Sony | WI-H700 | Sony WI-H700 Ασύρματα ενδώτια ακουστικά h.ear in 2 WI-H700 Οδηγός αναφοράς

 Реалният обхват се променя в зависимост от фактори, като
например препятствия между устройствата, магнитни
полета около микровълнова фурна, статично електричество,
чувствителност на приемането, характеристики на антените,
операционна система, софтуерно приложение и др.
2)
Профилите за BLUETOOTH стандарта указват предназначението
на комуникациите чрез BLUETOOTH между устройствата.
3)
Кодек: формат на компресия и преобразуване на аудио сигнала
4)
Кодек за подобхват
5)
Разширено кодиране на звук
1)
Wireless Stereo Headset
Информация за продукта
Referenční příručka
Guia de referência
Referenčná príručka
Ghid de referinţă
Referenčni priročnik
Οδηγός αναφοράς
Безжични стерео слушалки
Източник на захранване:
DC 3,7 V: вградена литиево-йонна акумулаторна батерия
DC 5 V: при зареждане чрез USB
Маса: прибл. 40 g (основен уред: прибл. 33 g)
Работна температура: 0 °C до 40 °C
Номинална консумация: 0,45 W
Време на използване:
При свързване чрез BLUETOOTH устройството
Време за възпроизвеждане на музика: Макс. 8 часа
Време за комуникация: Макс. 5,5 часа
Време в режим на готовност: Макс. 180 часа
Забележка: Времето на използване може да е по-кратко в
зависимост от кодека и условията на използване.
Време за зареждане:
Прибл. 2,5 часа
(След 15-минутно зареждане е възможно
възпроизвеждане на музика до около 60 минути.)
Забележка: Времето за зареждане може да е различно в
зависимост от условията на използване.
Температура на зареждане: 5 °C до 35 °C
WI-H700
©2017 Sony Corporation Printed in Malaysia
Приемник
4-697-589-53(1)
http://www.sony.net/
A
B


Ако се използва в безжичен режим в самолет, да се спазват
указанията на екипажа относно допустимата употреба на
продукти в безжичен режим.
• Поради спецификата на безжичната технология звукът от
това устройство е забавен спрямо звука и музиката,
възпроизвеждани от изпращащото устройство. Затова може
да има разминаване между картината и звука, когато гледате
филм или играете на игра.
• Този уред поддържа функции за сигурност, които са в
съответствие с BLUETOOTH стандарта, за да се осигури
сигурна връзка при използването на безжичната BLUETOOTH
технология, но защитата може да не е достатъчна в
зависимост от настройката. Бъдете внимателни, когато
общувате с помощта на безжична BLUETOOTH технология.
• Ние не поемаме никаква отговорност за изтичането на
информация по време на BLUETOOTH комуникации.
• Не може да се гарантира връзка с всички BLUETOOTH
устройства.
–– Устройството, което използва функцията BLUETOOTH,
трябва да съответства на стандарта BLUETOOTH, определен
от Bluetooth SIG, Inc., и да бъде удостоверено.
–– Дори ако свързаното устройство отговаря на
гореспоменатия BLUETOOTH стандарт, при някои
устройства може да не е възможно да се осъществи връзка
и да работят правилно в зависимост от функциите и
спецификациите на устройството.
–– Когато говорите по телефона чрез функцията “свободни
ръце”, може да се появи шум в зависимост от устройството
или средата на комуникация.
• В зависимост от устройството, което трябва да бъде
свързано, може да се наложи да изчакате известно време, за
да започне комуникацията.
Ако звукът прекъсва често по време на
възпроизвеждане
Български
Не монтирайте уреда в ограничено пространство, като
например библиотека или вграден шкаф.
Не излагайте продължително батерията (пакета батерии или
монтираните батерии) на прекомерна топлина, като например
слънчева светлина, огън и пр.
Не разглобявайте, не отваряйте и не нарязвайте
акумулаторните елементи или батериите.
В случай на изтичане на акумулаторен елемент, не
позволявайте течността да осъществява контакт с кожата или
очите. При осъществяването на контакт измийте засегнатата
област с обилно количество вода и потърсете медицинска
помощ.
Акумулаторните елементи и батерии трябва да бъдат заредени
преди употреба. Винаги правете справка с инструкциите на
производителя или ръководството на оборудването за
правилни инструкции за зареждане.
След продължителен период на съхранение може да се
наложи да заредите или разредите акумулаторните елементи
или батериите няколко пъти за максимална ефективност.
Изхвърляйте по подходящ начин.
Забележка за потребители: следната информация се
отнася само за оборудване, продавано в страни, където
се прилагат директивите на ЕС
Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Запитвания за
съответствие на продуктите съгласно законодателството на
Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения
представител Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия. За въпроси, свързани
със сервиз и гаранция, моля използвайте адресите, посочени в
придружаващите сервизни или гаранционни документи.
• Ситуацията може да се подобри чрез настройка на режима
за качество на звука на “приоритет върху стабилността на
връзката”. За подробности вижте Помощното ръководство.
• Можете да подобрите положението, като промените
настройките за качество на безжично възпроизвеждане или
като коригирате режима на безжично възпроизвеждане на
SBC на предавателното устройство. За подробности
направете справка с инструкциите за експлоатация,
доставени с предавателното устройство.
• Ако използвате смартфон, можете да подобрите нещата, като
затворите ненужни приложения или рестартирате
смартфона.
Относно използването на приложения за повикване за
смартфони и компютри
• Това устройство поддържа само нормални входящи
повиквания. Не се поддържат приложения за повикване за
смартфони и компютри.
Относно зареждането на уреда
• Този уред може да се зарежда само чрез USB. За зареждане е
необходим персонален компютър с USB порт.
• По време на зареждане този уред не може да бъде включван
и функцията BLUETOOTH не може да се използва.
• Ако не използвате уреда за дълъг период от време, е
възможно акумулаторната батерия да не може да задържи
достатъчен заряд. Батерията ще може да задържи заряда
както трябва след неколкократно последователно
разреждане и зареждане.
• Ако съхранявате уреда за дълъг период от време,
зареждайте батерията на всяка половин година, за да
предотвратите преразреждане.
• Ако времето, в което можете да използвате уреда, стане
много кратко, акумулаторната батерия трябва да бъде
заменена с нова. Моля, свържете се с най-близкия търговец
на Sony за резервна батерия.
Забележка за статичното електричество
• Акумулираното в корпуса статично електричество може да
причини леко изтръпване в ушите ви. За да сведете този
ефект до минимум, носете дрехи от естествени материи.
Ако уредът не работи правилно
С настоящото, Sony Corporation декларира, че това оборудване
е в съответствие с Директива 2014/53/EU.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да
се намери на следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/
Третиране на използвани батерии и
стари електрически и електронни уреди
(приложимо в Европейския Съюз и други
европейски държави със системи за
разделно събиране на отпадъците)
Този символ върху устройството, батерията
или върху опаковката показва, че продуктът и
батерията не трябва да се третират като домакински отпадък.
При някои батерии този символ се използва в комбинация с
означение на химически елемент. Означението на химическия
елемент живак (Hg) или олово (Pb) се добавя ако батерията
съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово. Като
предадете тези продукти и батерии на правилното място, Вие
ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали
при изхвърлянето им на неподходящо място. Рециклирането
на материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси.
За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен
начин на действие или съхранение на данни изискват
батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази
батерия трябва да бъде подменяна само от квалифициран
сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия
ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в
събирателен пункт за рециклиране на електрически и
електронни уреди. За всички останали батерии моля прочетете
в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от
продукта. Предайте я в събирателния пункт за рециклиране на
използвани батерии. За подробна информация относно
рециклирането на този продукт или батерия можете да се
обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране
на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили
продукта или батерията.
Валидността на знака CE се ограничава само до тези държави,
където същият има законна сила, основно в държавите от EEA
(Европейска икономическа зона).
Името и логото LDAC™ са търговска марка на Sony Corporation.
Писменият знак Bluetooth® и логото са регистрирани търговски
марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на
тези марки от Sony Corporation е по лиценз.
N-Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка
на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други държави.
Windows е търговска марка или регистрирана търговска марка
на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS и Mac са търговски марки
на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
Използването на знака Made for Apple означава, че даден
аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с
продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е
сертифициран от разработчика с цел да отговаря на
стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи
отговорност за работата на това устройство или неговото
съответствие със стандартите за безопасност или
регулаторните такива.
Qualcomm® е търговска марка на Qualcomm Incorporated,
регистрирана в САЩ и в други държави и използвана с
разрешение. Qualcomm aptX™ audio е търговска марка на
Qualcomm Technologies International, Ltd., регистрирана в САЩ
и в други държави и използвана с разрешение.
Android е търговска марка на Google LLC.
Други търговски марки и търговски имена са тези на
съответните им собственици.
Предпазни мерки
Относно BLUETOOTH комуникации
• Безжичната технология BLUETOOTH работи в рамките на
диапазон от около 10 m. Максималният диапазон на
комуникация може да варира в зависимост от препятствията
(човешко тяло, метал , стена и т.н.) или електромагнитната среда.
• Антената е вградена в уреда, както е илюстрирано в
пунктираната линия (фиг. ). Чувствителността на
BLUETOOTH комуникациите ще се подобри чрез завъртане на
посоката на вградената антена към свързаното BLUETOOTH
устройство. Когато препятствията се намират между антената
на свързаното устройство и вградената антена на този уред,
може да се появи шум или прекъсване на звука или
деактивиране на комуникацията.
• BLUETOOTH комуникациите може да бъдат деактивирани или
може да се появи шум или прекъсване на звука при следните
условия.
–– Има човешко тяло между уреда и BLUETOOTH устройството.
Тази ситуация може да бъде подобрена, като поставите
BLUETOOTH устройството срещу антената на уреда.
–– Между уреда и BLUETOOTH устройството има препятствие
като метал или стена.
–– В близост до този уред се използва устройство, което
използва честота 2,4 GHz, като например Wi-Fi устройство,
безжичен телефон или микровълнова фурна.
• Тъй като BLUETOOTH устройствата и Wi‑Fi (IEEE802.11b/g/n)
използват една и съща честота (2,4 GHz), може да възникне
микровълново смущение, което ще доведе до шум или
прекъсване на звука, или деактивиране на комуникациите,
ако този уред се използва в близост до Wi‑Fi устройство. В
подобен случай извършете следното.
–– Използвайте този уред най-малко на 10 m от Wi‑Fi устройството.
–– Ако този уред се използва в рамките на 10 m от Wi‑Fi
устройство, изключете Wi‑Fi устройството.
–– Монтирайте този уред и BLUETOOTH устройството на
възможно най-близко разстояние.
• Излъчването на микровълни от BLUETOOTH устройство може
да засегне работата на електронните медицински устройства.
Изключете този уред и други BLUETOOTH устройства в
следните места, тъй като това може да доведе до инцидент:
–– при наличието на запалим газ, в болници или
бензиностанции
–– в близост до автоматични врати или пожароизвестителни
системи.
• Този продукт излъчва радиовълни, когато се използва в
безжичен режим.
• Нулирайте уреда (фиг. ).
Натиснете бутоните  и  едновременно по време на
зареждане. Уредът ще бъде нулиран. Информацията за
сдвояване няма да се изтрие.
• Ако проблемът продължи дори след операцията за нулиране,
посочена по-горе, инициализирайте уреда, както следва.
Извадете micro-USB кабела от micro-USB порта, изключете
уреда, след което задръжте едновременно натиснати бутоните
 и  за повече от 7 секунди. Индикаторът (син) премигва
4 пъти и уредът се нулира до фабричните настройки. Цялата
информация за сдвоявания е изтрита.
• След нулирането на уреда до фабрични настройки той може
да не се свърже с вашия iPhone или компютър. В такъв
случай изтрийте информацията за сдвоявания на уреда от
iPhone или компютъра и ги сдвоете отново.
Друго
• Когато използвате уреда като кабелни слушалки, използвайте
само предоставения в комплекта кабел за слушалки. Уверете
се, че специалният кабел за слушалките е поставен правилно.
• Не поставяйте този уред на място, изложено на влага, прах,
сажди или пара, на въздействието на пряка слънчева
светлина. Не оставяйте уреда в автомобил за дълъг период
от време. Това може да доведе до неизправност.
• BLUETOOTH устройството може да не функционира в
комбинация с мобилни телефони в зависимост от условията
на радиовълните и мястото, където се използва оборудването.
• Високата сила на звука може да увреди слуха ви.
• За безопасност на движението не използвайте, докато
шофирате или карате колело.
• Не използвайте уреда на места, където би било опасно, ако
не можете да чувате околния звук, като при железопътни
прелези, железопътни гари и строителни обекти.
• Не прилагайте напрежение или тежест върху уреда, защото
това може да причини деформацията му при продължително
съхранение.
• Не подлагайте уреда на силно сътресение.
• Почиствайте уреда с мека суха кърпа.
• Не излагайте уреда на вода. Уредът не е водоустойчив.
Не забравяйте да следвате предпазните мерки по-долу.
–– Внимавайте да не изпуснете уреда в мивка или в друг съд,
пълен с вода.
–– Не използвайте уреда на влажни места или при лошо
време, например при дъжд или сняг.
–– Не мокрете уреда.
Ако докоснете уреда с мокри ръце или поставите уреда
във влажни дрехи, той може да се намокри, което ще
доведе до неизправност на уреда.
• Ако почувствате дискомфорт след използване на уреда,
незабавно спрете използването му.
• Инсталирайте наушниците здраво. Ако някой наушник
случайно се откачи и остане в ухото ви, това може да доведе
до увреждане.
• Дръжте продукта далече от деца, защото те могат да глътнат
някои от малките части на слушалките.
• Ако имате въпроси или проблеми, свързани с използването
на уреда, които не са включени в това ръководство, се
обърнете към най-близкия търговец на Sony.
Допълнителни резервни наушници могат да бъдат
поръчани от най-близкия търговец на Sony.
Тип: затворен, динамичнм
Мембрана: 9 mm, куполен тип (CCAW звукова намотка)
Честотна лента: 5 Hz – 40 000 Hz (JEITA)
Импеданс:
32 Ω (1 kHz) (при свързване с предоставения кабел за
слушалки)
Чувствителност:
103 dB/mW (при свързване с предоставения кабел за
слушалки)
Микрофон
Тип: MEMS
Посока: многопосочен
Ефективен честотен диапазон: 50 Hz – 8 000 Hz
Системни изисквания за
зареждане на батерията с
помощта на USB
(към август 2017 г.)
Персонален компютър с предварително инсталирана някоя от
следните операционни системи и USB порт:
Операционни системи
(когато се използва Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
(когато се използва Mac)
macOS (версия 10.9 или по-нова версия)
Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без
уведомление.
Česky
Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo
sekretář.
Nevystavujte baterie (modul akumulátoru nebo vložené baterie)
vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň atd., po delší dobu.
Akumulátory nebo baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nedrťte.
Pokud z článku uniká kapalina, nedopusťte, aby přišla do kontaktu s
pokožkou nebo s očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte zasaženou
oblast velkým množstvím vody a vyhledejte pomoc lékaře.
Akumulátory a baterie je nutné před použitím nabít. Pokyny týkající
se řádného nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu
k vybavení.
Po dlouhodobém skladování může být nutné akumulátory nebo
baterie několikrát nabít a vybít, aby u nich bylo dosaženo
maximálního výkonu.
Zlikvidujte náležitým způsobem.
Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují
jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí
směrnice EU
Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení
společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko.
Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky danými
směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného
zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie. Pro záležitosti
servisu a záručních podmínek se obracejte na adresy uvedené v
servisních a záručních dokumentech.
Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se
směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této
internetové adrese: http://www.compliance.sony.de/
Nakládání s nepotřebnými bateriemi a
elektrickým nebo elektronickým zařízením
(platí v Evropské unii a dalších evropských
státech využívajících systém odděleného
sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii
nebo na jejím obalu upozorňuje, že
s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterii může být použit v
kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo
(Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo
0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi
pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet
v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže
chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování
dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby
takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které
jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru
elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu
k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné
místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii
kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující
místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek
nebo baterii zakoupili.
Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde je toto
označení vyžadováno zákonem, zejména na země Evropského
společenství (EU).
Název a logo LDAC™ jsou ochranné známky společnosti Sony
Corporation.
Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek
společností Sony Corporation probíhá na základě licence.
Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná
známka společnosti NFC Forum, Inc. ve Spojených státech
amerických a dalších zemích.
Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných
zemích.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS a Mac jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších státech.
Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno
k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že
vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů
značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto
zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů
tímto zařízením.
Qualcomm® je ochranná známka společnosti Qualcomm
Incorporated registrovaná ve Spojených státech a jiných zemích;
použita se svolením. Qualcomm aptX™ audio je ochranná známka
společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd.
registrovaná ve Spojených státech a jiných zemích; použita se
svolením.
Android je ochrannou známkou společnosti Google LLC.
Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.
Opatření
Komunikace BLUETOOTH
Съвместими модели
iPhone/ iPod
Можете да използвате устройството само със следните модели.
Преди употреба обновете до най-новата версия на софтуера
на iPhone или iPod.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6-то поколение)
(към август 2017 г.)
Спецификации
Общи
Комуникационна система: BLUETOOTH спецификация версия
4.1
Изход: BLUETOOTH спецификация Power Class 2
Максимален комуникационен обхват: линия на видимост
прибл. 10 m1)
Честотна лента: лента 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Работна честота:
BLUETOOTH 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Максимална изходна мощност:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m на 10 m
Съвместими BLUETOOTH профили2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Поддържан кодек3): SBC4), AAC5), LDAC, aptX, aptX HD
Поддържан метод на защита на съдържанието: SCMS-T
Диапазон на предаване (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на дискретизация 44,1 kHz)
20 Hz – 40 000 Hz (Честота на дискретизация LDAC 96 kHz,
990 kbps)
Включени артикули:
Безжични стерео слушалки (1)
Micro-USB кабел (прибл. 50 cm) (1)
Кабел за слушалки (прибл. 1,0 m) (1)
Хибридни силиконови наушници (SS/S/M/L 2 всеки)
Магнитна щипка (1)
Информация за продукта (този лист) (1)
Инструкции за работа (1)
Други документи (1 набор)
®
• Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v dosahu asi 10 m.
Maximální komunikační dosah se může lišit, pokud jsou v okolí
překážky (osoba, kov, stěna atd.) nebo elektromagnetické pole.
• Anténa je integrována do jednotky, jak je znázorněno tečkovanou
čarou (obr. ). Citlivost komunikace BLUETOOTH lze zlepšit
otočením integrované antény zařízení k připojenému zařízení
BLUETOOTH. Pokud jsou mezi anténou připojeného zařízení a
integrovanou anténou této jednotky překážky, může dojít ke
vzniku šumu nebo výpadku zvuku nebo přerušení komunikace.
• K přerušení komunikace BLUETOOTH nebo šumu či výpadku
zvuku může dojít za následujících podmínek.
–– Mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH je osoba.
Tuto situaci lze zlepšit umístěním zařízení BLUETOOTH směrem
k anténě jednotky.
–– Mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH je překážka, například
kov nebo stěna.
–– V blízkosti jednotky je používáno zařízení využívající frekvenci
2,4 GHz, například zařízení s podporou sítě Wi‑Fi, bezdrátový
telefon nebo mikrovlnná trouba.
• Protože zařízení BLUETOOTH a Wi‑Fi (IEEE802.11b/g/n) využívají
stejnou frekvenci (2,4 GHz), může vzniknout mikrovlnné rušení
vedoucí k šumu nebo výpadku zvuku či přerušení komunikace,
pokud je tato jednotka používána v blízkosti zařízení Wi‑Fi.
V takovém případě proveďte následující opatření.
–– Používejte tuto jednotku minimálně 10 m od zařízení
s podporou sítě Wi‑Fi.
–– Pokud je tato jednotka používána ve vzdálenosti do 10 m od
zařízení s podporou sítě Wi‑Fi, je třeba zařízení Wi‑Fi vypnout.
–– Umístěte tuto jednotku a zařízení BLUETOOTH co nejblíže k sobě.
• Mikrovlny vycházející ze zařízení BLUETOOTH mohou mít vliv na
činnost elektronických zdravotnických zařízení. Tuto jednotku a
další zařízení BLUETOOTH je třeba v následujících prostředích
vypnout. V opačném případě může dojít k nehodě:
–– v přítomnosti hořlavých plynů, v nemocnicích nebo na
čerpacích stanicích,
–– v blízkosti automatických dveří nebo požárního alarmu.
• Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové
vlny.
Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se
řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v
bezdrátovém režimu.
• Vzhledem k vlastnostem bezdrátové technologie je zvuk
přehrávaný na této jednotce oproti zvuku a hudbě přehrávaným
na vysílajícím zařízení opožděn. Při sledování filmu nebo hraní
hry se proto zvuk nemusí časově shodovat s obrazem.
• Tato jednotka podporuje funkce, které jsou v souladu s normou
BLUETOOTH a poskytují bezpečné připojení, pokud je použita
bezdrátová technologie BLUETOOTH, ale v závislosti na nastavení
nemůže být zabezpečení dostatečné. Během komunikace
prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte
obezřetní.
• Nepřijímáme žádnou odpovědnost za únik informací během
komunikace BLUETOOTH.
• Propojení se všemi zařízeními BLUETOOTH nelze zaručit.
–– Zařízení s podporou funkce BLUETOOTH musí splňovat normu
BLUETOOTH specifikovanou společností Bluetooth SIG, Inc. a
musí být ověřeno.
–– I když připojená zařízení vyhovují výše uvedené normě
BLUETOOTH, některá zařízení nemusí být možné připojit nebo
nemusí fungovat správně v závislosti na funkcích nebo
technických údajích zařízení.
–– Během hovoru se zařízením handsfree může být slyšet hluk
v závislosti na zařízení nebo prostředí komunikace.
• V závislosti na zařízení, které chcete připojit, může zahájení
komunikace nějakou dobu trvat.
Pokud během přehrávání často přeskakuje zvuk
• Situace se může zlepšit, pokud nastavíte režim kvality zvuku na
možnost „priorita stabilního připojení“. Podrobnosti naleznete v
dokumentu Nápověda.
• Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového
přehrávání nebo přepnutím režimu bezdrátového přehrávání na
SBC na vysílacím zařízení. Podrobné informace najdete
v pokynech k používání vysílacího zařízení.
• Pokud používáte chytrý telefon, je možné, že pomůže vypnutí
nepotřebných aplikací nebo restartování telefonu.
Používání aplikací pro volání určených pro chytré telefony
a počítače
• Tato jednotka podporuje pouze běžné příchozí hovory. Aplikace pro
volání určené pro chytré telefony a počítače nejsou podporovány.
As pilhas secundárias e baterias devem ser carregadas antes da
utilização. Para obter instruções de carregamento adequadas, consulte
sempre as instruções do fabricante ou o manual do equipamento.
Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário
carregar e descarregar as pilhas ou baterias várias vezes para obter
o máximo desempenho.
Elimine de forma adequada.
Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se
apenas ao equipamento comercializado nos países que
aplicam as Directivas da UE
Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas
à conformidade dos produtos com base na legislação da União
Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Bélgica. Para quaisquer assuntos de serviço ou
garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de
serviço ou de garantia.
Informace o nabíjení jednotky
• Tuto jednotku lze nabíjet pouze pomocí rozhraní USB. Nabíjení
vyžaduje počítač s portem USB.
• Během nabíjení nelze tuto jednotku zapnout ani používat funkci
BLUETOOTH.
• Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, dobíjecí baterie si
nemusí uchovat dostatečnou kapacitu nabití. Baterii bude možné
řádně nabít po několika cyklech vybití a nabití.
• Pokud jednotku na delší dobu uskladníte, jednou za šest měsíců
baterii dobijte, aby nedošlo k nadměrnému vybití.
• Pokud se doba, po kterou lze jednotku používat, extrémně zkrátí,
je třeba dobíjecí baterii vyměnit za novou. Obraťte se na svého
nejbližšího prodejce výrobků Sony a požádejte o výměnu baterie.
Poznámka ke statické elektřině
• Statická elektřina nahromaděná v těle může způsobit mírné
mravenčení v uších. Chcete-li tento jev minimalizovat, noste
oblečení z přírodních materiálů.
Pokud jednotka nefunguje správně
• Resetujte jednotku (obr. ).
Během nabíjení stiskněte zároveň tlačítka  a . Jednotka bude
resetována. Informace o párování nebudou odstraněny.
• Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedeného
postupu resetování, je třeba jednotku inicializovat dle
následujících pokynů.
Odpojte kabel micro USB od portu micro USB, vypněte jednotku a
poté současně podržte tlačítka  a  alespoň na 7 sekund.
Indikátor (modrý) čtyřikrát zabliká a jednotka bude resetována na
tovární nastavení. Všechny informace o párování budou
odstraněny.
• Po inicializaci jednotky se jednotka nemusí připojit k zařízení
iPhone nebo počítači. V tomto případě odstraňte informace
o párování jednotky ze zařízení iPhone nebo počítače a poté tato
zařízení znovu spárujte.
Další informace
• Pokud jednotku používáte jako kabelová sluchátka, používejte
pouze dodaný vyhrazený kabel ke sluchátkům. Ujistěte se, že je
vyhrazený kabel ke sluchátkům řádně zapojen.
• Tuto jednotku neumisťujte do prostoru vystaveného vlhkosti,
prachu, sazím nebo páře či přímému slunečnému záření.
Jednotku nenechávejte delší dobu v automobilu. Mohlo by dojít
k její poruše.
• Použití zařízení BLUETOOTH nemusí fungovat v mobilních
telefonech, v závislosti na podmínkách rádiových vln a místě
použití zařízení.
• Vysoká úroveň hlasitosti může ovlivnit váš sluch.
• Z důvodu bezpečnosti silničního provozu nepoužívejte sluchátka
při řízení vozidla nebo jízdě na kole.
• Jednotku nepoužívejte na místech, kde by mohlo být
nebezpečné, pokud neuslyšíte okolní zvuky, například na
železničních přejezdech, vlakových nástupištích a staveništích.
• Na jednotku nepokládejte těžké předměty ani na ni netlačte,
protože během dlouhodobého uskladnění by mohlo dojít
k deformaci jednotky.
• Nevystavujte jednotku nadměrným otřesům.
• Jednotku čistěte měkkým suchým hadříkem.
• Nevystavujte jednotku působení vody. Jednotka není vodotěsná.
Dodržujte níže uvedená opatření.
–– Dávejte pozor, abyste jednotku neupustili do dřezu nebo
nádoby plné vody.
–– Nepoužívejte jednotku ve vlhkém prostředí nebo za špatného
počasí, například během deště nebo sněžení.
–– Dbejte na to, aby se jednotka nenamočila.
Pokud se jednotky dotknete mokrýma rukama nebo pokud
jednotku vložíte do mokrého oblečení, může navlhnout, což by
mohlo způsobit její poruchu.
• Pokud se po použití jednotky necítíte dobře, okamžitě přestaňte
jednotku používat.
• Návleky nasaďte pevně. Pokud návlek omylem sklouzne a
zůstane v uchu, mohlo by dojít ke zranění.
• Děti mohou spolknout malé díly, například návlek, proto
uchovávejte jednotku mimo dosah dětí.
• Máte-li jakékoli dotazy nebo pokud se u jednotky objeví
problémy, které nejsou popsány v této příručce, obraťte se na
nejbližšího prodejce výrobků Sony.
Od nejbližšího prodejce výrobků Sony lze také objednat
volitelné náhradní návleky.
Kompatibilní modely zařízení
iPhone/iPod
Jednotku můžete používat pouze s následujícími modely. Před
použitím aktualizujte software zařízení iPhone nebo iPod na
nejnovější verzi.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. generace)
(platné k srpnu 2017)
Technické údaje
Obecné
Komunikační systém: BLUETOOTH, verze 4.1
Výstup: BLUETOOTH, třída výkonu 2
Maximální komunikační rozsah: přímá viditelnost přibl. 10 m1)
Frekvenční pásmo: 2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Provozní frekvence:
BLUETOOTH 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maximální výstupní výkon:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m na 10 m
Kompatibilní profily BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podporovaný kodek3): SBC4), AAC5), LDAC, aptX, aptX HD
Podporovaná metoda ochrany obsahu: SCMS-T
Přenosový rozsah (A2DP):
20 Hz až 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
20 Hz až 40 000 Hz (vzorkovací frekvence LDAC 96 kHz,
990 kb/s)
Balení obsahuje následující položky:
Bezdrátová stereofonní sluchátka (1)
Kabel micro USB (přibl. 50 cm) (1)
Vyhrazený kabel ke sluchátkům (přibl. 1,0 m) (1)
Návleky sluchátek z hybridní silikonové gumy (SS/S/M/L – 2 v
každé velikosti)
Magnetická spona (1)
Referenční příručka (tento list) (1)
Návod k obsluze (1)
Ostatní dokumenty (1 sada)
Skutečný rozsah se liší v závislosti na různých faktorech, jako
jsou například překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnné trouby, statická elektřina, citlivost příjmu, výkon
antény, operační systém, softwarová aplikace atd.
2)
Profily standardu BLUETOOTH značí účel komunikace
BLUETOOTH mezi zařízeními.
3)
Kodek: formát komprese a konverze zvukového signálu.
4)
Kodek dílčího pásma.
5)
Pokročilé kódování zvuku.
1)
Bezdrátová stereofonní sluchátka
Zdroj napájení:
DC 3,7 V: integrovaná lithium-iontová dobíjecí baterie
DC 5 V: při nabíjení pomocí rozhraní USB
Hmotnost: přibl. 40 g (hlavní jednotka: přibl. 33 g)
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Jmenovitý příkon: 0,45 W
Doba použití (h):
Při připojení prostřednictvím zařízení BLUETOOTH
Doba pro přehrávání hudby: Max. 8 hodin
Doba komunikace: Max. 5,5 hodin
Pohotovostní režim: Max. 180 hodin
Poznámka: Doba použití může být kratší v závislosti na
kodeku a podmínkách použití.
Doba nabíjení:
Přibl. 2,5 hodin
(Po 15 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu přibližně
60 minut.)
Poznámka: Doba nabíjení se může lišit v závislosti na
podmínkách použití.
Teplota nabíjení: 5 °C až 35 °C
Přijímač
Typ: zavřená, dynamická
Měnič: 9 mm, kopulový typ (vinutí reproduktoru CCAW)
Frekvenční rozsah: 5 Hz až 40 000 Hz (JEITA)
Impedance:
32 Ω (1 kHz) (při připojení vyhrazeným kabelem ke
sluchátkům)
Citlivost:
103 dB/mW (při připojení vyhrazeným kabelem ke
sluchátkům)
Mikrofon
Tratamento de pilhas e equipamentos
elétricos e eletrónicos no final da sua vida
útil (Aplicável na União Europeia e em
países Europeus com sistemas de recolha
seletiva de resíduos)
Este símbolo, colocado no produto na pilha ou na
sua embalagem, indica que estes produtos e pilhas
não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados.
Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em
combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para
o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha
contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em chumbo.
Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a
resíduos de pilhas e acumuladores.
Assegurando-se que estes produtos e pilhas são corretamente
depositadas, irá prevenir potenciais consequências negativas para
o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam
ocorrer pelo mau manuseamento destes resíduos. A reciclagem
dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.
Se por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os
produtos a necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha
integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados.
Acabado o período de vida útil dos produtos, coloque-os no ponto
de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o
tratamento adequado da bateria integrada.
Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do
equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num
ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.
Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto,
por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de
resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto ou a pilha.
A validade das marcas da CE está limitada aos países em que for
imposta por lei, sobretudo nos países do EEE (Espaço Económico
Europeu).
Systémové požadavky na dobíjení
baterie pomocí rozhraní USB
(platné k srpnu 2017)
Počítač s předinstalovaným operačním systémem (z níže
uvedených) a portem USB:
Operační systémy
(při použití počítače se systémem Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
(při použití počítače se systémem Mac)
macOS (verze 10.9 nebo novější)
Provedení a technické údaje mohou být změněny bez předchozího
upozornění.
Português
Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma estante ou
um armário embutido.
Não exponha a bateria (bateria ou pilhas instaladas) a calor
excessivo, como luz solar directa, fogo ou situações semelhantes,
durante muito tempo.
Não desmonte, abra nem destrua pilhas secundárias ou baterias.
Se ocorrerem fugas das pilhas, não permita que o líquido entre em
contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a área
afetada com água em abundância e consulte um médico.
É possível encomendar auriculares de substituição opcionais
junto do agente Sony mais próximo.
Os logótipos e a marca nominativa Bluetooth® são marcas
comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização
destas marcas pela Sony Corporation está sujeita a licença.
A marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial
registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
Windows é uma marca comercial registada da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS e Mac são marcas
comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.
O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi
desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s)
Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor
para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não
é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua
conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.
Qualcomm® é uma marca comercial da Qualcomm Incorporated,
registada nos Estados Unidos e noutros países, utilizada com
permissão. Qualcomm aptX™ audio é uma marca comercial da
Qualcomm Technologies International, Ltd., registada nos Estados
Unidos e noutros países, utilizada com permissão.
Android é uma marca comercial da Google LLC.
As outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são
propriedade dos respetivos proprietários.
Precauções
Sobre comunicações BLUETOOTH
• A tecnologia sem fios BLUETOOTH funciona num alcance de
cerca de 10 m. O alcance de comunicação máximo pode variar
consoante os obstáculos (corpo humano, metal, paredes, etc.) ou
o ambiente eletromagnético.
• A antena está incorporada na unidade conforme ilustrado pela
linha tracejada (Fig. ). A sensibilidade das comunicações
BLUETOOTH irá melhorar se a antena incorporada for orientada
para o dispositivo BLUETOOTH ligado. Quando há obstáculos
entre a antena do dispositivo ligado e a antena incorporada
desta unidade, pode haver ruído, falha na saída de som ou
desativação das comunicações.
• As comunicações BLUETOOTH podem ser desativadas e pode
haver ruído ou falha na saída de som sob as seguintes
condições.
–– Existe um corpo humano entre a unidade e o dispositivo
BLUETOOTH.
Esta situação pode ser melhorada colocando o dispositivo
BLUETOOTH de frente para a antena da unidade.
–– Existe um obstáculo, como um objeto de metal ou uma
parede, entre a unidade e o dispositivo BLUETOOTH.
–– Um dispositivo com frequência de 2,4 GHz, como um
dispositivo Wi-Fi, um telefone sem fios ou um micro-ondas,
está a ser utilizado perto desta unidade.
• Uma vez que os dispositivos BLUETOOTH e Wi-Fi (IEEE802.11b/
g/n) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz), pode ocorrer
interferência de micro-ondas resultando em ruído, falha na saída
de som ou desativação das comunicações se esta unidade for
utilizada perto de um dispositivo Wi-Fi. Nesse caso, faça o
seguinte.
–– Utilize esta unidade a uma distância de, pelo menos, 10 m do
dispositivo Wi‑Fi.
–– Se esta unidade for utilizada a menos de 10 m de um
dispositivo Wi‑Fi, desligue o dispositivo Wi‑Fi.
–– Instale esta unidade e o dispositivo BLUETOOTH tão próximos
quanto possível um do outro.
• As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem
afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos.
Desligue esta unidade e outros dispositivos BLUETOOTH nos
seguintes locais, uma vez que podem provocar acidentes:
–– onde existir gás inflamável, num hospital ou bomba de
gasolina
–– perto de portas automáticas ou de alarmes de incêndio.
• Este produto emite ondas de rádio quando utilizado no modo
sem fios.
Quando utilizado no modo sem fios num avião, siga as
indicações da tripulação relativamente à utilização de produtos
no modo sem fios.
• Devido às características da tecnologia sem fios, o som
reproduzido nesta unidade é atrasado relativamente ao som e à
música reproduzidos no dispositivo de envio. Por isso, a imagem
e o som podem estar desalinhados quando da visualização de
um filme ou durante um jogo.
• Esta unidade suporta capacidades de segurança que estão em
conformidade com a norma BLUETOOTH para fornecer uma
ligação segura quando a tecnologia sem fios BLUETOOTH é
utilizada, mas a segurança pode não ser suficiente dependendo
da definição. Tenha cuidado quando comunicar utilizando a
tecnologia sem fios BLUETOOTH.
• Não assumimos quaisquer responsabilidades pela fuga de
informações durante a comunicação BLUETOOTH.
• Não é possível garantir a ligação a todos os dispositivos
BLUETOOTH.
–– É necessário que um dispositivo com função BLUETOOTH
esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH
especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e seja autenticado.
–– Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com
a norma BLUETOOTH acima mencionada, alguns dispositivos
podem não se ligar ou não funcionar corretamente,
dependendo das funções ou especificações do dispositivo.
–– Dependendo do dispositivo ou do ambiente de comunicação,
pode haver ruído enquanto estiver a falar ao telefone
utilizando o sistema mãos-livres.
• Dependendo do dispositivo a ser ligado, o início da comunicação
pode demorar algum tempo.
Se o som saltar durante a reprodução
• A situação pode ser melhorada definindo o modo de qualidade
de som para “prioridade para ligação estável”. Para mais
informações, consulte o Guia de Ajuda.
• A situação pode ser melhorada alterando as definições da
qualidade de reprodução sem fios ou configurando o modo de
reprodução sem fios para SBC no dispositivo transmissor. Para
obter mais informações, consulte o manual de instruções
fornecido com o dispositivo transmissor.
• Se estiver a utilizar um smartphone, pode melhorar a situação se
encerrar as aplicações de que não precise ou reiniciar o
smartphone.
Sobre a utilização de aplicações de chamadas para
smartphones e computadores
• Esta unidade apenas suporta chamadas recebidas normais. Não
são suportadas aplicações de chamadas para smartphones e
computadores.
Sobre o carregamento da unidade
• Esta unidade apenas pode ser carregada utilizando USB. É
necessário um computador pessoal com porta USB para o
carregamento.
• Durante o carregamento, esta unidade não pode ser ligada, nem
pode ser utilizada a função BLUETOOTH.
• Se não utilizar a unidade durante um longo período de tempo, a
bateria recarregável poderá não ser capaz de manter uma carga
suficiente. A bateria será capaz de manter adequadamente a
carga após carregar e descarregar repetidamente várias vezes.
• Se guardar a unidade durante um longo período de tempo,
carregue a bateria uma vez por semestre para evitar a descarga
excessiva.
• Se o período de tempo durante o qual pode utilizar a unidade se
tornar extremamente curto, a bateria recarregável deve ser
substituída por uma nova. Contacte o agente Sony mais próximo
para proceder à substituição da bateria.
• A eletricidade estática acumulada no corpo pode provocar uma
leve sensação de formigueiro nos seus ouvidos. Para minimizar o
efeito, use vestuário feito de materiais naturais.
Se a unidade não funcionar corretamente
• Reinicie a unidade (Fig. ).
Carregue nos botões  e  simultaneamente durante o
carregamento. A unidade será reiniciada. As informações de
emparelhamento não são eliminadas.
• Se o problema persistir mesmo depois de realizar a operação de
reinicialização acima indicada, inicialize a unidade da seguinte
forma.
Desligue o cabo micro USB da porta micro USB, desligue a
unidade e, em seguida, prima sem soltar os botões  e  em
simultâneo durante mais de 7 segundos. O indicador (azul) pisca
4 vezes e a unidade é reposta para as definições de fábrica. Todas
as informações de emparelhamento são eliminadas.
• Depois de inicializar a unidade, pode não ser possível ligar a
mesma ao seu iPhone ou computador. Neste caso, elimine as
informações de emparelhamento da unidade do iPhone ou do
computador e, em seguida, efetue novamente o
emparelhamento.
Outros
• Quando usar a unidade como auscultadores com fios, utilize
apenas o cabo para auscultadores dedicado fornecido.
Certifique-se de que o cabo para auscultadores dedicado está
firmemente inserido.
• Não coloque esta unidade num local exposto a humidade, pó,
fuligem, vapor ou sujeito a luz solar direta. Não deixe a unidade
num automóvel durante um longo período de tempo. Se o fizer,
pode provocar uma avaria.
• Dependendo das condições das ondas de rádio e do local onde
estiver a utilizar o equipamento, pode não ser possível utilizar o
dispositivo BLUETOOTH em telemóveis.
• O volume elevado pode afetar a sua audição.
• Para uma maior segurança rodoviária, não utilize os
auscultadores enquanto conduzir ou quando andar de bicicleta.
Názov a logo LDAC™ je ochranná známka spoločnosti Sony
Corporation.
Označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vo
vlastníctve spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie
týchto označení spoločnosťou Sony Corporation je predmetom licencie.
N-Mark je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka
združenia NFC Forum, Inc. v USA a iných krajinách.
Windows je registrovaná ochranná známka alebo ochranná
známka spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch
amerických a/alebo iných krajinách.
Apple, iPhone, iPod, iPod Touch, macOS a Mac sú ochranné známky
spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
Použitie štítka „Vyrobené pre Apple“ znamená, že príslušenstvo
bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k produktom značky Apple
uvedeným na štítku a vývojár ho certifikoval tak, aby spĺňalo
výkonnostné normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nie je
zodpovedná za prevádzku tohto zariadenia ani za to, či spĺňa
bezpečnostné a regulačné normy.
Qualcomm® je ochranná známka spoločnosti Qualcomm
Incorporated registrovaná v USA a v iných krajinách a používa sa s
povolením. Qualcomm aptX™ audio je ochranná známka
spoločnosti Qualcomm Technologies International, Ltd.
registrovaná v USA a v iných krajinách a používa sa s povolením.
Android je obchodná značka spoločnosti Google LLC.
Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich
príslušných vlastníkov.
Preventívne opatrenia
Komunikácia BLUETOOTH
Modelos de iPhone/iPod
compatíveis
Pode utilizar a unidade apenas com os seguintes modelos. Antes
de utilizar, atualize o seu iPhone ou iPod para o software mais
recente.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6.ª geração)
(A partir de agosto de 2017)
Especificações
O nome e logótipo LDAC™ é uma marca comercial da Sony
Corporation.
Nota sobre eletricidade estática
Typ: MEMS
Směrovost: všesměrový
Efektivní frekvenční rozsah: 50 Hz až 8 000 Hz
®
®
®
®
O(a) abaixo assinado(a) Sony Corporation declara que o presente
equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no
seguinte endereço de Internet: http://www.compliance.sony.de/
• Não utilize a unidade em locais onde a utilização da mesma
possa provocar situações de perigo, se não for possível ouvir o
som ambiente, como por exemplo, passagens de nível,
plataformas ferroviárias e estaleiros de construção.
• Não coloque peso nem exerça pressão sobre a unidade, pois
pode provocar a deformação da mesma durante um longo
período de armazenamento.
• Não submeta a unidade a impactos excessivos.
• Limpe a unidade com um pano macio e seco.
• Não exponha a unidade a água. A unidade não é à prova de
água.
Siga sempre as precauções abaixo apresentadas.
–– Tenha cuidado para não deixar cair a unidade num lavatório ou
noutro recipiente com água.
–– Não utilize a unidade em locais húmidos ou com mau tempo,
como, por exemplo, debaixo de chuva ou na neve.
–– Não molhe a unidade.
Se tocar na unidade com as mãos molhadas, ou se a colocar
dentro de uma peça de roupa húmida, esta poderá ficar
molhada e tal pode provocar uma avaria.
• Se sentir desconforto após a utilização da unidade, pare
imediatamente de a utilizar.
• Coloque os auriculares com firmeza. Se um auricular se soltar
acidentalmente e ficar no interior do ouvido, pode provocar
lesões.
• Visto as crianças poderem engolir peças pequenas como um
auricular, mantenha a unidade fora do alcance das crianças.
• Se tiver dúvidas ou problemas relativos a esta unidade que não
sejam referidos neste manual, consulte o agente Sony mais
próximo.
Geral
Sistema de comunicação: Especificação BLUETOOTH versão 4.1
Saída: Especificação BLUETOOTH, Classe de potência 2
Alcance de comunicação máximo: Campo de visão de aprox. 10 m1)
Banda de frequências: Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Frequência de funcionamento:
BLUETOOTH 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Potência máxima de saída:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m a 10 m
Perfis BLUETOOTH compatíveis2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Codec suportado3): SBC4), AAC5), LDAC, aptX, aptX HD
Método de proteção de conteúdos suportado: SCMS-T
Intervalo de transmissão (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (frequência de amostragem de 44,1 kHz)
20 Hz - 40.000 Hz (frequência de amostragem LDAC de
96 kHz, 990 kbps)
Itens incluídos:
Auscultadores estéreo sem fios (1)
Cabo micro USB (aprox. 50 cm) (1)
Cabo para auscultadores dedicado (aprox. 1,0 m) (1)
Auriculares em borracha de silicone híbrido (SS/S/M/L 2 cada)
Grampo magnético (1)
Guia de referência (esta folha) (1)
Manual de Instruções (1)
Outros documentos (1 conjunto)
O alcance real varia consoante alguns fatores, tais como,
obstáculos entre dispositivos, campos magnéticos junto de um
forno micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade de
receção, desempenho da antena, sistema operativo, aplicações
de software, etc.
2)
Os perfis da norma BLUETOOTH indicam o objetivo das
comunicações BLUETOOTH entre dispositivos.
3)
Codec: formato de compressão e conversão do sinal de áudio
4)
Sub-banda Codec
5)
Codificação de áudio avançada
1)
Auscultadores estéreo sem fios
Fonte de alimentação:
CC 3,7 V: Bateria recarregável de iões de lítio incorporada
CC 5 V: Quando carregar utilizando USB
Massa: aprox. 40 g (a unidade principal pesa aproximadamente
33 g)
Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
Consumo de energia nominal: 0,45 W
Horas de utilização:
Se ligar através do dispositivo BLUETOOTH
Tempo de reprodução de música: Máx. 8 horas
Tempo de comunicação: Máx. 5,5 horas
Tempo em espera: Máx. 180 horas
Nota: Os tempos de utilização podem ser inferiores
dependendo do Codec e das condições de utilização.
Tempo de carregamento:
Aprox. 2,5 horas
(É possível cerca de 60 minutos de reprodução de música
após 15 minutos de carga.)
Nota: Os tempos de carregamento podem ser diferentes,
dependendo das condições de utilização.
Temperatura de carregamento: 5 °C a 35 °C
Recetor
Tipo: fechado, dinâmico
Unidade acionadora: 9 mm, tipo campânula (Voice Coil CCAW)
Resposta em frequência: 5 Hz – 40.000 Hz (JEITA)
Impedância:
32 Ω (1 kHz) (quando da ligação através do cabo para
auscultadores dedicado)
Sensibilidade:
103 dB/mW (quando da ligação através do cabo para
auscultadores dedicado)
Microfone
Tipo: MEMS
Diretividade: omnidirecional
Gama de frequências efetiva: 50 Hz - 8.000 Hz
Requisitos do sistema para
carregamento da bateria através de
USB
(A partir de agosto de 2017)
Computador pessoal com um dos seguintes sistemas operativos
pré-instalados e porta USB:
Sistemas operativos
(se utilizar o Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(se utilizar o Mac)
macOS (versão 10.9 ou posterior)
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Slovensky
Prístroj neumiestňujte do uzavretých priestorov, ako je napr.
knižnica alebo vstavaná skriňa.
Batérie (jednotku batériových zdrojov alebo nainštalované batérie)
na dlhšiu dobu nevystavujte nadmernej teplote, ako je napr.
slnečné svetlo, oheň a pod.
Sekundárne akumulátorové články ani batérie nerozoberajte,
neotvárajte a nerežte.
V prípade úniku kvapaliny z článku zabráňte jej kontaktu s
pokožkou a očami. Ak sa dostane do kontaktu s pokožkou alebo
očami, umyte zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody a
vyhľadajte pomoc lekára.
Sekundárne akumulátorové články a batérie sa musia pred
použitím nabiť. Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu alebo informácie
v návode k zariadeniu o správnom nabíjaní.
Po dlhom období skladovania môže byť potrebné akumulátorové
články alebo batérie niekoľkokrát nabiť a vybiť, aby sa dosiahla
maximálna výkonnosť.
Zlikvidujte správnym spôsobom.
Oznam pre zákazníkov: nasledujúce informácie sa týkajú
iba zariadení predávaných v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ
Tento výrobok je vyrobený priamo alebo v mene Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky či
výrobok vyhovuje požiadavkám podľa legislatívy Európskej únie
treba adresovať na autorizovaného zástupcu Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgicko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných
záležitostiach prosím kontaktujte adresy uvedené v separátnych
servisných alebo záručných dokumentoch.
Sony Corporation týmto vyhlasuje, že zariadenie je v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné vyhlásenie EÚ o zhode je k dispozícii na tejto internetovej
adrese: http://www.compliance.sony.de/
Zneškodňovanie použitých batérií,
elektrických a elektronických prístrojov
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku, batérii alebo obale
znamená, že výrobok a batéria nemôže byť
spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý v
kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky ortute (Hg)
alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto výrobkov a batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo
integrity údajov vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie,
túto batériu môže vymeniť iba kvalifikovaný personál. Aby ste
zaručili, že batéria bude správne spracovaná, odovzdajte tento
výrobok na konci jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte podľa časti, ako
vybrať bezpečne batériu z výrobku. Odovzdajte batériu na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie, kontaktuje váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých je toto
označenie ustanovené zákonom, najmä krajín Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP).
• Bezdrôtová technológia BLUETOOTH funguje v rozsahu približne
10 metrov. Maximálny komunikačný rozsah sa môže líšiť v
závislosti od prekážok (ľudské telo, kov, stena a pod.) alebo od
elektromagnetického prostredia.
• Anténa je zabudovaná do zariadenia v mieste označenom na
obrázku (obr. ) bodkovanou čiarou. Citlivosť komunikácie
pomocou technológie BLUETOOTH sa zlepší otočením
zabudovanej antény smerom k pripojenému zariadeniu
BLUETOOTH. Ak sa medzi anténou pripojeného zariadenia a
zabudovanou anténou tohto zariadenia nachádzajú prekážky,
môže dochádzať k výskytu šumu alebo výpadkov zvuku,
prípadne sa komunikácia nemusí dať nadviazať.
• Komunikácia pomocou technológie BLUETOOTH sa nemusí
nadviazať alebo k výskytu šumu alebo výpadkov zvuku môže
dochádzať za nasledujúcich okolností.
–– Medzi týmto zariadením a zariadením BLUETOOTH sa
nachádza ľudské telo.
Túto situáciu možno zlepšiť umiestnením zariadenia
BLUETOOTH tak, aby smerovalo k anténe zariadenia.
–– Medzi týmto zariadením a zariadením s technológiou
BLUETOOTH sa nachádza prekážka, napríklad kov alebo stena.
–– V blízkosti tohto zariadenia sa používa zariadenie, ktoré
využíva frekvenciu 2,4 GHz, napríklad zariadenie s rozhraním
Wi-Fi, bezdrôtový telefón alebo mikrovlnná rúra.
• Keďže zariadenia BLUETOOTH a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívajú
rovnakú frekvenciu (2,4 GHz), pri používaní tohto zariadenia v
blízkosti zariadenia s rozhraním Wi-Fi môže dôjsť k
mikrovlnnému rušeniu, čo môže mať za následok výskyt šumu
alebo výpadkov zvuku, prípadne nemožnosť nadviazať
komunikáciu. V takom prípade vykonajte nasledovné kroky.
–– Toto zariadenie používajte vo vzdialenosti minimálne 10 m od
zariadenia s rozhraním Wi-Fi.
–– Ak sa toto zariadenie používa vo vzdialenosti menej ako 10 m
od zariadenia s rozhraním Wi-Fi, vypnite zariadenie s rozhraním
Wi-Fi.
–– Umiestnite toto zariadenie a zariadenie BLUETOOTH čo
najbližšie k sebe.
• Mikrovlny emitované zo zariadenia BLUETOOTH môžu ovplyvniť
fungovanie elektronických zdravotníckych prístrojov. Toto
zariadenie a iné zariadenia BLUETOOTH na nasledujúcich
miestach vypnite, pretože môžu zapríčiniť nehodu:
–– na miestach s horľavým plynom, v nemocnici alebo na čerpacej
stanici,
–– v blízkosti automatických dverí alebo požiarneho hlásiča.
• Keď sa tento produkt používa v bezdrôtovom režime, emituje
rádiové vlny.
Pri používaní bezdrôtového režimu v lietadle dodržiavajte pokyny
letovej posádky ohľadom povoleného používania produktov v
bezdrôtovom režime.
• V dôsledku vlastností bezdrôtovej technológie sa zvuk
prehrávaný v tomto zariadení mierne oneskoruje oproti zvuku a
hudbe prehrávanej v odosielajúcom zariadení. Z tohto dôvodu sa
nemusí obraz a zvuk pri sledovaní filmu alebo hraní hry vysielať
súbežne.
• Zaradenie podporuje bezpečnostné funkcie v súlade so
štandardom BLUETOOTH, ktoré poskytujú bezpečné spojenie pri
použití bezdrôtovej technológie BLUETOOTH, avšak v závislosti
od nastavenia nemusí byť zabezpečenie dostačujúce. Pri
používaní komunikácie prostredníctvom bezdrôtovej technológie
BLUETOOTH buďte opatrní.
• Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za únik informácií počas
komunikácie BLUETOOTH.
• Nie je možné garantovať spojenie so všetkými zariadeniami
BLUETOOTH.
–– Zariadenie s funkciou BLUETOOTH musí vyhovovať štandardu
BLUETOOTH určenému spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a musí
byť overené.
–– Aj keď pripojené zariadenie vyhovuje vyššie uvedenému
štandardu BLUETOOTH, v závislosti od funkcií alebo parametrov
zariadenia sa niektoré zariadenia nemusia spojiť alebo
nemusia správne fungovať.
–– Počas telefonovania bez pomoci rúk sa môže v závislosti od
zariadenia alebo od komunikačného prostredia vyskytnúť šum.
• V závislosti od pripojeného zariadenia môže spustenie
komunikácie chvíľu trvať.
Ak počas prehrávania pravidelne preskakuje zvuk
• Tento stav možno zlepšiť nastavením režimu kvality zvuku na
možnosť „priorita na stabilitu pripojenia“. Podrobnosti nájdete
v príručke pomoci.
• Túto situáciu môžete zlepšiť zmenou nastavení kvality
bezdrôtového prehrávania alebo nastavením režimu
bezdrôtového prehrávania na možnosť SBC vo vysielacom
zariadení. Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom
spolu s vysielacím zariadením.
• Ak používate smartfón, túto situáciu je možné zlepšiť vypnutím
nepotrebných aplikácií alebo reštartovaním smartfónu.
Informácie o používaní aplikácií na volanie pre smartfóny a
počítače
• Toto zariadenie podporuje len bežné prichádzajúce hovory.
Aplikácie na volanie pre smartfóny a počítače nie sú
podporované.
Nabíjanie zariadenia
• Toto zariadenie je možné nabíjať len pomocou rozhrania USB. Na
nabíjanie je potrebný osobný počítač s portom USB.
• Počas nabíjania sa toto zariadenie nedá zapnúť ani sa nedá
používať funkcia BLUETOOTH.
• Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, výdrž nabíjateľnej
batérie sa môže skrátiť. Výdrž sa obnoví po niekoľkonásobnom
cykle vybitia a opätovného nabitia.
• Ak zariadenie dlhodobo nepoužívate, každého pol roka nabite
batériu, aby sa zabránilo jej nadmernému vybitiu.
• Ak sa výrazne skráti doba používania zariadenia, nabíjateľnú
batériu je potrebné vymeniť za novú. Informácie o výmene
batérie vám poskytne najbližší predajca produktov značky Sony.
Poznámka k statickej elektrine
• Statická elektrina nahromadená v tele môže v ušiach spôsobiť
jemné chvenie. Ak chcete tento efekt minimalizovať, noste
oblečenie vyrobené z prírodných materiálov.
Ak zariadenie nefunguje správne
• Resetujte zariadenie (obr. ).
Počas nabíjania súčasne stlačte tlačidlo  a . Zariadenie sa
resetuje. Informácie o párovaní sa neodstránia.
• Ak problém pretrváva aj po vyššie opísanom resetovaní,
zariadenie inicializujte nasledujúcim spôsobom:
Odpojte kábel micro USB od portu micro USB, vypnite zariadenie
a potom podržte stlačené tlačidlá  a  dlhšie ako 7 sekúnd.
Indikátor (modrý) štyrikrát zabliká a obnovia sa výrobné
nastavenia zariadenia. Všetky informácie o párovaní sa odstránia.
• Zariadenie sa po inicializácii nemusí pripojiť k telefónu iPhone
alebo počítaču. V takom prípade odstráňte informácie o párovaní
zariadenia z telefónu iPhone alebo z počítača a potom ich
spárujte znova.
Ostatné informácie
• Ak toto zariadenie používate ako káblové slúchadlá, používajte
len dodaný špeciálny kábel slúchadiel. Dbajte na to, aby bol
špeciálny kábel slúchadiel pevne zasunutý.
• Toto zariadenie neumiestňujte na miesta vystavené vlhkosti,
prachu, sadziam, pare ani priamemu slnečnému svetlu.
Zariadenie nenechávajte dlhodobo v aute. Môže to spôsobiť
poruchu.
• Používanie zariadenia BLUETOOTH nemusí fungovať v mobilných
telefónoch v závislosti od podmienok rádiového vlnenia a
miesta, kde sa vybavenie používa.
• Vysoká hlasitosť môže ovplyvniť váš sluch.
• Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte slúchadlá pri šoférovaní
ani bicyklovaní.
• Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde by mohlo byť
nebezpečné, ak by ste nepočuli okolitý zvuk, napríklad pri
železničnom priecestí, na vlakových staniciach a staveniskách.
• Nezaťažujte toto zariadenie ani naň nevyvíjajte tlak, pretože sa
môže počas dlhodobého skladovania zdeformovať.
• Zariadenie nevystavujte nadmerným nárazom.
• Zariadenie čistite jemnou suchou handričkou.
• Zariadenie nevystavujte vode. Zariadenie nie je vodotesné.
Dodržujte nižšie uvedené upozornenia.
–– Dávajte pozor, aby vám zariadenie nespadlo do umývadla
alebo inej nádoby naplnenej vodou.
–– Zariadenie nepoužívajte na vlhkých miestach alebo v zlom
počasí, napríklad keď prší alebo sneží.
–– Zariadenie nezamočte.
Ak sa dotknete zariadenia mokrými rukami alebo ak ho
umiestníte do mokrého odevu, zariadenie môže zvlhnúť, čo
môže spôsobiť jeho poruchu.
• Ak budete po používaní zariadenia pociťovať nepohodlie,
zariadenie prestaňte ihneď používať.
• Nástavce slúchadiel pevne nasaďte na slúchadlá. V prípade, že sa
nástavec uvoľní a ostane v uchu, môže dôjsť k poraneniu.
• Keďže malé deti môžu prehltnúť malé časti, napríklad nástavec
slúchadla, zariadenie uchovajte mimo ich dosahu.
• Ak máte otázky alebo problémy s týmto zariadením, ktoré v tejto
príručke nie sú popísané, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov značky Sony.
Náhradné nástavce slúchadiel si môžete objednať u najbližšieho
predajcu produktov značky Sony.
Kompatibilné modely
zariadení iPhone/iPod
Zariadenie je možné používať len s nasledujúcimi modelmi. Pred
používaním aktualizujte softvér zariadenia iPhone alebo iPod na
najnovšiu verziu.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. generácia)
(Od augusta 2017)
Technické údaje
Všeobecné
Komunikačný systém: špecifikácia BLUETOOTH, verzia 4.1
Výstup: špecifikácia BLUETOOTH, trieda napájania 2
Maximálny komunikačný rozsah: priama viditeľnosť pribl. 10 m1)
Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz pásmo (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Prevádzková frekvencia:
BLUETOOTH 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Maximálny výstupný výkon:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m pri 10 m
Kompatibilné profily BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podporovaný kodek3): SBC4), AAC5), LDAC, aptX, aptX HD
Podporovaný spôsob ochrany obsahu: SCMS-T
Rozsah prenosu (A2DP):
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovacia frekvencia LDAC 96 kHz,
990 kb/s)
Obsah balenia:
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá (1)
Kábel micro USB (pribl. 50 cm) (1)
Špeciálny kábel slúchadiel (pribl. 1,0 m) (1)
Nástavce slúchadiel z hybridnej silikónovej gumy (SS/S/M/L 2
z každej veľkosti)
Magnetická svorka (1)
Referenčná príručka (tento dokument) (1)
Návod na používanie (1)
Ostatné dokumenty (1 súbor)
Skutočný rozsah sa môže líšiť v závislosti od faktorov, napríklad
od prekážok medzi zariadeniami, magnetických polí v blízkosti
mikrovlnnej rúry, statickej elektriny, citlivosti príjmu, výkonu
antény, operačného systému, softvérovej aplikácie atď.
2)
Profily štandardu BLUETOOTH označujú účel komunikácie
BLUETOOTH medzi zariadeniami.
3)
Kodek: kompresia audio signálu a formát konverzie.
4)
Kodek čiastkového pásma.
5)
Pokročilé kódovanie zvuku.
1)
Bezdrôtové stereofónne slúchadlá
Zdroj napájania:
Jednosmerný prúd 3,7 V: zabudovaná nabíjateľná lítiumiónová batéria
Jednosmerný prúd 5 V: pri nabíjaní pomocou rozhrania USB
Hmotnosť: Pribl. 40 g (hlavná jednotka pribl. 33 g)
Prevádzková teplota: 0 °C az 40 °C
Menovitá spotreba energie: 0,45 W
Doba prevádzky:
Pri pripojení prostredníctvom zariadenia BLUETOOTH
Doba prehrávania hudby: Max. 8 hodín
Čas komunikácie: Max. 5,5 hodín
Čas v pohotovostnom režime: Max. 180 hodín
Poznámka: Doba používania môže byť kratšia v závislosti od
kodeku a podmienok používania.
Čas nabíjania:
Pribl. 2,5 hodín
(Po 15-minútovom nabíjaní je možné prehrávať hudbu 60
minút.)
Poznámka: Doba nabíjania sa môže líšiť v závislosti od
podmienok používania.
Teplota nabíjania: 5 °C až 35 °C
Prijímač
Typ: zatvorené, dynamické
Budiče slúchadiel: 9 mm, kupolovitý typ (hlasová cievka CCAW)
Frekvenčná odozva: 5 Hz – 40 000 Hz (JEITA)
Impedancia:
32 Ω (1 kHz) (pri pripojení pomocou špeciálneho kábla
slúchadiel)
Citlivosť:
103 dB/mW (pri pripojení pomocou špeciálneho kábla
slúchadiel)
Mikrofón
Typ: MEMS
Smerovosť: všesmerný
Efektívny frekvenčný rozsah: 50 Hz – 8 000 Hz
Systémové požiadavky na nabíjanie
batérie prostredníctvom rozhrania
USB
(Od augusta 2017)
Osobný počítač s predinštalovaným jedným z nasledujúcich
operačných systémov a portom USB:
Operačné systémy
(pri používaní systému Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(pri používaní systému Mac)
macOS (verzia 10.9 alebo novšia)
Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez oznámenia.
• Această unitate nu poate fi pornită și nu poate fi folosită funcția
BLUETOOTH în timpul încărcării.
• Dacă nu folosiți unitatea o perioadă îndelungată, este posibil ca
bateria reîncărcabilă să nu rămână suficient de încărcată. Bateria
va rămâne încărcată corespunzător după descărcarea și
încărcarea repetată de mai multe ori.
• Dacă depozitați unitatea o perioadă îndelungată, încărcați
bateria odată la șase luni pentru a preveni descărcarea completă.
• Dacă durata pe care puteți folosi unitatea a devenit extrem de
scurtă, bateria reîncărcabilă trebuie înlocuită cu una nouă.
Contactați cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuirea
bateriei.
A
Notă despre electricitatea statică
• Este posibil să auziți un ușor țiuit din cauza electricității statice
acumulată în corp. Pentru a minimiza efectul, purtați
îmbrăcăminte creată din materiale naturale.
B
Dacă unitatea nu funcționează corect


• Reinițializați unitatea (Fig. ).
Apăsați butoanele  și  simultan în timpul încărcării. Unitatea
va fi reinițializată. Informația de asociere nu este ștearsă.
• Dacă problema persistă chiar și după operațiunea de
reinițializare de mai sus, inițializați unitatea după cum urmează.
Deconectați cablul micro-USB de la portul micro-USB, opriți
unitatea și apoi țineți apăsat simultan butoanele  și  pentru
mai mult de 7 secunde. Indicatorul (albastru) clipește de 4 ori, iar
unitatea este reinițializată la setările din fabrică. Toate
informațiile referitoare la asociere sunt șterse.
• După inițializarea unității, este posibil ca aceasta să nu se
conecteze la iPhone sau computer. În acest caz, ștergeți
informația de asociere cu unitatea de pe iPhone sau computer și
efectuați asocierea din nou.
Altele
Română
Nu instalaţi aparatul în spaţii închise, cum ar fi o bibliotecă sau un
cabinet încorporat.
Nu expuneţi bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) la
căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau altele
asemănătoare o perioadă îndelungată.
Nu demontați, deschideți sau rupeți celule sau bateriile secundare.
Dacă apare o scurgere la o baterie, nu permiteți lichidului să intre
în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care acest lucru s-a
întâmplat deja, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și
consultați un medic.
Celulele și bateriile secundare trebuie să fie încărcate înainte de
utilizare. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau
manualul echipamentului pentru a afla instrucțiunile de încărcare
corespunzătoare.
După o perioadă de depozitare îndelungată, este posibil să fie
necesară încărcarea și descărcarea celulelor sau a bateriilor de mai
multe ori până când vor atinge performanțele maxime.
Eliminați în mod corespunzător.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică numai
echipamentelor vândute în ţările care respectă directivele
UE
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Întrebări legate de conformitatea aparatului cu legislația Uniunii
Europene pot fi adresate: Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Pentru
orice întrebări legate de service sau de garanţie, vă rugăm să
consultaţi documentele de garanţie ce însoţesc aparatul.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este
în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la
următoarea adresă internet: http://www.compliance.sony.de/
• Atunci când utilizați unitatea drept căști cu fir, utilizați exclusiv
cablul de căști dedicat inclus. Asigurați-vă că ați introdus complet
cablul de căști dedicat.
• Nu așezați această unitate într-un loc expus la umiditate, praf,
funingine sau abur și nu o expuneți la lumina directă a soarelui.
Nu lăsați unitatea într-o mașină pentru o perioadă lungă de timp.
Acest lucru poate crea o defecțiune.
• Utilizarea dispozitivului BLUETOOTH poate să nu funcționeze la
telefoanele mobile, în funcție de condițiile undelor radio și a
locației în care se folosește echipamentul.
• Ascultarea la căşti la volum ridicat vă poate afecta auzul.
• Pentru siguranţa traficului rutier, nu utilizaţi căştile în timp ce
conduceţi autoturismul sau mergeţi pe bicicletă.
• Nu utilizați unitatea în locuri în care s-ar putea crea situații
periculoase din cauza imposibilității de a auzi zgomotul
ambiental, precum la trecerea de cale ferată, platformele stațiilor
de tren sau pe șantiere.
• Nu aplicați greutate sau presiune pe această unitate, deoarece
unitatea se poate deforma datorită depozitării pe durate lungi.
• Nu expuneți unitatea la șocuri în exces.
• Curățați unitatea cu o lavetă moale, uscată.
• Nu expuneți unitatea la acțiunea apei. Unitatea nu este
impermeabilă.
Nu uitați să respectați măsurile de precauție de mai jos.
–– Aveți grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă sau în alt
recipient umplut cu apă.
–– Nu utilizați unitatea în locații cu umezeală sau în condiții
meteorologice nefavorabile, de exemplu în condiții de ploaie
sau ninsoare.
–– Nu udați unitatea.
Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau o introduceți într-un
articol de îmbrăcăminte umed, este posibil ca unitatea să se
umezească, ceea ce poate provoca funcționarea defectuoasă a
acesteia.
• Dacă simțiți disconfort după utilizarea unității, încetați utilizarea
unității imediat.
• Ušesne čepke morate dobro pritrditi na slušalke. Če ušesni čepek
slučajno odpade in ostane v ušesu, to lahko povzroči poškodbo.
• Deoarece copiii pot înghiți piese mici, precum un auricular, țineți
unitatea departe de copii.
• Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la această unitate și
care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultați
cel mai apropiat dealer Sony.
Dezafectarea bateriilor uzate și a
echipamentelor electrice şi electronice
vechi (se aplică pentru ţările membre ale
Uniunii Europene si pentru alte ţări
europene cu sisteme de colectare separată)
Acest simbol marcat pe produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu
trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de
baterii, acestui simbol i se pot asocia simbolurile anumitor
substanţe chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb)
sunt adăugate dacă bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur
sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt
dezafectate corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor negative
pentru mediu şi pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi
afectate de către manipularea şi dezafectarea incorectă. Reciclarea
acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau
integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu bateria
încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul
specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că bateriile
și echipamentele electrice şi electronicevor fi dezafectate
corespunzător, predaţi aceste produse la sfârşitul duratei de
funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri electrice şi
electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi
secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de îndepărtare
a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un centru de
colectare şi reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui produs sau
a bateriei, vă rugăm să contactaţi primăria, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul sau
bateria.
Valabilitatea marcajului CE este restricţionată la acele ţări unde
este aplicat legal, în special în ţările SEE (Spaţiul Economic
European).
Numele și sigla LDAC™ sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale
înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci
de către Sony Corporation se face sub licență.
Marca N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială
înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii și/
sau în alte țări.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS și Mac sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a
fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele
Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru
a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este
responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru
conformitatea acestuia la standardele de securitate și de
reglementare.
Qualcomm® este o marcă comercială a Qualcomm Incorporated,
înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări, utilizată cu
acord prealabil. Qualcomm aptX™ audio este o marcă comercială a
Qualcomm Technologies International, Ltd., înregistrată în Statele
Unite ale Americii și în alte țări, utilizată cu acord prealabil.
Android este o marcă comercială a Google LLC.
Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor
lor deținători.
Măsuri de precauție
Despre comunicațiile BLUETOOTH
• Tehnologia wireless BLUETOOTH operează pe o rază de
aproximativ 10 metri. Raza maximă de comunicare poate diferi în
funcție de obstacole (corp uman, metal, perete etc.) sau de
mediul electromagnetic.
• Antena este încorporată în această unitate așa cum este ilustrat
prin linia punctată (Fig. ). Sensibilitatea comunicațiilor
BLUETOOTH se va îmbunătăți prin rotirea direcției antenei
încorporate spre dispozitivul BLUETOOTH conectat. Este posibil
să apară zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie
dezactivate comunicațiile atunci când între dispozitivul conectat
și antena încorporată a acestei unități se află obstacole.
• Este posibil să fie dezactivate comunicațiile BLUETOOTH sau este
posibil să apară zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele
condiții.
–– Există o persoană între unitate și dispozitivul BLUETOOTH.
Această situație poate fi îmbunătățită prin așezarea
dispozitivului BLUETOOTH cu fața spre antena unității.
–– Există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete
între unitate și dispozitivul BLUETOOTH.
–– Un dispozitiv care folosește frecvența 2,4 GHz, cum ar fi
dispozitiv Wi-Fi, telefon fără fir sau cuptor cu microunde,
funcționează în apropierea acestei unități.
• Deoarece dispozitivele BLUETOOTH și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
folosesc aceeași frecvență (2,4 GHz), este posibilă apariția
interferențelor cu microunde care rezultă în apariția de zgomot
sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate
comunicațiile dacă această unitate este utilizată lângă un
dispozitiv Wi-Fi. În astfel de cazuri, efectuați următoarele.
–– Folosiți această unitate la distanță de cel puțin 10 m față de
dispozitivul Wi-Fi.
–– Dacă această unitate este folosită la distanță mai mică de 10 m
de un dispozitiv Wi-Fi, opriți dispozitivul Wi-Fi.
–– Instalați această unitate și dispozitivul BLUETOOTH cât mai
aproape unul de celălalt posibil.
• Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta
funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți această
unitate și alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locații,
deoarece se poate produce un accident:
–– în locurile în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital sau
o benzinărie
–– în apropierea ușilor automate sau a unei alarme de incendiu.
• Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde
radio.
Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion,
respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la
utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
• Datorită caracteristicii tehnologiei wireless, sunetul redat pe
această unitate este întârziat față de sunetul și muzica redate de
dispozitivul care transmite. De aceea, este posibil ca sunetul și
imaginea să nu fie sincronizate atunci când urmăriți un film sau
jucați un joc.
• Această unitate suportă capabilități de securitate care respectă
standardul BLUETOOTH pentru a asigura o conexiune sigură când
se folosește tehnologia wireless BLUETOOTH, dar nivelul de
securitate ar putea fi insuficient, în funcție de setare. Aveți grijă
când stabiliți o comunicare folosind tehnologia wireless
BLUETOOTH.
• Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informații
în timpul comunicațiilor BLUETOOTH.
• Conexiunea cu toate dispozitivele BLUETOOTH nu poate fi
garantată.
–– Un dispozitiv prevăzut cu funcția BLUETOOTH este necesar
pentru conformarea cu standardul BLUETOOTH specificat de
către Bluetooth SIG, Inc. și autentificare.
–– Chiar dacă dispozitivul conectat se conformează cu standardul
BLUETOOTH menționat mai sus, este posibil ca anumite
dispozitive să nu se conecteze sau să funcționeze incorect, în
funcție de caracteristicile sau specificațiile dispozitivului.
–– În timp ce vorbiți la telefonul hands free, poate să apară
zgomotul, în funcție de dispozitiv sau mediul de comunicare.
• În funcție de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un
timp pentru începerea comunicațiilor.
Dacă sunetul prezintă frecvent salturi în timpul redării
• Situația poate fi îmbunătățită prin setarea modului calității
sunetului pe „prioritate acordată conexiunii stabile”. Pentru
detalii, consultați ghidul de ajutor.
• Situația poate fi îmbunătățită prin schimbarea setărilor de
calitate pentru redarea wireless sau prin comutarea modului de
redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru
detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse furnizate
împreună cu dispozitivul de transmitere.
• Dacă utilizați un smartphone, situația poate fi îmbunătățită prin
închiderea aplicațiilor inutile sau prin repornirea smartphoneului.
Despre utilizarea aplicațiilor de apelare pentru
smartphone-uri și computere
Auriculare de schimb opționale pot fi comandate de la cel mai
apropiat dealer Sony.
Modele iPhone/iPod
compatibile
Puteţi utiliza unitatea doar cu următoarele modele. Actualizaţi
iPhone sau iPod dumneavoastră la cea mai recentă versiune
software înainte de utilizare.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (generaţia a 6-a)
(începând cu august 2017)
Specificații
Generalități
Sistem de comunicații: Specificație BLUETOOTH versiunea 4.1
Ieșire: Specificație BLUETOOTH Clasa de putere 2
Rază maximă de comunicare: Rază vizuală de aprox. 10 m1)
Bandă de frecvență: bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Frecvență de funcționare:
BLUETOOTH 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Putere de ieșire maximă:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m la 10 m
Profiluri BLUETOOTH compatibile2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Codec acceptat3): SBC4), AAC5), LDAC, aptX, aptX HD
Metodă de protecție pentru conținutul acceptat: SCMS-T
Gamă de transmisie (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvență de eșantionare 44,1 kHz)
20 Hz - 40.000 Hz (Frecvență de eșantionare LDAC 96 kHz,
990 kbps)
Articole incluse:
Set de căști stereo wireless (1)
Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)
Cablu de căști dedicat (aprox. 1,0 m) (1)
Auriculare din cauciuc siliconic hibrid (SS/S/M/L 2 fiecare)
Clemă magnetică (1)
Ghid de referință (această foaie) (1)
Instrucțiuni de utilizare (1)
Alte documente (1 set)
Gama reală va fi diferită în funcție de factori, cum ar fi obstacole
între dispozitive, câmpuri magnetice în jurul unui cuptor cu
microunde, electricitate statică, sensibilitate a recepției,
performanța antenei, sistemul de operare, aplicațiile software
etc.
2)
Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicațiilor
BLUETOOTH între dispozitive.
3)
Codec: Format de compresie și conversie a semnalului audio
4)
Codec subbandă
5)
Codare audio avansată
1)
Set de căști stereo wireless
Sursă de alimentare:
CC 3,7 V: Baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată
CC 5 V: La încărcarea prin USB
Masă: Aprox. 40 g (unitatea principală aprox. 33 g)
Temperatură de funcționare: 0 °C - 40 °C
Consum nominal de putere: 0,45 W
Ore de utilizare:
La conectarea prin dispozitivul BLUETOOTH
Durată redare muzică: Max. 8 de ore
Durată comunicare: Max. 5,5 de ore
Durată așteptare: Max. 180 de ore
Notă: Orele de utilizare pot fi reduse în funcție de Codec și
condițiile de utilizare.
Timpul de încărcare:
Aprox. 2,5 ore
(Este posibilă redarea muzicii timp de aproximativ 60 de
minute după 15 minute de încărcare.)
Notă: Timpul de încărcare și orele de utilizare pot fi diferite în
funcție de condițiile de utilizare.
Temperatură de încărcare: 5 °C - 35 °C
Receptor
Microfon
Tip: MEMS
Directivitate: omnidirecțional
Domeniu de frecvențe efectiv: 50 Hz - 8.000 Hz
Cerințele sistemului pentru
încărcarea bateriei cu ajutorul USB
(începând cu august 2017)
Computer care are preinstalat oricare dintre sistemele de operare și
port USB:
Sisteme de operare
(când se folosește Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
(când se folosește Mac)
macOS (versiunea 10.9 sau o versiune ulterioară)
Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
Slovenščina
Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori, kot so knjižne
police ali vgrajene omarice.
Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni toploti,
kot na primer soncu, ognju ali podobnim virom toplote za dlje časa.
Baterij ali sekundarnih celic ne razstavljajte, ne odpirajte in ne režite.
V primeru puščajoče celice naj tekočina ne pride v stik s kožo ali
očmi. Če je prišlo do stika, umijte poškodovano mesto z obilno
količino vode in poiščite zdravniško pomoč.
Sekundarne celice in baterije morate pred uporabo napolniti.
Navodila za pravilno polnjenje najdete v navodilih proizvajalca ali v
priročniku za opremo.
Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije morda treba
nekajkrat napolniti in izprazniti, da znova dosežejo največjo
učinkovitost.
Upoštevajte navodila za pravilno odlaganje.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za
opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane
z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se
naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se
obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih
dokumentih.
• Această unitate acceptă doar apeluri recepționate normale.
Utilizarea aplicațiilor de apelare pentru smartphone-uri și
computere nu este acceptată.
Despre încărcarea unității
• Această unitate poate fi încărcată doar prin USB. Este necesar un
computer personal cu port USB pentru încărcare.
Odstranitev odpadnih baterij in električne
in elektronske opreme (veljavno v Evropski
uniji in ostalih evropskih državah s
sistemom ločenega zbiranja odpadkov)
Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži
pomeni, naj se z izdelkom in baterijo ne ravna
enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z
oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec
(Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005%
živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko izdelke in baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše
zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje. Z recikliranjem
materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja
podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to
baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi
ustrezno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo,
oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje električne in
elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni
odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki za
recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko
povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih
odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.
Veljavnost oznake CE je omejena le na države, kjer je zakonsko
obvezujoča, v glavnem v državah EGP (Evropskega gospodarskega
področja).
Ime in logotip LDAC™ sta blagovni znamki družbe Sony
Corporation.
Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne
znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in vsaka uporaba
teh znamk s strani družbe Sony Corporation je licencirana.
Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna
znamka združenja NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.
Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka
družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih
državah.
Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS in Mac so blagovne
znamke družbe Apple Inc., registrirane v Združenih državah
Amerike in drugih državah.
Oznaka »Made for Apple« pomeni, da je bila dodatna oprema
posebej zasnovana za uporabo z izdelki Apple, ki so navedeni v
oznaki, razvijalec pa potrjuje, da oprema izpolnjuje zahteve
standardov delovanja, ki jih je določila družba Apple. Družba Apple
ne odgovarja za delovanje te naprave ali njene skladnosti z
varnostnimi in zakonsko predpisanimi standardi.
Qualcomm® je blagovna znamka družbe Qualcomm Incorporated,
registrirana v Združenih državah ter drugih državah in za njeno
uporabo je bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje. Qualcomm aptX™
audio je blagovna znamka družbe Qualcomm Technologies
International, Ltd., registrirana v Združenih državah ter drugih
državah in za njeno uporabo je bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje.
Android je blagovna znamka Google LLC.
Ostale blagovne znamke in blagovna imena so v lasti njihovih
lastnikov.
Previdnostni ukrepi
O komunikaciji z uporabo tehnologije BLUETOOTH
• Brezžična tehnologija BLUETOOTH deluje na razdalji približno
10 m. Največja komunikacijska razdalja je odvisna od morebitnih
ovir (človek, kovinski deli, zid ipd.) med napravama in
elektromagnetnim okoljem.
• V enoti je vgrajena antena, kot prikazuje črtkana črta (slika ).
Občutljivost komunikacije s pomočjo tehnologije BLUETOOTH
lahko izboljšate tako, da vgrajeno anteno obrnete proti povezani
napravi BLUETOOTH. Če so med anteno povezane naprave in
vgrajeno anteno te enote ovire, lahko pride do šuma ali izpada
zvoka ali pa je komunikacija onemogočena.
• V naslednjih primerih je lahko komunikacija s pomočjo
tehnologije BLUETOOTH onemogočena ali pride do šuma
oziroma izpada zvoka.
–– Med enoto in napravo BLUETOOTH stoji človek.
To lahko odpravite tako, da napravo BLUETOOTH postavite
tako, da bo usmerjena proti anteni enote.
–– Med enoto in napravo BLUETOOTH se nahajajo ovire, kot so
kovina ali stena.
–– V bližini enote se nahaja naprava, ki uporablja frekvenco 2,4
GHz, kot npr. naprava Wi-Fi, brezžični telefon ali mikrovalovna
pečica.
• Ker naprave BLUETOOTH in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo
enako frekvenco (2,4 GHz), lahko v primeru, ko enoto uporabljate
blizu naprave Wi-Fi, pride do motnje mikrovalov, ki povzročijo
šum ali izpad zvoka oz. onemogočijo komunikacijo. V takšnem
primeru izvedite postopek, ki je opisan v nadaljevanju.
–– Enoto uporabljajte najmanj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
–– Če enoto uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi,
izklopite napravo Wi-Fi.
–– Enoto in napravo BLUETOOTH namestite čim bližje skupaj.
• Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko vplivajo na
delovanje elektronskih medicinskih naprav. To enoto in druge
naprave BLUETOOTH izklopite v primerih, ki so navedeni v
nadaljevanju, saj lahko povzročijo nesrečo:
–– v prisotnosti vnetljivega plina, v bolnicah ali na bencinskih
črpalkah,
–– v bližini vrat s samodejnim odpiranjem ali v bližini
protipožarnega alarma.
• Ta izdelek oddaja radijske valove, ko ga uporabljate v brezžičnem
načinu.
Pri uporabi v brezžičnem načinu na letalu upoštevajte navodila
posadke glede dovoljene uporabe izdelkov v brezžičnem načinu.
• Zaradi lastnosti brezžične tehnologije bo zvok, ki bo predvajan na
tej enoti, zakasnjen glede na zvok, ki je predvajan na napravi, iz
katere je zvočni signal sprejet. Zato bo pri ogledu filma ali igranju
video igre zvok zamujal glede na sliko.
• Ta enota podpira varnostne funkcije, ki ustrezajo standardu
BLUETOOTH glede varne povezave z uporabo tehnologije
BLUETOOTH. Od nastavitev pa je odvisno, ali bo ta zaščita
zadostna. Pri povezovanju s pomočjo brezžične tehnologije
BLUETOOTH bodite vedno pazljivi.
• Za uhajanje informacij pri komunikaciji s pomočjo tehnologije
BLUETOOTH ne prevzamemo nikakršne odgovornosti.
• Povezave z nekaterimi napravami BLUETOOTH ni mogoče
zagotoviti.
–– Naprava s tehnologijo BLUETOOTH mora ustrezati standardu
BLUETOOTH, ki ga je določilo podjetje Bluetooth SIG, Inc., in
izpolnjevati zahteve glede pristnosti.
–– Tudi če povezana naprava ustreza zgoraj omenjenemu
standardu BLUETOOTH, se lahko zgodi, da z nekaterimi
napravami ne bo mogoče vzpostaviti povezave oz. naprave
zaradi določenih funkcij in specifikacij naprave morda ne bodo
pravilno delovale.
–– Odvisno od naprave in okolja komuniciranja se lahko med
prostoročnim telefoniranjem pojavi šum.
• Od naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, je odvisno, kako
dolgo bo trajalo vzpostavljanje povezave.
Če med predvajanjem pogosto prihaja do prekinitve zvoka
• Stanje lahko izboljšate z nastavitvijo načina kakovosti zvoka na
»prednost stabilne povezave«. Za podrobnosti glejte Vodnik za
pomoč.
• Stanje lahko izboljšate s spreminjanjem nastavitev kakovosti
predvajanja ali na napravi, ki oddaja signal, način predvajanja
prek brezžične naprave nastavite na SBC. Za podrobnosti glejte
navodila za uporabo, ki so priložena napravi, ki oddaja signal.
• Če uporabljate pametni telefon, lahko stanje izboljšate z
zaustavitvijo nepotrebnih aplikacij ali vnovičnim zagonom
pametnega telefona.
O uporabi klicnih aplikacij za pametne telefone in
računalnike
• Ta enota podpira samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije
za pametne telefone in računalnike niso podprte.
Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z Direktivo
2014/53/EU.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6. generacija)
(od avgusta 2017)
Προφυλάξεις
Σχετικά με την επικοινωνία BLUETOOTH
Specifikacije
Splošno
Komunikacijski sistem: BLUETOOTH različica 4.1
Izhod: BLUETOOTH zmogljivostni razred 2
Največje območje sprejema: vidno polje do pribl. 10 m1)
Frekvenčno območje:
pasovna širina 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Delovna frekvenca:
BLUETOOTH 2.400 MHz – 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Največja izhodna moč:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m pri 10 m
Združljivi profili BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Podprti kodek3): SBC4), AAC5), LDAC, aptX, aptX HD
Podprti sistem za zaščito vsebin: SCMS-T
Domet signala (A2DP):
20 Hz – 20.000 Hz (frekvenca vzorčenja 44,1 kHz)
20 Hz – 40.000 Hz (frekvenca vzorčenja LDAC 96 kHz,
990 kb/s)
Paket vsebuje:
Brezžične stereo slušalke (1)
Kabel Micro-USB (pribl. 50 cm) (1)
Priloženi kabel slušalk (pribl. 1,0 m) (1)
Hibridni silikonski čepki (velikosti SS/S/M/L, vsake po 2 kosa)
Magnetna sponka (1)
Referenčni priročnik (ta list) (1)
Navodila za uporabo (1)
Drugi dokumenti (1 komplet)
Dejansko področje sprejema je odvisno od številnih dejavnikov,
kot so ovire med napravama, magnetno polje v bližini
mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema,
delovanje antene, operacijski sistem, programska oprema itd.
2)
Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen komunikacije z
uporabo tehnologije BLUETOOTH med napravama.
3)
Kodek: oblika za stiskanje in pretvarjanje zvočnega signala
4)
Kodek frekvenčnih podpasov
5)
Napredno kodiranje zvoka
1)
Brezžične stereo slušalke
Napajanje:
Enosmerna napetost 3,7 V: vgrajena litij-ionska baterija za
ponovno polnjenje
Enosmerna napetost 5 V: pri polnjenju s priključkom USB
Masa: pribl. 40 g (glavna enota pribl. 33 g)
Temperatura delovanja: od 0 °C do 40 °C
Nazivna moč: 0,45 W
Čas uporabe:
pri priklopu prek naprave BLUETOOTH
Čas predvajanja glasbe: največ 8 ur
Čas komunikacije: največ 5,5 ur
Čas v stanju pripravljenosti: največ 180 ur
Opomba: Čas uporabe je lahko krajši zaradi kodeka ali
pogojev uporabe.
Čas polnjenja:
pribl. 2,5 ur
(Po 15 minutah polnjenja je mogoče glasbo predvajati
približno 60 minut.)
Opomba: čas polnjenja je odvisen od pogojev uporabe.
Temperatura pri polnjenju: od 5 °C do 35 °C
Sprejemnik
Vrsta: zaprte, dinamične
Pogonske enote: 9 mm, kupolasti tip (glasovna tuljava CCAW)
Frekvenčni odziv: 5 Hz – 40.000 Hz (JEITA)
Impedanca:
32 Ω (1 kHz) (pri povezavi prek priloženega kabla slušalk)
Občutljivost:
103 dB/mW (pri povezavi prek priloženega kabla slušalk)
Mikrofon
Vrsta: MEMS
Usmerjenost: neusmerjeno
Učinkovito frekvenčno območje: 50 Hz–8.000 Hz
Sistemske zahteve za polnjenje
baterije prek povezave USB
(od avgusta 2017)
Osebni računalnik z vhodom USB in nameščenim enim od spodnjih
operacijskih sistemov:
Operacijski sistemi
(če uporabljate operacijski sistem Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(če uporabljate operacijski sistem Mac)
macOS (različica 10.9 ali novejši)
Oblikovanje in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega
obvestila.
Ελληνικά
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως
βιβλιοθήκη ή ντουλάπι.
Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (πακέτο μπαταρίας ή ξεχωριστές
μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα όπως άμεσο ηλιακό φως,
φωτιά ή παρόμοιες πηγές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μην αποσυναρμολογείτε, μην ανοίγετε και μην τεμαχίζετε τους
επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές ή τις μπαταρίες.
Σε περίπτωση διαρροής από την μπαταρία, μην αφήσετε το υγρό
να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί αυτό,
πλύνετε την περιοχή με άφθονο νερό και συμβουλευτείτε ένα
γιατρό.
Οι επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές και οι μπαταρίες πρέπει να
φορτιστούν πριν από τη χρήση. Να συμβουλεύεστε πάντα τις
οδηγίες του κατασκευαστή ή το εγχειρίδιο του προϊόντος για τη
σωστή διαδικασία φόρτισης.
Μετά από εκτεταμένες περιόδους φύλαξης, ενδέχεται να
χρειαστεί να φορτίσετε και να αποφορτίσετε τους συσσωρευτές
ή τις μπαταρίες πολλές φορές, προκειμένου να επιτευχθεί η
μέγιστη απόδοση.
Απορρίψτε σωστά.
Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες
αφορούν μόνο εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες όπου
ισχύουν οι οδηγίες της Ε.Ε.
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Τόκυο, 108-0075 Ιαπωνία.
Ερωτήσεις σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς
τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να
απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Bέλγιο. Για οποιοδήποτε θέμα υποστήριξης ή
εγγύησης του προϊόντος, παρακαλώ ανατρέξατε στις διευθύνσεις
που παρέχονται στα ειδικά έγγραφα υποστήριξης ή εγγύησης.
O polnjenju enote
• Enoto je mogoče polniti samo s priključkom USB. Za polnjenje je
potreben osebni računalnik z vrati USB.
• Vklop enote in uporaba funkcije BLUETOOTH med polnjenjem
nista mogoča.
• Če enote dlje časa ne uporabljate, se lahko baterija hitro izprazni.
Po nekaj zaporednih polnjenjih in praznjenjih se bo vzdržljivost
baterije zopet izboljšala.
• Če enote dlje časa ne uporabljate, jo vsakih pol leta napolnite, da
preprečite prekomerno praznjenje.
• Če se čas delovanja enote bistveno skrajša, morate baterijo za
polnjenje zamenjati z novo. Za nadomestno baterijo se obrnite
na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
Opomba o statični elektriki
• Zaradi nakopičene statične elektrike v telesu lahko v ušesih
začutite rahlo ščemenje. Ta učinek lahko zmanjšate z nošenjem
oblek iz naravnih materialov.
Če enota ne deluje pravilno
Tip: închise, dinamice
Unitate de acționare: 9 mm, de tip dom (bobină mobilă CCAW)
Răspuns în frecvență: 5 Hz – 40.000 Hz (JEITA)
Impedanță:
32 Ω (1 kHz) (la conectarea prin cablul de căști dedicat)
Sensibilitate:
103 dB/mW (la conectarea prin cablul de căști dedicat)
®
®
®
®
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem
spletnem naslovu: http://www.compliance.sony.de/
• Ponastavite enoto (slika ).
Med polnjenjem hkrati pritisnite gumba  in . Enota se bo
ponastavila. Podatki o združevanju z napravami pri tem ne bodo
izbrisani.
• Če težave kljub postopku ponastavitve ne odpravite, inicializirajte
enoto, kot je opisano spodaj.
Iz vrat micro-USB izklopite kabel micro-USB, izklopite enoto, nato
hkrati pritisnite ter zadržite gumba  in  za več kot 7 sekund.
Indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne in enota se ponastavi
na tovarniške nastavitve. Izbrišejo se tudi vsi podatki o
združevanju z napravami.
• Po izvedeni inicializaciji se enota morda ne bo uspela povezati s
telefonom iPhone ali računalnikom. V takšnem primeru v
telefonu iPhone ali računalniku izbrišite podatke o združevanju z
enoto in ju nato združite znova.
Drugo
• Če želite enoto uporabiti kot ožičene slušalke, uporabite samo
priloženi namenski kabel slušalk. Preverite, ali je priloženi kabel
slušalk trdno vklopljen.
• Slušalk ne odlagajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vlagi,
prahu, sajam, pari ali neposredni sočni svetlobi. Prav tako jih ne
puščajte v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
• Glede na pogoje radijskih frekvenc in kraj uporabe opreme
uporaba naprave BLUETOOTH z mobilnimi telefoni morda ne bo
mogoča.
• Visoka raven glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu.
• Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo z
avtom ali kolesom.
• Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi zaradi preglasitve
okoljskih zvokov lahko prišlo do nevarnosti, na primer na
železniških prehodih, železniških postajah in gradbiščih.
• Enote ne izpostavljajte težkim obremenitvam, saj se lahko med
daljšo shrambo trajno spremeni njena oblika.
• Enote ne izpostavljajte močnim udarcem.
• Enoto čistite z mehko in suho krpo.
• Enote ne izpostavljajte vodi. Enota ni vodoodporna.
Upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe.
–– Bodite pazljivi, da vam enota ne pade v umivalnik ali kakšno
drugo posodo, ki je napolnjena z vodo.
–– Enote ne uporabljajte na vlažnih mestih ali v slabem vremenu,
na primer v dežju ali snegu.
–– Enote ne smete zmočiti.
Če se enote dotaknete z mokrimi rokami ali jo nosite v vlažnih
oblačilih, lahko zaradi tega pride do okvare enote.
• Če po uporabi enote občutite nelagodje, takoj prenehajte z
uporabo.
• Ušesne čepke morate dobro pritrditi na slušalke. Če ušesni čepek
slučajno odpade in ostane v ušesu, to lahko povzroči poškodbo.
• Ker lahko otroci pogoltnejo majhne delce, kot so ušesni čepki, jih
hranite zunaj dosega otrok.
• Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s to enoto, ki niso
opisane v teh navodilih, se obrnite na najbližjega prodajalca
izdelkov Sony.
Nadomestne ušesne čepke lahko naročite pri najbližjem
prodajalcu izdelkov Sony.
Združljivi modeli iPhone/
iPod
Enoto lahko uporabljate le z naslednjimi modeli. Pred uporabo
posodobite programsko opremo naprave iPhone oz. iPod z
najnovejšo različico.
Με την παρούσα Sony Corporation δηλώνει ότι, αυτή η συσκευή
πληροί τους όρους της οδηγίας 2014/53/EU.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται
στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
http://www.compliance.sony.de/
Απόρριψη παλαιών ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών συσκευών και Εναλλακτική
διαχείριση φορητών ηλεκτρικών στηλών
και συσσωρευτών (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με
ξεχωριστά συστήματα αποκομιδής)
Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, επάνω στη
μπαταρία ή στη συσκευασία, δείχνει ότι το προϊόν και η
μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά
απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Τα
χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg) ή τον μόλυβδο (Pb)
προστίθενται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,0005%
υδραργύρου ή 0,004% μολύβδου. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν
και οι μπαταρίες απορρίπτονται σωστά, βοηθάτε στο να
αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
και στο περιβάλλον, που θα προέκυπταν από την μη κατάλληλη
διαχείριση των αποβλήτων. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά
στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.
Στην περίπτωση προϊόντων που για λόγους ασφαλείας,
επιδόσεων, η ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη
σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα
πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό
προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της
μπαταρίας, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής
του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση.
Στην περίπτωση όλων των άλλων μπαταριών, παρακαλούμε
δείτε το τμήμα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια
τη μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο
κατάλληλο σημείο συλλογής των χρησιμοποιημένων μπαταριών
για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας,
παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της
περιοχής σας, με τον αρμόδιο φορέα ανακύκλωσης ή το
κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.
Η ισχύς της σήμανσης CE περιορίζεται μόνο σε εκείνες τις χώρες
όπου επιβάλλεται δια νόμου, κυρίως στις χώρες του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).
Η ονομασία και το λογότυπο LDAC™ είναι ένα εμπορικό σήμα
κατατεθέν της Sony Corporation.
Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα
κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και
οποιαδήποτε χρήση τέτοιων διακριτικών σημάτων από τη Sony
Corporation τελεί υπό άδεια.
Το σήμα N-Mark είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC
Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.
Η επωνυμία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της
Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή/
και σε άλλες χώρες.
Οι επωνυμίες Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS και Mac
είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις ΗΠΑ και
σε άλλες χώρες.
Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα
εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα
Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον
κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η
Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της
συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας
και τα κανονιστικά πρότυπα.
Ο όρος Qualcomm® είναι εμπορικό σήμα της Qualcomm
Incorporated, κατατεθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες
χώρες και η χρήση του τελεί υπό άδεια. Ο όρος Qualcomm aptX™
audio είναι εμπορικό σήμα της Qualcomm Technologies
International, Ltd., κατατεθέν στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες
χώρες και η χρήση του τελεί υπό άδεια.
Το Android είναι ένα σήμα κατατεθέν της Google LLC.
Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες ανήκουν
στους αντίστοιχους κατόχους τους.
• Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH λειτουργεί σε εμβέλεια
περίπου 10 μέτρων. Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται
να διαφέρει, ανάλογα με τα εμπόδια που παρεμβάλλονται
(ανθρώπινο σώμα, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
• Η κεραία είναι ενσωματωμένη στη μονάδα, στο σημείο που
υποδεικνύει η διακεκομμένη γραμμή (Εικ. ). Η ευαισθησία
της επικοινωνίας BLUETOOTH θα βελτιωθεί, αν στρέψετε την
ενσωματωμένη κεραία προς τη συνδεδεμένη συσκευή
BLUETOOTH. Όταν παρεμβάλλονται εμπόδια ανάμεσα στην
κεραία της συνδεδεμένης συσκευής και στην ενσωματωμένη
κεραία αυτής της μονάδας, ενδέχεται να προκληθεί θόρυβος ή
διακοπή του ήχου ή η επικοινωνία μπορεί να απενεργοποιηθεί.
• Η επικοινωνία BLUETOOTH μπορεί να απενεργοποιηθεί ή
μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή του ήχου υπό τις
ακόλουθες συνθήκες.
–– Υπάρχει ανθρώπινο σώμα ανάμεσα στη μονάδα και τη
συσκευή BLUETOOTH.
Αυτή η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, αν τοποθετήσετε τη
συσκευή BLUETOOTH έτσι ώστε να είναι στραμμένη προς την
κεραία της μονάδας.
–– Παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. μεταλλικό αντικείμενο
ή τοίχος, ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή BLUETOOTH.
–– Χρησιμοποιείται κοντά σε αυτήν τη μονάδα μια συσκευή που
χρησιμοποιεί τη συχνότητα 2,4 GHz, π.χ. μια συσκευή Wi‑Fi,
ένα ασύρματο τηλέφωνο ή ένας φούρνος μικροκυμάτων.
• Επειδή οι συσκευές BLUETOOTH και οι συσκευές Wi‑Fi
(IEEE802.11b/g/n) χρησιμοποιούν την ίδια συχνότητα (2,4 GHz),
ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές μικροκυμάτων και κατ'
επέκταση θόρυβος ή διακοπή του ήχου ή η επικοινωνία μπορεί
να απενεργοποιηθεί, αν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα κοντά σε
μια συσκευή Wi‑Fi. Σε αυτήν την περίπτωση, κάντε τα εξής.
–– Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μονάδα τουλάχιστον 10 μέτρα
μακριά από τη συσκευή Wi-Fi.
–– Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μονάδα σε απόσταση
μικρότερη των 10 μέτρων από μια συσκευή Wi-Fi,
απενεργοποιήστε τη συσκευή Wi-Fi.
–– Τοποθετήστε αυτήν τη μονάδα και τη συσκευή BLUETOOTH
όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους.
• Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή
BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των
ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιήστε αυτήν τη
μονάδα και άλλες συσκευές BLUETOOTH στις παρακάτω
τοποθεσίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
–– όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, π.χ. σε νοσοκομεία ή
βενζινάδικα
–– κοντά σε αυτόματες θύρες ή σε συναγερμό πυρκαγιάς.
• Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται
σε ασύρματη λειτουργία.
Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε
αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος
αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη
λειτουργία.
• Λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας, ο
ήχος που αναπαράγεται από αυτή τη μονάδα έχει
καθυστέρηση σε σχέση με τον ήχο και τη μουσική που
αναπαράγεται από τη συσκευή αποστολής. Ως εκ τούτου,
μπορεί να μην υπάρχει συγχρονισμός μεταξύ εικόνας και ήχου
όταν προβάλλετε μια ταινία ή παίζετε ένα παιχνίδι.
• Η μονάδα αυτή υποστηρίζει δυνατότητες ασφαλείας, οι οποίες
συμμορφώνονται προς το πρότυπο BLUETOOTH για την παροχή
ασφαλούς σύνδεσης κατά τη χρήση της ασύρματης
τεχνολογίας BLUETOOTH, αλλά η ασφάλεια ενδέχεται να μην
είναι επαρκής, ανάλογα με την περίπτωση. Να είστε
προσεκτικοί κατά την επικοινωνία μέσω της ασύρματης
τεχνολογίας BLUETOOTH.
• Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για διαρροή πληροφοριών
κατά την επικοινωνία μέσω BLUETOOTH.
• Δεν παρέχεται εγγύηση σύνδεσης με όλες τις συσκευές
BLUETOOTH.
–– Μια συσκευή με λειτουργία BLUETOOTH θα πρέπει να
συμμορφώνεται με το πρότυπο BLUETOOTH όπως αυτό
καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και να είναι
πιστοποιημένη.
–– Ακόμα και αν η συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το
παραπάνω πρότυπο BLUETOOTH, ορισμένες συσκευές
ενδέχεται να μην συνδέονται ή να μην λειτουργούν σωστά,
ανάλογα με τις δυνατότητες ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά
της συσκευής.
–– Κατά τη διάρκεια συνομιλίας με το hands free του
τηλεφώνου, μπορεί να παρουσιαστεί θόρυβος, ανάλογα με
τη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
• Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να
χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.
Αν ο ήχος διακόπτεται συχνά κατά την αναπαραγωγή
• Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, αν ρυθμίσετε τη λειτουργία
ποιότητας ήχου σε "προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση". Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας.
• Η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί, αν αλλάξετε τις ρυθμίσεις
ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής ή αν καθορίσετε τη
λειτουργία ασύρματης αναπαραγωγής στο SBC στη συσκευή
μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες
λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή μετάδοσης.
• Αν χρησιμοποιείτε smartphone, η κατάσταση μπορεί να
βελτιωθεί αν απενεργοποιήσετε τις εφαρμογές που δεν
χρειάζεστε ή αν επανεκκινήσετε το smartphone.
Πληροφορίες για τη χρήση εφαρμογών
πραγματοποίησης κλήσεων για smartphone και
υπολογιστές
• Αυτή η μονάδα υποστηρίζει μόνο κανονικές εισερχόμενες
κλήσεις. Δεν υποστηρίζονται εφαρμογές πραγματοποίησης
κλήσεων για smartphone και υπολογιστές.
Σχετικά με τη φόρτιση της μονάδας
• Η φόρτιση αυτής της μονάδας είναι δυνατή μόνο μέσω USB. Για
τη φόρτιση απαιτείται υπολογιστής με θύρα USB.
• Κατά τη φόρτιση, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση αυτής της
μονάδας ούτε η χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH.
• Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία μπορεί να μην
διατηρήσει επαρκές φορτίο. Η μπαταρία θα μπορέσει να
διατηρήσει σωστά φορτίο μετά από επανειλημμένους κύκλους
αποφόρτισης και φόρτισης.
• Αν αποθηκεύσετε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα,
φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε έξι μήνες για να
αποφευχθεί η υπερβολική αποφόρτιση.
• Αν ο χρόνος κατά τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
μονάδα μειωθεί υπερβολικά, η επαναφορτιζόμενη μπαταρία
θα πρέπει να αντικατασταθεί με καινούργια. Απευθυνθείτε
στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony για μια μπαταρία
αντικατάστασης.
Σημείωση σχετικά με τον στατικό ηλεκτρισμό
• Ο στατικός ηλεκτρισμός που συσσωρεύεται στο σώμα
ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρό μυρμήγκιασμα στα αυτιά
σας. Για να ελαχιστοποιήσετε το φαινόμενο, φοράτε ρούχα
από φυσικά υλικά.
Αν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά
• Επαναφέρετε τη μονάδα (Εικ. ).
Πατήστε τα κουμπιά  και  ταυτόχρονα κατά τη φόρτιση. Θα
γίνει επαναφορά της μονάδας. Οι πληροφορίες ζεύξης δεν
διαγράφονται.
• Αν το πρόβλημα παραμείνει ακόμα και μετά την παραπάνω
διαδικασία επαναφοράς, αρχικοποιήστε τη μονάδα ως εξής.
Αποσυνδέστε το καλώδιο micro USB από τη θύρα micro USB,
απενεργοποιήστε τη μονάδα και, στη συνέχεια, πατήστε
παρατεταμένα τα κουμπιά  και  ταυτόχρονα για
τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη (μπλε) θα αναβοσβήσει
4 φορές και, στη συνέχεια, θα γίνει επαναφορά της μονάδας
στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι πληροφορίες ζεύξης θα
διαγραφούν.
• Μετά την αρχικοποίηση, η μονάδα ενδέχεται να μην μπορεί να
συνδεθεί στο iPhone ή τον υπολογιστή. Σε αυτήν την
περίπτωση, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης της μονάδας
από το iPhone ή τον υπολογιστή και, στη συνέχεια,
πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη.
Άλλα
• Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα ως ενσύρματα ακουστικά, να
χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό καλώδιο ακουστικών που
παρέχεται. Να βεβαιώνεστε ότι το ειδικό καλώδιο ακουστικών
είναι συνδεδεμένο καλά.
• Μην τοποθετείτε αυτήν τη μονάδα σε μέρη που εκτίθενται σε
υγρασία, σκόνη, αιθάλη ή ατμό ή που υπόκεινται σε άμεσο
ηλιακό φως. Μην αφήνετε τη μονάδα μέσα σε ένα αυτοκίνητο
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία.
• Η χρήση της συσκευής BLUETOOTH μπορεί να μην είναι δυνατή
σε κάποια κινητά τηλέφωνα, ανάλογα με τις συνθήκες
ραδιοκυμάτων και την τοποθεσία όπου χρησιμοποιείται ο
εξοπλισμός.
• Η ακρόαση σε υψηλή ένταση ενδέχεται να επηρεάσει την ακοή
σας.
• Για λόγους οδικής ασφάλειας, μην τα χρησιμοποιείτε κατά την
οδήγηση οχήματος ή ποδηλάτου.
• Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε μέρη όπου ελλοχεύει
κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του
περιβάλλοντός σας, π.χ. σε σιδηροδρομικές διασταυρώσεις ή
πλατφόρμες και οικοδομές.
• Μην ασκείτε βάρος ή πίεση σε αυτήν τη μονάδα, καθώς μπορεί
να προκληθεί παραμόρφωση της μονάδας κατά τη διάρκεια
μακροχρόνιας αποθήκευσης.
• Μην υποβάλλετε τη μονάδα σε υπερβολικούς κραδασμούς.
• Καθαρίζετε τη μονάδα με ένα απαλό και στεγνό πανί.
• Μην εκθέτετε τη μονάδα σε νερό. Η μονάδα δεν είναι
αδιάβροχη.
Μην ξεχνάτε να τηρείτε τις παρακάτω προφυλάξεις.
–– Προσέξτε να μην σας πέσει η μονάδα σε νεροχύτη ή σε
δοχείο γεμάτο με νερό.
–– Μην χρησιμοποιείτε τη μονάδα σε περιοχές με υψηλή
υγρασία ή κακοκαιρία, όπως, για παράδειγμα, στη βροχή ή
στο χιόνι.
–– Μην βρέχετε τη μονάδα.
Αν αγγίξετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια ή την τοποθετείτε
πάνω σε υγρά ρούχα, η μονάδα ενδέχεται να βραχεί και να
προκληθεί δυσλειτουργία.
• Αν νιώσετε αδιαθεσία μετά τη χρήση της μονάδας, σταματήστε
αμέσως τη χρήση της.
• Τοποθετήστε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" σταθερά. Αν
ένα προστατευτικό "μαξιλαράκι" αποσπαστεί κατά λάθος και
παραμείνει στο αυτί σας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
• Καθώς τα παιδιά ενδέχεται να καταπιούν μικρά εξαρτήματα
όπως τα προστατευτικά "μαξιλαράκια", κρατήστε τη μονάδα
μακριά από παιδιά.
• Αν έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα που σχετίζονται με αυτήν τη
μονάδα και δεν καλύπτονται σε αυτό το εγχειρίδιο,
απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
Μπορείτε να παραγγείλετε προαιρετικά ανταλλακτικά
προστατευτικά "μαξιλαράκια" από τον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο της Sony.
Συμβατά μοντέλα iPhone/
iPod
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα μόνο με τα ακόλουθα
μοντέλα. Ενημερώστε το iPhone ή το iPod στο πιο πρόσφατο
λογισμικό πριν από τη χρήση.
• iPhone 7
• iPhone 7 Plus
• iPhone SE
• iPhone 6s
• iPhone 6s Plus
• iPhone 6
• iPhone 6 Plus
• iPhone 5s
• iPhone 5c
• iPhone 5
• iPod touch (6ης γενιάς)
(Από τον Αύγουστο του 2017)
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Γενικά
Σύστημα επικοινωνίας: Προδιαγραφή BLUETOOTH έκδοση 4.1
Έξοδος: Προδιαγραφή BLUETOOTH κατηγορίας ισχύος 2
Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας: σε ευθεία περίπου 10 m1)
Ζώνη συχνοτήτων: Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Συχνότητα λειτουργίας:
BLUETOOTH 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου:
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m στα 10 m
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής3): SBC4), AAC5), LDAC, aptX, aptX
HD
Υποστηριζόμενη μέθοδος προστασίας περιεχομένου: SCMS-T
Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP):
20 Hz - 20.000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)
20 Hz - 40.000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας LDAC 96 kHz,
990 kbps)
Αντικείμενα που περιλαμβάνονται:
Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά (1)
Καλώδιο micro USB (περίπου 50 cm) (1)
Ειδικό καλώδιο ακουστικών (περίπου 1,0 m) (1)
Ελαστικά προστατευτικά "μαξιλαράκια" υβριδικής
σιλικόνης (SS/S/M/L, 2 για κάθε μέγεθος)
Μαγνητικό κλιπ (1)
Οδηγός αναφοράς (αυτό το φύλλο) (1)
Οδηγίες λειτουργίας (1)
Άλλα έγγραφα (1 πακέτο)
Η πραγματική εμβέλεια διαφέρει και εξαρτάται από
παράγοντες όπως τα εμπόδια που παρεμβάλλονται ανάμεσα
στις συσκευές, τα μαγνητικά πεδία γύρω από έναν φούρνο
μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία
λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το
λογισμικό κ.λπ.
2)
Τα προφίλ των προτύπων BLUETOOTH υποδεικνύουν το σκοπό
της επικοινωνίας BLUETOOTH ανάμεσα στις συσκευές.
3)
Κωδικοποιητής: μορφή συμπίεσης και μετατροπής του
ηχητικού σήματος
4)
Subband Codec (Κωδικοποιητής υποζώνης)
5)
Προηγμένη κωδικοποίηση ήχου
1)
Ασύρματα στερεοφωνικά
ακουστικά
Πηγή τροφοδοσίας:
DC 3,7 V: ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία
ιόντων λιθίου
DC 5 V: κατά τη φόρτιση μέσω USB
Μάζα: περίπου 40 g (κύρια μονάδα περίπου 33 g)
Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως 40 °C
Ονομαστική κατανάλωση ισχύος: 0,45 W
Ώρες χρήσης:
Κατά τη σύνδεση μέσω της συσκευής BLUETOOTH
Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής: Μέγ. 8 ώρες
Χρόνος επικοινωνίας: Μέγ. 5,5 ώρες
Χρόνος αναμονής: Μέγ. 180 ώρες
Σημείωση: Οι χρόνοι χρήσης μπορεί να είναι μικρότεροι
ανάλογα με τον κωδικοποιητή και τις συνθήκες χρήσης.
Χρόνος φόρτισης:
Περίπου 2,5 ώρες
(Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής επί 60 λεπτά μετά
από φόρτιση 15 λεπτών.)
Σημείωση: Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί να διαφέρουν
ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
Θερμοκρασία φόρτισης: 5 °C έως 35 °C
Δέκτης
Τύπος: κλειστού τύπου, δυναμικά
Μονάδα οδήγησης: 9 mm, τύπου θόλου (Πηνίο Μεγαφώνου
CCAW)
Απόκριση συχνότητας: 5 Hz – 40.000 Hz (JEITA)
Αντίσταση:
32 Ω (όταν χρησιμοποιείται το καλώδιο ακουστικών που
παρέχεται)
Ευαισθησία:
103 dB/mW (όταν χρησιμοποιείται το καλώδιο ακουστικών
που παρέχεται)
Μικρόφωνο
Τύπος: MEMS
Κατευθυντικότητα: πολυκατευθυντικό
Εύρος πραγματικής συχνότητας: 50 Hz - 8.000 Hz
Απαιτήσεις συστήματος για τη
φόρτιση της μπαταρίας με τη
χρήση USB
(Από τον Αύγουστο του 2017)
Προσωπικός υπολογιστής με προεγκατεστημένο ένα από τα
παρακάτω λειτουργικά συστήματα και θύρα USB:
Λειτουργικά συστήματα
(κατά τη χρήση Windows)
Windows 10 Home / Windows 10 Pro
Windows 8.1 / Windows 8.1 Pro
Windows 8 / Windows 8 Pro
Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
®
®
®
®
®
®
®
(κατά τη χρήση Mac)
macOS (έκδοση 10.9 ή νεότερη)
Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε
αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Ευρωπαϊκή Εγγύηση SONY
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε πoυ αγοράσατε αυτό τo προϊόν της Sony.
Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην
απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις
(επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείστε να
επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του
δικτύου εξουσιοδοτημένων σέρβις μας (ASN) της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Ζώνης (ΕΟΖ) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται
σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια
(Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης). Μπορείτε να βρείτε
λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους
τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας
και στις ιστοσελίδες μας. Για να αποφύγετε κάθε περιττή
ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το
εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον
προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.
Η Εγγύησή Σας
Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που
αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που
συνόδευαν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε
εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.
Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι
απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την
κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία
της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και
εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση, εταιρεία Sony, είναι αυτή που
αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτής
φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη
διάρκεια της εγγύησης.
Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το
προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω
ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του
δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιοχής Κάλυψης
της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή
της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το
προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματα του, εντός εύλογου
χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται
παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων
Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά
προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή
εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν
αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.
Όροι
1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται
μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη
πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου
του προϊόντος και της επωνυμίας του εμπόρου) μαζί με το
ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και
τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να
αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν
δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν
προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το
μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου. Η παρούσα
εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός
αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή
καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε
αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης
δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το
προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους
κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του
προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:
• Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση
εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
• Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται
περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός
προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια
εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, καλώδια κλπ.),
• Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης,
λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή
οικιακή χρήση,
• Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από:
–– Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
–– του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή
επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες
υγρών κρυστάλλων
–– μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony
εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
–– μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες
σωστής συντήρησης της Sony
–– εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο
με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας
που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και
χρησιμοποιείται το προϊόν.
• Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που
δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του
λογισμικού.
• Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία
χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός
από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να
χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
• Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό
και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το
πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
• Επισκευή ή επιχειρηθείσα επισκευή από άτομα που δεν είναι
μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.
• Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή
συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
–– η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή
τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο
χρήσης ή
–– οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί
προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα
ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν
δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
• Αμέλεια.
• Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες,
πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο
εξαερισμό, υπέρταση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή
τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκενώσεις
συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών
δυνάμεων και επιδράσεων.
5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του
προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων
κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει
μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις
εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.
Εξαιρέσεις και περιορισμοί
Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν
παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη)
όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την
αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού
που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό.
Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την
παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της
μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο
που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια
ισχύς της παρούσας εγγύησης.
Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα
εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που
υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν
ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με
τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση,
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών και άυλων απωλειών,
του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος,
της απώλειας κερδών, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή
χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων
– της άμεσης, παρεμπίπτουσας ή επακόλουθης απώλειας ή
ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημία αφορά σε:
• Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή
συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη
διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη
Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή
διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή
διακοπή της εργασίας.
• Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το
προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
• Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων
μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
• Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.
Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε
οιεσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της
αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή
σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για
θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει
ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).
Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει
αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την
ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η
ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη
απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που
οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως
παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία
περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν
υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του
προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο
περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι
τελευταίοι.
Τα επιφυλασσόμενα νόμιμα δικαιώματά σας
Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους
που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβλάπτονται τα
δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική
νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η
παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που
ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να
εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον
των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε
εσάς.
Sony Hellas A.E.E.
Βασ. Σοφίας 1
151 24 Μαρούσι
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Sony
Τηλ. 801 11 92000
e-mail : cic-greece@eu.sony.com
Version 01.2009
Download PDF

advertising