Sony | WI-1000X | Sony WI-1000X Ασύρματα ενδώτια ακουστικά WI-1000X με εξουδετέρωση θορύβου Οδηγός αναφοράς

Wireless Noise
Cancelling
Stereo Headset
Информация за продукта BG
Referenční příručka
CZ
Guia de referência
PT
Referenčná príručka
SK
Ghid de referinţă
RO
Referenčni priročnik
SI
Οδηγός αναφοράς
GR
–– Дори ако свързаното устройство
отговаря на гореспоменатия
BLUETOOTH стандарт, при някои
устройства може да не е възможно да
се осъществи връзка и да работят
правилно в зависимост от функциите
и спецификациите на устройството.
–– Когато говорите по телефона чрез
функцията “свободни ръце”, може да
се появи шум в зависимост от
устройството или средата на
комуникация.
• В зависимост от устройството, което
трябва да бъде свързано, може да се
наложи да изчакате известно време, за
да започне комуникацията.
Ако звукът прекъсва често по време
на възпроизвеждане
• Ситуацията може да се подобри чрез
настройка на режима за качество на
звука на “приоритет върху стабилността
на връзката”. За подробности вижте
Помощното ръководство.
• Можете да подобрите положението,
като промените настройките за качество
на безжично възпроизвеждане или като
коригирате режима на безжично
възпроизвеждане на SBC на
предавателното устройство. За
подробности направете справка с
инструкциите за експлоатация,
доставени с предавателното устройство.
• Ако използвате смартфон, можете да
подобрите нещата, като затворите
ненужни приложения или рестартирате
смартфона.
Относно използването на
приложения за повикване за
смартфони и компютри
• Това устройство поддържа само
нормални входящи повиквания. Не се
поддържат приложения за повикване за
смартфони и компютри.
Относно зареждането на уреда
WI-1000X
рециклиране на използвани батерии. За
подробна информация относно
рециклирането на този продукт или
батерия можете да се обърнете към
местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили продукта
или батерията.
A
Валидността на знака CE се ограничава
само до тези държави, където същият има
законна сила, основно в държавите от EEA
(Европейска икономическа зона).
Името и логото LDAC™ са търговска марка
на Sony Corporation.
Писменият знак Bluetooth® и логото са
регистрирани търговски марки,
собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко
използване на тези марки от Sony
Corporation е по лиценз.
B

N-Mark е търговска марка или
регистрирана търговска марка на NFC
Forum, Inc. в САЩ и в други държави.
Windows е търговска марка или
регистрирана търговска марка на
Microsoft Corporation в САЩ и/или други
държави.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS и
Mac са търговски марки на Apple Inc.,
регистрирани в САЩ и други държави.
NC/AMBIENT
C

Използването на знака Made for Apple
означава, че даден аксесоар е проектиран
с цел конкретно свързване с продукта(ите)
на Apple, посочени на знака, и че е
сертифициран от разработчика с цел да
отговаря на стандартите за
функциониране на Apple. Apple не носи
отговорност за работата на това
устройство или неговото съответствие със
стандартите за безопасност или
регулаторните такива.
Qualcomm® е търговска марка на
Qualcomm Incorporated, регистрирана в
САЩ и в други държави и използвана с
разрешение. Qualcomm aptX™ audio е
търговска марка на Qualcomm
Technologies International, Ltd.,
регистрирана в САЩ и в други държави и
използвана с разрешение.
Android е търговска марка на Google LLC.
Други търговски марки и търговски имена
са тези на съответните им собственици.
Предпазни мерки
Относно BLUETOOTH комуникации
Български
Не монтирайте уреда в ограничено
пространство, като например библиотека
или вграден шкаф.
Не излагайте продължително батерията
(пакета батерии или монтираните
батерии) на прекомерна топлина, като
например слънчева светлина, огън и пр.
Не разглобявайте, не отваряйте и не
нарязвайте акумулаторните елементи или
батериите.
В случай на изтичане на акумулаторен
елемент, не позволявайте течността да
осъществява контакт с кожата или очите.
При осъществяването на контакт измийте
засегнатата област с обилно количество
вода и потърсете медицинска помощ.
Акумулаторните елементи и батерии
трябва да бъдат заредени преди
употреба. Винаги правете справка с
инструкциите на производителя или
ръководството на оборудването за
правилни инструкции за зареждане.
След продължителен период на
съхранение може да се наложи да
заредите или разредите акумулаторните
елементи или батериите няколко пъти за
максимална ефективност.
Изхвърляйте по подходящ начин.
Забележка за потребители: следната
информация се отнася само за
оборудване, продавано в страни,
където се прилагат директивите на
ЕС
Този продукт е произведен от или от
името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония.
Запитвания за съответствие на продуктите
съгласно законодателството на
Европейския съюз, следва да се отправят
към Упълномощения представител Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Белгия. За въпроси, свързани със сервиз и
гаранция, моля използвайте адресите,
посочени в придружаващите сервизни
или гаранционни документи.
С настоящото, Sony Corporation декларира,
че това оборудване е в съответствие с
Директива 2014/53/EU.
Цялостният текст на ЕС декларацията за
съответствие може да се намери на
следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Третиране на
използвани батерии и
стари електрически и
електронни уреди
(приложимо в
Европейския Съюз и
други европейски
държави със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху устройството,
батерията или върху опаковката показва,
че продуктът и батерията не трябва да се
третират като домакински отпадък.
При някои батерии този символ се
използва в комбинация с означение на
химически елемент. Означението на
химическия елемент живак (Hg) или олово
(Pb) се добавя ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или 0,004%
олово. Като предадете тези продукти и
батерии на правилното място, Вие ще
помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха
възникнали при изхвърлянето им на
неподходящо място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се съхранят
природните ресурси.
За продукти, които от гледна точка на
безопасност, правилен начин на действие
или съхранение на данни изискват
батерията да бъде постоянно свързана
(вградена), тази батерия трябва да бъде
подменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да сте сигурни, че
вградената батерия ще бъде третирана
правилно, предайте старите продукти в
събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. За
всички останали батерии моля прочетете
в упътването как да извадите по
безопасен начин батерията от продукта.
Предайте я в събирателния пункт за
©2017 Sony Corporation
Printed in Malaysia
4-696-994-52(1)
• Безжичната технология BLUETOOTH
работи в рамките на диапазон от около
10 m. Максималният диапазон на
комуникация може да варира в
зависимост от препятствията (човешко
тяло, метал, стена и т.н.) или
електромагнитната среда.
• Антената е вградена в уреда, както е
илюстрирано в пунктираната линия
(фиг. ). Чувствителността на
BLUETOOTH комуникациите ще се
подобри чрез завъртане на посоката на
вградената антена към свързаното
BLUETOOTH устройство. Когато
препятствията се намират между
антената на свързаното устройство и
вградената антена на този уред, може
да се появи шум или прекъсване на
звука или деактивиране на
комуникацията.
• BLUETOOTH комуникациите може да
бъдат деактивирани или може да се
появи шум или прекъсване на звука при
следните условия.
–– Има човешко тяло между уреда и
BLUETOOTH устройството.
Тази ситуация може да бъде
подобрена, като поставите BLUETOOTH
устройството срещу антената на
уреда.
–– Между уреда и BLUETOOTH
устройството има препятствие като
метал или стена.
–– В близост до този уред се използва
устройство, което използва честота
2,4 GHz, като например Wi-Fi
устройство, безжичен телефон или
микровълнова фурна.
• Тъй като BLUETOOTH устройствата и
Wi‑Fi (IEEE802.11b/g/n) използват една и
съща честота (2,4 GHz), може да
възникне микровълново смущение,
което ще доведе до шум или
прекъсване на звука, или деактивиране
на комуникациите, ако този уред се
използва в близост до Wi‑Fi устройство.
В подобен случай извършете следното.
–– Използвайте този уред най-малко на
10 m от Wi‑Fi устройството.
–– Ако този уред се използва в рамките
на 10 m от Wi‑Fi устройство, изключете
Wi‑Fi устройството.
–– Монтирайте този уред и BLUETOOTH
устройството на възможно най-близко
разстояние.
• Излъчването на микровълни от
BLUETOOTH устройство може да засегне
работата на електронните медицински
устройства. Изключете този уред и други
BLUETOOTH устройства в следните
места, тъй като това може да доведе до
инцидент:
–– при наличието на запалим газ, в
болници или бензиностанции
–– в близост до автоматични врати или
пожароизвестителни системи.
• Когато използвате устройството в
самолет, следвайте инструкциите на
салонния екипаж или попитайте
авиолинията, с която летите, за
условията за използване на
устройството. Ако не използвате
доставения кабел на слушалките,
радиовълните могат да окажат влияние
на инструментите и да доведат до риск
от инцидент поради неизправност.
Уверете се, че използвате доставения
кабел на слушалките в самолета.
• Поради спецификата на безжичната
технология звукът от това устройство е
забавен спрямо звука и музиката,
възпроизвеждани от изпращащото
устройство. Затова може да има
разминаване между картината и звука,
когато гледате филм или играете на
игра.
• Този уред поддържа функции за
сигурност, които са в съответствие с
BLUETOOTH стандарта, за да се осигури
сигурна връзка при използването на
безжичната BLUETOOTH технология, но
защитата може да не е достатъчна в
зависимост от настройката. Бъдете
внимателни, когато общувате с помощта
на безжична BLUETOOTH технология.
• Ние не поемаме никаква отговорност за
изтичането на информация по време на
BLUETOOTH комуникации.
• Не може да се гарантира връзка с
всички BLUETOOTH устройства.
–– Устройството, което използва
функцията BLUETOOTH, трябва да
съответства на стандарта BLUETOOTH,
определен от Bluetooth SIG, Inc., и да
бъде удостоверено.
http://www.sony.net/
• Този уред може да се зарежда само
чрез USB. За зареждане е необходим
персонален компютър с USB порт.
• По време на зареждане този уред не
може да бъде включван и функциите
BLUETOOTH и шумопотискане не могат
да се използват.
• Ако не използвате уреда за дълъг
период от време, е възможно
акумулаторната батерия да не може да
задържи достатъчен заряд. Батерията
ще може да задържи заряда както
трябва след неколкократно
последователно разреждане и
зареждане.
• Ако съхранявате уреда за дълъг период
от време, зареждайте батерията на
всяка половин година, за да
предотвратите преразреждане.
• Ако времето, в което можете да
използвате уреда, стане много кратко,
акумулаторната батерия трябва да бъде
заменена с нова. Моля, свържете се с
най-близкия търговец на Sony за
резервна батерия.
Забележка за статичното
електричество
• Акумулираното в корпуса статично
електричество може да причини леко
изтръпване в ушите ви. За да сведете
този ефект до минимум, носете дрехи от
естествени материи.
Ако уредът не работи правилно
• Нулирайте уреда (фиг. ).
Натиснете бутоните  и NC/AMBIENT
едновременно по време на зареждане.
Уредът ще бъде нулиран. Информацията
за сдвояване няма да се изтрие.
• Ако проблемът продължи дори след
операцията за нулиране, посочена
по-горе, инициализирайте уреда, както
следва.
Извадете micro-USB кабела от micro-USB
порта, изключете уреда, след което
задръжте едновременно натиснати
за повече от
бутоните  и /
7 секунди. Индикаторът (син) премигва
4 пъти и уредът се нулира до
фабричните настройки. Цялата
информация за сдвоявания е изтрита.
• След нулирането на уреда до фабрични
настройки той може да не се свърже с
вашия iPhone или компютър. В такъв
случай изтрийте информацията за
сдвоявания на уреда от iPhone или
компютъра и ги сдвоете отново.
Какво е шумопотискане?
• Шумопотискащата верига действително
усеща външните шумове с вградените
микрофони и изпраща еднакъв, но
противоположен заглушаващ сигнал
към уреда.
–– Ефектът на шумопотискане може да
не е изявен в много тиха среда или
може да се чува известен шум.
–– В зависимост от начина, по който
носите устройството, ефектът за
премахване на шума може да варира
или да се стигне до бибипкане. В
такъв случай свалете устройството и
отново го сложете.
–– Функцията за шумопотискане работи
основно за шумове в ниската честотна
лента. Въпреки че шумът е намален,
той не се заглушава напълно.
–– Когато използвате уреда във влак или
автомобил, може да възникне шум в
зависимост от уличните условия.
–– Мобилните телефони могат да
причинят смущения и шум. Ако това
се случи, отдалечете уреда от
мобилния телефон.
–– Не покривайте микрофоните на
устройството () с ръце. Ефектът за
премахване на шума на режим
Обкръжаващ звук може да не работи
правилно или да се стигне до
бибипкане. В такъв случай махнете
ръцете си от микрофоните на
устройството (Фиг. ).
Друго
• Когато използвате уреда като кабелни
слушалки, използвайте само доставения
в комплекта специален кабел на
слушалки. Уверете се, че специалният
кабел на слушалки е поставен
правилно.
• Не поставяйте този уред на място,
изложено на влага, прах, сажди или
пара, на въздействието на пряка
слънчева светлина. Не оставяйте уреда
в автомобил за дълъг период от време.
Това може да доведе до неизправност.
• BLUETOOTH устройството може да не
функционира в комбинация с мобилни
телефони в зависимост от условията на
радиовълните и мястото, където се
използва оборудването.
• Високата сила на звука може да увреди
слуха ви.
• За безопасност на движението не
използвайте, докато шофирате или
карате колело.
• Не използвайте уреда на места, където
би било опасно, ако не можете да
чувате околния звук, като при
железопътни прелези, железопътни
гари и строителни обекти.
• Не прилагайте напрежение или тежест
върху уреда, защото това може да
причини деформацията му при
продължително съхранение.
• Не подлагайте уреда на силно
сътресение.
• Почиствайте уреда с мека суха кърпа.
• Не излагайте уреда на вода. Уредът не е
водоустойчив.
Не забравяйте да следвате предпазните
мерки по-долу.
–– Внимавайте да не изпуснете уреда в
мивка или в друг съд, пълен с вода.
–– Не използвайте уреда на влажни
места или при лошо време, например
при дъжд или сняг.
–– Не мокрете уреда.
Ако докоснете уреда с мокри ръце
или поставите уреда във влажни
дрехи, той може да се намокри, което
ще доведе до неизправност на уреда.
• Ако почувствате дискомфорт след
използване на уреда, незабавно спрете
използването му.
• Инсталирайте наушниците здраво. Ако
някой наушник случайно се откачи и
остане в ухото ви, това може да доведе
до увреждане.
• Дръжте продукта далече от деца,
защото те могат да глътнат някои от
малките части на слушалките.
• Ако имате въпроси или проблеми,
свързани с използването на уреда,
които не са включени в това
ръководство, се обърнете към
най-близкия търговец на Sony.
Повече информация за наушниците
за троен комфорт
• Предоставените наушници за троен
комфорт осигуряват плътно прилепване
за ефективно атенюиране на околните
звуци.
–– Продължителното използване на
плътно прилепнали наушници може
да доведе до напрежение в ушите ви.
Ако изпитате неразположение,
преустановете употребата.
–– Не дърпайте само за частта от пенест
силикон на наушниците. Ако частта от
пенест силикон бъде отделена от
наушниците, те няма да
функционират.
–– Не подлагайте частта от силиконова
пяна на натиск за дълъг период от
време, тъй като това може да доведе
до деформация.
–– Различните размери на отворите на
частта от пенест силикон не оказват
влияние върху качеството на звука.
–– Възможно е да чуете пукащ звук в
ушите си, когато носите наушниците.
Това не е неизправност.
–– Качеството на пенестите материали се
влошава с времето и дългото
съхранение. Сменете с нови
материали, ако качеството е
дотолкова влошено, че да
възпрепятства нормалното
функциониране.
Допълнителни резервни наушници
могат да бъдат поръчани от
най-близкия търговец на Sony.
Съвместими
модели iPhone/
iPod
Можете да използвате устройството само
със следните модели. Преди употреба
обновете до най-новата версия на
софтуера на iPhone или iPod.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6-то поколение)
(към август 2017 г.)
Спецификации
Общи
Комуникационна система: BLUETOOTH
спецификация версия 4.1
Изход: BLUETOOTH спецификация Power
Class 2
Максимален комуникационен обхват:
линия на видимост прибл. 10 m1)
Честотна лента: лента 2,4 GHz (2,4000 GHz
– 2,4835 GHz)
Работна честота: BLUETOOTH 2 400 MHz
– 2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Максимална изходна мощност:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m на 10 m
Съвместими BLUETOOTH профили2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддържан кодек3): SBC4), AAC5), LDAC,
aptX, aptX HD
Поддържан метод на защита на
съдържанието: SCMS-T
Диапазон на предаване (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на
дискретизация 44,1 kHz)
20 Hz – 40 000 Hz (Честота на
дискретизация LDAC 96 kHz, 990 kbps)
Включени артикули:
Безжични шумопотискащи стерео
слушалки (1)
Micro-USB кабел (прибл. 50 cm) (1)
Специален кабел на слушалки
(прибл. 1 m) (1)
Чантичка за съхранение (1)
Хибридни силиконови наушници
(SS/S/M/L 2 всеки)
Наушници за троен комфорт (S/M/L
2 всеки)
Преходник за различни конектори за
самолет6) (1)
Информация за продукта (този лист)
(1)
Инструкции за работа (1)
Други документи (1 набор)
Реалният обхват се променя в
зависимост от фактори, като например
препятствия между устройствата,
магнитни полета около микровълнова
фурна, статично електричество,
чувствителност на приемането,
характеристики на антените,
операционна система, софтуерно
приложение и др.
2)
Профилите за BLUETOOTH стандарта
указват предназначението на
комуникациите чрез BLUETOOTH между
устройствата.
3)
Кодек: формат на компресия и
преобразуване на аудио сигнала
4)
Кодек за подобхват
5)
Разширено кодиране на звук
6)
В зависимост от услугите за забавление
на борда може и да не се поддържа.
1)
Безжични
шумопотискащи
стерео слушалки
Източник на захранване:
DC 3,7 V: вградена литиево-йонна
акумулаторна батерия
DC 5 V: при зареждане чрез USB
Маса: прибл. 71 g (основен уред: прибл.
61 g)
Работна температура: 0 °C до 40 °C
Номинална консумация: 1,5 W
Време на използване:
При свързване чрез BLUETOOTH
устройството
Време за възпроизвеждане на
музика:
Макс. 10 часа (NC ON), макс. 13 часа
(NC OFF)
Време за комуникация:
Макс. 10 часа (NC ON), макс. 12 часа
(NC OFF)
Време в режим на готовност:
Макс. 17 часа (NC ON), макс.
100 часа (NC OFF)
При свързване през кабела на
слушалките и NC ON:
Макс. 14 часа
Забележка: Времето на използване
може да е по-кратко в зависимост от
кодека и условията на използване.
Време за зареждане:
Прибл. 3,5 часа
(След 15-минутно зареждане е
възможно възпроизвеждане на
музика до около 70 минути.)
Забележка: Времето за зареждане
може да е различно в зависимост от
условията на използване.
Температура на зареждане: 5 °C до 35 °C
Приемник
Тип: Затворени, хибридни
Мембрана: Хибридни
Честотна лента: 3 Hz – 40 000 Hz (JEITA)
(при свързвате през кабела на
слушалките при включен уред)
Импеданс:
22 Ω (1 kHz) (при свързвате през
кабела на слушалките при включен
уред)
24 Ω (1 kHz) (при свързвате през
кабела на слушалките при изключен
уред)
Чувствителност:
101 dB/mW (при свързвате през
кабела на слушалките при включен
уред)
97 dB/mW (при свързвате през
кабела на слушалките при изключен
уред)
Микрофон
Тип: електрет кондензатор
Посока: многопосочен
Ефективен честотен диапазон:
50 Hz – 8 000 Hz
Системни изисквания
за зареждане на
батерията с помощта
на USB
(към август 2017 г.)
Персонален компютър с предварително
инсталирана някоя от следните
операционни системи и USB порт:
Операционни системи
(когато се използва Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(когато се използва Mac)
macOS (версия 10.9 или по-нова версия)
Конструкцията и спецификациите
подлежат на промяна без уведомление.
Česky
Zařízení neumísťujte do stísněných prostor,
jako je knihovna nebo sekretář.
Nevystavujte baterie (modul akumulátoru
nebo vložené baterie) vysokým teplotám,
jako je sluneční záření, oheň atd., po delší
dobu.
Akumulátory nebo baterie nerozebírejte,
neotvírejte ani nedrťte.
Pokud z článku uniká kapalina, nedopusťte,
aby přišla do kontaktu s pokožkou nebo s
očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte
zasaženou oblast velkým množstvím vody a
vyhledejte pomoc lékaře.
Akumulátory a baterie je nutné před
použitím nabít. Pokyny týkající se řádného
nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo
v návodu k vybavení.
Po dlouhodobém skladování může být nutné
akumulátory nebo baterie několikrát nabít a
vybít, aby u nich bylo dosaženo maximálního
výkonu.
Zlikvidujte náležitým způsobem.
Poznámka pro zákazníky: následující
informace se vztahují jen na produkty
prodávané v zemích, ve kterých platí
směrnice EU
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v
zastoupení společností Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko.
Žádosti týkající se technických požadavků na
výrobky danými směrnicemi Evropské unie je
třeba adresovat na zplnomocněného
zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgie. Pro záležitosti servisu
a záručních podmínek se obracejte na adresy
uvedené v servisních a záručních
dokumentech.
• Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality
bezdrátového přehrávání nebo přepnutím
režimu bezdrátového přehrávání na SBC na
vysílacím zařízení. Podrobné informace
najdete v pokynech k používání vysílacího
zařízení.
• Pokud používáte chytrý telefon, je možné,
že pomůže vypnutí nepotřebných aplikací
nebo restartování telefonu.
Používání aplikací pro volání určených
pro chytré telefony a počítače
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto
zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k
dispozici na této internetové adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Nakládání s
nepotřebnými
bateriemi a elektrickým
nebo elektronickým
zařízením (platí v
Evropské unii a dalších
evropských státech
využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku, na
baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že
s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat
jako s běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech
baterii může být použit v kombinaci s
chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg)
nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie
obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo
0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete
zabránit možným negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by
mohlo docházet
v případech nevhodného zacházení.
Materiálová recyklace pomůže chránit
přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti,
funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé
spojení s vloženou baterií, je třeba, aby
takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze
kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobky, které jsou na konci své
životnosti na místo, jenž je určené ke sběru
elektrických a elektronických zařízení za
účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k obsluze,
která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z
výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k
recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, podnik zabezpečující místní
odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde
jste výrobek nebo baterii zakoupili.
Platnost označení CE se vztahuje pouze na
země, kde je toto označení vyžadováno
zákonem, zejména na země Evropského
společenství (EU).
Název a logo LDAC™ jsou ochranné známky
společnosti Sony Corporation.
Značka a loga Bluetooth® jsou registrované
ochranné známky společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití takových značek
společností Sony Corporation probíhá na
základě licence.
Značka N-Mark je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka společnosti
NFC Forum, Inc. ve Spojených státech
amerických a dalších zemích.
Windows je registrovaná ochranná známka
nebo ochranná známka společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených státech
a/nebo jiných zemích.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS a
Mac jsou ochranné známky společnosti
Apple Inc. registrované v USA a dalších
státech.
Použití známky Made for Apple znamená, že
příslušenství je určeno k připojení k
výrobkům značky Apple označeným ve
známce a že vývojář certifikací zaručuje
splnění výkonnostních standardů značky
Apple. Společnost Apple není odpovědná za
provoz tohoto zařízení ani za splnění
bezpečnostních a zákonných standardů
tímto zařízením.
Qualcomm® je ochranná známka společnosti
Qualcomm Incorporated registrovaná ve
Spojených státech a jiných zemích; použita
se svolením. Qualcomm aptX™ audio je
ochranná známka společnosti Qualcomm
Technologies International, Ltd. registrovaná
ve Spojených státech a jiných zemích;
použita se svolením.
Android je ochrannou známkou společnosti
Google LLC.
Další ochranné známky a obchodní názvy
jsou majetkem příslušných vlastníků.
Opatření
Komunikace BLUETOOTH
• Bezdrátová technologie BLUETOOTH
funguje v dosahu asi 10 m. Maximální
komunikační dosah se může lišit, pokud
jsou v okolí překážky (osoba, kov, stěna
atd.) nebo elektromagnetické pole.
• Anténa je integrována do jednotky, jak je
znázorněno tečkovanou čarou (obr. ).
Citlivost komunikace BLUETOOTH lze
zlepšit otočením integrované antény
zařízení k připojenému zařízení
BLUETOOTH. Pokud jsou mezi anténou
připojeného zařízení a integrovanou
anténou této jednotky překážky, může dojít
ke vzniku šumu nebo výpadku zvuku nebo
přerušení komunikace.
• K přerušení komunikace BLUETOOTH nebo
šumu či výpadku zvuku může dojít za
následujících podmínek.
–– Mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH
je osoba.
Tuto situaci lze zlepšit umístěním
zařízení BLUETOOTH směrem k anténě
jednotky.
–– Mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH
je překážka, například kov nebo stěna.
–– V blízkosti jednotky je používáno zařízení
využívající frekvenci 2,4 GHz, například
zařízení s podporou sítě Wi‑Fi,
bezdrátový telefon nebo mikrovlnná
trouba.
• Protože zařízení BLUETOOTH a Wi‑Fi
(IEEE802.11b/g/n) využívají stejnou
frekvenci (2,4 GHz), může vzniknout
mikrovlnné rušení vedoucí k šumu nebo
výpadku zvuku či přerušení komunikace,
pokud je tato jednotka používána
v blízkosti zařízení Wi‑Fi. V takovém
případě proveďte následující opatření.
–– Používejte tuto jednotku minimálně 10 m
od zařízení s podporou sítě Wi‑Fi.
–– Pokud je tato jednotka používána ve
vzdálenosti do 10 m od zařízení
s podporou sítě Wi‑Fi, je třeba zařízení
Wi‑Fi vypnout.
–– Umístěte tuto jednotku a zařízení
BLUETOOTH co nejblíže k sobě.
• Mikrovlny vycházející ze zařízení
BLUETOOTH mohou mít vliv na činnost
elektronických zdravotnických zařízení.
Tuto jednotku a další zařízení BLUETOOTH
je třeba v následujících prostředích
vypnout. V opačném případě může dojít
k nehodě:
–– v přítomnosti hořlavých plynů,
v nemocnicích nebo na čerpacích
stanicích,
–– v blízkosti automatických dveří nebo
požárního alarmu.
• Když používáte jednotku v letadle, řiďte se
pokyny posádky nebo se u letecké
společnosti, se kterou letíte, informujte na
podmínky pro používání jednotky. Pokud
nepoužijete dodaný kabel ke sluchátkům,
mohou vysokofrekvenční vlny ovlivňovat
přístroje, což by mohlo vést k nehodě
způsobené poruchou. V letadle používejte
dodaný kabel ke sluchátkům.
• Vzhledem k vlastnostem bezdrátové
technologie je zvuk přehrávaný na této
jednotce oproti zvuku a hudbě
přehrávaným na vysílajícím zařízení
opožděn. Při sledování filmu nebo hraní
hry se proto zvuk nemusí časově shodovat
s obrazem.
• Tato jednotka podporuje funkce, které jsou
v souladu s normou BLUETOOTH a
poskytují bezpečné připojení, pokud je
použita bezdrátová technologie
BLUETOOTH, ale v závislosti na nastavení
nemůže být zabezpečení dostatečné.
Během komunikace prostřednictvím
bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte
obezřetní.
• Nepřijímáme žádnou odpovědnost za únik
informací během komunikace BLUETOOTH.
• Propojení se všemi zařízeními BLUETOOTH
nelze zaručit.
–– Zařízení s podporou funkce BLUETOOTH
musí splňovat normu BLUETOOTH
specifikovanou společností Bluetooth
SIG, Inc. a musí být ověřeno.
–– I když připojená zařízení vyhovují výše
uvedené normě BLUETOOTH, některá
zařízení nemusí být možné připojit nebo
nemusí fungovat správně v závislosti na
funkcích nebo technických údajích
zařízení.
–– Během hovoru se zařízením handsfree
může být slyšet hluk v závislosti na
zařízení nebo prostředí komunikace.
• V závislosti na zařízení, které chcete
připojit, může zahájení komunikace
nějakou dobu trvat.
Pokud během přehrávání často
přeskakuje zvuk
• Situace se může zlepšit, pokud nastavíte
režim kvality zvuku na možnost „priorita
stabilního připojení“. Podrobnosti
naleznete v dokumentu Nápověda.
• Tato jednotka podporuje pouze běžné
příchozí hovory. Aplikace pro volání určené
pro chytré telefony a počítače nejsou
podporovány.
Informace o nabíjení jednotky
• Tuto jednotku lze nabíjet pouze pomocí
rozhraní USB. Nabíjení vyžaduje počítač
s portem USB.
• Během nabíjení nelze tuto jednotku
zapnout ani používat funkci BLUETOOTH
nebo funkci rušení hluku.
• Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte,
dobíjecí baterie si nemusí uchovat
dostatečnou kapacitu nabití. Baterii bude
možné řádně nabít po několika cyklech
vybití a nabití.
• Pokud jednotku na delší dobu uskladníte,
jednou za šest měsíců baterii dobijte, aby
nedošlo k nadměrnému vybití.
• Pokud se doba, po kterou lze jednotku
používat, extrémně zkrátí, je třeba dobíjecí
baterii vyměnit za novou. Obraťte se na
svého nejbližšího prodejce výrobků Sony a
požádejte o výměnu baterie.
Poznámka ke statické elektřině
• Statická elektřina nahromaděná v těle
může způsobit mírné mravenčení v uších.
Chcete-li tento jev minimalizovat, noste
oblečení z přírodních materiálů.
Pokud jednotka nefunguje správně
• Resetujte jednotku (obr. ).
Během nabíjení stiskněte zároveň tlačítka
 a NC/AMBIENT. Jednotka bude
resetována. Informace o párování nebudou
odstraněny.
• Pokud problém přetrvává i po provedení
výše uvedeného postupu resetování, je
třeba jednotku inicializovat dle
následujících pokynů.
Odpojte kabel micro USB od portu micro
USB, vypněte jednotku a poté současně
alespoň na
podržte tlačítka  a /
7 sekund. Indikátor (modrý) čtyřikrát
zabliká a jednotka bude resetována na
tovární nastavení. Všechny informace
o párování budou odstraněny.
• Po inicializaci jednotky se jednotka nemusí
připojit k zařízení iPhone nebo počítači.
V tomto případě odstraňte informace
o párování jednotky ze zařízení iPhone
nebo počítače a poté tato zařízení znovu
spárujte.
Co je to rušení hluku?
• Obvod rušení hluku pomocí vestavěných
mikrofonů zachycuje okolní hluk a odesílá
do jednotky stejný, ale opačný signál
rušení.
–– Ve velmi tichém prostředí nemusí být
efekt rušení hluku příliš výrazný nebo je
možné, že bude nějaký hluk slyšet.
–– Efekt rušení hluku se může lišit v
závislosti na způsobu nošení sluchátek,
případně může být slyšet pípání
(pískání). V takovém případě sluchátka
sundejte a znovu si je nasaďte.
–– Funkce rušení hluku funguje zejména v
pásmu nízkých frekvencí. Třebaže je hluk
omezen, není zcela vyrušen.
–– Pokud budete tuto jednotku používat ve
vlaku nebo v autě, může se v závislosti
na podmínkách na ulici objevit hluk.
–– Mobilní telefony mohou působit rušení a
hluk. Pokud by k tomu docházelo,
umístěte jednotku dále od mobilního
telefonu.
–– Nezakrývejte mikrofony sluchátek ()
rukama. Funkce rušení hluku nebo Režim
okolního zvuku nemusí fungovat
správně, případně může být slyšet pípání
(pískání). V takovém případě sundejte
ruce z mikrofonů sluchátek (obr. ).
Další informace
• Pokud jednotku používáte jako kabelová
sluchátka, používejte výhradně dodaný
speciální kabel ke sluchátkům. Ujistěte se,
že speciální kabel ke sluchátkům je řádně
zapojen.
• Tuto jednotku neumisťujte do prostoru
vystaveného vlhkosti, prachu, sazím nebo
páře či přímému slunečnému záření.
Jednotku nenechávejte delší dobu
v automobilu. Mohlo by dojít k její poruše.
• Použití zařízení BLUETOOTH nemusí
fungovat v mobilních telefonech,
v závislosti na podmínkách rádiových vln a
místě použití zařízení.
• Vysoká úroveň hlasitosti může ovlivnit váš
sluch.
• Z důvodu bezpečnosti silničního provozu
nepoužívejte sluchátka při řízení vozidla
nebo jízdě na kole.
• Jednotku nepoužívejte na místech, kde by
mohlo být nebezpečné, pokud neuslyšíte
okolní zvuky, například na železničních
přejezdech, vlakových nástupištích a
staveništích.
• Na jednotku nepokládejte těžké předměty
ani na ni netlačte, protože během
dlouhodobého uskladnění by mohlo dojít
k deformaci jednotky.
• Nevystavujte jednotku nadměrným
otřesům.
• Jednotku čistěte měkkým suchým
hadříkem.
• Nevystavujte jednotku působení vody.
Jednotka není vodotěsná.
Dodržujte níže uvedená opatření.
–– Dávejte pozor, abyste jednotku
neupustili do dřezu nebo nádoby plné
vody.
–– Nepoužívejte jednotku ve vlhkém
prostředí nebo za špatného počasí,
například během deště nebo sněžení.
–– Dbejte na to, aby se jednotka
nenamočila.
Pokud se jednotky dotknete mokrýma
rukama nebo pokud jednotku vložíte do
mokrého oblečení, může navlhnout, což
by mohlo způsobit její poruchu.
• Pokud se po použití jednotky necítíte
dobře, okamžitě přestaňte jednotku
používat.
• Návleky nasaďte pevně. Pokud návlek
omylem sklouzne a zůstane v uchu, mohlo
by dojít ke zranění.
• Děti mohou spolknout malé díly, například
návlek, proto uchovávejte jednotku mimo
dosah dětí.
• Máte-li jakékoli dotazy nebo pokud se
u jednotky objeví problémy, které nejsou
popsány v této příručce, obraťte se na
nejbližšího prodejce výrobků Sony.
Informace o extra pohodlných
návlecích
• Dodané extra pohodlné návleky padnou
přesně do ucha a efektivně potlačují okolní
hluk.
–– Dlouhodobé užívání těsně padnoucích
návlekůmůže způsobit namáhání uší.
Máte-li nepříjemnépocity, přestaňte
návleky používat.
–– Netahejte pouze za silikonovou pěnu
návleků.Pokud silikonovou pěnu oddělíte
od návleků,návleky nebudou fungovat.
–– Nevystavujte silikonovou pěnu
dlouhodobémutlaku, protože by to
mohlo způsobit deformaci této části.
–– Rozdílné velikosti otvorů v silikonové
pěně nemají vliv na kvalitu zvuku.
–– Při používání návleků můžete v uších
slyšet praskání. Nejde o poruchu.
–– Vlastnosti pěnového materiálu se
postupem času a při skladování zhoršují.
Pokud je ovlivněna funkčnost, vyměňte
jej za nový materiál.
Od nejbližšího prodejce výrobků Sony lze
také objednat volitelné náhradní návleky.
Kompatibilní
modely zařízení
iPhone/iPod
Jednotku můžete používat pouze s
následujícími modely. Před použitím
aktualizujte software zařízení iPhone nebo
iPod na nejnovější verzi.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. generace)
(platné k srpnu 2017)
Technické údaje
Obecné
Komunikační systém: BLUETOOTH, verze 4.1
Výstup: BLUETOOTH, třída výkonu 2
Maximální komunikační rozsah: přímá
viditelnost přibl. 10 m1)
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Provozní frekvence:
BLUETOOTH 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maximální výstupní výkon:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m na 10 m
Kompatibilní profily BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podporovaný kodek3): SBC4) , AAC5) , LDAC,
aptX, aptX HD
Podporovaná metoda ochrany obsahu:
SCMS-T
Přenosový rozsah (A2DP):
20 Hz až 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 44,1 kHz)
20 Hz až 40 000 Hz (vzorkovací
frekvence LDAC 96 kHz, 990 kb/s)
Balení obsahuje následující položky:
Bezdrátová stereofonní sluchátka s
funkcí rušení hluku (1)
Kabel micro USB (přibl. 50 cm) (1)
Speciální kabel ke sluchátkům (přibl.
1 m) (1)
Váček na přenášení (1)
Návleky sluchátek z hybridní silikonové
gumy (SS/S/M/L – 2 v každé velikosti)
Extra pohodlné návleky (S/M/L – 2 v
každé velikosti)
Adaptér konektoru do letadla6) (1)
Referenční příručka (tento list) (1)
Návod k obsluze (1)
Ostatní dokumenty (1 sada)
Skutečný rozsah se liší v závislosti na
různých faktorech, jako jsou například
překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnné trouby, statická
elektřina, citlivost příjmu, výkon antény,
operační systém, softwarová aplikace atd.
2)
Profily standardu BLUETOOTH značí účel
komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.
3)
Kodek: formát komprese a konverze
zvukového signálu.
4)
Kodek dílčího pásma.
5)
Pokročilé kódování zvuku.
6)
V závislosti na službách zábavy na palubě
letadla nemusí být funkce podporována.
1)
Bezdrátová stereofonní
sluchátka s funkcí
rušení hluku
Zdroj napájení:
DC 3,7 V: integrovaná lithium-iontová
dobíjecí baterie
DC 5 V: při nabíjení pomocí rozhraní
USB
Hmotnost: přibl. 71 g (hlavní jednotka: přibl.
61 g)
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Jmenovitý příkon: 1,5 W
Doba použití (h):
Při připojení prostřednictvím zařízení
BLUETOOTH
Doba pro přehrávání hudby:
Max. 10 hodin (funkce rušení hluku
zapnuta), max. 13 hodin (funkce
rušení hluku vypnuta)
Doba komunikace:
Max. 10 hodin (funkce rušení hluku
zapnuta), max. 12 hodin (funkce
rušení hluku vypnuta)
Pohotovostní režim:
Max. 17 hodin (funkce rušení hluku
zapnuta), max. 100 hodin (funkce
rušení hluku vypnuta)
Při připojení pomocí kabelu ke
sluchátkům se zapnutou funkcí rušení
hluku:
Max. 14 hodin
Poznámka: Doba použití může být
kratší v závislosti na kodeku a
podmínkách použití.
Doba nabíjení:
Přibl. 3,5 hodiny
(Po 15 minutách nabíjení je možné
přehrávat hudbu přibližně 70 minut.)
Poznámka: Doba nabíjení se může lišit
v závislosti na podmínkách použití.
Teplota nabíjení: 5 °C až 35 °C
Přijímač
Typ: Zavřené, hybridní
Měnič: Hybridní
Frekvenční rozsah: 3 Hz až 40 000 Hz (JEITA)
(při připojení pomocí kabelu ke
sluchátkům se zapnutou jednotkou)
Impedance:
22 Ω (1 kHz) (při připojení pomocí
kabelu ke sluchátkům se zapnutou
jednotkou)
24 Ω (1 kHz) (při připojení pomocí
kabelu ke sluchátkům se vypnutou
jednotkou)
Citlivost:
101 dB/mW (při připojení pomocí
kabelu ke sluchátkům se zapnutou
jednotkou)
97 dB/mW (při připojení pomocí kabelu
ke sluchátkům se vypnutou jednotkou)
Mikrofon
Typ: elektretový kondenzátorový
Směrovost: všesměrový
Efektivní frekvenční rozsah: 50 Hz až
8 000 Hz
Systémové požadavky
na dobíjení baterie
pomocí rozhraní USB
(platné k srpnu 2017)
Počítač s předinstalovaným operačním
systémem (z níže uvedených) a portem USB:
Operační systémy
(při použití počítače se systémem Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(při použití počítače se systémem Mac)
macOS (verze 10.9 nebo novější)
Provedení a technické údaje mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
Português
Não instale o aparelho num espaço fechado,
como uma estante ou um armário embutido.
Não exponha a bateria (bateria ou pilhas
instaladas) a calor excessivo, como luz solar
directa, fogo ou situações semelhantes,
durante muito tempo.
Não desmonte, abra nem destrua pilhas
secundárias ou baterias.
Se ocorrerem fugas das pilhas, não permita
que o líquido entre em contacto com a pele
ou os olhos. Em caso de contacto, lave a área
afetada com água em abundância e consulte
um médico.
As pilhas secundárias e baterias devem ser
carregadas antes da utilização. Para obter
instruções de carregamento adequadas,
consulte sempre as instruções do fabricante
ou o manual do equipamento.
Após longos períodos de armazenamento,
poderá ser necessário carregar e descarregar
as pilhas ou baterias várias vezes para obter
o máximo desempenho.
Elimine de forma adequada.
Nota para os clientes: as seguintes
informações aplicam-se apenas ao
equipamento comercializado nos
países que aplicam as Directivas da UE
Este produto foi fabricado por ou em nome
da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas
à conformidade dos produtos com base na
legislação da União Europeia devem ser
dirigidas ao representante autorizado, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Bélgica. Para quaisquer assuntos de serviço
ou garantia, consulte os endereços
fornecidos nos documentos de serviço ou de
garantia.
O(a) abaixo assinado(a) Sony Corporation
declara que o presente equipamento está em
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de
conformidade está disponível no seguinte
endereço de Internet:
http://www.compliance.sony.de/
Tratamento de pilhas e
equipamentos elétricos
e eletrónicos no final da
sua vida útil (Aplicável
na União Europeia e em
países Europeus com
sistemas de recolha
seletiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto na pilha
ou na sua embalagem, indica que estes
produtos e pilhas não devem ser tratados
como resíduos urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode
ser usado em combinação com um símbolo
químico. Os símbolos químicos para o
mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são
adicionados se a pilha contiver mais de
0,0005% em mercúrio ou 0,004% em
chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de
recolha destinado a resíduos de pilhas e
acumuladores.
Assegurando-se que estes produtos e pilhas
são corretamente depositadas, irá prevenir
potenciais consequências negativas para o
ambiente bem como para a saúde, que de
outra forma poderiam ocorrer pelo mau
manuseamento destes resíduos. A
reciclagem dos materiais contribuirá para a
conservação dos recursos naturais.
Se por motivos de segurança, desempenho
ou proteção de dados, os produtos a
necessitarem de uma ligação permanente a
uma pilha integrada, esta só deve ser
substituída por profissionais qualificados.
Acabado o período de vida útil dos produtos,
coloque-os no ponto de recolha de produtos
elétricos/eletrónicos de forma a garantir o
tratamento adequado da bateria integrada.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte
as instruções do equipamento sobre a
remoção da mesma. Deposite a bateria num
ponto de recolha destinado a resíduos de
pilhas e baterias.
Para informações mais detalhadas sobre a
reciclagem deste produto, por favor contacte
o município onde reside, os serviços de
recolha de resíduos da sua área ou a loja
onde adquiriu o produto ou a pilha.
A validade das marcas da CE está limitada
aos países em que for imposta por lei,
sobretudo nos países do EEE (Espaço
Económico Europeu).
O nome e logótipo LDAC™ é uma marca
comercial da Sony Corporation.
Os logótipos e a marca nominativa
Bluetooth® são marcas comerciais registadas
da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização
destas marcas pela Sony Corporation está
sujeita a licença.
A marca N é uma marca comercial ou uma
marca comercial registada da NFC Forum,
Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
Windows é uma marca comercial registada
da Microsoft Corporation nos Estados Unidos
e/ou noutros países.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS e
Mac são marcas comerciais da Apple Inc.,
registadas nos EUA e outros países.
O uso do selo Made for Apple significa que o
acessório foi desenhado para conectar
especificamente para o(s) produto(s) Apple
identificado(s) no selo e foi certificado pelo
desenvolvedor para atender aos padrões de
desempenho da Apple. A Apple não é
responsável pela operação deste dispositivo
ou por sua conformidade com normas de
segurança ou de regulamentação.
Qualcomm® é uma marca comercial da
Qualcomm Incorporated, registada nos
Estados Unidos e noutros países, utilizada
com permissão. Qualcomm aptX™ audio é
uma marca comercial da Qualcomm
Technologies International, Ltd., registada
nos Estados Unidos e noutros países,
utilizada com permissão.
Android é uma marca comercial da Google
LLC.
As outras marcas comerciais e nomes de
marcas comerciais são propriedade dos
respetivos proprietários.
Precauções
Sobre comunicações BLUETOOTH
• A tecnologia sem fios BLUETOOTH
funciona num alcance de cerca de 10 m. O
alcance de comunicação máximo pode
variar consoante os obstáculos (corpo
humano, metal, paredes, etc.) ou o
ambiente eletromagnético.
• A antena está incorporada na unidade
conforme ilustrado pela linha tracejada
(Fig. ). A sensibilidade das
comunicações BLUETOOTH irá melhorar se
a antena incorporada for orientada para o
dispositivo BLUETOOTH ligado. Quando há
obstáculos entre a antena do dispositivo
ligado e a antena incorporada desta
unidade, pode haver ruído, falha na saída
de som ou desativação das comunicações.
• As comunicações BLUETOOTH podem ser
desativadas e pode haver ruído ou falha
na saída de som sob as seguintes
condições.
–– Existe um corpo humano entre a
unidade e o dispositivo BLUETOOTH.
Esta situação pode ser melhorada
colocando o dispositivo BLUETOOTH de
frente para a antena da unidade.
–– Existe um obstáculo, como um objeto de
metal ou uma parede, entre a unidade e
o dispositivo BLUETOOTH.
–– Um dispositivo com frequência de
2,4 GHz, como um dispositivo Wi-Fi, um
telefone sem fios ou um micro-ondas,
está a ser utilizado perto desta unidade.
• Uma vez que os dispositivos BLUETOOTH e
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizam a mesma
frequência (2,4 GHz), pode ocorrer
interferência de micro-ondas resultando
em ruído, falha na saída de som ou
desativação das comunicações se esta
unidade for utilizada perto de um
dispositivo Wi-Fi. Nesse caso, faça o
seguinte.
–– Utilize esta unidade a uma distância de,
pelo menos, 10 m do dispositivo Wi‑Fi.
–– Se esta unidade for utilizada a menos de
10 m de um dispositivo Wi‑Fi, desligue o
dispositivo Wi‑Fi.
–– Instale esta unidade e o dispositivo
BLUETOOTH tão próximos quanto
possível um do outro.
• As micro-ondas emitidas por um
dispositivo BLUETOOTH podem afetar o
funcionamento de dispositivos médicos
eletrónicos. Desligue esta unidade e outros
dispositivos BLUETOOTH nos seguintes
locais, uma vez que podem provocar
acidentes:
–– onde existir gás inflamável, num hospital
ou bomba de gasolina
–– perto de portas automáticas ou de
alarmes de incêndio.
• Quando utilizar a unidade num avião, siga
as instruções da tripulação de cabine ou
solicite informações sobre a utilização da
unidade à companhia aérea. Se não utilizar
o cabo para auscultadores fornecido, as
ondas de rádio poderão afetar os
instrumentos, resultando em risco de
acidentes devido a avarias. Certifique-se
de que utiliza o cabo para auscultadores
fornecido num avião.
• Devido às características da tecnologia
sem fios, o som reproduzido nesta
unidade é atrasado relativamente ao som
e à música reproduzidos no dispositivo de
envio. Por isso, a imagem e o som podem
estar desalinhados quando da visualização
de um filme ou durante um jogo.
• Esta unidade suporta capacidades de
segurança que estão em conformidade
com a norma BLUETOOTH para fornecer
uma ligação segura quando a tecnologia
sem fios BLUETOOTH é utilizada, mas a
segurança pode não ser suficiente
dependendo da definição. Tenha cuidado
quando comunicar utilizando a tecnologia
sem fios BLUETOOTH.
• Não assumimos quaisquer
responsabilidades pela fuga de
informações durante a comunicação
BLUETOOTH.
• Não é possível garantir a ligação a todos
os dispositivos BLUETOOTH.
–– É necessário que um dispositivo com
função BLUETOOTH esteja em
conformidade com a norma BLUETOOTH
especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e
seja autenticado.
–– Mesmo que o dispositivo ligado esteja
em conformidade com a norma
BLUETOOTH acima mencionada, alguns
dispositivos podem não se ligar ou não
funcionar corretamente, dependendo
das funções ou especificações do
dispositivo.
–– Dependendo do dispositivo ou do
ambiente de comunicação, pode haver
ruído enquanto estiver a falar ao
telefone utilizando o sistema
mãos-livres.
• Dependendo do dispositivo a ser ligado, o
início da comunicação pode demorar
algum tempo.
Se o som saltar durante a reprodução
• A situação pode ser melhorada definindo
o modo de qualidade de som para
“prioridade à ligação estável”. Para mais
informações, consulte o Guia de Ajuda.
• A situação pode ser melhorada alterando
as definições da qualidade de reprodução
sem fios ou configurando o modo de
reprodução sem fios para SBC no
dispositivo transmissor. Para obter mais
informações, consulte o manual de
instruções fornecido com o dispositivo
transmissor.
• Se estiver a utilizar um smartphone, pode
melhorar a situação se encerrar as
aplicações de que não precise ou reiniciar
o smartphone.
Sobre a utilização de aplicações de
chamadas para smartphones e
computadores
• Esta unidade apenas suporta chamadas
recebidas normais. Não são suportadas
aplicações de chamadas para
smartphones e computadores.
Sobre o carregamento da unidade
• Esta unidade apenas pode ser carregada
utilizando USB. É necessário um
computador pessoal com porta USB para o
carregamento.
• Durante o carregamento, esta unidade não
pode ser ligada, nem podem ser utilizadas
as funções BLUETOOTH e de cancelamento
de ruído.
• Se não utilizar a unidade durante um
longo período de tempo, a bateria
recarregável poderá não ser capaz de
manter uma carga suficiente. A bateria
será capaz de manter adequadamente a
carga após carregar e descarregar
repetidamente várias vezes.
• Se guardar a unidade durante um longo
período de tempo, carregue a bateria uma
vez por semestre para evitar a descarga
excessiva.
• Se o período de tempo durante o qual
pode utilizar a unidade se tornar
extremamente curto, a bateria recarregável
deve ser substituída por uma nova.
Contacte o agente Sony mais próximo para
proceder à substituição da bateria.
Nota sobre eletricidade estática
• A eletricidade estática acumulada no
corpo pode provocar uma leve sensação
de formigueiro nos seus ouvidos. Para
minimizar o efeito, use vestuário feito de
materiais naturais.
Se a unidade não funcionar
corretamente
• Reinicie a unidade (Fig. ).
Carregue nos botões  e NC/AMBIENT
simultaneamente durante o carregamento.
A unidade será reiniciada. As informações
de emparelhamento não são eliminadas.
• Se o problema persistir mesmo depois de
realizar a operação de reinicialização
acima indicada, inicialize a unidade da
seguinte forma.
Desligue o cabo micro USB da porta micro
USB, desligue a unidade e, em seguida,
prima sem soltar os botões  e /
em simultâneo durante mais de
7 segundos. O indicador (azul) pisca
4 vezes e a unidade é reposta para as
definições de fábrica. Todas as
informações de emparelhamento são
eliminadas.
• Depois de inicializar a unidade, pode não
ser possível ligar a mesma ao seu iPhone
ou computador. Neste caso, elimine as
informações de emparelhamento da
unidade do iPhone ou do computador e,
em seguida, efetue novamente o
emparelhamento.
O que é o cancelamento de ruído?
• O circuito de cancelamento de ruído
deteta o ruído exterior com microfones
integrados e envia um sinal de
cancelamento igual mas oposto à unidade.
–– O efeito do cancelamento de ruído pode
não ser evidente num ambiente muito
silencioso, ou pode ser ouvido algum
ruído.
–– Dependendo da forma como utiliza a
unidade, o efeito de cancelamento de
ruído poderá variar ou poderá ser
emitido um sinal sonoro (som sibilante).
Nestes casos, retire a unidade e
coloque-a novamente.
–– A função de cancelamento de ruído
funciona fundamentalmente para ruído
na banda de baixa frequência. Embora o
ruído seja reduzido, não é totalmente
eliminado.
–– Quando utiliza a unidade num comboio
ou num automóvel, pode ocorrer ruído,
dependendo das condições da via.
–– Os telemóveis podem provocar
interferência e ruído. Se tal acontecer,
coloque a unidade mais longe do
telemóvel.
–– Não tape os microfones da unidade ()
com as mãos. A função de cancelamento
de ruído ou o Modo som ambiente
poderão não funcionar corretamente ou
poderá ser emitido um sinal sonoro (som
sibilante). Nestes casos, afaste as mãos
dos microfones da unidade (Fig. ).
Outros
• Quando utilizar a unidade como
auscultadores com fios, utilize apenas o
cabo para auscultadores dedicado
fornecido. Certifique-se de que o cabo
para auscultadores dedicado é
corretamente inserido.
• Não coloque esta unidade num local
exposto a humidade, pó, fuligem, vapor ou
sujeito a luz solar direta. Não deixe a
unidade num automóvel durante um
longo período de tempo. Se o fizer, pode
provocar uma avaria.
• Dependendo das condições das ondas de
rádio e do local onde estiver a utilizar o
equipamento, pode não ser possível
utilizar o dispositivo BLUETOOTH em
telemóveis.
• O volume elevado pode afetar a sua
audição.
• Para uma maior segurança rodoviária, não
utilize os auscultadores enquanto conduzir
ou quando andar de bicicleta.
• Não utilize a unidade em locais onde a
utilização da mesma possa provocar
situações de perigo, se não for possível
ouvir o som ambiente, como por exemplo,
passagens de nível, plataformas
ferroviárias e estaleiros de construção.
• Não coloque peso nem exerça pressão
sobre a unidade, pois pode provocar a
deformação da mesma durante um longo
período de armazenamento.
• Não submeta a unidade a impactos
excessivos.
• Limpe a unidade com um pano macio e
seco.
• Não exponha a unidade a água. A unidade
não é à prova de água.
Siga sempre as precauções abaixo
apresentadas.
–– Tenha cuidado para não deixar cair a
unidade num lavatório ou noutro
recipiente com água.
–– Não utilize a unidade em locais húmidos
ou com mau tempo, como, por exemplo,
debaixo de chuva ou na neve.
–– Não molhe a unidade.
Se tocar na unidade com as mãos
molhadas, ou se a colocar dentro de
uma peça de roupa húmida, esta poderá
ficar molhada e tal pode provocar uma
avaria.
• Se sentir desconforto após a utilização da
unidade, pare imediatamente de a utilizar.
• Coloque os auriculares com firmeza. Se um
auricular se soltar acidentalmente e ficar
no interior do ouvido, pode provocar
lesões.
• Visto as crianças poderem engolir peças
pequenas como um auricular, mantenha a
unidade fora do alcance das crianças.
• Se tiver dúvidas ou problemas relativos a
esta unidade que não sejam referidos
neste manual, consulte o agente Sony
mais próximo.
Sobre os auriculares de triplo conforto
• Os auriculares de triplo conforto
fornecidos proporcionam um encaixe
justo, para uma atenuação eficaz do ruído
ambiente.
–– A utilização prolongada de auriculares
com um encaixe justo poderá provocar
tensão nos ouvidos. Se sentir qualquer
desconforto, interrompa a utilização.
–– Não puxe apenas a parte em espuma de
silicone dos auriculares. Se a parte em
espuma de silicone for separada dos
auriculares, os auriculares não irão
funcionar.
–– Não submeta a parte em espuma de
silicone a pressão durante longos
períodos de tempo, uma vez que poderá
provocar deformações.
–– Os diferentes tamanhos dos orifícios da
parte em espuma de silicone não têm
qualquer efeito sobre a qualidade do
som.
–– Poderá ouvir um ruído semelhante a
estalidos nos seus ouvidos quando usar
os auriculares. Tal não se trata de uma
avaria.
–– Os materiais em espuma deterioram-se
ao longo do tempo e durante o
armazenamento. Se a deterioração
dificultar a função original, substitua por
materiais novos.
É possível encomendar auriculares de
substituição opcionais junto do agente
Sony mais próximo.
Modelos de
iPhone/iPod
compatíveis
Pode utilizar a unidade apenas com os
seguintes modelos. Antes de utilizar, atualize
o seu iPhone ou iPod para o software mais
recente.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6.ª geração)
(A partir de agosto de 2017)
Especificações
Geral
Sistema de comunicação: Especificação
BLUETOOTH versão 4.1
Saída: Especificação BLUETOOTH, Classe de
potência 2
Alcance de comunicação máximo: Campo
de visão de aprox. 10 m1)
Banda de frequências: Banda de 2,4 GHz
(2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Frequência de funcionamento: BLUETOOTH
2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Potência máxima de saída:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m a 10 m
Perfis BLUETOOTH compatíveis2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Codec suportado3): SBC4) , AAC5) , LDAC, aptX,
aptX HD
Método de proteção de conteúdos
suportado: SCMS-T
Intervalo de transmissão (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (frequência de
amostragem de 44,1 kHz)
20 Hz - 40.000 Hz (frequência de
amostragem LDAC de 96 kHz, 990 kbps)
Itens incluídos:
Auscultadores estéreo sem fios com
cancelamento de ruído (1)
Cabo micro USB (aprox. 50 cm) (1)
Cabo para auscultadores dedicado
(aprox. 1 m) (1)
Bolsa de transporte (1)
Auriculares em borracha de silicone
híbrido (SS/S/M/L 2 cada)
Auriculares de triplo conforto (S/M/L
2 cada)
Adaptador de ficha para avião6) (1)
Guia de referência (esta folha) (1)
Manual de Instruções (1)
Outros documentos (1 conjunto)
O alcance real varia consoante alguns
fatores, tais como, obstáculos entre
1)
2)
3)
4)
5)
6)
dispositivos, campos magnéticos junto de
um forno micro-ondas, eletricidade
estática, sensibilidade de receção,
desempenho da antena, sistema
operativo, aplicações de software, etc.
Os perfis da norma BLUETOOTH indicam o
objetivo das comunicações BLUETOOTH
entre dispositivos.
Codec: formato de compressão e
conversão do sinal de áudio
Sub-banda Codec
Codificação de áudio avançada
Dependendo dos serviços de
entretenimento a bordo do avião, poderá
não ser suportado.
Auscultadores estéreo
sem fios com
cancelamento de ruído
Fonte de alimentação:
CC 3,7 V: Bateria recarregável de iões de
lítio incorporada
CC 5 V: Quando carregar utilizando USB
Massa: aprox. 71 g (a unidade principal pesa
aproximadamente 61 g)
Temperatura de funcionamento: 0 °C a
40 °C
Consumo de energia nominal: 1,5 W
Horas de utilização:
Se ligar através do dispositivo
BLUETOOTH
Tempo de reprodução de música:
Máx. 10 horas (NC ON), Máx. 13 horas
(NC OFF)
Tempo de comunicação:
Máx. 10 horas (NC ON), Máx. 12 horas
(NC OFF)
Tempo em espera:
Máx. 17 horas (NC ON), Máx.
100 horas (NC OFF)
Ao ligar através do cabo para
auscultadores com NC ON:
Máx. 14 horas
Nota: Os tempos de utilização podem
ser inferiores dependendo do Codec e
das condições de utilização.
Tempo de carregamento:
Aprox. 3,5 horas
(É possível cerca de 70 minutos de
reprodução de música após 15 minutos
de carga.)
Nota: Os tempos de carregamento
podem ser diferentes, dependendo das
condições de utilização.
Temperatura de carregamento: 5 °C a 35 °C
Recetor
Tipo: Fechado, híbrido
Unidade acionadora: Híbrido
Resposta em frequência: 3 Hz - 40.000 Hz
(JEITA) (ao ligar através do cabo para
auscultadores com a unidade ligada)
Impedância:
22 Ω (1 kHz) (ao ligar através do cabo
para auscultadores com a unidade
ligada)
24 Ω (1 kHz) (ao ligar através do cabo
para auscultadores com a unidade
desligada)
Sensibilidade:
101 dB/mW (ao ligar através do cabo
para auscultadores com a unidade
ligada)
97 dB/mW (ao ligar através do cabo
para auscultadores com a unidade
desligada)
Microfone
Tipo: condensador de eletrete
Diretividade: omnidirecional
Gama de frequências efetiva: 50 Hz
- 8.000 Hz
Requisitos do sistema
para carregamento da
bateria através de USB
(A partir de agosto de 2017)
Computador pessoal com um dos seguintes
sistemas operativos pré-instalados e porta
USB:
Sistemas operativos
(se utilizar o Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(se utilizar o Mac)
macOS (versão 10.9 ou posterior)
Design e especificações sujeitos a alterações
sem aviso prévio.
Slovensky
Prístroj neumiestňujte do uzavretých
priestorov, ako je napr. knižnica alebo
vstavaná skriňa.
Batérie (jednotku batériových zdrojov alebo
nainštalované batérie) na dlhšiu dobu
nevystavujte nadmernej teplote, ako je napr.
slnečné svetlo, oheň a pod.
Sekundárne akumulátorové články ani
batérie nerozoberajte, neotvárajte a nerežte.
V prípade úniku kvapaliny z článku zabráňte
jej kontaktu s pokožkou a očami. Ak sa
dostane do kontaktu s pokožkou alebo
očami, umyte zasiahnuté miesto veľkým
množstvom vody a vyhľadajte pomoc lekára.
Sekundárne akumulátorové články a batérie
sa musia pred použitím nabiť. Vždy
dodržiavajte pokyny výrobcu alebo
informácie v návode k zariadeniu o
správnom nabíjaní.
Po dlhom období skladovania môže byť
potrebné akumulátorové články alebo
batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa
dosiahla maximálna výkonnosť.
Zlikvidujte správnym spôsobom.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce
informácie sa týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v
mene Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky
či výrobok vyhovuje požiadavkám podľa
legislatívy Európskej únie treba adresovať na
autorizovaného zástupcu Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko. V
akýchkoľvek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy
uvedené v separátnych servisných alebo
záručných dokumentoch.
Použitie štítka „Vyrobené pre Apple“
znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté
na pripojenie špeciálne k produktom značky
Apple uvedeným na štítku a vývojár ho
certifikoval tak, aby spĺňalo výkonnostné
normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nie je zodpovedná za prevádzku tohto
zariadenia ani za to, či spĺňa bezpečnostné a
regulačné normy.
Qualcomm® je ochranná známka spoločnosti
Qualcomm Incorporated registrovaná v USA
a v iných krajinách a používa sa s povolením.
Qualcomm aptX™ audio je ochranná známka
spoločnosti Qualcomm Technologies
International, Ltd. registrovaná v USA a v
iných krajinách a používa sa s povolením.
Android je obchodná značka spoločnosti
Google LLC.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy
sú majetkom ich príslušných vlastníkov.
Preventívne
opatrenia
Komunikácia BLUETOOTH
• Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
funguje v rozsahu približne 10 metrov.
Maximálny komunikačný rozsah sa môže
líšiť v závislosti od prekážok (ľudské telo,
kov, stena a pod.) alebo od
elektromagnetického prostredia.
• Anténa je zabudovaná do zariadenia v
mieste označenom na obrázku (obr. )
bodkovanou čiarou. Citlivosť komunikácie
pomocou technológie BLUETOOTH sa
zlepší otočením zabudovanej antény
smerom k pripojenému zariadeniu
BLUETOOTH. Ak sa medzi anténou
pripojeného zariadenia a zabudovanou
anténou tohto zariadenia nachádzajú
prekážky, môže dochádzať k výskytu šumu
alebo výpadkov zvuku, prípadne sa
komunikácia nemusí dať nadviazať.
• Komunikácia pomocou technológie
BLUETOOTH sa nemusí nadviazať alebo k
výskytu šumu alebo výpadkov zvuku môže
dochádzať za nasledujúcich okolností.
–– Medzi týmto zariadením a zariadením
BLUETOOTH sa nachádza ľudské telo.
Túto situáciu možno zlepšiť umiestnením
zariadenia BLUETOOTH tak, aby
smerovalo k anténe zariadenia.
–– Medzi týmto zariadením a zariadením s
technológiou BLUETOOTH sa nachádza
prekážka, napríklad kov alebo stena.
–– V blízkosti tohto zariadenia sa používa
zariadenie, ktoré využíva frekvenciu
2,4 GHz, napríklad zariadenie s
rozhraním Wi-Fi, bezdrôtový telefón
alebo mikrovlnná rúra.
• Keďže zariadenia BLUETOOTH a Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) využívajú rovnakú
frekvenciu (2,4 GHz), pri používaní tohto
zariadenia v blízkosti zariadenia s
rozhraním Wi-Fi môže dôjsť k
mikrovlnnému rušeniu, čo môže mať za
následok výskyt šumu alebo výpadkov
zvuku, prípadne nemožnosť nadviazať
komunikáciu. V takom prípade vykonajte
nasledovné kroky.
–– Toto zariadenie používajte vo
vzdialenosti minimálne 10 m od
zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
–– Ak sa toto zariadenie používa vo
vzdialenosti menej ako 10 m od
zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite
zariadenie s rozhraním Wi-Fi.
–– Umiestnite toto zariadenie a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
• Mikrovlny emitované zo zariadenia
BLUETOOTH môžu ovplyvniť fungovanie
elektronických zdravotníckych prístrojov.
Toto zariadenie a iné zariadenia
BLUETOOTH na nasledujúcich miestach
vypnite, pretože môžu zapríčiniť nehodu:
–– na miestach s horľavým plynom, v
nemocnici alebo na čerpacej stanici,
–– v blízkosti automatických dverí alebo
požiarneho hlásiča.
• Ak zariadenie používate v lietadle,
dodržiavajte pokyny posádky alebo si
vyžiadajte od leteckej spoločnosti, s ktorou
cestujete, podmienky používania tohto
zariadenia. Ak nepoužívate dodaný kábel
slúchadiel, rádiové vlny môžu ovplyvniť
prístroje a spôsobiť riziko nehody kvôli
poruche. V lietadle používajte dodaný
kábel slúchadiel.
• V dôsledku vlastností bezdrôtovej
technológie sa zvuk prehrávaný v tomto
zariadení mierne oneskoruje oproti zvuku
a hudbe prehrávanej v odosielajúcom
zariadení. Z tohto dôvodu sa nemusí obraz
a zvuk pri sledovaní filmu alebo hraní hry
vysielať súbežne.
• Zaradenie podporuje bezpečnostné
funkcie v súlade so štandardom
BLUETOOTH, ktoré poskytujú bezpečné
spojenie pri použití bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH, avšak v závislosti
od nastavenia nemusí byť zabezpečenie
dostačujúce. Pri používaní komunikácie
prostredníctvom bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH buďte opatrní.
• Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za
únik informácií počas komunikácie
BLUETOOTH.
• Nie je možné garantovať spojenie so
všetkými zariadeniami BLUETOOTH.
–– Zariadenie s funkciou BLUETOOTH musí
vyhovovať štandardu BLUETOOTH
určenému spoločnosťou Bluetooth SIG,
Inc. a musí byť overené.
–– Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje
vyššie uvedenému štandardu
BLUETOOTH, v závislosti od funkcií alebo
parametrov zariadenia sa niektoré
zariadenia nemusia spojiť alebo nemusia
správne fungovať.
–– Počas telefonovania bez pomoci rúk sa
môže v závislosti od zariadenia alebo od
komunikačného prostredia vyskytnúť
šum.
• V závislosti od pripojeného zariadenia
môže spustenie komunikácie chvíľu trvať.
Ak počas prehrávania pravidelne
preskakuje zvuk
• Tento stav možno zlepšiť nastavením
režimu kvality zvuku na možnosť „priorita
na stabilitu pripojenia“. Podrobnosti
nájdete v príručke pomoci.
• Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou
nastavení kvality bezdrôtového
prehrávania alebo nastavením režimu
bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC
vo vysielacom zariadení. Podrobnosti
nájdete v návode na obsluhu dodanom
spolu s vysielacím zariadením.
• Ak používate smartfón, túto situáciu je
možné zlepšiť vypnutím nepotrebných
aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že
zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/
EÚ.
Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii
na tejto internetovej adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Informácie o používaní aplikácií na
volanie pre smartfóny a počítače
Zneškodňovanie
použitých batérií,
elektrických a
elektronických
prístrojov (platí v
Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Nabíjanie zariadenia
Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale
znamená, že výrobok a batéria nemôže byť
spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento
symbol použitý v kombinácii s chemickými
značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo
0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
výrobkov a batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v
opačnom prípade mohol byť spôsobený pri
nesprávnom nakladaní. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej
batérie, túto batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaný personál. Aby ste zaručili, že
batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho
životnosti na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu elektrických a elektronických
zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať bezpečne
batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie,
kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu
alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín,
v ktorých je toto označenie ustanovené
zákonom, najmä krajín Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP).
Názov a logo LDAC™ je ochranná známka
spoločnosti Sony Corporation.
Označenie a logá Bluetooth® sú registrované
ochranné známky vo vlastníctve spoločnosti
Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie
týchto označení spoločnosťou Sony
Corporation je predmetom licencie.
N-Mark je ochranná známka alebo
registrovaná ochranná známka združenia
NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
Windows je registrovaná ochranná známka
alebo ochranná známka spoločnosti
Microsoft Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo iných krajinách.
Apple, iPhone, iPod, iPod Touch, macOS
a Mac sú ochranné známky spoločnosti
Apple Inc. registrované v USA a ďalších
krajinách.
• Toto zariadenie podporuje len bežné
prichádzajúce hovory. Aplikácie na volanie
pre smartfóny a počítače nie sú
podporované.
• Toto zariadenie je možné nabíjať len
pomocou rozhrania USB. Na nabíjanie je
potrebný osobný počítač s portom USB.
• Počas nabíjania sa toto zariadenie nedá
zapnúť a nedá sa používať funkcia
BLUETOOTH ani funkcie potlačenia šumu.
• Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať,
výdrž nabíjateľnej batérie sa môže skrátiť.
Výdrž sa obnoví po niekoľkonásobnom
cykle vybitia a opätovného nabitia.
• Ak zariadenie dlhodobo nepoužívate,
každého pol roka nabite batériu, aby sa
zabránilo jej nadmernému vybitiu.
• Ak sa výrazne skráti doba používania
zariadenia, nabíjateľnú batériu je potrebné
vymeniť za novú. Informácie o výmene
batérie vám poskytne najbližší predajca
produktov značky Sony.
Poznámka k statickej elektrine
• Statická elektrina nahromadená v tele
môže v ušiach spôsobiť jemné chvenie. Ak
chcete tento efekt minimalizovať, noste
oblečenie vyrobené z prírodných
materiálov.
Ak zariadenie nefunguje správne
• Resetujte zariadenie (obr. ).
Počas nabíjania súčasne stlačte tlačidlo 
a NC/AMBIENT. Zariadenie sa resetuje.
Informácie o párovaní sa neodstránia.
• Ak problém pretrváva aj po vyššie
opísanom resetovaní, zariadenie
inicializujte nasledujúcim spôsobom:
Odpojte kábel micro USB od portu micro
USB, vypnite zariadenie a potom podržte
dlhšie ako
stlačené tlačidlá  a /
7 sekúnd. Indikátor (modrý) štyrikrát
zabliká a obnovia sa výrobné nastavenia
zariadenia. Všetky informácie o párovaní
sa odstránia.
• Zariadenie sa po inicializácii nemusí
pripojiť k telefónu iPhone alebo počítaču. V
takom prípade odstráňte informácie o
párovaní zariadenia z telefónu iPhone
alebo z počítača a potom ich spárujte
znova.
Čo je potlačenie šumu?
• Obvod potlačenia šumu v skutočnosti
sníma okolitý zvuk prostredníctvom
zabudovaných mikrofónov a odosiela
rovnaký, ale opačný rušiaci signál do
zariadenia.
–– Efekt potlačenia šumu nemusí byť zjavný
vo veľmi tichom prostredí alebo môže
byť počuť určitý zvuk.
–– V závislosti od toho, ako zariadenie
nosíte, sa môže efekt potlačenia šumu
líšiť alebo môže byť počuť pípanie
(kvílenie). V takých prípadoch si
zariadenie zložte a znova si ho nasaďte.
–– Funkcia potlačenia šumu funguje
primárne pre zvuky v pásme nízkej
frekvencie. Aj keď je šum potlačený, nie
je úplne zrušený.
–– Keď používate zariadenie vo vlaku alebo
v aute, v závislosti od podmienok na ulici
môže byť počuť šum.
–– Mobilné telefóny môžu spôsobovať
rušenie a šum. Ak nastane takáto
situácia, umiestnite zariadenie ďalej od
mobilného telefónu.
–– Mikrofóny zariadenia () nezakrývajte
rukami. Funkcia potlačenia šumu alebo
režim okolitého zvuku nemusí fungovať
správne alebo môže byť počuť pípanie
(kvílenie). V takých prípadoch zložte ruky
z mikrofónov zariadenia (obr. ).
Ostatné informácie
• Ak toto zariadenie používate ako káblové
slúchadlá, používajte len dodaný špeciálny
slúchadlový kábel. Dbajte na to, aby bol
špeciálny slúchadlový kábel pevne
zasunutý.
• Toto zariadenie neumiestňujte na miesta
vystavené vlhkosti, prachu, sadziam, pare
ani priamemu slnečnému svetlu.
Zariadenie nenechávajte dlhodobo v aute.
Môže to spôsobiť poruchu.
• Používanie zariadenia BLUETOOTH nemusí
fungovať v mobilných telefónoch v
závislosti od podmienok rádiového vlnenia
a miesta, kde sa vybavenie používa.
• Vysoká hlasitosť môže ovplyvniť váš sluch.
• Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte
slúchadlá pri šoférovaní ani bicyklovaní.
• Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde
by mohlo byť nebezpečné, ak by ste
nepočuli okolitý zvuk, napríklad pri
železničnom priecestí, na vlakových
staniciach a staveniskách.
• Nezaťažujte toto zariadenie ani naň
nevyvíjajte tlak, pretože sa môže počas
dlhodobého skladovania zdeformovať.
• Zariadenie nevystavujte nadmerným
nárazom.
• Zariadenie čistite jemnou suchou
handričkou.
• Zariadenie nevystavujte vode. Zariadenie
nie je vodotesné.
Dodržujte nižšie uvedené upozornenia.
–– Dávajte pozor, aby vám zariadenie
nespadlo do umývadla alebo inej
nádoby naplnenej vodou.
–– Zariadenie nepoužívajte na vlhkých
miestach alebo v zlom počasí, napríklad
keď prší alebo sneží.
–– Zariadenie nezamočte.
Ak sa dotknete zariadenia mokrými
rukami alebo ak ho umiestníte do
mokrého odevu, zariadenie môže
zvlhnúť, čo môže spôsobiť jeho poruchu.
• Ak budete po používaní zariadenia
pociťovať nepohodlie, zariadenie prestaňte
ihneď používať.
• Nástavce slúchadiel pevne nasaďte na
slúchadlá. V prípade, že sa nástavec uvoľní
a ostane v uchu, môže dôjsť k poraneniu.
• Keďže malé deti môžu prehltnúť malé
časti, napríklad nástavec slúchadla,
zariadenie uchovajte mimo ich dosahu.
• Ak máte otázky alebo problémy s týmto
zariadením, ktoré v tejto príručke nie sú
popísané, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov značky Sony.
Informácie o nástavcoch slúchadiel
Triple-comfort
• Dodané nástavce slúchadiel Triple-comfort
tesne priliehajú a účinne tak potláčajú
okolitý hluk.
–– Dlhodobé používanie tvarovaných
nástavcov slúchadiel môže zaťažovať uši.
Ak sa necítite pohodlne, prestaňte
slúchadlá používať.
–– Neťahajte len za penovú silikónovú časť
nástavcov slúchadiel. Ak sa penová
silikónová časť oddelí od nástavcov
slúchadiel, nástavce slúchadiel nebudú
fungovať.
–– Nevystavujte silikónovú penu
dlhodobému pôsobeniu tlaku, pretože
môže dôjsť k jej deformácii.
–– Rôzne veľkosti otvorov v penových
silikónových častiach neovplyvňujú
kvalitu zvuku.
–– Počas používania nástavcov slúchadiel
môžete v ušiach počuť praskavý zvuk.
Nie je to porucha.
–– Penové materiály sa dlhodobým
používaním a skladovaním
znehodnocujú. Ak znehodnotenie bráni
vo využívaní pôvodnej funkcie, materiály
nahraďte novými.
Náhradné nástavce slúchadiel si môžete
objednať u najbližšieho predajcu
produktov značky Sony.
Kompatibilné
modely zariadení
iPhone/iPod
Zariadenie je možné používať len s
nasledujúcimi modelmi. Pred používaním
aktualizujte softvér zariadenia iPhone alebo
iPod na najnovšiu verziu.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. generácia)
(Od augusta 2017)
Technické údaje
Všeobecné
Komunikačný systém: špecifikácia
BLUETOOTH, verzia 4.1
Výstup: špecifikácia BLUETOOTH, trieda
napájania 2
Maximálny komunikačný rozsah: priama
viditeľnosť pribl. 10 m1)
Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz pásmo
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Prevádzková frekvencia:
BLUETOOTH 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maximálny výstupný výkon:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m pri 10 m
Kompatibilné profily BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podporovaný kodek3): SBC4), AAC5), LDAC,
aptX, aptX HD
Podporovaný spôsob ochrany obsahu:
SCMS-T
Rozsah prenosu (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 44,1 kHz)
20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia LDAC 96 kHz, 990 kb/s)
Obsah balenia:
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá s
funkciou potlačenia hluku (1)
Kábel micro USB (pribl. 50 cm) (1)
Špeciálny slúchadlový kábel (pribl. 1 m)
(1)
Vrecko na prenášanie (1)
Nástavce slúchadiel z hybridnej
silikónovej gumy (SS/S/M/L 2 z každej
veľkosti)
Nástavce slúchadiel Triple-comfort
(S/M/L 2 z každej veľkosti)
Adaptér na pripojenie v lietadle6) (1)
Referenčná príručka (tento dokument)
(1)
Návod na používanie (1)
Ostatné dokumenty (1 súbor)
Skutočný rozsah sa môže líšiť v závislosti
od faktorov, napríklad od prekážok medzi
zariadeniami, magnetických polí v
blízkosti mikrovlnnej rúry, statickej
elektriny, citlivosti príjmu, výkonu antény,
operačného systému, softvérovej aplikácie
atď.
2)
Profily štandardu BLUETOOTH označujú
účel komunikácie BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
3)
Kodek: kompresia audio signálu a formát
konverzie.
4)
Kodek čiastkového pásma.
5)
Pokročilé kódovanie zvuku.
6)
V závislosti od systému v lietadle nemusí
byť podporovaný.
1)
Bezdrôtové stereofónne
slúchadlá s funkciou
potlačenia hluku
Zdroj napájania:
Jednosmerný prúd 3,7 V: zabudovaná
nabíjateľná lítium-iónová batéria
Jednosmerný prúd 5 V: pri nabíjaní
pomocou rozhrania USB
Hmotnosť: Pribl. 71 g (hlavná jednotka pribl.
61 g)
Prevádzková teplota: 0 °C az 40 °C
Menovitá spotreba energie: 1,5 W
Doba prevádzky:
Pri pripojení prostredníctvom zariadenia
BLUETOOTH
Doba prehrávania hudby:
Max. 10 hodín (zapnutá funkcia
potlačenia hluku), max. 13 hodín
(vypnutá funkcia potlačenia hluku)
Čas komunikácie:
Max. 10 hodín (zapnutá funkcia
potlačenia hluku), max. 12 hodín
(vypnutá funkcia potlačenia hluku)
Čas v pohotovostnom režime:
Max. 17 hodín (zapnutá funkcia
potlačenia hluku), max. 100 hodín
(vypnutá funkcia potlačenia hluku)
Pri pripojení pomocou kábla slúchadiel,
ak je zapnutá funkcia potlačenia hluku:
Max. 14 hodín
Poznámka: Doba používania môže byť
kratšia v závislosti od kodeku a
podmienok používania.
Čas nabíjania:
Pribl. 3,5 hodiny
(Po 15-minútovom nabíjaní je možné
prehrávať hudbu 70 minút.)
Poznámka: Doba nabíjania sa môže líšiť
v závislosti od podmienok používania.
Marca N este o marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în
Statele Unite ale Americii și în alte țări.
A
–– Este posibil ca efectul de reducere a
zgomotului să nu fie foarte pronunțat
într-un mediu foarte silențios sau este
posibil să se audă zgomote.
–– În funcție de modul de utilizare a unității,
efectul de reducere a zgomotului poate
varia sau este posibil să apară un semnal
sonor (intens). În aceste cazuri, dați jos
unitatea și puneți-o la loc din nou.
–– Funcția de reducere a zgomotului
acționează în principal în banda de joasă
frecvență. Deși zgomotul este redus,
acesta nu este eliminat total.
–– Când utilizați unitatea în tren sau într-un
automobil, este posibil să apară zgomot
ca urmare a condițiilor de drum.
–– Telefoanele mobile pot provoca
interferențe și zgomot. În astfel de
cazuri, îndepărtați unitatea de telefonul
mobil.
–– Nu acoperiți microfoanele unității () cu
mâinile. S-ar putea ca funcția de anulare
a zgomotului sau Modul de sunet
ambiental să nu funcționeze corect sau
este posibil să apară un semnal sonor
(intens). În aceste cazuri, luați mâinile de
pe microfoanele unității (Fig. ).
Windows este o marcă comercială sau o
marcă comercială înregistrată a Microsoft
Corporation în Statele Unite ale Americii și/
sau în alte țări.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS și
Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc.,
înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
Utilizarea simbolului Made for Apple
înseamnă că un accesoriu a fost conceput
pentru a fi conectat anume la produsul/
produsele Apple identificate în simbol și a
fost certificat de dezvoltator pentru a
respecta standardele de performanță Apple.
Apple nu este responsabil pentru utilizarea
acestui dispozitiv sau pentru conformitatea
acestuia la standardele de securitate și de
reglementare.
B

Qualcomm® este o marcă comercială a
Qualcomm Incorporated, înregistrată în
Statele Unite ale Americii și în alte țări,
utilizată cu acord prealabil. Qualcomm
aptX™ audio este o marcă comercială a
Qualcomm Technologies International, Ltd.,
înregistrată în Statele Unite ale Americii și în
alte țări, utilizată cu acord prealabil.
Android este o marcă comercială a Google
LLC.
Alte mărci comerciale și nume comerciale
sunt cele ale respectivilor lor deținători.
NC/AMBIENT
Măsuri de precauție
Despre comunicațiile BLUETOOTH
C

Teplota nabíjania: 5 °C až 35 °C
Prijímač
Typ: zatvorené, hybridné
Budiče slúchadiel: Hybridné
Frekvenčná odozva: 3 Hz – 40 000 Hz (JEITA)
(pri pripojení pomocou kábla slúchadiel,
ak je jednotka zapnutá)
Impedancia:
22 Ω (1 kHz) (pri pripojení pomocou
kábla slúchadiel, ak je jednotka
zapnutá)
24 Ω (1 kHz) (pri pripojení pomocou
kábla slúchadiel, ak je jednotka
vypnutá)
Citlivosť:
101 dB/mW (pri pripojení pomocou
kábla slúchadiel, ak je jednotka
zapnutá)
97 dB/mW (pri pripojení pomocou
kábla slúchadiel, ak je jednotka
vypnutá)
Mikrofón
Typ: elektrétový kondenzátor
Smerovosť: všesmerný
Efektívny frekvenčný rozsah: 50 Hz
– 8 000 Hz
Systémové požiadavky
na nabíjanie batérie
prostredníctvom
rozhrania USB
(Od augusta 2017)
Osobný počítač s predinštalovaným jedným
z nasledujúcich operačných systémov a
portom USB:
Operačné systémy
(pri používaní systému Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(pri používaní systému Mac)
macOS (verzia 10.9 alebo novšia)
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť
bez oznámenia.
Română
Nu instalaţi aparatul în spaţii închise, cum ar
fi o bibliotecă sau un cabinet încorporat.
Nu expuneţi bateriile (pachetul de baterii sau
bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar
fi lumina solară, incendii sau altele
asemănătoare o perioadă îndelungată.
Nu demontați, deschideți sau rupeți celule
sau bateriile secundare.
Dacă apare o scurgere la o baterie, nu
permiteți lichidului să intre în contact cu
pielea sau ochii. În cazul în care acest lucru
s-a întâmplat deja, spălați zona afectată cu
cantități mari de apă și consultați un medic.
Celulele și bateriile secundare trebuie să fie
încărcate înainte de utilizare. Consultați
întotdeauna instrucțiunile producătorului sau
manualul echipamentului pentru a afla
instrucțiunile de încărcare corespunzătoare.
După o perioadă de depozitare îndelungată,
este posibil să fie necesară încărcarea și
descărcarea celulelor sau a bateriilor de mai
multe ori până când vor atinge
performanțele maxime.
Eliminați în mod corespunzător.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii se aplică numai
echipamentelor vândute în ţările care
respectă directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia.
Întrebări legate de conformitatea aparatului
cu legislația Uniunii Europene pot fi adresate:
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia. Pentru orice întrebări legate de
service sau de garanţie, vă rugăm să
consultaţi documentele de garanţie ce
însoţesc aparatul.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că
acest echipament este în conformitate cu
Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de
conformitate este disponibil la următoarea
adresă internet:
http://www.compliance.sony.de/
Dezafectarea bateriilor
uzate și a
echipamentelor
electrice şi electronice
vechi (se aplică pentru
ţările membre ale
Uniunii Europene si
pentru alte ţări europene cu sisteme de
colectare separată)
Acest simbol marcat pe produs, pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că produsul și
bateria nu trebuie considerate reziduuri
menajere. Pe anumite tipuri de baterii,
acestui simbol i se pot asocia simbolurile
anumitor substanţe chimice. Simbolurile
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
adăugate dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse și baterii
sunt dezafectate corect, veţi ajuta la
prevenirea consecinţelor negative pentru
mediu şi pentru sănătatea umană, care, în
caz contrar, pot fi afectate de către
manipularea şi dezafectarea incorectă.
Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor
necesită o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai
de către personalul specializat din centrele
de service. Pentru a vă asigura că bateriile și
echipamentele electrice şi electronicevor fi
dezafectate corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de funcţionare la
centrele de colectare pentru deşeuri electrice
şi electronice. Pentru celelalte tipuri de
baterii, vă rugăm să consultaţi secţiunea în
care este explicat modul neprimejdios de
îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi
bateria uzată la un centru de colectare şi
reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă
rugăm să contactaţi primăria, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Valabilitatea marcajului CE este restricţionată
la acele ţări unde este aplicat legal, în special
în ţările SEE (Spaţiul Economic European).
Numele și sigla LDAC™ sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt
mărci comerciale înregistrate și aparțin
Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor
mărci de către Sony Corporation se face sub
licență.
• Tehnologia wireless BLUETOOTH operează
pe o rază de aproximativ 10 metri. Raza
maximă de comunicare poate diferi în
funcție de obstacole (corp uman, metal,
perete etc.) sau de mediul
electromagnetic.
• Antena este încorporată în această unitate
așa cum este ilustrat prin linia punctată
(Fig. ). Sensibilitatea comunicațiilor
BLUETOOTH se va îmbunătăți prin rotirea
direcției antenei încorporate spre
dispozitivul BLUETOOTH conectat. Este
posibil să apară zgomot sau pierderi ale
sunetului sau chiar să fie dezactivate
comunicațiile atunci când între dispozitivul
conectat și antena încorporată a acestei
unități se află obstacole.
• Este posibil să fie dezactivate comunicațiile
BLUETOOTH sau este posibil să apară
zgomot sau pierderi ale sunetului în
următoarele condiții.
–– Există o persoană între unitate și
dispozitivul BLUETOOTH.
Această situație poate fi îmbunătățită
prin așezarea dispozitivului BLUETOOTH
cu fața spre antena unității.
–– Există un obstacol cum ar fi un obiect din
metal sau un perete între unitate și
dispozitivul BLUETOOTH.
–– Un dispozitiv care folosește frecvența
2,4 GHz, cum ar fi dispozitiv Wi-Fi,
telefon fără fir sau cuptor cu microunde,
funcționează în apropierea acestei
unități.
• Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeași
frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția
interferențelor cu microunde care rezultă
în apariția de zgomot sau pierderi ale
sunetului sau chiar să fie dezactivate
comunicațiile dacă această unitate este
utilizată lângă un dispozitiv Wi-Fi. În astfel
de cazuri, efectuați următoarele.
–– Folosiți această unitate la distanță de cel
puțin 10 m față de dispozitivul Wi-Fi.
–– Dacă această unitate este folosită la
distanță mai mică de 10 m de un
dispozitiv Wi-Fi, opriți dispozitivul Wi-Fi.
–– Instalați această unitate și dispozitivul
BLUETOOTH cât mai aproape unul de
celălalt posibil.
• Microundele emise de la un dispozitiv
BLUETOOTH pot afecta funcționarea
dispozitivelor medicale electronice. Opriți
această unitate și alte dispozitive
BLUETOOTH din următoarele locații,
deoarece se poate produce un accident:
–– în locurile în care este prezent gaz
inflamabil, într-un spital sau o benzinărie
–– în apropierea ușilor automate sau a unei
alarme de incendiu.
• Atunci când utilizați unitatea în avion,
respectați instrucțiunile însoțitorilor de
zbor sau întrebați compania aeriană cu
care zburați despre condițiile în care puteți
utiliza unitatea. Dacă nu utilizați cablul de
căști inclus, undele radio pot afecta
instrumentele cauzând un risc de accident
din cauza funcționării defectuoase.
Asigurați-vă că utilizați în avion cablul de
căști inclus.
• Datorită caracteristicii tehnologiei wireless,
sunetul redat pe această unitate este
întârziat față de sunetul și muzica redate
de dispozitivul care transmite. De aceea,
este posibil ca sunetul și imaginea să nu
fie sincronizate atunci când urmăriți un
film sau jucați un joc.
• Această unitate suportă capabilități de
securitate care respectă standardul
BLUETOOTH pentru a asigura o conexiune
sigură când se folosește tehnologia
wireless BLUETOOTH, dar nivelul de
securitate ar putea fi insuficient, în funcție
de setare. Aveți grijă când stabiliți o
comunicare folosind tehnologia wireless
BLUETOOTH.
• Nu ne asumăm responsabilitatea pentru
scurgerile de informații în timpul
comunicațiilor BLUETOOTH.
• Conexiunea cu toate dispozitivele
BLUETOOTH nu poate fi garantată.
–– Un dispozitiv prevăzut cu funcția
BLUETOOTH este necesar pentru
conformarea cu standardul BLUETOOTH
specificat de către Bluetooth SIG, Inc. și
autentificare.
–– Chiar dacă dispozitivul conectat se
conformează cu standardul BLUETOOTH
menționat mai sus, este posibil ca
anumite dispozitive să nu se conecteze
sau să funcționeze incorect, în funcție de
caracteristicile sau specificațiile
dispozitivului.
–– În timp ce vorbiți la telefonul hands free,
poate să apară zgomotul, în funcție de
dispozitiv sau mediul de comunicare.
• În funcție de dispozitivul care va fi
conectat, poate fi necesar un timp pentru
începerea comunicațiilor.
Dacă sunetul prezintă frecvent salturi în
timpul redării
• Situația poate fi îmbunătățită prin setarea
modului calității sunetului pe „prioritate
acordată conexiunii stabile”. Pentru detalii,
consultați ghidul de ajutor.
• Situația poate fi îmbunătățită prin
schimbarea setărilor de calitate pentru
redarea wireless sau prin comutarea
modului de redare wireless la SBC de pe
dispozitivul de transmitere. Pentru detalii,
consultați instrucțiunile de utilizare incluse
furnizate împreună cu dispozitivul de
transmitere.
• Dacă utilizați un smartphone, situația
poate fi îmbunătățită prin închiderea
aplicațiilor inutile sau prin repornirea
smartphone-ului.
Despre utilizarea aplicațiilor de apelare
pentru smartphone-uri și computere
• Această unitate acceptă doar apeluri
recepționate normale. Utilizarea aplicațiilor
de apelare pentru smartphone-uri și
computere nu este acceptată.
Despre încărcarea unității
• Această unitate poate fi încărcată doar prin
USB. Este necesar un computer personal
cu port USB pentru încărcare.
• Această unitate nu poate fi pornită și nu
pot fi folosite funcțiile BLUETOOTH și
reducerea zgomotului în timpul încărcării.
• Dacă nu folosiți unitatea o perioadă
îndelungată, este posibil ca bateria
reîncărcabilă să nu rămână suficient de
încărcată. Bateria va rămâne încărcată
corespunzător după descărcarea și
încărcarea repetată de mai multe ori.
• Dacă depozitați unitatea o perioadă
îndelungată, încărcați bateria odată la șase
luni pentru a preveni descărcarea
completă.
• Dacă durata pe care puteți folosi unitatea a
devenit extrem de scurtă, bateria
reîncărcabilă trebuie înlocuită cu una nouă.
Contactați cel mai apropiat dealer Sony
pentru înlocuirea bateriei.
Notă despre electricitatea statică
• Este posibil să auziți un ușor țiuit din cauza
electricității statice acumulată în corp.
Pentru a minimiza efectul, purtați
îmbrăcăminte creată din materiale
naturale.
Dacă unitatea nu funcționează corect
• Reinițializați unitatea (Fig. ).
Apăsați butoanele  și NC/AMBIENT
simultan în timpul încărcării. Unitatea va fi
reinițializată. Informația de asociere nu
este ștearsă.
• Dacă problema persistă chiar și după
operațiunea de reinițializare de mai sus,
inițializați unitatea după cum urmează.
Deconectați cablul micro-USB de la portul
micro-USB, opriți unitatea și apoi țineți
apăsat simultan butoanele  și /
pentru mai mult de 7 secunde. Indicatorul
(albastru) clipește de 4 ori, iar unitatea este
reinițializată la setările din fabrică. Toate
informațiile referitoare la asociere sunt
șterse.
• După inițializarea unității, este posibil ca
aceasta să nu se conecteze la iPhone sau
computer. În acest caz, ștergeți informația
de asociere cu unitatea de pe iPhone sau
computer și efectuați asocierea din nou.
Ce este reducerea zgomotului?
• Circuitul de reducere a zgomotului
identifică zgomotul extern cu ajutorul
microfoanelor încorporate și transmite
unității un semnal contrar de valoare egală.
Altele
• Atunci când utilizați unitatea drept căști cu
fir, utilizați exclusiv cablul de căști dedicat
inclus. Asigurați-vă că ați introdus complet
cablul de căști dedicat.
• Nu așezați această unitate într-un loc
expus la umiditate, praf, funingine sau
abur și nu o expuneți la lumina directă a
soarelui. Nu lăsați unitatea într-o mașină
pentru o perioadă lungă de timp. Acest
lucru poate crea o defecțiune.
• Utilizarea dispozitivului BLUETOOTH poate
să nu funcționeze la telefoanele mobile, în
funcție de condițiile undelor radio și a
locației în care se folosește echipamentul.
• Ascultarea la căşti la volum ridicat vă poate
afecta auzul.
• Pentru siguranţa traficului rutier, nu utilizaţi
căştile în timp ce conduceţi autoturismul
sau mergeţi pe bicicletă.
• Nu utilizați unitatea în locuri în care s-ar
putea crea situații periculoase din cauza
imposibilității de a auzi zgomotul
ambiental, precum la trecerea de cale
ferată, platformele stațiilor de tren sau pe
șantiere.
• Nu aplicați greutate sau presiune pe
această unitate, deoarece unitatea se
poate deforma datorită depozitării pe
durate lungi.
• Nu expuneți unitatea la șocuri în exces.
• Curățați unitatea cu o lavetă moale, uscată.
• Nu expuneți unitatea la acțiunea apei.
Unitatea nu este impermeabilă.
Nu uitați să respectați măsurile de
precauție de mai jos.
–– Aveți grijă să nu scăpați unitatea într-o
chiuvetă sau în alt recipient umplut cu
apă.
–– Nu utilizați unitatea în locații cu
umezeală sau în condiții meteorologice
nefavorabile, de exemplu în condiții de
ploaie sau ninsoare.
–– Nu udați unitatea.
Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude
sau o introduceți într-un articol de
îmbrăcăminte umed, este posibil ca
unitatea să se umezească, ceea ce poate
provoca funcționarea defectuoasă a
acesteia.
• Dacă simțiți disconfort după utilizarea
unității, încetați utilizarea unității imediat.
• Ušesne čepke morate dobro pritrditi na
slušalke. Če ušesni čepek slučajno odpade
in ostane v ušesu, to lahko povzroči
poškodbo.
• Deoarece copiii pot înghiți piese mici,
precum un auricular, țineți unitatea
departe de copii.
• Dacă aveți întrebări sau probleme
referitoare la această unitate și care nu
sunt acoperite în acest manual, vă rugăm
să consultați cel mai apropiat dealer Sony.
Despre auricularele confort triplu
• Auricularele cu sistem confort triplu incluse
oferă o fixare bună, pentru a atenua
eficient zgomotul din mediul înconjurător.
–– Utilizarea prelungită a căştilor auriculare
mulate vă poate suprasolicita urechile.
Dacă aveţi senzaţii de disconfort,
întrerupeţi utilizarea.
–– Nu trageți doar de partea din spumă de
silicon a auricularelor. Dacă partea din
spumă de silicon este separată de
auriculare, auricularele nu vor mai
funcționa.
–– Nu supuneţi porţiunea cu spumă
siliconică presiunilor prelungite,
deoarece se poate deforma.
–– Calitatea sunetului nu este influențată de
dimensiunile diferite ale orificiilor de pe
partea din spumă de silicon.
–– Este posibil să auziți un sunet similar
unei pocnituri atunci când purtați
auricularele. Aceasta nu reprezintă o
funcționare defectuoasă.
–– Materialele din spumă se deteriorează
pe perioade de timp îndelungate și prin
depozitare. Dacă deteriorarea împiedică
funcționarea inițială, înlocuiți cu
materiale noi.
Auriculare de schimb opționale pot fi
comandate de la cel mai apropiat dealer
Sony.
Modele iPhone/
iPod compatibile
Puteţi utiliza unitatea doar cu următoarele
modele. Actualizaţi iPhone sau iPod
dumneavoastră la cea mai recentă versiune
software înainte de utilizare.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (generaţia a 6-a)
(începând cu august 2017)
Specificații
Generalități
Sistem de comunicații: Specificație
BLUETOOTH versiunea 4.1
Ieșire: Specificație BLUETOOTH Clasa de
putere 2
Rază maximă de comunicare: Rază vizuală
de aprox. 10 m1)
Bandă de frecvență: bandă de 2,4 GHz
(2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Frecvență de funcționare: BLUETOOTH
2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Putere de ieșire maximă:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m la 10 m
Profiluri BLUETOOTH compatibile2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Codec acceptat3): SBC4), AAC5), LDAC, aptX,
aptX HD
Metodă de protecție pentru conținutul
acceptat: SCMS-T
Gamă de transmisie (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvență de
eșantionare 44,1 kHz)
20 Hz - 40.000 Hz (Frecvență de
eșantionare LDAC 96 kHz, 990 kbps)
Articole incluse:
Set de căști stereo fără fir cu reducerea
zgomotului (1)
Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)
Cablu de căști dedicat (aprox. 1 m) (1)
Săculeţ de transport (1)
Auriculare din cauciuc siliconic hibrid
(SS/S/M/L 2 fiecare)
Auriculare confort triplu (S/M/L
2 fiecare)
Adaptor pentru mufă pentru avion6) (1)
Ghid de referință (această foaie) (1)
Instrucțiuni de utilizare (1)
Alte documente (1 set)
Gama reală va fi diferită în funcție de
factori, cum ar fi obstacole între
dispozitive, câmpuri magnetice în jurul
unui cuptor cu microunde, electricitate
statică, sensibilitate a recepției,
performanța antenei, sistemul de operare,
aplicațiile software etc.
2)
Profilurile standard BLUETOOTH indică
scopul comunicațiilor BLUETOOTH între
dispozitive.
3)
Codec: Format de compresie și conversie a
semnalului audio
4)
Codec subbandă
5)
Codare audio avansată
6)
În funcție de serviciile de divertisment de
la bordul avionului, este posibil ca acesta
să nu fie acceptat.
1)
Căști stereo fără fir cu
reducerea zgomotului
Sursă de alimentare:
CC 3,7 V: Baterie cu ioni de litiu
reîncărcabilă încorporată
CC 5 V: La încărcarea prin USB
Masă: Aprox. 71 g (unitatea principală aprox.
61 g)
Temperatură de funcționare: 0 °C - 40 °C
Consum nominal de putere: 1,5 W
Ore de utilizare:
La conectarea prin dispozitivul
BLUETOOTH
Durată redare muzică:
Max. 10 de ore (NC PORNIT), Max.
13 de ore (NC OPRIT)
Durată comunicare:
Max. 10 de ore (NC PORNIT), Max.
12 de ore (NC OPRIT)
Durată așteptare:
Max. 17 de ore (NC PORNIT), Max.
100 de ore (NC OPRIT)
La conectarea prin cablul de căști cu NC
PORNIT:
Max. 14 de ore
Notă: Orele de utilizare pot fi reduse în
funcție de Codec și condițiile de
utilizare.
Timpul de încărcare:
Aprox. 3,5 ore
(Este posibilă redarea muzicii timp de
aproximativ 70 de minute după
15 minute de încărcare.)
Notă: Timpul de încărcare și orele de
utilizare pot fi diferite în funcție de
condițiile de utilizare.
Temperatură de încărcare: 5 °C - 35 °C
Receptor
Tip: Închise, hibride
Unitate de acționare: Hibride
Răspuns în frecvență: 3 Hz - 40.000 Hz
(JEITA) (la conectarea prin cablul de
căști cu unitatea pornită)
Impedanță:
22 Ω (1 kHz) (la conectarea prin cablul
de căști cu unitatea pornită)
24 Ω (1 kHz) (la conectarea prin cablul
de căști cu unitatea oprită)
Sensibilitate:
101 dB/mW (la conectarea prin cablul
de căști cu unitatea pornită)
97 dB/mW (la conectarea prin cablul de
căști cu unitatea oprită)
Microfon
Tip: condensator electret
Directivitate: omnidirecțional
Domeniu de frecvențe efectiv: 50 Hz
- 8.000 Hz
Cerințele sistemului
pentru încărcarea
bateriei cu ajutorul USB
(începând cu august 2017)
Computer care are preinstalat oricare dintre
sistemele de operare și port USB:
Sisteme de operare
(când se folosește Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(când se folosește Mac)
macOS (versiunea 10.9 sau o versiune
ulterioară)
Designul și specificațiile pot fi modificate fără
notificare prealabilă.
Slovenščina
Za namestitev naprave niso primerni ozki
prostori, kot so knjižne police ali vgrajene
omarice.
Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne
izpostavljajte močni toploti, kot na primer
soncu, ognju ali podobnim virom toplote za
dlje časa.
Baterij ali sekundarnih celic ne razstavljajte,
ne odpirajte in ne režite.
V primeru puščajoče celice naj tekočina ne
pride v stik s kožo ali očmi. Če je prišlo do
stika, umijte poškodovano mesto z obilno
količino vode in poiščite zdravniško pomoč.
Sekundarne celice in baterije morate pred
uporabo napolniti. Navodila za pravilno
polnjenje najdete v navodilih proizvajalca ali
v priročniku za opremo.
Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije
morda treba nekajkrat napolniti in izprazniti,
da znova dosežejo največjo učinkovitost.
Upoštevajte navodila za pravilno odlaganje.
Obvestilo strankam: naslednji podatki
so veljavni samo za opremo, prodano v
državah, ki upoštevajo smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe,
povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji
na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na
pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za
vse storitve ali garancijske zadeve prosimo,
da se obrnete na naslove navedene v ločenih
servisnih ali garancijskih dokumentih.
Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema
skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na
voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/
Odstranitev odpadnih
baterij in električne in
elektronske opreme
(veljavno v Evropski
uniji in ostalih
evropskih državah s
sistemom ločenega
zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži
pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne
ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja
v kombinaciji z oznako za kemijski element.
Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je
dodana v primeru, da baterija vsebuje več
kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004%
svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno
odvržete, pripomorete k preprečevanju
potencialnih negativnih posledic za okolje in
naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno
odvrženje. Z recikliranjem materialov bomo
ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti,
zmogljivosti ali shranjevanja podatkov
potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno
baterijo, naj to baterijo zamenja le
usposobljeno servisno osebje. Da se
zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo in
električno in elektronsko opremo, oddajte
izrabljene izdelke na zbirni točki za
recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da
preberete poglavje o varni odstranitvi baterij
iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega
izdelka ali baterije lahko povprašate na
upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih
odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali
baterijo kupili.
Veljavnost oznake CE je omejena le na
države, kjer je zakonsko obvezujoča, v
glavnem v državah EGP (Evropskega
gospodarskega področja).
Ime in logotip LDAC™ sta blagovni znamki
družbe Sony Corporation.
Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so
registrirane blagovne znamke, ki so v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc., in vsaka uporaba
teh znamk s strani družbe Sony Corporation
je licencirana.
Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali
registrirana blagovna znamka združenja NFC
Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.
Windows je registrirana blagovna znamka ali
blagovna znamka družbe Microsoft
Corporation v Združenih državah in/ali
drugih državah.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS in
Mac so blagovne znamke družbe Apple Inc.,
registrirane v Združenih državah Amerike in
drugih državah.
Oznaka »Made for Apple« pomeni, da je bila
dodatna oprema posebej zasnovana za
uporabo z izdelki Apple, ki so navedeni v
oznaki, razvijalec pa potrjuje, da oprema
izpolnjuje zahteve standardov delovanja, ki
jih je določila družba Apple. Družba Apple ne
odgovarja za delovanje te naprave ali njene
skladnosti z varnostnimi in zakonsko
predpisanimi standardi.
Qualcomm® je blagovna znamka družbe
Qualcomm Incorporated, registrirana v
Združenih državah ter drugih državah in za
njeno uporabo je bilo pridobljeno ustrezno
dovoljenje. Qualcomm aptX™ audio je
blagovna znamka družbe Qualcomm
Technologies International, Ltd., registrirana
v Združenih državah ter drugih državah in za
njeno uporabo je bilo pridobljeno ustrezno
dovoljenje.
Android je blagovna znamka Google LLC.
Ostale blagovne znamke in blagovna imena
so v lasti njihovih lastnikov.
Previdnostni ukrepi
O komunikaciji z uporabo tehnologije
BLUETOOTH
• Brezžična tehnologija BLUETOOTH deluje
na razdalji približno 10 m. Največja
komunikacijska razdalja je odvisna od
morebitnih ovir (človek, kovinski deli, zid
ipd.) med napravama in elektromagnetnim
okoljem.
• V enoti je vgrajena antena, kot prikazuje
črtkana črta (slika ). Občutljivost
komunikacije s pomočjo tehnologije
BLUETOOTH lahko izboljšate tako, da
vgrajeno anteno obrnete proti povezani
napravi BLUETOOTH. Če so med anteno
povezane naprave in vgrajeno anteno te
enote ovire, lahko pride do šuma ali izpada
zvoka ali pa je komunikacija
onemogočena.
• V naslednjih primerih je lahko
komunikacija s pomočjo tehnologije
BLUETOOTH onemogočena ali pride do
šuma oziroma izpada zvoka.
–– Med enoto in napravo BLUETOOTH stoji
človek.
To lahko odpravite tako, da napravo
BLUETOOTH postavite tako, da bo
usmerjena proti anteni enote.
–– Med enoto in napravo BLUETOOTH se
nahajajo ovire, kot so kovina ali stena.
–– V bližini enote se nahaja naprava, ki
uporablja frekvenco 2,4 GHz, kot npr.
naprava Wi-Fi, brezžični telefon ali
mikrovalovna pečica.
• Ker naprave BLUETOOTH in Wi-Fi
(IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako
frekvenco (2,4 GHz), lahko v primeru, ko
enoto uporabljate blizu naprave Wi-Fi,
pride do motnje mikrovalov, ki povzročijo
šum ali izpad zvoka oz. onemogočijo
komunikacijo. V takšnem primeru izvedite
postopek, ki je opisan v nadaljevanju.
–– Enoto uporabljajte najmanj 10 m stran
od naprave Wi-Fi.
–– Če enoto uporabljate na manj kot 10 m
od naprave Wi-Fi, izklopite napravo
Wi-Fi.
–– Enoto in napravo BLUETOOTH namestite
čim bližje skupaj.
• Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava
BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje
elektronskih medicinskih naprav. To enoto
in druge naprave BLUETOOTH izklopite v
primerih, ki so navedeni v nadaljevanju, saj
lahko povzročijo nesrečo:
–– v prisotnosti vnetljivega plina, v bolnicah
ali na bencinskih črpalkah,
–– v bližini vrat s samodejnim odpiranjem
ali v bližini protipožarnega alarma.
• Pri uporabi enote na letalu upoštevajte
navodila osebja ali se o pogojih uporabe
enote pozanimajte pri letalski družbi. Če ne
uporabljate priloženega kabla slušalk,
lahko radijski valovi vplivajo na
instrumente, zaradi česar lahko pride do
nesreče zaradi nepravilnega delovanja. Na
letalu vedno uporabljajte samo priloženi
kabel slušalk.
• Zaradi lastnosti brezžične tehnologije bo
zvok, ki bo predvajan na tej enoti,
zakasnjen glede na zvok, ki je predvajan na
napravi, iz katere je zvočni signal sprejet.
Zato bo pri ogledu filma ali igranju video
igre zvok zamujal glede na sliko.
• Ta enota podpira varnostne funkcije, ki
ustrezajo standardu BLUETOOTH glede
varne povezave z uporabo tehnologije
BLUETOOTH. Od nastavitev pa je odvisno,
ali bo ta zaščita zadostna. Pri povezovanju
s pomočjo brezžične tehnologije
BLUETOOTH bodite vedno pazljivi.
• Za uhajanje informacij pri komunikaciji s
pomočjo tehnologije BLUETOOTH ne
prevzamemo nikakršne odgovornosti.
• Povezave z nekaterimi napravami
BLUETOOTH ni mogoče zagotoviti.
–– Naprava s tehnologijo BLUETOOTH mora
ustrezati standardu BLUETOOTH, ki ga je
določilo podjetje Bluetooth SIG, Inc., in
izpolnjevati zahteve glede pristnosti.
–– Tudi če povezana naprava ustreza zgoraj
omenjenemu standardu BLUETOOTH, se
lahko zgodi, da z nekaterimi napravami
ne bo mogoče vzpostaviti povezave oz.
naprave zaradi določenih funkcij in
specifikacij naprave morda ne bodo
pravilno delovale.
–– Odvisno od naprave in okolja
komuniciranja se lahko med
prostoročnim telefoniranjem pojavi šum.
• Od naprave, s katero želite vzpostaviti
povezavo, je odvisno, kako dolgo bo trajalo
vzpostavljanje povezave.
Če med predvajanjem pogosto prihaja
do prekinitve zvoka
• Stanje lahko izboljšate z nastavitvijo načina
kakovosti zvoka na »prednost ima stabilna
povezava«. Za podrobnosti glejte Vodnik
za pomoč.
• Stanje lahko izboljšate s spreminjanjem
nastavitev kakovosti predvajanja ali na
napravi, ki oddaja signal, način predvajanja
prek brezžične naprave nastavite na SBC.
Za podrobnosti glejte navodila za uporabo,
ki so priložena napravi, ki oddaja signal.
• Če uporabljate pametni telefon, lahko
stanje izboljšate z zaustavitvijo
nepotrebnih aplikacij ali vnovičnim
zagonom pametnega telefona.
O uporabi klicnih aplikacij za pametne
telefone in računalnike
• Ta enota podpira samo običajne dohodne
klice. Klicne aplikacije za pametne telefone
in računalnike niso podprte.
O polnjenju enote
• Enoto je mogoče polniti samo s
priključkom USB. Za polnjenje je potreben
osebni računalnik z vrati USB.
• Vklop enote, uporaba funkcije BLUETOOTH
in uporaba funkcije za izničevanje šuma
med polnjenjem niso mogoči.
• Če enote dlje časa ne uporabljate, se lahko
baterija hitro izprazni. Po nekaj zaporednih
polnjenjih in praznjenjih se bo vzdržljivost
baterije zopet izboljšala.
• Če enote dlje časa ne uporabljate, jo vsakih
pol leta napolnite, da preprečite
prekomerno praznjenje.
• Če se čas delovanja enote bistveno skrajša,
morate baterijo za polnjenje zamenjati z
novo. Za nadomestno baterijo se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Opomba o statični elektriki
• Zaradi nakopičene statične elektrike v
telesu lahko v ušesih začutite rahlo
ščemenje. Ta učinek lahko zmanjšate z
nošenjem oblek iz naravnih materialov.
Če enota ne deluje pravilno
• Ponastavite enoto (slika ).
Med polnjenjem hkrati pritisnite gumba 
in NC/AMBIENT. Enota se bo ponastavila.
Podatki o združevanju z napravami pri tem
ne bodo izbrisani.
• Če težave kljub postopku ponastavitve ne
odpravite, inicializirajte enoto, kot je
opisano spodaj.
Iz vrat micro-USB izklopite kabel
micro-USB, izklopite enoto, nato hkrati
pritisnite ter zadržite gumba  in /
za več kot 7 sekund. Indikatorska lučka
(modra) 4-krat utripne in enota se
ponastavi na tovarniške nastavitve.
Izbrišejo se tudi vsi podatki o združevanju
z napravami.
• Po izvedeni inicializaciji se enota morda ne
bo uspela povezati s telefonom iPhone ali
računalnikom. V takšnem primeru v
telefonu iPhone ali računalniku izbrišite
podatke o združevanju z enoto in ju nato
združite znova.
Kaj je izničevanje šuma?
• Vezje za izničevanje šuma dejansko zazna
zunanji šum z vgrajenimi mikrofoni in nato
pošlje enak, vendar nasproten, izničevalni
signal v enoto.
–– Učinek izničevanja šuma morda ne bo
izrazit v zelo tihem okolju ali pa bo nekaj
šuma vseeno prisotnega.
–– Delovanje dušenja okoliškega hrupa je
odvisno od tega, kako nosite slušalke.
Lahko pride tudi do piskanja (zavijanja).
V takšnih primerih slušalke odstranite z
ušes in si jih nadenite znova.
–– Funkcija izničevanja šuma v glavnem
deluje za šum v nizkem frekvenčnem
pasu. Količina šuma bo zmanjšana,
popolno izničenje pa ni mogoče.
–– Ko enoto uporabljate na vlaku ali v
avtomobilu, lahko vseeno pride do šuma
glede na pogoje v prometu.
–– Mobilni telefoni lahko povzročajo motnje
in šum. V takšnih primerih enoto
postavite dlje od mobilnega telefona.
–– Mikrofonov na slušalkah () ne
zakrivajte z rokami. Dušenje okoliškega
hrupa ali Način okoljskega zvoka morda
ne bosta delovala pravilno ali pa lahko
pride do piskanja (zavijanja). V takšnih
primerih roke odstranite z mikrofonov na
slušalkah (slika ).
Drugo
• Če želite enoto uporabiti kot ožičene
slušalke, uporabite samo priloženi
namenski kabel slušalke. Preverite, ali je
namenski kabel slušalke trdno vklopljen.
• Slušalk ne odlagajte na mestih, kjer bi bile
izpostavljene vlagi, prahu, sajam, pari ali
neposredni sočni svetlobi. Prav tako jih ne
puščajte v avtomobilu. To bi lahko
povzročilo okvaro slušalk.
• Glede na pogoje radijskih frekvenc in kraj
uporabe opreme uporaba naprave
BLUETOOTH z mobilnimi telefoni morda ne
bo mogoča.
• Visoka raven glasnosti lahko škoduje
vašemu sluhu.
• Zaradi varnosti v prometu slušalk ne
uporabljajte med vožnjo z avtom ali
kolesom.
• Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi
zaradi preglasitve okoljskih zvokov lahko
prišlo do nevarnosti, na primer na
železniških prehodih, železniških postajah
in gradbiščih.
• Enote ne izpostavljajte težkim
obremenitvam, saj se lahko med daljšo
shrambo trajno spremeni njena oblika.
• Enote ne izpostavljajte močnim udarcem.
• Enoto čistite z mehko in suho krpo.
• Enote ne izpostavljajte vodi. Enota ni
vodoodporna.
Upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe.
–– Bodite pazljivi, da vam enota ne pade v
umivalnik ali kakšno drugo posodo, ki je
napolnjena z vodo.
–– Enote ne uporabljajte na vlažnih mestih
ali v slabem vremenu, na primer v dežju
ali snegu.
–– Enote ne smete zmočiti.
Če se enote dotaknete z mokrimi rokami
ali jo nosite v vlažnih oblačilih, lahko
zaradi tega pride do okvare enote.
• Če po uporabi enote občutite nelagodje,
takoj prenehajte z uporabo.
• Ušesne čepke morate dobro pritrditi na
slušalke. Če ušesni čepek slučajno odpade
in ostane v ušesu, to lahko povzroči
poškodbo.
• Ker lahko otroci pogoltnejo majhne delce,
kot so ušesni čepki, jih hranite zunaj
dosega otrok.
• Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s
to enoto, ki niso opisane v teh navodilih, se
obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov
Sony.
O ušesnih čepkih s trojno udobnostjo
• Priloženi ušesni čepki s trojno udobnostjo
omogočajo tesno prileganje za učinkovito
izolacijo šuma okolja.
–– Dolgotrajna uporaba ušesnih čepkov s
tesnim prileganjem lahko utrudi vaša
ušesa. Če občutite nelagodje, prenehajte
z uporabo.
–– Ne vlecite samo za penasti silikonski del
ušesnih čepkov. Če penasti silikonski del
ločite od ušesnih čepkov, ušesni čepki ne
bodo delovali.
–– Dela iz silikonske pene ne izpostavljajte
dolgotrajnim obremenitvam, saj lahko te
povzročijo deformacijo.
–– Različne velikosti lukenj na penastem
silikonskem delu ne vplivajo na kakovost
zvoka.
–– Pri nošenju ušesnih čepkov lahko v
ušesih zaslišite prasketanje. To ni okvara.
–– Penasti materiali se pri dolgotrajni
uporabi in shrambi poslabšajo. Če takšno
poslabšanje otežuje pravilno delovanje,
jih zamenjajte z novimi materiali.
Nadomestne ušesne čepke lahko naročite
pri najbližjem prodajalcu izdelkov Sony.
Združljivi modeli
iPhone/iPod
Enoto lahko uporabljate le z naslednjimi
modeli. Pred uporabo posodobite
programsko opremo naprave iPhone oz. iPod
z najnovejšo različico.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. generacija)
(od avgusta 2017)
Specifikacije
Splošno
Komunikacijski sistem: BLUETOOTH različica
4.1
Izhod: BLUETOOTH zmogljivostni razred 2
Največje območje sprejema: vidno polje do
pribl. 10 m1)
Frekvenčno območje: pasovna širina
2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Delovna frekvenca: BLUETOOTH 2.400 MHz
–2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Največja izhodna moč:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m pri 10 m
Združljivi profili BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podprti kodek3): SBC4) , AAC5) , LDAC, aptX,
aptX HD
Podprti sistem za zaščito vsebin: SCMS-T
Domet signala (A2DP):
20 Hz–20.000 Hz (frekvenca vzorčenja
44,1 kHz)
20 Hz–40.000 Hz (frekvenca vzorčenja
LDAC 96 kHz, 990 kb/s)
Paket vsebuje:
Brezžične stereo slušalke z izničevanjem
šuma (1)
Kabel Micro-USB (pribl. 50 cm) (1)
Namenski kabel slušalke (pribl. 1 m) (1)
Prenosna torbica (1)
Hibridni silikonski čepki (velikosti
SS/S/M/L, vsake po 2 kosa)
Ušesni čepki s trojno udobnostjo
(velikosti S/M/L, vsake po 2 kosa)
Vmesnik za vtiče za uporabo na letalu6)
(1)
Referenčni priročnik (ta list) (1)
Navodila za uporabo (1)
Drugi dokumenti (1 komplet)
Dejansko področje sprejema je odvisno od
številnih dejavnikov, kot so ovire med
napravama, magnetno polje v bližini
mikrovalovne pečice, statična elektrika,
občutljivost sprejema, delovanje antene,
operacijski sistem, programska oprema
itd.
2)
Standardni profili BLUETOOTH označujejo
namen komunikacije z uporabo
tehnologije BLUETOOTH med napravama.
3)
Kodek: oblika za stiskanje in pretvarjanje
zvočnega signala
4)
Kodek frekvenčnih podpasov
5)
Napredno kodiranje zvoka
6)
Vmesnik morda ne bo podprt, kar je
odvisno od razpoložljivih razvedrilnih
storitev na letalu.
1)
Brezžične stereo
slušalke z izničevanjem
šuma
Napajanje:
Enosmerna napetost 3,7 V: vgrajena
litij-ionska baterija za
ponovno polnjenje
Enosmerna napetost 5 V: pri polnjenju s
priključkom USB
Masa: pribl. 71 g (glavna enota pribl. 61 g)
Temperatura delovanja: od 0 °C do 40 °C
Nazivna moč: 1,5 W
Čas uporabe:
pri priklopu prek naprave BLUETOOTH
Čas predvajanja glasbe:
največ 10 ur (vklopljeno izničevanje
šuma), največ 13 ur (izklopljeno
izničevanje šuma)
Čas komunikacije:
največ 10 ur (vklopljeno izničevanje
šuma), največ 12 ur (izklopljeno
izničevanje šuma)
Čas v stanju pripravljenosti:
največ 17 ur (vklopljeno izničevanje
šuma), največ 100 ur (izklopljeno
izničevanje šuma)
Pri povezavi prek kabla slušalk z
vklopljenim izničevanjem šuma:
Največ 14 ur
Opomba: Čas uporabe je lahko krajši
zaradi kodeka ali pogojev uporabe.
Čas polnjenja:
pribl. 3,5 ur
(Po 15 minutah polnjenja je mogoče
glasbo predvajati približno 70 minut.)
Opomba: čas polnjenja je odvisen od
pogojev uporabe.
Temperatura pri polnjenju: od 5 °C do 35 °C
Sprejemnik
Vrsta: Zaprte, hibridne
Pogonske enote: Hibridne
Frekvenčni odziv: 3 Hz–40.000 Hz (JEITA)
(pri povezavi prek kabla slušalk, ko je
enota vklopljena)
Impedanca:
22 Ω (1 kHz) (pri povezavi prek kabla
slušalk, ko je enota vklopljena)
24 Ω (1 kHz) (pri povezavi prek kabla
slušalk, ko je enota izklopljena)
Občutljivost:
101 dB/mW (pri povezavi prek kabla
slušalk, ko je enota vklopljena)
97 dB/mW (pri povezavi prek kabla
slušalk, ko je enota izklopljena)
Mikrofon
Vrsta: elektretski kondenzator
Usmerjenost: neusmerjeno
Učinkovito frekvenčno območje:
50 Hz–8.000 Hz
Sistemske zahteve za
polnjenje baterije prek
povezave USB
(od avgusta 2017)
Osebni računalnik z vhodom USB in
nameščenim enim od spodnjih operacijskih
sistemov:
Operacijski sistemi
(če uporabljate operacijski sistem Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(če uporabljate operacijski sistem Mac)
macOS (različica 10.9 ali novejši)
Oblikovanje in specifikacije se lahko
spremenijo brez predhodnega obvestila.
Ελληνικά
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε
περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή
ντουλάπι.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο
μπαταρίας ή ξεχωριστές μπαταρίες) σε
υπερβολική θερμότητα όπως άμεσο ηλιακό
φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και
μην τεμαχίζετε τους επαναφορτιζόμενους
συσσωρευτές ή τις μπαταρίες.
Σε περίπτωση διαρροής από την μπαταρία,
μην αφήσετε το υγρό να έρθει σε επαφή με
το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί αυτό,
πλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό και
συμβουλευτείτε ένα γιατρό.
Οι επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές και οι
μπαταρίες πρέπει να φορτιστούν πριν από
τη χρήση. Να συμβουλεύεστε πάντα τις
οδηγίες του κατασκευαστή ή το εγχειρίδιο
του προϊόντος για τη σωστή διαδικασία
φόρτισης.
Μετά από εκτεταμένες περιόδους φύλαξης,
ενδέχεται να χρειαστεί να φορτίσετε και να
αποφορτίσετε τους συσσωρευτές ή τις
μπαταρίες πολλές φορές, προκειμένου να
επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση.
Απορρίψτε σωστά.
Σημείωση για τους πελάτες: οι
παρακάτω πληροφορίες αφορούν
μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε
χώρες όπου ισχύουν οι οδηγίες της
Ε.Ε.
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή
για λογαριασμό της Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075 Ιαπωνία.
Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του
προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να
απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο
εκπρόσωπο Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Bέλγιο. Για οποιοδήποτε θέμα
υποστήριξης ή εγγύησης του προϊόντος,
παρακαλώ ανατρέξατε στις διευθύνσεις
που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα
υποστήριξης ή εγγύησης.
Με την παρούσα Sony Corporation δηλώνει
ότι, αυτή η συσκευή πληροί τους όρους της
οδηγίας 2014/53/EU.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης
συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην
ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
http://www.compliance.sony.de/
Απόρριψη παλαιών
ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών
συσκευών και
Εναλλακτική
διαχείριση φορητών
ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών (Ισχύει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά
συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, επάνω στη
μπαταρία ή στη συσκευασία, δείχνει ότι το
προϊόν και η μπαταρία δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά
απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το
σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα
χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή
τον μόλυβδο (Pb) προστίθενται αν η
μπαταρία περιέχει περισσότερο από
0,0005% υδραργύρου ή 0,004% μολύβδου.
Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν και οι
μπαταρίες απορρίπτονται σωστά, βοηθάτε
στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο
περιβάλλον, που θα προέκυπταν από την
μη κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων.
Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην
εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους
ασφαλείας, επιδόσεων, η ακεραιότητας
δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με
μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η
μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται
μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την
σωστή μεταχείριση της μπαταρίας,
παραδώστε το προϊόν στο τέλος της
διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο
συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση όλων των άλλων
μπαταριών, παρακαλούμε δείτε το τμήμα
που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με
ασφάλεια τη μπαταρία από το προϊόν.
Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο
σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων
μπαταριών για ανακύκλωση. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της
μπαταρίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με
τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το
κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Η ισχύς της σήμανσης CE περιορίζεται μόνο
σε εκείνες τις χώρες όπου επιβάλλεται δια
νόμου, κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Η ονομασία και το λογότυπο LDAC™ είναι
ένα εμπορικό σήμα κατατεθέν της Sony
Corporation.
Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα
λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που
ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και
οποιαδήποτε χρήση τέτοιων διακριτικών
σημάτων από τη Sony Corporation τελεί υπό
άδεια.
Το σήμα N-Mark είναι εμπορικό σήμα ή
σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις
Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
Η επωνυμία Windows είναι σήμα κατατεθέν
ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/και
σε άλλες χώρες.
Οι επωνυμίες Apple, iPhone, iPod, iPod
touch, macOS και Mac είναι εμπορικά
σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις
ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
Η χρήση του σήματος Made for Apple
υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει
σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα
προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και
ότι έχει πιστοποιηθεί από τον
κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα
επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει
καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της
συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα
πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά
πρότυπα.
Ο όρος Qualcomm® είναι εμπορικό σήμα
της Qualcomm Incorporated, κατατεθέν στις
Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες και η
χρήση του τελεί υπό άδεια. Ο όρος
Qualcomm aptX™ audio είναι εμπορικό
σήμα της Qualcomm Technologies
International, Ltd., κατατεθέν στις Ηνωμένες
Πολιτείες και άλλες χώρες και η χρήση του
τελεί υπό άδεια.
Το Android είναι ένα σήμα κατατεθέν της
Google LLC.
Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές
ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους
κατόχους τους.
Προφυλάξεις
Σχετικά με την επικοινωνία
BLUETOOTH
• Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH
λειτουργεί σε εμβέλεια περίπου
10 μέτρων. Η μέγιστη εμβέλεια
επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με τα εμπόδια που
παρεμβάλλονται (ανθρώπινο σώμα,
μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
• Η κεραία είναι ενσωματωμένη στη
μονάδα, στο σημείο που υποδεικνύει η
διακεκομμένη γραμμή (Εικ. ). Η
ευαισθησία της επικοινωνίας BLUETOOTH
θα βελτιωθεί, αν στρέψετε την
ενσωματωμένη κεραία προς τη
συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH. Όταν
παρεμβάλλονται εμπόδια ανάμεσα στην
κεραία της συνδεδεμένης συσκευής και
στην ενσωματωμένη κεραία αυτής της
μονάδας, ενδέχεται να προκληθεί
θόρυβος ή διακοπή του ήχου ή η
επικοινωνία μπορεί να απενεργοποιηθεί.
• Η επικοινωνία BLUETOOTH μπορεί να
απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί
θόρυβος ή διακοπή του ήχου υπό τις
ακόλουθες συνθήκες.
–– Υπάρχει ανθρώπινο σώμα ανάμεσα στη
μονάδα και τη συσκευή BLUETOOTH.
Αυτή η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί,
αν τοποθετήσετε τη συσκευή
BLUETOOTH έτσι ώστε να είναι
στραμμένη προς την κεραία της
μονάδας.
–– Παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ.
μεταλλικό αντικείμενο ή τοίχος,
ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή
BLUETOOTH.
–– Χρησιμοποιείται κοντά σε αυτήν τη
μονάδα μια συσκευή που χρησιμοποιεί
τη συχνότητα 2,4 GHz, π.χ. μια συσκευή
Wi‑Fi, ένα ασύρματο τηλέφωνο ή ένας
φούρνος μικροκυμάτων.
• Επειδή οι συσκευές BLUETOOTH και οι
συσκευές Wi‑Fi (IEEE802.11b/g/n)
χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα
(2,4 GHz), ενδέχεται να προκληθούν
παρεμβολές μικροκυμάτων και κατ’
επέκταση θόρυβος ή διακοπή του ήχου ή
η επικοινωνία μπορεί να
απενεργοποιηθεί, αν χρησιμοποιήσετε τη
μονάδα κοντά σε μια συσκευή Wi‑Fi. Σε
αυτήν την περίπτωση, κάντε τα εξής.
–– Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μονάδα
τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από τη
συσκευή Wi-Fi.
–– Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα
σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων
από μια συσκευή Wi-Fi,
απενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi.
–– Τοποθετήστε αυτήν τη μονάδα και τη
συσκευή BLUETOOTH όσο το δυνατόν
πιο κοντά μεταξύ τους.
• Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από
μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να
επηρεάσουν τη λειτουργία των
ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών.
Απενεργοποιήστε αυτήν τη μονάδα και
άλλες συσκευές BLUETOOTH στις
παρακάτω τοποθεσίες, καθώς υπάρχει
κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
–– όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, π.χ. σε
νοσοκομεία ή βενζινάδικα
–– κοντά σε αυτόματες θύρες ή σε
συναγερμό πυρκαγιάς.
• Κατά τη χρήση της μονάδας σε
αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες
του πληρώματος καμπίνας ή ρωτήστε την
αεροπορική εταιρεία με την οποία
ταξιδεύετε σχετικά με τις προϋποθέσεις
χρήσης της μονάδας. Αν δεν
χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ακουστικών
που παρέχεται, η εκπομπή ραδιοκυμάτων
ενδέχεται να επηρεάσει τα όργανα,
προκαλώντας κίνδυνο ατυχήματος λόγω
δυσλειτουργίας. Χρησιμοποιήστε
οπωσδήποτε το καλώδιο ακουστικών που
παρέχεται όταν ταξιδεύετε με
αεροσκάφος.
• Λόγω των χαρακτηριστικών της
ασύρματης τεχνολογίας, ο ήχος που
αναπαράγεται από αυτή τη μονάδα έχει
καθυστέρηση σε σχέση με τον ήχο και τη
μουσική που αναπαράγεται από τη
συσκευή αποστολής. Ως εκ τούτου,
μπορεί να μην υπάρχει συγχρονισμός
μεταξύ εικόνας και ήχου όταν
προβάλλετε μια ταινία ή παίζετε ένα
παιχνίδι.
• Η μονάδα αυτή υποστηρίζει δυνατότητες
ασφαλείας, οι οποίες συμμορφώνονται
προς το πρότυπο BLUETOOTH για την
παροχή ασφαλούς σύνδεσης κατά τη
χρήση της ασύρματης τεχνολογίας
BLUETOOTH, αλλά η ασφάλεια ενδέχεται
να μην είναι επαρκής, ανάλογα με την
περίπτωση. Να είστε προσεκτικοί κατά
την επικοινωνία μέσω της ασύρματης
τεχνολογίας BLUETOOTH.
• Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για
διαρροή πληροφοριών κατά την
επικοινωνία μέσω BLUETOOTH.
• Δεν παρέχεται εγγύηση σύνδεσης με όλες
τις συσκευές BLUETOOTH.
–– Μια συσκευή με λειτουργία BLUETOOTH
θα πρέπει να συμμορφώνεται με το
πρότυπο BLUETOOTH όπως αυτό
καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc.
και να είναι πιστοποιημένη.
–– Ακόμα και αν η συνδεδεμένη συσκευή
συμμορφώνεται με το παραπάνω
πρότυπο BLUETOOTH, ορισμένες
συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται
ή να μην λειτουργούν σωστά, ανάλογα
με τις δυνατότητες ή τα τεχνικά
χαρακτηριστικά της συσκευής.
–– Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με το
hands free του τηλεφώνου, μπορεί να
παρουσιαστεί θόρυβος, ανάλογα με τη
συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
• Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί,
ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος
μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.
Αν ο ήχος διακόπτεται συχνά κατά την
αναπαραγωγή
• Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί αν
ρυθμίσετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου
σε "προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό
βοήθειας.
• Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, αν
αλλάξετε τις ρυθμίσεις ποιότητας
ασύρματης αναπαραγωγής ή αν
καθορίσετε τη λειτουργία ασύρματης
αναπαραγωγής στο SBC στη συσκευή
μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται
με τη συσκευή μετάδοσης.
• Αν χρησιμοποιείτε smartphone, η
κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί αν
απενεργοποιήσετε τις εφαρμογές που δεν
χρειάζεστε ή αν επανεκκινήσετε το
smartphone.
Πληροφορίες για τη χρήση
εφαρμογών πραγματοποίησης
κλήσεων για smartphone και
υπολογιστές
• Αυτή η μονάδα υποστηρίζει μόνο
κανονικές εισερχόμενες κλήσεις. Δεν
υποστηρίζονται εφαρμογές
πραγματοποίησης κλήσεων για
smartphone και υπολογιστές.
Σχετικά με τη φόρτιση της μονάδας
• Η φόρτιση αυτής της μονάδας είναι
δυνατή μόνο μέσω USB. Για τη φόρτιση
απαιτείται υπολογιστής με θύρα USB.
• Κατά τη φόρτιση, δεν είναι δυνατή η
ενεργοποίηση αυτής της μονάδας, ούτε η
χρήση των λειτουργιών BLUETOOTH και
ακύρωσης θορύβου.
• Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για
μεγάλο χρονικό διάστημα, η
επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να
μην διατηρήσει επαρκές φορτίο. Η
μπαταρία θα μπορέσει να διατηρήσει
σωστά φορτίο μετά από
επανειλημμένους κύκλους αποφόρτισης
και φόρτισης.
• Αν αποθηκεύσετε τη μονάδα για μεγάλο
χρονικό διάστημα, φορτίζετε την
μπαταρία μία φορά κάθε έξι μήνες για να
αποφευχθεί η υπερβολική αποφόρτιση.
• Αν ο χρόνος κατά τον οποίο μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη μονάδα μειωθεί
υπερβολικά, η επαναφορτιζόμενη
μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί
με καινούργια. Απευθυνθείτε στον
πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony για
μια μπαταρία αντικατάστασης.
Σημείωση σχετικά με τον στατικό
ηλεκτρισμό
• Ο στατικός ηλεκτρισμός που
συσσωρεύεται στο σώμα ενδέχεται να
προκαλέσει ελαφρό μυρμήγκιασμα στα
αυτιά σας. Για να ελαχιστοποιήσετε το
φαινόμενο, φοράτε ρούχα από φυσικά
υλικά.
Αν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά
• Επαναφέρετε τη μονάδα (Εικ. ).
Πατήστε τα κουμπιά  και NC/AMBIENT
ταυτόχρονα κατά τη φόρτιση. Θα γίνει
επαναφορά της μονάδας. Οι
πληροφορίες ζεύξης δεν διαγράφονται.
• Αν το πρόβλημα παραμείνει ακόμα και
μετά την παραπάνω διαδικασία
επαναφοράς, αρχικοποιήστε τη μονάδα
ως εξής.
Αποσυνδέστε το καλώδιο micro USB από
τη θύρα micro USB, απενεργοποιήστε τη
μονάδα και, στη συνέχεια, πατήστε
παρατεταμένα τα κουμπιά  και /
ταυτόχρονα για τουλάχιστον 7
δευτερόλεπτα. Η ένδειξη (μπλε) θα
αναβοσβήσει 4 φορές και, στη συνέχεια,
θα γίνει επαναφορά της μονάδας στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι
πληροφορίες ζεύξης θα διαγραφούν.
• Μετά την αρχικοποίηση, η μονάδα
ενδέχεται να μην μπορεί να συνδεθεί στο
iPhone ή τον υπολογιστή. Σε αυτήν την
περίπτωση, διαγράψτε τις πληροφορίες
ζεύξης της μονάδας από το iPhone ή τον
υπολογιστή και, στη συνέχεια,
πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη.
Τι είναι η ακύρωση θορύβου;
• Το κύκλωμα ακύρωσης θορύβου
ανιχνεύει τον εξωτερικό θόρυβο με τα
ενσωματωμένα μικρόφωνα και στέλνει
ένα ισοδύναμο, αλλά αντίθετο, σήμα
ακύρωσης στη μονάδα.
–– Το αποτέλεσμα της ακύρωσης θορύβου
μπορεί να μην είναι ικανοποιητικό σε
ένα περιβάλλον με πολλή ησυχία, ή
μπορεί να ακούγεται κάποιος θόρυβος.
–– Ανάλογα με το πώς φοράτε τη μονάδα,
το αποτέλεσμα της ακύρωσης θορύβου
μπορεί να διαφέρει ή μπορεί να
παράγεται ένας διαπεραστικός ήχος
(μικροφωνισμός). Σε αυτές τις
περιπτώσεις, βγάλτε τη μονάδα και
φορέστε την ξανά.
–– Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου
λειτουργεί κυρίως σε συνάρτηση με
θορύβους στη ζώνη χαμηλών
συχνοτήτων. Αν και ο θόρυβος
μειώνεται, δεν ακυρώνεται εντελώς.
–– Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε ένα
τρένο ή αυτοκίνητο, μπορεί να
παράγεται θόρυβος ανάλογα με τις
συνθήκες που επικρατούν στο δρόμο.
–– Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να
προκαλέσουν παρεμβολές και θόρυβο.
Αν συμβεί αυτό, απομακρύνετε τη
μονάδα από το κινητό τηλέφωνο.
–– Μην καλύπτετε τα μικρόφωνα της
μονάδας () με τα χέρια σας. Η
λειτουργία ακύρωσης θορύβου ή η
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος
ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικές
ή να παράγεται ένας διαπεραστικός
ήχος (μικροφωνισμός). Σε αυτές τις
περιπτώσεις, απομακρύνετε τα χέρια
σας από τα μικρόφωνα της μονάδας
(Εικ. ).
Άλλα
• Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως
ενσύρματα ακουστικά, να χρησιμοποιείτε
μόνο το ειδικό καλώδιο ακουστικών που
παρέχεται. Να βεβαιώνεστε ότι το ειδικό
καλώδιο ακουστικών είναι συνδεδεμένο
καλά.
• Μην τοποθετείτε αυτήν τη μονάδα σε
μέρη που εκτίθενται σε υγρασία, σκόνη,
αιθάλη ή ατμό ή που υπόκεινται σε
άμεσο ηλιακό φως. Μην αφήνετε τη
μονάδα μέσα σε ένα αυτοκίνητο για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία.
• Η χρήση της συσκευής BLUETOOTH
μπορεί να μην είναι δυνατή σε κάποια
κινητά τηλέφωνα, ανάλογα με τις
συνθήκες ραδιοκυμάτων και την
τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται ο
εξοπλισμός.
• Η ακρόαση σε υψηλή ένταση ενδέχεται
να επηρεάσει την ακοή σας.
• Για λόγους οδικής ασφάλειας, μην τα
χρησιμοποιείτε κατά την οδήγηση
οχήματος ή ποδηλάτου.
• Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε μέρη
όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε
να ακούσετε τους ήχους του
περιβάλλοντός σας, π.χ. σε
σιδηροδρομικές διασταυρώσεις ή
πλατφόρμες και οικοδομές.
• Μην ασκείτε βάρος ή πίεση σε αυτήν τη
μονάδα, καθώς μπορεί να προκληθεί
παραμόρφωση της μονάδας κατά τη
διάρκεια μακροχρόνιας αποθήκευσης.
• Μην υποβάλλετε τη μονάδα σε
υπερβολικούς κραδασμούς.
• Καθαρίζετε τη μονάδα με ένα απαλό και
στεγνό πανί.
• Μην εκθέτετε τη μονάδα σε νερό. Η
μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.
Μην ξεχνάτε να τηρείτε τις παρακάτω
προφυλάξεις.
–– Προσέξτε να μην σας πέσει η μονάδα σε
νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
–– Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε
περιοχές με υψηλή υγρασία ή
κακοκαιρία, όπως, για παράδειγμα, στη
βροχή ή στο χιόνι.
–– Μην βρέχετε τη μονάδα.
Αν αγγίξετε τη μονάδα με βρεγμένα
χέρια ή την τοποθετείτε πάνω σε υγρά
ρούχα, η μονάδα ενδέχεται να βραχεί
και να προκληθεί δυσλειτουργία.
• Αν νιώσετε αδιαθεσία μετά τη χρήση της
μονάδας, σταματήστε αμέσως τη χρήση
της.
• Τοποθετήστε τα προστατευτικά
"μαξιλαράκια" σταθερά. Αν ένα
προστατευτικό "μαξιλαράκι" αποσπαστεί
κατά λάθος και παραμείνει στο αυτί σας,
μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Καθώς τα παιδιά ενδέχεται να καταπιούν
μικρά εξαρτήματα όπως τα
προστατευτικά "μαξιλαράκια", κρατήστε
τη μονάδα μακριά από παιδιά.
• Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα που
σχετίζονται με αυτήν τη μονάδα και δεν
καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο,
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Σχετικά με τα προστατευτικά
"μαξιλαράκια" τριπλής άνεσης
• Τα παρεχόμενα προστατευτικά
"μαξιλαράκια" τριπλής άνεσης
προσφέρουν απόλυτη εφαρμογή για την
αποτελεσματική απομόνωση των
θορύβων του περιβάλλοντος.
–– Η παρατεταμένη χρήση των
προστατευτικών "μαξιλαριών"
απόλυτης εφαρμογής μπορεί να
κουράσει τα αυτιά σας. Αν νιώσετε
ενόχληση, διακόψτε τη χρήση τους.
–– Μην τραβάτε μόνο το τμήμα της
αφρώδους σιλικόνης που διαθέτουν τα
προστατευτικά "μαξιλαράκια". Αν το
τμήμα της αφρώδους σιλικόνης
διαχωριστεί από τα προστατευτικά
"μαξιλαράκια", τα προστατευτικά
"μαξιλαράκια" δεν θα λειτουργούν.
–– Μην υποβάλλετε το τμήμα της
αφρώδους σιλικόνης σε πίεση για
μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς
μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.
–– Οι τρύπες ποικίλου μεγέθους στο
τμήμα αφρώδους σιλικόνης δεν
επιδρούν στην ποιότητα του ήχου.
–– Ενδέχεται να ακούσετε έναν ήχο
θραύσης όταν φοράτε τα
προστατευτικά "μαξιλαράκια". Δεν
πρόκειται για δυσλειτουργία.
–– Τα αφρώδη υλικά αλλοιώνονται με το
πέρασμα του χρόνου και τη φύλαξη.
Αντικαταστήστε τα με νέα υλικά αν η
αλλοίωση εμποδίζει την αρχική
λειτουργία.
Μπορείτε να παραγγείλετε προαιρετικά
ανταλλακτικά προστατευτικά
"μαξιλαράκια" από τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Συμβατά μοντέλα
iPhone/iPod
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα
μόνο με τα ακόλουθα μοντέλα. Ενημερώστε
το iPhone ή το iPod στο πιο πρόσφατο
λογισμικό πριν από τη χρήση.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6ης γενιάς)
(Από τον Αύγουστο του 2017)
Τεχνικά
χαρακτηριστικά
Γενικά
Σύστημα επικοινωνίας: Προδιαγραφή
BLUETOOTH έκδοση 4.1
Έξοδος: Προδιαγραφή BLUETOOTH
κατηγορίας ισχύος 2
Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας: σε
ευθεία περίπου 10 m1)
Ζώνη συχνοτήτων: Ζώνη 2,4 GHz
(2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Συχνότητα λειτουργίας: BLUETOOTH 2.400
MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m στα 10 m
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής3): SBC4) ,
AAC5) , LDAC, aptX, aptX HD
Υποστηριζόμενη μέθοδος προστασίας
περιεχομένου: SCMS-T
Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (Συχνότητα
δειγματοληψίας 44,1 kHz)
20 Hz - 40.000 Hz (Συχνότητα
δειγματοληψίας LDAC 96 kHz,
990 kbps)
Αντικείμενα που περιλαμβάνονται:
Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
ακύρωσης θορύβου (1)
Καλώδιο micro USB (περίπου 50 cm) (1)
Ειδικό καλώδιο ακουστικών (περίπου
1,0 m) (1)
Τσαντάκι μεταφοράς (1)
Ελαστικά προστατευτικά
"μαξιλαράκια" υβριδικής σιλικόνης
(SS/S/M/L, 2 για κάθε μέγεθος)
Προστατευτικά "μαξιλαράκια" τριπλής
άνεσης (S/M/L, 2 για κάθε μέγεθος)
Προσαρμοστικό βύσματος για
αεροσκάφη6) (1)
Οδηγός αναφοράς (αυτό το φύλλο) (1)
Οδηγίες λειτουργίας (1)
Άλλα έγγραφα (1 πακέτο)
Η πραγματική εμβέλεια διαφέρει και
εξαρτάται από παράγοντες όπως τα
εμπόδια που παρεμβάλλονται ανάμεσα
στις συσκευές, τα μαγνητικά πεδία γύρω
από έναν φούρνο μικροκυμάτων, τον
στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία
λήψης, την απόδοση της κεραίας, το
λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κ.λπ.
2)
Τα προφίλ των προτύπων BLUETOOTH
υποδεικνύουν το σκοπό της επικοινωνίας
BLUETOOTH ανάμεσα στις συσκευές.
3)
Κωδικοποιητής: μορφή συμπίεσης και
μετατροπής του ηχητικού σήματος
4)
Subband Codec (Κωδικοποιητής
υποζώνης)
5)
Προηγμένη κωδικοποίηση ήχου
6)
Ενδέχεται να μην υποστηρίζεται,
ανάλογα με τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας
κατά τη διάρκεια της πτήσης.
1)
Ασύρματα
στερεοφωνικά
ακουστικά ακύρωσης
θορύβου
Πηγή τροφοδοσίας:
DC 3,7 V: ενσωματωμένη
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων
λιθίου
DC 5 V: κατά τη φόρτιση μέσω USB
Μάζα: περίπου 71 g (κύρια μονάδα περίπου
61 g)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος: 1,5 W
Ώρες χρήσης:
Κατά τη σύνδεση μέσω της συσκευής
BLUETOOTH
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής:
Μέγ. 10 ώρες (ακύρωση θορύβου
ενεργοποιημένη), μέγ. 13 ώρες
(ακύρωση θορύβου
απενεργοποιημένη)
Χρόνος επικοινωνίας:
Μέγ. 10 ώρες (ακύρωση θορύβου
ενεργοποιημένη), μέγ. 12 ώρες
(ακύρωση θορύβου
απενεργοποιημένη)
Χρόνος αναμονής:
Μέγ. 17 ώρες (ακύρωση θορύβου
ενεργοποιημένη), μέγ. 100 ώρες
(ακύρωση θορύβου
απενεργοποιημένη)
Όταν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο
ακουστικών με την ακύρωση θορύβου
ενεργοποιημένη:
Μέγ. 14 ώρες
Σημείωση: Οι χρόνοι χρήσης μπορεί
να είναι μικρότεροι ανάλογα με τον
κωδικοποιητή και τις συνθήκες
χρήσης.
Χρόνος φόρτισης:
Περίπου 3,5 ώρες
(Είναι δυνατή η αναπαραγωγή
μουσικής επί 70 λεπτά μετά από
φόρτιση 15 λεπτών.)
Σημείωση: Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί
να διαφέρουν ανάλογα με τις
συνθήκες χρήσης.
Θερμοκρασία φόρτισης: 5 °C έως 35 °C
Δέκτης
Τύπος: Κλειστού τύπου, υβριδικά
Μονάδα οδήγησης: Υβριδικά
Απόκριση συχνότητας: 3 Hz - 40.000 Hz
(JEITA) (όταν χρησιμοποιείται το
καλώδιο ακουστικών με τη μονάδα
ενεργοποιημένη)
Αντίσταση:
22 Ω (1 kHz) (όταν χρησιμοποιείται το
καλώδιο ακουστικών με τη μονάδα
ενεργοποιημένη)
24 Ω (1 kHz) (όταν χρησιμοποιείται το
καλώδιο ακουστικών με τη μονάδα
απενεργοποιημένη)
Ευαισθησία:
101 dB/mW (όταν χρησιμοποιείται το
καλώδιο ακουστικών με τη μονάδα
ενεργοποιημένη)
97 dB/mW (όταν χρησιμοποιείται το
καλώδιο ακουστικών με τη μονάδα
απενεργοποιημένη)
Μικρόφωνο
Τύπος: ηλεκτρικός συμπυκνωτής
Κατευθυντικότητα: πολυκατευθυντικό
Εύρος πραγματικής συχνότητας:
50 Hz - 8.000 Hz
Απαιτήσεις
συστήματος για τη
φόρτιση της
μπαταρίας με τη
χρήση USB
(Από τον Αύγουστο του 2017)
Προσωπικός υπολογιστής με
προεγκατεστημένο ένα από τα παρακάτω
λειτουργικά συστήματα και θύρα USB:
Λειτουργικά συστήματα
(κατά τη χρήση Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium /
Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(κατά τη χρήση Mac)
macOS (έκδοση 10.9 ή νεότερη)
Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή
χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκή Εγγύηση
SONY
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε πoυ αγοράσατε αυτό τo
προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε
ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας
χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη
διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή
μ’ ένα μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων
σέρβις μας (ASN) της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων
χωρών που αναφέρονται σ’ αυτή την
εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν
φυλλάδια (Περιοχή Κάλυψης της
Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε
λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας
ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους,
στους καταλόγους προϊόντων μας και στις
ιστοσελίδες μας. Για να αποφύγετε κάθε
περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να
διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο
χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον
προμηθευτή σας ή το δίκτυο
εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν
της Sony που αγοράσατε, εφ’ όσον κάτι
τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που
συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την
προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της
Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το
προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε
ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ
από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η
αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει
την παρούσα εγγύηση, εταιρεία Sony, είναι
αυτή που αναφέρεται σ’ αυτήν την Εγγύηση
ή στο συνοδεύον αυτής φυλλάδιο στη χώρα
όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης,
αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά
την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony
ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης της
Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα
αντικαταστήσει (κατ’ επιλογή της Sony)
χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή
ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα
ελαττωματικά εξαρτήματα του, εντός
εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και
συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η
Sony και τα μέλη του δικτύου
Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα
ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα
προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα
και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί
γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας
εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν
προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η
απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της
ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του
προϊόντος και της επωνυμίας του εμπόρου)
μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της
περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN
μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή
κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν
προσκομισθούν τα προαναφερόμενα
έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η
ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το
μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του
εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει
εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός
αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί,
διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί
δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια /
διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα
μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης
δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε
πριν παραδώσετε το προϊόν σας για
επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος
σας προς και από τη Sony ή μέλος του
δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα
εξής:
• Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση εξαρτημάτων ως
αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
• Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία
προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση
κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος
όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες,
φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες,
καλώδια κλπ.),
• Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν
λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού
ασύμβατων με την κανονική ατομική ή
οικιακή χρήση,
• Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που
προκλήθηκαν από:
–– Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
–– του χειρισμού που επιφέρει φυσική,
αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή
αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες
υγρών κρυστάλλων
–– μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις
οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση
του προϊόντος
–– μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα
με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της
Sony
–– εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με
τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές
προδιαγραφές και τα πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα
όπου έχει εγκατασταθεί και
χρησιμοποιείται το προϊόν.
• Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του
προϊόντος με λογισμικό που δεν
παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη
εγκατάσταση του λογισμικού.
• Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των
συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται
ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν
εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά
σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με
το εν λόγω προϊόν.
• Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα,
περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα
προϊόντα των οποίων ο τύπος, η
κατάσταση και το πρότυπο δεν
συνιστώνται από τη Sony.
• Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από
άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του
δικτύου ASN.
• Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της
Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
–– η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από
τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά
που περιγράφονται στο εγχειρίδιο
χρήσης ή
–– οι τροποποιήσεις του προϊόντος με
σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή
τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και
πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε
χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
• Αμέλεια.
• Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και
άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις,
υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο
εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή
εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου,
ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις συμπεριλαμβανομένου του
κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων
και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα
υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το
λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή
πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από
τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται
ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία
εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή
άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την
επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την
καταλληλότητα του προϊόντος ή του
λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το
προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η
ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή
μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony
εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο
στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η
ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε
εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως
(στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων
νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύς
της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα
με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή
η αντικατάσταση προϊόντων που
υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της
εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για
οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που
σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την
παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων
των οικονομικών και άυλων απωλειών, του
τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά
του προϊόντος, της απώλειας κερδών,
εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή
χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε
συνδεδεμένων προϊόντων
– της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή
επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και
αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
• Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του
προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων
λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας
κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη
Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία
προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του
προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή
διακοπή της εργασίας.
• Παροχή ανακριβών πληροφοριών που
ζητήθηκαν από το προϊόν ή από
συνδεδεμένα προϊόντα.
• Ζημιά ή απώλεια λογισμικών
προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων
αποθήκευσης δεδομένων ή
• Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και
ζημιές, που υπόκεινται σε οιεσδήποτε
γενικές αρχές δικαίου,
συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή
άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης,
ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης
ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα
οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης
τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία
απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις
εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή
περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη
έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα
νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη
απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον
περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε
αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ
προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και
παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η
ευθύνη της Sony κατά την παρούσα
εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που
καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος,
ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία
επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών
υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι
τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα
δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα
δικαιώματα που απορρέουν από την
παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους
που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να
παραβλάπτονται τα δικαιώματά του που
πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση
καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα
εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα
που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που
δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να
περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας
εναντίον των προσώπων από τα οποία
αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας
εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 01.2009
Download PDF

advertising