Sony | DCR-TRV80E | Sony DCR-TRV80E Инструкция по эксплуатации

3-080-163-52(1)
Digital
Video Camera
Recorder
Bruksanvisning
Innan du använder enheten bör läsa igenom den här bruksanvisningen
noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som
referens.
Инструкция по эксплуатации
Перед эксплуатацией аппарата внимательно прочтите,
пожалуйста, данное руководство и сохраните его для
дальнейших справок.
TM
SERIES
DCR-TRV80E
DCR-TRV75E/TRV80E
©2003 Sony Corporation
Svenska
Русский
Välkommen!
Добро пожаловать!
Tack för det förtroende du visat oss genom att
välja Sonys Handycam. Med Handycam kan du
fånga livets viktiga händelser med förstaklassig
bild- och ljudkvalitet. Handycam har många
avancerade funktioner, men är samtidigt mycket
lätt att använda. Snart har du en samling
hemmaproducerade videofilmer som du får nöje
av under flera år framöver.
Поздравляем Вас с приобретением цифровой
видеокамеры Handycam фирмы Sony. С
помощью Вашей видеокамеры Handycam Вы
сможете запечатлеть дорогие Вам мгновения
жизни с превосходным качеством
изображения и звука. Ваша цифровая
видеокамера Handycam оснащена
усовершенствованными функциями, но, в то
же время, ею очень легко пользоваться.
Вскоре Вы будете создавать семейные
видеопрограммы, которыми сможете
наслаждаться все последующие годы.
VARNING!
Utsätt inte videokameran för regn och fukt, så
undviker du risken för brand och/eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för
elektriska stötar.
Överlåt service till kvalificerad personal.
TÄNK PÅ ATT..!
De elektromagnetiska fälten för de aktuella
frekvenserna kan påverka bild och ljud på den
här digitala videokameran.
Den här produkten har testats och befunnits
överensstämma med de krav som EMCbestämmelserna föreskriver för användning med
kablar som är kortare än 3 meter.
ВНИМАНИЕ
Для предотвращения пожара или
поражения электрическим током не
подвергайте аппарат воздействию дождя
или влаги.
Во избежание поражения электрическим
током не открывайте корпус.
Обращайтесь за обслуживанием только к
квалифицированному персоналу.
ВНИМАНИЕ
Электромагнитные поля при определенных
частотах могут влиять на качество
изображения и звука данной цифровой
видеокамеры.
Meddelande
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism
orsakar att dataöverföring avbryts halvvägs
(misslyckas), starta om programmet eller koppla
ur och anslut USB-kabeln igen.
Это изделие прошло проверку на
соответствие требованиям правилам ЕМС
для использования соединительных кабелей,
короче 3 метров.
Gäller endast DCR-TRV80E
Предупреждение
Den trådlösa anslutningsfunktionen Bluetooth
kan endast användas i det land eller område där
videokameran är köpt.
För en detaljerad beskrivning hänvisar vi till den
bruksanvisning för nätverksfunktion/
-tillämpning som följer med videokameran.
Если статическое электричество или
электромагнетизм приведет к прерыванию
(невыполнению) передачи данных, то
перезапустите прикладную программу или
отсоедините и подсоедините USB-кабель
опять.
Только для модели DCR-TRV80E
Вы можете использовать функцию
беспроводного соединения Bluetooth в стране
или области, где Вы приобретаете аппараты.
За получением более подробной информации
обратитесь к инструкциям по использованию/
применению сетевых функций.
Только для модели DCR-TRV75E
2
3
Svenska
Huvudegenskaper
Inspelning av rörliga
bilder eller stillbilder och
visning av dessa
•Inspelning av rörliga bilder på
bandet (s. 36)
•Uppspelning av bandet (s. 52)
•Inspelning av stillbilder på en
”Memory Stick” (s. 60, 139)
•Inspelning av rörliga bilder på en
”Memory Stick” (s. 155)
•Visning av stillbilder inspelade på
en ”Memory Stick” (s. 166)
•Visning av rörliga bilder inspelade
på en ”Memory Stick” (s. 169)
Huvudegenskaper
•Visning av rörliga bilder inspelade på
ett band med hjälp av en USB-kabel
(s. 199)
•Visning av rörliga bilder inspelade på
en ”Memory Stick” med hjälp av en
USB-kabel (s. 208, 216)
•Överföring av bilder från
videokameran till datorn med hjälp
av en USB-kabel (s. 201)
•Omvandling av analoga signaler till
digitala för överföring av bilder till
datorn (p. 218)
44
Överföring av bilder till
en dator
Huvudegenskaper
Tillgång till ett nätverk
och användning av BIP
(endast DCR-TRV80E)
•Det är möjligt att koppla upp sig
på Internet genom att använda
en Bluetooth-enhet (tillval) eller
ett engagerat tillbehör som
fungerar som USBnätverksadapter (tillval) etc.
•Följande funktioner kan
användas genom att ansluta till
en Bluetooth-enhet (tillval) med
hjälp av BIP.
– Fjärrkamera
– Bildtransport
För en detaljerad beskrivning
hänvisar vi till den bruksanvisning
för nätverksfunktion/-tillämpning
som följer med videokameran.
(endast DCR-TRV80E) (s. 220)
Funktioner för exponeringsinställning under pågående inspelning
•Motljuskompensering (s. 46)
•NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (s. 47)
•PROGRAM AE (automatisk exponering) (s. 75)
•Manuell exponering (s. 77)
•Flexibel spotmätare (s. 78)
•Inspelning av stillbilder med blixt (s. 143)
Huvudegenskaper
Andra egenskaper
Funktioner för tagning av effektfullare bilder
•Digital zoom (s. 45)
Grundinställningen är OFF. (För större zoomning än 10×: välj digitalt zoomningsomfång
med hjälp av D ZOOM i menyinställningarna.)
•Toning (s. 68)
•Bildeffekter (s. 71)
•Digitala effekter (s. 72)
•Titlar (s. 123)
•MEMORY MIX (s. 149)
Funktioner för naturtrognare inspelningar
•PROGRAM AE (automatisk exponering) (s. 75)
– SPORTS
– LANDSCAPE
•Manuell skärpeinställning (s. 79)
•Utvidgad skärpeinställning (s. 80)
•Preciserad skärpeinställning (s. 81)
Funktioner för gjorda inspelningar
•Sökning efter slutet/Sökning för överspelning/Snabbgranskning av senaste inspelning
(s. 50)
•Informationskodning (s. 53)
•Band-PB ZOOM/Minnes-PB ZOOM (s. 91, 173)
•Nollställningsminne (s. 93)
•Titelsökning (s. 94)
•Digital programredigering (s. 100, 161)
55
Русский
Основные функции
Съемка движущихся или
неподвижных изображений
и их воспроизведение
Основные функции
• Просмотр движущихся
изображений, записанных на ленту,
с использованием кабеля USB
(стр. 199)
• Просмотр изображений,
записанных на “Memory Stick”, с
использованием кабеля USB
(стр. 208, 216)
• Ввод изображений в персональный
компьютер с Вашей видеокамеры с
помощью кабеля USB (стр. 201)
• Преобразование аналогового
сигнала в цифровой для ввода
изображений в персональный
компьютер (стр. 218)
66
• Запись движущихся
изображений на ленту (стр. 36)
• Воспроизведение ленты (стр. 52)
• Запись неподвижных
изображений на “Memory Stick”
(стр. 60, 139)
• Запись движущихся
изображений на “Memory Stick”
(стр. 155)
• Просмотр неподвижных
изображений, записанных на
“Memory Stick” (стр. 166)
• Просмотр движущихся
изображений, записанных на
“Memory Stick” (стр. 169)
Ввод изображений в
персональный
компьютер
Основные функции
Доступ в сеть и с
использованием функции
BIP (только модель DCRTRV80E)
Прочие применения
Функции для регулировки экспозиции в режиме записи
• Функция задней подсветки (стр. 46)
• Ночная съемка/Ночная cуперсъемка/Цветная съемка с медленным затвором
(стр. 47)
• PROGRAM AE (стр. 75)
• Ручная регулировка экспозиции (стр. 77)
• Регулируемое пятно фотометрии (стр. 78)
• Запись изображений со вспышкой (стр. 143)
Функции для придания изображениям большего эффекта
• Цифровой вариообъектив (стр. 45)
Установке по умолчанию соответствует положение OFF. (Для увеличения свыше
10×, выберите степень цифрового увеличения в опции D ZOOM в установках меню.)
• Фейдер (стр. 68)
• Эффекты изображения (стр. 71)
• Цифровые эффекты (стр. 72)
• Титры (стр. 123)
• MEMORY MIX (стр. 149)
Функции для придания Вашим записям естественного вида
• PROGRAM AE (стр. 75)
– SPORTS
– LANDSCAPE
• Ручная фокусировка (стр. 79)
• Расширенная фокусировка (стр. 80)
• Пятно фокусировки (стр. 81)
Функции, используемые после записи
• Поиск конца/Поиск монтажа/Просмотр записи (стр. 50)
• Код данных (стр. 53)
• PB ZOOM ленты/PB ZOOM памяти (стр. 91, 173)
• Память нулевой установки (стр. 93)
• Поиск титра (стр. 94)
• Цифровой монтаж программы (стр. 100, 161)
Основные функции
• Вы можете получать доступ в
Интернет с помощью устройства,
оснащенного функцией Bluetooth
(приобретается отдельно), или
специальной принадлежности,
служащей сетевым адаптером
USB (приобретается отдельно) и
др.
• При подсоединении к устройству
Bluetooth (приобретается
отдельно) с использованием
функции BIP Вы можете
использовать следующие функции.
– Удаленный фотоаппарат
– Передача изображений
За получением более подробной
информации обратитесь к
инструкциям по эксплуатации
сетевой функции/приложения,
прилагаемых к Вашей видеокамере
(только модель DCR-TRV80E)
(стр. 220)
77
Svenska
Innehållsförteckning
Huvudegenskaper ................................ 4
Snabbstartguide
– Inspelning på ett band ........................... 12
– Inspelning på en ”Memory Stick” ....... 14
Förberedelser
Angående denna bruksanvisning .......... 20
Kontroll av medföljande tillbehör .......... 23
Steg 1 Förberedelse av strömförsörjning
............................................................... 24
Montering av ett batteri på
videokameran .............................. 24
Laddning av ett batteri ...................... 25
Anslutning till ett nätuttag ............... 29
Steg 2 Inställning av datum och tid ........ 30
Steg 3 Användning av pekpanelen ........ 33
Inspelning – Grunder
Videoinspelning ........................................ 36
Tagning av bakifrån upplysta motiv
– Motljuskompensering .............. 46
Tagning i mörker
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter .................... 47
Kontroll av gjord inspelning
– Sökning efter slutet/Sökning för
överspelning/Snabbgranskning av
senaste inspelning .............................. 50
Användning av specialeffekter
– Digitala effekter ............................... 72
Användning av PROGRAM AE
(automatisk exponering) ................... 75
Manuell inställning av exponering ........ 77
Användning av preciserad ljusmätning
– Flexibel spotmätare ......................... 78
Manuell skärpeinställning ....................... 79
Användning av preciserad
skärpeinställning
– Punktfokusering .............................. 81
Intervallinspelning .................................... 82
Inspelning bildruta för bildruta
– Bildruteinspelning ........................... 84
Inspelning med alla bildpunkter
– Progressiv inspelning ..................... 85
Användning av sökaren ........................... 87
Avancerade
uppspelningsfunktioner
Uppspelning av band med bildeffekt .... 89
Uppspelning av band med digital effekt
............................................................... 90
Förstoring av bilder inspelade på band
– Band-PB ZOOM ............................... 91
Snabblokalisering av en viss scen
– Nollställningsminne ........................ 93
Sökning med hjälp av titel efter ett visst
avsnitt på ett inspelat band
– Titelsökning ...................................... 94
Sökning med hjälp av datum efter en
viss inspelning – Datumsökning ...... 95
Uppspelning – Grunder
Uppspelning av ett band ......................... 52
Visning av skärmindikeringar
– Indikeringsvisning ................... 53
Visning av inspelningar på en tv-skärm
............................................................... 58
Avancerade
inspelningsfunktioner
8
Inspelning av stillbilder på en ”Memory
Stick” under inspelningsberedskap
eller pågående inspelning på ett
band ...................................................... 60
Timerstyrd inspelningsstart .................... 62
Manuell inställning av vitbalans ............ 64
Användning av bredbildsläge ................ 66
Användning av toningsfunktioner ......... 68
Användning av specialeffekter
– Bildeffekter ....................................... 71
Redigering
Bandkopiering ........................................... 97
Kopiering av endast vissa scener
– Digital programredigering
(på band) ............................................ 100
Inspelning av video- eller tv-program
............................................................. 111
Infogning av scener från en annan
videoapparat
– Infogningsredigering .................... 115
Påläggning av ljud .................................. 117
Påläggning av titlar på ett band med
kassettminne ..................................... 123
Skapande av egna titlar .......................... 126
Namngivning av ett band med
kassettminne ..................................... 128
Radering av samtliga data i ett
kassettminne ..................................... 129
Innehållsförteckning
Funktioner för ”Memory Stick”
Användning av ”Memory Stick”
– Introduktion ................................... 130
Val av bildkvalitet och bildstorlek ....... 135
Inspelning av stillbilder på en
”Memory Stick”
– Minnesfotografering ..................... 139
Inspelning av en bild på ett band som
stillbild ............................................... 147
Påläggning av en stillbild från en
”Memory Stick” till rörliga bilder
– MEMORY MIX .............................. 149
Intervallfotografering ............................. 154
Inspelning av rörliga bilder på en
”Memory Stick”
– MPEG MOVIE-inspelning ........... 155
Timerstyrd inspelningsstart .................. 157
Inspelning av rörliga bilder från ett band
............................................................. 159
Inspelning av redigerade, rörliga bilder
från ett band
– Digital programredigering
(på en ”Memory Stick”) ................... 161
Hantering av inspelningsmappar ......... 164
Visning av stillbilder
– Minnesbildvisning ........................ 166
Visning av rörliga bilder
– MPEG MOVIE-uppspelning ........ 169
Val av uppspelningsmapp ..................... 172
Förstoring av stillbilder inspelade på
en ”Memory Stick”
– Minnes-PB ZOOM ......................... 173
Kontinuerlig visning av bilder
– Bildspel ........................................... 175
Förhindrande av oavsiktlig radering
– Bildskydd ....................................... 176
Radering av bilder – DELETE ............... 177
Ändring av bildstorlek
– Storleksbyte .................................... 180
Markering för utskrivning
– Utskriftsmarkering ........................ 181
Bildvisning på en dator
Visning av bilder på en dator
– Introduktion ................................... 182
Anslutning av videokameran till en
dator via en USB-kabel
(för Window-användare) ................ 186
Visning av bilder inspelade på ett band
på en dator – USB Streaming
(för Window-användare) ................ 199
Visning av bilder inspelade på en
”Memory Stick” på en dator
(för Window-användare) ................ 208
Anslutning av videokameran till en
dator via en USB-kabel
(för Macintosh-användare) ............. 213
Visning av bilder inspelade på en
”Memory Stick” på en dator
(för Macintosh-användare) ............. 216
Överföring av bilder från en analog
videoapparat till en dator
– Signalomvandling ......................... 218
Användning av nätverksfunktionen (endast DCR-TRV80E)
För en detaljerad beskrivning hänvisar vi till
den bruksanvisning för nätverksfunktion/
-tillämpning som följer med videokameran.
Uppkoppling på nätet ............................ 220
Användning av tillämpningar .............. 222
Egen anpassning av
videokameran
Ändring av menyinställningarna ......... 223
Felsökning
Typer av problem och hur de kan
åtgärdas ............................................. 245
Självdiagnosvisning ................................ 253
Varningsindikeringar ............................. 254
Varningsmeddelanden ........................... 255
Övrig information
Användbara kassetter ............................ 267
Angående ”InfoLITHIUM”-batterier ... 271
Angående i.LINK .................................... 274
Användning av videokameran
utomlands .......................................... 276
Underhåll och försiktighetsåtgärder .... 277
Tekniska data ........................................... 285
Snabbreferens
Identifiering av delar och reglage ........ 289
Sökregister ............................................... 298
9
Русский
Оглавление
Основные функции .......................... 6
Руководство по быстрому запуску
– Запись на ленту ................................ 16
– Запись на “Memory Stick” ................ 18
Подготовка к эксплуатации
Использование данного руководства
........................................................ 20
Проверка прилагаемых
принадлежностей ......................... 23
Пункт 1 Подготовка источника питания
............................................... 24
Установка батарейного блока ..... 24
Зарядка батарейного блока ........ 25
Подсоединение к сетевой розетке
.................................................. 29
Пункт 2 Установка даты и времени
............................................... 30
Пункт 3 Использование сенсорной
панели ................................... 33
Запись – Основные положения
Запись изображения ........................... 36
Съемка объектов с задней
подсветкой – Функция задней
подсветки ................................ 46
Съемка в темноте – Ночная съемка/
Ночная суперсъемка/Цветная
съемка с медленным затвором
.................................................. 47
Проверка записи – Поиск конца/Поиск
монтажа/Просмотр записи ........... 50
Воспроизведение
– Основные положения
Воспроизведение ленты .................... 52
Для отображения экранных
индикаторов
– Функция индикации ............. 53
Просмотр записи на экране
телевизора .................................... 58
Усовершенствованные операции
записи
10
Запись неподвижных изображений на
“Memory Stick” в режиме записи
или ожидания записи на ленту .... 60
Запись по таймеру самозапуска ........ 62
Регулировка баланса белого вручную
........................................................ 64
Использование широкоэкранного
режима ........................................... 66
Использование функции фейдера .... 68
Использование специальных эффектов
– Эффект изображения ............... 71
Использование специальных эффектов
– Цифровой эффект ..................... 72
Использование функции
PROGRAM AE ................................ 75
Регулировка экспозиции вручную ..... 77
Использование функции светового
фотометрического пятна
– Регулируемое пятно фотометрии
........................................................ 78
Ручная фокусировка .......................... 79
Использование режима пятна
фокусировки
– Пятно фокусировки ................... 81
Запись с интервалами ........................ 82
Покадровая запись
– Запись монтажного кадра ......... 84
Запись всех элементов изображения
– Прогрессивный режим записи
........................................................ 85
Использование видоискателя ........... 87
Усовершенствованные операции
воспроизведения
Воспроизведение ленты с эффектами
изображения ................................. 89
Воспроизведение ленты с цифровыми
эффектами .................................... 90
Увеличение записанных на ленты
изображений
– Функция PB ZOOM ленты .......... 91
Быстрое отыскание эпизода
– Память установки нулевой
отметки .......................................... 93
Поиск границ записанного участка
ленты по титру
– Поиск титра ................................ 94
Поиск записи по дате
– Поиск даты ................................. 95
Монтаж
Перезапись ленты ............................... 97
Перезапись только нужных эпизодов
– Цифровой монтаж программы
(на ленте) ..................................... 100
Запись видео или телевизионных
программ ...................................... 111
Вставка эпизода с КВМ
– Монтаж вставки ....................... 115
Синхронное озвучивание ................. 117
Наложение титра на кассете с
кассетной памятью ..................... 123
Создание Ваших собственных титров
...................................................... 126
Маркировка кассеты с кассетной
памятью ....................................... 128
Стирание всех данных кассетной
памяти .......................................... 129
Оглавление
Операции с “Memory Stick”
Использование “Memory Stick”
– Введение ................................... 130
Выбор качества и размера данных
изображения ............................... 135
Запись неподвижных изображений на
“Memory Stick” – Фотосъемка с
сохранением в памяти ................ 139
Запись изображения с ленты как
неподвижного изображения ...... 147
Наложение неподвижного
изображения в “Memory Stick” на
изображение
– Функция MEMORY MIX ............ 149
Фотосъемка с интервалами ............. 154
Запись движущихся изображений на
“Memory Stick”
– Запись фильма MPEG MOVIE
...................................................... 155
Запись по таймеру самозапуска ...... 157
Запись изображения с ленты как
движущегося изображения ........ 159
Запись смонтированных изображений
с ленты как движущегося
изображения – Цифровой монтаж
программы (на “Memory Stick”)
...................................................... 161
Замена папки записи ........................ 164
Просмотр неподвижного изображения
– Воспроизведение фотоснимков
из памяти ..................................... 166
Просмотр движущегося изображения
– Воспроизведение фильма MPEG
MOVIE .......................................... 169
Выбор папки воспроизведения ....... 172
Увеличение неподвижных
изображений, записанных на
“Memory Stick”
– Функция PB ZOOM памяти ...... 173
Воспроизведение изображений по
замкнутому циклу – Функция
демонстрации слайдов ............... 175
Предотвращение случайного стирания
– Защита изображения ............... 176
Удаление изображений
– Функция DELETE ...................... 177
Изменение размера изображения
– Изменение размера ................. 180
Запись знака печати
– Функция знака печати ............. 181
Просмотр изображений с помощью
персонального компьютера
Просмотр изображений с помощью
персонального компьютера
– Введение ................................... 182
Подсоединение Вашей видеокамеры
к персональному компьютеру с
помощью кабеля USB (Для
пользователей Windows) ............ 186
Просмотр изображений, записанных
на ленту, на персональном
компьютере – USB Streaming
(Потоковая функция USB)
(Для пользователей Windows) ... 199
Просмотр изображений, записанных
на “Memory Stick”, на персональном
компьютере (Для пользователей
Windows) ...................................... 208
Подсоединение Вашей видеокамеры
к персональному компьютеру с
помощью кабеля USB (Для
пользователей Macintosh) .......... 213
Просмотр изображений, записанных
на “Memory Stick”, на персональном
компьютере (Для пользователей
Macintosh) .................................... 216
Ввод изображений с аналогового
видеоаппарата в персональный
компьютер – Функция
преобразования сигнала ............ 218
Использование сетевой функции
(Только модель DCR-TRV80E)
Подробные сведения приведены в
инструкциях по использованию сетевых
функции/приложений, прилагаемых к Вашей
видеокамере.
Получение доступа к сети ............... 220
Использование приложений ............ 222
Выполнение индивидуальных
установок на Вашей видеокамере
Изменение установок меню ............. 223
Поиск и устранение неисправностей
Разновидности неисправностей и
методы их устранения ................ 256
Индикация самодиагностики ........... 264
Предупреждающие индикаторы ..... 265
Предупреждающие сообщения ....... 266
Дополнительная информация
Используемые кассеты .................... 267
О батарейном блоке “InfoLITHIUM”
...................................................... 271
О стандарте i.LINK ............................ 274
Использование Вашей видеокамеры
за границей .................................. 276
Информация по уходу за аппаратом и
меры предосторожности ............ 277
Технические характеристики .......... 287
Оперативный справочник
Обозначение частей и регуляторов
...................................................... 289
Алфавитный указатель .................... 299
11
Svenska
Snabbstartguide – Inspelning på ett band
Anslutning av nätkabeln
Använd batteriet, när videokameran ska användas utomhus (s. 24).
Öppna skyddslocket till
likströmsinstaget DC IN.
Nätadapter (medföljer)
Anslut kontakten med märket v på kontakten vänt uppåt.
Isättning av en kassett
Snabbstartguide
1
Skjut
OPEN/
EJECT i pilens
riktning och öppna
locket till
kassettfacket.
2
Skjut in kassetten i
kassettfacket genom
att trycka på mitten
av kassettens
bakkant. Se till att
kassetten skjuts in
rakt och så långt det
går, med fönstret på
kassetten vänt uppåt.
3
Stäng kassettfacket
genom att trycka på
på kassettfacket.
Vänta tills
kassettfacket åkt ner
helt och hållet och
stäng därefter locket
tills det klickar till.
Urtagning av isatt kassett
Följ anvisningarna ovan och ta ut kassetten efter att kassettfacket har öppnats helt enligt åtgärd 3.
Anmärkning
Tryck inte ner kassettfacket med våld. Det kan orsaka funktionsfel.
2
Hur videokameran
hålls
12
Hur greppremmen spänns åt
Spänn åt greppremmen
ordentligt.
1
3
4
Inspelning av bilder på isatt band
(s. 36)
2 Tryck in och håll den
1 Ta av linsskyddet.
lilla gröna knappen
intryckt och ställ
strömbrytaren POWER
i läget CAMERA.
3 Tryck på
OPEN för att
öppna LCDpanelen.
En bild visas
på LCDskärmen.
VCR
POW
ER
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
4 Tryck på START/STOP.
Inspelning med videokameran
startar. Avbryt inspelning
genom att trycka på START/
STOP igen.
Videokameran levereras med klockan urkopplad. Ställ in klockan före inspelning för att kunna
spela in datum och tid tillsammans med bilder (s. 30).
Visning av inspelat material på LCD-skärmen
2 Tryck på
1 Tryck in och håll
den lilla gröna
knappen intryckt
och ställ
strömbrytaren
POWER i läget
VCR.
(s. 52)
Snabbstartguide
Sökare
Håll ett öga mot okularet för att
se bilden genom sökaren vid tagning med LCDpanelen stängd.
Ställ vid behov in skärpan i sökaren efter den
egna synstyrkan (s. 43).
VCR
POWE
R
på pekpanelen för
att spola tillbaka bandet.
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
3 Tryck på
på pekpanelen för
att starta uppspelning.
Anmärkning
Tryck vid användning av pekpanelen
lätt på knapparna med ett finger eller
med den medföljande pekpennan
(endast DCR-TRV80E) samtidigt som
LCD-panelen ges stöd bakifrån. Tryck
inte på LCD-skärmen med något
spetsigt föremål annat än den
medföljande pekpennan (endast DCRTRV80E).
Håll inte i någon del såsom visas
på illustrationerna för att lyfta
upp videokameran.
Sökaren
LCD-panelen
Batteriet
Blixten
13
Snabbstartguide
– Inspelning på en ”Memory Stick”
Anslutning av nätkabeln
Använd batteriet, när videokameran ska användas utomhus (s. 24).
Öppna skyddslocket till
likströmsinstaget DC IN.
Nätadapter (medföljer)
Anslut kontakten med märket v på
kontakten vänt uppåt.
Snabbstartguide
Isättning av en ”Memory Stick”
(s. 134)
Skjut in en ”Memory Stick” i ”Memory Stick”-facket så långt det går, med märket B vänt
uppåt enligt illustrationen.
Åtkomstindikator
Märket B
Tryck en gång lätt på isatt
”Memory Stick” för att mata ut den.
Medan åtkomstindikatorn lyser eller blinkar
Se till att videokameran inte skakar eller stöts till, eftersom videokameran hållar på att läsa data
från eller spela in data på isatt ”Memory Stick”. Slå inte av strömmen, mata inte ut isatt ”Memory
Stick” och demontera inte batteriet. Det kan orsaka bilddatahaveri.
2
Hur videokameran
hålls
14
Hur greppremmen spänns åt
Spänn åt greppremmen
ordentligt.
1
3
4
Inspelning av stillbilder på en ”Memory Stick” (s. 139)
1 Ta av linsskyddet (s. 36).
2 Tryck in och håll den
lilla gröna knappen
intryckt och ställ
strömbrytaren POWER i
läget MEMORY.
Kontrollera att
låsomkopplaren LOCK
står i vänster (olåst)
läge.
3 Tryck på
OPEN för att
öppna LCDpanelen.
En bild visas
på LCDskärmen.
VCR
PO
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
4 Tryck in PHOTO halvvägs.
5 Tryck in PHOTO helt.
När den gröna
indikeringen ● slutar
blinka och lyser normalt är
det möjligt att ta en
stillbild.
640
FINE
Den bild som visas när
PHOTO trycks in helt spelas
in som en stillbild på isatt
”Memory Stick”.
12
640
FINE
Snabbstartguide
Sökare
Håll ett öga mot
okularet för att se
bilden genom sökaren
vid tagning med LCDpanelen stängd.
Ställ vid behov in skärpan i sökaren efter den
egna synstyrkan (s. 43).
Videokameran levereras med klockan urkopplad. Ställ in klockan före inspelning för att kunna
spela in datum och tid tillsammans med bilder (s. 30).
Visning av inspelade stillbilder på LCD-skärmen
(s. 166)
1 Tryck in och håll den
lilla gröna knappen
intryckt och ställ
strömbrytaren
POWER i läget
MEMORY.
PO
VCR
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
2 Tryck på PLAY. Den
senast inspelade
bilden visas.
PLAY
Håll inte i någon del såsom visas
på illustrationerna för att lyfta
upp videokameran.
Sökaren
LCD-panelen
Batteriet
Blixten
15
Русский
Руководство по быстрому запуску – Запись на ленту
Подсоединение сетевого шнура
При пользовании Вашей видеокамерой вне помещения используйте батарейный
блок (стр. 24).
Откройте крышку гнезда
DC IN.
Сетевой адаптер переменного тока
(прилагается)
Подсоедините штекер так, чтобы его знак v был
направлен вверх.
Установка кассеты
Руководство по быстрому запуску
1
Передвиньте
переключатель
OPEN/EJECT в
направлении
стрелки и откройте
крышку.
2
Для вставки
кассеты нажмите
посредине задней
стороны кассеты.
Вставьте кассету
прямо вглубь
кассетного отсека
до упора так, чтобы
окошко было
обращено вверх.
3
Закройте кассетный
отсек, нажав метку
на кассетном
отсеке. После того,
как кассетный
отсек полностью
опустится вниз,
закройте крышку
так, чтобы она
защелкнулась.
Для извлечения кассеты
Следуйте описанной выше процедуре, и после того, как при выполнении действия пункта 3
кассетный отсек полностью откроется, извлеките кассету.
Примечание
Не нажимайте кассетный отсек вниз с усилием. Это может привести к неисправности.
Как держать
Вашу
видеокамеру
16
Прикрепление ремня
захвата
Надежно прикрепите
ремень захвата.
2
1
3
4
Запись изображения на ленту (стр. 36)
2 Установите
1 Снимите крышку объектива.
переключатель
POWER в положение
CAMERA, удерживая
нажатой маленькую
зеленую кнопку.
3 Нажмите
кнопку
OPEN, чтобы
открыть
панель ЖКД.
На экране
появится
изображение.
POW
ER
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
Видоискатель
Если панель ЖКД закрыта, воспользуйтесь
видоискателем, приставив глаз к окуляру.
Отрегулируйте объектив видоискателя под
Ваше зрение (стр. 43).
4 Нажмите кнопку START/
STOP. Ваша видеокамера
начнет запись. Для остановки
записи нажмите кнопку
START/STOP еще раз.
Контроль воспроизводимого изображения на
экране ЖКД (стр. 52)
2 Нажмите кнопку
1 Установите
переключатель
POWER в
положение VCR,
удерживая
нажатой
маленькую
зеленую кнопку.
VCR
POWE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
сенсорной
панели для обратной перемотки
ленты.
3 Нажмите кнопку
сенсорной
панели для начала
воспроизведения.
Руководство по быстрому запуску
При покупке Вашей видеокамеры установка часов выключена. Если Вы хотите выполнить
запись даты и времени для изображения, установите часы перед записью (стр. 30).
Примечание
При использовании сенсорной панели
слегка нажимайте функциональные
кнопки Вашим пальцем или
прилагаемым пером (только модель
DCR-TRV80E), поддерживая экран
ЖКД с задней стороны. Не нажимайте
экран ЖКД острыми предметами,
отличными от прилагаемого пера
(только модель DCR-TRV80E).
Не поднимайте Вашу
видеокамеру, взявшись за
ее части, как показано на
рисунке.
Видоискатель Панель
ЖКД
Батарейный Вспышка
блок
17
Руководство по быстрому запуску
– Запись на “Memory Stick”
Подсоединение сетевого шнура
При пользовании видеокамерой вне помещения используйте батарейный блок
(стр. 24).
Откройте крышку
гнезда DC IN.
Сетевой адаптер переменного тока
(прилагается)
Подсоедините штекер так,
чтобы его метка v была
направлена вверх.
Руководство по быстрому запуску
Установка “Memory Stick” (стр. 134)
Установите “Memory Stick” в слот “Memory Stick” до упора так, чтобы ее метка B
была направлена вверх, как показано на рисунке.
Лампочка доступа
метка B
При извлечении
“Memory Stick” слегка
нажмите ее.
Пока лампочка доступа горит или мигает
Не трясите и не ударяйте Вашу видеокамеру, потому что Ваша видеокамера считывает
данные с “Memory Stick” или записывает данные на “Memory Stick”. Не выключайте
питание, не извлекайте “Memory Stick” и не снимайте батарейный блок. В противном
случае может произойти сбой данных изображения.
Как держать
Вашу
видеокамеру
18
Прикрепление ремня
захвата
Надежно прикрепите
ремень захвата.
2
1
3
4
Запись неподвижных изображений на “Memory Stick” (стр. 139)
1 Снимите крышку объектива (стр. 36).
2 Установите
переключатель POWER
в положение MEMORY,
удерживая нажатой
маленькую зеленую
кнопку. Убедитесь, что
переключатель LOCK
установлен в левое
положение (положение
отсутствия блокировки).
3 Нажмите
кнопку
OPEN,
чтобы
открыть
панель ЖКД.
Изображение
появится на
экране.
VCR
PO
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
4 Слегка нажмите кнопку
5 Нажмите кнопку PHOTO
PHOTO.
Когда зеленая z метка
перестанет мигать, а затем
высветится, Вы сможете
записать неподвижное
изображение.
640
FINE
сильнее.
Когда Вы нажмете кнопку
PHOTO сильнее,
изображение будет
записано на “Memory
Stick”.
12
640
FINE
Когда Вы покупаете Вашу видеокамеру, ее часы отключены. Если Вы хотите записать для
изображения дату и время, перед началом записи выполните установку часов (стр. 30).
Просмотр неподвижных изображений на экране
ЖКД (стр. 166)
1 Установите
переключатель
POWER в
положение
MEMORY,
удерживая нажатой
маленькую зеленую
кнопку.
PO
Руководство по быстрому запуску
Видоискатель
Если панель ЖКД
закрыта,
воспользуйтесь
видоискателем,
приставив глаз к
окуляру.
Отрегулируйте
объектив
видоискателя под
Ваше зрение (стр. 43).
VCR
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
2 Нажмите кнопку PLAY.
На экране отобразится
последнее записанное
изображение.
Не поднимайте Вашу
видеокамеру, взявшись за
ее части, как показано на
рисунке.
Видоискатель Панель
ЖКД
PLAY
Батарейный Вспышка
блок
19
— Förberedelser —
— Подготовка к эксплуатации —
Angående denna
bruksanvisning
Использование
данного руководства
Instruktionerna i den här bruksanvisningen
gäller de två modeller som anges i tabellen
nedan. Se till att kontrollera modellnumret på
videokamerans undersida, innan anvisningarna
häri läses och videokameran tas i bruk. DCRTRV80E visas på illustrationerna i
bruksanvisningen. Om en annan modell visas
anges det på illustrationen. Eventuella skillnader
vad gäller manövrering anges tydligt i texten,
såsom t.ex. ”endast DCR-TRV80E”.
Инструкции в данном руководстве приведены
для двух моделей, указанных в таблице
ниже. Перед чтением данного руководства и
эксплуатацией Вашей видеокамеры
проверьте номер модели, посмотрев на
нижнюю сторону Вашей видеокамеры.
Модель DCR-TRV80E является моделью,
используемой для иллюстративных целей. В
противном случае наименование модели
указывается на рисунках. Любые отличия в
эксплуатации ясно отображаются в тексте,
например, “только модель DCR-TRV80E”.
Reglage och inställningar på videokameran
anges i bruksanvisningen med versaler (stora
bokstäver).
Från och med kapitlet ”Avancerade
inspelningsfunktioner” i bruksanvisningen anges
lägena på strömbrytaren POWER av
nedanstående ikoner.
POW
ER
При чтении данного руководства учитывайте,
что кнопки и установки на Вашей
видеокамере показаны заглавными буквами.
После прочтения раздела
“Усовершенствованные операции записи”
данного руководства положение
переключателя POWER будет
иллюстрироваться, как показано ниже.
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
: ställ strömbrytaren POWER i
läget VCR.
: Установите переключатель
POWER в положение VCR.
: Установите переключатель
POWER в положение CAMERA.
: ställ strömbrytaren POWER i
läget CAMERA.
: Установите переключатель
POWER в положение
MEMORY/NETWORK (только
модель DCR-TRV80E).
: ställ strömbrytaren POWER i
läget MEMORY/NETWORK
(endast DCR-TRV80E).
Gäller endast DCR-TRV80E
Läget MEMORY/NETWORK på strömbrytaren
POWER anges som MEMORY eller
i den här bruksanvisningen.
Только модель DCR-TRV80E
Положение MEMORY/NETWORK
переключателя POWER в данном
руководстве указывается как MEMORY или
.
Vid manövrering återges ett pip som bekräftelse
på att en åtgärd verkställs.
При выполнении операции на видеокамере
Вы сможете услышать зуммерный сигнал,
подтверждающий выполнение операции.
Skillnader mellan modeller/Типы различий
DCRLäge på strömbrytaren POWER/
Метка на переключателе POWER
Nätverksfunktion/Сетевая функция
20
z Ingår/Предусмотрено
— Ingår ej/Не предусмотрено
TRV75E
TRV80E
MEMORY
MEMORY/NETWORK
—
z
Angående denna bruksanvisning
Anmärkning gällande
kassettminne
Kassetter med kassettminne är märkta med
märket
(Cassette Memory).
I olika länder och regioner används olika tvfärgsystem. För att kunna visa inspelningar
gjorda på videokameran på en tv-skärm krävs en
tv som är baserad på tv-färgsystemet PAL.
Att observera angående
upphovsrätt
Tv-program, filmer, videoband och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Otillåten
inspelning av sådant material kan strida mot
lagen om upphovsrätt.
Anmärkning gällande
anslutning till andra enheter
Se noga till att kabelns kontakter ansluts korrekt
vända, när videokameran ska anslutas till en
videoapparat eller en dator med hjälp av en USBkabel eller en i.LINK-kabel. Om en kontakt skjuts
in med våld kan det leda till att kopplingen
skadas eller orsaka funktionsfel på
videokameran.
Ваша видеокамера основана на формате DV.
Вы можете использовать с Вашей
видеокамерой только мини-кассеты DV. Мы
рекомендуем Вам использовать кассеты с
кассетной памятью
.
На кассетах с кассетной памятью имеется
знак
(кассетная память).
Примечание по системам
цветного телевидения
Системы цветного телевидения отличаются в
зависимости от страны или региона. Для
просмотра Ваших записей на экране
телевизора Вам необходимо использовать
телевизор, основанный на системе PAL.
Подготовка к эксплуатации
Anmärkning gällande tvfärgsystem
Примечание по кассетной
памяти
Förberedelser
Videokameran är baserad på formatet DV.
Endast mini-DV-kassetter kan användas till
videokameran. Användning av en kassett med
kassettminne ( ) rekommenderas.
Использование данного
руководства
Предостережение об авторском
праве
Телевизионные программы, кинофильмы,
видеоленты и другие материалы могут быть
защищены авторским правом.
Нелицензированная запись таких материалов
может противоречить положениям законов
об авторском праве.
Примечание по подсоединению
других аппаратов
Если Вы подсоедините Вашу видеокамеру к
КВМ или компьютеру с помощью кабеля USB
или кабеля i.LINK, убедитесь в том, чтобы
подсоединение к гнезду выполнялось в
соответствующем направлении. Применение
силы при подсоединении к гнезду может
повредить его или привести к неисправности
Вашей видеокамеры.
21
Angående denna bruksanvisning
Att observera angående
hantering av videokameran
22
Использование данного
руководства
Меры предосторожности при
уходе за видеокамерой
Objektiv och LCD-skärm/sökare
(endast på monterade modeller)
Объектив и экран ЖКД/видоискатель
(только для определенных моделей)
• LCD-skärmen och sökaren är tillverkade med
mycket hög precision, vilket gör att över
99,99 % av bildpunkterna är aktiva. Det kan
emellertid hända att det förekommer små
svarta punkter och/eller ljusa punkter (vita,
röda, blå eller gröna), som syns konstant på
LCD-skärmen och i sökaren. Det är normalt
att sådana punkter uppstår i tillverkningsprocessen, men de påverkar inte på något
sätt inspelningsresultatet.
•Se till att videokameran inte blir våt. Håll
videokameran borta från regn och havsvatten.
Om videokameran blir våt kan det orsaka
funktionsfel. I vissa fall kan det hända att
sådana funktionsfel inte kan repareras. [a]
•Lämna aldrig videokameran på platser där den
kan utsättas för hög värme (över 60°C), såsom i
en bil som står parkerad i solen eller där solen
lyser rakt på den. [b]
•Var försiktig, när videokameran lämnas vid
fönster eller utomhus. Om LCD-skärmen,
sökaren eller objektivet utsätts för direkt solljus
under lång tid kan det orsaka funktionsfel. [c]
•Rikta inte videokameran rakt mot solen vid
tagning. Det kan orsaka funktionsfel på
videokameran. Tagning av bilder på solen bör
ske när ljuset är svagare, t.ex. vid skymning. [d]
• Экран ЖКД и видоискатель изготовлены
с помощью высокопрецизионной
технологии, так что свыше 99,99%
элементов изображения предназначены
для эффективного использования.
Однако на экране ЖКД и в видоискателе
могут постоянно появляться крошечные
черные и/или яркие цветные точки
(белые, красные, синие или зеленые).
Появление этих точек вполне нормально
для процесса съемки и никоим образом
не влияет на записываемое изображение.
• Не допускайте, чтобы Ваша видеокамера
становилась влажной. Предохраняйте
видеокамеру от дождя и морской воды.
Если Вы намочите Вашу видеокамеру, это
может привести к ее неисправности. Иногда
эта неисправность может оказаться
неустранимой [a].
• Никогда не оставляйте Вашу видеокамеру в
месте с температурой свыше 60°С, как,
например, в автомобиле, припаркованном
на солнце или под прямым солнечным
светом [b].
• Будьте внимательны, когда оставляете
видеокамеру вблизи окна или вне
помещения. Действие прямого солнечного
света на экран ЖКД, видоискатель или
объектив в течение длительных
промежутков времени может вызвать
неисправности [c].
• Не снимайте солнце непосредственно. Это
может привести к неисправности
видеокамеры. Выполняйте съемку солнца в
условиях низкой освещенности, например,
при закате [d].
[a]
[b]
[c]
[d]
Kontroll av
medföljande tillbehör
Проверка прилагаемых
принадлежностей
Kontrollera att följande tillbehör följer med
videokameran.
Убедитесь, что следующие принадлежности
прилагаются к Вашей видеокамере.
1
2
3
6
7
8
9
q;
qa
qs
qd
qf
qg
1 Nätadapter AC-L15A/L15B (1), nätkabel (1)
(s. 25)
2 Uppladdningsbart batteri NP-FM50 (1)
(s. 24, 25)
3 Ljud/videokabel (1) (s. 58)
4 Trådlös fjärrkontroll (1) (s. 294)
5 R6-batterier (storl. AA) till fjärrkontrollen
(2) (s. 295)
6 Axelrem (1)
7 Linsskydd (1) (s. 36)
8 Motljusskydd (1) (s. 44)
9 ”Memory Stick” (1) (s. 130)
q; USB-kabel (1) (s. 182)
qa CD-ROM-skiva (USB-drivrutin SPVD-010) (1)
(s. 189)
qs Rengöringsduk (1) (s. 279)
qd Pekpenna (1) (endast DCR-TRV80E) (s. 221)
qf Skoskydd (1) (s. 118)
qg 21-stiftsadapter* (1) (s. 59)
* Gäller endast modeller med märket
påtryckt på undersidan.
Ingen ersättning kan ges för förlorat
inspelningsinnehåll, om det skulle hända att
inspelning eller uppspelning inte sker p. g. a.
funktionsfel på videokameran, ett
lagringsmedium etc.
Подготовка к эксплуатации
5
Förberedelser
4
1 Сетевой адаптер переменного тока ACL15A/L15B (1), сетевой шнур (1) (стр. 25)
2 Аккумуляторный батарейный блок NPFM50 (1) (стр. 24, 25)
3 Соединительный кабель аудио/видео (1)
(стр. 58)
4 Беспроводный пульт дистанционного
управления (1) (стр. 294)
5 Батарейки R6 (Размера АА) для пульта
дистанционного управления (2) (стр. 295)
6 Плечевой ремень (1)
7 Крышка объектива (1) (стр. 36)
8 Кожух объектива (1) (стр. 44)
9 “Memory Stick” (1) (стр. 130)
0 Кабель USB (1) (стр. 182)
qa CD-ROM (SPVD-010, драйвер USB) (1)
(стр. 189)
qs Лоскут чистящей ткани (1) (стр. 279)
qd Перо (1) (только модель DCR-TRV80E)
(стр. 221)
qf Крышка держателя (1) (стр. 118)
qg 21-штырьковый адаптер* (1) (стр. 59)
,
* Только модели со знаком
напечатанным на их нижней поверхности.
Содержание записи не может быть
компенсировано в случае, если запись или
воспроизведение не выполнены из-за
неисправности видеокамеры, носителя
данных и т.п.
23
Steg 1 Förberedelse av
strömförsörjning
Montering av ett batteri på
videokameran
Пункт 1 Подготовка
источника
питания
Установка батарейного блока
(1) Поднимите видоискатель.
(2) Передвиньте батарейный блок вниз до тех
пор, пока он не защелкнется.
(1) Lyft upp sökaren.
(2) Skjut batteriet neråt tills det klickar till.
1
2
Hur batteriet tas loss
Для снятия батарейного блока
(1) Lyft upp sökaren.
(2) Tryck in och håll BATT intryckt och dra
samtidigt batteriet utåt i pilens riktning.
(1) Поднимите видоискатель.
(2) Передвиньте батарейный блок наружу по
направлению стрелки, нажав вниз кнопку
BATT.
1
2
Batterifrigöringsknappen BATT/
Кнопка
освобождения
BATT
2
Vid användning av ett batteri med extra stor
kapacitet
Dra ut sökaren efter montering av batteriet NPFM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/QM91D på
videokameran.
24
При использовании батарейного блока
большой емкости
При установке на Вашу видеокамеру
батарейного блока NP-FM70/QM71/QM71D/
FM91/QM91/QM91D выдвиньте видоискатель.
Steg 1 Förberedelse av
strömförsörjning
Пункт 1 Подготовка источника
питания
Laddning av ett batteri
Зарядка батарейного блока
När indikeringen för återstående batteritid
ändras till
betyder det att normal
uppladdning är klar. Ladda upp batteriet
maximalt (fulladdning) genom att låta det sitta
kvar på videokameran och fortsätta laddningen i
ytterligare omkring en timme, efter att normal
uppladdning är klar, tills indikeringen FULL
visas i teckenfönstret. Efter maximal
uppladdning kan batteriet användas längre än
normalt.
(1) Установите батарейный блок на Вашу
видеокамеру.
(2) Подсоедините сетевой адаптер
переменного тока, прилагаемый к Вашей
видеокамере, к гнезду DC IN, так чтобы
знак v штекера постоянного тока был
направлен вверх.
(3) Подсоедините сетевой шнур к сетевому
адаптеру переменного тока.
(4) Подсоедините сетевой шнур к сетевой
розетке.
(5) Установите переключатель POWER в
положение OFF (CHG). Начнется зарядка.
В окошке дисплея будет отображаться
время оставшегося заряда батарейного
блока в минутах.
Подготовка к эксплуатации
(1) Montera batteriet på videokameran.
(2) Anslut nätadaptern som följer med
videokameran till likströmsintaget DC IN på
videokameran, med märket v på
likströmskontakten vänt uppåt.
(3) Anslut nätkabeln till nätadaptern.
(4) Anslut nätkabeln till ett nätuttag.
(5) Ställ strömbrytaren POWER i läget OFF
(CHG). Laddning startar. Återstående
batteritid anges i minuter i teckenfönstret.
Используйте батарейный блок для Вашей
видеокамеры после его зарядки.
Ваша видеокамера работает только с
батарейным блоком “InfoLITHIUM” (серии
M).
Более подробные сведения о батарейном
блоке “InfoLITHIUM” приведены на стр. 271.
Förberedelser
Se till att ladda ett batteri innan det används till
videokameran.
Videokameran kan endast drivas med
”InfoLITHIUM”-batterier (M-serien).
Vi hänvisar till sidan 271 angående detaljer kring
”InfoLITHIUM”-batterier.
Когда индикатор оставшегося заряда
батарейного блока изменится на
,
нормальная зарядка будет завершена. Для
полной зарядки батарейного блока (полная
зарядка) оставьте батарейный блок
прикрепленным после завершения
нормальной зарядки примерно на один час,
до тех пор, пока в окошке дисплея не
появится индикация FULL. Полная зарядка
батарейного блока позволяет Вам
использовать батарейный блок дольше, чем
обычно.
3
2 5
VCR
POWER
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
25
Steg 1 Förberedelse av
strömförsörjning
Пункт 1 Подготовка источника
питания
Efter avslutad laddning
После зарядки батарейного блока
Koppla loss nätadaptern från likströmsintaget
DC IN på videokameran.
Отсоедините сетевой адаптер переменного
тока от гнезда DC IN Вашей видеокамеры.
Anmärkning
Se till att inga metallföremål kommer i kontakt
med metalldelarna på nätadapterns
likströmskontakt. Det kan orsaka kortslutning
och skada nätadaptern.
Примечание
Не допускайте контакта металлических
предметов с металлическими частями
штекера постоянного тока сетевого адаптера
переменного тока. Это может привести к
короткому замыканию и повреждению
сетевого адаптера переменного тока.
Vid användning av nätadaptern
Placera nätadaptern nära ett nätuttag. Om det
skulle uppstå något problem med videokameran
medan nätadaptern är ansluten, så koppla så fort
som möjligt loss stickkontakten från nätuttaget
för att bryta strömtillförseln.
Indikering för återstående batteritid
Indikeringen för återstående batteritid i
teckenfönstret anger ungefärlig inspelningstid
vid inspelning med hjälp av sökaren.
Innan videokameran beräknat återstående
batteritid
visas ”---- min” i teckenfönstret.
При использовании сетевого адаптера
переменного тока
Поместите сетевой адаптер переменного
тока вблизи сетевой розетки. Если при
использовании сетевого адаптера
переменного тока с этим устройством
возникнут какие-либо проблемы,
отсоедините штепсельную вилку от сетевой
розетки как можно быстрее для отключения
питания.
Индикатор времени оставшегося заряда
батарейного блока
Индикатор времени оставшегося заряда
батарейного блока в окошке дисплея
отображает приблизительное время записи
при использовании видоискателя.
До тех пор, пока Ваша видеокамера не
вычислит действительное время
оставшегося заряда батарейного блока
В окошке дисплея появится индикация
“---- min”.
Laddningstider/Время зарядки
Batteri/
Батарейный блок
NP-FM50 (medföljer)/(прилагается)
NP-FM70
240 (180)
NP-QM71/QM71D
260 (200)
NP-FM91/QM91/QM91D
360 (300)
Ungefärligt antal minuter vid laddning av ett
tomt batteri i 25°C
Det kan hända att laddningstiden blir längre, om
batteriet är väldigt varmt eller kallt p. g. a.
omgivningstemperaturen.
26
Fulladdning (Normal uppladdning)/
Полная зарядка (нормальная зарядка)
150 (90)
Приблизительное время в минутах при
температуре 25°C для зарядки полностью
разряженного батарейного блока
Время зарядки может увеличиваться, если
температура батареи чрезмерно высока или
низка, вследствие воздействия температуры
окружающей среды.
Steg 1 Förberedelse av
strömförsörjning
Пункт 1 Подготовка источника
питания
Inspelningstider/Время записи
NP-FM50 (medföljer)/
(прилагается)
125
Inspelning med hjälp av
LCD-skärmen/
Запись с помощью
экрана ЖКД
Oavbruten/
Typisk*/
Непрерывная
Типичная*
70
95
55
265
155
205
120
NP-QM71/QM71D
305
175
240
140
NP-FM91/QM91/QM91D
465
270
365
215
Ungefärligt antal minuter vid användning av ett
fulladdat batteri
* Ungefärligt antal minuter, när inspelningen
startas och avbryts, zoomningen används och
strömmen slås på och av upprepade gånger.
Batteriets verkliga livslängd kan vara kortare.
Приблизительное время в минутах при
использовании полностью заряженного
батарейного блока
* Приблизительное время в минутах при
записи с неоднократным пуском/остановкой
записи, наездом видеокамеры и
включением/выключением питания.
Фактический срок службы батарейного
блока может быть короче.
Подготовка к эксплуатации
NP-FM70
Förberedelser
Batteri/
Батарейный блок
Inspelning med hjälp av
sökaren/
Запись с помощью
видоискателя
Oavbruten/
Typisk*/
Непрерывная
Типичная*
Uppspelningstider/Время воспроизведения
Uppspelningstid med
LCD-panelen stängd/
Время воспроизведения с
закрытой панелью ЖКД
Uppspelningstid med
LCD-skärmen på/
Время воспроизведения
на экране ЖКД
NP-FM50 (medföljer)/
(прилагается)
200
140
NP-FM70
415
295
NP-QM71/QM71D
485
340
NP-FM91/QM91/QM91D
725
520
Batteri/
Батарейный блок
Ungefärligt antal minuter vid användning av ett
fulladdat batteri
Anmärkning
Ungefärlig inspelningstid och oavbruten
uppspelningstid i 25°C. Batteriets livslängd blir
kortare vid användning av videokameran i kall
miljö.
Приблизительное время в минутах при
использовании полностью заряженного
батарейного блока
Примечание
Приблизительное время записи и
непрерывного воспроизведения указано при
25°C. Срок службы батарейного блока будет
короче при использовании видеокамеры в
холодных условиях.
27
Steg 1 Förberedelse av
strömförsörjning
Пункт 1 Подготовка источника
питания
Kontroll av batteristatus
– Batteriinformation
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget OFF
(CHG).
(2) Tryck på OPEN för att öppna LCD-panelen.
(3) Tryck på DISPLAY/BATTERY INFO.
Batteriets laddningsnivå (procent av
återstående batteritid) samt återstående
batteritid vid inspelning med hjälp av LCDskärmen respektive sökaren visas i ca 7
sekunder.
Om DISPLAY/BATTERY INFO hålls intryckt
visas batteriinformationen i upp till ca 20
sekunder.
3
DISPLAY/
BATTERY INFO
Проверка состояния батарейного
блока – Информация о
батарейном блоке
(1) Установите переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
(2) Нажмите кнопку OPEN, чтобы открыть
панель ЖКД.
(3) Нажмите кнопку DISPLAY/BATTERY INFO.
На экране в течение семи секунд будет
отображаться уровень заряда батарейного
блока (в процентах оставшегося срока
службы батарейного блока) и оставшийся
срок службы батарейного блока при
использовании экрана ЖКД или
видоискателя.
Если Вы будете удерживать нажатой
кнопку DISPLAY/BATTERY INFO,
информация о батарейном блоке будет
отображаться в течение примерно до 20
секунд.
BATTERY INFO
BATTERY INFO
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
BATTERY CHARGE LEVEL
0%
50%
100%
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 76 min
VIEWFINDER : 100 min
REC TIME AVAILABLE
LCD SCREEN : 95 min
VIEWFINDER : 125 min
Under pågående laddning/
Med fulladdat batteri/
Во время зарядки
В полностью заряженном
состоянии
28
Anmärkning
Batteriinformationen BATTERY INFO visas inte i
följande fall:
– Batteriet är inte ordentligt monterat på
videokameran.
– Det är något fel på batteriet.
– Batteriet är helt urladdat.
Примечание
Индикатор BATTERY INFO не отображается в
следующих случаях:
– Батарейный блок не установлен
надлежащим образом.
– В батарейном блоке имеется
неисправность.
– Батарейный блок полностью разряжен.
Angående visad batteriinformation
De siffror som anges i batteriinformationen är
ungefärliga inspelningstider.
Информация о батарейном блоке
Число, отображаемое как информация о
батарейном блоке, представляет собой
приблизительное время записи.
Medan den återstående batteritiden beräknas
visas ”CALCULATING BATTERY INFO...”.
Пока вычисляется оставшийся срок
службы батарейного блока
Отображается индикация “CALCULATING
BATTERY INFO…”.
Steg 1 Förberedelse av
strömförsörjning
Anslutning till ett nätuttag
Anslut på samma sätt som för laddning av ett
batteri (s. 25).
Выполните подсоединение таким же
образом, как при зарядке батарейного блока
(стр. 25).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Аппарат не отключается от источника
питания переменного тока (домашней
электросети) до тех пор, пока он
подсоединен к сетевой розетке, даже если
сам аппарат и выключен.
Примечания
• Питание сетевого адаптера переменного
тока может подаваться от сетевой розетки
даже в случае, если батарейный блок
прикреплен к Вашей видеокамере.
• Гнездо DC IN имеет “приоритет источника”.
Это значит, что питание от батарейного
блока не может подаваться, если сетевой
шнур подсоединен к гнезду DC IN, даже
если сетевой шнур и не подсоединен к
сетевой розетке.
Подготовка к эксплуатации
Anmärkningar
•Nätadaptern kan tillföra ström från ett nätuttag
också medan ett batteri är monterat på
videokameran.
•Likströmsintaget DC IN prioriteras som
strömkälla. Det medför att batteriet inte kan
strömförsörja videokameran så länge
nätadaptern är ansluten till likströmsintaget DC
IN på videokameran, även om nätkabeln inte är
ansluten till ett nätuttag.
Подсоединение к сетевой
розетке
Förberedelser
OBSERVERA!
Strömtillförseln (nätströmmen) till videokameran
kopplas inte ur så länge videokameran är
ansluten till ett nätuttag, även om videokameran
slås av.
Пункт 1 Подготовка источника
питания
29
Steg 2 Inställning av
datum och tid
Пункт 2 Установка
даты и времени
Ställ in datum och tid innan videokameran börjar
användas första gången. Indikeringen ”CLOCK
SET” visas varje gång strömbrytaren POWER
ställs i läget CAMERA eller MEMORY så länge
inte datum och tid har ställts in.
Om datum och tid inte ställs in, så spelas
indikeringarna ”-- -- ----” och ”--:--:--” in som
informationskoder på bandet eller isatt ”Memory
Stick”.
Om videokameran lämnas oanvänd i omkring
tre månader, så kan det hända att inställningen
av datum och tid går förlorad (streck visas
istället) p.g.a. att det uppladdningsbara
stödbatteri som finns inbyggt i videokameran har
laddats ur (s. 279). Ladda i så fall upp det
inbyggda stödbatteriet och ställ sedan in aktuellt
tidszonsområde, sommartid eller inte, år, månad,
dag, timme och minut.
Выполните установку даты и времени, когда
Вы используете Вашу видеокамеру в первый
раз. До тех пор, пока Вы не выполните
установку даты и времени, каждый раз при
установке переключателя POWER в
положение CAMERA или MEMORY будет
отображаться индикатор “CLOCK SET”.
Если Вы не установите дату и время, в
качестве кода данных на ленту или “Memory
Stick” будет записываться индикация
“-- -- ----” и “--:--:--”.
Если Вы не будете использовать Вашу
видеокамеру около трех месяцев,
установки даты и времени могут быть стерты
из памяти (могут появиться полосы), из-за
того, что встроенная аккумуляторная
батарейка, установленная в Вашей
видеокамере, будет разряжена (стр. 279). В
этом случае зарядите встроенную
аккумуляторную батарейку, а затем
установите Ваш регион, летнее время, год,
месяц, день, час и минуту.
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget
CAMERA eller MEMORY.
(2) Tryck på FN (funktion) för att ta fram
PAGE1 (s. 33).
(3) Tryck på MENU för att ta fram
huvudmenyn.
(4) Tryck på r/R för att välja
och tryck sedan
på EXEC.
(5) Tryck på r/R för att välja CLOCK SET och
tryck sedan på EXEC.
(6) Tryck på r/R för att välja aktuellt
tidszonsområde och tryck sedan på EXEC.
(7) Tryck vid behov på r/R för att ställa in
sommartid och tryck sedan på EXEC.
(8) Tryck på r/R för att välja år och tryck sedan
på EXEC.
(9) Upprepa åtgärderna i punkt 8 för att ställa
in månad, dag och timme.
(10) Tryck på r/R för att välja nästa minut och
tryck sedan på EXEC enligt tidssignalen.
Klockan börjar gå.
30
(1) Установите переключатель POWER в
положение CAMERA или MEMORY.
(2) Нажмите кнопку FN (Функция) для
отображения страницы PAGE1 (стр. 33).
(3) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(4) Нажимайте кнопки r/R для выбора опции
, а затем нажмите кнопку EXEC.
(5) Нажимайте кнопки r/R для выбора опции
CLOCK SET, а затем нажмите кнопку
EXEC.
(6) Нажимайте кнопки r/R для выбора
Вашего региона, а затем нажмите кнопку
EXEC.
(7) Нажимайте кнопки r/R для выбора,
действует ли в Вашем регионе летнее
время, а затем нажмите кнопку EXEC.
(8) Нажимайте кнопки r/R для выбора
нужного года, а затем нажмите кнопку
EXEC.
(9) Установите месяц, день и час с помощью
той же процедуры, что и в пункте 8.
(10) Нажимайте кнопки r/R для установки
минуты, а затем нажмите кнопку EXEC в
момент передачи сигнала точного
времени. Часы начнут функционировать.
Steg 2 Inställning av datum och
tid
Пункт 2 Установка даты и
времени
4
5
CLOCK SET
R
GMT
AREA 1
Lisbon, London
r
SUMMERTIME
DATE – – – Y
–
r
R
r
RET.
EXEC
R
EXIT
+1.0
CLOCK SET
GMT
AREA 2
Berlin, Paris
SUMMERTIME
SUMMERTIME
DATE – – –Y–
DATE
OFF
ON
–M
– – –D – – : – –
RY
2003
r
R
r
EXEC
8
RD
1
r
R
1
R
R
12 : 00
r
r
r
EXEC
10
CLOCK SET
GMT
AREA 2
Berlin, Paris
DATE
RY
2003
r
r
RM
R
RD R
1
r
EXIT
+1.0
OFF
SUMMERTIME
Tryck på EXIT.
EXIT
+1.0
OFF
RM
r
Återgång till funktionsläget (FN)
EXEC
1
r
R
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
EXIT
4 7 2003
17:30:00
Подготовка к эксплуатации
CLOCK SET
GMT
AREA 2
Berlin, Paris
FN
OFF
D –– : ––
–M
– ––
7
6
2
EXIT
+0.0
Förberedelser
EXIT
SETUP MENU
CLOCK SET – – : – – : – –
USB STREAM
LANGUAGE
DEMO MODE
R
12 : 00
r
EXEC
r
r
r
R
EXEC
RET.
Для возврата к индикации FN
(Функция)
Нажмите кнопку EXIT.
När videokameran ska användas utomlands
Ställ om klockan enligt lokaltid (s. 32).
Om sommartid gäller där videokameran ska
användas
Gå till menyinställningarna och ställ
SUMMERTIME under
i läget ON.
Anmärkning gällande tidsindikeringen
Videokamerans klocka har ett 24-timmars
visningssätt.
При использовании Вашей видеокамеры
за границей
Установите часы на местное время (стр. 32).
При использовании Вашей видеокамеры в
регионе, где действует летнее время
Установите опцию SUMMERTIME в
в
установках меню в положение ON.
Примечание по индикатору времени
Внутренние часы Вашей видеокамеры
функционируют по 24-часовому циклу.
31
Steg 2 Inställning av datum och
tid
Enkel omställning av klockan
med hjälp av tidsskillnad
Пункт 2 Установка даты и
времени
Простая установка часов по
разнице во времени
Klockan kan enkelt ställas om till gällande
lokaltid genom att ställa in aktuell tidsskillnad.
Gå till
i menyinställningarna och välj AREA
SET och SUMMERTIME.
Vi hänvisar till sidan 233 angående detaljer.
Вы можете легко установить часы на местное
время путем установки разницы во времени.
Выберите опции AREA SET и SUMMERTIME в
в установках меню.
Дополнительная информация приведена на
стр. 243.
Tidsskillnader i världen
Разница мирового времени
19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 4 6 8 10 12 13 14 16 17 18
Tidsskillnad/
Områdeskod/ Разница
Tidszonsområde/
Код
между часовыми
Установка региона
региона поясами во
времени
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GMT
+01:00
+02:00
+03:00
+03:30
+04:00
+04:30
+05:00
+05:30
+06:00
+06:30
+07:00
+08:00
+09:00
+09:30
+10:00
Lisbon, London
Berlin, Paris
Helsinki, Cairo
Moscow, Nairobi
Tehran
Abu Dhabi, Baku
Kabul
Karachi, Islamabad
Calcutta, New Delhi
Almaty, Dhaka
Rangoon
Bangkok, Jakarta
HongKong, Singapore
Seoul, Tokyo
Adelaide, Darwin
Melbourne, Sydney
Tidsskillnad/
Områdeskod/ Разница
Tidszonsområde/
Код
между часовыми
Установка региона
региона поясами во
времени
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
+11:00
+12:00
–12:00
–11:00
–10:00
–09:00
–08:00
–07:00
–06:00
–05:00
–04:00
–03:30
–03:00
–02:00
–01:00
Solomon Is
Fiji, Wellington
Eniwetok, Kwajalein
Midway Is., Samoa
Hawaii
Alaska
LosAngeles, Tijuana
Denver, Arizona
Chicago, MexicoCity
New York, Bogota
Santiago
St. John’s
Brasilia, Montevideo
Fernando de Noronha
Azores
Många funktioner kan manövreras med hjälp av
knappar på LCD-skärmens pekpanel.
Tryck direkt på knapparna på LCD-skärmen med
ett finger eller den medföljande pekpennan
(endast DCR-TRV80E) för att manövrera de olika
funktionerna.
На экране ЖКД Вашей видеокамеры имеются
сенсорные функциональные кнопки.
При работе с каждой функцией нажимайте на
экран ЖКД непосредственно Вашим пальцем
или прилагаемым пером (только модель DCRTRV80E).
(1) Tryck på OPEN för att öppna LCD-panelen.
(2) Ställ strömbrytaren POWER i läget CAMERA
för att spela in på ett band, VCR för att spela
upp ett band eller MEMORY för att använda
en ”Memory Stick.”
(3) Tryck på FN. PAGE1 med tillhörande
funktionsknappar visas på LCD-skärmen.
(4) Tryck på PAGE2/PAGE3 för att ta fram
PAGE2/PAGE3. PAGE2/PAGE3 med
tillhörande funktionsknappar visas på LCDskärmen.
(5) Tryck på önskad funktionsknapp. Vi hänvisar
till aktuella sidor i den här bruksanvisningen
angående varje funktion.
(1) Нажмите кнопку OPEN, чтобы открыть
панель ЖКД.
(2) Установите переключатель POWER в
положение CAMERA для выполнения
записи, в положение VCR для выполнения
воспроизведения или в положение
MEMORY для использования “Memory
Stick”.
(3) Нажмите кнопку FN. На экране ЖКД
отобразятся функциональные кнопки
страницы PAGE1.
(4) Нажмите заголовок PAGE2/PAGE3, чтобы
отобразить страницу PAGE2/PAGE3. На
экране ЖКД отобразятся функциональные
кнопки страницы PAGE2/PAGE3.
(5) Нажмите нужный функциональный пункт.
Описание каждой функции приведено на
соответствующих страницах данного
руководства.
3
Подготовка к эксплуатации
Пункт 3 Использование
сенсорной
панели
Förberedelser
Steg 3 Användning av
pekpanelen
Med strömbrytaren POWER
i läget CAMERA/
Если переключатель
POWER установлен в
положение CAMERA
PAGE1 PAGE2 PAGE3 EXIT
SPOT
METER
SPOT
FOCUS
MENU FADER
END
SCH
EXPOSURE
1
33
Steg 3 Användning av
pekpanelen
Пункт 3 Использование
сенсорной панели
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Exekvering av ändrade inställningar
Для выполнения установок
Tryck på
OK. PAGE1/PAGE2/PAGE3 visas
åter på LCD-skärmen.
Нажмите кнопку
OK. Индикация вернется
к страницам PAGE1/PAGE2/PAGE3.
Annullering av ändrade inställningar
Для отмены установок
Tryck på
OFF. PAGE1/PAGE2/PAGE3 visas
åter på LCD-skärmen.
Нажмите кнопку
OFF. Индикация
вернется к страницам PAGE1/PAGE2/PAGE3.
Hur visning av indikeringarna på
skärmen kopplas ur
Чтобы экранные индикации исчезли
Нажмите кнопку DISPLAY/BATTERY INFO.
Tryck på DISPLAY/BATTERY INFO.
Funktionsknappar som visas
När strömbrytaren POWER står i läget
CAMERA
Если переключатель POWER установлен в
положение CAMERA
PAGE1
SPOT FOCUS, MENU, FADER,
END SCH, SPOT METER,
EXPOSURE
PAGE1
SPOT FOCUS, MENU, FADER,
END SCH, SPOT METER,
EXPOSURE
PAGE2
SELFTIMER, DIG EFFT, LCD BRT,
VOL, MEM MIX
PAGE2
SELFTIMER, DIG EFFT, LCD BRT,
VOL, MEM MIX
PAGE3
SUPER NS, COLR SLW S,
PRGRE REC, RMT CAM*
PAGE3
SUPER NS, COLR SLW S,
PRGRE REC, RMT CAM*
När strömbrytaren POWER står i läget VCR
Если переключатель POWER установлен в
положение VCR
PAGE1
MENU, LCD BRT, VOL, END SCH
PAGE2
PB ZOOM, DIG EFFT,
DATA CODE
PAGE1
MENU, LCD BRT, VOL, END SCH
PAGE2
PB ZOOM, DIG EFFT, DATA CODE
V SPD PLAY, A DUB CTRL,
REC CTRL
PAGE3
V SPD PLAY, A DUB CTRL,
REC CTRL
PAGE3
* Gäller endast DCR-TRV80E
34
Функциональные кнопки на
каждом сенсорном экране
* Только модель DCR-TRV80E
Steg 3 Användning av
pekpanelen
Пункт 3 Использование
сенсорной панели
När strömbrytaren POWER står i läget
MEMORY
Vid minnesfotografering
Если переключатель POWER установлен в
положение MEMORY
Во время записи в память
SPOT FOCUS, MENU, PLAY,
PB FOLDR, SPOT METER,
EXPOSURE
PAGE1
SPOT FOCUS, MENU, PLAY,
PB FOLDR, SPOT METER,
EXPOSURE
PAGE2
SELFTIMER, PLAY, MEM MIX
PAGE2
SELFTIMER, PLAY, MEM MIX
PAGE3
LCD BRT, PLAY, IMAGE TRANS*,
VOL
PAGE3
LCD BRT, PLAY, IMAGE TRANS*,
VOL
Во время воспроизведения из памяти
PAGE1
MENU, CAM, PB FOLDR, DEL
PAGE1
MENU, CAM, PB FOLDR, DEL
PAGE2
PB ZOOM, CAM, RESIZE, DATA
CODE
PAGE2
PB ZOOM, CAM, RESIZE, DATA
CODE
PAGE3
LCD BRT, CAM, IMAGE TRANS*,
VOL
PAGE3
LCD BRT, CAM, IMAGE TRANS*,
VOL
* Gäller endast DCR-TRV80E
* Только модель DCR-TRV80E
Anmärkningar
•Tryck vid användning av pekpanelen lätt på
knapparna med ett finger eller med den
medföljande pekpennan (endast DCR-TRV80E)
samtidigt som LCD-panelen ges stöd bakifrån.
•Tryck inte på LCD-skärmen med något spetsigt
föremål annat än den medföljande pekpennan
(endast DCR-TRV80E).
•Tryck inte för hårt på LCD-skärmen.
•Ta inte på LCD-skärmen med våta händer.
•Om funtionslägets (FN) bild inte syns på LCDskärmen, så rör lätt vid LCD-skärmen för att ta
fram bilden. Visningen kan kopplas in/ur
genom att trycka på DISPLAY/BATTERY
INFO på videokameran.
Примечания
• При использовании сенсорной панели
слегка нажимайте функциональны кнопки
Вашим пальцем или прилагаемым пером
(только модель DCR-TRV80E), поддерживая
панель ЖКД с задней стороны.
• Не нажимайте на экран ЖКД
остроконечными предметами, отличными от
прилагаемого пера (только модель DCRTRV80E).
• Не нажимайте экран ЖКД слишком сильно.
• Не касайтесь экрана ЖКД мокрыми руками.
• Если индикация FN отсутствует на экране
ЖКД, слегка коснитесь экрана ЖКД, чтобы
она появилась. Вы можете управлять
отображением с помощью кнопки DISPLAY/
BATTERY INFO на Вашей видеокамере.
Vid inställning av en post
markeras posten med en grön stapel.
När en post inte är tillgänglig
blir färgen på posten grå.
Pekpanelen
Manövrering med hjälp av pekpanelen kan
utföras vid användning av sökaren (s. 87).
Подготовка к эксплуатации
Vid minnesbildvisning
Förberedelser
PAGE1
При выполнении каждого пункта
Над пунктом появляется зеленая полоса.
Если пункты не доступны
Цвета индикаций пунктов становятся
серыми.
Сенсорная панель
Вы можете работать с сенсорной панелью с
помощью видоискателя (стр. 87).
35
— Inspelning – Grunder —
— Запись – Основные положения —
Videoinspelning
Запись изображения
Följ också lämpliga anvisningar i ”Steg 1” och
”Steg 2”.
См. соответствующие разделы “Пункт 1” и
“Пункт 2”.
(1) Ta av linsskyddet och dra i linsskyddsbandet
för att fixera linsskyddet.
(2) Förbered strömförsörjningen (s. 24 – 29) och
sätt i en kassett (s. 12).
(3) Tryck in och håll den lilla gröna knappen
intryckt och ställ strömbrytaren POWER i
läget CAMERA. Videokameran ställs i
beredskapsläge.
(4) Tryck på OPEN för att öppna LCD-panelen.
En bild visas på LCD-skärmen.
(5) Tryck på START/STOP. Inspelning med
videokameran startar. Indikeringen REC
visas. Inspelningsindikatorn på
videokamerans framsida tänds. Tryck på
START/STOP igen för att avbryta inspelning.
(1) Снимите крышку объектива, и вытяните
шнур крышки объектива, чтобы
зафиксировать ее.
(2) Подготовьте источник питания (стр. 24 –
стр. 29) и установите кассету (стр. 16).
(3) Удерживая нажатой маленькую зеленую
кнопку, установите переключатель
POWER в положение CAMERA. Ваша
видеокамера установится в режим
ожидания.
(4) Нажмите кнопку OPEN, чтобы открыть
панель ЖКД. На экране появится
изображение.
(5) Нажмите кнопку START/STOP. Ваша
видеокамера начнет запись. На экране
появится индикатор REC. Высветится
лампочка записи, расположенная на
передней панели Вашей видеокамеры.
Для остановки записи нажмите кнопку
START/STOP еще раз.
LOCK/
3 Låsomkopplaren
Переключатель LOCK
POW
ER
1
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
4
Mikrofon/
Микрофон
Inspelningsindikator/
Лампочка записи
видеокамеры
2
5
36
50min
REC 0:00:01
Запись изображения
Anmärkning gällande inspelning
Videokameran medger inspelning och
uppspelning med normal hastighet (SP) eller
långsam hastighet (LP). Välj SP eller LP med
hjälp av menyinställningarna (s. 231). Med
långsam hastighet (LP) är det möjligt att spela in
1,5 gånger så länge som med normal hastighet
(SP).
När videokameran har använts till att spela in
med långsam hastighet (LP) rekommenderar vi
att uppspelning av det aktuella bandet också
görs på videokameran.
Примечание по режиму записи
Ваша видеокамера выполняет запись и
воспроизведение в режиме SP (стандартное
воспроизведение) и в режиме LP
(долгоиграющее воспроизведение). Выберите
команду SP или LP в установках меню
(стр. 241). В режиме LP Вы можете
выполнять запись в 1,5 раза дольше по
времени, чем в режиме SP.
При выполнении на Вашей видеокамере
записи на ленту в режиме LP рекомендуется
воспроизводить эту ленту также на Вашей
видеокамере.
Timerstyrd inspelningsstart
Inspelning av bilder på videokameran kan ske
med hjälp av timerstyrd inspelningsstart. Vi
hänvisar till sidan 62 angående detaljer.
Anmärkning
Inspelningsinformation (datum/tid och olika
inställningar för inspelning) visas inte under
pågående inspelning. Informationen spelas
emellertid in automatiskt på bandet. Tryck på
DATA CODE under pågående uppspelning för
att kontrollera aktuell inspelningsinformation.
Denna åtgärd kan även utföras med hjälp av
fjärrkontrollen (s. 53).
Om videokameran lämnas i beredskapsläge i
fem minuter med en kassett isatt
slås videokameran av automatiskt. Detta sker för
att spara på batteriström och för att förhindra
förslitning av batteri och band. Ställ
strömbrytaren POWER i läget OFF (CHG) och
sedan åter i läget CAMERA för att ställa
videokameran i inspelningsberedskap igen.
Observera dock att videokameran inte slås av
automatiskt, om kassettfacket är tomt.
Для обеспечения плавного перехода
Вы можете выполнять плавный переход
между последним записанным эпизодом и
следующим эпизодом до тех пор, пока не
извлечете кассету, даже при выключении
Вашей видеокамеры.
Тем не менее, проверьте следующее:
– Не чередуйте записи в режимах SP и LP на
одной ленте.
– При замене батарейного блока установите
переключатель POWER в положение OFF
(CHG).
Запись с помощью таймера самозапуска
Вы можете записывать изображения на
ленту с помощью таймера самозапуска.
Подробные сведения приведены на стр. 62.
Запись – Основные положения
Erhållande av mjuka övergångar
Så länge inte kassetten matas ut blir övergången
mjuk mellan senast inspelade scen och nästa scen
som spelas in, även om videokameran slås av
emellan.
Följande bör dock observeras:
– Blanda inte inspelningar med normal hastighet
(SP) och långsam hastighet (LP) på samma
band.
– Ställ strömbrytaren POWER i läget OFF (CHG)
vid byte av batteri.
Inspelning – Grunder
Videoinspelning
Примечание
Данные записи (дата/время или различные
установки при записи) не отображаются во
время записи. Тем не менее, они
автоматически записываются на ленту.
Чтобы отобразить данные записи, нажмите
во время произведения кнопку DATA CODE.
Вы можете также использовать для этой
операции пульт дистанционного управления
(стр. 53).
Если Вы оставите Вашу видеокамеру в
режиме ожидания на пять минут при
вставленной кассете
Ваша видеокамера выключится
автоматически. Это экономит заряд
батарейного блока и предотвращает износ
батарейного блока и ленты. Для
возобновления режима ожидания установите
переключатель POWER в положение OFF
(CHG), а затем верните его в положение
CAMERA. Однако, Ваша видеокамера не
отключится автоматически, пока кассета не
вставлена.
37
Videoinspelning
Запись изображения
Vid inspelning med normal hastighet (SP) och
långsam hastighet (LP) på samma band eller
vid inspelning med bara långsam hastighet
(LP)
•Det kan hända att övergången mellan scener
inte blir mjuk.
•Det kan hända att bilddistorsion uppstår vid
uppspelning eller att tidskoden inte registreras
korrekt mellan scener.
Если Вы записываете в режимах SP и LP
на одной и той же ленте, или Вы
записываете в режиме LP
• Переход между эпизодами может не быть
плавным.
• При воспроизведении изображение может
быть искажено или код времени между
эпизодами может не записаться
надлежащим образом.
Anmärkning gällande låsomkopplaren LOCK
Genom att skjuta låsomkopplaren LOCK åt höger
kan strömbrytaren POWER inte oavsiktligt
ställas i läget MEMORY. Låsomkopplaren LOCK
är skjuten åt vänster som grundinställning.
Примечание по переключателю LOCK
Если Вы передвинете переключатель LOCK
вправо, переключатель POWER уже не
может быть случайно установлен в
положение MEMORY. Переключатель LOCK
находится в левом положении по умолчанию.
Indikeringar som visas under
pågående inspelning
Indikeringarna spelas inte in på bandet.
Индикаторы, отображаемые в
режиме записи
Индикаторы не записываются на ленту.
Återstående batteritid/Индикатор времени оставшегося заряда батарейного блока
Kassettminne/Индикатор кассетной памяти
Denna indikering visas vid användning av en kassett med kassettminne./
Этот индикатор появляется при использовании кассеты с кассетной памятью.
Inspelningshastighet/Индикатор режима записи
STBY/REC/Индикатор STBY/REC
50min
4 7 2003
REC
0:00:01
60min
Tidskod/Bandräkneverk/
Индикатор кода времени/счетчика ленты
Återstående bandlängd/Индикатор оставшейся ленты
Denna indikering visas efter isättning av en kassett./
Этот индикатор появляется после установки кассеты.
12:05:56
FN
Funktionsknappen FN/Кнопка FN
Tryck här för att ta fram pekpanelen för manövrering med hjälp av
knappar på LCD-skärmen./Нажмите эту кнопку для
отображения функциональных кнопок на экране ЖКД.
Tid/Индикатор времени
Tiden visas ungefär fem sekunder efter att strömmen slagits på./
Время отображается в течение примерно пяти секунд после
включения питания.
Datum/Индикатор даты
Datumet visas ungefär fem sekunder efter att strömmen slagits på./
Дата отображается в течение примерно пяти секунд после
включения питания.
38
Запись изображения
Indikeringen för återstående batteritid vid
inspelning
Indikeringen för återstående batteritid anger
ungefär hur lång kontinuerlig inspelningstid som
återstår. Beroende på de omständigheter som
gäller vid inspelning kan det hända att
indikeringen inte stämmer överens med den
verkliga inspelningstiden. Efter att LCD-panelen
stängts och sedan öppnats igen tar det ungefär en
minut innan korrekt återstående batteritid i
minuter visas.
Индикатор времени оставшегося заряда
батарейного блока во время записи
Индикатор времени оставшегося заряда
батарейного блока показывает
приблизительное время непрерывной записи.
Индикатор может быть неточным в
зависимости от условий, в которых Вы
производите запись. Когда Вы закрываете
панель ЖКД и открываете её снова,
требуется около одной минуты для
правильного отображения оставшегося
времени заряда батарейного блока в
минутах.
Angående inspelningsinformation
Inspelningsinformation (datum/tid och olika
inställningar för inspelning) visas inte under
pågående inspelning. Informationen spelas
emellertid in automatiskt på bandet. Tryck på
DATA CODE under pågående uppspelning för
att kontrollera aktuell inspelningsinformation.
Denna åtgärd kan även utföras med hjälp av
fjärrkontrollen (s. 53).
Efter inspelning
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget OFF
(CHG).
(2) Stäng LCD-panelen.
(3) Ta ut kassetten.
(4) Koppla loss strömkällan.
Код времени
Код времени указывает время записи или
воспроизведения, “0:00:00” (часы : минуты :
секунды) в режиме CAMERA и “0:00:00:00”
(часы : минуты : секунды : кадры) в режиме
VCR.
Вы не можете перезаписать только код
времени.
Данные записи
Данные записи (дата/время или различные
установки при записи) не отображаются во
время записи. Тем не менее, они
автоматически записываются на ленту.
Чтобы отобразить данные записи, нажмите
во время произведения кнопку DATA CODE.
Вы можете также использовать для этой
операции пульт дистанционного управления
(стр. 53).
Запись – Основные положения
Angående tidskoden
Tidskoden anger inspelnings- eller
uppspelningstiden som ”0:00:00” (timmar
:minuter :sekunder) i läget CAMERA och som
”0:00:00:00” (timmar :minuter :sekunder
:bildrutor) i läget VCR.
Det är inte möjligt att ändra bara tidskoden.
Inspelning – Grunder
Videoinspelning
После выполнения записи
(1) Установите переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
(2) Закройте панель ЖКД.
(3) Извлеките кассету.
(4) Снимите источник питания.
39
Videoinspelning
Запись изображения
Justering av LCD-panelen
Регулировка экрана ЖКД
180°
90°
Kontrollera att LCD-panelen har öppnats till 90
graders vinkel, innan den börjar justeras.
При регулировке панели ЖКД убедитесь, что
панель ЖКД открыта до 90 градусов.
Anmärkning
Sökaren kopplas automatiskt ur vid användning
av LCD-skärmen, utom vid spegelvisning.
Примечание
При использовании экрана ЖКД, за
исключением зеркального режима,
видоискатель автоматически отключается.
Vid visning av bilden på LCD-skärmen
LCD-panelen kan vridas runt och fällas in mot
videokamerahuset med LCD-skärmen vänd utåt.
40
При просмотре изображения на экране
ЖКД
Вы можете повернуть панель ЖКД и
придвинуть ее к корпусу Вашей видеокамеры
с экраном ЖКД, обращенным наружу.
Videoinspelning
Tagning med spegelvisning
Запись изображения
Съемка в зеркальном режиме
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget CAMERA
eller MEMORY.
(2) Vrid runt LCD-panelen 180 grader.
(1) Установите переключатель POWER в
положение CAMERA или MEMORY.
(2) Поверните панель ЖКД на 180 градусов.
Angående bilden vid spegelvisning
Bilden som visas på LCD-skärmen är en
spegelbild. Bilden som spelas in blir emellertid
normal.
Изображение в зеркальном режиме.
Изображение на экране ЖКД будет
отображаться зеркально. Несмотря на это,
запись изображения будет нормальной.
Запись – Основные положения
Эта функция позволяет снимающемуся
человеку наблюдать себя на экране ЖКД.
Человек использует эту функцию, чтобы
контролировать свое собственное
изображение на экране ЖКД в то время, как
Вы смотрите на него в видоискателе.
Inspelning – Grunder
Med hjälp av spegelvisning kan en person som
utgör motiv se sig själv på LCD-skärmen.
En person som utgör motiv kan utnyttja denna
funktion till att kontrollera hur hon eller han ser
ut på bilden samtidigt som den som sköter
inspelningen kan se motivet genom sökaren.
41
Videoinspelning
Inställning av ljusstyrkan på
LCD-skärmen
(1) När strömbrytaren POWER står i läget
CAMERA: tryck på FN och välj PAGE2.
När strömbrytaren POWER står i läget VCR:
tryck på FN för att ta fram PAGE1.
När strömbrytaren POWER står i läget
MEMORY: tryck på FN och välj PAGE3.
(2) Tryck på LCD BRT. Menyn för inställning av
LCD-skärmens ljusstyrka visas.
(3) Ändra LCD-skärmens ljusstyrka med hjälp av
knapparna – (mörkare)/+ (ljusare).
(4) Tryck på
OK för att återgå till PAGE1/
PAGE2/PAGE3 i punkt 1.
Запись изображения
Регулировка яркости экрана
ЖКД
(1) Если переключатель POWER установлен в
положение CAMERA, нажмите кнопку FN и
выберите страницу PAGE2.
Если переключатель POWER установлен в
положение VCR, нажмите кнопку FN,
чтобы отобразить страницу PAGE1.
Если переключатель POWER установлен в
положение MEMORY, нажмите кнопку FN
и выберите страницу PAGE3.
(2) Нажмите кнопку LCD BRT. Появится экран
регулировки яркости экрана ЖКД.
(3) Отрегулируйте яркость экрана ЖКД с
помощью кнопок – (для уменьшения
яркости)/+ (для увеличения яркости).
(4) Нажмите кнопку
OK для возврата к
страницам PAGE1/PAGE2/PAGE3 в пункте
1.
2,3
LCD
BRT
OK
–
LCD BRT
+
Stapelindikering/
Полоса индикатора
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Angående bakgrundsbelysning av LCDskärmen
Det är möjligt att ändra bakgrundsbelysningens
ljusstyrka. Gå till menyinställningarna och välj
LCD B.L. under
, när videokameran drivs
med batteri (s. 227).
Задняя подсветка экрана ЖКД
Вы можете изменять яркость задней
подсветки. При использовании батарейного
блока выберите опцию LCD B.L. в
в
установках меню (стр. 237).
Även om inställningen av LCD BRT eller LCD
B.L. ändras
påverkar det inte bilden som spelas in.
42
Даже если Вы отрегулируете опцию
LCD BRT или LCD B.L.
На записанное изображение это не повлияет.
Videoinspelning
Justering av sökaren
Titta i sökaren, när bilder spelas in med LCDpanelen stängd. Justera vid behov sökarlinsen
efter den egna synstyrkan, så att bilden i sökaren
blir skarp.
Регулировка видоискателя
Если Вы записываете изображения с
закрытой панелью ЖКД, проверьте
изображение с помощью видоискателя.
Отрегулируйте окуляр видоискателя в
соответствии с Вашим зрением так, чтобы
изображения в видоискателе были четко
сфокусированы.
Поднимите видоискатель и передвиньте
рычаг регулировки объектива видоискателя.
Bakgrundsbelysning i sökaren
Det är möjligt att ändra bakgrundsbelysningens
ljusstyrka. Gå till menyinställningarna och välj
VF B.L. under
, när videokameran drivs med
batteri (s. 227).
Задняя подсветка видоискателя
Вы можете изменять яркость задней
подсветки. При использовании батарейного
блока выберите опцию VF B.L. в
в
установках меню (стр. 237).
Även om inställningen av VF B.L. ändras
påverkar det inte bilden som spelas in.
Даже если Вы отрегулируете опцию
VF B.L.
На записанное изображение это не повлияет.
Запись – Основные положения
Spak för inställning
av sökarlinsen/
Рычаг регулировки
объектива
видоискателя
Inspelning – Grunder
Lyft upp sökaren och vrid på spaken för
inställning av sökarlinsen.
Запись изображения
43
Videoinspelning
Montering av medföljande
motljusskydd
Прикрепление прилагаемого
кожуха объектива
För att kunna spela in bra bilder vid stark
belysning rekommenderar vi att motljusskyddet
monteras. Linsskyddet kan sättas på också
medan motljusskyddet är påmonterat.
Для записи изображений с высоким
качеством при сильном освещении
рекомендуется прикреплять кожух
объектива. Крышка объектива может
надеваться, даже когда кожух объектива
прикреплен.
Anmärkning
Det går inte att sätta på filter eller andra tillbehör
på motljusskyddet.
Om ett dylikt tillbehör sätts fast på
motljusskyddet med våld, så finns det risk för att
det aldrig mer kan tas loss från motljusskyddet.
Примечание
Вы не можете прикреплять к кожуху
объектива фильтры или другие предметы.
Если Вы насильно прикрепите эти предметы
к кожуху объектива, Вы больше не сможете
снять фильтры или другие предметы с
кожуха.
Vid användning av ett filter (tillval)
finns det risk för att skuggan från motljusskyddet
syns i hörnen på skärmen.
44
Запись изображения
При использовании фильтра
(приобретается отдельно)
В углах экрана может появиться тень от
кожуха объектива.
Videoinspelning
Zoomning
Использование функции наезда
видеокамеры
Слегка передвиньте рычаг приводного
вариообъектива для относительно
медленного наезда видеокамеры.
Передвиньте его дальше для ускоренного
наезда видеокамеры.
Нечастое использование функции наезда
видеокамеры обеспечивает наилучшие
результаты.
Сторона W : для широкоугольного вида
(объект удаляется)
Сторона Т : для телефото (объект
приближается)
W
T
T
W
Zoomning större än 10×
Zoomning större än 10× kan utföras digitalt.
Digital zoomning kan ställas in på 20× eller 120×.
Koppla in digital zoomning genom att gå till
och välja
menyinställningen D ZOOM under
önskat digitalt zoomningsomfång (s. 226).
Grundinställningen för digital zoomning är OFF.
T
Запись – Основные положения
W
Inspelning – Grunder
Skjut motorzoomomkopplaren en liten bit för att
zooma sakta. Skjut den längre för att zooma
snabbare.
Sparsam användning av zoomen ger bättre
inspelningsresultat.
W : vidvinkel (motivet tycks komma längre bort)
T : telefoto (motivet tycks komma närmare)
Запись изображения
Для использования наезда более 10×
Наезд видеокамеры более 10× выполняется
цифровым методом. Цифровой наезд
видеокамеры может быть установлен на
увеличение от 20× до 120×. Для активизации
цифрового наезда выберите степень
в
цифрового наезда в опции D ZOOM в
установках меню (стр. 236). Функция
цифрового наезда по умолчанию установлена
в положение OFF.
Området till höger om stapeln motsvarar den
digitala zoomningszonen.
Den digitala zoomningszonen visas efter val av ett
digitalt zoomningsomfång i menyinställningarna./
Правая сторона полосы показывает зону
цифровой трансфокации.
Зона цифровой трансфокации появится, когда
Вы выберете степень цифрового наезда в
установках меню.
W
T
45
Videoinspelning
Запись изображения
Vid tagning nära ett motiv
Om skärpan inte ställs in korrekt, så skjut
motorzoomomkopplaren mot läget ”W” tills
motivet blir skarpt. I telefotoläget är det möjligt
att ta bilder på motiv som befinner sig minst ca
80 cm från framsidan på objektivet och i
vidvinkelläget på motiv som befinner sig ca 1 cm
från framsidan på objektivet.
При съемке объекта с близкого
расстояния
Если Вы не можете получить четкой
фокусировки, передвиньте рычаг приводного
вариообъектива в сторону “W” до получения
четкой фокусировки. Вы можете выполнять
съемку объекта в положении телефото,
который находится, по крайней мере, на
расстоянии 80 см от поверхности объектива,
или же около 1 см в положении
широкоугольного вида.
Anmärkning gällande digital zoomning
Bildkvaliteten försämras i och med att
motorzoomomkopplaren skjuts mot läget ”T”.
När strömbrytaren POWER står i läget
MEMORY
kan digital zoomning inte användas.
Примечания к наезду видеокамеры
цифровым методом
Качество изображения ухудшается по мере
приближения рычага приводного
вариообъектива к стороне “Т”.
Если переключатель POWER установлен в
положение MEMORY
Вы не можете пользоваться функцией
цифрового наезда.
Tagning av bakifrån upplysta
motiv – Motljuskompensering
Utnyttja motljuskompensering vid tagning av ett
motiv som belyses bakifrån eller har en mycket
ljus bakgrund.
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget CAMERA
eller MEMORY.
(2) Tryck på BACK LIGHT.
Indikeringen . visas på LCD-skärmen.
Съемка объектов с задней
подсветкой – Функция задней
подсветки
Если Вы выполняете съемку объекта с
источником света позади него или же
объекта со светлым фоном, используйте
функцию задней подсветки.
(1) Установите переключатель POWER в
положение CAMERA или MEMORY.
(2) Нажмите кнопку BACK LIGHT.
На экране появится индикатор ..
BACK LIGHT
Hur motljuskompensering kopplas ur
Tryck en gång till på BACK LIGHT.
Для отмены функции задней
подсветки
Нажмите кнопку BACK LIGHT еще раз.
Angående tagning av bakifrån upplysta motiv
Vid tryck på MANUAL för EXPOSURE (s. 77)
eller SPOT METER (s. 78) kopplas
motljuskompensering ur.
46
Во время съемки объектов с задней
подсветкой
Функция задней подсветки будет отменена,
если Вы нажмете кнопку MANUAL в режиме
EXPOSURE (стр. 77) или SPOT METER
(стр. 78).
Videoinspelning
Tagning i mörker
– NightShot/Super NightShot/
Colour Slow Shutter
Användning av funktionen
NightShot
Использование режима ночной
съемки
Режим ночной съемки позволяет Вам
выполнять съемку объектов ночью или в
темном месте.
При использовании режима ночной съемки
изображение может записаться в
неправильных или неестественных цветах.
(1) Установите переключатель POWER в
положение CAMERA или MEMORY.
(2) Установите переключатель NIGHTSHOT в
положение ON.
На экране начнут мигать индикаторы
и
”NIGHTSHOT”.
NIGHTSHOT
OFF
Hur NightShot kopplas ur
Skjut NIGHTSHOT till läget OFF.
Användning av funktionen Super
NightShot
Vid inspelning med funktionen Super NightShot
blir motiv mer än 16 gånger ljusare än vid
inspelning med funktionen NightShot.
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget CAMERA.
(2) Skjut NIGHTSHOT till läget ON.
Indikeringarna
och ”NIGHTSHOT”
blinkar på LCD-skärmen.
(3) Tryck på FN och välj PAGE3.
(4) Tryck på SUPER NS.
Indikeringen
visas på LCD-skärmen.
(5) Tryck på EXIT för att återgå till funktionsläget
(FN).
Hur Super NightShot kopplas ur
Tryck en gång till på SUPER NS för att återgå till
funktionen NightShot.
ON
Запись – Основные положения
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget CAMERA
eller MEMORY.
(2) Skjut NIGHTSHOT till läget ON.
och ”NIGHTSHOT”
Indikeringarna
blinkar på LCD-skärmen.
Съемка в темноте – Ночная
съемка/Ночная суперсъемка/
Цветная съемка с медленным
затвором
Inspelning – Grunder
Med hjälp av funktionen NightShot är det möjligt
att spela in bilder utomhus på natten och på
andra mörka platser.
Vid inspelning med funktionen NightShot kan
det hända att bilden spelas in med felaktiga eller
onaturliga färger.
Запись изображения
NightShot-ljusspridare/
Излучатель подсветки для ночной съемки
Для отмены режима ночной съемки
Установите переключатель NIGHTSHOT в
положение OFF.
Использование режима ночной
суперсъемки
Режим ночной суперсъемки позволяет
сделать объекты более чем в 16 раз ярче,
чем при записи в режиме ночной съемки.
(1) Установите переключатель POWER в
положение CAMERA.
(2) Установите переключатель NIGHTSHOT в
положение ON.
На экране начнут мигать индикаторы
и
”NIGHTSHOT”.
(3) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE3.
(4) Нажмите кнопку SUPER NS.
На экране высветится индикатор
.
(5) Нажмите кнопку EXIT для возврата к
опции FN.
Для отмены режима ночной суперсъемки
Нажмите кнопку SUPER NS еще раз для
возврата в режим ночной съемки.
47
Videoinspelning
Запись изображения
Användning av NightShot-ljus
Использование подсветки ночной
съемки
Bilden blir tydligare med NightShot-ljuset tänt.
Koppla in NightShot-ljuset genom att gå till
menyinställningarna och ställa N.S. LIGHT
under
i läget ON. (Grundinställningen är
ON.)
Изображение станет ярче, если включить
функцию подсветки ночной съемки. Для
включения функции подсветки ночной
съемки установите опцию N.S. LIGHT в
в
установках меню в положение ON. (ON
является установкой по умолчанию.)
Användning av funktionen Colour
Slow Shutter
Med hjälp av funktionen Colour Slow Shutter är
det möjligt att spela in färgbilder på platser med
svag belysning.
Использование функции цветной
съемки с медленным затвором
Функция цветной съемки с медленным
затвором позволяет Вам записывать цветные
изображения в темном месте.
NIGHTSHOT
OFF
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget CAMERA.
(2) Skjut NIGHTSHOT till läget OFF.
(3) Tryck på FN och välj PAGE3.
(4) Tryck på COLR SLW S.
Indikeringen
visas på LCD-skärmen.
(5) Tryck på EXIT för att återgå till funktionsläget
(FN).
Hur Color Slow Shutter kopplas ur
Tryck en gång till på COLR SLW S, så att
indikeringen
slocknar.
Anmärkningar
•Använd inte funktionen NightShot på ljusa
platser (t.ex. utomhus på dagen). Det kan
orsaka funktionsfel.
•Om skärpan inte ställs in korrekt vid inspelning
med funktionen NightShot, så ställ in skärpan
manuellt.
Följande funktioner kan inte användas vid
användning av funktionen NightShot:
– Vitbalansering
– PROGRAM AE
– Manuell exponering
– Flexibel spotmätare
– HOLOGRAM AF
Vid användning av funktionen Super
NightShot eller Colour Slow Shutter
justeras slutarhastigheten automatiskt i enlighet
med rådande ljusförhållanden. Det kan då hända
att bildernas rörelser blir långsammare.
48
ON
(1) Установите переключатель POWER в
положение CAMERA.
(2) Установите переключатель NIGHTSHOT в
положение OFF.
(3) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE3.
(4) Нажмите кнопку COLR SLOW S.
На экране высветится индикатор
.
(5) Нажмите кнопку EXIT для возврата к
опции FN.
Для отмены функции цветной съемки с
медленным затвором
Нажмите кнопку COLR SLW S еще раз, чтобы
индикатор
исчез.
Примечания
• Не используйте функцию ночной съемки в
ярко освещенных местах (например, на
улице в дневное время). Это может
привести к неисправности Вашей
видеокамеры.
• Если фокусировка при записи в режиме
ночной съемки затруднена, выполните
фокусировку вручную.
При использовании функции ночной
съемки Вы не можете использовать
следующие функции:
– Баланс белого
– PROGRAM AE
– Ручная регулировка экспозиции
– Регулируемое пятно фотометрии
– HOLOGRAM AF
При использовании функции ночной
суперсъемки или функции цветной съемки
с медленным затвором
Скорость затвора будет автоматически
регулироваться в зависимости от яркости.
При этом воспроизведение изображений
может замедлиться.
Запись изображения
Följande funktioner kan inte användas vid
användning av funktionen Super NightShot:
– Vitbalansering
– Toning
– Digitala effekter
– PROGRAM AE
– Manuell exponering
– Flexibel spotmätare
– Progressiv inspelning
– Fotografering med blixt
При использовании функции ночной
суперсъемки Вы не можете использовать
следующие функции:
– Баланс белого
– Фейдер
– Цифровые эффекты
– PROGRAM AE
– Ручная регулировка экспозиции
– Регулируемое пятно фотометрии
– Прогрессивный режим записи
– Запись со вспышкой
Angående NightShot-ljus
NightShot-ljusets strålar är infraröda och därför
ej synliga. Maximalt avstånd för inspelning med
NightShot-ljus är ca 3 m.
Följande funktioner kan inte användas vid
användning av funktionen Colour Slow
Shutter:
– Toning
– Digitala effekter
– PROGRAM AE
– Manuell exponering
– Flexibel spotmätare
– Progressiv inspelning
– Fotografering med blixt
I totalt mörker
kan det hända att funktionen Colour Slow
Shutter inte fungerar som den ska.
Если переключатель POWER установлен в
положение MEMORY
Вы не можете использовать следующие
функции:
– Функцию ночной суперсъемки
– Функцию цветной съемки с медленным
затвором
Подсветка ночной съемки
Лучи подсветки ночной съемки являются
инфракрасными, и поэтому они невидимы.
Максимальное расстояние для съемки при
использовании подсветки ночной съемки
составляет около 3 м.
При использовании функции цветной
съемки с медленным затвором Вы не
можете использовать следующие
функции:
– Фейдер
– Цифровые эффекты
– PROGRAM AE
– Ручная регулировка экспозиции
– Регулируемое пятно фотометрии
– Прогрессивный режим записи
– Запись со вспышкой
Запись – Основные положения
När strömbrytaren POWER står i läget
MEMORY
kan följande funktioner inte användas:
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
Inspelning – Grunder
Videoinspelning
В полной темноте
Функция цветной съемки с медленным
затвором может не работать надлежащим
образом.
49
Kontroll av gjord inspelning – Sökning
efter slutet/Sökning för överspelning/
Snabbgranskning av senaste inspelning
Проверка записи – Поиск
конца/Поиск монтажа/
Просмотр записи
Knapparna som nämns nedan kan användas till
att kontrollera inspelat material eller se till att
övergången mellan senast inspelade scen och
nästa scen som ska spelas in blir så mjuk som
möjligt.
Вы можете использовать эти кнопки для
проверки записанного изображения или
съемки, так, чтобы переход между
последним записанным эпизодом и
следующим записываемым эпизодом был
плавным.
FN
EDITSEARCH
Sökning efter slutet
Функция поиска конца
Slutet på ett inspelat avsnitt kan letas fram efter
inspelning.
Вы можете дойти до конца записанной части
ленты после выполнения записи.
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget CAMERA.
(2) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(3) Tryck på END SCH.
De senaste fem sekunderna av det inspelade
avsnittet spelas upp varefter videokameran
ställs i inspelningsberedskap.
(1) Установите переключатель POWER в
положение CAMERA.
(2) Нажмите кнопку FN, чтобы отобразить
страницу PAGE1.
(3) Нажмите кнопку END SCH.
Будут воспроизведены последние пять
секунд записанной части, и Ваша
видеокамера вернется в режим ожидания.
Återgång till funktionsläget (FN)
Tryck på EXIT.
Для возврата к индикации FN
Hur sökning efter slutet kopplas ur
Нажмите кнопку EXIT.
Tryck en gång till på END SCH.
Для отмены поиска конца
Angående sökning efter slutet
Vid användning av en kassett utan kassettminne
fungerar inte sökning efter slutet, om kassetten
matas ut efter inspelning på bandet. Vid
användning av en kassett med kassettminne
fungerar sökning efter slutet även om kassetten
matas ut.
Om oinspelade bandavsnitt förekommer
mellan inspelade avsnitt
kan det hända att sökning efter slutet inte
fungerar korrekt.
50
Нажмите кнопку END SCH еще раз.
Функция поиска конца
Когда Вы используете кассету без кассетной
памяти, функция поиска конца не будет
работать, если Вы после выполнения записи
на ленту извлечете кассету. Если Вы
используете кассету с кассетной памятью,
функция поиска конца будет работать даже
после извлечения кассеты.
Если на ленте имеются пустые участки
между записанными участками
Функция поиска конца может работать
некорректно.
Kontroll av gjord inspelning
– Sökning efter slutet/Sökning för
överspelning/Snabbgranskning
av senaste inspelning
Sökning för överspelning
Det är möjligt att söka fram önskad startpunkt
för nästa inspelning. Ljudet återges inte.
Snabbgranskning av senaste
inspelning
Det senast inspelade avsnittet kan
snabbgranskas.
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget CAMERA.
(2) Tryck ett kort ögonblick på sidan 7 – på
EDITSEARCH.
Det avsnitt som senast har stoppats spelas
upp i några sekunder varefter videokameran
ställs i inspelningsberedskap.
Вы можете выполнять поиск места начала
следующей записи. Вы не можете
контролировать звук.
(1) Установите переключатель POWER в
положение CAMERA.
(2) Держите нажатой кнопку EDITSEARCH.
Будет воспроизведена записанная часть.
Отпустите кнопку EDITSEARCH для
остановки воспроизведения. Если Вы
нажмете кнопку START/STOP, начнется
перезапись с того места, где Вы отпустили
кнопку EDITSEARCH.
7 – : для продвижения назад
+ : для продвижения вперед
Просмотр записи
Вы можете проверить последнюю
записанную часть.
(1) Установите переключатель POWER в
положение CAMERA.
(2) Нажмите кратковременно сторону 7 –
кнопки EDITSEARCH.
Будут воспроизведены последние
несколько секунд самой последней части,
остановку которой Вы выполнили, а затем
Ваша видеокамера вернется в режим
ожидания.
Запись – Основные положения
7 – : för att gå bakåt på bandet
+ : för att gå framåt på bandet
Функция поиска монтажа
Inspelning – Grunder
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget CAMERA.
(2) Tryck in och håll EDITSEARCH intryckt. Det
inspelade avsnittet spelas upp.
Släpp upp EDITSEARCH för att avbryta
uppspelningen. Tryck på START/STOP för
att påbörja inspelning från och med den
punkt där EDITSEARCH släpptes upp.
Проверка записи – Поиск конца/
Поиск монтажа/Просмотр записи
51
— Uppspelning – Grunder —
— Воспроизведение – Основные положения —
Uppspelning av ett
band
Воспроизведение
ленты
Inspelningar som gjorts på ett band kan visas på
LCD-skärmen. Om LCD-panelen stängs är det
möjligt att se uppspelningen i sökaren.
Uppspelning kan även manövreras med hjälp av
den medföljande fjärrkontrollen.
Вы можете наблюдать записанное на ленте
изображение на экране ЖКД. Если Вы
закроете панель ЖКД, Вы можете
контролировать воспроизводимое
изображение в видоискателе. Вы можете
также контролировать воспроизведение с
помощью пульта дистанционного управления,
прилагаемого к Вашей видеокамере.
(1) Нажмите переключатель POWER в
положение VCR, удерживая нажатой
маленькую зеленую кнопку.
(2) Нажмите кнопку OPEN, чтобы открыть
панель ЖКД.
(3) Нажмите кнопку
для перемотки
ленты назад.
(4) Нажмите кнопку
для начала
воспроизведения.
(5) Отрегулируйте громкость, следуя
приведенным ниже пунктам.
1 Нажмите кнопку FN, чтобы отобразить
страницу PAGE1.
2 Нажмите кнопку VOL. Появится экран
регулировки громкости.
3 Нажимайте кнопку – (для уменьшения
громкости)/+ (для увеличения громкости).
4 Нажмите кнопку
OK, чтобы
вернуться к странице PAGE1.
(1) Tryck in och håll den lilla gröna knappen
intryckt och ställ strömbrytaren POWER i
läget VCR.
(2) Tryck på OPEN för att öppna LCD-panelen.
för att återspola bandet.
(3) Tryck på
(4) Tryck på
för att starta uppspelning.
(5) Reglera volymen enligt följande.
1 Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
2 Tryck på VOL, så att knapparna för
volymreglering visas.
3 Tryck på – (för att sänka volymen)/+ (för
att höja volymen).
4 Tryck på
OK för att återgå till PAGE1.
4
3
1
VCR
R
POWE
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
2
5
OK
–
52
VOL
+
Stapelindikering/
Полоса индикатора
Uppspelning av ett band
Воспроизведение ленты
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Hur uppspelning avbryts
Для отмены воспроизведения
Tryck på
Нажмите кнопку
.
Hur bandet snabbspolas bakåt
Tryck på
i stoppläge.
.
Для перемотки ленты назад
Во время остановки воспроизведения
нажмите кнопку
.
Для перемотки ленты вперед
Tryck på
Во время остановки воспроизведения
.
нажмите кнопку
i stoppläge.
Visning av en stillbild
(uppspelningspaus)
Tryck på
under pågående uppspelning.
Tryck en gång till på
för att fortsätta
uppspelningen.
Visning av skärmindikeringar
– Indikeringsvisning
Tryck på DISPLAY/BATTERY INFO på
videokameran eller på DISPLAY på den
medföljande fjärrkontrollen.
Indikeringarna på skärmen slocknar.
Tryck en gång till på DISPLAY/BATTERY INFO
på videokameran eller DISPLAY på
fjärrkontrollen för att ta fram indikeringarna
igen.
Во время воспроизведения нажмите кнопку
. Для возобновления воспроизведения
нажмите кнопку
еще раз.
Если Вы оставите питание включенным на
длительное время
Ваша видеокамера нагреется. Это не
является неисправностью.
Для отображения экранных
индикаторов – Функция
индикации
Нажмите кнопку DISPLAY/BATTERY INFO на
Вашей видеокамере или кнопку DISPLAY на
пульте дистанционного управления,
прилагаемом к Вашей видеокамере.
Индикаторы исчезнут с экрана.
Для того, чтобы индикаторы появились,
нажмите кнопку DISPLAY/BATTERY INFO или
DISPLAY на пульте дистанционного
управления еще раз.
Воспроизведение – Основные положения
Om strömmen lämnas påslagen en lång stund
blir videokameran varm. Det betyder inte att det
är något fel på videokameran.
Для просмотра неподвижного
изображения (пауза воспроизведения)
Uppspelning – Grunder
Hur bandet snabbspolas framåt
DATA CODE
DISPLAY
DISPLAY/
BATTERY INFO
Anmärkning
Även om DISPLAY på fjärrkontrollen trycks in
medan strömbrytaren POWER står i läget OFF
(CHG), så visas inte indikeringen BATTERY
INFO.
Примечание
Даже если Вы нажмете кнопку DISPLAY на
пульте дистанционного управления при
переключателе POWER, установленном в
положение OFF (CHG), индикатор BATTERY
INFO не появится на дисплее.
53
Uppspelning av ett band
Воспроизведение ленты
Angående datum/tid och olika
inställningar
О дате/времени и различных
установках
Förutom att bilder spelas in på ett band spelas
dessutom viss inspelningsinformation (datum/
tid och olika inställningar vid inspelning)
automatiskt in på bandet
(informationskodning).
Följ nedanstående anvisningar för att ta fram
inspelningsinformationen på skärmen med hjälp
av pekpanelen eller den medföljande
fjärrkontrollen.
Ваша видеокамера автоматически
записывает на ленту не только изображения,
но также и данные записи (дату/время или
различные установки при записи)
(код данных).
Следуйте приведенным ниже пунктам для
отображения кода данных с помощью
сенсорной панели или пульта дистанционного
управления.
På pekpanelen
Использование сенсорной панели
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget VCR och
spela upp det aktuella bandet.
(2) Tryck på FN och välj PAGE2 under pågående
uppspelning.
(3) Tryck på DATA CODE.
(4) Välj CAM DATA eller DATE DATA och tryck
sedan på
OK.
(5) Tryck på EXIT.
(1) Установите переключатель POWER в
положение VCR, а затем начните
воспроизведение ленты.
(2) Во время воспроизведения нажмите
кнопку FN и перейдите к странице PAGE2.
(3) Нажмите кнопку DATA CODE.
(4) Выберите опцию CAM DATA или DATE
OK.
DATA, а затем нажмите кнопку
(5) Нажмите кнопку EXIT.
Datum/tid/
Дата/время
50min
0:00:23:01
4 7 2003
12:05:56
Olika inställningar/
Различные установки
50min
AUTO
5 0 AWB
9 dB
F1.8
0:00:23:01
[a]
[b]
[c]
[d]
[e]
[f]
[g]
[a] Bandräkneverk
[b] SteadyShot urkopplat
[c] Exponering
[d] Vitbalansering
[e] Förstärkning
[f] Slutarhastighet
[g] Bländaröppning
[a] Счетчик ленты
[b] Индикатор выключения устойчивой
съемки
[c] Индикатор режима экспозиции
[d] Индикатор баланса белого
[e] Индикатор усиления
[f] Индикатор скорости затвора
[g] Величина диафрагмы
På fjärrkontrollen
Tryck på DATA CODE under pågående
uppspelning.
Visningen ändras enligt följande:
datum/tid t olika inställningar (SteadyShot
urkopplat, exponering, vitbalansering,
förstärkning, slutarhastighet, bländaröppning)
t (ingen indikering)
54
Использование пульта
дистанционного управления
В режиме воспроизведения нажмите кнопку
DATA CODE на пульте дистанционного
управления.
Индикация будет изменяться следующим
образом:
дата/время t различные установки
(выключение устойчивой съемки, экспозиция,
баланс белого, усиление, скорость затвора,
величина диафрагмы) t (без индикации)
Uppspelning av ett band
Воспроизведение ленты
Angående olika inställningar
Indikeringarna för olika inställningar anger
inspelningsinformationen på videokameran när
den aktuella inspelningen gjordes. De olika
inställningarna visas inte under
inspelningsberedskap.
Различные установки
Различные установки отображают Вам
информацию о Вашей видеокамере при
выполнении записи. Во время ожидания
записи на ленту различные установки
отображаться не будут.
Olika uppspelningssätt
Ställ strömbrytaren POWER i läget VCR för att
använda bandmanövreringsknapparna på
videokameran.
Användning av pekpanelen
(1) Tryck på FN och välj PAGE3.
(2) Tryck på V SPD PLAY, så att
bandmanövreringsknapparna visas på LCDskärmen.
För att ändra uppspelningsriktning
Tryck på
under pågående uppspelning för
att ändra uppspelningsriktningen.1)
För att leta fram en viss scen medan
bilden visas (bildsökning)
Tryck under pågående uppspelning in och håll
eller
intryckt. Släpp intryckt knapp för
att återgå till normal uppspelning.
För att övervaka bilden medan
bandet snabbspolas framåt eller
bakåt (snabbsökning)
Tryck in och håll
intryckt under pågående
snabbspolning framåt eller tryck in och håll
intryckt under pågående snabbspolning bakåt.
Släpp intryckt knapp för att återgå till normal
snabbspolning framåt eller bakåt.
För att se scener i ultrarapid
(långsam uppspelning)
Tryck på
under pågående uppspelning.
Tryck först på
och därefter på
för att
spela upp bandet långsamt baklänges.1)
Код данных
Если Вы подсоедините Вашу видеокамеру к
телевизору, код данных появится на экране
телевизора.
Различные режимы
воспроизведения
Для использования кнопок видеоконтроля
установите переключатель POWER в
положение VCR.
Использование сенсорной панели
(1) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE3.
(2) Нажмите кнопку V SPD PLAY для
отображения кнопок видеоконтроля.
Для изменения направления
воспроизведения
Нажмите кнопку
во время
воспроизведения для изменения
направления воспроизведения.1)
Для отыскания эпизода во время
контроля изображения (поиск
изображения)
Воспроизведение – Основные положения
Angående informationskodning
Efter anslutning av videokameran till en tv visas
inspelningsinformationen på tv-skärmen, när
informationskodning använts.
Когда Вы используете функцию кода
данных, то появятся черточки (-- -- --), если:
– Воспроизводится незаписанный участок на
ленте.
– Лента является нечитаемой из-за
повреждения или помех.
– Запись на ленту была выполнена
видеокамерой без установки даты и времени.
Uppspelning – Grunder
Vid användning av informationskodning visas
streck (-- -- --), om:
– ett oinspelat bandavsnitt spelas upp,
– bandet inte kan läsas av på grund av skada på
bandet eller bandbrus,
– bandet spelats in på en videokamera utan
inställt datum och tid.
Держите нажатой кнопку
или
во
время воспроизведения. Для возобновления
обычного воспроизведения отпустите кнопку.
Для контроля изображения на
высокой скорости во время
ускоренной перемотки ленты вперед
или назад (поиск методом прогона)
Держите нажатой кнопку
во время
ускоренной перемотки ленты вперед или
кнопку
во время ускоренной перемотки
ленты назад. Для возобновления обычной
перемотки ленты вперед или назад отпустите
кнопку.
Для просмотра изображения на
замедленной скорости (замедленное
воспроизведение)
Нажмите во время воспроизведения кнопку
. Для замедленного воспроизведения в
обратном направлении нажмите кнопку
,
а затем нажмите кнопку
.1)
55
Uppspelning av ett band
Воспроизведение ленты
För att se bilder med dubbel
hastighet
Для просмотра изображений на
удвоенной скорости
Tryck på
under pågående uppspelning.
Tryck först på
och därefter på
för att
spela upp bandet dubbelt så fort baklänges.1)
Нажмите во время воспроизведения кнопку
. Для воспроизведения на удвоенной
скорости в обратном направлении нажмите
кнопку
, а затем кнопку
.1)
För att se en bildruta i taget
Для покадрового просмотра
изображений
Tryck på
Tryck på
baklänges.2)
under uppspelningspaus.2)
för att spela upp en bildruta i taget
För att leta fram senast inspelade
scen (END SEARCH)
Tryck i stoppläge på END SCH på PAGE1. De
senaste fem sekunderna av det inspelade
avsnittet spelas upp varefter videokameran ställs
i stoppläge.
1)
Tryck på
för att koppla in
uppspelningspaus. Tryck på
för att
återstarta normal uppspelning.
2)
Tryck på
för att återstarta normal
uppspelning.
Angående bandmanövreringsknappar
Observera att knapparna på videokameran inte
är märkta riktigt likadant som knapparna på den
medföljande fjärrkontrollen.
På videokameran:
Uppspelningsstart eller paus
Stopp
Snabbspolning bakåt
Snabbspolning framåt
Långsam uppspelning
Uppspelning av en bildruta i taget framåt
Uppspelning av en bildruta i taget bakåt
Uppspelning på dubbel hastighet
På fjärrkontrollen:
N
Uppspelningsstart
X
Paus
x
Stopp
m Snabbspolning bakåt
M Snabbspolning framåt
y
Långsam uppspelning
C Uppspelning av en bildruta i taget framåt
c
Uppspelning av en bildruta i taget bakåt
×2
Uppspelning på dubbel hastighet
56
Vid inkoppling av speciella uppspelningssätt
•Ljudet stängs av.
•Den föregående bilden visas ibland som en
mosaikmönstrad bild så länge den speciella
uppspelningen pågår.
Нажмите во время паузы воспроизведения
.2)
кнопку
Для покадрового воспроизведения в
обратном направлении нажмите кнопку
.2)
Для поиска последнего записанного
эпизода (END SEARCH)
Нажмите во время остановки кнопку
END SCH на странице PAGE1. Будут
воспроизведены последние пять секунд
записанного участка, после чего
воспроизведение остановится.
1)
Нажмите кнопку
для выполнения
паузы воспроизведения. Нажмите кнопку
для возобновления нормального
воспроизведения.
2)
Нажмите кнопку
для возобновления
нормального воспроизведения.
Кнопки видеоконтроля
Метки на Вашей видеокамере отличаются от
меток на пульте дистанционного управления,
прилагаемого к Вашей видеокамере.
На Вашей видеокамере:
Для воспроизведения или паузы ленты
Для остановки ленты
Для перемотки ленты назад
Для перемотки ленты вперед
Для замедленного воспроизведения
ленты
Для покадрового продвижения ленты
вперед
Для покадрового продвижения ленты
назад
Для воспроизведения ленты с
удвоенной скоростью
На пульте дистанционного управления:
N
Для воспроизведения ленты
X
Для паузы ленты
x
Для остановки ленты
m Для перемотки ленты назад
M Для перемотки ленты вперед
y
Для замедленного воспроизведения
ленты
C Для покадрового продвижения ленты
вперед
c
Для покадрового продвижения ленты
назад
×2
Для воспроизведения ленты с
удвоенной скоростью
В различных режимах воспроизведения
• Звук будет приглушен.
• Изображение предыдущих записей может
стать мозаичным во время воспроизведения.
Воспроизведение ленты
När uppspelningspaus är inkopplat i fem
minuter
kopplas stoppläget automatiskt in på
videokameran. Tryck på
för att fortsätta
uppspelningen.
Если режим паузы воспроизведения
продлится пять минут
Ваша видеокамера автоматически войдет в
режим остановки. Для возобновления
воспроизведения нажмите кнопку
.
När ett band spelas upp baklänges
kan det hända att horisontella ränder uppstår i
mitten eller längst upp och längst ner på
skärmen. Det betyder inte att det är något fel på
videokameran.
При воспроизведении ленты в обратном
направлении
На экране могут появиться горизонтальные
помехи по центру или же вверху и внизу
экрана. Это не является неисправностью.
Angående långsam uppspelning
Videokameran medger långsam uppspelning av
god kvalitet. Långsam uppspelning fungerar
dock inte för utsignaler via gränssnittet DV.
Замедленное воспроизведение
Замедленное воспроизведение может плавно
выполняться на Вашей видеокамере. Однако,
эта функция не работает для выходного
сигнала через интерфейс DV.
Uppspelning – Grunder
Uppspelning av ett band
Воспроизведение – Основные положения
57
Visning av
inspelningar på en tvskärm
Anslut videokameran till en tv med hjälp av den
medföljande ljud/videokabeln för att kunna visa
uppspelade bilder på en tv-skärm.
Bandmanövreringsknapparna kan användas på
samma sätt som vid visning av uppspelade
bilder på LCD-skärmen.
Vid visning av uppspelade bilder på en tv-skärm
rekommenderar vi att videokameran
strömförsörjs från ett nätuttag med hjälp av
nätadaptern. Vi hänvisar också till
bruksanvisningen till tv:n.
Öppna skyddslocket till in/utgångarna. Anslut
videokameran till tv:n med hjälp av ljud/
videokabeln. Ställ in tv/videoväljaren på tv:n i
läget för korrekt videokälla för att kunna visa
bilder från videokameran på tv-skärmen.
Просмотр записи на
экране телевизора
Подсоедините Вашу видеокамеру к Вашему
телевизору с помощью соединительного
кабеля аудио/видео, который прилагается к
Вашей видеокамере, для просмотра
воспроизводимых изображений на экране
телевизора. Вы можете пользоваться
кнопками контроля воспроизведения таким
же образом, как при просмотре
воспроизводимых изображений на экране
ЖКД.
При просмотре воспроизводимого
изображения на экране телевизора
рекомендуется подключить питание к Вашей
видеокамере от сетевой розетки с помощью
сетевого адаптера переменного тока. См.
инструкцию по эксплуатации Вашего
телевизора.
Откройте крышку гнезда. Подсоедините
Вашу видеокамеру к телевизору с помощью
соединительного кабеля аудио/видео. Затем
установите селекторный переключатель TV/
VCR на телевизоре в положение VCR, чтобы
получить возможность просматривать
изображения с Вашей видеокамеры.
S VIDEO
AUDIO/
VIDEO
Gul/
Желтый
IN
S VIDEO
VIDEO
: Signalflöde/
Передача сигнала
AUDIO
Ljud/videokabel (medföljer)/
Соединительный кабель
Röd/
аудио/видео (прилагается) Красный
Om tv:n redan är ansluten till
en videoapparat
58
Anslut videokameran till lämpliga linjeingångar
(LINE IN) på videoapparaten med hjälp av den
medföljande ljud/videokabeln. Ställ sedan
ingångsväljaren på videoapparaten i läget för
motsvarande linjeingångar (LINE).
TV
Vit/
Белый
Если Ваш телевизор уже
подсоединен к КВМ
Подсоедините Вашу видеокамеру к входному
гнезду LINE IN на КВМ с помощью
соединительного кабеля аудио/видео,
который прилагается к Вашей видеокамере.
Установите селектор входного сигнала на
КВМ в положение LINE.
Visning av inspelningar på en tvskärm
Om tv:n eller videoapparaten är
enkanalig
Просмотр записи на экране
телевизора
Если Ваш телевизор или КВМ
монофонического типа
Подсоедините желтый штекер
соединительного кабеля аудио/видео к
входному гнезду для видеосигнала, а белый
или красный штекер – к входному гнезду для
аудиосигнала КВМ или телевизора.
Если Вы подсоедините белый штекер, будет
слышен звуковой сигнал L (левый). Если Вы
подсоедините красный штекер, будет слышен
звуковой сигнал R (правый).
Om tv:n/videoapparaten har en
21-polig ingång
(EUROCONNECTOR)
Если в Вашем телевизоре/КВМ
имеется 21-штырьковый разъем
(EUROCONNECTOR)
Используйте 21-штырьковый адаптер,
прилагаемый к Вашей видеокамере.
Этот адаптер используется исключительно
для выходного сигнала.
TV
Detta gäller endast modeller med märkningen
på undersidan.
Om apparaten som videokameran ska
anslutas till har en S-videokoppling
•Bilder kan återges mer naturtroget efter
anslutning av en S-videokabel (tillval). Efter
denna anslutning behöver inte den gula
kontakten (videokanalen) på ljud/videokabeln
anslutas.
Anslut S-videokabeln (tillval) till Svideokopplingarna på videokameran
respektive apparaten som videokameran ska
anslutas till.
Denna anslutning garanterar DV-formatsbilder
av högre kvalitet.
•Inget ljud återges efter anslutning av endast en
S-videokabel (tillval).
Visning av skärmindikeringar på en tv-skärm
och ställ in
Gå till menyinställningen
DISPLAY på V-OUT/LCD (s. 233). Tryck på
DISPLAY/BATTERY INFO på fjärrkontrollen för
att ta bort skärmindikeringarna.
Только модели со знаком
, напечатанным
на их нижней поверхности.
Если устройство, которое Вы хотите
подсоединить, оснащено гнездом S видео
• Изображения могут быть воспроизведены
более достоверно с использованием кабеля
S видео (приобретается отдельно). При
данном соединении Вам не нужно
подсоединять желтый штекер (видео)
соединительного кабеля аудио/видео.
Подсоедините кабель S видео
(приобретается отдельно) к гнездам S
видео на Вашей видеокамере и на
устройстве, которое Вы хотите
подсоединить.
Это соединение обеспечивает более
высокое качество изображений формата
DV.
• При подсоединении только кабеля S видео
(приобретается отдельно) звук не
передается.
Для отображения экранных индикаторов
на экране телевизора
Установите опцию DISPLAY в
в
установках меню в положение V-OUT/LCD
(стр. 243). Чтобы экранные индикаторы
исчезли, нажмите кнопку DISPLAY/BATTERY
INFO на Вашей видеокамере.
Воспроизведение – Основные положения
Använd 21-polsadaptern som följer med
videokameran.
Denna adapter är enbart till för utmatning.
Uppspelning – Grunder
Anslut den gula kontakten på ljud/videokabeln
till videoingången och den vita eller den röda
kontakten på kabeln till ljudingången på tv:n
eller videoapparaten.
Vid anslutning av den vita kontakten återges
ljudet från vänster kanal (L). Vid anslutning av
den röda kontakten återges ljudet från höger
kanal (R).
59
— Avancerade inspelningsfunktioner —
— Усовершенствованные операции записи —
Inspelning av stillbilder på en ”Memory
Stick” under inspelningsberedskap eller
pågående inspelning på ett band
Запись неподвижных изображений
на “Memory Stick” в режиме записи
или ожидания записи на ленту
Under inspelningsberedskap
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
(1) Tryck lätt på och håll PHOTO halvvägs
intryckt tills en stillbild visas. Indikeringen
CAPTURE visas. Inspelning startar inte än.
Om en annan stillbild ska väljas, så släpp upp
PHOTO, välj önskad stillbild och tryck
därefter lätt på och håll PHOTO halvvägs
intryckt igen.
(2) Tryck in PHOTO helt.
När stapelrullningsindikeringen slocknar
anger det att inspelningen är klar.
Den bild som visades på skärmen när PHOTO
trycktes in helt spelas in på isatt ”Memory
Stick”.
В режиме ожидания записи на
ленту
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
(1) Держите слегка нажатой кнопку PHOTO
до тех пор, пока не появится неподвижное
изображение. Появится индикатор
CAPTURE. Запись пока еще не началась.
Для изменения неподвижного
изображения отпустите кнопку PHOTO,
выберите неподвижное изображение
снова, а затем нажмите и держите слегка
нажатой кнопку PHOTO.
(2) Нажмите кнопку PHOTO сильнее.
Запись будет завершена, когда исчезнет
штриховой индикатор прокрутки.
Когда Вы нажмете кнопку PHOTO
сильнее, отображаемое на экране
изображение будет записано на “Memory
Stick”.
1
640
FINE
12
CAPTURE
101
2
640
FINE
101
Under pågående inspelning
60
В режиме записи на ленту
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Tryck in PHOTO helt.
Den bild som visades på skärmen när PHOTO
trycktes in helt spelas in på isatt ”Memory Stick”.
När stapelrullningsindikeringen slocknar anger
det att inspelningen på isatt ”Memory Stick” är
klar.
Нажмите кнопку PHOTO сильнее.
Когда Вы нажмете кнопку PHOTO сильнее,
отображаемое на экране изображение будет
записано на “Memory Stick”.
Запись на “Memory Stick” будет завершена,
когда исчезнет штриховой индикатор
прокрутки.
Запись неподвижных
изображений на “Memory Stick” в
режиме записи или ожидания
записи на ленту
Anmärkning
Medan någon av följande funktioner är
inkopplade går det inte att spela in stillbilder på
en ”Memory Stick” (indikeringen
blinkar):
– sökning efter slutet
– bredbildsläge
– intoning med BOUNCE
– progressiv inspelning
– MEMORY MIX
Примечание
Вы не можете записывать неподвижные
изображения на “Memory Stick” во время
выполнения следующих операций (индикатор
будет мигать):
– Поиск конца
– Широкоэкранный режим
– При введении в режиме BOUNCE
– Прогрессивный режим записи
– Режим MEMORY MIX
Angående ”Memory Stick”
Vi hänvisar till sidan 130 angående detaljer.
“Memory Stick”
Подробные сведения приведены на стр. 130.
Angående stillbilder
•Bildstorleken blir 640 × 480.
•Det är inte möjligt att ändra inställd bildkvalitet
medan strömbrytaren POWER står i läget
CAMERA. Bilder spelas in med den bildkvalitet
som ställts in med strömbrytaren POWER i
läget MEMORY.
•Vid inspelning med högre bildkvalitet än
normalt rekommenderar vi att
minnesfotografering används (s. 139).
Vid tryck på PHOTO på fjärrkontrollen
spelas bilden som visas på skärmen in i samma
ögonblick som knappen trycks in.
Vid inspelning av stillbilder på en ”Memory
Stick” under pågående inspelning på ett band
är det inte möjligt att förgranska stillbilden på
skärmen genom att trycka in PHOTO halvvägs.
Den bild som visas när PHOTO trycks in helt
spelas in på isatt ”Memory Stick”.
Angående titlar
Det är inte möjligt att spela in stillbilder med
titlar.
Во время и после записи неподвижных
изображений на “Memory Stick”
Ваша видеокамера будет продолжать запись
на ленту.
Если Вы нажмете кнопку PHOTO на пульте
дистанционного управления
Ваша видеокамера немедленно запишет
изображение, отображаемое на экране при
нажатии Вами кнопки.
Для записи неподвижных изображений на
“Memory Stick” в режиме записи на ленту
Вы не можете проверить изображение на
экране, слегка нажав кнопку PHOTO.
Изображение будет записано на “Memory
Stick”, когда Вы нажмете кнопку PHOTO
сильнее.
Усовершенствованные операции записи
Under och efter inspelning av stillbilder på
isatt ”Memory Stick”
fortsätter inspelningen på bandet i videokameran
som vanligt.
Неподвижные изображения
• Размер изображения установится на
640 × 480.
• Если переключатель POWER установлен в
положение CAMERA, качество изображения
не может быть изменено. Изображения
будут записываться с качеством, которое
было установлено при установке
переключателя POWER в положение
MEMORY.
• При записи изображений с более высоким
качеством рекомендуется использовать
функцию фотосъемки с сохранением в
памяти (стр. 139).
Avancerade inspelningsfunktioner
Inspelning av stillbilder på en
”Memory Stick” under
inspelningsberedskap eller
pågående inspelning på ett band
Титр
Вы не можете записывать титры.
Timerstyrd inspelningsstart
Under inspelningsberedskap är det möjligt att
spela in bilder på en ”Memory Stick” med hjälp
av timerstyrd inspelningsstart. Vi hänvisar till
sidan 62 angående detaljer.
Запись по таймеру самозапуска
В режиме ожидания записи Вы можете
записывать неподвижные изображения на
“Memory Stick” с помощью таймера
самозапуска. Подробные сведения
приведены на стр. 62.
Inspelning med blixt
Under inspelningsberedskap är det möjligt att
använda blixten vid inspelning av bilder på en
”Memory Stick”. Vi hänvisar till sidan 143
angående detaljer.
Запись изображений со вспышкой
В режиме ожидания записи Вы можете
записывать неподвижные изображения на
“Memory Stick” со вспышкой. Подробные
сведения приведены на стр. 143.
61
Timerstyrd
inspelningsstart
Запись по таймеру
самозапуска
START/STOP
PHOTO
PHOTO
START/STOP
Inspelning på ett band
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck vid uppspelningsberedskap på FN och
välj PAGE2.
(2) Tryck på SELFTIMER.
(timerstyrd inspelningsstart)
Indikeringen
visas på skärmen.
(3) Tryck på EXIT för att återgå till funktionsläget
(FN).
(4) Tryck på START/STOP.
Timern börjar räkna ner från omkring 10
samtidigt som pipljud återges. Under
nedräkningens sista två sekunder blir
pipljuden snabbare varefter inspelningen
startar automatiskt.
(1) Во время ожидания нажмите кнопку FN и
выберите страницу PAGE2.
(2) Нажмите кнопку SELFTIMER.
На экране появится индикатор
(таймера самозапуска).
(3) Нажмите кнопку EXIT, чтобы вернуться к
индикации FN.
(4) Нажмите кнопку START/STOP.
Таймер самозапуска начнет обратный
отсчет примерно от 10 с зуммерным
сигналом. В последние две секунды
обратного отсчета зуммерный сигнал
будет звучать чаще, а затем
автоматически начнется запись.
Inspelning av stillbilder på en
”Memory Stick” under
inspelningsberedskap
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
(1) Utför samma åtgärder som i punkt 1 till 3
under ”Inspelning på ett band”.
(2) Tryck in PHOTO helt.
Timern börjar räkna ner från omkring 10
samtidigt som pipljud återges. Under
nedräkningens sista två sekunder blir
pipljuden snabbare varefter inspelningen
startar automatiskt.
62
Запись на ленту
Запись неподвижных
изображений на “Memory Stick”
в режиме ожидания записи
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Следуйте действиям пунктов с 1 по 3
раздела “Запись на ленту”.
(2) Нажмите кнопку PHOTO сильнее.
Таймер самозапуска начнет обратный
отсчет примерно от 10 с зуммерным
сигналом. В последние две секунды
обратного отсчета зуммерный сигнал
будет звучать чаще, а затем
автоматически начнется запись.
Timerstyrd inspelningsstart
Запись по таймеру самозапуска
Hur nedräkningen för automatisk
inspelningsstart på ett band stoppas
Для остановки обратного отсчета для
записи на ленту
Tryck på START/STOP. Tryck på START/STOP
igen för att återstarta nedräkningen.
Нажмите кнопку START/STOP. Чтобы снова
начать обратный отсчет, нажмите кнопку
START/STOP еще раз.
Hur timerstyrd inspelningsstart
kopplas ur
Anmärkningar
•Timerstyrd inspelningsstart kopplas ur
automatiskt i och med att en timerstyrd
inspelning är klar.
•Vid inspelning på band kan timerstyrd
inspelningsstart endast kopplas in under
inspelningsberedskap.
Пока Ваша видеокамера находится в режиме
ожидания, нажмите кнопку SELFTIMER, в
результате чего индикатор
(таймера
самозапуска) исчезнет с экрана. Вы не
можете отменить запись по таймеру
самозапуска, используя пульт
дистанционного управления.
Примечание
• Режим записи по таймеру самозапуска
будет отменен автоматически при
завершении записи.
• Вы можете выполнять запись по таймеру
самозапуска только в режиме ожидания
записи.
Если переключатель POWER установлен в
положение MEMORY
Вы можете также записывать неподвижные
изображения на “Memory Stick” по таймеру
самозапуска (стр. 157).
Усовершенствованные операции записи
När strömbrytaren POWER står i läget
MEMORY
är det också möjligt att spela in stillbilder på en
isatt ”Memory Stick” med hjälp av timerstyrd
inspelningsstart (s. 157).
Для отмены записи по таймеру
самозапуска
Avancerade inspelningsfunktioner
Tryck på SELFTIMER medan videokameran står
i inspelningsberedskap, så att indikeringen
(timerstyrd inspelningsstart) slocknar från
skärmen. Timerstyrd inspelningsstart kan inte
kopplas ur med hjälp av fjärrkontrollen.
63
Manuell inställning av
vitbalans
Регулировка баланса
белого вручную
Normalt ställs vitbalansen in automatiskt.
Обычно баланс белого регулируется
автоматически.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj WHT BAL under
och tryck sedan på
EXEC (s. 225).
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
RED EYE R
FLASH LVL
WHT BAL
SHARPNESS
AUTO SHTR
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
или
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию WHT BAL в
, а затем
нажмите кнопку EXEC (стр. 235).
EXIT
AUTO
HOLD
OUTDOOR
INDOOR
EXEC
(4) Välj önskat läge och tryck sedan på EXEC.
Välj läget HOLD:
vid inspelning av ett enfärgat motiv eller en
enfärgad bakgrund.
Välj läget OUTDOOR ( ):
•vid inspelning av en solnedgång/soluppgång,
strax efter/före en solnedgång/soluppgång,
neonskyltar eller fyrverkerier,
•under en färganpassad lysrörslampa.
Välj läget INDOOR (n):
•där ljusförhållandena växlar snabbt,
•på för starkt upplysta platser, t.ex. i en
fotostudio,
•under natriumlampor eller kvicksilverlampor.
Återgång till funktionsläget (FN)
RET.
(4) Выберите нужный режим, а затем
нажмите кнопку EXEC.
HOLD:
При записи одноцветного предмета или фона
):
OUTDOOR (
• При записи заката/восхода, эпизодов сразу
после заката, сразу перед восходом,
неоновых реклам, или фейерверка
• При свете совпадающей с предметом по
цвету флуоресцентной лампы
INDOOR (n):
• При быстро меняющихся условиях
освещения
• В чрезмерно ярко освещенных местах,
например, в фотостудиях
• При свете натриевых или ртутных ламп
Tryck på EXIT.
Для возврата к индикации FN
Återgång till automatisk
vitbalansering
Нажмите кнопку EXIT.
Gå till menyinställningarna och ställ WHT BAL i
läget AUTO.
Для возврата в автоматический
режим баланса белого
Установите опцию WHT BAL в установках
меню в положение AUTO.
64
Manuell inställning av vitbalans
Vid inspelning i en studio belyst med tvlampor
rekommenderar vi att läget INDOOR väljs.
Vid inspelning under lysrörsbelysning
Välj läget AUTO eller HOLD.
Det kan hända att vitbalansen inte ställs in
korrekt efter val av läget INDOOR.
При выполнении записи с
флуоресцентным освещением
Выберите режим AUTO или HOLD.
Ваша видеокамера в режиме INDOOR может
не отрегулировать баланс белого
надлежащим образом.
В режиме AUTO
Направьте Вашу видеокамеру на белый
предмет примерно на 10 секунд после
установки переключателя POWER в
положение CAMERA для достижения лучшей
регулировки в следующих случаях:
– Вы отсоединяете батарейный блок для
замены.
– Вы переносите Вашу видеокамеру из
помещения наружу, сохраняя при этом
экспозицию, или наоборот.
В режиме HOLD
Установите опцию WHT BAL в положение
AUTO, а несколько секунд спустя,
переустановите в положение HOLD в
следующих случаях:
– Вы меняете режим PROGRAM AE.
– Вы переносите Вашу видеокамеру из
помещения наружу или наоборот.
Усовершенствованные операции записи
Vid val av läget HOLD
Ställ WHT BAL i läget AUTO och ändra sedan
tillbaka till läget HOLD igen efter några
sekunder, när:
– inställningen av PROGRAM AE (automatisk
exponering) har ändrats,
– videokameran varit inomhus och flyttats
utomhus eller tvärtom.
Если изображение записывается в студии
при телевизионном освещении
Рекомендуется выполнять запись в режиме
INDOOR.
Avancerade inspelningsfunktioner
Vid val av läget AUTO
Rikta videokameran mot ett vitt föremål i ca 10
sekunder efter att strömbrytaren POWER ställts i
läget CAMERA för att uppnå bättre
vitbalansering, när:
– batteriet har bytts ut,
– videokameran varit inomhus och flyttats
utomhus eller tvärtom, utan att exponeringen
ändrats.
Регулировка баланса белого
вручную
65
Использование
широкоэкранного
режима
Användning av
bredbildsläge
Genom att skjuta motorzoomomkopplaren mot
läget ”W” är det möjligt att spela in med bredare
vinkel än vid normal inspelning på band.
Det är möjligt spela in bilder med formatet 16:9
för visning på en bredbilds-tv med
bildförhållandet 16:9 (16:9WIDE).
Efter val av läget 16:9WIDE visas svarta band på
skärmen under pågående inspelning [a]. Vid
uppspelning i läget 4:3 och visning på en
bredbildsskärm [b] eller en normal tv-skärm [c]*
blir bilden komprimerad på bredden. Genom att
ställa in läget för full bredd på en bredbilds-tv är
det möjligt att visa bilder med formatet 16:9 på
normalt sätt [d].
* Bilder som spelas upp i läget 16:9WIDE visas
likadant på en normal tv-skärm som på
videokameran [a].
[a]
Если Вы передвинете рычаг приводного
вариообъектива на сторону “W”, Вы сможете
выполнять запись на ленту не в нормальном,
а в широкоэкранном режиме.
Вы можете записывать широкоформатное
изображение16:9 для просмотра на
широкоэкранном телевизоре формата 16:9
(16:9WIDE).
Во время записи в режиме 16:9WIDE на
экране появятся черные полосы [a].
Изображение во время воспроизведения в
режиме 4:3 на широкоэкранном телевизоре
[b] или на обычном телевизоре [c]* будет
сжато по ширине. Если Вы установите режим
экрана широкоэкранного телевизора в
полноэкранный режим, Вы сможете
наблюдать обычные изображения [d].
* Изображение, воспроизводимое в
широкоэкранном режиме на обычном
телевизоре, выглядит так же, как
изображение, воспроизводимое в
широкоэкранном режиме на Вашей
видеокамере [a].
[d]
[b]
16:9WIDE
[c]
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck vid inspelningsberedskap på FN för att
ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj 16:9WIDE under
och tryck sedan på
EXEC (s. 226).
(4) Välj ON och tryck sedan på EXEC.
(1) В режиме ожидания записи нажмите
кнопку FN для отображения страницы
PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию 16:9WIDE в
, а затем
нажмите кнопку EXEC (стр. 236).
(4) Выберите опцию ON, а затем нажмите
кнопку EXEC.
CAMERA SET
D ZOOM
16:9WIDE
STEADYSHOT
N. S. LIGHT
RMTCAM SET
EXIT
ON
EXEC
66
RET.
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Hur bredbildsläget kopplas ur
Для отмены широкоэкранного
режима
Gå till menyinställningarna och ställ 16:9WIDE i
läget OFF.
Установите опцию 16:9WIDE в установках
меню в положение OFF.
Использование широкоэкранного
режима
Anmärkningar
•Följande funktioner kan inte användas i
bredbildsläge:
– Inspelning av stillbilder på en ”Memory
Stick” under inspelningsberedskap eller
pågående inspelning på ett band
– BOUNCE
– OLD MOVIE
– progressiv inspelning
•Formatet på bilder som spelats in på ett band i
bredbildsläge kan inte ändras till normalt
format.
Примечание
• В широкоэкранном режиме Вы не можете
выбрать следующие функции:
– Запись неподвижных изображений на
“Memory Stick” в режиме записи или
ожидания записи на ленту
– Режим BOUNCE
– Режим OLD MOVIE
– Прогрессивный режим записи
• Изображения, записанные на ленту в
широкоэкранном режиме, нельзя вернуть к
нормальному размеру.
Avancerade inspelningsfunktioner
Användning av bredbildsläge
Усовершенствованные операции записи
67
Användning av
toningsfunktioner
Использование
функции фейдера
Det är möjligt att tona in och tona ut bilder för att
ge en inspelning ett professionellare utseende.
Вы можете выполнять плавное введение или
выведение изображения, чтобы придать
Вашей съемке профессиональный вид.
[a]
STBY
REC
NORM. FADER/
(нормальное
изображение)
MOSC. FADER/
(мозаика)
BOUNCE1) 2)
OVERLAP2)
WIPE2)
DOT2)
[b]
STBY
Läget MONOTONE
När bilden tonas in ändras den gradvis från
svartvit till färg.
När bilden tonas ut ändras den gradvis från färg
till svartvit.
REC
MONOTONE
При введении изображение будет постепенно
изменяться от черно-белого до цветного.
При выведении изображение будет
постепенно изменяться от цветного до чернобелого.
1)
Läget BOUNCE kan användas under
förutsättning att D ZOOM under
i
menyinställningarna är inställt på OFF.
2)
Endast intoning är möjlig.
68
1)
Вы можете использовать функцию
BOUNCE, когда опция D ZOOM в
в
установках меню установлена в положение
OFF.
2)
Вы можете выполнять только введение
изображения.
Användning av
toningsfunktioner
Использование функции фейдера
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Для введения изображения [a]
В режиме ожидания записи нажмите
кнопку FN для отображения страницы
PAGE1.
Для выведения изображения [b]
В режиме записи нажмите кнопку FN для
отображения страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку FADER. Появится экран
выбора режима фейдера.
(3) Нажмите индикацию нужного режима.
(4) Нажмите кнопку
OK для возврата к
странице PAGE1.
(5) Нажмите кнопку EXIT для возврата к
индикации FN.
Выбранный Вами индикатор фейдера
будет мигать.
(6) Нажмите кнопку START/STOP.
После того, как выполнено введение/
выведение изображения, Ваша
видеокамера автоматически вернется в
обычный режим.
2
FADER
FADER
OFF
OK
NORM. MOSC. BOUN–
FADER FADER CE
MONO– OVER– W I PE
TONE LAP
DOT
Hur intoning/uttoning kopplas ur
Tryck på
OFF för att återgå till PAGE1, innan
START/STOP trycks in.
Anmärkning
Följande funktioner kan inte användas samtidigt
som en toningsfunktion används. Toning kan
heller inte kopplas in medan någon av följande
funktioner används:
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Digitala effekter
– Intervallinspelning
– Bildruteinspelning
– Inspelning med blixt
Для отмены введения/выведения
изображения
Усовершенствованные операции записи
START/STOP
Avancerade inspelningsfunktioner
(1) Vid intoning [a]
Tryck på FN under inspelningsberedskap för
att ta fram PAGE1.
Vid uttoning [b]
Tryck på FN under pågående inspelning för
att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på FADER. Knapparna för val av
önskat toningsläge visas.
(3) Tryck på knappen för önskat läge.
OK för att återgå till PAGE1.
(4) Tryck på
(5) Tryck på EXIT för att återgå till funktionsläget
(FN).
Indikeringen för valt toningsläge blinkar.
(6) Tryck på START/STOP.
Efter att in- eller uttoningen är klar återställs
videokameran automatiskt till normalt
tillstånd.
Перед тем, как нажать кнопку START/STOP,
нажмите кнопку
OFF для возврата к
странице PAGE1.
Примечание
Вы не можете использовать следующие
функции во время использования функции
фейдера. Вы также не можете использовать
функцию фейдера во время использования
следующих функций:
– Ночная суперсъемка
– Цветная съемка с медленным затвором
– Цифровые эффекты
– Запись с интервалами
– Покадровая запись
– Запись со вспышкой
69
Användning av
toningsfunktioner
Efter val av läget OVERLAP, WIPE eller DOT
lagrar videokameran automatiskt bilden som
spelas in i minnet. Medan bilden lagras blinkar
indikeringen snabbt varefter uppspelningsbilden
försvinner.
Under pågående intoning med läget BOUNCE
kan följande funktioner inte användas:
– Zoomning
– Inspelning av stillbilder på en ”Memory Stick”
– Bildeffekter
– PROGRAM AE
– Manuell exponering
– Flexibel spotmätare
– Manuell skärpeinställning
Anmärkning gällande läget BOUNCE
BOUNCE kan inte väljas medan någon av
följande funktioner används:
– inkoppling av zoomningsläget D ZOOM i
menyinställningarna
– bredbildsläge
– bildeffekter
– PROGRAM AE
– progressiv inspelning
70
Использование функции фейдера
Если Вы выберете опцию OVERLAP, WIPE
или DOT
Ваша видеокамера автоматически сохраняет
записанное изображение на ленте. Во время
сохранения изображения индикаторы будут
быстро мигать, а затем воспроизводимое
изображение исчезнет.
При введении в режиме BOUNCE Вы не
можете использовать следующие
функции:
– Наезд видеокамеры
– Запись неподвижных изображений на
“Memory Stick”
– Эффекты изображения
– PROGRAM AE
– Ручная регулировка экспозиции
– Регулируемое пятно фотометрии
– Ручная фокусировка
Примечание по функции BOUNCE
Вы не можете выбирать функцию BOUNCE в
следующих случаях:
– Когда опция D ZOOM активизирована в
установках меню
– Широкоэкранный режим
– Эффекты изображения
– PROGRAM AE
– Прогрессивный режим записи
Использование
специальных эффектов
– Эффект изображения
NEG. ART [a] : Färger och ljus i bilden kastas
om.
SEPIA :
Bilden blir sepiabrun.
B&W :
Bilden blir monokrom (svartvit).
SOLARIZE [b] : Bilden blir som en illustration,
med en stark kontrast.
PASTEL [c] :
Bilden blir som en blek
pastellmålning.
MOSAIC [d] : Bilden får mosaikmönster.
NEG. ART [a] : Цвет и яркость изображения
будут негативными.
SEPIA :
Изображение будет в цвете
сепии.
B&W :
Изображение будет
монохроматическим (чернобелым).
SOLARIZE [b] : Изображение будет
выглядеть, как иллюстрация с
сильным контрастом.
PASTEL [c] : Изображение будет
выглядеть, как рисунок в
тусклых пастельных цветах.
MOSAIC [d] : Изображение будет
мозаичным.
[a]
[b]
[c]
[d]
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj P EFFECT under
och tryck sedan på
EXEC (s. 225).
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
, а затем
(3) Выберите опцию P EFFECT в
нажмите кнопку EXEC (стр. 235).
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
RED EYE R
FLASH LVL
WHT BAL
SHARPNESS
AUTO SHTR
EXIT
OFF
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
PASTEL
MOSAIC
EXEC
(4) Välj önskat läge och tryck sedan på EXEC.
Återgång till funktionsläget (FN)
Tryck på EXIT.
Hur en bildeffekt kopplas ur
Gå till menyinställningarna och ställ P EFFECT i
läget OFF.
Anmärkning
Följande funktioner kan inte användas
tillsammans med bildeffekter:
– BOUNCE
– OLD MOVIE
RET.
(4) Выберите нужный режим, а затем
нажмите кнопку EXEC.
Усовершенствованные операции записи
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Avancerade inspelningsfunktioner
Användning av
specialeffekter
– Bildeffekter
Для возврата к индикации FN
Нажмите кнопку EXIT.
Для отмены функции эффекта
изображения
Установите опцию P EFFECT в установках
меню в положение OFF.
Примечание
При использовании функции эффекта
изображения Вы не можете использовать
следующие функции:
– BOUNCE
– OLD MOVIE
71
Användning av
specialeffekter
– Digitala effekter
Использование
специальных эффектов
– Цифровой эффект
Funktionen STILL
En stillbild kan spelas in och läggas ovanpå
rörliga bilder.
STILL
Вы можете записывать неподвижное
изображение, которое будет налагаться на
движущееся изображение.
Funktionen FLASH (seriefotografering)
Det är möjligt att spela in flera stillbilder i följd
med regelbundna intervaller.
Funktionen LUMI. (luminansnyckel)
Ett ljusare område i en stillbild kan bytas ut mot
rörliga bilder.
Funktionen TRAIL
Det är möjligt att spela in en bild som en
underordnad bild som lämnas kvar som ett spår.
Funktionen SLOW SHTR (långsam slutare)
Det är möjligt att sänka slutarhastigheten.
Funktionen SLOW SHTR kan utnyttjas till att få
ljusare bilder vid inspelning i mörker.
Funktionen OLD MOVIE
Det är möjligt att ge en inspelning en atmosfär
som påminner om en gammal film.
Bredbildsläget 16:9WIDE, bildeffekten SEPIA och
lämplig slutarhastighet ställs automatiskt in på
videokameran.
FLASH (импульсное движение)
Вы можете записывать неподвижные
изображения в последовательности через
постоянные интервалы.
LUMI. (яркостная рирпроекция)
Вы можете заменять яркие места на
неподвижном изображении на движущееся
изображение.
TRAIL
Вы можете записывать изображение так, что
будет оставаться побочное изображение в
виде следа.
SLOW SHTR (медленный затвор)
Вы можете замедлить скорость затвора.
Режим SLOW SHTR является подходящим
для записи темных изображений в более
ярком свете.
OLD MOVIE
Вы можете привносить атмосферу
старинного кино в изображения. Ваша
видеокамера будет автоматически
устанавливать режим 16:9WIDE, а эффект
изображения в положение SEPIA, и
выставлять соответствующую скорость
затвора.
Stillbild/
Неподвижное
изображение
Rörliga bilder/
Движущееся
изображение
Stillbild/
Неподвижное
изображение
Rörliga bilder/
Движущееся
изображение
STILL
LUMI.
72
Использование специальных
эффектов – Цифровой эффект
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN och välj PAGE2.
(2) Tryck på DIG EFFT. Knapparna för val av
digital effekt visas.
(3) Tryck på knappen för önskad effekt. Efter val
av STILL eller LUMI. lagras en stillbild i
minnet.
(4) Justera effekten genom att trycka på – (lägre
effekt)/+ (högre effekt).
(1) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE2.
(2) Нажмите кнопку DIG EFFT. Отобразится
экран выбора цифрового эффекта.
(3) Нажмите индикацию нужного режима. В
режимах STILL и LUMI. неподвижное
изображение будет сохранено в памяти.
(4) Нажимайте кнопки – (для уменьшения
эффекта)/+ (для уменьшения эффекта)
для регулировки эффекта.
Vad som kan justeras
Hur mycket av en stillbild som
ska läggas ovanpå rörliga bilder
FLASH
Intervallen för seriefotografering
LUMI.
Färgschemat för det område i en
stillbild som ska bytas ut mot
rörliga bilder.
TRAIL
Tiden tills en underordnad bild
försvinner
SLOW SHTR
Slutarhastighet. Ju högre värde
för slutarhastigheten som väljs,
desto längre blir slutartiden.
OLD MOVIE
(5) Tryck på
Регулируемые характеристики
STILL
Интенсивность неподвижного
изображения, которое Вы
хотите наложить на
движущееся изображение
FLASH
Интервал импульсного
движения
LUMI.
Цветовая гамма участка на
неподвижном изображении,
который будет заменен на
движущееся изображение
Ingen justering behöver göras.
TRAIL
Время исчезновения
побочного изображения
OK för att återgå till PAGE2.
SLOW SHTR
Скорость затвора. Чем больше
величина скорости затвора,
тем медленнее скорость
затвора.
OLD MOVIE
Не требуется никаких
регулировок
(5) Нажмите кнопку
странице PAGE2.
2
OK для возврата к
Усовершенствованные операции записи
STILL
Avancerade inspelningsfunktioner
Användning av specialeffekter
– Digitala effekter
4
DIG
EFFT
DIG EFFT
OFF
DIG EFFT
OK
OFF
OK
SLOW OLD
SHTR MOVIE
STILL
FLASH LUMI.
TRAIL
–
LUMI.
+
[a]
[a] Stapelindikeringen visas efter val av följande effekter: STILL, FLASH,
LUMI. eller TRAIL./
Полоса появляется при установке следующих режимов цифрового
эффекта: STILL, FLASH, LUMI., TRAIL.
73
Användning av specialeffekter
– Digitala effekter
Использование специальных
эффектов – Цифровой эффект
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Hur en digital effekt kopplas ur
Для отмены цифрового эффекта
Tryck på
Нажмите кнопку
странице PAGE2.
OFF för att återgå till PAGE2.
Anmärkningar
•Följande funktioner kan inte användas vid
användning av en digital effekt:
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Toning
•PROGRAM AE (automatisk exponering)
fungerar inte vid användning av effekten
SLOW SHTR.
•Följande funktioner fungerar inte vid
användning av effekten OLD MOVIE:
– Bredbildsläge
– Bildeffekter
– PROGRAM AE
Vid inspelning med effekten SLOW SHTR
kan det hända att automatisk skärpeinställning
inte fungerar ordentligt. Använd därför ett stativ
och ställ in skärpan manuellt.
OFF для возврата к
Примечания
• При использовании цифрового эффекта Вы
не можете использовать следующие
функции:
– Ночная суперсъемка
– Цветная съемка с медленным затвором
– Фейдер
• Функция PROGRAM AE не работает в
режиме SLOW SHTR.
• Следующие функции не работают в режиме
OLD MOVIE:
– Широкоэкранный режим
– Эффекты изображения
– PROGRAM AE
При записи в режиме SLOW SHTR
Автоматическая фокусировка может быть
неэффективной. Выполните ручную
фокусировку, используя треногу.
Slutarhastighet
Slutarhastighetsvärde
SLOW SHTR 1
SLOW SHTR 2
SLOW SHTR 3
SLOW SHTR 4
74
Slutarhastighet
1/25
1/12
1/6
1/3
Скорость затвора
Величина скорости
затвора
Скорость затвора
SLOW SHTR 1
1/25
SLOW SHTR 2
1/12
SLOW SHTR 3
1/6
SLOW SHTR 4
1/3
Användning av
PROGRAM AE
(automatisk exponering)
Läget SPOTLIGHT (strålkastarljus)1)
Detta läge förhindrar att människors ansikten blir
alltför vita exempelvis vid tagning av starkt
belysta motiv på en teaterscen.
Läget PORTRAIT (mjuk porträttbild)
Detta läge framhäver motivet samtidigt som
bakgrunden mjukas upp och är lämpligt för
tagning av t.ex. människor eller blommor.
Läget BEACH&SKI (sandstrand & snö)1)
Detta läge förhindrar att människors ansikten blir
mörka i starkt ljus eller reflekterat ljus, t.ex. på en
sandstrand på sommaren eller i en skidbacke.
Läget LANDSCAPE (landskap)2)
Detta läge är till för tagning av avlägsna motiv,
t.ex. berg. Läget förhindrar också videokameran
från att ställa in skärpan på glas eller
metalltrådar i ett fönster vid tagning av ett motiv
genom en glasruta eller en skärm.
1)
Skärpan ställs endast in på motiv på medellångt
eller långt avstånd.
2)
Skärpan ställs endast in på avlägsna motiv.
PORTRAIT (мягкий портретный режим)
Этот режим позволяет выделить объект при
создании мягкого фона для объектов и
подходит для съемки, например, людей или
цветов.
SPORTS (режим спортивных
состязаний)1)
Этот режим позволяет минимизировать
дрожание при съемке быстро движущихся
предметов, например, при игре в теннис или
гольф.
BEACH&SKI (пляжный и лыжный
режим)1)
Этот режим препятствует потемнению лиц
людей в зоне сильного света или
отраженного света, например, на пляже в
разгар лета или на лыжном склоне.
SUNSETMOON (режим захода солнца и
луны)2)
Этот режим позволяет в точности отражать
обстановку при съемке заходов солнца,
общих ночных видов, фейерверков и
неоновых реклам.
LANDSCAPE2)
Этот режим позволяет выполнять съемку
отдаленных объектов, таких, как горы. Он
также предотвращает фокусировку Вашей
видеокамеры на стекло или металлическую
решетку на окнах, когда Вы выполняете
запись объектов позади стекла или решетки.
Усовершенствованные операции записи
Läget SUNSETMOON (solnedgång &
måne)2)
Detta läge erbjuder möjlighet att behålla
atmosfären vid tagning av solnedgångar,
allmänna kvällsvyer, fyrverkeriuppvisningar och
neonskyltar.
SPOTLIGHT1)
Данный режим предотвращает, к примеру,
лица людей от избыточной белизны при
съемке объектов, освещенных сильным
светом в театре.
Avancerade inspelningsfunktioner
Läget SPORTS (sportlektioner)1)
Detta läge minimerar skakningar vid tagning av
motiv med snabba rörelser, som t.ex. tennis eller
golf.
Использование
функции PROGRAM AE
1)
Ваша видеокамера фокусируется только на
объекты, находящиеся на среднем и
дальнем расстояниях.
2)
Ваша видеокамера фокусируется только на
дальние объекты.
75
Användning av PROGRAM AE
(automatisk exponering)
Использование функции
PROGRAM AE
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
или
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj PROGRAM AE under
och tryck
sedan på EXEC (s. 225).
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
RED EYE R
FLASH LVL
WHT BAL
SHARPNESS
AUTO SHTR
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию PROGRAM AE в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 235).
EXIT
AUTO
SPOTLIGHT
PORTRAIT
SPORTS
BEACH&SKI
SUNSETMOON
LANDSCAPE
EXEC
(4) Välj önskat läge och tryck sedan på EXEC.
RET.
(4) Выберите нужный режим, а затем
нажмите кнопку EXEC.
Återgång till funktionsläget (FN)
Tryck på EXIT.
Для возврата к индикации FN
Нажмите кнопку EXIT.
Hur PROGRAM AE kopplas ur
Gå till menyinställningarna och ställ PROGRAM
AE i läget AUTO.
Anmärkningar
•Följande funktioner fungerar inte vid
användning av PROGRAM AE:
– Colour Slow Shutter
– Intoning med BOUNCE
– SLOW SHTR
– OLD MOVIE
– Punktfokusering
•PROGRAM AE fungerar inte tillsammans med
följande funktioner (indikeringen blinkar):
– NightShot
– När strömbrytaren POWER står i läget
MEMORY och funktionen MEMORY MIX
används
•Läget SPORTS kan inte användas efter att
strömbrytaren POWER ställts i läget MEMORY.
(Indikeringen blinkar.)
76
Для отмены функции PROGRAM AE
Установите опцию PROGRAM AE в
установках меню в положение AUTO.
Примечания
• Следующие функции не работают в режиме
PROGRAM AE:
– Цветная съемка с медленным затвором
– При введении в режиме BOUNCE
– Режим SLOW SHTR
– Режим OLD MOVIE
– Пятно фокусировки
• Функция PROGRAM AE не работает в
следующих случаях (индикатор мигает):
– Ночная съемка
– Если переключатель POWER установлен в
положение MEMORY, а Вы используете
режим MEMORY MIX.
• При установке переключателя POWER в
положение MEMORY режим SPORTS не
работает. (Индикатор мигает.)
Manuell inställning av
exponering
Регулировка
экспозиции вручную
Vi rekommenderar att exponeringen ställs in
manuellt i följande fall:
– när motivet är belyst bakifrån,
– när motivet är för ljust mot bakgrunden,
– när scener som spelas in under mörka
förhållanden (t.ex. på kvällen) ska bli så
naturtrogna som möjligt.
Рекомендуется отрегулировать экспозицию
вручную в следующих случаях:
– Объект на фоне задней подсветки
– При съемке яркого объекта на темном фоне
– Для записи темных изображений (например,
ночных сцен) с большой достоверностью
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på EXPOSURE. Knapparna för val av
exponeringssätt visas.
(3) Tryck på MANUAL.
(4) Justera exponeringen genom att trycka på
– (mörkare)/+ (ljusare).
(5) Tryck på
OK för att återgå till PAGE1.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку EXPOSURE. Появится
экран регулировки экспозиции.
(3) Нажмите кнопку MANUAL.
(4) Отрегулируйте экспозицию с помощью
кнопок – (для потускнения)/+ (для
осветления).
OK для возврата к
(5) Нажмите кнопку
странице PAGE1.
4
EXPO–
SURE
OK
AUTO
MANU–
AL
OK
AUTO
MANU–
AL
–
EXPOSURE
EXPOSURE
–
+
+
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Återgång till automatisk exponering
Для возврата в режим
автоматической экспозиции
Tryck på
AUTO för att återgå till PAGE1.
Anmärkning
Följande funktioner fungerar inte vid manuell
exponering:
– Motljuskompensering
– Colour Slow Shutter
Нажмите кнопку
странице PAGE1.
Усовершенствованные операции записи
2
Avancerade inspelningsfunktioner
Переключатель POWER должен быть
или
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
AUTO для возврата к
Примечание
При выполнении регулировки экспозиции
вручную не работают следующие функции:
– Функция задней подсветки
– Цветная съемка с медленным затвором
77
Användning av
Использование функции светового
preciserad ljusmätning фотометрического пятна
– Flexibel spotmätare
– Регулируемое пятно фотометрии
Tagning kan ske med automatisk inställning av
lämplig exponering för en viss punkt som
skärpan ska ställas in på och med denna
exponering fast.
Använd flexibel spotmätare i följande fall:
– när motivet är belyst bakifrån,
– när kontrasten mellan motivet och bakgrunden
är mycket stark, t.ex. då motivet befinner sig på
en scen och är belyst med strålkastare.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på SPOT METER. Sidan SPOT METER
visas.
(3) Tryck på önskat område på skärmen.
Indikeringen SPOT METER blinkar på
skärmen. Exponeringen för vald punkt ställs
in.
(4) Tryck på
OK för att återgå till PAGE1.
Вы можете снять изображение с нужной
экспозицией, установленной автоматически и
зафиксированной на точке, на которой Вы
хотите выполнить фокусировку.
Используйте функцию регулируемого пятна
фотометрии в следующих случаях:
– Объект на фоне задней подсветки.
– При наличии сильного контраста между
объектом и фоном, например, при съемке
объекта на сцене, освещенного лучом
прожектора.
Переключатель POWER должен быть
или
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку SPOT METER. Появится
экран SPOT METER.
(3) Нажмите нужную область в кадре.
На экране будет мигать индикатор SPOT
METER. Экспозиция выбранной Вами
точки будет установлена.
(4) Нажмите кнопку
OK для возврата к
странице PAGE1.
2
SPOT
METER
SPOT METER
AUTO
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Återgång till automatisk exponering
Для возврата в режим
автоматической экспозиции
Tryck på
AUTO för att återgå till PAGE1.
Anmärkning
Följande funktioner fungerar inte medan flexibel
spotmätare används:
– Motljuskompensering
– Colour Slow Shutter
– Punktfokusering
78
OK
Нажмите кнопку
странице PAGE1.
AUTO для возврата к
Примечание
При использовании регулируемого пятна
фотометрии не работают следующие
функции:
– Функция задней подсветки
– Цветная съемка с медленным затвором
– Пятно фокусировки
Manuell
skärpeinställning
Ручная фокусировка
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Переключатель POWER должен быть
или
установлен в положение
.
(1) Tryck på FOCUS.
Indikeringen 9 (fokus) visas på skärmen.
(2) Vrid på fokuseringsringen för att ställa in
skärpan på motivet.
(1) Нажмите кнопку FOCUS.
Индикатор 9 (фокусировки) появится на
экране.
(2) Поверните кольцо фокусировки для
получения четкой фокусировки.
2
Fokuseringsring/
Кольцо
фокусировки
FOCUS
Återgång till automatisk
skärpeinställning
Tryck på FOCUS, så att indikeringen 9,
slocknar.
Усовершенствованные операции записи
Вы можете получить лучшие результаты
путем ручной регулировки фокуса в
следующих случаях. Обычно фокус
регулируется автоматически.
Если переключатель POWER установлен в
положение MEMORY, Вы можете
регулировать фокус вручную при вдвое
увеличенном размере изображения
(расширенный фокус).
• Режим автоматической фокусировки
является неэффективным при выполнении
съемки:
– Объектов через покрытое каплями стекло
– Горизонтальных полос
– Объектов с малой контрастностью на
таком фоне, как стены или небо
• Если Вы хотите выполнить изменение
фокусировки с объекта на переднем плане
на объект на заднем плане
• При выполнении съемки стационарного
объекта с использованием треноги
Avancerade inspelningsfunktioner
I följande fall kan bättre resultat uppnås genom
att ställa in skärpan manuellt. Normalt ställs
skärpan in automatiskt.
Medan strömbrytaren POWER står i läget
MEMORY är det möjligt att ställa in skärpan
manuellt med bilden förstorad till dubbel storlek
(utvidgad skärpeinställning).
•Automatisk skärpeinställning är inte effektivt
vid tagning av:
– motiv genom glasrutor med vattendroppar
på,
– horisontella ränder,
– motiv med svag kontrast till bakgrunden, t.ex.
väggar eller himmeln.
•När skärpan ska flyttas från ett motiv i
förgrunden till ett motiv i bakgrunden
•Vid tagning av ett stillastående motiv med
hjälp av ett stativ
Для возврата в режим
автофокусировки
eller
Нажмите кнопку FOCUS для отключения
индикатора 9,
или .
79
Manuell skärpeinställning
Ручная фокусировка
Angående utvidgad
skärpeinställning
О расширенном фокусе
Efter att EXPANDED F under
i
menyinställningarna ställts i läget ON (s. 226)
medan strömbrytaren POWER står i läget
MEMORY visas indikeringen
(utvidgad
skärpeinställning) när fokuseringsringen vrids
runt samtidigt som bilden förstoras till dubbel
storlek.
Skärpeavståndsinformationen visas också.
Inställningen är klar. Bilden återgår automatiskt
till ursprunglig storlek.
Hur exaktare skärpa uppnås
Inställning av skärpan på ett motiv underlättas
genom att zooma ut för tagning i vidvinkelläget
(”W”) efter att först ha ställt in skärpan i
telefotoläget (”T”).
Vid närbildstagning
Ställ in skärpan i maximalt vidvinkelläge (”W”).
Indikeringen 9 ändras enligt följande:
till
vid inspelning av ett avlägset motiv.
till
när motivet är för nära för att ställa in
skärpan på.
Skärpeavståndsinformation visas i ungefär tre
sekunder på LCD-skärmen i följande fall:
– när läget för skärpeinställning ändras från
automatisk till manuell skärpeinställning,
– när fokuseringsringen vrids runt.
Angående skärpeavståndsinformation
Korrekt information kan inte visas efter att en
försättslins (tillval) monterats på videokameran.
Если Вы установите опцию EXPANDED F в
в установках меню в положение ON
(стр. 236), когда переключатель POWER
установлен в положение MEMORY, то при
повороте кольца фокусировки появится
индикатор
расширенного (фокуса), а
размер изображения увеличится вдвое.
Отобразится также информация о фокусном
расстоянии. Когда регулировка будет
завершена, изображение автоматически
вернется к своему первоначальному размеру.
Для точной фокусировки
Выполнить фокусировку на объекте будет
легче, если Вы отрегулируете объектив,
сначала выполнив фокусировку в положении
“Т” (телефото), а затем выполните
регулировку вариообъектива для съемки в
положении “W” (широкого угла охвата).
При выполнении съемки вблизи объекта
Выполните фокусировку в конце положения
“W” (широкого угла охвата).
Индикация 9 будет изменяться
следующим образом:
при записи удаленного объекта
если объект находится слишком близко,
чтобы выполнить фокусировку на него
Информация о фокусном расстоянии
отображается на экране ЖКД в течение
примерно трех секунд в следующих
случаях:
– При переключении из режима
автоматической регулировки фокуса в
режим ручной регулировки
– При вращении кольца фокусировки
Информация о фокусном расстоянии
Вы не сможете получить правильную
информацию, если Вы прикрепите к Вашей
видеокамере преобразовательный объектив
(приобретается отдельно).
80
Использование режима
пятна фокусировки
– Пятно фокусировки
Tagning kan ske med automatisk inställning av
lämplig skärpa för en viss punkt som skärpan
ska ställas in på och med denna skärpeinställning
fast.
Вы можете снять изображение с нужным
фокусом, установленным автоматически и
зафиксированным на точке, на которой Вы
хотите выполнить фокусировку.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
или
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på SPOT FOCUS. Sidan SPOT FOCUS
visas.
(3) Tryck på önskat område på skärmen.
Indikeringen SPOT FOCUS blinkar på
skärmen. Skärpan för vald punkt ställs in.
(4) Tryck på
OK för att återgå till PAGE1.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку SPOT FOCUS. Появится
экран SPOT FOCUS.
(3) Нажмите нужную область в кадре.
На экране будет мигать индикатор SPOT
FOCUS. Фокус выбранной Вами точки
будет установлен.
(4) Нажмите кнопку
OK для возврата к
странице PAGE1.
SPOT
FOCUS
SPOT FOCUS
AUTO
OK
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Återgång till automatisk
skärpeinställning
Для возврата в режим
автофокусировки
Tryck på
Нажмите кнопку
странице PAGE1.
AUTO för att återgå till PAGE1.
Anmärkning
Motljuskompensering fungerar inte medan
punktfokusering används.
Angående skärpeavståndsinformation
Ingen skärpeavståndsinformation visas på
skärmen.
Усовершенствованные операции записи
2
Avancerade inspelningsfunktioner
Användning av preciserad
skärpeinställning
– Punktfokusering
AUTO для возврата к
Примечание
При использовании пятна фокусировки
функция задней подсветки не работает.
Информация о фокусном расстоянии
Эта информация на экране не отображается.
81
Intervallinspelning
Запись с интервалами
Videokameran kan ställas in för automatisk
omkoppling mellan inspelning och
inspelningspaus i intervaller. Med hjälp av denna
funktion är det möjligt att göra utmärkta
inspelningar av t.ex. blommor som slår ut eller
andra saker som visar sig gradvis.
Вы можете выполнять запись через заданные
промежутки времени, выполнив установку
Вашей видеокамеры для автоматической
записи и следующего за ней режима
ожидания. С помощью этой функции Вы
можете получить превосходную запись
процесса распускания цветов, постепенного
появления изображения и т.п.
Exempel/Пример
1 s/1 с
[a]
1 s/1 с
9 min 59 s/
9 мин 59 с
[b]
10 min/10 мин
[a]
9 min 59 s/
9 мин 59 с
[b]
10 min/10 мин
[a] Inspelningstid (REC TIME)/REC TIME
[b] Intervall (INTERVAL)/INTERVAL
En avvikelse på upp till +/– sex bildrutor från
vald tid kan förekomma.
Расхождение во времени записи может
составлять до +/– шести кадров от
выбранного времени.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram
huvudmenyn.
(3) Välj INT. REC under
och tryck sedan på
EXEC (s. 231).
(4) Välj SET och tryck sedan på EXEC.
(5) Välj INTERVAL och tryck sedan på EXEC.
(6) Välj önskad intervalltid och tryck sedan på
EXEC.
Tidsalternativ: 30SEC y 1MIN y 5MIN
y 10MIN
(7) Välj REC TIME och tryck sedan på EXEC.
(8) Välj önskad inspelningstid och tryck sedan
på EXEC.
Tidsalternativ: 0.5SEC y 1SEC y 1.5SEC
y 2SEC
RET.
(9) Tryck på
(10) Ställ INT. REC i läget ON och tryck sedan på
EXEC.
(11) Tryck på EXIT för att återgå till
funktionsläget (FN).
Indikeringen INTERVAL TAPE blinkar på
skärmen.
(12) Tryck på START/STOP för att starta
intervallinspelning.
Indikeringen INTERVAL TAPE visas under
pågående intervallinspelning.
82
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию INT. REC в
, а затем
нажмите кнопку EXEC (стр. 241).
(4) Выберите опцию SET, а затем нажмите
кнопку EXEC.
(5) Выберите опцию INTERVAL, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(6) Выберите нужную длительность
интервала, а затем нажмите кнопку
EXEC.
Длительность: 30SEC y 1MIN y 5MIN
y 10MIN
(7) Выберите опцию REC TIME, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(8) Выберите нужную длительность записи,
а затем нажмите кнопку EXEC.
Длительность: 0.5SEC y 1SEC y
1.5SEC y 2SEC
RET.
(9) Нажмите кнопку
(10) Установите опцию INT. REC в положение
ON, а затем нажмите кнопку EXEC.
(11) Нажмите кнопку EXIT для возврата к
индикации FN.
Индикатор INTERVAL TAPE будет мигать
на экране.
(12) Нажмите кнопку START/STOP для
начала записи с интервалами.
Во время записи с интервалами
индикатор INTERVAL TAPE будет
высвечиваться.
Intervallinspelning
Запись с интервалами
4
5
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
EXIT
30SEC
EXEC
7
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
RET.
EXIT
30SEC
1M I N
5M I N
10M I N
EXEC
RET.
TAPE SET
I NT. REC
I NTERVAL
REC T I ME
EXIT
0 . 5SEC
1SEC
1 . 5SEC
2SEC
EXEC
RET.
Для отмены записи с интервалами
Ställ INT. REC i läget OFF i menyinställningarna.
Установите опцию INT. REC в установках
меню в положение OFF.
Avancerade inspelningsfunktioner
Hur intervallinspelning kopplas ur
Усовершенствованные операции записи
83
Inspelning bildruta
för bildruta
– Bildruteinspelning
Покадровая запись
– Запись монтажного
кадра
Med hjälp av bildruteinspelning är det möjligt att
framkalla en animerad effekt med ryckiga
rörelser. Denna effekt skapas genom att bitvis
flytta motivet och göra en bildruteinspelning
efter varje förflyttning. Vi rekommenderar att ett
stativ används och att videokameran fr.o.m.
punkt 6 manövreras med hjälp av fjärrkontrollen.
Вы можете выполнить запись с
анимированным эффектом стоп-кадра,
используя запись монтажного кадра. Для
создания данного эффекта попеременно
перемещайте объект на небольшую величину
и выполняйте запись монтажного кадра.
Рекомендуется использовать треногу и
управлять Вашей видеокамерой с помощью
пульта дистанционного управления после
выполнения действия пункта 6.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj FRAME REC under
och tryck sedan
på EXEC (s. 231).
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию FRAME REC в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 241).
TAPE SET
REC MODE
AUD I O MODE
REMAIN
OFF
FRAME REC
ON
I NT. REC
EXEC
(4) Välj ON och tryck sedan på EXEC.
(5) Tryck på EXIT för att återgå till funktionsläget
(FN).
Indikeringen FRAME REC visas.
(6) Tryck på START/STOP för att starta
bildruteinspelning. En inspelning av ungefär
sex bildrutor utförs varefter videokameran
återgår till inspelningsberedskap.
(7) Flytta motivet och upprepa åtgärden i punkt
6.
Hur bildruteinspelning kopplas ur
Gå till menyinställningarna och ställ FRAME
REC i läget OFF.
Anmärkning
Efter kontinuerlig användning av
bildruteinspelning kan inte korrekt återstående
bandtid visas.
Vid användning av bildruteinspelning
är den senast inspelade bildrutan längre än de
övriga.
84
EXIT
RET.
(4) Выберите опцию ON, а затем нажмите
кнопку EXEC.
(5) Нажмите кнопку EXIT для возврата к
индикации FN.
Высветится индикатор FRAME REC.
(6) Нажмите кнопку START/STOP для начала
записи монтажного кадра. Ваша
видеокамера выполнит запись
приблизительно шести кадров и вернется
в режим ожидания записи.
(7) Переместите объект и повторите действие
пункта 6.
Для отмены записи монтажного кадра
Установите опцию FRAME REC в установках
меню в положение OFF.
Примечание
Время оставшейся ленты отображается
неправильно, если Вы используете функцию
записи монтажного кадра непрерывно.
При использовании функции записи
монтажного кадра
Последний из записанных монтажных кадров
длиннее других монтажных кадров.
Inspelning med alla
Запись всех элементов
bildpunkter
изображения – Прогрессивный
– Progressiv inspelning режим записи
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN och välj PAGE3.
(2) Tryck på PRGRE REC.
(1) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE3.
(2) Нажмите кнопку PRGRE REC.
Hur progressiv inspelning kopplas ur
Tryck en gång till på PRGRE REC.
Для отмены прогрессивного режима
записи
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Anmärkning gällande progressiv inspelning
Vid normal tv-sändning delas visningen på
skärmen in i två finare fält som visas växelvis var
1/50 sekund. Den verkliga bild som visas ett
enda ögonblick täcker därmed endast hälften av
den synliga bildytan. Visning av hela bilden
samtidigt över hela skärmen kallas för visning av
alla bildpunkter. Med denna funktion blir bilden
tydligare än efter normal inspelning. Rörliga
motiv blir dock något ryckigare eftersom bilden
spelas in/visas omkring var 1/25 sekund.
Примечание о прогрессивном режиме записи
Обычная телевизионная передача делит
экран на две тонких области, и отображает
их по очереди каждую 1/50 секунды. Таким
образом, действительное отображаемое
изображение каждое мгновение охватывает
только половину видимой области
изображения. Отображение всего
изображения одновременно на полном
экране называется отображением всех
элементов изображения. При использовании
этой функции изображение выглядит более
отчетливым, чем обычно, но движущиеся
предметы перемещаются рывками, поскольку
изображение считывается/выводится
каждую 1/25 секунды.
Нажмите кнопку PRGRE REC еще раз.
Усовершенствованные операции записи
Для того, чтобы импортировать движущиеся
изображения в компьютер для просмотра
неподвижных изображений, мы рекомендуем
Вам выполнять запись в прогрессивном
режиме записи. Для использования
прогрессивного режима записи, выполните
приведенную ниже процедуру. Неподвижные
изображения, полученные таким образом,
являются более устойчивыми по сравнению с
изображениями, записанными в обычном
режиме, и, таким образом, являются более
подходящими для анализа высокоскоростного
действия, как, например, сцены спортивных
состязаний. (Поскольку Ваша видеокамера
принимает изображение каждую 1/25 долю
секунды в прогрессивном режиме записи,
движущиеся изображения, записанные в этом
режиме, могут быть подвергнуты слишком
большому дрожанию. Для просмотра
движущихся изображений рекомендуется
выполнять запись в обычном режиме.)
Avancerade inspelningsfunktioner
För att importera rörliga bilder till en dator för
visning av stillbilder rekommenderar vi att
progressiv inspelning används. Följ
anvisningarna nedan för att använda progressiv
inspelning. Stillbilder som skapas på detta sätt
blir stabilare än stillbilder som spelas in på annat
sätt, vilket gör de lämpligare för analysering av
snabba rörelser, t.ex. sportscener. (Eftersom
videokameran vid progressiv inspelning tar en
bild var 1/25 sekund, så kan det hända att rörliga
bilder som spelas in på detta sätt bli för ryckiga.
För visning av rörliga bilder rekommenderar vi
att normalt inspelningssätt används.)
85
Inspelning med alla bildpunkter
– Progressiv inspelning
Angående inspelning i lysrörsbelysning
Vid progressiv inspelning i lysrörsbelysning kan
det ibland uppstå ett ovanligt fenomen där
skärmen lyser till kraftigt (flimmerfenomen). Det
betyder inte att det är något fel på videokameran.
Koppla ur progressiv inspelning för att om så
önskas förhindra detta fenomen.
Vid progressiv inspelning
är synvinkeln något större än vid normal
inspelning.
Under pågående progressiv inspelning kan
följande funktioner inte användas:
– Digital zoomning
– Inspelning av stillbilder på en ”Memory Stick”
under inspelningsberedskap eller pågående
inspelning på ett band
– bredbildsläge
– BOUNCE
– SLOW SHTR
– OLD MOVIE
– SteadyShot
86
Запись всех элементов
изображения – Прогрессивный
режим записи
При записи с флуоресцентным
освещением
При записи в прогрессивном режиме с
флуоресцентным освещением или при свете
электрической лампочки может происходить
редкое явление, в результате чего экран
высвечивается ярким светом (явление
мерцания изображения). Это не является
неисправностью. Если Вы хотите прекратить
это явление, отмените прогрессивный режим
записи.
При записи в прогрессивном режиме
записи
Угол охвата будет несколько больше, чем при
обычной записи.
При использовании прогрессивного
режима записи Вы не можете
использовать следующие функции:
– Цифровой наезд видеокамеры
– Запись на “Memory Stick” во время записи
на ленту или в режиме ожидания записи
– Широкоэкранный режим
– Режим BOUNCE
– Режим SLOW SHTR
– Режим OLD MOVIE
– Функция устойчивой съемки
Användning av
sökaren
Использование
видоискателя
Vrid runt LCD-panelen och fäll in den mot
videokamerahuset med LCD-skärmen vänd utåt.
Manövrering kan ske med hjälp av pekpanelen
medan sökaren används.
Använd sökaren vid manövrering av
kameraljusstyrka eller toning på pekpanelen.
Переверните панель ЖКД и придвиньте ее
обратно к корпусу Вашей видеокамеры, так
что экран ЖКД будет обращен наружу. Вы
можете работать с сенсорной панелью,
используя видоискатель.
Используйте видоискатель при регулировке
яркости видеокамеры и при работе с
фейдером с помощью сенсорной панели.
EXPOSURE: Ändra exponeringen genom att
trycka på –/+.
FADER:
Tryck på FADER tills önskad
toningsfunktion visas.
Indikeringen ändras enligt följande:
FADER t M. FADER t
BOUNCE t MONOTONE t
OVERLAP t WIPE t DOT t
(ingen indikering)
ON:
Bilden visas på LCD-skärmen.
(1) Переверните панель ЖКД и придвиньте ее
обратно к корпусу Вашей видеокамеры,
так что экран ЖКД будет обращен наружу.
(2) Нажмите кнопку
OFF. На экране
появится индикатор PANEL OFF.
(3) Нажмите кнопку OK. Экран ЖКД
выключится.
(4) Нажмите экран ЖКД, используя
видоискатель. На экране появятся
индикации EXPOSURE,
OK,
ON и
FADER (только если переключатель
POWER установлен в положение
CAMERA).
(5) Нажмите экран ЖКД и выберите нужный
пункт, а затем нажмите кнопку
OK.
EXPOSURE: отрегулируйте экспозицию
путем нажатия кнопок –/+.
FADER:
нажимайте кнопку FADER,
пока не появится нужный
режим фейдера.
Индикатор будет изменяться
следующим образом:
FADER t M. FADER t
BOUNCE t MONOTONE t
OVERLAP t WIPE t DOT
t (нет индикатора)
ON:
Усовершенствованные операции записи
(1) Vrid runt LCD-panelen och fäll in den mot
videokamerahuset med LCD-skärmen vänd
utåt.
(2) Tryck på
OFF. Indikeringen PANEL OFF
visas på skärmen.
(3) Tryck på OK. Bilden på LCD-skärmen
slocknar.
(4) Tryck på LCD-skärmen, medan sökaren
används. EXPOSURE,
OK,
ON och
FADER (endast när strömbrytaren POWER
står i läget CAMERA) visas.
(5) Tryck på lämplig knapp på LCD-skärmen för
att välja önskad funktion och tryck sedan på
OK.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
или
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
Avancerade inspelningsfunktioner
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Экран ЖКД высветится.
87
Användning av sökaren
4
Использование видоискателя
Med strömbrytaren POWER i
läget CAMERA/
Если переключатель POWER
установлен в положение
CAMERA
EXPO–
SURE
OK
ON
FADER
Sökare/
Видоискатель
Med strömbrytaren POWER i
läget MEMORY/
Если переключатель POWER
установлен в положение
MEMORY
EXPO–
SURE
OK
ON
Hur knapparna på LCD-skärmen tas
bort
Tryck på
Нажмите кнопку
OK.
OK.
Anmärkning
När strömbrytaren POWER står i läget VCR eller
under pågående minnesuppspelning är det inte
möjligt att manövrera med hjälp av pekpanelen
vid användning av sökaren.
Manövrering av funktioner som inte visas
Återställ LCD-panelen till ursprungligt läge.
Manövrera därefter önskade funktioner med
hjälp av LCD-skärmen.
Angående tillgänglig inspelningstid
Denna tid visas vid inspelning av bilder med
hjälp av sökaren (s. 27).
88
Чтобы кнопки на экране ЖКД исчезли
Примечание
Если переключатель POWER установлен в
положение VCR, а также во время
воспроизведения из памяти, Вы не сможете
работать с сенсорной панелью, используя
видоискатель.
Для работы с пунктами, не
отображаемыми на экране
Установите панель ЖКД обратно в
предыдущее положение. Работайте с этими
пунктами с помощью экрана ЖКД.
Доступное время записи
Это время представляет собой время записи
изображений с помощью видоискателя
(стр. 27).
— Avancerade uppspelningsfunktioner —
— Усовершенствованные операции воспроизведения —
Uppspelning av band
med bildeffekt
Воспроизведение ленты с
эффектами изображения
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
.
(1) Tryck under pågående uppspelning eller
uppspelningspaus på FN för att ta fram
PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
och tryck sedan på
(3) Välj P EFFECT under
EXEC (s. 225).
EXIT
OFF
NEG. ART
SEPIA
B&W
SOLARIZE
EXEC
(4) Välj önskat läge och tryck sedan på EXEC.
Läget NEG. ART, SEPIA, B&W eller
SOLARIZE kan väljas.
Vi hänvisar till sidan 71 angående detaljer
kring varje läge.
(4) Выберите нужный режим, а затем
нажмите кнопку EXEC.
Вы можете использовать следующие
режимы: NEG. ART, SEPIA, B&W и
SOLARIZE.
Подробные сведения по каждому из
режимов приведены на стр. 71.
Tryck på EXIT.
Для возврата к индикации FN
Hur en bildeffekt kopplas ur
Gå till menyinställningarna och ställ P EFFECT i
läget OFF.
Anmärkningar
•Material som matas in från en extern källa kan
inte behandlas med bildeffekter.
•Det är inte möjligt att spela in bilder på ett band
i videokameran samtidigt som bilderna
behandlas med en bildeffekt. Spela in bilder på
en ”Memory Stick” (s. 147, 159) eller på en
annan videoapparat medan videokameran
används för uppspelning.
Angående bilder som behandlas med
bildeffekter
Bilder som behandlas med bildeffekter matas inte
ut via gränssnittet DV.
Нажмите кнопку EXIT.
Для отмены функции эффекта
изображения
Установите опцию P EFFECT в установках
меню в положение OFF.
Примечания
• Вы не можете видоизменять эпизоды от
внешних источников с помощью функции
эффекта изображения.
• Вы не можете записывать на Вашей
видеокамере изображения на ленту, пока
Вы обрабатываете изображение, используя
функцию эффекта изображения.
Записывайте изображения на “Memory
Stick” (стр. 147, 159) или на КВМ, используя
Вашу видеокамеру в качестве плейера.
Изображения, обработанные с помощью
функции эффекта изображения
Сигнал изображений, обработанных с
помощью функции эффекта изображения, не
передается через интерфейс DV.
Усовершенствованные операции воспроизведения
Återgång till funktionsläget (FN)
RET.
Avancerade uppspelningsfunktioner
MANUAL SET
P EFFECT
(1) В режиме воспроизведения или паузы
воспроизведения нажмите кнопку FN для
отображения страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию P EFFECT в
, а затем
нажмите кнопку EXEC (стр. 235).
89
Uppspelning av band
med digital effekt
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
.
(1) Tryck under pågående uppspelning eller
uppspelningspaus på FN och välj PAGE2.
(2) Tryck på DIG EFFT. Knapparna för val av
digital effekt visas.
(3) Välj önskad effekt. Effekten STILL, FLASH,
LUMI. eller TRAIL kan användas. Vi hänvisar
till sidan 72 angående detaljer kring varje
effekt.
Efter val av STILL eller LUMI. sparas den bild
som effekten valts för som en stillbild i
minnet.
(4) Tryck på –/+ för att justera effekten.
OK för att återgå till PAGE2.
(5) Tryck på
Воспроизведение
ленты с цифровыми
эффектами
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) В режиме воспроизведения или паузы
воспроизведения нажмите кнопку FN и
выберите страницу PAGE2.
(2) Нажмите кнопку DIG EFFT. Отобразится
экран выбора цифрового эффекта.
(3) Выберите нужный режим. Вы можете
использовать режимы STILL, FLASH, LUMI.
и TRAIL. Подробные сведения о каждом
режиме приведены на стр. 72.
При выборе STILL или LUMI. в момент
выбора режима изображение будет
занесено в память как неподвижное
изображение.
(4) Нажмите кнопку –/+ для регулировки
эффекта.
(5) Нажмите кнопку
OK для возврата к
странице PAGE2.
2
DIG
EFFT
DIG EFFT
OFF
STILL
FLASH
LUMI.
TRAIL
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Hur en digital effekt kopplas ur
Для отмены функции цифрового
эффекта
Tryck på
OFF för att återgå till PAGE2.
Anmärkningar
•Material som matas in från en extern källa kan
inte behandlas med digitala effekter.
•Det är inte möjligt att spela in bilder på ett band
i videokameran samtidigt som bilderna
behandlas med en digital effekt. Spela in bilder
på en ”Memory Stick” (s. 147, 159) eller på en
annan videoapparat medan videokameran
används för uppspelning.
Angående bilder som behandlas med digitala
effekter
Bilder som behandlas med digitala effekter matas
inte ut via gränssnittet DV.
90
OK
Нажмите кнопку
странице PAGE2.
OFF для возврата к
Примечания
• Вы не можете видоизменять эпизоды от
внешних источников с помощью функции
цифрового эффекта.
• Вы не можете записывать на Вашей
видеокамере изображения на ленту, пока
Вы обрабатываете изображение, используя
функцию цифрового эффекта. Записывайте
изображения на “Memory Stick” (стр. 147,
159) или на КВМ, используя Вашу
видеокамеру в качестве плейера.
Изображения, обработанные с помощью
функции цифрового эффекта
Сигнал изображений, обработанных с
помощью функции цифрового эффекта, не
передается через интерфейс DV.
Förstoring av bilder
inspelade på band
– Band-PB ZOOM
Увеличение записанных
на ленты изображений
– Функция PB ZOOM ленты
Utöver vad som beskrivs här är det även möjligt
att med hjälp av videokameran förstora
stillbilder som spelats in på en ”Memory Stick”
(s. 173).
Кроме описанной здесь операции, Ваша
видеокамера может увеличивать
неподвижные изображения, записанные на
“Memory Stick” (стр. 173).
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
.
PB ZOOM
PB
ZOOM
END
Усовершенствованные операции воспроизведения
2
(1) В режиме воспроизведения или паузы
воспроизведения нажмите кнопку FN и
выберите страницу PAGE2.
(2) Нажмите кнопку PB ZOOM. Появится
экран PB ZOOM.
(3) Нажмите на область, которую Вы хотите
увеличить в кадре.
Область, на которую Вы нажмете,
переместится в центр экрана, а
воспроизводимое изображение
увеличится примерно вдвое от
первоначального размера. Если Вы еще
раз нажмете на другую область, эта
область переместится в центр экрана.
(4) Отрегулируйте масштаб увеличения с
помощью рычага приводного
вариообъектива.
Вы можете увеличить изображение
приблизительно от 1,1 раза до 5-кратного
его размера.
Сторона W: Уменьшает масштаб
увеличения.
Сторона T : Увеличивает масштаб
увеличения.
Avancerade uppspelningsfunktioner
(1) Tryck under pågående uppspelning eller
uppspelningspaus på FN och välj PAGE2.
(2) Tryck på PB ZOOM. Sidan PB ZOOM visas.
(3) Tryck på det område på skärmen som ska
förstoras.
Det valda området flyttas till mitten av
skärmen och bilden som spelas upp förstoras
till ungefär dubbel storlek. Vid tryck på ett
annat område därefter flyttas det området till
mitten av skärmen.
(4) Ställ in önskad zoomningsgrad med hjälp av
motorzoomomkopplaren.
Zoomningsgraden kan ställas in på från
omkring 1,1 upp till cirka 5 gångers
förstoring.
Mot läget W : zoomningsgraden minskar.
Mot läget T : zoomningsgraden ökar.
Motorzoomomkopplare/
Рычаг приводного
вариообъектива
Hur band-PB ZOOM kopplas ur
Для отмены функции PB ZOOM ленты
Tryck på
Нажмите кнопку
END.
END.
91
Förstoring av bilder inspelade på
band – Band-PB ZOOM
Anmärkningar
•Material som matas in från en extern källa kan
inte behandlas med funktionen band-PB
ZOOM.
•Det är inte möjligt att spela in bilder på ett band
i videokameran samtidigt som bilderna
behandlas med funktionen band-PB ZOOM.
Det är emellertid möjligt att spela in bilder på
en ”Memory Stick” (s. 147) eller på en annan
videoapparat medan videokameran används
för uppspelning.
•Det är inte möjligt att spela in rörliga bilder på
en ”Memory Stick” i videokameran efter att
bilderna har behandlats med funktionen bandPB ZOOM.
Angående band-PB ZOOM-bilder
Bilder som behandlas med funktionen band-PB
ZOOM matas inte ut via gränssnittet DV.
Medan funktionen band-PB ZOOM används
Vid tryck på DISPLAY/BATTERY INFO
försvinner PB ZOOM-bilden från skärmen. Det
är inte möjligt att flytta det valda området till
mitten av skärmen.
Angående kantområdena på förstorade bilder
Ett kantområde på en förstorad bild kan inte
visas i mitten på skärmen.
Увеличение записанных на ленты
изображений – Функция PB ZOOM
ленты
Примечания
• Вы не можете видоизменять эпизоды от
внешних источников с помощью функции
PB ZOOM ленты Вашей видеокамеры.
• Вы не можете записывать на Вашей
видеокамере изображения на ленту, пока
Вы обрабатываете изображение, используя
функцию PB ZOOM ленты. Однако, Вы
можете записывать изображения на
“Memory Stick” (стр. 147) или на КВМ,
используя Вашу видеокамеру в качестве
плейера.
• Вы не можете на Вашей видеокамере
записывать движущиеся изображения на
“Memory Stick”, когда вы обработали
изображение, используя функцию PB ZOOM
ленты.
Изображения в режиме PB ZOOM ленты
Сигнал изображений, обработанных в
режиме PB ZOOM ленты, не передается
через интерфейс DV.
В режиме PB ZOOM
Если Вы нажмете кнопку DISPLAY/BATTERY
INFO, кадр экрана PB ZOOM исчезнет. Вы не
сможете переместить область, на которую
Вы нажмете, в центр экрана.
Кромка увеличенного изображения
Кромка увеличенного изображения не может
быть отображена в центре экрана.
92
Snabblokalisering av
en viss scen
– Nollställningsminne
Быстрое отыскание
эпизода – Память
установки нулевой отметки
Videokameran kan automatiskt söka upp ett
önskat ställe på bandet efter att bandräkneverket
vid detta ställe nollställts till ”0:00:00”. Använd
fjärrkontrollen till denna manövrering.
Ваша видеокамера автоматически ищет
нужный эпизод, где показание счетчика
ленты равно “0:00:00”. Используйте для этой
операции пульт дистанционного управления.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
.
m
ZERO SET MEMORY
N
x
Anmärkningar
•Om ZERO SET MEMORY trycks in innan
bandet återspolas kopplas nollställningsminnet
ur.
•En avvikelse på flera sekunder kan förekomma
mellan tidskoden och bandräkneverket.
•Vid tryck på FN slocknar indikeringen ZERO
SET MEMORY.
Om ett oinspelat bandavsnitt förekommer
mellan inspelade avsnitt
kan det hända att nollställningsminnet inte
fungerar korrekt.
Примечания
• Если Вы нажмете кнопку ZERO SET
MEMORY до начала обратной перемотки
ленты, функция памяти установки нулевой
отметки будет отменена.
• Может иметь место расхождение в
несколько секунд между кодом времени и
счетчиком ленты.
• Индикатор ZERO SET MEMORY исчезнет,
если Вы нажмете кнопку FN.
Если на ленте имеется незаписанный
участок между записанными участками
Функция памяти установки нулевой отметки
может работать неправильно.
Усовершенствованные операции воспроизведения
DISPLAY
(1) В режиме воспроизведения нажмите
кнопку ZERO SET MEMORY на пульте
дистанционного управления в месте,
которое Вы захотите отыскать позже.
Показание счетчика ленты станет равным
“0:00:00”, а затем начнется отсчет. Если
индикатор не появится, нажмите кнопку
DISPLAY. Начнет мигать индикатор ZERO
SET MEMORY.
(2) Нажмите кнопку x, если Вы захотите
остановить воспроизведение.
(3) Нажмите кнопку m для ускоренной
перемотки ленты назад к нулевой точке
счетчика ленты. Лента остановится
автоматически, когда счетчик ленты
ориентировочно достигнет нулевой
отметки.
(4) Нажмите кнопку N. Воспроизведение
начнется с нулевой отметки счетчика.
Avancerade uppspelningsfunktioner
(1) Tryck under pågående uppspelning på ZERO
SET MEMORY på fjärrkontrollen vid det
ställe som ska lokaliseras senare.
Bandräkneverket nollställs till ”0:00:00” och
räknar därefter upp som vanligt. Tryck på
DISPLAY, om indikeringarna inte visas.
Indikeringen ZERO SET MEMORY blinkar.
(2) Tryck på x för att avbryta uppspelningen.
(3) Tryck på m för att spola tillbaka bandet till
det ställe där bandräkneverket nollställdes.
Bandet stannar automatiskt ungefär vid
bandräkneverkets nolläge.
(4) Tryck på N. Uppspelning startar fr.o.m.
räkneverkets nolläge.
93
Sökning med hjälp av titel
Поиск границ записанного
efter ett visst avsnitt på ett участка ленты по титру
inspelat band – Titelsökning – Поиск титра
Använd en kassett med kassettminne vid
användning av denna funktion.
Använd fjärrkontrollen till denna manövrering.
Используйте для этой операции кассету с
кассетной памятью.
Используйте для этой операции пульт
дистанционного управления.
Före manövrering
Gå till menyinställningarna och ställ CM
SEARCH under
i läget ON.
(Grundinställningen är ON.)
Перед выполнением операции
Установите опцию CM SEARCH в
в
установках меню в положение ON. (ON
является установкой по умолчанию.)
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
(1) Tryck upprepade gånger på SEARCH MODE
på fjärrkontrollen tills indikeringen TITLE
SEARCH visas.
Sidan TITLE SEARCH visas.
Indikeringen ändras enligt följande:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH
(ingen indikering)
(2) Tryck på . eller > på fjärrkontrollen för
att välja den titel som ska spelas upp.
Uppspelning av scenen med vald titel startas
automatiskt.
1
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
(1) Нажимайте повторно кнопку SEARCH
MODE на пульте дистанционного
управления до тех пор, пока на экране не
появится индикатор TITLE SEARCH.
Появится экран поиска титра.
Индикатор будет изменяться следующим
образом:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH
(без индикатора)
(2) Нажмите кнопку . или > на пульте
дистанционного управления для выбора
титра для воспроизведения.
Ваша видеокамера автоматически начнет
воспроизведение эпизода с выбранным
Вами титром.
SEARCH
MODE
2
TITLE SEARCH
3
4
5
6
7
8
HAPPY NEW YEAR!
PRESENT
GOOD MORNING
WEDDING
NIGHT
BASEBALL
[b] [a]
[a] Det ställe på bandet som ska sökas upp
[b] Nuvarande ställe på bandet
Hur sökning avbryts
Tryck på x på fjärrkontrollen.
Om oinspelade bandavsnitt förekommer
mellan inspelade avsnitt
kan det hända att titelsökning inte fungerar
korrekt.
94
Hur titlar läggs på
Vi hänvisar till sidan 123.
[a] Действительное место, которое Вы
пытаетесь найти
[b] Текущее место на ленте
Для отмены поиска
Нажмите кнопку x на пульте дистанционного
управления.
Если на ленте имеется незаписанный
участок между записанными участками
Функция поиска титра может работать
неправильно.
Для наложения титра
См. стр. 123.
Sökning med hjälp av
datum efter en viss
inspelning – Datumsökning
•Datumsökning (DATE SEARCH) med hjälp av
kassettminne
c Snabbspolning efter val av önskat
inspelningsdatum på skärmen
•Datumsökning (DATE SEARCH) utan hjälp av
kassettminne
c Snabbspolning till ställe där
inspelningsdatum ändras
Använd fjärrkontrollen till denna manövrering.
Sökning efter ett datum med
hjälp av kassettminne
Перед выполнением операции
• Вы можете использовать эту функцию
только при воспроизведении кассеты с
кассетной памятью.
• Установите опцию CM SEARCH в
в
установках меню в положение ON. (ON
является установкой по умолчанию.)
SEARCH
MODE
2
DATE SEARCH
1
2
3
4
5
6
5 / 9 / 03
6 / 9 / 03
24 / 12 / 03
1 / 1 / 04
11 / 2 / 04
29 / 4 / 04
Усовершенствованные операции воспроизведения
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажимайте повторно кнопку SEARCH
MODE на пульте дистанционного
управления до тех пор, пока на экране не
появится индикатор DATE SEARCH.
Появится экран поиска даты.
Индикатор будет изменяться следующим
образом:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH
(без индикатора)
(2) Нажмите кнопку . или > на пульте
дистанционного управления для выбора
даты для воспроизведения.
Ваша видеокамера автоматически начнет
воспроизведение с начала выбранной
даты.
Avancerade uppspelningsfunktioner
.
(1) Tryck upprepade gånger på SEARCH MODE
på fjärrkontrollen tills indikeringen DATE
SEARCH visas.
Sidan DATE SEARCH visas.
Indikeringen ändras enligt följande:
TITLE SEARCH t DATE SEARCH
(ingen indikering)
(2) Tryck på . eller > på fjärrkontrollen för
att välja det datum som ska spelas upp.
Uppspelning startar automatiskt fr.o.m.
början av valt datum.
1
• Функция DATE SEARCH при использовании
кассетной памяти
c Поиск путем выбора даты записи на экране
• Функция DATE SEARCH без использования
кассетной памяти
c Поиск точки изменения даты записи
Используйте для этой операции пульт
дистанционного управления.
Поиск даты с использованием
кассетной памяти
Före manövrering
•Denna funktion kan endast användas vid
uppspelning av ett band med kassettminne.
•Gå till menyinställningarna och ställ CM
SEARCH under
i läget ON.
(Grundinställningen är ON.)
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Поиск записи по дате
– Поиск даты
[b] [a]
[a] Det ställe på bandet som ska sökas upp
[b] Nuvarande ställe på bandet
Hur sökning avbryts
Tryck på x på fjärrkontrollen.
[a] Действительное место, которое Вы
пытаетесь найти.
[b] Текущее место на ленте.
Для отмены поиска
Нажмите кнопку x на пульте дистанционного
управления.
95
Sökning med hjälp av datum
efter en viss inspelning
– Datumsökning
Поиск записи по дате
– Поиск даты
Sökning efter ett datum utan
hjälp av kassettminne
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Поиск даты без использования
кассетной памяти
.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj CM SEARCH under
och tryck sedan
på EXEC (s. 230).
CM SET
TITLE
TITLEERASE
TITLE DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию CM SEARCH в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 240).
EXIT
ON
OFF
EXEC
(4) Välj OFF och tryck sedan på EXEC.
(5) Tryck på SEARCH MODE på fjärrkontrollen
tills indikeringen DATE SEARCH visas.
(6) Tryck på fjärrkontrollen på . för att välja
ett tidigare datum eller > för att välja ett
senare datum. Uppspelning startar
automatiskt fr.o.m. det ställe där datumet
ändras. Med vart tryck på . eller >
söker videokameran upp föregående eller
efterföljande datum.
Hur sökning avbryts
Tryck på x på fjärrkontrollen eller på
videokameran.
96
på
RET.
(4) Выберите опцию OFF, а затем нажмите
кнопку EXEC.
(5) Нажимайте кнопку SEARCH MODE на
пульте дистанционного управления до тех
пор, пока на экране не появится
индикатор DATE SEARCH.
(6) Нажмите кнопку . на пульте
дистанционного управления для поиска
предыдущей даты или нажмите кнопку
> на пульте дистанционного управления
для поиска последующей даты. Ваша
видеокамера автоматически начнет
воспроизведение в точке изменения даты.
Всякий раз при нажатии кнопки . или
>, Ваша видеокамера будет искать
предыдущую или следующую дату.
Anmärkning
Om inspelningstiden ett visst datum är kortare
än två minuter kan det hända att videokameran
inte hittar exakt det ställe där datumet ändras.
Для отмены поиска
Om oinspelade bandavsnitt förekommer
mellan inspelade avsnitt
kan det hända att datumsökning inte fungerar
korrekt.
Примечание
Если запись в течение одного дня составляет
меньше двух минут, Ваша видеокамера
может неточно найти точку, где происходит
смена дат записи.
Angående kassettminne
En kassett med kassettminne kan ha upp till sex
inspelningsdatum i minnet. För sökning efter ett
datum bland sju eller fler datum hänvisar vi till
”Sökning efter ett datum utan hjälp av
kassettminne”.
Если на ленте имеется незаписанный
участок между записанными участками
Функция поиска даты может работать
неправильно.
Нажмите кнопку x на пульте дистанционного
управления или кнопку
на Вашей
видеокамере.
Кассетная память
Кассета с кассетной памятью может
содержать данные шести дат записи. Если
Вы выполняете поиск среди семи или более
дат, см. раздел “Поиск даты без
использования кассетной памяти”.
— Монтаж —
Bandkopiering
Перезапись ленты
Det är möjligt att kopiera eller redigera
inspelningar på en ansluten videoapparat medan
videokameran används för uppspelning.
Anslutning kan göras antingen med hjälp av den
medföljande ljud/videokabeln eller också med
hjälp av en i.LINK-kabel (tillval).
Efter anslutning via en i.LINK-kabel (tillval)
överförs video- och ljudsignaler i digital form för
högkvalitativ redigering.
Titlar, skärmindikeringar, innehållet i ett
kassettminne eller innehållet på indexsidan till en
”Memory Stick” kan inte kopieras.
Вы можете выполнять монтаж или
перезапись на КВМ, подсоединенном к Вашей
видеокамере, используя Вашу видеокамеру в
качестве плейера.
Вы можете использовать для подсоединения
соединительный кабель аудио/видео
(прилагается) или кабель i.LINK
(приобретается отдельно).
Если Вы используете для подсоединения
кабель i.LINK (приобретается отдельно),
видео- и аудиосигналы будут передаваться в
цифровой форме для обеспечения
высококачественного монтажа.
Титры, экранные индикаторы, содержимое
кассетной памяти и буквы индексного экрана
“Memory Stick” не могут быть записаны.
Anslutning till en annan
videoapparat
Подсоединение к КВМ
Anslutning med ljud/videokabel
Вы можете выполнять монтаж на КВМ,
которые поддерживают следующие
системы:
8 мм , Hi8
, Digital8 , VHS
, S-VHS
, VHSC
, S-VHSC
, Betamax
, mini DV
, DV
или MICROMV
Монтаж
Redigering kan utföras på videoapparater som
stöder något av följande system:
8 mm , Hi8
, Digital8 , VHS
, S-VHS
, VHSC
, S-VHSC
, Betamax ,
mini-DV
, DV
eller MICROMV
Redigering
— Redigering —
Подсоединение с использованием
соединительного кабеля аудио/видео
Gul/
Желтый
Vit/Белый
S VIDEO
IN
S VIDEO
VIDEO
AUDIO/
VIDEO
: Signalflöde/
Передача
сигнала
AUDIO
Videoapparat/
КВМ
Röd/Красный
Ljud/videokabel (medföljer)/
Соединительный кабель аудио/видео
(прилагается)
97
Bandkopiering
Перезапись ленты
Anslutning med i.LINK-kabel
Подсоединение с использованием
кабеля i.LINK
i.LINK
DV-gränssnitt/
Интерфейс DV
i.LINK-kabel (tillval)/
Кабель i.LINK (приобретается отдельно)
: Signalflöde/
Передача сигнала
Kopiering av ett band
Перезапись ленты
Före manövrering efter anslutning via en ljud/
videokabel
•Gå till menyinställningarna och ställ DISPLAY
under
i läget LCD. (Grundinställningen är
LCD.)
•Tryck på följande knappar för att ta bort
indikeringarna, så att de inte kommer med på
det redigerade bandet:
På videokameran:
DISPLAY/BATTERY INFO, DATA CODE
På fjärrkontrollen:
DISPLAY, DATA CODE, SEARCH MODE
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
(1) Sätt i ett oinspelat band (eller ett band som
ska spelas över) i den andra videoapparaten
och sätt i det inspelade bandet i
videokameran.
(2) Förbered den andra videoapparaten för
inspelning. Om videoapparaten har en
ingångsväljare, så ställ den i korrekt läge.
Vi hänvisar till videoapparatens
bruksanvisning.
(3) Starta uppspelning av det inspelade bandet i
videokameran.
(4) Starta inspelning på den andra
videoapparaten.
Vi hänvisar till videoapparatens
bruksanvisning.
98
Перед выполнением операции для
подсоединения с использованием
соединительного кабеля аудио/видео
• Установите опцию DISPLAY в
в
установках меню в положение LCD. (LCD
является установкой по умолчанию.)
• Нажмите следующие кнопки, чтобы
добиться исчезновения индикаторов во
избежание их наложения на монтируемую
ленту:
На Вашей видеокамере:
DISPLAY/BATTERY INFO, DATA CODE
На пульте дистанционного управления:
DISPLAY, DATA CODE, SEARCH MODE
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
(1) Установите незаписанную ленту (или
ленту, на которую Вы хотите выполнить
запись) в КВМ, и установите записанную
ленту в Вашу видеокамеру.
(2) Подготовьте КВМ к записи. Если КВМ
оснащен селектором входа, установите
его во входной режим.
Более подробные сведения Вы можете
найти в инструкции по эксплуатации КВМ.
(3) Начните воспроизведение записанной
ленты на Вашей видеокамере.
(4) Начните запись на КВМ.
Более подробные сведения Вы можете
найти в инструкции по эксплуатации
Вашего КВМ.
Bandkopiering
Перезапись ленты
När bandet har kopierats klart
Если Вы закончили перезапись ленты
Tryck på x på både videokameran och den
andra videoapparaten.
Нажмите кнопку x как на видеокамере, так и
на КВМ.
Angående anslutning till en enkanalig
videoapparat
Anslut den gula kontakten på ljud/videokabeln
till videoingången och den vita eller den röda
kontakten på kabeln till ljudingången på
videoapparaten eller tv:n. Efter anslutning av
den vita kontakten matas ljudet från vänster
kanal ut och efter anslutning av den röda
kontakten matas ljudet från höger kanal ut.
Если Ваш КВМ монофонического типа
Подсоедините желтый штекер
соединительного кабеля аудио/видео к
входному видеогнезду, а белый или красный
штекер к входному аудиогнезду на КВМ или
телевизоре. Если подсоединен белый
штекер, то выходным сигналом будет звук
левого канала, а если подсоединен красный
штекер, то выходным сигналом будет звук
правого канала.
Angående i.LINK
Vi hänvisar till sidan 274 angående detaljer.
Vid inspelning av en bild i pausläge
•Den inspelade bilden blir grov med gränssnittet
DV.
•Det kan hända att bilden darrar vid uppspelning av bilden på den andra videoapparaten.
Efter anslutning via en i.LINK-kabel
är det inte möjligt att spela in bara bild eller ljud.
О стандарте i.LINK
Более подробные сведения приведены на
стр. 274.
Монтаж
Angående bilder som behandlats med
bildeffekt, digital effekt eller funktionen bildPB ZOOM
Dessa matas inte ut via gränssnittet DV.
Если в Вашем КВМ имеется гнездо S видео
Более подробные сведения приведены на
стр. 59.
Redigering
När videoapparaten har en S-videokoppling
Vi hänvisar till sidan 59 angående detaljer.
Изображения, видоизмененные с помощью
эффекта изображения, цифрового
эффекта или функции PB ZOOM
Эти изображения не передаются через
интерфейс DV.
При записи изображения во время паузы
воспроизведения
• Записанное изображение будет
искаженным при передаче через интерфейс
DV.
• При воспроизведении изображения на
другой видеоаппаратуре изображение
может подрагивать.
Если Вы выполните подсоединение с
использованием кабеля i.LINK
Запись только изображения или звука по
отдельности выполнить невозможно.
99
Kopiering av endast vissa
Перезапись только нужных
scener – Digital
эпизодов – Цифровой монтаж
programredigering (på band) программы (на ленте)
Det är möjligt att kopiera vissa utvalda scener
(program) för redigering på ett band utan att
ansluten videoapparat behöver manövreras.
Scener kan väljas efter bildruta.
Upp till 20 program kan ställas in.
Kopiering på en ”Memory Stick” kan utföras
med hjälp av endast videokameran. Vi hänvisar
till sidan 161 angående detaljer.
Oönskad scen/
Нежелательный
эпизод
Вы можете перезаписывать избранные
эпизоды (программы) для монтажа на ленту
без использования КВМ.
Эпизоды могут выбираться в покадровом
режиме. Вы можете установить до 20
программ.
Ваша видеокамера может производить
перезапись на “Memory Stick”. Для получения
более подробных сведений обращайтесь к
стр. 161.
Oönskad scen/
Нежелательный
эпизод
Ändra ordningsföljden/
Изменить порядок
Före digital programredigering på
ett band som spelats in med annan
utrustning
Steg 1 Anslutning till videoapparaten (s. 101)
Steg 2 Iordningställande av videoapparaten
(s. 101)
Steg 3 Justering av synkroniseringen på
videoapparaten (s. 105)
Vid kopiering med hjälp av samma videoapparat
igen kan steg 2 och 3 hoppas över.
Digital programredigering på ett
band som spelats in med annan
utrustning
Åtgärd 1 Skapande av ett program (s. 107).
Åtgärd 2 Genomförande av digital programredigering (kopiering av bandet) (s. 109).
Anmärkning
Vid redigering av digitalt videomaterial kan
manövreringssignaler till den andra videoapparaten inte sändas via LANC-anslutning.
100
Перед применением функции
цифрового монтажа программы на
лентах, записанных другим
оборудованием
Пункт 1 Подсоединение КВМ (стр. 101).
Пункт 2 Настройка КВМ для работы
(стр. 101).
Пункт 3 Регулировка синхронизации КВМ
(стр. 105).
Если Вы будете еще раз выполнять
перезапись с использованием того же КВМ,
можете пропустить пункты 2 и 3.
Использование функции цифрового
монтажа программы на лентах,
записанных другим оборудованием
Действие 1 Создание программы (стр. 107).
Действие 2 Выполнение цифрового монтажа
программы (перезапись ленты)
(стр. 109).
Примечание
При монтаже цифрового видео сигналы
операции не могут быть посланы на КВМ
через гнездо LANC.
Kopiering av endast vissa scener
– Digital programredigering (på
band)
Steg 1: Anslutning till
videoapparaten
Пункт 1: Подсоединение к КВМ
Anslutningen kan göras med hjälp av antingen
en ljud/videokabel eller en i.LINK-kabel.
Anslut enheterna enligt illustrationen på sidan
97.
Вы можете выполнить подсоединение с
использованием как соединительного кабеля
аудио/видео, так и кабеля i.LINK.
Подсоедините устройства, как показано на
странице 97.
Пункт 2: Настройка КВМ для
работы
Steg 2: Iordningställande av
videoapparaten
.
Монтаж
(1) Slå på strömmen till den anslutna
videoapparaten.
Om videoapparaten har en ingångsväljare,
så ställ den i korrekt läge.
Efter anslutning till en annan videokamera:
ställ den andra videokamerans strömbrytare
i läget VCR/VTR.
(2) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(3) Tryck på MENU för att ta fram
huvudmenyn.
och tryck sedan
(4) Välj VIDEO EDIT under
på EXEC (s. 234).
(5) Välj TAPE och tryck sedan på EXEC.
(6) Tryck på EDIT SET.
(7) Välj CONTROL och tryck sedan på EXEC.
(8) Efter anslutning via en ljud/videokabel: välj
IR och tryck sedan på EXEC.
Efter anslutning via en i.LINK-kabel: välj
i.LINK, tryck på EXEC och gå sedan vidare
till ”Steg 3: Justering av synkroniseringen på
videoapparaten” på sidan 105.
(9) Välj IR SETUP och tryck sedan på EXEC.
(10) Välj korrekt IR SETUP-kod för den anslutna
videoapparaten och tryck sedan på EXEC.
Ta vid behov reda på koden med hjälp av
tabellen under ”Angående IR SETUPkoden” (s. 104).
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
Redigering
Для подсоединения с помощью
соединительного кабеля аудио/видео
пошлите управляющий сигнал с помощью
инфракрасных лучей датчику дистанционного
управления на КВМ.
När ljud/videokabeln har använts vid
anslutning: sänd styrsignalerna med hjälp av
infraröda strålar till fjärrsensorn på
videoapparaten.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Перезапись только нужных
эпизодов – Цифровой монтаж
программы (на ленте)
(1) Включите питание подсоединенного
КВМ.
Если КВМ оснащен селектором входов,
установите его во входной режим.
Когда Вы подсоединяете видеокамеру,
установите ее переключатель питания в
положение VCR/VTR.
(2) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(3) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
,а
(4) Выберите опцию VIDEO EDIT в
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 244).
(5) Выберите опцию TAPE, а затем нажмите
кнопку EXEC.
(6) Нажмите кнопку EDIT SET.
(7) Выберите опцию CONTROL, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(8) При подсоединении с использованием
соединительного кабеля аудио/видео,
выберите опцию IR, а затем нажмите
кнопку EXEC.
При подсоединении с использованием
кабеля i.LINK, выберите опцию i.LINK,
нажмите кнопку EXEC, а затем
перейдите к разделу “Пункт 3:
Регулировка синхронизации КВМ” на стр.
105.
(9) Выберите опцию IR SETUP, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(10) Выберите код IR SETUP Вашего КВМ, а
затем нажмите кнопку EXEC. Проверьте
код в разделе “О коде IR SETUP”
(стр. 104).
101
Kopiering av endast vissa scener
– Digital programredigering (på
band)
4
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
D I SPL AY
V I DEO ED I T RETURN
TAPE
MEMORY
EXEC
RET.
V I DEO ED I T
ED I T SET
IR
CONTROL
i. L I NK
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
EXEC
RET.
7
5
Перезапись только нужных
эпизодов – Цифровой монтаж
программы (на ленте)
V I DEO ED I T
MARK
IN
START
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
6
V I DEO ED I T
ED I T SET
IR
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
EXEC
END
RET.
9
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
3
EXEC
(11) Välj PAUSEMODE och tryck sedan på
EXEC.
(12) Välj läget för urkoppling av inspelningspaus
på den andra videoapparaten och tryck
sedan på EXEC.
Korrekt knapp beror på videoapparaten
ifråga.
Vi hänvisar till videoapparatens
bruksanvisning.
11
RET.
(11) Выберите опцию PAUSEMODE, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(12) Выберите режим для отмены паузы
записи на КВМ, а затем нажмите кнопку
EXEC.
Нужная кнопка зависит от Вашего КВМ.
Обратитесь к инструкциям по
эксплуатации Вашего КВМ.
12
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSE
PAUSEMODE REC
I R TEST
PB
EXEC
102
0:32:30:14
END
RET.
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE PAUSE
I R TEST
EXEC
END
RET.
Kopiering av endast vissa scener
– Digital programredigering (på
band)
Перезапись только нужных
эпизодов – Цифровой монтаж
программы (на ленте)
(13) Lokalisera den infraröda sändaren på
videokameran och rikta den mot
fjärrsensorn på den andra videoapparaten
med ett mellanrum på ungefär 30 cm.
(13) Расположите излучатель инфракрасных
лучей Вашей видеокамеры напротив
датчика дистанционного управления
КВМ, на расстоянии примерно 30 см от
него.
Videobandspelare/КВМ
Redigering
Fjärrsensor/
Датчик дистанционного
управления
(14) Sätt i ett inspelningsbart band i den andra
videoapparaten och ställ den i
inspelningspaus.
(15) Välj IR TEST och tryck sedan på EXEC.
(16) Välj EXECUTE och tryck sedan på EXEC.
Om inspelning startar på den andra
videoapparaten är inställningen korrekt.
Den indikering som valdes för urkoppling
av inspelningspaus på den andra videoapparaten blinkar på skärmen. När allt är klart
visas indikeringen COMPLETE istället.
15
(14) Вставьте пригодную для записи кассету
с лентой в КВМ, а затем установите КВМ
на паузу записи.
(15) Выберите опцию IR TEST, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(16) Выберите опцию EXECUTE, а затем
нажмите кнопку EXEC.
Если КВМ начнет запись, установка
выполнена правильно.
На экране будет мигать выбранный Вами
индикатор отмены паузы записи КВМ. По
окончании записи индикатор изменится
на COMPLETE.
Монтаж
Infraröd sändare/
Излучатель
инфракрасных лучей
16
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
ENGAGE
REC PAUSE
RETURN
EXECUTE
EXEC
RET.
Anmärkning
Efter anslutning via en i.LINK-kabel kan det
hända att kopieringen inte kan manövreras
korrekt beroende på den andra videoapparaten.
Ställ CONTROL i läget IR i menyinställningarna
på videokameran.
END
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
COMPLETE
I R TEST
EXEC
RET.
Примечание
Если Вы выполняете подсоединение с
использованием кабеля i.LINK, Вы можете не
суметь правильно выполнить функцию
перезаписи, в зависимости от КВМ.
Установите опцию CONTROL в установках
меню Вашей видеокамеры в положение IR.
103
Kopiering av endast vissa scener
– Digital programredigering (på
band)
Перезапись только нужных
эпизодов – Цифровой монтаж
программы (на ленте)
Angående IR SETUP-koden
IR SETUP-koden lagras i videokamerans minne.
Se till att ställa in korrekt kod enligt
videoapparaten ifråga. Grundinställningen är
kodnummer 3.
О коде IR SETUP
Код IR SETUP хранится в памяти Вашей
видеокамеры. Убедитесь, что Вы установили
правильный код, согласующийся с Вашим
КВМ. По умолчанию установлено значение
кода, равное 3.
Märke/
Марка
Sony
Aiwa
Akai
Alba
Amstrad
Baird
Blaupunkt
Bush
CGM
Clatronic
Daewoo
Ferguson
Fisher
Funai
Goldstar
Goodmans
Grundig
Hitachi
ITT/Nokia Instant
JVC
Kendo
Loewe
Luxor
Mark
Matsui
Mitsubishi
Märke/
Марка
Nokia
Nokia Oceanic
Nordmende
Okano
Orion
Panasonic
Philips
Phonola
Roadstar
SABA
Salora
Samsung
Sanyo
Schneider
SEG
Seleco
Sharp
Siemens
Tandberg
Telefunken
Thomson
Thorn
Toshiba
Universum
W.W. House
Watoson
IR SETUP-kod/
Код IR SETUP
1, 2, 3, 4, 5, 6
47, 53, 54
50, 62, 74
73
73
30, 36
11, 83
74
36, 47, 83
73
26
76, 83
73
80
47
26, 84
9, 83
42, 56
36
11, 12, 15, 21
47
16, 47, 84
89
26*
47, 58*, 60
28, 29
IR SETUP-kod/
Код IR SETUP
36, 89
89
76
60, 62, 63
58*, 70
16, 78
83, 84, 86
83, 84
47
21, 76, 91
89
22, 32, 52, 93, 94
36
10, 83, 84
73
47, 74
89
10, 36
26
91, 92
76, 100
36, 47
40, 93
47, 70, 84, 92
47
58, 83
* Tv/videokomponent/Компонент ТВ/КВМ
Anmärkning gällande IR SETUP-koden
Digital programredigering kan inte utföras på en
videoapparat som inte stöder IR SETUP-koder.
104
Примечание о коде IR SETUP
Цифровой монтаж программы невозможен,
если КВМ не поддерживает кодов IR SETUP.
Kopiering av endast vissa scener
– Digital programredigering (på
band)
Перезапись только нужных
эпизодов – Цифровой монтаж
программы (на ленте)
Om manövrering av den andra
videoapparaten inte lyckas
•Kontrollera aktuell kod under ”Angående IR
SETUP-koden” (s. 104) och ställ därefter in IR
SETUP eller PAUSEMODE igen.
•Placera videokameran minst 30 cm från den
andra videoapparaten.
•Vi hänvisar till videoapparatens
bruksanvisning.
Если КВМ не работает надлежащим
образом
• После проверки кода в пункте “О коде IR
SETUP” (стр. 104), установите опцию IR
SETUP или PAUSEMODE еще раз.
• Поместите Вашу видеокамеру на
расстоянии, по крайней мере, 30 см от КВМ.
• Обращайтесь к руководству по
эксплуатации Вашего КВМ.
Steg 3: Justering av
synkroniseringen på
videoapparaten
(1) Вставьте пригодную для записи кассету с
лентой в КВМ, а затем установите КВМ на
паузу записи.
Если в пункте CONTROL Вы выберете
опцию i.LINK, Вам не нужно устанавливать
паузу записи.
(2) Выберите опцию ADJ TEST, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(3) Выберите опцию EXECUTE, а затем
нажмите кнопку EXEC.
На изображении будут записаны сигналы
IN и OUT по пять раз каждый, чтобы
вычислить числовые значения для
регулировки синхронизации.
Индикатор EXECUTING будет мигать на
экране. По окончании индикатор
изменится на COMPLETE.
(4) Перемотайте ленту в КВМ назад, а затем
начните замедленное воспроизведение.
Отобразятся пять значений IN и
соответствующие значения OUT.
Запишите начальное численное значение
для каждого сигнала IN и конечное
численное значение для каждого сигнала
OUT.
(5) Подсчитайте среднюю величину для пяти
начальных численных значений пяти
сигналов IN и среднюю величину для всех
конечных численных значений каждого
сигнала OUT.
(6) Выберите опцию ”CUT-IN”, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(7) Выберите среднее численное значение
величины IN, а затем нажмите кнопку
EXEC.
Установится вычисленная позиция начала
записи.
Монтаж
(1) Sätt i ett inspelningsbart band i den andra
videoapparaten och ställ den i
inspelningspaus.
Efter att CONTROL ställts i läget i.LINK
behöver inte inspelningspaus kopplas in.
(2) Välj ADJ TEST och tryck sedan på EXEC.
(3) Välj EXECUTE och tryck sedan på EXEC.
IN och OUT spelas in på en bild fem gånger
vardera för att beräkna de numeriska värdena
för justering av synkroniseringen.
Indikeringen EXECUTING blinkar på
skärmen. När allt är klart visas indikeringen
COMPLETE istället.
(4) Spola tillbaka bandet i den andra
videoapparaten och starta sedan långsam
uppspelning.
Fem IN-nummer och motsvarande OUTnummer visas.
Notera det begynnande numeriska värdet för
varje IN och det avslutande numeriska värdet
för varje OUT.
(5) Räkna ut medelvärdet av fem begynnande
numeriska IN-värden samt medelvärdet av
samtliga avslutande numeriska OUT-värden.
(6) Välj ”CUT-IN” och tryck sedan på EXEC.
(7) Välj det genomsnittliga numeriska värdet för
IN och tryck sedan på EXEC.
Den beräknade startpositionen för inspelning
är inställd.
Вы можете отрегулировать синхронизацию
Вашей видеокамеры и КВМ.
Приготовьте ручку и бумагу для записей.
Перед выполнением операции извлеките
кассету из Вашей видеокамеры (если она
вставлена).
Redigering
Synkroniseringen av videokameran och den
anslutna videoapparaten kan justeras.
Ha papper och penna till hands för anteckningar.
Ta ut kassetten (om isatt) ur videokameran,
innan följande manövrering påbörjas.
Пункт 3: Регулировка
синхронизации КВМ
105
Kopiering av endast vissa scener
– Digital programredigering (på
band)
Перезапись только нужных
эпизодов – Цифровой монтаж
программы (на ленте)
(8) Välj ”CUT-OUT” och tryck sedan på EXEC.
(9) Välj det genomsnittliga numeriska värdet
för OUT och tryck sedan på EXEC.
Den beräknade stoppositionen för
inspelning är inställd.
(10) Tryck på
RET. för att exekvera
justeringen.
(8) Выберите опцию ”CUT-OUT”, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(9) Выберите среднее численное значение
величины OUT, а затем нажмите кнопку
EXEC.
Установится вычисленная позиция конца
записи.
(10) Для выполнения нажмите кнопку
RET.
2
3
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
END
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
COMPLETE
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
RETURN
EXECUTE
ENGAGE
REC PAUSE
EXEC
RET.
EXEC
RET.
8
6
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
0
EXEC
RET.
V I DEO ED I T
ED I T SET
CONTROL
ADJ TEST
”CUT - I N”
”CUT -OUT”
I R SETUP
PAUSEMODE
I R TEST
END
0
EXEC
RET.
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på
END för att återgå till PAGE1 och
tryck sedan på EXIT.
Нажмите кнопку
END для возврата к
странице PAGE1, а затем нажмите кнопку
EXIT.
Anmärkningar
•Vid fullföljande av steg 3 spelas bilden för
justering av synkroniseringen in i omkring 50
sekunder.
•Om inspelning startar fr.o.m. allra första början
på ett band kan det hända att de första
sekunderna på bandet inte spelas in ordentligt.
Se till att lämna ett tomt inledningsavsnitt på ca
10 sekunder före inspelningen startar.
•Om inspelningsenheten inte kan manövreras
ordentligt via i.LINK-kabeln, så lämna anslutningen som den är och utför inställningarna för
ljud/videokabelanslutning (s. 101). Video- och
ljudsignaler sänds som digitala signaler.
106
Примечания
• Когда Вы выполнили пунк 3, изображение
для регулировки синхронизации будет
записываться около 50 секунд.
• Если Вы начнете запись с самого начала
ленты, первые несколько секунд ленты
могут записаться некачественно.
Убедитесь, что Вы оставили пустой участок
около 10 секунд перед началом записи.
• Если записывающее устройство не
поддается надлежащему управлению через
кабель i.LINK, оставьте это соединение без
изменений, и выполните настройку
соединительного кабеля аудио/видео
(стр. 101). Видео и аудио сигналы
передаются в цифровом формате.
Kopiering av endast vissa scener
– Digital programredigering (på
band)
Åtgärd 1: Skapande av ett
program
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Перезапись только нужных
эпизодов – Цифровой монтаж
программы (на ленте)
Действие 1: Создание
программы
.
Монтаж
(1) Установите кассету для
воспроизведения в Вашу видеокамеру, а
затем установите ленту для записи в
КВМ.
(2) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(3) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
,а
(4) Выберите опцию VIDEO EDIT в
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 244).
(5) Выберите опцию TAPE, а затем нажмите
кнопку EXEC.
(6) Выполните поиск начала первого
эпизода, который Вы хотите вставить,
используя кнопки видеоконтроля на
экране, а затем поставьте
воспроизведение на паузу. Вы можете
выполнить тонкую покадровую
регулировку с помощью кнопок
/
.
(7) Нажмите кнопку MARK IN на экране или
кнопку MARK на пульте дистанционного
управления.
Точка IN первой программы будет
установлена, и цвет верхней части метки
программы изменится на светло-голубой.
(8) Выполните поиск конца первого эпизода,
который Вы хотите вставить, используя
кнопки видеоконтроля на экране, а
затем поставьте воспроизведение на
паузу. Вы можете выполнить тонкую
покадровую регулировку с помощью
кнопок
/
.
(9) Нажмите кнопку MARK OUT на экране
или кнопку MARK на пульте
дистанционного управления.
Точка OUT первой программы будет
установлена, и цвет нижней части метки
программы изменится на светло-голубой.
(10) Повторите действия пунктов с 6 по 9.
Когда программа будет установлена,
цвет метки программы изменится на
светло-голубой.
Вы можете установить, самое большее,
20 программ.
Redigering
(1) Sätt i bandet för uppspelning i
videokameran och bandet som ska spelas in
på i den andra videoapparaten.
(2) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(3) Tryck på MENU för att ta fram
huvudmenyn.
(4) Välj VIDEO EDIT under
och tryck sedan
på EXEC (s. 234).
(5) Välj TAPE och tryck sedan på EXEC.
(6) Sök fram början på den första scenen som
ska infogas med hjälp av
bandmanövreringsknapparna på LCDskärmen och ställ sedan videokameran i
uppspelningspaus. Tryck på
/
för
att finjustera början med en bildruta i taget.
(7) Tryck på MARK IN på skärmen eller MARK
på fjärrkontrollen.
IN-punkten för det första programmet är
inställt och den övre delen av
programmärket ändrar färg till blå.
(8) Sök fram slutet på den första scenen som ska
infogas med hjälp av bandmanövreringsknapparna på LCD-skärmen och ställ sedan
videokameran i uppspelningspaus. Tryck på
/
för att finjustera slutet med en
bildruta i taget.
(9) Tryck på MARK OUT på skärmen eller
MARK på fjärrkontrollen.
OUT-punkten för det första programmet är
inställt och den nedre delen av
programmärket ändrar färg till blå.
(10) Upprepa åtgärderna i punkt 6 till 9.
Efter varje inställning av ett program ändrar
motsvarande programmärke färg till blå.
Upp till 20 program kan ställas in.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
107
Kopiering av endast vissa scener
– Digital programredigering (på
band)
4
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
D I SPLAY
V I DEO ED I T RETURN
5
V I DEO ED I T
MARK
IN
TAPE
MEMORY
Перезапись только нужных
эпизодов – Цифровой монтаж
программы (на ленте)
0:32:30:14
ED I T
SET
START
9
V I DEO ED I T
MARK
OUT
START
0:08:55:06
ED I T
SET
UNDO
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
TOTAL 0:00:00:00
SCENE 0
END
RET.
EXEC
UNDO
7
END
10
V I DEO ED I T
MARK
IN
START
0:09:07:06
ED I T
SET
V I DEO ED I T
UNDO
TOTAL 0:00:13:00
SCENE 1
MARK
IN
0:10:01:23
ED I T
SET
START
UNDO
TOTAL 0:00:47:12
SCENE 3
END
END
Hur skapande av program avslutas
Для завершения создания программы
Tryck på
END.
Inställda program kvarhålls i minnet tills bandet
matas ut.
Нажмите кнопку
END.
Программа будет сохраняться в памяти, пока
не будет извлечена кассета с лентой.
Anmärkning
Manövrering av inspelning är inte möjlig under
pågående digital programredigering.
Примечание
Вы не можете выполнять запись во время
цифрового монтажа программы.
På oinspelade avsnitt på bandet
är det inte möjligt att ställa in IN- eller OUTpunkter.
На незаписанном участке ленты
Вы не можете устанавливать точки IN и OUT.
Om ett oinspelat avsnitt förekommer mellan
IN-punkten och OUT-punkten på bandet
kan det hända att den totala tiden inte visas
korrekt.
Если на ленте между точкой IN и точкой
OUT имеется незаписанный участок
Полное время может отображаться
неправильно.
Hur ett inställt program raderas
Стирание программы, которую Вы
установили
Radera först OUT-märket och därefter IN-märket
för det senast inställda programmet.
Сначала сотрите метку OUT, а затем метку
IN последней установленной программы.
(1) Tryck på UNDO.
(2) Tryck på ERASE 1 MARK. Det senast
inställda programmärket blinkar varefter
indikeringen DELETE ? visas.
(3) Tryck på EXEC. Det senast inställda
programmet raderas.
(1) Нажмите кнопку UNDO.
(2) Нажмите кнопку ERASE 1 MARK. Метка
последней установленной программы
будет мигать, а затем появится индикатор
DELETE ?
(3) Нажмите кнопку EXEC. Последняя
установленная программа будет удалена.
Hur radering annulleras
Tryck på CANCEL i punkt 3.
108
Для отмены стирания
Нажмите кнопку CANCEL при выполнении
действий пункта 3.
Kopiering av endast vissa scener
– Digital programredigering (på
band)
Перезапись только нужных
эпизодов – Цифровой монтаж
программы (на ленте)
Radering av samtliga program
Стирание всех программ
(1) Utför åtgärderna i punkt 2 till 5 på sidan 107.
(2) Tryck på UNDO.
(3) Tryck på ERASE ALL. Alla inställda
programmärken blinkar varefter indikeringen
DELETE ? visas.
(4) Tryck på EXEC. Alla inställda program
raderas.
(1) Следуйте действиям пунктов с 2 по 5 на
стр. 107.
(2) Нажмите кнопку UNDO.
(3) Нажмите кнопку ERASE ALL. Метки всех
установленных программ будут мигать, а
затем появится индикатор DELETE ?
(4) Нажмите кнопку EXEC. Все
установленные программы будут удалены.
Hur radering av samtliga program annulleras
Tryck på CANCEL i punkt 4.
Для отмены стирания всех программ
Нажмите кнопку CANCEL при выполнении
действия пункта 4.
Hur kopiering avbryts under
pågående redigering
Tryck på CANCEL.
Hur digital programredigering
avslutas
Videokameran ställs i stoppläge när kopieringen
är klar. Därefter visas menyinställningssidan
VIDEO EDIT på LCD-skärmen.
Tryck på
END för att avsluta
videoredigering.
(1) Если Вы используете цифровую
видеокамеру, установите переключатель
питания КВМ в положение VCR/VTR.
(2) Убедитесь, что Ваша видеокамера и КВМ
соединены, и что КВМ установлен на
паузу записи.
Если Вы используете кабель i.LINK,
выполнять следующую процедуру не
нужно.
(3) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(4) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(5) Выберите опцию VIDEO EDIT в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 244).
(6) Выберите опцию TAPE, а затем нажмите
кнопку EXEC.
(7) Нажмите кнопку START.
(8) Нажмите кнопку EXEC.
Выполните поиск начала первой
программы, а затем начните перезапись.
Начнет мигать метка программы.
Индикатор SEARCH появляется во время
поиска, а индикатор EDITING появляется
во время монтажа на экране.
Метка программы изменяет свой цвет на
светло-голубой после завершения
перезаписи.
По окончании перезаписи Ваша
видеокамера и КВМ автоматически
останавливаются.
Монтаж
(1) Om den andra videoapparaten är en digital
videokamera: ställ dess strömbrytare i läget
VCR/VTR.
(2) Kontrollera att den andra videoapparaten är
ansluten till videokameran och koppla in
inspelningspaus på den andra
videoapparaten.
Efter anslutning via en i.LINK-kabel behöver
följande åtgärd ej utföras.
(3) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(4) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(5) Välj VIDEO EDIT under
och tryck sedan
på EXEC (s. 234).
(6) Välj TAPE och tryck sedan på EXEC.
(7) Tryck på START.
(8) Tryck på EXEC.
Sök fram början på det första programmet och
starta sedan kopieringen.
Programmärket blinkar.
På skärmen visas indikeringen SEARCH
under pågående sökning och indikeringen
EDITING under pågående redigering.
Programmärket ändras till att visas i blå färg,
när kopieringen är klar.
När kopieringen är klar ställs videokameran
och den andra videoapparaten automatiskt i
stoppläge.
Действие 2: Выполнение
цифрового монтажа
программы
(перезапись ленты)
Redigering
Åtgärd 2: Genomförande av
digital programredigering (kopiering av
bandet)
Для отмены перезаписи во время
монтажа
Нажмите кнопку CANCEL.
Для окончания цифрового монтажа
программы
Ваша видеокамера останавливается, когда
перезапись завершена. Затем отображение
установок меню возвращается к опции VIDEO
EDIT.
Нажмите кнопку
END для окончания
функции видеомонтажа.
109
Kopiering av endast vissa scener
– Digital programredigering (på
band)
Перезапись только нужных
эпизодов – Цифровой монтаж
программы (на ленте)
Inspelning på ansluten videoapparat misslyckas i följande fall/
Вы не можете записывать на КВМ в следующих случаях
Indikering/Индикатор
Orsak/Причина
Ingen indikering/
Нет индикатора
• Skyddstungan på kassetten för inspelning är i låst läge./
Лепесток защиты от записи на кассете установлен в
положение блокировки.
• Inställd IR SETUP-kod är inte korrekt (när IR är valt)./
Код IR SETUP неверный. (Если выбран режим IR.)
• Inställd knapp för urkoppling av inspelningspaus är inte korrekt
(när IR är valt)./
Кнопка для отмены паузы записи неверна. (Если выбран
режим IR.)
CHECK ”i.LINK” & REC STATUS
• i.LINK är valt men ingen i.LINK-kabel är ansluten./
Выбран режим i.LINK, но кабель i.LINK не подсоединен.
• Strömmen till den anslutna videoapparaten är inte påslagen (när
i.LINK är valt)./
Питание подсоединенного КВМ не включено. (Если выбран
режим i.LINK.)
När inget program har ställts in
går det inte att trycka på START.
110
Если программа не была установлена
Вы не сможете нажать кнопку START.
Запись видео или
телевизионных
программ
Inspelning av videoeller tv-program
Det är möjligt att spela in från ett band i en annan
videoapparat eller tv-program från en tv-apparat
försedd med ljud/videoutgångar. Använd
videokameran för inspelning. Anslutning kan
göras antingen med hjälp av den medföljande
ljud/videokabeln eller också med hjälp av en
i.LINK-kabel (tillval).
Efter anslutning via en i.LINK-kabel (tillval)
överförs video- och ljudsignaler i digital form för
högkvalitativ redigering.
Подсоединение к КВМ или
телевизору
Подсоединение с использованием
соединительного кабеля аудио/видео
Gul/
Желтый
Монтаж
Anslutning med ljud/videokabel
Redigering
Anslutning till en video- eller
tv-apparat
Вы можете записать ленту с другого КВМ или
телевизионную программу с телевизора, у
которого есть видео/аудио выходы.
Используйте Вашу видеокамеру как
записывающее устройство. Вы можете
выполнить соединение как с помощью
соединительного кабеля аудио/видео
(прилагается), так и с помощью кабеля i.LINK
(приобретается отдельно).
При выполнении соединения с помощью
кабеля i.LINK (приобретается отдельно),
видео и аудио сигналы передаются в
цифровом формате для обеспечения
высококачественного монтажа.
S VIDEO
Vit/
Белый
Tv-apparat/
Телевизору
OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO/VIDEO
AUDIO
Videoapparat/КВМ
: Signalflöde/
Передача сигнала
Ljud/videokabel (medföljer)/
Röd/ Соединительный кабель аудио/видео
Красный (прилагается)
111
Inspelning av video- eller tvprogram
Запись видео или телевизионных
программ
Anslutning med i.LINK-kabel
Подсоединение с использованием
кабеля i.LINK
DV-gränssnitt/
Интерфейс DV
i.LINK
i.LINK-kabel (tillval)/
Кабель i.LINK
(приобретается отдельно)
: Signalflöde/
Передача сигнала
112
Inspelning av video- eller tvprogram
Запись видео или телевизионных
программ
Inspelning av video- eller tvprogram
Запись видео или
телевизионных программ
Före manövrering efter anslutning via en ljud/
videokabel
Gå till menyinställningarna och ställ DISPLAY
under
i läget LCD, när en ljud/videokabel
används. (Grundinställningen är LCD.)
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
.
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
Монтаж
(1) Установите незаписанную ленту (или
ленту, на которую Вы хотите выполнить
запись) в Вашу видеокамеру. Если Вы
записываете ленту с КВМ, установите
записанную ленту в КВМ.
(2) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE3.
(3) Нажмите кнопку REC CTRL.
Redigering
(1) Sätt i ett oinspelat band (eller ett band som
ska spelas över) i videokameran. Sätt i bandet
för uppspelning i den andra videoapparaten,
när ett videoprogram ska spelas in.
(2) Tryck på FN och välj PAGE3.
(3) Tryck på REC CTRL.
Перед выполнением операции для
подсоединения с использованием
соединительного кабеля аудио/видео
При использовании соединительного кабеля
аудио/видео установите опцию DISPLAY в
в установках меню в положение LCD. (LCD
является установкой по умолчанию.)
REC CTRL
RET.
REC
PAUSE
(4) Tryck på REC PAUSE.
(5) Tryck på N på den andra videoapparaten för
att starta uppspelning, när ett videoprogram
ska spelas in. Välj aktuell tv-kanal, när ett tvprogram ska spelas in. Inspelningskällans bild
visas på LCD-skärmen.
(6) Tryck på REC START när det ställe varifrån
inspelningen ska påbörjas visas.
REC
START
(4) Нажмите кнопку REC PAUSE.
(5) Нажмите кнопку N на КВМ для начала
воспроизведения, если Вы записываете
ленту с КВМ. Выберите телевизионную
программу, если Вы записываете с
телевизора. Воспроизводимое
изображение появится на экране.
(6) Нажмите кнопку REC START в эпизоде, с
которого Вы хотите начать запись.
När inspelningen är klar
Tryck på x på videokameran och därefter vid
behov på stoppknappen på den andra
videoapparaten.
Когда Вы закончили перезапись
ленты
Нажмите кнопку x на Вашей видеокамере, а
затем нажмите кнопку остановки на КВМ.
När fjärrkontrollen används
Istället för åtgärderna i punkt 2 till 4: tryck
samtidigt på z REC och MARK och tryck
omedelbart därefter på X. Tryck i punkt 6 på X
när det ställe varifrån inspelningen ska påbörjas
visas.
Использование пульта
дистанционного управления
При выполнении действий пунктов с 2 по 4
нажмите одновременно кнопки z REC и
MARK, а затем немедленно нажмите кнопку
X. При выполнении действия пункта 6
нажмите кнопку X в эпизоде, с которого Вы
хотите начать запись.
113
Inspelning av video- eller tvprogram
Запись видео или телевизионных
программ
Anmärkning gällande fjärrkontrollen
Videokameran kan fjärrstyras med
fjärrstyrningsläget VTR 2. Fjärrstyrningslägena 1,
2 och 3 är till för att skilja videokameran från
andra videoapparater från Sony och på så sätt
förhindra manövrering av misstag. Om en annan
videoapparat från Sony med fjärrstyrningsläget
VTR 2 används, så rekommenderar vi att
fjärrstyrningsläget ändras eller att fjärrsensorn på
videoapparaten täcks över med svart papper.
Примечание о пульте дистанционного
управления
Ваша видеокамера работает в режиме
пульта дистанционного управления VTR 2.
Режимы пульта дистанционного управления
1, 2 и 3 используются для отличия Вашей
видеокамеры от других КВМ фирмы Sony во
избежание неправильной работы
дистанционного управления. Если Вы
используете другой КВМ фирмы Sony,
работающий в режиме пульта
дистанционного управления VTR 2,
рекомендуется изменить режим пульта
дистанционного управления или закрыть
дистанционный датчик КВМ черной бумагой.
Angående anslutning till en enkanalig
videoapparat
Anslut den gula kontakten på ljud/videokabeln
till videoutgången och den vita eller den röda
kontakten på kabeln till ljudutgången på
videoapparaten eller tv:n. Efter anslutning av
den vita kontakten matas ljudet från vänster
kanal ut och efter anslutning av den röda
kontakten matas ljudet från höger kanal ut.
Angående videoapparater med Svideokoppling
Vi hänvisar till sidan 59 angående detaljer.
Anmärkning
Bilder som spelas in på videokameran kan endast
visas med hjälp av en tv och videoapparat
baserad på tv-färgsystemet PAL.
Vi hänvisar till ”Användning av videokameran
utomlands” på sidan 276 angående vilka tvfärgsystem som gäller i olika länder.
Vid anslutning via en i.LINK-kabel
•Kontrollera före inspelningsstart att
indikeringen DV IN visas på skärmen.
Indikeringen DV IN visas eventuellt på båda
enheterna.
•Det är inte möjligt att spela in bara bild eller
ljud.
114
Если Ваш КВМ монофонического типа
Подсоедините желтый штекер
соединительного кабеля аудио/видео к
выходному видеогнезду, а белый или
красный штекер к выходному аудиогнезду на
КВМ или телевизоре. Если подсоединен
белый штекер, то выходным аудиосигналом
будет звук левого канала, а если
подсоединен красный штекер, то выходным
аудиосигналом будет звук правого канала.
Если в Вашем КВМ имеется гнездо S видео
Подробные сведения приведены на стр. 59.
Примечание
Ваша видеокамера только записывает
изображения для просмотра на телевизорах
и КВМ на основе системы PAL. См. раздел
“Использование Вашей видеокамеры за
границей” на стр. 276 для систем цветного
телевидения, используемых в каждой стране
и области.
При использовании кабеля i.LINK
• Перед выполнением записи убедитесь, что
индикатор DV IN появился на экране.
Индикатор DV IN может появиться на обоих
устройствах.
• Запись только изображения или звука по
отдельности выполнить невозможно.
Infogning av scener från
en annan videoapparat
– Infogningsredigering
Det är möjligt att lägga på en ny scen med ljud
från en annan videoapparat på ett redan inspelat
band genom att ange start- och slutpunkter.
Använd fjärrkontrollen till denna manövrering.
Anslut enheterna enligt anvisningarna på sidan
111. Sätt i bandet med den scen som ska läggas
på i den andra videoapparaten.
Вставка эпизода с
КВМ – Монтаж вставки
Вы можете вставить новый эпизод со звуком
с КВМ на первоначально записанную ленту,
указав начальную и конечную точки вставки.
Используйте для этой операции пульт
дистанционного управления.
Подсоединения выполняются так же, как и
на стр. 111. Вставьте кассету с нужным
эпизодом для его вставки в КВМ.
[a]
[A]
[c]
Монтаж
[B]
Redigering
[b]
[C]
[A] Bandet med scenen som ska läggas på
[B] Bandet i videokameran före redigering
[C] Bandet i videokameran efter redigering
[A] Лента с эпизодом, который будет
накладываться
[B] Лента до монтажа
[C] Лента после монтажа
115
Infogning av scener från en
annan videoapparat
– Infogningsredigering
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Вставка эпизода с КВМ
– Монтаж вставки
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) На КВМ определите местоположение как
раз перед начальной точкой вставки [a], а
затем установите КВМ в режим паузы
воспроизведения.
(2) На Вашей видеокамере определите
местоположение конечной точки вставки
[c], а затем установите ее в режим паузы
воспроизведения.
(3) Нажмите кнопку ZERO SET MEMORY на
пульте дистанционного управления.
Индикатор ZERO SET MEMORY будет мигать,
и конечная точка вставки сохранится в
памяти. Счетчик ленты показывает “0:00:00.”
(4) На Вашей видеокамере определите
местоположение начальной точки вставки
[b].
(5) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE3.
(6) Нажмите кнопку REC CTRL.
(7) Нажмите кнопку REC PAUSE.
(8) Сначала нажмите кнопку X на КВМ, а
через несколько секунд нажмите кнопку
REC START на Вашей видеокамере для
начала вставки нового эпизода со звуком.
Вставка автоматически остановится около
нулевой отметки на счетчике ленты. Ваша
видеокамера автоматически остановит
запись. Функция памяти установки нулевой
отметки будет отменена.
.
(1) Spola bandet i den andra videoapparaten till
ett läge strax före scenen för startpunkten [a]
och ställ sedan videoapparaten i
uppspelningspaus.
(2) Spola bandet i videokameran till läget för
slutpunkten [c] och ställ sedan videokameran
i uppspelningspaus.
(3) Tryck på ZERO SET MEMORY på
fjärrkontrollen. Indikeringen ZERO SET
MEMORY blinkar samtidigt som slutpunkten
för infogningen lagras i minnet.
Bandräkneverket nollställs till ”0:00:00”.
(4) Leta fram startpunkten [b] för infogning på
videokameran.
(5) Tryck på FN och välj PAGE3.
(6) Tryck på REC CTRL.
(7) Tryck på REC PAUSE.
(8) Tryck först på X på den andra
videoapparaten och några sekunder senare på
REC START på videokameran för att starta
infogningen av den nya scenen med ljud.
Infogningen avbryts automatiskt ungefär
samtidigt som bandräkneverket nollställs.
Inspelning på videokameran avbryts
automatiskt. Nollställningsminnet kopplas ur.
3
ZERO SET
MEMORY
0:00:00
ZERO SET
MEMORY
Hur slutpunkten för infogning ändras
Для изменения конечной точки вставки
Tryck på ZERO SET MEMORY på fjärrkontrollen
igen efter punkt 4, så att indikeringen ZERO SET
MEMORY slocknar, och börja sedan om från och
med punkt 2.
Нажмите кнопку ZERO SET MEMORY на
пульте дистанционного управления еще раз
после выполнения действия пункта 4, чтобы
стереть индикатор ZERO SET MEMORY, и
начните выполнение действий с пункта 2.
När fjärrkontrollen används
Использование пульта
дистанционного управления
Istället för åtgärderna i punkt 5 till 7: tryck samtidigt på z REC och MARK och tryck omedelbart
därefter på X. Tryck i punkt 8 på X när det ställe
varifrån inspelningen ska påbörjas visas.
Infogning av en scen utan att ange en
slutpunkt
Hoppa över punkt 2 och 3. Tryck på x på
fjärrkontrollen eller
på videokameran, när
infogningen ska avbrytas.
116
При выполнении действий пунктов с 5 по 7
нажмите одновременно кнопки z REC и MARK, а
затем немедленно нажмите кнопку X. При
выполнении действия пункта 8 нажмите кнопку
X в эпизоде, с которого Вы хотите начать запись.
Для вставки эпизода без установки
конечной точки вставки
Пропустите выполнение действий пунктов 2 и 3.
Нажмите кнопку x на пульте дистанционного
управления или кнопку
на Вашей видеокамере,
когда Вы захотите остановить вставку.
Påläggning av ljud
Efter anslutning av en ljudkälla eller en mikrofon
är det möjligt att lägga på ytterligare ljud till
originalljudet på ett band. Efter anslutning av en
ljudkälla är det möjligt att lägga på ljud på ett
band som spelats in i 12-bitsläget genom att ange
start- och slutpunkter. Originalljudet raderas
inte.
Förberedelser för
ljudpåläggning
Ljudpåläggning med hjälp av den
inbyggda mikrofonen
Ingen anslutning krävs.
Ljud spelas in via den inbyggda mikrofonen, så
länge ingen yttre mikrofon (tillval) är ansluten.
Подготовка к синхронному
озвучиванию
Вы можете записать дополнительный
аудиосигнал следующим образом:
• Путем синхронного озвучивания со
встроенного микрофона
• Путем подсоединения микрофона
(приобретается отдельно) к гнезду MIC
• Путем подсоединения микрофона
(приобретается отдельно) к держателю для
установки вспомогательных
принадлежностей
• Путем подсоединения соединительного
кабеля аудио/видео к гнезду AUDIO/VIDEO
Монтаж
Ljud som matas in för inspelning prioriteras i
följande ordning:
•Via mikrofoningången MIC
•Via den intelligenta tillbehörsskon
•Via kopplingen AUDIO/VIDEO
•Via den inbyggda mikrofonen
В дополнение к исходному звуку на ленте, Вы
можете записать дополнительный
аудиосигнал путем подсоединения
аудиоаппаратуры или микрофона. Если Вы
подсоедините аудиоаппаратуру, Вы сможете
наложить аудиозапись на уже записанную
ленту в 12-битном режиме, указав начальные
и конечные точки. Исходная аудиозапись не
будет стерта.
Redigering
Inspelning av ytterligare ljud kan ske enligt
följande:
•Med hjälp av den inbyggda mikrofonen
•Genom anslutning av en mikrofon (tillval) till
mikrofoningången MIC
•Genom anslutning av en mikrofon (tillval) till
den intelligenta tillbehörsskon
•Genom anslutning av ljud/videokabeln till
ljud/videokopplingen AUDIO/VIDEO
Синхронное
озвучивание
Записываемый входной аудиосигнал будет
доминировать над остальными в следующей
последовательности:
• Гнездо MIC
• Держатель для установки вспомогательных
принадлежностей
• Гнездо AUDIO/VIDEO
• Встроенный микрофон
Синхронное озвучивание с помощью
встроенного микрофона
Никаких подсоединений не требуется.
Если внешний микрофон (приобретается
отдельно) не подсоединен, звук будет
записываться через встроенный микрофон.
117
Påläggning av ljud
Синхронное озвучивание
Anslutning av en mikrofon (tillval)
till mikrofoningången MIC
Подсоединение микрофона
(приобретается отдельно) к гнезду
MIC
Mikrofoningången
MIC (PLUG IN
POWER)/
Гнездо MIC
(PLUG IN POWER)
: Signalflöde/
Передача сигнала
Mikrofon (tillval)/
Микрофон
(приобретается отдельно)
Genom att ansluta ljud/videokopplingen
AUDIO/VIDEO till en tv-apparat är det möjligt
att övervaka bilden och ljudet som spelas in.
Det inspelade ljudet återges inte från någon
högtalare. Övervaka ljudet med hjälp av hörlurar
eller en tv-apparat.
Вы можете контролировать записанное
изображение и звук путем подсоединения
гнезда AUDIO/VIDEO к телевизору.
Записанный звук не передается через
акустическую систему. Контролируйте звук с
помощью головных телефонов или
телевизора.
Anslutning av en mikrofon (tillval)
till den intelligenta tillbehörsskon
Подсоединение микрофона
(приобретается отдельно) к
держателю для установки
вспомогательных принадлежностей
Montera mikrofonen efter att skoskyddet har
tagits loss.
Установите микрофон после того, как
снимите крышку держателя.
Skoskydd/
Крышка держателя
Mikrofon (tillval)/
Микрофон
(приобретается
отдельно)
118
Intelligent tillbehörssko/
Держатель для установки
вспомогательных
принадлежностей
Påläggning av ljud
Синхронное озвучивание
Anslutning av ljud/videokabeln till
ljud/videokopplingen AUDIO/VIDEO
Подсоединение соединительного
кабеля аудио/видео к гнезду AUDIO/
VIDEO
Ljudkälla/
Аудиоаппаратура
AUDIO L
LINE OUT
R
L
Röd/Красный
Ljud/videokabel (medföljer)/
Соединительный кабель аудио/видео
(прилагается)
Anmärkning
Vid inspelning av ljud via ljud/videokopplingen
AUDIO/VIDEO eller den inbyggda mikrofonen
matas inga bilder ut via S-videokopplingen S
VIDEO eller ljud/videokopplingen AUDIO/
VIDEO. Övervaka i detta fall bilden på LCDskärmen. Det inspelade ljudet kan övervakas
med hjälp av hörlurar.
Монтаж
: Signalflöde/
Передача сигнала
AUDIO/VIDEO
Redigering
Vit/Белый
Anslut inte
videokontakten (gul)./
Не подсоединяйте
(желтый) видеоштекер.
AUDIO R
Примечание
При синхронном озвучивании с
использованием гнезда AUDIO/VIDEO или
встроенного микрофона изображения через
гнездо S VIDEO или гнездо AUDIO/VIDEO не
передаются. Контролируйте записанное
изображение на экране. Вы можете
контролировать звуковой сигнал с помощью
головных телефонов.
119
Påläggning av ljud
Синхронное озвучивание
Tillägg av ljud på ett inspelat
band
Добавление звука на
записанную ленту
Välj en av de metoder för ljudpålägg som nämns
på sidan 117 och anslut vid behov en ljudkälla
eller en mikrofon till videokameran. Utför
därefter följande åtgärder med hjälp av
pekpanelen eller fjärrkontrollen som följer med
videokameran.
Выберите подсоединение, упомянутое на стр.
117, и подсоедините аудиоаппаратуры или
микрофон к Вашей видеокамере. Затем
следуйте описанной ниже процедуре,
используя сенсорную панель или пульт
дистанционного управления, прилагаемый к
Вашей видеокамере.
När pekpanelen används
Использование сенсорной панели
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
.
(1) Sätt i det inspelade bandet i videokameran.
(2) Leta fram startpunkten för ljudpålägg. Tryck
på
för att starta uppspelning. Tryck på
för att koppla in uppspelningspaus vid
det ställe där ljudpåläggning ska påbörjas.
Startpunkten för ljudpålägg kan finjusteras
med hjälp av knapparna
/
.
(3) Tryck på FN och välj PAGE3.
(4) Tryck på A DUB CTRL.
Sidan A DUB CTRL visas.
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Установите записанную ленту в Вашу
видеокамеру.
(2) Определите точку начала записи.
Нажмите кнопку
для начала
воспроизведения. Для выполнения паузы
воспроизведения нажмите кнопку
в
точке начала записи. Вы можете
выполнить тонкую настройку точки начала
записи, нажимая кнопки
/
.
(3) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE3.
(4) Нажмите кнопку A DUB CTRL.
Появится экран A DUB CTRL.
A DUB CTRL
RET.
AUDIO
DUB
(5) Tryck på AUDIO DUB. Den gröna
indikeringen
X visas på skärmen.
(6) Tryck på
på videokameran och börja
sedan återge det ljud som ska spelas in.
Det nya ljudet spelas in som stereo 2 (ST2)
under uppspelning. Den röda indikeringen
visas på skärmen medan nytt ljud spelas
in.
(7) Tryck på
på videokameran vid det ställe
där ljudpåläggning ska avbrytas.
120
(5) Нажмите кнопку AUDIO DUB. На экране
появится зеленый индикатор
X.
(6) Нажмите кнопку
на Вашей
видеокамере, и одновременно начните
воспроизведение аудиозаписи, которую
Вы хотите записать.
Новая аудиозапись будет записана в
стереофоническом режиме 2 (ST2) во
время воспроизведения. Во время записи
новой аудиозаписи на экране появляется
.
красный индикатор
(7) Нажмите кнопку
на Вашей
видеокамере в точке, в которой Вы хотите
остановить запись.
Påläggning av ljud
Синхронное озвучивание
När fjärrkontrollen används
Использование пульта
дистанционного управления
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Монтаж
(1) Следуйте действиям пунктов 1 и 2
раздела “Использование сенсорной
панели”.
(2) Нажмите кнопку AUDIO DUB на пульте
дистанционного управления.
На экране появится зеленый индикатор
X.
(3) Нажмите кнопку X на пульте
дистанционного управления, и
одновременно начните воспроизведение
аудиозаписи, которую Вы хотите записать.
Новая аудиозапись будет записана в
стереофоническом режиме 2 (ST2) во
время воспроизведения. Во время записи
новой аудиозаписи на экране появляется
красный индикатор
.
(4) Нажмите кнопку x на пульте
дистанционного управления в точке, в
которой Вы хотите остановить запись.
Redigering
(1) Följ anvisningarna i punkt 1 och 2 under ”När
pekpanelen används”.
(2) Tryck på AUDIO DUB på fjärrkontrollen.
Den gröna indikeringen X visas på
skärmen.
(3) Tryck på X på fjärrkontrollen och börja sedan
återge det ljud som ska spelas in.
Det nya ljudet spelas in som stereo 2 (ST2)
under uppspelning. Den röda indikeringen
visas på skärmen medan nytt ljud spelas
in.
(4) Tryck på x på fjärrkontrollen vid det ställe
där ljudpåläggning ska avbrytas.
N
X
AUDIO DUB
x
Ljudpåläggning kan inte utföras i följande fall:
•Bandet är inspelat i 16-bitsläget.
•Bandet är inspelat i LP-läget.
•Anslutningen är gjord via DV-gränssnittet.
•Aktuellt avsnitt på bandet är oinspelat.
•Skyddstungan på kassetten är i låst läge.
Exaktare tillägg av nytt ljud
Tryck på ZERO SET MEMORY vid det ställe där
ljudpåläggning ska avbrytas vid efterföljande
uppspelning.
Följ anvisningarna i punkt 2 under ”När
pekpanelen används”. Ljudpåläggningen avbryts
automatiskt vid det ställe där ZERO SET
MEMORY trycktes in.
Vi rekommenderar att tillägg av nytt ljud
utförs på ett band som spelats in med hjälp av
videokameran.
Om nytt ljud läggs till på band som spelats in
med hjälp av en annan videokamera (inkl. en
annan DCR-TRV75E/TRV80E) finns det risk för
att ljudkvaliteten försämras.
Вы не можете выполнять синхронное
озвучивание в следующих случаях:
• Лента записана в 16-битном режиме
• Лента записана в режиме LP
• При подсоединении через интерфейс DV
• На незаписанных участках ленты
• Если лепесток защиты от записи на кассете
установлен в положение блокировки
Для более точного наложения нового
звука
Нажмите кнопку ZERO SET MEMORY в
точке, в которой Вы позднее хотите
остановить запись в режиме
воспроизведения.
Следуйте действиям пункта 2 раздела
“Использование сенсорной панели”. Запись
автоматически остановится в точке, в
которой будет нажата кнопка ZERO SET
MEMORY.
Рекомендуется накладывать озвучивание
на ленту, записанную на Вашей
видеокамере
Если Вы наложите озвучивание на ленту,
записанную на другой видеокамере (включая
другие модели DCR-TRV75E/TRV80E),
качество звукового сигнала может
121
ухудшиться.
Påläggning av ljud
Синхронное озвучивание
Uppspelning av pålagt ljud
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Контролирование вновь
записываемого звука
.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Spela upp bandet med det tillagda ljudet på.
(2) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(3) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(4) Välj AUDIO MIX under
och tryck sedan
på EXEC (s. 227).
(1) Начните воспроизведение ленты, на
которую Вы наложили озвучивание.
(2) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(3) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(4) Выберите опцию AUDIO MIX в
, а затем
нажмите кнопку EXEC (стр. 237).
VCR SET
H i F i SOUND
AUD I O M I X
A/VcDV OUT ST1
NTSC PB
r
(5) Tryck på r/R för att justera balansen mellan
originalljudet (ST1) och det nya ljudet (ST2)
och tryck sedan på EXEC.
Omkring fem minuter efter att nätkabeln
kopplats loss eller batteriet demonterats
återgår inställningen AUDIO MIX till ST1
(endast originalljudet). Grundinställningen är
ST1 (endast originalljudet).
122
R
EXEC
EXIT
ST2
RET.
(5) Нажимайте кнопки r/R для регулировки
баланса между исходной аудиозаписью
(ST1) и новой аудиозаписью (ST2), а затем
нажмите кнопку EXEC.
Примерно через пять минут после того,
как Вы отсоедините источник питания или
удалите батарейный блок, установка
AUDIO MIX вернется к исходной
аудиозаписи (ST1). Исходная аудиозапись
является установкой по умолчанию.
Påläggning av titlar
på ett band med
kassettminne
Наложение титра на
кассете с кассетной
памятью
VACATION
(1) Sätt i en kassett med kassettminne.
(2) Tryck under inspelningsberedskap, inspelning, uppspelning eller uppspelningspaus på
FN för att ta fram PAGE1.
(3) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
och tryck sedan på
(4) Välj TITLE under
EXEC (s. 230).
(5) Välj
och tryck sedan på EXEC.
(6) Välj önskad titel och tryck sedan på EXEC.
Vald titel visas på skärmen.
(7) Tryck vid behov på COLOUR, SIZE, POS r
eller POS R för att ändra färg, storlek eller
placering.
(8) Tryck på TITLE OK.
(9) Tryck på SAVE TITLE.
Vid uppspelning, uppspelningspaus eller
inspelning:
visas indikeringen TITLE SAVE i ungefär fem
sekunder på skärmen medan titeln lagras i
minnet.
Vid inspelningsberedskap:
visas indikeringen TITLE. När sedan START/
STOP trycks in för att starta inspelning visas
indikeringen TITLE SAVE i ungefär fem
sekunder på skärmen medan titeln lagras i
minnet.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
или
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Вставьте кассету с кассетной памятью.
(2) В режиме ожидания, записи,
воспроизведения или паузы
воспроизведения нажмите кнопку FN для
отображения страницы PAGE1.
(3) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
, а затем
(4) Выберите опцию TITLE в
нажмите кнопку EXEC (стр. 240).
(5) Выберите опцию
, а затем нажмите
кнопку EXEC.
(6) Выберите нужный титр, а затем нажмите
кнопку EXEC. Титр появится на экране.
(7) При необходимости измените цвет, размер
или положение путем нажатия кнопок
COLOUR, SIZE, POS r или POS R.
(8) Нажмите кнопку TITLE OK.
(9) Нажмите кнопку SAVE TITLE.
В режиме воспроизведения, паузы
воспроизведения или записи:
Индикатор TITLE SAVE появится на
экране примерно на пять секунд, и титр
будет установлен.
В режиме ожидания записи:
Появится индикатор TITLE. Когда Вы
нажмете кнопку START/STOP для начала
записи, индикатор TITLE SAVE появится
на экране примерно на пять секунд, и титр
будет установлен.
Монтаж
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
На одной кассете может содержаться
примерно до 20 титров, если один титр
состоит из пяти символов.
Однако если кассетная память заполнена
данными дат и кассетной метки, на одной
кассете может содержаться примерно до 11
титров, по пять символов в каждом.
Вместимость кассетной памяти:
– Шесть данных даты (максимум)
– Одна кассетная метка (максимум)
Redigering
En kassett kan innehålla upp till runt 20 titlar, om
varje titel består av fem tecken.
Om kassettminnet är fullt med datum- och
kassettnamnsdata kan en kassett dock endast
innehålla upp till runt 11 titlar med fem tecken i
varje.
Kassettminnet har en kapacitet enligt följande:
– 6 datumuppgifter (max.)
– 1 kassettnamn (max.)
123
Påläggning av titlar på ett band
med kassettminne
5
Наложение титра на кассете с
кассетной памятью
6
PRESET TITLE
HELLO!
HAPPY BIRTHDAY
HAPPY HOLIDAYS
CONGRATULATIONS!
OUR SWEET BABY
WEDDING
VACATION
THE END
EXIT
TITLE
OK
R
EXEC
SIZE
POS r
POS R
RET.
Påläggning av egna titlar
Välj
i punkt 5 för att använda en egen titel.
Angående titlar som lagts på med hjälp av
videokameran
•Titlarna kan endast visas vid användning av
videoapparater med indextitelfunktion som
stöder DV-formatet
.
•Det kan hända att ett ställe där en titel lagts på
registreras som en indexpunkt vid
snabbsökning på en annan videoapparat.
Hur visning av titlar kopplas ur
Gå till menyinställningarna och ställ TITLE DSPL
i läget OFF (s. 230).
Titelinställningar
•Färgen på en titel ändras enligt följande:
WHITE (vit) t YELLOW (gul) t VIOLET
(violett) t RED (röd) t CYAN (cyanblå) t
GREEN (grön) t BLUE (blå)
•Storleken på en titel ändras enligt följande:
SMALL (liten) y LARGE (stor)
Högst 12 tecken kan matas in med
storleksinställningen LARGE.
•Placeringen av en titel kan ändras enligt
följande:
Med storleksinställningen SMALL kan en titel
placeras enligt nio olika alternativ.
Med storleksinställningen LARGE kan en titel
placeras enligt åtta olika alternativ.
124
EXIT
VACATION
COLOUR
r
RET.
Для использования собственного титра
Если Вы хотите использовать собственный
титр, выберите установку
при
выполнении действий пункта 5.
Титры, наложенные с помощью Вашей
видеокамеры
• Титры отображаются только на
видеоаппаратуре формата DV
,
поддерживающей функцию индексных
титров.
• При поиске записи на другой
видеоаппаратуре точка, в которой Вы
наложили титр, может быть найдена по
индексному сигналу.
Чтобы не отображать титр
Установите опцию TITLE DSPL в установках
меню в положение OFF (стр. 240).
Настройка титра
• Цвет титра изменяется следующим
образом:
WHITE (белый) t YELLOW (желтый) t
VIOLET (фиолетовый) t RED (красный)
t CYAN (голубой) t GREEN (зеленый)
t BLUE (синий)
• Размер титра изменяется следующим
образом:
SMALL (маленький) y LARGE (большой)
Вы не можете ввести 13 символов или
более для размера титра LARGE.
• Положение титра выбирается следующим
образом:
Если Вы выберете размер титра SMALL, Вы
сможете выбрать одно из девяти
положений титра.
Если Вы выберете размер титра LARGE, Вы
сможете выбрать одно из восьми
положений титра.
Påläggning av titlar på ett band
med kassettminne
Radering av titlar
Наложение титра на кассете с
кассетной памятью
Стирание титра
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
или
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
Монтаж
3
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию TITLEERASE в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 240).
Появится экран TITLE ERASE.
(4) Выберите титр, который Вы хотите
стереть, а затем нажмите кнопку EXEC.
Появится индикатор ERASE OK?.
(5) Убедитесь, что выбран именно тот титр,
который Вы хотите стереть, а затем
нажмите кнопку OK.
На экране будет мигать индикация
ERASING.
Когда титр будет стерт, высветится
индикатор COMPLETE.
Redigering
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj TITLEERASE under
och tryck sedan
på EXEC (s. 230). Sidan TITLE ERASE visas.
(4) Välj en titel som ska raderas och tryck sedan
på EXEC.
Indikeringen ERASE OK? visas.
(5) Kontrollera att vald titel är den som ska
raderas och tryck sedan på OK.
Indikeringen ERASING blinkar på skärmen.
När raderingen är klar visas indikeringen
COMPLETE.
4
T I TLE ERASE
T I TLE ERASE
1
2
3
4
5
6
4 PRESENT
HELLO !
CONGRATULAT I ONS !
HAPPY NEW YEAR !
PRESENT
GOOD MORN I NG
WEDD I NG
ERASE OK?
OK
r
R
EXEC
END
CAN–
CEL
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Hur radering annulleras
Для отмены стирания титра
Tryck på CANCEL i punkt 5.
В пункте 5 выберите опцию CANCEL.
125
Skapande av egna
titlar
Создание Ваших
собственных титров
Upp till två titlar kan skapas och lagras i
videokamerans minne. Varje titel kan innehålla
upp till 20 tecken.
Вы можете составить до двух титров и
сохранить их в памяти Вашей видеокамеры.
Каждый титр может содержать до 20
символов.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
или
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj TITLE under
och tryck sedan på
EXEC (s. 230).
(4) Välj
och tryck sedan på EXEC.
(5) Välj CUSTOM1 SET eller CUSTOM2 SET och
tryck sedan på EXEC.
(6) Välj önskat tecken. Tryck vid behov
upprepade gånger på lämplig knapp tills
önskat tecken visas.
(7) Tryck på c för att flytta markören till läget för
nästa tecken. Upprepa åtgärderna i punkt 6
och 7 tills hela titeln har skrivits in.
(8) Tryck på SET. Den inskrivna titeln lagras i
minnet.
4
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
, а затем
(3) Выберите опцию TITLE в
нажмите кнопку EXEC (стр. 240).
(4) Выберите опцию
, а затем нажмите
кнопку EXEC.
(5) Выберите опцию CUSTOM1 SET или
CUSTOM2 SET, а затем нажмите кнопку
EXEC.
(6) Выберите нужный символ. Повторно
нажимайте клавишу для выбора нужного
символа на клавише.
(7) Нажмите кнопку c, чтобы переместить
курсор для следующего символа.
Повторите процедуру пункта 6 и 7 для
завершения составления Вашего титра.
(8) Нажмите кнопку SET. Титр будет сохранен
в памяти.
5
TITLE SET
CUSTOM1 SET
CUSTOM2 SET
r
R
EXEC
EXIT
7
TITLE SET
EXIT
TITLE SET
[____________________]
t
&? ! ABC
DEF T
RET.
EXIT
[ PARTY_______________ ]
t
&? ! ABC
DEF T
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Ändring av en redan lagrad titel
Для изменения сохраненного Вами
титра
Följ anvisningarna ovan och välj i punkt 5
CUSTOM1 SET eller CUSTOM2 SET, beroende
på vilken titel som ska ändras. Tryck sedan på
EXEC och skriv in den nya titeln.
126
При выполнении действий пункта 5 выберите
установку CUSTOM1 SET или CUSTOM2 SET,
в зависимости от титра, который Вы хотите
изменить, а затем нажмите кнопку EXEC для
ввода нужного Вам нового титра.
Skapande av egna titlar
Om inskrivningen av tecken tar över fem
minuter under inspelningsberedskap med en
kassett isatt i videokameran
slås strömmen automatiskt av. Inskrivna tecken
kvarhålls emellertid i minnet. Ställ strömbrytaren
POWER i läget OFF (CHG) en gång och därefter i
läget CAMERA igen och börja sedan om från och
med punkt 1.
Vi rekommenderar att strömbrytaren POWER
ställs i läget VCR eller att isatt kassett tas ut för
att undvika att videokameran slås av automatiskt
under pågående inskrivning av titlar.
Hur ett mellanrum matas in
Tryck på c.
Если Вы вводите символы пять минут или
более в режиме ожидания записи на ленту
с кассетой, вставленной в Вашу
видеокамеру
Питание выключится автоматически.
Символы, которые Вы ввели, сохранятся в
памяти. Установите переключатель POWER в
положение OFF (CHG), затем снова в
положение CAMERA, а затем начните
выполнение действий с пункта 1.
Рекомендуется установить переключатель
POWER в положение VCR или вынуть
кассету, чтобы Ваша видеокамера
автоматически не выключалась во время
ввода символов титра.
Для стирания символа
Нажмите кнопку C. Последний символ будет
стерт.
Монтаж
Для ввода пробела
Нажмите кнопку c.
Redigering
Hur ett tecken raderas
Tryck på C. Det sista tecknet raderas.
Создание Ваших собственных
титров
127
Namngivning av ett
band med
kassettminne
Маркировка кассеты с
кассетной памятью
Метка может содержать до 10 символов и
сохраняться в кассетной памяти. Если Вы
вставите маркированную кассету при
переключателе POWER, установленном в
положение CAMERA или переключателе
POWER, установленном в положение VCR,
маркировка будет отображаться на дисплее
около пяти секунд.
Ett kassettnamn kan bestå av upp till tio tecken
och lagras i kassettminnet. Efter att en
namngiven kassett satts i videokameran med
strömbrytaren POWER i läget CAMERA eller
VCR visas kassettnamnet i ungefär fem
sekunder.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть установлен
в положение
или
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Sätt i en kassett med kassettminne, som ska
namnges.
(2) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(3) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(4) Välj TAPE TITLE under
och tryck sedan
på EXEC (s. 230). Sidan TAPE TITLE visas.
(5) Välj önskat tecken. Tryck vid behov
upprepade gånger på lämplig knapp tills
önskat tecken visas.
(6) Tryck på c för att flytta markören till läget för
nästa tecken. Upprepa åtgärderna i punkt 5
och 6 tills hela namnet har skrivits in.
(7) Tryck på SET. Det inskrivna namnet lagras i
minnet.
4
(1) Вставьте кассету с кассетной памятью, для
которой Вы хотите выполнить маркировку.
(2) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(3) Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
(4) Выберите опцию TAPE TITLE в
, а затем
нажмите кнопку EXEC (стр. 240). Появится
экран TAPE TITLE.
(5) Выберите нужный символ. Повторно
нажимайте клавишу для выбора нужного
символа на клавише.
(6) Нажмите кнопку c, чтобы переместить
курсор для следующего символа.
Повторите процедуру пункта 5 и 6 для
завершения составления метки.
(7) Нажмите кнопку SET. Метка будет
сохранена в памяти.
5
TAPE TITLE
EXIT
&? !
[__________]
ABC
DEF T
GH I
JKL
MNO
PQR
S
TUV
WXY
Z
6
TAPE TITLE
EXIT
TAPE TITLE
EXIT
t
&? !
[ G R A D U_ _ _ _ _ ]
ABC
DEF T
123
45
678
90
GH I
JKL
MNO
123
45
678
90
’.,
/–
SET
PQR
S
TUV
WXY
Z
’.,
/–
SET
t
&? !
[ G_ _ _ _ _ _ _ _ _ ]
ABC
DEF T
123
45
678
90
GH I
JKL
MNO
’.,
/–
SET
PQR
S
TUV
WXY
Z
t
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Hur ett lagrat kassettnamn raderas
Для стирания созданной Вами метки
Följ anvisningarna ovan och tryck i punkt 5 på C
för att radera namnet. Tryck sedan på SET.
Для стирания метки выберите в пункте 5
опцию C, а затем нажмите кнопку SET.
Hur ett lagrat kassettnamn ändras
Вставьте кассету, у которой Вы хотите
изменить метку, и действуйте таким же
образом, как при создании новой метки.
Sätt i kassetten vars namn ska ändras och gör på
samma sätt som vid normal namngivning för att
ge kassetten ett nytt namn.
När en kassett innehåller pålagda titlar
visas upp till fyra titlar samtidigt som
kassettnamnet visas.
Hur ett tecken raderas
Tryck på C. Det sista tecknet raderas.
Hur ett mellanrum matas in
128Tryck på c.
Для изменения созданной Вами метки
Если на кассете имеются наложенные
титры
При отображении метки на экране появится
также до четырех титров.
Для стирания символа
Нажмите кнопку C. Последний символ будет
стерт.
Для ввода пробела
Нажмите кнопку c.
Radering av samtliga
data i ett
kassettminne
Samtliga följande uppgifter kan raderas på en
gång ur kassettminnet:
– Datum
– Titlar
– Kassettnamn
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
или
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
, а затем
(3) Выберите опцию ERASE ALL в
нажмите кнопку EXEC (стр. 240).
(4) Выберите опцию OK, а затем нажмите
кнопку EXEC.
Индикатор OK сменится индикатором
EXECUTE.
(5) Выберите опцию EXECUTE, а затем
нажмите кнопку EXEC. На экране будет
мигать индикатор ERASING. Когда
стирание будет завершено, появится
индикатор COMPLETE.
Монтаж
3
Следующие данные, сохраненные в
кассетной памяти, можно полностью стереть
за один раз:
– Данные даты
– Данные титров
– Кассетная метка
Redigering
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj ERASE ALL under
och tryck sedan på
EXEC (s. 230).
(4) Välj OK och tryck sedan på EXEC.
Indikeringen OK ändras till EXECUTE.
(5) Välj EXECUTE och tryck sedan på EXEC.
Indikeringen ERASING blinkar på skärmen.
När raderingen är klar visas indikeringen
COMPLETE.
Стирание всех данных
кассетной памяти
4
CM SET
TITLE
TITLEERASE
TITLE DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
EXIT
RETURN
OK
EXEC
RET.
CM SET
TITLE
TITLEERASE
TITLE DSPL
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
EXIT
RETURN
EXECUTE
EXEC
RET.
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Hur radering annulleras
Для отмены стирания
Välj RETURN i punkt 5 och tryck sedan på
EXEC.
При выполнении действий пункта 5 выберите
опцию RETURN, а затем нажмите кнопку
EXEC.
129
— Funktioner för ”Memory Stick” —
— Операции с “Memory Stick” —
Användning av ”Memory Использование “Memory
Stick” – Introduktion
Stick” – Введение
”Memory Stick” är ett nytt, lätt och litet
inspelningsmedium, som trots sin storlek
rymmer mycket mer information än en diskett.
Förutom att överföra information mellan
”Memory Stick”-kompatibel utrustning kan du
använda ett ”Memory Stick” för
informationslagring på samma sätt som du kan
göra med andra externa inspelningsmedier.
“Memory Stick” - это новый и нeбольшой по
paзмepy ноcитeль зaпиcи, нa котоpом, нecмотpя
нa eго paзмep, можeт xpaнитьcя объeм дaнныx,
гоpaздо больший, чeм нa гибком диcкe.
Кpомe обмeнa дaнными c “Memory Stick”cовмecтимым обоpyдовaниeм, “Memory Stick”
можно иcпользовaть для xpaнeния дaнныx в
кaчecтвe cъeмного внeшнeго ноcитeля для
зaпиcи.
Det finns två typer av ”Memory Stick”: ett
vanligt ”Memory Stick” och ett ”MagicGate
Memory Stick” som använder MagicGateteknologin*1) (för upphovsrättskydd). Den här
videokameran hanterar båda typerna av
”Memory Stick”. Däremot kan inte
videokameran hantera standarden MagicGate, så
det du spelar in med kameran skyddas inte av
MagicGate.
Dessutom kan du använda ”Memory Stick Duo”
och ”Memory Stick PRO” med den här
videokameran.
Det finns å andra sidan inte någon fullständig
garanti för att alla ”Memory Stick”-funktioner
går att använda i alla lägen.
*1) MagicGate är en teknologi för
upphovsrättskydd som använder
krypteringsteknik.
Cyщecтвyeт двa видa “Memory Stick”: обычнaя
“Memory Stick” и “MagicGate Memory Stick”, в
котоpой пpимeняeтcя тexнология зaщиты
aвтоpcкиx пpaв MagicGate*1). Ha этой
видeокaмepe можно иcпользовaть обa видa
“Memory Stick”. Oднaко, поcколькy этa
видeокaмepa нe поддepживaeт cтaндapты
MagicGate, дaнныe, котоpыe бyдyт зaпиcaны c
иcпользовaниeм этой видeокaмepы, нe бyдyт
зaщищeны c пpимeнeниeм тexнологии зaщиты
aвтоpcкиx пpaв MagicGate.
Кpомe того, нa этой видeокaмepe можно тaкжe
иcпользовaть кapты “Memory Stick Duo” или
“Memory Stick PRO”.
Гapaнтия pacпpоcтpaняeтcя нe нa вce опepaции
c ноcитeлями “Memory Stick”.
*1) MagicGate - это тexнология, иcпользyeмaя
для зaщиты aвтоpcкиx пpaв, в котоpой, в cвою
очepeдь, иcпользyeтcя тexнология шифpовaния.
Filformat
Stillbilder (JPEG)
Videokameran komprimerar och spelar in
bilddata i formatet JPEG (Joint Photographic
Experts Group). Filtypen har förlängningen .jpg.
Bilddata är i enlighet med Exif *2) Ver.2.2 JPEG
och DPOF-kompatibelt.
*2) Exif: Exif är ett filformat för stillbilder,
etablerat av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
Filer i detta format kan innehålla extra
information, t.ex. information om inställningar
på videokameran vid tidpunkten för inspelning.
Rörliga bilder (MPEG)
Videokameran komprimerar och spelar in
bilddata i formatet MPEG (Moving Picture
Experts Group). Filtypen har förlängningen
.mpg.
Typiska filnamn för bilddata
Stillbild
101-0001:
Detta filnamn visas på LCDskärmen på videokameran.
DSC00001.JPG: Detta filnamn visas på skärmen
på en dator.
Rörliga bilder
MOV00001:
Detta filnamn visas på LCDskärmen på videokameran.
MOV00001.MPG: Detta filnamn visas på
skärmen på en dator.
130
Формат файлов
Неподвижное изображение (JPEG)
Ваша видеокамера сжимает и записывает
данные изображения в формат JPEG
(объединенный фотографический экспертный
групповой формат). Файл получает расширение
.jpg.
Поддерживается соответствие требованиям
формата Exif *2) Ver.2.2 JPEG и совместимость с
форматом DPOF.
*2) Exif: Exif представляет собой формат файла
для неподвижных изображений, установленный
Японской ассоциацией электронной
промышленности и информационных
технологий (JEITA). Файлы в этом формате
могут содержать дополнительную информацию,
такую, как информация о настройке Вашей
видеокамеры во время записи.
Движущееся изображение (MPEG)
Ваша видеокамера сжимает и записывает
данные изображения в формат MPEG
(экспертный групповой формат для движущихся
изображений). Файл получает расширение .mpg.
Типичное имя файла данных изображения
Неподвижное изображение
101-0001:
Это имя файла появится на
экране Вашей видеокамеры.
DSC00001.JPG: Это имя файла появится на
дисплее персонального
компьютера.
Движущееся изображение
MOV00001:
Это имя файла появится на
экране Вашей видеокамеры.
MOV00001.MPG: Это имя файла появится на
дисплее персонального
компьютера.
Användning av ”Memory Stick”
– Introduktion
Использование “Memory Stick”
– Введение
Hur oavsiktlig radering av bilder
förhindras
Для предотвращения
непреднамеренного стирания
изображений
På baksidan av en ”Memory Stick”
Skjut skyddstungan på en ”Memory Stick” som
ska skyddas till läget LOCK.
Det kan hända att skyddstungans placering och
utseende skiljer sig beroende på modell.
Vissa typer av ”Memory Stick” saknar
skyddstunga.
Задняя часть “Memory Stick”
Передвиньте лепесток защиты от записи на
“Memory Stick” в положение LOCK.
Положение и форма лепестка защиты от
записи могут различаться в зависимости от
модели.
В некоторых типах “Memory Stick” нет
лепестка защиты от записи.
Skyddstunga/
Лепесток защиты от записи
Anslutningsdel/Контакт
Примечания относительно “Memory
Stick”
Angående etikettplacering
Klistra fast etiketten på avsedd plats.
Позиция маркировки
Наклейте этикетку в позиции маркировки.
Plats för etikett/
Позиция маркировки
Данные изображения могут быть
повреждены в следующих случаях.
Повреждение данных изображения не
гарантируется
– Если Вы вытолкните “Memory Stick” или
выключите Вашу видеокамеру во время
чтения файла изображения с “Memory Stick”
или записи данных на “Memory Stick” (в то
время, когда лампочка доступа горит или
мигает).
– Если Вы будете использовать “Memory
Stick” вблизи магнитов или магнитных
полей, например, акустических систем или
телевизора.
Рекомендуется выполнять резервное
копирование важных данных на жесткий
диск персонального компьютера.
Операции с “Memory Stick”
I följande fall kan det hända att bilddata
skadas (ingen garanti förekommer för data
som skadas):
– om isatt ”Memory Stick” matas ut eller
videokameran slås av medan en bildfil håller på
att läsas eller data håller på att spelas in på isatt
”Memory Stick” (medan åtkomstindikatorn
lyser eller blinkar),
– om en ”Memory Stick” används nära en
magnet eller ett magnetfält, t.ex. från en
högtalare eller en tv-apparat.
Vi rekommenderar att viktiga data
säkerhetskopieras på hårddisken på en dator.
Funktioner för ”Memory Stick”
Anmärkningar gällande ”Memory
Stick”
131
Användning av ”Memory Stick”
– Introduktion
Использование “Memory Stick”
– Введение
Angående hantering
•Stoppa in en ”Memory Stick” i dess fodral, när
den ska bäras eller förvaras.
•Se till att undvika att metallföremål eller fingrar
kommer i kontakt med metalldelarna på
anslutningsdelen.
•Se till att inte böja, tappa eller utsätta en
”Memory Stick” för kraftiga stötar.
•Plocka inte isär och modifiera inte en ”Memory
Stick”.
•Se till att en ”Memory Stick” inte blir våt.
По обслуживанию
• При переноске или хранении поместите
“Memory Stick” в ее футляр.
• Не допускайте прикосновения
металлическими предметами или Вашими
пальцами к металлическим частям
контакта.
• Не сгибайте, не роняйте и не подвергайте
сильным ударам “Memory Stick”.
• Не разбирайте и не модифицируйте
“Memory Stick”.
• Не допускайте попадания влаги на “Memory
Stick”.
Angående plats för användning
Se till att varken använda eller förvara en
”Memory Stick” på följande platser:
– där det är mycket varmt, t.ex. i en bil parkerad i
solen eller under brännande sol,
– i direkt solljus,
– där det är mycket fuktigt eller där den kan
utsättas för frätande gaser.
Anmärkningar gällande användning av en
”Memory Stick Duo” (tillval)
•En ”Memory Stick Duo” måste skjutas in i en
särskild adapter för ”Memory Stick Duo” för att
den ska kunna användas tillsammans med
videokameran.
•Var vid isättning av en ”Memory Stick Duo”
noga med att den är korrekt vänd. Om den är
felvänd kan det orsaka funktionsfel.
•Sätt inte i en ”Memory Stick Duo” som inte
skjutits in i en särskild adapter för ”Memory
Stick Duo” direkt i en ”Memory Stick”kompatibel enhet. Det kan orsaka funktionsfel
på enheten ifråga.
Om att använda ”Memory Stick PRO” (tillval)
Med den här videokameran kan du använda
”Memory Stick PRO” med en lagringskapacitet
på upp till 1 GB.
Angående en ”Memory Stick” som
formaterats av en dator
En ”Memory Stick” som formaterats av
operativsystemet Windows eller en Macintoshdator är inte garanterat kompatibel med
videokameran.
По расположению при использовании
Не используйте и не храните “Memory Stick”:
– В чрезмерно жарких местах, например, в
припаркованном под солнцем автомобиле
или под палящим солнцем
– Под прямым солнечным светом
– В очень влажных или содержащих
агрессивные газы местах
Примечания по плате памяти “Memory
Stick Duo” (пpиобpeтaeтcя
дополнитeльно)
• При использовании платы памяти “Memory
Stick Duo” на Вашей видеокамере
обязательно вставляйте плату памяти
“Memory Stick Duo” в адаптер “Memory Stick
Duo”.
• Проверьте направление вставки платы
памяти “Memory Stick Duo”. Использование
неправильного направления может
привести к неисправности.
• Не вставляйте плату памяти “Memory Stick
Duo”, не вставленную в адаптер “Memory
Stick Duo”, в устройство, совместимое с
“Memory Stick”. Это может привести к
неисправности устройства.
Пpимeчaниe по иcпользовaнию “Memory
Stick PRO” (пpиобpeтaeтcя дополнитeльно)
Ha этой видeокaмepe можно иcпользовaть
кapты “Memory Stick PRO” eмкоcтью до 1 ГБ.
“Memory Stick”, отформатированная
на персональном компьютере
Совместимость с Вашей видеокамерой
“Memory Stick”, отформатированной на
компьютерах с операционной системой
Windows или Macintosh, не гарантируется.
132
Anmärkningar gällande
bilddatakompatibilitet
Примечания по совместимости
данных изображения
•Bilddatafiler som lagrats på en ”Memory Stick”
med hjälp av videokameran är i
överensstämmelse med de konstruktionsregler
för Camera File Systems världsstandard som
upprättats av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
Videokameran kan inte användas för visning av
stillbilder som spelats in på en annan
videokamera (DCR-TRV890E/TRV900/
TRV900E eller DSC-D700/D770) som inte är i
överensstämmelse med denna världsstandard.
(Dessa modeller säljs inte i vissa områden.)
•Om användning av en ”Memory Stick” som har
använts i en annan enhet misslyckas, så
formatera den med hjälp av videokameran
(s. 229). Observera att all information som finns
lagrad på en ”Memory Stick” raderas vid
formatering.
•Det kan hända att bilder som spelats in med
hjälp av videokameran inte kan spelas upp på
vissa apparater för uppspelning.
•I följande fall kan det hända att visning av
bilder med hjälp av videokameran misslyckas:
– vid uppspelning av bilddata som ändrats på
en dator,
– vid uppspelning av bilddata som spelats in
med hjälp av annan utrustning.
• Файлы данных изображения, записанные на
“Memory Stick” с помощью Вашей
видеокамеры, отвечают проектным
требованиям для универсального стандарта
файловых систем видеокамеры,
разработанного JEITA (японской
ассоциацией электронной промышленности
и информационных технологий). Вы не
можете воспроизводить на Вашей
видеокамере неподвижные изображения,
записанные на другой аппаратуре (DCRTRV890E/TRV900/TRV900E или DSC-D700/
D770), которые не соответствуют этому
универсальному стандарту. (Эти модели не
продаются в некоторых регионах).
• Если Вы не можете использовать “Memory
Stick”, которая использовалась на другой
аппаратуре, отформатируйте ее на Вашей
видеокамере (стр. 239). Имейте в виду, что
при форматировании вся информация на
“Memory Stick” стирается.
• Некоторые воспроизводящие аппараты,
возможно, не смогут воспроизводить
изображения, записанные с помощью
Вашей видеокамеры.
• Возможно, Вы не сможете воспроизвести на
Вашей видеокамере изображения:
– При воспроизведении данных
изображения, видоизмененных на
персональном компьютере
– При воспроизведении данных
изображения, снятых с помощью другой
аппаратуры
•”Memory Stick”,
och ”MagicGate
Memory Stick” är varumärken som tillhör Sony
Corporation.
är
•”Memory Stick Duo” och
varumärken som tillhör Sony Corporation.
•”Memory Stick PRO” och
är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
•”MagicGate” och
är
varumärken som tillhör Sony Corporation.
•Alla övriga produktnamn som nämns häri kan
vara varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör sina respektive företag.
Vidare är ”™” och ”®” inte nämnt på alla
tillbörliga ställen i denna bruksanvisning.
• “Memory Stick”,
и “MagicGate Memory
Stick” являются фирменными знаками Sony
Corporation.
• “Memory Stick Duo” и
являются фирменными знаками Sony
Corporation.
• “Memory Stick PRO” и
являютcя фирменными знаками Sony
Corporation.
• “MagicGate” и
являются
фирменными знаками Sony Corporation.
• Все другие названия изделий, упомянутые
здесь, могут быть фирменными знаками или
зарегистрированными торговыми марками
их соответствующих компаний.
В дальнейшем, знаки “” и “” не будут
указываться каждый раз в данном
руководстве.
Операции с “Memory Stick”
Использование “Memory Stick”
– Введение
Funktioner för ”Memory Stick”
Användning av ”Memory Stick”
– Introduktion
133
Användning av ”Memory Stick”
– Introduktion
Isättning av en ”Memory Stick”
Skjut in en ”Memory Stick” i ”Memory Stick”facket så långt det går, med märket B vänt uppåt
enligt illustrationen.
Использование “Memory Stick”
– Введение
Установка “Memory Stick”
Вставьте “Memory Stick” в отсек для “Memory
Stick” до упора, так, чтобы знак B был
обращен, как показано на рисунке.
Åtkomstindikator/
Лампочка доступа
Utmatning av en isatt ”Memory
Stick”
Извлечение “Memory Stick”
Слегка нажмите “Memory Stick” один раз.
Tryck en gång lätt på isatt ”Memory Stick”.
Anmärkningar
•Om en ”Memory Stick” med våld skjuts in
felvänd finns det risk för att ”Memory Stick”facket skadas.
•Skjut inte in någonting annat än en ”Memory
Stick” i ”Memory Stick”-facket. Det kan orsaka
funktionsfel.
Medan åtkomstindikatorn lyser eller blinkar
Se till att videokameran inte skakar eller stöts till,
eftersom videokameran håller på att läsa data
från eller spela in data på isatt ”Memory Stick”.
Slå inte av strömmen, mata inte ut isatt ”Memory
Stick” och demontera inte batteriet. Det kan
orsaka bilddatahaveri.
MEMORY STICK ERROR”
Om indikeringen ”
visas
Prova att sätta in aktuell ”Memory Stick” på nytt
ett antal gånger. Om indikeringen fortsätter att
visas kan det betyda att aktuell ”Memory Stick”
är skadad. Använd i så fall en annan ”Memory
Stick”.
134
Примечания
• Если Вы с усилием вставите “Memory Stick”
в противоположном направлении, отсек
“Memory Stick” может быть поврежден.
• Не вставляйте в отсек “Memory Stick”
ничего, кроме “Memory Stick”. Это может
привести к неисправности.
Если лампочка доступа горит или мигает
Не трясите и не стучите по Вашей
видеокамере, потому что видеокамера
cчитывает данные с “Memory Stick” или
записывает данные на “Memory Stick”. Не
выключайте питание, не извлекайте “Memory
Stick” и не снимайте батарейный блок. В
противном случае данные изображения могут
быть повреждены.
Если отображается индикатор
MEMORY STICK ERROR”
“
Переустановите “Memory Stick” несколько
раз. Если индикатор все еще отображается,
возможно, “Memory Stick” повреждена. Если
это произошло, используйте другую “Memory
Stick”.
Val av bildkvalitet och
bildstorlek
Val av bildkvalitet för stillbilder
Grundinställningen är FINE.
Выбор качества и
размера данных
изображения
Выбор качества неподвижного
изображения
По умолчанию установлен режим FINE.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
3
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
, а затем
(3) Выберите опцию STILL SET в
нажмите кнопку EXEC (стр. 238).
(4) Выберите опцию QUALITY, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(5) Выберите нужный режим качества
изображения, а затем нажмите кнопку
EXEC.
4
EXIT
OFF
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
EXIT
FINE
STANDARD
REMAIN
12
EXEC
RET.
EXEC
RET.
Inställning
Betydelse
Установка
Значение
FINE (FINE)
Välj denna inställning för
att spela in bilder av hög
kvalitet. Bilder komprimeras till ungefär 1/4.
FINE (FINE)
STANDARD (STD)
Detta motsvarar normal
bildkvalitet. Bilder komprimeras till ungefär 1/10.
Используйте этот режим,
если Вы хотите записать
высококачественные
изображения.
Качественные
изображения сжимаются
примерно до 1/4.
STANDARD (STD)
Это стандартное
качество изображения.
Стандартные
изображения сжимаются
примерно до 1/10.
Återgång till funktionsläget (FN)
Tryck på EXIT.
Операции с “Memory Stick”
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
Funktioner för ”Memory Stick”
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj STILL SET under
och tryck sedan på
EXEC (s. 228).
(4) Välj QUALITY och tryck sedan på EXEC.
(5) Välj önskad bildkvalitet och tryck sedan på
EXEC.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
или
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
Для возврата к индикации FN
Нажмите кнопку EXIT.
135
Val av bildkvalitet och bildstorlek
Выбор качества и размера данных
изображения
Val av bildstorlek för stillbilder
Det är möjligt att välja bildstorleken 1600 × 1200
eller 640 × 480 (när strömbrytaren POWER ställs i
läget CAMERA eller VCR ställs bildstorleken
640 × 480 in automatiskt).
Grundinställningen är 1600 × 1200.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj STILL SET under
och tryck sedan på
EXEC (s. 228).
(4) Välj IMAGESIZE och tryck sedan på EXEC.
(5) Välj önskad bildstorlek och tryck sedan på
EXEC.
Indikeringen ändras enligt följande:
1600
640
Выбор размера неподвижного
изображения
Вы может выбрать размер изображения
1600 × 1200 или 640 × 480 (Если
переключатель POWER установлен в
положение CAMERA или VCR, размер
изображения автоматически
устанавливается в 640 × 480.).
По умолчанию выбирается размер 1600 × 1200.
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию STILL SET в
, а затем
нажмите кнопку EXEC (стр. 238).
(4) Выберите опцию IMAGESIZE, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(5) Выберите нужный размер изображения, а
затем нажмите кнопку EXEC.
Индикатор изменяется следующим образом:
1600
3
640
4
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
EXIT
OFF
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
1600
EXIT
1600 × 1200
640 × 480
REMAIN
12
r
R
EXEC
RET.
Minnesbehov för stillbilder
Inspelade bilder komprimeras till JPEG-format
innan de lagras i minnet. Minnesbehovet för en
stillbild varierar beroende på vilken bildkvalitet
och vilken bildstorlek som har valts för bilden. Vi
hänvisar till tabellerna nedan.
Bildstorleken 1600 × 1200
Bildkvalitet
Minnesbehov
FINE
Ca 960 KB
STANDARD
Ca 420 KB
Bildstorleken 640 × 480
Bildkvalitet
Minnesbehov
FINE
Ca 150 KB
STANDARD
Ca 60 KB
136
r
R
EXEC
RET.
Емкость памяти неподвижных
изображений
Записанные изображения сжимаются в
формате JPEG перед сохранением в памяти.
Емкость памяти неподвижных изображений
изменяется в зависимости от выбранного
режима качества изображения и размера
изображения. Подробности содержатся в
приведенной ниже таблице.
Размер изображения 1600 × 1200
Режим качества
Емкость памяти
изображения
FINE
STANDARD
Около 960 Кб
Около 420 Кб
Размер изображения 640 × 480
Режим качества
Емкость памяти
изображения
FINE
STANDARD
Около 150 Кб
Около 60 Кб
Val av bildkvalitet och bildstorlek
Val av bildstorlek för rörliga
bilder
Выбор качества и размера данных
изображения
Выбор размера движущегося
изображения
Det är möjligt att välja bildstorleken 320 × 240
eller 160 × 112.
Grundinställningen är 320 × 240.
Вы может выбрать размер изображения
320 × 240 или 160 × 112.
По умолчанию выбирается размер 320 × 240.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
или
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
320
160
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию MOVIE SET в
, а затем
нажмите кнопку EXEC (стр. 238).
(4) Выберите опцию IMAGESIZE, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(5) Выберите нужный размер изображения, а
затем нажмите кнопку EXEC.
Индикатор изменяется следующим
образом:
320
4
MEM SET 1
MOVIE SET
IMAGESIZE
REMAIN
EXIT
320 240
MEM SET 1
MOVIE SET
IMAGESIZE
REMAIN
REMAIN
30sec
r
R
EXEC
RET.
320
EXIT
320 240
160 112
REMAIN
30sec
r
R
EXEC
RET.
Операции с “Memory Stick”
3
160
Funktioner för ”Memory Stick”
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj MOVIE SET under
och tryck sedan på
EXEC (s. 228).
(4) Välj IMAGESIZE och tryck sedan på EXEC.
(5) Välj önskad bildstorlek och tryck sedan på
EXEC.
Indikeringen ändras enligt följande:
137
Выбор качества и размера данных
изображения
Val av bildkvalitet och bildstorlek
Ungefärligt antal stillbilder
eller ungefärlig tid rörliga
bilder som kan spelas in på en
”Memory Stick”
Приблизительное количество
неподвижных изображений и
длительность движущихся
изображений, которые Вы
можете записать на “Memory
Stick”
Antalet stillbilder och tiden rörliga bilder som
kan spelas in varierar beroende på vald
bildkvalitet och motivets komplexitet.
Количество неподвижных изображений и
длительность движущихся изображений,
которые Вы можете записать, изменяется в
зависимости от выбранных Вами режима
качества изображения и сложности объекта.
Stillbilder/Неподвижные изображения
(Enhet: bilder)/(Единица: изображение)
FINE
Typ av ”Memory Stick” (minne)/
Тип “Memory Stick”
1600 × 1200
1600
8MB (medföljer)/(прилагается)
8
16MB
32MB
STANDARD
640 × 480
640
1600 × 1200
640 × 480
1600
640
50
18
120
16
96
37
240
32
190
75
485
64MB
65
390
150
980
128MB
130
780
300
1970
256MB (MSX-256)
235
1400
540
3550
512MB (MSX-512)
480
2850
1100
7200
1GB (MSX-1G)
980
5900
2250
14500
Rörliga bilder/Движущиеся изображения
Bildstorlek/Размер изображения
Typ av ”Memory Stick”
(minne)/
Тип “Memory Stick”
320 × 240
320
160
8MB (medföljer)/(прилагается)
1 min. 20 sek./1 мин 20 сек.
5 min. 20 sek./5 мин 20 сек.
16MB
2 min. 40 sek./2 мин 40 сек.
10 min. 40 sek./10 мин 40 сек.
32MB
5 min. 20 sek./5 мин 20 сек.
21 min. 20 sek./21 мин 20 сек.
64MB
10 min. 40 sek./10 мин 40 сек.
42 min. 40 sek./42 мин 40 сек.
128MB
21 min. 20 sek./21 мин 20 сек.
1 tim. 25 min. 20 sek./
1 ч 25 мин 20 сек.
256MB (MSX-256)
42 min. 40 sek./42 мин 40 ceк.
2 tim. 50 min. 40 sek./2 ч 50 мин 40 ceк.
512MB (MSX-512)
1 tim. 25 min. 20 sek./1 ч 25 мин 20 ceк.
5 tim. 41 min. 20 sek./5 ч 41 мин 20 ceк.
1GB (MSX-1G)
2 tim. 50 min. 40 sek./2 ч 50 мин 40 ceк. 11 tim. 22 min. 40 sek./11 ч 22 мин 40 ceк.
Tabellerna visar ungefärligt antal stillbilder
liksom ungefärlig tid rörliga bilder som kan
spelas in på en ”Memory Stick” som formaterats
med hjälp av videokameran.
138
160 × 112
В таблицах приведено приблизительное
количество неподвижных изображений и
длительность движущихся изображений,
которые Вы можете записать на “Memory
Stick”, отформатированную на Вашей
видеокамере.
Inspelning av stillbilder Запись неподвижных изображений
på en ”Memory Stick”
на “Memory Stick” – Фотосъемка с
– Minnesfotografering
сохранением в памяти
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
(1) Tryck in och håll PHOTO halvvägs intryckt
samtidigt som bilden komponeras. Den gröna
indikeringen z slutar blinka och visas
normalt. Bildens ljusstyrka och skärpan ställs
in och fastställs automatiskt medan
videokameran riktar in sig på bildens mitt.
Inspelning startar inte än.
(2) Tryck in PHOTO helt.
När stapelrullningsindikeringen slocknar
anger det att inspelningen är klar.
Den bild som visades på skärmen när PHOTO
trycktes in helt spelas in på isatt ”Memory
Stick”.
(1) Держите слегка нажатой кнопку PHOTO и
контролируйте изображение. Зеленый
индикатор z перестанет мигать, а затем
высветится. Яркость изображения и
фокусировка регулируются, исходя из их
значений в середине изображения, а
затем фиксируются.
Запись пока не начинается.
(2) Нажмите кнопку PHOTO сильнее.
Запись будет завершена, когда исчезнет
штриховой индикатор прокрутки.
Когда Вы нажмете кнопку PHOTO
сильнее, отображаемое на экране
изображение будет записано на “Memory
Stick”.
1
[a]
640
FINE
/ 12
101
640
FINE
101
VCR
PO
WE
R
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
Операции с “Memory Stick”
2
[b]
Funktioner för ”Memory Stick”
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
[a] Ungefärligt antal bilder som kan spelas in på isatt ”Memory Stick”/
Приблизительное количество изображений, которые можно
записать на “Memory Stick”
[b] Namn på mapp som spelas in/
Имя папки, в которую выполняется запись
139
Inspelning av stillbilder på en
”Memory Stick”
– Minnesfotografering
Запись неподвижных изображений
на “Memory Stick” – Фотосъемка с
сохранением в памяти
Angående inspelning av stillbilder på en
”Memory Stick” under inspelningsberedskap
eller pågående inspelning på ett band
Vi hänvisar till sidan 60 angående detaljer.
Вы можете записывать неподвижные
изображения на “Memory Stick” в режиме
записи или ожидания записи на ленту
Более подробная информация приведена на
стр. 60.
När strömbrytaren POWER står i läget
MEMORY
kan följande funktioner inte användas:
– Digital zoomning
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Bredbildsläge
– Toning
– Bildeffekter
– Digitala effekter
– PROGRAM AE-läget SPORTS (indikeringen
blinkar)
– Påläggning av titlar
– SteadyShot
Medan stillbildsdata sparas
går det inte att slå av strömmen eller trycka på
PHOTO.
Vid tryck på PHOTO på fjärrkontrollen
spelas bilden som visas på skärmen in i samma
ögonblick som knappen trycks in.
När PHOTO trycks in halvvägs i punkt 1
flimrar bilden till ett ögonblick. Det betyder inte
att det är något fel på videokameran.
Angående inspelningsinformation
Inspelningsinformation (datum/tid och olika
inställningar för inspelning) visas inte under
pågående inspelning. Informationen spelas
emellertid in automatiskt på isatt ”Memory
Stick”. Tryck på DATA CODE under pågående
uppspelning för att kontrollera tillhörande
inspelningsinformation. Denna åtgärd kan även
utföras med hjälp av fjärrkontrollen (s. 53).
Vid inspelning av stillbilder med
strömbrytaren POWER i läget MEMORY
är synvinkeln en aning större jämfört med när
strömbrytaren POWER står i läget CAMERA.
Если переключатель POWER установлен в
положение MEMORY
Следующие функции не работают:
– Цифровой наезд
– Ночная суперсъемка
– Цветная съемка с медленным затвором
– Широкоэкранный режим
– Фейдер
– Эффекты изображения
– Цифровые эффекты
– Режим SPORTS функции PROGRAM AE
(Индикатор мигает.)
– Титры
– Функция устойчивой съемки
Во время сохранения в памяти данных
неподвижных изображений
Вы не сможете ни выключить питание, ни
нажать кнопку PHOTO.
Если Вы нажмете кнопку PHOTO на пульте
дистанционного управления
Ваша видеокамера тотчас же запишет
изображение, которое будет на экране при
нажатии кнопки.
Когда Вы слегка нажимаете кнопку
PHOTO при выполнении действий пункта 1
Изображение на мгновение мерцает. Это не
является неисправностью.
Данные записи
Данные записи (дата/время или различные
установки при записи) не отображаются во
время записи. Тем не менее, они
автоматически записываются на “Memory
Stick”. Для отображения данных записи
нажмите во время воспроизведения кнопку
DATA CODE. Вы можете также использовать
для этой операции пульт дистанционного
управления (стр. 53).
Если Вы записываете неподвижные
изображения, когда переключатель
POWER установлен в положение MEMORY
Угол зрения будет слегка превышать тот угол
зрения, когда переключатель POWER
установлен в положение CAMERA.
140
Inspelning av stillbilder på en
”Memory Stick”
– Minnesfotografering
Запись неподвижных изображений
на “Memory Stick” – Фотосъемка с
сохранением в памяти
Kontinuerlig inspelning av
stillbilder
Непрерывная запись изображений
Вы можете записывать неподвижные
изображения непрерывно. Выберите перед
записью в установках меню нужный режим
среди описанных ниже.
Stillbilder kan spelas in kontinuerligt. Gå före
inspelningsstart till menyinställningarna och välj
önskat läge enligt beskrivningen nedan.
Режим NORMAL [a] (
)
Ваша видеокамера снимает до четырех
неподвижных изображений размером
1600 × 1200 или 25 неподвижных
изображений размером 640 × 480 с
интервалом примерно в 0,5 сек.
NORMAL [a] (
)
Videokameran tar upp till fyra stillbilder av
storleken 1600 × 1200 eller 25 stillbilder av
storleken 640 × 480 med ungefär 0,5 sekunders
intervaller.
Режим HIGH SPEED [a] (
)
Ваша видеокамера снимает до 32
неподвижных изображений размером
640 × 480 с интервалом примерно в 0,07 сек.
Режим EXP BRKTG [b] (
)
Ваша видеокамера автоматически снимает
три изображения с интервалом примерно в
0,5 сек с различной экспозицией.
EXP BRKTG [b] (
)
Videokameran tar automatiskt tre bilder med
ungefär 0,5 sekunders mellanrum och med olika
exponeringar.
[a]
[b]
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
och tryck sedan på
(3) Välj STILL SET under
EXEC (s. 228).
(4) Välj BURST och tryck sedan på EXEC.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения меню.
(3) Выберите опцию STILL SET в
, а затем
нажмите кнопку EXEC (стр. 238).
(4) Выберите опцию BURST, а затем нажмите
кнопку EXEC.
MEM SET 1
STILL SET
BURST
QUALITY
IMAGESIZE
r
(5) Välj önskat läge och tryck sedan på EXEC.
(6) Tryck på EXIT, så att menyn på skärmen
slocknar.
(7) Tryck in PHOTO helt.
R
Операции с “Memory Stick”
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Funktioner för ”Memory Stick”
HIGH SPEED [a] (
)
Videokameran tar upp till 32 stillbilder av
storleken 640 × 480 med ungefär 0,07 sekunders
intervaller.
EXIT
OFF
NORMAL
HIGH SPEED
EXP BRKTG
EXEC
RET.
(5) Выберите нужный режим, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(6) Нажмите кнопку EXIT, чтобы отображение
меню исчезло.
141
(7) Нажмите кнопку PHOTO сильнее.
Inspelning av stillbilder på en
”Memory Stick”
– Minnesfotografering
Запись неподвижных изображений
на “Memory Stick” – Фотосъемка с
сохранением в памяти
Angående antalet stillbilder vid kontinuerlig
inspelning
Det antal stillbilder som kan tas genom
kontinuerligt inspelning varierar beroende på
bildstorlek och utrymmet på isatt ”Memory
Stick”.
Количество неподвижных изображений
при непрерывной съемке
Количество неподвижных изображений,
которые Вы можете снимать непрерывно,
изменяется в зависимости размера
изображений и емкости “Memory Stick”.
Vid kontinuerlig inspelning av bilder
kan blixten inte användas.
Во время непрерывной записи
изображений
Вспышка не работает.
Vid tagning med hjälp av timerstyrd
inspelningsstart eller fjärrkontrollen
spelar videokameran automatiskt in upp till det
maximala antalet stillbilder.
Efter val av läget HIGH SPEED
kan det hända att flimmer eller färgskiftningar
uppstår.
Om utrymmet på isatt ”Memory Stick” är
mindre än för tre bilder
kan läget EXP BRKTG inte användas.
Indikeringen ” FULL” visas vid tryck på
PHOTO.
Effekten av läget EXP BRKTG
Det kan hända att effekten av läget EXP BRKTG
inte märks vid visning på LCD-skärmen.
Vi rekommenderar att sådana bilder visas på en
tv- eller datorskärm för att effekten ska synas
ordentligt.
Efter val av läget NORMAL eller HIGH SPEED
fortsätter inspelningen upp till det maximala
antalet stillbilder så länge PHOTO hålls intryckt
helt.
При съемке с использованием функции
таймера самозапуска или пульта
дистанционного управления
Ваша видеокамера автоматически выполняет
запись до достижения максимального
количества записываемых неподвижных
изображений.
При выборе опции HIGH SPEED
Может наблюдаться мерцание или изменение
цветов.
Если оставшаяся емкость “Memory Stick”
составляет менее трех изображений
Режим EXP BRKTG работать не будет. Если
Вы нажмете кнопку PHOTO, появится
индикация “
FULL”.
Эффект EXP BRKTG
На экране эффект EXP BRKTG может
проявляться неотчетливо.
Рекомендуется контролировать эффект при
просмотре изображений на экране
телевизора или компьютера.
При выборе режима NORMAL или HIGH
SPEED
Если нажать кнопку PHOTO сильнее, запись
будет продолжаться до максимального
количества неподвижных изображений.
142
Inspelning av stillbilder på en
”Memory Stick”
– Minnesfotografering
Inspelning av bilder med blixt
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
eller
.
Vid tryck på PHOTO fälls blixten automatiskt
upp för blixtberedskap. Grundinställningen är
automatisk blixt (ingen indikering). Blixtläget
kan ändras genom att trycka upprepade gånger
på (blixt) tills indikeringen för önskat blixtläge
visas på skärmen. Blixten kan inte användas vid
inspelning av rörliga bilder.
Запись неподвижных изображений
на “Memory Stick” – Фотосъемка с
сохранением в памяти
Запись изображений со
вспышкой
Переключатель POWER должен быть
или
установлен в положение
.
При нажатии кнопки PHOTO вспышка
срабатывает автоматически. Автоматическое
срабатывание (без индикатора) является
установкой по умолчанию. Для изменения
режима вспышки нажимайте повторно кнопку
(вспышки), пока индикатор режима
вспышки не появится на экране. Вы не
можете использовать эту функцию при
записи движущихся изображений.
Med vart tryck på (blixt) ändras indikeringen
enligt följande:
t
t automatisk blixt (ingen
indikering)
Påtvingad blixt: Blixten utlöses oberoende
av omgivande
ljusförhållanden.
Automatisk reducering av röda ögon:
Blixten utlöses en gång före
inspelning för att motverka
fenomenet med röda ögon.
Påtvingad reducering av röda ögon:
Blixten utlöses en gång före
inspelning för att motverka
fenomenet med röda ögon
oberoende av omgivande
ljusförhållanden.
Ingen blixt:
Blixten utlöses inte.
Blixtens ljusstyrka justeras automatiskt i enlighet
med aktuellt ljusförhållande. Det är också möjligt
att ställa in önskad ljusstyrka med hjälp av
FLASH LVL i menyinställningarna (s. 225). Prova
att spela in olika bilder för att hitta den mest
lämpliga inställningen av FLASH LVL.
Если Вы установите опцию RED EYE R в
в
установках меню в положение ON (стр. 235),
индикатор будет изменяться следующим
образом:
t
t
Принудительная вспышка:
Вспышка срабатывает вне
зависимости от яркости
окружающего освещения.
Автоматическое уменьшение эффекта
красных глаз:
Вспышка срабатывает перед
записью для уменьшения
эффекта красных глаз.
Принудительное уменьшение эффекта
красных глаз:
Вспышка срабатывает перед
записью для уменьшения
эффекта красных глаз вне
зависимости от яркости
окружающего освещения.
Без вспышки:
Вспышка не срабатывает.
Операции с “Memory Stick”
Efter att RED EYE R under
i
menyinställningarna (s. 225) har ställts i läget ON
ändras indikeringen enligt följande:
t
t
Каждый раз при нажатии кнопки
(вспышки) индикатор изменяется следующим
образом:
t
t AUTO (без индикатора)
Funktioner för ”Memory Stick”
(blixt)/
(вспышка)
Регулировка вспышки на подходящую
яркость выполняется автоматически. Вы
можете также установить на нужную яркость
опцию FLASH LVL в установках меню
(стр. 235). Попытайтесь записать различные
изображения для отыскания наиболее
подходящего значения установки FLASH LVL. 143
Inspelning av stillbilder på en
”Memory Stick”
– Minnesfotografering
Запись неподвижных изображений
на “Memory Stick” – Фотосъемка с
сохранением в памяти
Anmärkningar
•Torka bort eventuell smuts från blixtglaset före
användning. Den värme som avges när blixten
avfyras kan få smuts att orsaka missfärgning
eller fastna på blixtglaset, så att blixten inte kan
avge ett tillräckligt starkt ljus.
•Rekommenderat motivavstånd vid tagning
med den inbyggda blixten är mellan 0,3 m och
2,5 m.
•Montering av motljusskyddet (medföljer) eller
en försättslins (tillval) resulterar i att
objektivskuggor uppstår.
•Det är inte möjligt att använda en extra blixt
(tillval) och den inbyggda blixten samtidigt.
•Det kan hända att automatisk reducering av
röda ögon ( ) eller påtvingad reducering av
) inte ger önskad effekt
röda ögon (
beroende på individuella skillnader, avståndet
till motivet, att motivet inte tittar på förblixten
eller andra omständigheter.
•Det kan vara svårt att få någon blixteffekt vid
användning av påtvingad blixt i en ljus miljö.
•Blixtens laddningsindikator blinkar medan
blixten laddas upp inför nästa utlösning. När
laddningen är klar lyser laddningsindikatorn
normalt.
•Vid inspelning med blixt medan strömbrytaren
POWER står i läget CAMERA tar det längre tid
innan en bild kan tas. Det beror på att
uppladdningen av videokamerans blixt
påbörjas först efter att blixten fällts upp.
•Vid svårighet att få skärpan inställd på ett
motiv automatiskt, t.ex. vid inspelning i
mörker, är det möjligt att använda funktionen
HOLOGRAM AF (s. 145) eller skärpeavståndsinformationen (s. 80) för manuell inställning av
skärpan.
Примечания
• Перед использованием протирайте любую
грязь с поверхности вспышки. От тепла
срабатывающей вспышки грязь может
привести к обесцвечиванию поверхности
вспышки или же прилипнуть к поверхности
вспышки, в результате чего вспышка не
обеспечивать достаточной освещенности.
• Рекомендуемое для съемки расстояние при
использовании встроенной вспышки
составляет от 0,3 до 2,5 м.
• Прикрепление кожуха объектива
(прилагается) или преобразовательного
объектива (приобретается отдельно)
вызывает появление тени от объектива.
• Вы не можете использовать внешнюю
вспышку (приобретается отдельно) и
встроенную вспышку одновременно.
• В режимах ( ) (автоматическое
уменьшение эффекта красных глаз) и (
)
(принудительное уменьшение эффекта
красных глаз) желаемый эффект может не
достигаться в зависимости от
индивидуальных различий, расстояния до
объекта, от того, смотрит ли объект на
срабатывающую перед записью вспышку, и
других условий.
• Эффект вспышки может быть
труднодостижимым, если Вы используете
принудительную вспышку в условиях яркого
освещения.
• Во время аккумуляции заряда для
срабатывания лампочка зарядки вспышки
будет мигать. После завершения зарядки
лампочка зарядки вспышки высветится.
• Если переключатель POWER установлен в
положение CAMERA, при записи со
вспышкой требуется больше времени на
подготовку к съемке изображений. Это
происходит потому, что Ваша видеокамера
начинает аккумулировать заряд для
срабатывания после срабатывания
вспышки.
• Если автоматическая фокусировка на
объекте затруднена, например, при съемке
в темноте, используйте функцию
HOLOGRAM AF (стр. 145) или информацию
о фокусном расстоянии (стр. 80) для
выполнения фокусировки вручную.
Vid användning av följande funktioner utlöses
inte blixten, även om automatisk blixt eller
automatisk reducering av röda ögon ( ) är
valt:
– NightShot
– PROGRAM AE-läget SPOTLIGHT
– PROGRAM AE-läget SUNSETMOON
– PROGRAM AE-läget LANDSCAPE
– Manuell exponering
– Flexibel spotmätare
Vid kontinuerlig bildinspelning
kan blixten inte användas.
144
Вспышка не будет срабатывать, даже если
Вы выберете автоматический режим и
опцию
(автоматическое уменьшение
эффекта красных глаз) во время работы
следующих функций:
– Ночная съемка
– Режим SPOTLIGHT функции PROGRAM AE
– Режим SUNSETMOON функции PROGRAM
AE
– Режим LANDSCAPE функции PROGRAM AE
– Ручная регулировка экспозиции
– Регулируемое пятно фотометрии
Во время непрерывной записи
изображений
Вспышка не работает.
Inspelning av stillbilder på en
”Memory Stick”
– Minnesfotografering
Tagning med extra belysning
– HOLOGRAM AF
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
HOLOGRAM AF är en extra ljuskälla som kan
användas vid tagning av motiv i mörker.
Gå till menyinställningarna och ställ
HOLOGRAM F under
i läget AUTO.
(Grundinställningen är AUTO.)
Tryck in PHOTO halvvägs, om
visas på
skärmen när tagning ska ske i mörker. Detta gör
att den extra belysningen sänder ut ljus tills
skärpan ställts in på motivet.
Запись неподвижных изображений
на “Memory Stick” – Фотосъемка с
сохранением в памяти
Съемка со вспомогательным
освещением – Функция HOLOGRAM AF
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Под голограммной автофокусировкой
HOLOGRAM AF подразумевается
вспомогательный источник света, используемый
для фокусировки на объектах в темных местах.
Установите опцию HOLOGRAM F в
в
установках меню в положение AUTO. (AUTO
является установкой по умолчанию.)
Когда на экране в темном месте появится
индикация
, слегка нажмите кнопку PHOTO.
Затем вспомогательный источник света будет
автоматически испускать свет, пока
фокусировка на объекте не будет выполнена.
Angående HOLOGRAM AF
* HOLOGRAM AF är i överensstämmelse med
klass 1 (tidsbas 30 000 sekunder), vars specifikationer gäller i samtliga industristandarder från
JIS (Japan), IEC (EU) och FDA (USA).
Genom att kraven i dessa standarder uppfylls
garanteras att laserprodukten är säker vid
förutsättningen att en människa tittar på
laserljuset, antingen direkt eller genom en lins, i
30 000 sekunder.
О голограммной автофокусировке
HOLOGRAM AF
“HOLOGRAM AF (автофокусировка)”, одно из
применений лазерных голограмм, представляет
собой новую оптическую систему
автофокусировки, позволяющую выполнять
съемку неподвижных изображений в темных
местах. Имея более низкий уровень радиации по
сравнению с обычными светодиодами высокой
яркости LED или лампами, эта система
удовлетворяет требованиям к лазерным
изделиям 1 класса (*) и, таким образом,
обеспечивает повышенную безопасность для
человеческих глаз.
Никаких проблем с безопасностью не возникает,
даже если смотреть прямо в излучатель
голограммной автофокусировки HOLOGRAM AF
с близкого расстояния. И все же, делать это не
рекомендуется, потому что Вы можете в течение
нескольких минут испытывать такие явления,
как остаточное изображение и притупление
зрения, которые Вы ощущаете, посмотрев на
горящую электрическую лампочку.
Операции с “Memory Stick”
”HOLOGRAM AF (Auto-Focus)”, en tillämpning
av laserhologram, är ett nytt optiskt system för
automatisk skärpeinställning som gör det möjligt
att ta stillbilder i mörker. Genom att systemet
avger mildare strålning än konventionella,
ljusstarka lysdioder och lampor, så klarar det
specifikationerna för laserklass 1 (*) och är
därmed mindre skadligt för det mänskliga ögat.
Det utgör ingen säkerhetsrisk att titta direkt på
HOLOGRAM AF-sändaren på nära avstånd. Det
är emellertid inte rekommendabelt att göra det,
eftersom det kan orsaka sådana effekter som flera
minuters restbilder och förblindning på samma
sätt som efter att ha tittat in i ett blixtljus.
Funktioner för ”Memory Stick”
HOLOGRAM AF-sändare/
Излучатель голограммной
автофокусировки HOLOGRAM AF
* Голограммная автофокусировка HOLOGRAM
AF удовлетворяет 1 классу (базовое время
30000 секунд), определенному во всех
промышленных стандартах JIS (Япония), IEC
(Евросоюз), FDA (Соединенные Штаты).
Соответствие этим стандартам подразумевает,
что лазерное изделие является безопасным
даже при условии, что человек будет смотреть
прямо на лазерный луч, даже используя
увеличительную линзу, в течение 30000 секунд. 145
Inspelning av stillbilder på en
”Memory Stick”
– Minnesfotografering
Запись неподвижных изображений
на “Memory Stick” – Фотосъемка с
сохранением в памяти
Anmärkningar
•En försättslins (tillval) kan skymma
HOLOGRAM AF-ljuset och försvåra
skärpeinställningen.
•Om inte tillräckligt med ljus når motivet, trots
belysning med HOLOGRAM AF-sändaren
(rekommenderat motivavstånd är upp till
2,5 m), ställs skärpan på motivet inte in.
Примечания
• Преобразовательный объектив
(приобретается отдельно) может затенять
свет голограммной автофокусировки
HOLOGRAM AF и, таким образом,
затруднять фокусировку.
• Если на объект не попадает достаточно
света, даже когда излучатель голограммной
автофокусировки HOLOGRAM AF испускает
свет (рекомендуемое для съемки
расстояние составляет до 2,5 м),
фокусировка на объекте выполнена не
будет.
I följande fall fungerar inte HOLOGRAM AFbelysningen:
– när strömbrytaren POWER står i läget
CAMERA,
– när funktionen NightShot används,
– när blixtläget
(ingen blixt) är valt,
– i PROGRAM AE-läget SUNSETMOON,
– i PROGRAM AE-läget LANDSCAPE,
– vid manuell skärpeinställning,
– vid punktfokusering,
– vid kontinuerlig fotografering.
146
Голограммная автофокусировка
HOLOGRAM AF не будет испускать свет в
следующих случаях:
– Если переключатель POWER установлен в
положение CAMERA
– Ночная съемка
– Вспышка установлена в положение
(без
вспышки).
– Режим SUNSETMOON функции PROGRAM
AE
– Режим LANDSCAPE функции PROGRAM AE
– Ручная фокусировка
– Пятно фокусировки
– Непрерывная фотосъемка
Inspelning av en bild
på ett band som
stillbild
Запись изображения с
ленты как неподвижного
изображения
Videokameran kan läsa rörliga bilddata
inspelade på ett band och spela in dessa som
stillbilder på en ”Memory Stick”.
Bildstorleken ställs automatiskt in på 640 × 480.
Ваша видеокамера может читать данные
движущегося изображения, записанного на
ленте, и записывать его как неподвижное
изображение на “Memory Stick”.
Размер изображения автоматически
устанавливается в 640 × 480.
Före manövrering
Sätt i en ”Memory Stick” och bandet med aktuell
inspelning i videokameran.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
2
640
FINE
12
CAPTURE
Операции с “Memory Stick”
. Будет
(1) Нажмите кнопку
воспроизводиться изображение,
записанное на ленте.
(2) Удерживайте слегка нажатой кнопку
PHOTO и проконтролируйте изображение.
Изображение с ленты застынет, и
индикатор CAPTURE появится на экране.
Запись пока не начинается.
Для замены неподвижного изображения
отпустите кнопку PHOTO, снова выберите
неподвижное изображение, а затем
нажмите кнопку PHOTO и удерживайте ее
слегка нажатой.
(3) Нажмите кнопку PHOTO сильнее. Запись
будет завершена, когда исчезнет
штриховой индикатор прокрутки. Когда
Вы нажмете кнопку PHOTO сильнее,
отображаемое на экране изображение
будет записано на “Memory Stick”.
Funktioner för ”Memory Stick”
. Bilderna på bandet spelas upp.
(1) Tryck på
(2) Tryck in och håll PHOTO halvvägs intryckt
samtidigt som bilden kontrolleras. Bilden på
bandet fryser samtidigt som indikeringen
CAPTURE visas på skärmen. Inspelning
startar inte än.
Om en annan stillbild ska väljas, så släpp upp
PHOTO, välj önskad stillbild och tryck
därefter lätt på och håll PHOTO halvvägs
intryckt igen.
(3) Tryck in PHOTO helt. När stapelrullningsindikeringen slocknar anger det att
inspelningen är klar. Den bild som visades på
skärmen när PHOTO trycktes in helt spelas in
på isatt ”Memory Stick”.
Перед выполнением операции
Установите “Memory Stick” и записанную
кассету с лентой в Вашу видеокамеру.
101
1
3
640
FINE
101
147
Inspelning av en bild på ett band
som stillbild
Запись изображения с ленты как
неподвижного изображения
Angående ljud inspelat på bandet
Det går inte att spela in ljud från bandet.
Звук, записанный на ленте
Вы не можете записывать звук с ленты.
Angående titlar
Det är inte möjligt att spela in stillbilder med
titlar.
Титры
Вы не можете записывать титры.
Angående inspelningsdatum/tid
Datum/tid då en bild spelas in på isatt ”Memory
Stick” spelas in. Olika inställningar spelas inte in.
Vid tryck på PHOTO på fjärrkontrollen
spelas bilden som visas på skärmen in i samma
ögonblick som knappen trycks in.
Inspelning av en stillbild från
en annan källa
Antingen en ljud/videokabel eller en i.LINKkabel kan användas. Anslut enheterna enligt
illustrationen på sidan 111.
Gå till menyinställningarna och ställ DISPLAY
under
i läget LCD, när anslutningen görs via
ljud/videokabeln. (Grundinställningen är LCD.)
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
(1) Spela upp det inspelade bandet eller sätt på
tv:n och välj önskat program.
Källans bild visas på LCD-skärmen eller i
sökaren.
(2) Sök upp det ställe där en stillbild ska spelas in
och följ sedan anvisningarna i punkt 2 och 3
på sidan 147.
Anmärkning
Vid inspelning av stillbilder från ett band i
undermåligt tillstånd, t.ex. ett band som har
spelats över många gånger, kan det hända att
inspelningen inte kan utföras eller att stillbilder
som spelas in blir förvrängda.
Запись даты/времени
При записи на “Memory Stick” дата/время
будут записываться. Различные установки не
записываются.
Когда Вы нажимаете кнопку PHOTO на
пульте дистанционного управления
Ваша видеокамера немедленно записывает
изображение, находящееся на экране, когда
Вы нажимаете кнопку.
Запись неподвижного
изображения с внешней
аппаратуры
Вы можете использовать как
соединительный кабель аудио/видео, так и
кабель i.LINK. Подсоедините устройства, как
показано на стр. 111.
При подсоединении с использованием
соединительного кабеля аудио/видео
установите опцию DISPLAY в
в
установках меню в положение LCD. (По
умолчанию установлено положение LCD.)
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
(1) Воспроизведите записанную ленту или
включите телевизор для просмотра
нужной программы.
Изображение с внешней аппаратуры
отобразится на экране ЖКД или в
видоискателе.
(2) В точке, где Вы хотите выполнить запись,
следуйте действиям пунктов 2 и 3 на стр.
147.
Примечание
При записи ленты в плохом состоянии,
например, такой, которая использовалась
много раз для записи, возможно, Вы не
сможете записать неподвижные
изображения или же записываемые Вами
изображения могут быть искажены.
148
Påläggning av en stillbild
från en ”Memory Stick” till
rörliga bilder – MEMORY MIX
Наложение неподвижного
изображения в “Memory Stick” на
изображение – Функция MEMORY MIX
En stillbild som spelats in på en ”Memory Stick”
kan läggas på rörliga bilder som spelas in. (det är
dock inte möjligt att lägga på en stillbild på
rörliga bilder som redan har spelats in) Bilder
med bildpålägg kan spelas in antingen på ett
band eller på en ”Memory Stick”(på en ”Memory
Stick” är det emellertid endast möjligt att spela in
stillbilder med bildpålägg).
Вы можете наложить неподвижное
изображение, записанное на “Memory Stick”,
поверх записываемого движущегося
изображения. (Однако Вы не можете
наложить неподвижное изображение на
движущееся изображение, запись которого
Вы закончили.)
Вы можете записывать наложенные
изображения на ленту или на “Memory Stick”.
(Однако, Вы можете записывать только
наложенные неподвижные изображения на
“Memory Stick”.)
Läget M. CHROM (Memory Chroma)
Det är möjligt att byta ut endast ett blått område i
en stillbild (av t.ex. en illustration eller en ram)
mot rörliga bilder.
Läget M. OVERLAP (Memory Overlap)*
Det är möjligt att spela in rörliga bilder på
videokameran som tonas in över en stillbild som
finns inspelad på en ”Memory Stick”.
Режим M. LUMI (Яркостная рирпроекция
памяти)
Вы можете менять местами более яркую
часть неподвижного изображения (например,
выполненной от руки иллюстрации или титра)
с движущимся изображением. При
использовании этой функции рекомендуется
записать титр на “Memory Stick” перед
путешествием или каким-либо событием.
Режим C. CHROM (Цветовая рирпроекция
видеокамеры)
Вы можете наложить движущееся
изображение поверх неподвижного
изображения, например, изображения,
которое может служить фоном. Выполните
съемку объекта на синем фоне. Только синяя
часть движущегося изображения поменяется
местами с неподвижным изображением.
Операции с “Memory Stick”
Läget C. CHROM (Camera Chroma)
Det är möjligt att lägga på rörliga bilder över en
stillbild för att t.ex. använda stillbilden som
bakgrund. Filma i detta fall motivet mot en blå
bakgrund. Endast blåa områden på rörliga bilder
kan bytas ut mot en stillbild.
Режим M. CHROM (Цветовая рирпроекция
памяти)
Вы можете менять местами только синюю
часть неподвижного изображения, например,
иллюстрации или кадра, с движущимся
изображением.
Funktioner för ”Memory Stick”
Läget M. LUMI (Memory Luminance)
Det är möjligt att byta ut ett ljusare område i en
stillbild (av t.ex. en ritad illustration eller en
skriven titel) mot rörliga bilder. När denna
funktion ska användas rekommenderar vi att
t.ex. önskad titel i förväg spelas in på en
”Memory Stick” inför en resa eller ett annat
särskilt tillfälle då videokameran ska användas.
Режим M. OVERLAP (Перекрытие памяти)*
Вы можете сделать на Вашей видеокамере
плавный ввод движущегося изображения
поверх неподвижного изображения,
записанного на “Memory Stick”.
149
Påläggning av en stillbild från en
”Memory Stick” till rörliga bilder
– MEMORY MIX
M. CHROM
Stillbild/
Неподвижное
изображение
Наложение неподвижного
изображения в “Memory Stick” на
изображение – Функция MEMORY MIX
Rörliga bilder/
Движущееся
изображение
M C AM
C H R OM
Blått område/
Синий фон
M. LUMI
Stillbild/
Неподвижное
изображение
Rörliga bilder/
Движущееся
изображение
Stillbild/
Неподвижное
изображение
Rörliga bilder/
Движущееся
изображение
M C AM
L UM I
C. CHROM
C AM M
C H R OM
Blått område/
Синий фон
M. OVERLAP*
Stillbild/
Неподвижное
изображение
Rörliga bilder/
Движущееся
изображение
OV ER –
L AP
* Läget M. OVERLAP kan väljas medan
strömbrytaren POWER står i läget CAMERA.
150
* Вы можете выбрать режим M. OVERLAP,
если переключатель POWER установлен в
положение CAMERA.
Наложение неподвижного
изображения в “Memory Stick” на
изображение – Функция MEMORY MIX
Medföljande ”Memory Stick” kan lagra 20
stillbilder enligt följande:
– För läget M. CHROM: 18 bilder (t.ex. ramar),
filnamn 101-0001 till 101-0018
– För läget C. CHROM: 2 bilder (t.ex.
bakgrunder), filnamn 101-0019 till 101-0020
“Memory Stick”, прилагаемая к Вашей
видеокамере, уже вмещает 20
изображений:
– Для режима M. CHROM: 18 изображений
(таких, как кадр) 101-0001~101-0018
– Для режима C. CHROM: два изображения
(таких, как фон) 101-0019~101-0020
Angående provbilder
De provbilder som finns lagrade på den
”Memory Stick” som följer med videokameran är
skyddade (s. 176).
Образцы изображений
Образцы изображений, содержащиеся на
“Memory Stick”, прилагаемой к Вашей
видеокамере, защищены от стирания
(стр. 176).
Anmärkningar
•Funktionen MEMORY MIX kan inte användas
till rörliga bilder inspelade på en ”Memory
Stick”.
•Om en stillbild för bildpålägg innehåller
mycket vitt kan det hända att dess
snabbreferensbild är otydlig.
•Vid spegelvisning (s. 41) är bilden på LCDskärmen inte spegelvänd.
Примечания
• Вы не можете использовать функцию
MEMORY MIX для движущихся
изображений, записанных на “Memory
Stick”.
• Если перекрывающее неподвижное
изображение содержит большое количество
белого цвета, его миниатюрное
изображение может быть нечетким.
• В зеркальном режиме (стр. 41) изображение
на экране ЖКД не отображается
зеркальным.
Angående bilddata som modifierats på en
dator
Det kan hända att modifierade bilder inte kan
spelas upp med hjälp av videokameran.
Данные изображений, видоизмененные на
персональном компьютере
Возможно, Вы не сможете воспроизвести
видоизмененные изображения на Вашей
видеокамере.
Inspelning av bilder med
bildpålägg på ett band
Запись наложенного
изображения на ленту
Перед выполнением операции
• Установите “Memory Stick” с записанными
неподвижными изображениями в Вашу
видеокамеру.
• Установите ленту для записи в Вашу
видеокамеру.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN och välj PAGE2.
(2) Tryck på MEM MIX. En bild inspelad på isatt
”Memory Stick” visas i nedre högra hörnet på
skärmen.
(3) Tryck på – (val av föregående bild)/+ (val av
nästa bild) längst ner till höger på skärmen för
att välja den stillbild som ska användas som
bildpålägg.
(4) Tryck på knappen för önskat läge. Stillbilden
visas som bildpålägg över de rörliga bilderna
under inspelningspaus.
(5) Tryck på –/+ längst ner till vänster på
skärmen för att justera effekten och tryck
sedan på
OK för att återgå till PAGE2.
(1) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE2.
(2) Нажмите кнопку MEM MIX. Изображение,
записанное на “Memory Stick”, появится в
правой нижней части экрана.
(3) Нажимайте кнопки – (для просмотра
предыдущего изображения)/+ (для
просмотра следующего изображения) в
правом нижнем углу экрана для выбора
неподвижного изображения, которое Вы
хотите наложить.
(4) Нажмите индикацию нужного режима.
Неподвижное изображение будет
наложено на движущееся изображение в
режиме ожидания записи.
(5) Нажимайте кнопки –/+ в левом нижнем
углу экрана для регулировки эффекта, а
затем нажмите кнопку
OK для
возврата к странице PAGE2.
Операции с “Memory Stick”
Före manövrering
•Sätt i en ”Memory Stick” med inspelade
stillbilder på i videokameran.
•Sätt i bandet för inspelning i videokameran.
Funktioner för ”Memory Stick”
Påläggning av en stillbild från en
”Memory Stick” till rörliga bilder
– MEMORY MIX
151
Påläggning av en stillbild från en
”Memory Stick” till rörliga bilder
– MEMORY MIX
M. CHROM
– Färgschemat (blått) för
det område i en stillbild
som ska bytas ut mot
rörliga bilder.
M. LUMI
– Färgschemat (ljust) för det
område i en stillbild som
ska bytas ut mot rörliga
bilder.
C. CHROM
– Färgschemat (blått) för
det område i rörliga
bilder som ska bytas ut
mot en stillbild.
M. OVERLAP* – Ingen justering behöver
göras.
* Läget M. OVERLAP kan väljas medan
strömbrytaren POWER står i läget
CAMERA.
(6) Tryck på EXIT för att återgå till funktionsläget
(FN).
(7) Tryck på START/STOP för att starta
inspelning.
Наложение неподвижного
изображения в “Memory Stick” на
изображение – Функция MEMORY MIX
Режим M. CHROM
– Цветовая схема (по синему
цвету) области
неподвижного
изображения, которая
будет наложена на
движущееся изображение
Режим M. LUMI
– Цветовая схема (по
яркости) области
неподвижного
изображения, которая
будет наложена на
движущееся изображение
Режим C. CHROM
– Цветовая схема (по синему
цвету) области
движущегося
изображения, которая
будет наложена на
неподвижное изображение
Режим M. OVERLAP*
– Не требуется никаких
регулировок
* Вы можете выбрать режим M. OVERLAP,
если переключатель POWER установлен в
положение CAMERA.
(6) Нажмите кнопку EXIT для возврата к
индикации FN.
(7) Нажмите кнопку START/STOP для начала
записи.
2
4
MEM MIX
MEM MIX
MEM
MIX
OFF MCCAM OVER–
LUMI LAP
CAMCM MCCAM
CHROM CHROM
101
101–0001
–
OFF
OK
+
Stillbild/
Неподвижное
изображение
Hur en annan stillbild för bildpålägg
väljs
Tryck före punkt 5 på –/+ längst ner till höger.
Hur MEMORY MIX kopplas ur
Tryck på
OFF för att återgå till PAGE2.
Anmärkning
Det är inte möjligt att välja ett läge för bildpålägg
under pågående inspelning. Tryck på
OFF för
att återgå till PAGE2.
Efter val av läget M. OVERLAP
är det inte möjligt att ändra stillbilden eller läget.
Under pågående inspelning
är det inte möjligt att ändra läge.
152
OK
M. LUMI
–
101
+
101–0001
–
+
Чтобы изменить неподвижное
изображение для наложения
Перед выполнением действия пункта 5
нажимайте кнопки –/+ в правом нижнем углу
экрана.
Для отмены установки MEMORY MIX
Нажмите кнопку
странице PAGE2.
OFF для возврата к
Примечание
Во время выполнения записи Вы не можете
изменить выбор установки режима. Нажмите
кнопку
OFF для возврата к странице
PAGE2.
Если Вы выберете режим M. OVERLAP
Вы не сможете изменить неподвижное
изображение или режим.
Во время выполнения записи
Вы не сможете изменить режим.
Påläggning av en stillbild från en
”Memory Stick” till rörliga bilder
– MEMORY MIX
Inspelning av en bild med
bildpålägg som en stillbild på
en ”Memory Stick”
Före manövrering
Sätt i en ”Memory Stick” med inspelade
stillbilder på i videokameran.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Hur MEMORY MIX kopplas ur
Tryck på
OFF för att återgå till PAGE2.
Angående stillbilders bildstorlek
Bildstorleken ställs automatiskt in på 640 × 480.
Перед выполнением операции
Установите “Memory Stick” с записанными
неподвижными изображениями в Вашу
видеокамеру.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Следуйте действиям пунктов с 1 по 6 на
стр. 151.
(2) Нажмите кнопку PHOTO сильнее для
начала записи.
Запись будет завершена, когда исчезнет
штриховой индикатор прокрутки. Когда
Вы нажмете кнопку PHOTO сильнее,
отображаемое на экране изображение
будет записано на “Memory Stick”.
Для отмены установки MEMORY MIX
Нажмите кнопку
странице PAGE2.
OFF для возврата к
Размер неподвижных изображений
Размер изображений автоматически
устанавливается в 640 × 480.
Для записи неподвижных изображений на
ленту без искажений
В режиме M. LUMI нажимайте кнопки –/+ в
левом нижнем углу экрана и удерживайте их,
пока штриховой индикатор не заполнится
вправо.
Операции с “Memory Stick”
Hur en stillbild spelas in som den är på isatt
band
Välj läget M. LUMI och tryck på –/+ längst ner
till vänster på skärmen tills stapelindikeringen
till höger är full.
Запись наложенного
изображения на “Memory Stick”
как неподвижного изображения
Funktioner för ”Memory Stick”
(1) Utför åtgärderna i punkt 1 till 6 på sidan 151.
(2) Tryck in PHOTO helt för att starta inspelning.
När stapelrullningsindikeringen slocknar
anger det att inspelningen är klar. Den bild
som visades på skärmen när PHOTO trycktes
in helt spelas in på isatt ”Memory Stick”.
Наложение неподвижного
изображения в “Memory Stick” на
изображение – Функция MEMORY MIX
153
Фотосъемка с
интервалами
Intervallfotografering
Вы можете выполнять запись с интервалами,
установив видеокамеру в режим автоматической
записи неподвижных изображений.
Videokameran kan ställas in för automatisk
tagning och inspelning av stillbilder i förinställda
intervaller.
Exempel/Пример
[a]
[a]
[b]
[a]
[b]
[a] Minnesfotografering/
Фотосъемка с записью в память
[b] 10 minuters intervall/INTERVAL 10 мин
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram
huvudmenyn.
och tryck sedan
(3) Välj INT. R -STL under
på EXEC (s. 229).
(4) Välj SET och tryck sedan på EXEC.
(5) Välj INTERVAL och tryck sedan på EXEC.
(6) Välj önskad intervalltid och tryck sedan på
EXEC.
(7) Tryck på
RET.
(8) Ställ INT. R -STL i läget ON och tryck sedan
på EXEC.
(9) Tryck på EXIT för att återgå till
funktionsläget (FN).
Indikeringen INTERVAL MEM STILL
blinkar på skärmen.
(10) Tryck in PHOTO helt.
Intervallfotografering startar.
Indikeringen INTERVAL MEM STILL visas
på skärmen under intervallfotografering.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
, а затем
(3) Выберите опцию INT. R -STL в
нажмите кнопку EXEC (стр. 239).
(4) Выберите опцию SET, а затем нажмите
кнопку EXEC.
(5) Выберите опцию INTERVAL, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(6) Выберите нужный интервал времени, а
затем нажмите кнопку EXEC.
RET.
(7) Нажмите кнопку
(8) Установите опцию INT. R -STL в положение
ON, а затем нажмите кнопку EXEC.
(9) Нажмите кнопку EXIT для возврата к
индикации FN.
На экране будет мигать индикатор
INTERVAL MEM STILL.
(10) Нажмите кнопку PHOTO сильнее.
Фотосъемка с интервалами начнется.
Во время фотосъемки с интервалами на
экране высвечивается индикатор
INTERVAL MEM STILL.
PHOTO
4
MEM SET 2
INT. R -STL
INTERVAL
5
EXIT
1MIN
EXEC
MEM SET 2
INT. R -STL
INTERVAL
RET.
EXIT
1MIN
5MIN
10MIN
EXEC
Hur intervallfotografering kopplas ur
Ställ INT. R -STL i läget OFF i
menyinställningarna.
Anmärkning
Vid tryck på IMAGE TRANS under
intervallfotografering kopplas
154 intervallfotografering ur.
RET.
Для отмены фотосъемки с интервалами
Установите опцию INT. R -STL в установках
меню в положение OFF.
Примечание
Фотозапись с интервалами будет отменена,
если Вы нажмете кнопку IMAGE TRANS во
время фотозаписи с интервалами.
Запись движущихся
изображений на “Memory Stick”
– Запись фильма MPEG MOVIE
Rörliga bilder med ljud kan spelas in på isatt
”Memory Stick” tills dess minne är fullt (MPEG
MOVIE EX).
Изображение и звук записываются на
“Memory Stick” до тех пор, пока на ней
остается свободное место (MPEG MOVIE EX).
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Tryck på START/STOP.
Inspelning på videokameran startar.
Inspelningsindikatorn på videokamerans
framsida tänds.
Bilden och ljudet spelas in på isatt ”Memory
Stick” tills dess minne är fullt. Vi hänvisar till
sidan 138 angående detaljer kring inspelningstid.
Нажмите кнопку START/STOP
Ваша видеокамера начнет запись. Загорится
лампочка записи видеокамеры,
расположенная на передней панели Вашей
видеокамеры.
Изображения и звук записываются на
“Memory Stick” до тех пор, пока на ней
остается свободное место. Более подробная
информация о длительности записи
приведена на стр. 138.
50min
320REC
0:00:00
15sec
[a]
BBB
[b]
101
[c]
Hur inspelning avbryts
Для остановки записи
Tryck på START/STOP.
Нажмите кнопку START/STOP.
Операции с “Memory Stick”
[a] Tillgänglig inspelningstid på isatt ”Memory Stick”/
Доступная длительность записи на “Memory Stick”
[b] Denna indikering visas i fem sekunder efter tryck på START/STOP. Indikeringen spelas
inte in./
Этот индикатор отображается в течение пяти секунд после нажатия кнопки
START/STOP. Этот индикатор не записывается.
[c] Namn på mapp som spelas in/
Имя папки, в которую выполняется запись
Funktioner för ”Memory Stick”
Inspelning av rörliga bilder
på en ”Memory Stick”
– MPEG MOVIE-inspelning
155
Inspelning av rörliga bilder på en
”Memory Stick”
– MPEG MOVIE-inspelning
Запись движущихся изображений
на “Memory Stick”
– Запись фильма MPEG MOVIE
Anmärkning
Ljudet spelas in enkanaligt.
Примечание
Звук записывается в монофоническом
режиме.
När strömbrytaren POWER står i läget
MEMORY
kan följande funktioner inte användas:
– Digital zoomning
– Super NightShot
– Colour Slow Shutter
– Bredbildsläge
– Toning
– Bildeffekter
– Digitala effekter
– PROGRAM AE-läget SPORTS (indikeringen
blinkar)
– Påläggning av titlar
– SteadyShot
Vid användning av en extra blixt (tillval)
Slå av strömmen till den extra blixten vid
inspelning av rörliga bilder på en ”Memory
Stick”. Annars kan det hända att laddningsljudet
från blixten spelas in.
Angående inspelningsdatum/tid
Datum/tid visas inte under pågående inspelning.
Denna information spelas emellertid automatiskt
in på isatt ”Memory Stick”. Tryck på DATA
CODE under pågående uppspelning för att
kontrollera inspelningens datum/tid. Olika
inställningar kan inte spelas in (s. 53).
Angående timerstyrd inspelningsstart
Inspelning av rörliga bilder på en ”Memory
Stick” kan ske med hjälp av timerstyrd
inspelningsstart. Vi hänvisar till sidan 157
angående detaljer.
156
Если переключатель POWER установлен в
положение MEMORY
Следующие функции не работают:
– Цифровой наезд
– Ночная суперсъемка
– Цветная съемка с медленным затвором
– Широкоэкранный режим
– Фейдер
– Эффекты изображения
– Цифровые эффекты
– Режим SPORTS функции PROGRAM AE
(Индикатор мигает.)
– Титры
– Функция устойчивой съемки
При использовании внешней вспышки
(приобретается отдельно)
Отключите питание внешней вспышки при
записи движущихся изображений на “Memory
Stick”. В противном случае может быть
записан звук зарядки вспышки.
Запись даты/времени
Дата/время не отображаются во время
записи. Тем не менее, они автоматически
записываются на “Memory Stick”. Для
отображения даты/времени записи нажмите
кнопку DATA CODE во время
воспроизведения. Различные установки не
могут быть записаны (стр. 53).
Запись по таймеру самозапуска
Вы можете записывать движущиеся
изображения на “Memory Stick” по таймеру
самозапуска. Подробные сведения
приведены на стр. 157.
Timerstyrd
inspelningsstart
Запись по таймеру
самозапуска
Inspelning av stillbilder eller rörliga bilder på en
”Memory Stick” kan ske med hjälp av timerstyrd
inspelningsstart. Denna åtgärd kan även utföras
med hjälp av fjärrkontrollen.
Вы можете записывать неподвижные и
движущиеся изображения на “Memory Stick”
по таймеру самозапуска. Вы можете также
использовать для этой операции пульт
дистанционного управления.
START/STOP
PHOTO
PHOTO
START/STOP
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE2.
(2) Нажмите кнопку SELFTIMER.
На экране появится индикатор
(таймера самозапуска).
(3) Нажмите кнопку EXIT для возврата к
индикации FN.
(4) Нажмите кнопку PHOTO сильнее.
Таймер самозапуска начнет обратный
отсчет от 10 с зуммерным сигналом. В
последние две секунды обратного отсчета
зуммерный сигнал будет звучать чаще, а
затем автоматически начнется запись.
Операции с “Memory Stick”
(1) Tryck på FN och välj PAGE2.
(2) Tryck på SELFTIMER.
Indikeringen
(timerstyrd inspelningsstart)
visas på skärmen.
(3) Tryck på EXIT för att återgå till funktionsläget
(FN).
(4) Tryck in PHOTO helt.
Timern börjar räkna ner från omkring 10
samtidigt som pipljud återges. Under
nedräkningens sista två sekunder blir
pipljuden snabbare varefter inspelningen
startar automatiskt.
Запись неподвижного
изображения
Funktioner för ”Memory Stick”
Inspelning av en stillbild
157
Timerstyrd inspelningsstart
Inspelning av rörliga bilder
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
(1) Utför samma åtgärder som i punkt 1 till 3
under ”Inspelning av en stillbild”.
(2) Tryck på START/STOP.
Timern börjar räkna ner från omkring 10
samtidigt som pipljud återges. Under
nedräkningens sista två sekunder blir
pipljuden snabbare varefter inspelningen
startar automatiskt.
Hur nedräkningen för inspelning av
rörliga bilder avbryts
Запись по таймеру самозапуска
Запись движущегося
изображения
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Следуйте действиям пунктов с 1 по 3
раздела “Запись неподвижного
изображения”.
(2) Нажмите кнопку START/STOP.
Таймер самозапуска начнет обратный
отсчет от 10 с зуммерным сигналом. В
последние две секунды обратного отсчета
зуммерный сигнал будет звучать чаще, а
затем автоматически начнется запись.
Tryck på START/STOP. Tryck på START/STOP
igen för att återstarta nedräkningen.
Для остановки обратного отсчета для
записи движущегося изображения
Hur timerstyrd inspelningsstart
kopplas ur
Нажмите кнопку START/STOP. Для
повторного запуска обратного отсчета
нажмите кнопку START/STOP еще раз.
Tryck på SELFTIMER medan videokameran står
i inspelningsberedskap, så att indikeringen
(timerstyrd inspelningsstart) slocknar från
skärmen. Timerstyrd inspelningsstart kan inte
kopplas ur med hjälp av fjärrkontrollen.
Anmärkning
Timerstyrd inspelningsstart kopplas ur
automatiskt i och med att en timerstyrd
inspelning är klar.
158
Для отмены таймера самозапуска
Пока Ваша видеокамера находится в режиме
ожидания, нажмите кнопку SELFTIMER, в
результате чего индикатор
(таймера
самозапуска) исчезнет с экрана. Вы не
можете отменить таймер самозапуска,
используя пульт дистанционного управления.
Примечание
Режим записи по таймеру самозапуска будет
автоматически отменен после завершения
записи по таймеру самозапуска.
Запись изображения с
ленты как движущегося
изображения
Inspelning av rörliga
bilder från ett band
Videokameran kan läsa rörliga bilddata
inspelade på ett band och spela in dessa som
rörliga bilder på en ”Memory Stick”.
Ваша видеокамера может считывать данные
движущегося изображения, записанные на
ленте, и записывать их как движущееся
изображение на “Memory Stick”.
Före manövrering
Sätt i det inspelade bandet i videokameran.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
.
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку
. Будет
воспроизведено изображение, записанное
на ленте.
(2) Нажмите кнопку
еще раз для
выполнения паузы воспроизведения в
эпизоде, с которого Вы хотите начать
запись.
(3) Нажмите кнопку START/STOP.
Изображения и звук записываются на
“Memory Stick” до тех пор, пока на ней
остается свободное место. Более
подробная информация о длительности
записи приведена на стр. 138.
N
50min
320REC
0:15:42:43
0:00:03
15sec
[a]
BBB
[b]
101
[c]
1,2
Операции с “Memory Stick”
3
Funktioner för ”Memory Stick”
(1) Tryck på
. Bilderna på bandet spelas upp.
(2) Tryck en gång till på
för att koppla in
uppspelningspaus vid det ställe varifrån
inspelningen ska påbörjas.
(3) Tryck på START/STOP. Bild och ljud spelas
in på isatt ”Memory Stick” tills dess minne är
fullt. Vi hänvisar till sidan 138 angående
detaljer kring inspelningstid.
Перед выполнением операции
Установите записанную кассету с лентой в
Вашу видеокамеру.
[a] Tillgänglig inspelningstid på isatt ”Memory Stick”/
Доступная длительность записи на “Memory Stick”
[b] Denna indikering visas i fem sekunder efter tryck på START/STOP. Indikeringen spelas
inte in./
Этот индикатор отображается в течение пяти секунд после нажатия кнопки
START/STOP. Этот индикатор не записывается.
[c] Namn på mapp som spelas in/
Имя папки, в которую выполняется запись
Hur inspelning avbryts
Для остановки записи
Tryck på START/STOP.
Нажмите кнопку START/STOP.
159
Inspelning av rörliga bilder från
ett band
Запись изображения с ленты как
движущегося изображения
Anmärkningar
•Ljud som spelats in med samplingsfrekvensen
48 Hz omvandlas till ljud med samplingsfrekvensen 32 Hz vid inspelning av rörliga bilder
från ett band på en ”Memory Stick”.
•Ljud som spelats in i stereo omvandlas till
enkanaligt ljud vid inspelning från ett band på
en ”Memory Stick”.
Примечания
• Звук, записанный с частотой оцифровки 48
кГц, преобразуется в звук с частотой
оцифровки 32 кГц при записи изображений
с ленты на “Memory Stick”.
• Звук, записанный в стереофоническом
режиме, преобразуется в монофонический
звук при записи с ленты.
Angående titlar
Det är inte möjligt att spela in titlar.
Титры
Вы не можете записывать титры.
Om indikeringen ”
AUDIO ERROR” visas
betyder det att ljud som inte kan spelas in med
hjälp av videokameran har spelats in på bandet.
Anslut ljud/videokabeln för att mata in bilder
som spelas upp på en yttre enhet (s. 160).
Если появляется индикатор
“
AUDIO ERROR”
Был записан звук, который Ваша
видеокамера не может записать.
Подсоедините соединительный кабель аудио/
видео для ввода изображений,
воспроизводимом на внешнем устройстве
(стр. 160).
Angående inspelningsdatum/tid
Datum/tid då bilder spelas in på isatt ”Memory
Stick” spelas in. Olika inställningar spelas inte in.
Запись даты/времени
При записи на “Memory Stick” дата/время
будут записываться. Различные установки не
записываются.
Inspelning av rörliga bilder från
en annan källa
Antingen en ljud/videokabel eller en i.LINKkabel kan användas. Anslut enheterna enligt
illustrationen på sidan 111.
Gå till menyinställningarna och ställ DISPLAY
under
i läget LCD, när anslutningen görs via
ljud/videokabeln. (Grundinställningen är LCD.)
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
(1) Spela upp det inspelade bandet på en annan
videoapparat eller sätt på tv:n och välj önskat
program.
Källans bild visas på LCD-skärmen eller i
sökaren.
(2) Tryck på START/STOP när det ställe varifrån
inspelningen ska påbörjas visas.
Anmärkning
I följande fall kan det hända att en pågående
inspelning avbryts eller att förvrängda bilder
spelas in:
– om bandet innehåller ett oinspelat avsnitt,
– vid inspelning från ett band i undermåligt
tillstånd, t.ex. ett band som har spelats över
många gånger,
– om de ingående signalerna bryts.
160
Запись движущегося
изображения с другой
аппаратуры
Вы можете использовать как
соединительный кабель аудио/видео, так и
кабель i.LINK. Подсоедините устройства, как
показано на стр. 111.
При подсоединении с использованием
соединительного кабеля аудио/видео
установите опцию DISPLAY в
в
установках меню в положение LCD. (По
умолчанию установлено положение LCD.)
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
(1) Воспроизведите записанную ленту на КВМ
или включите телевизор для просмотра
нужной программы.
Изображение с внешней аппаратуры
отобразится на экране ЖКД или в
видоискателе.
(2) В эпизоде, где Вы хотите начать запись,
нажмите кнопку START/STOP.
Примечание
В следующих случаях, запись может
остановиться в середине процесса, либо же
могут быть записаны искаженные
изображения:
– Если на ленте имеется незаписанный
участок
– Если выполняется запись с ленты в плохом
состоянии, например, такой, которая
использовалась много раз для записи
– Если входной сигнал обрывается
Inspelning av redigerade, rörliga bilder
från ett band – Digital programredigering
(på en ”Memory Stick”)
Запись смонтированных изображений с ленты
как движущегося изображения – Цифровой
монтаж программы (на “Memory Stick”)
Det är möjligt att kopiera vissa utvalda scener
(program) för redigering på en ”Memory Stick”.
Вы можете копировать выбранные эпизоды
(программы) для редактирования на “Memory
Stick”.
Skapande av program
Создание программы
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
.
4
(1) Установите в Вашу видеокамеру ленту
для воспроизведения, а “Memory Stick”
для записи.
(2) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(3) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(4) Выберите опцию VIDEO EDIT в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 244).
(5) Выберите опцию MEMORY, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(6) Нажимайте повторно кнопку IMAGESIZE
для выбора нужного размера. Размер
изображения будет изменяться всякий
раз, когда Вы нажимаете кнопку
IMAGESIZE.
(7) Следуйте действиям пунктов с 6 по 10 на
стр. 107.
5
EXEC
RET.
V I DEO ED I T
320
MARK
IN
START
0:32:30:14
15sec
UNDO
IMAGE
SIZE
TOTAL 0:00:00
SCENE 0
END
Hur skapande av program avslutas
Для завершения создания программы
Tryck på
END.
Programmet lagras i minnet och kvarhålls där
tills bandet matas ut.
Нажмите кнопку
END.
Программа будет сохраняться в памяти до
извлечения кассеты с лентой.
Anmärkningar
•Det är inte möjligt att spela in titlar,
skärmindikeringar eller innehållet i ett
kassettminne vid kopiering.
•Det är inte möjligt att manövrera inspelning
under pågående digital programredigering på
en ”Memory Stick”.
Angående oinspelade avsnitt på bandet
Det är inte möjligt att markera oinspelade avsnitt
på ett band med IN- och OUT-punkter.
Om ett oinspelat avsnitt förekommer mellan
IN- och OUT-punkterna på ett band
kan det hända att den totala tiden inte visas
korrekt.
Операции с “Memory Stick”
EXIT
OTHERS
DATA CODE
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
V I DEO ED I T RETURN
TAPE
MEMORY
Funktioner för ”Memory Stick”
(1) Sätt i bandet för uppspelning och en
”Memory Stick” för inspelning i
videokameran.
(2) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(3) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(4) Välj VIDEO EDIT under
och tryck sedan
på EXEC (s. 234).
(5) Välj MEMORY och tryck sedan på EXEC.
(6) Tryck upprepade gånger på IMAGESIZE för
att välja önskad bildstorlek. Varje gång
IMAGESIZE trycks in ändras bildstorleken.
(7) Utför åtgärderna i punkt 6 till 10 på sidan 107.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
Примечания
• Вы не можете перезаписывать титры,
индикаторы дисплея или содержимое
кассетной памяти.
• Вы не можете выполнять запись во время
цифрового монтажа программы на “Memory
Stick”.
На незаписанном участке ленты
Вы не можете устанавливать точки IN или
OUT на незаписанном участке ленты.
Если на ленте между точками IN и OUT
имеется незаписанный участок
Общий код времени может отображаться
неправильно.
161
Inspelning av redigerade, rörliga bilder
från ett band – Digital programredigering
(på en ”Memory Stick”)
Запись смонтированных изображений с ленты
как движущегося изображения – Цифровой
монтаж программы (на “Memory Stick”)
Under pågående skapande av ett program
Om kassetten matas ut visas indikeringen NOT
READY på skärmen. Programmet raderas.
Во время создания программы
Если Вы извлечете кассету, на экране высветится
индикация NOT READY. Программа будет стерта.
Hur ett inställt program raderas
Стирание программы, которую Вы
установили
Vi hänvisar till ”Hur ett inställt program raderas”
på sidan 108.
Стирание всех программ
Radering av samtliga program
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj VIDEO EDIT under
och tryck sedan
på EXEC (s. 234).
(4) Välj MEMORY och tryck sedan på EXEC.
(5) Utför åtgärderna i punkt 2 till 4 på sidan 109.
Genomförande av digital
programredigering (kopiering
på en ”Memory Stick”)
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
См. раздел “Стирание программы, которую
Вы установили” на стр. 108.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
,а
(3) Выберите опцию VIDEO EDIT в
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 244).
(4) Выберите опцию MEMORY, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(5) Следуйте действиям пунктов с 2 по 4 на
стр. 109.
Выполнение программы
(перезапись “Memory Stick”)
.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj VIDEO EDIT under
och tryck sedan
på EXEC (s. 234).
(4) Välj MEMORY och tryck sedan på EXEC.
(5) Tryck på START.
(6) Tryck på EXEC.
Videokameran söker fram början på det första
programmet och startar sedan kopieringen.
Programmärket blinkar.
Indikeringen SEARCH visas på skärmen
under pågående sökning, indikeringen
EDITING under pågående skrivning av data
på videokameran och indikeringen REC
under pågående kopiering.
Programmärket ändras till att visas i blå färg,
när kopieringen är klar.
När kopieringen är klar ställs videokameran
automatiskt i stoppläge.
Hur kopiering avbryts
Tryck på CANCEL.
Det skapade programmet spelas in på isatt
”Memory Stick” till och med det ställe där
CANCEL trycktes in.
Hur digital programredigering
avslutas
Videokameran ställs i stoppläge när kopieringen
är klar. Därefter visas menyinställningssidan
VIDEO EDIT på LCD-skärmen.
Tryck på
END för att avsluta digital
162programredigering.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию VIDEO EDIT в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 244).
(4) Выберите опцию MEMORY, а затем
нажмите кнопку EXEC.
(5) Нажмите кнопку START.
(6) Нажмите кнопку EXEC.
Ваша видеокамера будет искать начало первой
программы, а затем начните перезапись.
Начнет мигать метка программы.
Индикатор SEARCH появляется во время
поиска, индикатор EDITING появляется во
время записи данных на Вашей
видеокамере, а индикатор REC появляется
во время перезаписи на экране.
Индикатор программы изменяет свой цвет на
светло-голубой после завершения перезаписи.
По окончании перезаписи Ваша видеокамера
автоматически останавливается.
Для остановки перезаписи
Нажмите кнопку CANCEL.
Созданная Вами программа запишется на
“Memory Stick” до того места, где Вы нажали
кнопку CANCEL.
Для окончания функции цифрового
монтажа программы
Ваша видеокамера останавливается, когда
перезапись завершена. Затем отображение
установок меню возвращается к опции VIDEO
EDIT.
Нажмите кнопку
END для окончания
функции цифрового монтажа программы.
Inspelning av redigerade, rörliga bilder
från ett band – Digital programredigering
(på en ”Memory Stick”)
Запись смонтированных изображений с ленты
как движущегося изображения – Цифровой
монтаж программы (на “Memory Stick”)
Anmärkning
I följande fall kan det hända att en pågående
inspelning avbryts eller att förvrängda bilder
spelas in:
– om bandet innehåller ett oinspelat avsnitt,
– vid inspelning från ett band i undermåligt
tillstånd, t.ex. ett band som har spelats över
många gånger.
Примечание
В следующих случаях, запись может
остановиться в середине процесса, либо же
могут быть записаны искаженные
изображения:
– Если на ленте имеется незаписанный
участок
– Если выполняется запись с ленты в плохом
состоянии, например, такой, которая
использовалась много раз для записи
I följande fall visas indikeringen NOT READY
(ej klar) på skärmen:
– Inget program för digital programredigering
har skapats.
– ”Memory Stick”-facket är tomt.
– Skyddstungan på isatt ”Memory Stick” står i
läget LOCK.
När inget program har ställts in
går det inte att trycka på START.
Когда на “Memory Stick” не достаточно
места для записи
На экране появляется индикатор
LOW MEMORY. Тем не менее, Вы можете
производить запись изображений до
отображаемой длительности записи.
Если программа не была установлена
Вы не можете нажать кнопку START.
Funktioner för ”Memory Stick”
När den tillgängliga inspelningstiden på isatt
”Memory Stick” är otillräcklig
visas indikeringen LOW MEMORY på skärmen.
Det är emellertid möjligt att spela in bilder under
den tid som anges.
На экране появляется индикация NOT
READY, если:
– Не создана программа для выполнения
цифрового монтажа программы.
– Не установлена “Memory Stick”.
– Лепесток защиты от записи на “Memory
Stick” установлен в положение LOCK.
Операции с “Memory Stick”
163
Hantering av
inspelningsmappar
Замена папки записи
Mappar upp t.o.m. ”999MSDCF” kan skapas på
en ”Memory Stick”.
Grundinställningen är mappen ”101MSDCF” för
inspelning.
Вы можете создавать папки на “Memory
Stick” до имени “999MSDCF”.
Установленная по умолчанию папка для
записи имеет имя “101MSDCF”.
Skapande av en ny mapp
Создание новой папки
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj NEW FOLDER under
och tryck sedan
på EXEC (s. 228).
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию NEW FOLDER в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 238).
EXIT
MEM SET 1
STILL SET
MOVIE SET
NEW FOLDER ADD
REC FOLDER RETURN
FILE NO.
ADD FOLDER
102MSDCF
EXEC
(4) Välj ADD och tryck sedan på EXEC. En mapp
med högsta numret +1 skapas. En skapad
mapp läggs automatiskt till som en mapp för
inspelning.
RET.
(4) Выберите опцию ADD, а затем нажмите
кнопку EXEC. Будет создана папка с
максимальным номером +1. Созданная
папка автоматически устанавливается
для записи.
Återgång till funktionsläget (FN)
Tryck på EXIT.
Для возврата к индикации FN
Нажмите кнопку EXIT.
Hur skapande av en ny mapp avbryts
Välj RETURN och tryck sedan på EXEC i punkt
4.
164
Для отмены создания новой папки
При выполнении действия пункта 4 выберите
опцию RETURN, а затем нажмите кнопку
EXEC.
Hantering av inspelningsmappar
Замена папки записи
Val av en inspelningsmapp
Выбор папки для записи
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj REC FOLDER under
och tryck sedan
på EXEC (s. 228).
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию REC FOLDER в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 238).
REC FOLDER
101
EXIT
DATE :
4 7 2003
12 : 24 : 24
FILES :
40
EXEC
(4) Tryck på r/R för att välja önskad mapp att
spara i och tryck sedan på EXEC.
Återgång till funktionsläget (FN)
(4) Нажимайте кнопки r/R для выбора папки, в
которой Вы хотите сохранять
изображения, а затем нажмите кнопку
EXEC.
Tryck på EXIT.
Для возврата к индикации FN
Нажмите кнопку EXIT.
Примечания
• В каждой папке может быть записано до
9999 файлов изображений. После
заполнения папки будет автоматически
создана новая папка.
• После создания папки она не может быть
удалена с помощью Вашей видеокамеры.
• Чем больше папок Вы создадите, тем
меньше станет оставшаяся емкость
“Memory Stick”.
Операции с “Memory Stick”
Anmärkningar
•Varje mapp rymmer 9999 bildfiler. När en
mapp är full skapas automatiskt en ny mapp.
•En mapp som har skapats kan inte raderas med
hjälp av videokameran.
•Ju fler mappar som skapas desto mindre blir
det kvarvarande utrymmet på aktuell ”Memory
Stick”.
Funktioner för ”Memory Stick”
101MSDCF
102MSDCF
103MSDCF
104MSDCF
105MSDCF
106MSDCF
165
Просмотр неподвижного
изображения – Воспроизведение
фотоснимков из памяти
Visning av stillbilder
– Minnesbildvisning
Det är möjligt att spela upp och visa stillbilder
inspelade på en ”Memory Stick”.
Det är dessutom möjligt att ta fram en indexsida
med sex bildfönster som kan innehålla både
stillbilder och rörliga bilder, arrangerade i
samma ordning som de spelats in på aktuell
”Memory Stick”. Denna åtgärd kan även utföras
med hjälp av fjärrkontrollen.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
(1) Tryck på PLAY. Den senast inspelade bilden
visas.
(2) Tryck på – (val av föregående bild)/+ (val av
nästa bild) på videokameran för att välja
önskad stillbild.
Hur minnesbildvisning kopplas ur
Tryck på CAM.
När en mapp är tom
visas indikeringen ”NO FILE AVAILABLE”.
Вы можете воспроизводить неподвижные
изображения, записанные на “Memory Stick”.
Вы можете также воспроизводить шесть
изображений, включая движущиеся
изображения, на одном экране,
расположенные в последовательности их
расположения на “Memory Stick”, путем
выбора индексного экрана. Вы можете также
использовать для этой операции пульт
дистанционного управления.
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку PLAY. Будет отображено
последнее записанное изображение.
(2) Нажимайте кнопки – (для просмотра
предыдущего изображения)/+ (для
просмотра следующего изображения) на
Вашей видеокамере для выбора нужного
неподвижного изображения.
Для отмены воспроизведения
фотоснимков из памяти
Нажмите кнопку CAM.
Если в папке нет файлов
Появится индикатор “NO FILE AVAILABLE”.
Skärmindikeringar vid
uppspelning av stillbilder
Tryck på DISPLAY/BATTERY INFO för att ta
bort skärmindikeringarna.
Экранные индикаторы во время
воспроизведения неподвижного
изображения
Чтобы экранные индикаторы исчезли,
нажмите кнопку DISPLAY/BATTERY INFO.
Bildstorlek/Размер изображения
101–0006
640
6/6 101
MEMORY PLAY
Bildnummer/Totalt antal inspelade bilder i
nuvarande inspelningsmapp/Номер изображения/
Общее количество записанных изображений в
текущей папке воспроизведения
Mappnummer/Имя папки
Utskriftsmärke/Знак печати
Bildskyddsindikering/Индикатор защиты
4 7 2003
12:05:56
–
166
+
CAM
INDEX
FN
Datafilnamn/Название файла данных
Inspelningsdatum/tid/Kameradata/
Дата/время записи/Данные видеокамеры
Visning av stillbilder
– Minnesbildvisning
Angående inspelningsinformation
Tryck under pågående uppspelning på DATA
CODE för att ta fram aktuell inspelningsinformation (datum/tid eller olika inställningar vid
inspelning). Denna åtgärd kan även utföras med
hjälp av fjärrkontrollen (s. 53).
Anmärkningar gällande filnamn
•Det kan hända att bara filnamnet och inte
mappen visas, om mappens struktur inte
överensstämmer med DCF-standard.
•Filnamnet blinkar på skärmen, om filen är
fördärvad eller oläsbar.
Данные записи
Для отображения данных записи (даты/
времени или различных установок при
записи) нажмите во время воспроизведения
кнопку DATA CODE. Вы можете также
использовать для этой операции пульт
дистанционного управления (стр. 53).
Примечания по имени файла
• Папка может не отображаться, и только
имя файла может отображаться, если
структура папки не соответствует
требованиям стандарта DCF.
• Имя файла мигает на экране, если файл
поврежден или не читается.
Если “Memory Stick” содержит несколько
папок
Следующие иконки появляются на экране на
первом или последнем изображениях в
папке.
: Вы можете перейти к предыдущей папке.
: Вы можете перейти к следующей папке.
: Вы можете перейти как к предыдущей,
так и к следующей папке.
Funktioner för ”Memory Stick”
När en ”Memory Stick” innehåller flera
mappar
visas följande ikoner på skärmen för att ange
första och sista bilden i en mapp.
: Det går att gå över till föregående mapp.
: Det går att gå över till efterföljande mapp.
: Det går att gå över till antingen föregående
eller efterföljande mapp.
Просмотр неподвижного
изображения – Воспроизведение
фотоснимков из памяти
Операции с “Memory Stick”
167
Просмотр неподвижного
изображения – Воспроизведение
фотоснимков из памяти
Visning av stillbilder
– Minnesbildvisning
Samtidig visning av sex
bildfönster med inspelade
bilder (indexuppspelning)
Воспроизведение шести
записанных изображений
одновременно (индексный
экран)
Denna funktion är särskilt användbar vid
sökning efter en speciell bild.
Tryck på INDEX för att starta
indexuppspelning.
Den röda triangeln B markerar den bild som
visades innan indexuppspelning kopplades in.
T : visning av föregående sex bilder
t : visning av efterföljande sex bilder
Эта функция является особенно полезной
при выполнении поиска отдельного
изображения.
Нажмите кнопку INDEX для отображения
индексного экрана
Красная метка B появится над
изображением, которое отображается перед
переходом в режим индексного экрана.
T : Для отображения предыдущих шести
изображений
t : Для отображения следующих шести
изображений
Triangeln B/Метка B
MARK
-MARK
T
DEL
EXIT
1
2
3
4
5
6
1/40 101
t
Detta nummer anger i vilken
ordning bilder har spelats in på
isatt ”Memory Stick”./
Этот номер указывает
последовательность, в
которой изображения
записаны на “Memory Stick”.
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Återgång till normal visning
(enbildsskärm)
Для возврата к экрану обычного
воспроизведения (одиночный экран)
Tryck på den bild som ska visas.
Нажмите на изображение, которое Вы хотите
отобразить.
168
Visning av rörliga
bilder – MPEG MOVIEuppspelning
Просмотр движущегося
изображения – Воспроизведение
фильма MPEG MOVIE
Det är möjligt att spela upp och visa rörliga
bilder inspelade på en ”Memory Stick”.
Det är dessutom möjligt att ta fram en indexsida
med sex bildfönster som kan innehålla både
stillbilder och rörliga bilder, arrangerade i
samma ordning som de spelats in på aktuell
”Memory Stick”.
Вы можете воспроизводить движущиеся
изображения, записанные на “Memory Stick”.
Вы можете также воспроизводить шесть
изображений, включая неподвижные
изображения, расположенные в
последовательности их расположения на
“Memory Stick”, за один раз путем выбора
индексного экрана.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Операции с “Memory Stick”
(1) Нажмите кнопку PLAY. Будет отображено
последнее записанное изображение.
(2) Нажимайте кнопки – (для просмотра
предыдущего изображения)/+ (для
просмотра следующего изображения) для
выбора нужного движущегося
изображения.
(3) Нажмите кнопку MPEG N X для начала
воспроизведения.
(4) Отрегулируйте громкость, следуя
описанным ниже пунктам.
1 Нажмите кнопку FN и выберите
страницу PAGE3.
2 Нажмите кнопку VOL. Появится экран
регулировки громкости.
3 Нажимайте кнопки – (для уменьшения
громкости)/+ (для увеличения
громкости) для регулировки громкости.
4 Нажмите кнопку
OK для возврата к
странице PAGE3.
5 Нажмите кнопку EXIT для возврата к
индикации FN.
Funktioner för ”Memory Stick”
(1) Tryck på PLAY. Den senast inspelade bilden
visas.
(2) Tryck på – (val av föregående bild)/+ (val av
nästa bild) för att välja önskade rörliga bilder.
(3) Tryck på MPEG N X för att starta
uppspelning.
(4) Reglera volymen enligt följande.
1 Tryck på FN och välj PAGE3.
2 Tryck på VOL, så att knapparna för
volymreglering visas.
3 Reglera volymen genom att trycka på
– (för att sänka volymen)/+ (för att höja
volymen).
4 Tryck på
OK för att återgå till PAGE3.
5 Tryck på EXIT för att återgå till
funktionsläget (FN).
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
1
PLAY
Hur MPEG MOVIE-uppspelning
kopplas ur
Для отмены воспроизведения
фильма MPEG MOVIE
Tryck på MPEG N X.
Нажмите кнопку MPEG N X.
När en mapp är tom
visas indikeringen ”NO FILE AVAILABLE”.
Если в папке нет файлов
Появится индикатор “NO FILE AVAILABLE”.
169
Просмотр движущегося
изображения – Воспроизведение
фильма MPEG MOVIE
Visning av rörliga bilder
– MPEG MOVIE-uppspelning
Uppspelning av önskat avsnitt
Воспроизведение изображения,
начиная с нужной части
Rörliga bilder som spelats in på en ”Memory
Stick” är uppdelade i avsnitt. Upp till 60 avsnitt
kan förekomma.
Det är möjligt att välja vilket avsnitt som helst
och spela upp det.
Движущееся изображение, записанное на
“Memory Stick”, разделено на части. Оно
может быть разделено, максимум, на 60
частей.
Вы можете выбрать любую точку и
воспроизвести соответствующие
изображения.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Utför åtgärderna i punkt 1 och 2 på sidan 169.
(2) Tryck på < (visning av föregående avsnitt)/
, (visning av efterföljande avsnitt) för att
välja det avsnitt som ska spelas upp.
(1) Следуйте действиям пунктов 1 и 2 на стр.
169.
(2) Нажмите кнопку < (чтобы увидеть
предыдущую часть)/, (чтобы увидеть
следующую часть) для выбора точки, с
которой Вы хотите начать
воспроизведение.
320
MOV00001
1/20 101
0 : 00 : 00
MPEG
NX
–
+
(3) Utför åtgärderna i punkt 3 och 4 på sidan 169.
Hur MPEG MOVIE-uppspelning
kopplas ur
Tryck på MPEG N X.
CAM
INDEX
FN
(3) Следуйте действиям пунктов 3 и 4 на стр.
169.
Для отмены воспроизведения
фильма MPEG MOVIE
Нажмите кнопку MPEG N X.
Om inspelningstiden är för kort
kan det hända att de rörliga bilderna inte delas
upp i avsnitt.
170
Если продолжительность записи невелика
Движущееся изображение может не
поддаться разделению на части.
Просмотр движущегося
изображения – Воспроизведение
фильма MPEG MOVIE
Visning av rörliga bilder
– MPEG MOVIE-uppspelning
Skärmindikeringar vid
uppspelning av rörliga bilder
Tryck på DISPLAY/BATTERY INFO för att ta
fram/bort skärmindikeringarna.
Экранные индикаторы во время
воспроизведения движущегося
изображения
Чтобы экранные индикаторы появились или
исчезли, нажмите кнопку DISPLAY/BATTERY
INFO.
Bildstorlek/Размер изображения
MOV00006
6/6 101
0:00:12
320
MPEG
NX
Bildnummer/Totalt antal inspelade bilder i nuvarande
inspelningsmapp/
Номер изображения/Общее количество записанных
изображений в текущей папке воспроизведения
Mappnummer/Номер папки
Bildskyddsindikering/Индикатор защиты
4 7 2003
12:05:56
–
+
CAM
INDEX
Datafilnamn/
Название файла данных
FN
Inspelningsdatum/tid (kameradata visas som ”– – –”)/
Дата/время записи (Данные видеокамеры
отображаются как “– – –”.)
Дата/время записи
Чтобы отобразить дату/время записи,
нажмите во время воспроизведения кнопку
DATA CODE. Вы можете также использовать
для этой операции пульт дистанционного
управления (стр. 53).
Операции с “Memory Stick”
Angående inspelningsdatum/tid
Tryck på DATA CODE under pågående
uppspelning för att kontrollera inspelningens
datum/tid. Denna åtgärd kan även utföras med
hjälp av fjärrkontrollen (s. 53).
Funktioner för ”Memory Stick”
Minnesbildvisningstid/
Продолжительность воспроизведения из памяти
171
Val av
uppspelningsmapp
Выбор папки
воспроизведения
Det är möjligt att välja en annan mapp än den
som för närvarande är vald för uppspelning. Den
mapp som är vald för tillfället visas längst upp
till höger på skärmen.
Вы можете изменить папку, выбранную в
данный момент для воспроизведения.
Выбранная в данный момент папка будет
отображаться в верхнем правом углу на
экране.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på PB FOLDR.
(3) Tryck på –/+ för att välja mappnumret för
uppspelning och tryck sedan på
END för
att återgå till PAGE1.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку PB FOLDR.
(3) Нажимайте кнопки –/+ для выбора номера
папки, которую Вы хотите воспроизвести,
а затем нажмите кнопку
END для
возврата к странице PAGE1.
END
PB FOLDER
101
–
FOLDER NAME :
101MSDCF
DATE :
4 7 2003
12 : 24 : 24
FILES :
40
– : val av föregående mapp
+ : val av efterföljande mapp
+
– : Для выбора предыдущей папки
+ : Для выбора следующей папки
(4) Tryck på EXIT för att starta uppspelning från
vald mapp.
(4) Для воспроизведения изображения
нажмите кнопку EXIT.
Anmärkning
Videokameran kan inte identifiera mappnamn
som skapats eller ändrats med hjälp av en dator.
Примечание
Ваша видеокамера не распознает имена
папок, созданных или измененных с помощью
персонального компьютера.
Angående nuvarande uppspelningsmapp
En mapp gäller som nuvarande uppspelningsmapp tills nästa inspelning görs. När en
bildinspelning görs blir den mapp som spelas in
nuvarande uppspelningsmapp.
172
Текущая папка воспроизведения
Текущая папка воспроизведения будет
оставаться таковой до выполнения
следующей записи. Как только Вы запишете
изображение, текущей папкой
воспроизведения станет текущая папка
записи.
Förstoring av stillbilder
Увеличение неподвижных
inspelade på en ”Memory изображений, записанных на “Memory
Stick” – Minnes-PB ZOOM Stick” – Функция PB ZOOM памяти
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Spela upp den bild varav en del ska förstoras.
(2) Tryck på FN och välj PAGE2.
(3) Tryck på PB ZOOM. Sidan PB ZOOM visas.
(4) Tryck på det område på skärmen som ska
förstoras.
Det valda området flyttas till mitten av
skärmen och bilden som spelas upp förstoras
till ungefär dubbel storlek. Vid tryck på ett
annat område därefter flyttas det området till
mitten av skärmen.
(5) Ställ in önskad zoomningsgrad med hjälp av
motorzoomomkopplaren.
Zoomningsgraden kan ställas in på från
omkring 1,1 upp till cirka 5 gångers
förstoring.
Mot läget W : zoomningsgraden minskar.
Mot läget T : zoomningsgraden ökar.
(1) Воспроизведите изображение для
увеличения в кадре.
(2) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE2.
(3) Нажмите кнопку PB ZOOM. Появится
экран PB ZOOM.
(4) Нажмите на область, которую Вы хотите
увеличить в кадре.
Область, на которую Вы нажмете,
переместится в центр экрана, и
воспроизводимое изображение
увеличится примерно вдвое от
первоначального размера. Если Вы
нажмете на другую область,
соответственно, другая область
переместится в центр экрана.
(5) Отрегулируйте масштаб увеличения с
помощью рычага приводного
вариообъектива.
Вы можете увеличить изображение
приблизительно от 1,1 раза до 5-кратного
его размера.
Сторона W: Уменьшает масштаб
увеличения.
Сторона T : Увеличивает масштаб
увеличения.
Motorzoomomkopplare/
Рычаг приводного
вариообъектива
3
PB ZOOM
PB
ZOOM
Операции с “Memory Stick”
Вы можете увеличивать неподвижные
изображения, записанные на “Memory Stick”.
Funktioner för ”Memory Stick”
Det är möjligt att förstora stillbilder inspelade på
en ”Memory Stick”.
MEMORY PLAY
END
Hur minnes-PB ZOOM kopplas ur
Tryck på
END.
Для отмены функции PB ZOOM
памяти
Нажмите кнопку
END.
173
Förstoring av stillbilder inspelade
på en ”Memory Stick”
– Minnes-PB ZOOM
Увеличение неподвижных
изображений, записанных на “Memory
Stick” – Функция PB ZOOM памяти
Minnes-PB ZOOM kopplas ur vid tryck på
någon av följande knappar på fjärrkontrollen:
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY +/–
Режим PB ZOOM отменяется при нажатии
следующих кнопок на пульте
дистанционного управления:
– MEMORY PLAY
– MEMORY INDEX
– MEMORY +/–
Vid uppspelning med minnes-PB ZOOM
Vid tryck på DISPLAY/BATTERY INFO
försvinner PB ZOOM-bilden från skärmen. Det
är inte möjligt att flytta det valda området till
mitten av skärmen.
Angående kantområdena på förstorade bilder
Ett kantområde på en förstorad bild kan inte
visas i mitten på skärmen.
Angående rörliga bilder inspelade på en
”Memory Stick”
Minnes-PB ZOOM kan inte användas.
Hur bilder som behandlats med minnes-PB
ZOOM spelas in på en ”Memory Stick”
Tryck på PHOTO medan önskad förstorad bild
visas för att spela in den. Bildstorleken blir
640 × 480.
174
В режиме PB ZOOM памяти
Если Вы нажмете кнопку DISPLAY/BATTERY
INFO, кадр экрана PB ZOOM памяти
исчезнет. Вы не сможете переместить часть
изображения, на которую Вы нажмете, в
центр экрана.
Кромка увеличенного изображения
Кромка увеличенного изображения не может
быть отображена в центре экрана.
Для движущихся изображений,
записанных на “Memory Stick”
Функция PB ZOOM памяти не работает.
Для записи изображений, обработанных с
помощью функции PB ZOOM памяти, на
“Memory Stick”
Нажмите кнопку PHOTO для записи
отображаемых изображений. Изображение
записывается размером 640 × 480.
Kontinuerlig visning
av bilder – Bildspel
Воспроизведение изображений
по замкнутому циклу – Функция
демонстрации слайдов
Samtliga bilder på en ”Memory Stick” eller i en
viss mapp kan spelas upp och visas som ett
bildspel.
Вы можете воспроизвести все изображения
на “Memory Stick” или в указанной папке с
помощью демонстрации слайдов.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию SLIDE SHOW в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 239).
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj SLIDE SHOW under
och tryck sedan
på EXEC (s. 229).
r
Hur visning av bildspel kopplas ur
Tryck på
END.
Hur paus kopplas in vid visning av
bildspel
Tryck på PAUSE.
Återgång till funktionsläget (FN)
Tryck på
END för att återgå till PAGE1 och
tryck sedan på EXIT.
Hur ett bildspel startas från och med
en viss bild
Välj före punkt 5 önskad bild med hjälp av
knapparna –/+.
EXEC
RET.
(4) Выберите опцию ALL FILES или FOLDER
sss*, а затем нажмите кнопку EXEC.
ALL FILES:
Для воспроизведения
всех изображений на
“Memory Stick”
FOLDER sss*: Для воспроизведения
изображений в папке,
выбранной с помощью
опции PB FOLDR
* Имя папки отображается индикацией
sss.
(5) Нажмите кнопку START. Ваша
видеокамера воспроизведет изображения,
записанные на “Memory Stick”, в
последовательности. Когда все
изображения будут воспроизведены,
демонстрация слайдов автоматически
остановится.
Операции с “Memory Stick”
(4) Välj ALL FILES eller FOLDER sss* och
tryck sedan på EXEC.
ALL FILES:
Uppspelning av alla bilder
på isatt ”Memory Stick”
FOLDER sss*: Uppspelning av alla bilder i
den mapp som valts på
menyposten PB FOLDR
* Mappnamnet visas i rutorna sss.
(5) Tryck på START. De bilder som finns
inspelade på isatt ”Memory Stick” spelas upp
och visas efter varandra i ordningsföljd. När
alla bilder har visats avbryts bildspelet
automatiskt.
R
Funktioner för ”Memory Stick”
EXIT
MEM SET 2
SLIDE SHOW RETURN
INT. R –STL
ALL FILES
DELETE ALL FOLDER 101
FORMAT
Для отмены демонстрации слайдов
Нажмите кнопку
END.
Для паузы во время демонстрации
слайдов
Нажмите кнопку PAUSE.
Для возврата к индикации FN
Нажмите кнопку
END для возврата к
странице PAGE1, а затем нажмите кнопку
EXIT.
Для начала демонстрации слайдов с
определенного изображения
Выберите нужное изображение с помощью
кнопок –/+ перед выполнением действия
пункта 5.
175
Förhindrande av
oavsiktlig radering
– Bildskydd
Предотвращение
случайного стирания
– Защита изображения
För att undvika oavsiktlig radering av viktiga
bilder är det möjligt att skydda utvalda bilder.
Для предотвращения случайного стирания
важных изображений Вы можете защитить
выбранные изображения.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på INDEX för att starta
indexuppspelning.
(2) Tryck på - MARK. Läget för in/urkoppling
av bildskydd kopplas in.
(3) Tryck på en bild som ska skyddas.
Indikeringen - visas ovanför den skyddade
bilden.
(1) Нажмите кнопку INDEX для отображения
индексного экрана.
(2) Нажмите кнопку - MARK. Появится
экран защиты изображения.
(3) Нажмите на изображение, которое Вы
хотите защитить. Над защищенным
изображением появится индикатор -.
1
INDEX
2,3
RET.
-MARK
EXIT
-MARK
1 -
2
3
4
5
6
T
2/40
101
t
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Hur bildskydd kopplas ur
Tryck i punkt 3 en gång till på en bild vars skydd
ska kopplas ur.
Indikeringen - ovanför bilden slocknar.
Anmärkning
Vid formatering raderas all information på en
”Memory Stick”, inklusive data för bildskydd.
Kontrollera innehållet på aktuell ”Memory Stick”
innan den formateras.
Om skyddstungan på isatt ”Memory Stick”
står i läget LOCK
är det inte möjligt att koppla in eller ur
bildskydd.
176
Для отмены защиты изображения
При выполнении действия пункта 3 нажмите
на изображение, с которого Вы хотите снять
защиту, еще раз.
Индикатор - исчезнет с изображения.
Примечание
Форматирование стирает всю информацию
на “Memory Stick”, включая данные
защищенного изображения. Проверьте
содержание “Memory Stick” перед ее
форматированием.
Если лепесток защиты от записи на
“Memory Stick” установлен в положение
LOCK
Вы не сможете выполнить или отменить
защиту изображения.
Radering av bilder
– DELETE
Удаление
изображений
– Функция DELETE
Samtliga bilder eller vissa utvalda bilder kan
raderas.
Вы можете удалить все изображения или
выбранные изображения.
Radering av utvalda bilder
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
(1) Spela upp en bild som ska raderas.
(2) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(3) Tryck på DEL, så att indikeringen DELETE?
visas på skärmen.
(4) Tryck på OK. Den valda bilden raderas.
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Воспроизведите изображение, которое Вы
хотите удалить.
(2) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(3) Нажмите кнопку DEL. На экране появится
индикатор DELETE?
(4) Нажмите кнопку OK. Выбранное
изображение будет удалено.
DELETE
101–0003
DEL
3/40 101
DELETE?
OK
CAN–
CEL
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Hur radering av en bild annulleras
Для отмены удаления изображения
Tryck på CANCEL i punkt 4.
Нажмите кнопку CANCEL при выполнении
действия пункта 4.
Anmärkningar
•För att radera en skyddad bild: koppla först ur
bildskyddet.
•En bild som raderats kan inte återkallas.
Kontrollera därför en bild noga innan den
raderas.
Om skyddstungan på isatt ”Memory Stick”
står i läget LOCK
kan bilder inte raderas.
Примечания
• Для удаления защищенного изображения
сначала отмените защиту изображения.
• После удаления изображения Вы не
сможете восстановить его. Проверьте
изображения внимательно, прежде чем
удалить их.
Операции с “Memory Stick”
Återgång till funktionsläget (FN)
Funktioner för ”Memory Stick”
3
Удаление выбранных
изображений
Если лепесток защиты от записи на
“Memory Stick” установлен в положение
LOCK
Вы не сможете удалить изображения.
177
Удаление изображений
– Функция DELETE
Radering av bilder – DELETE
Radering av utvalda bilder vid
indexuppspelning
Удаление выбранных
изображений на индексном
экране
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på INDEX för att starta
indexuppspelning.
(2) Tryck på DEL och därefter på en bild som ska
raderas. Numret på vald bild framhävs.
(3) Tryck på EXEC. Indikeringen DELETE? visas
på skärmen.
(4) Tryck på OK. Den valda bilden raderas.
(1) Нажмите кнопку INDEX для отображения
индексного экрана.
(2) Нажмите кнопку DEL. Затем нажмите на
изображение, которое Вы хотите удалить.
Номер выбранного изображения будет
подсвечен.
(3) Нажмите кнопку EXEC. На экране
появится индикатор DELETE?
(4) Нажмите кнопку OK. Выбранные
изображения будут удалены.
1
INDEX
2
RET.
DEL
T
DEL
EXEC
EXIT
1
2
3
4
5
6
3/40 101
t
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Hur radering av en bild annulleras
Для отмены удаления изображения
Tryck på CANCEL i punkt 4.
Нажмите кнопку CANCEL при выполнении
действия пункта 4.
178
Удаление изображений
– Функция DELETE
Radering av bilder – DELETE
Radering av samtliga bilder
Удаление всех изображений
Вы можете удалить все незащищенные
изображения на “Memory Stick”.
Samtliga oskyddade bilder på en ”Memory
Stick” kan raderas på en gång.
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию DELETE ALL в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 239).
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj DELETE ALL under
och tryck sedan
på EXEC (s. 229).
r
R
Återgång till funktionsläget (FN)
Tryck på EXIT.
Hur radering av alla bilder på isatt
”Memory Stick” annulleras
Välj RETURN i punkt 5 eller 6 och tryck sedan på
EXEC.
Medan indikeringen DELETING visas
är det viktigt att inte koppla om strömbrytaren
POWER eller trycka på någon knapp.
Angående radering av samtliga bilder
Mappar kan inte raderas.
RET.
(4) Выберите опцию ALL FILES или FOLDER
sss*, а затем нажмите кнопку EXEC.
ALL FILES:
Для удаления всех
изображений на “Memory
Stick”
FOLDER sss*: Для удаления
изображения в папке,
выбранной с помощью
опции PB FOLDR
* Имя папки отображается индикацией
sss.
(5) Выберите опцию OK, а затем нажмите
кнопку EXEC.
Индикация OK изменится на индикацию
EXECUTE.
(6) Выберите опцию EXECUTE, а затем
нажмите кнопку EXEC.
На экране появится, а затем будет мигать,
индикатор DELETING.
Когда все незащищенные изображения
будут удалены, на дисплее появится
индикатор COMPLETE.
Операции с “Memory Stick”
(4) Välj ALL FILES eller FOLDER sss* och
tryck sedan på EXEC.
ALL FILES:
Radering av alla bilder på
isatt ”Memory Stick”
FOLDER sss*: Radering av alla bilder i den
mapp som valts på
menyposten PB FOLDR
* Mappnamnet visas i rutorna sss.
(5) Välj OK och tryck sedan på EXEC.
OK ändras till EXECUTE.
(6) Välj EXECUTE och tryck sedan på EXEC.
Indikeringen DELETING visas och blinkar
sedan på skärmen.
När samtliga oskyddade bilder har raderats
visas indikeringen COMPLETE.
EXEC
Funktioner för ”Memory Stick”
MEM SET 2
EXIT
SLIDE SHOW
INT. R –STL
DELETE ALL RETURN
FORMAT
ALL FILES
FOLDER 101
Для возврата к индикации FN
Нажмите кнопку EXIT.
Для отмены удаления всех
изображений на “Memory Stick”
Выберите опцию RETURN при выполнении
действий пунктов 5 или 6, а затем нажмите
кнопку EXEC.
Во время отображения индикатора
DELETING
Не изменяйте положение переключателя
POWER и не нажимайте каких-либо кнопок.
Удаление всех изображений
Вы не сможете удалить папки.
179
Изменение размера
Ändring av bildstorlek изображения
– Изменение размера
– Storleksbyte
Вы можете изменить размер записанных
неподвижных изображений, установив его в
640 × 480 или 320 × 240.
Уменьшение размера изображения удобно
для их прикрепления к сообщениям
электронной почты.
Первоначальное изображение сохранится
даже после изменения размеров.
Storleken på inspelade stillbilder kan ändras till
640 × 480 eller 320 × 240.
Minskning av bildstorleken kan vara praktiskt
när bilder ska bifogas som e-post.
Originalbilden kvarhålls också efter storleksbyte.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN och välj PAGE2 under pågående
minnesbildvisning.
(2) Tryck på RESIZE.
Knapparna för funktionen RESIZE visas.
(1) В режиме воспроизведения из памяти
нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE2.
(2) Нажмите кнопку RESIZE.
Появится экран RESIZE.
640
RESIZE
101-0003
3/40 101
END
101
–
+
(3) Tryck på 640 × 480 eller 320 × 240.
Bilden spelas in som den senast använda filen
i den valda mappen för inspelning.
Hur en annan stillbild väljs
Tryck före punkt 3 på –/+.
Återgång till funktionsläget (FN)
Tryck på
END för att återgå till PAGE2 och
tryck sedan på EXIT.
Anmärkningar
•Det är inte möjligt att ändra storleken på bilder
som spelats in genom MPEG MOVIEinspelning.
•Det kan hända att storleken på en bild som
spelats in med hjälp av en annan videokamera
inte kan ändras.
• Det är inte möjligt att välja bildkvalitet vid
ändring av bildstorlek.
640 ×
480
320 ×
240
(3) Нажмите индикацию 640 × 480 или
320 × 240.
Изображение будет записано в выбранную
папку для записи как файл, который
использовался наиболее недавно.
Для изменения неподвижных
изображений
Нажимайте кнопки –/+ перед выполнением
действия пункта 3.
Для возврата к индикации FN
Нажмите кнопку
END для возврата к
индикации PAGE2, а затем нажмите кнопку
EXIT.
Bildstorlek
Minneskapacitet
Примечания
• Вы не сможете изменить размер
изображения, записанного при записи
фильма MPEG MOVIE.
• Возможно, Вы не сможете изменить размер
изображения, записанного на другой
видеокамере.
• Вы не можете выбрать качество
изображения при изменении размера
изображения.
640 × 480
Ca 150 KB
Емкость памяти после изменения размера
320 × 240
Ca 16 KB
Размер изображения
Емкость памяти
640 × 480
Около 150 Кб
320 × 240
Около 16 Кб
Minneskapacitet efter storleksbyte
180
Markering för
utskrivning
– Utskriftsmarkering
Запись знака печати
– Функция знака печати
Denna funktion är praktisk att använda för
senare utskrivning av stillbilder. (Det är inte
möjligt att ange nummer för utskrifter.)
Videokameran är anpassad till standarden DPOF
(Digital Print Order Format) för angivning av
stillbilder som ska skrivas ut.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Эта функция является полезной для
распечатки неподвижных изображений
позднее. (Вы не можете указать номера для
распечаток.)
Ваша видеокамера соответствует стандарту
DPOF (цифровой формат порядка печати)
для указания неподвижных изображений для
распечатки.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку INDEX для отображения
индексного экрана.
(2) Нажмите кнопку
MARK. Появится
экран записи знака печати.
(3) Нажмите на изображение, на которое Вы
хотите записать знак печати. На
выбранном изображении появится знак
.
1
INDEX
RET.
MARK
MARK
EXIT
1
2
3
4
5
6
T
2/40 101
t
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
Hur utskriftsmarkering återkallas
Операции с “Memory Stick”
2,3
Funktioner för ”Memory Stick”
(1) Tryck på INDEX för att starta
indexuppspelning.
(2) Tryck på
MARK. Läget för
utskriftsmarkering kopplas in.
(3) Tryck på en bild som ska markeras för
utskrift. Indikeringen
visas på den valda
bilden.
Для отмены записи знаков печати
Tryck i punkt 3 en gång till på en bild vars
utskriftsmarkering ska återkallas. Indikeringen
på bilden försvinner.
При выполнении действия пункта 3 нажмите
на изображение, с которого Вы хотите снять
знак печати, еще раз. Индикатор
исчезнет с изображения.
Om skyddstungan på isatt ”Memory Stick”
står i läget LOCK
är det inte möjligt att märka stillbilder för
utskrivning eller återkalla utskriftsmarkering.
Если лепесток защиты от записи на
“Memory Stick” установлен в положение
LOCK
Вы не можете записать или снять знаки
печати на неподвижных изображениях.
Angående rörliga bilder
Utskriftsmarkering kan inte användas för rörliga
bilder.
Движущиеся изображения
Вы не можете записать знаки печати на
движущиеся изображения.
181
— Bildvisning på en dator —
— Просмотр изображений с помощью персонального компьютера —
Visning av bilder på en Просмотр изображений с помощью
dator – Introduktion
персонального компьютера – Введение
Videokameran kan anslutas till en dator på något
av följande sätt för att sedan kunna visa bilder
som finns sparade på en ”Memory Stick” eller
inspelade på ett band på den anslutna datorn.
För att visa bilder på en dator som är försedd
med ett Memory Stick-fack: ta först ut aktuell
”Memory Stick” från datorn och sätt sedan in
den i Memory Stick-facket på datorn.
Имеются следующие способы подсоединения
Вашей видеокамеры к персональному
компьютеру с целью просмотра на
персональном компьютере изображений,
сохраненных на “Memory Stick” или
записанных на ленте.
Для просмотра изображений на
персональном компьютере, оснащенном
слотом Memory Stick, сначала извлеките из
Вашей видеокамеры “Memory Stick”, а затем
вставьте ее в слот Memory Stick Вашего
персонального компьютера.
Referenssidor/
Страницы для справок
Koppling på
Krav på
För
För
videokameran/ Anslutningskabel/
datormiljö/
Windows- MacintoshГнездо
Требования
к
Соединительный
användare/ användare/
подсоединения
компьютерной
кабель
Для
Для
видеокамеры
конфигурации пользователей пользователей
Windows
Macintosh
Bandinspelningar/
tagningar med
videokameran/
Изображение на
ленте/
непосредственно
с Вашей
видеокамеры
Bilder på en
”Memory
Stick”/
Изображение
на “Memory
Stick”
USB-koppling/
Гнездо USB
DV-gränssnitt/
Интерфейс DV
USB-koppling/
Гнездо USB
USB-kabel
(medföljer)/
Кабель USB
(прилагается)
DV-port,
i.LINK-kabel
redigeringsprogram/
(tillval)/
Порт DV,
Кабель i.LINK
программное
(приобретается
обеспечение для
отдельно)
монтажа
USB-port,
redigeringsprogram/
USB-kabel
Порт USB,
(medföljer)/
программное
Кабель USB
обеспечение для
(прилагается)
монтажа
Vid anslutning till en USB-port på en
dator: installera färdigt USB-drivrutinen
innan videokameran ansluts till datorn.
Om videokameran ansluts till datorn först
kommer USB-drivrutinen inte att kunna
installeras korrekt.
Kontakta datortillverkaren angående detaljer
kring datorns portar och lämpliga
redigeringsprogram.
182
USB-port,
redigeringsprogram/
Порт USB,
программное
обеспечение для
монтажа
186 – 190
192 – 194
199 – 203
183
186 – 191
195
208 – 212
213 – 217
При подсоединении к персональному
компьютеру через разъем USB
полностью выполните установку
драйвера USB перед подсоединением
Вашей видеокамеры к компьютеру.
Если Вы сначала подсоедините Вашу
видеокамеру к компьютеру, Вы не
сможете правильно установить
драйвер USB.
За подробной информацией о разъемах и
программном обеспечении для монтажа,
имеющихся на Вашем компьютере,
обращайтесь к производителю компьютера.
Visning av bilder på en dator
– Introduktion
Visning av bilder inspelade på
ett band
Просмотр изображений с
помощью персонального
компьютера – Введение
Просмотр изображений,
записанных на ленту
Vid anslutning till USB-porten på en
dator
При подсоединении к компьютеру
через порт USB
Vi hänvisar till sidan 186 angående detaljer.
Подробные сведения приведены на стр. 186.
(USB)
USB-port/Порт USB
USB-kabel (medföljer)/
Кабель USB (прилагается)
Vid anslutning till DV-porten på en
dator
При подсоединении к компьютеру
через порт DV
Datorn måste vara försedd med en DV-port och
ha ett redigeringsprogram som kan läsa
videosignaler installerat.
Для чтения видеосигналов компьютер
должен быть оснащен разъемом цифрового
видеосигнала DV и программным
обеспечением для монтажа.
DV
i.LINK
: Signalflöde/
Передача сигнала
i.LINK-kabel (tillval)/
Кабель i.LINK
(приобретается отдельно)
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
DVgränssnitt/
Интерфейс
Bildvisning på en dator
Skjut in så
långt det
går./
Вставьте
конец внутрь
183
Visning av bilder på en dator
– Introduktion
Visning av bilder inspelade på
en ”Memory Stick”
Просмотр изображений с
помощью персонального
компьютера – Введение
Просмотр изображений,
записанных на “Memory Stick”
Vid anslutning till USB-porten på en
dator
При подсоединении к компьютеру
через порт USB
Vi hänvisar till sidan 186 vid användning av
Windows och till sidan 213 vid användning av
Macintosh.
См. стр. 186 при использовании Windows и
стр. 213 при использовании Macintosh.
(USB)
Skjut in så långt det
går./
Вставьте конец
внутрь
USB-port/
Порт USB
USB-kabel (medföljer)/
Кабель USB (прилагается)
Det går också att använda en ”Memory Stick”läsare/skrivare (tillval).
Vid anslutning till en dator utan USBport
Använd en valfri diskettadapter för Memory
Stick eller en PC-kortadapter för Memory Stick.
Vid köp av ett tillbehör: kontrollera dess katalog i
förväg angående rekommenderad driftsmiljö.
184
Вы можете использовать также устройство
для чтения/записи “Memory Stick”
(приобретается отдельно).
При подсоединении к компьютеру без
порта USB
Используйте приобретаемый отдельно
адаптер на флоппи-диске для Memory Stick
или адаптер видеокарты персонального
компьютера для Memory Stick.
При покупке дополнительной
принадлежности заранее проверьте по
каталогу рекомендуемую для нее
конфигурацию.
Visning av bilder på en dator
– Introduktion
Anmärkningar gällande
användning av en dator
Просмотр изображений с
помощью персонального
компьютера – Введение
Примечания по использованию
персонального компьютера
Angående ”Memory Stick”
“Memory Stick”
•Funktionerna vid användning av ”Memory
Stick” i videokameran kan inte garanteras om
en ”Memory Stick” har formaterats på en dator
innan den sätts i videokameran eller om en
”Memory Stick” isatt i videokameran har
formaterats från en dator via en USB-kabel.
•Komprimera inte datat på en ”Memory Stick”.
Komprimerade filer kan inte spelas upp på
videokameran.
• Надлежащее функционирование “Memory
Stick” в Вашей видеокамере не
гарантируется, если в Вашей видеокамере
используется “Memory Stick”,
отформатированная на персональном
компьютере, или если “Memory Stick” в
Вашей видеокамере была отформатирована
с персонального компьютера, когда был
подсоединен кабель USB.
• Не сжимайте данные на “Memory Stick”.
Сжатые файлы не могут быть
воспроизведены на Вашей видеокамере.
Angående programvara
Angående kommunikationen med en
dator
• В зависимости от Вашего программного
обеспечения, при открытии файла
неподвижного изображения размер файла
может увеличиться.
• Если Вы загрузите с персонального
компьютера в Вашу видеокамеру
изображение, модифицированное с
использованием программного обеспечения
для ретуширования, или если Вы
модифицируете изображение
непосредственно на Вашей видеокамере,
формат изображения изменится, в
результате чего может появиться
индикатор ошибки файла, и Вы, возможно,
не сможете открыть файл.
Связь с персональным компьютером
Связь между Вашей видеокамерой и
персональным компьютером может не
восстановиться после выхода компьютера из
режимов Пауза, Возобновление или Спящий
режим.
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
Det kan hända att kommunikationen mellan
videokameran och en dator inte återupprättas
efter återhämtning från uppskjutning,
återupptagning eller insomning.
Программное обеспечение
Bildvisning på en dator
•Beroende på vilket tillämpningsprogram som
används kan det hända att filen blir större vid
öppning av en stillbildsfil.
•Vid laddning av en bild som modifierats med
hjälp av ett retuscheringsprogram från en dator
till videokameran, eller när en bild modifieras
direkt i videokameran, blir bildformatet
annorlunda, vilket gör att en filfelsindikering
visas och att filen kanske inte kan öppnas.
185
Anslutning av videokameran
till en dator via en USB-kabel
(för Window-användare)
Installera klart USB-drivrutinen innan
videokameran ansluts till datorn. Om
videokameran ansluts till datorn först
kommer USB-drivrutinen inte att kunna
installeras korrekt.
Vid anslutning till USB-porten på en
dator
En USB-drivrutin måste installeras i datorn
innan videokameran kan anslutas till en USBport på datorn. USB-drivrutinen finns på den
medföljande CD-ROM-skivan tillsammans med
det tillämpningsprogram som behövs för att
kunna visa bilder på datorn.
Efter att videokameran har anslutits till en dator
via en USB-kabel är det möjligt att på
datorskärmen visa bilder som tas av
videokameran direkt eller som finns inspelade på
ett band (funktionen USB Streaming).
Vidare är det efter nerladdning av bilder från
videokameran till datorn möjligt att behandla
eller redigera bilderna med hjälp av ett
bildbehandlingsprogram samt att bifoga bilder
med e-post.
Bilder inspelade på en ”Memory Stick” kan också
visas på en datorskärm.
186
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
Перед подсоединением Вашей
видеокамеры к персональному
компьютеру полностью выполните
установку драйвера USB. Если Вы
сначала подсоедините Вашу
видеокамеру к персональному
компьютеру, Вы не сможете
правильно установить драйвер USB.
При подсоединении к компьютеру
через порт USB
Чтобы подсоединить Вашу видеокамеру к
порту USB персонального компьютера, Вы
должны установить драйвер USB на
персональном компьютере. Драйвер USB
вместе с программным обеспечением,
требуемым для просмотра изображений,
содержится на прилагаемом CD-ROM.
Если Вы выполните подсоединение Вашей
видеокамеры к персональному компьютеру с
использованием кабеля USB, Вы сможете
просматривать на персональном компьютере
живые изображения с Вашей видеокамеры, а
также изображения, записанные на ленту
USB Streaming (потоковая функция USB).
Кроме того, если Вы загрузите изображения с
Вашей видеокамеры на персональный
компьютер, Вы сможете обрабатывать или
монтировать их с использованием
соответствующего программного
обеспечения по обработке изображений, и
присоединять их к электронной почте.
Вы можете просматривать на персональном
компьютере изображения, записанные на
“Memory Stick”.
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Window-användare)
Rekommenderad datormiljö för
anslutning via en USB-kabel och
visning av bilder inspelade på
band på en dator
Denna funktion kan inte användas i en
Macintosh-miljö.
ОС:
Microsoft Windows 98SE, Windows Me,
Windows 2000 Professional, Windows XP Home
Edition или Windows XP Professional.
Требуется стандартная установка.
Однако, выполнение операций не
гарантируется, если указанная выше
конфигурация получена в результате
обновления ОС.
Если Ваш компьютер работает под
управлением Windows 98, Вы не сможете
прослушивать звук, но сможете считывать
неподвижные изображения.
Центральный процессор:
Intel Pentium III 500 МГц, или более быстрый
(рекомендуется 800 МГц или более)
Прикладная программа:
DirectX 8.0a или более поздняя версия
Акустическая система:
16-битовая стереофоническая звуковая
карта и стереофонические динамики
Память:
64 Мб или более
Жесткий диск:
Требуемый для установки объем доступной
памяти:
как минимум, 250 Мб
Рекомендуемый объем доступной памяти на
жестком диске:
как минимум, 1 Гб (в зависимости от размера
монтируемых файлов изображений)
Дисплей:
Видеокарта 4 Мб VRAM, минимум 800 × 600
пикселей цвета High (16-битный цвет, 65000
цветов), надлежащий драйвер дисплея Direct
Draw (при 800 × 600 пикселей или менее, 256
цветах и менее, данное устройство не будет
работать надлежащим образом.)
Прочее:
Данное изделие основано на технологии
DirectX, поэтому необходимо установить
DirectX.
Разъем USB должен входить в стандартную
комплектацию.
Вы не можете использовать эту
функцию в конфигурации Macintosh.
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
En USB-port måste finnas som standard.
Рекомендованная пользовательская
конфигурация компьютера при
подсоединении через кабель USB и
просмотре на компьютере
изображений, записанных на ленту
Bildvisning på en dator
Operativsystem:
Microsoft Windows 98SE, Windows Me,
Windows 2000 Professional, Windows XP Home
Edition eller Windows XP Professional
Standardinstallation krävs.
Funktionen garanteras emellertid inte, om något
av ovanstående operativsystem är en
uppgraderad version.
Om datorn körs på Windows 98 kan inget ljud
återges, men stillbilder kan läsas.
Processor:
Min. 500 MHz Intel Pentium III eller snabbare
(800 MHz eller snabbare rekommenderas)
Tillämpningsprogram:
DirectX 8.0a eller senare
Ljudsystem:
16-bits stereoljudkort och stereohögtalare
Minne:
Minst 64 MB
Hårddisk:
Tillgängligt minne som krävs för installation:
minst 250 MB
Tillgängligt hårddiskminne som
rekommenderas:
minst 1 GB (beroende på storleken på bildfiler
som ska redigeras)
Skärm:
4 MB VRAM-videokort, min. 800 × 600 punkters
högfärgsskärm (16-bits färgvisning, 65 000
färger), skärmdrivrutin med Direct Drawkapacitet (med mindre än 800 × 600 punkter och
inte mer än 256 färger kan produkten inte
fungera korrekt)
Övrigt:
Videokameran är baserad på DirectX-teknik,
varför det är nödvändigt att installera DirectX.
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
187
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Window-användare)
Rekommenderad datormiljö för
anslutning via en USB-kabel och
visning av ”Memory Stick”bilder på en dator
Recommenderad Windows-miljö
Operativsystem:
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows Me, Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller Windows XP
Professional
Standardinstallation krävs.
Funktionen garanteras emellertid inte, om något
av ovanstående operativsystem är en
uppgraderad version.
Processor:
MMX Pentium 200 MHz eller snabbare
Skärm:
Minst 800 × 600 punkters högfärgsskärm (16-bits
färgvisning, 65 000 färger)(med mindre än
800 × 600 punkter och inte mer än 256 färger
visas inte fönstret för installation av USBdrivrutinen)
Övrigt:
En USB-port måste finnas som standard.
Windows Media Player måste vara installerat
(för att kunna visa rörliga bilder).
Anmärkningar
•Funktionen garanteras inte för en Windowsmiljö, om två eller fler enheter samtidigt har
anslutits via en USB-anslutning till samma
dator eller vid användning av ett nav.
•Vid samtidig användning av en annan USBansluten enhet kan det hända att den andra
enheten inte fungerar beroende på vilken typ
av enhet det är.
•Funktionen garanteras inte för alla rekommenderade datormiljöer som nämns ovan.
•Windows och Windows Media är registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder.
•Pentium är ett varumärke eller ett registrerat
varumärke som tillhör Intel Corporation.
•Alla övriga produktnamn som nämns häri kan
vara varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör sina respektive företag. Vidare är
”TM” och ”®” inte nämnt på alla tillbörliga
ställen i denna bruksanvisning.
188
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
Рекомендованная пользовательская
конфигурация компьютера при
подсоединении через кабель USB и
просмотре на компьютере
изображений “Memory Stick”
Рекомендованная конфигурация Windows
ОС:
Microsoft Windows 98, Windows 98SE, Windows
Me, Windows 2000 Professional, Windows XP
Home Edition или Windows XP Professional.
Требуется стандартная установка.
Однако, выполнение операций не
гарантируется, если указанная выше
конфигурация получена в результате
обновления ОС.
Центральный процессор:
MMX Pentium 200 МГц или более быстрый
Дисплей:
Минимум 800 × 600 пикселей цвета High (16битовый цвет, 65000 цветов). (При 800 × 600
пикселей или менее, 256 цветах и менее,
экран установки драйвера USB не будет
отображаться.)
Прочее:
Порт USB должен входить в стандартную
комплектацию.
Должно быть установлено программное
обеспечение Windows Media Player (для
воспроизведения движущихся изображений).
Примечания
• Выполнение операций для операционной
среды Windows не гарантируется, если Вы
подсоедините два или более устройств USB
одновременно к одному персональному
компьютеру, или при использовании
концентратора.
• В зависимости от типа оборудования USB,
используемого одновременно, некоторые из
устройств могут не работать.
• Выполнение операций не гарантируется для
всех рекомендованных компьютерных сред,
упомянутых выше.
• Windows и Windows Media являются
зарегистрированными торговыми марками
корпорации Microsoft Corporation в
Соединенных Штатах и/или других странах.
• Pentium является торговой маркой или
зарегистрированной торговой маркой
корпорации Intel Corporation.
• Все прочие названия изделий, упоминаемые
здесь, могут являться торговыми марками
или зарегистрированными торговыми
марками их соответствующих компаний. В
дальнейшем знаки “TM” и “” не
упоминаются в каждом случае в данном
руководстве.
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Window-användare)
Installation av USB-drivrutinen
Påbörja följande åtgärder utan att
ansluta USB-kabeln till datorn.
Anslut USB-kabeln enligt
anvisningarna i avsnittet
”Identifiering av videokameran på
datorn”.
Vid användning av Windows 2000: logga in med
administratörs tillstånd.
Vid användning av Windows XP: logga in med
datoradministratörs tillstånd.
Установка драйвера USB
Начните выполнение следующих
действий без подсоединения
кабеля USB к персональному
компьютеру.
Подсоедините кабель USB
согласно разделу “Как добиться,
чтобы компьютер распознавал
Вашу видеокамеру”.
Если Вы используете Windows 2000, войдите
в систему с разрешения администраторов.
Если Вы используете Windows XP, войдите в
систему с разрешения администраторов
компьютера.
Klicka/
Щелкните
Rubrikfönstret visas.
(4) Flytta markören till ”USB Driver” och klicka.
Installation av USB-drivrutinen startar.
Появится главный экран.
(4) Переместите курсор к опции “USB Driver”
и щелкните. Это запустит программу
установки драйвера USB.
Klicka/
Щелкните
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
(1) Включите персональный компьютер и
дождитесь загрузки Windows.
(2) Установите прилагаемый CD-ROM в
накопитель CD-ROM персонального
компьютера. Произойдет запуск
приложения программного обеспечения.
Если экран не появляется, дважды
щелкните по иконке “Мой компьютер”, а
затем по иконке “ImageMixer” (накопитель
CD-ROM).
(3) Выберите на экране опцию “Handycam”.
Bildvisning på en dator
(1) Slå på datorn och vänta tills Windows laddats
upp.
(2) Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i
datorns CD-ROM-station.
Tillämpningsprogrammet startas.
Om fönstret inte visas, så dubbelklicka först
på ”Den här datorn” och därefter på
”ImageMixer” (CD-ROM-stationen).
(3) Välj ”Handycam” på skärmen.
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
189
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Window-användare)
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
(5) Följ meddelandena på skärmen för att
installera USB-drivrutinen.
(6) Ta ut CD-ROM-skivan, starta om datorn och
följ sedan meddelandena på skärmen.
(5) Следуйте экранным сообщениям для
установки драйвера USB.
(6) Извлеките CD-ROM, а затем
перезагрузите компьютер и следуйте
сообщениям на экране.
Anmärkningar
•Om USB-kabeln ansluts innan USB-drivrutinen
har installerats klart kommer USB-drivrutinen
inte att registreras ordentligt. Gör i så fall om
installationen genom att följa meddelandena på
skärmen.
•Rubrikfönstret visas inte, om skärmstorleken på
datorn är inställd på mindre än 800 × 600
punkter med inte mer än 256 färger. Vi
hänvisar till sidorna 187 och 188 angående
rekommenderad datormiljö.
190
Примечания
• Драйвер USB будет зарегистрирован
неправильно, если Вы подсоедините кабель
USB до завершения установки драйвера
USB. Выполните установку еще раз в
соответствии с инструкциями на экране.
• Главный экран не появится, если размер
экрана персонального компьютера
установлен на разрешение менее 800 × 600
пикселей, и если установлено 256 цветов и
менее. Информация о рекомендованной
конфигурации персонального компьютера
приведена на стр. 187, 188.
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Window-användare)
Installation av Image Transfer
Bekräfta att installation av USB-drivrutinen är
klar.
Med hjälp av detta program kan bilddata som
finns inspelat på en ”Memory Stick” automatiskt
överföras (kopieras) till en dator.
Vid användning av Windows 2000: logga in med
administratörs tillstånd.
Vid användning av Windows XP: logga in med
datoradministratörs tillstånd.
Установка программного
обеспечения Image Transfer
Убедитесь, что установка драйвера USB
завершена.
Данная функция позволяет Вам
автоматически переносить (копировать)
данные изображения, записываемые на
“Memory Stick”, на персональный компьютер.
Если Вы используете Windows 2000, войдите
в систему с разрешения администраторов.
Если Вы используете Windows XP, войдите в
систему с разрешения администраторов
компьютера.
(1) Включите персональный компьютер и
дождитесь загрузки Windows.
(2) Установите прилагаемый CD-ROM в
накопитель CD-ROM персонального
компьютера. Произойдет запуск
приложения программного обеспечения.
(3) Выберите на экране опцию “Handycam”.
Появится главный экран.
(4) Переместите курсор к опции “Image
Transfer” и щелкните.
Installationsprogrammet Install Wizard
startas upp och fönstret ”Choose Setup
Language” visas.
(5) Välj önskat språk för installationen.
(6) Följ meddelandena på skärmen.
När installationen är klar försvinner
installationsfönstret.
Запустится программа мастера установки,
и появится экран “Choose Setup Language”
(Выбор языка установки).
(5) Выберите язык для установки.
(6) Следуйте экранным сообщениям.
Экран установки исчезнет, когда
установка будет завершена.
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
Klicka/
Щелкните
Bildvisning på en dator
(1) Slå på datorn och vänta tills Windows laddats
upp.
(2) Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i
datorns CD-ROM-station.
Tillämpningsprogrammet startas.
(3) Välj ”Handycam” på skärmen.
Rubrikfönstret visas.
(4) Flytta markören till ”Image Transfer” och
klicka.
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
191
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Window-användare)
Installation av ImageMixer
Bekräfta att installation av USB-drivrutinen är
klar.
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
Установка программного
обеспечения ImageMixer
Убедитесь, что установка драйвера USB
завершена.
”ImageMixer Ver.1.5 for Sony” är ett
tillämpningsprogram för infångning och
redigering av bilder eller för skapande av videoCD-inspelningar.
Программное обеспечение “ImageMixer
Ver.1.5 for Sony” позволяет выполнять ввод
или монтаж изображений, или создавать
видео КД.
För att kunna installera och använda detta
program i Windows 2000 krävs auktorisering
som administratör. För Windows XP krävs
auktorisering som datoradministratör.
Для установки и использования данного
программного обеспечения в среде Windows
2000, Вы должны иметь полномочия
компьютерных администраторов. Если Вы
используете систему Windows XP, Вы должны
иметь полномочия администраторов.
(1) Slå på datorn och vänta tills Windows laddats
upp.
(2) Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i
datorns CD-ROM-station.
Tillämpningsprogrammet startas.
(3) Välj ”Handycam” på skärmen.
Rubrikfönstret visas.
(4) Flytta markören till ”ImageMixer” och klicka.
(1) Включите персональный компьютер и
дождитесь загрузки Windows.
(2) Установите прилагаемый CD-ROM в
накопитель CD-ROM персонального
компьютера. Произойдет запуск
приложения программного обеспечения.
(3) Выберите на экране опцию “Handycam”.
Появится главный экран.
(4) Переместите курсор к опции “ImageMixer”
и щелкните.
Klicka/
Щелкните
Installationsguiden startas upp och fönstret
”Choose Setup Language” visas.
(5) Välj önskat språk för installationen.
(6) Följ meddelandena på skärmen.
När installationen är klar försvinner
installationsfönstret.
(7) Följ meddelandena på skärmen för att
installera WinASPI.
(8) Om DirectX 8.0a eller senare inte är installerat
på datorn, så fortsätt installationen efter att
ImageMixer har installerats.
Följ meddelandena på skärmen för att
installera DirectX 8.0a. Starta om datorn efter
att installationen är klar.
192
Запустится программа мастера установки,
и появится экран “Choose Setup Language”
(Выбор языка установки).
(5) Выберите язык для установки.
(6) Следуйте экранным сообщениям.
Экран установки исчезнет, когда
установка будет завершена.
(7) Следуйте экранным сообщениям для
установки программного обеспечения
WinASPI.
(8) Если программное обеспечение DirectX
8.0a или более поздняя версия не
установлено на персональном
компьютере, продолжите установку после
установки программного обеспечения
ImageMixer.
Следуйте экранным сообщениям для
установки программного обеспечения
DirectX 8.0a. После завершения установки
перезагрузите компьютер.
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Window-användare)
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
Angående albumet MEMORY MIX
När ”ImageMixer” har installerats skapas
albumet MEMORY MIX i mappen ”Album” i
”ImageMixer”, i vilket provbilder finns lagrade.
Provbilderna kan överföras från albumet
MEMORY MIX till en ”Memory Stick”, så att de
kan användas till funktionen MEMORY MIX
(s. 149).
Vi hänvisar till den direktanslutna hjälpen
angående detaljer kring tillvägagångssätt.
Альбом MEMORY MIX
После установки программного обеспечения
“ImageMixer” в папке “Album” (альбом)
программного обеспечения “ImageMixer”
будет создан альбом MEMORY MIX, и
образцы изображений будут сохранены там.
Эти образцы изображений могут быть
перенесены из альбома MEMORY MIX на
“Memory Stick”, в результате чего их можно
будет использовать в MEMORY MIX
(стр. 149).
Обратитесь к системе встроенной помощи за
более подробной информацией по процедуре
работы.
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
Замена WinASPI
Для того, чтобы иметь возможность
использования функции записи ImageMixer
CD, Вам необходимо установить программное
обеспечение WinASPI. Если было
предварительно установлено другое
приложение для записи, то функция его
записи может не работать надлежащим
образом. Если это произойдет,
переинсталлируйте первоначальное
приложение и замените программное
обеспечение WinASPI.
Имейте в виду, что функция записи
ImageMixer CD может не работать
надлежащим образом.
Bildvisning på en dator
Utbyte av WinASPI
För att kunna använda CD-skrivfunktionen i
ImageMixer måste WinASPI vara installerat. Om
ett annat skrivprogram tidigare var installerat
kan det hända att dess skrivfunktion inte
fungerar korrekt. Om det inträffar, så
återinstallera det ursprungliga programmet och
byt ut WinASPI.
Observera att det kan hända att CDskrivfunktionen i ImageMixer inte fungerar
ordentligt.
193
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Window-användare)
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
Identifiering av videokameran
på datorn
Как добиться, чтобы компьютер
распознавал Вашу видеокамеру
Vid användning av Windows 2000: logga in med
administratörs tillstånd.
Vid användning av Windows XP: logga in med
datoradministratörs tillstånd.
Visning av bilder inspelade på ett
band
(1) Anslut nätadaptern och ställ sedan
strömbrytaren POWER i läget VCR.
(2) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(3) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(4) Välj USB STREAM under
och tryck sedan
på EXEC (s. 232).
(5) Välj ON och tryck sedan på EXEC.
(6) Anslut den medföljande USB-kabeln till USBkopplingen på videokameran och till en
USB-port på datorn.
Datorn identifierar videokameran och Guiden
Lägg till maskinvara för Windows visas.
Если Вы используете Windows 2000, войдите
в систему с разрешения администраторов.
Если Вы используете Windows XP, войдите в
систему с разрешения администраторов
компьютера.
Просмотр изображений, записанных
на ленту
(1) Подсоедините сетевой адаптер
переменного тока, а затем установите
переключатель POWER в положение VCR.
(2) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(3) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(4) Выберите опцию USB STREAM в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 242).
(5) Выберите опцию ON, а затем нажмите
кнопку EXEC.
(6) Соедините гнездо (USB) Вашей
видеокамеры с портом USB персонального
компьютера с помощью прилагаемого
кабеля USB.
Персональный компьютер распознает
Вашу видеокамеру, и запустится мастер
установки дополнительного оборудования
Windows.
USB-koppling ( )/
Гнездо (USB)
USB-port/
Порт USB
USB-kabel (medföljer)/
Кабель USB (прилагается)
(7) Följ meddelandena på skärmen, så att Guiden
Lägg till maskinvara upptäcker att USBdrivrutinerna har installerats. Se till att
installationen tillåts slutföras utan att bli
avbruten.
För användare av Windows 2000 eller
Windows XP
När dialogrutan för bekräftelse av den digitala
signaturen visas: välj ”Ja” vid användning av
Windows 2000 och ”Fortsätt ändå” vid
användning av Windows XP.
194
(7) Следуйте экранным сообщениям, в
результате чего мастер установки
дополнительного оборудования
определит, что были установлены
драйверы USB. Обязательно доведите
установку до конца, не прерывая ее.
Для пользователей Windows 2000,
Windows XP
Когда появится диалоговое окно,
предлагающее подтвердить цифровую
подпись, выберите опцию “Да”, если Вы
используете Windows 2000 или же выберите
опцию “Продолжить все равно”, если Вы
используете Windows XP.
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Window-användare)
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
Visning av bilder inspelade på en
”Memory Stick”
Просмотр изображений, записанных
на “Memory Stick”
(1) Sätt i aktuell ”Memory Stick” i videokameran.
(2) Anslut nätadaptern och ställ sedan
strömbrytaren POWER i läget MEMORY.
(3) Anslut den medföljande USB-kabeln till USBkopplingen på videokameran och till en
USB-port på datorn.
Indikeringen USB MODE visas på LCDskärmen på videokameran. Datorn
identifierar videokameran och Guiden Lägg
till maskinvara visas.
(1) Установите “Memory Stick” в Вашу
видеокамеру.
(2) Подсоедините сетевой адаптер
переменного тока, а затем установите
переключатель POWER в положение
MEMORY.
(3) Соедините гнездо (USB) Вашей
видеокамеры с портом USB персонального
компьютера с помощью прилагаемого
кабеля USB.
На экране ЖКД Вашей видеокамеры
появится индикатор USB MODE.
Персональный компьютер распознает
Вашу видеокамеру, и запустится мастер
установки дополнительного оборудования.
USB-kabel (medföljer)/
Кабель USB (прилагается)
En ”Memory Stick” måste vara isatt i
videokameran för att USB-drivrutinen ska
kunna installeras.
Se till att sätta i en ”Memory Stick” i
videokameran innan installation av USBdrivrutinen påbörjas.
(4) Следуйте экранным сообщениям, в
результате чего мастер установки
дополнительного оборудования
определит, что драйверы USB были
установлены. Мастер установки
дополнительного оборудования будет
запускаться дважды, потому что
установлено два различных драйвера
USB. Обязательно доведите установку до
конца, не прерывая ее.
Вы не сможете установить драйвер USB,
если “Memory Stick” не вставлена в Вашу
видеокамеру
Обязательно установите “Memory Stick” в
Вашу видеокамеру перед установкой
драйвера USB.
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
(4) Följ meddelandena på skärmen, så att Guiden
Lägg till maskinvara upptäcker att USBdrivrutinerna har installerats. Guiden Lägg
till maskinvara startar två gånger, eftersom
två olika USB-drivrutiner har installerats. Se
till att installationen tillåts slutföras utan att
bli avbruten.
Bildvisning på en dator
USB-koppling ( )/
Гнездо (USB) USB-port/
Порт USB
195
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Window-användare)
Om installation av USBdrivrutinen misslyckas
USB-drivrutinen har registrerats felaktigt, om en
dator anslöts till videokameran innan USBdrivrutinen hann installeras färdigt. Följ
anvisningarna nedan för att installera USBdrivrutinen korrekt.
Visning av bilder inspelade på ett
band
Steg 1: Avinstallera den felaktigt installerade
USB-drivrutinen.
1 Slå på datorn och vänta tills Windows laddats
upp.
2 Anslut nätadaptern och ställ sedan
strömbrytaren POWER i läget VCR.
3 Anslut den medföljande USB-kabeln till en
USB-port på datorn och till USB-kopplingen
på videokameran.
4 Öppna ”Enhetshanteraren” i datorn.
Windows XP:
Välj ”Start” t ”Kontrollpanelen” t
”System” t ”Maskinvara” och klicka på
knappen ”Enhetshanteraren”.
Om ”System” inte återfinns i ”Välj en
kategori” efter klick på ”Kontrollpanelen”, så
klicka istället på ”Växla till klassiskt läge”.
Windows 2000:
Välj ”Den här datorn” t ”Kontrollpanelen”
t ”System” t fliken ”Maskinvara” och
klicka på knappen ”Enhetshanteraren”.
Windows 98SE/Windows Me:
Välj ”Den här datorn” t ”Kontrollpanelen”
t ”System” och klicka på knappen
”Enhetshanteraren”.
196
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
Если Вы не можете установить
драйвер USB
Драйвер USB зарегистрирован неправильно,
поскольку персональный компьютер был
подсоединен к Вашей видеокамере до
завершения установки драйвера USB.
Выполните следующую процедуру для
корректной установки драйвера USB.
Просмотр изображений, записанных
на ленту
Пункт 1: Удаление неправильного
драйвера USB
1 Включите персональный компьютер и
дождитесь загрузки Windows.
2 Подсоедините сетевой адаптер
переменного тока, а затем установите
переключатель POWER в положение VCR.
3 Соедините порт USB персонального
компьютера с гнездом (USB) на Вашей
видеокамере с помощью прилагаемого
кабеля USB.
4 Откройте на персональном компьютере
папку “Менеджер устройств”.
Windows XP:
Выберите пункт “Пуск” t “Панель
управления” t “Система” t
“Оборудование”, и щелкните по кнопке
“Менеджер устройств”.
Если после щелчка на пункте “Панель
управления” в списке “Выберите
категорию” пункт “Система” отсутствует,
щелкните вместо этого по пункту
“Переключиться в классический вид”.
Windows 2000:
Выберите пункт “Мой компьютер” t
“Панель управления” t “Система” t
закладка “Оборудование”, и щелкните по
кнопке “Менеджер устройств”.
Windows 98SE/Windows Me:
Выберите пункт “Мой компьютер” t
“Панель управления” t “Система”, и
щелкните по кнопке “Менеджер
устройств”.
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Window-användare)
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
5 Välj och radera de understrukna enheterna
nedan.
5 Выберите и удалите подчеркнутые
устройства.
Windows Me
Windows XP
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
Windows 2000
Bildvisning på en dator
Windows 98SE
197
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Window-användare)
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Windows)
6 Ställ strömbrytare POWER på videokameran i
läget OFF (CHG) och koppla sedan loss USBkabeln.
7 Starta om datorn.
6 Установите переключатель POWER на
Вашей видеокамере в положение OFF
(CHG), а затем отсоедините кабель USB.
7 Перезагрузите Ваш персональный
компьютер.
Steg 2: Installera USB-drivrutinen på den
medföljande CD-ROM-skivan.
Följ samtliga anvisningar i avsnittet ”Installation
av USB-drivrutinen” på sidan 189.
Пункт 2: Установка драйвера USB с
прилагаемого CD-ROM
Выполните полностью процедуру, описанную
в разделе “Установка драйвера USB” на стр.
189.
Visning av bilder inspelade på en
”Memory Stick”
Просмотр изображений, записанных
на “Memory Stick”
Steg 1: Avinstallera den felaktigt installerade
USB-drivrutinen.
1 Slå på datorn och vänta tills Windows laddats
upp.
2 Sätt i aktuell ”Memory Stick” i videokameran.
3 Anslut nätadaptern och ställ sedan
strömbrytaren POWER i läget MEMORY.
4 Anslut den medföljande USB-kabeln till en
USB-port på datorn och till USB-kopplingen
på videokameran.
5 Öppna ”Enhetshanteraren” på datorn.
Пункт 1: Удаление неправильного
драйвера USB
1 Включите персональный компьютер и
дождитесь загрузки Windows.
2 Установите “Memory Stick” в Вашу
видеокамеру.
3 Подсоедините сетевой адаптер
переменного тока, а затем установите
переключатель POWER в положение
MEMORY.
4 Соедините разъем USB персонального
компьютера с гнездом (USB) на Вашей
видеокамере с помощью прилагаемого
кабеля USB.
5 Откройте на персональном компьютере
папку “Менеджер устройств”.
Windows XP:
Välj ”Start” t ”Kontrollpanelen” t
”System” t fliken ”Maskinvara” och klicka
på knappen ”Enhetshanteraren”.
Om ”System” inte återfinns i ”Välj en
kategori” efter klick på ”Kontrollpanelen”, så
klicka istället på ”Växla till klassiskt läge”.
Windows 2000:
Välj ”Den här datorn” t ”Kontrollpanelen”
t ”System” t ”Maskinvara” och klicka på
knappen ”Enhetshanteraren”.
Annat operativsystem:
Välj ”Den här datorn” t ”Kontrollpanelen”
t ”System” och klicka på knappen
”Enhetshanteraren”.
6 Välj ”Andra enheter”.
Välj den enhet som börjar med frågetecknet
”?” och radera den.
Exempel: (?)Sony Handycam
7 Ställ strömbrytare POWER på videokameran i
läget OFF (CHG) och koppla sedan loss USBkabeln.
8 Starta om datorn.
Steg 2: Installera USB-drivrutinen på den
medföljande CD-ROM-skivan.
Följ samtliga anvisningar i avsnittet ”Installation
av USB-drivrutinen” på sidan 189.
198
Windows XP:
Выберите пункт “Пуск” t “Панель
управления” t “Система” t закладка
“Оборудование”, и щелкните по кнопке
“Менеджер устройств”.
Если после щелчка на пункте “Панель
управления” в списке “Выберите
категорию” пункт “Система” отсутствует,
щелкните вместо этого по пункту
“Переключиться в классический вид”.
Windows 2000:
Выберите пункт “Мой компьютер” t
“Панель управления” t “Система” t
“Оборудование”, и щелкните по кнопке
“Менеджер устройств”.
Другие ОС:
Выберите пункт “Мой компьютер” t
“Панель управления” t “Система”, и
щелкните по кнопке “Менеджер
устройств”.
6 Выберите пункт “Другие устройства”.
Выберите устройство, перед которым
стоит знак “?”, и удалите его.
Пр.: (?)Sony Handycam
7 Установите переключатель POWER на
Вашей видеокамере в положение OFF
(CHG), а затем отсоедините кабель USB.
8 Перезагрузите персональный компьютер.
Пункт 2: Установка драйвера USB с
прилагаемого CD-ROM
Выполните полностью процедуру, описанную
в разделе “Установка драйвера USB” на стр.
189.
Visning av bilder inspelade på ett Просмотр изображений, записанных на
band på en dator – USB Streaming ленту, на персональном компьютере
(för Window-användare)
– USB Streaming (Для пользователей
Windows)
Överföring av bilder med hjälp
av ”ImageMixer Ver.1.5 for
Sony”
USB-drivrutinen och ImageMixer måste vara
installerade för att bilder som spelats in på ett
band ska kunna visas på en dator (s. 189, 192).
Visning av bilder inspelade på ett band
(9) Klicka på
på skärmen.
Для просмотра изображений, записанных на
ленту, на персональном компьютере, Вам
необходимо установить драйвер USB и
программное обеспечение ImageMixer
(стр. 189, 192).
Просмотр изображений, записанных
на ленту
(9) Щелкните по пиктограмме
на экране.
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
(1) Включите персональный компьютер и
дождитесь загрузки Windows.
(2) Подсоедините сетевой адаптер
переменного тока, а затем вставьте
кассету в Вашу видеокамеру.
(3) Установите переключатель POWER в
положение VCR.
(4) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(5) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
,а
(6) Выберите опцию USB STREAM в
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 242).
(7) Выберите опцию ON, а затем нажмите
кнопку EXEC.
(8) Выберите пункт “Пуск” t “Программы”
t “PIXELA” t “ImageMixer” t
“ImageMixer Ver.1.5 for Sony”.
На экране персонального компьютера
появится начальный экран “ImageMixer
Ver.1.5 for Sony”.
Появится главный экран.
Bildvisning på en dator
(1) Slå på datorn och vänta tills Windows laddats
upp.
(2) Anslut nätadaptern och sätt sedan i önskad
kassett i videokameran.
(3) Ställ strömbrytaren POWER i läget VCR.
(4) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(5) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
och tryck sedan
(6) Välj USB STREAM under
på EXEC (s. 232).
(7) Välj ON och tryck sedan på EXEC.
(8) Välj ”Start” t ”Program” t ”PIXELA” t
”ImageMixer” t ”ImageMixer Ver.1.5 for
Sony”.
Uppstartsfönstret för ”ImageMixer Ver.1.5 for
Sony” visas på datorskärmen.
Rubrikfönstret visas.
Ввод изображений при помощи
программного обеспечения
“ImageMixer Ver.1.5 for Sony”
199
Visning av bilder inspelade på ett
band på en dator
– USB Streaming (för Windowanvändare)
Просмотр изображений, записанных на
ленту, на персональном компьютере
– USB Streaming (Для пользователей
Windows)
(10) Klicka på
(10) Щелкните по пиктограмме
.
.
Visningsfönster/Окно просмотра
(11) Anslut den medföljande USB-kabeln till
USB-kopplingen på videokameran och till
en USB-port på datorn.
(11) Соедините гнездо (USB) Вашей
видеокамеры с портом USB
персонального компьютера с помощью
прилагаемого кабеля USB.
USB-koppling ( )/
Гнездо (USB) USB-port/
Порт USB
USB-kabel (medföljer)/
Кабель USB (прилагается)
200
Visning av bilder inspelade på ett
band på en dator
– USB Streaming (för Windowanvändare)
Просмотр изображений, записанных на
ленту, на персональном компьютере
– USB Streaming (Для пользователей
Windows)
(12) Klicka på
för att starta uppspelning.
Knapparna på datorskärmen kan användas
för videomanövrering.
Bilder från bandet visas i visningsfönstret på
datorskärmen.
(12) Нажмите кнопку
для начала
воспроизведения.
Вы можете выполнять действия по
видеоконтролю с помощью кнопок на
экране.
Изображение с ленты появится в окне
просмотра на экране персонального
компьютера.
Visningsfönster/Окно просмотра
Просмотр живых изображений с
Вашей видеокамеры
(1) Utför åtgärderna i punkt 1 och 2 på sidan 199.
(2) Ställ strömbrytaren POWER i läget CAMERA.
(3) Utför åtgärderna i punkt 4 till 11 på sidorna
199 till 200.
Bilden från videokameran visas i
visningsfönstret på datorskärmen.
(1) Следуйте действиям пунктов 1 и 2 на стр.
199.
(2) Установите переключатель POWER в
положение CAMERA.
(3) Следуйте действиям пунктов с 4 по 11 на
стр. 199, 200.
Изображение с Вашей видеокамеры
появится в окне просмотра на экране
персонального компьютера.
Infångning av stillbilder
Ввод неподвижных изображений
Visningsfönster/
Окно просмотра
Snabbreferenslista/
Окно списка миниатюрных
изображений
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
Direktvisning av bilder medan
videokameran används
Bildvisning på en dator
Knappar för
videomanövrering/
Кнопки
видеоконтроля
201
Visning av bilder inspelade på ett
band på en dator
– USB Streaming (för Windowanvändare)
Просмотр изображений, записанных на
ленту, на персональном компьютере
– USB Streaming (Для пользователей
Windows)
(1) Klicka på
(1) Щелкните по пиктограмме
.
.
(2) Titta i visningsfönstret, flytta markören till
och klicka när önskad bild visas för
att fånga in den.
Stillbilden på skärmen fångas in.
Infångade bilder visas på snabbreferenslistan
till höger på skärmen.
(2) Глядя в окно просмотра, переместите
Infångning av rörliga bilder
Ввод движущихся изображений
курсор к пиктограмме
и щелкните
по ней в месте, которое Вы хотите ввести.
Неподвижное изображение на экране
будет введено.
Введенные изображения отображаются в
окне списка миниатюрных изображений.
Visningsfönster/
Окно просмотра
Snabbreferenslista/
Окно списка миниатюрных
изображений
Knappar för
videomanövrering/
Кнопки
видеоконтроля
(1) Klicka på
(2) Klicka på
.
för att starta uppspelning.
(3) Titta i visningsfönstret och klicka på
det ställe där infångningen ska påbörjas.
ändras till
.
vid
(4) Titta i visningsfönstret och klicka på
vid
det ställe där infångningen ska avslutas.
De rörliga bilderna har fångats in. De
infångade bilderna visas på
snabbreferenslistan till höger på skärmen.
Hur ”ImageMixer” stängs
Klicka på
längst upp till höger på skärmen.
(1) Щелкните по пиктограмме
.
(2) Щелкните
для начала записи.
(3) Глядя в окно просмотра, щелкните по
пиктограмме
на первом эпизоде
фильма, который Вы хотите ввести.
Индикация
сменится индикацией
.
(4) Глядя в окно просмотра, щелкните по
пиктограмме
на последнем эпизоде,
который Вы хотите ввести.
Движущееся изображение будет введено.
Введенные изображения появятся в окне
списка миниатюрных изображений.
Чтобы закрыть программное
обеспечение “ImageMixer”
Щелкните по пиктограмме
верхнем углу экрана.
202
в правом
Anmärkningar
•Vid visning av bilder på en datorskärm med
hjälp av en USB-anslutning kan något av
följande problem uppstå. Det betyder dock inte
att det är något fel.
– Bilden skakar upp och ner.
– Vissa bilder visas inte korrekt p.g.a.
störningar etc.
– Ett knäppande ljud hörs vid visning av vissa
bilder.
– Bilder inspelade enligt ett annat färgsystem än
det som gäller för videokameran visas inte
korrekt.
•Om videokameran står i beredskapsläge med
en kassett isatt, så slås den av automatiskt efter
fem minuter.
•Vi rekommenderar att DEMO MODE i
menyinställningarna ställs i läget OFF, när
videokameran står i beredskapsläge och
kassettfacket är tomt.
•Indikeringar på LCD-skärmen på
videokameran visas inte på bilder som överförs
till en dator.
•Vid överföring av rörliga bilder med snabba
rörelser kan det hända att bilden i visningsfönstret blir något ojämn. En jämnare bildvisning
kan då uppnås genom att skjuta det övre högra
skjutreglaget nedanför visningsfönstret åt
vänster. Detta medför emellertid att
bildkvaliteten försämras.
•Ingen ”Memory Stick”-manövrering kan
utföras medan funktionen USB Streaming
används.
Примечания
• При просмотре изображений на экране
персонального компьютера через
соединение USB могут происходить
следующие явления. Это не является
неисправностью.
– Изображение дергается вверх и вниз.
– Некоторые изображения не отображаются
корректно вследствие помех, и т.п.
– Некоторые изображения отображаются с
помехами в виде трещин.
– Изображения, записанные в цветовых
системах, не соответствующих Вашей
видеокамере, не отображаются корректно.
• Если Ваша видеокамера находится в
режиме ожидания со вставленной кассетой
внутри, она автоматически отключится
спустя пять минут.
• Рекомендуется установить опцию DEMO
MODE в установках меню в положение OFF,
когда Ваша видеокамера находится в
режиме ожидания, и в нее не вставлена
кассета.
• Индикаторы на экране Вашей видеокамеры
не появляются на изображениях, введенных
в персональный компьютер.
• При вводе быстро движущегося
изображения оно может отображаться в
окне просмотра недостаточно плавно. Вы
можете добиться более плавного
перемещения изображения, переместив
правый верхний ползунок в нижней части
окна монитора влево, хотя качество
изображения при этом ухудшится.
• Вы не сможете выполнять действия на
“Memory Stick” во время работы USB
Streaming.
Om bilddata inte kan överföras via en USBanslutning
betyder det att USB-drivrutinen har registrerats
felaktigt, då en dator anslöts till videokameran
innan USB-drivrutinen hann installeras färdigt.
Installera om USB-drivrutinen enligt
anvisningarna på sidan 196.
Om problem uppstår
Stäng alla program som är igång och starta sedan
om datorn.
Utför följande åtgärder, när
tillämpningsprogrammet har avslutats:
– Koppla loss USB-kabeln.
– Ställ strömbrytaren POWER på videokameran i
ett annat läge.
Если данные изображения не могут быть
переданы через соединение USB
Драйвер USB зарегистрирован неправильно,
поскольку персональный компьютер был
подсоединен к Вашей видеокамере до
завершения установки драйвера USB.
Переустановите драйвер USB согласно
процедуре, описанной на стр. 196.
Если возникает какая-либо неисправность
Закройте все работающие приложения, а
затем перезагрузите персональный
компьютер.
Выполните следующие действия после
завершения работы приложения:
– Отсоедините кабель USB.
– Установите переключатель POWER на
Вашей видеокамере в какое-нибудь другое
положение.
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
Просмотр изображений, записанных на
ленту, на персональном компьютере
– USB Streaming (Для пользователей
Windows)
Bildvisning på en dator
Visning av bilder inspelade på ett
band på en dator
– USB Streaming (för Windowanvändare)
203
Visning av bilder inspelade på ett
band på en dator
– USB Streaming (för Windowanvändare)
Skapande av video-CDinspelningar – Easy Video CD
Med hjälp av denna funktion är det enkelt att
göra egna video-CD-inspelningar genom att
fånga in bilder från ett inspelat band eller direkt
från videokameran medan den används.
Просмотр изображений, записанных на
ленту, на персональном компьютере
– USB Streaming (Для пользователей
Windows)
Создание видео КД
– Программное обеспечение
Easy Video CD
Данная функция позволяет легко создавать
видео КД, путем ввода изображений,
записанных на ленту, или живых
изображений с Вашей видеокамеры.
Infångning av bilder från ett band
och inspelning på en CD-R-skiva
Ввод изображений, записанных на
ленту, на CD-R
(1) Utför åtgärderna i punkt 1 till 8 på sidan 199.
(2) Tryck på
efter att ha valt den punkt
varifrån infångningen för inspelning på en
CD-R-skiva ska påbörjas.
(3) Klicka på
.
(1) Следуйте действиям пунктов с 1 по 8 на
стр. 199.
(2) Нажмите кнопку
после выбора точки
на ленте, с которой Вы хотите начать ввод
изображений на CD-R.
(3) Щелкните по пиктограмме
.
(4) Anslut den medföljande USB-kabeln till USBkopplingen på videokameran och till en
USB-port på datorn.
(5) Sätt i en ny CD-R-skiva i datorns CD-Rstation.
(6) Klicka på ”Start”.
(4) Соедините гнездо (USB) Вашей
видеокамеры с портом USB персонального
компьютера с помощью прилагаемого
кабеля USB.
(5) Вставьте новый CD-R в накопитель CD-R
персонального компьютера.
(6) Щелкните по пиктограмме “Start”.
204
Banduppspelning startar automatiskt. Easy
Video CD börjar automatiskt fånga in bilder
och spela in dem på CD-R-skivan, så att en
video-CD-inspelning skapas.
Воспроизведение ленты начнется
автоматически. Программное обеспечение
Easy Video CD автоматически начнет ввод
изображений на CD-R для создания видео
КД.
Visning av bilder inspelade på ett
band på en dator
– USB Streaming (för Windowanvändare)
Просмотр изображений, записанных на
ленту, на персональном компьютере
– USB Streaming (Для пользователей
Windows)
(7) Vänta tills meddelandet ”Video CD
successfully created.” visas och klicka sedan
på ”Quit”.
(7) После появления сообщения “Video CD
successfully created.” (Создание видео КД
успешно завершено), щелкните по
пиктограмме “Quit”.
Infångning av bilder direkt från en
videokamera som används och
inspelning på en CD-R-skiva
Ta ut en isatt kassett före manövrering.
Videokameran slås av automatiskt efter cirka fem
minuter, om en kassett lämnas isatt.
(1) Следуйте действиям пунктов 1 и 2 на стр.
199.
(2) Установите переключатель POWER на
Вашей видеокамере в положение
CAMERA.
(3) Следуйте действиям пунктов с 4 по 8 на
стр. 199.
(4) Следуйте действиям пунктов с 3 по 7
раздела “Ввод изображений, записанных
на ленту, на CD-R”.
Примечания
• Требуется персональный компьютер,
оснащенный накопителем CD-R.
• Не нажимайте кнопки на Вашей
видеокамере во время создания видео КД.
Если Вы нажмете кнопку
, только
изображения до этого места будут введены
на видео КД, и программное обеспечение
Easy Video CD будет закрыто.
• Если диск один раз создан, Вы уже не
сможете добавить изображения на него.
• Выберите жесткий диск с достаточной
емкостью памяти (по крайней мере 6 Гб) с
экрана “Option” в качестве местоположения
для “Location of work folder.”
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
Anmärkningar
•En dator med en CD-R-station krävs.
•Tryck inte på någon knapp på videokameran
under pågående skapande av en video-CDskiva. Vid tryck på
fångas endast bilder
fram till aktuellt ställe in på video-CD-skivan
samtidigt som Easy Video CD stängs.
•Efter att en skiva har skapats är det inte möjligt
att lägga till bilder på den.
•Gå till fönstret ”Option” och välj en hårddisk
med tillräckligt mycket minne (minst 6 GB) som
plats för ”Location of work folder”.
Вытолкните кассету перед выполнением
операции. Ваша видеокамера автоматически
выключится примерно через пять минут, если
вставлена кассета.
Bildvisning på en dator
(1) Utför åtgärderna i punkt 1 och 2 på sidan 199.
(2) Ställ strömbrytaren POWER på videokameran
i läget CAMERA.
(3) Utför åtgärderna i punkt 4 till 8 på sidan 199.
(4) Utför åtgärderna i punkt 3 till 7 under
”Infångning av bilder från ett band och
inspelning på en CD-R-skiva”.
Ввод живых изображений с Вашей
видеокамеры на CD-R
205
Visning av bilder inspelade på ett
band på en dator
– USB Streaming (för Windowanvändare)
Uppspelning av video-CD-skivor
Video-CD-skivor som skapats kan spelas upp
med hjälp av en DVD-spelare eller en dator med
DVD-station.
För att kunna spela upp video-CD-skivor på en
dator måste ett video-CD-program vara
installerat.
Video-CD-skivor kan spelas upp med hjälp av
Windows Media Player. Menyfunktioner som
t.ex. infångningsfunktionen kan emellertid inte
användas. Det kan också hända att video-CDskivor inte kan spelas upp i vissa datormiljöer
beroende på t.ex. operativsystem eller
maskinvara.
(1) Starta upp Windows Media Player.
Windows XP:
Välj ”Start” t ”Alla program” t ”Tillbehör”
t ”Underhållning” och klicka på ”Windows
Media Player”.
Annat operativsystem:
Välj ”Start” t ”Program” t ”Tillbehör” t
”Underhållning” och klicka på ”Windows
Media Player”.
(2) Välj ”Den här datorn” t ”CD-R” och klicka
på mappen ”MPEGAV”. Drag och släpp
sedan filen ”sss*.DAT” med rörliga bilder i
Media Player-fönstret.
De rörliga bilderna spelas upp.
* Filnamnet visas i sss.
Angående skapade video-CD-skivor
Maximal inspelningstid är omkring en timme.
Överföringen är indelad i cirka 10 minuter långa
segment (ca 4 GB) på grund av AVIöverföringsformatets specifikationer. Som
resultat innehåller en inspelning segmentlänkar
var tionde minut, då punktbilder hoppas över i
flera sekunder.
206
Просмотр изображений, записанных на
ленту, на персональном компьютере
– USB Streaming (Для пользователей
Windows)
Воспроизведение видео КД
Вы можете использовать DVD-плейер или
компьютер с дисководом DVD для
воспроизведения видео КД, которые
создали.
Для воспроизведения видео КД на
компьютере, Вам понадобится установить
программное обеспечение для записи видео
КД.
Вы можете воспроизводить видео КД с
помощью такого приложения, как Windows
Media Player. Однако Вы не можете
использовать функции меню, такие, как
функция видеоввода. Возможно, вы также не
сможете воспроизводить видео КД в
определенных компьютерных системах,
например OS, или с определенными
компьютерными устройствами.
(1) Запустите приложение Windows Media
Player.
Windows XP:
Выберите опции “Пуск” t “Все
программы” t “Вспомогательное
устройство” t “Эстрадный концерт” и
щелкните на “Медиаплейер Windows.”
Другие ОС:
Выберите опции “Пуск” t “Программы”
t “Вспомогательное устройство” t
“Эстрадный концерт” и щелкните на
“Медиаплейер Windows.”
(2) Выберите “Мой компьютер” t “CD-R” и
щелкните на папке “MPEGAV”, затем
перетащите и оставьте файл движущегося
изображения “sss*.DAT” на экране
Media Player.
Будет воспроизведено движущееся
изображение.
* Название файла будет отображено как
sss.
Созданные видео КД
Максимальное время записи равно примерно
одному часу.
Видеоввод разделяется на сегменты
примерно по 10 минут каждый (около 4 Гб) в
соответствие с техническими
характеристиками формата ввода AVI. В
результате, запись включает звенья
сегментов примерно по 10 минут каждый, а в
точках раздела изображения пропускаются
на несколько секунд.
Visning av bilder inspelade på ett
band på en dator
– USB Streaming (för Windowanvändare)
Framtagning av direktansluten
hjälp (bruksanvisningen) till
ImageMixer
En webbplats med hjälp gällande ”ImageMixer
Ver.1.5 for Sony” finns tillgänglig. Där återfinns
detaljerade anvisningar om hur ”ImageMixer
Ver.1.5 for Sony” kan användas.
(1) Klicka på
längst upp till höger på
skärmen.
Fönstret ImageMixer’s Manual visas.
(2) Önskad information kan letas fram med hjälp
av innehållslistan.
Hur den direktanslutna hjälpen stängs
Klicka på
längst upp till höger på skärmen.
Просмотр системы встроенной
помощи (инструкции по
эксплуатации) программного
обеспечения ImageMixer
Программное обеспечение “ImageMixer
Ver.1.5 for Sony” снабжено системой
встроенной помощи, в которой Вы можете
найти детальную информацию по
эксплуатации программного обеспечения
“ImageMixer Ver.1.5 for Sony”.
(1) Щелкните на кнопке
, расположенной в
правом верхнем углу экрана.
Появится экран руководства по программе
ImageMixer.
(2) Вы можете найти нужную Вам
информацию с помощью содержания.
Для закрытия системы встроенной
помощи
Щелкните на кнопке
в правом верхнем
углу экрана.
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
Если у Вас имеются вопросы по
программному обеспечению ImageMixer
“ImageMixer Ver.1.5 for Sony” является
продуктом корпорации PIXELA.
Дополнительная информация имеется в
инструкциях по эксплуатации на CD-ROM,
прилагаемом к Вашей видеокамере.
Bildvisning på en dator
Vid frågor angående ImageMixer
”ImageMixer Ver.1.5 for Sony” är en produkt
från PIXELA corporation. Vi hänvisar till
bruksanvisningen som finns på den CD-ROMskiva som följer med videokameran.
Просмотр изображений, записанных на
ленту, на персональном компьютере
– USB Streaming (Для пользователей
Windows)
207
Visning av bilder inspelade på
en ”Memory Stick” på en
dator (för Window-användare)
Просмотр изображений, записанных на
“Memory Stick”, на персональном
компьютере (Для пользователей Windows)
Bilddata som finns inspelat på en ”Memory
Stick” överförs (kopieras) automatiskt till datorn
med hjälp av programmet Image Transfer. Bilder
kan visas med hjälp av ImageMixer.
USB-drivrutinen, Image Transfer och
ImageMixer måste vara installerade för att bilder
på en isatt ”Memory Stick” ska kunna visas på en
dator (s. 189 till 192).
Данные изображений, записанные на
“Memory Stick”, автоматически переносятся
(копируются) на персональный компьютер с
помощью программного обеспечения
ImageTransfer. Вы можете просматривать
изображения с помощью программного
обеспечения ImageMixer.
Вам нужно установить драйвер USB,
программное обеспечение Image Transfer,
ImageMixer для просмотра изображений
“Memory Stick” на компьютере (стр. 189 – 192).
(1) Slå på datorn och vänta tills Windows laddats
upp.
(2) Sätt i önskad ”Memory Stick” i videokameran
och anslut sedan nätadaptern till
videokameran.
(3) Ställ strömbrytaren POWER i läget MEMORY.
(4) Anslut den medföljande USB-kabeln till USBkopplingen på videokameran och till en
USB-port på datorn.
(5) Image Transfer startas automatiskt upp och
överföringen av bilddata börjar.
(1) Включите персональный компьютер и
дождитесь загрузки Windows.
(2) Вставьте “Memory Stick” в Вашу
видеокамеру, а затем подсоедините к
Вашей видеокамере сетевой адаптер
переменного тока.
(3) Установите переключатель POWER в
положение MEMORY.
(4) Соедините гнездо (USB) Вашей
видеокамеры с портом USB персонального
компьютера с помощью прилагаемого
кабеля USB.
(5) Программное обеспечение Image Transfer
автоматически запустится, и начнется
перенос данных изображений.
(6) ImageMixer startas automatiskt upp varefter
(6) Программное обеспечение ImageMixer
автоматически запустится, позволяя Вам
det är möjligt att visa de kopierade bilderna
видеть скопированное изображение.
på datorskärmen.
Importknapp/Кнопка импорта
208
Visning av bilder inspelade på en
”Memory Stick” på en dator (för
Window-användare)
Просмотр изображений,
записанных на “Memory Stick”, на
персональном компьютере
(Для пользователей Windows)
(7) Välj ett album och önskad bild och tryck
sedan på importknappen. Bilden stoppas in i
albumet varefter det är möjligt att redigera
bilden.
(7) Выберите альбом и изображение, а затем
нажмите кнопку импорта. Изображение
будет добавлено в Ваш альбом, и Вы
сможете выполнять монтаж изображения.
Visning av bilder utan
användning av Image Transfer
Före manövrering
•USB-drivrutinen måste installeras för att
”Memory Stick”-bilder ska kunna visas på en
datorskärm (s. 189).
•Ett tillämpningsprogram typ Windows Media
Player måste vara installerat för att rörliga
bilder ska kunna visas i Windows-miljö.
Перед выполнением операции
• Для просмотра изображений “Memory Stick”
на персональном компьютере Вам нужно
установить драйвер USB (стр. 189).
• Для воспроизведения движущихся
изображений в среде Windows должно быть
установлено такое приложение, как
Windows Media Player.
USB-koppling ( )/
Гнездо (USB) USB-port/
Порт USB
USB-kabel (medföljer)/
Кабель USB (прилагается)
(5) Öppna ”Den här datorn” i Windows och
dubbelklicka på den senast identifierade
stationen (exempel: ”Flyttbar disk (F:)”).
Mapparna i isatt ”Memory Stick” visas.
(5) Откройте в среде Windows папку “Мой
компьютер” и дважды щелкните по вновь
распознанному накопителю (Пример:
“Съемный диск (F:)”).
Отобразятся папки, содержащиеся на
“Memory Stick”.
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
(1) Включите персональный компьютер и
дождитесь загрузки Windows.
(2) Вставьте “Memory Stick” в Вашу
видеокамеру, а затем подсоедините к
Вашей видеокамере сетевой адаптер
переменного тока.
(3) Установите переключатель POWER в
положение MEMORY.
(4) Соедините гнездо (USB) Вашей
видеокамеры с портом USB персонального
компьютера с помощью прилагаемого
кабеля USB.
На экране Вашей видеокамеры появится
индикатор USB MODE.
Bildvisning på en dator
(1) Slå på datorn och vänta tills Windows laddats
upp.
(2) Sätt i önskad ”Memory Stick” i videokameran
och anslut sedan nätadaptern till
videokameran.
(3) Ställ strömbrytaren POWER i läget MEMORY.
(4) Anslut den medföljande USB-kabeln till USBkopplingen på videokameran och till en
USB-port på datorn.
Indikeringen USB MODE visas på LCDskärmen på videokameran.
Просмотр изображений без
использования программного
обеспечения ImageTransfer
209
Visning av bilder inspelade på en
”Memory Stick” på en dator (för
Window-användare)
(6) Välj mapp och dubbelklicka på önskad bildfil
enligt följande ordning:
”DCIM”-mapp t ”sssMSDCF”-mapp1) t
Bildfil2)
Vi hänvisar till ”Sökväg till bildfilers
lagringsplats och förklaring av bildfiler”
(s. 211) angående information om mapp- och
filnamn.
Просмотр изображений,
записанных на “Memory Stick”, на
персональном компьютере
(Для пользователей Windows)
(6) Дважды щелкните по файлу нужного
изображения из папки в такой
последовательности.
Папка “DCIM” t Папка “sssMSDCF”1)
t Файл изображения2)
Для подробного описания имени папки и
файла обращайтесь к разделу “Места
хранения файлов изображений и файлы
изображений” (стр. 211).
1)
sss står för vilket nummer som helst inom
omfånget 101 till 999.
2)
Vi rekommenderar att en fil kopieras på
datorns hårddisk innan den öppnas för visning.
Om en fil spelas upp och visas direkt från en
”Memory Stick” kan det hända att bilden och
ljudet bryts.
210
1)
sss обозначает любое число (в
диапазоне) от 101 до 999.
2)
Рекомендуется перед просмотром
скопировать файл на жесткий диск
персонального компьютера. Если Вы будете
воспроизводить файл прямо с “Memory
Stick”, изображение и звук могут внезапно
обрываться.
Visning av bilder inspelade på en
”Memory Stick” på en dator (för
Window-användare)
Просмотр изображений,
записанных на “Memory Stick”, на
персональном компьютере
(Для пользователей Windows)
Sökväg till bildfilers lagringsplats och förklaring av bildfiler
Bilddata som spelats in med hjälp av
videokameran lagras i en mapp i isatt ”Memory
Stick”.
Filnamnen har följande betydelser. ssss står
för vilket nummer som helst inom omfånget 0001
till 9999.
Exempel: för Window Me-användare
(Den station som identifierar
videokameran är station [F:].)
Места хранения файлов
изображений и файлы
изображений
Данные изображений, записанных с помощью
Вашей видеокамеры, хранятся в папке
“Memory Stick”.
Значения имен файлов таковы. ssss
обозначает любое число в диапазоне от 0001
до 9999.
Пример: Для пользователей Windows
Me
(Устройство, представляющее Вашу
видеокамеру – [F:])
Mapp/Папка
101MSDCF (upp till 999MSDCF)/
(до 999MSDCF)
Fil/Файл
DSC0ssss.JPG
Innehåll/Значение
Stillbilder/
Файл неподвижного изображения
Rörliga bilder/
MOV0ssss.MPG Файл движущегося изображения
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
Mapp innehållande bildfiler som spelats in med denna
videokamera
Så länge ingen ny mapp har skapats återfinns här endast
mappen ”101MSDCF”./
Папка, содержащая файлы изображений, записанных
на Вашей видеокамере
Если новых папок создано не было, имеется в наличии
только папка “101MSDCF”
Mapp innehållande data för rörliga bilder som spelats in
med hjälp av en annan videokamera utan mappskapande
funktion (endast för visning)/
Папка, содержащая данные движущихся изображений,
записанных на других видеокамерах без
использования функции создания папки (только для
воспроизведения)
Bildvisning på en dator
Mapp innehållande bildfiler som spelats in med hjälp av en
annan videokamera utan mappskapande funktion (endast
för visning)/
Папка, содержащая файлы изображений, записанных
на других видеокамерах без использования функции
создания папки (только для воспроизведения)
211
Visning av bilder inspelade på en
”Memory Stick” på en dator (för
Window-användare)
Просмотр изображений,
записанных на “Memory Stick”, на
персональном компьютере
(Для пользователей Windows)
Koppla loss USB-kabeln och
mata ut isatt ”Memory Stick”
eller ställ strömbrytaren POWER
i läget OFF (CHG)
Отсоедините кабель USB и
извлеките “Memory Stick”, или
установите переключатель
POWER в положение OFF (CHG)
Gäller användare av Windows 2000, Windows
Me eller Windows XP.
Для пользователей Windows 2000,
Windows Me, Windows XP
(1) Flytta markören till ”Koppla bort eller
mata ut maskinvara” i uppgiftsfältet och
klicka för att koppla ur aktuell station.
(2) Vänta tills meddelandet ”Säkert att ta bort”
visas och koppla sedan loss USB-kabeln och
mata ut isatt ”Memory Stick” eller ställ
strömbrytaren POWER i läget OFF (CHG).
(1) Переместите курсор к пиктограмме
“Отключить или извлечь оборудование” на
панели задач, и щелкните для отмены
соответствующего устройства.
(2) После появления сообщения “Теперь Вы
можете удалить устройство” отсоедините
кабель USB и удалите “Memory Stick”, или
установите переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
212
Anslutning av videokameran
till en dator via en USB-kabel
(för Macintosh-användare)
Подсоединение Вашей видеокамеры к
персональному компьютеру с помощью
кабеля USB (Для пользователей Macintosh)
Vid anslutning till en dator via en
USB-kabel
При подсоединении к компьютеру с
помощью кабеля USB
En USB-drivrutin måste installeras i datorn
innan videokameran kan anslutas till en USBport på datorn. USB-drivrutinen finns på den
medföljande CD-ROM-skivan tillsammans med
det tillämpningsprogram som behövs för att
kunna visa bilder på datorn.
Чтобы подсоединить Вашу видеокамеру к
разъему USB персонального компьютера, Вы
должны установить драйвер USB на
персональном компьютере. Драйвер USB
вместе с программным обеспечением,
требуемым для просмотра изображений,
содержится на прилагаемом CD-ROM.
Rekommenderad Macintoshmiljö
En USB-port måste finnas som standard.
QuickTime 3.0 eller senare måste vara installerat
för att rörliga bilder ska kunna visas.
Разъем USB должен входить в стандартную
комплектацию.
Для воспроизведения движущихся
изображений должен быть установлен
QuickTime 3.0 или более новая версия.
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
Anmärkningar
•Funktionen garanteras inte för en Macintoshmiljö, om två eller fler enheter samtidigt har
anslutits via en USB-anslutning till samma
dator eller vid användning av ett nav.
•Vid samtidig användning av en annan USBansluten enhet kan det hända att den andra
enheten inte fungerar beroende på vilken typ
av enhet det är.
•Funktionen garanteras inte för alla
rekommenderade datormiljöer som nämns
ovan.
•Macintosh, Mac OS, iBook, Power Mac och
QuickTime är varumärken som tillhör Apple
Computer Inc.
•Alla övriga produktnamn som nämns häri kan
vara varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör sina respektive företag. Vidare är
”TM” och ”®” inte nämnt på alla tillbörliga
ställen i denna bruksanvisning.
Требуется Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/9.1/9.2 или
Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2) в стандартной
установке.
Однако, обратите внимание на то, что
следует использовать обновление до Mac OS
9.0/9.1 для следующих моделей.
• iMac со стандартно установленной Mac OS
8.6 и накопителем CD-ROM со щелевой
загрузкой
• iBook или Power Mac G4 со стандартно
установленной Mac OS 8.6
Bildvisning på en dator
Standardinstallation av Mac OS 8.5.1/8.6/9.0/
9.1/9.2 eller Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2) krävs.
Observera dock att följande modeller bör vara
uppgraderade till Mac OS 9.0/9.1:
•iMac med standardinstallation av Mac OS 8.6
och en CD-ROM-station med springa för
inmatning
•iBook eller Power Mac G4 med
standardinstallation av Mac OS 8.6
Рекомендованная операционная
среда Macintosh
Примечания
• Выполнение операций для операционной
среды Macintosh не гарантируется, если Вы
подсоедините двое или более устройств
USB одновременно к одному персональному
компьютеру, или при использовании
концентратора.
• В зависимости от типа оборудования USB,
используемого одновременно, некоторые из
устройств могут не работать.
• Выполнение операций не гарантируется для
всех рекомендованных компьютерных сред,
упомянутых выше.
• Macintosh, Mac OS, iBook, Power Mac и
QuickTime являются торговыми марками
корпорации Apple Computer Inc.
• Все другие названия изделий, упоминаемые
здесь, могут являться торговыми марками
или зарегистрированными торговыми
марками их соответствующих компаний. В
дальнейшем, знаки “TM” и “” не
упоминаются в каждом случае в данном
213
руководстве.
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Macintosh-användare)
Installation av USB-drivrutinen
Anslut inte USB-kabeln till en dator förrän
installation av USB-drivrutinen är klar.
För Mac OS 8.5.1/8.6/9.0-användare
(1) Slå på datorn och vänta tills Mac OS laddats
upp.
(2) Sätt i den medföljande CD-ROM-skivan i
datorns CD-ROM-station.
Tillämpningsprogrammets fönster visas.
(3) Välj ”Handycam” på skärmen.
Rubrikfönstret visas.
(4) Klicka på ”USB Driver” för att öppna den
mapp som innehåller sex filer med
anknytning till ”Driver” (drivrutin).
Подсоединение Вашей
видеокамеры к персональному
компьютеру с помощью кабеля
USB (Для пользователей Macintosh)
Установка драйвера USB
Не подсоединяйте кабель USB к
персональному компьютеру до
завершения установки драйвера USB.
Для пользователей Mac OS 8.5.1/8.6/9.0
(1) Включите персональный компьютер и
дождитесь загрузки Mac OS.
(2) Установите прилагаемый CD-ROM в
накопитель CD-ROM персонального
компьютера.
Появится экран прикладного
программного обеспечения.
(3) Выберите на экране опцию “Handycam”.
Появится главный экран.
(4) Щелкните по кнопке “USB Driver” для того,
чтобы открыть папку, содержащую шесть
файлов, относящихся к программе
“Driver”.
Klicka/
Щелкните
(5) Välj följande två filer och dra och släpp dem
för placering i systemmappen:
• Sony Camcorder USB Driver
• Sony Camcorder USB Shim
214
(5) Выберите следующие два файла и
перетащите и опустите их в системную
папку.
• Sony Camcorder USB Driver
• Sony Camcorder USB Shim
Anslutning av videokameran till
en dator via en USB-kabel (för
Macintosh-användare)
(6) Klicka på ”OK”, när ett meddelande visas.
USB-drivrutinen installeras i datorn.
(7) Ta ut CD-ROM-skivan ur datorn.
(8) Starta om datorn.
För Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1/
v10.2)
USB-drivrutinen behöver inte installeras.
Videokameran identifieras automatiskt som en
station i och med att den ansluts till Mac-datorn
via en USB-kabel.
Подсоединение Вашей
видеокамеры к персональному
компьютеру с помощью кабеля
USB (Для пользователей Macintosh)
(6) Когда появится сообщение, щелкните по
кнопке “OK”.
Драйвер USB будет установлен на
персональном компьютере.
(7) Удалите из компьютера CD-ROM.
(8) Перезагрузите персональный компьютер.
Для Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.0/v10.1/
v10.2)
Драйвер USB не нуждается в установке.
Ваша видеокамера будет автоматически
распознана как накопитель сразу при
подсоединении Вашего Mac с
использованием кабеля USB.
Bildvisning på en dator
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
215
Visning av bilder inspelade på Просмотр изображений, записанных на
en ”Memory Stick” på en dator “Memory Stick”, на персональном
(för Macintosh-användare)
компьютере (Для пользователей Macintosh)
Visning av bilder
Före manövrering
•USB-drivrutinen måste installeras för att
”Memory Stick”-bilder ska kunna visas på en
datorskärm (s. 214).
•QuickTime 3.0 eller senare måste vara
installerat för att rörliga bilder ska kunna visas.
(1) Slå på datorn och vänta tills Mac OS laddats
upp.
(2) Sätt i önskad ”Memory Stick” i videokameran
och anslut sedan nätadaptern till
videokameran.
(3) Ställ strömbrytaren POWER i läget MEMORY.
(4) Anslut den medföljande USB-kabeln till USBkopplingen på videokameran och till en
USB-port på datorn.
Indikeringen USB MODE visas på LCDskärmen på videokameran.
(5) Dubbelklicka på ikonen ”Memory Stick” på
skrivbordet.
Mapparna i isatt ”Memory Stick” visas.
(6) Välj mapp och dubbelklicka på önskad bildfil
enligt följande ordning.
”DCIM”-mapp t ”sssMSDCF”-mapp1) t
Bildfil2)
1)
sss står för vilket nummer som helst inom
omfånget 101 till 999.
2)
Vi rekommenderar att en fil kopieras på
datorns hårddisk innan den öppnas för visning.
Om en fil spelas upp och visas direkt från en
”Memory Stick” kan det hända att bilden och
ljudet bryts.
216
Просмотр изображений
Перед выполнением операции
• Для просмотра изображений “Memory Stick”
на персональном компьютере Вам нужно
установить драйвер USB (стр. 214).
• Для воспроизведения движущихся
изображений должен быть установлен
QuickTime 3.0 или более новая версия.
(1) Включите персональный компьютер и
дождитесь загрузки Mac OS.
(2) Вставьте “Memory Stick” в Вашу
видеокамеру, а затем подсоедините к
Вашей видеокамере сетевой адаптер
переменного тока.
(3) Установите переключатель POWER в
положение MEMORY.
(4) Соедините гнездо (USB) Вашей
видеокамеры с портом USB персонального
компьютера с помощью прилагаемого
кабеля USB.
На экране Вашей видеокамеры появится
индикатор USB MODE.
(5) Дважды щелкните по пиктограмме
“Memory Stick” на рабочем столе.
Отобразятся папки внутри “Memory Stick”.
(6) Дважды щелкните по файлу нужного
изображения из папки в такой
последовательности.
Папка “DCIM” t Папка “sssMSDCF”1)
t Файл изображения2)
1)
sss обозначает любое число (в
диапазоне) от 101 до 999.
2)
Рекомендуется перед просмотром
скопировать файл на жесткий диск
персонального компьютера. Если Вы будете
воспроизводить файл прямо с “Memory
Stick”, изображение и звук могут внезапно
обрываться.
Просмотр изображений,
записанных на “Memory Stick”, на
персональном компьютере (Для
пользователей Macintosh)
Koppla loss USB-kabeln och
mata ut isatt ”Memory Stick”
eller ställ strömbrytaren POWER
i läget OFF (CHG)
Отсоедините кабель USB и
извлеките “Memory Stick”, или
установите переключатель
POWER в положение OFF (CHG)
(1) Stäng alla program som är igång.
Kontrollera att åtkomstindikatorn på
videokameran inte lyser.
(2) Dra ”Memory Stick”-ikonen till
papperskorgen. Välj alternativt ”Memory
Stick”-ikonen genom att klicka en gång på
den och välj sedan ”Mata ut disk” från menyn
”Special” längst upp till vänster på skärmen.
(3) Koppla loss USB-kabeln och mata ut isatt
”Memory Stick” eller ställ strömbrytaren
POWER i läget OFF (CHG).
(1) Закройте все действующие приложения.
Убедитесь, что лампочка доступа Вашей
видеокамеры не горит.
(2) Перетащите пиктограмму “Memory Stick” и
отпустите ее над “Корзиной”. Или
выделите пиктограмму “Memory Stick”
одинарным щелчком на ней, а затем
выберите команду “Eject disk” в меню
“Special” в левом верхнем углу экрана.
(3) Отсоедините кабель USB и извлеките
“Memory Stick”, или установите
переключатель POWER в положение OFF
(CHG).
För Mac OS X (v10.0)-användare
Slå av datorn och koppla sedan loss USB-kabeln
och mata ut isatt ”Memory Stick” eller ställ
strömbrytaren POWER i läget OFF (CHG).
Для пользователей Mac OS X (v10.0)
Отключите Ваш компьютер, а затем
отсоедините кабель USB и извлеките
“Memory Stick”, или установите
переключатель POWER в положение OFF
(CHG).
Bildvisning på en dator
Visning av bilder inspelade på en
”Memory Stick” på en dator (för
Macintosh-användare)
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
217
Överföring av bilder från en Ввод изображений с аналогового
analog videoapparat till en видеоаппарата в персональный компьютер
dator – Signalomvandling
– Функция преобразования сигнала
Bilder och ljud från en analog videoapparat kan
överföras via videokameran till en dator försedd
med en DV-port.
Före manövrering
Gå till menyinställningarna och ställ DISPLAY
under
i läget LCD. (Grundinställningen är
LCD.)
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
.
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Välj A/V t DV OUT under
och tryck
sedan på EXEC (s. 227).
(4) Välj ON och tryck sedan på EXEC.
(5) Starta uppspelning på den analoga
videoapparaten.
(6) Utför åtgärderna för infångning av bilderna
på datorn.
Tillvägagångssättet beror på vilken dator och
vilken programvara som används.
Vi hänvisar till bruksanvisningarna till datorn
och programvaran ifråga angående detaljer
kring hur bilder fångas in.
Вы можете вводить изображения и звук с
аналогового видеоаппарата,
подсоединенного через Вашу видеокамеру к
персональному компьютеру, оснащенному
разъемом DV.
Перед выполнением операции
в
Установите опцию DISPLAY в
установках меню в положение LCD. (По
умолчанию выбрано положение LCD.)
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Выберите опцию A/V t DV OUT в
,а
затем нажмите кнопку EXEC (стр. 237).
(4) Выберите опцию ON, а затем нажмите
кнопку EXEC.
(5) Начните воспроизведение на аналоговом
видеоаппарате.
(6) Начните действия по вводу изображений и
звука на персональном компьютере.
Эти действия зависят от персонального
компьютера и используемого Вами
программного обеспечения.
Для получения более подробных сведений
о вводе изображений обращайтесь к
инструкциям по эксплуатации
персонального компьютера и
программного обеспечения.
Vit/Желтый
Gul/Белый
i.LINK
OUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO/VIDEO
AUDIO
218
Röd/
Красный Ljud/videokabel (medföljer)/
VCR/КВМ
Соединительный кабель аудио/
: Signalflöde/
видео (прилагается)
Передача сигнала
i.LINK-kabel (tillval)/
Кабель i.LINK
(приобретается отдельно)
Överföring av bilder från en
analog videoapparat till en dator
– Signalomvandling
När bilder och ljud har fångats in
färdigt
Avbryt infångningen på datorn och avbryt
därefter uppspelningen på den analoga
videoapparaten.
Anmärkningar
•En programvara och en dator som stöder
utväxling av digitala videosignaler krävs.
•Beroende på i vilket skick de analoga
videosignalerna är kan det hända att datorn
inte kan visa bilderna korrekt vid omvandling
av videosignaler till digitala videosignaler via
videokameran. Beroende på den analoga
videoapparaten kan det hända att bilder
innehåller störningar eller felaktiga färger.
Остановите действия по вводу на
персональном компьютере, и остановите
воспроизведение на аналоговом
видеоаппарате.
Примечания
• Вам необходимо программное обеспечение
и персональный компьютер, которые
поддерживают обмен цифровыми
видеосигналами.
• В зависимости от состояния аналоговых
видеосигналов, персональный компьютер
может быть не в состоянии вывести
правильно изображения, когда Вы
преобразовываете видеосигналы в
цифровые видеосигналы с помощью Вашей
видеокамеры. В зависимости от
аналогового видеоаппарата, изображение
может быть зашумленным или с
неправильными цветами.
Если компьютер оснащен разъемом USB
Вы можете выполнить подсоединение с
помощью кабеля USB, но изображения могут
передаваться недостаточно гладко.
Если Ваш КВМ оснащен гнездом S видео
Изображения могут быть воспроизведены
более достоверно при использовании кабеля
S видео (приобретается отдельно).
При использовании этого соединения Вам не
нужно подсоединять желтый (видео) штекер
соединительного кабеля аудио/видео.
Подсоедините кабель S видео
(приобретается отдельно) к гнездам S видео
Вашей видеокамеры и КВМ.
Просмотр изображений с помощью персонального компьютера
Angående videoapparater med Svideokoppling
Bilder kan återges mer naturtroget efter
anslutning av en S-videokabel (tillval).
Efter denna anslutning behöver inte den gula
kontakten (videokanalen) på ljud/videokabeln
anslutas.
Anslut en S-videokabel (tillval) till Svideokopplingarna på videokameran respektive
videoapparaten ifråga.
После ввода изображений и звука
Bildvisning på en dator
Om datorn har en USB-port
Anslutning kan ske med hjälp av en USB-kabel,
men det kan hända att bilder inte överförs
friktionsfritt.
Ввод изображений с аналогового
видеоаппарата в персональный
компьютер – Функция
преобразования сигнала
219
— Использование сетевой функции —
Uppkoppling på nätet
Получение доступа к
сети
– Gäller endast DCR-TRV80E
– Только модель DCR-TRV80E
— Användning av nätverksfunktionen —
Det är möjligt att koppla upp sig på Internet
genom att använda en Bluetooth-enhet (tillval)
eller ett engagerat tillbehör som fungerar som
USB-nätverksadapter (tillval) etc.
När uppkopplingen är klar är det sedan möjligt
att titta på en webbsida, att skicka/ta emot
e-post o.s.v. I detta avsnitt beskrivs endast hur
nätverksmenyn öppnas.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Tryck på NETWORK.
Nätverksmenyn visas.
För en detaljerad beskrivning hänvisar vi till den
bruksanvisning för nätverksfunktion/-tillämpning som följer med videokameran.
Bluetooth-indikator (
Вы можете получать доступ в Интернет с
помощью устройства, поддерживающего
функцию Bluetooth (приобретается отдельно),
или специальной принадлежности, служащей
сетевым адаптером USB (приобретается
отдельно )и др..
После получения доступа Вы можете
просматривать веб-страницы, посылать/
принимать Ваши электронные сообщения, и
т.п. В данном разделе описывается только
способ открытия сетевого меню.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
Нажмите кнопку NETWORK.
Появится сетевое меню.
Подробные сведения приведены в
инструкциях по использованию сетевых
функции/приложений, прилагаемых к Вашей
видеокамере.
)/Лампочка
(Bluetooth)
PO
WE
R
LOCK
VCR
OFF(CHG)
CAMERA
MEMORY/
NETWORK
NETWORK
Anmärkningar
•Kontrollera att videokameran står i
beredskapsläge med strömbrytaren POWER i
läget MEMORY/NETWORK.
•Koppla inte ur strömförsörjningen under pågående manövrering av nätverksfunktionerna,
eftersom nätverksinställningarna då kan
raderas. Se också till att avsluta
nätverksfunktionen innan läget på
strömbrytaren POWER ändras.
Angående varumärken
•Bluetooth-varumärkena tillhör dess ägare och
används på licens av Sony Corporation.
•Alla övriga produktnamn som nämns häri kan
vara varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör sina respektive företag. Vidare är
och ”®” inte nämnt på alla tillbörliga
220 ”TM”
ställen i denna bruksanvisning.
Примечания
• Убедитесь, что Ваша видеокамера
находится в режиме ожидания, а
переключатель POWER установлен в
положение MEMORY/NETWORK.
• Не отсоединяйте источник питания во
время использования сетевых функций, или
Ваши сетевые настройки могут быть
стерты. Также, закройте сетевую функцию
до переключения переключателя POWER.
О торговых марках
• Торговые марки Bluetooth являются
собственностью их владельца, и
используются корпорацией Sony Corporation
согласно лицензии.
• Все другие названия изделий, упоминаемые
здесь, могут являться торговыми марками
или зарегистрированными торговыми
марками их соответствующих компаний. В
дальнейшем, знаки “TM” и “” не
упоминаются в каждом случае в данном
руководстве.
Uppkoppling på nätet
Hur videokameran hålls vid
manövrering av
nätverksfunktioner
Получение доступа к сети
Как держать Вашу видеокамеру
при использовании сетевых
функций
När pekpennan har använts färdigt
После использования пера
Stoppa in pekpennan i dess hållare på
greppremmen. Håll pekpennan korrekt enligt
illustrationen och skjut in den tills det klickar till.
Вставьте его обратно в держатель пера.
Держите перо правильно, как показано на
иллюстрации, и вставляйте его внутрь до
щелчка.
Anmärkning
Se till att inte täcka över den del som anges på
illustrationen vid manövrering av
nätverksfunktionerna, eftersom radiovågor då
kan blockeras.
Примечание
Во время управления сетевыми функциями
не закрывайте часть, как показано на
рисунке, иначе могут быть блокированы
радиоволны.
Использование сетевой функции
Во избежание падения Вашей видеокамеры,
держите ее, пропустив Вашу кисть сквозь
петлю ремня для захвата.
Функциональные кнопки, требуемые для
использования сетевых функций,
отображаются на экране ЖКД. Нажимайте
кнопки прилагаемым пером.
Användning av nätverksfunktionen
Håll i videokameran med en hand genom
greppremmen för att inte tappa videokameran.
De knappar som behövs för manövrering av
nätverksfunktionerna visas på LCD-skärmen.
Tryck på knapparna med hjälp av den
medföljande pekpennan.
221
Användning av
tillämpningar
Использование
приложений
– Gäller endast DCR-TRV80E
– Только модель DCR-TRV80E
Genom att använda videokameran som en
fjärrkamera är det möjligt att fjärrmanövrera
videokameran från en dator eller en PDA-enhet
med Bluetooth (tillval) etc. Det är också möjligt
att överföra en stillbild (Image Transport) mellan
videokameran och en dator eller en PDA-enhet
med Bluetooth (tillval) etc.
Используя Вашу видеокамеру в качестве
удаленной видеокамеры, Вы можете
управлять Вашей видеокамерой удаленно с
персонального компьютера или устройства
PDA с функцией Bluetooth (приобретается
отдельно) и др. Вы можете также пересылать
неподвижное изображение (функция
пересылки изображения) между Вашей
видеокамерой и персональным компьютером
или устройством PDA с функцией Bluetooth
(приобретается отдельно) и др.
Användning som fjärrkamera
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Использование видеокамеры в
качестве удаленной видеокамеры
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Tryck på FN och välj PAGE3.
(2) Tryck på RMT CAM.
Videokameran ställs i beredskapsläge för
anslutning.
(1) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE3.
(2) Нажмите кнопку RMT CAM.
Ваша видеокамера войдет в режим
ожидания соединения.
REMOTE CAMERA STANDBY
SONY DCR-TRV80E
08 : 00 : 46 : 3E : 61 : C3
END
För en detaljerad beskrivning hänvisar vi till den
bruksanvisning för nätverksfunktion/-tillämpning som följer med videokameran.
Bildöverföring (Image
Transport)
Подробные сведения приведены в
инструкциях по эксплуатации сетевой
функции/приложения, прилагаемых к Вашей
видеокамере.
Функция пересылки изображения
Переключатель POWER должен быть
.
установлен в положение
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
(1) Нажмите кнопку FN и выберите страницу
PAGE3.
(2) Нажмите кнопку IMAGE TRANS.
(1) Tryck på FN och välj PAGE3.
(2) Tryck på IMAGE TRANS.
IMAGETRANS
RET.
SEND RECV
För en detaljerad beskrivning hänvisar vi till den
bruksanvisning för nätverksfunktion/-tillämpning som följer med videokameran.
222
LOG
PLAY
Подробные сведения приведены в
инструкциях по эксплуатации сетевой
функции/приложения, прилагаемых к Вашей
видеокамере.
— Egen anpassning av videokameran —
Ändring av
menyinställningarna
Välj och ändra poster på menyinställningarna
med hjälp av knapparna r/R .
Grundinställningarna kan delvis ändras. Välj
först en ikon, sedan en menypost och därefter
önskat läge.
Strömbrytaren POWER ska stå i läget
,
eller
.
Manövrera med hjälp av knapparna på
pekpanelen.
Vi hänvisar till ”De olika menyposterna och
deras inställningslägen” angående detaljer
(s. 225).
Изменение установок меню
Для изменения установок режима в
установках меню выбирайте опции меню с
помощью кнопок r/R. Установки по
умолчанию можно частично изменить.
Сначала выберите пиктограмму, затем опцию
меню, а затем режим.
Переключатель POWER должен быть
установлен в положение
,
или
.
Выполняйте действия путем прикосновения к
панели.
(1) Нажмите кнопку FN для отображения
страницы PAGE1.
(2) Нажмите кнопку MENU для отображения
меню.
(3) Нажимайте кнопки r/R для выбора нужной
пиктограммы, а затем нажмите кнопку
EXEC.
(4) Нажимайте кнопки r/R для выбора нужной
опции, а затем нажмите кнопку EXEC.
(5) Нажимайте кнопки r/R для выбора нужной
установки, а затем нажмите кнопку EXEC.
(6) Если Вы хотите изменить другие опции,
повторите действия пунктов с 3 по 5. Для
возврата к пункту 3 нажмите кнопку
RET.
Подробные сведения приведены в разделе
“Выбор установок режима по каждой опции”
(стр. 235).
Egen anpassning av videokameran
(1) Tryck på FN för att ta fram PAGE1.
(2) Tryck på MENU för att ta fram huvudmenyn.
(3) Tryck på r/R för att välja önskad ikon och
tryck sedan på EXEC.
(4) Tryck på r/R för att välja önskad post och
tryck sedan på EXEC.
(5) Tryck på r/R för att välja önskad inställning
och tryck sedan på EXEC.
(6) Upprepa åtgärderna i punkt 3 till 5 för att
ändra fler menyposter. Tryck på
RET. för
att återgå till punkt 3.
— Выполнение индивидуальных
установок на Вашей видеокамере —
Выполнение индивидуальных установок на Вашей видеокамере
223
Ändring av menyinställningarna
2
MENU
MANUAL SET
PROGRAM AE
P EFFECT
RED EYE R
FLASH LVL
WHT BAL
SHARPNESS
AUTO SHTR
r
R
EXEC
EXIT
OTHERS
AREA SET
SUMMERTIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
EXIT
RET.
r
R
EXEC
R
EXEC
r
R
EXEC
Berlin
Paris
GMT +1.0
RET.
r
R
EXEC
RET.
EXIT
OTHERS
AREA SET
SUMMERTIME
BEEP
COMMANDER ON
OFF
DISPLAY
REC LAMP
EXIT
RET.
r
MANUAL SET
PROGRAM AE
RED EYE R
FLASH LVL
WHT BAL
SHARPNESS
EXIT
AREA 2
4
OTHERS
AREA SET
SUMMERTIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
REC LAMP
r
OTHERS
AREA SET
SUMMERTIME
BEEP
COMMANDER
DISPLAY
REC LAMP
4 7 2003
12:24:24
EXIT
MANUAL SET
P EFFECT
3
Изменение установок меню
R
EXEC
RET.
OTHERS
AREA SET
SUMMERTIME
BEEP
COMMANDER ON
DISPLAY
OFF
REC LAMP
EXIT
r
R
EXEC
RET.
OTHERS
AREA SET
SUMMERTIME
BEEP
COMMANDER OFF
DISPLAY
REC LAMP
EXIT
EXIT
5
RET.
r
R
EXEC
RET.
r
R
EXEC
Återgång till funktionsläget (FN)
Для возврата к индикации FN
Tryck på EXIT.
Нажмите кнопку EXIT.
224
RET.
Ändring av menyinställningarna
Изменение установок меню
Menyposterna återfinns under följande
ikoner:
MANUAL SET
CAMERA SET
VCR SET
LCD/VF SET
MEM SET 1
MEM SET 2
CM SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Опции меню отображаются в виде
следующих пиктограмм:
MANUAL SET
CAMERA SET
VCR SET
LCD/VF SET
MEM SET 1
MEM SET 2
CM SET
TAPE SET
SETUP MENU
OTHERS
Svenska
De olika menyposterna och deras inställningslägen
z anger en grundinställning.
Menyposterna varierar beroende på i vilket läge strömbrytaren POWER står.
Endast de poster som kan manövreras för tillfället visas på skärmen.
Ikon/post
Läge
Strömbrytaren
POWER
Förklaring
PROGRAM AE
——
Lägen för automatisk exponering enligt aktuellt
tagningsförhållande (s. 75)
P EFFECT
——
Lägen för att skapa bilder med specialeffekter, som
t.ex. förekommer i filmer eller på tv (s. 71, 89)
RED EYE R
FLASH LVL
z OFF
Reducering av röda ögon är urkopplat.
ON
En förblixt förhindrar att motivet får röda ögon.
HIGH
För starkare blixt än normalt
z NORMAL
För normal blixt
För svagare blixt än normalt
WHT BAL
——
För justering av vitbalans (s. 64)
SHARPNESS
——
För justering av bildkonturernas skärpa med hjälp av
knapparna R/r. Indikeringen
visas på LCDskärmen.
Mjukare
konturer
AUTO SHTR
Skarpare
konturer
z ON
För automatisk aktivering av elektronisk slutare* vid
tagning under ljusa förhållanden
OFF
Den elektroniska slutaren* aktiveras inte automatiskt
ens vid tagning under ljusa förhållanden.
* Elektronisk slutare är den funktion som gör att slutarhastigheten ställs in automatiskt.
Anmärkning gällande RED EYE R och FLASH LVL
Posterna RED EYE R och FLASH LVL kan inte ställas in vid användning av en yttre blixt (tillval) som
inte är kompatibel med dessa funktioner.
(fortsättning på nästa sida)
Выполнение индивидуальных установок на Вашей видеокамере
LOW
Egen anpassning av videokameran
MANUAL SET
225
Ändring av menyinställningarna
Ikon/post
Läge
Förklaring
z OFF
Digital zoomning är urkopplat. Upp till 10× zoomning
kan utföras.
Strömbrytaren
POWER
CAMERA SET
D ZOOM
EXPANDED F
20×
Digital zoomning kopplas in. 10× till 20× zoomning kan
utföras digitalt (s. 45).
120×
Digital zoomning kopplas in. 10× till 120× zoomning
kan utföras digitalt.
z OFF
ON
16:9WIDE
z OFF
ON
STEADYSHOT
z ON
OFF
Utvidgad skärpeinställning är urkopplat.
Vid manuell skärpeinställning visas mitten av bilden
på skärmen i dubbel storlek (s. 80).
Inspelning i bredbildsformatet 16:9 är urkopplat.
För inspelning i bredbildsformatet 16:9 (s. 66)
För kompensering av kameraskakningar
Funktionen SteadyShot kopplas ur. Naturliga bilder
skapas vid tagning av stillastående motiv med hjälp av
ett stativ.
HOLOGRAM F
z AUTO
HOLOGRAM AF-ljus sänds ut för lyckad
skärpeinställning vid tagning i mörker (s. 145).
OFF
För urkoppling av HOLOGRAM AF-belysning
N.S. LIGHT
z ON
OFF
För användning av funktionen NightShot (s. 48)
För urkoppling av funktionen NightShot
RMTCAM SET*
PAN/TILT
z ON
OFF
CAM INFO
För användning av funktionerna PAN/TILT
För urkoppling av funktionerna PAN/TILT
z DSPL ON
För visning av videokamerans status på skärmen till en
enhet som videokameran ska anslutas till
DSPL OFF
För att videokamerans status inte ska visas på skärmen
till en enhet som videokameran ska anslutas till
* Gäller endast DCR-TRV80E
Anmärkningar gällande funktionen SteadyShot
•Kraftiga kameraskakningar kan inte korrigeras med hjälp av funktionen SteadyShot.
•Montering av en försättslins (tillval) kan påverka funktionen SteadyShot.
Om SteadyShot kopplas ur
visas indikeringen
(SteadyShot urkopplat). Videokameraskakningar motverkas inte lika mycket.
226
Ändring av menyinställningarna
Ikon/post
Strömbrytaren
POWER
Läge
Förklaring
z STEREO
För att återge ljud från båda ljudkanalerna på band
med stereoljud eller dubbla ljudspår (s. 269)
VCR SET
HiFi SOUND
AUDIO MIX
1
För att återge ljud från vänster ljudkanal på band med
stereoljud eller från huvudljudkanalen på band med
dubbla ljudspår
2
För att återge ljud från höger ljudkanal på band med
stereoljud eller från subljudkanalen på band med
dubbla ljudspår
——
För att ställa in balansen mellan ljudkanalerna stereo 1
och stereo 2 (s. 122)
ST1
ST2
A/V t DV OUT z OFF
För att med hjälp av videkameran mata ut digitala
bilder och digitalt ljud i analogt format
ON
För att med hjälp av videkameran mata ut analoga
bilder och analogt ljud i digitalt format (s. 218)
NTSC PB
För att spela upp ett band som spelats in enligt tvfärgsystemet NTSC på en tv baserad på tvfärgsystemet PAL.
NTSC 4.43
För att spela upp ett band som spelats in enligt tvfärgsystemet NTSC på en tv med läget NTSC 4.43.
LCD/VF SET
LCD B.L.
LCD COLOUR
z BRT NORMAL För normal ljusstyrka på LCD-skärmen
BRIGHT
För ökad ljusstyrka på LCD-skärmen
——
För justering av färgstyrkan på LCD-skärmen med
hjälp av knapparna r/R
VF B.L.
Mindre färgstyrka
z BRT NORMAL För normal ljusstyrka på skärmen i sökaren
BRIGHT
För ökad ljusstyrka på skärmen i sökaren
Anmärkning gällande NTSC PB
Vid uppspelning av ett band för visning på en flersystems-tv: välj det läge som ger bäst bild genom att
kontrollera bilden på tv-skärmen.
Anmärkningar gällande LCD B.L. och VF B.L.
•Efter val av läget BRIGHT förkortas batteriets brukstid med ungefär 10 % vid inspelning.
•När videokameran strömförsörjs på annat sätt än med ett batteri ställs läget BRIGHT automatiskt in.
Även om inställningen av LCD B.L., LCD COLOUR eller VF B.L. ändras
påverkar det inte bilden som spelas in.
(fortsättning på nästa sida)
Выполнение индивидуальных установок на Вашей видеокамере
Mer färgstyrka
Egen anpassning av videokameran
z ON PAL TV
227
Ändring av menyinställningarna
Ikon/post
Läge
Förklaring
z OFF
Kontinuerlig inspelning är urkopplat.
MEM SET 1
STILL SET
BURST
NORMAL
För kontinuerlig inspelning av 4 till 25 bilder (s. 141)
HIGH SPEED För snabb kontinuerlig inspelning av upp till 32 bilder
EXP BRKTG
QUALITY
z FINE
STANDARD
IMAGESIZE
z 1600 × 1200
640 × 480
För kontinuerlig inspelning av tre bilder med olika
exponeringar
För inspelning av stillbilder med fin bildkvalitet (s. 135)
För inspelning av stillbilder med normal bildkvalitet
För inspelning av stillbilder med storleken 1600 × 1200
(s. 136)
För inspelning av stillbilder med storleken 640 × 480
MOVIE SET
IMAGESIZE
REMAIN
NEW FOLDER
REC FOLDER
FILE NO.
z 320 × 240
För inspelning av rörliga bilder med storleken
320 × 240 (s. 137)
160 × 112
För inspelning av rörliga bilder med storleken
160 × 112
z AUTO
För visning av kvarvarande utrymme på isatt
”Memory Stick” enligt följande:
• i fem sekunder efter att strömbrytaren POWER ställts
i läget VCR och en ”Memory Stick” satts i,
• efter att strömbrytaren POWER ställts i läget
MEMORY och mindre än två minuters inspelningstid
återstår på isatt ”Memory Stick”,
• i fem sekunder efter att inspelning av rörliga bilder
startats,
• i fem sekunder efter att inspelning av rörliga bilder
avbrutits.
ON
För att kvarvarande utrymme på isatt ”Memory Stick”
alltid ska visas
z ADD
För att skapa en ny mapp (s. 164)
RETURN
För att annullera skapande av en ny mapp
——
För val av inspelningsmapp (s. 165)
z SERIES
RESET
För att tilldela filnummer i följd, också efter att isatt
”Memory Stick” har bytts ut
Observera dock att filnumreringen återställs vid skapande av en ny mapp eller byte av inspelningsmapp.
För tilldelning av filnummer från och med 0001 för
varje ”Memory Stick”
Vid val av bildkvalitet
Det antal bilder som kan tas med vald bildkvalitet visas på skärmen.
228
Strömbrytaren
POWER
Ändring av menyinställningarna
Ikon/post
Läge
Strömbrytaren
POWER
Förklaring
MEM SET 2
SLIDE SHOW
RETURN
z ALL FILES
INT. R -STL
För uppspelning av alla bilder i vald
uppspelningsmapp som bildspel
ON
För att koppla in intervallfotografering (s. 154)
SET
FORMAT
För uppspelning av alla bilder på isatt ”Memory Stick”
som bildspel (s. 175)
FOLDER
sss*
z OFF
DELETE ALL
För urkoppling av bildspel
z RETURN
För urkoppling av intervallfotografering
För inställning av intervalltid (INTERVAL) för
intervallfotografering
För att annullera radering av samtliga bilder
ALL FILES
För radering av samtliga oskyddade bilder (s. 179)
FOLDER
sss*
För radering av samtliga bilder i vald
uppspelningsmapp
z RETURN
OK
För att annullera formatering
Egen anpassning av videokameran
För att formatera isatt ”Memory Stick”
All information som finns lagrad på en ”Memory
Stick” raderas vid formatering.
Kontrollera innehållet på en ”Memory Stick” innan den
formateras.
1. Välj FORMAT och tryck sedan på EXEC.
2. Välj OK och tryck sedan på EXEC.
3. Vänta tills indikeringen EXECUTE visas och tryck
sedan på EXEC.
Indikeringen FORMATTING blinkar under
pågående formatering.
Indikeringen COMPLETE visas när formateringen är
klar.
Anmärkningar gällande formatering
•Se till att inte göra något av det följande medan indikeringen FORMATTING visas:
– ställa strömbrytaren POWER i ett annat läge,
– trycka på någon manövreringsknapp,
– mata ut isatt ”Memory Stick”.
•Den ”Memory Stick” som följer med videokameran har formaterats på fabriken. Formatering behöver
inte ske med hjälp av videokameran.
•Det är inte möjligt att formatera en ”Memory Stick” vars skyddstunga står i läget LOCK.
•Formatera en ”Memory Stick”, om meddelandet ” FORMAT ERROR” visas.
•Provbilder som finns lagrade på en ”Memory Stick” raderas vid formatering.
•Skyddat bilddata som finns lagrat på en ”Memory Stick” raderas vid formatering.
•Nyskapade mappar raderas också vid formatering.
(fortsättning på nästa sida)
Выполнение индивидуальных установок на Вашей видеокамере
* Mappnamnet visas i rutorna sss.
229
Ändring av menyinställningarna
Ikon/post
Läge
Förklaring
CM SET
TITLE
——
För påläggning av en titel eller skapande av en egen
titel (s. 123, 126)
TITLEERASE
——
För radering av en pålagd titel (s. 125)
TITLE DSPL
z ON
OFF
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
z ON
För urkoppling av titelvisning
För sökning med hjälp av kassettminne (s. 94, 95)
OFF
För sökning utan hjälp av kassettminne
——
För namngivning av isatt kassett (s. 128)
z RETURN
OK
230
För visning av en pålagd titel
För att annullera radering av samtliga data
För radering av samtliga data i kassettminnet (s. 129)
Strömbrytaren
POWER
Ändring av menyinställningarna
Ikon/post
Läge
Förklaring
z SP
För inspelning på normal hastighet
Strömbrytaren
POWER
TAPE SET
REC MODE
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
qREMAIN
z AUTO
ON
FRAME REC
INT. REC
z OFF
För inspelning på långsam hastighet för med gånger så
lång inspelningstid som med normal hastighet
För inspelning i 12-bitsläge (två stereoljud)
För inspelning i 16-bitsläge (ett stereoljud av extra hög
kvalitet)
För visning av återstående bandlängd:
• i ungefär åtta sekunder efter att strömbrytaren
POWER ställts i läget VCR eller CAMERA, en kassett
satts i och videokameran beräknar den återstående
bandlängden,
• i ungefär åtta sekunder efter att strömbrytaren
trycks in.
POWER ställts i läget VCR och
För att indikeringen för återstående bandlängd alltid
ska visas
För urkoppling av bildruteinspelning
ON
För att koppla in bildruteinspelning (s. 84)
ON
För att koppla in intervallinspelning (s. 82)
SET
För urkoppling av intervallinspelning
För inställning av intervalltid (INTERVAL) och
inspelningstid (REC TIME) för intervallinspelning
Anmärkningar gällande AUDIO MODE
•Ljudpålägg kan inte göras på ett band som spelats in i 16-bitsläget.
•Vid uppspelning av ett band som spelats in i 16-bitsläget är det inte möjligt att ställa in balansen med
hjälp av menyposten AUDIO MIX.
(fortsättning på nästa sida)
Выполнение индивидуальных установок на Вашей видеокамере
Anmärkningar gällande långsam hastighet (LP)
•När videokameran har använts till att spela in med långsam hastighet (LP) rekommenderar vi att
uppspelning av det aktuella bandet också görs på videokameran. Om bandet spelas upp på en annan
videokamera eller videobandspelare kan brusstörningar uppstå på bilden och i ljudet.
•För inspelning på långsam hastighet rekommenderas användning av en Sony Excellence/Master
mini-DV-kassett för bästa möjliga resultat.
•Ljudpålägg kan inte göras på ett band som spelats in på långsam hastighet. Spela in på normal
hastighet (SP) när ett band ska förses med ljudpålägg.
•Om inspelning på ett band görs på både normal och långsam hastighet eller om vissa scener spelas in
på långsam hastighet, så kan det hända att bilden vid uppspelning innehåller störningar eller att
tidskoden inte registreras korrekt mellan scener.
Egen anpassning av videokameran
z OFF
231
Ändring av menyinställningarna
Ikon/post
Läge
Förklaring
Strömbrytaren
POWER
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
——
För inställning av datum eller tid (s. 30)
z OFF
För urkoppling av funktionen USB Streaming
ON
LANGUAGE
För att koppla in funktionen USB Streaming
z ENGLISH
För visning av informationsindikeringarna på engelska
FRANÇAIS*1) För visning av informationsindikeringarna på franska
ESPAÑOL*1)
För visning av informationsindikeringarna på spanska
PORTUGUÊS*1) För visning av informationsindikeringarna på
portugisiska
DEUTSCH*1)
För visning av informationsindikeringarna på tyska
ITALIANO*1) För visning av informationsindikeringarna på
italienska
EΛΛHNIKA*1) För visning av informationsindikeringarna på grekiska
[SIMP]*2) För visning av informationsindikeringarna på
förenklad kinesiska
[COMP]*2) För visning av informationsindikeringarna på
traditionell kinesiska
DEMO MODE
z ON
OFF
För inkoppling av demonstrationsvisning
För att koppla ur demonstrationsvisning
*1) Endast på modeller till Europa
*2) Ej på modeller till Europa
Anmärkningar gällande DEMO MODE
•Demonstrationsvisning (DEMO MODE) kan inte kopplas in medan en kassett eller en ”Memory
Stick” är isatt i videokameran.
•Om omkopplaren NIGHTSHOT skjuts till läget ON visas indikeringen ”NIGHTSHOT” på skärmen,
varefter DEMO MODE inte kan väljas i menyinställningarna.
•Vid tryck på pekpanelen under pågående demonstrationsvisning avbryts demonstrationen tillfälligt
och startar sedan igen efter cirka 10 minuter.
•DEMO MODE står som grundinställning i beredskapsläge (STBY) och demonstrationsvisning startar
cirka 10 minuter efter att strömbrytaren POWER ställts i läget CAMERA, förutsatt att ingen kassett
och ingen ”Memory Stick” är isatt i videokameran.
Koppla ur demonstrationsvisning genom att sätta i en kassett eller en ”Memory Stick” i
videokameran, ställa strömbrytaren POWER i ett annat läge än CAMERA eller ställa DEMO MODE i
menyinställningarna i läget OFF. Ställ demonstrationsvisningen i beredskapsläge (STBY) igen genom
att låta DEMO MODE i menyinställningarna stå i läget ON och ställa strömbrytaren POWER i läget
OFF (CHG) och sedan åter i läget CAMERA.
232
Ändring av menyinställningarna
Ikon/post
Läge
Strömbrytaren
POWER
Förklaring
OTHERS
DATA CODE
z DATE/CAM För visning av datum, tid och olika inställningar vid
(på
tryck på DATA CODE på fjärrkontrollen under
fjärrkontrollen)
pågående uppspelning (s. 53)
AREA SET
SUMMERTIME
DATE
För visning av datum och tid vid tryck på DATA
CODE på fjärrkontrollen under pågående uppspelning
——
För tillfällig ändring av det område där videokameran
används
z OFF
ON
BEEP
COMMANDER
z MELODY
För ändring till sommartid
För återgivning av en melodi när inspelning startas/
stoppas eller när något ovanligt tillstånd uppstår på
videokameran
NORMAL
För återgivning av ett pipljud istället för en melodi
OFF
För att koppla ur återgivning av melodi, pipljud och
fotograferingsljud
z ON
z LCD
För att möjliggöra fjärrmanövrering med den
medföljande fjärrkontrollen
För att koppla ur fjärrstyrningsläget för att förhindra
felaktig fjärrmanövrering orsakad av en fjärrkontroll
till en annan videoapparat
För bildvisning på LCD-skärmen och i sökaren
V-OUT/LCD För bildvisning på en tv-skärm, på LCD-skärmen och i
sökaren
Anmärkning
Bilden från en tv-apparat eller annan videoapparat som anslutits till videokameran via utgångarna på
tv:n/videoapparaten visas inte på LCD-skärmen, även om DISPLAY i menyinställningarna ställts i
läget V-OUT/LCD och DISPLAY/BATTERY INFO trycks in.
Выполнение индивидуальных установок на Вашей видеокамере
(fortsättning på nästa sida)
Egen anpassning av videokameran
OFF
DISPLAY
För normaltid (ej sommartid)
233
Ändring av menyinställningarna
Ikon/post
Läge
Förklaring
z ON
För att inspelningsindikatorn på videokamerans
framsida ska lysa vid inspelning.
Strömbrytaren
POWER
OTHERS
REC LAMP
OFF
VIDEO EDIT
z RETURN
För att koppla ur inspelningsindikatorn så att den inte
lyser och avslöjar när inspelning pågår
Urkoppling av digital programredigering
TAPE
För att skapa program och utföra digital
programredigering på ett band (s. 100)
MEMORY
För att skapa program och utföra digital
programredigering på en ”Memory Stick” (s. 161)
Angående närbildstagning
Medan REC LAMP står i läget ON kan det hända att inspelningsindikatorn på videokamerans
framsida återspeglas på motivet, om det är väldigt nära. Vi rekommenderar i så fall att REC LAMP
ställs i läget OFF.
När strömförsörjningen varit urkopplad i över fem minuter
återställs menyposterna PROGRAM AE, FLASH LVL, WHT BAL, HiFi SOUND, AUDIO MIX och
COMMANDER till grundinställningarna.
Inställningarna av övriga poster kvarhålls i minnet också medan videokameran är utan
strömförsörjning.
234
Изменение установок меню
Русский
Выбор установок режима по каждой опции
z является установкой по умолчанию.
Опции меню отличаются в зависимости от положения переключателя POWER.
На экране отображаются только те опции, которыми Вы можете оперировать в данный момент
времени.
Пиктограмма/
опция
Режим
Переключатель
POWER
Предназначение
MANUAL SET
PROGRAM AE
——
Для удовлетворения Ваших особых требований к
съемке (стр. 75)
P EFFECT
——
Для добавления к изображениям специальных
эффектов, подобных эффектам в фильмах или
телепередачах (стр. 71, 89)
RED EYE R
FLASH LVL
z OFF
Уменьшение эффекта красных глаз не работает.
ON
Вспышка, срабатывающая перед записью,
предотвращает эффект красных глаз.
HIGH
Для установки уровня вспышки выше, чем обычно
z NORMAL
Для использования обычной установки
Для установки уровня вспышки ниже, чем обычно
WHT BAL
——
Для регулировки баланса белого (стр. 64)
SHARPNESS
——
Для регулировки резкости контуров изображения с
помощью кнопок R/r. На экране появится
индикатор .
Для уменьшения
резкости
z ON
OFF
Для автоматического приведения в действие
электронного затвора* при съемке в условиях
яркого освещения
Для отказа от автоматического приведения в
действие электронного затвора* даже при съемке
в условиях яркого освещения
* Электронный затвор представляет собой функцию, используемую для автоматической
регулировки скорости срабатывания затвора.
Примечания по опциям RED EYE R и FLASH LVL
Вы не можете регулировать опции RED EYE R и FLASH LVL, если внешняя вспышка
(приобретается отдельно) не совместима с уровнем вспышки.
(продолжение на следующей странице)
Выполнение индивидуальных установок на Вашей видеокамере
AUTO SHTR
Для увеличения
резкости
Egen anpassning av videokameran
LOW
235
Изменение установок меню
Пиктограмма/
опция
Режим
Предназначение
z OFF
Для отключения цифрового вариообъектива.
Выполняется наезд видеокамеры до 10×.
Переключатель
POWER
CAMERA SET
D ZOOM
EXPANDED F
20×
Для приведения в действие цифрового
вариообъектива. Наезд видеокамеры в пределах
от 10× до 20× выполняется цифровым методом
(стр. 45).
120×
Для приведения в действие цифрового
вариообъектива. Наезд видеокамеры в пределах
от 10× до 120× выполняется цифровым методом.
z OFF
ON
16:9WIDE
z OFF
ON
STEADYSHOT
z ON
OFF
HOLOGRAM F
z AUTO
OFF
N.S. LIGHT
z ON
OFF
Не приводить в действие расширенную
фокусировку
При выполнении ручной фокусировки центральная
часть экрана отображается с двукратным
увеличением (стр. 80).
Для отказа от записи широкоэкранного
изображения 16:9
Для записи широкоэкранного изображения 16:9
(стр. 66)
Для компенсации подрагивания видеокамеры
Для отмены функции устойчивой съемки. При
съемке стационарного объекта с помощью треноги
получаются очень естественные изображения.
Голограммная автофокусировка HOLOGRAM AF
испускает свет в темных местах, когда
фокусировка на объектах затруднена (стр. 145)
Голограммная автофокусировка HOLOGRAM AF не
испускает свет.
Для использования функции подсветки для ночной
съемки (стр. 48)
Для отмены функции подсветки для ночной съемки
RMTCAM SET*
PAN/TILT
z ON
OFF
CAM INFO
z DSPL ON
DSPL OFF
Для использования опции PAN/TILT
Для отказа от использования опции PAN/TILT
Для отображения состояния Вашей видеокамеры
на экране устройства, к которому Вы хотите
подсоединиться
Для отказа от отображения состояния Вашей
видеокамеры на экране устройства, к которому Вы
хотите подсоединиться
* Только модель DCR-TRV80E
Примечания по функции устойчивой съемки
• Функция устойчивой съемки может не компенсировать чрезмерную тряску видеокамеры.
• Присоединение преобразующего объектива (приобретается отдельно) может повлиять на
функцию устойчивой съемки.
В случае отмены функции устойчивой съемки
Появится индикатор
(выключенной функции устойчивой съемки). Ваша видеокамера
предупреждает чрезмерную компенсацию тряски.
236
Изменение установок меню
Пиктограмма/
опция
Переключатель
POWER
Режим
Предназначение
z STEREO
Для воспроизведения стереофонической ленты
или же ленты с двойной звуковой дорожкой с
основным и вспомогательным звуком (стр. 269)
VCR SET
HiFi SOUND
1
Для воспроизведения стереофонической ленты с
левым звуком или ленты с двойной звуковой
дорожкой с основным звуком
2
Для воспроизведения стереофонической ленты с
правым звуком или ленты с двойной звуковой
дорожкой со вспомогательным звуком
——
Для регулировки баланса между стереофоническим
каналом 1 и стереофоническим каналом 2 (стр. 122)
A/V t DV OUT z OFF
Для вывода цифровых изображений и звука в
аналоговом формате, используя Вашу видеокамеру
AUDIO MIX
ST1
ON
Для вывода аналоговых изображений и звука в
цифровом формате, используя Вашу видеокамеру
(стр. 218)
z ON PAL TV
Для воспроизведения ленты, записанной в системе
цветного телевидения NTSC на телевизоре
системы PAL
NTSC 4.43
Для воспроизведения ленты, записанной в системе
цветного телевидения NTSC на телевизоре в
режиме NTSC 4.43.
LCD/VF SET
LCD B.L.
BRIGHT
Сделать экран ЖКД ярче
——
Для регулировки цвета экрана ЖКД с помощью
кнопок r/R
Насыщенность
ниже
VF B.L.
Насыщенность
выше
z BRT NORMAL Для установки яркости экрана видоискателя в
нормальное положение
BRIGHT
Сделать экран видоискателя ярче
Примечание по NTSC PB
Если Вы воспроизводите ленту на мультисистемном телевизоре, выберите наилучший режим
во время просмотра изображения на экране телевизора.
Примечание по режимам LCD B.L. и VF B.L.
• Если Вы выберете режим BRIGHT, срок службы батарейного блока сокращается
приблизительно на 10 процентов в течение записи.
• При использовании источников питания, отличных от батарейного блока, автоматически
выбирается режим BRIGHT.
Даже когда Вы выполняете регулировку режимов LCD B.L., LCD COLOUR и VF B.L.
Записываемое изображение не будет подвержено изменению
(продолжение на следующей странице)
Выполнение индивидуальных установок на Вашей видеокамере
LCD COLOUR
z BRT NORMAL Для установки нормальной яркости экрана ЖКД
Egen anpassning av videokameran
NTSC PB
ST2
237
Изменение установок меню
Пиктограмма/
опция
Режим
Предназначение
z OFF
Чтобы не выполнять непрерывной записи
Переключатель
POWER
MEM SET 1
STILL SET
BURST
NORMAL
Для непрерывной записи от 4 до 25 изображений
(стр. 141)
HIGH SPEED Для непрерывной записи до 32 изображений с
высокой скоростью
EXP BRKTG
QUALITY
IMAGESIZE
z FINE
Для непрерывной записи трех изображений с
различными экспозициями
Для записи неподвижных изображений в режиме
высокого качества (стр. 135)
STANDARD
Для записи неподвижных изображений в режиме
стандартного качества
z 1600 × 1200
Для записи неподвижных изображений размером
1600 × 1200 (стр. 136)
640 × 480
Для записи неподвижных изображений размером
640 × 480
MOVIE SET
IMAGESIZE
REMAIN
z 320 × 240
Для записи движущихся изображений размером
320 × 240 (стр. 137)
160 × 112
Для записи движущихся изображений размером
160 × 112
z AUTO
ON
NEW FOLDER
REC FOLDER
FILE NO.
z ADD
Для отображения оставшейся емкости “Memory
Stick” в следующих случаях:
• В течение пяти секунд после установки
переключателя POWER в положение VCR и
вставки “Memory Stick”
• Если оставшаяся емкость “Memory Stick”
составляет менее двух минут после установки
переключателя POWER в положение MEMORY
• В течение пяти секунд с начала записи
движущегося изображения
• В течение пяти секунд после завершения записи
движущегося изображения
Чтобы всегда отображать оставшуюся емкость
“Memory Stick”
Для создания новой папки (стр. 164)
RETURN
Для отмены создания новой папки
——
Для выбора папки для записи (стр. 165)
z SERIES
RESET
Для последовательного присвоения номеров
файлов, даже если произведена замена “Memory
Stick”. Однако, нумерация файлов будет
переустановлена, если Вы создадите новую папку
или измените папку для записи.
Для присвоения номеров файлов, начиная с 0001,
для каждой “Memory Stick”
Если Вы выберете режим качества изображения
Количество изображений, которые Вы можете снять с выбранным в данный момент качеством
изображения, появится на экране.
238
Изменение установок меню
Пиктограмма/
опция
Режим
Переключатель
POWER
Предназначение
MEM SET 2
SLIDE SHOW
RETURN
z ALL FILES
INT. R -STL
Для воспроизведения всех изображений в
выбранной Вами папке воспроизведения путем
демонстрации слайдов
ON
Для включения фотосъемки с интервалами
(стр. 154)
SET
FORMAT
Для воспроизведения всех изображений на
“Memory Stick” путем демонстрации слайдов
(стр. 175)
FOLDER
sss*
z OFF
DELETE ALL
Для отмены демонстрации слайдов
z RETURN
Для отключения фотосъемки с интервалами
Для установки опции INTERVAL с интервалами
Для отмены удаления всех изображений
ALL FILES
Для удаления всех незащищенных изображений
(стр. 179)
FOLDER
sss*
Для удаления всех изображений в выбранной Вами
папке воспроизведения
z RETURN
Для отмены форматирования
Для форматирования вставленной “Memory Stick”
Форматирование стирает всю информацию на
“Memory Stick”.
Перед форматированием проверьте содержимое
“Memory Stick”.
1. Выберите опцию FORMAT, а затем нажмите
кнопку EXEC.
2. Выберите опцию OK, а затем нажмите кнопку
EXEC.
3. После появления индикатора EXECUTE нажмите
кнопку EXEC.
Во время форматирования будет мигать
индикатор FORMATTING.
По окончании форматирования появится
индикатор COMPLETE.
Egen anpassning av videokameran
OK
Примечания о форматировании
• Не делайте ничего из следующих действий, пока отображается индикатор FORMATTING:
– Изменение положения переключателя POWER
– Нажатие кнопок
– Извлечение “Memory Stick”
• Прилагаемая к Вашей видеокамере “Memory Stick” отформатирована на предприятииизготовителе. Форматирование ее на Вашей видеокамере не требуется.
• Вы не сможете отформатировать “Memory Stick”, если лепесток защиты от записи на “Memory
Stick” установлен в положение LOCK.
• Отформатируйте “Memory Stick” в случае появления индикатора “
FORMAT ERROR”.
• Форматирование стирает образцы изображений на “Memory Stick”.
• Форматирование стирает защищенные данные изображений на “Memory Stick”.
• Форматирование стирает вновь созданные папки.
(продолжение на следующей странице)
Выполнение индивидуальных установок на Вашей видеокамере
* Имя папки отображается как sss.
239
Изменение установок меню
Пиктограмма/
опция
Режим
Предназначение
CM SET
TITLE
——
Для наложения титра или создания Вашего
собственного титра (стр. 123, 126)
TITLEERASE
——
Для стирания наложенного Вами титра (стр. 125)
TITLE DSPL
z ON
OFF
CM SEARCH
TAPE TITLE
ERASE ALL
z ON
Для отказа от отображения титра
Для поиска с использованием кассетной памяти
(стр. 94, 95)
OFF
Для поиска без использования кассетной памяти
——
Для маркировки кассеты (стр. 128)
z RETURN
OK
240
Для отображения наложенного Вами титра
Для отмены стирания всех данных
Для стирания всех данных в кассетной памяти
(стр. 129)
Переключатель
POWER
Изменение установок меню
Пиктограмма/
опция
Переключатель
POWER
Режим
Предназначение
z SP
Для записи в режиме SP (стандартное
воспроизведение)
TAPE SET
REC MODE
LP
AUDIO MODE
z 12BIT
16BIT
qREMAIN
z AUTO
ON
INT. REC
z OFF
Для записи в 12-битовом режиме (два
стереофонических звука)
Для записи в 16-битовом режиме (один
стереофонический высококачественный звук)
Для отображения полосы оставшейся ленты:
• Около восьми секунд после установки
переключателя POWER в положение VCR или
CAMERA и вставки кассеты, и после того, как
Ваша видеокамера затем вычислит оставшееся
количество ленты
• Около восьми секунд после установки
переключателя POWER в положение VCR и
нажатия кнопки
Для постоянного отображения индикатора
оставшейся ленты
Для отключения записи монтажного кадра
ON
Для включения записи монтажного кадра (стр. 84)
ON
Для включения записи с интервалом (стр. 82)
z OFF
SET
Для отключения записи с интервалом
Для установки опции INTERVAL и REC TIME для
записи с интервалом
Примечания о режиме AUDIO MODE
• Вы не можете выполнять синхронное озвучивание на ленте, записанной в 16-битовом
режиме.
• При воспроизведении ленты, записанной в 16-битовом режиме, Вы не можете регулировать
баланс в установке AUDIO MIX.
(продолжение на следующей странице)
Выполнение индивидуальных установок на Вашей видеокамере
Примечания о режиме LP
• Если Вы выполняете на Вашей видеокамере запись на ленту в режиме LP, рекомендуется
воспроизводить ленту на Вашей же видеокамере. При воспроизведении ленты на других
видеокамерах или КВМ, изображение или звук могут воспроизводиться с помехами.
• Если Вы выполняете запись в режиме LP, рекомендуется использовать кассету Sony
Excellence/Master mini DV, с которой Вы сможете достигнуть на Вашей видеокамере
наилучших результатов.
• Вы не можете выполнять синхронное озвучивание на ленте, записанной в режиме LP. Для
выполнения синхронного озвучивания на ленте используйте режим SP.
• Если Вы выполняете запись в режимах SP или LP на одной и той же ленте, или же Вы
записываете некоторые эпизоды в режиме LP, воспроизводимое изображение может быть
искажено, или же код времени может быть не записан надлежащим образом между
эпизодами.
Egen anpassning av videokameran
FRAME REC
Для увеличения длительности записи в 1,5 раза по
сравнению с режимом SP
241
Изменение установок меню
Пиктограмма/
опция
Режим
Предназначение
Переключатель
POWER
SETUP MENU
CLOCK SET
USB STREAM
——
Для выполнения установки даты или времени
(стр. 30)
z OFF
ON
LANGUAGE
Для отключения USB Streaming
Для включения USB Streaming
z ENGLISH
Для отображения информационных индикаторов
на английском языке
FRANÇAIS*1) Для отображения информационных индикаторов
на французском языке
ESPAÑOL*1)
Для отображения информационных индикаторов
на испанском языке
PORTUGUÊS*1) Для отображения информационных индикаторов
на португальском языке
DEUTSCH*1)
Для отображения информационных индикаторов
немецком языке
ITALIANO*1)
Для отображения информационных индикаторов
на итальянском языке
ΕΛΛΗΝΙΚΑ*1) Для отображения информационных индикаторов
на греческом языке
[SIMP]*2) Для отображения информационных индикаторов
на упрощенном китайском языке
[COMP]*2) Для отображения информационных индикаторов
на традиционном китайском языке
DEMO MODE
z ON
OFF
Для появления демонстрации
Для отмены режима демонстрации
*1) Только европейские модели
*2) Кроме европейских моделей
Примечания о режиме DEMO MODE
• Вы не можете выбрать опцию DEMO MODE, если в Вашу видеокамеру вставлена кассета или
“Memory Stick”.
• Если опция NIGHTSHOT установлена в положение ON, то на экране появится индикатор
”NIGHTSHOT”, и Вы не сможете выбрать опцию DEMO MODE в установках меню.
• Если Вы во время демонстрации нажмете сенсорную панель, демонстрация на некоторое
время остановится, а затем начнется снова примерно 10 минут спустя.
• Опция DEMO MODE по умолчанию установлена в положение STBY (ожидание), и
демонстрация начнется примерно через 10 минут после того, как Вы установите
переключатель POWER в положение CAMERA без вставленной кассеты и “Memory Stick”.
Для отмены демонстрации вставьте кассету или “Memory Stick”, установите переключатель
POWER в положение, отличное от CAMERA, или установите опцию DEMO MODE в
установках меню в положение OFF. Чтобы снова установить режим STBY (ожидание),
оставьте опцию DEMO MODE в установках меню в положении ON, установите переключатель
POWER в положение OFF (CHG), а затем верните его в положение CAMERA.
242
Изменение установок меню
Пиктограмма/
опция
Режим
Переключатель
POWER
Предназначение
OTHERS
DATA CODE
z DATE/CAM
(На пульте
дистанционного
управления)
AREA SET
SUMMERTIME
DATE
Для отображения даты и времени во время
воспроизведения при нажатии кнопки DATA CODE
на пульте дистанционного управления
——
Временно изменяет регион, в котором Вы
пользуетесь Вашей видеокамерой
z OFF
ON
BEEP
z MELODY
Устанавливается, если в Вашем регионе действует
летнее время
Для получения выходного мелодичного сигнала
при пуске/остановке записи или же при необычных
условиях функционирования Вашей видеокамеры
NORMAL
Для получения выходного зуммерного сигнала
вместо мелодии
OFF
Для отмены мелодии, зуммерного сигнала и звука
затвора
z ON
OFF
DISPLAY
Устанавливается, если в Вашем регионе не
действует летнее время
z LCD
Для отключения пульта дистанционного
управления во избежание его неправильного
срабатывания, вызванного функционированием
пульта дистанционного управления другого КВМ
Для отображения индикации на экране ЖКД и
видоискателя
Для отображения индикации на экране
телевизора, экране ЖКД и видоискателя
Примечание
Если Вы нажмете кнопку DISPLAY/BATTERY INFO, когда опция DISPLAY в установках меню
установлена в положение V-OUT/LCD, изображение с телевизора или КВМ не появится на
экране ЖКД, даже если Ваша видеокамера подсоединена к выходным гнездам на телевизоре
или КВМ.
(продолжение на следующей странице)
Выполнение индивидуальных установок на Вашей видеокамере
V-OUT/LCD
Для приведения в действие пульта дистанционного
управления, прилагаемого к Вашей видеокамере
Egen anpassning av videokameran
COMMANDER
Для отображения даты, времени и различных
установок во время воспроизведения при нажатии
кнопки DATA CODE на пульте дистанционного
управления (стр. 53)
243
Изменение установок меню
Пиктограмма/
опция
Режим
Предназначение
z ON
Для высвечивания лампочки записи на передней
панели Вашей видеокамеры
Переключатель
POWER
OTHERS
REC LAMP
OFF
VIDEO EDIT
z RETURN
Для выключения лампочки записи видеокамеры,
чтобы снимаемый человек не мог распознать, что
выполняется запись
Для отмены цифрового монтажа программы
TAPE
Для создания программ и выполнения цифрового
монтажа программы на ленте (стр. 100)
MEMORY
Для создания программ и выполнения цифрового
монтажа программы на “Memory Stick” (стр. 161)
При съемке близко расположенного объекта
Если опция REC LAMP установлена в положение ON, красная лампочка записи на передней
панели Вашей видеокамеры может отразиться на объекте, если он находится близко. В таком
случае рекомендуется установить опцию REC LAMP в положение OFF.
По истечении более пяти минут после отсоединения источника питания
Опции PROGRAM AE, FLASH LVL, WHT BAL, HiFi SOUND, AUDIO MIX и COMMANDER вернутся
к своим установкам по умолчанию.
Другие установки меню будут оставаться в памяти, даже если будет снят источник питания.
244
— Felsökning —
Svenska
Typer av problem och hur de kan åtgärdas
Gå igenom följande felsökningstabell, om det uppstår något problem vid användning av videokameran. Koppla bort strömförsörjningen och kontakta en Sony-handlare, om problemet kvarstår. Om
”C:ss:ss” visas på skärmen betyder det att självdiagnosvisning har kopplats in. Vi hänvisar till
sidan 253.
Vid inspelning
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
• Strömbrytaren POWER står inte i läget CAMERA.
c Ställ den i läget CAMERA (s. 36).
• Videokameran slås av automatiskt för att förhindra att batteriet
laddas ur och för att skydda bandet, när videokameran har
stått i inspelningsberedskap i över fem minuter.
c Ställ strömbrytaren POWER i läget OFF (CHG) och sedan
åter i läget CAMERA.
• Bandet har tagit slut.
c Återspola bandet eller sätt i ett nytt band (s. 12, 53).
• Skyddstungan på kassetten står i läget där det röda märket
syns.
c Använd en annan kassett eller skjut tungan till öppet läge
(s. 270).
• Bandet har fastnat på trumman (fuktbildning).
c Ta ut kassetten och lämna videokameran oanvänd i ungefär
en timme för anpassning till omgivande klimat (s. 277).
• Videokameran slås av automatiskt för att förhindra att batteriet
Strömmen slås av.
laddas ur och för att skydda bandet, när videokameran har
stått i inspelningsberedskap i över fem minuter.
c Ställ strömbrytaren POWER i läget OFF (CHG) och sedan
åter i läget CAMERA.
• Batteriet är helt eller nästan helt urladdat.
c Montera på ett uppladdat batteri.
• Sökarlinsen har inte ställts in.
Bilden i sökaren är otydlig.
c Justera sökarlinsen (s. 43).
Funktionen SteadyShot fungerar inte. • STEADYSHOT i menyinställningarna står i läget OFF.
c Ställ denna post i läget ON (s. 226).
• Manuell skärpeinställning är inkopplat.
Automatisk skärpeinställning
c Tryck på FOCUS för att koppla in automatisk
fungerar inte.
skärpeinställning (s. 79).
• Tagningsförhållandena är olämpliga för automatisk
skärpeinställning.
c Ställ in skärpan manuellt (s. 79).
• LCD-panelen är öppen.
Bilden visas inte i sökaren.
c Stäng LCD-panelen (s. 40).
• Kontrasten mellan motivet och bakgrunden är för stor. Det
Ett vertikalt band visas vid tagning
betyder inte att det är något fel.
av ett sådant motiv som en lampa
START/STOP fungerar inte.
Felsökning
Поиск и устранение неисправностей
eller ett levande ljus mot en mörk
bakgrund.
Ett vertikalt band visas vid tagning
av ett väldigt ljust motiv.
• Detta är normalt och betyder inte att det är något fel.
Några mycket små, vita, röda, blåa
eller gröna prickar syns på skärmen.
• Funktionen SLOW SHTR, Super NightShot eller Colour Slow
Shutter är inkopplad. Det betyder inte att det är något fel.
(fortsättning på nästa sida)
245
Typer av problem och hur de kan åtgärdas
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
• Om det går 10 minuter efter att strömbrytaren POWER ställts i
läget CAMERA eller om DEMO MODE i menyinställningarna
ställs i läget ON, då varken en kassett eller en ”Memory Stick”
är isatt, så startar demonstrationsvisningen automatiskt på
videokameran.
c Sätt i en kassett eller en ”Memory Stick” eller tryck på LCDskärmen. Demonstrationen avbryts. Det är också möjligt att
ställa DEMO MODE i menyinställningarna i läget OFF
(s. 232).
Bilden får vid inspelning felaktiga
• Omkopplaren NIGHTSHOT står i läget ON.
eller onaturliga färger.
c Skjut den till läget OFF (s. 47).
Bilden tycks för ljus och motivet syns • Omkopplaren NIGHTSHOT står i läget ON trots att det är ljust.
inte på skärmen.
c Skjut den till läget OFF (s. 47).
• Motljuskompensering är inkopplat.
c Koppla ur denna funktion (s. 46).
Inget fotograferingsljud hörs.
• BEEP i menyinställningarna står i läget OFF.
c Ställ denna post i läget MELODY eller NORMAL (s. 233).
Svarta ränder uppstår vid tagning av
c Gå till menyinställningarna och ställ STEADYSHOT i läget
en tv-skärm eller en datorskärm.
OFF (s. 226).
En yttre blixt (tillval) fungerar inte.
• Strömmen till den yttre blixten (tillval) är av eller också är
ingen strömförsörjning inkopplad.
c Slå på den yttre blixten (tillval) eller ordna med dess
strömförsörjning.
• Två eller fler yttre blixtar (tillval) har monterats på
videokameran.
c Endast en yttre blixt (tillval) kan monteras.
Flimmer eller färgskiftningar
• Fenomen som uppstår vid inspelning med PROGRAM AEuppstår.
läget PORTRAIT eller SPORTS i ljus från ett urladdningsrör,
t.ex. ett lysrör, en natriumlampa eller en kvicksilverlampa,
beror inte på något fel.
c Gå till menyinställningarna och ställ PROGRAM AE i läget
AUTO.
En okänd bild visas på skärmen.
246
Typer av problem och hur de kan åtgärdas
Vid uppspelning
Symptom
Uppspelning startar inte.
Horisontella linjer förekommer på
bilden eller uppspelningsbilden är
otydlig eller visas inte alls.
Inget eller endast ett mycket svagt
ljud hörs vid uppspelning av ett
band.
Ljudavbrott uppstår.
Visning av inspelningsdatum och
datumsökning fungerar inte.
Ingen titel visas.
(fortsättning på nästa sida)
Поиск и устранение неисправностей
Nytt ljud som lagts på ett inspelat
band återges inte.
Felsökning
Titelsökning fungerar inte.
Orsak och/eller åtgärd
• Bandet har tagit slut.
c Återspola bandet (s. 53).
• Videohuvudet är kanske smutsigt.
c Rengör huvudet med hjälp av en rengöringskassett (tillval)
(s. 278).
• Ett band med stereoljud spelas upp med HiFi SOUND i
menyinställningarna inställt i läget 2.
c Ställ HiFi SOUND i läget STEREO (s. 227).
• Volymen har ställts i minimiläget.
c Höj volymen (s. 52).
• AUDIO MIX i menyinställningarna står i läget ST2.
c Justera AUDIO MIX (s. 227).
• Videohuvudet är kanske smutsigt.
c Rengör huvudet med hjälp av en rengöringskassett (tillval)
(s. 278).
• Isatt kassett har inget kassettminne.
c Använd en kassett med kassettminne (s. 95).
• CM SEARCH i menyinställningarna står i läget OFF.
c Ställ denna post i läget ON (s. 230).
• Bandet innehåller ett oinspelat avsnitt mellan inspelade avsnitt
(s. 96).
• Isatt kassett har inget kassettminne.
c Använd en kassett med kassettminne (s. 94).
• CM SEARCH i menyinställningarna står i läget OFF.
c Ställ denna post i läget ON (s. 230).
• Ingen titel förekommer på bandet.
c Lägg på titlar (s. 123).
• Bandet innehåller ett oinspelat avsnitt mellan inspelade avsnitt
(s. 94).
• AUDIO MIX i menyinställningarna står i läget ST1.
c Justera AUDIO MIX (s. 227).
• TITLE DSPL i menyinställningarna står i läget OFF.
c Ställ denna post i läget ON (s. 230).
247
Typer av problem och hur de kan åtgärdas
Vid inspelning eller uppspelning
Symptom
Strömmen slås inte på.
Sökning efter slutet fungerar inte.
Sökning efter slutet fungerar inte
korrekt.
Batteriet laddas fort ur.
Indikeringen för återstående
batteritid anger inte korrekt tid.
Strömmen slås av trots att
indikeringen för återstående
batteritid anger att batteriet har
tillräcklig kapacitet för att driva
videokameran.
En isatt kassett kan inte matas ut ur
kassettfacket.
Indikeringarna % och Z blinkar och
den enda manövrering som kan
utföras är kassettutmatning.
visas inte vid
Indikeringen
användning av en kassett med
kassettminne.
Indikeringen för återstående
bandlängd visas inte.
248
Orsak och/eller åtgärd
• Batteriet är inte påmonterat eller också är det helt eller nästan
helt urladdat.
c Montera på ett uppladdat batteri (s. 24, 25).
• Nätadaptern är inte ansluten till ett nätuttag.
c Anslut nätadaptern till ett nätuttag (s. 29).
• Kassetten har tagits ut efter inspelning vid användning av en
kassett utan kassettminne (s. 50).
• Kassetten är ny och har inte spelats in på än (s. 50).
• Ett oinspelat avsnitt förekommer i början eller i mitten av
bandet (s. 50).
• Den omgivande temperaturen är för låg.
• Batteriet är inte helt uppladdat.
c Ladda upp batteriet helt igen (s. 25).
• Batteriet är förbrukat och kan inte laddas upp längre.
c Byt ut batteriet mot ett nytt batteri (s. 24).
• Batteriet har under lång tid använts på en extremt varm eller
kall plats.
• Batteriet är förbrukat och kan inte laddas upp längre.
c Byt ut batteriet mot ett nytt batteri (s. 24).
• Batteriet är inte helt uppladdat.
c Montera på ett helt uppladdat batteri (s. 24, 25).
• En avvikelse har uppstått vad gäller återstående batteritid.
c Ladda upp batteriet helt igen, så att indikeringen för
återstående batteritid korrigeras (s. 25).
• En avvikelse har uppstått vad gäller återstående batteritid.
c Ladda upp batteriet helt igen, så att indikeringen för
återstående batteritid korrigeras (s. 25).
• Strömförsörjningen har kopplats ur.
c Anslut den ordentligt (s. 24, 29).
• Batteriet är urladdat.
c Använd ett uppladdat batteri (s. 24, 25).
• Fuktbildning (kondensation) har uppstått.
c Ta ut kassetten och lämna videokameran oanvänd i minst en
timme för anpassning till omgivande klimat. (s. 277).
• Den guldpläterade anslutningsdelen på bandet är smutsigt
eller dammigt.
c Rengör den guldpläterade anslutningsdelen (s. 270).
• q REMAIN i menyinställningarna står i läget AUTO.
c Ställ denna post i läget ON för att koppla in ständig visning
av indikeringen för återstående bandlängd (s. 231).
Typer av problem och hur de kan åtgärdas
Vid användning av en ”Memory Stick”
Symptom
En ”Memory Stick” fungerar inte.
Inspelning fungerar inte.
HOLOGRAM AF-ljuset från
HOLOGRAM AF-sändaren avviker
från mitten av bilden.
HOLOGRAM AF-ljuset från
HOLOGRAM AF-sändaren är matt,
vilket försvårar skärpeinställningen.
Radering av samtliga bilder
misslyckas.
En bild kan inte skyddas.
Det går inte att märka en stillbild
med ett utskriftsmärke.
• Bilden är skyddad.
c Annullera bildskyddet (s. 176).
• Skyddstungan på isatt ”Memory Stick” står i läget LOCK.
c Lås upp skyddet (s. 131).
• Ett försök har gjorts att radera över 100 bilder på en gång.
c Högst 100 bilder kan väljas för samtidig radering.
• Skyddstungan på isatt ”Memory Stick” står i läget LOCK.
c Lås upp skyddet (s. 131).
• Skyddstungan på isatt ”Memory Stick” står i läget LOCK.
c Lås upp skyddet (s. 131).
• Skyddstungan på isatt ”Memory Stick” står i läget LOCK.
c Lås upp skyddet (s. 131).
• Indexsidan visas inte.
c Tryck på INDEX för att starta indexuppspelning och skydda
därefter bilden (s. 176).
• Skyddstungan på isatt ”Memory Stick” står i läget LOCK.
c Lås upp skyddet (s. 131).
• Indexsidan visas inte.
c Tryck på INDEX för att starta indexuppspelning och skriv
därefter in ett utskriftsmärke (s. 181).
• Ett utskriftsmärke försöker skrivas in på rörliga bilder.
c Utskriftsmarkering är inte möjlig för rörliga bilder.
• 999 filer har redan markerats med utskriftsmärken.
c Utskriftsmärken kan inte skrivas in i fler än 999 filer.
Поиск и устранение неисправностей
En ”Memory Stick” kan inte
formateras.
c Torka HOLOGRAM AF-sändaren med en ren trasa.
Felsökning
En bild kan inte raderas.
Orsak och/eller åtgärd
• Strömbrytaren POWER står inte i läget MEMORY.
c Ställ den i läget MEMORY (s. 139).
• Aktuell ”Memory Stick” är inte isatt i videokameran.
c Sätt i aktuell ”Memory Stick” (s. 134).
• Isatt ”Memory Stick” är redan full med inspelningar.
c Radera oönskade bilder och spela in på nytt (s. 177).
• En felaktigt formaterad ”Memory Stick” har satts i
videokameran.
c Formatera aktuell ”Memory Stick” med hjälp av videokameran eller använd en annan ”Memory Stick” (s. 134, 229).
• Skyddstungan på isatt ”Memory Stick” står i läget LOCK.
c Lås upp skyddet (s. 131).
• Data kan inte lagras i mappen 100MSDCF. Denna mapp är
endast till för uppspelning.
• HOLOGRAM AF-ljuset når inte fram till motivet.
(fortsättning på nästa sida)
249
Typer av problem och hur de kan åtgärdas
Symptom
Det går inte att spela upp bilder i
egentlig storlek.
Bilddata kan inte spelas upp.
250
Orsak och/eller åtgärd
• Det kan hända att bilder inte kan spelas upp i egentlig storlek
vid ett försök att spela upp bilder som spelats in av annan
utrustning. Det betyder inte att det är något fel.
• Det kan hända att videokameran inte kan spela upp vissa
bilder som behandlats i en dator eller vars mapp- eller filnamn
har ändrats med hjälp av en dator.
• Det kan hända att bilder som spelats in med hjälp av någon
annan utrustning inte kan spelas upp normalt på
videokameran.
Typer av problem och hur de kan åtgärdas
Övrigt
Symptom
Orsak och/eller åtgärd
• Isatt kassett har inget kassettminne.
c Använd en kassett med kassettminne (s. 123).
• Kassettminnet är fullt.
c Radera oönskade titlar (s. 125).
• Kassettens skyddstunga står i läget för skydd mot oavsiktlig
radering.
c Skjut skyddstungan till det läge där det röda märket inte syns
(s. 270).
• Bandet innehåller ett oinspelat avsnitt mellan inspelade avsnitt.
c Lägg på titeln på ett inspelat avsnitt (s. 123).
Ett kassettnamn spelas inte in.
• Isatt kassett har inget kassettminne.
c Använd en kassett med kassettminne (s. 128).
• Kassettminnet är fullt.
c Radera oönskat data (s. 125).
• Kassettens skyddstunga står i läget för skydd mot oavsiktlig
radering.
c Skjut skyddstungan till det läge där det röda märket inte syns
(s. 270).
Digital programredigering på ett
• Ingångsväljaren på den andra videoapparaten är felaktigt
band fungerar inte.
inställd.
c Ställ in ingångsväljaren i korrekt läge och kontrollera sedan
anslutningen mellan den andra videoapparaten och
videokameran (s. 101).
• Videokameran har anslutits till en DV-apparat som inte har
tillverkats av Sony via en i.LINK-kabel.
c Ställ in läget IR (s. 101).
• Markering av ett program försöker göras på ett oinspelat
avsnitt på bandet.
c Markera programmet på nytt på ett inspelat avsnitt (s. 108).
• Synkroniseringen mellan videokameran och den andra
videoapparaten har inte justerats.
c Justera synkroniseringen på videoapparaten (s. 105).
• Inställd IR SETUP-kod är inte korrekt
c Ställ in korrekt kod (s. 104).
Digital programredigering på en
• Markering av ett program försöker göras på ett oinspelat
”Memory Stick” fungerar inte.
avsnitt på bandet.
c Markera programmet på nytt på ett inspelat avsnitt (s. 161).
Fjärrkontrollen som följer med
• COMMANDER i menyinställningarna står i läget OFF.
videokameran fungerar inte.
c Ställ denna post i läget ON (s. 233).
• Någonting blockerar de infraröda strålarna.
c Ta bort hindret.
• Batterierna har inte satts i med polerna + och – korrekt vända
enligt märkningarna + och – i batterifacket.
c Sätt i batterierna med polerna korrekt vända (s. 295).
• Batterierna har laddats ur.
c Byt ut dem mot nya batterier (s. 295).
Bilden från en tv-apparat eller annan • DISPLAY i menyinställningarna står i läget V-OUT/LCD.
videoapparat som anslutits till
c Ställ denna post i läget LCD (s. 233).
En titel spelas inte in.
Felsökning
Поиск и устранение неисправностей
videokameran via utgångarna på
tv:n/videoapparaten visas inte på
LCD-skärmen.
(fortsättning på nästa sida)
251
Typer av problem och hur de kan åtgärdas
Symptom
Melodin eller pipljudet ljuder i fem
sekunder.
Ingenting fungerar trots att
strömmen är på.
När videokameran flyttas medan
strömbrytaren POWER står i läget
VCR eller OFF (CHG) hörs ibland ett
smattrande ljud inifrån
videokameran.
Ingen indikering visas under
pågående batteriladdning.
Ett batteri kan inte laddas upp.
Batteriet laddas fort ur trots att
indikeringen för återstående
batteritid anger att batteriet är
fulladdat.
Indikeringen i sökaren blinkar under
pågående batteriladdning.
Inga knappar visas på pekpanelen.
Knapparna på LCD-skärmen kan
inte användas.
Bilddata kan inte överföras till en
dator via en USB-anslutning.
En kassett kan inte matas ut trots att
locket till kassettfacket är öppet.
Isatt kassett kan inte matas ut.
252
Orsak och/eller åtgärd
• Fuktbildning (kondensation) har uppstått.
c Ta ut kassetten och lämna videokameran oanvänd i ungefär
en timme för anpassning till omgivande klimat (s. 277).
• Någon typ av problem har uppstått i videokameran.
c Mata ut kassetten, sätt i den på nytt och manövrera därefter
videokameran.
c Koppla loss nätadaptern från nätuttaget eller ta loss batteriet
och anslut därefter aktuell strömkälla på nytt efter ungefär en
minut. Slå sedan på strömmen. Om videokameran fortfarande inte fungerar, så tryck på återställningsknappen RESET
med hjälp av något spetsigt föremål. (Observera att samtliga
inställningar (DCR-TRV80E: förutom
nätverksinställningarna), inklusive de för datum och tid,
återställs till grundinställningar i och med att
återställningsknappen RESET trycks in) (s. 24, 29, 289)
• Detta beror på att vissa funktioner använder sig av en linjär
mekanism. Det betyder inte att det är något fel.
• Batteriet är inte ordentligt monterat på videokameran.
c Montera det på rätt sätt (s. 24).
• Strömbrytaren POWER står inte i läget OFF (CHG).
c Ställ den i läget OFF (CHG) (s. 25).
c Ladda upp batteriet helt igen (s. 25).
• Batteriet är inte ordentligt monterat på videokameran.
c Montera det på rätt sätt (s. 24).
• Det är något fel på batteriet.
c Kontakta en Sony-handlare eller en auktoriserad Sonyverkstad.
• DISPLAY/BATTERY INFO har tryckts in.
c Tryck lätt på LCD-skärmen.
c Tryck på DISPLAY/BATTERY INFO på videokameran eller
på DISPLAY på fjärrkontrollen (s. 53).
c Justera skärmen (CALIBRATION) (s. 280).
• USB-kabeln anslöts innan installation av USB-drivrutinen var
helt klar.
c Avinstallera den felaktigt installerade USB-drivrutinen och
installera sedan USB-drivrutinen på nytt (s. 196).
• USB STREAM i menyinställningarna står i läget OFF.
c Ställ denna post i läget ON (s. 232).
• Fukt (kondensation) har börjat bildas inuti videokameran
(s. 277).
c Ta loss batteriet och montera därefter på det igen (s. 24).
Svenska
Självdiagnosvisning
Videokameran inkluderar en funktion för
självdiagnosvisning.
Denna funktion visar videokamerans aktuella
tillstånd som en 5-siffrig kod (en kombination av
en bokstav och fyra siffror) på LCD-skärmen, i
sökaren eller i teckenfönstret. Gå igenom följande
kodlista, om en 5-siffrig felkod visas. De sista två
siffrorna (angivna som ss) varierar beroende på
videokamerans tillstånd.
LCD-skärm, sökare eller
teckenfönster
C:21:00
Självdiagnosvisningar
• C:ss:ss
Felet kan åtgärdas av användaren.
• E:ss:ss
Kontakta en Sony-handlare eller en
auktoriserad Sony-verkstad.
5-siffrig visning
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
Kontakta en Sony-handlare eller en Sony-verkstad, om ett problem inte lyckas åtgärdas trots flera
försök.
Поиск и устранение неисправностей
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
Felsökning
C:31:ss
C:32:ss
Orsak och/eller åtgärd
• Ett annat batteri än ett ”InfoLITHIUM”-batteri används.
c Använd ett ”InfoLITHIUM”-batteri (s. 271).
• Fuktbildning (kondensation) har uppstått.
c Ta ut kassetten och lämna videokameran oanvänd i ungefär
en timme för anpassning till omgivande klimat (s. 277).
• Videohuvudena är smutsiga.
c Rengör huvudena med hjälp av en rengöringskassett (tillval)
(s. 278).
• Ett fel som inte nämns ovan men som kan åtgärdas av
användaren har uppstått.
c Mata ut kassetten, sätt i den på nytt och manövrera därefter
videokameran. Utför inte denna åtgärd om fukt
(kondensation) har börjat bildas (s. 277).
c Koppla loss nätkabeln till nätadaptern eller ta loss batteriet.
Anslut en strömkälla på nytt och manövrera därefter
videokameran.
c Byt ut kassetten.
• Ett fel som inte kan åtgärdas av användaren har inträffat.
c Kontakta en Sony-handlare eller en Sony-verkstad och
informera om vilken 5-siffrig felkod som visas.
(T.ex. E:61:10)
253
Svenska
Varningsindikeringar
Kontrollera punkterna nedan, om någon av följande indikeringar visas på skärmen
(vi hänvisar till sidorna inom parentes angående detaljer):
101-0001 Varningsindikering gällande
angiven fil
Blinkar sakta:
•Filen är fördärvad.
•Filen är oläslig.
•Ett försök görs att använda funktionen
MEMORY MIX med rörliga bilder (s. 151).
C:21:00 Självdiagnosvisning (s. 253)
E
Batteriet är helt eller nästan helt urladdat
Blinkar sakta:
•Batteriet är nästan helt urladdat.
Beroende på vilka förhållanden som råder
vad gäller manövrering, omgivning och
batteritillstånd kan det hända att indikeringen
E börjar blinkat trots att omkring 5 till 10
minuters batteritid återstår.
%
Fuktbildning (kondensation) har uppstått*
Blinkar snabbt:
•Ta ut isatt kassett, ställ strömbrytaren POWER
i läget OFF (CHG) och lämna videokameran
oanvänd med locket till kassettfacket öppet i
cirka en timme (s. 277).
Varningsindikering gällande
kassettminne*
Blinkar sakta:
•Ingen kassett med kassettminne är isatt i
videokameran (s. 267).
Varningsindikering gällande ”Memory
Stick”
Blinkar sakta:
•”Memory Stick”-facket är tomt.
Blinkar snabbt:
•Aktuell bild kan inte spelas in på isatt
”Memory Stick”.*
Varningsindikering gällande formatering
av en ”Memory Stick”*
Blinkar snabbt:
•Datat på isatt ”Memory Stick” är skadat
(s. 130).
•Isatt ”Memory Stick” är felaktigt formaterad
(s. 229).
254
Varningsindikering gällande inkompatibel
”Memory Stick”*
Blinkar sakta:
•En inkompatibel ”Memory Stick” är isatt.
Q
Varningsindikering gällande band
Blinkar sakta:
•Bandet är nära slutet.
•Kassettfacket är tomt.*
•Skyddstungan på kassetten står i inkopplat
läge (rött) (s. 270).*
Blinkar snabbt:
•Bandet har tagit slut.*
Z
Kassetten måste tas ut*
Blinkar sakta:
•Skyddstungan på kassetten står i inkopplat
läge (rött) (s. 270).
Blinkar snabbt:
•Fuktbildning (kondensation) har uppstått
(s. 277).
•Bandet har tagit slut.
•Självdiagnosvisning har kopplats in (s. 253).
-
Bilden är skyddad*
Blinkar sakta:
•Bilden är skyddad (s. 176).
Varningsindikering gällande blixt
Blinkar sakta:
•Uppladdning pågår.
Blinkar snabbt:
•Självdiagnosvisning har kopplats in (s. 253).*
•Det är något fel på den inbyggda blixten eller
den yttre blixten (tillval).
Varningsindikering gällande inspelning
av stillbild
Blinkar sakta:
•Aktuell stillbild kan inte spelas in på isatt
”Memory Stick” (s. 61).
* Melodin eller pipljudet återges.
Svenska
Varningsmeddelanden
Kontrollera punkterna nedan, om ett varningsmeddelande visas på skärmen. (vi hänvisar till sidorna
inom parentes angående detaljer).
• CLOCK SET
• FOR ”InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
•
CLEANING CASSETTE
• COPY INHIBIT
•
•
FULL
16BIT
•
REC MODE
•
TAPE
•
•
•
•
”i.LINK” CABLE
FULL
NO FILE
•
•
MEMORY STICK ERROR
FORMAT ERROR
•
•
•
PLAY ERROR
REC ERROR
INCOMPATIBLE
MEMORY STICK
• READ-ONLY MEMORY STICK En endast läsbar ”Memory Stick” har satts i.1)
• Q Z TAPE END
Bandet är slut.1)
• Q NO TAPE
Sätt i en kassett.1)
• DELETING
Knappen PHOTO på videokameran trycktes in under pågående
radering av data på isatt ”Memory Stick”.1)
• FORMATTING
Knappen PHOTO på videokameran trycktes in under pågående
formatering av isatt ”Memory Stick”.1)
• FOLDER NO. FULL
Maximalt antal mappar har redan skapats.1)
• USB STREAMING ON GOING Funktionen USB Streaming används.
Den inbyggda blixten eller en yttre blixt (tillval) laddas inte upp
• NOW CHARGING
korrekt.1)
1)
2)
Поиск и устранение неисправностей
NO MEMORY STICK
AUDIO ERROR
Videohuvudena är smutsiga (s. 278).
Indikeringen x och meddelandet ” CLEANING CASSETTE”
visas växelvis på skärmen.
Ett försök gjordes att spela in en bild med signaler för
upphovsrättskontroll (s. 268).1)
Kassettminnet är fullt.1)
Menyposten AUDIO MODE står i läget 16BIT.1) Nytt ljud kan inte
läggas på (s. 231).
Menyposten REC MODE står i läget LP.1) Det är inte möjligt att
lägga på nytt ljud på ett band som spelats in med hjälp av en
apparat för ett annat tv-färgsystem än det som gäller för
videokameran (s. 231).
Det finns inget inspelat avsnitt på bandet.1) Nytt ljud kan inte läggas
på.
En i.LINK-kabel är ansluten.1) Nytt ljud kan inte läggas på (s. 121).
Isatt ”Memory Stick” är full (s. 142).1)
Skyddstungan på isatt ”Memory Stick” står i läget LOCK (s. 131).1)
Ingen bild är inspelad eller kan identifieras på isatt ”Memory
Stick”.1)
”Memory Stick”-facket är tomt.1)
Ett försök görs att spela in en bild med ljud som inte kan spelas in på
videokameran på isatt ”Memory Stick” (s. 160).1)
Datat på isatt ”Memory Stick” är skadat (s. 134).1)
Isatt ”Memory Stick” kan inte identifieras (s. 229).1)
Kontrollera formatet.
Bilden innehåller störningar och kan inte spelas upp.1) 2)
Slå till strömbrytaren POWER på nytt.1)
Isatt ”Memory Stick” är inte kompatibel med videokameran.1)
Felsökning
•
•
Ställ in datum och tid (s. 30).
Använd ett ”InfoLITHIUM”-batteri (s. 271).
Melodin eller pipljudet återges.
Sätt i aktuell ”Memory Stick” på nytt och starta sedan uppspelning.
Gäller endast DCR-TRV80E
Vi hänvisar till den bruksanvisning för nätverksfunktion/-tillämpning som följer med videokameran
angående varningsmeddelanden som visas vid användning av nätverksfunktionen.
255
— Поиск и устранение неисправностей —
Русский
Разновидности неисправностей и методы их устранения
Если у Вас возникла какая-либо проблема при использовании Вашей видеокамеры,
воспользуйтесь следующей таблицей для отыскания и устранения проблемы. Если проблема
не устраняется, то следует отсоединить источник питания и обратиться в сервисный центр
Sony. Если на экране появится индикация “С:ss:ss”, это значит, что сработала функция
индикации самодиагностики. См. стр. 264.
В режиме записи
Возможная неисправность
Не работает кнопка START/STOP.
Выключается питание.
Изображение в видоискателе
является нечетким.
Функция устойчивой съемки не
работает.
Не работает функция
автофокусировки.
Изображение не появляется в
видоискателе.
При съемке объектов, таких, как
огни или пламя свечи на темном
фоне, появляется вертикальная
полоса.
Появляется вертикальная полоса
при съемке очень яркого объекта.
На экране появляются крошечные
белые, красные, синие или
зеленые точки.
256
Вероятная причина и/или метод устранения
• Переключатель POWER не установлен в положение CAMERA.
c Установите его в положение CAMERA (стр. 36).
• Когда Ваша видеокамера находится в режиме ожидания
записи более пяти минут, она автоматически отключается
для экономии заряда батарейного блока и предохранения
ленты.
c Установите переключатель POWER в положение OFF
(CHG), а затем в положение CAMERA.
• Закончилась лента.
c Перемотайте ленту назад или вставьте новую кассету
(стр. 16, 53).
• Лепесток защиты от записи установлен так, что
выставлена красная метка.
c Используйте новую кассету или передвиньте лепесток
(стр. 270).
• Лента прилипла к барабану (конденсация влаги).
c Выньте кассету и оставьте Вашу видеокамеру, по
меньшей мере, на один час для акклиматизации (стр. 277).
• Когда Ваша видеокамера находится в режиме ожидания
записи более пяти минут, она автоматически отключается
для экономии заряда батарейного блока и предохранения
ленты.
c Установите переключатель POWER в положение OFF
(CHG), а затем в положение CAMERA.
• Батарейный блок полностью или почти полностью разряжен.
c Установите полностью заряженный батарейный блок.
• Объектив видоискателя не отрегулирован надлежащим
образом.
c Отрегулируйте объектив видоискателя (стр. 43).
• Опция STEADYSHOT в установках меню установлена в
положение OFF.
c Установите ее в установках меню в положение ON (стр. 236).
• Установлен режим ручной фокусировки.
c Нажмите кнопку FOCUS для установки автоматической
фокусировки (стр. 79).
• Условия съемки являются неподходящими для
автоматической фокусировки.
c Выполните ручную фокусировку (стр. 79).
• Открыта панель ЖКД.
c Закройте панель ЖКД (стр. 40).
• Слишком высокая контрастность между объектом и
фоном. В видеокамере нет неисправности.
• В видеокамере нет неисправности.
• Приведен в действие режим SLOW SHTR, ночной
суперсъемки или цветной съемки с медленным затвором.
В видеокамере нет неисправности.
Разновидности неисправностей и методы их устранения
Возможная неисправность
На экране отображается
неизвестное изображение.
Изображение записывается с
неправильными или
неестественными цветами.
Изображение получается слишком
ярким, а объект не появляется на
экране.
Не слышен звук срабатывания
затвора.
Не работает внешняя вспышка
(приобретается отдельно).
• Питание внешней вспышки (приобретается отдельно)
отключено, или не установлен источник питания.
c Включите внешнюю вспышку (приобретается отдельно)
или установите источник питания.
• Прикреплено две или более внешних вспышки
(приобретается отдельно).
c Можно прикрепить только одну внешнюю вспышку
(приобретается отдельно).
• Эти явления возникают при выполнении записи в режиме
PORTRAIT или SPORTS функции PROGRAM AE при свете
газоразрядной лампы, такой, как флуоресцентная лампа,
натриевая лампа или ртутная лампа, и они не вызваны
неисправностью.
c Установите опцию PROGRAM AE в установках меню в
положение AUTO.
(продолжение на следующей странице)
Поиск и устранение неисправностей
Наблюдается мерцание или
изменение цветов
• Опция NIGHTSHOT установлена в положение ON в ярко
освещенном месте.
c Установите ее в положение OFF (стр. 47).
• Включена функция задней подсветки.
c Отключите ее (стр. 46).
• Опция BEEP в установках меню установлена в положение
OFF.
c Установите ее в положение MELODY или NORMAL
(стр. 243).
c Установите опцию STEADYSHOT в установках меню в
положение OFF (стр. 236).
Felsökning
При записи экрана телевизора или
персонального компьютера
появляются черные полосы.
Вероятная причина и/или метод устранения
• Если пройдет 10 минут после того, как Вы установите
переключатель POWER в положение CAMERA, или опция
DEMO MODE в установках меню будет установлена в
положение ON, без вставленной кассеты и “Memory Stick”,
Ваша видеокамера автоматически начнет демонстрацию.
c Вставьте кассету/”Memory Stick” или нажмите экран
ЖКД. Демонстрация остановится. Вы также можете
установить опцию DEMO MODE в установках меню в
положение OFF (стр. 242).
• Переключатель NIGHTSHOT установлен в положение ON.
c Установите ее в положение OFF (стр. 47).
257
Разновидности неисправностей и методы их устранения
В режиме воспроизведения
Возможная неисправность
Воспроизведение невозможно.
На изображении имеются
горизонтальные полосы, либо
воспроизводимое изображение
является нечетким или вовсе не
появляется на экране.
При воспроизведении ленты нет
звука или же слышен только
тихий звук.
Звук пропадает.
Отображение даты записи, поиска
даты не работает.
Поиск титра не работает.
Новый звук, наложенный на
записанную ленту, не слышен.
Титр не отображается.
258
Вероятная причина и/или метод устранения
• Закончилась лента.
c Перемотайте ленту назад (стр. 53).
• Возможно, загрязнена видеоголовка.
c Очистите головку с помощью чистящей кассеты
(приобретается отдельно) (стр. 278).
• При воспроизведении стереофонической ленты опция HiFi
SOUND в установках меню установлена в положение 2.
c Установите опцию HiFi SOUND в установках меню в
положение STEREO (стр. 237).
• Громкость установлена на минимальную величину.
c Увеличьте громкость (стр. 52).
• Опция AUDIO MIX в установках меню установлена на
сторону ST2.
c Отрегулируйте опцию AUDIO MIX (стр. 237).
• Возможно, загрязнена видеоголовка.
c Очистите головку с помощью чистящей кассеты
(приобретается отдельно) (стр. 278).
• У кассеты отсутствует кассетная память.
c Используйте кассету с кассетной памятью (стр. 95).
• Опция CM SEARCH в установках меню установлена в
положение OFF.
c Установите ее в положение ON (стр. 240).
• На ленте есть незаписанный участок посреди записанного
участка (стр. 96).
• У кассеты отсутствует кассетная память.
c Используйте кассету с кассетной памятью (стр. 94).
• Опция CM SEARCH в установках меню установлена в
положение OFF.
c Установите ее в положение ON (стр. 240).
• На ленте нет титров.
c Выполните наложение титров (стр. 123).
• На ленте есть незаписанный участок посреди записанного
участка (стр. 94).
• Опция AUDIO MIX в установках меню установлена на
сторону ST1.
c Отрегулируйте опцию AUDIO MIX (стр. 237).
• Опция TITLE DSPL в установках меню установлена в
положение OFF.
c Установите ее в положение ON (стр. 240).
Разновидности неисправностей и методы их устранения
В режимах записи и воспроизведения
Возможная неисправность
Вероятная причина и/или метод устранения
• Не установлен батарейный блок, либо же он разрядился
или почти разрядился.
c Установите заряженный батарейный блок (стр. 24, 25).
• Сетевой адаптер переменного тока не подсоединен к
сетевой розетке.
c Подсоедините сетевой адаптер переменного тока к
сетевой розетке (стр. 29).
Не работает функция поиска
• Кассета была извлечена после записи при использовании
конца.
кассеты без кассетной памяти (стр. 50).
• Запись на новую кассету еще не выполнялась (стр. 50).
Функция поиска конца работает
• На ленте имеется незаписанный участок в начале или в
неправильно.
середине (стр. 50).
Батарейный блок быстро
• Окружающая температура является слишком низкой.
разряжается.
• Батарейный блок заряжен не полностью.
c Полностью зарядите батарейный блок еще раз (стр. 25).
• Батарейный блок полностью разряжен и не может быть
перезаряжен.
c Замените его новым батарейным блоком (стр. 24).
Индикатор оставшегося заряда
• Вы использовали батарейный блок в течение длительного
батарейного блока показывает
времени в крайне жарких или холодных окружающих
неправильное время.
условиях.
• Батарейный блок полностью разряжен и не может быть
перезаряжен.
c Замените его новым батарейным блоком (стр. 24).
• Батарейный блок не полностью заряжен.
c Установите полностью заряженный батарейный блок
(стр. 24, 25).
• Произошло отклонение во времени оставшегося заряда
батарейного блока.
c Полностью зарядите батарейный блок еще раз, чтобы
отображение индикатора оставшегося времени заряда
батарейного блока стало правильным (стр. 25).
Питание выключается, хотя
• Произошло отклонение во времени оставшегося заряда
индикатор оставшегося заряда
батарейного блока.
батарейного блока показывает,
c Полностью зарядите батарейный блок еще раз, чтобы
что у батарейного блока
отображение индикатора оставшегося времени заряда
достаточно заряда для работы.
батарейного блока стало правильным (стр. 25).
Кассета не вынимается из отсека. • Источник питания отсоединен.
c Надежно подсоедините его (стр. 24, 29).
• Батарейный блок разряжен.
c Используйте заряженный батарейный блок (стр. 24, 25).
Мигают индикаторы % и Z, и
• Произошла конденсация влаги.
никакие функции, кроме
c Извлеките кассету и оставьте Вашу видеокамеру, по
извлечения кассеты, не работают.
меньшей мере, на один час для акклиматизации
(стр. 277).
не появляется при
Индикатор
• Позолоченный разъем кассеты с лентой забился грязью
использовании кассеты с
или пылью.
кассетной памятью.
c Очистите позолоченный разъем (стр. 270).
Индикатор оставшейся ленты не
• Опция q REMAIN в установках меню установлена в
отображается.
положение AUTO.
c Установите ее в положение ON, чтобы индикатор
оставшейся ленты отображался постоянно (стр. 241).
Не включается питание.
Felsökning
Поиск и устранение неисправностей
(продолжение на следующей странице)
259
Разновидности неисправностей и методы их устранения
При эксплуатации с использованием “Memory Stick”
Возможная неисправность
Вероятная причина и/или метод устранения
• Переключатель POWER не установлен в положение MEMORY.
c Установите его в положение MEMORY (стр. 139).
• Не установлена “Memory Stick”.
c Установите “Memory Stick” (стр. 134).
Не функционирует запись.
• Емкость “Memory Stick” уже заполнена.
c Удалите ненужные изображения и запишите еще раз
(стр. 177).
• Установленная “Memory Stick” отформатирована неправильно.
c Отформатируйте “Memory Stick” на Вашей видеокамере
или используйте другую “Memory Stick” (стр. 134, 239).
• Лепесток защиты от записи на “Memory Stick” установлен
в положение LOCK.
c Освободите лепесток (стр. 131).
• Вы не можете записать данные в папку 100MSDCF. Она
предназначена только для воспроизведения.
Свет голограммной
• Свет голограммной автофокусировки HOLOGRAM AF не
автофокусировки HOLOGRAM AF от
достигает объекта.
Не функционирует “Memory Stick”.
излучателя голограммной
автофокусировки HOLOGRAM AF
отклоняется от центра изображения.
Свет голограммной
автофокусировки HOLOGRAM AF
от излучателя голограммной
автофокусировки HOLOGRAM AF
оказывается расплывчатым,
затрудняя фокусировку.
Не удаляется изображение.
Вы не можете отформатировать
“Memory Stick”.
Не может быть выполнено
удаление всех изображений.
Вы не можете защитить
изображение.
Вы не можете записать знак
печати на неподвижное
изображение.
260
c Протрите излучатель голограммной автофокусировки
HOLOGRAM AF сухим лоскутом ткани.
• Изображение защищено.
c Отмените защиту изображения (стр. 176).
• Лепесток защиты от записи на “Memory Stick” установлен
в положение LOCK.
c Освободите лепесток (стр. 131).
• Вы пытаетесь удалить в общем более 100 изображений.
c Вы можете только выбрать изображение для удаления
до 100 изображений за один раз.
• Лепесток защиты от записи на “Memory Stick” установлен
в положение LOCK.
c Освободите лепесток (стр. 131).
• Лепесток защиты от записи на “Memory Stick” установлен
в положение LOCK.
c Освободите лепесток (стр. 131).
• Лепесток защиты от записи на “Memory Stick” установлен
в положение LOCK.
c Освободите лепесток (стр. 131).
• Индексный экран не отображается.
c Нажмите кнопку INDEX, чтобы отобразить индексный
экран, а затем защитите изображение (стр. 176).
• Лепесток защиты от записи на “Memory Stick” установлен
в положение LOCK.
c Освободите лепесток (стр. 131).
• Индексный экран не отображается.
c Нажмите кнопку INDEX, чтобы отобразить индексный
экран, а затем запишите знак печати (стр. 181).
• Вы пытаетесь записать знак печати на движущееся
изображение.
c Знаки печати не могут быть записаны на движущееся
изображение.
• Знак печати записан на 999 файлах.
c Знак печати может быть записан не более чем на 999 файлах.
Разновидности неисправностей и методы их устранения
Возможная неисправность
Вы не можете воспроизводить
изображения в натуральную
величину.
Вы не можете воспроизводить
данные изображений.
Вероятная причина и/или метод устранения
• Вы, возможно, не сможете воспроизводить изображения в
натуральную величину, если Вы пытаетесь воспроизвести
изображения, записанные на другой аппаратуре. В
видеокамере нет неисправности.
• Ваша видеокамера может не воспроизвести некоторые
изображения, видоизмененные на персональном
компьютере, или у которых имена папки или файла были
изменены на персональном компьютере.
• Ваша видеокамера может не воспроизвести надлежащим
образом изображения, записанные на другой аппаратуре.
(продолжение на следующей странице)
Felsökning
Поиск и устранение неисправностей
261
Разновидности неисправностей и методы их устранения
Прочее
Возможная неисправность
Вероятная причина и/или метод устранения
• У кассеты отсутствует кассетная память.
c Используйте кассету с кассетной памятью (стр. 123).
• Кассетная память заполнена.
c Сотрите ненужные титры (стр. 125).
• Кассета установлена на предотвращение случайного
стирания.
c Передвиньте лепесток защиты от записи, чтобы красная
метка стала не видна (стр. 270).
• На ленте есть незаписанный участок посреди записанных
участков.
c Наложите титр на записанный участок (стр. 123).
Не записывается кассетная
• У кассеты отсутствует кассетная память.
метка.
c Используйте кассету с кассетной памятью (стр. 128).
• Кассетная память заполнена.
c Сотрите ненужные данные (стр. 125).
• Кассета установлена в положение для предотвращения
случайного стирания.
c Передвиньте лепесток защиты от записи, чтобы красная
метка стала не видна (стр. 270).
Не выполняется цифровой
• Селектор входов на КВМ установлен неправильно.
монтаж программы на ленте.
c Установите селектор правильно, а затем проверьте
соединение между КВМ и Вашей видеокамерой
(стр. 101).
• Ваша видеокамера подсоединена к цифровой
видеоаппаратуре марки, отличной от Sony, с
использованием кабеля i.LINK.
c Установите ее в режим IR. (стр. 101)
• Предпринята попытка установки программы на
незаписанном участке ленты.
c Выполните установку программы еще раз на записанном
участке (стр. 108).
• Синхронизация Вашей видеокамеры и КВМ не отрегулирована.
c Отрегулируйте синхронизацию КВМ (стр. 105).
• Неправильный код IR SETUP.
c Установите правильный код (стр. 104).
Не выполняется цифровой
• Предпринята попытка установки программы на
монтаж программы на “Memory
незаписанном участке ленты.
Stick”.
c Выполните установку программы еще раз на записанном
участке (стр. 161).
Не работает прилагаемый к
• Опция COMMANDER в установках меню установлена в
Вашей видеокамере пульт
положение OFF.
дистанционного управления.
c Установите ее в положение ON (стр. 243).
• Что-то преграждает инфракрасные лучи.
c Устраните препятствие.
• Батарейки вставлены в держатель для батареек так, что
полюса + – не соответствуют знакам + –.
c Вставьте батарейки, правильно расположив полюса
(стр. 295).
• Батарейки разрядились.
c Вставьте новые батарейки (стр. 295).
Не появляется изображение с
• Опция DISPLAY в установках меню установлена в
телевизора или КВМ, даже если
положение V-OUT/LCD.
Ваша видеокамера подсоединена
c Установите ее в положение LCD (стр. 243).
Не записывается титр.
к выходным разъемам телевизора
или КВМ.
262
Разновидности неисправностей и методы их устранения
Возможная неисправность
В течение пяти секунд звучит
мелодия или зуммерный сигнал.
Никакие функции не работают,
хотя питание включено.
Когда Вы устанавливаете
переключатель POWER в
положение VCR или OFF (CHG),
если Вы переместите Вашу
видеокамеру, Вы можете услышать
громыхающий звук, доносящийся
изнутри видеокамеры.
Вероятная причина и/или метод устранения
• Произошла конденсация влаги.
c Извлеките кассету и оставьте Вашу видеокамеру, по
меньшей мере, на один час для акклиматизации
(стр. 277).
• В Вашей видеокамере возникли какие-нибудь неполадки.
c Извлеките кассету и вставьте ее снова, а затем
используйте Вашу видеокамеру.
c Отсоедините сетевой адаптер переменного тока от
сетевой розетки или снимите батарейный блок, а затем
подсоедините его снова примерно через одну минуту.
Включите питание. Если функции все еще не работают,
нажмите кнопку RESET, используя заостренный
предмет. (Если Вы нажмете кнопку RESET, все
установки (в модели DCR-TRV80Е: кроме сетевых
установок), включая дату и время, вернутся к
состоянию по умолчанию) (стр. 24, 29, 289)
• Это происходит потому, что некоторые функции
используют линейный механизм. В Вашей видеокамере
нет неисправности.
• Батарейный блок не установлен надлежащим образом.
c Установите его надлежащим образом (стр. 24).
Вы не можете зарядить
батарейный блок.
• Переключатель POWER не установлен в положение OFF
(CHG).
c Установите его в положение OFF (CHG) (стр. 25).
c Полностью зарядите батарейный блок еще раз (стр. 25).
Во время зарядки батарейного
блока индикатор в окошке
дисплея мигает.
На сенсорной панели не
появляются кнопки.
Кнопки на экране ЖКД не
функционируют.
Данные изображения не
передаются на персональный
компьютер через соединение
USB.
Кассета не извлекается, даже если
крышка кассетного отсека открыта.
Кассета не извлекается.
• Батарейный блок не установлен надлежащим образом.
c Установите его надлежащим образом (стр. 24).
• Какая нибудь неполадка с батарейным блоком.
c Обратитесь, пожалуйста, в сервисный центр Sony или в
местное уполномоченное предприятие по обслуживанию
изделий Sony.
• Нажата кнопка DISPLAY/BATTERY INFO.
c Слегка нажмите экран ЖКД.
c Нажмите кнопку DISPLAY/BATTERY INFO на Вашей
видеокамере или кнопку DISPLAY на пульте
дистанционного управления (стр. 53).
c Отрегулируйте экран ЖКД (CALIBRATION) (стр. 280).
• Кабель USB был подсоединен до завершения установки
драйвера USB.
c Удалите некорректный драйвер USB и установите
драйвер USB повторно (стр. 196).
• Опция USB STREAM в установках меню установлена в
положение OFF.
c Установите ее в положение ON (стр. 242).
• В Вашей видеокамере начала конденсироваться влага
(стр. 277).
c Снимите батарейный блок, а затем установите его еще
раз (стр. 24).
Поиск и устранение неисправностей
Питание быстро заканчивается,
даже хотя индикатор оставшегося
заряда батарейного блока заполнен
Felsökning
Во время зарядки батарейного
блока никакие индикаторы не
появляются.
263
Русский
Индикация самодиагностики
В Вашей видеокамере имеется функция
индикации самодиагностики.
Эта функция отображает текущее состояние
Вашей видеокамеры в виде 5-значного кода
(комбинация из одной буквы и цифр) на экране
ЖКД, в видоискателе или в окошке дисплея. В
случае отображения 5-значного кода, следует
выполнить проверку в соответствии со
следующей таблицей кодов. Последние две
цифры (обозначенные как ss) будут
отличаться в зависимости от состояния Вашей
видеокамеры.
5-значная индикация
C:04:ss
C:21:ss
C:22:ss
C:31:ss
C:32:ss
E:20:ss
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
Экран ЖКД, видоискатель или
окошко дисплея
C:21:00
Индикация самодиагностики
• С:ss:ss
Вы можете выполнить
обслуживание Вашей видеокамеры
самостоятельно.
• Е:ss:ss
Обратитесь в сервисный центр Sony
или в местное уполномоченное
предприятие по сервисному
обслуживанию изделий Sony.
Вероятная причина и/или метод устранения
• Вы используете батарейный блок, который не является
батарейным блоком “InfoLITHIUM”.
c Используйте батарейный блок “InfoLITHIUM” (стр. 271).
• Произошла конденсация влаги.
c Извлеките кассету и оставьте Вашу видеокамеру, по
меньшей мере, на один час для акклиматизации
(стр. 277).
• Загрязнены видеоголовки.
c Очистите головки с помощью чистящей кассеты
(приобретается отдельно) (стр. 278).
• Произошла неполадка, отличающаяся от приведенных
выше, которую Вы можете устранить самостоятельно.
c Извлеките кассету и вставьте ее снова, а затем
используйте Вашу видеокамеру. Не выполняйте эту
операцию, если началась конденсация влаги (стр. 277).
c Отсоедините провод электропитания сетевого адаптера
переменного тока или же снимите батарейный блок.
После повторного подсоединения источника питания
используйте Вашу видеокамеру.
c Замените кассету.
• Произошла неполадка, которую Вы не можете устранить
самостоятельно.
c Обратитесь в сервисный центр Sony или в местное
уполномоченное предприятие по обслуживанию изделий
Sony и сообщите им о 5-значном коде. (пример: Е:61:10)
Если Вы не можете самостоятельно устранить неполадку даже после неоднократного
опробования соответствующих методов устранения, обратитесь в сервисный центр Sony или в
местное уполномоченное предприятие по обслуживанию изделий Sony.
264
Русский
Предупреждающие индикаторы
Если на экране появятся индикаторы, проверьте следующее:
См. страницу в круглых скобках “( )” для получения более подробной информации.
101-0001 Предупреждающий индикатор
относительно файла
Медленное мигание:
• Файл поврежден.
• Файл не читается.
• Вы пытаетесь выполнить функцию
MEMORY MIX на движущихся
изображениях (стр. 151).
C:21:00 Индикация самодиагностики
(стр. 264)
E Батарейный блок разряжен или почти
разряжен
Медленное мигание:
• Батарейный блок почти разряжен.
В зависимости от рабочих условий,
окружающей среды или состояния
батарейного блока, индикатор E может
мигать, даже если заряда осталось
приблизительно на 5 – 10 минут.
Предупреждающий индикатор
относительно “Memory Stick”
Медленное мигание:
• Не установлена “Memory Stick”.
Быстрое мигание:
• Изображение не может быть записано на
“Memory Stick”.*
Предупреждающий индикатор
относительно форматирования “Memory
Stick”*
Быстрое мигание:
• Данные “Memory Stick” повреждены
(стр. 130).
• “Memory Stick” отформатирована
неправильно (стр. 239).
Предупреждающий индикатор
относительно ленты
Медленное мигание:
• Лента почти достигла конца.
• Не вставлена кассета.*
• Задействован лепесток защиты от записи
на кассете (красный) (стр. 270).*
Быстрое мигание:
• Лента закончилась.*
Z Вам нужно извлечь кассету*
Медленное мигание:
• Задействован лепесток защиты от записи
на кассете (красный) (стр. 270).
Быстрое мигание:
• Произошла конденсация влаги (стр. 277).
• Лента закончилась.
• Сработала функция индикации
самодиагностики (стр. 264).
- Изображение защищено*
Медленное мигание:
• Изображение защищено (стр. 176).
Предупреждающий индикатор
относительно вспышки
Медленное мигание:
• Во время зарядки.
Быстрое мигание:
• Приведена в действие функция индикации
самодиагностики (стр. 264).*
• Имеются какие-нибудь неполадки со
встроенной вспышкой или внешней
вспышкой (приобретается отдельно).
Поиск и устранение неисправностей
Предупреждающий индикатор
относительно кассетной памяти*
Медленное мигание:
• Кассета с кассетной памятью не
вставлена (стр. 267).
Q
Felsökning
% Произошла конденсация влаги*
Быстрое мигание:
• Извлеките кассету, установите
переключатель POWER в положение OFF
(CHG), и оставьте ее примерно на один час
с открытой крышкой кассетного отсека
(стр. 277).
Предупреждающий индикатор
относительно несовместимой “Memory
Stick”*
Медленное мигание:
• Вставлена несовместимая “Memory Stick”.
Предупреждающий индикатор
относительно записи неподвижного
изображения
Медленное мигание:
• Неподвижное изображение не может быть
записано на “Memory Stick” (стр. 61).
* Вы услышите мелодию или зуммерный
сигнал.
265
Русский
Предупреждающие сообщения
Если на экране появятся сообщения, проверьте следующее. См. страницу в круглых скобках
“( )” для получения более подробной информации.
• CLOCK SET
• FOR ”InfoLITHIUM”
BATTERY ONLY
•
CLEANING CASSETTE
Установите дату и время (стр. 30).
Используйте батарейный блок “InfoLITHIUM” (стр. 271).
Загрязнились видеоголовки (стр. 278).
На экране один за другим появляется индикатор x и
сообщение “ CLEANING CASSETTE”.
• COPY INHIBIT
Вы попытались записать изображение, содержащее сигнал
управления авторскими правами (стр.268).1)
•
FULL
Кассетная память заполнена.1)
•
16BIT
Опция AUDIO MODE установлена в положение 16BIT.1) Вы не
можете наложить новый звук (стр. 241).
•
REC MODE
Опция REC MODE установлена в положение LP.1) Вы не
можете наложить новый звук на ленту, записанную на
устройстве другой системы цветного телевидения, на Вашей
видеокамере (стр. 241).
•
TAPE
На ленте нет записанных участков.1) Вы не можете наложить
новый звук.
•
”i.LINK” CABLE
Подсоединен кабель i.LINK.1) Вы не можете наложить новый
звук (стр. 121).
•
FULL
Емкость “Memory Stick” заполнена (стр. 142).1)
•
Лепесток защиты от записи на “Memory Stick” установлен в
положение LOCK (стр. 131).1)
•
NO FILE
На “Memory Stick” не записано или не распознано ни одного
изображения.1)
•
NO MEMORY STICK
Не вставлена “Memory Stick”.1)
•
AUDIO ERROR
Вы пытаетесь записать изображение со звуком, который не
может быть записан Вашей видеокамерой на “Memory Stick”
(стр. 160).1)
•
MEMORY STICK ERROR Данные “Memory Stick” повреждены (стр. 134).1)
•
FORMAT ERROR
“Memory Stick” не распознается (стр. 239).1) Проверьте тип
форматирования.
•
PLAY ERROR
Изображение искажено и не может быть воспроизведено.1) 2)
•
REC ERROR
Поверните переключатель POWER во включенное положение
еще раз.1)
•
INCOMPATIBLE
Вставленная “Memory Stick” несовместима с Вашей
MEMORY STICK
видеокамерой.1)
• READ-ONLY MEMORY STICK Вставлена “Memory Stick”, доступная только для чтения.1)
• Q Z TAPE END
Лента в кассете достигла конца.1)
• Q NO TAPE
Вставьте кассету.1)
• DELETING
Вы нажимаете кнопку PHOTO на Вашей видеокамере во время
удаления данных на “Memory Stick.”1)
• FORMATTING
Вы нажимаете кнопку PHOTO на Вашей видеокамере во время
форматирования “Memory Stick.”1)
• FOLDER NO. FULL
Вы создали максимально возможное количество папок.1)
• USB STREAMING ON GOING Вы используете USB Streaming.
• NOW CHARGING
Зарядка встроенной вспышки или внешней вспышки
(приобретается отдельно) работает неправильно.1)
1)
2)
Вы услышите мелодию или зуммерный сигнал.
Снова вставьте “Memory Stick” и начните воспроизведение.
Только модель DCR-TRV80E
Подробные сведения по предупреждающим сообщениям при использовании сетевой функции
приведены в инструкции по эксплуатации сетевой функции/приложения, прилагаемой к Вашей
видеокамере.
266
— Дополнительная информация —
— Övrig information —
Användbara kassetter
Val av korrekt kassettyp
Endast mini-DV
-kassetter kan användas.*
Ingen typ av 8 mm -, Hi8
-, Digital8 -,
VHS
-, VHSC
-, S-VHS
-,
-, Betamax -, DV
- eller
S-VHSC
MICROMV
-kassett kan användas.
* Två typer av mini-DV-kassetter förekommer:
med kassettminne och utan kassettminne.
Kassetter med kassettminne bär märket
(Cassette Memory).
Användning av kassetter med kassettminne
rekommenderas.
Вы можете использовать только
миниатюрные кассеты DV
.*
Вы не можете использовать никакие другие
кассеты, а именно, кассеты 8 мм , Hi8
,
Digital8 , VHS
, VHSC
, S-VHS
,
S-VHSC
, Betamax , DV
или
.
MICROMV
* Существует два типа миниатюрных кассет
цифрового видеосигнала: с кассетной
памятью и без кассетной памяти.
Кассеты с кассетной памятью имеют знак
(кассетной памяти).
Рекомендуется использовать кассеты с
кассетной памятью.
В этот тип кассет встроена память IC. Ваша
видеокамера может считывать и
записывать такие данные, как даты записи
или титры, и т.п., в эту память.
Функции, использующие кассетную память,
требуют записи на ленту последовательных
сигналов. Если на ленте имеется
незаписанный участок, в начале или между
записанными участками, титры могут не
отображаться надлежащим образом, либо
могут неправильно работать функции
поиска. Выполняйте следующие действия,
чтобы предотвратить появление на ленте
незаписанных участков.
Нажмите кнопку END SCH, чтобы перейти в
конец записанного участка, перед началом
выполнения следующей записи, если Вы
выполняете одно из следующих действий:
– Вы извлекли кассету во время
выполнения записи.
– Вы воспроизвели ленту.
– Вы использовали функцию поиска
монтажа.
Если на ленте имеется незаписанный
участок или прерывистый сигнал,
выполните запись еще раз с начала до
конца ленты, как описано выше.
Тот же результат может иметь место, если
Вы выполните запись с помощью цифровой
видеокамеры без функции кассетной
памяти на ленту, записанную с
использованием функции кассетной памяти.
Дополнительная информация
Om ett oinspelat avsnitt eller avbrutna signaler
förekommer på bandet, så spela in på nytt från
början till slutet av bandet enligt ovanstående
beskrivning.
Samma resultat kan uppstå vid inspelning med
hjälp av en digital videokamera som saknar
kassettminne på ett band som spelats in med
hjälp av en videokamera som har kassettminne.
Выбор типов кассет
Övrig information
Dessa typer av kassetter inkluderar ett
integrerat kretsminne. Videokameran kan läsa
och skriva sådana datauppgifter som t.ex.
inspelningsdatum, titlar o.s.v. i detta minne.
För att kassettminnets funktioner ska kunna
användas krävs att signaler utan uppehåll är
inspelade på bandet. Om ett oinspelat avsnitt
förekommer före eller mellan två inspelade
avsnitt kan det hända att titlar inte visas som de
ska eller att sökfunktionerna inte fungerar
ordentligt. Gör enligt följande för att undvika
att ett oinspelat avsnitt lämnas på bandet.
Tryck på END SCH för att spola bandet till
slutet av ett inspelat avsnitt innan nästa
inspelning påbörjas, när någon av följande
manövreringar har utförts:
– utmatning av bandet under inspelning,
– uppspelning av bandet,
– sökning för överspelning.
Используемые
кассеты
267
Användbara kassetter
Используемые кассеты
Angående märket
på en kassett
En kassett som bär märket
har en
minneskapacitet på 4 kbit. Videokameran kan
hantera minnen på upp till 16 kbit. Kassetter med
minneskapaciteten 16 kbit bär märket
.
Метка
на кассете
Емкость памяти ленты с меткой
составляет 4 кБ. Ваша видеокамера может
использовать кассеты с лентами емкостью
памяти до 16 кБ. На кассетах емкостью 16 кБ
нанесена метка
.
Så här är en mini-DV-kassett märkt.
Så här är en kassett med
kassettminne märkt.
Dessa märken är varumärken.
Angående uppspelning
Uppspelning av ett NTSC-inspelat
band
Ett band som spelats in enligt tv-färgsystemet
NTSC kan spelas upp för visning på LCDskärmen, förutsatt att bandet spelats in på
normal hastighet (SP).
Это метка миниатюрных кассет
цифрового видеосигнала.
Это метка кассет с кассетной
памятью.
Эти метки являются торговыми марками.
Во время воспроизведения
Воспроизведение лент, записанных в
системе NTSC
Вы можете воспроизводить ленты,
записанные в видеосистеме NTSC, на экране
ЖКД, если лента записана в режиме SP.
Angående copyrightsignaler
Vid uppspelning
Om ett band som spelas upp på videokameran
innehåller copyrightsignaler, så är det inte
möjligt att kopiera bandet med hjälp av en annan
videoapparat som anslutits till videokameran.
Vid inspelning
Det är inte möjligt att på videokameran spela
in material som innehåller signaler för
upphovsrättskontroll som skyddar
upphovsrätten till materialet.
Indikeringen COPY INHIBIT visas på LCDskärmen eller på skärmen till en ansluten tvapparat vid ett försök att spela in sådant
material. Vid inspelning spelar videokameran
inte in signaler för upphovsrättskontroll på
bandet.
268
Сигнал управления авторским
правом
При воспроизведении
Если лента, которую Вы воспроизводите на
Вашей видеокамере, содержит сигналы
управления авторским правом, Вы не
сможете скопировать ее с помощью другой
видеокамеры, подсоединенной к Вашей
видеокамере.
При записи
Вы не сможете записать программное
обеспечение на Вашей видеокамере,
которое содержит сигналы управления
авторским правом для защиты авторского
права программного обеспечения.
На экране видеокамеры или на экране
телевизора появится индикатор COPY
INHIBIT, если Вы попытаетесь записать такое
программное обеспечение. Ваша
видеокамера не записывает сигналы
управления авторским правом на ленту,
когда она выполняет запись.
Användbara kassetter
Angående ljudlägen
12-bitsläget: Originalljudet kan spelas in som
stereo 1 och nytt ljud som stereo 2
med samplingsfrekvensen 32 kHz.
Balansen mellan stereo 1 och stereo
2 kan justeras vid uppspelning med
hjälp av AUDIO MIX i
menyinställningarna. Båda ljuden
kan återges vid uppspelning.
16-bitsläget: Inget nytt ljud kan läggas på, men
originalljud kan spelas in med extra
god kvalitet. Detta läge medger
dessutom återgivning av ljud som
spelats in med samplingsfrekvensen
32 kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz. Vid
uppspelning av ett band som spelats
in i 16-bitsläget visas indikeringen
16BIT på skärmen.
Angående uppspelning av band
med dubbla ljudspår
Det är inte möjligt att spela in program med
dubbla ljudspår på videokameran.
12-битный режим:
Исходная аудиозапись может быть
выполнена в стереофоническом
режиме 1, а новая аудиозапись – в
стереофоническом режиме 2 с
частотой 32 кГц. Баланс между
стереофоническими режимами 1 и 2
может быть отрегулирован путем
выбора опции AUDIO MIX в
установках меню во время
воспроизведения. Обе аудиозаписи
могут быть воспроизведены.
16-битный режим:
Новая аудиозапись не может быть
выполнена, но исходная аудиозапись
может быть выполнена с высоким
качеством. Более того, могут также
быть воспроизведены аудиозаписи,
выполненные с частотами 32 кГц, 44,1
кГц или 48 кГц. При воспроизведении
ленты, записанной в 16-битном
режиме, на экране появляется
индикатор 16BIT.
При воспроизведении ленты с
двойной звуковой дорожкой
При воспроизведении ленты с двойной
звуковой дорожкой, записанной в
стереофонической системе, установите
опцию HiFi SOUND в
в установках меню в
нужный режим (стр. 237).
Звук от динамика
Звуковой Воспроизведение Воспроизведение
режим
стереофонической ленты с двойной
HiFi
ленты
звуковой дорожкой
Основной и
STEREO Стереофонический вспомогательный
канал
звук
1
Левый канал
Основной звук
Вспомогательный
2
Правый канал
звук
Вы не можете записывать программы с
двойным звучанием на Вашей видеокамере.
Дополнительная информация
Ljudåtergivning via högtalare
HiFi
Uppspelning
Uppspelning
SOUND
av band med
av band med
-läge
stereoljud
dubbelt ljudspår
Huvudljud
STEREO
Stereoljud
och subljud
1
Vänster kanal
Huvudljud
2
Höger kanal
Subljud
Аудиорежим
Övrig information
Gå till menyinställningarna och ställ HiFi
i önskat läge vid uppspelning
SOUND under
av ett band med dubbla ljudspår som spelats in i
stereo (s. 227).
Используемые кассеты
269
Användbara kassetter
Используемые кассеты
Angående kassetter
Примечания о кассете
Hur en kassett skyddas mot
oavsiktlig radering
Для предотвращения случайного
стирания
Skjut skyddstungan på kassetten till det läge där
det röda märket syns.
Передвиньте лепесток защиты от записи на
кассете, чтобы стала видна красная метка.
Hur etiketter klistras på en kassett
При прикреплении метки на кассету
Se till att endast klistra fast etiketter på de platser
som anges på illustrationen nedan [a] för att inte
orsaka funktionsfel på videokameran.
Во избежание неисправностей Вашей
видеокамеры обязательно прикрепляйте
метку только в местах, показанных на
иллюстрации ниже [a].
Klistra inte fast någon etikett
runt denna gräns./
Не прикрепляйте метку
вдоль этого края.
[a]
När en kassett har använts färdigt
После использования кассеты
Återspola bandet till början, placera kassetten i
tillhörande kassettask och förvara den i
upprättstående läge.
Перемотайте ленту на начало, поместите
кассету в ее футляр, и храните ее в
вертикальном положении.
När kassettminnet inte
fungerar
Sätt i kassetten på nytt. Det kan hända att den
guldpläterade anslutningsdelen på mini-DVkassetten är smutsig eller dammig.
Rengöring av guldpläterad
anslutningsdel
Om den guldpläterade anslutningsdelen på en
kassett är smutsig eller dammig, så kan det
hända att indikeringen för återstående
bandlängd inte alltid visas korrekt samtidigt som
kassettminnesfunktioner kanske inte kan
manövreras.
Rengör den guldpläterade anslutningsdelen med
en bomullspinne efter ungefär var 10:e
utmatning av en kassett. [b]
270
Если функция кассетной памяти
не работает
Вставьте кассету еще раз. Позолоченный
разъем миниатюрных кассет цифрового
видеосигнала может забиться грязью или
пылью.
Очистка позолоченного разъема
Если позолоченный разъем кассеты забился
грязью или пылью, индикатор оставшейся
ленты иногда отображается некорректно и,
возможно, Вы не сможете работать с
функциями, использующими кассетную
память.
Очищайте позолоченный разъем с помощью
ватного тампона, примерно через каждые 10
извлечений кассеты. [b]
[b]
Angående
”InfoLITHIUM”batterier
О батарейном блоке
“InfoLITHIUM”
Videokameran är kompatibel med
”InfoLITHIUM”-batterier (M-serien).
Videokameran kan inte drivas med något annat
batteri än ett ”InfoLITHIUM”-batteri.
”InfoLITHIUM”-batterier i M-serien bär märket
.
Данное устройство совместимо с батарейным
блоком “InfoLITHIUM” (серии М). Ваша
видеокамера функционирует только с
батарейным блоком “InfoLITHIUM”. На
батарейных блоках “InfoLITHIUM” серии М
нанесен знак
.
TM
SERIES
Vad är ett ”InfoLITHIUM”-batteri?
Ett ”InfoLITHIUM”-batteri är ett litiumjonbatteri
som inkluderar funktioner för skickande av
information angående driftstillstånd mellan
videokameran och en nätadapter/laddare.
”InfoLITHIUM”-batteriet beräknar
strömförbrukningen i enlighet med
videokamerans driftstillstånd och anger
återstående batteritid i minuter. När en
nätadapter/laddare (tillval) används visas
återstående batteritid och laddningstid.
Vid laddning av ett batteri
SERIES
Что такое батарейный блок
“InfoLITHIUM”?
Батарейный блок “InfoLITHIUM”
представляет собой литиево-ионный
батарейный блок, который оснащен
функциями обмена информацией, связанной
с условиями работы, между Вашей
видеокамерой и приобретенным отдельно
сетевым адаптером переменного тока/
зарядным устройством.
Батарейный блок “InfoLITHIUM” вычисляет
потребление энергии в зависимости от
условий работы Вашей видеокамеры, и
отображает оставшееся время заряда
батарейного блока в минутах. При
использовании сетевого адаптера
переменного тока / зарядного устройства
(приобретается отдельно), отображается
время оставшегося заряда батарейного
блока и время зарядки.
Зарядка батарейного блока
Дополнительная информация
• Перед началом использования Вашей
видеокамеры удостоверьтесь, что
батарейный блок заряжен.
• Рекомендуется заряжать батарейный блок
при температуре окружающей среды от
10°C до 30°С до тех пор, пока в окошке
дисплея не появится индикатор FULL,
указывая, что батарейный блок полностью
заряжен. Если Вы заряжаете батарейный
блок при температуре, не попадающей в
указанный выше диапазон, возможно, Вы
не сможете эффективно зарядить
батарейный блок.
• После завершения зарядки либо
отсоедините кабель от гнезда DC IN Вашей
видеокамеры, либо снимите батарейный
блок.
Övrig information
•Se till att ladda upp batteriet innan
videokameran börjar användas.
•Vi rekommenderar att ett batteri laddas i en
omgivningstemperatur på mellan 10°C och
30°C tills indikeringen FULL visas i
teckenfönstret för att ange att batteriet är
fulladdat. Vid laddning utanför detta
temperaturområde kan det hända att batteriet
inte kan laddas upp ordentligt.
•Se efter avslutad laddning till att koppla loss
kabeln från likströmsintaget DC IN på
videokameran eller ta loss batteriet.
TM
271
Angående ”InfoLITHIUM”batterier
Hur batteriet används effektivt
•Batteriets prestanda försämras i
omgivningstemperaturer på under 10°C. Den
tid batteriet kan användas blir därmed kortare.
Vi rekommenderar följande för att kunna
använda ett batteri längre:
– Förvara batteriet i fickan för att värma upp
det och montera det på videokameran strax
innan videokameran ska börja användas.
– Använd ett batteri med större kapacitet (NPFM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/
QM91D) (tillval).
•Regelbunden användning av LCD-skärmen
liksom regelbunden uppspelning och
snabbspolning framåt/bakåt gör att batteriet
laddas ur fortare. Vi rekommenderar
användning av ett batteri med större kapacitet
(NP-FM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/
QM91D) (tillval).
•Kom ihåg att ställa strömbrytaren POWER i
läget OFF (CHG) när videokameran inte ska
användas för tagning eller uppspelning.
Batteriström förbrukas även medan
videokameran står i beredskap för inspelning
på band samt vid uppspelningspaus.
•Se vid viktiga inspelningar till att ha
reservbatterier till hands för två eller tre gånger
den tänkta inspelningstiden och att göra
provtagningar före själva inspelningarna.
•Utsätt inte batteriet för vatten. Batteriet är inte
vattenmotståndligt.
Angående indikeringen för
återstående batteritid
•Om strömmen slås av trots att indikeringen för
återstående batteritid anger att batteriet har
tillräcklig kapacitet för drift, så ladda upp
batteriet helt igen för att indikeringen för
återstående batteritid ska ange korrekt tid.
Observera emellertid att korrekt angivning av
återstående batteritid inte alltid kan återfås, om
batteriet används länge i hög omgivningstemperatur, lämnas i fulladdat tillstånd eller
används regelbundet. Betrakta indikeringen för
återstående batteritid som en ungefärlig
tagningstid.
•Beroende på vilka förhållanden som råder vad
gäller manövrering, omgivningstemperatur
m.m. kan det hända att indikeringen E, som
anger att batteriet håller på att laddas ur, börjar
blinka trots att omkring 5 till 10 minuters
batteritid återstår.
272
О батарейном блоке “InfoLITHIUM”
Эффективное использование
батарейного блока
• Производительность батарейного блока
падает при температуре окружающей среды
10°C и ниже. Поэтому время, в течение
которого можно пользоваться батарейным
блоком, уменьшается. Для более
продолжительного использования батарейного
блока рекомендуется следующее:
– Помещайте батарейный блок в карман,
ближе к Вашему телу, чтобы нагреть его, и
устанавливайте его на Вашу видеокамеру
непосредственно перед началом съемки.
– Используйте батарейный блок большой
емкости
(NP-FM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/
QM91D, приобретается отдельно).
• Частое использование экрана ЖКД или частое
применение воспроизведения, ускоренной
перемотки вперед или назад быстрее
разряжает батарейный блок. Рекомендуется
использовать батарейный блок большой
емкости (NP-FM70/QM71/QM71D/FM91/QM91/
QM91D, приобретается отдельно).
• Обязательно устанавливайте
переключатель POWER в положение OFF
(CHG), в то время, когда Вы не производите
съемку и не выполняете воспроизведение
на Вашей видеокамере. Заряд батарейного
блока также расходуется, когда Ваша
видеокамера находится в режиме ожидания
записи или паузы воспроизведения.
• Держите под рукой запасные батарейные
блоки, из расчета на время, в два или три
раза большее, чем ожидаемое время
съемки, и проводите пробную съемку перед
тем, как выполнить реальную съемку.
• Не подвергайте батарейный блок
воздействию воды. Батарейный блок не
является водонепроницаемым.
Индикатор времени оставшегося
заряда батарейного блока
• Если питание отключается, хотя индикатор
оставшегося времени заряда батарейного
блока показывает достаточный для работы
заряд батарейного блока, зарядите
батарейный блок полностью еще раз, чтобы
отображение индикатора оставшегося
времени заряда батарейного блока стало
правильным. Заметьте, тем не менее, что
точная индикация времени заряда
батарейного блока иногда не будет
восстанавливаться, если он длительное время
использовался при высоких температурах или
был оставлен в полностью заряженном
состоянии, или при частом использовании
батарейного блока. Считайте индикацию
оставшегося времени заряда батарейного
блока приблизительным временем съемки.
• Иногда метка E, указывающая на то, что
времени заряда батарейного блока осталось
мало, мигает в зависимости от условий
эксплуатации или окружающей температуры и
среды, даже если времени заряда батарейного
блока осталось примерно от 5 до 10 минут.
Angående ”InfoLITHIUM”batterier
О батарейном блоке “InfoLITHIUM”
Hur batterier bör förvaras
Как хранить батарейный блок
•Om ett batteri inte används under lång tid, så
utför följande åtgärder en gång per år för att
bevara batteriets prestanda.
1. Ladda upp batteriet helt.
2. Ladda ur batteriet med hjälp av en
elektronisk apparat.
3. Ta loss batteriet från apparaten och förvara
det på en torr och sval plats.
•För att ladda ur batteriet med hjälp av
videokameran: lämna videokameran med tomt
kassettfack i läget för inspelningsberedskap tills
strömmen slås av.
• Если батарейный блок не используется
длительное время, проводите следующую
процедуру один раз в год для поддержания
надлежащего функционирования
батарейного блока.
1. Полностью зарядите батарейный блок.
2. Разрядите его на Вашей электронной
аппаратуре.
3. Извлеките батарейный блок из
аппаратуры и храните его в сухом,
прохладном месте.
• Для того, чтобы полностью разрядить
батарейный блок на Вашей видеокамере,
оставьте Вашу видеокамеру в режиме
записи на ленту без вставленной кассеты,
пока заряд батарейного блока не
исчерпается.
Angående batteriers livslängd
•Ett batteris livslängd är begränsad. Batteriets
kapacitet sjunker en liten bit i taget allteftersom
batteriet används och tiden går. När den
tillgängliga batteritiden blivit avsevärt kort är
en trolig orsak att batteriets livslängd har
närmat sig slutet. Köp i så fall ett nytt batteri.
•Batteriers livslängd varierar beroende på hur de
förvaras liksom under vilka förhållanden och i
vilken miljö varje enskilt batteri används.
”InfoLITHIUM” är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
Срок службы батарейного блока
Дополнительная информация
“InfoLITHIUM” является фирменным знаком
корпорации Sony Corporation.
Övrig information
• Срок службы батарейного блока ограничен.
Емкость батарейного блока мало-помалу
падает, по мере того, как Вы используете
его все больше и больше, а также с
течением времени. Когда доступное время
заряда батарейного блока значительно
сократится, возможной причиной является
то, что срок службы батарейного блока
закончился. Приобретите, пожалуйста,
новый батарейный блок.
• Срок службы батарейного блока
изменяется в соответствии с тем, как он
хранится, а также в зависимости от условий
эксплуатации и окружающей среды для
каждого батарейного блока.
273
Angående i.LINK
О стандарте i.LINK
DV-gränssnittet på videokameran är ett i.LINKanpassat DV-gränssnitt. I detta avsnitt beskrivs
i.LINK-standarden och dess egenskaper.
Интерфейс цифрового видеосигнала DV на
данном аппарате является интерфейсом
цифрового видеосигнала DV, совместимым со
стандартом i.LINK. Этот раздел описывает
стандарт i.LINK и его характеристики.
Vad är i.LINK?
i.LINK är ett digitalt seriegränssnitt för hantering
av digitala video- och ljudsignaler plus annat
data i dubbel riktning mellan i.LINK-kompatibel
utrustning samt för styrning av annan
utrustning.
i.LINK-kompatibel utrustning kan anslutas med
hjälp av en enda i.LINK-kabel. Bland möjliga
tillämpningar märks manövreringar och
dataöverföringar med olika typer av ljud/
videoutrustning. Om två eller fler i.LINKkompatibla enheter är anslutna till videokameran
i en kedjeanslutning är manövreringar och
dataöverföringar möjlig inte bara med den enhet
som är direkt ansluten till videokameran utan
också med andra enheter via den direktanslutna
enheten.
Notera dock att manövreringsmetoden ibland
varierar beroende på den anslutna utrustningens
karakteristik och specifikationer och att
manövrering och dataöverföring ibland inte är
möjlig med viss ansluten utrustning.
Anmärkning
Normalt kan endast en enhet anslutas till
videokameran via en i.LINK-kabel. Vi hänvisar
till bruksanvisningen till den apparat som ska
anslutas, om videokameran ska anslutas till en
i.LINK-kompatibel apparat med två eller fler DVgränssnitt.
Angående namnet ”i.LINK”
i.LINK är ett vanligare namn för datatransportbussen IEEE 1394 föreslaget av Sony och är
dessutom ett varumärke som erkänts av många
företag.
IEEE 1394 är en internationell standard fastställd
av Institute of Electrical and Electronics
Engineers.
Что такое i.LINK?
i.LINK представляет из себя цифровой
последовательный интерфейс для передачи
цифрового видеосигнала, цифрового
аудиосигнала и других данных в двух
направлениях между аппаратурой, имеющей
гнездо i.LINK, и для управления другой
аппаратурой.
i.LINK-совместимая аппаратура может быть
подсоединена единственным кабелем i.LINK.
Возможные применения включают обработку
и передачу данных с помощью различной
цифровой аудио/видео аппаратуры. Если два
или более i.LINK-совместимых аппарата
подсоединены к данному аппарату
последовательной цепочкой, возможны
обработка и передача данных не только на
аппаратуре, к которой подсоединен данный
аппарат, но также и на других устройствах
через напрямую подсоединенную аппаратуру.
Заметьте, тем не менее, что метод работы
иногда отличается согласно особенностям и
техническим характеристикам аппаратуры,
которую нужно подсоединить, и что
обработка и передача данных иногда
невозможны на некоторых подсоединенных
аппаратах.
Примечание
Обычно только один аппарат может быть
подсоединен к данному аппарату с помощью
кабеля i.LINK. При подсоединении данного
аппарата к i.LINK-совместимой аппаратуре с
двумя или более интерфейсами цифрового
видеосигнала DV, обращайтесь к руководству
по эксплуатации аппаратуры, которую нужно
подсоединить.
О названии “i.LINK”
i.LINK является более узнаваемым
определением для шины транспорта данных
IEEE 1394, предложенным Sony, и является
фирменным знаком, утвержденным многими
корпорациями.
IEEE 1394 является международным
стандартом, стандартизованным Институтом
инженеров по электротехнике и электронике.
274
Angående i.LINK
О стандарте i.LINK
Överföringshastighet med i.LINK
Скорость передачи данных i.LINK в
бодах
i.LINK:s maximala överföringshastighet varierar
beroende på aktuell utrustning. Tre maximala
överföringshastigheter har definierats:
S100 (ca 100 Mbps*)
S200 (ca 200 Mbps)
S400 (ca 400 Mbps)
Överföringshastigheten anges under ”Tekniska
data” i bruksanvisningen till respektive apparat.
På vissa apparater finns det dessutom angivet i
närheten av i.LINK-kopplingen.
Den maximala överföringshastigheten för sådana
apparater där det inte finns angivet, som t.ex.
denna videokamera, är ”S100”.
När enheter med olika maximala
överföringshastigheter är anslutna till varandra
kan det hända att överföringshastigheten skiljer
sig från den som finns angiven.
*Vad är Mbps?
Mbps står för megabit per sekund, d.v.s. den
datamängd som kan sändas eller tas emot under
en sekund. En överföringshastighet på 100 Mbps
anger t.ex. att 100 megabit data kan skickas på en
sekund.
Максимальная скорость передачи данных
i.LINK в бодах различается согласно
аппаратуре. Определены три максимальные
скорости передачи данных в бодах:
S100 (прибл. 100 Мбит/с*)
S200 (прибл. 200 Мбит/с)
S400 (прибл. 400 Мбит/с)
Скорость передачи данных в бодах указана в
разделе “Технические характеристики”
инструкции по эксплуатации каждого
аппарата. Она также указывается вблизи
гнезда i.LINK на некоторых аппаратах.
Максимальной скоростью передачи данных в
бодах для аппаратов, на которых она не
указана, как на данном аппарате, является
“S100”.
Если аппараты подсоединяются к
оборудованию с различной максимальной
скоростью передачи данных в бодах, скорость
передачи данных в бодах иногда отличается от
указанной скорости передачи данных в бодах.
*Что такое Мбит/с?
Мбит/с обозначает мегабит в секунду, или
количество данных, которые могут быть
посланы или приняты за одну секунду.
Например, скорость передачи данных в бодах
100 Мбит/с обозначает, что 100 мегабит
данных могут быть посланы за одну секунду.
Для получения более подробной информации
о перезаписи при подсоединении данного
аппарата к другой видеоаппаратуре,
имеющей интерфейс цифрового
видеосигнала DV, см. стр. 98 и 112.
Данный аппарат также может быть подсоединен
к другой совместимой с i.LINK (интерфейсом DV)
аппаратуре, произведенной Sony (например,
персональные компьютеры серии VAIO) и не
являющейся видеоаппаратурой.
Перед подсоединением этого аппарата к
Вашему персональному компьютеру
убедитесь, что на персональном компьютере
уже установлено программное обеспечение,
поддерживаемое данным аппаратом.
Даже если видеоустройство, такое, как
цифровой ТВ, ЦВД или MICROMV, оснащено
гнездом i.LINK, оно может не поддерживать
цифровой видеосигнал. Убедитесь в
совместимости цифрового видеосигнала до
выполнения подсоединения.
Для получения более подробной информации
о мерах предосторожности при подсоединении
данного аппарата, обращайтесь также к
руководствам по эксплуатации аппаратуры,
которую нужно подсоединить.
Krav gällande i.LINK-kabel
Använd Sonys i.LINK-kabel med två 4-stiftiga
kontakter (vid DV-kopiering).
i.LINK och är varumärken.
Дополнительная информация
Функции i.LINK на этом аппарате
Angående detaljer kring hur kopiering går till
medan videokameran är ansluten till en annan
videoapparat med DV-gränssnitt hänvisas till
sidorna 98 och 112.
Videokameran kan förutom till videoapparater
även anslutas till annan i.LINK-kompatibel
utrustning (med DV-gränssnitt) tillverkad av
Sony (t.ex. en dator i VAIO-serien).
Kontrollera att ett tillämpningsprogram som
stöds av videokameran redan finns installerat i
datorn, innan videokameran ansluts till en dator.
Även om en sådan videoapparat som en digital
tv, en DVD-spelare eller en MICROMV-spelare
har en i.LINK-koppling, så betyder det inte att
den stöder digitala videosignaler. Bekräfta digital
videokompatibilitet före anslutning.
Angående detaljer kring försiktighetsåtgärder
vid anslutning av videokameran hänvisas också
till bruksanvisningen till den apparat som
videokameran ska anslutas till.
Övrig information
i.LINK-funktioner på videokameran
Требуемый кабель i.LINK
Используйте кабель 4 штырька-4 штырька
i.LINK Sony (во время перезаписи цифрового
видеосигнала DV).
i.LINK и
являются фирменными знаками.
275
Användning av
videokameran
utomlands
Angående användning av
videokameran utomlands
Länder och områden där det är möjligt att
använda nätverksfunktionerna är begränsat. Vi
hänvisar till den separata bruksanvisningen för
nätverksfunktion/-tillämpning (gäller endast
DCR-TRV80E).
Du kan använda videokameran i alla länder och
på alla platser med hjälp av den medföljande
nätadaptern, förutsatt att spänningen ligger inom
100 V och 240 V växelström (AC), 50/60 Hz.
Videokameran är baserad på tv-färgsystemet
PAL. För att kunna visa inspelningar gjorda på
videokameran på en tv-skärm krävs en tv som är
baserad på tv-färgsystemet PAL med ljud/
videoingång (AUDIO/VIDEO).
Nedan visas vilka tv-färgsystem som gäller i
olika länder.
Länder med PAL-system
Australien, Österrike, Belgien, Kina, Tjeckien,
Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna,
Hongkong, Ungern, Italien, Kuwait, Malaysia,
Nya Zeeland, Norge, Polen, Portugal, Singapore,
Slovakien, Spanien, Sverige, Schweiz, Thailand,
Storbritannien m.fl.
Land med PAL-M-system
Brasilien
Länder med PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
Länder med NTSC-system
Bahamaöarna, Bolivia, Kanada, länderna i
Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Guyana, Jamaica, Japan, Korea, Mexiko, Peru,
Surinam, Taiwan, Filippinerna, U.S.A.,
Venezuela m.fl.
Länder med SECAM-system
Bulgarien, Frankrike, Guyana, Iran, Irak,
Monaco, Ryssland, Ukraina m.fl.
Использование Вашей
видеокамеры за
границей
Использование Вашей
видеокамеры за границей
Страны и регионы, в которых Вы можете
использовать сетевые функции, ограничены.
Подробные сведения по отдельным сетевым
функциям приведены в инструкциях по
использованию сетевой функции/
приложения. (только модель DCR-TRV80E)
Вы можете использовать Вашу видеокамеру
в любой стране или регионе с помощью
адаптера переменного тока, прилагаемого к
Вашей видеокамере, который можно
использовать в пределах от 100 В до 240 В
переменного тока с частотой 50/60 Гц.
Ваша видеокамера основана на системе PAL.
Если Вы хотите просмотреть
воспроизводимое изображение на экране
телевизора, то это должен быть телевизор,
основанный на системе PAL, с входным
гнездом AUDIO/VIDEO.
Ниже приведены системы цветного
телевидения, используемые за рубежом.
Система PAL
Австралия, Австрия, Бельгия,
Великобритания, Венгрия, Германия,
Голландия, Гонконг, Дания, Испания, Италия,
Китай, Кувейт, Малайзия, Новая Зеландия,
Норвегия, Польша, Португалия, Сингапур,
Словацкая Республика, Таиланд, Финляндия,
Чешская Республика, Швейцария, Швеция и
т.д.
Система PAL-M
Бразилия
Система PAL-N
Аргентина, Парагвай, Уругвай
Система NTSC
Багамские острова, Боливия, Венесуэла,
Гайана, Канада, Колумбия, Корея, Мексика,
Перу, Суринам, США, Тайвань, Филиппины,
Центральная Америка, Чили, Эквадор,
Ямайка, Япония и т.д.
Система SECAM
Болгария, Гвиана, Ирак, Иран, Монако,
Россия, Украина, Франция и т.д.
276
Underhåll och
försiktighetsåtgärder
Angående fuktbildning
(kondensation)
Om videokameran förs direkt från en kall plats
till en varm plats kan det hända att fukt bildas
(kondenseras) inuti videokameran, på bandets
yta eller på objektivet. I sådant tillstånd finns det
risk för att bandet fastnar på videohuvudets
trumma och skadas eller att videokameran inte
fungerar som den ska. Om fuktbildning
(kondensation) har uppstått inuti videokameran
ljuder pipsignalen samtidigt som indikeringen %
blinkar. Om indikeringen Z blinkar samtidigt
anger det att en kassett är isatt i videokameran.
Indikeringen visas inte vid fuktbildning
(kondensation) på objektivet.
Om fuktbildning (kondensation) har
uppstått
Если Ваша видеокамера принесена прямо из
холодного места в теплое, то внутри
видеокамеры, на поверхности ленты или на
объективе может произойти конденсация
влаги. В таком состоянии лента может
прилипнуть к барабану головки и будет
повреждена, или же Ваша видеокамера не
сможет работать надлежащим образом. Если
влага проникла внутрь Вашей видеокамеры,
то прозвучит зуммерный сигнал, и будет
мигать индикатор %. Если в то же самое
время будет мигать индикатор Z, это значит,
что в Вашу видеокамеру вставлена кассета.
Если влага сконденсировалась на объективе,
индикатор появляться не будет.
Если произошла конденсация влаги
Ни одна из функций, кроме извлечения
кассеты, работать не будет. Извлеките
кассету, выключите Вашу видеокамеру и
оставьте ее приблизительно на один час с
открытым кассетным отсеком. Если при
повторном включении питания индикатор %
или Z не появится, Вы можете снова
пользоваться видеокамерой.
Если влага начала конденсироваться, Ваша
видеокамера иногда не может обнаружить
конденсацию. В этом случае, кассета иногда
может не извлекаться в течение 10 секунд
после того, как будет открыта крышка
кассетного отсека. Это не является
неисправностью. Не закрывайте крышку
кассетного отсека, пока кассета не будет
извлечена.
Примечание по конденсации влаги
Влага может образоваться, если Вы
принесете Вашу видеокамеру из холодного
места в теплое место (или наоборот), или
когда Вы используете Вашу видеокамеру в
жарком месте в следующих случаях:
– Вы принесли Вашу видеокамеру с лыжного
склона в теплое помещение, где
функционирует обогреватель.
– Вы вынесли Вашу видеокамеру из
автомобиля или из комнаты с воздушным
кондиционированием в жаркое место на
улице.
– Вы используете Вашу видеокамеру после
шквала или ливня.
– Вы используете Вашу видеокамеру в месте
с высокой температурой и влажностью.
Дополнительная информация
Anmärkning gällande fuktbildning
(kondensation)
Fuktbildning (kondensation) kan uppstå när
videokameran förs från en kall plats till en varm
plats (eller vice versa) eller när den används på
en varm plats enligt följande:
– när videokameran förs från en skidbacke in i ett
uppvärmt rum,
– när videokameran förs från ett luftkonditionerat fordon eller rum ut i mycket varm väderlek,
– när videokameran används efter ett kraftigt
regnfall,
– när videokameran används på en mycket varm
och fuktig plats.
Конденсация влаги
Övrig information
Ingen funktion förutom kassettutmatning
fungerar. Ta ut en isatt kassett, slå av
videokameran och lämna den oanvänd i ungefär
en timme med locket till kassettfacket öppet.
Videokameran är klar att användas på nytt då
ingen av indikeringarna % och Z visas efter att
strömmen slagits på igen.
När fukt börjar bildas (kondenseras) kan det
ibland hända att videokameran inte kan
upptäcka det. Då kan det hända att det dröjer 10
sekunder efter att locket till kassettfacket har
öppnats innan en kassett matas ut. Det betyder
inte att det är något fel. Stäng inte locket till
kassettfacket förrän kassetten har matats ut.
Информация по уходу
за аппаратом и меры
предосторожности
277
Underhåll och
försiktighetsåtgärder
Hur fuktbildning (kondensation) kan
förhindras
Placera först videokameran i en plastpåse som
tillsluts väl, när den ska föras från en kall till en
varm plats. Ta ut videokameran ur plastpåsen
när temperaturen inuti påsen har nått den
omgivande rumstemperaturen (efter ungefär en
timme).
Информация по уходу за
аппаратом и меры
предосторожности
Как предотвратить конденсацию влаги
Если видеокамера принесена из холодного
места в теплое место, положите Вашу
видеокамеру в полиэтиленовый пакет и
надежно закройте его. Уберите пакет, когда
температура воздуха внутри
полиэтиленового пакета достигнет
температуры окружающего воздуха
(приблизительно через один час).
Angående underhåll
Информация по уходу за
аппаратом
Rengöring av videohuvudet
Rengör videohuvudet för att garantera normal
inspelningskvalitet, tydliga bilder och klart ljud.
Videohuvudet kan vara smutsigt i följande fall:
– när mosaikmönstrade störningar uppstår på en
bild som spelas upp,
– när bilder som spelas upp inte rör sig,
– när bilder som spelas upp inte visar sig eller när
ljudavbrott uppstår,
– när indikeringen x och meddelandet
” CLEANING CASSETTE” visas växelvis på
skärmen eller indikeringen x blinkar på
skärmen under pågående inspelning.
Om något av ovanstående problem inträffar eller
om bilden blir som på illustration [a], [b] eller [c]
nedan, så rengör videohuvudena i 10 sekunder
med hjälp av Sonys rengöringskassett DVM12CLD (tillval). Kontrollera bilden. Om
problemet kvarstår, så rengör på nytt.
[a]
Om videohuvudena blir riktigt smutsiga, så blir
hela skärmen blå [c].
278
Очистка видеоголовки
Для обеспечения нормальной записи и
четкого изображения и звука следует
периодически очищать видеоголовку.
Видеоголовка, возможно, загрязнена, если:
– На воспроизводимом изображении
появляются помехи типа мозаики.
– Воспроизводимые изображения не
двигаются.
– Воспроизводимые изображения не
появляются, или пропадает звук.
– Во время записи индикатор x и сообщение
“ CLEANING CASSETTE” появляются на
экране одно за другим, или индикатор x
мигает.
В случае возникновения указанных выше
проблем [a], [b] или [c], очистите
видеоголовки в течение 10 секунд с помощью
чистящей кассеты Sony DVM-12CLD
(приобретается отдельно). Проверьте
изображение и, если описанные выше
проблемы не устранились, повторите чистку.
[b]
[c]
Если видеоголовки станут еще грязнее, весь
экран станет синим [c].
Underhåll och
försiktighetsåtgärder
Anmärkning gällande videohuvudet
Vid långvarig användning blir videohuvudet
slitet. Om det inte går att få en tydlig bild ens
efter rengöring med en rengöringskassett kan det
hända att videohuvudet är utslitet. Kontakta i så
fall en Sony-handlare eller en auktoriserad Sonyverkstad för byte av videohuvudet.
Angående rengöring av LCD-skärmen
Om LCD-skärmen blivit smutsig på grund av
fingeravtryck eller damm, så rekommenderar vi
att den medföljande rengöringsduken används
till att torka ren LCD-skärmen med. Spruta inte
rengöringsvätskan direkt på LCD-skärmen vid
användning av LCD-rengöringssatsen (tillval).
Använd då rengöringspapper som fuktats i
rengöringsvätskan till att rengöra LCD-skärmen
med.
Angående laddning av inbyggt
stödbatteri
Очистка экрана ЖКД
Если отпечатки пальцев или пыль загрязняют
экран ЖКД, рекомендуется воспользоваться
чистящим лоскутом ЖКД (прилагается) для
очистки экрана ЖКД. При использовании
набора для очистки ЖКД (приобретается
отдельно) не наносите чистящую жидкость
непосредственно на экран ЖКД. Очищайте
экран ЖКД чистящей бумагой, смоченной в
этой жидкости.
Зарядка встроенной перезаряжаемой
батарейки
Ваша видеокамера оснащена встроенной
перезаряжаемой батарейкой, установленной
для того, чтобы поддерживать дату, время и
другие установки, даже если переключатель
POWER установлен в положение OFF (CHG).
Встроенная перезаряжаемая батарейка
всегда заряжается, когда Вы используете
Вашу видеокамеру. Однако, батарейка
постепенно разрядится, если Вы не будете
использовать Вашу видеокамеру. Она будет
полностью разряжена примерно через три
месяца, если Вы вообще не будете
пользоваться Вашей видеокамерой. Даже
если встроенная перезаряжаемая батарейка
не заряжена, это не повлияет на работу
видеокамеры. Чтобы поддерживать дату,
время и т.п., зарядите батарейку, если она
разрядилась.
Зарядка встроенной перезаряжаемой
батарейки:
• Подсоедините Вашу видеокамеру к
электрической сети, используя сетевой
адаптер переменного тока, прилагаемый к
Вашей видеокамере, и оставьте Вашу
видеокамеру с переключателем POWER,
установленным в положение OFF (CHG),
более чем на 24 часа.
• Или установите полностью заряженный
батарейный блок в Вашу видеокамеру, и
оставьте Вашу видеокамеру с
переключателем POWER, установленным в
положение OFF (CHG), более чем на 24
часа.
Дополнительная информация
Hur det inbyggda stödbatteriet laddas upp
•Anslut videokameran till ett nätuttag med hjälp
av den medföljande nätadaptern och lämna
videokameran oanvänd med strömbrytaren
POWER i läget OFF (CHG) i minst 24 timmar.
•Montera alternativt ett fulladdat batteri på
videokameran och lämna videokameran
oanvänd med strömbrytaren POWER i läget
OFF (CHG) i minst 24 timmar.
Примечание по видеоголовке
Видеоголовка износится, если Вы будете
использовать видеокамеру в течение
длительного времени. Если после
использования чистящей кассеты
изображение не становится отчетливее,
возможно, износилась видеоголовка. Для
замены видеоголовки обратитесь в
сервисный центр Sony или в местное
уполномоченное предприятие по
обслуживанию изделий Sony.
Övrig information
Videokameran har ett inbyggt stödbatteri för att
kunna bevara datum, tid och andra inställningar
också när strömbrytaren POWER ställs i läget
OFF (CHG). Det inbyggda stödbatteriet laddas
hela tiden i och med att videokameran används.
Om videokameran inte används laddas
stödbatteriet emellertid gradvis ur. Om
videokameran inte används alls laddas
stödbatteriet ur helt och hållet efter omkring tre
månader. Manövrering av videokameran
påverkas inte av att det inbyggda stödbatteriet
laddas ur. Se till att ladda upp stödbatteriet om
det håller på att laddas ur, för att behålla datum
och tid etc.
Информация по уходу за
аппаратом и меры
предосторожности
279
Underhåll och
försiktighetsåtgärder
Информация по уходу за
аппаратом и меры
предосторожности
Justering av LCD-panelen
(CALIBRATION)
Регулировка экрана ЖКД
(CALIBRATION)
Det kan hända att knapparna på pekpanelen
slutar fungerar ordentligt. Gör i så fall enligt
följande för att rätta till problemet.
Кнопки на сенсорной панели могут не
работать надлежащим образом. Если это
произойдет, следуйте описанной ниже
процедуре.
(1) Ställ strömbrytaren POWER i läget OFF
(CHG).
(2) Töm kassettfacket och koppla loss eventuell
anslutningskabel från videokameran.
(3) Ställ strömbrytaren POWER i läget VCR
samtidigt som knappen DISPLAY/BATTERY
INFO på videokameran hålls intryckt och
fortsätt sedan att hålla DISPLAY/BATTERY
INFO intryckt i ungefär fem sekunder.
(4) Peka på på skärmen med ett finger eller
med den medföljande pekpennan (gäller
endast DCR-TRV80E).
flyttas.
(1) Установите переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
(2) Извлеките кассету с лентой из Вашей
видеокамеры, а затем отсоедините от
Вашей видеокамеры все соединительные
кабели.
(3) Установите переключатель POWER в
положение VCR, удерживая нажатой
кнопку DISPLAY/BATTERY INFO на Вашей
видеокамере, и далее удерживайте
нажатой кнопку DISPLAY/BATTERY INFO в
течение примерно пяти секунд.
(4) Прикоснитесь к индикации
на экране,
используя Ваш палец или прилагаемое
перо (только модель DCR-TRV80E).
Положение индикации
изменится.
CALIBRATE
Anmärkningar
•Upprepa åtgärden i punkt 4 efter tryck på fel
punkt.
•Det är inte möjligt att justera (kalibrera) LCDskärmen efter att LCD-panelen vikits in med
LCD-skärmen vänd utåt.
280
Примечания
• Если Вы не нажмете нужное место, начните
выполнение действий с пункта 4 еще раз.
• Вы не сможете выполнить калибровку
экрана ЖКД, если Вы закроете панель ЖКД
с экраном ЖКД, обращенным наружу.
Underhåll och
försiktighetsåtgärder
Försiktighetsåtgärder
Информация по уходу за
аппаратом и меры
предосторожности
Меры предосторожности
• Эксплуатируйте Вашу видеокамеру при 7,2
В (батарейный блок) или 8,4 В (сетевой
адаптер переменного тока).
• Что касается эксплуатации видеокамеры от
постоянного или переменного тока,
используйте принадлежности,
рекомендуемые в данной инструкции по
эксплуатации.
• Если какой-нибудь твердый предмет или
жидкость попали внутрь корпуса,
выключите Вашу видеокамеру и проверьте
ее в сервисном центре Sony перед ее
дальнейшей эксплуатацией.
• Избегайте грубого обращения с
видеокамерой или механических ударов.
Будьте особенно осторожны с объективом.
• Если Ваша видеокамера не используется,
установите переключатель POWER в
положение OFF (CHG).
• Не заворачивайте Вашу видеокамеру,
например, в полотенце, и не эксплуатируйте
ее в таком состоянии. В противном случае
может произойти накопление тепла внутри
видеокамеры.
• Держите Вашу видеокамеру подальше от
сильных магнитных полей или механической
вибрации.
• Не прикасайтесь к экрану ЖКД острыми
предметами, отличными от прилагаемого
пера. (только модель DCR-TRV80E)
• При эксплуатации Вашей видеокамеры в
холодном месте на экране ЖКД может
появляться остаточное изображение. Это
не является неисправностью.
• При эксплуатации Вашей видеокамеры
задняя сторона экрана ЖКД может
нагреваться. Это не является
неисправностью.
Angående hantering av band
•Skjut inte in någonting i de små hålen på
baksidan av en kassett. Dessa hål är till för
avkänning av bandets typ och tjocklek samt i
vilket läge skyddstungan står.
•Öppna inte bandets skyddslucka och vidrör ej
bandet.
•Undvik att vidröra och skada anslutningsdelen.
Använd en mjuk trasa till att torka bort damm
eller annan smuts från anslutningsdelen.
Об обращении с лентами
• Не вставляйте ничего в маленькие
отверстия на задней стороне кассеты. Эти
отверстия используются для определения
типа и толщины ленты, а также для
определения наличия или отсутствия
лепестка защиты от записи.
• Не открывайте защитную крышку ленты и
не прикасайтесь к ленте.
• Избегайте прикосновения к контактам или
их повреждения. Чтобы удалить пыль,
протрите контакты лоскутом мягкой ткани.
Дополнительная информация
Эксплуатация видеокамеры
•Driv videokameran på 7,2 volt (batteri) eller 8,4
volt (nätadapter).
•Använd de tillbehör som rekommenderas i
denna bruksanvisning för likströmsdrift eller
nätdrift.
•Koppla ur videokamerans strömförsörjning och
ta videokameran till en Sony-handlare för
kontroll, innan den tas i bruk på nytt efter att
något fast föremål eller vätska trängt in i
videokameran.
•Undvik ovarsam hantering och mekaniska
stötar. Var extra försiktig med objektivet.
•Låt strömbrytaren POWER stå i läget OFF
(CHG), när videokameran inte används.
•Använd inte videokameran inlindad i en
handduk etc. Det kan leda till överhettning
inuti videokameran.
•Utsätt inte videokameran för starka magnetfält
eller mekaniska vibrationer.
•Tryck inte på LCD-panelen med något spetsigt
föremål annat än den medföljande pekpennan
(gäller endast DCR-TRV80E).
•Om videokameran används på en kall plats kan
det hända att en restbild visas på LCDskärmen. Det betyder inte att det är något fel.
•Baksidan på LCD-skärmen kan bli varm vid
användning av videokameran. Det betyder inte
att det är något fel.
Övrig information
Angående drift av videokameran
281
Underhåll och
försiktighetsåtgärder
Информация по уходу за
аппаратом и меры
предосторожности
Angående skötsel av videokameran
Уход за видеокамерой
•Töm kassettfacket och slå sedan periodvis på
strömmen för att manövrera videokameran i
lägena CAMERA och VCR och spela upp ett
band i cirka tre minuter, när videokameran inte
ska användas på länge.
•Rengör objektivet med en mjuk borste för att
avlägsna damm. Torka bort eventuella
fingeravtryck på objektivet med en mjuk trasa.
•Rengör videokamerahuset med en torr och
mjuk trasa eller med en mjuk trasa som fuktats
lätt i en mild rengöringslösning. Använd ingen
typ av rengöringslösning som kan skada
ytbehandlingen.
•Låt inte sand tränga in i videokameran. Se till
att videokameran skyddas från sand eller
damm, när den används på en sandstrand eller
en plats där det dammar mycket. Sand och
damm kan orsaka funktionsfel på videokameran som i vissa fall kan vara oreparerbara.
• Вынимайте кассету с лентой и
периодически включайте питание,
переключайтесь в положения CAMERA и
VCR и воспроизводите ленту в течение
примерно трех минут, если Ваша
видеокамера не будет использоваться
длительное время.
• Очищайте объектив с помощью мягкой
кисточки для удаления пыли. Если имеются
отпечатки пальцев на объективе, удалите
их с помощью мягкой ткани.
• Очищайте корпус Вашей видеокамеры с
помощью сухой мягкой ткани или мягкой
ткани, слегка смоченной раствором
умеренного моющего средства. Не
используйте каких-либо типов
растворителей, которые могут повредить
отделку.
• Не допускайте попадания песка в Вашу
видеокамеру. Если Вы используете
видеокамеру на песчаном пляже или в
каком-либо пыльном месте, предохраняйте
ее от песка или пыли. Песок или пыль могут
привести к неисправности Вашей
видеокамеры, которая иногда может быть
неустранимой.
Angående nätadaptern
•Koppla loss nätadaptern från nätuttaget, när
den inte ska användas på ett bra tag. Koppla
loss nätkabeln genom att hålla i och dra ut
stickkontakten. Dra aldrig i själva nätkabeln.
•Använd inte nätadaptern med en skadad
nätkabel eller om nätadaptern har tappats eller
skadats.
•Böj inte nätkabeln med våld och placera
ingenting tungt på den. Det gör att nätkabeln
skadas och kan orsaka brand eller elektriska
stötar.
•Se till att undvika att metallföremål kommer i
kontakt med metalldelarna på anslutningsdelen. Om det händer kan det orsaka kortslutning
och skada nätadaptern.
•Håll alltid metallanslutningsdelar rena.
•Plocka inte isär nätadaptern.
•Utsätt inte nätadaptern för mekaniska stötar
och tappa den inte.
•Håll nätadaptern borta från AM-mottagare och
annan videoutrustning medan den används,
särskilt vid laddning, eftersom den kan störa
AM-mottagning och videomanövrering.
•Nätadaptern blir varm när den används. Det
betyder inte att det är något fel.
•Placera inte nätadaptern på en plats där den
utsätts för:
– extrem värme eller kyla,
– damm eller smuts,
– hög luftfuktighet,
– vibrationer.
282
Сетевой адаптер переменного тока
• Отсоедините аппарат от электрической
сети, если он не используется длительное
время. Для отсоединения сетевого шнура
потяните его за штекер. Никогда не тяните
за сам шнур.
• Не эксплуатируйте аппарат с
поврежденным шнуром или же в случае,
если аппарат упал или был поврежден.
• Не сгибайте сетевой шнур силой и не
ставьте на него тяжелые предметы. Это
повредит шнур и может привести к пожару
или поражению электрическим током.
• Не допускайте соприкосновения
металлических предметов с
металлическими контактами
соединительной пластины. Если это
случится, то может произойти короткое
замыкание, и аппарат может быть
поврежден.
• Следите за тем, чтобы металлические
контакты были чистыми.
• Не разбирайте аппарат.
• Не подвергайте аппарат механическим
ударам и не роняйте его.
• При использовании аппарата, особенно во
время зарядки, держите его подальше от
приемников АМ-радиовещания и
видеоаппаратуры, поскольку они нарушают
АМ-радиоприем и функционирование видео.
• В процессе эксплуатации аппарат
нагревается. Это не является
неисправностью.
• Не размещайте аппарат в местах:
– Чрезмерно жарких или холодных
– Пыльных или грязных
– Очень влажных
– Подверженных вибрации
Underhåll och
försiktighetsåtgärder
Информация по уходу за
аппаратом и меры
предосторожности
Angående skötsel och förvaring av
objektiv
Об уходе за объективом и о его
хранении
•Torka rent objektivglaset med en mjuk trasa i
följande fall:
– när det finns fingeravtryck på objektivglaset,
– när det är väldigt varmt eller fuktigt,
– när objektivet används vid havet eller i dylika
miljöer.
•Förvara objektivet på en välventilerad plats
som inte utsätts för mycket smuts eller damm.
• Очищайте поверхность объектива мягкой
тканью в следующих случаях:
– Если на поверхности объектива есть
отпечатки пальцев
– В жарких или влажных местах
– При использовании объектива в таких
местах, как морское побережье
• Храните объектив в хорошо
проветриваемом месте, защищенном от
грязи и пыли.
Följ periodvis ovanstående anvisningar för att
undvika mögelbildning.
Vi rekommenderar att videokameran slås på och
manövreras ungefär en gång i månaden för att
den ska behålla optimalt skick så länge som
möjligt.
Angående uppladdningsbara
batterier
Перезаряжаемый батарейный блок
Дополнительная информация
• Используйте только рекомендуемое
зарядное устройство или видеоаппаратуру с
зарядной функцией.
• Для предотвращения несчастного случая
из-за короткого замыкания не допускайте
контакта металлических предметов с
контактами батарейного блока.
• Храните батарейный блок вдали от огня.
• Никогда не подвергайте перезаряжаемый
батарейный блок воздействию температур
свыше 60°C, например, в припаркованном
под солнцем автомобиле или под прямым
солнечным светом.
• Храните перезаряжаемый батарейный блок
в прохладном, сухом месте.
• Не подвергайте перезаряжаемый
батарейный блок воздействию каких-либо
механических ударов.
• Не разбирайте и не видоизменяйте
перезаряжаемый батарейный блок.
• Плотно прикрепляйте перезаряжаемый
батарейный блок к видеоаппаратуре.
• Зарядка батареи, у которой еще имеется
немного заряда, не повлияет на исходную
емкость батареи.
Övrig information
•Använd endast specificerad laddare eller
videoutrustning med laddningsfunktion.
•Se till att inga metalldelar kommer i kontakt
med anslutningsdelarna på ett batteri för att
undvika en olycka orsakad av kortslutning.
•Håll uppladdningsbara batterier borta från eld.
•Utsätt aldrig ett uppladdningsbart batteri för
hög värme (över 60°C), såsom i en bil som står
parkerad i solen eller där solen lyser rakt på
det.
•Förvara ett uppladdningsbart batteri på en sval
och torr plats.
•Utsätt inte ett uppladdningsbart batteri för
mekaniska stötar.
•Plocka inte isär och modifiera inte ett
uppladdningsbart batteri.
•Se till att ett uppladdningsbart batteri monteras
ordentligt på videoutrustningen.
•Laddning när viss batterikapacitet återstår
påverkar inte den ursprungliga
batterikapaciteten.
Во избежание появления плесени
периодически выполняйте описанные выше
процедуры.
Рекомендуется включать Вашу видеокамеру
и пользоваться ею примерно один раз в
месяц для поддержания видеокамеры в
оптимальном состоянии в течение
длительного времени.
283
Underhåll och
försiktighetsåtgärder
Информация по уходу за
аппаратом и меры
предосторожности
Anmärkning gällande torrbatterier
Примечание о сухих батарейках
Observera följande punkter för att undvika
skador på grund av batteriläckage eller
korrosion:
– Var noga med att sätta i batterierna med
polerna + och – korrekt vända enligt
märkningarna + och – i batterifacket.
– Torrbatterier kan inte laddas upp.
– Använd inte ett nytt och ett gammalt batteri
tillsammans.
– Använd inte olika typer av batterier.
– Ström flödar ut ur batterier som inte används
under lång tid.
– Använd inte ett läckande batteri.
Во избежание возможного повреждения
видеокамеры вследствие утечки внутреннего
вещества батареек или коррозии соблюдайте
следующее:
– При установке батареек располагайте их
полюса + – в соответствии с метками + –.
– Сухие батарейки нельзя перезаряжать.
– Не используйте новые батарейки вместе со
старыми.
– Не используйте батарейки разного типа.
– Если батарейки не используются
длительное время, они постепенно
разряжаются.
– Не используйте батарейки, в которых
произошла утечка внутреннего вещества.
Om batteriläckage uppstår
•Torka bort all vätska ur batterifacket noga
innan nya batterier sätts i.
•Skölj bort vätska som kommit på huden med
kallt vatten.
•Om vätska skulle råka hamna i ögonen, så skölj
först ögonen med rikligt med vatten och
kontakta därefter en läkare.
Koppla ur strömförsörjningen till videokameran
och kontakta sedan en Sony-handlare, om något
problem uppstår.
Если произошла утечка внутреннего
вещества батареек
• Перед тем, как заменить батарейки,
тщательно протрите остатки жидкости в
отсеке для батареек.
• В случае попадания жидкости на кожу,
смойте жидкость водой.
• В случае попадания жидкости в глаза,
промойте свои глаза большим количеством
воды, после чего обратитесь к врачу.
В случае возникновения каких-либо проблем,
отключите Вашу видеокамеру от источника
питания и обратитесь в ближайший
сервисный центр Sony.
284
Svenska
Tekniska data
Videokamera
System
In- och utgångar
LCD-skärm
Bild
8,8 cm (3,5-typ)
Total antal bildpunkter
184 000 (840 × 220)
1)
2)
3)
Max. överföringshastighet för
Bluetooth standard Ver.1.1
Varierar beroende på avståndet
mellan kommunikationsenheter,
förekomsten av hinder, radiovågsförhållanden och andra faktorer.
Detta är en specifikation
anpassad till specifika
användningskrav mellan
Bluetooth-kompatibla enheter.
Den är lagd i enlighet med
Bluetooth standarder
Дополнительная информация
S-videoin/-utgång
4-stifts mini-DIN
Luminanssignal: 1 Vt-t,
75 Ω (ohm), obalanserad
Krominanssignal: 0,3 Vt-t,
75 Ω (ohm), obalanserad
Ljud/videoin- och utgång
AUDIO/VIDEO (minijack), 1 Vt-t,
75 Ω (ohm), obalanserad
327 mV (med en utimpedans
på över 47 kΩ (kohm)
Utimpedans på under 2,2 kΩ
(kohm)/stereominijack (ø 3,5 mm)
Inimpedans över 47 kΩ (kohm)
DV-in/utgång
4-stiftskoppling
Hörlursutgång
Stereominijack (ø 3,5 mm)
LANC-koppling
Stereomini-minijack (ø 2,5 mm)
USB-koppling
DCR-TRV75E:
mini-B-typ
DCR-TRV80E:
mini-AB-typ
Mikrofoningång (MIC)
Minijack, 0,388 mV låg impedans
med 2,5 till 3,0 V likström,
utimpedans 6,8 kΩ (kohm)
(ø 3,5 mm)
Stereotyp
Trådlös kommunikation
(Gäller endast DCR-TRV80E)
Kommunikationssystem
Bluetooth standard Ver.1.1
Max. överföringshastighet1) 2)
Ca 723 kbps
Utmatning
Bluetooth standard Power Class 2
Kommunikationsavstånd2)
Max. trådlöst avstånd
Ca 10 m (vid anslutning till BTANW1/NW1A)
Kompatibel Bluetooth-profil3)
Generic Access Profile
Dial-up Networking Profile
Basic Image Profile
(Image Push Initiator, Image Push
Responder, Remote Camera
Responder)
Driftfrekvensband
2,4 GHz band (2,400 GHz –
2,483 5 GHz)
Övrig information
Videoinspelningssystem
2 roterande huvuden
System med spiralavsökning
(helical scanning)
Ljudinspelningssystem
Roterande huvuden, PCM-system
Kvantisering: 12 bitar (Fs 32 kHz,
stereo 1, stereo 2), 16 bitar
(Fs 48 kHz, stereo)
Videosignaler
PAL-färgsignaler, enligt CCIRstandard
Användbara kassetter
Mini-DV-kassetter med märktet
påtryckt
Bandhastighet
Normal hastighet (SP):
ca 18,81 mm/s
Långsam hastighet (LP):
ca 12,56 mm/s
In-/uppspelningstid
(med kassetten DVM60)
Normal hastighet (SP): 1 timme
Långsam hastighet (LP): 1,5 timmar
Snabspolningstid framåt/bakåt
(med kassetten DVM60)
Ca 2 min. 40 sek.
Sökare
Elektronisk sökare (färg)
Bildenhet
5,0 mm (1/3,6 typ) CCD (Charge
Coupled Device)
Total upplösning:
ca 2 110 000 bildpunkter
Effektiv upplösning (stillbilder):
ca 1 920 000 bildpunkter
Effektiv upplösning (rörliga bilder):
ca 1 080 000 bildpunkter
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
Kombinerat motorzoomobjektiv
Filterdiameter: 37 mm
10× (optisk zoom), 120× (digital
zoom)
F = 1,8 – 2,1
Brännvidd
4,5 – 45 mm
Vid omvandling till en 35 mm
stillbildskamera
I läget CAMERA:
52 – 520 mm
I läget MEMORY:
39 – 390 mm
Färgtemperatur
Auto, HOLD (låst), inomhus
(INDOOR) (3 200 K), utomhus
(OUTDOOR) (5 800 K)
Minimal belysning
7 lx (lux) (F 1,8)
0 lx (lux) (med funktionen
NightShot)*
* Tagning av motiv som inte syns
på grund av mörker kan utföras
med hjälp av infraröd belysning.
285
Tekniska data
Allmänt
Strömförsörjning
7,2 V (batteri)
8,4 V (nätadapter)
Genomsnittlig strömförbrukning
(med batteri)
Vid videoinspelning med
användning av LCD-skärmen
4,9 W
sökaren
3,9 W
Driftstemperatur
0°C till 40°C
Förvaringstemperatur
–20°C till +60°C
Mått (ca)
73 × 93 × 169 mm (b/h/d)
Vikt (ca)
720 g
endast själva videokameran
820 g
inkl. batteriet NP-FM50, kassetten
DVM60 och linsskydd
Medföljande tillbehör
Vi hänvisar till sidan 23.
Nätadapter
AC-L15A/L15B
Strömförsörjning
100 – 240 V nätspänning, 50/60 Hz
Strömförbrukning
0,35 – 0,18 A
Effektförbrukning
18 W
Utspänning
DC OUT: 8,4 V, 1,5 A
Driftstemperatur
0°C till 40°C
Förvaringstemperatur
–20°C till +60°C
Mått (ca)
56 × 31 × 100 mm (w/h/d)
exkl. utskjutande delar
Vikt (ca)
190 g
exkl. nätkabel
286
Uppladdningsbart
batteri
NP-FM50
Max. utspänning
8,4 V likström
Utspänning
7,2 V likström
Kapacitet
8,5 Wh (1 180 mAh)
Mått (ca)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (b/h/d)
Vikt (ca)
76 g
Typ
Lithiumjonbatteri
”Memory Stick”
Minne
Flashminne
8 MB: MSA-8A
Driftspänning
2,7 – 3,6 V
Strömförbrukning
Ca 45 mA i driftläge
Ca 130 µA vid
inspelningsberedskap
Mått (ca)
50 × 2,8 × 21,5 mm (w/h/d)
Vikt (ca)
4g
Rätt till ändringar förbehålles.
Русский
Технические характеристики
Видеокамера
Система
Разъемы входных/выходных
сигналов
Экран ЖКД
Изображение
8,8 cm (см) (типа 3,5)
Общее количество элементов
изображения
184 000 (840 × 220)
Беспроводная связь
(только модель DCR-TRV80E)
Система связи
Bluetooth standard Ver.1.1
Макс. скорость связи1) 2)
Приблиз. 723 кб/с
Выход
Bluetooth standard Power Class 2
Расстояние связи2)
Макс. расстояние беспроводной
связи
Приблиз. 10 m (м) (при
подсоединении к адаптеру BTANW1/NW1A)
Совместимый профиль
Bluetooth3)
Профиль общего доступа
Профиль сетевого вызова
Профиль основного изображения
(Инициатор импульсного толчка,
передатчик импульсного толчка,
передатчик удаленной
видеокамеры)
Используемый частотный
диапазон
Диапазон 2,4 ГГц
(2,400 ГГц – 2,483 5 ГГц)
1)
2)
3)
Максимальная скорость
определяется техническими
характеристиками Bluetooth
standard Ver.1.1
Зависит от расстояния между
связываемыми устройствами,
наличием препятствий,
условиями распространения
радиоволн, и прочих
факторов.
Спецификация для
специального использования
между устройствами,
совместимыми с Bluetooth.
Определяется требованиями
стандартов Bluetooth.
Дополнительная информация
Вход/выход сигнала S видео
4-штырьковое мини-гнездо DIN
Сигнал яркости: размах 1 В, 75 Ω
(Ом), несимметричный
Сигнал цветности: размах 0,3 В,
75 Ω (Ом), несимметричный
Вход/выход сигнала аудио/
видео
AV MINI JACK, размах 1 В, 75 Ω
(Ом), несимметричный
327 мВ (при полном выходном
сопротивлении более 47 кΩ
(килоОм))
Полное выходное сопротивление
менее 2,2 кΩ (килоОм)/
Стереофоническое мини-гнездо
(∅ 3,5 mm (мм))
Полное входное сопротивление
более 47 кΩ (килоОм)
Вход/выход цифрового
видеосигнала DV
4-штырьковый разъем
Гнездо головных телефонов
Стереофоническое мини-гнездо
(∅ 3,5 mm (мм))
Гнездо LANC
Стереофоническое миниминигнездо (∅ 2,5 mm (мм))
Гнездо USB
Модель DCR-TRV75E:
Гнездо мини-B
Модель DCR-TRV80E:
Гнездо мини-AB
Гнездо MIC
Мини-гнездо, 0,388 мВ низкое
полное сопротивление
при постоянном токе от 2,5 до 3,0
В пост.тока, полное выходное
сопротивление 6,8 кΩ (килоОм)
(∅ 3,5 mm (мм))
Стереофонического типа
Övrig information
Система видеозаписи
2 вращающиеся головки
Система винтового сканирования
Система аудиозаписи
Вращающиеся головки, система
ИКМ
Дискретизация: 12 битов (Сдвиг
частоты 32 кГц, стерео 1, стерео
2), 16 битов (Сдвиг частоты 48
кГц, стерео)
Видеосигнал
Цветовой сигнал PAL, стандарты
CCIR
Используемая кассета
Миниатюрная кассета цифрового
видеосигнала DV с меткой
Скорость ленты
Режим SP: приблиз. 18,81 мм/с
Режим LP: приблиз. 12,56 мм/с
Время записи/воспроизведения
(при использовании кассеты
DVM60)
Режим SP: 1 час
Режим LP: 1,5 часа
Время ускоренной перемотки
вперед/назад (при
использовании кассеты DVM60)
Приблиз. 2 мин. и 40 сек.
Видоискатель
Электрический видоискатель
(цветной)
Формирователь изображения
5,0 мм ПЗС (типа 1/3,6)
(прибор с зарядовой связью)
Всего: приблиз. 2 110 000
элементов изображения
Эффективные (для
неподвижных изображений):
приблиз. 1 920 000 элементов
изображения
Эффективные (для движущихся
изображений):
приблиз. 1 080 000 элементов
изображения
Объектив
Карл Цейсс Vario-Sonnar T*
Комбинированный объектив с
приводным трансфокатором
Диаметр фильтра 37 mm (мм)
10-кратный (оптический),
120-кратный (цифровой)
F = 1,8 – 2,1
Фокусное расстояние
F = 4,5 – 45 mm (мм)
При преобразовании в 35-мм
фотокамеру
В режиме CAMERA:
52 – 520 mm (мм)
В режиме MEMORY:
39 – 390 mm (мм)
Цветовая температура
Авторегулирование, HOLD
(захват), INDOOR (внутри
помещения) (3 200 К), OUTDOOR
(вне помещения) (5 800К)
Минимальная освещенность
7 lx (люкс) (F 1,8)
0 lx (люкс) (в режиме ночной
съемки)*
* Съемку объектов, невидимых в
темноте, можно выполнять с
помощью инфракрасного
освещения.
287
Технические характеристики
Общее
Требования к питанию
7,2 V (В) (батарейный блок)
8,4 V (В) (сетевой адаптер
переменного тока)
Средняя потребляемая
мощность (при использовании
батарейного блока)
Во время записи видеокамерой с
использованием
ЖКД
4,9 W (Вт)
Видоискателя
3,9 W (Вт)
Рабочая температура
От 0°С до 40°С
Температура хранения
От –20°С до +60°С
Размеры (приблиз.)
73 × 93 × 169 mm (мм)
(ш/в/г)
Вес (приблиз.)
720 g (г)
только основной аппарат
820 g (г)
включая перезаряжаемый
батарейный блок NP-FM50,
кассету DVM60 и крышку
объектива
Прилагаемые принадлежности
См. стр. 23.
Сетевой адаптер
переменного тока
AC-L15A/L15B
Требования к питанию
100 – 240 V (В) переменного тока,
50/60 Гц
Потребляемый ток
0,35 – 0,18 А
Потребляемая мощность
18 W (Вт)
Выходное напряжение
DC OUT: 8,4 V (В), 1,5 А
Рабочая температура
От 0°С до 40°С
Температура хранения
От –20°С до +60°С
Размеры (приблиз.)
56 × 31 × 100 mm (мм) (ш/в/г)
не включая выступающие части
Вес (приблиз.)
190 g (г)
не включая шнур питания
288
Перезаряжаемый
батарейный блок
NP-FM50
Максимальное выходное
напряжение
8,4 V (В) постоянного тока
Выходное напряжение
7,2 V (В) постоянного тока
Емкость
8,5 Вт-ч (1 180 мА-ч)
Размеры (приблиз.)
38,2 × 20,5 × 55,6 mm (мм)
(ш/в/г)
Вес (приблиз.)
76 g (г)
Тип
Литиево-ионный
“Memory Stick”
Память
Флэш-память
8 Mб: MSA-8A
Рабочее напряжение
2,7 – 3,6 V (В)
Потребляемая мощность
Приблиз. 45 мА в рабочем
режиме
Приблиз. 130 мкА в режиме
ожидания записи на ленту
Размеры (приблиз.)
50 × 2,8 × 21,5 mm (мм) (ш/в/г)
Вес (приблиз.)
4 g (г)
Конструкция и технические
характеристики могут быть
изменены без уведомления.
— Snabbreferens —
— Оперативный справочник —
Identifiering av delar
och reglage
Обозначение частей и
регуляторов
På videokameran
Видеокамера
5
1
6
3
7
8
9
4
q;
2
1 LCD-skärm/pekpanel (s. 33, 40, 42)
2 Högtalare
5 Spak för inställning av sökarlinsen (s. 43)
3 Кнопка OPEN (стр. 36)
4 Кнопка RESET
Если Вы нажмете кнопку RESET, все
установки (в модели DCR-TRV80E: кроме
сетевых установок), включая дату и
время, вернутся к значениям по
умолчанию.
6 Batterifrigöringsknapp (BATT) (s. 24)
5 Рычаг регулировки объектива
видоискателя (стр. 43)
7 Start/stoppknapp (START/STOP) (s. 36)
6 Кнопка освобождения BATT (стр. 24)
8 Åtkomstindikator
7 Кнопка START/STOP (стр. 36)
9 ”Memory Stick”-fack (s. 134)
8 Лампочка доступа
q; Visningsväljare (DISPLAY/BATTERY INFO)
(s. 28, 53)
9 Слот “Memory Stick” (стр. 134)
Оперативный справочник
4 Återställningsknapp (RESET)
Observera att samtliga inställningar (DCRTRV80E: förutom nätverksinställningarna),
inklusive de för datum och tid, återställs till
grundinställningar i och med att RESET
trycks in.
2 Динамик
Snabbreferens
3 LCD-panelsöppnare (OPEN) (s. 36)
1 Экран ЖКД/сенсорной панели
(стр. 33, 40, 42)
q; Кнопка DISPLAY/BATTERY INFO
(стр. 28, 53)
289
Identifiering av delar och reglage
Обозначение частей и
регуляторов
qg
qa
qh
qj
qk
qs
qd
ql
qf
qa Öglor för axelrem
qa Скобы для плечевого ремня
qs Batteri (s. 24)
qs Батарейный блок (стр. 24)
qd Fokuseringsknapp (FOCUS) (s. 79)
qd Кнопка FOCUS (стр. 79)
qf Motljusomkopplare (BACK LIGHT) (s. 46)
qf Кнопка BACK LIGHT (стр. 46)
qg Kassettfack
qg Кассетный отсек
qh Lock till kassettfack (s. 12)
qh Крышка кассетного отсека (стр. 16)
qj Kassettfacksöppnare (
(s. 12)
OPEN/EJECT)
qk Linsskydd (s. 36)
ql Skruvhål för stativ
Kontrollera att stativets skruv är kortare än
5,5 mm.
Annars kan stativet inte fästas ordentligt och
det finns risk för att skruven skadar
videokameran.
290
qj Рычаг
OPEN/EJECT (стр. 16)
qk Крышка объектива (стр. 36)
ql Гнездо для треноги
Убедитесь, что длина винта треноги менее
5,5 мм. В противном случае, Вы не
сможете надежно прикрепить треногу, а
винт может повредить Вашу видеокамеру.
Identifiering av delar och reglage
Обозначение частей и
регуляторов
wh
w;
wa
wj
ws
wd
wk
wf
wl
wg
w; Blixt (s. 143)
w; Вспышка (стр. 143)
wa Fokuseringsring (s. 79)
wa Кольцо фокусировки (стр. 79)
ws Objektiv
wd Inspelningsindikator (s. 36)
wf Infraröd sändare (s. 47, 103)
wg Mikrofon
wj Teckenfönster (s. 25)
wd Лампочка записи видеокамеры (стр. 36)
wf Излучатель инфракрасных лучей
(стр. 47, 103)
wg Микрофон
wh Видоискатель (стр. 43)
wj Окошко дисплея (стр. 25)
wk HOLOGRAM AF-sändare (s. 145)
wk Излучатель голограммной
автофокусировки HOLOGRAM AF
(стр. 145)
wl Fjärrsensor
wl Датчик дистанционного управления
#
MTF står för Modulation Transfer Function.
Siffervärdet anger den mängd ljus på ett
motiv som kommer in i objektivet.
Примечание об объективе Карл Цейсс
Ваша видеокамера оснащена объективом
Карл Цейсс, способным воспроизводить
качественные изображения.
Объектив для Вашей видеокамеры был
разработан совместно фирмой Карл Цейсс,
Германия, и корпорацией Sony Corporation.
Он включает в себя измерительную систему
MTF# для видеокамеры и обеспечивает
качество, присущее объективам Карл Цейсс.
На объектив Вашей видеокамеры также
нанесено Т*-покрытие, что позволяет
подавлять нежелательное отражение и
обеспечивать качественное отображение
цветов.
#
MTF – аббревиатура функции передачи
модуляции.
Числовое значение указывает степень
освещенности объекта, попадающей в
объектив.
Оперативный справочник
Anmärkning gällande Carl Zeiss-objektivet
Videokameran har ett Carl Zeiss-objektiv för
tagning av bilder med fin kvalitet.
Objektivet till denna videokamera har tagits
fram gemensamt av Carl Zeiss i Tyskland och
Sony Corporation. Det använder sig av
mätsystemet MTF# för videokameror och
erbjuder som Carl Zeiss-objektiv garanterat
hög kvalitet.
Objektivet har också en T*-bestrykning för
undertryckande av oönskade reflektioner och
trovärdig färgåtergivning.
Snabbreferens
wh Sökare (s. 43)
ws Объектив
291
Identifiering av delar och reglage
Обозначение частей и
регуляторов
e;
eg
ea
eh
ej
es
ek
ed
ef
e; Fotograferingsknapp (PHOTO) (s. 60, 139,
147)
ea Motorzoomspak (s. 45, 91, 173)
es NIGHTSHOT-omkopplare (s. 47)
ed Hållare för pekpenna (endast DCR-TRV80E)
(s. 221)
ef Pekpenna (endast DCR-TRV80E) (s. 221)
eg EDITSEARCH-knapp (s. 50)
eh Intelligent tillbehörssko (s. 118)
ej Skoskydd (s. 118)
ek Blixtväljare ( ) (s. 143)
el
e; Кнопка PHOTO (стр. 60, 139, 147)
ea Рычаг приводного вариообъектива
(стр. 45, 91, 173)
es Переключатель NIGHTSHOT (стр. 47)
ed Держатель пера
(только модель DCR-TRV80E) (стр. 221)
ef Перо (только модель DCR-TRV80E) (стр. 221)
eg Кнопка EDITSEARCH (стр. 50)
eh Держатель для установки вспомогательных
принадлежностей (стр. 118)
ej Крышка держателя (стр. 118)
ek Кнопка (вспышки) (стр. 143)
el Ремень для захвата
el Grepprem
Anmärkningar gällande den intelligenta
tillbehörsskon
•Den intelligenta tillbehörsskon kan användas
till att strömförsörja valfria tillbehör, t.ex. en
videolampa eller en mikrofon.
•Den intelligenta tillbehörsskon är kopplad till
strömbrytaren POWER, så att strömmen som
matas ut via skon kan slås på och av. Vi
hänvisar till aktuellt tillbehörs bruksanvisning
angående detaljer.
•Den intelligenta tillbehörsskon har en säkerhetsfunktion som gör att påmonterat tillbehör
kan fästas säkert. Montera/anslut ett tillbehör
genom att trycka det neråt och skjuta in det så
långt det går och därefter dra åt skruven.
•Ta loss ett tillbehör genom att lossa skruven och
292 trycka ner och dra ut tillbehöret.
Примечания о держателе для установки
вспомогательных принадлежностей
• Держатель для установки вспомогательных
принадлежностей поставляет питание для
дополнительных принадлежностей, таких
как видеофонарь или микрофон.
• Держатель для установки вспомогательных
принадлежностей связан с переключателем
POWER, что позволяет Вам включать и
выключать питание, поставляемое держателем.
Обращайтесь к инструкциям по эксплуатации
вспомогательных принадлежностей для
получения дальнейшей информации.
• Держатель для установки вспомогательных
принадлежностей оснащен устройством
безопасности для надежного закрепления
установленной принадлежности. Для
подсоединения принадлежности нажмите вниз
и подвиньте ее до упора, а затем затяните винт.
• Для удаления принадлежности отпустите
винт, а затем нажмите вниз и вытяните
принадлежность.
Identifiering av delar och reglage
Обозначение частей и
регуляторов
r;
rg
ra
rh
rj
rs
rk
rd
rl
t;
rf
Angående Bluetooth-indikatorn ( ) (endast
DCR-TRV80E)
Denna blåa indikator lyser medan videokameran
utbyter data med en annan enhet med Bluetoothfunktion.
О лампочке
(Bluetooth) (только модель
DCR-TRV80E)
Голубая лампочка высвечивается, когда Ваша
видеокамера выполняет обмен данными с
устройством, поддерживающим функцию
Bluetooth.
LANC
LANC är en förkortning av Local Application
Control Bus System. LANC-kontrollkontakten
använder du för att styra bandtransporten för
videoutrustning och annan kringutrustning som
är ansluten till den. Den här kontakten har
samma funktion som kontakter som är märkta
CONTROL L eller REMOTE.
LANC
LANC являeтcя cокpaщeниeм от Local
Application Control Bus System (cиcтeмa шины
yпpaвлeния для мecтного иcпользовaния).
LANC иcпользyeтcя для
Гнeздо yпpaвлeния
yпpaвлeния движeниeм лeнты нa
видeообоpyдовaнии и пepифepийныx
ycтpойcтвax, подключeнныx к этомy гнeздy.
Это гнeздо имeeт тaкоe жe нaзнaчeниe, кaк и
гнeздо CONTROL L или REMOTE.
Оперативный справочник
r; Интерфейс DV (стр. 98, 112, 218)
Интерфейс DV является i.LINKсовместимым.
ra Гнездо (USB) (стр. 182)
rs Переключатель LOCK (стр. 38)
rd Переключатель POWER (стр. 36)
rf Гнездо DC IN (стр. 25)
rg Гнездо S VIDEO (стр. 58)
rh Лампочка
(Bluetooth)
(только модель DCR-TRV80E) (стр. 220)
rj Гнездо (LANC) (голубое)
rk Гнездо MIC (PLUG IN POWER) (красное)
Подсоедините внешний микрофон
(приобретается отдельно). Это гнездо
принимает также “подключаемый”
микрофон. Если подсоединен внешний
микрофон, ему отдается преимущество.
rl Гнездо i (головные телефоны)
(зеленое)
При использовании головных телефонов
динамик Вашей видеокамеры будет
отключен.
t; Гнездо AUDIO/VIDEO (желтое)
(стр. 58, 97, 111, 218)
Snabbreferens
r; DV-gränssnitt ( ) (s. 98, 112, 218)
DV-gränssnittet ( ) är i.LINK-kompatibelt.
ra USB-koppling ( ) (s. 182)
rs Låsomkopplare (LOCK) (s. 38)
rd Strömbrytare (POWER) (s. 36)
rf Likströmsintag (DC IN) (s. 25)
rg S-videokoppling (S VIDEO) (s. 58)
rh Bluetooth-indikator ( ) (endast DCRTRV80E) (s. 220)
rj LANC-koppling ( ) (blå)
rk Mikrofoningång (MIC - PLUG IN POWER)
(röd)
Anslut en yttre mikrofon (tillval) hit.
Ingången är även kompatibel med ”plug-inpower”-mikrofoner.
När en yttre mikrofon är ansluten ges den
prioritet.
rl Hörlursutgång (i) (grön)
Efter anslutning av hörlurar återges inget ljud
via högtalaren på videokameran.
t; Ljud/videokoppling (AUDIO/VIDEO)
(s. 58, 97, 111, 218)
293
Identifiering av delar och reglage
På fjärrkontrollen
De knappar på fjärrkontrollen som har samma
namn som knappar på videokameran fungerar
precis på samma sätt som dessa.
Обозначение частей и
регуляторов
Пульт дистанционного
управления
Кнопки пульта дистанционного управления,
которые имеют одинаковые наименования с
кнопками на Вашей видеокамере,
функционируют идентично кнопкам на Вашей
видеокамере.
8
1
9
2
3
0
qa
qs
4
qd
5
6
7
1 Fotograferingsknapp (PHOTO) (s. 60, 139,
147)
2 Visningsväljare (DISPLAY) (s. 53)
3 Knappar för minnesmanövrering
4 SEARCH MODE-knapp (s. 94, 95)
5 Knappar för videomanövrering (s. 55)
6 Inspelningsknapp (REC)
7 Markeringsknapp (MARK) (s. 107)
8 Sändare
Rikta sändaren mot fjärrsensorn på
videokameran för att manövrera
videokameran efter att den slagits på.
9 Nollställningsknapp (ZERO SET MEMORY)
(s. 93)
q; Start/stoppknapp (START/STOP) (s. 36)
qa Datakodningsknapp (DATA CODE) (s. 53)
qs Motorzoomknappar (s. 45, 91, 173)
qd Snabbspolningsknappar (./>)
(s. 94, 95)
qf Ljudpåläggningsknapp (AUDIO DUB)
(s. 120)
294
qf
1 Кнопка PHOTO (стр. 60, 139, 147)
2 Кнопка DISPLAY (стр. 53)
3 Кнопки управления памятью
4 Кнопка SEARCH MODE (стр. 94, 95)
5 Кнопки видеоконтроля (стр. 55)
6 Кнопка REC
7 Кнопка MARK (стр. 107)
8 Передатчик
Направьте на датчик дистанционного
управления для управления Вашей
видеокамерой после включения
видеокамеры.
9 Кнопка ZERO SET MEMORY (стр. 93)
q; Кнопка START/STOP (стр. 36)
qa Кнопка DATA CODE (стр. 53)
qs Кнопка приводного вариообъектива
(стр. 45, 91, 173)
qd Кнопки ./> (стр. 94, 95)
qf Кнопка AUDIO DUB (стр. 120)
Identifiering av delar och reglage
Hur fjärrkontrollen förbereds
Sätt i två stycken R6-batterier (storlek AA) med
polerna + och – korrekt vända enligt
märkningarna + och – i batterifacket.
Для подготовки пульта
дистанционного управления
Вставьте две батарейки R6 (размера AA),
чтобы полярность + и – на батарейках
совпала со знаками + и – внутри отсека для
батареек.
Оперативный справочник
Примечания о пульте дистанционного
управления
• Направляйте датчик дистанционного
управления в сторону от сильных
источников света, как например, прямые
солнечные лучи или верхнее освещение. В
противном случае пульт дистанционного
управления может не действовать
надлежащим образом.
• Ваша видеокамера работает в режиме
пульта дистанционного управления VTR 2.
Режимы пульта дистанционного управления
1, 2 и 3 используются для отличия Вашей
видеокамеры от других КВМ фирмы Sony во
избежание неправильной работы
дистанционного управления. Если Вы
используете другой КВМ фирмы Sony,
работающий в режиме пульта
дистанционного управления VTR 2,
рекомендуется изменить режим пульта
дистанционного управления или закрыть
датчик КВМ черной бумагой.
Snabbreferens
Anmärkningar gällande fjärrkontrollen
•Se till att fjärrsensorn på videokameran inte är
riktad mot en stark ljuskälla, t.ex. solen eller en
stark lampa. Annars kan det hända att
fjärrkontrollen inte kan fungera ordentligt.
•Videokameran kan fjärrstyras med
fjärrstyrningsläget VTR 2. Fjärrstyrningslägena
1, 2 och 3 är till för att skilja videokameran från
andra videoapparater från Sony och på så sätt
förhindra manövrering av misstag. Om en
annan videoapparat från Sony med
fjärrstyrningsläget VTR 2 används, så
rekommenderar vi att fjärrstyrningsläget
ändras eller att fjärrsensorn på videoapparaten
täcks över med svart papper.
Обозначение частей и
регуляторов
295
Identifiering av delar och reglage
Обозначение частей и
регуляторов
Indikeringar
Рабочие индикаторы
I teckenfönstret/
Окошко дисплея
På LCD-skärmen och i sökaren/
Экран ЖКД и видоискатель
1
2
3
4
5
6
7
8
50min
–
STILL
16:9WIDE
NEG. ART
STBY
+
0:48:00
12min
ZERO SET
MEMORY
END
SEARCH
AUTO
50 AWB
F1.8
9dB
DV IN
16BIT
9
0
qa
qs
1 Kassettminne (s. 21, 267)
2 Återstående batteritid (s. 38)
3 Zoomning (s. 45)/Exponering (s. 77)/
Datafilnamn (s. 166)/Tv-färgsystem (s. 276)
4 Digital effekt (s. 72, 90)/MEMORY MIX
(s. 149)/Toning (s. 68)
5 Bredbildsläget 16:9WIDE (s. 66)
6 Bildeffekt (s. 71, 89)
7 Informationskodning (s. 53)/SHARPNESS
(s. 225)
8 Volym (s. 52)/Datum (s. 38)/Tid (s. 38)
9 PROGRAM AE (automatisk exponering)
(s. 75)
0 Motljuskompensering (s. 46)
qa Skakskyddet SteadyShot urkopplat (s. 226)
qs Manuell skärpeinställning/Utvidgad
skärpeinställning (s. 79)
qd Timer (s. 62, 157)
296
qd
qf
qg
qh
qj
qk
ql
w;
wa
ws
wd
wj
B wk
wf
wg
wh
1 Индикатор кассетной памяти (стр. 21, 267)
2 Индикатор оставшегося времени заряда
батарейного блока (стр. 38)
3 Индикатор увеличения (стр. 45)/
индикатор экспозиции (стр. 77)/индикатор
имени файла данных (стр. 166)/Система
цветного телевидения (стр. 276)
4 Индикатор цифрового эффекта
(стр. 72, 90)/индикатор MEMORY MIX
(стр. 149)/индикатор фейдера (стр. 68)
5 Индикатор 16:9WIDE (стр. 66)
6 Индикатор эффекта изображения
(стр. 71, 89)
7 Индикатор кода данных (стр. 53)/
SHARPNESS (стр. 235)
8 Индикатор громкости (стр. 52)/
индикатор даты (стр. 38)/индикатор
времени (стр. 38)
9 Индикатор PROGRAM AE (стр. 75)
0 Индикатор задней подсветки (стр. 46)
qa Индикатор выключенной функции
устойчивой съемки (стр. 236)
qs Индикатор ручной фокусировки/
индикатор расширенной фокусировки
(стр. 79)
qd Индикатор таймера самозапуска
(стр. 62, 157)
qf Индикатор режима записи (стр. 38)
Identifiering av delar och reglage
Обозначение частей и
регуляторов
qg HOLOGRAM AF (s. 145)
qg Индикатор HOLOGRAM AF (стр. 145)
qh STBY/REC (s. 38)/Videomanövreringsläge
(s. 55)/Bildstorlek (s. 136)/Bildkvalitet (s. 135)
qh Индикатор STBY/REC (стр. 38)/
индикатор режима видеоконтроля
(стр. 55)/индикатор размера
изображения (стр. 136)/индикатор
режима качества изображения (стр. 135)
qj NIGHTSHOT (s. 47)/SUPER NIGHTSHOT
(s. 47)/COLOUR SLOW SHUTTER (s. 48)
qk Varningsindikeringar (s. 254)
ql Tidskod (s. 38)/Bandräkneverk (s. 38, 54)/
Självdiagnosvisning (s. 253)/Fotografering
(s. 60, 139)/Bildnummer (s. 166)/
Uppspelningsmapp (s. 172)
w; Återstående bandlängd (s. 38)/
Minnesuppspelning (s. 166)
wa Nollställningsminne (ZERO SET MEMORY)
(s. 93)
ws Sökning efter slutet (END SEARCH) (s. 50)
wd A/V t DV (s. 218)/DV IN (s. 114)
wf Ljudläge (s. 231)/Inspelningsmapp (s. 164)
wg Blixt (s. 143)
Denna indikering visas endast när blixten
används.
wh Kontinuerlig fotografering (s. 141)
wk Fulladdat batteri (FULL) (s. 25)
qk Предупреждающие индикаторы
(стр. 265)
ql Индикатор кода времени (стр. 38)/
индикатор счетчика ленты (стр. 38, 54)/
индикатор самодиагностики (стр. 264)/
индикатор фотосъемки в память
(стр. 60, 139)/индикатор номера
изображения (стр. 166)/индикатор папки
для воспроизведения (стр. 172)
w; Индикатор оставшейся ленты (стр. 38)/
индикатор воспроизведения из памяти
(стр. 166)
wa Индикатор ZERO SET MEMORY (стр. 93)
ws Индикатор END SEARCH (стр. 50)
wd Индикатор A/V t DV (стр. 218)/
индикатор DV IN (стр. 114)
Snabbreferens
wj Återstående batteritid (s. 38)/
Bandräkneverk (s. 38, 54)/Bildnummer/
Minneskapacitet/Tidskod (s. 38)/
Självdiagnosvisning (s. 253)
qj Индикатор NIGHTSHOT (стр. 47)/
индикатор SUPER NIGHTSHOT (стр. 47)/
индикатор COLOUR SLOW SHUTTER
(стр. 48)
wf Индикатор аудиорежима (стр. 241)/
индикатор папки для записи (стр. 164)
wh Индикатор непрерывной фотосъемки
(стр. 141)
wj Индикатор оставшегося времени заряда
батарейного блока (стр. 38)/индикатор
счетчика ленты (стр. 38, 54)/Номер
изображения/Емкость изображения/
индикатор кода времени (стр. 38)/
индикатор самодиагностики (стр. 264)
Оперативный справочник
wg Индикатор вспышки (стр. 143)
Этот индикатор появляется только при
использовании вспышки.
wk Индикатор зарядки FULL (стр. 25)
297
Svenska
Sökregister
A, B
AUDIO MIX ............................. 227
AUDIO MODE ......................... 231
AUTO SHTR ............................. 225
BACK LIGHT ............................. 46
Band med dubbla ljudspår ..... 269
Band-PB ZOOM ......................... 91
Bandräkneverk ........................... 38
Batteri (uppladdningsbart) ...... 24
Batteriinformation ..................... 28
BEEP .......................................... 233
Bildeffekter ........................... 71, 89
Bildkvalitet ............................... 135
Bildruteinspelning ..................... 84
Bildskydd .................................. 176
Bildspel ...................................... 175
Bildstorlek ................................. 136
Bildsökning ................................. 55
Blixt ............................................ 143
BOUNCE ..................................... 68
Bredbildsläge .............................. 66
C, D
C. CHROM ............................... 149
CALIBRATION ........................ 280
CLEANING CASSETTE ......... 278
Colour Slow Shutter .................. 48
Datumsökning ........................... 95
DEMO MODE .......................... 232
Digital programredigering
......................................... 100, 161
Digitala effekter ................... 72, 90
DISPLAY ..................................... 53
DOT ............................................. 68
E
EXP BRKTG .............................. 141
F, G, H
Fjärrkamera .............................. 222
Fjärrkontroll .............................. 294
Fjärrsensor ................................ 291
FLASH ......................................... 72
Flexibel spotmätare ................... 78
Formatering .............................. 229
Fuktbildning (kondensation)
................................................. 277
Fulladdning ................................ 25
Grepprem .................................. 292
HiFi SOUND ............................ 227
HIGH SPEED ........................... 141
HOLOGRAM AF ..................... 145
Huvuden ................................... 278
Huvudljud ................................ 269
Hörlursutgång (i) ................... 293
I, J, K, L
298i.LINK ........................................ 274
i.LINK-kabel ............... 98, 112, 218
Image Transport ...................... 222
Indexuppspelning ................... 222
Indikeringar .............................. 296
Infogningsredigering .............. 115
”InfoLITHIUM”-batteri .......... 271
Informationskodning ................ 53
Infraröd sändare ................ 47, 103
Inspelningstid ............................ 27
Intelligent tillbehörssko
......................................... 118, 292
Intervallinspelning .................... 82
Intervallinspelning av
stillbilder ................................ 154
JPEG ........................................... 130
Kassettminne ............................ 267
Kontinuerlig fotografering ..... 141
Laddning av batteri ................... 25
Laddning av inbyggt
stödbatteri .............................. 279
LANC-koppling ....................... 293
Ljud/videokabel
............................. 58, 97, 111, 218
Ljudpålägg ................................ 117
LUMI. .......................................... 72
M, N
M. CHROM .............................. 149
M. LUMI ................................... 149
M. OVERLAP ........................... 149
Manuell exponering .................. 77
Manuell skärpeinställning ........ 79
MEMORY MIX ......................... 149
”Memory Stick” ....................... 130
”Memory Stick”-kapacitet
......................................... 136, 138
Menyinställningar ................... 223
Minnes-PB ZOOM ................... 173
Minnesfotografering ............... 139
MONOTONE ............................. 68
MOSC. FADER ........................... 68
MPEG ........................................ 130
Namngivning av kassetter ..... 128
NIGHTSHOT ............................. 47
Nollställningsminne .................. 93
NORM. FADER ......................... 68
NORMAL ................................. 141
Nätadapter .................................. 25
Nätverksfunktioner ................. 220
R
REC FOLDER ........................... 165
Reducering av röda ögon ....... 143
RESET ........................................ 289
S
S VIDEO-koppling ..................... 58
SHARPNESS ............................ 225
Signalomvandling ................... 218
Självdiagnosvisning ................ 253
Skyddstunga ............................. 131
SLOW SHTR ............................... 72
Snabbgranskning av senaste
inspelning ................................ 51
Snabbsökning ............................. 55
Spegelvisning ............................. 41
SPOT FOCUS ............................. 81
STEADYSHOT ......................... 226
Stereoband ................................ 269
STILL ........................................... 72
Storleksbyte .............................. 180
Subljud ...................................... 269
Super NightShot ........................ 47
Sökarinställning ......................... 43
Sökning efter slutet .................... 50
Sökning för överspelning ......... 51
T, U, V
Telefototagning .......................... 45
Tidsinställning ........................... 30
Tidskod ....................................... 38
Timerstyrd inspelningsstart
........................................... 62, 157
Titelsökning ................................ 94
Titlar .......................................... 123
Toning ......................................... 68
TRAIL .......................................... 72
Tv-färgsystem .......................... 276
Uppspelningstid ........................ 27
USB Streaming ......................... 199
USB-koppling ........................... 182
Utskriftsmarkering .................. 181
Utvidgad skärpeinställning ..... 80
Varningsindikeringar .............. 254
Varningsmeddelanden ........... 255
Vidvinkeltagning ....................... 45
Vitbalansering ............................ 64
O, P, Q
W, X, Y, Z
OLD MOVIE ............................... 72
OVERLAP ................................... 68
PAL-system .............................. 276
PB FOLDR ................................. 172
Pekpanel ...................................... 33
PROGRAM AE ........................... 75
Progressiv inspelning ................ 85
WIPE ............................................ 68
Zoomning ................................... 45
Å, Ä, Ö
Återstående bandlängd
(indikering) .............................. 38
Återstående batteritid
(indikering) .............................. 38
Överföring .................................. 37
Русский
Алфавитный указатель
А, Б, В, Г
Автоматическое уменьшение
эффекта красных глаз .... 143
Баланс белого ....................... 64
Батарейный блок .................. 24
Батарейный блок
“InfoLITHIUM” .................... 271
Вариообъектив ...................... 45
Время воспроизведения ...... 27
Время записи ......................... 27
Вспомогательный звук ....... 269
Вспышка .............................. 143
Гнездо i (головных
телефонов) ....................... 293
Головки ................................ 278
Гнездо LANC ........................ 293
Гнездо S VIDEO ..................... 58
Гнездо USB .......................... 182
Д, Е, Ж, З
И, К, Л, М
Н, О
Непрерывная фотосъемка
........................................... 141
Память установки нулевой
отметки ............................... 93
Переход ................................. 37
Поиск изображения .............. 55
Поиск методом прогона ....... 55
Поиск даты ............................ 95
Поиск конца ........................... 50
Поиск титра ........................... 94
Поиск монтажа ...................... 51
Покадровая запись ............... 84
Показ слайдов ..................... 175
Полная зарядка .................... 25
Предупреждающие
индикаторы ....................... 265
Предупреждающие сообщения
........................................... 266
Прогрессивный режим записи
............................................. 85
Просмотр записи ................... 51
Пульт дистанционного
управления ....................... 294
Размер изображения .......... 136
Расширенный фокус ............. 80
Регулировка видоискателя
............................................. 43
Регулируемое пятно
фотометрии ........................ 78
Ремень для захвата ............ 292
Ручная фокусировка ............ 79
Ручная экспозиция ............... 77
С, Т
A, B, C, D
AUDIO MIX ........................... 237
AUDIO MODE ....................... 241
AUTO SHTR ......................... 235
BACK LIGHT ........................... 46
BEEP .................................... 243
BOUNCE ................................. 68
CALIBRATION ...................... 280
C. CHROM ............................ 149
CLEANING CASSETTE ........ 278
DEMO MODE ....................... 242
DISPLAY ................................. 53
DOT ........................................ 68
E, F, G, H
EXP BRKTG ......................... 141
FLASH .................................... 72
HiFi SOUND .......................... 237
HIGH SPEED ........................ 141
HOLOGRAM AF ................... 145
I–O
Сенсорная панель ................. 33
Сетевая функция ................ 220
Сетевой адаптер переменного
тока ...................................... 25
Синхронное озвучивание ... 117
Система PAL ........................ 276
Системы цветного
телевидения ..................... 276
Соединительный кабель аудио/
видео ............. 58, 97, 111, 218
Стереофоническая лента
........................................... 269
Счетчик ленты ...................... 38
Телефото ............................... 45
Титр ...................................... 123
i.LINK .................................... 274
JPEG ..................................... 130
LUMI. ...................................... 72
M. CHROM ........................... 149
M. LUMI ................................ 149
MEMORY MIX ...................... 149
“Memory Stick” ..................... 130
MONOTONE ........................... 68
MOSC. FADER ....................... 68
M. OVERLAP ........................ 149
MPEG ................................... 130
NIGHTSHOT ........................... 47
NORMAL ............................... 141
NORM. FADER ....................... 68
OLD MOVIE ............................ 72
OVERLAP ............................... 68
У–Я
P–Z
Удаленная видеокамера .... 222
Установка часов ................... 30
Установки меню .................. 223
Фейдер ................................... 68
Формат ................................. 229
Фотосъемка с интервалами
........................................... 154
Фотосъемка с сохранением в
памяти ............................... 139
Функциональные индикаторы
........................................... 296
Функция пересылки
изображения ..................... 222
Функция преобразования
сигнала .............................. 218
PB FOLDR ............................ 172
PROGRAM AE ........................ 75
REC FOLDER ....................... 165
RESET .................................. 289
SHARPNESS ........................ 235
SLOW SHTR ........................... 72
SPOT FOCUS ......................... 81
STEADYSHOT ...................... 236
STILL ...................................... 72
TRAIL ...................................... 72
USB Streaming ..................... 199
WIPE ....................................... 68
Оперативный справочник
Излучатель инфракрасных
лучей ........................... 47, 103
Изменение размера ............ 180
Индексный экран ................ 136
Индикатор оставшегося
времени заряда батарейного
блока ................................... 38
Индикатор оставшейся ленты
............................................. 38
Индикация самодиагностики
........................................... 264
Информация о батарейном
блоке ................................... 28
Кабель i.LINK ......... 98, 112, 218
Кассетная память ......... 21, 267
Качество изображения ...... 135
Код времени .......................... 38
Код данных ............................ 53
Конденсация влаги ............. 277
Лента с двойной звуковой
дорожкой .......................... 269
Лепесток защиты записи ... 131
Маркировка кассеты .......... 128
Монтаж вставок .................. 115
П, Р
Функция PB ZOOM ленты .... 91
Функция PB ZOOM памяти
........................................... 173
Цветная съемка с медленным
затвором ............................. 48
Цифровой эффект .......... 72, 90
Цифровой монтаж программы
................................... 100, 161
Широкоугольная съемка ...... 45
Широкоэкранный режим ...... 66
Эффект изображения .... 71, 89
Snabbreferens
Датчик дистанционного
управления ....................... 291
Держатель для установки
вспомогательных
принадлежностей ..... 118, 292
Емкость “Memory Stick”
................................... 136, 138
Запись по таймеру
самозапуска ................ 62, 157
Запись с интервалами .......... 82
Зарядка батарейного блока ... 25
Зарядка встроенной
перезаряжаемой батарейки
........................................... 279
Защита изображения .......... 176
Зеркальный режим ............... 41
Знак печати ......................... 181
Ночная суперсъемка ............ 47
Основной звук ..................... 269
299
Tryckt på 100% återvunnet papper med
vegetabilisk olje-baserad färg utan
lättflyktiga organiska föreningar.
Напечатано на бумаге,
изготовленной на 100% из бумажных
отходов, с использованием печатной
краски на основе растительного
масла без примесей ЛОС (летучиx
органическиx соединений).
Printed in Japan
3 0 8 0 1 6 3 5 2
Download PDF

advertising