Sony | WF-1000X | Sony WF-1000X Ασύρματα ακουστικά εξουδετέρωσης θορύβου 1.000X Οδηγός αναφοράς

Wireless noise cancelling stereo headset
Информация за
продукта
Re e enčn p učka
Gu a de e e ênc a Gh d de e e n ă
Re e enčná
Re e enčn p očn k
p učka
Οδηγός αναφοράς
WF-1000X
©2017 Sony Co po a on
P n ed n Ch na
4-724-044-22 1
h p //www sony ne /
A
B
C

Български
Не монтирайте уреда в ограничено пространство,
като например библиотека или вграден шкаф.
Не излагайте продължително батерията (пакета
батерии или монтираните батерии) на прекомерна
топлина, като например слънчева светлина, огън и
пр.
Не разглобявайте, не отваряйте и не нарязвайте
акумулаторните елементи или батериите.
В случай на изтичане на акумулаторен елемент, не
позволявайте течността да осъществява контакт с
кожата или очите. При осъществяването на контакт
измийте засегнатата област с обилно количество
вода и потърсете медицинска помощ.
Акумулаторните елементи и батерии трябва да
бъдат заредени преди употреба. Винаги правете
справка с инструкциите на производителя или
ръководството на оборудването за правилни
инструкции за зареждане.
След продължителен период на съхранение може
да се наложи да заредите или разредите
акумулаторните елементи или батериите няколко
пъти за максимална ефективност.
Изхвърляйте по подходящ начин.
Забележка за потребители: следната
информация се отнася само за оборудване,
продавано в страни, където се прилагат
директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Япония. Запитвания за съответствие на продуктите
съгласно законодателството на Европейския съюз,
следва да се отправят към Упълномощения
представител Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Белгия. За въпроси, свързани със сервиз и
гаранция, моля използвайте адресите, посочени в
придружаващите сервизни или гаранционни
документи.
С настоящото, Sony Corporation декларира, че това
оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/
EU.
Цялостният текст на ЕС декларацията за
съответствие може да се намери на следния
интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Третиране на използвани
батерии и стари
електрически и електронни
уреди (приложимо в
Европейския Съюз и други
европейски държави със
системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху устройството, батерията или
върху опаковката показва, че продуктът и
батерията не трябва да се третират като
домакински отпадък.
При някои батерии този символ се използва в
комбинация с означение на химически елемент.
Означението на химическия елемент живак (Hg)
или олово (Pb) се добавя ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като
предадете тези продукти и батерии на правилното
място, Вие ще помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето им на неподходящо място.
Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност,
правилен начин на действие или съхранение на
данни изискват батерията да бъде постоянно
свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде
подменяна само от квалифициран сервизен
персонал. За да сте сигурни, че вградената
батерия ще бъде третирана правилно, предайте
старите продукти в събирателен пункт за
рециклиране на електрически и електронни
уреди. За всички останали батерии моля прочетете
в упътването как да извадите по безопасен начин
батерията от продукта. Предайте я в събирателния
пункт за рециклиране на използвани батерии. За
подробна информация относно рециклирането на
този продукт или батерия можете да се обърнете
към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта или батерията.
Валидността на знака CE се ограничава само до
тези държави, където същият има законна сила,
основно в държавите от EEA (Европейска
икономическа зона).
Табелката с данни и важна информация относно
безопасността можете да намерите върху долната
външна страна на кутията за зареждане.
Писменият знак Bluetooth® и логото са
регистрирани търговски марки, собственост на
Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези
марки от Sony Corporation е по лиценз.
N-Mark е търговска марка или регистрирана
търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други
държави.
Windows е търговска марка или регистрирана
търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/
или други държави.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS и Mac са
търговски марки на Apple Inc., регистрирани в
САЩ и други държави.
Използването на знака Made for Apple означава, че
даден аксесоар е проектиран с цел конкретно
свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на
знака, и че е сертифициран от разработчика с цел
да отговаря на стандартите за функциониране на
Apple. Apple не носи отговорност за работата на
това устройство или неговото съответствие със
стандартите за безопасност или регулаторните
такива.
Android е търговска марка на Google LLC.
Други търговски марки и търговски имена са тези
на съответните им собственици.
Предпазни мерки
Относно BLUETOOTH комуникации
• Безжичната технология BLUETOOTH работи в
рамките на диапазон от около 10 m.
Максималният диапазон на комуникация може
да варира в зависимост от препятствията
(човешко тяло, метал , стена и т.н.) или
електромагнитната среда.
• Антената е вградена в уреда, както е
илюстрирано в пунктираната линия (фиг. ).
Чувствителността на BLUETOOTH комуникациите
ще се подобри чрез завъртане на посоката на
вградената антена към свързаното BLUETOOTH
устройство. Когато препятствията се намират
между антената на свързаното устройство и
вградената антена на този уред, може да се
появи шум или прекъсване на звука или
деактивиране на комуникацията.
• BLUETOOTH комуникациите може да бъдат
деактивирани или може да се появи шум или
прекъсване на звука при следните условия.
–– Има човешко тяло между уреда и BLUETOOTH
устройството.
Тази ситуация може да бъде подобрена, като
поставите BLUETOOTH устройството срещу
антената на уреда.
–– Между уреда и BLUETOOTH устройството има
препятствие като метал или стена.
–– В близост до този уред се използва устройство,
което използва честота 2,4 GHz, като например
Wi-Fi устройство, безжичен телефон или
микровълнова фурна.
• Тъй като BLUETOOTH устройствата и Wi‑Fi
(IEEE802.11b/g/n) използват една и съща честота
(2,4 GHz), може да възникне микровълново
смущение, което ще доведе до шум или
прекъсване на звука, или деактивиране на
комуникациите, ако този уред се използва в
близост до Wi‑Fi устройство. В подобен случай
извършете следното.
–– Използвайте този уред най-малко на 10 m от
Wi‑Fi устройството.
–– Ако този уред се използва в рамките на 10 m от
Wi‑Fi устройство, изключете Wi‑Fi устройството.
–– Монтирайте този уред и BLUETOOTH
устройството на възможно най-близко
разстояние.
• Излъчването на микровълни от BLUETOOTH
устройство може да засегне работата на
електронните медицински устройства.
Изключете този уред и други BLUETOOTH
устройства в следните места, тъй като това може
да доведе до инцидент:
–– при наличието на запалим газ, в болници или
бензиностанции
–– в близост до автоматични врати или
пожароизвестителни системи.
• Този продукт излъчва радиовълни, когато се
използва в безжичен режим.
Ако се използва в безжичен режим в самолет, да
се спазват указанията на екипажа относно
допустимата употреба на продукти в безжичен
режим.
• Поради спецификата на безжичната технология
звукът от това устройство е забавен спрямо звука
и музиката, възпроизвеждани от изпращащото
устройство. Затова може да има разминаване
между картината и звука, когато гледате филм
или играете на игра.
• Този уред поддържа функции за сигурност, които
са в съответствие с BLUETOOTH стандарта, за да
се осигури сигурна връзка при използването на
безжичната BLUETOOTH технология, но защитата
може да не е достатъчна в зависимост от
настройката. Бъдете внимателни, когато
общувате с помощта на безжична BLUETOOTH
технология.
• Ние не поемаме никаква отговорност за
изтичането на информация по време на
BLUETOOTH комуникации.
• Не може да се гарантира връзка с всички
BLUETOOTH устройства.
–– Устройството, което използва функцията
BLUETOOTH, трябва да съответства на стандарта
BLUETOOTH, определен от Bluetooth SIG, Inc., и
да бъде удостоверено.
–– Дори ако свързаното устройство отговаря на
гореспоменатия BLUETOOTH стандарт, при
някои устройства може да не е възможно да се
осъществи връзка и да работят правилно в
зависимост от функциите и спецификациите на
устройството.
–– Когато говорите по телефона чрез функцията
“свободни ръце”, може да се появи шум в
зависимост от устройството или средата на
комуникация.
• В зависимост от устройството, което трябва да
бъде свързано, може да се наложи да изчакате
известно време, за да започне комуникацията.
Ако звукът прекъсва често по време на
възпроизвеждане
• Ситуацията може да се подобри чрез настройка
на режима за качество на звука на “приоритет
върху стабилността на връзката”. За подробности
вижте Помощното ръководство.
• Можете да подобрите положението, като
промените настройките за качество на безжично
възпроизвеждане или като коригирате режима
на безжично възпроизвеждане на SBC на
предавателното устройство. За подробности
направете справка с инструкциите за
експлоатация, доставени с предавателното
устройство.
• Ако използвате смартфон, можете да подобрите
нещата, като затворите ненужни приложения
или рестартирате смартфона.
Относно използването на приложения за
повикване за смартфони и компютри
• Това устройство поддържа само нормални
входящи повиквания. Не се поддържат
приложения за повикване за смартфони и
компютри.
Относно зареждането на уреда
• Този уред може да се зарежда само чрез USB. За
зареждане е необходим персонален компютър с
USB порт.
• По време на зареждане този уред не може да
бъде включван и функциите BLUETOOTH и
шумопотискане не могат да се използват.
• Ако не използвате уреда за дълъг период от
време, е възможно акумулаторната батерия да
не може да задържи достатъчен заряд.
Батерията ще може да задържи заряда както
трябва след неколкократно последователно
разреждане и зареждане.
• Ако съхранявате уреда за дълъг период от
време, зареждайте батерията на всяка половин
година, за да предотвратите преразреждане.
• Ако времето, в което можете да използвате
уреда, стане много кратко, акумулаторната
батерия трябва да бъде заменена с нова. Моля,
свържете се с най-близкия търговец на Sony за
резервна батерия.
Забележка за статичното електричество
• Акумулираното в корпуса статично
електричество може да причини леко
изтръпване в ушите ви. За да сведете този ефект
до минимум, носете дрехи от естествени
материи.
Ако уредът не работи правилно
• Нулирайте уреда (фиг. ).
Когато искате да нулирате устройството, трябва
да го заредите. Когато зареждането започне,
устройството автоматично ще се нулира.
Информацията за сдвояванията и другите
настройки ще бъдат запазени.
• Ако проблемът продължи дори след операцията
за нулиране, посочена по-горе, инициализирайте
уреда, както следва.
Първо, извадете уреда от кутията за зареждане.
Задръжте натиснат бутона от L (лявата) страна в
продължение на над 2 секунди и се уверете, че
устройствата от L (лявата) и R (дясната) страна ще
се изключат. След това задръжте едновременно
натиснати бутоните от L (лявата) и R (дясната)
страна в продължение на над 15 секунди.
Индикаторът (син) премигва 4 пъти и уредът се
нулира до фабричните настройки. Цялата
информация за сдвоявания е изтрита.
• След нулирането на уреда до фабрични
настройки той може да не се свърже с вашия
iPhone или компютър. В такъв случай изтрийте
информацията за сдвоявания на уреда от iPhone
или компютъра и ги сдвоете отново.
Какво е шумопотискане?
• Шумопотискащата верига действително усеща
външните шумове с вградените микрофони и
изпраща еднакъв, но противоположен
заглушаващ сигнал към уреда.
–– Ефектът на шумопотискане може да не е
изявен в много тиха среда или може да се чува
известен шум.
–– В зависимост от начина, по който носите
устройството, ефектът за премахване на шума
може да варира или да се стигне до бибипкане.
В такъв случай свалете устройството и отново
го сложете.
–– Функцията за шумопотискане работи основно
за шумове в ниската честотна лента. Въпреки
че шумът е намален, той не се заглушава
напълно.
–– Когато използвате уреда във влак или
автомобил, може да възникне шум в
зависимост от уличните условия.
–– Мобилните телефони могат да причинят
смущения и шум. Ако това се случи, отдалечете
уреда от мобилния телефон.
–– Не покривайте микрофоните на устройството
() с ръце. Ефектът за премахване на шума на
режим Обкръжаващ звук може да не работи
правилно или да се стигне до бибипкане. В
такъв случай махнете ръцете си от
микрофоните на устройството (фиг. ).
Друго
• Не поставяйте този уред на място, изложено на
влага, прах, сажди или пара, на въздействието на
пряка слънчева светлина. Не оставяйте уреда в
автомобил за дълъг период от време. Това може
да доведе до неизправност.
• BLUETOOTH устройството може да не
функционира в комбинация с мобилни телефони
в зависимост от условията на радиовълните и
мястото, където се използва оборудването.
• Високата сила на звука може да увреди слуха ви.
• За безопасност на движението не използвайте,
докато шофирате или карате колело.
• Не използвайте уреда на места, където би било
опасно, ако не можете да чувате околния звук,
като при железопътни прелези, железопътни
гари и строителни обекти.
• Не прилагайте напрежение или тежест върху
уреда, защото това може да причини
деформацията му при продължително
съхранение.
• Не подлагайте уреда на силно сътресение.
• Почиствайте уреда с мека суха кърпа.
• Не излагайте уреда на вода. Уредът не е
водоустойчив.
Не забравяйте да следвате предпазните мерки
по-долу.
–– Внимавайте да не изпуснете уреда в мивка или
в друг съд, пълен с вода.
–– Не използвайте уреда на влажни места или
при лошо време, например при дъжд или сняг.
–– Не мокрете уреда.
Ако докоснете уреда с мокри ръце или
поставите уреда във влажни дрехи, той може
да се намокри, което ще доведе до
неизправност на уреда.
• Ако почувствате дискомфорт след използване на
уреда, незабавно спрете използването му.
• Инсталирайте наушниците здраво. Ако някой
наушник случайно се откачи и остане в ухото ви,
това може да доведе до увреждане.
• Тъй като е възможно малки части (като самия
уред или наушниците) да бъдат погълнати от
деца, след употреба съхранявайте уреда в
кутията за зареждане и го дръжте далеч от
досега на деца.
• Ако имате въпроси или проблеми, свързани с
използването на уреда, които не са включени в
това ръководство, се обърнете към най-близкия
търговец на Sony.
Повече информация за наушниците за троен
комфорт
• Предоставените наушници за троен комфорт
осигуряват плътно прилепване за ефективно
атенюиране на околните звуци.
–– Продължителното използване на плътно
прилепнали наушници може да доведе до
напрежение в ушите ви. Ако изпитате
неразположение, преустановете употребата.
–– Не дърпайте само за частта от пенест силикон
на наушниците. Ако частта от пенест силикон
бъде отделена от наушниците, те няма да
функционират.
–– Не подлагайте частта от силиконова пяна на
натиск за дълъг период от време, тъй като това
може да доведе до деформация.
–– Различните размери на отворите на частта от
пенест силикон не оказват влияние върху
качеството на звука.
–– Възможно е да чуете пукащ звук в ушите си,
когато носите наушниците. Това не е
неизправност.
–– Качеството на пенестите материали се влошава
с времето и дългото съхранение. Сменете с
нови материали, ако качеството е дотолкова
влошено, че да възпрепятства нормалното
функциониране.
Допълнителни резервни наушници могат да
бъдат поръчани от най-близкия търговец на
Sony.
Съвместими модели iPhone/ iPod
Можете да използвате устройството само със
следните модели. Преди употреба обновете до
най-новата версия на софтуера на iPhone или iPod.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6-то поколение)
(към август 2017 г.)
Спецификации
Общи
Комуникационна система:
BLUETOOTH спецификация версия 4.1
Изход:
BLUETOOTH спецификация Power Class 1
Максимален комуникационен обхват:
линия на видимост прибл. 10 m1)
Честотна лента:
лента 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Работна честота:
BLUETOOTH 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Максимална изходна мощност:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m на 10 m
Съвместими BLUETOOTH профили2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддържан кодек3): SBC4), AAC5)
Поддържан метод на защита на съдържанието:
SCMS-T
Диапазон на предаване (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на дискретизация
44,1 kHz)
Включени артикули:
Безжични шумопотискащи стерео слушалки (1)
Micro-USB кабел (прибл. 50 cm) (1)
Кутия за зареждане (1)
Дълги хибридни силиконови наушници (SS/S/M/L
2 всеки)
Наушници за троен комфорт (S/M/L 2 всеки)
Поддържащи елементи (M/L 2 всеки)
Информация за продукта (този лист) (1)
Инструкции за работа (1)
Други документи (1 набор)
Реалният обхват се променя в зависимост от
фактори, като например препятствия между
устройствата, магнитни полета около
микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност на приемането, характеристики
на антените, операционна система, софтуерно
приложение и др.
2)
Профилите за BLUETOOTH стандарта указват
предназначението на комуникациите чрез
BLUETOOTH между устройствата.
3)
Кодек: формат на компресия и преобразуване
на аудио сигнала
4)
Кодек за подобхват
5)
Разширено кодиране на звук
1)
Безжични шумопотискащи стерео слушалки
Източник на захранване:
DC 3,7 V: вградена литиево-йонна акумулаторна
батерия
DC 5 V: при зареждане чрез USB
Маса: прибл. 6,8 g (слушалки)
прибл. 70 g (кутия за зареждане)
Работна температура: 0 °C до 40 °C
Номинална консумация:
1 W (слушалки), 3 W (кутия за зареждане)
Време на използване:
При свързване чрез BLUETOOTH устройството
Време за възпроизвеждане на музика:
Макс. 3 часа (NC ON),
макс. 3 часа (NC OFF)
Време за комуникация:
Макс. 3,5 часа
Време в режим на готовност:
Макс. 8 часа (NC ON),
макс. 35 часа (NC OFF)
Забележка: Времето на използване може да е
по-кратко в зависимост от кодека и условията на
използване.
Време за зареждане:
Прибл. 1,5 часа
(След 15-минутно зареждане е възможно
възпроизвеждане на музика до около 70 минути.)
(слушалки)
Прибл. 3 часа (кутия за зареждане)
Забележка: Времето за зареждане може да е
различно в зависимост от условията на
използване.
Температура на зареждане: 5 °C до 35 °C
Приемник
Тип: затворен, динамичнм
Мембрана: 6 mm
Микрофон
Тип: електрет кондензатор
Посока: многопосочен
Ефективен честотен диапазон: 50 Hz - 8 000 Hz
Системни изисквания за зареждане на
батерията с помощта на USB
(към август 2017 г.)
Персонален компютър с предварително
инсталирана някоя от следните операционни
системи и USB порт:
Операционни системи
(когато се използва Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional /
Ultimate
(когато се използва Mac)
macOS (версия 10.9 или по-нова версия)
Конструкцията и спецификациите подлежат на
промяна без уведомление.
®
®
®
®
®
®
®
Česky
Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je
knihovna nebo sekretář.
Nevystavujte baterie (modul akumulátoru nebo
vložené baterie) vysokým teplotám, jako je sluneční
záření, oheň atd., po delší dobu.
Akumulátory nebo baterie nerozebírejte, neotvírejte
ani nedrťte.
Pokud z článku uniká kapalina, nedopusťte, aby přišla
do kontaktu s pokožkou nebo s očima. Pokud došlo ke
kontaktu, omyjte zasaženou oblast velkým množstvím
vody a vyhledejte pomoc lékaře.
Akumulátory a baterie je nutné před použitím nabít.
Pokyny týkající se řádného nabíjení naleznete v
pokynech výrobce nebo v návodu k vybavení.
Po dlouhodobém skladování může být nutné
akumulátory nebo baterie několikrát nabít a vybít, aby
u nich bylo dosaženo maximálního výkonu.
Zlikvidujte náležitým způsobem.
Poznámka pro zákazníky: následující informace se
vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve
kterých platí směrnice EU
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v
zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky
danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat
na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie. Pro záležitosti
servisu a záručních podmínek se obracejte na adresy
uvedené v servisních a záručních dokumentech.
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je
v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na
této internetové adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi a elektrickým nebo
elektronickým zařízením (platí
v Evropské unii a dalších
evropských státech
využívajících systém
odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na
výrobku, na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že
s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s
běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterii může
být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie
obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky
a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž
by mohlo docházet v případech nevhodného
zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit
přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce
nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z
přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte
výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo,
jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té
části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad,
podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství
nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii
zakoupili.
Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde
je toto označení vyžadováno zákonem, zejména na
země Evropského společenství (EU).
Výrobní štítek a důležité bezpečnostní informace se
nacházejí na spodní vnější straně nabíjecího pouzdra.
Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné
známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli
použití takových značek společností Sony Corporation
probíhá na základě licence.
Značka N-Mark je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka společnosti NFC
Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších
zemích.
Windows je registrovaná ochranná známka nebo
ochranná známka společnosti Microsoft Corporation
ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS a Mac jsou
ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované
v USA a dalších státech.
Použití známky Made for Apple znamená, že
příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky
Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací
zaručuje splnění výkonnostních standardů značky
Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz
tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a
zákonných standardů tímto zařízením.
Android je ochrannou známkou společnosti Google
LLC.
Další ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
Opatření
Komunikace BLUETOOTH
• Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje
v dosahu asi 10 m. Maximální komunikační dosah se
může lišit, pokud jsou v okolí překážky (osoba, kov,
stěna atd.) nebo elektromagnetické pole.
• Anténa je integrována do jednotky, jak je
znázorněno tečkovanou čarou (obr. ). Citlivost
komunikace BLUETOOTH lze zlepšit otočením
integrované antény zařízení k připojenému zařízení
BLUETOOTH. Pokud jsou mezi anténou připojeného
zařízení a integrovanou anténou této jednotky
překážky, může dojít ke vzniku šumu nebo výpadku
zvuku nebo přerušení komunikace.
• K přerušení komunikace BLUETOOTH nebo šumu či
výpadku zvuku může dojít za následujících
podmínek.
–– Mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH je osoba.
Tuto situaci lze zlepšit umístěním zařízení
BLUETOOTH směrem k anténě jednotky.
–– Mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH je
překážka, například kov nebo stěna.
–– V blízkosti jednotky je používáno zařízení
využívající frekvenci 2,4 GHz, například zařízení
s podporou sítě Wi‑Fi, bezdrátový telefon nebo
mikrovlnná trouba.
• Protože zařízení BLUETOOTH a Wi‑Fi
(IEEE802.11b/g/n) využívají stejnou frekvenci
(2,4 GHz), může vzniknout mikrovlnné rušení
vedoucí k šumu nebo výpadku zvuku či přerušení
komunikace, pokud je tato jednotka používána
v blízkosti zařízení Wi‑Fi. V takovém případě
proveďte následující opatření.
–– Používejte tuto jednotku minimálně 10 m od
zařízení s podporou sítě Wi‑Fi.
–– Pokud je tato jednotka používána ve vzdálenosti
do 10 m od zařízení s podporou sítě Wi‑Fi, je třeba
zařízení Wi‑Fi vypnout.
–– Umístěte tuto jednotku a zařízení BLUETOOTH co
nejblíže k sobě.
• Mikrovlny vycházející ze zařízení BLUETOOTH mohou
mít vliv na činnost elektronických zdravotnických
zařízení. Tuto jednotku a další zařízení BLUETOOTH
je třeba v následujících prostředích vypnout.
V opačném případě může dojít k nehodě:
–– v přítomnosti hořlavých plynů, v nemocnicích
nebo na čerpacích stanicích,
–– v blízkosti automatických dveří nebo požárního
alarmu.
• Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu
vysílá rádiové vlny.
Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na
palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně
přípustného používání zařízení v bezdrátovém
režimu.
• Vzhledem k vlastnostem bezdrátové technologie je
zvuk přehrávaný na této jednotce oproti zvuku a
hudbě přehrávaným na vysílajícím zařízení opožděn.
Při sledování filmu nebo hraní hry se proto zvuk
nemusí časově shodovat s obrazem.
• Tato jednotka podporuje funkce, které jsou
v souladu s normou BLUETOOTH a poskytují
bezpečné připojení, pokud je použita bezdrátová
technologie BLUETOOTH, ale v závislosti na
nastavení nemůže být zabezpečení dostatečné.
Během komunikace prostřednictvím bezdrátové
technologie BLUETOOTH buďte obezřetní.
• Nepřijímáme žádnou odpovědnost za únik
informací během komunikace BLUETOOTH.
• Propojení se všemi zařízeními BLUETOOTH nelze
zaručit.
–– Zařízení s podporou funkce BLUETOOTH musí
splňovat normu BLUETOOTH specifikovanou
společností Bluetooth SIG, Inc. a musí být ověřeno.
–– I když připojená zařízení vyhovují výše uvedené
normě BLUETOOTH, některá zařízení nemusí být
možné připojit nebo nemusí fungovat správně
v závislosti na funkcích nebo technických údajích
zařízení.
–– Během hovoru se zařízením handsfree může být
slyšet hluk v závislosti na zařízení nebo prostředí
komunikace.
• V závislosti na zařízení, které chcete připojit, může
zahájení komunikace nějakou dobu trvat.
• Vysoká úroveň hlasitosti může ovlivnit váš sluch.
• Z důvodu bezpečnosti silničního provozu
nepoužívejte sluchátka při řízení vozidla nebo jízdě
na kole.
• Jednotku nepoužívejte na místech, kde by mohlo
být nebezpečné, pokud neuslyšíte okolní zvuky,
například na železničních přejezdech, vlakových
nástupištích a staveništích.
• Na jednotku nepokládejte těžké předměty ani na ni
netlačte, protože během dlouhodobého uskladnění
by mohlo dojít k deformaci jednotky.
• Nevystavujte jednotku nadměrným otřesům.
• Jednotku čistěte měkkým suchým hadříkem.
• Nevystavujte jednotku působení vody. Jednotka
není vodotěsná.
Dodržujte níže uvedená opatření.
–– Dávejte pozor, abyste jednotku neupustili do
dřezu nebo nádoby plné vody.
–– Nepoužívejte jednotku ve vlhkém prostředí nebo
za špatného počasí, například během deště nebo
sněžení.
–– Dbejte na to, aby se jednotka nenamočila.
Pokud se jednotky dotknete mokrýma rukama
nebo pokud jednotku vložíte do mokrého
oblečení, může navlhnout, což by mohlo způsobit
její poruchu.
• Pokud se po použití jednotky necítíte dobře,
okamžitě přestaňte jednotku používat.
• Návleky nasaďte pevně. Pokud návlek omylem
sklouzne a zůstane v uchu, mohlo by dojít ke
zranění.
• Děti mohou spolknout malé díly, například jednotku
a návleky, proto jednotku po použití umístěte do
nabíjecího pouzdra a uchovávejte ji mimo dosah
dětí.
• Máte-li jakékoli dotazy nebo pokud se u jednotky
objeví problémy, které nejsou popsány v této
příručce, obraťte se na nejbližšího prodejce výrobků
Sony.
Informace o extra pohodlných návlecích
• Dodané extra pohodlné návleky padnou přesně do
ucha a efektivně potlačují okolní hluk.
–– Dlouhodobé užívání těsně padnoucích návleků
může způsobit namáhání uší. Máte-li nepříjemné
pocity, přestaňte návleky používat.
–– Netahejte pouze za silikonovou pěnu návleků.
Pokud silikonovou pěnu oddělíte od návleků,
návleky nebudou fungovat.
–– Nevystavujte silikonovou pěnu dlouhodobému
tlaku, protože by to mohlo způsobit deformaci
této části.
–– Rozdílné velikosti otvorů v silikonové pěně nemají
vliv na kvalitu zvuku.
–– Při používání návleků můžete v uších slyšet
praskání. Nejde o poruchu.
–– Vlastnosti pěnového materiálu se postupem času
a při skladování zhoršují. Pokud je ovlivněna
funkčnost, vyměňte jej za nový materiál.
Od nejbližšího prodejce výrobků Sony lze také
objednat volitelné náhradní návleky.
Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod
Jednotku můžete používat pouze s následujícími
modely. Před použitím aktualizujte software zařízení
iPhone nebo iPod na nejnovější verzi.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. generace)
(platné k srpnu 2017)
Technické údaje
Obecné
Komunikační systém: BLUETOOTH, verze 4.1
Výstup: BLUETOOTH, třída výkonu 1
Maximální komunikační rozsah:
přímá viditelnost přibl. 10 m1)
Frekvenční pásmo:
2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Provozní frekvence:
BLUETOOTH 2 400 MHz–2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maximální výstupní výkon:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m na 10 m
Kompatibilní profily BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podporovaný kodek3): SBC4) , AAC5)
Podporovaná metoda ochrany obsahu: SCMS-T
Přenosový rozsah (A2DP):
20 Hz až 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
Balení obsahuje následující položky:
Bezdrátová stereofonní sluchátka s funkcí rušení
hluku (1)
Kabel micro USB (přibl. 50 cm) (1)
Nabíjecí pouzdro (1)
Dlouhé návleky sluchátek z hybridní silikonové gumy
(2 pro každou velikost SS/S/M/L)
Extra pohodlné návleky (2 pro každou velikost S/M/L)
Závěsy za uši (2 pro každou velikost M/L)
Referenční příručka (tento list) (1)
Návod k obsluze (1)
Ostatní dokumenty (1 sada)
Skutečný rozsah se liší v závislosti na různých
faktorech, jako jsou například překážky mezi
zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnné
trouby, statická elektřina, citlivost příjmu, výkon
antény, operační systém, softwarová aplikace atd.
2)
Profily standardu BLUETOOTH značí účel
komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.
3)
Kodek: formát komprese a konverze zvukového
signálu.
4)
Kodek dílčího pásma.
5)
Pokročilé kódování zvuku.
1)
Bezdrátová stereofonní sluchátka s funkcí
rušení hluku
Zdroj napájení:
DC 3,7 V: integrovaná lithium-iontová dobíjecí baterie
DC 5 V: při nabíjení pomocí rozhraní USB
Hmotnost: přibl. 6,8 g (sluchátka)
přibl. 70 g (nabíjecí pouzdro)
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Jmenovitý příkon:
1 W (sluchátka), 3 W (nabíjecí pouzdro)
Doba použití (h):
Při připojení prostřednictvím zařízení BLUETOOTH
Doba pro přehrávání hudby:
Max. 3 hodin (funkce rušení hluku zapnuta),
max. 3 hodin (funkce rušení hluku vypnuta)
Doba komunikace:
Max. 3,5 hodin
Pohotovostní režim:
Max. 8 hodin (funkce rušení hluku zapnuta),
max. 35 hodin (funkce rušení hluku vypnuta)
Poznámka: Doba použití může být kratší v závislosti
na kodeku a podmínkách použití.
Doba nabíjení:
Přibl. 1,5 hodin
(Po 15 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu
přibližně 70 minut.) (sluchátka)
Přibl. 3 hodin (nabíjecí pouzdro)
Poznámka: Doba nabíjení se může lišit v závislosti na
podmínkách použití.
Teplota nabíjení: 5 °C až 35 °C
Pokud během přehrávání často přeskakuje zvuk
• Situace se může zlepšit, pokud nastavíte režim
kvality zvuku na možnost „priorita stabilního
připojení“. Podrobnosti naleznete v dokumentu
Nápověda.
• Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality
bezdrátového přehrávání nebo přepnutím režimu
bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím
zařízení. Podrobné informace najdete v pokynech
k používání vysílacího zařízení.
• Pokud používáte chytrý telefon, je možné, že
pomůže vypnutí nepotřebných aplikací nebo
restartování telefonu.
Přijímač
Typ: zavřená, dynamická
Měnič: 6 mm
Používání aplikací pro volání určených pro chytré
telefony a počítače
• Tato jednotka podporuje pouze běžné příchozí
hovory. Aplikace pro volání určené pro chytré
telefony a počítače nejsou podporovány.
Operační systémy
(při použití počítače se systémem Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional /
Ultimate
(při použití počítače se systémem Mac)
macOS (verze 10.9 nebo novější)
Provedení a technické údaje mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Informace o nabíjení jednotky
• Tuto jednotku lze nabíjet pouze pomocí rozhraní
USB. Nabíjení vyžaduje počítač s portem USB.
• Během nabíjení nelze tuto jednotku zapnout ani
používat funkci BLUETOOTH nebo funkci rušení
hluku.
• Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, dobíjecí
baterie si nemusí uchovat dostatečnou kapacitu
nabití. Baterii bude možné řádně nabít po několika
cyklech vybití a nabití.
• Pokud jednotku na delší dobu uskladníte, jednou za
šest měsíců baterii dobijte, aby nedošlo
k nadměrnému vybití.
• Pokud se doba, po kterou lze jednotku používat,
extrémně zkrátí, je třeba dobíjecí baterii vyměnit za
novou. Obraťte se na svého nejbližšího prodejce
výrobků Sony a požádejte o výměnu baterie.
Poznámka ke statické elektřině
• Statická elektřina nahromaděná ve vašem těle může
způsobovat slabé brnění v uchu. Chcete-li tento jev
omezit, doporučujeme nosit oblečení z přírodních
materiálů.
Pokud jednotka nefunguje správně
• Resetujte jednotku (obr. ).
Pokud chcete jednotku resetovat, nabijte ji. Při
zahájení nabíjení se jednotka automaticky resetuje.
Informace o spárování a ostatní nastavení budou
zachována.
• Pokud problém přetrvává i po provedení výše
uvedeného postupu resetování, je třeba jednotku
inicializovat dle následujících pokynů.
Nejdříve vyjměte jednotku z nabíjecího pouzdra.
Stiskněte a podržte tlačítko na levé (L) straně na více
než 2 sekundy a zkontrolujte, že se jednotky na levé
(L) a pravé (R) straně vypnuly. Poté stiskněte
současně tlačítka na levé (L) a pravé (R) straně a
podržte je na více než 15 sekund. Indikátor (modrý)
čtyřikrát zabliká a jednotka bude resetována na
tovární nastavení. Všechny informace o párování
budou odstraněny.
• Po inicializaci jednotky se jednotka nemusí připojit
k zařízení iPhone nebo počítači. V tomto případě
odstraňte informace o párování jednotky ze zařízení
iPhone nebo počítače a poté tato zařízení znovu
spárujte.
Co je to rušení hluku?
• Obvod rušení hluku pomocí vestavěných mikrofonů
zachycuje okolní hluk a odesílá do jednotky stejný,
ale opačný signál rušení.
–– Ve velmi tichém prostředí nemusí být efekt rušení
hluku příliš výrazný nebo je možné, že bude
nějaký hluk slyšet.
–– Efekt rušení hluku se může lišit v závislosti na
způsobu nošení sluchátek, případně může být
slyšet pípání (pískání). V takovém případě
sluchátka sundejte a znovu si je nasaďte.
–– Funkce rušení hluku funguje zejména v pásmu
nízkých frekvencí. Třebaže je hluk omezen, není
zcela vyrušen.
–– Pokud budete tuto jednotku používat ve vlaku
nebo v autě, může se v závislosti na podmínkách
na ulici objevit hluk.
–– Mobilní telefony mohou působit rušení a hluk.
Pokud by k tomu docházelo, umístěte jednotku
dále od mobilního telefonu.
–– Nezakrývejte mikrofony sluchátek () rukama.
Funkce rušení hluku nebo Režim okolního zvuku
nemusí fungovat správně, případně může být
slyšet pípání (pískání). V takovém případě
sundejte ruce z mikrofonů sluchátek (obr. ).
Další informace
• Tuto jednotku neumisťujte do prostoru vystaveného
vlhkosti, prachu, sazím nebo páře či přímému
slunečnému záření. Jednotku nenechávejte delší
dobu v automobilu. Mohlo by dojít k její poruše.
• Použití zařízení BLUETOOTH nemusí fungovat
v mobilních telefonech, v závislosti na podmínkách
rádiových vln a místě použití zařízení.
Mikrofon
Typ: elektretový kondenzátorový
Směrovost: všesměrový
Efektivní frekvenční rozsah: 50 Hz - 8 000 Hz
Systémové požadavky na dobíjení baterie
pomocí rozhraní USB
(platné k srpnu 2017)
Počítač s předinstalovaným operačním systémem
(z níže uvedených) a portem USB:
®
®
®
®
®
®
®
Português
Não instale o aparelho num espaço fechado, como
uma estante ou um armário embutido.
Não exponha a bateria (bateria ou pilhas instaladas) a
calor excessivo, como luz solar directa, fogo ou
situações semelhantes, durante muito tempo.
Não desmonte, abra nem destrua pilhas secundárias
ou baterias.
Se ocorrerem fugas das pilhas, não permita que o
líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em
caso de contacto, lave a área afetada com água em
abundância e consulte um médico.
As pilhas secundárias e baterias devem ser
carregadas antes da utilização. Para obter instruções
de carregamento adequadas, consulte sempre as
instruções do fabricante ou o manual do
equipamento.
Após longos períodos de armazenamento, poderá ser
necessário carregar e descarregar as pilhas ou
baterias várias vezes para obter o máximo
desempenho.
Elimine de forma adequada.
Nota para os clientes: as seguintes informações
aplicam-se apenas ao equipamento comercializado
nos países que aplicam as Directivas da UE
Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japão. As questões relativas à conformidade dos
produtos com base na legislação da União Europeia
devem ser dirigidas ao representante autorizado,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica. Para quaisquer
assuntos de serviço ou garantia, consulte os
endereços fornecidos nos documentos de serviço ou
de garantia.
O(a) abaixo assinado(a) Sony Corporation declara que
o presente equipamento está em conformidade com a
Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está
disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.compliance.sony.de/
Tratamento de pilhas e
equipamentos elétricos e
eletrónicos no final da sua vida
útil (Aplicável na União
Europeia e em países Europeus
com sistemas de recolha
seletiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no
produto na pilha ou na sua embalagem, indica que
estes produtos e pilhas não devem ser tratados como
resíduos urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado
em combinação com um símbolo químico. Os
símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo
(Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de
0,0005% em mercúrio ou 0,004% em chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha
destinado a resíduos de pilhas e acumuladores.
Assegurando-se que estes produtos e pilhas são
corretamente depositadas, irá prevenir potenciais
consequências negativas para o ambiente bem como
para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer
pelo mau manuseamento destes resíduos. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a
conservação dos recursos naturais.
Se por motivos de segurança, desempenho ou
proteção de dados, os produtos a necessitarem de
uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta
só deve ser substituída por profissionais qualificados.
Acabado o período de vida útil dos produtos,
coloque-os no ponto de recolha de produtos
elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento
adequado da bateria integrada.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as
instruções do equipamento sobre a remoção da
mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha
destinado a resíduos de pilhas e baterias.
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem
deste produto, por favor contacte o município onde
reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área
ou a loja onde adquiriu o produto ou a pilha.
A validade das marcas da CE está limitada aos países
em que for imposta por lei, sobretudo nos países do
EEE (Espaço Económico Europeu).
A placa de características e as informações
importantes sobre segurança estão localizadas na
parte exterior inferior da caixa de carregamento.
Os logótipos e a marca nominativa Bluetooth® são
marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e
qualquer utilização destas marcas pela Sony
Corporation está sujeita a licença.
A marca N é uma marca comercial ou uma marca
comercial registada da NFC Forum, Inc. nos Estados
Unidos e noutros países.
Windows é uma marca comercial registada da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou
noutros países.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS e Mac são
marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e
outros países.
O uso do selo Made for Apple significa que o
acessório foi desenhado para conectar
especificamente para o(s) produto(s) Apple
identificado(s) no selo e foi certificado pelo
desenvolvedor para atender aos padrões de
desempenho da Apple. A Apple não é responsável
pela operação deste dispositivo ou por sua
conformidade com normas de segurança ou de
regulamentação.
Android é uma marca comercial da Google LLC.
As outras marcas comerciais e nomes de marcas
comerciais são propriedade dos respetivos
proprietários.
Precauções
Sobre comunicações BLUETOOTH
• A tecnologia sem fios BLUETOOTH funciona num
alcance de cerca de 10 m. O alcance de
comunicação máximo pode variar consoante os
obstáculos (corpo humano, metal, paredes, etc.) ou
o ambiente eletromagnético.
• A antena está incorporada na unidade conforme
ilustrado pela linha tracejada (Fig. ). A
sensibilidade das comunicações BLUETOOTH irá
melhorar se a antena incorporada for orientada para
o dispositivo BLUETOOTH ligado. Quando há
obstáculos entre a antena do dispositivo ligado e a
antena incorporada desta unidade, pode haver
ruído, falha na saída de som ou desativação das
comunicações.
• As comunicações BLUETOOTH podem ser
desativadas e pode haver ruído ou falha na saída de
som sob as seguintes condições.
–– Existe um corpo humano entre a unidade e o
dispositivo BLUETOOTH.
Esta situação pode ser melhorada colocando o
dispositivo BLUETOOTH de frente para a antena da
unidade.
–– Existe um obstáculo, como um objeto de metal ou
uma parede, entre a unidade e o dispositivo
BLUETOOTH.
–– Um dispositivo com frequência de 2,4 GHz, como
um dispositivo Wi-Fi, um telefone sem fios ou um
micro-ondas, está a ser utilizado perto desta
unidade.
• Uma vez que os dispositivos BLUETOOTH e Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) utilizam a mesma frequência
(2,4 GHz), pode ocorrer interferência de
micro-ondas resultando em ruído, falha na saída de
som ou desativação das comunicações se esta
unidade for utilizada perto de um dispositivo Wi-Fi.
Nesse caso, faça o seguinte.
–– Utilize esta unidade a uma distância de, pelo
menos, 10 m do dispositivo Wi‑Fi.
–– Se esta unidade for utilizada a menos de 10 m de
um dispositivo Wi‑Fi, desligue o dispositivo Wi‑Fi.
–– Instale esta unidade e o dispositivo BLUETOOTH
tão próximos quanto possível um do outro.
• As micro-ondas emitidas por um dispositivo
BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de
dispositivos médicos eletrónicos. Desligue esta
unidade e outros dispositivos BLUETOOTH nos
seguintes locais, uma vez que podem provocar
acidentes:
–– onde existir gás inflamável, num hospital ou
bomba de gasolina
–– perto de portas automáticas ou de alarmes de
incêndio.
• Este produto emite ondas de rádio quando utilizado
no modo sem fios.
Quando utilizado no modo sem fios num avião, siga
as indicações da tripulação relativamente à
utilização de produtos no modo sem fios.
• Devido às características da tecnologia sem fios, o
som reproduzido nesta unidade é atrasado
relativamente ao som e à música reproduzidos no
dispositivo de envio. Por isso, a imagem e o som
podem estar desalinhados quando da visualização
de um filme ou durante um jogo.
• Esta unidade suporta capacidades de segurança
que estão em conformidade com a norma
BLUETOOTH para fornecer uma ligação segura
quando a tecnologia sem fios BLUETOOTH é
utilizada, mas a segurança pode não ser suficiente
dependendo da definição. Tenha cuidado quando
comunicar utilizando a tecnologia sem fios
BLUETOOTH.
• Não assumimos quaisquer responsabilidades pela
fuga de informações durante a comunicação
BLUETOOTH.
• Não é possível garantir a ligação a todos os
dispositivos BLUETOOTH.
–– É necessário que um dispositivo com função
BLUETOOTH esteja em conformidade com a
norma BLUETOOTH especificada pela Bluetooth
SIG, Inc. e seja autenticado.
–– Mesmo que o dispositivo ligado esteja em
conformidade com a norma BLUETOOTH acima
mencionada, alguns dispositivos podem não se
ligar ou não funcionar corretamente, dependendo
das funções ou especificações do dispositivo.
–– Dependendo do dispositivo ou do ambiente de
comunicação, pode haver ruído enquanto estiver
a falar ao telefone utilizando o sistema
mãos-livres.
• Dependendo do dispositivo a ser ligado, o início da
comunicação pode demorar algum tempo.
Se o som saltar durante a reprodução
• A situação pode ser melhorada definindo o modo
de qualidade de som para “prioridade para ligação
estável”. Para mais informações, consulte o Guia de
Ajuda.
• A situação pode ser melhorada alterando as
definições da qualidade de reprodução sem fios ou
configurando o modo de reprodução sem fios para
SBC no dispositivo transmissor. Para obter mais
informações, consulte o manual de instruções
fornecido com o dispositivo transmissor.
• Se estiver a utilizar um smartphone, pode melhorar
a situação se encerrar as aplicações de que não
precise ou reiniciar o smartphone.
Sobre a utilização de aplicações de chamadas para
smartphones e computadores
• Esta unidade apenas suporta chamadas recebidas
normais. Não são suportadas aplicações de
chamadas para smartphones e computadores.
Sobre o carregamento da unidade
• Esta unidade apenas pode ser carregada utilizando
USB. É necessário um computador pessoal com
porta USB para o carregamento.
• Durante o carregamento, esta unidade não pode ser
ligada, nem podem ser utilizadas as funções
BLUETOOTH e de cancelamento de ruído.
• Se não utilizar a unidade durante um longo período
de tempo, a bateria recarregável poderá não ser
capaz de manter uma carga suficiente. A bateria
será capaz de manter adequadamente a carga após
carregar e descarregar repetidamente várias vezes.
• Se guardar a unidade durante um longo período de
tempo, carregue a bateria uma vez por semestre
para evitar a descarga excessiva.
• Se o período de tempo durante o qual pode utilizar
a unidade se tornar extremamente curto, a bateria
recarregável deve ser substituída por uma nova.
Contacte o agente Sony mais próximo para
proceder à substituição da bateria.
Nota sobre electricidade estática
• A electricidade estática acumulada no corpo pode
provocar uma ligeira sensação de picar nos ouvidos.
Para minimizar o efeito, use vestuário fabricado com
materiais naturais.
Se a unidade não funcionar corretamente
• Reinicie a unidade (Fig. ).
Quando redefinir esta unidade, carregue-a. Quando
o carregamento for iniciado, esta unidade é
redefinida automaticamente. As informações de
emparelhamento e outras definições são retidas.
• Se o problema persistir mesmo depois de realizar a
operação de reinicialização acima indicada, inicialize
a unidade da seguinte forma.
Primeiro, retire a unidade da caixa de carregamento.
Mantenha premido o botão no lado L (esquerdo)
durante mais de 2 segundos e certifique-se de que
as unidades nos lados L (esquerdo) e R (direito)
estão desligadas. Em seguida, mantenha premidos
os botões nos lados L e R simultaneamente durante
mais de 15 segundos. O indicador (azul) pisca
4 vezes e a unidade é reposta para as definições de
fábrica. Todas as informações de emparelhamento
são eliminadas.
• Depois de inicializar a unidade, pode não ser
possível ligar a mesma ao seu iPhone ou
computador. Neste caso, elimine as informações de
emparelhamento da unidade do iPhone ou do
computador e, em seguida, efetue novamente o
emparelhamento.
O que é o cancelamento de ruído?
• O circuito de cancelamento de ruído deteta o ruído
exterior com microfones integrados e envia um sinal
de cancelamento igual mas oposto à unidade.
–– O efeito do cancelamento de ruído pode não ser
evidente num ambiente muito silencioso, ou pode
ser ouvido algum ruído.
–– Dependendo da forma como utiliza a unidade, o
efeito de cancelamento de ruído poderá variar ou
poderá ser emitido um sinal sonoro (som
sibilante). Nestes casos, retire a unidade e
coloque-a novamente.
–– A função de cancelamento de ruído funciona
fundamentalmente para ruído na banda de baixa
frequência. Embora o ruído seja reduzido, não é
totalmente eliminado.
–– Quando utiliza a unidade num comboio ou num
automóvel, pode ocorrer ruído, dependendo das
condições da via.
–– Os telemóveis podem provocar interferência e
ruído. Se tal acontecer, coloque a unidade mais
longe do telemóvel.
–– Não tape os microfones da unidade () com as
mãos. A função de cancelamento de ruído ou o
Modo som ambiente poderão não funcionar
corretamente ou poderá ser emitido um sinal
sonoro (som sibilante). Nestes casos, afaste as
mãos dos microfones da unidade (Fig. ).
Outros
• Não coloque esta unidade num local exposto a
humidade, pó, fuligem, vapor ou sujeito a luz solar
direta. Não deixe a unidade num automóvel durante
um longo período de tempo. Se o fizer, pode
provocar uma avaria.
• Dependendo das condições das ondas de rádio e
do local onde estiver a utilizar o equipamento, pode
não ser possível utilizar o dispositivo BLUETOOTH
em telemóveis.
• O volume elevado pode afetar a sua audição.
• Para uma maior segurança rodoviária, não utilize os
auscultadores enquanto conduzir ou quando andar
de bicicleta.
• Não utilize a unidade em locais onde a utilização da
mesma possa provocar situações de perigo, se não
for possível ouvir o som ambiente, como por
exemplo, passagens de nível, plataformas
ferroviárias e estaleiros de construção.
• Não coloque peso nem exerça pressão sobre a
unidade, pois pode provocar a deformação da
mesma durante um longo período de
armazenamento.
• Não submeta a unidade a impactos excessivos.
• Limpe a unidade com um pano macio e seco.
• Não exponha a unidade a água. A unidade não é à
prova de água.
Siga sempre as precauções abaixo apresentadas.
–– Tenha cuidado para não deixar cair a unidade
num lavatório ou noutro recipiente com água.
–– Não utilize a unidade em locais húmidos ou com
mau tempo, como, por exemplo, debaixo de
chuva ou na neve.
–– Não molhe a unidade.
Se tocar na unidade com as mãos molhadas, ou
se a colocar dentro de uma peça de roupa
húmida, esta poderá ficar molhada e tal pode
provocar uma avaria.
• Se sentir desconforto após a utilização da unidade,
pare imediatamente de a utilizar.
• Coloque os auriculares com firmeza. Se um auricular
se soltar acidentalmente e ficar no interior do
ouvido, pode provocar lesões.
• Pelo facto de as crianças poderem engolir peças
pequenas como a unidade e os auriculares, guarde
a unidade na caixa de carregamento depois da
utilização e mantenha-a fora do alcance das
crianças.
• Se tiver dúvidas ou problemas relativos a esta
unidade que não sejam referidos neste manual,
consulte o agente Sony mais próximo.
Sobre os auriculares de triplo conforto
• Os auriculares de triplo conforto fornecidos
proporcionam um encaixe justo, para uma
atenuação eficaz do ruído ambiente.
–– A utilização prolongada de auriculares com um
encaixe justo poderá provocar tensão nos
ouvidos. Se sentir qualquer desconforto,
interrompa a utilização.
–– Não puxe apenas a parte em espuma de silicone
dos auriculares. Se a parte em espuma de silicone
for separada dos auriculares, os auriculares não
irão funcionar.
–– Não submeta a parte em espuma de silicone a
pressão durante longos períodos de tempo, uma
vez que poderá provocar deformações.
–– Os diferentes tamanhos dos orifícios da parte em
espuma de silicone não têm qualquer efeito sobre
a qualidade do som.
–– Poderá ouvir um ruído semelhante a estalidos nos
seus ouvidos quando usar os auriculares. Tal não
se trata de uma avaria.
–– Os materiais em espuma deterioram-se ao longo
do tempo e durante o armazenamento. Se a
deterioração dificultar a função original, substitua
por materiais novos.
É possível encomendar auriculares de substituição
opcionais junto do agente Sony mais próximo.
Modelos de iPhone/iPod compatíveis
Pode utilizar a unidade apenas com os seguintes
modelos. Antes de utilizar, atualize o seu iPhone ou
iPod para o software mais recente.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6.ª geração)
(A partir de agosto de 2017)
Especificações
Geral
Sistema de comunicação:
Especificação BLUETOOTH versão 4.1
Saída:
Especificação BLUETOOTH, Classe de potência 1
Alcance de comunicação máximo:
Campo de visão de aprox. 10 m1)
Banda de frequências:
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Frequência de funcionamento:
BLUETOOTH 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Potência máxima de saída:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m a 10 m
Perfis BLUETOOTH compatíveis2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Codec suportado3): SBC4) , AAC5)
Método de proteção de conteúdos suportado: SCMS-T
Intervalo de transmissão (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (frequência de amostragem de
44,1 kHz)
Itens incluídos:
Auscultadores estéreo sem fios com cancelamento
de ruído (1)
Cabo micro USB (aprox. 50 cm) (1)
Caixa de carregamento (1)
Auriculares em borracha de silicone híbrido longos
(SS/S/M/L 2 cada)
Auriculares de triplo conforto (S/M/L 2 cada)
Adaptadores (M/L 2 cada)
Guia de referência (esta folha) (1)
Manual de Instruções (1)
Outros documentos (1 conjunto)
O alcance real varia consoante alguns fatores, tais
como, obstáculos entre dispositivos, campos
magnéticos junto de um forno micro-ondas,
eletricidade estática, sensibilidade de receção,
desempenho da antena, sistema operativo,
aplicações de software, etc.
2)
Os perfis da norma BLUETOOTH indicam o objetivo
das comunicações BLUETOOTH entre dispositivos.
3)
Codec: formato de compressão e conversão do
sinal de áudio
4)
Sub-banda Codec
5)
Codificação de áudio avançada
1)
Auscultadores estéreo sem fios com
cancelamento de ruído
Fonte de alimentação:
CC 3,7 V: Bateria recarregável de iões de lítio
incorporada
CC 5 V: Quando carregar utilizando USB
Massa: aprox. 6,8 g (Auscultadores)
aprox. 70 g (Caixa de carregamento)
Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
Consumo de energia nominal:
1 W (Auscultadores), 3 W (Caixa de carregamento)
Horas de utilização:
Se ligar através do dispositivo BLUETOOTH
Tempo de reprodução de música:
Máx. 3 horas (NC ON),
Máx. 3 horas (NC OFF)
Tempo de comunicação:
Máx. 3,5 horas
Tempo em espera:
Máx. 8 horas (NC ON),
Máx. 35 horas (NC OFF)
Nota: Os tempos de utilização podem ser inferiores
dependendo do Codec e das condições de utilização.
Tempo de carregamento:
Aprox. 1,5 horas
(É possível cerca de 70 minutos de reprodução de
música após 15 minutos de carga.) (Auscultadores)
Aprox. 3 horas (Caixa de carregamento)
Nota: Os tempos de carregamento podem ser
diferentes, dependendo das condições de utilização.
Temperatura de carregamento: 5 °C a 35 °C
Recetor
Tipo: fechado, dinâmico
Unidade acionadora: 6 mm
Microfone
Tipo: condensador de eletrete
Diretividade: omnidirecional
Gama de frequências efetiva: 50 Hz - 8.000 Hz
Requisitos do sistema para carregamento da
bateria através de USB
(A partir de agosto de 2017)
Computador pessoal com um dos seguintes sistemas
operativos pré-instalados e porta USB:
Sistemas operativos
(se utilizar o Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional /
Ultimate
(se utilizar o Mac)
macOS (versão 10.9 ou posterior)
Design e especificações sujeitos a alterações sem
aviso prévio.
®
®
®
®
®
®
®
Slovensky
Prístroj neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako je
napr. knižnica alebo vstavaná skriňa.
Batérie (jednotku batériových zdrojov alebo
nainštalované batérie) na dlhšiu dobu nevystavujte
nadmernej teplote, ako je napr. slnečné svetlo, oheň a
pod.
Sekundárne akumulátorové články ani batérie
nerozoberajte, neotvárajte a nerežte.
V prípade úniku kvapaliny z článku zabráňte jej
kontaktu s pokožkou a očami. Ak sa dostane do
kontaktu s pokožkou alebo očami, umyte zasiahnuté
miesto veľkým množstvom vody a vyhľadajte pomoc
lekára.
Sekundárne akumulátorové články a batérie sa musia
pred použitím nabiť. Vždy dodržiavajte pokyny
výrobcu alebo informácie v návode k zariadeniu o
správnom nabíjaní.
Po dlhom období skladovania môže byť potrebné
akumulátorové články alebo batérie niekoľkokrát nabiť
a vybiť, aby sa dosiahla maximálna výkonnosť.
Zlikvidujte správnym spôsobom.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa
týkajú iba zariadení predávaných v krajinách, v
ktorých platia smernice EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japonsko. Otázky či výrobok vyhovuje požiadavkám
podľa legislatívy Európskej únie treba adresovať na
autorizovaného zástupcu Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgicko. V akýchkoľvek servisných alebo
záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresy
uvedené v separátnych servisných alebo záručných
dokumentoch.
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie je v
súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na tejto
internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Zneškodňovanie použitých
batérií, elektrických a
elektronických prístrojov (platí
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na výrobku, batérii
alebo obale znamená, že výrobok a batéria nemôže
byť spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol
použitý v kombinácii s chemickými značkami.
Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005% ortute
alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
výrobkov a batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti,
výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, túto batériu môže
vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že
batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento
výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých
je toto označenie ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
Štítok a dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti
sa nachádzajú na spodnej vonkajšej strane
nabíjacieho puzdra.
Označenie a logá Bluetooth® sú registrované
ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie týchto
označení spoločnosťou Sony Corporation je
predmetom licencie.
N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná
ochranná známka združenia NFC Forum, Inc. v USA a
iných krajinách.
Windows je registrovaná ochranná známka alebo
ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v
Spojených štátoch amerických a/alebo iných
krajinách.
Apple, iPhone, iPod, iPod Touch, macOS a Mac sú
ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované
v USA a ďalších krajinách.
Použitie štítka „Vyrobené pre Apple“ znamená, že
príslušenstvo bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne
k produktom značky Apple uvedeným na štítku a
vývojár ho certifikoval tak, aby spĺňalo výkonnostné
normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je
zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia ani za to,
či spĺňa bezpečnostné a regulačné normy.
Android je obchodná značka spoločnosti Google LLC.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú
majetkom ich príslušných vlastníkov.
O
n
oo
o
nom
d
m
m
p
d m p
p m m
m
d
d odobo
Mô
o pô ob po
Po
d
B U OO H m
go
mob
ó o
o od podm o
do
o
m
d
b
po
V o
o mô o p
b p
o
dô odo
po
d
p o o
b
o
d
po
m
d b mo o
b
b p
b
po
o o
p
dp
om p
o
N
oo
d
p o
mô po
d odob o
do
d o mo
d
dm
m
om
d
m o
o
d
o
d
od
d
odo
Dod
d
po o
D
po o b
m
d
p d o do
m
d
bo
dob
p
odo
d
po
m
bo
om po
p
d ďp
bo
Nabíjanie zariadenia
• Toto zariadenie je možné nabíjať len pomocou
rozhrania USB. Na nabíjanie je potrebný osobný
počítač s portom USB.
• Počas nabíjania sa toto zariadenie nedá zapnúť a
nedá sa používať funkcia BLUETOOTH ani funkcie
potlačenia šumu.
• Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, výdrž
nabíjateľnej batérie sa môže skrátiť. Výdrž sa obnoví
po niekoľkonásobnom cykle vybitia a opätovného
nabitia.
• Ak zariadenie dlhodobo nepoužívate, každého pol
roka nabite batériu, aby sa zabránilo jej
nadmernému vybitiu.
• Ak sa výrazne skráti doba používania zariadenia,
nabíjateľnú batériu je potrebné vymeniť za novú.
Informácie o výmene batérie vám poskytne najbližší
predajca produktov značky Sony.
Poznámka k statickej elektrine
• Statická elektrina nahromadená v tele môže v
ušiach spôsobiť jemné chvenie. Ak chcete tento
efekt minimalizovať, noste oblečenie vyrobené z
prírodných materiálov.
Ak zariadenie nefunguje správne
• Resetujte zariadenie (obr. ).
Pre resetovaní tohto zariadenia zariadenie nabite.
Keď sa spustí nabíjanie, toto zariadenie sa resetuje
automaticky. Informácie o párovaní a ostatné
nastavenia ostanú zachované.
• Ak problém pretrváva aj po vyššie opísanom
resetov
d
d
m
pô obom
N p
b
d
b
op d
Pod
do
d
o
d
o o
d o
R p
p Po om pod
d
R
p
d
o
d d
o mod
b
ob o
ob
d
V
om
op o
od
d
po
m
p po
ó
P o
bo po
V
om p p d
od
om
op o
d
ó
P o
bo po
po om
p
o
V
mô
po
o
d
pp
umu
m
o
om b do
op
m
g
m o o
oó o
do
m
m
b
bo mô b po
od o o
po
o
po
p m
o
o
o
m
m
V
d
o
g
o
m
o
bo mô b
p p do
ď
p m
p
A
ď
m
po
p
ď po
d
o
bo
o od podm o
mô b
m
Mob
ó mô
pô obo
A
o
m
ď
od mob
o
ó
po
d
m
mo
d
mo m
m
bo
do mo
o od
d
mô
o mô
pô ob
o po
A b d
po po
d
po o
po od
d
p
ď po
N
d p
ď
d V
p p d
o
o
mô dô
po
ď m
d mô p
m
p
d mo
d
d
d
po po
od o
do b
op d
o
o m mo
do
A m
o
bo p ob m
mo
d m
o
op
pop
ob
b
op d
p od o
o
nom
on
o h ú h d
p
om o
Dod
d
p
om o
p
po
o o
D odob po
o
o
d mô
o
A
po od
p
d po
N
p o
ó o
o
d
A
p o
ó o
odd od
o
d
d
b d
go
N
ó o p
d odob m
pô ob
p o mô dô
d om
Rô
o o oo
p o
ó o
o p
Po
po
o
d mô
po
p
N
o po
P o m
d odob m po
m
do
m
od o
A
od o
b
o
pô od
m
ď
o m
N
Informácie o používaní aplikácií na volanie pre
smartfóny a počítače
• Toto zariadenie podporuje len bežné prichádzajúce
hovory. Aplikácie na volanie pre smartfóny a
počítače nie sú podporované.
d
d
do
o m
A
d
b
d
p od
op d
mô
o
ob d
o
Kompa b né mode y za aden Phone
Pod
d
mo
mod m P d po
d
P o
P o
P o
P
P o
P o
P o
P
P o
P o
P
P o
P o
P o
Pod o
g
Od g
0
po
m
bo Pod
d
o
o
m
Te hn ké úda e
V
ob
n
m
V
M
m
N
m
M
m
N
m
OO H
m
U
OO H
MH
U
OO H
GH
GH
MH
MH
m
m
OO H
D
m
A m
U
A
AA
M
A D
H
H
O
N
OO H
U
m
A D A
A
A
H
H
H
H
N
D
m
U
m
m
GH
m
H
U
m
m
M
m
M
M
m
N
O
m
o
o
mô
o od
oo
p
d od p
o m d
d
m m g
po
b o
m o
o
p m
o
op
o
m
o
o
p
ď
Po
d d B U OO H o
om
B U OO H m d
d
m
od
omp
do g
om
o
od
o
op m
Po o
ódo
B dôo
o ónn
po
n hu u
ú h d
un
ou
m
m
m
m
U
Hm
M
W
D
W
m
D
M
m
U
OO H
m
M
m
M
m
m
Ak počas prehrávania pravidelne preskakuje zvuk
• Tento stav možno zlepšiť nastavením režimu kvality
zvuku na možnosť „priorita na stabilitu pripojenia“.
Podrobnosti nájdete v príručke pomoci.
• Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení
kvality bezdrôtového prehrávania alebo nastavením
režimu bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC
vo vysielacom zariadení. Podrobnosti nájdete v
návode na obsluhu dodanom spolu s vysielacím
zariadením.
• Ak používate smartfón, túto situáciu je možné
zlepšiť vypnutím nepotrebných aplikácií alebo
reštartovaním smartfónu.
Čo po
n
Ob od po
po
d
odo
o
d
po
om p o
oó
po
Preventívne opatrenia
Komunikácia BLUETOOTH
• Bezdrôtová technológia BLUETOOTH funguje v
rozsahu približne 10 metrov. Maximálny
komunikačný rozsah sa môže líšiť v závislosti od
prekážok (ľudské telo, kov, stena a pod.) alebo od
elektromagnetického prostredia.
• Anténa je zabudovaná do zariadenia v mieste
označenom na obrázku (obr. ) bodkovanou čiarou.
Citlivosť komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH sa zlepší otočením zabudovanej antény
smerom k pripojenému zariadeniu BLUETOOTH. Ak
sa medzi anténou pripojeného zariadenia a
zabudovanou anténou tohto zariadenia nachádzajú
prekážky, môže dochádzať k výskytu šumu alebo
výpadkov zvuku, prípadne sa komunikácia nemusí
dať nadviazať.
• Komunikácia pomocou technológie BLUETOOTH sa
nemusí nadviazať alebo k výskytu šumu alebo
výpadkov zvuku môže dochádzať za nasledujúcich
okolností.
–– Medzi týmto zariadením a zariadením BLUETOOTH
sa nachádza ľudské telo.
Túto situáciu možno zlepšiť umiestnením
zariadenia BLUETOOTH tak, aby smerovalo k
anténe zariadenia.
–– Medzi týmto zariadením a zariadením s
technológiou BLUETOOTH sa nachádza prekážka,
napríklad kov alebo stena.
–– V blízkosti tohto zariadenia sa používa zariadenie,
ktoré využíva frekvenciu 2,4 GHz, napríklad
zariadenie s rozhraním Wi-Fi, bezdrôtový telefón
alebo mikrovlnná rúra.
• Keďže zariadenia BLUETOOTH a Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú frekvenciu
(2,4 GHz), pri používaní tohto zariadenia v blízkosti
zariadenia s rozhraním Wi-Fi môže dôjsť k
mikrovlnnému rušeniu, čo môže mať za následok
výskyt šumu alebo výpadkov zvuku, prípadne
nemožnosť nadviazať komunikáciu. V takom
prípade vykonajte nasledovné kroky.
–– Toto zariadenie používajte vo vzdialenosti
minimálne 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
–– Ak sa toto zariadenie používa vo vzdialenosti
menej ako 10 m od zariadenia s rozhraním Wi-Fi,
vypnite zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
–– Umiestnite toto zariadenie a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
• Mikrovlny emitované zo zariadenia BLUETOOTH
môžu ovplyvniť fungovanie elektronických
zdravotníckych prístrojov. Toto zariadenie a iné
zariadenia BLUETOOTH na nasledujúcich miestach
vypnite, pretože môžu zapríčiniť nehodu:
–– na miestach s horľavým plynom, v nemocnici
alebo na čerpacej stanici,
–– v blízkosti automatických dverí alebo požiarneho
hlásiča.
• Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom
režime, emituje rádiové vlny.
Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle
dodržiavajte pokyny letovej posádky ohľadom
povoleného používania produktov v bezdrôtovom
režime.
• V dôsledku vlastností bezdrôtovej technológie sa
zvuk prehrávaný v tomto zariadení mierne
oneskoruje oproti zvuku a hudbe prehrávanej v
odosielajúcom zariadení. Z tohto dôvodu sa nemusí
obraz a zvuk pri sledovaní filmu alebo hraní hry
vysielať súbežne.
• Zaradenie podporuje bezpečnostné funkcie v súlade
so štandardom BLUETOOTH, ktoré poskytujú
bezpečné spojenie pri použití bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH, avšak v závislosti od
nastavenia nemusí byť zabezpečenie dostačujúce.
Pri používaní komunikácie prostredníctvom
bezdrôtovej technológie BLUETOOTH buďte opatrní.
• Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za únik
informácií počas komunikácie BLUETOOTH.
• Nie je možné garantovať spojenie so všetkými
zariadeniami BLUETOOTH.
–– Zariadenie s funkciou BLUETOOTH musí vyhovovať
štandardu BLUETOOTH určenému spoločnosťou
Bluetooth SIG, Inc. a musí byť overené.
–– Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje vyššie
uvedenému štandardu BLUETOOTH, v závislosti od
funkcií alebo parametrov zariadenia sa niektoré
zariadenia nemusia spojiť alebo nemusia správne
fungovať.
–– Počas telefonovania bez pomoci rúk sa môže v
závislosti od zariadenia alebo od komunikačného
prostredia vyskytnúť šum.
• V závislosti od pripojeného zariadenia môže
spustenie komunikácie chvíľu trvať.
d

m
po
m
bo
mo o
o
m
go
p
bo mô b
pp
V
p p do
o
m oó o
d
ob
M
D
m
m
m
m
m
m
m
m
D
m
m
m
m
mm
M
m
m
H
H
mo po d
n n b n
po
dn
om o h n U B
Od g
O ob po
d
Op
p
W
W
W
W
n
0
op
p d
o
m
mo
b
d m
po om U B
m
po
m W
dow
0 Hom
W
dow
W dow
dow
W dow
dow
Hom B
Hom
U m
p po
m M
m O
0
bo
V
d
d
o
m
®
®
®
®
dow
dow
0Po
Po
Po
®
®
®
P m m
Po
o
o
mô
m
b
• Această unitate suportă capabilități de securitate
care respectă standardul BLUETOOTH pentru a
asigura o conexiune sigură când se folosește
tehnologia wireless BLUETOOTH, dar nivelul de
securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare.
Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind
tehnologia wireless BLUETOOTH.
• Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile
de informații în timpul comunicațiilor BLUETOOTH.
• Conexiunea cu toate dispozitivele BLUETOOTH nu
poate fi garantată.
–– Un dispozitiv prevăzut cu funcția BLUETOOTH este
necesar pentru conformarea cu standardul
BLUETOOTH specificat de către Bluetooth SIG, Inc.
și autentificare.
–– Chiar dacă dispozitivul conectat se conformează
cu standardul BLUETOOTH menționat mai sus,
este posibil ca anumite dispozitive să nu se
conecteze sau să funcționeze incorect, în funcție
de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
–– În timp ce vorbiți la telefonul hands free, poate să
apară zgomotul, în funcție de dispozitiv sau
mediul de comunicare.
• În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi
necesar un timp pentru începerea comunicațiilor.
A
B
Dacă sunetul prezintă frecvent salturi în timpul
redării
• Situația poate fi îmbunătățită prin setarea modului
calității sunetului pe „prioritate acordată conexiunii
stabile”. Pentru detalii, consultați ghidul de ajutor.
• Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea
setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin
comutarea modului de redare wireless la SBC de pe
dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultați
instrucțiunile de utilizare incluse furnizate împreună
cu dispozitivul de transmitere.
• Dacă utilizați un smartphone, situația poate fi
îmbunătățită prin închiderea aplicațiilor inutile sau
prin repornirea smartphone-ului.
Despre utilizarea aplicațiilor de apelare pentru
smartphone-uri și computere
• Această unitate acceptă doar apeluri recepționate
normale. Utilizarea aplicațiilor de apelare pentru
smartphone-uri și computere nu este acceptată.
C

Română
Nu instalaţi aparatul în spaţii închise, cum ar fi o
bibliotecă sau un cabinet încorporat.
Nu expuneţi bateriile (pachetul de baterii sau bateriile
instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară,
incendii sau altele asemănătoare o perioadă
îndelungată.
Nu demontați, deschideți sau rupeți celule sau
bateriile secundare.
Dacă apare o scurgere la o baterie, nu permiteți
lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. În
cazul în care acest lucru s-a întâmplat deja, spălați
zona afectată cu cantități mari de apă și consultați un
medic.
Celulele și bateriile secundare trebuie să fie încărcate
înainte de utilizare. Consultați întotdeauna
instrucțiunile producătorului sau manualul
echipamentului pentru a afla instrucțiunile de
încărcare corespunzătoare.
După o perioadă de depozitare îndelungată, este
posibil să fie necesară încărcarea și descărcarea
celulelor sau a bateriilor de mai multe ori până când
vor atinge performanțele maxime.
Eliminați în mod corespunzător.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică
numai echipamentelor vândute în ţările care
respectă directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebări legate de conformitatea aparatului cu
legislația Uniunii Europene pot fi adresate: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Pentru orice
întrebări legate de service sau de garanţie, vă rugăm
să consultaţi documentele de garanţie ce însoţesc
aparatul.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament este în conformitate cu Directiva
2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este
disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.compliance.sony.de/
Dezafectarea bateriilor uzate și
a echipamentelor electrice şi
electronice vechi (se aplică
pentru ţările membre ale
Uniunii Europene si pentru alte
ţări europene cu sisteme de
colectare separată)
Acest simbol marcat pe produs,
pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și
bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe
anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot
asocia simbolurile anumitor substanţe chimice.
Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
adăugate dacă bateria conţine mai mult de 0,0005%
mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste
produse și baterii sunt dezafectate corect, veţi ajuta la
prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi
pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi
afectate de către manipularea şi dezafectarea
incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor necesită o
conexiune permanentă cu bateria încorporată,
aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul
specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura
că bateriile și echipamentele electrice şi
electronicevor fi dezafectate corespunzător, predaţi
aceste produse la sfârşitul duratei de funcţionare la
centrele de colectare pentru deşeuri electrice şi
electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm
să consultaţi secţiunea în care este explicat modul
neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs.
Predaţi bateria uzată la un centru de colectare şi
reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi
primăria, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul sau
bateria.
Valabilitatea marcajului CE este restricţionată la acele
ţări unde este aplicat legal, în special în ţările SEE
(Spaţiul Economic European).
Plăcuța de identificare și informații importante cu
privire la siguranță se află în partea inferioară, la
exteriorul husei de încărcare.
Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci
comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc.,
iar utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation
se face sub licență.
Marca N este o marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele
Unite ale Americii și în alte țări.
Windows este o marcă comercială sau o marcă
comercială înregistrată a Microsoft Corporation în
Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS și Mac sunt
mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A.
și în alte țări.
Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un
accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume
la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a
fost certificat de dezvoltator pentru a respecta
standardele de performanță Apple. Apple nu este
responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau
pentru conformitatea acestuia la standardele de
securitate și de reglementare.
Android este o marcă comercială a Google LLC.
Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele
ale respectivilor lor deținători.
Măsuri de precauție
Despre comunicațiile BLUETOOTH
• Tehnologia wireless BLUETOOTH operează pe o rază
de aproximativ 10 metri. Raza maximă de
comunicare poate diferi în funcție de obstacole
(corp uman, metal, perete etc.) sau de mediul
electromagnetic.
• Antena este încorporată în această unitate așa cum
este ilustrat prin linia punctată (Fig. ).
Sensibilitatea comunicațiilor BLUETOOTH se va
îmbunătăți prin rotirea direcției antenei încorporate
spre dispozitivul BLUETOOTH conectat. Este posibil
să apară zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar
să fie dezactivate comunicațiile atunci când între
dispozitivul conectat și antena încorporată a acestei
unități se află obstacole.
• Este posibil să fie dezactivate comunicațiile
BLUETOOTH sau este posibil să apară zgomot sau
pierderi ale sunetului în următoarele condiții.
–– Există o persoană între unitate și dispozitivul
BLUETOOTH.
Această situație poate fi îmbunătățită prin
așezarea dispozitivului BLUETOOTH cu fața spre
antena unității.
–– Există un obstacol cum ar fi un obiect din metal
sau un perete între unitate și dispozitivul
BLUETOOTH.
–– Un dispozitiv care folosește frecvența 2,4 GHz,
cum ar fi dispozitiv Wi-Fi, telefon fără fir sau
cuptor cu microunde, funcționează în apropierea
acestei unități.
• Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași frecvență
(2,4 GHz), este posibilă apariția interferențelor cu
microunde care rezultă în apariția de zgomot sau
pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate
comunicațiile dacă această unitate este utilizată
lângă un dispozitiv Wi-Fi. În astfel de cazuri,
efectuați următoarele.
–– Folosiți această unitate la distanță de cel puțin
10 m față de dispozitivul Wi-Fi.
–– Dacă această unitate este folosită la distanță mai
mică de 10 m de un dispozitiv Wi-Fi, opriți
dispozitivul Wi-Fi.
–– Instalați această unitate și dispozitivul BLUETOOTH
cât mai aproape unul de celălalt posibil.
• Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH
pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale
electronice. Opriți această unitate și alte dispozitive
BLUETOOTH din următoarele locații, deoarece se
poate produce un accident:
–– în locurile în care este prezent gaz inflamabil,
într-un spital sau o benzinărie
–– în apropierea ușilor automate sau a unei alarme
de incendiu.
• Când este utilizat în modul wireless, acest produs
emite unde radio.
Când este utilizat în modul wireless la bordul unui
avion, respectați instrucțiunile personalului de bord
cu privire la utilizarea permisă a produselor în
modul wireless.
• Datorită caracteristicii tehnologiei wireless, sunetul
redat pe această unitate este întârziat față de
sunetul și muzica redate de dispozitivul care
transmite. De aceea, este posibil ca sunetul și
imaginea să nu fie sincronizate atunci când urmăriți
un film sau jucați un joc.
Despre încărcarea unității
• Această unitate poate fi încărcată doar prin USB.
Este necesar un computer personal cu port USB
pentru încărcare.
• Această unitate nu poate fi pornită și nu pot fi
folosite funcțiile BLUETOOTH și reducerea
zgomotului în timpul încărcării.
• Dacă nu folosiți unitatea o perioadă îndelungată,
este posibil ca bateria reîncărcabilă să nu rămână
suficient de încărcată. Bateria va rămâne încărcată
corespunzător după descărcarea și încărcarea
repetată de mai multe ori.
• Dacă depozitați unitatea o perioadă îndelungată,
încărcați bateria odată la șase luni pentru a preveni
descărcarea completă.
• Dacă durata pe care puteți folosi unitatea a devenit
extrem de scurtă, bateria reîncărcabilă trebuie
înlocuită cu una nouă. Contactați cel mai apropiat
dealer Sony pentru înlocuirea bateriei.
Notă despre electricitatea statică
• Este posibil să auziți un ușor țiuit din cauza
electricității statice acumulată în corp. Pentru a
minimiza efectul, purtați îmbrăcăminte creată din
materiale naturale.
Dacă unitatea nu funcționează corect
• Reinițializați unitatea (Fig. ).
Încărcați unitatea când doriți să o reinițializați. La
pornirea încărcării, această unitatea este
reinițializată automat. Informațiile de asociere și
celelalte setări sunt păstrate.
• Dacă problema persistă chiar și după operațiunea
de reinițializare de mai sus, inițializați unitatea după
cum urmează.
Deconectați mai întâi unitatea de la husa pentru
încărcare. Țineți apăsat butonul de pe partea L
(stângă) pentru mai mult de 2 secunde și confirmați
că unitățile de pe partea L (stângă) și R (dreaptă) se
opresc. Apoi țineți apăsat simultan butoanele de pe
partea L și partea R pentru mai mult de 15 secunde.
Indicatorul (albastru) clipește de 4 ori, iar unitatea
este reinițializată la setările din fabrică. Toate
informațiile referitoare la asociere sunt șterse.
• După inițializarea unității, este posibil ca aceasta să
nu se conecteze la iPhone sau computer. În acest
caz, ștergeți informația de asociere cu unitatea de
pe iPhone sau computer și efectuați asocierea din
nou.
Ce este reducerea zgomotului?
• Circuitul de reducere a zgomotului identifică
zgomotul extern cu ajutorul microfoanelor
încorporate și transmite unității un semnal contrar
de valoare egală.
–– Este posibil ca efectul de reducere a zgomotului
să nu fie foarte pronunțat într-un mediu foarte
silențios sau este posibil să se audă zgomote.
–– În funcție de modul de utilizare a unității, efectul
de reducere a zgomotului poate varia sau este
posibil să apară un semnal sonor (intens). În
aceste cazuri, dați jos unitatea și puneți-o la loc
din nou.
–– Funcția de reducere a zgomotului acționează în
principal în banda de joasă frecvență. Deși
zgomotul este redus, acesta nu este eliminat total.
–– Când utilizați unitatea în tren sau într-un
automobil, este posibil să apară zgomot ca
urmare a condițiilor de drum.
–– Telefoanele mobile pot provoca interferențe și
zgomot. În astfel de cazuri, îndepărtați unitatea de
telefonul mobil.
–– Nu acoperiți microfoanele unității () cu mâinile.
S-ar putea ca funcția de anulare a zgomotului sau
Modul de sunet ambiental să nu funcționeze
corect sau este posibil să apară un semnal sonor
(intens). În aceste cazuri, luați mâinile de pe
microfoanele unității (Fig. ).
Altele
• Nu așezați această unitate într-un loc expus la
umiditate, praf, funingine sau abur și nu o expuneți
la lumina directă a soarelui. Nu lăsați unitatea într-o
mașină pentru o perioadă lungă de timp. Acest
lucru poate crea o defecțiune.
• Utilizarea dispozitivului BLUETOOTH poate să nu
funcționeze la telefoanele mobile, în funcție de
condițiile undelor radio și a locației în care se
folosește echipamentul.
• Ascultarea la căşti la volum ridicat vă poate afecta
auzul.
• Pentru siguranţa traficului rutier, nu utilizaţi căştile
în timp ce conduceţi autoturismul sau mergeţi pe
bicicletă.
• Nu utilizați unitatea în locuri în care s-ar putea crea
situații periculoase din cauza imposibilității de a
auzi zgomotul ambiental, precum la trecerea de cale
ferată, platformele stațiilor de tren sau pe șantiere.
• Nu aplicați greutate sau presiune pe această unitate,
deoarece unitatea se poate deforma datorită
depozitării pe durate lungi.
• Nu expuneți unitatea la șocuri în exces.
• Curățați unitatea cu o lavetă moale, uscată.
• Nu expuneți unitatea la acțiunea apei. Unitatea nu
este impermeabilă.
Nu uitați să respectați măsurile de precauție de mai
jos.
–– Aveți grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă
sau în alt recipient umplut cu apă.
–– Nu utilizați unitatea în locații cu umezeală sau în
condiții meteorologice nefavorabile, de exemplu
în condiții de ploaie sau ninsoare.
–– Nu udați unitatea.
Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau o
introduceți într-un articol de îmbrăcăminte umed,
este posibil ca unitatea să se umezească, ceea ce
poate provoca funcționarea defectuoasă a
acesteia.
• Dacă simțiți disconfort după utilizarea unității,
încetați utilizarea unității imediat.
• Ušesne čepke morate dobro pritrditi na slušalke. Če
ušesni čepek slučajno odpade in ostane v ušesu, to
lahko povzroči poškodbo.
• Deoarece copiii pot înghiți piese mici, precum
unitatea și auricularele, după încărcare, depozitați
husa pentru încărcare și nu o lăsați la îndemâna
copiilor.
• Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la
această unitate și care nu sunt acoperite în acest
manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat
dealer Sony.
Despre auricularele confort triplu
• Auricularele cu sistem confort triplu incluse oferă o
fixare bună, pentru a atenua eficient zgomotul din
mediul înconjurător.
–– Utilizarea prelungită a căştilor auriculare mulate vă
poate suprasolicita urechile. Dacă aveţi senzaţii de
disconfort, întrerupeţi utilizarea.
–– Nu trageți doar de partea din spumă de silicon a
auricularelor. Dacă partea din spumă de silicon
este separată de auriculare, auricularele nu vor
mai funcționa.
–– Nu supuneţi porţiunea cu spumă siliconică
presiunilor prelungite, deoarece se poate deforma.
–– Calitatea sunetului nu este influențată de
dimensiunile diferite ale orificiilor de pe partea din
spumă de silicon.
–– Este posibil să auziți un sunet similar unei
pocnituri atunci când purtați auricularele. Aceasta
nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
–– Materialele din spumă se deteriorează pe
perioade de timp îndelungate și prin depozitare.
Dacă deteriorarea împiedică funcționarea inițială,
înlocuiți cu materiale noi.
Auriculare de schimb opționale pot fi comandate
de la cel mai apropiat dealer Sony.
Modele iPhone/iPod compatibile
Puteţi utiliza unitatea doar cu următoarele modele.
Actualizaţi iPhone sau iPod dumneavoastră la cea mai
recentă versiune software înainte de utilizare.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (generaţia a 6-a)
(începând cu august 2017)
Specificații
Generalități
Sistem de comunicații:
Specificație BLUETOOTH versiunea 4.1
Ieșire:
Specificație BLUETOOTH Clasa de putere 1
Rază maximă de comunicare:
Rază vizuală de aprox. 10 m1)
Bandă de frecvență:
bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Frecvență de funcționare:
BLUETOOTH 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Putere de ieșire maximă:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m la 10 m
Profiluri BLUETOOTH compatibile2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Codec acceptat3): SBC4), AAC5)
Metodă de protecție pentru conținutul acceptat: SCMS-T
Gamă de transmisie (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvență de eșantionare
44,1 kHz)
Articole incluse:
Set de căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
(1)
Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)
Husa pentru încărcare (1)
Auriculare lungi din cauciuc siliconic hibrid (SS/S/M/L
2 fiecare)
Auriculare confort triplu (S/M/L 2 fiecare)
Suporturi de montare (M/L 2 fiecare)
Ghid de referință (această foaie) (1)
Instrucțiuni de utilizare (1)
Alte documente (1 set)
Gama reală va fi diferită în funcție de factori, cum
ar fi obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice
în jurul unui cuptor cu microunde, electricitate
statică, sensibilitate a recepției, performanța
antenei, sistemul de operare, aplicațiile software
etc.
2)
Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicațiilor BLUETOOTH între dispozitive.
3)
Codec: Format de compresie și conversie a
semnalului audio
4)
Codec subbandă
5)
Codare audio avansată
1)
Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului
Sursă de alimentare:
CC 3,7 V: Baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă
încorporată
CC 5 V: La încărcarea prin USB
Masă: Aprox. 6,8 g (Set de căști)
Aprox. 70 g (Husă pentru încărcare)
Temperatură de funcționare: 0 °C - 40 °C
Consum nominal de putere:
1 W (Set de căști), 3 W (Husă pentru încărcare)
Ore de utilizare:
La conectarea prin dispozitivul BLUETOOTH
Durată redare muzică:
Max. 3 de ore (NC PORNIT),
Max. 3 de ore (NC OPRIT)
Durată comunicare:
Max. 3,5 de ore
Durată așteptare:
Max. 8 de ore (NC PORNIT),
Max. 35 de ore (NC OPRIT)
Notă: Orele de utilizare pot fi reduse în funcție de
Codec și condițiile de utilizare.
Timpul de încărcare:
Aprox. 1,5 ore
(Este posibilă redarea muzicii timp de aproximativ 70
de minute după 15 minute de încărcare.)
(Set de căști)
Aprox. 3 ore (Husă pentru încărcare)
Notă: Timpul de încărcare și orele de utilizare pot fi
diferite în funcție de condițiile de utilizare.
Temperatură de încărcare: 5 °C - 35 °C
Receptor
Tip: închise, dinamice
Unitate de acționare: 6 mm
Microfon
Tip: condensator electret
Directivitate: omnidirecțional
Domeniu de frecvențe efectiv: 50 Hz - 8.000 Hz
Cerințele sistemului pentru încărcarea bateriei
cu ajutorul USB
(începând cu august 2017)
Computer care are preinstalat oricare dintre sistemele
de operare și port USB:
Sisteme de operare
(când se folosește Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional /
Ultimate
(când se folosește Mac)
macOS (versiunea 10.9 sau o versiune ulterioară)
Designul și specificațiile pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
®
®
®
®
®
®
®
Slovenščina
Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori, kot
so knjižne police ali vgrajene omarice.
Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte
močni toploti, kot na primer soncu, ognju ali
podobnim virom toplote za dlje časa.
Baterij ali sekundarnih celic ne razstavljajte, ne
odpirajte in ne režite.
V primeru puščajoče celice naj tekočina ne pride v stik
s kožo ali očmi. Če je prišlo do stika, umijte
poškodovano mesto z obilno količino vode in poiščite
zdravniško pomoč.
Sekundarne celice in baterije morate pred uporabo
napolniti. Navodila za pravilno polnjenje najdete v
navodilih proizvajalca ali v priročniku za opremo.
Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije morda
treba nekajkrat napolniti in izprazniti, da znova
dosežejo največjo učinkovitost.
Upoštevajte navodila za pravilno odlaganje.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni
samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo
smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov,
ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na
pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgija. Za vse storitve ali garancijske
zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene
v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.
Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z
Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na
naslednjem spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Odstranitev odpadnih baterij
in električne in elektronske
opreme (veljavno v Evropski
uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku, bateriji ali
na embalaži pomeni, naj se z
izdelkom in baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v
kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za
živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru,
da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali
več kot 0,004% svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete,
pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih
posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo
nepravilno odvrženje. Z recikliranjem materialov
bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali
shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z
vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le
usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi
ustrezno ravnanje z baterijo in električno in
elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na
zbirni točki za recikliranje električne in elektronske
opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete
poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo
predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih
baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali
baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi
oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer
ste izdelek ali baterijo kupili.
Veljavnost oznake CE je omejena le na države, kjer je
zakonsko obvezujoča, v glavnem v državah EGP
(Evropskega gospodarskega področja).
Napisna ploščica in pomembne informacije glede
varnosti so na zunanji strani dna polnilnega etuija.
Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane
blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG,
Inc., in vsaka uporaba teh znamk s strani družbe Sony
Corporation je licencirana.
Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali registrirana
blagovna znamka združenja NFC Forum, Inc. v ZDA in
drugih državah.
Windows je registrirana blagovna znamka ali
blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v
Združenih državah in/ali drugih državah.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS in Mac so
blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v
Združenih državah Amerike in drugih državah.
Oznaka »Made for Apple« pomeni, da je bila dodatna
oprema posebej zasnovana za uporabo z izdelki
Apple, ki so navedeni v oznaki, razvijalec pa potrjuje,
da oprema izpolnjuje zahteve standardov delovanja,
ki jih je določila družba Apple. Družba Apple ne
odgovarja za delovanje te naprave ali njene skladnosti
z varnostnimi in zakonsko predpisanimi standardi.
Android je blagovna znamka Google LLC.
Ostale blagovne znamke in blagovna imena so v lasti
njihovih lastnikov.
Previdnostni ukrepi
O komunikaciji z uporabo tehnologije BLUETOOTH
• Brezžična tehnologija BLUETOOTH deluje na razdalji
približno 10 m. Največja komunikacijska razdalja je
odvisna od morebitnih ovir (človek, kovinski deli, zid
ipd.) med napravama in elektromagnetnim okoljem.
• V enoti je vgrajena antena, kot prikazuje črtkana črta
(slika ). Občutljivost komunikacije s pomočjo
tehnologije BLUETOOTH lahko izboljšate tako, da
vgrajeno anteno obrnete proti povezani napravi
BLUETOOTH. Če so med anteno povezane naprave
in vgrajeno anteno te enote ovire, lahko pride do
šuma ali izpada zvoka ali pa je komunikacija
onemogočena.
• V naslednjih primerih je lahko komunikacija s
pomočjo tehnologije BLUETOOTH onemogočena ali
pride do šuma oziroma izpada zvoka.
–– Med enoto in napravo BLUETOOTH stoji človek.
To lahko odpravite tako, da napravo BLUETOOTH
postavite tako, da bo usmerjena proti anteni
enote.
–– Med enoto in napravo BLUETOOTH se nahajajo
ovire, kot so kovina ali stena.
–– V bližini enote se nahaja naprava, ki uporablja
frekvenco 2,4 GHz, kot npr. naprava Wi-Fi,
brezžični telefon ali mikrovalovna pečica.
• Ker naprave BLUETOOTH in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko v
primeru, ko enoto uporabljate blizu naprave Wi-Fi,
pride do motnje mikrovalov, ki povzročijo šum ali
izpad zvoka oz. onemogočijo komunikacijo. V
takšnem primeru izvedite postopek, ki je opisan v
nadaljevanju.
–– Enoto uporabljajte najmanj 10 m stran od naprave
Wi-Fi.
–– Če enoto uporabljate na manj kot 10 m od naprave
Wi-Fi, izklopite napravo Wi-Fi.
–– Enoto in napravo BLUETOOTH namestite čim bližje
skupaj.
• Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko
vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih
naprav. To enoto in druge naprave BLUETOOTH
izklopite v primerih, ki so navedeni v nadaljevanju,
saj lahko povzročijo nesrečo:
–– v prisotnosti vnetljivega plina, v bolnicah ali na
bencinskih črpalkah,
–– v bližini vrat s samodejnim odpiranjem ali v bližini
protipožarnega alarma.
• Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate
v brezžičnem načinu.
Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu
upoštevajte navodila posadke glede dovoljene
uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
• Zaradi lastnosti brezžične tehnologije bo zvok, ki bo
predvajan na tej enoti, zakasnjen glede na zvok, ki je
predvajan na napravi, iz katere je zvočni signal
sprejet. Zato bo pri ogledu filma ali igranju video
igre zvok zamujal glede na sliko.
• Ta enota podpira varnostne funkcije, ki ustrezajo
standardu BLUETOOTH glede varne povezave z
uporabo tehnologije BLUETOOTH. Od nastavitev pa
je odvisno, ali bo ta zaščita zadostna. Pri
povezovanju s pomočjo brezžične tehnologije
BLUETOOTH bodite vedno pazljivi.
• Za uhajanje informacij pri komunikaciji s pomočjo
tehnologije BLUETOOTH ne prevzamemo nikakršne
odgovornosti.
• Povezave z nekaterimi napravami BLUETOOTH ni
mogoče zagotoviti.
–– Naprava s tehnologijo BLUETOOTH mora ustrezati
standardu BLUETOOTH, ki ga je določilo podjetje
Bluetooth SIG, Inc., in izpolnjevati zahteve glede
pristnosti.
–– Tudi če povezana naprava ustreza zgoraj
omenjenemu standardu BLUETOOTH, se lahko
zgodi, da z nekaterimi napravami ne bo mogoče
vzpostaviti povezave oz. naprave zaradi določenih
funkcij in specifikacij naprave morda ne bodo
pravilno delovale.
–– Odvisno od naprave in okolja komuniciranja se
lahko med prostoročnim telefoniranjem pojavi
šum.
• Od naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, je
odvisno, kako dolgo bo trajalo vzpostavljanje
povezave.
Če med predvajanjem pogosto prihaja do
prekinitve zvoka
• Stanje lahko izboljšate z nastavitvijo načina
kakovosti zvoka na »prednost ima stabilna
povezava«. Za podrobnosti glejte Vodnik za pomoč.
• Stanje lahko izboljšate s spreminjanjem nastavitev
kakovosti predvajanja ali na napravi, ki oddaja
signal, način predvajanja prek brezžične naprave
nastavite na SBC. Za podrobnosti glejte navodila za
uporabo, ki so priložena napravi, ki oddaja signal.
• Če uporabljate pametni telefon, lahko stanje
izboljšate z zaustavitvijo nepotrebnih aplikacij ali
vnovičnim zagonom pametnega telefona.
O uporabi klicnih aplikacij za pametne telefone in
računalnike
• Ta enota podpira samo običajne dohodne klice.
Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike
niso podprte.
O polnjenju enote
• Enoto je mogoče polniti samo s priključkom USB. Za
polnjenje je potreben osebni računalnik z vrati USB.
• Vklop enote, uporaba funkcije BLUETOOTH in
uporaba funkcije za izničevanje šuma med
polnjenjem niso mogoči.
• Če enote dlje časa ne uporabljate, se lahko baterija
hitro izprazni. Po nekaj zaporednih polnjenjih in
praznjenjih se bo vzdržljivost baterije zopet
izboljšala.
• Če enote dlje časa ne uporabljate, jo vsakih pol leta
napolnite, da preprečite prekomerno praznjenje.
• Če se čas delovanja enote bistveno skrajša, morate
baterijo za polnjenje zamenjati z novo. Za
nadomestno baterijo se obrnite na najbližjega
prodajalca izdelkov Sony.
Opomba o statični elektriki
• Zaradi nakopičene statične elektrike v telesu lahko v
ušesih začutite rahlo ščemenje. Ta učinek lahko
zmanjšate z nošenjem oblek iz naravnih materialov.
Če enota ne deluje pravilno
• Ponastavite enoto (slika ).
Ko želite enoto ponastaviti, jo priključite na polnilec.
Ko se polnjenje prične, se ta enota samodejno
ponastavi. Podatki o seznanitvah in druge nastavitve
se ohranijo.
• Če težave kljub postopku ponastavitve ne odpravite,
inicializirajte enoto, kot je opisano spodaj.
Enoto najprej odstranite iz ohišja za polnjenje.
Pritisnite in držite gumb na levi strani L (left) za več
kot 2 sekundi in preverite, ali se enoti na levi strani L
(left) in na desni strani R (right) izklopita. Nato hkrati
pritisnite gumba na strani L in R ter ju držite najmanj
15 sekund. Indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne
in enota se ponastavi na tovarniške nastavitve.
Izbrišejo se tudi vsi podatki o združevanju z
napravami.
• Po izvedeni inicializaciji se enota morda ne bo
uspela povezati s telefonom iPhone ali
računalnikom. V takšnem primeru v telefonu iPhone
ali računalniku izbrišite podatke o združevanju z
enoto in ju nato združite znova.
Kaj je izničevanje šuma?
• Vezje za izničevanje šuma dejansko zazna zunanji
šum z vgrajenimi mikrofoni in nato pošlje enak,
vendar nasproten, izničevalni signal v enoto.
–– Učinek izničevanja šuma morda ne bo izrazit v
zelo tihem okolju ali pa bo nekaj šuma vseeno
prisotnega.
–– Delovanje dušenja okoliškega hrupa je odvisno od
tega, kako nosite slušalke. Lahko pride tudi do
piskanja (zavijanja). V takšnih primerih slušalke
odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
–– Funkcija izničevanja šuma v glavnem deluje za
šum v nizkem frekvenčnem pasu. Količina šuma
bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
–– Ko enoto uporabljate na vlaku ali v avtomobilu,
lahko vseeno pride do šuma glede na pogoje v
prometu.
–– Mobilni telefoni lahko povzročajo motnje in šum.
V takšnih primerih enoto postavite dlje od
mobilnega telefona.
–– Mikrofonov na slušalkah () ne zakrivajte z
rokami. Dušenje okoliškega hrupa ali Način
okoljskega zvoka morda ne bosta delovala
pravilno ali pa lahko pride do piskanja (zavijanja).
V takšnih primerih roke odstranite z mikrofonov na
slušalkah (slika ).
Drugo
• Slušalk ne odlagajte na mestih, kjer bi bile
izpostavljene vlagi, prahu, sajam, pari ali neposredni
sočni svetlobi. Prav tako jih ne puščajte v
avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
• Glede na pogoje radijskih frekvenc in kraj uporabe
opreme uporaba naprave BLUETOOTH z mobilnimi
telefoni morda ne bo mogoča.
• Visoka raven glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu.
• Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte
med vožnjo z avtom ali kolesom.
• Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi zaradi
preglasitve okoljskih zvokov lahko prišlo do
nevarnosti, na primer na železniških prehodih,
železniških postajah in gradbiščih.
• Enote ne izpostavljajte težkim obremenitvam, saj se
lahko med daljšo shrambo trajno spremeni njena
oblika.
• Enote ne izpostavljajte močnim udarcem.
• Enoto čistite z mehko in suho krpo.
• Enote ne izpostavljajte vodi. Enota ni vodoodporna.
Upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe.
–– Bodite pazljivi, da vam enota ne pade v umivalnik
ali kakšno drugo posodo, ki je napolnjena z vodo.
–– Enote ne uporabljajte na vlažnih mestih ali v
slabem vremenu, na primer v dežju ali snegu.
–– Enote ne smete zmočiti.
Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo
nosite v vlažnih oblačilih, lahko zaradi tega pride
do okvare enote.
• Če po uporabi enote občutite nelagodje, takoj
prenehajte z uporabo.
• Ušesne čepke morate dobro pritrditi na slušalke. Če
ušesni čepek slučajno odpade in ostane v ušesu, to
lahko povzroči poškodbo.
• Ker lahko otroci pogoltnejo majhne delce, kot so
enota in ušesni čepki, enoto po uporabi hranite v
ohišju za polnjenje in zunaj dosega otrok.
• Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s to enoto,
ki niso opisane v teh navodilih, se obrnite na
najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
O ušesnih čepkih s trojno udobnostjo
• Priloženi ušesni čepki s trojno udobnostjo
omogočajo tesno prileganje za učinkovito izolacijo
šuma okolja.
–– Dolgotrajna uporaba ušesnih čepkov s tesnim
prileganjem lahko utrudi vaša ušesa. Če občutite
nelagodje, prenehajte z uporabo.
–– Ne vlecite samo za penasti silikonski del ušesnih
čepkov. Če penasti silikonski del ločite od ušesnih
čepkov, ušesni čepki ne bodo delovali.
–– Dela iz silikonske pene ne izpostavljajte
dolgotrajnim obremenitvam, saj lahko te
povzročijo deformacijo.
–– Različne velikosti lukenj na penastem
silikonskem delu ne vplivajo na kakovost zvoka.
–– Pri nošenju ušesnih čepkov lahko v ušesih zaslišite
prasketanje. To ni okvara.
–– Penasti materiali se pri dolgotrajni uporabi
in shrambi poslabšajo. Če takšno poslabšanje
otežuje pravilno delovanje, jih zamenjajte z novimi
materiali.
Nadomestne ušesne čepke lahko naročite pri
najbližjem prodajalcu izdelkov Sony.
Združljivi modeli iPhone/iPod
Enoto lahko uporabljate le z naslednjimi modeli. Pred
uporabo posodobite programsko opremo naprave
iPhone oz. iPod z najnovejšo različico.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. generacija)
(od avgusta 2017)
Specifikacije
Splošno
Komunikacijski sistem:
BLUETOOTH različica 4.1
Izhod: BLUETOOTH zmogljivostni razred 1
Največje območje sprejema:
vidno polje do pribl. 10 m1)
Frekvenčno območje:
pasovna širina 2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Delovna frekvenca:
BLUETOOTH 2.400 MHz–2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Največja izhodna moč:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m pri 10 m
Združljivi profili BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podprti kodek3): SBC4) , AAC5)
Podprti sistem za zaščito vsebin: SCMS-T
Domet signala (A2DP):
20 Hz–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
Paket vsebuje:
Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma (1)
Kabel Micro-USB (pribl. 50 cm) (1)
Ohišje za polnjenje (1)
Dolgi hibridni silikonski gumijasti ušesni čepki
(velikosti SS/S/M/L, vsakih po 2)
Ušesni čepki s trojno udobnostj (velikosti S/M/L,
vsakih po 2)
Podpora za pritrditev (velikosti M/L, vsakih po 2)
Referenčni priročnik (ta list) (1)
Navodila za uporabo (1)
Drugi dokumenti (1 komplet)
Dejansko področje sprejema je odvisno od
številnih dejavnikov, kot so ovire med napravama,
magnetno polje v bližini mikrovalovne pečice,
statična elektrika, občutljivost sprejema, delovanje
antene, operacijski sistem, programska oprema itd.
2)
Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen
komunikacije z uporabo tehnologije BLUETOOTH
med napravama.
3)
Kodek: oblika za stiskanje in pretvarjanje zvočnega
signala
4)
Kodek frekvenčnih podpasov
5)
Napredno kodiranje zvoka
1)
Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma
Napajanje:
Enosmerna napetost 3,7 V: vgrajena litij-ionska
baterija za ponovno polnjenje
Enosmerna napetost 5 V: pri polnjenju s priključkom
USB
Masa: pribl. 6,8 g (slušalke)
pribl. 70 g (ohišje za polnjenje)
Temperatura delovanja: od 0 °C do 40 °C
Nazivna moč:
1 W (slušalke), 3 W (ohišje za polnjenje)
Čas uporabe:
pri priklopu prek naprave BLUETOOTH
Čas predvajanja glasbe:
največ 3 ur (vklopljeno izničevanje šuma), največ
3 ur (izklopljeno izničevanje šuma)
Čas komunikacije:
največ 3,5 ur
Čas v stanju pripravljenosti:
največ 8 ur (vklopljeno izničevanje šuma), največ
35 ur (izklopljeno izničevanje šuma)
Opomba: Čas uporabe je lahko krajši zaradi kodeka
ali pogojev uporabe.
Čas polnjenja:
pribl. 1,5 ur
(Po 15 minutah polnjenja je mogoče glasbo
predvajati približno 70 minut.) (slušalke)
pribl. 3 ur (ohišje za polnjenje)
Opomba: čas polnjenja je odvisen od pogojev
uporabe.
Temperatura pri polnjenju: od 5 °C do 35 °C
Sprejemnik
Vrsta: zaprte, dinamične
Pogonske enote: 6 mm
Mikrofon
Vrsta: elektretski kondenzator
Usmerjenost: neusmerjeno
Učinkovito frekvenčno območje: 50 Hz–8.000 Hz
Sistemske zahteve za polnjenje baterije prek
povezave USB
(od avgusta 2017)
Osebni računalnik z vhodom USB in nameščenim
enim od spodnjih operacijskih sistemov:
Operacijski sistemi
(če uporabljate operacijski sistem Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional /
Ultimate
(če uporabljate operacijski sistem Mac)
macOS (različica 10.9 ali novejši)
Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega obvestila.
®
®
®
®
®
®
®
Ελληνικά
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο,
όπως βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή
ξεχωριστές μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα
όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές
για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην
τεμαχίζετε τους επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές
ή τις μπαταρίες.
Σε περίπτωση διαρροής από την μπαταρία, μην
αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή
τα μάτια. Εάν συμβεί αυτό, πλύνετε την περιοχή με
άφθονο νερό και συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
Οι επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές και οι
μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πριν από τη
χρήση. Να συμβουλεύεστε πάντα τις οδηγίες του
κατασκευαστή ή το εγχειρίδιο του προϊόντος για τη
σωστή διαδικασία φόρτισης.
Μετά από εκτεταμένες περιόδους φύλαξης,
ενδέχεται να χρειαστεί να φορτίσετε και να
αποφορτίσετε τους συσσωρευτές ή τις μπαταρίες
πολλές φορές, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη
απόδοση.
Απορρίψτε σωστά.
Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω
πληροφορίες αφορούν μόνο εξοπλισμό που
πωλείται σε χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της
Ε.Ε.
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για
λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Τόκυο, 108-0075 Ιαπωνία. Ερωτήσεις
σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς
τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να
απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bέλγιο. Για
οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή εγγύησης του
προϊόντος, παρακαλώ ανατρέξατε στις διευθύνσεις
που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή
εγγύησης.
Με την παρούσα Sony Corporation δηλώνει ότι, αυτή
η συσκευή πληροί τους όρους της οδηγίας 2014/53/
EU.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ
διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο: http://www.compliance.sony.de/
Απόρριψη παλαιών
ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών
συσκευών και Εναλλακτική
διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα
αποκομιδής)
Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, επάνω στη μπαταρία
ή στη συσκευασία, δείχνει ότι το προϊόν και η
μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα
οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το
σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα χημικά
σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb)
προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο
από 0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μολύβδου.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν και οι μπαταρίες
απορρίπτονται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν
όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
και στο περιβάλλον, που θα προέκυπταν από την μη
κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Η
ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση
φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους
ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων
απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη
μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να
αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή
μεταχείριση της μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν
στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο
σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών,
παρακαλούμε δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς
να αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μπαταρία από το
προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο
σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών
για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή
της μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις
δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με τον αρμόδιο
φορέα ανακύκλωσης ή το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.
Η ισχύς της σήμανσης CE περιορίζεται μόνο σε
εκείνες τις χώρες όπου επιβάλλεται δια νόμου,
κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (ΕΟΧ).
Η πινακίδα κατασκευαστή καθώς και σημαντικές
πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια
βρίσκονται στο κάτω εξωτερικό μέρος της θήκης
φόρτισης.
Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι
σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth
SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων διακριτικών
σημάτων από τη Sony Corporation τελεί υπό άδεια.
Το σήμα N-Mark είναι εμπορικό σήμα ή σήμα
κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες
Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
Η επωνυμία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή
εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και σε άλλες
χώρες.
Οι επωνυμίες Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS
και Mac είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc.
κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει
ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση
με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και
ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι
πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple
δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της
συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα
ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
Το Android είναι ένα σήμα κατατεθέν της Google LLC.
Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές
ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους
τους.
Προφυλάξεις
Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH
• Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί σε
εμβέλεια περίπου 10 μέτρων. Η μέγιστη εμβέλεια
επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με
τα εμπόδια που παρεμβάλλονται (ανθρώπινο
σώμα, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
• Η κεραία είναι ενσωματωμένη στη μονάδα, στο
σημείο που υποδεικνύει η διακεκομμένη γραμμή
(Εικ. ). Η ευαισθησία της επικοινωνίας
BLUETOOTH θα βελτιωθεί, αν στρέψετε την
ενσωματωμένη κεραία προς τη συνδεδεμένη
συσκευή BLUETOOTH. Όταν παρεμβάλλονται
εμπόδια ανάμεσα στην κεραία της συνδεδεμένης
συσκευής και στην ενσωματωμένη κεραία αυτής
της μονάδας, ενδέχεται να προκληθεί θόρυβος ή
διακοπή του ήχου ή η επικοινωνία μπορεί να
απενεργοποιηθεί.
• Η επικοινωνία BLUETOOTH μπορεί να
απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος
ή διακοπή του ήχου υπό τις ακόλουθες συνθήκες.
–– Υπάρχει ανθρώπινο σώμα ανάμεσα στη μονάδα
και τη συσκευή BLUETOOTH.
Αυτή η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, αν
τοποθετήσετε τη συσκευή BLUETOOTH έτσι ώστε
να είναι στραμμένη προς την κεραία της
μονάδας.
–– Παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. μεταλλικό
αντικείμενο ή τοίχος, ανάμεσα στη μονάδα και
τη συσκευή BLUETOOTH.
–– Χρησιμοποιείται κοντά σε αυτήν τη μονάδα μια
συσκευή που χρησιμοποιεί τη συχνότητα 2,4
GHz, π.χ. μια συσκευή Wi‑Fi, ένα ασύρματο
τηλέφωνο ή ένας φούρνος μικροκυμάτων.
• Επειδή οι συσκευές BLUETOOTH και οι συσκευές
Wi‑Fi (IEEE802.11b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια
συχνότητα (2,4 GHz), ενδέχεται να προκληθούν
παρεμβολές μικροκυμάτων και κατ’ επέκταση
θόρυβος ή διακοπή του ήχου ή η επικοινωνία
μπορεί να απενεργοποιηθεί, αν χρησιμοποιήσετε
τη μονάδα κοντά σε μια συσκευή Wi‑Fi. Σε αυτήν
την περίπτωση, κάντε τα εξής.
–– Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μονάδα τουλάχιστον
10 μέτρα μακριά από τη συσκευή Wi-Fi.
–– Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα σε
απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από μια
συσκευή Wi-Fi, απενεργοποιήστε τη συσκευή
Wi-Fi.
–– Τοποθετήστε αυτήν τη μονάδα και τη συσκευή
BLUETOOTH όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ
τους.
• Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια
συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη
λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών.
Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και άλλες
συσκευές BLUETOOTH στις παρακάτω τοποθεσίες,
καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
–– όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, π.χ. σε
νοσοκομεία ή βενζινάδικα
–– κοντά σε αυτόματες θύρες ή σε συναγερμό
πυρκαγιάς.
• Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν
χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία.
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη
λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις
οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την
επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη
λειτουργία.
• Λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης
τεχνολογίας, ο ήχος που αναπαράγεται από αυτή
τη μονάδα έχει καθυστέρηση σε σχέση με τον ήχο
και τη μουσική που αναπαράγεται από τη συσκευή
αποστολής. Ως εκ τούτου, μπορεί να μην υπάρχει
συγχρονισμός μεταξύ εικόνας και ήχου όταν
προβάλλετε μια ταινία ή παίζετε ένα παιχνίδι.
• Η μονάδα αυτή υποστηρίζει δυνατότητες
ασφαλείας, οι οποίες συμμορφώνονται προς το
πρότυπο BLUETOOTH για την παροχή ασφαλούς
σύνδεσης κατά τη χρήση της ασύρματης
τεχνολογίας BLUETOOTH, αλλά η ασφάλεια
ενδέχεται να μην είναι επαρκής, ανάλογα με την
περίπτωση. Να είστε προσεκτικοί κατά την
επικοινωνία μέσω της ασύρματης τεχνολογίας
BLUETOOTH.
• Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για διαρροή
πληροφοριών κατά την επικοινωνία μέσω
BLUETOOTH.
• Δεν παρέχεται εγγύηση σύνδεσης με όλες τις
συσκευές BLUETOOTH.
–– Μια συσκευή με λειτουργία BLUETOOTH θα
πρέπει να συμμορφώνεται με το πρότυπο
BLUETOOTH όπως αυτό καθορίζεται από την
Bluetooth SIG, Inc. και να είναι πιστοποιημένη.
–– Ακόμα και αν η συνδεδεμένη συσκευή
συμμορφώνεται με το παραπάνω πρότυπο
BLUETOOTH, ορισμένες συσκευές ενδέχεται να
μην συνδέονται ή να μην λειτουργούν σωστά,
ανάλογα με τις δυνατότητες ή τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της συσκευής.
–– Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με το hands free
του τηλεφώνου, μπορεί να παρουσιαστεί
θόρυβος, ανάλογα με τη συσκευή ή το
περιβάλλον επικοινωνίας.
• Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί,
ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να
ξεκινήσει η επικοινωνία.
Αν ο ήχος διακόπτεται συχνά κατά την
αναπαραγωγή
• Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί αν ρυθμίσετε τη
λειτουργία ποιότητας ήχου σε "προτεραιότητα σε
σταθερή σύνδεση". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στον Οδηγό βοήθειας.
• Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, αν αλλάξετε τις
ρυθμίσεις ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής ή
αν καθορίσετε τη λειτουργία ασύρματης
αναπαραγωγής στο SBC στη συσκευή μετάδοσης.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή
μετάδοσης.
• Αν χρησιμοποιείτε smartphone, η κατάσταση
μπορεί να βελτιωθεί αν απενεργοποιήσετε τις
εφαρμογές που δεν χρειάζεστε ή αν
επανεκκινήσετε το smartphone.
Πληροφορίες για τη χρήση εφαρμογών
πραγματοποίησης κλήσεων για smartphone και
υπολογιστές
• Αυτή η μονάδα υποστηρίζει μόνο κανονικές
εισερχόμενες κλήσεις. Δεν υποστηρίζονται
εφαρμογές πραγματοποίησης κλήσεων για
smartphone και υπολογιστές.
Σχετικά με τη φόρτιση της μονάδας
• Η φόρτιση αυτής της μονάδας είναι δυνατή μόνο
μέσω USB. Για τη φόρτιση απαιτείται υπολογιστής
με θύρα USB.
• Κατά τη φόρτιση, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση
αυτής της μονάδας, ούτε η χρήση των λειτουργιών
BLUETOOTH και ακύρωσης θορύβου.
• Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο
χρονικό διάστημα, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία
μπορεί να μην διατηρήσει επαρκές φορτίο. Η
μπαταρία θα μπορέσει να διατηρήσει σωστά
φορτίο μετά από επανειλημμένους κύκλους
αποφόρτισης και φόρτισης.
• Αν αποθηκεύσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε
έξι μήνες για να αποφευχθεί η υπερβολική
αποφόρτιση.
• Αν ο χρόνος κατά τον οποίο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη μονάδα μειωθεί υπερβολικά,
η επαναφορτιζόμενη μπαταρία θα πρέπει να
αντικατασταθεί με καινούργια. Απευθυνθείτε στον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony για μια
μπαταρία αντικατάστασης.
Σημείωση σχετικά με τον στατικό ηλεκτρισμό
• Ο στατικός ηλεκτρισμός που έχει συσσωρευτεί στο
σώμα ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρό
μυρμήγκιασμα στα αυτιά σας. Για να
ελαχιστοποιήσετε το φαινόμενο, φοράτε ρούχα
από φυσικά υλικά.
Αν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά
• Επαναφέρετε τη μονάδα (Εικ. ).
Όταν επαναφέρετε τη μονάδα, φορτίστε τη. Όταν
αρχίζει η φόρτιση, γίνεται αυτόματη επαναφορά
της μονάδας. Οι πληροφορίες ζεύξης και οι λοιπές
ρυθμίσεις διατηρούνται.
• Αν το πρόβλημα παραμείνει ακόμα και μετά την
παραπάνω διαδικασία επαναφοράς,
αρχικοποιήστε τη μονάδα ως εξής.
Πρώτα, απομακρύνετε τη μονάδα από τη θήκη
φόρτισης. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στην
πλευρά L (αριστερή) για τουλάχιστον 2
δευτερόλεπτα και επιβεβαιώστε ότι οι μονάδες
στην πλευρά L (αριστερή) και R (δεξιά) έχουν
απενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, πατήστε
παρατεταμένα τα κουμπιά στην πλευρά L και R
ταυτόχρονα για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Η
ένδειξη (μπλε) θα αναβοσβήσει 4 φορές και, στη
συνέχεια, θα γίνει επαναφορά της μονάδας στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι πληροφορίες
ζεύξης θα διαγραφούν.
• Μετά την αρχικοποίηση, η μονάδα ενδέχεται να
μην μπορεί να συνδεθεί στο iPhone ή τον
υπολογιστή. Σε αυτήν την περίπτωση, διαγράψτε
τις πληροφορίες ζεύξης της μονάδας από το
iPhone ή τον υπολογιστή και, στη συνέχεια,
πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη.
Τι είναι η ακύρωση θορύβου;
• Το κύκλωμα ακύρωσης θορύβου ανιχνεύει τον
εξωτερικό θόρυβο με τα ενσωματωμένα
μικρόφωνα και στέλνει ένα ισοδύναμο, αλλά
αντίθετο, σήμα ακύρωσης στη μονάδα.
–– Το αποτέλεσμα της ακύρωσης θορύβου μπορεί
να μην είναι ικανοποιητικό σε ένα περιβάλλον
με πολλή ησυχία, ή μπορεί να ακούγεται
κάποιος θόρυβος.
–– Ανάλογα με το πώς φοράτε τη μονάδα, το
αποτέλεσμα της ακύρωσης θορύβου μπορεί να
διαφέρει ή μπορεί να παράγεται ένας
διαπεραστικός ήχος (μικροφωνισμός). Σε αυτές τις
περιπτώσεις, βγάλτε τη μονάδα και φορέστε την
ξανά.
–– Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου λειτουργεί
κυρίως σε συνάρτηση με θορύβους στη ζώνη
χαμηλών συχνοτήτων. Αν και ο θόρυβος
μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
–– Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε ένα τρένο ή
αυτοκίνητο, μπορεί να παράγεται θόρυβος
ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο
δρόμο.
–– Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν
παρεμβολές και θόρυβο. Αν συμβεί αυτό,
απομακρύνετε τη μονάδα από το κινητό
τηλέφωνο.
–– Μην καλύπτετε τα μικρόφωνα της μονάδας ()
με τα χέρια σας. Η λειτουργία ακύρωσης
θορύβου ή η Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος
ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικές ή να
παράγεται ένας διαπεραστικός ήχος
(μικροφωνισμός). Σε αυτές τις περιπτώσεις,
απομακρύνετε τα χέρια σας από τα μικρόφωνα
της μονάδας (Εικ. ).
Άλλα
• Μην τοποθετείτε αυτήν τη μονάδα σε μέρη που
εκτίθενται σε υγρασία, σκόνη, αιθάλη ή ατμό ή
που υπόκεινται σε άμεσο ηλιακό φως. Μην
αφήνετε τη μονάδα μέσα σε ένα αυτοκίνητο για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία.
• Η χρήση της συσκευής BLUETOOTH μπορεί να μην
είναι δυνατή σε κάποια κινητά τηλέφωνα,
ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοκυμάτων και την
τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός.
• Η ακρόαση σε υψηλή ένταση ενδέχεται να
επηρεάσει την ακοή σας.
• Για λόγους οδικής ασφάλειας, μην τα
χρησιμοποιείτε κατά την οδήγηση οχήματος ή
ποδηλάτου.
• Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε μέρη όπου
ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε
τους ήχους του περιβάλλοντός σας, π.χ. σε
σιδηροδρομικές διασταυρώσεις ή πλατφόρμες και
οικοδομές.
• Μην ασκείτε βάρος ή πίεση σε αυτήν τη μονάδα,
καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της
μονάδας κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας
αποθήκευσης.
• Μην υποβάλλετε τη μονάδα σε υπερβολικούς
κραδασμούς.
• Καθαρίζετε τη μονάδα με ένα απαλό και στεγνό
πανί.
• Μην εκθέτετε τη μονάδα σε νερό. Η μονάδα δεν
είναι αδιάβροχη.
Μην ξεχνάτε να τηρείτε τις παρακάτω
προφυλάξεις.
–– Προσέξτε να μην σας πέσει η μονάδα σε
νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
–– Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε περιοχές με
υψηλή υγρασία ή κακοκαιρία, όπως, για
παράδειγμα, στη βροχή ή στο χιόνι.
–– Μην βρέχετε τη μονάδα.
Αν αγγίξετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια ή την
τοποθετείτε πάνω σε υγρά ρούχα, η μονάδα
ενδέχεται να βραχεί και να προκληθεί
δυσλειτουργία.
• Αν νιώσετε αδιαθεσία μετά τη χρήση της μονάδας,
σταματήστε αμέσως τη χρήση της.
• Τοποθετήστε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια"
σταθερά. Αν ένα προστατευτικό "μαξιλαράκι"
αποσπαστεί κατά λάθος και παραμείνει στο αυτί
σας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Καθώς τα παιδιά ενδέχεται να καταπιούν μικρά
εξαρτήματα όπως τη μονάδα και τα
προστατευτικά "μαξιλαράκια", φυλάξτε τη μονάδα
στη θήκη φόρτισης μετά τη χρήση και κρατήστε
τη μακριά από παιδιά.
• Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα που σχετίζονται
με αυτήν τη μονάδα και δεν καλύπτονται σε αυτό
το εγχειρίδιο, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Σχετικά με τα προστατευτικά "μαξιλαράκια"
τριπλής άνεσης
• Τα παρεχόμενα προστατευτικά "μαξιλαράκια"
τριπλής άνεσης προσφέρουν απόλυτη εφαρμογή
για την αποτελεσματική απομόνωση των θορύβων
του περιβάλλοντος.
–– Η παρατεταμένη χρήση των προστατευτικών
"μαξιλαριών" απόλυτης εφαρμογής μπορεί να
κουράσει τα αυτιά σας. Αν νιώσετε ενόχληση,
διακόψτε τη χρήση τους.
–– Μην τραβάτε μόνο το τμήμα της αφρώδους
σιλικόνης που διαθέτουν τα προστατευτικά
"μαξιλαράκια". Αν το τμήμα της αφρώδους
σιλικόνης διαχωριστεί από τα προστατευτικά
"μαξιλαράκια", τα προστατευτικά "μαξιλαράκια"
δεν θα λειτουργούν.
–– Μην υποβάλλετε το τμήμα της αφρώδους
σιλικόνης σε πίεση για μεγάλο χρονικό
διάστημα, καθώς μπορεί να προκληθεί
παραμόρφωση.
–– Οι τρύπες ποικίλου μεγέθους στο τμήμα
αφρώδους σιλικόνης δεν επιδρούν στην
ποιότητα του ήχου.
–– Ενδέχεται να ακούσετε έναν ήχο θραύσης όταν
φοράτε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια". Δεν
πρόκειται για δυσλειτουργία.
–– Τα αφρώδη υλικά αλλοιώνονται με το πέρασμα
του χρόνου και τη φύλαξη. Αντικαταστήστε τα
με νέα υλικά αν η αλλοίωση εμποδίζει την
αρχική λειτουργία.
Μπορείτε να παραγγείλετε προαιρετικά
ανταλλακτικά προστατευτικά "μαξιλαράκια"
από τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα μόνο με
τα ακόλουθα μοντέλα. Ενημερώστε το iPhone ή το
iPod στο πιο πρόσφατο λογισμικό πριν από τη
χρήση.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6ης γενιάς)
(Από τον Αύγουστο του 2017)
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικά
Σύστημα επικοινωνίας:
Προδιαγραφή BLUETOOTH έκδοση 4.1
Έξοδος:
Προδιαγραφή BLUETOOTH κατηγορίας ισχύος 1
Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:
σε ευθεία περίπου 10 m1)
Ζώνη συχνοτήτων:
Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Συχνότητα λειτουργίας:
BLUETOOTH 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m στα 10 m
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής3): SBC4) , AAC5)
Υποστηριζόμενη μέθοδος προστασίας περιεχομένου:
SCMS-T
Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας
44,1 kHz)
Αντικείμενα που περιλαμβάνονται:
Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά ακύρωσης
θορύβου (1)
Καλώδιο micro USB (περίπου 50 cm) (1)
Θήκη φόρτισης (1)
Μακριά ελαστικά προστατευτικά "μαξιλαράκια"
υβριδικής σιλικόνης (SS/S/M/L 2 έκαστο)
Προστατευτικά "μαξιλαράκια" τριπλής άνεσης
(S/M/L 2 έκαστο)
Υποστηρικτικά εφαρμογής (M/L 2 έκαστο)
Οδηγός αναφοράς (αυτό το φύλλο) (1)
Οδηγίες λειτουργίας (1)
Άλλα έγγραφα (1 πακέτο)
Η πραγματική εμβέλεια διαφέρει και εξαρτάται
από παράγοντες όπως τα εμπόδια που
παρεμβάλλονται ανάμεσα στις συσκευές, τα
μαγνητικά πεδία γύρω από έναν φούρνο
μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την
ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το
λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κ.λπ.
2)
Τα προφίλ των προτύπων BLUETOOTH
υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας
BLUETOOTH ανάμεσα στις συσκευές.
3)
Κωδικοποιητής: μορφή συμπίεσης και
μετατροπής του ηχητικού σήματος
4)
Subband Codec (Κωδικοποιητής υποζώνης)
5)
Προηγμένη κωδικοποίηση ήχου
1)
Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
ακύρωσης θορύβου
Πηγή τροφοδοσίας:
DC 3,7 V: ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη
μπαταρία ιόντων λιθίου
DC 5 V: κατά τη φόρτιση μέσω USB
Μάζα: περίπου 6,8 g (Ακουστικά)
περίπου 70 g (Θήκη φόρτισης)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος:
1 W (Ακουστικά), 3 W (Θήκη φόρτισης)
Ώρες χρήσης:
Κατά τη σύνδεση μέσω της συσκευής BLUETOOTH
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής:
Μέγ. 3 ώρες (ακύρωση θορύβου
ενεργοποιημένη), Μέγ. 3 ώρες (ακύρωση
θορύβου απενεργοποιημένη)
Χρόνος επικοινωνίας:
Μέγ. 3,5 ώρες
Χρόνος αναμονής:
Μέγ. 8 ώρες (ακύρωση θορύβου
ενεργοποιημένη), Μέγ. 35 ώρες (ακύρωση
θορύβου απενεργοποιημένη)
Σημείωση: Οι χρόνοι χρήσης μπορεί να είναι
μικρότεροι ανάλογα με τον κωδικοποιητή και τις
συνθήκες χρήσης.
Χρόνος φόρτισης:
Περίπου 1,5 ώρες
(Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής επί 70
λεπτά μετά από φόρτιση 15 λεπτών.) (Ακουστικά)
Περίπου 3 ώρες (Θήκη φόρτισης)
Σημείωση: Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
Θερμοκρασία φόρτισης: 5 °C έως 35 °C
Μικρόφωνο
Τύπος: ηλεκτρικός συμπυκνωτής
Κατευθυντικότητα: πολυκατευθυντικό
Εύρος πραγματικής συχνότητας: 50 Hz - 8.000 Hz
Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της
μπαταρίας με τη χρήση USB
(Από τον Αύγουστο του 2017)
Προσωπικός υπολογιστής με προεγκατεστημένο ένα
από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα και θύρα
USB:
Λειτουργικά συστήματα
(κατά τη χρήση Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional /
Ultimate
(κατά τη χρήση Mac)
macOS (έκδοση 10.9 ή νεότερη)
Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά
υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
®
®
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η
Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ
του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την
επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την
καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που
παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο
σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει
πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη
μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα
νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν
εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο
ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύς
της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την
παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η
αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους
όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που
σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα
εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών
και άυλων απωλειών, του τιμήματος που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, της
απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων,
απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή
οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων
– της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης
απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή
ζημία αφορά σε:
• Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του
προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω
ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την
περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος
του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή
διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου
χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
• Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν
από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
• Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή
αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
• Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που
υπόκεινται σε οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων
αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή
σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα
και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του
δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα
πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή
περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη
μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα
νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη
απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών
που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ
προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες
πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony
κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή
που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος,
ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο
περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα
ισχύουν οι τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα
που απορρέο από η πα ο σα
ηση
σ μφω α μ ο ό ο πο π
ο α σ α ή
ω
α πα αβ άπ ο α α
α ώμα ά ο πο
πη ά ο από η σ ο σα θ ή ομοθ σ α
σ
ά μ η πώ ηση α α α ω ώ π ο ό ω
Η πα ο σα
ηση
θ
α όμ μα
α ώμα α
πο
ομ ω α
ο
α πο
μπο ο
α α θο ή α π ο σ ο
ο
α ώμα ά σα
α ο ω π οσώπω από α
οπο α α ο άσα
οπ οό Η
ηση
οπο ω
πο
α ωμά ω σα
από
α
απο
σ ά σ σά
Sony He as A E E
Δέκτης
Τύπος: κλειστού τύπου, δυναμικά
Μονάδα οδήγησης: 6 mm
®
®
®
®
• Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη
γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται:
–– η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις
προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που
περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
–– οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να
συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που
ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν
είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
• Αμέλεια.
• Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες
ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική
θερμότητα, ακατάλληλο εξαερισμό, υπέρταση,
υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση
εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού,
άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη
του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της
Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο
παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης
από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
®
Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε πoυ αγοράσατε αυτό τo προϊόν
της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από
τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το
προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή μ’ ένα
μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων σέρβις μας
(ASN) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή
και άλλων χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την
εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια
(Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να
βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας
ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους
καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες
μας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία,
σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με
τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων
σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony
που αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται
στα φυλλάδια που συνόδευαν το προϊόν σας, υπό
την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν
είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο
με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ
ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η
αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την
παρούσα εγγύηση, εταιρεία Sony, είναι αυτή που
αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον
αυτής φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η
επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί
ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της
αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή
κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής
Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony) χωρίς
επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το
προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα του, εντός
εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που
εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή
εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή
εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που
έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα
παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο
τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της
ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος
και της επωνυμίας του εμπόρου) μαζί με το
ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης.
Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν
επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν
προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν
δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το
προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία
του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο
τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του
προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή
καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή
σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα
αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα
αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για
επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και
τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη
μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony
ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
• Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα
φυσιολογικής φθοράς.
• Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια
εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, καλώδια κλπ.),
• Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω
χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με
την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση,
• Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν
από:
–– Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
–– του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή
επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή
βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
–– μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της
Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
–– μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις
οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
–– εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο
μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και
τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα
όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το
προϊόν.
• Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με
λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή
λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
• Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων
με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία
ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα
προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να
χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
• Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα,
περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των
οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν
συνιστώνται από τη Sony.
• Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα
που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
Βασ οφ α
Μα ο σ
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
V
m
0
o 0
000
g
@
00
o
om
Download PDF

advertising