyddet. Om du inte använder
batteriet under en längre tid bör du ladda ur det helt
innan du förvarar det. Mer information om hur du
förvarar batteriet, se sid. 133.
Kontrollera batteriets status – Battery
Info
Likströmskontakt
(DC)
DC IN-kontakt
Nätkabel
Till ett vägguttag
Nätadapter
Du kan t.ex. ladda upp batteriet när du är ute och
reser, även om du inte har tagit med dig
Handycam Station. Med markeringen v på
likströmskontakten (DC) riktad uppåt ansluter
du nätadaptern till DC IN-kontakten på
videokameran på det sätt som bilden visar.
DISPLAY/BATT INFO
POWERomkopplare
Både under uppladdning och när strömmen är
avslagen kan du kontrollera batteriets
laddningsnivå och på ett ungefär se hur länge du
kan spela in med det.
,forts.
Komma igång
17
1 Ställ POWER-omkopplaren på OFF
(CHG).
2 Öppna LCD-panelen.
3 Tryck på DISPLAY/BATT INFO.
Batteriinformationen visas under ungefär 7
sekunder.
Vill du visa informationen under ungefär 20
sekunder håller du knappen intryckt.
Med LCD BACKLIGHT ställt på ON
För DCR-PC109E:
Batteri
Oavbruten
Typisk*
inspelningstid inspelningstid
NP-FF50
90
50
NP-FF51
105
(medföljer)
55
NP-FF70
190
105
NP-FF71
210
115
För DCR-PC108E:
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
Batteri
Oavbruten
Typisk*
inspelningstid inspelningstid
NP-FF50
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN:
94 min
VIEWFINDER:
99 min
A Batteriets uppladdningsnivå: Visar på
ett ungefär hur mycket ström det finns
kvar i batteriet.
B Ungefärlig inspelningstid med LCDpanelen.
110
60
NP-FF51
125
(medföljer)
65
NP-FF70
225
120
NP-FF71
250
135
Med LCD BACKLIGHT ställt på OFF
För DCR-PC109E:
C Ungefärlig inspelningstid med sökare.
Batteri
Oavbruten
Typisk*
inspelningstid inspelningstid
Uppladdningstid
NP-FF50
Ungefärligt antal minuter som krävs för att
ladda upp ett helt tomt batteri vid 25°C
(10–30°C rekommenderas.)
Batteri
NP-FF50
120
NP-FF51 (medföljer)
130
NP-FF70
150
NP-FF71
170
100
55
NP-FF51
110
(medföljer)
60
NP-FF70
210
115
NP-FF71
230
125
För DCR-PC108E:
Batteri
Oavbruten
Typisk*
inspelningstid inspelningstid
NP-FF50
125
65
Inspelningstid vid inspelning med LCDskärmen påslagen
NP-FF51
140
(medföljer)
75
Ungefärligt antal minuter när du använder ett
fulladdat batteri vid 25°C.
NP-FF70
260
140
NP-FF71
285
155
Inspelningstid när du använder sökare
Ungefärligt antal minuter när du använder ett
fulladdat batteri vid 25°C.
För DCR-PC109E:
18
Komma igång
Batteri
Oavbruten
Typisk*
inspelningstid inspelningstid
NP-FF50
100
55
NP-FF51
110
(medföljer)
NP-FF70
NP-FF71
För DCR-PC108E:
Batteri
LCD-panelen LCD-panelen
öppnad*
stängd
60
NP-FF50
125
145
160
115
NP-FF51
(medföljer)
140
210
230
125
NP-FF70
260
295
NP-FF71
285
325
För DCR-PC108E:
Oavbruten
Typisk*
inspelningstid inspelningstid
NP-FF50
125
65
NP-FF51
140
(medföljer)
75
NP-FF70
260
140
NP-FF71
285
155
* Ungefärligt antal minuter vid inspelning när du ofta
startar och stannar inspelningen, ställer POWERomkopplaren i ett nytt energiläge och använder
zoomen. I praktiken kan batteritiden vara kortare.
Uppspelningstid
Ungefärligt antal minuter när du använder ett
fulladdat batteri vid 25°C.
För DCR-PC109E:
Batteri
LCDpanelen
öppnad*
LCDpanelen
stängd
NP-FF50
110
125
NP-FF51
(medföljer)
125
140
NP-FF70
225
260
NP-FF71
250
285
* Med LCD BACKLIGHT ställt på ON.
Komma igång
Batteri
b Obs!
• I följande fall tas inte strömmen från batteriet även
om du kopplat bort nätkabeln från väggkontakten:
– När nätadaptern är ansluten till DC IN-kontakten
på videokameran
– När nätadaptern är ansluten till DC IN-kontakten
på Handycam Station och videokameran är
ansluten till Handycam Station
• Inspelnings och uppspelningstiden blir kortare när
du använder videokameran där det är kallt.
• CHARGE-lampan blinkar under uppladdning eller
batteriinformationen visas inte korrekt i följande
situationer.
– När batteriet inte är korrekt isatt.
– När batteriet är skadat.
– När batteriet är helt urladdat. (Endast
batteriinformation.)
• Med ett högkapacitetsbatteri (NP-FF70/FF71) blir
videokameran instabil – du måste se upp när du
ställer den ifrån dig så att den inte tippar omkull.
Använda extern strömförsörjning
För att spara batteriet kan du använda
nätadaptern som strömkälla. När du använder
nätadaptern tas ingen ström från batteriet
trots att det sitter i videokameran.
VARNING!
Även om videokameran är avstängd ligger
strömmen från nätet på, så länge kameran är
ansluten till ett vägguttag via nätadaptern.
Anslut videokameran på det sätt som
beskrivs under ”Ladda batteriet”
(sid. 16).
Komma igång
19
Steg 3: Slå på
strömmen
För att aktivera det inspelnings/
uppspelningsläge du tänker använda kameran
i kan du behöva skjuta POWERomkopplaren flera gånger.
När du använder den här videokameran för
första gången visas fönstret [CLOCK SET]
(sid. 22).
LENS COVER-omkopplare
POWER-omkopplare
1
Ställ LENS COVER-omkopplaren på
OPEN.
2
Tryck in den gröna knappen och skjut
ned POWER-omkopplaren.
Strömmen slås på.
Aktivera inspelnings- eller
uppspelningsläget genom att skjuta
omkopplaren flera gånger tills lampan för
det läge du tänker anävnda tänds.
20
Komma igång
• CAMERA-TAPE-läge: För inspelning på
band.
• CAMERA-MEM-läge: För inspelning på ett
”Memory Stick Duo”.
• PLAY/EDIT-läge: För uppspelning eller
redigering av bilder från ett band eller ett
”Memory Stick Duo”.
Slå av strömmen
Skjut upp POWER-omkopplaren till OFF
(CHG).
Ställ LENS COVER-omkopplaren på CLOSE.
Steg 4: Ställ in LCDpanelen och sökaren
Ställa in LCD-panelen
I många fall kan du vinkla LCD-panelen så att
du kan se motivet på LCD-skärmen även om det
finns något hinder mellan dig och motivet.
Komma igång
Du kan justera både vinkel och ljusstyrka för
LCD-panelen efter olika
inspelningsförhållanden.
z Tips!
• Om du vrider LCD-panelen 180 grader mot linsen
kan du stänga LCD-panelen med LCD-skärmen
riktad utåt.
• Om du driver videokameran med batteri kan du
justera ljusstyrkan genom att välja [LCD BL
LEVEL] från [LCD/VF SET] i menyn
(STANDARD SET) (sid. 85).
• När du använder videokameran i en ljus omgivning
stänger du av LCD-skärmens bakgrundsbelysning
genom att trycka LCD BACKLIGHT (
visas på
skärmen). I det här läget sparar du på batteriet.
• Det du spelar in påverkas inte av hur du ställer in
bakgrundsbelysningen för LCD-skärmen.
• Du kan stänga av ljudsignalen, som bekräftar utförda
åtgärder på pekskärmen, genom att ställa [BEEP] på
[OFF] i menyn
(STANDARD SET) (sid. 88).
Ställa in sökaren
Högst
180 grader
När du stänger LCD-panelen kan du kan titta
på bilden i sökaren. Du kan t.ex. använda
sökaren om batteriet håller på att ta slut eller
om det är svårt att se vad som händer på
skärmen.
Högst
90 grader
Öppna LCD-panelen.
LCD BACKLIGHT
Fäll upp LCD-panelen i 90 grader mot
videokameran och vinkla den sedan till
önskat läge.
Sökarens lins och
justeringsspak
Justera ljusstyrkan för LCD-skärmen
1 Peka på
.
2 Peka på [LCD BRIGHT].
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU], menyn
(STANDARD SET) och pekar sedan på
[LCD/VF SET] (sid. 85).
3 Justera alternativet med
peka sedan på
/
1
Förläng sökaren tills den klickar på
plats.
2
Använd inställningsspaken och ställ in
bilden i sökaren så att den blir skarp.
,
.
,forts.
Komma igång
21
Sökaren under användning
Vid inspelning på band eller ett ”Memory Stick
Duo” kan du ställa in exponering (sid. 37) och
toning (sid. 42) samtidigt som du granskar
bilden i sökaren. Vrid LCD-panelen 180 grader
och stäng den med skärmen riktad utåt.
1 Ställ lägesväljaren på CAMERA-TAPE
eller CAMERA-MEM (sid. 20).
2 Förläng sökaren och stäng LCD-panelen
med skärmen riktad utåt.
visas på skärmen.
3 Peka på
.
[Set LCD off?] visas på skärmen.
4 Peka på [YES].
LCD-skärmen stängs av.
5 Peka på LCD-skärmen samtidigt som du
Steg 5: Ställ in datum
och tid
Innan du använder videokameran för första
gången bör du ställa in datum och tid. Så
länge du inte har ställt in datum och tid visas
skärmen [CLOCK SET] varje gång du slår på
videokameran.
b Obs!
• Om du inte använder videokameran under ungefär 3
månader laddas det inbyggda knappcellsbatteriet ur
och tidinställningarna raderas ur minnet. I så fall
laddar du upp det inbyggda knappcellsbatteriet
(sid. 137) och ställer in datum och tid igen.
granskar bilden i sökaren.
[EXPOSURE] osv. visas.
6 Peka på knappen för det du vill ställa in.
• [EXPOSURE]: Justera med
/
och peka sedan på
.
• [FADER]: Välj önskad effekt genom att
peka på den flera gånger (endast i
CAMERA-TAPE-läge).
•
: LCD-skärmen tänds.
Vill du inte att knapparna ska visas på LCDskärmen pekar du på
.
z Tips!
• För att justera styrkan på sökarens
bakgrundsbelysning väljer du menyn
(STANDARD SET), [LCD/VF SET] och
väljer sedan [VF B.LIGHT] (när du använder
batteriet, sid. 86).
POWER-omkopplare
1
Slå på strömmen till videokameran
(sid. 20).
2
Öppna LCD-panelen.
När du ställer in tiden för första gången
fortsätter du med steg 7.
3
Peka på
.
– :– – :– –
60min
1/3
22
Komma igång
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
4
Steg 6: Sätt i
inspelningsmediet
Peka på [MENU].
–:––:––
60min
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
5
Sätta i en kassett
OK
/
–:––:––
60min
DISPLAY
MENU ROTATE
A. SHUT OFF
CLOCK SET
WORLD
PROGRAM AE
6
b Obs!
• Använd aldrig våld när du sätter en kassett i facket.
Det kan göra att videokameran inte fungerar som
den ska.
––:––:––
LANGUAGE
Du kan bara använda kassetter av formatet
mini-DV
. Mer information om de här
kassetterna (t.ex. hur du skyddar dem mot
ofrivillig inspelning), se sid. 128.
OK
Välj [CLOCK SET] med
peka sedan på
.
/
,
1
Skjut OPEN/ZEJECT -spaken i
pilens riktning och öppna sedan locket.
–:––:––
CLOCK SET
OPEN/ZEJECT
DATE
2004 Y
Komma igång
Välj
(TIME/LANGU.) med
, peka sedan på
.
1M
1D
-spak
Lock
0: 00
OK
7
Ställ in [Y] (år) med
sedan på
.
, peka
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2004 Y
/
1M
1D
0: 00
Kassettfacket skjuts ut och öppnas
automatiskt.
OK
Du kan ställa in vilket år som helst, fram till
år 2079.
8
Ställ in [M] (månad), [D] (dag), timme
och minuter på samma sätt som i steg
7 och peka sedan på
.
,forts.
Komma igång
23
2
Sätt i en kassett med bandfönstret
riktat uppåt.
Sätta i ett ”Memory Stick Duo”
Bandfönster
Mer information om ”Memory Stick Duo”
(t.ex. hur du gör för att skydda det mot
ofrivillig inspelning), se sid. 129.
Tryck försiktigt på
mitten av kassettens
rygg.
3
b Obs!
• Den här videokameran kan bara använda ”Memory
Stick Duo”, som är ungefär är hälften så stort som ett
vanligt ”Memory Stick” (sid. 129). Försök inte att
använda andra typer av ”Memory Stick” i ”Memory
Stick Duo”-facket.
Aktivitetslampa
Tryck på
.
Kassettfacket skjuts automatiskt tillbaka.
B-märke
4
Stäng luckan.
Mata ut kassetten
1 Skjut OPEN/ZEJECT -spaken i pilens
riktning och öppna sedan locket.
Kassettfacket matas automatiskt ut.
Vänd ”Memory Stick Duo” med märket B
i övre högra hörnet och skjut in kortet tills
det klickar på plats.
Mata ut ett ”Memory Stick Duo”
Tryck lätt på ”Memory Stick Duo” en gång.
2 Ta ur kassetten och tryck sedan på
.
Kassettfacket dras automatiskt tillbaka.
3 Stäng luckan.
24
Komma igång
Tryck in lätt
en gång.
Steg 7: Ange språk för
skärmen
Du kan välja vilket språk som ska användas
på LCD-skärmen.
Komma igång
b Obs!
• Om du tvingar in ett felvänt ”Memory Stick Duo” i
”Memory Stick Duo”-facket finns det risk att
”Memory Stick Duo”-facket skadas.
• Sätt inte i något annat än ”Memory Stick Duo” i
”Memory Stick Duo”-facket. Om du gör det riskerar
du att skada videokameran.
• När aktivitetslampan lyser eller blinkar skriver eller
läser videokameran information till/från ”Memory
Stick Duo”. Då måste du vara extra försiktig så att du
inte skakar eller stöter till videokameran; du får inte
heller slå av strömmen, mata ut ”Memory Stick
Duo” eller ta bort batteriet. I så fall riskerar du att
bildinformationen skadas.
POWERomkopplare
1
Slå på strömmen till videokameran.
2
Öppna LCD-panelen.
3
Peka på
60min
1/3
4
.
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
0:00:00
Peka på [LANGUAGE].
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte hittar det, pekar
du på [MENU] och väljer det från menyn
(TIME/LANGU.) (sid. 89).
60min
LANGUAGE:
STBY
0:00:00
ENGLISH
DEU
TSCH
1/4
ENG
LISH
ENG
[SIMP]
,forts.
Komma igång
25
5
Välj önskat språk med
sedan på
.
/
, peka
z Tips!
• Om ditt modersmål inte finns med bland de olika
alternativen kan du som alternativ använda [ENG
[SIMP]] (förenklad engelska).
26
Komma igång
Inspelning
3
Spela in filmer
Inspelning på band
Skjut POWER-omkopplaren tills
CAMERA-TAPE-lampan tänds och
videokameran ställs i standbyläge.
Du kan spela in filmer på ett band eller ett
”Memory Stick Duo”.
Innan du börjar spela in bör du ha utfört steg
1 till 7 under ”Komma igång” (sid. 15 till
sid. 25).
När du spelar in på band spelas filmen in med
ljudet i stereo. När du spelar in på ett
”Memory Stick Duo” spelas filmen in med
ljudet i mono.
Tryck på den gröna
knappen och skjut
POWERomkopplaren.
Inspelning
Kamerans
inspelningslampa
Välj inspelningsläge.
Inspelning på ett ”Memory Stick
Duo” – MPEG MOVIE EX
Skjut POWER-omkopplaren flera gånger
tills CAMERA-MEM-lampan tänds och
den mapp som för tillfället är vald som
inspelningsmapp visas i teckenfönstret.
LENS COVER- POWERomkopplare
omkopplare
Tryck på den gröna
knappen och skjut
POWERomkopplaren.
REC START/STOP
z Tips!
• Easy Handycam är en mycket enkel
inspelningsmetod; med den kan även nybörjare börja
spela in direkt. För mer information, se sid. 35.
1
2
4
Tryck på REC START/STOP.
Inspelningen startar. [REC] visas på LCDskärmen och videokamerans
inspelningslampa tänds.
Du avbryter inspelningen genom att trycka
på REC START/STOP en gång till.
Ställ LENS COVER-omkopplaren på
OPEN.
Öppna LCD-panelen.
Titta på den senast inspelade MPEGfilmen
– Granskning
Peka på
. Uppspelningen startar
automatiskt.
Återgå till standbyläget genom att peka på
igen.
Om du vill radera filmen pekar du på
när
uppspelningen är klar, peka sedan på [YES].
Om du ångrar dig och vill avbryta raderingen
pekar du på [NO].
,forts.
Inspelning
27
Slå av strömmen
1 Skjut upp POWER-omkopplaren till
OFF (CHG).
2 Ställ LENS COVER-omkopplaren på
CLOSE.
Indikatorer som visas under inspelning
på ett ”Memory Stick Duo”
Indikatorerna spelas inte in på ”Memory Stick
Duo”.
Datum/tid (sid. 57) visas inte under
inspelningen.
Indikatorer som visas under inspelning
på band
Indikatorerna spelas inte in på bandet.
Datum/tid och kamerainställningarna (sid. 57)
visas inte under inspelningen.
60min
REC
101
0:00:00
320 2min
P-MENU
60min
REC
0:00:00
60min
A Inspelningsmapp
P-MENU
A Indikatorer för kassetter med Cassette
Memory
B Återstående batteritid
Beroende på i vilken miljö du använder
videokameran kan det hända att den tid som
visas inte stämmer exakt. När du öppnat
eller stängt LCD-panelen tar det ungefär 1
minut innan korrekt återstående batteritid
visas.
C Inspelningsstatus ([STBY] (standbyläge)
eller [REC] (inspelning))
C Inspelningsläge (SP eller LP)
G ”Memory Stick Duo”-startindikator för
inspelning (visas under ungefär 5
sekunder)
D Inspelningsstatus ([STBY] (standbyläge)
eller [REC] (inspelning))
E Tidkod eller bandräkneverk
(timmar:minuter:sekunder)
F Bandets inspelningskapacitet (sid. 87)
G Personlig meny-knapp (sid. 62)
H END SEARCH/EDIT SEARCH/Knapp
för granskning av inspelning (sid. 47)
28
B Återstående batteritid
Beroende på i vilken miljö du använder
videokameran kan det hända att den tid som
visas inte stämmer exakt. När du öppnat
eller stängt LCD-panelen tar det ungefär 1
minut innan korrekt återstående batteritid
visas.
Inspelning
D Filmstorlek
E Inspelad tid (timmar:minuter:sekunder)
F Inspelningskapacitet för ”Memory Stick
Duo”
H Personlig meny-knapp (sid. 62)
I Knapp för granskning av inspelning
(sid. 27)
b Obs!
• Innan du byter batteri skjuter du upp POWERomkopplaren till OFF (CHG).
• Videokameran är ursprungligen inställd för att slås
av automatiskt när du inte använt den under ungefär
5 minuter, för att batteriet inte ska förlora energi i
onödan ([A.SHUT OFF], sid. 88). Du startar en
inspelning genom att skjuta POWER-omkopplaren
nedåt för att välja CAMERA-TAPE eller
CAMERA-MEM och trycker sedan på REC
START/STOP.
• När du spelar in filmer på ett ”Memory Stick Duo”
är bara de menyalternativ som har genvägar på den
personliga menyn tillgängliga. Vill du använda de
övriga menyalternativen måste du först lägga in dem
i den personliga menyn.
• När du spelar in på ett ”Memory Stick Duo” med
extern blixt (tillval) ansluten till tillbehörsskon, slår
du av strömmen till den externa blixten så att inte
ljudet från blixtens uppladdning spelas in.
I menyn
(MEMORY SET) väljer du
[MOVIE SET], [ IMAGE SIZE] och sedan
[160 × 112] (sid. 71).
Hur lång tid du kan spela in på ett ”Memory
Stick Duo” varierar beroende på bildstorlek och
inspelningsförhållanden.
Följande lista visar på ett ungefär hur långa
filmer du kan spela in på ett ”Memory Stick Duo”
som formaterats med videokameran.
Bildstorlek och tid
(timmar:minuter:sekunder)
320 × 240
160 × 112
8 MB
(medföljer)
00:01:20
00:05:20
16 MB
00:02:40
00:10:40
32 MB
00:05:20
00:21:20
64 MB
00:10:40
00:42:40
128 MB
00:21:20
01:25:20
256 MB
(MSX-M256)
00:42:40
02:50:40
512 MB
(MSX-M512)
01:25:20
05:41:20
Inspelning
z Tips!
• Om du vet med dig att det kommer att dröja ett tag
innan du använder videokameran igen bör du ta ur
kassetten och lägga undan den.
• Du kan även spela in film genom att använda REC
START/STOP på LCD-panelen. Det här kan vara
användbart när du spelar in från en låg vinkel eller
spelar in dig själv i spegelläget.
• När du trycker på REC START/STOP på LCDskärmens ram bör du stöda LCD-panelen med
handen.
• Tänk på följande när du spelar in på band om du vill
ha jämna övergångar mellan det senast inspelade
avsnittet och nästa inspelning.
– Ta inte ur kassetten. (Då spelas bilderna in utan
skarvar även om du slår av strömmen.)
– Blanda inte inspelningar i SP-läget med
inspelningar i LP-läget på ett och samma band.
– Undvik att avbryta en inspelning och sedan spela
in filmen i LP-läget.
• Se ”För längre inspelningstid på ”Memory Stick
Duo”” (sid. 29) för ungefärlig inspelningstid på
”Memory Stick Duo” med olika kapacitet.
• Inspelningstid, datum och information om
kamerainställningarna (endast för band) spelas
automatiskt in på inspelningsmediet utan att visas på
skärmen. Du kan visa den här informationen under
uppspelning genom att välja [DATA CODE] bland
menyinställningarna (sid. 57).
För längre inspelningstid på
”Memory Stick Duo”
Använda zoomfunktionen
Inspelning under längre tid
För längre inspelningstid på band
I menyn
(STANDARD SET) väljer du
[
REC MODE] och sedan [LP] (sid. 84).
I LP-läget kan du spela in 1,5 gånger längre än i
SP-läget.
Ett band som du spelat in i LP-läget bör du bara
spela upp på den här videokameran.
Om du har valt CAMERA-TAPE-läget kan
du välja en zooming som ger en förstoring
som är större än 10 gånger; från den nivån
aktiverar du den digitala zoomningen
([DIGITAL ZOOM], sid. 68).
Sparsamt använd är zoomning en mycket
kraftfull effekt.
,forts.
Inspelning
29
Förläng sökaren.
1 cm*
80 cm*
* Det minsta avstånd som krävs mellan videokamera
och motiv för att bilden ska bli skarp i motsvarande
läge på zoomspaken.
Om du vill zooma långsamt rör du
zoomspaken bara en liten bit. Om du vill
zooma snabbare rör du spaken mer.
Inspelning med ett vidare synfält
För zoomspaken mot W.
Motivet verkar mer avlägset
(vidvinkelläge).
Inspelning så att motivet verkar
närmare
För zoomspaken mot T.
Motivet verkar närmare (teleläge).
Öppna LCD-panelen 90 grader mot
videokameran och vrid den sedan 180
grader mot motivet.
På LCD-skärmen visas motivet spegelvänt, men
den inspelade bilden blir normal.
Använda självutlösaren
Med självutlösaren kan du starta
inspelningen med en tidsfördröjning på
ungefär 10 sekunder.
REC START/STOP
Inspelning i spegelläge
Du kan vrida LCD-panelen mot motivet så att
den du filmar kan se sig själv under
inspelningen. Du kan också använda den här
funktionen när du filmar dig själv eller när du
filmar små barn för att rikta deras
uppmärksamhet mot kameran.
REC START/STOP
1
30
Inspelning
Peka på
.
2
Peka på [SELF-TIMER].
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(CAMERA SET).
60min
SELF–TIMER:
STBY
OFF
OFF
Spela in stillbilder
– Minnesfotografering
Du kan spela in stillbilder på ett ”Memory
Stick Duo”. Innan du börjar spela in bör du ha
utfört steg 1 till 7 under ”Komma igång”
(sid. 15 till sid. 25).
0:00:00
ON
PHOTO
Peka på [ON] och sedan på
.
visas.
60min
STBY
Inspelning
3
LENS
COVERomkopplare
0:00:00
P-MENU
4
Tryck på REC START/STOP.
En ljudsignal hörs under nedräkningen,
som pågår under 10 sekunder (indikeringen
av nedräkningen börjar från 8).
Inspelningen börjar.
Du stoppar inspelningen genom att trycka
på REC START/STOP.
Avbryta nedräkningen
POWER-omkopplare
z Tips!
• Easy Handycam är en mycket enkel
inspelningsmetod; med den kan även nybörjare börja
spela in direkt. För mer information, se sid. 35.
1
Ställ LENS COVER-omkopplaren på
OPEN.
2
Öppna LCD-panelen.
3
Skjut POWER-omkopplaren flera
gånger tills CAMERA-MEM-lampan
tänds.
Peka på [RESET] eller tryck på REC START/
STOP.
Avbryta självutlösaren
Följ steg 1 och 2, välj sedan [OFF] i steg 3.
Den valda inspelningsmappen visas.
Tryck på den gröna
knappen och skjut
POWER-omkopplaren.
,forts.
Inspelning
31
4
Tryck in PHOTO och håll den lätt
intryckt.
Du kan spela in 3 till 13 bilder i följd efter
varandra, med ett tidsintervall på ungefär 0,5
sekunder.
En svag ljudsignal hörs när inställningarna
för fokus och ljusstyrka är klara.
Inspelningen har ännu inte börjat.
Indikatorer som visas under inspelning
Indikatorn slutar
blinka.
Antal bilder som du kan
spela in.*
60min
1152 FINE
60min
1152 FINE
101
30
101
P-MENU
P-MENU
* Hur många bilder du kan spela in varierar
beroende på inspelningsförhållandena och
vilken bildkvalitet du har valt.
5
Tryck ned PHOTO helt.
Ett ljud från slutaren hörs. När staplarna i
indikatorn
slocknat betyder det att
bilden har spelats in på ”Memory Stick
Duo”.
Titta på den senast inspelade stillbilden
– Granskning
Peka på
.
Återgå till standbyläget genom att trycka på
.
Vill du radera bilden pekar du på
, sedan på
[YES].
Om du ångrar dig och vill avbryta raderingen
pekar du på [NO].
Slå av strömmen
1 Skjut upp POWER-omkopplaren till
A Inspelningsmapp
B Bildstorlek
För DCR-PC109E:
(1152×864) eller
C Kvalitet
([FINE]) eller
(640×480)
([STANDARD])
D Personlig menyknapp (sid. 62)
E Knapp för granskning av inspelning
(sid. 32)
z Tips!
• Den bild som visas på skärmen spelas in när du
trycker på PHOTO på fjärrkontrollen.
• Inspelningstid, datum och information om
kamerainställningarna spelas automatiskt in på
inspelningsmediet utan att visas på skärmen. Du kan
visa den här informationen under uppspelning
genom att välja [DATA CODE] på skärmen
(sid. 57).
• Inspelningsvinkeln är större än den i CAMERATAPE-läget.
Välja bildkvalitet eller storlek
OFF (CHG).
2 Ställ LENS COVER-omkopplaren på
CLOSE.
Spela in stillbilder kontinuerligt
– Seriefotografering
För DCR-PC109E:
Välj menyn
(MEMORY SET), [STILL
SET] och sedan [ BURST] (sid. 70).
32
Inspelning
För DCR-PC109E:
Välj menyn
(MEMORY SET), [STILL
SET] och sedan [ QUALITY] eller
[ IMAGE SIZE] (sid. 71).
För DCR-PC108E:
Välj menyn
(MEMORY SET), [STILL
SET] och sedan [ QUALITY] (sid. 71).
Bildstorleken är ställd på [640 ×480].
Använda självutlösaren
Antalet bilder du kan spela in på ett ”Memory
Stick Duo” varierar beroende på bildkvalitet/
bildstorlek och inspelningsförhållanden.
Följande lista visar på ett ungefär hur många
stillbilder du kan spela in på ett ”Memory Stick
Duo” som formaterats med videokameran.
Med självutlösaren kan du ta stillbilder med
en tidsfördröjning på ungefär 10 sekunder.
PHOTO
När bildkvaliteten är ställd på [FINE]
(antal stillbilder)
Bildstorleken 1 152×864 för DCR-PC109E
motsvarar 500 kB, bildstorleken 640×480
motsvarar 150 kB.
Inspelning
1152 × 864*
PHOTO
640 × 480
8 MB (medföljer)
15
50
16 MB
30
96
32 MB
61
190
64 MB
120
390
128 MB
245
780
256 MB
(MSX-M256)
445
1400
512 MB
(MSX-M512)
900
2850
1
Peka på
2
Peka på [SELF-TIMER].
.
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(CAMERA SET).
* Bildstorleken 1 152×864 finns bara på modell DCRPC109E.
När bildkvaliteten är ställd på
[STANDARD] (antal stillbilder)
Bildstorleken 1 152×864 för DCR-PC109E
motsvarar 200 kB, bildstorleken 640×480
motsvarar 60 kB.
60min
SELF–TIMER:
OFF
1152 FINE
30
OFF
ON
1152 × 864* 640 × 480
8 MB (medföljer)
37
120
16 MB
74
240
32 MB
150
485
64 MB
300
980
128 MB
600
1970
256 MB
(MSX-M256)
1000
3550
512 MB
(MSX-M512)
2050
7200
3
Peka på [ON] och sedan på
.
visas.
60min
1152 FINE
30
101
P-MENU
* Bildstorleken 1 152×864 finns bara på modell DCRPC109E.
,forts.
Inspelning
33
4
Tryck på PHOTO.
En ljudsignal hörs under nedräkningen,
som pågår under 10 sekunder (indikeringen
av nedräkningen börjar från 8).
Stillbilden är inspelad. När staplarna i
indikatorn
slocknat betyder det att
bilden har spelats in på ”Memory Stick
Duo”.
Inspelning av stillbilder på
”Memory Stick Duo” när du spelar
in film på band
PHOTO
Avbryta nedräkningen
Peka på [RESET].
Avbryta självutlösaren
Följ steg 1 och 2, välj sedan [OFF] i steg 3.
Tryck in PHOTO helt under tiden som du
spelar in på band.
60min
REC
0:00:10
Inspelningen är klar
när rullningen
stannar.
P-MENU
Inspelning av stillbilder i standbyläge
Tryck in PHOTO och håll den lätt intryckt.
Kontrollera bilden och tryck sedan in knappen
helt.
b Obs!
• Du kan inte spela in stillbilder på ”Memory Stick
Duo” när du använder någon av följande funktioner:
– [16:9 WIDE]-läget
– Överlappning i minnet
– Funktionen MEMORY MIX
• Titlar spelas inte in på ”Memory Stick Duo”.
z Tips!
• För DCR-PC109E:
Bildstorleken är ställd på [640 × 480].
Om du vill spela in stillbilder med en annan storlek
använder du funktionen för minnesfotografering
(sid. 31).
34
Inspelning
Förenklad inspelning
3
– Easy Handycam
Tryck på den
gröna knappen
och skjut POWERomkopplaren.
4
EASY tänds och lyser blått.
Kamerans inspelningslampa
PHOTO
Easy Handycam
operation
ON
5
Tryck på REC START/STOP.
Inspelningen startar. [REC] visas på LCDskärmen och videokamerans
inspelningslampa tänds. Du avbryter
inspelningen genom att trycka på REC
START/STOP en gång till.
EASY
REC START/STOP
Tryck på EASY.
Inspelning
När du använder Easy Handycam ställs de
flesta av kamerans inställningar in på sina
automatiska lägen och bara de
grundläggande funktionerna blir tillgängliga,
samtidigt som teckenstorleken på skärmen
ökar så att texten blir lättare att läsa. Även för
rena nybörjare kan inspelning göras enkel.
Innan du börjar spela in bör du ha utfört steg
1 till 7 under ”Komma igång” (sid. 15 till
sid. 25).
Skjut POWER-omkopplaren flera
gånger tills CAMERA-TAPE-lampan
tänds.
POWER-omkopplare
Spela in film
Slå av strömmen
1 Skjut upp POWER-omkopplaren till
OFF (CHG).
2 Ställ LENS COVER-omkopplaren på
CLOSE.
Avbryta Easy Handycam
När du använder Easy Handycam kan du bara
spela in filmer på band. För inspelning av
filmer på ett ”Memory Stick Duo”, se sid. 27
(MPEG MOVIE EX).
1
Ställ LENS COVER-omkopplaren på
OPEN.
2
Öppna LCD-panelen.
Tryck på EASY en gång till.
b Obs!
• Du kan inte slå på eller stänga av Easy Handycam
under pågående:
– Inspelning
– USB Streaming
• När du använder Easy Handycam kan du inte
använda följande knappar:
– LCD BACKLIGHT (sid. 21)
– BACK LIGHT (sid. 37)
• När du använder Easy Handycam ställs
inställningarna för de funktioner som inte visas på
skärmen om till sina ursprungliga inställningar. Du
,forts.
Inspelning
35
får tillbaka dina tidigare inställningar när du avbryter
Easy Handycam.
Spela in stillbilder
1
Ställ LENS COVER-omkopplaren på
OPEN.
2
Öppna LCD-panelen.
3
Skjut POWER-omkopplaren flera
gånger tills CAMERA-MEM-lampan
tänds.
Tryck på den
gröna knappen
och skjut
POWERomkopplaren.
Avbryta Easy Handycam
Tryck på EASY en gång till.
b Obs!
• Du kan inte slå på eller stänga av Easy Handycam
under pågående inspelning.
• När du använder Easy Handycam kan du inte
använda följande knappar:
– LCD BACKLIGHT (sid. 21)
– BACK LIGHT (sid. 37)
• När du använder Easy Handycam ställs
inställningarna för de funktioner som inte visas på
skärmen om till sina ursprungliga inställningar. Du
får tillbaka dina tidigare inställningar när du avbryter
Easy Handycam.
Använda Easy Handycam till fullo
1
Peka på [MENU].
De tillgängliga menyalternativen visas på
skärmen.
Exempel: I CAMERA-MEM-läget
60min
4
SELFTIMER
Tryck på EASY.
BEEP
EASY tänds och lyser blått.
5
6
CLOCK
SET
LANGUAGE
Tryck in PHOTO och håll den lätt
intryckt.
2
Peka på önskat alternativ.
En svag ljudsignal hörs när inställningarna
för fokus och ljusstyrka är klara.
Inspelningen har ännu inte börjat.
3
Välj önskad inställning.
Tryck ned PHOTO helt.
Ett ljud från slutaren hörs. När staplarna i
indikatorn
slocknat betyder det att
bilden har spelats in på ”Memory Stick
Duo”.
Slå av strömmen
1 Skjut upp POWER-omkopplaren till
OFF (CHG).
2 Ställ LENS COVER-omkopplaren på
CLOSE.
36
30
Inspelning
För [CLOCK SET]
1 Ställ in [Y] (år) med / , peka sedan
på
.
2 Ställ in [M] (månad), [D] (dag), timme
och minut på samma sätt som du ställde
in [Y] (år) och peka sedan på
.
För [LANGUAGE]
Välj önskat språk med
på
.
/
, peka sedan
För [BEEP]
Se sid. 88.
För [SELF-TIMER] (endast i
CAMERA-MEM-läget)
Peka på [ON] och sedan på
.
Tryck ned PHOTO helt.
En ljudsignal hörs under 10 sekunder och
visar att nedräkning pågår. När staplarna i
indikatorn
slocknat betyder det att
bilden har spelats in på ”Memory Stick
Duo”.
Justera exponeringen
Grundinställningen är en exponering som ställs
in automatiskt.
Exponeringsinställning för motiv i
motljus
Inspelning
När solen eller en annan ljuskälla befinner sig
bakom motivet kan du ställa in exponeringen
så att motivet inte bara blir en skugga.
BACK LIGHT
Tryck på BACK LIGHT under inspelning
eller i standbyläge.
. visas.
Du avbryter motljusfunktionen genom att
trycka på BACK LIGHT igen.
b Obs!
• Motljusfunktionen avbryts när du ställer
[EXPOSURE] på [MANUAL] (sid. 38) eller väljer
[SPOT METER] (sid. 38).
,forts.
Inspelning
37
Låsa exponeringen på det valda
motivet – Flexibel punktmätning
Du kan ställa in och låsa exponeringen på
motivet så att det spelas in tillräckligt ljust
även om det är stor kontrast mellan motivet
och bakgrunden (t.ex. strålkastarbelysta
motiv på en scen).
1
Peka på
standbyläge.
2
Peka på [SPOT METER].
under inspelning eller i
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(CAMERA SET).
SPOT METER
STBY
AUTO
3
0:00:00
b Obs!
• Du kan inte använda flexibel punktmätning
samtidigt som du använder:
– Funktionen NightShot plus
– Funktionen Super NightShot plus
– Funktionen Color Slow Shutter
• Om du väljer [PROGRAM AE] ställs [SPOT
METER] automatiskt på [AUTO].
z Tips!
• Om du väljer [SPOT METER] ställs [EXPOSURE]
automatiskt på [MANUAL].
Manuell exponeringsinställning
Du kan låsa en bilds ljusstyrka vid den bästa
exponeringen. Om du t.ex. spelar in inomhus
en dag då det är vackert väder kan du undvika
motljusskuggor på personer som står nära
fönstren genom att manuellt låsa
exponeringen en vägg i rummet.
1
Peka på
standbyläge.
2
Peka på [EXPOSURE].
END
Peka på den punkt på skärmen som du
vill justera och låsa exponeringen för.
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(CAMERA SET).
[SPOT METER] blinkar medan kameran
ställer in exponeringen för den valda
punkten.
60min
EXPOSURE:
SPOT METER
STBY
0:00:00
MANUAL
END
3
4
STBY
AUTO
0:00:00
AUTO
AUTO
under inspelning eller i
Peka på [END].
Peka på [MANUAL].
60min
EXPOSURE:
STBY
0:00:00
MANUAL
Återgå till automatisk exponering
Följ steg 1 och 2, välj sedan [AUTO] i steg 3.
Du kan också ställa [EXPOSURE] på [AUTO]
(sid. 38).
38
Inspelning
AUTO
MANUAL
OK
4
Ställ in exponeringen genom att peka
på
(mörkare)/
(ljusare),
peka sedan på
.
60min
STBY
0:00:00
P-MENU
Följ steg 1 och 2, välj sedan [AUTO] i steg 3.
– NightShot plus osv.
Du kan spela in motiv i mörker (t.ex. ansiktet
på ett sovande barn) med funktionen
NightShot plus, Super NightShot plus eller
Color Slow Shutter.
Med funktionen NightShot plus eller Super
NightShot plus kan du spela in bilderna så att
de blir ljusare.
Med funktionen Color Slow Shutter kan du
spela in bilderna med naturtrognare
färgåtergivning.
Inspelning
Återgå till automatisk exponering
Inspelning i mörker
b Obs!
• Du kan inte använda manuell exponering samtidigt
som du använder:
– Funktionen NightShot plus
– Funktionen Super NightShot plus
– Funktionen Color Slow Shutter
Ställ NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren
på ON.
och [”NIGHTSHOT PLUS”] visas.
Du avbryter NightShot plus genom att ställa
NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren på OFF.
Bandinspelning av bilder med högre
känslighet
– Super NightShot plus
Med funktionen Super NightShot plus kan du
använda funktionen NightShot plus mer
effektivt.
Bilden spelas in med upp till 16 gånger den
känslighet som inspelning med NightShot plus
ger.
1 Välj läget CAMERA-TAPE genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
,forts.
Inspelning
39
2 Ställ NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren
på ON.
och [”NIGHTSHOT PLUS”] visas.
3 Peka på
.
4 Peka på [SUPER NSPLUS].
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(CAMERA SET).
5 Peka på [ON] och sedan på
.
och [”SUPER NIGHTSHOT PLUS”]
visas.
Du avbryter Super NightShot plus genom
att följa steg 3 och 4 och välja [OFF] i steg
5. Du kan också ställa NIGHTSHOT
PLUS-omkopplaren på OFF.
Inspelning av klarare färgbilder på band
– Color Slow Shutter
1 Välj läget CAMERA-TAPE genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
2 Se till att NIGHTSHOT PLUSomkopplaren står på OFF.
3 Peka på
.
4 Peka på [COLOR SLOW S].
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(CAMERA SET).
5 Peka på [ON] och sedan på
.
och [COLOR SLOW SHUTTER]
visas.
Du avbryter Color Slow Shutter genom att
följa steg 3 och 4 och välja [OFF] i steg 5.
b Obs!
• Använd inte NightShot plus/Super NightShot plus
där det är ljust. Det kan orsaka funktionsstörningar.
• I totalt mörker är det inte säkert att Color Slow
Shutter fungerar korrekt. När du spelar in där det inte
finns något ljus alls, kan du använda funktionerna
NightShot plus eller Super NightShot plus.
• Du kan inte använda Super NightShot plus/Color
Slow Shutter samtidigt som du använder:
– Funktionen FADER
– Digitala effekter
– [PROGRAM AE]
• Du kan inte använda funktionen Color Slow Shutter
samtidigt som du använder:
– Manuell exponering
– Flexibel exponeringsmätare
40
Inspelning
• När du använder funktionen Super NightShot plus
eller Color Slow Shutter ändras kamerans
slutarhastighet automatiskt beroende på ljusstyrkan.
Det kan göra rörelserna i filmen långsammare.
• Om det är svårt att få rätt skärpa med den
automatiska fokuseringen får du ställa in skärpan
manuellt.
• Se upp så att du inte blockerar infrarödsändaren med
fingrarna eller på något annat sätt. Ta bort eventuell
konversionslins (tillval).
• Det är inte säkert att färgåtergivningen alla gånger
blir den bästa; det beror på under vilka
omständigheter du fotograferar.
z Tips!
• Om du spelar in i totalt mörker rekommenderas du
att ställa [NS LIGHT] på [ON] i
menyinställningarna. Det största avståndet vid
fotografering med NightShot Light är ungefär 3 m.
(Ursprunglig inställning är [ON].)
Om du spelar in på platser där det är mörkt (t.ex.
nattliga scener eller i månljus) ställer du [NS
LIGHT] på [OFF] i menyinställningarna. Du kan få
djupare bildfärger (sid. 68).
Ställa in fokus
Grundinställningen är automatisk fokusering.
Inställning av fokus för ett motiv
som inte ligger i mitten av bilden
– SPOT FOCUS
Du kan ställa in skärpan på en punkt som inte
befinner sig i mitten av skärmen.
2
Peka på
standbyläge.
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(CAMERA SET).
STBY
AUTO
3
0:00:00
END
z Tips!
• Om du väljer [SPOT FOCUS] ställs [FOCUS]
automatiskt på [MANUAL].
Manuell inställning av fokus
Du kan ställa in fokus manuellt efter rådande
inspelningsförhållanden.
Använda den här möjligheten i följande fall.
– När du spelar in motiv som befinner sig
bakom ett fönster som är täckt av
regndroppar.
– När du spelar in motiv med horisontella
ränder.
– När det är liten kontrast mellan motivet och
bakgrunden.
– När du vill fokusera på ett motiv i
bakgrunden.
På skärmen pekar du på den punkt du
vill ställa in fokus på.
[SPOT FOCUS] blinkar medan kameran
ställer in fokus. 9 visas.
SPOT FOCUS
AUTO
4
b Obs!
• Du kan inte använda funktionen SPOT FOCUS
samtidigt som du använder [PROGRAM AE].
under inspelning eller i
Peka på [SPOT FOCUS].
SPOT FOCUS
Följ steg 1 och 2, peka sedan på [AUTO] i steg
3. Du kan också ställa [FOCUS] på [AUTO]
(sid. 41).
Inspelning
1
Automatisk fokusering
STBY
– När du använder stativ vid inspelning av
orörliga motiv.
0:00:00
1
Peka på
standbyläge.
2
Peka på [FOCUS].
END
Peka på [END].
under inspelning eller i
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(CAMERA SET).
,forts.
Inspelning
41
60min
FOCUS:
AUTO
3
Inspelning med olika
effekter
STBY
AUTO
MANUAL
Peka på [MANUAL].
9 visas.
4
Ställ in skärpan genom att peka på
eller
.
: För fokusering på näraliggande
motiv.
: För fokusering på motiv som ligger
långt bort.
När du nått gränsen för fokuseringen ändras
9 till
. När du nått gränsen för
fokuseringen ändras 9 till .
60min
FOCUS:
AUTO
STBY
MANUAL
MANUAL
OK
POWER-omkopplare
In och uttoning av ett avsnitt
– FADER
Du kan använda följande effekter på det du
spelar in.
Tips för manuell fokusering
• Det är lättare att ställa in skärpan om du använder
zoomfunktionen. För zoomspaken mot T (telefoto)
och ställ in skärpan; för den sedan mot W (vidvinkel)
för att ställa in zoomningen för inspelningen.
• Om du vill spela in en närbild av ett motiv för du
zoomspaken mot W (vidvinkel) så att bilden
förstoras och ställer sedan in skärpan.
[BLACK FADER]
5
[WHITE FADER]
Peka på
.
Automatisk fokusering
Följ steg 1 och 2, välj sedan [AUTO] i steg 3.
[MOSAIC FADER]
[MONOTONE]
Vid intoning växlar bilden gradvis över från
svartvitt till färg.
42
Inspelning
Vid uttoning växlar bilden gradvis över från
färg till svartvitt.
[OVERLAP] (endast intoning)
bilden i kameran som en stillbild. (Skärmen
blir blå medan bilden lagras.)
60min
STBY
0:00:00
MOSAIC
FADER
P-MENU
[WIPE] (endast intoning)
5
Tryck på REC START/STOP.
Toningsindikatorn slutar blinka och
slocknar när toningen är utförd.
[DOT FADER] (endast intoning)
Inspelning
Avbryta proceduren
Följ steg 2 och 3, välj sedan [OFF] i steg 4.
1
Välj läget CAMERA-TAPE genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
2
Peka på
i standbyläge (för
intoning) eller under inspelning (för
uttoning).
3
Peka på [FADER].
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(PICT. APPLI.).
60min
FADER:
STBY
OFF
OFF
BLACK
FADER
WHITE
FADER
MOSAIC
FADER
Intoning från en stillbild på ”Memory
Stick Duo” – Minnesöverlappning
Du kan tona in från en stillbild på ett ”Memory
Stick Duo” till den film som du för tillfället
spelar in på band.
Stillbild
Film
0:00:00
1/2
4
b Obs!
• Du kan inte använda funktionen FADER samtidigt
som du använder:
– Självutlösare
– Funktionen Super NightShot plus
– Funktionen Color Slow Shutter
– Digitala effekter
– [FRAME REC] (bildruteinspelning)
– [INTERVAL REC] (intervallinspelning)
Peka på den önskade effekten, peka
sedan på
.
Om du pekar på [OVERLAP], [WIPE] eller
[DOT FADER] lagras den bandinspelade
1 Kontrollera att du har satt i det
”Memory Stick Duo” som innehåller den
stillbild som du vill tona in från och att
det sitter ett band i videokameran.
2 Välj läget CAMERA-TAPE genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
3 Peka på
.
4 Peka på [MENU].
5 Välj
(PICT. APPLI.), välj sedan
[
OVERLAP] genom att peka på
/
och sedan på
.
Den inspelade bilden visas på skärmen med
miniatyrbilder.
,forts.
Inspelning
43
6 Markera vilken stillbild som du vill
starta från genom att peka på
(föregående) /
(nästa).
7 Peka på [ON] och sedan på
.
8 Peka på
.
9 Starta inspelningen genom att trycka på
REC START/STOP.
[M. OVRLAP] slutar blinka och slocknar
när toningen är slutförd.
Använda specialeffekter
– Digitala effekter
[OLD MOVIE]
Du kan ge filmen karaktären av en gammal
inspelning. Videokameran ändrar automatiskt
skärmformatet till bredbildsformat för alla
skärmstorlekar och färgen till sepiabrunt och
använder en långsammare slutarhastighet.
1
Välj läget CAMERA-TAPE genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
2
Peka på
3
Peka på [D. EFFECT].
.
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(PICT. APPLI.).
Du kan lägga digitala effekter till
inspelningarna.
[STILL]
Du kan spela in en film samtidigt som du lägger
över den på en redan inspelad stillbild.
60min
D. EFFECT:
STBY
OFF
OFF
STILL
FLASH
LUMI.
KEY
0:00:00
1/2
[FLASH] (ryckiga rörelser)
Du kan filma så att resultatet blir som en
stillbildsserie (strobe-effekt).
[LUMI. KEY] (luminance key)
Du kan byta ut ljusare områden i en stillbild som
du spelat in tidigare, t.ex. en vit bakgrund
bakom en människa eller en titel, som du skrivit
på ett vitt papper, mot en rörlig bild.
4
Peka på den önskade effekten och
justera sedan effekten genom att peka
på
(minska) /
(öka) och peka
slutligen på
.
Exempel på justeringsskärm:
60min
D. EFFECT:
STBY
STILL
0:00:00
OK
[TRAIL]
Du kan filma så att bilden släpar efter som ett
spår.
[SLOW SHUTTR] (långsam slutare)
Du kan sänka slutarens hastighet. Om du vill
spela in motiv så att de syns bättre fast det är
mörkt kan du välja det här läget.
44
Inspelning
När du pekar på [STILL] eller [LUMI.
KEY] sparas den bild som visas i
teckenfönstret som en stillbild.
Effekt
Justeringsmöjligheter
[STILL]
Graden av genomskinlighet
för den stillbild som du tänker
lägga på filmen.
[FLASH]
Intervallet vid uppspelning
med en bildruta i taget.
Effekt
Justeringsmöjligheter
[LUMI. KEY] Färgschemat för det område i
stillbilden som ska ersättas
med filmen.
[TRAIL]
Uttoningstiden för den
eftersläpande bilden.
[SLOW
SHUTTR]*
Slutarhastighet (1 = 1/25, 2 =
1/12, 3 = 1/6, 4 = 1/3).
[OLD
MOVIE]
Du behöver inte göra några
inställningar.
5
Peka på
.
visas.
Avbryta digitala effekter
Följ steg 2 och 3, välj sedan [OFF] i steg 4.
b Obs!
• Du kan inte använda digitala effekter samtidigt som
du använder:
– Funktionen Super NightShot plus
– Funktionen Color Slow Shutter
– Funktionen FADER
– Överlappning i minnet
– Funktionen MEMORY MIX
• Du kan inte använda [SLOW SHUTTR]/[OLD
MOVIE] samtidigt som du använder [PROGRAM
AE] (utom [AUTO]).
• Du kan inte använda [OLD MOVIE] samtidigt som
du använder:
– [16:9 WIDE]-läget
– Bildeffekter ([PICT. EFFECT])
z Tips!
• När du spelar in på band kan du skapa en bild där
färg och ljusstyrka är omvända eller en bild som ser
ut som en pastellmålning. Mer information finns
under Bildeffekter ([PICT. EFFECT], sid. 74).
Du kan placera en stillbild, som du har spelat
in på ett ”Memory Stick Duo”, ovanpå den
film du spelar in på band. Du kan sedan spela
in de överlagrade bilderna på ett band eller ett
”Memory Stick Duo”. (Däremot kan du inte
göra ett stillbildspålägg på ett band där
inspelningen redan är klar.)
[MTCAM LUMI.] (Luminanskey i
minnet)
Du kan byta ett ljusare (vitt) område på en
stillbild mot en rörlig bild. Om du vill använda
den här funktionen bör du ha en i förväg
inspelad stillbild av en illustration eller en
handskriven titel på ett vitt papper på ett
”Memory Stick Duo”.
Stillbild
Inspelning
* När du väljer den här effekten är automatisk
fokusering svår att utföra. Justera fokus
manuellt och använd gärna ett stativ för att
stabilisera videokameran.
Lägga stillbilder på
bandinspelade filmer
– MEMORY MIX
Film
[CAMTM CHROMA] (Kromakey i
kameran)
Du kan lägga en film på en stillbild, t.ex. en bild
som du använder som bakgrund. Filma motivet
mot en blå bakgrund. Bara det blå området i
filmen byts ut mot stillbilden.
Stillbild
Film
Blått
,forts.
Inspelning
45
[MTCAM CHROMA] (Kromakey i
minnet)
Du kan bara byta ut ett blått område på en
stillbild, t.ex. en illustration, eller en ram med
blå yta inom ramen, mot en film.
6
Stillbilden läggs ovanpå filmen som visas
på LCD-skärmen.
60min
MEMORY MIX:
Film
Stillbild
Peka på den önskade effekten.
0:00:00
STBY
CAM M CHROMA
101
101–0001
OK
Blått
7
1
2
Se till att du har satt i ett ”Memory
Stick Duo” med den stillbild som du
vill använda för pålägget och att det
sitter ett band (bara om du tänker
spela in på band) i videokameran.
För [MTCAM LUMI.]
Färgschemat för det ljusa området i
stillbilden som ska ersättas med filmen. När
du bara vill spela in den stillbild som finns
på ”Memory Stick Duo” till ett band pekar
du på
på skärmen under [MTCAM
LUMI.] tills stapelindikatorn når så långt ut
till höger som det går.
Välj läget CAMERA-TAPE (för
inspelning på band) eller läget
CAMERA-MEM (för inspelning på ett
”Memory Stick Duo”) genom att
skjuta POWER-omkopplaren flera
gånger.
3
Peka på
4
Peka på [MEMORY MIX].
För [CAMTM CHROMA]
Färgschemat för det blå området i filmen.
För [MTCAM CHROMA]
Färgschemat för det blå område i stillbilden
som ska ersättas med filmen.
.
8
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(PICT. APPLI.).
Den stillbild som finns på ”Memory Stick
Duo” visas på skärmen med miniatyrbilder.
Skärm med miniatyrbilder
60min
MEMORY MIX:
101
101–0001
Justera följande genom att peka på
(minska)/
(öka).
STBY
OFF
Peka på
två gånger.
visas.
9
Starta inspelningen.
När du spelar in på band
Tryck på REC START/STOP.
När du spelar in på ett ”Memory Stick
Duo”
Tryck ned PHOTO helt.
0:00:00
OFF
M CAM
LUMI.
CAM M
CHROMA
M CAM
CHROMA
Avbryta MEMORY MIX
Följ steg 3 och 4, peka sedan på [OFF] i steg 5.
OK
5
46
Markera vilken överlappande stillbild
du vill använda genom att peka på
(föregående) /
(nästa).
Inspelning
b Obs!
• Om stillbilden som du tänker använda för
överlagringen innehåller mycket vitt, kan det hända
att förhandsvisningen av den (dvs. miniatyrbilden)
bli otydlig.
• När du använder funktionen MEMORY MIX i
spegelläge (sid. 30) visas bilden på LCD-skärmen
normalt, dvs. den visas inte spegelvänd.
• På den här videokameran är det inte säkert att du kan
spela upp bilder som modifierats på en dator eller
spelats in med andra videokameror.
Söka efter
startpunkten
z Tips!
• Den medföljande SPVD-012 USB Driver CD-ROM
innehåller exempelbilder som du kan använda för
MEMORY MIX. Mer information finns i den
medföljande ”Programvaruguide”.
Inspelning
POWER-omkopplare
Söka efter det sista avsnittet i den
senaste inspelningen
– END SEARCH
Den här funktionen kan du t.ex. använda när
du spelat upp bandet, men vill starta
inspelningen direkt efter det senast inspelade
avsnittet. Om du använder en kassett utan
Cassette Memory kan du inte använda
funktionen END SEARCH om du har matat
ut kassetten efter inspelningen. Om du
däremot använder en kassett med Cassette
Memory kan du använda den här funktionen
även sedan du har matat ut kassetten.
1
Välj läget CAMERA-TAPE genom att
flera gånger skjuta POWERomkopplaren.
2
Peka på
60min
.
STBY
0:00:00
EDIT
,forts.
Inspelning
47
3
Peka på
3
.
60min
END SEARCH
1
0:00:00
EXECUTING
CANCEL
Visas bara för
kassetter med
Cassette Memory
Det sista avsnittet av den allra senaste
inspelningen spelas upp under ungefär 5
sekunder och videokameran växlar sedan
över till standbyläge vid den punkt där den
senaste inspelningen avslutades.
Avbryta proceduren
Peka på [CANCEL].
b Obs!
• Funktionen END SEARCH fungerar inte som den
ska om det finns oinspelade avsnitt mellan de
inspelade avsnitten på bandet.
Fortsätt att peka på
(för att gå
bakåt)/
(för att gå framåt) och
avbryt pekandet där du vill att
inspelningen ska starta.
Granska de senast inspelade
avsnitten
– Inspelningsgranskning
Du kan titta på några sekunder av det avsnitt
du spelade in just innan du avbröt
inspelningen.
1
Välj läget CAMERA-TAPE genom att
flera gånger skjuta POWERomkopplaren.
2
Peka på
z Tips!
• Du kan utföra den här funktionen genom att välja
[END SEARCH] i menyn. I läget PLAY/EDIT kan
du utföra den här funktionen genom att välja
genvägen [END SEARCH] på
(sid. 62).
60min
.
STBY
0:00:00
EDIT
Manuell sökning – EDIT SEARCH
3
Du kan söka efter startpunkten samtidigt som
du granskar bilden på skärmen. Ljudet spelas
inte upp under sökningen.
1
Välj läget CAMERA-TAPE genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
2
Peka på
60min
.
STBY
EDIT
48
Inspelning
0:00:00
Peka en gång på
.
De sista sekunderna av det senast inspelade
avsnittet spelas upp. Sedan växlar
videokameran över till standbyläge.
Uppspelning
3
Visa bandinspelade
filmer
Se till att det sitter ett inspelat band i
videokameran.
Vissa funktioner kan utföras med
fjärrkontrollen eller via pekskärmen.
Om du vill visa inspelningar på en TV,
se sid. 59.
Gå till den punkt du vill titta på genom
att peka på
(spola bakåt).
60min
0:00:00:00
60min
P-MENU
4
Starta uppspelningen genom att peka
på
(uppspelning).
Uppspelning
Ställa in volymen
1 Peka på
.
2 Peka på [VOLUME].
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(STANDARD SET).
3 Justera volymen genom att peka på
POWER-omkopplare
z Tips!
• Easy Handycam är en mycket enkel
uppspelningsmetod; med den kan även en nybörjare
spela upp direkt. För mer information, se sid. 54.
1
Öppna LCD-panelen.
2
Välj läget PLAY/EDIT genom att flera
gånger skjuta POWER-omkopplaren.
Tryck på den gröna
knappen och skjut
POWERomkopplaren.
(minska) /
.
(öka), peka sedan på
Avbryta uppspelningen
Peka på
(stopp).
Göra paus
Peka på
(paus) under uppspelning. Starta
uppspelningen på nytt genom att peka på den
igen.
Uppspelningen avbryts automatiskt om
pausläget varar längre än 5 minuter.
Snabbspola framåt eller bakåt
Peka på
(snabbspolning framåt) eller
(snabbspolning bakåt) i stoppläge.
Titta på filmer i sökaren
Stäng LCD-panelen. Förläng sedan sökaren.
,forts.
Uppspelning
49
Indikatorer som visas under
uppspelning av band
60min
Visa bilden när du snabbspolar framåt
eller bakåt – Snabbläddring
0:00:00:15
60min
Fortsätt att peka på
(snabbspolning
framåt) eller
(snabbspolning bakåt)
medan du snabbspolar bandet framåt eller
bakåt.
Du återgår till normal snabbspolning framåt
eller bakåt genom att släppa upp knappen.
Uppspelning i olika lägen
P-MENU
A Återstående batteritid
B Inspelningsläge (SP eller LP)
C Indikator för bandtransport
D Tidkod
(timmar:minuter:sekunder:bildrutor)
eller bandräkneverk
(timmar:minuter:sekunder)
E Personlig meny-knapp (sid. 62)
F Knappar för videokontroll
När du satt i ett ”Memory Stick Duo”
ändras
(stopp) till
(”Memory
Stick ”-uppspelning) när du avbryter
uppspelningen.
b Obs!
• Om du trycker på REC START/STOP under
banduppspelning (sid. 141), spelas den
bandinspelade filmen in på ”Memory Stick Duo”
(MPEG MOVIE EX).
Uppspelning i olika lägen
Snabbspolning framåt eller
snabbspolning bakåt under uppspelning
– Bildsökning
Under uppspelning fortsätter du trycka på
(snabbspolning framåt) eller
(snabbspolning bakåt).
Du återgår till normal uppspelning genom att
släppa upp knappen.
50
Uppspelning
Det inspelade ljudet hörs inte. Det är dessutom
möjligt att mosaikmönstrade rester av den
nyligen uppspelade bilden ligger kvar på
skärmen.
1 Under uppspelning eller i pausläge för
uppspelning pekar du på
.
2 Peka på [
VAR. SPD PB].
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(EDIT/PLAY).
3 Välj ett uppspelningsläge.
Du återgår till normal uppspelning genom
att peka på
(uppspelning/paus) två
gånger (vid bildruteuppspelning behöver du
bara peka på knappen en gång).
För att
Peka på
ändra
uppspelningsriktning*
(bildruta) under
uppspelning.
spela upp med låg
hastighet**
(långsamt) under
uppspelning.
För att ändra riktning på
uppspelningen
1 Peka på
(bildruta).
2
(långsamt).
spela upp 2 gånger
(dubbel hastighet)
snabbare (dubbel under uppspelning.
hastighet)
För att ändra riktning på
uppspelningen
1 Peka på
(bildruta).
2
(dubbel
hastighet).
För att
Peka på
uppspelning
bildruta för
bildruta
(bildruta) under paus
i uppspelningen.
För att ändra
uppspelningsriktning
pekar du på
(bildruta) igen under
bildruteuppspelning.
* Horisontella linjer kan visas upptill, nedtill eller
i mitten av skärmen. Det är inte ett tecken på att
något är fel.
**I läget för långsam uppspelning kan inte bilder
som sänds via
DV-gränssnittet spelas upp
jämnt.
4 Peka på
, sedan på
.
Du kan använda effekterna [STILL],
[FLASH], [LUMI. KEY] och [TRAIL]
medan du granskar de inspelade bilderna.
Mer information om de olika effekterna finns
under se sid. 44.
Välj
(PICT. APPLI.), välj sedan
[D.EFFECT] genom att peka på
/
och peka sedan på
.
5
Välj önskad effekt, justera sedan
effekten genom att peka på
(minska)/
(öka).
6
Peka två gånger på
.
, peka sedan på
visas.
Avbryta digitala effekter
Utför steg 2 till och med 4, peka sedan på [OFF]
i steg 5.
Uppspelning
Titta på inspelningar med pålagda
effekter – Digitala effekter
4
b Obs!
• Du kan inte lägga till effekter på bilder från externa
källor. Du kan inte heller sända digitalt behandlade
bilder via DV-gränssnittet.
z Tips!
• Bilder som behandlats digitalt kan du inte spela in på
ett band i videokameran, men du kan kopiera dem
till ett ”Memory Stick Duo” (sid. 97) eller till ett
annat band (sid. 94).
POWER-omkopplare
1
Välj läget PLAY/EDIT genom att flera
gånger skjuta POWER-omkopplaren.
2
När den bild visas, som du vill använda
effekten på, pekar du på
.
3
Peka på [MENU].
Uppspelning
51
Titta på inspelningar
från ”Memory Stick
Duo”
Du kan granska bilderna en och en på
skärmen. När du har många bilder kan du
lista dem så att du enkelt kan söka bland dem.
Se till att du har satt in ett inspelat ”Memory
Stick Duo” i videokameran.
Hur du gör för att visa en inspelning på en
TV, se sid. 59.
3
Peka på
.
Den allra senast inspelade bilden visas på
skärmen.
60min
101–0001
1152
1 / 10 101
MEMORY PLAY
P-MENU
4
Välj en bild genom att peka på
(föregående)/
(nästa).
Skärmexempel (filmer):
60min
MOV00002
320
2 / 10 101
MEMORY PLAY
MPEG
P-MENU
För att granska en film pekar du på
när den valda filmen visas på skärmen.
POWERomkopplare
1
Öppna LCD-panelen.
2
Välj läget PLAY/EDIT genom att flera
gånger skjuta POWER-omkopplaren.
Ställa in volymen för filmer
1 Peka på
.
2 Peka på [VOLUME].
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(STANDARD SET).
3 Justera volymen genom att peka på
Tryck på den
gröna knappen
och skjut
POWERomkopplaren.
(minska) /
.
(öka), peka sedan på
Avbryta eller göra paus i uppspelningen
av filmer
Peka på
. Starta uppspelningen på nytt
genom att peka på den igen.
Radera bilder
Mer information finns under ”Radera inspelade
bilder” (sid. 108).
52
Uppspelning
Indikatorer som visas under
uppspelning av ”Memory Stick Duo”
60min
101–0010
1152
10 / 10 101
0:00:00
P-MENU
A Återstående batteritid
b Obs!
• Mappar som du skapat på en dator, bytt namn på,
liksom modifierade bilder, kanske inte visas på
skärmen.
• När du spelar upp filmer från ett ”Memory Stick
Duo” är bara de menyalternativ, som har genvägar
på den personliga menyn, tillgängliga. Vill du
använda de övriga menyalternativen måste du först
lägga in dem i den personliga menyn.
z Tips!
• När du spelat in en bild i en mapp används samma
mapp som standardmapp för uppspelning. Du kan
välja uppspelningsmapp i menyn (sid. 73).
Uppspelning i olika lägen från
”Memory Stick Duo”
C Bildnummer/Totalt antal inspelade
bilder i den aktuella
uppspelningsmappen
D Uppspelningsmapp
E Uppspelningstid (endast filmer)
F Ikon för föregående/nästa mapp
Följande indikatorer visas när den första
eller sista bilden i den aktuella mappen
visas och när det finns flera mappar på ett
och samma ”Memory Stick Duo”.
: Gå till föregående mapp genom att
peka på
.
: Gå till nästa mapp genom att peka på
.
: Gå till antingen föregående eller nästa
mapp genom att peka på
/
.
Uppspelning
B Bildstorlek
Om du använder skärmen i steg 4 under ”Titta
på inspelningar från ”Memory Stick Duo””
(sid. 52) kan du utföra följande funktioner.
Söka efter ett avsnitt i en film
Du kan dela upp en film i maximalt 60 avsnitt
och sedan välja från vilket avsnitt
uppspelningen ska starta. Hur många avsnitt du
kan dela upp en film i beror på hur lång filmen
är.
1 Bestäm från vilket avsnitt som
uppspelningen ska starta genom att peka
på
(föregående)/
(nästa).
60min
MOV00002
320
2 / 10 101
0:00:00
MPEG
G Knapp för radering av bilder
H Utskriftsmarkering (endast stillbilder)
(sid. 110)
I Bildskyddsmarkering (sid. 109)
P-MENU
2 Peka på
.
J Filnamn
K Personlig menyknapp
L Knapp för indexskärm
M Knapp för val av banduppspelning
N Knapp för val av bildvisning
,forts.
Uppspelning
53
Visa 6 bilder på samma gång, inklusive
filmer – Indexskärm
Peka på
.
Föregående
6 bilder
N-märke*
Förenklad
uppspelning
– Easy Handycam
END
101–0002
2 / 10
Nästa
6 bilder
101
SET
Film-ikon
* Bilden som visades innan du växlade över till
indexskärmen.
Easy Handycam gör att även nybörjare enkelt
kan starta uppspelningar genom att bara de
grundläggande uppspelningsfunktionerna
finns tillgängliga. Även teckenstorleken ökar
så texten ska vara lättare att läsa. Se till att du
har satt in ett inspelat band eller ett ”Memory
Stick Duo” i videokameran.
Vill du återgå till läget med enbildsvisning
pekar du på den bild du vill visa.
Visa andra bilder i andra mappar på
indexskärmen
1 Peka på
.
2 Peka på
.
3 Peka på [PB FOLDER].
4 Välj mapp med
/
, peka sedan på
EASY
.
POWER-omkopplare
1
Öppna LCD-panelen.
2
Välj läget PLAY/EDIT genom att flera
gånger skjuta POWER-omkopplaren.
Tryck på den gröna
knappen och skjut
POWERomkopplaren.
54
Uppspelning
3
Tryck på EASY.
EASY tänds och lyser blått.
4
Spela upp bilder.
Uppspelning från band
Du kan använda följande knappar.
(uppspelning/paus)/
(snabbspolning framåt)/
(stopp)/
(spola bakåt)
Du kan utföra de här åtgärderna och
SLOWy med fjärrkontrollen.
Avbryta Easy Handycam
Tryck på EASY en gång till.
b Obs!
• Du kan inte slå på eller stänga av Easy Handycam
medan kommunikation via USB-kabel pågår med en
annan enhet.
Välj önskad inställning.
För [CLOCK SET]
1 Ställ in [Y] (år) med
/
, peka
sedan på
.
2 Ställ in [M] (månad), [D] (dag), timme
och minut på samma sätt som du ställde
in [Y] (år) och peka sedan på
För [LANGUAGE]
Välj önskat språk med
på
.
/
, peka sedan
För [BEEP]
Se sid. 88.
För [VOLUME]
Justera volymen genom att peka på
(minska) /
(öka), peka sedan på
.
Uppspelning
Uppspelning från ett ”Memory Stick
Duo”
Peka på
.
Du kan använda följande knappar.
(föregående)/
(nästa)/
(uppspelning/göra paus i en film)/
(radera)
Du kan kontrollera uppspelningen med
fjärrkontrollen.
3
För [DATA CODE]
Under uppspelning kan du visa information
om datum/tid.
Peka på [DATE/TIME] och sedan på
.
För [
ALL ERASE]
Du kan radera alla bilderna på ett ”Memory
Stick Duo”.
Peka på [YES].
z Tips!
• När du använder Easy Handycam kan du också göra
följande:
– ”Visa filmen på en TV” (sid. 59)
– ”Kopiera till ett annat band” (sid. 94)
Använda Easy Handycam till fullo
1
Peka på [MENU].
De tillgängliga menyalternativen visas på
skärmen.
60min
BEEP
VOLUME
2
0:00:00:00
CLOCK
SET
DATA
CODE
LANGUAGE
ALL
ERASE
Peka på önskat alternativ.
Uppspelning
55
Olika
uppspelningsfunktioner
4
Välj
(PICT.APPLI.) välj sedan
[PB ZOOM] genom att peka på
/
och sedan på
.
Zoomningsskärm vid banduppspelning
Du kan förstora en liten detalj i en inspelning
och visa den på skärmen. Du kan också visa
inspelningsdatum och namnet på den mapp
bilden spelats in i.
PB ZOOM
0:00:00:00
Play back
the image.
PB
END
Knapp för val av
”Memory Stick
Duo”-uppspelning
POWER-omkopplare
Zoomningsskärm vid minnesuppspelning
PB ZOOM
1 / 10
101
MEMORY PLAY
101–0001
VIDEO
5
DISPLAY/BATT INFO
1
Välj läget PLAY/EDIT genom att flera
gånger skjuta POWER-omkopplaren.
2
Peka på
3
Peka på [MENU].
.
Knapp för val av
banduppspelning
Visa stillbilden eller spela upp filmen
och peka på skärmen på det område av
bilden som du vill förstora inom den
givna ramen.
Bilden förstoras ungefär två gånger den
ursprungliga storleken och centreras i den
punkt du pekat på. Om du pekar på en ny
punkt centreras bilden kring den punkten.
Förstora bilder – Zoomning vid
banduppspelning/Zoomning vid
uppspelning från minnet
Du kan förstora filmer som är inspelade på
band eller stillbilder som är inspelade på ett
”Memory Stick Duo”.
END
6
Ställ in zoomningsgraden med
zoomspaken.
Du kan välja en zoomningsgrad som är
ungefär 1,1 gånger upp till 5 gånger den
ursprungliga storleken. Du minskar
förstoringen genom att peka på W och ökar
den genom att peka på T.
Avbryta proceduren
Peka på [END].
b Obs!
• Bilder som redigerats med PB zoom kan inte spelas
in på ett ”Memory Stick Duo” i videokameran.
• Du kan inte förstora bilder från externa källor. Du
kan inte heller sända förstorade bilder via DVgränssnittet.
56
Uppspelning
z Tips!
• Om du trycker på DISPLAY/BATT INFO när du
använder uppspelningszoomning slocknar ramen.
3
Peka på [DATA CODE].
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(STANDARD SET).
Visa skärmindikatorerna
60min
DATA CODE:
0:00:00:00
OFF
OFF
Du kan välja om tidkod, bandräkneverk och
annan information ska visas på skärmen.
DATE/
TIME
CAMERA
DATA
Tryck på DISPLAY/BATT INFO.
Indikatorn slås på/stängs av när du trycker på
knappen.
4
Välj [CAMERA DATA] eller [DATE/
TIME], peka sedan på
.
Visa datum/tid och information
om kamerainställningarna
– Informationskod
Uppspelning
60min
0:00:00:00
z Tips!
• Du kan visa skärmindikatorerna under uppspelning
på en TV. Välj menyn
(STANDARD SET),
[DISPLAY] och sedan [V-OUT/PANEL] (sid. 88).
AUTO
100 AWB
F3. 4
0dB
P-MENU
Om du inte vill visa datum/tid eller
kamerans inställningar
Utför steg 2 och 3, välj sedan [OFF] i steg 4.
Under uppspelning kan du visa datum och tid
samt de uppgifter om kamerainställningarna
([CAMERA DATA]) som automatiskt
registreras när du spelar in på band eller
”Memory Stick Duo”.
1
Välj läget PLAY/EDIT genom att flera
gånger skjuta POWER-omkopplaren.
2
Peka på
under uppspelning
eller uppspelningspaus.
Teckenfönster för kamerainställningar
I fönstret för datum/tid visas datum och tid i
samma område.
Om du spelar in utan att först ha ställt klockan
visas i stället [-- -- ----] och [--:--:--].
60min
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
A SteadyShot av*
B Exponering*
C Vitbalans*
D Förstärkning*
,forts.
Uppspelning
57
E Slutarhastighet
F Bländaröppning
* Visas bara under uppspelning av band
b Obs!
• Information om kamerainställningarna visas inte när
en film från ett ”Memory Stick Duo” spelas upp.
z Tips!
• Exponeringsvärdet (0EV) visas när du spelar upp ett
”Memory Stick Duo”.
•
visas för bilder som spelats in med extern blixt
(tillval).
58
Uppspelning
Visa bilden på en TV
Anslut videokameran via Handycam Station
eller A/V-anslutningen på videokameran till
en TV med den medföljande A/V-kabeln.
Som strömförsörjning använder du den
medföljande nätadaptern, ansluten till ett
vägguttag (sid. 16).
Se även bruksanvisningarna som följer med
de komponenter du tänker ansluta.
Kopiering till ett annat band, se sid. 94.
IN
A/V-anslutning
Gul
Uppspelning
Vit
Röd
S VIDEOkontakt
A/V-kabel (medföljer)
Signalflöde
Videobandspelare
eller TV-apparater
* Med en S-videokabel (tillval) kan bilder med högre
kvalitet av formatet DV återges.
Om det finns en S-videokontakt på den enhet du
ansluter rekommenderas du att ansluta
S-videokabeln (tillval) till S-videokontakten på både
videokameran och enheten, istället för att använda
den gula kontakten. Du får inget ljud om du bara
ansluter S-videokontakten.
När TV:n är ansluten till en
videobandspelare
Anslut videokameran till LINE IN-ingången på
videobandspelaren med A/V-kabeln. Ställ
videobandspelarens ingångsväljare på LINE.
Om du vill spela upp ljudet i mono använder du
en anslutningskabel (tillval) som är avpassad
för det ändamålet.
Om TV:n eller videobandspelaren har en
anslutning med 21 stift
(EUROCONNECTOR)
Använd 21-stiftsadaptern som medföljer
videokameran (endast för modeller med märket
på undersidan). Den här adaptern är bara
avsedd för utsignaler.
TV/VCR
Om du har en TV som ger ljudet i mono
(NärTV:n bara har en ljudingång)
Anslut A/V-kabelns gula kontakt till
videobandspelarens videoingång och den vita
eller röda kontakten till ljudingången på TV:n
eller videobandspelaren.
b Obs!
• Anslut inteA/V-kablar till både videokameran och
Handycam Station. Det kan uppstå störningar i
bilden.
Uppspelning
59
Hitta ett avsnitt på ett
band för uppspelning
4
Tryck på PLAY.
Uppspelningen startar från punkten
”0:00:00” på bandräkneverket.
Avbryta proceduren
Snabbsökning efter önskat avsnitt
– Nollställningsminne
Tryck en gång till på ZERO SET MEMORY på
fjärrkontrollen.
b Obs!
• Skillnaden i tid mellan tidkoden och
bandräkneverket kan vara flera sekunder.
• Nollställning av minnet fungerar inte som det ska
om det finns oinspelade partier mellan inspelade
avsnitt på bandet.
m REW
PLAY
STOP
Söka efter ett avsnitt med
Cassette Memory – Titelsökning
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
1
Du kan hitta ett avsnitt där du har lagt till en titel
(sid. 81).
Under uppspelning trycker du på
ZERO SET MEMORY på
fjärrkontrollen vid den punkt som du
senare vill hitta tillbaka till.
SEARCH M.
./>
Bandräkneverket nollställs till ”0:00:00”
och
visas på skärmen.
60min
STOP
0:00:00
1
Välj läget PLAY/EDIT genom att flera
gånger skjuta POWER-omkopplaren.
2
Välj [TITLE SEARCH] genom att
trycka flera gånger på SEARCH M. på
fjärrkontrollen.
P-MENU
Om bandräkneverket inte visas trycker du
på DISPLAY på fjärrkontrollen.
2
När du vill avbryta uppspelningen
trycker du på
(stopp)
3
Tryck på m REW.
Bandet stannar automatiskt när
bandräkneverket når ”0:00:00”.
60
Uppspelning
3
Tryck på .(föregående)/>
(nästa) på fjärrkontrollen för att
markera den titel som ska spelas upp.
1
Välj läget PLAY/EDIT genom att flera
gånger skjuta POWER-omkopplaren.
Uppspelningen startar automatiskt från den
valda titeln.
2
Välj [DATE SEARCH] genom att
trycka flera gånger på SEARCH M. på
fjärrkontrollen.
3
Välj ett inspelningsdatum genom att
trycka på . (föregående)/>
(nästa) på fjärrkontrollen.
TITLE SEARCH
1
2
3
4
5
6
0:00:00:00
Aktuell
bandposition
HELLO !
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS !
OUR SWEET BABY
WEDDING
Punkt som
uppspelningen
startar från
Tryck på STOP på fjärrkontrollen.
b Obs!
• Du kan inte använda titelsökning när
[
SEARCH] är ställt på [OFF] i menyn
(EDIT/PLAY) ([ON] är den ursprungliga
inställningen) (sid. 81).
• Funktionen för titelsökning fungerar inte som den
ska om det finns oinspelade partier mellan de
inspelade avsnitten på bandet.
Skärmexempel (när kassetten har Cassette
Memory):
DATE SEARCH
1
2
3
0:00:00:00
4/ 1/ 04
4/ 1/ 04
5/ 1/ 04
SEARCH M.
./>
STOP
Aktuell
bandposition
Punkt som
uppspelningen
startar från
Söka avsnitt efter
inspelningsdatum
– Datumsökning
När du använder en kassett med Cassette
Memory kan du hitta ett avsnitt genom att
söka efter dess inspelningsdatum
([ SEARCH] är ursprungligen ställt på
[ON]). När du använder en kassett utan
Cassette Memory kan du hitta den punkt där
inspelningsdatum ändras.
Uppspelning
Avbryta proceduren
När du använder en kassett med Cassette
Memory kan du välja inspelningsdatum
direkt. Om kassetten saknar Cassette
Memory kan du välja föregående eller nästa
datum jämfört med den aktuella punkten på
bandet. Uppspelningen startar automatiskt
från den punkt där datumet ändras.
Avbryta proceduren
Tryck på STOP på fjärrkontrollen.
b Obs!
• Om du under en dag har spelat in under kortare tid
än 2 minuter kan det hända att videokameran inte
hittar den punkt där inspelningsdatum ändras.
• Funktionen för datumsökning fungerar inte som den
ska om det finns oinspelade partier mellan de
inspelade avsnitten på bandet.
• Du kan spela in information om datum/tid för upp till
6 dagar. Om du har spelat in under mer än 7 dagar på
bandet får du söka efter datumet utan att använda
Cassette Memory. Vill du stänga av Cassette
Memory väljer du menyn
(EDIT/PLAY),
[
SEARCH] och sedan [OFF] (sid. 81).
Uppspelning
61
BAvancerade funktioner
4
Använda menyerna
Välj ikonen för den önskade menyn
med
/
, peka sedan på
.
CAMERA SET (sid. 64)
MEMORY SET (sid. 70)
PICT. APPLI. (sid. 74)
EDIT/PLAY (sid. 80)
STANDARD SET (sid. 84)
TIME/LANGU. (sid. 89)
Välja menyalternativ
Du kan ändra olika inställningar eller göra
fininställningar med de menyalternativ som
visas på skärmen.
60min
0:00:00:00
TITLE ERASE
TAPE TITLE
ALL ERASE
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI SOUND
5
Slå på strömmen (sid. 20).
2
Peka på
OK
Välj önskat alternativ med
peka sedan på
.
/
,
Du kan också välja ett alternativ direkt
genom att peka på det.
Du kan visa alla alternativ genom att rulla
dem.
Vilka alternativ som är tillgängliga beror på
i vilket läge videokamerans
strömomkopplare står. Alternativ som inte
är tillgängliga visas nedtonade.
POWER-omkopplare
1
SP
.
60min
REMOTE CTRL: ON
Den personliga menyn visas. Alternativ
som används ofta visas som genvägar.
ON
0:00:00:00
OFF
Exempel: Den personliga menyn
för läget PLAY/EDIT
0:00:00:00
60min
1/3
3
MENU
END
SEARCH
VOLUME
VAR.
SPD PB
REC
CTRL
DATA
CODE
6
ändras till
. Om du ångrar dig och
inte vill ändra inställningen pekar du på
och kommer då tillbaka till föregående
skärm.
Visa menyindexskärmen genom att
peka på [MENU].
60min
Välj önskad inställning.
0:00:00:00
60min
REMOTE CTRL: OFF
ON
0:00:00:00
OFF
OK
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
62
OK
Använda menyerna
7
Stäng menyskärmen genom att peka
på
, peka sedan på
.
Du kan också backa en skärm i taget genom
att peka på
(återgå) flera gånger.
Använda genvägarna i den personliga
menyn
Vilka alternativ som är tillgängliga beror på i
vilket läge videokamerans strömomkopplare
står. Alternativ som inte är tillgängliga visas
nedtonade.
Du kan skapa egna genvägar (sid. 90).
1 Peka på
.
2 Peka på önskat alternativ.
3 Välj önskad inställning, peka sedan på
.
Använda menyerna
z Tips!
• När du valt läget PLAY/EDIT visar du skärmen för
videokontroll genom att peka på
på skärmen
som visas efter steg 2 (sid. 62). Återgå till
föregående skärm genom att peka på
.
• Det underlättar för dig om de funktioner som du ofta
använder finns inlagda som genvägar i din
personliga meny. För att anpassa den personliga
menyn, se sid. 90.
Använda menyerna
63
Använda menyn
(CAMERA SET)
– PROGRAM AE/WHITE BAL./16:9 WIDE
osv.
På menyn CAMERA SET kan du välja de
alternativ som listas nedan. Hur du gör för att
välja alternativ, se ” Välja menyalternativ”
(sid. 62).
De ursprungliga inställningarna markeras med
G. Indikatorerna inom parentes visas när du valt
inställningen. Vilka inställningar som är
tillgängliga beror på i vilket läge
videokamerans strömomkopplare står. Skärmen
visar vilka alternativ du kan använda. Alternativ
som inte är tillgängliga visas nedtonade.
60min
STBY
0:00:00
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
OK
PROGRAM AE
Du kan utan svårighet spela in bilder i situationer som kräver olika tekniker
genom att välja följande inställningar.
G AUTO
Välj det här alternativet när du inte använder PROGRAM AE.
SPOTLIGHT*
(punktbelysning)
( )
Välj det här alternativet för att undvika att
människors ansikten blir onaturligt vita när de
blir belysta av starkt ljus, t.ex. på en teater eller
under ett bröllop.
PORTRAIT (mjukt Välj det här alternativet för att framhäva motivet,
porträttläge) (
) t.ex. människor eller blommor, samtidigt som
bakgrunden mjukas upp.
SPORTS*
(sportläge) (
BEACH&SKI*
(sand och snö)
( )
)
Välj det här alternativet för att minimera
kameraskakningar när du filmar motiv som rör
sig snabbt, t.ex. när du filmar tennis eller golf.
Välj det här alternativet för att motverka
tendensen att människors ansikten blir mörkare
än de egentligen är, ett fenomen som kan uppstå
när du filmar där det är mycket ljust, t.ex. på en
sandstrand i sommarsol eller på vintern i en
skidbacke.
SUNSET&MOON Välj det här alternativet för att bevara
** (solnedgång
stämningen när du filmar solnedgångar,
och måne) (
) nattmotiv, fyrverkerier eller neonskyltar.
64
Använda menyerna
LANDSCAPE**
(landskap) (
)
Välj det här alternativet när du spelar in avlägsna
motiv, t.ex. berg. Det här läget gör att
videokameran fokuserar på det egentliga motivet
istället för på glaset i ett fönster, eller nätet i en
skärm, när du filmar genom dem.
* Videokameran ställs in så att den bara fokuserar på motiv som ligger på medellånga till
långa avstånd.
**Videokameran ställs in så att den bara fokuserar på avlägsna motiv.
b Obs!
• Du kan inte använda läget [SPORTS] (sportläge) när POWER-omkopplaren är ställd på
CAMERA-MEM.
SPOT METER
För mer information, se sid. 38.
EXPOSURE
Använda menyerna
För mer information, se sid. 38.
WHITE BAL.
Du kan ställa in färgbalansen efter ljusförhållandena i omgivningen.
G AUTO
OUTDOOR (
INDOOR (n)
Välj det här alternativet om du vill spela in med automatisk
vitbalansinställning.
) • Välj det här alternativet när du spelar in solnedgångar/soluppgångar,
gör nattliga inspelningar och filmar neonskyltar eller fyrverkerier.
• Välj det här alternativet när du spelar in under dagsljuslysrör.
• Välj det här alternativet när du spelar in på fester eller i en studio där
ljusförhållandena snabbt ändras.
• Välj det här alternativet när du spelar in i videobelysning
(studiobelysning), men också i ljuset från natriumlampor,
kvicksilverlampor och från lysrör med varmvitt ljus.
,forts.
Använda menyerna
65
ONE PUSH (
) Välj det här alternativet om du vill spela in med automatisk inställning
av vitbalansen efter belysningen i omgivningen.
1 Välj [ONE PUSH].
2 Sätt upp ett vitt föremål, t.ex. en bit vitt papper, som
fyller ut hela skärmen under samma ljusförhållanden
som kommer att gälla vid filmning av motivet.
3 Peka på [
].
blinkar snabbt.
När vitbalansen är inställd och har lagrats i minnet slutar
indikatorn att blinka.
b Obs!
• Skaka inte videokameran när
blinkar snabbt.
• När
blinkar långsamt betyder det att vitbalansen inte har ställts
in eller att det inte har gått att ställa in den.
• Om
fortsätter att blinka även när du pekat på
ställer du
[WHITE BAL.] på [AUTO].
b Obs!
• Du kan inte använda vitbalans samtidigt som du använder NightShot plus eller Super
NightShot plus.
• Inställningen återställs till [AUTO] när strömmen till videokameran varit bortkopplad
under mer än 5 minuter.
z Tips!
• För bättre färgbalans när [WHITE BAL.] är ställt på [AUTO] riktar du videokameran mot
ett näraliggande vitt motiv under ungefär 10 sekunder sedan du ställt POWERomkopplaren på CAMERA-TAPE när:
– Du har tagit bort batteriet för att byta ut det.
– Du använder fast exponering och tar ut videokameran efter att ha använt den inomhus,
eller tar in videokameran efter att ha använt den utomhus.
• Utför proceduren för [ONE PUSH] ytterligare en gång när:
– Du ändrat inställningarna för [PROGRAM AE] när [WHITE BAL.] är ställt på [ONE
PUSH].
– Du har tagit in videokameran efter att ha använt den utomhus och vice versa.
• Ställ [WHITE BAL.] på [AUTO] eller [ONE PUSH] när du använder kameran i ljuset från
lysrör med vitt eller kallt vitt ljus.
AUTO SHUTTER
GON
Välj det här alternativet om du vill att hastigheten hos den elektroniska
slutaren automatiskt ska justeras när du spelar in i ljusa omgivningar.
OFF
Välj det här alternativet om du vill spela in utan att använda den
elektroniska slutaren.
SPOT FOCUS
För mer information, se sid. 41.
66
Använda menyerna
FOCUS
För mer information, se sid. 41.
FLASH SET
De här inställningarna kan inte användas med externa blixtar som inte kan hantera
följande inställningar.
FLASH MODE
Välj det här alternativet för att utlösa blixten (tillval) oberoende av
omgivningens ljusförhållanden.
ON
För DCR-PC109E:
Välj det här alternativet för att utlösa blixten (tillval) oberoende av
omgivningens ljusförhållanden. Blixten utlöses tidigare för att minska
effekten av röda ögon.
AUTO
Välj det här alternativet för att utlösa blixten (tillval) automatiskt.
AUTO
För DCR-PC109E:
Välj det här alternativet för att utlösa blixten (tillval) automatiskt.
Blixten utlöses tidigare för att minska effekten av röda ögon.
b Obs!
• För DCR-PC109E:
Om blixten inte kan motverka effekten av röda ögon kan du bara välja [ON] eller [AUTO].
FLASH LEVEL
Du kan välja en passande blixtinställning för inspelning med en extern blixt
(tillval).
HIGH (
)
GNORMAL (
LOW (
)
Välj det här alternativet för att få en högre blixtnivå än
standardinställningen.
)
Standardinställning.
Välj det här alternativet för att få en lägre blixtnivå än
standardinställningen.
b Obs!
• Inställningen återställs till [NORMAL] när strömmen till videokameran varit bortkopplad
under mer än 5 minuter.
SUPER NSPLUS
För mer information, se sid. 39.
,forts.
Använda menyerna
67
Använda menyerna
GON
NS LIGHT
När du spelar in med NightShot plus kan du få tydligare bilder om du använder
den (osynliga) infraröda belysningen NightShot Light.
GON
Välj det här alternativet när du vill använda NightShot Light (sid. 40).
OFF
Välj det här alternativet när du vill stänga av NightShot Light
(sid. 40).
COLOR SLOW S
För mer information, se sid. 40.
SELF-TIMER
För mer information, se sid. 30 och 33.
DIGITAL ZOOM
Om du spelar in på band och vill använda en zoomning som är större än 10 gånger,
kan du bestämma övre gräns för zoomningen. Tänk på att bildkvaliteten försämras
när du använder digital zoomning. Den här funktionen kan du använda när du vill
spela in förstorade bilder av avlägsna motiv, t.ex. en fågel på långt avstånd.
Höger sida av stapeln visar det digitala
zoomningsområdet.
Zoomningsområdet visas när du valt
zoomningsnivå.
GOFF
Välj det här alternativet om du vill stänga av den digitala zoomningen.
Zoomning upp till 10 gånger utförs optiskt.
20 ×
Välj det här alternativet om du vill aktivera digital zoomning.
Zoomning mellan 10 och 20 gånger utförs digitalt.
120 ×
Välj det här alternativet om du vill aktivera digital zoomning.
Zoomning mellan 10 och 120 gånger utförs digitalt.
16:9 WIDE
Du kan spela in med bredbildsformatet 16:9 på band för att sedan visa
inspelningen på en 16:9 bredbilds-TV ([16:9WIDE]-läge).
Med den här funktionen ställd på [ON] ger videokameran starkare vidvinkeleffekt
när du för zoomspaken mot ”W” än när du spelar in med inställningen [OFF].
För mer information, se även bruksanvisningen som följer med TV:n.
68
Använda menyerna
Bilden visad på LCD-skärmen/i sökaren
Bilden visad på en 16:9 bredbilds-TV*
Bilden visad på en standard-TV**
* Bilden visas över hela skärmen när bredbilds-TV:n växlar över till fullskärmsläge.
**När den spelas upp i 4:3-läge. När du spelar upp filmen i bredbildsläget visas den likadant
som när du såg den på LCD-skärmen eller i sökaren.
GOFF
)
Använda menyerna
ON (
Standardinställning (filminspelning för visning på en 4:3-formats
TV). Du spelar alltså inte in i bredbildsformat.
Välj det här alternativet om du spelar in för visning på en 16:9
bredbilds-TV.
STEADYSHOT
Du kan välja den här funktionen för att kompensera för kameraskakningar.
GON
OFF (
Standardinställning (funktionen SteadyShot är aktiverad).
)
Välj det här alternativet om du vill stänga av funktionen SteadyShot.
Välj det här alternativet när du använder stativ för att spela in orörliga
motiv, eller när du använder en konversionslins (tillval). Det ger
naturligare bilder.
Använda menyerna
69
De ursprungliga inställningarna markeras med
G. Indikatorerna inom parentes visas när du valt
inställningen. Vilka inställningar som är
tillgängliga beror på i vilket läge
videokamerans strömomkopplare står. Skärmen
visar vilka alternativ du kan använda. Alternativ
som inte är tillgängliga visas nedtonade.
Använda menyn
(MEMORY SET)
– BURST/QUALITY/IMAGE SIZE/ALL
ERASE/NEW FOLDER osv.
På menyn MEMORY SET kan du välja de
alternativ som listas nedan. Hur du gör för att
välja alternativ, se ” Välja menyalternativ”
(sid. 62).
60min
1152 FINE
30
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
FORMAT
OK
STILL SET
BURST
För DCR-PC109E:
Du kan spela in flera stillbilder efter varandra. Antalet bilder du kan spela in
varierar med bildstorleken och tillgängligt utrymme på det ”Memory Stick Duo”
du använder.
1 Välj [NORMAL] eller [EXP. BRKTG], peka sedan på
GOFF
NORMAL (
EXP. BRKTG
(
)
.
Välj det här alternativet när du inte spelar in oavbrutet.
)
Välj det här alternativet om du vill spela in bilder i en oavbruten
följd, med ett intervall på ungefär 0,5 sekunder; du kan spela in
från 4 (bildstorlek 1 152×864) till 13 (bildstorlek 640×480) bilder
i en följd.
Välj det här alternativet när du vill spela in 3 bilder efter varandra
med olika exponering, med ett intervall på ungefär 0,5 sekunder.
Du kan sedan jämföra de 3 bilderna och välja den bild som har
blivit bäst exponerad.
2 Peka på
.
3 Tryck ned PHOTO helt.
Med inställningen [NORMAL] spelas maximalt antal bilder in så länge som
du håller PHOTO helt intryckt.
b Obs!
• Blixten (tillval) kan inte användas under oavbruten inspelning.
• Maximala antalet bilder spelas in när du använder självutlösaren eller fjärrkontrollen.
• Läget [EXP. BRKTG] kan inte användas om det tillgängliga utrymmet på ”Memory Stick
Duo” rymmer färre än 3 bilder.
• Om det är svårt att se skillnaden mellan bilderna som spelats in i läget [EXP. BRKTG] på
LCD-skärmen, ansluter du videokameran till en TV eller en dator.
70
Använda menyerna
QUALITY
GFINE (
)
Välj det här alternativet när du vill spela in stillbilder med fin
bildkvalitet (bilderna komprimeras till ungefär 1/4).
STANDARD
(
)
Välj det här alternativet om du tycker att det räcker med
standardkvalitet för bilderna (bilderna komprimeras till ungefär 1/10).
IMAGE SIZE
För DCR-PC109E:
G1152×864
(
)
640 × 480 (
Välj det här alternativet för att spela in stillbilder för uppspelning på
en stor skärm. Den här inställningen kan du bara välja i läget
CAMERA-MEM.
) Välj det här alternativet för att spela in många stillbilder eller för
uppspelning på en liten skärm.
MOVIE SET
Använda menyerna
IMAGE SIZE
G320×240
(
)
160 × 112 (
Välj det här alternativet om du tänker visa inspelningen på en stor
bildskärm, eller om du vill spela in tydligare bilder.
) Välj det här alternativet om du vill förlänga inspelningstiden.
REMAINING
G AUTO
Välj det här alternativet om du vill att den återstående kapaciteten för
”Memory Stick Duo” ska visas när:
• Du har satt i ett ”Memory Stick Duo” med POWER-omkopplaren i
läget CAMERA-MEM (under ungefär 5 sekunder).
• Den återstående kapaciteten för ”Memory Stick Duo” är mindre än
2 minuter efter det att du har valt läget CAMERA-MEM.
• Vid filmens start- och slutpunkt (under ungefär 5 sekunder).
ON
Välj det här alternativet om du vill att den återstående kapaciteten för
”Memory Stick Duo” alltid ska visas.
ALL ERASE
Bilder på ”Memory Stick Duo” som inte är skrivskyddade kan du radera i ett svep.
Om du vill radera en bild i taget, se sid. 108.
1 Välj [ALL FILES] eller [CURRNT FOLDER].
ALL FILES
Välj det här alternativet om du vill radera alla bilderna på ett
”Memory Stick Duo”.
CURRNT
FOLDER
Välj det här alternativet om du vill radera alla bilderna i den valda
uppspelningsmappen.
,forts.
Använda menyerna
71
2 Peka två gånger på [YES].
Vill du avsluta raderingen av alla bilder väljer du [NO].
3 Peka på
.
b Obs!
• Själva mappen raderas inte även om du raderar alla bilderna i den.
• När [
Erasing all data...] visas får du inte:
– Ställa om POWER-omkopplaren till ett annat läge.
– Trycka på några knappar.
– Mata ut ”Memory Stick Duo”.
FORMAT
Det medföljande eller nyköpta ”Memory Stick Duo” är formaterat redan vid
leveransen från fabriken och kräver ingen ytterligare formatering.
För mer information om ”Memory Stick Duo”, se sid. 129.
1 Peka två gånger på [YES].
Vill du avbryta formateringen väljer du [NO].
2 Peka på
.
b Obs!
• När [
Formatting ...] visas får du inte:
– Ställa om POWER-omkopplaren till ett annat läge.
– Trycka på några knappar.
– Mata ut ”Memory Stick Duo”.
• Formateringen raderar all information från ”Memory Stick Duo”, även skyddad
bildinformation och nyskapade mappar.
FILE NO.
GSERIES
Välj det här alternativet om du vill att filerna ska numreras i löpande
följd, även om du byter ”Memory Stick Duo”. Filnumreringen
återställs när du skapar en ny mapp eller byter inspelningsmapp.
RESET
Välj det här alternativet om du vill att filnumreringen ska börja om
från 0001 när du byter ”Memory Stick Duo”.
NEW FOLDER
Du kan skapa nya mappar (102MSDCF till 999MSDCF) på ett ”Memory Stick
Duo”. När en mapp är full (när högst 9999 bilder har lagrats) skapas en ny mapp
automatiskt.
1 Peka på [YES].
Nyskapade mappar får sitt nummer i löpande följd efter numret på den senast
skapade mappen.
Om du ångrar dig och inte vill skapa en ny mapp väljer du [NO].
2 Peka på
72
Använda menyerna
.
b Obs!
• De mappar du skapat kan inte raderas med videokameran. Du måste formatera ”Memory
Stick Duo” (sid. 72) eller radera mapparna med hjälp av en dator.
• Antalet bilder som kan du kan spela in på ett ”Memory Stick Duo” minskar för varje ny
mapp du skapar på ”Memory Stick Duo”.
REC FOLDER
Som ursprunglig inställning sparas bilderna i mappen 101MSDCF. Du kan själv
bestämma i vilken mapp bilderna ska sparas. Du skapar nya mappar via menyn
[NEW FOLDER], väljer i vilken mapp inspelningen ska sparas med
/
och
pekar sedan på
.
Om du har många bilder att hålla reda på kan du sortera dem i mappar så att de
blir lättare att hitta.
PB FOLDER
Välj uppspelningsmapp med
/
, peka sedan på
.
Använda menyerna
Använda menyerna
73
Använda menyn
(PICT. APPLI.) – PICT.
EFFECT/SLIDE SHOW/FRAME REC/
INTERVAL REC/INT. REC–STL osv.
De ursprungliga inställningarna markeras med
G. Indikatorerna inom parentes visas när du valt
inställningen. Vilka inställningar som är
tillgängliga beror på i vilket läge
videokamerans strömomkopplare står. Skärmen
visar vilka alternativ du kan använda. Alternativ
som inte är tillgängliga visas nedtonade.
På menyn PICT. APPLI kan du välja de
alternativ som listas nedan. Hur du gör för att
välja alternativ, se ” Välja menyalternativ”
(sid. 62).
60min
STBY
0:00:00
PICT. APPLI.
FADER
OVERLAP
D. EFFECT
OK
FADER
För mer information, se sid. 42.
OVERLAP
För mer information, se sid. 43.
D. EFFECT
För mer information, se sid. 44 och 51.
PICT. EFFECT
Du kan lägga till specialeffekter (liknande de som brukar användas i filmer) till
dina bilder, antingen innan eller efter det att du har spelat in dem på band.
visas när du har valt en effekt.
74
GOFF
Välj det här alternativet när du inte vill använda någon
bildeffektinställning.
NEG.ART
Välj det här alternativet när du vill spela in/spela
upp bilden med omvänd ljusstyrka och omvända
färger.
SEPIA
Välj det här alternativet när du vill spela in/spela upp bilderna
bruntonade (sepiafärgade).
B&W
Välj det här alternativet när du vill spela in/spela upp bilderna i
svartvitt (monokroma).
SOLARIZE
Välj det här alternativet när du vill spela in/spela
upp bilderna så att de ser ut som illustrationer
med starka kontraster.
Använda menyerna
PASTEL
Välj det här alternativet när du vill spela in
bilderna så att de ser ut som pastellmålningar.
(Du kan inte lägga till den här effekten under
uppspelning.)
MOSAIC
Välj det här alternativet när du vill spela in
bilderna så att de visas mosaikmönstrade. (Du
kan inte lägga till den här effekten under
uppspelning.)
b Obs!
• Du kan inte lägga till effekter på bilder från externa källor. Bilder som behandlats med
bildeffekter kan inte heller sändas via
DV-gränssnittet.
z Tips!
• Du kan kopiera bilder som redigerats med bildeffekter till ett ”Memory Stick Duo”
(sid. 97) eller till ett annat band (sid. 94).
MEMORY MIX
Använda menyerna
För mer information, se sid. 45.
PB ZOOM
För mer information, se sid. 56.
SLIDE SHOW
Du kan spela upp de bilder som finns på ett ”Memory Stick Duo” (eller i en viss
uppspelningsmapp) i en följd efter varandra (bildspel).
1 Peka på
.
2 Peka på [PB FOLDER].
3 Välj [ALL FILES] eller [CURRNT FOLDER], peka sedan på
GALL FILES (
CURRNT
FOLDER (
) Välj det här alternativet om du vill starta ett bildspel som visar
alla bilderna på ett ”Memory Stick Duo”.
)
Välj det här alternativet när du vill starta ett bildspel som visar
alla bilderna i den aktuella uppspelningsmapp, som du valt under
[PB FOLDER] (sid. 73).
4 Peka på [REPEAT].
5 Peka på [ON] eller [OFF] och sedan på
GON (
OFF
)
.
.
Väl det här alternativet om du vill upprepa bildspelet.
Välj det här alternativet om du bara vill spela upp bildspelet en
gång.
6 Peka på [END].
7 Peka på [START].
,forts.
Använda menyerna
75
Videokameran spelar upp de bilder som finns inspelade på ”Memory Stick
Duo” i en följd efter varandra.
För att avbryta bildspelet pekar du på [END]. Om du vill göra paus i bildspelet
pekar du på [PAUSE].
z Tips!
• Du kan bestämma vilken bild bildspelet ska starta med; du väljer startbild genom att peka
på
/
innan du pekar på [START].
• Om filmer ingår i bildspelet kan du ställa in ljudvolymen genom att peka på
(minska)/
(öka).
FRAME REC
Du kan spela in animerade filmer genom att spela in en bildruta i taget och
däremellan ändra motivet lite grann. Du bör använda fjärrkontrollen för att
kontrollera videokameran eftersom du annars riskerar att rubba kameran.
GOFF
ON (
Välj det här alternativet när du vill spela in i normalt inspelningsläge.
)
Välj det här alternativet när du vill filma med FRAME RECfunktionen.
1 Välj [ON] och peka sedan på
2 Peka på
.
3 Tryck på REC START/STOP.
.
En bild (ungefär 5 bildrutor) spelas in och videokameran
växlar sedan över till standbyläge.
4 Flytta/ändra motivet lite grann och upprepa sedan
steg 3.
b Obs!
• När du använder bildruteinspelning kontinuerligt visas inte korrekt värde för den
återstående bandtiden.
• Det sista avsnittet blir längre än övriga avsnitt.
76
Använda menyerna
INTERVAL REC.
Du kan spela in bilder på ett band med ett valt intervall, t.ex. om du vill spela in
en blomma som slår ut. När du använder den här funktionen bör du ansluta
videokameran till ett vägguttag med den medföljande nätadaptern.
[a]
[a]
[b]
[b]
a: [REC TIME]
b: [INTERVAL]
1 Peka på
.
2 Peka på [INTERVAL].
3 Välj önskat intervall (30 sekunder, 1, 5 eller 10 minuter), peka sedan på
.
sedan på
Använda menyerna
4 Peka på [REC TIME].
5 Bestäm inspelningstiden (0,5 sekunder, 1, 1,5 eller 2 sekunder), peka
.
6 Peka på [END].
7 Peka på [ON] och sedan på
GOFF
.
Välj det här alternativet om du vill stänga av intervallinspelningen.
ON (
)
8 Peka på
Välj det här alternativet när du vill spela in rörliga bilder på band med
ett förinställt tidsintervall.
.
blinkar på skärmen.
9 Tryck på REC START/STOP.
slutar blinka och intervallinspelningen startar.
Du avbryter intervallinspelningen genom att välja [OFF] i steg 7.
b Obs!
• Du kan inte använda intervallinspelning tillsammans med överlappning i minnet.
• Det kan finnas en viss felmarginal när det gäller inspelningstiden; den kan variera upp till
± 5 bildrutor jämfört med den inställda tiden.
z Tips!
• Om du ställer in fokus manuellt kan du få tydliga bilder även om ljusförhållandena ändras
(sid. 41).
• Du kan stänga av ljudsignalerna under inspelning (sid. 88).
,forts.
Använda menyerna
77
INT. REC-STL
Den här funktionen kan du t.ex. använda om du vill se hur molnen rör sig eller hur
ljuset utomhus ändras under en dag. Videokameran tar stillbilder med bestämda
intervall och spelar in dem på ett ”Memory Stick Duo”.
[a]
[a]
[b]
[a]
[b]
a: Inspelningstid
b: Intervall
1 Peka på
.
2 Välj önskat intervall (1, 5 eller 10 minuter), peka sedan på
3 Peka på [ON] och sedan på
.
GOFF
.
Välj det här alternativet om du vill stänga av
intervallinspelningen.
ON (
)
Välj det här alternativet när du vill spela in stillbilder på ett
”Memory Stick Duo” med det valda intervallet.
4 Peka på
.
blinkar.
5 Tryck ned PHOTO helt.
slutar blinka och intervallfotograferingen startar.
Du avbryter intervallfotograferingen genom att välja [OFF] i steg 3.
DEMO MODE
När du tagit ur både kassetten och ”Memory Stick Duo” från videokameran och
väljer CAMERA-TAPE-läget växlar kameran över till demonstrationsläget efter
ungefär 10 minuter.
GON
Välj det här alternativet om du vill se en översikt av de tillgängliga
funktionerna, t.ex. när du använder videokameran för första gången.
OFF
Välj det här alternativet om du inte tänker använda DEMO MODE.
b Obs!
• Du kan inte starta demonstrationen när NIGHTSHOT PLUS-omkopplaren är ställd på ON.
z Tips!
• Demonstrationen avslutas i följande situationer.
– Om du pekar på skärmen under demonstationen. (Demonstrationen startar igen efter
ungefär 10 minuter.)
– Om du sätter i en kassett eller ett ”Memory Stick Duo”.
– Om du väljer ett läge annat än CAMERA-TAPE.
• Om [A.SHUT OFF] är ställt på [5 min] när videokameran drivs med batteri; då stängs
strömmen av efter ungefär 5 minuter (sid. 88).
78
Använda menyerna
PRINT
För mer information, se sid. 111.
Använda menyerna
Använda menyerna
79
Använda menyn
(EDIT/PLAY) – TITLE/
på i vilket läge videokamerans
strömomkopplare står. Skärmen visar vilka
alternativ du kan använda. Alternativ som inte
är tillgängliga visas nedtonade.
TAPE TITLE osv.
60min
På menyn EDIT/PLAY kan du välja de
alternativ som listas nedan. Hur du gör för att
välja alternativ, se ” Välja menyalternativ”
(sid. 62).
De ursprungliga inställningarna markeras med
G. Vilka inställningar som är tillgängliga beror
0:00:00:00
EDIT/PLAY
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUB CTRL
OK
VAR. SPD PB
För mer information, se sid. 50.
REC CTRL
För inspelning på band.
För mer information, se sid. 95 och 98.
AUD DUB CTRL
För mer information, se sid. 107.
PROG. EDIT
OTHER DEVICE Välj det här alternativet när du vill skapa program och kopiera de
valda avsnitten till ett band i en videobandspelare (sid. 99).
MEMORY STICK Välj det här alternativet för att skapa program och kopiera de valda
avsnitten till ett ”Memory Stick Duo” (sid. 103).
REC CTRL
För inspelning på ett ”Memory Stick Duo”.
För mer information, se sid. 95 och 97.
BURN DVD
När videokameran är ansluten till en persondator i serien Sony VAIO, kan du med
det här kommandot enkelt bränna bilder från bandet till en DVD-skiva
(Direktåtkomst av ”Click to DVD”). Mer information finns i den medföljande
”Programvaruguide”.
80
Använda menyerna
BURN VCD
När videokameran är ansluten till en persondator kan du med det här kommandot
enkelt bränna bilder från bandet till en CD-R-skiva (Direktåtkomst till Video CD
Burn). Mer information finns i den medföljande ”Programvaruguide”.
END SEARCH
EXEC
Välj det här alternativet för att aktivera funktionen END SEARCH.
Den senast inspelade filmen spelas upp under ungefär 5 sekunder,
sedan avbryts uppspelningen automatiskt.
CANCEL
Välj det här alternativet för att avbryta END SEARCH.
GON
Välj det här alternativet om du vill använda Cassette Memory för att
söka efter t.ex. ett avsnitt (sid. 60, 61).
OFF
Välj det här alternativet om du vill söka utan att använda Cassette
Memory.
SEARCH
Använda menyerna
TITEL
De titlar som du har lagt till med den här videokameran, kan bara visas med en
enhet för
-videokassetter som kan hantera indextitlar. Om du lägger till en
titel kan du söka efter den med titelsökningen. På kassetter med Cassette Memory
kan du använda upp till 20 titlar (med ungefär 5 bokstäver per titel). Samtidigt
måste du vara medveten om att bara 11 titlar kan spelas in när annan information
(6 uppgifter om datum och tid/1 kassettetikett) finns inspelad.
1 Välj önskad titel bland de som visas (2 egna titlar som du tidigare har
skapat och de förinställda titlar som finns lagrade i videokameran). Så
här gör du för att skapa en egen titel (du kan skapa 2 titlar som var och
en kan bestå av 20 tecken).
1 Välj [CUSTOM 1 ” ”] eller [CUSTOM 2 ” ”] med
sedan på
.
/
, peka
2 Varje knapp har flera tecken; för att få ett visst tecken kan du
behöva trycka flera gånger på knappen.
STBY
TITLE
0:00:00
END
E___________________
&?!
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' .,
/–
678
90
OK
Radera ett tecken: Peka på
.
Lägga in ett blanksteg: Peka på
.
,forts.
Använda menyerna
81
3 Flytta s genom att peka på
samma sätt som det första.
, skriv sedan in nästa tecken på
4 När du skrivit in alla tecknen pekar du på
.
2 Peka på
.
3 Välj önskad färg, position och storlek genom att peka på
/
(färg),
(position) respektive [SIZE].
Färg
vit t gul t violett t röd t cyanblå t grön t blå
Position
Du kan välja från 8 till 9 positioner.
Storlek
liten y stor
(Om du har skrivit in fler än 13 tecken kan du bara välja liten storlek.)
4 Peka på
.
5 Peka på [SAVE].
Under uppspelning, paus under uppspelning eller vid inspelning
[TITLE SAVE] visas på skärmen under 5 sekunder, sedan har titeln
aktiverats.
I standbyläge vid inspelning
[TITLE] visas. När du trycker på REC START/STOP för att starta
inspelningen visas [TITLE SAVE] på skärmen under 5 sekunder, sedan har
titeln aktiverats.
b Obs!
• När du söker efter en inspelning med en annan videoutrustning kan det hända att den punkt
där du lade in titeln identifieras som platsen för en indexsignal.
• När du driver videokameran på batteri och inte använt den under ungefär 5 minuter stängs
strömmen automatiskt av; det här är kamerans ursprungliga inställning. Vill du ha längre
tid än 5 minuter på dig mellan de tecken du matar in ställer du [A.SHUT OFF] i menyn
(STANDARD SET) på [NEVER] (sid. 88). Då stängs strömmen inte av. Även om
strömmen stängs av finns de tecken du redan matat in kvar i minnet. Du behöver bara slå
på strömmen igen och starta om från steg 1 för att fortsätta med att lägga till titeln.
z Tips!
• Om du vill ändra en titel som du skapat, markerar du titeln i steg 1 och pekar sedan på
Välj sedan de nya tecknen i titeln.
TITL ERASE
1 Markera den titel du vill radera med
/
, peka sedan på
.
2 Bekräfta att den markerade titeln är den du vill radera, peka sedan på
[YES].
Om du vill avbryta raderingen pekar du på [NO].
3 Peka på
.
TITLE DISP
Du kan visa titeln när du spelar upp filmen.
82
Använda menyerna
.
GON
Välj det här alternativet för att visa titeln när ett avsnitt med en tillagd
titel visas.
OFF
Välj det här alternativet om du inte vill att titeln ska visas.
TAPE TITLE
Du kan märka en kassett med en etikett med hjälp av Cassette Memory (upp till
10 bokstäver).
Etiketten visas under ungefär 5 sekunder när du väljer läget CAMERA-TAPE och
sätter i en kassett, eller väljer läget PLAY/EDIT. Upp till 4 titlar visas på samma
gång under förutsättningen att det finns titlar inspelade på kassetten.
1 Varje knapp har flera tecken; för att få ett visst tecken kan du behöva
trycka flera gånger på knappen.
TAPE TITLE
STBY
ABC
DEF
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' .,
/–
678
90
Använda menyerna
&?!
GHI
0:00:00
END
OK
Radera ett tecken: Peka på
.
Lägga in ett blanksteg: Peka på
2 Flytta s genom att peka på
.
, skriv sedan in nästa tecken på samma
sätt som det första.
3 När du skrivit in alla tecknen pekar du på
4 Peka på
.
.
z Tips!
• Om du vill radera den etikett du skapat pekar du flera gånger på
för att radera
tecknen, peka sedan på
.
• Vill du ändra den etikett du skapat sätter du i kassetten i videokameran och går igenom
proceduren från steg 1.
ALL ERASE
Du kan radera all information, t.ex. datum, titel och kassettetikett som sparats i
Cassette Memory i ett moment.
1 Peka två gånger på [YES].
Vill du avsluta raderingen av all information väljer du [NO].
2 Peka på
.
Använda menyerna
83
Ursprungliga inställningar markeras med G.
Använda menyn
(STANDARD SET) –
Indikatorerna inom parentes visas när du valt
inställningen. Vilka inställningar som är
REC
MODE/MULTI-SOUND/AUDIO MIX/USBCAMERA osv.
tillgängliga beror på i vilket läge
videokamerans strömomkopplare står.
Skärmen visar vilka alternativ du kan använda.
Alternativ som inte är tillgängliga visas
nedtonade.
På menyn STANDARD SET kan du välja de
alternativ som listas nedan. Hur du gör för att
välja alternativ, se ” Välja menyalternativ”
(sid. 62).
60min
STBY
0:00:00
STANDARD SET
REC MODE
AUD IO MODE
LCD/VF SET
OK
REC MODE
GSP ( SP )
Välj det här alternativet om du vill spela in på band i SP-läget
(standardläge).
LP ( LP )
Välj det här alternativet om du vill förlänga inspelningstiden ungefär
1,5 gånger den inspelningstid som gäller för SP-läget (longplayläge).
För att få ut så mycket som möjligt av den här videokameran
rekommenderas du att använda Sony Excellence/Master mini DVkassetter.
b Obs!
• Du kan inte lägga till ljud på band som spelats in i LP-läget.
• Om du spelat in i LP-läget och spelar upp bandet på andra videokameror eller
videobandspelare, kan det hända att mosaikmönstrade störningar visas på bilderna eller att
ljudet ibland faller bort.
• När du på ett och samma band blandar inspelningar gjorda i SP-läget med inspelningar
gjorda i LP-läget, kan det uppstå störningar när du spelar upp filmen, och det är inte heller
säkert att tidkoden skrivs som den ska mellan avsnitten.
AUDIO MODE
G12BIT
16BIT (
Välj det här alternativet när du vill spela in ljudet i 12-bitarsläge (2
stereoljud).
)
Välj det här alternativet när du vill spela in ljudet i 16-bitarsläge (1
stereoljud med hög kvalitet).
VOLUME
För mer information, se sid. 49 och 52.
84
Använda menyerna
MULTI-SOUND
Du kan välja hur ljudet från ett band ska spelas upp i stereoläget.
GSTEREO
Välj det här alternativet om du vill spela upp ett stereoband eller ett
band med dubbla ljudspår med huvudljud och sekundärt ljud.
1
Välj det här alternativet om du vill spela upp ett stereoband med
vänster ljudkanal eller huvudljudet på ett band med dubbelt ljudspår.
2
Välj det här alternativet om du vill spela upp ett stereoband med höger
ljudkanal eller det sekundära ljudet på ett band med dubbelt ljudspår.
b Obs!
• Du kan spela upp kassetter med dubbla ljudspår på videokameran. Du kan däremot inte
spela in dubbla ljudspår med den här videokameran.
• Inställningen återställs till [STEREO] när strömmen till videokameran varit bortkopplad
under mer än 5 minuter.
AUDIO MIX
Använda menyerna
Du kan justera balansen mellan det ursprungliga ljudet (ST1) och det ljud på
bandet som spelats in i efterhand (ST2) (sid. 108).
b Obs!
• Du kan inte justera ljud som spelats in i 16-bitarsläge.
• Om du kopplar bort strömkällan från videokameran under mer än 5 minuter hörs bara det
ljud som spelades in från början.
LCD/VF SET
Inställningar du gör här påverkar inte den inspelade filmen.
LCD BRIGHT
För mer information, se sid. 21.
LCD BL LEVEL
Du kan ställa in styrkan på LCD-skärmens bakgrundsbelysning.
GNORMAL
Normal ljusstyrka.
BRIGHT
Välj det här alternativet om du vill göra LCD-skärmen ljusare.
b Obs!
• När du ansluter videokameran till externa strömkällor väljs [BRIGHT] automatiskt som
ljusstyrkeinställning.
• Om du väljer [BRIGHT] minskas batteritiden ungefär 10 procent under inspelning.
,forts.
Använda menyerna
85
LCD COLOR
Du kan justera färgerna på LCD-skärmen genom att peka på
/
.
Hög intensitet
Låg intensitet
VF B.LIGHT
Du kan ställa in sökarens ljusstyrka.
GNORMAL
Normal ljusstyrka.
BRIGHT
Välj det här alternativet för att göra sökarskärmen ljusare.
b Obs!
• När du ansluter videokameran till externa strömkällor väljs [BRIGHT] automatiskt som
ljusstyrkeinställning.
• Om du väljer [BRIGHT] minskas batteritiden ungefär 10 procent under inspelning.
A/V c DV OUT
Du kan ansluta en digital och en analog enhet till videokameran och konvertera
signalen från de anslutna enheterna till lämplig signal på videokameran.
GOFF
ON (
Välj det här alternativet när du inte vill använda funktionen för digital
konvertering.
)
Välj det här alternativet när du vill sända analoga bilder och analogt
ljud i digitalt format med hjälp av videokameran.
Den analoga insignalen till A/V-anslutningen på videokameran
konverteras och sänds ut via videokamerans DV-gränssnitt.
Mer information finns i ”Programvaruguide”.
USB-CAMERA
Du kan ansluta en USB-kabel (medföljer) till videokameran och visa bilderna på
videokamerans skärm på datorns bildskärm (USB Streaming). Mer information
finns i ”Programvaruguide”.
GOFF
Välj det här alternativet om du vill stänga av USB Streaming.
USB STREAM
Välj det här alternativet om du vill aktivera USB Streaming.
USB-PLY/EDT
Du kan ansluta en USB-kabel (medföljer) till videokameran och visa bilderna från
bandet, eller ”Memory Stick Duo” som sitter i videokameran, på datorns
bildskärm. Mer information finns i ”Programvaruguide”.
GSTD-USB
86
Använda menyerna
Välj det här alternativet om du vill visa filmen på ”Memory Stick
Duo”.
PictBridge
Välj det här alternativet om du vill ansluta en PictBridge-kompatibel
skrivare (sid. 111).
USB STREAM
Välj det här alternativet om du vill visa filmen på bandet.
GOFF
Välj det här alternativet om du inte vill att datum, tid och
kamerainställningar ska visas under uppspelning.
DATE/TIME
Välj det här alternativet om du vill att datum och tid ska visas under
uppspelning (sid. 57).
CAMERA DATA
Välj det här alternativet om du vill att kamerainställningarna ska visas
under uppspelning (sid. 57).
DATA CODE
REMAINING
Välj det här alternativet om du vill att indikatorn för återstående
bandtid ska visas under ungefär 8 sekunder när:
• Du har valt läget CAMERA-TAPE med en kassett i videokameran
och videokameran beräknat den återstående bandtiden.
• Du pekar på
(uppspelning/paus).
ON
Välj det här alternativet om du vill att den återstående bandtiden ska
visas hela tiden.
GON
Välj det här alternativet om du tänker använda fjärrkontrollen som
medföljer videokameran.
OFF
Välj det här alternativet om du vill stänga av fjärrkontrollfunktionen
så att du inte riskerar att kameran reagerar på signaler från
fjärrkontroller som tillhör annan videoutrustning.
Använda menyerna
G AUTO
REMOTE CTRL
b Obs!
• Inställningen återställs till [ON] när strömmen till videokameran varit bortkopplad under
mer än 5 minuter.
REC LED
GON
Välj det här alternativet när du vill ha inspelningslampan på kamerans
framsida tänd under inspelning.
OFF
Välj det här alternativet i följande situationer. Inspelningslampan
tänds inte under inspelning.
• Om du inte vill att den du filmar ska se att du filmar och bli nervös.
• När du filmar nära motivet.
• När motivet reflekterar ljuset från inspelningslampan.
,forts.
Använda menyerna
87
BEEP
GMELODY
Välj det här alternativet om du vill att en melodislinga ska spelas upp
när du startar/avbryter en inspelning, när du använder pekskärmen
eller när videokameran hamnar i ett oväntat läge.
NORMAL
Välj det här alternativet om du vill höra en ljudsignal i stället för en
melodi.
OFF
Välj det här alternativet om du vill stänga av melodi, ljudsignal,
slutarljud och de ljudsignaler som annars hörs när du använder
pekskärmen.
GLCD PANEL
Välj det här alternativet för att visa information, t.ex. tidkoden, på
LCD-skärmen och i sökaren.
V-OUT/PANEL
Välj det här alternativet för att visa information, t.ex. tidkoden, på TVskärmen, på LCD-skärmen och i sökaren.
DISPLAY
b Obs!
• Videokameran kan inte ta emot insignaler när du trycker på DISPLAY/BATT INFO och
du har valt [V-OUT/PANEL].
MENU ROTATE
Du kan välja riktning (uppåt eller nedåt) för rullning av menyalternativen på
LCD-skärmen när du pekar på
eller
.
GNORMAL
Välj det här alternativet om du vill att menyalternativen ska rullas
nedåt när du pekar på
.
OPPOSITE
Välj det här alternativet om du vill att menyalternativen ska rullas
uppåt när du pekar på
.
G5 min
Välj det här alternativet du om du vill aktivera den automatiska
avstängningen. När ungefär 5 minuter har gått, och du inte har använt
videokameran under tiden, slås videokameran automatiskt av, så att
den inte i onödan drar ström från batteriet.
NEVER
Välj det här alternativet om du vill stänga av den automatiska
avstängningen.
A.SHUT OFF
b Obs!
• När du ansluter videokameran till ett vägguttag ställs [A.SHUT OFF] automatiskt på
[NEVER].
88
Använda menyerna
Använda menyn
(TIME/LANGU.) – CLOCK
SET/WORLD TIME osv.
Vilka inställningar som är tillgängliga beror
på i vilket läge videokamerans
strömomkopplare står. Skärmen visar vilka
alternativ du kan använda. Alternativ som inte
är tillgängliga visas nedtonade.
60min
På menyn TIME/LANGU kan du välja de
alternativ som listas nedan. Hur du gör för att
välja alternativ, se ” Välja menyalternativ”
(sid. 62).
STBY
0:00:00
TIME/LANGU.
CLOCK SET
WORLD TIME
LANGUAGE
OK
CLOCK SET
För inställning av datum och tid (sid. 22).
WORLD TIME
Använda menyerna
För att ange tidsskillnaden när du använder videokameran utomlands. Du anger
tidsskillnaden genom att peka på
/
, klockan ställs om efter den
tidsskillnad du angav. Om du anger 0 som tidsskillnad återgår klockan till den tid
som den var inställd på från början.
LANGUAGE
För att välja eller ändra språk för skärmmenyerna (sid. 25). Du kan välja mellan
engelska, förenklad engelska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, franska,
spanska, portugisiska, tyska, holländska, italienska, grekiska, ryska, arabiska och
persiska.
Använda menyerna
89
Anpassa den
personliga menyn
På den personliga menyn kan du placera de
menyalternativ som du ofta använder och
sortera dem i önskad ordning (anpassning). Du
kan anpassa den personliga menyn för vart och
ett av lägena på videokamerans
strömomkopplare.
3
60min
STBY
Select the category.
END
OK
4
Peka på
60min
60min
Select the item.
1/3
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
0:00:00
STBY
END
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
WHITE BAL.
AUTO SHUTTER
OK
5
Välj ett menyalternativ genom att
peka på
/
, peka sedan på
.
60min
ADD
.
STBY
Välj en menykategori genom att peka
på
/
, peka sedan på
.
Vilka alternativ som är tillgängliga beror på
i vilket läge videokamerans
strömomkopplare står.
Bara de tillgängliga alternativen visas.
För att göra de alternativ som du använder ofta
lätta att komma åt kan du placera dem i den
personliga menyn.
1
0:00:00
CAMERA SET
PICT. APPLI.
EDIT/PLAY
STANDARD SET
TIME/LANGU.
Lägga till en meny – Tillägg
b Obs!
• Du kan lägga in upp till 28 menyalternativ för vart
och ett av lägena CAMERA-TAPE, CAMERAMEM och PLAY/EDIT. Om du vill lägga till fler
menyalternativ måste du radera mindre viktiga
alternativ innan du lägger till nya (sid. 91).
Peka på [ADD].
0:00:00
STBY
Add this item to
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
0:00:00
YES
6
NO
Peka på [YES].
Menyn läggs till i slutet av listan.
2
Peka på [P-MENU SET UP].
Om den önskade menyn inte visas på
skärmen pekar du på
/
tills menyn
visas.
60min
STBY
P–MENU SET UP
0:00:00
END
90
ADD
DELETE
SORT
RESET
Använda menyerna
7
Peka på
.
Ta bort en meny – Radering
1
Peka på
60min
1/3
2
0:00:00
STBY
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
Om den önskade menyn inte visas på
skärmen pekar du på
/
tills menyn
visas.
Bestäm i vilken ordning menyerna
ska visas i den personliga menyn
– Sortering
1
Peka på
60min
DELETE
SORT
RESET
2
3
1/3
4
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
5
FOCUS
SPOT
METER
0:00:00
END
Delete this from
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU?
YES
FADER
SPOT
FOCUS
0:00:00
Peka på [P-MENU SET UP].
END
0:00:00
STBY
EXPO–
SURE
60min
STBY
P–MENU SET UP
0:00:00
Peka på den meny du vill radera.
60min
DELETE
STBY
STBY
MENU
Om menyn inte visas på skärmen pekar du
på
/
tills menyn visas.
Peka på [DELETE].
60min
STBY
Select button to delete.
.
Använda menyerna
1/3
0:00:00
END
ADD
.
Du kan själv bestämma ordningen på de menyer
som läggs in i den personliga menyn.
Peka på [P-MENU SET UP].
60min
STBY
P–MENU SET UP
Peka på
b Obs!
• Du kan inte ta bort [MENU] eller [P-MENU SET
UP].
.
MENU
6
NO
3
ADD
DELETE
SORT
RESET
Peka på [SORT].
60min
STBY
Select button to move.
1/3
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
0:00:00
END
Peka på [YES].
Den valda menyn tas bort från den
personliga menyn.
,forts.
Använda menyerna
91
4
Peka på det menyalternativ som du vill
flytta.
60min
STBY
Select new location.
1
2
MENU
3
5
5
END
EXPO–
SURE
SPOT
FOCUS
60min
STBY
P–MENU SET UP
FOCUS
6
Peka på [P-MENU SET UP].
Om den önskade menyn inte visas på
skärmen pekar du på
/
tills menyn
visas.
0:00:00
4
FADER
1/3
2
END
SPOT
METER
OK
ADD
DELETE
SORT
RESET
Flytta menyalternativet till önskad
position genom att peka på
/
.
60min
STBY
Select new location.
1
3
4
SPOT
FOCUS
5
EXPO–
SURE
6
SPOT
METER
3
Peka på [RESET].
END
FADER
FOCUS
1/3
0:00:00
2
MENU
60min
RESET
Peka på
0:00:00
STBY
Initialize
CAMERA-TAPE mode's
P-MENU setting?
OK
YES
6
0:00:00
NO
.
Om du vill sortera fler alternativ upprepar
du steg 4 till 6.
7
Peka på [END].
8
Peka på
4
Peka på [YES].
60min
RESET
0:00:00
STBY
Are you sure?
.
NO
YES
b Obs!
• Du kan inte flytta [P-MENU SET UP].
5
Den personliga menyn återställs till sitt
ursprungliga utseende.
Om du vill avbryta återställningen pekar du
på [NO].
Återställa inställningarna
– Återställning
Du kan återställa den personliga menyn till hur
den såg ut innan du lagt till och raderat menyer.
1
Peka på
60min
1/3
92
.
STBY
STBY
MENU
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
EXPO–
SURE
SPOT
METER
0:00:00
Använda menyerna
Peka på [YES].
6
Peka på
.
Kopiering/redigering
Du kan kopiera bilder från en
videobandspelare eller en TV till ett band
eller ett ”Memory Stick Duo” som sitter i
videokameran (sid. 95). Du kan också
kopiera de bilder som du spelat in på
videokameran till andra inspelningsenheter
(sid. 94).
Anslut videokameran via Handycam Station
eller A/V-anslutningen på videokameran till
en TV eller videobandspelare med den
medföljande A/V-kabeln.
Arbeta med kameran ansluten till ett
vägguttag via den medföljande nätadaptern.
Ansluta till en
videobandspelare
eller TV
Anslutning med en i.LINK-kabel
DV
i.LINK-kabel (tillval)
S VIDEOkontakt
Kopiering/redigering
i.LINK-kontakt
DV-gränssnitt
A/V-kontakt
Gul
A/V-kabel
(medföljer)
Vit
Röd
Videobandspelare eller
TV-apparater
Signalflöde
* Med en S-videokabel (tillval) kan bilder med högre
kvalitet av formatet DV återges.
Om det finns en S-videokontakt på den enhet du
ansluter, rekommenderas du att ansluta
S-videokabeln (tillval) till S-videokontakterna på
både videokameran och enheten, istället för att
använda den gula kontakten. Du får inget ljud om du
bara ansluter S-videokontakten.
b Obs!
• Använd A/V-kabeln (medföljer) när du ansluter
videokameran till andra enheter. Innan du ansluter
kontrollerar du att inställningen [DISPLAY] i
menyn
(STANDARD SET) är ställd på [LCD
PANEL] (ursprunglig inställning) (sid. 88).
• Anslut A/V-kabeln till utgången på den enhet du
kopierar en film från, eller till ingången på en annan
enhet om du kopierar en film från videokameran.
• När du ansluter videokameran till en enhet som har
ljudet i mono, ansluter du den gula kontakten på
A/V-kabeln till videokontakten och den röda (höger
kanal) eller vita (vänster kanal) kontakten till
ljudingången på videobandspelaren eller TV:n.
• Anslut inteA/V-kablar till både videokameran och
Handycam Station. Det kan uppstå störningar i
bilden.
,forts.
Kopiering/redigering
93
Ansluta med i.LINK-kabel
Använd en i.LINK-kabel (tillval) när du
ansluter videokameran till en annan enhet via
DV-gränssnittet. Video och ljudsignalerna
överförs digitalt, vilket ger bilder med hög
kvalitet. Tänk på att du inte kan spela in ljud och
bild separat. För mer information, se sid. 133.
Kopiera till ett annat
band
Du kan kopiera och redigera de bilder som
spelas upp på videokameran till andra
inspelningsenheter (t.ex. videobandspelare).
1
Anslut videobandspelaren som
inspelningsenhet till videokameran
(sid. 93).
2
Förbered videobandspelaren för
inspelning.
• Sätt i den kassett som du tänker spela in
på.
• Om videobandspelaren har en
ingångsväljare ställer du in ingångsläget
på den.
3
Förbered videokameran för
uppspelning.
• Sätt i den inspelade kassetten.
• Välj läget PLAY/EDIT genom att skjuta
POWER-omkopplaren.
4
Starta uppspelningen på
videokameran och inspelningen på
videobandspelaren.
Mer information finns i bruksanvisningen
som följer med videobandspelaren.
5
Stoppa både videokamera och
videobandspelare när inspelningen är
klar.
b Obs!
• När videokameran är ansluten till
videobandspelaren via DV-gränssnittet kan du
inte spela in titlar, indikatorer, Cassette Memory
informationen eller ord som matats in på
indexskärmen för ”Memory Stick Duo”.
• När du utför kopiering med A/V-kabeln ställer du in
så att indikatorerna, t.ex. tidkoden, inte visas genom
att trycka på DISPLAY/BATT INFO (sid. 57). De
kommer annars med på det inspelade bandet.
94
Kopiering/redigering
• Vill du spela in datum/tid och kamerainställningar
ställer du in så att de visas på skärmen (sid. 57).
• Bilder som behandlats med bildeffekter ([PICT.
EFFECT] sid. 74), digitala effekter (sid. 44, 51) eller
bandzoomning (sid. 56) kan inte sändas ut via
DV-gränssnittet.
• Vid anslutning med i.LINK-kabeln blir den
inspelade bildens kvalitet dålig om du gör paus på
videokameran samtidigt som inspelningen på
videobandspelaren fortsätter.
Spela in bilder från en
videobandspelare
eller en TV
Du kan kopiera och redigera bilder eller TVprogram från en videobandspelare eller en
TV till ett band eller ett ”Memory Stick Duo”
som sitter i videokameran. Du kan också
spela in ett avsnitt som en stillbild på ett
”Memory Stick Duo”.
Sätt i en kassett eller ett ”Memory Stick Duo”
för inspelning i videokameran.
Kopiering/redigering
b Obs!
• Den här videokameran kan bara spela in från PALkällor. Du kan t.ex. inte spela in franska video och
TV-program (SECAM) korrekt. För mer
information om färgsystem för TV, se sid. 127.
• Om du använder en 21-stiftsadapter för att ta emot
signalerna från en PAL-källa, behöver du en
dubbelriktad 21-stiftsadapter (tillval).
Spela in filmer
1
Anslut TV:n eller videobandspelaren
till videokameran (sid. 93).
2
Om du spelar in från en
videobandspelare sätter du i en
kassett.
3
Välj läget PLAY/EDIT genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
4
Använda videokameran för
filminspelning.
Vid inspelning på band
1 Peka på
.
2 Peka på [
REC CTRL] med en
ikon.
Om alternativet inte visas på skärmen
pekar du på
/
. Om du inte kan
,forts.
Kopiering/redigering
95
hitta det, pekar du på [MENU] och väljer
det från menyn
(EDIT/PLAY)
(sid. 80).
3 Peka på [REC PAUSE].
Vid inspelning på ett ”Memory Stick
Duo”
1 Peka på
.
2 Peka på [MENU].
3 Välj menyn
(EDIT/PLAY), sedan
[
REC CTRL] med en
-ikon.
5
7
Peka på [REC START] vid den punkt
där du vill starta inspelningen.
Stoppa inspelningen.
Vid inspelning på band
Peka på
(stopp) eller [REC PAUSE].
Vid inspelning på ett ”Memory Stick
Duo”
Peka på [REC STOP].
8
Peka på
, sedan på
.
z Tips!
• Indikatorn
visas när du ansluter
videokameran och andra enheter via en i.LINKkabel. (De är möjligt att den här indikatorn också
visas på TV:n.)
• När du spelar in filmer på ett ”Memory Stick Duo”
kan du hoppa över steg 4 och trycka på REC START/
STOP i steg 6.
96
1
Utför steg 1 till 3 under ”Spela in
filmer” (sid. 95).
2
Spela upp videon eller ställ in det TVprogram som du tänker spela in.
Starta uppspelningen av bandet i
videobandspelaren, eller ställ in ett
TV-program.
Det som spelas upp på den anslutna enheten
visas på videokamerans LCD-skärm.
6
Spela in stillbilder
Kopiering/redigering
Bilderna från videobandspelaren eller TV:n
visas på videokamerans skärm.
3
Tryck in PHOTO halvvägs vid det
avsnitt som du vill spela in.
Kontrollera bilden och tryck sedan in
knappen helt.
Bilden spelas inte in om du inte trycker in
PHOTO helt. Om du inte vill spela in
avsnittet släpper du upp knappen och väljer
ett annat avsnitt på det sätt som beskrivs
ovan.
Kopiera bilder från
band till ”Memory
Stick Duo”
Du kan spela in filmer (med ljudet inspelat i
mono) och stillbilder på ett ”Memory Stick
Duo”.
Se till att det sitter ett inspelat band och ett
”Memory Stick Duo” i kameran.
1
Välj läget PLAY/EDIT genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
2
Hitta och spela in det avsnitt du vill
spela in.
7 Stoppa uppspelningen av bandet genom
att peka på
8 Peka på
(stopp).
, sedan på
.
b Obs!
• För DCR-PC109E:
Du kan spela in stillbilder med den konstanta
bildstorleken [640 × 480].
• Informationskod och titlar som finns inspelade på
bandet kan inte spelas in på ”Memory Stick Duo”.
Tid och datum för när bilden spelades in på
”Memory Stick Duo” spelas in.
• Ljudet spelas in i mono med samplingsfrekvensen
32 kHz.
z Tips!
• Du kan också spela in en film genom att trycka på
REC START/STOP under banduppspelningen.
• För inspelningstiden för filmer, se sid. 29.
60min
Kopiering/redigering
Inspelning av en stillbild
1 Starta uppspelningen av bandet genom
att peka på
(uppspelning).
2 Tryck in PHOTO halvvägs vid det
avsnitt som du vill spela in. Kontrollera
bilden och tryck sedan in knappen helt.
1152 FINE
101
P-MENU
Vid inspelning av en film
1 Peka på
.
2 Peka på [MENU].
3 Välj menyn
(EDIT/PLAY), sedan
[
REC CTRL] med en
-ikon.
4 Starta uppspelningen av bandet genom
att peka på
(uppspelning).
REC CTRL
0:00:00:00
REC
START
2min
5 Peka på [REC START] vid den punkt där
du vill starta inspelningen.
6 Peka på [REC STOP] vid den punkt där
du vill avbryta inspelningen.
Kopiering/redigering
97
Kopiera stillbilder
från ”Memory Stick
Duo” till band
Du kan spela in stillbilder på band.
Kontrollera att du satt i ett ”Memory Stick
Duo” med bilderna och att det sitter ett band
i videokameran.
1
Välj läget PLAY/EDIT genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
2
Sök efter den punkt som du vill starta
inspelningen från genom att peka på
(snabbspolning bakåt) eller
(snabbspolning framåt), peka
sedan på
(stopp).
3
Peka på
4
Markera den bild du vill kopiera
genom att peka på
(föregående)/
(nästa).
5
Peka på
6
Peka på [
-ikon.
.
.
REC CTRL] med en
Om alternativet inte visas på skärmen pekar
du på
/
. Om du inte kan hitta det,
pekar du på [MENU] och väljer det från
menyn
(EDIT/PLAY).
7
Peka på [REC PAUSE].
8
Peka på [REC START].
Den valda bilden kopieras till bandet.
98
Kopiering/redigering
9
När du vill avbryta inspelningen pekar
du på
(stopp) eller [REC
PAUSE].
Vill du spela in andra stillbilder väljer du
bilderna genom att peka på
/
,
upprepa sedan steg 7 till 9.
10Peka på
, sedan på
.
b Obs!
• Indexskärmen går inte att kopiera.
• Det är inte säkert att det går att använda den här
videokameran för att kopiera eller redigera bilder
som har modifierats på en dator eller spelats in med
andra videokameror.
• Du kan inte kopiera MPEG-filmer på bandet.
Kopiera valda avsnitt
från band
1
Du kan ansluta med antingen A/V-kabeln
eller i.LINK-kabeln. Kopieringsproceduren
är enklare med i.LINK-anslutningen.
– Digital programredigering
Du kan välja upp till 20 avsnitt (program) och
spela in dem i önskad ordning till andra
inspelningsenheter, t.ex. en videobandspelare
eller ett ”Memory Stick Duo” som sitter i
videokameran.
När du spelar in på ett ”Memory Stick Duo”
hoppar du över steg 1 och 2 och startar från
”Spela in de valda avsnitten som program”
(sid. 103).
2
Förbered videobandspelaren.
• Sätt i den kassett som du tänker spela in
på.
• Om videobandspelaren har ingångsväljare
ställer du in den som mottagare.
3
Radera oönskade avsnitt
Ändra ordningen
Anslut videobandspelaren till
videokameran som inspelningsenhet
(sid. 93).
Förbered videokameran
(uppspelningsenhet).
• Sätt i en kassett för redigering.
• Välj läget PLAY/EDIT genom att skjuta
POWER-omkopplaren.
4
Peka på
5
Peka på [MENU].
60min
0:00:00:00
MEMORY SET
Steg 1 : Förebered
videokameran och
videobandspelaren för användning
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
6
Följ nedanstående steg när du för första
gången utför digital programredigering till ett
band i en videobandspelare. Du kan hoppa
över den här inställningen om du tidigare
ställt in videobandspelaren genom att utföra
följande procedur.
Kopiering/redigering
Resultat av redigeringen
.
OK
Välj
(EDIT/PLAY) genom att
peka på
/
, peka sedan på
.
60min
0:00:00:00
D. EFFECT
PICT. EFFECT
PRINT
VAR. SPD PB
REC CTRL
AUD DUR CTRL
PROG. EDIT
OK
b Obs!
• Du kan inte utföra digital programredigering på
videobandspelare som inte kan hantera [IR SETUP]koder.
• Styrsignalerna som används under digital
programredigering kan inte överföras via LANCkontakten.
,forts.
Kopiering/redigering
99
7
Välj [PROG. EDIT] genom att peka på
/
, peka sedan på
.
PROG. EDIT
0:00:00:00
END
Ställa in [IR SETUP]-koden
När du gör anslutningen med en A/V-kabel
måste du kontrollera [IR SETUP]-kodsignalen
för att se om videokameran (infraröd sändare)
kan kontrollera videobandspelaren.
Fjärrkontrollsensor
Select the media.
OTHER
DEVICE
8
MEMORY
STICK
IR-sändare
Peka på [OTHER DEVICE].
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
9
Peka på [EDIT SET].
PROG. EDIT
EDIT SET
0:00:00:00
END
CON–
TROL
ADJ
TEST
CUT–
IN
CUT–
OUT
1/2
10Peka på [CONTROL].
PROG. EDIT
CONTROL:
IR
0:00:00:00
IR
1 Peka på
2 Välj med
och sedan på [IR SETUP].
/
den [IR SETUP]kod som gäller för videobandspelaren,
peka sedan på
.
För information om [IR SETUP]-koden för
den videobandspelare du använder, se
”Lista över [IR SETUP]-koder” (sid. 101).
Om det finns flera tillverkarkoder listade
för den videobandspelare du använder, får
du prova dig fram för att hitta den som
passar bäst.
3 Peka på [PAUSEMODE].
4 Välj det läge som används för att avbryta
inspelningspaus på videobandspelaren,
peka sedan på
.
Mer information om hur du gör finns även i
videobandspelarens bruksanvisning.
5 Rikta den infraröda sändaren på
i. LINK
11Välj [IR] eller [i.LINK].
Anslutning med en A/V-kabel
Peka på [IR] och sedan på
. Följ
proceduren som beskrivs under ”Ställa in
[IR SETUP]-koden” (sid. 100).
Anslutning med en i.LINK-kabel
Peka på [i.LINK], sedan på
. Fortsätt till
”Steg 2 : Synkronisera videobandspelaren”
(sid. 102).
100
Videobandspelare
Kopiering/redigering
videokameran mot fjärrsensorn på
videobandspelaren på ett avstånd av
ungefär 30 cm; se till att inget står i
vägen.
6 Sätt i en kassett i videobandspelaren,
ställ den sedan på inspelningspaus.
7 Peka på [IR TEST].
8 Peka på [EXEC].
När inställningen är korrekt börjar
inspelningen på videobandspelaren.
[Completed.] visas när testet av [IR
SETUP]-koden är slutfört.
Fortsätt till ”Steg 2 : Synkronisera
videobandspelaren” (sid. 102).
Om inspelningen inte startar väljer du en
annan [IR SETUP]-kod och försöker igen.
Lista över [IR SETUP]-koder
Följande [IR SETUP]-koder finns lagrade i
videokameran vid leverans. (”3” är ursprunglig
inställning.)
Tillverkare
[IR SETUP]-kod
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa
47, 53, 54
Akai
50, 62, 74
Alba
73
Amstrad
73
Baird
30, 36
Blaupunkt
11, 83
Bush
74
CGM
36, 47, 83
73
Daewoo
26
Ferguson
76, 83
Fisher
73
Funai
80
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Grundig
9, 83
Hitachi
42, 56
ITT/Nokia Instant
36
JVC
11, 12, 15, 21
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
Luxor
89
Mark
26*
Matsui
47, 58*, 60
Mitsubishi
28, 29
Nokia
36, 89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76
Okano
60, 62, 63
Orion
58*, 70
Panasonic
16, 78
[IR SETUP]-kod
Philips
83, 84, 86
Phonola
83, 84
Roadstar
47
SABA
21, 76, 91
Salora
89
Samsung
22, 32, 52, 93, 94
Sanyo
36
Schneider
10, 83, 84
SEG
73
Seleco
47, 74
Sharp
89
Siemens
10, 36
Tandberg
26
Telefunken
91, 92
Thomson
76, 100
Thorn
36, 47
Toshiba
40, 93
Universum
47, 70, 84, 92
W.W. House
47
Watoson
58, 83
Kopiering/redigering
Clatronic
Tillverkare
* TV/Video-komponent
,forts.
Kopiering/redigering
101
för synkroniseringen. [Completed.] visas
när inspelningen är färdig.
Steg 2
: Synkronisera
videobandspelaren
0:00:00:00
PROG. EDIT
ADJ TEST
Completed.
Utför följande procedur när du för första
gången utför digital programredigering till ett
band i en videobandspelare. Du kan hoppa
över den här inställningen om du tidigare
ställt in videobandspelaren genom att utföra
följande procedur.
Du kan synkronisera videokameran och
videobandspelaren så att inte det inledande
avsnittet faller bort när inspelningen startar.
1
2
Ta ur kassetten från videokameran.
Ha penna och papper till hands så att
du kan göra anteckningar.
5
5 öppningsnummer, ett för varje [IN], och
lika många stängningsnummer, ett för varje
[OUT], visas.
6
Anteckna öppningsnumren för varje
[CUT-IN] och stängningsnumren för
varje [CUT-OUT] och räkna sedan ut
medelvärdet för varje [CUT-IN] och
[CUT-OUT].
7
Peka på [CUT-IN].
Ställ videobandspelaren i pausläge för
inspelning.
Hoppa över det här steget om du valt
[i.LINK] i steg 11 på sid. 100.
b Obs!
• Låt bandet gå under ungefär 10 sekunder innan
du gör paus. Om du startar från början av bandet
är det inte säkert att du får med de inledande
avsnitten.
Spola tillbaka bandet på
videobandspelaren, spela sedan upp
bandet i läget för långsam
uppspelning.
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–IN
0
-60~+240
3
Peka på
PROG. EDIT
ADJ TEST
, sedan på [ADJ TEST].
0:00:00:00
8
Set the recording
device in
rec. pause mode.
EXEC
4
CANCEL
Peka på [EXEC].
En film (ungefär 50 sekunder lång) med 5
par [IN]- och [OUT]-indikatorer spelas in
Ange medelvärdet för [CUT-IN]
genom att peka på
/
, peka
sedan på
.
Därmed har du ställt in det beräknade
startläget för inspelning.
9
Peka på [CUT-OUT].
0:00:00:00
PROG. EDIT
CUT–OUT
0
-60~+240
102
Kopiering/redigering
10Ange medelvärdet för [CUT-OUT]
genom att peka på
sedan på
.
/
4
, peka
Välj
(EDIT/PLAY) genom att
peka på
/
, peka sedan på
.
60min
Därmed har du ställt in det beräknade
stoppläget för inspelning.
0:00:00:00
D. EFFECT
PICT. EFFECT
PRINT
VAR. SPD PB
REC CTRL
11Peka två gånger på [END].
Spela in de valda avsnitten som
program
AUD DUR CTRL
PROG. EDIT
5
OK
Välj [PROG. EDIT] genom att peka på
/
, peka sedan på
.
0:00:00:00
PROG. EDIT
END
Select the media.
När du utför digital programredigering för
första gången för ett band i en
videobandspelare börjar du med att gå
igenom procedurerna som beskrivs under
steg 1 och 2 (sid. 99 till sid. 102).
6
Sätt i det band som du vill spela upp i
videokameran.
Om du spelar in till band, sätter du i en
kassett för inspelning i videobandspelaren.
Om du tänker spela in på ett ”Memory Stick
Duo” sätter du in ett ”Memory Stick Duo” i
videokameran.
Peka på
3
Peka på [MENU].
60min
Peka på önskat alternativ.
När du spelar in på ett band i
videobandspelaren
Peka på [OTHER DEVICE].
Förbered en kassett eller ett ”Memory
Stick Duo”.
2
MEMORY
STICK
PROG. EDIT
MARK START
IN
Kopiering/redigering
1
OTHER
DEVICE
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
När du spelar in på ett ”Memory Stick
Duo”
1 Peka på [MEMORY STICK].
.
PROG. EDIT
MARK START
IN
0:00:00:00
IMAGE UNDO
SIZE
2min
0:00:00:00
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
END
MEMORY SET
STILL SET
MOVIE SET
ALL ERASE
2 Välj önskad bildstorlek genom att peka
OK
flera gånger på [IMAGE SIZE].
7
Sök efter början av det första avsnitt
som du vill kopiera till videokameran,
ställ sedan uppspelningen på paus.
Du kan justera positionen med
(bildruta).
/
,forts.
Kopiering/redigering
103
8
13Peka på [START].
Peka på [MARK IN].
Du har därmed angett startpunkten för det
första programmet; den övre delen av
programmarkeringen växlar om till
ljusblått.
START
CANCEL
0:00:00:00
ENGAGE
REC PAUSE
EXEC
TOTAL 0:00:00:25
SCENE 3
[IMAGE SIZE] visas när du spelar in på
ett ”Memory Stick Duo”.
PROG. EDIT
MARK START
OUT
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
14Peka på [EXEC].
En sökning efter början av det första
programmet startar, sedan börjar
inspelningen.
[SEARCH] visas under sökningen;
[EDITING] visas under redigeringen.
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
9
Sök efter slutet av det första avsnitt
som du vill spela in på videokameran,
ställ sedan uppspelningen på paus.
Du kan justera positionen med
(bildruta).
/
10Peka på [MARK OUT].
Du har därmed angett slutpunkten för det
första programmet; den undre delen av
programmarkeringen växlar om till
ljusblått.
PROG. EDIT
MARK START
IN
SEARCH
–x1
0:00:00:00
SCENE 1/3
CANCEL
END
När ett program spelas in växlar
programmarkeringen om från orange till
ljusblått. När alla program har spelats in
avbryts programredigeringen automatiskt.
Du avbryter inspelningen genom att peka
på [CANCEL].
0:00:00:00
EDIT
UNDO
SET
Avsluta digital programredigering
Peka på [END].
TOTAL 0:00:00:12
SCENE 1
END
11Skapa program genom att upprepa
steg 7 till 10.
12Ställ videobandspelaren i pausläge för
inspelning.
Hoppa över det här steget om videokameran
är ansluten via en i.LINK-kabel eller om du
spelar in på ett ”Memory Stick Duo”.
Spara ett program utan att använda det
för inspelning
Peka på [END] i steg 11.
Programmet lagras i minnet tills du tar ur
kassetten.
Radera program
1 Följ steg 1 till 6 under ”Spela in de valda
avsnitten som program” (sid. 103), peka
sedan på [UNDO].
2 Om du vill radera det senast inställda
programmet pekar du på [DEL
1MARK]. Om du vill
radera alla program pekar du på [ALL
ERASE].
104
Kopiering/redigering
3 Peka på [EXEC].
Programmen raderas.
Om du vill avbryta raderingen pekar du på
[CANCEL].
b Obs!
• Du kan inte ange startpunkt eller slutpunkt för
oinspelade bandpartier. Om det finns ett oinspelat
parti mellan start och slutpunkten i programmet kan
det hända att den totala tiden inte visas korrekt.
• Om enheten inte kan användas som den ska när den
är ansluten med en i.LINK-kabel, väljer du [IR] i
steg 11 på sid. 100 och anger [IR SETUP]-kod.
Kopiering/redigering
Kopiering/redigering
105
Du kan lägga ytterligare ljud till
ursprungsljudet på bandet. Du kan lägga
ytterligare ljud till ett band som redan har ljud
inspelat i 12-bitarsläget, utan att det
ursprungliga ljudet raderas.
Lägga till ljud på ett
inspelat band
Förberedelser för ljudinspelning
Inbyggd mikrofon
B Intelligent
accessory shoe
för DCR-PC109E
AMIC-kontakt
(PLUG IN POWER)
Mikrofon (tillval)
A/V-kabel (medföljer)
CA/V-kontakt
Ljud V (vit)
Anslut inte videokontakten (gul).
S VIDEOkontakt
Signalflöde
Ljud H (röd)
Ljudutgångar
Ljudenhet (t.ex. CD/
MD-spelare)
Spela in ljudet på något av följande sätt.
• Med den inbyggda mikrofonen (inga
anslutningar krävs).
• Med en extern mikrofon (tillval) ansluten till
MIC-ingången. (A)
• På DCR-PC109E kan du ansluta en mikrofon
(tillval) till Intelligent accessory shoe. (B)
• Med en ljudenhet ansluten till Handycam
Station eller videokameran via en A/V-kabel.
(C)
Prioritetsordningen för den ljudkälla som spelas
in är: MIC-ingång t Intelligent accessory shoe
för DCR-PC109E t A/V-kontakt t inbyggd
mikrofon.
106
Kopiering/redigering
b Obs!
• Du kan inte spela in ytterligare ljud:
– På band som spelats in i 16-bitarsläge.
– På band som spelats in i LP-läge.
– När videokameran är ansluten via i.LINK-kabeln.
– På oinspelade partier av bandet.
– När kassettens skrivskyddsflik är ställd i läget
SAVE.
• När du använder A/V-kontakten eller den interna
mikrofonen för inspelning av ytterligare ljud sänds
ingen bild ut via S VIDEO- eller
A/V-kontakten. Du kan granska bilden på LCDskärmen eller i sökaren.
• När du spelar in ytterligare ljud med en extern
mikrofon (tillval) kan du kontrollera ljud och bild
genom att ansluta videokameran till en TV med
A/V-kabeln. Det ljud du spelade in i efterhand spelas
inte upp via högtalaren. Kontrollera ljudet med en
TV.
• Innan du ansluter ett tillbehör, t.ex. en extern
mikrofon, måste du förlänga sökaren.
• Anslut inteA/V-kablar till både videokameran och
Handycam Station. Det kan skapa störningar i ljudet.
9
Peka på [AUDIO DUB].
Ett grönt
skärmen.
60min
AUD DUB CTRL
X märke visas på LCD-
0:00:00:00
AUDIO
DUB
Ljudinspelning
10Tryck på
(uppspelning) och
starta samtidigt uppspelningen av det
ljud som du vill spela in.
1
Sätt ett inspelat band i videokameran.
2
Välj läget PLAY/EDIT genom att flera
gånger skjuta POWER-omkopplaren.
3
Starta uppspelningen av bandet
genom att peka på
(uppspelning/
paus).
11När du vill avbryta inspelningen
Peka på
(uppspelning/paus) igen
vid den punkt där du vill starta
ljudinspelningen.
trycker du på
(stopp)
Kopiering/redigering
4
Ett rött
märke visas på LCD-skärmen
när ljudet spelas in.
Det nya ljudet spelas in i stereo 2 (ST2)
under uppspelning av bandet.
Om du vill spela in ytterligare ljud för andra
avsnitt väljer du önskat avsnitt genom att
upprepa steg 3 och 4 och pekar sedan på
[AUDIO DUB].
12Peka på
, sedan på
.
Uppspelningen gör paus.
Ange slutpunkt för ljudtillägg
5
Peka på
6
Peka på [MENU].
7
Välj
(EDIT/PLAY) genom att
peka på
/
, peka sedan på
.
8
Välj [AUD DUB CTRL] genom att
peka på
/
, peka sedan på
.
60min
AUD DUB CTRL
.
Under uppspelning trycker du på ZERO SET
MEMORY på fjärrkontrollen vid det avsnitt där
du vill avbryta inspelningen av tilläggsljudet.
Utför sedan steg 4 till 10. Inspelningen avbryts
automatiskt vid det valda avsnittet.
b Obs!
• Du kan bara spela in tilläggsljud på band som spelats
in med den här videokameran. Ljudkvaliteten kan
försämras när du spelar in tilläggsljud på ett band
som spelats in med en annan videokamera (gäller
även andra videokameror av modellen DCRPC108E/PC109E).
0:00:00:00
AUDIO
DUB
,forts.
Kopiering/redigering
107
Kontrollera och justera det
inspelade ljudet
1
Spela upp bandet som du spelat in
ljudet på ”Ljudinspelning” (sid. 107).
2
Peka på
3
Peka på [MENU].
4
Välj
(STANDARD SET) genom
att peka på
/
, peka sedan på
.
60min
.
Radera inspelade
bilder
Du kan radera alla eller bara vissa utvalda
bilder på ett ”Memory Stick Duo”.
1
Välj läget PLAY/EDIT genom att flera
gånger skjuta POWER-omkopplaren.
2
Peka på
60min
101–0001
.
2 / 10 101
MEMORY PLAY
0:00:00:00
P-MENU
TITLE DEL
TAPE TITLE
ALL ERASE
REC MODE
AUDIO MODE
VOLUME
MULTI SOUND
5
SP
Välj [AUDIO MIX] genom att peka på
/
, peka sedan på
.
60min
AUDIO MIX
3
Markera den bild du vill radera genom
att peka på
(föregående) /
(nästa).
4
Peka på
OK
DELETE
101–0001
0:00:00:00
.
2 / 10
101
Delete this image?
ST1
ST2
YES
6
Justera balansen mellan det
ursprungliga ljudet (ST1) och det ljud
som spelats in senare (ST2) genom att
peka på
/
. Peka sedan på
.
Med den ursprungliga inställningen spelas
originalljudet (ST1) upp.
Den ljudbalans du ställt in återgår till den
ursprungliga inställningen efter ungefär 5
minuter efter det att du kopplat bort
batteriet eller annan strömförsörjning.
108
Kopiering/redigering
5
NO
Peka på [YES].
Den valda bilden raderas.
Om du vill avbryta raderingen pekar du på
[NO].
Radera alla bilder på en gång.
Välj menyn
(MEMORY SET) och sedan
[
ALL ERASE] (sid. 71).
Radera bilder från indexskärmen
Du kan enkelt söka efter den bild du vill radera
genom att visa 6 bilder samtidigt.
1 Välj läget PLAY/EDIT genom att skjuta
POWER-omkopplaren.
2
3
4
5
6
Peka på
.
Peka på
.
Peka på
.
Peka på [
DELETE].
Peka på den bild du vill radera.
visas på den bild som kommer att
raderas.
För att visa nästa eller föregående 6 bilder
pekar du på
/
.
7 Peka på
.
8 Peka på [YES].
De valda bilderna raderas.
Om du vill avbryta raderingen pekar du på
[NO].
– Bildskydd/Utskriftsmarkering
När du använder ett ”Memory Stick Duo”
med skrivskyddsflik ser du till att
skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo”
inte står i skrivskyddat läge.
Förhindra oönskad radering
– Bildskydd
Du kan märka de bilder du är rädd om så att
de inte raderas av misstag.
1
Välj läget PLAY/EDIT genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
2
Peka på
3
Peka på
Kopiering/redigering
b Obs!
• Bilder kan inte raderas när du använder ett ”Memory
Stick Duo” med skrivskyddsflik och när ”Memory
Stick Duo” är skrivskyddat (sid. 130), eller när den
bild du valt är skrivskyddad (sid. 109).
• Bilder som du har raderat kan inte återställas. Se
därför upp när du raderar bilder; kontrollera dem
noga innan du raderar dem.
Märka inspelade
bilder med specifik
information
.
.
END
101–0002
2/ 10
4
Peka på
101
SET
.
SET
END
PRO–
TECT
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
,forts.
Kopiering/redigering
109
5
Peka på [PROTECT].
3
Peka på
.
END
PROTECT
101–0002
2/ 10
6
101–0002
2/ 10
101
Peka på den bild du vill skydda.
4
101
Peka på
SET
.
- visas på den
PROTECT
bild du valt.
SET
END
101–0002
2/ 10
PRO–
TECT
PR I NT
MARK
DELETE
PB
FOLDER
OK
101
7
Peka på
8
Peka på [END].
5
.
PRINT MARK
Avbryta bildskyddet
Följ steg 1 till 5, ta sedan bort bildskyddet
genom att peka på bilden.
- tas bort från bilden.
101–0002
2/ 10
6
Markera stillbilder för utskrift
– Utskriftsmarkering
Du kan markera de bilder du vill skriva ut
medan du granskar dem i videokameran. (Du
kan inte ange antalet utskrifter.)
Standarden DPOF (Digital Print Order
Format) används för att utskriftsmarkera
bilderna på videokameran.
1
Välj läget PLAY/EDIT genom att
skjuta POWER-omkopplaren.
2
Peka på
Peka på [PRINT MARK].
101
Peka på den bild du vill skriva ut
senare.
visas på den
bild du valt.
PRINT MARK
101–0002
2/ 10
101
7
Peka på
8
Peka på [END].
OK
.
Ta bort en utskriftsmarkering.
110
.
Kopiering/redigering
Följ steg 1 till 5, ta sedan bort
utskriftsmarkeringen genom att peka på bilden.
tas bort från bilden.
b Obs!
• Markera inte bilder på videokameran om ”Memory
Stick Duo” redan innehåller bilder med
utskriftsmarkeringar som lagts in med andra enheter.
Det finns risk för att informationen ändras för de
bilder som har de andra enheternas
utskriftsmarkeringar.
Skriva ut inspelade
bilder (PictBridgekompatibel skrivare)
Om du har en PictBridge-kompatibel
skrivare kan du enkelt skriva ut de bilder som
du spelat in med kameran utan att behöva gå
omvägen via en dator. Ställ helt enkelt in
anslutningen via videokamerans
skärmmenyer och anslut sedan videokameran
till skrivaren med USB-kabeln.
Kopiering/redigering
z Tips!
• PictBridge är en industristandard som tagits fram av
Camera & Imaging Products Association (CIPA).
Du kan skriva ut bilder utan att använda en dator, du
behöver bara ansluta skrivaren direkt till en digital
videokamera eller digital stillbildskamera,
oberoende av tillverkare.
Anslut videokameran till
skrivaren
b Obs!
• Som strömförsörjning använder du den medföljande
nätadaptern, ansluten till ett vägguttag.
1
Sätt i det ”Memory Stick Duo” som
innehåller de sparade bilderna i
videokameran .
2
Sätt ett papper i skrivaren och slå på
strömmen.
3
Välj läget PLAY/EDIT genom att flera
gånger skjuta POWER-omkopplaren.
4
Peka på
.
,forts.
Kopiering/redigering
111
5
Peka på [MENU].
6
Välj
(STANDARD SET), välj
sedan [USB-PLY/EDT] genom att
peka på
/
och
.
Utskrift
1
Välj den bild du vill skriva ut genom
att peka på
(föregående bild)/
(nästa bild).
2
Peka på
Ange antalet kopior som ska skrivas ut
genom att peka på
/
, peka
sedan på
.
7
Välj [PictBridge], peka sedan på
8
Peka på
9
Anslut USB-kontakten (sid. 145) på
Handycam Station till en skrivare med
den medföljande USB-kabeln, ställ
sedan USB ON/OFF-omkopplaren på
Handycam Station på ON.
3
Var skrivarens USB-kontakt sitter beror på
vilken modell du har. Mer information om
hur du gör finns i bruksanvisningen till
skrivaren.
4
.
.
Du kan ange max 20 utskrifter för en bild.
När anslutningen mellan videokameran och
skrivaren är klar visas
på skärmen.
1 / 10
PRINT
101-0001
Peka på [END].
Skriva ut bildens datum på bilden
1 Peka på
, sedan på [DATE/TIME].
2 Välj [DATE] eller [DAY & TIME] och
.
Ursprunglig inställning är [OFF].
10Välj
(PICT. APPLI.), välj sedan
[PRINT] genom att peka på
/
och sedan på
.
, sedan på [COPIES].
5
Peka på [EXEC].
En skärm där du uppmanas att bekräfta
valet visas.
101
END
1 / 10
101
PRINT
101-0001
PictBridgeanslutning
Print this?
COPIES 1
DATE/TIME OFF
-
+
SET
EXEC
En av bilderna från ”Memory Stick Duo”
visas.
b Obs!
• Problemfri användning kan inte garanteras för
modeller som inte är PictBridge-kompatibla.
• Du kan inte upprätta en anslutning mellan
videokameran och skrivaren om inte [USB-PLY/
EDT] i menyinställningarna är ställt på [PictBridge].
Följ instruktionerna som visas på skärmen.
6
Peka på [YES].
När utskriften är slutförd slocknar
[Printing...] och skärmen för val av bilder
visas igen.
1 / 10
101
PRINT
101-0001
Printing...
Keep USB cable connected.
CANCEL
112
Kopiering/redigering
Skriva ut en annan bild
Upprepa steg 1 till 6.
Avbryta utskriften
Peka på [CANCEL] medan utskriften pågår.
Avsluta utskrifterna
Peka på [END] och koppla bort USB-kabeln
från Handycam Station och skrivaren.
Kopiering/redigering
b Obs!
• Försökt inte att utföra följande funktioner medan
visas på skärmen. Resultatet blir förmodligen
inte vad du har väntat dig.
– Välja andra strömlägen genom att skjuta POWERomkopplaren.
– Koppla bort USB-kabeln från Handycam Station
eller skrivaren.
– Ta ur ”Memory Stick Duo” från videokameran.
• Om skrivaren slutar fungera kopplar du bort USBkabeln och startar om proceduren från början.
• Vissa modeller av skrivare kan inte hantera
funktionen för datumutskrift. Mer information finns
i bruksanvisningen till skrivaren.
• Det går inte att garantera att du får felfria utskrifter
av bilder som spelats in med andra enheter än den
här videokameran.
Kopiering/redigering
113
Felsökning
Felsökning
Om du stöter på problem när du använder
videokameran kan du försöka hitta orsaken
till problemet med hjälp av följande
felsökningsschema. Om problemet kvarstår
kopplar du bort strömkällan och kontaktar
Sony-återförsäljaren.
Om ”C:ss:ss” visas på LCD-skärmen
eller i sökaren betyder det att
självdiagnosfunktionen har aktiverats. För
mer information, se sid. 122.
Allmänna funktioner
114
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Strömmen slås inte på.
• Batteriet är urladdat, håller på att ta slut eller är inte installerat på
videokameran.
cSätt i ett uppladdat batteri i videokameran. (sid. 16)
cAnvänd nätadaptern för att ansluta videokameran till ett vägguttag.
(sid. 19)
• Videokameran är inte korrekt ansluten till Handycam Station.
cAnslut videokameran korrekt till Handycam Station. (sid. 3)
Videokameran fungerar inte trots att
jag slagit på strömmen.
cKoppla bort nätadaptern från vägguttaget eller ta bort batteripaketet,
vänta 1 minut och koppla sedan in strömkällan igen. Om funktionerna
fortfarande inte går att använda trycker du på RESET-knappen med ett
spetsigt föremål. (När du trycker på RESET-knappen återställs alla
inställningar, inklusive klockans inställningar, däremot återställs inte
inställningarna för den personliga menyn.)
Den medföljande fjärrkontrollen
fungerar inte som den ska.
cStäll [REMOTE CTRL] i menyn
(STANDARD SET) på [ON].
(sid. 87)
cSätt i ett batteri i batterifacket med polerna + – rättvända, dvs. enligt
markeringarna + –. Byt batteri om fjärrkontrollen ändå inte fungerar;
batteriet kan vara urladdat. (sid. 146)
cTa bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och fjärrsensorn.
Videokameran blir varm.
• Det beror på att strömmen till videokameran har varit påslagen under en
längre tid. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Felsökning
Batterier/strömkällor
Orsak och/eller åtgärder
CHARGE-lampan lyser inte när
batteriet laddas.
cInstallera batteriet korrekt i videokameran. Om lampan fortfarande inte
tänds kan det betyda att ingen ström kommer från vägguttaget.
• Batteriet är färdigladdat. (sid. 16)
cAnslut videokameran korrekt till Handycam Station. (sid. 3)
CHARGE-lampan (uppladdning)
blinkar när batteriet laddas.
cInstallera batteriet korrekt i videokameran. Om problemet kvarstår
kopplar du bort nätadaptern från vägguttaget och kontaktar din Sonyåterförsäljare. Batteriet kan vara skadat. (sid. 16)
Batteriet laddas ur snabbt.
• Omgivningens temperatur är för låg eller så har batteriet inte laddats
tillräckligt. Det är inte ett tecken på att något är fel.
cLadda upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår bör du byta ut
batteriet mot ett nytt. Det kan vara skadat. (sid. 16, 132)
Indikatorn för återstående batteritid
visar inte rätt tid.
• Omgivningens temperatur är för hög eller för låg eller så har batteriet inte
laddats tillräckligt. Det är inte ett tecken på att något är fel.
cLadda upp batteriet helt igen. Om problemet kvarstår bör du byta ut
batteriet mot ett nytt. Det kan vara skadat. (sid. 16, 132)
Strömmen stängs ofta av trots att
indikatorn för återstående batteritid
visar att det finns tillräckligt med
ström för att videokameran ska
fungera.
• Ett problem har uppstått med batteritidsindikatorn, eller så har batteriet
inte laddats tillräckligt.
cProblemet med indikatorn kan du rätta till genom att ladda upp batteriet
igen. (sid. 16)
Strömmen stängs plötsligt av.
• [A.SHUT OFF] i menyn
(STANDARD SET) är ställd på [5 min].
(sid. 88)
cStrömmen till videokameran stängs automatiskt av när ungefär 5
minuter har gått utan att du har använt videokameran.
Slå på strömmen igen genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt.
(sid. 20) Du kan också använda nätadaptern.
Ett problem uppstår när
videokameran är ansluten till
nätadaptern.
cSlå av strömmen och koppla bort nätadaptern från vägguttaget. Anslut
den sedan igen.
Felsökning
Symptom
Kassetter
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Kassetten kan inte matas ut från
kassettfacket.
cKontrollera att strömkällan (batteriet eller nätadaptern) är korrekt
ansluten. (sid. 16)
cKoppla bort batteriet från videokameran och anslut det sedan igen.
(sid. 16)
cSätt i ett uppladdat batteri i videokameran. (sid. 16)
Kassetten matas inte ut trots att
kassettfacket är öppet.
• Fukt har börjat avsättas i videokameran. (sid. 135)
,forts.
Felsökning
115
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Indikatorn Cassette Memory visas
inte trots att bandet har Cassette
Memory.
cRengör kassettens guldpläterade kontakter. (sid. 129)
Indikatorn för återstående bandtid
visas inte.
cVill du att indikatorn för återstående bandtid alltid ska visas ställer du
[
REMAINING] på [ON] i menyn
(STANDARD SET).
(sid. 87)
Kassettetiketten spelades inte in.
cUse a cassette with Cassette Memory. (sid. 128)
cRadera oönskade titlar när Cassette Memory är fullt. (sid. 82)
cStäll skrivskyddsfliken på REC. (sid. 128)
LCD-skärm/sökare
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Ett okänt språk visas på skärmen.
cse sid. 25.
En okänd bild visas på skärmen.
• Videokameran är i läget [DEMO MODE]. (Läget [DEMO MODE]
aktiveras automatiskt när du lämnat videokameran oanvänd i 10 minuter
och har valt läget CAMERA-TAPE utan att ha satt i en kassett eller ett
”Memory Stick Duo”.)
cAvbryt [DEMO MODE] genom att peka på LCD-skärmen eller sätt i
en kassett eller ett ”Memory Stick Duo”. Du kan också ställa [DEMO
MODE] på [OFF] i menyn. (sid. 78)
En okänd indikator visas på skärmen. cSe indikatorlistan. (sid. 148)
Knapparna visas inte på pekskärmen. cPeka lätt på LCD-panelen.
cPeka på DISPLAY/BATT INFO (eller DISPLAY på fjärrkontrollen).
(sid. 57)
116
Knapparna på pekpanelen fungerar
inte som de ska eller kan inte
användas alls.
cJustera skärmen ([CALIBRATION]). (sid. 136)
Bilden i sökaren är inte skarp.
cFörläng sökaren. (sid. 21)
cStäll in skärpan med linsjusteringsspaken. (sid. 21)
Bilden i sökaren har försvunnit.
cStäng LCD-panelen. Bilden visas inte i sökaren när LCD-panelen är
öppen. (sid. 22)
Bilden ligger kvar på LCD-skärmen.
cDet här inträffar om du kopplar ur nätadaptern från vägguttaget eller tar
bort batteriet utan att först slå av strömmen. Det är inte ett tecken på att
något är fel.
Felsökning
Inspelning
Om du spelar in på ett ”Memory Stick Duo” finns mer information i avsnittet ”Memory Stick Duo”.
(sid. 119)
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Bandet startar inte när jag trycker på
REC START/STOP.
cSe till att lampan CAMERA-TAPE lyser genom att skjuta POWERomkopplaren. (sid. 20)
cBandet har nått slutet. Spola tillbaka bandet eller sätt i en ny kassett.
cStäll skrivskyddsfliken på REC eller sätt i en ny kassett. (sid. 128)
cBandet har fastnat mot bandhuvudet på grund av kondens. Ta ur
kassetten och låt videokameran stå minst 1 timme så att fukten hinner
avdunsta, sätt sedan i kassetten igen. (sid. 135)
Strömmen stängs plötsligt av.
• [A.SHUT OFF] i menyn
(STANDARD SET) är ställd på [5 min].
(sid. 88)
cStrömmen till videokameran stängs automatiskt av när ungefär 5
minuter har gått utan att du har använt videokameran.
Slå på strömmen igen genom att skjuta POWER-omkopplaren nedåt.
(sid. 20) Du kan också använda nätadaptern.
• Ladda batteriet. (sid. 16)
Jag kan inte använda SteadyShot.
cStäll [STEADYSHOT] på [ON] i menyn
(sid. 69)
Den automatiska fokuseringen
fungerar inte som den ska.
cAktivera den automatiska fokuseringen genom att ställa [FOCUS] på
[AUTO] i menyn
(CAMERA SET). (sid. 41)
cInspelningsförhållandena passar inte för automatisk fokusering. Ställ in
fokus manuellt. (sid. 41)
Ett vertikalt band visas när du spelar
in ljuset från levande ljus eller
elektrisk belysning i mörker.
• Det här orsakas av en allt för stor kontrast mellan motivet och
bakgrunden. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Ett vertikalt band visas när jag spelar
in ljusa motiv.
• Det här fenomenet kallas ”smear”. Det är inte ett tecken på att något är
fel.
(CAMERA SET).
Felsökning
Små vita, röda, blå eller gröna punkter • Punkterna visas när du spelar in i läget [SLOW SHUTTR], Super
syns på skärmen.
NightShot plus eller Color Slow Shutter. Det är inte ett tecken på att
något är fel. (sid. 39)
Bildfärgerna stämmer inte med
verkligheten.
cStäng av NightShot plus. (sid. 39)
Bilden är för ljus och motivet visas
inte på skärmen.
cStäng av NightShot plus när du filmar där det är ljust. (sid. 39)
cStäng av motljusfunktionen. (sid. 37)
Bilden är för mörk och motivet visas
inte på skärmen.
• LCD-skärmens bakgrundsbelysning stängs av.
cTryck på LCD BACKLIGHT. (sid. 21)
Ljudet från slutaren hörs inte.
cStäll [BEEP] på [MELODY] eller [NORMAL] i menyn
(STANDARD SET). (sid. 88)
Svarta band visas när jag filmar en
TV- eller datorskärm.
cStäll [STEADYSHOT] på [OFF] i menyn
(sid. 69)
(CAMERA SET).
,forts.
Felsökning
117
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Den externa blixten (tillval) fungerar
inte.
• Strömmen till blixten är inte påslagen, eller så sitter blixten inte fast
ordentligt.
• Du har monterat två eller fler blixtar. Du kan bara använda en extern
blixt.
Blixtnivån kan inte ändras.
• Blixtnivån kan inte ändras när du använder Easy Handycam.
Färgerna fladdrar och är inte stabila.
cDetta inträffar när du spelar in i lysrörsbelysning, natrium- eller
kvicksilverbåglampor i mjukt porträttläge eller sportläge. I så fall
avbryter du [PROGRAM AE]. (sid. 64)
END SEARCH fungerar inte.
• Du använde en kassett utan Cassette Memory och matade ut den efter
inspelningen. (sid. 128)
• Kassetten är ny och det finns ingenting inspelat på den.
END SEARCH fungerar inte som det
ska.
• Det finns ett oinspelat parti i början av eller mitt på bandet. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Uppspelning
Om du spelar upp bilder från ett ”Memory Stick Duo” finns mer information i avsnittet ”Memory Stick
Duo”. (sid. 119)
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Uppspelningen fungerar inte.
cOm bandet har nått slutet spolar du tillbaka bandet. (sid. 49)
Horisontella linjer visas på bilden.
Bilden som visas är inte skarp eller
visas inte alls.
cRengör bandhuvudet med en rengöringskassett (tillval).
(sid. 136)
Det hörs inget ljud eller så är det
mycket lågt.
cStäll [MULTI-SOUND] på [STEREO] i menyn
(STANDARD
SET). (sid. 85)
cVrid upp volymen. (sid. 49)
cI menyn
(STANDARD SET) justerar du [AUDIO MIX] från
[ST2]-sidan (tilläggsljud) tills ljudet hörs som det ska. (sid. 85)
cOm du använder en S VIDEO-kontakt måste du se till att också den röda
och vita kontakten på A/V-kabeln är ansluten. (sid. 59)
Ljudet försvinner då och då.
cRengör bandhuvudet med en rengöringskassett (tillval).
(sid. 136)
Jag kan inte utföra datumsökning med cAnvänd en kassett med Cassette Memory. (sid. 128)
inspelningsdatum synligt på skärmen. cStäll [
SEARCH] på [ON] i menyn
(EDIT/PLAY). (sid. 81)
• Det finns ett oinspelat parti i början av eller mitt på bandet. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
118
”---” visas på skärmen.
• Det band du spelar upp spelades in utan att datum och tid var inställt.
• Du spelar upp ett oinspelat parti av bandet.
• Informationskoden kan inte läsas om bandet har repor eller innehåller
störningar.
END SEARCH fungerar inte.
• Du använde en kassett utan Cassette Memory och matade ut den efter
inspelningen. (sid. 128)
• Kassetten är ny och det finns ingenting inspelat på den.
Felsökning
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
END SEARCH fungerar inte som det
ska.
• Det finns ett oinspelat parti i början av eller mitt på bandet. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Det är störningar och
skärmen.
• Bandet spelades in med ett annat TV-färgsystem än det som
videokameran använder. Det är inte ett tecken på att något är fel.
(sid. 127)
visas på
”Memory Stick Duo”
Orsak och/eller åtgärder
Inga funktioner som gäller ”Memory
Stick Duo” fungerar som de ska.
cVälj läget CAMERA-MEM eller PLAY/EDIT genom att skjuta
POWER-omkopplaren. (sid. 20)
c Sätt in ett ”Memory Stick Duo” i videokameran. (sid. 24)
• ”Memory Stick Duo” är formaterat på en dator.
cFormatera det med kameran (men var medveten om att formateringen
tar bort all inspelad information). (sid. 72)
Det går inte att spela in på ”Memory
Stick Duo”.
cNär du använder ett ”Memory Stick Duo” med skrivskyddsflik ställer du
skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” i upplåst läge. (sid. 130)
cKapaciteten är fullt utnyttjad. Radera bilder på ”Memory Stick Duo”
som du kan avvara. (sid. 108)
cFormatera ”Memory Stick Duo” på videokameran eller sätt i ett annat
”Memory Stick Duo”. (sid. 72)
Bilderna visas inte i normal storlek.
• Bilder som spelats in med andra enheter kanske inte visas i sin normala
storlek. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Bildinformationen kan inte spelas
upp.
cAvaktivera USB Streaming på videokameran och ställ
(USB) ON/OFF-omkopplaren på Handycam Station på OFF.
• Bildinformation kan inte spelas upp om du har ändrat på filerna eller
mapparna eller redigerat informationen på en dator. (I så fall blinkar
filnamnet.) Det är inte ett tecken på att något är fel. (sid. 131)
• Det är inte säkert att det går att spela upp bilder som spelats in med andra
enheter. Det är inte ett tecken på att något är fel.
Felsökning
Symptom
Bilden som jag har spelat in på bandet cBilden spelades in på ett ”Memory Stick Duo” eftersom du tryckte på
finns också inspelad på ”Memory
REC START/STOP under uppspelning av bandet. Radera bilden från
Stick Duo”.
”Memory Stick Duo” om du inte vill ha kvar den. (sid. 108)
Bilder kan inte raderas.
cNär du använder ett ”Memory Stick Duo” med skrivskyddsflik ställer du
skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” i upplåst läge. (sid. 130)
cTa bort bildskyddet för bilden. (sid. 109)
• Du kan högst ta bort 100 bilder åt gången. Ta bort dem 100 bilder åt
gången.
Det går inte att formatera ”Memory
Stick Duo”.
cNär du använder ett ”Memory Stick Duo” med skrivskyddsflik ställer du
skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” i upplåst läge. (sid. 130)
Det går inte att radera alla bilderna på
en gång.
cNär du använder ett ”Memory Stick Duo” med skrivskyddsflik ställer du
skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” i upplåst läge. (sid. 130)
cTa bort bildskyddet för bilden. (sid. 109)
,forts.
Felsökning
119
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Jag kan inte använda bildskyddet.
cNär du använder ett ”Memory Stick Duo” med skrivskyddsflik ställer du
skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” i upplåst läge. (sid. 130)
cUtför funktionen igen från indexskärmen. (sid. 109)
Det går inte att utskriftsmarkera
bilder.
cNär du använder ett ”Memory Stick Duo” med skrivskyddsflik ställer du
skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” i upplåst läge. (sid. 130)
cUtför funktionen igen från indexskärmen. (sid. 110)
• Du kan högst markera 999 bilder för utskrift.
• Filmer kan inte utskriftsmarkeras.
Namnet på datafilen visas inte
korrekt.
• Om inte mappstrukturen följer den universella standarden visas bara
filnamnet.
• Filen är skadad.
• Videokameran kan inte hantera filformatet. (sid. 129)
Filnamnet blinkar.
• Filen är skadad.
• Videokameran kan inte hantera filformatet. (sid. 129)
Kopiering/redigering
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Bilder från anslutna enheter visas inte cStäll [DISPLAY] på [LCD PANEL] i menyn
på LCD-skärmen eller i sökaren.
(sid. 88)
120
(STANDARD SET).
Det går inte att få kopieringen att
fungera rätt med A/V-kabeln.
cStäll [DISPLAY] på [LCD PANEL] i menyn
(STANDARD SET).
(sid. 88)
• A/V-kabeln är inte korrekt ansluten.
cKontrollera att A/V-kabeln sitter i rätt kontakt, det vill säga till
utgången på den enhet du kopierar filmen från eller, om du kopierar en
film från videokameran, till ingången på en annan enhet.
Bilderna från en ansluten enhet visas
inte korrekt.
• Insignalen är inte av formatet PAL. (sid. 95)
Det nya ljud som jag lägger på det
inspelade bandet hörs inte.
cI menyn
(STANDARD SET) justerar du [AUDIO MIX] från
[ST1]-sidan (ursprungligt ljud) tills ljudet hörs som det ska. (sid. 85)
En titel spelas inte in/en kassettetikett
spelas inte in.
cAnvänd en kassett med Cassette Memory. (sid. 128)
cRadera oönskade titlar när Cassette Memory är fullt. (sid. 82)
cStäll skrivskyddsfliken på REC. (sid. 128)
• Titlar kan inte läggas in på oinspelade bandpartier.
Titeln visas inte.
cStäll [
TITLE DISP] på [ON] i menyn
(EDIT/PLAY).
(sid. 82)
• Titlar kan inte visas när du använder Easy Handycam.
Det går inte att radera titeln.
cStäll skrivskyddsfliken på REC. (sid. 128)
Det går inte att utföra titelsökning.
cLägg in en titel om det inte finns några titlar på bandet. (sid. 81)
cAnvänd en kassett med Cassette Memory. (sid. 128)
cStäll [
SEARCH] på [ON] i menyn
(EDIT/PLAY). (sid. 81)
• Det finns ett oinspelat parti i början av eller mitt på bandet. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Felsökning
Symptom
Orsak och/eller åtgärder
Det går inte att kopiera stillbilder från • Om du har spelat in många gånger på ett band kan det hända att du får
ett band till ett ”Memory Stick Duo”.
mycket störningar i inspelningarna eller så går det inte alls att spela in på
bandet längre.
• I följande fall kan det hända att du inte kan spela in eller att du får
bildstörningar i inspelningen:
– Det finns ett oinspelat parti på bandet.
– Bandet har använts många gånger för inspelning.
– Insignalen har avbrutits eller stängts av.
Det går inte att utföra digital
programredigering till ett band.
cStäll ingångsväljaren på videobandspelaren i rätt läge, kontrollera sedan
anslutningen mellan videokameran och videobandspelaren. (sid. 93)
cNär videokameran är ansluten till en DV-enhet, som inte är en produkt
från Sony, via en i.LINK-kabel, väljer du [IR] i steg 11 under ”Steg 1:
Förebered videokameran och videobandspelaren för användning”
(sid. 99).
cSynkronisera videobandspelaren. (sid. 102)
cAnge korrekt [IR SETUP]-kod. (sid. 101)
cAnge igen vilket läge som används för att avbryta inspelningen.
(sid. 100)
cPlacera videokameran och videobandspelaren mer än 30 cm från
varandra. (sid. 100)
• Du kan inte lägga in ett oinspelat bandparti i ett program.
Videobandspelaren är ansluten via
i.LINK-kabel, men svarar inte som
den ska under digital
programredigering.
cNär du ansluter via en i.LINK-kabel väljer du [IR] i steg 11 under ”Steg
1: Förebered videokameran och videobandspelaren för användning”
(sid. 99).
Digital programredigering för
”Memory Stick Duo” fungerar inte
som den ska.
• Du kan inte lägga in ett oinspelat bandparti i ett program.
• Om du har spelat in många gånger på ett band kan det hända att du får
mycket störningar i inspelningarna eller så går det inte alls att spela in på
bandet längre.
Bilden innehåller störningar eller är
mörk.
• A/V-kablarna är anslutna till både videokameran och Handycam Station.
cKoppla ur den ena av A/V-kablarna.
Felsökning
Felsökning
Det går inte att kopiera filmer från
band till ett ”Memory Stick Duo”.
121
Varningsindikatorer
och meddelanden
Teckenfönster för självdiagnos/Varningsindikatorer
Om indikatorer visas på skärmen eller i sökaren bör du kontrollera följande. Mer information finns på
de sidor som anges inom parentes.
122
Indikator
Orsak och/eller åtgärder
C:ss:ss/E:ss:ss
(självdiagnoskod)
Vissa symptom kan du åtgärda själv. Om problemet kvarstår även efter det
att du försökt åtgärda problemet några gånger kontaktar du din Sonyåterförsäljare eller lokala auktoriserade Sony-servicecenter.
C:04:ss
cDu använder ett batteri som inte är av typen ”InfoLITHIUM”. Byt till ett
”InfoLITHIUM”-batteri. (sid. 132)
C:21:ss
cDet har bildats kondens (fukt) i kameran. Ta ur kassetten och låt
videokameran stå minst 1 timme så att fukten hinner avdunsta, sätt sedan
i kassetten igen. (sid. 135)
C:22:ss
cRengör bandhuvudet med en rengöringskassett (tillval).
(sid. 136)
C:31ss / C:32ss
cAndra symptom än de som beskrivits ovan har inträffat. Ta ur kassetten,
sätt tillbaka den och se om kameran går att använda igen. Utför inte den
här funktionen om fukt har börjat kondenserats i kameran. (sid. 135)
cKoppla bort strömkällan. Koppla in den igen och använd videokameran
igen.
cByt ut kassetten. Tryck på RESET-knappen (sid. 143) och använd
videokameran igen.
E:61:ss / E:62:ss
cKontakta din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad Sonyserviceverkstad. Informera dem om den 5-siffriga koden som börjar med
bokstaven ”E”.
101-0001 (Varningsindikator för
filer)
• Filen är skadad.
• Filen kan inte läsas.
• Du försöker använda funktionen MEMORY MIX för en film (sid. 45).
E (Varningsindikator för låg
batterinivå)
• Batteriet är nästan urladdat.
• Beroende på användning, miljö och batteriets kondition, kan det hända
att E-indikatorn blinkar trots att det finns mellan 5 och 10 minuters
användningstid kvar.
(Varningsindikator för
batteriinformation)
• Den egentliga användningstiden kan vara betydligt kortare än den som
indikatorn för återstående batteritid visar, beroende på låg temperatur i
omgivningen. (sid. 17)
% (Varning för fuktbildning)*
cMata ut kassetten, ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG) och låt
sedan videokameran stå 1 timme med kassettfacket öppet (sid. 135).
Felsökning
Indikator
Orsak och/eller åtgärder
(Varningsindikatorer för
”Memory Stick Duo”)
• Det fins inget ”Memory Stick Duo” i videokameran.
(Varningsindikatorer vid
formatering av ”Memory Stick
Duo”)*
• Informationen på ”Memory Stick Duo” är skadad.
• ”Memory Stick Duo” har inte formaterats på rätt sätt (sid. 72).
(Varningsindikatorer för
• Du har satt in ett inkompatibelt ”Memory Stick Duo”.
inkompatibla ”Memory Stick Duo”)*
Q (Varningsindikator för band)
Blinkar långsamt:
• Det finns mindre än 5 minuter kvar av bandet.
• Det fins ingen kassett i videokameran.*
• Kassettens skrivskyddsflik är ställd i låst läge (sid. 128).*
Blinkar snabbt:
• Bandet har tagit slut.*
Z (Varningsindikator för utmatning
av kassett)*
Blinkar långsamt:
• Kassettens skrivskyddsflik är ställd i låst läge (sid. 128).
Blinkar snabbt:
• Det har bildats kondens (fukt) i kameran (sid. 135).
• Självdiagnoskoden visas (sid. 122).
- (Varningsindikatorer vid bildradering)*
• Bilden är skyddad (sid. 109).
- (Varningsindikatorer för
skrivskyddet på ”Memory Stick
Duo”)
• Skrivskyddsfliken på ”Memory Stick Duo” är ställd i låst läge (sid. 130).
Felsökning
(Varningsindikator för extern blixt Blinkar långsamt:
(tillval))
• Under uppladdning
Blinkar snabbt:
• Det är något fel på den externa blixten (tillval).
* En melodi eller en ljudsignal hörs när varningsindikatorerna visas på skärmen.
,forts.
Felsökning
123
Varningsmeddelanden
Om meddelanden visas på skärmen kontrollerar du följande. Mer information finns på de sidor som
anges inom parentes.
Angående
Indikatorer
Åtgärder/referenser
Batteri
Use the “InfoLITHIUM” battery pack.
cse sid. 132.
Battery level is low.
cLadda batteriet (sid. 16).
Old battery. Use a new one.
cse sid. 132.
Z Re-attach the power source.
–
Kondensbildning
Kassett/band
”Memory Stick
Duo”
% Z Moisture condensation. Eject the cassette.
cse sid. 135.
% Moisture condensation. Turn off for 1H.
cse sid. 135.
Q Insert a cassette.
cse sid. 23.
Z Reinsert the cassette.
cKontrollera om kassetten är skadad
osv.
Q Z The tape is locked - check the tab.
cse sid. 128.
Q The tape has reached the end.
–
Use a cassette with Cassette Memory.
cse sid. 128.
Insert a Memory Stick.
cse sid. 24.
Reinsert the Memory Stick.
cSätt in och ta ur ”Memory Stick
Duo” några gånger. Om indikatorn
fortfarande blinkar kan det betyda att
”Memory Stick Duo” är skadat.
Prova ett annat ”Memory Stick
Duo”.
Do not eject the Memory Stick during writing.
–
This is a read-only Memory Stick.
cSätt i ett ”Memory Stick Duo” som
du kan spara information på.
Incompatible type of Memory Stick.
cDu har satt in ett ”Memory Stick
Duo” som inte videokameran kan
hantera (sid. 129).
This Memory Stick is not formatted correctly.
cKontrollera formatet, formatera
sedan ”Memory Stick Duo” vid
behov (sid. 72).
Cannot record. The Memory Stick is full.
cRadera bilder som du inte behöver
ha kvar (sid. 108).
- The Memory Stick is locked - check the tab. cse sid. 129.
124
Felsökning
Cannot playback. Reinsert the Memory Stick.
–
Cannot record. Reinsert the Memory Stick.
–
Indikatorer
Åtgärder/referenser
”Memory Stick
Duo”
No file.
• Ingen fil finns inspelad eller det
finns ingen fil som går att läsa på
”Memory Stick Duo”.
NO FILE AVAILABLE.
• Det finns ingen fil i den valda
mappen.
USB streaming... This function is not available.
• Du har försökt att spela upp eller
spela in på ett ”Memory Stick Duo”
under USB Streaming.
Memory Stick folders are full.
• Du kan inte skapa mappar med
nummer som överstiger
999MSDCF.
cDe mappar du skapat kan inte
raderas med videokameran. Du
måste formatera om ”Memory
Stick Duo” (sid. 72), eller radera
mapparna med en dator.
Cannot record still images on Memory Stick.
–
Cannnot record Memory Stick movie on a tape.
–
Check the connected device.
cSlå av strömmen till skrivaren och
slå sedan på den igen, koppla
därefter ur USB-kabeln och koppla
sedan tillbaka den igen.
Connect the camcorder to a PictBridge compatible
printer.
cSlå av strömmen till skrivaren och
slå sedan på den igen, koppla
därefter ur USB-kabeln och koppla
sedan tillbaka den igen.
Check the printer.
cKontrollera skrivaren.
Error-Cancel the task.
cKontrollera skrivaren.
Cannot print. Check the printer.
cSlå av strömmen till skrivaren och
slå sedan på den igen, koppla
därefter ur USB-kabeln och koppla
sedan tillbaka den igen.
Charging... Cannot record still images.
• Du försöker spela in en stillbild
samtidigt som blixten (tillval) laddas
upp.
PictBridgekompatibel
skrivare
FLASH
Felsökning
Angående
,forts.
Felsökning
125
Angående
Indikatorer
Åtgärder/referenser
Övrigt
Cannot record due to copyright protection.
–
Cannot add audio. Disconnect the i.LINK cable.
cse sid. 106.
Not recorded in SP mode. Cannot add audio.
cse sid. 106.
Not recorded in 12-bit audio. Cannot add audio.
cse sid. 106.
Cannot add audio on the blank portion of a tape.
cse sid. 106.
Cassette Memory is full.
cse sid. 83.
Cannot record 44.1 kHz audio on a Memory Stick.
–
Already added to CAMERA-TAPE mode’s PMENU.
–
Already added to CAMERA-MEM mode’s PMENU.
–
Already added to PLAY/EDIT mode’s P-MENU.
x
Dirty video head. Use a cleaning cassette.
–
cse sid. 136.
Cannot start Easy Handycam
–
Cannot cancel Easy Handycam
–
Cannot start Easy Handycam with USB connected
–
Cannot cancel Easy Handycam with USB connected –
Invalid button with Easy Handycam operation
–
USB is invalid in this mode during Easy Handycam • Du kan välja [STD-USB] i läget
PLAY/EDIT när du använder Easy
Handycam, men du kan inte välja
[PictBridge] eller [USB STREAM].
(Meddelandet försvinner när du
pekar på
.)
126
Felsökning
HDV recorded tape. Cannot playback.
cVideokameran kan inte spela upp det
här formatet. Spela upp bandet med
den utrustning det spelades in med.
HDV recorded tape. Cannot add audio.
• Videokameran kan inte spela in
ytterligare ljud på ett avsnitt av ett
band som spelats in i HDV-format.
Cover is not open.
cÖppna linsskyddet.
Disconnect one AV cable.
cKoppla ur den ena av A/V-kablarna,
antingen från videokameran eller
Handycam Station
• När A/V-kabeln bara är ansluten till
videokameran är inte videokameran
korrekt ansluten till Handycam
Station.
cAnslut Handycam Station på rätt
sätt.
Ytterligare information
Använda
videokameran
utomlands
Enkel tidinställning genom att ange
tidskillnaden
När du använder videokameran utomlands kan
du ställa klockan på lokal tid genom att helt
enkelt ange tidskillnaden. Välj [WORLD
TIME] i menyn
(TIME/LANGU.), ställ
sedan in tidskillnaden (sid. 89).
Strömförsörjning
Du kan använda videokameran i vilket land
eller vilken region som helst med hjälp av
den nätadapter som följer med
videokameran, bara spänningen ligger i
intervallet 100-240 V växelström (AC),
50/60 Hz.
Om färgsystem för TV
Videokameran är baserad på PAL-systemet.
Vill du spela upp bilderna på en TV, måste det
vara en TV som använder PAL-systemet (se
följande lista) och är försedd med AUDIO/
VIDEO-ingångar (ingångar för video och ljud).
Används i
PAL
Australien, Österrike, Belgien,
Kina, Tjeckien, Danmark, Finland,
Tyskland, Holland, Hongkong,
Ungern, Italien, Kuwait, Malaysia,
Nya Zeeland, Norge, Polen,
Portugal, Singapore, Slovakien,
Spanien, Sverige, Schweiz,
Thailand, Storbritannien m.fl.
PAL - M
Brasilien
PAL - N
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guiana, Iran,
Irak, Monaco, Ryssland, Ukraina
m.fl.
NTSC
Bahamas, Bolivia, Kanada,
Centralamerika, Chile, Colombia,
Ecuador, Guyana, Jamaica, Japan,
Korea, Mexico, Peru, Surinam,
Taiwan, Filippinerna, USA,
Venezuela m.fl.
Ytterligare information
System
Ytterligare information
127
Användbara
videokassetter
Du kan bara använda kassetter av formatet
mini DV. Använd kassetter märkta med
.
är ett varumärke.
Cassette Memory
Det finns 2 typer av mini-DV-kassetter: de med
Cassette Memory och de utan Cassette
Memory. Kassetter med Cassette Memory är
märkta med
(Cassette Memory). Med den
här videokameran rekommenderas du att
använda kassetter med Cassette Memory.
är ett varumärke.
På den här typen av band finns ett IC-minne (en
integrerad krets som sitter i kassetten).
Videokameran kan läsa och skriva information,
t.ex. inspelningsdatum och titlar från och till det
här minnet.
De funktioner som använder Cassette Memory
kräver att signalföljden på bandet är
sammanhängande. Om det finns oinspelade
partier i början av eller mellan inspelade partier
kan det hända att titlar inte visas som de ska,
eller så fungerar inte sökfunktionen korrekt.
Hur du förhindrar att ett oinspelat parti
uppstår på bandet
I följande fall pekar du på
för att gå till
slutet av det inspelade avsnittet innan du
påbörjar nästa inspelning:
– Du har matat ut kassetten under inspelning.
– Du har spelat upp bandet.
– Du har använt EDIT SEARCH.
Om det finns ett tomt parti på bandet, eller om
signalföljden på bandet är avbruten, spelar du in
från början till slutet av bandet på det sätt som
beskrevs ovan.
b Obs!
• Det är inte säkert att Cassette Memory fungerar som
det ska om du spelar in med en digital videokameran
som inte hanterar Cassette Memory på ett band som
redan spelats in med en digital videokamera som
hanterar Cassette Memory.
128
Ytterligare information
z Tips!
• Minnesutrymmet för band som är märkta med
är 4 kbit. Den här videokameran kan
hantera band med en minneskapacitet på upp till
16 kbit.
Copyrightsignal
Vid uppspelning
Om kassetten du spelar upp innehåller
copyrightsignaler (signaler för
upphovsrättskydd) kan du inte kopiera det till
ett band i en annan videokamera som du har
anslutit till den här videokameran.
Vid inspelning
Du kan inte använda videokameran för
att spela in program som innehåller
kontrollsignaler för copyrightskydd.
Om du försöker spela in från en sådan källa
visas [Cannot record due to copyright
protection.] på LCD-skärmen eller på TVskärmen.
Videokameran lägger inte till någon
copyrightsignal på bandet när du spelar in.
Att observera angående användning
Förhindra oönskad radering
Skjut skrivskyddsfliken på kassetten till läget
SAVE.
REC: Du kan spela in på bandet.
SAVE: Du kan inte spela in på bandet
(skrivskyddad).
Sätta etikett på kassetten
Fäst etiketten bara på det område som följande
bild visar, så undviker du funktionsstörningar i
videokameran.
Fäst inte etiketter
över den här
linjen.
Här sätter du etiketten
När du har använt kassetten
Spola tillbaka bandet till början så minskar du
risken för bild- och ljudstörningar. Förvara
sedan kassetten stående på högkant i sitt fodral.
Om Cassette Memory inte fungerar som
det ska.
Sätt i kassetten igen. Det är möjligt att Cassette
Memory inte fungerar som den ska om den
guldpläterade anslutningen är smutsig eller
dammig.
Guldpläterad
anslutning
”Memory Stick” är ett nytt lätt och litet
inspelningsmedium, som trots sin storlek
rymmer mycket mer information än en
diskett.
Den här videokameran kan använda följande
typer av ”Memory Stick”. Samtidigt finns
ingen garanti för att alla typer av ”Memory
Stick Duo” kan användas i videokameran,
trots att de finns med i listan.
Typ av ”Memory Stick”
Inspelning/
uppspelning
”Memory Stick”
–
*1
”Memory Stick Duo”
a
”MagicGate Memory Stick”
–
”Memory Stick Duo”
(MagicGate/Parallel Transfer)*1
a*2*3
”MagicGate Memory Stick
Duo”*1
a*3
”Memory Stick PRO”
–
”Memory Stick PRO Duo”*1
a*2*3
*1 ”Memory Stick Duo” är ungefär hälften så stort
som ett vanligt ”Memory Stick”.
*2 De typer av ”Memory Stick” som klarar
informationsöverföring i hög hastighet.
Hastigheten på informationsöverföringen varierar
beroende på vilken enhet som används.
*3 ”MagicGate” är en teknik för copyrightskydd som
spelar in och överför innehållet i kodad form. Tänk
på att information som använder ”MagicGate”
varken kan spelas in eller spelas upp på den här
videokameran.
Ytterligare information
När du rengör den guldpläterade
anslutningen
I allmänhet bör du rengöra de guldpläterade
anslutningarna på kassetterna med en
bomullspinne efter var 10:e utmatning.
Om bandets guldpläterade anslutningar är
smutsiga eller dammiga kan det hända att
indikatorn för återstående bandtid inte visas
korrekt; det kan också hända att du inte kan
använda Cassette Memory-funktionerna.
Om ”Memory Stick”
• Stillbildsformat: Videokameran komprimerar
och spelar in bildinformation i formatet JPEG
(Joint Photographic Experts Group).
Filändelsen är ”.JPG”.
• Filmformat: Videokameran komprimerar och
spelar in film i formatet MPEG (Moving
Picture Experts Group). Filändelsen är
”.MPG”.
• Filnamn för stillbilder:
– 101-0001: Så här kan ett filnamn se ut på
videokamerans skärm.
– DSC00001.JPG: Så här kan ett filnamn se
ut på en dators bildskärm.
,forts.
Ytterligare information
129
• Filnamn för filmer:
– MOV00001: Så här kan ett filnamn se ut på
videokamerans skärm.
– MOV00001.MPG: Så här kan ett filnamn se
ut på en dators bildskärm.
• ”Memory Stick Duo” som formaterats på en
dator: För ett ”Memory Stick Duo” som
formaterats på en dator med Windows OS
eller med en Macintosh-dator, kan inte
garanteras full kompabilitet med
videokameran.
• Läs/skrivhastigheten kan variera beroende på
vilken kombination av ”Memory Stick” och
”Memory Stick”-kompatibel produkt du
använder.
Förhindra oönskad radering av bilder
Ställ skrivskyddsfliken* på ”Memory Stick
Duo” i läget för skrivskydd med hjälp av ett
smalt föremål.
Skrivskyddsflikens placering och form kan
variera beroende på vilket ”Memory Stick Duo”
du använder.
* Det ”Memory Stick Duo” som medföljer videokameran
saknar skrivskyddsflik.
När du använder det ”Memory Stick Duo” som
levereras med kameran bör du vara extra försiktig så
att du inte redigerar eller raderar information av
misstag.
Baksidan på ”Memory Stick Duo”
Terminal
Skrivskyddsflik*
Antecknings
Att observera angående användning
Bildinformationen kan skadas i följande fall. Du
kan inte räkna med kompensation för förlorad
bildinformation.
– Om du matar ut ”Memory Stick Duo”, slår av
strömmen till videokameran eller tar bort
batteriet för att byta ut det medan
videokameran läser eller skriver
bildinformation till ”Memory Stick Duo”
(när aktivitetslampan lyser eller blinkar).
– Om du använder ”Memory Stick Duo” nära
magneter eller magnetfält.
Du rekommenderas att säkerhetskopiera viktig
information till hårddisken på en dator.
130
Ytterligare information
Hantering
Tänk på följande när du hanterar ”Memory
Stick Duo”.
• Tryck inte för hårt med pennan när du skriver
på anteckningsytan på ett ”Memory Stick
Duo”.
• Klistra inte fast etiketter eller liknande på ett
”Memory Stick Duo” eller en Memory Stick
Duo-adapter.
• Använd det medföljande fodralet när du bär
med dig eller förvarar ett ”Memory Stick
Duo”.
• Se till att inga metallföremål kommer i
beröring med kontakterna på kortet.
• Hantera ”Memory Stick Duo” varsamt: böj
eller tappa det inte och utsätt det inte för våld
av något slag.
• Plocka inte isär eller modifiera ”Memory
Stick Duo”.
• Skydda ”Memory Stick Duo” mot väta.
• Se till att små barn inte får tag på ”Memory
Stick Duo”. Det finns risk för att de sväljer
det.
• Sätt inte in andra föremål än kompatibla
”Memory Stick Duo” i ”Memory Stick Duo”
-facket. Annars löper du risken att orsaka
funktionsstörningar.
Om användning i vissa omgivningar
Varken använd eller förvara ”Memory Stick
Duo” i följande miljöer.
– På platser där temperaturen är extremt hög,
t.ex. i en bil parkerad utomhus under
sommaren.
– I direkt solbelysning.
– På platser med extremt hög fuktighet eller där
det finns frätande gaser.
Om användning av Memory Stick Duoadapter (medföljer)
• När du använder ett ”Memory Stick Duo” med
en enhet som hanterar ”Memory Stick” måste
du vara noga med att först sätta in ”Memory
Stick Duo” i en Memory Stick Duo-adapter.
• Se till att du vänder ”Memory Stick Duo” åt rätt
håll när du sätter in ”Memory Stick Duo” i
Memory Stick Duo-adaptern och tryck sedan in
det helt och hållet. Tänk på att felaktig
hantering kan skada enheten.
• Sätt inte i en Memory Stick Duo-adapter utan
ett ”Memory Stick Duo”. I så fall kan enheten
råka ut för funktionsstörningar.
Om användning av ”Memory Stick PRO
Duo” och ”Memory Stick Duo”
(MagicGate/Parallel Transfer)
• Den högsta minneskapaciteten för ett
”Memory Stick PRO Duo” som kan användas
med den här videokameran är 512 MB, högsta
minneskapaciteten för ett ”Memory Stick
Duo” (MagicGate/Parallel Transfer) är 128
MB.
• Den här enheten hanterar inte
höghastighetsöverföring av information.
• ”Memory Stick PRO” och ”
”
är varumärken som tillhör Sony Corporation.
• ”MagicGate” och ”
” är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
• Namn på andra produkter som nämns här kan
vara varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive företag.
”™” och ”®” är inte utsatta i varje enskilt fall
i den här bruksanvisningen.
Om bildfilers kompatibilitet
Ytterligare information
• Bildfiler, som spelats in med videokameran på
ett ”Memory Stick Duo”, följer den
internationella standarden Design Rule for
Camera File Systems som fastställts av JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
• Med den här videokameran kan du inte spela
upp stillbilder som spelats in med annan
utrustning (DCR-TRV890E/TRV900/
TRV900E eller DSC-D700/D770) och som
inte följer den internationella standarden. (De
här modellerna säljs inte i vissa områden.)
• Om du inte kan använda ett ”Memory Stick
Duo”, som har använts av en annan enhet, kan
du formatera det med videokameran (sid. 72).
Tänk på att formatering raderar all
information på ”Memory Stick Duo”.
• Vissa bilder kan eventuellt inte spelas upp
med videokameran:
– Bilder som modifierats på en dator.
– Bilder som tagits med en annan utrustning.
• ”Memory Stick Duo” och ”
”
är varumärken som tillhör Sony Corporation.
• ”Memory Stick PRO Duo” och
”
” är varumärken som
tillhör Sony Corporation.
• ”MagicGate Memory Stick Duo” är ett
varumärke som tillhör Sony Corporation.
• ”Memory Stick,”
och ”MagicGate
Memory Stick” är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
Ytterligare information
131
Om ”InfoLITHIUM”
-batterier
Den här enheten är kompatibel med
”InfoLITHIUM”-batterier (F-serien).
Videokameran kan enbart drivas med batterier
av typen ”InfoLITHIUM”. ”InfoLITHIUM”batterier i F-serien är märkta med
.
•
•
Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteri?
”InfoLITHIUM”-batterier är litiumjonbatterier
med funktioner som gör att de kan utbyta
information om drifttillståndet mellan
videokameran och en nätadapter/laddare (finns
som tillval).
”InfoLITHIUM”-batteriet beräknar
strömförbrukningen efter videokamerans
aktuella drifttillstånd och visar sedan den
återstående batteritiden i minuter.
Ladda upp batteriet
• Se till att batteriet är laddat innan du använder
videokameran.
• Du rekommenderas att ladda upp batteriet på
en plats där temperaturen håller sig mellan
10°C och 30°C tills dess att CHARGE-lampan
slocknar. Om du laddar upp batteriet i en
temperatur som ligger utanför det
rekommenderade intervallet, är det inte säkert
att batteriet laddas upp effektivt.
• När laddningen är klar bör du koppla bort
kabeln från DC IN-kontakten på
videokameran, koppla bort videokameran från
Handycam Station eller ta ur batteriet.
Effektiv användning av batteriet
• Batteriets prestanda minskar vid 10°C och
lägre, vilket förkortar användningstiden. I så
fall kan du försöka utöka användningstiden
genom att göra något av följande.
132
Ytterligare information
•
•
– Förvara batteriet i fickan så att det värms
upp, och sätt in det i videokameran strax
innan du börjar filma.
– Använd ett högkapacitetsbatteri: NP-FF70/
FF71 (tillval).
Om du ofta använder LCD-skärmen eller
funktioner som uppspelning, snabbspolning
framåt eller bakåt, tar batteriet slut snabbare.
Du rekommenderas att använda ett
högkapacitetsbatteri: NP-FF70/FF71 (tillval).
Ställ POWER-omkopplaren på OFF (CHG)
när du inte använder videokameran. Det går åt
lite ström även när videokameran är i
standbyläge för inspelning, liksom när
uppspelningen är i pausläge.
Försök att alltid ha med dig laddade batterier,
så att de räcker två till tre gånger den
planerade inspelningstiden och gör
provinspelningar innan du börjar filma.
Utsätt inte batterierna för vatten. Batteriet är
inte vattentätt.
Om indikatorn för återstående batteritid
• Om strömmen stängs av, trots att indikatorn
för återstående batteritid visar att det finns
tillräckligt med ström för att videokameran
ska fungera, laddar du upp batteriet igen.
Indikatorn för återstående batteritid kommer
sedan att visa rätt värde. Observera att det kan
hända att återstående batteritid inte visas med
korrekt värde om du använt batteriet en längre
tid där det är varmt, om du lämnat det
fulladdat eller använt det ofta.
Betrakta indikatorn för återstående batteritid
som en fingervisning om hur länge du kan
fortsätta filma.
• Märket E, som indikerar att batteriet börjar
bli tomt, kan börja blinka trots att det finns 5
till 10 minuter kvar av batteritiden, beroende
på driftförhållandena,
omgivningstemperaturen och andra
omständigheter.
Förvaring av batteriet
• Om du inte använder batteriet under en längre
tid bör du ladda upp det helt och sedan ladda
ur det med hjälp av videokameran en gång per
år; på det sättet upprätthåller du batteriets
prestanda.
Vid förvaring av batteriet tar du bort det från
videokameran och förvarar det på en torr och
sval plats.
• För att ladda ur batteriet med hjälp av
videokameran ställer du [A.SHUT OFF] på
[NEVER] i menyn
(STANDARD SET)
och lämnar sedan videokameran i standbyläge
för bandinspelning tills strömmen slås av
(sid. 88).
Batterilivslängd
• Batteriets livslängd är begränsad. Batteriets
kapacitet avtar gradvis med tiden och i och
med att du använder det. När batteridrifttiden
blir mycket kortare än vanligt, är det
antagligen ett tecken på att batteriet håller på
att ta slut. Då är det dags att köpa ett nytt
batteri.
• Batteriets livslängd varierar beroende på hur
det förvaras, efter inspelningsförhållandena
och den miljö där batteriet används.
DV-gränssnittet på den här enheten är ett
i.LINK-kompatibelt DV gränssnitt. I det här
avsnittet beskrivs standarden i.LINK och dess
funktioner.
Vad är i.LINK?
i.LINK är ett digitalt seriegränssnitt för
överföring av digital video, digitalt ljud och
annan information till en annan enhet som kan
hantera i.LINK. Du kan även kontrollera andra
enheter via i.LINK.
i.LINK-kompatibla enheter kan anslutas med en
i.LINK-kabel. Typiska användningsområden är
överföring av styrsignaler och data mellan olika
digitala AV-enheter.
Om du kedjekopplar två eller fler i.LINKkompatibla enheter till den här enheten, kan du
föra över kommandon och information, inte
bara till den direktanslutna utrustningen, utan
också till de enheter som ligger längre bort i
anslutningskedjan.
Exakt hur du gör i praktiken varierar beroende
på de anslutna enheternas egenskaper och
specifikationer. Vissa anslutna enheter medger
inte fjärranvändning och
informationsöverföring.
Ytterligare information
”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
Om i.LINK
b Obs!
• I normalfallet kan bara en enhet anslutas till den här
enheten med i.LINK-kabeln. När du ansluter den här
enheten till en i.LINK-kompatibel utrustning med
två eller fler DV-gränssnitt, bör du ta del av den
information som finns i bruksanvisningen för den
aktuella utrustningen.
z Tips!
• i.LINK är ett vanligare namn på databussen IEEE
1394, ett namn som föreslagits av Sony och har som
varumärke godtagits av många företag.
• IEEE 1394 är en internationell standard som
utarbetats av Institute of Electrical and Electronics
Engineers.
,forts.
Ytterligare information
133
Om överföringshastigheten (baudtalet)
för i.LINK
Den maximala överföringshastigheten för
i.LINK varierar beroende på vilken enhet det är
fråga om. Det finns tre typer.
S100 (ca. 100 Mbps*)
S200 (ca. 200 Mbps)
S400 (ca. 400 Mbps)
Överföringshastigheten (baudtalet) anges i
avsnittet ”Specifikationer” eller ”Tekniska
data” i de olika enheternas bruksanvisning.
Ibland finns den också angiven vid i.LINKkontakten.
Den högsta överföringshastigheten för enheter
som saknar hastighetsangivelse (som t.ex. den
här enheten) är ”S100”.
När enheten är ansluten till en enhet med en
annan överföringshastighet kan
överföringshastigheten avvika från det angivna
värdet.
* Vad är Mbps?
Mbps betyder megabit per sekund, den mängd
information som kan skickas eller tas emot under en
sekund. En överföringshastiget på 100 Mbps innebär
att en informationsmängd på 100 megabit kan
överföras på en sekund.
Använda i.LINK-funktioner på den här
enheten
För mer information om hur du utför kopiering
när enheten är ansluten till en annan enhet med
DV-gränssnitt, se sid. 93 och 94.
Den här enheten kan också anslutas till andra
i.LINK (DV-gränssnitt)-kompatibla enheter
från Sony (t.ex. en dator i VAIO-serien), liksom
andra videoenheter.
Innan du ansluter videokameran till en dator bör
du se till att den har ett program som kan hantera
videokameran.
Vissa i.LINK-kompatibla videoenheter, t.ex.
digitala TV-apparater, DVD-inspelare/spelare
och MICROMV-inspelare/spelare, är inte
kompatibla med DV-enheter. Innan du ansluter
en annan enhet bör du ta reda på om enheten är
kompatibel med DV-enheter.
För information om försiktighetsåtgärder och
kompatibla programvaror, se även
bruksanvisningen som medföljer den enhet som
du tänker ansluta.
134
Ytterligare information
Om den i.LINK-kabel som krävs
Använd kabeln Sony i.LINK 4-4-stift (vid DVkopiering).
i.LINK och
Corporation.
är varumärken som tillhör Sony
Underhåll och
försiktighetsåtgärder
Användning och underhåll
Ytterligare information
• Undvik att använda eller förvara
videokameran eller tillbehören i följande
miljöer.
– Där det är extremt varmt eller kallt. Utsätt
dem aldrig för temperaturer som överstiger
60°C, t.ex. i direkt solljus, nära ett
värmeelement eller i en bil som står
parkerad i solen. Det kan orsaka
funktionsstörningar och deformera dem.
– Nära starka magnetfält eller där de utsätts
för mekaniska vibrationer. Det kan orsaka
funktionsstörningar hos videokameran.
– Nära starka radiovågor eller strålning.
Under sådana förhållanden är det inte säkert
att videokameran kan åstadkomma felfria
inspelningar.
– Nära AM-mottagare och videoutrustning.
Det finns risk för störningar.
– På sandstränder eller där det är mycket
dammigt. Om sand eller damm kommer in i
videokameran kan det orsaka
funktionsstörningar. I värsta fall kan det
uppstå fel som inte går att reparera.
– Nära fönster eller utomhus, där LCDskärmen, sökaren eller linsen riskerar att
utsättas för direkt solljus. Det kan skada
sökarens eller LCD-skärmens insida.
– Där det är mycket fuktigt.
• Driv videokameran med 7,2 V likström (DC)
(batteri) eller med 8,4 V likström (DC)
(nätadapter).
• Vare sig du tänker driva videokameran med
lik- eller växelström bör du använda de
tillbehör som anges i den här
bruksanvisningen.
• Videokameran får inte bli blöt, t.ex. av regn
eller havsvatten. Om videokameran blir blöt
kan det leda till funktionsstörningar. I värsta
fall kan det uppstå ett fel som inte går att
reparera.
• Om något föremål eller någon vätska råkar
hamna inne i videokameran bör du genast
koppla bort den från all strömförsörjning och
låta en Sony-återförsäljare kontrollera den
innan du använder den igen.
• Hantera videokameran varsamt, modifiera den
inte och utsätt den inte för stötar. Var särskilt
försiktig med kamerans lins.
• Låt POWER-omkopplaren stå i läget OFF
(CHG) när du inte använder videokameran.
• Linda aldrig in videokameran i t.ex. en
handduk när du använder den. Då kan den
överhettas.
• Ta tag om kontakten när du kopplar bort
nätkabeln; dra aldrig i själva sladden.
• Skada inte nätkabeln, t.ex. genom att placera
tunga föremål på den.
• Håll metallkontakterna rena.
• Håll fjärrkontroll och knappcellsbatterier
utom räckhåll för småbarn. Om någon råkar
svälja batteriet måste läkare uppsökas
omedelbart.
• Om det har läckt batterivätska från batteriet,
– kontakta närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
– tvätta bort vätska som du eventuellt fått på
huden.
– om du fått batterivätska i ögonen bör du
omedelbart skölja ögonen i rikligt med
vatten och sedan kontakta läkare.
Om du inte använder videokameran
under en längre tid
Slå på strömmen till kameran då och då och
använd den ungefär 3 minuter, t.ex. genom att
spela upp band. Annars kopplar du bort den från
vägguttaget.
Kondensbildning
Om du flyttar videokameran direkt från en kall
omgivning till en varm plats kan det hända att
det bildas kondens (fukt) inne i videokameran,
på bandets yta eller på linsen. Fukt kan göra att
bandet klibbar fast på bandhuvudet och skadas,
med funktionsstörningar som följd. Om det har
bildats fukt inne i videokameran visas [% Z
Moisture condensation. Eject the cassette] eller
[% Moisture condensation. Turn off for 1H.].
Indikatorn visas inte vid kondensbildning på
linsen.
,forts.
Ytterligare information
135
Om det har bildats kondens i kameran
Ingen funktion, förutom utmatning av kassetten,
går att använda. Ta ur kassetten, slå av
strömmen till videokameran och låt den stå
oanvänd ungefär en timme med kassettluckan
öppen. Du kan använda videokameran om
indikatorn % eller Z inte visas när du slår på
strömmen igen.
Det är inte säkert att kameran registrerar
kondensen omedelbart när den börjar bildas. Då
kan det ibland hända att kassetten inte matas ut
inom 10 sekunder efter det att luckan till
kassettfacket har öppnats. Det är inte ett tecken
på att något är fel. Stäng inte locket till
kassettfacket innan kassetten har matats ut.
Om kondens (fuktbildning)
Kondens kan bildas när du tar videokameran
från en kall till en varm plats (eller tvärtom),
liksom när du använder videokameran där det är
fuktigt. Här är några exempel på sådana
situationer:
• När du tar med dig videokameran från en
skidbacke och in i ett uppvärmt rum.
• När du tar med dig videokameran från en
luftkonditionerad bil eller ett svalt rum till
värmen utomhus.
• Om du använder videokameran när det nyss
har regnat.
• När du använder videokameran där det är
varmt och fuktigt.
Hur du förhindrar kondensbildning
Om du tänker ta med dig videokameran från en
kall till en varm plats bör du först placera den i
en plastpåse som du stänger till ordentligt. Du
kan ta ut videokameran ur plastpåsen när
innehållet i plastpåsen har samma temperatur
som omgivningen (brukar ta ungefär en timme).
Videohuvud
• När videohuvudet blir smutsigt spelas
bilderna inte längre in med god kvalitet,
dessutom kan det bli störningar (distorsion) i
både bild och ljud vid uppspelningen.
• Om följande problem uppstår bör du rengöra
videohuvudena under 10 sekunder med
rengöringskassetten Sony DVM-12CLD
(tillval).
136
Ytterligare information
– Det blir mosaikmönstrade störningar i den
uppspelade bilden eller skärmbilden är blå.
– När den uppspelade bilden inte rör sig.
– När den uppspelade bilden inte visas eller
när ljudet försvinner bort.
– [x Dirty video head. Use a cleaning
cassette.] visas på skärmen under
inspelning.
• Efter lång tids användning börjar det märkas
att videohuvudet är slitet. Om du inte får en
skarp bild trots att du har använt en
rengöringskassett kan det bero på att
videohuvudet är slitet. Kontakta din Sonyåterförsäljare eller en auktoriserad Sonyserviceverkstad för byte av videohuvud.
LCD-skärm
• Utsätt inte LCD-skärmen för starkt tryck,
eftersom det kan skada den.
• Om du använder videokameran i kyla kan det
hända att bilderna ”släpar efter” på LCDskärmen. Det är inte ett tecken på att något är
fel.
• När du använder videokameran kan baksidan
av LCD-skärmen bli varm. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
Rengöring av LCD-skärmen
• Om LCD-skärmen blivit smutsig av
fingeravtryck och damm rekommenderas du
att torka av den med rengöringsduken
(medföljer). När du använder rengöringssetet
LCD Cleaning Kit (tillval) får du inte hälla
rengöringsvätskan direkt på LCD-skärmen.
Använd vätskan för att fukta
rengöringspapperet.
Kalibrering av LCD-skärmen
(CALIBRATION)
Det kan inträffa att knapparna på pekskärmen
inte fungerar som de ska. I så fall utför du
nedanstående procedur. Du rekommenderas att
ansluta videokameran till vägguttaget med den
medföljande nätadaptern när du utför
proceduren.
1 Skjut upp POWER-omkopplaren till
OFF (CHG).
2 Koppla bort videokameran från
Handycam Station och koppla bort alla
kablar utom den mellan nätadaptern och
videokameran, ta sedan ur kassetten och
”Memory Stick Duo” från
videokameran.
3 Välj PLAY/EDIT genom att flera gånger
skjuta POWER-omkopplaren samtidigt
som du håller DISPLAY/BATT INFO på
videokameran intryckt, tryck sedan in
DISPLAY/BATT INFO under ungefär 5
sekunder.
4 Peka på det ”×” som visas på skärmen
med t.ex. ena hörnet på ett ”Memory
Stick Duo”.
Positionen för ”×” ändras.
b Obs!
• Du kan inte kalibrera LCD-skärmen om du har vridit
LCD-panelen och ställt den med LCD-skärmen
riktad utåt.
Om kamerahusets skötsel
• Om kamerahuset blir smutsigt kan du rengöra
det med en mjuk duk, lätt fuktad med vatten
och sedan torka torrt med en mjuk, torr duk.
• Det här bör du undvika eftersom det kan skada
ytbehandlingen:
– Använda kemikalier, t.ex. thinner, bensin,
alkohol, kemikaliebehandlade dukar,
myggmedel och insektsgifter.
– Hantera inte kameran om du har rester av
sådana ämnen på händerna.
– Låt inte kamerahuset under någon längre tid
ligga i kontakt med gummi- eller
platsföremål.
• Torka av linsens yta med en mjuk duk i
följande fall:
– När det har kommit fingeravtryck på
linsens yta.
– När det är varmt och fuktigt
– När linsen utsätts för salthaltig luft, t.ex. i
närheten av havet.
• Förvara den på en välventilerad plats; en plats
som varken är smutsig eller dammig.
• Du förhindrar mögelbildning genom att
periodvis rengöra linsen på det sätt som
beskrivs ovan.
Du rekommenderas att använda videokameran
ungefär en gång per månad, på det sättet kan du
bevara kamerans prestanda under lång tid.
Uppladdning av det förinstallerade
knappcellsbatteriet
Videokameran har ett förinstallerat
knappcellsbatteri så att datum, tid och andra
inställningar kan bevaras i minnet även när
POWER-omkopplaren är ställd på OFF (CHG).
Det förinstallerade batteriet laddas alltid upp när
du använder videokameran, men det laddas
gradvis ur om du inte använder videokameran.
Knappcellsbatteriet laddas ur helt på ungefär 3
månader om du inte använt kameran någon
gång under denna tid. Att knappcellsbatteriet är
urladdat påverkar inte kamerans funktioner så
länge som du inte spelar in datumet.
Ytterligare information
Om du inte tryckte på rätt punkt börjar du
om från steg 4 igen.
Hur du sköter och förvarar linsen
Procedurer
Anslut videokameran till ett vägguttag med den
medföljande nätadaptern eller Handycam
Station, lämna sedan videokameran med
POWER-omkopplaren ställd på OFF (CHG) i
mer än 24 timmar.
Ta bort damm från sökarens insida
2
1
2
3
,forts.
Ytterligare information
137
1 Ta bort ögonmusslan.
1Dra ut sökaren.
2Använd en skruvmejsel för att ta bort
skruvarna som sitter på var sin sida om
ögonmusslan och sökaren.
3Ta bort ögonmusslan.
Tekniska data
Videokamera
2 Ta bort dammet från ögonmusslans och
sökarens insida med en blåsborste.
3 Sätt tillbaka ögonmusslan och skruva
fast skruvarna igen genom att utföra
steganvisningarna 2 och 3 åt motsatt
håll.
b Obs!
• Se upp så att du inte tappar eller böjer ögonmusslans
skaft. Hantera ögonmusslan varsamt.
System
Videoinspelningssystem
2 roterande huvuden, spiralavsökning
System för inspelning av stillbilder
Exif Ver. 2.2 *1
*1 ”Exif” är ett filformat för stillbilder, fastställt
av JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association). Filer i
detta format innehåller tilläggsinformation som
t.ex. vilka inställningar på videokameran som
användes vid inspelningstillfället.
Ljudinspelningssystem
Roterande huvuden, PCM
Kvantisering: 12 bitar (Fs 32 kHz, stereo 1,
stereo 2), 16 bitar (Fs 48 kHz, stereo)
Videosignal
PAL-färg, CCIR-standarder
Användbar videokassett
Mini-DV-kassett märkt
Bandhastighet
SP: Ca. 18,81 mm/s
LP: Ca. 12,56 mm/s
Inspelningstid/uppspelningstid (med en
DVM60 -kassett)
SP: 60 min
LP: 90 min
Tid för snabbspolning framåt/bakåt (med en
DVM60-kassett)
Ca. 2 min 40 s
Sökare
Elektronisk sökare (med färg)
Bildenhet
För DCR-PC109E:
3,6 mm (1/5-typ) CCD (Charge Coupled
Device)
Totalt: Ca. 1 070 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild): Ca. 1 000 000 bildpunkter
Effektivt (film): Ca. 690 000 bildpunkter
För DCR-PC108E:
3,0 mm (1/6-typ) CCD (Charge Coupled
Device)
Totalt: Ca. 800 000 bildpunkter
Effektivt (stillbild): Ca. 400 000 bildpunkter
Effektivt (film): Ca. 400 000 bildpunkter
138
Ytterligare information
* Motiv som inte kan ses på grund av mörker, kan
fotograferas med infraröd belysning.
Ingångar/Utgångar
Ingång och utgång för ljud/video
AV MINIJACK
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad, negativ synk
Ljudsignal: 327 mV (vid en utimpedans på
mer än 47 kΩ (kiloohm)), Inimpedans mer än
47 kΩ (kiloohm), Utimpedans mer än 2,2 kΩ
(kiloohm)
LANC-kontakt
Stereominikontakt (Ø 2,5 mm)
MIC-kontakt
Stereominikontakt, 0,388 mV lågimpedans
med 2,5 till 3,0 V likström (DC), utimpedans
6,8 kΩ (kiloohm) (Ø 3,5 mm)
LCD-skärm
Bild
6,2 cm (2,5-typ)
Totalt antal punkter
123 200 (560 × 220)
Allmänt
Strömförsörjning
7,2 V likström (DC) (batteri)
8,4 V likström (DC) (nätadapter)
Medelströmförbrukning (med batteri)
För DCR-PC109E:
Vid kamerainspelning med sökare
2,8 W
Vid kamerainspelning med LCD
3,1 W
För DCR-PC108E:
Vid kamerainspelning med sökare
2,3 W
Vid kamerainspelning med LCD
2,6 W
Drifttemperatur
0°C till 40°C
Förvaringstemperatur
-20°C till + 60°C
Storlek (ca.)
För DCR-PC109E:
50 × 98 × 97 mm
(b/h/d)
För DCR-PC108E:
50 × 95 × 97 mm
(b/h/d)
Vikt (ca.)
För DCR-PC109E:
385 g endast huvudenheten
450 g inklusive det uppladdningsbara batteriet
NP-FF51 och en DVM60-kassett.
För DCR-PC108E:
380 g endast huvudenheten
445 g inklusive det uppladdningsbara batteriet
NP-FF51
och en DVM60-kassett.
Medföljande tillbehör
Se sid. 15.
Ytterligare information
Lins
Carl Zeiss Vario-Tessar
Kombinerad power-lins för zoomning
Filterdiameter: 25 mm
10 × (optisk), 120 × (digital)
För DCR-PC109E:
F = 1,8~2,3
För DCR-PC108E:
F = 1,7~2,3
Brännvidd
För DCR-PC109E:
3,2-32 mm
Vid konvertering till 35 mm stillbildsformat
I CAMERA-TAPE-läget:
46-460 mm
I CAMERA-MEM-läget:
38-380 mm
För DCR-PC108E:
2,3-23 mm
Vid konvertering till 35 mm stillbildsformat
I CAMERA-TAPE-läget:
43-430 mm
I CAMERA-MEM-läget:
43-430 mm
Färgtemperatur
[AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR]
(3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Minsta belysning
För DCR-PC109E:
7 1x (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (vid användning av NightShot)*
För DCR-PC108E:
5 1x (lux) (F 1,7)
0 lx (lux) (vid användning av NightShot plus)*
Handycam Station DCRA-C111
S-videoingång/utgång
Luminanssignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad
4-stifts mini-DIN
,forts.
Ytterligare information
139
Ingång och utgång för ljud/video
AV MINIJACK
Automatisk in/ut-omkopplare
Videosignal: 1 Vp-p, 75 Ω (ohm),
obalanserad, negativ synk
Ljudsignal: 327 mV, (vid en utimpedans på
mer än 47 kΩ (kiloohm))
Inimpedans mer än 47 kΩ (kiloohm))
Utimpedans med mindre än 2,2kΩ (kiloohm)
USB-kontakt
mini-B
DV-ingång/utgång
Anslutning med 4-stift
Nätadapter AC-L25A/L25B
Strömförsörjning
100-240 V växelström (AC), 50/60 Hz
Strömförbrukning
0,35-0,18 A
Strömförbrukning
18 W
Utspänning
8,4 V likström (DC), 1,5 A
Drifttemperatur
0°C till 40°C
Förvaringstemperatur
-20°C till + 60°C
Storlek (ca.)
56 × 31 × 100 mm
(b/h/d) exklusive utstickande delar
Vikt (ca.)
190 g exklusive nätkabeln
Uppladdningsbart batteri (NP-FF51)
Maximal utspänning
8,4 V likström (DC)
Utspänning
Likström (DC) 7,2 V
Kapacitet
5,6 Wh (780 mAh)
Storlek (ca.)
40,8 × 12,5 × 49,1 mm
(b/h/d)
Vikt (ca.)
45 g
Drifttemperatur
0°C till 40°C
Typ
Litiumjon
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
140
Ytterligare information
Snabbreferens
Delar och kontroller
Videokamera
1
5
2
3
4
6
3
7
8
9
q;
qa
qs
G Aktivitetslampa (sid. 24, 130)
B LCD BACKLIGHT, knapp* (sid. 21)
H POWER, omkopplare (sid. 20)
C REC START/STOP, knapp (sid. 27, 50)
I ”Memory Stick Duo”-fack (sid. 24)
D BATT
E Ögonmussla
J CAMERA-TAPE, CAMERA-MEM,
PLAY/EDIT, lägeslampor (sid. 20)
F Sökare (sid. 2, 21)
K BACK LIGHT , knapp* (sid. 37)
(batterispärr), spak (sid. 16)
Snabbreferens
A LCD/Pekskärm (sid. 2, 21)
L CHARGE, lampa (sid. 16)
* När du använder Easy Handycam kan du inte
använda de här knapparna. (z-märke).
,forts.
Snabbreferens
141
4
5
1
2
6
7
3
8
9
q;
A Lins (Carl Zeiss-lins)/linsskydd
Videokameran är utrustad med en Carl
Zeiss-lins, känd för att ge bilder av hög
kvalitet.
Linsen till den här videokameran är
resultatet av ett samarbete mellan Carl
Zeiss i Tyskland och Sony Corporation.
Den använder mätsystemet MTF för
videokameror och har Carl Zeiss-optikens
höga kvalitet.
MTF står för Modulation Transfer function.
Värdet visar hur mycket av motivets ljus
som kommer in genom linsen.
B Kamerans inspelningslampa (sid. 27)
C Fjärrkontrollsensor
D Mikrofon (sid. 106)
E För DCR-PC109E:
Intelligent accessory shoe
(sid. 106)
För DCR-PC108E:
Tillbehörssko
Intelligent accessory shoe på DCR-PC109E
och tillbehörsskon på DCR-PC108E har en
säkerhetsanordning som ser till att de
installerade tillbehören sitter fast ordentligt.
Du fäster ett tillbehör genom att trycka ned
det, skjuta in det så långt det går och sedan
dra åt skruven. Du tar loss ett tillbehör genom
att först lossa skruven och sedan trycka ned
och dra ut tillbehöret.
z Tips för Intelligent accessory shoe
• Intelligent accessory shoe förser de extra
tillbehören, t.ex. videobelysning, blixt och
mikrofon, med ström.
• Tillbehöret kan slås på/stängas av med POWERomkopplaren på videokameran. Mer information
finns i bruksanvisningen till tillbehören.
F Batteri/Batteriterminalskydd (sid. 16)
G EASY, knapp (sid. 35, 54)
H DC IN, kontakt (sid. 16)
I Kontaktskydd för DC IN
J DISPLAY/BATT INFO, knapp (sid. 17)
142
Snabbreferens
7
8
9
1
2
3
4
5
q;
6
qa
qs
A MIC (PLUG IN POWER), kontakt (röd)
(sid. 106)
Den här kontakten använder du som ingång
för extern mikrofon; den förser också
fantommatade mikrofoner med ström. När
du ansluter en extern mikrofon har den
prioritet.
G PHOTO, knapp (sid. 31)
B Kontaktskydd
L RESET, knapp
Om du trycker på RESET återgår alla
inställningar, inklusive inställningarna för
datum och tid, men med undantag för
inställningarna för den personliga menyn,
till sina ursprungliga värden.
C
I Zoomspak
J IR-sändare (sid. 100)
K LENS COVER, omkopplare (sid. 27, 31)
Snabbreferens
(LANC), kontakt (blå)
LANC-kontrollkontakten använder du
för att styra bandtransporten på en
videoenhet och kringutrustning som är
ansluten till den.
H NIGHTSHOT PLUS, omkopplare
(sid. 39)
D A/V, kontakt (ljud/video)
(sid. 59, 93, 106)
E Remlåsets spärrspak (sid. 144)
F Högtalare
,forts.
Snabbreferens
143
2
1
3
4
5
6
A Justeringsspak för sökarlinsen (sid. 21)
E Gränssnittsanslutning
B Kassettlucka (sid. 23)
F Stativfäste
Längden på stativskruven måste vara
mindre än 5,5 mm.
Om den är längre kan du inte fästa stativet
ordentligt och dessutom kan skruven skada
videokameran.
C Grepprem (sid. 3)
D OPEN/ZEJECT
, spak (sid. 23)
Använda greppremmen som
handlovsrem
Greppremmen gör det lättare att bära
videokameran.
1 Skjut remlåsets spärrspak i pilens
2 Lossa greppremmens fäste från
videokameran.
riktning 1 och håll kvar den där och
flytta greppremsfästet i pilens riktning
2.
Remlåsets
spärrspak
3 Använd greppremmen som handlovsrem
som bilden visar.
144
Snabbreferens
Sätta tillbaka greppremmen
Sätt tillbaka greppremmens fäste på
videokameran och för det i pilens riktning tills
det klickar på plats och låses fast.
Handycam Station
1
3
4
5
6
7
2
b Obs!
• Greppremmen kan lossna om du inte sätter fast den
ordentligt.
A Gränssnittsanslutning
B
(USB) ON/OFF, omkopplare
För att använda USB-anslutningen ställer
du
(USB) ON/OFF-omkopplaren på
ON.
z Tips!
• Greppremmens längd kan justeras. (sid. 3)
C A/V, kontakt (sid. 59, 93)
D S VIDEO, kontakt
E DC IN, kontakt (sid. 16)
F
DV , gränssnittskontakt (sid. 93)
G
(USB), kontakt
Snabbreferens
,forts.
Snabbreferens
145
Fjärrkontroll
Ta bort isoleringsarket innan du använder
fjärrkontrollen.
Hur du tar bort isoleringsarket
Isoleringsark
Byta ut batteriet
1 Tryck på spärren samtidigt som du
trycker in nageln i skåran och drar ut
batterifacket.
Spärr
A PHOTO, knapp (sid. 31)
B Minneskontrollknappar (index*, –/+,
minnesuppspelning) (sid. 52)
C SEARCH M., knapp* (sid. 60, 61)
D ./>, knappar* (sid. 60, 61)
2 Ta ur litiumbatteriet, det är av typen
knappcellsbatteri.
E Videokontrollknappar (snabbspolning
bakåt, uppspelning, snabbspolning
framåt, paus, stopp, långsam
uppspelning) (sid. 50)
F ZERO SET MEMORY, knapp* (sid. 60)
G Sändare
När du slagit på strömmen till
videokameran styr du den genom att rikta
sändaren mot kamerans fjärrsensor.
3 Sätt i ett nytt litiumbatteri med + sidan
vänd uppåt.
H REC START/STOP , knapp (sid. 30)
I Zoomknapp (sid. 29)
J DISPLAY , knapp (sid. 60)
* När du använder Easy Handycam kan du inte
använda de här knapparna.
4 Skjut tillbaka batterifacket i
fjärrkontrollen tills det klickar på plats.
146
Snabbreferens
VARNING!
Batteriet kan explodera om du hanterar det
felaktigt. Försök inte ladda upp, plocka isär eller
elda upp batteriet.
VAR FÖRSIKTIG!
Batteriet kan explodera om du inte sätter i det
rätt.
Byt bara ut batteriet mot ett nytt batteri av
samma typ, eller mot en typ som tillverkaren
rekommenderar.
Kassera använda batterier enligt tillverkarens
instruktioner.
b Om fjärrkontrollen
• Fjärrkontrollen drivs med ett litiumbatteri av
knappcellstyp (CR2025). Använd inga andra
batterier än CR2025.
• Rikta inte fjärrkontrollen mot starka ljuskällor, t.ex.
direkt mot solen eller mot ljuset från en
storbildsprojektor. Det kan göra att fjärrkontrollen
inte fungerar som den ska.
• Det är inte säkert att fjärrkontrollen fungerar som
den ska när fjärrsensorn blockeras av en
konversionslins (tillval).
• När du använder den medföljande fjärrkontrollen är
det möjligt att en videobandspelare i närheten också
reagerar på signalerna från fjärrkontrollen. I så fall
väljer du ett annat fjärrkontrolläge än VTR 2 på
videobandspelaren, eller täck för fjärrsensorn på
videobandspelaren med en bit svart papper.
Snabbreferens
,forts.
Snabbreferens
147
Indikatorer på LCD-skärmen och i sökaren
Följande indikatorer informerar om
videokamerans status och visas på LCDskärmen och i sökaren. Indikatorerna är inte
desamma för de olika kameramodellerna.
Indikatorer
Intervallinspelning
(sid. 77)
Intervallinspelning av
stillbilder (sid. 78)
Exempel: Indikatorer i CAMERA-TAPEläget
Den här indikatorn visas
när du använder videoblixt
(tillval).
Tidkod (sid. 57)/Bandräkneverk (sid. 57)/
Självdiagnostik (sid. 122)/Bildnummer (sid. 53)
60min
STBY
Betydelser
Bildruteinspelning
(sid. 76)
0:00:00
60min
Analoga bilder och analogt
ljud sänds ut i digitalt
format (sid. 86)
P-MENU
DV -ingång (digital video)
(sid. 95)
Skala för exponeringsinställning
Nollställningsminne (zero
set memory) (sid. 60)
Indikatorer
Betydelser
NightShot plus (sid. 39)
y 60min
Återstående batteritid
(sid. 28)
Super NightShot plus
(sid. 39)
SP , LP
Inspelningsläge (sid. 29)
STBY REC
Standby för inspelning/
inspelningsläge
Color Slow Shutter
(sid. 40)
QZ
Varning! (sid. 122)
Bildkvalitet (sid. 32)
Bildeffekter (sid. 74)
Bildstorlek (sid. 32)
Digitala effekter (sid. 44)
Bildstorlek (sid. 29)
MEMORY MIX (sid. 45)
Inspelningsmapp/
uppspelningsmapp
(sid. 73)
Cassette Memory
(sid. 128)
Manuell fokusering
(sid. 41)
9
PROGRAM AE (sid. 64)
Bakgrundsbelysning
(sid. 37)
.
Ljudläge (sid. 84)
60min q
Återstående bandtid
(sid. 28)
n
16:9 WIDE (sid. 68)
Seriefotografering (Burst)
(sid. 70)
Inspelning med
självutlösare (sid. 30, 33)
148
Snabbreferens
Vitbalans (sid. 65)
SteadyShot av (sid. 69)
-
Bildskydd (sid. 109)
Utskriftsmärke (sid. 110)
Indikatorer
Betydelser
Bildspel (Slide show)
(sid. 75)
LCD -bakgrundsbelysning
avstängd (sid. 21)
Bildradering (sid. 108)
PictBridge-anslutning
(sid. 111)
Snabbreferens
Snabbreferens
149
Index
Numerics
16:9 WIDE-läge ................ 69
21-stiftsadapter............ 59, 95
A
A/V-kabel............ 59, 93, 106
Anpassa den personliga
menyn ......................... 90
Användning utomlands ... 127
AUDIO MIX ............. 85, 108
AUDIO MODE ................. 84
AUTO SHUTTER............. 66
B
BACK LIGHT (kamera) ... 37
Band med dubbla
ljudspår ....................... 85
Bandräkneverk .................. 28
Batteri
Återstående
batteritid ....... 28, 132
Batteri ......................... 16
Batteriinformation ...... 17
BEEP ........................... 21, 88
Bildeffekter
(PICT. EFFECT) ........ 74
Bildkvalitet
(QUALITY).......... 32, 71
Bildruteinspelning
(FRAME REC) ........... 76
Bildruteuppspelning .......... 51
Bildskydd ........................ 109
Bildsökning ....................... 50
Bildstorlek
(IMAGE SIZE) ..... 32, 71
BLACK FADER ............... 42
BURN DVD ...................... 80
BURN VCD ...................... 81
C
CALIBRATION.............. 136
Cassette Memory......... 2, 128
Cassette Memory ssökning
(SEARCH)
.................. 47, 60, 61, 81
150
Snabbreferens
Color Slow Shutter (COLOR
SLOW S).....................40
D
Datum/tid ...........................57
Datumsökning....................61
DEMO MODE...................78
Digital programredigering
(PROG.EDIT) .............99
DIGITAL ZOOM ..............68
Digitala effekter
(D.EFFECT)..........44, 51
Direktåtkomst av ”Click to
DVD”
Se BURN DVD
Direktåtkomst till Video CD
Burn
Se BURN VCD
DOT FADER .....................43
E
Easy Handycam ...........35, 54
EDIT SEARCH .................48
END SEARCH ............47, 81
Energiläge ..........................20
F
FADER ..............................42
FILE NO. ...........................72
Fin (FINE)
Se bildkvalitet
(QUALITY)
Fjärrkontroll .....................146
REMOTE CTRL .........87
Fjärrkontrollsensor...........142
FLASH LEVEL .................67
FLASH MODE ..................67
FLASH SET.......................67
Flexibel punktmätning
(SPOT METER)..........38
Fokus..................................41
FORMAT...................72, 129
Full uppladdning ................16
Funktion för automatisk
avstängning
(A. SHUT OFF) ..........88
Funktion för digital
konvertering
(A/V c DV OUT) .......86
G
Granskning .................. 27, 32
Grepprem..................... 3, 144
Se Grepprem
H
Handlovsrem ............... 3, 144
Handycam Station ........... 145
Här visas
självdiagnoskoden .... 122
Huvudljud
Se MULTI-SOUND
I
i.LINK ............................. 133
i.LINK-kabel ............... 93, 99
Indexskärm ........................ 54
”InfoLITHIUM”
-batteri....................... 132
Informationskod (DATA
CODE) .................. 57, 87
Inspelning med självutlösare
(SELF-TIMER) .... 30, 33
Inspelningsgranskning....... 48
Inspelningskapacitet
REMAINING ....... 71, 87
Teckenfönster ............. 28
Inspelningsläge
(REC MODE) ....... 28, 84
Inspelningslampa
(REC LED) ................. 87
Inspelningstid .............. 18, 29
Intelligent accessory shoe
(intelligent
tillbehörssko) .... 106, 142
Intervallfotografering
(INT. REC-STL)......... 78
Intervallinspelning
(INTERVAL REC)..... 77
IR-sändare ....................... 100
J
JPEG................................ 129
Justering av sökaren .......... 21
K
Kassett................................23
Knappcellsbatteri
Fjärrkontroll ..............146
Videokamera .............137
Kondensbildning ..............135
Kopiering (REC CTRL).....95
Kromakey i kameran
(CAMTM CHROMA)
.....................................45
Kromakey i minnet
(MTCAM CHROMA)
.....................................46
L
N
Nätadapter ......................... 16
NEW FOLDER ................. 72
NightShot Light
(NS LIGHT).......... 40, 68
NightShot plus ................... 39
Nollställningsminne........... 60
NORMAL
Se Seriefotografering
(BURST)
NTSC............................... 127
O
OLD MOVIE..................... 44
P
M
Manuell exponering
(EXPOSURE) .............38
Manuell fokusering ............41
Mapp
Se NEW FOLDER
Se PB FOLDER
Se REC FOLDER
PAL ................................. 127
PB FOLDER...................... 73
Personlig meny
(P-MENU) .................. 62
PictBridge ........................ 111
PRINT
Se PictBridge
PROGRAM AE ................. 64
Programredigering
(PROG. EDIT) ........... 80
R
Radera
ALL ERASE
(Cassette Memory,
kassettminne) ....... 83
ALL ERASE
(stillbild) .............. 71
Radera bilder ............ 108
REC FOLDER .................. 73
REC START/STOP .... 27, 50
RESET ............................ 143
Ryckiga rörelser
(FLASH)..................... 44
S
Sekundärt ljud
Se MULTI-SOUND
Seriefotografering
(BURST) .............. 32, 70
Skiftexponering
(EXP. BRKTG)
Se Seriefotografering
(BURST)
Skrivskyddsflik ....... 128, 130
SLIDE SHOW .................. 75
Snabbläddring ................... 50
Sökare ............................... 21
Ljusstyrka
(VF B.LIGHT)..... 86
SP (standardläge)
Se inspelningsläge
(REC MODE)
Spegelläge ......................... 30
SPOT FOCUS ................... 41
Språk (LANGUAGE) ....... 25
Standard (STANDARD)
Se bildkvalitet
(QUALITY)
STEADYSHOT ................ 69
Stereo/mono ...................... 85
STILL................................ 44
STILL SET........................ 70
Stillbildsformat ............... 129
Super NightShot plus ........ 39
S-video ........................ 59, 93
Snabbreferens
LANC...............................143
Långsam slutare
(SLOW SHUTTR) ......44
LANGUAGE .....................89
LCD BACKLIGHT,
knapp ...................21, 141
LCD COLOR .....................86
LCD/VF SET .....................85
LCD-ljusstyrka
(LCD BRIGHT) ..........21
LCD-skärm ..........................2
LCD-skärmens
bakgrundsbelysning
(LCD BL LEVEL) ......85
Ljudpålägg (AUD DUB
CTRL) .......................106
Ljudsignal som bekräftar olika
åtgärder
Se BEEP
LP (longplayläge)
Se inspelningsläge
(REC MODE)
Luminance key
(LUMI. KEY)..............44
Luminanskey i minnet (M T
CAM LUMI.) ..............45
MEMORY MIX ................ 45
”Memory Stick Duo”
Allmän information
............................ 129
Antal stillbilder ..... 29, 33
Sätta i ett ..................... 24
Meny
CAMERA SET ........... 64
EDIT/PLAY................ 80
MEMORY SET .......... 70
MENU ROTATE........ 88
PICT. APPLI............... 74
STANDARD SET ...... 84
TIME/LANGU. .......... 89
Välja alternativ............ 62
Minnesfotografering .... 31, 52
Minnesöverlappning
(OVERLAP) ............... 43
Mjuk övergång
Se END SEARCH
MONOTONE .................... 42
MOSAIC FADER ............. 42
MOVIE SET...................... 71
MPEG .............................. 129
MULTI-SOUND ............... 85
,forts.
Snabbreferens
151
T
V
Teckenfönster
DISPLAY ................... 88
Indikatorer i
teckenfönstret..... 148
Teckenfönster för
kamerainställningar .... 57
Teleläge
Se Zoomning
Tidinställning
(CLOCK SET)...... 22, 89
Tidkod ............................... 28
Titel (Cassette Memory,
kassettminne)
TAPE TITLE .............. 83
TITL ERASE.............. 82
TITLE ......................... 81
TITLE DISP ............... 82
Titelsökning....................... 60
TRAIL ............................... 44
TV-färgsystem................. 127
Varningsindikatorer .........122
Varningsmeddelanden .....122
Videohuvud......................136
Vidvinkel
Se Zoomning
Vitbalans
(WHITE BAL.) ...........65
Volym (VOLUME) .....49, 52
U
Uppladdning av batteriet
Batteri ......................... 16
Förinstallerat knappformat
batteri ................. 137
Uppspelning (VAR.SPD PB)
Bildruta ....................... 51
Dubbel hastighet ......... 50
Långsamt .................... 50
Motsatt riktning .......... 50
Uppspelningstid................. 19
USB ON/OFF,
omkopplare ............... 145
USB Streaming.................. 86
USB-CAMERA .......... 86
USB-PLY/EDT........... 86
USB, kontakt ................... 145
Utskriftsmärke................. 110
152
Snabbreferens
W
WHITE FADER ................42
WIPE..................................43
WORLD TIME ..................89
Z
Zoomning.....................29, 56
Zoomning vid uppspelning
(PB ZOOM) ................56
Прочтите перед
началом работы
Перед эксплуатацией аппарата
внимательно прочтите данное
руководство и сохраните его для
дальнейших справок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Во избежание пожара или поражения
электрическим током не допускайте
попадания аппарата под дождь или
во влажные места.
Во избежание поражения
электрическим током не открывайте
корпус. Обслуживание должно
производиться только
квалифицированным персоналом.
DCR-PC109E
ВНИМАНИЕ
Электромагнитные поля на определенных
частотах могут влиять на изображение и звук,
воспроизводимые данной видеокамерой.
Данное изделие прошло испытания и
соответствует ограничениям, установленным в
Директиве EMC в отношении соединительных
кабелей, длина которых не превышает 3
метров.
b Примечание
Если статическое электричество или
электромагнитные помехи приводят к сбою в
передаче данных, перезапустите приложение
или отключите и снова подключите кабель
USB.
Дата изготовления фотоаппарата
Такой же номер, как и серийный номер
фотоаппарата, указан на этикетке со штрихкодом картонной коробки изделия.
Вы можете узнать дату изготовления
фотоаппарата, взглянув на обозначение “P/D:”,
знаки указанные на этикетке со штрих-кодом
картонной коробки.
2
Прочтите перед началом работы
P/D:XX XXXX
1
2
1. Месяц изготовления
2. Год изготовления
A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6,
H-7, I-8, J-9
Примечания по эксплуатации
Примечание относительно функции
Cassette Memory
Видеокамера работает в формате DV. С этой
видеокамерой можно использовать только
кассеты мини DV. Рекомендуется
использовать кассеты мини DV с функцией
Cassette Memory, так как это позволяет
использовать функции Поиск титра (стр. 66),
Поиск даты (стр. 67), [
ТИТР] (стр. 87),
[
ИМЯ КАСС] (стр. 89).
Кассеты с функцией Cassette Memory
отмечены знаком
.
Примечание по типам карт “Memory
Stick”, которые можно использовать
в видеокамере
На данной видеокамере можно использовать
только “Memory Stick Duo”, размер которой
почти в два раза меньше размера стандартной
“Memory Stick” (стр. 143).
Знак
указан на “Memory Stick
Duo”.
Примечания по записи
• Прежде чем начать запись, проверьте работу
функции записи и убедитесь, что
изображение и звук записываются
нормально.
• Содержимое записанного материала нельзя
восстановить, если запись или
воспроизведение невозможны по причине
неисправности видеокамеры, носителя
записи и т.д.
• В разных странах/регионах используются
разные системы цветного ТВ. Для просмотра
записей на экране ТВ необходимо
использовать ТВ системы PAL.
• Телевизионные программы, кинофильмы,
видеокассеты и другие материалы могут
быть защищены авторскими правами.
Несанкционированная запись таких
материалов может противоречить законам
об авторском праве.
Примечания относительно панели
ЖКД, видоискателя и объектива
Примечания по использованию
видеокамеры
• Экран ЖКД и видоискатель изготовлены с
использованием высокоточной технологии,
благодаря которой эффективно
используются более 99,99% точек.
Однако на экране ЖКД и в видоискателе
могут постоянно отображаться маленькие
черные или яркие цветные точки (белые,
красные, синие или зеленые).
Появление этих точек является нормальным
следствием производственного процесса и
никоим образом не влияет на качество
записи.
• Воздействие прямого солнечного света на
экран ЖКД, видоискатель и объектив в
течение длительного времени может
привести к их неисправности. Будьте
внимательны, когда оставляете камеру
вблизи окна или вне помещения.
• Не наводите видеокамеру на солнце. Это
может привести к неисправности
видеокамеры. Выполняйте съемку солнца
только в условиях низкой освещенности,
например на закате.
• Придерживая видеокамеру, просуньте руку
через ремешок, а пальцы осторожно
положите на упор для пальцев.
Упор для пальцев
• Чтобы обеспечить надежный захват,
закрепите ремень для захвата, как показано
на следующем рисунке. Если ремень для
захвата слишком длинный, заправьте его в
подушечку для руки.
RU
Примечания по подключению
другого устройства
Прежде чем подключить видеокамеру к
другому устройству, например
видеомагнитофону или компьютеру, с
помощью кабеля USB или i.LINK, убедитесь,
что штекер вставляется правильной стороной.
Если с силой вставить штекер неправильной
стороной, можно повредить контакты. Также
это может привести к неисправности
видеокамеры.
• Ремень для захвата можно также
использовать как ремешок на запястье
(стр. 160).
Примечания по использованию
данного руководства
• Изображения экрана ЖКД и в видоискателе,
приведенные в данном руководстве,
получены с помощью цифровой
фотокамеры, поэтому они могут внешне
отличаться от реальных аналогов.
• Рисунки, используемые в данном
руководстве, выполнены на основе модели
DCR-PC109E.
,продолжение
Прочтите перед началом работы
3
• При использовании сенсорной панели
придерживайте рукой панель ЖКД с
обратной стороны. Легким касанием
нажимайте кнопки, отображаемые на
экране.
Примечания по обращению с
Handycam Station
• Устанавливайте видеокамеру в устройство
Handycam Station в направлении стрелки, как
показано на следующем рисунке. Вставьте ее
полностью.
Легким касанием нажмите кнопку на
экране ЖКД.
• Можно изменять язык экранного дисплея на
видеокамере (стр. 26).
• Следите за тем, чтобы не нажать кнопки на
экране ЖКД при открытии или закрытии
панели ЖКД или при регулировке угла
наклона панели ЖКД.
• Не держите камеру за указанные ниже
детали.
Видоискатель
Панель ЖКД
Батарейный блок
4
• Для отсоединения видеокамеры от Handycam
Station держите видеокамеру и устройство
Handycam Station, как изображено на
рисунке ниже, и отсоедините видеокамеру от
Handycam Station.
Прочтите перед началом работы
b Примечания
• Если это необходимо, отсоедините адаптер
переменного тока от устройства Handycam
Station, придерживая одной рукой штекер
постоянного тока, а другой - Handycam
Station.
• Прежде чем подсоединять видеокамеру к
устройству Handycam Station и отсоединять
ее, обязательно отключайте питание
видеокамеры.
• Возможно, видеокамеру не удастся
подсоединить к устройству Handycam Station
надлежащим образом, если крышка гнезда
DC IN открыта или между видеокамерой и
устройством Handycam Station зажат ремень
для захвата.
• При использовании видеокамеры не
рекомендуется подсоединять
соединительные кабели A/V или адаптеры
переменного тока одновременно и к
видеокамере, и к устройству Handycam
Station. Это может привести к повреждению
видеокамеры.
Прочтите перед началом работы
5
Содержание
: функции, доступные только для кассеты.
: функции, доступные только для “Memory
Stick Duo”.
Прочтите перед началом работы ............................................................ 2
Краткое руководство
Запись фильмов ...................................................................................... 10
Запись неподвижных изображений ...................................................... 12
Простое выполнение операций записи/воспроизведения .................. 14
Подготовка к эксплуатации
Шаг 1: проверка прилагаемых деталей ................................................ 15
Шаг 2: зарядка батарейного блока ....................................................... 16
Использование внешнего источника питания ....................................................... 20
Шаг 3: включение питания..................................................................... 20
Шаг 4: регулировка панели ЖКД и видоискателя............................... 21
Регулировка панели ЖКД ....................................................................................... 21
Регулировка видоискателя ..................................................................................... 22
Шаг 5: установка даты и времени ......................................................... 23
Шаг 6: установка носителя записи........................................................ 24
Установка кассеты................................................................................................... 24
Установка “Memory Stick Duo” ................................................................................ 25
Шаг 7: выбор языка сообщений на экране ........................................... 26
Запись
Запись фильмов ...................................................................................... 28
Запись в течение длительного промежутка времени .......................................... 30
Использование функции трансфокации ................................................................ 31
Запись в зеркальном режиме ................................................................................. 31
Использование таймера самозапуска.................................................................... 32
Запись неподвижных изображений
– Фотосъемка в память ............................................................... 33
Выбор качества или размера изображения .......................................................... 34
Использование таймера самозапуска.................................................................... 35
Запись неподвижного изображения на “Memory Stick Duo” во время записи
фильма на кассету............................................................................................. 36
Простая запись – Easy Handycam.......................................................... 37
Запись фильма
................................................................................................... 37
Запись неподвижного изображения
................................................................ 38
Использование всех возможностей функции Easy Handycam ............................ 38
6
Регулировка экспозиции ........................................................................ 39
Регулировка экспозиции для объектов с подсветкой ......................................... 39
Фиксация экспозиции для выбранного предмета
– Универсальный точечный фотоэкспонометр .............................................. 40
Регулировка экспозиции вручную.......................................................................... 40
Запись в темноте – NightShot plus и т.д. ............................................... 41
Фокусировка............................................................................................ 43
Фокусировка на объекте съемки – SPOT FOCUS ................................................ 43
Ручная фокусировка ............................................................................................... 43
Запись изображения с использованием различных эффектов ......... 45
Плавное появление и исчезновение изображения эпизода
– FADER ....................................................................................................... 45
Использование специальных эффектов
– Цифровой эффект..................... 47
Наложение неподвижных изображений в фильмах на кассете
– MEMORY MIX .................................................................................................. 48
Поиск точки начала записи
............................................................. 50
Поиск последнего эпизода самой последней записи – END SEARCH ............... 50
Ручной поиск – EDIT SEARCH ................................................................................ 51
Просмотр последних записанных эпизодов – Просмотр записи ......................... 52
Воспроизведение
Просмотр фильмов, записанных на кассету
.................................. 53
Воспроизведение в различных режимах............................................................... 54
Просмотр записи с добавлением эффектов – Цифровой эффект ..................... 55
Просмотр записей на “Memory Stick Duo”
...................................... 56
Воспроизведение в различных режимах с “Memory Stick Duo” .......................... 58
Простое выполнение операций воспроизведения
– Easy Handycam ................................................................................ 59
Использование всех возможностей функции Easy Handycam ............................ 60
Различные функции воспроизведения................................................. 61
Увеличение изображений – Увеличение при воспроизведении с кассеты/
Увеличение при воспроизведении с карты памяти ....................................... 61
Отображение экранных индикаторов ................................................................... 62
Отображение даты/времени и данных настройки видеокамеры
– Код данных...................................................................................................... 62
Воспроизведение изображения на экране ТВ ..................................... 64
Поиск эпизода для воспроизведения на кассете
......................... 65
Быстрый поиск эпизода – Память нулевой отметки ............................................ 65
Поиск эпизода с использованием Cassette Memory – Поиск титра .................... 66
Поиск эпизода по дате записи – Поиск даты ....................................................... 67
,продолжение
7
Усовершенствованные
операции
Использование меню
Выбор элементов меню ................... 68
Использование меню
(УСТ
КАМЕРЫ) – ПРОГР А/ЭКСП/
БАЛАНС БЕЛ/16:9 и т.д. ............ 70
Использование меню
(УСТ
ПАМЯТИ) – ЗАПУСК/
КАЧ.СНИМКА/РАЗМ СНИМК/
УДАЛ.ВСЕ/НОВАЯ ПАПКА
и т.д. ............................................ 76
Использование меню
(ПРИЛ.ИЗОБР.) – ЭФФЕКТ
ИЗОБР/ПОКАЗ СЛАЙД./ПОКАДР
ЗАП/ФРАГМ.ЗАП/З.ИНТ– НЕПОДВ
и т.д. ............................................ 80
Использование меню
(РЕД И
ВОСПР) –
ТИТР/
ИМЯ
КАСС и т.д. ................................. 86
Использование меню
(СТАНД
НАБОР) –
РЕЖИМ ЗАП/
МУЛЬТИЗВУК/БАЛАНС ЗВУКА/
USB-CAMERA и т.д. ................... 91
Использование меню
(ВРЕМЯ/
ЯЗЫК) – УСТАН ЧАСОВ/
ЧАСОВОЙ ПОЯС и т.д. ............. 97
Настройка персонального
меню ............................................ 98
Перезапись/Монтаж
Подключение к видеомагнитофону
или ТВ.........................................102
Перезапись на другую кассету
...............................................103
Запись изображений с
видеомагнитофона или ТВ.......104
Перезапись изображений с кассеты
на “Memory Stick Duo”...............106
Перезапись неподвижных
изображений с “Memory Stick Duo”
на кассету ..................................107
Перезапись выбранных эпизодов с
кассеты – Цифровой монтаж
программы .................................108
Перезапись звука на записанную
кассету
.................................115
Удаление записанных изображений
...............................................118
Добавление в записанные
изображения меток с
определенной информацией
– Защита изображений/Знак
печати ........................................119
Печать записанных изображений
(принтер, совместимый с
PictBridge)
............................121
Устранение неполадок
Устранение неполадок...................124
Предупреждающие индикаторы и
сообщения..................................134
8
Дополнительная информация
Использование видеокамеры за
границей.....................................140
Используемые кассеты ..................141
О картах “Memory Stick”.................143
О батарейном блоке “InfoLITHIUM”
....................................................146
О стандарте i.LINK..........................148
Уход и меры
предосторожности ....................149
Технические характеристики ........154
Краткий справочник
Обозначение деталей и органов
управления ................................157
Указатель ........................................166
См. также другие инструкции по
эксплуатации, прилагаемые к этой
видеокамере:
• Монтаж изображений с помощью
компьютера
cРуководство по использованию
компьютерных приложений
9
Краткое руководство
Запись фильмов
1
Присоедините заряженный батарейный блок к видеокамере.
Чтобы зарядить батарейный блок, см. стр. 16.
a Переместите рычажок снятия
батарейного блока BATT
и
снимите крышку батарейных
контактов.
b Прикрепите батарейный блок таким
образом, чтобы сторона с контактами
была обращена к видеокамере, как
показано на рисунке ниже, и затем,
нажимая на батарейный блок,
вставьте его до щелчка.
Рычажок снятия батарейного
блока BATT
2
Вставьте кассету в видеокамеру.
a Передвиньте рычажок b Вставьте кассету так, c Нажмите кнопку
OPEN/ZEJECT в
направлении стрелки
и откройте крышку.
Кассетный отсек
автоматически
выдвинется.
Рычажок OPEN/ZEJECT
10
Краткое руководство
чтобы сторона с
окошком была
направлена вверх,
затем нажмите на
центр задней стороны
кассеты.
Окошко
.
Закройте крышку
кассетного отсека
после того, как
кассетный отсек
самостоятельно
передвинется обратно.
3
Начните запись, глядя на экран ЖКД для контроля
снимаемого изображения.
Дата и время не установлены по умолчанию. Чтобы установить дату и время, см. стр. 23.
a Установите
Краткое руководство
переключатель LENS
COVER в положение
OPEN.
b Откройте панель ЖКД.
c Нажав зеленую
кнопку, перемещайте
переключатель
POWER вниз, чтобы
загорелся индикатор
CAMERA-TAPE.
Питание включится.
d Нажмите кнопку REC
START/STOP.
Начнется запись. Чтобы
переключиться в режим
ожидания, снова нажмите
REC START/STOP.
Можно также использовать
кнопку REC START/STOP
на панели ЖКД.
4
Просмотрите записанное изображение на экране ЖКД.
a Перемещайте
переключатель
POWER до тех пор,
пока не загорится
индикатор PLAY/EDIT.
b Нажмите кнопку
(ускоренная
перемотка назад).
c Нажмите кнопку
(воспроизведение),
чтобы начать
воспроизведение.
Для остановки нажмите
кнопку
.
Чтобы отключить питание,
установите переключатель
POWER в положение OFF
(CHG).
Установите переключатель
LENS COVER в положение
CLOSE.
Краткое руководство
11
Запись неподвижных
изображений
1
Присоедините заряженный батарейный блок к
видеокамере.
Чтобы зарядить батарейный блок, см. стр. 16.
a Переместите рычажок снятия
b Прикрепите батарейный блок
батарейного блока BATT
и
снимите крышку батарейных
контактов.
таким образом, чтобы сторона с
контактами была обращена к
видеокамере, как показано на
рисунке ниже, и затем, нажимая на
батарейный блок, вставьте его до
щелчка.
Рычажок снятия батарейного
блока BATT
2
Вставьте “Memory Stick Duo” в видеокамеру.
Вставьте ее так, чтобы
метка B была в правом
верхнем углу. Нажмите
до щелчка.
Метка B
12
Краткое руководство
3
Начните запись, глядя на экран ЖКД для контроля
снимаемого изображения.
Дата и время не установлены по умолчанию. Чтобы установить дату и время, см. стр. 23.
a Установите
Краткое руководство
переключатель LENS
COVER в положение
OPEN.
b Откройте панель ЖКД.
c Нажав зеленую кнопку,
перемещайте
переключатель POWER
до тех пор, пока не
загорится индикатор
CAMERA-MEM.
Питание включится.
d Слегка нажмите
кнопку PHOTO.
Будет слышен короткий
зуммерный сигнал, когда
фокусировка
отрегулируется.
e Нажмите кнопку
PHOTO до конца.
Будет слышен звук
затвора и осуществлена
запись неподвижного
изображения.
4
Просмотрите записанное изображение на экране ЖКД.
a Перемещайте
переключатель
POWER до тех пор,
пока не загорится
индикатор PLAY/EDIT.
b Нажмите
.
Появится последнее
записанное изображение.
c Нажмите
(следующий) или
(предыдущий), чтобы
последовательно
просмотреть
изображения.
Чтобы отключить питание,
установите переключатель
POWER в положение OFF
(CHG).
Установите переключатель
LENS COVER в положение
CLOSE.
Краткое руководство
13
Простое выполнение операций
записи/воспроизведения
В режиме Easy Handycam запись и воспроизведение
выполнить еще проще.
Функция Easy Handycam позволяет легко выполнить
запись/воспроизведение даже для неопытных
пользователей, делая доступными только основные
функции записи/воспроизведения.
Во время записи/
воспроизведения нажмите
кнопку EASY.
Индикатор EASY горит синим
цветом (1), и увеличивается
размер шрифта на экране (2)
во время использования
функции Easy Handycam.
Easy Handycam
operation
ON
Подробнее см. инструкции для каждой операции.
См. стр. 37 для записи и стр. 59 для воспроизведения.
14
Краткое руководство
Подготовка к эксплуатации
Шаг 1: проверка
прилагаемых
деталей
Беспроводной пульт дистанционного
управления (1)
Литиевая батарейка типа “таблетка” уже
установлена.
Подготовка к эксплуатации
Убедитесь, что в комплект поставки
видеокамеры входят следующие
принадлежности.
Handycam Station (1)
Цифра в круглых скобках обозначает
количество поставляемых деталей.
Карта “Memory Stick Duo” 8 МБ (1)
На данной видеокамере можно использовать
только “Memory Stick Duo”, размер которой
почти в два раза меньше размера стандартной
“Memory Stick”. См. стр. 143 для получения
дополнительных сведений.
Соединительный кабель A/V (1)
Кабель USB (1)
Адаптер Memory Stick Duo (1)
Если к карте “Memory Stick Duo”
подсоединить адаптер Memory Stick Duo, то
карту “Memory Stick Duo” можно будет
использовать с любым из устройств,
совместимых со стандартной картой “Memory
Stick”.
Перезаряжаемый батарейный блок
NP-FF51 (1)
Батарейный блок NP-FF51 серебристого цвета
продается только в комплекте с данной
видеокамерой.
Крышка батарейных контактов (1)
Прикреплена к видеокамере.
Адаптер переменного тока (1)
Драйвер на CD-ROM “SPVD-012 USB”
(1)
Чистящая ткань (1)
21-штырьковый адаптер (1)
Только для моделей со знаком
стороне.
Провод питания (1)
на нижней
Руководство по эксплуатации
видеокамеры (данное руководство)
(1)
Руководство по использованию
компьютерных приложений (1)
Подготовка к эксплуатации
15
Шаг 2: зарядка
батарейного блока
1
Переместите рычажок снятия
батарейного блока BATT
и
снимите крышку батарейных
контактов.
Можно зарядить батарейный блок
“InfoLITHIUM” (серии F), подключив
его к видеокамере.
b Примечания
• Нельзя использовать любые другие
источники питания вместо батарейного
блока “InfoLITHIUM” (серии F) (стр. 146).
• Во избежание короткого замыкания не
допускайте соприкосновения штекера
постоянного тока адаптера переменного
тока или батарейных контактов с
металлическими предметами. Это может
привести к повреждению видеокамеры.
• Подключайте адаптер переменного тока в
ближайшую сетевую розетку. Немедленно
отключите адаптер переменного тока из
розетки, если возникнет какая-либо
неисправность.
Рычажок снятия батарейного
блока BATT
2
Прикрепите батарейный блок
таким образом, чтобы сторона с
контактами была обращена к
видеокамере, как показано на
рисунке ниже, и затем, нажимая на
батарейный блок, вставьте его до
щелчка.
3
Расположив штекер постоянного
тока так, чтобы метка v была
сверху, подсоедините адаптер
переменного тока к гнезду DC IN на
устройстве Handycam Station.
Штекер
постоянного
тока
Гнездо DC IN
Handycam Station
Провод питания
К сетевой розетке
Адаптер
переменного тока
Метка v
Гнездо DC IN
16
Подготовка к эксплуатации
4
Подсоедините провод питания к
адаптеру переменного тока.
5
Подсоедините провод питания к
сетевой розетке.
6
Вставьте видеокамеру в устройство
Handycam Station.
Батарейный блок можно зарядить во
время поездки, даже если под рукой нет
аналогового устройства Handycam
Station. Подсоедините адаптер
переменного тока к гнезду DC IN
видеокамеры так, чтобы метка v на
штекере постоянного тока была сверху,
как показано на рисунке.
После зарядки батареи
Подготовка к эксплуатации
Индикатор CHARGE гаснет, когда
батарея полностью заряжена.
Отсоедините адаптер переменного тока
от гнезда DC IN.
Отсоединение батарейного блока
Батарейный блок
7
Установите переключатель
POWER в положение OFF (CHG).
Загорится индикатор CHARGE, и
начнется зарядка.
Переключатель POWER
Рычажок снятия батарейного
блока BATT
1 Установите переключатель POWER
в положение OFF (CHG).
2 Переместите рычажок снятия
Зарядка батарейного блока только с
помощью адаптера переменного
тока
батарейного блока BATT
в
направлении стрелки, как показано
на рисунке, и отсоедините
батарейный блок.
b Примечание
• Всегда прикрепляйте крышку для защиты
батарейных контактов. Если батарейный
блок не используется в течение длительного
времени, его следует полностью разрядить
перед тем, как поместить на хранение. См.
стр. 147 для получения информации о
хранении батарейного блока.
Штекер
постоянного тока
Гнездо DC IN
Провод
питания
К сетевой розетке
Адаптер
переменного тока
,продолжение
Подготовка к эксплуатации
17
Проверка оставшегося заряда
батареи – Информация о состоянии
батарейного блока
B Приблизительное возможное время
записи при использовании панели
ЖКД.
C Приблизительное возможное время
записи при использовании
видоискателя.
Время зарядки
Приблизительное время полной зарядки
абсолютно разряженного батарейного
блока (в минутах) при температуре 25°C
(рекомендуемая температура: 10 – 30°C).
Батарейный блок
DISPLAY/BATT INFO Переключатель POWER
Можно проверить текущий уровень
заряда батареи и оставшееся время
записи как во время зарядки, так и когда
отключено питание.
1 Установите переключатель POWER
в положение OFF (CHG).
2 Откройте панель ЖКД.
3 Нажмите кнопку DISPLAY/BATT
INFO.
Информация о состоянии батареи
отображается приблизительно в
течение 7 секунд.
Если держать эту кнопку нажатой, то
информация отображается
приблизительно в течение 20 секунд.
BATTERY INFO
NP-FF50
120
NP-FF51
(прилагается)
130
NP-FF70
150
NP-FF71
170
Время записи при включенном
экране ЖКД
Приблизительное время использования
полностью заряженного батарейного
блока (в минутах) при 25°C.
Переключатель LCD BACKLIGHT
установлен в положение ON
Для модели DCR-PC109E:
Батарейный Время
Время
блок
непрерывной обычной*
записи
записи
NP-FF50
90
50
NP-FF51
(прилагается)
105
55
NP-FF70
190
105
NP-FF71
210
115
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
Для модели DCR-PC108E:
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN:
94 min
VIEWFINDER:
99 min
A Уровень зарядки батареи
отображает приблизительное
количество оставшейся энергии
батарейного блока.
18
Подготовка к эксплуатации
Батарейный Время
Время
блок
непрерывной обычной*
записи
записи
NP-FF50
110
60
NP-FF51
(прилагается)
125
65
NP-FF70
225
120
NP-FF71
250
135
Переключатель LCD BACKLIGHT
установлен в положение OFF
Для модели DCR-PC109E:
Батарейный Время
Время
блок
непрерывной обычной*
записи
записи
Для модели DCR-PC108E:
Батарейный Время
Время
блок
непрерывной обычной*
записи
записи
NP-FF50
125
65
140
75
100
55
NP-FF51
(прилагается)
110
60
NP-FF70
260
140
NP-FF71
285
155
NP-FF70
210
115
NP-FF71
230
125
Для модели DCR-PC108E:
Батарейный Время
Время
блок
непрерывной обычной*
записи
записи
NP-FF50
125
65
NP-FF51
(прилагается)
140
75
NP-FF70
260
140
NP-FF71
285
155
Время записи при использовании
видоискателя
Приблизительное время использования
полностью заряженного батарейного
блока (в минутах) при 25°C.
Для модели DCR-PC109E:
Батарейный Время
Время
блок
непрерывной обычной*
записи
записи
NP-FF50
100
55
NP-FF51
(прилагается)
110
60
NP-FF70
210
115
NP-FF71
230
125
Подготовка к эксплуатации
NP-FF50
NP-FF51
(прилагается)
* Приблизительное время в минутах при
записи с неоднократным пуском/остановкой
записи, перемещением переключателя
POWER для изменения режима питания и
трансфокацией. Фактический срок службы
батарейного блока может быть короче.
Время воспроизведения
Приблизительное время использования
полностью заряженного батарейного
блока (в минутах) при 25°C.
Для модели DCR-PC109E:
Батарейный Открытая
блок
панель
ЖКД*
Закрытая
панель
ЖКД
NP-FF50
110
125
NP-FF51
(прилагается)
125
140
NP-FF70
225
260
NP-FF71
250
285
Для модели DCR-PC108E:
Батарейный Открытая
блок
панель
ЖКД*
Закрытая
панель
ЖКД
NP-FF50
125
145
NP-FF51
(прилагается)
140
160
NP-FF70
260
295
NP-FF71
285
325
* Переключатель LCD BACKLIGHT
установлен в положение ON.
,продолжение
Подготовка к эксплуатации
19
b Примечания
• Даже если провод питания не включен в
сетевую розетку, питание от батарейного
блока не будет подаваться в перечисленных
ниже случаях.
– Адаптер переменного тока подключен к
гнезду DC IN видеокамеры
– Адаптер переменного тока подключен к
гнезду DC IN устройства Handycam Station
или к видеокамере, подсоединенной к
устройству Handycam Station
• При использовании видеокамеры в холодных
условиях время записи и время
воспроизведения сокращаются.
• В следующих случаях индикатор CHARGE
мигает во время зарядки, или информация о
состоянии батареи отображается
неправильно.
– Батарейный блок подсоединен
неправильно.
– Батарейный блок поврежден.
– Батарейный блок полностью разряжен
(только для информации о состоянии
батареи).
• При установке на видеокамеру батарейного
блока большой емкости (NP-FF70/FF71)
видеокамера будет неустойчива. Поэтому
при установке видеокамеры на столе и т.д.
надежно зафиксируйте ее.
Шаг 3: включение
питания
Необходимо переместить
переключатель POWER, чтобы
выбрать нужный режим питания для
записи или воспроизведения.
При первом использовании
видеокамеры отобразится экран
[CLOCK SET] (стр. 23).
Переключатель LENS COVER
Использование внешнего
источника питания
Переключатель POWER
Можно использовать адаптер
переменного тока в качестве
источника питания, если необходимо
сохранить энергию батареи. При
использовании адаптера переменного
тока батарейный блок не разрядится,
даже если он будет подключен к
видеокамере.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если видеокамера подключена к
настенной розетке с помощью сетевого
адаптера, питание от сети переменного
тока подается, даже когда камера
отключена.
Подключите видеокамеру, как
показано в разделе “Зарядка
батарейного блока” (стр. 16).
20
Подготовка к эксплуатации
1
Установите переключатель LENS
COVER в положение OPEN.
2
Нажав зеленую кнопку,
переместите переключатель
POWER вниз.
Питание включится.
Для выбора режима записи или
воспроизведения, перемещайте
переключатель до тех пор, пока не
загорится индикатор выбираемого
режима.
• Режим CAMERA-TAPE: для записи на
кассету.
• Режим CAMERA-MEM: для записи на
“Memory Stick Duo”.
• Режим PLAY/EDIT: для
воспроизведения или монтажа
изображений на кассете или “Memory
Stick Duo”.
Шаг 4: регулировка
панели ЖКД и
видоискателя
Регулировка панели ЖКД
Выключение питания
Подготовка к эксплуатации
Установите переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
Установите переключатель LENS
COVER в положение CLOSE.
Можно отрегулировать угол наклона и
яркость панели ЖКД для удобства
записи в различных условиях.
Даже если между Вами и объектом
существует препятствие, можно видеть
снимаемый объект на экране ЖКД,
регулируя угол наклона панели ЖКД.
Не более чем на
180 градусов
Не более чем на
90 градусов
Откройте панель ЖКД.
LCD BACKLIGHT
Откройте панель ЖКД, установив ее
под углом 90 градусов к видеокамере,
затем поверните панель на нужный
угол.
Регулировка яркости экрана ЖКД
1 Нажмите
.
2 Нажмите [LCD BRIGHT].
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если не
удается его найти, нажмите [MENU],
выберите меню,
(STANDARD
,продолжение
Подготовка к эксплуатации
21
SET), затем нажмите [LCD/VF SET]
(стр. 92).
3 Отрегулируйте элемент с помощью
кнопок
.
/
, затем нажмите
z Советы
• Если повернуть панель ЖКД на 180 градусов
к объективу, то можно закрыть панель ЖКД
экраном ЖКД наружу.
• Если в качестве источника питания
используется батарейный блок, регулировку
яркости можно выполнить, выбрав значение
[LCD BL LEVEL] для параметра [LCD/VF
SET] в меню
(STANDARD SET)
(стр. 92).
• При использовании видеокамеры в условиях
яркого освещения установите
переключатель LCD BACKLIGHT в
положение, при котором подсветка экрана
ЖКД будет отключена (на экране появится
индикатор
). При этом предотвращается
расход заряда батарейного блока.
• Даже если выполнить регулировку подсветки
экрана ЖКД, это не повлияет на
записываемое изображение.
• Чтобы отключить звук, подтверждающий
выполнение операций на сенсорной панели,
необходимо для параметра [BEEP]
установить значение [OFF] в меню
(STANDARD SET) (стр. 95).
Регулировка видоискателя
Рычаг регулировки
объектива видоискателя
1
Выдвиньте видоискатель до
щелчка.
2
Отрегулируйте рычаг регулировки
объектива видоискателя, пока
изображение не станет четким.
Использование видоискателя во
время работы видеокамеры
При записи на кассету или “Memory Stick
Duo” можно отрегулировать экспозицию
(стр. 39) и фейдер (стр. 45), глядя на
изображение в видоискателе. Панель
ЖКД должна быть повернута на 180
градусов и закрыта экраном наружу.
1 Установите режим питания
Можно просматривать изображения с
помощью видоискателя, если панель
ЖКД закрыта. Используйте
видоискатель, если батарейный блок
практически разряжен или
изображение на экране плохо
различимо.
CAMERA-TAPE или CAMERAMEM (стр. 20).
2 Выдвиньте видоискатель и закройте
панель ЖКД экраном наружу.
На экране отобразится индикация
.
3 Нажмите
.
На экране появится индикация [Set
LCD off?].
4 Нажмите [YES].
Экран ЖКД выключится.
5 Прикоснитесь к экрану ЖКД, глядя
на изображение в видоискателе.
Отображаются [EXPOSURE] и т.д.
6 Нажмите кнопку функции, которую
необходимо установить.
22
Подготовка к эксплуатации
• [EXPOSURE]: отрегулируйте с
помощью
/
и нажмите
• [FADER]: нажимайте
последовательно для выбора
требуемого эффекта (только в
режиме CAMERA-TAPE).
•
: экран ЖКД включится.
Чтобы скрыть кнопки на панели
ЖКД, нажмите
.
Шаг 5: установка
даты и времени
При первом использовании
видеокамеры выполните установку
даты и времени. Если дата и время не
установлены, то при каждом
включении видеокамеры будет
появляться экран [CLOCK SET].
Подготовка к эксплуатации
z Совет
• Чтобы отрегулировать яркость подсветки
видоискателя, выберите меню
(STANDARD SET), [LCD/VF SET],
затем [VF B.LIGHT] (при использовании
батарейного блока, стр. 93).
.
b Примечание
• Если видеокамера не использовалась около 3
месяцев, встроенная аккумуляторная
батарейка разрядится, а установки даты и
времени могут быть удалены из памяти. В
этом случае зарядите аккумуляторную
батарейку типа “таблетка” (стр. 152), а затем
снова установите дату и время.
Переключатель
POWER
1
Включите видеокамеру (стр. 20).
2
Откройте панель ЖКД.
При первой установке часов
перейдите к шагу 7.
3
Нажмите
.
– :– – :– –
60min
1/3
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
,продолжение
Подготовка к эксплуатации
23
4
Нажмите [MENU].
–:––:––
60min
Шаг 6: установка
носителя записи
CAMERA SET
PROGRAM AE
SPOT METER
EXPOSURE
5
OK
Выберите
(TIME/LANGU.) с
помощью кнопок
/
, затем
нажмите
.
–:––:––
60min
DISPLAY
MENU ROTATE
A. SHUT OFF
Установка кассеты
Можно использовать только кассеты
мини DV
. Для получения
дополнительных сведений о данном
виде кассет (например, информации о
защите от записи) см. стр. 141.
CLOCK SET
WORLD
––:––:––
LANGUAGE
PROGRAM AE
6
OK
Выберите [CLOCK SET] с
помощью кнопок
/
, затем
нажмите
.
1
Передвиньте рычажок OPEN/
ZEJECT в направлении стрелки
и откройте крышку.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2004 Y
b Примечание
• Не вставляйте кассету в кассетный отсек с
силой. Это может привести к неисправности
видеокамеры.
Рычажок OPEN/
ZEJECT
Крышка
1M
1D
0: 00
OK
7
Установите для параметра [Y]
(год) значение с помощью кнопок
/
, затем нажмите
.
–:––:––
CLOCK SET
DATE
2004 Y
1M
1D
0: 00
OK
Можно установить любой год вплоть
до 2079.
8
24
Установите [M] (месяц), [D] (день),
час и минуты аналогично тому, как
описано в пункте 7, затем нажмите
.
Подготовка к эксплуатации
Кассетный отсек автоматически
выдвинется и откроется.
2
Вставьте кассету так, чтобы
сторона с окошком была
направлена вверх.
Установка “Memory Stick Duo”
Окошко
Для получения дополнительных
сведений о “Memory Stick Duo”
(например, информации о защите от
записи) см. стр. 143.
3
Нажмите кнопку
.
Кассетный отсек автоматически
передвинется обратно.
Подготовка к эксплуатации
Слегка нажмите на
центр задней
стороны кассеты.
b Примечание
• На данной видеокамере можно использовать
только “Memory Stick Duo”, размер которой
почти в два раза меньше размера
стандартной “Memory Stick” (стр. 143). Не
пытайтесь с силой устанавливать “Memory
Stick” другого типа в слот для “Memory Stick
Duo”.
Индикатор
обращения
Метка B
4
Закройте крышку.
Извлечение кассеты
1 Передвиньте рычажок OPEN/
Вставьте “Memory Stick Duo” до
щелчка так, чтобы метка B была в
правом верхнем углу.
ZEJECT в направлении стрелки и
откройте крышку.
Кассетный отсек автоматически
выдвинется.
2 Выньте кассету, затем нажмите
.
Кассетный отсек автоматически
передвинется обратно.
3 Закройте крышку.
,продолжение
Подготовка к эксплуатации
25
Извлечение карты “Memory Stick
Duo”
Слегка нажмите один раз на “Memory
Stick Duo”.
Слегка
нажмите
один раз.
b Примечания
• Если с силой вставлять карту “Memory Stick
Duo” в слот для “Memory Stick Duo”
неверной стороной, то слот для “Memory
Stick Duo” может быть поврежден.
• Не вставляйте в слот для “Memory Stick Duo”
ничего, кроме карты “Memory Stick Duo”.
Это может привести к неисправности
видеокамеры.
• Если индикатор обращения горит или
мигает, значит, видеокамера считывает
данные с карты “Memory Stick Duo” или
записывает на нее информацию. Не трясите
видеокамеру и не ударяйте по ней, не
выключайте питание, не вынимайте
“Memory Stick Duo” и не снимайте
батарейный блок. В противном случае
данные изображения могут быть
повреждены.
Шаг 7: выбор языка
сообщений на
экране
Можно выбрать язык, который будет
использоваться на экране ЖКД.
Переключатель
POWER
1
Включите видеокамеру.
2
Откройте панель ЖКД.
3
Нажмите
60min
1/3
4
.
STBY
MENU
EXPO–
SURE
FADER
FOCUS
SPOT
FOCUS
SPOT
METER
0:00:00
Нажмите [LANGUAGE].
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(TIME/LANGU.) (стр. 97).
60min
LANGUAGE:
STBY
0:00:00
ENGLISH
DEU
TSCH
1/4
ENG
LISH
26
Подготовка к эксплуатации
ENG
[SIMP]
5
Выберите нужный язык с
помощью кнопок
/
, затем
нажмите
.
z Совет
• Если вы не сможете среди предлагаемых
вариантов найти свой родной язык,
видеокамера предложит выбрать [ENG
[SIMP]] (упрощенный английский).
Подготовка к эксплуатации
Подготовка к эксплуатации
27
Запись
3
Запись фильмов
Выберите режим записи.
Запись на кассету
Передвиньте переключатель
POWER в положение, при котором
загорится индикатор CAMERATAPE, а видеокамера переключится в
режим ожидания.
Фильмы можно записывать на кассету
или “Memory Stick Duo”.
Прежде чем начать запись, выполните
действия, описанные в пунктах с 1 по 7
раздела “Подготовка к эксплуатации”
(стр. 15 – стр. 26).
При записи на кассету фильмы
записываются со стереозвуком. При
записи на “Memory Stick Duo” фильмы
записываются с монофоническим
звуком.
Передвиньте
переключатель
POWER, нажав
при этом зеленую
кнопку.
Запись на “Memory Stick Duo”
– MPEG MOVIE EX
Передвиньте переключатель
POWER в положение, при котором
загорится индикатор CAMERAMEM, и на экране отобразится имя
текущей выбранной папки для
записи.
ПереключаПереключаИндикатор записи тель LENS
тель POWER
видеокамерой
COVER
Передвиньте
переключатель
POWER, нажав
при этом зеленую
кнопку.
REC START/STOP
z Совет
• Даже неопытные пользователи могут легко
использовать функцию Easy Handycam при
записи. Для получения дополнительных
сведений см. стр. 37.
1
Установите переключатель LENS
COVER в положение OPEN.
2
Откройте панель ЖКД.
4
Нажмите кнопку REC START/
STOP.
Начнется запись. На экране ЖКД
отобразится индикация [ЗАПИСЬ], и
загорится индикатор записи
видеокамерой.
Для остановки записи нажмите
кнопку REC START/STOP еще раз.
Проверка последнего записанного
фильма MPEG
– Просмотр
Нажмите
. Воспроизведение
начнется автоматически.
Нажмите
еще раз для возврата в
режим ожидания.
28
Запись
Чтобы удалить фильм, по завершении
воспроизведения нажмите
, затем
[ДА].
Чтобы отменить удаление, нажмите
[НЕТ].
Выключение питания
1 Передвиньте переключатель
POWER в положение OFF (CHG).
2 Установите переключатель LENS
COVER в положение CLOSE.
При записи на кассету индикаторы не
сохраняются в отснятом материале.
Дата/время записи и данные настройки
видеокамеры (стр. 62) не отображаются
во время записи.
60мин
ЗАПИСЬ
G Кнопка персонального меню (стр. 68)
H Кнопка переключения экрана END
SEARCH/EDIT SEARCH/Просмотр
записи (стр. 50)
Индикаторы, отображаемые во
время записи на “Memory Stick Duo”
При записи на “Memory Stick Duo”
индикаторы не сохраняются в отснятом
материале.
Дата/время (стр. 62) не отображаются во
время записи.
60мин ЗАПИСЬ
101
Запись
Индикаторы, отображаемые во
время записи на кассету
F Оставшееся время записи на кассету
(стр. 94)
0:00:00
320 2мин
P-MENU
0:00:00
60мин
A Папка для записи
P-MENU
A Индикатор, обозначающий кассету с
функцией Cassette Memory.
B Оставшееся время работы
батарейного блока
Отображаемое время может быть
неправильным и зависит от условий, в
которых выполняется запись. Если
открыть панель ЖКД или, закрыв ее,
затем вновь открыть, требуется
около 1 минуты, чтобы отобразить
точное оставшееся время работы
батарейного блока.
C Режим записи (SP или LP)
D Состояние записи ([ОЖИДАН]
(ожидание) или [ЗАПИСЬ] (запись))
E Код времени или счетчик ленты
(час:минуты:секунды)
B Оставшееся время работы
батарейного блока
Отображаемое время может быть
неправильным и зависит от условий, в
которых выполняется запись. Если
открыть панель ЖКД или, закрыв ее,
затем вновь открыть, требуется
около 1 минуты, чтобы отобразить
точное оставшееся время работы
батарейного блока.
C Состояние записи ([ОЖИДАН]
(ожидание) или [ЗАПИСЬ] (запись))
D Размер фильма
E Продолжительность записи (час:
минуты: секунды)
F Оставшееся время записи на
“Memory Stick Duo”
G Индикатор начала записи на
“Memory Stick Duo” (отображается
приблизительно в течение 5 секунд)
H Кнопка персонального меню (стр. 68)
,продолжение
Запись
29
I Кнопка просмотра (стр. 28)
b Примечания
• Прежде чем заменить батарейный блок,
передвиньте переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
• По умолчанию, если видеокамера не
используется более 5 минут, питание
автоматически отключается для
предотвращения расхода энергии
батарейного блока (функция [АВТОВЫКЛ],
стр. 96). Чтобы вновь запустить запись,
передвиньте переключатель POWER вниз и
выберите CAMERA-TAPE или CAMERAMEM, а затем нажмите REC START/STOP.
• При записи фильмов на “Memory Stick Duo”
доступными будут только элементы,
которые отображаются в персональном
меню в виде ярлыков. Чтобы использовать
другие элементы, добавьте их в персональное
меню.
• При записи на “Memory Stick Duo” с
использованием внешней вспышки
(приобретается дополнительно),
подсоединенной к держателю, выключите
питание внешней вспышки во избежание
записи шума при ее зарядке.
z Советы
• Если видеокамера не используется в течение
длительного времени, извлеките кассету и
храните ее отдельно.
• Для записи фильмов можно также
использовать кнопку REC START/STOP,
расположенную на панели. ЖКД Это удобно,
если запись осуществляется с малого угла,
или при записи в зеркальном режиме.
• При нажатии кнопки REC START/STOP на
экране ЖКД придерживайте панель ЖКД
рукой.
• Чтобы обеспечить плавный переход от
последнего записанного на кассете эпизода к
следующему, следуйте приведенным ниже
правилам.
– Не извлекайте кассету (изображение будет
записано последовательно и без перерывов,
даже если производилось выключение
питания).
– Не записывайте вместе на одной кассете
изображения в режимах SP и LP.
– Избегайте останавливать запись в режиме
LP.
• В разделе “Запись в течение
продолжительного времени на “Memory Stick
Duo”” (стр. 30) указано приблизительное
время записи на “Memory Stick Duo”
различной емкости.
• Дата и время записи, а также данные
настройки видеокамеры (только для кассет)
автоматически записываются на носитель
30
Запись
записи, не отображаясь на экране. Данную
информацию можно просмотреть во время
воспроизведения, выбрав значение [КОД
ДАННЫХ] в установках меню (стр. 62).
Запись в течение длительного
промежутка времени
Запись в течение длительного
промежутка времени на кассету
В меню
(СТАНД НАБОР) выберите
[
РЕЖИМ ЗАП] и затем [LP] (стр. 91).
В режиме LP запись длится в 1,5 раза
дольше, чем в режиме SP.
Кассету, записанную в режиме LP,
следует воспроизводить только на
видеокамере, на которой была
осуществлена такая запись.
Запись в течение продолжительного
времени на “Memory Stick Duo”
В меню
(УСТ ПАМЯТИ) выберите
[УСТАН ФИЛЬМА], [ РАЗМ
ИЗОБР], а затем [160 × 112] (стр. 77).
Продолжительность времени, в течение
которого можно выполнять запись на
“Memory Stick Duo”, зависит от размера
изображений и условий съемки.
В следующей таблице указано
приблизительное время записи фильмов
на “Memory Stick Duo”,
отформатированную на данной
видеокамере.
Размер и длительность изображения
(час: минуты: секунды)
320 × 240
160 × 112
8 МБ
(прилагается)
00:01:20
00:05:20
16 МБ
00:02:40
00:10:40
32 МБ
00:05:20
00:21:20
64 МБ
00:10:40
00:42:40
128 МБ
00:21:20
01:25:20
256 МБ
(MSX-M256)
00:42:40
02:50:40
512 МБ
(MSX-M512)
320 × 240
160 × 112
01:25:20
05:41:20
Использование функции
трансфокации
Объект съемки кажется дальше
(Широкоугольный).
Съемка изображений крупным
планом
Передвиньте рычаг привода
трансфокатора в направлении T.
Объект съемки кажется ближе
(Телефото).
Запись в зеркальном режиме
Запись
Если выбран режим CAMERA-TAPE,
можно выбрать уровень увеличения
свыше 10 крат, при этом
активизируется цифровая
трансфокация ([ЦИФР.УВЕЛИЧ],
стр. 74).
Функция трансфокации является
эффективной техникой съемки,
однако рекомендуется использовать ее
не слишком часто.
Панель ЖКД можно повернуть,
обратив ее к объекту съемки, чтобы и
Вы, и объект съемки могли видеть
записываемое изображение. Эту
функцию можно использовать также
для привлечения внимания маленьких
детей к видеокамере во время их
съемки.
Выдвиньте видоискатель.
1 см*
80 см*
* Минимальное расстояние между
видеокамерой и объектом съемки,
необходимое для получения четкой
фокусировки при данном положении
рычажка.
Слегка передвиньте рычаг привода
трансфокатора для медленной
трансфокации. Передвиньте его
дальше для ускоренной трансфокации.
Откройте панель ЖКД, установив ее
под углом 90 градусов к видеокамере,
затем поверните ее на 180 градусов в
сторону объекта съемки.
На экране ЖКД появится зеркальное
изображение объекта съемки, однако
записанное изображение будет
нормальным.
Съемка панорамных изображений
Передвиньте рычаг привода
трансфокатора в направлении W.
,продолжение
Запись
31
4
Использование таймера
самозапуска
Используя таймер самозапуска, можно
начать запись с задержкой примерно в
10 секунд.
REC START/STOP
Нажмите кнопку REC START/
STOP.
Примерно в течение 10 секунд будет
слышен зуммерный сигнал
(индикация обратного отсчета
времени начнется с цифры 8).
Начнется запись.
Чтобы остановить запись, нажмите
REC START/STOP.
Отмена времени выдержки
Нажмите кнопку [СБРОС] или REC
START/STOP.
Отмена работы таймера
самозапуска
Выполните пункты 1 и 2, затем выберите
[ВЫКЛ] в пункте 3.
REC START/STOP
1
Нажмите
2
Нажмите [АВТОЗАПУСК].
.
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(УСТ КАМЕРЫ).
60 мин
ОЖИДАН
АВТОЗАПУСК: ВЫКЛ
ВЫКЛ
3
0:00:00
ВКЛ
Нажмите [ВКЛ], затем
Появится индикация
60мин
ОЖИДАН
0:00:00
P-MENU
32
Запись
.
.
Отобразится выбранная папка для
записи.
Запись
неподвижных
изображений
Передвиньте
переключатель
POWER, нажав при
этом зеленую кнопку.
– Фотосъемка в память
4
Слегка нажмите и удерживайте
кнопку PHOTO.
При настройке фокусировки и
яркости будет слышен негромкий
зуммерный сигнал. Запись при этом
еще не начнется.
PHOTO
Запись
Можно записывать неподвижные
изображения на “Memory Stick Duo”.
Прежде чем начать запись, выполните
действия, описанные в пунктах с 1 по 7
раздела “Подготовка к эксплуатации”
(стр. 15 – стр. 26).
Индикатор
перестанет мигать. Количество
изображений, которое
можно записать.*
60мин
Переключатель LENS
COVER
1152 FINE
30
101
P-MENU
* Количество изображений, которое
возможно записать, зависит от качества
изображений и условий, в которых
осуществляется запись.
Переключатель POWER
z Совет
• Даже неопытные пользователи могут легко
использовать функцию Easy Handycam при
записи. Для получения дополнительных
сведений см. стр. 37.
1
Установите переключатель LENS
COVER в положение OPEN.
2
Откройте панель ЖКД.
3
Передвиньте переключатель
POWER в положение, при котором
загорится индикатор CAMERAMEM.
5
Нажмите кнопку PHOTO до конца.
Будет слышен звук затвора. Если
черточки
исчезли, значит,
изображение записано на “Memory
Stick Duo”.
Проверка последнего записанного
изображения - Просмотр
Нажмите
.
Нажмите
для возврата в режим
ожидания.
Чтобы удалить изображение, нажмите
, затем [ДА].
Чтобы отменить удаление, нажмите
[НЕТ].
,продолжение
Запись
33
Выключение питания
1 Передвиньте переключатель
POWER в положение OFF (CHG).
2 Установите переключатель LENS
COVER в положение CLOSE.
Непрерывная запись неподвижных
изображений – Пакетная запись
Для модели DCR-PC109E:
В меню
(УСТ ПАМЯТИ) выберите
[УСТ ФОТО] и затем [ ЗАПУСК]
(стр. 76).
Можно записать от 3 до 13
последовательных изображений с
интервалами времени 0,5 секунд.
Индикаторы, отображаемые во
время записи
60мин
1152
Для модели DCR-PC109E:
В меню
(УСТ ПАМЯТИ)
выберите [УСТ ФОТО] и затем
[ КАЧ.СНИМКА] или [ РАЗМ
СНИМК] (стр. 77).
Для модели DCR-PC108E:
В меню
(УСТ ПАМЯТИ)
выберите [УСТ ФОТО] и затем
[ КАЧ.СНИМКА] (стр. 77).
Для размера изображения установлено
значение [640 × 480].
Количество изображений, которое
можно записать на “Memory Stick
Duo”, зависит от качества и размера
изображений и условий съемки.
P-MENU
A Папка для записи
B Размер изображения
Для модели DCR-PC109E:
(1152 × 864) или
(640 × 480)
C Качество изображения
([ВЫСОКОЕ])
или
([СТАНДАРТ])
D Кнопка персонального меню (стр. 68)
E Кнопка просмотра (стр. 33)
z Советы
• При нажатии кнопки PHOTO на пульте
дистанционного управления будет записано
изображение, которое в этот момент
отображается на экране.
• Дата и время записи, а также данные
настройки видеокамеры автоматически
записываются на носитель записи, не
отображаясь на экране. Данную
Запись
Выбор качества или размера
изображения
FINE
101
34
информацию можно просмотреть во время
воспроизведения, выбрав на экране [КОД
ДАННЫХ] (стр. 62).
• Угол записи будет шире, чем угол записи в
режиме CAMERA-TAPE.
В следующей таблице указано
приблизительное количество
изображений, которое можно записать
на “Memory Stick Duo”,
отформатированную на данной
видеокамере.
Для параметра качества
изображения установлено значение
[ВЫСОКОЕ] (количество
изображений)
Размер файла, содержащего
изображение формата 1152 × 864 для
модели DCR-PC109E, составляет 500 КБ,
а изображение формата 640 × 480 – 150
КБ.
1152 × 864*
640 × 480
8 MБ
(прилагается)
15
50
16 МБ
30
96
32 МБ
61
190
64 МБ
120
390
1152 × 864*
640 × 480
128 МБ
245
780
256 МБ
(MSX-M256)
445
1400
512 МБ
(MSX-M512)
900
2850
* Размер файла, содержащего изображение
формата 1152 × 864, используется только в
модели DCR-PC109E.
Использование таймера
самозапуска
Используя таймер самозапуска, можно
записать неподвижное изображение с
задержкой примерно в 10 секунд.
PHOTO
PHOTO
Запись
Для параметра качества
изображения установлено значение
[СТАНДАРТ] (количество
изображений)
Размер файла, содержащего
изображение формата 1152 × 864 для
модели DCR-PC109E, составляет 200 КБ,
а изображение формата 640 × 480 – 60 КБ.
1152 × 864* 640 × 480
8 MБ
(прилагается)
37
120
16 МБ
74
240
32 МБ
150
485
64 МБ
300
980
128 МБ
600
1970
256 МБ
(MSX-M256)
1000
3550
512 МБ
(MSX-M512)
2050
7200
1
Нажмите
2
Нажмите [АВТОЗАПУСК].
.
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(УСТ КАМЕРЫ).
* Размер файла, содержащего изображение
формата 1152 × 864, используется только в
модели DCR-PC109E.
60мин
АВТОЗАПУСК:
ВЫКЛ
3
1152 FINE
30
ВЫКЛ
ВКЛ
Нажмите [ВКЛ], затем
Появится индикация
60мин
1152 FINE
.
.
30
101
P-MENU
,продолжение
Запись
35
4
Нажмите кнопку PHOTO.
Примерно в течение 10 секунд будет
слышен зуммерный сигнал
(индикация обратного отсчета
времени начнется с цифры 8).
Будет записано изображение. Если
черточки
исчезли, значит,
изображение записано на “Memory
Stick Duo”.
Запись неподвижного изображения
на “Memory Stick Duo” во время
записи фильма на кассету
PHOTO
Отмена времени выдержки
Нажмите [СБРОС].
Отмена работы таймера
самозапуска
Выполните пункты 1 и 2, затем выберите
[ВЫКЛ] в пункте 3.
Нажмите кнопку PHOTO полностью
во время записи на кассету.
60мин
ЗАПИСЬ
Окончание
прокрутки
означает, что
запись завершена.
P-MENU
Запись неподвижных изображений
в режиме ожидания
Слегка нажмите и удерживайте кнопку
PHOTO. Убедитесь, что записываете
нужный эпизод, и нажмите указанную
кнопку до конца.
b Примечания
• Неподвижные изображения невозможно
записать на “Memory Stick Duo” при
выполнении следующих операций:
– Широкоэкранный режим [16:9]
– Наложение с помощью памяти
– MEMORY MIX
• Титры не записываются на “Memory Stick
Duo”.
z Совет
• Для модели DCR-PC109E:
Для размера изображения установлено
значение [640 × 480].
Если требуется записать неподвижное
изображение другого размера, используйте
функцию Фотосъемка в память (стр. 33).
36
Запись
Простая запись
1
Установите переключатель LENS
COVER в положение OPEN.
2
Откройте панель ЖКД.
3
Передвиньте переключатель
POWER в положение, при котором
загорится индикатор CAMERATAPE.
– Easy Handycam
Лампочка записи
видеокамерой
PHOTO
Передвиньте
переключатель
POWER, нажав
при этом
зеленую кнопку.
4
Запись
Благодаря функции Easy Handycam
большинство настроек видеокамеры
задается в автоматическом режиме,
становятся доступными только
основные функции, а размер шрифта
на экране увеличивается для
облегчения просмотра. Даже
неопытные пользователи могут легко
выполнить запись. Прежде чем начать
запись, выполните действия,
описанные в пунктах с 1 по 7 раздела
“Подготовка к эксплуатации”
(стр. 15 – стр. 26)
Нажмите кнопку EASY.
Индикатор EASY будет гореть
синим.
Запуск режима
Easy Handycam.
5
EASY
REC START/STOP
Переключатель
POWER
Запись фильма
В режиме Easy Handycam на кассету
можно записывать только фильмы. О
записи фильмов на “Memory Stick
Duo” см. стр. 28 (MPEG MOVIE EX).
Нажмите кнопку REC START/
STOP.
Начнется запись. На экране ЖКД
отобразится индикация [ЗАПИСЬ], и
загорится индикатор записи
видеокамерой. Для остановки записи
нажмите кнопку REC START/STOP
еще раз.
Выключение питания
1 Передвиньте переключатель
POWER в положение OFF (CHG).
2 Установите переключатель LENS
COVER в положение CLOSE.
,продолжение
Запись
37
Отмена функции Easy Handycam
При настройке фокусировки и
яркости будет слышен негромкий
зуммерный сигнал. Запись при этом
еще не начнется.
Еще раз нажмите кнопку EASY.
b Примечания
• Нельзя включить или отключить функцию
Easy Handycam во время выполнения
перечисленных ниже операций.
– Съемка
– Передача потоком по USB
• В режиме Easy Handycam невозможно
воспользоваться следующими кнопками:
– LCD BACKLIGHT (стр. 21)
– BACK LIGH (стр. 39)
• При использовании функции Easy Handycam
настройки функций, которые не
отображаются на экране возвращаются к
значениям по умолчанию. При отмене
функции Easy Handycam возвращаются
ранее заданные настройки.
6
Нажмите кнопку PHOTO до конца.
Будет слышен звук затвора. Если
черточки
исчезли, значит,
изображение записано на “Memory
Stick Duo”.
Выключение питания
1 Передвиньте переключатель
POWER в положение OFF (CHG).
2 Установите переключатель LENS
COVER в положение CLOSE.
Запись неподвижного
изображения
1
Установите переключатель LENS
COVER в положение OPEN.
2
Откройте панель ЖКД.
3
Передвиньте переключатель
POWER в положение, при котором
загорится индикатор CAMERAMEM.
Передвиньте
переключатель
POWER, нажав
при этом
зеленую
кнопку.
4
38
Еще раз нажмите кнопку EASY.
b Примечания
• Нельзя включить или отключить функцию
Easy Handycam во время записи.
• В режиме Easy Handycam невозможно
воспользоваться следующими кнопками:
– LCD BACKLIGHT (стр. 21)
– BACK LIGHT (стр. 39)
• При использовании функции Easy Handycam
настройки функций, которые не
отображаются на экране возвращаются к
значениям по умолчанию. При отмене
функции Easy Handycam возвращаются
ранее заданные настройки.
Использование всех
возможностей функции Easy
Handycam
1
Нажмите [MENU].
Доступные элементы меню
отобразятся на экране.
Пример: в режиме CAMERA-MEM
Нажмите кнопку EASY.
Индикатор EASY будет гореть
синим.
5
Отмена функции Easy Handycam
Слегка нажмите и удерживайте
кнопку PHOTO.
Запись
60мин
АВТОЗАПУСК
ОЗВУЧ.
МЕНЮ
30
УСТАН
ЧАСОВ
LANGUAGE
2
Нажмите нужный элемент.
3
Выберите нужную установку.
Для настройки элемента [УСТАН
ЧАСОВ]
1 Установите для параметра [Г] (год)
значение с помощью кнопок
/
, затем нажмите
.
2 Установите [М] (месяц), [Д] (день),
час и минуты аналогично тому, как
описано для параметра [Г] (год),
затем нажмите
.
Для настройки элемента [ОЗВУЧ.
МЕНЮ]
См. стр. 95.
По умолчанию экспозиция регулируется
автоматически.
Регулировка экспозиции для
объектов с подсветкой
Когда на заднюю сторону объекта
съемки попадает свет от солнца или
другого источника, можно
отрегулировать экспозицию, чтобы
предотвратить затемнение объекта.
Запись
Для настойки элемента
[LANGUAGE]
Выберите нужный язык с помощью
кнопок
/
, затем нажмите
.
Регулировка
экспозиции
Для параметра [АВТОЗАПУСК]
(только в режиме CAMERA-MEM)
Нажмите [ВКЛ], затем
.
Нажмите кнопку PHOTO до конца.
Примерно в течение 10 секунд будет
слышен зуммерный сигнал. Если
черточки
исчезли, значит,
изображение записано на “Memory
Stick Duo”.
BACK LIGHT
Во время записи или в режиме
ожидания нажмите кнопку BACK
LIGHT.
На экране появится индикация ..
Чтобы отключить функцию подсветки,
еще раз нажмите кнопку BACK LIGHT.
b Примечание
• Функция подсветки будет отменена, если для
функции [ЭКСПОЗИЦИЯ] установлено
значение [РУЧНАЯ] (стр. 40) или выбран
параметр [ТОЧЕЧН.ЭКСП] (стр. 40).
,продолжение
Запись
39
Фиксация экспозиции для выбранного
предмета – Универсальный точечный
фотоэкспонометр
Можно настроить и привязать
значение экспозиции к освещенности
объекта съемки, чтобы он был записан
с надлежащей яркостью даже при
наличии сильного контраста между
объектом и фоном (например,
объекты в свете рампы на сцене).
1
Во время записи или в режиме
ожидания нажмите
.
2
Нажмите [ТОЧЕЧН ЭКСП].
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(УСТ КАМЕРЫ).
ТОЧЕЧН.ЭКСП ОЖИДАН
4
Нажмите [КНЦ].
Возврат к автоматической
экспозиции
Выполните пункты 1 и 2, затем выберите
[АВТО] в пункте 3. Или установите для
функции [ЭКСПОЗИЦИЯ] значение
[АВТО] (стр. 40).
b Примечания
• Универсальный точечный фотоэкспонометр
не работает совместно с перечисленными
ниже функциями:
– NightShot plus
– Super NightShot plus
– Color Slow Shutter
• Если установлена функция [ПРОГР
А/ЭКСП], то для функции [ТОЧЕЧН.ЭКСП]
автоматически устанавливается значение
[АВТО].
z Совет
• Если установлена функция
[ТОЧЕЧН.ЭКСП], то для функции
[ЭКСПОЗИЦИЯ] автоматически
устанавливается значение [РУЧНАЯ].
0:00:00
Регулировка экспозиции
вручную
АВТО
3
КНЦ
Нажмите на экран в той точке, по
которой следует отрегулировать
экспозицию.
Во время регулировки экспозиции
выбранной точки экрана мигает
индикатор [ТОЧЕЧН.ЭКСП].
ТОЧЕЧН.ЭКСП ОЖИДАН
АВТО
0:00:00
Можно настроить яркость
изображения с наилучшей
экспозицией. Например, при записи в
ясный день в помещении можно
предотвратить отображение теней на
людях, находящихся у окна, вручную
установив для экспозиции значение,
равное освещенности у стены
помещения.
1
Во время записи или в режиме
ожидания нажмите
.
2
Нажмите [ЭКСПОЗИЦИЯ].
КНЦ
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
40
Запись
выберите этот элемент в меню
(УСТ КАМЕРЫ).
60мин
ОЖИДАН
ЭКСПОЗИЦИЯ: АВТО
АВТО
3
0:00:00
РУЧНАЯ
Нажмите [РУЧНАЯ].
60мин
ОЖИДАН 0:00:00
ЭКСПОЗИЦИЯ: РУЧНАЯ
РУЧНАЯ
OK
4
– NightShot plus и т.д.
Можно снимать объекты в темноте
(например, лицо спящего малыша) с
помощью функций NightShot plus,
Super NightShot plus или Color Slow
Shutter.
Функции NightShot plus и Super
NightShot plus позволяют записывать
изображение ярче.
Функция Color Slow Shutter позволяет
записывать изображение с исходными
цветами.
Запись
АВТО
Запись в темноте
Отрегулируйте экспозицию,
нажимая
(темнее)/
(ярче),
затем нажмите
.
60мин
ОЖИДАН
0:00:00
P-MENU
Возврат к автоматической
экспозиции
Выполните пункты 1 и 2, затем выберите
[АВТО] в пункте 3.
b Примечание
• Регулировка экспозиции вручную не
работает совместно со следующими
функциями:
– NightShot plus
– Super NightShot plus
– Color Slow Shutter
Установите переключатель
NIGHTSHOT PLUS в положение ON.
На экране появятся индикаторы
и
[“NIGHTSHOT PLUS”].
Для отмены функции NightShot plus
установите переключатель
NIGHTSHOT PLUS в положение OFF.
Запись изображений с большей
чувствительностью на кассету
– Super NightShot plus
Функция Super NightShot plus позволяет
более эффективно использовать
функцию NightShot plus.
Изображение будет записываться с
максимальной чувствительностью, в 16
раз превышающей чувствительность при
записи в режиме NightShot plus.
,продолжение
Запись
41
1 Передвигая переключатель POWER,
выберите режим CAMERA-TAPE.
2 Установите переключатель
NIGHTSHOT PLUS в положение ON.
На экране появятся индикаторы
и [“NIGHTSHOT PLUS”].
3 Нажмите
.
4 Нажмите [SUPER NSPLUS].
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(УСТ КАМЕРЫ).
5 Нажмите [ВКЛ], затем
.
На экране появятся индикаторы
и [“SUPER NIGHTSHOT PLUS”].
Чтобы отменить функцию Super
NightShot plus, выполните пункты 3 и
4, затем выберите [ВЫКЛ] в пункте 5.
Или установите переключатель
NIGHTSHOT PLUS в положение
OFF.
Запись более четких цветных
изображений на кассету
– Color Slow Shutter
1 Передвигая переключатель POWER,
выберите режим CAMERA-TAPE.
2 Убедитесь, что переключатель
NIGHTSHOT PLUS установлен в
положение OFF.
3 Нажмите
.
4 Нажмите [COLOR SLOW S].
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(УСТ КАМЕРЫ).
5 Нажмите [ВКЛ], затем
.
На экране появятся индикаторы
и
[COLOR SLOW SHUTTER].
Чтобы отменить функцию Color Slow
Shutter, выполните пункты 3 и 4,
затем выберите [ВЫКЛ] в пункте 5.
42
Запись
b Примечания
• Не используйте функции NightShot plus/
Super NightShot plus в хорошо освещенных
местах. Это может привести к повреждению
видеокамеры.
• Функция Color Slow Shutter не работает
должным образом в полной темноте. Для
выполнения записи в месте, где полностью
отсутствует освещение, используйте
функции NightShot plus или Super NightShot
plus.
• Функции Super NightShot plus/Color Slow
Shutter не работают совместно со
следующими функциями:
– FADER
– Цифровой эффект
– [ПРОГР А/ЭКСП]
• Функция Color Slow Shutter не работает
совместно со следующими функциями:
– Регулировка экспозиции вручную
– Универсальный точечный
фотоэкспонометр
• При использовании функций Super NightShot
plus или Color Slow Shutter скорость затвора
видеокамеры изменяется в зависимости от
яркости освещения. В эти моменты скорость
движущегося изображения может
замедляться.
• Если затруднительно выполнить
автоматическую фокусировку, настройте ее
вручную.
• Не закрывайте пальцами излучатель
инфракрасных лучей. Снимите
широкоугольный объектив (приобретается
дополнительно), если он прикреплен.
• В зависимости от условий съемки цвета
могут передаваться неправильно.
z Совет
• Если объекты для съемки находятся в
полной темноте, рекомендуется установить
для параметра [ИК ПОДСВ.] значение [ВКЛ]
в меню. Максимальное расстояние для
съемки при использовании NightShot Light
равно примерно 3 м ([ВКЛ] является
установкой по умолчанию).
Если объекты съемки находятся в темноте
(например, при съемке ночью или в лунном
освещении), установите для параметра [ИК
ПОДСВ.] значение [ВЫКЛ] в настройках
меню. Можно сделать цвет изображения
более глубоким (стр. 74).
Фокусировка
4
По умолчанию фокусировка
регулируется автоматически.
Автоматическая фокусировка
Фокусировка на объекте
съемки – SPOT FOCUS
1
Во время записи или в режиме
ожидания нажмите
.
Выполните пункты 1 и 2, затем выберите
[АВТО] в пункте 3. Или установите для
параметра [ФОКУСИРОВКА] значение
[АВТО] (стр. 43).
b Примечание
• Функция SPOT FOCUS не работает
совместно с функцией [ПРОГР А/ЭКСП].
z Совет
• Если установлена функция [ТОЧЕЧН
ФОКУС], то для функции
[ФОКУСИРОВКА] автоматически
устанавливается значение [РУЧНАЯ].
Запись
Можно выбрать и отрегулировать
фокусировку объекта, находящегося
не в центре экрана.
Нажмите [КНЦ].
Ручная фокусировка
2
Нажмите [ТОЧЕЧН ФОКУС].
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(УСТ КАМЕРЫ).
ТОЧЕЧН ФОКУС ОЖИДАН 0:00:00
АВТО
3
КНЦ
Коснитесь объекта на экране, для
которого требуется выполнить
фокусировку.
Можно выполнить фокусировку
вручную в соответствии с условиями, в
которых выполняется запись.
Используйте данную функцию в
следующих случаях:
– для записи объекта через стекло окна,
закапанное дождем;
– для записи объекта с горизонтальными
полосами;
– для записи объекта, слабо
контрастирующего с фоном, на
котором он находится;
– при необходимости фокусировки на
объекте заднего плана;
Во время настройки фокусировки
мигает индикатор [ТОЧЕЧН
ФОКУС]. На экране появится
индикация 9.
ТОЧЕЧН ФОКУС ОЖИДАН 0:00:00
– для записи стационарного объекта с
использованием штатива.
АВТО
КНЦ
1
Во время записи или в режиме
ожидания нажмите
.
,продолжение
Запись
43
2
Нажмите [ФОКУСИРОВКА].
5
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(УСТ КАМЕРЫ).
Автоматическая фокусировка
60мин
ОЖИДАН 0:00:00
ФОКУСИРОВКА АВТО
АВТО
3
РУЧНАЯ
Нажмите [РУЧНАЯ].
На экране появится индикация 9.
4
Нажмите
или
фокусировки.
для
: фокусировка на объектах,
находящихся в непосредственной
близости от объектива видеокамеры.
: фокусировка на объектах,
находящихся на дальнем расстоянии.
Когда будет достигнут предел
дальности фокусирования, индикация
9 изменится на
. Когда будет
достигнут предел близости
фокусирования, индикация 9
изменится на .
60мин
ОЖИДАН 0:00:00
ФОКУСИРОВКА РУЧНАЯ
АВТО
РУЧНАЯ
OK
Советы для выполнения ручной
фокусировки
• Фокусировку выполнить проще, используя
функцию трансфокации. Передвиньте рычаг
привода трансфокатора в направлении T
(телефото) для регулировки фокусировки, а
затем в направлении W (широкоугольный)
для регулировки увеличения.
• Если необходимо записать изображение
объекта крупным планом, передвиньте
рычаг привода трансфокатора в направлении
W (широкоугольный), чтобы максимально
увеличить изображение объекта, а затем
отрегулируйте фокусировку.
44
Запись
Нажмите
.
Выполните пункты 1 и 2, затем выберите
[АВТО] в пункте 3.
Запись изображения
с использованием
различных
эффектов
[МОНОХРОМ]
При появлении изображение постепенно
изменяется с черно-белого на цветное.
При исчезновении изображение
постепенно изменяется с цветного на
черно-белое.
[НАЛОЖЕНИЕ] (только для плавного
появления)
Переключатель
POWER
Плавное появление и
исчезновение изображения
эпизода
– FADER
[ТОЧ. ФЕЙДЕР] (только для плавного
появления)
1
Передвигая переключатель
POWER, выберите режим
CAMERA-TAPE.
2
Нажмите
в режиме ожидания
(для плавного появления) или во
время записи (для плавного
исчезновения).
3
Нажмите [ФЕЙДЕР].
К записываемым изображениям
можно добавить следующие эффекты.
ОЖИДАН
ЗАПИСЬ
[ЧЕРН. ФЕЙДЕР]
[БЕЛЫЙ ФЕЙДЕР]
Запись
[ШТОРКИ] (только для плавного
появления)
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(ПРИЛ.ИЗОБР.).
60мин
ФЕЙДЕР:
[МОЗ. ФЕЙДЕР]
ОЖИДАН 0:00:00
ВЫКЛ
ВЫКЛ
ЧЕРН.
ФЕЙДЕР
БЕЛЫЙ
ФЕЙДЕР
МОЗ.
ФЕЙДЕР
1/2
,продолжение
Запись
45
4
Нажмите кнопку, обозначающую
нужный эффект, затем нажмите
.
При нажатии [НАЛОЖЕНИЕ],
[ШТОРКИ] или [ТОЧ. ФЕЙДЕР]
изображение с кассеты,
установленной в видеокамере, будет
сохранено как неподвижное
изображение (во время сохранения
изображения экран становится
синим).
60мин
ОЖИДАН 0:00:00
МОЗ.
ФЕЙДЕР
Плавный переход от неподвижного
изображения на “Memory Stick Duo”
– Наложение по памяти
Можно плавно перейти от неподвижного
изображения на “Memory Stick Duo” к
фильму, который в данный момент
записывается на кассету.
Неподвижное изображение
Фильм
1 Проверьте наличие неподвижного
изображения на “Memory Stick Duo”,
которое будет налагаться, и наличие
кассеты в видеокамере.
P-MENU
2 Передвигая переключатель POWER,
выберите режим CAMERA-TAPE.
5
Нажмите кнопку REC START/
STOP.
Мигание индикатора фейдера
прекратится, и он исчезнет по
окончании операции.
Отмена операции
Выполните пункты 2 и 3, затем выберите
[ВЫКЛ] в пункте 4.
b Примечание
• Функция FADER не работает совместно с
перечисленными ниже функциями.
– Таймер самозапуска
– Super NightShot plus
– Color Slow Shutter
– Цифровой эффект
– [ПОКАДР ЗАП] (Покадровая запись)
– [ФРАГМ.ЗАП] (Запись с интервалами)
46
Запись
3 Нажмите
.
4 Нажмите [MENU].
5 Выберите меню
(ПРИЛ.
ИЗОБР.), затем
[
НАЛОЖЕНИЕ], нажимая
/
и
.
На экране пиктограмм появится
записанное изображение.
6 Нажимая
(предыдущий)/
(следующий), выберите неподвижное
изображение для наложения.
7 Нажмите [ВКЛ], затем
.
8 Нажмите
.
9 Нажмите кнопку REC START/STOP
для начала записи.
Прекратится мигание индикации
[НАЛОЖ ПАМЯТИ], и она исчезнет
после плавного появления
изображения.
Использование специальных
эффектов
– Цифровой
эффект
автоматически выполнит запись
изображений в режиме letterbox для всех
размеров экранов с использованием
цвета сепии и низкой скорости затвора.
К записям можно добавлять цифровые
эффекты.
1
[НЕПОДВИЖН]
Можно записывать фильм, выполняя его
наложение на ранее записанное
неподвижное изображение.
Передвигая переключатель
POWER, выберите режим
CAMERA-TAPE.
2
Нажмите
3
Нажмите [ЦИФРОВ ЭФФЕКТ].
60мин
ОЖИДАН
ЦИФР ЭФФЕКТ: ВЫКЛ
ВЫКЛ
НЕПО–
ДВИЖН
ПРЕ–
РЫВИСТ
ЗАМЕЩ
ЯРК.
Запись
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(ПРИЛ.ИЗОБР.).
[ПРЕРЫВИСТ] (прерывистое
движение)
Можно записывать фильм, используя
эффект последовательного появления
неподвижных элементов (эффект
стробоскопирования).
[ЗАМЕЩ ЯРК.] (ключ яркости)
Можно заменить фильмом более
светлые участки в записанном ранее
неподвижном изображении, например,
задний план, на фоне которого
изображен человек, или титры на фоне
белой бумаги.
.
0:00:00
1/2
4
Нажмите кнопку, обозначающую
нужный эффект, затем выберите
его значение, нажимая
(уменьшить)/
(увеличить), в
затем нажмите
.
Пример регулировки экрана:
60мин
ОЖИДАН 0:00:00
ЦИФР ЭФФЕКТ: НEПОДВИЖН.
[СЛЕД]
Можно записывать изображение с
эффектом запаздывания.
[МЕДЛ ЗАТВ] (медленный затвор)
Можно замедлить скорость затвора.
Этот режим позволяет сделать объект,
снимаемый в темном месте, более
четким.
OK
При нажатии [НЕПОДВИЖН] или
[ЗАМЕЩ ЯРК.] изображение,
отображаемое в этот момент на
экране, сохраняется как
неподвижное.
[СТАР КИНО]
Можно выполнить съемку с эффектом
старинного кино. Видеокамера
,продолжение
Запись
47
Эффект
Элементы для
регулировки
[НЕПОДВИЖН]
Степень
прозрачности
неподвижного
изображения,
накладываемого на
фильм.
[ПРЕРЫВИСТ]
Интервал для
покадрового
воспроизведения.
[ЗАМЕЩ ЯРК.]
Цветовая гамма той
области
неподвижного
изображения,
которая будет
заменена фильмом.
[СЛЕД]
Время исчезновения
побочного
изображения.
[МЕДЛ ЗАТВ]*
Скорость затвора
(1 – 1/25, 2 – 1/12,
3 – 1/6, 4 – 1/3).
[СТАР КИНО]
Регулировка не
требуется.
* При выборе данного эффекта
автоматическую фокусировку
выполнить затруднительно.
Отрегулируйте фокусировку вручную,
используя штатив для устойчивости
видеокамеры.
5
Нажмите
.
Появится индикация
.
Отмена цифрового эффекта
Выполните пункты 2 и 3, затем выберите
[ВЫКЛ] в пункте 4.
b Примечания
• Цифровой эффект не работает совместно со
следующими функциями:
– Super NightShot plus
– Color Slow Shutter
– FADER
– Наложение с помощью памяти
– MEMORY MIX
• Эффекты [МЕДЛ ЗАТВ]/[СТАР КИНО] не
работают совместно с функцией [ПРОГР
А/ЭКСП] (кроме [АВТО]).
48
Запись
• Функция [СТАР КИНО] не работает
совместно со следующими функциями:
– Широкоэкранный режим [16:9]
– Эффект изображения ([ЭФФЕКТ
ИЗОБР])
z Совет
• Во время записи на кассету можно
инвертировать цвета и яркость изображения
или придать ему вид пастельного рисунка.
Для получения дополнительных сведений см.
описание параметра Эффект изображения
([ЭФФЕКТ ИЗОБР], стр. 80).
Наложение неподвижных
изображений в фильмах на
кассете – MEMORY MIX
Неподвижное изображение,
записанное на “Memory Stick Duo”,
можно наложить на записываемый на
кассету фильм. Наложенные
изображения можно затем записать на
кассету или “Memory Stick Duo”
(нельзя выполнить наложение
неподвижного изображения на
кассету, запись которой уже
закончена).
[ЯРК КПTКАМ] (ключ яркости
памяти)
Можно заменить светлую (белую)
область неподвижного изображения
фильмом. Для использования этой
функции необходимо предварительно
записать неподвижное изображение или
титры, изображенные на белом листе
бумаги, на “Memory Stick Duo”.
Неподвижное
изображение
Фильм
[ЦВЕТ КАМTКП] (ключ цветности
видеокамеры)
Можно наложить фильм поверх
неподвижного изображения, например
такого, которое можно использовать в
качестве фона. Снимите фильм, в
Неподвижное изображение,
записанное на “Memory Stick Duo”,
отобразится на экране пиктограмм.
котором объект съемки находится на
синем фоне. Неподвижным
изображением будут заменены только
синие области в фильме.
Неподвижное
изображение
Экран пиктограмм
Фильм
60мин
ОЖИДАН 0:00:00
НАЛОЖ ПО ПАМ: ВЫКЛ
101
101–0001
Фильм
ЦВЕТ
КАМ КП
ЦВЕТ
КП КАМ
5
Нажимая
(предыдущий)/
(следующий), выберите
неподвижное изображение для
наложения.
6
Нажмите нужный эффект.
Запись
Неподвижное
изображение
ЯРК
КП КАМ
OK
Синяя
область
[ЦВЕТ КПTКАМ] (ключ цветности
памяти)
Можно заменить синюю область в
неподвижном изображении (например,
рисунке) или в кадре фильмом.
ВЫКЛ
Неподвижное изображение
накладывается на фильм,
отображаемый на экране ЖКД.
Синяя область
1
2
60мин
ОЖИДАН 0:00:00
НАЛОЖ ПО ПАМ: ЦВЕТ КАМ КП
Проверьте наличие неподвижного
изображения на “Memory Stick
Duo”, которое будет налагаться, и
наличие кассеты в видеокамере
(только при записи на кассету).
Передвигая переключатель
POWER, выберите режим
CAMERA-TAPE (при записи на
кассету) или CAMERA-MEM (при
записи на “Memory Stick Duo”).
3
Нажмите
4
Нажмите [НАЛОЖ ПО ПАМ].
.
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(ПРИЛ.ИЗОБР.).
101
101–0001
OK
7
Нажимая
(уменьшить)/
(увеличить), отрегулируйте
указанные ниже настройки.
Для функции [ЯРК КПTКАМ]
Цветовая гамма светлой области
неподвижного изображения, которая
будет заменена фильмом. Если
требуется записать только
неподвижное изображение, хранимое
на “Memory Stick Duo”, на кассету,
нажимайте
в левой части экрана
в режиме [ЯРК КПTКАМ] до
полного заполнения индикаторной
шкалы.
Для функции [ЦВЕТ КАМTКП]
Цветовая гамма синей области
фильма.
,продолжение
Запись
49
Для функции [ЦВЕТ КПTКАМ]
Цветовая гамма синей области
неподвижного изображения, которая
будет заменена фильмом.
8
9
Дважды нажмите
.
Появится индикация
.
Поиск точки начала
записи
Запустите запись.
При записи на кассету
Нажмите кнопку REC START/STOP.
При записи на “Memory Stick Duo”
Нажмите кнопку PHOTO до конца.
Отмена функции MEMORY MIX
Переключатель
POWER
Выполните пункты 3 и 4, затем нажмите
[ВЫКЛ] в пункте 5.
b Примечания
• Если накладываемое неподвижное
изображение содержит большие белые
области, изображение на экране пиктограмм
может быть нечетким.
• При использовании функции MEMORY MIX
в зеркальном режиме (стр. 31) изображение
на экране ЖКД отобразится обычным
образом (не зеркально).
• На этой видеокамере могут не
воспроизводиться изображения, измененные
на компьютере или записанные на другом
оборудовании.
z Совет
• На прилагаемом диске CD-ROM SPVD-012
USB Driver имеются образцы изображений
для использования в операциях MEMORY
MIX. Подробную информацию см. в
прилагаемом “Руководство по
использованию компьютерных
приложений”.
Поиск последнего эпизода
самой последней записи
– END SEARCH
Эта функция удобна, например, когда
кассета при воспроизведении
перемотана до самого конца, однако
запись необходимо начать сразу после
наиболее позднего по времени
записанного эпизода. Если
используется кассета, не имеющая
функции Cassette Memory, то при ее
извлечении после записи функция
END SEARCH перестанет работать.
Если используется кассета, имеющая
функцию Cassette Memory, функция
поиска конца записей будет работать и
после извлечения кассеты.
1
50
Запись
Передвигая переключатель
POWER, выберите режим
CAMERA-TAPE.
2
Нажмите
60мин
Ручной поиск – EDIT SEARCH
.
ОЖИДАН
0:00:00
При просмотре изображений на экране
можно выполнить поиск места начала
записи. Во время поиска звук не
воспроизводится.
М.ПСК
3
Нажмите
60мин
ПОСЛ ФРАГМ
.
1
Передвигая переключатель
POWER, выберите режим
CAMERA-TAPE.
ВЫПОЛНЕНИЕ
ОТМЕНА
Отображается
только при
использовании
кассеты с
функцией
Cassette Memory
2
Нажмите
60мин
В течение примерно 5 секунд будет
воспроизведен последний эпизод
самой последней записи, а затем
камера переключится в режим
ожидания в месте окончания
последней записи.
Нажмите [ОТМЕНА].
b Примечание
• Функция END SEARCH не будет работать
правильно, если на ленте между записанными
частями имеется незаписанный участок.
.
0:00:00
М.ПСК
3
Отмена операции
ОЖИДАН
Запись
1
0:00:00
Удерживайте
(для
перемотки назад)/
(для
перемотки вперед) и отпустите в
том месте, с которого требуется
начать запись.
z Совет
• Также эту операцию можно выполнить,
выбрав параметр [ПОСЛ ФРАГМ] в
установках меню. Если выбран режим PLAY/
EDIT, эту операцию можно выполнить,
выбрав ярлык [ПОСЛ ФРАГМ] в меню
(стр. 68).
,продолжение
Запись
51
Просмотр последних
записанных эпизодов
– Просмотр записи
Можно просмотреть несколько секунд
эпизода, записанного непосредственно
перед остановкой кассеты.
1
Передвигая переключатель
POWER, выберите режим
CAMERA-TAPE.
2
Нажмите
60мин
ОЖИДАН
.
0:00:00
М.ПСК
3
Один раз нажмите
.
Будут воспроизведены последние
несколько секунд наиболее позднего
по времени записанного эпизода.
Затем произойдет переключение
видеокамеры в режим ожидания.
52
Запись
Воспроизведение
2
Просмотр фильмов,
записанных на
кассету
Передвиньте
переключатель
POWER, нажав
при этом зеленую
кнопку.
3
Нажмите
(ускоренная
перемотка назад) для перемещения
к месту, с которого необходимо
начать просмотр.
60мин
Воспроизведение
Убедитесь, что в видеокамеру
вставлена записанная видеокассета.
Выполнение некоторых операций
возможно при использовании
сенсорной панели или пульта
дистанционного управления.
Если необходимо воспроизвести
записанное изображение на экране ТВ,
см. стр. 64.
Передвиньте переключатель
POWER, чтобы выбрать режим
PLAY/EDIT.
0:00:00:00
60мин
P-MENU
4
Переключатель
POWER
z Совет
• Даже неопытные пользователи могут легко
использовать функцию Easy Handycam при
воспроизведении. Для получения
дополнительных сведений см. стр. 59.
1
Откройте панель ЖКД.
Нажмите
(воспроизведение),
чтобы начать воспроизведение.
Регулировка громкости
1 Нажмите
.
2 Нажмите [ГРОМКОСТЬ].
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(СТАНД НАБОР).
3 Отрегулируйте громкость нажатием
кнопок
(уменьшить)/
(увеличить), затем нажмите
.
Остановка воспроизведения
Нажмите
(стоп).
Пауза
Нажмите
(пауза) во время
воспроизведения. Нажмите ее снова,
чтобы возобновить воспроизведение.
,продолжение
Воспроизведение
53
Воспроизведение останавливается
автоматически, если режим паузы длится
более 5 минут.
Ускоренная перемотка ленты вперед
или назад
В режиме остановки нажмите
(ускоренная перемотка вперед) или
(ускоренная перемотка назад).
Просмотр фильмов в видоискателе
Закройте панель ЖКД. Затем выдвиньте
видоискатель.
Индикаторы, отображаемые во
время воспроизведения кассеты
60мин
0:00:00:15
60мин
P-MENU
A Оставшееся время работы
батарейного блока
B Режим записи (SP или LP)
C Индикатор движения ленты
D Код времени (час: минуты: секунды:
кадр) или счетчик ленты (час:
минуты: секунды)
E Кнопка персонального меню (стр. 68)
F Кнопки управления
видеоизображением
Если установлена карта “Memory
Stick Duo”, при остановке
воспроизведения индикатор
(стоп) изменится на
(воспроизведение “Memory Stick”).
b Примечание
• Если во время воспроизведения кассеты
нажать кнопку REC START/STOP (стр. 157),
фильм, записанный на кассете, запишется на
“Memory Stick Duo” (MPEG MOVIE EX).
54
Воспроизведение
Воспроизведение в различных
режимах
Ускоренная перемотка ленты вперед
или назад во время
воспроизведения – Поиск
изображения
Продолжайте нажимать
(ускоренная перемотка вперед) или
(ускоренная перемотка назад) во время
воспроизведения.
Для перехода к обычному
воспроизведению отпустите кнопку.
Просмотр изображения при
ускоренной перемотке ленты вперед
или назад – Поиск методом прогона
Продолжайте нажимать
(ускоренная перемотка вперед) или
(ускоренная перемотка назад) во время
ускоренной перемотки кассеты вперед
или назад.
Для возобновления обычной перемотки
ленты вперед или назад отпустите
кнопку.
Воспроизведение в различных
режимах
Записанный звук не будет слышен.
Можно также видеть, что на экране
останутся мозаичные элементы ранее
воспроизведенного изображения.
1 Во время воспроизведения или паузы
воспроизведения нажмите
.
2 Нажмите [
ИЗМ. СКОР.].
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(РЕД И ВОСПР).
3 Выберите режим воспроизведения.
Для возврата в обычный режим
воспроизведения дважды нажмите
кнопку
(воспроизведение/пауза)
(один раз для возврата из режима
покадрового воспроизведения).
Действие
Нажмите
изменение
направления
воспроизведения*
(по кадрам)
во время
воспроизведения.
замедленное
воспроизведение**
(замедленно) во
время
воспроизведения.
Изменение
направления
1 Нажмите
(по кадрам).
2
(замедленно).
(удвоенная
скорость) во время
воспроизведения.
Изменение
направления
1 Нажмите
(по кадрам).
2
(удвоенная
скорость).
покадровое
воспроизведение
(по кадрам)
во время
воспроизведения.
Для изменения
направления снова
нажмите
(по
кадрам) во время
покадрового
воспроизведения.
* Вверху, внизу или в центре экрана могут
появляться горизонтальные линии. Это
не является неисправностью.
**Изображения, выведенные через
интерфейс DV, нельзя воспроизвести
в замедленном режиме без помех.
4 Нажмите
, затем
.
При просмотре записанных
изображений можно использовать
эффекты [НЕПОДВИЖН],
[ПРЕРЫВИСТ], [ЗАМЕЩ ЯРК.] и
[СЛЕД]. Для получения
дополнительных сведений о каждом
эффекте см. стр. 47.
Воспроизведение
воспроизведение в
2 раза быстрее
(удвоенная
скорость)
Просмотр записи с
добавлением эффектов
– Цифровой эффект
Переключатель
POWER
1
Передвиньте переключатель
POWER, чтобы выбрать режим
PLAY/EDIT.
2
Нажмите
, пока
воспроизводится изображение, для
которого необходимо добавить
эффект.
3
Нажмите [MENU].
4
Выберите меню
(ПРИЛ.
ИЗОБР.), затем [ЦИФР
ЭФФЕКТ], нажимая
/
,и
нажмите
.
5
Выберите эффект, затем выберите
его значение, нажимая
(уменьшить)/
(увеличить).
,продолжение
Воспроизведение
55
6
Дважды нажмите
Появится индикация
, затем
.
.
Отмена цифрового эффекта
Выполните пункты со 2 по 4, затем
выберите [ВЫКЛ] в пункте 5.
b Примечание
• Невозможно добавить эффекты в
изображения, введенные с внешнего
источника. Также нельзя вывести
изображения, отредактированные с
помощью цифрового эффекта, через
интерфейс DV.
z Совет
• Невозможно записать изображения,
отредактированные с помощью специальных
эффектов, на кассете в видеокамере, но их
можно скопировать на “Memory Stick Duo”
(стр. 106) или на другую кассету (стр. 103).
Просмотр записей
на “Memory Stick
Duo”
Можно просматривать изображения на
экране последовательно одно за
другим. Если имеется множество
изображений, то можно составить для
них список, чтобы потом легко найти
среди них нужное. Убедитесь, что в
видеокамеру вставлена записанная
карта “Memory Stick Duo”.
Если необходимо воспроизвести
записанное изображение на экране ТВ,
см. стр. 64.
Переключатель
POWER
1
Откройте панель ЖКД.
2
Передвиньте переключатель
POWER, чтобы выбрать режим
PLAY/EDIT.
Передвиньте
переключатель
POWER, нажав
при этом
зеленую кнопку.
56
Воспроизведение
3
Нажмите
Индикаторы, отображаемые во
время воспроизведения “Memory
Stick Duo”
.
На экране появится последнее
записанное изображение.
60мин
101–0001
1152
1 / 10 101
ВОСПР ПАМ
60мин
101–0010
1152
10 / 10 101
0:00:00
P-MENU
4
P-MENU
Нажмите
(предыдущий)/
(следующий) для выбора
изображения.
60мин
MOV00002
320
2 / 10 101
ВОСПР ПАМ
Воспроизведение
A Оставшееся время работы
батарейного блока
Пример экрана (фильмы):
B Размер изображения
MPEG
C Номер изображения/Общее число
записанных изображений в текущей
папке воспроизведения
P-MENU
D Папка для воспроизведения
Если требуется просмотреть фильм,
нажмите
при появлении
нужного фильма на экране.
Регулировка громкости для
фильмов
1 Нажмите
.
2 Нажмите [ГРОМКОСТЬ].
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(СТАНД НАБОР).
3 Отрегулируйте громкость нажатием
кнопок
(уменьшить)/
(увеличить), затем нажмите
.
Остановка или пауза при
воспроизведении фильма
Нажмите
. Нажмите ее снова,
чтобы возобновить воспроизведение.
Удаление изображений
См. “Удаление записанных
изображений” (стр. 118).
E Время воспроизведения (только для
фильмов)
F Значок перехода к предыдущей/
следующей папке
Следующие индикаторы появляются,
если отображается первое или
последнее изображение в текущей
папке и если на той же карте
“Memory Stick Duo” имеется
несколько папок.
: нажмите
для перехода к
предыдущей папке.
: нажмите
для перехода к
следующей папке.
: нажмите
/
для перехода
либо к предыдущей, либо к
следующей папке.
G Кнопка удаления изображений
H Знак печати (только для
неподвижных изображений)
(стр. 120)
I Знак защиты изображения (стр. 119)
J Имя файла данных
K Кнопка персонального меню
,продолжение
Воспроизведение
57
L Кнопка отображения индексного
экрана
M Кнопка выбора воспроизведения
кассеты
60мин
MOV00002
2 / 10 101
0:00:00
320
MPEG
N Кнопка выбора изображения
b Примечания
• Папки, созданные на компьютере,
переименованные папки и измененные
изображения могут не отображаться на
экране.
• При воспроизведении фильмов, записанных
на “Memory Stick Duo”, доступными будут
только элементы, которые отображаются в
персональном меню в виде ярлыков. Чтобы
использовать другие элементы, добавьте их в
персональное меню.
P-MENU
2 Нажмите
Отображение 6 изображений
одновременно, включая фильмы
– Индексный экран
Нажмите
С помощью элементов экрана в пункте 4
раздела “Просмотр записей на “Memory
Stick Duo”” (стр. 56) можно выполнить
следующие функции.
Поиск эпизода фильма
Можно разделить фильм максимум на 60
эпизодов, чтобы иметь возможность
начинать воспроизведение с
определенного эпизода. Количество
эпизодов, на которые можно разделить
фильм, зависит от продолжительности
этого фильма.
1 Нажмите
(предыдущий)/
(следующий) для выбора эпизода, с
которого необходимо начать
воспроизведение.
58
Воспроизведение
.
Предыдущие
∗
6 изображений Метка N*
z Совет
• После записи изображения в папку она будет
определена как папка по умолчанию для
воспроизведения. Папку для
воспроизведения можно выбрать в меню
(стр. 79).
Воспроизведение в различных
режимах с “Memory Stick Duo”
.
КНЦ
101–0002
2 / 10
101
SET
Следующие Значок фильма
6 изображений
* Изображение, которое отображалось перед
переключением в режим индексного
экрана.
Для возврата в режим одиночного экрана
нажмите на изображение, которое
необходимо отобразить.
Просмотр изображений,
находящихся в других папках, в
индексном экране
1 Нажмите
.
2 Нажмите
.
3 Нажмите [ПАПКА ВОСПР.].
4 Выберите папку с помощью кнопок
/
, затем нажмите
.
Простое
выполнение
операций
воспроизведения
2
Передвиньте
переключатель
POWER, нажав при
этом зеленую
кнопку.
– Easy Handycam
EASY
1
Переключатель
POWER
Откройте панель ЖКД.
3
Нажмите кнопку EASY.
Индикатор EASY будет гореть
синим.
4
Воспроизведение
Функция Easy Handycam позволяет
легко выполнить воспроизведение
даже для неопытных пользователей,
делая доступными только основные
функции воспроизведения. Кроме
того, для более удобного просмотра
увеличивается размер шрифта на
экране. Убедитесь, что в видеокамеру
вставлена записанная видеокассета или
карта “Memory Stick Duo”.
Передвиньте переключатель
POWER, чтобы выбрать режим
PLAY/EDIT.
Воспроизведите изображения.
При воспроизведении кассеты
Можно использовать следующие
кнопки:
(воспроизведение/пауза)/
(ускоренная перемотка вперед)/
(стоп)/
(ускоренная
перемотка назад)
Эти операции и операцию SLOWy
можно выполнить с помощью кнопок
на пульте дистанционного
управления.
При воспроизведении карты
“Memory Stick Duo”
Нажмите
.
Можно использовать следующие
кнопки:
(предыдущий)/
(следующий)/
(воспроизведение/пауза для
фильмов)/
(удалить)
Воспроизведением можно управлять
с помощью пульта дистанционного
управления.
Отмена функции Easy Handycam
Еще раз нажмите кнопку EASY.
b Примечание
• Нельзя включить или отключить функцию
Easy Handycam во время соединения с другим
устройством по кабелю USB.
,продолжение
Воспроизведение
59
Использование всех
возможностей функции Easy
Handycam
1
Нажмите [MENU].
Доступные элементы меню
отобразятся на экране.
60мин
ОЗВУЧ. УСТАН
МЕНЮ ЧАСОВ
ГРОМКОД
КОСТЬ ДАННЫX
0:00:00:00
LANGUAGE
УДАЛ
ВСЕ
2
Нажмите нужный элемент.
3
Выберите нужную установку.
Для настройки элемента [УСТАН
ЧАСОВ]
1 Установите для параметра [Г] (год)
значение с помощью кнопок
/
, затем нажмите
.
2 Установите [М] (месяц), [Д] (день),
час и минуты аналогично тому, как
описано для параметра [Г] (год),
затем нажмите
Для настойки элемента
[LANGUAGE]
Выберите нужный язык с помощью
кнопок
/
, затем нажмите
.
Для настройки элемента [ОЗВУЧ.
МЕНЮ]
См. стр. 95.
Для настройки элемента
[ГРОМКОСТЬ]
Отрегулируйте громкость нажатием
кнопок
(уменьшить)/
(увеличить), затем нажмите
.
Для настройки элемента [КОД
ДАННЫХ]
Во время воспроизведения можно
просмотреть данные дат и времени.
Нажмите [ДАТА/ВРЕМЯ], затем
нажмите
.
60
Воспроизведение
Для параметра [
УДАЛ ВСЕ]
Можно удалить все изображения с
“Memory Stick Duo”.
Нажмите [ДА].
z Совет
• При использовании функции Easy Handycam
можно также выполнять следующие
действия:
– “Воспроизведение изображения на экране
ТВ” (стр. 64)
– “Перезапись на другую кассету” (стр. 103)
Различные
функции
воспроизведения
4
Выберите меню
(ПРИЛ.ИЗОБР.), затем [МАСШТ
ВОСПР], нажав
/
и
.
Экран увеличения при воспроизведении с
кассеты
МАСШТ ВОСПР
Во время записи можно увеличить
небольшой объект и отобразить его на
экране. Также можно отобразить дату
записи и имя папки, в которую
записано изображение.
0:00:00:00
Воспроизведите
изображение.
PB
КНЦ
Экран Увеличение при воспроизведении с
карты памяти
МАСШТ ВОСПР
Переключатель
POWER
1 / 10
101
ВОСПР ПАМ
5
DISPLAY/BATT INFO
Передвиньте переключатель
POWER, чтобы выбрать режим
PLAY/EDIT.
2
Нажмите
3
Нажмите [MENU].
.
Кнопка выбора
воспроизведения
кассеты
Воспроизведите неподвижное
изображение или фильм и нажмите
на экран в том месте, которое
необходимо увеличить в
отображенном кадре.
Размер изображения увеличится
примерно вдвое по сравнению с
оригинальным, а центр изображения
будет в точке, нажатой ранее на
экране. Если нажать в другом месте
изображения, то нажатая точка
станет центром изображения.
Увеличение изображений – Увеличение при
воспроизведении с кассеты/Увеличение
при воспроизведении с карты памяти
1
КНЦ
Воспроизведение
101–0001
ВИДЕО
Можно увеличить размер
изображений записанных на кассету
фильмов или увеличить неподвижные
изображения на карте “Memory Stick
Duo”.
Кнопка выбора
воспроизведения
“Memory Stick Duo”
6
Отрегулируйте коэффициент
увеличения с помощью рычага
привода трансфокатора.
Для увеличения изображения можно
выбрать коэффициент увеличения
приблизительно от 1,1 до 5. Нажмите
W, чтобы уменьшить, или T, чтобы
увеличить значение коэффициента.
Отмена операции
Нажмите [КНЦ].
,продолжение
Воспроизведение
61
b Примечания
• Изображения, отредактированные с
помощью функции масштаба
воспроизведения, нельзя записать на
“Memory Stick Duo”, установленную в
видеокамеру.
• Невозможно увеличить изображения,
введенные с внешнего источника. Нельзя
также вывести увеличенные изображения
через интерфейс DV.
z Совет
• Если во время использования функции
увеличения при воспроизведении нажать
кнопку DISPLAY/BATT INFO, кадр
исчезнет.
Отображение даты/времени и
данных настройки
видеокамеры – Код данных
Во время воспроизведения можно
просмотреть дату и время, а также
данные настройки видеокамеры
([ДАТА КАМЕРЫ]), которые
записываются автоматически во время
записи изображений на кассету или на
“Memory Stick Duo”.
1
Передвиньте переключатель
POWER, чтобы выбрать режим
PLAY/EDIT.
2
Во время воспроизведения или
паузы воспроизведения нажмите
.
3
Нажмите [КОД ДАННЫХ].
Отображение экранных
индикаторов
На экране можно отобразить код
времени, счетчик ленты и другую
информацию.
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(СТАНД НАБОР).
Нажмите кнопку DISPLAY/BATT
INFO.
При нажатии кнопки индикатор
включается или выключается.
60мин
КOД ДАННЫX:
z Совет
• Можно отобразить экранные индикаторы во
время воспроизведения изображения на
экране ТВ. Выберите меню
(СТАНД
НАБОР), затем [ДИСПЛЕЙ] и [В.ВЫХ /
ЖКД] (стр. 95).
ВЫКЛ
0:00:00:00
ВЫКЛ
ДАТА/
ВРЕМЯ
ДАТА
КАМЕРЫ
4
Выберите [ДАТА КАМЕРЫ] или
[ДАТА/ВРЕМЯ], затем нажмите
.
60мин
0:00:00:00
AUTO
100 AWB
F3. 4 0dB
P-MENU
62
Воспроизведение
Скрытие данных даты/времени или
данных настройки видеокамеры
Выполните пункты со 2 и 3, затем
выберите [ВЫКЛ] в пункте 4.
Отображение данных настройки
видеокамеры
При отображении данных дат и времени
дата и время отображены в той же
области.
Если запись изображения выполняется,
когда часы еще не установлены, на
экране будет отображаться индикация
[-- -- ----] и [--:--:--].
60мин
0:00:00:00
Воспроизведение
AUTO
100 AWB
F1. 8
9dB
A Индикатор выключенной функции
SteadyShot*
B Экспозиция*
C Баланс белого*
D Усиление*
E Скорость затвора
F Величина диафрагмы
* Отображается только во время
воспроизведения
b Примечание
• Данные настройки камеры не отображаются
во время воспроизведения фильмов,
записанных на “Memory Stick Duo”.
z Советы
• Во время воспроизведения материала на
“Memory Stick Duo” на экране отображается
значение корректировки экспозиции (0EV).
• При воспроизведении изображения,
записанного с использованием внешней
вспышки (приобретается дополнительно), на
экране отображается индикация .
Воспроизведение
63
Воспроизведение
изображения на
экране ТВ
Подсоедините видеокамеру к ТВ,
используя устройство Handycam
Station или гнездо кабеля A/V, с
помощью прилагаемого
соединительного кабеля A/V.
Подсоедините прилагаемый к
видеокамере адаптер переменного
тока к сетевой розетке для подачи
питания (стр. 16).
См. также инструкции по
эксплуатации, прилагаемые к
подключаемым устройствам.
Для копирования на другую кассету см.
стр. 103.
IN
Гнездо A/V
Желтый
Белый
Красный
Гнездо S
VIDEO
Соединительный кабель A/V
(прилагается)
Прохождение сигнала
Видеомагнитофоны или ТВ
* При использовании кабеля S video
(приобретается дополнительно) можно
воспроизводить высококачественные
изображения в формате DV.
Если на устройстве, к которому выполняется
подключение, имеется гнездо S video, то
вместо желтого штекера к гнездам S video на
видеокамере и устройстве рекомендуется
подсоединить кабель S video (приобретается
дополнительно). Если подсоединен только
штекер S video, звук выводиться не будет.
Если ТВ подсоединен к
видеомагнитофону
Подключите видеокамеру к входному
гнезду LINE IN видеомагнитофона с
помощью соединительного кабеля A/V.
64
Воспроизведение
Установите селектор входного сигнала
на видеомагнитофоне в положение LINE.
Если используется ТВ
монофонического типа (т.е. ТВ
оборудован только одним входным
гнездом аудиосигнала)
Подсоедините желтый штекер
соединительного кабеля A/V к входному
гнезду видеосигнала, а белый или
красный штекер - к входному гнезду
аудиосигнала на ТВ или
видеомагнитофоне.
Для воспроизведения звука в
монофоническом режиме используйте
соединительный кабель (приобретается
дополнительно).
Если ТВ или видеомагнитофон
оснащен 21–штырьковым разъемом
(EUROCONNECTOR)
Используйте 21-штырьковый адаптер,
прилагаемый к этой видеокамере
(только для моделей со знаком
на
нижней стороне). Данный адаптер
предназначен исключительно для
вывода.
Поиск эпизода для
воспроизведения на
кассете
Быстрый поиск эпизода
– Память нулевой отметки
ТВ или
видеомагнитофон
m REW
Воспроизведение
PLAY
b Примечание
• Не рекомендуется подсоединять
соединительные кабели A/V одновременно и
к видеокамере, и к устройству Handycam
Station. Возможно, изображение будет
искажено.
STOP
DISPLAY
ZERO SET MEMORY
1
Во время воспроизведения
нажмите кнопку ZERO SET
MEMORY на пульте
дистанционного управления в том
месте, которое будет необходимо
найти позже.
Произойдет сброс счетчика ленты до
значения “0:00:00”, и на экране
отобразится индикация
.
60мин
0:00:00
P-MENU
Если счетчик ленты не отображается,
нажмите кнопку DISPLAY на пульте
дистанционного управления.
2
Если требуется остановить
воспроизведение, нажмите
(стоп).
,продолжение
Воспроизведение
65
3
Нажмите кнопку m REW.
2
Нажмите кнопку SEARCH M. на
пульте дистанционного управления
несколько раз, чтобы выбрать
[ПОИСК ТИТРА].
3
Нажимайте кнопки
.(предыдущий)/>
(следующий) на пульте
дистанционного управления для
выбора титра фильма, который
требуется воспроизвести.
Лента остановится автоматически,
когда счетчик ленты достигнет
отметки “0:00:00”.
4
Нажмите кнопку PLAY.
Воспроизведение начнется с места,
обозначенного на счетчике ленты
отметкой “0:00:00”.
Отмена операции
Снова нажмите кнопку ZERO SET
MEMORY на пульте дистанционного
управления.
Воспроизведение начнется
автоматически с выбранного титра.
ПОИСК ТИТРA
b Примечания
• Может быть расхождение в несколько секунд
между кодом времени и счетчиком ленты.
• Функция Память нулевой отметки не будет
работать правильно, если на ленте между
записанными частями имеется незаписанный
участок.
Поиск эпизода с
использованием Cassette
Memory – Поиск титра
Можно найти эпизод по добавленному в
память титру (стр. 87).
SEARCH M.
./>
STOP
1
66
Передвиньте переключатель
POWER, чтобы выбрать режим
PLAY/EDIT.
Воспроизведение
1
2
3
4
5
6
0:00:00:00
HELLO !
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS !
OUR SWEET BABY
WEDDING
Текущее место
на кассете
Место начала
воспроизведения
Отмена операции
Нажмите кнопку STOP на пульте
дистанционного управления.
b Примечания
• Нельзя использовать функцию Поиск титра,
когда для [
ПОИСК] установлено
значение [ВЫКЛ] в меню
(РЕД И
ВОСПР) (установка по умолчанию - [ВКЛ])
(стр. 87).
• Функция Поиск титра не будет работать
правильно, если на ленте между записанными
частями имеется незаписанный участок.
Поиск эпизода по дате записи
– Поиск даты
Пример отображения на экране (при
наличии кассеты с Cassette Memory):
ПОИСК ДАТЫ
1
2
3
При использовании кассеты с Cassette
Memory можно найти эпизод по дате
записи (по умолчанию для функции
[ ПОИСК] установлено значение
[ВКЛ]). При использовании кассеты
без Cassette Memory можно найти
точку смены даты записи.
0:00:00:00
4/ 1/ 04
4/ 1/ 04
5/ 1/ 04
Текущее место
на кассете
Место начала
воспроизведения
Отмена операции
Нажмите кнопку STOP на пульте
дистанционного управления.
SEARCH M.
./>
1
Передвиньте переключатель
POWER, чтобы выбрать режим
PLAY/EDIT.
2
Нажмите кнопку SEARCH M. на
пульте дистанционного управления
несколько раз, чтобы выбрать
[ПОИСК ДАТЫ].
3
Нажмите кнопку .
(предыдущий)/> (следующий) на
пульте дистанционного
управления, чтобы выбрать дату
записи.
Воспроизведение
STOP
b Примечания
• Если продолжительность записи в течение
одного дня составляет менее 2 минут,
видеокамера может не совсем точно
находить место, где изменяется дата записи.
• Функция Поиск даты не будет работать
правильно, если на ленте между записанными
частями имеется незаписанный участок.
• Можно записать данные дат и времени
максимум для 6 дней. Если запись на кассету
осуществлялась более 7 дней, найдите дату,
не используя Cassette Memory. Для
отключения Cassette Memory выберите меню
(РЕД И ВОСПР), [
ПОИСК], а
затем [ВЫКЛ] (стр. 87).
При использовании кассеты с
функцией Cassette Memory можно
выбрать саму дату записи. Если
используемая кассета не имеет
Cassette Memory, можно выбрать
предыдущую или следующую дату
текущего места на кассете.
Воспроизведение начнется
автоматически с того места, где
изменяется дата.
Воспроизведение
67
BУсовершенствованные
операции
3
Использование меню
Выбор элементов
меню
Отображенные на экране элементы
меню позволяют менять различные
установки и выполнять точную
настройку видеокамеры.
Нажмите [MENU] для
отображения меню индексного
экрана.
60мин
0:00:00:00
УСТ ПАМЯТИ
УСТ ФОТО
УСТАН ФИЛЬМА
УДАЛ.ВСЕ
4
OK
Выберите значок нужного меню с
помощью кнопок
/
, затем
нажмите
.
УСТ КАМЕРЫ (стр. 70)
УСТ ПАМЯТИ (стр. 76)
ПРИЛ.ИЗОБР. (стр. 80)
РЕД И ВОСПР (стр. 86)
СТАНД НАБОР (стр. 91)
ВРЕМЯ/ЯЗЫК (стр. 97)
60мин
0:00:00:00
УДАЛ ТИТР
ИМЯ КАСС
УД ВСЕ
РЕЖИМ ЗАП
Переключатель
POWER
1
2
Включите питание (стр. 20).
Нажмите
.
Появится Персональное меню. Часто
используемые элементы отображены
в виде ярлыков.
Пример: персональное меню
режима PLAY/EDIT
60мин
1/3
0:00:00:00
MENU
ПОСЛ
ФРАГМ
ГРОМ–
КОСТЬ
ИЗМ.
СКОР.
КОНТ
ЗДПИСИ
КОД
ДАННЫX
АУДИОРЕЖИМ
ГРОМКОСТЬ
МУЛЬТИЗВУК
5
Использование меню
OK
Выберите нужный элемент с
помощью кнопок
/
, затем
нажмите
.
Также для выбора элемента можно
просто на него нажать.
Можно просмотреть все элементы,
используя прокрутку.
Набор доступных элементов зависит
от режима питания видеокамеры.
Недоступные элементы будут
выделены серым цветом.
60мин
ПУЛЬТ ДУ:
ВКЛ
68
SP
0:00:00:00
ВКЛ
ВЫКЛ
6
Выберите нужную установку.
Индикация
изменится на
.
Если не требуется изменять
установку, нажмите
для возврата
к предыдущему экрану.
60мин
ПУЛЬТ ДУ:
ВКЛ
0:00:00:00
ВЫКЛ
ВЫКЛ
OK
7
Нажмите
, затем
скрыть экран меню.
, чтобы
Также можно нажать кнопку
(возврат), чтобы вернуться к
предыдущему экрану.
Использование меню
Использование ярлыков
Персонального меню
Набор доступных элементов зависит от
режима питания видеокамеры.
Недоступные элементы будут выделены
серым цветом.
Можно выполнить настройку ярлыков
(стр. 98).
1 Нажмите
.
2 Нажмите нужный элемент.
3 Выберите нужную установку, затем
нажмите
.
z Советы
• Если выбран режим PLAY/EDIT, нажмите
кнопку
на экране, отображенном после
выполнения операций пункта 2 (стр. 68),
чтобы отобразить экран управления
видеоизображением. Нажмите
для
возврата к предыдущему экрану.
• Для более удобной работы часто
используемые функции можно отобразить в
персональном меню в виде ярлыков. Для
настройки персонального меню см. стр. 98.
Использование меню
69
Использование
меню
(УСТ
КАМЕРЫ)
– ПРОГР А/ЭКСП/БАЛАНС БЕЛ/16:9 и
т.д.
Перечисленные ниже элементы можно
выбрать в меню УСТ КАМЕРЫ. Для
выбора элементов см. раздел “Выбор
элементов меню” (стр. 68).
Настройки по умолчанию отмечены
значком G. После выбора установки
появятся индикаторы в круглых скобках.
Набор настраиваемых установок зависит
от режима питания видеокамеры. Экран
отображает те элементы, с которыми
можно в данный момент работать.
Недоступные элементы будут выделены
серым цветом.
60мин
ОЖИДАН 0:00:00
УСТ КАМЕРЫ
ПРОГР А/ЭКСП
ТОЧЕЧН.ЭКСП
ЭКСПОЗИЦИЯ
OK
ПРОГР А/ЭКСП
С помощью следующих настроек можно легко осуществлять запись
изображений в условиях, в которых требуется различное технического
оснащение.
70
GАВТО
Выберите этот режим, когда функция PROGRAM AE не
используется.
ПРОЖЕКТОР*
(прожекторный
луч) ( )
Используется, чтобы лица людей не
выглядели слишком бледными при ярком
освещении, например в театре или на
свадьбе.
ПОРТРЕТ
(размытый
портретный
режим) (
)
Позволяет выделить объект на размытом
фоне и подходит для съемки, например,
людей или цветов.
СПОРТ*
(спортивные
состязания) (
Позволяет минимизировать дрожание при
съемке быстро движущихся предметов,
) например при игре в теннис или гольф.
ПЛЯЖ ЛЫЖИ*
(пляж и снег)
( )
Используется, чтобы лица людей не
выглядели слишком темными в зоне
сильного света или отраженного света,
например на пляже в разгар лета или на
снежном склоне.
ЗАКАТ ЛУНА
** (закат солнца
и лунное
освещение)
(
)
Позволяет в точности отражать
обстановку при съемке заходов солнца,
общих ночных видов, фейерверков и
неоновых реклам.
Использование меню
ЛАНДШАФТ**
(пейзаж) (
)
Позволяет снимать отдаленные объекты,
например горы. Этот режим также
предотвращает фокусировку
видеокамеры на стекло или
металлическую решетку на окнах, если
стекло или решетка находятся между
видеокамерой и снимаемым объектом.
* Настройки видеокамеры позволяют ей фокусироваться только на объектах,
находящихся на среднем и дальнем расстояниях.
**Настройки видеокамеры позволяют ей фокусироваться только на объектах,
находящихся на дальнем расстоянии.
b Примечание
• Функция [СПОРТ] (спортивные состязания) не будет работать, если
переключатель POWER установлен в положение CAMERA-MEM.
ТОЧЕЧН.ЭКСП
См. стр. 40 для получения дополнительных сведений.
Использование меню
ЭКСПОЗИЦИЯ
См. стр. 40 для получения дополнительных сведений.
БАЛАНС БЕЛ
Можно отрегулировать баланс цвета в зависимости от яркости
окружающего освещения, при котором осуществляется запись.
G АВТО
УЛИЦА (
Используется для записи с автоматической настройкой
баланса белого.
)
ПОМЕЩЕНИЕ
(n)
• Используется при записи заката/восхода солнца, общих
ночных видов, неоновых реклам или фейерверков.
• При освещении лампами дневного света.
• Используется при съемке на вечеринке или в студии, когда
условия освещения быстро изменяются.
• Когда запись осуществляется при свете телевизионных
ламп, например натриевых или ртутных ламп или
флуоресцентных ламп белого теплого света.
,продолжение
Использование меню
71
1 НАЖАТИЕ
(
)
Используется для записи с настройкой баланса белого в
соответствии с окружающим освещением.
1 Выберите [1 НАЖАТИЕ].
2 Наведите объектив видеокамеры на белый
объект, например на лист бумаги, чтобы достичь
тех же условий освещения, при которых будет
выполняться съемка.
3 Нажмите [
].
Индикатор
будет быстро мигать.
После настройки баланса белого и сохранения
его в памяти индикатор перестанет мигать.
b Примечания
• Не трясите видеокамеру, если индикатор
мигает
быстро.
• Медленное мигание индикатора
означает, что баланс
белого не установлен или его не удается установить.
• Если индикатор
продолжает мигать даже после
нажатия
, установите для параметра [БАЛАНС БЕЛ]
значение [АВТО].
b Примечания
• Функция баланса белого не работает совместно с функциями NightShot plus
или Super NightShot plus.
• Настройка вернется в режим [АВТО], если отключить видеокамеру от
источника питания более чем на 5 минут.
z Советы
• Когда для параметра [БАЛАНС БЕЛ] установлено значение [АВТО], для
улучшенной настройки баланса цвета направьте видеокамеру на ближайший
белый предмет приблизительно на 10 секунд после установки переключателя
POWER в положение CAMERA-TAPE для автоматической настройки
баланса цвета, когда:
– Отсоединяется батарейный блок для замены.
– Видеокамера выносится из помещения на улицу или наоборот (вносится с
улицы в помещение), сохраняя фиксированную экспозицию.
• Выполните операцию [1 НАЖАТИЕ] снова, если:
– Вы изменили настройки функции [ПРОГР А/ЭКСП], когда для [БАЛАНС
БЕЛ] было установлено значение [1 НАЖАТИЕ].
– Видеокамеру вынесли из помещения на улицу или наоборот.
• Установите [БАЛАНС БЕЛ] в положение [АВТО] или [1 НАЖАТИЕ] при
освещении флуоресцентными лампами белого или прозрачного света.
АВТОЗАТВОР
72
GВКЛ
Включение автоматического срабатывания электронного
затвора для регулировки скорости затвора при съемке в
ярких условиях.
ВЫКЛ
Выключение электронного затвора (если он не
используется в процессе записи).
Использование меню
ТОЧЕЧН ФОКУС
См. стр. 43 для получения дополнительных сведений.
ФОКУСИРОВКА
См. стр. 43 для получения дополнительных сведений.
НАСТР.ВСПЫШ.
Следует отметить, что эти установки не будут работать, если внешняя
вспышка не поддерживает следующие функции.
РЕЖИМ ВСПЫШ
Используется для срабатывания вспышки (приобретается
дополнительно) независимо от яркости окружающего
освещения.
ВКЛ
Для модели DCR-PC109E:
Используется для срабатывания вспышки (приобретается
дополнительно) независимо от яркости окружающего
освещения. Вспышка сработает заранее для снижения
эффекта красных глаз.
АВТО
Используется для автоматического срабатывания вспышки
(приобретается дополнительно).
АВТО
Для модели DCR-PC109E:
Используется для автоматического срабатывания вспышки
(приобретается дополнительно). Вспышка сработает
заранее для снижения эффекта красных глаз.
Использование меню
GВКЛ
b Примечание
• Для модели DCR-PC109E:
Если вспышка не устраняет эффект красных глаз, можно выбрать только
[ВКЛ] или [АВТО].
МОЩ.ВСПЫШКИ
Можно выбрать наиболее подходящую установку яркости вспышки
для съемки с использованием внешней вспышки (приобретается
дополнительно).
ВЫСОКИЙ (
)
Для повышения уровня яркости вспышки по сравнению со
стандартной установкой.
GНОРМАЛЬНЫЙ Стандартная установка яркости.
( )
НИЗКИЙ (
)
Для снижения уровня яркости вспышки по сравнению со
стандартной установкой.
,продолжение
Использование меню
73
b Примечание
• Настройка вернется в режим [НОРМАЛЬНЫЙ], если отключить
видеокамеру от источника питания более чем на 5 минут.
SUPER NSPLUS
См. стр. 41 для получения дополнительных сведений.
ИК ПОДСВ.
При использовании для записи функции NightShot plus можно записать
более четкие изображения с помощью NightShot Light для излучения
инфракрасных лучей (лучи невидимы).
GВКЛ
Выберите для использования подсветки NightShot Light
(стр. 42).
ВЫКЛ
Выберите для отключения подсветки NightShot Light
(стр. 42).
COLOR SLOW S
См. стр. 42 для получения дополнительных сведений.
АВТОЗАПУСК
См. стр. 32 и 35 для получения дополнительных сведений.
ЦИФР.УВЕЛИЧ
Если при записи на кассету необходимо увеличить уровень
трансфокации более чем в 10 раз, то можно выбрать максимальный
уровень трансфокации. Следует отметить, что при использовании
цифровой трансфокации качество изображения ухудшается. Данная
функция полезна для записи увеличенных изображений удаленного
объекта, например птицы.
Правая сторона полосы на экране показывает
зону цифровой трансфокации.
Зона трансфокации отобразится после выбора
уровня трансфокации.
74
GВЫКЛ
Отключение цифровой трансфокации. Трансфокация до 10
крат выполняется оптическим способом.
20 ×
Включение цифровой трансфокации. Трансфокация от 10
до 20 крат выполняется цифровым способом.
120 ×
Включение цифровой трансфокации. Трансфокация от 10
до 120 крат выполняется цифровым способом.
Использование меню
16:9
Можно записывать на кассету широкоформатное изображение 16:9
для просмотра на широкоэкранном ТВ формата 16:9 (режим [16:9]).
Если для данной функции установлено значение [ВКЛ], при
перемещении рычага привода трансфокатора в сторону с
обозначением “W” можно выполнять съемку с более широким углом
обзора, чем при установленном значении [ВЫКЛ].
Дополнительную информацию можно также найти в инструкциях по
эксплуатации ТВ.
При просмотре на экране ЖКД и в видоискателе
При просмотре на широкоэкранном ТВ формата 16:9*
Использование меню
При просмотре на экране обычного ТВ**
* Изображение отображается во весь экран, если переключить
широкоэкранный ТВ в полноэкранный режим.
**Воспроизведение в режиме 4:3. При воспроизведении в широкоэкранном
режиме изображение отображается так, как оно отображалось на экране
ЖКД или в видоискателе.
GВЫКЛ
ВКЛ (
Стандартная установка (для записи изображений с
последующим их просмотром на экране ТВ формата 4:3).
Записанное изображение не будет широкоэкранным.
)
Для записи изображения с последующим его просмотром на
широкоэкранном ТВ формата 16:9.
STEADYSHOT
Эта функция служит для компенсации подрагивания видеокамеры.
GВКЛ
ВЫКЛ (
Стандартная установка (включение функции SteadyShot).
)
Отключение функции SteadyShot.
При съемке неподвижного объекта с использованием
штатива или при помощи конверсионного объектива
(приобретается дополнительно). Получаются очень
естественные изображения.
Использование меню
75
Использование
меню
(УСТ
ПАМЯТИ)
– ЗАПУСК/КАЧ.СНИМКА/РАЗМ СНИМК/
УДАЛ.ВСЕ/НОВАЯ ПАПКА и т.д.
Перечисленные ниже элементы можно
выбрать в меню УСТ ПАМЯТИ. Для
выбора элементов см. раздел “Выбор
элементов меню” (стр. 68).
Настройки по умолчанию отмечены
значком G. После выбора установки
появятся индикаторы в круглых скобках.
Набор настраиваемых установок зависит
от режима питания видеокамеры. Экран
отображает те элементы, с которыми
можно в данный момент работать.
Недоступные элементы будут выделены
серым цветом.
60мин
1152 FINE
30
УСТ ПАМЯТИ
УСТ ФОТО
УСТАН ФИЛЬМА
ФОPMAT
OK
УСТ ФОТО
ЗАПУСК
Для модели DCR-PC109E:
Можно выполнять съемку нескольких неподвижных изображений
одного за другим. Количество изображений, которое можно записать,
зависит от размера изображения и объема свободного места на
используемой карте “Memory Stick Duo”.
1 Выберите [НОРМАЛЬНЫЙ] или [ВАРИР. ЭКСП], а затем
нажмите
.
GВЫКЛ
Выберите эту функцию, если не осуществляется
непрерывная запись.
НОРМАЛЬНЫЙ
(
)
Функция используется для непрерывной записи от 4
(размер1152 × 864) до 13 (размер 640 × 480) изображений
с интервалами примерно в 0,5 секунды.
ВАРИР. ЭКСП
(
)
Функция используется для непрерывной записи 3
изображений с различными экспозициями с
интервалами примерно в 0,5 секунды. Можно сравнить 3
изображения и выбрать изображение с наилучшей
экспозицией.
2 Нажмите
.
3 Нажмите кнопку PHOTO до конца.
Если установлено значение [НОРМАЛЬНЫЙ], то, пока кнопка
PHOTO нажата до конца, будет записано максимальное
количество изображений.
b Примечания
• Вспышка (приобретается дополнительно) не будет работать во время
непрерывной записи изображений.
• Максимальное число изображений можно записать в режиме таймера
самозапуска или при использовании пульта дистанционного управления.
76
Использование меню
• Функция [ВАРИР. ЭКСП] не будет работать, если свободного места на
“Memory Stick Duo” хватает не более чем на 3 изображения.
• Если между изображениями, записанными в режиме [ВАРИР. ЭКСП], сложно
увидеть разницу на экране ЖКД, подсоедините видеокамеру к ТВ или
компьютеру.
КАЧ.СНИМКА
GВЫСОКОЕ
(
)
Запись высококачественных неподвижных изображений
(сжатых примерно до 1/4 своего размера).
СТАНДАРТ
(
)
Запись стандартных неподвижных изображений (сжатых
примерно до 1/10 своего размера).
РАЗМ СНИМК
Для модели DCR-PC109E:
G1152 × 864
(
)
Использование меню
640 × 480 (
Для записи неподвижных изображений и их
воспроизведения на большом экране. Эту установку можно
выбрать только в режиме CAMERA-MEM.
) Для записи множества неподвижных изображений или их
воспроизведения на небольшом экране.
УСТАH ФИЛЬМА
РАЗМ ИЗОБР
G320 × 240
(
)
Для записи фильмов и их воспроизведения на большом
экране или для записи более четких изображений.
160 × 112 (
) Для записи в течение длительного промежутка времени.
ОСТАЛОСЬ
GАВТО
Для отображения объема свободной памяти на “Memory
Stick Duo”:
• После установки “Memory Stick Duo”, когда
переключатель POWER находится в положении режима
CAMERA-MEM (в течение примерно 5 секунд).
• Когда после установки режима CAMERA-MEM емкости
“Memory Stick Duo” осталось менее чем на 2 минуты.
• В начале или конце фильма (в течение примерно 5 секунд).
ВКЛ
Для постоянного отображения оставшегося объема памяти на
“Memory Stick Duo”.
,продолжение
Использование меню
77
УДАЛ.ВСЕ
Можно удалить все изображения с карты “Memory Stick Duo”,
которые не защищены от записи. Для удаления изображений одного за
другим см. стр. 118.
1 Выберите [ВСЕ ФАЙЛЫ] или [ТЕКУЩ ПАПКА].
ВСЕ ФАЙЛЫ
Для удаления всех изображений с “Memory Stick Duo”.
ТЕКУЩ ПАПКА
Для удаления всех изображений в выбранной папке для
воспроизведения.
2 Нажмите дважды [ДА].
Для отмены удаления всех изображений выберите [НЕТ].
3 Нажмите
.
b Примечания
• Папка не будет удалена, если даже удалить из нее все изображения.
• Во время отображения индикации [
Удаление всех данных…] не следует:
– изменять положение переключателя POWER для выбора других режимов
питания;
– нажимать кнопки управления;
– извлекать “Memory Stick Duo”.
ФОРМАТ
Прилагаемая или новая карта “Memory Stick Duo” отформатирована
на предприятии-изготовителе, и ее не требуется форматировать.
Для получения дополнительных сведений о “Memory Stick Duo” см.
стр. 143.
1 Нажмите дважды [ДА].
Для отмены форматирования выберите [НЕТ].
2 Нажмите
.
b Примечания
• Во время отображения индикации [
Форматирование ...] не следует:
– изменять положение переключателя POWER для выбора других режимов
питания;
– нажимать кнопки управления;
– извлекать “Memory Stick Duo”.
• При форматировании с “Memory Stick Duo” удаляются все данные, включая
защищенные изображения и вновь созданные папки.
НОМЕР ФАЙЛА
78
GПО ПОРЯДКУ
Для последовательной нумерации файлов даже при замене
“Memory Stick Duo”. При создании новой папки или смене
папки для записи номер файла будет сброшен.
СБРОС
Для сброса нумерации файла на 0001 при каждой смене
“Memory Stick Duo”.
Использование меню
НОВАЯ ПАПКА
Можно создать новую папку (с именем от 102MSDCF до 999MSDCF)
на “Memory Stick Duo”. Когда папка заполнится (можно сохранить
максимум 9999 изображений), будет автоматически создана новая
папка.
1 Нажмите [ДА].
Вновь созданной папке будет присвоен номер, следующий за
последним номером папки.
Для отмены создания папки нажмите [НЕТ].
2 Нажмите
.
b Примечания
• Нельзя использовать видеокамеру для удаления созданных папок.
Форматировать “Memory Stick Duo” (стр. 78) и удалять созданные папки
можно только с помощью компьютера.
• Количество изображений, которое можно записать на “Memory Stick Duo”,
уменьшается по мере увеличения количества папок на “Memory Stick Duo”.
Использование меню
ПАПКА ЗАПИСИ
По умолчанию изображения сохраняются в папке 101MSDCF. Можно
выбрать папку для сохранения изображений. Создайте новую папку в
меню [НОВАЯ ПАПКА], затем с помощью кнопок
/
выберите
папку для записи и нажмите
.
При наличии множества записанных изображений можно легко найти
среди них нужное изображение, если рассортировать их по папкам.
ПАПКА ВОСПР
Выберите папку для воспроизведения с помощью кнопок
затем нажмите
.
/
,
Использование меню
79
Использование
меню
(ПРИЛ.ИЗОБР.) – ЭФФЕКТ
ИЗОБР/ПОКАЗ СЛАЙД./ПОКАДР ЗАП/
ФРАГМ.ЗАП/З.ИНТ– НЕПОДВ и т.д.
Перечисленные ниже элементы можно
выбрать в меню ПРИЛ.ИЗОБР. Для
выбора элементов см. раздел “Выбор
элементов меню” (стр. 68).
Настройки по умолчанию отмечены
значком G. После выбора установки
появятся индикаторы в круглых скобках.
Набор настраиваемых установок зависит
от режима питания видеокамеры. Экран
отображает те элементы, с которыми
можно в данный момент работать.
Недоступные элементы будут выделены
серым цветом.
60мин
ОЖИДАН
0:00:00
ПРИЛ. ИЗОБР.
ФЕЙДЕР
НАЛОЖЕНИЕ
ЦИФР ЭФФЕКТ
OK
ФЕЙДЕР
См. стр. 45 для получения дополнительных сведений.
НАЛОЖЕНИЕ
См. стр. 46 для получения дополнительных сведений.
ЦИФР ЭФФЕКТ
См. стр. 47 и 55 для получения дополнительных сведений.
ЭФФЕКТ ИЗОБР
Можно добавить специальные эффекты (например, как в
кинофильме) в изображение перед его записью или после. При выборе
эффекта появляется индикация
.
80
GВЫКЛ
Выберите этот режим, если не используется установка
“Эффект изображения”.
НЕГАТИВ
Выполнение записи/воспроизведения, при
которых цвет и яркость изображения
будут как на негативе.
СЕПИЯ
Выполнение записи/воспроизведения изображения, которое
будет отображаться в цвете сепия.
ЧЕРНО-БЕЛОЕ
Выберите для записи/воспроизведения изображения,
отображающегося в монохромном режиме (черно-белое).
Использование меню
ПЕРЕДЕРЖКА
Выполнение записи/воспроизведения, при
которых изображение будет выглядеть,
как высококонтрастная иллюстрация.
ПАСТЕЛЬ
Выполнение записи, при которой
изображение представлено в пастельных
тонах (во время воспроизведения
изображения этот эффект недоступен).
МОЗАИКА
Выполнение записи изображения,
которое будет иметь мозаичную
структуру (во время воспроизведения
изображения этот эффект недоступен).
b Примечание
• Невозможно добавить эффекты в изображения, введенные с внешнего
источника. Нельзя также вывести изображения, отредактированные с
помощью эффектов изображений, через интерфейс
DV.
Использование меню
z Совет
• Изображения, отредактированные с помощью эффектов изображения,
можно скопировать на “Memory Stick Duo” (стр. 106) или на другую кассету
(стр. 103).
НАЛОЖ ПО ПАМ
См. стр. 48 для получения дополнительных сведений.
МАСШТ ВОСПР
См. стр. 61 для получения дополнительных сведений.
ПОКАЗ СЛАЙД.
Можно воспроизвести в непрерывной последовательности
изображения, сохраненные на “Memory Stick Duo” (или в выбранной
для воспроизведения папке) (демонстрация слайдов).
1 Нажмите
.
2 Нажмите [ПАПКА ВОСПР.].
3 Выберите [ВСЕ ФАЙЛЫ] или [ТЕКУЩ ПАПКА], затем
нажмите
.
GВСЕ ФАЙЛЫ
(
)
Для выполнения демонстрации слайдов путем
воспроизведения всех изображений на “Memory Stick
Duo”.
ТЕКУЩ ПАПКА
(
)
Демонстрация слайдов путем воспроизведения всех
изображений в текущей папке для воспроизведения,
выбранной в разделе [ПАПКА ВОСПР] (стр. 79).
,продолжение
Использование меню
81
4 Нажмите [ПОВТОР].
5 Нажмите [ВКЛ] или [ВЫКЛ], затем нажмите
GВКЛ (
ВЫКЛ
)
.
Для повторного выполнения демонстрации слайдов.
Для выполнения демонстрации слайдов только один раз.
6 Нажмите [КНЦ].
7 Нажмите [ПУСК].
Видеокамера воспроизведет изображения, записанные на
“Memory Stick Duo”, в непрерывной последовательности.
Для отмены демонстрации слайдов нажмите [КНЦ]. Для выбора
режима паузы нажмите [ПАУЗА].
z Советы
• Прежде чем нажимать [ПУСК] можно нажать кнопку
/
, чтобы
выбрать первое изображение для демонстрации слайдов.
• Если воспроизведение фильмов осуществляется в режиме демонстрации
слайдов, громкость можно отрегулировать нажатием кнопок
(уменьшить)/
(увеличить).
ПОКАДР ЗАП
Можно выполнить запись с эффектом замедленного анимационного
изображения, используя покадровую запись и понемногу перемещая
объект. Во избежание дрожания видеокамеры управляйте ей с
помощью пульта дистанционного управления.
GВЫКЛ
ВКЛ (
Для записи в стандартном режиме.
)
Для записи изображений с помощью функции FRAME REC.
1 Выберите [ВКЛ], затем нажмите
.
2 Нажмите
.
3 Нажмите кнопку REC START/STOP.
Изображение (примерно 5 кадров) запишется, и
затем произойдет переключение видеокамеры в
режим ожидания.
4 Переместите объект и повторите действия
пункта 3.
b Примечания
• При непрерывном использовании функции покадровой записи оставшееся
время записи на кассете отображается неверно.
• Последний эпизод будет дольше остальных.
82
Использование меню
ФРАГМ.ЗАП
Можно записать изображения на кассету с выбранным интервалом,
например при съемке раскрывающихся цветов и т.д. Подсоедините
видеокамеру к сетевой розетке с помощью прилагаемого к ней
адаптера переменного тока.
[a]
[a]
[b]
[b]
a: [ВР. ЗАПИСИ]
b: [ИНТЕРВАЛ]
1 Нажмите
.
2 Нажмите [ИНТЕРВАЛ].
3 Выберите необходимую продолжительность интервала (30 секунд,
1, 5 или 10 минут), затем нажмите
.
Использование меню
4 Нажмите [ВР. ЗАПИСИ].
5 Выберите необходимую продолжительность записи (0,5, 1, 1,5 или
2 секунды), затем нажмите
6 Нажмите [КНЦ].
7 Нажмите [ВКЛ], затем
GВЫКЛ
ВКЛ (
8 Нажмите
.
.
Для отключения функции записи с интервалами.
)
Для записи движущихся изображений на кассету с
выбранным интервалом.
.
На экране начнет мигать индикация
.
9 Нажмите кнопку REC START/STOP.
Индикатор
перестанет мигать, и начнется запись с
интервалом.
Для отмены записи с интервалами выберите [ВЫКЛ] в пункте 7.
b Примечания
• Невозможно выполнять запись с интервалами, если используется наложение
по памяти.
• Реальное время записи может отличаться от выбранного на ± 5 кадров.
z Советы
• При регулировке фокуса вручную можно записывать четкие изображения,
даже если меняется освещение (стр. 43).
• Во время записи можно отключить зуммерные сигналы (стр. 95).
,продолжение
Использование меню
83
З.ИНТ- НЕПОДВ
Эта функция полезна для наблюдения за перемещением облаков или
за изменением дневного освещения. Видеокамера выполнит съемку
неподвижного изображения с установленным интервалом и запишет
его на “Memory Stick Duo”.
[a]
[a]
[b]
[a]
[b]
a: Время съемки
b: Интервал
1 Нажмите
.
2 Выберите необходимую продолжительность интервала (1, 5 или 10
минут), затем нажмите
.
3 Нажмите [ВКЛ], затем нажмите
GВЫКЛ
ВКЛ (
.
Для отключения функции записи с интервалами.
)
Для записи неподвижных изображений на “Memory
Stick Duo” в выбранном интервале.
4 Нажмите
.
Начнет мигать индикатор
.
5 Нажмите кнопку PHOTO до конца.
Индикатор
перестанет мигать, и начнется фотосъемка с
интервалом.
Для отмены фотосъемки с интервалом выберите [ВЫКЛ] в пункте
3.
РЕЖИМ ДЕМО
После извлечения из видеокамеры и кассеты, и “Memory Stick Duo” и
установки режима CAMERA-TAPE примерно через 10 минут можно
будет просмотреть демонстрацию.
GВКЛ
Для обзора доступных функций, например, тех, которые
появляются при первом использовании видеокамеры.
ВЫКЛ
Когда не планируется использовать РЕЖИМ ДЕМО.
b Примечание
• Демонстрацию нельзя просмотреть, когда переключатель NIGHTSHOT PLUS
установлен в положение ON.
z Советы
• Режим демонстрации будет приостановлен в следующих случаях:
– если во время демонстрации произошло прикосновение к экрану
(демонстрация начнется снова приблизительно через 10 минут);
– в видеокамеру вставлена кассета или “Memory Stick Duo”;
– если не выбран режим CAMERA-TAPE.
84
Использование меню
• Если для параметра [АВТОВЫКЛ] установлено значение [5 мин] и в качестве
источника питания для видеокамеры используется батарейный блок, питание
выключится примерно через 5 минут (стр. 96).
ПЕЧАТЬ
См. стр. 121 для получения дополнительных сведений.
Использование меню
Использование меню
85
Настройки по умолчанию отмечены
значком G. Набор настраиваемых
установок зависит от режима питания
видеокамеры. Экран отображает те
элементы, с которыми можно в данный
момент работать. Недоступные
элементы будут выделены серым цветом.
Использование
меню
(РЕД И
ВОСПР)
–
ТИТР/
ИМЯ КАСС и т.д.
60мин
Перечисленные ниже элементы можно
выбрать в меню РЕД И ВОСПР. Для
выбора элементов см. раздел “Выбор
элементов меню” (стр. 68).
0:00:00:00
РЕД И ВОСПР
ИЗМ.СКОР.
КОНТР.ЗАП
АУДИО ПРЗПС
OK
ИЗМ. СКОР.
См. стр. 54 для получения дополнительных сведений.
КОНТР.ЗАП
Для записи на кассету.
См. стр. 104 и 107 для получения дополнительных сведений.
АУДИО ПРЗПС
См. стр. 116 для получения дополнительных сведений.
МОНТАЖ ПРОГР
ДРУГ. УСТР.
Для создания программ и перезаписи выбранных эпизодов
на кассету на видеомагнитофоне (стр. 108).
MEMORY STICK Для создания программ и перезаписи выбранных эпизодов
на “Memory Stick Duo” (стр. 112).
УПР ЗАП
Для записи на “Memory Stick Duo”.
См. стр. 104 и 106 для получения дополнительных сведений.
ЗАПИСЬ DVD
Когда видеокамера подсоединена к персональному компьютеру серии
Sony VAIO, с помощью этой команды можно легко записать
изображение, записанное на кассете, на диск DVD (Прямой доступ для
“Click to DVD”). Для получения дополнительных сведений см.
прилагаемое “Руководство по использованию компьютерных
приложений”.
86
Использование меню
ЗАПИСЬ VCD
Когда видеокамера подсоединена к персональному компьютеру, с
помощью этой команды можно легко записать изображение,
записанное на кассете, на диск CD-R (Direct Access для Video CD
Burn). Для получения дополнительных сведений см. прилагаемое
“Руководство по использованию компьютерных приложений”.
ПОСЛ ФРАГМ
ВЫПОЛН.
Выберите, чтобы включить функцию END SEARCH.
Последнее записанное изображение будет воспроизводиться
в течение 5 секунд, а затем автоматически остановится.
ОТМЕНА
Выберите, чтобы выключить функцию END SEARCH.
GВКЛ
Используется для поиска эпизода, титра и т.д. с помощью
функции Cassette Memory (стр. 66, 67).
ВЫКЛ
Для поиска без использования Cassette Memory.
ПОИСК
Использование меню
ТИТР
Все титры, наложенные с помощью этой видеокамеры, можно
просмотреть только на видеоаппаратуре формата
с функцией
индексного наложения титров. После наложения титра его можно
найти с помощью функции Поиск титра. На кассету с функцией
Cassette Memory можно накладывать до 20 титров (примерно 5
символов в одном титре). Однако помните, что на кассету можно
записать только 11 титров, если на ней уже записаны другие данные
(6 данных дат/времени и 1 кассетная маркировка).
1 Выберите нужный титр из отображенных титров
(2 предварительно созданных Вами титра и предварительно
установленные титры, хранящиеся в памяти видеокамеры). Титры
можно создать предварительно (до 2 типов титра по 20 символов в
каждом титре) с помощью следующей процедуры.
1 Выберите [СОБСТВ1” ”] или [СОБСТВ2” ”] с помощью
кнопок
/
, затем нажмите
.
2 Продолжайте нажимать кнопку для выбора нужного символа
на кнопке.
ОЖИДАН
ТИТР
0:00:00
КНЦ
E___________________
&?!
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' . ,
/–
678
90
OK
,продолжение
Использование меню
87
Для удаления символа нажмите
Для ввода пробела нажмите
.
.
3 Нажмите
, чтобы переместить s для выбора следующего
символа, и введите символ, как описано выше.
4 После введения символов нажмите
2 Нажмите
3 Нажмите
.
.
(цвет),
/
(положение), [РАЗМ]
соответственно для выбора необходимого цвета, положения или
размера.
Цвет
белый t желтый t фиолетовый t красный t голубой t
зеленый t синий
Положение
Можно выбрать одно из 8 или 9 положений титра.
Размер
маленький y большой
(при вводе более 13 символов можно выбрать только размер титра
“маленьк.”)
4 Нажмите
.
5 Нажмите [СОХР].
Во время воспроизведения, паузы воспроизведения или
записи
В течение 5 секунд на экране отображается индикатор
[СОХРАНЕНИЕ ТИТРА], и установка титра будет завершена.
Во время ожидания записи
Появится индикация [ТИТР]. При нажатии кнопки REC START/
STOP для начала записи в течение 5 секунд на экране
отображается индикатор [СОХРАНЕНИЕ ТИТРА], после чего
установка титра будет завершена.
b Примечания
• При поиске записи с помощью другой видеоаппаратуры место наложения
титра может быть обнаружено по индексному сигналу.
• Если видеокамера работает от батарейного блока и не используется в течение
5 минут, по умолчанию питание автоматически отключается. Если для ввода
символов требуется более 5 минут, то в меню
(СТАНД НАБОР)
установите для [АВТОВЫКЛ] значение [НИКОГДА] (стр. 96). Питание
никогда не будет отключаться. Если даже питание отключится, введенные
символы сохранятся в памяти. Снова включите питание, затем начните снова
с пункта 1 для продолжения наложения титра.
z Совет
• Для изменения созданного титра выберите титр в пункте 1, затем нажмите
. Затем введите символы заново.
УДАЛ ТИТР
1 С помощью кнопок
/
удалить, затем нажмите
88
Использование меню
выберите титр, который необходимо
.
2 Убедитесь, что это именно тот титр, который необходимо удалить,
затем нажмите [ДА].
Чтобы отменить данную операцию, нажмите [НЕТ].
3 Нажмите
.
ОТОБР ТИТР
Можно просмотреть титр во время воспроизведения изображения.
GВКЛ
Для отображения титра после появления эпизода с
наложенным титром.
ВЫКЛ
Если отображение титра не требуется.
ИМЯ КАСС
Использование меню
Можно маркировать кассету с функцией Cassette Memory (не более 10
символов).
Маркировка будет отображаться в течение примерно 5 секунд, если
выбран режим CAMERA-TAPE и вставлена кассета или если выбран
режим PLAY/EDIT. Если на кассете выполнено наложение титров,
одновременно будут отображены до 4 титров.
1 Продолжайте нажимать кнопку для выбора нужного символа на
кнопке.
ИМЯ КАСС ОЖИДАН
0:00:00
КНЦ
&?!
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
123
45
PQR
S
TUV
WXY
Z
' . ,
/–
678
90
OK
Для удаления символа нажмите
Для ввода пробела нажмите
.
.
2 Нажмите
, чтобы переместить s для выбора следующего
символа, и введите символ, как описано выше.
3 После введения символов нажмите
4 Нажмите
.
.
z Советы
• Чтобы удалить созданную маркировку, последовательно нажимайте
,
затем нажмите
.
• Чтобы изменить созданную маркировку, вставьте кассету в видеокамеру и
выполните все действия, начиная с пункта 1.
,продолжение
Использование меню
89
УД ВСЕ
Можно удалить все данные одновременно, включая дату, титр и
маркировку кассеты, сохраненные с помощью функции Cassette
Memory.
1 Нажмите дважды [ДА].
Для отмены удаления всех данных выберите [НЕТ].
2 Нажмите
90
Использование меню
.
Настройки по умолчанию отмечены
значком G. После выбора установки
Использование
меню
(СТАНД
НАБОР) – РЕЖИМ ЗАП/
появятся индикаторы в круглых скобках.
Набор настраиваемых установок
зависит от режима питания
видеокамеры. Экран отображает те
МУЛЬТИЗВУК/БАЛАНС ЗВУКА/USBCAMERA и т.д.
Перечисленные ниже элементы
можно выбрать в меню СТАНД
НАБОР. Для выбора элементов см.
раздел “Выбор элементов меню”
(стр. 68).
элементы, с которыми можно в данный
момент работать. Недоступные
элементы будут выделены серым цветом.
60мин
ОЖИДАН 0:00:00
СТАНД НАБОР
РЕЖИМ ЗАП
АУДИОРЕЖИМ
УСТ ЖКД/ВИ
OK
РЕЖИМ ЗАП
Для записи на кассету в стандартном режиме SP.
LP ( LP )
Выберите этот режим (Экономный режим) для увеличения
времени записи в 1,5 раза по сравнению с режимом SP.
Чтобы максимально эффективно использовать
возможности видеокамеры, рекомендуется использовать
кассеты Sony Excellence/Master mini DV.
Использование меню
GSP ( SP )
b Примечания
• Невозможно добавить звук на кассету, записанную в режиме LP.
• При воспроизведении кассеты, записанной в режиме LP, на других
видеокамерах или видеомагнитофонах могут появиться мозаичные помехи
или прерывистый звук.
• При комбинировании на одной кассете записей, выполненных в режимах SP и
LP, воспроизводимое изображение может быть искажено, или код времени
между эпизодами может быть записан неправильно.
АУДИОРЕЖИМ
G12BIT
16BIT (
Для записи в 12-битовом режиме (2 стереофонических
звука).
)
Для записи в 16-битовом режиме (1 стереофонический
высококачественный звук).
ГРОМКОСТЬ
См. стр. 53 и 57 для получения дополнительных сведений.
,продолжение
Использование меню
91
МУЛЬТИЗВУК
Можно выбрать способ воспроизведения звука, записанного на
кассету в стереофоническом режиме.
GСТЕРЕО
Для воспроизведения стереокассеты или кассеты с двойной
звуковой дорожкой с основным и вспомогательным звуком.
1
Для воспроизведения стереокассеты со звуком левого
канала или кассеты с двойной звуковой дорожкой с
основным звуком.
2
Для воспроизведения стереокассеты со звуком правого
канала или кассеты с двойной звуковой дорожкой со
вспомогательным звуком.
b Примечания
• На данной видеокамере можно воспроизвести кассету с двойной звуковой
дорожкой. Однако записать кассету с двойной звуковой дорожкой на этой
видеокамере нельзя.
• Настройка вернется в режим [СТЕРЕО], если отключить видеокамеру от
источника питания более чем на 5 минут.
БАЛАНС ЗВУКА
Можно отрегулировать на кассете баланс между первоначальным
звуком (SТ1) и добавленным впоследствии звуком (SТ2) (стр. 117).
b Примечания
• Невозможно отрегулировать звук, записанный в 16-битовом звуковом
режиме.
• Если отключить видеокамеру от источника питания более, чем на 5 минут,
будет слышен только первоначально записанный звук.
УСТ ЖКД/ВИ
Эта установка не повлияет на записанное изображение.
ЯРКОСТЬ ЖКД
См. стр. 21 для получения дополнительных сведений.
УР ПОДСВ ЖКД
Можно отрегулировать яркость подсветки экрана ЖКД.
GНОРМАЛЬНЫЙ Стандартная яркость.
ЯРЧЕ
Для повышения яркости экрана ЖКД.
b Примечания
• Если подсоединить видеокамеру к внешнему источнику питания,
автоматически будет выбрана установка [ЯРЧЕ].
92
Использование меню
• При выборе установки [ЯРЧЕ] срок службы батарейного блока при записи
сократится примерно на 10 процентов.
ЦВЕТ ЖКД
Нажмите
/
Низкая интенсивность
для регулировки цвета на экране ЖКД.
Высокая интенсивность
ПОДСВ В.ИСК
Можно отрегулировать яркость видоискателя.
GНОРМАЛЬНЫЙ Стандартная яркость.
ЯРЧЕ
Для повышения яркости экрана видоискателя.
Использование меню
b Примечания
• Если подсоединить видеокамеру к внешнему источнику питания,
автоматически будет выбрана установка [ЯРЧЕ].
• При выборе установки [ЯРЧЕ] срок службы батарейного блока при записи
сократится примерно на 10 процентов.
ВЫХОД A/V c DV
Можно подсоединить цифровое или аналоговое устройство к
видеокамере и преобразовать сигнал, передаваемый с этих устройств,
в подходящий для видеокамеры сигнал.
GВЫКЛ
ВКЛ (
Выберите, когда функция цифрового преобразования не
используется.
)
Для вывода аналоговых изображений и звука в цифровом
формате с помощью камеры.
Входной аналоговый сигнал, подаваемый на гнездо A/V
видеокамеры, будет преобразован и выведен с интерфейса
DV видеокамеры.
Для получения дополнительных сведений см. прилагаемое
“Руководство по использованию компьютерных
приложений”.
USB-CAMERA
Можно подсоединить к видеокамере кабель USB (прилагается), чтобы
просмотреть изображение, отображенное на экране видеокамеры или
компьютера (Передача потоком по USB). Для получения
дополнительных сведений см. прилагаемое “Руководство по
использованию компьютерных приложений”.
GВЫКЛ
Отключение функции Передача потоком по USB.
USB ПОТОК
Включение функции Передача потоком по USB.
,продолжение
Использование меню
93
USB-PLY/EDT
Можно подсоединить к видеокамере кабель USB (прилагается), чтобы
просмотреть на видеокамере или компьютере изображение,
записанное на кассету или “Memory Stick Duo”. Для получения
дополнительных сведений см. прилагаемое “Руководство по
использованию компьютерных приложений”.
GСТАНД USB
Используется для просмотра изображения, записанного на
“Memory Stick Duo”.
PictBridge
Выберите для подсоединения к компьютеру, совместимому с
PictBridge (стр. 121).
USB ПОТОК
Используется для просмотра изображения, записанного на
кассету.
GВЫКЛ
В этом состоянии дата, время и данные настройки
видеокамеры во время воспроизведения отображаться не
будут.
ДАТА/ВРЕМЯ
Для отображения даты и времени при воспроизведении
(стр. 62).
ДАТА КАМЕРЫ
Для отображения данных настройки видеокамеры во время
воспроизведения (стр. 62).
КОД ДАННЫХ
ОСТАЛОСЬ
GАВТО
Для отображения индикатора оставшейся ленты в течение
примерно 8 секунд:
• Должен быть выбран режим CAMERA-TAPE при
установленной кассете, после чего видеокамера
рассчитает оставшееся место на кассете.
• При нажатии
(воспроизведение/пауза).
ВКЛ
Для постоянного отображения индикатора оставшейся
ленты.
GВКЛ
Если используется пульт дистанционного управления,
прилагаемый к этой видеокамере.
ВЫКЛ
Отключение пульта дистанционного управления для
предотвращения реагирования видеокамеры на команды,
исходящие от пульта дистанционного управления другого
аппарата, например видеомагнитофона.
ПУЛЬТ ДУ
94
Использование меню
b Примечание
• Если отключить видеокамеру от источника питания более чем на 5 минут,
будет восстановлено значение [ВКЛ].
ИНДИК ЗАПИСИ
GВКЛ
Для включения индикатора записи на передней панели
видеокамеры во время записи.
ВЫКЛ
Данная установка необходима в следующих ситуациях.
Индикатор записи видеокамерой не будет гореть в
перечисленных ниже случаях.
• Если человек нервничает, видя, что его снимают.
• Если съемка выполняется в непосредственной близости от
снимаемого объекта.
• Если на снимаемом объекте отражается индикатор записи.
GМЕЛОДИЯ
Для воспроизведения мелодичного звукового сигнала при
запуске/остановке записи, управлении сенсорной панелью
или нештатной ситуации при работе видеокамеры.
НОРМАЛЬНЫЙ
Для вывода зуммерного сигнала вместо мелодичного.
ВЫКЛ
Для отмены мелодичного и зуммерного сигналов, а также
отключения звука затвора или звука, подтверждающего
операции, выполняемые с помощью сенсорной панели.
GЖКД
Для отображения индикаторов (таких, как код времени) на
экране ЖКД и в видоискателе.
В.ВЫХ/ЖКД
Для отображения индикаторов (таких, как код времени) на
экране ТВ, экране ЖКД и в видоискателе.
ОЗВУЧ. МЕНЮ
Использование меню
ДИСПЛЕЙ
b Примечание
• Входной сигнал на видеокамеру подаваться не будет, если нажать кнопку
DISPLAY/BATT INFO при выбранном параметре [В.ВЫХ /ЖКД].
МЕНЮ НАЗАД
Можно выбрать направление прокрутки (вверх или вниз) элементов
меню на экране ЖКД, используя кнопки
или
.
GНОРМАЛЬНО
Для прокрутки элементов меню вниз нажмите кнопку
ОБРАТНО
Для прокрутки элементов меню вверх нажмите кнопку
.
.
,продолжение
Использование меню
95
АВТОВЫКЛ
G5 мин
Выберите, чтобы включить функцию автоматического
отключения питания. Если видеокамера не используется в
течение примерно 5 минут, то во избежание разряда батареи
видеокамера автоматически отключается.
НИКОГДА
Выберите, чтобы выключить функцию автоматического
отключения питания.
b Примечание
• При подсоединении видеокамеры к сетевой розетке для функции
[АВТОВЫКЛ] автоматически устанавливается значение [НИКОГДА].
96
Использование меню
Использование
меню
(ВРЕМЯ/
ЯЗЫК)
– УСТАН ЧАСОВ/ЧАСОВОЙ ПОЯС и т.д.
Набор настраиваемых установок
зависит от режима питания
видеокамеры. Экран отображает те
элементы, с которыми можно в данный
момент работать. Недоступные
элементы будут выделены серым цветом.
60мин
Перечисленные ниже элементы можно
выбрать в меню ВРЕМЯ/ЯЗЫК. Для
выбора элементов см. раздел “Выбор
элементов меню” (стр. 68).
ОЖИДАН 0:00:00
ВРЕМЯ/ЯЗЫК
УСТAH ЧАСОВ
ЧАСОВОЙ ПОЯС
LANGUAGE
OK
УСТАН ЧАСОВ
Установка даты и времени (стр. 23).
При использовании видеокамеры за границей можно установить
разницу во времени. Для установки разницы во времени нажмите
/
. Установка часов будет выполнена с учетом разницы во времени.
Если для разницы во времени установить значение 0, то часы вернутся
к первоначально установленному времени.
LANGUAGE
Можно выбрать или изменить язык экранного дисплея (стр. 26).
Можно выбрать один из следующих языков: английский, упрощенный
английский, традиционный китайский, упрощенный китайский,
французский, испанский, португальский, немецкий, голландский,
итальянский, греческий, русский, арабский или персидский.
Использование меню
97
Использование меню
ЧАСОВОЙ ПОЯС
/
несколько раз, пока оно не
появится.
Настройка
персонального
меню
В Персональное меню можно добавить
наиболее часто используемые функции
видеокамеры или выполнить их
сортировку в нужном порядке
(настройка). Настройку Персонального
меню можно выполнить для каждого
режима питания видеокамеры.
60мин
УСТ P-МЕNU
3
СОРТИ–
РОВКА
СБРОС
Нажмите [ДОБАВИТЬ].
КНЦ
OK
Нажмите
/
, выберите
категорию меню, затем нажмите
.
Набор доступных элементов меню
зависит от режима питания
видеокамеры.
Отображаются только доступные
элементы.
b Примечание
• Можно добавить до 28 элементов меню для
каждого из следующих режимов: CAMERATAPE, CAMERA-MEM и PLAY/EDIT. Если
нужно добавить новый элемент, то сначала
необходимо удалить менее важный элемент
меню (стр. 99).
1/3
УДА–
ЛИТЬ
УСТ КАМЕРЫ
ПРИЛ. ИЗОБР.
РЕД И ВОСПР
СТАНД НАБОР
ВРЕМЯ/ЯЗЫК
4
60мин
ДОБА–
ВИТЬ
ОЖИДАН 0:00:00
60мин
Выберите категорию.
В Персональное меню можно добавить
наиболее часто используемые функции
видеокамеры, что позволяет быстро и
легко находить нужный элемент меню.
Нажмите
ОЖИДАН 0:00:00
60мин
Выберите элемент.
КНЦ
ПРОГР А/ЭКСП
ТОЧЕЧН.ЭКСП
ЭКСПОЗИЦИЯ
БАЛАНС БЕЛ
АВТОЗАТВОР
OK
.
ОЖИДАН 0:00:00
MENU
ЭКСПО–
ЗИЦИЯ
ФЕЙДЕР
ФОКУСИ
РОВКА
ТОЧЕЧН
ФОКУС
ТОЧЕЧН
ЭКСП
5
Нажмите
/
, чтобы выбрать
элемент меню, а затем нажмите
.
60мин
ДОБАВИТЬ
2
0:00:00
КНЦ
Добавление меню – Добавить
1
ОЖИДАН
ОЖИДАН
0:00:00
Добавить этот элемент
в P-MENU режима
CAMERA-TAPE?
Нажмите [УСТ P-MENU].
Если требуемое меню не
отображается на экране, нажмите
ДА
6
НЕТ
Нажмите [ДА].
Меню добавлено в конец списка.
98
Использование меню
7
Нажмите
4
.
Нажмите на меню, которое
необходимо удалить.
60мин
УДАЛИТЬ
Удаление меню – Удалить
ОЖИДАН 0:00:00
Удалить кнопку из
P-MENU режима
CAMERA-TAPE?
ДА
1
Нажмите
.
5
ОЖИДАН 0:00:00
60мин
1/3
MENU
ЭКСПО–
ЗИЦИЯ
ФЕЙДЕР
ФОКУСИ
РОВКА
ТОЧЕЧН
ФОКУС
ТОЧЕЧН
ЭКСП
Если требуемое меню не
отображается на экране, нажмите
/
несколько раз, пока оно не
появится.
60мин
УСТ P-МЕNU
ОЖИДАН
Выбранное меню удалено из
Персонального меню.
6
Нажмите [УСТ P-MENU].
0:00:00
Нажмите [ДА].
Нажмите
.
b Примечание
• Нельзя удалить меню [MENU] и [УСТ
P-MENU].
Использование меню
2
НЕТ
Порядок сортировки меню,
отображенных в Персональном
меню – Сортировка
KHЦ
3
ДОБА–
ВИТЬ
УДА–
ЛИТЬ
СОРТИ–
РОВКА
СБРОС
Меню, добавленные в Персональное
меню, можно сортировать в любом
порядке.
Нажмите [УДАЛИТЬ].
1
Нажмите
60мин
ОЖИДАН 0:00:00
60мин
Какую кнопку удалить?
1/3
MENU
ЭКСПО–
ЗИЦИЯ
ФЕЙДЕР
ФОКУСИ
РОВКА
ТОЧЕЧН
ФОКУС
ТОЧЕЧН
ЭКСП
.
ОЖИДАН 0:00:00
MENU
ЭКСПО–
ЗИЦИЯ
ФЕЙДЕР
ФОКУСИ
РОВКА
ТОЧЕЧН
ФОКУС
ТОЧЕЧН
ЭКСП
КНЦ
1/3
2
Нажмите [УСТ P-MENU].
Если требуемое меню не
отображается на экране, нажмите
/
несколько раз, пока оно не
появится.
,продолжение
Использование меню
99
60мин
УСТ P-МЕNU
ОЖИДАН
0:00:00
b Примечание
• Невозможно переместить [УСТ P-MENU].
КНЦ
3
ДОБА–
ВИТЬ
УДА–
ЛИТЬ
СОРТИ–
РОВКА
СБРОС
Установка настроек в исходное
состояние – Сброс
Нажмите [СОРТИРОВКА].
ОЖИДАН 0:00:00
60мин
Какую кнопку перенести?
1/3
MENU
ЭКСПО–
ЗИЦИЯ
ФЕЙДЕР
ФОКУСИ
РОВКА
ТОЧЕЧН
ФОКУС
ТОЧЕЧН
ЭКСП
КНЦ
Можно установить настройки
Персонального меню по умолчанию
после добавления или удаления того или
иного меню.
1
Нажмите
ОЖИДАН 0:00:00
60мин
4
Нажмите элемент меню, который
необходимо переместить.
1/3
.
MENU
ФЕЙДЕР
ФОКУСИ
РОВКА
ТОЧЕЧН
ФОКУС
ЭКСПО–
ЗИЦИЯ
ТОЧЕЧН
ЭКСП
ОЖИДАН 0:00:00
60мин
ВЫберите новое место.
1
2
ЭКСПОЭИЦИЯ
4
ФОКУСИ
РОВКА
6
ТОЧЕЧН
ЭКСП
MENU
3
ФЕЙДЕР
1/3
5
5
ТОЧЕЧН
ФОКУС
КНЦ
2
Если требуемое меню не
отображается на экране, нажмите
/
несколько раз, пока оно не
появится.
OK
Нажмите
/
, чтобы
переместить элемент меню в
нужное место.
60мин
УСТ P-МЕNU
2
ФОКУСИ
РОВКА
4
ТОЧЕЧН
ФОКУС
5
ЭКСПОЭИЦИЯ
6
ТОЧЕЧН
ЭКСП
ДОБА–
ВИТЬ
УДА–
ЛИТЬ
СОРТИ–
РОВКА
СБРОС
OK
3
Нажмите [СБРОС].
ОЖИДАН 0:00:00
60мин
СБРОС
6
Нажмите
.
Чтобы выполнить сортировку
большего количества элементов,
повторите пункты с 4 по 6.
100
0:00:00
КНЦ
ФЕЙДЕР
MENU
3
1/3
ОЖИДАН
КНЦ
ОЖИДАН 0:00:00
60мин
ВЫберите новое место.
1
Нажмите [УСТ P-MENU].
7
Нажмите [КНЦ].
8
Нажмите
.
Использование меню
Сбросить настройки
P-MENU режима
CAMERA-TAPE?
ДА
НЕТ
4
Нажмите [ДА].
ОЖИДАН 0:00:00
60мин
СБРОС
Продолжить?
НЕТ
5
ДА
Нажмите [ДА].
Настройки Персонального меню
вернутся в настройки по умолчанию.
Чтобы отменить сброс, нажмите
[НЕТ].
6
Нажмите
.
Использование меню
Использование меню
101
Перезапись/Монтаж
Можно записывать изображения с
видеомагнитофона или ТВ на
вставленную в видеокамеру кассету
или “Memory Stick Duo” (стр. 104).
Также можно создать копию
изображения, записанного с помощью
данной видеокамеры, на другом
записывающем устройстве (стр. 103).
Подсоедините видеокамеру к ТВ или
видеомагнитофону, используя
устройство Handycam Station или
гнездо кабеля A/V, с помощью
прилагаемого соединительного кабеля
A/V.
При выполнении этой операции
подсоедините видеокамеру к сетевой
розетке с помощью прилагаемого к
ней адаптера переменного тока.
Подключение к
видеомагнитофону
или ТВ
Подсоединение с помощью кабеля i.LINK
DV
Кабель i.LINK (приобретается
дополнительно)
Гнездо i.LINK
Интерфейс DV
Гнездо
S VIDEO
Гнездо A/V
Желтый
Соединительный
кабель A/V
(прилагается)
Белый
Красный
Видеомагнитофоны или ТВ
Прохождение сигнала
* При использовании кабеля S Video
(приобретается дополнительно) можно
воспроизводить высококачественные
изображения в формате DV.
Если на устройстве, к которому выполняется
подключение, имеется гнездо S Video, то
102
Перезапись/Монтаж
вместо желтого штекера к гнездам S Video на
видеокамере и устройстве рекомендуется
подсоединить кабель S Video (приобретается
дополнительно). Если подсоединен только
штекер S Video, звук выводиться не будет.
b Примечания
• Для подсоединения видеокамеры к другим
устройствам используйте соединительный
кабель A/V (прилагается). Перед
подсоединением убедитесь, что для
параметра [ДИСПЛЕЙ] в меню
(СТАНД НАБОР) установлено значение
[ЖКД] (по умолчанию) (стр. 95).
• Подключите соединительный кабель A/V к
гнезду выхода устройства, с которого
перезаписывается изображение, или к гнезду
входа другого устройства для перезаписи
изображения с этой видеокамеры.
• При подключении видеокамеры к
монофоническому устройству подсоедините
желтый штекер соединительного кабеля
A/V к видеогнезду, а красный (правый канал)
или белый (левый канал) штекер - к
входному аудиогнезду на видеомагнитофоне
или ТВ.
• Не рекомендуется подсоединять
соединительные кабели A/V одновременно и
к видеокамере, и к устройству Handycam
Station. Возможно, изображение будет
искажено.
Перезапись на
другую кассету
Можно копировать и выполнять
монтаж изображения,
воспроизводимого с помощью данной
видеокамеры, на другие
записывающие устройства (например,
видеомагнитофон).
1
Подключите видеомагнитофон к
видеокамере в качестве
записывающего устройства
(стр. 102).
2
Подготовьте видеомагнитофон к
записи.
Используйте кабель i.LINK
(приобретается дополнительно) для
подсоединения видеокамеры к другим
устройствам с помощью интерфейса
DV. Видео- и аудиосигналы передаются в
цифровом виде, что обеспечивает
высокое качество изображений. Следует
иметь в виду, что невозможно записать
изображение и звук отдельно друг от
друга. Для получения дополнительных
сведений см. стр. 148.
3
Перезапись/Монтаж
• Вставьте кассету для записи.
• Если на видеомагнитофоне есть
селектор входного сигнала,
установите его в режим входа.
Использование кабеля i.LINK для
подключения
Подготовьте видеокамеру к
воспроизведению.
• Вставьте кассету с записью.
• Передвигая переключатель
POWER, выберите режим PLAY/
EDIT.
4
Запустите воспроизведение на
видеокамере и запись на
видеомагнитофоне.
Для получения дополнительных
сведений см. инструкцию по
эксплуатации видеомагнитофона.
5
По завершении перезаписи
нажмите кнопку остановки на
видеокамере и видеомагнитофоне.
b Примечания
• Если видеокамера подключена к
видеомагнитофону с использованием
интерфейса DV, титры, индикаторы,
информация для функции Cassette Memory и
,продолжение
Перезапись/Монтаж
103
слова, введенные в индексном экране
“Memory Stick Duo”, будет невозможно
записать.
• В случае перезаписи с использованием
соединительного кабеля A/V нажмите
кнопку DISPLAY/BATT INFO, чтобы
скрыть индикаторы, такие как код времени
(стр. 62). В противном случае они будут
записаны на кассету.
• Чтобы записать дату/время, а также данные о
настройке камеры, отобразите их на экране
(стр. 62).
• Изображения, отредактированные с
помощью эффекта изображения (функция
[ЭФФЕКТ ИЗОБР] стр. 80), цифрового
эффекта (стр. 47, 56) или масштаба
воспроизведения (стр. 61), не выводятся
через интерфейс DV.
• Если подключение выполнено с помощью
кабеля i.LINK, при включении паузы на
видеокамере во время записи на
видеомагнитофон записанное изображение
станет нечетким.
Запись
изображений с
видеомагнитофона
или ТВ
Можно записывать и выполнять
монтаж изображений с
видеомагнитофона или телевизионных
программ с ТВ на вставленную в
видеокамеру кассету или “Memory
Stick Duo”. Можно также записать
эпизод как неподвижное изображение
на “Memory Stick Duo”.
Вставьте в видеокамеру кассету или
“Memory Stick Duo” для записи.
b Примечания
• Видеокамера может записывать только с
источника сигналов стандарта PAL.
Например, французские телевизионные или
видеопрограммы (стандарт SECAM) будут
записаны неправильно. См. стр. 140, на
которой приведена подробная информация о
системах цветного ТВ.
• Для ввода сигналов стандарта PAL
необходимо использовать двойной 21штырьковый адаптер (приобретается
дополнительно).
Запись фильмов
104
Перезапись/Монтаж
1
Подключите ТВ или
видеомагнитофон к видеокамере
(стр. 102).
2
Если запись осуществляется с
видеомагнитофона, вставьте в него
кассету.
3
Передвигая переключатель
POWER, выберите режим PLAY/
EDIT.
4
Используйте видеокамеру для
записи фильмов.
При записи на кассету
1 Нажмите
.
2 Нажмите [
КОНТ ЗАПИСИ]
со значком
.
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его
не удается найти, нажмите [MENU]
и выберите этот элемент в меню
(РЕД И ВОСПР) (стр. 86).
3 Нажмите [ПАУЗ ЗАПИС].
При записи на “Memory Stick Duo”
1 Нажмите
.
2 Нажмите [MENU].
3 Выберите меню
(РЕД И
ВОСПР), затем [
УПР ЗАП] со
значком
.
5
Изображение, воспроизводимое на
подключенном устройстве, появится
на экране ЖКД видеокамеры.
6
7
Нажмите [НАЧ ЗАПИС] в том
месте, с которого нужно начать
запись.
Остановите запись.
При записи на кассету
Нажмите
(стоп) или [ПАУЗ
ЗАПИС].
Запись неподвижных
изображений
1
Выполните действия, описанные в
пунктах с 1 по 3 раздела “Запись
фильмов” (стр. 104).
2
Воспроизведите видеоизображение
или выберите телевизионную
программу, которые необходимо
записать.
Изображения с видеомагнитофона
или ТВ появятся на экране
видеокамеры.
3
Слегка нажмите кнопку PHOTO
при появлении эпизода, который
требуется записать. Убедитесь, что
записываете нужный эпизод, и
нажмите указанную кнопку до
конца.
Изображение не запишется, пока
кнопка PHOTO не будет нажата до
конца. Отпустите эту кнопку, если не
нужно записывать данный эпизод, и
выберите другой эпизод, как описано
выше.
Перезапись/Монтаж
Запустите воспроизведение
кассеты на видеомагнитофоне или
выберите программу ТВ.
• При записи фильмов на “Memory Stick Duo”
можно пропустить пункт 4 и нажать кнопку
REC START/STOP в пункте 6.
При записи на “Memory Stick Duo”
Нажмите [ЗАПС СТОП].
8
Нажмите
, затем
.
z Советы
• На экране ЖКД отобразится индикатор
, если соединение видеокамеры с
другими устройствами выполнено с
помощью кабеля i.LINK (этот индикатор
может также отобразиться на экране ТВ).
Перезапись/Монтаж
105
Перезапись
изображений с
кассеты на “Memory
Stick Duo”
Можно записывать фильмы (с
монофоническим звучанием) или
неподвижные изображения на
“Memory Stick Duo”.
Вставьте кассету с записью и “Memory
Stick Duo” в видеокамеру.
1
2
Передвигая переключатель
POWER, выберите режим PLAY/
EDIT.
Найдите и выполните запись
нужного эпизода.
При записи неподвижного
изображения
1 Нажмите
(воспроизведение),
чтобы воспроизвести кассету.
2 Слегка нажмите кнопку PHOTO
при появлении эпизода, который
требуется записать. Убедитесь, что
записываете нужный эпизод, и
нажмите указанную кнопку до
конца.
60мин
1152 FINE
101
P-MENU
При записи фильма
1 Нажмите
.
2 Нажмите [MENU].
3 Выберите меню
(РЕД И
ВОСПР), затем [
УПР ЗАП] со
значком
.
106
Перезапись/Монтаж
4 Нажмите
(воспроизведение),
чтобы воспроизвести кассету.
УПР ЗАП
0:00:00:00
НАЧ
ЗАПИС
2мин
5 Нажмите [НАЧ ЗАПИС] в том
месте, с которого нужно начать
запись.
6 Нажмите [ЗАПС СТОП] в том
месте, в котором нужно остановить
запись.
7 Для остановки воспроизведения
кассеты нажмите
(стоп).
8 Нажмите
, затем
.
b Примечания
• Для модели DCR-PC109E:
Можно записывать неподвижные
изображения с фиксированным размером
[640 × 480].
• Коды данных и титры, записанные на
кассете, не будут записаны на “Memory Stick
Duo”. На “Memory Stick Duo” будут
записаны дата и время записи.
• Звук записывается в монофоническом
режиме с частотой 32 кГц.
z Советы
• Во время воспроизведения можно также
записать фильм с помощью кнопки REC
START/STOP.
• Значения времени записи фильмов - см.
стр. 30.
Перезапись
неподвижных
изображений с
“Memory Stick Duo”
на кассету
Можно записывать неподвижные
изображения на кассету.
Вставьте “Memory Stick Duo” с
изображениями и кассету в
видеокамеру.
1
Передвигая переключатель
POWER, выберите режим PLAY/
EDIT.
Выполните поиск места, с которого
требуется начать перезапись,
нажав
(ускоренная перемотка
назад) или
(ускоренная
перемотка вперед), затем нажмите
(стоп).
3
Нажмите
4
Нажмите
(предыдущее)/
(следующее), чтобы выбрать
изображение, которое требуется
перезаписать.
5
Нажмите
6
Нажмите [
КОНТ ЗАПИСИ] со
значком
.
Нажмите [ПАУЗ ЗАПИС].
8
Нажмите [НАЧ ЗАПИС].
Начнется перезапись выбранного
изображения на кассету.
9
Нажмите
(стоп) или [ПАУЗ
ЗАПИС], когда потребуется
остановить запись.
Для перезаписи других неподвижных
изображений выберите изображения,
нажимая
/
, затем повторите
действия, описанные в пунктах с 7 по
9.
10Нажмите
, затем
.
b Примечания
• Перезапись индексного экрана не
выполняется.
• На этой видеокамере может быть
невозможна перезапись изображений,
измененных на компьютере или записанных
на другом оборудовании.
• Фильмы в формате MPEG перезаписать на
кассету нельзя.
Перезапись/Монтаж
2
7
.
.
Если элемент не отображается на
экране, нажмите
/
. Если его не
удается найти, нажмите [MENU] и
выберите этот элемент в меню
(РЕД И ВОСПР).
Перезапись/Монтаж
107
Перезапись
выбранных
эпизодов с кассеты
– Цифровой монтаж программы
Можно выбрать до 20 эпизодов
(программ) и записать их в нужном
порядке на другом записывающем
устройстве, например,
видеомагнитофоне или на карту
“Memory Stick Duo”, вставленную в
видеокамеру.
При записи на “Memory Stick Duo”
пропустите шаги 1 и 2 и начните с
раздела “Запись выбранных эпизодов в
виде программ” (стр. 112).
b Примечания
• Нельзя выполнить цифровой монтаж
программы на видеомагнитофоне, который
не поддерживает коды [УСТАН ИК].
• При цифровом монтаже программы
управляющие сигналы не передаются через
гнездо LANC.
1
Для подсоединения можно
использовать соединительный кабель
A/V или кабель i.LINK. Перезапись
выполнить проще с помощью
соединения i.LINK.
2
3
Если цифровой монтаж программы на
кассету в видеомагнитофоне
выполняется в первый раз, выполните
указанные ниже действия. Их можно
пропустить, если указанный ниже
процесс настройки видеомагнитофона
выполнялся ранее.
108
Перезапись/Монтаж
Подготовьте видеокамеру
(устройство воспроизведения) к
работе.
• Вставьте кассету для монтажа.
• Передвигая переключатель
POWER, выберите режим PLAY/
EDIT.
Результаты монтажа
Шаг 1 : подготовка
видеокамеры и
видеомагнитофона к работе
Подготовьте видеомагнитофон к
работе.
• Вставьте кассету для записи.
• Если на видеомагнитофоне есть
селектор входного сигнала,
установите его в режим входа.
Удалить ненужные эпизоды
Изменить порядок
следования
Подключите видеомагнитофон к
видеокамере в качестве
записывающего устройства
(стр. 102).
4
Нажмите
5
Нажмите [MENU].
60мин
.
0:00:00:00
УСТ ПАМЯТИ
УСТ ФОТО
УСТАН ФИЛЬМА
УДАЛ.ВСЕ
OK
6
С помощью кнопок
/
выберите меню
(РЕД И
ВОСПР), затем нажмите
.
60мин
0:00:00:00
ЦИФР ЭФФЕКТ
ЭФФЕКТ ИЗОБР
ПЕЧАТЬ
ИЗМ.СКОР.
КОНТР.ЗАП
АУДИО ПРЗПС
МОНТАЖ ПРОГР
7
OK
Нажмите
/
, чтобы выбрать
[МОНТАЖ ПРОГР], затем
нажмите
.
МОНТАЖ ПРОГР
0:00:00:00
КНЦ
Выберите носитель.
ЛРУГ.
УСТР.
Нажмите [ДРУГ. УСТР.].
МОНТАЖ ПРОГР
НАЧ.
ПУСК
МЕТКА
При использовании
соединительного кабеля A/V
Нажмите [ИК], затем
.
Выполните действия, указанные в
разделе “Установка кода [УСТАН
ИК]” (стр. 109).
При использовании кабеля i.LINK
Нажмите [i.LINK], затем
.
Перейдите к разделу “Шаг 2 :
настройка синхронизации
видеомагнитофона” (стр. 111).
Установка кода [УСТАН ИК]
При подключении с использованием
соединительного кабеля A/V следует
проверить, возможно ли управление
видеомагнитофоном с помощью
видеокамеры (инфракрасный
излучатель), для чего необходимо
проверить сигнал кода [УСТАН ИК].
Перезапись/Монтаж
8
MEMORY
STICK
11Выберите [ИК] или [i.LINK].
Датчик дистанционного управления
Инфракрасный
Видеомагнитофон
излучатель
0:00:00:00
УСТ.
ОТ–
МОНТ. МЕНА
ВСЕГО 0:00:00:00
СЦЕНА 0
КНЦ
9
Нажмите [УСТ. МОНТ.].
МОНТАЖ ПРОГР
УСТ.МОНТ.
0:00:00:00
КНЦ
КОНТ–
РОЛЬ
ПРОВ.
РЕГ.
МЕТКА
НАЧАЛА
МЕТКА
КОНЦА
1/2
10Нажмите [КОНТРОЛЬ].
МОНТАЖ ПРОГР
КОНТРОЛЬ:
ИК
0:00:00:00
1 Нажмите
, а затем [УСТАН ИК].
2 Выберите код [УСТАН ИК]
видеомагнитофона с помощью
кнопок
/
, затем нажмите
.
Код [УСТАН ИК] видеомагнитофона
см. в разделе “Список кодов [УСТАН
ИК]” (стр. 110). Если напротив имени
производителя видеомагнитофона
указано несколько кодов, попробуйте
каждый из них, чтобы найти
наиболее подходящий.
3 Нажмите[РЕЖИМ ПАУЗЫ].
ИК
i. LINK
,продолжение
Перезапись/Монтаж
109
4 Выберите режим отмены паузы
записи на видеомагнитофоне, затем
нажмите
.
Для получения дополнительных
сведений см. инструкцию по
эксплуатации видеомагнитофона.
5 Направьте инфракрасный
излучатель видеокамеры на
дистанционный датчик
видеомагнитофона с расстояния
около 30 см при отсутствии
препятствий между ними.
6 Вставьте кассету в видеомагнитофон
и установите его в режим паузы
записи.
7 Нажмите [ИК-ТЕСТ].
8 Нажмите [ВЫПОЛН.].
Если настройка выполнена
правильно, на видеомагнитофоне
начнется запись. По завершении
тестирования кода [УСТАН ИК] на
экране появится индикация
[Завершено.].
Перейдите к разделу “Шаг 2 :
настройка синхронизации
видеомагнитофона” (стр. 111).
Если запись не началась, выберите
другой код [УСТАН ИК] и повторите
попытку.
110
Перезапись/Монтаж
Список кодов [УСТАН ИК]
Нижеуказанные коды [УСТАН ИК] по
умолчанию записываются видеокамерой
(значение “3” установлено по
умолчанию).
Компанияпроизводитель
Код [УСТАН ИК]
Sony
1, 2, 3, 4, 5, 6
Aiwa
47, 53, 54
Akai
50, 62, 74
Alba
73
Amstrad
73
Baird
30, 36
Blaupunkt
11, 83
Bush
74
CGM
36, 47, 83
Clatronic
73
Daewoo
26
Ferguson
76, 83
Fisher
73
Funai
80
Goldstar
47
Goodmans
26, 84
Grundig
9, 83
Hitachi
42, 56
ITT/Nokia Instant
36
JVC
11, 12, 15, 21
Kendo
47
Loewe
16, 47, 84
Luxor
89
Mark
26*
Matsui
47, 58*, 60
Mitsubishi
28, 29
Nokia
36, 89
Nokia Oceanic
89
Nordmende
76
Okano
60, 62, 63
Orion
58*, 70
Panasonic
16, 78
Philips
83, 84, 86
Компанияпроизводитель
Код [УСТАН ИК]
Phonola
83, 84
Roadstar
47
SABA
21, 76, 91
Salora
89
Samsung
22, 32, 52, 93, 94
Sanyo
36
Schneider
10, 83, 84
SEG
73
Seleco
47, 74
Sharp
89
Siemens
10, 36
Tandberg
26
91, 92
Thomson
76, 100
Thorn
36, 47
Toshiba
40, 93
Universum
47, 70, 84, 92
W.W. House
47
Watoson
58, 83
Если цифровой монтаж программы
для кассеты в видеомагнитофоне
выполняется в первый раз, выполните
указанные ниже действия. Их можно
пропустить, если указанный ниже
процесс настройки видеомагнитофона
выполнялся ранее.
Чтобы обеспечить запись с самого
первого эпизода, можно настроить
синхронизацию видеокамеры и
видеомагнитофона.
1
Извлеките кассету из видеокамеры.
Приготовьте ручку и бумагу, чтобы
сделать записи.
2
Установите видеомагнитофон в
режим паузы записи.
Перезапись/Монтаж
Telefunken
Шаг 2
: настройка
синхронизации
видеомагнитофона
Пропустите этот шаг, если выбран
параметр [i.LINK] в пункте 11 на
стр. 109.
* Компонент “ТВ/видеомагнитофон”
b Примечание
•Перед тем, как включить паузу,
воспроизведите кассету в течение
примерно 10 секунд. Начальные эпизоды
могут не записаться, если начать запись с
самого начала кассеты.
3
Нажмите
РЕГ.].
МОНТАЖ ПРОГР
ПРОВ.РЕГ.
, а затем [ПРОВ.
0:00:00:00
Установить режим
паузы записи для
запис.устройства?
ВЫ–
ПОЛН.
4
ОТМЕНА
Нажмите [ВЫПОЛН.].
Для настройки синхронизации
выполняется запись изображения
(длительностью около 50 секунд),
содержащего по 5 индикаторов
,продолжение
Перезапись/Монтаж
111
[НАЧ.] и [КОН.]. По завершении
записи на экране появится индикация
[Завершено.].
9
Нажмите [МЕТКА КОНЦА].
МОНТАЖ ПРОГР
МНТ–КОН
МОНТАЖ ПРОГР
ПРОВ.РЕГ.
0:00:00:00
0:00:00:00
0
Завершено.
-60~+240
5
10Нажмите
Отобразятся 5 начальных числовых
значений для каждого индикатора
[НАЧ.] и конечных числовых
значений для каждого индикатора
[КОН.].
6
7
/
, выберите
среднее числовое значение для
индикатора [МЕТКА КОНЦА],
затем нажмите
.
Перемотайте кассету в
видеомагнитофоне на начало,
затем включите воспроизведение в
замедленном режиме.
Запишите начальные числовые
значения каждого индикатора
[МЕТКА НАЧАЛА] и конечные
числовые значения каждого
индикатора [МЕТКА КОНЦА],
затем рассчитайте среднее
числовое значение для каждого
индикатора [МЕТКА НАЧАЛА] и
[МЕТКА КОНЦА].
Нажмите [МЕТКА НАЧАЛА].
МОНТАЖ ПРОГР
МНТ–НАЧ
Рассчитанное конечное положение
для записи будет установлено.
11Нажмите дважды [КНЦ].
Запись выбранных эпизодов в
виде программ
Если цифровой монтаж программы на
кассету в видеомагнитофоне
выполняется в первый раз, сначала
выполните действия, указанные в
шагах 1 и 2 (стр. 108 – стр. 111).
1
0:00:00:00
Вставьте кассету, которую следует
воспроизвести, в видеокамеру.
При записи на кассету вставьте ее в
видеомагнитофон. При записи на
“Memory Stick Duo” вставьте
“Memory Stick Duo” в видеокамеру.
0
-60~+240
8
Нажмите
/
, выберите
среднее числовое значение для
индикатора [МЕТКА НАЧАЛА],
затем нажмите
.
Рассчитанное начальное положение
для записи будет установлено.
112
Перезапись/Монтаж
Приготовьте кассету или “Memory
Stick Duo”.
2
Нажмите
.
3
2 Нажимая [РАЗМ ИЗОБР],
Нажмите [MENU].
60мин
0:00:00:00
7
УСТ ПАМЯТИ
УСТ ФОТО
УСТАН ФИЛЬМА
УДАЛ.ВСЕ
4
выберите нужный размер
изображения.
OK
Можно уточнить место начала
записи, используя
/
(по
кадрам).
С помощью кнопок
/
выберите меню
(РЕД И
ВОСПР), затем нажмите
.
60мин
0:00:00:00
8
ЦИФР ЭФФЕКТ
ПЕЧАТЬ
ИЗМ.СКОР.
КОНТР.ЗАП
МОНТАЖ ПРОГР
5
OK
При записи на “Memory Stick Duo”
появится индикация [РАЗМ ИЗОБР].
МОНТАЖ ПРОГР
КОН.
ПУСК
МЕТКА
0:00:00:00
УСТ.
ОТ–
МОНТ. МЕНА
Перезапись/Монтаж
Нажмите
/
, чтобы выбрать
[МОНТАЖ ПРОГР], затем
нажмите
.
МОНТАЖ ПРОГР
Нажмите [НАЧ. МЕТКА].
Точка начала первой программы
установлена, и цвет верхнего
индикатора метки программы
изменится на светло-голубой.
ЭФФЕКТ ИЗОБР
АУДИО ПРЗПС
Найдите начало первого эпизода,
который требуется перезаписать на
видеокамеру, затем нажмите паузу
воспроизведения.
ВСЕГО 0:00:00:00
СЦЕНА 0
0:00:00:00
КНЦ
КНЦ
Выберите носитель.
ЛРУГ.
УСТР.
MEMORY
STICK
9
6
Нажмите нужный элемент.
При записи на кассету в
видеомагнитофоне
Нажмите [ДРУГ. УСТР.].
МОНТАЖ ПРОГР
НАЧ.
ПУСК
МЕТКА
0:00:00:00
УСТ.
ОТ–
МОНТ. МЕНА
ВСЕГО 0:00:00:00
СЦЕНА 0
КНЦ
При записи на “Memory Stick Duo”
1 Нажмите [MEMORY STICK].
МОНТАЖ ПРОГР
НАЧ.
ПУСК
МЕТКА
0:00:00:00
ОТ–
РАЗМ
ИЗОБР МЕНА
2мин
ВСЕГО 0:00:00
СЦЕНА 0
Найдите окончание первого
эпизода, который требуется
записать на видеокамеру, затем
установите режим паузы
воспроизведения.
Можно уточнить место начала
записи, используя
/
(по
кадрам).
10Нажмите [КОН. МЕТКА].
Точка окончания первой программы
будет установлена, и цвет нижнего
индикатора метки программы
изменится на светло-голубой.
МОНТАЖ ПРОГР
НАЧ.
ПУCK
МЕТКА
0:00:00:00
УСТ.
ОТ–
МОНТ. МЕНА
ВСЕГО 0:00:00:12
СЦЕНА 1
КНЦ
КНЦ
,продолжение
Перезапись/Монтаж
113
11Повторите пункты с 7 по 10 и
создайте программы.
12Переведите видеомагнитофон в
режим паузы записи.
Пропустите этот пункт, если
подключение видеокамеры
выполнено с помощью кабеля i.LINK
или запись осуществляется на
“Memory Stick Duo”.
13Нажмите [ПУСК].
ПУСК
ОТМЕНА
УСТАНОВ
ПАУЗУ ЗАП.
0:00:00:00
ВЫ–
ПОЛН.
14Нажмите [ВЫПОЛН.].
Начнется поиск начала первой
программы, а затем начнется запись.
Во время поиска отображается
индикация [ПОИСК], а во время
монтажа - [МОНТАЖ].
–x1
0:00:00:00
СЦЕНА 1/3
ОТМЕНА
КНЦ
После завершения записи программы
цвет индикатора метки программы
изменится с оранжевого на светлоголубой. По окончании записи всех
программ операция монтажа
программы автоматически
останавливается.
Для отмены записи нажмите
[ОТМЕНА].
114
Нажмите [КНЦ].
Сохранение программы без
использования ее для записи
Нажмите [КНЦ] в пункте 11.
Программа сохраняется в памяти до
момента извлечения кассеты.
Удаление программ
1 Выполните пункты 1 - 6 в разделе
“Запись выбранных эпизодов в виде
программ” (стр. 112), затем нажмите
[ОТМЕНА].
2 Чтобы удалить последнюю
установленную программу, нажмите
[УДАЛ МЕТК1]. Или нажмите
[УДАЛ ВСЕ], чтобы удалить все
программы.
ВСЕГО 0:00:00:25
СЦЕНА 3
ПОИСК
Завершение цифрового монтажа
программы
Перезапись/Монтаж
3 Нажмите [ВЫПОЛН.].
Программы будут удалены.
Чтобы отменить данную операцию,
нажмите [ОТМЕНА].
b Примечания
• Нельзя установить точку начала или
окончания на незаписанной части кассеты.
Если между начальной и конечной метками
программы есть незаписанный участок,
общее время может отображаться
неправильно.
• Если при использовании кабеля i.LINK для
подключения устройство записи работает
некорректно, выберите [ИК] в пункте 11 на
стр. 109 и установите код [УСТАН ИК].
Перезапись звука на
записанную кассету
Можно записывать дополнительные
аудиосигналы к первоначальному
звуку на кассете. Можно добавлять
звук на кассету, уже записанную в
режиме 12-бит, не стирая
первоначальный звуковой сигнал.
Подготовка к записи звука
Встроенный микрофон
B Intelligent
accessory shoe
для модели DCRPC109E
A Гнездо MIC (PLUG IN POWER)
Гнездо S VIDEO
Перезапись/Монтаж
C Гнездо A/V
Микрофон (приобретается
дополнительно)
Соединительный кабель A/V
(прилагается)
Не подсоединяйте видеоштекер
(желтый).
Audio L
(белый)
Audio R
(красный)
Гнезда аудиовыхода
Звуковоспроизводящее устройство
(например, проигрыватель CD/MD)
Прохождение сигнала
Запись звука можно выполнить одним
из следующих способов:
• используя встроенный микрофон
(подключение не требуется);
• подключив микрофон (приобретается
дополнительно) к гнезду MIC (A);
• подключив микрофон (приобретается
дополнительно) к Intelligent accessory
shoe для модели DCR-PC109E (B);
• подключив звуковоспроизводящее
устройство к устройству Handycam
Station и видеокамере с помощью
соединительного кабеля A/V (C).
Записываемый входной аудиосигнал
имеет приоритет над другими сигналами
в следующей последовательности: сигнал
с гнезда MIC t Intelligent accessory shoe
для модели DCR-PC109E сигнал с гнезда
t сигнал с гнезда A/V t сигнал со
встроенного микрофона.
b Примечания
• Невозможно выполнить запись
дополнительного аудиосигнала:
– если кассета записана в режиме 16-бит;
– если кассета записана в режиме LP;
– если видеокамера подсоединена с помощью
кабеля i.LINK;
,продолжение
Перезапись/Монтаж
115
– при попытке записи на незаписанный
участок кассеты;
– когда лепесток защиты от записи на
кассете установлен в положение SAVE;
• Если для записи дополнительного звукового
сигнала используется гнездо A/V или
встроенный микрофон, изображение не
выводится через гнездо S VIDEO или гнездо
A/V. Просматривайте изображение на
экране ЖКД или в видоискателе.
• Если для записи дополнительного звука
используется внешний микрофон
(приобретается дополнительно), можно
контролировать изображение и звук,
подсоединив видеокамеру к ТВ с помощью
соединительного кабеля A/V. Однако звук,
записанный позднее, не выводится через
динамик видеокамеры. Проверьте звук с
помощью ТВ.
• При подсоединении вспомогательных
принадлежностей, например, внешнего
микрофона, сначала выдвиньте
видоискатель.
• Не рекомендуется подсоединять
соединительные кабели A/V одновременно и
к видеокамере, и к устройству Handycam
Station. Возможно, звук будет искажен.
Запись звука
5
Нажмите
6
Нажмите [MENU].
7
С помощью кнопок
/
выберите меню
(РЕД И
ВОСПР), затем нажмите
.
8
Нажмите
/
для выбора
[АУДИО ПРЗПС], затем нажмите
.
60мин
АУДИО ПРЗПС
Вставьте кассету с записью в
видеокамеру.
2
Передвиньте переключатель
POWER, чтобы выбрать режим
PLAY/EDIT.
3
Запустите воспроизведение
кассеты, нажав
(воспроизведение/пауза).
4
Повторно нажмите
(воспроизведение/пауза) в том
месте, с которого требуется начать
запись звука.
Воспроизведение остановится.
116
Перезапись/Монтаж
0:00:00:00
АУДИО
ПРЗПС
9
Нажмите [АУДИО ПРЗПС].
Метка
X зеленого цвета появится
на экране ЖКД.
60мин
АУДИО ПРЗПС
1
.
0:00:00:00
АУДИО
ПРЗПС
10Нажмите
(воспроизведение) и
одновременно запустите
воспроизведение аудиосигнала,
который требуется записать.
Во время записи звука метка
красного цвета отображается на
экране ЖКД.
Во время воспроизведения кассеты
новый звуковой сигнал будет записан
в режиме стерео 2 (ST2).
11Нажмите
(стоп), когда
потребуется остановить запись.
Для перезаписи звука в другие
эпизоды повторите действия пунктов
с 3 по 4 и выберите эпизоды, затем
нажмите [АУДИО ПРЗПС].
12Нажмите
, затем
4
.
Нажимая
/
, выберите
(СТАНД НАБОР), затем нажмите
.
60мин
0:00:00:00
УДАЛ ТИТР
ИМЯ КАСС
Установка конечной точки
перезаписи звука
Во время воспроизведения нажмите
кнопку ZERO SET MEMORY на пульте
дистанционного управления при
отображении эпизода, для которого
нужно остановить перезапись звука.
Затем выполните пункты с 4 по 10.
Запись будет автоматически остановлена
на выбранном эпизоде.
Проверка и настройка
записанного звука
1
Воспроизведите кассету, на
которую записывался звук в
разделе “Запись звука” (стр. 116).
2
Нажмите
3
Нажмите [MENU].
РЕЖИМ ЗАП
АУДИОРЕЖИМ
ГРОМКОСТЬ
МУЛЬТИЗВУК
5
OK
Нажимая
/
, выберите
[БАЛАНС ЗВУКА], затем
нажмите
.
60мин
БАЛАНС ЗВУКА
ST1
6
SP
0:00:00:00
ST2
Нажимая
/
, отрегулируйте
баланс между первоначальным
звуком (ST1) и записанным
впоследствии звуком (ST2). Затем
нажмите
.
По умолчанию выводится
первоначальный звук (ST1).
Отрегулированный баланс звука
возвращается к значению по
умолчанию примерно через 5 минут
после извлечения батарейного блока
или отсоединения другого источника
питания.
Перезапись/Монтаж
b Примечание
• Дополнительный звуковой сигнал можно
записать только на кассету, которая записана
на данной видеокамере. Качество звука
может ухудшиться, если перезапись
аудиосигнала осуществляется на кассету,
которая записана другой видеокамере
(включая другие видеокамеры DCR-PC108E/
PC109E).
УД ВСЕ
.
Перезапись/Монтаж
117
Удаление
записанных
изображений
Можно удалить все или только
выбранные изображения, записанные
на “Memory Stick Duo”.
Удаление сразу всех изображений
Выберите меню
(УСТ ПАМЯТИ),
затем [
УДАЛ.ВСЕ] (стр. 78).
Удаление изображений в индексном
экране
Можно легко найти изображение,
которое требуется удалить, отображая
одновременно по 6 изображений.
1 Передвигая переключатель POWER,
выберите режим PLAY/EDIT.
1
2
Передвиньте переключатель
POWER, чтобы выбрать режим
PLAY/EDIT.
Нажмите
60мин
101–0001
1152
.
2 / 10 101
ВОСПР ПАМ
P-MENU
2
3
4
5
6
Нажмите
.
Нажмите
.
Нажмите
.
Нажмите [
УДАЛ.].
Нажмите изображение, которое
требуется удалить.
На удаляемом изображении появится
индикация .
Чтобы отобразить следующие или
предыдущие 6 изображений, нажмите
/
.
7 Нажмите
.
8 Нажмите [ДА].
3
4
Нажимая
(предыдущее)/
(следующее), выберите
изображение, которое требуется
удалить.
Нажмите
УДАЛИТЬ
101–0001
1152
.
2 / 10
101
Удалить это
изображение?
ДА
5
НЕТ
Нажмите [ДА].
Выбранное изображение будет
удалено.
Чтобы отменить удаление, нажмите
[НЕТ].
118
Перезапись/Монтаж
Выбранные изображения удаляются.
Чтобы отменить удаление, нажмите
[НЕТ].
b Примечания
• Невозможно удалить изображения, если
используется “Memory Stick Duo” с
лепестком защиты от записи и на “Memory
Stick Duo” установлена защита от записи
(стр. 143) или на выбранном изображении
установлена защита (стр. 119).
• После удаления восстановить изображения
невозможно. Перед удалением убедитесь в
правильном выборе изображений.
Добавление в
записанные
изображения меток
с определенной
информацией
4
– Защита изображений/Знак печати
5
КНЦ
ЗАЩИТА
ОТМЕТ.
ПЕЧАТИ
УДАЛ.
ПАПКА
ВОСПР.
Нажмите [ЗАЩИТА].
ЗАЩИТА
101–0002
2/ 10
6
101
Нажмите изображение, для
которого требуется установить
защиту.
На выбранном
изображении
появится
индикатор -.
ЗАЩИТА
101–0002
2/ 10
OK
101
Передвигая переключатель
POWER, выберите режим PLAY/
EDIT.
7
Нажмите
2
Нажмите
8
Нажмите [КНЦ].
3
Нажмите
.
.
КНЦ
101–0002
2/ 10
101
SET
Перезапись/Монтаж
Можно выбрать и пометить
изображения для предотвращения их
случайного удаления.
1
.
УСТАНОВИТЬ
При использовании “Memory Stick
Duo” с лепестком защиты от записи
убедитесь, что этот лепесток на
“Memory Stick Duo” не установлен в
положение защиты от записи.
Предотвращение случайного
стирания – Защита
изображения
Нажмите
.
Отмена защиты изображения
Выполните действия, описанные в
пунктах с 1 по 5, затем нажмите
помеченное изображение, чтобы снять
защиту.
Индикатор - исчезнет с изображения.
,продолжение
Перезапись/Монтаж
119
Выбор неподвижных
изображений для печати
– Знак печати
Можно пометить изображения,
которые требуется напечатать, при их
просмотре на видеокамере (нельзя
указать количество распечатываемых
копий).
В видеокамере для выбора
изображений, которые требуется
напечатать, применяется стандарт
DPOF (Цифрой формат порядка
печати).
1
5
ОТМЕТ.ПЕЧАТИ
101–0002
2/ 10
6
Нажмите
3
Нажмите
.
.
101
Нажмите изображение, которое
требуется впоследствии
распечатать.
На выбранном
изображении
появится
индикатор
ОТМЕТ.ПЕЧАТИ
Передвигая переключатель
POWER, выберите режим PLAY/
EDIT.
2
Нажмите [ОТМЕТ. ПЕЧАТИ].
101–0002
2/ 10
.
OK
101
7
Нажмите
8
Нажмите [КНЦ].
.
КНЦ
Отмена установки метки печати
101–0002
2/ 10
4
101
Нажмите
SET
.
УСТАНОВИТЬ
КНЦ
120
ЗАЩИТА
ОТМЕТ.
ПЕЧАТИ
УДАЛ.
ПАПКА
ВОСПР.
Перезапись/Монтаж
Выполните действия, описанные в
пунктах с 1 по 5, затем нажмите
помеченное изображение, чтобы снять
метку печати.
Индикатор
исчезнет с изображения.
b Примечание
• Не отмечайте изображения на видеокамере,
если на “Memory Stick Duo” уже сохранено
несколько изображений со знаком печати,
установленным на другом устройстве. Это
может привести к изменению информации
изображений, знак печати для которых
установлен на другом устройстве.
Печать записанных
изображений
(принтер,
совместимый с
PictBridge)
Даже при отсутствии компьютера
можно без труда распечатать
неподвижные изображения,
записанные с помощью данной
видеокамеры, используя для этого
принтер, совместимый с PictBridge.
Просто установите соединение в
экране меню настроек видеокамеры,
затем подсоедините видеокамеру к
принтеру с помощью кабеля USB.
Подсоедините видеокамеру к
принтеру
b Примечание
• Подсоедините прилагаемый к видеокамере
адаптер переменного тока к сетевой розетке
для подачи питания.
Вставьте “Memory Stick Duo”, на
которой сохранены неподвижные
изображения, в видеокамеру.
2
Загрузите бумагу в принтер и
включите питание.
3
Передвиньте переключатель
POWER, чтобы выбрать режим
PLAY/EDIT.
4
Нажмите
5
Нажмите [MENU].
6
Выберите меню
(СТАНД
НАБОР), затем выберите
параметр [USB-PLY/EDT], нажав
/
и
.
7
Выберите [PictBridge], затем
нажмите
.
8
Нажмите
9
С помощью прилагаемого кабеля
USB (стр. 161) подсоедините
принтер к гнезду USB на
устройстве Handycam Station, затем
установите переключатель USB
ON/OFF на Handycam Station в
положение ON.
.
Перезапись/Монтаж
z Совет
• PictBridge - это промышленный стандарт,
установленный ассоциацией CIPA (Camera &
Imaging Products Association). Печатать
неподвижные изображения можно без
использования компьютера. Для этого
подключите цифровую видеокамеру или
цифровую фотокамеру любой марки
производителя непосредственно к принтеру.
1
.
Местоположение гнезда USB на
принтере зависит от его модели. Для
получения дополнительных сведений
см. инструкцию по эксплуатации
принтера.
10Выберите меню
(ПРИЛ.
ИЗОБР.), затем выберите
[ПЕЧАТЬ], нажав
/
и
.
,продолжение
Перезапись/Монтаж
121
По завершении подключения
видеокамеры к принтеру на экране
появится индикатор
.
1 / 10
1152
ПЕЧАТЬ
101–0001
Печать
101
КНЦ
Подсоединение
PictBridge
SET
1
Нажимая
(предыдущее
изображение)/
(следующее
изображение), выберите
изображение для печати.
2
Нажмите
3
Нажимая
/
, выберите число
распечатываемых копий, затем
нажмите
.
ВЫПЛН
Появится одно из изображений,
сохраненных на “Memory Stick Duo”.
b Примечания
• Функционирование моделей, не совместимых
с PictBridge, не гарантируется.
• Подключение видеокамеры к принтеру
выполнить не удастся, если в настройках
меню для параметра [USB-PLY/EDT] не
установлено значение [PictBridge]. Следуйте
инструкциям на экране.
, затем [КОПИИ].
Для печати можно выбрать не более
20 копий одного изображения.
4
Нажмите [КНЦ].
Чтобы распечатать изображение с
датой
1 Нажмите
, затем выберите
[ДАТА/ВРЕМЯ].
2 Выберите [ДАТА] или [ДАТА
ВРЕМЯ] и
.
Установкой по умолчанию
является [ВЫКЛ].
5
Нажмите [ВЫПЛН].
Появится экран подтверждения.
1152
1 / 10
101
ПЕЧАТЬ
101–0001
Распечатать?
КОПИИ:1
ДАТА/ВРЕМЯ:ВЫКЛ
ДА
122
Перезапись/Монтаж
НЕТ
6
Нажмите [ДА].
По завершении печати, индикация
[Печать...] исчезнет и снова появится
экран выбора изображений.
1152
1 / 10
101
ПЕЧАТЬ
101-0001
Печать...
Не отключайте кабель USB
ОТМЕНА
Чтобы распечатать другое
изображение
Повторите пункты с 1 по 6.
Чтобы остановить процесс печати
Во время печати нажмите [ОТМЕНА].
Чтобы завершить печать
Перезапись/Монтаж
Нажмите [КНЦ] и отсоедините кабель
USB от устройства Handycam Station и
принтера.
b Примечания
• Выполнение следующих операций
запрещено при отображении на экране
индикатора
. Возможно, операции будут
выполнены ненадлежащим образом.
– Изменение положение переключателя
POWER для выбора других режимов
питания.
– Отсоединение кабеля USB от устройства
Handycam Station или принтера.
– Извлечение “Memory Stick Duo” из
видеокамеры.
• Если принтер перестанет работать,
отсоедините кабель USB и начните всю
процедуру заново.
• Возможно, некоторые модели принтеров не
будут поддерживать функцию печати даты.
Для получения дополнительных сведений см.
инструкцию по эксплуатации принтера.
• Печать изображений, записанных с
помощью другого устройства, а не
видеокамеры, не гарантируется.
Перезапись/Монтаж
123
Устранение неполадок
Устранение
неполадок
Если возникла какая-либо неполадка
при использовании видеокамеры,
воспользуйтесь следующей таблицей
для ее устранения. Если неполадка не
устраняется, отсоедините источник
питания и обратитесь в сервисный
центр Sony.
Если индикация “C:ss:ss”
отобразится на экране ЖКД или в
видоискателе, это означает, что
включена функция дисплея
самодиагностики. Для получения
подробных сведений См. стр. 134.
Общие функции
Неполадка
Причина и/или способ устранения
Не включается питание.
• Батарейный блок разряжен, близок к разрядке или не
подсоединен к видеокамере.
cПодсоедините заряженный батарейный блок к видеокамере.
(стр. 16)
cВоспользуйтесь адаптером переменного тока для
подсоединения к сетевой розетке. (стр. 20)
• Видеокамера неправильно установлена в устройство
Handycam Station.
cУстановите видеокамеру в устройство Handycam Station
надлежащим образом. (стр. 4)
Видеокамера не функционирует, cОтсоедините адаптер переменного тока от сетевой розетки
даже если включено питание.
или снимите батарейный блок, затем приблизительно через
одну минуту подсоедините снова. Если функции по-прежнему
не работают, нажмите кнопку RESET, используя острый
предмет (при нажатии кнопки RESET произойдет сброс всех
установок, включая настройку часов, кроме пунктов
персонального меню).
124
Прилагаемый пульт
дистанционного управления не
работает.
cУстановите для параметра [ПУЛЬТ ДУ] в меню
(СТАНД
НАБОР) значение [ВКЛ]. (стр. 94)
cВставьте батарейку в держатель так, чтобы ее полюса + –
совпали с обозначениями + – в держателе. Если, тем не менее,
неполадка не устранена, вставьте новую батарейку взамен
разрядившейся. (стр. 162)
cУберите любые препятствия между пультом дистанционного
управления и датчиком дистанционного управления.
Видеокамера нагревается.
• Это происходит из-за того, что питание включено в течение
долгого времени. Это не является неисправностью.
Устранение неполадок
Батарейки/Источник питания
Причина и/или способ устранения
Индикатор CHARGE не горит
во время зарядки батарейного
блока.
cПодсоедините батарейный блок к видеокамере должным
образом. Если индикатор по-прежнему не горит, это
указывает на то, что питание от сети не подается.
• Зарядка батарейного блока завершена. (стр. 16)
cУстановите видеокамеру в устройство Handycam Station
надлежащим образом. (стр. 4)
Индикатор CHARGE мигает во
время зарядки батарейного
блока.
cПодсоедините батарейный блок к видеокамере должным
образом. Если неполадка не устраняется, отсоедините адаптер
переменного тока от сети и обратитесь в сервисный центр
Sony. Возможно, батарейный блок поврежден. (стр. 16)
Батарейный блок быстро
разряжается.
• Слишком низкая температура окружающей среды, или
батарейный блок не имеет достаточного заряда. Это не
является неисправностью.
cСнова полностью зарядите батарейный блок. Если
неполадка не устраняется, установите новый батарейный
блок. Возможно, он поврежден. (стр. 16, 146)
Индикатор оставшегося
времени работы батарейного
блока неправильно отображает
время.
• Слишком низкая или слишком высокая температура
окружающей среды, или батарейный блок не имеет
достаточного заряда. Это не является неисправностью.
cСнова полностью зарядите батарейный блок. Если
неполадка не устраняется, установите новый батарейный
блок. Возможно, он поврежден. (стр. 16, 147)
Питание часто отключается,
хотя индикатор оставшегося
времени работы батарейного
блока указывает на наличие
достаточного для работы
заряда.
• Произошел сбой в показаниях оставшегося времени работы
батарейного блока, или батарейный блок не имеет
достаточного заряда.
cСнова полностью зарядите батарейный блок, чтобы
индикация отображалась правильно. (стр. 16)
Устранение неполадок
Неполадка
Внезапно отключается питание. • Для параметра [АВТОВЫКЛ] в меню
(СТАНД НАБОР)
установлено значение [5 мин]. (стр. 96)
cЕсли видеокамера не используется в течение примерно 5
минут, то она автоматически отключается.
Передвиньте переключатель POWER вниз, чтобы снова
включить питание. (стр. 20) Или воспользуйтесь адаптером
переменного тока.
Происходит сбой при
подсоединении видеокамеры к
адаптеру переменного тока.
cВыключите питание видеокамеры и отсоедините адаптер
переменного тока от сети. Затем вновь подсоедините его.
,продолжение
Устранение неполадок
125
Кассеты
Неполадка
Причина и/или способ устранения
Не извлекается кассета из
отсека.
cУбедитесь, что источник питания (батарейный блок или
адаптер переменного тока) подсоединен должным образом.
(стр. 16)
cСнимите батарейный блок с видеокамеры, затем вновь
присоедините его. (стр. 16)
cПодсоедините заряженный батарейный блок к видеокамере.
(стр. 16)
Кассета не извлекается даже при • В видеокамере происходит конденсация влаги. (стр. 150)
открытой крышке кассетного
отсека.
Не отображается индикатор
Cassette Memory при
использовании кассеты с
функцией Cassette Memory.
cОчистите позолоченный разъем кассеты. (стр. 142)
Не отображается индикатор
оставшейся ленты.
cУстановите для параметра [
ОСТАЛОСЬ] значение [ВКЛ]
в меню
(СТАНД НАБОР), чтобы индикатор оставшейся
ленты отображался постоянно. (стр. 94)
Не удается записать кассетную
маркировку.
cВоспользуйтесь кассетой с функцией Cassette Memory.
(стр. 141)
cУдалите неиспользуемые титры, если память Cassette Memory
заполнена. (стр. 88)
cУстановите лепесток защиты от записи в положение REC.
(стр. 142)
Экран ЖКД/видоискатель
126
Неполадка
Причина и/или способ устранения
Индикаторы на экране
отображаются на непонятном
языке.
cСм. стр. 26.
На экране появляется
необычное изображение.
• Видеокамера находится в режиме [РЕЖИМ ДЕМО]
([РЕЖИМ ДЕМО] автоматически включается, если в течение
10 минут после выбора CAMERA-TAPE в видеокамеру не
будет вставлена кассета или “Memory Stick Duo”).
cНажмите на экран ЖКД или вставьте кассету или “Memory
Stick Duo”, чтобы отменить [РЕЖИМ ДЕМО]. Можно также
в меню установить для функции [РЕЖИМ ДЕМО] значение
[ВЫКЛ]. (стр. 84)
На экране появляется
необычный индикатор.
cСм. список индикаторов. (стр. 164)
Устранение неполадок
Неполадка
Причина и/или способ устранения
На сенсорной панели не
отображаются кнопки.
cСлегка коснитесь панели ЖКД.
cНажмите кнопку DISPLAY/BATT INFO (или кнопку
DISPLAY на пульте дистанционного управления). (стр. 62)
Кнопки на сенсорной панели
работают неправильно или
совсем не работают.
cВыполните настройку экрана ([КАЛИБРОВКА]). (стр. 151)
Изображение на экране
видоискателя нечеткое.
cВыдвиньте видоискатель. (стр. 22)
cДля настройки объектива используйте рычаг регулировки
объектива видоискателя. (стр. 22)
Исчезло изображение в
видоискателе.
cЗакройте панель ЖКД. Если панель ЖКД открыта,
изображение в видоискателе не отображается. (стр. 22)
Изображение отображается на
экране ЖКД.
cЭто происходит при отсоединении адаптера переменного тока
от сетевой розетки или снятии батарейного блока без
заблаговременного отключения питания. Это не является
неисправностью.
Запись
Неполадка
Причина и/или способ устранения
При нажатии кнопки REC
START/STOP лента в кассете не
двигается.
cПередвиньте переключатель POWER в положение, при
котором загорится индикатор CAMERA-TAPE. (стр. 20)
cЛента подошла к концу. Перемотайте ее на начало или
вставьте новую кассету .
cУстановите лепесток защиты от записи в положение REC или
вставьте новую кассету. (стр. 142)
cЛента прилипла к барабану из-за конденсации влаги.
Извлеките кассету и оставьте видеокамеру приблизительно на
1 час, затем вновь вставьте кассету. (стр. 150)
Устранение неполадок
Если для записи используется “Memory Stick Duo”, см. также раздел “Memory Stick Duo”.
(стр. 130)
Внезапно отключается питание. • Для параметра [АВТОВЫКЛ] в меню
(СТАНД НАБОР)
установлено значение [5 мин]. (стр. 96)
cЕсли видеокамера не используется в течение примерно 5
минут, то она автоматически отключается.
Передвиньте переключатель POWER вниз, чтобы снова
включить питание. (стр. 20) Или воспользуйтесь адаптером
переменного тока.
• Зарядите батарейный блок. (стр. 16)
Не работает функция
SteadyShot.
cУстановите для параметра [STEADYSHOT] значение [ВКЛ] в
меню
(УСТ КАМЕРЫ). (стр. 75)
Не работает функция
автоматической фокусировки.
cУстановите для параметра [ФОКУСИРОВКА] значение
[АВТО] в меню
(УСТ КАМЕРЫ) для включения
автоматической фокусировки. (стр. 43)
cУсловия съемки не подходят для автоматической
фокусировки. Отрегулируйте фокус вручную. (стр. 43)
,продолжение
Устранение неполадок
127
Неполадка
Причина и/или способ устранения
При съемке в темноте таких
объектов, как пламя свечи или
электрическая лампа,
появляется вертикальная
полоса.
• Это происходит при слишком высокой контрастности между
объектом и фоном. Это не является неисправностью.
При съемке ярких объектов
появляется вертикальная
полоса.
• Проявляется эффект смазывания. Это не является
неисправностью.
На экране появляются
небольшие белые, красные,
синие или зеленые точки.
• Точки появляются при съемке в режимах [МЕДЛ ЗАТВ],
Super NightShot plus или Color Slow Shutter. Это не является
неисправностью. (стр. 41)
Цвет изображения
отображается неправильно.
cОтключите функцию NightShot plus. (стр. 41)
Изображение получается
слишком ярким, однако объект
не появляется на экране.
cОтключайте функцию NightShot plus в хорошо освещенных
местах. (стр. 41)
cОтключите функцию подсветки . (стр. 39)
Изображение получается
слишком темным, и объект не
отображается на экране.
• Подсветка экрана ЖКД отключена.
cНажмите LCD BACKLIGHT. (стр. 21)
Не слышен звук затвора.
cУстановите для параметра [ОЗВУЧ. МЕНЮ] значение
[МЕЛОДИЯ] или [НОРМАЛЬНЫЙ] в меню
(СТАНД
НАБОР). (стр. 95)
При съемке экрана ТВ или
дисплея компьютера
появляются черные полосы.
cУстановите для параметра [STEADYSHOT] значение [ВЫКЛ]
в меню
(УСТ КАМЕРЫ). (стр. 75)
Не работает внешняя вспышка • Не включено питание вспышки или вспышка не подсоединена
(приобретается дополнительно).
должным образом.
• Подключено две или более вспышек. Можно подключать
только одну внешнюю вспышку.
128
Уровень вспышки нельзя
изменить.
• Уровень вспышки нельзя изменить во время работы Easy
Handycam.
Возникновение мерцания или
изменения цветности.
cЭто происходит при съемке в условиях освещения лампами
дневного света, натриевыми или ртутными лампами в мягком
портретном режиме или режиме спортивных состязаний. В
этом случае отключите функцию [ПРОГР А/ЭКСП]. (стр. 70)
Не работает функция END
SEARCH.
• Используемая кассета без функции Cassette Memory была
извлечена после записи. (стр. 141)
• Кассета является новой и не содержит никаких записей.
Функция END SEARCH
работает неправильно.
• В начале или середине кассеты имеется незаписанный участок.
Это не является неисправностью.
Устранение неполадок
Воспроизведение
Если воспроизводятся изображения, записанные на “Memory Stick Duo”, см. также
раздел “Memory Stick Duo”. (стр. 130)
Причина и/или способ устранения
Воспроизведение не
запускается.
cЕсли лента подошла к концу, перемотайте кассету. (стр. 54)
На изображении появляются
горизонтальные полосы.
Изображения отображаются
нечетко или не отображаются
совсем.
cПочистите головку с помощью чистящей кассеты
(приобретается дополнительно). (стр. 151)
Звук не слышен или слышен
тихо.
cУстановите для параметра [МУЛЬТИЗВУК] значение
[СТЕРЕО] в меню
(СТАНД НАБОР). (стр. 92)
cУвеличьте громкость. (стр. 53)
cВ меню
(СТАНД НАБОР) отрегулируйте значение
параметра [БАЛАНС ЗВУКА] со стороны [ST2]
(дополнительный звук) так, чтобы звук был слышен
нормально. (стр. 92)
cПри использовании штекера S VIDEO также подсоедините
красный и белый штекеры соединительного кабеля A/V.
(стр. 64)
Звук прерывается.
cПочистите головку с помощью чистящей кассеты
(приобретается дополнительно). (стр. 151)
Не выполняется поиск по дате
записи при отображении даты
записи на экране.
cИспользуйте кассету с Cassette Memory. (стр. 141)
cУстановите для параметра [
ПОИСК] значение [ВКЛ] в
меню
(РЕД И ВОСПР). (стр. 87)
• В начале или середине кассеты имеется незаписанный участок.
Это не является неисправностью.
На экране отображается
индикация “---”.
• Воспроизводимая кассета записана без установки даты и
времени.
• Воспроизводится незаписанный участок кассеты.
• В том месте, где записан код данных, на ленте имеется
царапина или записаны помехи, что мешает ее считыванию.
Не работает функция END
SEARCH.
• Используемая кассета без функции Cassette Memory была
извлечена после записи. (стр. 141)
• Кассета является новой и не содержит никаких записей.
Функция END SEARCH
работает неправильно.
• В начале или середине кассеты имеется незаписанный участок.
Это не является неисправностью.
Появляются помехи, а на экране
отображается индикация
.
• Кассета записана в телевизионной системе цветности,
отличной от той, которая используется в этой видеокамере.
Это не является неисправностью. (стр. 140)
Устранение неполадок
Неполадка
,продолжение
Устранение неполадок
129
“Memory Stick Duo”
Неполадка
Причина и/или способ устранения
При использовании “Memory
Stick Duo” функции не
работают.
cУстановите переключатель POWER в режим CAMERAMEM или PLAY/EDIT. (стр. 20)
c Вставьте “Memory Stick Duo” в видеокамеру. (стр. 25)
• “Memory Stick Duo” была отформатирована на персональном
компьютере.
cОтформатируйте ее на видеокамере (при этом все данные
будут удалены). (стр. 78)
Не выполняется запись на
“Memory Stick Duo”.
cПри использовании “Memory Stick Duo” с лепестком защиты
от записи снимите блокировку с помощью лепестка защиты от
записи на “Memory Stick Duo”. (стр. 143)
cНет свободного места. Удалите ненужные изображения,
записанные на “Memory Stick Duo”. (стр. 118)
cОтформатируйте “Memory Stick Duo” на данной видеокамере
или вставьте другую “Memory Stick Duo”. (стр. 78)
Изображения не
воспроизводятся с
действительным размером.
• Изображения, записанные на другом оборудовании, могут не
воспроизводиться с действительным размером. Это не
является неисправностью.
Изображения не
воспроизводятся.
cОтключите функцию передачи потоком по USB на
видеокамере и установите переключатель
(USB) ON/OFF на устройстве Handycam Station в положение
OFF.
• Изображения не воспроизводятся, если были изменены файлы
или папки, или данные редактировались на компьютере (в
этом случае мигает имя файла). Это не является
неисправностью. (стр. 145)
• Изображения, записанные на другом оборудовании, возможно,
не удастся воспроизвести. Это не является неисправностью.
Изображение, записанное на
cИзображение было записано на “Memory Stick Duo”, так как
кассете, было также записано на
во время воспроизведения была нажата кнопку REC START/
“Memory Stick Duo”.
STOP. Если изображение на “Memory Stick Duo” не нужно,
удалите его. (стр. 118)
130
Не удается удалить
изображения.
cПри использовании “Memory Stick Duo” с лепестком защиты
от записи снимите блокировку с помощью лепестка защиты от
записи на “Memory Stick Duo”. (стр. 143)
cОтмените защиту изображения. (стр. 119)
• Максимальное число изображений, которое можно удалить за
один раз, составляет 100. Удаляйте их группами менее чем по
100.
Не удается отформатировать
“Memory Stick Duo”.
cПри использовании “Memory Stick Duo” с лепестком защиты
от записи снимите блокировку с помощью лепестка защиты от
записи на “Memory Stick Duo”. (стр. 143)
Не удается удалить сразу все
изображения.
cПри использовании “Memory Stick Duo” с лепестком защиты
от записи снимите блокировку с помощью лепестка защиты от
записи на “Memory Stick Duo”. (стр. 143)
cОтмените защиту изображения. (стр. 119)
Устранение неполадок
Неполадка
Причина и/или способ устранения
Не удается установить защиту
изображения.
cПри использовании “Memory Stick Duo” с лепестком защиты
от записи снимите блокировку с помощью лепестка защиты от
записи на “Memory Stick Duo”. (стр. 143)
cВыполните данное действие повторно на индексном экране.
(стр. 119)
Не удается пометить
изображения для печати.
cПри использовании “Memory Stick Duo” с лепестком защиты
от записи снимите блокировку с помощью лепестка защиты от
записи на “Memory Stick Duo”. (стр. 143)
cВыполните данное действие повторно на индексном экране.
(стр. 120)
• Максимальное число изображений, которое можно пометить
для печати, составляет 999.
• Нельзя пометить для печати фильмы.
Имя файла данных
отображается неправильно.
• Если структура каталога не соответствует универсальному
стандарту, будет отображаться только имя файла.
• Файл поврежден.
• Формат файла не поддерживается на данной видеокамере.
(стр. 143)
Мигает имя файла данных.
• Файл поврежден.
• Формат файла не поддерживается на данной видеокамере.
(стр. 143)
Перезапись/Монтаж
Причина и/или способ устранения
Изображения с подключенного
оборудования не отображаются
на экране ЖКД и в
видоискателе.
cУстановите для параметра [ДИСПЛЕЙ] значение [ЖКД] в
меню
(СТАНД НАБОР). (стр. 95)
При использовании
соединительного кабеля A/V
перезапись не выполняется
должным образом.
cУстановите для параметра [ДИСПЛЕЙ] значение [ЖКД] в
меню
(СТАНД НАБОР). (стр. 95)
• Соединительный кабель A/V подключен неправильно.
cОбязательно подключите соединительный кабель A/V к
соответствующему гнезду выхода устройства, с которого
перезаписывается изображение, или к гнезду входа другого
устройства для перезаписи изображения с этой видеокамеры.
Изображения с подключенного
оборудования отображаются
неправильно.
• Входной сигнал не является сигналом PAL. (стр. 104)
Не слышен новый звук,
добавленный на кассету с
записью.
cВ меню
(СТАНД НАБОР) отрегулируйте значение
параметра [БАЛАНС ЗВУКА] со стороны [ST1]
(первоначальный звук) так, чтобы звук был слышен
нормально. (стр. 92)
Устранение неполадок
Неполадка
,продолжение
Устранение неполадок
131
Неполадка
Причина и/или способ устранения
Не удается записать титры/
кассетную маркировку.
cВоспользуйтесь кассетой с функцией Cassette Memory.
(стр. 141)
cУдалите неиспользуемые титры, если память Cassette Memory
заполнена. (стр. 88)
cУстановите лепесток защиты от записи в положение REC.
(стр. 142)
• Нельзя добавить титр к незаписанному участку кассеты.
Не отображается титр.
cУстановите для параметра [
ОТОБР ТИТР] значение
[ВКЛ] в меню
(РЕД И ВОСПР). (стр. 89)
• Титры нельзя отобразить во время работы Easy Handycam.
Не удаляется титр.
cУстановите лепесток защиты от записи в положение REC.
(стр. 142)
Не работает функция поиска
титра.
cВведите титры, если их нет на кассете. (стр. 87)
cИспользуйте кассету с Cassette Memory. (стр. 141)
cУстановите для параметра [
ПОИСК] значение [ВКЛ] в
меню
(РЕД И ВОСПР). (стр. 87)
• В начале или середине кассеты имеется незаписанный участок.
Это не является неисправностью.
Не удается перезаписать
• Если запись на кассету выполнялась несколько раз, то запись
неподвижные изображения с
может оказаться невозможной или изображение может быть
кассеты на “Memory Stick Duo”.
записано с ошибками.
132
Не удается перезаписать
фильмы с кассеты на “Memory
Stick Duo”.
• Невозможно выполнить запись с кассеты или изображение
может быть записано с ошибками в перечисленных ниже
случаях.
– На кассете имеется незаписанный участок.
– Запись на кассету выполнялась много раз.
– Поступление входного сигнала прервано или отключено.
Не работает функция
цифрового монтажа программы
на кассете.
cПравильно установите селектор входного сигнала на
видеомагнитофоне и проверьте соединения между
видеокамерой и видеомагнитофоном. (стр. 102)
cЕсли видеокамера подсоединена к устройству DV
производства другой компании (не Sony) с помощью кабеля
i.LINK, выберите [ИК] в пункте 11 раздела “Шаг 1: подготовка
видеокамеры и видеомагнитофона к работе” (стр. 108).
cНастройте синхронизацию видеомагнитофона. (стр. 111)
cВведите правильный код [УСТАН ИК]. (стр. 110)
cПовторно выберите режим, использовавшийся для отмены
паузы записи. (стр. 109)
cУстановите видеокамеру и видеомагнитофон на расстоянии
более 30 см друг от друга. (стр. 109)
• Нельзя установить программу на незаписанный участок
кассеты.
В случае подключения с
помощью кабеля i.LINK
видеомагнитофон не работает
должным образом во время
цифрового монтажа
программы.
cВ случае подключения с помощью кабеля i.LINK выберите
[ИК] в пункте 11 раздела “Шаг 1: подготовка видеокамеры и
видеомагнитофона к работе” (стр. 108).
Устранение неполадок
Неполадка
Причина и/или способ устранения
Не работает должным образом
функция цифрового монтажа
программы на “Memory Stick
Duo”.
• Нельзя установить программу на незаписанный участок
кассеты.
• Если запись на кассету выполнялась несколько раз, то запись
может оказаться невозможной или изображение может быть
записано с ошибками.
Изображение искажено или
слишком темное.
• Соединительные кабели A/V подсоединены одновременно и к
видеокамере, и к устройству Handycam Station.
cОтсоедините один из соединительных кабелей A/V.
Устранение неполадок
Устранение неполадок
133
Предупреждающие
индикаторы и
сообщения
Индикация самодиагностики/Предупреждающие индикаторы
Если на экране или в видоискателе появятся индикаторы, проверьте следующее.
Дополнительные сведения см. на странице в круглых скобках.
134
Индикация
Причина и/или способ устранения
C:ss:ss/E:ss:ss
(Индикация самодиагностики)
Некоторые неполадки можно устранить самостоятельно. Если
неполадка не устраняется после двух попыток, обратитесь в
сервисный центр Sony или в местное уполномоченное
предприятие по обслуживанию изделий Sony.
C:04:ss
cИспользуемый батарейный блок не является блоком
“InfoLITHIUM”. Используйте батарейный блок
“InfoLITHIUM”. (стр. 146)
C:21:ss
cПроизошла конденсация влаги. Извлеките кассету и оставьте
видеокамеру приблизительно на 1 час, затем вновь вставьте
кассету. (стр. 150)
C:22:ss
cПочистите головку с помощью чистящей кассеты
(приобретается дополнительно) (стр. 151)
C:31ss / C:32ss
cВыявлены симптомы неполадок, не входящих в число
вышеописанных. Выньте кассету и вставьте ее снова, а затем
включите видеокамеру. Не делайте этого в случае
конденсации влаги. (стр. 150)
cОтсоедините источник питания. Подключите его снова, а
затем включите видеокамеру.
cЗамените кассету. Нажмите кнопку RESET (стр. 159), а затем
включите видеокамеру.
E:61:ss / E:62:ss
cОбратитесь в сервисный центр Sony или в местное
уполномоченное предприятие по обслуживанию изделий Sony.
Сообщите 5-значный код, начинающийся с символа “E”.
101-0001 (Предупреждающий
индикатор, относящийся к
файлам)
• Файл поврежден.
• Файл не читается.
• Предпринята попытка использовать функцию MEMORY MIX
для фильма (стр. 48).
Устранение неполадок
Индикация
Причина и/или способ устранения
E (Предупреждение об уровне
зарядки батареи)
• Батарейный блок почти полностью разряжен.
• В зависимости от условий эксплуатации, окружающей среды и
состояния батарейного блока индикатор E мигает, даже если
оставшееся время работы батарейного блока составляет 5-10
минут.
(Предупреждение об
информации о состоянии
батарейного блока)
• Фактическое время работы может быть значительно меньше
отображаемого уровня зарядки батарейного блока из-за
низкой температуры окружающей среды. (стр. 18)
% (Предупреждение о
конденсации влаги)*
cВыньте кассету, установите переключатель POWER в
положение OFF (CHG) и оставьте ее примерно на 1 час с
открытой крышкой кассетного отсека (стр. 150).
(Предупреждающий
индикатор, относящийся к
“Memory Stick Duo”)
• Не вставлена “Memory Stick Duo”.
(Предупреждающий
• Данные на “Memory Stick Duo” повреждены.
индикатор, относящийся к
• “Memory Stick Duo” отформатирована неправильно (стр. 78).
форматированию “Memory Stick
Duo”)*
• Вставлена несовместимая “Memory Stick Duo”.
Q (Предупреждающий
индикатор, относящийся к
кассете)
Медленное мигание:
• На кассете осталось менее 5 минут.
• Кассета не вставлена.*
• Лепесток защиты от записи на кассете установлен в
положение блокировки (стр. 142).*
Быстрое мигание:
• Лента в кассете подошла к концу.*
Z (Предупреждение об
извлечении кассеты)*
Медленное мигание:
• Лепесток защиты от записи на кассете установлен в
положение блокировки (стр. 142).
Быстрое мигание:
• Произошла конденсация влаги (стр. 150).
• Отображается код функции самодиагностики (стр. 134).
- (Предупреждающий
индикатор, относящийся к
удалению изображения)*
• На изображении установлена защита (стр. 119).
- (Предупреждающий
индикатор о защите “Memory
Stick Duo” от записи)
• Лепесток защиты от записи на “Memory Stick Duo” установлен
в положение блокировки (стр. 144).
(Предупреждающий
индикатор, относящийся к
вспышке (приобретается
дополнительно))
Медленное мигание:
• Происходит зарядка.
Быстрое мигание:
• Неисправность внешней вспышки (приобретается
дополнительно).
Устранение неполадок
(Предупреждающий
индикатор, относящийся к
несовместимости “Memory Stick
Duo”)*
* При отображении на экране предупреждающих индикаторов звучит мелодичный или зуммерный
сигнал.
,продолжение
Устранение неполадок
135
Предупреждающие сообщения
Если на экране появятся сообщения, проверьте следующее. Дополнительные сведения
см. на странице в круглых скобках.
Тематики
Индикация
Способы устранения/
Ссылки
Батарея
Используйте батарею “InfoLITHIUM”.
cСм. стр. 146.
Батарея почти разряжена.
cЗарядите батарейный блок
(стр. 16).
Ресурс батареи истек. Замените на новую.
cСм. стр. 146.
ZСнимите и снова установите источник
питания.
–
Конденсация
влаги
Кассета/лента
“Memory Stick
Duo”
% Z Конденсация влаги. Извлеките кассету. cСм. стр. 150.
% Конденсация влаги. Выключите камеру на cСм. стр. 150.
1 час.
Q Вставьте кассету.
cСм. стр. 24.
Z Выньте и снова вставьте кассету.
cПроверьте, не повреждена ли
кассета и т.д.
Q Z Кассета защищена от записи.
cСм. стр. 142.
Q Кассета закончилась.
–
Используйте кассету с Cassette Memory.
cСм. стр. 141.
Вставьте Memory Stick.
cСм. стр. 25.
Выньте и вставьте Memory Stick.
cВыньте и вставьте “Memory
Stick Duo” несколько раз. Если
даже после этого индикатор
продолжает мигать, то,
возможно, “Memory Stick Duo”
повреждена. Попробуйте
использовать другую “Memory
Stick Duo”.
Не извлекайте Memory Stick во время записи. –
Memory Stick только для чтения.
Несовместимый тип Memory Stick.
cВставлена “Memory Stick Duo”,
тип которой не поддерживается
данной видеокамерой
(стр. 143).
Memory Stick отформатирован
некорректно.
cПроверьте формат и при
необходимости
отформатируйте “Memory Stick
Duo” (стр. 78).
Запись невозможна Memory Stick
переполнен.
cУдалите ненужные
изображения (стр. 118).
- Memory Stick защищен от записи.
Воспр-е невозможно Выньте и вставьте
Memory Stick.
136
cВставьте записываемую
“Memory Stick Duo”.
Устранение неполадок
cСм. стр. 143.
–
Индикация
Способы устранения/
Ссылки
“Memory Stick
Duo”
Запись невозможна. Выньте и вставьте
Memory Stick.
–
Нет файлов.
• На “Memory Stick Duo”
отсутствуют файлы, или
файлы невозможно прочесть.
Файлы отсутствуют.
• Файл отсутствует в выбранной
папке.
Передача потоком по USB... Эта функция
недоступна.
• Предпринята попытка
воспроизведения или записи на
“Memory Stick Duo” во время
передачи потоком по
соединению USB.
Больше нельзя создавать папки на Memory
Stick.
• Невозможно создать папки с
именами, превышающими
999MSDCF.
cНельзя использовать
видеокамеру для удаления
созданных папок.
Форматировать “Memory
Stick Duo” (стр. 78) и удалять
созданные папки можно
только с помощью
компьютера.
Нельзя записать неподв. изобр. на Memory
Stick.
–
Нельзя записать ролик с Memory Stick на
кассету.
–
Проверьте подсоединенное устройство.
cВыключите и снова включите
принтер, затем отключите
кабель USB и снова
подключите его.
Подсоедините камеру к принтеру,
совместимому с PictBridge.
cВыключите и снова включите
принтер, затем отключите
кабель USB и снова
подключите его.
Проверьте принтер.
cПроверьте принтер.
Ошибка - Отм. задан.
cПроверьте принтер.
Печать невозможна. Проверьте принтер.
cВыключите и снова включите
принтер, затем отключите
кабель USB и снова
подключите его.
Принтер,
совместимый с
PictBridge
ВСПЫШКА
Устранение неполадок
Тематики
Зарядка вспышки. Фотосъемка невозможна. • Предпринята попытка записать
изображение во время зарядки
вспышки (приобретается
дополнительно).
,продолжение
Устранение неполадок
137
Тематики
Индикация
Способы устранения/
Ссылки
Прочее
Запись невозможна. Сигнал защищен от
копирования.
–
Нельзя наложить звук. Отсоедините кабель
i.LINK.
cСм. стр. 115.
Запись не в режиме SP. Нельзя наложить
звук.
cСм. стр. 115.
Звук не 12-bit формата. Нельзя наложить
звук.
cСм. стр. 115.
Нельзя наложить звук на незаписанную
часть ленты.
cСм. стр. 115.
Cassette Memory переполнена.
cСм. стр. 90.
Нельзя записать звук 44,1 кГц на Memory
Stick.
–
Уже добавлена в P-MENU режима
CAMERA-TAPE.
–
Уже добавлена в P-MENU режима
CAMERA-MEM.
–
Уже добавлена в P-MENU режима PLAY/
EDIT.
–
x
Грязная видеоголовка. Примените
чистящую кассету.
cСм. стр. 151.
Не удается запустить режим Easy Handycam. –
Не удается отменить режим Easy Handycam. –
138
Нельзя перейти в Easy Handycam при
использ. USB
–
Нельзя отменить Easy Handycam при
подключении USB.
–
Не работает в режиме Easy Handycam.
–
USB недопустимо в этом режиме для Easy
Handycam.
• Можно выбрать [СТАНД USB]
в режиме PLAY/EDIT во время
использования Easy Handycam,
но нельзя выбрать [PictBridge]
или [USB ПОТОК] (это
сообщение исчезнет при
нажатии
).
Кассета HDV, не воспроизводится.
cНа этой видеокамере нельзя
воспроизводить этот формат.
Воспроизводить такие кассеты
необходимо на оборудовании,
на котором они были записаны
Кассета HDV, нельзя добавить звук.
• Эта видеокамера не позволяет
добавлять звук в раздел
кассеты, записанный в формате
HDV.
Крышка не открыта.
cОткройте крышку объектива.
Устранение неполадок
Тематики
Индикация
Способы устранения/
Ссылки
Прочее
Отсоедините кабель AV.
cОтсоедините один из
соединительных кабелей A/V
либо от видеокамеры, либо от
устройства Handycam Station
• Если соединительный кабель
A/V подсоединен только к
видеокамере, значит,
подсоединение видеокамеры к
устройству Handycam Station
выполнено неправильно.
cПодсоедините устройство
Handycam Station
надлежащим образом.
Устранение неполадок
Устранение неполадок
139
Дополнительная информация
Использование
видеокамеры за
границей
Подача питания
Видеокамеру можно использовать в
любой стране/регионе благодаря
прилагаемому к ней адаптеру
переменного тока, который можно
использовать в диапазоне от 100 до 240
В переменного тока с частотой 50/60
Гц.
Системы цветного ТВ
В этой видеокамере используется
система PAL. Если необходимо
просмотреть воспроизводимое
изображение на экране ТВ, то это
должен быть ТВ, работающий в системе
PAL (см. следующий список) и
оборудованный входными гнездами
AUDIO/VIDEO.
140
Система
Страна
PAL
Австралия, Австрия, Бельгия,
Великобритания, Венгрия,
Германия, Голландия,
Гонконг, Дания, Испания,
Италия, Китай, Кувейт,
Малайзия, Новая Зеландия,
Норвегия, Польша,
Португалия, Сингапур,
Словацкая Республика,
Финляндия, Чешская
Республика, Швейцария,
Швеция, Таиланд и т.д.
PAL - M
Бразилия
PAL - N
Аргентина, Парагвай,
Уругвай
SECAM
Болгария, Гвиана, Ирак,
Иран, Монако, Россия,
Украина, Франция и т.д.
Дополнительная информация
Система
Страна
NTSC
Багамские острова, Боливия,
Венесуэла, Гайана, Канада,
Колумбия, Корея, Мексика,
Перу, Суринам, США,
Тайвань, Филиппины,
Центральная Америка, Чили,
Эквадор, Ямайка, Япония и
т.д.
Простая установка разницы во
времени на часах
При использовании видеокамеры за
границей можно легко установить часы
на местное время путем установки
разницы во времени. Выберите
[ЧАСОВОЙ ПОЯС] в меню
(ВРЕМЯ/ЯЗЫК), затем установите
разницу во времени (стр. 97).
Используемые
кассеты
Можно использовать только кассеты
формата mini DV. Используйте
кассету со знаком
.
является торговой маркой.
Cassette Memory
Существует 2 типа кассет mini DV:
имеющие Cassette Memory и не имеющие
Cassette Memory. На кассетах с Cassette
Memory имеется знак
(Cassette
Memory). В данной видеокамере
рекомендуется использование кассет с
Cassette Memory.
b Примечание
• Возможно, Cassette Memory будет работать
неправильно, если запись на кассету, уже
записанную с помощью видеокамеры,
поддерживающей Cassette Memory,
осуществляется с помощью цифровой
видеокамеры, не поддерживающей Cassette
Memory.
z Совет
• Емкость памяти кассет со знаком
составляет 4 КБ. На этой видеокамере
можно использовать кассеты с емкостью
кассетной памяти до 16 КБ.
Сигнал авторского права
При воспроизведении
Если кассета, воспроизводимая на
видеокамере, содержит сигналы
авторского права, то ее невозможно
скопировать на кассету другой
видеокамеры, подсоединенной к этой
видеокамере.
При записи
На этой видеокамере нельзя
выполнять запись программы,
которая содержит сигналы
авторского права для защиты
авторских прав.
При попытке записи такой программы на
экране ЖКД или ТВ отображается
сообщение [Запись невозможна. Сигнал
защищен от копирования.].
Во время записи эта видеокамера не
записывает на кассету сигналы
авторского права.
Дополнительная информация
является торговой маркой.
На данном типе кассет установлена
память в виде интегральной схемы.
Используя данную интегральную схему,
видеокамера может считывать из памяти
и записывать в память разные данные,
например, даты записи или титры.
Для выполнения функций,
использующих Cassette Memory,
требуются последовательные сигналы,
записанные на ленту. Если на ленте
имеется незаписанный участок в начале
или между записанными частями, то
титры могут не отображаться
надлежащим образом, а функции поиска
могут работать неправильно.
выполните перезапись с начала до конца,
как описано выше.
Предотвращение появления на ленте
незаписанных участков
Нажмите
для перехода к концу
записанного участка, прежде чем начать
следующую запись, если:
– кассета была извлечена во время
записи;
– кассета воспроизводилась;
– использовалась функция EDIT
SEARCH.
Если на ленте имеется незаписанный
участок или прерывающиеся сигналы,
,продолжение
Дополнительная информация
141
Примечания по эксплуатации
Предотвращение случайного
стирания
Передвиньте лепесток защиты от записи
на кассете в положение SAVE.
REC: запись возможна.
SAVE: запись невозможна (кассета
защищена от записи).
При прикреплении этикетки на
кассету
Чтобы этикетки не стали причиной
неправильной работы видеокамеры, их
следует прикреплять только в тех местах,
которые указаны на рисунке ниже.
Не
прикрепляйте
этикетку вдоль
этой границы.
Место для этикетки
После использования кассеты
Перемотайте кассету на начало, чтобы
не допустить искажения звука или
изображения. Затем необходимо
положить кассету в футляр и хранить ее в
вертикальном положении.
142
Дополнительная информация
Если не работает функция Cassette
Memory
Вставьте кассету снова. Функция Cassette
Memory может не работать, если
позолоченный разъем кассеты загрязнен
или запылен.
При чистке позолоченного разъема
Обычно позолоченный разъем кассеты
необходимо очищать с помощью
хлопчатобумажного тампона примерно
после 10 раз использования кассеты.
Если позолоченный разъем кассеты
будет загрязнен или запылен, показания
индикатора оставшейся ленты могут
быть неправильными, и будет
невозможно управлять функциями,
использующими Cassette Memory.
Позолоченный
разъем
О картах “Memory
Stick”
“Memory Stick”- это новый и
небольшой по размеру носитель
записи, на котором, несмотря на его
размер, может храниться объем
данных, гораздо больший, чем на
гибком диске.
На этой видеокамере можно
использовать следующие типы
“Memory Stick”. Однако нет гарантии,
что все перечисленные в списке типы
“Memory Stick Duo” будут работать на
данной видеокамере.
Типы “Memory Stick”
Запись/
воспроизведение
“Memory Stick”
–
“Memory Stick Duo”*1
a
–
“Memory Stick Duo”
(MagicGate/Parallel Transfer)*1
a*2*3
“MagicGate Memory Stick
Duo”*1
a*3
“Memory Stick PRO”
–
“Memory Stick PRO Duo”*1
a*2*3
*1 Размер “Memory Stick Duo” почти в два раза
меньше размера стандартной “Memory
Stick”.
*2 Этот тип карт “Memory Stick” поддерживает
скоростную передачу данных. Скорость
передачи данных зависит от используемого
устройства.
*3 “MagicGate” - это технология защиты
авторских прав, которая записывает и
преобразует содержание в зашифрованный
формат. Помните, что на этой видеокамере
невозможно записать или воспроизвести
данные, содержащие сигналы защиты по
технологии “MagicGate”.
Дополнительная информация
“MagicGate Memory Stick”
• Формат неподвижных изображений:
видеокамера сжимает и записывает
данные изображения в формате JPEG
(Joint Photographic Experts Group).
Расширение файла - “.JPG”.
• Формат фильмов: видеокамера
сжимает и записывает данные
движущегося изображения в формате
MPEG (Moving Picture Experts Group).
Расширение файла - “.MPG”.
• Имена файлов неподвижных
изображений:
– 101-0001: это имя файла появится на
экране видеокамеры.
– DSC00001.JPG: это имя файла
появится на мониторе компьютера.
• Имена файлов фильмов:
– MOV00001: это имя файла появится
на экране видеокамеры.
– MOV00001.MPG: это имя файла
появится на мониторе компьютера.
• Карта “Memory Stick Duo”,
отформатированная на компьютере:
“Memory Stick Duo”,
отформатированная на компьютере с
операционной системой Windows или
Macintosh, не обладает
гарантированной совместимостью с
этой видеокамерой.
• Скорость чтения/записи данных зависит
от того, какая карта “Memory Stick”
используется для устройства,
совместимого с “Memory Stick”.
Предотвращение случайного
стирания изображений
Установите лепесток защиты от записи*
на “Memory Stick Duo” с помощью
конусообразного предмета в положение
защиты от записи.
Положение или форма лепестка защиты
от записи могут быть различными в
зависимости от используемой “Memory
Stick Duo”.
,продолжение
Дополнительная информация
143
* Карта “Memory Stick Duo”, прилагаемая к этой
видеокамере, не оснащена лепестком защиты от
записи.
Следите за тем, чтобы по ошибке не
изменить и не удалить нужные данные с
прилагаемой “Memory Stick Duo”.
Обратная сторона карты “Memory Stick Duo”
Контакты разъема
Лепесток защиты от
записи*
Область для заметок
Примечания по эксплуатации
Данные изображения могут быть
повреждены в перечисленных ниже
случаях. Поврежденные данные
изображения невозможно восстановить.
– При извлечении “Memory Stick Duo”,
отключении питания видеокамеры или
снятии батарейного блока для замены
в то время, когда видеокамера
считывает или записывает файлы
изображений на “Memory Stick Duo”
(когда индикатор обращения горит или
мигает).
– При использовании “Memory Stick
Duo” рядом с магнитами или
источниками магнитных полей.
Рекомендуется создавать резервные
копии важных данных на жестком диске
компьютера.
Обращение
При обращении с картой “Memory Stick
Duo” необходимо соблюдать следующее:
• Не прилагайте чрезмерных усилий,
когда будете записывать необходимые
примечания в области для заметок на
“Memory Stick Duo”.
• Не прикрепляйте этикетки или другие
наклейки на карту “Memory Stick Duo”
или адаптер для Memory Stick Duo.
• При переноске или хранении “Memory
Stick Duo” необходимо положить ее в
футляр.
• Не допускайте контакта металлических
предметов с контактам батарейного
блока и не прикасайтесь к ним.
144
Дополнительная информация
• Не сгибайте, не роняйте “Memory Stick
Duo” и не применяйте излишних усилий
при ее использовании.
• Не разбирайте и не вносите изменений в
конструкцию “Memory Stick Duo”.
• Не допускайте попадания влаги на
“Memory Stick Duo”.
• Храните “Memory Stick Duo” в
недоступном для детей месте.
Существует опасность того, что по
неосторожности ребенок может ее
проглотить.
• Не вставляйте в слот для “Memory Stick
Duo” ничего, кроме соответствующей
карты “Memory Stick Duo”. Иначе
может возникнуть неисправность.
Места использования
Не используйте и не храните “Memory
Stick Duo”:
– в слишком жарких местах, например, в
автомобиле, припаркованном в
солнечном месте;
– под прямым солнечным светом;
– в местах, очень влажных или
содержащих агрессивные газы.
Примечания по использованию
адаптера для Memory Stick Duo
(прилагается)
• При использовании “Memory Stick
Duo” на устройстве, совместимом с
“Memory Stick”, обязательно
вставляйте “Memory Stick Duo” в
адаптер для Memory Stick Duo.
• При установке “Memory Stick Duo” в
адаптер для Memory Stick Duo
убедитесь, что Вы правильно
устанавливаете “Memory Stick Duo”, а
затем вставьте ее полностью. Помните,
что неправильное обращение может
привести к неисправности устройства.
• Не вставляйте адаптер для Memory Stick
Duo, если в него не установлена карта
“Memory Stick Duo”. В противном
случае это может привести к
неисправности устройства.
Примечания по использованию
“Memory Stick PRO Duo” и “Memory
Stick Duo” (MagicGate/Parallel
Transfer)
• Максимальная емкость памяти карты
“Memory Stick PRO Duo”, которую
можно использовать на данной
видеокамере, составляет 512 МБ, а
карты “Memory Stick Duo” (MagicGate/
Parallel Transfer) – 128 МБ.
• Этот аппарат не поддерживает
скоростную передачу данных.
Примечания по совместимости
данных изображения
• “Memory Stick Duo” и “
”
являются торговыми марками Sony
Corporation.
• “Memory Stick PRO Duo” и
“
” являются
торговыми марками Sony Corporation.
• “MagicGate Memory Stick Duo”
является торговой маркой Sony
Corporation.
• “Memory Stick”,
и “MagicGate
Memory Stick” являются торговыми
марками Sony Corporation.
• “Memory Stick PRO” и “
”
являются торговыми марками Sony
Corporation.
• “MagicGate” и “
”
являются торговыми марками Sony
Corporation.
• Все названия изделий, упомянутые в
данном руководстве, могут быть
торговыми марками или
зарегистрированными торговыми
марками соответствующих компаний.
Далее символы “™” и “®” в каждом
случае не упоминаются в данном
руководстве.
Дополнительная информация
Дополнительная информация
• Файлы данных изображения,
записанные видеокамерой на “Memory
Stick Duo”, соответствуют требованиям
универсального стандарта по правилам
проектирования файловых систем для
видеокамер, установленным
ассоциацией JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association.).
• На этой видеокамере нельзя
воспроизводить неподвижные
изображения, записанные на других
устройствах (DCR-TRV890E/TRV900/
TRV900E или DSC-D700/D770),
которые не соответствуют
требованиям универсального стандарта
(эти модели не продаются в некоторых
регионах).
• Если не удается использовать “Memory
Stick Duo”, которая использовалась на
другом устройстве, отформатируйте ее
с помощью данной видеокамеры
(стр. 78). Помните, что во время
форматирования удаляется вся
информация, имевшаяся на “Memory
Stick Duo”.
• Возможно, изображения не удастся
воспроизвести на этой видеокамере,
если:
– воспроизводятся изображения,
которые были изменены на
компьютере;
– воспроизводятся изображения,
записанные с помощью другого
устройства.
145
О батарейном блоке
“InfoLITHIUM”
Это устройство совместимо с
батарейным блоком “InfoLITHIUM”
(серии F). Эта видеокамера работает
только с батарейным блоком
“InfoLITHIUM”. На батарейном блоке
“InfoLITHIUM” серии F имеется значок
.
Что представляет собой батарейный
блок “InfoLITHIUM”?
Батарейный блок “InfoLITHIUM” - это
литиевый батарейный блок,
обладающий функцией передачи
информации об условиях эксплуатации с
видеокамеры на адаптер переменного
тока/зарядное устройство и обратно.
Батарейный блок “InfoLITHIUM”
рассчитывает потребление
электроэнергии, исходя из условий
эксплуатации видеокамеры, и
отображает оставшееся время работы
батарейного блока в минутах.
Зарядка батарейного блока
• Перед использованием видеокамеры
обязательно зарядите батарейный
блок.
• Рекомендуется выполнять зарядку
батарейного блока при температуре
окружающей среды от 10°C до 30°C,
пока не выключится индикатор
CHARGE. При зарядке батарейного
блока при температуре, выходящей за
пределы указанного интервала,
возможно, не удастся зарядить
батарейный блок надлежащим
образом.
• По завершении зарядки отсоедините
кабель от гнезда DC IN на видеокамере,
отсоедините видеокамеру от устройства
Handycam Station или снимите
батарейный блок.
146
Дополнительная информация
Эффективное использование
батарейного блока
• Эффективность действия батарейного
блока уменьшается при температуре
окружающей среды 10°C и ниже,
сокращается также время
использования батарейного блока. В
этом случае, чтобы увеличить время
использования батарейного блока,
выполните одно из следующих
действий:
– чтобы согреть батарейный блок,
положите его в карман и
непосредственно перед началом
съемки подсоедините его к
видеокамере;
– используйте батарейный блок
большой емкости: NP-FF70/FF71
(приобретается дополнительно).
• Частое использование экрана ЖКД или
функции воспроизведения, ускоренной
перемотки ленты вперед и назад
приводит к более быстрой разрядке
батарейного блока. Рекомендуется
использовать батарейный блок
большой емкости: NP-FF70/FF71
(приобретается дополнительно).
• Устанавливайте переключатель
POWER в положение OFF (CHG), если
видеокамера не используется для
записи или воспроизведения.
Батарейный блок разряжается, если
видеокамера находится в режиме
ожидания записи или установлена пауза
воспроизведения.
• Имейте запасные заряженные
батарейные блоки, обеспечивающие
время записи, в два или три раза
превышающее ожидаемое время
записи, и перед началом записи
выполняйте пробную запись.
• Избегайте попадания воды на
батарейный блок. Батарейный блок не
является водостойким.
Об индикаторе оставшегося времени
работы батарейного блока
О сроке службы батарейного блока
• Срок службы батарейного блока
ограничен. При каждом последующем
использовании и с течением времени
емкость батарейного блока понемногу
снижается. Когда время работы
батарейного блока становится
значительно короче, вероятно, срок его
службы подошел к концу. Купите
новый батарейный блок.
• Срок службы каждого батарейного
блока зависит от условий его хранения,
эксплуатации и окружающей среды.
“InfoLITHIUM” является торговой
маркой Sony Corporation.
Дополнительная информация
• Если питание отключается, даже если
индикатор оставшегося времени
работы батарейного блока показывает,
что в нем остался достаточный заряд
для его функционирования, снова
полностью зарядите батарейный блок.
Индикатор оставшегося времени
работы батарейного блока будет
отображаться правильно. Однако
следует отметить, что при
использовании батарейного блока в
течение длительного времени при
высокой температуре, при его хранении
в течение долгого времени в полностью
заряженном состоянии или при его
частом использовании индикация
батарейного блока может не
восстановиться.
Следует рассматривать оставшееся
время работы батарейного блока как
приблизительное время съемки.
• Даже если оставшееся время работы
батарейного блока составляет 5-10
минут, знак E, указывающий на то, что
оставшееся время работы батарейного
блока заканчивается, будет мигать. Это
зависит от условий эксплуатации,
температуры и других внешних
факторов.
• Для полной разрядки батарейного
блока с помощью видеокамеры
установите для параметра
[АВТОВЫКЛ] значение [НИКОГДА] в
меню
(СТАНД НАБОР) и оставьте
видеокамеру в режиме ожидания записи
на кассету, пока вся энергия не будет
израсходована (стр. 96).
О хранении батарейного блока
• Если батарейный блок не используется
в течение длительного времени, один
раз в год полностью заряжайте
батарейный блок и используйте его на
видеокамере для поддержания его
нормальной работы.
Для хранения батарейного блока
снимите его с видеокамеры и поместите
его в сухое прохладное место.
Дополнительная информация
147
О стандарте i.LINK
Интерфейс DV на данном аппарате
является i.LINK-совместимым
интерфейсом DV. В данном разделе
описывается стандарт i.LINK и его
особенности.
Что такое i.LINK?
i.LINK- это цифровой последовательный
интерфейс для передачи цифровых
видео- и аудиосигналов и других данных
на другое i.LINK-совместимое
устройство. i.LINK можно также
использовать для управления другим
устройством.
i.LINK-совместимое устройство можно
подключить с помощью кабеля i.LINK.
Возможными способами применения
является управление и передача данных
при использовании различного
цифрового аудио-видео оборудования.
Когда два или несколько i.LINKсовместимых устройств подключены к
данному аппарату по последовательной
схеме опроса, управление и передача
данных возможны не только для
устройства, к которому подключен
данный аппарат, но также и для других
устройств через оборудование,
подключенное напрямую.
Следует, однако, иметь в виду, что метод
управления иногда меняется в
соответствии с характеристиками и
спецификациями подключенного
устройства. Кроме этого, управление и
передача данных бывают невозможны на
некоторых подключенных устройствах.
b Примечание
• Обычно к данному аппарату с помощью
кабеля i.LINK можно подключить только
одно устройство. При подключении данного
аппарата к i.LINK-совместимому устройству,
имеющему два или более интерфейсов DV,
обратитесь к инструкциям по эксплуатации
подключаемого оборудования.
148
Дополнительная информация
z Советы
• i.LINK является более знакомым термином
для шины передачи данных стандарта IEEE
1394, предложенной Sony, а также является
торговой маркой, признанной многими
корпорациями.
• IEEE 1394 – это международный стандарт,
принятый институтом инженеров по
электротехнике и радиоэлектронике.
О скорости передачи в бодах по
кабелю i.LINK
Максимальная скорость передачи в бодах
по кабелю i.LINK зависит от устройства.
Существует три типа скорости.
S100 (прибл. 100 Mbps*)
S200 (прибл. 200 Mbps)
S400 (прибл. 400 Mbps)
Скорость передачи в бодах указывается в
разделе “Технические характеристики”
инструкций по эксплуатации каждого
устройства. На интерфейсе некоторых
устройств она указывается рядом с
гнездом i.LINK.
Максимальная скорость передачи в бодах
для устройства, на котором она не
указана (например, для данного
аппарата), равна “S100”.
Максимальная скорость передачи в бодах
может отличаться от указанной
величины, если аппарат подключен к
устройству, имеющему другую
максимальную скорость передачи в
бодах.
* Что такое Mbps?
Mbps означает число “мегабит в секунду” или
объем данных, которые можно принимать
или передавать за одну секунду. Например,
скорость передачи в бодах, равная 100 Mbps,
означает, что за одну секунду можно
передать 100 мегабит данных.
Использование функций i.LINK на
данном аппарате
Для получения дополнительных сведений
о перезаписи, когда этот аппарат
подключен к другому видеоустройству,
имеющему интерфейс DV, см. стр. 102 и
103.
Кроме видеоустройства, данный аппарат
также можно подключать к другому
i.LINK–совместимому (интерфейс DV)
оборудованию фирмы Sony (например, к
персональному компьютеру серии
VAIO).
Перед подключением этого аппарата к
компьютеру проверьте, установлено ли
на компьютере программное
обеспечение, поддерживаемое данным
аппаратом.
Некоторые i.LINK–совместимые
видеоустройства, например, цифровые
телевизоры, записывающие устройства/
проигрыватели DVD или записывающие
устройства/проигрыватели MICROMV,
не совместимы с устройствами DV.
Прежде чем подключать видеокамеру к
какому-либо устройству, обязательно
проверьте, является ли оно совместимым
с другими устройствами DV.
Дополнительные сведения о мерах
предосторожности и совместимом
прикладном программном обеспечении
можно также найти в инструкциях по
эксплуатации подключаемого
оборудования
Используйте кабель Sony i.LINK 4–на–4–
штырька (во время перезаписи DV).
i.LINK и
являются торговыми
марками Sony Corporation.
Использование видеокамеры и уход
за ней
• Не используйте и не храните
видеокамеру и принадлежности при
условиях, описанных ниже.
– В местах со слишком высокой или
низкой температурой. Никогда не
оставляйте их в местах, где
температура поднимается выше 60°C,
например, под воздействием прямых
солнечных лучей, рядом с
нагревательными приборами или в
автомобиле, припаркованном в
солнечном месте. Это может
привести к их неисправности или
деформации.
– Рядом с источниками сильных
магнитных полей или механической
вибрации. Это может привести к
неисправности видеокамеры.
– Рядом с источниками радиоволн или
радиации. Видеокамера может не
записать изображение должным
образом.
– Рядом с приемниками AM и
видеооборудованием. Могут
возникать помехи.
– На песчаном пляже или в каком-либо
пыльном месте. Если в видеокамеру
попадет песок или пыль, это может
привести к ее неисправности. Иногда
неисправность устранить
невозможно.
– Рядом с окнами или вне помещения,
где прямой солнечный свет может
воздействовать на экран ЖКД,
видоискатель и объектив. Это может
привести к повреждению
видоискателя или экрана ЖКД.
– В очень влажных местах.
• Используйте для питания видеокамеры
постоянный ток напряжением 7,2 В
(батарейный блок) или 8,4 В (адаптер
переменного тока).
Дополнительная информация
О требуемом кабеле i.LINK
Уход и меры
предосторожности
,продолжение
Дополнительная информация
149
• Для работы от источника постоянного
или переменного тока используйте
принадлежности, рекомендуемые в
данной инструкции по эксплуатации.
• Не подвергайте видеокамеру
воздействию влаги, например, дождя
или морской воды. Попадание влаги на
видеокамеру может привести к ее
неисправности. Иногда неисправность
устранить невозможно.
• Если внутрь корпуса попадет какойнибудь твердый предмет или жидкость,
выключите видеокамеру и перед
дальнейшей ее эксплуатацией
проверьте ее в сервисном центре Sony.
• Не допускайте грубого обращения с
видеокамерой или механических
ударов, а также не разбирайте и не
модифицируйте ее. Будьте особенно
осторожны с объективом.
• Когда видеокамера не используется,
установите переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
• Не заворачивайте видеокамеру,
например, в полотенце, и не
эксплуатируйте ее в таком состоянии. В
этом случае может произойти
повышение температуры внутри
видеокамеры.
• При отсоединение провода
электропитания тяните за штекер, а не
за шнур.
• Будьте осторожны, не кладите на
провод тяжелые предметы, которые
могут его повредить.
• Поддерживайте металлические
контакты в чистоте.
• Храните пульт дистанционного
управления и батарею типа “таблетка”
в недоступном для детей месте. При
случайном проглатывании батареи
немедленно обратитесь к врачу.
• При утечке электролита из батареи
выполните следующие действия:
– обратитесь в сервисный центр или в
местное уполномоченное
предприятие по обслуживанию
изделий Sony;
– смойте электролит, попавший на
кожу;
150
Дополнительная информация
– при попадании жидкости в глаза
промойте их большим количеством
воды и обратитесь к врачу.
Если видеокамера не используется в
течение длительного времени
Время от времени включайте
видеокамеру и воспроизводите на ней
кассеты примерно в течение 3 минут. В
противном случае отключите ее от
электророзетки.
Конденсация влаги
Если видеокамера принесена из
холодного места в теплое, то внутри
видеокамеры, на поверхности ленты или
на объективе может произойти
конденсация влаги. В таком состоянии
лента может прилипнуть к барабану
головки и будет повреждена, или
видеокамера не сможет работать
надлежащим образом. Если внутри
видеокамеры произошла конденсация
влаги, на экране появится индикация
[%Z Конденсация влаги. Извлеките
кассету] или [% Конденсация влаги.
Выключите камеру на 1 час.]. Если влага
сконденсировалась на объективе,
индикатор появляться не будет.
Если произошла конденсация влаги
Ни одна из функций, кроме извлечения
кассеты, не будет работать. Извлеките
кассету, выключите видеокамеру и
оставьте ее примерно на один час с
открытой крышкой кассетного отсека.
Если при повторном включении питания
индикатор % или Z не появится, можно
снова пользоваться видеокамерой.
Если начнет конденсироваться влага,
видеокамера не всегда сможет это
определить. Если это произойдет, то
иногда после открытия крышки
кассетного отсека кассета не будет
извлекаться в течение 10 секунд. Это не
является неисправностью. Не
закрывайте крышку кассетного отсека,
пока кассета не будет извлечена.
Примечание по конденсации влаги
Влага может образоваться, если
принести видеокамеру из холодного
места в теплое (или наоборот) или при
использовании видеокамеры во влажном
месте в перечисленных ниже случаях.
• Если видеокамера принесена с лыжного
склона в помещение, где работает
обогреватель.
• Если видеокамера принесена из
автомобиля или помещения, в которых
работает кондиционер, в жаркое место
вне помещения.
• Если видеокамера используется после
грозы или дождя.
• Если видеокамера используется во
влажном или жарком месте.
Как предотвратить конденсацию
влаги
Если видеокамера принесена из
холодного места в теплое, положите
видеокамеру в полиэтиленовый пакет и
плотно заклейте его. Выньте
видеокамеру из полиэтиленового пакета,
когда температура воздуха внутри пакета
достигнет температуры окружающего
воздуха (приблизительно через один час).
• Если видеоголовка загрязнена, то
качество записи ухудшится, а
воспроизведение звука и изображения
будет искажено.
• В течение 10 секунд почистите
видеоголовки с помощью чистящей
кассеты Sony DVM–12CLD
(приобретается дополнительно), если:
– во время воспроизведения
изображения появляются мозаичные
помехи или отображается синий
экран;
– воспроизводимые изображения не
движутся;
– не появляется изображение или
прерывается звук;
Экран ЖКД
• Не допускайте чрезмерного
надавливания на экран ЖКД, так как
это может привести к неисправности.
• При эксплуатации видеокамеры в
холодном месте на экране ЖКД может
появляться остаточное изображение.
Это не является неисправностью.
• При эксплуатации видеокамеры задняя
сторона экрана ЖКД может
нагреваться. Это не является
неисправностью.
Дополнительная информация
Видеоголовка
– во время воспроизведения на экране
отображается индикация
[x Грязная видеоголовка.
Примените чистящую кассету.].
• Видеоголовка изнашивается в
результате длительного использования.
Если не удается получить четкое
изображение даже после использования
чистящей кассеты, возможно,
износилась видеоголовка. Обратитесь в
сервисный центр Sony или в местное
уполномоченное предприятие по
обслуживанию изделий Sony для
замены видеоголовки.
Очистка экрана ЖКД
• Если на экране ЖКД появятся
отпечатки пальцев или пыль,
рекомендуется воспользоваться
чистящей тканью (прилагается) для его
очистки. При использовании комплекта
для чистки ЖКД (приобретается
дополнительно) не наносите чистящую
жидкость непосредственно на экран
ЖКД. Используйте чистящую бумагу,
смоченную жидкостью.
Регулировка экрана ЖКД
(КАЛИБРОВКА)
Кнопки на сенсорной панели могут
работать неправильно. Если это
произойдет, выполните описанную ниже
процедуру. При ее выполнении
рекомендуется подсоединить
видеокамеру к сетевой розетке с
помощью прилагаемого к ней адаптера
переменного тока.
,продолжение
Дополнительная информация
151
1 Установите переключатель POWER
в положение OFF (CHG).
2 Извлеките видеокамеру из
устройства Handycam Station и
отсоедините от видеокамеры все
кабели, кроме кабеля адаптера
переменного тока, затем извлеките
кассету и “Memory Stick Duo”.
3 Нажав кнопку DISPLAY/BATT
INFO, передвиньте переключатель
POWER, чтобы выбрать режим
PLAY/EDIT, затем нажмите и
удерживайте кнопку DISPLAY/
BATT INFO примерно в течение 5
секунд.
4 Прикоснитесь к знаку “×” ,
отображаемому на экране, углом
прилагаемой карты “Memory Stick
Duo”.
Знак “×” переместится в другое
положение.
КАЛИБРОВКА
Если Вы прикоснетесь не в нужном
месте, начните снова с пункта 4.
b Примечание
• Экран ЖКД нельзя откалибровать, если
панель ЖКД повернута экраном ЖКД
наружу.
Обращение с корпусом
• Если корпус видеокамеры загрязнен,
очистите его с помощью мягкой ткани,
слегка смоченной в воде, а затем
протрите мягкой сухой тканью.
• Во избежание повреждения покрытия
не следует:
– использовать химические вещества,
например, разбавитель, бензин или
спирт, химические салфетки,
репелленты или инсектициды;
– работать с этими веществами голыми
руками;
152
Дополнительная информация
– допускать соприкосновения корпуса
камеры с резиновыми или виниловыми
предметами в течение долгого
времени.
Об уходе за объективом и его
хранении
• Очищайте поверхность объектива
мягкой тканью в следующих случаях:
– если на поверхности объектива
имеются отпечатки пальцев;
– в жарких или влажных местах;
– при использовании объектива в таких
местах, где он может подвергаться
воздействию соленого воздуха,
например, на морском побережье.
• Храните объектив в хорошо
проветриваемом месте, защищенном от
грязи и пыли.
• Во избежание появления плесени
периодически выполняйте очистку
объектива, как описано выше.
Рекомендуется включать видеокамеру и
пользоваться ею примерно один раз в
месяц для поддержания видеокамеры в
оптимальном состоянии в течение
длительного времени.
Зарядка предварительно
установленной батарейки типа
“таблетка”
Видеокамера оснащена предварительно
установленной батарейкой типа
“таблетка”, обеспечивающей сохранение
даты, времени и других установок даже
при установке переключателя POWER в
положение OFF (CHG). Во время
использования камеры батарейка типа
“таблетка” не теряет заряд, но она
постепенно разрядится, если
видеокамера не будет использоваться.
Если видеокамера совершенно не
используется в течение приблизительно 3
месяцев, то батарейка типа “таблетка”
полностью разрядится. Однако даже при
разряженной батарейке на работу
видеокамеры это не повлияет, если дата
не записывается.
Процедуры
Подсоедините видеокамеру к сетевой
розетке с помощью прилагаемого
адаптера переменного тока или
устройства Handycam Station и,
установив переключатель POWER в
положение OFF (CHG), оставьте ее
более чем на 24 часа.
Удаление пыли внутри
видоискателя
2
1
2
3
1 Снимите окуляр.
Дополнительная информация
1Полностью выдвиньте
видоискатель.
2Выверните винты с каждой
стороны окуляра и видоискателя с
помощью отвертки.
3Снимите окуляр.
2 Удалите пыль с внутренней стороны
окуляра и видоискателя с помощью
вентилятора.
3 Выполните действия, описанные в
пунктах 2 и 3, чтобы присоединить
окуляр и заменить винты.
b Примечание
• Не роняйте и не сгибайте корпус окуляра.
Будьте осторожны при обращении с
окуляром.
Дополнительная информация
153
Технические
характеристики
Видеокамера
Система
Система видеозаписи
2 вращающиеся головки, система
наклонной механической развертки
Система записи неподвижного
изображения
Exif Ver. 2.2 *1
*1 “Exif” - это формат файлов
неподвижных изображений,
установленный ассоциацией JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology Industries Association.).
Файлы этого формата могут содержать
дополнительную информацию,
например, сведения о параметрах
камеры во время записи.
Система аудиозаписи
Вращающиеся головки, система PCM
Дискретизация: 12 бит (сдвиг частоты
32 kHz (кГц), стерео 1, стерео 2), 16 бит
(сдвиг частоты 48 kHz (кГц), стерео)
Видеосигнал
Цветовой сигнал PAL, стандарты CCIR
Используемые кассеты
Кассеты Mini DV со знаком
Скорость ленты
SP: прибл. 18,81 mm/s (мм/с)
LP: прибл. 12,56 mm/s (мм/с)
Время записи/воспроизведения (при
использовании кассеты DVM60)
SP: 60 min (мин)
LP: 90 min (мин)
Время ускоренной перемотки вперед/назад
(при использовании кассеты DVM60)
Прибл. 2 min (мин) 40 s (сек)
Видоискатель
Электрический видоискатель (цветной)
Формирователь изображения
Для модели DCR-PC109E:
3,6 mm (мм) (тип 1/5) CCD (прибор с
зарядовой связью)
Всего: прибл. 1 070 000 точек
154
Дополнительная информация
Эффективные (неподвижное
изображение): прибл. 1 000 000 точек
Эффективные (движущееся
изображение): прибл. 690 000 точек
Для модели DCR-PC108E:
3,0 mm (мм) (тип 1/6) CCD (прибор с
зарядовой связью)
Всего: прибл. 800 000 точек
Эффективные (неподвижное
изображение): прибл. 400 000 точек
Эффективные (движущееся
изображение): прибл. 400 000 точек
Объектив
Carl Zeiss Vario-Tessar
Комбинированный объектив с
приводным трансфокатором
Диаметр фильтра: 25 mm (мм)
10 × (оптическая), 120 × (цифровая)
Для модели DCR-PC109E:
F = 1,8 ~ 2,3
Для модели DCR-PC108E:
F = 1,7 ~ 2,3
Фокусное расстояние
Для модели DCR-PC109E:
3,2 - 32 mm (мм)
При преобразовании в 35–мм
фотокамеру
В режиме CAMERA-TAPE:
46 - 460 mm (мм)
В режиме CAMERA-MEM:
38 - 380 mm (мм)
Для модели DCR-PC108E:
2,3 - 23 mm (мм)
При преобразовании в 35-мм
фотокамеру
В режиме CAMERA-TAPE:
43 - 430 mm (мм)
В режиме CAMERA-MEM:
43 - 430 mm (мм)
Цветовая температура
[АВТО], [1 НАЖАТИЕ],
[ПОМЕЩЕНИЕ] (3 200 K), [УЛИЦА]
(5 800 K)
Минимальная освещенность
Для модели DCR-PC109E:
7 lx (лк) (люкс) (F 1,8)
0 lx (лк) (люкс) (при использовании
функции NightShot)*
Для модели DCR-PC108E:
5 lx (лк) (люкс) (F 1,7)
0 lx (лк) (люкс) (при использовании
функции NightShot plus)*
* Съемку объектов, не видимых в темноте,
можно выполнять с помощью
инфракрасного освещения.
Экран ЖКД
Handycam Station DCRA-C111
Изображение
6,2 cm (см) (тип 2,5)
Общее количество элементов изображения
123 200 (560 × 220)
Вход/выход S Video
Сигнал яркости: 1 Vp-p, 75Ω (Ом),
несимметричный
Сигнал цветности: 0,3 Vp-p, 75 Ω (Ом),
несимметричный
4-штырьковое мини-гнездо DIN
Вход/выход аудио/видео
Мини-гнездо AV MINIJACK
Автоматический переключатель входа/
выхода
Видеосигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (Ом),
несимметричный, синхронегативный
Звуковой сигнал: 327 mV (мВ), (при
полном выходном сопротивлении 47 kΩ
(кОм))
Входное полное сопротивление 47 kΩ
(кОм)
Полное выходное сопротивление менее
2.2 kΩ (кОм)
Гнездо USB
мини-B
Вход/выход DV
4-штырьковый разъем
Разъемы входных/выходных
сигналов
Общие характеристики
Требования к питанию
7,2 V (В) постоянного тока (батарейный
блок)
8,4 V (В) постоянного тока (адаптер
переменного тока)
Средняя потребляемая мощность (при
использовании батарейного блока)
Для модели DCR-PC109E:
Во время записи видеокамерой с
помощью видоискателя
2,8 W (Вт)
Во время записи видеокамерой с
использованием экрана ЖКД
3,1 W (Вт)
Для модели DCR-PC108E:
Во время записи видеокамерой с
помощью видоискателя
2,3 W (Вт)
Во время записи видеокамерой с
использованием экрана ЖКД
2,6 W (Вт)
Дополнительная информация
Вход/выход аудио/видео
Мини-гнездо AV MINIJACK
Видеосигнал: 1 Vp-p, 75 Ω (Ом),
несимметричный, синхронегативный
Звуковой сигнал: 327 mV (мВ) (при
выходном полном сопротивлении 47 kΩ
(кОм)), входное полное сопротивление
47 kΩ (кОм), выходное полное
сопротивление менее 2,2 kΩ (кОм)
Гнездо LANC
Стереофоническое мини-гнездо
(Ø 2,5 mm (мм))
Гнездо MIC
Мини-гнездо, 0,388 mV (мВ), низкое
полное сопротивление от 2,5 до 3,0 V (В)
постоянного тока, выходное полное
сопротивление 6,8 kΩ (кОм) (Ø 3,5 mm
(мм)), стереофонический тип
Рабочая температура
0°C - 40°C
Температура хранения
–20°C - + 60°C
Размеры (прибл.)
Для модели DCR-PC109E:
50 × 98 × 97 mm (мм)
(ш/в/г)
Для модели DCR-PC108E:
50 × 95 × 97 mm (мм)
(ш/в/г)
Вес (приблиз.)
Для модели DCR-PC109E:
385 g (г) (только видеокамера)
450 g (г) вместе с перезаряжаемым
батарейным блоком NP-FF51, кассетой
DVM60 и крышкой объектива.
Для модели DCR-PC108E:
380 g (г) (только видеокамера)
445 g (г) вместе с перезаряжаемым
батарейным блоком NP-FF51
и кассетой DVM60.
Прилагаемые принадлежности
См. стр. 15.
,продолжение
Дополнительная информация
155
Адаптер переменного тока AC-L25A/
L25B
Требования к питанию
100 - 240 V (В) переменного тока,
50/60 Hz (Гц)
Расход тока
0,35 - 0,18 A
Потребляемая мощность
18 W (Вт)
Выходное напряжение
8,4 V (В), 1,5 A постоянного тока
Рабочая температура
0°C - 40°C
Температура хранения
–20°C - + 60°C
Размеры (прибл.)
56 × 31 × 100 mm (мм)
(ш/в/г), не включая выступающие части
Вес (приблиз.)
190 g (г) без провода электропитания
Перезаряжаемый батарейный блок
(NP-FF51)
Максимальное выходное напряжение
8,4 V (В) постоянного тока
Выходное напряжение
7,2 V (В) постоянного тока
Емкость
5,6 Wh (Втч) (780 mAh (мАч))
Размеры (прибл.)
40,8 × 12,5 × 49,1 mm (мм) (ш/в/г)
Вес (приблиз.)
45 g (г)
Рабочая температура
0°C - 40°C
Тип
Литиево-ионный
Конструкция и технические
характеристики могут изменяться без
предварительного уведомления.
156
Дополнительная информация
Краткий справочник
Обозначение
деталей и органов
управления
Видеокамера
1
5
2
3
4
Краткий справочник
A Экран ЖКД/сенсорной панели
(стр. 3, 21)
6
3
7
8
9
q;
qa
qs
G Индикатор обращения (стр. 25, 144)
B Кнопка LCD BACKLIGHT* (стр. 21)
H Переключатель POWER (Питание)
(стр. 20)
C Кнопка REC START/STOP (стр. 28,
54)
I Слот для “Memory Stick Duo”
(стр. 25)
D Рычажок снятия батарейного блока
BATT
(стр. 16)
E Окуляр
J Индикаторы режимов CAMERATAPE, CAMERA-MEM, PLAY/
EDIT (стр. 20)
F Видоискатель (стр. 3, 22)
K Кнопка BACK LIGHT* (стр. 39)
L Индикатор CHARGE (стр. 16)
* Этими кнопками нельзя воспользоваться в
режиме Easy Handycam. (метка z).
,продолжение
Краткий справочник
157
4
5
1
2
6
7
3
8
9
q;
A Объектив (Carl Zeiss)/крышка
объектива
В видеокамере установлен объектив
Carl Zeiss, который позволяет
воспроизводить высококачественные
изображения.
Объектив для видеокамеры был
разработан совместно компанией
Carl Zeiss (Германия) и Sony
Corporation. Он основан на системе
измерения MTF для видеокамеры и
обладает качеством объектива Carl
Zeiss.
MTF означает Функция передачи
модуляции. Числовое значение
указывает на величину светового
потока, исходящего от объекта и
проникающего в объектив.
B Индикатор записи видеокамерой
(стр. 28)
C Датчик дистанционного управления
D Микрофон (стр. 115)
E Для модели DCR-PC109E:
Intelligent accessory shoe
(стр. 115)
Для модели DCR-PC108E:
держатель для вспомогательных
принадлежностей
Intelligent accessory shoe для модели
DCR-PC109E и держатель для
вспомогательных принадлежностей
для модели DCR-PC108E оборудованы
предохранительными устройствами
для надежной фиксации
установленной принадлежности. Для
подсоединения принадлежности
нажмите ее вниз и сдвиньте до упора, а
затем затяните винт. Для снятия
принадлежности ослабьте винт, а
затем нажмите принадлежность вниз и
потяните ее.
z Советы относительно Intelligent
accessory shoe
• Intelligent accessory shoe подает питание на
вспомогательные принадлежности, такие как
видеоподсветка, вспышка или микрофон.
• Вспомогательные принадлежности могут
быть включены или выключены
переключателем POWER на видеокамере.
Для получения дополнительных сведений см.
инструкцию по эксплуатации
принадлежностей.
F Батарейный блок/крышка
батарейных контактов (стр. 16)
G Кнопка EASY (стр. 37, 59)
H Гнездо DC IN (стр. 16)
I Крышка гнезда DC IN
J Кнопка DISPLAY/BATT INFO
(стр. 18)
158
Краткий справочник
1
2
7
8
9
3
4
5
q;
6
qa
qs
A Гнездо MIC (PLUG IN POWER)
(красное) (стр. 115)
Это гнездо используется в качестве
входного гнезда для внешнего
микрофона, а также в качестве гнезда
питания для микрофона с питанием
от устройства. Если подсоединен
внешний микрофон, он имеет
приоритет.
B Крышка гнезда
H Переключатель NIGHTSHOT PLUS
(стр. 41)
I Рычаг привода трансфокатора
J Инфракрасный излучатель (стр. 109)
K Переключатель LENS COVER
(стр. 28, 33)
L Кнопка RESET
При нажатии кнопки RESET все
установки, включая дату и время,
кроме элементов Персонального
меню, вернутся к значениям по
умолчанию.
Краткий справочник
C Гнездо
(LANC) (голубое)
Гнездо управления
LANC
используется для управления
движением ленты на
видеооборудовании и периферийных
устройствах, подключенных к этому
гнезду.
G Кнопка PHOTO (Фото) (стр. 33)
D Гнездо A/V (аудио/видео) (стр. 64,
102, 115)
E Рычажок снятия фиксатора ремня
(стр. 160)
F Динамик
,продолжение
Краткий справочник
159
2
1
3
4
5
6
A Рычаг регулировки объектива
видоискателя (стр. 22)
B Крышка кассетоприемника (стр. 24)
C Ремень для захвата (стр. 3)
D Рычажок OPEN/ZEJECT
(стр. 24)
E Разъем интерфейса
F Гнездо для штатива
Убедитесь, что длина винта для
штатива не превышает 5,5 мм.
В противном случае Вы не сможете
надежно прикрепить штатив, а винт
может повредить видеокамеру.
Использование ремня для захвата в качестве ремешка на запястье.
Удобно при переноске видеокамеры.
1 Передвиньте фиксатор ремня в
направлении стрелки 1, затем
переместите крепление ремня для
захвата в направлении стрелки 2.
2 Отсоедините от видеокамеры
крепление ремня для захвата.
Рычажок
снятия
фиксатора
ремня
3 Используйте ремень для захвата в
качестве ремешка на запястье, как
показано на рисунке.
160
Краткий справочник
Прикрепление ремня для захвата
Прикрепите крепление ремня для
захвата к видеокамере и переместите его
в направлении стрелки до щелчка
(крепление будет зафиксировано).
Handycam Station
1
3
4
5
6
7
2
A Разъем интерфейса
b Примечание
• Если крепление ремня для захвата будет
установлено неправильно, ремень может
отсоединиться.
B Переключатель
z Совет
• Длину ремня для захвата можно увеличивать
и уменьшать. (стр. 3)
C Гнездо A/V (стр. 64, 102)
(USB) ON/OFF
Установите переключатель
(USB)
ON/OFF в положение ON
для использования соединения USB.
D Гнездо S VIDEO
E Гнездо DC IN (стр. 16)
F
DV Разъем интерфейса (стр. 102)
G Гнездо
(USB)
Краткий справочник
,продолжение
Краткий справочник
161
Пульт дистанционного управления
Перед использованием пульта
дистанционного управления удалите
изоляционную вкладку.
Удаление изоляционной вкладки.
Изоляционная
вкладка
Замена батарейки
1 Нажав на язычок, снимите корпус
батарейки, уцепившись и потянув
пальцем за прорезь.
Язычок
A Кнопка PHOTO (Фото) (стр. 33)
B Кнопки управления операциями с
картой памяти (Индексный экран*,
–/+, воспроизведение с карты памяти)
(стр. 56)
2 Извлеките литиевую батарейку типа
“таблетка”.
C Кнопка SEARCH M.* (стр. 66, 67)
D Кнопки ./>* (стр. 66, 67)
E Кнопки видеоконтроля (ускоренная
перемотка назад, воспроизведение,
ускоренная перемотка вперед, пауза,
стоп, замедленно) (стр. 54)
F Кнопка ZERO SET MEMORY*
(стр. 65)
G Передатчик
Для управления видеокамерой после
ее включения направьте пульт на
дистанционный датчик.
3 Вставьте новую батарейку типа
“таблетка” стороной со знаком плюс
(+) вверх.
H Кнопка REC START/STOP (стр. 32)
I Кнопка привода трансфокатора
(стр. 31)
J Кнопка DISPLAY (стр. 65)
4 Вставьте корпус батарейки на место в
* Этими кнопками нельзя воспользоваться в
режиме Easy Handycam.
162
Краткий справочник
пульт дистанционного управления до
щелчка.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При небрежном обращении батарея
может взорваться. Запрещается
перезаряжать, разбирать и бросать в
огонь.
ВНИМАНИЕ
При неправильной установке батарейки
существует опасность взрыва.
Замену следует выполнять только на
батарейку того же или аналогичного
типа, рекомендованного
производителем.
Использованные батарейки следует
утилизировать в соответствии с
инструкциями производителя.
Краткий справочник
b Примечания по пульту дистанционного
управления
• В пульте дистанционного управления
используется литиевая батарейка типа
“таблетка” (CR2025). Не используйте другие
батарейки, кроме CR2025.
• Не допускайте воздействия на
дистанционный датчик сильных источников
света, например, прямых солнечных лучей
или искусственного освещения. В противном
случае пульт дистанционного управления
может не действовать.
• Пульт дистанционного управления может
работать неправильно, если конверсионный
объектив (приобретается дополнительно)
закрывает датчик дистанционного
управления.
• При использовании пульта дистанционного
управления для управления видеокамерой
может также срабатывать видеомагнитофон.
В этом случае выберите для пульта
дистанционного управления
видеомагнитофоном режим, отличный от
режима VTR 2, или закройте датчик
дистанционного управления на
видеомагнитофоне черной бумагой.
,продолжение
Краткий справочник
163
Индикаторы экрана ЖКД и видоискателя
На экране ЖКД и в видоискателе
отображаются следующие индикаторы,
указывающие на состояние
видеокамеры. Индикаторы могут
меняться в зависимости от модели
видеокамеры.
Индикаторы
Запись по таймеру
самозапуска (стр. 32,
35)
Пример: индикаторы в режиме
CAMERA-TAPE
Код времени (стр. 62)/Счетчик ленты
(стр. 62)/Самодиагностика (стр. 134)/
Номер изображения (стр. 57)
60мин
ОЖИДАН
Значения
Непрерывная
фотосъемка (Пакетная
запись) (стр. 76)
Запись с интервалами
(стр. 83)
Запись неподвижного
изображения с
интервалами (стр. 84)
0:00:00
60мин
Этот индикатор
появляется только при
использовании
видеовспышки
(приобретается
дополнительно).
P-MENU
Шкала корректировки экспозиции
Покадровая запись
(стр. 82)
Индикаторы
Значения
y60 мин
Оставшееся время
работы батарейного
блока (стр. 29)
Вывод аналоговых
изображений и звука в
цифровом формате
(стр. 93)
SP , LP
Режим записи (стр. 30)
Вход DV (стр. 104)
ОЖИДАН
ЗАПИСЬ
Ожидание записи/
режим записи
Память нулевой
отметки (стр. 65)
Качество изображения
(стр. 34)
NightShot plus (стр. 41)
Super NightShot plus
(стр. 41)
Размер изображения
(стр. 34)
Размер изображения
(стр. 30)
Папка для записи/папка
для воспроизведения
(стр. 79)
Cassette Memory
(стр. 141)
Аудиорежим (стр. 91)
60 мин q
164
Оставшееся время на
кассете (стр. 29)
Краткий справочник
Color Slow Shutter
(стр. 42)
QZ
Предупреждение
(стр. 134)
Эффект изображения
(стр. 80)
Цифровой эффект
(стр. 47)
MEMORY MIX
(стр. 48)
Индикаторы
Значения
9
Ручная фокусировка
(стр. 43)
ПРОГР А/ЭКСП
(стр. 70)
Подсветка (стр. 39)
.
n
Баланс белого (стр. 71)
16:9 (стр. 75)
Индикатор
выключенной функции
SteadyShot (стр. 75)
-
Защита (стр. 119)
Знак печати (стр. 120)
Демонстрация слайдов
(стр. 81)
Подсветка ЖКД
выключена (стр. 21)
Удаление изображений
(стр. 118)
Подсоединение
PictBridge (стр. 121)
Краткий справочник
Краткий справочник
165
Указатель
ЧИСЛЕННЫЕ
ЗНАЧЕНИЯ
21-штырьковый адаптер
............................ 65, 104
C
Cassette Memory ...... 2, 141
Color Slow Shutter
(COLOR SLOW S)
.................................... 42
D
MEMORY MIX ..............48
“Memory Stick Duo”
количество
изображений
........................30, 34
общие сведения .....143
установка ..................25
MPEG .............................143
N
NightShot Light (ИК
ПОДСВ.).............42, 74
NightShot plus .................41
NTSC ..............................140
Direct Access для Video CD
Burn
см. ЗАПИСЬ VCD
P
E
R
Easy Handycam ........ 37, 59
EDIT SEARCH.............. 51
END SEARCH......... 50, 87
REC START/STOP
...............................28, 54
RESET............................159
F
S
FADER............................ 45
I
SP (стандартный режим)
см. режим записи
(РЕЖИМ ЗАП)
STEADYSHOT ..............75
Super NightShot plus ......41
S Video .....................64, 102
Intelligent accessory shoe
.......................... 115, 158
А
H
Handycam Station ........ 161
J
JPEG .............................. 143
L
LANC............................. 159
LANGUAGE ................. 97
LP (экономный режим)
см. режим записи
(РЕЖИМ ЗАП)
166
M
Краткий справочник
PAL .................................140
PictBridge.......................121
батарейка типа “таблетка”
видеокамера........... 152
пульт дистанционного
управления ...... 162
батарейный блок
“InfoLITHIUM” .... 146
батарея
батарейный блок .... 16
информация о
состоянии
батарейного блока
.............................. 18
оставшееся время
работы
батарейного блока
...................... 29, 147
БЕЛЫЙ ФЕЙДЕР ........ 45
В
АВТОЗАТВОP..............72
адаптер переменного
тока ............................16
аудиоперезапись (АУДИО
ПРЗПС) ..................115
АУДИОPЕЖИМ...........91
видеоголовка................ 151
видоискатель .................. 21
яркость (ПОДСВ
В.ИСК)............... 93
воспроизведение
(ИЗМ.СКОР.)
замедленно ............... 55
изменение
направления ...... 55
кадр............................ 55
удвоенная скорость
.............................. 55
время воспроизведения
.................................... 19
время записи............. 18, 30
вспомогательный звук
см. МУЛЬТИЗВУК
высокое качество
(ВЫСОКОЕ)
см. качество
изображения
(КАЧ.СНИМКА)
Б
Г
баланс белого (БАЛАНС
БЕЛ) ..........................71
БАЛАНС ЗВУКА
.............................92, 117
гнездо USB ................... 161
громкость
(ГРОМКОСТЬ)
.............................. 53, 57
Д
дата/время .......................62
датчик дистанционного
управления..............158
держатель для
вспомогательных
принадлежностей
...................................158
дисплей
ДИСПЛЕЙ ...............95
индикаторы дисплея
............................164
З
К
кабель i.LINK....... 102, 108
КАЛИБPОВКА .......... 151
кассета ............................. 24
качество изображения
(КАЧ.СНИМКА)
.............................. 34, 77
ключ цветности
видеокамеры (ЦВЕТ
КАМTКП) ............. 48
ключ цветности памяти
(ЦВЕТ КП
TКАМ).................... 49
ключ яркости памяти
(ЯРК КПTКАМ)
.................................... 48
ключ яркости (ЗАМЕЩ
ЯРК.) ......................... 47
кнопка BACK LIGHT (на
видеокамере) ........... 39
кнопка LCD
BACKLIGHT... 21, 157
код времени .................... 29
код данных (КОД
ДАННЫХ)......... 62, 94
конденсация влаги....... 150
меню
ВPЕМЯ/ЯЗЫК ....... 97
выбор элементов.... 68
МЕНЮ НАЗАД ..... 95
ПPИЛ. ИЗОБР. ...... 80
PЕД И ВОСПР ....... 86
СТАНД НАБОР .... 91
УСТ КАМЕРЫ....... 70
УСТ ПАМЯТИ....... 76
МОЗ. ФЕЙДЕР ............. 45
МОНОХPОМ ................ 45
монтаж программы
(МОНТАЖ
ПРОГР) .................... 86
МОЩ.ВСПЫШКИ ...... 73
МУЛЬТИЗВУК ............ 92
Н
наложение по памяти
(НАЛОЖЕНИЕ) ... 46
НАСТP.ВСПЫШ. ........ 73
настройка персонального
меню.......................... 98
НЕПОДВИЖН ............. 47
НОВАЯ ПАПКА ......... 79
НОМЕP ФАЙЛА ......... 78
НОPМАЛЬНЫЙ
см. пакетная запись
(ЗАПУСК)
Л
О
лента с двойной звуковой
дорожкой.................. 92
лепесток защиты от
записи .............. 142, 143
ОЗВУЧ. МЕНЮ ..... 21, 95
основной звук
см. МУЛЬТИЗВУК
оставшееся время записи
дисплей ..................... 29
ОСТАЛОСЬ...... 77, 94
отображение данных
настройки
видеокамеры ........... 62
И
М
изменение экспозиции
(ВАРИР. ЭКСП)
см. пакетная запись
(ЗАПУСК)
индексный экран ............58
индикатор записи
(ИНДИК
ЗАПИСИ) ................95
индикация
самодиагностики ...134
инфракрасный
излучатель ..............109
масштаб воспроизведения
(МАСШТВОСПР)
.................................... 61
медленный затвор (МЕДЛ
ЗАТВ) ....................... 47
Краткий справочник
запись по таймеру
самозапуска
(АВТОЗАПУСК)
...............................32, 35
запись с интервалами
(ФРАГМ.ЗАП) ........83
ЗАПИСЬ DVD ..............86
ЗАПИСЬ VCD...............87
зарядка батареи
батарейный блок.....16
предварительно
установленная
батарея типа
“таблетка” .......152
защита изображения ...119
звуковой сигнал
подтверждения
операции
см. ОЗВУЧ. МЕНЮ
зеркальный режим ........31
знак печати....................120
использование за
границей ................. 140
П
пакетная запись
(ЗАПУСК) ........ 34, 76
память нулевой
отметки..................... 65
,продолжение
Краткий справочник
167
папка
см. ПАПКА ВОСПР
см. ПАПКА ЗАПИСИ
см. НОВАЯ ПАПКА
ПАПКА ВОСПР .......... 79
ПАПКА ЗАПИСИ ...... 79
передача потоком по
USB............................ 93
USB-CAMERA ....... 93
USB-PLY/EDT ........ 94
перезапись (УПР ЗАП)
.................................. 104
переключатель USB ON/
OFF .......................... 161
персональное меню
(P-MENU) ................ 68
ПЕЧАТЬ
см. PictBridge
плавный переход
см. END SEARCH
подсветка экрана ЖКД
(УР ПОДСВ
ЖКД) ........................ 92
поиск даты ...................... 67
поиск изображения ....... 54
поиск методом
прогона ..................... 54
поиск с использованием
функции Cassette
Memory (ПОИСК)
.................. 50, 66, 67, 87
поиск титра..................... 66
покадровая запись
(ПОКАДР ЗАП) .... 82
покадровое
воспроизведение ..... 55
ПОКАЗ СЛАЙД........... 81
полная зарядка............... 16
предупреждающие
индикаторы............ 134
предупреждающие
сообщения .............. 134
прерывистое движение
(ПРЕРЫВИСТ) ...... 47
ПPОГP А/ЭКСП ........... 70
просмотр ................... 28, 33
просмотр записи ............ 52
168
Краткий справочник
прямой доступ для “Click to
DVD”
см. ЗАПИСЬ DVD
пульт дистанционного
управления..............162
ПУЛЬТ ДУ...............94
Р
размер изображения
(РАЗМ СНИМК)
...............................34, 77
регулировка видоискателя
.....................................22
регулировка экспозиции
вручную
(ЭКСПОЗИЦИЯ)
.....................................40
режим 16:9 .......................75
РЕЖИМ ВСПЫШ ........73
РЕЖИМ ДЕМО.............84
режим записи (РЕЖИМ
ЗАП)....................29, 91
режим питания ...............20
ремень для
захвата .................3, 160
см. ремень для захвата
ремешок на запястье
...............................3, 160
ручная фокусировка .....43
С
системы цветного
ТВ .............................140
СЛЕД................................47
соединительный кабель
A/V .....................64, 115
соединительный кабель
i.LINK ......................148
стандартное качество
(СТАНДАРТ)
см. качество
изображения
(КАЧ.СНИМКА)
СТАP КИНО..................47
стереофонический/
монофонический .....92
счетчик ленты ................29
Т
телефото
см. трансфокация
титр (функция Cassette
Memory)
ИМЯ КАСС ............. 89
ОТОБP ТИТР ......... 89
ТИТP ......................... 87
УДАЛ ТИТР............ 88
ТОЧ. ФЕЙДЕР .............. 45
ТОЧЕЧН ФОКУС........ 43
трансфокация........... 31, 61
У
удаление
УДАЛ.ВСЕ (для
неподвижных
изображений).... 78
УД ВСЕ (функция
Cassette Memory)
.............................. 90
удалить
удаление изображений
............................ 118
универсальный точечный
фотоэкспонометр
(ТОЧЕЧН.ЭКСП)
.................................... 40
установка часов (УСТАН
ЧАСОВ) ............. 23, 97
УСТАH ФИЛЬМА ....... 77
УСТ ЖКД/ВИ................ 92
УСТ ФОТО..................... 76
Ф
фокусировка................... 43
ФОРМАТ ................ 78, 143
формат неподвижных
изображений.......... 143
фотосъемка в
память ................. 33, 56
фотосъемка с интервалом
(З.ИНТ- НЕПОДВ)
.................................... 84
функция автоматического
отключения питания
(АВТОВЫКЛ) ........ 96
функция цифрового
преобразования
(ВЫХОД A/V c DV)
.....................................93
Ц
ЦВЕТ ЖКД ....................93
цифровой монтаж
программы
(МОНТАЖ ПРОГР)
...................................108
цифровой эффект (ЦИФР
ЭФФЕКТ) ...........47, 55
ЦИФР.УВЕЛИЧ............74
Ч
ЧАСОВОЙ ПОЯС........97
ЧЕРН. ФЕЙДЕР ............45
Ш
широкоугольный
см. трансфокация
ШТОРКИ ........................45
Э
экран ЖКД........................3
эффект изображения
(ЭФФЕКТ ИЗОБР)
.....................................80
Краткий справочник
Я
язык (LANGUAGE) .....26
яркость экрана ЖКД
(ЯРКОСТЬ ЖКД)
.....................................21
Краткий справочник
169
Printed in Japan
Download PDF